/adresy_192300001_0001.djvu

			Dom Ko nfekcyjny 7ow.Akc. 
, Stary RYnek BYDGOSZCZ Telełon 231. 1076. 
. 
tonfe) 
1 .- A ( 
, I \. \. 
,. '""
 "
 
MIASTA 
,.- 


't 


.. 


, . 


.... 
.. 

' 


NA ROK 


- . 


n 
. 
,II 


'I{' 


. . 


Naklad.._. 
..DruKarni Bydgoskiej"' 
Bydgoszcz. ul. Poznańska 3-0. 


- 
\; 
 
, 
,:\.'" 
'" 


I 


, 
 
\C\'L\{\\ Spółek ! arobko,_____ ' 
,\
 
 ddziałBydgoski, C 
Bydgoszcz. Plac T,'!atrl'.lny 4. 


.
		

/adresy_192300002_0001.djvu

			gJan k 


(.8tadthagen 
. oroarzysłroo 'Akcyjne 


	
			

/adresy_192300003_0001.djvu

			-, 


Telefon 1068, 1073. 1558 
P. K. o. nr. 200680. 
Itach
 przekazowy w P. K. K. P. 
Adr.. telejr.: Bydbank. 


....
\  '\

 G
 
. d..C

 
\.I

1ł
 
. . ,.,,,.. 
t'- 
..1:, 
5't
O G
 
'i-" 
. 

 _c.1,.
't r-O
 
.. 
-r -{O"V' 

 


 


';.'t
 
't
" 't
 


Oddział". 


Chełmno 
Nakło 
Gdańsk 


. 


l 


- 


.. 


załatwia wszelkie czynnosci 
bankowe 


przekazy krajowe i zagran. aKredyt
wy, 
d
skonta weksli. kupno i sprzedai walut 
i de..-viz, prz
jlDuje wkładki oszczędno'ci, 
otwiera rachunki biet. na dogodne warunk. 


BANK DEWI OWY. 


,-, 
... ł 
 .
		

/adresy_192300004_0001.djvu

			'Ą
W'Ab. 

 
tJmaga! 
 

 


.L1 

 

 
, 

 

 tJmagal 
, 

 

 

 
, 

 

 
, 
k. 

 
, 
4- 

 

 

 Tel. 1072 Bydgoszcz. Gdańska 7 Tel. 1600 

 

 
, 
4 

 
, 

 

 
j 
, 
.I:- 

 

 
, 
4'f- 

' 

 
, 


,. 


Dla Pan6m 
hurtoronlk6m i detalist6m manufaktury 
łDoJ8IDództroa poznafIskiego i pomorskiego 
udzielam specjalnego rabatu 


, 


HurtolOnia i Detal 


'\ . 


.j. 
. 


! 


\. 


'" 


. . 


poleca się Jako nalłańsze źr6dło 


zakupu łOlOar6ro manulakturolOych. 


błaroatóm. trrkoła y, mszelkleJ konfekcji 


oraz młasneJ fabrykacji bielizny mąsklel 


damskiej idzieciecej. 


? 

 
'? 

 
'? '" 

 

 
? 

 
-po . 

 
7 

' 

 
;? 

 
? 

 
r- 
.' 

 

 
-:-- 
, 


- .
 

 

' 
 
V
A
E1
 ,A
 

 V,*,
 ' .łł...
		

/adresy_192300005_0001.djvu

			---
 


. 


WIelkopolskI Dom 
HandlollJo - PrzemysłotIJv 
"HAN · p. L" 
Wł. T. Sarbinowski 
BYDGOSZCZ, ul. Jagl.lloA.kB 5.. 
Telefon nr. 1490. 


MI[HAł PI([H
WIAK 


publicznie zaprzysi
tony 
aukcjonator i taksator 


na Bydgoszcz i powiat 
bydgoski 


15Z) 


Telefon 1140 


.. 
-..- 


Telefon 1140 


lIurlofl)nla 
lo fi) arfifi) 
kolonIalnych 
I zIemIOpłody 


Przyjmuje 
wszelkie taksy i licytacje przy 
najdogodniejszych warunkach 
. I 


KANTOR ULICA DŁUGA 8 


. --' 


l __.f 


--- 


. 


oooo 
OO 
f!] [!I
[!]I[!]


I

[!]I!!][!]
I
i!J
[!]IOOOO[!l 00 
00 
 
moo D lENNIK KUJ A WSKl oom 
00 00 
00 Tel. 124 W Inowroclawiu Tel. 124 [!] 
f!] 
 
I jest jedynem pismem na bogatych Kujawach. (!] 
· Treść DZIENNIKA jest nawskro
 narodowa [!] 
· a I'oczytny przez wszystkil! warstwy ludnoś(;i. 
 

 Jożoli zac!J O dzi potrzoba ogloszonia 
 

 na Kujawach, wtedy nalety udał się do pisma [!1 
: 
 
powyższego, a skutek jest wprost zapewniony. 
 
[!][!] [!]
 

 WSZYSTKIE AGENCJE PRZYJMUJĄ ZLECENIA. [Ił 
[!] 
 
f!] 00
[!]1


[!J1:!]

1

1!J
11!]1!J[!]1[!]

 [!] 
[!]

 
[!]
OOOO
		

/adresy_192300006_0001.djvu

			. .. . 
 t 


"". ,.... I." -:..... ".' 


- . 
.4 __ 


-. 
1 


,- 


· W A" T. Z O. O. 
II R A ''' } . Rudolf Rabe 
dawnl
 

dycyjnY 
DoITl Sp r i drz
wa 
'!JllrtoWnia W'lg I 


Telefon 121. _ł 


$niadeckich 19 


ł 
- 


I G T O w. 
Akc. 
Międzynarodowi Ekspedytorzy 
Telefon nr. 190, 468, 469. Adres telegraficzny "TRANSITUS" 


H 


.1 


RT 


. 


. 


ODDZIAL W BYDGOSZCZY 
ul. Dworcowa 72. 
Zarząd główny w Poznaniu. 
Dalsze Oddziały: 
Warszawa Miodowa 18, Gdańsk Hundegasse 105, Łódź 
Trauguta 2, Lwów Sykstuska 19, Kraków Rynek 
Główny 46 linja A. B., Katowice Friedrichstr. 35, Poznań" 
Towarowa 15/20,Zbąszyn przy dworc.,Sosnowiec 3 maja20 


. 


I 


. 7" _ 


Przy wszelkich oddziałach własne wielkie, nowocześnie urządzone magazyny 
na przeszło 2 mil). centnarów towaru oraz do transportów lokalnych 165 koni, 
350wozów,samochodów ciąt. i wozów meblowych. Przeszło 600 pracowników. 


.
		

/adresy_192300007_0001.djvu

			............................................................................................................................ 
' , '., . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


M. SENTKOW SKI 
BYDQOSZCZ 
Hurtownia 
towarów kolon .aln 


Św. Trójcy 


Św. Trójcy 


li 


I: 


II 
. -- . 1. . 
 

..............................................................................
............................................ 


. 


'.....IIII.I1I1II1'"..n..".n'II"".........."".ł ..,.tlRllnIlRI '"II1'''łll..".IIIIIIII1''IIIIIIIIII"''''', IlU"" r'lllI u IIIIII,UIII: ..ft tlltl"IIIII' 1'1111 111111111ł1f1nUI UU.UItIłt1II1IDnll.llłłl lłhnlll.....,. 


Założona w roku 1902 


1 EL E FON No. 509 
6D 


"lajwiększa i najstarsza polska hurtownia branży spoż y wczej 


t - .1 f 
I 
. 
I 
. 
 
........ 
I 
, 
. . 
. 
 
I 
.-. 
"'&,,1 fi . ''!lO/! ,
 
I 

. . .! 


.-. 


iiiIi 
f!!!!! 
III 


ł 


. 


. 
i 
. 


. 


L 


. 
I 


-. 


I 


I 
! iIł iii iii III fil fii iii 1:1 !Ii -. j8i :
i :- 
r-I 
. . 
iii 
.-i 
. 


I Li 
iii 
III 
i i 
.-- 
i' ł .-i i li iiI; i . fii i lł ,. 
, r I . !!!!.. I ._,. .. 


. . l8i i-i i i-i ri iii iii i-i j 
. ..... ..... ..... .111. ..... ..... ..... . 


"... - 
.'..i. 
l · 
ł.. ..
. 
'" 


. . ' ......  
. .,. :......,. ... I 
--łIf! 
 
 . , l. 
....... .
. .,.. A _ . 
 _ ... 
""$ 
.....
.... .. f' . 
.. ... ... 


" 
-. 
 
. , 
, . t;. 


I'- .- 
.. . \ 


. 

 


Polecam obuwie z pierwszorz
dnych fabryk 
tak krajowych jak i zagranicznych z mego 
składu zaopatrzonego obficie w różne naj- 
modniejsze fasony po cenach przystępnych 


\. 
"' 


" 


5. 


-.-.5 
BYDGOSZCZ, ULICA DŁUGA No. 32 


.. ... . . 


- 
f · i i. .
!lłDli i
1I iii i 'iii I-'; 


I 


i i 
. 
i-i 
-...- 
jii 
.-. 
il 
.-. 
.-i 
.-- 
i i 
.-. 
i i 
.-. 


.
		

/adresy_192300008_0001.djvu

			l' , 


. ".. 
 


ank 


yskontoroy 
:lI1m:IlIr:r:m:::rJU:rl::::mlllll,t:rr:l.łllml1llU1Ulmn:n:lllllllłJllUlllmr.Dl/JDlIłIlł',
U 


III IUIlI:I I /1:1:1111111 III I rrllll: III rr,: 1/1 


Spółka CAkcyjna 


CBydgoszcz, 
	
			

/adresy_192300009_0001.djvu

			W Towarzystwo fikcyjne 
 ' 
Ci H".
 T .. . I. 


s.s 


ULC 


Bydgoszcz 
Dworcowa 22-23. tel. 840. 


międzynarodo\\1i ekspedytorzy 
D
orcowa 72. Tel. 190 , 468 , 469. 


Hurtownia prz7borów 
stolarskich i 
trumiennych. 


Największc polskiE' przed
iębior8two tego rodzajno 
Dalsze oddziały pod własną firll1ą we wszystKich 
,,'iększych miastach Polski jak i za
rallicą. 
, 


-'
;; I " 
 

TEL.177_ 11 TR OC AD ER O II IEf .l
 / 
UL. JAQIELLOŃSKA 25. 


KA W1ARN1A
 .
  f':"" - 
':] . ';:"
" I . '. - .. ,,1, ," 
I . 
 ł.- I. . _ 
 - 
- . 
............ ......................u.....
.... 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 


PIERWSZORZĘDNY KABARET 


Codziennie występy tylko pierwszorzędnych 
krajowych i zagranicznych sil artystycznych. 
.-. 

  


Przedsię
iorsłmD Arch. - Budamiani 
I 
A. JAW o RS KI. budowniczy 
zaprzysiężony zn.a..ca hu.do
lany przy Sądzie Okręg. 'W' Bydgoszczy. 
Robot7: na i podziellUle oraz ielbetowe. / 
Projekt". kosztor7s7 i ocen7. 
BYDGOSZCZ. ul. Grodzka 16. Nr. telef. 650. 


.. '" 
'. 


. .. . 
 


: F. 'Wodtke. BydgOSZCZ, 
: rokzaloż.1878. ul. Gda' ska 131/2 Tel. 1S. 16 117. rok ra'oż.1878. 
. 9Tn
dzynarodoroa spedycja i transport mebJ. 
I składnice. oddzielne kabiny mebloroe. asekuracja. 
· oclenie. komunikacja samochodami ci
żaroroemi. 
. I 
. materjały opałoroe. 
f ił je: amburQ, Gdańsk. 
yga. 


. 
. 


. 
. 
. 
. 
............. 


........ .
		

/adresy_192300010_0001.djvu

			, 


.. 


[iJ [
Jl
J[iJ1 
J,*J[
łl
 ][iJ[
n
J Ii] 

 
 
. ... t. . 
 .... . . . - 
 .,.. ' 
.... 
nmIImJr
ilr II' I ił I I ," t: inn!!1 rl1ml , ,tmlUIIIIII!f 

i I I II 'IImil II, I "I .." III III 'III" ,,
, h'" D 
ImJlnm
lIIm '1"1 I' l,nl,:UI, "I', I JI.,I n'l' I' 11"('"'' "'" ,'III ',' I I, ,1111 11. I'H' I 
ł .,11 ' /1 1
..1" 

 Tom. Akc. . 
 
ID] filja ro q)ydgoszczy, ul. Gdańska 19 I. płr. IW 
n!I 'Ge1. 336. 1336 i 1337. 9łdr. łelegr.: Qenłrum. (ID 
("RolnikóQJ") 

 kupuje i .sprzedaje roszelkie 
 

 ziemiopłody, pasz
, 
 
rw o sztuczne narooźy fj1 

 i t. p. l!I 

 
 
 
IDJ Własny śpichrz i oddział cząścioroego zakupu 1*1 

 i sprzedaży przy ułicy 1łermana qrankego nr. 9-10. · 1*1 

 . I 
 
1!J 

U
I OO f

1
n.
I IE Ice:J]I
1 1jI 
.
		

/adresy_192300011_0001.djvu

			l. 
'"? 

 
R.. 
r 

 
'? 

. 

 
[ 
1? 
L 

 


;.'
RRRR@] 

.I. 938. ] 
] 
.] 
] 

 
CAntoni 91eubauer i S- ka 
fabryka maszyn i odlero.[1ia żelaza 
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska nr. 35 c. 
roykonyroujQ: 
roszelkie roboty rochodzQce ro zakres bUQoroy maszyn, urzQ- 
dzen cegielń najnoroszych sysłemóro. 90siadamy rołasnq 
odleronię żelaza dla roszelkich części maszynoroych, jako też 
budorolanych. Wyrób transmisji z łożyskami samosmarulQcymi itd. 
Warsztaty reparacyjne i kotlarnia. 


BANK 


Sp. z. z o. o. 


tel. 938. 


w BYDGOSZCZY 


Zalatwia '\Vszelkie CZynności 
w zakres bankierstwa 
wchodzące. 


"  
I 


-
 . ') \.. 


. 


ł'''''arszawski fabr7czn7 skład 
FO. :E. Ó i DYKT 


ListW7 dekorac7jne, krzesla dębowe, wiedeńskie, 
siedzenia do krzesel i gzymsy do firanek. 
N MANELA . MATEJKlnr.
 
· . BYDGOSZCZ, r6g DworcoW'.j 
Telefon nr. lO-55. 


. , 
. I 


.. .... 
 I
		

/adresy_192300012_0001.djvu

			I 


" ,#'lo \.., 


alf da 


. 
I ler

ow " 


Nasz papieros. 


:l!
:

,
if1

4
. , 

J' - .
;o;;
 . .,... '.. 
 "' 
, .."ft ;


r
'
 
 - ,'. ..C 
. . .;.;:, . .,<-.,....' . 
 ' .. e . ... . 
: ,
:., 
 , 
 . 
 . 
 ,., . -,,:{ 
.. . . .'. 
, . \ 
 . . . '. . . 
. . 'P..... . :.' >
;
;
. J 
. . 'f t;
i
\
:;' :

:J"
. 


,. 


Ganowlez I flJlekllńskl 


Tow. "kc. 
W Poznaniu 


poleca swe znakomIte tlJvrobv 


Składnica: 


89dgoszcz. al. Toruńska 180 
Telefon 1579. 


- 
\.\-..... \..
-.. .... .' 


, 
>. 


.... I' \ .. \.... 1 


Po nańsko
Pomorski Dom Mebli 
Tel. 881. właśc.: JÓZEF LAMPKO'W'SKI TeJ. 88L 


Bydgoszcz 


.8 .8 


Konto bahko
.: BANK LUDOWY. B
daoszcz. 


ulica Długa 35. 


Ąr
 . '" .' - . :r-" l
 . ot... 
. \", . : 
 ł. .." . -ł- .. .... ... ... --- -- . 


.I 


ł '.. 
 . 


. .' 


,.. ,.." 
 - 


..
		

/adresy_192300013_0001.djvu

			\ 
Ć
I 3Ć><::>Ć>
o' 
0 0 Górnośląskie O .,RIKA" Budowlane Tow. Akc. 
, Przedsiębiorstwo H a 

 lo we O BYd9os
czJ ul. Mar
inkow8
iegO nr. 9 
.,ADOGOP . poleca Się do wykonania wszelkiego rOdzaju 
Dostawa materjałów robót budowlanych 
Opałowych: Węgiel, koks. drzewo, toń. jak nowych" tak i przebudowań ect. na do- 
d I h godnych warunkach i po przystępnej cenie. pod 
Bu ow anyc : Cement. gips. wapno itd. bezpłatno fach. kierown. oraz dostarcza wszelkie 
Detal icznie Wagonowo. 
 


.... .

 


o 


BYDGOSZCZ, Gdańska 41. 
Telefon, 14.27. 
, 
.........
 
 
 
 
.... . I 


materjały budowlane 


Własny tartak i hurtowy handel drzewa 
w D Z I AŁ D O W I E. 


:. "'..J."." .
. 1"".... "4. -. ._...t. .
.. 
 ...., ł .... _.........."... oI'..,ł ...... ._ \Ir.,. ..... _ 't 
 ...."'-. .. 
 

":I ,1.l1t r '1 , ij ' 'I'IJI
IIII 'I: I I "1 '1111 .;,1 11,,11 I I I will. II, I Iti I h ,I, lo 0..1 III L' : ł : 1,1: :1,1 I 1I11
"1I!1'1'1 ,I!. ,Ir' 11 11 11 'I I '
"..I i,. I. II, . II 'II I lUli " 11 11111 .' I I ,ol', I 1 '1 ' 1 1łJ ',HIi 'H I '
 
- '." I' I ,I I 1 "" I I ! I II-=< 
=-[i I'. . ,I" I" . I I , 'I ,'I ' ;1 II ,t' I Ił 1; III ' fi-=--- 

_I . "'" "I' ,"II II, " fi", ,I ", Ił .... '" ,I', "I '
I" I .,[' ..1" ..... I, ."', . II' PIlII..'" 'II I"L,'.I"\ ł. 'I' ':../ ".\. 'I' ,I,r I" ',,, I I "'1 1,1,1." I. I ,1.= 
=-= , o- '_.".. I. 
  


e== 


<
 I - ,,'" 
= 
..
. 
. 
 =--;-1' 1 ; ,I 
--, ",11, ," I . 
,.., \-.' 


. 


" S,r:goszcz, Podwale 20. 
Telefon nr. 17-73. , 
- 


.. .I, 
. 


,-. 
, . 


4 >' 
:e 
 


I " -II' I 
...."Il.. 'i,
\ l
';" .  
=- 
I I .., l, I.tj.;. 'I :.
 I J . I I I ,! II: 'o' \.. 1, l" ". .' I' .. .... i 'II I" ' 11 ' 1 '11"j II: : ",I I IJJ.jh: , ' ! I ':--- 
"I" .l1li II I. ł h': I . "lIł II . l! II h' d, II Ili;=::2! 
:' I .. ',I', .h' ,", . ,; I. . :.:, I ,;. I I .' I' ł, ',' . I 1, . '.. . 
-'."""'\. 
".........\ 
I... ,"" c... ....#'-r ..... .. 
'." 
 ..,.... I ..;. .',11 


. .,' 
I r . I '" 'I.. .1' . . ł 


'tJI 
....,1- . -s. 
,' '10.... I. .... '
. ," .-.. 


. .... ,I . 
 . 


'" 
. . 


, . 
: . 


,
 


'. I .. 
 '. . , 


.' pa . 
, ..t, 
,,;% Tow. z ogr. odp. 
Blłdgoszcz. Zarząd i Biura: Gdańska 149. Telefon 438. 
Składy: Stara Szkolna 15 (dom własny). Adr. telegr.: "Polhurt Bydgoszcz". 


Towarzystwo 
L 


Handlowo · Przemysłowe 
U t. T 'I 


, '  


I. DZIAŁ ELEKTROTECHNICZNY: 
Reprezentacja ..Zakł. elektr. i mech. w Polsce "Ganz" Sp. Akc". dynamo ma- 
szyny i motory prądu stałego i zmiennego,transformatory. turbogeneratory. liczniki 
Biuro sprzedaty żarówek ,.FERROWATT.' Tow. Akc. ..WATT" w Wiedniu 
żarówki do różnych napięć. 
II. DZIAŁ OGÓLNO - TECHNICZNY: 
Reprezentacja firmy ,.T.wo Przemysłowo-Handlowe Ludwik Zawadzki. Stani- 
sław Boryssowicz Inżynierowie i Sp".: Obrabiarki i narzędzia fabr. ludwig 
Loewe & Co:,A. G. w Berlinie. 
Reprezentacja "Loebersdorfsklej Fabryki Maszyn Sp. Akc. w Leober8dorfie pod 
Wiedniem": Motory ropowe Diesla. 
Reprezentacja firmy ,.Dr. L. Zieliński w Warszawie": Aparaty do gaszenia 
ognia (Gaśnice) "Delfin" ..Samum h . 
Piły tartaczne wszelkich rodzajów i wymiarów (Remscl1eidowskie). Smal)' tech- 
niczne wszelk. rOdzajów (dostaYła cysternami i beczkami). Cegła. wapno i cement .... 
..- 
, 


III. DZIAŁ BIUROWY: 
Reprezentacja firmy "SP. Akc. Block-Brun w Warszawie": r
szyny do pisania 
"Remington... Arytmometry ..Brunsviga". powielacze ..Roneo , meble luten. 
sylja syst. amerYKańskiego. - 


, ." 


1. 1"'1., 


.,' .... '.
'.ł;. .r"').'''It';,.t\t r,._.. . ... - . 'r _ 'P("
'._ ....t.l'
..... I 
"'t' ..1' .J
 -'", I'"",, .'. '..
 "V' 
 'I'ł

, ... :'-"
lf.l ił 
,""" ,Qf;,r;'. -ip:....r . )
, '1 
 , ......" 
. 
.t .... t,......
.
,..
.....\..»,,\...<"1 
,.r:" "0 
.,.
1,,'.'I....'łf . ,_':...........;. .'""-,1..
		

/adresy_192300014_0001.djvu

			,. 


Najtańsze źródło zakupu 


pa i ru i 
.:ał rj .1'. iś
"j nn:, 
Hurtownia KA IMIER 
BYDGOSZCZ, ul. Śniadeckich 43 a. 


.. .' 


BARTEL 


Telefon 634. 
o -=.:t:'
 n.,J..u;..:i.. 
'

I;;:


.9'
.:'

 
-1;.=_
U(;.£ł: ri°l 

 'Q 

 Instrumenta 
 

 i 
.
 
 
ł: 
07 
.(' 
:?
 
o 


muzyczne 
skrzypce, gitary, mandoliny włoskie i francuskie, 
oraz struny do tych:te we wielkim wyborze. 
Przyjmuje artystyczne naprawy instrumentów. 


. . 
... 
o: 
lO 
O' 


C' 
1t Stanisław NiewczYI<, Bydgoszcz, 
-, 

 ulica Gdańska nr. 147. 
Q 
.,;J!.1=-. .. .. " ..,-.r. _ . 
 -v--_. _ . 

.. 
O
 ...
 -.:."_ . 0 -0' 0 "- :o

'a".
 1)0_-, " -':...
... 
....... _._.....'"1"...6_ ..
....-, ___ 
.
 
 - ........ -..-........... 
 _____ ..... 


:s 


 
f
 
li. 
.) 
0, 
o 
"- 
"JJo"U' '-:-- 
... '.:"" o\
 


.., ' 
. ..' 


.
. . '
.. 
  
 .. 1...
" 1 '; ..' .....,-1.. . "'..' 


. '. 
 


I 


I 


, . 
" 


": półka 
q oro. z ogr. por. 
CJ)ydgoszcz, ulica 9>odgórna nr.2 


a',' 


. 
 
. 


,. 


- 
,. . . . 


'. 


. 


. 
I 


" ' 
, ( 


urządzeń mieszkalnych, biuroroych 
i zakład architektury roeron
trznej 


Tel. 695 


nonla: 
	
			

/adresy_192300015_0001.djvu

			.
$


@


 

 B -. t · złoto - srebro 
 
: l U erJa szwaica r;t KiezegarlU Jl .


 : 
: w. SZULC 

! : 
@ zegarmistrz i lotnik 
 

 B
d.oszcz. Gdańska 4 - Telefon nr. 844. ,'" 

 
 
e Centrala w Poznaniu 
..
 :' 
 

 .. .. Wlasne pracownie reparac
jne
 .... @ 

  


Jan a. 'pławski 

 ulica Jezuicka 19. I 

 
 

 
 

 Pierwszorzędne wykonanie garderoby 
 

 męskiej i umundurowania wojskowe I 

 
 

 tylko na miarą. 
 

 
 

 
 
Stale wielki zapas najnowszych materjałów krajo- 
QS QS o.s 
ych i zagranicznych na składzie. l0 ls::J ls::J 


. 


. j ,.'t ."... ... r $ "  


'. , 


,. . ,- .' .." 
f ; . . . , 
" .
 < 
hurtowna i detaliczna sprzedaż węgla i koksu 
górnośląskiego jak również węgla kowalskiego. 
ulica Św. Florjana 8. Telefon 33 i 73.  


"  


.,. 


'ł' J oJ. 
. .
'!. . '. "
		

/adresy_192300016_0001.djvu

			. 


, 
WŁADYSŁAW WEBER. 


,
A 


.. 
- 


ł 
. 
J 
ł 


. 


Sy 


- -: 
.. -,;. 


, 


miasta 


. 


YDG -.. SZ 


na rok 


1 


..:."3 


Dział I. INFORMACYJNY 
Dział II. BRANŻE 
Dział III. SPIS OGÓLNY 
a) podług ulic 
b) " alfabetu 
Dodatek SPIS ALFABETYCZNY 
a) przypływ 
b) odpływ. 


Nakładem Drukarni Bydgoskiej Sp. Akc. 
Bydgoszcz, Poznańska 30. 


. 


z 


,. 


, 
 
""Jt"--, 

 -' 
,"
' 


. I i"':;;"...or 

 'I, "1'. 
 ;1-. 
 
#


., .. I . y....."'; 
 
 

l !I 
-i.2 L -," 
.:=>\ ę
_
 -łb(_ 

'. 
., po t'\ 
-..... -- (.. 
 ". .. ł -I 
t 
 ", ;,.-, 
 

,. 
 ,.t}
! ,;} 
"....... 
 "".... t' " ł. I i' 
... '.. ;ot.... >fI ., I 
 
'
t' :. \ łIIiP 
.
 ,'" -_ 
:a:-
, '.'1 1. « 
1,.. 
... 
=-,
..

. ,.t 
Y"""<..

... -I 
,..... 
.......... . 
 
'V '-. '+Jł
		

/adresy_192300017_0001.djvu

			. 


, 


. 


. 


.. 


......... ......... 
.... ....ł... .... 
1.\ 
. 
 . 
i qłoczono czcionkami i 
: <;Drukarni CBydgoskiej : 
. . 
\ ul. CJoznańska nr. 30. : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.... . ........ .... 
......... ......... 


. 


... 


->\ 
ł 
.
 
-.
		

/adresy_192300018_0001.djvu

			.. 


. 


Slowo wstqpne.. 


Chwile pelne rozwoju naszego grodu, umiejscowienie się 
s osunkow w różnych dziedzinach życia gospodarczo-po
itycznego, 
oraz względy natury czysto-ogólnej zniewolily nas do opracowania 
II-go rocznika w roku ubieglym wydanego popularnego podręcznika 
'JAdresy miasta Bydgoszczy'J. 
Cel więc księgi adresowej pozostal ten sam. 
Dolożyliśmy wiele starań i kosztów, aby niniejsza księga 
J ko całość oraz każdy z dZlalów z największą dokladnościq od- 
powiadaly rzeczywistości z uwzg/ędniel}iem chwil bieżących. 
Zadaniem naszeln by/o: 
1. Stworzyć księgę, któraby czytelnikowi umożliwi/a dokladne 
poznanie grodu, przedstawila takowy pod najrozmaitszemi względami 
i wykaza/a w jakich warunkach pracując żyjemy, rozwijamy się. 
2. By oddala uslugi, i stala się podręcznem źródlem w każdej 
instytucji, przedsiębiorstwie, czy w ręku każdego czytelnika. ), 
Osiągnięcie celu bylo usilnem staraniem naszem. 
Oddając księgę niniejszą publiczności sądzimy, że czytelnik 
w niej znajdzie pomoc, oraz wlaściwe informacje. 


- 


_,,____ ,- 1- 
 


.1
		

/adresy_192300020_0001.djvu

			roo
ri a pod v'iazdą 
IG. "<.Ol-LĘGA 
BYDGOSZCZ 
lit. Dworcowa 13, - Tel. 1251 


Spis rzeczy.. 


. 


Slo\\'o \vstępne 
Miasto Bydgoszcz 
Historja, polożenie i roz
vój nliasta". 
Herb miasta 
Dzieje miasta - Szldc historyczny. 
Konstytucja Rzeczypospolitf'j Polskiei 
Swi
ta w Polsce . . 
Swięta narcdowe państw świata 
Epoki główne 
::;więta ruchonle w latach 1923-1935 
Nazwy i spis ulic nliasta . 
B:ura obwodów p(.licyjnych . 


Częś, ,. 
Władze. 
" 


A) Instytucje i Urzędy Państ\vo\ve. 
Ekspozytura Urz
du \V ojewtdztwa Poznańskiego 
Dyrekcja Lasów Państwowych 
Urząd Regulowania Rent. 
Kasa Leśna . 
Państwowe Nadleśnictwo BVdgosz
z 
" n Bartodzieje 
" "Jachcice . . - 
Państwowa Inspekcja Budownktwa 
Inspektorat Pracy w Rolnictwie 
Podinspekcja Pracy w Przemyśle l Handlu 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Urząd Katastralny l i n . . , . 
Państwowy Urząd Budownictwa Iueljoracyjnego 
Urząd S1	
			

/adresy_192300021_0001.djvu

			. 


\"1 


" 


Urząd Celn y na Dworcu . 

Iicjscowy Urząd :l\Iiar 
Państwowa Stacja Bakterjologiczna 
Sąd Okręgowy 
Prokurator przy SC}uzie Okn;gowym 
\VIęzienie Sądu Okręgowego 
Notarjusze . 
Sąd POwIatowy . · 
Kolejowy Urząd Ruchu 
Stacja Bydgoszcz 
Parowozownia 
\Varsztat telegraficzny 
Nadzór toru IV. 11. III. I. . 
Urząd Obrotu Handlowego 
.. Główne warsztaty 
Urząd 
raszynowy 
\Vydział Dochodów DyrekcjI Kolei Państw. \V Ranomiu 
Okręgowa Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
Urząd Pocztowy I. II. 
" " III.. 
Izba Kontroli 'Rachunków Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej . 
Izba Przemyslowo-Handlow;J 
Izba Rzenlieślnicza 
Państwowy Naukowy Instytut Rolniczy . 
Instytut 
IIeczarstwa \Vielkopolskiej Izby Rolniczej 
Okręgowy Urząd Zi
mski . 
Powiatowy" " 
Inspekcja Dróg \Vodnych . 
Delegatura I\Imisterstwa dla Spraw Dewizowych i \Valutowych 
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa . 
Państwowy Bank Rentowy 
B) Instytucje i Urzędy Samorząoo\ve. 
Biura zaklady i instytucje miejskie 
" tJ " wiejskie 


. 


.. 


.. 


.. 


. 


. 
. 


C) Instytucje \vojskowe. 
Formacje, Zaklady i Urzędy zalogujące w garnizonie Byd
oszczy . 
. 
D) Wladze ducho\vne. 
Kościoły, dozory, cmentarze, paraf je, wyznam a . 
E) Dział oświato\vy. 
Szkoły miejskie i prywatne 
F) Szpitale i zakłady dobroczynne. 
Zakłady m1ejskie i prywatne . 
G) To\varzystwa na terenie m. Bydgoszczy. 
Polityczne, naukowe, sportowe, artystyczne, filantropijne, zawodow
, go- 
spodarcze, cechy wolne i przymusowe . 
H) Obwody kominiarskie. . 
Obwód I i II 
" HI, IV, V, VI, VII 
n Banki i Towarzystwa Kredytowe 


. 


. 


Strona 


1 :J 
1:J 
1] 
1-1- 
14 
14 
14- 
14 
I
 
J-ł 
1-1 
1-1 
14-15 
15 
15 
15 
15 
15 
1S 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 


1 0 
u 


1B-31 
31 


31-32 


32-33 


33-34 


34-15 


35-37 


:i7 


3ft 
38
		

/adresy_192300022_0001.djvu

			"- 
\ Ił- 


Strona 


J) Apteki 
K) Drogerje 
L) Hotele 
M) Różne. 
,. Kas3 Chorych miasta Bydgoszczy 
Powiatowa Kasa Lhorvch 
Zakład dla Ociemniałych . 
Teatr niemiecki . 
Powiatowa Kasa Oszczędnuśd 
Bim o Czerwonego Kr zyŻ11 
Tramwaje i Elektrownia . 
Kol
j Powiatowa 
Ustępy . 
Kolektura Polskiej Państwowej Loterji Kla:wwt'j 
Alarmv Pożarne . 
Pomniki 
Jarmarki w Bydgoszczy 
Jarmarki w pow
ecie . 


39 
39 
39 


. ... . 


40 
ĄO 
40 
40 
'40 
4') 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
-11 
42 


. 


. 


Cz
śt II. 
Spis pOSzczególnych branż. 


" 


Aflwokaci i nota!h::sze 
Biura prawnicze . 
A
entury 
Biura techniczno-handlowe 
Banki 
FliuTa Stręczoll 
 
Biura \Vywiad( wcz
 i Reklamowe. 
Domy handlowe . 
Domy handlowo.komlsowe 
Domy ekspedvcvjno-handlowe . 
Domy prz
mvsłowo.handlowe . 
Dom transportowo.
kspedycyjny 
Pośrednictwa w kupnie i sprz
daży ulerud,olllo,ci 
Ubezpieczalnie ognia 
'i'owarzystwa Przemyslowc-Handlowe . 
Różne przedsiębiorstwa 
Artykułv spożywcze i kolonJalllc 
Budownictwo 
Drukarstwo, kSięgarstwo i papIernictwo 
'Vvdawnict"o gazet . . 
Drzewo - meble wyroby i handle 
Fabrv ki 
Farbiarnie i pralnie . 
Cl1ki
rnie, kawim ni
, restauracje i hott'le 
Konfekcja . . 
!\[aszyny - ZeJazo. \\"yroby i hand'p . 
Dział meJyczny . 
Opat (handle) 


ł, 


45 
45 
45 
-'15 
45 
46 
40' 
4b 
40 
46 
-16--.,;47 
47 
-17 
47 
47 
47-50 

1-
5 

6- 
 7 
58 
59 
(,,0-61 
61-63 
63 
63-65 
66-68 
6H-69 
69-71 
72 


?- 


. 


.
		

/adresy_192300023_0001.djvu

			\1111 trona 


:Rękodzielnictwo 
Szkło- (handle) 
Tytuń (fabryki i handle) . 
Ziemiopłody 
Plan featru :\I\ejskiego 


72-80 
81 
B1-U
 
82 
83, 


Cząść III. 


, 


Spis mieszkańców podług u1ic 
Ruch ludności cvwilnej w Byrlgoszc£y od styczllla 1

O roku . 
Spis mieszkańców podług alfabetu . . 
Snis alfabetyczny dopływu ludności od l. 1. 23 r. 
Spis aifabetyczny odpływu ludności od 1. 1. 23 r. 


87-361 
363 
365-654 
655-673 
674-633 
 


 


. 


.. 


\ 


\ 
i
		

/adresy_192300024_0001.djvu

			, 
'"-ł... 

. 


'. 
..... ..", ,.  " 
. . 


, " 


I 

 


.' .......: ' 
 ,
,#;'\
 -:','. 
I - " 
. " ,
. f"J'{:-c!:'l." '
'- .. 
... ... 'I ,..I.. ....... .
. !,- ..... -r-' 
, '
 '1" 'OS. '.. 
 
, - - J..!,....' - . .
 
 --- 
.. 
.
 ..... -";;".. 
 .fł , 
{' 
.: .
....._;a =- .... r' - 
 p1; 


I 


I 


I l 


, . 


.. 


.1" ". 
- .+
. J . 
 _
" _'.. 
I - -. 
,: t,...

 '..?:
 "...
 
.' ":.. -
 . -.i .. 
 ..
./t.- r
 :.... 

 
. - . ." - 
.,., r 
.... .... -.:.. - a.o-
 
-, - 
4t
 

... 
..... .' . -""4'- 


:.. 


I1III1I111 
 IIIIIIII IIIIIIII imi 
IIIIIII B Y D G O S ze · 1II11il/llllli 1111 iii 1111111111111111111 


JÓZEF ŻER/v/CKl. 


His tor ja, p 010 żeni e i rozvłój miasta Bydgoszczy. 


Z historji Bydgoszczy. 
rdzennic pol- 


Bydgoszcz jest miastem 
skiem. 
Po\vstanie tegoż jakoteż nazwa ginie w 
mgłach legendarnych. . 
PierwszH. wieść historyczna dotyczy wIeku 
XI względnie XII i to li tylko zamku. 
,V XIII wieku zamek bydgoski zdohywa- 
ją Krzyżacy oddając go Polsce po kilku la- 
tach zu pełnie spalonym. Kazimier7 \Vielki 
. sprowadza Niemców i osiedla tychże na 
pra\vie magdeburskim. 
\V XIV wieku zdoby,...ają I(rzyżacy ale 
już miasto Bydgoszcz i gospodarują aż do 
odzyskania przez Jagiełłę. 
XV, XVI i X "II wiek, dlugi pokój, - pod- 
niósł miasto do wspaniałej świetności. Zbu- 
dowano kilka kościołów, dzisiejszą Farę, 
(XV wiek gotyk), kościół Klarysek, (XVI 
wiek renesans) i kościół Po-Bernardyński, 
(XVII wiek barok). Powstają. trzy przed- 
lnieścia Gdańskie, Okole oraz Chwytowo. 
\V wieku XYII 30-Jetnia wojna jak i po- 
przedzająca z ata za, która trwała lat 7 zni- 
szczyla miasto tak, że z upadku do l-go 
rozbioru pod panowanieJn prusIdem ,vtęcej 
się nie podniosło. Dopiero budo'wa kanału 
za}lorzą.tkowała rozwój miasta, łączącego 
Dr<.lę z Koterią, powstaje wiele fabryk i za- 
ldadów przemysłowych. Ilość mleszkail- 
ców ,z<1czeła wzrastać. 
Bydgoszcz powraca jeszcze raz. krótko 
pod -9-letnie rzą.dy Księstwa \Varszawskie- 
go, jest stolie
 Dep. 'V. Ks. \Varszawskiego, 
lecz \V róku 1815-tym traktatem wiedeń- 
skim zostaje oddana powtórnie Prusakonl. 
Od tego czasu Prusacy kolejno niszczyli 
wszystko, co polskie, lmd
lję.c rÓlvnocześnie 
niemicekic kościoły, wprowadzając Kulturę 
}H'uskf1 w postaci teatru, pobudowanego na 
nliejscll l{ościoła i klasztoru l
armelitów 
ornz Jicznych szkół wszelkiego rodzaju. 


Położenie. 
l\Iiasto Bygdoszcz leży"pod 53°7, 53°4 sze- 
rokości geogrAficznej ped 18) O, długoścI gec- 
grafIcznej wschodniej, licząc cd Greenwich, 
w dOlinie rzeld Brdy (doplyw 'VIsly). 
\VY80ko'Ść nad poziom morza Bałtyckie- 
. go jest następującą: 
dworzec kolejowy 49,20 III 
Plac Teatralny 37,10 fi 
ul. Iiujtt\vska 54,17 ID 
Terytorjum nliasta wynosi 405,87 h razem 
z łąkanl i. 
Pod względem przemysłowym i handlo- 
wym jest bezpośrednio położone przy głó- 
wnych torach kolejowych Poznań, Gdańsk,. 
Berlin. \\Tarszawa, oraz posiada 'wąskotoro- 
we -połączenie z !{oronowem, - drogi bite. 
Dloga wodna wogóle na wszystkie stro- 
ny, - wspaniałe połą,czenie do Niemiec 
i Gdallska, (Brda połączona Kanałem z No- 
tecią, - 'Visła). 
Bydgoszcz jest miastem przelnysłowero y 
najwi
kszem centrem przemysłu b. Dziel- 
nicy Pruskiej. posiada prz;emysł szeroko 
rozgałęziony. Przemysł drzewny praz han- 
d(ll drze\vem zajmuje pierwsze miejsce i na- 
daje miastu wyjątk_owe znaczenie. 'Yzdłuż 
rzeki Brdy położone są tartaki' \Y olb1'7Y- 
mich rozmiarach z ogromnpmi 7apasanli 
drzcwa
 które po odpowiedniem obrobieniu 
przewożone hywają \v znacznej ilości dó 
Kielniec i Anglji. 'Vażną rolę odgrywa ró- 
,vnież przemysł metalowy. Poza ilością 
mniejszych fabryk metalowych w mie:5cie 
znajdują się ,viększe przedsiębiorstwa 'v 
dziale odlewniczynl i budowy maszyn, 
a mianowicie odlewnia żelaza, fabryki bu- 
do,,'y nl0stów. akcesorji kole.łowych budo- 
wy maszyn młyńskich i fabryk cukru, ko- 
tłów statkowych, maszyn do eksploatacji
		

/adresy_192300025_0001.djvu

			torfu, statków rzecznych, motorów, etc. oraz 
iabryki budowy traków i maszyn do obrob- 
ki drzewa. 
Opróc7ł tego \v obrębie miasta Bydgo- 
.szczy znajdują się fabryki papy dachowej, 
fabryki wyrobów skórnych i pasów, rafi- 
,nerje olejó\v rsmarów, fabryki przetworó\v 
chemic
9 - farmaceut.ycznych, papiernie, 
fabryki zapałek, fabryki wyrobów cemen- 
10wych, fabryka konserw, rafinerja spiry- 
1usu, destylacja likieru, fabryki wyrobó\v 
1ytoniowych i cygar, fabryki lamp elekiry- 
.cznych, farbiarnie, garb iarnie , cegielnie i li- 
.ezne tartaki. 
'V budowie znajdują się wielkie fabryki 
"wyrobów kauczukowych i gumowy'dl do 
izolacji przewodników elektrycznych, od 
.automobili etc. .- Pozatern cegielnie,- 
gliny i wapna na miejscu pod <1ostat'kle:n. 
Duże przestrzenie wolne znajdujące się 
.w obrębie miasta Bydgoszczy doskonale 
nadaję. się na założenie nowych przedsię- 
biorst\v. - Tutaj otwiera się ogromna per- 
spektywa dla kapitałów obcych, a zwła- 
.szcza pożądany byłby udział kapitału arne- 
rykail
kiego \v przemyśle wyrobów kau- 
czuko\,:-ych. Jest tu także do wyzyskania 
siła wodna rzeki Brdy, fabryka karhidu 
(Smukała) najw
ększa \\< całej Rzeczypo- 
spo1itej Polskiej. Obszerne tereny, bardzo 
nadające się na wszelkiego rodzaju fabryki 
można nabyć za bajecznie niską cenę, bo 
'w bliskiej okolicy brak kapitalistów. I tak 
dobrym interesem jest pobudowanie nor- 
malno-torowej linji kolejowej, elektrycznej 
(wykorz1stanie siły \vodnej) wzdłuż rzeki 
Brdy do jej ujścia do \Visły. 
Pozatern chociaż \v mieście kursują tram- 
waje elektryczne, to jednak ograniczona 
ilość 1inji, nie odpowiada zupełnie potrze- 
bom miejscowej ludności, gdyż wzdłuż sta- 
rego i nowego kanału jest szereg przedsię-  


x 


biorshv przem)'slowych i handlo\\
ych. 
Io- 
żnaby także zużyć kavitał przy budowie 
nowych mostó\v przez kanały, celem prze- 
prowadzenia eWEmtl. nowych linji tranlWa- 
jowych. 
Dla mniejszego kapitału wskazanem jest 
fabrykacja wyrobó\v cementowo - betono- 
wych, papy, lub innego przedmiotu do kry- 
cia dachów. Terpentyniarnia miałaby tu 
moc surowca. 
Pozatern są do wyzyskania pOkłady wa- 
pna \yzgl
dnie kredy i glinki. Okolica po- 
siada dobrą. glinę garncarską i kaflarską 
a przedmioty te sprowadzane są z innych 
okolic z braku zainteresowania się tą spra- 
\vą. \Vreszcie małYłn kapitałem możnaby 
założyć fabryki konserw mi
snych, roślin- 
nych i rybnych, czego 'wogóle \V kraju jest 
niewiele. Bardzo dobrą. przyszłość może 
mieć suszarnia \vłoszczyzny, grzybów, owo- 
ców itp. co zaraz na wagę złota choćby set- 
kami wagonów \YCZn1ą Kresy i Rosja. Tak- 
że sam \V schód pochłonie wszelkiego ro- 
dzaju przetwory Owoco\ve, ogrodowe itp. 
Te zakłady -można założyć małym kapita- 
łem i nad tern warto pomyśleć, bo kto pier- 
\vszy to uczyni, ten zwycięży rynek. 
l\Iaterjał robotniczy jest dostąteczny, za. 
wyjątkiem w przelnyśle stolarskim brak 
dobrych fachowców, \v met?-lurgji ślusarzy, 
tokarzy i formiarzy, \v tartakach pilarzy. 
Handlu \v Bydgoszczy dużo, wszystkie 
gałęzie są zastąpione. 
Ludzie kapitałami obdarzęni, energj
. 
przedsiQbiorczością i znajomością rzeczy 
,,'inni zainteresować się Bydgoszczą. 
Przemysł i handel \v szybkim tempie. 
przechodzi w ręce polskie, a \v niedługim 
czasie stanie się czysto polskim a nawet 
obecnie nosi charakter \vybitnie polski. !\tla- 
my \viele firm dla wszelkich gałęzi handlu. 
Kupiectwo rozwija się zna komicie. 


I 
, 
J 

 
ł 
l 
I 


Rozwój miasta 


przedstawia sh jak następuje: 
rok 1620 . 14 COD mieszkańców 
.f 1650 3 OCO fi 
1700 . 1 750 " 
" 
" 1750 1500 ,. 
I " 1772 800,. 
(zaraza - 30-letnia wojna, początek pruskiego panowania) 
rok 1773 
 . . . 1200 mieszkatl.ców 
" 1774 wykazuje na 318 posiadfości 161 oLJUszczonych lub 
niezabudowanych ; prócz tego 20 budynków w renowacji 
rok 1781 2 562 mieszkańców 
" 1786 3000" 
,. 1800. 4 563 " 
czyli lńiast0 skbdalo się mniej wIęcej (wraz z zaniedbanemi, niezabu- 
dowanymi i zniszczonemi nrzez p0źar) 
z 372 budynków w tern 
Toruńskie przedmieście z 225 " 
Poznańskie " z 144 " 
Gdańskie " z 995 " 
Przedmie
cie Okole z 42 " 


" 
. 


" 


2165 
942 
837 
529 
63 


\ 
.J 


mieszkańców 


" 


" 


" 


f' 


., 


" 


" 


" 


" 


,f 
( 
.. 
h 
, 
I 


"
		

/adresy_192300026_0001.djvu

			XI 


. Od tego czasu powiększa 
z roku na rok, jak następuje: 
1816 .. 
1836 . 
1843 . 
1845 
1849 o 


się ilość mi
szkańców w Bydgoszczy 


.. 


. 


6 123 mieszkańców 
8878 
9754 
10 262 
. 12 918 


" 


. 


" 


" 


a 


. 


(Przez włączenie dawniejszych miejscowości Grodztwa, Bocianowa 
i Nowegodworu) 
3 grudnia 1867. . 26662 mieszkańców 
1" 1571. . 27 740 " 
1 listooada 1875. . 313C8 " 
1 grudnia 1Hg() o . 34 0-14 " 
5 czerwca 18tl2. . 34 541 " 
1 grudll1a W83. . 35 142 " 
w listopadzie 188-ł 35 662 " 
1 grudnia 1885 36 294 " 
w listopadzie 1886 . " 36 320 " 
" " 18g7 o '-. 37299 " 
" " 1888 o . 37 981 t, 
" " 1889. o 
8 540 ., 
., ,,1890 40 763 " 
" " 1R91. . 41874 " 
" ,. 1892. . 42 162 " 
" " 1893 o . 42 717 " 
o, ,. 18:14. o .. . 44538 ., 
" " 1895 o o 45886 " 
" " 18%. . 47159 " 
" " 1897. o 48 321 " 
., " 1898. . 48 931 " 
" .t 1899. o 50 083 " 
'o " 1900. · . 
1 081 " 
" ,. 1901. . 51 608 " 
t. ., 1902. . 51 465 ,. 
" 'o 1903. . 52184 " 
., " 1904. . 52 489 " 
" 'o 1905. . 13 827 " 
,. " 1906. . 54 704 ,. 
,. " 1907. . 55067 " 
.0 " 1908.. . 56164 " 
" " 1909 o. . 57400 " 
" ,. 1910. . 57604 .. 
" ,,1911 . 59388 " 
Wskutek włączenia do Bydgosz
zy 18 przedmieść powiększyła się 
liczba mieszkańców dnia 1 kWIetnia 1920 f. na 
88 7C6 SIĘGI KONTOWE 


. 


. 


, 
\ 
, 


oprawa całych bibljotek od zwy- 
kłych at do naj wykwintniejszych 
naciąganie map i planów - bloki - kajety - 
i wszelkie prace w zakres introligatorstwa wchodzące 
wykonuje sią szybko, po cenach przystąpnych. 
..  


INTROLIGATORNI RUKARNI BYDGOSKIEJ 


Poznańska 30. 


Tel. 3 
,:J
		

/adresy_192300027_0001.djvu

			.... 


. 
Ruch ludności cymilnej 10 Bydgoszczy od stycznia 1920 roku. 
R. Ruch naturalny ludności medług dokumentóm Urzqdu Stanu Cymilnego: 
PRZYCZYNY ŚMIERCI 


- ---- ------
 ----------- --- ---- 
Urodzen Zgonów . 
---- - - - -- --- 
E..... . ':.J 

 .... 

 ... ' 
 ::: 
- (.) =

 Q)
 
 ...
 
ROK ff) Q) C) 
- ::. 
.c ..c: 
 S -..>gCl! S >e: N 

 <12 c:: 
(LI u ts: (jj 


 N :::> ...... C) 

 (1) ;.. .... d d 
.N ..- ...... N;::I'" "u EJ  .
 t. - 
 >. O- >. -" 
Co;) t:L ..... ó 
.... 
 E .... (".) o r( ,......- 
 "0-"> 'f.J h ..... :.. 
O --- - 

 'N 
....... o c:: c Q o": o 
 8 
 
...- 
, - - - -- - 0_-- - - - -- --- 
l 2 3 4 S 6 7 fi 9 10 111 12 13 14 
1£)20 ognłeIl1 948 2280 68 2348 12,10 1579 438 16 8 - 70 7 11 
1<)21 og6łCl11 901 2918 93 ;3009 11,70 176!) 645 12 !) - 6 9 7 
1Y22 I. l( wart. 179 -812 32 844 13.03 496 172 1 - 2 18 3 2; 
1922 II. kwart. 164 765 26 791 10,00 368 130 - 1 - 1 4 2 
1922 III. kwart. 188 83() 18 854 7,50 3Hl 140 - 1 - 2 1 " 
'-' 
1922 IV. kwart. 225 702 21 72:3 8.58 377 130 2 - - 2 1 

 
- 


Prze- 
wyżka 
urodzeń 
(RóżnieR 
między 
rubrYKI! 
3 i 7) 


d 6 Q,) o 
 

..... 6 I 
 o i::.o 
"O 'J) .... 
 d ... j$ o o 

 Q;) 
 Q;) .... - .... to. Q;) 
 '"' 
..... 
 .... N.... >. rn .rf) 
 
........ ..... o 
o Q) s::: ,I] = .o ,C) 
"O L 00 
 'o ..s::: 

 .
 N Q);';;: 

 0:::1 .rf).... t) d Q.).....
 .o c:,) 
'"' .;", t':.
 
..... '" 
 '"' ro 2 
 
 
 "E:g d g e,) 
c::! ;........
 o. Q;) Po Q) 3 o r;'3 o Q.) 
 o:::!.t ... = 
ro ::: t\! t1:5
 "'
 -J-...... ....
 ......Nrn ti! = 
t.:> 
 
.... 
 N O r.n. .... Z 
. 00 ....ł  
Q;)
d :::I 
t::;...r.:> be 
N Q.) '"' .
 
.
 t(J 
 S 
= :i;... 

;....::t! 
b£Q;)"O 
O.Zp 


.' I "'""' 
- "'Ó -. 
o o
. 
>. . 
.0:'- 
 
"'0 
o'0..c::: 
'"'=:J 
o t': Q;) 


 
"d 
U 


Q;) 
.... 
... 
... 
c.J 
...... ::: 

 .!d 

 
.- - 
 
.
 o. c::; 
N 


-- - - ----.------ 


30 
701 
1149 
316 
397 
445 
325 
1483 


27 28 29 
4 11 520 
3 7 558 
- 5 148 
- 6 112 
5 1 140 
2 4 131 
7 116 153 1 1 


15 16 1"1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 
6 t.u 65 20 95 38 97129 10 32 5 166 29 
4 169 93 - 49 153 23 110 265 6" 39 6 145 33 
") 71 24 4 28 22 38 28 - 11 - 61 7 
8 32 23 18 36 7 17 25 2 6 3 38 9 
6 21 24 8 46 9 19 39 1 7 5 26 10 
4 37 18 3 27 16 17 23 - 10 1 44 5 
1922 o
ółem 17561
115nn 1;32121 9,401 1 6 32 1 572 1 :31 21 212;31 9111 311611 891 6 3 3 1 137 1541 9111151 31341 9116913 1 1 
B. MIejscomy ruch ludności podług DolicyJnych zgłoszeń przyjazdu I łDyJazdu: 


. 
PRZYPŁYW . .ODPŁY\V Ludności I)rze- 'V przemyśle i rzeIniośłe 
OK Przy- prowadzki handlu i w ruchu transport 
Polaków I Niemców InnYChi Polaków I Niemcó: IInnyChl w
wl1qtrz 
Hnzcm pływ = + okręgu miasta 
Uazcll1 Odp.tyw = - (Liczba osób) Przypływ I Od pły w I Uóżllicn 
ółem 23 205 7370 224 30 799 6794 23 033 266 --- 30 OD3 + 706 28 94:6 7779 7051 + 728 
ótem 22 213 2297 71 24 581 8047 11 551 91 19 689 + 4892 23 220 69D9 4769 -I- 2 140 
kwart. 2926 296 12 3234 1429 2518 12 3959 - 725 3463 995 1039 - 44 
. kwart. 4724 279 16 5019 1770 2680 19 4469 + 550 4853 1483 1148 + 335 
I. kwart. 4802 326 70 5198 2127 2037 31 4195 + 1 003 4878 17:W 1247 + 490 
-. kwart. 5138 339 64 5541 1850 990 29 2869 + 2 672 4630 1730 836 + 894 
- - 


R 


1920 og 
1921 og 
1922 I. 
1922 II 
1922 11 
1922 IV 
1922 ogółem 


5 945 1 4 270 I + 1 675 


162 I 18 992 I 7 176 I 8 225 I 91 I 15 492 1 + 3 500 I 
C. Teraźniejsza liczba mleszkafac6ro miasta Bydgoszczy: 
I Połak(
w I Niemców I Zvdów 
I 63 245- 
70,84 
+ 14 38U 
I 77631 
81,68 


17 824 


I 17 590 I 


1240 


lnnvch I Razem 


.. 


24 874 U92 I 471 ł:;9 282 
27.86 0,77 0,5:) - 
- 8727 + 38 + 66 + Ej 763 
16147 730 I 537 95 045 
16,9D 0,77 0,56 - 
Doliczyć: \tVojska około 5000 
Razem I 100 045 


Podług spisu ludności z drua 30. IX. 1921 
Procentualnie . . . . . 6 . 
Przewyżka urodzeń i różnica rucha od 1. X. 1921 . 
Zatem liczba mIeszkańców dnia 31. XII. 1922 . 
Procentualnie . .. 


"
		

/adresy_192300028_0001.djvu

			#I 


.. 


¥- 


'I!" 


"-''''j' 


- 


. 


. 


-.. 


. -'\. 


. 


. . . 
.
 .. I ,0 
 .,.....?c E" 
et: 
8 - . . 
ł:Ł ... -
- :I- 
.
 . 
.: L!- 


,. 


. 


.!t
 


o- 

 


=--:.- ,,_... 


1," ",,-ił"':' _.. 


.1.. 


. i; 


'- ;. ..,..

.....  . .;...,:, 


rw  . ł A 


7
 
. - - 


.
...- 


r 


"
		

/adresy_192300029_0001.djvu

			11
III
jl!III
II
II
ljl
lll
i
lli
I

IIIIIII
llljllllll11!11I!li


I
I
I
IIIIIII!

jjl
I[IIIIIII
!
I

II


I

J

I I

III
I
III
IIIIIIII!I!III

!
 1
llItllllll!I
!IIIII!I
I
I
]!!
I!
I


!
I!
I
!

lllli'! : 


 " 


- 
- 
= 
- 
<.._- 

 
==== 
- 
-- . I ..,. .. U.t i e c t \ .
: !! 

 
banków, przemysłu i urzędów 


wykonuje szybko i starannie wszelkie 


.- 
 


. 
,:: 


"')o 


.} 


.. 


. 
"" . 


.e 
.
.....  
, 


"'" 


I rukarnia >:ydgoska 
Poznańska 30 Spółka Akcyjna Telefon nr.315  ' .:!1111111
1111
11
lIlil!II
IIIII

III
I

!
I
lt 

II
II
lilll
I
I
I

IIII
llrmll
1 IIII

IIIII

IIIIIIII!II
IIIII!II
I
IIOOIIIIIIIIII

III
IIIIIII1111111I11I111IIIIII
IIII
IIII
IIIIII
IIIIIr. 


. 


'"- 


- 


 
---= 


 
:
 
-- ........ 
- - 
- 

:.:% 
- 
-= 
=-- 
- 
- - 
=== 
: =- 


,.
		

/adresy_192300030_0001.djvu

			\\
łćlrlZ(', Instytucje t Ur7cdv Państwowe 


t1 


,.;: 


. Władze. 


RJ Instytucie i Urzędy PańsłmolOe. 


..
 


Ekspozytura Urzędu Województwa 
Poznańskiego 
ul. Jagiellońska 21 M> 484, 483. 
Podlega 'Vojewództwu względnie l\lini- 
sterstwu Spraw 'Ve\vnętrznych. 
Urząd obejmuje, \Yzględnie składa się 
z wydziałów: 
1. Dyrekcja Lasów Państwowych 
ul. Jagie llo ńska 21, II piętro, 
 484. l 
Podlega 
Iinisterstwu Rolnictwa i Dóbr 
l)anstw. Dep. 5 \v Poznaniu. 
Kierownik: Dyrektor Lasó\v Palistw. p. 
\Vincenty Zaleski, przyjmuje od 11-1 
godz. parter, pokój nr. 31. 
Za.stępca: ',,"oj. radca leśnictwa p. Ludwik 
BOrczyllski. Urząd otwarty dla stron od 
8-3 godz. - - . 
Urząd obejmuje 4 inspekcje leśne skła- 
dające się z 21 nadleśnictw: . 
I Inspekcja dyrektorska - kierownik dy- 
rektor p. Zaleski; 
II Inspekcja bydgoska - kierownik 'woj. 
radca leśno p. Borczyński; 
III Inspekcja inowrocła\,,"ska - kiero\vnik 
woj. radca leśno p. Gańczakowski; 
IV Inspekcja chodzieżka - kierownik \-voj. 
radca leśno p. Go twaId. 
Urząd załatwia względnie opracowuje 
sprr1.\vy administracji lasów państwowych. 
2) Urząd Regulowania Rent 
ul. Jągiellońska 21, M> 484, 485. 
Podlega \yojewództwu względnie l\Iini- 
sterstwu Pracy i Opieki Społecznej. 
l\:iero\vnik: Leon Winowiecki, sekretarz 
. Wojewódzki przyjmuje od godz. 10-12. 
Zastępca: Antoni Zbierski, sekretarz \Vo- 
j ewódzki. 
Urząd otwarty dla stron od godz. 8 do 3. 
Ur
d obejmuje 3 oddziały dla załatwie- 
nia spra\v rentowych dla pozostalych po 
,vojskowych i 3 oddziały dla inwalidów 
i emerytów wojskowych. z byłej armji nie- 
mieckiej. 
Asygnuje. oblicza i reguluje płace rent 
dla pozostałych po zmarłych W,7.gl. pole- 
glych wojskowych dla inwalidów i 
n.'ery- 
tów wojskowych z byłej armji ni
Iniel'kiej 
na okręg byłej rejencji bydgoskit"
]. 


. 


. 


Kasa Leśna. 
Gmach \Vojewództwa, ul. Jagielloilska 21, 
pokój nr. 3. 
Podlega Dyrekcji Lasów Państwowych 
\v Bydgoszczy. 
Kiero\\'TIik: Czesła\v Steltin
, rendant pał1- 
stwowy. 
Urząd otwarty dla stro,ł} 0d 8 do 1. 
Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz 
}lI. Jagiellońska :!1, pokój 26. 
Podlega Dyrekcji Lasów Państwewych. 
liierownik: !\adleśniczy Zygnłunt. Sielu- 
życki. 
Urząd otwarty dla stron od g-odz. 9 do 12. 
-'Vydawanie kwitów - środy i soboty. 
Państwo!Ve Nadleśnicłw9 Ba:rtodzieje 
ul. Jagiellońska 21, pokój 20; W' 479. 
POdlega Dyrekcji Lasów PaństwDwych 
\v Bydgoszczy. 
Iiierovroik: Andrzej 'V oźniak, Zarządca 
nadleśnictwa, godziny przyjęć od 10-12 
przedpołudniem. 
Urząd otwarty dla stron od 9 do 2. 
Państwowe Nadleśnictwo Jachcice 
ul. Jagiellońska 21, pokój 24-25. 
Podlega Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Bydgoszczy. 
Kierownik: Antoni Brable, Patlstwowy 
nadleśniczy, godziny przyjęć od 10-12 
przedpołudniem. 
Urząd otwarty dla stron od 9 do 3. 
Państwowa Inspekcja Budownictwa 
ul. Jagiellońska 21, 
 766. 
Podlega \Vojewództwu Poznal}skiemu, 
\,,"ydział Budownictwa. 
Kierownik: (wakuje). 
Zastępca: p. Ruhnke. 
Urząd otwarty dla stron od 8 do 3 po po- 
łudni u. 
Inspek
orat Pracy w Rolnictwie 
ul. J agielloilska 21, M 485. 
Podlega 'Voje"
ództwu w Poznaniu wzgt. 
:Ministerstwu Pracy i Opieki Społeczne1 w 
. 'Varszawie. 
Kierownik: Andrzej Kaźn1ierczak.
		

/adresy_192300031_0001.djvu

			. . 


12 


"
ładzp, Instytucje i Urzędy Państwowe. 


Zastępca: Podinspektor Pracy w Przemy- 
śle i Handlu Ton1asz Gierman. 
Urząd otwarty dla stron od godz. 8 do 3. 
Urząd załatwia, względnie opracowuje 
sprawy dotycząc-e ochrony pracy rob. rol- 
nych 'v myśl rozp. K. N; H. L. z d. 15 fi 19 
(Dz. U. nr. 75). 
Pcdmspekcja Pracy w Przemyśle i Handlu 
ul. .Jagiellońska 21, 
 485. 
POdlega \Vojewództwu Poznańskiemu, 
\\ zgl. :Ministerstwu Pracy i Opieki Społecz- 
IW]. 
I{ierownik: Tomas7 Gierman, po.!lil1spek- 
tor pracy w przemyśle i handlu, godziny 
przyjęć od 8 do 1
 
Zastępca: Andrzej Kaźmierczak, inspektor 
pracy 'v Holnictwie. 
Urząd otwarty dla str'on od godz. 8 do 
godz. 15. 
Urząd załatwia względnie opracowuje 
spra\vy, dotyczące OChrOI!y pracy dla pra- 
co-wników \v przęmyśle i handlu, załatwia- 
l
ie spraw spornych, pomiędzy pracodawcą 
a placobiorcą na drodze polubowej. Nad- 

ór \v zakładach, które podlegają tytuł VII 
ustawy przemysłowej. 
I 


Pańshvowa Inspekcja Pracy 
ul. JagieBońska 21, pokój 28, 
 478. 
Kierownik: Kazimierz Ostasze\vski. 
Zastępca: Zygmunt Bojanowski. 
Urząd Katastralny I. i II. 
ul. Jagiellońska 21. 
Podlega \Vo.iewóuztwu w Poznaniu. 
I
ierownik: 
\rtur \Varmbier. s1. inżynier 
miernictwa (dzień przyjęć solioty od go- 
dziny 9 do 13). . 
Zastępca: Ludwik Ćwikła, sekl etarz kata- 
stralny. 
Urząd otwarty dla stron od.. godz. 9 do 13. 
Urzą.d załat"",Tia, \vzględnie opracowuje 
f-:pra wy pomiarowe, pOdatku gruntowego 
i budynkowego. 


. 


Państwowy Urząd Eudownictwa 
meljoracyjnego 
nI. Jagiellońska 21, M> 183, 484 pokój 6, 7,9. 
Podlega 'V ojewództwu \v Poznaniu wzgl. 
:Ministerstwu Robót PubJicznych \v War- 
szawie. 
I{ierown.ik: inż. Tadeusz .Janicld, Inspek- 
tor budownictwa. 
Urząd otwarty dla stron od .10 do 2 godz. 
Urząd załatwia, względnie opracowuje 
sprawy wchodzące \v zakres budo\vnictwa 
meljoracyjnego, sprawuje nadzór technicz- 
ny nad spółkami meljoracyjnemi oraz 
strumieniami 2-go i "3-go rzędu. 
Obwód Ur
dl1 powiaty: Bydgoski, 8711- 
hiński, \Vyrzycki, Żniński, 
logiJeński, 
StrzeJiński i 1110wroclawski. 


Urzą,d Skarbowy podatków bezpo
rednich 
i opIat skarbowych. 
ul. Jagielloi1ska 21, II piętro, H 344. 
Podlega Izbie Skarbowej, PoznaiI, wzgl. 
:Ministel'stwu Skarbu \v \Vai'szawie. 
Kierownik: Franciszek Chmarzyński, Na- 
czelnik Urzędu Skarbowego, godz. przy- 
jęć od 10 do 12. . 
Zastępca: 'Vładysław l\Iłynarz, Starszy 
sekretarz, przyjmuje od godz. 9 do 12. 
Urząd otwarty dla stlon od godz. 8 do 12. 
Urząd załatwia, - względnie opracowuj£' 
wymiar podatku dochodowego 
.. " przemysłowego, 
.. " n1a,l
.tko\.;t:'go, 
., ., procentoweg'J, 
" " od lia pital6w l }'c:}nt itd. 


Urząd Akcvzowy 
u
. Jagi
llońska 23, 
 l19B. 
Podlega 'Vielkopolskiej I zhie Skarbowej 
w Poznaniu. 
Kierownik: Tadeusz Deszkiewicz, 
tarszy 
Radca Skarbu, Naczelnik, przyjmuje oLI 
godz. 10 do 12._ 
Zastępca: .Michał Kamiński. st. ::;ekretal'z 
skarbowej. 
Urząd otwarty dla stron od godz. 8 do 3 
od 1 IV do 31 X. zaś od 1 II do 31 111 od 8,30 
do 3,30. ' 
Urząd obejmuje w tym samym liudynku 
Inspektorat Kontroli Skarbowe.j. 
Zastępca Inspel
toratu: Leonard Radzi- 
kowski. 
Urząd załatwia podatki pośrednie. , 


Państwowa Kasa Skarbowa 
ul. Jagiel1oi1ska 21, ł!!f> 48.1 i 485. 
POdlega 'Vielkopolskiej Izbie SkarhoweJ 
w Poznaniu. 
Kierownik: Józef I\Jappa, skarbnik, godzi- 
ny przyj
ć od godz. 9 do 1. 
Zastępca: \Vacław l\Iałecki, rachmistrz, 
Stanisław Szybowicz, rachmi
trz. 
Urząd otwalty dla stron od godz. 8%. 
do 1. 
. 
Urzą.d obejmuje: 
Oddział I pożyczki państw. 
" II podatki bezpośrednie. 
" III emerytury (Gl.. dziennik). 
.. IV Szkolnictwo renty osadnicze 
" V 'Vydział rachunkowy, 
" VI D.epozyty sądowe, 
YII Podatki pośrednich akcyz. 
Komenda Policji Państwowej na miasto 
Bydgoszcz 
uJ. Jagiellońska 21, ..., 863 i 864. 
POdlega Komendzie Policji Paiistwo\vej 
Okręg-u XI. Pozn:ul, względnie Komendzie 
Głównej Policji PaI'istwowej \v 'Varszawie. 
resp. :Ministerstwu Spr:nv 'V e\Vn
trznych. 
.
		

/adresy_192300032_0001.djvu

			.. 


\\.l:-ldzf', lnstvtncje i Urzędv- P.-.:óstwGwe 


13 


I\icrownil{: B'Jleslaw Sicmiątkowski, Nad- 
komisarz i I{omendant Policji Pa}lstwo- 
wej na miasto Bydgoszcz. Godziny przy- 
jęć od 10 do 13. 
Z
stępca: (vacat). 
Urząd otwarty dla stron od 8 dq 15, zaś 
}>orą zimową oc\ 8,30 do 15)30. 
Urząd ohejmuje: 
Elf.spozyłurę Urzędu Policyjno-Śledczego 
uL JagieIIol1ska 21
 I. piętro, pokój 35, 3;)..\, 
. 37, 39, 70, 71, 7t, 41 8G3. 
Podlega Okr
gowemu Urzędowi Policyjno 
Śledczennl W P07..n
niu) wzgl,ednie 
Iinis- 
terstwu Slnaw \Vewnętrznych. 
l{ iero\\ nik: Ignacy CzempHk, Komisarz 
Śledczy. 
Zastępca: \,,"ojciech' !(pdzierski, st. przod. 
L'"rząd otwarty dht stron dzieil i noc. 
J\:omisaljat I - Nowy Hynek 1 - aspirant 
PrzYIn usińsld Mo 8G3-8G4, 
Kornisarjat II - D:.ł.browskiego 14 - pod- 
kOHl. Sobkowski t-ł> 8H3-86,ł. 

\.omisarjat III ł- Św. Trójcy 18 - aspi- 
rant Piniccki 
 863-8D4 
I\:pmisarjat IV - \Vileńska 3 - komisarz 
Pisal'zcwski M> 863-8G4. 
I\:omisarjat V - Zamojskiego 8 - aspirant 
BcatYllski 
 833-864 
I\.omisarjat YI - TOł-lulska 37 - komisarz 
Branicld ł-ł 8G3-8G1 
l-\omisarjat VII -, FordOilska 23 - aspi- 
rant Fę.ferek t
 !).1,2 
J\:omisarjat Kolejowy - DWOI zec - str. 
przodownik Gertig - 
 8()3-8G4. 
Oddział konny - \Yały .Jagiellońskie 2-3 -- 
przodow. LeszczYliSki. 
Urzą,d zalatwia, wzg-lędnie opraco\vuje 
'
,:szcl]de sprawy \vchodzł).ce w zakres dzia- 
łalności służby bezp1eczeilstwa. która rn
v 
1.;1. zadanie ochronę bezpiecze}lstwa, spoko- 
ju i porządku publicznego. 
. 
I:omcada Powiabjwa Poli
ji rańst\vow
j 
BydfiGSZCZ 
, 
lJ L Jagiell011ska 21, I. piętro. lewo, Ccnha- 
Jć lclef. \Vojewód7.t\"\o H 21 kancel 
 30 
Komdt. Po,,-. 
Podlega KJrnend7Je okr
gowej \Y Poz:i1a- 
niu. 
l\ierownik. Komendant Po\\"iato\,"y (vacat) 
god'dny przy}ęć od 10 do 12. 
ZHstępca: Ado1f Biczysko, st. Pl'zovarty dla stron od godz. 9 do 1
1. 
Zadanie- Urzędu polega' na uwierzytelnia- 
niu i cecho\, aniu narzędzi nlierniczyrh. juk 
ró\ynicż kontroli nad niemi w obrocie pu- 
blicznym. 
Faństwowa Stacja Dakterjologic:mn 
ul. Jagiellmiska 29. 
 10C3. 
P
dlega \Vojcwództwn, względnie l\lini- 
sterstwu Zdrowia PnhIicznego. 
Kierov,nik: Dr. Górski, lekarz J'owiato\', r 
na miasto Bydgoszcz. 
Urząd otwarty dla st'ron od godz. 9-12!;. 
Ul'zr.d załatwia badania \'Thodzq,c.e w z:t- 
I kres liigjellY i Zdrowia Puhlkznego. 
f) 
... 


starszy 
do 13- 
legali-
		

/adresy_192300033_0001.djvu

			14 


\Vladze, Instvtncje i Urzędy Państ wowe 


Sąd Okręgowy 
\Vały Jagiellońskie 4, H> 314. 
Podlega Sądowi Apelacyjnemu \v Pozna- 
niu. 
l{iero\vnik: Zenon Frydrychowicz, prezes; 
godziny przyjęć od 11 do' 12. 
Zastępca: :Michal Celewicz, dyrektor Sądu 
Okręgowego. 
Urząd otwarty dla stron od 8 do 3, biura 
jednak w celach informacyjnych od 11-1. 
Sekretarz: I\:.azimierz Romankiewicz, na- 
czelny sekretarz. 
Są.d załatwia wzgl. opracowuje sprawy 
{'ywilne, cywilno - odwoławcze, karne, kar- 
no-odwoławcze i dozór. 
Administra£ja 12 podległych Sądów Po- 
wiato\\'ych; BXdgoszcz. Inowrocła\v, !{o- 
ronowo, Kcynia. Łabiszyn, Łobżenica, :l\lar- 
gonin, Nakło, Szubin, StrzeJno, \Vyrzysk 
i Żnin. . 
Prokurator przy Sądzie Ok
ęgowym. 
\Vały JagiellOliskie 4. Gmach Sądu Okręg. 
M. 314. 
Kierownik: Alfred Josst', prokurator, przyj- 
muje od 9-1. 
Zastępca: Aleksander Baziński, podproku- 
rator. Urząd otwarty dla stron od 9-4. 
Sekretarjat: Naczelny sekretarz Sikorski, 
pokój 42. 
Więzienie Sądu Okręgowego. 
\Vały Jagiellońskie, 
 314, 349. 
Podlega prokul'atorji przy Sądzie Okręgo- 
wym Bydgoszcz. 
Inspektor: Kostrzewski, godziny urzędowa- 
nia: zimową porą od 9--4; letnią od 8-3. 
N otarjusze. 
fladca \\Tierzbicki .Melchior, N O\Yy Rynek 12, 

 389 i 296. 
Adwokat lVlorawski Stefan, Nowy R
;nek 12, 
M> 389. 
A\dwokat Dr. Jasiński Jan, ul. Gdańska 165, 

 218. 

\dwokat Wawrowski Roman, Plac Wolno- 
ści 1, 
 1085.. 
Adwokat :Maciaszek Jan, ul. Gdańska 6, 

 1016. - 

\dwokat Dr. Dandel Paweł, No\"y Rynek 1, 

 28:3- 
Adwokat Dr. Typrowicz, Nowy. Rynek. 10, 
Sąd Powiatowy. 
Wały Jagiellol'iskie 6, H 349 i 314. 
Podlega Prezesowi Sądu Okręgowego, 
względnie Ministerstwa Sprawiedliwości 
w \\7 arsza wie. 
Kierownik: Stanisław Tobiasz, naczelnik 
Sądu, godziny przyjęć od 11-1 dziennie. 
Zastępca: Stanisław J urkiewicz, sędzia po- 
wiatowy. 
Urząd otwarty dla stron dziennie od 11-1 
godziny z wyjątkiem poniedziałków i czwart- 
ków w oddziałach hipotecznych. 


, 


Sekretarz naczelny: Józef Skrzypczak. 
Urząd obejmuje, względnie składa sj(
 
z następujących oddziałó\,,: 
Sprawy generalne: Naczelnik Tohiasz, na- 
czelny sekretarz Skrzypczak. 
Spra wy karne, sędzia J urkiewicz, sekretarz 
starszy Falirzewski.. - 
Sprawy karno-śledcze, sędzia Dr. Nikolay, 
sekr. kam. l\Iaralon. - 
Sprawy -E..rocesowe, sędzia Przewiardowski, 
sekretarz starszy Czyżewski. 
Sprawy rejestro\ye, konkursowe, subhasta- 
cyjne, depozytowe, wywoła\"cze i uhez- 
własnowodnienia, sędzia Jurkiewicz, sekr. 
starszy Sahs. 
Spra\\
 hipoteczne śi) oddział miejski sędzia 
Godawa, sekr. Thin, b) oddział wiejski 
__ sędzia 'Veihs, sekr. 81. Jurkiewicz. 
Spra\\ y opieki, testamentów, spadków, ku- 
rateli i familijno-prawne. 
Sędziowie: Tohiasz, Dr. Nieć i Dr. Gusthy. 
Sekretarz: starszy sekretarz Drath. 
Rasa Sądowa: Skarbnik Fudziński. 
Komornicy sądowi: l\faJak, Chrobrego 24, 
Lewandowski. Filarecka 10; Preuschof, 
Śniadeckich 26. 


Kolejowy Urząd Ruchu. 
Dworcowa 2M28, (Gmach b. D
Tekcji kolej.) 
w 8, 13 i 2. 
Podlega Dyrekcji Kolei Państwowych 
\V Gdallsku. 
Kier own ik: vakat 
Zastępca: Juljusz l\laydell, dypl. in
. 
Urząd oh,arty dla stron od 8-13 i 15-18. 
Urząd obejmuje przestrzeń: Bydgoszcz- 
. I{aczory-Bydgo
zcz-Toruń \vył. Nakło- 
Chojnice wył. i Dorota-Terespole w
"ł. 
Stacja Bydgoszcz. 
Naczelnik: Kugler Juljan. 
Zastępca naczelnika: Pierzyński, ł-P 138; 
przyjmuje przedpołudniem i popołudniu. 
Parowozownia. 
(Dworzec Bydgoszcz) 
Naczelnik: \Vojkowsld, w 138; przyjmuje 
przed południem do 12. 
Warsztat telegraficzny. 
(Dworzec Bydgoszcz) 
Naczelnik: JuJjusz Vogt, 
 138; przyjmu- 
je przedpoł. do 12. 
N adzór toru IV. 
(Dworzec Bydgoszcz) 
N adzórca torów: Błaczkiewicz, 
 138, 
przyjmuje przedpołudniem. 
N adzór toru II. i III. 
(Dworzec Bydgoszcz) 
Nadzórca torów: Ciechanowski, M> 138, 
przyjmuje przedpołudniem.
		

/adresy_192300034_0001.djvu

			-- 


15 


""łaoze. Instvtucje i Urzc:dv Państwowe 


. 


.... 


Nadzór t'Jrn I. "" 
'_ (Dworzec Bydgoszcz) 
Kadzórca toru: :Mii II er, M> 138; przyjmuje 
przedpołudnieIn. 
Stacja Bydgoszcz. 
Kaczelnik: Kubler. 
Za
tępca naczelnika: asystent kolei \Vei- 
nert, ..... 138; przyjmuje - przedpołudniem 
i popołudniu. 
Urząd Obrotu Handlowego. 
111. Dworcowa, (gmach b. Dyrekcji I{olejowej) 
'Naczelnik: sto 
ontroler iniynier Kazimierz 

Iajchr7..ak. . 
Zastępca: Głowicki, 
 494-495; przyjmują 
od 10-12 przed poł. . 
Główne warsztaty. 
(Dworzec Bydgoszcz) _ 

aczelnik: Osiński, inżynier, M 507; przyj- 
muje przedpoł. do 12. 
Urząd Maszynowy. 
Dworcowa 24/28. 
Podlega Dyrekcji Kolei Pailstwowych 
,,, Gdailsku. 
Kierownik: Edward Stecewicz, dyplom. inż. 
Zastępca: Stanisław' Stachurski, dypl. inż. 
Urząd otwarty dla stron od 8-13 i 15-18. 
Urząd obejmuje: Parowozownją Byd- 
goszcz, paro"\vozownią Nakło, stacje lok. 
Truszcz-Bagnica, Laskowice i Śwjecip.. 
Głó\vny magazyn ruchu i magazyn odzieży 
w Bydgoszczy. 
Urzqd zawiaduje i utrzymuje parowozy i 
rozporządza nimi jakoteż odnośnym p
r- 
:;onelem. 


Wydział Dochodów Dyrekcji Kolei Państw. 
w Radomiu. 
Dworco\va 24128. bez telefonu. 
Podlega Prezeso\vi Dyrekcji w Radomiu. 
J{ierownik: Jan Rolke. dyrektor \Vydziału. 

rzyjmuje od 13-15 codziennie. 
Zastępca: Antoni Szczygłowski. wicedyrek- 
tor Wydziału. " 
Urząd ot\yarty dla stron od godz. 8 do 15. 
· Urząd obejmu je wzgl. składa się 
. z działu Kancelarji 
u towarowego 
" osobowo-bagażowego 
" reklamacyjnego 
" statystycznego 
" buchalteryjnego 
" rewizyjnego. 
Ekspozytury Wydziału w Radomiu. 
Urząd załatwia czynności {}rzy sprawdza- 
niu dochodów kolei wspomnianej Dyrekcji, 
jak również reklamacje nadpłat. 


Okręgowa Dyrekcja Poczt i Telegraf6w. 
ul. Jagiellońska 62 i G3. 
Podlega :Millisterstwu Poczt i Telegrafó\v 
w \Varszawie. 


. 


I{ierownik: Prezes Inż. I{azimierz Dut- 
czyński; przyjmuje od godz. 11 do 1. 
Zastępca: I. \Viceprezydent Zygmunt Bu- 
zdyilSki, II. \Viceprezydent Inż. Jan Be- 
dernik. e 
Sekretarz: Cyprjan Burda, referent poczt,. 
kierownik Sekretarjatu Prezydjalnego. 
Urząd obejmuje, względnie składa się z 4- 
wydziałów wzgl. 12 oddziałów: 
\Vydział I. Prezydent 
\Vydział II. \\ticeprezydent 
\Vydział III. \Viceprezydent inż. Bedernlii. 
\Vydział IV. Józef l\lajscowicz, st. referent 
poczt. 
Oddział I. Sylwester Łukaszewski, Radca 
pocrt. , . 
Oddział II. Karol Philipp, Radca poczt. 
Oddział III. Kazimierz Krajrzycki, Radca. 
poczt. .. 
Oddział IV. \'7aJenty Piasecki, Radca poczt. 
Oddział V. Antoni Polek, Referent poczt. 
Oddział YI. Jan \Vobr. Radca pocztowy 
Oddział YII. Franciszek Ponscbke Radca 
, 
pocztow
 
0ddział VIII. Alfred Buczak, Okre.gowy in- 
spektor pocztO\vy _ 
Oddział IX. Tomasz Rybka, Referent poczt. 
Oddział X. !\Iichał Wolak, Referent poczt. 
Oddział XI. Rudłowski Adam, s1. sekretarz 
pocztowy , · 
Oddział xiI. (Oddział \\tojsk. i cywilnych 
rent) pOdlega \Vydziałowi Rach.. Asyst. 
poczt. Jutkowski i Kamassa. .. . 
Urząd Pocztowy t. 
uJ. Pocztowa 2 
 554. 
POdlega Okrego\vej Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów \v Bydgoszczy. 
I{ierownik: \Vładysła\v Duszyński, Dyrek- 
tor pocztowy; przyjmuje od 11-13. 17-18 
Zastępca: 
faksymiljan Tol1as.. \Vicedyrek- 
tor poczty; przyjmuje od 9-12
 i 17-18}
. 
Urząd otwarty dla stron: od 8-13, i od 
14-18, w niedzielę i święta od 9-11. 
Urząd obejmuje, względnie składa si
 
z wydziałów: . 
I\:ancelarji, starszy inspektor pccztowy p. r
. 
Pokorny. 
Głó,vnej !{asy, st. insp
ktor pocztowy p. F. 
Friebe. . 
Oddziału okienkowego, Inspektor pocztowy 
p. Fr. Radzimski. 
Dekartacji i odprawy przesyłek listowych, 
- s1. sekr. J. Świątek. 
Przyjmowania i wydawania paczek, inspek- 
tor poczto,vy p. Ks. Baran.. 
Sali listowych i kasy doręczeń, st. sekretarz 
pocztowy p. K .Cygański. 
\Vypłaty rent" sekretarz pocztowy p. J. No- 
wakowski. 


.. 


Urząd Pocztowy 2. 
Dworcowa 50 
 525. 
Podlega Urzędowi Pocztowemu w B) d- 
goszczy 1. 


2*
		

/adresy_192300035_0001.djvu

			\V ladze, Instvtucie i Urzęr1v Państwo\\"p 


, 


16 


I\:ierownik: ł..larjan Cegielski, starszy se- 
kretarz pocztowy. 
Urząd otwal1y dla stron od godz. 8-1? l 
od 2-6. 


, 


U rząd 'ocztowy Bydgoszcz III. 
Gdailska 63, M> 703. 
Iiierownik: Starszy sekretarz pOC7.tow
 :\1 i- 
chał I{ról. 
rrząd otwal1y dla puIJficznośei w dni po- 
'l.yszechne od 8-1:! i od 3-6. 


Izl)a Kontroli Rachunk. Poczt i Telegrafów 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jagiellońska 21 i (;dailska 31T32. 
· Podlega Prezydjum :Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów w ""arsza\\ie. 
hierownik: Dyrektor Izby Hudolf Krahl, 
przyjmuje od 12-1. w G9G. 
L ba Iiontroli składa się z 2 \Yydziałów: 
l\aczelnik \Vydziału I \leksander \\;oj- 
· nowski. . 
. 
aczelnik 'Yydziału II 'Yiktor Schwartz. 
Wydział I ma 6 Oddziałów: 
Iiierownik Oddziału I, Stanisław I(antor. 
I\:ierownik Oddziału II, \Vojciech Oleksy. 
liierownik Oddziału HI, ..\dam Świderski. 
Iiierownik Oddziału IV, \Ya.cław 'Yalas. 
liierownik Oddziału V, Ludwik Szajcł;ar. 
liierownik Oddziału \'1, vakat. 
. 


Wydział II ma 5 Oddziałów: 
Kierownik Oddziału I, Juljan Szuchiewicz. 
"l\:ierownik Oddziału II, August Zwierzchow- 
ski. 
Kierownik Oddziału nI. Stanisław l\Ia.ciąga. 
I
ierownik Oddziału IY, 'Vładyslaw Bartosz. 
Jiierownik Oddziału V, \doIf Giermek. 
\Vydział I wykonuje kontrole opłat pocz- 
towych. telegraficznych i telefonicznych 
wszystkich' Urzędów Rzeczypospolitej Pol- 

kiej. 
'Yvdział II - kontrolę wpłat i wypłat 
. })rzekazów pocztowych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 


. 


Izba Przemysłowo-
andlowa. 
N owy Rynek 8, H 242. 
Obwód Izby: 


Z \\"ojewództwa Poznańskiego powiaty: 
1. Bydgoszcz miasto, 7. J\logilno, 
2. Bydgoszcz powiat, 8. Strzelno, 
::t Chodzież, 9. Szubin, 
i. Czarnków, 10. \Vągrówiec, 
5. Gniezno, 11. \\Tyrzysk, 
u. Inowrocław, 12. \\"itko\vo, 
13. Żnin. 


Z '\Vojewództwa Pomorskiego: 
Powiat Tucholski oraz przypadła Hzeczy- 
I l ospoiitej Polskiej na podstawie Traktatll 
jiokojowego z dnia 28 czerwca 1919 r. część 
llowiatu Złoto\vskiego. . (po\viat Sęp61no.) 


Podlega l\lil1isterstwu Przemysłu i Handlu. 
Zarząd: Na mory uchwały Bady 1\1inistrów 
z dnia 7 paździenlika 19
O l.. IzIJa zostala 
roz\\ iązana. Komisarzem P3ństwowvnl 
lnhno\vano p. radcę slH'awiedliwo
ei 'Vierz- 
' I IJickiego w Bydgoszczy. !\owol1konstytw)- 
wanie Izhy na
tąpi po wyhorach nowyeh 
I" członkó\\-. 
Sekreta rjat: Syndyk - posada wakll,ie. 
Dyrektor IJin}': Franciszek I(ał1)ża. 
Sekretarz: 'Yładysław Żewicki. 
Urząd otwarty dla stron porc]. letnią od 
8-2; porą zimo".
 04 9-
3. 
'\y sobotę od 8 wzgl. 9-1. 
L"rząd załatwia \\'zgl. opracowuje sprawy: 
,Ustawowcm przeznaczenienl Izhy przem)- 
słowo-handlowej jesi zastępstwo ogólnych 
interesów przemysłu wraz z górnictweni, 
handlu oraz żeglugi w .le.l obwodzie. 
\V granicach tego }H;.zeznączenia Izba ma. 
następujące zadanie: 
a) popieranie \yszystkieh władz polskich 
w kraju i zagranicą na żąda ni e lUD z wła- 
bne,j inicjatywy udzielaniem wiadomości, _ 
stawianiem wnioskow i wydawaniem orze... 
czeil, w szczególności też w kwestjach ZH,- 
kładania, utrzymania i rozszerzania środ- 
ków i dróg komunikacyjnych oraz urządzełl 
pocztowych, 
IJ) przedkładanie własnych projektów, 
ustaw i rozporządzeil ogólnej i lokalnej na- 
tury, obja\v
anię opinji ro do nich i współ- 
działania \y wypracowaniu takieh projek- 
tów, 
c) oIJjawianie opinji i wspołdziałanie 
w placach rządu przy zawieraniu traktatów 
handlo\"vych oraz przy wprowadzeniu i re- 
formie cel i taryf. 
d) t\,£orzenia, _
ltrzymywania i popierania 
zakładów, urzq.dzeń i instytucji. mających 
na celu rozwój przemysłu, gónlictwa. han- 
dlu i żeglugi, oraz techniczne i kupieckie 
wykształcenie i moralną opiekę nad zatru- 
dnionynli \v tych 7akładach. pomocnikanli 
i uczniami 
e) od\vołalnego mianowania i zaprzysi
ga- 
nia biegłych do wydawania opillji oraz in; 
nych osób do stwierdzeil i innych czynno- 
ści w dziedzinie przemysłu, handlu i żeglugi, 
do których w życiu gospodarczym przy\vią- 
zuje się szczególną wiarogodność, albo które 
wymagajq szczególnej znajomo
ci rzeczy i 
wydawania odnośnych przepisów. · 
f) przyjmowanie oświadczell \\' miejsce 
przysięgi, dotyczących przemysłu, handlu i 
żeglugi. - 
g) wydawanie or7(
czeń o zwyczajach han- 
dlowych. 
h) dawanie inicjaty\vy lub wspołdziałania 
przy urzą.dzaniu krajowych i zagoranicznyeh 
wystaw i jarmarków. Hównież'" mogą być 
stawione poq dozór Izby giełdy i inne życiu 
handlowenlll sluż
,ce zakłady publiczne. 


,
		

/adresy_192300036_0001.djvu

			\\.la(Jze, Instytucje l Urzęrlv P óńSlWOW e 


17 


Izba Rzemieślnicza. 
Gdańska 154 II, ł-t 1
)80. 
Podlega \Vojewództwu w Poznaniu. 
Kon1isarz: Ign. J(ornaszewski, Inowrocław. 
Sekl
etarz i kierownik: Antoni Dudkowski, 
przyjmuje od 9-3. 
Urzą.d o t\va rt y dla stron od 8---3. 
Vrząd załatwia sprawy dotyczące rze- 
miosła, uczniowskie, czeladnicze, mistrzow- 
skie i inne. 


Państwowy Naukowy Instytut Rolniczy. 
Zaei
ze 8, H 6(;9. 
Podlega :Ministerstwll' Holnictwa i Dóbr · 
Pailstwowych, Departampnt 5,' Poznań i 
\" arsza wa. 
Dyrektor: Profesor Dl'. li. Bassalik, . 
godziny przyjęć od 12--1. 
Zastępca: Juljusz I\:oppens, Kier. \V
'działu 
:\IeljoracYinego. nadca l\IinistprjaJny. 
Crząd otwal1y dla stron od godz. S-3. 
Urząd składa się z 6 wydziałów: 
\Yydział Chemji Holnej, 
\Yydział lIygieny Zwierząt, 
\Vydział Choróh roślin. 
\Vydział .zywienia z\\'ierząt, 
'Vydział l\l ell oracyjny, 
\Vydział Pracowni Hyhackiej. 
Urzą,d załatwia spl'a wy dotyczące do- 
świadczeil naukowych \V dziedzinie rolni- 
et \\'£1. · 


Instytut łIleczarstwa Wielkopolskiej Izby 
_ Rolniczej. 
N owod worska 50. 
Podlega "'ielkopolskie,i 
w Poznaniu. . 
Kiero\\nik: Dyrektor Zbigniew Jarochow- 
ski; przyjmuje" od 12-13. 
Zastępca: Inspektor ZygnHlnt Jasielski. 
L"rząd otwarty dla stron od godz. 8-15. 
Urzqd obejmuje, względnie składa się 
z Sekcji: 
1. naukowo-doświadczalnej, 
2. kontroli n1leczno
ci i hodowlanej, 
3. nauczaJnej i propagandy. 
4,. chemicznej, . 
5. 
6. maszynowej. 


H 266. 
IzIJie TIolniczej 


.. 


Okręgowy Urząd Ziemski w Pomaniu, Ar- 

hiwum b. Komisji Gen. w Bydgoszczy. 
Dworcowa 29, H 663. 
Podlega Okręgowemu rrzędowi Ziemskie- 
mu '" Poznaniu. . 
Dyrektor: Mieczysław Bialynia Rzepecki; 
godziny przyjęć od 8--ł.1. 
Zastępca: Sekretarz \Viktor LemańskI. 
Urząd załatwia względnie opracowuje 
sprawy agrarno-kulturalne, j. n. ab lnicyjne, 
komasacyjne, separacyjn€la włości rento- 
wych, udzielania ś\viadech\' nieszkodliwo- 
ści etc. 


Powiatowy Urz
.d ZiemskL 
Dworcowa 29, w 6(13. 
Podlega .Okręgowemu Urzędo\vi Ziem- 
skiemu w Poznaniu i GłównepHI "Lrzędo\\ i 
Ziemskiemu- \v \Varszawie. 
I{ierownik: I
omisarz Ziemski Kazimierz 
Matschier; przyjmuje w wtorki i czwartki 
od godz. 10-1. 
Urząd opracowuj
 opinje zatwierdzenia 
kontraktów kupna .:- osadnictwo zacho- 
dnich kresów ze Skarbu Państwa - ad- 
rninistrację tychże. 


Inspekcja Dróg Wodnych. 
Nad Portem 21, 
 297, 
Podlega \Vojewództwu w Poznaniu, \Yy- 
dział VIII B. Godziny przyjęć od 9-12. 
l\.ierownik: Józef Bronikowski, radca IJudo- 
wnict wa. ' 
Zastępca: "J akób Racinie\vski, inspektor l)U- 
dowlany; \Vładysła w Ballant, inżynier. 
Urzą
 ot\varty dla stron od godz. 8-3. 
Urząd załatwia względnie opracowuje 
sprawy żeglugi, sprawy rzeczno-policyjne i 
utrzymanie dróg wodnych na skanalizowa- 
nej dolnej Brdzie, kanale bydgoskim, gór- 
nej skanaIiz9wanej Noteci. 


- 


Delegatura Ministerstwa dla Spraw Dewi- 
zowych i Walutowych. 
Jagiellońska 61, w gmachu Polskiej I
raj.,)- 
wej Kasy Pożyczkowej, M 383, 
Podlega l\linistersh\ u Skarbu w i\Var- 
szawie, Hymarśka 3/5. _ 
Rierownik: Stanisław 
Iocek, dyrektor P. 
I
. K. P., godzin
 przyjęć od 9-1. 
Urząd ot\\-arty dla stron od godziny 9-1. 
w wyjątkowych wypadkach, a zwłaszcza 
dla z.amiejscowych także jeszcze po połu- 
dniu do godz. 4. 
Sekretarz: l\Iichal Patejdl. ulica l\:wiatowa 
nr. 11 II. 
Urząd sprawuje nadzór nad instytucja- 
mi finanso we mi w zakresie spra w Objł?- 
tych rozporządzeniem o ograniczeniu Obl"O- 
tó'v dewiz.ami i walutami zagranicznen1i 
(Dz. U. nr. 18 rok 1921 poz. 104, 105-100), 
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. 
Oddział w Bydgoszczy. 
JagieIloilska 61, 
 38:3. 
Podlega Naczelnej Dyrekcji Pobkiej Kra- 
jowej Kasy Pożyczkowej w \Varszawie. 
Dyrek.tor: Stanisław l\locek, starszy kontru- 
leI' i delegat l\Iinisterstwa Skarbu; godzi- 
ny przyjęć od 9--1. . 
Zastępca: Jerzy 'Kozieł, wicedyrektor, sto 
kontroler. 
Kasa otwarta dla stron od godz 9-1, w so- 
Dotę od 9-12. 
Firmanci: E ugenjusz GwaIikowski , J.'łH 
Grabowski, Leon Borowiecki. 
Kasa ohviera rachunki żyro\\'e, zalatwia 
przekazy, polecenia wypłat, akredyty\\
',
		

/adresy_192300037_0001.djvu

			13 


. \Vladze. Instytucje i Urzęrlv miejskie 


dy skontuje weksle, udziela pożyczek ter- 
minowych i towarowych, kupuje dewizy i 
waluty zagraniczne, złoto i srebro, sprzeda- 
je pożyczki państwowę, 5 proc. bilety skar- 
!)OWC itp. 


.. 


... 
Państwowy Bank Rentowy dla Wielkopol- 
ski i Pomorza. 
Dworcowa 29, 
 663. 
Podlega Okręgowemu Urzędowi Ziem- 
skiemu \v Poznaniu. 
Dyrektor: :Mi eczyslaw Bialynia Rzepccki. 


BJ Instytucie i Urząd, Samorzqdome 
aJ mieJskie. 


Biura zakłady i instytucje miejskie. 


, 


Rada Miejska. 
Prezes Rady Miejskiej T. Janicki, inżynier, 
. mies
kanie prywatne Kołłątaja 
, 
 1195. 
Biuro Rady Miejskiej, Ratusz, pokój 11 I p. 
Sekretarz :Miejski I{aliski '''"ład., Jezuicka 
(róg Farnej) 15, H 600-605. 
Magistrat. 
\ \Vładze administracyjne I instancji) 
Prezydent miasta Dr. Bernard Śliwiński, 
gabinet służbowy Ratusz, pokój nr. 16, 
H 600--605; mieszkanie prywatne '\T O _ . 
.1ew6dzka 5, H 29K 
"
iceprezydent miasta Dr. Tadeusz Chmie- 
larski, gabinet służhowy Ratusz, pokój 14, 
M> 600-605; mieszkanie pry\vatne Pade- 
rewskiego 14, 
 435. 
Członkowie Magistratu. 
a) płatni: 
Radca miejski Tabeau, gabinet służbowy 
Jagiellońska 56, 
 600-605; mieszkanie 
pryw. Św. Trójcy 22b. 
Hadca miejski P9-doski Tytus, gabinet służ- 
_ bo wy Ratusz) pokój 9, H 600-605; mie- 
szkanie prywatne Król. Jadwigi 18. 
Hadca miejski Żeromski, gabinet służbc;>wy 
Ratusz, pokój 8, 
 600-605; rnieszkanie 
prywatne Gdańska 71. 
Radca miejski Haczkowski, gabinet służbo- 
wy Grodzka 32, mieszkanie pry\v. Chod- 
kiewicza 44, H 61l. 
Radca miejski Dr. Solbrig, gabinet służbo- 
wy Urzą.g Podatkowy Nowy Rynek 1, 

 600-605; mieszko pryw. Gdańska 139. 
Radca miejski Regamey, gabinet służbowy 
Gazownia, JagielIońska 38, pokój 12; 
mieszko pryw. Zamojskiego 22,' 
 630. 
Badca miejski Hańczewski, gabinet służ- 
bowy Policja, Długa 58, mieszKanie pry- 
watne Kołłątaja 10. 
b) honorowi (mieszkania prywatne.) 
Honorowy Radca miejski Dittmeyer, Ponia- 
towskiego 11, Bielawki, ... 337. 
Honorowy Radca miejski Dziurla, Jagiel- 
I ońska 65/66, 
 390. . 
J Ionoro\vy Radca miejski lis. Filipiak, Se- 
minaryjna. M> 1086 


Honorowy Radca miejski l\lilchert, Poznań- 
ska 5, 
 106. 
Honorowy. Hadca miejski 
fuchowski, Po- 
niatowskiego 3 (Bielawki). .. 
Honorowy Radca miejski Posłuszny, plac 
'Volności 1, 
 345. 
Honorowy Radca miejski Rolbieski. Gdań-. 
ska 120 
 1004. 
Honorowy Radca miejski Sentkowski, Św. 
Trójcy 28, M- 509. 
Honorowy Radca miejski Stryszeli, Płoc- 
ka 15, (Bielawki). 
Hono?""owy Radca miejski Kocerka T., Ś\v. 
Trójcy 1. 
 974. 
Honorowy Radca miejski Lampkowski Jó- 
zef, Długa 34. 
 881. 
Honorowy Radca miejski Draheim Jan! 
Dworco\va 37, M> 1029. 
Sekretarz Prezydjalny: Sekretarz miejski 
Józef Żernicki, Ratusz, pokój nr. 15, lp. 

 600--605. y 
Biuro Generalne. 
Decement dla spraw personalnych radca 
miejski Podoski. 
Dyrektor biur 'Veber \Vładysła.w) Ratus7
 
pokój 13, I p., 
 600--605. 


Biuro Finansowe. 
Decement \viceprezydent Dr. Chmielarski. 
Kierownik biura st. sekr. Ziegler, Ratusz
 
pokój 23, II p., W 600--605. 


Biuro Rachunkowe. 
Decernent \viceprezydent Dr. Chmielarski. 
Kierownik biura Vacat, Ratusz, pokój 20
 
II p., 
 600-605. 


.. 
Biuro Własności miejskich. 
Decernent radca miejski Dziurla. 
Kiero\vnik biura Biechowiak t ul. Jana Ka- 
zimierza 3 
 638 
Biuro Szkolne. 
. 
Decernent radca miejski ks. Filipiak, Stary 
Rynek 17 (wchód z ul. Farnej) I p. 
!{ier. biura sekr. miejski Werka 
 605
		

/adresy_192300038_0001.djvu

			"'ladze, Instvtucje i Urzędv miejskip 


19 


Biuro Przemysłowe. 
Decernent radca miejski Tabeau. 
Kierownik biura asystent m.. Rybarczyk, 
ul. JagiellOJlska 5H 
 600-605 
- Urząd Opieki SpoIecznej. 
Decernent radca miejski Stryszek, ul. Ber- 
nardyńska 1 (narożnik J agiell0l1skiej). 
Kierownik biura sekretarz miejsld Nawrot 
1'13 ksymiljall H 600-605. 
Urząd Ubezpieczeń. 
Decernent radca miejski St
=szek, u1. Ber- 
nardyńska 1 (narożnik Jagiellońskiej) 
Rier. biura asy
tent l\1isiewicz ł-!ł' 600-605 
Urząd Pt'datkowy. 
Decernent radca miejski Dr. Solbrig 
!(ierownik biura sekretarz miejski Hanik, 
Now
 nyn_ek 1 
 600-605 
Główna Kasa Miej8ka. 
Decement radca hon. Dittmeyer 
I
ierownik Kasy Dyrektor 'Vroński, Ratusz, 
pa rter na lewo 
 600-605 
Mieiska Kasa Podatkowa. 
Decernent radca miejski Dr. SoIbrig 
({ierownik biura Dyrektor Au lich, Ratusz 
parter na prawo 
 '300-605 
Miejskie Biuro Egzekucyine. 
Decern
nt- radca m. Dr. Solbrig 
I(ierownik tiuTa Komisarz })olicyjny Kley- 
bor, Batusz oficyna parter H> 600-605 
Urząd Stanu Cy
ilnego. 
. Decernent radca miejski Tabeau 
I\:ierownik urzędu stanu cywilnego :Muraw- 
ski, ul. Jana I{azimierza 3, I p. H 604 
Straż Pożarna. 
Decement radca miejski Lampkowski 
I{ierownik Komendant lVIilewski, ul. Po- 
morska 63-64 ł-!+ 615 
Tabor Miejski. (Pogotowie ratullkowe.) 
Decernent radca miejski Lampkowski 
Kierownik I{omendant :Milewski, ul. Po- 
-morska 63-64. 
 G15 
Biuro Wojskowe. 
Decernent radca miejski Hańczewski 
I{ier. biura Czarnecki, ul. Grodzka 32 
 653 
Urząd BudowU Nadziemnych. 
Decernent radca m. Raczko\vski 
I{ierownik biura: asystent Byk
wski; bu- 
downiczy: Zabiel ski. ul. Grodzka 32 
M 611 
Urząd Budowli Podziemnych. 
Decernent radca miejski Regamey 
Kierownik inż. Tubielewicz Ed._. kierownik 
biura: sekr. Piskorski, ul. Jagiellońska 
nr. 38-42 ..... 630-632 


Gazownia Miejska. 
Decement radca miejski Regamey 
Kierownik \v z. inżynier Pietraszewłcz, ul. 
Jagiellońska 38-42 H 630-632 
,. Kasa GazownL 
Decement radca miejski Regamey 
Kierownik sekretarz miejski Kijek ul. Ja- 
gielloIlska 38-42 
 630-632 ' 
Rzeźnia Miejska i Targownica bydlęca. 
Decernent radca hon. .Milchert 
l{ierownik Dyrektor Kwiatkowski ul. Ja- 
gieHońska 35 d -
 641 ' 
Miejska Kasa Oszczędności. 
Decernent radca hon. DiUmeyer 
Kierownik Dyrektor Schmack, Stary Ry- 
nek 17 (wchód z ul. Farnej II p.) 
Miejski Urząd Policyjny. 
Decement radca miejski Hańcze\vshi 
l{ierownik Dyrektor Chiliński, ul. Długa 58 
M 615 (przez Straż Pożarną) 
Urząd Gospodarczy. 
Decernent radca hon. Sentko\vski 
Kierownik asystent ID. Kostro, ul. Grodzka 
nr. 32 
 653 
Urząd Statystyczny i mieszkaniowy. 
Decernent radca miejski Sentkowski \ 
I{ierownik sekretarz miejski !\Ialak, Grod- 
zka 32 w 653 · 
Urząd Rozjemczy dla spraw najmu. 
Decernent radca miejski Żeromsiil 
I\:ierownikadwokat . Bernatowicz, ul. Ber- 
nardyńska 1 (róg Jagiellońsk.) 
 600-Gw 
Administracja Ogrodów Miejskich. 
Decement radca hon. l\fucho\vski 
Kierownik DyrekJor Gilntzel, ul. Gdańska. 
nr. 161 (P ar k wojewó dz ki) t!!ł> 600-605 
Bibljoteka l\łieisk
. 
Decernent radca miejski Tabeau 
Dyrektor Dr. Bełza, Stary Rynek 1 ....., 610 
Biblioteka Ludowa. 
Decement radca miejski Tabeau 
Dyrektor Dr. Bełza
 ul. Jana Kazimierza 

 610 
Urząd badania środków spożywczych. 
Decement w z. radca hon. I(ocerka 
Iiierownik Dyrektor Janisze\\rski, ul. Ja- 
giellońska 70 
 1676 
Hala Targowa. 
Decement radca hon. Draheim 
Kiero\\.:,!lik Inspektor 'Erbanojyski, ul. Ja- 
giellońska 70 
 1676 
. 
Zaklad LudwikL 
Decernent radca hon. ks. Filiviak 
Za\viadowczyni p. Holler, ulica J'agiell011ska 
M 642 


.
		

/adresy_192300039_0001.djvu

			20 


\Yladze, Inshtucje j Urzęrlv nl1ejskie 


Zakład Hen.ryka Dietza. 
D(-cernent radca hon. X. Fi1ipiłJk 
Za.wiadowca Hi.ibscher, ul. Henryka Dietza 
nI " 1 '> / .... 
. ,.,. I;) 


Szpital chorób zakaźnych. 
DecCl
ent radca hon. Stryszek 
D07órcl!- Leonhardt, ul. Piotrkowska 3 
Teatr Miejski. 
Decen1.ent radca hon. Posłuszny 
Dyrektor Karbowski 
J\.ierownik adm. Jezierski, Plac Teatralny 
M 238 


RADA MIEJSKA. 
1. Dr. Jan Biziel, doktór medycyny, ul. 
Cieszkowskiego 20 
2. Toma.sz Graczyk, stol., ul. Berlińska 86 
3. Ludwik SOSIlo\vski, blachmistrz, ul. 
Śniadeckich 43 
4. Boleshl\v Le\val1tlow
ki, drogerzysta, 
ul. Długa 41 

. Jan Gosieniecki, modelarz, ul. Nakiel- 
ska 65 
6. 'V ojciech Pangowski, robotnl1{, Dwor- 
cowa 1 a 
7. Stanisław Trębacz, tokarz, Nowodwor- 
ska 53 
K Piotr l\Iatuszczak, urzędnik, Chrobre- 
go 14 
9. Konrad Fiedler, redaktor, Paderewskie- 
· go 7 - 
10. Stefanja Tuchołkowa, literatka, D\vor- 
cowa 31 a 
1 f I . 
T D t b Ś . d 
1. \.s. l'\arcyz .... u z. pro oszcz, nla ec- 
kich 2;) 
1
. Ignacy Stachol\Tiak. robotnik, J achcice. 
ŚrecL.'1ia 29 
13. Konstanty Sokolo,vski, mechanik, Św. 
Trójcy 12 d 
1 i. Kazimierz Beyer, nauczyciel, Gdańska 7:) 
13. 
\ndrzej Grabiszewski, krawiec. Sieroca 3 
16. .:\!ichał Celewicz, dyrektor sądu, Sien- 
kiewicza 7 . 
17. Ignacy Frankowski, robotnik, Dąbrow- 

kiego 15 
18. Klenlens \Vardacki, kupiec, Śląska 14 
19. Xarcyz \Yeimann, dyr. szkoły Przemy., 
Zaci
ze 2 
:?o. T
de
H;z .Janicki, inżynier, Kołłątaja 2 
21. Paweł Dzionara, inżynier, Ś\v. Trójcy 22 
2? Piotr \Vlodarkiewicz, kupiec, Jana; Ka- 
zimierJ
a 7 
23. Dr. Antoni NowiI1ski, lekarz, Zamoj- 
skiego 22 

4. Le.on Sioda, (dyrektor papierni), Aleje 
11ickie\vicza 2/3 
25. Jan Janicki, krawiec, Jezuicka 6 
26. Jan Błaszak, rzeźnik, Bocianowo 20 
":!7. Bernard Żmud7iński. KróJ. Jad,vigi 9 

8. Edmund l\late
ki, kupiec, 'Vełniany Ry- 
nek 14 
29. 
:łO. \Vineentx Banach. sekretarz, Łokietka 17 
:
1. Igł1.Hcy Waszak, sekretarz. Nakielska 50 
:;2. Stanbła,v Strożyilski, sekretarz Chło- 
pic kiego 3 ' 


, 


33. Ignacy Słomiński, sekretarz POInorska 21 
34. Józef Chrobok, kolejarz, Śiąska 2 
35. Wincenty Zalewski, tokarz, Błonia 21 
36. Teresa Noak, robotnica, łJokietka 25 
37. \Vojciech Łazarski, robotnik, Chełmiń- 
ska 5 
38. Jan Prusak, robotnik, Orla 2 
39. :Marcin DomagaIski, robotnik, Św. Trój- 
cy 14 
40. Franciszek Kaspro,vicz, ł__okietka 8 c 

J. l\faksymiljan ToHas, wicedyrektor, ulica 
Cicha 7 (BieIa wki) 
4? Franciszek :Modlibowski, stolarz, Hen- 
ryka Dietza 10 a 
43. Franciszek Safian, ślusarz. Vłailska 1 
44. Franciszek Żątowski, wer-krnistl'z, ulica 
Elbląska 2 (Czyżkówko) 
 
{5. Józef Lawicki, robotnik, Śr('dnia 7 (Jach 
cicc) 
46. Edward Rosenfeldt, kupiec, ul. Krasiil- 
skiego 10 
47. Franz Schirmer, prehendarz
 Farna 7 
48. J ohann Simmich, kra wiec, Berlińska 15 
4B. Clara Rittler, właśc. domu, Szpitalna 4 
50. Johannes Kruse, redaktor, Dworco,va 20 
51. Rudolf l\Ieister, kupiec, Zbożo,,)" Ry- 
nek 7 . 
52. Franz Hannig-. szofer, Sienkiewicza 8 
53. Paul Jendrycke, nauczyciel, Ścieszka 1 
(Okole) 
54. Brunon Pomerenke, kupiec, Plac Po- 
znailski 3 
. 55. Otto Blumenthal, ludą.żkowy, l\1iedzyn, 
Osada 23 . - 
56. Karl \Vilm, mistrz piekarski, Koronow- 
ska 2 (Czyżkówko) 
57. Tadeu
z l',
ątuszewskj, sekretarz z\viąz- 
ku, l.,Jazo,VlCrka 43 
58. Leopold !i:ronenberg, lit er at, Ossolill.
 
skich 12 
59. Artur Pankratz, redaktor, Ossolińskich 8 
60. LalIrent Zacharjasiewicz, tan"!cer ulica 
Piękna 17. .. . ' 


\Vydział Wyborczy. 
1. Janicki, przewodniczący, 
2. Le\vando\vski Boleslaw. zast
pca, 
3. Beyer I\:aziInierz. sekretarz 
4. Fiedler I{onrad, zastępca, , 
5. Dr. Bhdel Jan. 
6. Graczyk Tomasz, 
7. \Vaszak Ignacy, 
8. Słomiński Ignacy, 
9. PnIsak Jan. 
10. RosenfeJdt Edward, 
11. Ks. Schil mer Fn
nz. 
12. l\latuszewski Tadeusz, 
]3. Zmudziński Bernard. 


Wydział Finan.sowy. 
1. \Veiman Narcyz. przewodniczą.cy,. 
2. Sioda Leon. zastępca. 
3. \Vardacki Klemens, sekretan', 
4. Tollas M-aksymiljan, zastępca, 
f). ZaIewslą \Vincenty, 
6. 
lcister Rudolf. 
7. Le'\val1dowski Bolesław, 
8. Dzionara Pa\veł,
		

/adresy_192300040_0001.djvu

			\Vłndze, Jn
tytucje 1 Urzę:łv n1iejskie 


21 


9. Słomiński Ignacy, 
10 Hosenfeldt Edward, 
11. Matuszewski Tadeusz, 
1
. Domagalski l\Iarcin, 
13. Banach \Vincenty. 
Wydzial Rachunkowy. 
1. Kronenberg Leopold, przewodniczący, 
2. Safian Franciszek, sekretarz, 
3. Simmich Jan, 
4-. Prusak Jan, 
5. Pankratz Artur, 
6. Gosieniecki Jan.. 
i. Kl'use Jan, 
RDr. NowiilSki Antoni, 
9. \Vaszak Ignacy, 
10. !(s. Putz Narcyz. 
11. l\Iatec ki Edmund, 
1 '> 
...,. 
13. 


,. 


Wydział Budowlany. 
1. Sosnowski Ludwik. 
2. Frankowski Ignacy, 
:t Janicki Tadeusz, 
4. Dzionara Paweł, 
. 5. 
lodJibowski Franciszek, 
G. Żątowski Franciszek, 
7. ZacIJarjasiewicz Laurent, 
R Banach \Vincenty, 
9. 


Deputacja Straży Pożarnej i Taboru 
... Miejskiego. 
3 członków :Magistratu: 
1. Hon. radca miejski Lampkowski, 
2. :Miejski radca bud. Regamey, 
3. 
Iiejski r
dca buu. Raczkowski. 
4 członkó,v Rady :l\IiejskieJ: 
1. Sioda, dyrektor papierni, 
2. Lewandowski, drogerzysta, 
3. Sirnmkh, krawiec, 
4. Prusak, robotnik. 
2 człon({ów obywatelskich: 
1. Edmund Pitak, fabrykant, 
2. Teofil Baranow
ki, posiedzicie!. 
Deput&cja Gazowni Miejskiej. "e 
'.
 3 c7łonków 1lagistratu: 
1. \Vkeprezydent Dr. ChmielarskI, 
2. I\1iejski ra.dca bud. Regamey. . 
3. Ilon. radca n1iejski 
1iJchert. 
7 członków Rady 
liejskiej: 
1. Lewandowski, drogerzysta, 

. Żmudzhhdd, sekretarz. 
3. ł..azarski. rohotnik. 
4. Sosnowski, JJlachn1istrz. 
f). Hosenfeldt. kupiec, 
G. Meistcl', kupie<., 
7. Kronenberg. profesor. 
Deputacja Przemysłowa. 
3 członków Bady l\1iejskiej: 
1. Hon. radca miejski Tabeau, 
2. Ilon. radca miejski Dittmerer, 
:3. Hon. radca miejski Draheim. 


. 


4 członkow Rady l\'Iiejskiej: 
1. Gosieniecki, modelarz, 
2. Sioda, dyrektor vapierni, 
3. Simmich, krawiec. 
4. Zacharjasiewicz, tapicer. 
5 członków obywatelskirh: 
1. Zawitaj Józef, fabrykant, 
2. Kaszuhowski Henryk, kupiec. 
3. Pawski, 
4. Sporny Franciszek, blachmisll'z. 
5. Chechliński. 
.Deputacja Bibljoteki Miejskiej. 
3 członków l\tlagistratu: 
1. Hon. radca miejski Tabeau, 
2. Hon. radca miejski Posłuszny', 
3. Hon. radca miejski Dittm('yel'. 
4 członkó,v Rady ,Miejskiej: 
l. Celewicy., dyrektor sąd!,l, 
2. !{s. Putz, proboszcz, 
3. Dr. Nowiński, lekarz, 
4. Ks. Schirmer, prebendarz. 
2 członków ohywatelskich: 
1. \Vierzbicki, radca sprawiedliwości. 
2. DudczyilSki, profesor. 
1 dyrektor iJihljotekl: 
1. Dr. Bełza. 


Deputacja Spraw Ubogi
h. 
3 członków :Magistratu: 
1. Radca miejski Stryszek, 
2.. Radca miejski ks. Filipiak, 
3. Radca miejski Dittmeyer. 
5 członk6w Rady l\tliejsl{ipJ: 
1. Radny miasta' Trębacz, 
2. Radnv miasta Jendricke, 
3. Radnj- miasta Noakowa, 
4. Radny miasta Tuchołkowa, 
5. Radny miasta Janicki J. 
22 naczelnikó,v spra,v uhogich: 
1. Goncerzewicz, 
2. Leński, 
3. Bartoszyński, 
4. BeczYl1ski, 
5. Kulczyk, 
H. Lisewski, 
7. :\le Uer. 
8. Gorczyilski, 
9. :l\Iarciniak. 
10. .Jażdżewski. 
1 11. .:\ndrzeiewsld, 
12. r\larchle,vski. 
13. Piotrowski, 
14. Konieczka, 
I 15. TaTkowski. 
' 1 16. Gierszewski Fr. 
17. Polewski, 
18. Ficner, 
19. PUl'chla, 
20. Trzebiatowski, 
21. Bloch, 
22,. Gierszewski B.  


. 


Deputacja Gospodarczo-wojskowa. 
1. l\Iatuszczak, radny rrliasta, 
2. Simmich, radny miasta,
		

/adresy_192300041_0001.djvu

			22 


".ładze, Instytucje i Urzędy miejskie 

 


3. StaClhowiak, radny miasta, 
4. Trębacz, ł'adny miasta. 
Zastępcy: 


1. Graczyk, 
2. Ostrowski, 
3. Palejows ki. 
'J. 'Vreza. \ 
Deputacja Zdrowia Publicznego. 
4 członków :Mag-istratu: 
1. Radca miejski Kocerka, 
:!. Radca miejski ks. Filipiak, 
;t Radca miejski Raczkowski, 
.i. Hadca miejski Posłuszny. 
6 członkó,v Rady 
Iiejski
j: 
1. Dr. No\\iński, lekarz, 
:!. Lewandowski, drogerzysta, 
3. J endricke, na uczycie}, 
Jl-. Zalewski, tokarz. 
j._ Pankratz, redal\.tor, 
G. 


_ -1.- :......... 


4 członków obywatelskkh: 
l. Rybicki, aptekarz, 
2. Dr
 Szubert, radca san., 
3. Dr. Eckert,. lekarz, 
t Luczyk Jan, cukiernik. 
Deputacja Teatralna. 
5 członkó\v 1\IagistI-at! 1 : 
t. Radca nliejski Posłuszny, 

. Radca miejski Podoski, 
3. Radca miejski Raczkow
l{1, 
4. Radca łniejski Tabeau, 

). Radca miejski Regamey. 
7 członków Rady .M
cj
Jd...j: 
1. Radny miasta Jal?-icki, . 
2. Radny miasta Fiedler. 
3. Radny miasta ks. Putz, 
-1,. Radny miasta Celewicz. 
;). Radny miasta !(ronenberg, 
H. Radny lniasta Janicki J., 
7. Radny miasta Tuchołkowa. 
5 członków obywatelskich: 
1. KarJJowski, dyrektor teatru, 

. Dr. Pelillski, profesor, 
;1. '
filewski, komendant straży pożarnej, 
..t Kaźmierczak, profes.or, 
.J. 'Veimanno\"a. .żona dyrektora. 
Skład komisji repertuarowej: : 
1. Radny mieisld Posłuszny, 
2. Teska. redaktor. 
:t Fiedler, redaktor. 
,t Kaźmierczak, profesor, 
;--J. Dr. Belza. dyrektor bibljoteki, 
o.. Karbowski, dyrektor teatru, 
7. Dr. PeliIiski, profesor. 
Deputacja Budowli POdziemnych. 
3 członków lVlagistratu: 
1. :l\Iiejski radca bud. TIeg-amey, 
:!. :\1iejski radca. bud. Raczkows.ki, 
3. Hon. radca miejski Dziurla. 
4 członków Rady l\Hejskiej: 
L .Janicki T., właśc. domu, 
') Dzionara. inżynier, 
3. Sosnowski. bla<;hmistrz, 
t 


. 


2 członków ob)'watelskich: 
1. Leon Radwallski, inżynier, 
2. Juljan Jarocki, przeds. JJudowiany. 


Deputacja Budowli Nadziemnych. 
3 członków magistratu: 
1. l\1ipjski radca bud. naczkowski
 
2 l\1iejski radca bud. Heg-amey, 
3. Ilon. radca miejski TIolbieski. 
G członków Hady Miejskiej: 
ł. Janicki T., ,vłaśc. domu. 
2. Dzionara, inżynier, 
3. Żq.towski, werkmistrz, 
.t l\Iodlibowski, stolarz
 
5. Sosnowski, blachmistrz, 
6. 


Deputacja Rzeźni, TargowiskaJ Hali Targo- 
wej i Targu. 
4 członków :Magistra tu: 
1. Hon. radca miejski l\fiichert, 
2. Hon. radca miejski Dittmeyer, 
3. Hon. radca miejski Draheim. 
4. Hon. radca miejski 
Iuchowski. 
5 członkó\v Bady l\Iieiskiej; 
1. l\Iatuszewski. sekretarz związku, 
2. Błaszak, rzeźnik. 
3. Safian. śl usarz, 
4. Banach, sekretarz z\\ iązku, 
5. 
4 członków oJJywatelsldch: 
1. l\Iusiał; kupiec, 
2. Bukolt. kupiec. 
3. Bzdawski, agent generalny, 
4. Cywiński. 


" 


Deputacja Ogrodów i Plantr . 
3 członkó\v :l\Iagistratu: 
1. Radca miejski l\lu('howski, 
2. Radca miejski Sentkowski. 
3. Radca miejski Ra.c7kowski. 
3 członków Rady Miejskiej; 
1. Celewicz, dyrektor sadl\, 
2. Dr .Nowiiiski, lekarz, 
3. Stróżyński, sekretarz związku. 
3 członków obywatelskich: 
1. Figurski Florjan" ogrodowy, 
2. Siuchniński :Mieczysław, kupiec, 
3. Kopczyński. 
Deputacja Własności Miejskicb. 
4 członków Magistratu: 
1. Radea mieiski Dziurla. 
2. Hadca miejski Żeromski, 
3. Radca miejski Regamey, 
4. Radca miejski Raczkowski. 
9 członkó\v Rady l\Iiejskiej:: .. 
1. l\fatuszczak, urzędnik. 
2. 'Vłodarkiewicz. kupiec, 
3. Blaszak. rzeźnik. 
4. .Janicki J., krawiec, 
5. Zalewski, tokarz. 
H. Dzionara, inżynier, 
7. Janicki T., właśc. domu, 
8. Meister, kupiec, 
9. Zacharjasiewicz. tapicer. 


... 


-.... 


"1"
		

/adresy_192300042_0001.djvu

			\Vłar1ze, Instytucje i Urz
dy miejskie 


23 


Deputacja Szkolna. 
3 członkó\\T Magistratu: 
1. Hadca miejski Tabeau, 
2. Hon. radca miejski ks. Filipiak, 
3. Hon. radcfi. miejski Posłuszny. 
fi członków Rady l\łI1ejskie]: 
1. I{s. 
utz, proboszcz, 
2. Dzionara, inżynier. 
3. Ks. Schirmer, pre1Jendarz, 
4. Beyer, nauczyciel, 
5. Fiedler, reda.ktor, 
6. 'Veima.nn, dyrektor szkoły. 
4 zastępców: 
1. Ks. l\talczewski, dziekan, 
2. Assmann, superintendent, 
3. Januszewski, 
4. EwaId. 


Deputacja domu sierót im. Henryka 
Dietza. 
. 1 członek l\lagistratu: 
1. Radca miejski ks. Filipiak. 
G członków obywatelskich: 
1. !(ozieł, dyrektor, 
2. Bauer, dyrektor banku, 
3. Kleindienst, dyrektor, 
4. 'Venk, 
5. Hoffmann G., kupiec, 
G. l\Ial'kert H. 
Deputacja Domu Obywatelskiego. 
3 członków l\Iagist rat u: 


. 


1. 

. Radca miejski ks. Filipiak, 
3. Radca miejski l\łIuchowski. 
3 członków Rady !vliejskiej: 
L Radny miasta Dr. Biziel, 
2. Hadny miasta Graczyk. 
3. Radny miasta Noakowa. 
3 członków obywatelskich: 
1. Bauer, dyrektor hanku, 
C) 


..... 


3. Hoffmann G., kupi
. 
Komisja Gospodarcza. 
1. 'Veimann Narcyz, 
2. Dzionara Paweł, 
3. Sioda Leon. 
4. 'Vardacki Klemens. 
5. Matuszewski Tadeusz, 
G. Lewandowski Bolesła\v, 
7. l\leister Adolf, 
8. Hosenfeldt Ed\Y:Ird, 
9. DonlagaIski l\Iarcin, 
10. Tollas .;.\1aksymiljan, 
11. Zalewski \\'inccnty. 
]2; Słomińsld Ignacy. 
13. Gosieniecki Jan, 
14. I\.s. Putz NarcY7
 
13. Dr. Kowiński .\ntoni, 
16. Safian Franciszek, 
17. Simmich Jan, 
18. Kruse Jan, 
19. Kronenbel'g T .eopo Id: 

O. Pankratz Artur, 
21. 'Vaszak Jgnac
, 

2. Prusak Jan, 


23. Matecki Edmund, 
24. 


\ 


Komisja Rewizji Kas. 
1 członek Magistratu: 
1. Hon. radca miejski. 
5 czł.onków Rady :Miejskiej: 
1. Wardacki, kupiec, 
2. Słomiński, sekretarz, 
3. Sioda, dyrektor papierni, 
4. ToHas, wicedyrektor, 
5. Lewandowski, drogerzysta. 
Komisja Wymiarowa Podatku Budynko- 
wego. 
Dr. Chmielarski, wicc- 


. 


Przewodniczący: 
prezydent miasta. 
Członkowie: 
Dziurla \Vładysł., kupiec, JagielJońska 65/G6 
Janicki Tadeusz, inżynier, Kołłątaja 2 
Draheim Jan, wl. hotelu, Dworcowa 37 
Żątowski, Czyżkówko, Elbląska 2 
Dzionara Paweł, inżynier bud. Słowackiego 1 
Komisja do walki z alkoholizmem. 
7 członków: 
1. Dr. ŚliWll1Ski, prezydent miasta, 
2. Dr. Górski, lekarz powiatowy, 
3. Reichelt Antoni, s1. sekretarz skarbowy 
 
4. Matecki, radny miasta, 
5. Sosno\vski, radny miasta, 
6. Żuchowski :l\Iichal, czl. obywat.. 
7. TOł'!!aszewski, czl. o,by\vat. 
7 zastępców: 
1 Hańczewski, radca miejski, 
2. Dr. Ziętak, lekarz po\\iatowy, 
3. Gmerek Kazimierz, sekr. Skal"bu. 
4. I{ronenberg, radny miasta, 
5. 
G. Szczuko\vski Franciszek, czl obywat., 
7. Sikorski 
. czł. obywat. 
- 
Komisja drożyźniana. 
4 członków :Magistratu: 
1. Dr. ŚliwiIiski, prezydent miast
. 
2. Sentkowski. radca miejski, 
3. Hańcze\"ski. radca miejski, 
4. Draheim, radca miejski. 
4 czło nkó w Rady :Miejskiej: 
1. Radny miasta Janicki, 
2. Radny miasta Gosieniecki, 
3. Radnv miasta 'Vaszak, 
4. Radny miasta S iInmich. 
4 członków obywatelskich: 
1. Dr. 'Viniarski, 
2. Kapturkiewicz. 
3 I{wiatkowski, dyrektor rzeźni. 
4. I{ierowni
 bi,ura proceder. (Policja). 
Komisja poborowa. 
(do pobor6\v k
ni w czasie mohilizacji.) 
1. Prezydent miasta Dr. Ślhviński, 
2. \Iatuszczak. radny miasta, 
3. Ostrowski Jan. 
, Zastępcy: 
1. 'Viceprezydent Dr. Chmielarsk
. 
2. Simmich. radny miasta, 
3. Ruks Jan.  


u
		

/adresy_192300043_0001.djvu

			$ 


2
 


- 


\\.ł;-ł(łz
. Instvtucje i Urzęrly mie-łskie 


Komisja Uzupełnień Wojskowa. 
1. 
fateja 4\ntoni, 
"2. I{aszubowski Henryk, 
;{. Figu rski Kazimierz. 
t-. 'Viśniewski. 

 
Zastępcy: 
I. Bzda.wski Józef, 
;!. l\:osicki Teodor, 

>. Ganasińsld Stanisław. 
4. Ruks Jan. 
Zarząd Zakladu DJakonisek. 
1 czlonek :Magistratu: 


1. 


9 członków obywatelskich: 
1. Lit erero\va , żona dyr. banku, 
2. Petersowa. 
:3. 
owakowska. żona redaktora. 
4.. Ha.arhausen, pastor, 
5. Bauer K., dyrektor banku, 
G. l\fac I{arol, . 
';. Kozieł, dyrektor, 

. Kleindienst. dyrektor, 
9. Hoffmann G.) kupiec. 
Zarząd Zakladu Ludwiki. 
1 członek 
Iag-istratu: 


1. 


() członkó\v obywatelskich: 
I. Bauerowa, żona dyrektora hauku, 

. Peterso\va E., 
3. ..\Iocka, żona dyrektora banku. 
i. Litererowa, żona dyrektora bauku, 
:). S1arkert Henryk, 
H. Hoffrnann G., kupiec. 
Zarząd Miejskiej Kasy Os
częd.no
cl. 
4 członkó\v l\Iagistratu: 
1. Hon. radca miejski Dittmeyet., 

. Ilon. radca miejski l'.filchert. 
3. Ilon. radca miejski Sentkowski, 
4. 
5 członków Rady l\1iejskiej: 
1. Sioda, dyrektor papierni, 

. 'Vardacki, kupiec, 
;3. 'Vłodarkiewicz, kupiec. 
.L Ks. Schirmer, prebendarz. 
!i 
3 członkó:w ohywatelskich: 
1. "i ęglikowski.. Fr., ku piec. 
2. Pam}Jurh, dyreKtor hanku, 
:3 SiczyilSki, dyrektor banku. 
Członkowie wzgl. zastfpcy Komisji Przed- 
szacunkowych na okręJl miasta włącznie 
przedmieść. 
I. Podkomisja. 
Clłonko\vie: 
I. Kortas Józef, robotnik. Szpitalna 4 
2. Kiedrowski Bolesław. drogerz., Długa 64 I 
3. RomaIi.s!d Leon, mistrz rzeźnicld, Zbo- 
żowy Rynek 9 
(t Zast
pcy: 
1. 
Ia7.ur '\Tojciech, robotnik, Toruńska 2 
? "'reza Leonard, kupiec, Stary Rynek 7 
3. Lewandowski Jan, krawiec. 'Vełniany 
Rynek 15 


II. POdkomisja. 
Członkowie: 
1. LeI1ski Bolesław, kupiec, Kujawska ni 
2. Dukat \\"ojciech, robotnik, Leszczyński€'- 
go 93 
3. Markowski Adam, mistrz krawiecki, No- 
wodworska 5 
Zastenc\": 
1. Owczarczak \Vawrzyn, urz. poczto,,'y, 
Sieroca 12 

. Jaworski Emil, introligator, !{s. Sko- 
rupki 99 
3. Gordon Franciszek, restaurator, Podgor- . 
na 12 


III. Podkomisja. 
Członkowie: 
1. Lisewski Bolesła\v, kupiec, Św. Trójcy 4 
2. Stryszek Stanisław, mistrz malarski, Do- 
lina 1 _ 
3. Szwajkowski Dyonizy, rob., Błonia 10 · 
Zastępcy: 
1. Jezierski Józef, naurżyciel, Chwytowo 17 
2. Lotz Bernard, kupiec, Poznańska 7 
3. Dcmbek Tomasz, mistrz krawiecki, 1\:01'- 
deckiego 34a 


IV. Podkomisja. 
Członkowie: 
1. :Michalski \Vojciech. urzędnik pocztowy, 
I
rólowej Jadwigi 13 a 
'2. Zawitaj Józef, \vłaściciel fabryki, Dwor- 
I cowa 66 
_ 
 3. Dornowski Andrzej, tokarz, Siemiradz- 
i kiego 9 
I 


Zastcpcy: 
1. Piliński Antoni. kupiec, !{r_ó1. Jadwigi 16 
2. l\facieszyilski Józef, tokarz. Dr. Emila 
\Varmii1skiego 16 
3. Lewicki 'Vładysław, kupiec Dworcowa 17 


V. Podkomisja. 
Członko\vie: 
1. Lipiński Ignacy. ślusarz, \Vars7..3.wska 22 
2. Świniarski Józef, kupiec, Pomorska 13 
3. 
owicki Stanislaw, urz
dnik kolejowy 
 
Chrobrego 12 
Zastępcy: 
1. Kujaczytlski. robotnik, Pgdolska 3 
2. Reszka Teofi1. aptekarz, Śniadec k ich 54 
3. Januszewski Stanisław. kupiec, Śniadec- 
kic h 48 


VI. Podkomisja. 
Członkowie: 
1. Błaszak Jan. mistrz rzeźn., Bocianowo 20 
2. :Machowicz 1\lalisymiljan, urzędnik kasy 
chorych, 'ViJeńska 7 
3. Stawski Leon, stolarz, l\lazovdecka 3 
Zastepcy: 
1. l\Iichalak \Valcnty, kupiec. Bociano'wo 32 
2. Poszwa 'Vladysław, werkmistrz, Rycer- 
ska 24 
3. Talaska .Apolinary, rohotnik, Sienkiewi- 
cza 15
		

/adresy_192300044_0001.djvu

			\Yła.Jzl'", Inst 


je l rrzędv miejskle 


C)- 
....:J 


. 
VII. Podkomisja. 
Czlonkowie: 
1. Urbanowski Leon, kupiec. 
wiato\\"a 4 
2. Domerarki :MaksymiJjan, nalIczyciel, l{o- 
ściuszki 12 
3. GruLich Bolesław, robotnik, Kwiatowa 7 
Zastępcy: 
1. Cywhlski A\ntoni, kupiec, KObciuszki 45 
? Banas Józef, urzędn. kol., I{wiatowa 4 
:3. Stawlllski Stefan. kupiec, Kościuszki 13 


, 


. 
VIII. Podkomisja. 
Członkowie: 
1. Borowski Jan, właśc. domu. Gdańska 3G 
2. Schn1idt \Vojciech, kupiec, Gdańska 71 
J. Kośmieja Antoni, kupiec, Gdańska 75c 
ZastęJ)('Y: 
1. SomlJecki Jan, \VI. domu, Gdal1ska 7le 
. 
. Cyrus Bonifacy, kupiec, Gflal1ska_155 
3. Sowiń8ki \\
ojc., kupiec, 20 Stycznia 32 ł 
IX. Podkomisja. I 
Członkowie: ,I 
1. Smoliński Józef. kolejarz. Św. F lo rjana 9 
2. Dzionara Paweł, inżynier, Słowackiego 1 
3. Cywh1ski Jan, mistrz gazownI. Jagielloń- 
sl{a 38 


. 


ZastęT)cy: 
1. Iwirki Teodor, dentysta. Jagielloł1ska 12 
2. Hochberg Fryderyk, kupier, . Jagielloli.- 
ska 34 
3. Sporny Józef. 111istrz blac\1arski, Kowal- 
ska 5 


X. Podkomisja. 
Okole - Czyżkówko. 
Członko\\-ie: 
1. l\Iuchowski \Vładysław, kupiec, Okole, 
BerliIlska 83 
2. Leszczyński Nikodem, og ro dnil{, Czyż- 
kówko. l\.lhlska 9 
3. Jóźwiak Feliks, kupiec, Ukole, Śląska 15 
Zasteucv: 
1. Bolowski Ernest, ślusarz, Czyżkówko, 
... 
J{oronowska 55 
2. Buko1t Adam. kupiec. Okole. Berlińska 91 
3. Gierszew
ki Franciszek, kupiec, Okole, 
Berlińska 
O  


Xl. POdkomisja. 
Wilczak - Miedzyń -- J achcice. 
-- 
C7łonkowie: 
1. Starzyilski l\łieczysław, kupiec. \Vilc za l-\:, 
X akielska 85 - 
"2. BeHin Jan. kowal. \Vilczak. Różana 8 
3. Damski Antoni, roLotnik, 
1iedzyn, Osa- 
da 10 
Zastępcy: 
1. Stachowiak Ignacy, rOhotllik, J achcice, 
Średnia 29 
2. Trzehi.atowski Józef, kupiec, Jachcice, 
Saperów 21 
3. lIerwet J ó7ef, podwerkm. kol., \Yilczak, 

akielska 


XII. Podkomisją
_ 
Szwederowo -- Rupienica - Bielice - 
. Biedaszkowo. 
Członkowie: 
1. Szurnski Stefan, robotnik, Sz\\-ederowo, 
GołęLia 42 
2. Orłowski Teofil, kowal, Szwederowo, 
Nowa 1 
3. Stachnik Francis:zek, oberżysta. n upieni- 
ca, Kujawska 1.G/17 
ZastęTJcy: 


1. wakat 
2. Ziemke Henryk, właśc. gosP.; Biedasz- 
kowo 
3. Piotrowski \..dam, stolarz, Szwedero\\ o, 
Lenartowicza 12 .. 
XIII. Podkomisja. 
Bielawki --:- Szretery. 
Członkowie: 
1. Szwa lkowski Franci
zek, dozorca 1-\:01., 
Bielawki, Kilińskiego 1 
2. Szwarcze\vski Roman. robotnik, S7reter)', 
Gajowa 4 
3. Płażalski l\Iarjan, urz. Tartaku, Szretery 
\Vesola 14 
Zastęp('y: 
1. Sznajder DominU\:. robotnik, Szretery, 
Gajov
'a 2 
2. Jagła Jan, ogrodnik, Bielawki, Se.n ator - 
ska 38 
3. Lackner JÓ7ef. nauczyciel, 
zkohi na Bie- 
lawkach 


XIV. Podkomisja. 
\Vielkie Bartodzieje - Małe Kapuściska - 
Siernieczek - Brdyujście. 
Członkowie: 
1. Siewert Anastazy. wlaśc. domu, 'Yielkie 
Bartodz-ieje. Fordoń
ka. 
2. 'lichalak Chryzoston, drogonlbtrz. Brdy- 
ujście 
3. Dutkowski Ludwik, rohotnik. Siernieczd
 
Fordońska 17 
Zastępcy: 
1. Lewandowski Hugon. oberżysta. 
Iałe 
l\:apuściska. Fordoilska 2a 
2. Jarmuszak 'Vincenty, kołodziej, \Yif\lkie 
. Bartodzieje. Fordońska tH 
:-t Olkowski Franciszek. werkmistrz, Sier- 
nieczek, FOl"JOllska 32 
XV. Podkomisja. 
Małe Bartodzieje - Zimne Wody - 
Ściersko. 
Członkowie: 
1. Baranowski Tomasz. dyr. tartaku, :\Iałe 
Bartorlzieje. TOr1.111Ska 42 
':!. l\:ubiak ...\ntoni. robotnik, :\Iale Bal.'to- 
d7ieje. B
łzka 28 
3. ScherLarth \Yilbehn, \\"1. domu, Zimne 
\V ody, Toruńska 1 
Za:-.teocy: 
1. Krajewski Fralldszek, cieśla. Ściersko 
:!. (-;acho\\"ski Bronisław. urz. })QcztO\\-y, 
. Ściersko · 
3. Borkowski ".ojciech. \\"1. domu rolJotnik, 
Zimne ',"ody, T0f1111Ska G '
		

/adresy_192300045_0001.djvu

			26 


\Vładze. Instvtl1cje j .urzędv miejskie 


NACZELNICY OBWODOWI. 
Obwód I. 
. 
Naczelnik obwodu: Neumann Otton, kupiec, 
Niedźwiedzia 1. 
Zastępca Naczelnika: Siuchniilski "1\Iieczy- 
sław, kupiec, Stary Rynek 3. 
Do tego obwodu należą. następują.ce ulice: 

 111. Niedźwiedzia, Przyrzecze, :Mostowa, Gro- 
dzka od nr. 8-27, Stary Rynek, Jana Ka7.i- 
mierza, Kręta, Zaułek, Ku l\Bynom, :Menni- 
('a, Farna, Jezuicka, Batorego, Jatkj., 
Szpichlerna, 'V odna. 
Obwód II. 
l'aczelnik ob\vodu: \Vittig Antoni, spółwł. 
"Porcelany", J a.gieBońska 18 II. 
Zastępca Naczelnika: Tomaszewski, dyr. 
fabr., Podwale 2. 
Do tego obwodu należą. następujące ulice: 
Grodzka od nr. 1-7 i 28-32, Długa, Bernar- 
Gyńska. od Zbożowego Rynku do l\Iostu 
Bemardyńskiego, uL Kościelna, Pawła z 
ł.ęczycy, Żupy, Babia \Vieś, Torullska, Pod- 
""ale. 


Obwód III. 
Naczelnik obwodu: Romański Leon mistrz 
rzeźnicki, Zbożowy Rynek 9. ' 
Zastępca Kaczelnika: Feder, kupiec, ul. Ku- 
jawska 71. " 
Do tego obwodu należą następujące ulice: 
1Jl. Konopnickiej, Podgórze, Ustronie, Łysa 
Gór
, Plac Kościeleckich, Henryka Dietza, 
Zbozowy Rynek, Szpitalna. Kujawska \Var- 
mińska, Siero
) Przy Zamczysku, 'Viatra- 
kowa. . 


Obwód IV. 
l\aczelnik obwodu: Grosenieck. kupiec Zbo- 
żowy Rynek 3. ' 
Zastępca Naczelnika: Spomy Franc., mistrz 
blacharski, ul. Długa 4. 
Do tego obwodu należą nastepuj
.ce ulice: 
\\Y
ły Jagiellotlskie, Na \Vzgórzu, Les
zyń- 
:-;klego, Trybunalska. Przesmyk. Nowy Ry- 
nek, Pod Blankami, l';owodworska, Terasy, 
Bramka, Szwedero\,,"o. 


Obwód V. 
1\aczelnik obwodu: Lotz, kupiec, Poznań- 
ska 8/9. 
Zastępca Naczelnika: Korth Bruno, kupiec. 
ul. I{ordeckiego 3. 
Do tego obwodu należa. nastcpujące ulice: 
Dembina, Grudziądzka, Krótka, Seminary,j- _ 
na. Plac Poznański, Pozna.ilska, Lubelska 
Szubińska. Podgórna, Dolina, :Mazurska 
\\-zgórze Dą,browskiego, \Yełniany Rynek, 
Palestra. 


Obwód VI. 
1\aczelnik obwodu: .Appelt Otton, kupiec, 
Naru£ze\,,-icza 4. 
Zastępca Naczelnika: \Viktor Nowicki, ul. 
Król. Jadwigi 15. 


Do tego obwodu należą następujące ulicp: 
Garbary, 8w. Trójcy,..... Chwyto,vo, Jacko" - 
skiego, Naruszewicza, \Vojewódzka, I\:'ącik, 
Siemiradzkiego, Art.ura Grottgera, Długo- 
sza, Król. Jadwigi, Błonia. 
Obwód VII. 
Naczelnik obwodu: Bachiński, kupiec, ul. 
Jagiellońska 30, I 
Zastepca Naczelnika: Diethelm, właśc, mle- 
czarni, Piotra Skargi 4. 
Do tego obwodu należą następujące UliCf': 
Ś\v. Florjana, Libelta, Staszyca, \Voły.ńska, 
Plac Ossolińskich, l\:rasińskiego. 20 stycznia 
20 r., Kopernika. Parkowa Gimnazjalna. 
Grodztwo. Frankego, Piotra Skargi, Osso- 
liI1skich, Eelnl:rdyilska od ul. JagieBoilskicj 
do mostu. Karmelicka. Niemcewicza, PÓC7.- 
towa, Nadbrzeżna, Lubeckiego, Urocza, 
Kołłą.taja, KO,walska, Konarskiego, Nad Po]'- 
tell1, Zamojskiego, Plac Teatralny, Plac \Vol- " 
ności, J agiell0l1ska. 
Obwód VIII. 
Naczelnik obwodu: Schmidt Albert, kupie('. 
ulica Gdańska 46. .. 
Zastępca Naczelnika: Goncerzewirz Antoni. 
ulica Gdailska 103. 
Do t9go ob\vodu należą następują.ce ulice: 
Jenerala Bema. Plac Kochanowskiego, Sło- 
wackiego, -Chodkiewicza, Zacisze, Gdal1ska, 

niadeckich, Św. Jańska. Kościuszki, Pu- 
morska, Cieszkowskiego. Paderewskiego. 
Chocinlska. 


Obwód IX. 
Naczelnik obwodu: Draheim Jan, hotelista, 
uL Dworcowa 37. 
Zastępca 
aczelnika: Heller Fr:fderyk, ku- 
piec, Dworcowa 21. 
Do tego obwodu należą następujące ulice: 
Dworzec, Dworcowa, Podolska. Ślusarska. 
T\-larcinkowskiego. Unji Lubelskiej, Gamn1a, 
Dr. Emila \Varmiń:skiego, Lipowa, Sobies- 
kiego. Ludwiko\vo, Sienkiewicza od nr. 1-23 
i 43-70, Petersona, :Matejki, Zduny. . 
Obwód X. 

aczelnik obwodu: Schroder,_loJpiec, ulica 
POll10rska 16. 
Zastępca Naczelnika: Gutkowski Fr., rzeź- 
nik, POll10rska 27. 
Do tego obwodu należą n
,stępujące ulice: 
ul. Kwiatowa, \Vileńska, Bocianowo, Plac 
 
Piastowski, Zygn1unta Augusta, Ka Groh). 
Ogrodowa, Mazowiecka, 'Vał
szaws.ka, So- 
wińskiego. Hetmailska, Sienkiewicza od nI". 
23-42, Kaszubska, Szczecińska, Rycersk8. 
Chrobrego. Świecl<.a. Fredry, Hacławicka. 
Obwód XI. Rupienica. 
Naczelnik obwodu: Ziółko\\Tski Franciszek 
właściciel, Rupienica, ul. Glinki 51. 
Zastępca Naczelnika: Poleski \Vawrzyn, 
właściciel. Hupienica, ul. Glinki 17. 
Obwód XII. Szwederowo. 
Kaczelnik ohwodu: Konieczka Bronislaw. 
restaurator, Szwederowo, Lenartowicza ;3.
		

/adresy_192300046_0001.djvu

			. 


.. 


\V łt1dze, Instytucje i Urzędv miejski
 


27 


Zastępca Naczelnika: Urbański Józef, ku- 
piec, Szwederowo, ul. Orla 7. . 
Obwód XIII. Bielawki. 
. 
Naczelnik obwodu: !vluchowski Juljan, s1o- 
larz, Biela\vki, ul. Poniatowskiego 3. 
Zastępca Naczelnika: DeItk Józef, kupiec, 
Biela wki, ul. Bart. Głowackiego 3. 
Obwód XIV. Małe Bartodzieje. 
ł\aczelnik obwodu: Fitzner Piotr, Małe Bar- 
todzieje, ulica Bełzka 15. 
Zastępca Naczelnika: Eljasz Józef, mistrz 
rzeźnicki, :M. Bartodzieje, Toruńska 27. 
Obwód XV. Czyźkówko. 
I\aczelnik obwodu: Słaboszewski Antoni, 
ka.pitalista, Czyżkówko. Nakielska 28. 
Zastępca Naczelnika: I{owale\vski \Vincenty 
ogrodowy, Czyżkówko, Koronowska 45. 
Obwód XVI. Okole. 

aczelnik obwodu: BukoIt Adam, kupiec, 
Okole, ul. Berlińska 91. 
Zastępca Naczel.r
ika: Grabowski Józef, 
mistrz malarski, Okole, ul. Szkolna 11. 


- 
Obwód XVII. Wilczak. 
l\aczelnik obwodu: StarzYli.ski 
lieczysła \v, 
kupiec, \Vi1cZ<'lk, ul. Nakielska 65. 
Zastępca Naczelnika: Bergmann :Michał. 
kupiec, \Vi1czak, ul. Nakielska 14. 
Obwód XVIII. Szretery. 
:r\arzelnik oDwodu: Pryliński Paweł, kupiec 
Szretery, uJ. Promenada 68. . 
Zastępca Naczelnika: :l\1aciejewski Juljan, 
kupiec, Szretery, uJ. Promenada. 


ROZJEMCY. 
(Sędziowie polubowni.) 
O kręg I. 
Hozjemca: Rybicki ZdzisIa,,', aptpkarz, St. 
Hynek 14. 
Zast
pca: Łuczyk Jan, kupiec, Gdańska 15, 
Do tego okręgu należą. następujące ulice: 

iedźwiedzia, Przyrzecze, 
Iostowa, Stary 
Bynek, Grodzka od nr. 7-9 i nr. 14-32, Jana 
l\azimier7a. l(ręta" Przesmyk, Zaułek, Ku 

nynon1. l\Iennka. Farna. Jezuicka, Batore- 
g-o, Jatki, Szpichlerna, \Vodna.' 
Okrę.g II. 
Hozjemca: Nagel Stanisław, kupiec, Długa 1. 
Zastępca: l\Iatecki Edmund, kupiec, \Yeł- 
niany Rynek 4. 
Do tego okręgu należą następujące ulice: 
(;rodzka od nr. 10-13, Długa, Plac J{ościelec- 
kich, Bernardyńska od Zhożowego Rynku 
do mostu Bernardyńskieg-o. I{cścielna. Pa- 
"ła z Łęczycy, Żupy, Babia \Yieś, Toruilska, 
Podwale, Przy Zamczy
ku. 
01a'ęg III. 
Hozjemra: Romailski Leon, rzeźnik, Zbożo- 
wy Hynp k 9. 


Zastępca: Figurski Florjan, ogrodnik, Ber- 
nardyńska. 
Do tf:go okregu należą. nastęlJujące ulice
 
Konopnickiej, Niegolewskiego, Podgorze, U- 
stronie, Łysa Góra, lIenlJ ka Dietza, Zbo- 
żowy Rynek, Szpitalna, Kujawska, \Var- 
miI1ska, Sieroca, \Viatrakowa. 
Okręg IV. 
Rozjemca: Lewandowski Jan, krawiec 
\Vełniany R) nek 15. 
Zastępca: Sperkowski Stanisław: sitkarz,. 
ulica Poznańska 33. 
Do tego okregu należą. nast
Dllj.,
e ulice: 
\Vały Jagiellońskie, \Vąska, Trylmnalska, 
Nowy Rynek, Pod Blankami, Nowodworska, 
Terasy, Bramka, Szwederowo. 
Okręg V. 
Rozjemca: Urbański \Vacław, kupiec, Plac 
Poznański 13. 
Zastępca: Bzda\"ski Józef, agen
, lII. Poz- 
nańska 14. ... 
Do tego okręgu należą. następują.ce uHce: 
Dembina, Leszczyńskiego, Grudziądzka, Krót- 
ka, Plac Poznański, Poznailska, Lubelska 
Szubińska, Podgórna. Dolina, :Mazurska. 
\Vzgórze Dąbrowskiego, \Vełniany Rynek. 
Okręg VI. 
Hozjernca: Ostrowski J a\l, fabrykant, I\:oł-- 
deckiego. 
Zastępca: Kujawski I\:azimierz, kupiec, Kor- 
deckiego. . 
Do tego okręgu należą. następujące ulice: 
Garbary. Św. Trójcy, Chwytowo, Jackow- 
skiego, I\:ordeckiego. :l\aruszewicza, \Voje- 
wódzka, }{ą.cik, Siemiradl'kiego, 
\.dalna 
Czartoryskiego, Lokietka, III śluza, Artura 
Grottgera. Długosza, Król. Jadwigi od Gar- 
bary do nlostu Król. Jadwigi, Błonia. 
_ Okręg VII. 
.Rozjemca: Idźkowski Leon, przemysl., Ale- 
je :Mickiewicza. 
Zastępca: l\Ieyer Leon, dyr. fabryki. Grodz- 
two 24. 
Do tego okręgu należą. nastepujące ulice: 
Św. Florjana, Libelta, Plac I\:ochanowskie- 
go, Słowackiego. \Vołyńska, Staszyca, Za- 
cisze, Alęje 
1ickiewicza, Plac Ossolińskich, 
Frankego, Krasiliskiego,Paderewskiego. 
Kopernika, Parkowa, Gimnazjalna, Grodz- 
t wo, Piotra Skargi, Ossolińskich, Bernardyil- 
ska od ul. Jagiellońskiej do mostu, J{armp- 
licka, Niemcewicza, Pocztowa. Nadbrzeżna, 
Do 1\faga.zynów. Lubeckiego, Urocza, Kołłą- 
taja, 20 stycznia 20 r., Kowalska. Konarskie- 
go, Nad Portem. Zamojski
go, Plac Teatral- 
ny. Plac \Yolności, Jagiellońska. 
Okręg VIII. 
Rozjemc
: Cyrus Bonifacy, kupiec, ul. Gdań- 
ska 155. 
Zastępca: Prnsiilski \Viktor, kupiec, Szcze- 
chi.ska 1. 
Do tego okręgu należą. następujące ulke: 
Chodkiewicza, Kwiato\\ a) \Vileńska, Gdań-
		

/adresy_192300047_0001.djvu

			28 


.  


\\Ołanzf', Instvtucif' 1 Ur7.ędv m;cjskie ka, Śniadeckich. 
lazowipcka, Św. Jańska. 
I\:ościuszki, Cieszko\vskiego, Pomorska, 
Szczecillska. 


Okręg IX. 
Hozjemca: Prcuss Stanisław, kupiec, Dwor- 
cowa 18 b. 
-Zast
pca: Draheim Jan, kupiec. Dworcowa. 
Do tego okręgu należą nastepuj
lce ulic£': 
Dworco,,-a, Podolska. Ślusarska, 
'Iarcinkow 
'skiego. Unji Lubelskiej. Gamma. Lipow:t, 
Sobieskicgo, Ludwikowo, Sienkiewicza. Pe- 
tersona. Matejki. Zduny
 Królowej Jadwigi 
{)d ul. Dworcowej do mostu Król. Jadwigi. 


Okręg X. 
Hozjemca: KarasiJ\ski Tad., kupiec, Chro- 
hrego 20. 
Zm,tępca: l\IeIler Francis7.ek, oberżysta. P]ac 
Piastowski 2.. 
Do te
o okregu nalpża nastepuiace ulice: 
Bociano\vo, Plac Piasto\
'ski. Zygmunta Au- 

nst.a, Ogrodowa. \Yars7.3.wska. Sowińskie- 
1Z0, Hetm3.ńska, I\:aszubska. Rycerska. Chro- 
])rego, Świecka, Chocimska, Fredry, 'nacła- 
wic ka. 


Okręg XI. Szwederowo. 
TIo7jemca: Szezepaniak Józef, kupiec, Pod- 
górna Ił. 
'Zastępca: Urbal1ski Józef. kupiec, Orla 7. 
Do tego obwodu należą nast. miejscowości: 
Bielice, Biedaszkowo. 
Okręg XII. Okl)le
 
Rozjemca: Gierszewski Franciszek. knpier. 
Berlińska 21. 
Zastępea: Jóźwial, Feliks. Graniczna. 
OJrręg XIII. Wilczak. 
Rozjemca: Jarocki Jnljusz, budown., :Mal- 
l)Qrska 1. 
ZHstępca: Berhmann 1\lkhał, kuj)iec, Na- 
kielska 14. 
Do tego O bW O.Q!..1 należ
. nast. 111iejscowości: 

!iedzrn. 
Okręg XIV. Czyżkówko. 
, 
Hozjemca: Sass Bronisław, kierownik szkl)- 
ły.,ł Jachcice. 
/ Hstępc.a: Trzebiatowski Józef, J achcice. 
Do te
o ohwodu należą nast. miejscowof;ci: 
...1 achcice. 


Okręg XV. M. Bartodzieje. 
Hozjemca: l{owalewski :Mieczyslaw, Toruil- .. j 
ska (Strzelnica). 
ZHstępca: MIodzik Jan, 1\1. Bartodzieje, 
U jejśkiego 3. 
Do tego ohwodu należą nast. miejscowości: 
Hllpienica. Zimne \Yody, Ścicrsko. 


Okręg XVI. Szretery. 
1łozjemca: I\:lljawski \Vincenty, restaurator. 
\'T. Bartodzieje. · 

astępca: S iew 
rt Anastazy, drogom., :i\lale 
Bartodzicjf\ Fordoi1ska 7. 


" 


Do tego obwodu należę. nast. miejscowości: 
Sierniecżek, Bielawki. Brdyujście, \Vielkie 
Bartodzieje, Kapuściska. 


. 


NACZELNICY SPRAW UBOGICH 
I LEKARZE UBOGICH. 
Obwód I. 
:r\aczelnik: Goncerzewiez, Zbożow
 Hynck 4- 
Lekarz: Dr Bheindorf, Stary Rynek 14 
Do obwodu tego należą następujące ulic
: 
Ustronie, Łysa Góra, Plac Kościeleckich, 
Bel1ulrdyń
ka. od Zbożowego Rynku do mo- 
stu, Pawła z Łęczycy, Zhożowy Rynek, Szpi- 
talna, Kuiawska 1-23 i 50-7;), Żupy, Babia 
\Yieś. Torll lIska. 


Obwód II. 
I\aczelnik: Lenski, Kujawska 41". 
Lekarz: Radca san. Dr. GOCl'I, Gdallska 
) 
Do obwodu tego należą następujące u1icu: 
I\:onopnickiej, Podgórze, Kujawska 2 i-.1,:). 
\Varmińska
 


Obwód III. 
Kaczelnik : BartoszyIi.ski, 
owodworska Id. 
Lekarz: Radca san. Dr. Goerl, Gdailska :-). 
Do obwodu tego należq nastcpującc ulice: 
Henryka Dietza N3\\"odworska Teras\' 
.. , ,. , 
Sieroca. \Yiatrakowa. 


Obwód IV. 
Kaczelnik : Beczyński, Orla 3. 
Lekarz: Dl". Linsker, \Vełnhny Rynek 13 
Do obv,,'odu tego należą następujące ulict': 
Leszczyńskiego, Szwederowo, \Vzgórze 
Dąbrowskiego. 


I 
I Obwód V. 
.. :Kaezelnik: l\Iarcel Kulczyk, Poznańska 10. 
Lekarz: Dr. HbeindQrf, St. TIynek 14. 
Do obwodu tego należą nast
pujące uliec: 
Nied
hviedzia., \Vały JagielIOJJ.skie. \Vą.Skił. 
Przyrzcezę-? :Mostowa, Glodzka, St. Rynek. 
Długa, Jana Kazimierza, Grudziądzka, K,)- 
ścielna, CZ3.ekiego, Kręta, Pr7cs.myk. Nowy 
Hynek, Pod Blankami, Zaułek, i\fcnnica. .1 ('- 
7.uicka, Falna, Poznańsl,a, Batorego, Bl'anl- 
ka, "Jatki, Podgón].-a, Szpichlerzna. Podwa h', 
'Yodna, Przy Zamczysku, 'Vełu. Hynek. 


Obwód VI. 
I\:aezelnik: Lisewski, Św. Trójcy 4. 
Lekarz: Dr. Linsker, \Vełn. Rynek 13. 
Do obwodu tego należą nastepująre ulic,': 
Św. Trójcy od 1-11 i 22-'33, Chwyto" .:. 
Kordeckiego; \Vąjewódzka, Ad. Czartorys- 
kiego, Seminaryjna. Plae Poznański, 1.11- 
belska, Szubińska, :Mazurska. Dolina. 


.. 


Obwód VII. 
Kaczelnik : GorczYllski Frands7el(, I\:l'óll)- 
wej Jadwigi 11. 
Lekarz: Dr.lIecht, Dr. Em. 'Varmińskiego 17 
Do obwodu tego należą następujące ulin>-: 
r Garlmry, Św. Trójcy 12-21, Jackowskiegl). 
::'\aruszewieza, Kącik, Siemieradzkicgo, Lo-
		

/adresy_192300048_0001.djvu

			\\ ladze. lnstvtucje i rrzędv m:f>jskie 


2g 


kietka, 4\rtura Grottgeł'a, Długosza, 1{1'61. 
Jadwigi 3-16, Błonia. 
Obwód VIII. 
Xer ze l nik: 
Ieller Jan, PJar Piastowski 2. 
Lekarz: Dr. Leissner, Śniadeckich 17. 
Do ODwodu tego należą nastepujące ulice: 
D WOJ"7..eC , Dworcowa 18-73a, Kwiato\va, 
\Yileiiska, Podolska, Plac Piastowski, Śnia- 
deckich, Ślusarska, Unji LUDelskiej, Zygm. 
Augusta, \Varslawska, Sowińskiego, Lipo- 
\\ a. Sobieskiego, Ludwikowo, Sienkiewicza 
]-23 i 43 do kOllca, Pomorska. 1--13 i 62 
 
Do ODwodu tcgo nale
ą nastepujące ulice: 
Generała Bema, Plac Kochanowskiego. 
Slo" ac kiego, Zacisze, Aleje 
Iickip\Vicza, 
Chodkiewicza, Gdańska od 25-154, 20 sty- 
cznia 20 r., Św. Jaliska, I\ościuszki, 
iemce- 
wicza, Cie';;zkow
kiego, Ign. Paderewskiego, 
Chocimska. Zamojskiego. 
Obwód XII. 
Xaczelnik: Andrzejewski Jgn., Krasiilskic- 
go '10. 
Lekarz: Dr. Becht. Dr. Em. \\Ya1'rnilis-łdego 17 
Do obwodu tego najeżą następujące ulic
: 
Św. Florjana, Libelta, Dworcowa 1-17 i 
7,i-98. Staszyca., \Yołyńska, Plac Ossoliii- 
gkich. ulica Os
olińskich, Gdaiiska 1-24 i 
155-15S, l\[arcinj	
			

/adresy_192300049_0001.djvu

			. 


30 


\Vladze, Insh tucje i Urzędy mif'jsl{ie 


SEKWESTRATORZY MIEJSCY. 
Obwód I. 
Sekwestrator: Czarnecki. 
Do obwodu tego należą następujące ulice: 
BatoreO"o Bernardyńska, Długa, Farna, 
Grodzk
' Jana I{azimierza, Jezuicka, I{o- 
ścielna ' :Mostowa, "lennica. Niedźwiedzia, 
Zaułek', Nowy Hynek, Plac Kościeleckich, 
Pod Blankami Podwale, Przyrzecze, Przy 
Zamczysku, St'ary Rynek, 'Vały Jagielloń- 
skie, 'V ązka, \Vebliany Hynek, 'V odna. 
Obwód IL 
Sf'k\vestrator: I
ędzierski. 
Do obwodu tego należą. następujące ulice: 
Bramka, Henryka Dietza, Leszczyilskiego 
Niegolewskiego. Podgórna, Sieroca, KS J 
Skorupki, Szpitalna, Terasy, 'Viatrakowa
 
\Vzgórze Dąbrowskiego Zhożowy Hynek, 
Żuławy, Nowodworska. 


Obwód III. 
Selnvestrator: I-Iutter. 
Do obwodu 'tego należą następujące ulice 
 
Chwytowo, Dolina, Grudziąctzk
, Kordeckie- 
- go. Krótka, Lubelska, I\1azurska, Plac Poz- 
nański. Poznańska, SClninaryjna, III Śluza 
Szubiiiska, gw. Trójcy 1-11;- 22-33. 


Obwód IV. 
Sekwestrator: Iiluth. 
Do obwodu tego należa nastepujq.ce ulice: 
,\tl. Czartorysldego, Art. Grottgera, Błonia, 
Długo
za, Garbary. Jackowskiego, Kącik, 
l\:ró1. "Jadwigi, Łoldetka, Karuszewicza, Si.e- 
Jnieradzkiego, Św. Trójcy 1
-21, 'Voje- 
w6dzka. 


Obwód V. 

l'kwestrator: Xowak. 
Do ob\vodu tego należą następuję,ce ulice: 
Dworcowa 1-30, 53-U8. Dr. Emila 'Var- 
lnińskiego, Fredry, Ganlma, Li]Jowa z l\Inr- 
dnkowskiego. l\Iatejld, Petersona, Podolska, 
Ślusarska, Zduny. 
OJJwód VI. 
Sekwestrator: I{aczn1arpk. 
Do obwodu tego należa. nastepujące ulice: 
Bocianowo, Ogrodowa, PJac Piastowski, 
Bycerska, Sienkiewicza 1--9, 09-70, Śnia- 
deckich 18-42, 'Vileńska, Zaświat. 


Obwód VII. 
Sekwestrator: Zalewski. 
Do obwodu tego należą następują.ce ulice: 
Chrobrego. Hetmańska, l\fazowiecka, Sien- 
kiewicza 10-58. Śniadeckicli 43-56, 1-17. 
Obwód VIII. 
Sekwestrator: Taszarski. 
Do obwodu tego należą. nastenu jące ulice: 
Cieszkowskiego, Kaszubska, I{wiatowa, Po- 
morska, Racławicka, Świecka, Szczecińska. 


Obwód IX. 
Sekwestrator: Petryko".ski. 
Do obwodu tego należą. następujące ulice: 
Chorimska, Za Cmentarzem, Gdańska 1-7G. 
Św. Jańska, !{ościuszki, Na groby. 


Obwód X. 
Sekwestrator: Ostrowski F. 
Do obwodu tego należą następujące ulice: 
..\leje l\Iickiewicza, Chodkjewicza, Gdail- 
ska 76a --167, J eI}erała Benla. Słowackiego. 


.. 


Obwód XI. 
Sekwestrator: PasiiIski L .. 
Do obwodu tego należą nastel)ują.ce ulice: 
20 stycznia 20 r., Grodztwo. I{ołłątaja, Ko- 
narskiego, Kopernika, Krasińskiego, Libel- 
ta Pocztowa, Reja, Zielonka, Staszyca, 
PI'ac Teafralny, PI. \Volnośd, Zamojskiego, 
Piotla Skargi. 


. 


Obwód Xli. 
Selnvestrator: Ostrowski B. 
Do obwodu tego należą następujące uIicł
: 
Dworcowa 31-52. Jachcice._ Ludwikowo, 
Sobies ki ego, Sowi6.skiego, UnU Lubelskiej, 
"-arszawska, Zygmunta Augusta. 


Obw6d XIII. 
Sekwestrator: Sajdak. . 
Do' obwodu tego najeżą. nastepujące ulicl': 
Bielawki .lagielloilska, Karmelicka, Nad- 
hrzeżna, 'Nad Portem, Niemcewicza, Osso- 
Jińskirh, Zacisze. 


Obwód XIV. 
Sekwestrator: Pasiilski II. 
Do obwodu t.ego należą następuję.ce ulicp: 
'V. BaJiodzieie. Herm. Frankego, Św. Flo- 
rjana., Kowaisi\a, Szretery, Urocza, ',"fl- 
ły ńska. 


Obwód XV. 
Sekwestrator: Olejniczak. 
Do obwodu tego należa nast
l)ujące u1iCD: 
1\1. Bartodzieje, Babia \Vieś. Konopnicki
j. 
Kujawska. Łysa Góra, Podgórze, Toruńska, 
Ustronie, 'Yarmińska, Żupy. 
Obwód XVI. 
Sekwestrator: Łaczkowski. 
Do obwodu tego najeżą nastepujące ulice:- 
Okole: Berlińska 1--25, 85-114, Graniczna. 
Ślą.ska, Jasna, Chełmińską, Plac Petersona, 
\Vroclawska, NadKanałem, I
anało\va, No- 
wogrodzk
 Stara Szkolna, Ścieżka
 - 
Obwód XVII. 
Sekwestrator: Kopczyński. 
Do obwodu tego należą nastepują.ce ulice: 
Okole: Berlińska 26--84, lV1łyńska, Kraszew- 

kiego. Czyżkówko: BerJińska. Korono\\'- 

ka, Elbh\ska, Chojnicka, Przejazd, \Vy- 
rzyska, .l\1iilska, Siedlecka, ...Chmurna, Łą('z- 
nik, Flisacka.
		

/adresy_192300050_0001.djvu

			.. 


\\ ladze. In!=\tvtl1cje i Urzc:dv mjejskie - Instytucie wojskowe 


31 


Obw6d XVIII. 
Sekwestrator: Gacka. 
Do obwodu tego należą. naste})ujące ulice: 
'ViIczak: Nakielska, :Malborska, nóżanna, 
1 rłańska, Czarnieckiego, \Vincentego Pola. 
Chłopickiego, Na \Vzgórzu, \Vysoka, Sta- 
,,,"owa, Dolina, Jary. Miedzyn: Nakielska, 
Osada. PIjarów, Pagórek, Inflancka, Fren- 
tuwskiego, Leszczyna. 


Obwód XIX. 
Sekwestrator: Fiołka. 
Do obwodu tpgo należa nasteDujące ulice: 
Szwedero\\,'o: Orla, Dę.browskiego, Piękna, 
Gołębia, Strzelecka, Szubiilska, I\.ossaka, 
l\:s. Skorupki, Leszczyńskipgo., Halicka, 
Czackiego, Inowrocałwska, BieIicka, Bie- 


daszkowo, Filarecka, Stroma, Piotrkowska, 
Grobla, Konopna, Konopnickiej. 
Obwód XX. 
Sekwestrator: Fiołka. 
Do obwodu tego należą nastpuujące ulice: 
Nowe Bielice: Nowa, Lpn.artowicza, Ugory, 
Brzozowa, Kujawska, Hupienica, Sieradz- 
ka, Tucholska, Sokoła, Glinki, Kośmiana, 
Hupienica. 


Obw6d XXI. 
Sekwestrator: Karpiński. 
Do obwodu tego należą następujące miej- 
scowości : 
I{a nu ścisIia, Siernieczek, Zimne \Yody. 
. 


b) miejskie. 


WYDZIAŁ POWIATOWY. 
(na okręg wiejski) 
u1. Słowackiego 3, """ł' 245, 250. 
;Podlega 'Vojewództwu w Poznaniu. 
I\:ierownik: Starosta Stanisław Nw:::;iolow- 
ski, przewodniczący \Vydziału Powiato- 
wPgo, przyjmuje od 11-1. 


. 


Zastępca: "edle potJ'zeby wybrany przez 
"T
 dział Powiatowy członek \Vydziału 
Powia towego. 
Vrząd otwarty dla stron od, 9-1. 
Dyrektor biur: Sekretarz powiatowy Jan 
Pa rzysz. 


CJ Instytucje mOjskome." 


Formacje. Zakłady i Urzędy zalogujące w garnizonie Bydgoszczy. 
Dowództwo 15 dywizji piechoty. Misja francuska. 
ul. Czart«?rrskiego l, 
 2031. Blldynek Dyrekcji Kolejowej, ul. Dworcowa, 
Dowództwo pieehoty dywizyjnej. ł-..> 2034. 
ul. \Vały Jagie]}ołlskie 2, M> 2010. W. W. Kol. oddz. Bydgoszcz. 
Dowództwo 61 pułku piechoty. Budynek Dyrekcji I\:olejowej, ul. D\\ orcowa, 
I\:os7ary Kościuszki, Szczecińska, ... 2019. M> 138 
Dowództwo 62 pułku piechoty. Pluton 2andarmerji Wojskowej. 
I\:oszary Dąl.Jrowskiego, ul. \Yarszawska, I{oszary Bartosza Głowackiego, ul. Gdańska. 

 2012. M 2009. 
.Dow6dztwo 16 pułku ułan6w. Komenda Uzupełnień Koni. 
I\:os7ary ks. Poniato" 2 's O 'ki 8 
gO, uL Szubi
ska, !{os7ary I\:ościuszki, Szczecitiska. ... 200;'). 

 O,. 
Dowództwo 15 pułku artylerji polneJ. Okręgowa Komenda Poborowa (P. K. U.) 
l\:oszary Bllrtosz3 Głowackiego, Gdańska. ul. Gen. Bema 9. M> 20;W. 
M> 887. 1293, 1295. - Komenda Szkoły Ofic. dla Podoficerów. 
Dowództwo 8 Dyonu samochodów. \ ul. Gdailska. ..... 2002. 
I\:oszary Chłopi.rkiego. ul. Za Crnentarzami, Wojskowy Szpital Rejonowy. 

 2014. ul. JagieIIo(lska '26, 
 2010. 
Rejonowy Zaklad Gospód.
łrczy. Szkoła Lotników. 
ul. JagielIońsk3 77, M 2038. Lotnisko, szosa SZUbU1Sk1-. M- 2011. 
Komenda Placu. Kier. Rejonowej Intendentury. 
ul. Jagiellońska 77 I p. hł 
OO,i. ul. 'Valy JagieHońskie 2, 
 2037. 
Kier. Rejonu Inż.-Saperskiego. Kier. Rejonu Sanitarnego. 
ul. \Varszawska 7 a, M 2018 , ul. \"'aly JagieI10ilskie 
, ... 2006.
		

/adresy_192300051_0001.djvu

			? 
.1... 


lnst \.tu(' je wojskf1\\ e 


"TłCldle dJcł\ownf' 


Kier. Rejonu Duszpasterstwa. 
ul. 'Vały JagielIoilskie 2, 
. 2017. 
Wojskowy Sąd Rejonowy. 
ul. Jagiellońska ,;!. ł--ł' 2007. 
Wojskowy Areszt Rejonowy. 
ul. Jagiellońska 72, w 2007. 


Składnica Mund. Mar. W'ojennej. 
(w 1ikwidaeji.) 
I\.oszary Kośeiuszki, Szezeeiilską., M ;'!01
)' 
Przetwomia Materjałów Wybuchowych. 
Osowa Góra, szosa 
akielska., W 2035. 
Delegat Żeglugi Śródlą.dowej. 
ul. lIennana Frankego 3. 


D) Władze duchomne. 


'" 


. . 
Kościół rzymsko-katolicki. 
Przełożona władza: Konsystorz Arcybisku- 
pi Gniezno. 
" 


Dekanat. 
l1adca duchowny: I\:s. dziekan 
falczewski, 
}1J.zyjmuje od 10-1. Biuro pa.rafjtllne: 
ul. Farna, H 221. I
as<'l obok biura pa- 
rafjalnego. 


PARAFJE. 
Parafia Fama Św. Marcina i nłlikolaja 
ul. Farna 3, W 221. 
I\:
. Tadeusz :Malczewski, Dziekan i Pro- 
hOSZC7. 


Paraf ja Serc
 Pana Jezusa, 
l Ś . d k . h ')h .... g r:: 
li. I1la ec PIC ",;), 
 , .). 
I\:s. Putz, Probos7cZ. 
Paraf ja Św. Trójcy 
ul. Św. Trójcy nr. 24, H 1075. 
h
. Płotka, Praboszcz. 


Paraf ja na Szwederowie 
ul. I
s. Skd\"'1lpki 4. 
}(s. Konopczyiu;ki, Prohoszcz. 


Kościoły. 
Kośdół Św. :\Iarcina i Mikołaja, ul. Farna 3 
J\:ośdół I\Jarvsek. ul. Jagiellońska. 
Kośeiół Św. .Ignacego U
ielniecko-katolickj) 
St.a.ry Hynek. 
I\:o;'ciół Pobernardyński (Garnizonowy) 
Plac Bernardyński. 
I\:aplka na Bielawkach pod wezwaniem 

1. Bo
kiej Częstochowskiej, ul. Senator- 
ska. 
Kaplica św. FlOljana... ul. RW. F10rjana 13.l 
Ko
eiół Serca Pann Jezusa, P1ae Piasto\\'- 
bki. 
Kościół św. Trójcy, uj. św. Trójcy. 
I\:aplka. na Szwederowie, 1.11. Dąbro\,"skiego. 


Cmentarze Rzymsko-Katolickie. 
""\owy cmentar7: u1. 
a GrolJY. 
Star)- cmenta.rz: ul. św. Trójcy. . 
Cmentarz gn1inny: (dla -hiednych \\ szyst- 
kich wyzllali.), u J. Sztlbiil
ka.. 


Dozór kościelny 
dla kośeiola katolickiego. 
PI'zewodnirzą,cy: ks. radca duchowny 
kan l\Ialezew
ki, .i\lennica Ho 
Tajny radea: Dr. Piórek, 
Prezydent Sądów: Fł'ydry<,howit:z, 
Dzieliilski. 
(jrudowski, 
Dr. Biziel, 
Zav
 daj. 
Posluszny, 
Teska. 
Złotowski. 


dzic- 


. 


Ewangielicks Gmina Zjednoczona. 
Superintendent: ...\s
;Jnann, l<':onarskiego .i. 
M 979. podlega ewangieliekiemu I
onsy- 
storjum \v Poznaniu. 
Bioro i I
asa Kościelna: ''''ały JagiellOl.ł- 
skie Ił r. 1. 


Parafie: 
Pa!"a!ja Małe Bartodzieje i Zimne \Vody. 
Pastor Fa \Te (n1ieszka przy kościele). 
Pa:rafja Wilczak. 
Pastor 'Verner, u1. :i\akielska 66. 
Paraf ja Okole. 
Pastor IIarhausen. ul. Kościelna 12. 
Paraf ja Czyżkówko. 
Pa.stor Flatau. Czyżl<ówko, Koronow
ka G7. 
Kościoły. 
I{o
ciół Fara. Plac Kościelf'ekkh 
Kośei.ól św. Pawła, PIuc 'V01ności. 
KOHciół Chrystusa. ul. 'Varszawska 
Kośeiół Dr. -Marcina Lutł1ra. 
Gmina Szwederowo: Leszczyńskiego S,-S8. 
CJ.tlentarze ewang!elickie. 
Sta1
Y Crnent:=n'7, u lica. Jagiellońska 33. 
Nowy Cmentarz. ul. 1'\a Grohy (ohok kato- 
lickiego). 
.Jachriee 1 cmf'ntarz, Wi1czak 2 cmentarz(\, 
l\lał
 KaDuściska. 1 enlentarz. OkoIe-Czyż- 
I\"ówko 1 
 cmentarz. Sz.wedero\Yo 2 cnlen'ta- 
rze, \Vielkie Bartodzieje 1 ementarz, l\lałe 
Bartodzieje 3 cmentarze, Bielawki 1 cmf'n- 
tarz.
		

/adresy_192300052_0001.djvu

			. 


\\"ladze ouchowne - Dział ośwlalo\Vv 


;(
 


Zarząd Kościoła Ewangielickiego. 
Przewodniczq,cy: Superintendent Assmann, 
Konarskiego 4. 
Pastor: Dr. Ivliihlmann. 
Pastor: Hesekiel, 
Pastor: Angennann, 
Pastor: 'VurłTIbach, 
Kapitali
ta Zom, 
Kupiec PohI, 
Były tajny radca Dr. Bekker, 
Kupiec Rosenfeldt. 
.\P!ekarz Affeldt, 
J, upiec Schutz, 
Al urarz Fricke. 
l,apitalista Murs\\"iek, 
J,apitalista Brinkmann, 
Hadca miast.a p. z. Doerfel. 
Gmina Izraelicka. 
( Synagogengemeinde.) 
Babina t: sto rabin (Oberrabiner) Dr. Son- 
nenschein, M 920. 
Bóźnica: ul. Jana !{azimierza 4 . 
Cmentarze: r\O\vy Cmentarz. ul. SzulJiilska 
nr." 8, 
 1780. 

tary cmentarz: 'Vzgór7e Dąhrowskiego. 
Sekty wolne. 
,,
fetodyści": Kierownik p. Messing z 'Var- 
szawy, - Kuchnia ".l\Iisji :Metod. Amery- 
kańskiej'" przy uL Kośćielnei 1. 
"Baptyści": 200 cztonków - kierownik ]1. 
Becker. plac Petel'
ona 3, l\:aplica przy uL 
Pomorskiej 26. 


. 
".\dwentyśd": 30 członkó\v - kierownil
 
niemiecki p. Liedke na BieJawkach, kie- 
rownik polski p. (;eisslpr, ul. ;\aruszewi- 
cza 2 II. miejsce zebrań prz}r 111. Sienkie- 
wicza 68 I. 
"h\\-lingjanie (Zjednoczenie apostolskie)'.: 
170 członków -- kierownik p. Kuchenbek- 
ker, ul. Łokietka i, kaplica )Jrzy ul. 
llia- 
deckich 44. . 
"Albrechtanie \Zjedn. Ewangielickie)": :J(): 
członków - kiero\ynik.}). Hariefeld, uL 
Libelta 8, kapJica przy uL Libelta 8. 
:,Staroluteranie": 1:>00 członków - kierow- 
nik p. Pauling, kaplica przy ul. Poznall
 
skie.i 13. 
,,'VieDli Chrześcjanie": 70 członków - kil-'- 
rownik p. Rosenkranz, uL Długa, kaplica 
na Dolinie 2. 
"Armja Zhawienia": 20 członków - ohecnie- 
hez wod za i be7 zehralI. 


Tajne Stowarzyszenia. 
1. 
!a
onel'ja: 
a) "Janlls-Lov:e": 106 braci. 
ł» ..Schottpn-Loge iur 
aule auf Tahol"":- 
280 braci. 
c) "Odd Fel10ws Log-e I. o. O. F:': 30 braei. 
d) ..Eduard Lasker-Loge LXIII I. O. B. B:':: 
23 braci. · 
2. Towarzyst\'"O teoLoficzne: 20 C'złonko\\t. 


EJ Dział ośmiałoroy. 


.. 


Szkoły. 


Szkoły miejskie. 
1. Gimnazjum ,matematyczno-przyrodnicze, 
Paderewskiego, M> HHO, ki
rownik Dr. 
Cyga-I(al1Jili.ski. 
2. Liceum Żeńskie, Staszyca, M 1350, kie- 
rowlliczka Holhieska. 
3. Polska Szkoła \Vydziałowa dla chłopców, 
Konarskiego, w 1G5G, kierownik Janu- 
szewski. . 
4. Polska Szkoła ',"ydziałowa dla dziewcząt. 
Konarskiego 1) M 93G. kierowniczka 
Starkowska. 


Szkoły powszechne w śródmieściu. 
1. I{omenjl1 sza. polska. BenlardYlls1{a 1. 
kierownik Szeszycki. 
2. I(omenjuszH, nicm.-ewange1icl\:a, Plac 
I{ościeleckich, kierownik Radtke. 
3. Nowodworska, polska, :Nowodworska, 
kierown ik Lange. 
4. Nowodworska. niem.-katolicka, Xowo- 
dworska
 kierownik :\ochowicz. 


5. Dworcowa, polska. D\\"orco\\"a, ldero\\ 
 
nik Domerac ki. 
l). 
w. .J allska, polska, Św. .Jań
ka. lde- 
rownik Beyer. . 
7. Św. Trójcv. polska. -oddział chłopeó,,-.. 
Kordeckiego. kierownik I\:ozka. 
8. Św. Tró.jcy
 polska. oddział dzie\,"cząt J 
Kordeekiego, kicro\nlik l\lencel. 
9. Karola, nicm.-katolieka) So\\"iIiski('go
 
kierownik Sekura. 
10. 1\::1rola. nien1.-ewangelkka, Sowiil
kieg(), 
kierownik lIopp. 
Szkoły powszechne na przedmieści2.ch. 
1. Szwedero\Yo) Dąhrow
l
iego, ul. Dąhl'ow- 
skiego, kierownik EwaId. 
2. Szwedero\Yo, polska, LeS7.CzY11SkiC'go, 
kie-ro\\"nik Daehtera. 
3. Okole. polsl,a, Nowogródzka. kieł o\\"nik 
Stelmach. 
-1. Okole. niem.-ewa.ngelicka. !\owogrouzka,. 
kierownik Jendr)" ke. 
3. 'Yilczak,. pobka. Kakielska, liier. I\:ala
...
		

/adresy_192300053_0001.djvu

			34 


DziRł Ośwlatowv - Szpitale i zakłady oobroczvrne 


6. Hupieniea, polska, Glinki. kierownik 
l\fajewski. 
7. Hupienica, niem.-ewangelicka. Glinki, 
kierownik Lange. ł 
8. \Vielkie BaI1odzieje, polska, Fordońska, 
kierownik Balcer. 
9. 
In,łe Bartodziejp. polska. Toruńska, 
kierownik Kraska. 
10. 
1ałe Bartodzieje, niemiccko-ewangelie- 
ka, Toruńska, lderownik Szylberg. 
11. Biela\vki, polska, Senatorska, kierownik 
Lakner. · 
12. Zimne \Vody, polska Toruilska, kierow- 
nik Konieczna. 
13. Zimne \Vody, niem.-e\vangelicka_. Toruń- 
ska, kierownik Fossberg. 
J4 .Czyżkowko, polska, Berlińska, kierow- 
nik fI libscher. 
1J. Miedzyń, polska, 1\akielsl{a, kierownik 
ŚciesiIiska. 
16. Miedzyń, niem.-ewangelicka. Kakielska, 
kierownik Gutsche. . 
17. Siernieczek. polsk&, Fordońska, kiero- 
wnik Derszkówna.. 
18. .Jachcice, polska, Saperów, kier. Sass. 
19. Kapuścisko, niem.-ewangelicka, Fordoń- 
ska, kierownik Gross. 
 

O. Kapuści
ko, katolicka, Fordoilska, kie- 
rownik Zygmann. 

l. Bielice, polska, Szkolna, kier. 7abiels

L 


A. Szkoły zawodowe, 
1. Szkoła handlowa. róg Jagielloilskiej l 
I\.oRarskiego, kiero\vniczka I\:owalska. 


B. Szkoły państwowe. 
1. Seminarjum nauczycielskie, katolickie, 
Serninaryjna, M 1086, k.ierownik I{s. rad- 
ca Filipiak. 


2. Seminarjum nmfczycielskie, ewangelickie, 
Bernardyilska, M 324, kierownik Szaliil- 
ski. 
3. Gimnazj-um humanistyczne. ul. Grodzka, 
M> 1691, kierownik Mazurkiewicz . 
4. Ghnnazjum klasyczne, Plac \Volnośei, 
M> 1G90. kierownik Stróże,vski 
5. Szkoła uprawy łą.k. ulica No\Yodwol:ska, 
M> 125. kierownik naczkowski. 
6. S7koła art. przemysłu. Św. Trójcy, M' 419, 
kierownik Ub towsl" j 
7. Szkoła tui. przelny
łu dokształcająca, 
Św. Trójcy, M 1193, kier. \Veimann . 
8. Szkoła kupiecko-dokształcająca, Chwyt,.1- 
\\'0, 
 lGGI, kierowniczka I\:owalska. 
9. Szkoła przemysłowa, Św. Trójcy, 
 119j, 
kiero\\ nik Wei{Ilann. 


c. Szkoły prywatne. 
l. Kiemieckie Liceum żeilskie, Petersona. 
H 1G40, kierownik Dr. Hademacher. 
2. Niemiecka wydziałowa dla dzie\vCzi1t, 
Petersona, C7ęŚĆ przy ul. Krasińskiego" 
...,., 1640, kierownik Rademacher. 
3. Prywatne niemieckie Gimnazjum, Peter- 
sona, M 1381, kier. Dr. Kr6ning. . 
4. Pry\vatna \vyższa szkoła realna. Dolina 2, 
kierownik Studienrat Fleig. 
5. Prywatna niem. wydziałowa. . dla chłop- 
ców, Pl. Petersona. kierownik Priske. 
G. Szkoła Handlo'wa. kierownik Kapałka. 
7. Bydgoskie Konsenvatorjum l\luzycznc. 
główny Instytut Al. l\Iickiewicza, M 1628, 
filja Instytutu Chwytowo 7. Dyrektor 
\Vilhelm von \Vinterfeld, przyjmuje ou 
godz. 12-1 i 5-6. Sekretarjat: Aleje l\Iic- 
kiewiew G I, otwarty od 9-1 i 3-6. 


F) Sżpiłale i zakłady dobroczynne. 


. 


1. Dom ubogich, Dworcowa 60, ..... 79G, de- 
cernent radca Stryszek. zarzą.dzający 
, :Majewski. 
2. Dom olJywatelski, Grudziądzka 14, decer- 
nent (...... .), zarządzający l\lacieliński, 
..3. Zakład Ludwiki (L!Iisenstift), Szubińska . 
nr, 1. decernent (...... .J, zarządzający 
Gell. 
ł. Lecznica miejska. Gdailska 165, H 639- 
decernent. radca Dittmayer, zarządzają- 
cy ŚŚ. St. Śliwa. . 

 
5. Zakład djakonisek, Seminaryjna lI;!, 

 64.0, decernent (...... .), zarządza- 
jący ŚŚ. KI. Grusewska. 
6. Lecznica dla chorób zakaźnych, Szubiń- 
ska, H 1692, decernent radca Dittmaye-r, 
zarządzaj
.cy Leonhard. 


- 
7. Szpital św. Florjana dla dzieci, Św. Flo- 
rjaI}.3 13, H 1394. zakład prywatny, za- 
rządzający ŚŚ. \Vlek1ińska. 
8. Schronisko dla ociemniałych, Kołłątaja 
nr. 13/14, M 1120, zarządzający Ks. d
. 
l\la1czewski. 
9. Prowincjonalny Zakład OciemJliałyeh, 
Krasińskiego, W 1120. za.rządzający 
HaiwneJ'. 
10. Dom Ociemniałego Żołnierza, ul. Grod7.- 
t\\'o 23, zarzE}.dzający Inż. Perzyński. 
11. Zakład dla nien10wlą,t, Pl. Kof.deleckkh, 
H 915, zarządzający Dr. Dictz. . 
12. Zakład sierót imienia Henryka Dietza, 
ul. Henryka Dietza 12/15, W 1612, dc- 
cernent (...... .). zarz. JJuelJ
cher. 
13. Zakład starców (Saranstift), ł...okietka 27, 
zarządzający Pastor I-Iesekiel.
		

/adresy_192300054_0001.djvu

			Szpitale, zakłady dobroczynne i prvwatne - Towarzvstwa 


14. Zakład starców (żydowski), JagielIol1- 
ska 44, zarządzający Aron. 
15. Ewange1ickie schronisko djakonisek dla 
dzieci, Toruńska 7, zarządz. Eckert. 
lO. Blumwego schronisko dla dzieci i stacja 
djakonisek. \Vilczak, Nakielska 23, za.- 
r
dzający Blumwe. 
17. Schronisko ludowe i czytelnia, D\vorco- 
wa 57 a, zarządzając.y Dr. Dietz. 
18. Kuchnia Kresowa, ,Pomorska 5, zarzą- 
dzajqcy hr. Krasicka. 
19. Dom podrzutków przy zakładzie Św. Flo- 
rjana, ul. Św. Florjana 13, M 1394, de- 
CerIlent ladca Stryszek, zarządzający 
ŚŚ. \VlekliI'iska. 
20. Stacja położnicza, Gdańska 42, decernent 
radca Dittmayer, zarz. Dł:. Neugebauer. 
21. Schronisko dla dziewcząt. Dworcowa 54. 
H 1765, zarządzają.cy Dr. Dietz. 
'22. Schronisko dla starców na Szwedero- 
wie, Szwederowo, Dą,browskiego nr. 5, 
zarządzający Dr. Dietz. 


:ł5 


23. Szpital powiatowy, Bielawki, Senator- 
ska, M> 1542, zarz. Dr. Dziembowski. 
Za..klady prywatne. 
1. Klinika chorób wew
ętrznych Dr. Króla 
przy placu Wolności. 
2. 
1i11ika położnicza Dr. Glińskiego przy 
uJicy 20 styc7.nia 20 r. 
3. Klinika położnicza Dr. Queissnera prz}r 
ulicy Zduny. 1ł 
4. Zakład desinfekcyjny i odwszalnia prz)-r 
szpitalu izolacyjnym przy szosie szubiii- 
skiej. 
5. Zakład kąpielowy p. Ziemkowiczo"'e
 
przy ulicy Św. Trójcy. 
6. Zakład kąpielowy l\1iejskie.1 Kasy Cho- 
rych przy u licy Dr. Em. \Varmińskiego. 
7. Zakład k
Dielowy C. A. Franke. 
8. Zakład abolatoryjny kąpielowo-leczniczy" 
Dr. Szymańskiego l?rzy ulicy Gd_ańs.kiej. 
9. Zakład przyrodniczo-leczniczy Dr. Sent- 
kowskiego pezy placu \V olności. 


- 


G) Tomarzysłma na terenie m. Bydgoszczy. 


. 


A. Polityczne. 
1. Chrz. Kar. Str. Pracy. Poznaliska 30, 
H 32u
 przew. Langner l\Iarcin. 
2. Związek Lud. Narodowy, Cieszkowskie- 
go 2, przew. Krahl, Dr. \Viniarski. . 
3. Nar. Part ja Robotnicza, Dworcowa 6 a. 

 1468, pr7.ew. \Vaszak . 
4. Polska Part ja SocjaJ., Sowit'iskiego 15. 
przew. \Viener-Ga,vroński . 
J. Part ja Niez. Socjal., Dolina. 2, H 44.
. 
prze\v. Zacharjasiewicz. . 
u. Scc. Dem. \Vahlverein, Dolina 2, M> 44G, ' 
przew. Pankratz. 
7. Deutschtumsbund; 
O stycznia 201'., nr. 37, 

 321, przew. Graebe. 
8. Kreisvereinnigung. ulica Śniadeckich 4, 
M> 302, prze,v. Dr. Dietz. . 
H. "erb. deutseh. lIa.ndwerker, JagiellOl'i- 
ską-j4, .... 1264, przew'. I,Jeinitz. 
10. Verb. deutsch. Landwirte, 20 stycznia 201'. 
nr. 37, 
 1919, przew. Burchardi. 
11. I-Iauptver. deutsch. Baueryer., 20 stycz- 
nia 201'. nr. 37, 
 1919. przew. Burchardi. 
1
. Deutscher Schulyerein, ul. Gdańska 22. 
H> lGl1, przew. Tiedtke. . 
13. Freim. Loge Jan I1S. Pod Blankami, prze- 
wodniczący Eckert. · 
11.. Oddfellow Loge, LibeJta 8. przewodni- 
czący lVIiiller. - 
1;'. Eduard Lasker Loge, Lihelta 8, prze- 
wodniczący BaenvaJd. 
HL Schlarafia., Tonniska 183, przewodniczą- 
('Y Keilhauer. 


B. Naukowe i Oświatowe. 
1. Korp. stud. Kujawa, Pomorska 18, prze- 
,vodnicz
cy Zieliński. 


2. Nauk. Tow. Lekarzy, Gda;lska 138, prze- 
wodniczący Tomczycki. 
3. Czytelnia kobiet. Dworenva 
n a, 
 JP53.. 
przew'. Tuchołkowa. 
_ 4. Tow. Przemysłowe. Sienkiewicza, prze- 
wodniczący Sosnowski. 
5. Koło towarzyskie, JagielIm'lska, przewo- 
dnicząey Dł
. Piórek. 
G. Tow. Hzetnieślników. Stara Szkolna 3" 
przew. Piotrowski. 
7. Tow. kob. prac. Jedność, Jezuicka li. 
przew. Płaezkowska. 
8. Tow. kob. prac. Jutrzenka, Sienkie\yi- 
cza 63, przew. Chm ip lewska. 
9. Tow. 1\Iłodz. żeńskiej Promyk, Szwede-. 
rowo 20, przew. Płacy.kowska. 
10. Tow. Rohotn. przy FarJ,:e,. Seminarjulll 
ewang.. przew. Rochowiak. 
11. Tow. RoLotu. przy św. Trójcy, Gimn. 
Bumn.. 
 1(:90. prze,,". \Volny. 
12. Tow. ,Robotn. Serca Jezuso,vego, Plac- 
Piastowski 8, p):zew. 
fodrakowski. 
13. Tow. Robotn. Lech. Dworcowa 31, prze- 
wOdniczB,cy Załachowski. 
14. Tow. Św. Jacka (
1łodzieży), Szwedero- 
wo 20, przew. Płaczkowski. 
15. Tow. śpiewu Halka, \Vełniany Rynek. 
przew. Janicki. 
16. Tow. śpIewu Sw. \Vo,icipcha. Zygmunta 
Augusta 31, przew. Hoffmann. 
17. Tow. śpiewu l\Ioniuszko, Św. Trójcy 24, 
prze),.. ks. prob. Płotka. 
18. Tow. śnieWll I1armonja. Dworcowa 31, 
Drzew. Dudkowski. 
19. To,,,. śpiewu Lutnia. JagielloIlska 52,., 
Drzew. Eichstaedt. 
20. Tow. śpiewu l{olpjarzy. Zygnlunta Au- 
gusta 3-), przew. Hpffmann. .
		

/adresy_192300055_0001.djvu

			Tow arz\'
t wa 


:'6 


21. Tow. :r\auc7_ Szkół ftredn. i \vyższ., Ign. 
Pa.derc\\ skiego 43. przew. Nossoł. 
:':"2. Tow. Org. Intel. Polskiej, Gdai1ska 42, 
. przew. Po.tocki. "" 
23. Tow. I\.r.a.]ozna wc ze, PI'omenada 1" prze- 
wodniczący Simm. . 

4. Tow. Zach. Sztuk Pięknych, Nowy Ry- 
nek 12, przew. \\'ierzbicki. d . 

;-). Tow. De-ut-des. Pozna 11s1\.a, przewo nl- 
tzący Schulke. . _ T.'. 
':fL Deuh;('he Ges. f. hunst u. \, ISS., Gdan- 
ska 1G'Z, H 468, pl zew. Dr. Augstein. 
:!,. Yerb. deutschel' Lellrer u. Lehrerinen, 
Gdallska 2
. M"' HH1, przew. Radtke. 


. Yerb. f. Blldungspfleg-e. Gdańska 1(;?, 
H> 48u, przew. Dr. Augstein. 

H. Tow. Esperanto, Kordeckiego 1 a, prze- 
wodniczący Chmielewsl{i. 


c. Sportowe i gimnastyczne. 
1. Tow. gimn. Sokół, Plae \YOlllości 1, 
prze\\". Posłuszny, radca. 
"2. Związek IIareerslwa Polskiego, Semina- 
ryjna 37, ln'ze\\". Timnller. 
..3. Kluu Sportow)" Pvlonia, Terasy 7 b, 
pr7ew. Goltz. 
4. Tow. \Vędkarzy, Ja('ko\...-
kiego 20, p'l'ze- 
wodniczący \V ojdylak. 
j. B)'dg. Tow. \\'ioślarskie, Dworcowa 7
. 
prze\\". \yittig. 
.t). Bractwo Strzeleckie. Paderc\yskiego 13, 
urzew. Dr. Chmielarski.. ,. 
J. StO\\"al
z. IIodo\\-Ji (;ołębi Poczto"-).C}l 
Powróc., Chełnliń
ka 21, przewodniczą- 
cy Kordowski. 
t'. 
Hinnerturny. Bromb E. Y.. Gdallska 150, 
prze\v. Buchholz. 
H. 
W,nnertul'n\'. Bydg.-\Yest, E. 
., Hóżan- 
na 5/6, prze\\". Tschorner. 
10. Turn\'. Freihei1. Henryka Dietza 4, prw- 
\\"odniczący I\.olasiński. 
11. HuderklulJ Friethjof, Gdań
ka 125. prze- 
wodnicząc) Th61. 
]
. Deutsrh. \\Tandcrv. Bromb., Chrobrego, 
przew. N el te 
13. Deutsch. \Vandervogeh. Bromb., LilJelta, 
przew. Kleiu: 
1 ł. D3utsch. '"erh. f. .J n gcn<.Jl) fl. E. Y., Gdall- 
ska 152, przew. Dr. Baehr.... 
1:-). Deutsch. Yer. zur Pflege weibl. Jugend 
Frigga, Gdallska 13'Z, 
}}"zew. Dr. Baehr. 
HL Sporthrudel'verein, Jagielloilska 16. przc- 
wodniczący Gehauel'. 


D. Artystyczne i Teatralne. 
1. Stowarzyszenip Alt. Scen Polski. 
7!.. Tow. Polub. P!zed. Amator., Berlińsku 
prze\\. I(kltprki. 
3. Grono Przy jaC'iól ącen
-, I1ycerska 
!l1"
ew. 
okołowsld. 


E. Filantropijne. 
1. Tow. 
\\'. \Vincentego a Paulo, ul. Peter- 
sona 11. przew. Fr
'drychowkz. 
'.2. Ver. FrcłJnd. junger l\Wdehen, ul. Gdall- 
ska 13-1, Vrz8W. Grundmanu. 
"'l Deutschel' Frauenvercin, Cdailska 123, 
prze\\": Dietz. 


F. Zawodowe. 
1. Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Dwor- 
cowa Ga, 
 14G8, przew. Strożyński. 
2. Polski Związek Kolejowców. 
3. Związek Prac. Poczty i Telegrafów, Dy- 
rekcja Poczty, przew. Stryszyk. 
4. Związek Prac. Dróg \Vodnych, ul. Lubel- I 
ska 2G, przew. \Vitkowski. 
5. Polski Zwią,7.ek Kier. Parowozów, Jac- 
kowskiego 14, przew. Kwia.tkowski. 
6. Związek Klll.:hlHISU"ZÓW, Chocimska 3. 
1Jl'zew. no
iilski. 
7. Związek l\Iuzyków w Bydgoszczy, Ś\\". 
Trójcy 12 f, IJl zew. Kaczmarek. 
8. Tow. 
iesalnodzielnych Dentystów, ulica 
Dworcowa 51, przew. Eigner. 
H. Zwia.zek \Yerklnistrzów Polskich, Sierni- 
rad
kiego 5, przew. Kruger. 
10. Tow. Polsko Urzędników Państwowy eh , 
Chrobrego U, przew. Szałata. 
11. Zjedn. Szoferów Kl'es. Zachodn., Pad p- 
rewskic-go 14, przew. Schu1tz. 
l:!. Stow. Tcchników Polskich, Cieszkow- 
skiego 16, przew. Piotrowski
 
13. Tow. Gastrononliczlle, Ogrodowa l?, 
przew. Zaja.czkowski. 
14. Tow. Pomocno Fryzjerskich, Podgól-na 
przew. Jarzyna. . 
1j. VerlJand der freien Gewerkschaften, Do- 
lina 2. 
. 4-iu, przew. l\Iatuszew
ki. 
16. Gewerkverein II. D., Berlillska, przew. 
Sin1lYlich. 
17. Zeniralverband deut. 
\l-b. und ArlJeiter, 
I Jagiellońska 4. przew. Sim'ing. - 
\ . 18. Yerband deut. Buchdrucker, przewodni- 
czący Spang. 
19. Vel'band dent. Kaufmannischcr und Bu- 
I roangestellten, Św. Trójcy 10, przew. 
Plaschke. 
20. Zwią.7.ek Zaw. Drukarzy i Pokl'. Zaw. 
w Polsce Okręg Bydgoszrz, przew. 1\.. 
Święckki, r\akielska 92,  


74 
, 


G. Gospo
arcze. 
, 
1. Związek Fabryliantów w Bydgoszczy, 
Zduny 18. przew. Pitak. 
2. Zwia.zek SarnodzieIn. Handlowców do- 
n10k	
			

/adresy_192300056_0001.djvu

			3'1 


.' 1 . 
Tnwarz\'stwa - OLw"o\" koannWrSKle 


. 


12. 'Volny cech polsldch malarzy. \Vysoka 
nr. 4, przew. Słomski. 
13. Polski Cech Rzeźników. Bocianowo, 
przew. BłaszH,k.. . 
14. Tow. samodzieIn. PIekarzy, :Nakłelska 
nr. 10, przew. Siuda. , . . 
15. Stow. Lokatorów, Sw. Tro]cy 12 d 
Sokołowski. 
16. To\v. SamodzieIn. Krawcó'\v. Gdańska 51 
Gliczyński. . 
17. Tow. Hestauratorów, Jagieliońska, prze- 
wodno I(alkstein-Osłowski. 
18. Bydg. Zwi
1zek Gospodarczy, Śniadec- 
kich 55, przew. Ludwig. 
19. Ev
 Arbeiterverein, Dworcowa 30, prze- 
wodno \Vurmbach. 
20. Hand
verkerverein Bron1herg 1848, 'Vel- 
niany Hynek 12, prze\v. Frohlich. 
21. Barbicr-Friseur und Periickenmacher, 
I{ościeina, przew. Roplin. 
22. Verb. der Farbereien, Ś,
 Trójcy 33; 
przew. Kopp. 
23. Verein der \Veinhandler; Toruń, przew. 
Kordes. 
24. Bienenwirtsrhaftlicherverein, \Yawrzy- 
niaka 7, przew. 'ViII. 
25. Verein f. Gefliigelzucht, \Vawrzyniaka 7 
prze'w. Will. 
26. Brieftaubenver. furchtIos und tren, Ku- 
jawska. 34a, Neumann. 
't7. Bl"icftaube.nliebhaberyerein .,I-Ioffnnng", 
Gdańska 64, pr7ew. G ehrke. 
28. Brieftaubel11iebhaberyerein "Eilpost'., ul. 
Gdańska (H
, przew. Gehrke. 
29. Evangel. .\rbeiter u. Volksver
in, 1"\\"01'- 
rowa 30, \Vurmbach. 
;}o. tvfiIchwil1schaf1icher Heicllsverhand, .111. 
Jackowskiego 26/2" przew. Bendt. 
31. :Hiejscowe Koło Z,vi
7.I{u Ofic. Hezerw.. 
. 20 stycznia 20 r., nr. 25, pr7.e\v. I\.aptur- 
ki e\yicz. 
32. Zw. Inw. \Vojennych, \Yal"szawska 16, 
nrzew. Szyp
r,3ki. 
33. Zw. Ociemn. \Yo.iaków, l(rasiilskiego 5, 
przew. Per7.YI1ski. 


34. StO\v. D. HallerczykÓw, Śniadeckich 42" 
przew. Czuba. . _ 
35. Tow. \\'ojaków, Chwytowo 4, l>lZC\\. 
Kadow. 
3(). Polsko-Kat. Tow. Głuchoniemych, Ło- 
- ki et ka. 21. przew. Sikora. 
Cechy wolne. 
Rzeźniey polscy, Bocianowo 20. cechmistl'?; 
Błas7ak. 

tolarze Gd31i.ska 50, cechnlistrz Riedel. 
Fryzjer
y, Kościelna 7, serhmistrz Kop1in. 
1'¥lular7e i cieśle, Św. 1:rójcy 26, cechmIstrz 
Friecke. 
Bednarze i toka] ze, Dworcowa 14, cech- 
mistrz Pomerenke. 
Rzeźnicy niemieccy, 
. nynek. cechn1istl'z 
Hoffmann. 
Blacharze i instalatorzy, Śniadeckich 43. 
cechmistrz Leon Sosno\V
ki. 

!alarze i lakiernicy, Jagiellońska ';4,. cech- 
Dlistl z ,Arendt. 
Ślusarze, puszkarze i pilnikarze, \\Telnian
" 
Rynek 13, cechmistrz Frohlich. 
I\:owale, Zbożo\,"y Hynek :>, cechn1isU'7 Hoff.... 
mann. 
Krawcy, Gdallska 136, cechmistrz Józ. Gala
.. 
Stdrl1aehy i powoźn"ic9, Garbary 5, cech- 
mistrz Kopbchke. 
Introligatorzy. Gdt1I1
ka 13
, cechnl. Huc!}. 
Szk]a.l'ze, Ber1ińska 15, ceclllnistrz Tschell- 
tner. 
Dekarze. (;dańska 136. ccchnlistrz Leon: 
Grudowski. 
Cechy pIzymusowe. 
Siodlarze i rymalze, Pomor::::k
 8. cechnlistt'ź 
Najdrowski. - 
Stolarze, l\Iardnkc\\"skieg-o 3. cf'chmistl'z 
Srhilke. - 
I{ominia.rze, Piotra Skargi 5, cechn1i;
t rz :\Iag- 
dmlski. _ 
Szewcy, Gdań
ka 133. cechnli
trz (;ol1ce- 
l'zewicz. 
Zduai i gf1I11CarZe, Śnit.d
('kir'h .1:, cech- 
mi
trz RC'ES. 


.... 


H) Obwody ł
ominiai1s!1ie. 


Obwód I. 

i
strz kominiarski: Piotr ,Magdailski, ulica 
Piotra Sk,c'1rgi 5. 
Dworcowa 1/17, Dr. Emila \Varmiilskiego) 
Petersona. Nicdźwiedzia, Przyrzecze, l\108tO- 
wa, Grodzka, Stary Rynek, I{oście]na. :1\1 a 1'- 
Cillkowskiego 1-7, I{ręta, Jezuicka, Batore- 
go, Jatki, Szpichlerna, Podwale, 'Vodna, 
Farna, Długa, Jana Kazimier7:.l, Szpitalna, 
Przesmyk, Pod .Blankami, Plac I{ościelec- 
Jdch, Bernardyńsl\:a od 6-11 i 1-2, Pflwła 
z Łęczycy. ŻUPY. Babia \Vieś. Przy Zamczys- 
]0]. Tm'uI1ska. Ustronie, Lysa. Góra, Kujaw- 
ska od 1-12 i 39 do końca. \Varmi(lska., 
\Vifłtral\:owa. Konopnkkiej, Sieroca, Niego- 
lewskiego, POdgÓl ze, IIermanna F
ankego, 


Pocztowa, Jag-ielloil..:ka od 3G------6.i, Henryka: 
Dietza, Zhożowy Rynek, 'Vnły Jagiellońskie. 
\Vąska. Kowalska. Urocza, \'.TOłYllska, Tr
- 
]\unalslia, Nowy Bynek, 
owodworsl{a, Te- 
l-asy, . Św. Florjana, Bramka, Palestł a, 
'Vzg-órze Dn.browskiego, Podgórna. \YeJni:1- 
ny Hynek, l\Iennica, Plac Teatralny 3 i 4. 


Obwód II. 
J\1istrz k0ł11iniarski: \'''ojciec!l \Vłodarczali-. 
ulica JS"a \VZg-ÓIY.U 3. 
Grudziądz],a. Krótka. Seminnry.inn, P]:'1C 
Poznali.ski, ulica Poznallska. Lubelska, 
Ia- 
zurskR. z zakładem Ludwiki (LuisenstHt). 
Św: Trójcy od 1-11 i 22 do kOBca. Chwyto- 
wo, I\:ordeckiego, \Vojewódzka, ...\dan1a Czar-
		

/adresy_192300057_0001.djvu

			.38 


Obwodv knminiars1{ie - Banld i Tow. Kredvtowe 


toryskiegQ.J, Dolina, 1\-Ialborska, R6żanna, 
Miedza, Garbary, Jackowskiego, Narusze- 
wicza, Ką,cik, III Śluza
 Artura G ro ttge.ra , 
Siemiradzkiego, Łokietka, Długosza, Kró- 
lowej Jadwigi od 3-7 i 8-16, Przy miejskiej 
śluzie, Nadbrzeżna, Jagiellońska od 1-17 i 
18-67-68 z Teatrem Miejskim i koszararoi 
.ułańskiemi przy Szubińskiej. 
Obwód III. 
:Mistrz kominiarski: Roman Chybicki, ulica 
Fredrj: 8. 
Dworcowa oprócz 1-17, Gamma, .l\lal
cin- 
kowskiego 8-11, Królo'wej Jadwigi 1-2 i 
17-18, Podolska, Zduny, Sienkiewicza, Śnia- 
.deckich od G-49a, \Varszawska, Lipowa, l\Ia- 
tejki, Ślusarska, Sobieskiego, Fredry, Unji 
Lubelskiej. Dworzec, Zygmunta Augusta. 
Droga do cmentarza
 Ludwi ko\Y o, Jachcice. 
SO\\"iilskiego
 Plac Piastowski, Chrobrego, 
'Vileńska, :Mazowiecka, Hetmańska, Bocia- 
nowo', Rycerska, Ogrodowa, Racławicka, 
Świerka, Kaszubska. Pomorska od 1--,'32b. 
Szczecińska od 8-9, Kwiatowa. 


Obwód IV. 
lvIiśtrz kominiarski: Adam 'Yysocki, ulica 
Gdańska 102. . 
Jagiellońska od 19-35 i 65, Ossolińskich, 
Kopernika, Grodztwo, Piotra Skargi, Konar- 
skiego, Gdańska od 168--75a i 7o, Koszary 
artyleryjskie, Chodkiewicza, l. Paderewskie- 
go, 20 Stycznia 201'., Zamojskiego, Al. Mickie- 
. wicza, Zacisze, Kołł
.taja, Krasińskiego, Libeł- 


ta, Gimnazjalna, Plac \Volnośei. Reja, Sh
- 
lanka, Słowackiego, Staszyca, Niemcewicz:!, 
.Ten. Bema, Gdańska 1-75r, Pomorska od 33 
do kQilca, Śniadeckich od 1-,5 i od 50-5(;, 
Jagiellońska 18, Cieszkowskiego, Św. Jaił- 
sk
, Chocimska, Kościuszki, Na groby, 
Szczecińska od 1--,7 i 10--12. 


Obwód V. 

Iistrz kominiarski: Faustvn Smelkowski. 
ulica Dworcowa 65. 
 
Szreter
 'Vielkie Bartodzieje, :Małe Barto.. 
dzieje, \Yielkie l\apllściska, Fordonek, Ścier- 
sko, Kapuściska, !\lałe Kapuściska,' Rupie- 
nica, Bielawki, ul. l{ujaws ka od 13-38. 
Luisenhof, Bielice, Brzozowa, Ujejskiego. 
Obwód VI. 
:Mistrz kominiarski: Edward Schehl, ulka 
Hetnlańska 13. 
Szwederowo, Eiedaszkowo, od 'Yilczaka ul. 
Na'" \Vzgórzl!. \Vysoka, Stawowa, Ułańska, 
'Vincentego Pola. Stefana Czarneckiego, 
Częstochowska, Nakielska od 11--63, Jan-. 
Djakonisek, .Miedzyn, od miasta ul. Szwed
- 
rowo, Lwowska, Żuławy. 
Obwód VII. 
Ivlistrz kominiarski: Antoni Rummcl, ulica 
Dworcowa 87. 
Okole, Czyżl<.ówko, od lVilrzaka Kakielska 
od 1-10 i G4 do końcą" IV Śluza, Y Śluza, 
Śluza I\:wiatowa, Błonia, Św. Trójcy 12-21. 


I) Banki i TOID. I1redyłome. 


1. Państwowy Bank Rento\vy, Dworco\va 
nr. 29, dyrektor Rzepecki. 
2. Bank Przemysłowy Sp. z o. odp., ulica 
Długa 29, 
 1247, dyr. Dr. Raszeja. 
3. Bank Bydgoski T. z o. p., Jagielloilska 
nr. 65/66, Mo 1068, 1073, dyr. Drewek. 
4. Poznański Bank Ubezp., Poznai1ska 14, 
Gen. Agentura: J. Bzdawski. 
5. Bank Ubezpieczeń "Vesta." w Poznaniu, 
oddz. Bydgoszcz, Dworcowa 30, 
 730, 
dyrektor Stepczyński. 
6. Bank Ludowy T. z o. p., Stary Rynek, 
M> 1}38, dyrektor \Vawrzyniak Ignacy. 
'7. Bank Zbożowy, Dworcowa 70/71, Mo 692, 
dyrektor Engler. 
8. Bank Dyskontowy T. A., Dworcowa 96, 

 896, 897, 898, dyr. Siczyński. 
9. Bank Stadthagen, T. A., Jagiellońska 64, 
M> 32, 35, 67, 81, 565, dyr. Bauer Karol. 
10. Posensche Landgenossenschaftsbank T. 
z o. p., Gd ańska 162, 
 374, 291, 1256, 
710, dyrektor GeffIer J. 
11. Bank Agrarny, Gdańska 162, 
 1216, 
dyrektor Pielatowski Te ofi l. 
12. Deutsche Volksbank, ulica Gdaliska 13. 

 374, dyrektor Kunzel Adolf. 


13. Bank fur Handel u. Gewerbe T. A., Ja- 
giellońska. 69, Mo 464, dyrektor :Micha- 
łowski Paweł. 
14. Bank P om orski, Dworcowa 2, t!!t 1299 
. i 699, dyrektor Gł6wkowski. 
15. Merkur-Bank Rolniczo-Handlowy, Gdail- 
ska 2, 
 1531, dyr. Ritter Feliks. 
16. Bank HQlniczo-Handlowy ,,:Mono", Pro- 
menada 3, 
 946, dyr. Wilczek. 
17. Bank Zjednoczonych Ziem Polskich Sp. 
Akc. \Varszawa, oddział Bydgoszcz, ulica 
Dworcowa 98, M> 1233 i 233, dyrektor 
Budnicki Adam. 
18. Poznański Bank Ziemian. Gdańska 165, 
ł!+ 810 i 1329, dyr. Kaczmarek. 
19. Bank I{redytowy w Warszawie, oddział 
Bydgoszcz T. A., Gdańska 158, 
 620, 
dyrektor Słov\o'il)
ki Mieczysław. 
20. Bromberger Gewerbebank, ul. J agielloń- 
ska 13, Mo 1354, dyr. Pohlmann. 
21. Ziemski Bank Kredytowy, ul. Ja.glelloń- 
ska 22, t!9> 1
83, dyr.. Panek. 
22. Bank Związku Spółek Zarobkowych, Po- 
znań, oddz. Bydgoszcz, Pl. Teatralny -ł, 
Mo 1230 i 1231, dyr. Dr. Chordyński. 
23. Polski Bank Krajowy, u1ica Gamma, 
H> 1207 i 1208, dyr. Jan Ruczgeber.
		

/adresy_192300058_0001.djvu

			BCinki i Tow. Kredytowe - Apteki - Drogerje - Hotele. 


Jg 


24. \Varsza wsk i Bank IIandlo\vy. Pl. \Vol- 
ności, M> 960 i 1471, dyr. Larek. 
25. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa: Ja- 
giellońska 61, 
 383, dyr. Mocek. 


26. Po\Viato\V
 Kasa Oszczędności, Sławac... 
kiego 3, H> 245 i 250. dyr. Biskupski. 
27. :Miejska Kasa Oszczędności, Sto Rynek 13r 
M> 600, dyrektor Schmack. 


J) Rpteki. 


1. Pod Niedźwiedziem, ulica Niedźwiedzia 6, 

 50, właśc. Rochon Ignacy. 
2. Pod Złotym Orłem, Stary Rynek 14, 

 98. właśc. Rybicki Zdzisław. 
3. Pod Złotą Koroną, Dworcowa 74, H 301, 
,,,łaśc. Radecki. 
4. Centrę.lna., Gdańska 19, Mo 994, w}aśc 
Lackner Marjan. 


- 


5. Piastowska, Śniadeckich 25, .... 682, właśL, 
Ciemiak Stefan. '#" 
6. Pod Łabędziem, Gdańska 5, 
 204, ,,'łaśc, 
Jakób Alfred. 
7. Pod Aniołem, GdaJISka 38, 
 385, właśc... 
Parsenow Antonina. 
8. Pod' Lwem, Berlińska 106, 
 191,. właś
, 
Dr. Tonn Leonhard. 


\ 


11) 


Drogerie. 


1. Germania, Zbożowy Rynek 3, 
 1782, 
w.łaśc. Małkowski Bolesław. 
2. Wiktorja, Długa 41, t!+ 311, właśc. Le- 
\vandowski Bolesła\
. 
3. I{iedrowski Bolesław, Długa 64, 
 1396. 
4. Centralna, Stary Rynek 5/6, I'!!ł 1240, 
właśc. 1\lyszko\v
ki Józef. 
5. Warszawska, :Mostowa 3, M- 1396, właśc. 
Kiedrowski Bolesław. 
6. Teatralna, Jagiellońska 65, 
 1344, wła- 
ścicielka Stawińska I{azimiera. 
7. 1\Ionopol, Dworcowa 94, ...... 1287, właści- 
ciel Bogacz Franciszek. 
8. Komos, D\\.orcowa 19a, ...... 770, właści- 
ciel Gluma Józef. 
9. Pod Łabędziem, Gdańska 5, 
 204. wła- 
ściciel Kaźny.erski Brunon. . 
10. Heydemann \Vi1helm, ul. Gdańska 20, 
M 94. 
11. Flora, Gdańska 23, 
 879, \vłaśc. Bożeń- 
ski Stefan. . 
12. Bralill Marta. Śniadeckich 23. 
13. Rindermann Leon, Nakielska 83. 


. 


14. Grundlach Hugon. Poznańska 5, M 1633, 
15. I\Iedecynalna, Berlillska 13, Mo 947, \Vła... 
ściciel 'romaszewski Bolesław. 
16. BuzaIski, Berlińska 96. ... 
17. \Vemicke Rudolf, Sienkiewicza 48, t!!+ 884" 
18. Kotwica, Pomorska 18, 
 107, \vłaści... 
ciel Świetlik Leonard. 
19. Brenkania, Bocianowo 1, ..,. 1125, \vła... 
ś\:"iciel 
chiefelbein. . . . 

O. Pod Krzyżem, I{ról. Jadwigi 15, ,vłaści- 
ciel Nowicki \Vitold. 
21. Astra, Gdańska .31/32, M> 1378, wla
cicie' 
Janicki Henryk. . 
22. \Valter l\laks, Gdańska 37, 
 906. 
23. Irys, Gdańska 48, 
 253, właśc. Stark 
Karo 1. ",. 
24 .Hurto\\"nia Drogeryjna, uL Gdailska 48, 
W 433, właśc. l\Iatuszewski. 
25. :Minerwa, Śniadeckich, M> 1166, właści- 
ciel KopczyJ.1ski. 
26. Pod Gwiazdą. Dworco\va 12. 
 1252, wła... 
ściciel !{otlega Ignacy. - 
I 27. Gebauer i Co., J agiell 011 ska. 


. 


L) Hotele. 


1. Pod Orłem, Gdailska 163, .... 96, właśc. 
:Majewicz i Ska. 
2. Lengning, Długa 56, M> 335, właściciel 
Goździk. 
3. Rios, Długa 53, ..... 167, właśc. Mr6wczYl1- 
ski. 
4.. Boston, Dworcowa 7a, W 340, właśckiel 
Gawron Jan. 
5. Gehlhorn, Dworcowa 38/39, 
 9, właści- 
ciel Bohlmann. 


6. International, Dworc ow a 33, 
 1626, \vla... 
ściciel Gerull Bobert, 
7. \Viktorja, Dworcowa 37, ... 327, właści- 
ciei Draheim Jan. 
"B. N owe l\Iiasto, Dworcowa 53, 
 173fJi 
właśc. Ciesielski Francis'?:ck. 
9. Kujawski, Zbożowy Rynek 4, M> 1706 
właśc. Gońcerzewicz. 
10. Dworco,,'y, Zygmunta Augusta 9, 
 351, 
właśc. Siuchniński Alfons.
		

/adresy_192300059_0001.djvu

			Hotele - Hóżne 


41 


.. 


. . 
11. \'-arszawski, \VarsZ3\,.:;ka 16, 
 969, 
właśc. Godzon Jan. 
1:? Rosenfeld, Poznańska 8m. H 168, właści- 
dei Łotz. 
13. Francuski; Podgónla 1. 
 1019, wlaści- 
... 
ciel \Yłodarski Szczepan. 


14. \Vegner, Zygmunta Augusta 3, .... 132i, 
właściciel Klein. 
lS. Hotel Dt. Haus, Gdańska 132, .... 437, 
w}aśc. Związek "Deutschhllnsbund". 


, 


ft1J Różne. 


\ 


.. 


Kasa Chorych Miasta Bydgoszczy. 
ulica Sienkiewicza G. M> 137. 
Podlega Ur-zędo\\ i r12ezpieczeil m. Byd- 
goszczy. 
Powiatowa Kasa Chorych w Bydgoszczy. 
ulica Jagiellońska 92 I. W 950. 
- 
Podlega l\1inisterstwu Pracf i Opieki Spo- 
łecznej oraz rrzędowi Chezpieczeń przy 
Starostwie. 


Zakład dla Ociemniałych. 
(I
rajowy Zakład) u lica l
rasiilskiego. 
Dyrektor: Hausner. 
Elisjum. 
Teatr 
iemiecld, ulica Gdallska 135. 
rod dyrekcją. Dr: Frietza. 
Powiatowa Kasa Oszczędności. 
(w gmachu Starostwa.) 
ul. Słowackiego 3. .... 245 i 250. 
Kierownik: Rendant Biskupski 
Biuro Czerwonego Krzyża. 
ulica Krasińskiego 13, w 812. 
Parowce. · 
Kursują letnią porą regularnie podług 
każdoczasowego rozkładu jazdy od mostu 
(;daIi.skiego przez Kapuściska do Brdyuj- 
śc-ia. 


Gońce. 
Fhma .,Express", właśc. Grzegorz \Vodtke, 
ulica Jagiellońska 70. H 665, 800 i 799. Fir- 
[na dysponuje dzień i noc gońcami. 
Tramwaje i Elektrownia. 
Biuro Administracyjne zna.jduje się przy 
ulicy Dr. Em. \Varmii1skiego 16. 
 222 i 223. 
J
ierownik: Likwidator Radca RolbieskL 
Zastępca: Prok:urent \Y. Putzker. 
Sekretarz: Ł. Schroeder. 
Godziny biurowe od 9-1. 
Ogółem zajętych przy zakładzię 180 osób. 
Elektrownia znajduje się przy nI. Dr. Em. 
\Varmińskiego \Vozownia tramwajowa przy 
11 licy Zygmunta Augusta 1/2. 
3 lin.le tralnwajowe a mianowicie: 
A. Dworzec-Okole (długość 4,11 km, czas 
przejazdu 22 minut.) 


. 


B. Gdailska-Torullska (długość 2,1 knl, 
czas prLejazdu 17 minut). 
C. \Vielkie Ba ł-todzieje-\Vilczak (długość 
5,45 km, ('zas priejazdu 25 minut). 


Bydgoskie Koleje Powiatowe. 
Dworzec: BerliiIska 
. 
Stacja i Ekspedycja Towarowa. ulica Ber
 
lińska. 2. 
 196. 
Dyrekcja: ulka Berliilska 3G III, 
 ID5. 
Dyreldor i odpowiedzialny kierownik: Ho- 
man l\la$ełkowski. 
. Sekretarz ruchu i zastępca dyrektora: Jan 
J\lanikowski. 


Ustępy na miejscach publicznych. 
K. Hynek, Pl. Piasto\,"ski, Herm. Franke- 
go, u l .BernardYl1ska (
 ogrodzie semina l'- 
jum nauczycielskiego ew.), Zaułek (narożnik 
Jana Kazin1ierza), \Velniany nynek, ulica 
Gdailska (przy kościele Św. Pawła), ulica 
Jagiellońska 13 (Nad Portem), Plac Poznall- 
ski. Plac Przed Dworcem, Plac nybacki. 
Kolektura Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej. 
ulica D\vorcowa 17. 
Podlega władzy państwowej. 
Kierownlczka: :\latylda Rejewska, kolek- 
torka. 


Alarmy Pożarne. 
Na ulicach miasta. do szybszego alarmo- 
waf1ia straży w razie pożaru, znajduje się 
31 sygnalizatorów automatycznych, które 
ustawione s
. przy następujących u1icach i 
budynkach: 
1. Dworcowa. róg l\'Iarcinkowskie.go, ( 
2. Garbary, ró
' Jackowskiego. 
3. Plac przed Dworcem, 
4. Zygmunta Augusta, przy Ekspedycji to- 
warowe.i, 
5. Szczecińska, róg Sienkiewicza, 
6. Szczecii1ska, koszary Kościuszki, 
7. Gdańska, koszary' Aartylerji, 
'8. Gdańska, róg- Chocimskiej, 
9. GdaIlska, róg' Cieszko\vskiego, 
10. - 
11
 , 
Depot Artylerji, Ja.chcicp, 
12. Krasiilskiego, róg Grodztwo. Zaklad dla 
Ociemnia łych,
		

/adresy_192300060_0001.djvu

			Różne 


41 


13. Plac Zacisze, 
li. Jagiellońska, Gazownia l\1iejska, 
15. Jagiellońska. koło Preussa. 
16. Jagiel1oilskn... przy Teatrze Miejskim, 
17. Sta.ry nynek, Bihljoteka :L\Iiejska, 
18. Zbożo\vy Hynek. 
19. Toru1i.ska, Strzelnica, 
20. TQruilska. pralnia wojskowa, 
21. I\.ujawska. róg \Varmii1skiego. 
22. \Viatrakowa, róg Nowodworskiej, 
23. Młyny, d. królewskie
 
24. Jagiel1oilska, przy magazynach wojsko- 
wych. 
23. \\'ełniany Rynek, róg Podgórnej, 
i6. SZ\yederowo, róg Podgórnel, 
"27. Żuławy, róg Szwederowo. 
i8. Ko
zarv Ułai1skie. szosa szubiilska, 

9. Plac Pozllallski, . 
" 30. Św Trójcy, szkoła artystyczno-przemy- 
słowa. - . 
31. Nad Kanałem, róg Adama C7artoryskie- 
go i \Vojewódzkiel. 


. 


POMNIKI. 


W odotrysk "Potop". 
\V Parku !{azinlierza 'Vjelkiego, nad ul. Ja- 
giell01i.ską i Gdańską. 


Wodotrysk "Kupfender'a". 
(Stary Rynek.) 


. Łuczniczka. 
(w Parku przy Placu TeatralnYIn). 


Wieża wolności? 
(po p1 awym brzegu Brdy) na wzgórzu przy 
ul .Torui1skiej. 


Tablica Pamiątkowa. 
, 
prof. 'Valtera Leistiko\Y:l (malarz) Gdanska 
nr. 24,1 wchód z ul. Śniadeckich. 


. « 


Jf\Rj
f\RKI 
W mieście Bydgoszczy na rok 1923. 


. 


Dzień rozpoczęcia jarmarków. 


. 1 . I Trwan!e 
' D ni powszednie i święta 
 jarI!' , ar. 
kow 
. 


l\Iiasto 


Data 


Byugoszcz 


10. IV. 
do 14. IV. 


\VlOrek po niedzieli Ql1a- 
simodogt'nIui 


5 dni 


Bydgoszcz 


10 I1pca ''''torek po 6-tej niedzieli 5 dni 
do 14 lipca po Trinitat1s 


Bydgoszcz 


28. VIII. 
d
 1. IX. 


\\
torf'k po 13 tej ni{'d
ieji 
po Tnmtaus 


5 dni 


Bydgoszcz 


20. XI. 
do 24. XI 


\\'torek po 25-tej ll"edzieli 
po Trinitatis 


5 dnI 


Targ. 
na Starym Rynku, Placu Pozna11sl
im, 1\0- 
\\'ym Rynku i Rybakach co środy i soboty. 

a Placu Piastowskim w poniedziałki 
i czwartki. 
Jeżeli na dnie targowe \v środę i sobotę 
prz} pada święto, odbywa się targ w dnhl 


- 


II \\
 A G A 


Od wtorku do soboty włącz- 
nie jest targ kramarsk1. 
\\ tor!"'k i sro'tę tez taJg 
na konie. 


Targ na bvd,to odbvwa się 
w srorłę l. w sobotę każ. 
dego t\'gorlnia. o Ile na te 
dni przvPc:ldają święta w 
poprzedm dZIeń na ffi!ej- 
sklm targowisku. 


Od wtorku do soboty włacz- 
me jest targ kramarskI. 
\Vtorek i srodę też targ- 
na kome. 


Od wtorku do sobot\. włącz- 
n:e Jest targ kramarski. 
""torek i środę tez targ- 
na kt me. 


poprzednim. Przypada ogólne święto na po- 
nicdziałek lub czwartek, odpada dziel} tar- 
gowy na Placu Piastowskim. 
Świeże i wędzone mięso, wyroby mięsne 
i ryby sprzedaje się codziennie w miejskiej 
hali targo\vej.
		

/adresy_192300061_0001.djvu

			42 


Różne 


Jarmarki w powiecie Bydgoszcz - Wieś odbędą się w r. 1923 w następującym porządku: 


L. b.1 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


Nazwa 
. . . 
mleJSCOWl SCl 


Solec 


" 
Koronowo 


" 
For jon 


" 


,. 


" 


,. 


" 


" 


" 


I 


Data 


12. kwietnia 
14. czerwca 
16. sIerpnia 
15. listopada 
8, marca 
26. kWIetnia 
21. czerwca 
9. sierpnia 
20. wrześOla 
1'1. paźdzIernika 
6. marca 
7. sierpnia 
6. listopada 
21. lutego 
4. kWietnia 
13. czerwca 
8. sIerpnta 
10. października 
5. grurlnia 


, 
\Vielka Nowa \Vieś 


" 


" 


" 


" 


" 


Czas trwani
 1 
jarmarku 


jeden dzień 


" :, 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" ,. 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 
 


 


) G · 
rog8rj a ł-

a '.Vla- ilq 
IG. KOTLĘGĄ 
BYDGOSZCZ 
111. D orco
w a 13. - T el. ł
  


Rodzaj jarm arków 


. 


jarmark na konie. bvdło ł kramny 
jarmark na kon
e, bvdło i kramny 
jarmark na konie, b\'dro i kramny 
jarn1ark na konie, bydło i kramny 
jarmark na konie, bydło j kramny 
jarmark na konie, bydło i kramny 
jarn1ark na konie, bydło ł kran1ny 
jarmark na konie, bydle i kramny 
jarmark na konIe l bydło 
Jarmark kramny, konie l bydło 
jarmark kramny, konie i bydło , 
jarmark luamnv, konie i bydło 
jarmark kramny, konie i bydro l, 
jarmcuk kramny 
jarmark kramny 
jarmark kramny \" 
jarmark kramny 
jarmark kramny. 
jarn1ark kramny 


. 


. 
. 


..
		

/adresy_192300062_0001.djvu

			Ą
 


, 


A 
, . 

.A 
ł . 


A 
ł .  

. 

  

ij 


1 

łA 

. 
li"" 
.:!' 


1- 


. 


- 


.  

 


I 


I 


Rok założenia 1883. 


Kapitał zakładowy: 1.023,519.980 mkp. 


Zakład centralny w Warszawie, Królewska 5. 
Filje: 
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 88. 


Biała 
Cieszyn 
Drohobycz 
Katowice 
Kołomyja (eks p.) 
Kraków 
Lublin 


Lwów 
Przemyśl 
Oświecim (ekspozyt.) 
Poznań 
Równe 
Stanisławów 
Żywiec (eksp.) 


1
 za
t
J
tw W MaloJol
ee. 


Poleca sw()je emisje a to: 
a) 4 % i 4 1 /2°/ 0 listy zastawne, 
b) 4% i 41(t
/o obligacje komunalne, 
e) 4°10 obligacje kolejowe. 


Pcnadto załatwia wszelkie bez wyjątku zwykłe 
czynności bankowe.
		

/adresy_192300063_0001.djvu

			-- 
:; 
;!' 


;j 
 
i 
 


j' I. I 


. '
"..' -'
'
l 


. 
 


-( 


. 
I 
Srooboda, 90niecki i S-ka 


kupujq roszełkiego rodzaju zboża 
(specjalny oddział zbożoroo - han- 
dłoroy) płacqc najroyższe ceny tar- 
goroe i przyjmujq każdq ilość na prze- 
miał pod korzysłnemi roarunkami. 
.spec.: krupy z j€:czmienia i latarki. 


Sprzeda. detalic na 
roszelkich royrob6ro przy młynach. 


Specjalne urzqdzenia do ryfloroania roale 
roszełkich sysłem6ro.  


Xqpiele fa loro e 
= otroarłe przez cały sezon.  


9TIennica nr. 9. 


geJ. 252 i 256. 


(I . Ii .
		

/adresy_192300064_0001.djvu

			.. 


- 


, 


. 


. A.. , 


'" 


. 


.- 


.
 
'-
' 


'
 


.' 


'e", 

 . 


"t'"  


i.,'
 


e-: 
..:.c- 


.... 


,< 
-..- 


;
 


.. 


.. 


.. 
 - 


",-_. 


..,"' 


. 


-# 


-
 -9.-- 


'"' 


';';.f. 


..;;.
'"';.. 
': 


- " 


... .-.... 


:-_f"".....
 .:.-.
:
 
'4:
 -..	
			

/adresy_192300065_0001.djvu

			. 


...... .głos-enia 
. 


, 


. 


., "CD ienniku 


,
,-" . " 
:.-.-- dgosktm 
. 
. 


. 
pr \ nos-q kupiecr:
u 


..iełł
q kor yść ł 


.
		

/adresy_192300065a_0001.djvu

			. 


Spis poszczególnych branż. 
I 


AdwokacL 
BandeI i :Melanowicz, No,,,y Rynek 10 
M> 283 ' 
Brzeski, Gdańska 163, t!!ł> 1530 
Jasiński. Gdańska 165. ...., 218 
Dł'. Koeppen, Nowy Rynek 8, t!!+ 1377 
Dr. Kopp, Niedź,viedzia 4, ... 1236 
)1aciaszek i Sioda. Gdańska 6. w 1016 
Potocki, D\\'orcowa 2, ...... 1856 
Sobieski, Grodzka 22, t'!ł 783 
Dr. Typrowicz, Nowy Rynek 10. M> 1689 
\Va\\Towski, Plac '\\:"olności 1, " 1085 
'Vierzbicki, Morawski iGramatowski. No- 
,\TY Rynek 8, 
 296 


Adwokaci INotarjusze: 
Dr. BandeI Paweł, No"yy Rynek 1, 
 283 
Dr. Jasiilski Jan. Gdańska 165. ... 218 
J\Iaciaszek Jan, Gdańska 6. ...., 1016 

Ior.awski Stefa
, Nowy Rynek 12 t!+ 296 
Dr. Typrowicz, Nowy Rynek 10, 
 1689 
'Vawrowski Roman, Plac Wolności 1 
M 1085 ' 
'Yierzbicki 1\Ie1chior. Nowy R"ynek 12 
H 296 .1, 


Biura prawnicze. 
_
ppel Ferdynand. Jana Kazimierza 5 
Bankiewicz Jan. Gdańska 2 
(;niatczyk Piotr, Stary Rynek 16/17 
(;ruszczyński Zygfryd, Gdańska 162 II 
.... 1429 I ' 
Bardzo ważne! 
d/a lokatorjw, właścicieli nieruchomości, 
kupujqcych i sprzedajqcych interesy itd. 
Zastępuję przed Urzędem Rozjemczym 
dla 8praw Najmu, udzielam porady pra- 
wnej we wszelkich sprawach spornych, 
przy zawieraniu kontraktów wszelko ro- 
dzaju i pisaniu wniosk. do wszelko w/adz. 
Z. ORUSZCZYŃSKI, ul. Odańska 162, 
11. piętro, obok hotelu "Pod Or/em". 1 el. 1429. 
Krause \Vojciech, JagieBońska 14 


Agentury : 


Kriiger Eugen, Sienkiewicza 7. t!!+ 1450 
Poznański Bank Cbezpieczeń, Tow. Akt". 
Poznań, Generalne zastępshvo J. Bzda"'- 
ski, Poznańska 14 
Tow. Przem. Handl. z ogr. odp., Jagielloń- 
ska 75 
Tow. Ubezpieczeń Ska. Akc. "Piasf-ł Jagiel- 
lońska 75 
Tow. Ubezpieczeń "Piast" Cieszkowskiego le) 
Tow. Ubezpieczeil .,Polonia" i "Yita", D,vor- 
cowa 22/23, W 1224 ' 
'Varszawskie Tow. Ubezpieczeń, Gama 9 


Biura technicmo-handlowe. 
Rehbein Gustaw, Gdańska 139, 
 941 
Inż. Tułacz i \V ojtyga, Długa 36, t!+ 1277 


Banki. 
Bank Agrarny T. z o. p., ulica Gdailska 162 
H 1216 
Bank Bydgoski T. A.. Plac Teatralny: 3, 
t!+ 1068, 1073 i 1558. . 
Bank Dyskontowy, S. A., ul. Dworco\."ra 97 

 896, 897 i 898 '? 
Bank Handlowy w \Varszawie, Oddział Byd- 
goszcz, PL 'Volności 1, H 960 i 1471 
Bank I{redytowy 1V \Varszawie, Oddz. Byd- 
goszcz, Gdal'lska 158. W 620 
Bank Ludowy S. A., Stary Rynek 11, to+ 938 
Bank Przemysłowcó\v, T. A., Gdańska 162 
t!!ł>100
1
 
 
Bank Przemysłowy", Sp. z. z ogr. odp., Dłu- 
ga 29, t!+ 1247 
Bank Rolniczo-Handlowy ,,:Merkur'\. Gdań- 
ska 2, H 1531 
Bank Rolniczo-Kredytowy, Gdal1ska 147 
Bank 
1. Stadthagen. T. A., JagieIJońska M- 
t!+ 35, 32, 67, 81, 565 .. 
Bank \Varszawsko-Gdański Dworcowa 2 

699 ' ,. 
Bank Zbożowy, T. A., Dworcowa 70171 
t!+ 692 ' 


PIJCIE W; DKl MIL C 


ERY'
		

/adresy_192300065b_0001.djvu

			46 


Spis poszczególnych branż 


Bank Związku Spółek Zarobkowych, T. A., 
Plac Teatralny 4, t!+ 1230/1231 
Bank Zjedn. Ziem Polskich, Dworcowa 98, 
t!+ 233, 1233 
Bank fur Handel u. Gewerbe T. A., Jagiel- 
lońska 69, t!+ 464 i.465 
Bromberger Gewerbebank z. z o. p., Jagiel- 
lońska 13, t!+ 1354 
Deutsche Volksbank, Ska Akc., Gdańska 13, 
t!+ 162, 384 
Dom Handlowo-Bankowy, ul. 
niadeckich 2, 
Polska Kralowa Kasa Pożyczkowa, Jagiel- 
lońska 61, 
 383 
Polski Bank Krajowy, Filja B
.d
oszcz, ulica 
Gamma 9, H> 1207 i 1208 
Poznański Bank Ziemian. T. A., Gdańska 165, 
t!+ 310 i 1329 
Pomański Bank Ubezpieczeń T. A., zast. 
'v Bydgoszczy, Józef Bzdawski, Poznań- 
ska 14 
Posensche Landesgenossenschaft Sp. z o p., 
Gdańska 162, t!+ 374 i 37S 
Vereinsbanl\ zu Bydgoszcz, Ska. Akc., J a- 
giello ńsk a' 60, t!+ 144 
Ziemski Bank Kredyto\vy, T. A., Jagielloil- 
ska 22, t!+ 1283 


Biura Stręczeń: . 
Banach Franciszka, Pod Blankami 11 
Knoof Klara, Dworcowa 64 
Libich Augusta, Dworcowa 68 
8zulczewska Marja, Dworcowa 75 


Biura Wywiadowcze I Reklamowe: 
Biuro Express, Gdańska 37, M> 799 
Biuro Ogłoszeń "Paru Jan Nowicki, Dwor- 
cowa 18. w 721 


ł 


POLSKA AGENCJA REKLAMY TOW AKC. 


POLSKf\ f\GENCJf\ RFKLflJV\YTOW.RkC. 
fiłja BYDGOSZCZ, Dworcowa 18. Tel. 721. 
Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 'PIsm świata. 
Expres C. B., Jerzy \Vodtke, Jagiellońska 70 
H 800, 665 
Filje: Batorego 3, t!+ 799, i Gdańska 2, 
w 800 
Goniec. D\vorcowa 5l, M> 1313 


Goniec 
biuro ogłosz., agent. gazet Dmorcoma 52 
Wł. Nikodem Friedrich. 


Hertel Franciszek, Biuro Pra\\--nicze, Inkas- 
so, Wełniany Rynek 9, 
Iris, Chrobrego 8, t!+ 246 


Polska Agencja Reklamy ,,'Var", Długa 14 
Polskie To\\"arzystwo Podróży "Orbis", 
Dworcowa 95 
Reklama Polska (Filja), Gdańska 164, 
t!+ 1326 
Repert ltlaks, Dworcowa 69 
Tow. właśc. Domów-gruntów, DworcQwa 
nr. 22/23, H 1224 
Tow. Rybackie na \Voj. Poznailskie, D\\-or- 
cowa. 22/23, ..... 1224 
'Vęglikowski Franciszek, Dworcowa 22/23, 

 1221 
Związek wywiado\vczy "I\redit", Dworco- 
\va 22/23. H> 1224 


Domy handlowe. 
St. Banaszak i Ska.. Tow. dla Przemysłu 
i Handlu 7. o. p., Cieszkowskiego 2, a. 1304 

 aIJ?-ysł Antoni, PadereWskiego 32, H 1290 
ZagIel Paweł, Padere\yskiego 38 


Domy handlowo-komisowe. 
ATH., Herm. Frankego 1, 
 1374 
Barański Edmund, Śniade
kich 11, 
 1082 
Decowski Józef, Gdailska 111, H> 230 
Dobrowolski Franciszek, l\larcinkowskiego 
nr. 10 
Dom Ko misowy Ruszko\vski, Herm. Fran- 
kego 1 a, 
 1412 - 
Gorczyca Stanisła\v, Dworcowa 91 
"Handpol" Wielkopolski Dom Handlowo- 
Przemysłowy, JagipUońska 59, H 1490 
Hoffmann Edward, Petersona 13 
 1765 
.Tav.-orski Feliks, Dworco\va 19 ' 
Kiwe Izaak "Textii", Stary Rynek 9 
Kocerka Józef, Dworcowa 33 ' 
Kowalkowski i Kauch, Kaszubska 34 
Lewiński i Ska. L., Pocztowa 3. 
 1083 
Matz Fryderyk, Piotra Skargi 6, t!+ 731 · 
.Neumann Bogumił, 
niade('kich 7 
Pielke Bernard. 
niadeckich 39 
Siekierowski Edward, Niedźwiedzia 8 
Suwalski Edmund, Śniadeckich 2, H 590 
Spjnadel Artur, "Handlotech u , Jagielloń- 
ska 76, 
 716 \ 
\Varszawska \Varrantowa. Sp. Akc. Oddz. 
Bydgoszcz, Dworcowa 22/23 
'Vetzker_Konstanty, Długa 41, t!+ 1f.43 
\Viśniewski i Ska., Stanisław, Dworcolva 78 
H 825 
\Vysocki Franciszek, "Ager", Nowy Rynek 
nr. 10, H> 1403 


Domy ekspedycyjno-handlowe. 
Kalecki i Ska Oddział Bydgoszcz, ul. Her- 
manna Frankego 4, 
 1943 
Lewin i Bucher, Długa 52 
Tomas Rubinstein, Gdailska 148, 
 592 


Domy prze
yslowo.haDdlowe. 
Banaszak St. i Ska, Tow. dla Przemysłu i 
Handlu z o. p., Cieszkowskiego 2, 
 1304 I 
Gruszczyński Zygfryd, Gdailska 162, IIp. 
1-+ 1429 


I'
		

/adresy_192300066_0001.djvu

			- 


, 
Spis poszczególnych branż 


47 


lnteres 111 A P " 
Przemysłowo-Handlowy 11 ł'r.ł-ł 
Właśc.: Zygfryd Gruszczyński. 
Działy: Handlowy, techniczny, prawny. 
Gdańska 162 Telefon nr. 1429. 
Habich Józef, Kościelna 11 
Pili liski ,Antoni, N. Hynek 8, 
 407 
P - l - 
 k - R t Dom 
a ans I n.t HandlolOo- 
Przemysłomy. Import - Eksporl branży 
spoiymczej. Założono 1911 r. 


Dom transportowo-ekspedycyjny. 
Szewel J elin i IIja Radomin, Podwale 1 
Pośrednictwa w zakupie i sprzedaży 
nieruchomości. 
Gruszczyński Zygfryd, ulica Gdańska lfi2 II, 
w 1429 
'lałek l\1ichał, Dworcowa 69, Mo 1183 
Siberak Jan, Gdańska 49 
Sokołowski Antoni, Pl. \V olności :2 
Szymkowski i Ska, Dworcowa 95 
Taszycki Aleksander, Dworcowa 13, 
 780 
Biuro Hand/owo.. Pośrednicze 
Al eks andra T aszyckil! go 
Bydgoszcz, ulica Dworcowa 13. Telefon 780. 
Największe 'przedsiębiorstwo w kraju 
w pośrednictwie kupna. sprzedaży 
wszelkich nieruchomości. :.: :.: :-: 
CENTRALA W Łodzi, ulica Piotrkowska nr. 90. 
Agentury w wszystkich znaczniejszych 
miastach Państwa_Polskiego. :-: :-: 


Ubezpieczenie od onnia. 
. 
B7dawski Jozef, Poznańska 14 
Scheuer Jan, Chodkiewicza 41. 
 357 
,,'"istula" T. A., Plac \Volności 1 
Towarzystwa Przemysłowo-Handlowe. 

\ TH., Akcyjne Tow. Handlowe Związku 
Fabrykantów. Herm. Frankeg-o 1, 
 137.1: 
adres telegraf. Atcha . 

t. Banaszak i Ska., Towarzyshvo dla Prze- 
mysłu i Handlu z o. p., Cieszkowskiego 2, 
M> 1304 


. 


- 
I St. Banaszak i S-ka 
T olOarzysllOo dla Przemysłu i Handlu z o. p. 
ul. CieszkolOskiego 2. Tel. 130... 


R6żne przedsiębiorstma. 


Antykwarjaty. 
Lewin Juljusz, Długa 5, 
l...ewin Tina, Dłu
a 19 
Sofinszezenko l\fikołaj, Kościelna 5. 
Aparaty do piwa. 
Bloch Franciszek, Śniadeckich i7/.i7 a, 

 961 


. 


FCDCCOOCOCOOOOOOOOOOCDODOCOO 
D Franciszek Bloch g 
g Fabryka wyrobów metalowych g 
8 RPRRRTY DO PIWR 8 
a Śniadeckich 47.47a. Tel. g6t. O 
DCCCOOCCOOOOCOOOOOOCOOOOOOOCOD 
Zawitaj Józef, Dworcowa 66, M> 1715, 


Armatury. 
Bloch Franciszek, Sniadeckich 47/47a 
 961, 


Franciszek Bloch 
. 
Fabryka wyrobów metalowych 
RRMRTURY 
Sniadeckich 47.47 8. Tel
 9&1. 


Zawitaj Józef, D,vorcowa 66, M> 1715. 


- 
Artykuły toaletowe. 
\Votyka i Depka i Ska., Dr. E. \Varmińskie- 
go 15 
. 


B!'oń. 
Jahr Erost, Dworcowa 18 b, 
 1525 
I\.nioła Franciszek, Dworcowa 76 
I Musolff Juljusz, Gdańs,ka .6, W 26 
Pila\viński Michał, Grodzka 15 
Tobicke Richard, Dworcowa 96 


Warsztaty rusznikarskie i reparacje broni. 
Kosterke Jerzy, Jagielloilska 7 


Budowla lodzi. 
Kessler ,y itt , Fordońska 60 


Wa.rsztat reparacji statków wodnych. 
Ga,,'ot, Toruńska 54, to.!!O> 1813 


Budowa i reparacje wag decymalnych. 
Starzyński i Smól, Toruilska 186 


Dewocjonalje. 
Hofflnann Tomasz, Gdallska 45 
Kaszubowski Jan. Jazuicka 17 
Prau7e Józef. Pomorska 8 
l\lusielewicz Fr., Pomorska 6 


Dorożki. 
, Śmierzchalska Józefa, Grodzka 4, 
-+ 4:36 


. 
Elektrotechniczne zakłady. 
Dączko\"':3ki Bolesław, Gdallska 1{if17, 
M>. 930 

Ialczew
cy .A. i S., Dworcowa 31 b, w 846 
Pawlak Jan, "Elektra". :L\Iostowa 8. ..., 691 
Szumski Bronisław. Sienkiewicza G3, H 15?S 
\Voltynowski Br.
 Dworcowa 4. M> 1192 
Ziętak Bronisław, Dworcowa 5, 
 339
		

/adresy_192300067_0001.djvu

			48 


- 


Spis ooszcze
6lnvch branż 


Biuro Elektro. Techniczne 
Bronlsłaro Ziętak 
Inż;nler 
Bydgoszcz. ulica DlOorcolOa nr. 5 
Telefon 339. Telefon 339. 
. 90rady fachoroe 
lDykonanie projektóro i kosztorysóro 

udoroa central i norooczesnych urzQdzeń 
elektrycznych dla przemysłu i rolnicłroa. 


. 


. 
Fotogralicme zakłady. 
Basche Franciszek, Berlińska 25 
Haynn Emil, Gdańska 1H2 
Hohnel Emil, Gdańska 25 _ 
J{armenberg Anna "Rohr Nast.... Gdańska 7 
Karge Alojzy (Janina), Dworcowa 95 
Nawrocki i \Ve, hram Th. Joop, Gdańska 
nr. 16/17. t!!!f> 1025' · 
Piechocki Tytus ,Gdańska 147, róg Słowac- 
kiego 1, H> 1286 
Riidiger Aleksander "Viktoria". Gdańska 19 
Spiżewska \Vładysława, Gdańska 154 
Szofer Franciszek, Leszczyńskiego 100 
Tokarzewski Jan "Studjo", Pl. Wolności 1 
Tschematsch Józef, Gdańska 153, M> 142 
\Vitalis W ojucki, Śniadeckich 13/14 
''liśniewska Stanisława., Św. Jańska 9 
Garbarnie. 
Bodabski \Valentyn, Zygm. Augusta 19 
Bucholz Ludwik, Garbary 35/40, M> 36 
Handel bydłem i końmL 
Aleksander Gustaw, D,vorcowa 23, t!!!f> 1242 
.Aleksander Louis. Sienkiewicza 2 . 
Boelitz Oskar, Podgórna 1, t!!!f> 1019 
Cieśla Wincenty, Promenada 7 
Leźnicki Stefan, Dworcowa 70/71 
Maciejewski Juljusz, W.esoła 5, M> 1284 
Markus Moritz, Toruńska 187 
Moritz C6hn. Piotra Skargi 2, t!!!f> 237 
Nowakowski Jan, Jagiellollska 7 
Preuss i Wolff, Jagiellońska 55, t!!!f> 355 
Preuss Maks, Gdańska 13 
Reich Władysław, Gdańska 87 
Simon_ Sally, Promenada 42, t!!!f> 491 
Handel f1ak6w. 
Hoffma.nn A., Jagiellońska 22, M 1704 
Handel jelit i wędzarnia. 
Pająkowski LeoH, Jagiellońska 36a 
Warmbier Otton, J agie Bońska 36a 
Handlarze starzyzn,. 
Cichoń Maks, Pod Blankami 1. t!!!f> 1030 
Czerwiński Jan, Sienkiewicza 1 
Hanuszka Ryszard, Śniadeckich 5 a 
Kolanowski Władysław, Dworcowa 73 
Krzewiński Jan, Śniadeckich 8 a 


l\farkert H.. \\Ył. Ziemski i Ziihlke, Piotra. 
Skargi 10. . , 
Millner \Vacła\\., Grodzka 18, H 1428 
Pawło.wski Hjacynt, \Vełniany Rynek 10 
Pechiński Jan, Pod Blankami 10 
P1liń:5ki Juljan. D\vorcowa. 18 
Plińska Walerja, Dr. E. \Varmińskiego 17 
Przybylski, Kościuszki () 
Hep.ke Hed\vig, KujawsKa 93 
Sch6nherz Izydor, Kuja,vska 88 
Słomiński Hieronim, Dr. E. \Varmiilskiego 3 
Sołtysiak \Vładysław, l\1alborska 20 
Swendrak Franciszek. POI norska G 
'Vojciecho\vski Aleks. Jagiellońska 3/4 
Hurtownia gumy i reparacje samochodów.. 
Buto,vski Paweł. Dworcowa 80 
Niewitecki Stefan, Jagiellońska 12 
Wasilewski Anastazy, D\\'orcowa 15a, 

 1047 
Hurtownia przyborów stolarskich. 
Schulz Samuel, Dworcowa 22/23, ... 840 


. 


Hurtownia skór. 
Bracia Prylińscy, Promenada 44/i5, 
 693 
Import i Eksport. 
Bana6zak St i Ska, Tow. dla Przemysłu i 
Handlu z o. p., Cieszkowskiego 2, 
 1304 


St. Banaszak i S-ka I 
Tomarzystmo dla Przemysłu I Handlu z o. p. 
ul. CIeszkolOskiego 2. Tel. 130... 


Paruszewski Bronisław, Zbożowy Rynek 9, 

 1270 
Tiirk Hans, Dworco,va 19a, ł!!f> 6
0 
Import I Eksport transport wodny. 
Ziemski \Vładysła\\., ul. Herm. Frankego 8, 

 1425 
Import nafty. 
Bracia Nobel T. A., Promenada 27, 
 lu 1 
Instrumenta muzycme. 
Gerson Lewin, Podwale 1 
Kaatz H., właśc. Jan Gnossa, \Vełnian
 R
- 
nek 1 ' 
Kielbich Jllljan, !{ról. J ad wigi 16 
Sommerfeld Bronisław, Śniadeckich 56, 
t!!!f> 883 


. 


. 


Jubilerzy - BiżuterIa. 
Dąbrowski Kazimierz, Długa 57 
Gansen Brunon, Długa 48, 
 1232 
· Garczyńskie Helena i Marja, Pl. Teatralny.ł 
Gniatczyk Jan, Batorego 6 
Gratz Budof, Pomorska 5 
Grawunder Brunon, Dworcowa 20 
Hoffmann Henryk, Pl. Poznański 13 
Kaszubowski Henryk, Długa 29, 
 360 
Kinder Paweł, Dworcowa 18 a 
Knyciński Stefan, Stary Rynek 21, M 85lJ 
Kochańscy i Kiinzel Bracia, Gdańska 139, 
N 375 


.
		

/adresy_192300068_0001.djvu

			... 


Spis poszczególn\'ch branż 


4C) 


Dworcowa 17, 


Kalimien Kwie[iń
ki 


Bydgoszcz 
Dworcowa 17. Tel. 1320, 1389,810. 


fa
ry
a[ia i 

Ile
at burt. 
rok zał. 1909. 


Największy dom handlowy 
dla 
jubilerów i zegarmistrzów 
w Polsce. 
Złote, srebrne i alpakowe 
wyroby. Platery i sztućce. 
Zegary i wszelkie przy- 
bory. Pudełka jubilerskie 
i skrzynie do sztućców. 
- 
RRTYSTYCZNIE wykonane 
wyroby luksusowe i użył:kowe 
z bronzy, mosiądzu, alpaki i gal- 
wanoplastyki, oraz inkustowane 
w drzewie. 


Loerke Hugon, Gdańska 14 
Mietlicki Edmund, Pomorska 5 


, 


- . 


"BIJOUTERIE " 
t1Jlelkp, lIurto(Ón In BI2uterJI 
właśc.: EDMUND MIETLICKI 
"Telefon 1509. Bydgoszcz Pomorska 5. 
Schroeter Hans, Długa 59 
.Szulc W., Gdańska 4, t!!!f> 844 
Kabarety. 
Bi-Ba-Bo, Pomorska 11, 
 951 
Bonbonierka, Dworcowa 35 
Trocadero, Jagiellońska 25, .... 172 
Karusel I huśtawki. 
Knossala Stefan, Grodzka 5/8 
Kinematografy. 
."Corso", Gdańsk& 18 

,Kristal", Gdańska 165, t!!!f> 452 


. ' 
"L iberty" , Gdańska 15, 
 735 
"Nowości", Mostowa 5. *- 386 
KOD,serwatorjum muzyki. 
Winterfeld Wilhelm, Aleje 
lickiewicza U, 
.... 1628 
Lejarnie dzwonów i przyb. kościelnych. 
Bloch Franciszek, Śniadeckich 47-47 at 
t!!!f> 961 
............................» 
: Franciszelc Bloch . 
: Fabryka wyrob6w m etalowych t: 
: lejarnia dzwonów i Drzvb. Kościein. : 
. Snlad.cklCII 47.47.. .... HI. . 
............................, 
Zawitaj Józef, Dworcowa 66, t!!!f> 1715 
MuzykancL 
Scheff1er Richard, Sienkie\\icza 6 
Teutsch \Vilhelm, 
Iostowa 2, 
 1645 
Perfumerie. 
Kaffler Jad wiga, Gdańska 22 
Kierski Juljan, Gdańska 162 
Tomaszewska \" alerja, 
fostowa 6 
Powozy, wózikL 
Beetz Teodor. Toruńska 186 
Ditschko\vski August, Zbożo\vy Rynek 10 
Hempler Lisbeth, D\vorcowa 77 
Kulinna Karol, Lipowa 12 
Pitak i Ska., Edmund, Zduny 18/19, t!!ł> 333 
Schmidtke Ryszard, Promenada 38, M 271 
i 371 


Properacja ptactw ł zwierqt. 
Knabe Karol, Nowy Rynek 10 
ł Przemysł chemiczny. 
Hoffmann Ed\vard, Dom Handl. Przem)"sl. 
Chemicznego, Petersona 13, t!!!f> 1765 
Przybory szewskie. 
Barbarski Dominik, Farna 5 
Begach l\-Iaksymiljan, Kościelna 12, ... :
07 
Donarski Nikodem. Pomorska 3 ... 
Florek August, Tezuicka 14 
Hasenpusch l\rIaks, Przyrzecze 3, 
 11"': 
"Hurtownia Batoro" wł. it'
.3chel' \Vijf
e!m 
i \\T achlik Richard, PoznallSh..ł::. ;). ł-+ 60 _ 
Polska Hurtownia Skór, Sp. z. z o. p., 
Długa 31 
Szczepański Andrzej, Dr. Emila \VarmiIi- 
skiego 15 
'- 


Pracownia robót ażurowych. 
W orm E., Dr. '\T armińskiego 15 


Rakarnia. 
Preuss Henryk, Sieradzka 4 , 
 434 
Rzeźnia konL 
Semrau \Vładyslaw, Św. Jańska 9, Ma 2
 
Szczukowski Kazimierz, Podgórna. 23
		

/adresy_192300069_0001.djvu

			SpiS poszczególnych branż 


50 


Składy obrazów ł przedmiotów sztukL 
Denser I\: urt, Gdańska 19 
Drapie",-ski Leon, :Miedzyn, Osada 25 
Froehlich Franciszek, D\vorcowa 6 a 
Gawęcka Anna, Stary Rynek 5/6 
Kaszubowski Jan, Jezuicka 17 
Kowalko\vski Józef, Jazuicka 7/8 
Kwella Józef. Dworcowa 68 
Posłuszny Leon i Ska.. Plac Teatralny, 
ł!!+ 345 1 
Preuss Ksawery. Śniadeckich 15/16 " 
Szatkowska Anna, Długa 48 
Tow. Zachęty Sztuk Pięknych Gdańska 160a 
Spedytorzy. 
_ .' k 
C. Hartvvig, Dworcowa 72. ..,., 468 i 46 9 
Habermann. Garbary 8, M 83 
Kurzyński, Król. Jadwigi 10 
Poczekaj, Pomorska 48,-,
 65 
..Polbal", Florjana 8. 
 105 
Peter, Toruńska 48-49 
Rudolf Rabe, Śniadeckich 19, H 121 
\Vodtke, Gdańska 131/2; Mo 15, 16, 17 
Spedyctwo i żegluga. 
Ost i Ska, Hernl. Frankego 9. 
 153 
Stroiciel fortepianów. 
Kadłubowski, Długa 65 
\Vicherek Pa\veł, Grodzka 16 
Szkoły tańca. 
Plaesterer Herta, Dworcowa 3 
Toeppe :Marja, Gamma 9 
Szlifiernia dla przyrządów rzeźnickich. 
Radan Arnold, Jagiell0l1ska 36 a 
Tapety. 
_\mdt R., Jagiellońska 74!7'
, 
 201 
Klann Otton, D\vorcowa 6 a \ 
Stryszyk Stanisław, Długa 34 
Warsztaty kilinkarskie. 
Reggenbrechtówna Klara. Plac \V o}ności 2 


. , 
Wypożyczalnia samochodów. 
Piechocki NIichał, Jagiellońska 3/4 
Wypożyczalnia kostjumów maskowych. 
Szymankie\vicz Stanisław, Dworcowa 88 
- . 
Wyroby betonowe i żelazo-beton. 
:Frankowski Ludwik, Gdańska 153 
Reich i Kandziora "Rika",. 
Iarcinkowskiego 
nr. 9, 
\Viese Otton, Grodzhvo 24 
Wyroby marmurowe. 
JopP August, Racka\\-icka 
..:\farmur u , Dworcowa 52, N 369 
Wodsak Gustaw, Dworcowa 79, Mo 651 
Wyroby skórzane i siodlarskie. 
Bar Antoni, Jezuicka-' 4, 
Doczner Ka7imierz, Długa 16 


, 


Hellwig \Vładysła\v, Długa 53 
Hirsch :Marja, Gdańska 22. 
J esion 
Hchał. Kordockieg-o 18 
l\fielcze\vska Anna, Gdm].ska 18 
Lewandowska :Marja, Kościelna 1 
Najdrowski Bo-lesław. Pomorska 10 a 
Riemer Paweł. Gdańska 6. M> 952 
Stephan Fritz. Gdańska .18. ł)!ł> 1000 
Szatkowska Anna, DłuKa 48 

 
Wytwórnia atramentu. 
,.Non plus ultra u Gdańska 53 
Fr. Saliński, Długa 49 
Wytwornie ram owalnych. 
Sergott Ignacy, Pomorska 8 
. 
Wytwornie motorów jezdnych. 1 
"St adie''. Gdaliska 160. ł-!ł> 1602 
V (O ytfIJornin motoióro jezdno 
. I,STADIE II 
, 
Lokal' interesu: Ulica Gdańska 160. 
Fabryka: Ulica Sienkiewicza nr. 20 a. 
Mieszkanie pryw.: Ul. Mazowiecka 34. 
Telef.1602. Adres telegr. "Motosta". 
Samochody dla każdej potrzeby. Wietki 
oddział reparacyjny. Obszerny garaż. 
ł'-- Własne zbiorniki benzynowe. ...LJ 
Wytwornia chemicma. 
St. Kręcki, Szczecińska 10, ..; 1774 
SI Kr n." , - Wytv.:0rnia i skład p rze - 
. 
"n . tworow chero. - techn- 
ul..Szczecinska 10. Tel. 1774. 


.- 


, 


Zabawki ł galanterja. 
Bar. Antoni. Jezuicka 4 
Zużytkownia odpadków. ' 
Skibiński Piotr, \V odna 2 
Zakłady pogrzebowe i składy trumien. 
Basendowska Anna, . \Vały J agielońskie lł 

 l r; 3 9 . 
 

 ,) to.I ' 
Drzycimski Anastazy. Długa 29 
Grund Rudolf, Gdańska 26. 
 338 
Kosmowski Wawrzyn, Pl. Piastowski 6 c 
Schmidtke Berta, \Vały Jagiellońs kie 14 
 
2arówki. 
Amerykańsko - Polska Fabryka; Źarówek 
"An1pol" T. A., Sienkiewicza 65!66 
R I I' plerlVsza Wielko- 
t. mpo polskaFabr,kaŻa- 
r6roek Elektr,czn,ch 
gom. 90lsko - 'Amerykańskie. ,Spółka 'Akcyjna, 
IV Bydgoszcz, Sienkieroicza 66, Telel. 858. 
Specjalność myrób lamp elc;;ktrycznych (żaróroek) 
z drutu ciqQnionego roszystkich Doltaży i śmiec. 
Sprzedaż hurtorona m gmachu 
fabryki S.
nkiemlcza nr. 66. 
Żqdat I1)sz
dz
 e Żqdać IVsządzie ł
		

/adresy_192300070_0001.djvu

			5015 poszczeg-ólnych branż 


. 


51 


Rrtykuły SPOŻyrocze I kolonialne. 


Browary. 
Bracia Brauer, Zbożowy Rynek 8, t!!t> 251 
Browar Wielkopolski - Czajkowski 
 Le- 
wandowski, Unji Lubelskiej 5/6, t!!t> 1608 
Klewin i Ska., Wileńska 5 
J{ uberstein T. A., Pomorska 35 
Sak Władysław, Jackowskiego 37/39. 
t!!t> 1505 
Strelow, Ustronie 6, ł!+ 151 


I 
Hurtownia piwa_ i limonady. 
!vIroczka Jan, Bernardyńska 10 
Fabryki likler6w -- Destylamie. 
Franke C. A., :Mostowa 10, M> 55 
Kalitowski Ignacy, Artura Grottgera 5, 

 1853 
Lisewski Bolesław Św. Trójcy 4, 
 794- 
)1ilchert Józef, Poznańska 5, M> 106 
.............
....
.a.. 


I1l1thert Józef fobrvko łi


Óe
 
_- Zał.1899r. ul.Pozllańska5. Tel.106. 
....................... 


Rewald Karol, Herm. Frankego 2, H 
.schutz Carl, H. B. Flathe, Poznallska 7, 

 1408 
.schwadtke Georg, Zbożowy Rynek 2, 
Starzyński Mieczysław, Nakielska 85, 
M> 183 
Zakrzewski Władysław, Jezuicka 5, " 1729 
Wina i winiarnie. 
J3ehrend Karol, Gdańska 16/17, " 323 
."Bi-Ba-Bo" Michał Grabowski, Pomorska 12 

 951 
£ohlmann Jan. Dworcowa 38/39 
"Bristol", 
fostowa 5, 
 308 
Bydłowski Leon, Długa 28 
.cisewski Jan, Stary Rynek 27, 
 719 
Coerdel, Długa 35, " 14 
Kalkstein-Osłowski, Jagiellońska 65/66, 

 7"wi 
I.uckwald nast., Jagiellońska 9 
.Mielcarze\vicz Bronisław, Dworcowa 18 e, 

 1261 

,Trokaderou, Jagiellońska 25 . 
Schmidt Reinhold, Jagiellońska 59, " 8
8 
Ziółkowski i Ska., Franciszek, Gdańs,ka 19, 
M 216, Stary Rynek 30. 
 1095 
Fabryka wyrob6w spoŻywczych. 
Zakłady "Gezelta", Toruńska 181, 
 850 
Fabryka w6d mineralnych. 
Niedzielski Edmund, Sienkiewicza 6, t!!t1219 


Fabryki cukierk6w J czekolady ł konfitur. 
Bydgoska fabr. wyrob. cukierkowych i cze- 
kol. "Pomeraa
 Pl. Poznański 3, t!!t> 1572 


"PO MERA'. 
IObrvka wvrobów cukrowvch i czekoladv 
Plac Poznal\ski nr. 3.. 
Telefon 1572. 
. 


ł 


Dziatkiewicz M., Kącik 1, 
 849 
Pracownia Cuk. ,,!\'linion", Ks. Skorupki 10 

lazgaj Kazimierz. Zduny 13, M - 1410 
N'ajdul Władysła\v, Dworco\va 65, t!!t> 1732 
Schachtmeyer Jan, Kościelna 3 
Ramisch Wincenty. Gdallska 5 
Turo\\'ski \Vincenty, Gdańska 163 
'Viśniewski Juljusz, W ełniany Ryn
k 12 
\Volański Marjan. Gdańska 2 


Fabryka konserw mięsnych.- 
Idźkowski Leon T. A., Jagiellońska 60, .. 343 


. 
fabnka KOn121W Mi
1nY[b 
Tom. Rkc. 
Pabl'Jki: 3agiellońska 60 I Promenada 1. 
"' 
Telefon 3..3 I "20. 


Fabryki musztardy. 
Mła\\'ska Halina, Poznańska 17/18. ł!+ 9'23 
F iliński Antoni, Trybunalska 4, M 407 


Piliński Rnt.,L

}

8


t. 


Piotter August, Pod Blankami 12,' 
Fabryki octu. 
Gratz F rancisze.k , Kościelna 1, 
Leistiko,v Ernst, Gdańska 150 
"Ocet" Fabryka Octu i Musztardy, l\nawska 
Halina, Poznańska 18, t!!t> 927 
\ 
Fabryki I rafinerje oleju i Uuszczu. 
l\łiiller Wilhelm, Dworco\\'a 61, " 688 
Piliński Antoni, Trybunalska ł, ł!+ 407 T; 


Piliński Rnt.,zał
1921. 


Schmidt Emil, Dworcowa 4..' 
Schmidt Erost, Kościuszki 28
		

/adresy_192300071_0001.djvu

			1:::.) 
.
- 


Spis poszcze
ólnych branż 
. 


CukierkI, czekolady I konfitury. 
Blank l\Iaks, Dworcowa la 
Chwastek Jerzy, Długa 66 
Drzewicki Antoni, Długa 4 
(
rey J_uljus
, Gdańska 23, " 212 
Jaskulska l\farja. Dworcowa 89 
Kiciński Wład.ysław
 Dworcowa 65 
Kicińska Helena. JagielIońska 18 
I
ocerka Józef, D,vorcowa 33 
Kucharski Alojzy, Berlińska 108, " 995 
.:\Iajewski Kazimierz, l\lost.owa 2 
. MaJczewska Weronika, Dworcowa 3tb 
:.. 
asiadek Jan, JagielIońska 14 
PTaco\vnia Cuk. "l\1ignon L ", Ks. Skorupki 10 
Hamisch Wincent.y, Gdańska 5 
Bost, ł!+ 1666 
Schachtmeyer Jan, Kościelna 3 

t.epanek Jan, Długa 36 
Turowski 'Vincenty, Gdańska 157, 
 412 
Turowsk31 M arj a, Gdańska 9 
'Viśniewski Juljan, 'Vełniany Rynek 12 
,V olański l\larjan, Gdańska 2 
Hurtownie kolonialne. 
Andreas G. F., Toruńska 189, ł!+ 200 
Antosiewicz 'Vładysław, Gdańska 139 
Bahr Arthur, Nakielska 7, 
 1941 
St. Banaszak i Ska., Towarzystwo dla Prze- 
mysłu i Handlu z o. p., Cieszkowskiego 2, 
ło!+ 1304 


I St. Banaszak I S-ka 
TOlOaraJstlOo dla PrzemJsłu I Handlu z o. p. 
ni. CleszkolDsklego 2. Tel.1301ł. 


Gross Karol, Dworcowa 9, 
 128 
,.Handpor
 wł. Sarbinowski Tomasz, Toruń- 
ska 6, 
 1490 
Hinz Alfred, Kościuszki 5, t'!!!ł 1615 
Kentzer Bronisław, Gdańska 149, t!+ 1315 
Lehmann Franciszek. Gdailska 54, " 1126 
Loose Jan, Podwale 20 
Lotz Bernard, Poznańska 8, "lG8 .. 
Lindner Jan, Zbożowy Rynek 6, ł--ł> 119 
Łuczkowski i Zbiko,vski. Św. Trójcy 4, 

 184 . 
łłazur Bracia i Ska., Ja
ellońska 76, 
 255 
Pobus Franciszek, Pomorska 40 
Sentkowski Maksymiljan, Św. Trójcy 28, 
W 509. 
Spółka Spożywców "Polonja U , Zduny 3, 
M Tel. 31 . 
Sp
łka SpożY1VCÓ'\' "Polonja'L filja Dworco- 
wa 3, " 31 
Spółka Spożywców "Polonja.', filja Długa 
nr. 53. M> 969 
'\
eiss Wilhelm, Wełn. Rynek 5/6, _ 1523 
Delikatesy I towary koloajalne. 
Chuda }Ielena, Dworcowa 20 
Chylmańska Leokadja, Gdańska 65 
Figurski Kazimierz, Gdańska 71 "317 
Former Ignacy, Dworco,va 3 ' 
G
szczak- Jan, Dworcowa 31, 775 
Haff Reinhold, Gdańska 144 
Jagła Benon, Jagiellońska 14; 'w 1462 
J a.nkowiak Leoni GdaIlska 22, ..... 194. 


J odzis Adam, Sw. J ańska 5 
Kaczmarek Stanisław, muga 51 
Klemphan Ferdynand. Gdańska 52, W 1839' 
]{ochailski Edward, Gdańska 117 
Kurowski Czesław, Św. Jańska 19 
Lemke Waldemar, Gdańska 47, 
 16Z7' 
Lewicki Władysław, Dworcowa 17, ł!ł> 1334- 
Lewicki Franciszek, Promenada 34 
.,. Lipiński Jan, Niedźwiedzia 4, .;.. 112 
1\1aciejewski Stanisław, Długa 63 
Masojada Michał, Św. Jańska 4: 
Milachowski Stanisław, Gdańska 164 

 1398 ' 
Ostrowski Bronisław, Gdańska 64, 
 1814 
Owczarzak Marja, Gdańska 75 e 
Pankau Emilie, Gdańska 27 
Stylo Karol, Grodzka 16 
Szafraniec Piotr. Gdańska 43 
Szauer Józef, Gdańska 58 
Zalewski Stanisław, Gdańska 102 
Zimoch Stanisław, Niedźwiedzia 7, t!+ 16
 
Ziółkowski i Ska. Franciszek, Gdańska 19, 

 216 
Ziółkowski i Ska. Franciszek, Stary Rynek 
nr. 30, " 1095 


Sklady kolonialne. 
Adamczak Pelagja, Gdańska 82 
Adamczewski Jan, Wełniany Rynek 2 
Adaszkie\vicz KonsJantyn, Szpitalna 8 
Andrzejewski Ignacy, Krasińskiego 10 
Andrzejewski Piotr, Św. Trójcy 14 
Andrze iewska Michalina, Berlińska 52 
Andrzejewska Wiktorja. Czarneckiego 6 
 
Andrzez Ludwik, Nakielska 29 
Arndt Adolf, Toruńska 106 
Apfelbaum Karol, Sieroca 21 
Bahr Go t.tJie b, Toruńs:tia 11 
Balka Juljan, Ks. Skorupki 109 
Banaszak Józefa, Kujawska 95 
Baruch Hermann, Pomorska 57 
Barucki Konstantyn, Bocianowo 34 
Benning Robert. Toruńska 145 
Beyer Teodor, Długa 18 
Biebrowicz Franciszka, Ks. Skorupki 37" 
Bilecki Antoni, Ułańska 34 
Biury Teodor. Kujawska 72 
Błarzyński Paweł, LenartowIcza 12 
Boenisch Franciszek, Toruńska 39 
BOjachowska Marja. Bocianowo 28 
Bom Otton. Senatorska 1 
Boro,viak Stanisław, Śląska 4 
Brodzikowski Aleksander, Padere,vskiego 37 
Brycka Katarzyna, Bocianowo 21 
Brzoza Antoni, Berlińska 23 
Budziak 
farja. Henryka Dietza 11 
Budzyński Stanisław, Jasna 23 
Bukold Adam, Berlińska 91, t!!+ 376 
Bułatkowa "'lładysła,va, Wysoka 34 
Burdelska l\larja, Berlińska 96 
Bytner Marta, Król. Jadwigi 8 
Ch uda Helena, Dworcowa 21 
Chwistek Marcin, Seminaryjna 9 
Cywiński Antoni, Chocimska 4 
Czemplik Marja. Gdańska 41 
Daron Ludwik, U gorv 46 
Dąbrowski Florjan. berlińska 93 
"Dąbro,vski Józef, Ks. Skorupki 24
		

/adresy_192300072_0001.djvu

			SOiS poszczególnych branż 


53 


Deage :Michał, Bołnia 10 
Długosz Roman, Orła 5G 
Dobslaf Hulda, Stara, Szkolna 10 
Dominiczak Józefa, Berlińska 102 
Draszkie\vicz Antoni, Jackowskiego 13 
Dromke Karol. Na Wzgórzu 1 
Dubiel Jan, Orła 48 
Dykas Adam, l\Hedzyn, Nakielska 12 
Eckert Franciszek, Kujawska 14 
Fitzner Piotr, Bełzka 15 
Fuss Dyda.k, Toruńska 126 
Ga.1ewski Karol, Pozna ńs ka 34- 
Giersze\vski Franciszek, Berliilska 21, 
oM- 1127 
Gierzek Tomasz, \Varmińska 1 a 
Głobi
zewska Helena, Podg-ór7e 52 
Gomułkiewicz \Yładysła\v, Stepowa 'j a 
GODa Alwina, Ks. Skorupki 101 
Gai'ecki Bolesław, Bocianowo 10 
Gofarski Antoni, Ugory 26 
(;órecka Teodozja, Plac \Volności 3 
Crafik :Marjanna, Bernarlyńska 9 
Grenda Marcin, l\1alborska 2 
"Grodtke Joanna, Senatorska 40 
(;ross Karol, Dworcowa 9, ...., 128 
Grzemski Franciszek, Lubelska 1 
Hanasz Jan, Berlińska 87, 
 490 
Heller Fryderyk, Dworcowa 21. M> 992 
Helmin Józef, Nowodworska 28 
Heyman Kurt, Szubińska 11, ..... 261 
Hojnacki \Vładysław, \Vincentego Pola 13 
Holub ....t\..nna, Kowodwol'ska 28 
IIunicki Bolesław, Toruńska 112 ' 
19no\vski Stanisław, Jasna 13 
Jag-ła Benon, JagieHońska 14, ... li(j2 
.J agodziński Jan, l\Hedzyn, N akielska 11 
.Janicka l\larja, Bernardyńska 10 
.J
niszewski Leon, Herm. Frankego 4, 
 Sfl1: 
Janiszewski i Ska., Gdailska.34- 
,Jankowiak Leon. Gdańska 22, .... 194 
Janowski Leonard, Pomorska 14 
Ja.nko,vski Stanisław, Poznańska 
l . 
Jankowska Katarzyna. Nowodworska 36 
.Jasińska. Elźbieta, Jasna 12 
.J ędraszczak :Mir ha ł" Berliilska GJ 
Józefiak Andrzej. Zduny 5 
J óźwiak Feliks. Śląska 15 
'Kaczmarek Stanisław, Długa 31 
l
aIito\v::;k.a Bronisła \va
 Długosza 5 
Kalkowski Frunciszek, Sieroca 7 
Kamiński Juljusz, l\Iiedzyn. ł\akieJska 'j 
Kamiilska Stefauja, Nowodworska 1? 
I
aprzyński Franciszek, Gdailska 1-18 
Kasza Tadeusz, \Viatrakowa 9 
I
a\vecki Jakob, Podgónla 8 
Kawka. Stanisław. Berlińska 62 
I
iliński Ignacy, Toruńska 155 
l\inowski Edmund, Jag ie llońska 32 
Kleinert Stanisła\\r, Racławicka 16 
Kłusak Ignacy. Toruńska 3 
KnoU Alojzy, Chrobrego 1 
I
ociń.ska Leokadja. Łokietka 5 
Kołaczyńska \Vładysława, TOr\.lllska 3 a 
I\:ołodziej Walentyn, Św. Trójcy 223 
Kosidowski Franciszek, Śniadeckich 15/16 
KOS7£ząb \Vładyslaw. Szubif.1ska 14 
1\:owal Feliks. Fordońska 61 -:- 
Kowalkowska Zofja, Ołła 62. 


Kowalski Romuald, Sieradzka 1
' 
Kownlk Otylja, Garbary 27 
l(ozłowski Józef, Al. :i\1ickiewicza 13 
Kraslllski \Vładysław. Bocianowo 51 
Kręcki Henryk, Szczeciilska 1 
Krosnicka l\larja, Ks. Skorupki 7/8 
Kro\vicki Antoni, Poznańska 19 
Kruczko,vski Jan, Kościuszki 37 
KFtlczkowski Józef, Toruńska 16 
Kryg-er Władysław, Zbożowy Rynek 9 
Krzywińska Teofila, Łokietka 8 a 
Krz}-żaniak Jan, Chrobrego 3 
KrZyżYllSki Marcin, Podgórze 40 
Krzyżowska Zofja, Kujawska. 56 
Ksią.żek Józefa, Różana 17 
Kubisze\vski l\larjan, Szpitalna 4 
Kuja\\'ski Kazimierz, Kordeckiego 27, t!!f> 425 
Kukucka Pelagla, Na \Vzgórzu 21 
Kukuk Otton, Kujawska 76 
Kułaszko Dorota, l\Ialborska 8 
Kurzllals Emil, Jasna 11 
Kuźmiński Antoni, Łokietka 8 c 
Kwiatkowska Zofja, Leszczyńskiego 11 
Lamparski Lud\\ik, Chrobrego 18 
Lange Franciszpk, Leśna 23 
Lassa Pelagja, Stara Szkolna 13 
Lelito Ed\\ ard, Promenada 40 
Lemkowski Klemens, Fordońska 73 
Lenski Bolesław, Kujawska 78 
Lensch :Met.:'t, 1'akielska 54 
Lewandowska Franciszka, Pl. Poznański 14 
Lewicki \\
ładysła\v, Dworco\va 17 
Lindner Jan, Zbożowy Rynek 6, 
 119 
l.ipiński Jan. Niedźwiedzia 4- 
Listing Józefa, Piotr a S kargi 7 
Lotz Bernard, Poznańska 8/9, ło!ł> 1 fi8 
LUDerlowicz Leokadja, Podgórna 18 
1 Lutosła\vski Jakób, Berlińska 89 
::\Iachocki Antoni, Jagiellońska. 30 
l\1a.cherzYI1ska Bronisła\va, Poznańska 19 
:Maciejewski S tanisław, Dluga 63 
l\lacierzyński Józef. Dr. \Varmińskiego 3 
l\lalak Teofila, Berliń
ka 7 a. 
l\Iajewska. Stanisława. Śniadeckich 11 
1\Iarcl11ewski }illtoni, 
akieIska 79 

Iarciniak Jan, .TagieIlollska 35 . 
:Markowski Teofil. Dworcowa 36 

Iarks 'Vilhelm. N'owod\vorska 30 
.:\Ieister Rudolf, Zoożowy Rynek 2 a 
l\Iei
ter Rudolf, ZłJOżowy Rynek 7 
l\lendelowski Józef, Gdailska. 153 
Menfz Hern"k"1nn, Toruilska 34 
:Michalak \Valenty, Bocianowo 32 róg Ra- 
cła1vic kie j 
l\IieIcarek Czesław. Sienkiewicza 63 
i\lila.nowski Jan, Śniadeckich 21 
J\-lilacho\vski Stanisław. Gdailska 164 
l\lora.wska Gertruda. Zbożowy Rynek 4 
l\lorkowski \Vładysła,,', Kujawska 9;) 
i\lurawski Leon, Nowodworska 8 
J\Iusolf Franciszka". Długa 47 
l\Iuszyńska Antonina, Św. Trójcy 32 
l\Hiller l\larta, Toruńska 157 
Nawro{'ki Aleks. Rycerska 5 
Nawrocki \Vładysław, Ks. Skorupki 100 
Nierusze\\icz l\farcin, Senatorska 59 
No\vaczyk Anasfazja, Berlińska 69 
01sze,wski Franciszek. Rl1pienica 14
		

/adresy_192300073_0001.djvu

			54 


Spis J)o
zczeg61
ych branż 


Opałka Paweł, Kujawska 91, M 91 
Ossowska Anna., Garbary 11 
Oszadlens Wilhelmina, Chełmiilsh.a 23 
Paar Wilhelm, Al. Mickie\vicza 6 
Paliwoda Stanisław, Gołębia 85 
Palkowski Franciszek, Sienkie\\icza 49 
Pa.stowska Anna, Dług& 65 
Paw lewic z Stanisław, BerI ińska 75 
Petlik Czesław, Gdańska 38 
Płażalski Tadeusz, Berlińska 103 
Pochopien Różena, 'Vysoka 30 
Poczekaj Onufry. Kossaka 90 
Pohl Robert, Szpitalna J 
"Polonja H Spółka Spożywc6\v, :Malborska 1, 
hf> 964 
"Polonja" Spółka SpożY"
c6w', Ks. Skorupki 
nr. 25, w 964 
PohlmaIlll 
uise.J Podgórze 49 
Popko Antoni, Ułańska 33 
Prabucki J akó b, Podgórna 14 
Purchla Aleksander. G linki 53 
Putem.icki Teodor, Piękna 31 
PrzybYiski Stanisław, Gdańska 84 
Rachuta \Valentyn, Rycerska 24 
Racibowski Jan, Lenartowicza 2 
Radaz Paweł, Berlińska 85 
Radziński Walenty, Nowy Rynek 3 
Rek Paweł, Berlińska 85 
Reichelt Marja, Nowogrodzka 6 
Retig Elise, Gdańska 85 
Retzhtf Maks, Ugory 11 
1}olbiecki Wiktor, Berlińsk8. 25 
Hutenau Rudolf, Garbary 12 
Rychliński Franciszek, Dworcowa 54 
Rzaniak Wincenty, Siernieczek 
Sado\vski Walentyn, W arsza wska 28 
Saffian Franciszek, BłoIlia 21 
Schafer \Vincenty, Gdańska 94 
Schleich Adolf, Lubelska 23 
Sieradzki Bronisław, Berlińska 23 
Sikorski Franciszek. Dąbrowskiego 11 
Sinder -Franciszek, Promenada 4 
Skorzewski León, Gdańska 96 
Skręty Franciszek, Jezuicka 6 
Slipko Helena, Garbary 17 
Słaboszewski Antoni, Berlińska 9 a 
Springer Erost, Berlińska 3
 
8tachowiak Jan. Nakielska 11 I 
Starzyński M., Nakielska. 85 
Steinke Paweł. Św. Trójcy 19 
StoIzmann Jadwiga, Po mo rska 7 
Stylo Karol, Grodzka 16 
Subszewski Michał. Bielicka 13 
, Suhocki August, Promenada 42 
Szczepaniak J 6zef, Podgórna 11 
Szelę.g Piotr, Promenada 30 
Świniarski Józef, Pomorska 13. ł-ł 213 
SzoIl Jakób, Bocianowo 18 
Szulzki Franciszek, Nakielska 65 
Szułkowska Marja, Chrobrego 12 
Szymański Jan, Jezuicka 12 
SZ)-moniak Henryk, Pomorska 39 
Teuke Paweł, Podgórna 1 
Toporek Jakób. Pomorska 45, 
Trafas Franciszek, PI. Poznański 12, 
 122
 
Tucholska Zofja, Nowodworska 40 
1Jrbaniak Jadwiga, Nowy R
.nek 2 
l.
rbański l\Hchał, Ber1ińska 22 


'Valkowiak Helena., Bie1icka 48 
Warchoł Wiktorja. Chocimska 14 
Waszkiewicz Stanisław, Senatorska 9 
Wechl
 Bronisła\v, Poznańska 27 
\Vedel Paweł, 
\v. Trójcy 7, 
 953 
\\-egner Otton, Berlińska 10 
'Vegner :Małgorzata, Gr Q.d ztwo 'rI a 
'Veiss \Vilhelm, Wełniany Rynek 5/6. 

 1526 
\V'ęglarski \Vładysław. Kujawska 27 
\Vierzchowski Leon, Koronowska 30 
\Viese Agnieszka, Szubi ńs ka 26 
\Viśniewska Zofja, Kościuszki 37 
'Viśniewska JÓ7..efa, Sw. Trójcy 10 
WO.1tysiak Ignacy, Berlińska 64 
\Volf Rudolf, Lubelska 22 
'Volfram 
Iarcin, Ugory 3 
\Vróblewski Norbert, Sieroca 3 
Wrzeszczyński Franciszek, Sienkiewicza 13 
Zaborowska \Valerja, Winc. Pola 11 
Zielochowski Jan, Ogro do wa 11 
Zimoch Stanisław. Niedź\viedzia 7, ł!!+ 164S 
Ziółkowski Franciszek, Stary Rynek 30, 

 1095' 
Zwierkowski Ludwik. Pomorska 2 
2ębikowa Helena. Orla 18 

ochowski Bolesła\,". Malborska 9 


Sklady sera i wędliny. 
I atte August, Kordeckiego 15/16, w 1108 


I 


I 


Latte AUgust 
hurtownia masła i fabr. sera 
Kordeckiego 15.16. .,.1. 110. 
dostarcza masła w tafelkach 
i wszelkiego rodzaju s e r y 
po cenach umiarkowanych. 


... 


Kolasiński Anastazja, Podwale 14, w 1512" 
Zapalski Józef, Podwale 19 


Handle mydłem. 
Bobe Paweł! Św. Jańska 9 
Bobbe Sylwester i Otton, "Mydlarnia 
znailska", Poznańska 33 
Boehlke J. G. T. A., Podwale 2. t!f> 1080 
Fetke Wojciech, Długa 20, 
 363 
l\fix Arno, Gdańska 165, w 111 
Raczyński Kazimierz. Śniadeckich 39 
"Savonia", Toruńska 168, " 363 


. 


Po- 


Handle nasiOD. 
L. J. Qburczyk, Pomorska 65, H> 1135 
Masełkowski J... dawno Louis l
aczyilskL 
Henn. Frankego 2, ..... 188 i :4i:7 
Pomański Bank Ziemian T. A., Oddział ro].- 
niczo-handlowy, ul. Gdańska 1651- 
 310 
i 1329 
Hoss Juljusz, Sw .Trójcy 15. ł!+ 48 
\Vedel i Ska., Długa 19, H 820 
I
		

/adresy_192300074_0001.djvu

			Spis poszcz ególnvch branż 5 


Handle ryb. 
Betyna \\"ładysław, Sienkiewicza 5 
Czeszyński FrancIszek, Łokietka 6 
Piotrowski \Vałdysław, Podwa
t. 1
. ...... 309 ł 
.s ch erbart, Parkowa 3 
lJr
a
o\vski Leon, H.
l:t0wnia Ryb i Raków, 'I st. Banaszak i S-ka 
KWIatowa 4, 
 14.,,{; TOlDOrzJsłmodlaPrzemJsłu i Handluzo.p. 
Mleczarnie. . ul. CleszkolDsklego 2. Tel. 1301t. 
Diethelm l\Hchał, Piotra Skargi. 4, W 462 
Filja DwoI' Sz'wajcarski, Bemardyilska 10, 
Fi1.1a Dwór Szwajcarski, wł. "Proro'" T. z o. 
p.. Orła 14 
Instytut :Mleczarski \Vielkopolskiej Izby 
Rolniczej, No'wodworska 50, 
 26G 
I{ock \ViUi. Gdańska 56, M> 410 


., 


Młyny. 
Eacrwald \"illy i Ska.. Promenada 36, Biu- 
ra: Gdań
ka 5, 
 480 
Czyże\,'ski \Valenty i Ska., Czyżkówko, Ber- 
lińska 10 
l
abaciński Jan i \Vładysław. Śrutownia 
i SieczkaI11ia. Handel paszy dla koni i by- 
dła, Poznailska 20, .>-ł> 1360 
Peterson Franciszek. 
fłyńska 3. W 87 
Ponierki, Swoboda i Ska.. :Mennica 9, 
C) 5 '> C).... 6 
1>-4> ... .... "'.) 


Składy mąki. 
Fenske Edward, Toruńska 18 
Hecker Hermann, Długa 20 
Hecker Hermann, GdaIlska 135 
Kędzierski i Ska.. Jan, Jezuicka 6: H 
Kukuk Gustav.", Berlińska 48, M' 96
 
lileisier Rudolf, Zbożowy Hynek 2 a 
!\'1eister Rudolf, Zbożowy Rynek 7 
Z
lu'zew
ki Antoni, BerliiIska 9-1. 


16« \ 


Palarnie kawy. 
Dehrend Karol, GdaIlska 16/17, Długa 21, 

 323 
Bydgoska Palarnia Kawy, Dr. E. \'¥arn1ifl- 
skiego 4/5, i:-ł> 1039 
Kaisera Skład I
awy, !\lost.owa 11 
Kaisera Skład Kaw
! Dworco\va 90 
Loose Jan, Podwale 20 
Palarnia kawy słodowej, Nad Portem 2 
"Tengelmann'", "Mostowa 5 
"\Veiss \Vilhelm. hurtowna palarnia, \Yel- 
niany Rynek 5/6, M> 1523 


Warzywo. 
EweI't :.\Iatylda, Gdańska 60 
GestIer Edwin, Kościelna 13 
Kowalski Franciszek, Szpitalna 2 
Krzvżaniak Władysława. Poznańska 18 
Laskowska Józefa, Śniadeckich 50 
Lubaszewski Ignacy, Gdailska 51 
Rubaszewski, Gdańska 114 
Seidel Adolf. Podwale 17 
Spichalska Franciszka, Sienkiewicza 68 
'Vo.iciechowska \Viktorja. Gdailska 35 
Zeurowicz Jakób. Dworcowa 69 


Zbożownicy. 

t. Ban.aszak i Ska, To\v. dla Przem)'słu i 
łlandlu z o. p., Cieszkowskiego 2, 
 1304 


Bank Zbożowy T. A., Dworcowa 70/71, 
 692 


Bank Zbożomy 
Tel. 692 TOID. Rkc.' Tel. 692 
Bydgoszcz. Dmorcoma 70,71. 
CAdres te'egr.: CBankzbożoroy.l 
Skrzynka pocztoroa nr. 108..... 
CBanki: CBank Zroiqzku Sp. Zqr. £Bydgoszcz. 
, 


. Barrzyński Janusz, PI. Piastowski 2. "1244 
Bydgoski Dom Zbożowy. ulica Gdańska 55, 
H 1338 
Dąbrowski Feliks, Dworcowa 66, M> 19 
Centrala Rolników T. A. Bydgoszcz, Gdań- 
ska 19, 
 1336 i 1337 
Fabian Emil, D\vorcowa 61, M> 164 .. 
Gburczyk J., Ziemiopłody, ul. Pomorska Ga, 
H> "1135 
GeIiich i Ska., Dworco\va 31, 
 732 
Hauslerowie J. i St., Gdailska 162, W 319. 627 
Kociński i Ska. Berlińska 28, M> 1262 
Kruc
rński i Ska, Król. Jadwigi 6, ł!t 13
3 
Kulczyk :Marceli. hurtownia zboża. mąki 
ziemniakó,v, Poznańska 10, 
 857 
I eszner i Pardon. Gamma 2 

Iasełko\vski J.. dawno Louis Baczyński, ul. 
Henn. Frankego 2, 
 188, 1447 

leI'kuI', Bank Rolniczo-Handlowy, ulica 
Gdańska 2. 
 1531 
Kadnotecki Dom Handlowo-Rolniczy, Śnia- 
deckich 5, H> 1254 
Nawrowski Kazimierz i Ska, ulica Śniadec- 
kich 52a 
Okoniewski Stefan. Gdailska 34. 
 2ł8. 12i9 
Poznański Bank Ziemian T. A., Oddział 1'01- 


poznańskI BAnK ZIEMIAn 
Tow. Rkc., Pozna ń 
Oddział rolniczo - handlowy 
FILJR w BYDGOSZCZY 
ulica Gdańska nr. 165 Telefon 310 i 1329 


nir7..o-handlowy, Gdailska 165. M>1310-1329 
Rzymkowski i Junk, D\vorcowa 95, ł!t 1793 
i 712 
SzukaIski Stanisław, Gdańska 38. 
 1703 
Urbanowscy Bracia, D\vorcowa 50, H 762 
'Yinkler Hieronim, Pomorska 57. O!!t> 1500 
\Vróblewski, Engler i Ska, - Śniadeckich 52a 
M 71 
Ziemski "
ładysła'\-, Import i Eksport 
Ziemiopłody, Herm. Frankeg-o 8, 
 1425
		

/adresy_192300075_0001.djvu

			56 


Spis poszczee-ó1nvch branż 


, 


Budomnicłmo. 


Architekci. 
Biemacki Teofil._ Jana Kazimierza 5, 


" I Ja-wor8ki Antoni, budo,,,-niczy, Grodzka 16,. 

 650 


Biernacki Teofil JUClJorskl Antoni. budOflJolcZ9 
inżvnier- budoroniczy Grodzk. 15. Telelon 650. 
" architekt == 


sQdomnie zaprzysiążony rzeczoznamca 
Dana 
azimierza 5, l pi
łro. 


Janko,vski Bronisła,v, 1\:1'ó1. Jadwigi 8a I. 


Biuro Inf. Bron - Isłow Jook0\l1Sk - 1 Itl1VI'IIER- 
budowlane A.RCHITEKT 
zaprzys. rzeczozn. budowI. przy izbie haudl.-przemysł. 
w .Byngo6zczy. Proje
ty i kierownictwa budowlane. 
Bydgoszcz, Królowej Jadwigi 8 a. 


Jaworski Antoni. Grodzka -16, H 650, 
Kandziora Ludwik, 20 stycznia 35, t!"It 123i, 
Lewandowski \Viktor, DIuKa 36, 
Pitak Edmund, Zduny 18, 
Scheumann Emil, Jagielloilska 55. H 1726. 
Suwalski Franciszek. Gdańska 53, ł!+ 1179 


FRANCISZEK SUW'ALSKI 
Gdańska S3. Telefon. 1179. 


Tułacz Piotr, Długa 36, 
\Viese Otto, Grodzhvo 2.i, 
\Vojtyga Adam, Długa 36 


Biora technicme, instalacyjne i inżynierskie: 
A TR., Herm. Frankego 1, H 137 4 
Bauman i Ska. GOel1z, właściciel Jan Pie- 
cek, Piotra Skargi 9 
Bucholz \Vilhelm, Gdailska 150, ...., 405 
Hinz Gustaw, Jagiellońska 6 
Karge Bruno. I{ościuszki 12 
)!alcie\vscy A. i S., Dworco\va 31 b, ... 846 
Heischauer Eryk, Dworco'wa 54 
Segor Teodor, Dworcowa 18c, H 406 
Sosnow-ski Ludwik. Śniadeckich 43, M 1707 
Stabrowski Leon, Sienkiewicza 7 
Stanella Paweł, Grodztwo 6 
Surma Stanisław i Ska., zakład elektro- 
techn., Wełniany Rynek 1. 
 1297 
ŚwietJikowa Helena, Gdańska 31132, H> ]O'
 
'Vojtynowski Bronisła\v, Dworco,va 4, 
.... 1192 
"
ujek Cyprjan, Marcir!.kowskiego 11 
Ziętak, inżynier, Dworco\va 5, H 339 


Budowle na- i podziemne: 
}.'ranko\vski Ludwik. Gdańska 153, W 489 
.(
aca. Władysław, Sienkiewic7a 5, ... 84 owak Piotr" Dworco\va 47 
Oszo\Vski Jan, Lipowa 4 
Reich i Kędziora "Rikau u T. A. budowI.,. 
l\larcinkowskiego 9, .... 172 
Suwalski Franciszek, Architekt, Gdańska 53 
M- 1179 
'Yiese Otto, Grodztwo 24 


Cegielnie. 
Cegielnia Lloydu Bydgoskiego - I\:rause 
Emil, Toruńska 67 
Cegielnia Miejska, ,vłaśc. Zielichowski- 
Lucius i S
a.., Chodkiewicza 8/16, t!+ 1493: 
- biuro l\Iostowa 9 i Dworcowa 59 I p. 
Cegielnia Parowa - Józef Stranz, 
Iiedzyn7 
Nakielska l, 
 1487 
Ceg-ielnia Paro\va, Wytwornia Stow. l\Iecha- 
ników, Wilczak, Jary 1 
Cegielnia Parowa, Dom Sierot Czenvoneg() 
!{rzYia, \Vilczak, Jary 2 
Doerfeld Otto, cegielnia paro"
a, Unji Lu- 
belskiej 9/11, H 1497 
Hurtownia Drzewa ,,\Visła" T. A.
 Szewedp- 
ro,vo, Stroma 22 
Lasmet, Cegielniana 1, t!!f> 1116 
Peterson Franciszek. Młyńska 113, ... 87 
S:zaganowski Stanisław, Puławskieg-o 23 
Zielichowski -J Lucius i Ska., rnji LnhpI- 

kiej 8, ... 1493 


Dekarze: 
l;nldowski Leon, Gdańska 136, ł-ł 101
 
Jarzembowski IvIar.1an, Kwiato,va 10 
Radtke Bemhard, Szwederowo, Bielieka 15. 
Stanella Karol, Grod7two 29 
Zieliński Franciszek. 
iazurska 2 


Materialy 1tudowlane. 
Appelt August, Naruszewicza 6, ..... 109 
Banaszak St. i Ska., Towarzyst\vO dla Prze- 
mysłu i Handlu z o. p., Cieszkowskiego 2. 
..... 1304 . 


St. Banaszak i S-ka I 
TomarzJsllDo dla Przemysłu I Handlu zo. pa 
ul. CleszkolDsklego 2. TeL 13O't.
		

/adresy_192300076_0001.djvu

			Sois p n szczególnvch branż 


I 
Frankowski Ludwik, Ggańska 153, to!!t' 489 
(
aca \Vładysła\v, Sienkiewicza J, 
 89 
Impregnacja. Jagiellońska 17 (plac Tetral- 
ny), t!!ł, 1214 


'fi
i JBJY 
B[
owei - 
"IMPREGNACJA" 
T. z o. p. 
CENTRf\Lf\: Bydgoszcz, 
Jagiellońska 17 (Plac teatralny) 
Telefon nr. 1214. Telefon nr. 1214. 


polecają: 


papę d cbamą 


wszelkiej grubości, 


smal " == z wegla == 
't kamiennego 
lepnik - 211Joździe - cemeBt 
WAPNO. 


Fabryka FORDON, Tel. nf. 4. 
Fabryka Nf\KŁO, Tel. nr. 58. 
l\dres telegr.: "Impregnacja". 


_J 
Reich i Kandziora, l\larcinkowskiego 9 
.... 172 
Se hlieper Bracia, Gdaflska 99, W 306 
Targo\,"ski i Ska., ul. Dworcowa 31, t!!t 1273 
'Yiese Otton, Grodztwo 24/25, H 333 


Przedsiębiorcy lIudowlani. 
Dąbrowski Jan, Cho
imska 9, M 30 
Gołębiński Stanisław, Berlińska 48 
Gaca 'Vładysław, Sienkievd('za 5, ... 84 


I/It' 


Jf 


Przedsiębiorstwo budowlene 
wykonuje roboty murarsko-ciesielskie na wa- 
runkach dogodn. Szkice I porady fach. bezpł. 
Władvslaw Gaca 
mistrz murarsko - cfeslelskl 
ul. Sienkiewicza nr. 5. Telefon 84. 


57 


Gehrke Karol, Nakielska 82, W 322 
Józefow!cz- Władysław, Pomorska 27, 
 970 
Jarocki Franciszek, Niegolewskiego 2 · 


... 
Franciszek Jarockl 
Niegolew.klego nr. 2 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
wykonuje roboty na- i pod.. 
ziemne oraz zelazo-betonowe 
Projekty, kosztorysy i oceny. 


.. 


Jarocki Juljan, Malborska 1, W 914 
J a,,'orski Antoni, 20 Stycznia 13, biuro: ul. 
l\fostowa narożno Grodzkiej 
Kukliński Paweł, Nakielska 33, ... 217 
 
Ossowski Józef, Pomorska 27 
Ossowski Jan, Lipowa 4 · 
Reich i Kandziora, Marcinkowskiego 9 

 172 
Reich i Kandziora, Ś\viecka 28 
Szmidt Hugon, Garbary 33, .... 1370 
Szatko\vski Jan, Promenada 29 
Suwalski Franciszek, Gdańska 53. 
 1179 


FRANCISZEK SUWALSKI 
A1tCHITEKT 
Gdańska 53. Telefon 1179. 


Targowski i Ska.. Dworcowa 31 
'Viese Otton, Grodztwo 24. 
 333 
'Vojciecho\vskCJózef. Chocimska 17, 
 1302 
'Voźniak Stanisła\v, Orła 2 


Przedsiębiorstwo budowy kolejek polnycIa. 
Grześko\viak 'Valenty, Grodzka 22 
Smoshewer i Ska., Kowalska 4, 
 i31 


Przedsiębiorstwa studniarskie. 
Dietrich .August, Gdańska 130 
Kopczyński i Ska.., Pl. Piastowski 11 


· .I. KOPCZytIski i S-ka 
Poznań 


ODDZIAł. W BYDGOSZCZY 
plac Piastowski 11. Tel. 1166. 
wiercenie studzień, zakładanie 
wodociągów I fabryka pomp. 


. 


. , 
Lund Henryk, tobieskiego 6, W 249 
Pech Leonard, Grodztwo 30 


ł 


Zakłady kanalizacyjne. 
Frankowski Lud\\ik, Gdańska 153, h4> 277 
Reich i Kandziora., l\farcinkowskiego 9 
'Veidlich i Berthold, Dworco,,-a 22/23, 
'> 6 '- 

",J 


. 


.
		

/adresy_192300077_0001.djvu

			58 


Sois poszczególnvch branż 


Drukarsłmo. księcaarsłmo i papiernicłmo. 


I 


Drukarnie. 
Ballhausen Lilly, Jezuicka 14 
Dittmann ...\., T. z o. p., Jagiellońska 16, 
w 61 
Drukarnia Bydgoska, Poznańska 30, 
 315 
Drukarnia dla Handlu i Przemysłu, Dr. E. 
Warmińskiego 13, t!+ 1251 
Dru}(arnia Narodowa T. A., Jagiel10liska 10, 

 352 
Iiabat \Vitold, Hermana Frankego 3, H 1238 
Rla\vitter Karol, Poznańska 22 
"Kordmann Karol, Gdańska 6, 
 570 
"Olbrych August, Ks. Skorupki 103 
Seidler i Groskurth, Sienkiewicza 3, 
 260 
Zakłady Graficzne, BibJjoteka Polska. Ja- 
giellońska 20, 
 498 i 499 
Zakład litograficmy. 
Zakłady Graficzne, Bibljoteka Polska, Ja- 
giellońska 20. 0-4> 498 .i 499 
Fabryki 
artonów i torebek. 
Polska Fabryka Torebek, ian Szymański, 
ulica Ugory 34, 
Seidler i Groskurth, Sienkie"ricza 3, W 260 
Jan Szymański, Szwedel'owo, Ugory 34 ! 


Polska fabrvka Torebek 
Jan Szymański 
poleca: 90rebki koloni.. piekarskie itp. 
B,dgoszcz · SZlDederolDo. ul. Ugor, 31t. 


\Yesser i IIoppe, Grudziądzka 2. 


Fabryka papieru. 
\Vielkopolska Papiernia, T. A., Czyżkówko, 
Siedlecka 1, 
 1151, biuro: Gdańska 19: 
C!+ 1130 i 1137 


HurtGwnie papieru. 
Bartel Kazim., Śniadeckich 43a, 
 634 
Górski Stanisła\v, Plac Poznański 12 
Hur)ownia papieru i materjałów piśmien- 
nych "Nasz Sklep" Sp. Akc. \v \Varsza- 
\vie, Oddział w Bydgoszczy, Gdańska 42, 

 1024 
I{aszubowski Jan, Jezuicka, róg Niedźwie- 
dzie j 
Muller, Gdańska 152 , 
Seidler i Grosskurth, Sienkiewicza 3, 
 260 
Segrobo, T. z o. p., Dworcowa 39 


"SEGROBO" T. Z o. p. 
Hurtownia . artykułów piśmiennych. 
ul. Dworcow. 39. 


. 


. 


Introligatornie. 
Czuba Józef, Śniadeckich 41 
Dittmann A. T. z o .p., ul. Jagiellońska 1o, 
t!!!t> 61 i 64 
Drukarnia 
arodowa T... A., Jagielloilska 10, 
H 352 
. Druka rnia dla handlu i przemysłu, Dr. Eln. 
Warmi1iskiego 13, 
 1251- 
Hoffmann Tomasz, Gdańska 48 
J a\vorski Emil, Ks. Skorupki 99 
Kabat \Vitold, IJ erm. Frankego 2, 
 1238 
I\:ielblok Jan, Zbożowy Rynek 3 
Klawitter Karol. Poznailska 22 

 ordmann Karol, Gdailska 6, H 570 
Zakłady Graficzne "Bibljoteka Polska" 
Jagiellońska 20. 
 498 


Księgarnie i handle art. .'Piśmiennych. 
Barzański \Yładysł:nv. Gdańska 13 


Chmielewski Konstontv. Kordeckiego ta 
Wszechnica samokształcenia. I. piętro. 


Danser Kurt. Gdańska 19 
Fitz l\:la rt a, Nakielska 10a 
Ga,vęcka Anna, St.ary Hynek 5/6 
Hoffmann Tomasz, Gdańska 4.5 
Hoppe Hichard, Dworco\va 31 b 
Idzikowski Jan, Gdańska 16717. H- 


1260 


Księgarnia i skład nut 
Jan Idzikowski 
-- Bydgoszcz, ul. Gdańska 16/17 
Telefon 1260. 


Jaszek Franciszek, \Vełniany Rynek 13 
Johne'sche Buchhandlung, Karol Grosskurth 
Gdailska 160, 
 422 
Kielblok Jan, Zbożowy Rynek 3 
Kołako
'ski Marjan, Śniadeckich 50 
Roniecki \Vładysław, Poznańska 32 
Niewitecki Józef, Gdańska 159 
Nordmann Karol. Gdańska 6, 
 570 
Papitz Eddi, Długa 1 
Paszcza Kazimierz, Długa 49 
Posłuszny Leon, nast. Jan Kaszubowski, 
Jezuicka 17. . 
Posłuszny Leon i Ska., Plac Teatralny 3, 

 345 
Stryszyk Stanisław, Pl. Poznański 11 
Szmidt Marja, Niedźwiedzia 8 
Szuster :M., Jagiellońska 18 
\Vernicke Oswald, Dworcowa 3, 
 884 
Zahaczewski Ludwi.k, Batorego 4 
Zajka Stanisła\\ a, Plac Poznański 2 


..
		

/adresy_192300078_0001.djvu

			Spis [)oszczególnvch branź 


TYTUŁ PISMA 


Ar1res 
telefon nr. 


59 


WydaWRicłwa Gazeta 


Redaktor 
odpowiedzialny 


-- -- -- - 
k;hl 


,v v- 
chodzi 


Stronmctwo I Na- 
kład 


Dzienmk Bydgoski 


. 
Poznańska 30 Feliks Bielicki Chrz. N. Str. Pr. 15OCO polsk. codzien. 
tel. 315 


Gazeta B\7dgoska 
I 


. 
Jagiellońska 10 
tel. 352 


Orędownik urzędowy 
miasta Bydgoszczy 


Magistrat 
tel. 600 


Orędownik na pow. 
B\'dgoszcz 


Starostwo 
tel. 250 


Rybak Polski 


Zacisze 2 


. 


Zmartwychwstanie 


Chwytowo 12 


'Ytodzimierz 
KozłowskI 


Nar. Dem. 


" 


" 


'"' 


:\Iał!istrat 
sekr. Zernicki 


2000 


tygodn. 


bezstronny 


" 


Starostwo 


r,oo 


" , 


" 


Kuln1atyckl 


1100 


2 razy 
mIes. 


" 


" 


Antoni 
Chołoniewski 


2000 


. 
ffile- 
, . 
Slęczme 


" 


" 


Deutsche Rundschau Dworcowa 6 Gottho1d Starke 
tel. 594-595 


wszech- 25COO niem. codzien. 
niemIeckie 


DeutscheNachri<-hten PI. 'Volności .1 Paul Dobbermann Organ Deut
ch- 4000 
tel. 321 tumsbundu 


DeutscheSchulzeitung Gdańska 160 
teł. 422 


" 


2 razy 
tygodn. 


'Yilli Damaschkel Organ Verband 2OCO 
deutsch.Lehrer. 
u. LehrerinTlen 
i Deutsch.Schul- 
verein in Połen 


" 


2 razy 
nnes. 


Nachrichtenblatt GcJań.,h:a 25 Jan Thom Organ V erband 700 " mle- 
tel. 987 deutscher Indu- sięczme 
. striel1er 11. Kauf- 
leute 10 Połen 
Der Bpchhandler Gdańska 19 Dr. Pirmin Ore8n Verbanrl 150 " " 
teł. 1660 Bledermann d. Buchhandler 
in Polen 
y olkszeitung Dolina 2 · Artur Pankratz Organ Niem. 2400 3 
azy 
. mIes. 
" 
tel. 554 Partj, Socjalist. 
RobotnikWielkopolski Jagiellońska 1 Józef Przewłocki bezpartyjne polsko . mje- 
teł. 498 SięcZ1l1e 


Wyrolly papierowe. 
Dittmann .A. T. z o. p., Jagielloilska 16, 
t!+ 64 i 61 
IIoffmann Tomasz, Gdańska 45 
I,-aufrnann Dora. Gdańska 135 
Kołako'wski Marjan, 
niadeckich 50 


Miller Alfred, Gdańska 151. t!!t 972 
Nasz Sklep, Sp. Akc., Hurtownia ul. Gdań- 
ska 42, 
 1024 
Nordmann Karol, Gdańska G, t; 570 
Pydlińska Anastazja, Gdańska 60, .J 
Sejdler i Grosskurth, Sienkiev.icZ8. 3, 
 260 
Spudich Robert, Jagiellońska 51
		

/adresy_192300079_0001.djvu

			60 


Spis poszczególnych branż 


Drzemo - Meble. 


Drzewo. 
St. Banasza.k i Ska.. Towarzystwo dla Prz('- 
mysłu i Handlu z o. p., ul. Cieszkowskiego 
nr. 2. t!+ 1304 . 
I St. Banaszak i S-ka I 
TomarzysłmodlaPrzemysłu i Hqndlu zo.p. 
ul. Cleszkomskiego 2. Tel. 130... 


Kobelt Gus ta\\-', Cieszkowskiego 9 . 
,,\Visła" Gama 9, Dworcowa 88, w 823 


Fabryki i składy mebli. 
:Bugiel Karol, fabryka mebli i sKrzyii, Gru- 
dziądzka 2, 
 387 
Dobrzyński Stanisław, Długa 3 
Drzycimski :l\Iaks, Nowy Rynek "2 
Gabrjel Bracią; Gdańska 100, H 767 
Gronau Paweł. Lipowa 2 
Habermann Gust.aw, l:nji Lubelskiej 9, 
ł!!ł> 122 
Hege Fr., Podg-orI1a. 26, H 78 


Pr. H
 


e fabr»ka mebli 
I art¥sl)c:zn.
h 
Fabryka ulica Podgórna 26, telefon 78. 
D om wystawowy ulica Długa nr. 24. 


Herzberg I
arol, Staro Szkolna 7 
J arnath l\Iarja, Gdańska 36 
Jusiakowski Roman, Stary Rynek 21 
I\:anabei Jan, Poznańska 5 
!{apella Ludwik, Gdańska 60, .,.., 1006 
1\:1a\von Paweł, Pomorska 55/56. 
 1521 
l\:osicki Teodor, Nowy Rynek 2, M 1213 
Kubera - Orcho,,'ska, Gdańska 102 
J...Rmpkowski J
ef i Ska., 
owy Rynek 9 
M> 881. skład ulica Długa 3;) 
Lange Bertha, Wilczak, :\Ialhorska 12. 
...,., lG04 
Lisiecki Piotr, Błonia 14/15 
)Iatthes Herhert, Garbary 20, H 87Q 
)Ją.ka Stanisła\v i Ska., Berlińska 94 
::\owak Juljan, S7pitalna ;) 
Nowak Jan. Pod Blankami 23 
Pfefferkorn' Otton, Dworcowa 9.i, ..... 432 
Piec howiak :Michał, Długa 8 
Prom ień T. A., Gar}Jary 4, H 1003 

  


"Promien" 
Tom. Rkc. 
Oddział rI. 
Fabryka tJrzqdzeń -Biurom,ch. 
Bydgoszcz. Garbary nr. 't. 
T ele'on nr. 1063.  


. 


Rosenkl'anz Jan. :l\Iatejki 3 
Rosenau \Vojcipch, Jana Kazimierza 5 
Schmidt Leopold, Długosza 8 
Schmidtke Berta, \Vały Jagiellońskie 12 
II Schmidtke F.bryka !,,
bU 
. ", tru..u.n 
ul. Spitalna:.6. Wały Jagiellońskie 13 
Teiefon nr. 90. Telefon nr. 90. 


Społka Stolar
ka \\" Bydgos7.(,zy T. Z o. p., 
Podgórna 2, właśc. Jakób . Hechlii1ski, 
, 
 695 
Społka Stolarska. Błaszczyk, Michalski, 
Zborowski, Ś\v. Trójcy 14 
\Vinkler Kurt, Ś\v. Trojcy 14 a, 
 103
 
'Volf Franciszek. BerliI'lska 101, 
 105
 
\Volf Ryszard, Śniade('ki
h 
1 


.. 


Meble. 
Fabryki, stolarnie, składy i handle mebli, 
oraz wyroby wyściełane. 
Czerwiński Jan, Sienkie\vicza 1 a 
Domnik Otton. n1a.gazyn, stolal11ia i tapi- 
cernia, \V ełniany R
 ne k 7 
Gabryel Bracia, Jagiellońska 17, H 767 
Górecki Antoni, \" ełniany Rynek 3 
Grabowski Jan. Dworcowa 18. 
 171 
Grajnert J gnacy, Dwor('owa 8 
GwiaździIiski Józef, Długa 8 
Hanuschka Richard, Śniadeckich 5 a : 
Ja.błoński Andrzej, Dworco\va 11, 
Kneiding Brunon, Poznańska 2(), H 668 
I{riiger Otton, Pomorska 10, M> 1738 
Lemański l\Iichał, Śniadeckich 40, 
Luśniak Jadwiga, l\Iazowiecka 6, 
:Meyer Teodor i Leon, \Vełn. Rynek 4, H 11-() 
Na\\TOcki Jan, Zduny 16, 
Ostrowski Otton. Dr. Em. \Varmińskiego 1
. 
Pufa] Bronisław, Sienkiewicza 15/16, H 797 
Schmidtke I?Cl 1.a, \Vały Jag-iellOliskie 13, 
Schiilke Jan, l\larcinko\yskiego 3, H 1j03 
Szu lczewski .Jan, D\vorcowa 75. 
Szymański Alojzy, Jezuicka 18, 
\Vitte Łucjan, Gda11ska 4, 
ZieliIiski Augustyn, Śniadeckkh 4.3. 


. 


Fabryka kisł cygar. 
Schroeder Iiarol, Toruilska 40, .... li 


Fabryki 
eczek i skrzyń. 
Pomerenke lVlaks, Dworcowa 11" ...., 913 


Hurtowny handel materiałami drzewnemi. 
St. Banaszak i Ska., To\-varzyshvo dla Prze- 
mysłu i Handlu z o. p.. ul. Cieszkowskiego 
nr. 2, 
 1304 _ 
Bydgoska Spółka Drze\va z o. p., Jagielloil- 
ska 15, I!!f 143()
		

/adresy_192300080_0001.djvu

			. . 
Spis Do szctególnych b ranż 


'-I " 


.61 


Bvd2Dska Spółka Drz eoi a 
Tow. z ogr. odpow. 
ul. Jagiellońska 15. Telefon 1436 


, 


Dreg-er Otton, Berlińska 12, M> 1414 
IJoner IIeinrich, Herm. Frankeg-o 4, H 1603 
Liehel's Jan. Wojewódzka 7, M> 685 
:\IaasłJerg .Maks i Ska.. Pomorska 5 
.\łlensor-Ave1is, Sowi1Yskiego 12, H 174 

lcyer Hyszard, Gdańska 95, .... 1456 

o
iiH,ki Piotr, Śniadeckich 13/14., .... 1701 
Xowakowski Augustyn, Gdailska :>S 
Petrykowski Wiktor, Garhary 21, ł-4 1373 
Hoeser Karol i Ska.. Dworcowa GG 
Schiller IIarry, l\latejki 7 
Ziemski 'Vładysław, Herm. Frankego 8, 
H li21 


Stolarnie. 
Bagniewski Jan, Gdańska 148 
Bartz Fdtz, Gdańska 130 
Burszel Stanisław, Toruńska G 
Fiehlhauer IIermann, Jag-ipllmlslul 3;; 
Fiszer Józef, Hetmańska 2G 
(
ronau Paweł, Lipowa 2 
Gutkowski Jan, Św. Trójcy 32 
Giinter Jan, Toruilska 6 
Haase August, Podgól'na 3 
JJanczyk Józef, Św. Trójcy 16 ' 
Blady Leon, Św. Jalu"ka 4 
Jabłoński Andrzej. D\Ym.;cowa 11 
JałJłollski Feliks, Stepowa 3 
.r anicki Józef, S7.U biilska 2;' 
l\anahay Jan, P07.1WllSka ;. 
l\:atz Fryderyk Kośeiuszki ;',1 
1\at1. H y Hzanł-, ]\()
ciuszki ;-)(j 


Kosmowski Wawrzyn, Pl. Piasłow
ki G a 
Kowalski Stnnisław, ł,okietka 7 
Kosicki Teodor. Nowy Hynek 2, M 1213 
Lampkowski Józef, Nowy Hynek 9, 
 R
l 
Liidtke Gusta\v, Szubiiiska 11 · 
l\lamach Mieczysław, Podgórna .i, 
l'vlathes Herhert Karol, Garhary 20,. SiG 
:\fiodaszewski Bronisła\\T, Sicnkie\vicza 
:Myk Adam, Bprliilska 16 
Orłowicz Józef, Berlińska 92 
Piotrowski .\danl, Lenartowic7a 12 
Haczkowski '''alenty, Poznańska 11, 
 i/lU 
Samowski 'Vładysław, Kordeckieg-o ?O 
Schmidtke Berta, Szpitalna fi. " 90 
Schiilke Jan. Nfarcinkowskiego 3, 
 };')ff) 
Sowiński 'Vładysław. Ks. Skol'u.!)ki 103 
Siernicki Cezar, S7uhiilska 18 
Siudowski Bolesław i Zhol'alski Leon, 
tr0- 
ma 29 _ 
Szczepa11ski Jan, Podwale 17 
Ś\viątek Franciszek, Seminaryjna 14 
Tylewski Stanisław, Ch W) towo lG '!. 
Tur7ański Jgnary, Luhelska 12 


Tartaki. 
Franke C. \., _\d. Czartoryskiego 2, Mo ;!8 
Hurto\vnia Drze\\a ,,"-isIn", uL Fordoil
k:l 
nr. 15/16. H 93 
Lasnlet T. A.. Toruńska 46. 
, 4?7 
Lasmet. Fordoilska 72, M 210 
M . . k ... l ' 1 T . k 4 9 _ 9 :) 
., ar.1ans l . 1\.., orUJlS 
a _,
' . 
 
Salomon Selig-, TOl1.1I1Ska ;-)7, \)IIIIf 131 
Tartak Lloyd Bydgoski, Siernie{'zek, 
 1':!; 
Tartak 'Vielkopolski, Spółka Dr7c\\ na 
Franke i Ska., Siernieczek. r4 208 
"Tri" T. .\., Toruilska 18. 
 711 
'Veynerowski Antoni, Promenada 43. M HO
) 
'Vilhuse L. 
Iaurycr, PrOlllenada :r) 
" T. ł B T \ . r . .-rI. '> (j Q.")
 
,. IS a ...J orun:o.n.3,....). 
 C'_i> 


\ 


Fabryki. 


Fabryczne Zapotrzebowanie. 
A TU. Ak
. Tow. Hmldl. Z\\ iązku Fa.brykan- 
tÓw, Hermana Frankego 1, i)oo4> 1374 


. 
Przedstawici.elstwo fabryki wyrobów juto- 
wych. juty. tkaniny. konopno-lnianych, 
szpagaty, przędze. 
HOIllallski Leon. Gdal1ska 159..1)Mł- 198 


Fabryczny skład manufaktury i skóry. 
r;er'
on Piotr T. z o. p., Stary Rynek 16 


Czapki - (fabryki i składy). 
"TIle Gentlerrmn", ,Y. Kaimierczak, 
Iosto- 
\\la 3 


. 


- 


PIJC I E 


. 
-D 


Bunn Henryk, Gdallska 
nZillrla, Plac Teatralny, ł-t 390 


Fabryki chemiczne. 
.,Bydgoska \VyhnH''I1ia Chemiczna". właśe. 
Dr. \\
achowial{, Sieradzka 4. Mo 1010 
Eskula.p i Ska., PrOlllenada 2
/"2(j. .... ą') 
Hoffmann Bracia, Gdailska 7;} d 
"Nigl'in" właśc. Bl'onisła\y Panspgl'HU XO\yy 
Hynek 10, ...., 183 
Pa icher Jan, Śniadeckich 55 
Paraszkiewicz Tadeusz, J agiellollska. 55 
Schmidt E111St, I
ościuszki 28 
"Yerun1" Blldzikowski Jan, Poznailska 4, 
W 981 


'I 


I MILCH RT' 


, 
.
		

/adresy_192300081_0001.djvu

			. 


h2 


I 
Spi
 poszcz('gl)!J1\'('h branI: 


\Vegner En1il. 'Gdmlska 78, W :332 
\Vvt\\"ornia i skład przet\\"o C'1łPIl1. 
:,.J apa". Śniadeckich j
) 


t('('1111. 


. 


Fabryka fomierów. 
.\r
nela 
L, 
Iutf'jki 2, ... 1055 


Fab
yka g
Jmy. 
..Polska Spółka Kauczuk", Torlll18kn Gl 
Promiet'lU Czrżkó\\"ko. hiura: Bl
rJiil
ka ;) 
" ...1 
i (
arhaI'Y 4. 
 1mtł 


Fabryka k
fli. 
Ceramika, Jagiellońska 3, :)ooł. 1;-)19 


Fab
yka kar
id... 
I\: a rhid 'Yielkopolski Sp. \., (;tIa)lska 1
(I 
Mo 17:-) 


Fabrvka kleju. 
Knoff Otton. ulica Bart. Głowackiego 12, 
00-4 745 


Fabryki obuwia. 
BeJlł
illg Albert, Sw. Trójcy 

. ....ł- 
07 
BJilles T. .\.. Jagiellotu.;ka 11,""- 19() 
C7es7ewski Stani::;ła\\, Grodzka 19, 
Lu
iewicz. 
Jaks, Pomorska ;->8, 
""eynerowski Antoni. I\:ościu
zki 14/1:>, 
Zgurski i Tucholski, Chrobrego 4/5 


Fabryki papy. 
\ron Hohert. Jagiello)}ska ;1;). H 4:> 
,.Jm}wegnaeja". .J agielIoilska 17, PIat' Tea- 
tralnv, M, 1214 
rietschmann J., Grudzi
\d7ka Hi!). t-4 
2 


Fabryki parasoli. 
Hagen Józef, Śniadeckich 7a. 
\Vf'issig Hudolf, Cdańska 9, 


Fabryka pasmanterji. 
Le\\"andow
ki j Janiak, Plac Teatralny i,. 
,..., 413 


Fabryka pierścionków. 
K\\ ipf'i{)ski I\:azimiełz. D\\OfCOWa 17, ".. 13:20, I 
1:J
9 i RIO 


Kazimierz KClJleclńsll1 


ul. Dworcowa nr. 17. 
Telefon 1320. 1389, 810. 


Fabryki i sklad.y pi
ców. 

lu:-:o1ff Juljusz T. z o. p., Gdaflska 6. ... 

 
Hautenherg i 
ka. 
\l., Jag-i(>]]oilska 11, 
ł-4 {j7[) 
\Yit1c Franeiszek, Gdailska 110, .... 3H8 


Fabryka płyt klejowych 
..()
nYa '\ FOl'dOllSka 41, :;..4 :)
 


Fabryki pomp.. 
J. l\:o}Jczyilski 
. Ska, Pozna 1'1, Oddział Bpl- 
g-o
Zl'Z, Plac Piastowski l!, ....-' 1 Hm 


Fabryki szczotek i pendzli. 
Bochińscy Bracia, Śniadeckich 33, ..... H
;!.i 
Don} Oeiemniałeg-o Źołnierza, Grodztwo 

J, 
Euslninger Adolf, Dworcowa 83, 
,.Ilenrykus" T. z l). p. \\TIkp. łvlech. Fabryka 
Szczotek i Pendz1i. wł. I1el'mmnl Chajlno- 
wiez i 
\. Mann', Grud7iądzka 13, 
I\ra lOwy Za.kład Oeiemniały('h ulka l\.OPf'I'- 
nika 5. t-4 1331. 
Kukułka :Maks, PI zYl'zecze 2, 
Pakf'utrłłgcr \YilJi, !\ośdelna i., 
 10iU 


Fabryka stempli. 
IIen
zel II. O., wł. Modliho\\'ska. ulica Dłu- 
ga 3

 t:t 234 


Fabryki 'sznurowadeł. 
. 
l\ I'USZY") 
k i AL. Dwoł'cowa SB. 


Fabryka świec. 
Szynlański Józef, Toruńska lRO 


Fabryka tarek. 
1 ..IJarwoza"', Bydgoska Fahryka Tarek do 
urania i 1)J'7
 horów kucheIHl)'ch S. z o. p.. 
u I. Św Trójcy G, ł-t j(jOH. 


Fabryka waty. 
Broehocki. Huszko\\'ski. Cdn(u
ka 81 
. 


Fabryki i wyroby koszykarskie. 
Bnllaszak .i
danl, Nakielska 
1. 
Bengson I1eln1ann, Czerska \12. 
Bengson [{::Irol, Unja LubeiRka 14a, 
Dom Ociemniałego 
onif'rza, (
rodzł\\'o ::!;1. 
Dux Kazimierz, (
dajlskH 144, 
Erieh Hennann, Zduny 2, 
Fritz Helena, Jatki 1()/17, 
Gundler Elźbieta, Dług-a 64. 
1,rajowy Z:lkład d la OciemninłyC'h, Ko}wl')) i- 
ka 5, t-4 1331 
Leśniewski Jan, Ugory :3r), 

Iorchow
ka Tekla, Jatki 17, 
:\Iii lleł" Sienkiewicza 17, 
O Icwnic7.H k :\łikolaj, 
o\\'y HYIWl\ 

'
		

/adresy_192300082_0001.djvu

			6:J 


\ 


_ __Sp: :-ł J(
"szszeg6Invch br anż 


(biJl.ski Jan i Ska., Kościuszki 54 
Pel'
on' EmU, Saperó\v 10a 
Person l\.arol, Saperów 15 
Bphwald Hichard, I{ujawska 1;) 
Sendharth Juljusz. Saperów 

 
Sl'.,alIa Artur, Grodzka 2
/24 
Tapper Henryk, Długa 27 
'1'0\\-". Akeyjne, I{wiatowa 12 
\Viśnicwski \Vładysław, I\:ujawska 
2 
\Yi
nie\\'ski \Vładysła\v, Piotra Skargi 5 
\Viśnicwska l\larjanna, Jatki 7 


Fabryka wyrobów siatek i warkoczy. 
Byton1ski Teofil, Dworcowa 15 
:\o\\.ak August, Św. Jańska 18 


Fabryka zabawek. 
HÓżabhi Jan, \Vesoła 14 


Fabryka patentom. zabamek 
"ł-(rasnoludek" 
TolU. komand. Jan Roia'ski I S.lea. 
B,dgoszcz.Szrełery, Wesoła 1.... Telef.13-...2. 


Fabryka zg
zebłów. 

u Jkicwicz i Hobako\\ 8ki, ulica I\owodWOl- 
ska 12 J 
. 892 


Farbiarnie i pralnie. 


Chemiczne pralnie i farbiarnie. 
J\:opp \ViIhelm, R\v. Trójcy 33) M 1911 


Wilhelm Kopp 
FarbIarnia I pralnia chemIczna I 
Fabryka i skład główny: ul. św. Trójcy 33 
Filje: Gdańska 8, Gdańska 37, 
Mostowa 6, Wełniany Rynek 9 


KODU \, ilhehn, Gdaliska 
 
l\oiHJ \ViJhelm, Gdańska 37 
KOHP August, :Mostowa 6 
Nowicka Zofia, Dluga 62 
Dr. Proebstel, Stary Hynek 30 


Pralnie. 
llieeho\\ :ska \ntonina, :pługa 10/11 
Gła7..a PauJina, :Szpitalna 7 
George Antonina, \"odna 4 
Ifoffmann Stefanja, Długa ()(J 
Krzyżalę_wska Bronisława, \Vc.\ska 3 
I\.opp \\Ti1helm, Św. Trójc)- 33 W 1911 
1(01-)"1.) \\Vilhelm, :!\Iostowa 6 ' 
Procpstel Dr:, Stary Hynck 30 
Haueckfl Frandszka, Podgórna 12a 
ToLolska Bronisława. Pl. POZllallski 14 
"Tute :\Iałia, Dworcowa 12 
Pralnia \Yoj
kowa, Toruńska 20 


Cukiernie, kamiarnie, restauracje i hotele. 


Cukiernie. 
Uraria Boro\\'s('y, Gdailska 86 
Ch
ciński Stefan, Gdańska 41 
CukiełTIia Hzymska, Mostowa 2 
Hartwig :Marta, Gdailska 43 
IpczYl1ski Roman, Św. Trójcy 3;2 
I,aja Kazinlierz, Św. Trójcy 2? b 
l{obie1ska Eleonora, l\lazowiceka 30 
l\.unkiel Zygmunt, \Vełniany Rynek 1 
Lenkeit Juljusz, Sienkiewicza 21 

awrocki \Vitold, Poznańska 31 
Hadny Antoni, Aleje 'lickiewicza t 
Hakowski Edmund, POInorska 23 
Szymailska Helena, Św. Trójc)' 19 
\Vieczorek J,azimierz, Gdańska 139 


Cukiernie i Kawiarnie. 
Borowski \Valenty, Św. Trójcy 12e. 
Bjclcw
ki Ignacy, HCl'Jiilsl,a 90, ł-ł R(;8 


Bristol. 
Justowa 5, H 308 
Burzytlski Apo1inai-y, Dwol'co\Ya 
7 
 77f> 
t;anasiński Stanisła\v, Jezuicka 9 ' 
(-;ł
and Cafe, Jagielloń
ka. 12, 
 370 
(;rev Juljusz, Gdańska ;!3. 
 212 
KaJinowski "Yładysław, G(hulska li
 
Kawiarnia Gdańska, Gdallska loG M 3U9 
I\.ucharski TOlnasz, Długa. ;)2 ' 
ł..}l('
yk Jan, Gdailska. 1:J, to-! 108i. 
J\a
ladek Jan, Jagielloil
l
a 14 
r\"onnCInacher Alek
alldpr, Gdailska lii' 
I
!ldłowski Leopold, Rzpit
tll1a 7 

ledle

R.-
ahłocka "Lilas", (
dańska 151 
SZl'zcclnskl Józef, I{awiarnia Kresowa l;da{l- 
ska 40 
,.\Vawel", Gdailska 107 
,,\Yielkopolallka", Plac Teatralny 3 W 3,łX 
\YoBowicz i Ska. I'Rwiarnia \Yiejska G<1ai1- 
ska 31132, ...,., 540 ' 
"Trokadero", Jagielloilska 25 
Zwiel'zrcki Piotr, D""QITOWH 7:3;! 


,
		

/adresy_192300083_0001.djvu

			pis poszczególnych branż 


(4 


Hotele i pensjonaty. 

\ullł'zejew
ki Piotr, Ś\v. Trójcy 14 
Horkenhagen Franciszek, Śniadeckich 21 
Boston, wl. St. Pankanin, Dworcowa 7 a, 
M> 340 
Brann) \Y olf, G1 
Bielawski Ignacy, Bel'liiiska 90, M 868 
Braune .Adolf, Gdatlska 134 
, 
Buhnowa \'larja, Dworcowa 31 
.:Bydgo
7.t'zanka", Stary R}nek 16/17 
Cwikliński Edward
 Gdańska l-i3 


"Gastronomja", Dworcowa 87 
"Grand Cafe." JagiellOl-łska, 12. 
 37U 
l\:aube Józef, Plac Piastowski 7 
Kucharski Tonlasz, GdailsR
 (iG 
Lnczyk J:Ul, Gdańska 15, 
 10tH 

Iiks Arno, Gdańslia 1G5 
l\lłynarc7.yk Jakóh, Gdailska 54 
.,Nowy Świat", Dworcowa Hj, .... 17(i7 
Primw; Hugo, Dolina 2, 
 44U 
,.Trocadero", Jagiello(H
ka 2
) 
,,\Viclkopolanka", Plac Teatralny 3, M 348 
Zwierz)'('ki Piotr, Dworcowa 73a 


Restauracje i wyszynki. 

\ndrzejewski Bronisła\v, Og-rodowa 1 
Andrzejewski Ib'11RCY, KrasiilSkieF,'o 10 
_\ndrzejewski Piotr, Św. Trójcy 14 
BahI' Gottlieh, Toruńska 11 
Bartz Karol, )[ardnkowskipgo G 
Beidatsch Edward, Gdańska 28 
Beker Ernest, Św. Trójcy 8!H 
Herllhard 'Hohert, Toruńska 139 
Bielicki Jan, Przyr7ecze 4 
Biskup Elźhieta, Koronowska ()1- 
Błaszak \'Tiktor, 
i(\nkie\yi('1
 
'ł 
Bła.szkiewirz l\1ichał, Św. Trójcy :3U 
Bohek \Vła 
Franke C. _r\., (
daJlska 19, 
 91 
Frejer Bolesław, Bocianowo 22 
Gera Jerzy,' (;d:niska 90 
(;ertz FraTl('iszek, .Jagicllo(l
ka :lO 
(;iedigk \Valenty, Kowy Hynek 10 
(; lapa Antoni, Bel'liilska 47 
(;Jadysz \Vincenty, Kujawska 5łi. 
Godzwon \Vładysław, \Yarszawsl{a lG 
(;ończ :Marjan. Jagicnoń
ka 33d 
Gordon Fł':łnciszek, PodgÓl11a 12 
(;orzyński Antoni, Pl. Piastowski 1 
Górecka Zofja, Fordońska 2!>'" 
(;ra1 Stanisław. Zbożowy H\'I1ck 1 
(;l'obel Emma, Dworcowa 6:J 
H ade no]c
ława., l\Ial'cinko\\"skip!{o 1/2 
] rammcr Alwine. 
owy RYIlPk 7 
JTallsner. Józef, Sohieskiego 7 
Heller Fryder)'k, Dworcowa 
5 


\
		

/adresy_192300084_0001.djvu

			Spis no
zc
ególnych branż 


jest -najstarsze i najwięcej rozszerzone 
pismo ,w m. Bydgoszczy i w okręgu 
nadnoteckim. Ogłoszenie w "Dzienniku 
Bydgoskim U ma dobry skutek. 


.. 


. 
ITinz Alek
. Nowoer AILert, llernardYllska 4 
Kipf Otton, I\:ujawska 5/G 
Klein Antoni, Zygm. '\.ugusta 10, 
. 1321- 
Kleinert Emil, \\Trocła wska 5 
Kłodzi(lSki Piotr, Grodzka. 15/16 
Knieszawski Bolesław, T01'll1't
ka (j,i 
Kocerka Teudor, Św. Trójcy 22 h. 
 974 
KU.law
ki 'Vin('enty, Fordoil:--ka 1 
l(olasiński Broni::;ła\\", Orła 4 
I\:olodziej Francis7ek, Ugory 24 
Konieczka Bl"Olli
ław, Lenartowkza 3 
K08mala Antoni, \Yal'sr.a\Yslut 10 
Kosma]a "Tojeie('h, 
Iatejki i 
Kotarska I.'elkja. 
lał'einkowskicgo 5 
I\:owa]ewski l\Iie('z) 
ła \\", TO.ł'lJil
lut. 173, 
KI'anse 'Vin('cnty, i\iedźwied7ia 2 
Krcklau 
\do]f, llerliilska. 9, M> 1735 
I\rupiilski Andrzej, Ponwi'ska !')9 
I\:ruger Karol, Gd
u1ska 77, 
 12()3 
I\:rzyżo\\"ska Zofja, l\:uja ",ska 56 
}\:uhowski Tomasz, So\viń:--kiego 4 
Kucharski _\lojzy, Berliil
ka 10H, 
, HH5 
Kucharski _'\.lojzy, J{ośeielna 1, 
 995 
Kujawski l\:azilnic1'1, Korueckiego '27, H 
Langner 'Yalenty, Pomorsl\:a 41 
Leśniowski Błażej, Pornoł'
ka 23 
Lewando\Yski II ug"on. Ford0l1ska 2
 
Lcwandowska Teofila. Berlillska 82 
Lulmszf'\\'ski .\Ikhnł. llieli('ka 13 
ł...achc('ki .Alek
ml(l(,ł., BerIi(lska 76 

larks 'Vilh.plm, !\o\\'odworska 30 

la.tel:ne Emi1jan. Sicnlieczek 

Jel1el' Jan. Pl. Piastowski 
. 

 lłu;) 
:\1ikulski J uljau. ,Ali. (;rottgCl'H l 

lile\Yi<'z "-ładysław, Jezuieka 7/8 
.\littelstiidt Otton. S(,llator
ka 4!> 
:\lłynal't'zyk JakólJ. Gdailska 5i 
:\Irozińska }\:larH, Zygm. 
\ugłłsta 21. 
' 
':!;-) 
:\Iuss Igna('y, PonlOł'
ka H. 
.:\liiHel. )larta. TOl'uilSka 137 
:r-
o\Yak ..\nfll'zej. Ja
lla 20 


- 125 1 


. 


- 


- 


IllfnnlK 
 
JKI 


m ll 'l l ' l lł III 1111 1111111 IIIlhlllJliI 
11111,,1:'1 "... ''''' ............" "" 'I' I 


!Ił 


lIlIIliliIIm 


InI 1I11111111lJ 


óS 


Opałka Paweł, Kujawska Dl, t!!4- 91 
Pałaszewski Jan J JagieHońska :16, M 1388 
Parzysz Jan, Jllila l(azimierza [" 
 'l 
Piehm Hudolf. Gdańska 75 d 
Piłat Józef. Iiujawska 63 
Piotro\\ ski Franciszek, 'Vełn. H)'nek 9, 

 1672 
J)okor
ki \Vład) sław, Chodkiewicza 34 
Pomcrenke Brunon, Pl. Poznański 3, M l
!łt) 
Hadle.. Paweł, \Varsz
nYska 24 
Hekh Ludwik, Gdańska 87 _, 
He
taura('ja "Szwa.icarska Dolina", ulica 
Mazurska 
Hestauracja "Pod L"łanem", Plac Poznailski 2 
wł. Feliks Bosiacki 
He""ald Ewa1d. Sowil'1skiego 7 
Hittler Iilm'a. Zbożowy R
nek 11 
Homansiewicz 
zymon, Herm. Frankego 4 
Buks Jan. Poznańska 1. 
 1306 
Hyhieka Florentyna, Berliliska 17 
Hzcru:;ka Julja, Parkowa 10 
SeheeJ'harth Albert, Toruilska 50 
Schwadtke Gr7egorz, Zhożowy Rynek '.! 
ł Sikorski Teodor, Św. Trójcy 20, ...., 974 
SiuehniI1ski 
\lfons, Z) gm. 
\ ug-usta 9 
Siuda ....\ugusta, Pomorska 2-1 
Skirzyński 
tefan, l\:ujawska 80 
Słowiński 'Vaelaw, Zygrn. 
\ngusta 18 
Sowillski Stanisław. D\\-orcowa 33 
Stachnik Brullon, BerJińska 90 
Stach nik Franciszek, I\:ujawska 40 

truensee Leokadja, Dworco\ya 5. H- 1636 
Su('h1and Hermam1, TortJilSka 52 
S7arafiI1ski }-\leksander, Podwale 16 

zrnelc Jan, S7czeeińska 7 
SZ}Ja.jda Franl'iszek, Sienkiewicza 41 
Szumitlski 
\leks, Łokietka 18 
Świstak Stanisław. Orła 48 
Twardowski AllJcrt, Parko\\ a 10 
Twardowski, \VI. Os\\'. Honke, Długa 12. 
M> 130 
TrzelJiato,,"ski Jozef, Saperów 20 
"-agner Pa\yeł, Pod Blanka.n1i 15 
\YalenC7tlk _\ndrzej, Sa1>erów 10 
\Y\,
darsld "-łady:-\ław, I\:lJ_iawska 27 
"'icllPrt JaJ\.ób, .(;rodzka 1
/13, 
 75 
"Ti
llie\\ ski Jan. J acko\Yskiego 13 
"Tłodal'('zak FrHneiszek. D\\-orco\\
a 3
 
".olbl'hhiger Augllste, Bl'd}uj::;de 
\Y
"so{'ki Stanisław. Jagie}]oilska 3f) 11 
Zielsdol'f J(onshłntyn, Boeianowo 15 a 
Ziemski 'Yłady
ła\\", Hcrm. Frankeg-o 8 
Ziółkip\\"icz 
\ntoni. Śniadeckich 18 
hiółko\Y
ld i 
ka.., Gdail
ka 19, 
 216 
Z l łle7yk Felij{s, Z
g-m. .\ngusta. 3 


I jo. 


" 


"c;: . ,. _0, \{ 0-. 


- 


. i 


- -  


. 


......
		

/adresy_192300085_0001.djvu

			bh 


. 
. 


Spis po,,;zczf':.!,btn\'ch l,r anż 
. 


t1onfekcja. 
[!][!][!][!][!1[!.I!E!J 
[!] 
[!][!][!][!] 

 6urloClJnla błaClJalóCIJ 
 

 C .. [!] 
[!] zesław Maleckl 
 
- [!] Wełnlanr A,nek 14. Tel. 1100. [!] 
[!][!](!J[!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!] 


, 


Artykuły męskie. 


Gcntienl
lll 'fhe \V. I\.aźlnicł"('J'ak, 
[o
to\\-a 3 


The Gentleman 
Właśc.: Wacłaro 
aźmierczak 
9TIogozyn orłykułóro m
skich 
Bydgoszcz.' ul. MostclOo nr. 3. 


Bielizna - fabryki i składy. 
Cohn Henryk ,,
Ierkur". Kościelna 1 .... 32& 
Dychtowicz Zygmunt, Jagiellońska 18, 
H 736 
.,GentJeman The" \V. I\:aźmierczak, :l\Iosto- 
wa 3 
I [as1je 
laI1H. Jagielloń
ka 7 
:Scharmach Juljusz, Kościelna 7 


Domy towarowe. 
Chudziński i A!aciejewski, Gdańska, M' :
54 
Dom Konfekcyjny, T. A.
 Stary Bynei{ 
:t
u 

. 1076. 231 
Kurzydłowski Stefan, Promenada 4:!. 
 
Siuchniilski :Mieczysław, St.ary Rynek 3, 
...., 123 
Sowiński \Vojciech, Gdallslia 38, ....- 1:?C5 


. 


Dywany i firanki. 
Ch uiliiI1Ski i l\lacie jewsJd. G d a.il ska , ... 3Gq. 
Dom Konfekcyjny T. 
\, Stary llynek 23/26, 
M 1076. 231 
Jf'ode, Gdań
ka J39, ł-ł 14-i9 


. 


Fabryka fartuchów. 
j{alnieński \Yładyslaw i Ska, St. Hyneh 1(;/17 I 

 1390 


Hurtownie bławatów. 
St. Bana
zRk i Ska., Towarzystwo dla Pr7.e- 
Illysłu i Handlu z o. [J., Cieszko\Vskiego :!. 

 1304 


v- ,.' .,.. ".......... 
St. Banaszak i S-ka I 
Tomarzystmo dl 
 Przemysłu i Handlu z o. 
: 
ul. Cleszkoltiskiego 2. Tel. 130... 


II ll1:to\vnia TowalóW \\,łóknistych 
biec'ki, Stary TIynek 2, .... 1
;3 
1\la.tecki Czesław, "ełniany Hyuek 14, 

 710U 


H. Sto- lay Leon, Stary Hynek 28, 1763 
DOM HURTU 
LEON MAY 
BYDGOSZC:Z, STARY RYNEK 28 
I Telefon 1763 
BLA W A TY - Spec. SUKNA. 
I 
Konfekcja damska i mody. 
Borys Czesław, Piac Teatralny 4, M 708 
Chud7iilski i 
Ia.eiejewski, G daiiska , 
 3:)4 
Cyrus Bonifacy, Gdańska 155, M> 1q.33 
Dom Konfekcyjny, Stmy Rynek 23/26, 
.
 107G 231 
, 
Formanowicz i Kowalski i Ska.. Stary Hy- 
nek 4 


.._-_..
--=--
 -----.. 
. . 
. . . 
I Specjolnv mOgDZvn konfekcji domskiej I 
,1.K.formanowi[l, Kowal!ki i 
 -kO I 
I BYDGOSZCŻ, Stary Rynek 4. Tel. 1387.1 
. . 
. . 
.._.-_---
------ .. 


(
unther :\linna, (;uaI1slia q.() · 
Ebenstaedt "'iI helm "l\lercedes". .:Ylo::ito\\"a 
nr. 2 
Ja
zkowski i Ska., Stary Hynck 29, W 7q.7 
J\.lawon Fl.a.ncbzek, Jagiclloilska 47 
ł\o\Val
ki, Formanowicz i SkaJ.- Stary Rynek 
Lamprccht \rthur, Dworcowa 73a 
l1us7.kowscy Eligju
z i Zofja. (;(lańska 163, 

zoffer Celestyn, (;dań
ka 141 
Szulc Łucjan, DłlJ
a OJ 


Magazvn konfekcyjny 
LucJana Szulca. ul. Dłu2a 65. 


ŚwietJik Ludwika, Długa 20 
Weigt TadclIsr., S
pitallla l/
		

/adresy_192300086_0001.djvu

			67 


Spis poszczcgÓln ych br anż 


--> 
I 


Magazyny mód. 
Chudziilski i Madejpwski, (;dailska, 
 3i)4 
Cy HIS Bonifacy, Cdańska t5f), M 14:
3 
Dorn l\onfek('yjny, Stary 23!2(j, ;.t 107li i 2;31 
Siuchniński .Mieczysław, St. Hynek 3, 
 1
:3 
Tr[(wieka Katarzyna, Gdailska 137 


Pracownie i składy gorsetów. 
Kletke Ella i Franz, GdallHka H;
 
:'\tlumann \V. i (;., (;daiIHka lH 


Towary krótkie. 
Bibiecka Agnieszka, Pomorska 28 
Bonnehel'ger Anna., Gdańskit 1 
Brzowski Honlan, Sw. Jańska tO 
Burchardi Gel'tnł(la Anna, Zhożowy H}:- 
l.lek 2 a 
l3uss.e 10a, \\T}:soka t2 
Czarnecki .Bronisław, Gdańska lH 
Czochański Antoni, Nakielska 14 
EgeI' Hudolf, Długa :>0 
FengIer Marja, \Vełniany Bynek 11 
Friedrich Jan, Jagiellońska 39 
Głazik Bolesław, Gdańska 8, M i2G8 
(;oliiu;ki i Ska. S., Petersona 10 
{;ro('howska Helena, Proll1enada 1 
Gurzyński Stanisław, Hadawicka 8 
Hamann \'.i1hplmina, Poznańska 34- 
lIerzberg \Vanda, Szubiilska 8 
Jaeckel Gertruda, Zduny 'l 
Jankowski St
nisła\v, Gdailska 3 
Kaczmarek :Mieczysław, Dworcowa 7' a 
I\H.sprzak i Stalmy, Długa 41 
K
dzier
ki Stanisła"., Cdaiisk8 34 
l\:iedro\Vska, wdowa, Długa 4H 
Konczal 'Valentyna, Urła 7 
Kośmieja Anto
i. Gdańska. 75 h 
I\l'iese Emma, 
w. Trójcy lG 
"Lemail
ki Leon, lIetmailska 27 
Lesz Jml, Ber1iiłska 14 
Le
'andowski Ja.n, \Vełnian) Hynek 1;) 
Lewin Feliks, "OI1l'Ót", Podwale 20 
.:\lalak Leokadja, l\lostol\"a 9 
Modrów .\1Jna, Sienkiewicr.,a 30 
\lorgenstel"l1 i Ska., Dworcowa 88, 
 171;
 
J\lotz K
ll ol, BatOl'Qgo 1 

li.i lJer Stanisław, (
dallska 47 

lllthke Franciszek, Sienkie\\ icZ-:ł 25 
N'ickel Pau1ine, Poz.nanska 7 
:"Jowa.kowski i George, (;dańska WO 
I\u\\"ako\\"ska ,Marja, KroI. Jadwigi Hi 
Panczek Olga, Gdluiska ;>0 
ł 'iotr owski Kazimierz, Poznailska 29 
Poć\\'iardow
ki i Ska., Stanisław, 
Długa 
(), ....' 10ft! 
Haddatz l\larja. BerliiH
ka H 
Heinert ..\doIf, Poznańska 1 
S('harnlPr Edward, Gda.liska 133 
SieweJ.t C., \VI. Stanisła,," .Jałlko\\'
ki, Gd:1J.l- 
ska 3, 
Siu('hniilska Stanisława, \Vetn, H\'nek 8 
Śniegocki Franciszek, DWol'('O\
a 18 d 
Spirhajo\\3. (
ertrnoa, l\akielska 11 
Stpin Eł11St. Heł'1iil-;lu
 US 
Ś\\ idcrsJia \fa f'ja, PL POZłl:i "ł
ki 4 


Szkotnicki Staniiław, Bel'lińska, 22 
S7.melter i \Vesołowski, Stary Rynek lU, 
M' 257 
Szulc \V ojciech, Dworcowa 7i> 
Tobolt :\latylde, Poznańska 27 
Tomalak Franciszek, Dworcowa 89 
Tomaszewski AlfonS', Śniade('kich 2/1- 
\Voźniak-Lisiecki, Poniato\\"skiego 9 
\Yetzker Eugenie, \Vełniany HYIWk H 


Wyroby włókniste i konfekcja. 
.\jfer Leon, Długa 33, 
 1700 
A 1ferowa 1\Iarja, Śniadeckich 21 \ 
Bromhm'g Tiszel, ,,'Vłóknik", Długa :)2, 
w 1451 
Chudziński Franciszek, Stary nyn
k. 7, 

 187 
Chudzlllski i l\Iaciejewski, Gdailska 10/1
, 
H 357 i 338 
Chudziński i Ska. \Val., Herm. Frankego l. 
Cyrus Bonifacy, Gda.ńska 155, 
 l-i-:ł3 
r.crscheJt Leopold, Gdańska :':i 
DziurJa 'Vładysław, Pl. Teatra]H
. ;J, :\10- 
sto"\nt 5, 
 390 
Ellde 
Iaks i Hoffmann \Yilh.
l'n. Dh;ga 17 
Fi.irstenburg Bronisła,,-, DJuga f)9 
., 
Genulrtowski !\Iarceli, PornOł :::,.iGl f; 
(
}asenap Leopold, Długa 54 
Goetz Dawid, Stary Rynek 18 
Bahich Jan, :Most{)wa 4 
I I eidner Jan, Dworco"\ya 3 
Hirsz l\Iarja, Gdailska 22 
IIoffmann Gustaw, Dworcowa R;? 
HiiLschmann Alfred, 1\lostow:1 G 
Jankowski Bolesła\\-, Stary Hynek ::7 
J asse Salomon, Batorego 5 
J cnde Adolf Oskar, Gdańska 1G5, ..... 1.1-::) 
Kaczko Salomon, GdaI1ska 7, ...' 1GOO 
Katryńska i Ska., Jan, Dworcowa lR e 
I\:aźmierczak 'Yacław, 
Iostowa 3 
I\:entzcr i Ska., Tadeusz, Długa 23, H 12(; 
Ko(,zol'owski i Sks., \Vincenty, (
d:ł1h;ku :t 

 lG22 ' 
 
I\oseda \nna, Śniadeckich 22 
I{owalewski Jan, Gdańska. 13, ..... 
81 
I\:utschke Gotthard, Gdańska 4 
Lewandowsld i Sk.c'l., Homan, Gdaliska 8 
Lilwrmann Dawid, Stary Rynek 18 
Lisiecki Józef, I\icdźwiedzia 8 
Marciniak Piotr, Zbożowy Rynek 9 
 
1Iatecki Czesław, "-ełn. Rynek 14, 
 11(11) 
l\łirants i Ska., Luis. Długa 38 
:\losiek \Vo1f i I\:anał. D\vorcowa lB 
:X
ymann Ludwik, Dworcowa flO, 
 1300 
Xeum
nn ..\doJf, 
Iosto'''a G . 
Orenbach i Kreuner fzp:!or, Długa ()() 
Pauls I\arol, Stary Hynek 8. M t7'SL 
I\aiter 'Va<'ław, Dworcowa 73 
BoH 'Yilhelm, GdaIl.ska 5, ł-ł> l

7'n 
Htlnkawitz \Valerja, Długa 54. 
Schmolke 1faks, Jezuicka 3 
Schreiter Otton, Gdallska 164 
Simon Leopo]d
 Batorego 1 
"Skład Bławatów" ".1. JÓ7ef PetzoJcI l Pa- 
W(:lł LiermanJ1, Pozllailska 32 
Sohipski Fe 1ih
, Śniadeckich ,

 a
		

/adresy_192300087_0001.djvu

			6Ś pis ooszczegAlnych brartż 

 -- - 


Stobiceki HOlnan, Stal"} Rynck 2, M 123 
Tłusty Adam, Gdailska 157 
Towarzystwo przemysł. hand1. "Polon L \ Pl. 
Teatralny 4, 
 729 
Towarzystwo pr7emysł. hanu1. ,,'Vnlkau'\ 
Podwale 
O, 
 84t 
Turlik Ronlan, Gdańska 21 
\Vardacki i Łysk
\Va, DWOlcowa 17 
,.\Varsztaty Kilimkarskic" \VI. Klara Hpg('n- 
hrN'htÓ\\ na. Orła 1:V14, M> 7U4 


. 


"Teigt Tadeusz, Szpitalna 1/2 
Ziemski Auam. (;daliska 21 
Ziętak ,\polinary, 
lostowa ,{. 
ZWf'ininger l\1aks, (;dańska 1 


Wytwornia kołder i bielizny. 
n1Jszk
)\'"sey E. i Z., (;dańska 163, 
 H1'
 


. Maszyny - żelazo. 


Fab{yka kabli i drutów elelttrycznyclt. 
"I'\abel Polski L ' T. A., Fordof1ska 42, M 12'2:> 
Fabryki maszyn. , 
\Ya.lenty Domailski, Dworcowa 31, H 943 
Eherhal:dt F' f Św. Trójcy 2, M> 74 
Fiebrandt i Ska.. Berliilska, M> 182, 185 i 186 
Korth Brunon, Kordcckiego 7/10, ,..., 3G2 
I\:ra.usc Henryk. Jagielloilska 35 c, .... 1G3 
Lewandowicz I\:ollst.. Chwyto\Vo 13, M 980 
Lloyd Bydgoski, Fordońska 40 
J .(}llnert Hermann. Jenerała Bema 10, 
H 461 . 
Słomski Jan, Dworcowa 70/71, W 1442 
"TTnia H , Zjednoczenie Fabryki 1\Jaszyn, T. \. 
Oddz. C. Blumwe i Syn, l\akiebka 21-, 
H 10 i 21 
Za rewirz A leksander, Promenada 1 


Fabryka moterów elektr. i gazowych. 
.,Bemi' L T. z o. p., Św,. Trójcy 10. M> 741 
Heeke August, Dworcowa 4, Mo 788 
. 


.. 
Fabryka pilników. 
Froh1i('h Hobert, Nowy Rynek 3. 
(
1 anobs i I\:ozłowski, ,Marcinkowskiego 
M 292 


7/8. 


Fabryki wyrobów metalowych. 
Bloch Franeiszek, Śniadeckich 47-47a, 
 9G1 
Ekert Edward, Nnwodworska 17, 
,.Fema" T. ..\. \Vielkopolska Falwyka \Vy- 
robów 
Ieta]owrch, Dr. Emila "Tarmit'l- I' 
skieg-o 6, W 821 
GI'USS \Vładysław, Garhary 10. 
J\:retschmer I\.arol, Pomorska 9, 
I\rzywiedz Aleksander, Błonia 8, 
. 
.

...
) 
 
,- "Pro'dmetal" : 
. 
mełaloroo fobryka mosoroej produkc. ". 
. 
. CArmotury do pary i mody, odleroy me- · 
tolorne i biołe mełale do łożysk · 
Rleksander I1rzyroiec 
.' . 
t: 1
=

r
":
JJ 


I 1\\Yieri(lski Kazinlierz, Dworco,nl 17, ł-+ 13'20, 
1389 i 810 
t ' 

 -I -i I I I I 1 -1- 1 I 1 1 -1-1- 1 1 I I 1 I 
 
1 I 

 ( 
ł Kazimierz K
leciński ł 
I ul. Dworcowa nr. 17. I 
T _ _ I . 
T Telefonj 1320, 1
89, 810. 
"I . i 

-I 
 I 1 1 I I I-J -"'" 1 I I -... ...- 1 I I I 
 Ie{'h. Fahr. \Vyr. l\Ietalo,,"ych, Bronis1aw 
Pro'uszewski, TOl'lll-łska 179. H 1n:r. 
Sporny Jan, Promenada 27, 
Suligowski i Ska., Toruilska 179, 
Szulc Hohert, Dworcowa 83, 
\Valtrowski \Vacław, Zduny 15, 


... 


Telefon 1913 I,ISKRA II P.K.O.204224 
Fabryka wyrobów metalowych 
WACŁAW WALTROWSKI :-: BYDGOSZCZ 
ulica Zduny 15 
Specjalność: Okucia meblowe, zamki, za- 
meczki do tek. 


Za,,;itaj Józef, Dworcowa (jG, ł-t 17l;) 
. 


Maszyny, składy i wyroby żelame. 
Eherhard F., Św. Trójcy 2, M 74 
I
łoss Francbzek, Gdmi.ska 1}7, W 1(i
3 
Le""andowiez I\:onst., Chwytowo 13. 

 HXO 
Hadoszewski i Zimny. (;dailska 132, i)oo4 1;-) n;; 
Hamme HI'ada, Ś,,-. Tl'ójey 14 h, O!+ 7B 
Sehcnk \VilJy, Jagie]]o(lska 35£1, .... 1014 
Siw('zyilski Fran<'iszek, (;(bU1Ska 40, :)004 2HO 
Słomsld Jan, Dworcowa 70/71, M' 111:-1.2 
SzynH.r...ak .Józef, Dworcowa 8-1-, Mo 1 ł
'.! 
Zakier
ki Paweł. (;dailska :>4 
Zawitaj Józef, Dworcowa ()G, 
-ł' 171:) 
Zirnmermann Maks, .Jagielloilskn 37 


Maszyny do pisania. 
]\;(H'drnall1ł ]":Hl'ol, G<1m'\sl	
			

/adresy_192300088_0001.djvu

			Spis poszczególnych bra n 
 


OkIitz Wilhelm, StaIj Rynek 14, 
 207 
.,Polhurt", Gdańska 149. c... 438 
Rochowski B., Zduny 15, 
 1913 
Zieliński Stefan, śniadeckich 41, M> 744 


· Maszyny do szycia. 
J ahr lOara, Jagiellońska 60, 00!04 1525 
Kauch_ }1'ranciszek, Gdal'iska 152 
Ok1itz Wilhelm, Stary Rynek 14, 
 207 
Hosenkranz Otto, Długa 5, ...... 1467 
Singer i Skd., Stary Ryńek 15 
Rowery. 
J ahr Elllest, D\vorcowa 18 b, M' 152::> 
.Tahr Klara., Jagiellońska 60 
Kauch Franciszek, Gdańska 152 
Knioła Franciszek, D\vol"cowa 7G 
Krause \Vincenty. Długa 50, 
 £).18 
Ok1itz \Vilhelm, Stary Rynek 14, 
 207 
Pankratz Otton, Dworcowa 8 
Hosenkranz Otton, Długa 5 
Selman Eryk, Berlińska 89 
Smoczyk 'Vacła,v, Pl. Poznaf1ski 2 " 
Świtalski Józef, Pbznal1ska 5 
Świtalski Stanisław, Poznai1ska 6 
Tomow 'Vilhelm. Dworcowa 18 d, 
 
67 
'Yylęgała Józef, BerHńska 103 
'Yylęgała Józef, Dworcowa 94, H 1275 
Oleje i smary do maszyn. 
-Fiałek i TIeszka, 20 Stycznia 27, w 725 
J\hi.ller 'ViJhelm, Dworcowa 66 

Ililler Emi1. Dworcowa 61. 
 688 
Schehrsrhmidt i Hoffmann, D,vorcowa 57 a, 
M> 1940 
Szmidt EmiL Dworcowa 93 a, w 288 


69 


lnż. Tułacz i \\iojt
 ga, Długa. 3(;, M 1277 
'Vagner 
laks, Aleje l\lickiewicz.a 1, W 120 
'Yiese Otton, Dworcowa 55, 
 459 
Ziegler Ferdynand i Ska., Dworcowa 9:), 

 24 


Wyroby żelame. 
Kollwitz Adolf, T. ..\.., Chodkiewicza 18/24, 
*- 453, 454 i 455 
St. Kraszewski, inż., Zamojskiego 23 . 
:Mechaniczna Fabryka 'Vyrobów l\letalo- 
wvch, Br. Paruszewski, ToruIlska 117 
'Vieikopobka Fabryka wyrohów żelaznych, 
\VI. Józef Kawczyński. Dworcowa 90 


Handle żelaza. 
Bleja ..\ntoni, Długa 15 i Szpitalna 2. 
ł!+ 110G 
Grabowski Bronisław. Błonia 1, ł-4 134 
Kollwitz Lud\vik, T. Prz. H., Kowy Rynek l 
H 4;)3 
Kurnik - Heymann, Długa 25. H 1583 
I\Iusolff Juljusz, Gdallska 6, 
 26 
Neuman Otton, Niedźwiedzia 1 
Kiedbalski Czesław. l\lostowa 11. 1)004> 1:)78 
Rautenbel'g nI. i Ska., Jag-iellollska 11, 
hl> 1430 
Schwabe Gusta w, Berlińska 97 
Sosnowski Ludwik, Śniadeckich 43, ... 1'i07 
Starek Karol, Gdańską 42 
Rtohiecki Bronisław, Dłu
a 22, 
 346 
Tobbicke Ryszard, Dworcowa 96 . 
Volkmann \Yilhelm, \Vełn. Rynek 516 
Zandereit Alwine, Berlińska 6 
Zawitaj Jozef, DWQl'co\\ a 69, H> 1715 


Dział medyczny. 


Akuszerki. 
Bettvna 
Iaria. Jackowsldego 14/15 
Chamska .ł.\ntonilla, Siemiradzkieg-o 9 
Chrzanowska Teresa, Petersona 14, 
Czarnoleska Anna. Bełzka 34 b 
Dettlaff \Valerja, Pomorska 20 
G-arska Emilja. Dworcowa 67' 
G-atza 'Veronika. GdaIiska 36, 

riffkowska Franeiszka, Dług-a 5 
J ózefowirz 1\lar.1a, 'Yincenteg-o Pola 9 
'Kasprowicz AnIela, Bart. (-;ło\varkiego 102 
J\:owalska Augusta, Przyrzecze 20 
I\:rólska 
Iic halina, (;dańska 25 
Obierska Juljanna. 'Vile11ska 12 
PohJmann Anna, PoznaI'i.ska 16 
Przybyłowska .Joanna, Berlińska 18 
'Reinke l\finna, Łokietka 2 a 
Hvba Stanisła.wa, .Gdańska 42 
Hzanna Ewa. 'Via t rakowa: 15 
Schwahn Ida. \Velniany Rynek 19 
'Skocka Teofila. ŚJaska 2 
Skubińska Rozalja: NM.kiel
ka 17 

znhertowska l\-Iarta. Orła 29 
"l'yIińSka Angelika, I\:uj
\vska 21 


'Veidemann Pl"owidencja. Xakielska !) 
\Viśnie\\"ska 'Yładysława, - Berl
ka 7 
Zabłocka Petronela. Jagiel1oń
ka 35 h 
Zordyk Franciszka, Bocianowo 9 


Apteki. 
Czellliak Stefan, Śniade('kich 2
, 
Jacoll 
\lfred: Cdań
ka 5. 
Lacknpl" :\Iarjan, Gdailska' 19. 
Hadecki '\-iktor, Dworcowa 74. 
Rochon Igna('
, 
iedźwiedzia G. 
Rybicki Zdzisław. Stary RynE!k 14. 
D i.. Tonn Leonard, Berliliska 100. ł'!!f: 191, 
\YaJiht Hipolit, Gdailska 39. 


Artykuły techniczno-sanitarne. 
Kemnitz Edmund, Dworco,ya 22/23. 


. 
Bandarzyści i składy przyborów opatrunko- 
wych. 
Gutzeit i Braun. Gdań
h.a 5, M' 1191.
		

/adresy_192300089_0001.djvu

			Sois o(')śzczególnych branż 


70 


Drogerje. 
Bogacz Franciszek, Dworcowa 3
, ... 1287 
Bożeński Stefan, Gdańska. 23 
Braun Rudolf, Śniadeckich 23 
Braun Ryszard, Śniadeckich 23 
BuzaJski Michał. Berlińska 96 
f'rebauer :\Iaks, Ska., JagielJońska 15 
Gluma Józef
 Dworcowa 19. H 770 
GundJach Hugon, Poznańska 4. t!!!ł> 1'333 
Heydemann \VilheJm, Gdańska 20, ..
 9-' 
Janicki Henryk, Gdańska 31/32 
Ka.źmierski Brunon, Gdańska 5 
I{iedrowski Bolesław, Długa 64, filja: 
lo- 
stowa 3, *- 1396 . 
Kindermann Leon. NakieJska 83 
Kopczyński Czesław, Śniadeckich 42 a 
I{otlęga Ignacy, D\vorcowa 13 
I.e,vandowski Ant. Bot, Długa 41, *- 311 
Alałkowski Bolesław. Zbożowy Rynek 3 
Matuszewski Stanisław, Gdańska 48 

y
zkowski Józef.. .stary Rynek 5/6 
Nowicki Wiktor, KróJ. .Jadwigi 15 
Stark Mieczysław, GdaI1ska 48 
Sławińska Kazimiera, Jagiellońska, 
 134-i 
Świetlik Leonard. Pomorska 18 
Sziefelbein JuJjusz, Bocianowo 1 
Tomaszewski BoJesław. Berlińska 14, W 947 
Dr. Tonn Leonard. Berlińska 106. t!4 191 
'Va1ter 1Iaks, Gdańska 37. 
 906 


.. 


ł 


Fabryki wyrob6w apteczno-drogeryjnych. 
..Hadroga", Matejki 1. 
 136. 278 
..Sanator", Jagiellońska 55. 
 1695 


PierW'sza Polska Fabryka 
Chesniczno- Sanator 
Farsnaceut. 
Specjalna ""'7t-,w6rnła 6rodk6'W' 
I pr&3"rz Iłdó'W -,wete1l"7na1l"7JD3"cb 
Magistra T. ParaskoW'icz. 


HomeopacI. 
Kasprzak T., Dworcowa 31 b 
Sęko,vski, uJ. Gdańska 147 


X'Jlielnie. 
Franke C. A., Ad. Czartoryskiego 6 
G Jiński i Szymanowski, Dworco,va 49 
. 


Lekarze
 
Dr. Bader Henryk, Gdańska 22, w 1743 
Dr. Bahr Paweł. Gdańska 151, 
. 1361 
Dr. Biziel Jan, Cieszkowskiego 20, ł!+ 1266 
Dr. Brunk Albert. tajny radca san. specjali- 
sta gardła, oczy _ i uszy, Jagiellońska 15, 

 1477 . 
Dr. C7Aplewski Antoni, Zbożowy Rynek 2a 

 889 
Dr. Czal:nowski 'Vładysła \\', Długa 36 


Dr. Dietz Hermann, Gdańska 123, 
 189, 
Dr. Dobak Stanisław, specj. chorób skor- 
nych, Gdańska 8 .. r:' 
Dr. Dziembo\\"ski Zrgmunt, Snladecklch a..!
 
... 1526 

 Dr. Eckert Alfred, Berlińska 98. ł!+ 1832 
I Dr. Fryczyński Bronisław, Dworcowa 3tb 
Dr. GintyUo Witold, ulica Cieszkowskiego 3,. 
Dr. Gliński Jerzy, Al. Mickiewicza 11, 
 882 


.. 


. 


D r. J. Gliń.ski. 
choroby kobiece, chirurgja, akuszerja 
Prywatna KLINIKI\ dla kobiet. 
Telefon 882. BJdgo..cz Telefon 882. 
III. 20 SIJcznla 20 r. (Goethego) nr. 34. 


'Dr. Goerl Hugon, Gdańska 5, ł!+ 1416 
Dr. Gordon, Nakielska 76a . . 
Dr. Górski, lekarz powiatowy, ul. 20 stYCznIa. 
nr. 10. 
 1365 
Dr. Hall Aleksander, Śniadeckich 43a 
Dr. Hecht. Gam
a 5, 
 1660 
Dr. Idaszewski Aleksander, specjał. chorob 
wewn., Jagiellońska 14 
Dr. Ka wczyńs15i, specj. chorób ner\vowych p 
. Ig. Paderewskiego 32, 9-11, 4-5, M 74
 
Dr. Kantak Jan, specj. "Uszu, gardła i nosa,. 
Gdańska 8, O!+ 1142 
Dr. Kowalski Stefan, Śniadeckich 41 
Dr. Król Jan. specj. chorób wewn. i nerw.,. 
właśc. kliniki prywatnej, Pla.c Wolności 5,. 

 1910 


Klinika prywatna chorób wewn. i nerwowych. 
D J K . I PL. WOLNOŚCI 5. 
r. ans ro 8. Telefon nr. 1910. 
Instytut Roentgena do badania i leczenia.. 
Gabinet elektrofizykalny 
(g6rskle słońce. galwanizacJa., faradyzacja. 
endoskopja, dlatermja. elektrokardiograf ja ltd.) 
Laboratorjum chemiczno - mikroskopijne. 
Godz. przyj.: codz. 9-11 I popoI. 4-5 z wYJątk. niedz. 
Pryw.tne mleszk. Piotra Skargi l. Telefon 1910. 


Dr. Leissner Ernst. 
niadeckich 17, W 1728 
Dr. Linsker, Wełniany Rynek 13, 
 1058 
Dr. Maryński, sp
jaIista chorób kobiecych,. 
Jagiellońska 65/66, 
 773 
Dr. Meyer Oswald. Gdailska 24, W 1568 
Dr. Neugebauer Gustaw. specjalista ch..;rób 
kobiecych, Petersona 15 
Dr. NowkuilSki Tadeusz, Al. Mickie\\ icza G 
Dr. Nowiński Antoni, Zamojskiego 22, 

 1432 
Dr. Obiński Marjan, I{ołłątaja 5, 
 12:.?O 
Dr. Piórek Władysław, Jagiellońska 8, 

 1508 
Dr. Queissner. Zduny 14. 
 1380 
Dr. Reinsdorff Feliks, St. Rynek 14, t!!t 1663 
Dr. SChendM EHmar, Gdańska 149, 
 1
 
Dr. Sentkowski Bolesław, Instytut prz)"rod- 
niczo-Ieczniczy, 'Pl. \Volności 1 
Dr. Siegert. J agieJlońska 60, t!+ 956 
Dr. Siemiątkowski, Star)
 Rynek. 15, 
 743
		

/adresy_192300090_0001.djvu

			Spis poszczególnvch bran:; 


71 


Te
hnicy-Dentyści: 
\ndrzejewski \Vacław. Śniadeckich 56 
Biskupska Janina, Sienkie\\icza 6 
Bowski Paweł, :Mostowa 10, 
 .31 
Budzbanowska Franciszka, Dworcowa 93 
Czarnecka Joanna, Pomorska 17 
Duszyilska Józefa, Śniadeckich 20 
Fojucik Zygmunt, Długa 21, 
Gąsiorowski Bruno, Poznańska 34 
Gintyłło Stanisław, Konarskiego 3 
Gozimirski Józef, Długa 41, t!!f> 1312 

 I Hudzicki Stanisła\v, Św. Trójcy 5 
I Iwicki Teodor, Jagiellońska 12 
1fako",'.1f'("ki Paweł, DWOlvowa 18 h 

fatem Hugo,. Berlińska 104 

Iatem \Vilhelm, Gdailska 21 
:Mo::;lt
r H(jrota, Gdallska °tj7 
Narings Józef, :\Iatejki 5 a 

eudek Loepold, Św. Trojcy 22 a 
Palm Zuzanna. Gdańska 16/17 
Petryko\vski Stanisław', 
niadecidctJ. 41 
S('n
er 
\ugust, Długa ::iG 
Seng-er Aug-usta, D\vorcowa 13 
Sochaczewski Salo, 
Iosto\Ya 5. M 1237 
Ulm Antoni, Św. .Jańska '2t I 
\\Tąsikowski Piotr. Plac "Volnosri 2, ..... 12.17 
'Yróblewska Zof.i.a. Jagielloilska 49 
Zbychorski Stanisła\y, Gdaf1ska 142 


Dr. Soboczyński Ed\\iard. Zdun
 1 (róg Po- 
morskiej). 
 1103 


. 
O "
o"""o"n
nn"n""n

""

"no 
8 pr. Edward Soboczyński, 
 
c Zd uny 1 I p. (narotnik PomorskieJ} 
 
C Telefon 1103. 
 
C Spec.: chorób nosa, uszu i gardła. O 

 Godziny przYJęć: od 10-12 I od 4-5 .. 
 
COOOUuUOwOOU
uOYOUOOvOo
ouuaCO 


.. 


Dr. Stefan Świątecki, lekarz spec.ialista cho- 
rób wenerycznych, płciow
 ch i skórnych, 
Gdańska 159 - 
Dr. Szenic 
larjan, Chrohrego 2 , 
Dr. Szubert Tadeusz, choroby skórne i }Jłcio- 
we, Dworco\va 93, 
 1288 
Dr. Szulc Erich. Berlińska 99 
Dr. Szymanowski Kazimierz, Gdailska 5. 
M" 1122 
Dr. Szymailski Jan, Gdańska 35, 
 421 


.....- 
I Dr. Szymański Jan 
mieszkanie pr,małne Gdańska 3
. 
I Zakład elektrokqpielomolecznlczy 
Gdańska 19. Telefon "'21. 
..... .-- 


.. 


Dl'. '.\ i]d
, Orła 1
 
Dl'. Ziętak ""łady sław, Śniadeckic
.1 56 


Lecmice. 
!(linika prywatna chorób wewn. i nerw. 
Dr. J{róla, PJac \'" olności 5. W 1910 
]{linika Niemowląt. PJac. Kościeleckich, 
M> 9.15 , 
Klinika Dr. QueiSSllf'ra. Zduny 14. :)04 13
O 
Dr. Król Jan, instytut Hoentgena. Plac \Vol- 
ności 5, 
 1910 
Lecznica l\Iiejska. Gdallska 167. 
 639 
Lecznica Powiatowa. Senatorska 75 
l\Iiejska klinika dla kobiet. Gdańska 4 
Prywatn":l klinika dJa kobiet Dr. Gliilskiego. 
20 Stycznia 34. 
 882 
Dr. 
zymailskj .Tan. zakład leczniczy, Cdall- 
ska 19. c-ł> 421 
"Zakład Św. Florjana., Św. Florjana 13, 

 1394 


Lekarze-dentyści. 
Związek: Grupa byd
oska. 
Dr. Brzeski Jan, Gdańska 23, M> 1530 
Dobrowolski Adam, Jagielloilska 65/66 (rog 
Placu Teatralnego). 
 1466 
Dr. Goldbarth Rudolf, Gdańska 165, w ril
 
Dr. Goldbarth Artur, Gdańska 165 
Kieżuń- Thieme NIarja, Libelta 12 
Lewandowski Stanisła,v. Dworcowa 95 
Dr. :MieJcarzewicz, Dworcowa 3. 
 998 
Pyszkowski Michał. Gdailska 25. 
 614 

witała Idzi, Ja
iellońska 18, W 1541 


Dr. med. Giżycki, Plac Teatralny - Jagiel- 
lońska 17, 
 429 


Dr. med. Giłvcki. Lekarz-dent. 
Jagiellońska 17, pl:Tealralny. Telefon 429. 
Lekarz - specjalista 
b
.:r
b


 
Specjalność; leczenie zębów, złote 
korony i mostki, stuczne zęby, 
chirurgja jamy ustnej i szczęki. :-: 
God/in)' przYJęć: od 9-12 i od 3-6. 


, 


Optycy. 
}\Ieyer Oskar, Gdailsk'a 15 
Zakaszewski Stani
;ław, Gdańska 7, :}-t 1099 


Szlifiernia i towary chirurgiczne. 
Zaist Antoni, Grodzka 22 


I Skład przyborów dentystycmych. 
I Zalzman.n Bracia "Polonais", Gdanska 161: 
ł 
t 
l 


Zakład artykułów chirurgicznych. 
\Yilk Klara, Gdailska 159 


Zakład Ortopedyczny. 
Filipiak i KiciilSki. 
niadeckich .54, ł-+ t.O
5  


, , 


Zakład Roentgena. 
Dr. Jana KróJa, Pl. \Volności 5. w 1910
		

/adresy_192300091_0001.djvu

			-? 
i.... 


SP1
 poszczeg61nych branż 


Opał. 


Opal. 
St.. Banaszak i Ska.. Towarzystwo dla }")rze- 
mysłu i Handlu z o. p., ul. Cieszkowskiegn 
nr. 2, 
 1304 


. 


St. Banaszak i S"ka 
Tomarzyslmo dla Przemysłu i Handlu zoo p. 
ul. Cleszkomskiego 2. Tel. 130... 


Bandurski Bronisław, I\:anałowa 4 
Bohm Gottlieb, Berlińska 11, 
 1744 
"Carboń H T. z o. p., Pod Blankami 16 
de Corde i Ska. 
Iarjan, Józef Siemiaszko. 
Pl. Poznański 1 
Deco\,"ski Józef, Gdańska 111, W 230 
Gapiilski Józef i Ska., Dworcowa 19 d 
L. J. Gburczyk, Pomorska 65. 
 1135 
Gie
er Emilje, Poznańska 25, 
 1317 
Halagiera Józef, Kujawska 12 
Harhvig C.
 T. A., Bernardytlska 5 
Henke FryderYI1, Nowodworska 7, ł-+ .190 
Hoffmann Eug-enjusz, Zamojskiego 2/3 
Haner Henryk, Herm. Frankego 9 . 
Jarmuż i Ska. \Vacław, PL Kościeleckich 2 
Jeske EwaId, Berlińska 96, H 1776 
I\:antor \vęglowy, Jagiellońska 46f.t7! 
.... 12 i 13  Kantor t11e2101lJv 
 
3aglelloitska ..8/..7 :.: Tel. 8. 12. 13 
dostarcza hurtoroo i detalicznie 
= ros;
t::ri;:;;jU = I 
opałome I budomlane. 


Łaganowski Robert. Dworco\va 63 

łaCiejewski Kazimierz, Gamma G 
}tarko\vi
k i .Młynarczyk, Chodkie\vicza 42 


l\fichniewski Józef, ul. Łokietki 22a i 23 

osiński Piotr, Śniadeckich 13/1ł 
 
"Ognisko" Wł. 
Iieczysła\v l\fatya, l\lalbor- 
ska 15 , · _ _ ... 
.,Opał" \Vika i Ska., D\vorcowa 18 c. ..... 128S 
08t i Ska., Józef, Herm: Frankego 9, Mo J53 . 
Parpart i Zieliński, Berliilska 109, 
 
33
 
"Plutus H Hurt. \vęF'l. górnoślę,skiego, wła
e. 
St. l\faćkowiak i Fr. 
1łynarczyk, Ch od- 
kie,vicza 42, 
 395 .-  P I U t U S Hu
tow
ia 
ęgła I 
" gornosląsklego I 
właśc.: St. Matkowiak i Fr. Młynarczyk 
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 42. 
Telefon nr. 395. Rdr. telegr.: nPlutus". 


. 


Pogoda i Ska., Gdailska 41, M- 14?7 
.,Rawa" T. z o. p., Śniadeckich lu. ł'!4 1'!1 
Sakrzewska Balbina, Nakielska 84 
Schlaak Gustaw, 
larrinko\Vskiego S'a. 

 1923 
Stailko Adolf i Czesła\v, Berlińska lOS. 

 267 
Voig-t i Nast. Hermann, Bernardyńska 5, 
W 150 
Ziemski \Vładysla\v, Herm. Frankego 8; 
ł-t 1425 


Hurtownie węgla górnośląskiego. 
St. Banaszak i Ska., To\varzystwo dla Prze- 
_ mvsłu i Handlu z o. p., Cieszkow
kiego 
t 
ł!!f 1304 
"Plutus H , Chodkiewicza 42, 
 JU5  P I U t U S Hurtownia węgla 
'" górnośląskiego I ' 
Wł8ŚC.: St. Maćkowiak i Fr. Młynarczyk 
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 42. 
Telefon nr. 395. Rdr. telegr.: "Plutus". 


Aękodzlelnlcłmo. 


Skladnica towarów rzemieślniczych. 
Ein u. Yerkaufsgenossenschaft des Verban- 
des der Handwerker in Polen, ulica Ja- 
giellońska 14 i Gdańska 4, hf> 784 


.'. 


Bednarstwo. 
JTeiser Francis7..ek, Jatki 15 
Pomerenke NIaks
 Dworcowa 14, ... 913 
"'jeloszewski JÓ7ef, Berlińska 89 


" 


Blachnierstwo. 
Cieślicki Stanisław, Chocimska 1. tpł 1257- 
Czerwonka 'Vilhelm, Jezuicka 14 
Falkiewicz Maks, Grodzka 21 
Hasse Edward, Gdańska 28 
Herszkowicz Samuel, jackowskiego 29 
Herszkowicz 
\do1f, Długa 60 
JIojnowicz 1\-loritz, Zduny 10 
Kamnitzer Georg-, Poznailska 14
		

/adresy_192300092_0001.djvu

			, . 


. Spis poszczególnych bran.ż 


, 


7:r. 


t1amnitzer, GeOrg 
misłrz blacharski i insła1., 90znańska14i21 


Klingbeil Reinhold, Toruńska 
Lange Maks, Gdańska 117 
:\Iess Fryderyk, Nakielska 90 
Niefeld Hermann, Garbary 31 

ijakowski Walenty, Długa 62 
Raczewski Franciszek, Przyrzecze 24 
Sporny Franciszek, Podwale 17 
Starzyński Marjan, PoznaJi.ska 29 
'Voiciecho\vski Seweryn, Niedźwiedzia 7 


Brukarze. 
Bu ko\vski Adolf, Toruńska 32 
r;rześ
owiak Walenty, Grodzka 22 
Kleinitz Kurt, Chodkie\vicza 34, M 1264 


Cholewkarnie. 
Donarski i Bednarczyk, Pomorska 13 


Fryzjerzy, Balwierzy i Perukarze. 
_\damski Michał, Król. Jadwigi 9 
\rentowicz Franciszek, Berlhi.ska 86 
Bartko\,'ski Teodor. Długa 19 
Bender Stanisław, Fordoilska 7 
Bernard Wojciech, Dworcowa 31 a 
Bonecki Stefan, Berliilska 85 
Budziński Ignacy, J a.giellońska 65/6, ... 902 
Chojecki 'Vładysław, Promenada 42 
Chopcia 'Vładysła w , \Varszawska 2t 
Choroblewski Roman, Dług-a 2G 
Ciesiński Bronisław, Szczeciilska 1 
Dopierała Jan, Nakielska 83 
Fritzkowski Bronisław. Bocianowo 15 
(;}atz Pa\veł, Gdańska 13 
Gniatczyk C;;tanisław, Gdailska 15i 
Gomulski Feliks. Gdailska 71 a 
Gorzelany 'Vładysła\v, Berlińska 106 
Grosenick Richard, Zbożo\\'y Hynek 5 
Hampel otton, Grodzka 15 
Uerzberg \\'ilhelm, Jag-iellOl1.ska .} 
Jabłoński Franciszek, Niedźwiedzia ł 
Jonas \Valdemar, JagieHońska 50 
I\:amn.'1ski J{ wir:vn, Senatorska 9 
Ka
hik Alfred. Jana Kazimierza 3 
J\:ierski Juljan, Gdailska 16
. 
Klein Franeis7ek, Bocianowo 1 
I\:łębowski Stanisław, Ber1iilska 100 
Kobusiński 'Vawrzyn, (;dailska 75 c 
I,oeplin Jan. Gdailska 40 
I\:oeplin Rudolf. l{ościelna 7 
Koperski Al('ksander. 'Varszawska 14- 
I{ossin Eryk, Berlińska 7 
I\:ozłowski Piotr. 
[ostowa 3 
Kroenke Paweł, D,,'orcowa 1 a 
l\riiger Jan, Henryka Dietza 10 a 
'fakowiecki Antoni. Kujawska 95 

fanta.u Paweł, Dworcowa 39 
\Jarkowski Piotr, Jezuicka 17 
Xass Konrad, Śni ad eckich 47 
Petrykowski Józef, Plac Piastowski 
Pruski Jan. Dworcowa 10 


.. 


Pszczółkowski .Jan, Gda}l.ska 45 
Rogenbuck 
\rtur, Bernardyńska 9 
Rohde Paweł, Bocianowo 24 
Ronowicz Sy
\vester, Gdańska 53 
Rudziński Robert, Dworcowa 51 
Uunga Feliks, Gdańska 31/32 
Samorowski Jan, Kujawska 72 
Schmidt Edmund. Kujawska 93 
Sikorski Bruno, Gdańska 21 
Silker Eryk, Berlińska 18 (Czyżkówko) 
Uthke Eryk. Herm. Frankego 1 
\Veinkauf Edward. Pl. Poznański 14 
'Vierzbicki .Cezar. Król. .J adwig-i 9 
,V oźniak Józef, Sienkiewicza 43 
\Vruck Albert, Jagiellońska 53 
'Vruck Erust, Św. Trójcy 6 b 
Zerubb Ryszard, Szczecińska 11 
.lewicki l\laksymiljan, Dr. E. 'Varmiilskie- 
g-o 1 " 
.lukowski Ignacy, Kujawska 24 


Garncarze. 
Lug-ert _\ntoni. So'p.;ll.skiego 7 
lVlarsch 'Vilhelm. (}rła U 
:Mikołajczyk JU11'1SZ, Berlińska 9 
Piasecki Fran('"s?:ek, Nowy Rynek 12 
Ristau Gusta,\-". Gdańska 41 
Ross Robert
 Śniadeckicjl 4 
Schopper Oskar. Zduny 5 
Strzelecki Jan, Racła\\icka 5 
\\Tielkppolska Fabryka 'Vyrouów Ceramic7- 
nych .,Terraco", :Miedzyn. 


Kominiarze. 
Hibicki Roman. Fredry 8 
J\lagdański Piotr, Piotrą Skarg-i 5 
Szell Edward. Ks. Skorupki 82 
\Vłodarczak 'Vojciech. 
a 'Vzg-órzu 3 
'Vysocki Adam, Gdańska 102 


Kołodzieje. 
Ditsl'hko\\ ski August. Zbożowy Rynek 1
 
Jeske Rudolf, Her1iilska 79 
Kopiszke Ernest, Garbary 5 
Kuiina l\:aro1. l\Iate,iki 4 
Lamprecht Otton. Berlińska 57 
OJnmerle Otton. Podolska 14 


Kowalskie warsztaty. 
Altenburg Pa,,-eł. D\vorco\va 79 
Frank Bernard, Ks. Skorupki4)4 
:Frisch Traugott. Piękna 25 
I-Iasselmann Rudolf. Sienkie\vicza 64 
Hoffmann Oskar, Zbożowy Rynek 10 
Kacznlarek Franciszek, Kujawska 64 
IUihler Ernest., Bernardyńska 5 
f{limek Karol, Ad. Czartoryskieg-o 13 
Ko\valczewski Tomasz. Szubińska 9 
l{ra.ss Aug-ust, Fordońska 67 
nóżek :Michał, Berlińska 85 
R udat Otton, Berlińska 61 
Sauer Hm'mann. Toruńska 118 
Schmide Eryk, Św. Trójcy 30 
\Yardziilski. Gddiiska 69 
ZerulI Gu
taw, Kwiatowa 1 


.
		

/adresy_192300093_0001.djvu

			. 


74 


, 


Snis ooszczególnvch hranż. 


Mechanicme warsztaty. 
Ergetowski Jan, Kujawska 97 
F'luder Tomasz, Poznańska 31 
Gebhardt l\faks, Gdańska 130 
Janicki Roman, Śniadeckich 
O 
J
rause Wincenty, Długa 50, 
 94
 
l\laciejewski l\1ieczysław, Jasna [; 
()klitz \Vilhelm. St.ary Rynek 14, 
 20. 
Paciorkiewicz \Vładysła.w. Gdailska 4J 
Rosenkranz Otton, Długa 5, .
 1467 
Sa.rnowski A., Gdailska 14, 
 1544 
Seifert i F6rstel
, Gdailska 156, ... 1332 
Sn10czyk \Vacław, Pl. Poznański 2 
fhvitalski Józef. Poznańska 6 
£witalski Stanisław, Poznańska 5 
.:5zybiński Kikodem, :Kakielska 11 . 
1'eske Kurt, Pl. Poznański 3. 
 1296 
'Yujec Cyprj
n, l\larcinkowskiego 11 


Obuwie drewniane. 
Heske Augustf', Kujawska 22 
I
ruczko".ski J ówf, Podgórna 23 
_Żurkowshi Józef, Dworcowa 30 


Ogrodnictwo - KWiaty. 
Ach tnig Karol. I
oronowska 16 
Adam Ernst,.Źmudzka 3 
Bóhme Robert.. T. z o. p., JagielOliska 57 
Dclick BoJesław, Bart. Głowackiego 3 
Drzyc imska .Anastazja, Szpitalna 5 
Figurski Florjan, Grodzka 2, 
 
Flu de r Józef, !(ollopna 19 
Hartung Ryszard, Promenada 2 
,..Magistracki", Henryka Dietza 
::\Iróz Feliks, D\,'orcowa 91 

Iiil1er H.yszard, Toruńska 160 
:N o\yoświatowa Anna, Ścieika 9 
Paźd:l'iora l\Iar
in, Kraszewskiego 3 
Przybylska 'Viktorja, Gdańska 137 
Rose .Juljusz, Św. Trójcy 15 / 
Ross Juljusz, Gdailska 13, 
 48 
Schauer E\yaJd, \Vyżyska 3 
Schrodter Brunon, Berliilska 1, 
 852 
Schulz Teodor, Ścieżka 11 
Stube Emil, \Vyżyska 4 
-'Vetzker Helena, Długa 41 "- 
'Viśniewski Józef, Długa 36, Gdańska 153, 

 869 
'Yiśniewski Józef, I\:onopna 39 
'Yrzeszczyń
i 'Vładyslaw, l\1arynarska 2 


Piekarze. 
Barth Apolinary, \\
arszawska 21 
Bcndt Emil, Jackowskiego 25 
Bie]a wski Michał. Berlhlska 90 
Bronowski Mieczysła\v, Berliń8ka D5 
Bronszewski Alek,sander. Bycerska 17/18 

urzyński Apolinary, Dworcowa 87 
Bydgoskie Zjednoćzenie. Pomorska 39 
Cymmer Zygmunt, :r\akielska 18 . 
(:YSZ Jan, Kujawska 98 
łczajkowski Teodor. Kujawska 32 
· Domeracki Wincenty, Jagiellońska 35 b 


Fahysze\vski Edward, Berlirlska 109 
Feliszkow
ki Jan, Fordońska 6 
!i'ilipowski Paweł, Dolina 26 
Fitz :Maksymiljan.. Plac Poznański 10 
Fuchs Karol. Poznańska 12 
Gałę,zewski 'Vładysła.\v, I
uja\Vska 90 
GołąlJiewski Jan, Chwyto\Vo 10 
Grey Juljusz, Gdańska .23 
Gryska Antoni, Kujawska 71 
Grzybowski Leon, Św. Trójcy 5 
Grzybowski Franciszek, Kujawska 17 
Heldt Jan, SzulJiilska 11 
Hojka. Jan. Gdańska 60 
Januszewski Alojzy, Berlińska 31 
Jesionowski 
\ntolli, Orła G 
I\:ałas Franciszek, Jasna 8 
Karkosik Henryk, \Vełniany Rynek 5/6 
KolJielski Emil, Gdallska 53 
Kokoszyński 'Vładysław, :r\akielska 11 
Krausc Paweł, Hetmańska 18 
I
raus.e 'Vilhelm, TOl'uilSka 116 
l
ronszewski Otton, Promenada 39 
l\.unkiel Oswald. Leszczyńskieg-o 11 
Kurkowska He]ena, Podgórna 8 
Langkau Juljusz, Kujawska 83 
Lemke Hel mann, Dworcowa 18 a 
Lulkiewicz :Mateu
7, 
niadeckich 8 

Iacha1iński Kazimierz, Gdailska 91 
'lakowski Bolesław, Chełmiilska 1 
lVlarcinkowski 'Vładysła",., Poniatowskiego 1 
1\Iarkwart AllJert. Kuja\v
ka 50 
1\Iarmorowicz 'Yiktor, Zhożowy Rynek 11 
l\Iikulski Antoni. Nif'dźwiedzia 5 
Nasiadek Jan. Jagielloilska 14, W 272 

eske Fryderyk. Pomorska 33 

eumann Fryderyk. f;arb:łry G 
Pomerenke Adolf, Berlińska 5Z 
Prusiński Teodor, Chrohrego 8 
RafaIski Stanisław, Pgory 48 
Raguschke Robert. Toruńska. 176 
Rapp 'Vilhelm. Ks. Skorupki 14 
Hiedel Otton, GdaIlska 48 
Roeske Franciszek. Sienkiewicza 53 
Rogoziński Bronisła\v, Bocianowo 12 
Rosenau Fryderyk. Król. .Jadwigi 4 
Rotecki \Vładvsław, Śniadeckich 22 
Rzadko\\'ski i ózef. Sienkiewicza 60 
Schronke Fryderyk. Gdańska 109 
Seehafer Hichard, Ks. Skoru pki 25 
Serafin Jan. Ch\vvtowo 14 
Sip Józef. Orla 1:> 
Sobecki \Vładysław, I{s. Skorupki 111 
Specht 'Vojciech. Bocia.nowo 50 . 
Ston Brunon, N owo d worska 43 
Stenzel Roman, 6'J ana Kazimierza 2 
Ulatowski Jul.ian. !{onopna 32 
Uliński Franciszek. Podwale lU 
U7arski \\ljktor. Jasna 15 
\Viecki Jan. Ks: Skorupki 89 
Wilm Karol, Koronowska 2a 
'VróbJewski J au, Bocianowo 33 
. Zachar.ias WiBi, J
iel]ońska 3.1. 
Zakrzewski Antoni, Kujawska 51 
Zumkowski Edmund. Nowodworska 15 
Z \vierzycki Franciszek. Garbary 16 
Żółtowski Stanisław, Jasna 21 


.
		

/adresy_192300094_0001.djvu

			Soi s 
0S zczególnvch- br;łoż 


7S 


Powroźnicy. 
Funk Oskar, Gdańska 50 
Haller Hieronim. Podwale 20 
Lyck Juljusz, Jagiellońska 31 
Sande Emil, Konopna 6 
Sperkowski Stanisław, Poznańska 33 
Ziemianin, Tow. Akc., Gdańs ka 33, 
 728 


Pracownie krawieckie. 
Andrys Wojciech, Bocianowo 46 
Ba1inowski Antoni. Długa 61 
Barbarski i !{ urdelski, Dworcowa 93 
Becker Reinhold, Dworcowa 7 
BeczYllski, Orla 2 
Bielski Józef, Pod Blankami 11 
Both Fryderyk, Grodztwo 9 
Bojanowski Jan, OgrodQwa 5 
Bujarski Franciszek, Qłańska 35 
Bukowski Antoni, Nakielska 10 a 
Caliński Jan, Stary Rynek. 30 
Chudziński Franciszek, Stary Rynek 7, 
... 187 
Chęciński Władysław, Pomańska 22 
Chole\vicz Helena, Dworcowa 18 d 
Ciechanowicz J aJl, PoznalIska 16 
Czerwińska Antonina, Jezuicka 2 
Darda. Fryderyk, Dworcowa 21 
Dąbrowski Antoni, Lubelska 1 
Da.browski Franciszek, !{ról. Jadwigi 7 
Depka-Cichocki Kazimierz, Gdallska 40 
Dondalski Józef. Dworcowa 13 
Dorsz Paweł, Św. Jańska 19 
Drabik Józef, Stawowa 11 
Drews Franciszek, Gdańska 151 
Drzycimski Jan, Plac Wolności 2 
"Ekonomja" Henryk Drabkin, Zbożowy Ry- 
nek 5 . 
Frątczak J aJl, Cieszko\,,"skieg-o 7 
Froming Berta, Dworcowa 18a 
Gallas Józef, Gdailska 136 
Gbur Józef, Pomorska 59 

iede Emil, Berlińska 14 
Gliszczyński Zygmunt, Gdańska 51 
Główczyńska Władysława, Dworcowa 18 
Gołubski Bernard, Grodzka 16 
Góra Augustyn. Lubelska 14 c 
Górny Pjotr, Berlińska 34 
Górny Feliks, Senatorska 70 
Grabowska Anna. Dworcowa 78 
Grupka Anna. Gdańska 112 
Hallmich Rudo)f. Gdańska 133 
Hannemann RudoJf, Dworco\\a 18b 
I-Hinsler V aleskła, 
ienkiewicza la 
Haupt EwaId, Cieszkowskiego 8 
Hernet Stanisła".. JagieI10ńska 13 
Holka Mateusz. Śniadeckich 49a 
I d1jkowski Jan, Gdańską 130 
J akubO'wski L.. Poznańska 32 
Janicki Jan, Wełniany Rynek 12 
Kaezmarek Ignacy, Pomorska 57 
:Kannenberg 
Iarta.. Śniadeckich 13/14 
Kirschkowski Władysław, Pomorska 65 
Kolpak August, HetIpańska 25 
KO'walczy k Adam, Dworcowa 69 
I
owalczyk Ignacy
 Śniadeckich 6. 
Kowalczyk Maks, Dworcowa G9 


. i., 
l:, 
.J,: 


, 


!{owalczyk Paweł, Dr. E. 'Varmińskiego 11 
Kowalewicz Franciszek. Cieszkowskiego 1 
Kozbak Jan, Garbary 32 
Koźlinka Alfons. Poznańska 15 
Krefft Sylwester, Dr. E. Warmińskiego 9. 
Krężele\vski Michał, Przyrzecz.e 9 
Krisch Bernard. POdg-órna 15 
!{ruszona Jan, Grodztwo 5 
I\:ubich 'Vojciech, Przyrzecze 24 
!{urek Jan. Śniadeckich_8 
. J .itewski Piotr, Śniadeckich 24 
Ludwig Emil, Gdańska 26 
Majek Zofja. Gdańska 154 _ 
Majewska i Ska. Bronisława, Dworcowa 9Ja 
Maliszew8cv L. i K.. Grodztwo 25 I 
Marcinek jan, Urocza 2 
Marezyk Franciszek, Św. Trójcy 30 
Mazuch Ludwik. Dworcowa 90 
1\likołajski Adam, Pomorska 13 
:Modrzyński Antoni, Gdańska leO 
!YIolkentim Gustaw, Pomorska 53 
Mi1ndt Hermann, Łokietka 22 

Iiihlstein Franci8
" 
(, Gdańska 53 
l\Iiihlstein 'Valde
.lr. Gdańska 150 
Mydlach Maciej. Jackowskiego 2 
. Nfedźwiedzka J {zefa, Długa 5 
No\vak FrancLL.ek, Sienkiewicza 28 
No\vickL 'Vładysław. Chrobrego 7 
Oberkirch Anna, Jana Kazimierza 5 
Ochocki 'Vincenty) Błonia 2 
Pachałek Franciszek, Podgórna 11 
Papis Jan, Dworcowa 78 
I Patzer Pa\veł, Jagiellońska 53 
P
plińska Helena, .T a.g-iellońska 52 
Piekarski Benedykt. Dworcowa 95a 
Podemski Franciszek, l\Iatejki 7 
Podemski Piotr. Św. Trójcy 12c 
Podlawski Józef. Śniadeckich 2 
Pokorski Józef. Św. Trójcy 14b 
Prusińska J ad\viga, Dworcowa 12 
Prusiński "Tładysław, Lubelska 9 
Prybe Stanisław, Św. Jańska 5 
Przybylski l\IaksymiJjan. Stroma 57 
Prz
-bylski l\lładysław
 ChełmiiIska 3 
Przybył i Piątka, Gdańska 159 
Rankowska Antonia, Dr. \Varmulskiego r; 
Reetz Hermann. Gdańska 91 
Robaszkiewicz Andrzej. Gdallska 88 
Rose Bronisław, Jezuicka 4 
I Rutschke Marja, Dworcowa 12 
Rybka Andrzej, Leszczyńskiego 10 
Ryiolad Bracia, Dworcowa 32 
Ryszl\o,,"ski Stefan. Nakielska 1 
Saml'ławski Jan. Jezuicka 19 
Sapoński Stanisła\\., Farna ::; 
Sauer August, Libelta 10 
Schmidt Olga. Dr. E. 'Varmińskiego 17 
Schonke I
arol. Jenerała Bema 4 
Schreiber P.. Petersona 6 
Schulz Czesław. Pl. ".o}ności 2 
Schulz Marta. Sienkiewicza 6:1 
SchuItz Em:il, Cieszkowskfego 8 
Schutz Luise, Gdańska 79 
Sl
hutz Bernard. Gdańska 152' 
Schwarzrok Albert. Berlińska 96 
See,hafer Fryderyk; I
ordeckie
o 29 
Skorcz 'Vadysła\\.. Łokietka 29 
Siarkowska Karolina. :Marcinkowskiego 11 


.. 


. 
a
		

/adresy_192300095_0001.djvu

			76 


Spis poszczególnych hranż 


- . 


Sommerfeld 
Iichał, Lipowa 1 
Spak Bronisław, Gdańska 141 
Stec Szymon, Berlińska 100 
Stefaniak Franciszek, Berlińska 107 
Steinbom Frydery k, Pomorska 11 
Stiemert August, Kręta 3 
Straszkiewicz Bolesła\v, Bocianowo 23 
Sypniewski Juljan, Ś\v. Trójcy la 
Szczech Francislek, Chełmińska 21 
Szczerkowski :Marcin, :Matejki 10 
Szeląg Jan, Jagiellońska 29 
Szeliga Feliks, Ks. Skorupki 111 
Szymański Stanisbiw, Długa 7 
Szymczak Jan, Zduny 2 
Szymkowiak Ignacy. Gdańska 72 
Ś\vigon Antoni. Boci.a.no\vo 6 
Talarkowski Józef, Gdallska 52 
Tanrzo\\icz J akób, Długa 16 
Tobolski Paulin, Pl. Poznański 14 
Tomaszewski Stanisła\v. Ś\v. Jańska 22 
Ula.towski, Ś\v. Jańska' 22 
Urhailski Jan, PI. Poznański 11 
"'iśniewski Bronisław, Kościuszki 36 
'Viśniewski Feliks, :l\fatejki 8 
'Viśniewski Teofil, Długa 66 
'Yiśniewski Zygmunt, Pomorska 40 \ 
'Vódkowska Apolonja, Dworcowa. 68 
Zadło Jakób, D\vorcowa 62 
Zhlewski Antoni. ł..okietka 30 
Ziółko\vski Józef, Sienkiewicza 8 
Źurawski Jan, Dr. E. "-armińskiego 17 


Pracownie kuśnierskie (lutra). 
Blaustcin Szmul. Grod7two 30 
Bunn Henryk, Gdallska 153 
Cyrus Bonifacy, Gdailska 155, H 1433 
J\:onrad Fryderyk, Śniadeckich 5 
Senkheil l{arol, Św. Jail
ka 22 


Składy i pracownie kapeluszy . (damskich.) 
Bremer 
Iarta i EHa, Śniadeckich 49 
Brocka Jadwiga i Łucja, Jezuicka 2 
Czeszińskie H. j J., Gdań
ka 159 
Drost 
Iatylda, Hetmańska 22 
D7iurla 'Vład\
sła\\-. P1. Teatralnv 3, 
 390 
Dziurla \Vładysław, 
lostowa 5, 
 390 
Gentleman The. l\Iostowa 3 
Ittmerowa Marja, Długa 47 
Jankowska Teodozja, Pomorska 1 
l\:amnitzer Leon, Dworcowa 92, ..,.. 1094 
Ko\valewski Jan, Gdańska 13, :)!ł> 581 
Kuhrke 1\larta i Bohlke ..\malja, Niedźwie- t 
dzia 4 
Maje'wska i Ska. Bronisława. Dworcowa. 95a 
:Malak Weronika, Niedźwiedzia 4 - 
:Mrowiilska Eliza. Grodztwo 36 
Paschke Antoni, Zduny 1 
Płaszewicz i Sk.rzypczak. Sienkiewicza 26 
Porożyilska Franciszka. Farna 6 
Pszenica Szymon, Pl. Wolności 1 a 
Puchart l\Iałgorzata, Gdańska 156 
Samowska Bronisława, Gdańska 14, H 1544 

molska \Vładysława, Ś\v. Jańską 14 
-5roczyński j Ska. T., Jagie]]ońska 17 


Szroederowa Franciszkł:!,.. 
Iosto\va 11, ..... 
Oo!+ 1033 
Szymankie\\ icz 1\lałgorzata, Dworcowa 4 
Trawicka Kat.arzyna, Gdańska 137 
'Venglewska Jadwiga, !{ościelna 2 
Ziółkowski Teodor, Jagiellońska f>2 
Ziółkowski Teodor, :Mazowiecka 3 
, Ziółkowska Marjanna, Jezuicka 19 
Zweiniger Jad,yiga, Dworcowa 15 


Pracownie malarskie. 
Arndt Jan i Gustaw, Jagiellońska 74/75. 

 201 
Boy 
\do 1f. Gdańska 153 
Ehrhardt Feliks, Gdailska 136 
Dekowski Stanisław, Paderewskiego 6, 

t 230 
Gorczyński Franciszek, Król. Jądwigi 11 
Grabowski Józef, Nowogrodzka 11, H> 1131 
Graczyk i l\Iroczyk, Pl. 'Volno
ci 2, 
 370 
Grześkowiak Józpf. Grodztwo 31, 
 1046 
Fiszer \Vilhelm, Łokietka 2 
Fretter Otton, Ogrodowa 13 
J asiewirz i Syn. Pomorska 11 
l\:aźmiercmk Aleksander, Terasy 2 
Lewandowski Jan, Pl. Poznallski 14 
Leszczyńscy Bracia, Piotra Skargi 10 
Lasocki Aleksander. Gdallska 71a 

Hiller, Poznallska 1J 
Neuman Antoni, Pomorska 59 
Pańkowiak Józef, Jezuicka 12 
Hadecki Edward. Chrobrego 3 
Rux Reinhold. Toruilska 189 
Sanko\vski Filip. Śniadeckich 47 
SerRott Ignacy, Pomor
ka 8 
Słomski F. i Synowie. 'Yysolru.-3/4, D-+ 1475 


F. SIamski i SgnoliJie 
mistrze malarscy 
ul. Wysoka 3/4 Telefon 14-75 
Wykonujemy wszelkie prace ma- 
larskie oraz malowani e godeł. 


Śmigielski Stanisław, Kujawska 27 
'Stawicki Stanisław, Sienkie
icza. 36 
Strvszyk Stanisław, Pl. Poznański 11 
\Velke Zygfryd, Dr. E. \Varmiilskiego 15 
Za.wadzki Jan, Toruńska 6 
Zimmermann Emil, Petersona 5 
Ziółkiewicz Maksymi]jan. Szczecińska 1 


Pracownie parasoli. 
Antczak l\lichał, Przyrzecze 13 
IIag-en Józef, Śnia.deckich 47 a 
Weissig Rudolf, Gdai).ska 9 j
		

/adresy_192300096_0001.djvu

			Sois poszczególnvch branż 


77 


Rękawicznicy. 
V olImer Otton, J agieJ1o(lska 7 


Rytownicy. 
Gross Franciszek, Poznańska 34 
J osowitz Alfred, Długa 50 
I\inder Paweł, Dworcowa 18 a 
Prenzel Grzegorz, Jagiellońska 7.i 
Zakłady Graficzne - Bibljoteka Polska, Ja- 
gieHońska 20, ...., 498 i 499 


Rzeźbiarze i wyrobnicy terakołów 
i nagrobków. 
Job Jakób. D\vorcowa 48 
Gontarski Franciszek. Piotra Skargi 6 
Kryska Sylwester, Lipowa 2 
Kamiński Stanbław, Zduny 11 . 
Swół .Michał, Dworcowa 12 
Sch\vanke \Vilhelm, Dr. Warmińskiego 17 
Skręt Roman. Toruńska 14 
'Vodsak Gusta\v, D\vorcowa 79. 
 G51 
\Vawrzyniak Ignacy, Dworcowa 52 


Rzeźnicy. 


a) Hurtownicy: 
Affelski Taofil. Gdańska 38 
Chwiałkowski Antoni. Dworco\va 81, H> 156;) 
Cieśla Wincenty, Promenada 8 
Dyla\verski Paweł, Promenada 7. t!!f> 1939 
Gniewkowski Stefan, Nowodworska 18 
Hurtownia Rzeinicka, Jagiellońska..35 d. 
w 811 
Kłoniecki Stanisław. Berlińska 107 
Kłosowski Jan, Berlińska 114 
Kotoliński Bolesław, Pomorska 34 
Kubacki Antoni. Ugory 32 
Ligarzewski Marjan, Św. Trójcy 27 
Lig-a.rzewski Leon, Berlińska 98 
Lubański Stanisław, Promenada 17 
Maciejewski Juljan, \Vesoła 5. t!!ł> 1284 
Maczkowski Jan. Promenada 14 
Makowski Leon. Warszawska 24 
Manikowski Franciszek, Mazowiecka 41142 
Mathea Franciszek, \Varszawska 15, 
 1053 
Modrakowski Teofil, Kossaka 98, 
 1181 
Reich Władysław, Gdańska 87 
Rozczynalski Franciszek, Wysoka 15 
Sadowski Jan. Kujawska 15 
Sergot J 6zef, Kordeckiego 32 
Sprada Izydor, Orła 48 
Stachowiak Lucjan, Srednia 20 
Szews Bol'esław, Piękna 40 
S
pott Bolesław. Mazowiecka 33 
Wachowski Jan. Sw. Trójcy 5 


'Varczak Feliks, Senatorska 70 
'Vawrzon Hieronim. Che.lmińska 4 
Węclewski Andrzej. Toruńska 114 
Wiśniewski Stanisław, Kordeckiego 28 
Ziółkowski Franciszek. Poznaiiska 1
 
Żubka Bronisław, Sienl\ie\vicza 41 


b) Detaliści: 
Albrecht Emil, Berlińska 62 
Alwin \Vfktor, Pomorska 28 
,Andryszak Bolesław, Źurawy 10 
Andrzeje\-vski Józef, Podgórze 52 
Arkuszewski Antoni, Pl. Poznański 5- 
Bartig Gustaw.,: Gdańska 55 
Błasza
 Jan, Bocianowo 20 
Bociek J 6zef, Pomorska 57, 
 1548 
' I Bonin Bronisław, Gdańska 65. H> 156- 
Bonin Leon, Dw orcowa 16, M- 1757 
I Bordanowicz Karol, Ch\\
ytowo 2 
I Bordanowicz Ryszard, Kujawska 20 
Bork Karol, Błoni8. 12 
ł Borowski Józef, Długa 43, 
 108 
i Brunk.e Otton, Chocimska 3 
, Bucholz Karol, ł..okietka 25 
Bllcholz Adolt Garbary 23/24 
Hudnarowski Teodor, Dworcowa 31 
Choiński Karol, Toruńska 184 
Czarnecki Karol, Zygm. Augusta 24 
Dahlke Fritz, l\-Ialborska 15 
Dahlke Rudolf, Malborska 13 
Dittmann Karol, Wierzbo\\-a 38 
Dzikowski Fryderyk, Szretery 
Eberle B:c.unon, Rupienica, Szeroka 14- 
Eliasz Józef, Toruńska 27 
Fellmuth Emil. Kujawska 43 
Fellmuth Oskar, Kujawska 45 
F'ellmuth Emil, Przy łęki 
Fellmuth Rudolf, Przyłęki 
Frohwerk Artur, Król. Jadwi
i 12, hf> 184 
:Fischer Eryk, Toruńska_l.l 
Frey Pa \veł, Garbary 
Frohlich Ryszard, Toruńska 12 
Gaekel Adolf, Okole, Berlińska 18, N 1407. 
Gaekel Karol, Berlińska 
Gerhmann Da wid, Torunska 187 
Głowicki Bernard, 
omorska 34, t!+ 874 
Godek Piotr, Dworcowa 67. Ho 1258 
Goetz Oskar. Promenada 1 
Goetz Paweł, Promenada 9 
Gu1"'bier Brunon, Podgórna 13 
Harendarski Franciszek, ul. Chrobrego 7 r 
sprzedaż w _Targownicy 1\lielskiej 
Herrmann Emil, Gdańska 93 
Herzberg Karol, Gdańska 116 
Hinz Erost, \Vierzbowa 28 
Hirsch Loepold 
Hoffmann J akób, Ogrodowa 6 
Hoffmann A., Nowy Rynek 10, ... 94.5 
Hoffmann Rudolf, Czyżkówko 
Hojnac..k). Bronisła\-v. Orła 61 
J ewasiński Ludwik, Pl. Piastowski 12 


PIJC E W 


. 
o, DKl MILCH 


, 


!" T ' 

-" ,
. 
J.' - "
		

/adresy_192300097_0001.djvu

			J8 


Spi
 noszczeg-ólnvch branż. 


Karamucki Bronisław, Rycerska 10, t!!!t> 1008 
Kątny Izydor, Berlińska 114 
Klem Wilhelm, Nakielska 53 
Kle!tke Casar, Lipowa 3 
J{lettke Ryszard, Jagiellońska j() 
KleItke August, Gdańska 112 
Klettke \Villy, Gdańska 112 
Kretek Ludwik, Ks. Skorupki 99 
Kruszyński Wa"Tzyn, Kujawska 12 
Xubaczewski Florjan, Promenada 2 
..Kwasek Wojciech, Kościuszki 4 
Leda Jan, Poznańska 12, 
 1081 
Leichnitz Ludwik, Berlińska 66 
Łuczak J 6zef, Szubińska 12 
Łuczak Wawrzyn, Długa 43. .... 1444 
Łyskawa Feliks, Garbary 15' 
}\Jaciejewski Roman, Orla 5 
Mączkowski Leon, Łokietka Sb 
Mellin Fritz, Nakielska 17 
:Michaś Tomasz, Ga.rbary 27 
M iiller Gusta \v, Sienkiewicza 39 

iezgódzki \Vładysław, Gdailska 45 
Neumann Reinhold, Kujawska 42 
Neumann Ryszard. Łysa Góra 5() 
Neumann Brunon, Glinki 60 
Neu_mann Karol, Kujawska 49 
Noak Karol, Berlińska 78 
Oeck Hugon, Okole 
'()lsiewski Karol, Berlińska 19 
Olsiewski Lud\vik, Berlińska 19 
Paczkowski Jan, Gdańska 136 
:perlik Władysław, Senatorska 78 
Piasecki Augustyn, Berlińska 7 
Płaczkowski Paweł, Niegolewskiego 4 
Pohlmann Wilhelm, Kujawska 20 
Pokora Roman, Długa 14 
Pusch Juljusz. Ks. Skorupki 33/34 
Pusch Albert, Ogrodowa 12 
Prus 'Vincenty. Bocianowo 2 
Raths J uljan, Osieisk 
Reeck Hermann, J agieIłońska 54 
Reeck Edward, Śniadeckich 17, 
 1534 
Reeck Emil, Szubiilska 
Resenke Karol, Nowodwor
ka 27 
Romański Leon, Zbożowy Rynek 7, ł'!!ł 714 
Schulz Bronisław, Śniadeckich 25 
Schulz Władysław, Śniadeckich 25 
Semrau Robert, Koronowska 12 
Simon SaIły, Szretery, Promenada 67a 
 491 
Słomiński Leon. Dworcowa 7 ' 
Soliński Józef, Poznańska 16, 
 377 
Sommer Rudolf, Gdańska 27 
Sprengle\vski Juljan, Mazowiecka 39 
Stoeckmann Gustaw, Śniadeckich 46 
Ś\\-italski Jan, Niedźwiedzia 3 
S\voiński 
laksymiljan, Hetmańska 27 
Sznajder Fryderyk, Promenada 4 
TempJin Hermann, Św. Trójcy 19 
Thiede Fryderyk, Przyłęki 
Timm Albert, Wawrzyna 20 
Tobolewski Franciszek, Gdańska 96a 
Tyliński Marcin, Łysa Góra 3/4 
'Vaszak Józef, Długa 42 
'Vendt Gustaw, Kujawska. 96 
'Verner Emil, No,,'odworska 2 
Weydert Reinhold, Wiatrakowa 
'Veyna Władysław, Długa 2 
Więzowski 1ózef, Podgórna 20 


'Viese Karol, Bielicka 12 
Zieg-elmann Francisz.ek, Kujawska 48 
Ziihlke Reinhold, Szubińska 
Żubka Stanisła\v, Bocianowo 19 
2upka Juljusz, Czarnecldego 12 


c) Nie mających wlasnycl1 iBteres6w. 
Czyżewski Jan, kierownik hurtowni rzeźnic- 
kiej, Promenada 2 
Gutkowski Franciszek, kierownik hurtowni 
rzeźnickiej, Pomorska 28 
Kujawski Józef, kapitalista, \Varszawska 5 
Niezg6dzki ł'ranciszek, kapita.l., Gdańska 101 
Starzyński Józef,' kapital., Mazowiecka 39 


Siodlarze i rymarze.' 
Kirchner Adolf, Zbożowy Rynek 3 
Krajniewski Bernard, Dworcowa 69 
Najdrowski Bolesław, Toruńska 8 a 
Nowakowski Jan, Toruńska 51 
Riemer Pawel, Gdańska 6 
 952 
Rybicki Bolesław, Berlif1ska 17 
Stephan Fritz i Rudolf, Gdailska 18 
Zybertowicz Mieczysław, Toruńska 29 


Ślusarnie. 
Asmann Ryszard, Gdańska 117, t!+ 295 
Baranow
ki-Grubich, Kujawska 93 . 
CzarneckI Władysław, Kościuszki 51 
Domański Walenty, Dworcowa 31 t!+ 943 
Eichholz Otton, Śniadeckich 42 ' 
Fender Tomasz, Poznańska 32 
Guhl Hugo, Pomorska 43 
Kobakowski Stanisław, Król. Jadwigi 1 
Kowarz Józef, Sienkiewicza 1 
Kraszewski Stanisław, Senatorska 23 
Lewandowkz Konst., Chwytowo 13, ło!f> 980 
l\luhme Hermann, Zduny 2 . 
Myk Władysław, Berlińska 102 
Nowacki Fryderyli. Berlińska 107 
Owoccy Bracia, !{ościuszki - 41 
Pohl Albert, Pomorska 49 
Reimer Richard, Grodztwo 5 
Rosenkranz Otton, Długa 5, 
 1-1:67 
Saganowski Mir hał. Pomorska 42 
Schwirc Ferdynand
 Pod Blankami 9 
- Słomiński Jó zef, Dr. E. 'Varmińskiego 3 
Spudich Emil, Gdailska 137 
Szczepański TeofiJ, Szczecińska 9 
Urbał'"ł:.
ak Kazimierz. Nowy Rynek 2, war. 
sztat - ul. Poznańska 1 


KAZIMIERZ URBAnlAK 
NO
7 R7ft.1I 2. 
Warsztat ślusarSKI I rnechanicznv 
ul. Pozfta6.ka l 


Warsztat maszyn młyńskich właśc Robert 
Neuman, Nakielska 22
		

/adresy_192300098_0001.djvu

			79 


"Dis poszczególnych branż 


Szewcy i składy obuwia. 
Balcerowski \Vładysław, Nowa 10 
Bandy t Bernard, 20 Stycznia 29 
Bandy t Juljan, Gdańska 62 
Baranowski Józef, Zduny 12 
Bą,czyk Stanisław, Sienkiewicza 31 
Behrend Fryderyk, Śniadeckich 20 
Bender Otton, Jezuicka 10 
BieIicki Bernard, Orła 12 
BiIecki Andrzej, Szpitana 1/2 
Bojakowski Józef, Łokietka 29 
Bona Jan, Lenartowicza 5 · 
Borowicz Henryk, Kujawska 50 
Budysz Jan, Poznańska 27 
Chlebowski Józef, Dworcowa 12 
 
Cholel\iński \Vładysław, \Viatrakowa 10 
Czeszewski Stanisław, Jasna 1 
Domżalski Feliks, Gdańska 151 
Eisenstaedt Wilhelm, 
Iostowa 2 
Fryckowski Antoni, Pl. POZIl"ilski 4 
Fudziński Stanisław. Szpitalna 5 
Gaziński Wacła\v, Chrobrego 9 
Gehrmann Antoni, Gdańska 97 a 
Genatt Otton, Toruńska 187 
Geppert Jan, \Vzgórze Dą.browskiego t 
(-;oldau Adolf, Toruńska 154 
Goncerze,vicz Antoni. Gdańska 103 
Goncerzewicz \Vłatiysław. Gdańska 139 
Gorzelanny Antoni, Lenartowicza 15 
Górecki Teofil, Pl. Wolności 3 
Grabowski Franciszek, Pomorska 11 
Graczyk Kazimierz, Jackowskiego 1
 
Gregorowicz Aleksander
 Koronowska 65 
Crochowski \Va\vrzyn, Zamojskiego 7 
Hajduk Józef. Gdallska 66 
Hałas Wacław, \Veln .Rynek 8 
Hoffmann Antoni, Kujawska 77 
Hoffmann Fryderyk, Zbożowy Rynek 9 
Hojnacki Stanisła\v, Dąbrowskiego 11 
Hummel Emil, Brdyujście, \Vitebska 14 
J ahnke Karol, Gdańska 24 
Jasiński Kazimierz. Sienkiewicza 5 
Jeż Stanisław. Weln. Rynek 13 
J 6zefiak Kazimierz, Długosza 14 
Karamucki Stanisła\v. Gdańska '153 
J{arpus Ksawery, Piękna 8 
Kern Paweł, JagieHońska 31 
KiIiński Stefan, Gd3ńska 27 
Klimek Franciszek, Piękna 34 
Klimek \Valenty. Jana Kazimierza 3 
Kobitz August, Piotra Skargi 10 
Kocon Franciszek, N akielska 92 
I{oczorowski \Vincenty, l\fostowa 5, Gdań- 
ska 5. 
 1278 
Kolasze,vski Feliks. Łokietka 25 
Koliński Andrzej, Piękna 43 
Kolski Stefan, I\.oronowska 9 a 
I\:ot Szczepan, Konopna 26 
)\:owalkowski Franciszek, Toruilska 179 
I{raso\vski Sylwester, D..luga 32 
 · 
J\:rause Antoni, Kordeckiego 34 a 
Kroplewski Bronisław, Batorego 2 
1\:roplew
ki Corne]jusz, Jatki 1/3 
Kriiger Helena. BerliiJsk..a 13 
K ' d ., J . J ' f Dl . C)Q 
rzyw Zln
 {l ,oze. - onIa ......., 
Kuczko\vski Stahisła\v, 'Varszawska 13 
I\:l1jawa Roman; Dworeo\va 7 
l" 


Kurhke Jan, Dworcowa 21 
K\vande Teofil, Gdańska 94 
. Lange Marcin, Śniadeckich 5 
Liberda Bronisła\v, Sienkie\\icza 9 
Lildtke Reinhold, Kapuścisko, Łęczycka 5 
t Łazarowicz Franciszek, Pl. Kościeleckich 2. 
Łazarowscy Leon i Antoni, Kościelna t(! 
Łeidak Stefan, Berlińska 24 
. Łukasze\vski Maksymiljan, Błonia 20 
Łusie\\icz Maks, Pomorska 38 
Łysako\vski I{arol, Jackowskiego 23 
:Malinowski Antoni, Dworcowa 11 
Markiewicz Jan, Bocianowo 11 
A1ieilczyko\\ ski Piotr, Alatejki 6 
l\I U SZyil ski Stanisław, Przyrzecze 3 

lilller Os\vald, Gdańska 46 
Afyszkowski Jan, Senatorska 9 
Nabożny Stanisła\v, 
Iostowa 10 
Neidowski Jan, Berlińska 7-i 
Nowakowski Jan, Jatki 10 
1\ urkie\vicz Bronisła w, Gdailska 88 
Okoniewski Jan, Gdańska 109 
Ostrowski Franciszek, Podgórna 22 
Pankratz Robert, Garbary 17 
Parpart Hermann, Długa 62 
Pasiński Józef, Jezuicka 10. 
Pasiński Seweryn, \V ąska 5 
Paszek Franciszek. Gdańska 36 
Pawlicki Alfons, Gdańska 13 
Peck IHara, Szpitalna 1/2 
Pilichowski Jozef, Kuja'wska 34 
Piotrowska Rozalja, POdgórna 28 _ 
Plik wet Fryderyk, Leszczyńskiego 90 
Poczekaj Leon, Chełmińska 14 
Pohlmann August, Gdańska 29 
Płotka Andrzej, Ślą,ska 3 
Pruss Józef, Długa 51 
Przybylski Antoni, Dworcowa 93 a i Gdań- 
ska 15 
Radecki Leon. Gimnazjalna 2 
Reetz Hermann, Poznańska 16 
Rodzik Tomasz, Promenada 16 
Rosiński Stefan. Jagiellońska 4 
Ruciński Jan, Podgórna 8 
Rymaszevdcz ł
ukasz. Pod Blankami 21 
Sarnowski \Viktor. Sienkie\\'icza 
Seife Pinkus. Sienkiewicza 65 
Skiba :Michał. Berlińska 57 
SkowrOllski Stanisław, Św. JallSka 4 
Skret Jan, Toruńska 14 
SobieraIski \Yładysła\v. Berlińska 25- 
Stranc :Marcel, Gdańska 139 
Standera Roch, Konarskiego 3 
Starzyilski Filip, Jana I\:azimierza 1 
Stawicki Jan, Jagiellońska 51 
Stawicld Bolesła\v, Kujawska 81 
Stopel Feliks. Pomorska 53 
Świątek Adam, Jaf'ko,vskiego 18 
Święcicki Teodor, :Kowodwor
ka 36 
Sza.lczewski Józef, Garuary 12 
Szalla Francis7ek. Garbarv 31 
SzAjda Stefan, Kościuszki 58 
Szpajer Jakób, Berlińska 102 
Tro.lanowicz Juljan, Berlillska 71 
Ił Troianowif'z Teofil, .:GdąłlsJ{a 141 
Troiano\yski Frandszek. Stawowa 33 
'Valullrg -"Paweł, Ścieżka 8 ' , 
"T a.1dowski Frands7e
, - B'oC"tRnow o .33' 


I 
ł- 


--
		

/adresy_192300099_0001.djvu

			o 


I 


Sois po
zczególnvch branż 


,V a wrzyniak St., Bocianowo 27 
'Viatr Rozalja, Jatki 9 _ 
'\Viechciński \Vawrzyn, Dworcowa 18 
'Vinkler Franciszek, Zbożowy Rynek 5 
"Viśniewski Franciszek, lVlosto\va 7 
'Vojciechowski Władysław, Ustronie 1 
\Voitaro\vicz Józef, Toruńska 115 
',"ożny Teodor, Berliilska 88 
'Vudniak Kazimierz, Dworcowa 75 
Zalewski Franciszek, S ow ińskiego 9 
Zerników Emil, Piotra Skargi 8 
Zieliński Franciszek, Pl. Poznański 11 
,Zieliński Jan, Gdańska 164 
Zblewski Teodor, Sienkimvicza 8 
Ziółkowski 'Vładysław, Św. Jailska 1 
Zybertowicz \Vładysła\v, \\'iatrakowa 11 


Szklarnie i obrazy. 
Abcz y ński Maks , Wodna 1 
 
Czernikowski Abraham, Długa 5, 
 1457 
.(
rzeschok Gustaw, Toruńska 
-łIavemann Pa\veł, Garbary 5 
Jankowski Franciszek, Pomorska 28 
.Jankowski Józef, Sienkiewicza 39 
Jedliński Emil. Gdańska 108 
Jeziorski Kazimierz, Jagiellońska 30 
.Kowalkowski Józef) Jezuicka 7/8 
Krilger Fryderyk, Zboiowy Rynek.. 9_ 
Lange H. jun., Dworcowa 86, 
 li:. ł 8.) . 
:Muszyński Jan, Bocianowo 
1 
1\fuszyński Zygmunt, Gdańska 35 
Rohl Emil, Św. Trójcy :31 
'::;ikorski Stefan, Wełniany Rynek 15 

ta wic ki Adam, Śniadeckich 4 
Tscheschner Ferdynand, Berlińska 00 


Tapicerzy I dekoratorzy. 
Bartkne
ht Oskar, Petersona 3 
Dyba Stanisław, Jagiellońska 35 
Fichtmann, Śniadeckich 40 
Henning Aleksander, Śniadeckich 20 
Machaliński Maks, Gdańska 91 
:Makowski \Vojciech, Śniadeckich 51 
Ostrowski Otton, Dr. E. Warmińskiego 12 
Ostrowski Otton, Dworcowa 91 
Piasecki Edmund, Śniadeckich 41 
\Vitt August, Gamma 3 


Tokarze. 
Doege Karol, Pomorska 6 
Fritz Ignacy, Grudziądzka 4 
Sikorski Stefan, Jagiellońska 49 


Zegarmistrze. 
.Bott Ryszard, Dworcowa 86 
Gellert Herrnann, Dworcowa 3 
Chludziński Anatol, Dworcowa 73 
Gniatczyk Jan, Batorego 6 
(jottel Zygmunt, Nowodworska 53 
Grawunder Brunon, Dw
cowa 20 
Kaązubowski Henryk, Długa 29, ł!!ł> 360 
Knyciński Stefan, Stary Rynek 21, 
 856 
Kwieciński Kazimierz, Dworcowa 17, 
H 1320, 1389, 810 


OO
 [!]OOrii1JilriilOOOO[!]
'l

 [!] 

r II !] 

 Kalimien Kwie[iń
ki 
 
[!) Bydgoszcz 00 
[!] Dworcowa 17. Tel. 1320, 1389, 810. 
 

 fa
ij
a[ia i !
Ile
al hun. i 
[!J rok zał. 1909. !
 
[!] 00 

 Największy dom handlowy [!J 
[il dla [!] 
[!] jubilerów i zegarmistrzów [!] 
[!] w Polsce. [!] 
[!J Złote, srebrne i alpakowe (!] 
00 wyroby. Platery i sztućce. [!] 
I!J Zegary i wszelkie przy- [!] 
[!] bory. Pudelka jubilerskie [!] 
[!J i skrzynie do sztućców. {!] 
[!] RRTYSTYCZNIE wykonane [!] 
(!J wyroby luksusowe i użytkowe .-!] 
'ii1 z bronzy, mosiądzu, alpaki i gal- (il 

 wanoplastyki, oraz inkustowane 
I 
 w drzewie. [!] 
[!) [!] 
[!] [!J [!]l!1l!](!J[!]l!.1[!][!]OO[!][!]r!][!) 


Langner Mieczysław. Św. Trójcy 14 
Lis Józef, Gdańska 54 
Loerke Hugon, Gdańska 14 
Majchrowicz i Ska., Jagiellońska 59, 

 1186 
l\lanthey Fritz, Jagiellońska 7 
:Maiewski Otton, Pomorska 65 
Orchowski Mieczysław, Poznańska 28 
Hadczewski August, Grodztwo 27 a 
Rey Bronisław, Sowińskiego 3 
Siwiak Kazimierz, Pomorska 15 
Szczepański Wincenty, Dług-a 1 
SzuJe W., Gdańska 4. 
 844 
Skoraczewski Witold, D\vorcowa 80 


. 


w. Skora'czemski 
Skład zegaróm. bljut.rll. 
o b r CI c z . k . I u b n Je h. 
BydgoszCZ, DlDorcolDa nr. 80 


. 


Tophal Ferdynand, Śniadeckich 22 
Zaparucha Antoni. Berlińska 9 
Żak Antoni, Długa 19
		

/adresy_192300100_0001.djvu

			- ---- 


Spis ooszczegółn\'ch branż 


81 


Szkło. 


Hula szkła. 
Pasikowski Wacław, Torul1ska 65 


Handel bu lelek próżnych. 
.Krtiger IvI. C., Gdańska 137 


Szkło i porc
lana. 
Bobe Józef, Kościelna 9 
Dymkowski Hieronim, Gdańska 2, ..... 1037 
C;rabowski Antoni, Niedźwiedzia 7 
Hensel l\11aks, Dworcowa 97, 
 193 
l{reski Franciszek, Gdańska 7, W 1437 
Kamnitzer Salomon, Kościelna 8/9, t!!f> 1404 
Kiersnowska I{amila, Gdańska 47 
Krause Leon, Berlińska 107 
Rudowska Natalja, Śniadeckich 24 
Sikorski Stefan, Wełn. Rynek 13 
'Vittig i Kalkstein, 1\fostowa 9, M> 757 


Porcelana. 
"Porcelana", właśc. H. Kalkstein-Osłowski 
i A. Wittig, :Mostowa 9, 
 757 


. 


" Porcelana" 
młaśe : H. nalksłeln-Osłomski I R. Wiłtlg 
Specjalny magazyn szkła, 
por elany i sprz
ł6ro kuchen. 
Telefon nr. 757 . Mostoma nr. 9 
{) 9rzedsi
biorstroo chrześcijańskie 
I 'ZCSll£J 0? l>J 0?l>J C5C l>J C5Cl£J C5Cl>J {.5l 
I 
Haradei emaljL 
Barciński lakób, Dworcowa 18c 


..... 


Tytonie. 


Fabryki cygar. 
.....o\dama Fabryka Cygar, Dworcowa 44, 
...... 236 
Bydgoska Fabryka Cygar, Lą,kietka 19, 
...... 1848 

,Gibaty", Grodztwo 28, 
 7 
J{onkolewski Wiktor. Gdańska 129. t!!f> 170 
" \Vojnarnwski Bolesła\v, Dwor cow a 5 
Fabryka Cygar i Papieros6w 
BolesłoCIJ (i) oJ noro ClJSkl. 
Bydgoszcz. Dworcowa 5 
T.lef
n .40. 


..
 


Fabryki papieroiów. 

,Druhu Franc. Lehmann, ul. Poznańska 28, 
...... 1670 
."G.ipatyu Grodztwo 28, H 7 
Kowalski Józef, Puławskiego 92, 
Król Juljan, Szpitalna 3, 
 1413 
"Nil'
 Len Fryderyk W. Lubelska 14 a i b, 

.Orient", ChrobreKo 20, 
 66 
Robein Józef, Jackowskieg-o 1 
Skrzyniecki i Ska, Garbary 2, 
Wlekliński Wacła\v i Ska, Gamma 9, W 113 
'Vojnarowski Bolesła'w, Dworcowa 5, M 9.iO 
Cygara I papierosy. 
Boro'wski l\11ię-
zysław, BatoregQ 2, .... 1415 
Biemacki Spółk., Dworcowa 30, N 621 


Chmara Józef, Sw. Trójcy 14 
Dittmąnn Konrad, Jagielloirsk.a 6 
Domieradzki Antoni, Jasna 12 
Drzewicki \Vładysła'\v, Długa 13, w 1102 
Florczyk Franciszek. Król. J ad'\vigi 7 a 
Golniewicz Włodzimierz, Szpitalna 1 
GOIlczerze\vicz Antoni. Gdańska 103 
Grodecka Katarzyna, Sniadeckich 49 
Grzybo'\vski Jan, Bocianowo 1 
Gulke Ludv.ik, BerlińsĘ--a 81 
Hempel Ryszard, S\v. Jańska 8 
Hohberg Fryderyk, Gdallska 150 
J ggielski Franciszek, Koronowska l 
Jaremba Ignacy, Berlińska 86 
Jar08 Stanisław, Gdańska 38 
J ezierski Jan, Gdańska. 18, t!!f> 100'2 
I{aczmarek Czesław, Gdańska 25, Mo 1563 
Knoll Alojzy, Chrobrego 19, t!+ 1671 
Kończak Hipolit. Gdańska 1. M 133 
Kord811a Piotr, Zbożo'\vy Rynek 3 
Kobs J a.dwiga, Chrobrego 26 
Kozłowski Alojzy, Długa 29. .... 1474 
Kłobuchowski Antoni. Dworcowa 8 
Kr6hbe Jan. D\Vorcowa 62 
Kuczyński Bronisła'\v. Dworcowa 93, N ISg, 
Kuzimska \Valerja. Stary Rynek 20 
Liparski Gustaw, Warszawska 8 
:Marciniak i I\ozło'\vski. Gdańska 93, t!!f> 87S 

fargańska Leokadja, Św. Trójcy 16 
Michalski Kazimierz. Dworco\'va 54 
:Mikołajewicz Jan, \Vełn. Rynek 16, t!!f> 169 
Mróz Antoni. Sw. Trójcy 5 
Nagel Stanisłav:, Długa 1 


.
		

/adresy_192300101_0001.djvu

			B2 


Soi s poszczególnvch bra nż 


. 


Neitzke Grzegorz, PI. Teatralny 4, H 805 
l';'euman _\Jbert, Zbożowy Rynek 2 
Noga Bonifacy, Gdańska 29 
Obarski Franciszek, Sniadeckich 25 
Ormanowski Franc., Jagiellońska 14, 
 192 
Piwecki Leonard, S\v. 1
rójcy 27 
Preuss Stanisław, Dworcowa 18 d 
Pryl Teodor, Dworcowa 34 
Puder Robert, Batorego 4 
Ramiński Feliks, Sienkie\\icza 22 
Redlak Leon, :Pl. Teatralny 1 
Rejewska 
fatylda, Dworcowa 17 
Rujner Stanisław, 'Vełn. Rynek 13 
Sarg-unas 
Iateusz, Nakielska 10 a 
Sass Leon, Jana Kazimierza 1 
Sradzyński Edmund, Korono"\vska GG 
Stajek .Marjan, Pl. Piasto"\vski 4 


Stelmach Jan, Gdańska 25, M> 1665 
Stefański l\1ichał, Gdańska 75 a 
Szarowski J6zef, Dworcowa 10 
Sziffelbein Juljusz, Bocianowo 16 
Urbański Wacław, Poznań
ka 23 
'Viśniewski Alfons, Mostowa 6 
'Viśniewski Roman, Berlińska 25 
'Vojke Jan, Pomorska 5, ... 1816 
'Vreza Leonard, Kościelna 5 
Żebrowski Jan, Berlińska 14 


Tytonie. 
Bilski Stefan. \Yełniany Rynek 16, ł!!4> 169- 
. 
Rujner Stanisła\v, Wełniany Rynek 13 
I I Sergenius Jan, Nakielska 10 a 
Urbański Roman, Poznańska 
3 


. 
Ziemiopłody. 


St. Banaszak i S-ka 
Tomarz,stmo dla Przem,słu i Handlu z o. p. 
ul. Cieszkomskiego 2. Tel. 130... 


.1
1
lli
 11111 :111
lj:
::II
llillllllll"IOOII"IIIII
III
I
IIIIIIIIIIII

;
I
1111111111111111;; 
-"-'- 
- 
Bydgoszcz, Śniadeckich 52 a 
Telefon 71, 72 
F I LJ E: 
Gdańsk, Jopengasse No. 27 
Król. Huta
2;;!e
ńSka nr. 5 - 
Zakupują stale wszelkie ziemio- = = 
płody po najwyższych cenach ryn- 
kowych za natychmiasto\\i ą zapłatą :=; 
oraz dostarczają wszelkie nawozy 
sztuczne. 


U 'I 11 11 111111111 1 1 I 
IIIlh I 11111111111 


,,' lIII. 


, I I '1 1 1n
		

/adresy_192300104_0001.djvu

			. - 


. 


- 
 . - , ..- . 
 
 

 
. 
. 


 . . III. 
i - . ' .... '. , 
'. 
. ' 


. 


o .
. ..:.In 


. 


...."1. . 
.. 
e 


,l... 


... 


......,; , " 
,J' 
-... -.. ...... _. .. }-r .. 


.. , Ł' 


. 


.. 


.. 


. 


. 


o 


_..-J 
6łof;) j \ '.......
....
 
p
, .. ",,-.fi:' 

 

_\t;. L ..:
,'-\ 
'- 
 . 
 .""I" 
,,1"ł . ,,,;, 

'., -.T 

....
		

/adresy_192300105_0001.djvu

			. 


,.1 


.... 


. .. 


. 


. 


" 


.. 


- 


, 


R. Spis mieszkańcóro . podług ulic.  


" 


Adama Czartoryskiego. 
1 Fiskus wojskowy 
Jung, generał bryg. 
· Porazińska, kucharka 
· 2-6 C. A. Franke 
Blaszk.ie w :1cz, kupiec 
Kluth, robotnik 
Meiburg, 'woźny _ 

losler, pensjonator 
Rutkowski. bankowiec 
Rutkowski. Ę.and. inż. 
7 C. A. Franke 
Barschnik, nauczycielka 
Barschnik, kapitalista 
Bielfeld, gorzelnik · 
Brohnler, pom. handl. 
Gawrych. kupiec 
Gawrych, wdowa 
Gerth, tartakowiec 
Gac kowski, sekr. pocztowy 
Isemann, nauczycielka 
Kowalska, kier. szkoły 
Majewska, posługaczka 
}faciej ewska :Mieczysla wa 
Malaczewski, posterunkowy 
Modlibowski, kotlarz 
:Modlibowski, kołodziej 
Otowa Rozalja 
. Rewkowska, nauczycielka 
Rew kowska, kapitalistka 
Sadel Helena 
Siu da. służąca 
Steindorf, wdowa 
St.anke, portjerka.. 
\Viśniewska, sprzeda. waczka 
Zintz. robotnik 
Zieliński, sekretarz 
T ft. C. A. Franke 
Blaeske, robotnik 
Lawrenz. robotnik 
:Markowska, nauczycielka 
Rogożyński.. urzędnik 
SzmeIing Łucja 
Szmeling Anna 
Szolc. doz. kąpieli 
Tapper, placmistrz 
Thomas, wdowa 
8 Eberhard, fabryka 

 Ident ul. Sw. Trójcy 30 
10 Ident ul. Sw. Trójcy 29 
11 Idcnt ul. 'Św. Trójcy 28 


- . 


, 


. 


. 
t 


1'. P. 


, . 
. 


. 


. 


12 Ident ul. Św. Trójcy 26 
13 Id{'nt ul. Św. Trójcy 25 
14 C. A. Franke 
Fahser, kupiec 
Stras ser Gertruda 
\Vussow Elm 
15 Ogród 

 16 


I 
I 


Aleje Mickiewicza. 
... 
1 Gółański, notarjusz, \VI. n. m. 
Antkowiak, kupiec 
Czyżewska, urzędniczką. 
Chmielewski, kupiec 
Dziaków"Ila Pelagja 
Górska :Marja 
Guderi
 gospodyni 
Jaźwińska, nauczycielka. 
J asiarczy}{. kucharka 
J anke Emilja 
Padlewska . l\:1elanja ' 
Rosenthal, kupiec 
SągaHo, podpułkownik 
Siemią.tkowski, komendant P. P.. 
Scharmes, kupiec 
Talarkowski, budowniczy 
Talarkowska Pelagja 
Trabas, stolarz 
Waubke 
Iargot 
Wagner, kupiec 
Zobel Erich 
. 
2/3 Słuski, kapitalista, wł. m
 
Bel zerowa, służąca . 
Czerkaski, kupiec 
Czajka, służąca 
Cegielska, służąca 
Dróżakiewicz, służąca 
Dymkowski, kupiec 
. Gasiewicz, kapitan 
Herbik, kucharka 
Kuczyński, urzędnik 
Kuleta, służąca 
Łaniewska, studentka 
Pilarska, służąca . 
Romantowska 'Valerja 
Romantowski, ślusarz 
Rynkowski, obu\\"Ilik 
Samulowitz. architekt 
Sioda. adwokat 
Sioda
 dyrektor fabryki 
Sitarek Józef 
W dziękoński, inżynier 


... 


. 


. 


.
		

/adresy_192300106_0001.djvu

			. 


ss 


Hleje Mickiewicza - Hrtura Grottgera 


- 


Weisenberg, kapitalista. 
Witkowska, służą.ca 
Wiśniewska, kucharka 
Załuska, Major 
Zgliczyńska, gospodyni domu 
-I Brehm, wdowa, wł. m. 
Dąbrowska, służąca 
Galińska, służąca 
Grundmann, wdowa . 
Hałas. krawiec 
J achowska, gospodyni 
Klimek, kupiec 
Klug, kap
talistka 
Kuligowska, wdowa 
Nosiński, kra,viec 
Pętnowska, służ
ca 
Szczęsny, krawie
_ 
Schlieper, kupiec 
Schwandrau. blachan 
Zan, urzędniczka 
Zan, kapitalistka 

 Rosenthal, kupiec, wł. ID. 
Atler, wdowa 
Atler 'Vitołd .. 
Brzykowska J ulja 
Gaede, tokarz 
Keller. służąca 
Myszkowski, drogerzysta 
Otto, sanitarjuszka 
Radkówna, służąca 
Rompalska, gospodyni 
Sieg, wdowa 
Sie
 Helena 
Sroczyński, książkowy 
Szpecjał, służąca 
Stabrowski, inżynier 
Turowski, kupiec 
6 Nowkuńska, gospodyni, wł. m. . 
Berg, paket 
Besser 
Nowakuński, lekarz 
Zaleska Janina 
Zaleska Emilja 
7 Indent ul. 20 stycwia 10 
8 Indent ul. 20 stycznia 37 
Starkiewicz, inżynier, wł. rn. 
Kamińska, służąca 
Kiełpikowski, robotnik 
10 Konkolewski, wł. fabryki, wł. ID. 
Kempiński, woźny 
11 Dr. Gliński, lekarz, wl. m. 
12 Cyraski, ksiądz, wł. n. m. 
Strażycowa, wdowa 
Wojcikowa, służąca 
13 Ident ul. Paderewskiego 32 
14 Ident. ul. Paderewskiego 1.1 
15 Stenzel, inżynier 
CeIińskJ, profesor 
Czerwińska, służąca 
Dulek, kupiec 
Falewicz, mężatka 
Frelichowski, robotnik 
Grotthuss, rolnik 
Herzenskron Lina 


, 


\ 
Honigmann, urzędnik 
Honigmann, rolnik 
. Lewandowska, pokojówka 
Malicki, doktor bakterjologji 
Dr. .Peliński, profesor 
Smyk, szofer 
Sieński, przemysłowiec 
Stippa, biurowa 
Winkler, gospodyni 
Weyer, bankowiec 
16 Plac budowlany 
.17 R edgate, kupiec ,wl. n. m. 
Baker-Beall. nauczycielka. 
Baron, książkowy 
Braeder Anna 
Buczkowski. robotnik 
Faerkenberg- Friedrich 
Holewiński. major 
Lewin. kupJec 
Ludwig, pokojówka 
Na.konieczna, służą.ca 
Nicodeme, łnżynier 
Rolbieska. dyr. lyceum 
Dr. Zieliński, inżynier 
18-33 Budowiska miejskie 


. 


" 


. 


.  


1ft 


- "  


.. 


Artura Grottgera. 
1 Mikulski, restaurator, wł. m. 
Mazurek. gospodarz 
2 Mikulski. restaurator, wł. n. m. 
Brandt, muzyk. 
_ Jastrzębski, wodniak 
Kubasiewicz, krawiec 
Kwiatkowska., wdowa 
Retzlaff Ida_ 
Świerkowska Helena 
Świerkowska Zofja 
Świerkowska, wdowa 
Twardowski, drukarz 
Zoske, muzyk 
3/4 \Voythaler, kupiec, wł. m. 
Andrzejewski. handlowiec 
Gotowicka. służąca 
Gołąbip\vski. kuniec 
Gutsch, kucharka . 
Kon wińsk., robotnik 
Okońska, służąca 
Okońska Jadwig-a 
Pianowska. wdowa 
Pianowska Elźbieta 
Pijanowska, pom. kom. 
Wittek Antonina 
Witkowski, urzędnik pocztowy 
Zborowski, technik 
5 Alber Marja. wl. n. ID. 
Ćwikliński AntQni, drukarz 
Kalitowski. destylator 
Konitzer. kapitalista 
Loepke Karol 
SeIl. robotnik 
Schreiber szewc 
Sternal, fabrykant 
6 Inspekcja I?róg 'Vc 1 nych 
7-10 Ident Garbary 35
O 


-- 


, 


. 


..
		

/adresy_192300107_0001.djvu

			r 


. 


'\.  . 
flrtura Grottgera - Babia Wieś - Batorego - Bernardyńska 


.. 


11/12 Inspk. Dróg Wodnych (budowiska) 
Kryger, kierownik warsztatu 
Wikowski, nadzorca 
13 Inspekcja Dróg Wodnych 
MaI uk, maszynista 
\V oźniak, robotnik 


Babia Wieś. 


. 


1 Ogród 
"'" ! Magistrat 
Karólewicz. krawcowa 
Korba!
ki, robotnik 
Kriig-er, handlarz 
Meredziński, robotnik 
Meredzmski 
laks 
Meredziński Bronisla,v 
Rumiński. robotnik 
Wiza, kucharka 
J Magistrat 
.4 Mag-istrat 
5 Tow. Robót inżynierskich 
Borkowski, robotnik 
Dropikow$a, gospodyni 
Jaworski. kowal 
Rykowski, kierownik 
Schulz, robotnik 
6 Tow. Robót inżynierskich 
Jung, urzędnik . 
Lenardt, książkowa 
7 Ogród 
8 Ogród 

 Ogród 
10 Ogród \, 
11 Ogród 
12 Ogród · 
13 Ogród ' 
14 Jonas, robotnik, wl m. 
Bensel, malarz _ 
. Bensel Anna, wdowa 
Kopyszka, robotnik 
Krti
er, robotnik 
Rothenbtidrer, stróż 
Stekel, mistrz stolarski 
Wróblewski, robotnik 
"'armińska Antonina 
15 Pimisov Berta, wl. n. m. 
Anderson, biuralistka 
Draheim, robotnik 
Gackows
a, robotnica 
Rosenke :Marja ) 
. 
Schwanke) robotnik 
Skrzypek Anna 
Skrzypek, ceglarz 
W oltersdorf Ałma 
W ollscbHiger 
farta 
16 Oscholt Józef, wl. n. m. 
Fandrey, wdowa  


....
 


'- 89 


Koch, robotnik 
Rybacki, robotnik 
Staniszewska, robotnica 
Thieme, robotnik 
17 Oscholt Józef, wl. n. m. 
Klimek_ Wincenty 
Pałgowska, wdowa 
Wróblewicz Franciszek 
Wróblewicz Piotr 
18 Foerster Ida, wI. m.. 
Krawczyk... elektro-mechanik 
Majewski, pom. blacharski 
.... Schneider, kolejarz 
19 Boelitz, handlarz. wł. n. In. 
Benowski, przemysłowiec 
Dominiak. wdowa 
Jabłoński, robotnik 
N eydek, robotnik 
Rydlewicz. urz
dnik P. P. 
Ratajczak Stanisław, doz. wi
zienia 
· Szwocha, robotnik .. 
SwięcicIą, urzędnik magistracki 
Ziętar, handlarka 
20 Neubert, murarz, wł. m. .. 
21 Ident ul. Toruńska 6 


l 


" 


t 


Batorego. 
1 Kolandyk Antoni, wł. n. Dl. 
2 Pflaum, garncarz, wł. m. 
Jeschke., wdowa 
:3 Neu.mann, kupiec, wł. n. m. 
4 Pauls, kupiec. ,vI. m. 
J abicki, iniynier. 
Lubig, wdowa 
Schulz Augu
e, dyrektryza 
Wreza, kupiec 
5 Bank Przemysłowców 
Borowski, ku piec 
Kroplewski, kupiec 
Lutka, robotnik 
6 Ident ul. Długa 54 


Bernardyńska. 
1 Magistrat 
J op-ek, wOŹłly 
2-3 Og-ród 
4 Kieper A., kupiec, wł. ID. 
Fenske, wdowa 
Kieper W., kupiec 
Kiełbasiński. robotnik 
Makowski, maszynista 
5 Lesmanowa. kupcowa, wl. ID. r 
Florczy k, służąca 
Klawy ter, służąca 
Kahler, krawiec 
Scheidler, kupiec 
Stobbe, krawiec  


. 
.:.IJCIE W. DKl 


-ILC 


I 


-.
		

/adresy_192300108_0001.djvu

			. 


. 


. 


90 


-. 


Be rnardyńska - Bielany - Błonia 


t 


6 Bydg.. Tow. WIoślarskie 
7 Państwowe Seminarjum 
Breitfileyer, służąca 
D6rferdt. uczeń 
Janiak. wdowa 
J ens, werkmistrz 
Piechowiak, służąca 
Rocho\viak Andrzej 
Sza1iński, dyrektor 
Taczak, nauczyciel 
8 Kościół. gaI1lizonowy 
9 Lichtenstein, wl. n. m. 
w :Mulląr, ku
cowa 
Roggenbuk, fryzjer 
10 Mroczka, kupiec, wl. m. 
Bana.szak, postr. P. P. 
Janicka H., krawco\va 
J anicka 
I,. biuralistka 
Ma.łkowski, drogerzysta 
Nowakowski, emeryt 
Nowakowska, nau .zycielka 
Punchera, wdowa 
Skwarecka, urzędniczka 
1 r Siedlecki Stefan, wl. n. m. 
Barwicki Kazimierz 
Burchardt, kupiec 
B arw ic ki, porucznik rez. 
Bagniewski Ignacy 
Czaplicka, uczennica kraw. 
Gołogórski, terminator 
Herold. sekretarka 
Janówna, służąca 
Ka wecka Bronisława 
Le\vandowski,. kolejarz 
Nadolny, robotnik 
Nadolny, inwalida 
Pollon. urzędniczka 
Szulc, stolarz 
Tomalak Marja 
Tylczyński, nauczyciel 
12 Mag-istrat, szkoła 
Pech, admmistrator 
13-20 Ogrody 


.. 


2 Szroko Rudolf. wl. m. 
Czarnocki, rotmistrz 
Figurski, kapitalista 
Grpchowski, kupiec 
Hermann Konrad 
Lenkowśki, urzędnik 
Loch Magdalena 
Mikle'wsĘ
. porucznik 
Szroko Alfred, urzędnik 
Swidurski, postr. P. P. 
Urbańska, nauczycielka 
3 ){ukułka Juljan, wł. m. 
Gaca Bolesła\v, urzędnik 
Gaca Wacław, urzędnik . · 
H all mann , kapitalista 
Hallmann. Frieda -.. 
Kamińska. v.dowa '_ 
Koiky, ,vdowa 
KoilCzak, krawiec 
l\Iasiota Franciszek. malarz 
Masiotówna Aneta., modniarka 
Priske, dyrektor 
Szała.nlacha, asyst. kol. 
Truś, zakrystjan . 
Truś, dentystka 
W oliński, ogrodnik . " 
Wolnikowski, podmistrz kolejowy 
Wolnikowski, pomocnik handlowy 
Wolniko
ska Jadwiga, ekspedjentka 
4 Ogród 
5 Arendt, kupiec, wI. m. 
Bartnicki, urzędnik 
Bartnicką, wdoyva 
Bartnicka Wanda, urzędniczka 
Felicki, kolejarz 
. Ferlecka, urzędniczka 
Janicki, ślusarz 
Mancewicz, lekarz 
Ossowski, emeryt 
Prusiński W., kupiec 
Prusińska Wiktorja, sprzedawaczka 
Prusiński Her., kupiec 
Reinke A., wdowa 
Roder, emeryt 
Skiba, wdowa 
Gniatczyk, kupiec 
Tamer, szewc 
6 Garczyński, werkn1istrz kol., wł. m.. 
Damaschke, nauczyciel 
l\Iodlibowski, profesor 
Paulisch, nauczyciel emeryt. 
Rohl, wdowa 
Ubyszewski, urzędnik 
Ubyszewska Helena, urzędniczka 
Wysocki Jan, prof. przy szkole pr
e
 
7 Bobiński, introliKator, wł. ID. 
Chmielewski, urzędnik 
Friebe, inspektor 
Jung, Teresa 
Kończyk
 urzędnik 
Naake, elektrotechnik 
Rostel. kupiec 
Słojkowska, służąca 
Wackwitz, nadsekr. 
'Vackwitz Gertr., nauczycielka 
WeHnitz Frieda. służąca 
Winkowski J., dozorca. 
'Vinkowski Fe!., elektr. 


-- 


. 


.' 


;; 


., 


. t 


. . 


\ 


.. 


. 
, 


ł 


. 


.  Bielany. 
1 Insp. dróg wodnych 
Olejarz, robotnik 


. 


# 


Blonia. 
,. 
1 Kolaszewski, fabrykant, wł. n.. In. 
Babiński Franciszek 
Bąk, kierownik lok. 
Drążkie\vicz. kupiec 
Figaszewski, inżynier 
Gniatczyk 7
stępca procesowy 
Grabo\'"ski. kupiec 
Kostuiak. krojczy 
Kraszewski, urzędnik kolejowy 
LepczY"iska. wdowa 
:Ma iero'v
czowa. krawcowa 
Niedzie Iski. rolnik 
Pawski. r0botnik 
Rol-łlke dyrektor 
Wiśniewska, wdowa 


,
		

/adresy_192300109_0001.djvu

			Błonia 


91 


, 
8 I{rzywiec, fabrykant, wl. ffi. 
Crerski, inżynier 
Głow, służąca 
Głabisz, aro:onom 
Hensel, \vojażer 
I-I ti ber, służąca 
I{ondratowicz, kierowo fabryki 
I{alino\vska, wdow
 
l\Iazurczak, dozorca 
Ostapowicz, wdowa- 
Petters Józef 
9 Mateja Antoni, w1. m. 
Dettweiler, maszynista 
Domailski J u ljan 
EwaId, asp. kolejowy 
l{adó\v, ślusarz 
Kociko\vski, konduldgr 
I{unce, urzędnik pal1stwowy 
PorożYllski, ślusarz 
Sobota, elektr. monter 
S zwaj kowski, robotnik 
Zbonik, wdowa 
tO Sła\vski Antoni, \v1. m. 
Danielski, ślusarz 
:Ooege, detalista 
Jantz, stolarz 
Nawrocki, mistrz garncarski 
Pękała, z\\t-rotniczy - 
RodewaId, wdowa 
Hodewald Anna, krawcowa 
Sła wski Aleks. 
Szwajkowski, robotnik 
Witkowsld, werkmistrz kolej. 
Wilczewska, urzędniczka 
11 Petrykowski, malarz, wI. ffi. 
12 Bork Carl, wl. m. 
Bork Małgorzata, książkowa 
Grtitzmachcrl" robotnik 
13 Bark Carl, wI. n. m. 
Brzóskowska. wdowa 
Dietrich, posługaezka 
Hartlieb, posługaczka 
Sobecki, robotnik 
14/15 Balk6w, mistrz stolarski, wl. m. 
Bobrowski, mechanik 
Bobro\vski St., mechanik 
EnKler, okręg. inspektor pocztowy 
Głębocka-; artystka 
}{empiński, przodownik kolejowy 

Iagnuszewski, pom. biurowy 
Magnuszewską, pom. biurowa 
Rilling, ślusarz 
SchlilIP, ul'zędnik kasy pożyczkowej 
Skupiński, porucznik 
\V olnik, służą.ca 
Rosen, kontroler tran1\vajów 
Szarafiński, nad strażak 
Uzarski, drogerzysta 
16 Płac budowlany 
17 Strelau, rzeźbiarz, wł. m. 
18/19 StefaQ.iak, kolejarz, wl. m. 
Damski Andrzej. emeryt 
Damski Feliks. urzędnik kolejowy 
Fac, kierownik pociągu 
Fac, kupiec 


. 


Kałowy, ślusarz 
,Mrowiński, konduktor tramwajowy 
Roosler, asystent kolejo\vy 
Wysocki, urzędnik P. K. K. P. 
Wysocka H., asystentka pocztowa 
Wysocka {LEmk., książkowa 
20 Safian Franciszek, \VI. n. m. 
Elźbieeiakówna, służąca 
Grochowski, urzędnik 
Kocikowski, kolejarz 
Łukaszewski, sze\vc 
Peńkacki; sekr. magistr, 
Przybyłowski, pom. biurowy 
Szkudlarek, ur
ędnik państwowy 
Szukaląki, poster. P. P. 
21 Cholewicki, fabrykant t wf. n. ffi. 
Antoniewski, urzędnik kolejowy 
Antonie\vski, konduktor, 
Chełminiak, konduktor 
H o ffmann , robotnik 
Kohn, kiero\vnik pocztowy 
Krajewski A.t kolejarz 
Krajewski VII. 
Krupa, pocztO\vy 
Kryger, odźwierny 
Krzywdziński, szewc 
Mroczyński, urzędnik pol. 
Piaskowski, urzędnik pol. 
Pluciniaczak, wdowa 
Ruchalski, rzeźnik 
Ruhnke, budowniczy 
\Vinke, kupiec 
Zale\vski, lekarz 
Zbielski, krawiec 
22 Ochocki Wincenty, wl. m. 
Hesse t wdowa 
Kawczyński, inżynier 
Ko\valska, Emilia 
!(owalski, urzędnik 
Le\.vandowski. robotnik 
Racko Krystyna, urzęd. P. K. P. 
Spreemann, inżynier 
22a Siuchniński, \vI. m.. 
DziewuJski, mecha.nik 
H.e.jdrych, fabrykant 
Krawczewski, urzęd. mag. 
Lipecki Albert 
:Majewski, chorąży 
l\Iaciejewski, kupiec 
l\Ieister, wdowa 
Scheibe, nauczycielka 
Szymańska, służąca 
\Vinowiecki, referent ekspoz. 
23 Erdmann Herrnann, \VI. m. 
Burzyński Rarol 
Badena, kupiec 
Brunk, kapitalista 
Chechowicz, porucznik 
Karmoliński, kierownik drukami 
Krauzó\vna f\larja 
Lek, służą.ca 
Ollesrh, kapiUllista 
Pfefferkom, malarz 
Poplawska t \vdowa 
Ponławsl{a l\larja. urzędniczka 
Radzikowski, komisarz 
Susała, sekretarz skarb. 


.. 


. 


. 


..
		

/adresy_192300110_0001.djvu

			92 


Błonia - Bocianowo 


-.... 


Bocianowo. 
1 Grzybo\vski, kupiec y wl. In. 
Schiefelbein, drogerzysta 
Trzciński, kra wiec 
Pawlak, robotnik 
:Mąka, ślusarz 
Kleinke, kapitalista I 
KJein, fryzjer 
! Pruss, rzeźnik 
Gonia, woźny 
Helmin, urzędnik kolejowy 
Kuźniacki, listowy - 

 Kolej. Państw. 
Ciszewski, urzędnik kolejowy _ 
Ciszewski, kupiec 
Grzela, asystent kołejo\vy 
Helewski, urzędnik kolejowy_ 
Kłoniecki, urzędnik kolejowy 
Krebs. robotnik - 
Matczyilski, asystent kolejowy 
Nitz Berta 
Pater, urzędnik kolejowy 
Piątek, kole.larz 
Pia.tek, werkmistrz · 
Skodowski, kierownik parowozu 
Szczypiński, robotnik 
. Wojciechowski, robotnik 
Zawacki, ślusarz 
4 Stiihlke Luise. wl. n. m. 
Bendowski, robotnik 
Berendt. ślusarz 
Brutming, tapicer 
Bzdręga. robotnik 
lwicki. kierownik lokomotywy 
J eszke, uprzątaczka 
Gburczyk6wna, krawcowa 
Kątny, kowal 
Klinkiewicz, tokarz 
Kulpiński, ślusarz 
l\fał-czewski, ślusarz 
Nietz, gospodyni... 
Owedyk, robotnik 
Rohde. odźwierny 
Sabiniarz. ślusarz 
Strosin, robotnik 
Westphal. robotnik 
5 Pj.ojda. biurowy, wł. m. 
Betscher. ślusarz 
Beyer. hafciarka 
Both. wdowa 
C tch y. kQlejarz 
Ciernicka Marja. 


........... 


Dietrich, stolarz 
DomagaIska, krawcowa 
FoldzińsJd, robotnik 
Janowski, robotnik 
Kufel. ślusarz 
Kieszczyński, agronom 
Manthey Joanna 
Lange, wdowa 
Pioterek, sierżant 
Płaczek, asp. kier. lokomot. 
P awlicą-i, robotnik 
Sikorska Stanisława, ekspedjentk, 
Sikorska Jadwiga, telefonistka 
Smoliński, stolarz 
Stasiak, wdowa 
Weiss, robotnik 
Wicherek, stolarz 
Walewska. wdowa 
\VłodaBzewski, cieśla 
6 Tiede Anna, wł. m. 
Geleciiiski, asyst. kol. 
Hęciak, poHer 
Jacob
'aptekarka 
Kminikowski, biu}.'owy 
Lutz, robotnil). 
LehneI-t.. naczelnik kol. 
Linden, kierownik lokom. 
Martenka, ślusarz 
Martenka, wozomistrz 

fescho L uise 
Oźmiński, werkmistrz 
Pierzyński, asystent kolejowy 
Reihs, robotnik 
Rogoziński, wojażer 
Tiede Fr., książkowa 
Tiede · Anna 
Tiede Gertruda 
Ziarnek, eksp. pociągu 
1 Tiede Anna, wI. n. m. 
Baranowski. piekarz 
Brocka, Marja 
]3ottcher Wojciech 
DraegeI', robotnik 
Dryl, krawiec 
Dryl WładysIa wa, krawcowa 
Dryl Jadwiga, asystentka pocztowa 
Frank, wdowa 
Hinz, Magdalena 
Krenzlin, Dorothea 
Kausa. robotnica 
Łyskawiński, robotnik 
Pieczkowski, funkc. pocztowy 
Schulz Lidja 
Trawińska. wdowa 
Weiss, rzeźnik 
8 Virus, lakiernik, wI. m. 
Behnig, kołodziej 
Bochocki, przodo"WIlik 
Badura, palacz 
Dering Feliks, tokarz 
Grochowskl, ślus
rz 
Hoppe, sekretarz pocztowy 
Krause, zwrotniczy . 
Mikołajczak Weronika 
Mag-icki, kolejarz _ 
Laskowski. konduktor kolejowy 
Nowak, konduktor koleJowy 
Strom, składacz 


. 

  


24 Wiśniewski Jan. wl. ID. 
Bloch, służąca 
Gierlicz, robotnik 
I{asperski, inwalida 
Klimek, rolnik 
Klockenbusch, kupiec 
MateIski, mleczarz 
MittelsUidt, wdowa 
:Mittelstadt Olga 
Popa Jan 
Prentki, mistrz krawiecki 
Skrzypczak, robotnica 
Swakowski, listowy 
Zywert y rzeźnik 
.. 
  


., 


. 


.,. 


..- 


.
		

/adresy_192300111_0001.djvu

			Bocianowo 93 
Wilhelm Marja lOa plac budowlany , 
W ę.siewicz. kowal 11 Markiewicz, mistrz szewski, wł. ID. 
Zwanowski, urzędnik kOlejowy Głowiński. ślusarz 
.. Zorod.ziński, ślusarz Graj, handlowiec Ol 
9 Cieśliński, wł. m. Mazurek, ślusarz 
Aurdyk, posterunkowy Prusak, robotnik 
Barański, rządca gospodarczy Spychała, ślusarz 
Barszczówl1a, urzędniczka 12" Rogoziński, mistrz piekarski, wł. m. 
Cywiński, cieśla Wilk e, fryzjer 
Forszpaniak, robotnica Wilke. pom. piekarski 
Grocke Adolf 
Grot. ślusarz 13 Tow. mieszkaniowe 
J ewiński. kowa l ł Arndt, robotnik 
I{rętkowski, robotnik Buchholz, malarz 
, Kla witter, robotnik_ Dembicki, urzędnik 
. 
! Lipiński. ślusarz J okiel, robotnik 
Lowe Roza Karowska Wł.. nauczycielka 
Ludwiczak, mechanik Karowska Zofja, krawcowa 
l\fyszkier, robotnik Karst, tokarz . .. 
O wcza.rczak, książkowa Nowak, robotnik 
Owczarczak, robotnik Rogowski, zwrotniczy ... 
Prychowski, stolarz Rej mann, robotnik 
Semrau. ślusarz Staruszkie\vicz. konduktor 
SzymyszJde\vicz. ślusarz Skibicki. kołodziej 
Sikau. Karoline Szmelter l\'Iarta 
Surdykowa, akuszerka 13a To\-v. mieszkanio\ve . 
Suczyńska, kapitalistka Czerwiński. ślusarz 
S wigon , krawiec J 
uszewski, robotnik 
Stan, kupiec Januszewski Jan 
\Vadyński, robotnik 
forański, robotnik 
Zakowicz, handlarz Tarkowski. robotnik " 
10 l\Iykowska Idalia, wl. n. ID. \\.. arsIDska, wdo\va 
Bogusławski, ślusarz 13b To\v. mieszkaniowe 
Bartoszewicz Franciszka 
Bogusłę.wski Leon Bejgerowski, kier. przetokowy 
Błack, młynarz l\Ienning, kowal 
Bartsch, robotnik N owako\vski, robotnik 
Banach, urzędnik kolejowy Nadolny, konduktor 
Chanowski, ślusarz_ Piątkowski, zwrotniczy .. 
Decieje\vski, robotnik \" elka, robotnik 
Droszkowski, urzędnik pocztowy l3c To\v. mieszkaniowe .... 
. Damski. kotlarz Bossardt Helena 
Gorecka, wdowa ...... Bossardt, ślusarz 
Gorecki, kupłec Bossardt, pom. biur. ... 
Jaworski, urzędnik P. K. P. Landmesser, robotnik 
Jopek, kolejarz Landmesser l\larta, kantorzystka 
Korzel1ski, robotnik l\.laficki, asp. lok. 
1\: .wasigroch, stolarz :Malcan, rohotnik , 
!{ wasigroch, cieśla N o.wak, robotnik 
l\larga ńsld, mechanik Olszewski, kołodziej 
Menning, konduktor Schmelter Oskar 
.. Nadolna, mężatka 14 Salatowski, robotnik 
Neszel, koleiarz 
Oczy kowski, chemik Kozera, kolejarz 
Oskiewicz, robotnik Kapsia, robotnik 
Pokrzywlllski, t.okarz Lemańczyk, robotnik 
Przybyski, robotnik Salatowski, robotnik 
Roszak, palacz Szajkowski, kolejarz c 
Świekatowski, robotnik Solekowiak, \vdowa 
Sowicki, inżynier 'Vior,ek, kowal 
Staszewski, robotnik 15 Szott Jak6b, wł. n. m. 
Skibield, kołodziej Fritzkowski. dozorca 
Tubaj, robotnik Gajdus. ślusarz 
\Vięckowski, robotnik ' Jare c ki,. ślusarz 
Wyżga, robotnik Larass, dyrektor ogrod6,v 
Zieleńska Euf., robotnica Ryglewski, urzędnik 
Zieleńska \Vladysła wa, robotnica Schulz. książkowa 
Źmicl1, rzeźnik Sikorsld, konduktor
		

/adresy_192300112_0001.djvu

			94 


BocianowD 


\, 


Starszak, kierO'wnik 
Starszak, kO'lejarz 
Schulz, vil.nikarz 
.. \VicikO'wski, }der. przetO'kO'wy 
... WO'lka Edmund 
'V O'lka, 'wdO'wa 
\V O'jnO'wski, PO'm.- handlO'wy 
)5a ZielsdO'rf, restauratO'r, wł. m. 
Badan, ,vdO',va 
GrO'belski, kupiec 
Grobelski, ślusarz 
GrO'belski, nauczyciel 
KO'walski. handlarz 
\Ialicki, biurowy 
l\Ialicki, rO'bO'tni15 

:Hchniewicz Aleksy 
l\Ialak, ślusarz 
NO'wakO',vski, stolarz 
Opitz, handlarz . 
SzmyJ, handlO'wiec 
Swidursk.j, PO'st. P. P. 
16 
1ils. ,vI. m. 
Budacz, drukarz 
Gaertner, l'O'bO'tnica 
Ga.ertner, wdO'wa 
. Górska, ,vdowa 
!VIO'drzy(1ski, kO'lejarz 
Rygielski, stolarz 
RaczYl1ski. ślusarz 
Szczepaniak, PO'sterunkowy 
Zamol1ski, urzędnik państw. 
17 WizićkO'wski Teofil. wl. m. 
Danielelvicz, urzędnik 
Eitner, PO'rucznik 
Flamm, in,,-alida 
JankO'wski, ślusarz 
Kruczyński, kolejarz 
KO'pitsch, ,vdowa 
KO'\varsz. podporucznik 
Lemański, nauczyciel 
Lemańska Elźbieta 
LeJvandowska, kra wco,va 
Perska, \vdowa 
Przybylski, O'bu\vnik 

lagowska. handlarka 
Trzoska, kolejarz 
'Viertelak, _ podpO'rucznik 
ZbrO'żek Łucja, wdowa 
ZbrO'żek ZO'fja, biuralistka 
Zhrożek Katarzyna, modniarka 
18 SZO'tt, kupiec, wl. m. 
Beling. rO'botnik 
GO'lnik. szewc 
Głębocki, stolarz 
HO'ffn1ann, urzędnik 
PO'PO'wski, kO'lejarz 
Prajs, kolejarz 
SzalkO'wski, inwalida 
Sarass, O'grodO''''y 
'VicikO'wski, stróż 
ZicJiński. kolejarz 
Zieliński. robotnik 
Zielińska, wdO'wa 
Zielińska, krawcO"\\a 
19 Zubka Stanisław, \VI. m. 
Arkuszewski, rO'botnik 
Arkuszewska. wdO'wa 
Arkuszewski, zwrotniczy 


-- 


.. 


. 


.... 


. 


BO'gusla,vski LeO'n 
Frajter, kolejarz 
Filipski. urzędnik 
GO'stOll1ska, wdowa 
Pilarczyk. robotnik 
nuskO'wski. ślusarz 
'Valski, asyst. kol. 
20 Błaszak, rzeźnik, wł. ID. 
Dahlke, ,vdO'wa 
GO'szka Bronislaw 
Pankanin RO'zalja 
Świątkowski, cieśla 
21 ident. ul. Rycerska 1 
22 Frajer, restaurator, wł. In. 
Krawczyński. tO'karz 
Krysiak, stO'larz 
Lehmann Apolonia 
1\:la tuszewski, śl usal'Z 
Pfeiffer, wdowa 
Petsch, robotnik 
Petsch, stO'larz 
Pulkowski. dekarz 
Sasiewicz. przemysłowiC" 
Sobieszczyk. stróż 
'VO'źniak, ślusarz 
23 PachO', emeryt, wl. n1. 
Chmielewski, robotnik 
DekubanO'wska, \vdO'Vva 
JankO'wski, kreślarz 
J O'hn, \vdO',va 
Jurasiński, robotnik 
I\:amiński, rO'bO'tnik 
I\:O'lash1ski, urzędnik 
I{amiński, maszynista 
Kmi€cicki. l
bO'tnik 
I{osiedowska, ,ydo\va 
KrólikO'wski. urzędnik 
l\Iordawski. konduldor 
Pozniak, rO'lnik 
PO'zniak. porucznik 
Straszkiewicz, kra" '.- . 
Spychałft. cieśla 
24 Chudy, kupiec, \VI. ffi. 
Bzdawka, kand. kO'le]. 
Czerplewski, robotnik 
Czera. stołO'wy 
Falk. 'Yilhelm 
Halhe, Fryderyk 
Halbe Bernard, I'obotnik 
Jurasiński, palacz 
Kamińs
i, tokarz 
l\:amiński \Valter 
:\Inrawski, kolejarz 

lirowski, rO'botnik 
Otlewsld, robotnik 
Otiewska, krawcowa 
Pepliński. rohotnik 
. .. 
RO'de. fryzjer 
SmO'lińska, wdowa 
SmO'lińska, sprzedawaczka 
SikO'ra. mechanik 
Urbański, rymarz 
Urbański, I'obotnik 

5 Rode l\farja, wdO'\\ a, ffi. 
Gałka, ślusarz 
:\Iajchrzak, wdowa 


"', 


. 


......... 


..
		

/adresy_192300113_0001.djvu

			Bocianowo 


..... 


Majchrzak Stanisława, robotnica 
Piotrowski. porno kondukt. 
Rode, handlarz 
Urtnowsld, robotnik 
?6 Chrzanowska l\'Iarja. w1. m. 
Bączkowski, zwrotniczy 
Bonek, urzędnik 
Brucki, robotnik kolejowy 
Damski, kowal . 
Grabarski, robotnik kolejowy 
Grajek, kolejarz 
Gizenia Fr., kołodzie j 
Gizenia 
Stanisła'v, kołodziej 
Ischler, \vdowa 
Janyska, tokarz 
I\:o\valcze\vski, ko\\ al 
Kamiński, lejarz 
l\farosz, kolejarz 
\Vielgosz. wdowa 
\Viniarski; kowal 
Woźniak, wdo\va 
Ziele'
cz, kowal 
27 Ischlęr Auguste, wł. m. 
Brzoskowska 'Viktorja. 
Brzoskowska El., stenotypistka 
Bunk \VaHv 
I\:asperski Antoni 
Kaprzecki, robotnik 
-'27a Ischler Auguste. \VI. n. m. 
Brzezińska. krawcowa 
I-Iahs, ślusarz 
Uoffmam}, kowal 
Hoffmanl1, sprzeda waczka 
Pietruszewski, urzędnik kolejowy 
Steidt, stolarz 
Urbanowski. konduktor 
'Va wrzyniak, obuwnik 
\Vojciechowski, robotnik 
t8 Bojakowska l\larjanna. \VI. m. 
Boiakowska J.. wdowa 
Becker. inwalida 
- I
rebs, kucharka 
l\Iazolewski, ślusarz 
-, :l\Ioskalik, kupiec 
l\owicld. konduktor 
Panasiuk. maszynista 
.Pasicz, ślusarz 
Szczepatlski. robotnik 
SzCZe]ailski. handlarz 
SznbJłlski. }Jost.er. P. P. 
Tomaszewska Jadwiga 
Vohs, urzędnik kole.fowy 
29/30 Szyperski. ślusarz, wł. m. 
Bałka, kavitan 
Berła. biuro"-v 
Chojnacki, robotnik 
. DlIdziilski. drukarz 
Gil, ponl. gąstronornic'l.n)" 
Gołąbek, asyst. kolejowy 
Jankowska. krawcowa 
Jermis. kowa l 
l\łoko\va, wdowa _ 
I{owalewski, urzędnik kolejowy 
I{olomaźnik. wdo,,'a 
Lepom, robotnik 

iatczak, urzędnik po1. 
:\łlatczak. robotnik- 
'ł\Iaciejewski, ślusarz 


, 

 


... 


. 


. 


95 


.  
l\findykowski, robotnik 
:Manke, rent jer 
Ostrowski Józef. 
Buczkowska, służąca 
Rużyńska, wdowa 
Szewiel, muzyk 
Schwarz, piekarz 
Tabaczyński, rzeźnik 
\Vardonawska, wdowa 
Wichert \Vilhelmine 


31 Gurzyński, wI. m. 
Chroczyński, prokurent 
Chroczyńska, \vdowa 
Chroczyński, kupiec 
Gehrke, wdowa 
Jabłoński, starszy sekretarz 
Kilianó\v, wdowa 
Kuhl, ślusarz 
Kośmider, stolarz 
Kleydzińska, wdo"'a 
Lutowski, robotnik 
Mroczyński, prokurent 

Iroczyński. kupiec 
l\lartenko, dozorca wagonów 
l\Iartenko. ślusarz 
l\Hi II er, zecer 
l\Ianthei, mistrz przetokowy 
l\Ianthei, kra \vco\va 
Muszyński, kolejarz 
Neiderski, robotnik 
Patocki, kolejarz 
Szymendera, kolejarz 
32 :Michalak, kupiec, \v1. ID. 
Grundkowski, kolejarz 
Gnioka, ślusarz 
Kameeki, elektrotechnik 
R umpf, stołowy 
Pala.sek, konduktor 
Szczurek. robotnik 
Szwarc, akuszerka. 
Sfeinkraus. kowal 
\Viśniecki. handlowiec 
33 
obs7ak, wł. rn. 

\ngowsld. pon1. piekarski 
Biechowski, koie.1arz 
Białkowski, piekarz 
Dąbrowski, konduktor 
Hermet, kierownik 
Kober, wdowa 
i\fanz. stołowy 
Nowak, ślusarz 
No\vacki, Alojzy 
Szczeklik, urzędnik 
Sibilla. ślusarz 
SyziilSki, robotnik 
Tobalska. ,vdo\va 
\Valdo,vski. szewc 
\y ozignoj. 
rzędnik 
'Yróblewski, piekarz 
34 Borucki. handlarz 
35/38 Ogrody 
, 
39 Sternitzld, kupiec, wl. n. m. 
. \damski, kolejarz 
Chraplak, wojażer 
J{ow.aJl
(}\\'ski, rOllotnik 


, 


, 


. 


. 


.. 


....
		

/adresy_192300114_0001.djvu

			. 


96 


... 


; I 


M iliński, telegrafista 
:Mikołaj( zak, kolejarz 
Wiśnickl. handlarz 
40 StemitlJd, kupiec, wf. n. ID 
Arczyński, robotnik 
Arczyński. hand1. 
Grzechowiak, śluSarz · 
Majewski, ślusarz 
Przewoźna Anna, handl. 
Starzyński, robotnik 
41 plac budowlany 
42 plac budowlany 
43 plac budowlany 
44 Leiksner, ślusarz, wł. ID. 
Buczyński, robotnik 
Horczyilski, robotnik 
Jakubo,vska Karolina 
J ahnke, robotnik 
Kijowa Czesława 
Kujawer, robotnik 
Schramka, wdowa 
45 Murach, kolejarz, wł. ID. 
Kruszewski, robotnik 
NadoIny, murarz 
Witkowski Stanisław 
46 Sifke Berta, wł. ID. 
Andrys, krawiec 
Bołt, ślusarz 
Briigmann, ślusarz 
Kociniewski, ślusarz 
Krause. wdowa 
Krause. modniarka 
Kosiak. robotnik 
Kubiak, chemigraf.. 
Miastkowski, ślusarz 
Sifke, kupiec 
47 R . · 
aClęcki, urzędnik koI., wf. m. 
Gr6dzki, ślusarz 
Grygrowicz, kolejarz 
Kubiak, podporucznik 
I{ucze,vska Katarzyna 
Kuczewska Jadwiga, urzędn. 
Poczekaj, urzędnik 
Sawicki, dzierżawca maj
tku 
Spuś, handlarz 
ł8 Jakubowska Karolina. wL ID... 
Chamiec Tadeusz 
Chełmieniecki, kolejarz 
Gołata, kierownik 
Hoffmann, stolarz 
Jakubowski. student 
Januszewska, krawco,va 
Korpal, kancelista - 
KOrPal Tekla 
Kornal, krawcowa 
Luczak, konduktor tramw. 
Orwat. funkc. P. P. 
Brzegiełka, kierownik lOK. 
Przybyła, pom. handle 
Radomski, sekretarz pocztowy 
Schmidt, kupiec 
49 plac budowl,any 


" 
'\ 


,., 
.. 


'# 


./ . 
'. 


--'. .- .! 


. ..
:.. 


. 
. 


. 

:- :......K'eo. 
 


.... 


. 


-/ 


.. 


Bocianowo - Bramka - Chocimska 
, 


Bramka. 
" 
1 ident. ul. Szpitalna 6 
2. ident. Wały Jagiellońskie 12, Zimmer 
EIsbeth 
3-4 Żimmer EIsbeth, śpichlerz 
.... 
5 Wenzel, ogród 
6 Crohn, I. śpichlerz---...... 
7 Markuss Hedwig, ident. Szpitalna '1 


. 


Chocimska. 
1 Droese, murarz mistrz, wł. ID. 
B8I!kiewicz Łucja 
Błażewski Franciszek 
DąbrowskL robotnik 
Chmielewski, art. malarz 
Cieślicki, blacharz 
Katas Franciszka 
Królik, urzędnik 
Łękowski, urzędnik 
Rożański, robotnik 
Rudnicki, urzędnik 
Silska, -mężatka 
Splift Marta 
Tycmer, przodownik P. P... 
Turlik, kypiec 
Witt Łucjan 
Źelewska, wdowa 
ta Gołąbek, kowal. wl. m. 
B aIcerzak, werkmistrz 
Kłopocki. ślusarz 
Kucharski, kołodziej 
Lamkowski, st. sekretarz 
Nabel, urzędnik wojskowy 
Nowicki, sekretarz skarbow
- 
Schmidt Berta 
2 Scl1 ulz, ku piec, wł. m. 
3 Kaszubowska 
laria. wł. In. 
Brunke, mistrz rzeźnicki 
Błascy Gertruda 
Błascy Marta 
Frąszczak, ekspedjentka 
Finder, kucharz 
Horynica Łucja 
J eszka, porucznik 
Murzyn Jadwiga 
Pierzyński, robotnik kolejowy 
Pierzyńska, urzędniczka 
Pierzyńska kancelistka 
Pietrzyński, kucharz 
Potracki, stukator 
Quahs Wilhelm 
Remus Elźbieta 
Wierzbicki, kucharz 
Wiensierska, robotn ca 
Zdrojewska Marja_ 
4 Cywiński, kupiec, wl. m. 
Bempnista, gimnazjasta 
Cizmowski, robotnik 
Frę.szczak, kantorzystka 
Grolewski, koł odzie i 
Jakubowski, bednarz 
!{ wasek, rzeźnik 
Kędzierski, urz. pocztowy 


.,  
" 


. 


-,
		

/adresy_192300115_0001.djvu

			Chocimska - Chodkiewicza 


Kubera, urz. 'kolejowy 
Kraszkiewicz, rob. kolejowy 
Lugiert, garncarz 
Masiak, ślusarz . 
Owczarski, ślusarz, 
Paczkowska, szwaczka 
Wieloszyński.. stolarz 
Wlodarczak, kupiec 
'Zielińska Juljanna 


Weynerowski i Syn, .fabryka 
Maliński. kuczer 
Bialoń, Antoni, wl. m. 
Bialoń. robotnik kolejowy 
Budzisla\vski, kowal 
Brtihning, malarz_ 
Krzywoń J 6zef 
Walkowiak, robotnica 
Dr. Winiarski, wł. n. m. 
BancerÓ'wna, krawcowa 
Bobrowska, biuraljstka 
.Bilski, cieśla 
Gordon, robotnik kolejowy 
Garczyński, robotnik kolejowy 
Galley Augusta, 
Kwiatkowski, robotnik 
Karczewski, kra\viec 
Krygier, robotnica 
Kra,jeczyńska, wdowa 
Matysiak, robotnik 
Szafrajda., robtnik 
Tobolski, urzędnik kolejowy 
Teikert, robotnik kolejowy 
Wojciechowski, murarz 
Dąbrowski, ślusarz, wl. m. 
Kaczmarek Feliks 
Kosińska Agnieszka 
Nawrocki, robotnik kolejo\vy 
Schott, starszy ślusarz. 
Theiss, wdowa 
Theiss, robotnik 
Dąbrowski, bud., wl. m. 
Kubaczy k J służę,ca 
Lubański, mistrz malarski, \VI. 
Cichanowski, fryzjer 
Dreszka, robotnik 
Figy, elektro-monter 
Ftirstenhaupt, bankowiec 
I fUinder, wdowa; 
Kaniecka, wdowa 
Lewandowski, robotnil\ 
Makowska, wdo\va 
Makowska, krawco\\.a 
Smolarek, ślusarz 
Schauer, inwalida 
Schtinemann, registrator 
Schtinemann, wdowa 
11 Cichon Maks. wl. In. 
Beizau, wdowa 
Cohn, aukcjonator 
Drzycinska, sluż
ca 
Ulantowski, port jer 
Wańto\vski, porucwik 
. 
12 I(ruczkowski Jan, wł. m. 
Bartz, muzykant 
Karaszewski, robptnik 


5 
6 
7 
8 
9 
10 
- 


., 


. 


--- 


'. 
I . 
 


.. 


-t 


!" 
 


-Ii 


m. \- 


.,  


. ....... 
li 


! 
. 


,l' 


, 
 
I 


--o , 


'-
 


97 


. 


Kłysz, listonosz 
· Kuśba, ogrodnik 
Perlińska, Juljanna 
Perlinski, robotnik kolejowy 
13 Ogród 
14 Warch6ł, kupcowa. wł. ID. 
Gehrmann. ślusarz 
Radziejewski, rzeźnik 
Straszewska, mężatka 
15 Kokoszke Robert, wł. n. m. 
Bą.czkowski, robotnik 
Borowski, mistrz ciesielski 
Ceglarski, rad. ewg!. 
Gostomski, urzędnik 
Grabska, mężatka 
Koch, wdowa 
Koch, ślusarz 
Kakoszka, urzędnik państwow}. 
Kautzke Matylda 
- Krtiger, robotnica 
Krtiger, emerytka 
I{uropatińska, mężatka 
Pansegrau, drukarz 
Schanzenberg, \vdowa 
Szarafiński, krawiec 
Simart, mężatka 
16 Czerwiński, robotnik. wł. m. 
Bartoszewska, służą.ca 
Chmura, nauczyciel 
Freymark, krawcowa \. 
Geiger Joanna 
Grams, stolarz 
Grudziński, elektr. monter 
Gordon, robotnik 
Herdin Marjan 
Kaszubowski, SZOWI" 
Kraszkiewicz, robotnik 
Nowakowska, robotnica 
Nyga, robotnik 
Owocki, ślusarz _ 
Pławska Franciszka 
Pła\vska Helena 
Riepert, urzędnik emeryt. 
Riepert l\farja 
Rogoziński, podporucznik 
Sęk. porucznik 
Sochaczewski Michał 
Sochaczewski, - urzędnik 
Schwinkoroski, monter 
\Vetzel, wdowa 
17/18 \Vojciechowski, bud., wl. .n. 
Kowalski. malarz 
Pa,vłowska Jadwiga 
Tomaszewska Ilelena 
\V ojciechowska Marja 
19-29 Ident ul. Gdańska 64 
29-33 Ogrody 


. 


"\ 


Ił 


. 


Chodkiewicza. 


1 Ogród 
. 
2 Ogród 
3 Ogród 
.ł Lemke, kupiec, wł. m. 
Behrend, kantorzystka 
I{lemp, bona 
. 


.' 


,
		

/adresy_192300116_0001.djvu

			98 


... 


Chodkiewicza - Chrobrego 


. 


. 
Masłowski, dziennikarz 

fasłowska, nauczycielka 
Nowak, robotnik 
Panek, dyrektor banku 
Siissle, urzędniczka 
5-6 Skoczowski, errleryt, ,vI. ID. 
Nosal, profesor gimn. 
Sikorski, kupiec 
\V ojtaszewska, męża tkd. .. 
Zwierkowska.. wdowa 
7 Ogród 
8-15 Magistrat cegielnia 
Michalski, ceglarz 
Zelmann, murarz 
lo-18Magistrat cegielnia 
19 I\:olwitz, biura 
\Viśniewski, woźny 

O-21 Kolwitz, składnica 
22-27 Ogrody 
28 Isbert, fabrykant, wI. n. m. 
Claassen
 inwaliua 
29-33 Ogród 
34 Tokarski, restaurator, wł. In. 
Brochocki, przemysłowiec 
Daszkowska, służą.ca 
DymaIski, chorąży 
Franko"\vska, służąca 
Grasowa, wdo,va _ 
Grasó,vna, kasjerka 
I\leinitz, mistrz liamieniarski 
Kriiger, ,vdo\va · 
Matuszak, \vdo\va 
Śliwii1ski, chorąży 
Świetlik, robotnik kolejo\\ r 
Ukarska. bona 


35 Goss, kupiec, \vl. m. 
36 Goss, kupiec, \VI. n. m. 
Ćwikliński, laborant 
Ćwiklińska, .wdowa 
Gimzicka, mężatka 
Kaźmierczak Stefanja 
Meckel, kapitalista 
l\tleckel, kupiec 
Nehring, wdo\va 
Rehberg, \vdo\va 
Standy Marja 
Standy Augusta 
Sergot, kucharka 
\Vilke, książkowy 
37 Fiedler, kapitalista.. wł. m. 
Bussler, inżynier 
Dindinger, kier. budowl. 
K \vjatko\vski, maszyn. 
Krawczyk, urzędnik 
Kroeger, emeryt 
Lubońska, dozorczyni 
· Prusanowski, urzędnik kolejowy 
Patschke, kupiec 
R ubiński, inżynier 
Stelting, skarbnik państwowy 
\'
ojciechowski, kapitan 


. 


" 


. 


38 Fiedler, kapitalista, wł. n. m. 
Henke, \vdowa 
J arząbicka, robotnica 
J esino,vska, gospodyni 
J osse, prokurator Sąd. Okręg. 
Kaptur, urzędnik kj)lejowy 
Pepliński, stoło\vy 
.,. Pawłowski, portje
 
Prokopjuk, robotnik 
Ra.dewald, gospodyni 
Ristau, tokarz . 
Salecki, urzędnik 
deI campe Scipie, handlowo 
Spojda Jan 
Wojnarowski, przemyslowiec 
39-40 Plac budowlany 
q 1 &heuer, inżynier, \VI. m. 
Buko\vski, ślusarz 
f\-lil'chmeyer, dozorca 
42 l\lackowiak, kupiec, wł. m. 
TIipke, \vdowa 
(1\1) Schulz, służąca 
43 Y. Colbe, kapitalistka, \VI. nl. 
Jurkiewicz, kupiec 
N eske, Służąca · 
Schmidt, kapitan 
\Voj ak,iewicz, biuralistka 
.4.4. Kuminek, urzędnik, \VI. m. 
Czerski, formiarz 
Gurska, Agnieszka 
J u szkie\vic z, inżynier 
. 
Juszkiewicz, mistrz stolarski 
Kuminek, ku piec 
l\faśIHnowska, kucharka 
Raczkowski, miejski radca budowlany 
Zawadzki, biuralista 


.. 


li  


... 


. 


Chri)brego. 
1 KnoIl, kupiec, wI. m. 
Bajor, technik 
Łukowska, biuralistka 
Oźmiński, handlowiec 
la \Veber, urzędnik PQcztowy, ,,1. m. 
Bajohr, wdowa 
Bojanowska, gospod
 ni 
Baumanowa, wdowa 
Dr. Baumann, apI. sąd. 
Custanz lVlarja 
Casper, nauczycif
lka 
GiIl. przodownik P. P. 
Pansegrau Emma 
Pansegrau, siostra 
Piechowiak, Pelagja 
Pułczyńska, wdowa . 
Pułczyi1ska, kier. instyt. 
Sentkowsld, rysownik 
Schmidt Emilje 
Szymaniak, portjerka 
lb Neumann Jan, w1. m. 
Fenske, portj erka 
Krisp, ekspedjentka 
LibeI'a, handlowiec 
Łukomska, biu ralfstka 
1\1iękiewic
 \,Odowa
		

/adresy_192300117_0001.djvu

			Chrobrego 


. 


Neumann, kupiec 
Pankratz Artur 
Rejchert, krój czyni . 
Szutkowski, mechanIk 
2 Nawl'o
ki, stolarz, wł. n. ID. 
!\'Iinkiewiczowa :Marja 
Dr. Szenic, lekarz 
Strehlau, 
ucharka 
3 Nawrocki, stolarz, \VI. nl. 
:Krzyża:piak, kupiec 
Nahring, \vdowa 
Pietras Kazimierz 
Radecki, malarz 
Ś\viet1ik, wdowa 
Sokołowski, 
zewc 
4-5 Tucholski Józef, wł. m. 
Caterba, stolarz 
Dobrzyńska :Marja 
Hesse, praczka 
I\:ri eg el, stolarz 
Kautz, ślusarz 
l\H1. h.li t z, piekarz 
N"iemczyk, Auguste 
. 
6 H ammer, kupiec, wł. m. 
Czecho]iński, piekarz 
Gasińska Stefan.ja 
I{iełczewski, kier. lok. 
Kotowski. cieśla 
Kotowski.. robotnik 
Kowa] k, bankowiec 
Kandczyński, robotnik 
I{o\valski, insp. poczty 

Iiller Bolesław 
l\Iuller 'Vitold 
\luIIe!', mistrz szewsld 
l\Ieyza, drukarz . 
Nitschmalll1, robotnIk 
Ozdo\\ ska, wdowa 
PuchaIski, robotnik 
TIydlewski, malarz 
Szymczak. kowal . . 
S 7..a łat y, sen.retarz wO.1ewodzlil 
'Vaszlerowska, wdowa 
'Volny, chorąży 
7 IIennes Franciszka) wł. n. ID. 
Bartsch, szewc 
Ceglarski, kond. liolej. 
I-Iarendarski, rzeźnik 
Hermes Kazimierz 
lIennes, książko"wy 
Kubiś Antonina 
- I\:arczewska, wdow
 
Kluge. wdowa 

Iajewicz, ,,,dowa 

apierała, ślusarz 
N owicki. kra wiec 
Neumann, murarz 
Pa luchowski, robotnik 
Paciorkiewicz, mechanik 
de Reinhard, ohy\v. ziemski 
S talu., książkowy 
Synowicz, urzędnik 
Sadke, modniarka 
\Vardzińska, służąca 
\Vo1ter, prac. sklepu 


.... 


9
 


. 


8 ident. ulica Sienkiewicza nr. 54 
9 Guziński, mistrz szewski, wł. ID. 
\. 10 'Vrzeszczyński, kupiec wl. n. ID. 
Bohn, robotnik 
Bakowski, prretokowy 
Heppruch Zofja 
I{apajewski, robotnik 

IuIIe, stolarz 
Pelka. robotnik 
. Sa wicki, kołodziej 
11 l\Iachniko\vski, wl. n. lli. 
Andrzeje\vski, urzędnik 
Buczko\vski, kom. P. P. 
Duliba, służąca . 
Ga\vroński, bankowIec 
Grabowski, akad. 
Grabowski Stefan 
Grabo\vski, kupiec 
Hasó\vna, urz. bank. 
I{rzyżagórski, handlow. 
Kla inermann, naucz. 
I
otlillski.1 piekarz 
I{iender, kupiec. 

Iantelarz, służąca 

Ieyer, wdowa 

Iakowska, prasowaczka 
12 Lietz Klara, \vl. ID. 
. Broda Ryszard
 \vikarj. 
Baruch, kupiec 
Chmiele\vski, urzędnik pOC2tO\\ y 
Pominowski. robotnik 
Pomianowski Franc. 
Rachfahl, kapitan 
Radziejo-wska ,wdowa 
Staszak, ślusarz 
Siegel, nauczyciel 
13 Xałęez Swaryczo\vska. \VI. m. 
Balewski, technik 
Beyl. ślusarz 
Burzyski, porno pośr. 
Binerowski, funkcjo mag. 
Czyżewicz, kierownik 
Dudzińska, służą.ca 
Durzyński, górnik 
Duda, służąca 
Jeszke, kopduktor 
Jaworska, kra wco\ya 
Jaworska Ludwiką 
v. -I{alben Jadwiga 
Koźmiński, naucz. 
I{oppen. radca bud. 
Lem picka. na uczydelka 
Nalazek. agent 
Ortyńsk
, kapitan 
Pastwa, pom. poczt.. 
Rolailska. krawcowa 
Rauch Hermann 
Rocła\vski. robotnik 
Reschke Ferdynand 
Ritzki, agent 
Szcza,wiński, kowal 
Urbańska, ogrodniczka 
14 Nehrebeck, inż. wł. m. 
Burgiśmeyer, \vdowa 
Bnn:dśmeyer, asystentka po('zt. 


.- 


. 


. 


c
		

/adresy_192300118_0001.djvu

			100 


Chrobrego 


. 


Broda, gospodyni 
Engels, wdowa 
Kliensiek, wdo\va 
Klessa, urzędnik 
Lukulo, drogerzysta 

iatuszak. książkowy 
Matuszak, urzędniĘ państw. 
Piątka, krawiec 
Szulczewski, drogerzysta 
Stadie, wdowa 
Tarczewska, służąca 
\Voźpiak \Viktorja 
Zdanowicz, służąca 
15 Rudziński Jan, \ył. ffi. 
Adamska Marcyna 
Cierpka, podporucznik 
Grodzki, maszynista 
Leib, handlarz 
Piskorska., emerytka 
.- Richert, emeryt 
Starczewski, robotnik 
Schrock 'Vincentv 
Stankiewicz, urzędniczka 
Sekura, nauczycielka 
Sekura, kier. szkoły 
Tucholski, urzędnik 
16 Mikołajczyk, szewc, \VI. m. 
Gałązkówna, książkowa 
Hohnke.. malarz 
l\Iazurkiewicz, ślusarz 
l\Iikołajczyk, obuwnik 
Sass Wanda 
Sonnenberg Lydja 
17 C) Rybojad, kupiec \VI. m. 
Cenżartowicz, kapitan 
Gleisner, służąca 
Garzechowski, porucznik 
Gabrysiak, służ:.tca 
Gietka, słuząca 
Jastr

bska, mężatka 
Kotlęga Władysła\\: 
KJatt, służąca 
Leszczyńska, \vdowa 
Lemański, kupiec 
Palczewska, służąca 
Richter, wdowa 
Rybojad, wojażer 
R ako\v ska. kucharka 
'\Vinter, nacz. wydziału zarob. 
Zaszkiewicz, urzędnik 
18 Lamparski, kupiec, wI. m. 
Fleszar, inspektor 
Hanich, biuralistka 
Hanich, 
ąrespondentka 
Janiak, monter 
Królikowski Bronisław 
Lorek, kapitan 
Lamparski, kupiec 
Szymerk l\Iatylda 
Szwankowska, służą.ca 
Szymczak, kupiec 
S
hach tschneider, urzednik 
Schachtschneiderówna, tele
rafistka 
Tóber, służąca 
19 Roeske, piekarz, \VI. m. 
Dordzich, szewc 


. 


. 


Fen"ske, kapitalista 
Fenske, ekspedjent 
Kubacka Anna 
ScherleJ bankowiec 
19a Roeske, piekarz, \vl. n. m. 
Boenke, wdowa 
Buchta, profesor 
Bergmann, wdo\va 
Budziak, robotnik 
Celewic
 dyrektor sądu 
Chromiak, kucharka 
Fanselau, wdowa 
Goński, dyrektor 
Langner, nauczyciel 
l\Iatsk6wna Kamila 
Purdlszek, wdowa 
Sterkowicz Barbara 
Ttirdiszko\va Klara 
Zmudziński, dyrektQr 
20 Fabryka Orjent 
Burjan, dentystka 
Czyżwieki, stuaent 
Glodzik, służąca 
J akobczyk, służąca 
Karasiflski, dyrektor 
21 Seiler, wl. realności, "ł. ID. 
Dietrich Edita 
Dziszkowski, dentysta 
Drozdowski, urzędnik p. 
Fiedler, bankowiec 
Kujawa, zbożowiec 
Lewicki, urzędnik 
Ziorkowska, służąca 
22 Gawecka, wdo\va 
 
Berger. wdo\va, wI. n. ID. 
Błaszkowski, robotnik 
Betański, urzędnik 
Dresse l Hugo 
Galler, książkowa 
Gogolęwski, ślusarz 
Gehrt, cieśla 
Kiender, werkmistrz ' 
Kufel, robotnik kolejowy 
Kufel, mag. poczt. 
Kochanek, asyst. pocztowy 
Ka\vczyński, inwalida 
Marcinko\vska, wdowa 

Iozdyniewicz, major . 
Schulz, prywatjerka 
SobieraIski, robotnik 
Szwarz Olga 
Tarlach, nauczyciel 
Trzos, zantk. poczt. 
Zuska, szewc 
23 Komorowski Aleks., w1. ffi. 
Borus, wdowa 
Dembiński, blacha
 
Dybała, kapitan 
Grobinczyna, wdowa 
Górny t robotnik 
Lange, wdowa 
Lenz, August 
Lenz Roman 
Lise\vski, porucznik 
Ormiński, mechanik 


I' 


. 


.. 


.
		

/adresy_192300119_0001.djvu

			... 
Chrobrego - Chwytowo 101 
Rubczyńska, mężatka Wojtak Franciszka 
Segall, agent Woj ciec h o,vski , funkcjon. P. P. 
Segall, sprzedawaczka Zakowski, kupiec 
Skrobacki, ślusarz 4 Orlikowska, wdowa, wł. ID. 
Winkiel, krawiec Dończyk, robotnik 
Jahme, fotograf Krawczak, wdowa 
24 Towarzystwo mieszkaniowe l\liński, książkowy _ 
Fenske, kupiec l\lińska, wdowa 
Gąsiorowski, kierownik Orlikowski, stolarz 
l\Ialak, kom. sądowy Rzeźnik, mechanik 
N owak, kierownik Seeha wer, ,vdowa "\ 
Zborowski, kierownik Seeha wer l\lelita 
!j Towa.rzystwo mieszkaniowe Schulz, \vdowa. 
5 Unicki, inżynier, wł. m. -...-" 
Bruchwalski. ślus3..rz Beyer, rektor 
Czyżowski, kowal Biichler, funkc. pocztowy 
Derpa, podmistrz Janke, nauczycielk a. 
Gachowski, urzędnik kolejowy Pasternacka, krawcowa 
Kątny. prac. kolejowy Sowiński, stolarz ! 
Urbański, urzędnik kolejowy 6 Remwanz, budo\\-'lliczy, \\ ł. ffi. 
26 Towarzystwo mieszkaniowe Basse, wywiadowca 
Batkowska, robotnica H armacińs ki, funkc. poc zt. 
Fastykowski, emeryt Kwitko,,"ski, asyst. magistr. 
Gorczak, wdowa I{ribs, książko\va 
Gorczak. robotnik Le\vandowska. robotnica 
Kleinodt, wdowa Ił Pa ul, werkmistrz 
I{obs. mężatka Rudnicka. ,vdowa 
Landowski, podmistrz kolejo\\ y Rudnicka, gospodyni 
Lis, słuząca Sokołowski, kiero,vnik paro\vozu 
Splitt, palacz Szala. wdo\va 
StoI tze, proboszcz c TQmaszewski, Leon 
\Viśniewska, urzędn. państw. Urbańkiewicz, murarz 
'Vysocka, mężatka 
Cbwytowo. Zietak, robotnik . 
1 ident. ul. Św. Trójcy 4 7 
owicki, urzędnik, \VI. n. m. 
D emiro-Sau l ski, kapitan 
2 Bordanowicz Anastazja, \VI. m. Chrościilska. wdo\va 
Bordanowicz. rzeźnik Hoppe, biuralista 
I\łosowska, szteperka Hinz, urzędnik stanu cywilnego 
Pempek, inspektor I{rzyżaniak, robotnik kolejowy 
Rataiczyk, czeladnik Łukasze\vicz, urzędn. maryn. 
Szulc. wdowa Łukaszewicz. emerytka 
'Szulc, piekarz Niebrzyd- Niebrzydyński 
Stawski, szewc l\Jader, chemik 

 Kojtak Franciszek, wl. ffi. Peglau Jul.iusz 
Peglati \Villi 
Aksan, podpułkownik Peglau \Valdemar 
Bugaj, praczka Pofko,vska, nauczycielka 
Czaplewski Stanisław, kolejarz RudniCki. podporucznik 
Czeczka, kowal Schoett. ślusarz '- 
Drzymalski, robotnik Słach, kupiec 
Dą.browski, siodlarz Sikora, robotnica ..... 
Dopierała, ślusarz kolejo,,-y Tubilewicz, meżatka - 
Fiałkowski, funkcjon. P. P. \Viedenhoeff, \"dowa 
Kry kan t, zegarmistrz Wiedenhoeff Joanna 
Kaczmarek, kellner Zapało,vska, ksią,żkowa 
Kozlo\vska, wdowa 8 Strzyszyk Ronian, wł. n. m. 
Krakau, kowal Dik6w, posługaczka 
Lewandowski, handlarz Ratz, szkuciaTz 
Masłek, ślusarz t, Schlieter. mężatka 

finski, blacharz j i 9 ident. ul. POZll'ańska 19 
l\Ialicki, szofer 
Makowska !{aźmiera . 10 Gołębiewski Konstanty, wł. m. 
Płoszczyńska, mężatka Bona, stepniarka 
Sadtkowska Konsta nc la Bona, ekspedjentka 
Szczygielska, wdo"'a Bona, urzędn. państw. fi 
Schulze, wdowa Biirschel, stolarz 
\Vaszewski, ślusarz j , j- ol Btirschel, elektromonter '.
		

/adresy_192300120_0001.djvu

			102 


Jurkie,vkz, wdowa 
J a.śniewski, rzeźnik 
:Mierzwicki, pom. biurowy 
. Seidak, wdowa 
11 Gołębiewski Konstanty, wI. H. 
n. 
Bogucki, robotnik - 
Budniarski, urzędnik 
Drews, kapitalistka 
Gis, mężatka 
Gincwich, prof. rzeźby 
Jaworski Jan 
I\oczorski, stolarz 
Koraszyilski, robotnik 
Kottarko,va :Marjanntl 
_Matuszak, robotnik 

Iączko\vska. \VdOW3 
l\-!artin, fotograf 
l\Iondral. mężatka 
Piotrnwski, ogrodnik 
Rienowski, ta Dicer 
Szwarc, robotnik 
Sobole\vski Tf'rcyjan 
Talarczyk, ślusarz 
Florjano\vicz, ucz. szle !!Hudl. 
12 
Iie1
ka szkoła handlon"a 
Łukowicz, terciantka 
Łukowicz Helena 
13 Lewandowicz. fabrykant, \v1. H1
 
BurzaIski. urzędnik pocztO'.vv 
BurzaIski, malarz 
 
Grzelczak. kowal 
Jasiński, mechanik 
Lewandowicz. mistrz bud. maszyn 
. Liedtke .l\Iarja 
Sentkowski. elew hf\ukowy 
Sentkowsld, stołowy 
Sentkowski. koszarowy 
Szuster, kupiec 
ROn1anO\vski. bankowiec 
13a Hutek :Marta. wł. m. 
Barczyilska J 6zefa 
Barczyiiski. robotnik 
Brył, 'funkcjonarjusz P. P. 
Buchholz, pisarz 
Donarsld, nomocnik pocztowy 
"Lln\"iński. urz<;dnik 
Rutek, ksią,żkowa 
nutek, kuniec 
y -4 
Kaczmarek Jadwiga 
l{osiak. ŚIllsał"Z 
Kosiak, rohotnik 
I{osiak .Józefa 
Karowski. przedsięb. budowlany 
Kaczmarek, wdo,va 
I{aczmarek, formia}? 
Lahocka, wdolva 
March wandt. kra wco\ya 
Batog. s1. sekretarz pocztowv 
\Voźniak. funkcjonarjusz P. .P. 
Wiatrowski. krawiec 
\Varaszewski. ślusarz 
\Varaszewska RozaJja 
\Yesolowski, ślusarz 
14 Serofin, piekarz. \ył. m. 
Bluhm, robotnik 
Działo\vska, ,vdowa 
Juszczak, robotnica 


.JI 


. 


r 


Chwvtowo 
.. 


" 


"I 


I\:onopa, kra \vrowa 
Potyńska l\farja 
Rebowska, rohotnica 
Ś\viderski. ślusarz 
Składanek, szewc 
Sotyńska, robotnica 
\Vunkowski, szewc 
15 Kordecki, rzeźnik, ,vł. m. 
Balwi11ski, zecer maszynkowy 
B
k, stolarz 
Ciesielska Antonina 
Czysz, ślusarz 
FukaIska Leokadja 
Fischer, ślusarz 

;orniak6wna Pelagja 
Konko\vska Leokad.ia 
Konkowska, krawcowa 
I\.ollet. szew« 
Kotwica, pozłotnik 
Kufel, pracownik kolejowy 
I\.ordecki. mistrz rzeźnicki 
I
ordecki. elew bankowy 
l\.or1as .stolarz 
I
otarski. stolarz 
K
dziorski, urzędnik państwo,,", 
LemalisId, pakmistrz . 
Lemański. urz
dnik pai1shvo,vv 
Lubawy, rzeźnik 
 
Poczwardowski, palacz 
Panpłska, nauczycielka 
Potulny, pozłotnik 
R.apatta. stolarz 
Różewicka l\Iarjanna 
Hosa. pracownik kolejowy 
Steinhom, kupiec 
Smoczyk, destylator 
Simiński. siodlarż 
Smolhlski. siodl3rz 
Smoliński. pOlllocnik handlowy 
Szumiilski, murarz 
SzymR.ńska. robotnica 
Śmigocki _\.lojzy 
Starosta, urzędnik pallstwowy 
Ton1czak, tokarz 
16 Tyle\V
ki Sta.nisław, \VI. m. 
Bury, blacharz 
Brzezińska, wdowa 
Brzeziński, bankowiec 
Brzezińska, ekspedjentka 
Dąbrowski, kunicc 
Dąbrowska, \vdowa 
Frowert, wdowa 
Gehurek, robotnica 
I wieka, gospodyni 
J anke, introligator 
J ozdowski Kazimierz 
I\.llchciIlski. biuralista 
1{ wiatkowska 
Iaria 
Leppke, introligator 
::\Iichta, służąca 

Ialicki, podmistrz kolejowy 
Nabelska, wdowa .. 
Osiński. Ś'ł usarz 
Przybył Stanisła,v 
SlHvalska Stanisława 
Spychalski, rzeźnik 
Srnolarski Franciszrk 
Sei1lówna, stenotypistka 


" 


. 


. 


-- 


. 


. 


ł
		

/adresy_192300121_0001.djvu

			Chwytowo - Cieszkowskiego 


'- 


103 


Sonnenberg Auguste 
Szyperski, asystent magistracki 
Sulerzycki, rolnik 
Sułkowska, wdową 
Sułkowska Regina 
Sułkowska Helena 
SZczygielski, urzędnik 
Szczygi.elska Halina 
Śmierrewski, stolarz 
\Vąsacz, nauczyciel- 
Wojnowski, nacz. wydz. kontr. poczty 
i telegrafów 
17 PepHński, pantollarz, wI. m. 
Duszewicz, ślusarz 
Jordan, monter 
J ezierski, nauczyciel seminar. 
Jędykiewicz. krawcowa 
Kreś, pomocnik hiurowy 
!{reś Flora 
I{reś, asystent kolejowy 
!{asmalski, nauczyciel 
I{uhalewski, sekretarz miejski 
Pańka, służąca 
Pepliński, kupiec 
Rą.dtke, emeryt 
Świerczyński, rolJotni!\: 
l\Iozińska . Tekla 
l\Iozińska, krawco"\va 
1\lozińska l\farjanna 
\V oziński, emer).t 
18 Zaparucha Anna, wI. m. 
Baral1ska. wdowa 
Dańkowska, robotnica 
Goździewicz, akademik 
J achowska, wdowa 
Kuntze, robotnica 
Przoer, handlarka 


, 


. 


Cieszkowskiego. 
1 Affelska Anna, wl. ł1. m. 
Less, kupiec 
2 'Bol{sch Kat"e. wł. ł1. In. 
Banaszak, synydyk 


St. Banaszak i S-ka 
TomarzJshvo dla Przamysłu i Handlu zo.p. 
ul. Cieszkomskiego 2. Tel. 130... 


Bleja, robotnik , 
Dominczak, kupiec 
Gl
zybowska. służąl'a 
Konigowa -łJronisła wa 
Zakrys, posiedzicie} dóbr rycerskich 
Zieliński. sze\vc .. 
3 Sikorska, wdowa. \\"1. m. 
Boberska :Marja 
DragOll, służąca 
Gintyłło, major. lekarz 
Ga
a BQlesław 
I{aczmarek, kucharka 
Porzyilska, gospodyni _ ' 
Raczkqwski, dyr. śzkoły rolniczej 
Szepiela, bufeto\va 
Ziółkowski
 kupiec 


r 


\ 


4 
Irotsch. nauczyciel. wł. m. 
Antonjewicz, ślusarz Inech. 
Gr_ob elna, służq.ca 
I{owalski. !{upiec 
Kijorówna Joanna 
Kańcia.k, robotnik kolejowy 
Gałedzka. kapitalistka 
Szczygieł6\vna Anna 
Szczvgiełówna Tekla 
Sabikowski. robotnik 
Szynkarek, służąca 

witalski, student 
ŚwitaIski, nauczyciel 
Sokołowska, mężatka 
\Veise, książkowy 
\Vierzpicka, sekretarka 
5 Beszkowicz K.. ,vł. n. m. 
Arkuszewski, port jer . 
Bromirski. sędzia 
Bachner, ksią.żkowy 
Baran.owski Bolesław 
FiS<.' her, uczeń 
Forster. wdo-wa 
Gramatzka Helena 
Hoffmann Paulina. 
Junosza-Piotrowski, kupiec 
I
ausch Elise 
Ksobich, robotnicA 
.lo I\: uba
ka, gospodyni 
Ośmialska Irena 
RubiilSki (Jan). stolowy 
HiIJbe. wdowa 
Skrzyneeki, przen1ysłowiec 
6 \Viśniewski, restaurator, wł. 
Chyhowska, Teresa 
Demidnowicz, \VI. magazyn. 
Franko\Yska 
Iarja 
Hoffrnann, ku piec 
Hoffmann. wdowa 
I\:lose. kom. P. P. 
Kosinie,\"ski. inwalida 
I
ukułka, ksi.ę,d7 
I
ukułka. urzedniczka 
I{ukułka. l\Iarja 
Kukułka. nauczycielka 
I\:owalewicz, krawiec 
KHmecki. monter 
Lang-e. wdowa 
'Iajchrzak. hankowiec 
Nowak Am1a 
Ruk) inżynier 
'Yisz Helena. 
Zen1mler. robotnik 
7 :\Ia7..gaj. kupiec. wł. m. 
Buczkowski. paJacz 
Fratczak. krawie{' 
Jankowski. kra\viec 
I\:atżyil8ki. kupiec 
I{rzyżaniak rzeźnik 
Lubawski, krawiec_ 
l\hn-szalek. służąca 
Nast., kierownik pensjonatu 
Rewers. robotnik 
Rewers. kra\\TOWa_ 
'Ver\\"iilska. krawcowa 
8 GłęIJocka Zofja. \VI. ffi. 
Gajewski, urzędnik kolejowy 


; 


n. lli. 


. 


, 


"'
		

/adresy_192300122_0001.djvu

			104 


Cieszkowskiego 


.ł' 


Haupt, krawiec 
Puzyna, kapitan-pilot 
Schulz, -mistrz kra\viecki 
Sa Lorentz, wł. n. m. 
Bigalke, wdowa 
Fitzner, nauczycielka 
Górski, inżynier 
Gorzelniaski, banko\viec 
J ezierski, urzędnik 
Lorentz, mężatka 
Lisiecka, służąca 
Szymbowska Marta 
9 Loren tz, '\v ł. n. m. 
Boehlke, kupiec 
Dzikowski Stanisła\v 
Grabowska Anna 
Grabo\vska, wdowa 
Kobelt, kupiec 
K utscher, książkowa 
Keuzik, pomocnik aptek. 
Siu da, inżynier 
Smigielski. ślusarz 
W olff, kapitalistka 
Wojncro\vicz, krawiec 
10 Fiedler, sekr. pensj., wl. m. 
Ehrhardt, mistrz malarski 
Fagiewicz, kupiec 
Gólski, ekspedjent 
Głogińska, służę.ca 
"lalinowski, agent 
..- 
. Maeck Olga 
Dr. :Miihlmann, pastor 
Remmert, ślusarz 
Stock, służę.ca 
. Surin. \vdowa 
Walkowska. bona 
11 Hinz Anna, \vl. n. m. 
Fuhrbach nauczycielka 
Kośnikowski, kra wiec 
Klawiter, kapitalistka 
Klawiter Jadwiga 
Kobligk, nauczycielka 
Ligm.anowski, urzędnik maAistr. 
Machaliński, dekorator 
Machalińska, modystka 
fRautenberg. inżynier 
Schmekel, kapitalistka 
12-13 Plaskuda, kapita1., \vl. m. 
Gadzikowska Anna 
Iwanowicz, wdowa 
I{rupka, murarz 
Lorenz Emil 
Neumann, kupiec 
Radosze",'Ski, ku piec 
Runga, fryzjer 
Robaszkiewiczo\va Helena 
Weyman, sekretarz 
'Veinerowski, asystent kolejowy 
Ziese Kate 
Ziese Helena 
14 Towarzystwo mieszkaniowe 
Borowski, kupiec 
Dahmer, telefonistka 
Derengowska, \vdowa 
Dorcz, kierownik 
Ertmann, podmistrz 


. 


.. 


, 
. . 


,
 


:1 
- . . '
1 


..
 
i 


- , 
. 


.. 
!ł r 


. _t
  


. 


Fudzinski, skarbnik kasy sądowej 
J aedeka, wdowa 
J aedeka, biuralistka 
KraU$e Teofila 
Kośmiński, urzędnik \vojskowy 
Kowalewski, kond. kolejowy 
Krahmer, \vdowa 
Kędzierski, '\verk.rnistrz 
Noga, kupiec 
Palicka Marjanna 
Pufahl Michalina 
Stępnako\vski Leon 
Schulz HiJdegard 
Zoblewski, kierownik pociąg-u 
Ziorkowski, fryzjer 
15 Towarzystwo mieszkaniowe .. 
Augustyn, sekretarz pocztowy 
B ergmann, profesor muzyki 
Ciesiński, pracownik kolejowy 
Czacho\vski, kupiec 
Janiak, kond. pom. 
Modrzejewski, inwalida 
Nozdrzeko\vski, kupiec 
Ossowski Piotr 
Ossowski, nauczyciel 
Popiele\vski, kowal 
Popielewska. krawcowa 
Redziński Władysła,v 
Retzlaff Helena 
Rogucki, praco\\"Ilik kolejowy: 
Szudarski, pracownik kolejowy 
Skrzypczak, sekretarz sądowy 
Skrzypczak, biuralistka 
Urban, nauczycielka 
Wieczorek, magazynier 
16 Daszewska, wl. m. 
Beckmann, kupiec 
Doszewski, handlowiec 
Dukowski. kołodziej 
Glienke Charlotte 
Grobowska, wdowa 
Hedtke, kapitalista 
Ignaszak, urzędnik P. P.. . 
Karniecka, mężatka 
Miranowicz, służąca 
Muszyńska Eleonora 
N iedbalska, służąca 
Piotrowski, inżyni{\1" . 
Rutkowski, robotnik 
Szmelter. robotnik 
Sędzińska, krawcowa 
Smyk, robotnik 
Ueberle, kupiec 
17 Paczkowski Paweł. wł. ID. 
Brenner, urzędnik pocztowy 
B re.iten wal d, urzęgnik magistrO' 
Breitenwald. urzędnik kolejowy 
Gawenda, emeryt 
Gajewski. krojczy . 
Hanziakówna, nauczycielka. 
Juszczak, robotnik 
Królikiewicz, biuralistka 
Kisińska, wdowa 
Lenz, siostra 
Lenz, 'wI. pensjonatu 
Olszewski, mechanik- 
Pomes, podporucznik 
Psuja Mieczysław 


. 


. 


.  


.. 


-. 


........
		

/adresy_192300123_0001.djvu

			Cieszkowskiego - Dembina - Długa 


'. 


., 


, . 
. 


105 


. 


. 


. . 


.ł 


I t 
. 


. 


.. J efimon, slużQ.cy 
Kokoszk6wka, służę.ca 
Kamieński, kupiec 
Kern pińsk i, podporucznik 
Neumann, kupiec 
Piniarska., książkowa 
Smolnicka, kantorzystka 
Schliep, wdowa 
Schneider, rewizor 
Wypijewski, kapitan 

 Tomaszewski, kupiec 
Ziegler6wna, asyst. pocztowa 
22 Ident ul. Gdańska 37 


. 


. 


- 


Popiel, kucharka _ 
PieJke, kapitalistka 
Ró}ski, drogerzysta 
Sarczyńska. artystka malarka 
Szpiganowicz, handlowiec 
Szczerkowski, podporucznik 
St
pniewski, ffipdldnIk 
Twardowski. technik 
Wierzejska Zofja 
\Vojnarska, wdowa 
Wierzejski, emeryt urz. Jllag. 
18 Szczałkowski, agronom, wł. m. 
.. Czarnecki, urzędnIk roagistracki 
Napierałą, podporucznik 
Porsch, wdowa 
Radomska, służą
a 
Samecki, robotnik 
Tomaszewski, fabrykant 
Tyrankiewiczówna, dyr. banku 
Tyrankiewiczowa, emerytka 
Tyrankiewicz, kJ.p
tan 
19 Skrzynecki, techn.li. wł. Iłl. 
Ambroszkiewicz. bankowiec 
Bohlke, pra8owa
zka 
Bohlke, sprzedawaezka 
Dumin:"Wąsowicz, obyw. zieJllski 
GawJikowski, arty
ta-dt'amat. 
Halagiera, kapitalistka . 
Iwanicka, Ludwika ' 
Janicka Zofja 
Kwieciński, profesor gimn. 
L ubeńska, mężatka 
Okrasa l\Iarja 
Pilecki Zygmunt 
Pttciata, wł. pensjonatu 
Skrzynecka Antonina 
Skrz
ecki, technik 
Szymańska, pokojowa 
Szvmańska
 kucharka 
Stełanowicz
 mężatka 
Tokarska, urzędniczka 
Trudnowski. kowal 
. Zdebski, bankowiec 
20 Gajewskj, wł. n. -m. 
Dr. BizieI. lekarz 
Biziel, nauczycielka 
Kwileń, ziemianin_ 
Krucan, urzędnik kasowy 

iedbalska, służąca 
Puljanowa. gospodyni 
PuIjan, urzędnik banku 
Scholz, robotnik 
Stawiarska. służąca 
Speidel, wdowa 
Dr. Sp littmann, sędzia . 
\Vałowski. siodlarz 
\Vandzioch, służąca 
21 Ostrowski, \VI. n. m. 
Boemer, kierownik 
Bogusławska Weronika 
Głowacki, prawnik 


Dembina. 
Towarzystwo Meljoracji 


. 


Długa. 
1 Nagel, kupiec, ,vI. In. 
Bocian, służąca 
Fryderych6wna, służąca 
Nag-el, student 
Sadecka, kucharka 
Szczepański, zegarmistrz 
2 Weyna, mistrz rzeźnicki. wł. rof' 
, KOI:Pal, handlowiec 
Neugebauer, fryzjerka 
Szymańska, ekspedjentka 
3 Schneider, ,vdowa, \VI. n. ffi. 
Brucka, sprzedawaczka 
Orczykowski, robotnik 
Soboczyński, fryzjer 
Syx, posterunk. policji śledc
ej 
4: l\lazgaj, kupiec, wl. n. m. 
Riebe Otylja ' 
Riebe Helena _ 
Siwiński, urzędnik pailstw JW y 
Sporny, blachmistrz 
5 Lewin, kupiec, ,vI. nl. 
Czerniko,vski, kupiec 
Gryfkowski, kupiec 
· Gryfkowska, akuszerka 
:Marchwińska, służąca 
N iedźwiecka, krawcowa 
Rosenkranz, mechanik 
Steinma, służąca 
Schiilke. służa,ca 
Strahl, pielęgniarka 
\Va"'Tzyński, robotnik 
6 Dr. Dietz, lekarz, ,vI. n. m. 
Gostyński, książkowy 
Granowska, służąca 
Gronke, robotnica 
Kohn, kupiec _ 
Ozimińska. art. dram. 
Ostaszewski, inżynier 
7 Szymańska lVlarja, wł. m. 
Baryła, szewc 
Balko,v, służąca 


4' 


PI J I, 


. 
.-DKI MIL C :. 
.... . 


· . T -: 
. . 


, 
. 


. 
_.
		

/adresy_192300124_0001.djvu

			.
 


106 


. 


Długa 


.. 


Chodnik, szewc 
Cieszyńska Marja 
Frydrychowicz, agronon
 
Fiescher, asystent 
Fundowicz, szewc 
Koppe, słuząca 
Ożdzyńska Kazimiera 
Pasternakówna, stenotypistka 
Segall, rządca 
Szymański Stanisław, krawiec damski 
8 Borecki 1\1., kupiec, w. ID. 
Borecki J., bankowiec 
Blaczek, gospodyni 
Kortasó,vna, służąca 
N eumann, krawiec 
Piechowiak, kupiec-aukcjonator 
9 G,Yiaździński Józef, wl. m. 
10-11 M.ichalczyk Zofja, ,v1. m 
Dzieliński, sze,vc 
Grycendler, handlarz 
Klimowicz, technik 
Kuziemski, kupiec 
J\tfądzielewski, robotnik 
Rowińska Bronisława 
12 Ronke, restaurator, ,vI. ID. 
Brzezińska, służąca' 
MaIicka, gospodyni 
Otto, książkowa 
Sardecka I\Ia-rj;}, 
Zudze, bufeto 
'a 
13 Drze,vicki, kupiec) \VI. m. 
14 
fagistra t 
Bartkowiak, służąca 

Iarszałek, rzeźnik 
Owczarzak, służąca 
Pokora, rzeźnik 
15 Bleja, kupiec, wl. m. 
Pytliński, kupiec 
Pó,yaló,,,-na nózia 
Stróż, kra wiec 
\Vłodarkie,vicz, kupiec 
16 Drezner, kupiec, \VI. m. 
Szwabowiczo\va, korespondentka 
Tauzowicz, kra,viec 
17 Caliński, krawiec, wl. n. m. 
Gefke kupiec 
18 Beyer, kupiec, ,vI. m. 
J urkiewicz, kowal 
Kufelt, murarz 

Hiller, stolarz 
S7alański. cukiernik 
Ulaht., gastronom 
19 Zakaszewski, optyk, wł. n. m. 
Bartkowski, fryzjer 
Borto\Vski. kanitalista 
Bowski, kuuiec 
Kaczorowski, kapitan 
Kucharska, służąca_ 
Lewin Szymon 
Litkowska, dysponentka 
J\Iurawski, krawier 
Orenbach, kupiec . 
Orenbach
 stenotypistka 
Sas, sekreJarz 


... 


. 


. 
Sass, kupiec _ 
Scholz Fry

ryka 
Sieradzka, wdowa, 
Strzelecka, kucharka 
20 Zawadzka Lina, wl. n. ID. 
Czajko,vski, rolnik 
Chrapkowska, ekspedjentka 
Grzechowiak, kowal 
Grzechowiak, kupiec 
Grzechowiak, krawcowa 
Hecker, kupiec 
I{ ubanek Franciszka 
Nyka, rolnik 
Świetlik, modniarka 
Zawadzki, kupiec 
21 Behrend Karol. wl. n. ID. . 
Fojucik, dentysta 
Hoeft. mężatka 
Ziemińsld, handlarz 
22 Stobiecki, kupiec, ,,,I. m. 
Lewandowska, gospodyni 

Iazurkiewicz, pom. handlo" Y 


. 


-ta 


23 Kentzer, kupiec, w1. m. 


., 


-- 


24 Hege Fr., wł. n. ID. 
Kurnik, kupiec, ,v1. m. 
Chr
pkowski, zecer 
Flejder, urzędnik 
Różkowski, tapicer 
26 :Manchen, kapitalista, w1. ffi. 
Czyżewski, podporucznik 
Choroblewski, fryzjer 
Fritz, uczeń 
Szezenio\vski, podporurznik 
27 Hirsch, lekarz dentysta, wł. n. ID. 
Riech, gospodyni 
Tapper, koszykarz 
Zygmański, kupiec 
28 Bydłowski, kupiec, \v1. m. 
Bydłowski Fel\cjan 
Dąbrowska
 służą,ca 
29 Kuratorjum fary 
Biernacki, ur7.ędnjk kolejowy 
Ćwikliński, urzędnik 
Cicherska, służąca _ 
Drzycimski, stolarz 
Eliko,,"ska, posługaczka 
Elikowska, handlarka 
Godlewski, kieł ownik parowozt! 
I{aczorek, posługaczka 
Kozłowski, kupiec 
Lepczyńska, posługaczka 
I\'1atszyiiska, kapit ali stka 
Radzińskl. robotnik 
Szyto,vski, kolejarz 
Szafrańska, \vdowa 
\Voźniak, pornocnik 
Wudnia
 Statlisła.wa 
Zielińska, służąca 
30 Piekarska Kazimiera, \VI. m. 
Jarzyński, aptekarr 
Piekarski, stud. med. 
Zakrzewski, rachmistrz  


lo 25 


-.- 


"... 
.- 


.
		

/adresy_192300125_0001.djvu

			Długa 


- 


31 Hurto\\'Ilia skór 
32 Krasowska, wdowa, wI. m. 
Dr. Czarnowski. 1b'J{arz 
Grzegorzewski, książkowy 
,Modl ibo\vska, ku pc 0\' a 
Szatkowska, .kupcowa 
Stemkowska, rohotnica 
Szyszko,vski, urzędnik państwo\vy 
33 Gahrielski, malarz; wł. n1. 
I{nosaJJa, wl. kal
useJi 
Lud\viczak, kupiec 
3'ł Stryszyk, kupiec, wl. n. .m. 
Goździk, właściciel hotelu 
I{osacka, gospod.yni 
Polatyńska, gospodyni 
35 Bohl Laura, \vl. n1. 
GuJiński. blacharz 
Hikowski, stolarz 
Lampko\vski (skład mebli), stolarz 
. Neumann, wdowa 
Reuther, nauczycielka 
St'i'ubesee Aniela 
36 Reek !{arol. wl. n_ m. 
Kubicki, .urzędnik 
Lewandowski, inżynier 
Senger, dentysta 
Stepanek. kUJ)iec 
Starke, redaktor 
Tułacz. student 
Tausendfreund Helena 
\V ięCkowski, resta ura tor 
37 Reeck, mistrz rzeźnicki. \VI. m. 
Dzikovlski, uczeń 
Pilz, służąca 
;18 Stolz, krawiec, wł. m. 
Gineberg, szwaczka 
39 Kolander, kapitalista. wł. m. 
40 'Ogród 
41 :\Ieng. rodzCl1stwo 
Godzimirsk i, den t y sta 
(
hurkowska. Antonina 
l
t\śmider. służąca 
Lt."\pek. 
łHżą.('a 
1.cwaJldowski, drogerzy
ta 

empolowicz. robotnik 
S-lkorski, 
lu
[n'z 
"\Yctzker. kupiec 
42 \Yaszak. rzeźnik, w1. ID. 
:\Ieng Claudja 
Schneider, urzędnik 
Sc 11 iilke, służa,ca 
"\Vaszak Rajmund, bez zawodl. 
Zakulski, urzędnik 
13 Łuczak, mistrz rzeźnicki. \VI. m. 
Chrobkowska, bez zawodu 
Neumann Berta. bez zawodu 
44 Giindler, handlarka, wl. m. 
Guzek, robotnik 
I\: ubich, krawiec 
Ogińska, kucharka 
Paul, służąca 


. 
 


, 


... 


'- 


.. 


... 


"" 


. 


45 Schulz, restaurator. \VI. n1. 
Smiotanko, urzędnik kolejowy 
\Viącek, restaurator 
46 Borowski, mistrz rzeźnicki, wł. 
Biechowska, kucharka 
KamiiIski. rzeźnik 
Le\\ andowska, sprzeda\vaczka 
47 Kaczmarek, wdowa, \VI. m. 
Htner, aptekarz 
Kaczmarek, kupiec 
.MusoJf, kupiec 
48 l\Ienard Mar.ia, wl. n. m. 
Gansen, kupiec 
49 Kiedrowska, wdowa. wł. m. 
G\viazdowska, służ
ca 
Piechocki. sto!owy 
Saliński, kupiec 
50 Krause, kupiec, wl. ID. 
Eger, k li piec I 
. J ozewitz, rytownik 
51 Pruss, kupiec, wf. m. 
Budniarski. mistrz szewiecki 
Szumiński. tramwajarz 
Wiśniewski, kOłodziej 
52 !{ucharsld, cukiernik. wl. m. 
Cichowla.s. służąca 
l{en1piński. kupiec 
\Viśniewska, służą.ca 
\YidzYJ1ska Agnieszka 
53 
Irówczyński, hotelista. \VI. lIT. 
Bogusła wska, służąca 
Bonna, domowy 
Dykow, służąca 
Górska, gospodyni_ 
Spojda., pokojowa 
Ziemkiewicz, służaca 
. 5i Glasenapp, kupiec, wł. m
 
Gin. służąc::\' 
 
nenkowitz \Valer.ia 
"\Y oźniak, gospodyni 
55 Śn1ieżyk, kupiec, wI. m. 
Bukowiecki. kupiec 
Kędzior, pracownik 
56 Goździk Andrzej. w1. m. 
Liszewska, służą.ca 
l\Iikulska.. pokojówka 
Szymański. ksiażkowy 
Urbańska. krawc{'wa 
"\Yierz1Jicki, kucharz 
57 Knoppowa. wdowa. \\"1. m. 
Bienert, ll1istrz szewiecki 
Bienert Irena., ekspedjentka 
Bicnert Elźbieta, ekspedjentka 
Ditel, Elis3 

 oren1Jerg Anna 
Szubert, złotnik 
"\Vrzyszczówna: kantorzystka 
58 l\fagistrat ... 
I-liller, kaszfelan 
Lange, krawiec 


107 


m. 


'" 


.. 


ł 
. 


..
		

/adresy_192300126_0001.djvu

			108 


Długa - Długosza 


. 


59 Stenzel, piekarz, \VI. m. 
Biszkont, mężatka 
Fiirstenburg, kupiec 
Gartig-, służąca 
Raykiewicz, pom. handlowy 
Sopolewska, robotnica 
Schroeter, jubiler 
Topole,vski, robotnik 
00 Luczak, rzeźnik, wl. n. ID. 
Herszkowicz, instalator 
Hoffmann Stefanja 
Kadłubowski, stroiciel fortepianów 
i organ6\v 
!{adłubowska, f<#rtepianistka 
Klatecka
 robotnica 
Miillerowa, rzeźniczka 
Palczyńs
i.: robotnik 
Pawlicki, listonosz 
fi 
1 Czerski, kupiec) \VI. m. 
Balino\vski, kra\viec 
Nijakowski
 blacharz 
Skrzypczakowa Helena 
.62 Prodens l\farja, wl. n. m. 
Nowicka Z., farbiarka 
N owicka Fr., freblanka ... 
Nowicka Eug., kra\vco,va 
Prodens, urzędnik 
Parpart, szewc " 
63 Macieje\vsld, kupiec, ,vI. ID. 
Borys, kra\viec 

 Israel. kupiec 
Ka8chik, fryz.ier 
Smoliński" robotnik 
64 Kiedrowski, właśc. drogerji, wI. m. 
Bębnista, służąca 
Dickmann, służą.ca 
Tomiilski Erich 
f!5 Pawłowski Zygm, wI. m. 
Dzbowski, mechanik 
Dra.im, ślusarz 
Draim, malarz 
Hranicki, robotnik 
Hranicka, ekspedjentka 
Swienko\vski
 robotnik 
66 Grześkowiak W., wI. n. ID. 
Brener, kupiec 
Dobrzyński, kupiec 
Drewniacka Rozalja 
I{oziołek, służąca 
Szuchiewicz, urzędnik 
'Viśniewski, krawiec 
Długosza. 
1-2 l\Iączkowski Leon, w I. n. m. 
Gonia, formiarz 
Jans, ,vdowa 
Nylk, st. sekretarz pocztowy 
Płaczek, wdowa 
Pozorski SfI kr,etarz pocztowy 
Szymański, asystent roI. 
.3 J agIa P., 'kierownik parowozu, wl. ID. 
Gill, ślusarz 
Gonia Marja 
Gryglewicz, l'obotnik 
Grubczyński W. 
Holewiński, robotnik 


-- 


Jagła, ślusarz 
Jagła, kiero\vnik parowozu 
IHeinitz, ,vdowa 
Lomżyński, rnonteL 
Lukaszewski, robotnik 
Orczykowska, mężatka 
Piaskowski, stolarz 
Pietrzykowski, asystent kolejo,'y 
'Viderski, kierownik pociągu 
Zalewski, kolejarz 
4: Dołęgowska J., wl. m. 
Andry, książkowy 
Busse, g9spodarz 
Kaczmarski, kolejarz 
Nehring Jadwiga, pon1. hand!. 
Pawlikowski, urzędnik kolejo" y 
Szczuka, podmistrZt 
Topoliński, pom. biurowy 
'Vysiński, kupiec 
,V andry, kancelista 
5 Kalitowski Fr., ,vI. ID. . 
Adrjan, biurowy 
J eliński, robotnik · 
Janicki, stolarz 
Kulak, wdo,va 
I{alitowski Jan 
l\Iakowski, tel. kol. 
Szwarc, urzędnik ko le.iowy 
Trzyoska, kier. lokomotywy 
Ziętak, kolejarz 
6 Radomski, urzędnik kolejowy, wł. m. 
Bauer. kapitalista 
Czerwiński, robotnik 
Gołata, urzędnik bankowy, 
1{onieczką, siodlarz 
N owak, robotnik 
Re\vers, konduktor 
Skuciński, urzędnik 
7 Zielechowski, urzędnik poczt., \\ ł. nl. 
Czajkowski, kierownik księgarni 
PiH ?vI!y.ja - 
PilI, bIuralistka 
'ł 
Strassburg Adolfina 
Strassbur
 Franciszka 
Ti
sler, cukiernik 
Zadrożny, 'Vawrzyniec 
Zadrożna, urzędniczka 
8 Kaczmarek, urzędnik mag., \yI. n1. 
Florkowski, urzędnik pol. 
}{owa] ski, urzędnik pol. 
Rosenthal, st. sekretarz 
Schmidt, mistrz stolarski 
9 Gerwacki, aptekarz, wl. n. m. 
Bartosz, urzędnik 
llrunk, Matilda 
"" ałdziński, urzędnik . 
'Vysocka, ?VIahvina 
.. Zuchniewski, asystent 
10-11 Ochocki Wincenty, wI. n. m. 
Adamski P. - 
Adamski, urzędnik kolejowy 
Borzych6wna, urzęrlniczka 
Czaplic,.. kotlarz 
Januszewski, zwrotnik 
Jerzyk, kucharka 
Kuczkowski, handlarz 


.  


... 


\. 


, I
		

/adresy_192300127_0001.djvu

			Długosza - Dr. Emila Warmhlskiego 


. 


'- 


Lcbawska Olga 
Liehariewa I. 
Lysakowski. urzędnik 
Ptl usiała, kucharka 
Pa"1kiewicz Aleksandra 
Biedrzyński. funkcjo P. P. 
12 Smoliński stolarz. wł. n. m. 
Borowa, kolejarz 
Czyżewski, ko\val 
Dondajewski. siodlarz 
Gordon. ślusarz 
M-ajchrzak, 
t(}larz 
l\łlajcnrzak, kierownik sekretarj. 
M3ichrzak, kantorzystka 
Sirzebecki. mistrz ślusarski 
Sołtykiewicz Aniela 
Woźniak, 
ołodziej 
WolImann. ślusarz 

u!ek, emeryt 
lS Feuer, kupiec, wł. m. 
Doering Augusta 
Feuer, urzędnik 
Kuss, seminarzystka 
. IHełło, urzędnik 
Kleibor. kolejarz 
Kom. kierownik parowozu 
Wachowiak, krawiec 
Wilk, st. sekretarz ' 
Wilk. nauczycielka 
1<1 Saganowski Antoni. wł. In. 
Dumy, szewc 
Fajtano\vski, kupiec 
J ózefiak. szewc 
Kościelak \V.. robotnik 
Kościelak J.. tokarz 
Klesiński, handlarz 
Polewski Br. 
Pruss Aniela 
Smigielski. stolarz 
Zgoda, agent 
Zieliński. nadzorca 
. 
15 Grunwald August, wł. ID. 
Clauseo. konduktor 
Ciepłuch, biurowy 
Domańska, wdowa 
Goździewiński. kierownik pociągu 
Kurland, wdowa 
Kurland M. 
K uP1and, nauczycielka 
Labod, Otylja 
Nowak, nadkonduktor 
Seifert. ...monter 
Wawrzyński. emeryt leśn. 
Wa\vrzyński, kupiec 
16 Pa\vłowski; asyst. J}olej., wł. ID. 
Czerwiński. st. sekretarz 
Dombek, kolejarz __ 
Górny. 
tolarz 
MaJ'uniak. monter 
Maślanka. monter 
Skałecki P. _ 
Skupniewicz, wachmistrz 
Weber. wdowa 
Weber E., urzędniczka bankowa 
Weher K., ksi
,żko\Va 
'\Vojciechowska Ludwika 


. 


.. 


109 


17 Kl.1źmiński Antoni. 'wl. n. ID. 
Cegielska Klara 
Izdebski, urzędnik 
Klappa, kolejarz 
Klappa, szwaczka 
Kokot. szewc 
Kokot, kolejarz 
Lesikowski, konduktor 
Lewandowski, kolejarz 
Leppert, krawcowa 
Lisewski, mistrz stolarski 
. Lyskowski, stolarz 
Polasik, szewc 
Stachowiak, kolejarz 


" 


Dr. Emila Warmińskiego. 
1 Gromek Kazimiera, wł. m. 
Ciepłuch, książkowy 
Półchłopek, rolnik 
Schneider, wdowa 
Waszczyńska, szwaczka 
2 Menzel, właśc. kąpielni, wł. m. 
Baranowski. ślusarz 
Betański, uczeń handlo\vy 
Grabowska Flora 
Hasenwinkel, nauczyciel 
Kosterke, puszkarz 
Miiller H. 
Murawska, sprzedawaczka 
Omieczyńs
a, nauczycielka 
Szeliska Izabela 
Szeliski Alltoni 
Smaruj, murarz 
Trzebiński, drukarz 
3 Madaliński. inżynier. wł. n. m. 
Cholewa, ekspedjentj{.a 
Draeger Karol 
Huschert, stolarz 
 
Hanczewska. krawcowa 
Heldt Paweł 
Kalka, urzędnik pol. 
Kesterke. gospodarz 
Macieązyński Józef 
Skalska Fr. 
Swiercz. lakiernik 
S
czYg'łowski. kupiec 
Słonińska, wdowa 
Słoniński. handlo'\\tiec 
Walig6rski. cukiernik 
Zamojski, inwalida 
Luczkowski i Zbikowski. wf. n. ID.. 
"Fema" Tow. Akc. 
Gogolińska, wdowa 
Grzechowiak, kupiec 
Hołubko. zecer 
. łvlaciejewski, kupiec 
Potka Leokadja - 
Rutkowski. robotnik 
Rutkowski. urzędnik 
Rutkowska, prakt. poczt. 
Tarczyński. ślusarz 
7 Dregersches Lyceum - Szkoła 
8 Gimnazjum prywatne 
iemieckie 
Goltz. wdowa 
Hajduk, kupiec  


4-5 
6 


..
		

/adresy_192300128_0001.djvu

			'i i O 


. 


.. 


Dr. Emila Warmińskiego - Dolina 


9 Tokarze,vski Józef, wl. n. m. 
I{alicki, robotnik 
Kowalska, wdowa 
Kreft S., krawiec 
I{reft 1\1., ksią,żkowa 
l{reft A., fryzjerka 
Piotrowska, ,vdowa 
"" 
10 Albrecht, kupiec, wł. m. 
Block, dama towarzyska 
Głyda, post. pol. 
Rome
 wyręczycielka' 
11 ident. ul. Dworcowa 8 
 
12 ident. ul. Dworcowa 87 
13 1Iamach, wł. drukami, ,vI. m. 
Borucka. \vdowa 
Borucki. drukarz 
Eder, modniarka 
KroIak, 'wdowa 
/ l\lamach. wdowa 
Macierzyński, kupiec 
Urbańska Augusta 
Urbański, robotnik 
14 . Straszewski, handlarz, ,vI. n. ID. 
Goślicki, robotnik 
Jaschke. kOłodziej 
Wyrzykowska, wdowa 
15 Szczepański, kupiec, wI. m. 
Bakarinow, fryzier 
Dziarska, kra\vcowa 
Kludler Witołd 
Lux, handlarz 
Lewin. kupiec 
Lebańska, Pelagja 
Welke, malarz 
'Vorm. urzędnik opieki nad Niemcami 
16 Tramwaje i Elektrownia 
J{asprzycka, nauczycielka 
Rutkowskl. ślusarz 
J7 Ascher, fabrykant. wł. n. m. 
Biernacik, urzędnik mag. 
Friist, robotnik 
GrundkowsKi. szewc 
Kowalcżyk, krawiec 
Kujawa
 służą.ca 

1atuszewska A-ntonina 
Ostrowska Olga 
Plińska, kupcowa 
Rankowska, kra ,,,"czyni 
Rekowski, urzędnik 
Sawicki. ur_zędnik 
Sztolomau, urzędnik 
Siekierska. wdowa 
Siekierski, malarz 
Sch wanke. rzeźnik 
Schmidt. modniarka 
'Veisfeldowa Franciszka 
'Valiszewski. kowal 
\Ventzel. robotnik 
Żurawski, krawiec 
Zielh1ska. wdowa "" 
18 Dr. med. Piorek, Ogród 
19 ident. ul. Jagiellońska 7 


. 


. 


, 


. 


. Dolin a. 
1 Stryszyk, mistrz malarski, w1 ID. 
Cylka, bednarz 
Filipowski, piekar
 
Timsries. garbiarz 
. 2 Kasyno robotników 
Primus Hugon, restaurator 
3 Rapicki, podmistrz.,.wł. m. 
Dmitrewska, korespondentka 
Grygielewic
owa 
Kluczkowski, robotnik 
Pepliński, robotnik 
Pepliński, stolarz 
V ollert W., 'wdowa 
V ollert M., krawcowa 
V ollert Ida, sprzeda waczka 
4 Leśkiewicz Wł., wl. n. m. 
Kabacińska K., wdowa 
Kabaciński, Cz.. nauczyciel 
I{abacińska P.. ąsyst. poczt. 
Kabaciński, urzędnik mng. 
Koźlak, asyst. pocztowy 
I'\.ostecka, wdowa 
Lorenc. wdowa 
Lorenc E., kantorzystka 
Lorenc P.. handlowiec 
Rożycka, m
żatka 
Schellong, urzędnik 
Schellong Ryszard 
5 Ogród 
- 6 Górecki Piotr. wł. m. 
Kaspruś, tokarz 
Pawlicki, robotnik 
SobieraIski. stolarz 
Ziółkowski, robotnik 
7 Ogród 
8 Ogród 
9 Ogród 
10 Ogród 
11 Ogród 
12 Ogród 
13 Ogród 
14 Ogród 
15 Fischer. browarz. \-vl. m. 
Burdzick, robotnik 
Dryling, robotnik 
Szafrański, ogrodnik 
16 Adamew, urzędnik, wł. m. 
Dahlke,. rzeźnik 
17 Struś Wincenty, wI. n. m. 

Iarszałek. lakiernik 
Richter, robotnik 
Szulc Jadwiga 
Wyżgowski. stolarz 
17a Peschel O-skal'. wł. m. 
J anke Marta, gospodyni 
17b Szkoła 
17c Kohnert, wI. pensjonatu, wI. m. 
Kohnert H., nauczycielka 
18 Struś Wincenty, ,"vI. n. In. 
Reich. robotnica 
Matem L. 
Pawłowski, ślusarz 
Szauer St., robotnica 


"" 


-- 


. 


I 


'o
		

/adresy_192300129_0001.djvu

			.A 


I 
lli 


Dolina - Do .Maga
yn6w - Dwernickiego Baraki - Dworcowa 
 


. 


19 Ogród 
20 Ogród 
21 Ogród 
22 Ogród 
-- 
23 Jabłonka, restaurator, wI. m. 
Kłopocka. modniarka 
Szauer Genowefa, robotnica 
24 Źytowicz 1\Hchał, wł. n. m. 
Adamus, kupiec 
Amerski, kowal 
Bukowski. stolarz 
Gabrych. handlarz 
G.!),brych. rzeźnik 
Krause, ,vdowa -. 
Nisiałek, monter . 
Puciowa. wdowa 
Popiołek Jadw.. wdowa 
Popiołek Janina. robotnica 
Popiołek Fr.. robotnik 
Smoliński, maszynista 
Zdrojewski, pom. biurowy 
25 Żytowicz, rzeźnik. wł. m. 
J óźwiak H., wdowa 
J óźwiak B., kierowniczka 
J óźwiak, termiqator 
Pansegrau Klara 
Samenherz " 
Żytowicz Alojzy 

ytowicz J., student . 
Żytowicz M.
 nauczycielka 
26 Trudnowski Fr., wł. m. 
Bandurski, inspektor ubezpiecz. 
Filipowski, piekarz 
Skowroński, nauczyciel 
Viemeyer, czeladnik piekarski 
Wirkowski, kolejarz 


. 


ł 
N owak St., palacz 
Nowak \V., robotnik 
Pawlak, górnik 
Rogaczewska, wdowa 
Springer 1\1., mężatka 
Szymyslak, robotnik 
Szymkowiak, górnik 
Sa ube, maszynista 
Stołowski W., kowal 
Wituchowski, robotnik 
Włoąarczyk, robotnik 
'Voźniak, ślusarz 
'Vilczewski, robotnik 
\Vitkowski. palacz 
Wolniak, szewc 
Żoła.dowska A., mężatka 
Ziemborska 1\1., męża tka 


, 


.. .. 


- 


- 


.. 


-"\' 


-
 


Dworcowa. 
1 Ident ul. Gdańska 12 
la Conitzer i synowie, wI. n. ID. 
Blank, kupiec 
. Damerowicz, posługaczka 
Kroenke, fryzjer. 
Partgowski \V. 
Rumian, mężatka 
Sępakowska M. 
'Volt \V. 
2 Conitzer f synowie, wł. n. ID. 
Karasiński, kupiec 
Kubaska, fryzjerka 
Lorek, k
piec 
Olesiak, służą,ca 
Szulc, ku piec 
3 Knitter, kupiec, wl. m. 
Budziqrzewska, gospodyni 
Prommer, kupiec 
Gellert, zegarmistrz 
Hiibscher. mistrz malarski 
Dr. Mielcarzewicz, lekarz zębów 
Plaesterer. wdo,va 
Plaesterer
 nauczycielka tańca 
" Kpitter, kupiec, wf. n. m. 
Nurek, robotnik 
5 Struen!5ee Leokadia, wł. ID. 
Borożyńska, wdowa ' 
Fischer, robotnik 
Grelewicz, robotRik 
Granatowski, '\veteran 
Przybysz, kucharka 
Porowski. robotnik_ 
Rydelska, służąca 
Struensee. restaurator 
f5 Dittmann A.. wł. ID. 
.Braun. robotnik 
Deckert, nad7.orca obozu 
Kamińska Teresa 

a h.lann Otton. wł. m. 
Batla wek, urz
,dniIs... celny 
Froelich, kupiec 
Góralewski, sekretarz związkowY' 
Jacobi. robotnik 
Oszłapińska, posługaczka 
Scheja, ślusarz 
Tabaczyński, krawiec 
Tabaczyńska, krawcowa 


. 


, 


Do Magazynów. 
1 Bracią 1\ł'azur i Ska 
2 Ogród 
3 Ident ul. Jagiellońska 7 
4: Ogród .. 
- 


4 


Dwemickiego - Baraki. 
Andrzejewski, robotnik 
Bąk J 6zef, robotnik 
Bąk Wincenty, rob,9tnik 
Bzdzion Józef 
Bzdzion Walenty 
Cieślewicz, instalator 
Dorobek, ślusarz 
Filipiak 1\Iichał, robotnik 
Fili Diak Michał. górnik 
Gorzejewski, robotnik 
Grajczyk, robotnik 
Kauctka. robotnik 
Kamiński, mistrz obuwniczy 
Karaś Antonina, mężatka 
Kopras, górnik 
Kotecki, palacz 
Kurezew:ski, robotnik 
h.ornatowska M.. mężatka 
M ikołajczak, robotnik 

nyilska M., mężatka 


. 


. 


.
		

/adresy_192300130_0001.djvu

			. 


11
 


.a 


.. 


Dworcowa 


j 
7 Słomiański, mistrz rzeźn. wł. m. 
Becker, mistrz krawiecki 
B6ttcher, pielęgniarka 
Both August 
Drath, starszy sekretarz sę.du 
Jaskólski, kupiec 
Jurek, uczeń 
Kujawa ,szewc, 
Lamberski, biuralista 
Lamberska \Valerja 
Poppe, wł._fabryki 
Schutzler, kupiec 
Wenda, robotnica 
7a Gawron, hotelista, 'wl. m. 
Czaja, rolnik 
Damek, g-ospodyni 
Kaczmarek, kupiec 
Sandachówna, gospodyni 
.8 Tornow Wilhelm
 'wl. n. m. 
Gutbier wdowa 
Nelke, robotnik 
Reck, handlowiec 
e Gross, kupiec, wl. m. 
Bartoszyńska, kucharka 
Florek, kapitan intendant 
Kempa.....,pokojówka 
Lorsch Reinhold 
Rose, pomocnik handlowy 
Roeder, pokojówka 
\Vansek, kupiec 
10 Rasz Karol. wl. n. m. 
Brusske. wdowa 
Chelminiak. robotnik 
Chelminiak, palacz 
Koszucki, robotnik . 
l\iaciejewski, ślusarz 
Matyjasik, fryzjerka 
Pruski, fryzler 
Peglow, właściciel fabryki 
Staszewski. robotnik 
Sz.arowski, kuuiec 
j1 
ochowski, inwalida, wł. m. 
Bosiński, maszynista 
Czarnecki, urzędnik 
Graczyk, urzędnik państwowy 
Jabłoński. stolarz .. 
Malinowski kupiec, 
Nowak, poborcę. miejski 
Podsiadło. służąca 
SVkolo\vski, publicysta 
Stoessel. wdowa 
Szalcz}rflski, kołodziej 
Sroczyński, port jer 
Untermann Wanda 
12 Pruszkowski Roman, wl.. n. ID. 
Chlebowski. szewc 
Galant. introligator 
Gehfeld, kucharka 
Himmel. wdowa 
Kutz, stolarz 
Kubale, ag-ent 
Prusińska, bieliźniarka 
Rutschke, krawcowa 
Szmyt, stolarz 
Skoracki, dentysta 
'Vute Franciszek, inwalida 
Wute :M.,. prasowaczka 


" 


, 


. 


. - 


.... 


.. 


. 


. 


13 Jansen Karol, wł. n. m. 
Cichy, .urzędnik policji państ
o;tfej 
Derchelt A., kupiec 
Derchelt H.. droKerzysta 
D.Qndalski. 'krawiec 
Kotlęga, kupiec 
l\łnlowski. kominiarz 
Pyszka, ślusarz 
Rother, tapicer 
Senger, dentystka 
Wróblewska, sluż
a 
1ł Pomerenke, bednarz, wł. m. 
Bromberg, kupiec 
Bytomski. fryzler 
Cielińska, służąca 
Gapińska, krawcowa 
Hech t, służąca 
Kronenberg, subjekt 
Kriewald 
Seemann, kupiec 
Winczyk, służą,ca 
VVodsack. rzeźbiarz 
Zagórski, kupiec .... 
15 Zweiniger Jadwiga, wl. m. 
.Arganówna, kucharka 
Blok. szewc . 
Bissoff, aktor 
Gurski. szewc .... 
Gerland, technik 
Kriesel Berta 
. Kriesel H.. złotnik 
Musiałowska, krawcowa 
Radde, wdowa 
Witt Hulda 
Witt I., robotnica 
. Witt K:-. robotnica 
15a Zweiniger Jadwiga, wio D. ffi. 
Ewiak, robotnik 
Gapińska Julja 
Kotzka, nauczycielka 
Kuchcińska, urzędniczka 
Wasilewski. kupiec 
16 Bonin, rzeźnik, wł. m. 
Janowicz, rzeźnik 
Kriiger, kupiec 
Zacha, ekspedjentka 
17 Kwieciński Kazimierz, wio n. m. 
Golińsk,i, ślusarz ___ 
Kwieciński. szteper 
Leppert, wdowa 
Lewicki, kupiec 
Obuchowska. ..służ<'}.ca 
TheiJ, Kapitalista 
Wichowska. robotnica 
Wendt, sprzedawaczka 
18 Seidel, insP. pol. budow 1. wł. m. 
Centek, stolarz 
Cholewicz, wdowa 
CholewJcz H., krawcowa 
Degowska. służę.ca 
Fandrejewska Gertruda 
Jaca, k-upiec ..... 
Kłopotek Główczewski kupiec 
Kamiński, robotnik 
1\.ukliński. burowy 
Kukliński Fr.
 
Iusarz 


. 


., 


. 


... 


-'ł 


. 


.
		

/adresy_192300131_0001.djvu

			Dworcowa 


. 


Kriese, redaktor 
Malcan, szwaczka 
Nowak, słuKa 
Nowicki, kupiec 
Pliński J ku piec 
P.re,:!ss, kupiec 
Rock, konduktor 
Steidinger:
 "port jer 
. Swietlik, sh1Ząca 
Śniegocki. handlarz 
Sander, uOkojowa 
Sla.zik, służą.ca 
Seehafer, djakoniska 
J'ornow, kupiec 
Venzlaff, profesor 
Waliszewski, urzędnik wojskowy 
Woliński. konduktor kolejowy 
Wiechciński, kupiec 
t
 Lemke, piekarz. wł. m. 
Barczykowska, służąca 
Charchoła, kucharka 
Cirocka Gertruda 
Cirocka Jadwiga, kupcowa 
Ciasto-Cytowicz. technik" 
Dąbrowski, kupiec_ 
Drehoza wiczowa, zamężna 
Fromming, 'wdowa 
Fromming. buchalter 
Kinder, złotnik - 
Lewandowski, kelner 
Lewandowska, .służą.c8. 
Mindykowska, kucharka. 
Quandt, kupiec 
Staniszewski, robotnik 
Stuhr, bankQwiec 
18b Jahr, kupiec, wl. m. 
Alieroch, kierownik 
Bronowski, urzędnik 
Derpa, wdowa 
Gedroje, gospod:rni 
Hannemann, krawiec 
Hauerring, sprzedawaczk& 
Klinkusz, gospodyni 
Klinkusz, książkowa 
Mittag, uortjer 
Makowiecki, dentysta 
Szymańska, służ
a 
Trepto, formiarz 
Waliszewski, ip.żynier 
18c Pruszkowski Roman. wł. m. 
Bazarewski, urzędnik 
Braciszewska, biuralistka 
Charchoła, kucharka 
Deręgowski, kupiec 
Dzierzanowski, listowy 
Gaca. kupiec 
Gorzkicwicz, sługa 
Guzino\vicz, gospodyni 
Janiszewski. książkowy 
J ezierski, bankowiec 
Katryński, kupiec 
Kempska, służąca 
Kuklińskj. ślusarz 
I{uczkowska, slużą.ca 
K uchnicka, książkowa 
Łukowski, robotnik 
l\łIał:kiewicz, :urzędnik P. P. 


... 


. 


. 


. 


ł' 


Megger, wdowa 
Mielcarzewicz, kupiec 
Sadowski, monter 
. Szafrański. bankowiec 
pr. Wiecki. lekarz 
W olt6wna, służąca 
lSd Tomow, kupiec, wł. m. 
Kriese, robotnik 
Meszyński, robotnik 
Pankratz, kupiec 
Sniegowski Fr. 
Stosik, służąca 
Schrandt, kupiec - 
Warmbier, starszy inżynier 
19 Grawunder Br., wl. n. ID. 
B
chholz, robotnik 
__ Berkowska, wdowa . 
Berkowski, malarz 
Gebhardt, monter 
Konkowska, sklepowa 
Koperski, oddźwiemy 
Kanał, handlo\viec 
Liegmann Aniela 
Mliller, szewc 
N owiclql, mężatka 
Nowakowska, służąca 
Stiirk, kupiec 

alkowski, robotnik 
19a Grawunder Br., wI. n. m. 
Domachowska M. 
Sćhenck, krawczyni 
Fryc, kupiec 
20 Grawunder Br., zegarmistrz, wł. 
Ajfer, handlowiec · 
Błaszak St. 
Chudy, kupiec 
Durski, cukiernik 
Gasińska, służąca 
Kruse, redaktor 
Kiebler, gospodyni 
O\vczarza.k. służ
ca 
Seger, kupiec 
Strek, służ
ca 
\V oŹlliak, kucharka 
21 Heller, kupiec, wł. ID. 
Darda. kra\viec 
Fliegerowa 
Krzyżanowski, murarz 
Kuhrke. szewc 
Liedtke7' krawco\va 
Punschke, kołodziej 
Riidiger, wdowa 
Riidiger A., kupiec 
22-23 Berthold, inżynier, wł. m. 
AjzenberK E. 
Aleksander. han

.larz 
Diisterwald, monter 
Heysa. krawjec 
Kemni
z, kupiec 
Kentzer, kupiec 
:Mikolajewski, kuczer 
Nowicka, służą.ca 
Szulc. kupiec 
Węglikowski Fr., agent gen. 
W eglikowska 
'I.. nauczycielka 
:lyszlińska, służąca 


. 


113 


-  


'-  


.. 


. 


L' 


Dl.. 


...
		

/adresy_192300132_0001.djvu

			114 


. 


, 


" 


.. 


24-28 Polskie KOleje Państwowe. 
Banach, palacz _ 
Czyńska, urzędniczka kolejowa 
Kolander, ślusarz .. 
Lukajewski, asystent kolejowy 
Remlein, oddźwierny 
Solski, kapitan 
29 Okrflgowy Urząd Zi
mski 
Białynia- Rzepecki, dyr. archiwum 
Janiszewski. komisarz ziemski 
Kuchta Zofja, mężatka 
'f.ustanowski, urzędnik kolejowy 
30 Posensc he Landesgenossenschaftsbank 
B_użalska, gospodyni 
Dr. Eberhardt, dyrektor 
Goncerzewicz, stangret 
Kwieciński, kupiec 
Mertius, szewc 
Stenck, rewizor sprzedaży 
Szadzińska, pokojowa 

 Syrocka, gospodyni 
Stepczyński, dyrektor 
Tadeuszewska, sprzedawaczka 
_'Vurmbach, ksi
dz 
30a Domański'Val., plac budowlany 
31 ZieliIlski Tad., wł. n. ID. 
Dohrau E.; gospodyni 
G.{!.szczak, kupiec 
Habennann, właściciel fabryki 
Jagła, kupiec 
Laskowska, książkowa 
Lemański, fotograf _ 
Łożykowska, ksią
ko,va 
M:atecki, handlowiec 
Niśldewicz, pomocnik handlowy 
Schulz, gospodyni 
Skwierczyński J., dyrektor 
Skwierczyński Kazimierz, banko\viec 
Wieczorek, kra,vcowa 
Załachowski, urzędnik 
Załachowski, kupiec 
31a Stypułkowska Irena, wl. n. ID. 
Arciszewska, dentystka 
Bajkowski, handlowiec 
Bernard, fryzjer 
Bienkowska, artystka 
Brużdzińska, kucharka 
C hm urzyński, kupiec 
Cia.gliński, handlowiec 
Heidner, kupiec 
Idzikowska Jadwiga, biura1istkjl 
J eske, dyrektor banku 
Just, kolejarz 
Kucharska, służ
ca 
Lesikowski. urzędnik kolejowy 
Łuczkowski. kra.,viec 
Łuczkowska, sprzedawaczka 
ltIiłko,vska, mężatka 
:MrulZ;ows
t
 urzędnik kolejowy 
Marmurowicz, służą.ca 
Olejniczak, gospodyni 
Ronz, kapitalista 
Renkawitz, budo'WIliczy 
Rudnicka, aktorka 
Semrau, posługaczka 
Szymyślik, zbożowiec 
Trojanowicz, służąca 


- 


, 


.  


, 


, 


Dworcowa 


Tucholski, kupiec 
Tucholski Zb., urzędnik 
Tuszyński, bankowiec 
Targowski, kupiec 
'Veidner, architekt 
Ziwertowa, kapitalistka 
31h Hoppe R.J pastor, wł. m. 
An
szyńska, gospodyni domu 
Bobrowski, mechanik 
Bobrowska H., książkowa 
Dreczkowska, wdowa 
Dreczkowski, aptekarz 
Diestęrh6ft H. 
Fryczyński, lekarz 
Gerlach, robotnik 
Gordon, cukiernik 
IIoppe, kupiec . 
Hermanowska, pokojówka 
Hańczewski, ślusarz 
Kossabucki. ślusarz. 
!{asprzewski, homeopata 
Malcze"\ysk.a, kupcowa 
:NIeissner, kupiec 
Miinchberg, książkowy 
Pieh}. al'Chitekt 
Stoessel, pianistka 
Sandler, krawiec 
Sandler H., kupiec 
Szwarz, kancelistka 
Sysiaczkowa, gospodyni domu 
Ziółkowski. biurowy 
Zeman, książkowy 
32 Reja. kupiec, wl. n. m. 
Bo
uliński, kiero\vnik techniczny 
Dy
owiak, krawczyni 
Jacbecka, służąca 
Jerzewski, robotnik 
KowaJs
i. agent ubezpiecz. 
Rytlewski, malarz 
Romanowski, st. sekretarz sądu okr. 
Strzelecka, posługaczka 
Szafarczyk, maszynista 
Włodarczak, restaurator 
\Vol(ram, kucharka 
33 Rohr Olg-a, wł. n. m. 
: Andrzejewski, domowy 
Makowska, służąca 
Nowak, służąca 
Sieg-er, krawiec 
Sowiński, hotelista 
'Vąsikowska, uczennica 
34-36 Modler Z., bro\\rar, wł. n. ID. 
Ciszewska, artystka' 
HauschiId, dyrektor Po]onji 
Koslik E. 
C7..ajkowski, dyrektor 
Cohllfeld. wdowa 
Falenczyk, służę.c;a 
Harkowski, handlarz 
37 Draheim, hotelista. wł. m. 
Bannaś. uczeil 
Borowska, kucharka 
Czarnecki. domowy 
Górska, służąca 
Guderian M.,. pokojowa 
Guderian H., pokojowa 


.,. 
. 


- 


. 


... 


.
		

/adresy_192300133_0001.djvu

			Dworcowa 


115 


. 


I{otowska, pokojowa 
:rvIorgenstern
 kucharka 
Reiwer, kucharka 
. Waliszak, kucharka 
38-39 Bohlma.."'1n, hotelista, wl. m. 
· Fritz, wdowa 
Gościńska, służtJ,ca 
Jeszke, służąca 
Pietruszy:6ska, służ:.lca 
Piasecka, służąca 
Sokół, port jer 
Sch ulz, służąca 
'''ojahn E. 
4.0 Dyrekcja kolejowa 
41-43 l.\Iagistrat 
44. Adam, fabryka c YgłJ. r, "\-vl. m. 
Genzel, gospodyni 
l\1611er, kupiec 
Siebrecht, służąca 
4.5 Plac budowlany 
46 Lewandowski i Sp., wl. n. m. 
Świątkowski S., robotnik 
Świątko\Vski 1\-1., tokarz 
47 Preuss, handlarz, Wl. n. m. 
48 Plac budowlany 
49 Hausner J6
f, wl. n. m. 
Brandt, robotnik 
Kortenkamp R., 
Nowak, dekarz 
S
hwarzen6wna, pensjonat 
\Veiden1iiller, kelner 
30 Leitzke, kupiec, wI. m. 
Habermann, kuniec 
Urbanowski, kupiec 
51 Krasnowolska Agata, w. m. 
Drzycimski, gastronom 
Eigner, dentysta 
Gaca, instalator 
Krasiilski P., kupiec 
Krasiilski Fr., bankowiec 
Kulasiewicz, \vdo\va 
Nowako\vski, urzędnik kole.iowy 
N o\vako\vska L., ksiażkowa 
Przybylski, fryzjer .. 

 RudziilSki, fryzjer 
StallI, służą.ca 
52 Albrecht E., \vdowa, wł. D1. 
Albrech t Frieda 
53 Ciesielski Fr.} hoteliśta, wl. In. 
Banach, kucharka 
Kędzierska, służąca 
K-ąLusiński, pośrednik 
Kubera, slużą.ca 
54 Nowakowski Al., wł. n. m. 
55 Berend J., plac budowlany 
56 Landesvers. Haupt-Ges. 
Becker G
 biuralistka 
Brug-hardt.., \vdo" a 
Chmielewski, zegarn1istrz 
Fischer, kupiec 
Grzyho\vski. robotnik 
T ohst, wdowa . 


-  


. 


Kędzierski, kiero"'TIik parowozu 
Kirsch Augusta 
l\1ikołaj, kupiec 
Prause, kupiec 
\Vagner Antoni, 
\Volff, sużąca 
57 Clussmann, fabrykant, \VI. rn. 
Elbaum, prokurent 
GeJhard, przemysłovviec 
H ubiarz, służąca 
Krzysztoforska, służąca 
Łukomski, maszynista 
l\fachatschek, kupiec 
Reischauer Paula 
Tryjanowski, porucznik 
Winklasiewicz, słążąca 
37a Zabłorecki, wł. n. m. 
BargońsRi, ogrodowy 
Chy1il1ski, dyrektor 
Fiinfhaus, kupiec 
G ryganowska.. mężatka 
J oswig, rewizor 
Osińska, gospodyni 
Przysiecki Oskar 
Rutkowski, prof. szk. pod. 
\Viese Ahvina 
Zdlojewska, służąca 
58 
Iagistrat, Szkoła . 
Adamski, domowy 
Osillski. śJ usal""Z 
59 Heinau, \vdo\va, wł. m. 
Biłobran, wdowa 
HaU, urz
dnik 
!{arow, pom. .handlo\vy 
l\lieczkowska, urzędn. 
Schneider, dyrektor banku 
SeU, rolnik 
Siekierska, służąc.a 
C) 60 Tow. chrześc. dla oberż. 
Alwin, wdo\va 
Bocian, 8Ze\VC 
Drzewecki. robotnik 
Fenske, robotnica 
Grabiszewska Franciszka 
Gralewski. robotnik 
Grenz, bednarz 
Hajer, robotnica 
Hildebrandt, robotnica 
J eschke, robotnik 
Jarski Stefan 
Kaczkowska Agnieszka 
Kułago, służąca 
Le\vando\vs
a, \vdowa 
Łukaszewska, ,vdowa 
:Majewski, za\\iado\vca 
l\Iarkowski, robotnik 
Papke. robotnik 
Rybacka, wdowa 
Seefeldt. robotnik 
Schmechel, wdowa 
I Szmydkowska, wdowa 
Wag-ner6wna, kucharka 
Wilińska, służąca 
\Vittig 
61 Fabian Emil. \\'1. n. Dl. 
Gelbard J6z
f 
LanKo'wska 


, 


, 


---
		

/adresy_192300134_0001.djvu

			116 


.. 


. 2 Draheim Antonina" wł. m. 
Berner, wdowa 
Dulęba, krawiec 
Draheim Kl., kapitalistka 
Deli
dysz, kupiec . 
Foremska. służąca 
J óźwiak Władysława 
Kotlarek, kierownik ajencji celnej 
M uszyński, urzędnik 
Ratkiewicz, kra w
owa 
Żądło, kra wiec 
63 Grebel E., wdowa, wl. m. 
Komoiski, kolejarz 
Kordecka. wdowa 
Przełożyńska. mężatka 
Wrzesińska Anna 
Welc, kupiec 
WollschHi.ger Fr. 
Weinert, wdowa 
64 Wojciechowski, rzeźnik 
Adamczewska. urzędniczka 
Bąk, woźna 
Bieszcznk6wna, siostra Czerw. Krzyża 
Drążek, robotnica 
Jagiełło J., ,voźny 
Ja
dełło H:" elektrotechnik 
Michalak, ,voźny 
Piechowiak, kOłodziej 
Potrzebna, kucharka 
Szalczyński, kołodziej 
65 Naidul, kupiec, wł. m. 
Klesińska, ekspedjentka 
Krawczn.k. blacharz 
Lewandowicz, karmelkarz 
Małecka, służąca 
Ożóg, prasowaczka 
PerJik. ślusarz kol. 
Rakowski, podprokurator 
Smelkowski, fryzjer 
Szping-ier, urzędnik kolejowy 
Wrzyszcz. cieśla 
Waterowskf. cieśla 
ZolIner, inwalida 
66 Za,vitaj J., właśc. fabryki, wl. m. 
Grzęsińs}	
			

/adresy_192300135_0001.djvu

			Dworcowa 


Knioła. mechanik 
Młynarzówna, urzędniczka 
Papiec, krawiec 
Stieff, pośredniczka 
Szakwitz, wdo,va 
Wiertel Marja 
77 Hempler, spadkobiercy, wI. ID. 
Hoppe, robotnik 
78 Schultz B., kupiec 
Brasel, gospodyni 
Grabowska, modniarka 
Schultz, kupiec 
Wiśniewski, kupiec 
Wobr, radca pocztowy 
79 Ummerle Otto. wl. n. m. 
Altenburg, mistrz kowalski, 
80 Matusiak Antoni, wł. m. 
Adamczewski, Dr., bankowiec 
Butowski, wulkanizer 
Kolenkiewicz Marja, gosp. domu 
Matusiak. robotnik 
lłicha1czyk, chorą.ży 61 pp. 
Mae]ger, ,vdowa 
Skupitiska. krawcowa 
Steffen, muzykantka 
Tepper, kupiec 
Winkler, rzefnik 
81 Chwiałkowski, rzeźnik, wł. m. 
Budnarowski, rzeźnik 
Krause, ekspedjentka 
Fac, stangret 
Szpigiel, wychowawczyni 
Stekowska, kucharka 
Szczęsny, kowal 
Słomiński, szewc 
S2 wIarx Franciszek, wl. ID. 
Brzozowska. slużę,ca 
Hocihst, kupiec 
Kosińska. służą.ca 
KomuIski, kupiec 
KoziełJo, urzędnik 
Lewandowski, pomocnik 
Szczudłowski, inżynier kolei państw. 
\Venzel, ochron!arka 
Wutke Franciszka 
Wiśniewski Stefan 

3 Schultz R., kotlarz.. wł. m. 
Burdziński. posterunkowy P. P. 
Eusminger, szczotkarz 
Górna, nauczycielka 
Quass, rzeźnik 
Schultz K., stolarz 
Schultz Br., kotlarz 

zelski, cieśla 
Tomalak, krawiec 
84 Szymczak J., wl. n. m. 
85 Pe
lo\v, Fabryka pomnil5ó\v 

6 Lange Teresa. \vl. m. 
Bott, zegarmistrz 
Horn Paulina 
87 Burzyński, mistrz piekarski, wł. m. 
Bolz, kapitalista 
Derech, piekarz 
Gurzalska, sprzedawaczka 
Grzentkowska, służąca 


l . 


117 
. 


- I- t 
'\. \ 
.
. ., \.A;ł... 
, -.e..
.ł:.:r,\ , .:., 
 .., 
. -Q
'\
 

4-. 
..!.-J' 
. l 
1 


l 


Grzona, służąca 
Krtiger, bufetowa 
Potka, służąca 
Rumel, kominiarz 
Rydlewska, służę.ca 
Stenzel, biuralista 
Wierzchucki, kominiarz 
.zółtowski, piekarz 
88 Polski Bank Krajowy 
Czyżycka, służąca 
Dientz M., urzędnik banku 
Mikłaszewicz, woźny 
Miiller Luisa 
Ruckg-aber, \vdowa 
Ruckg-aber, dyrektor banku 
SZDojda, rob otn ik 
Streich, agent gen. 
Tobolewska, służąca 
Toeppe, asy:stent 
Toeppe M., nauczycielka tańca 
89 Albrecht Hennann, \vl. n. m. 
Gackowska, wyręczycielka 
Lisiecki B., książkowy 
Lisiecki P., inżynier 
RunkeI, lakiernik 
Szymankiewicz, werkmistrz 
Szymankiewicz M., strojarka 
Szymankie\vicz Wł., kupiec 
90 Albrecht Hermann. ,vł. ID. 
:Masełkowski, chorąży 
Masuch
 krawiec 
91 Kriiger Eug., wł. ..n. m. 
Brucki, robotnik 
Górski, fryz.i.ęr 
Grabiszewska, robotnica 

fróz, kupiec 
Ostrowski, tapicer i dekorator 
Turzański, ślusarz i tokarz 
\V olf! Konstancja 
92 Kriiger Rug., kupiec, wł. Hl. 
Kriiger JuIjanna 
ltfaterkowski \Vacław 
Pisare k, służąca 
23 Schmidt Ernst, kuviec, wł. ID. 
Barbarski J., krawiec 
Barbarski L., kupiec 
Broth, \Valent:yn 
Bogucka, służaca 
Budzbanowska 
farja 
Budzbanowska Fr,. dentystka 
l\lachajska, urzędniczka 
Szubert Tadeusz, lekarz 
Schmidt Emil, kupiec 
Tobijańska, służąca 
Witucka, służąca 
94 Pfefferkorn Otton, kupiec, wl. m. 
Bredo\v, urzędnik konsulatu 
Flapan, kupiec 
Gutthy, podprokurator 
\Vykgała, kupiec _ 
\Va.lsberg, kupiec 
95 Ziegler i Co, "wł. n. m. 
Junk, kupiec _ 
Kierczyński. ślusarz 
Kierczyilska, ekspedjpntka 
Korzenie"
ski, ślusarz 


ol  


,
		

/adresy_192300136_0001.djvu

			118 
. 


Koralewska, pom. biurowa 
Kriese, pracownik gazowni 
Lewandowski, lekarz dentysta 
Lehmin
, wdowa 
Lehming Fr., książkowa 
Łukaszewski, werkmistrz 
Malczyk6wna, urzędniczka 
Miiller, służąca 
Tyczka, ślusarz 
. Wegner, pielęgniarka 
95a SzukaIski St., kup ie c, wl. D. ITI. 
Klibera, służąca 
Koliński, kupiec 
'Lewandowska, służę.ca 
Marciszak, służąca 
Piekański, krawiec 
Stalmierski. krawiec . 
Suszek, bufetowa 
Szyszka, służąca 
Szulc, służąca 
Wichłacz, robotnik_ 
96 Bank Dyskontowy, wl. n. nl. 
.Moczyński: woźny 
97 Hensel M., kupiec, wl. n. m. 
98 Bank Zjednoczonych Ziem Polskich 
Biały, książkowy 
Bujnicl\i, dyrektor banku 
Chlewiński. bankowiec 
Jankowska, \vłaśc. interesu 
J undziłł, bankowiec 
Kistowsl<.a
 urzędn. banku 
Matuszewski, urzędnik 
Matuszewski 
I., asystent mag. 


20 Stycmia 1920 r. 
1 Starostwo 
Dehmke, wdowa 
Hałasówna, gospodyni 
N iesiołowski, starosta 
Sypniewska, pOkt}jowa 
Wudtke, domowy 
2 Ogród 
:3 Hege, fabrykant, wł. m. 
Heg-e Jan 
Bethke, kupiec 
Kaczko, kupiec 
Koenitz Berta 
Stroszein, robotnik 
Schicht. wdowa 
Schormann, służąca 

wirska, służąca 
ł Kołodziejczak, wl. n. m. 
Anczykowska, gospodyni 
Albrecht, fabrykant 
Albrecht Herta 
Brodacz, pielęgniarka 
Olszewski. aptekarz 
Pawłowski. urzędnik 
Poll. robotnik 
Renk, służąca 
5 Meyen, wł. m. 
Belitz Emilie, portjerka 
Furjat \Vanda 


. 


Dworcowa - 20 Stycznia 1920 r. 


j 
I 


Górski, lekarz powiatowr 
Kamińska Irena 
Pokorniecki, murarz 
Pokomiecka Pelagja 
Przybylska, gospodyni 
Sobocki, kupiec 
Sobojewska, służQ.ca 
Szerbarth, robotnik 
6 Ident ul. Gdańska 136 
7 Ident ul. Gdańska 133 
8-9 Ogród 
10 Stoltmann. wf. m. 
Bar, kupiec 
Bin ko wska, sekretąrka 
Dziuba, służąca 
Delpowska, krawcowa 
Grobelska, służ;J.ca 
Koralewski, werkmistrz 
Ka.łdowski, kierownik mlyna 
Kałdowska, siostra 
Kwiatkowski, kupiec 
Markwart, słutąca 
Myk, służąca 
Petras6wna Helena 
Peliska, nauczycielka 
Stoltmann, eksp. zboż. 
Sobański, urzędnik 
Schultz, fabrykant 
Schultz 'Vanda 
Schultz Elfryda 
Zabielski, budown. mie.iski 
11 Hoffmann, \vI. m. 
Bartel, artysta malarz' 
Bartel Juste 
Bagrowska robotnica 
Dittmann l\lurta 
Guenter, wdowa 
Guenter Emmy 
Guenter Marja 
Klettke, kupiec 
I .a wrenc, gospodyni 
Łagidka, piastunka 
Mrozek, slużąca 
Owczarzak, służąca 
Paczkowska, służą.ca 
Sanks, nauczycielka 
Dr. Turzyma, lekarz Dl
j. 
\Vesołowski, kupiec 
'Vysocka, wyręczycielka 
Zobe l Berta 
l1a Wodł:.c, \vl. n. m. 
Prus Szymon 
Tucholf:.ki, szewc 
12 Bechtold. \vl. n. m. 
Bą umgart, służąca 
Drobniak, porucznik 
Gbiorczyk, urzędnik śledczy 
IHiusler.1. kupiec 
Hiiusler. dyrektor banku 
J asieniewska, służę.ca 
KJóskowski, inspektor szkolny 
Lange, wdowa 
l\lanthei, \vdowa 
Rydelska, . służąca. 


ł 


..
		

/adresy_192300137_0001.djvu

			20 Stycznia 1920 r. 


ł 
-., 


Rydelska,) wdowa 
Szymański, kapitan 
Tętnowska. kucharka 
\Viśniewska, kucharka 
Węglewski. 
upiec 
VVoźniak, gospodyni 
13 Bechtold, wl. m. 
H einrich, wdowa 
Heinrich, służąca 
.Ja,vorski, bUdowniczy 
Krasiewicz, kupiec 
Nagórski, kupiec 
Hakowska, służąca 
13a Dittmann. ,vł. m. 
Kunz Minna 
Szmelter, robotnik 
13b Szmidt, dyrektor fabryki 
Kapitzki, robotnik · 
14 Ident ul. Gdańska 129 
15 Ident ul. Gdańska 128 
16 Ident ul. Gdańska 127 
17/23 Place budowlane 
;?4 Ident ul. Chodkiewicza 37 
25 IIoffmann, wl. n. m. 
Agiejczyn, służący 
Jakob Alwina 
Jakob, architekt 
Januszkiewicz, inżynier 
J enczak Wanda 
J eszke, służąca 
Kozłowski, redaktor 
Kapturkiewicz, urzędnik 
Les, służąca 
Liedtke Gertruda 
l\Iarker, służąca 
Nicklaus, kupiec 
Nowakowski Ignacy 
Śmielecki, kupiec 
Schonrock, wdowa- 
Sch onrock, rzeźbiarz. 
Spentany Tadeusz 
, \Vukiczewicz, kapitan 
'Vyżykowska, służł\ca 
W oUf, wdov,a 
26 Budowisko 
27 Demanx, wl. n. m. 
Fiałek, ku piec 
HofmaIlll, kupiec 
Jasielski, urzędnik 
Koetz l\-Iarja 
Kuhn Daniel 
Leszmer, kupiec 
Maciejewski, dyrektor młyn
 
Puciński, kupiec 
Piłat, robotnik 
Paszke Otto 
28 Reszka, wl. m. 
Borowski, prokurent banku · 
Cerajewski, robotnik 
Drewek, dyrektor banku 
.. Frydrych Adolf 
Goda wa, sędf:ia 
. Grosskurth, fabrykant 
Kersten Emilja 


119 . 


t 
}{ucharzewski, kUlliec 
Marynowski, podporucznik 
Moszner Marla 
Rohruht, księgarz 
'Volter Wanda , 
29 Dworski-Rępiński, wł. D. ID. 
Bandy t, mistrz szewski 
Bartel, porucznik 
Bartkowiak, kupiec 
Dehnke Luiza 
Dehnke Elźbieta 
Hartmann, służąc&. 
J ankowski.l robotp.ik 
Kamiecka, sługa 
Majewski, kupiec_ 
l\-Iorgenstem, kupiec 
Nawrocki, fotografista 
Nowicki Ludwik 
Ślachciach, pokojówka 
30 Grubich, wl. n. m. 
Chmielaszó\\'na, gospodyni 
Ksiądz Cyraski 
Delatowsk:ł, kucharka 
Gubonina, kapitalistka 
J ezierski, kupiec 
I{rahl, dyrektor 
Meister, kapitalista 
Mrozińska. służ;;,ł.ca 
Musiało\\'ska, kucharka 
Ohlhoff, kupiec 
Skorcz, robotnik 
Szlezer, pokojowa 
Sawicz Olga - 
ToniaSzewska, kucharka 
\Veinkauf \Valentyna 
\Veinkauf Antonina 
'Voyke, kupiec 
31 Sowiński 'V., wł. m. 
Popowicz, robotnik 
Przybylski, ślusarz 
Templin Hermann 
... 
32/33 
Iati, wl. n1. 
Bramski, rolnik 
Czarkowska, wdowa 
Centała, kucharka 
Dachow, wdowa 
Ende, kupiec 
, Flizikowski, robotnik 
Gędziarska., służę.ca 
Goraj, ordynans 
J 3Jlkowska, służąca 
Lindermann, sługa 
Matr, kupiec 
,Marchewka, kolejarz 
l\forkowski, proboszcz 
l\Iarczynowski, rewizor 
.Młoszo\vski, kapitan 
Regulski, agronom 
Sarnberger Zofja 
Stolpe Jadwiga 
. Stolpe St.anisła\\' 
Szafrańska, służąca 
\Vinżewski, t
meryt 
2urawska, służł;lca 
34 Dr. GliflSki, wI. m. 
I{larkowska, służą.ca 


,  


&. ... 


.... 


w- 
.
		

/adresy_192300138_0001.djvu

			.' 


120 


20 Stycznia 1920 r. - Farna - Fredry 


Pryfel" Helena 
Pryfer Wal dyna 
Schwarz, służąca 
Witkowska, służę,ca 
3
 Bunkowski, kierownik handlowy 
Dr. Bełza, dyrektor bibljoteki 
Dzius, lekarz 
Draheim. wdowa 
Forszpaniak, sluż!J.ca 
G raebe, podpułkownik 
Klapiszewska, p. do dzieci 
Kriigel Wilhelm 
Kruzorski, robotnik 
Kandziora., architekt 
Peder, służąca 
Sijka, sługa 
Tykwiński, robotnik 
Ty,kwińska, wdowa 
Twyżat, służąca 
Winiarz6wna, urz. bib!. miejskiej 
\Viniarz6wna, właśc. realności 
Związek niem. 


\ 


36 
37 Graebe, wł. m. 
Dickmann, gospodo 
Hielsched, kapitalista 
Lewandowska, służąca 
Libera, rzeźnik 
Wincent, Kupcowa 
38/48 Gmina miejsko budo\v. 


. 


Fama. 
1 1fagistrat (Ratusz) 
2 
lagistrat 
2 Dom kościoła farnego 
Klappa, rendant 
Zywert, ministrant 
ł !{ości6ł farny 
.:\.damska, gospodyni 
J achecki, ksiądz · 
Lauka, wikarjus
 
Łapczanka Helena 
N iziołkiewicz, ksią.dz 
Pły\vę.czy k6wna, gospodyni 
5 Bobowski, kupiec, ,"vI. ffi. 
Berkman, robotnica 
Winiarski, dozorca ,vięzienia. 
Zi6łkowska, kapitalistka 
6 Jaszewski, kierownik, wł. m. . 
Orwat, gospodyni 
Porożyńska, właśc. składu 
Roesmer Komeiia 
Rzyszka, praczka 
ŚwitaIska, . wdowa 
Sopońska Walerja. 
Wiśniewska, mężatka 
7 Kości6ł Jezuicki 
Apczyński, robotnik 
. A pczvński. szklarz 
KIiche, ksiądz 
Kliche. gospodyni 
Rost, gospod"};-ni 
Schirmer, księ.dz 


. 


Fredry. 
1 Ptaszak Jan, wl. n. m. 
AumiiUer, służąca 
Frank, funkc. tramw. 
J eszke, urzędnik biurowy 
Krause Albert 
Kilichowska, biuralistka 
Lucki, postęrunkowy P. P . 
Małek, pośrednik - 
Przybyliński, kolejarz 
Rosenfeld, ślusarz 
2 Ident ul. Warszawska 21 
3 Gier, mechanik, wl. m. 
Liebarski, kupiec 
Liebarski J 6zef 
Szukała stolarz 
Wełniak, kierownik 
4 Kleba Bronisław, wI. n. m.. 
Bartcz-ak, robotnik 
Berendt, robotnik 
Chebowski, ślusarz 
Dombrowski, handlarz 
Fenske, biurowy 
Gryza, listowy 
J ankowski, p.9.
sekretarz sądowy 
Kaszubowski,.kra wiec 
Krzyżanowska Walerja 
Nowicka, urzędniczka "'PKP 
Paprocki, kolejarz 
Ritter, "powa 
Studański, robotnik 
Tkoczyk, rzeźnik 
5 Rosenke. właśc. domu, wl. n. m. 
Kitowski. ślusarz- 
Kitowska, wdowa 
Nowicki Bernard 
Rewoliński. ślusarz 
Szulc, pielęgniarka 
Umiński, palacz 
6 Rosenke, wI. domu, wł. m. 
Buchn	
			

/adresy_192300139_0001.djvu

			Fredry - Gamma - Garbary 


, Kil, strojarka 
Mikołajczak, kapitan 
Płotka, pakarz 
Piotrowski, wojażer 
Szymańska, robotnica 
Szmerlińska, wdowa 
Topolewski. . urzęd ni k 
Tirom, mężatka 
Wiśniewski. kupiec 
Wojcinska Marja 
'9 Śpichlerz 


Gamma. 
1 Ident ul. Dworcowa 87 
2 Zalewski Leonard, _wl. m. 
Erle, kapitalista 
Iwaszkiewicz, urzędnik kolejowy 
Kaufman, kupiec 
Labuhn, służ
ca 
Meyer, służąca 
Ossowski, szofer - 
Ormanowski, kupiec 
3 Szybowicz, handlarz, \vł. ID. 
Nowacki, robotnik 
Putz Weronika 
Witt, dekorator 
Zabińska, biuralistka 
4: Beetz, kapitalista, wl. ID. 
Arheim, wdowa 
Iserhot, biuralistka_ 
J abłoń-ski, przemysłowiec 
J ansch Elźbieta 
J oesche, wdowa 
Kiedrowska, wdowa 
Kiedrowska, urzędniczka 
Parfianow, kupiec 
Poppel, nauczycielka. 
Poppel A., nauczycielka 
Poppel 
1., nauczycielka 
Sta wieka, uczennica 
Szyrko !go_ępodyni 
W olsk, urzędnik pocztowy 
5 l\farciniak Jan, wł. n. m
 
Bom l\Iarja · 
Budziński Witold 
Hecht. lekarz 
6 f\Iacieje,vski, kupiec, wl. m. 
.szkaradkiewicz Adelina 
7 J arocińska, dokt., wł. n. m. 
Kucharski, urzędnik kolejowy. 
Kuczyński. kupiec 
l\Iusiała, sługa 
Nowak, kupiec 
No\vako\vski
 sekretarz - 
N owakowska, książkowa 
Nowakowska, urzędniczka 
Oźmińska, wdowa 
Oźmiński, fotograf 
Oźmiński, impresarjo 


. 


,> ' 


. 


. .
 
"1;.... 


. 


. -, I 


.......... 


. 


-KI 


. 


121 


...... 


Romano\\' ut	
			

/adresy_192300140_0001.djvu

			122 


7 G all as Jan, wł. m. 
Dytkiewicz.. urzędnik kolelowy 
Gmińska Katarzyna 
Hasse, robotnik 
Kahn, kierownik przetokowy 
Lasa, posterunkowy 
Mellin 
farja 
Mellin, asystent 
Macia
a, radca rachunkowy 
Martenka, kierownik 
Przybylski, kupiec 
PuchoIski, asystent 
Radziński, monter 
Rybicki, kra}yiec 
Rybicki, stolarz. 
Rybak, ślusarz 
Rudnicki, J'obotnik_ 
Suwalska, wyręczycielka 
819 Lubomirski hrabia, wł. n. m. 
Bochner, ogrodnik 
Krajcze\vski, robotnik 
Lewandowski, robotnik 
10 Swiderski, stolarz, wł. m. 
Dickmann, em. asyst. kolejowy 
Gross, inwalida 
Hinz, koszykarz 
Kabat, robotnik 
Kledzik, robotnik 
Kluck, registrator 
Kluck, wdowa 
Świderski, stolarz 
11 Jaroszewski, mechanik, \vL Dl. 
Brzozowski, mech. dent. 
Brzezicki. kolejarz 
Geske, pszczelarz 
GilI, mężatka 
Gniatczyk, kupiec 
Grosicka, wdowa 
Kuss, strażak 
Kuźmiński, listowy 
:Michniacki. szewc 
Ossowski, kupiec 
Podjaska,- wdowa 
Podjaska l\lodesta 
Podjaska 
Iarja 
Podjaska Elenor& 
Radtke, urzędnik państ\vowy 
Steniel, urzędnik PKP 
Szyman, kapitan 
Pytlarzowa, mężatka 
12 )"aroszewski,e mechanik, wł. D. m. 
J abłonowski, kierownik parowozu 
Karwecka. robotnica 
Kassyk, ślusarz 
Knobelsdorf, posługaczka 
Milbradt, robotnica 
PfaJfer, robotnica 
Rufenach, kupiec 
Salczewski, robotnik 
13/14 Schulz Adolf, wł. m. 
Grajek, kOVraI 
J ust. krawcowa 
Kleinowski, robotnik 
Markiewicz robotnik 
:Markiewicz Władysław 
'Vegner, ślusarz 


j 


, 


J 


Zabol'owski. ślusarz 
Ziehlke, robotnik 
Schulz Adolf, oKr6d 
15 . Lyskawa, rzeźnik. wł. In. 
.Radzikowski. czel. rzeilli
ki 
Szlachetka, ślusarz 
\Varoczewski, tokarz 
Zywert, rzeźnik 
16 Skierkowski Stanisla'v, \v1. ID.. 
Chołkiewicz, oficer rezerwy 
Kuhse, wdowa 
Lorenz, kasj
r 
Meliński, ślusarz 
Przybył, robotnik 
Rossa, pod. kolej. 
Skierkowska, wdowa 
Zwierzycki, cukiernik 
17 Strzałkowski, emeryt, wł. mr 
Koseda, kolejarz 
Millner, handlowiec 
N owicka, służ
ca 
Piechowski,. inżynier 
Pankiewicz, agronom 
Pokorski, elektro-monter 
Pokorski. krawiec 
Pokorska, ksiQ.żkowa 
Poszwa, kupiec 
Słomska, Helena 
Słomska Leokadja 
Słomska, szwaczka 
Ślipko, kupiec 
Zieliński, chorąży 
18 Tow. mieszkaniowe 
Daroń, p. zwrotnicy 
Drzewiecki, robotnik 
Goralski, robotnik 
Grubich, piekarz 
Jagielski, robotnik 
J anasek, kierownik lokomotywy 
Kamabaj, robotnik kolejowy 
Kelm, pol. kolej. 
Lis, robotnik 
Machel, robotnik 
Malik, obywatel 
Nadolny, kotlarz 
Snopiński, pom. pocztowy 
Smol, kolejarz 
Szulc, przod. kolej. 
Straszewski, robotnik 
Thunt, wdowa " 
Trzebiatowska, wdowa 
W o]nikowski, robotnik 
W olnikowska, robotnica 
19 Tow. mieszkaniowe 
. BorkowsAa, kasjerka 
Biecki, robotnik 
Ciatrowski, robotnik 
Cyprys, telegrafista 
Częstochowski St., szklarz 
Częstochowski, lakiernik. 
Częstochowski Wikt.. szklar
 
Czyżewski,"' pom. kolejowy 
Chvrek, kOłodziej 
Dybowski, robotnik 
Folińska. wdowa 
G.6rski, robotDik 


.. 


Garbary 


.. 


#
		

/adresy_192300141_0001.djvu

			. 


Oarbary 


... 


Gomikiewicz, stolarz 
Izvdorczak, kowal_ 
KalJlcl1ińska, wdo
a 
Kempiński, robotnik 
Lowicki, robotnik 
Makowski, kołodziej 
}'Iann. szewc 
Nadolny, kowal 
Polakowski, robotnik 
Schnase Leopold 
Schoepe, kOłodziei 
Sobolewski, ślusarz 
Słagowski, robotnik 
Zaborowski, kOlejarz 
Zaremski, handlarz 
20 Matthes Karot wł. m. 
Czyżewski, starszy sekretarz 
Drzewicka, posługaczka domo,va 
Jungblut, urzędnik 
Kowalewska l\Iarja 
Kubera, uczeń instalatorski 
Matthes, wdowa 
Matthes, architekt 
Matthes mistrz stolarski 
Petryko
ski, podwerkmistrz 
W oźniak, technik 
21 Plac budowlany 
'22 Petrykowski Wiktor, wl. 
. 
Grabowski urzędnik koleJowy 
Grabowsk
, urzedn. kolej. 
Grackowsk
, elektro-monter 
Kaczmarek, kasjer 
Kawka, gospodarz ziemski 
Ku.rczewski Julian 
Kurczewski, prowiantowy 
Lewandowska, służąca 
Nawca, urzędnik 
PetrykowskJ Antoni 
Schaube, krawcowa 
Schaube Jadwiga 
Wyborski, chorąży 
. Zientek, podmistrz 
Zientek Jadwiga 
23 Frey, rzeźnik, wł. n. m. 
Broth, robotnik 
Graff Marja 
Gresiński. kowal 
Schellpfeffer, drukarz 
\Vawrzyniak, kOlejarz 
Zeidler, urzędnik 
Zeidler, ksią,żkowa 
24 Frey, rzeźnik, wł. rn. 
Dietrich, kupiec 
Friedrich Nikodem 
Gostomski, kupiec 
Grabon, kupiec 
Grabon Elźbieta 
Graff Marja 
Jagodziński, robotnik . 
Koniuszewska, urzęd.n. pańsh\. 
J{urczewski, ślusarz 
Majchrzak, urzędnik 
Petrykowska, gospodyni 
Rechlicz, mleczarz 
Reichs, wdowa 
Sojka, pomocnik pocztowy 


Teichgraber, robotnik 
Weiss, tkacz 
Weiss, posługaczka 
Weiss, krawcowa 
Weiss, robotnica 
25 ident. Królowej Jadwigi 8 
26 ident. KroIowej Jadwigi 7a 
27 Krzemien, rzeźnik, wł. ffi. 
Barański, robotnik 
. Ceglewska, krawcowa 
Elnimowski, handlarz 
Hedrych Florentyna 
Janicka, wdowa 
Ka\\'nik, wdowa 
Konieczka. handlarz 
. Michaś, robotnik 
Michaś, rzeźnik 
Michaś, handlarz 
N o,vickl, cieśla 
PierzchaIski, stolarz 
Poegel, monter 
Rogowska, krawcowa 
28/29 Projahn Teodor, wł. m. 
Buchwald, taksator PO\\. 
Chodyń, służąca 
Dz,vonkowska, b iu ralistka 
Grzybek Franciszka 
Kuchta, stelmach 
Kailer, wdowa 
Klikowicz, lekarz wOjskowy 
Kuchta Zofja 
l\fichalak, inspektor 
Merdas, handlowiec 
Projahn Marja 
Sarbinowska, służąca 
Ueberle Janina 
\Vypyski J urzędnik 
30 Schmidt, \vł. n. m. 
Blass, wdowa 
Bloch. stolarz 
Bory ta, urzędnik 
Gur, urzędnik kolejowy 
Szydłowski, stolarz 
Wege, ,vdowa 
Wege, krawcowa 
31 Schmidt, wł. n. m. 
Dądelewski, pol. kol. 
Knumann, kupiec 
l\fitruków. kowal 
Niefeldt. blacharz 
Szalla, obuwnik 
32 l\łeister 'Vilhelm, wl. n. m. 
. Chrzanowski, urzędnik pocztowy 
Czarnecki, cukiernik 
Kolb, garbiarz 
Hermann, robotnik 
Koźlak, kra wiec 
33 Meister 'Vilhelm, wł. m. 
Stammler, radca pr. 
Wolter August 
34 Plac budowlany 
Arkuszewski, ślusarz 


., 


123 


..
		

/adresy_192300142_0001.djvu

			124: 


Garbary.- Gdańska  .... 


35/40 Buchho}z Ludwik. wł. m. 
BranIe, pOdwerkmistrz 
Dickmann, inwa.lid
 
Dulz, werkmistrz 
Gorski, robotnik 
Heinke, prokurzysta 
Hombach, stangret 
KittIer, prokurzysta 
Lohmeyer, \vdowa 
:Muszyńska Charlotta 


Gdańska. 
1 Zweiniger, wł. n. m. 
Brydryszek Wanda 
Caliński Jan 
Dychtowicz, kupiec 
Urbański, inwalida 
Zimmerman, port jer 
2 Jankowski, kupiec, wł. D. IB. 
Bankiewicz, biur. prawnicZo 
Czerwionka, mistrz ślusarski 
Kunze, służąca 
Zaliński, krawiec 
3/4 Biirger Henryk, wł. m. 
Druss, służąca 
Doliński, urzędnik 
Guzek, fryzjerka 
Guzek, ślusarz 
Guzek Weronika 
J ankołVski, kupiec 
Kutscnke, kupiec 
Piechoeka, gospodyni 
Schick Emilie 
. J acob, kupiec, wł. m. I 
Baerwald, kupiec 
Behnig, właśc. fabryki 
Goerl, lekarz 
Kosicka, bona 
Koczorowski, kupiec 
N owakowska, kucharka 
Saskowska, krawcowa 
Subnau, gospodyni 
Szymanowski, lekarz 
Thiede, robotnik 
W f'rkmeister Ella. 
Zempel, port jer 
6 ltlusolf, kupiec, wł. ID. 
Gutowski, kierownik 
Holweg, służąca 
Riemer, kupiec 
Templin, kupiec 
7 Kreski, Bracia, wł. ID. 
Becker, gospodyni 
Gołębiewska, służąca 
Kamenberg, fotograf 
I{Jeine, służąca - 
Liebenau. kierownik 
Paninski. sub. poczt. 
Richterowa, nauczycielka 
Szmielewska, kucharka 
Zakaszewski, optyk 
l Israe]ewicz F., "vI. m
 
Budziński, rolnik 
Głazik, kupiec 
Grajek, kucharka 


.; 


Hemke, urzędnik 
Kantak, lekarz 
Lewandowski, kupiec 
1\łutschler, rolnik 
l\1ędzie, służqca 
Pienczewska, portjerka 
Ramisch, kupiec 
Ralnisch Florjan, kupiec 
Sylwestrowicz, handlowiec .. 
Zacharkiewicz, nauczyci»J 
U Weissig Rudolf. wł. ID. 
Denser, handlarz książek 
Domarka, gospodyni 

aufeld, prokurzlstka 
; )Uo, wdowa 
Szews, urzędnik celny 
Stiller EmiIja 
Sikuciński, urzędnik wojskowy 
10/12 Chudziński i Maciejewski, kupcJ 
Brock, wdowa 
Drzewiecki. robotnik . 
13/14 Ross Juljusz, wł. n. m. 
Gorniak, robotnik 
G latz, fryzj er 
Kowalewski, kupiec 
Loerke, zegarmistrz 
Pawlicki, kupiec 
Siuda. szewc 
Berditschewska. wdowa 
Frommer, kupiec 
Sarnowski, monter 
Sarnowska, stenotypistka 
15 Kobielski, kupiec, wł. m. 
Daliige, kucharka 
K ubacka, służąca 
Meyer, optyk 
SzuJe, książkowa 
Szulz August 
16/17 Behrend, kupiec, wł. ID. 
Becker, służąca 
Brzeżyński, kowal 
Idzikowski, kupie
_ 
J ączkowski. elektrotechnik 
Kontwy, kolejarz 
Palm, dentystka 
Pajkowska Augusta 
Pajkowska, książkowa 
Pech, kupiec 
Peiler, pokojowa 
Schnee, nauczycielka 
Schroeder, służąca 
Zborowski, górnik 
18 Schendel August, 'Ył. m. 
Kotolińska, służą-ca 
?vlaerker Teresa 
Pronobis, sekretarz pocztowy 
Switała, lekarz dentysta 
Syno\viec, urzędnik 
Walske, ekspedjentka 
Zicimski Leon 
19 Ostrowski Jan, wł. m. 
Bieniszewska Stefanja 
Czepczyński, dyrektor w Tow. Akc.. 
Czeczka. pokojowa 
Dolski, robotnik 
Domeracka BoJQsława 


. . 


!: 


'"
		

/adresy_192300143_0001.djvu

			... 


Gdańska 


125 


.... 


, 


22 Hildebrandt Wilhelm, wł. D. m. 
Bader, Dr. med. 
Gronefeld, gospodo 
Hirsz, kupiec 
Hirsz, cukiernik 
Jankowiak, kupiec 
Kaffler, wł. sklepu 
Kaźmierczak, pom. kup. 
I{onczal, służąca 
Lutomska, kucharka 
Mietach Leokadja 
. Nowak, pom. domowo 
Schwartz, właśc. majątku 
. Tykwiński, robotnik 
Thiede, sprzedawaczka 
Ziętak, kQlejarz 
23 Grey Hugo, wł. m. 
Bonnebe
er, wdowa 
Bonneberger, kupcowa 
Bożenski, drogerzysta 
Brzeski, lekarz 
Greksz, wdowa 
Greksz, profesor 
Hildebrandt, agent 
Hildebrandt Hulda 
Hildebrandt OUilie 
Holzhauer, lekarz weteryn. 
Holzendorff, kupiec · 
Machowska, kucharka 
Malinowska. bufeciarka 
l\fichalska J kucharl\a 
Muszyński Wacław, robotnik 
N owicki Franciszek, 
Rosena!l, gospodyni 
Szymański, piekarz 
Szorcz, służąca 
Trembacz, służąca 
'Vebram. fotoKraf 
'Vitkows ka , uczenn. go spod. 
24'24a Kościelski \Vładysław, wl. D. ta. 
Bielaski, pomocnik krawiecki 
Derchelt, kupiec 
Harculińska Anna 
Jahnke, szewc -. 
I{}enkowski, introligator 
Kliszewski, dyrektor zakładów gra.ficzn. 
I{oniarska, gospodyni 
:Majewska, właśc. sklepu 
25 Dąbkowski Ignacy, wł. m. 
Hohnel, fotograf 
Jabłoński, urzędnik pocztowy 
Janicka, służąca 
Kaczmarek, kupiec 
Pyszkowski, lekarz dentysto. 
Simiak, zegarmistrz 
26 Grund, -kupiec, wl. m. 
Michalska, kucharka 
Schweika, służąca 
\Veinkauf Frieda' 
27 Sommer, rzeźnik, wł. m. 
Ki1iński, szewc 
Korecki, konduktor 
I
sk8, sprzedavvaczka 


. 


Gómia, pokojowa" 
Grus. podporucznik 
Grzegorzewska, służąca 
Jankowiak, stanKTet 
Jankowski, sekretarz 
Jaskulska, gospodyni 
Kilińska, słu'żąca - 
I{łosowski, szewc 
Lakner, aptekarz 
Lemańczyk, kra,viee 
Lehmann, kucharka 
Matuszak, laborant 
Missal6wna Jadwiga 
Neuhoff Tomasz 
Neuhoff, inż. roI. 
Ostrowski, kupiec 
Strzelecki, dyrektor _ 
'fwardowski, felczer 
Twardowski. handlowiec 
Twardowski: urzędnik 
Twardowska, księ.żkowa 
Wolff, kupiec 
Zale",-ski, dyr. lasów państwowych 
Ziemski, kupiec 
20 Heydemann, kupiec, \VI. m. 
Damska,' wdowa 
G mińska, służąca 
Gerber, kupiec 
Matuszak, kupiec 
:Matuszak Kazimierz 
N owacki, robotnik 
Olszanowska, służąca 


21 Sik_orski Jerzy, \y!. m. 
Berndt, wdowa 
Boese, gospodyni 
Beyer, wdowa 
Beyer, urzędn. bank. 
Busse Emma 
Busse Olga 
Ćwiklińska, robotnica 
,Cichanowska, gospodyni 
Colbe, wdowiec 
Colbe Erna 
Garbiński, oficer 
Goleniewicz, urzędnik mag. 
Grossmann, hafciarka 
Garbiński, 
apitan pilot 
Graser, kapitalista. 
Klein ks., archiwarj. 
Kleinowa. nauczycielka 
Kuhr, ksiądz, emeryt 
Lemke, wdowa 
l\.fatem, dentysta 
I\'locny, robotnik 
Nik, kapitalista. 
Psuinska, domowa 
TIehbein. gospodo 
Rutkowska, służę.ca 
Schroeder. wdowa 
Schultz, drukarz 
Seehafer, wdowa 
Seehafer, biuralistka 
Sikorski, fryzjer 
Stephan, 
strz -siodlarski 
"Verka, urzędnik 


" 


" 


. ,
		

/adresy_192300144_0001.djvu

			126 


. 


t 
...... 


Pankau
 handlarką..- 
Peracki" czeladnik 
W olke, służąca 
28 Haase kupiec, wl. m. 
. -' . 
Beldatsch, kpPlec 
Hoffmann, służąca 
K uhn, służący 
Sulecka., służąca 
W olicka, służąca 
29 Lasmet, Tow. Akc. . 
Czarneckft, gospod
nl 
Prodczaski, biurowy 
30 Lasmet, Tow. Akc. 
Andrzejczak, czeladnik 
Bagiński, prac. biuruwy 
DomagaIska Kazimiera 
Jankowska, służąca 
Pohlmann, mistrz szewski 
Scholtz, inżynier 
Scholtz, szef biura 
Szeląg, kupiec 
31/32 Swietlik- Helena
 wl. m. 
Alber, kupiec . 
Bourgisgnode-Pevre Zof]a 
Gałecki, kupiec ' - 
Kiprowski, malarz 
Krzyżanowska, krawcowa 
Lemke, kupiec 
Lemke, wdowa _ 
Leitgeber, wdowa 
Malinowski, handlowiec 
Modean6wna, służąca 
Nabożny, kupiec' 
Nowicki, instalator 
Rzepka, asystent 
Rysiewski, robotnik 
Stubiarz, służąca 
Skarzyńska Irena 
Tomczakówna, gospodyni 
\Vottowicz, kupiec 
33 Nikorowicz 'Vacław: wl. m. 
Nikorowicz, h:mdJowiec 
Sidlecka Katarzyna 
Stelmaszek, służąca 
Wiśniew
ka, służąca 
34 Magsamen Izydor, wł. m
 
Borowska, służ
ca 
Breuer, kupcowa 
Giełda. gospodyni 
Gromnicka, kupcowa 
Kędzierski, kupiec 
Dr. 
Ieyer, lekarz 
J.\łagsamen, urzędnik p
watny. 
"\fa
samen. słuchacz unl\versyt
t
J 

\1afek, służąca 
Okoniewski Piotr 
Okoniewski, praktykant 
Okoniewski, kupiec . 
P:-t siczkiewicz, służę.ca 
Pollheim, pianistka 
Schewe, dozorca 
Zanelli, urzędnik prywatny 
35 Lubienieki, wł. n. m. 
Abrahmsohn, wdowa 
Chaskel, wdowa 


\ 


. 


'I"," .'o! . 


Gdańska 


Gehrke 
Iarta 
Janowska, wdowa 
Jaworski, art. dram. 
Klein Thea 
I{ozłowski Leonard 
Krzykanowski Stanisła\v 
l\tIaschke, \vdo\va 
Rochlitz. robotnik 
Szymalski Francisz
k 
Szymański, lekarz 
Szulc-Moro, nauczycielka 
Tyblewski, kupiec 
'V ojciechowska, handlarka 
36 Borowski Jan, wł. !Jl. 
Błaszko\vski, ślusarz 
Dudka, mechanik 
Jarnath, wdowa 
J arnath, sprzeda waczka 
Kaszak, robotnik 
Paszek, obuwnik _ 
Rączkowski, ślusarz 
Sosiński, robotnik 
'Vakowski, cukierni . 
37 Walter kupiec, wł. m. 
G.orz
ńska, służąca 
38 Affelski, rzeźnik, wl. ffi. 
Affelski, kupiec 
Bartoszek, porucznik 
Czarnodolski, porucznik rezerwy 
Czemplik, komisarz śledczy 
Jaros, kupi
 
J aros I{azimiera 
!{ujawa, służę.ca 
K \vapiszewski, obuwnik 
Perlik, handlarz 
Repka, robotnik 
Swięcicka, wdowa 
39 Parsenow Antoni, wl. m. 
Filipowski, bednar
 
I{Iimek, rolnik 
IHosowski. Aleksander 
N owak, służąca 
Radomski, \vłaścic ie l fabryki 
Sichting, kupiec 
 
Wichert, wdowa 
Zabawska, urzędniczka 
40 SiwczyilSki Franciszek, \VI. ffi. 
Banaszak, maszynista 
Boettcher Hermann 
Broniecka, biuralistka 
Ciszak, siodlarz 
Cichocki, krawiec 
Depka, kra wiec 
Depka, kupiec 
Depka, sekretarz 
Grobelski Franciszek 
Gruszczyński, inżynier kultury 
Hecych, służąca 
.J ahns, kapitalista 
Kintzel. artysta 
I{owalska. wdowa 
Koeplin, fryzjer 
Kozłowska. służę.ca 
Matuszczak, służąca 
PiIichowski. koł odzie i 
Pałado Zofja 


...
  


.'.1 ,
		

/adresy_192300145_0001.djvu

			Gdańska . 


... 


127 


Paprocki kupiec 
Smul, rolnik 
Siemaszko J 6zef 
Siwczyńska, studentka 
Siwczyńska, biuralistka 
Szczeciński, kupiec 
Szczeciński Edmund, kupiel' 
Tupaj, służąca 
Wilamowski, sekretarz miejski 
2akowski, kupiec 
.&1 Pogoda Karol, wł. m. 
Boer, kapitalistka 
Bleszyński. urzędnik bankowy 
Blumenthal, kapitalistka 
Checiński, kupiec 
Jędykiewicz, służę.ca 
K urth, krawiec 
Laskowska, służąca 
Maier, kupieck. pośrednik 
Obertynska Aniela 
Pogoda., urzędnik 
Pog-oda, akademik 
POg'oda, handlowiec 
Rosenberg Recka, kapitalistka 
Rosenberg Bulda, kapitalistka 
Ristau, garncarz 
Schoett, ślusarz 
Seiser, 'wdowa 
Spadzińska, \vdowa 
Tobiasz, sędzia. 
Tyllia, kuniec 
'Viese, redaktor 
42 Dobrowolski, inżynier, w1. In. 
Biebenhausen, ślusarz 
Dqbrowska, kucharka 
Dasler, kU1)iec 
Dobrowolski, przem
'słowiec 
Draeger, kupiec 
Friedrich, służąca 
Grabska Stanisława 
Gordon Teofila 
. Kołakowski, emeryt 
I{ościańska. służąca 
Lumentka :Maria 
Piekarska Lucyna 
Piszczyk, służąca 
Dr. Potocki, sędzia 
Rybarska, akuszerka 
Rydzewska, niańka 
Schonrok, slużę.ca 
Słupińska, pieleg-niarka 
Sulert , gosPodyni 
Siekierczyńska, gospodyni 
Tschinkel, biuralistka 
'Vojciochowska, akuszerka 
43 Stark, kupiec, wl. m. 
Greja, przemysłowiec 
IIartwig, ,vI. sklepu 
Lipko, emeryt 
Obst, kupiec 
Sobiesniski, pomocnik 
Stark6wna. nauczycielka 
Stark, kupiec 
Steszewski, kierownik 
Szafraniec, przemysłowiec 
-'4 :r\iezg'6dzki, rzeźnik, wl. m. 
BQ.czyńska, służę.ca 


" 


\ 


. 


i i ll 
. 
 
 

 
I ,
 


t 


Boch. książkowy 
Darnowski, robotnik 
Graczykowski,. robotnik 
Głyda, kapitan rezerwy 
Jankowska, nauczycielka 
Kozłowski, pomocnik gastronomiczny 
Niezg6dzki, kapitaJista 
Niezg6dzka Zofia 
'Rutkowski, stukator 
Rutkowski, urzednik 
Wystański, przod. ślusarski 
Wvstański Wład. kupiec 
'Vystański, urzędnik 
Zwolankiewicz, czeladnik 
45 Redgate Czesła\v, w1. m. 
Bogdański, stolarz 
Borucki, - konduktor 
G raz, porucznik 
Kausch, kupiec 
f\.Hiller, szewc 
\Vłodarcza k, czeladnik 
46 Schmidt, kupiec, wł. m. 
E\,"ertowska, służąca 
Feld Friedrich 
Heideleh, radca p. 
Dr. Szenic, dyr. chem. 
Kriiger Emestyna 
Piotrowski, podporucznik 
Pohl Anna 
Pszczołkowski, fryzj er 
Pychiński, handlowiec 
Schmeling- Kathe 
SchmelinJ1:, ,vdowa 
Schmeling Herminę 
,47 LipiilSki, profesor, \VI. Il. m. 
Dedulin, kupco,va 
Dr. Fleig, profesor 
Janiszewski, cukiernik 
Kaźmierski, a.ptekarz 
1\Iueller, książkowy 
Nehring, wdowa 
Saskowska. służąca 
Sikorska. kra wcowa 
47a Adamski Józef, wł. m. 
Grabowski, urzędnik banko,vy 
Koenig, profesor . 
Lemke, kupiec 
PeiskeIj Gertruda 
Rimane Jan 
Sznajderowska Salonleja 
\Vichenam EIse 
Z worowski, książkowy 
48 Riedel, piekarz, wl. m. 
Bothen, nauczyciel . 
Bigalke, pomocnik piekarski 
Kreyczi, 'Porucznik 
I{rejczy \Vilhelm 
Ludjun, inżynier 
Miske. \vdowa 
!\fiske Gertru d 
1\łliske Minna 
Miske Ida 
l\1iske M:ałgorzata,. wdowa 
Miske Helena 
Schallhom, służąca 


. 
; 


)  


. 


ł-- 


.
		

/adresy_192300146_0001.djvu

			..128 


Gdańska 


. 


. 


Steinke, port jer 
StypiilSki. chorąży 
\Vodtke, kupiec 
ł9 Riedel, piekal'z, wł. n. ID. 
Bohlke, robotnik 
Dziatlik Natalja 
Lasocka, \vdowa 
Lasocka. prasowaczka 
Ostereich Alwine 
Pigłowski, kupiec 
Riedel, cukiem
 
Sobczak, kupiec 
Sobczak. cieśla 
Sobczak, biuralistka 
Stankiewicz Leokadja 
V ogtmann. wdowa 
Wichert, mistrz szewski 
Zieliński Aleksander 


I. 


.'  


.. 


...,. 


50 Vogt Alma, wI. m. 
Bodin. \vdowa 
DetIof, robotnik 
Funk, wdowa 
Funk Hilde 
Gawliński, robotnik 
Kukuk. krawiec 
]dałecki lUatoni 

Ioryson, werkmish'z 
Pauszek, wdowa 
Pauszek, ekspedj. 
Pauszek Zofja 
Priebe, wdowa 
RogalI. wdowa 
Rubel. robotnik 
RogalI, zecer 
Schulz, wdowa 
Swięcichowski, robotnik 
Sroka, stolarz 
Szlatkowski, szkuciarz 
\V armbier, cieśla 
Wegner Adolf 
Wiśniewski, urzędnik państwowy 
\Vysocki Bolesław 
'Vyżgowski, strażak ogniowy 
51 Kasprzak, ślusarz, wI. m. 
BronkaI, przedsiębiorca 
Bronka}, książkowa 
B:r.oniec
 kupcowa 
G Iiszczyński, mistrz krawiecki 
Lasa. handlarka 
Schulz, kupiec 
Spang, drukarz 
Woźniak, robotnik 
Zagórski. werkmistrz 
Zagórska, książkowa 
Zagórska. Korespondentka 
r)2 Tetzlaw, piekarz, wł. m. 
Dr. Dobak. lekarz 
!{aczmarek, kolejarz 
Klempabn, kupiec 
Kruger Ema 
Loeschke, kapitalistka 
Laguna, podporucznik 
N owakiewicz, porucznik sanitarny 
Ronowicz, fryzjer 
. :Rudtke, profesor 


- " 
. " 


.-'" 
..
 


, -. "; 


. 


. 1 ' 
. - 
I' 


. 
.:.. ł 


. _:..-1. ..j; J ( . 


. 


Weynerowski, lekal'z 
 
Zieliński, urzędnik 
53 Suwalski, architekt, wl. m. 
Bork Anna 
Bork. krawcowa 
Dąbkowska. kucharka 
Dobrak Anna 
Dudziński, port jer 
Dulska, sprzedawaczka 
'- Dulski, ślusarz 
Dulska Marta, sprzedawaczka 
Dykiert6wna Jda 
Gadzikowska Zofja 
Grosche. kra wiec 
l{aczmarek, desinfektor 
Kazyaka, pom. biur. 
Klukas, kupiec 
Kwiatkowska Jadwiga 
Kobielski, mistrz piekarski 
Lewandowski, robotnik 
Lewandowski, cieśla 
l\Hllstein, kupiec 
l\Hilstein, mistrz krawiecki 
Mocek. wdowa 
Prozorowski, biurowy 
Schaefer, robotnik kolejow
" 
Schmidt, nauczyciel emeryt. 
Socha, inwalida 
Sperling, kupiec 
Tadajewski Leon, kolejarz. 
- Wróblewski, ko\val 
Zieska, wdowa 
Zoller, robotnik 
54 Błaganowski, \VI. n. ID. 
Adamski, ślusarz 
Błońska, wdowa 
Borysowa Helena 
Bobrowska, służąca 
Entysowa Zofja 
Grzymska, służąca 
Graj ewski. śl usarz 
Grajewska, ekspedjentka 
Grabowski, inżynier 
Kimiński, kupiec 
Kospnak, służąca 
Lewkiewicz, służąca 
l.idgowska służę.ca 
Lewandowski, kupiec 
Lewandowski. urzędnik 
Lehmann, kupiec 
. Ł uszczewski, urzędnik 
Marquardt, wdowa 
Młynarczyk, ,vI. restauracji 
Romanowski. handlowiec 
Swiga, służąca 
Sokołowska. biuralistka 
Szczech6wna, biuralistka 
Schroder Marja 
Sozański, kupiec 
Vie rt el Stefanja 
Wasielewski, jubiler 
'V olski, aptekarz 
Zakorski, ślusarz 
55 Bartig, rzeźnik, wl. ID.. 
Baganz, robotnik 


,. 
. 


. 
. 


.-- 


o' 


;. 


J'o. 


/J
		

/adresy_192300147_0001.djvu

			Gdańska 


Dyefeld, pomocnik rzeźnicki 
Dokładny. robotnik 
Dziurla, laborant 
Gackowska, wdowa 
Grzybo\vska, wdowa 
Klatt Emilie 
Kleps, wyrobnica 
Klein Hugo 
IHeps _ Stefanja . 
I{siążkiewicz, robotnIca 
Książkiewicz Rozalja 
Klein. murarz 
Loewe, stroiciel fortepIanów 
Lohse Wilhelm 
56 Kock, wl. mleczami, wl. m. 
Brmk, kapitalista 
Brink Olga 
Buczyński, robotnik 
Budzyński Józef 
Fac, służąca 
Krause, wdowa 
Radtke, młynarz 
Ślebioda Wojciech, robotnik 
Semrau, nauczyciel 
Semrau. rzeźbiarz 
Starszak, asystent 
57 Bobkowska Balbina. wł. m. 
Bloedow, wdowa 
Derdzikowska, biuralistka 
Dymarkowski, robotnik 
Góral Stanisław 
J eŹdziński, robotnik 
Lemaflczy
, robotnik 
Lis, zegarmistrz 
Lewandowski, urzędnik 
Mazur, kupiec 
Mazurkiewicz, robotnik 
Markuszewska, bufetowa 
Schmidt, werkmistrz 
Szajtnar, urzędnik 
'Vilczyński, szewc 
Wojciechowski. rolnik 
WiU, książkowy 
'Vitt Auguste 

 Czerwiński, kupiec, wł. n. m. 
Bartz, mon ter 
Czerr Leokadja 
_ Dąbro\vski, podporucznik 
Flatau, krawcowa 
Genth. krawcowa 
Genth. wdowa 
Górecki, ślusarz 
H offmann Franciszek 
IHuczkowski, strażak 
Nowakowski, kierownik drz. 
Sa.rnowski Leonard. robotnik 
Sarnowski Stanisław, robotnik 
Schipke, robotnik 
Schreiber Leonard 
Schreiber Paula 
Schreiber. \vdowa 
SobieraIski, robotnik 
Szamer, kupiec 
59 Dr. W oszczyński Tad., wl. n. ID. 
Blaszak. strażak . 
Domżalski, mechanik 
Grus, mistrz galwanizatorski 


t!9 


..  


Jurkiewicz, robotnik 
Papielewski. kowal 
Perron, kuniec 
Roggenbock, tokarz 
Stróż, robotnik 
Welke, wdowa 
60 PytIiński Wład., "" ł. m. 
E\vert, wdowa 

robelski, robotnik 
J eschke, wdowa 
Jeschke, agent 
Imm Agnieszka 
Kozłowicz, kupiec 

! usiałowski, robotnik 
Dr. Nicolay, sędzia 
Nowakówna, służąca 
Welber, służąca 
61 \Veynerowski, kupiec, wł. n. m. 
I{ujawa,. służą,ca 
1<:entzer, kapitalista 
Kentzer Franciszek 
Stenzel, krawcowa 
62 Mierke Juljusz, wł. m. 
Bandy t, szewc 
Błeykowska Marja 
Dróżnie\vski, robotnik 
Głowacki, robotnik 
Heryng, handlowiec 
Jakowenke, kupiec 
Kraege, książko\vy 
}{ajchanowicz, kierownik depo 
· Kozłowska, L '-łcharka I 
Lorke, wdowa 
N eumann, kupiec 
Talarowski, krawiec 
Wiśniewski, kupiec 
'Vybrański, robotnik 
63 Gdańska ident ChocimskA 1 
64 Gehrke Paweł, wł. m. 
Ostro'wski, kupiec 
Orle,vicz, . kupiec 
Poczta, służąca 
Prajzentaus, bankowiec 
Ruhter, gospodyni 
Studniewska Stanisława 
Starko,vska, nauczycielka 
Stacho\viak, kupiec 
65 Honin, rzeźnik, wl. m. 
-\ndrzejewska, służąca 
Chylmański, kupiec 
Górecki, kapitan 
Kubera, mistrz stolarski 
Paul, emeryt . 
Szymano\vicz, ślusarz 
66 IIojka, piekarz, wl. m. 
Gerszewska. wdowa 
Heydak, mistrz szewski 
,. Heydak, pomocnik kolejowy 
Heydak, krawco\va 
Heydak. książkowa 
lIennan, krawcO'" a 
l{rawczewski Jan 

Iałecki 'V'ładysław 
Ristau Anna 
Schmidt., kupiec 
Seuftlebe.n, książkowy 


i
 


" 


--- 


... . 


.. 


" 


.-- 


\
		

/adresy_192300148_0001.djvu

			9 


13Q 


(; 


Gdańska 


. 


67 Chołonie\vski, dziennikarz, wf. m. 
Dolatówna, służąca 
Głachowska Kamila 
Kwilecki Stanisław 
S
pniewski, portier 
6& Lewandowski, robotnik, w1. ID. 
Janicki, ref. chim. I. K. R. 
Janicka, nauczycielka 
Lewandowski 
Iichał, robotnik 
Napierała, sekretarz 
69 Bablitz Emma, -wI. m. 
Bzda wski, robotnik 
Coller, tokarz 
L811ge. robotnica 
Puls, robotnik 
Puls, szewc 
Resmer kOłodziej 
Seifert, stolarz 
\Vagn.er, robotnik 
\Vardziński, mistrz kowalski 
70 Beck Berta, wl. ID. 
Beyer, wdowa 
Chłopecka, kancelistka 
Gac, uczeń gimnazjalny 
Górski, robotnik 
Incerti, wdowa 
Karamucki, kowal 
!{ohring Fritz 
Krygier Elfriede 
Miękina 1vlarja . 
Skrzypnik, portjerka 
Sch'warzlose, wdowa 
,V oźniak, akademik. 
'Viese, ogrodowy 
71 Figurski. kupiec, wl. ffi. 
Bl.!rzyński, asystent 
Kurant, robotnik 
Kaźmie,rczak, mont. wojsk. 
Kon,viński. ślusarz 
Lasocki, malarz 
Lindemann, rolnik 
Samowska, wdo,va 
Tomasze,vski, kapelmistrz 
Włodarski, kolejarz 
Żeromski, radca miejski. 
71a Sombecki Jan, \vł. m. 
Andrzejewski, robotnik kolejowy 
Bocich Anna 
Brukwicki, pomocnik ślusarski" 
Heideker, sze\yc 
Jagielska. ,vdo\va 
JaKielski. siodlarz 
Jana s, komisarz P. P. 
?\-farjanowska, służa.ca 
Nowiński. murarz 
 
Sombecki Horst 
Thermann Joanna 
Thermann, \vdo\va 
\Vłodarski, robotnik 
72 Mic halski Tadeusz, wl. n. m. 
Grzywaczewski, rzeźnik 
Gurski, szewc 
Gurski, czeladnik malarski 
J akisz, robotnik 
Kaźmierczak, inspektor prac} 
l\Ientzel Helena 


.' 


I 


l\Ienzel, kontroler celny 
Polowczyk, ślusarz 
Pajewska, kierowniczka 
Szwankowski, robotnik 
Szymkowiak, krawiec 
Sroka, chorąży 
Tybisławska Marja 
\Viśniewska, wdowa 
'Volt, profesor gimnaz.hJllY 
v. \Vnuk-Lipiński Jan, rohotnik 
Zamiar, kupiec 
 
73 \Vrzesińsld Teodor, wł. ID. 
Baum Erna 
Iglewska, robotnica 
Kiry, szewc 
Sznegulau, tokarz 
Schedler Emilie 
-\Vrzesinski Albertin, handb.rz 
\Vrzesiński, urzędnik han kowy 
74 Jóźwik, dziennikarz, \VI. ID. 
Dr. Janowski 
Kunz, kapitalista 
Kriesel, gospodarz 
Panków .
łlarja 
Radomski, kapitalista 
Sadłowski. murarz 
Sadłowski, robotnik 
Schlieter, kapitalista 
\Veymann, kapitalista 
75 niema 
75a Ka1iszczak, kupie
, \\"1. In. 
Andrzejewski, rzeźnik 
B oro\vic z, stolarz 
Cabańska, ekspedjentka 
DomagaIski, robotnik 
Geshviński, robotnik 
Kutscher Eryka 
Le\\"andowska, ,,,do,, a 
Len, wdowa 
Neumann l\laks 
Stefaniak, ęiodlar
 
Stefaniak.:. krawcowa 
Szydło\vski, robotnik 
'i'5b Kośmieja, kupiec, wł. ID. 
C7..a.rnecka, fotografistka 
Gasziko\vska, robotnica 
Grzego\vski, robotnik 
Grzegowska Leol
adja 
Miner, robotnik 
PoturaIska, wdo\.va 
Poturalska, robotnica 
Ratajczak, mistrz krawiecki 
\Vruk, robotnik 
\Vruk, robotnica 
. 
75c Cygański Józef, \VI. m. 
Besczyński, kupiec 
Brzezicka, rODotnica 
Grabiański, urzędnik 
Gabnel, stolarz 
Gabnel, dyrektor 
Gabnel, \vdowa 
Kerczewski IvIieczyslaw 
I
asprzakowa Leokad.ia 
Kobusiński, fryzjer 
I.e\\riński. urzędnik 


\ 


..  


j.  


[:t. 


l
		

/adresy_192300149_0001.djvu

			. 


Gdańska 


f 
. 


· Lengning Frieda 
Lupa, port jer 
Nehring Katarzyna 
Neumann Laura 
Owczarzak, kupco\\ a 
Owczarzak Zygmunt 
Piontek służąca 
Pokorski, krawiec 
Hadzinska, służąca 
Hutkowska, ,vdowa 
Rutkowski. rzeźnik 
Rozyn J 6zef 
Strzelczyk, pilot 
Szramm. in,valida 
Schmidt Jadwiga 
Szczepański, kancelista 
Schmidt, drukarz 
75d Hoffmann, wI. n. m. 
Doepke, wdo,va 
GI'omski, chemik 
Jeszke \Vładysła\'\I 
Koenig, \vdo\\ra 
K oe nig 
Iaks 
Lisewska. służąca 
Napierała, wdo\va 
-Podliński, ślusarz 
Podlińska. ek
pedjentka 
Terasiewicz, 
hemik 
Thiem, restaurator 
'" olniewicz, woźny 
,je Bugiel, fabryka!!t, \VI. n. m. 
Beyer, kiero\Vnlk szkoły 
Beszczyński, kupiec 
Biliński, urzędnik bankowy 
I{riewald, wdowa 
Lewicki. robotnik 
Neubacher, robotnica 
76 Koszary, fiskus \vojskowy 
Adamkiewicz, kucharka 
Antkowiak l\farja 
Borowski, muzy_k 
Ciesielski Teodor 
Durka Joanna 
Fronczyk Helena 
Figaszewski, koszarowy 
Figasze,,,"ską, kasjerka 
Hasse, elektromonter 
Krzywosądzki, szę-wc 
!{asprzyk Marja 
KróJak l\1arta 
{{rug Kazimiera 
I{uś Anna 
,Kędziora Jadwiga 
Łaczko,vski, kOSZa"l'O\VY 
Laczkowska, nauczycielka. 
ł...aczkO'wska, krawcO'wa 
11aciejewska, gos
odyni 
:\laIczewska StaIlIsława 
1likołajczak J 6zefa 
'f
dlewska Helena 
Powitlski, pomocnik fryzjerski 
Polsakie,vicz 1\lal1a 
Ska.rupa. robotnica 
Stawniak Marja 
Szymkowiak Stanisła" a 
'V oźniak Teresa 


Warchlewski, pomocnik rzeinicki 
Wojczyński, koszarowy 
Witucka Stanisława 
Ziętkiewicz Pelagja 
7Ga Frank Juljusz, wł. m. 
Cieszniewski, malarz 
Frauk, kra wczka 
Kolasa, murarz 
Kubera, robotnik 
:\Iandry, Kolejarz 
Pawłowski, porucznik 
Robińska, wdowa 
Robiński, urzędnik pallstwowy 
Skarupa, kucharka 
Skarupa. robotnik 
Skarupa Marjanna 
Skarupa, robotnica 
Skrzeszewska Klara 
'Volnik Leokadja 
76b I{oszary, wojskowy fiskus 
CisieIski. palacz 
Gat ner, koszarowy 
J atelnicki, pułkownik 
I{ossecki, major 
dę Meksz. major 
, - 
76c plac budowlany 
77 I{riiger Karol. \vł. m. 
Drzewiecki Aleksander, muzyk 
Kaczmarek, maj st. \vojsk. 
\Vojtinkowski, stróż 
Zempel, robotnik 
78 \Vegner Emil, wl. n. fi: 
Giersberg, kierownik fabr} ki 
Szulc, malarz 
Strożyńska, służąca 
79 'Vegner Emil, \vI. n. m. 
!{a lis z, robotnik 
80 I{iesow, urzędn., ,vI., m. 
.--. . 
81 Brodocki i Huszkowski, wł. n. m. 
Głowszewski, robotnik 
82 :Mass Józef, wl. n. m. 
-\.damczyk, kupiec 
Bako\\'ski, szewc 
Beutert, wachmistrz 
Dembek, rylnarz 
Gierzewski, robotnik 
Gierzewska, robotnica 
I\.łlczyńska, stenotypist ka 
!{ern, konduktor 
Krajnie,vski, siodlarz 

Iałecki. malarz 
Pluciński Edmund, robotnik 
Plucińska Agnieszka, robotnica 
Szymański, robotnik 
Tobole,vs ki , rzeźnik 
.83 Pufal, ślusarz, wl. m. 
Chrapowski, robotnik 

ogolewski, ślusarz 
Kaps, wdowa 
Pitra. podporucznik 
Szrapkowsld, ryso"\vnik 
Z,,'irkowski. urzędnik 
Zywert, podporucznik 


,. 


. 


131 


1 .oS  


'} 


1".
		

/adresy_192300150_0001.djvu

			. 


132 


84 Przybylska Katarzyna, wl. m. 
Baumfeld, porucznik 
n-annach, zwrotniczy 

[ackowiak, rzeźbiarz 
l\lackowiak, konduktor 
Przybylski, kupiec 
85 Bettig Elza, wł. m. 
Betyna, stolarz 
Czamańska, służąca. 
Eichholz, ślusarz 
Eron Rozalja 
Frackowiak Kazimierz 
Gojhe, powroźnik 
Hoffmeister, biuralistka 
Kamiński, muzyk 
IHrstein, krawiec 
Kirstein Robert 
86 Nerger August, wł. ID. 
Forster, robotnica 
Forster, wdowa 
Hoffmann, wdowa 
Hoffmann, robotnica 
Nass, \vdowa 
N ass. robotnik 
87 Reich, restaurator. \vl. m. 
Gierzak, kupiec 
G.ranatowicz, listowy 
Ginter, woźny 
Grochow.ski. ślusarz 
Jóźwiak Tekla 
Łopiński, postr. P. P. 
Rozmierek Zofja 
Reich, rzeźnik 
Reich, piekarz . 
88 Tessmer Rudolf, wl. m. 
Borucki, robotnik 
Ceg-Iarska Salomea 
Ceglarski, urzędnik bankowy 
Ce
larski. emeryt 
CiŻllO,vski, robotnik 
Drzewiecki, stolarz 
Erdmann Antonina 
Karwik, porucznik 
Robaszkiewicz, krawiec 
Sciesiński Franciszek 
W ołochowna, krawcowa. 
Wojtaszek, magazynier 
Woitaszek, ślusarz 
Wierszłosławski, robotnik 
89 Kasyno, fiskus 
90 Gera, restaurator, \vł. m. 
Danek J krawcowa 
Danek, Kunegunda 
Danek, piekarz 
Falske, robotnica 
Gera Emilja 
Górski, robotnik 
Hube. ślusarz 
J o..Ppek, pracoWD. kolejowy 
Kater. ślusarz 
Kienzik, służąca 
Lipiński, sekretarz 
Posłuszny, chora.ży 
Rosińska Komelja 
S t..achowiak, konduktor kolejowy 
Wockenfuss, lekarz 


\Vieland, robotnik 
Wille, bankowiec 
W ockenfuss, stolarz 
91 Machaliński, piekarz, wł. m. 
Alfrilowska, służą.ca 
Bernolt, robotnik 
Bielawska, wdowa 
Ba.czkowski, dezynfektor 
Bro.chocki, przemysłowiec 
Ciesielski, szewc 
Cierpiszewska 'Vanda 
Czekalskl, podporu czn ik 
Dusżyńska, wdowa 
Duszvński, robotnik 
Frankowska, służąca 
Jagła, wdowa 
Ja
ła Wanda 
Kajewicz, ślusarz 
Kajewicz
 wdo\va 
I{amiński, fryzjer, 
Kamińska, wdo-wa ' 
Kaczmark6wna. robotnica 
Kowalski, robotnik 
Kl'ajewska, robotnica 
Lergetporer, porucznik 
Mądry, wdowa 
Mądry, murarz 
Nowicki, malarz 
Podgórska, robotnica 
Reetz. krawiec 
Reetz Monika 
Querfurt Auguste 
Ziółkowski, bednarz 
92 Magistrat 
93 Hermann Berta, wl. m. 
Burpiński, robotnik 
Bączkowska Rozalja 
Herrmann Ryszard, rzeźnik 
I{l6ska, ślusarz 
Koczorowski, kupiec 
Machaliński, przedsiębiorca 
Rybaczyk J palacz 
94 Schaffer, kupiec, ,vI. m 
l\Iontewska. wdowa 
Cabański, koszy karz 
Heihns Franciszka 
KanduIski, robotnik 
Kubialkowa, wdowa. 
I(rzemkowski, ślusarz 
lVI arcin iak, zegarmistrz 
Nadolski Jan 
Nowacki, robotnik 
Owade, szewc 
Sauter, podporucznik 
Sadecki, robotnik 
Staśkiewicz, wqowa 
95 Meyer, fabrykant, \VI. m. 
Anke, ślusarz 
Anke Marta 
Behrensdorf, robotnik 
Kaus, ślusarz kolejowy 
Kwaśniewski, robotnik 
I{łodzińska, robotnica 

Iuchowska Franciszka 
Nawrocka. krawcowa 
Rogalski, robotnik 


. 


Gdańska 


.  


'" 


, 


, I 
\. 


. . 
. ' 
. 


:! .. 


l\. 


. 
 
. . 

 


J
		

/adresy_192300151_0001.djvu

			6dańska 


. 


133 


Sobczak, posterunko\vy P. P. 
Tobolewski, rzeźnik 
96 Skorc7.-ewski, kupiec, \VI. ffi. 
Alfunto..Fska, robotnica 
Alfuntowski, ogrodowy 
Alfuntowski, kolejarz 
Burchat, kołodziei 
I{okoszyńska, robotnica 
Lawrenz, robotnik 
La wrenz, robotnica 
:M ura wska, robotnica 
Pfaszkiewicz, stolarz 
Szymański, malarz 
Szymańska Władysława 
\Vasielewski, posterunkowy P. P. 
Ziółkowska Marjanna 
96a Tobolewski rzeźnik, wl. m. 
Gerth, wdowa 
J ona, robotnica 
I
ohlmeier, robotnik 
O hczyński. robotnik 
SybiIa, stołowy 
Tobolewski, }rsiążkowy 
97 I{łoss, kupiec, wł. m. 
I{łoss \Valerja 
Kłoss Feliks 
97u, Pieftrzyk Józef, wl. m. 
Bednarczyk Szczepan 
Germann, sze\vc 
Gomulski, fryzjer 
Goydka, służąca 
Kaszkiewicz, fryzjer 
I{rajczyński, kowal 
Kiełpiński, \volontarj usz 
Turkowski, inspektor miejski 
'" uda, palacz 
98 Bracia Szlieper, ,,'l. n. n1. 
99 Bracia Szlieper, wl. n. m. 
Dekowski. inwalida 
l';adram Bertha 
R uff, robotnik 
\Verner, robotnik 
100 Bracia G abliel , fabryka, wł. n. ffi. 
101 Sulkowska Ludwika, wio m. · 
Beliński, robotnik 
Butter Julja 
Fomailski. sze\vc 
Kalinowski, robotnik 
Kalinuwska, robotnica 
Kujath, pom. biur. 
Kujath, lagerzysta 
I{ujath, woźny 
I\:ujath, robotnik 
Lamprecht, robotnica 
Ni
ódzki. robotnik 
Steinborn Antonina 
102 Riedel Otto, wł. m. 
Ehmke, wdowa 
Kałas, uczeń 
Koziński, szewc 
Le\vandowska Kazimiera 
Orchowski, mistrz stolarski 
PerlIk, wdowa 
SChliep, wdowa 
\Vysocki. mist.rz kominiarski 
Zalewski, urzędnik 


. 


s 


. 


103 Goncerzewicz Antoni, \v1. m. 
Brza.dkowski, robotnik 
Czachor, urzędnik 
Dav,,"ielcińska Rozalja 
Klawiter, stolarz 
Nurkiewicz, mistrz sze\\ ski 
Stolp, wdowa 
Tobner, wdowa 
Weigt, wdowa 
Weigt. robotnik 
Zagórski, kupiec. 
104 Wendland Gustaw, \\ ł. Dł. 
Bensel, biuralistka 
Brewka, pom. zwrotniczy 
Feier, ksi!}.żkowy 
Heinrich, robotnica 
Kamińska Bolesława 
Karpińska, robotnica 
Kietzmann j kupcowa 
" Leszek
 książkówa 
.Maślankowski, stołowy 
l\Iii II er, wdowa 
l\lichalak. kowal 
Pijarowski, kupiec 
Sałatowska Antonina 
Schrottschneider :Marta 
Urbański, robotnik 
Urbański, przetokowy 
\Vachowiak, robotnik 
105 Plac budowlany 
106 Hentschel, wdowa, wl. m. 
Hentschel, biuralistka 
107 SObczyński, robotnik, wl. m. 
Dlużewski, robotnik 
Grabarek, inwalida 
Jankowski, tragarz kolejowy 
J edliński, szklarz 
K\viatko\vski, robotnik 
.;\tatuszewski, pomocnik g-astronom. 
Rochlitz, robotnik 
Romanowski. ślusar1 
Stefański, robotnik 
Tobolewski, ślusarz 
Zalewski, szach mistrz 
108 J edliński, ślusarz, \\- ł. m.. 
Jedlińska. krawcQwa 
109 Fogiel Ludwik, wl. m. 
Jankowski, robotnik 
J eszg, stolarz 
Kińczewski, ślusarz 
I
urtzweg \Vanda 
, Okoniewski, mistrz obuwniczy 
Switlik, ślusarz 
Schwonke, piekarz 
\Vude. robotnik' ł) 
\Yude August, robotnik 
110 Biithorn lVIaks, wł. ffi. 
Ciesielski. kiero,vnik lokomotywy 
Gnaczyński. werkmistrz 
Grab o wic Z, kond. pomocno 
Gnaczyńska, krawco\\ a 
Kocho\vicz, tapicer 
Kochowicz. robotnik 
J{larkowski Piotr. 
Modrzyf1ski, .krawiec 


I 


. 


. 


!. 


;. 
.--
		

/adresy_192300152_0001.djvu

			Kochański, kupiec 
Lipiński, urzędnik P. P. 
Lipiński, ślusarz 
Rucińska Teodozja 
'Varmbier, ślusarz 
'Voźniak Gertruda 
118 Assmann Ryszard, \Ył. m. 
Assmann, rolnik 
:Małek, p.9średnik 
119 Ogród 
120 Knitter, kupiec, wl. m. 
Gregor 1\1arja 
Gregor. kupiec 
Holbieski, inżynier 
R usińska. służąca 


134 


111 


Podomski. ślusarz 
Tuleja, ekspedjentka 
Tuleja, kołodziej 
Decowski. kupiec. ,,..1. m. 
Bulera, służąca 
Ałlatuszak, służąca 
Tomczak, maj
t. wojsk. 
\Vycech Stefan, \VI. ID. 
Eckert, handlowiec 
Grupka, kołodziej 
I{ra wczyk, służę.ca 
Roz'\vadowicz, art. dramatyczny 
Szczepańska Augustyna 
'Vitte Franciszek. wl. m. 
Bratza, służąca 
Juszkiewicz Jan, wł. Dł. 
Adamczyk, kolejarz 
BUCZYliSki, lakiernik 
Brauer, robotnik 
Cichocki. handlarz 
GilImann Weronika, steperl{a 
Grabowski, domowy 
Haff, kupiec 
Kerber, kupiec 
Klementowicz. robotnik 
Lubiewski, kolejarz 
Lohin. kolejarz 

nynarczyk. kupiec 
Olejniczak. kolejarz 
Reych, mistrz meblarski 
Schlemminger, stolarz 
Schulz Małgor7.ata 
Schulz Natalja. wdowa 
Siemsowa. wdowa 
Sobirzyńska, wdowa 
Schulz, kowa] 
Schiilke, krawcowa 
Unterberg'er Anna 
'Viśniewska, \vdowa 
2akowicz. robo1nik 
Ziółkowska Franciszka 
Deichmann, kupiec, W'łi_ m. 
Błaszak, strażak 
Borowiak. rolnik 
Deichmann, technik 
G lander, szklarz 
Gracz, przod. policji śledczej 
.... 
KroIing, kupiec 
Lisewska Zofja 
Herzberg Karol wl. m. 
Bartnicki, robotnik 
Dietrich, robotnik 
(;acka, urzędnik 
Hildebram.dt, wdo\va 
IIerzberg. rzeźnik 
TIomiński, robotnik 
Śrnieja, malarz 
SQ1ieja, wdowa 
Lang-e, blachmistrz, \VI. ffi. 
Eggert, piekarz 
Gardai, robotnik 
Jankau, student 
J ankau, wdowa 
Rasperek, pomocnik }10cztowy 


I 128 


112 


113 


114 


121 


. 


1 9,) 
........ 


. 


123 


124 


125 


. 


115 


126 


l1G 


127 


117 


:. 


. 


Gdańska 


. 


129 


Zweiniger, kupiec, wł. m. 
Appel, służąca 
Lembke, służąca 
Preys, sekretarz 
Szu miński, port jer 
'Vaitz August 
l\laciaszek, adwokat, wl. ll'l'. 
Czerwiński, pOł1.jer 
I{nuth. kucharka 
Kntith. służąca 
N o,vak, służąca 
Pawlikowski Stefan 
Rex Helena 
TriJlhose Helena 
Dr. Dietz, lekarz, ,vI. n. m. 
Drzewniczak, stangret 
:Manthey Olga 
Rademacher, dyrektor 
Dr. Dietz, lekarz. wł. ffi. 
Zawadzki.) kom. obw. 
Tril1hose H
ena. wł. n. m., 
Bergund, gospodyni 
Echaust. bankov.:iec 
Hoffschen. wdowa 
.Jakubczak Konstancja 
Janczyni, kapitan 
Kienke, kapitalistka 
Hadtke, robotnik 
Thol, \vlaściciel fabryki 

fagistrat 
Franckowska, wł. domu 
Kowacka, urzędniczka bankowa 
KoUey, inżynier 
Kłosowski, fabrykant, \vl. n. ID. 
Lewandowski Fcliks 
Kiełpińska Józefa, kucharka 
I{ruzel, robotnik 
Kłosowski, fabrykant, w1. n. m. 
Gacko'\vski, ogrodowy 
Hapiecki, robotnik 
Konkolewski Wiktor. 
Bobro\vski, ","erkmistrz 
Bohmer, werkmistrz 
I{ałużna, asystentka 
Komasińska Marja, modystka 
Komasińska Stanisława 


t. 


,
 


-: 


.., 


.. 


. i
		

/adresy_192300153_0001.djvu

			Gdańska . 


. 


130 Dietrich, budowniczy, ,vI. m. 
Binas Petronela 
Czuchowski, pomocnik asyst. poczt. 
Dietrich Hild.egard 
Dietrich, ku piec 
Dombrowski, robotnik 
Godłowski, podporuczl1ik 
Hinz, ślusarz 
I dzikowski, kra wiec 
Krzemkowski, rzeźnik 
Kuhnert, W90wa 
Kuhnert ?\farta 
Lipińsld Witold 
I.ondenberg, stołowy 
Płotka, szewc 
Stiller, wdowa 
Szmacho,vska Helena 
Szczepankiewicz. podporucznik 
Templin, robotnik - 
Wawrzyniak. stołowy 

 . 
\Vojtynowski, szofer 
\Vłodarski, pom. ślusarski 
'Vłodarska, biuralistka 
Zamorski. urzędnik śledczo 
Zie1iński, krawiec 
Zielińska, kantorz'\-stka 
131 FiI'ma \Vodtke 
Barcz. str. post. 
Cegielska, sprzedawaczka 
CeJdelska. książkowa 
Cegielska. hiuralistka 
Ciesielski. podwórzowy 

Iathies, kowal 
131a. \Vodtke Erwin. wI. m. 
Bacher, la
erzysta 
Beyer, służł).('ą 
IIerzke, prokurysta 
132 \Vodtke Katarzyna, \VI. ITI. 
Coym. in
tylator 
. Hewner, wdowa 
\1ilanowski. handlarz 
1 Hatowski, ślusarz 
'Yrzuś. kołodziej 
133 Ident ul. Aleje l\Iiclde\yirza 1 
134 Deutsches Hau8, hotel 
Braune, kupiec 
Rottchel'. bufeto\va 
CelI, bufetowa 

en Friede. bufetowa 
Davis, kapitalistka 
Donig. pomocnik g-astronomicznr 
Feier HUf!o 
HokeI. bufetowa 
T{arau. )1oko.ió\vka 
Raus. robotnik 
Porażyńska. s}użac8 
KieI. slużac
 
1vIanikowska, kucharka 

farczyk. prar.zka 
Pauly, kierownik 

trauss. dyrektor bankowy 

chwandt.ke. służą-cR 
Szarnocka. hafciarkfl 
Suchowiak. nauczyciel 
1.35 Deutsches Haus. hotel 
Donl1ig Emma 


I
ozlowski, urzędnik państwowy 
Konopacki, porucznik 
Kaufmann, kupcowa . 
Kriiger, nauczycielka 
Schumann, kowal 
Schulz, kapitalista. 
Zwierchowski Aleksander 
136 Gallas Józef, wi. ID. 
Błazyńska Stanisława ' 
Gast. krawiec 
Grudowski, urzędnik JJanknwr 
Gallas, młynarz 
Grudowski, dekarz 
Paczkowski, mistrz rzeźniCki 
Paczkowska, ekspedjentka 
Paczkowska, kasjerka 
Rosenthal, kapitalista 
137 Sudhof, kupiec, wl: n. n1. 
.Bolyńko, kapitan 
Banecka Anastazja 
Bartz Berta 
Fridrichówna, służę.ca 
Jakowicki, przemysło\\ iec 
Jakubowski, chorąży . 
Kowalkowska, gospodyni 
'K.{>h\'itz Adolf 
Klebba, właśc. realności 
!(lajbor, robotnik 
Leśniewska, na uczycie lka 
Le\vandowski, handlarz 
l\la.i, służący 
l\faiwald, kupiec 
I\owicka. kwiaciarka 
Obidziński, agronom 
Obidzińska Jadwil!:t 
Przybylski,' kupiec 
Przybylski, podleśniczy 
Rabliński, handlowiec 
Schleusmer, architekt 
Spudich, mistrz ślusarski 
Travdcka Katarzyna, modniarka 
Trawicka l\felanja,. modniarka 
\Vi£.niewska, kucharka 
Zimermann, spedytor 
138 Krause, budowniczy, \VI. nI. 
Bojarski, porucznik 
Ga.łecki, pułkownik 
l\luller, służąca 
Sumiński, robotnik 
Szczodrowska, służąca 
Stam1ek, służąca 
139 SchuItz Rudolf, wł. n. m. " 
Antosiewicz, kupcowa 
Gellring, służąca 
Jende, kupiec 
I\jlichowska, służąca 
RehJJein, kupiec 
Stranz, szewc 
Straszyński, zwrotniczy 
Solbri..g, rad
a miejski 
'Vieczorek, cukiernik 
140 .Neymann Leokadja, wl. ril . 
Piotrowska Salomeja 
Rusitiska, służąca 


. 


135 


.. 


t. 


ł
		

/adresy_192300154_0001.djvu

			t 


. 


186 


Gdańska 


14.1 Sewruk, kupiec, wł. ID. 
Gostański, sekretarz 
Hiibner, kapitalista 
Kukliński, przemysłowiec 
Paterka, krawiec 
Rogoziński, kowa} 
R o
oziński.. szlifiarz 
Szcześniak, kołodziej 
Szpak, ekspedj. 
Szłapówna, ekspedj. 
Scboffer, handlowiec 
Trojanowicz, szewc 
\Vitniewski, robotnil{ 
142 Ellmann, urzędnik, wł. n. m. 
Gonig, służąca 
KatuIski, sekretarz 
Kalin owski, resta ura tor 
Lis, służąca 
Neyman., kupiec 
Spors, kupiec 
Schulz, nauczycielka 
Therlinżanka, urzędniczka 
Zbychorski; dentysta 
143 Ident ul. Sło\vackiello 1 
144 Gmina miejska 
145 Blumwe, wdowa, wl. m. 
Holz_, pomocnica 

Iancewicz Anna 

fance\\icz, student 
1\lancewicz Antoni 
Mieler :Marjanna 
Nowak, służąca 
Szulc, robotnik 
146 Liidtke, kapit., wl. m. 
Bukowska, wyręczycielka 

1arcinkowski, hoteJista 
Stachowicz, służąca 
. Winiecki, fabrykant 
14i :Małek Michał, wl. n. m. 
Drezewska, służąca 
Dubis, koncypj. adwokacki 
Formanowicz, kupiec 
Jakubowska, asystentka 
Jesionowska, wl. pensjonatu 
I{uhs, sekretarka 
:Kahlowski, kupiec 
Nonenmacher, rzeznik 
Nowicka, nauczycielka 
__ Powalisch, kucharka 
Piet.rzy kowska, gospo dyni 
Sęko\vski, astrolog. 
Skura, służąca 
Szar-f," kupiec 
W ęgliński, inżynier 
\Virska, kapitalistka 
Wyrwa1ski, robotnik 
118 Schmidtke, wdowa, wł. m. 
A wigu s, handlarka 
Bagniewski, mistrz stolarski 
BU8Ch Willy 
B usch Berta 
Busch, szewc 
Felczykowska Greta 
Haag, wdowa 
Jakub, robotnik 
Kapczyi1ski, robotnik 
Lange, wdowa 


.. 


. 


ł, 


. 


- 


"..-" 


F 


Redelbacb, tokarz 
Sobota, krawcowa 
Sobiecbowska, wdowa 
Symon, malarz . 
Sobolowna, krawcowa 
Szymański Marjan, robotnik 
Tykociński, kiero\vnik biur 
\Vodtke Erwin 
149 I\entzer Bronisła,v, wł. m. 
Dux, kupiec 
Gramek, inspektor pocztowy 
Janecki, kupiec 
Kentzer Jan, kupiec 
Rentzer, kierownik tartaku 
I{entzer, kapitalista 
Kentzer Mieczysław, kupiec 
Koronkowa, kupcowa 
Manke, służąca 
Małecka, służąca 

iespodziana, gospodyni 
Pfeiffer, wdowa 
Rychlewski, fabrykant 
Schendel, lekarz 
Szocińska, służąca 
\Vitko\vska, służąca 
150/150a Bucholz, inżynier, wł. rn. 
Chudius, prokurysta 
Krzemkowska, gospodyni 
Leistikow, kupiec 
l\1:iihlstein, mistrz krawiecki 
Lipiński, art. dramat. 
Rube, lekarz 
Kube, dentysta 
Śniady, mis
rz szypersK i 
Szablewska, służąca 
151/52 Minge Walenty, wł. m. 
Bahr, lekarz okulista 
Błoch, służąca I 
Drews, kra wiec 
Domżal ski, szewc 
Gronkowska, służąca 
Huch, skład książek 
Jędrzejczak Józefa 
Kaszubowski, kupiec 
Kros, służę.ca 
Kauch, mechanik 

linge, kupiec 

linge, posiedzicielka 
Miller, kupiec 
ftIiller. bankowiec 
Pilachowska, gospodyni 
Świercz Walerja 
Stężewska, pokojowa 
Sobiecki, adwokat 
Tobolska, krawcowa 
'Viśniewski, kupiec 
153 V enske 
farja, wł. m. 
Boy, mistrz malarski 
Bum Heinrich 
Czemacz, fotograf 
Dutkowski, sekretarz 
Jankowska, służąca 
KaramuckL szewc 
I{itkowska, służąca 
Sochaczewska, wdowa 
Sergott, pokojowa 
Rneiderowski, kowal 

wierzy, handlowiec 


.. 


, . 
. 


. 
,.  


<; 


.
 


." 


.... 


. 
t_ ; 
 


fi 


,.
		

/adresy_192300155_0001.djvu

			Gdańska 


. 


.. 


131 


154 


1
;:) 


156 


. 


157 


158 


15 


.. 


Hallmich, kupiec, wl. ID. 
Gniatczyk, fryzjer 
Majk Zofja 
Nowak, krawcowa 
Popek, fotograf 
Pietzmer, gospodo 
Spiżewski, ,vI. zakł. fotograficznego 
Cyrus, kupiec, wł. In. 
Gruchała, ksiądz 
Gruchała Sebastjan 
Jabłońska Marta 
Luba, posterunkowy 
Lewandowicz Marta 
l\lachhold, dyrektryza 
Rybak, kucharka 
Schu
z, pokojowa 
Więckowska Klara 
Zboralska, służąca 
Ziółkowska, służąca 
Francko\vska Anna, wI. m. 
Derecka, służą.ca 
Foerster l\farja 
Gołębiewski, mechanik 
Gramatowski, adwokat 
Knauer, wdowa 
Rosenau Emma 
Seifert, wdowa 
Seifert Hermann 
Seifert, biuralistka 
Seifert Alfred, mistrz mechaniczny 
Szczygłowski, kupiec 
Winkler, kupiec, wł. m. 
Sander, ochraniarka 
Silber, kapitalista 
Wendler Berta 
Figiel, dyrektor, wl. m. 
Bilażewska, wdowa 
Dąbkowska, służąca 
Fi
iel Helena 
Figiel, dyrektor 
.J ankowski, dyrektor 
Lipińska Wanda b 
Siczyński, dyrektor banku 
\Vawrzynek, 
ospodyni 
Zielecki, robotnik 
I{ołodziejczak Michał, wł. n. ID. 
Adamska, biuralistka 
Augustynowicz, służąca 
Bochiński, kowal 
ChorzeIski Czesław 
Dziekan, służąca 
Conczerzewicz, kupiec 
Gizycki, lekarz 
(;erl, kucharka 
GilImann, gospodyni 
J oppek, robotnik 
I{obielska, kucharka 
Koepper Greta 
Kaschade, wl. interesu 
I{aźmierczak, służqca 
Leppertówna, . służąca 


, 


. 


P JC, 
.: 


.:_',1 , .':, KI 

. "; 
 r;.\.' 


Nowosielska, służąca 
Ostrowski, księgarz 
Pałkowski, inżynier 
Przybył, kupiec 
Romański, major 
Swiątecki, lekarz 
Wilke, wdowa 
Wypczyńska, pokojowa 
160 Bank Handlowy 
Adamowska, służąca 
160a Tow. Kasyno Cywilne 
Nell, ekonomista 
161 Magistrat, Ogród Kazimierza V.,'ialk.. 
Guntzel, ogrodnik 
162 Bank Przemysłowy 
DeJbowska. kucharka 
Eisfeld, inkasent 
Gackowska, pokojowa 
GruSZCZyilSki Zygfryd, wł. int. "Wap'f 
Heymo, fotograf 
Kliche, urzędnik pocztowy 
Lewandowska. służąca 
J\liiller, służą,ca 
Pawlak, kolejarz 
Wiśniewska, służąca 
Zięliński, tapicer 
Zieliński, kra \viec 
163 l\lajewski i Ska, hotel "Pod Orlen)1. 
Barwik, służąca 
Belka, praczka 
Billewicz, . inżynier 
Biryńczyk, kucharz 
Domińska, gospodyni 
Fells. bufetowa 
Gehrmann, uczennica 
Grzybowska, pokojowa 
lIoszko. elektro-technik 
J arecka, praczka 
Kastner, bufetowa 
Kleszyńska, pokojowa 
I{azubek, bufetowa 
KowaJewski, służący 
Kowalski. kucharz 
Kwiatkowska, gosPoQynj 
Lowitzka, pokojowa 

Ianthay, służę.ca 
:Majewicz ""aJery 
Neumann, gospodyni 
Okuniew, stolarz 
Porowska Wiktorja 
Palejowski, współ. hoteJ 
Pernak, gospodyni 
Petrykowski, domQ\VY 
Propvenfus. uczennica 
Homiń
ka, służąca 
Radtke, pokojowa 
Scheffs, kucharka 
Sieminiecka. bufetowa 
Sierchuła, praczka 
Świtała, służąca 
Sydorowa, gospodyni 


.) 


. 


\.. 


.. 


. .... 


I LC'. 
' 


)' T ..t;', I 
.. ....." .....; ,4..,
		

/adresy_192300156_0001.djvu

			38 


. 


. 


Gdańska - Gimnazjalna - Grodzka 


'" 


164 


jG5 


. 


J6G 
167 


Philipp Elżbieta, ,vI. ffi. 
Brzeski, adwokat 
Kulich, wdowiec 
:Mazurkiewicz, robotnik 
Schreiter, kupiec 
\Valicka, służą;ca 
Zalcmann Samuel, kupiec 

lix, kupiec, wł. m. 
Andruszkiewicz, lakielTIik 
Dombro\vski, kupiec 
Guse, służąca 
Goldbarth, lekarz 
Jasiński
 adwokat 
I(ilińska, domowa 
Riehl Jadwiga 
Karasiewicz, służąca 
Lewandowska, służąca 
:\Iarczewski, kupiec 
Palacz Michał 
Śledzińska, krawcowa. 

ledziński, port jer 
Trębacz, gosp. 
\V orkiewicz, urzędnik 
ądowr 
Ogród 
l\lagistrat, Lecznica l\rliejska 
Braun Rozalia 
Byczkowska, praczka 
Cyzewska, siostra miłosierdzia 
Gładykowska, siostra milos. 
GoJla, siostra miłosierdzia 
Gonera, posług-aczka 
Grochowina, p'raczka 
Gurowska, siostra milos. 
}{iliński, posługacz 
Kaczor, siostra milos. 
Poniano\vska, posług-aczka 
Rajewski, ślusarz 
Redygier Łucja 
Reszka, siostra milos. 
Śliwa, siostra milos. 
Szukała, kucharka 


Telecki, kucharz 
Ulonek Ludwika 
\Vasilewski, handlarz 
Zabrocki, kuchmistrz 
3 I	
			

/adresy_192300157_0001.djvu

			Grodzka - Grodztwo 


139 


ł 


18 Seemann siostry, wł. n. m. 
Boths, wclo\va - 
Boths, as
-st. mag. 
prążek 
Fenske, kupiec 
.T ędy kiewicz. handlowiec 
Kabat, wdo'\\"a 
Kamieniecki, posterunkowy 
Paprocki, robotnik 
Sodenstem,. kra\viec 
Wolff, robotnica 
Wardzińska, wdowa 
19 Ident ul. \V odna 6 
20 Fabryka 
21 Ident ul. l\lostowa 5 
22 Ident ul. l\fostowa 7 
23-27 Spichlerz 
28-29 Lloyd Bydgoski Tow. Akc. 
Skorcz, szofer 
. 
I{rause, biuralistka 
Tschirmer, książkowy 
30 C. Hartwig i Ska 
31 Magistrat 
32 MaKistra t 
Polc, inkasent 
Grodztwo. 
1-4 Szpital wojsko\vy, id. Jagiell011ska 27 
5 Reimer Ryszard, \VI. m. 
Brzozo\vski, kupiec 
Dabers Emma 
I{ruszona, kra wiec 
KoepJin Jadwiga 
Paul Luise 
Strożyński Jan 
Sągajłło Zofja, urzędniczka 
Sągajłło Helena. urzędniczl{a. 
Sąga illo, gosp. domu 
Schreiber, wdowa 
\Vitt, ślusarz 
\Vi
niewska Pelagja 
\Vilde, robotnik 
\Vyżgowski, stróż 
6 StaneIJa Paweł, wl. m. 
- Ehrig, koszyk31'z 
GregQJ', krawcowa 
I{rause Julja 
Lewandowski, pom. biurowy 

fisch Ida 

iisch Minna 
Płotka., urzędnik 
i Ident ul. Piotra Skargi 7 
8 Ident ul. Piotra Skargi 8 
9 \Vojciechowski, wI. m. 
Both, mistrz krawiecki 
C7..ajko\,"ska, polerka 
Górny, posterl1nkowy P. P. 
IHndermann, pom. gastronomicZll)l' 

lie)l\e, poborca miejski 
Olkowski, nadv,,-oŹllY magistracki 
10 Pasicwicz \Vaelaw. wł. n. m. 
Gieszewicz) robotnik 


" 


J ełowicka Zofja 
Lewicka, służąca 
Pruszanowska, biuralistka 
Pruszanowski, urzędnil\ 
Timaszkow, urzędnik 
11 Zakład Ociemniałych 
12-20 należą do ul. Staszyca 
21/22 B6hme Robert, ogrodnictwo 
Bechert. kwiaciarka 
Bechert poljerka 
Łeński, ogrodnik 
,l\Iarquardt, kra\vcowa" 
Rose. monter 
Schulz, robotnik 
\ViJke, rewizor książkowy 
23 Poznański Czerwony Krzyż 
Broniewski, ociemniały 
Beckert, ociemniały 
Eliasz, ociemniały. 
Jędrzeje
, ocit'mniały 
J esza. ocienl11 iały 
I{a rdach, ociemniały 
Kokoszewska, służęca. 
Ptak. ociemniały 
Sakrzewski, ociemniały 
Świetlik, kucharka 
Ziętak, -gospodyni 
Szymaliski, ociemniały 
Utracki, ociemniały 
\Vierwicz, ociemniały 
24 Hoffmann \Vładyslaw, wł. m. 
. Biesek, służąca 
Bielowa, gospodyni 
J{arwecki, robotnik 
Lewicka, biuralistka 
I<:arwecka. pokojo\va 
Lemprał. art. dram. 
:\feyer, kapitalista 

fever, kupiec 
Priebe. pielęgniarka 
Petzold, kupiec 
Radtke, pokojowa 
24.a \Yiese Otto, wl. ID. 
Prendtke .pokojowa 
Stachowski. robotnik. 
Stacho\vska, służąca 
\Viśniewska, służ
ca 
25 \Viese Otto, wł. n. m. 
BorczYlIski.. radca leŚno 
CywiilSki. urzędnik pailstwowy 
(;relewicz. robotnik 
l\faliszewski Leon 

Ialiszewski 'Vł.. drukarz 
neich. budo"l1iczy 
Samulowitz. kra\viec 
Stręk. gospodyni 
\ValJburg. naiIka 
\VoH!. emeryt pocztowy 
Zalachowska Józefa 
Załacho\vska nauczycieJ{a 
Zabłocki kapitan 
26 Sterz Leon. wl. n. m. 
Badt. nauczycielka 
Bilecki, kolejarz 


. 


:f 


# 


. 'i 


. 


.. 


.  


" ..
		

/adresy_192300158_0001.djvu

			Bilecka, wdowa 
Dahlke, drukarz 
Foliński, ślusarz 
Grzesiński, tokarz 
Garska Salomeja 
Grams Ida 
Kuffel, sekretarz 
K urowski, listonosz 
Kaczmarek, robotnik 
Kriegerke Friedrich 
Kauczor y drukarz 
I\frowińska Elźbieta 
?\.frowińska Ernestine 
Noskiewicz, nauczycielka rob. ręczno 
Plotka, siodlarz 
Słupski, k-ominiarz 
Sommer Pelagja 
Swiątek, drukarz 
Trzebińska, sprzeda \vaczka 
Weber, dyrektor biur mag. 
\Vendt, modystka 
'Velterówna, telefonistka 
Wicikowski, urzędnik kole.1o w y 
Wendt, książkowa 
27 Związek Ochronki młodzieży 
Jankowski, stołowy 
Steinke, koszykarz 
Szymcze\vski, konduktor 

,7a \Vegner Emilie, wł. m. 
Brzezińska, gospodyni 
Dombrowski, dr. prof. gim. 
Gragen Antonina 
Herold, kupiec 
Hadczewski. zegarmistrz 

zczepańska, służąca 
Trotzer, służąca 
\tVegner, \vl. interesu 
Wegner l\Iarta 
Żurczewski, prof. gimn. 
"28 '::ohn Aron, fabrykant, wł. ID. 
Gołkowski Kazimierz, dyrektor banku 
Grelewicz, robotnik 
Lukaszewski, radca pocztowy 

Iinkiewicz, wdo\va 
Nawratil, kupiec 
Rosinke, se1t.retarz roie jski 
29 StaneIle Wilhelm, wl. ID. 
Bartel, inkasent 
Kessler, mistrz stolarski 
Schewe, drukarz 
Straszewska., robotnica 
Sieg, wdowa 
StaneIle, dekarz 
StaneIle, blacharz 
'Verner. krawiec 
\Vilde !vlałgorzata 
\Vieczorek, robotnik 
'0 Leopold Ryszard, wł. n. m. 
Anklam, stenotypistka 
Berger, wdowa 
Bochocki, kołodziej 
Bochocki, handlowiec 
Blaustein, kuśniarz 
Błaustefn. .korespondentka 
Cichorz J handlarz 


1.40 


. 


Grodztwo - Grudziądzka 


Midziński, woźny 
Olszewska, służąca 
Pech, mistrz studniarski 
Schiinke Ida 
Weich, bankowiec 
Zielińska Lucja 
31 Grześkowiak Józef, ,vI. ID. 
Drygas, chorąży 
Dąbrowski, robotnik 
Grudo\vski, kolejarz · 
Nowak, starszy sekretarz pocztowy 
No\vak, sekretarz kasowy 
32 Ogród 
33 Fiskus, 
Musielak, inż. funkcjo państwowy 
Lura, gospodarz 
Urbański, dyrektor mlyna 
34/36 Fiskus woj skowy 
Zakład gospodarczy 


f 


.. 


. 


J .. 


Grudziądzka. 
1 Hege Fr., wł. m. 
Cierzniewski, uczeń 
Cierzniewski, stolarz 
2 Bugiel, mistrz stolarski 
Bykowska, wdowa 
Bykowski, robotnik 
Drawert, szewc . 
Gabusch, mistrz ceglarski 
-6 
Kosmowski, ślusarz 
Puzalowska Antonina 
Taszarski, egzekutor 
Wiśniewski, malarz 
Wiśniewska, wdowa 
\Voje,vódzki, robotnik 
3 Lotz, kupiec, wl. n. m 
Cieśniewski, robotnik 
Jaworski, stolarz 
Kotecki, stolarz 
Kurdelska, ekspedjentka 
Liesert, szewc 
Okoniewski, tokarz 
Paciorkowski, kier. wYdz. K. P. O. s. 
Ptaszyńska Magdalena 
Pohlke, cieśla 
Rybak, maszynista 
Ratkowiak, biuralistka 
Strelau Hermine 
Wojciechowska l\Iałgorzata 
Weisskopf, posł. 
4 :I\łIiad6wska Marja, wł. m. 
Fritz, mistrz tok
rski 
Górska, krawcowa 
Ratkowiak, biuralista 
Górska, wdowa 
J eleszyńska, wdowa 
Miodańska :Marja 
Rehaag, wdowa 
Skórzewski, robotnik 
Wrzesiński, piekarz 
5 Bigalke Małgorzatą.. wł. m. . 
Achinetti, kasjerka . 
Borzeszkowski, stolarz 
Brościkowski, stolarz 


. 
, 


. 


. , 
r " 
.
		

/adresy_192300159_0001.djvu

			.. 


Grudziądzka - Henryka Dietza 


141 
. 


BulIert, kier. bert 
Brandt Olga 
Chmielewski, urzędnik państwowy 
Chomicki, emeryt wojskowy 
Hoffmann, krawcowa 
Jasielski, murarz 
J ą.sielska, urzędniczka pocztowa 
Karowska, wdo,va 
Karowska, asyst. pocztowa 
· Knukowski, ślusarz 
Kalinowski Jan 
łłę.czyński, urzędnik 
łłenner Jadwiga 
Pufal6wna Lydia 
Robaszkiewicz, biuralist. 
Ross Matilde 
Solarska Irena 
Tubisz, kowal 
Waschek, rzeźbiarz 
Zatorska, wdowa 
Ziegenhagen, prasowaczka 
Ziegenhagen, krawcowa 
6 ł.uczak Tomasz Wincenty, wI. m. 
CzarnichAndrzej 
Jackowska, robotnica 
7 Pitschmann Erich, wł. m. 
Albrecht. krawcowa 
Dembek. krawiec 
Lewandowska, wdowa 
pitschmenn, właśc. fabryki 
Pitschmann. wdowa 
Wiśniewski, stolarz 
8 Pitschmann Erich, wl. n. m. 
Stender I\-Iarta 
Stock, murarz 
Z
ętak Bronisława 
9 Pitschmann i:rich, '"' I. n. ID. 
Hen"mann. handlarka 
Schuppke, wdo,va 
Smiżewski, stolarz 
Ulbrich. szklarz 
10 Pitschmann Erich, wl. n. ID. 
Rajewska, wdowa 
Tank. werk.mistrz 
Piechocki Ryszard 
11 Pitschmann Erich. wł. n. ID. 
St.riemke, posługaczka 
12 Ermanowicz Szymon, wł. m. 
Ermanowicz, kupiec 
Słupski, cieśla 
13 Janke, fabrykant, ,vI. m. 
Bogun, praczka 
Bogun, sprzeda waczka 
Bajda, mechanik 
Bukszta. kierownik parowo.lu 
Jasiński, robotnik 
Reszkowski, ślusarz 
Stupaj, stróz 
Witthaut, mistrz 
14 
Iagistrat, Schronisko dla starców 
Buchfink Ida 
Braun, rezydentka 
Barków, rezydentka 
Dittbreuner, rezydentka 
Gafert, rezydentka 


Goltz, rezydentka 
Gr€:th, rezydentka 
Kessler, rezydentka 
Kiewitz, rezydentka 
Milbrandt, rezydentka 
Macieliński, akademik 
Macieliński. zarz. domu 
P
rlitz, rezydentka 
Poltz, rezydentka 
Potrzebkowska, rezydentka. 
Piehl 
fatylde 
Russ Anna 
Siercewski J ak6b 
Sch,vatz, rezydentka 
Schnebbe, rezydentka 
Szenk, rezydentka 
Schn ura Albina 
Trapp Eugenja 
Thomas, rezydentka 
Tertz, rezydentka 
Wittwer Julja 
Willfried, rezydentka 
'Vendlandt, rezydentka 
Wolschke, rezydentka 
15 Ciechanowicz Konstanty, wł. In, 
AJichniewicz. robotnik 
Ćwikliński, robotnik 
l\liękiCka. krawcowa 
Pawlak, robotnik 
Paruchniewicz! kolejarz 
Poraziński, kolejarz 
Roggemann, robotnik 
Splitt, kowal 
Wiśnie,vska Rozalja 
16 Ident Poznańska 17 
17 Ident Poznailska 16 
18-24 Ident Poznańska 15-7 
25 Ident Poznańska 6 
26-29 Ident Poznańska 5-1 
30-31 Ident Wełniany Rynek 7-5> 
32 Brasch, wł. ID. 
Bednarek, praczka 
Kwaśny, robotnik 


.... 


. 


Henryka Dietza. 
1 Krause \Vincenty, wl. n. m.. 
Duuajówna, krawcowa 
Kowalczewska, wdowa 
Krusiński, robotnik 
Kolasińska, ,vdowa 
Promek, mężatka 
Reich. kowal 
Rudak, krawiec 
Schab, kelner 
Starczuk, leśny 
2 Plac budo,vlany 
3 W ężo,vski, kra wiec, wI. n. m.. 
I{olasiński.. blacharz 
4 \Vezowski A \.n toni, ,vI. n. m. 
Dopierała, reW. mięsa 
Januszewski, cieśla 
Kunz, ,vdowa 
Kwieczkowska Bronisława
		

/adresy_192300160_0001.djvu

			Henryka Dietza - Hermana Frankego 


142 


. 


SzuI z, 'wdowa 
Scheerbarth, jubiler 
Weseliński, maszynista 
5 BoI c e\vicz, obywatel. w1. ni. 
Bolcewicz, wdowa 
Kulesza Helena 
Pieśniak, telegrafista 
. 
(j-9 Plac budow lany 
10 Ziółkowska. wdowa 
Freder, stolarz 
Helmin, kolejarz 
Modrakowsld, pod urzędnik poczto'vy 
Neumann, stolarz 
Smaglińska, \vdowa 
Smaglińska, sprzeda \vaczka 
Scheming, stolarz 
Zawodny, zegarmistrz 
lOa Kriiger, fryzjer 
Brywczyński, robotnik 
Cichy, asystent kolejowy 
Chmielewski, robotnik 
Kujawa, robotnik 
Kubicki, obuwnik 
Lakomy , podsekretarz - sądowy 
Modlibowski, kołodziej 
Romanowski, cieśla z 
Rutkowski, monter 
Rosołowski, stolarz 
W oŹllicki, robotnik 
11 Budziak, kupiec, w1. m. 
Ciermiakowski, robotnik 
Cierzniakowski, czeladnik rzeźnicki 
Debka. wdowa 
Gło,vacki, robotnik 
Głowacki, ślusarz 
Głowacka. wdowa 
Grochocka, sprzedawaczka 
Grochocki, stołowy 
Janiszewska, urzędniczka 
Janowski, ślusarz 
Jabłoński, robotnik 
Konieezka., służąca 
Kriiger Matylda 
I{onieczka, robotnik 
Konieczka, piekarz 
J{olm. \vdowa 
Kreklau. piekarz 
Lepka, kołodziej 
Najdziński, pocztowy 
Pawlak, mężatka 
Zieliński, robotnik 
12-15 
fagistrat, dom sierót 
Busch, wdowa 
Hiibscher, ojciec sierót 
Lange, sh
żą.ca 
16-20 Ogrody 


la ident. Plac Teatralny 
Dywor, mężatka 
Gappe, kapitalistka 
Gorecka, służąca 
Jurkowski, podporucznik 
Szubkowska, służąca 
Tab.att, służą.ca 
Uthke, fryzjer 
2 RewaId, restaurator, wł. ID. 
Fuhrmann Eleonora 
Gustowski. drukarz 
Habich, kupiec 
Kams, służąca 
:Marech, służąca 
l\łIates, kapitalista 
Nordmann, kupiec _ 
Papiński, księgarz 
Peikiert, szewc 
Pilz, kupiec 
Sikorska, portjerka 
3 RewaId, restaurator, wl. D. m. 
Dulska Emilja 
Jankowska, służąca 
Kabat, drukarz 
Karbowski, aktor 
Płonowska, aktorka 
Possinger, asyst.ent 
Robakowski, kupiec 
Spieczyńska Karolina 
Zak, zegarmistrz 
4 Lisiewicz, wł. n. m. 
Bigalke, dentysta 
Hoener, kupiec 
JJ Janiszewski, kupiec 
Rlimek, szewc 
Mamczarek, robotnik 
Romancewicz, restaurator 
Schroeder, prokurzysta 
Wyzniak, wdowa 
5 Urząd Pocztowy 
Lewandowski, listowy 
6 Spichlerz 
7 Landw. Ein- u. Verkaufsverein 
Jabłoński, biuralista 
Klause, wodniak 
Klause, wdowa 
Podorzyńska, wdowa 
Tuszyński Juljan 
8 Schmidt R., wl. n. m. 
Czarra, restaurator 
Dowgichowa Kazimiera, 
Filipowiczowa, mężatka 
Kozłowska, służąca 
Kreutzer, wl. pensjonatu 
Olszewski, b. nauczyciel 
Schmidt, wdowa 
Schroder Ed uard 
Ziemska, wdowa 
Ziemska Franciszka 
Ziemska l\farja 
Ziemski, kupiec 
Ziemska, kancelistka 
Ziemska, książkowa 
Zieliński, maszynista 


Herm. Frankego. 
1 Bank' Związku Spółek Zarobkowych 
Hordyński, sędzia 
Hordyński, bankowiec 
Neitzke, kupiec 
Pambiński, kupiec 
ZieIiilska, wdowa 


. 


.
		

/adresy_192300161_0001.djvu

			. 


Hermana frankego - Hetmańska 


9 Seligsohn Salomon, wl. n. m. 
Bona Władysław 
Baranowska, telefonistka 
Becker, wdowa 
Centkowski, urzędnik pocztowy 
Gericke, wdowa 
Gericke Zofja 
Gierulski, urzędnik 
Lewin, kupiec 
Manstein, buchalter 
Manstein Georg 
l\farkus, handlarz 
MilińĘ!ki, inwalida 
Ost Berta 
Rost, destylator 
Rudnicki, sternik 
Sterczewski, sekretarz pocztO\\ y 
Sterczewska.l telefonistka 
Schroeder Aniela 
S1&zepan, urzędnik 
Sztupaka, służąca 
Witkowska Alberta 
Ziętak, robotnik kolejowy 
10 Śpichlerz 


--- 


# 


Hetmańska. 
1-3 Ident ul. Sowińskiego 12-14 
4-6 Plac drzewa Meusor. wł. n. m. 
Piotro\vska J oanIla 
7 Meszetysz, wdo,va, wl. m. 
Gil \Vojciech 
Hintz, kiero\vnik interesu 
Iwański, korektor 
Kisielowa, krawcowa 
Kusch, rysownik 
Rogall, drukarz 
Stenzel, sekretarka 
Stenzel, gospodarz 
Szczepaniak, drukarz-kierownik 
Tomaszewski, robotnik 
Wardzińska, krawcowa 
Witko,vski, kowal 
8-9 Trojański i Ska, plac budowlany 
10 Maciejewski, biurowy, wl. ID. 
Stachowski \Vawrzyniec 
Stawicki. szewc 
Schiefelbein, kupiec 
11 Stiilke, Luise, wl. n. m. 
Hudańska, praso\vaczka 
!\-fuszyński, prakt. rolno 
Piszka, robotnik 
Pawłowski, ślusarz 
Różewicz. sze\vc 
Szydłowski, kołodzie.i 
12 Piechulak, kupiec, wl. m. 
Behrendt. wdowa 
Czarnecki, urzędnik 
Jankowski, robotnik 
Kr6i, praczka 
Lewandowski. kolejarz 
Nalazek, werkmistrz 
Pełkowski, urzędnik 
Pukownik, szewc 
Pukownik. nauczycielka. 
Pukownik, gospodyni 


. 


143" 


.. 


» 


Świniecki, urzędnik 
Strzelecki, monter 
Strzelecka, kantorzystka 
Strzelecki, mechanik 
13 Trojański Władysła\\, wl. 111. 
Filikh, kupfuc - 
Graczyk, kołodziej 
Jaździewski, budo\\'Iliczy 
Kołowrobkiewicz, chorąży 
Kazimierczak, mężatka 
Ludwiczak,- ekspedjentka 
Mazurówna, biura listka 

owacki, porucznik 

 owicki. malarz 
:Nadolna. wdowa 
Paczkowski, handlowiec 
Pazderski, pOlllOcnik 
Piechocki. cieśla 
Stydemann. palacz 
Trojański, budowniczy 
\V olszlegier, murarz 
14-14a Błaszak, kupiec, wl. m. 
Błędzki, urzędnik pocztowy 
Durkowska, urzędniczka 
Kalitowski, ślusarz 
l\fisiak. ślusarz 
l\fioduszewski, piekarz 
Nawrocki, stolarz 
Torka, stolarz 
\Vitkowski, handlowiec 
\Vitkowski. stolarz 
Lasa. krawiec 
Nadolny, muzyk 
Kokot, kupiec 
Reszczyńska, służąca 
15 Reek, tkacz. wl. m. 
B raun er, służąca 
Jaskólska, kupcowa 
Kautz. bankowiec 
l\Ieger, kierownik 
Senskil krawiec 
1.6 Reek, fabrykant, wł. ll. m. 
Brykowska, prasowaczka 
Kolet, mężatka 
Puls.. robotnik 
17 Lubiński i Lenartowicz. wl .D. :nk. 
Dankowski, malarz 
Dankowski, kupiec_ 
Fiszer, stolarz 
Jankowski, malarz 
Jakubowska Rozalja 
Kwiatkowski, robotnik 
Minicki, stołowy 
!\-Ianteufel. kupiec 
Piotrowski, konduktor 
Rimpel, ślusarz 
Szu bert, kra\vcowa 
\Viliński, Roman 
Wilczyński, kapitan 
18 Krause, piekarz, wł. m . 
Benz Friede 
· Brzycka, sprzeda\vaczka 
M:alicki, kierownik 
'19 Fajtanowski, kupiec 
Baglliewska, krawcowa- 


ol,. 


. 


. 


;! 


. 


." 


..
		

/adresy_192300162_0001.djvu

			144 


. 


Hetmańska 


f, 


. Filipowicz, kupiec 
Gonsch. wdowa 
20 Krasiński, kolejarz 
Krasiński Stanisław 
.21 Ogorzały 
 Adam, wI. n. ID. 
Bruliński, obuwnik. 
Hadryś, kupiec 
Hobandt, ślusarz 
:21 Kurawicz-Kurav
'zin, urzędnik bank. 
Liberacki, kołodziej 
Liberacka t książkowa 
Liberacka, stenotypistka 
l\farciniak, ślusarz 

pychalski, inwalida 
Świetlik, inwalida 
Siedolska Czesława 
Siatkowski Józef 
Smoczyński, fotograf 
..22 Dr. Połomski, praw., \VI. m. 
Adamska. krawcowa 
Doering. -urzędnik str. poż. 
Drost, '\vdowa 
Dymarkowski, robotnik 
Krzywiński, szewc 
Klepacz, urzędnik 

labuhn, handlowiec 
M usiałowski, robotnik 
Niedźwiecka, mężatka 
Połomska, nauczycielka 
Lasocki, stolarz 
Stolpe 
Iarja 
Stankiewicz. kowal 
Wolska, służąca 
Zachmilowski, ślusarz 
.23 J.anicki, śl usarz. wł. m. 
Duszyńska, dentystka 
Gollnik :Marta 
Jędrzejewski. robotnik 
J arocka, książkowa 
Kanarek, robotnik 
Klowczyński, tapicer 
Kulpiński, szlifiarz 
Merres 
:lałgorzata 
Michałowski, krawiec 
Nastróżny, robotnik 
Piotrowski. robotnik 
Priewe, woźny 
Tykwiński, szlifiarz 
24 Dykert Hermann. wł. m. 
25 . Kuchel, kupiec, wI. m. 
Figlerowicz, szewc 
Gertt, stolarz 
Gburek Wiktor 
Gburek, telegrafi
ta 
Gburek, kolejarz 
Kolpaki mężatka 
Kol pak, krawiec 
26 Karwasz, rzeźnik, wł. m. 
Ciemiński. krawiec 
Cichy. kiero'\vnik parowozu 
Drygas, kowal 
Fiszer. krawcowa 
Fiszer, stolarz 
Kujawski, malarz 
Malchrowiczówna, IkoresponJe:.ltka 


... 


r 


.. 


.. 


l\1elTes, wdowa 
Martenka. krawcowa 
Fajor, urzędnik gospodal"(
zy 
T orr!,aszewski, robotnik 
Tomaszewska, wdowa 
Wierzchaczewski Karol 
- 
27 Swoiński, rzeźnik, wl. m. 
Grochowski, palacz 
Kurland, kolejarz 
Kwiatkowsk
 mężatka 
Lema;ński,,' kiup'iec 
Lasko\vski. kowal 
Leśniak, robotnik 
28 Chy1iński
 kolejarz" wł. fił. 
Nowak, palacz 
Nowacki, ślusarz 
Partyka Bernard '" 
Zaborowski, urzędnik 
28a No\vak, kolejarz, wI. m. 
Ambolt, ślusarz . 
Brzęczkowska, stenotypistka 
Bergmann, szewc 
B.ohlmann., robotnik 
Brząkała, kupiec 
Chyliński, nauczyciel 
Czyżewski, rzeźnik 
Gorczak, kupiec 
Kleinfeld. \verkmistrz 
Kumpf, \vdowa 
Ostrowski, ślusarz 
Partyka, kolejarz 
Patocki, konduktor pom. 
Wesoło'wski, robotnik 
29 Ogród 
Grubicka: Agnieszka, wł. m. 
Balinowski robotnik 
FengIer, \vdowa 
Grubicki Wojciech 
Grubicka Wanda 
Gerbich Józefa 
Kazierodek. rzeźnik 
Klepacka Stanisława 
MrugaIski, kupiec 
Rasiński, kotlarz 
30 Żuk-Żukowski, szewc 
31 Tow. mieszkaniowe 
Bross, ślusarz 
Gackowski, asystent kolejowy - . 
 
, 
Kruszyńsk. kra wiec · 
Kruszyńsk, asystent kolejowy 
Maniszewski, mag. poczt. 
Murawski, kolejarz 
Warmbier, kier. kolejowy 
Woźniak, fryzjer 
Woźniak Cecylja 
32-33 Ogrody 
34 Gołębiewski, ślusarz, wł. m. 
Draheim, kra wiec 
Krużyński, stolarz 
Nowak Teodozja 
Palu szewski, szewc 
Skobiński, gorzelany 
Trojański, urzędnik 
35 Ogród 


. o. 


'" 


, 


: 


ł 


\ 


,; 
" 


. 
. 


'. 


... 


, 
".1 


...... 


.
		

/adresy_192300163_0001.djvu

			Hetmańska - Jackowskiego 


14;; 


... 


36 Stoll, nauczyciel 
Dembski, kupiec 
Frymark, kowal 
Fischer, cukiernik 
Jankowski Franciszek 
J uszczal, służącą. 
Kowalska. krawco\\! 
Keller, książkowa 
Maliszewski, kupiec 
l\ilaresch. wdowa 
Nitosławski Włodzimierz 
Rybka, krawiec 
Szufladowicz, leśnik_ 
Szufladowicz, wł. kina 
Sienkiewicz, kolejarz 
Sienkiewicz Ludwik 
Stosik, mechanik 
Teresiński, robotnik 
Walicht, aptekarz 
37 Ostojski, policjant, \VI. m. 
28-44 Galwana, Tow. Akc. 
i5 Brodziński, handlowiec 
. Jackowskiego.' 
1 Ident Św. Trójcy 20-21 
2 Czerwiński, rzeźnik, \VI. In. 
Chroniński. .robotnik 
Czarkó\vna, biuralistka 
Finger, wdowa 
Gertrych, wdowa 
Ignatowski, robotnik 
. Klunder, wdowa 
Klunder, asystent. 
Kosidowski, robotnik 
l\Iroczyński, szewc 

Iydlach, krawiec 
Sergott, stolarz 
Sylwester, stolarz 
Zielińska, nauczyci
lk8. 
:3 Ogród. Czerwiński 
Kempiński, robotnik 
ł-!J Kukułka Juljusz, ogród 
6 Ross, ogrodo\vy. wł. n. ID. 
Jankowiak, ogrodnik 
7-12 Kukułka Juljusz, ogród 
13 \Viśniewski Jan. wI. m. 
Andrysiak Jan 
Czechowski. ślusarz 
Łoboda. szwaczka 

Iałek, wdowa 

fałek, krawiec 
N ast, sekretarz em. 
l' Baumann, wdowa, w1. m. 
Gutowski, kierownik poc. 
Kowalski. monter 
K wia tkowski, urzędnik 
l\faćkowska, wdo'" a 
1\Iaćkowski, robotnik 

laćkowski, mechanik 
Osiński. Kołodziej 
Ścisłowski, architekt 
Szukwiec, urzędnik 
'Vessel. robotnik 
\V ojtera, kowal 


. 


15-16 Majewski Wincenty, wł. m. 
Brycki, kolejarz 
Bettyna, stolarz 
Czerv.."ińska. wdowa 
Ciesielski, kołodziej 
Erdmann. robotnik 
Kwiatkowski. biuralista \ 
Kochmann, lakiernik 
Lewandowski, tokarz 
Neumann, ortopedysta 
Reich, ślusarz 
Stachowiak, robotnik 
Szczypiński. kołodziej 
Steller, podmistrz 
Terczewski, szewc 
Urbański, fotograf 
Więzowski, podmistrz 
Walkowski, inwalida 
17 Nalewańska, wdowa.. wł .ID. 
Kwasigroch, kupiec 
Konczorowski, robotnik 
Kozierowska, wdowa 
Kimmel, kolejarz 
Kimmel, kancelistka 
Lemańczyk, sekretarz pocztowy 
Łakaczewski, wI. księgarni 
Manela, kupiec 
Obrąb ski Jan 
Rejwer, stolarz . 
Szydłowski, stolarz 
\Viatrowicz, służą.ca 
18 Swuntek, szewc, \-\"1. m. 
Bernhardt, wdowa 
Dudzińska I\larta · 
Frąckowiak, robotnik 
Frackowiak, kowal 
Gołata, wdowa 
Graczyk, obuwnik 
Jaracz, robotnik 
Jaracz, ko\va l 
Kieszkowski, maszynista 
KokoszyilSki, robotnik 
Krzesze\vski Stanisław 
Langowski, strażak 
Lange, pilnikarz 
Makowski, robotnik 
l\likołajczyk. wdowa 
Pietroszyński, portier 
\Vierzchucki, zecer 
\Vierzewski, urzędnik 
19 Grebel, wdowa, ,vI. n. m. 
Buliński, cieśla 
Degońska, \vdowa 
Gatz Zuzanna 
Grande, handlarz 
Kolanowski, robotnik 
Kraeger, kantorzysta 
Krupski. urzędnik kolejowy 
Lonato\vski, śhi"sarz 
Lewandowski, krawiec 
Łukowski, ślusarz 
I\falicki, ślusarz 
I\faćko\vski, robotnik 
Neyrowski, tapicer 
Nalaskowska, wdowa 
Pieczonka, stolarz 
Starowski, kond. tramw. 


. 


..
		

/adresy_192300164_0001.djvu

			. 


... 


146 


Jackowskieg 
 


, 


Szkudlarek, robotnik 
"' \Viniecki, kowal 
20 \Vojdylak, kupiec, wI. m. 
Elbracht, urzędnik pocztowy 
Fietzner, książkowy 
Foiczyńsk
, handlarz 
Jesionowski, urzędnik celny 
J endruszewska, prasowaczka 

łacioszczyk, posterunko,vy P. P. 
Piotrowski, monter 
Portasze'wicz, mężatka 
't;lański, stolarz 
Szczepińska, gospodyni 
\Vittich, ślusarz 
\Vojtasik, kancelistka 
21 Jankowski, kupiec;, wl. n. m. .. 
Brejt, urzędnik kolejowy 
Bykowska, \vdowa 
Dohledt, kupiec 
Gliński, kolejarz 
Kantecki, siodlarz 
Kiedrowski, inżynier 
Nowak, robotnik 
Pawliko,vski, krawiec 
Rossa, posługaczka 
Smól, werkmistrz 
Surma, elektrotechnik 
Ty borski, ślusarz 
Tyborski, tokarz 
22 Braun, kupiec, \vl. n. ID_ 
Baran, robotnik 
Drzewianowska, 'wdowa 
Drzewianowski, robotnik 
Hak: obuwniczy 
Rata]czak, stolarz 
Rydzyński, inwalida ' 
23 Braun, kupiec, wl. n. m. 
Chudziński, ślusarz 
Falant, urzędnik P. P. 
Jaruszewski, cieśla 
Kostkowski, robotnik 
Kostkowski, mechanik 
Komasiński. ślusarz 
Lehmann, robotnik 
Lysakowski, kapitalista 
Pawełczyk, stolarz 
24 Braun, kupiec, wł. n. ID. 
Bubacz, dozorca więzienia 
Bubacz. szwaczka 
BUDacz J., sprzedawaczka 
Bubacz 
f., sprzeda waczka 
Chmarzyński, kupiec 
Falkenberg, wdowa 
Frobel Jadwiga 
Heinze, młynarz 
Kordowski, . tokarz 
::\iiiHer, robotnik 
Stolp, werkmistrz 
Fire Franciszek 
Fire A., kolejarz 
Zieliński, kupiec 
25-27 Bendt Ernst, \,,1. ID. 
Aswald, piekarz 
Aswald, kasjerka 
Dąbrowska, służąca 
Giese, kierownik 


J\fall ast, służąca 

fichalski, mleczarz 
:Menz, służąca 
Ogożeja, mleczarz 
Reeck, kierownik 
28 Radtke Em
 wl. m. 
Boroński, krawiec 
Brunk, wdowa 
Bachorska Katarzyna 
Chabowski, sekretarz pocztowy 
Frydrychowicz, sekretarz '(Joc7.tO\vy 
Grobelski, robotnik 
Groeger, kupcowa 
Grabowski, sekretarz pocztowy 
Knobelsdorf. kierownik 
Kuebe, kupiec 
Lange, wdowa 
Liebenau Jadwiga 
Pałubicki, pOdasystent 
Ruciak, ślusarz 
29 Szafrański. rolnik. wl. n. ffi. 
Herszkowicz, blacharz 
Kucharski, robotnik 
l{ucharski Paweł 
l\figas, kołodziei 
'. Pankratz, szewc 
Schymich, emeryt 
Szczypiorski, kolejarz 
Zabłocki, urzędnik kolejowy 


., 


I 


. 


, 


30 Skierkowski, piekarz, wł. n. ffi. 
Fyrstowa, wdowa 
Fyrst, funcjonarjusz m. 
HenkeI, wdo\va 
Kleczkowska Rozalja 
Opfermann, wdowa 
Pyszcz, gospodyni 
Przy był. robotnik 
Sojkowski, kasjer kolejowy 
Schmidt, wdowa 
Żuchowska, handlarka 
31 Henke Paweł, wl. n. ID. 
Biernacki, kupiec 
Bloch, służąca 
Grochowski, wojażer 
Krebs. wdowa 
Kryszak, funkcjonarjusz P. P. 
Naszyński, kupiec 
Portaszewicz, gospodyni 
Selle Walerja . 
Skórczewski, ślusarz 
Szacherski, podporucznik 
\V aHo, s
ewc 
WaUo, tokarz 
WaHo. stolarz 
'Venda, ślusarz 
Zieliński, stolarz 
32 Henschke Paweł, wł. m.. 
Burdelak, malarz 1 
Bumer, kom. Pol. P. 
Hof.mann. inspektor 
Kowalski, sto sekretarz 
Kolberg, asystent 
Neumann mężatka 
Pietruszewski, szofer 
Poraziński, fryzjer 


.
 


. 
. 
:.
		

/adresy_192300165_0001.djvu

			ackowskiego - Jagiellońska 


.... 


147 


Jagiellońska. 


Poraziński, urzędnik pocztO\\ y 
Pra!)ucki Kazimierz 
Suligowski, kupiec 
Schulz, robotnica 
33 Romann Stanisław, wI. n. m. 
Baum Anna 
Biergiel, admirał emeryt 
Gous, sekretarz kolejowy 
I{iszyński Gustaw 
Łuc
yk Leon 
Ossowska, służąca 
Orchowski Stanisit\v 
Orchowski W., urzędnik pocztowy 
orchowski B
, asystent pocztowy 
Orchowski Z., zegarmistf L. 
Pa włowicz Ludwik 
Pawłowicz, kancelistka 
Peterek, porucznik 
Pi1itowska Zofia 
Skibiński, dyrektor fi: tjl1ll 
Szymańska Czesława 
24 Lehmann, kupiec, wł. n. ffi. 
J oppek, inwalida 
Lange, wdowa 
Musolf. wdo\va 
Musolf F., robotnik 
Musolf A., robotnik 
Nyks, robotnik 
35 Lehmann, kupiec, ogród 
36 Lehmann, kupiec. wl. n. In. 
Borysiako'wa Marja 
Busse, kapitalJstka 
Dzian1ska h.ra" 
\..' wa 
Gebaucl, drogerzysta 
\Volski, ślusarz 
36a' Lehmann, kupiec, wł. n. m. 
Busse, pomocnik pocztowy 
Dziubkowski \V., robotnik 
Dziubkowski 1., kowal 
Dziubkowski :M., robotnik 
Dziubkowski J., robotnik 
Gackowska, kra\vcowa 
Goździewicz ekspedytor 
Kiełpikowski, kołodzie) 
Karwecka, wdowa 
Karwecki, urzędnik 
Kla.wińska, wdowa 
Karański. ślusarz 
Leohardt, prywat jer 
l\1ilczaryk, monter 
Neumann, wdowa 
Okowski, tramwają.rz 
Rąbkowsk6..! robotnica 
Rolla, nauczycielka 
Schonwald, rządca 
Spillert, wdowa 
Szubka, mechanik 
Tecław, kOłodziej 
'Urbański, inżynier 
Wem, piekarz 
Wern, kantorzystka 
Weiss, sprzedawaczka 
\\Tenker, stolarz . 
\Viederhoft, krawcowa 
37-39 Sak, wł. browaru, wł. m. 


1 Ogród 
2 Mende Marja, wł. m. 
Baryłkiewicz Ludwik 
Baczkiewicz, urzędnik 
Gałczyński, urzędnik kolejowy 
J aChowski, urzędnik p. 
J achowski, urzędnik gospodarczy 
Kułakowa Olga 
Mende Hieronim 
Tatareńk6w, kance listka 
3-4 Pankau Bronisława, wł. m. 
Baranowski, mechanik 
Andrzejak Stanisław 
Baranowski, drogerzysta 
Freyer, mężatka 
Gesler, handlarz 
Krause Hermann 
I{laibor, pośrednik 
Nowicki, stolarz 
Niedzwiecki, konduktor 
Pawłowski, drukarz 
Popitz, kupiec 
Pilarski, robotnik 
Ronowicz, inwalida 
5 Femer A. F., fabryka 
Kapiewicz, robotnica 
Kwarant, służąca . 
Sokołowski, kupiec 
6 Gromek Kazimiera, wł. n. m. 
Borkowski, strażak 
Bobski, handlowiec 
Dittmann, kupiec 
Foigt, kupiec 
Hinz, inżynier 
J akuszkowiak, siodlarz 
Kosiarski, rotmistrz 
. Kubiak, służąca 
Lan, Agnieszka 
Lan. książkowy 
Mirus, kupiec 
Paczkowski, agent 
Wizmer, służąca 
7 Nowakowski, hand!., \VI. m. 
Barche, telefonistka 
Brzościkowska. biuro\\- a 
Gawroń, ślusarz 
Hasse }\farta 
Jędrzejczyk, rzeźnik 
J aszkowsKa Joanna 
Kiljan Stanisława 
Kosiński. robotnik 
Liedtke, pracowniczka.- 
Manthey, zegarmistrz 
Niewitecki, czeladnik piekarski 
N owakowski, handlarz 
Pam6\v. kupiec 
Regulski, szofer 
Szwedek. biurowy 
Sengier , krawcowa 
Soba ta, biurowy 
Vollm
r Karol 
Vollmer Otto 
\Viśniewski. urzędnik gospodarczy 
7a Nowakowski. handlarz 
Cisz.ewicz, profesor 


. 


o 


I 
l
		

/adresy_192300166_0001.djvu

			148 


Jagiellońska 


, 


Gessler, pom. piekarski 
Idaszewski, lekarz 
Jagła, kupiec 
Makowska Jadwiga 
Niespodzianka, kucharka 
Nasiadek, mistrz piekarski 
Nasiadek, kupiec 
PierzchaIski, kupiec 
V orre-au, rewizor ksiąg 
15 Dittmann A., T. z o. p., wI. n. m 
Brunk, lekarz 
Ditrich, gospodyni 
Hermann Bronisław 
Lyprzyt
 H., kupiec 
Lyprzytz Sz., kupiec 
Lewandowski, robotnik 
Lindner Elźbieta 
Łukomska, służąca 
Rosenberg, kupiec 
Sterling, technik 
"reber, wdowa 
16 . Dittmann A., T. z o. p., wl. n. ID,. 
Gottschalk, książkowy 
Hausenblas, kupiec 
17 !{oso\vski Jan, wł. n. m. 
Malarski, robotnik 
Wodtke, kupiec 
18 ident. Gdańska 1 
19 Rościół Klarysek 
20 Zakłady Graficzne, Tow. Akc.. 
Ruschke Otto 
Mindt, wdowa 
21 Województwo .. 
Fabisiak, woźny 
Fal>isiak, krawiec 
Grudowski, urzędnik państw. 
Kosiński Józef 
Kosiński Leopold 
l\1iałecki, urzędnik 
Pacześniowski, urzędnik 
Szymańska, n1ężatka 
Wolny, urzędnik 
Zbrowski. urzędnik 
22 Ziemski Bank Kredytowy 
Hoffmann, kupiec 
Kutschke, kupiec 
Rokicki, woźny 
23 Pal1stw. Główny Urząd Celnv 
Górski, wożny 
Gmerek, sekretarz skarb. 
Kamiński :Michał 
Lesiński, woźny 

farciniak, urzednik skarbow}- 
24 Ma.gistrat, Szkoła 
25 Delekta, kupiec, wI. m. 
I{arlowicz, służąca 
Le\vandowska, slużQ.ca 
NickeI, służąca, 
26-27 \Vojskowy Szpital Rejoll.Jwy 
Biskupski, p.odpułk. _. 
Brzykówna, siostra Czerw. J\.r
yz
 
Chuda, siostra Czerw. Krzyża 
Drcżewski, porucznik gosp. 
Jabłońska, siostra Czerw. Krzyża 
Jaskulska, siostra Czer\v. Krzyża 
Jodojtiżówna, siostra Czerw. Krzyża 


Kasner, wdowa 
Maćkowski, kowal 
1-1ą.drowski, robotnik 
Mantke, krawiec 
'Meter, ekspedjentka 
Mtincer, inwalida 
i Piórek, lekarz, wl. m. 
Kowalska, służąca 
Kuczmarska, gospodyni 
Nowicka, wdowa 
Porowski, robotnik_ 
popławski, podporucznik 
I Bohlke, kupiec, wl. m. 
Bilińska, kucharka 
Kaźmierska, służąca 
Lotze, rolnik 
Wiese, kucharka 
18 Drukarnia Narodowa., T. Akc. 
Barczyński, woźny 
Bronikowski, robotnik 
J eske. sekretarz 
StrzyżoFski, dyrektor 
11 Ascher, kupiec, \vl. m. 
Breslauer, wdowa 
Breslauer, nauczycielka 
Breslauer. korespondentka 
Eggert, biuralistka 
Friedland, kupiec 
Klonowsk
 kołodziej 
Podoski, inżynier 
Ryszewski, , książkowy 
Schtilke, służąca 
Sigurski, kupiec 
l! Pallatsch Albert, wł. n. :łD. 
Dziewuszewska. gospodyni 
lwicki, dentysta 
John, kupiec 
Kulczyński, kupiec 
Kamiński, kupiec. 
Palicki, chorąży 
Penkert, technik 
RemIein, inżynier 
Ryngwelska Paula 
Romanowska, mężatka 
fruczkowska, biuralistka 
\V olniewicz6wna, służąca 
Zawicka Matylda 
tS Oklitz, kupiec, wl. m. 
Cybichowski, nauczyciel 
Chylewski Juljusz 
Czehanowski, agronom 
Gors 1{a Franciszka 
Gpschke. fryzjerka 
H emet, krawiec 
Klein. kupiec 
l1anke, maszynista 
Marmurowicz, fryzjer 
Michałowski, dyrektor banku 
Mucha, służąca 
Wielgosz, konduktor kol. 
14 Schwanke, wl. n. m. 
Borełkowski. handlowiec 
Beer, cukiernik 
Borys, kupiec 
Einbacher WładysIa wa 


.....
		

/adresy_192300167_0001.djvu

			Jagiellońska 


149 


Kociubski, kapitan 
Machowna, siostra Czerw. Krzyża 
lfader6wna, siostra Czerw. Krzyża 
Manrot6wną, siostra Czerw. Krzyża 
}łora wski, kapitan 
NiedbaIska, siostra Czerw. Krzyża 
Pierogowa, urzędn. państw. 
Rudowa, siostra Czerw. Krzyża 
Sępowska, siostra Czerw. Krzyża 
Skreczkowska, siostra Czerw. Krzyża 
Tamczak6wna. siostra Czerw. Krzyża 
Wiśniewska, siostra Czerw. Krzyża 
28 Zakład gosp. wojsk. 

1) Stachowski, kupiec, wł. m. 
Budnarska, robotnica 
Filipiak, hąndlowiec 
Karge, fotograf 
Kietlińska Marja . 
Krygier, robotnica 
Klose, kapitalista 
.Masłowski, drukarz 
Meder, kupiec 
N owacki. robotnik 
PierzchaIski, ślusarz 
PierzchaIska, krawcowa 
Szeląg, robotnik 
SchuItz, kupiec 
Skowrońska, służąca 
Stiiber Emilja 
Szeląg, krawiec 
36 Gertz, kupiec, wt m. 
Langowski, tapicer 
Malach, służąca 
1 Zacharias, mistrz piek., wł. m. 
Derwich, służąca 
Hersz Emilja 
Kern, szewc 
KI oska. kowal 
Lyck, kupiec 
Schmidt, wdowa 
Schmidt, czeladnik młyn. 
Werner, mężatka 
Zarembianka, nauczycielka 
»2 Hannemann :Marta, wl. ID. 
Gast, kowal 
Gordon, robotnik 
Goede, Auguste 
Kinowski, handlowiec 
Kogga, rQbotnik 
Lewando\\7ska, ksią.żkowa. 
Nowaczyk, wdowa 
Ramisch, kupiec 
Werner J., mistrz rzeźnicki 
Werner A., czeladnik rzetnicki 
Witt, sprzątaczka 
3S Gmina ewangielicka 
stary cmentarz ewangielicki 
SCheel, ogrodnik 
M Hochberg, kupiec, wł. m. 
Droege, męża tka 
Dydyński :Michał 
lurek Marja 
Di Marciniak, restaurator, wł. ID. 
Grabowska Jadwiga 
Grześkowiak, sierżant 


Juraszek, piekarz 
Kramre, właśc. fabryki 
Lehnart. rzeźnik 
}'fazur, kolejarz 
1.-larciniak, restaurator 
Szalonek, kier. warsztatu 
Urbanowska, służąca 
Vielhaber, mistrz stolarski 
35a Schenk, fabrykant, wł. m. 
Bartz, budowniczy 
Schmidt Jak6b 
35b Wardeński Andrzej, wł. D. m. 
Domeracki, mistrz piekarski 
Kozłowski, mechanik 
Kubacki, sukiennik 
Murawski, urzędnik 
N owak, służąca 
Nowicka, służąca 
Radan, mistrz maszyn 
Wysocki, kupiec 
Zabłocki, przedsiębiorca budowli 
35c Krause, fabrykant, ,vI. m. 
Kitkowska Bronisława 
35d Magistrat, rzezaInia mi"jska 
Andysz, służąca 
Błaszkiewicz, służąca 
Bulińska, służąca 
Frojter Władysław 
Friedrich, maszynista 
Gapińska, domo\va 
Gorecki, kolejarz 
Graczyk, inspektor 
Jankowski, inspektor 
Kwiatkowski, dyrektor 
L6recz, woźny 
Znaniecki, asystent 
36 Falenczyk, robotnik, '\VI. m.. 
Betlejewski Józef 
Borowska Elźbieta 
Głowacz, urzędn. kom 
Gutke, 'wdowa 
Hejnowska, służąca 
Hirsz, wdowa 
HolIenbach, kupiec 
-. Kettlitz, urzędn. pocztowa 
Kleidt, stolarz 
Kolasińska, kierowniczka 
Lowikiewicz, urzędn. państw.. 
Malińska, urzędniczka 
Pałaszewski, kupiec 
Sporny, asystent 
Szyktanc, kupiec 
Talenczyk Bernard 
Pamkiewicz :Michał 
Wunsch Georg 
Wolff, mężatka 
36a Magistrat 
Falkowski, urzędnik 
Kowalski, urzędn,ik 
Mierzwicki, rzeźnik 
Pasiciel. ślusarz 
Poj akowski, kupiec 
Przymewski, robotnik 
Warmbier, kupiec 
37 :Magistrat 
Engelhard, czeladnik ślusarski 


.. 


\- 


.
 
- 


. 
. .  


lo 


'ł 


ł 
. 


6
		

/adresy_192300168_0001.djvu

			-. 


150 


Jagi ellońska 


Gohle, sekretarz 
Gohle, wdowa 
Giese, kowal _ 
Kaczmarek, handlarz 
Ludwig, palacz 
Potarzyński, robotnik 
Szumiński, maszynista 
Zimmermann, mistrz masz. 
38-43 Magistrat, gazownia miejska 
Cywiński Jan 
Droege, inspektor ruch u 
Droege, biurowa 
Malicki, werkmistrz 
Pietraszewicz, inżynier 
Szumiński, gazomistrz 
Szupczyński, gazomistrz 
Zagrodzki, inżynier 
ł4 Aron Robert, wI. n. IIl. 
Cohn Helena 
Elias, przewodniczaca 
Herz J akób 
J akobus, kupiec 
Klawonn, krawcowa 
Leszczyńska J ette 
Salomon Adelheit 
45 Aron Robert, \VI. m. 
Adamczyk, pokojówka 
Aron, wdowa 
Dolat, służąca 
Krawczyk, registrator 
Piorek, handlowiec 
Wypiewska l\farja 
46-47 Wodtke Kurt, wł. n. m. 


J\fickie\vicz, pro.wizor 
Miihlhau, kupiec - 
TaJerowa, wdo\va 
51 Graumann, handlarz, ,vI. m. 
Barek, pomocnik handlowy 
Borcz
Tska, pokojówka 
Freyer, monter 
Graumann, handlarz 
Grzymska, służąca 
Gąsiorowa, gospodyni domu 
J ezierski Kazimierz 
KoJander, akuszerka 
Kolander, kra wcowa 
Kranz, zegarmistrz. 
Manikowski Konstantyn 
Nehring, pomocnik handlow}. 
Riidiger, rzeźnik 
Sa wiak, gospodyni 
Szkaki Roman 
Sztu pecka, służąca 
Sta wieki, szewc 
Spudich, introligator .. 
Urbach, przykra\vacz bielizny 
'Veitzner, podróżujący 
Zadek, kupiec 
52 Przybylski Antoni, \':1. n. m. 
Ciesielska Leokadja 
Czarliilska, wdowa 
Czarlińska! nauczycielka 
Dembus, handlowiec 
Eichstaedt, organista 
Gradowski, pośrednik 
Gradowska, kasjerka 
Kalińska ZQfja 
Kerschinski, robotnik 
Klębo\vski, kapelmistrz 
Kiełczyński Hugo 
ł
abińska Kazimiera 
Lakota, urzędnik pryw. 

farszycka, aktorka 
Peplińska, krawcowa 
Pasińska Kazimiera 
Smoczyk, kupiec 
Stop pa, krawcowa 
\Vojnoro\vski Stanisław 
\Vierzbicka Magdalena 
Ziółkowski, kapelusznik 
53 Wruck Albert, wl. m. 
Bazałczewicz, urzędniczka 
. Dyba, siodlarz ._ 
nraeger, kapitalistka 
Duszyński, dyrektor pocztowy 
Domosławska, urzędniczka 
Gutstadt, kUP.iec 
Holtzerma:łln, kapitalistka 
Patzer, krawiec 
Puzowski, pomocnik pocztowy 
Scheunemann, architekt 
Tews lIenriette 
\Vruck, fryzjer 
Wruck, biuralistka 
54 Smoliński Stefan, wł. tl. m. 
Erost, służąca 
Krenc, ślusarz 
Krenc, książkowy 
Lampke Józef 
Lampke, kupiec 


. 
. . .  Kantor Weglot1JV 
 
Jagiellońska 't6jlt7 :-: Tel. 8, 12, 13 
dostarcza hurtoroo i detalicznie 
==== roszelkiego rodzaju ==== 
materjały 
opałome i budomlane. 


. 
. 
 


Janke,. wdowa 
ł8 l\Iagistrat, ogród parkowy 
.49 Walicki Andrzej, wł. ID. 
Biel6wna, urzędniczka 
Filipowski, urzędnik państwowy 
Kurzyński, rewizor 
Ostrowski Stanisław 
Ostrowska, urzędniczka 
Ongirski, student med. 
Raszke, cieśla 
Rogoziński, rzeźnik 
Sikorski, tokarz 
Więckowski, robotnik 
Walicki, właściciel realności 
Wróblewska Zofja 
50 Klettke, mistrz rzeźnicki, wł. m. 
Jonas, fryzjer 
Klettke, śiusarz 
Kotarek Marja 
Macholz, asystent 


" 


,. 


) 


..
		

/adresy_192300169_0001.djvu

			Jagiellońska 


151 


. 


Naparty, sekretarz pańslw.)\VY 
Reeck, kupiec 
Rymkiewicz Natalja 
Sojki, książkowy 
'Viese Józefa 
'\Vrzesińska, krawcowa 
W olff, nauczyciel 
Wolff, książkowa 
W olff, modniarka 
Wolff, kantorzystka 
55 Taraskowicz Tadeusz, wl. ffi. 
Górska, służę.ca 
Olszewski, handlowiec 
Pankowski, drogerzysta 
Preus, kupiec 
Szeffler, robotnik 
Szynke, handlowiec 
56 Magistrat 
Ponczek, biuralistka 
57 B6hme Robert, wł. m. 
Bange, wdowa 
· B6hme E., ogrodowy 
Lisecki, kupiec 
Małecki Andrzej 
Neumann, gospodyni 
Schallert, służę.ca 
58 B6hme Robert, ogrodnictwo 
Bartkowska Joanna 
Bl!.tz, restaurator 
Frydrych, kupiec 
Formanowicz, dyrektor banku 
59 Schmidt, kupiec, wl. m. 
Feddern, służąca 
Garbinowski, kupiec 
Kotarska :Marja 
Koter, służąca 
Lange, służąca 
.łIaj
hrowicz, kupiec 
Menzel, zegarmistrz 
N othnagel Agni.eszka 
Straszewski, profesor gimn. 
Soczka, służąca 
Wal trowski, przemysłowiec 
Wysocka, służąca 
f)O Fabryk
 konserw mięsnych, Tow. Akc. 
-Gorecka Wanda 
Hildebrandt Franciszka 
Idźkowski
 dyrektor 
J ahr Klar.a 
Kaczmarek, kucharka 
łIann, służąca 
Menzel, kupiec 
Ruland, urzędnik 
Sipert, lekarz 
Szczeuaniak, służąca 
Triebwasser, rzeźnik 
Zawadzki, maszynista 
61 Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa 
Gawlikowski, urzędnik PKKP. . 
J ezierska, wyręczycielka 
Kozioł. ,vice dyrektor 
)Jocek, dyrektor 
Niemczewska, służąca 
Piotrowski Franciszek 
Piotrowski J., ślusarz 


62-63 Urząd Pocztowy 
Dutczyński, prez. dyr. })ocztowej 
Zych, służąca 
64 Bank 
I. Stadthagen 
Bagniewska, kucharka 
Bauer Karol 
Igmann, odźwierny 
Jakób, mężatka 
Jakubowska Franciszka 
Kensik, drogerzysta 
Mę.rtin Aleksander 
Szmelter, urzędnik pocztowy 
WerkmeisJer, książkowa 
65-66 Pfefferkorn _Otto, wl. n. m. 
Budziński, fryzjer 
Friitz, służąca 
Fice, służąca 
Gaca, robotnik 
Kalkstein, kupiec 
Kaniecki, właściciel kawiarni 
Leśna, służąca 
Lewandowska, służąca 
Mikulska, slu
ąca 
Olszewska, gospodyni 
Roll, kupiec 
Skuża, bufetowa 
Schreiber, bufetowa 
'Vorledge, pilot wojskowy 
Zielińska, służę.ca 
67-68 Teatr :Miejski 
l\1l!szyński, kasztelan 
69 Bank dla Handlu i Przem. Tow. Akc" 
Kowalkowski, służący 
70 l\Iagistra t, Biuro goflc.ze 
Neugebauer Klara 
Skrzypnik, sprzedawacz gazet 
71 Fiołka, restaurator, wł. m. 
I{limek, bufetowa 
Podemska, służąca 
72 Fiskus ,vojskowy 
73 Piekarnia \Vojskowa 
Nasiadek Franciszka 
74 Arndt Jan, wł. m. 
Arndt G., malarz 
Cybulska.. służąca 
. Kalinowska, wdowa 
Kleborowska, służąca 
Prewzet, wdowa 
Siminigowska, hrabina 
Sławiński, kapitan 
75 Arndt Jan, ,vI. n. ID. 
Krankowski, weterynarz 
Ślhviński, sekretarz miejski 
Stopiach, mężatka 
Zielińska, służąca 
76 Bracia 
łazur i Ska 
Ehlert, wdowa 
I\:
czymiewska Franciszka 
Krysiak, gospodyni 
I{oczymiewski, kuczer 
Szpinadel, kupiec 
Szczupak, prokurent 
Szafir. wdowa 


.. 


-"
		

/adresy_192300170_0001.djvu

			152 


Jagiellońska - Jana Kazimierza - Jatki - Jenerała Bema - Jezuicka 


77 Prowiantura Wojskowa 
:Mazur, urzędnik wojskowy 
Petras. kapitan 
78 Fiskus wojsk. Kasyno Oficerskie 


Jana K arimi erza. 
1 Golata, robotnik, wł. m. 
2 Stencel, mistrz piekarsk
, wł. m. 
Poćwiardowski, kupiee 
Raczkiewicz, .ekspedjent 
3 ł.fagistra t 
Adamczak, szewc 
Chmarzyński, ślusarz 
Dringlewska Aniela 
Jarzembski, obu,vnik 
Paszkiewicz, szewc 
Perlocer, robotnik 
Różańska, 'wdowa 
Wojnarowski, kapelusznik 
4: Ident ul. Pod Blankami 7 
5 Parzysz, resturator, wl. .nt. 
Appel, sekł'etarz 
Biernacki, architekt 
Dzielińska, krawcow4 
Glazer, biuralistka 
Kamińska, gospodyni 
Kazubowski, kołodziej 
Menard, wdowa 
Menard, muzykantka 
Oberkirsch A., modniarka 
Oberkirsch EIsa 
Opalewska, sprzeda.waczka 
Osiński Ludwik 
Bubke Maria 
Rosenau, stolarz 
6 Ogród 
7 Ident ul. Długa 15 
8 Miejski Urzę.d Policyjny 
9 ł.lagistrat, Bibljoteka Miejaka 


ł Herdin, wdowa, wł. n. m. 
Cnotka, ślusarz 
Gropp, wdowa 
Gutkowski, asystent pocztowy 
Hyżyk W., robotnik 
Hyiyk Stanisław 
Hyżyk J., robotnik 
Kalinowska, wdowa_ 
Kalinowski, kolejarz 
Krzyżaniak, ślusarz 
KrOg-er, monter 
Pvlarchlewska, wdowa 
Marchlewska, robotnica 
Mazurek, pomocnik kOlejowy 
N owakowski, handlowiec 
Smigocka, wdowa 
.Sch6nke, .krawiec 
Stachurski, ślusarz 
5-8 Herdin, wdowa, place budowlane 
9 . Powiatowa Komenda Uzupełnień 
Załuski, pulkownik 
10-12 Lohnert, Herm. Tow. Akc., fabryka 
Przybyliński, stangret 
Sławiński, woźny 
13-15 Budowiska 
16-19 Plac budowlany 
20 Stenzel GUilie, wł. n. m.  


... i 


- 


Jezuicka. 
1 Idcnt ul. Długa 49 
2 Jakubczak, restaurator, wł. Dł. 
Brocka, wdowa 
Brocka J., wl. interesu 
Czerwińska, krawcowa 
Guda wSki, inżynier 
Lindner, krawiec 
Pawlak, mechanik 
Putz, kołodziej 
Pękała Teofila . 
Wilczyńska, wdowa 
W ilczyńska, ekspedjentka 
3 Schmolke, kupiec, wł. m. 
Gemser, książkowy 
4 Wojciechowska, nauczycielka, wł. 
Adaszkiewicz, kupiec 
Bar, kupiec 
Kruczyńska_ ekspedjentka 
MOlIer, wdowa 
Wajsfelner, krawiec 
5 RozkwitaIski, rzeźnik, ,vI. m. 
6 Kędzierski, kupiec, wł. m. 
Cyprys, laborant 
Cyprys, dentysta 
Decorde Marjan . 
Jabłoński, fryzjer 
Janicki, mistrz krawiecki 
Kaja, asystent magistracki 
Maudrich, rrJistrz szewski 
Skręty, kupiec 
Stoltman, robotnik 
Szymański, kupiec 
Szymański, piekarz 


... 


.. f . 
, ł 


, 


. ('. 


Jatki. 
1 Ident ul. Mostowa 10 
2 Ident, ul. Mostowa 8 
3 ldent ul. Mostowa 7 
 
4 Ident ul. Grodzka 14: 


.. 


Jenerała Bema. 
1 Ident ul. Gdańska 91 
2 Plac budowlany 
3 Dziembowski Józef, wl. a. .. 
Falenczyk, mężatka 
Freiauf, wdowa 
Freiauf. urz. banku 
Kubaczy k, s 
użą
a 
K wietkowski, cieśla. 
Less Paulina 

Iultaniak, urzędnik 
1'v1akowska, wdowa 

farach, robotnik 
Trępała, telegrafista 


J. 
r;
		

/adresy_192300171_0001.djvu

			Jezuicka - Karmelicka - Kaszubska 


153 


. 


'-8 Drezner, kupiec, wł. m. 
Ba lic ki, woźny 
Gajda, handlowiec 
Iwanko, kasjer 
Janczewski, kupiec 
Kiakszło, służę.ca 
Kowalkowski Józef 
Kubiak, kra wiec 
Kunic ki, kuchmistrz 
Ludwicka, robotnica 
Lukaszewicz Zygmunt 
Motyliński Antoni 
Milewicz, kupiec 
Naskręt Władysław 
Petrynowski Władysław 
Ruszewski, kowal 
Szafron, służąca 
Sołtyszewska, kucharka.. 
Trembicki, szewc 
Trembicki, nauczyciel 
Trembicki , asystent kolejowy 
Trembick i, kra wiec 
» Ganasiński Stanisław, wł. m. 
KatarzYllska, służąca 
Zbilski, kra wiec 
10 Pasiński, szewc, wl. ID. 
Czajkowski, robotnik kol. 
l\.ruk wiński, kra wiec 
Leńska Katarzyna 
Pasiński T., pomocnik biurowy 
Pasiński \V., pomocnik biuroWf' 
Wardecki, kra wiec 
11 Woławska Stefanja, wł. m. 
Antczak, parasolnik 
Dam3, wdowa 
Dams. sprzedawaczka 
Drzewiecka, książkowa 
Górkiewicz, urzędnik 
Karolewski, prokurzysta. 
Lockstadt, posługaczka 
Wierzcherczewska, wdowa 
Zabłocki. drukarz 
12 Górecki, kasowy, wł. m. 
Barlik, bankowiec 
Irzyk. wdowa 
Klappa, \vdowa 
Klappa, skarbnik 
Rutkowski, piekarz 
Śliwa, drukarz 
Szymański, kupiec 
13 Schon, wl. n. m. 
Barczewski, ślusarz 
Bomberski, urzędnIk 
Izdebski Józef 
Krężelewski
 krawiec 
Lyżkiewicz, wdowa 
Lukowiak, poster. śld. 
Pierzyński, stolarz 
Pankowiak, malarz 
ił Florek, kupjec, wł. n. m. 
Ballhausen, drukarz 


... 


· Busse, siodlarz. 
Dud.ziński, robotnik 
Faj, ślusarz 
J ażdżewski, szewc 
Konieczka, kupiec 
Krupa, pGlicjant kOlejowy 
Maj dziń ski, robotnik 
1\faj dzińska, krawcowa 
Musiał, robotnik 
Podlaska, wdowa 
Podlaska, modniarka 
Rybak, inwalida 
Ziółkowska, służą.ca 
15 Magistrat, Ratusz 
Kałas, robotnik 
Krawczak, kasztelan . 
16 Magistrat 
17 Rochon Ignacy, wł. n. ID. 
Bender, mistrz szewiecki 
Bender, tapicer 
Niedziecka Pelagja 
Stankiewicz. kra wiec. 
18 Szymański, handlarz, wł. Dl. 
Danielski, śI usan 
Hadyniak, urzędnik 
Pokora, krawcowa 
19 Nowak Jan, wl. D. m. 
Hewner, wdowa 
Hewner, krawcowa 
Ziółkowska, wdowa 
20 Krause, elektrotechnik, wł. n: 1Jt. 


. 


Karmelicka. 
1 Magistrat, niezamieszkałe 
2 Magistrat, ogród 
3 Fiskus, śpichlerz 
ł Fiskus, główny odwach 


. 


Kaszubska. 
1/2 Krasiński, kolejarz, wł. m. 
Krogel, gospodyni 
Kamasiński, kowal 
Myśliwiec, stolarz 
Miethke 
Olejniczak, konduktor 
PeJłliński Fr., robotnik 
Pepliński Józef, robotnik 
Wojciechowski Anastazy, rz
źnik 
Wojciechowski Tomasz, robotnik 
Wrzeszcz, ślusarz 
3 Czajkowski, mistrz szewski, wł. D. m. 
Grochowski. biurowiec 
Kiry, wdowa 
Majewski, kolejarz 
Poniatow8
i, księ.żkowy 
Uszkurat, woźny 
Wi1czyńska, gospodyni 


Ił 


-. 
 ..... 
,;., .;"_' "":Jjł.,.-,-; .__ ' , - . -, ...
 , 
. - 
. -, 
. 
J I -
oi '., KI ... -...... I .;... , , 
. -e- l,' = a: 
.. '. :;. , , - 
"'\ ' - . 
.... . . 

.
		

/adresy_192300172_0001.djvu

			154  


, 


Kaszubska 


3a Czajkowski J 6zef, rn. szewski, ,vI. ID. 
Czajkowski J 6zef, ślusarz 
Felska Marta, siostra 
Gołf:biewski, robotnik 
Zalewski, robotnik 

 4 Kwial:kowski :Franc., urz. państ. wł. m. 
Kwiatko\vska Antonina .. 
Koszucki, kolejarz 
Sadecki, robotnik 
Saul, r eźnik 
Stutzka 
Topoliński, robotnik 
r, Szulc Erost, \vl. n. m. 
Anaszkie\vicz, kolejarz 
Jabłoński, urzędnik krym. 
Kotowski, stolarz 
Lewandowski, robotnik 
Mosiński, stołowy 
N owak, robotnik 
Nowacki, robotnik 
Ośkiewicz, konduktor 
Potrzebowski. rzeźnik 
Rybak, ślusarz 
. 
6 IiJein, kapitalista, wl. ID. 
Henszek, kierownik biura techn. 
Ratoszyk, służ-ąca 
Rataj czak, gospodyni 
7 'Vemel Karol. wI. n. m. 
Bucholz, robotnik 
Dol aiń ski , robotnik 
Drejas, inwalida 
Frąszczak, robotnik 
Henkiel, tokarz 
Janaszek Joanna 
Kucydek, kołodziej 
Lipka, robotnik 
Lewandowski, robotnik 
}Iiastkowski, ślusarz 
)'Iarcinkowski. robotnik 
1likulski, monter 
Szebeko, monter 
Thiede, robotnik 
V oss, robotnik 
Zemrau, wdowa 

emrau Anna 
a Stern'cid -Andrzej, wł. n. m. 
Czaplewski, malarz 
Gackowski Franciszek 
Liberski, kolejarz 
Okoński, kolejarz 
Skibicka, wdowa 
Uhlherr, muzyk 
. Zimny, kolejarz 
, Stankiewicz\. kolejarz. wl. m. 
J urkiewicz Michał, robotnik 
J urkiewicz Konstanty, robotnik 
J urkiewicz Leonard, robotnik 
Kamiński, robotnik 
Kinne Marta 
Parkowska Cecylja 
Tarkowski, robotnik 
10 Szauer, brukarz. wl. ID. 
Chojnaeki, robotnik 
11 Karolczak, płatniarz. wł. ID. 
uestry, ślusarz ' 


Pychyński Antoni, handlowiec 
Pychyński Stanisław, handlarz 
Sobbek, praczka 
Wróblewski, woźny 
Ziach, praczka 
12 Budkiewicz, dekarz. wl. m
 
Domagała, mężatka 
_ Denecka Marja 
Herdrlch Antonina, wdowa 
Heydrich :l\Iarja 
Kwiatkowska. robotnka 
Kamiński, inwalida 
Lachuta Klemens, dekarz 
Lachuta Florjan, urzędnik 
Marohn, \vdowa 
Paul, kolejarz 
Pomierska l\farja 
Tire Teodozja 
Ulich, robotnik 
'Vinert. robotnik 
Zerbe, ogrodo\vy 
13 Cichy, malarz. wl. m_ 
Lang'
., robotnik 
PuchaIski, robotnik 
'Vybrański, robotnik 
Zieliński, kolejarz 
Ziemke Paweł 
Ziemke Leopold, robotnik 
14 Drejer, kolejarz, wI. m. 
Parzyński, drukarz 
Rodenwald, nauczyciel emeryt. 
Tomicki, elektrotechnik 
 
15 Bagiński, kowal, wł. m. 
Braun Amalja 
Czerski. handlarz 
Mączkowski, robotnik 
Potemkowski, urzędnik 
Zbikowski, kowal 
. 16 Siudziński Jan, wł. m. 
Giessler Otto. stolarz 
Giessler Reinhold. robotnik 
17 Plac budowlany 
18-26 Magistrat, rola 
27 Murach, kolejarz, wl. m. 
Andrzejewski. szewc 
Dąbrowski, siodlarz 
Kokoszyński, konduktor 
Ę:empillska, wdowa 
Nowicka, kucharka 
Napieraj. mężatka 
Paciorkiewicz. ślusarz 
Rogowska Józefa 
Rymer, robotnik 
Sadowski, robotnik 
28 Szlagowski Antoni, wł. m. 
Adamski, robotnik 
Bogalecki. robotnik 
Budziński, murarz 
Gacka. wdow'a 
Grzelak, tokarz 
Grenda, kowal 
Hyśko, robotnik 
J udkiewicz N atal 
Kwiatkowski, robotnik 


. 


,
		

/adresy_192300173_0001.djvu

			Kaszubska - Kącik - Kołłątaja 


155 


. 


Lewandówska Katarzyna 
:Mira. robotnik 
Nowak, robotnik 
Plachocki, maszynista 
Rychlicki, ślusarz 
Swiątek, robotnica 
Urbaniak Stefan 
Urban, wdowa 
Walter, robotnik 
Walter Bronisława 
29 -Kempiński, szewc, wI. m. 
30 Kaczmarek Franciszek. w1. m. 
Ciesielskf Bronisław 
Kraska, robotnica 
Lubawy, robotnik 
Lubiszewski, robotnik. 
Nebak, robotnik 
Siewert, wdowa 
\Vaiczak, robotnik 
\V oliński, brukarz 
21 Grieger, wdowa, wl. m. 
Flaczkó\vna, freblanka 
Grabowski, robotnik 
:Marciniak, murarz 
Nibs, robotnik 
32 Bialecki, tokarz, wł. ID. 
Euge Klara 
Euge Alma 
Rogalski, kolejarz 
Tykwiński, robotnik 
Ziółkowski, robotnik 
33 B erg, \vdowa, wl. ffi. 
Arkuszewska, wdo\va 
Ga t ke Lorenz 
Zellmer Gusta\v 
34 Nowakowski, pośrednik. w1. m. 
Czyszyński, robotnik 
Chełminiak, żandarm 
I{leczkowski, kolejarz 
Koczorowska, wdo\va 
Koczorowska, buchalterka 
Lewandowski, ślusarz 
Maćkowiak !vlarja 
Nowicka Pelagj{t 

 owicka Aniela, krawcowa 
Nicińska Marja 
R..umińska, pom. biur. 
\Vachholz, bednarz 
35 Ogorzały Adam, \vl. n. In. 
Bartoszewski, stolarz 
Pa wlak Wilhelmina, wdowa 
Pawlak :Marta. kasjerka 
Pawlak Albert, kupiec 


" 
Kącik. 
1 ident. z ul.... Garbary 2-3 
2 Dziatkiewicz. kupiec, wl. ffi. 
Karpow, cukiernik 
Piotrowski, robotnik 
Piotrowska, robotnica 
Szymański :Maks., robotnik 
SŻymallska Józefa" wdowa 
Świątek, gospodyni 
Zudzin, cukiernik 


KoIłą.łaja. 
1 Towarzystwo mieszkaniowe 
Kowalski, kier. ,budow!. 
Ltidtke Emma 
Machowicz, mężatka 
Oleinik, kolejarz 
Perlik, kierownik 
Quade, wdowa 
Sajdak Michał 
\Vinnicki, nauczyciel 
2 Janicki, inżynier, wl. m. 
Biskupski, kapitan 
Bleja, robotnik 
Hackbarth Teodor-L nadsekr. 
Kochówna, urzędniczka 
Kas z akó\\"1la, służąca 
Kirchmeyer Beata 
Kirchmeyer :Marja 
Lewandowska, wdowa 
Nieć Dr., sęd
ia 
OssowiCki, prakt. pocztowy 
Porczyńska- Julja 
Porczyńska l\1arja 
Plucińska \Veronika, wdowa 
Plucińska Lucja, urzędniczka 
Pluciński :Marjan, koszykarz 
Zarzycka, służąca' 
3 Ogród 
4 Porczyńska Julja, wl. m. 
Czechanowski, cieśla 
Gordon, służąca 
Nast, \vdowa 
Owczama \Vanda, służąca 
Neruszewicz, służąca 
Porczynski Zygmunt 
Piotrowska Adelheid 
Piotro\vska :Marta 
Piotrowski Teodor 
Romanowski, taksator 
Szmelter, po. u 
ędnik poczto\\-:, 
Tittenbrun, cukiernik 
ł Witczak, urzędnik 
Żurawski, decem. pocztowy 
5 Obniske Konst., wdo'wa, wI. m. 
Baum, wdowa 
Faszczió\\'1la Jadwiga, nauczycielka 
Faszcziówna Celina, urzędniczka 
FaszcziÓ.wna Helena, urzędniczka 
Grygolunes, książkowy 
Jelonek, buchalterka 
Kolankowska, wdowa 
Obniski 
Iarjan.. lekarz 
Pryrińska, mężatka 
\Vieksne, nauczycielka 
6 Ogród 
7 Greilich Adolf, wł. ll. m. 
B urzyfisk a , korespondentka 
Graj)asz, wdowa 
M
acho\vicz, sekretarz 
Nowaczyk-Tedlina, pułk. 
Nawrot, administrator gosp. 
Szonert Włodzimierz 
Frowańczyk, mężatka 
8 9 Towarzystwo mieszkaniowe 
Biskupski, urzędnik 
Driwanowska, wdowa 
Kaczmarek, starszy sekretarz 


, 


.. 


\
		

/adresy_192300174_0001.djvu

			1.56 


Kołłątaja - Konarskiego - Kopernika 


. 


- 
2 Baranowski, wł. n. ID. 
Krupa, kolejarz 
Kryszak, urzędnik 
Malinowski. rolnik 
UrbAńska Antonina. wdowa 
Urbańska Helena, robotnica. 
Wisłocki, porucznik 
Zabłocka Janina, ekspedjentk. 
Zabłocka Joanna 
3 Laganowski, architekt, wI. ID 
Gintyłło, lekarz dentysta 
Lesiewska Lucja 
ł.-Iajewska, służąca 
Olszewska, konserwat. 
Sztendera. szewc 
Tal aga , kucharka 
Tomaszewska, dentystka;. 
W otschke Eugenja 
Wróblewska, służąca 
4, Baetge Gustaw, wl. m. 
Assmann Juljusz 
Assmann Hanna, nauczycielkfłl 
Baetg-e Luiza 
Grzeg-orzewska, służąca 
Hansen Otto 
Jędrzejewski Paweł 
Kamińska, służąca 
Kapturkiewicz, kupiec- 
Kolasińska, służąca 
Kurczewska, służąca 
Lange Eliza 
Lakner, aptekarz 
Obiszewski, inżynier 
Schmidt Erich 
Scheffler, wdowa 
Schwanke, służ
ca 
Tarnowski, porucznik 
Witkowski. siodlarz 
\Vicentowicz Dr., sędzia 
5 ident. z ul. Piotra Skargi 13' 
8-8 Magistraf, Zakład naukowy" 
Freyter Michał 
Pawlak Jan, tercjan 
Pawlak Anna 
Rychter, tercjan 
Wyborski, robotnik 


"'ł lein Oskar, nauczycie) 
Klein Gertruda, nauczycielka 
Majewska, ekspedjentka 
ROffi9.llkiewicz, nacz. sekret. 
Reinholz, nauczyciel 
Sikorski, sekretarz 
Turowski Czesław, rewizor 
Turowska Salomea, wdowa 
Turowska Zofja, biuralistka 
Zvchliński, kupiec 
10 Stenzel, inżynier, wł. n. m. 
Dama, chorą.ży 
Hańczewska Jadwiga. 
Hańczewski, radca miejski 
Milsz, ajent 
Matuszewski, chorąą 
N oetzel, sekretarz.' 
Obecna \Veronika 
Pleisker Edyta, nauczycielka 
l'leisker Hildegard, wdowa 
Połomski, kapitan 
Smul, chorą.ży 
Wesołowski, stangret 
Wróblewski, kupiec 
11 Neumann. rolnik 
Adamczewska Izabela 
Cielaszyk, policjant 
Groch, urzędnik 
Gentch, wdowa. 
Golańczyk, gospodyni 
Lewandowski, urzędnik 
Psurzyński, książkowy 
Pause. wdowa 
Redmann, port jer 
Szyłkiewicz, ksią.dz 
Ulrych, służą.ca 
Wernicke, kupiec 
12 Koperski, urzędnik państw., wł. m. 
Arndt Marja, wdowa 
Amdt Hildegard, siostra. 
Bretkowski Jan 
Boy Karol 
Deppka Paweł 
Gruning Hugon 
Kołacki Józef, chorąży 
Kołacki Czesław, fryzjer 
Kołacka Leokadja, sekretarka 
Kriiger Hilfriede, wdowa 
KruKer Felicyta.s, nauczycielka 
Ruse, mistrz szewski 
Radan, gospodyni 
Spikowski. aplikant s.ąda 
Szwartz Wiktor ... 
Zontkowski Michał 
1-8-1ł Zakład dla niewidomych 
Borowicz Władysława 
Górna, uczennica 
Grzegorek, sierżant 
Stróżyk 
Iarja 
Seidler, mężatka 
Woźniak Marja 
Walkowiak, siostra. Elźbietanka 


.. - 
. 
 , 


Konarskiego. 
1 Państwowa Akademja RolnicMa 
Smigiel, domowy 


J 


Kopernika. 
1 ident. z ul. Piotra Skargi 2' 
2 Dr. Król, klinika 
3 Miindner." starszy sekretar
 wł. Dl\.. 
Cybulski, biuralista 
Dragasowa Zofja 
Gadomska, właśc. kilimiami 
Radaś, kolejarz 
Lisowski, podporucznik 
Lehmann Adolf 
Nowak, kupiec 
Stankie\\'icz. muran 
Sągajłło Marla 
Ubysz Ignacy 
Wojciechowski, pomocnik pocztowy 
Zieliński, krawiec 
, Zakład dla głuchoniemych 
Kwaśniewski, wotny 


,
		

/adresy_192300175_0001.djvu

			:Kopernika - Kordec.kiego 


5 Zakład dla niewidomych 
G Sochacki, kupiec, wł. m. 
Dziewiętkowski Benedykt 
Gordon, ekspedjent 
Goering, kapitalista 
lIajnowski, ogrodowy 
Jakubowicz Gustawa 
){aczmarek, kOłodziej 
Ketowski, urzędnik 
Lewandowski, robotnik 
Lisiecka, krawczyni 
Łapacz, robotnik 
Miedzińska Gertruda 
S oc hac ki, ślusarz 
Socha
ki, kra wiec 
:Szejder, wachmistrz 
Wal ter, urzędniczka 
"7 ident. z ul. Piotra Skargi 3 


--o  


, . .. 
... . - 
 


Kordeckiego. 
1 Sikorski, kapitalista} wł. m. 
Cylkowska, służąca 
Chmielewski, krojczy 
Chmielewski, księgarz 
Dębicki, urzędnik 
Głowacka, służąca 
Głyda, kupiec 
I{ocerka Józef 
Kocerka Teodor, restaurator 
J{ujawski, kupiec 
Lipiński, kupiec 
Masłowski Izydor 
Masłowski Stanisław, biurowiec 
.Masło)Vska Marja, biurowa 
Masłowska Jadwiga 
lfIaslowska Katarzyna, "dowa 
:Miemczyk, urzędnik 
N asche, wdowa 
Nowacki, robotnik 
Nowacka, służąca 
Pomianowska, mężatka 
R uszewicz, urzędnik 
Turski, drukarz 
Vlieczorkowska, wdowa 
1a Sikorski, kapitalista, wl. n. m. 
Zielenkiewicz, modystka 
:! Ostrowska Wiktorja, wI. Jll. 
Grabowski, robotnik 
Gross, kierownik sklepu. 
!(onopcum, książkowy 
Kościńska, gospodyni 
Łukaszewski Jan, urzędnik 
Łukaszewska Leokadja 
Lykaszewska Apolonia 
Malinowska, mężatka 
Ostrowska Zofja, książkowa 
Ostrowska Pelagja 
Pa.łkowski, ksiądz, " 1569 
Rosenthal Helena, prokurzystka 
Rosental Roman, kleryk 
Sarocka, obyw. ziemska 
Skrowaczewski, inżynier 
Szulz, kupiec 
.2 - \Vierzejska Zofja, f\vl. n. m. 
J anowiak Anna 
Korth, kupiec 


I, i 


s. 


" 


... 


157 


, ł 


Katorski, restaurator 
Milewski, zecer 
Paliwoda, ur
dnik 
Pohlmann, dyrektor banku 
Stelmach, kierownik szkoł, '" 
Temlitz, kupiec 
ł Schulz August, wf. n. ID. 
Donner, nauczyciel 
Kock, kupiec 
I{ozakowski, adwokat 
Konieczna, kucharka 
Pevliński Antoni, robotnik 
Schutz Emil, kupiec 
5 Lulbers Juljusz, kupiec, wł. DL 
6 Plac budowlany 
7 Korth Bernard, wł. n. m. 
Lubimski, ślusarz 
Przyjems}\.a Elźbieta 
S Korth Bernard, ,vI. m. 
Szulc, piekarz 
Skamiera, robotnik 
Szałkowska, służą.ca 
9 Korth Bruno, wł. ID. 
10-12 Ogród 
13 Piehlke Karol, wł. m. 
Giintzel, wdowa 
Hinz, wdowa 
I
wandowski, maszynista 
Stahlheuer, pianista. 
Tom Marja, wdowa 
Thom Jadwiga, ksią.żkowa 
l' Budziński \Vładysław, wł. n. Dł. 
Bielicki, sekretarz pocztowy 
Dosholt, rzeźnik 
Ciechanowska, wdowa 
Cygańska, kra 'wcowa 
Fischer, robotnik 
Gordon, wdowa. 
}{ wieciński, porucznik 
Neumann, stolarz 
Najdowski. robotnik 
Paventus, księ,żkowa 
Ryterski, rzeźnik 
Ryterska :Marja, kasjerka 
Ryterska RozaIja 
Hieman, stolarz 
Stasza.k, stolarz 
Stacyk, sekretarz pocztowy 
'Velke 
Willich, ku..piec 
Zieliński, cieśla 
Zbikowski, uczeil 
Zakrzewska, służąca 
15 Latte, właśc. fabryki, wł. m. 
Bert jan, kol
jarz 
G1imm :Meta 
Schone, stenotypistka 
Staszak WładysIa wa-, mężatka. 
Suchowski, stolarz 
'Valter, wdowa 
16 Latte August, \vl. D. m. 
Aegler Gotfryd 
!_ Aaegler Bogumił, służący 


t 


.f." 


.
		

/adresy_192300176_0001.djvu

			158 


Kordeckieg o 


Discher AdeIgunde 
Discher Joanna 
Filipiak, funkcjonarjusz P. P. 
Lange, \vdowa 
:M enzel Leon 
Menzel Pantaloeon 

Ienzel Dawid 
Narloch, wdowa 
P ankn in , kra \vco\va 
Smoczykówna, krawcowa 
Singer, rewizor ksiąg 

witaIski, porucznik 
Zieliński, kuczer 
.. 
17 Czajkowsk1. kupiec, wl. m. 
17a Kron Józef, przemysłowiec, wl. ffi. 
 
Kron Stanisław, przemyslowiec 
Kronówna Zofja 
Mockiewicz, mężatka 
Podolska S!"#
ja 
18 Jesion, fabrykant, lVI. m. 
Derengowska, wdowa 
19 Poćwiardowski, \vI. n. m. 
Ciesielska, służąca 
Hollweg, robotnik 
J orwiekiewicz, służą.ca 
. Karliński, chorą.ży 
Łuczkowski, pom. kup. 
Malinowski. dyrektor kasy chorych 
No\vicki, robotnik 
Ruliński, sekretarz emeryt. 
Szatkowska, służąca 
Sobkowski, komisarz 
Sygnarski, prof. gimn. 
Sroczyński, kupiec 
Szollmeyer, fabrykant 
20 Sarnowski Władysław, \VI. ID. 
Anteeka Stefanja 
Dymiński, młynarz 
Formanowski, fryzjer 
Gronkiewicz, slużąca 
(;reschel l\Iarja 
Kabacińska Katarzyna 
}{abacińska Agnieszka 
Lobodówna, urzędniczka 

Iusiał. wdowa 

Iasełkowska, urzędniczka 
:Mederska Ch.arlotte 
Plutecka Stefanja 
Hamowski Feliks, kupiec 
Sarnowski Leon, rysownik 
Sarnowski Tadeusz, kupiec 
Samow"Ska Zofja 
Strobel, porucznik 
Sroczyńska, mężatka 
Stojaczyk 1lnastazy 
Stojaezyk Pelagja 
\Vrzesińska, krawcowa 
Zawadzka Jadwiga 
Zawadzki Antoni 
Zapałowska, biuralistka 
Zapałowska Anna 
21 Szeibner Robert, wl. m. 
Brise August, kI);m. obser. 
Szeibner A., sekretarz 
Szeibner Edyta 


I I 


:- 
 :. 


22 Rzeibner Robert, wł. n. ID. 
Briist, pob. renty 
.T a\vorski
 siodlarz 
Kamińska, sprzedawaczka 
Kami1'1ska Joanna 
l\amiński K., ślusarz 
Lewando\vski, lobotnik 
Szeibe, robotnik 
23 Herbert, dyrektor, ,vI. ID. 
Geicke R., rewizor 
Geicke H., nauczycielka 
Koźlak, robotnik 
1\Iass Katarzypa 

fass H., pom. biur. 
Mass E., wdowa 
Skopowski A., posterunkowy P. P. 
Skopowski \V., robotnik 
24 Herbert Wilhelm, wI. n. m. 
l{ieper. murarz 
Pagacz, bednarz 
25 Plac budowlany 
26 ident. Plac Poznański 12 
27 Trudnowski F., kupiec, \VI. m. 
Cichocki, podporucznik 
Dąbrowska, wdo,va 
Furmaiiski, tokarz 
Gąsiorowska :Marja 
Jankowski, urzędnik 
Kujawska Juljanna 
Ruiawski K., kupiec 
Kohler, robotnik 
Meyer, wdo\va 

Ioraczewsld F., kupiec 
:Moraczewski J., robotnik 

Ioraczewska Z., ekspedjentka 
Trudnowska Joanna 
Urbańska, . gospodyni 
28 Trudno,,'ski Franc., wł. D. m.. 
Birk, kolejarz 
WiśniewsKi S., rzeźnik 
\Viśniewska \Viktorja 
\Vielewicka K., wdowa 
Wiele\vicka W., strojarka 
\Vielewicki M., nauczyciel 
29 Trudno\vski !\Iaks, \VI. n. Ul.. 
Bielecka Bronisława 
Brocki S., kolejarz 
Brock"1t Bolesława 
Gordon, rzeźnik 
Grabowski, kupiec 
J esiołowicz, nauczyciel 
Kubiński, wojażer 
I{owalski :Franciszek 
Pupielewski J., robotnik 
Pupielewski S.. kołodzIej 
Prochniak Apolonja 
Paprzycka, wdowa 
Reich. konduktor 
Seehawer F." krawiec 
Seehawer Małgorzata 
Szulc, wdowa 
Scherwitżka, wdowa 
30 Bohnert Aug., wt IIL 
Breit Mał1a 
Breit Helena. 


" 


, 


........ 


, 


.,. 


.. 


.,
		

/adresy_192300177_0001.djvu

			Kordeckie g o - Kościelna 


. 


Breit P., wdowa 
Gói-ecki, urzędnik 
Kołodziejczak, piekarz 
TIamiszewski, kiero\vnik 
31 Górski Augustyn, wł. m. 
Brodowska M., nakładaczka 
Brodowska 1\1., krawcowa 
Brodowska K.. wdowa 
Brodowski J., biurowy 
Bohnert Anna 
Creścioli B.. wdowa 
Creścioli Lidia 
(;allmeister J., robotnik 
Gallmeister E.., mosiężnik 
I\:oziczek, stolarz 
Romanowska Anna 
Rocła wski, szewc 
Socha-'P., robotnik 
Socha Anastaz.la 
Socha J., formiarz 
Sciesieńska Stanisława 
Zlihlke, robotnik 
32 Rolbiewska Wanda, wl. m. 
BuzaIska J., \vdo\va 
BuzaIska :M., nauczycielka 
BuzaIska S., nauczycielka 
Dąbrowski B., ku piec 
Dąbrowska Helena 
J orchowski, urzędnik 
Nemmer, inwaiida 
Pawlikowska Elźbieta 
Pawlikowski J., odźwierny 
Sergot B., rzeźnik 
Sergot J., rzeźnik 
'Vankiewicz G., kole.1arz 
\Vankie\vicz J., inwalida 
Zieliński F., szewc 
Zielińska B., urzędniczka 
ZieliI1ska S.. urzędniczka 
Zielińska 
I., wdowa 
33-34 l\fagistra t, szkola 
Kutzner. palacz 
.34a \Vinnicki E., kupiec, \Vł. n. lil. 
Butzówna. kaucelistka 
Dembek F., funkcjonarjusz 
Dembek P., kantorzystka 
Dembek Kazimiera 
Dembek T., kra \viec 
Gapski, kupiec 
Gors, budowniczy 
Carski, zastępca proceso\\ y 
Krauze, obu\vnik 
Lewandowska, służąca 
ŁQ.czyk, urzędnik 
J\Iasełkowski, kupiec 
\Iigodziński, kupiec 
Ottinger, zegarmistrz 
}")inas. urzędnik 
Polak, ksiązkowa 
Pietracha, urzędnik 
Schroeder, kupiec 
Senderak, urzędnik 
'Vinnicki L. kupiec 
34b Zieliński, kupiec, wł. n. ffi. 
Anyrzewska, służąca 
}3lenke Emmą 


. 


- -- 


,. i

 
! . 


--. 


'-., . 


Daszkiewicz M., wdo\va 
Daszkiewicz W., inspektor 
Daszkiewicz \V., ślusarz 
Dalke, wdowa 
Hammler, wdowa. 
Hammler Lisbeth 
Menczel, urzędnik 
Tesmer Paulina 
Zaklikowski, kierownik biura. 
35a Wedel Paul" wl. ID. 
Beckman, kupiec 
Giemat, siostra chorych 
GuIde, ,vdowa 
Mrówczyńska, kupcowa 
Franecka., wdowa 
\VreJ\Jler. bankowiec 


'Kościelna. 
1 Sobiecki, kupiec, wl. n. m. 
2 BHise, spadkobiercy, wł. n. fi, 
Gąsiorowski, kupiec 
lIinc, szewc , 
Schiissler
 wdowa 
Sonnenberg, wdowa 
Zastawny, kowal 
3 Alber Rudolf, wł. n. m. 
Cześnik 1\.Jatylda 
Schuchtmeja, kupiec. 
\Vicher, kucharka 
4 Pakentrager Felicja, \VI. n. ffi. 
Hermannwska Emma, 
5 Semrau spadkobiercy, wł. n. n1. 
Nikogda, kupiec 
Schmidt, wdowa 
Składanowski, kupiec 
Sofiszczenko, kupiec 
\Vojciechowska Teodora 
6 Ident ul. Podwale 2 
.7 Koeplin, fryzjer, wł. m. 
Nagel, kupiec 
Scharmach, kupiec 
\Vandel, bona 
\V olkowski. aptekarz 
\Vłoch, slużą.ca 
8 Kamnitzer Klara, wI. n. m. 
Landzberg, kupiec 
9 Kamnitzer Klara, wl. ID. 
Ka.mnitzer S., kwiec 
I(amnitzer A., \vdowa 
10 Łazarowski L., szewc. wi. ID. 
Częstochowski, obuwnik 
Lazaro\vski A., szewc 
'V oźniak, szewc 
11 Ziółkowski, kupiec, wI. n. m. 
Rubicka., rnężatlGi. 
R ul110ff Anna 
'Viśnie,vski J.. biurowy . 
\Viśniewska K., gosp0dyni 
12 Begach, kupiec, w1. ffi. 
'Vaca, służę,ca 
13 Cohn, kupiec, \,,1. In. 


159 


:
		

/adresy_192300178_0001.djvu

			160 


. 


KościuszkL 
l M"asojada. Michał. wł. n. m. 
Klady, stola.rz 
Kostrz. emeryt 
śWica Rozalja 
Wyżgowski, robotnik 
Ziółkowski palacz 
! Masojada M., emeryt, wf. m. 
Beitsch, kupiec 
Biechowski J., kolejarz 
Biechowska E., kancelistka 
Gardziel, urzędnik 
K iihn Franciszek 
K was, służąca _ 
Masojada Bolesław 
Jrła.sojada Edmund 
Mik-ulski M., kupiec 
Mikulski B., kupiec 
Szeremeta A., urzędniczka 
Szeremeta S., wdowa 
Ulatowski W., urzędnik 
Ulatowski W., nauczyciel 
Wiśniowski Edward 
Wiecka. wdowa 
3 Wegeli, wdowa, wł. m. 
J ędryczka Władysław 
Lusławicki, podprok. 
PawIewic
 ślusarz 
Ruszczyński, kupiec 
Witko\vski, kowal 
Za ikowska. słu żąca 
ł Stencel, urzędnik, wł. m. 
Bobe, inżynier 
kubiak, posterunkowy P. P. 
!łarkowski, urzędnik . 
N owicki. posterunkowy P. P. 
5 Hinc, kupiec, wł. Dl.. 
Ciaciuch, książkowa 
Grzebyla.. telefonistka 
Hohmann Rozalja. 
Herzke O., wdowa . 
Herzke B., mechanik 
Krudowski, major 
J{lewin. ślusarz 
Kraczkiewicz Pelagja 
Lev:8Jldowsk
 wdowa 
Lewandowska M., telefonistka 
Sierpiński, knpiee 
Siekierski, krawiec 
Świderski Kazimierz 
świderska M., maszynistka 
. Zieliński F., posterunkowy 
f} Skrzypczak J., robotnik, wł. m. 
Skrzypczak Fr., robotnik 
7 Feit, rysownik, wł. ID. 
. Drews, robotnik, wł. m. 
Pląskowski, krawiec . 
Piecf1ucka., posługaczka 
Rybicka. ,vdowa 
J Lukaszewski Jakób. \VI. m. 
Czortak. ślusarz 
Kulczewski, kołodziej 
Łukaszewski St.. urzędnik P. P. 
l. Zygman., koleja.rz. wl. m. 
'''ietrzykowska. wdowa. 


'. . 
J ,..L....... 


- , 


.
 .. 


, 
.-4 


. .- 


. .. 


t- 


.. 


f' 
IL- 


Kościuszkf 


ł 


11 Sobiecki Józef, wł. m. 
Andrzejewski, kolejarz 
Dorlag, ślusarz 
Grabowski, urzędnik 
H6rburger, asystent pocztowy 
I{oronka, urzędnik 
Kwaśny, kolejarz 
Kilichowski, kolejarz 
Pałkowski, ślusarz 
Stanisławska, robotnica 
Sobiecka L., urzędniczka 
Szczepański, urzędnik P. P. 
Suligowski Stanisław 
'Vita, biurowy 
12 Domeracki, kier. szkoły, wł. ni. 
Bessert, kupiec 
Borkowski, robotnik 
Ciegielski, urzędnik 
Domeracka R.. wdowa 
Domeracka S., książkowa 
Grage, blacharz 
Lemań
ka A.. wdowa 
Lemańska H., służąca 
Przywarski, cygamik 
Przywarska G. t książkowa 
13 Stawicki, dyrektor, ,\"f m. 
Mazurkie
vicz, robotnik 
Zaklepa, służQ.ca 
14-15 Weynerowski, fabryka 
16 Ident ul. Chocimska 12 
17 Muzalewski Bernard, \VI. m. 
Bartoszyński, robotnik 
Koperska, 'wdowa 
Korecki, robotnik 
I	
			

/adresy_192300179_0001.djvu

			\ 
\ 


Kościuszki 


161 


20 Weynerowski Antoni, wł. n. m. 
Ba umgat, handlarz 
Bosiński, kupiec 
Drzycimska, wdowa 
Hoenke, wdowa 
La
 przykrawacz 
Wegner, malarz 
Zaborowski, obuwnik 
21 Gdaszyk J., inwalida, wł. m. 
Gdaszyk Franciszek, ślusarz 
Przełomski, kowal 

2 l{nuth, kowal, wl. ID. 
Kowalikowski, malarz 
t3 
Iasiak M., murarz, 'wł. m. 
Bienert, wdowa 
Lasek, kolejarz 
M
iak A., ślusarz 
24 Runkiel, formian, wl. m. 
'24a Fornal 
Iarja, wdowa. wł. m. 
Fornal. lakiernik 
Kryspin, murarz 
25 Fojuth, wdowa, wl. m. 
Kosmala Franciszek 
I{ajewicz, ślusarz 
Zacharska, posługaczka 
26 Szymański, ślusarz, wł. m. 
27 Pawlaczyk Józefa, wł. m. 
Gordon M., wdowa 
Gordon J.. robotnik 
Isbaner, wdowa 
Krawczak, robotnik 
Sopoński, robotnik 
Swakowski, robotnik 
Szmidt A., malarz 
Szmidt J., robotnik 
Tbermanl1 J., krawcowa 
Thermann W., wdo\va 
'Vietrzychowska Franciszka 
\Vesoło\vski, ślusarz 
Wieszczeczyński, robotnik 

8 Schmid t Erost, wł. n. m. 
Mikołajczyk, robotnik 
Schmidt, robotnik 

9-30 Plac budowlany 
81 Smiechowski J., inżynier, wł. m. 
Bichler, mistrz budowlany 
Śmie-chowska Anna 
Śmiechowska Eugenja 
12 Swiderski Władysław, \VI. n. m: 
Czapla, robotnik 
Efanko\vski, kowal 
Fycner, robotnik 
Hass Antoni 
Jasiński, kolejarz 
Ktihn, kOlejarz 
I{wiatkowska, robotnica 
Kostańska, mężatka 
Liedke, 7.8. \viadowca 
l..emański, malarz 
Lewandowski, kowal 

o\\-ak \Valenty 
Szews, ślusarz 
Szajda Mikołaj 
'Yięcko\vski, kolejarz 


. 


r 


. . . 


, -. ". 


"-':;'" 


'- ł 


'I ;,- 


.-- 


I' 


'
 t 


f 


'" 


33 Plac budowIa.ny 
34 Barc Leopold, wł. D. m. 
Bułat, formiarz 
Baczmarek, kancelistka 
Btichler, krawiec 
Dominowski, pomocnik 
Fojuth, urzędnik 
Hartenberg, pilnikarz 
Hegutko, biuralistka 
I{oralska, robotnica 
Orlik, ślusarz 
Piotrowski, kowal 
Rybacki, mistrz obuwniczy 
Świdowski, urzędnik 
Tarnow, kapitalista 
Tulibacki, kolejarz 
35 Nazarewicz Teodor, wł. D. m. 
Bąk, robotnik 
Bąk. ślusarz 
Bukowski, robotnik 
Bogs Klara, wdowa 
BOKs Marta 
IIass, krawiec 
Krasiński, ślusarz 
Micbalowicz, urzędnik 
Osiński, robotnik 
Potrzebny, tokarz . 
Poznański, robotnik 
Swakowski, robotnik 

 . 
Sza] ber, wdowa 
Wardziński..: robotnik 
36 Zuławski, handlarz, wł. m. 
G rześkowiak , listowy 
Groth, robotnik 
lj.roth, lakiernik, 
I{orth, ślusarz 
Korth, biuralistka 
Kujawa, robotnik 

I uszyński, kowal 
Rutkowski, malarz 
Rybacki, urzędnik 
\Viśnicki, kra\\	
			

/adresy_192300180_0001.djvu

			162 


..... 


Bruszk.iewicz, krawiec 
Eggert, sprzeda waczka 
Kaźmierczak, służąca 
Kalicki, urzędnik 
Kamiński, fryzjer 
Klunder, wdowa 
Kłodziński, stangret 
Kriewald, robotnik 
Lesik, mężatka 
Pokorski, kolejarz I 
Szlachta, modelarz 
Freichel, robotnik 
Weinberg, pomocnik biurowy 
W ollschHiger, posługaczka 
Żółkowski, żandarm 
40 Plac bUdowlany 
4-1 Przybyszewski Józef, \,,1. 11. m. 
Cesarz, urzędnik 
 
Czimek, krawiec 
Dominowski, robotnik 
Dolegala, robotnik- 
Januszewski Jan 
Januszewski \Valerjan 
Kędrli{}1"
ki. rzeźnik 
Klawitter, Wdo\\ a. 
Przybyszewska 1\1., urzędniczKa 
Piekarski. ślusarz 
Roschiteka, ,vdo\';a 
Riesing, handlarz 
Sypniewska, ,vdo\va 
W ojciński. lokaj 
.42 Przybyszewski Józef. wl. nI. 
Manasterska, urzędniczka 
43 Pawlak, wdowa, ,vI. ffi. 
Kasprowicz, stolarz 
Pa\vlak, sz,vaczka . 
Straszewska, prasowaczka 
St raszewska , szwaczka 
44 Plac budowlany 
45 Ident ul. Chocimska 4 
46 Zbilska, wdo,va, wI. nl. 
Banasik, stolarz 
'7 Harke Wanda, ,vI. m. 
Dorsz, ślusarz 
Dering, ślusarz 
Kędzierska 1\far.ia 
Malczewski, urzędnik 
Puzowski, robotnik 
Tuczkowski, malarz 
Raschke, robotnik 
"'olski, roootnik 
\Volski, biurowiec 
Wenger, ogrodnik 
Wacbowiak, robotnik 
4
 Morgenstem, kupiec, wł. n. 111. 
Demow Ernst 
Górzny, kolejarz 
Gawrych \V., robotnik 
Gawrych Bernard 
Kertzscher ,wdowa 
Maas, asystent pocztO\vy 
1łlroczkowski, 
apitan 
Morgenstem, prokurzysta 
Nowicki, kupiec 
iOrczyko\vsJd, kolejarz 


-- 


Kościuszki 


I 
, 


. 


Ptauze, książkowa 
SchrammL gospodyni 
Ślubowski, kołodziej 
Schonborn, kupiec . 
Schonbom. kapitalista 
49 Sa wieki, emeryt, ,vI. In. 
Goleniewicz, kolejarz 
Kocikowski, kupiec 
Stockmann, kapitalista 
Stockmann Paula 
Trzetrzewiilski, kapitan 
50 Hass 1\Jarja, wl. m. 
- Brink, stolarz 
Biczysko, przod. P. P. 
Ficht, cieśla 
Karbo\viak, lakiel'11ik 
Maciejewski, rachmistrz 

witała, szewc 
Tabolewski, kowal 
51 Czarnecki, ślusarz, \vl. m. 
Bader, bankowiec 
Brzoska, fryzjer 
Biedermann, bibljotekarz 
Berndt, kapitalista 
Białkowski, ślusarz 
Chojnacki, kierownik 
Krosko\vski, murarz 
Kocierzewski, kolejarz 
I{omorska, portjerka 
Ostrowska
 wdowa 
Ostrowska, ksiażkowa ... 
Pro kop, inwalida 
Prokop, kupco,va 
prokop, książkowa 
Prokop, perukarz 
'Vitkowski, kolejarz 
52 Brink Bernard, w ł. n1. 
Brucki, administrator 
Poszczyńska, gospodyni 
53 Dydyński, kupiec, wł. 11. m. 
BIondowski, handlarz 
Matemowska, wdowa 
Polcyn, robotnik 
R ulewicz, urzędnik 
Szewc, urzędnik 
Strehlow,a stolarz 
Terton, szewc 
54 Osiński, kupiec, \VI. 11. m. 
GoIdmann, kolejarz 
Kobtz, stolarz 
Piechan, krawcowa 
Piechan Olga 
55 
wiecki Tadeusz. w1. n. m. 
Cywiński, stolarz 
Ciesiilski, robotnik 
Domeracka N., wdowa 
Domeracka Helena 
Hirsch, inżynier 
Kwiatkowski, ślusarz 
I{okot, konduktor 
Klapecki, urzędnik 
Klarkowski, robotnik 
Rlerkowski, Inurarz 
1\Ieiszner, urzędnik 
l\-Iarciniak, krawiec 
l\iajewska, mężatka 
Osieczonek, stolarz 


,
		

/adresy_192300181_0001.djvu

			\ 
\ 
\ 


Kościuszki - Kowalska - Krasińskiego 


OrHński, ślusarz 
Hompalska, gospodyni 
Hadny, l
upiec 
Renke\, ślusarz ( 
VVłodarczyk, agent 
'Nr6blewska, nauczycielka 
Ziółkowski, wachmistrz 
Zielniewski, kolejarz 
5G Katz, stolarz, wł. nl. 
57 Wa\vrzyn, kolejarz, wł. m. 
Gebel, kolejarz 
J ezierski, asystent pocztowy 
Nowak, urzędnik 
Nalazek, krawiec 
Rytter S., . krawiec 
Rytter \Viktorja 
Hubczyńska nauczycielka 
Sobański, urzędnik 
Tereszkiewicz Jan 
Tereszkiewicz 
Iarja, domowa 
\Vawrzyi1 P., inżynier 
\Vołyi1ski, kolejarz 
58 Kalinowski J., urzędnik, \VI. m. 
Brunke, kupiec 
Biechowski, kolejarz 
Ernest, robotnik 
Fo1czyński, urzędnik . 
Ka.linowska S., pom. bIur. 
J{a1inowski B., kolejarz 
}{alinowski B., pom biur. 
I{alinowski A., pom. biur. 
I(alino\vski J., pom. biur. 
l{alina, krawiec 
Radke, kupiec 
Szajda
 szewc . 
\Viśniewski, robotnIk 
59 Bauschat, wł. n. m. 
Brzykcy, siodlarz 
Pilarska, krawcowa 
J arentowicz, robotnik 


Kowalska. 
t Szczygielski Łucjan, "ł. n. ffi. 
Braun, kolejarz 
Bra un, wdowa 
Ma.ger, robotnik 
:Nowicki, kotlarz 
Tiefert, malarz.. 
2 Smoschewer, Tow. Akc. 
. . 
3 Hartwig & Co Tow. Akc. 
Głowacka, posługaczka 
1\linkley, zawiadowca 
Rutkowska, praczka 
\Vegnerowa, posługaczka 
4 Donarski, handlarz, \\'1. m. 

łaradziński, robotnik 
5 Polbal Tow. Al	
			

/adresy_192300182_0001.djvu

			164 


10 Ident uJ Libelta 7 
Andrzejewski, kupiec 
Rosenfeldt, kupiec 
\Vojtkowiak, porucznik 
11 Hala gimnastyczna 
1-2 Bloch, aptekarz, wł. m. 
Bloch, kupiec 
Bohm, stenotypistka 
Heimkowska, służąca 
Hochmel, profesor 
J 6źwiako".ska, gospodyni 
Marchwicki, kupiec 
Zorn, kapitalista 
Zorn Marta 
13 Niem. spółka szkolna 
Berger, inwalida . 
Behrendt, służąca 
Hajduk, kupiec 
J aertz, kapitaJistka 
Neuman Karol 
Neuman Otto, kupiec 
14 'Vierzajski Tadeusz, wł. 111. 
Czybiskowa, urzędniczka 
Drożdzińska Gertruda 
Knoll, dozorca 
Kieszczyński technik 
Lehman, fabrykant 
Lehman Bronisława 
Michnik Tadeusz 
Pał J.ska, wdowa 
Pałuska, laboran tka 
Seniuk, pokojowy 
Wittig l\Iarta 
'Vittig Cezar 
Wittig, nauczycielka 


. 


. 


Kręta. 


1 Jatki 
2 C. A. Franke, wł. n. m. 
:3 C. A. Franke, wl. n. m. 
Filarecka, wdowa 
Karolczak, kowal 
Sobiechowski, rzetnik 
4-5 Dom Konfekcyjny 


Kr610weJ Jadwigi. 
1-2 l'{adzór kolejowy III 
Holz, urzędnik kolejowy 
Holz, technik 
Stachowiak, odźwierny 
Stecewicz, inżynier 
Stecewicz Ernestyna 
Sobkowiak 
Polak, robotnik, \VI. m . 
ł Kijek Aleksander. wł. ID. 
Arczyński, urzędnik 
Czwojga, krawi
 
Dobrzański Jan 
Dobrzański Stefan 
J ezierska Marja. 
Kozłowski, funkcjonarjusz 
Kamiński, robotnik 
Lewandowski, kupiec 


. , 


.:.. 


- 


.." -
 


P. P. 


. 


J 


Krasińskiego - Krf;ta - Królowej Jadwigi 


, 


l\łIr6wczyllski Stanisław 
lVIrówczyński J., cieśla 

lrówczyński L., stołowy 
l\łlr6wczyńska, uczennica 
Prasnowski Stefan 
Przybyszewski Tadeusz 
Rosenau, piekarz 
Stojaczyk, urzędnik 
Stokosa, ślusarz 
Szyper, urzędnik 
Trzemżalski, leśniczy 
'Vłodarczak, kuchał:ka 
4b AppeIt Otto, wł. n. m. 
Batke, pol. śledczy 
Himelreich, artysta 
Koerdt, kupiec 
Kluczyńska, mężatka 
Pila.rski, ślusarz 
Szymczak, ślusarz 
Swietlik, stolarz 
Szymański Florjan 
SkrzypKowska, służąca 
Sikorski, komisarz 
Siuda, służąca 
Wendorff Elise 
'Vindell Teresa 
5 Ernst, urzędnik, wf. m. 
Demiter, kupiec 
Górski, blacharz 
Górski, robotnik 
W ojcikiewicz, robotnica 
\Vr6bel, mężatka . 
6- Kruczyński, kupiec i Ska, 
Baran, urzędnik 
Czarnowska, mężatka 
Jaska, kupiec 
J aska, urzędniczka 
Klahr, kupiec 
Kaja, służą.ca 
Rruczyńska, wdowa 
K uhr, służąca 
Myrants, kupiec 
Nielepik, kolejarz 
Siemiński, robotnik 
Sawiński, kupiec 
\Veglewski, chorqży 
7 Ogorek Emil, wl. n. ID. 
Breitkre1.lZł wdowa 
Chelewski. robotnik 
Gehrke, ślusarz 
liątny, ślusarz 
Kujawa, robotnik 
Lamprecht, kupiec 
Lamprecht, uczeli 
Piotrowski, roJnik 
Polak, służąca 
Pyszka, służąc-a 
7a Andrzejewski FJorjan, \VI. 
Andrzejewski Stanisław 
Aronsohn, kupiec 
Adamczewski, porucznik 
Dąbrowski, krawiec 
Florczyk, kupiec 
Janowicz, biuralistka 
Kowalski, stoJarz 
I{olaslński, stolarz 
KOŚDicka, książkowa 


. 


.. 


wł. ll. IB.  
-:t 


m. 


J 
. 


-s -l
		

/adresy_192300183_0001.djvu

			Królowej Jadwigi 


165 


Mazur, modystka 
l'\'1aciejczak, kupiec 
Rybicka, wdowa 
Skarupa. służąca 
'frudnowska.) służąca 
Tiecowa Franciszek 
Werner, piekarz 
Wyszkowska, kra,vcow& 

 Bittner .Jadwiga, wł. m. 
Bittner R., agent 
Finger, inżynier 
Gordon Antonina 
Kaszewska. wdowa 
Litewska, służąca 
Michur, urzędnik 
Suppert J., bankowiec 
Suppert Władysła-w 
Skarwecki, robotnik 
\Vegner; kapitalista 
\V e
na
 registrator " 
8a Sell, robotnik, wł. In. 
Anlanda, robotnica 
Belakiewicz. handlllrz 
Ciemniak. urzędnik 
Gross Anna 

oss 
Iałgorzata 
GleranoJi, ślusarz 
GieranoJi, tapicer 
Haasler Jadwiga 
HiJkowska Bronisla wa 
HiJko\vska Stefanja 
Jłaasler Amalja 
Kozłowski, inżynier 
Kuczma, urzędnik 
!{.nuth, urzędnik 
Luczkiewicz Konstancja 
Matyśkiewicz, kupiec 
Mrotek, służąca . 
Reszczyl'iska Otylja 
'Volkowicka i\tę.tylda 
l' Lewandowski, wł. n. ID. 
Adamski, fryzjer 
Hiibner, wdowa 
Hiibner, nauczycielka 
Kleineder, dyrektor 
PrLewłocki. urzędnik 
Piechowski. ajent 
Szefler, kupiec 
Wierzbicki. fryzjer 
2mudziński, sekretarz 
Żmudziński, biurowy 
2mudziIiska, biuralistka 

mudzińska, modystka 

mudzińska, krawcowa 
Zwierzyńska, wdowa 
Zietak, nauczyciel 
10 Lewandowski Konstanty, \VI. m. 
Bernard, stolarz 
Jurkowska. wdowa 
l\łfosiński, urzędnik 
Misiewicz, sędzia okręgowy 
r.1ierzuchowski. stolarz 
RafaIski, ślusarz 
Runge, obuwnik 
Siudziński, kupiec 
Zagulska, służąra 


.. 
11 Gorczyński, malarz, wł. m. 
Ciesiński, handlowiec 
Dybiec, służąca 
G rabowski, podpułkownik 
Kawczanka, nauczycielka 
f{oźmińska Apolonja 
Ladwig, kapitalista 
Okoniewski, Kupiec 
Piotrowski, robotnik 
Pawłowski, kupiec 
Słomiński, śl usarz 
Szopka, kolejarz 
Wilczyński, robotnik 
\Vojciechowska Józefa 
12 Frohwerk, rzeźnik. wł. ID. 
Koatzki, rzeźnik 
Padosk, służąca 
Rahloff, sprzedawaczka 
13 Plenny, robotnik, wl. m. 
Bigalke, kupiec 
Diestel, mleczarz 
Diestel, urzędniczka 
Dobrowolski, akademik 
Hasemann, kucharka . 
Kołakowski, gieser 
Kołakowski. ślusarz 
K.refft, kupiec 
Litarski Józef 
Pawłowska, urzędniczka 
Prokop, urzędniczka 

1iwiński, komisarz 
Witkowska. Jadwiga 
Ziółkowska, \vdowa 
13a Budzbonowa, wł. n. m. 
Boska, urzędniczka · 
J urczak :Marja 
Kocińska, wdowa 
Królikowska, kra wcowa 
Lisiecki, konduktor 
l\1ichało\vski, urzędnik 
Nowakowski, kowal 
Npwakowska l\Iarja 
Tyma, robotnik 
'Vitkowski, robotnik 
\V ęgleilska. mężatka 
\Vilichowski, murarz 
Ziółkowska, 'wdowa 
14 BudzbonQwa. \vdo\"a. wł. u.. 
Budzbon, kupiec 
Budz.bon Tadeusz 
Banasiak, kowal 
Biernat, rzeźnik 
Bociek, wdowa 
Gierdal Leon 
Gierth. wdowa 
K wasig-roch, siodlarz 
K\vasigroch, modniarka 
Kwasigroch, zwiklarz 
Kawczyńska, służąca 
l\łlichalski, urzędnik 
'Villert, ślusarz 
Windmu.ner Helena 
1:5 Behrerv, restaura.tor, wl. ll. m. 
Białk
"ski, taksator 
Bmłkowska, kancelist.ka 
Czumakoff, kancelistka 


. 


\..
		

/adresy_192300184_0001.djvu

			166 


Królowej Jadwigi - Krótka - Księdza Skorupki 


Danne, handlo\viec 
lIannemann, fabrykant 

laJko\\'ski. k,)iec 

HilIer, służąca 
Pan s egrau, służąca 
Pietsch, kupiec 
Pietrzak, służąca 
Rychter, pomocnik 
R!gall, drogerzysta 
1t> Nadolski, handlarz \yl. n. m. 
Brandt, sz,waczka 
Cibor, urzędniczka 
Czajkowski, urzędnik 
Czajkowska, urzędniczka 
Grimm, \veterynarz 
J anke, gospodyni 
Kornka. służąca 
\VieJbich, fabrykant 
}{ról, kupiec 
I{uborska, kucharka 
1{ wiatko\vska, portjerka 

adolski, handlarz 
X o\vicki, drogerzysta 
Poliński, kupiec 
. Pyttlik, ku piec 

zmańda, dyrektor banku 
Szmańda, lagerzyst.a 
Szmańda F., urz,ędnik 
Szmańda !vI., urzednik 
Schmidt. kucharka 
\V olff 
Iarta 
17 Ogorek Emil, wl. n. li. 
Nitecki, handlowiec 
Podoski, radca miejski 
Piotrowska l\Iarja 
li echan, emeryt 
Zygmunt, mężatka 
18 Magistrat, \VI. n. nl. 
Bogdański, robotnik 
K ubiński, robotnik 
19 I
ange, ku"piec. wł. m. 
Czerwińska. wdowa 
E\vald, służąca 
Gniot. rolnik 
f;alazińska, służąca 
Głowik. sh;ażak 
Kubińs"Ka. mężatka 
Maciejewska, kucharka 
Odczvwolski, inżynier 
Papczvńska, wdowa 
Papczyńska 
larta 
Papczyńska Bronisława 
Runda, pielęgniarka 
TIutkowska. restauratorka 
Sk\vierczyński J., kupiec 
Skwierczyński, student 
Skwierczyński B., kupiec 
TaJlhert. inżynier 
'Yierzrhleyska, wdowa 


Ruciński, inwalida 
Sampławski, krawiec 
St
gge, Krystyna. 
2 iden
. u1. Grudziądzka 26 
3 IIege Fr., wl. n. m. 
4 jdenf. u1. Poznańska 6 


Krótka. 
I . ident. ul. Poznańska 5 
BUdysz, szewc 
BudYsz, służąca 
Pflaum, ślusarz 
Pielecki, krawiec 


Księdza Skorupki. 
1-3 Budowiska- 
" Probostwo 
Dziadza, ksiądz 
l\:so11 Anna 
I{onopczyński, ksią.dz 
5 Paraf ja Szwederowska 
!{oppe Frieda 
Konopczyński, bankowiec 
Kajzer, robotnik 
G Budowisko 
7 I{rośnicki, rolnik. wl. n. m. 
Boro\vski Antoni 
Fyttler, tapicer 
Jędraszek Tekla 
Kulwicki, robotnik 
Lo.sek, tkacz 
Losek. kra wczka 
Nabożna. wdowa 
Szuwrajska, robotnica 
'Viniecki, robotnik 
8 Krośnicki Stanisław, wł. n. Tn. 
Krośnicki Leon 
9 Kwiatkowski, inwalida, wł. Tn. 
Dzin1ba, robotnik 
!{ ,via tkowski, robotIiik 
Liczkowski, robotnik 
Steinke. urzędnik 
Tura wski, robotnik 
Zikla u, wdowa 
10 I{wiatkowski Jak6b, wl. n. fi).. 
Kaliszewski, robotnik 
::\lvszko\vska A., robotnica 
Mvszkowska 1\1., '\vdowa 
Rutwieliet, stolarz 
Stangel, robotnik 
..:- , 
11-12 Siuda, kupiec" wl. m. 
Citrzniewski, stolarz 
:Maj, agent . 
N o\yak A., robotnik 
Nowak P.. robotnik 
Schielke, ogrodnik 
SchuItz, murarz 
\Vrzyszczyński, robotnik 
13 
Iikołajczyk, szewc, wł. ID. 
Gołomska, wdowa 
f;ołomski, pomocnik 
Strzelewicz. cieśla 
Terczakowski, robotnik 
14 Rapp. piekarz, 'vI. rn. 
Babiński, malarz 
Goralski, ropotnik 
I{reJ], robotnik 
Panek, robotnik 
SZYlnczak, robotnik 


. 


.. 


. 
. 


'. 


" 


\ 


r. -j.
		

/adresy_192300185_0001.djvu

			Ksi «; dza Skorupki - Kujawska 


Sz
.mczak Katarzyna 
SChabek, robotnica 
Stangel Ernst 
15 Sie\vert, fryzjer, wl. n. nl. 
Budzyński, drukarz 
16 TolJolewski, ko\val, w1. m. 
Lore:p.z, ,vomy 
Skórczewska, wdowa 
Tobolewski. mularz 
Tobolska, służąca 
17 Kaczmarek, kołodziej, wł. rn. 
18 Głód, pośrednik. \VI. m. 
Bukowiecka, robotnica 
J dzikowski. robotnik 
Steinke, wdowa - 
19 Jahnke, robotnik, \VI. In. 
Dembicka. wdowa 
Mateja, robotnik 
fichumacher, stolarz 
Schumacher Hermann 
Są!lka, robotnik 
20-21 'Volf J., urzędnik. \VI. lU. 
Pusch, rzeźnik 
\Vo lf Anlalj a 
. 22 Budowisko 
23 Tobolski, kowal, wł. fi). 
CzapIiński. robotnik 
I sbanner. wdowa . 
Schroder. wdowa 
TyImska Franciszka 
TyIińska Helena 
Uleick A-farjanna 
Zirdzińska, ,vdowa 
Zieliński.. robotnik 
24 Dąbrowski. kupiec, wl. In. 
Sikorski. l)aszte1an 
25 Lubal1ski Józef. \VI. n. In. 
Bogdański, handlowiec 
](alisiak, monter 
K o\vri.:owski, robotnik 
X o\vako" ska, wd owa 
Olszewski. krawi
c 
Olszewski. robotnik 

eehafer, piekarz 
Smurawska, robotnica 
2G Lnballski Józef. \VI. n. rn. 
J'vfondro,,'ska. robotnica 
SmolhIski. robotnik 
27 -28 Ochronka 
Abendwoth. dja.ltoniska 
Schwartz, djakoniska 
29-30 Bu"dowiska 
31 Budowisko 
3? Albrecht Henryk, wł. ll1. 
Buhrt Anna 
Buhrt F., robotnik 
Gucza \V., robotnik 
Grzunek, handlarz 
Hoffman. krawiec 
]{amrowska, robotnica 
Iinopf, woźnica 
!{ieper. wdowa 


- 


161 


Kwiatkowski, stolarz 
:Megger, maszynista 
Pilarski, szewc 
Zibark, wdowa 
33 Thurau A., wdowa. wł. nl. 
Gwizdała, urzędnik 
Thurau, malarz 
34-35 Budowiska 
36 !{assel Otto. wl. m. 
Biskup, wdowa 
37 Bihrowicz, fomiarz, \VI. m. 
Dundey, ślusarz 
Malinka, robotnica 
Stolarczyk, robotnik 
Zielińslg 1 robotnik 
\Vróblewski, kolejarz 
\Vr6blewski. robotnik 
38-39 Budowiska 
40 \Vesolo\vska, gospodyni, wł. m. 
Kozak Kazimierz 
41-44 -Budo\\'iska 
45 Kowalski. szewc, wl. ffi. 
Krtiger. dekarz 
Lise\vska, robotnica 
46 l\Iurawski, ogrodnik, wI. m. 
47 Cylichowska Antonina, wl. fi 
48 l\lałek Jacek, \Vł. n. m. 
Szroder, rohotnik 
49 nosenthal August, \VI. m. 
Rosenthal l\Iaks 
50 Knuth, inwalida, wI. ffi. 
I\:omslllski, brukarz 
51-111 Przedm. Sz\Yedero\\"o 


'I 
.1 
I 
i 


Kujawska. 
1 ident. Toruńska 189 
2 Andreas Jadwiga, \Vł. 
Andreas C., kupiec 
Eggert Karolina 
Eggert Klara 
Grosenjk. kupiec 
. Noetzel, handlowiec 
Potarrewski, rohotnik 
Retmańska Józefa 
3 Schubert, śpichlel'z 
4 Schubert, krawiec, wI. 
lwicki, ślus
rz 
lwicki, kolejarz 
Polowczyk Józef 
Rydle\vski Józef 
Rybka, krawiec 
\Vitkows!si, piekarz 
Witkowski, malarz 
\Vitkowska, strojarka 
\Virth.. krawcowa 
\Vendt, kucharka 
5-6 Kipf Otto, wł. m. 
Kipf E., nauczycielka 
7 \ViIczek Feliks. \VI. lU. 
Batkowski, handlarz. 


ID. 


HI. 


, 


. 


.
		

/adresy_192300186_0001.djvu

			-- 


168 


Kujawska 


" 


I Wilczek Feliks, 'wl. n. m. 
. J akob Ma.ks, wł. m. 
Griinning, robotnik 
Grzeczkowska, wdowa 
l. Lewandowski Walenty, wł. ID. 
Balcerek. podróżujący 
Zastawny Bronisław 
11 Pazderski, rolnik, wł. m. 
Latowski J., robotnik 
Latowska Jadwiga 
Latowska' Mkhalina 
Petseh, 'wdowa 
Tylińska, wdowa 
12 HaIagie
 kupiec, wł. m. 
Hass, stangret 
Joras, służąca 
Knoop Ferdynand 
18 Kriiger, rzeźnik, wł. m. 
Chyła., piekarz 
Krtiger, palacz 
Muszyńska, krawcowa 
Niewiecka., robotnica 
Pohlmann, inwalida 
Patzke, pantoflarz 
Ty II, rzeźnik 
UlIrich Augusta 
Uecker Augusta 
Wrzyszczyński, malarz 
Wojciechowski, urzędnik 
Wierzchucki Stanisław 
18Et. Pohlma.nn, wdowa, wł. n. m. 
li' Kriiger Karol, 'wł. n. m. 
Błaszkiewicz, kupiec 
Cieślic ki, siodlarz 
Cieślicka Olly 
Jastrzębski, ślusarz 
lndek, robotnik 
J anke, fu walida 
Kałamaja. ślusarz 
Kiełczyński Antoni 
T ipski, ślusarz 
Lubański, robotnik 
Łabodzińska Katarzyna 
Pankau-, robotnik 
'Vnuk-Lipińska, steplliarka 
1& Kriiger Karol, wl. n. m. 
Abram, robotnik 
Lugowski, maszynista 
Szulc Marja 

 Wiśniewski, robotnik 
Ziółkowski J Bn 
Ziółkowski Marcin 
168 Kriiger Karol. wł. n. ID. 
Bartkowska Filipina 
Boroh, murarz 
Duszyńska, robotnica 
Dyszyńska. kra WCOWł' 
Doris. kapitalista. 
Frietz. wdowa 
Holzapfel Hermann 
Hol zapfe I Minna 
Indykiewicz, leśnik 
I	
			

/adresy_192300187_0001.djvu

			Kujawska 


Grajkowski, robotnik 
Kowalczewski, robotnik 
Ryschkowska. wdowa 
Waszak: leśniczy 
Zaręba, elektromonter 
S6 Krzyżowski Antoni, wł. m. 
· Boelter H., rzeźnik 
Boelter A.t rzeźnik 
Baker6wna, kantorzystka 
Be.ker, wdowa 
Heleniak, robotnica 
Helak, robotnik 
Kasprza.k t robotnik 
autkowski, inwalida 
Słomski, urzędnik 
Schroder Henryka 
iJ7 Słomkuwski, robotnik, wI. m. 
Marciniak Weronika 
Marc inkow ski , robotnik 
1\1odrakowska, wdowa 
Ruczyński, robotnik 
Rietz.. robotnik 
Słomkowski, woźny 
Sanger, robotnik 
Sikorski Jan 
Ta.ńska -A.., wdowa 
Tański E., robotnik 
Tańska Prakseda 
fiS Ciemny F., rzeźnik, wl. ID. 
Stopowski, robotnik 
59 Pietrolaj I\azrinierz, wI. n. m. 
Borucki, robotnik 
Breitzki, robotnik 
Duda, robotnic.a 
Ja.kubowska., robotnica. 
Kacprowicz, robot.nik 
Kottke, robotnica 
Kottke, robotnik 
Liberda, st.Olarz 
Rogal HiIaryna 
Rogal Ida 
Wasia.k, wdowa 
Szambelan, robotnica 
Stankie, robotnik 
GO Małek Jacek, wl. m. 
Małek Władysław 
Slotała, urzędnik 
cH Liebenau, ślusarz. ,vI. m. 

\ntoniak, robotnik 
Antoniak, robotnica 
J{owalewskr 
Kowalewska 'Vładysława 
l{enciński K., robotnik 
J{enciński R., robotnik 
Reich, robotnik 
62 Witt, wdowa, \vl. m. 
Kobs, maszynista 
63 Piłat J., restauratol" "ł. m. 
Bukowska Teresa 
B ierwagen , murarz 


... 


Piłat, telefonistka 
Schulz, robotnik 
64 Kaczmarek, kowal, wł. m. 
Jakubiak, kowal 
0kulski, robotnik 
65 Neumann, książowy, \VI. ID. 
WiertDicka F.t robotnica 
'Vierzbicka :M., wdowa 
66 Lassa, handlarz, wl. m. 
Dohrau A., robotnik 
Dohrau E., robotnica 
Kapka, robotnik 
Zonnenbeck, wdowa 
67 Grabowski W., woźny, wł. m. 
Bochocka, wdowa 
Pomianowski, woźny 
68 Wiśniewski Stanisław, wł. ID.. 
Majcherek T., robotnik 
Majcherek J., urzędnik 
Palacz, kowal - 
Stelmaszyk, n1łynarz 
Schlakow, robotnik 
69 Kieruj, starszy sekretarz, wł. ro
 
Kieru j A., urzędniczka 
70 Orzechowski W., wI. m. 
Antoniak, stangret 
Janczak, robotnica 
Krepsz, robotnica 
Mańczak, robotnik 
Przybylski, malarz 
Rademacher, rzeźnik 
Szczepaniak, robotnik 
Sucharski, robotnik 
Siekierkowski, dekarz 
Stasierowski J., biurowy 
Stasierowski M., robotnica 
71 Gryska A.t piekarz, wł. m. 
Kujawa, czeladnik 
Wojtylak, fryzjerka 
Zamorowski, fryzjer 
72 Samoro\vski, handlarz, wł. m. 
Bury Teodor 
Leński Bolesła\v 
Z
morzewski \Vładysła w 
73 Skowroński Józef. wl. n. m. 
PieczYl\ski, cukiernik 
Smigiel, wdowa 
Tomke, wdowa 
Turke Wanda 
7.4 FeI1muth, rzeźnik, ,vI. ID. 
75 Paliwoda B.. ślusarz, wł. Dł. 
Cichocki, stolarz 
Chojnacki, robotnik 
Gutknecht. \vdowa 
Górski, kolejarz · 
Olejniczak. gospodyni 
76 Kukuk Otto, wl. n. m. 
Antoniewicz, urzędnik 


. 


" 


1. 


" . 


, . 


,. 


-. 


J 


.&" 


.." 


.0:" . . 


- 


-. IJCI
, 


. 
,e;DKI MI L C -"'-'- 
 
'a.' " 


..- 


. "
 


16
 


łt. 


'I 


I
		

/adresy_192300188_0001.djvu

			170 


Kujawska 


FeJlmuth, rzeźnik 
Górski, robotnik 

faryno\vski. woźny 
Pohlmann Rudolf 
Smoliński
 ślusarz 
77 Kukuk, kupiec, \VI. m. 
Domke, mężatka 
Hofman, sze\vc 
KrywaIski, robotnik 
Sch wanke, rzeźnik 
.0;8 Leński Bolesław, \vt In. 
Boronka, służąca 
Bombolewsld A., robotnik 
Bombolewska L... robotnica 
Bomska, robotnica 
Jarocki F., robotnik 
Jarocka Rozalja 
ł{rzeInkowski B., robotnik 
Rrzemkowski F., robotnik 
Rrzemkowska Joanna 
l(Jeybor, stepnerka 
I{aczmarek, robotnik 
Klunder
 n1alarz 
Klucz6wna, nauczycielka 
Leński Stanisław T 
Leńska Felicja 
Proszkiewicz 1\1., robotnik 
Proszkiewicz F., robotnik 
Proszkiewicz II., nauczycielka 
79 'Valczak, rzeźnik, \vł. m. 
Biichsler, szwaczka 
Drobniewska. wdowa 
J a.p.kpwska, krawcowa 
I{ waśniewska, wdowa 
Łuczak, murarz 
:Mateja, kolejarz 
Szych6\\11a Zofja 
Strumpf, stolarz 
\Vierszchowski B., uczeil 
Wierszchowska Franciszka 
'Vierszchowska S., stepnarka 
\Vierzchowski A., robotnik 
Wierzchowski S.. robotnik 
Wojciechowska M., robotnica 
Wojciechowska F., \vdowa 

O Bochyński Jan, wł. m. 
Biskupska, robotniCa 
l{ wiatkowski. robotnik 
Malewicz, robotnik 

Iinga ,l\:1arja 
Orlikowski J., dekarz 
()rlikowska :1\1arta 
Skierzyński A., szofer 
Skierzyński S., rolnik 
Skorupa, robotnik 
Schade, robotnik 
Urbańska, wdowa 
Wojciechowski, robotnik 
Zborowska, robotnica 
Żbikowski, koszy karz 
81 Pamplun Edward, \\"1. m. 
Najmanowicz, strażak 
\Volziński, monter 
B2 Guziński, tapicer, wl. m. 
Bromka, ślusarz 
j{ałas, obuwnik 


. 


."t , I ,. 


"' 


:i 


. 
i.t 


.. 


K ronwal ski, fomiarz 
Maciejewska, prasowaczka 
Ryfczyński, dozorca 
Światowy, robotnik 
Sierotka, stolarz 
Szeffner, blacharz 
Strasburger, służąca 
83 Ol
ikowska Aleks., w1. n. m. 
Jetzlaff, wdowa 
I{ramer, robotnik 
Langkau, piekarz 
l\	
			

/adresy_192300189_0001.djvu

			.. 


Ku i awska 


.. 


Szulc, robotnica 
Sa wieka, robotnica 
Suwała, stróż 
!JO Gałęziewski piekarz, \VI. n}. 
;Liszewski, robotnik 
Polachowski, strażak 
Staniak, robotnik 
SZlapiński, kolejarz 
91 Opałka, kupiec, wł. ID. 
'Opałka Franciszka 
92 Magistra t 
Brzyski A., ogrodnik 
Brzyski 1.\'1., strażak 
Brzyski L., urzędnik 
Chojnacka, krawcowa 
Frelikowski, dozorca 
Lewandowski, wożny 
Pa1iwada N., stra.żak 
Paliwoda M., służąca 
\'T6decka A., wdowa 
'Vódecka Rozalja 
\V6decka Wiktorja 
\Vódecka Julja . 
\V 6decka \Vładyslawa 
\Vozniakowska 1\1., wdowa 
'Voźniakowski 1\1., teleg-rafista 
\Voźnial\:owski \V., masźynisfa 
Ziemnik J., robotnik 
Ziemnik Helena 
Ziemnik Hieronim 
93 Leysor Sara, wł. n. m . 
Repka S., mechanik 
Repka Jadwig-a 
Schmidt Franciszka 
Schmidt E., fryzjer 
94 Leysor Sara, wI. m. 
Cacha, rzeźnik 
Leysor Leopold . 
Lewy, handlarz 
Propper J enny 
Schmidt, dozorczyni 
95 \Vendt Gustaw, wI. n. m. 
\Iakowicki, fryzjer 
'Jarkowski, handlowiec 

owicka Izabella 
... PilCZY(lSki, kowal 
TIybCZYli.ski. robotnik 
Słomkowski, robotnik 
Szerurowski Edmund 
'Vesołowski, urzędnik 
96 \Vendt, rzeźnik. wl. m. 
Darnowska, służąca 
Kołacz. robotnica 
K uligowski, robotnik 
Karabasz, szewc 
TIistau, rzeźnik 
97 Ergietowski, mechanik, wł.In. 
Enrietowska, wdowa 
Gierak. maszynista 
\larcinKowski. ślusarz 
98 \Viederkiewicz, piekarz. \\ ł. m. 
Bronikowski, czeladnik 
Cyn, piekarz 
IIanke, praco\n1ik 


I 


... 


., 


o. 


') 


......... 


. ... 


100 


101 


102 


1 103 
l 


104 


105 
106 
107 


108 


171- 


99 


Lewi, handlarz" wl. m. 
Andziewicz A., robotnica 
Andziewicz :M.. rohotnica 
Karasiewicz, służąca 
Szkopek. robotnik, wł. m. 
Kiciński, stolarz 
Szkopek Stanisław, ,vI. n. m.. 
Brzezki, robotnik 
Gruszczyńska, I:obotnica 
Hamrig, wdowa 
!{ruk, robotnica 
Szarafiński, robotnik 
Szarafińska II., robotnica 
Szarafińska Antonina 
Zakrzewski. murarz 
Żołądek, wdowa 
Żołądek, robotnik 
'. 
Szkopek Stanisław. wł. n. ID. 
Bąk, szewc 
Drost, piekarz 
Domaradzka, kucharka 
Jasieniecka, "dowa 
KruczyńskJ. robotnik 
Kajna, robotnik 
}{rusieński F., robotnik 
Krusieński B., robotnik 
I{rusieilska H., robotnica 
Krusieńska S.. robotnica 
Korzonek, robotnik 
Kruczyńska, mężatka 
I{oprowicz, kucharka 
Rohde, siostra 
Zieliilski. robotnik 
Szkopek Stanisław. wI. D. m. 
}{aina. wdowa 
Zapęcka A., robotnica 
Zapęcka \V., robotnica 
Zapęcka Konstancja 
Fiessel Friedrich, \VI. n. ID. 
Bukofzer, rzeźnik 
Briining, urzędnik 
Grab, robotnik 
Gł6wczewski. dekarz" 
Karczewski. garncarz 
I{ uska \\7 anda 
LipiiIska, mężatka 
Nier Marja 
Ostrowieka, wdowa 
Pokora, maszynista 
Rux J., szwaczka. 
Rux 'Vanda 
Rux Olga. 
Rux Emilja 
Hadziński, robotnik . 
Schramm, kierownik wozu elektr
 
Chudziński i :Maciejewski 
Chudzi11ski i l\Iacieje,vski, ,vI. n. 111... 
Zakrzewski, kupiec, \\"1. m. 
Cęraficka, książkowa 
Frenzel, port jer 
Zaklepa, służąca 
SteJIbaum Anna, wł. m. 
G lazińsld, robotnik 

larcipiak, urzędnik 
:\furawski, urzędnik 


, 


.. 


t 


. 


A
		

/adresy_192300190_0001.djvu

			. J72 


- 


Kujawska - Ku młynom - Kwiatowa 


Pakulski, biuralista 
Radziejski, profesor 
Rogozińska A., biuralistka 
Hogozińska J., nauczycielka 
Szorsz, sekretarz 
W ołoszyn, urzędnik 
\Valkowiak 11., kowal 
\Valkowiak W., wdowa 


. 
Ku młynom. 
1 Ident ul. Jezuicka 6 
"2 Ident ul. Jezuicka 7-8 


Kwiatowa. 
1 Drzymała, kolejarz, wł. m. 
Buczkowski, fabrykant 
Danel, służąca 
Leziejewski, kolejarz 
fi.1ichalak Stanisława 
Najdrowski J., stolarz 
N'ajdrowski A., stolarz 
Rakowski. cukiernik 
'Vegner Klara 
, 
la Kabat Henryk, wI. n. m. 
Buchwald, ekspedjent 
Dziabas, posterunkowy 
Gapiński, kupiec 
Grodzki. kolejarz 
l{ulok, kolejarz 
].Iazurkie\vicz 
I.. książkowa 

dazurkie\\icz, cieE.la 
Rakowski A., kupiec 
Rakowski L., nauczyciel 
Smul, ślusarz 
Wewi6rowa, mężatka 
Zwoliński, koleiarz 
Za wacka, książkowa 

 ZeruH, kowal, wl. ID . 
Cyrulik, robotnik 
I{ulmert, wdowa 
I{lowczyńska Augusta 
Krzyżaniak Stanisła\v 
\Vitt, służąca 
:3 J{lann, malarz, wl. m. 
Czeszewska Apolonja 
Czeszewska Marja - .. 
Dekowski, kolejarz 
Farlik, podporucznik 
Lange, książkowy 
Michałowicz, elektrotechnik 

Irela. kowal 
1\lanikowski, rzeźnik 
Płotka Konstanc.ia 
Płotko\vski \Viktor 
Szulc, robotnik 
Sobkowiak, przodownik P. P. 
Szefler, mont.er 
Timm Jan 
Timm L
 ślusarz 
Tutkowski, kierownik magaz. 
Wiecka, wdowa 
'Valig6rska Anna 
Urb811owski, kupiec, ,,-I. m- 
Banaś, kolejarz  -: " f .-7
 "1'!"J:!" 


. 


" 


.. , 


... 


...  


.
  


\.  """II' 


4, 


I. 


Belkowski, robotnik 
GilI, robotnik 
G
erka, podporucznik 
Jakubowska, wdowa 
Lach Z., freblanka 
Lach T., kolejarz 
Lach, urzędnik 
Lipowski, prakt. pocztowy 
Patka T., woźny 
Patka M., urzędnik 
Pionowski, cieśla 
Polecki, urzędnik 
SIedź, funkcjonarjusz 
Schulz, listowy 
Siekiera, gastronom 
5-6 Plac budo\vlany 
7 Szulc Kazimierz, wł. ID. 
Bryłka, urzędnik 
Buko\vski, kupiec 
Chojnacka A., portjerka 
Chojnacka Z., portjerka 
Grubich, robotnik 
Grubich, urzędnik 
Mędzia, służą.ca 
Maślanka, wdowa 
Pokrop, składacz 
Płaczek, mężatka 
Różecka, wdowa 
Skibiński, kolejarz 
Stroński, cukiernik 
Wojdyga, porucznik 
2uralska, wdowa 
7a Grabowski, ślusarz, ,vI. m. 
Drzewiecki, monter 
Dendler, służąca 
Gutowska Agnieszka 
Kaczmarski, krawiec 
Kurowska. Ilelena 
Kriiger, stola.rz 
Legutk6wna, kolport erka 
:Meyer, stolarz 
Mizeraczyk, kupiec 
Pudlik, nauczyciel 
Pilichowska, gospodyni 
P ak ew ski, kupiec 
Pufal, kupiec 
Sanber, biuralistka 
Steckiewicz, \vyd.a\vca 
Witomska, mężatka 
8 ident Sienkiewicza 48 
9 Friedrich Artur, wł. n. m. 
Jakubowska Janina 
Kotek, urzędnik 
Meyseowicz, kierownik 
Mrówka, kupiec 
Niedzielski, kupiec 
Olejnik, nauczyciel 
Pietronka, profesor 
Szutz, krawiec- 
10 Jarzembowski, dekarz, wł. Dl 
Brzeźniak, urzędnik 
Fra.so Hedwig 
Fritsch, kolejarz 
Łyszkiewicz, robotnik 
:Mlchalak, urzędnik 


,. 


-"
		

/adresy_192300191_0001.djvu

			Kwiatowa - Leszczyńskiego - Libelta 


Rygielskł, roJnik 
Rygielski, kupiec 
tawodny, urzędnik 
11 Wimmer, dyrektor, wi. m. 
Beckenstein, pianista 
Hawraszczuk, krawcowa 
Patejdl, urzędnik 
Piasecki, radca }X>cztowy 
Poćwiardowski, sędzia 
tłojcewicz, student 
S zragow a, pianistka 
Wasylak, urzędnik 
12-1S Tow. Akc. fabr. wyr. koszykarskich 
14 Szumsalski, stolarz, wł. m. 
Delikt kolejarz 
Jarecka, mężatka 
Michno, porucznik 
Salaber, prasowaczka 
15 Siuda. wdowa
 wł. n. m. 


. 


Leszczyńskiego. 
51-86 Ogrody 
17-88 Gmina ewang., kościół 
Dawid, tapicer 
. Fenner Karolina 
39-90 Gmina ewang., dom pastora 
J uks Berta, gospodyni 
Lassahn, pastor 
11-92 Budowisko 
.3 Blumenthal, wł. n. m. 
Dukat, robotnik 
Filipiak Wiktorja 
Grzegorowski, robotnik 
Gołębiewski, ślusarz 
Gneralski, robotnik 
:Kurz, s1. dozorca 
Rorreck, urzędnik państwowy 
Korreck, wdowa 
Kuligowski robotnik 
Moszczyńska Emilja 
Przyczyński, robotnik 
Smeja, robotnica 
Szamiński, robotnik 
$j Stojk Herman, wł. ID. 
Ga.ckowska, krawcowa 
Przybylska K., wdowa 
PrZYbylska Rozalja, wdowa 
Stenk, pracownik 
95 Bogdański, robotnik, wł. m. 
Grabowski, murarz 
Krenicki. urzędnik P. P. 
Kaszyński J.o robotnik 
Kaszyński Franciszek. robotnik 
Pokora, służąca 
Sikorski, robotnik 
Tucholska Wanda 
Woźniacki. ślusarr; 
Zieliński A., robotnik 
9ft Jano\viak Michał, ,vI. m. 
Fog-dańska. mężatka 
]anowiak F.o robotnik 
Janowiak Władysła.w 
Pacer. biurowy 
Sitarek, kowal 


'CI 


17S: 


- 


97 Wojciechowski, stolarz, wl. m. 
Alichniewicz, robotnik 
Donaj, woja.żer 
Kaczmarek, rzeźnik 
Kilichowska Hulda 
Miśko 
Marja 
Pie!rzak, wachm. pol. 
Smoliński, woźny 
W alkowia
, robotnik 
Wieczorkowski, robotnik 
98 Kowal, krawiec, wł. n. m . 
Duszyński, robotnik 
Kowal Roman, biuralista 
Krajewski Jan 
Kumiński 
Lorenz, mężatka 
Nowak, kolejarz 
Suchanecki, krawiec 
Tomczyk, krawcowa 
99 Reihs Albert, wl. m. 
Gil, kolejarz 
Gniewkowska, robotnica 
Gottel, robotnik 
Heleniak, strażak 
Jankowski Kurt, stolarz 
Jankowska, wdowa 
La uks, robotnik 
Lewandowski, kolejarz 
Mucha, urzę.dnik 
Pawłowski, robotnik 
Pawłowski \Vincenty 
Pligwat, szewc 
Pucałowski, kolejarz 
Rosler Aniela, wdowa 
Sitarek, robotl}.ik 
100 Szoffer Franciszek, \VI. ID.. 
Kubicki, robotnik 
Paw lik, służąca 
Puchała :l\Iarja, mężatka 
Skrzypkowski Antoni . 
101 Plac bUdowlany 
102 Sowiński, stolarz, wl. D. m
 
Hake, szklarz 
Hass Bronisła,v 
Jakubczyk, ślusarz 
Królikowska, mężatka 
Lazarski Bronisław 
Neumann, inwalida. 
Pasińska Teofila 
Sokolińska, krawcowa 
103/6 Place budowlane 
107 Ogród 
108 Centrowski Stanisław, wł. m.. 
Andrzejewski, inwalida 
Wendler Stanisława, wdow& 


. .
-! 


Libelta. 
1-3 Place budowlane 
ł Kriiger Bronisław, wł. ID. 
56 Hala gimnastyczna 
7 Weinert, handlarz wł. fi.. 
Nowicka, służąca.
		

/adresy_192300192_0001.djvu

			Ej 


Libelta - Lipowa 


Nagler, Charlotte 
Pauli Marta, krawco\\ a 
Pauli Ida 
Skrzydle,vski, kapitan 
Szymańska, służąca 
8 Gmina e,vangeIicka 
G Iimm, \vdowa 
H aITie fr ld, pastor 
Sauer, .Krawiec 
9 Ogród 
9a Loża 
Hirsz Fryderyk, port jer 
-10 Greilich Adolf, wl. n. ill. 
Berg Artur emeryt 
Berg Aleksander 
Brzóstkowski, aspirant P. P. 
Grzyza, robotnik 
Gregrowicz, kupiec 
Gajda, kucharka 
Hoffmann, monter 
Hartwig \V iIly, składacz 
Hartwig Berta 
Hart,vig 1V£" kapitalistka 
Hartwig A., kapitaliątka 
Kubaszewska, robotnica 
Liebert, nauczycielka 
Stockman-ń, kucharka 
Striese, kupiec 
Timm Elźbieta 
i1 Tow. mieszkaniowe. 
Drążkowska, nauczycielka 
Górzyńska, nauczy
ielka 
Górkówna, nauczycielka 
J aenicka \Vanda 
Jaenicka l\iarja 
11encel Józef, nauczyciel inwalida 

fajewski, 'podprokurator 
,Mazurkiewicz, robotnik 
Polewczyński, podprokurator 
Skrzypińsld, urzędnik 
\Vitko,vski, kontroler obI'. handl. 
Ziółkowski, sekretarz lniejski 
12 Krieger Paweł, wl. m. 
Bocksnick, biuralistka 
J ewasiński, weterynarz 
Kamiński, kupiec 
Krieger Gertruda 
Krieger Paweł 
Kieżnuń, podpułk.-pHot 
Kieżnuń Felicja, wdowa 
Labuda, służąca 
Nowicka, służąca 
SzeffIer \Veronika 
SzeffIer Karol, robotnik 
Schoen, \vdowa 
Thieme, inżynier 
Thieme ttlarja, dentystka 
J3 Plac budowlany 


.. 


,- 


Lipowa. 
Klett Franciszka, wl. ID. 
Damki, handla.rz 
Jopek, stolarz 
Klett, konduktor 
Małachowski, gospodarz 


Musiał Jadwig-a, wdowa 
Sommerfeld, mistrz krawiecki 
Uciechowska Bronisława, mężatka 
Wacl}owski, kierownik parowozu 
2 Gronau, stolarz, wl. m. 
Kiihl, stolarz 
Karłowicz \Vładysła wa, robotnica 
Skalski Zygmunt, stolarz 
3 Gelzer. \Vilhelmina, wdowa, wl. ID. 
Dziwrodzielewski, urzędnik celny 
Dudek, ślusarz 
Korpal, kowal 
I{olczyń.
ki, kolejarz 
Rowalski, robotnik 
Kropf, rolnik 
Krause, wdowa 
Klettke Cezar 
Lange, wdowa 
Lisowski, urzędnik kolejowy 
Schilling, książkowa 
Schiitz, kupiec 
Szymik, kupiec 
Szukowski, robotnik 
\Vocka, pom. l{olej. 
4 Plac budowlany 
5 Salatyńska Adamina, wI. nl. 
Andrzejev
lska, ,vdo\va 
Burski, urzędnik pailstwowy 
Burska, nauczycielka . 
Durczak, tokarz 
Garczarek, robotnik 
Karniczka, urzędniczka 
lVIaleszewski, urzędnik 
Riedel, urzędnik pańshvo'\vy 
Bzoska Klara, książkowa 
Salatyńska Eugenia 
Salatyńska Aurelja 
5a Salatyńska Adamina, wł. n. m. 
Bezerowska Marja 
Fromholz, gospodyni 
Grabowski, ,voźny 
Jackel, kand. rew. 
Lorke F., książkowy 
Lorke E., kOłodziej 
Miiller \Vładysław 
- Pohl Mina 
Ptaszyńska, krawcowa 
Reicl). kupiec 
Wr.óbTewski, kupiec 
Zboralska Pelagja 
6 Plac budowlany 
7 Ident ul. Sienkiewicza 7 
8 Ident ul. Dworcowa 72 
9 Kriiger Eugen, \vI. D. m. 
Brandru
, hand!. 
Brandrup Selma 
Brandrup Joanna 
Górski, kupiec 
Hermaży, ślusarz 
Klich \Vładysła\v 
Look, służąca 
Lemke H ulda, wdowa 
Puch,vecki, kupiec 
Rosenk.ranz, kupiec 


. 


,
		

/adresy_192300193_0001.djvu

			-.... 


Lipowa - Lubelska 


10 Głazik \Vojciech, wl. m. 
Kulina, kołodziej 
I{rzyżaniak, wdowa 
I{rzyżaniak Anna 
11 L ogie r, wl. ffi. 
Arndt, dentysta 
Czarnecka Helena 
Dittbrener, wdowa 
Tropfer Emmy 
Heier, akademik 
Liincer Emma 
Małkowski, fryzjer 
Musiał, handlowiec 
Rahn Małgorzata 
Simon Erna, krawcowa 
Simon Emma, krawcowa 
12 Ident ul.. Matejki 3 
Lubelska. 
I Jasiobędzki Brunon, wl. n. ffi. 
Berolisch, przyku\vacz 
Damrath, robotnik 
Dąbrowski, kra",-iec 
G rzemski, kupiec 
Janicki, kupiec 
Kilohs, stolowy 
Piechocki, przedsiębiorca budowI. 
Piechocka Walerja, .urzędn. państw. 
Światkowski, desinfektor miejski 
Szudarski, kOlejarz 
Zielu1ska, służąca 
2 Szaufer Jan, wI. n. m. 
Arndt, kolejarz 
Chmielewski, tokarz 
Chmielewski, robotnik 
Chojnacki, inwalida 
Gomuła, kowal 
Grodzki,&. robotnik 
Jędrzejczak, robotnik 
Korenk, mechanik 
Kozłowska, wdowa 
!{ozłowska F., książkowa 
Kozłowska Urszula, książkowa 
Kozłowska Walerja, książkowa 
Kusz Edward, ślusarz. 
Koopp, ślusarz 
Kończak, cieśla 
łłatusikowa, praczka 
Nowako\vski, szewc 
Nowakowski Leon, robotnik 
Olejniczak, egzekutor 
Pawlikowski, kier. fabryki 
Szwed Antoni 
Szwarcwald, robotnik 
Szulc, robotnik 
Szrede
 robotnik 
Skiera, robotnik 
Wolska Katarzyna 

 Miniszewski Franc., wl. ffi. 
Ibkowski, biurowy 
Kiełpiński, blacharz 
Kiełpińska Marja 
Koniarski, robotnik 
łrIiniszewski, inwalida 
Pryła, rzeźnik 
Rataj, handlarz 


..... 


-j 


.... 


175 


4 Koszudowski Paweł, wl. n. m. 
Bogusławski, szewc 
Hollweg, robotnica 
Hass, wdowa 
.Jakobi Selma, robotnica 
Maternowski, robotnik 
Ziebarth, robotnik 
5 Koszudowski Paweł, wI. m. 
Nowak, robotnik 
Liidtke Adolfina, mężatka 
6 
nchalski, ślusarz wI. m. 
Fatz, siodJarz 
Goła, kołodzieJ 
Graczyk Bronisława 
Hermann, asystent mag. 
Janiszewski, funkcjo tramwajowy- 
J óźwiak, zwrotniczy 
Kleemann, robotnik 
I{owalski, robotnik 
K \viatkowski, robotnik 
l\łróz, mistrz kowalski 
Majewski, murarz 
Pazderski. robotnik 
Rene, palacz 
Sciesu1ska, szwaczka 
Ściesińska :L\Ionika 
S
elter, robotnik 
\Vasilewski. ko\yal 
Wróblewski, kowal 
7 Łuczak, rzeźnik, ,vł. ID. 
Ciesiński, ,voźnka 
Ćwikliński, robotnik 
Grabowski, robotnik 
Groszczyk, kra,viec 
Kozłowska, służąca 
Lewandowski, kotlarz 
Losche, wdov,la 
l\Ioty lewska, wdowa 
lVlotyle"\\.ska StefaJlja, urz. bankowłł- 
Napierała, szewc 
Pischke, 
olodziej 
Pawlicka Stanisława, urzędniczka.. 
"8 Tomaszewski, w!. n. ID. 
Adamus Aleksander 
Ćwikowski Antoni, ślusarz 
Ć
-ikowski Karol, formiarz 
Kalino\vski B., pob. rent. 
Kalinowski Teodor. technik 
:Matyas, cieśla . 
Matyas, biuralistka 
No,vak Franciszka 
Pierzyk, robotnik 
Pienia.żek, ślusarz 
Skrz
necki, robotnik 
Wiśniewski, poborca miejski 
\Vojdano\vicz, urzędn. skarbowv 
\V olski, murarz . 
9 Braun Teofila. \vł. D. ID. 
Błaszkiewicz 'Vładysła \V 
Dachtera, emeryt 
Kotlarek, urzędnik banku 
Kujawa, tokarz 
Liberacki, kołodziej 
MaIicka Józefa 
Nowakowa, szwaczka 


'"'t- 
....
		

/adresy_192300194_0001.djvu

			176 


Lubelska 


...... 


Nowicki B., formiarz 
Prusiński, kra wiec 
Przvbyliński, asystent pow. 
Przybylińska Frapciszka 
Kamiński, stolarz 
Stawicki, stołowy 
Szmelter, tapicer 
10 Szlachetka., komis. P. P. wł. m. 
11 Pułkowski Jan, wł. m. 
G&
e\vski, robotnik 
PUł.kowski, rze,źbiarz 
Pułkowski B, malarz 
Pierzchała, muzyk 
12 Turjański, stolarz, wł. ffi. 
Chojnackt cieśla 
Grzeszczyk, handlarz 
1"3 Cieśla Józef, wł. m. 
Busse, robotnik 
Cieśla Witold 
Czińska Józefa 
Ratlewski, funkcjonarjusz pocztowf 
Rlawczy.ński A., robotnik 
Klawczyński B., robotnik 
Kautz Klara, robotnica 
Kautz Marja 
Kautz Frieda, hąfciarka 
Lewandowski, robotnik 
Pryła, robotnica 
Sadowski, ślusarz 
S kibiń ski, murarz 
1Sa Cieśla, urzędnik'" kolejo'wy, wł. m. 
Kawa, krawiec 
Osińska Józefina 
Rączka J ulja 
Tarnowski, fryzjer 
Wesołowski, maszynista 
Wojdylak, cieśla 
14 Szalla Stefan, wł. m. 
Ci.esińska. sprzeda waczka 
Korthals Kazimiera 
:Malak Wojciech, robotnik 
14a-14b Len, kupiec wł. m. 
Kasprowicz, służąca 
Len Edmund 
1.łc W ojew6dzki Albin, wł. m. 
Felczy kowski, robotnik 
Gorra, krawiec 
Iwański, przodownik P. P. 
Kośmieja, cieśla 
Lewandowski, kowal 
Lewandowska, szwaczka 
Lewandowska Władysława 
Scuerer, uprzątaczk.a 
Skalska Anna 
Tafliński, robotnik 
15/16 \Vojew6dzki, kołodziej, wł. Ił. m. 
Kiełpikowski, robotnik 
Pasicka .Helena, mężatka 
Parzybucki, muzyk 
Schroder Anastazja 
Zaborowski, kolejarz 
1'1 Joźdowski, handlarz, wł. m. 
Stachowiez, mężatka 


i 


J . 


18 J otdowski, handlarz, wl. n. m. 
Lubaszewska Michalina 
2akowska, krawcowa 
19 Łonczak Łukasz, wł. ID. 
Łonczak Stefanja 
l\iile,vska Franciszka, wdowa 
Milewski Aleksander, stolarL 
20 EIsner, radca rachunkowy, wł. m. 
Jendrzyńska, służacą 
Lisiecki, robotnik 
l\feszyński, drukarz 
Skrzynecki, robotnik 
Sylwester, formian 
21 Tański i Gabrych, wł. ll. rn. 
Greszczyk, robotnik 
21a Tański i Gabryeh, wł. n. m. 
Szymonczak, robotnik 
22 Tański i Gabrych, wł. D. m. 
Brzykcy, robotnik 
Bulera, robotnik 
Kozubowski, r(i)botrrik 
2
 Kończak, robotnik 
Lewandowska, praczka · 
Matasik, wdowa 
Majorek J 6zefa 
Mikołajczyk, szewc 
Wolf, kupiec 
23 Schleich, handlarz, wł. m. 

szner, robotnik 
Gizińska, mężatka 
Milewski, ślusarz 
Sieg, rl)botnik 
24 Łowiński, krawiec, wL\."H1. 
Dobrzyński, palacz .. '.. 
(;Y:Qres, cieśla 
..Jackowski, robotnik 
Kamiński, podurzędnik pocztow, 
Mile zew sk i, woźny sądowy 
Orłowski, muzyk 
Panter, kolejarz 
25 Jeschke, rzeźnik, wł. m. 
Fedorowicz, kapitalistka 
J urkiewicz,. kapitalista 
J ask61ski, dekarz 
26 Pellowska Elźbieta, ,vI. ll. D. 
Chiłkowski, piekarz 
Haak. handlarz 
Haremza, ślusarz 
Makowski, piekarz . .' 
Szotarski, funkcjona.rjusz poczto..W3 
27 Pellowska Elźbie1a, 'wł. m. 
Kołodziejczak, szewc 
Kaczmarek, str6ż 
Łukowski, kowal 
Orlikowski, robotnik 
Pellowska Stefanja, biuralistka 
Stacnowicz. zwrotniczy 
28 Olszewski, stolarz, wl. m. 
Albrecht Franc. 
Deręgowski, konduktor 
Lemkowski August 
Olszewski. stolarz 
Pas7.'kowśk:i. rolnik 
Paszkowska, krawcowa
		

/adresy_192300195_0001.djvu

			Lubelska - Lubeckiego - Ludwikowo - Łokietka 


177 


\V oźniak, ślusarz 
'Volski, przetokowy 
29 Hołata Jan, wł. n. m. 
Cwiklińska Anna, robotnica. 
Cwiklińska Jadwiga, robotnica. 
DoJewski. inwalida 
Dolewski W., robotnik 
Dolewski Leon, robotnik 
Kluge, czcI. rzeźnicki 
Majewski, robotnik 
Stabl, robotnik 

 Wierzbicki, robotnik, wł. m. 
l\:lałek, robotnik 
Wierzbicka, wdowa 
.31 Orlikowski, cieśla, wł. m. 
Roppel Anna 
Sikorski, ślusarz 
\.V olski, murarz 
- 

2 Wawrzyniak, urzędnik poczt., wł. m. 
Ławiński, stolarz 
Orłowska Cecylja 
Peplińska, wdowa 
Świątek, stolarz 
Zbikowski, asystent 
Zabińska, biuralistka 
33 Grudziński, stolarz, wł. m. 
Biskupski, urzędnik państwowy 
Bug-id, emeryt 
Bug-iel \\lalerja 
Ciesińska Teofila 
Ciesiński, robotnik 
Ciesińska \V., krawcowa 
Cirkowski Józef 
Kraśkiewicz. stolarz 
!(arczewski, asystent pocztowy 
Klonecka, wdowa 
Kusnierz J., praco,vnik I 
r.'!ayer, ślusarz 
Niedzielski, maszynista 
Prus, urzędnik państwowy 
Spielmann, wdowa 
'34 Komosińska, wdowa. \11,.. m. 
Elbner. wdowa 
Felczykowski. drukarz 
Fietzemann Stefanja 
Hermanowski. stolarz 
Kowalski, robotnik kOlejowy 
Pohlmann, wdowa 
Reimann, wdowa 

 ident. Plac Poznański 10 
Lalasz, kołodziej 


Lubeckiego. 
1 ident. ul. Jagiellol'1.ska 61 
! Ogród 
S ident. ul. Frankego 6 
, Ogród 
i ident. ul. Jagiellońska. 6! 


Ludwłkowo. 
t Magistrat, niezabudowane 
t Maldstrat, niembudowane 


3 Wreczrekowski, sekretarz poczt., wł. .. 
4: Magistrat, nie zabudowane 
5 Carra Franciszek, wł. m. 
6 Magistrat, niezabudowane 
7 Ma
strat, niezabudowane 
8 Magistrat, cegielnia 


-- 


Lokietka. 
1 Budzbon Rozalja, wł. n. 0.. 
Anusiak,: robotnik 
Freudeberg, asystent 
Goliński, robotnik 
Kempiński, robotnik 
Kwiatkowska, biuralistka. 
Nowak, technik dentysta 
Poniatowski, robotnik 
Poniatowski Leon 
Partyka, robotnik 
Rogoziński, robotnik 
Raczkowski, robotnik 
Szolc, biurowa 
2 Reinike Emil, wf. n. m. 
Bartnicka, nauczycielka 
ł:£ały Stanisław 
Lemańczyk 
Iarta 
2a Reinike Emil. wł. m. 
Grochowski, telegrafista 
Górniak. mechanik 
Kupiec, robotnik 
Konopa. telegrafista 
Leliński, urzędnik 
Michalski, robotnik 
Michalski, kolejarz 
Pome renk e , palacz 
Radtke, robotnik 
3 Neumann pol. mebl., wł. m. 
Otremba. . kowal 
Seiler, kra\vcowa. 
Sc hall at, stolarz 
Sirocki, śl UsB.rz 
Zgórski, robotnik 
ł Luczy_k Leon, wł. n. Oi. 
Popek, kolejarz 
Strzemeski, student 
Trafas, książkowa. 
Wiedenhoeft. gospodarz 
Wierbarth Mina 
4a. Krause Julja, wł. m. 
Bleule, ślusarz 
Demuth Lidja 
Jagła, emeryt 
Jezierski, student 
J erichow Friedrich 
Kra.use Berthold 
Pa wlowicz, sz
wc 
Reg-Iarek, biuralista 
Samecki. ku piec 
łb Orłowski, stolarz., wł. m. 
Bittner Gottfried 
Hohr Elsa 
Kufel. pieka.rz 
Purczyńska. Helena. 
Rybczyński, ślusarz 


.....
		

/adresy_192300196_0001.djvu

			178 


. Łokietka. 


, 


5 Buchholz Katarzyna, \VI. m. 
Gotthardt, stolarz 
Gruszczyński. kowal 
Jarentowicz \Veł"onika 
Kocillski, kupiec 
Kosiak, robotnik 
Kopc
yński, ślusarz · 
I{atulecki. urzędnik 
Modzielewski, ślusarz 
:Michałek, kolejarz 
Podlucki, sekretarz nadleśn. 
R ucińska. służąca 
Ratajczyk Jan 
Szmydówna, urzędniczka 
S zmałkie wic z, kupiec 
Turajska Józefa 
, Czeszyilski, handlarz, w l. ffi. 
Czeszyński Ignacy 
Grzesiak,. robotnik 
Nadolna, urzędniczka 
Richert Charlotte 
Szulz, prasowaczka 
Szpałkowski, robotnik 
\Valter Karolina 
7 Braune, wl. n. m. 
Barwald \Vilhelmina 
Grobelski, robotnik 
Jankowski, handlowiec 
Januszewska :Marta 
Kelz Karolina 
Kenlpiński, robotnik 
Ruppelt, seminarzystka 
Szmidt, robotnik 
Woźniak, robotnik 
W OŹlliak, maszynista 
W oŹIliak, tokarz 
8 niema 
f"a Jankowska Franciszka, \VI. m. 
Andrzejczak Helena 
Cech, pakarz 
Chylarecki. ślusarz 
Jaruszewski, urzędnik 
Krzenliński, kupiec 

Iiklas, ślusarz 
Przy był, kowal 
Palińska;" Rozalja 
Rosenthal, asystent 
Schmidt, urzędnik 
Turlaj, sIu żąca 
Wiszkowska, służąca 
'Vestern Klara 
Zarębska, nauczycielka 
8b Mączkowski, rzeźnik, wł. m. 
Behmler, robotnik 
Bukowski, biuralista 
Bunze Otton 
Frost, kupiec 
Gaziński. szewc 
Górska Helena 
Hemmerling, pośrednik 
Kolka, służąca 
Hączkowski, rzeźnik 
ł.łlączkowska Marta 


Nawrocki, kond. ład. 
Prochowski, rzeźnik 
Pieczonka, stolarz 
Sobieszczyk, nauczyciel 
Sobieszczak, urzędnik 
Strzyżewski, robotnIk 
8c I{uźmmski, kupiec, wł. m. 
Arndt, werkmistrz kolejowy 
Bojanowski, siodlarz 
Cetejewski, ślusarz 
Gawrońska l\1ichalina 
Kasprowicz Franciszek 
KuźrniIiski, kupiec 
:Matuszewski, urzędnik 
Okoniewski, kolejarz 
Radziejowski, urzędnik 
Winicki, stolarz 
\Vieczorek s ślusarz 
Sd Radtke i Kozłowski, wł. n. nI.. 
Bąk, kolejarz 
Bobak, współprac. Gaz. Bydg.. 
Borzych, wdowa 
Czarnecki, kiero\\ nik statku 
Kołodziej, \vdowa 
Leetz, inspektor 
:Makałowski, urzędnik P. P. 
Olejnik 
1ichał 
'Vitkowski, ko\val 
8e \Vieczorek, ślusarz, wł. ID. 
Cech Wojciech 
FolIencik. piekarz 
Griitzmacher, urzędnik 
Griitzmacher, lekarz dentysta 
Griitzmacher, wdowa 
Górski, robotnik 
Gollan, \vdowa 
Januszewski, robotnik 
Kęcińska, wdowa I 
Kęcińska, fryzjerka 
Krajewski, kolejarz 
Kurtzmann, redak_tor 
Lewandowski, robotnik 
Olkiewicz, malarz 
Papierowski, robotnik 
Rosenthal, wdowa 
Rosenthal, funkcjonarjuszka 
Rosenthal, handlarka 
Rudnicki, ślusarz 
Schenk, ślusarz 
Tucholski, pol. mebli 
\Vendt, wdowa 
Ziętak, 
onduktor 
9 Reic]J, kolejarz, wl. m. 
Kamiński, szyper 
Kietz, robotnik 
Pańkonin, robotnik 
Redlarska Zofja 
10 Czeszyflski, wł. n. m
 
Nowali, robotnik 
Pinczewski Juljan 
Sip, wdowa 
11 Wiecławski, kolejarz, wł. ID. 
Kośmieja, robotnik 
12 Plac budowlany 


" 


"
		

/adresy_192300197_0001.djvu

			Łokietka 


179 


13 Więzowski, wł. m. 
, Grugell, wdowa 
Kunz, książkowa 
Kosiński, robotnik 
Kucharska, wdowa 
l{owalska Franciszka 
13- Laskowska Aniela. 
.Makowski, robot
ik 
4 H inge rt, wdowa 
Wilkosz, robotnik 
\Vojtallowska, mężatka 
14 Brzozowska, wdowa, wl. nI. 
Andrzejewska, lnężatka 
Brzozowski Leon 
Pokrzykowski, robotnik 
Pokora, wdowa 
Hutkiewicz, wdowa 
Rydziński, robotnik 
\Vróblewska. Anastazja 
15 Czaplewski, robotnik, w. ill. 
Kornacki, murarz 
16 Ritzkowski, garbarz, wl. m. 
Augustynowicz ,Mar.ia 
DUl'czak, robotnik 
Górna .l\-larj
nna 
Kubich, robotnik 
l(ujawowicz, ślusarz 
Kajdasz, ślusarz 
Lis, robotnik 
Szymczak, n1alarz 
17 Berent, wdowa, wl. ffi. 
Arnd Szymon 
Banach, sekretarz Z. Z. P. 
Brzeziński, kolejarz 
Nowiński Tomasz 
Radomska, wdowa 
Topoliński Jan 
\Vitkowski, urzędnik P. K. P. 
1
 Sumiński, restaurator, \VI. ID. 
Feddek, konduktor 
Kostkowska Konstancja 
Radecki, ślusarz 
Reinike J uljusz 
18a Kraku",'ski, emeryt, wł. ID. 
19 Bydgoska fabryka cygar 
J ędrzyński, urzędnik policy juy 
Łapa, ,verkmistrz 
POłkowska, krawcowa 
Szejn Eryk 
- Szymański, robotnik 
Szejn Edward 
Szejn Ilenrjetta 
Szejn \Vilhelm 
\Venta, kupiec 
,.20 Lenski, kołodziej, wl. ID. 
Duraj Franciszka 
Fiedt, wdowa 
Górecki, szewc 
Kanik, robafilik 
Lenska, książkowa 
Lewando wski, palacz 
Lewandowski, palacz 


'\ 


Matalewski, robotnik 
Masalewska Jadwiga 
Matalewska 
larja 
Schielke, ślusarz 
Spanos Ale
S:Rndra 
Sobailski, kowal 
21 Prieske, piekarz, wl. m. 
Andrzejewska, wdowa 
Andrzejewska Marta 
Grabowski, robotnik 
Jankowski, robotnik 
Kuraszkiewicz. kowal 
Kwaśniewski, robotnik 
Karpa, stangret 
RUQnik, robotnik 
Sikora, stolarz 
Strehlau, wdowa 
Turowski, kierownik pociągu 
Tobolewski, robotnik 
Wiśniewski, robotnik 
Zabel. krawiec 
21b Priske, piekarz, wl. m. 
Fast, stepniarka 
Kurkowski, 5tolarz 
Kurkowska Stanisława 
Rządkowski, pomocnik biurowy 
Szuberecki. stróż 
\Vensierski, poborca. renty 
\Vensierska Frieda 
\Vensierski, tapicer 
22 
iund, krawiec, \vl. m. 
Grudowski, robotnik 
Grudowski, ślusarz 
Groński, listowy 
Hausler Elfriede 
Krause, wdowa 
Rietzke, książkowa 
Rietzke. wdowa 
22a i 23 l\1ichnie"\vski. wł. m. 
Bensch. ślusarz 
Czecholiński, robotnik 
D9 r sch, robotnik 
Grabowski Józef 
Hoffmann, gospodo 
Kiełpiński, śl usarz 
Kowalski, kierownik lokomotywy 
Kowalska, sprzedawaczka 
Ko\vals.ka, wdowa 
Reek, ksiQżkowa 
Siwiak. n1urarz 
Voigt. emeryt 
Wierzba, kowal 
Wolniaszczyk, urzędnik 
24 Skibiński, kupiec, ",'1. I'l). 
Chojnowska Kazimiera 
Fie:rfas, ślusarz 
Fierfas \Valerja 
Fryckowski, kolejarz 
Gładykowski, robotnik 
Górny, z\vrotnicz}r 
Grajewska Zofja 
GiIlmann Antonina 
I\:arliński. ślusarz 
l{";aśniewski, robotnik 
Molczak, kowal 
1\froczek, robotnik 


-
		

/adresy_192300198_0001.djvu

			Łokietka - Łysa Góra 


1S0 


Perlik, kolejarz 28 Hagen Oskar, wio n. m. 
Regulski Michał Dawid, kupiec 
Sahm, robotnik Dobrindt, nauczycielka 
Stawski, kolejarz 1\lurator, kupiec 
Wojciechowska, wdowa :p..lastalerz, lakiernik 
li Kolaszewski, szewc, wł. m. Szmidt, krawcowa 
Ziółkowski, urzędnik 
4
endt Teofil 
Bucholz Karol _8. 28a Hagen, cukiernik, wł. m
 
Bartkowiak, robotnik Borkowski, bankowiec \ 
Cybulski, zwrotaiczy Borkowska, urzędniczka 
Delert, ekspedjent Borkowska Pelagja 
FIok, robotnik Hagen, uczeń 
Gniot. biurowy Kurletto, kupiec 
Gutsch, krawiec Lange, kierownik szkoły 
Górny, robotnik Peters, kapitalista 
Huntowska Leokadja Switalska Antonina 
Komasińska Rozalja 29 Szejn, wl. n. ffi. 
l'-iełpińska, wdowa Bojakowski, szewc .. 
Lauper, wdowa Chwieralski, piekarz 
Noakowa Teresa Hałły, kowal 
N owiński, robotnik Kosiorek, stolarz 
Nowmska Elźbieta Kastner, \vdowa . 
:s aszadkó\":na, urzędniczka Kuchenbecker, kapitalista . , 
Otto, kięrownik tram\v. Lubrig, muzyk 
Spychalski, stolarz 
Szczuk Stanisław 29 Lemańczyk Marta 
Switalski, ślusarz :Mittelstadt, wdowa 
Smoro\viński, inwalida. Miiller, biuralista 
Stade, muzyk Rogoziński, robotnik . 
Zieliński, robotnik Rubinstein Leokadja 
ł- Skórez, kra.wiec 
!Os. Bucho-łz, rzeźnik, wł. ffi. 30 Behrendt Józef, wl. n. m. 
Ś Ciesiński Franciszek, wł. ID. Niemczyk, kolejarz 
Durzyński, pomocnik kolejowy 
rubkowski, strażak 
Durzyński, urzędnik Wiśniewski, stolarz 
Danhoffer, mechanik Zblewski, krawiec 
Kuczyński, kowal 
Kijek, wdowa Lysa Góra. 
Kijek, pomocnik kolejowy 
Kijek, kasjerka 1 Więckowski, robotnik, wł. m. 
Kokot, służąca Harland, lekarz wet., ł!!ł> 1515 
8trzyżewski, urzędnik kolejowy 
Włas ze zy ń ski, asystent 2 Schuppelius Ferdynand, wl. m. 
Weisbradt, stolarz Putzka Berta 
Zieliński, urzędnik Porsch, introligator 
Zieliński, praktykant kolejowy . Ros Marjanna 
- Ucińska Marja 

 
Hem. kościelne tow
stwo Wilski, robotnik 
Albrecht August 
Bauschat Jan 3/4 Tyliński 
Iarcin, wl. In. 
Bethke Klara 5 Dzięciuch, restaurator, wł. m. 
Baganz Otto Buczkowski Władysław 
Draber Helena Barcz. szewc 
Bess Gertruda Gitarek Aniela 
Jankowska \ViIheJmina Kulasiewicz, robotnik 
Kalinowska Wilhelmina Kopydłowski, robotnik 
Kilwińska Marja Knioła, robotnik 
Klein Teodor Kokociński, robotnik 
Krause Rozalja Nowakowska Bronisława , 
Lisak Karol Nowakowska, wdowa 
.lilarkmann, pensjo Olszewski Walenty 
Meyer, służąca Szafrailski, robotnik 
Pohl, emeryt 
Tischler Gottlieb f) Gmina kościoła farnŁgo 
Wunsch Emilia. Musielak Antonina 
I Weinert Emiljl). ł Tadeuszy k, uczenica 
Weirauch. djakon I . :! 
. Zidińska Franciszka 
. 
..., .. 110& '-... 
A.
		

/adresy_192300199_0001.djvu

			!-¥sa Góra - Marcinkowskiego - Matejki 


7 Gmina kof;cioła farnego 
Badziąg, robotnik 
Falenczy k, rOllotnik 
Golcz, robotnik 
Goroczewska, wdowa 


Marcinkowskiego. 
1-2 Rade Bolesław, wł. ffi. 
\Viśniewska, służąca 
3 Schiilke, stolarz, wł. m. 
Buschke, służąca 
Czimann, nauczycielka 
J ezierski, handlowiec 
Nachmann, książkowy 
Paw lak, sekretarz 
Rosenke, wdowa 
\Vasiło\vska, służąca 
\Varoszynowska, fryzjerk8. 
.ł Kneiding Józefa, \VI. m. 
Bigalke, szewc 
Big-alke, muzyk 
Giinther, stolarz 
Lamenska, służąca 
Klorecki, urzędnik 
Kochański. wspóh\ łaściciel fabryki 
Piotrowski Oskar 
Piotrowski, robotnik ... 
Rubasze\vska, służąca 
Rajewska, wdowa 
Unrau:J wdowa 
\Vitzkc, wdowa 
Zamenski, stclarz 
5 Jabłof1ska, restauratorka, wI. ID. 
Błachowicz" kucharka 
Kotarski, urzędnik 
i Bart, kUl)iec, wl. rn. 
Brzóścikowski, rzeźnik 
Czachowicz. urzędnik 
DQbrowolski, urzędnik 
Schul
 podróżujący 
Schindler, muzyk 
Zabierzo\vska Marja 
7-8 Granobs i Kozłowski, wI. ID. 
Ryglewski, palacz 
Schlak, kupiec 
Szydłowski, \verkrnistrz 
\Viśniewski, robotnik 
Zim e rmann , wdo\va 
la Schlaak, kupiec, wI. ID. 
Behrens Wanda 
Beger, sekretarz pocztowy 
!\]awe, wdowa 
Okrawc6wna, biuralistka 
Schulz, kapitalista. 
Steinborn, ślusarz 
Sb Landwirtschaftl. Vereinshaus 
Bryszewski Jan 
BuhI. ślusarz 
Rysiewski Franciszek 
R6żewicki. pracownik kolejowy 
Sornmerfeld, kapclrnistr
 
Stencel, mężatka 
Sporner, mechanik 
Wachorski, siodlarz 
\Vroniecka J modniarka. 


181 


Bc Raciniewski, insp. bud., ,vI. m. 
Heyse, prokurzysta 
Kra wczak, służąca 
Soss, urzędnik zabezpiecz. 
9 "Rika" Tow. Akc. 
Klemke J agent 
Reich :\1atylda 
10 Starkiewicz Marjan, wl. n. m. 
Andrzejszczak, kra,viec 
Brakopp, ślusarz 
Besch, nauczycielka 
Budnarowski, krawiec 
Chmist, handlowiec 
Dani1ek, służąca 
Dobrowolski, przemysło\viec 
Jakubo,vski Szczepan 
Kaczyńska Franciszka 
Kwieciński, przykrawacz 
Kochanowski, ziemianin 
Kochanowska, wdowa 
Lewandowski, robotnik 
l\-larkiewicz, kupiec 
Piotrowska Franciszka 
Plenkiewicz, urzęd.nik. 
Raguszka Leokadja 
Rębalska Józefa 
Rą.
zko\vski, muzyk 
Schulz, inżynier 
Soszyński, robotnik 
Szczyg-łowski, student 
Szczygłowski, urzędnik 
Stafflerowa, urzędniczka 
Vogt, kupiec 
Wicikowski, wożny 
Wiczak :Marja 
\Vadowski J urzędnik 
11 Zarada J robotnik J wI. m. 
Belii1ski, kupiec 
Copek, kupiec 
Dobbek, asystent Isolejowy 
Grocho,vska Bronisława 
J awo!'ski. handlowiec 
Janiszewski,. urzędnik 
Kolanowski, urzędnik 
S;arkowski. sędzia 
Scherbe, kupiec 
Wendland, handlarka 


;). 


ł 


. 

 


.... 


- 


" 
MatejkL 
1 "Hadroga'& Sp. Akc., fabryk8ł.. 
Figelek, kupiec 
Nowak, aptekarz 
2 Leppert, kupiec, wł. m. 
DoeIing, służę.ca 
l\Iałecki, robotnik 
Shviński, kołodziej 
\Vesołowska, służąca 
3 Kulinna Karol, warsztat 
4: I{Ief Franciszka, wI. m. 
Kobiela, kupiec 
5 Schenk 
Iarja, wI. m. 
Becker, stolarz 
Becker, modniarka . 
Becker, książkowa 
Gross, mistrz krawiecki 


7
		

/adresy_192300200_0001.djvu

			182 


-;;r- 


I 
, 


I\:inder, wdowa 

\Iotylewhki, robotnik 
"\fałedd, palacz . 
Nowak, inwalida 
Rekowski, wdowicf> 
Schenk, malarz 
Urbanowski, kupiee 
'Viśniewska. strojal'ka 
'V cncłe, kupiec 
Ja Oba.rski Józef, wł. H. fil. 
C
arnecki, bankowiec 
CzJ:apska, siostra 
Jeszke, handlowiec 
Kempska, służąca 
Lipińska, gospodyni 
Lipiński, ksi.4dz 
Naring-s, dentysta 
Poszepner, mężatka 
Heischauer, starszy lnzynier 
Szpyckowicz, kiero\Vllik parowozu 
'Vi1czyńska Józefa 
l> Obarski JÓ7JCf, wł. ł1. m. 
Błnszkiewicz, rzeźnik 
Gatyś, werkmistrz 
Grunwald Filip 
J anke, \-vdowa 
Jai1czyk, robotnik 
Kapałka, \VI. szkoł
r handlowej 
l\farcmiak. ślusarz 
Mienczykowski, sze\v(' 
\iarczyńska, słnżqca 
Podajak, biuralista 
Post oJ ska, nauczycielka 
Sachowicz, słUŻą'CH 
Sprengel, rzeźnik 
Schulz, mtstrz rzeźnicki 
Suwalski. bankowiec 
\Vachowicz, służ
ł.('a 
\Vegener Ida 
\Viałecki, kupiec 
Ziółkiewicz, kupiec 
7 Thom, kupiec, wJ. m. 
Garniec, służą.ca 
Kitkowski, kupiec 
KJawohn, robouuk 

Iandelkorn, kamasznik 
Parlów Jadwiga 
PodenIski, kra\viec 
Sercjski, inżynicr 
Sawilski, emerytowany nauczyciel 
Sawilski, nauczycie) OCiejllDialych 
SchilJer, kupiec 
Schiilke Gottlieb 
Schu)z, kasjerka 
Scharfenberg, kupiec 
g .MoHer Anna. ,vI. n. ID. 
Blaszkowski, ko'\-°al 
Boenke, wdowa 
Czubek, ślusarz 
Jaru sze\,.ska, sI użąca 
Jaśniewska, gospodyni 
Kabeżnowa. wdowa 
Pisarzewski, komisarz P. P. 
Szopowska, nauczycielka 
SzoDowski, inżynier 
\Viśniewski, nlistrz krawiecki 


.. 


t-\atejki -1\\azowieCk
 


, 


\Yitkowski, robotnik 
\Vołk-Zanie\vska l\lul'ja 
\VfJlk-Zaniewski, prof. g-inm<1zj. 
\YEniewska, krawcowa 
9 niezamie8zkal
 
10 SzydłowskL l.Ił'zęrla. ra{lstW., w!. Dł. 
Heln1iu, IJl'aco'\-łlik li l )le.iowy 
:\iatern, kapi\ a ł btJia 
Pawlak, elektrotechnik 
Reimer, wdowa 
Sz
-dłowski, }JOl>ucznik 
Szczerkowski, krawi('r 
Schmidt (ieorg' 
Sadecka, slużąea 
11 ident. ul., Dworcowa ()
 


I 
I 
I 
I. 


... 
Mazowiecka. 
1 \Vodnicka .Mar.l.a, \\"1. Ho Ul. 
Ejenberg, wdowa 
Kaczmarek, nH
żatkH 

Iiiller, robotni}). 
Nowakowska, rohotnka 
Roża.k Jan 
ToruIl.. gospodyni 
\Yodnirka, clnerytka 
2 Feilke Jan, wl. 111. 
Budziak, robotnik 
Cugier. 'podporucznik 
Feilke, biura listka 
Gawrych, piekarz 
Galander, książkowa. 
Goleniewicz, dyr. spólki piekarskiej 
Janowski, ogrodnik 
Janicki, podmistrz 
Janowski, sekretarz po('ztO\vy 
J anowsld. robotnik 
Jankowska, służąca 
J essówna, książkowa 
Kępa, stolarz 
Kostkowski, ślusarz 
I
raziewicz, ag-ent pośredn. 
Marulewski Szczepan 
Pasillski, kOmOl"l1. miejski 
Hepka, rohotnik 
Sal'now:;ki, wożny po('ztO\"y 
Wesołek, kond. pom. 
3 Piasecki, kupiec. - w. Il1. 
J endkiewicz, piekarz . 
Konieczna, robotnica 
Stawski, stolarz 
Szvmailski. szeWc 
Sętkiewicz' Edmund 
4 l\lyk Apolinary, \VI. nl. 
Czyże.wski, robotnik 
G rabowski, kowal 
Ilinz, robotnik 
Kowalewska, robotnica 
K'16ska, monter poczto\\"
- 
Kl6ska. robotnik 
Knlczyński, robotnik 
Lisewska, poslugaczk.n 
Owichowski Stanisław 
Roda
 sze\vc 
'Valkowiak, robotnik
		

/adresy_192300201_0001.djvu

			Mazowiecka 


lS"J 


. 
l 
I 


5 Piotrowska. \VI. ll. m. 
Bethke Juljal1 
Bethke. rohotnik 
Barczewski. monter 
(; rzee h ovdak. rohotnik 
Jlinz teokadja 
1,aszuho\Vski, kotlarz 
l{aszułJowski, robotnik 
Lesik. wdowa 
Popek, muzyk 
Popek, wdowa 
Po n ek. asystent biurowy 
\Varmhier, wdowa 
\Vłodarrzak. wdowa. 
ł. ident. u 1. Sienkiewicza 44 
7 Ogród 
R Sttihlke Luiza, wł. ffi. 
Drossler, wdowa 
(;użyński, formia}'z 
(;orecki, kierownik parowozu 
.Jastrowski, szewc 
Jabłol1.ska Antonina 
Kordowski, robotnik 
Kozłowski, chorąży 
Kuhalewski, robotnik 
Kulczyk, robotnik 
Kwiatkowski, kierownik parowozu 
I\: llźmiilski, kowal 
Lange, monter 
Olszewski. stolarz 
Pospiech, drukarz 
Teresiński \Vładysła w 
Treuchei Kazimierz 
Treuchel. kupiec 
'Vnuk, sprzedawaczka 
!) :\feyer \Vilhelm, faLryka 
10 Jadkiewicz Homan, \VI. m. 
Bartylaczyk, asystent 
Dłoniak, robotnik 
Franc.ko
vski, rzeźnik 
Grzelak, chemik laborant 
(;apski, kierownik ł-'ociągu. 
(;ałkiewicz ROlllan 
Boda l\Iarja 
Schneider. handlo,viec 
SwiątkQwski, stolarz 
Stefaniak, starszy sekr. sądo" y 
Souchay, biuralista 
Tomczak, ślusarz 
11 StolI En1il. wł. n. n1. 
Fisson, uboga miejska. 
. Grelewicz, robotnik 
Jęśko, monter . 
Larzkowska, nauczycielk 
 
ł-...aczkowski, pucer 
Larzkowski, inkasent 
:Małek, koszykarz 
Pod.różek. porucznik 
Rtitz, robotnik 
Skrzyp<,zak, pracownik kolejowy 
\Valig6rski. cukiernik 
12 Magistrat . . 
Spółka do utrzymania małych dziecI 
Bagiński, urzędnik 
SteIIbaum. kier. inst. dziec. 
StcllbauID. ksi
żkowa 


...... 


- 


* 


I 

 


.J  


ł 


I 
I. 
I 


13 \\-łodarski. robotnik, \\'1. m. 
Brunk, robotnica 
Chojnacki, robotnik 
(;órska, służąca 
(;órski, robotnik 
J{anderski, stolarz 
Lange. 
tolarz 
'VOlke, stolarz 
14 Budziewicz, agronom, \\ l. ID. 
Biała. służąca c 
DziubiilSki, palacz 
lIermann. urzędnik 
Jankowski, krawiec 
Pogoda, budowniczy 
Podoszyński. rzeźnik 
Pendziilski. elektromonter 
1
-24 Tow. .Akc. Gahvana, zamieszka ' 
Baranowski, inżynier 
Kochanowski, technik 
,Mtiller, port jer 
Pajor, służąca 
25 Fison Luisa, \VI. ID. 
Hinz Jan 
26-27 Bybarczyk, kupiec, \\ ł. m. 
Rybarczyk, wdowa 
Roszkowia!<., służąca 
'Vyrzykowska, służąca 
28 Plac składniczy 
29 Fagiewicz Józef, wl. n. ID. 
:Machciński, podporucznik. 
Pniewski, podporucznik 
Hosenke, robotnik 
29a Radke, kierownik pociągu, wł. m_ 
Dornowska, książkowa 
Drzewicki. urzędnik ko ejoVvY 
Hermann, wdowa 
Fornalczyk, robotnik 
Groilczewski, urzędnik kolejowy- 
Kuźmiński, starszy sekr. pocztoW"
 
Kress, asystent kolejowy 
Lipczyński. urzędnik 
Leśnie\ticz. konduktor pOIDOCn. 

legger, pracownik kolejowy 
l\Iichniewicz, kierownik parowozUJ 
Pytlewicz, starszy sekretarz poczt.. 
Rentz, handlowiec . 
Radke, kier. poczt. 
Szmelter. siostra 
Trojanowska, służąca 
Szmelter, kierownik wozu motor	
			

/adresy_192300202_0001.djvu

			184 


Mazowiecka 


'. 


33 Spott, mistrz rzeźnicki 
Bednarska, wdowa 
Ćwik, ka pitalista 
Jankowska ,Marjarma 
J a.nkowski, emeryt 
Kuhn, slużący 
I{risp, inwalida 
Płociniak, urzędnik 
Tok, modniarka 
34 Stadie, kupiec, wł. nł. 
Grutzmacher, wdo" a 
Przybyla służąca 
Stadie \V., kupiec 
35-36 Lenkeit Bruno, w ł. m. 
Buttner Frieda 
Buttner Anna 
Erbel, porucznik 
. 
Jaik, kupiec 
Schwanke Selma 
SChwanke, emeryt 
37 Juszezak, \v ł. n. m. 
Adamski, krawiec 
Ćwiklińska, \vdowa 
ĆwikliiIska Anna 
Chyla Franciszek' 
Grzelachowska Józefa 
Limontowski, artysta 
l\Ialiszewski, robotonik 
. 
Rosewska, artystka 
38 Żubka. rzeźnik, wł. m. 
H ennig. tapicer . 
J ahnz Rudolf . 
Narkie\vićz-Jodka Emilja 
. Ostrowska, mężatka 
Rudolf, robotnik 
Rosochowicz, em,eryt 
Sobczyk, służąca 
Zieliński, kontr. skal-b. 
39 Starzyński, bankowiec, \VI. m. 
Starzyński, emeryt 
Starzyński. kupiec 
Szpręglewski, rzeżnik 
40 Job Jakób, kupiec, wI. m. 
Bednarski, urzędnik kolejowy 
Fig]erówna, ekspedjentka 
Gordon, przodownik P. P. 
h:depska, wdowa 
Izdepska, ekspedjentka 
Janicka, książkowa 
Janicka,' wdo\va 
Jagodzińska, krawcowa 
Koperska, szwaczka 
Konieczny, kołodziej 
Rywolt, tapicer 
Siuda. inspektor 
Szczepański, mechanik 
Steyer, wdowa 
Sch ulz 1.\larta 
Schulz. stolarz 
'Veisfel Joanna 
Weisfel Selma 
Wie]and :Franciszka 
.41-42 fvluJ]er, kowal. \v. m. 
Borucki, stolarż 
Borucka. szwaczka 


.-. ... 


Borucka, \vdowa 
BommeI1 Anna 
Baumgartner, stolarz 
Czerwiński, urzędnik poczt owy 
Dekowski Stanisław 
Dekowski, rzeźnik 
Ellert, sz.ewc 
Felcyn, szewc 
Gnat6wna Eleonora 
I{arpo 
vski, malarz 
Krieger, służąca 
Karst, młynarz 
Kubiak, robotnik 
Lipski Franciszek 
Lipski, aptekarz 
Lewens, ślusarz 
l\1iller, ko\val 
Mielcarek, straż"ak 
Nowicki, 
ecer 
Prokop, wdowa 
Praclewska. wdowa 
Pszczoliński. sierż. stl'aż
r poź. 
Peksa Franciszek 
Tetzlaff, robotnik 
lValkowiak I\Jara 
Walkowiak. mUl'al'7 
Wacławek, robotnik 
Wiśniewski, dekarz 
Wink, tokarz 
Zawolh1ska, gospodyni 
4.3 Łaniecki, stolarz, wl. n. m. 
. Adamski, stolarz 

 Gackowski, tapicer 
J anke Franciszek 
Lewandowska Agnieszka 
Lewandowski, robotnik 
lVIulIer, inwalida 
1.\fatuszews_ki, sekretarz związkowy 
l\Iaskięła, Anasta.zja 
Majewski, kapitalista 
l\fikołajska, telefonistka 
Orłowski, robotnik 
Porzyński, kupiec 
Senfowa. kontrolerka 
Scherlitżke, stolarz 
Scherlitzke Emilja 
\Veber, kantorzystka 
\Veber, murarz 
\Veher, "\vdowa 
\Viatrowski, robotnik 
\Vojciecho\\7ski, siodlarz 
Zaborny, student __ 
4.4 Tow. mieszkaniowe 
Czezelius, nauczycielka 
Gackowska Elźbieta 
Graczykowski, konduktor 
Jarzemski, konduktor 
Klapp. nauczyciel 
Śliwiński, ślusarz 
Styrbicki, P.rac. kolej. 
45 Tow. mieszkaniowe 
!{ra wczak, gospodyni 
I\:rawrzah, werkmistrz 
T
::ł s,;ek, urzednik poczt. 
Parczewski. kapitalista 
Parczewski 'Vitold 
Schwcmin, \vdowa 


ot 


- 


. 


\ 


- 


.
		

/adresy_192300203_0001.djvu

			Mazurska - Mennica - Mostowa 


Mazurska 
1 Dembek, stolarz, wł. m. 
Chopcia 
1arjanna 
Kinder, ins
r. stolarski 
Piasecki, przykraw. 
Schlabs, poster. P. P. 
Teske, mistrz mechanik 
2 Zieliński. dekarz, wł. ffi. 
Kątny, ślusarz 
,Mirowski, kier. parowo 
Rutkowski, robotnik 
'Vichłacz
 wdowa 
Wichłacz.1 stolarz 
Wichłacz, robotnik 
Zakr:tewski Stanisław 
:3 .Magistrat Adm. ogrod. 


miejsko 


Mennica 
1 Administracja młynó\v 
2 Administracja młynów 
3 Administracja młynów 
Janz, robotnik 
I\-Iucha, ślusarz 
.4 Administra
ja młynów 
l\lroczkow.ska, służąca 
Najgrakowski, architekt 
Nowicki, urzę.dnik 
Smółka 
Iichalina 
'Vitkiewicz Ignacy 
5 Administracja młynów 
Gawrych, robotnica 
Stroińska, ekspedientka 
Zomro\\> ski, rrlłynarz 
6 Administracja młynów 
7 Administracja młynó\v 
8 Administracja młynó\v 
9 Administracja młynó\v 
}(arasówna, służą.ca 
10 Administracja młynów 
Klapiszewska, kucharka 
lvlalczewski, dziekan 
Poniecka, nauczycielka 
Poniecka. dzierża Wc. młynów 
Tomasze\vska., służąca 


Mostowa 
1 - ident. Stary Rynek 18 
2 Bank, przemysł., \\ ł. n. m. 
Bronikowski, kupiec 
Teutsch 'Vilhelm 
Dębowska, wdowa 
:Majewski, kupiec 
:Majewski. cukiernik 
l\lusielak, Sł!lżąca 
Pilarska, służąca 
Solecki, cukiernik 


. 


ł 


3 Seemann, siostry, wI. m. 
Kaźn1ierczak, książkowy 
. Kaźmierczak, kupiec 
4 
Iowiński, wI. n. m. 
Kaczmarek, prac. kolej 
Suchocki, robotnik 
5 J achmann Emil, wI. m. 
Chudzińska, kucharka 
Dąbrowski, kupiec . 
Falkiewicz, blachmistrz 
Gudath, dentysta 
Gromowska, sługa 
Gorzelańczyk, sługa 
Jarnath, kupiec 
Kolasińska, sługa 

1arek, robotnik 
Sydor, art. teatru miejsIc 
Sochacze\vski, dentysta 
Trepkowska, sługa 
Utecht, sługa 
Zielińska, sługa 
Zygiert, bufetowa 
G Bank By.dgoski 
Fuchs, elew bankowy 
Fischer, fabrykant 
Golarska. biuralistka 
Grześkowiak, mistrz. druk. 
Kotliński, drukarz 
Kujawa, sługa 
Muszyńska, korepond. 
lvlarrach l\Iarjanna 
:Maliński, stolarz 
l\Ienard. wdowa 
R ukszanó\\-na. biura listka 
Scherer, korektor 
Świątek, służąca 
'Viśniewski, kupiec 
Zimna, biuralistka 
7 :Magistra t 
'Viśniewski, kupiec 
8 l\Iagistrat 
9 l\Iagistra t 
- *C57lDml0mlS7C5?ł--0mmrnls:7Lj((:2% 
l' p . C .. n C€ 
 
lDłaśc : H. Kalksteln-O ,'omskl i A. Wilti{; @ 
cSpecjałny magazyn szkła, 
b 
porcelany i sprzE:łćro kuchen_ 
 
Telelon nr. 757 Mas'oma nr. 
 [
 
I I) 
:::-\ 


, 


185 


- - 


\ 


..  


.... 


9rzedsi
biorstroo chrześcijańskie ;OJ 
%.0?W (3ll.£J m l£ '?l..£) (3l (.£) C5((£) (
1	
			

/adresy_192300204_0001.djvu

			lt\ ostOWB - Nadbrzeżna - NadPor 
.:.. Na Groby - Naruszewicza- Wzg.Dąbro\\ skie go -Niedtwiedzia 


. 
Nad Portem. 
1 Pańshv. Inspekcja Dróg \Vodn}'ch 
Ballant St., registrator 
Banant W., inżynier 
Bronikowski, radca budowlany 
Laskowska, służąca 
Świątowia
, urzędnik kolejowy 
Wruś, woźny _ 
2 Peterson Joanna, wdowa, wl. nt. 
Peterson J oaMa, kapitalistka 
Peterson '?\larja. -kapit&.li3tka 
Splitt J 6zef, porucznik 
3 Pańsw. Insp... Dróg Wodnych 


Lipiliski, handlarz 
łłalak, robotnik 
'Velke, wdowa 
JO Magistrąt 
Bunk, gospodyni 
Grohs Anna 
Karau, destylator 
Lockstaedt, robotnik 
'Veinert, destylato.' 
11 _Magistrat 
Aleksander. wdowa 
Długaszewski, książko\\ y 
Grzegorowska Marja 
Janowski, ślusarz 
.Jerzak, ękspedjent 
Maćko,viak ,Marta 
NiedbaIski, kupiec 
. Sobczak, służ
ca 
Schroeter Marta 
Schroeter Franciszka 
Stoessel, ślusarz  


Nadbrzeżna. 
1-2 Fiskus, śpichlerz 
3 Fisk us 
.t-5 Fiskus, śpichlerz 
tj-8 Magistrat, Teatr :Miejski 
9 Ident Plac Teatralny 1 


... 


Na Groby: 
Fiskus, koszary 
..  


Naruszewicza. 
1 Ident ul. Garbary 21 
1 a Trojahn Teodor, wl. n. m. 
Fistuł Aleksander 
Lewandowski, prze YSlowiec 
Lica Stefan 
Radziewanowski, kapitan 
Swakowski, urzędnik 
Świetlik, wożny 
2 Trojahn Teodor, wł. n. m. 
Marynowska. urzędniczka- 
Ruprecht, kupiec 
Rutsch, biuralistk& 
Sikorska Marja 


. 


3 Plac budowlany 
4 Appelt Otto, kupiec, wl. m. 
Bethke, robotnik 
Benkendorf August 
Jagodzińska, służąca 
nosenherg Paweł 
SchlilmaIll1, robotnik 
Zutz, kupiec 
fi Appelt Otto, kupiec, wł. ll. 
() Appelt Otto. kupiec, wł. ll. 
N owakowska, służąca 
Radzikowski, aplik. s
\dowy 


. : 
nl. 
m. 
,-, 


Na Wzgórze Dąbrowskiego. 

[agistrat, Park 


. 


. 


Niedźwiedzia. 
1 N'eumann, składnica 
t I,-rause \Vincenty, restaurator, 
Nowak, konduktor pocztowy 
Pierzyński, bednarz 
3/4 ŚwitaIski, wł. m. 
Florik. rzeźnik 
J 6źwlak, rzeźnik 
I
achlik, kupiec 
Lehmann Zofja 
Malak, kotlarz 
l\fuszyilska \VaIerja 
Obodziilska Felicja 
StenzeJ, rzeźnik 
Zalewska Eleonora 
Zimoch, kupiec 
5 l\Hkulski, piekarz, wl. ffi. 
Czech Karol 
l\f arszarkówna, sprzeda waczka 
Marszarkó\vna Marja 
6 Rochon, aptekarz, wl. ffi. 


.... 


\\'1. m. 


.. 


'"" 


-- 


-- 


Ja"n Kaszubowski 
Skład papieru i dewocjo nałów 
Niedźwiedzia 6 :: Jezuicka 17 


-- 


\Vittek, kucharka 
Zachowska Eleonora 


7 Magistrat 
Begier, ślusarz 
Ehrespochon, urzędnik 
Grabowski, kupiec 
Grabowski Ed.. monter 
Krzymińska, sługa 
Kotlarek, funkcjonarjusz P. P. 
Knyciński, kupiec 
Pyttel, maszynista 
Przepiórzyński, ślusarz 
Wojeiechowski, kupiec 
8 Aronsohn Maks, kupiec, wł. m. 


I
		

/adresy_192300205_0001.djvu

			.... 


.Niegolewskiego - Ni emcew ic

 - Nowodwo rska 
- - -- ...... 


Niegolewskiego. 
IdenL uj. Henryka Dietza 11 
Jarocki Franci
zek, \VI. m. 
Be lIer, cieś!a. 
Grochowski, poborca miejski 
.Jackiewicz, lJiuraJista 
K uro\vski. rzeźnik 
- J{ ul-aszkicwicz Atarta. 
)'1a.rcinkowski, cieśla 
nzoska., siodlarz 
Iłutkowski, konduktor 
TIomanowski, stolarz 
Suchocka Łucja 
Gordon 'V ojciech, \Vi. m. 
Gordon Stanisława, nauc7}Tielka 
I<łobucki, stolarz 
Kumisarek, kolejarz 
NIajgoski, :robotnik 

fajgoska, Jaborantka 
Popiela, robotnili 
Host \"Vcronjka 
Stribicki, robotnik 
Tadrowski, kołodzie.i 
ToboJewski, koleJał'z 
\Vieczorek, wdowa 
1 Płaczkowski. rzeźnik \vi. m. 
I.h'ono\V
ki, kupiee 
Błaszczyk, urzędnik mag. 
Cissewska Anna, biuralistka 
Cissewska, vvdowa 
I{otl
ga, starszy konduktor 
Kłopocki, handlarz 
KliilSki, dozorca 
Pokojski, robotnik 
Płaczko\vski \V., bandlarz 
Sttirmer, stolarz 
'Vitkow::;ki. robotnik 
ZakrzeWbki, 81. SCKł-ctarz pocztuv..'Y 


1 


.) 
.... 


:3 


" 


Niemcewicza. 
1 Eckert, kupiec, wI. In. 
Jurgeit, gospodyni 
Dr. .Murach, referat sądow
 
Nowodworska. 
1 Plac budowlany . 
;2 \Verner, r7eźnik, wl. m. 
Herdel, rzeżnjk 
J Gutbier Bruno, wl. n. nI. 
Bilska, wdowa 
Fiesler, wdowa 
Gellrich, wdowa 
Hoppe, st. sekretarz po,
towy 
HOPpe Bronisława, asyst. pocztowa 
lIoppe !{lemc'1.S 1ki, olgRn1
4a 
Kruk, robotnik 
Lewando\\ sld, ł'oLotnik kOlnlłnaln
 
I'csche1. krawiec 
Bank Piotr . 
Szafellski. krawiec 
!J Schulz Berta" \vI. rn. 
Bogacl \vdowa 
12 Kamhl:--1	
			

/adresy_192300206_0001.djvu

			188 


Nowodworska 


13 }farderwald, mechanik, ,vI. m. - 
Biskup, kolejarz 
Trębacz, tokarz. 
li Hinze, restaurator, wl. m. 
Cyk, robotnik 
Cyprys, inwalida 
Giełda, kupiec 
:Marchle\vski, kolejarz 
Stachowska. \vdowa 
Talaska. wdowa 
15 G6ttel Jan, robotnik, \\ ł. ffi. 
Krutów Helena 
Szmelter, robotnik 
Zumkowski, piekarz 


18 Frenkel \Vilhelmine, wd ow a, ,vI. ID. 
Borth, kowal 
Cholewiński, sekretarz 
Cholewińska, wdowa 
Fandrej, murarz 
Kluge, stołowy 
Kopczyński, robotnik 
KopczyiISki Anastazy 
Kuchta. funkcjonarjusz P. P. 
Porzechowski, pośrednik 
Rzeszkowsl<.a. wdo\va 
'J Salaber. murarz 
Strzyżewski. nluran 
Sielski, posterunkowy P. P. 
Wiśniewski, robotnik 
Zamrowski, posterunkowy 'P. P. 
Zamro\vska, \vdowa 
ZałJel, fryzjerka 
1'( HalIm..ann Hed\vig, wI. m. 
Desselberger, tokarz 
Halak. robotnica 
Jaworski, krawiec 
Kulczyk, piekarz 
L?skowski, rolJotnik 
Litewski. szewc 

Iania. dozorca 
Mroczko\vski, robotnik 
l\-Iatuszewski, palacz 
Manke. stolarz 
W.ojdziak, robotnik 
Woiciechowski, stołowy 
Zwierski, ślusarz 

, Borkowski, robotnik, wł. m. 
Bandoż, szwaczka 
Dzionara, robotnik 
Felczykowska. wdowa 
Gniewkowski. rzeźnik 
Kolasińska. szwaczka 
Piątek, kolejarz 
Żurek, robotnik 


1; Kienitz, stolarz. wl. m. 
Bogusławska. wdowa 
Grohs. kapitalista 
Kowa Iski. robotnik 
Łuczak, robotnik 
Piotrowska. robotnica 
Pokraczyna. mężatka- 
Sowiński. rzeźnik 
Zmich Marjanna 
.. Zieliński, robotnik 


. 


20 l\latuszewski, robotnik, wl. ID. 
Andrzejewski Aleksander 
Derengowski, robotnik 
_ Fandrzejewski, robotnik 
Goe.ttel, krawco\va 
Hegner L, krawcowa 
Hegner l\1arta. krawcowa 
Koczołowski, robotnJk 
Kozlowski J., krawiec 
Kozłowski Franciszek, krawiec 
Lochiński, kołodziej 
N owicki, robotnik 
Pópowski, woźny 
Raczyńska, krawcowa 
\\Tojnowski, robotnik 
21 RUK, malarz, \vl. m. 
Adam, stolarz 
Ballhausen, drukarz 
Dzięcielewska, mężatka 
Kluczkowska, szwaczka 
Królik Stanisława, mężatka 
!{aźmierczak, pom. biurowa 
MendziJ1ska. posługaczka 

Ianke, wdowa 
Nowicka Anna 
Nowicka Małgorzata 
Strzyżewski, pom. kolejo\v. 
Strzvżewska. wdo\va 
'Volfilski, robotnik 
Zawadzki lnuzyk 
22 Kolasiń
:,:. blacharz, wł. m. 
BończyilS.&i. stolarz 
Cierzniakowski, robotnik 
Drews, robotnik 
Drzygalski" robotnik' 
Kiełbowska. wdowa 

:1ichalak, robotnik 
Nowicka, mężatka 
Sachanowska. robotnica 
Smoliński. robotnik 
Tabor, robotnica 
Wachholz. wdowa 
23 'Vitzke, handlarz, wł. m. 
Borrosch, robotnica 
Borzeszkowska, robotnica 
Grabowski, robotnik 
J ańczewska, rąbot.nica 
Pokorska, rol,otnica 
\Vitzke Aleks, pom. handle 
Walencikowska. robotnica 
Zakowirz, robotnik 
24 Błonia, górnik. wI. m. 
Adamczyk. robotnica 
. Goncerzewicz. robotnica 
Hajd uk: 1 'ie karz 
Koerber Ilse" 
Koliński. robotnik 
Lisiecka. :.andlarka 
l\fatysiak, robotnica 
Michniewicz, kowal 
Rahn \Villi 
Rahn E!
e, sprzedawaczka 
Rahn. wdowa 
RychIił
 ,Id. malarz 
Słepi-łłr"..i J\Hrhał 
25 Pocz-'L	
			

/adresy_192300207_0001.djvu

			liowodworska 


tS? 


, 


- 


l'vIargański, kowa l 
Poczekaj, wdowa 
Ryczkowski, robotnik 
26 Tugemann, po\vroźnik, \\'1. m. 
Manke, robotnica 
Tohlsdorf, rzeźnik 
27 Rosenke, rzeźnik, wl. In. 
Gramatke, ślusarz 
\V gdyła K::ł zimierz, robotnik 
28 Kędzierski Jan, \VI. Dl. 
Dadzińska, pob. rentę 
Giersek Antonina 
Giersek AlłJertina 
Jankowski. murarz 
KriigeF Agnieszka 
Nybak, robotnik 
Pszczoliński, krawiec 
\Veyhan, kowal 
'Vesołowski Teofil 
Ziółkowska, szwaczka 
ZakJikowski, robotnik 
'28a Kędziersld Jan, wł. n. nl. 
Blum, _robotnik 
Holub, handlarz 
Holub Katarzyna 
J osiorowski, piekarz 
Karpiński, stolarz 
Polaszewski Stefan 
Rytlewski, robotnik 
29 Teske Bernard. wI. m. 
Bannert, sz\vaczka 
Dolny Leonard 
(;a ugnin, szwaczka 
Helmin, bandlarz 
l{rajewski, uł'zędnik 
l\facha1iilski. ślusarz 
:l\liodowski, kra,viec 
!vlrozh'iski, rZeŹ!lili 
Nowak, kupiec 
Hippert, dyrektor 
Zarada, przetoko,vy 
Ziółek, pom. biur. 
30 
Iarks, restaurator, wl. m. 
Bednarek, funkcjon. P. P. 
Gabriel, stolarz 
Kuligowski, robotnik 
l\Iargański Marek, prac. 
ł\Iarg-ański Bernard, stołowy 
Pławski, funkcjon. P. P. 
Stanek, starszy sekr. poczt. 
Stanek, robotnik 
Są.siński, robotnik 
Trzasko,vski, rob. 
:31 'Vojke, sztebniarka, wl. m. 
Bielicka, robotnica ' 
J ańczak, robotnik 
Królik, robotnik 
J>lichciński, siodlarz 
Smeja, robotnica 
\Vojj(e Gertruda 
Zimmermann, robotnik 
32 Brendel Robert, wl. m. 
B erilich , wdowa 
Radtke, robotnik 
Smoczyński, bednarz 


ł- 


Steffenhagen Karol 
Tarczyński, murarz 
Tarczvńska Jadwiga, rob. 
Tarczyński Marjan, robotnik 
33 Strzyżewski Leon, kolej., wł. 
Drews, bednarz 
Fiegel Marjanna, pob. rentę 
Strzyżewski B., kolejarz 
Strzyżewski St
 kolejarz 
Strzyżewski A., kolejarz 
Szymański, szewc 
Sochaczewski, kołodziej 
Sikora, \lObotnica 
'Vilczal, robotnik 
34 Zegzuła, koszykarz, wl. m. 
Gutek, robotnik 
Knon, posługaczka 
Rukwicz, robotnik 
Za wrotfiiak, koszy karz 
35 Je
iński, handlowiec, wl. m. 
Goszna Marta 
Gasiński Józef, handlowiec 
Puhl, szwaczka 
Radziński, siodlarz 
ł Szymański, robotnik 
36 J anko\vska Katarzyna, w!. m 
J anuszkiewicz, robotnik 
Jankowski F., cukiernik 
Jankowski Zygm., handlowiec 
I{owalik, szewc 
Pruszyński, robotnik 
Pruszyńska, wdowa 
Swirki, asyst. poczt. 
Schulz. wdowa 
\Vanat, prasowaczka 
3Ga J anko\vska, wdowa, w!. n. m. 
B9rowicz, stangret 
Swięcicki, obuwnik 
Zmudziński, kowal 
37 I\Jingbeil, ślusarz, ,vI. m. 
Brzozkowski, monter 
Farańska Cecilja 
Januszewska Teofila 
Lasecka, służą,ca 
Lewandowska, mężatka 
:Mączkowski, robotnik 
Rogalski, robotnik 
Swidurski, szewc 
'Vinkler Augusta 
37a !{l ingbe iI , ślusarz, ,vI. n. m. 
38 l\1alecki 'V., robotnik, wl. m. 
l\Iałecki Fr.
 robotnik 
Osińska Marja 
39 \Vunk, robotnik, \vl. m. 
Bysfrek, kra,viec 
Firko\vski, robotnik 
IIofflnann, robotnik 
Sieradzki, robotnik 
4.0 MusoIf, robotnik, wl. m. 
Borkowski, robotnik 
!{Ioska, kowal . i 
Lubitz, ślusarz 
Raniecki, robotnik 
Tucholski, urzędnik 
Zakrzewski, robotnik 


.. 


.. 


.... 


'" 


./ 


, 


m. 


... 


,. 


I ... ,< 


" 


"
		

/adresy_192300208_0001.djvu

			1.11) 


. 


ł1 Hal tO
1.YJi
k1, ko1Pjn rz, w1. Ul. 
I\:oz!inka, IIłnz
 k 
ł2 La
ko\\":-;ki Fral1riszpk. wł. m. 
ł:J 
tolI, piekarz, \v1. HI. 
(;njews1ia Antoniua 
1\ łohucki, stoJał z. 
1\.lol)1l<:'"ki .J ózef, sluUPl1 t 
l\.łohuc1ii H roni s łavl, St1ltl(\llt 
Pi('('howin li, piekarz 
43n Stoli, pipk:ui, \\"1. Jl. m. 
\dłłIn. 4; Schał'pff. robotnik. \d. Hl. 
\\ aItel', rohotIlIk 
ł(j 
crówka. str. sekr. })(H"zt., v,'L n. m. 
.\ ta...
 I.e'
 s ki, I{ r:nv iec 
Osuchowsl\:a, uTZr:dnirzl\:a 
4-(!a Serówka, si BC'kr. poczt.. \\ l. nl. 
l(l
kliiH
ka l\lal'ja . 
Sdłindler, rubotu ik. 
Stanishn\ 
ki: \\ oźn
 
47-,HJ 
[agistrat. s
koła 
Bpttina, domowy 
50 :\Iag-istrat 
Ei:-;erIJlaHll, a:-,) :-oh-ut 
Fellner, garhia rz 
l\Jawek. konlł-ol I'nl.'f'z::u::;ki 
l\IaJak: woźny 
51 B1aszkif'wkz Paulina 
Trzehiato\\'ski 
 \ntoni, \\"1. n1. 
Szulc Frmwi!-'zka 
52 
licha1ski, rohotu ik. w t. In. 
Bl'zezińs)i i, ]'0 boi U ik 
Centko\Vski, rohotnik 

Jusiał \Yład} :-:;ła w 

IichaJski \V., woźny 

Ii('halska, 
7.\Y:l<'zka. 
. 53 Laskowski.' rohutnik, wł. m. 
Haase PallJina ... 
({libera, pom. hiur. 
PichJer, kra,,-iec 
Pentowska .:\Iar.1a 
53a (;ottel, hlarhm'z 
Zelmann, krawiec 


\ 


... 


Nowy Rynek 


/ 


l .:\Iagh;tJ'a t 
(;rochowski. rouotnik 
(
raho'Yska, wdowa 
(;ucza1ski, robotnik 
.Jonderko \ViI1i, e]u.ped j. 
1{raft. robotnik 
Lf'szczyiiski, pr7.od. P 
 P. 
.k. 1\6tze1mann, wdowa 


Novrodwors:ł<;; - Nowy Ryn
k 


! 


Przy 1JyJaJ\) UOYÓi. ra 
Bo
ztł..k, d.};,bn'a W!f" je'n ia 
S,
huHz. wu'('hm. P. łł. 

tł.óżyc}"..a Si HalsJ a \\ a 
f{o
icki, ndsl ]'7. :-'f oJa I'
J"i. 
Ba.rtz; wdowa 
Ba")CIHlo\.\-;;;] tt, \-\ dowa 
DUI'f'e. \v	
			

/adresy_192300209_0001.djvu

			)'łowy 
y nek - Og rodow..! _ 


.' 


lIoffmann Adolf 

Ia ćkiewicz, wdowa 
:\1ilahn Anna 
Piotrowski, robotnik 
Palonek. sluż
ca 
Suniński, urzędn. 

zefler, wdowa 
Typro\vicz, adwokat 
'Vierzchucki, robotnik 
Zweak Jan, post. P. P. 
ł 1 Dr. Bandel, adwokat, w1. nl. 
l{rernowa. wdowa 
!{remówna, sekretal'ka 
Lehnard, ma 1arz 

owakow8ka, służi:1,Ca 
12 ''''ierzhicki, adwokat inotarj., 
Augustyniak, kucharka 
Temme Anna 
Temrne Elźbieta 
:\iacieje\vska, służąca 
J}iasecka Hegina 
Piasecki, g:u11ca l'Z 
.smoliński, dyrektor l.an]\.u 
Szna.ider 
Inrta 
\Yier7hirld Antoni, agronom 


\Y l. m. 


. 


Ogrodowa 
1 
\ndł'zejcwski, kupiec, \\"1. m. 
(;órski, roLotnik 
Homa, pOHrednik 
Jdziorek, robotnik 
I{o\valkowski, pa l
H'7. 
l\.empa \Viktol'ja 
Kaniewska, męża tka 
I.ikowski Józef 
Losiński, ślusarz. 

Iarchowski, ślusal'" 
TIakocki Franciszek 
Uaciniewski, ślusarz 
'Vieland
 robotnik kolejowy 
la Dobosz, urzędnik po('zt()\,.y, w. Ul. 
Biniecki. l'ohotnik 
Bnikiewicz, .1n
żat ka 
Gl'ocho\vski, :ślusarz 
l\.wiatkow
ki. stolarz. 
({riiger, pom. 1)01. 
:\likoła.in
yk, 1TlOiltcr 
:\-lichalsld, 
icł':lallt za wodow)" 

owicki, urzędnik 
:\owicki. })QlllOc'nik Iedjentka 

 Lis, stolarz, \\"1. Hl. 
H:thiński, ])rHrownik kolejowy 
Białecki, lH'tu'ownik kolejowy 
Chomiak. m('żatkn 

;a""hk, rohotnik 
ł [aJduK. rolnik 
.łakohy Franci
7.c k 
.Jnsknlski. pl'fi('ownih: kolejowy 
.T\.uja wn. kond łJ kto)' 


, 


"'... 


6 
- 


191 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


Kuligowski, pracownik kolejo" 
l\Iontrymowicz, urzędnik 
Organista, mężatka 
Pa,vlowski, robotnik 
Szymański. stolarz . 
Słomkowska, robotnica 
Tomczak Franciszka 
Włodarska, książko'\va 
\V odarska. wdowa 
Ziółkowski, robotnik 
3-4 Filipkowska Bronislawa, \Ył. ... 
Chru8cielewski, ślusarz 
Dróbkowski, robotnik 
Dembińska l\)arjanna 
Frydrysr..ak, robotnik 
l{iędzierski, robotnik 
l(i
dzierski
 ogrodnik 
Lewandowski, szewc 
1\likołajewski Franciszek 

Iałecki. robotnik 
Noack, .wdowa 
nżeck, robotnica 
Ślieścz, robotnik 
PI'zedpełka :Marja 
Śpiąkowski, praco\H1ik kolejowy 
Szczupacki, robotnik 
Szymańska, wdowa 
'Valczak, robotnik 
Zielecki, robotnik 
. 
5 Gahlau, robotnik. wł. m. 
Bojanowski, krawiec 
Dombrowsld, rohotnik 
Craczyk, nlalar:7 
Graczyk, roLotnik 
l
empiilska Franci
zlu1 

Iakvwski, roLotnik'" 
Powozowski, rO]Jotnik · 
Hedmann. kierownik 'Parowozu, 
Sobczak.J krawco\va 
Spionek. robotno 
'Vcnta, siostra miłosierdzia 
(j Iłoffmann. rzeźnik, wl. ID. 
Brodziłlsld. szofpl' 
I (offman. rzeźnik 
Lis. rzeźnik 
.. Schuda 'Yillłf'lnlinp. wł. m. 
De.ja, emel'
Tt 
llildehl'andt. l'oJlotnic'a 
.Janitschke, urz\,dn. mag'. 
Halleh Anna 
8 ident. ul. Rycerska 17 
Bandur
ki. rohotnik 
Bandurska, wdowa 
Band \ll'sl\:a. ::;z.waczka 
Bandnrsl,a. nrz
dnic':7kfi 
f;rznnli.ow:::;ki. przetokowy 
Kcvnow
ki. śl1!sarz 
)
ątny. pra('o\\nik kolejowy 
?\Iaeic.if'\yski. l)] acownik kolejo".) 
Śrnigicbluł. hiuralistka 
Zv,.'01iilski. n1alarz 
Z" oliń
ki, ślusarz 
9 "\likli(1-;'kn TC'ofila, wf. m. 
I
Oł'nn('ki. fllnkrjmu\l"jllS7 po('ztow
' 

ohi('śnie\\ ska, wdowa 
Sl'yanko,,"ski. ś\lI
al'z 


.  
ł 


j
		

/adresy_192300210_0001.djvu

			, 


192 


4 


10 Składnica materj. telegr. Bydg. 
Kujaje\vski, magazynier 
Kujajewska, biuralistka 
11 Zgliński J rzeźnik, wl. m. 
Bergmanń: Zofja, \vdowa 
Błaszak, \vdowa 
Jagodziński, ppacownik kolejowy 
Kulczyński, przodownik P. P. 
Krzemiński, podporucznik 
!{empa Balbina 
Litewski, ślusarz 
Lugowski, rzeźnik 
Marchewka, wydawc. materj. 
:Młynarczyk, robotnik 
Młynarczy k, szwaczka 
l\łIackowski, robotnik . 
Niedziałkowski, robotnik 
Szymczak, konduktor 
Szafiera, pracownik kolejowy 
Zgliński, rzeźnik 
l:! Kantowski, murarz, \vI. m. 
Filippowa, gospodyni 
GlJ,sierowski, ślusarz 
Grabowski J fryzjer 
Kinowska, _ szwaczka 
Kuba <;;ka, wdowa 
Szynarska, robotnica 
Szefel, wdowa 
gpychalski, robotnik 
Więckiewicz, ślusarz 
Zieliński, ślusarz 
13 N eiss, kowal, wl. m. 
Dąbrowski, ślusarz 
Freter, mistrz malarski 
Kowalkowska, wdowa 
Lysa u, urzędnik 
Miljan J urzędnik 
Miga wa, kiero'Wllik lokomotywy 
Pinkowski J cieśla 
Podliński, siodlarz 
Zając, pracownik kolejowy 
Żmich, pracownik kolejowy 
1,i Demk6w, urzędnik, wł. m. 
Blahaczak, mężatka 
Demk6w, urzędnik 
Król, urzędnik 
Kapusta., krawcowa 
Majewski, pracownik kOlejowy 
Noak, kierownik parowozu 
N oak, bankowiec 
Puko\-vnik, robotnik 
Smol, pracownik kolejowy 
Skrzymarz J urzędnik 
1'> Szolla, wI. m. 
 
Behlau, stolarz 
Balcerek, ślusarz 
Baldowski, brukarz 
Baldowski, kasztelan 
Chojnacki, kierownik magazynu 
lImiel, robotnik 
Jurkiewicz, .kond. tramw. 
:Marciniak Helena 
Rosiński, stolarz 
Richter, tokarz 
Szolla, szkuciarż 

merliński, pracownik kolejow1 


<-;,.  


. 


'l"l:,.. 


:-:.  


... 


+'  


l. I 


, . 


,
 


Ogrodowa - Ossolińskich 


16 Bąk Ignacy, wł. m. 
Borkowska, wdowa 
Kolaczyński, asp. kOlejowy 
!{łomski, konduktor 
Martenka. ślusarz 
Matuszewski, malarz 
Rink, ślusarz 
Stelmaszewski, kond. kolej. 
17 Bartig Gustaw, wl. n. m. 
Drzycimski Stefan 
IJawrenz, robotnik 
Pokora, robotnik 


Ossolińskich. 
1-2 Pailstw. Nauk. Instytut Rolniczy 
Białosuknia. botanik 
Kurkiewicz, laborant 
Lipska, urzędniczka ' 
3 Państw. Nauk. Instytut Holnicz
" 
Leyko, profesor Inst..Rolniczego 
Szuberska, służąca 
ł Państw. Nauk. Inst. Rolniczy 
Garbowski, profesor 
Gałęzewska, służą,ca 
5 Państw. Nauk. Instytut Rolniczy 
Bassalik, dyrektor 
6 l\Iagistrat 
Lukieniak, slużąca 
Dr. Panek, profesor 
7 Hildebrandt, fabryka 
8 Maliński, adwokat, \-vi. n. ID.. 
Benedyczak MarjalUla 
Cicha Stanisława 
Dymecki, kupiec 
Górski, woźny 
J arko, służąca 
Krause, formiarz 
!{ośmider, służą,ca 
Lemieszkiewicz Józefa 
Roszkowski, kupiec 
Radwański, inżynier 
Riedel Hugo 
Tecław, książkowy 
. 
9 Bilewicz Franciszek, wl. ll. JTI.. 
Affeldt, kupiec 
Bogusławska Paulina 
Głębocka, artystka 
Hecht 1\'larja 
Kalkstein-Osłowski." aptekarz. 
Kalkstein-Osłowski, kuphc 
Kalisz, robotnik 
!{rause, inżynier 
Liedtke Elźbieła 
Mulorz, organista 
l\1eister, rzeźbiarz drzewa 
OJeksy, urzędnik Izby S karb_ 
PolI, wdowa 
Rozenau, służąca 
Rutkowska Franciszka 
SeU, wdowa 
Sell, nauczycielka 
Sell, krawcowa 
Siewertówna, naucz
 cielka 
'Vi
niewski, art)9sta 


.
		

/adresy_192300211_0001.djvu

			Ossolińskich -Ig nacego Paderewskie 
o 
. 


193 


\Volnik, registrator S?J,IWY 
\Vaszut Anna 
\Vydzo, praktykant po
llowy 
10 Ja
iński Juljusz, wI. n. rn. 
Chełminiak, murarz 
(
ackowsk
, portjerka 
J\:takowskI Slefan 
}{rakowska, wdowa 
}{aźmierczak, biurali8ta 
. I{uszczó\vna, laborantka 
Lutomski, kołodziej 
Liszewski, inwalida 
Marsek, prokurzysta 
Marsek, biuralista 
N owicki, bankowiec 
Nast, nadsekretarz 
Opaliński, mistrz plac. . 
Penner, mistrz malarskI 
11 Oziębło-Nowacka, \Ył. fabryki, wł. n. m. 
Bork, pob. rent . 
Brukwicki, robotnik 
Ciziński, rzeźnik 
Pierschalski, stolarz 
Redlarski, robotnik 
12 'Vatczek, radca poczt., wł. m. 
Adamczewski, kupiec 
Bergen l\'Iarja · 
Bergen EIsa 
Chyży, portjerka 
Gardziel, profesor gimnazj. 
C;utsmann Emma 
Jaroś, służąca 
]{ronenberg. literat . . 
I{ostrzewski, nacz. insp. "lęzIenny 
Krajczycki, radca po
zt. 
Krajczycka, nauczycIel
tt 
Loscher, pryw. nauczycIelka 
Pęcherski Antoni 
Pierzyńska, służąca 
SzmeIter służą.ca 
13 Fritech nauczyciel seminaryjny 
, . 
Bułhako\va, wdowa 
Hłask6wna, nauczycielka 
Pardon, kupiec 
Rywolt, wdowa 
Ry"\volt, biuralistka 
Zapędzka, gospodyni 
14-18 pole 


. ff'"ł . 
.1, , 


,. 


.Ignacego Paderewskiego. 
1-5 Plac budowlany 
6 Loren z, profesor, \VI. n. m. 
Deryng, agronorp. 
Dekowski, malarz 
Ii. waszko, służąc-8 
Lutosławska Marja 
Lu}!owski, krajowy .inspektor 
Meradziński, robotnik 
Neymann, handlowier 
Osikowa Helena 
Szymański, inżynjer 
\V ąsikowska, służą.ca 
7 
foner Anna, "ł. m. 
Baruch ZoCja 


, f' f 


" 


,. 


. . 


-"'ł -, '" t. 


Błażek, profesor . 
Dr. Chrząszczewska, nauczycIelka 
Chylewska, kucharka 
Dybowski, robotnik 
Fiedler, redaktor 
Fandrejewska, gospodyni 
Gappa, służąc
 
Jankowska, służą.ca 
Kleszczewski, urzędnik 
Kolwiez, ekspedjentka 
Krasicki, rolnik 
Rorzeniowska Jadwiga 
Kruger, służąca 
Kużaj, aptekarz 

Iikulska Zofja, mężatka 
" :Majewski, kupiea . 
Pendrzejewska, gospodynI 
PachoIska, służąca 
Rosińska, biuralistka 
n udzki, inżynier 
Bembielińska, art. drarn. 
Hylski, dyrektor gosp. wojsk. 
S roc zyń ski, krawiec 
Schmidt 
Iarja, mężatka. 
Sperkowski, stolarz 
\Veiss Reintraut 
\Veiss1. sędzia 
Zebrowski Kot1stanty 
8-9 Ogrody 
10 Sibilski, urzędnik, wł. m. 
Brzeziński Kazimierz 
Chodecki, dyrektor 
Chodecka Marja 
Glazer, kupiec 

Iuller Augusta 
Sztuczka, służąca 
S tiller EIisabeth 
Tom, aptekarz 
'Vieczorek, kupiec 
\Vieczorek Józef, kup. techn. 
Zgórski, robotnik 
 
11 Rylke S., wl. n. m. 
Adamski. kierownik piur. 
Bobińska Zofja 
Bartsch Małgorzata 
Bartsch Marja 
Chorzewska, kasjerka 
Dobrowolska, ,vdowa 
Duszyńska, biurowa 
Gollasch Leopold 
Glapiak, gospodyni 
Hr)-niewicz, służąca 
Kielińska,- shlżąca 
I\.lotz, robotnik . 
N apiera la, przemysłowIec 
Szczysek, ślusarz 
\Vollschlaeger Aniela, mężatkI" 
Zaleska, nauczycielka 
Zaleska, wdowa 
12 Ziembiliska. wde\va, \\"1. ffi. 
Boeck Emma 
Chojecka \Vando. 
Dąbl awski Henryk 
J osiak, robotnik 
J ełowicka Anna 
KUCzYllska, wdowa 


t 


. 


...,,: 


\  . 4 .: 


. 


..' ...,
		

/adresy_192300212_0001.djvu

			194 


1 


IgnaceQ o 
adere wskiego 


. - 


I\:UCzYllska Zofja. 
}{oebemik, nauczycielka 
Le\\- icz, służąca 
Nowakowska :Marja, n1ężath& 
P.tewal Marja 
Smarkiewicz, SłUŻł\Ca 
Schulz, nauczycią.l 
Spira \Vanda, mężatka 
Szczerbina, krawco\Va 
Ugorek, służąca 
Wisznicka !Ylarja, meżałka 
ZiI:nmermann, wdowa 
Zaleska 'Valerj3 
13 Jasińska Zofja, wl. 11. Dl. 
BieJieka, służąca 
Cieślewicz, ,vdo\va 
DąbrowsJia, wdowa 
Dondey, nauczycielka 
Dondey, wdowa 
(;arstecki Stanisła\\ 
Jasińska 
Iarja 
Pietrzak, kupiec 
Rydzyńska, kantorzystka 
"Rączkowska, ksh\żkowa 
Wojewoda, urzędnik 
Wojewoda, piekarz 
"\Vojewoda Ignacy, urzednik 
\Vojewoda Halina 
\Vojciechowski, werkmistl'z 
Żernicki, sekretarz miejski 
14 Dr. Szubert, lekarz, 'wl. n. lU. 
Dr. Chmielarski, wicepr. miasta 
Draeger Kurt 
ł{ażmierczak, kupiec 
Każmierczak l\Iieczysła wa 
Lenarczyk, służą,ca 
Leitner, służąca 
l\fieczkowska J\fal'ji'i 

Ieyer, kapitalistka 
Szu le, mechanik 
Supiń
ki Adam 
Tychmanowicz, służ:;ca 
\Ventscher :\1., kapitalistka 
'Ventscher I{lara, kapitalistka 
15-17 Plac bUdowlany 
Pietrzak Jan 
H
 Hiibschmann Alfred. \\"1. m. 
Becker :Marta 
Berkel' Luise 
Jarosił1ska, służ
lca 
1\legger, służąca 
Schwanke, służąca 
\Yalczak, służą.ca 
19 I\:ozłowski, fabrykant, wł. UL 
Basiilski, robotnik 
Czekała, szofer 
Chmielewska, służąca 
Nawrocka, sługa 
PasiIlska Apolonja 
'Vitkowska Anna 
21 Gmina miejska, wyższa Szkob. Healna 
K uj
th, domowy 
22-31 Administracja Ogl'odó\\ 
Iie jsJdch 
3
 Friedliinder, wdowa, wf. m. 
Chojnowska Zofja 


... 


i 


.......-- 


. 


Dyniew.ski, kupiec 
Dłuska Henryka 
Dziuba, mechanik 
Gruse. drukarz 
tJ ezierska, 
 wdowa 
I{ossmann, kupi pc 
Dr. KarczYł1ski 
I\:ozłowski, kupiec 
Lipkowska Anna, mężatka 
Lewandowski. lot,>iec 
Lipkowski. rolnik 
.Modrzyilska. słnżanl 
Namysł, kupiec _ L 
Przyniecka, służąea 

lusarczuk. kupiec 
'Vłodarczyk, nauczycielkn 
\Vojcieszak, prasowaczka 
'Vienke, kupiec 
Zagórski, podpułkownik 
Zahder I{arolina 
Zaleski. agronom 
;)J Taff 'Vincenly. wI. n. 111. 
BCl'nsdOł"f. rolnik 
Cywicki, naczelnik ko lp ii 
Kąś1icki, lJl'acownik kOlejowy 
.i\Jtilanowicz, ase:-.or 
Straikhaar Fryderyk 
Schuhmann, słllżqc:\ 
Taft Kazimierz. handlowiec 
'VróbJewska l\larja 
:34-36 Place budo\ylane 
;37 Huszkowski, kupiee. wł. In. 
Brodzikow
ki, ku picC" 
Bernarzek, inżynier 
Buder, Lanko\';,-iec 
Bufan, gospodyni 
Bensdof'f A., urzędllik 
Bensdorf L.. urzędnik 
Bensdorf r"Ia rj:l, l1l'l<:dll in
ka 
Bomha Hilda 
Czajkowska. sprzeda wa('zka 
Czajkowska l\Ial'ja. 
Dau Ida, wdo\\ a 
Dan Elza, nauczydplka 
Dau Emlna, nauczycielka 
Hartung, służąca 
Jerome, urzędn. pailstw. 
Liepolt, ziemianill 
Maass 
 \nn3 
l\Irożewski Jan. 
najczyk. Hłużąea 
nuszkowski. kil pi('c 
Tomaszewska, Hl nŻł)('[l 
3
 Sztybułko\Vf--ki. adwokat. wł. ll. m. 
llonk Pa wel 
Bonk ElisaLeth 
Boberski, 1I1'Z£:dllik 
Gust, slużąca 
J(rzymii'l, Jrwchani1\: 
Mnienska Joanna 
Przywarski, kupiec 
Szymborska. go
p()dyni 
Zagiel, kupie e 
39/f2 Place Jmdowhu1e 
43 ZiarkowsJd. dyrel.;;tor fahryki, ",d. ll1. 
..\lhrpcht. Jahoł'ant1\:a 


! 


.. 


.. 


...... 


..... 


.....
		

/adresy_192300213_0001.djvu

			Egn. Paderewskieqo - Palestra - Perko" a - Park WojEwódzki - Pawła zŁęczycy - Petersona 195 
- -- - - - - - - - 


Hllkow
lia, wYJ'ę('zY"idka 
Uc}.lJl'O\\ sI,;], p;ospod, ni qIJI'owsld, Ill'zpf!n i k pa ilS,t\yO\\ y 
Ilofnmnn, ], uc'jmrz . 
T\ :!lw t, :-;11Iga 

tpis('l, lahoJ'an1 ka 

.lei:-;el Fum}a, l..apita1istka 
\\ -(l('a., łUlsjerka 
"-aca, J'OhOtlliJ... 
H. Tokał 
ki \\ ladysła\\', \\'1. m. 


Palestra. 
V3 Bm' łi1 r, hHlhllarz, \\'1. nł. 
'.ł..łl1uiarz, \\ ł. nl. 
Lalnpl\:1, post. P. P. 
Hosoło\\"s!.. L 
tolal'z 
Hóź('ilSld, si 01:1] z 
Szna idPI., hilJ1 ali:--ll,a 
Siatl{o\\ :-:Id. rol1otllir( 
Tojl,c. l	
			

/adresy_192300214_0001.djvu

			196 


I 


l\letzdorf, gospodyni 
!\Iasłowska Teresa 
Putzker, kupiec 
Smolińska, służąca 
Straszewski, kupiec 
Tilsiter, kupiec 
\V oŹlliak, służąca 
Wawrzyniak, dyrektor 
13 Kowalski \Valenty, wł. m. 
Berndt, praczka 
Buława, kucharka 
Czarnecki, kupiec 
Hoffmann, kupiec 
Jagielski, malarz 
I{ijek, ekspedjent 
Lehmann, na uczycie] 
Tarkowski, sekretarz 
\Vendorff, wdowa 
\V endorff. urzędniczka 
\Virth, wdowa 
'Virblewski, sekretarz 
Zieliński, kupiec 
Ziętarska Gertruda 
14 J eliński Teofil, wl. m. 
Chrzanowski, urzędnik 
Chrzapkowski, l:lrzędnik 
Chrzanowska, akuszerka 
J eJiński Franciszek, biuro\vy 
J el

ska Elźbieta, stenotypistka 
Jehnski Paweł, szewc 
J eliński, dyrektor 
Pannert, podporucznik 
Pasiński, monter 
Świetlik, wdowa 
Świetlik Leon 

ledziński, szofer 
81apa. akademik 
15 Neugebauer, lekarz, \VI. m. 
Kirstein Henryk 
Trabandt Erich 


. 


Piotra Skargi. 
1 Dr. Król, lekarz, ,vI. n. m. 
Andruszkiewicz)- kucharka 
Bensi, służący 
G rygro\vicz, gospodyni 
I{omornicka, nauczycielka 
Kewalikowska Fr.
 służąca 
LewKiewicz; szofer 
księżna P.i 
atelli Aragon Ida 
Pusłowski, ziemianin 
Słoma, stróż 
Sadecke
 słuiąca 
2 Aleksander Zofja, \Vł. n. m. 
Besser IrIna 
Cohn Gertruda 
Cohn, wdowa 
Drager, służąca 
Jarocka, służąca 
I5roning Ida 
I{roning, profesor 
Kitowska, służąca 
Klebs, służąca 
Niewiadomska, robotnica 
Ramiscb, kupiec 
RafaIska, służąca 
Starszewski, listowy  I . 


Petersona - P
otra Skargi 


. 
.. 


8tein, sekretarz sądowy 
Szczepanowska, kapitalistka 
\Vysocka, gospodyni 
3 \Vawrzkiewicz, przemysłowiec, 
Becker. sze\VC 
Budnik, robtnik 
Budnik Piotr 
Baer, kupiec 
B6hlke, kupiec 
Filipski, ogrodnik 
Fentzke, robotnik 
Hackbarth, robotnik 
Jung, kupiec 
J unp; Ella 
Kolloch, wdowa 
Leichner. koszykarz 
I\likulska, wdowa 
Matysiak, funkcjo mag. 
Piechot, służąca . 
Zwierkowski, rzeźnik 
4 Diethelm, kupiec, \VI. m. 
Barlik, kucharka 
Kompielska, biuralistka 
Ulatowska, kucharka 
5 Diethelm, kupiec, wł. u. m. 
Kamiilska, wdowa 
Lipczyński, kupiec 
:Morawski, technik 
IvIagdański, mistrz kominiarski 
Plichtowska, urzędniczka 
ł_ Plichtowska, emerytka 
Suchhmd lVlarjanna 
Szcześniak, mąjor 
Sawicka, książkowa 
Sobczak, kupiec 
Warda f służąca 
6 Matz Fryderyk, wI. nl. 
Falik :Marie 
Falik, nauczycielka 
Gontarski, nauczyciel 
I{aczyński, robotnik 
Kaczmarkówna, służąca 
I{rauze, służąca 
Liidke Gertruda 
Liidke Elźbieta 

Iahnberg, dyrektor 
l\Iecb, służąca 
Piekarska, urzędniczka 
Piekarska Józefa 
Rudelius, wdowa 
Hybarczyk, urzędu. mag. 
Szałkowska, służąca 
Schiller, cieśla ' 
7 
Iachnikowski, kupiec, ,,1. n. m 
l3arra, handlowiec 
Baranowska, portjerka 
Bitner, kasjerka 
Falk, nauczycielka 
Gwaździk, służąca 
Jarminlanka, biuralistka 
Listing, handlowiec 
Łapa, robotnik 

Iadaliński, inżynier 
l\Iazur, stenotypistka 
Nickel, robotnik 
TIistau, stolarz 


... 


I 
. J 


wl. 


m. 


.,  
. 


.. 


..... 


*'"
		

/adresy_192300215_0001.djvu

			Piotra Skargi - PI.Kochanowskiego-PI. Kościelecki - PI.Osso linskich -PI. Pia
towski 197 


Scibcrtshal1ser, kolejarz 
Szczepaniak Antonina 
\Voźniak, zarząd. nadleśnictwa 
\\-ypijewska, ekspedjentka 
Zatorski, nauczyciel 
Zatorska Ludwika 
Zatorska \V.. nauczycielka 
Żurawska \Viktorja 
g :l\1ac hnikowski, ku piec. \\'1. n. ffi. 
Jehkaoson, krawiec . 
J ehkabson Jan - 
rłłI uszyński Franciszek 

Iuszyński \V., profesor 

Iuszyilska, nauczyciell{a 
Osiński, budowniczy 
Osińska, krawcowa 
Skier Joanna " 
\Vruk, urzędnik banku 
Zernikow, szewc, (mistrz) 
Zernikow Gert., nauczycielka 
Zielińśld, inżynier . 
9 Baum
.nln Ell1St, nrI. n1. 
Bagniewski, robotnik 
Bagniewska., kra\vcowa 
Henke, gospodyni 
- l
ri.igcr, rolnik 
Rlisze\\'ski, handlowiec 

 
lurswieck, kapitalista: 
SzeJillska, sprzeda waczka 
\Yoschik, sprzedawaczka 
10 Gqsiorowski, adwokat, wł. ll. m. 
Chlebus, s
zotkarz 
EdeJ, fryzjerka 
l
rohs, handlarz 
Jankowski \Vładysła\Y 
I\.obitz A up;ust 
Leszczyński, InalaJ'z 
Lipiński Franciszek' 
l\likietyI'iski, pod\
'erkn1h;t rz 
Nowak Helena, mężatka 
Święcicka Zofja 
Świątccki, inżynier 
Świą.tecka \Vanda 
Ś\viątecka :Marja . 
Tomaszewski Stanisław 
11 I{ienel Mal'ja, kapital., \\"1. m. 
Dr. Schmidt, Christjan 
12 Dr. Lipowski, wł. n. ffi. 
B ukowska, wdowa 
Dr. n1ed. Chaskel, lekarz 
I{ieper. pokojowa 
Nozdrzekowski, kupief' 
l")fefferkorn, architekt 


Plac Kochanowskiego 
Zakłady ogrodnicze tniejskie 


, 


Plac Kośclelecki 
1-2 Jdent. nI. Prz)- Zan}('zysku 1 
3 Deutschcr Frauen\"erein'" 
Geske, . śiostra. lnilosierdzia 
Hanemann, nad. siostra 
Jersin HiJdegard 
}{ajetaniak, krawcowa  
 


. I . . 


-Ił 


....
 


f\lachalińska Felicja 
Sitarek, kra\\-cowa 
Schaffarscl1ich Jadwiga 
Szczypińska, służąca 
Tomczyk, krawcowa 
Weitbrecht, służ
ca 
4 Ident. Bernardytlska l'! 


\ 


Plac Ossolińskich 
N"iezabudowane 


. 


Plac Piastowski 
1 Gorczyilska, kup., w1. nI. 
Bajerowska, kantorzystka 
Chrapkowska Paulina. 
Gurzyński, Kupiec 
Jakubiak, urzędnik 
Jakubiak, ko:::;zykarz 
Jakubiak Janina 
Królik, kolej. 
Kaczmarek, dozorca kolej. 
Lakner Adam 
Lakner Pa wet 

arjański Józef 

1arks, fryzjer 
Petrukowski, fryzjer 
Tomasze\vski, mechanik 
Viertel, kupiec 
\\'ieC7A)rek, kowal 
\'Vasilewski, urzędnik 
2 MeHer, restaurator, \\'1. D1. 
Barczyński, kupiec 
Brenkowski, urzędnik P. K. P. 
Biehl Olga 
Dębska, urz. kol. 
Gołuszyńska, wdo\\ a 
Krogulski, urzędnik 
I{anankowski, ślusarz 
Kołodziejska, służąca 
r\owak, slużę.ca 
Ottuszewska, emerytka 
Pisarska, emerytka 
Pokorski, ślusal'z 
Heczyńska' 
Ia!'j[t 
3 Gorc'zrf1ski, rzeżnil{, \\"1. 11. In. 
Bielski, konduktor 
Bielski Józef, urzł;dnik 
Ciszewski. urzędnik kolcjow:. 
Dobroliński, robotnik 
· Gabrielewicz, szewc 

loebius Berta 
Płotnicki, sekretarz 
Rosenau 
larjanna 
nosenau Józefa 
Schubert. nauczycielka 
\Vilczewski Jan 
\V olski, referent 
ł Górzyński, rzeźnik, wl. n1. 
Blach, handlarz 
Ginter, pom. gastron. 
Jagłowski, asp. kolejowy 
janicki :Marjan, .lek. dentysta 
I\:ażnicki oficer rezerwv 
. . 
IHi.hns Stefania 
Kiihns 'Yładysla wa 


.  


. 


. 


r 


.
		

/adresy_192300216_0001.djvu

			19
 


I\: o \\-a ]ewsld, urzędnik 
1\ owa l k iewkz. 1\.11 pief' 
\Yi
niewska Konstancja 
!) hlent uL Chrobrego 13 
() Tarczyilski, ofkcl" ". \' Ihp., \\"1. m. 
BOglłSJd, urzędnik 
J\.ok]a\\,:-,Id, natłślu
Hrz 
1\.leczaj .Jozefa 
K-07łow
1{a, gosl'odyni 
)'lono\\-ido\\'a, llaUl'Z)'('ieJka 

lono\\'id, nauczyciel gi
)ln. 
Pac, lHLędnik }Jai)
1\;o\Y
 
ł'ćnv1il\.nw
ki, emeryt 
Swjek. hupcowa 
St.tjel\. na1Jczyeiel 
\yitzkc, wdowa 
\YYł zhC]
i, K,)\"<11 . 
\yjśnit, \\ 
...d. 
łużąca 


lin ł\.o
n10\YS!\.1 '\"aw1'zyn. wL ]1). 
BJyhnl ,n1i
tl'z malał'
ki 
(
1Ith, kupiec 
(
ii Iker, kapita listka 
J h'nln1cr]iug- 1\:;1zilniL'17 
ł\.C1 li he, re
tflu ratm' 
l\. \\"iatkow
hi. 
to]a I z 
l.ip
ld, stolarz 
\}i('halsl\i, lnaszynista 
:\iicha Iska (
(,l't ruda 
Pohl. k1łpl
(' 
ł'o("
(']\.a.i. lIł'Z\,dilik 
SlJnl:-5a blin. szwaezk;l 
SicJ'od:-\11:-' ki. }wdnm'z 
Za('habki \Y.. maku z 
Za('}w Iski F., IllU la ł z 
7 
il'roc-ill
ka I łel('na. \\'i. Bl. 
lJynel" }Jo
L śl. 
I3m'O\dt'7 Tad'-'Ih'l. 
Fritz, ślll
al'z 
Fritz. lW.lld!
trka 
Fo]czyi"n-ki. l\olej.1ł"z 
Fokzyflska. \\-tlowa 
()
I.odo\\'
ki, kontrol(,l. 
ŚJa ferł-mc k. kontro JeJ' 
'Yih'eki. kandytat PI\P. 
X Pa ł'a f.ia J'ydgoska ł). kqśc. S. .rez. 
:!\iaładw\\'1t-z. ]\ośeielny 


..-- 


, 


t 


- 
H Brinkmann GlI
taw, \\ ł Il. m. 
(;rzonek. kondll 1 ...tor 
GÓ];..ki, , illwa lich 
(;(1 Jf>J" kiel'ownik 

lachniJ{, kl'awiec 
'Yiśnie\\ ska ..\1 n rjaIlll<ł 
Ydśnic\\ ski Jan 
"Talio, kolejarz 
10 Błinkmanl1 (
usta\\-, wł. IB. 
Brinklnann. na\H"z\Tielka 
(;nIh]ke, JistO\\T . 
LipiIlski, hhn
owy 
MaśIowska, 
łUŻ
l('a 
..\Ióhl'ing. kapitalistJ...a 
fłajewska, gospoch ni 
Skapulsk i. kupiec 
Ś pie\Y3 kowski, ponl. hi łJ ł'O"T 
Smorowski. ksiądz 
\Vo1ff, kllpiee 
"'o1ff, \,Odowa 


Plac Piastowski - Pl3c Poznańskt 


" 


. 
] 1 I\Ol)(
ZYłisld FJ'and
zf']\. w1. In. 
CZCr\\-ills1\i Bo lesIa \'. 
DI)ł'n ,Allnr1 

ehl'ke, kra \\ iee 
Jankow
ki. kupicc 
K \\'iatkowski. tol\(
l"z 
Kowale slllsan
 
N(\wie1ia, \Ydo"'
 
?\:owieka. telefoni
tka 
Piehu!-:'zkiewkz, 
IJ Zł:dllik ]\ole.l0\\'l 
I )łotko\\'ska ;\nna 
ł Pfot1iowska. wdo\\:a 
Po ladło\\'sld, śl usa! z 
Snhal1ski. tokarz 

nligiel
ki, ślus
:nz 
Siuda, kI a\\"il'l" 

fanił:'\\ :-;ki Igll:tf'Y 
Thiel Cnli1jn 
\\'H ko\\'sl\.i, Si oi a I'Z 
\\Y a Iko\\"ia k Hon1an 
Ziókow
ki. in
talato.. 
lZ Jt'\\'	
			

/adresy_192300217_0001.djvu

			Płac Po znańsk 
 :.- Plac Teatralny - PI ;lc Wolnoś ci 


4 \vide1'ski Henryk, wł. ID. 
nł'zoskowska, robotnica 
Dąbrowska, książkowa 
DB-browski, złotniJ<. 
Fryckiwski, szewc 
{{I}asiński, stolarz 
1\ JemiJlski, r-;tr. fortepianów 
lireJ I Emma 
łiościeJecki 'Viktol' 
Ozeczyński ,llundJowiec 
OJejnik, urzędnik 
Pieczyilski, podporucznik 
Swiderski, kupiec 
.\rkuszcwski Antoni, \ył. ID. 
'\rkuszewski rvIieczv:.-:la\Y 
f .órski, rzeźnik . 
(;ór6ki, cieśla 
(;órski. handlo\\ ice 
(;órski Bl'onisła w 
4;rupka, obuwnik 

a wieki, J"olJotnik 
SpręgJewska, wdowa 
'Hasto B
'dgoszcz. I\3SYllO ofit:erslde 
Zimmern13 nn 'VilJi 
Zitnmcrmann Anna 


:; 


(j 


9 
IiaFto Bydgo8zez. ogród 
10 l<'ietz, n1h;trz piekarski, wI. lU. 
Bedner, \\"oJont.arjl.lsz 
Eaum, kowal 
Fietz, wdowa- 
(
()lz, ł.ze7..nik 
.}endykiewiez. howal 
Jendykiewicz, rohotnik 
.Jendykiewicz, robotnica 
I\other, ekspedjent 
li.oJbe JeullY. nauczycielka 
:\Iasłowski .Marcin 
Piecho\\"ski, egzękutor 
:-;awkki, robotnik 

mo]ińska, handlarka 
Stelmach, rohotnik 
Tobolew
ki, robotnik 
łJrhaiu;ki, lon wiee 
\'oigt :Martin 
Zilnlnermann, nmzyk 
Zimmern1:um. I'o.łJotnic_a 
11 Strzyszyk, mi
trz malarski, wł. lU. 
ł
 Tl'afHS, knpiee, \Ył. ID. 
13l'unek (
l'cte 
Brunek Chal'}otte 
Brunek Meta, kapitaristka 
Chojecki ł-..ucjan, rotnlit;tl"z 
.. 
an8kó\\'na. url
dnk7.J{a 
(;anske, urzędnik bankowy 
., attel, handlowiec 
Jungere:-; \Y3uda, mę:.atka 
Janiszew
ki) kupiet' 
l\.aczmarek. wdowa 
Polinkiewicz, porucznik 
PoJinkiewiez .Jadwiga 
TuJpja, wdown 
\Yachowkz M.. rohotnik 
\Vacho\\-icz T('odor, I'zeźhial'z 
\V:u'howicz, "down 
Zipglpl'o\Ya. \\	
			

/adresy_192300218_0001.djvu

			200 


Rohde, "'yręczycielka 
Szmelter, kupiec 
Zieliński, ksiądz prefekt 
2 Biirger Rudolf, wł. m. 
Burger Anna 
Drzycimski, krawiec 
E}ertowiczO'wa
 artystka 
Graczyk, malarz 
Ilirsche}, kupiec 
Hocheisel Stefan 
J ędr
yńska, robotnica 
Jaskulska, \vdowa 

Iroczek, malarz 
Niedźwiecka 1\1., służąca 
Hegenbrecht Klara 
Sokołowski, pośrednik 
Samberger, kupiec 
Serwus Klara 
Schulz, krawiec 
Tomaszewska, korespondentka 
'Va.sikowski, dentysta 
3 Bazińska 'Vładysława, 'wl. m. 
BaziI1ski A., pOdprokurator 
Bengsch, kupiec 
Diłtmar, wdowa 
G raczy k, blachmist.rz 
Graczyk, robotnik 
Górecka, hand larkt\ 
Jabłoński, garbarz 
Len1ańska Anna 
Niewitecki. kupiec 
Swakowski, palacz 
Zając, służąca 
Ziętak Józef 
Ziętek Anna 
Ziętek Małgorzata. sprzeda waczka 
4 Gmina miejska, Gimnaz.jum 
Stróżewski, dyrektor gimnazjum 
\V olny, pedel 
5 Dr. Król, lekarz, wł. fi1. 
Czer
iński, szofer 
Dzieszewska, wdowa 
Figiel 1\Ielania 
Gąsioro'wska, pokojowa 
Gorczyca. siostra miłos.ieJ'dzia 
Gorczyca Helena 
J anaszek, pokojowa 
Kryszak, służąca" 
Polak, kucharka 
'Yagner, kowal 


, 
... 


tY: 


Pocztowa 
1-2 Urząd Pocztowy 
Lisie\vicz Jerzy, 'wł:n. m. 
3 Pokora Edmund 
Staśkowski, urzędnik 
Skubała, krawiec 
-4-5 Indent. Jagiellońska 64 
Bank M. Stadthagen 


.... .......  


" 
... 


" :o 
-l- 
" 


Pod Blankami 
1 Kamiński, restaurator. \\<1. 
Cerajewska, służąca 
:.! 'Venzel Karol. ,,'l. n. Dl. 
PrOfer, bednarz 


ll. m. 


.. 


Plac Wolności - Pocztowa - Pod Blankami 


3 Browa r Ponarth, \VI. 11. m. 
Hinzmann Jan 
Olkowski, rob. miejski 
Olkows!\a Marja 
OJkowska Walerja 
4 Gmina-żydowska 
Bendzel Dawid 
GauI, prasowaczka 
Malinowski, handlo\viec 
Rom"antowski, ślusarz 
5 Gmina żydowska, spichler. 
6-7 Gmina żydowska 
8 Plac budowlany 
9 Sch\virz F., ślusarz. wł. n 
Schwirz Hubert, ślusarz 
10 - Pychiński, kupie
, wł. IIl. 
I{atwińska Rozal]R 
Matysiak, robotnik 
Marcinkowski, murarz 
Marcinkowska, krawczh.a 
Osowski, robotnik 
Schmelter. robotnik 
Ziętak, robotnik 
11 Bielski, krawiec, \\.1. m. 
Bannach Franciszka 
H ubert, robotnik 
Lewandowski, robotnik 
Praczyk, urzędnik 
Petinetti J ekspedjentka 
12 Kucharski Jan, wl. m. 
Kempa, urzędnik 
Kucharski, gospodarz 
Piotter, fabrykant 
Schmidt, cieśla 
13 Lewy Lesser, \VI. ffi. 
Blit. cukiernik 
Feuer, kra Wco"ya 
Komblit Antoni 
Lewy Dawid, handlarz 
Niessner, urz
dnik kOlejowy 
ŚmigieIski, mechanik 
14 Spichlerz 
15 Loża J ann s 
Wagner Paweł 
16 Loża J anns, składno opału "CarbOh 
... 
17 Spichlerz 
18 Sy!?niewski Teofil, wI. nl. 
Arndt, robotnik 
Bukolt, kolejarz 
Deręgowski, robotnik 
Derdowski bankowiec 
Do jas, handlarz 
Damska, ekspedjentka. 
Eiff, wdo\-\.a 
Eiff, posługaczka 
Januszewski. robotnil, 
Musiał Ewa 
:Kadolski, rob. kolej. 
Odikowska, ".dov,'a 
Suchomski, handlarz 
Zmuda, kanceIis
a 
19 Spichler1. 
20 Śpichlerz 
21 \Vit.kowski Jan 
Borowkz, \vdowa. 


l 


--. 
"<; 


-'ł......, 


.- 


... 


lo 


. 


:. 


A -ł 


; :-,- 
. i. ..:;'
		

/adresy_192300219_0001.djvu

			Pod Blankami - Podgórna 201 
Borowicz Franciszka Ił Podgórna 
Brandt, robotnik 1 Boe1itz Oskar, wI. m. 
Bała. malarz Adrianczyk, drukarz . 
J ankowiak Agnieszka" pob. rentę I 
Kochańska, krawcowa 
Klatt, formiaI'z pom. R6żailski, Bronisla w 
J{::>ńczewicz. ślusarz la Hoffmann, kapitalista, "ł. n. 10.. 
Majcher, ślusarz Maron, robotnik 
Niciński, robotnik 
:Nowak, wdowa 2 HechIiilski J akób, \VI. ffi. 
Rutkowska, wdowa _\driańczyk Stanisław - -- . 
Rymarzewicz, szewc Drę.żkowska, służ
ca ,. 
r 
Sprada, stolarz 3 Menning, kupiec, \\"1. m. 
Zyks, blacharz Bogańska, \vdowa 
Zyks. wdowa Eldridge, robotnica 
C).) Indent. \Vełniany Rynek 1 Haase. stolarz -...., 
..."" 
23 Indent. Długa 38 .I{oszińska Rozalja 
Kpsziilska Franciszka, rob
 
24 Indent. Długa 37 Lesikowski, ślusarz 
2;-) Indent. Dluga 36 l ... l\Ienzel, nauczyciel 
26 Indent. Długa 35 - Maczuga, biur
w. lok. 

Iul'as, robotnik 
27 Indent. Długa...34 Parduhn, ślusarz 
[ndent. Długa 33 ... ..., y Drak Anna 
28 _r -ł 
29 Ident. Długa 32 -}...r::;,:....
 y orak Gertruda 
30 Ident. Dluga 31 4 
fenning Emil. kupiec.--ł" ł. n. m.. 
31 Ident. Długa 30 
Iamrach, stolarz 
5 \Vitecka Juljanna, wl. ID: 
:12 {dent. Długa 29 Brzez.itiska. wdowa 
33 Ident. Długa 28 Gralewski. murarz 
34 Ident. Długa 27 .. Gmulski, tokarz 
T- Ident. Długa 26 Koraluk. drukarz 
. a Kuszyński, robotnik 
36 Ident. Długa 25 Lipski, zwrotniczy 
37 Ident. Długa 24 Suligowska. ".dowa 
38 Ident. Długa 23 '" Sosiński, ślusarz 
39 Ident. Długa 22 "'łoch. szewc 
40 Ident. Dluga 21 ł 'Vitecki, asyst. miejski 
41 Ident. Długa 20 . e 6 '
itecka Juljanna, \\ ł. n. m. 
42 Ident. Dłu
a 19 j' Bark, tapicer J 
Dzioch. krawcowa. 
43 Ident. Długa 18 . Englert, maszynista drukarsk.- 
44 Ident. Długa 17 Fraitag, wdowa 
45 Ident. Długa 16 !\findak, książkowa 
46 Ident. Duga 15 
Iind8k Ząfja, eksped,ientka 

Iindak Lucja, ekspedjentka 
4.7 Ident. Długa 14 Pluto",.ski, kra\viec 
.&.8 Ident. Długa 13 PI ułowski.konduktor tramwat 
49 Ident. Długa 12 \V, inke) kołodziej 
50-51 Ident. Długa 10-11 7 Schulz Anna, wł. m. 
52 Ident. Długa 9 Gehrke, biuralista 
53 Ident. Dług8 8 Chełminiak, stolarz ," 
Kochańska, ekspedj. 
:>4 Ident. Długa 7 Kochailska, 'wdowa 
55 Ident. Długa 6 Nowakowski, redaktor 
""6 Ident. Długa 5 natk
, ślusarz, 
;) Schulz l\łinna 
57 Ident. Długa ł 
58 Ident. Długa 3 8 Kurkowski Teodor, wf. ffi. 
I{a\vecki, kupiec 
59 Ident. Długa 2 Rziciński, szewc 
UD Ident. DłuKa l Szczukowski, rzeźnik 
- ,.4 
. 

 PIJCIE \IIODKI MILCHERT' I
		

/adresy_192300220_0001.djvu

			202 


.9 Met'ziilSki JÓzef, wl. n1. 
Grajek, obuwnik 
J aJlson Anastazja 
Pallkanin Bronisław 
Oa. }Iecziński Józef, wł. ll. In. 
neszkowski, tapicer 
lU Stal'k .Antoni, wł. D1. 
.AI.nak. szewc 
Dąhrowska, gospod}Tni 
D.,browski, koł-ejarz 
Derus Agnieszka 
(-;ust, ksi
żkowa 
Irzctokowy 

Jateuszak, robotnil
 

o\yicki, kolejarz 

owicka Sabina 
Potocka Józefa 
Sztark, rolnik 
Sztark, J 6zefa 
\VendJand, piekarz 
\Vałecki, strażnik 
. 11 Pchałeli Franciszek, wl. m. 
J(\zierny. stołowy 
nambalsl\
 "landa 
S('hauer, listo\\;y 
Su'zepaniak, kupi
(' 
Szczepanowicz, robotnik 
\Yach. obsługa('zka 
Żyła, krawiec 
-1:2 r;OJ.don Frallch:zek. wł. 111. 
Gęstwicki, stolarz 
(;ęstwi('ka Mnrja 
t;oł-don 1\lal'ta 
1
a f;ol'don Franciszek. wł. n. 1li. 
BUł'al10Wska Apolonja 
D
.bl'o\-vska, telefonistka 
Eggert Elnma., wdowa 
.Eggelt 
iałgol'zata, biura li
tka 
ł
 mere}i, robot n ik ' 
Hriiger, krawcowa 
I{omorowski, ]Jort.ier 
l{ ..iiger Elźhieta 
I{ttiger FIorentyna 
Hadecki, inwaJidn 
13 Gutbier Bruno, wl. ffi. 
Demhi-cki Aleksander, roh. 
Dcmhicki TcpfiI, stoJał>z 
li S?,.alajda BoIesiawa. \\"1. m. 
CYV.:iilSki, stoJHrz 
Gore('ki, robotnik 
f{rch, koIe.iarz 
Szalajda. biuralista 
Szalajda, urzędniI
 
13 lłyszIdewicz J{fl1'o]ina wJ. m. 
I\ri
ek. krawiec ' 
1\:JukowsI{a, gospodyni 
Iłyszkie\\ icz, A'ospod) ni 
ł Irhailski, rohotnik 
Hi Perlik \Vładysław. \\"1. 11. In. 
DmU\8Za k, rohotnik 
ł;uIajer, ł'oł\otnik 

apiątek Franciszka 
SZYPPl'ski, robotnik 
Wn P
rlik \Vładysła\\", wł. In. 
J)IotnirJolnik, wl. 11. n1. 
Chrz.anow
ki, piekarz 
Koczorski, porno PO('zt. 
Koczorska, sprzedawa('J
ka 
Kasprowicz 'Ve)'(mifa 
Kruszytlsll, w1. rio nI. 
Budnicka Katarzynil 
Budnicka f\.lar.ia 
Budnk ka Anna 
'Vołnowsld. roho1nil" 
Budnicka 
lm'ja, 'w. 
. 
Gcrdon, pon1. htlUdł. 
Ostrowski, szewc , 
23 Budnkka :M31'ja, wł. 11. 111. 
I\:ruczl{owski. robotni1i 
Kruczkowski Józef 
,Meyer, krawc
\\'a 
'!,i Skrzywanek Juliusz. \\ ł. In. 
Baroil Józef, rohotnik 
Ba.roń 1\1 ar.1 a, rohotnica 
BaroIł Stanisława, l'ohotn. 
(;in'ski JÓ7.cf, malarz 
Górski Józet', lnaszynista 
Kubcze".ski. 
zewc 
I\.iekze\v:;ka .\nna 
,Marciniak, krawcowa 

larcinial{.. robotnik 
Skrzycick
, urzędniczka 
Tucholska Fł'anei
zka 
Skrzy\\'anek J.. "d. n. m. 
2U IIege Fritz, wl. fil. . 
Domkl\ slużacu 
JIege Paweł 
"
9jno\\'sl{a Antonina 
Jelent. ul. (jrudzi
\dzka 32 
I{)'zy
ailski, robotnik' 
I{rzyżallsld Fr., S7\\"H,icer 

Iot..s7.yle\Vski, stolarz 
Paokau, szewc' 
Pl'asch i\Iar,ia 
Stopiilsłd, lłOi uC7nik 
2
 \Veih
 \Yilhelm. \\"1. ll. m. 
Piotrowska R07a lja 


17 


19 


21 


C) C) 


. ., f!r 


\,,. 


L.. 


25 


C)- 
-I 


Podg:órna 


. 


., 


(li 


1 


.... 


.. 
1 I:  
, 


r
 '" ł 


"i, 


:;., - 


o( ł '1- 
... 


T . . 
'..r 1 


A
		

/adresy_192300221_0001.djvu

			podgórze 


1 


'" Podgórze 
1 fi eH t. S ie 1'0(':t :} 
Oźmit1ski. stolarz. \\". m. 
Bal'1.odzi, rohotnik 
Buko\\"ski Lamher1 
Domailska. ,,'dowa 
(; 1'1Id\:H. wt1o\va 
()źnlii1ska, e]{spedj. 
I iopkc, \\'do""a 
Sta1l1w I :J11
1 
Sll'a
zkie\\"icz .J uljallna 
.I Olku bow
ki, 
lolH I'Z. \\'1. 111. 
4-\ I'll d 1 L II iZH 
Bolłm, robotnik 
(;al':-;tc('kL !-'iod larz 
.Jakuhow:-:]Ul, hiurali:-;t}"a 
(j
iadacz. -.;łużą.ca 


C) 
- 


:J 


, 
'I. 


f.ie:-4elski, l'ol'otni1\:, \\ 1. nl 
PotOI'
t\nł, rohotliik 


;) tl'a!-'zew:-;ka. Wdli\\- .1, ,\ l III. 
Bop:lI
ław
hi. hLn'o,,",' 
Bl'zozowsJUl. \\ l! )\\ a 
Dutkkwiez. inwa] ida 
(;órski, )'ohotnik 
(;órska Katarzyna 
(;edlal'
ka. wdo\\'a, 
ł\;l',;zllb
nn;ki, . ł ohotnik 
XO\nłk. ""doWH 
Pilarska Joanna 
nogalska, wdowa 
Strzelec1d, kowal 

tł"l.:eleeki, Tobotnik 
Sehewe Elihieta 
Tonl('zH k. urz()un ił\: 
TC'łT£'Y KOl1stan('.ia 
\\"iślli('w
ki. rohotnik 
;\,H\"1('ki, kowal, \\1. Hl. 
D'
.ioe. rzeźnik 
Drac:lko\yski, rohotllik 
Fiutak, ohuwnik 
I
a.szuha, 1'0hotnik 
Pflaum, rzeinik 
Pieh 1, WdO\YH 
Piehl GeJ'tnJda 
Pfla.unl, wdowa 
SkO'\TOI'lSki, robotnik 

zymcza k, rohotnik 
7 ił ('ha rjuf.:z, u J'zf;'dn iI\: 
\Ym'gin, \\"do\\'a. \\'. m. 
n1
dnik Helena 
Budnik Józef 
Borowski. cze 1. rzeZł1. 
ChmarzYl18ka, \\'do\Yiątek, kołodz:ei. wł. Hl, 
Biskupski. rohotnik 
Biskupsk'a .1 adwig-a 
Biskupska \Viktol'ja 
naroń Juljanna 

owa k, robotnik 
Toss Berta ' 
Tucholski, rohotnik 
17 Xclkowski. nlasz
1I1ista. wł. m.. 
lR LubulSki, rohotnik, \\"1. m. 
(;ollek Franciszka' 
Syrkowskn 
lał'.1anna 
lD Plac lH1dowlany 

O "iśnit:'\\"ski, rohotni-k. wł. In. 


.,.; 


, .' 


. " 


ł..... 


.ł ...
		

/adresy_192300222_0001.djvu

			204 


- 


Podg6rz ł: 


21 Schiiler, \vdowa, wI. m. 
Bugoła \" ska Anna 
Brzezllls"ki 1 - robotnik 
I
ewando\vski, robctnik 
l
ewando\vska Helena 

Iiiller Elźbieta 
Schiiller Hyszard 
Staszkiewicz l\larja 
\Vysocka Rozalja 
22 Bielicki, tokarz, wI. m. 
. 23 Treichel, murarz. "ł. nI. 
Bettinger, rzeźnik 
Nowakowska Joanna 
Trę.ichel Jadwiga 
24 \Varszlik, kolejarz, wł.' n. m. 
1\-Iohr, robotnik 
Piotrowski, podurz
dnik 
Smoliński, kolejarz 
'Vawrzyniak, robotnik 
25 Plac budo,vlany 
26 Kolasii1ski, ,vI. m. 
Białkowski, kupiec 
Giesa. robotnik 
Grin, kupiec 
I\Iunder, szewc 
:\liiller, gospodyni 
Schulz, stolarz 
Taszewska Barbara 
Tokarska 'Valentyna 
Tuszewski, robotnik 
\Vojcik. handlowiec 
27 Plac budowlany 
28 Bagniewski Antoni. wł. m. 
Czenviilski) palacz 
(;uzko\vska Juljanna 
Tuntlewicz Franciszka 
Tunt1ewicz, robotnik 
Ziółkowski, robotnik 
29 Burczy k Piotr, wl. n. ID. 
Bohr, handlarka 
l\Hss Florjanna 
Preuss, robotnik 
20 Bllrczyk Piotr, wl. In. 
Bllrczyk, krawcowa 
Burc.zyk, robotnik 
Burczyk, murarz 
Burczyk, Kazimierz 
Siewert, ślusarz 
Siewert, wdowa 
Witkowski, rzeźnik 
31-33 Place budowlane 
34 I{lapath, stolarz, wł. m. 
Betchka Rozalja 
KozQer, robotnik 
!{ozber, służąca 
Stawicka Cecylja 
Skibińska Zof.ia 
3:->-39 Place budowlane 
40 Krzyżański l\Iarcin, \VI. m. 
Brodzik :l\Iatylda , 
Barczykowska Marjanna 
Earczykowski, robotnik 
Duhr, robotnik 
Dorohein, inżynier 
Grabski, robotnik 
Krzyżański, mechanik 


, 


Ą. 1. t 


. 


" 


- 
  
j .  .. 


. 


Krzyżański, urz
dnik pocztowy 
Kruk. handlarz 
l\larszałkowski, robotnik 
OjdPwski, stróż 
Raczkowska :Marjanna 
ŚmigieIski, ślusarz 
Wi
kowski, uczeń ślusarski 
41 Goritz. handlarz, wł. n. m. 
Rakowski, robotnik 
SZYp'ura, robotnik 
Szolo\v. cieśla 
Szolo\v, robotnik 
Szolow Bronisława 
42-48 Place budowlane 
49 Pohlmann Luiza, wI. m. 
Braun, robotnik 
Kube, ślusarz 
Pribińska Franciszka 
Sadowski, robotnik 
'Vitkowska !\Ialwina 
50 Rozenthal, kupiec, ,\"1. n. ID. 
Ciesielski, robotnik 
Baczkiewkz, stolarz 
Chojnacki, urzędnik 
Falkowski, rouotnik 
Jarzyńska, wdowa 
Kiełczyński, rouotnik 
Karnowski, robotnik 
Liberacki, urzędnik 
Lamka, robotnik 
OkuIski, robotnik 
Przybyszewski, robotnik 
Sprenglewska, wdowa 
Szulc, dekarz 
50a Skoraszewski, zegarmistrz, wł. Ił. ITJ 
Biskup, młynarz 
Krzemuowski, robotnik 
Kochanowski, koszykarz 
Kulewska, wdowa 
I{ulewska :Franciszka 
Lewandowska Dorota 
Rutkowski Jan 
l\t!aternowski. kowal 
Nawrocka Stanisława 
Piłat, woźny 
Rutkowski, malarz 
Hl1tkowski. robotnik 
'Viśnie wski, \voźny 
51 Plae budowlany 
52 Andrzejewski, ł-7eźnik, w1. ffi. 
Buława Gertruda 
Ekwiński, robotnik 
G labiszewska Helena 
I{ulikowska Joanna 
I{ulikowska !{onstan(' ja 
Kulikowski, robotnik 
Lipczak, krawcowa 
l\tlakowska, książkowa 
lVI argail ski. robotnik 
Markiewicz, robotnik 
l\Hkołajczak. książkowy 
Pieczyński, fryzjer 
Smogo
ewski, rouotuik 
Sztyma, formiarz 
\Vojciechowski.. kowal 
Zs('hmiIerska Józefa 


,
		

/adresy_192300223_0001.djvu

			Podolska - Podwale 


. 


Podolska. 
1 Szuka Iski Stanisław, wl. m. 
Cbylewska A., służąca 
Chylewska Franciszka, slużą.ca 
Gadzikowski, kapitalista 
I(opczyńska, krawcowa 
Kopczyi1ska \Valerja 
Kopczyilska Aurelja 
Sineburg, artysta 
W ęsierski, -urzędnik 
Z\vierkowski, kupiec 
2 Ascher, stajnia 
3 Pfefferkorn Otto, składnica i warsztat 
Kujaczyilski, robotnik 
4 Kruger, fabryka 
5 Albrecht, stajnie 
6 Albrch t, stajnie 
7 ident. ul. Gamma 7 
8 ident. ul. Gamlna 4 
9 ident. ul. Dworcowa 85 
10 ident. ul. Dworcowa 83 
11 ident. ul. Dworcowa 82 
1

 ident. ul. Dworcowa 81 
1-3 ident. ul. Dworcowa 80 
14 ident. ul. Dworcowa 19 
15 ident. ul. Dworcowa 78 
16 ident. ul. Dworcowa 77 
17 ident. uL Dworcowa 76 
18 ident. ul. Dworcowa 74 
19 ident. ul. Sienkiewicza 65 
20 ident. ul.- Zduny 11 
Kamiński, urzędnik, wł. 11. ID. 
Ceraficka, wdowa 
Gaca Helena 
Gaca 'Veronika, akuszerka 
Gal uba Teresa 
Galuba Józefa, kantorzystka 
Galuba Jan, szewc 
Jarzembski. kołodziej 
Kurowski, kupiec 
Kulik, kupiec 
Krysztoforska, steperka 
I{rysztoforska Joanna 
Kozioł. Wojciech 
I{rysztoforski, robotnik 
}{emke, stołowy 
Lewandowska, służę.ca 
PuchaIska, służąca 
Pyszka, stolarz 
Rynke, inwalida 
Smura 
Iarja 
Smura. handlowiec 
Smura, modniarka 
SwóJ. rzeźbiarz 
Wygocki, robotnik 
21 ident. ul. Zduny 10 
!2 ident. ul. Zduny 9 
!3 ident. uJ. Zduny 8 
!4 ident. ul. Zduny 7 
25/26 ident. ul. Zduny 6& 


20fJ 


. 


27 idcnt. ul. Zduny 6 
28 indent. ul. Zduny 4 
29 Polonja, śpichlerz 
30 
Iuhme Hermann, wł. n. m. 
Dluszcżakowski, lnuzyk 
Glon, rzeźbiarz 
31 ident. Pomorska 7 i Zdtmy 1 
31a ident. ul. Pomorska 6 
32 ident. ul. Pomorska 5 


r 


, 


Podwale. 
1 ident
 ul. Długa ()(j 
2 ident. ul. Kościelna 6 
Anstatt, wdowa 
Baer, mydlarz 
Baer. wdowa 
Kostrziewa, fryzjerka 
Tomaszewski, dyrektor fabryki 
3 ident. uL Kościelna 5 
4 ident. Stary Rynek 28 
5 i d €nt. Stary Rynek 27 
6" ident. Stary Hynek 26 
7/9 ident. Stary Rynek 23-25 
lir 
10/11 Franke C. A., fabryka 
Nowalczyk, \verkn1istrz 
Stiemert, krawiec 
12/13 ident. ul. Grodzka 12-13 
14 Kolaszyńska Anastazja, wł. ID. 
Dąbrowski, robotnik 
Hensel, krawcowa 
Kucharski. murarz 
Kucharski, handlowiec 
Lietzkowski, robotnik 
Metzer, robotnica 
Miiller, handlarz 
Sch ulz, prasowaczka 
Zander, krawiec 
ZieliIiska, 'wdowa 
15 Plac budowlany 
lU :l\Iagistrat, Targownica 
Drbanowski, insp. targ. 
17 Grześkowiak, kupiec 
Haller, kupiec 
\Viśniewshi. dekarz 
18 Kamii1ski Ksawery, wl. n_ ID. 
buJa. robotnik 
Uahr. kupic-c 
Kanitz, stolarz 
I iotrowski, kupiec 
Puchalski, aktor 
Poszczyńska, gospodyni 
Szynlandera. robotnik 
Szymański. mistrz stolarski 
Was
lewski. artysta 
19 DUński. piekarz. wl. ID. 
Błaszc7.vk. "fryzjer 
Bogacki Antoni 
Dahrowski piekarz 
Fi1il)C7a k, Kazimiera 
Gedicks Julja 
!{ozica, kiero\v. szkoły 


... 


J 


--...
		

/adresy_192300224_0001.djvu

			. (l\-) 


. 


. 


I\otcrsld, fr
-zjer 
Prjche, robotnik 
Heinus \Villi, gastrollorn 
.:lU Tow. Przem. RancH. ,.\Vulkan" 
Hchlke, wdowa 
Ja.kubowiec. książkowa 
Loose Jan, kupiec 
l
oose Piotr 
Lurzkowski, kupiec 
:Schmidt, księgarz 
Schn1idt. wdowa 
,Schmidt 1\1.. ksif;garka 
)Yą
erzug, kupiec 


Pohulanka. 
niezahudowane 


pomorska. 
t ident. ul. Dworcowa 9S 
Flichs. urzf;dnik 
Filipiak, służ
ca 
.Teziersku Juljanna 
J ezierski, woźny 
Jutrowski, ślusar7 
Xowak, służąca 
Toporek, kupiec 
\Volczyi1sld, fryzjer 

 Bensel, kupiec, wi. 11. n1. 
...3 JIensel, kupiec, w1. In. 
Battige Berta 
Donarsl\:i, szewc 
Durą,s-;ewicz, stołowy 
Gomoll, kond. k{)l. 
Jankowska, wdowa 
Jankowska, sprzeda waczka 
Kwiatkowska, służąca 
Ki.irek, służąca 
I\la1isze\vski Józef 
Rynarzewski, kapitalista 
Rudnicka., służąca 
StulJe. zaw. dom. 
Szkaradkiewicz, kupiec 
\Viniecld, port jer 
\VoUand. sze\\c 
Żurawski, kupiec 
,
 ident. ul. Podolska 1 
f, Kleinert, stolarz, wł. ID. 
Aleksander, handlarz 
DolJrowolska. kier. kuchni 
Grabowska l\Iarja 
Hajduk, kupiec 
I(aczYIlska Józefa 
I{ról. sekretarz 
:Miet1itld, kupiec 
Stange, kupiec 
Ji Swendra.k, kupiec, \Vi. m. 
Docge, n1istrz dac
ar
ki 
Depa :Marja " 
Kiedrzyński, aptekarz 
M,usielewicz, kupiec 
Szulc Karol 
1 ident. ulica Zduny 1 
B Gieryń" księgarz wI. ffi. 
Bcn
at, restaurator 


.... 


Podwale - PohulanRa - Pomorsk
 


., 
I 
I 
I 
I 
I 


Czajkowsl
a, 
łużi\ta 
Hentschel, eks}!edj. 
Kaźmier('zvk, malarz 
Kl'zvżclewska, prasowaczka 
::\iaj.ehrzak, fryzjer 
Hyhkówna. nlOdniarka 
Hybka.. lnistrz krawiecki 
Schilt, wdowa 
Sergot, nlalarz 
Tokarski, nadle:;niczy 
Sa 
ajdrowski, siodlarz. \,'1. 111. 
Borna, właśdciel falll'yki 
I
rau
e, prokurzysta 
Tat.ar:-.;ka "L\Iarjanna 
Piękny, porucznik 
V l(retschmer, naul'z
'('il'lkH, w1. Dl. 
IIeinze. lU'Ze}l 
Kretschmer, kowal 
10 Kruger. właśc. faln y ki. wł. In. 
IIenke. handlarz 
Kal1'>illski, l"ohotniJ" 
Lewandowska Józefa 
11 Jasiewicz, Inalarz, \\"1. nI. 
Deutsch, pianista 
{
rabowsld, szewc 
Jasie\dcz, malarz 
 
Joaehin1owski, Iłlj(ll'l)żl
j
cr 
Trelke, wdowa 
Steinborn, krawiec 
Stejpczyński, szewc 
\Vallo, pens.ionat 
'Vallo 'Yalentyna 
1;! Gl'abo\vski, rcstaura t Ol.. \\"1. nl. 
Brzeziński, kucharz 
Oszkowicz, muzyk 
13 P , l' k . t ł 
oZlłanS
\.l, lOr. }JOCZ .. \Y . m. 
Dziuba, krawiec 
George, ,,-laśc. int€H'Sll 
Gadziilski. inżynier .. 
l\rukiewicz, książkowy 
Licunailska, sprzeda will'zka 
Łf;cka. Scłtola
tyka 
:\Jikolajski, kl'Rwie{' 
l\1ikolajski Jan 
Nowakowska, właś('. interesu 
Podskarbis Jad wiga 
Ś\Yiniarski. kupiec 
Szlosowsk
. kupiec 
y oig-t. wdowa 
V oig'!. stenotypistka 
V oigi, kasjerka 
Ziółko\\":-:ka, służąca 
14 idcnt. Śniadeckich .19 
J ano\\'ski, kupiec 
15 Stijckmann, stolarz, "ł. m. 
Budysz, stc}1erka 
Bednarek, robotnik 
Kobus, garncarz 

 owak, robotnik 
Szu 1cZYlisld, rzeźnik 
16 Schroeder Gustaw, wf. n1. 
Bil'sch. wdowa 
Brandt, wdowa 
Damn1er. kupiec 
Falkowski, pomocnik hand lowy  


,. 


..
		

/adresy_192300225_0001.djvu

			. 


Pomorska 


-J O - 
... , 


... 


tiloekeI. kupiec 
I{usczow, gospodarz 

ommerfeld, wdowa 
Szupulska, służąca 
, . 
17 ,\\Tendland, kicrown., \VI. ffi. 
Bogusławska, krawcowa 
Bogusławska \Vanda 
Bogusławska, wdowa 
Eis, pomocnik biurowy 
Held. kierownik kasy 
,Maudrich, elektrotechnik 
:\ładaszewska, biuralistka 

Iuszyńska, stenotypistka 

Iodrakowski, kupiec 
Orlewicz Helena 
Pfitzenrenter, nauczyci
l 
Hembowicz. stolarz 
Seifert, lnuzyk 
Sollik, wdowa 
Vali, rzeźbiarz 
'Vutsdorf, cukiernik 
18-19 KnoIl Alojzy, wl. Ul. 
Kiciński. ortopedysta. 
KnoIl, kupiec 

fosiilska Helena 
Marks l\larja. 

 eumann, inżynier 
Świetlik, drogerzysta 
20 Tow. mieszkaniowe 
Dettlafł, urzędnik kolejowy 
Dettlaff, akuszerka 
G6rnikiewicz, kolejarz 
Gómikiewicz Stanisław 

owakowski, podmistrz 
Ohmke, wdowa 
Pankowski, urzędnik kolejowy 
Ukeley, nauczycielka 


. . 


.. 


I 


...  


. 


ł ł Tow. mieszkaniowe 
Badona, handlowiec 
Kitkowski, podróżujący 
Koniarski, pom. złotl
icz}-. 
Orkiszewski, podmistrz 
Popowski. kond. ład. 
Repiński, sekretarz 
Słomiński, sekretarz pocztow
r 
Schamburg Emma 
Urbański, pomocnik zwrotniczy 
'Venzel l\farjanna 
22/23 Pohl \\-Talenty, wł. n.lll. 
Adamska, książkowa 
Cichorska, wdowa 
Czarnecki, krawiec 
CŻarnecki, ślusarz 
Danol, służąca 
Hecker, kupiec 
J eżdżewski. zegarmistrz 
Kutzner, \vdowa 
Kowalkowski, kupiec 
Nosakowski, administrator 
Odrian Uanna 
Prus, urzędnik 
Peczyński, uczeil gimnazjalnł' 
Rapmund Emil 
Snowadzki, urzędnik 
Skrzyniarz, kupiec 


. 


I 
I 
.1 


Sienkiewiczówna Franciszka 
Sienkiewiczowa Anna 
Schwandrau \Valerja 
24 Siuda Augusta, wl. m. 
Beihke, stolarz 
Budnik, sekretarz pocztO\\'Y 
](aczmarek, tokarz 
Piotrowska. wdowa 
Piotrowska. ekspedjentka 
Hamińska, wdowa 
Śmieja, robotnik 
Siuda Bruno 
Szubert, kierownik przetak. 
\Vyżenkiewicz, blacharz 
25 Plac budowlany 
26 Gn1ina babtystycZlla 
Bartsch Olga 
Bra wska. krawcowa 
Henke, dekarz 
I10pp Florentyna 
Kowalski, tkacz 

Iocny, stróż 
Jliiller, ślusarz 
Histau, pilnikarz 
Schreiter, robotnik 
\Viśnięwski, szewc 
'Viśniewska Józefa 
27 Kłobuchowski, kupiec, wł. m.. 
Gruss, podp
H'ucznik 
Jeszka, kolejarz 
Józefowicz, budowniczy 
Józefowicz, ekspedjentka 
J eszke, kolejarz 
.Makówna \Vladysława 

Iusiał. robotnik 

eukampf, szofer 
Osowski, przedsiębiorca budo\\ lan}.. 
Piorun, kucharka 
Preusenoff, kom. sądowy 
Preusenoff. kupiec 
28 Gutkowski, rzeźnik, wl. ffi. 
.Alwin, rzeźnik . 
Bilecka, właścicielka składu 
Bilecka Leokadja 
Graj. służąca 
Jankowski, szklarz 
Łyska wa, szewc 
29 Strupczawski Ludwik, wl. 11. rr.. 
BrzeziIiski, kucharz 
Benz. wdowa 
Czerwiński. krawiec 
Czajkowski, urzędnik 
Depta, kolejarz 
Dobbermann, nauczyciel 
Degler, urzędnik 
Fac. kolejarz 
Gruszkowski, robotnik 
Gorzejewski, robotnik 
Hoffmann. pom. kolejowv 
!{ObU8 .Marta 
K w8niszewska. wdowa 
Kottke Ida 
KunkeI knn1 m'zystka 
Koilczal;;:. zhożowiec 
Łflkasz£'\\ ski. hRndlowiee- 
i\landelle, urz
dnik  


\ 


- 
.1 


4 


!' 


" 


.. 


'.. 


.. 


-. 


ł 


. 
;
 


, 


i.- 


.. 

 


. 


I .  
.
		

/adresy_192300226_0001.djvu

			208 


. 


PQmorska 


:\1ałkowski, rzeźnik 
Redzikowski Andrzej 
Rvdzkowski, woźny 
Hvdzkowska Zofja 
Szoepa., cieśla 
Szczepański, murarz 
\Voźniakowska, krawcowa 
\Voźniak, strojarka 
\Vróblewski, asystent 
$0 Tow. mieszkaniov;e 
Diabelec, robotnik 
Janicki, kierownik paro\yozu 
Janicki, kołodziej 
Janicka. telefonistka 
l{owalkowski, werkmistrz 

a,vrocki, pomocnik kolejowy 
Pa welski, robotnik 
\Vydrzyńska :Marjanna 
\Vydrzyński, kolejarz. . 
20a To\v. mieszkaniowe 
Bielska, krawcowa 
I{neifel, książkowa 
!{eiling, dr. filozofji ,. 
Konieczka, uI'zędniczka 
Lachmann: wdowa 
!\.la li c ki, tokarz 
Szymoniak, kupiec 
\Volnikowski Tomasz 
21 Parzysz, mistrz szews
i, w1. nI. 
Banaszkiewicz, zegarmistrz 
Brzeska, wdowa 
Broc k łt'Iarj a 
Bakówna, krawcowa 
Dudzik, kołodziej 
Dudzik, ślusarz 
Dudzik, krawcowa 
Dudzik, strojarka 
Gawrisch. bednarz 
Hareński, siodlarz 
Klugowski, malarz 
l{owalska, wdowa 
Lorenz Helena 
Olenderek. handlowiec 
Pawelczak Jan. 
Sodtke, kra\viec 
Szmułkowska, wdowa 
Szczepaniak, piekarz 
vVardziński, kolejarz 
:32 niema 
:32a Schneider, robotnik, wI. 
Brocki. ślusarz 
Doleki. uczell fryzjerski 
Funk, krawiec ' 
Funk, kasjerka 
1\ uncewicz Teofila 

feler, fryzjer 
l\fazurkowska Helena 
:Kitka, ślusarz 
Ronowicz, szczotkarz 
Richter Elźbieta 
Rkhter. naucz. fortej}. 
Schneider, robotnik 
\Vołodko\Vicz, rolnik 
Ziihlke Eugenja 
Zuhlke Klara 


"" 


IIl. 


. 


, 


r 


32b Kiichel \Vilhelm, wł. m. 
Duszyńska, urzędniczka 
H offm_ann , drukarz 
Kindler Gertruda 
Kuchel, kupiec 
l\Iudziejewski, cieśla 
Prowe, wdowa 
Pietinghoff Schell, kapitan 
33 N eske, piekarz. wł. In. 
Busse. rzeźnik 
Busse., wdowa 
Bock, ślusarz 
Dylewska Władysława 
Lipski, kowa l 
\V ood Stefanja 
34 Kotolińska :Marta, ".l. In. 
Dyle\yski. asystent 
Głowacki, kowal 
Głowicki. rzeźnik 
KamiiIska, wdowa 
KotoliilSki. rzeźnik 
Kociński, stolarz 
l\fentkowski, biuro,,'y 
Senkpiel, stołowy '. 
Szramkowski, rohotnik 
Tarkowski muzyk 
, - 
35 Damm Klara, "ł. Ią 
Bondisz, kupiec 
Striegler Elźbieta 
Schmann, pomocnik stolarski 
36 Dr. Brzeski, wł. n. m. 
Buhrandt, inwalida 
Fuhrmann, służąca 
Huzarski, robotnik 
Kwaśniewski, technik 
Lawrentz, krawcowa 
Lawrenz, wdowa 
.MulIer Alfred 
:Michalski, urzędnik 
M:arquardt, wdowa 
Sagano\Vski, robotnik 
,",Yojciechowski, ślusarz 
\Vyżgowski. robotnik 
37 D7ionara ł\-larta, 'w!. m. 
Baranowski, robotnik 
Czaplewski, robotnik 
Czaplewska Katarzyna 
Gackowska, wdowa 
Gacko\vska Stanisława 
Pawska, \\ dowa 
Pawska I\larta 
Specyał, r
)Otnik 
Specyał Anna 
Sentek. robot.nik 
Skopowski, robotnik 
38 Poczekaj. spedytor, - \VI. m. 
Genth, urzędnik 
Guzek. kierownik lOkomotywy 
1\-1 ory ksiewicz. urzędnik 
\Vojciechowski, por. lekarz 
Zachmilewski, ślusarz 
39 Bydgoski związek gospodarczy 
Dzionara. wdowa 
Frany, elektromonter 
Jankowski, kupiec 
I{loss, ksią,żkowy 


r 


r 
. 


... 


. 


"
		

/adresy_192300227_0001.djvu

			pomorska 


l\.}att, dyrektor fabryki 
Kubiak, robQtnik 
Niemczewski, kond. 'pom. 
Oleniczak, służąca 
Schulz, kupiec 
Sakris. fotografistka 
Sakris, piekarz 
Schmechel, kantorzystka 
Schnlechel, wdo\va 
Schmeche} Helena 
Wieczorek, kupiec 
\Vujec, elektrotechnik 
, 
40 Rydelski, stolarz, wł. nI. 
Alichniewicz, robotnik 
Bielecki, robotnik 
Centrale, kolejarz 
Cichocki, kołodziej 
Dreczkowski Teofil 
Dub1iński, robotnik 
Felski, palacz 
Gburek, kowal 
Gościńska, służąca 
Jóźwiak, krawcowa 
Jóźwiak Walerja 
Kociniewski, listowy 
Rociniewska, wdowa 
Koperski Piotr 
RaczInarek, urz
dnik 
Razimierczak Stanisła\va 
Liczmailski, urzędnik 

Iatuszak, posterunkowy 
Olewiilska, wdowa 
OlewiIiski, ślusarz 
Osińska, służąca 
Polus, kupiec 
Ruszkowski, instalator 
Sosnowska, służąca 
Szczuko\vski, robotnik 
Wiśniewski, krawiec 
Welniak, urzędnik 
Wesołowski, . 1istO\vy 
Zastępowski, robotnik 
41 Langner, restaurator, wl. ID. 
Bł:eitrich, krawcowa 
Duch Konstancja 
Gajewski, stolarz 
Posiek, konduktor kolejowy. 
42 Guhl \Vilhelm, wI. lU.. 
Białobrzeska Domicela 
Białobrzeska, urz'}dniczka 
Chudy, kupiec 
Chojecki, fryzjer 
Cornelius, wdowa 
Fechner, kasjer 
Fechner, książkowy 
Guhl, kupiec 
I{aufmann -Franciszka 
Kowalski, ślusarz 
Karnimvska, służąca 
Lewiński, handlowiec 
Lewiński, biurowy 
l\.Ieister, wdowa 
1\f ecler, kucharz 

Iałkowski, posterunkowy 
1\la,łkowski., kolejarz 
1\Iakov..ski, pom. biur. 


( 


J 


pol. śledczej 
ł 
I 


Porczyński, hand!. 
Roszczak, piekarz 
RogoziilSki, wojażer 
Saganowski, śl usarz 
Stersz, sprzedawaczka 
Skoraczewska \Vanda 
Skoraczewski, zegarmistrz 
Szmytkowska, wdowa 
Szmytkowski, urzędnik 
Twaroska, urzędniczka 
Twaroska Helena 
Witecki, palacz 
\Viśniewski, kupiec 
Wiśniewski, robotnik 
\Vroblewska, służąca 
Wiese, właściciel interesu 
Ziegler, krawcowa 
43 Guhl Hugo, \Ył. m. 
Centała, robotnik 
Fibich, handlowiec 
Grundke, POŚl". maj. 
J ózefowicz, przedsiębiOl ca 
Karpowicz, mechanik 
Karpowicz. lekarz 
Kotzbach, kupcowa 
Kotzbacb Leon 
Kawka, urzędn. 
Kretowicz, urzędn. 
Kochański, przemysłowiec 
Pogoda, dyplom. inżynier arch. 
Panasiewicz; książkowy 
\Viese. uczeil 
Zersin, robotnik". 
44 Hinz Anna, adm., wl. m. 
Klein, kupiec 

fl.1hs, rpstaurator 
Świda \Vładysla \v 
45/4G Toporek Jakób, \VI. n1. 
Dr. Titze. radca 
\Vietrzychowski, choręży 
47 Szyperskif piekarz, \\"1. nl. 
Kiihnell, wdowa 
Kowakowska :Marja 
Pijarowski, gastronom ' 
Runke, siodlarz 
ZieliiIska, wdo".a 
48 Plac budowlany 
49/50 Łaganowska 
I., wI. 11. nl. 
BieIinowicz, urzędniczka. 
BOr<'ke, rob. ront. 
BusIer, robotnik 
Chmiel. służąca.. 
Dutczak, urzędu. 
DobrzYliski, prokurzysta 
Frelicho\vska l\Iarjanna 
Funkenstein, bankowiec 
G urnmer, kupiec 
Hildebrandt. stołowy 
II osemann. inżynier 
J entys, wdowa 
Kitowska, służąca 
Kruko\vski 
farjan 
Ivlaciejewski. dozol;ca 
l\farcinko"-iki, strażak 
Niet7.. gospodyni 
Polczyk, urzędnik 


209 


... 


hudow!. 


',. 


.-
		

/adresy_192300228_0001.djvu

			, 
218 


Pomorska 


l>}'szka, kowal 
l>ietraszak, 
tołowy 
Stenna, handlowiec 
Sieheń, nauczycielka 
Stachowiak, służą.ca. 
Sehmechel, zecer 
Thiele, emeryt 
\Y ołko\vicki, pUłkpwaik 
Ze ch, wdowa 
Żmich, "rdowa 
Zezailski, urzędnik 
&1 Jakoblew Władysław. wł. nl. 
Betcelo\va, gospodyni 
Chwastek, kupiec 
Goetsch Juljanna 
Kowalewski, kupiec 
Strąkowski, stołowy 
j.2 Gorecka Jadwiga, wł. nI. 
Fichtmann, fryzjerka 
Gohlke, piekarz 
Samiand, ekspedj. 
Szczukowski, urzędnik 
1 Tlmann. wdowa 
Ulmann. heklarka 
'Vyrzykowski, pom. ldero\\"uil{ lokom. 
'Yalter, introligator 
'!}.
 La
met. Tow. Akc. 
Komorowski, kotlarz 
Kaniowski, urzędnik 
Kamarowski, stolarz 
Kubicki, stolarz ,. 
\Iolkentin, krawiec 

lichalska. krawcowa. 
Paul, książkowy 
Pal uszkiewicz. robotnik 
Paluszkiewicz Józef 
Sugajski, ślusarz 
Stoppel, szewc 
Sass 
larja 
Tuciński. stolarz 
Tucińska, książkowa 
b4 Kock, właśc. mleczarni, \VI. n. m. 
. Tenske, służ. 
r,5 Klawonn, stolarz, \\"1. n. ID. 
Brach, pob. rent 
Brodowski, kiero\\--łlik 
Brzeska, ekspedjentka 
Dykier, kupiec 
Hartwich.. rolnik 
K wiatkowąka. ekspedjentk8. 
Klawon, kupiec . 
i6 Klawon, stolarz. wł. m. 
Budnik, emeryt 
Chełminiak, kucharka. 
Jankowski, kupiec 
Krzysiada, urzędnik poczto\\- y 
Rohrbeck, rzeźbiarz 
Sodtke, stenotypistka 
Salfeld. wdowa 
Wolski, stróż 
0' Bociek, rzeźnik, wł. m. 
Assmuss. kupiec · 
Balik, robotnik 
J ackowiak, służ
ca 


.; 


ł 
I 
I 
ł 
I 
I 
ł 


Krzrianowski, robotnik. 
I\:aczmarek, krawiec 
I{itkowski, czeladnik rzc7nirki 
Piniarski. krawiec 
Boepert, wdowa 
Truś, kaJ}lec 
58. Thielert, werknlistrz. \\ ł. ffi_ 
Brasel, pianista 
Dolecki, konduktor 
Galaszyilski, palacz 
KI uczyński, robotnik 
Książno\,"ska, slużąc:a 
Lawrenz, rohotnik 
Łusiewicz. inwalid,a 
Ł\lsiewicz. szewc 
Olszewski. stolarz 
Pohl, mistrz ślusarski 
Pilarski, strażak 
Hospęk, strażak 
Stankie\vicz, kołodzie.i 
Szews. handlarz . 
'Vajtowicz, urzędnik 
59 Kruphlski, restaurator. ,vI. In.. 
G bur. krawiec 
Jankowski, doz. matr. 
Kotoliłlski, asyst. nlag. 
Kriiger, szewc 
Neumann, malarz 

owakowski, cieśla: . 
Polaczek, porucznik 
Przybyłek, pocztowiec 
Rogoziński. konduktor. 
'Vie
e, wd.owa 
60 Łukasiewicz Józef. \Vi. m. 
Antecki, b. urzędnik 
ospodarc1.y" 
Bonin. piekarz 
Bombiński, urzędnik kolf..i'1wy 
Frank, porucznik 
GI'zegorowska l\farjaun3 
Gburek. stolarz 
Igła, kupiec 
Kvffel. krawiec 
lO: isek, sekretarz poczto,....y 
F ;!"ek Leokadja 
Kwaśniewski, urzędnik 
Lange. kapit
lista 
Levy Fritz 
Meyer. ks
ążkowy 
Potocki. ślusarz 
Sółkowski. kołodzie j 
Sobkowski, mechanik 
Szymański. książkowy 
Timm]er Klara 
Z u kasiewicz, urzędn. 
61 ident. ul. Sniadeckich 50 
62 Sporakowski, piekarz, wł. n. m.. 
Fiałkowski, robotnik 
Lebioda. rolnik 
Napierała, robotnik 
Słonina. stolarz 
\Vitczal{, strażak 
63/64 l\lagistrat, straż pożamB 
D('pka. strażak 
!\lilewski Józef 
Zie1iński, rysownik 


.. 
JI 


... 


. 
" 


.. 


I' 


.!o 


...  


.. 


:.
		

/adresy_192300229_0001.djvu

			Fornorski' - Poznańska 


();:; \Vił
ekow
ki. robotnik, \\"1. ID. 
llcrendt, rolnik 
Berendt Ilelena 
Buczak. okr. insp. dyl'. poczt. 
Bndniak, emeryt 
Buzah3ki Stanisław 
C,
glnr
ki, ur7.
dnik (.1ocztuwy 
Fi::;ku I
 wdowa 
(;órnl l{arol 
(
roegel'owa, \\. <1owa 
(;lJul'czyk, kupiec 
(;burczyk Leon 
f;łHzikowa, książkowa 
I las AnieJa 
Has, ekspedjentka 
.J a.ni,zew
ka, korespondentka 
Kisielewska., uI'zE?dn. poczt. 
l{ierzkowski, krawiec 
Jiriiger, sekretarz 
I\.otlenga, kotlarz 
Loewenstein. kier. int. 
ł
Hczkiewicz, urzędnik 
.M3 j ewski, zegarmish'z 
MichaJik, luzędl1ik 
ł->awlak, urzędnik 
Pielóvvna, k.orespondeł1tka 
Rybarczyk, gospodo 
Straszner, wdowa 
Świątacz, urzedn. 
Schreyer, stolarz 
Strzykała Piotr 
St.oltmann, funcjonarju
z Inagistr. 
7...:akowicz, kolejarz 

a ł . II . ł 
mz, magaz., w . In. 
Donikowski, szewc 
Guziołck, (lInkcjono.rjnsz 
Guziołek, ślusarz 
Hagehvcide, robotno 
I1oppe. książkowa 
}lartenka, a8y
t.. P. P. 
'Marciniak, kra\....co\va 
Pomianowski, kra wiec 
Rychłowski,. zbożowiec 
Rohr, wdowa 
Schaumburg, hafciar)
a 
. Stawicka, gospodyni 
Scha umburg _\nna. 
{)'; . \VinkJer, \vl. pensj., wl. lU. 
Bary]ska, służąca 
Ciesielska, sprzedawaczl,a 
Diilberg, wdowa 
Gościński, robotno 
Hel'THbecker, książkowa 
Kleybor, pokojówka 
Lccho'wski, kupiec 
Lewczyński, kupiec' 
Ritte-r
 kupi
c 
Toblicke, kupiec 
Trojahn, służąca 
Winklcr. kupiec 
\
inkler Katarzyna 
\Vilke, lniernik 
ZcJJer. optyk 
.ł:t S Pl 
,... ac budowJany 
li.9 Ogród 
;0-7łident. Gdaiisl{a 13-1i: 


. 


. 


211 


j 
I 
I 
! 
i 


Poznańska 
l Huk
, restaurator. wł. m. 
ł
obóda Antonina 
Płotka, szwaczka 
Rogarska. robotnica 
Reinel t, handlal'7 
Szwabe Frieda, ITl,\'ża tka 
\Vojciechowsld, mp..ch
U1ik 
2 Dyrekcja Ziernst\\"łl Pon1or8ldegl..' 
Hekker; wdowa 
Barl{, wdowa 
Borull, \\"łaścidel nicł-ucl1omośri 
Bosiacki, restauratol" 
Fredrich, kapitalista 
Hauser, radca studji 
Jahnke Ewald 
J
hlsze\-\-ski, stolarz 
Kasprowicz, kolejarz 
Lukowska, sprzeda\varzka 
:\Ialicki. ponł. Wai'
zt. kolej. 
Neltring. ksią,żkowy 
Pałczyński, stolarz 
flatajczak. obuwnik 
Szulertówna. nauc7.\"'ciell
a 
Skrzynecki, 'technik- 
Stolarski, stolarz 
Smocz) k, Inechanik 
Sinchnińska, wdowa 
Tobobki, ślusarz 
Zajka Stal1i:sława 
3 Dyrekcja Ziemsh\ ił Pon-:.or
k. 
Ponlerenke, kupiee 
ł Raczyński, kupiec, \\ 1. n1. 
Budziko\yski. kupiec 
Czajkowski, kra wiee 
Czajkowska, stei1otvDi;:,Uc.\ 
Czajkowski Flol'ja!!. 
 roD. 
Długosz Helena. restauraL 

undlarh, kupiec. 
Gundlach. drogerzj 
t3 
Konig 'Yaltcl' . 
E:onaba stolal'z 
l\lałI{owska, wdo\,"u 
l\I
tuszyrlska, "dowa 
Raczyński Bolesław 
Feyerabend, kapitalisi!<(ł 
WiU 'Yilhelm 
. 
5 GundJach Hugo. wl. n. H1. 
Rarzyńska, wno\\":1, 
Feyerabend, urzędnik 
Fogel 
Gettka Jad',-iga. gtlSpoc.ł:rni . 
Gostyński LeOI) . 
Jabłoiiski, rotmistrz 
Lan, slużaca 
Landsmann 1\la1;;;:; 
J\lilchert, kupiec 
:N"ikle\vski. kupiec 
Nuchowicz, rob. 
Orcho\\'ski Alek
v 
OJkowski S,ta.nislnw. urzędnik 
Rutkowsld Piotr
 robotnik 
TIutkowska, służąca 
Rutkowska .Marj
l 
Ś\yita1ski, mechanik 
Sonnenschein Eph raiu 
\Yojciechowska, shiż
rR · 


{i 


- 


I 
I 
I 
I 
i 
I 
t 
I 
I 
., 
I 
I 
I 


'...... 


t 
I 
. 


"- 


I- 
I 
,
		

/adresy_192300230_0001.djvu

			.. 


212 


.. 


Poznanska 


fi Hege Fr., wł. 11. m. 
Masłowski. fryzjer_ 
ŚwitaIski, krawiec 
Śwital ski J., mechanik 
Sadomska A., gospodyni 
Stambuła, wdowa 
7 S
utz Karol, wl. m. 
Bł aszkiewicz, służąca 
Hammer Józef 
Rurzyński, siodlarz 
Mączkowski, listowy 
NickeI, wdowa 
NickeI Ottylja 
NickeI .Ida , 
NickeI Paulina 
8-9 Lotz, kupiec, wl. n1. 
Bohnik, służąca 
Paskernacki Leon, służący 
Porolnik, służąca 
Steinburg, gospodyni 
10 Kulczyk, kupiec, Vll. m. 
Andruszkiewicz, służąca 
Bartnicka, służąca 
Draeger Ewald 
Draeger Otto 
, Iiiedzier
ka, gospodyni 
Klóska Piotr,- rolnik 
Kiedze\vicż, stolarz 
Pragacz Bolesła\v 
Stacl1iwicz, gospodarz 
Urbański, hand!. 
11 Raczkowski, mistrz stolarski 
Kończykowski, stolarz 
12 Leda Jan, wI. m. , 
Czeszewskt, czeladnik 
Fucks, piekarz 
Hojka, piekarz 
Krawczewski, piekarz 
Masłowski, czeladnik 
Pomerenke Berta, mężatka. 
Szalkowska, służąca 
13 Gmina ew ang. kościół 
Albrecht, profesor 
Bilecka Aurela 
Czaplewski, sekretarz 
Nelkowski, zwrotniczy 
14 Raczkowski \Valenty, wł. n. m. 
Andrzejewski Szymon · 
Bąk, kucharka 
Bzdawski, kupiec 
Hoyer. .dyrektor fabryki 
Kamnitzer, mistrz instalatoi"ski 
e 
mli, r eor 
mistrz blc...chorsk! i insic.!., 90znańska14i 21 
Kaźmier
ki Tom. 
Kaźmierska .Marta 
Kaliski, urzęrlnil
 
Krampitz, krawcowa 
I{ostro, urzędnik 
Kostra. wdowa 
Lewandowski. malarz 
MierZ\,vicka Katarzyna 
Pierzyńska, wdowa 
Pienię,żek, służąc;:> 
Pierzyńska, urzędniczka 


Rafowski, podprokurator 
Raczkowski, komini.al z 
Skorcz, krawiec 
Szymoniak, wdowa 
Szymoniak Łucja 
Tobolska, prasowaczka 
Weinkauf. fryzjer 
Zemdak, rob. . . 
15 Diesmann Juljan, \VI. ffi. 
Raczkowski, podporucznik 
Kościnka, krawiec 
:Maciejewski, kupiec 
:Mokrzycka l\Iarja 
Mokrzycki, inżynier 

Hiller, mistrz ma-larski 
Nieszkowski, podporucznik 
Piskorski, sekretarz miejski 
Piasecki, rob. 
Bierner, mechanik 
Sass, mistrz piekarski 
16 Saliński, mistrz rze7..nicki, wł. ID.. 
Cicchanowicz, kra'.viec 
Kościńska, służąc:.1. 
I{arwasz, robotnik 
Kunser, robotnik 
Pohlmann, mistrz szewski 
Pohlmann. książkowa 
.... Pohlmann, akuszerka 
Saliński, mistrz rzeźnicki 
\Vendland, rzeźnik 
\Viśniewska \Valerja. 
Ziółkowski, mistrz rzeźnicki 
17 -18 Mła wska Halina, w ł. m. 
Braun lVlarjanna 
Braun Józefa 
Donderska, wdowa 
Donderska L., krawcowa 
Dynus, sługa 
Krzyżaniak, kolejarz 
Łamnie ka, służąca 
Samów, kance!. 
19 !{amiilski, kupiec, wł. ID. 
I-Iirsch, stolarz 
20 Strysżyk Roman, w1. ffi. 
Jaśniewsld, restaurator 
Kulisewski Teodor 
Matowski B., stolowy 
l\1atowski Juljan, stołowy 
Rogalski, rob. 
Reck, mistrz szewski 
20a Dubieńsłd, emeryt., P. J{. P. 
Kabaciński, kupiec 
Kabaciński ,Czc
ław, student 
Stach Lud\vik. kupiec 
Nowak, robotnik . 
21 Tuszyńska Paulina, wI. ID. 
Bengat, wdowa 
Bijałdowska Józefa 
Bijałkowska Sabina 
Fucks Karol, woźny 
Griitzmacher. robotnica 
Karowska Katarzyn:l. 
J{arowski :Maks, roh. 
Kwaśnie\vski, porno rzeźnicki 
TIompalski, szewc 
Suwa1ski, rohotnil< 
Steinkraus, robotnica 


'" 
...... 


. 


.. 
I  


!
 
.
		

/adresy_192300231_0001.djvu

			Poznańska 


Schrock, robotnica 
Topoliński. kupiec 
Wyszyński, rob. 
Witkowski, stróż 
Zarek, robotnik 
Zarek M., robotnica 
12 Michnik Józef, wł.' m. 
Angermann, pastor 
Chęciński, krawiec 
Cechmann Kazimiera 
Dylikowska, wdowa 
Eckert, nauczyciel 
Grzyb
wski, administrator 
Grzybowska, książkowa 
Kledzik, krawiec 
Kriiger, kapitalista 
Klawitter, mistrz introligatorski 
Nowicki, stolarz 
Pędzikowska, krawcowa 
Pianowska, wdowa 
Rybicki, emeryt. 
Rybicka L., nauczycielka 
Rybicka Zofja, nauczycielka 

3 L6be Gustaw, wI. m. 
Andrzejewski, mechanik 
Chudziński, ślusarz 
Dober, wdowa 
Friedrich, . wdowa 
Husson Katarzyna 
Jackowski, młynarz 
Kuczyńska, wdowa 
KościeIska, ksilJ,żkowa 
Klawitter, pom. hand!. 
Liebelt, szwaczka 
Litwa, robotnik 
Off Anna, służąca 
Paulig, ksią.dz 
Paul
 Zofja, astyst. biurowa 
Rybicka, restauratorka 
Rynarzewska, wdowa 
Skorzewski, malarz 
Stusiński, drukarz 
Szafarkiewicz, mistrz szewski 
Tiebelt Olga 
- Will f\.farta, modniarka 
Will Ella, modniarka 
Wy ska, krawiec 
Ziółkowski, kowal 
24 Eberhard Marja, wł. n. m. 
Bunn, starszy wachm. 
Korth, wdowa 
Smurawska, gospodyni 
2:5 Gieger Emilja, wł. m. 
Gieger Anna 
Riske. formiarz 
2G Kneiding August. wł. m. 
Budrenowicz, stolarz 
Ertmann, sługa 
Hoffmann Marjanna 
Hoffmann, tokarz 
Kneiding, kupiec 
Kneiding August 
Schuleit, oberżysta 
Wroczyński, inżynier 
!7 Kopp Wilhelm, wł. n. m. 
Gracr;ykowski Alfons 


--.... 


. 


213 


4 


Tobolt Matylda 
Tobolt Emma 
Wagner, stolarz 
Wechsler, pomocnik 
28 Lehmann, kU;Jiec, wł. m. 
Caliński, krawiec 
Kordelski Bogusia \v 
Mikołajczyk, służąca 
Orchowski, zegarmistrz 
SpaIlowski, krawiec 
29 Czachuła, kupiec, wl ID. 
Aleksejero, rysownik 
Damazyn, funkcjo mag. 
Guzowski, kontroler celn) 
Hell kierownik szkoły - 
Jankowska Monika 
Krehr, biuralistka 
Ku żawska , robotnica 
Kolanowska, ekspedjentka 
Lamberski, szewc 
Leszczow, książkowy 
Prokop, krawcowa 
Radke, wdowa 
Szarzyński, blachmistrz 
Tarczyńska, wdowa 
Tarczyńska\. szwaczka. 
Tacki, rysownik 
Weisskopf Paweł 
Wilczarska, wdowa 
WeBbach, młynarz 
Swietlik, służąca 
30 Teska, redaktor, wł. ID. 
31 Fluder Tomasz, wl" .m. 
Jankowski, kupiec 
Kuszyńska, urzędniczka mag. 
Majchrzak, służąca 
Nalipiński, stolarz - 
Nawrocki, cukiernik 
Stojaczyk, urzędnik 
Stojaczyk Anastazja 
Saliński, aptekarz 
32 Petzold, kupiec, wl. n. ID. 
Gruszka l\farja 
Heymann, handlarz 
Heymann Kurt 
Heymann Roza 
Jakubowsl5-i, mistrz krawiecki. 
Koniecki, kupiec 
Kinowska Ludwika 
Kotowski, robotnik 
Rabisch, robotIiik 
Rafiiiski,. instruĘ-tor 
Sitz, służąca 
Zjawiński, szewc 
33 Sperkowski. kupiec, 'wł. ID'. 
Bobbe, kupiec 
Lam parski, zwrotniczy. 
Lamparski. robotnik 
Sperkowski, kupiec 
Sperkowski, aktor 
M Haman Eduard. wl. m. 
Gajewski, kupiec 
Grupa, służąca 
Groos, rysownik 
Gąsiorowska, dentystka  


ł . 


8
		

/adresy_192300232_0001.djvu

			Poznal1s}	
			

/adresy_192300233_0001.djvu

			Racławicka - Reja - Rybaki - Rycerska 


215 


Czerwiński, konduktor 
Pankowski, stolarz 
Stachowska, prasowaczka 
18 Lewańczuk, ślusarz, wł. m. 
Bartuszewski, ślusarz 
Bartuszewska, krawcowa ' 
Herzberg, praczka 
Kikel, poczto\viec 
Kruczyński, robotnik 
Kiprowski, ślusarz 
Kaja, konduktor kolejowy 
Kuffel, inwalida 
Kuba, kołodziej 
Lawisza. krawcowa 
Malinow ski, robotnik 
Myszcyn, magazynier 
l\lindak, przodo\vnik P. P. 
Nasarze\vski, robotnik 
N askręt, konduktor kolejowy 
Opiekuńska .Marja 
Rodies, bednarz 
Rożyńska, sprzedawaczka 
Stańdke, kolejarz 
19 Wróblewska Stefanja, \vI. ID. 
Bąk, robotnik 
Czapliński, 'sierżant zawodowy 
Domańska H., urzędniczka 
Domańska Z., urzędniczka 
Gordon, robotnik 
Grubich, kolejarz 
Gackowiak, wdowa 
Hartenberger, pilnikarz 
Kucniański, urzędnik kolejo\vy 
Kosiak, -ślusarz 
Łaskowska, robotnica 
Miklas, ślusarz 

iężydło, śJusarz - 
Moszczeńska Zofja 
Pokora, robotnik 
Press, lakiernik 
Rolbiecka, wdowa 
Stanik, urzędnik kolejowy 
Twardowski. robotnik 
Witt, ślusarz 
Wierucki, urzędnik 
Wiśniewski, stołowy 
Wiśniewslia, wdowa 
20 Zebrowski, wł. domll, wI. n. In. 
Adamska. robotnica 
Adamski, strażnik 
Banasiak, robotnica 
Biadaszkiewicz, robotnik 
Czarnecki, konduktor 
Cichy, robotnik 
Daugsch, szewc 
Godlewski, robotnik 
Grabowska, wdowa 
luszczak. robotnica 
K urzyński, krawiec 
Kołodziejczak. kołodziej 
Kilichowski, kOłodziej 
Kukliński, Jder kol. 
Lewandowski B, robotnik 
Lewandowski J.. robotnik 
Lewandowska. krawcowa 
Ladziński :Michał 
Muszyński, urzędnik 


.. 


Powalisz, robotnik 
PachaIski, ślusarz 
Piszczek Zuzanna 
Sowiński, robotnik 
Skorg, wdowa 
Szcze-pańska, mężatka 
Urbanowicz, ślusarz 
Urbanowicz, elektrotechnik 
Wilczyński, robotnik 
Woźny, ślusarz 
21 Barc, wł. domu, wf. n. m. 
Armknecht, robotnik 
Bagniewski, konduktor 
Chyła, lderownik 
Gwoździk, ślusarz 
J ędraszczak, !kontroler kolejowy 
KI uska, urzędnik 
Kaczmarek, kontr. pociągó\\r 
Kaczmarek, krawcowa 
Lagórecki, prac. fabryczny 
Łassa, robotnik 
Malikowski, stolarz 

lodzelewski, ślusarz 
Muller, koszykarz 
N owicki, garncarz 
Nowicki, elektrotechnik 
Piotrowski, konduktor kolejowy 
Smigielski, kierownik 
Szał aj da, tokarz 
22/23 Kotkiewicz, wdowa, wl. m. 
Bogaczyk, prac. kolejowy 
Dojanowski, monter 
Dłużniewski, urzędnik 
Ebert. wdowa 
Graskowski. robotnik 
Jedliński, kupiec 
Kempska. służąca 
Kowalewsld, rzeźnik 
Łukowska. wdowa 

Ieger, robotnik 
Pawlak, robotnik 
Sadowska, wdowa 
Wiśniewska. wdowa 
Wiśniewska. eksff:\rljentka 
Wiśniewski, robot'J.ik 
Wollszleger, robotnik 
\Vollsz!eger. kolejarz 
24 ident. Bocianowo 33 


Reja 
Krahl, kapitalistka, wl. ID.. 
Klawitter, kucharka 
Mansel. nauczycielka 
Stark Hildegard 
Stroiska, naucz...-cielka 
Szczepocka, ka:5j .'"'rka 


R
Y'Jaki 
ident. ulica Pod\'(:	
			

/adresy_192300234_0001.djvu

			6 


Kowalkowski, funkcjon. P. P. 
Kamiński, palacz kolei państ'v. 
Kasiński Paweł 
Smolińska, mężatka 
2 Sendecki, szewc, wł. m. 
Cegielski, zwrotno kolejowy 
Ćwikliński, robotnik 
Kujawa, kolejarz 
Kujawa, wdowa 
Kozera, p.rzetoko,\],- 
Karpus, robotnik 
Kahl, robotnik 
Kemel, robotnik 
Kropiilski, robotnik 
Ludwicka" wdowa 
Lisewski, robotnik 
Malinowski Jan 
J\.'Iachalasowicz, tokarz 
Mielewski, ślusarz 
Michalak, kowal 
Małecka Anna 
Pszczoliński, robotnik 
Rutkowski, kołodziej 
Rocławski, inwalida 
Szablews.ki, rzeźnik 
Skrzypiński Teodor 
Wojdak, robotnik 
W ojciechowski, malarz 
3 Steinke, konduktor poczt., wł. m. 
Dzwonkowska Teofila - 
Wolski, kolejarz 
4: Oźmiński, ślusarz, wł. m. 
Biskupski, kolejarz 
Butz, ślusarz 
Czaplewski, kolejarz 
I)elmert, robotnik 
Dziaszyk, kolejarz 
Franc, ślusarz 
Kołatka, kand. na asyst. 
Krauze, kolejarz 
Komar, . malarz 
Lica, urzędnik kolej. 
Młodzikowska, stenotypistka 
Młodzikowski, robotnik 
"Maciejewski, urzędnik magaz. 
Nawrocki, rysownik 
Poraziński, rządca 
Pehlke, robotnik 
Pozorski, dozórca \vjęz. 
PłotJlicki, siodlarz 
Płotnicki, handlowiec 
Stielan. robotnik 
Stielan, krawcowa 
Stachowska, wdowa 
Stachowski, malarz 
Swiczkowski, stolarz 
Szachta, konduktor 
Frollsch., kra wiec - 
Urbański, stolarz 

 Waldyn, kapitalistKa, wł. m. 
Ankut, wdowa 
Baranowski, ślusarz 
Baranowski, dozórca 
Barty. ślusarz 
Borowiak, wdowa 

hlebowski, robotnik 
Czesni, konduktor 


. 


Rycerska 


. 


Chelek, aspir. na kier. parowozu 
Gollnik Paulina. 
Giersz, robotnik - 
Hoffmann, posterunkowy 
Jurski, konduktor ładowniczy 
Jurska, księ.żkowa 
J edrycho\vski, ka pitan 
Jaworski, robotnik 
Jaworska, wdowa 
Ja worska. szwaczka 
Janicki, tapicer 
Kowalski, biurowy ekspedj. 
Klunder Józef 
Kwiatkowski, kier. parowo 
Lach, kowal 
Mochs. slusarz 
Modrakowski, aspir. na kier. p. 
Myszkowiak, pom. zwrotno 
Nowacki, malarz 
Nawrocki, kra wiec 
Pracki, robotnik 
Pichatschek, wdo'wa 
Pęcikiewicz, maszynista kol. 
Sobek, kowal 
Sokołowski, książkowy 
Szmejterowski, robotnik 
Stachowicz. robotnik 
Wietrzy kowski, robotnik 
\Vitkowski F., kierownik parow. 
\Vitkowski, podwerkmistrz 
Witkowski J., kier. parowo 
\Vawrzyniak, kierownik 
Wittstock, konduktor 
Wittstock. asyst. poczt. 
Wrukowski. robotnik' 
W a wrzyński. ślusarz 
Wawrzyński, tokarz 
\Valdyn, wdowa 
Wal dyn, stenotypistka 
Wal dyn, robotnik 
\Valdyn, kier. parow. 
6 Nowacki, fabrykant, 'wI. m. 
7 Debaschewitz, szewc., wł. m. 
Anioł, robotnik 
Grande, handlarka 
Jankow.ski, robotnik 
Jankowska_ Helena 
Poniatowski, kupiec 
Roguszka. robotnik 
Tuchalska, robotnica 
Tuczkowski, posterunkowy 
8 Szitowska Elźbieta, wł. m. 
!(lajbor, kowal 
Lipiński, robotnik 
Małecki, robotnik 
l\fanthei. kierown. parowo 
Nowak, kierov,'11ik' przetokowy 
Najdowski, robotnik 
Przymęski. piekarz 
Paterek Franciszek 
Rakocki, kiero\vnik 
Rutkowski. robotnik 
Schulz, wdowa 
Szitowski. kierown. parowo 
Strug-alski. robotnik 
Tuczkowski, kOlejarz 

 Cieśliński, kupiec, wł. m. 
Ośmirski, ślusarz 


-l 


" 


c. 
l 


. . 
. 


.. . 
. 


1 


. "\ 


" 


..... ,
		

/adresy_192300235_0001.djvu

			Rycerska - Seminaryjna 


10 KaramuckiJ rzeźniK, wł. m. 
Luckowska Stanisława 
11 ident. ul. Zyg. Augusta 29 
12-16 Plac budowlany 
17-18 Kronszewski, piekarz, \\'1. m. 
Frey, wdowa .- 
Frey, referent 
Kamecki, technik 
Pieszak Anastazy 
Pieszak L., ślusarz 
Pieczka, robotnik 
Palczyński, kowal 
Stachowiak, handlarz 
Zielechowski, kupiec 
19 Białecki, kupiec, wI. m. 
Bredan Gustaw 
Ciaciuch, robotnik 
Grabowska, Elźbieta . 
Gackowski, robotnik 
Hoffmann Rozalja 
J aeschke, stołowy 
KwiatkowSka, rob. kolej. 

Irówczyilski, szewc 
Mrówczyński, pom. biuro\yy 
M USzYIlska Marta 
l\luszyńska J., I2raczka 
N iklas, prasowaczka 
Roszy k, robotnica 
Westphal, kolejarz 
'Viśniewska, emerytka 
Wulzke, robotnica 
!O Plac budowlany 
%1 Ożmińska Ivlarja ,vI. m -: 
Domiński, robotnik 
Fircin, gospodyni 
Osiński, podróżujący · 
Oźmińska Apolonja 
22 Oźmińska !\-Iarja, wl. n. m. 
Borucka, prasowaczka 
Behrensdorf, robotnik 
Budziak, robotnik 
Drogowska Helena 
Drogowska Franciszka 
Drews Marta 
JaworskiL ślusarz kol. 
Osiński, muzykant 
Wróbel, kolejarz 
23 Piszczek Roman, wl. m. 
Banasiewicz. kowal 
Hoffmann Helena 
Kriiger, ślusarz 
Kuhn Helena 
Loroch, asyst. poczt. 
Loroch, cukiernik 
Loroch, telegrafista 
.. Osiński, dozórca 
Piszczek, prasowaczka 
Perlik, formiarz 
Pijarowski. kolejarz 
Plaszek, inwalida 
Tomaszewska, wdowa 


t 


217 


. 


Tomaszewska. robotnica 
;'omczak, handlarka 
Tomczak Aleksander' 
Zielińska, posługaczka 
24 Rachuta, kupiec, wł. m. 
Barzelak, kOłodziej 
CzerWiński, ślusarz 
Dudziak, ślusarz 
Gintrów, wdowa 
Górny, konduktor 
Kretkowski, robotnik 
Kretko,vski. ślusarz 
Kamiński, woźny kol. 
Le
andowski, robotnik 
?\lałek, kowal 
Poszwa, werkmistrz 
Skura, woźny kol. 
Twardowska, wdowa 
\Vróbel, robotnik 
Witkowski, rzeźnik 
25 Wollschleger, prac. kol., \VI. m. 
Gackowski, monter 
Gackowski. robotnik 
1\lora wsk!, kier. parow. 
Pikies, kowal 
Rade, slusarz 
Warsiński, kolejarz 
\Vojtis, kowal 
Seminaryjna 
1-2 Gmina, miejska leeznica 
Bohnenberg, klaszt. siostra 
Braun, d
z6rca chorych 
Grussewska, siostra 
H !lhnke, służąca 
Herbert, siostra 
Hoffmann, służąc} 
Haedtke, służąca 
Kempf, robotnik 
Kriiger, siostra 
Kleber, siostra 
Lenz, siostra 
Sch wp.nn, siostra 
" Mpsch, siostra 
.Miihlnickel, siostra 
Dr. Radczewski, lekarz 
Runowska, siostra 
Sch ulz, siostra 
Schaefer, siostra 
Tehrmann, służąca 
WolU, siostra 
\Vilhelm, siostra 
\ 3-7 Państw. polskie seminarj. 
Adamska, służąca 
Filipiak, wdowa 
Filipiak, ksiądz 
Formella, służąca 
J oŚkowiak, gospodyni 
JagieIski, urzędnik 
Karaśkiewicz, na ucz. semm. 
Kmieć, prof. semm. 
Krzemieniecka, urz
dn. poczt. 


,. 


'IL ,- 


. , 


"": 


...., - 
 


PIJ CI 


. 
.. DKl MILCH 


. 


"'ł 


-. 


. 

 


.
		

/adresy_192300236_0001.djvu

			lS 


J 
Seminaryjna - Sielanka - Siemieradzkiego 


AtI'ikołajczyk, gospodyni 
-; l\lokrzycki, prof. sem. 
l\Iokrzycka, naucz. 
Ofierzeński, ks. prefekt 
Szars 3 służąca 
Tirnmler, nauczyciel 
Urbany, nauczyciel 
S Rolander, biuraIfsta, wł. m. 
Dyrda, robotnik 
Zieliński, stolarz 
Zielińska Anna II 
9 Szymański, w łaśc. młyna, wf. n. ID. 
Bakacz, stolarz 
Bartuszyński, polemik 
Brocki, robotnik - 
Chwister, stolarz 
Deręgowska, wdowa 
Deręgowska, kancelistka. 
Grzegorczyk, urzędnik 
Jabłoński, monter 
Jabłoński, robotnik 
Knoche, fotograf 
Kujawa, stolarz 
l' eumann, mężatka 
Neumann, kominia
 
Prigan, drukarz 
Rafińska, mężatka 
Sommerfeld Marja 
Szymański, konduktor 
Tobolska, wdowa 
Waśkowski, inżynier 
Wojdylak, mężatka 
...0 Byle Adolf, wł. n. ID_ 
Berendt, ślusarz 
Dreżewski, stołowy 
Fryc, robotnik 
Florczak Ludwik 
Kulpiński, ślusarz 
Lewandowska, robotnica. 
Nowak, ślusarz 
N owak, robotnik 
Przybyła, robotnik 
Rafiński, ślusarz 
Sakowski, robotnik 
Zienecki Józef 
11 Sarnowski, kowal, wf. ID. 
Balewski, kołodziej 
Baranowska, siła pomocn. 
DQlila, modniarka 
Kaszubowski, kupiec 
Kwasek, wdowa 
1\.iory, chorąży 
Piątkowska, mężatka 
Sarnowski, kowal 
Ton1czak.ł tokarz 
\'-ojterke, służąca 
,: 
-13 Ogród 
l' Radecki, woźny, wl. In.. 
Andreskowski, malarz 
Domagała, funkcjon. 
Gehrke, robotnica 
Jarzemski, palacz 
Orliń
ki, robotnik 
Sobczyński, kancelista 
Solewczyński, malarz 
Szilll\,e, robotnica 


Swiątek, stolarz 
Sadecki, stolarz 
Talarczyk, ślusarJ; 
15 J astobędzki Bruno, wł. n. m.. 
Drzuskowski, robotnik 
Filip ski, robotnik 
Linowski, robotnik 
Macyn, wdo\va 
Prie\ve, wdowa 
Sztucki, wachm. pol. lud. 
Wieske, robotnik 


Sielanka 


1-7 Pole 
8 Bonneberger Herta, wI. m. 
Wilke Gertruda "- 
9-13 Pole 
14 SchoenersUidt, kup., wł. ID.. 
_ Borowczak, służę.ca 
15 Seidler Kurt; wł. m. 
16 Siedlecki Leopold, wI. m. 
Cholewicki, urzędnik 
Gawdzik, podporucznik 
Karmickt inżynier 
Kręcikowska, służąca 
Sokołowska l\ł!arja 


Siemieradzkiego 
1 _Radtke i Kozłowski, Wł.:1 ID. 
Borzych, star. poster. 
Borzych, kandydat kolej. 
Ciechanowska Aiarta 
Finc, młynarz 
Grzywacz
 ślusarz 
Hoffmann, formiarz 
Izbicki, kupiec 
Ibczyński, garbarz 
Konopa, robotnik 
Konieczny, prac. kolej. 
Lewandowska, wdowa 
Łepek, ślusarz 
Nowak, prac. kolej. 
Olsztyński, szeWc 
Olsztyńska, krawcowa 
Osses Marjanna 
2 Dłużewski, maszynista, wł. m... 
Dłużewski, stolarz 
Głowczyńska, wdowa 
Głowczyński, nauczyciel 
Ludke, biuralista 
Runowski, fryzjer 
Walkowiak. kowal 
3 Dembek, stolarz, wł. ID. 
Kwiatkowski, konduktor 
Klotzbucher. kapitalista 
Opitz, malarz 
Preus, budowniczy 
Szeszuła, prac kolej. 
Starzyński. mistrz ślus
rski 
Zieliński, drukarz 
ł :MeUin, wdowa, wł. m. 
Balcerowski, kupiec 
Banach, kolejarz 
Grabowski, sekr. p(l
zt. 
Kubaszewska, 'wdowa 


,.
		

/adresy_192300237_0001.djvu

			. 5iemieradzkiego - Sienkiewicza 


21!1  


Maje,vski, urzędnik 
Roze, kra wiec 
Siemieno\vs
i, urzędn. paIIE1tw. 
5 Kriiger, werkmistrz 
Betaniak, robotnik 
Biela wski, borowy 
Bielawska, gospodyni 
Buchholz. kowal 
Buliński, dozórca 
Buliński, prac. . kolej. 
Rastner, kolodziej 
Pokorowski, inwalida 
Roszewska, wdowa 
Stukowski. kołodziej 
\Vieczorek. kupiec 
() Derych, krawiec, ,vI. m. 
Balcer. tokarz 
Balcer, urzędnik 
Borakiewicz. śl!lsarz 
Hecia, urzędnik 
Lica, pom. biurowy 
Łukaszewski, ślusarz 
Łukaszewski. urzędn. państw. 
Nowicki, konduktor kolej. 
Pankratz, kupiec 
Pankratz, wdowa 
Pluciilska, pokojówka 
Plucińska, krawcO"wa 
7 Saffian, kupiec, wł. ffi. 
Heese, banko\viec 
Repka, wdowa 
Repka, bankowiec 
Schulz. krawcowa 
'Vyrwicki, urzędn. kolej. 
8 Saffian, kupiec, wl. n. m. 
- :Majewski, asyst. celny 
I\ligdalski, starsze kontr. celny 
Przyborski, ślusarz 
Poppler. wdowa 
Schellong, kupiec 
Stadnik, urzędnik 
Stachnik, pracow11. kolej. 
\Veber, pom. fryzjerski 
9 Scherle, wdowa, \vł. m. 
Balcerowska, książkowa 
Balcerowska, wdowa 
Bałoniak, tokarz kOlejowy 
Bałoniak. \vdowa 
Cha.mski, kupiec 
Dornows
i, tokarz 
Friedel, asyst. kolej. 
Osten. urzędnik bankowy 
Pniewski, ślusarz 
Rogalska. wdowa 
.. Seidowski, kier. 'poc. 
10 Graczkowski, prac. kolejow., wł. m. 
Hoffmann, pracown. kolej. 
Kropiński. viekarz 
Szranlka Franciszka 
Tojza, ślusarz 
\Vindorpski, ślusarz 
10a Gabryś, rzeźnik 
BrQcki, starsz. post. pol. państw. 
Ezop
 pracownk, kolejowy 
Epding, kupiec 
Giese, mistrz kowalski 


....:. 


Giese, biuralista 
Graczkowski, pracQ.wll. kolej. 
Klewicz, kapitalista 
Nowickt, pracown. kolej. 
11 Chrysten Agnieszka, wł. n. m. 
Alberty handlarz 
Dembowska \Vanda 
Eichler. wdowa 
Gulski, fotograf 
Kałdowski asyst. poczt. 
Rałdowflka, wdowa 
Kałdo'
'ska, nauczycielka 
I\:onieczny, praco" n. kolej. 
Siuchnińska, piel
gniaYka 
Tomasze\vski, 'robotnik 
Tomaszewski Szczepan 


Sienkiewicza 
1 ident. Dworcowa 73 
la Hintz, kupiec, \VI. m. 
Czerwiński, kupiec 
Czerwińs
a Stanisława 
Hausler, wdo,va 
HausIer. modniarka 
Ka\vka, robotnik 
Krtiger, kupiec 
Lewandowska, prasowaczka 
Zajączkowski, stołowy 
2 Lewy, magaz. hand!. 
3 Kehrer, ekspedj. \VI. ID. 
Lekszycka, mężatka 
4-4a Hartwig, wł. n. m. 
Lohring, dozórca 
Goralczyk, kowal 
Jackowski, pakmistrz 
Kalinowski, tokarz 
Politowicz Ewa 
Szarafiński, stołowy 
Szczepaniak Leon 
Splitt, handlarz 
Sellbach, malarz 
Wajad, dozórca 
5-6 Biskupski Tadeusz, wl. ID. 
Biskupska, lek. dent. 
Buczko,vska, służąca 
Borkowski, emeryt. 
Caca, murarz 
Jasiński, szewc 
IHugowska Anna 
Nowako,yski, asystent 
Sokół, monter 
Scheffler, muzyk 
Stemhjn, kowal 
Zoska Stanisława 
7 Schmidt \Vilhelm, wI. 111. 
Hanig, urzędnik 
Jankowski, inżynier 
Jackowska Marta 
Krieger, inspektor 
Krugas, książkowa 
Reszko,vska, służąca 
Sarnowski, przykrawa.c7 
Stabrowska Łucja 
Stabrowski, inżynier 
Stabrowski Henryk
		

/adresy_192300238_0001.djvu

			po, n. 
.. .U 


Sienkiewicza 


8 Munk Artur, wf. D. m. 
Bogdański, praktykant p
zt0!VJ' 
Bogdański, stołowy 
Frost, prokurzystka. 
Grochocki, skladacr; 
Gramski.JI ślusarz 
Hannig, szofer 
Piliński, urzędnik 
Płoszyński, urzędnik 
Sikorska, wdowa. 
Sikorska, asp. sądowa. 
Schultz, inwaHda. 
Zblewski, ślusarz 
Zblewski, obuwnik 
Ziółkowski, kra\viec 
! Zi61kiewicz AntonI, wł. M. 
Bedziński, kapitalista. 
Gratzki. złotnik 
:Kolaski, stolarz 
Kolaska, sekretarkA 
Lustig, kapelmistrz 
Liherda, szewc 
Lendzion Teresa 
. Priifer, kupi
c 
Redziński, kupiec 
Simon, kapitalist& 
Wrzesińska., SłUŻąCA 
!O Sobieski, kupiec, wł. .. Dł. 
Szyrnański, ślusarz 
11-11a Galewska, wł. n. m. 
Adamski, kupiec 
Bę.kowski, biuralist& 
Chmura, akademik 
Eckert, podporucmik 
}'łoll Augustyn 
Matyka, akademik 
Nicpon, urzędnik pocztow,. 
Piotrowski, robotnik 
Piotrowska, wdowa 
Welninski, kupioc 
Waller, kupiec 
Zytter, krawiec 
12 Nowakowski Jan, wł. m.. 
Baczyński, robotnik 
Fietz Alfred 
Hordyńska, urzędniczka 
1 abłowska Mostyna 
KatuIski, robotnik 
Lewandowski, robotnik. 
I\łl alic ki, ksią.żkowy 
Nowakowska, modniarka 
Organ, zecer 
Pufund, urzędnik 
PufeIski, piekarz 
Pi1awska Helena 
Rosiński, kupiec 
Sadecka Władysła Wa, 
Sojkowski, konduktor 
Tak, pracownik kolejoWJ' 
Wyszomirska Kazimiera 
Weilbach. elektromonter 
18 Wl'zeszczyński, kupiec, wL at. 
Błażejczak, krawiec 
BOnÓWll&, eJ.{spedjentka 
Ciacha, gospodyni 
Funke Emma 
Helak6v.."D.8., ekspedjentka 


Pietrzyński, inżynier 
Pietrzyński, obuwnik 
Poluch Aniela 
Wirblewski, insp. poczty 
W orą.kiewicz Stanisława 
14 Lamparski Ludwik, wł. n. m. 
Bajer, robotnik 
Kowalewski, mistrz obuwn. 
Kubiak, konduktor 
Rybka, referent D. P. T. 
Lawczyński, sekretarz pocztoW1 
Skiliński, robotnik . 
Wentlant Marja 
Zboiński, teleg.raf. kolejowy 
Ziegler, robotnIk 
15-16 Konieczny Piotr, wł. n. m. 
Dziewiatkowski, kołodziej 
Dawid Zofja 
Drybulska, szwaczka 
Fogiel Hermina 
Helmrich, szwaczka 
Helmrich. stenotypistka 
Kole, robotnik 
I{ociemski, pracownik kolejowy 
Piątkowski Roman 
Przybyłowski, robotnik 
SchuItz, mistrz krawiecki 
. Sawczyński, urzędnik 
Skwerenc, kupiec 
Szyszka, służąca., . 
Talaski, pomocnIk sI US3.1"<:)kI 
17 Szczepkowski Zdzisław, wł. m. 
Brusiewicz, kupiec 
Brusiewicz, wdowa 
Brzośka, sekretarz pocztowy 
Daroń, robotnik 
,Eckert, mężatka 
Fąferek, asp. P. P. 
Głogowski. urzędnik 
Hinz, robotnik 
Heysmanns, urzędnik minist. 
Koszutowski, stolarz 
Kado Marjanna 
Lau, fmann robotnik 
Meng-a, rolnik 
Mańczak, m
żatka 
Nowak, muzyk 
Piąta, handlowiec 
Suzepkowska Starnsława 
Spreng-er, kupiec 
Sprenger, książkowa. 
Sprenger., wdowa 
Szale. asystent kolejowy 
18 Nowak. kupiec, wł. ID. 
Bykowska l\rJarja · 
Drzewiecki, kupiec 
Fechmer Bronisława 
Greinalczyk, służąca 
Jezierska, nauczycielka 
Krygowska Agnieszka 
ł..abendziński, . profesor 
Pawłowski, nauczyciel 
W oszczyńska, urzędniczka 
19 Breitenfeld Wilhelmina, wf. m. 
Breitenfeld, koszyk3T'z 
Deszczenko, mechanik 
Grabosch. cukiernik 


l 


..
		

/adresy_192300239_0001.djvu

			Sienkiewicza 


22t 


Giewartowski, handl{}wiec 
Heske, kupiec 
I{ubich Marja 
Kubich Leokadja 
Kubich, książkowa 
I{ubich, kasjerka 
Krysztofowicz, urzędnik 
AtIikołajewicz, kier. parowozu 
N amysł, bednarz - 
Schulz, urzędnik pocztowy 
Zieliński Jan 
Zarzycki, urz
dnik 
%0 Lork Wąlerja, wł. m. 
Baumgart, krawcowa 
Hinneberg, mężatka 
Kopińska, robotnic.a 
Krause, inka.sent 
Kowalkows:Ki, ślusarz 
Lucl;1t, wdowa 
Lucht, kantorzystka 
Lewandowska, telefonistka 
Lewandowska. wdowa 
Nowakowski 
Iarjan 
Pera, robotnik 
Stefański, porucznik 

widerski, urzędnik 
Szmelter. krawcowa 
Skoniecki, nauczyciel 
Skoniecki. asesor 
\V ęc1ewski, kupiec 
'!Oa Stadie EmU, wl. 11. m. 
Dorsz. ekspedjent 
Sit z, kierownik parowozu 
21 Lenlreit, piekarz, wI. ffi. 
Bichler, brukarz 
Cieślewicz, 2łużąca 
Czarnecki, kupiec 
Cielewicz, sprzeda waczka 
Dretzke, wożny 
Franz, drukarz 
He ring, kupiec 
Haszke Elżbieta 
Haszke, urzędnik sądowy 
Rossler, .gospodyni 
Renz, piekarz 
Sieg, kupiec 
Sommerfeld, kupiec 
Weiss Ferdynand 
!2-23 Kamiński Feliks, \"\'1. In. 
Branecki, maszynista 
Fałgowski, kowal 
Kurzawa, inwalida 
Kabatt, mężatka 
Proczek, monter 
Wbrońcowa, studentka 
!4 Mutke, kupiec, wl. n. m. 
Behrendt, krawcowa 
BehrenaĘ-' wdowa 
Bogdan, urzędnik pańshvowy 
Murawski, urzędnik P. P. 
!5 Mutke, kupiec, \-vl. ID. 
Chmielewski, pracownik kolejowy 
Gutknecht, robotnik 
Pupkes Helena 
Strzelecki, maszynista 
!6 Herlitz Teodor, wł. n. m. 
Brunk, książkowy 


. 


" 


'. 


-. 


'--... 


Buss, kupiec 
Charbert, krawcowa 
v. Dahle Erost 
.... Głaczyński, śl usarz 
Herlitz, 
wiad. majątku 
Huth, wdowa 
Karów, rolnik 
"Małachowicz, kier. lokomotywy 
Mahrenholz, tokarz , - 
Płaśk.iewicz,'lokarz metal. 
Płaśkiewicz, piekarz 
Płaśkiewicz, kraajcz tytonIu 
27 Lukowicz Józef, wł. ID. 
Arendarską, wdowa 
Arendarski, przewodnik 
Brukwieki, kond. kolejowy 
Fel ski, podmistrz 
Kuhn, książkowy 
Kuhn, biuralistka 
Kieszkowski, ślusarz 
Klucz, ślusarz 
I{operska, wdowa 
Krawczak, przodownik P. P. 
Laskowski, kołodziej 
:Mądzielewski, cieśla 
Narloch, pom. ślu
arski 
28 Gajewski Karol, wl. m. 
Smoczyński, książkowy 
29 Palm Jan, wł. m. 
. Faber, mistrz wozów kolej. p! 
Gordon, służąca 
Jackowska, kasjerka 
Piasecki, tokarz 
Prigann, - kapitalista 
W ędrowski, biuralista 
W ędrowski, woźny 
Wiese, zecer 
30 Hiller Kazimierz, wł. m. 
Białecki, . czeladnik młynal's ki 
Cieślicki. instalator 
Gełka, szewc 
Głowuaski, szklarz 
Jagodziński, pracownik kolejowy- 
Kaliszewska Karolina 
Ramiński, ślusarz 

Ienchau, kupiec 
lVIodrów Helmut 
N apierała, urzędnik P. P. 
PszczoliIlski, ślusarz 
Smoliński, robotnik 
Smoliński, urzędnik pol. śledc
ej 
Szachła, robotnik 
Suligowska, wdowa 
Szmelter, w(fowa 
Susicka, krawcowa 
'Vockenfuss Rozalja 
Wilczewska Marjanna 
31 Hiller Kazimierz. wl. D. m. 
Bolewska Emma 
Bolewska Elfrieda 
Bączyk, siewc 
Durszewicz, ko\val 
Hermann, robotnik 
Kalużny, robotnik. 
Kiestrzyn, kowal 
Krzamkowska, wdowa 
Usaszarski, inwalida 
\Vitkowska Katarzyna 


. . 


'", 


'- 


....
		

/adresy_192300240_0001.djvu

			"-1-) , 


3
 Grz
tbo\VSki Jan, \""1. n. In. 
Dzionek, pracownik kolejowy 
Geor
e Meta 
George, ślusarz 
Gruntkowski, szklarz 
3:3 Grzybowski Jan, ,vI. 11. D1. 
l\folenda, robotnica 
:l\Irówka, robotnica 

 owaczy k, ślusarz 
Bojek, pomocnik gastronom. 
:),1: Specht, piekarz, wI. m. 
Borkowski, robotnik 
Borkowski. handlarz 
Booss, ślusarz 
Byterski, ślusarz 
Czarciniak, wdowa 
Czarciniak, kupiec 
Dymarkowska, krawcowa 
Daszkiewicz, urzędnik bankowy 
Karasek, konduktor 
Kotowska, robotnica 
Łazewski, robotnik 
:\Iachalasowicz, służąca 
Nowako\vski, ślusarz 
Nehrip.g, zecer 
PachoIski, szewc 
Seibertshauser, gospodyni 
\V-ybrallski :Mateusz, \VI. m. 
Gronau, \vdowa 
I{olasa, kowal 
Lekszycki, robotnik 
Lochau, stolarz 
1\1 ura wska,
 "wdowa 
Stachowiak, pilarz 
\Vybrański, stolarz 
\Vybrański, ślusarz 
26 'Vybrański l\fateusz, wl. n. n1
 
Gackowski. robotnik 
Jagodziński, konduktor 
Ko\valewska, \vdowa ..... 
J{ręcki, stolarz 
I(amińska, robotnica 
ł...osiniecki, kier. parowozu 
1\felińska, książkowa 

Ielińska, wdowa 
)Ialewicz, wdowa 
!\ owak, przetokowy 
Hegulski, robotnik 
Stawicki, malarz 
'Vendt Matylda 
Zieliński Józef, wl. 11. Dl. 
Masłowski, robotnik 
Nowacki, robotnik 
Pawlicki, biuralista 
Śliwiński, prac. kOlejowy 
\Vesołowski, robotnik 
:!.
 Zieliński, kołodziej, wl. ITi. 
Burandt, robotnica 
Biniakowski, stolarz 
Dąbrowska Rozalja - 
Falańczyk, \voźny 
I{ubera. szofer 

tyczyńska, szwaczka 
'Viśniewski, robotnik 
2ieliński, kołodziej 


.. j 


.-"""",, 
.d
 


.  


. 


.. 


. 


Sienkiewicza 


39 Bogusławski, ślusarz \VI. nl. 
Birkenhagen, wdowa 
Bossard, mistrz szewski 
Bossard, tokarz 
Bossardówna, ekspedjentka 
Drzycimska, książko\"\ra 
Drzycimska Franciszka 
Jankowski Józef 
l\HiHer, rzeźnik 
l\owakowska, \'"dowa 
Schowe, stolarz 
Sch ulz, robotnik 
\Vągrowska l\łrarja 
\Vągrowski, rob. kolejowy 
40 Bogusławski Juljan, wł. 11. D1. 
Grzanka, urzędnik 
Lamparski, urzędni k 
Sobieszczyk, praco,,-nik kolejowy 
\Vitkowska. 'wdowa 
\V oźniewska. kra wCO\\'[J 
Oksiętowicz, .'kupiec, 'wl. m. 
Afanashef, elektromonter 
Derchel t, magazynier 
Gołąbek, krawiec 
KolosZYllSki, chemigraf 
Ostrowska, wdowa 
Opoński, wł. domu 
Reiss, robotnik 
Szpajda, restaurator 
Zubka, rzeźnik 
Zubka. mistrz rzeźnicki 
42 Reek Oskar, wl. 11. m. 
Baranowska, mężatka 
.Jezierski, Wladysła\\" 
Kautz, tecbn. dent. 
I.eszczyńska, biuralistka 
Urbaniak Władysław 
43 Tow. mieszkaniowe 
Bartnicki, prac. kolejowy 
Bielawski, kier. parowozu 
Dambek. kier. pociągu 
Darnowska. \vdowa 
Gerth, kond. ład. 
Klabecki, stolarz 
Pawłowska Jadwiga 
Pawlak, kupiec 
Heszkowski, prac. kolejowy 
Rozenau. kupiec 
Szomstein, werkmistrz 
'Vrzyszcz, nadsekret3rz 
44 Luśniak, kupiec, wl. m. 
Dobrowolski, tapicer 
(
olakowski, urzędnik 
Golakowska l\Iarla 
Lipiński, -SI usarz 
Oklej, cięśla 
Paw licz, 'szewc 
H udnicii.a , krawcowa 
Hudnicka. wdowa . 
45 Przepałka i Jurkie\\-icz, wł. n. ID... 
_Adamski, kra\viec 
Brandt 
Iarja 
Bosowska, artystka 
Chełminiak, robotnik 
Flanińska, \vdowa 


.. 


41 


. 


';> 


... 


1 


.)
		

/adresy_192300241_0001.djvu

			Sienkiewicza 


. 
Gerth, zwrotniczy 
Grzelachowska Józefa 
Hoyer, mężatka 
Klichowicz, tokarz 
l{aczmarek, port jer 
- Nowakowska, ksi 9 źkowa 
Ostcrmann Am3l1da 
Podliński. kra\viec 
Schwedtke Selma 
46 Janiszewski. wl. In. 
Chojnicki, drukarz 
Frohlich Stefanja 
Frepont, akademik 
I{aweroińska, gospodyni 
Laskowski, adm. gaz. 
Mioduszewski, stolarz 
Orłowski. krawiec 
Sonnenber
 Otto 
Schmydt. robotnik 
Szybowicz, rachmh,trz 
Ziemski. urzędnik magistracki 
1J:7 Burzyński, handlarz, \VI. lO. 
Janowski, ślusarz 
Janowski, robotnik 
Koprowicz, służąca 
Konvdńska, służąca 
!i8 Macheryński \Vincenty, \,'1. m. 
Bless, stręczyciel 
Fąferek Andrzej 
Garzłecka I.eontvna 
Hinz Erost. w 
r,awrocki, drogerzysta 
N owak. kra \\- iec 
Horn Łucja 
Schreiber-Ł uczyilska. wdowa 
Tł:1omas, strojarka 
\Vernicke, kupiec 
Grabowski, kupiec, wł. m. 
l\fęciński, prof. gimn., 'v ł. m. 
Ignasiak, dozorca domu 
Niestrawski, bUdowniczy 
Owocki, mechanik 
Stasińska, służąca 
J1 I{rzoska, krawiec, wł. ID. 
Balzu\veit Paweł 
Gabryszek, piekarz 
Głaziński, mistrz malarski 
J{}a.kowska Zofja 
Kraczko. krawiec 
lVIikulska, krawcowa 
Prawiński. szewc 
Przygódzka. krawcowa 
TIadtke, malarz 
1łautmann. krav
rcowa 
Ritter, dozorca wagonó\v 
Tirom. inwalida 
\Vilke Berta 
Zapolski. urzędnik 
Ziehlke l\farja 
:>2 Kortas, ślusarz, wł. In. 
Bączyński, s
ołowy 
Baranowski, robotnik 
Borucki, funkcjo poczt. 
Borucki, szew(
 
Begne, mężatka 
J6zefowicz, robotnik 
Kortas, rzeźbiarz 


łD 
!SO 


. 


, 


2"2
  


Kortas, sf. sekretarz pocztowy 
Lapka, wozomistrz 
Milling, stolarz 
Siuda, pracownik kolejowy 
Stawicka Anna 
Dyszkiewicz \Vawrzyn 
Zbichowicz, stołowy 
Zastępowski, robotnik 
53 Roeske, piekarz, wl. m. 
Czechowska, wdowa 
Dembek, piekarz 
Fangmeier, wdowa 
Grodzki, zegarmistrz 
Goller, urzędnik kolejowy 
Niklewski, urzędnik wojskowy 
Perlicki, restaurator 
Perlicki, handlarz 
Dr. Rogąlski, dyr. sądu Okręgowego 
Schieberle, bankowiec 
Semelke, kapitalista 
54 Hoffmann, rzeźnik, wł. n. m. 
Brucks, kupiec 
Cieślak, pracownik kolejowS
 
Domżalska l\fichalina 
Gló\v Marja 
Gausen, inżynie.r 
Gajewski, artysta 
Łyszkiewicz, robotnik 
l\fargański, urzędnik P. P. 
l\Iaternowski, prac. kolejowy 
Pawłowski, biuralista 
Pniewski, telegrafista 
Prusiński, fryzjer 
Pawłowski. robotnik 
PohI, fryzl
r 
Taszycki. kupiec 
\Vłodarz, książkowy 
\Viśniewski. krawiec 
\Viśniewska, książko\va 
\VoIna Pelagja 
5;) Hoffmann, rzeźnik, wl. m. 
Baumgart l\Iarja 
Chrzanowska. kra\vcowa 
1\Iisterek, książkowy 
l\Iitko, artysta 
Przyłubski, koszykarz 
Rościeszewska Helena 
Sa\Vicki, kupiec 
Stawski, robotnik 
Schmidt,.! służąca 
\Vietrzykowski, robotnik 
\Vende, kupiec 
Wiśniewska, biuralistka 
56 Grabo\vski, kupiec, wI. n1. 
Faliszew
ki, st. sekr. sądowy 
Grabowska, krawcowa 
Jaruszek Salomea 
Lange, podmistrz 
Proszyńska Stanisława 
\Valusińska, służąca 
57 Schenk, kapitalista, wl. m. 
Herzberg Aniela 
Illmer, siodlarz 
!{rawczak, mistrz bIacharsld 
Krawczak, robotnik 
I{91asiiiskl. stróż 
Koluderska, \vdo\va 


\ 


r
		

/adresy_192300242_0001.djvu

			24 


Sienkiewicza - Sieroca 


Klimeeki, handlarz 
Kamiński, kupiec 
Liberda, właśc. interesu 
Lewicki. mistrz rzeźnicki 
Pawliko
ski, urzędn. kolej. 
Poćwiardowski, ślusarz 
Pucała Stanisława 
Siewerth, korespondentka 
Siewerth, wdowa 
\Vetzker, kapitalistka 

)S ident. Sniadeckich 43 
Z1H ident. Sniadeckich 17 
(in Rzadkowalski, 'p
ekarz, \VI. ID. 
Gackowski, ślusarz 
Jurgowiak, wachm. Pol. P. 
Skowroński, piekarz 
Stypczyński, piekarz 
Staszk.iewicz, sędzia 
til l\Iiiller Wilhelm, 'wł. m. 
Hańczewska Teresa 
Miltz Hulda 
Rehbein, kupiec 
Rutkowski, robotnik 
J
2 . Plac budowlany 
t;3 Domke J 6zef, wf. m. 
Batka, mechanik 
Buchholz, kapitalistka 
Cyrakowska Juljanna 
Mielczarek, kupiec 

fatuszewska Wł
dysła \\ a 
Magnuszewska, wdowa 

Iagnuszewski, urzędu. pańshv. 
OU, mężatka 
Szumski, elektromistrz 
Smułkowski, urzędnik 
Suchomski, urzędn. ka
 tO\V. 
S zon tal , asyst. dent. 
W olińska Teofila 
Ziernecka, nauczycielka 
Ziernecki, blacharz kol. 
{; 1 Hasselmann, mistrz ko\v., wł. m. 
Kaźmierczak, kowal 
Cj Schultz Florentyna, \vl. m
 
Banik Luiza 
Dorrbeeker, mężatka 
Gotter Paweł 
Hehtke, nauczycielka 
Hoffmann, kupiec 
I{oza, murarz 
Seife Pinkus 
Schultz 
faria 
SChultz, modniarka 
Voigt, ha --łdlarz 
Weinheimer Chrystina 
Zabel Selma 
fc:i-U7 Ampol, Tow. Arneryk.-Polsk. 
t8 Schultz, Wdowa, \vł. n. ID. 
Kluth, wdowa . 
Kuciap, robotnik 
Spychalski, robotnik 
Zieliński, robotnik 
( 9 Radecki, aptekarz" wł. n. m. 
'Penski, szewc 
70 ident. Dworcowa 74 


. I 


..... 


Sieroca 
1 Czarno\Vski, robotnik, \VI. m. 
Pawlicka Teresa 
2 Kuliński, prałat, wł. m. 
Borowiak, dozórca więz. 
Brąszkiewicz, prac. kolej. 
Czaplicki, urzędnik 
Guse. formiarz 
Jakubowski, ślusarz 
I{ojerska, wdowa 
I{wiatkowska Franc. 
Lewandowski. woźny 
,Musiał, ślusarz 
 
Otlewski, ślusarz 
Piasecka, robotnica 
Stoika, krawcowa 
Theis, asyst. kolej. 
Turatus, handlarka 
Zatorska, robotnica 
Zatorski, robotnik 
3 Purchla Aleks8Jlder, \\"1. n. ID. 
Bębnista, wywiad. policyjn
 
Grabiszewski, krawiec 
I{alamarski, robotnik 
Poniatowski, robotnik 
Piotrowski, szewc 
Prabucki, kupiec 
Pawlak, sekretarz 
Theihs
 palacz 
Witczak, strażnik 
.t Podwórze 
5 Szmelter, robotnik, \VI. m. 
Jagodzińska, wdowa 
I{iełpińska. robotnica 
l\faternowski, robotnik 
OelschHiger, robotnik 
Plewa, robotnik 
Szychowski, r9botnik 
6 Bielawski, rest.aurator. wł. n. m. 
'
Iaternowski, sze\vc 
Podgórski, robotnik 
Skopowski, robotnik 
Szymczak, sze'vc 
Zukowski. urzędnik 
Zuskowski, książkowy 
Zukowski, robotnik 
7 Wojciechowski Władysław, wł. n. m. 
Bonin, woźny pocztowy 
Ciesielski, ślusarz. 
Czerwiński, szewc 
Grabowski, robotnik 
ReHier, krawiec 
Rakowski, handlowiec 
Skibiński. handlo\viec 
Safian. robotnik 
Smolarek. robotnik 
8 I\:ontowski, robotnik, w!. m. 
Choinacka, robtnica 
Kasprzak, śl usarż 
Kontowski, kołodziej 
I(ontowski, kowal 
Ks.mowski. robotnik 
R6żaIlska Kamilla 
Sttinner, polier 
Szt}Tcb, wdowa 


Ip 


" 


, 


II  


.' 


...... 


.,. 


I 


... 


I 
.1 
l
		

/adresy_192300243_0001.djvu

			\ 


Sieroca - III. Śluza - Ślusarska 

 . 


\ 
" 


" 


Pinkowski, kowal 
'taj kowski, ,.robotnik 
'Vojciechowski, robotnik 
9 Ogród 
10 \Vaszkiewicz Antoni, w. m. 
Dłażejewski, robotnik 
T{rygier Leokadja 
Karwecki, robotnik 

owakowski, robotnik 
Hatajczak, robotnik 
Rahn, wdowa 
11 P otrac ki , handlarz, \VI. ID. 
Hannach Klara . 
Bannach, sprzedawaczka 
Bruckwicka, wdowa 
Ralin ow ska, wdowa 
Krohle, kupiec 
- Kuhn Adelgunda 
12 Owczarek, urzędnik poczt., wł. 
Bereźnicka, artystłs.a 
Budziak, \vóźny 
Czemiewicz, elektro- technik 
Gunther, stolarz 
Graczkowski, urzędnik P. P. 
Gościński Jan 
J arząbkowski, inwaJida 
J arzą.bkowski, robotnik 
J eliński, kołodziej 
Kitowski, robotnik 
Koerth, listowy_ 
Lewandowski, krawiec 
Pokrzywińska \Vładysła" a 
Pawlikowski, ślusarz 
Schreiber, kołodziej 
13 Osiński, stolarz, wł. m. 
Elikowski, robotnik 
Tokarski, robotnik 
14 Ident ul. Niegolewskiego 4 
15i 16 WiU \Vilhelm.a. wl. n. ID. 
Augustniak, gospodyni 
Frank, wdowa 
Frank, introligator 
f-;'raczykowski, stolarz 
I{ujawski, listonosz . 
Kicia, kupiec 
IiruJ1ska, robotnica 
N orenberg, robotnik 
Ruhbach, robotnica 
\Vieczorkowska, kra weowa 
17 Lica, pośrednik, wł. lll. 
Dra.hva, kamasznik 
Ludwik, szewc 

'latusiak, koszykarz 
Potkumoża, robotriik 
Pałaszewska, wdo\va 
Turczyń, wdowa 
\Vróblewski, koszykarz 
Zieliński, robotnik 
Ziółkowska, koszykarka 
".... 
18 Lica, pośrednik, wł. n. m. 
Berger, stolarz 
Berger, robotnik 
19 Jaworski, robotnik, w. n. ID. 
20 J aVłorski, robotnik, wł. m. 
Furhardt, handlarka 


ID. 


'":': .J 


. "'Y" ... 


-. 


22$ 


- 


Grzelak, robotnik 
Haraśmi, wdQwa 
Kucharski, urzędnik miejski 
Kubiak, robotnik_ 
Mazany, krawiec 
i\adolna, zamężna 
21 Apfelbaum Karol, wI. m. 
Fryżewski, garncarz 
Fryżewska, kartonistka 
Fryżewska, krawcowa 
Frąckowiak, asystent 
Iiobczak, robotnik 
Krupińska, robotnica 
Kubiak, robotnik 
Michalak. urz
dnik pocztowy 
OIczyński, cieśla 
Prange, malarz 
Stendara, krawcowa 
Wyrwicki, port jer 
\Vitkowski :Michał 
Wiśniewski, palacz 
Wiśniewska, wdowa 
22 Heinrich, wI. n. m. 
BaryIska, służąca 
Dąbrowski, pośrednik 
Gapiński, kupiec 
Kieża.nkowska, wdowa 
l\tlu II er, rzeźnik 
Ploppa Weronika 
Rehbein, praczka 
Raguschke Ida 
Rinas, rzeźnik 
Sosińska, \vdowa 
23 Morawski, koszykarz, \VI. m. 
Kopz, posługaczka 
Kołodziejek, robotnik 
Kolińska. wdowa 
Nado]ny. robotnik 
Rostalski, stołowy 
WoJińska l\Iarjanna 
24/25 Ogród 


", 
 
... 


, 


l_  
I 


la 


. . s: 
 


. "). 


,- 
\ 
. 


m śluza. 
Inspekcja Dróg \Vodnych 
I{u
zyński, nadzorca rzeźni 
I{uczyńska, wdowa 
I{owa Iski, podróżujący 


..... 


Ślusarska. 
1 Id
nt ul. 
fatejki 10 
2 -ł-dent ul.. Dworcowa 61 
3 Ident ul. Dworcowa 59 
4/5 Ident ul. Dworcowa 58 
6 \Viśniewski, robotnik, wł. m.- 
Bulawa Michał 
Giełda, robotnik 
.J abło11ski Franciszek 
Jaworska, wdowa 
Kwiatkowski, robotnik 
Kończewski, kupiec 
KoflCzewski, robotnik 

łigdałek, palacz 

Iusiał, ślusarz 

farciniak, wdov{a
		

/adresy_192300244_0001.djvu

			26 
.. Iatuszek Teodor 
Matuszak, robotnik 
Rygielski, handlowiec 
Schulz, \vdowa 
Taifel, handlarz 
Wiśniewski, prac. kolejowy 
7 Ident ul. Dworcowa 57a 
8 Ident ul. 
niadeckich 31 
9 Ident ul. Sniadeckich 30 
10 Ident ul. Sniadeckich 2tl 
11 Schattschneider, wl. m. 
l\'IarUinka, handlarz 
Schulz Emilja 
12 Plac budowlany 
Słowackiego. 
1 Kaube, kupiec, \VI. m. 
Bantlę, leśniczy 
Brzezińska Helena 
Ćwikliński Ed\\Tard 
Durszniok, służąca" 
Dzionora, inżynier 
Kowalska, pokojówka 
Koczoroska, służąca 
!{omorowska, słuźąca. 
Kublicki-Piottuch, kupiec 
Łuczyk, służąca 
Pietruszyńska, służąca 
Pilarska, wyręczycielka 
Piechocki, fotograf 
Schlendorf, kupiec 
Świderska, służąca 
Siemieniecka, kucharka 
Siarkowska, służąca 
Ustynowicz. prokurent 
Ździebłowski. mistrz krawiecki 
2 Starostwo, wydział powiatowy" 
Belger Paweł 
Chmarzyński, naczelnik UI'Z. skarb. 
Drzmolla, inżynier 
Gieżek, służąca 
IIuszcze, bankowiec 
Hordzajewski, bankowiec 
Jędrzejski, pOJ:ucznik 
l\'Ieiler Emil.ia 
l\tesserschmidt, kapital. 
l\iaszkowiak służaca 
:Majewska, wdowa - 
:l\Iichałowska, pracownica 
Pieńczewska, służąca 
Strohschein, gospod'yni 
Steck, budowniczy 
3 Starostwo 
4-6 Ident ul. Gdańska 145 


Śniadeckich. 
1 KościeIski Władysław
 wI. 11. m. 
Działdowski, pracownik kolejowy 
.. Dzia:łdowski, handlowiec 
Dz.ialdowska, biuralist ka 
Góralewicz, chemigraf 
Mialik, kupiec 
l\Iazur, książkowy 
Pszcz6łkowska, służąca 


Ślusarska - Słowackiego - Śniadeckich 


f 


2 Suwalski, \,"ł. no m. 
Behnke, gospodyni 
Bart z, piekarz 
Freymark Amanda 
Fabiańczyk l\fieczysła ". 
Podlawski, kupiec 
Podlawski. krawiec 
Hasmus. rolnik 
3 Niezabudowane 
4 Baumgart, robotnik, wl. m. 
Bindek. robotnik 
Belko\vski, robotnik 
Czaj kowski, urzędnik 
ChYJewski, kowal 
Engwer, prasowaczka 
Firsz, wdowa 
Hoss, mistrz garncarski 
Ruszar, mężatka 
Szulz, robotnik 
Sawicki, szklarz 
Stathut, robotnik 
Włodarski, urzędnik pocztowy 
,V oźniak, robotnik 
5 Sporakowski, mistrz piekarski, 
Grale,,"ski Stanisław 
Konrad, k\Jśnierz 
Kaczmarki.ęwicz, zbożowiec 
Lange, obuwnik 
N owicki. robotnik 
Ropiński, robotnik 
Suwalska, służąca 
5a Sporakowski, wl. n. nI. 
v. Homeyer, wdowa 
v. Homeyer. urzedniczka 
Hadyk, mężatka 
Hamburger, wdowa 
Lange, kołodziej 
Lubomski, urzędnik P. P. 
1-Iirkowski, lekarz weterynarz 
l\Iisiewicz, asystent mag. 
.. Romański, handlo\\iec 
Su\valska, służąca 
6 Czarnecki, \VI. n. ffi. 
Dudkiewicz, pcdof. zawodowy 
Dehnel, wdQwa 
Filanowski, tokarz 
Filanowski, krawiec 
Kowalczyk, krawiee .. 
Kurrek l\farta 
Koza, sierżant zawodowy 
Lachnik, asystent 
Mikołajczyk, kowal 
Priebe, ślusarz 
Piotrowska, nauczycielka 
Rybski, krawiec 
Scheffler, kierownik biura 
Sobierajski. kowal 
Thom, prokurzysta 
Dr. Wamer, rektor gimnazj. 
Wrzesiński, rzeźnik 
Wróbel, mistrz siodlarski 
\Vróbel, fotografista 
7 Czarnecki wI. n. m. 
Bentkowska, artystka 
Hoffmann, kupiec 
IIerzberg, kupiec 
Jutkiewicz, artystka 


. 
i 


w1. m. 


j
		

/adresy_192300245_0001.djvu

			\ 


Śniadeckich  


:\!ikołajski, robotnik 

eumann Gusta\v 
!tatajcza!{, robotnik 
Schwarz EIźbieta 
Stankiewicz, artystka 
Zakrzewska, wdowa 

 SuJkiewicz, mistrz piekarski, wł. fi . 
Kurrek, mi
trz krawiecki 
. l';
pierała, dozórca więzienia 
Stanowska Ernestyna 
Wojczyński, kupiec 
'Volny, czeladnik szewski 
Sa Sulkiewicz l\lateusz, \VI. In. 
Draeger, robotnica 
Fromberg, szewc 
Forst, robotnik 
G-ross, garbarz 
I{elć, wdowa 
Kunoldt, gospodyni 
I{rzewiński, handlarz 
1\1 uszyński Jan 
Sta \-vna. wdo\va 
Skrzypiński, robotnik 
Wacławski, robotnik ...... 
Z a\vadzki, robotnik 
g Gmina ewangelicka 
Bischof, krawiec 
Czerwnecki, stolarz 
Fandrich, mężatka 
Klemensie\vicz, ul'zędnik pań
t\\ 0\\ y 
Lewandowski, rzeźnik 
:Miodek, handlowiec 
:i\łletzlaff, inwalida 
Pieczka, doz6rca 
TIosudowska Ludwika 
Rubiak, krawiec 
10 Gmina ewangelicka 
Derekówna, nauczycielka 
Hahn, nlistrz krawiecki 
11 
Iarcinkowski, wI. n. ID. 
Brzoskowski, monter 
Barallski, kupiec 
ChoJe\VczY11Ski, piekarz 
Ciesielski, nlontcr telegr. 
Damerau, kursista 
Florysz{'zak, pOIlI. kolej. 
Fokarski, Il1Urarz 
Głyda, kupiec 
(
łyda, wdowa 
(
rzesiak, służąca 
(;ryffko\vski, ślusarz 
Gurt Emma 
.J eleński, prac. kolej. 
Jeleńska, biuralistka 
.J anu8ze\vski, kupiec 
Januszewski, student 
J pczyi'lski, cukiernik 
I{ramer, robotnik 
I{ra.nz Bernard 
({rene, książkowy 
l{ aciniewski, monter 
I{uc7..nerowicz, praco\ynik kolejowy 
Laszke, wdowa 
) f ajewski, siodlarz 
1'\ itsch Elza 
Ni.irnberg Franciszek 
Ramme Het-mann, wI. fabryki 


22 


... 


Hożański, przodo\vnik 
Sass, przodownik ślu
arski 
Stellmach, kupiec 
Tomaszewski, ekspedjent 
'Vieczorek, urzędnik krYlninalny 
Żdziebłowski, kra vdec 
12 Zieliński, mistrz kraw., wI. n. m. 
I-Iaase, wdowa 

zneiderowski, pomocnik biurowy 
Tomaszewski, urzędnik pocztowy 
\V
ckmuIler ,Marja 
13/1 i I{abat Ludwik, wł. n. m. 
ArchelaIJ.s, piastun1	
			

/adresy_192300246_0001.djvu

			28 
. 


"- 


Śniadeckich 


19 Wagner, kupiec, wl. m. 
20 Popowski Antoni, wł. m. 
Berendt, szewc 
Bubeniczek, urzędnik banku 
Ciechanowski, robotnik 
Chamiec, profesor 
Degórski, cieśla 
Grasecka, urzędniczka 
G ras ecka, gospodyni 
Janicki, mechanik 
Krause, robotnik 
Klimesz Adam 
}{urland, wdowa 
Łukowski, robotnik 
Piasecka, wdowa 
Rożalski. uczeń . 
Rychter, gospodyni 

.tranc, J0botnik 
Stranc Józefa 
Wirpsz&, wdowa 
WierZ2'o\vski. szewc 
21 ltfilanowski, kupiec, 'wł. 111. 
Borkenhagen, leśniczy 
Kna!
1, krawiec 
"'0-' Milanowska, kraw
f.'\'a 
Pędracki, kupiec 
PrzybilI, asyst. koltj()\.vy 
Pawlisch, roboL'lik 
Pile, kupiec 
Sztampke, drukarz 
Wysocka J adwiba 
. Wolf, stolarz 
'Vięckiewicz, urzędnik 
Zii hlke, kupiec 
Ziihlke, służąca 
Żurawicz. urzednik 
21a Milanowski, kupiec, 'wł. m. 
Grodziski. murarz 
22 Stefaniak, ślusarz, w1. m. 
Chrzano\vska, gospodyni 
J ańczak, służąca 
Klamer. \vdowa 
Kundler Augusta 
Koseda. mo'dniarka 
Kotowska, krawcowa 
Laszkiewicz, urzędn. pańshv. 
Nowak, kowal 
Nehring Emil 
Purzycki, urzędnik pańshv. 
Stefan. księgarz 
23 Braun, kupiec, wł. ID. 
Holz, pom. handlowy 
Kosicki, stolarz 
Kosica, służąca - 
Kowalska, ekspedjentka 
2ł Braun :Marta. wI. m. 
Becker, robotnica 
Domagała, kołodziej 
Hoffmann, kupiec 
Litawski, krawiec 
Lewandowska Barbara 
Ostrowski, malarz 
Schmidt, kupiec 
Szefs, urzędnik 
Tomasze\vski, kupiec 
Ziółkowski, prac. kolej. 


25 Obarski, kupiec, ,vI. m. 
Kamińska. kucharka 
Kraśi1iewska, mężatka 
Marzyńska Zofja 
Putz, książkowa 
Putz. ksiądz 
Sprengel, czeladnik 
SzuI z, rzeźnik 
Źmudziński Paweł 
Żmudziński Stefan 
26 Thom Jan, wl. m. 
Dreher Friedrich 
Filanowska. krawcowa 
Knitter, ksiłJ,żkowa 
Knitter, kierowniczka 
Lichtenberg, fryzjer 
'* Rasmus. wdowa 
Sagała, mechanik 
Świrska. stenotypistka 
\V o j e\v6dzki. nll eczarz 
27 Szulz, rzeźnik, \vI. m. 
Cichowski, tokarz 
Delnińska, wdowa 
Grochowska, kupco\va 
Głyżewski. stolarz 
Kaźmierczak, kupiec 
Kosiak. wdowa 
Macholc, urzędnik 
l\Iajak, kupiec 
l\lieczkowska Halina 
Pecka, służą.ca 
Schindler, robotnik 
Suwalska Rozalia 
Suwalski, dekarz 
\Vybieralski, rzeźnik 
28 Szulz, rzeźnik, \vł. m. 
Byko\vski Władysław " 
Cybulska, ekspedjentka 
Jesionowski, rękodzielnik 
Jagła, ekspedjent.ka 
Kozłowski, podporucznik 
Łukaszewski, .robotnik 
l\1anke Stanisława 
Schulz. mistrz rzeźnicki 
-Schewe. krawiec 
Sprengel, rzeźnik 
Schmidt, krawiec 
Soinkowskl, ślusarz 
IW ardziń,-Zagórski, kapi
an 
Żuchowska, biuralistka 
29 Dliński, mistrz piekarski, \vł. m. 
Cholewiński, starszy sekr. celny 
Głowania Henryk 
Jgelski, robotnik 
Tgelska, książkowa 
Nowicki, pom. handlowy 
Profer, mężatka 
Srodziecki, urzędnik 
Szuszczyk.iewicz, urzędnik 
Szubs, restaurator 
Topolińska, służąea 
Zdrojewski.l. piekarz 
Ziebarth, kier. parowozu 
Zętkowski, czeladnik pieka rski 
30 Miihlbradt Hulda, wl. m. 
Białogłowski, drogerzysta 


i- 


,. 
.. 


. 
....
- 


ł 


y 


. 
. 


. 
't 


_ t 


. 
. 
ł 


r 


'Ił 
t 


,,- 


'
 


- >
		

/adresy_192300247_0001.djvu

			śniadeckich 


'
29 


J' 
I 
. 


Daszyńska Felicja 
Fąferek, chorQ.ży 
Glesmer, kantorzyst.ka 
Kreklau, służąca 
*aptur, kupiec 
Matuszewski, szewc 
Michel. farbiarz 
Itaue, portjerka 
Rubenau, insp. szkolny 
Richter, kapitalistka 
Sarnecka Zofja 
:31 Brelmer Franciszek. wl. n. m. 
Chałupczak, kupiec 
Centowski Aleksander 
Grzybowski. robotnik 
Gackowski, prac. kolej. 
Hednich Pelagja 
Joppek, koło"dziej 
lVIusiał Anna 

elke Anna ' 
Ostrowski. rolnik 
Powala Władysla\v 
Powała Stanisła-\v 
Powała. kupiec 
Perkowska Emilja 
Przybylski, tokarz 
Rynk, funkcjonarjusz P. P. 
Szarek, kupipc 
Tonn, kupiec 
Tarlachin, biuralista 
'Verner, inżynier 
Zentkowski. handlowiec 
Zakrzewski
 rotmistrz 
32 nie zabudowane 
33 Nowakowski, wl. n. m. 
Bielawka. slużQ.ca 
Buziak, krawcowa 
Borowska, emerytka 
Czeńvińska, pom. djakon. 
!;6rska, urzędniczka 
(;6tsch. \vdowa 
Górska. wdowa 
(
6rska, książkowa 
"}o 
f-;Tetea, ślusarz 
Hnsenwinkel. wdowa 
Hancyk. mistrz kra\\iecki 
Hoffmann. ksi
żkowa 
J ezierska, robotnica 
-:{arst. kantorzystka 
1{amiński. kowal 
l{ownacki, ]der. szkoły 
T{orzellska, służąca 
1{raft, wdovv"a 
\Innthey, djakoniska 
:Michalski, kupiec 
Rung-e. kupiec 
Hychliński. handlarz 
ŚwitaIski. dent.ysta 
Schmidt. kantorzystka 
Szulczyk, sz\vaczka 
Wojciestyńska, służąca 
Wessel, prasowa.czka 
Wessel, robotnik 
\Vessel, wdowa 
34 Pla.c budowlany 
35/36 Pozorska, wdowa, \ył. m. 
Pozorski, kupiec 


37 Radler Paweł, wł. m. 
Gburczy
, urzędnik państw. 
Korpa}, biuralistka 
Korpal, bufetowy 
Korpal, krawcowa 
Kośmicki, funkcjo P. P. 
Kwapiszewski, zwrotniczy 
Lehmann, stolarz 
Mackowiak :Marjanna 
Reiwer, kołodziej 
Reiwer, sprzeda waczka 
Tomaszewska, kasjerka 
\Viśniewski, rzeźnik 
\Viliński, porucznik 
Zając, kąpitan 
38 ident. Warszawska 24 
39' ident. Plac Piastowski 1 
40 Kolecki, przemysłowiec, \V1. m. 
Brasel, naucz. muzyki 
Fiichtmann, .tapicer 
Filenius, kantorzystka 
Gacka, ślusarz 
Jędrzejewska, gospodyni 
J urkiewicz, sędzia 
J ankiewicz, wdowa 
Kopecki, kier. biur. 
Kołecki Józef 
Kubiak Walenty 
1\1 yszka, nlechanik 
,r,Iag Joanna 
:Miłoś, służąca 
Pawłowski, kupiec 
Piotrowski. przemysłowiec 
Sypula, służQ.ca 
\Vierzbowski, kupiec 
41 Cicha M:arja, w!. m. 
Czuba Józef 
Kud' T1 c służąca 
J{owalewski. lekarz 
Rudvch, kucharka \. 
Kra \vczy kt malarz. "- 
Niewiadomska :Marja 
Orczykowski, handlarz 
Petrykowski. dentysta 
Piotrowski, ślusarz 
Piasecki, tapicer 
H ii di(J'{1r. \vdowa 
Zieliński, mechanik 
42 . Bohl Laura, wI. n. nl. 
Bachner, kupiec 
Engel Jadwiga 
Hirschel. kupiec 
J{aszubowski, kupiec 
Rekowski, kupiec 
42a Sobieski, kupiec, wł. nl. 
Boda.szewski J{azimier7 
Dziegano\vska, wdowa 
Fachudrich, kapitalisla 
Gołębiowska, biuralistka 
" Gawlak, pokojówka 
Hapono\vicz, biuralistka 
Kuryszdowska Julja 
Malinowski, urzędnik 
Malinowska, nauczycielka 
Mockowska, kucharka 
Pokorny, st. insp. porz1ovvy 


'- 


, 
.. 


6. T  


ł ... 


,.
		

/adresy_192300248_0001.djvu

			230 


Śniadeckich 


- 


Pawłowska .Ai1astazja 
Podcza,ska. urzędniezka 
Paje\vska Zofja -- 
Sobieski, ]<. upiec 
Zielińska, mężatka 
43 Schenk Eduard.- \,,1. n. m. 
Borowska, gospodyni 
Bako\vska Joanna 
Fabian, kupiec 
Faleńczyk, prac. kolejowy 
Fe1Jer, kupiec 
Dr. HaU. lekarz 
Lewandowski, kupit>c 
)Ikhalska Florentyna 
Robkowski. dzierżawea 
nedlak. kupiec 
Sosnowski. mistrr instalatorsld 
Zieliński, kupiec 
43a Bartel kupiec. wł. m. 
Fethke, kapitalistka . 
Hetzold. służą.ca 
Heyka, ślusarz 
KoIlier, urzędnik P. P. 
Lewandowski, rob()tnil<. 
Olejniczak, służąca 
Hauch. kapitaHsta 

załkowska, ekspedjentha 
44 {;mina ewangielicka 
Schulz Henryk 
.15 Ba
hiński, bracia, wł. m. 
16 Stockmann, rzeźnik. wł. 111. 
BarczvKowska. robotnica 
Cajkowski, robotnik 
C'ajkowski. inwalida 
(;reikowską" robotniea 
Kraszińska :Marta. 
Kilian. krawiec 
Kulpiński, mistrz sze\\ ski 
Kulpiński, czeladnik szewski 
Kul piński, handlowiEC 

trehlau, robotnik 
Zarębski. prac. kolejow)- 
i7 Bloch, fabrykant. wł. ł1. D1. 
Czeczernski. stróż 
Gizdra, stolarz 
G6rzna, krawcowa 
Henke. wdowa 
Hagen Józef 
Niedzielski, robotnik 
l'uterczak. stróż 
l)łaśkiewicz. służą,ea 
PszczoliilSki. kowal 
Hotecki, fryzjer 
'Vvrobek, stolarz 
Zimniak, wdowa 
Zinmiak, nauczycielka 
4-7a Bloch. fabrykant. \VI. Ul. 
Curzniewski, malarz 
Górzny, robotnik 
l\Taczkowska. ,,-dowa 
Rygielski, robotnik 
łłygielska. krawcowa 
Sankowski, lnalarz 

8 niema 
.d8a StPT)han Paweł, \\'1. n. ID. 
Gat.za, wdowa 


- 


J formann Pa wcł 
Januszewski, rendant 
Kwiatkowski, pra.cownik kolejowy 

-IenzeI. nauczyciel fortepl. 
l\lartin, drukarz 
)Jawrocki, piwowar 
.Nowakowski August 
Pasche, lekarz dentysta 
Pierdziochówna, książko\,"a 
Haiter, kupiec 
Szpie, gosp.odyni . 
\Varczyńskl, dozorca telef. 
Źychliński \Vitold · 
48b Stephan Paweł, w1. n. J11. 
Baldauf, wdowa 
Chudius. \vdowa 
(;a\vroński, podporucznik 
Huff, wdowa 
.T ohst 1Ieta 
Januszewska, mężatka 
I{rukowski, ponl. handlo\\ y 
\ltiller, głuchoniemy 
l\Jeyer, robotnik 
Paschke, lekarz dc
tysta 
Pierdzioch, urzędnIk 
Heszkowa Klara 
Heszko\va. wdowa 

chmidt. wdowa . 
\Vitkowska A{.mieszka 
\Valkowiak. wdowa 
\Varmbier Hermann _ 
4D 
Iuhme Hermalll1, wl. n. ID. 
.. \ndjelevdcz, chorąży 
Delom, służ
ca 
Brahmer Ella 
Brahmer :Marta 
Dumont Alme 
Firch, drukarz 
G-rudecka. kupcowa 
.T asińska Halina 
Kanewski, kupiec.. 
}\:osiński, tokarz 
nybys, służąca 
Sokołowska, wdowa 
1{araśkiewicz Mikołaj 
\Vagner, kupiec 
żmudzińska, wdowa 
.,Zalaczewski, palacz 
49a Grodecka Konstancja, \\1. ID. 
Dadacka Michalina 
{;enewicz Tekla 
(;niot, służąca .. 
l lolka, mistrz krawIeckI 
Kaniecka, portjerka 
Kubiak, mężatka 
I.ewiński, kupiec 
Niewitetki, kupiec 
Parole funkc. Starostwa 
Smolibska, maszynistka 
\Vankowska Albertyna 
50 Kwiczor Ignacy, ,vI. n. m. 
Brzeszkowiak-;- asystent magistr. 
Fiess, wdowa 
(;roschke, \vdowa 
Jeske,J urzędnik 
J
lapiszewski. krawiec 
l
ołakowski, kupiec 


..'\1'- 


-, . 


-- 


--
		

/adresy_192300249_0001.djvu

			niadeckich - Sobieskie go 


, 


Laskowski. inwalida 
Ludwik, mężatka 
Ristau. mistrz stolarski 
Szapira, mężatka 
V oig1. wdowa 
Witzke Auguste 
Zygiert, sługa 

ielniewicz, krawier 
51 K ,viczer Ignacy, wł.. Il. m 
Fiałkowski, urzędnik 
:Makowski, dekorator 
Hoss, garncarz 
Swarogowski, rzeznik 
Sawicka, prasowaczka 
51a K wiczer Ignacy, wł. n. nl. 
Boguski, stołowy 
J esse, gospodyni 
52 Dietrich Marja, \VI. 111. 
Brach Adolf 
Brunk Anna 
Bocksch Katarzyna 
Ciężnia.ckowski, robotnik 
Freimann, wdowa 
Freimann
 urzędn. bankowa 
Fenster, urzędnik 
Gończaró,v, nauczycie] 
(
ordon, robotnik - 
Holtz, _służę.ca 
Helmessen Anna 
Jtichting, urzędnik 
Kieziewicz 'Viktorja 
Lara u Ewa 
Stachowiak, urzędnik l\ole.1. 
Toll Eugenjusz, hrabia. 
1'011, wdowa, hrabina 
de \Vetter-Rosenthal, rolnik 
\Vitkowska., służą.ca 
52a Wolański, kupiec, \VI. 111. 
13rocker, handlowiec 
Dr. Dziembowski, lekarz 
Jędrzejczak, cukierni], 
l{ojdasz, służąca 
Kmezkowska l\Iarja 
?danowski, artysta malał z 
.Morawski, adwokat 
l'Vlusiało\vska, służąca 
Nawrowski, kuoier 
Piotrowicz Jan 
S zwarz, wdowa 
Słomski, robotnik 
Sypniewska, kucharka 
Zieliński. kond. tramw. 
53 Dom Sw. Józefa 
ks. Barański, kapłan mlsjonar7. 
Czepionka, gospodyni 
ks. Kolipiński, kapłan lnisjunał'7 
Piasecki, Z<\k{)nnik 
Ks. Rydle\vski, kapłan-misjonarz 
54 Dom S\v. Józefa 
Reszka Teofil 
53 Kai
piński \Vładyslaw, wI. n ffi. 
Bochiński, ku piec 
Juś, służąca 
Jędrzejewska \Viktorja. 
'ędrzejewska, nauczycielka 


. 


. 


231 


Ludwik, kupiec 
Moczarski, obyw. ziemski 
Marszałkówna, służąca 
Paicher, drogerzysta 
Quandt, kupiec 
W orońcówna, studentka 
56 Twardowski, kupiec, ,,1. ID. 
Anrzeiewski, dentysta 
Borkowska, służ9-ca 
Filanowska., slużą.ca 
J anuszkiewicz, służąca 
Orliński, kupiec 
Porzecki
 emeryt 
Strohmeyer, kupiec 
Twardowska Charlotta 
de Treford, emeryt 
Zappe l\Iałgorzata 
Ziętak, lekarz powiatowy 


Sobieskiego. 
1-.i, plac budowlany 
5 2:urawski, kupiec, \VI. 111. 
Deja, elektrotechnik 
Kamassa Helena 
Lund, mężatka 
:Modrakowski, kupiec 
ł"yka, kupiec 
RosiIlski, kupiec 
6 Ltmd, fabrykant, wł. D1. 
Brtick, wdowa 
Brilck, seminarzysta 
Bottcher, inwaHda 
KuczyilSki Jan 
Schenk, werklnistrz 
7 Hausner, restaurator, \\"1. D1. 
Pasterka, służąca 
\Va.runek. służąca 
8 ident. ul. Dwbrcowa 33 
9 Dre\vs Albert, ,vI. m, 
C-Hese Fritz 
(;órski. szewc 
Hoffmann, inżynier 
I\itowska, wdowa 
l(onarski, kołodziej 
Krzyżanowski, ślusarz 
,Morawski, me,ehanik 
· 
legger, praco\\-'11ik kolejowy 
i\legier, kupiec 
l\IroczyilSki. werkmistrz 
:Meyer, kupiec 
:Nowacka, urzędnil'zka. 
:Kowacki, urzędnik 
Nizwer, urzędnik 
Przy by lak, praco\vnik kolejowr 
Haczkowska, wdowa 
Haczkowska. krawcowa 
Schmautz, szofer 
Schulze, kupiec 
Schmidkiewicz, wdowa 
\Vinke, biuralistka 
W ojtalewicz 
\ntoni 
\Vierzchowska, wdowa. 
Zmigrodzki, urzędnik 
10 MtilIer, dyrektor, ,vI. n. m. 
Czaplewski, robotnik 


f 


t 


r 


l
		

/adresy_192300250_0001.djvu

			232 


Sobieskieg o - Sowińskie -g
 Iatthias, stróż 
Rujner, krawiec 
Szciszarowski, inwalida 
Stefański, inż
nier 
11 Miiller, dyrektor, wł. n. m. 
Bubacz, robotnik 
Cieślak, robotnik 
Chudziński, ślusarz 
Lewandowski, kiero\\ nik 

fa.ciejewski, ślusarz 
Plewa Jan 
_ 12 Strzyżewski, mura.rz, wł. ID. 
Barra, robotnik 
Maciaszek, robotnik 
}Ialicki, pomocnik 
\Verner, "'-dowa 
13 Krause, ,vdową., 
vł. n. In. 
Koronka, robotnik 
Sieczkowski, urzędnik 
Wilkosz, robotnik 
\Vojtano:wski, robotnik 
Więzowski, robotnik 
1ł I{rause, wdowa, ,vI. m. 
Brzozowska, wdowa 
Chojnacki, stolarz 
Fach, biuralistka 
Gehrt, służąca 
!{rause, I!luzyk 
Krause, książkowa 
Kowarsch, budown. maszyn 
I{oronka, spajacz 
Kuberska Julja 
Płoszyński, śl usarz 
Piechowiak, pracownik kolejowy 
Pokora, wdowa 
Pokora, kond. kolejowy 
Rutkiewicz, szwaczka 
Hydziński, robotnik 
Hogoziński, kupiec · 
Siemińska, krawco"\va 
'Vróblewska, robotnica 
\Vangerin, kupiec 
1:> (;odzwoń \Vladysław. "ł. 11. m. 
16 Koszary, fiskus '\
ojskowr 


't 


Sowińskiego. 
1 Kopczyński. mistrz studniarski 
Sarbinowska, służąca 
Stojek, kupiec 
2 Nlurzyn \Vincenty, wl. n. ID. 
Bochiński, obuwnik 
Baranowska, robotnica 
Chabowski. restaurator 
Fritz Karo l 
Joachimowska, biuralistka 
Jankowski Andrz.e.i 
Janicki, robotnik 
.Janicki,to
arz 
.T anicka. wdowa 
.J anicka. szwaczka 
J{los. malarz 
Kroplewski, kupiec 
TeITey, robotnik 
\Vitkowska. "'-dowa 


. 


...- 


-I 


3 Rehwald Karol, wl. m. 
N ay, zegarmistrz 
Sch ul z, wdowa 
Zagórski, kupiec 
Zawiasiński, robotnik 
-'-5 '-'lagistrat 
Piotrowski, d01l10'VY 
6 nie istnieje 
6a nie istnieje 
6b :Maeschke, krawiec, wl. m. 
- Błaszkowski, ślusarz 
Cyłka, ślusarz 
Fenske, motorowy 
Frazuszkiewicz Stanisław 
J utrowski, pracownik kolejo
 
Koperski, fryzjer 
Lewicki, dozorca magazynu 
}Iartyko, ślusarz 
Wierzchowski, ślusar
 
6c Kasprowicz; stolarz, \VI. ID. 
Bosak, urzędnik 
DryH, krawiec 
Gońcerzewicz, robotnik kolejowy 
Lipski, kowal 
J .inden, kowal 
Lewicki, mechanik 
ł...ukowski, technIk bl1do\vlany 
Nowacki, kupiec 
Pęczkowska 
farja 
Poznań Anastaz.la 
Sliwa. ślusarz 
'Vollert, dobro wl. 
7 Lautenstein Jakób, wł. n. m. 
Bechtloff. wdowa 
r;rudzińskl. bankowiec 
Grudziński
 maszynista 
J ensch, wdowa 
}(uklińska, wdowa 
Korecki, urzędnik kolejowy 
Lugiert, mistrz g-amcarski 
!\Iikołajcz.ak. mężatka 
Smoliński, robotnik 
R ident. Bocianowo 15a 
9 Bzdawski, tokarz, wł. m. 
Dolny, se}\.retarz gimn. 
Dolny, stang-ret 
Helbig-, rzeźnik 
Ilelbig-. urzędnik gospodarczy 
.Jędrzejewski, robotnik 
l.orkowski, nauczyciel 
ł.ukasze"\\icz, gospodyni 
Mikulski. ślusarz 

fikulska. prokurzystka 
Skrzeszewski. robotnik 
Ściesiński, robotnik 
Zieliński, robotnik 
Zalewski, szewc 
t') Szczepaniak Franc.. wl. n. m. 
Czerwiński, malarz 
Domański, kowal 
'
ajda, robotnik 
::\-fanerowski. stolarz 
Reiwer, ślusarz 
Suchy, stróż 
Szczepania.k, zwrotniczy 
Tra'Wiński, robotnik 
Zegge), wdowa 


.. 


. 
.. 
# 


. 


.y. 


... 
ł 


1. 
l. "\. 


"
		

/adresy_192300251_0001.djvu

			Sowińskiego 


23:J 


. 


1 t Szczepaniak, wl. m. 
Arndt, kapitalista 
Baranowski, urzędnik pocztowy 
Bindek. ślusarz 
Bindek, kowal 
ChucJziński, ślusarz 
GarbuIska Juljanna 
Grohn. wdowa 
Hoffmann, kowal 
Lunser, gospodyni 
Michalski, drogerzysta 
Napierała, robotnik 
Nallieralski, Antoni 
N apieraiski, robotnik 
Osiński, śl usarz 
Popowski, pracownik kolejowy 
Pohl. bednarz .. 
Pszczoliński, rzeźnik 
Rassek, nracownik kolejo\vy 
Socha, robotnik 
SapieraIska, mężatka 

ciesiński, robotnik 
Wacławik,. urzędnik pocztowy 
. Zieliński, robotnik 
Zawi6łkowski. pracownik kolejo,,'y 
. 
l1a Tow. mieszkaniowe 
Hrakowski, robotnik 
Czerwiński, robotnik 
Dziomba. tokarz 
Hamling, praco\,Tnik kolejowy 
Hoffmann, kowal 
Górecki. woźny 
l{ unowski, robotnik 
'lilewski, murarz 
Nowak, konduktor 
Na '"\-Tocki, robotnik 
Rohda, ślusarz 

liwiński. inwalida 
Szymański, ślusarz 
Tomczyński, asystent kolejowy 
\Vięckowski, robotnik kolejowy 
l1b Tow. mieszkaniowe 
Brzycki, robotnik 
Bielawski, robotnik 
Eron, malarz 
GarbuIski, robotnik 
GarbuIska, ekspedientka 
f;.iziński. praco\vnik kolejowy 
f;.ruberyilski, praco,,-nik koIejo\\ y 
Tla.łasiak, kierownik parowozu 
] ssel, ślusarz 
.T abc7 v ński, kołodziej 
Rort, podwerkmistrz kolejowy 
l{owalkowska M:agdalena - 
I
rajewska :Marta 
I\:rajewska, wdowa 
Kolet, ślusarz 
:\Ii1ewski, murarz 

lilewski, biuralista 
Małkowski Bernard 
Pawłowski, prac@wllik kolejowy 


( , 


t 


" 


;- IJCI ' 


. - - , 
. 
: 
')t"/;j ": e;. " 


..-
-- . 


-, 


\ 
,. 


Piaskowski, krawiec 
Rocławski, robotnik 
\Vierzewski, robotnik 
12-14 Mensor i Avelis, wł. m. 
Mela, mistrz pl. 
Partyka, biurali
ta 
Wilińska, służąca 
15 Brodziński, handlowi
c, wł. ID. 
Bess, robotnik 
Gawrońskar \Viener't handlowiec 
Hańczewski, kowal 
Jurczyk, :inspektor poczty 
Małecka. służaca 
Olszewski, handlowiec 
Olszewska, nauczyc;ielka 
Pro bul, krawiec 
Pufall, sekretarka 
'Valotka, mężatka 
15a Brudziński, Roman, wI. n. ID. 
Bess, kierowniJ\: poezty 
Cieszkowski, praco\\ nik kolejow} 
Gam, wdowa 
Gutowski, stolarz 
Kumikowska. Józefa 
Leopold Feliks 
Schneidewind, kupiec 
16 \Vitt, \vdovt'a, wl. n1. 
Kurrek, rytownik 
:Migana, post. P. P. 
17 Nowacki, malarz, \\'1. m . 
Fenske
 cegelmistrz 
Hyżorek, inwalida 
Hyżorek, krawiec 
Hyżorek, stenotypistka 
Kam, mężatka 
T\:am. kupiec 
Kocińska, służąca 
T{asprowicz, praco\\"I1ik kolejow
 

Iazalon Ignacy 
Nawrocki, malarz 
Thiel, kupiec 
\Vięckowski, kierownik parowozu 
18 Pocze!{aj \Yładysła w , \Ył. n. m. 
19 Bohnert, kupiec, \VI. m. 
Bartig Fra
ciszka 
Drzycińska Franciszka 
Drychla, pracownik kolejowy 
Derengowska, robotnica 
Frąszczak, ślusarz 
Freywald, lnistrz ślus3rski 
Giers, kond. kolejowy 
Henselien, wdowa 
Kraje\vski, urzędnik 

lilchert, '
ierkmistrz kolejowy 
Płoci11ska, książkowa 
Tabaczyński s palacz 
Tabaczyilski. kiero\vnik parowozu 
'Vieczorek, przodownik p .P. 
\\;-ruck, pOl1jer 


;;. 


:. 


l 
1 " . I 


."ił: T · I
		

/adresy_192300252_0001.djvu

			234 


:20 Poppe, kupiec, wI. m. 
Chodziński Bolesla\v 
Esener, nauczycielka 
G lasner, ślusarz 
Gwiazdowski, robotnik 
Gapińska Stanisława 
J eziano\vski, ślusarz 
Kosicki, piekarz 
J{oskka Zofja 
Rowalski. handlarz 
Steinke Leonard 

1 Brinkmann Gustaw, w1. n. m. 
Anderi, kupiec 
Buhrand Hugo 
J anko\vski, urzędnik hankowr 
?\Iiliilska, sprzedawaczka 
Ratzke, robotnik pomocniczy 
\Vichert, filnloperator 
\Vichert, strojarka 
Nowakowska, służąca 


- 


Stary Rynek. 
-1/2 ]'Iagistrat, Bibljoteka l\Iiejska 
Biernecki, zegarmistrz 
Bukowiecka. służąca 
Kiciński, dyrektor 
Pilaczyński, kupiec 
Przybyłowicz, kupie{' 
Szymański, kontroler 
.:3 Siuchniński i Stobiecki, w1. m. - 
Gryl6wna, służąca 
.J aster, służąca 
Stobiecki kupiec 
Siuchniński, kupiec 

 PękaIski, kupiec, wł. m. 
Bednarz Jan, przemyslowiec 
Ce\Viklew
ki, stolarz 
I\:uberek, kupiec 
Loczniów, monter 
Tauletz, emeryt 
\Volańczyk, kucharka 
tj/(j Gamm, wdowa, wł. m. 
Ja.nkowski, kupiec 
IHpf, \vdowa 
Prusak, kra\viec 
Ha ta, ko\va l 
'Veiss, kupiec 
\Vitzke, \\ do\Va 
7 Chudziński, kupiec, w1. m. 
Donarska, służąca 
Pankanin, gospodyni 

 IzbicĘi, inżynier 
Lubigowa, wdowa 
Pauls, kupiec 
Schult,z, sprzedawaczka 
,V re za , kupiec 
!) Ident uJ. Niedźwiedzia 8 
10 Glaser Kufeldt. w1. m. 
Krzepicki, krojczy 
11 Bank Ludowy 
Ciezniak, aptekarz 
Kardaś, przew. biur 
Nowaczyk, kucharka 
Przykucka., służąca 

wiątkowskj, robotnik 
	
			

/adresy_192300253_0001.djvu

			Stasz yc
 - Świecka i  


l{ijek, sekretarz n1iejski 
Rehbach Alma 
Schmidt, stolarz 
Schmidt, krawco,',a 
Wegner, kupieć 
\Vegner. urzędnik pocztowy 
3 To\\-. mieszkalliowe 
Drażkowski, kupiec 
Dudzik. kierownik parowozu 
Kowalski, emeryt 
- !{ryszak \Viktor o 1a 
Neubert, nauczycielka 
Pietrzak, robotnik 
Pietrzak. wdowa 
\Valkowiak, nad kowal 
\V ojtynowski, ślusarz 
i Tow. mieszkaniowe 
Chn1ielewski, \""erkn1btl'z kolejowy 
Chmielewski, drogerzysta 
C:ywińska, urzędniczka 
Dąbrowski. prac. kolejo"T 
Domi1'1ski-, kierownik parowozu 
J eszke \Veronika 
J eszke, en1eryt 
I{aluża. dyrektor biur 
Kowalski, dozorca 
Kowalska, książkowa 
,J Tow. mieszkaniowe 
Clauss lVlatylda 
Drews, sto sekretarz kolejowy 
Dambek. urzędnik 
 
Felski, wożny 
(aerszewski, asystent 
.i\Iatuszak Elźbieta 
H/i Schronisko dla niewidon1ych 
Behrend. szczotkarka 
Bie
ańska. siostra 
Brętkowski Jan 
Boy Karol 
Beutler "więza.rka 
IHaszkiewicz Antenina 
Borowicz 'Vładysła\\ a 
Chermiła \V eI
onika 
Czarnecka !\1arja 
Deręgowska l\I
rja 
Drzewiecka Cećylja 
(;óma Gertruda. 
(;rześkowiak !\Iarj:J 
(
rze
orek Francis7ka 
(
riining Hugo 
Górska Paulina 
IIeinrich \Vilhelmina 
Hellwig Berta 
Konarczyk Ag-nieszka 
{(rauze Juljanna 
Kr6lak Pelag-ja 
Koprucka Franciszka 
Kiełpińska., siostra 
Kluwon fliIde
ard 
Ka wecka Klara 
Loppke Pa wel 
Lipińska l\farja 
Lontkowski l\Iichał 

faniak r\'larja 
Nyszak Franciszka 
Pl uciilSki l\lar.ian 


*' 


. 


2 ')..- 
.,
 


Pompa1a Ignacy 
Rahn Ludwika 
R łidiger Anna 
St
inike Karol 
Strożyk Nlarja 
Stosik Franciszl{a 
Sobczak Stanisława 
Striewska EIiza 
Szczęsna Rozalja 
Strehlau 
larja 
Talaga !\Iaroia 
'Valkowjak, siostra 
\Viśniewski. domowy 
\,. olk Helena 
\Voźniak !\larja 
8-11:Magistrat. żeński licc.unl 
Feddek, domowy 
1;!-14 Tow. budowlane 


" 


Świecka. 


ot 
'.. 


1/2 Ogród 
3 Dabro\vski, wł. 11. 111. 
Jankowska Franciszka 
Kwiecień, mechanik 
Nyka, robotni}<. 
Hewenko, robotnik 
Stasiewski, robotnik 
SZlllevterowski, robotnik 
Totos
zkaj wdowa 
\V ojciech_. robotnik 
4 Czerwiiiski, robotnik
 wl. nI. 
Chabowska. robotnica 
J arzyilski, pracownik kolejowy 

Iilczyńska Jadwiga 
\Yawrzyniak, kowal 
-1:1. \Vłodarski, stolarz. w1 .m. 
Krey, wdowa 
5 KalTIola r\'fichał. wł. lU. 
Bagniewski. roljotnik 
Liebe, dyrektor liceun1 
G Lindner Hugo, ,vI. In. 
Bubolz. robotnik 
Lisewska \Veronika 
Li.ndner Gustaw 
nHesch. robotnik 
Hichert \Vilhelmine 
7 Ostrowski, robotnik. ,vI. ID 
Czenviński. robotnik 

[atecka Józefa 
"-awrzyniak, kowal 
\Vr6blewski, murarz 
8-11 Plac budowlan
T 
12 Raatz Karol. wl. m. 
Kiałka. czeladnik rzeźnicki 
K ,viecieil. elektro-Iuonter 
Schwunke Berta 
Schulz, woźny pocztowy 
\Vilke, robotnik 
13 Dom :
niszczony 
l1 Borzych, prac. kolej 0\\ y, wł. ID.. 
Brzozowski, kupiec 
Bednarek. slużaca 
Dąbrow
ki, robotnik 


,. 
. ę
		

/adresy_192300254_0001.djvu

			.......... 


Świecka - Św. F10rjana 


:236 


.. 


. Ragińska Ilelena 
Wydrowska, mężatka 
Wojtanowska, kucharka 
Zamajski, profesor 
6 Kirski, kupiec, /\VI. m. 
D rze\viecka, służąca 
Fein, lakiernik 
Haszczykowa, wd
a 
Kirski, fryzjer 
!{irski, stołowy 
Kriiger, wdowa 
Kentner, zamężna 
Orlewicz, robotnik 
Rokohs l\farja 
Szedzikowski, starsz. konduktor 
SzaBa, kupiec 
Stiller. \vdowa 
Stiller, nauczycielka 
Piotrowski Tomasz 
7 Pla
 budowlany 
8 Tow. Akc. PoBbal 
9 Zakład ś. Florjana 
Smoliński, robotnik 
10 SobieraIsld, robotnik, wl. m. 
Eirhholz, krawcowa 
HoffmanJl, kucharka 
Kaczmarek, dyr. ba.nku 
Makowski, robotnik 
Press, kupiec 	
			

/adresy_192300255_0001.djvu

			Św. Florjana-Św. Jańska 


231 

 


Św. Jańska 
ł Sobiecki, kupiec, wł. D. m. 
Koczorka, kupiec 
Kunz, kupiec 
Laskowska, slużQ.C& 
Marderwald. inżyni&" 
Soszalski. ślusarz 


Wolff, bankowiec 
Wolff. kupiec 
26łtowski, szewc 
2 Magistra t - szkoła 
Blażejewski Antoni 
Błażejewska, krawcowa. 
3 Jodlewska łlelena, wl. m. 
Bendig, książkowa 
Bartig, wdowa 
Galas, port jer 
Roeser, architekt 
Robaszkiewicz, biuralistka 
Schneidereit Anna 
'= . 
Iasojada :Michał, wł. n. ID.. 
Cichy, kupiec 
Duszyński, rolnik 
Hordin, urzędnik 
Hordin, wdowa 
Hordin, nauczyeielka 
H ordin , książkowa 
Knitter, robotnik 
Karan, rolnik 
Ossowska Katarzyna 
Szwartz, rolnik 
Skowroński, obuwnik 
Szafrańska, urzędniczka 
Szatkowski, mistrz krawiecki 
Zahorowicz, urzędnik 
Zills, kupiec . 
5 Jamrog Stanisława, wl. ID. 
Caspari, biuralistka 
Caspari, zecer - faktor 
Heinrich, kupiec 
Nowosiel
ki, inżynier 
Piasecki, mistrz piek. 
6 .Tamrog Stanisława, wl. n. m. 
Kamiński, chorąży 
Pribe, mistrz kraw. 
Śmigieiski. ślusarz kolej. 
Zaleski, funkcjon. magistr.. 
7 Kramer Adolf, wł. m. 
Kabus, ślusarz 
Le\vandowska Tekla 
Olszowska, 'wdowa 
Tyszka., urzędnik 
Waśkowski, urzędnik 
Wilczewska Anna 
Zalewski \Vładysław 
8 Salewski, instalator, wl. Dl.. 
9 Semrau, rzeźnik. wl. ffi. 
Hempel, handlowiec 
Wegner, wdowa 
10 Brzozowska Rom., wl. m. 
Bobbe, inwalida 
Brzozowski, kupiec 
Graczyk, krawcowa 
Koseda, krawcowa 
Kinal, kancelistk a 
Trawski, dyr. taboru 
11 ident. Gdańska 48 
12 ident. Gdańska 47a 
13 Kaczkowski Stani
ław, wl. n. ID.. 
Garsztka, urzędnik 
Ha.ngwitz. kupiec 
Hartung 
1ichalina  


Krocz. inwalida 
Korda, postulantka 
Kałas Helena 
Kujawa Jadwiga 
Marcinkowska. wdow8. 
Malinowski, posługacz 
Niewierowicz Aniela 
Piątkowska Wiktorja 
Szyja Antonina 
Swakowska J 6zefa 
, Stefańska. siostra 
Szulz. posługacz 
Swicrczewska, pomocnica 
Stras zew ska, pomocnica 
Szramm, pomocnica 
Tulecka, pomocnica 
Tadeuszyk, pomocńic& 
Wrzeszcz, pomocnica 
Wawrzyniak, pomocnica. 
Wiśniewska, pomocnica 
Żakowska, pomocnica 
1-1 Zakład św. Florjąna. 
Dypczyński, blacharz 
Dypczyń.ski.! maszynista 
P alewic z, ks. kapelan 
16 Urząd Polic. 
Borowicz, prasowaczka 
1ft Frithjot, Tow. wioślarskie 
Behnke Wojciech 
Biithner, urzędnik banku 
B art ec ki. siodlarz 
Deręgowski, robotnik 
Dauer, kierownik statku wodn. 
Engelhardt, malarz 
Fiessel, restaurator 
Freund, ślusarz 
Henschel Ferdynand 
I wieki, robotnik 
Jarzyna Edward 
Katlc \vski. kowal 
Krzywdziński, robotnik 
Kaempf, krawiec 
Kaempf, ksią.żkowa 
Krzanowjlcz, tunkcjon. magistr. 
Kopiske, nauczycielka. 
Kurczyński Walenty 
Morawski Erich 
Nowak, robotnik 
Ogdowska, wdow8. 
Oklitz, inżynier 
Pawłowska Marja 
Rutkowski Artur 
Seidel. biuralistka 
Szaks. bankowiec 
Szczepański, prakt. poczt. 
Świetlik, urzędnik 
Wurdelmann, inżynier 
Witkowski, palacz 


.
		

/adresy_192300256_0001.djvu

			.238 


Handke, urzędnil\ bankow
T 
Kaczyńska, gospedyni 
Lubawa, służąca 
Laskowska., służąca 
Łukowski, konduktor 
t"Iakarewicz Janina 

Iachnowski, urzędnik kolej. 
:Mleczko Jadwiga 
l\ialinowska Stanisława 
Owczarek, służąca 
Obarska. \vdowa 
Robaszkiewicz, urzędnik 
Spodziński, robotnik 
1Tlbrych, ślusarz 
\Valkowiak, robotnik 
Wekwarf, szofer 
\Vaschke. wdowa 
14 G lyder Rarol, \vI. m. 
EgeI' Alica ,., 
Eger, kupi
c 
Harthum. wdovla 
KośmiI1ska, mężatka 
Lange, muzyk 

Iosenthinl, kapitalistka 
l\lasłowska, służą<:a 
Pastwilio\vski, pianista 
Skomska Helena 
Smolska WładysIa wa 
Steinke, kapitalistka 
15 SCharlank, wdo\, a, ,,'1. II':'. 
Berek, kupi
 
Bledów Franciszek 
Bledów, wdowa 
Dykbandt, wdowa 
Ernstdorff, wdowa 
Ernstdorff, książko'wa 
Gestewitz Jadwiga 

losch, \vdowa 
Pfeiffer, urzędnik Pol. P. 
Sosnowska Jadwiga 
16 Glienke, kapitalistka, "l. m. 
Berg, kapitalista 
BIum, asyst. kolej. 
Blum, książkowa 
Czerwińska. \vdowa 
Czerwiiiski. ślusarz 
Czerwiński., kierownik 
Dudziński, rolh,koIej. 
Joras, służąca 
Kończala post. Pol. P. 
Kryska, rzeźbiarz 
Romasa 'Vładysłav.a 
K uża wa, inżynier 
Ogrzewaiski, krawiec 
Rose, kupiec 
Rose, urzędnik bankowy 
Roszczak. post. Pol. P. 
Schultz, kapitalista 
Szczepińska, slużę,ca 
17 l\1issieur, inżynier, \,1. n1. 
Bartkowski, kupicc 
Bartz Karol 
Baer. wdowa 
Castner, nauczyc. emeryt. 
Kikuf Ivtarja 

Iurek, emerytka 


"'-. 


Św. Jańska 
. 


ł- 


l\lissieur, wdowa 
l Uth technik 
Somn1er, sekr. \yoj. 
Stejnke Augusta 
\Vedel, inżynier 
18 Sokołowski. dyr. fabryki, w. n. m. 
Bonisławski, urzędnik poczt. 
Bendisch, reuaktor 
Butrynowicz, ksiądz 
Danielak, robotnik 
Gójżewski, przemysłowiec 
Gaździk, podpor. 
Jakubowski \Vładysław 
I{oślicka, pokojówka. 
Kiersnowski, handlowiec 
LoŻ-ykowska. pokojo" a 
Leszczenko, agronOIn 
łililkiewicz, adwokat 
Murzy ilska , nauczyc. 
Niemczewski, banko\\ iec 
Nowak, klll
iec 
Nawrocka 
ozalia 
Pawłowski, prokurator 
Politycki Feliks 
Przemycka Marja 
Sosnowski, sekretarz 
Szarafhi.ski, stoło"'y 
Wiśniewski. bto]al'Z 
Wiśniewski. handlowiec 
'Viśniewska, książI{owa- 
\Vilczyńska Kazin1iera 
'Vegerer l\Iarta 
19 E usminger, wI. n. 111. 
Buttermann Anna 
Dorsch, mistrz kraw. 
Dyrka, pracownik kolej. 
Goralewski, robotnik 
H use, \vdowa 
Jarzembek, \vdowa 
J arzembek
 . robotnik 
!{uro\\-"ski, kupiec 
Krause, robotnik- 
Kwiatkowska, kucharka 
Mahlke, książ"ł<.owa 
Nibach. robotnik. 
Porozyi1ski, funkcjon. poczt. 
Slomiński, stolarz 
Schneider Ella 
Tomaszewski, robotnik 
Wilmailska, wdo\va 
20 Schulze Emil, wI. m. 
Brunk, biuralista 
Bejg
r, wd,Owa 
Bulińska, krawccwa 
Czarnański. rwźbiarz 
Dziewianowski. robotnik 
Freitag, robotnik 
Gołębiewski. mechanik 
Geyder, wdowa 
Kriegelstein, kupie'c 
Kosiński, porucznik 
łilatuszewski, pracownik kolej. 
1\fatuszewski. ślusarz 
l\Hihlbradt. inwalida 
Przybyszewski Paweł 
$chulze, gospodo domu 
Treichel, palacz 


.. 


.
		

/adresy_192300257_0001.djvu

			Ś\v. Jańska - Św. Trójcy 


23SJ 


21 Polewczyński Stanisła\v, \VI. ffi. 
Bąkowska, mężatka 
Chlebowska, dentystka 
Chlebowski, porucznik 
Czabański, handlowiec 
Dudzik, urzędnik kole.i. 
Jakubowski, robotnik 
Kreński, prac. kolej. 
Krawczak Anna 
Lewandowski, prac. kole.i. 
l\łaciejewski, kupiec 
l\łichalski, prac. kolej. 
Polewczyńska, mężatka 
Haue Charlotte 
Schulz, robotnica 
Ę;tocka, urzędniczka 
U cińska J wdowa 
22 Stanisławski, krawiec, wl. ID.. 
B agni ew.s,kii, robotnik 
Ceceniowska, 
ężatka 
Geise, kierownik kole.i. 
Kawka, urzędnik poczto,,') 
Kaczor, ku piec 
Kokoszko- służąca 
Mylerówna, nlaszynistka 
Piotrowski. ślusarz 
Dr. Raszeja, bankowiec 
Senkbeil. kuśnierz 
Fargoński, emeryt 
Ulatowski, mistrz krawiecki 
Ulm, dentysta 
Wierzbanowska, introligat. 
'V ood, urzędnik kolej. 
Zakuszewski, fryzjer 


Św. Trójcy 
1 ident. ul. Poznańska 26 
1& Radus-Zienko\vicz, wł. IIL 
BielickiJ redaktor 
Czeszunist, {Jor.-pilot 
Ciabach, służąca 
Gawlińska, służą.ca 
Juraschen. kupiec 
KoliilSki, porucznik 
Karpiilska, wdowa 

liechna, masarzystka 
Prus, zecer 
Paszkowski, fabrykant 
Sypniewsk.i, krawiec 
Szk.odowsk.i, kupie
 
Wasał. robotnik 
Ziółkowska, fotografistka' 
Ryszewski, robotnik 
.2 Eberhardt, fabryka, wł. n. ID. 
Ryszewski, robotnik 
Stanke, kupiec 
3 Hoffmann Władysław, wI. n. m. 
Filip, krawcowa 
Filip, urzędnik państw. 
Jagła, kupiec 
Janke, stolarz 
Koseling, złotnik 
Scbwartz, kapitalistka 
ł Łuczkowski J wl. m. 
Lisewski, kupiec 


Mróz, kupiec 
Schulz, woźnica 
Tucholska, służąca 
5 Grzybowska Amalja, wl. m. 
DYlnarkowska, służąc&. 
Grzybowski, piekarz 
H ermarm , wyręczycielka 
li udzicki, dentysta 
Lemke, służący 
Lautka, czeladnik 
Wieczorowski, chorąży 
5a Wachowski Jan. wł. m. 
Boroch, robotnik 
Krzywhlski, szewc 
Wachowski, rzeźnik 
Zbikowski, kupiec 
6 Ciechanowska, wdowa, wł. ID.. 
Block, kupiec 
Bertykeit, wdowa 
Ciechanowska J urzędniczka poczt.. 
Goede Ida 
Goede Anna 
Klose, tokarz 
I{ostrzewski, kupiec 
:Mazurkiewicz Stefanja 
1\-laurer, mech. kolej 
Ozi
mkiewIcz, książko" Y 
Ponschke, radca poczt. 
Ponschke. sekr. poczt. 
Ponschke, nauczycielka 
Suter, gospodyni. 
Tetzlaff, służąca 
Zię-tak, inżynlei. 
6a OstrowskI, fabryk., wl. n. m. 
Adamski, kupiec 
.Adamski" urzędnik 
Jurkiewicz, starszy sekr. sąd.. 
Kaja, kapitalista 
Kaja._ kupiec . 
Kaja, nauczyciel 
Kem"[!iński, ślusarz 
Kowalińska, wdowa 
Orzechowski, urzędnik 
Pacyński, kupiec 
Rink, służąca '-. 
Rą.kczyńska, służ
ca 
Sergot, nauczycielka 
Sachs. gospodyni 
Śmierchalska Józefa 
Walas, urzędnik 
Zimmermann, kupiec 
6b Piehlke J werkn1istrz. wl m.- 
J antkowiak, urzędnik 
Knabe, kupiec 
Litzó\v, emerytka 
Nowicki, ślusarz 
Staemmler, lekarz 
SZYInański. emeryt 
Tetzlaff, stoczniarz 
'Vruck, fryzjer 
7 Wedell, kupiec, \VI. m
 
Broege, kupiec 
Bock, dyrektor })anku 
Boldin, emeryt 
Grabowska, ełnerytka 


Jf'- .
		

/adresy_192300258_0001.djvu

			40 


Św. Tr6jcy 


Hoffmann, urzędnik wojsk. 
Kruczyński, kupipc 
Lass Alm a 
J..lallast, 
łużą.cCt 
Osińska, słui
t 'i 
Pasicjel, post. PC'L P. 
Piotrowska służą.,(a 
Wedell, miemic;zy 
J.9 Becker Enlst, wł. m. 
Grochowska, krawcowa 
Piecharczy
, rGbotnik 
Schulz, robotnik 
Spica, służąca 
:f} Greilich Adolf, wł. n. ID. 
Anielak, maszynistka 
Benk Halina 
Czarnecki, dyre:it:1or 
Fendler Wally 
Frank, urzędnik 
GOłębiew3kI. kra wiec 
GOłębiewskl, urz
dnik 1'01. P. 
J unk Friedrich 
Janowski, inżynier 
Jędrzejewski, sekr. poczt. 
J achorski Michał - 
Kronnitzer Anna 
I(rzl3mkowski, rcbotnik 
Knop, kupiec 
Kędzior, robotni
\. _. 
Kopp, kUPIec 
Kośmieja, robotnilt 
Kalkowska Hr(,nuda\vll 
KraszkiewIcz, Ir.iOnter 
Lewandowska, służą.ca 
I.atosiński, zegarrrdstrz 
Łukomska. wdo'wa 
Malicki, agent ł.andl. 
:Malinowska, na u ("zycipłka 
Musiał, dyrektor 
J.farciniak, rob e tuik 
:Marciniak, stenotypistka 
Moritz, kupIec 
1\owak, bileciarz 
Polska Stelanja 
Plaschke, kupi('{
 
.Plaumann, kupiec 
Rapatta, służą.ca 
Reisner, pom. biurowy 
Sch ulz, inżynier 
Schmidt, kupiec 
SiuchnIński
 pos. Pol. f' 
Steller Olga 
Scheidler, wdowa 
Smoguła Anastazja 
Siuchniński, urLednik bank. 
Trzdński Jan 
Tłusty Otto, 
Tłusty, kupiec 
Więckowsh.i. podpor.-pilot 
'Verner, dyr. fabryki 
Walkowski. podporo 
11 Państw. Szkoła J.. rtyst. 
Mondral. urzędnjk 
Soholewski Pa ,,"('ł 
Schwarz, wyręczycielka 
Sobolewski, terc.-jan 


"'II 


12 Kobus Kornelja, w1. ID. 
Czaple\vski, flisak 
Dukat, bi'lri\lh:ta 
I(asprowicz, sprLcda wl'.czka 
I{łosowski, nauczyciel 
I(obus, kupiec 
!ialwas, ur7.ędniezk1ł. 
Lis, chorąży 
Lawr
nz, stoczniarz 
Lawrenz. bufetowa 
N a \vrocki, porucznik 
Polasik, szewc 
Skomska Anna. 
Skomska, urz
dniczka 
12a Schrrddt Gusta\\r, wl. ni. 
Ankel, służą.ca 
Balczewska. artystka 
Brunk, kapitalista 
Domżalski, blachmistry. 
Grabowska, robotnie8. 
Griining, kasjerka 
Jaroczyński, arłY8ta 
Kloc, inżynier 
Kiss9r, kupiec 
Ludwieka, wdo\\a 
l\Iittag, stołowy 
Narewski, urz
dLik 
Pałecki, ogrodnik 
Przygodzki, ku viee 
Schmidt, kapitalista 
Stanny, wł. składu 
12b \V ollschHiger Hermann 
Brzeziński, kupIec 
Grossmann. kierownik 
Habermann, ,vdcwa 
Hildebrandt, wdc.wa 
Hildebrandt. kaI.t.torzy
tlia 
I(ażmierczak. wdowa 
Lukaszewski Leon 

lajchrzak, urzędnik 

larkiewicz, ślus
rz 
Redrnann, kierownik 
Wollschiagf.r, kontroler 
ZiemKe, kapitalista 
12c Latłe August, wl. n. ID. 
Banaszal\., służę.rQ 
Dr, blin, aplikant sądowy 
Ferw6wria, służ
ca 
Gustowska, mężatka 
Gałecki, robotnik 
Kruszyński Bronisła'w 
Mazanek, artysta dramatyczny 
Magnuszewski, robotnik 
Milchert, wdowa. 
Michaelis, służąca 
Masełkowska, wdowaJ 
Meiselówna, korespondentka 
Neumann, doktorowa 
Przepolski, artysta dramatycmy 
Podemski, krawiec 
Baume, kupiee 
Rożańska, biuralistka 
Szurek Czesław 
Schnarewska. wdowa 
Ziętek, kupiec 
Zyganda, służąca 


'- 


ł.
		

/adresy_192300259_0001.djvu

			św. Trójcy 


241 


\ 


. 


M 
, 


12d Latte August, wł. n. m. 
Barań, insp. pocztowy 
Jaruszewska :Marja 
Komaciński, werk mistrz 
Mencel, nauczyciel 
Sokołowski, werkmistrz 
CzokaIski, kupiec . 
Specpt, pracownik kolejowy 
W oźniak, urzędnik magistracki 
12e Latte August, wł. n. m. 
Gabriel. wdowa 
Gabriel, fabrykant 
Gabriel, stolarz 
12f Latte August, wI. n. fi1. 
Alberti, wdowa 
Borowski, kupiec 
Kluth, egzek.utor wJejski 
Kaczmarek, ka pelmistfz 
Uklejewsk!, dyrektor 
13 Cn1entarz katolicki 
14 Chmara, kupiec, wł. E In. 
And
eje\vska, wdowa . 
Andrzejewski, restaurator 
Bog-dałowicz, cieśla 
Chmielewski, urzędnik pocztow'i 
DomagaIska, siostra 
DomagaIski, kontroler choryeh 
Delardi, artysta 
Fronzi, robotnik 
J eske, artystka 
Kokoszewska. kucharka 
I{awczyński, listonosz 
Kubaczyk, służąca 
Kelm, krawiec 
Landkowski, kupiec 
l\lakowski.. kierownik 
Michalski, robotnik 
Sliiewski, krawiec 
Sandak. wdowa 
Wąs. urzędnik kolejowy 
W dziękowska, wdowa 
Żermiciel, stolarz 
1'-a Winkler Kurt, wł. m. 
Andrzejewski, stolarz 
Anders, pOdróżujący 
Bielawski. szewc 
I3udczyńska, gospodyni 
Dembek. architekt 
Janz, stolarz 
I{oniuszewski, puszkarz 
Koniuszewski. rusznikarz 
Krzemińska Wanda 
Kostkowski. mechanik 
Kasprowicz Franciszek 
Krzyżanó\vna , nauczycielka 
Lindenberg, kapitalistka · 
Nowacki Emil 
Nowacki, wdowa 
Plischka..: kupiec 
Pawlik. wdowa 
Pa wlik, ekspedjentka 
Rondie Mikołaj 
Radecka., nauczycielka 
SzymarkÓ"wna, nauczycielka 
Suligowska, sprzedawaczka. 
el'amawa, modniarka 


. 


\Vinkler, fabrykant 
Zaborowski, muzyk 
14b Ramme, kupiec, wl. n. ID. 
J ózefowicz, kupiec 
Kanabaj, robotnik 
Pokorski, krawiec 
Petrykowska, wdowa 
Rubaszewski, funkcjo P. P. 
Suligowski, kupiec 
Strowicka lt-Iarta 
Stachowiak, kołodziej 
Waraszewski, asp. kier. lok. 
Włodarski, konduktor 
15 Ross, ogrodnik, \-vl. nl. 
Berger, kupiec 
Babińska, mężatk...'l 
Czachorska 
lina 
Ehrlich, gospodyni 
Filipowicz J 6zef 
Glaesmann, wl. pensjonatu 
Grzesiewicz, zamężna 
Hytra, służąca 
J anega, pomocnik 
Klejbor, komisarz 
Lewański, artysta malarz 
Lewandowska :Marja 
Michalska, urzędn. pocztowa 
Priebe, artysta malarz 
Ruhnke, ogrodnik 
Rostowska, książkowa 
Schaum, ekspedjentka. 
Sinlmiels. krawiec 
Sadecka, gospodyni 
Szaturski. pomocnik 
,V iśniewski, ogrodnik 
Wilke, pomocnik 
Zubkowska, profesorka 
Zielonacka, służąca 
Ceglarski Jan 
16 Margańska Leokadja, wł. In. 
Drzycimski, stolarz 
Drzycimska. wdowa 
Kriese, kupiec 
Łukaszewicz. wdowa 

larczak, służąca 

far
ański, emeryt 
Sentkowska, kantorzystka 
Zborowski, stolarz 
17 Chmara Józef. wl. m. 
Brienke, tOKarz 
Dziedzicki Bronisław 
Gierella. registrator 
Konopnicka, urzędn. poczt. 
Maniewski, budowniczy 
N iespodziana, służąca 
Okonek Wanda 
Ulatowski, dyrektor 
18 Ross, ogrodnik, wł. ID. 
Andus, technik 
Dreier, książkowy 
Eberhard t. szewc 
Janowski. ogrodnik 
Micduniecki, obywatel zie-mski 
19 Templer. mistrz ślusarski. wł. DL. 
Ciemnieski, werkmistrz 
Czerwiński, stolarz
		

/adresy_192300260_0001.djvu

			2ł! 


Św. Tr6jcy 


Daehn, werkn1istrz 
DOllliński, cieśla 
Domiński, urzędnik celny 
Goździecki, urzędnik 
Grużalski, robotnik 
Klawczyńska, wdowa 
Klawczyńska, nauczycielka 
Kamassa, asystent pocztowy 
Lipiński, stolarz 
Lud\viczak. cieśla 
Liick Rudolf 
:Makowski, urzędnik magistracki 
Olbrich. drukarz 
Sajkowski Teofil 
Steinke Paweł- 
Szymańska, nauczycielka 
Templin, mistrz rzeźnicki 
Tomczak, strażak 
Wolska, wdowa 
t0-21 Sikorski, restaur.ator, wł. nl. 
Adrian, krawcowa 
Burchardt, mistrz szewski 
Błażejewicz Antoni 
Fisgurska, gospodyni 
Heiser Paweł 
Osowska, sprzeda waczka 
Reiter, inwalida 
Schmidt Stanisław 
Sass J robotnik 
Sikorski, kupiec 
Schewe, in walida 
Thiede. mistrz rzeźnicki 
Wiesczyński. rolnik 
Zieliński, robotnik 
!! Ostrowski Jan, fabryka 

a Poćwiardowska. wdowa, wf. 11. ID. 
Batke. kupiec 
Bradtke. wdowa 
Błociszewski, kapitalista 
Biegańska, służąca 
Glander Luisa 
Gersdorf, kupiec 
Gartz. robotnik 
Hensz Matylda 
Jackiewicz, książkowa. 
Kołodziej, ślusarz 
Kriiger, nauczyciel 
Linkowska, wdowa 
Morozowicz, artystka 
Misiewicz, korespondent 
Neudek, dentysta 
Sikorski, }Jorucznik 
SzczepaIlski. krawiec 
'Vilczewski, kupiec 
!b Ry lke Stanisław, wł. ID. 
Borma. robotnik 
Grabowski, urzędnik 
J erontek. maszynista 
Knabe Albert 
Kroll Franciszek 
Panek. maszynista 
Pfauchler Ida . 
Riechert. rentnlistrz rolniczy 
Sikorska Leokadja 
Tabeau, radca. miejski 


. 


I 
SeideI, gospodyni 
Viol, dyrektor 
Wink, handlarz 
Wilczewski, kupiec 
\Viatr Stanisła\v 
Złotowski Piotr 
23 Ogród, Kort F. B. 
24 Magistrat, kościół 
Adamska Weronika 
Gmerek, ksiądz 
Klawczyńska, kra\vcowa 
Kaja, ksiądz 
Kociniewski, kościelny 
Masłowski, organista 
Płotka, ksiądz 
25 TylI, wdowa, wI. m. 
RyI, porucznik 
26 Fritzke, mistrz murarski. wł. m.. 
Fritzke, \vdowa 
Fritzke, nauczycielka 
Schiilke, służąra 
27 Ligarzewski, rzeźnik, wł. m. 
BQg"alecka, kucharka 
Kempiński, inwalida 
purecki,: kupiec 
Pawicki, czeladnik 
Winiarsld, mistrz rzeźnicki 
28 Sen., \()\vski, kupiec, wl. m. 
Len::!-.;, wdowa 
l\Iaćkiewicz. cieśla 
Pruczyńska, służąca 
29 l\Hiller Christin
, \vl. m. 
Balbuze J robotnik 
Eckert I inżynier . 
Gustowski, drukarz - maszynista. 
Hille, krawcowa 
Kokowska, służąca 
KliIPek, mistrz ko\val8ki 
Klein Klara 
Klein, pianistka 
Klein. malarz 
Klein, książkowa 
:Michalak Franciszek 

1ichalak, urzędnik 
Morek, r ,-,llotnik 
MiiJler Agata 
Nowak, J1racownik kolejowy 
SzaDira, biuralista 
30 Błaszkiewicz, restaurator, wl. m. 
Do e ringer, urzędnik 
Hoffmann. wdowa 
Idaszak, podporucznik 
Janeczek. rzeźnik 
Janeczek, kupiec 
Kubiak Łucja 
M&rczyk. krawiec 
v. Płocki, \vdowa 
v. Płocki, literatk 
Pia;:,ecki. inżynier 
Rorner, monter 
Ror- ..er. rzeźbiarz 
S

lmiede. mistrz kowalski 
;:;chrrJidt. wdowa - 
Ziółkowski, krawiec
		

/adresy_192300261_0001.djvu

			Ś N. Trójcy - Szpichlerna - Szpitalna - Szubińska - Szczecińska 
.... - - 


243 


31 Eberhardt, \vl. fahryki, wl. ffi. 
Koperski, podporucznik 
Hohl. szklarz 
Sch\vabe :l\1arja 
Zakrzewski. rotmistrz 
32 lVluszyńsk), kupiec, w1. lll. 
Brandt Henrietta 
Borowski. kowal 
Dadzińska Agnieszka 
Dzieszka, kołodziej 
Freyer, zegarmistrz 
Freyer, wdowa 
Figel, murarz 
Gestwicki, stolarz 
Gutkowski J stolarz I 
Hayn, praco\vnik kolejowy 
Kitschler.. inwalida 
Kolb, pOdmistrz 
Raczmarek, przedsiębiorca 
Kaczmarek, pomocnik 
Kaczmarek, elektromonter 
n:'aczmarek J sekretarz 
Kaczmarek,. stenotypistka 
Kubera, robotnik 
J{riese, pracownik kolejow}; 
Leśniewicz, wdowa 
l\luszytlski, kupiec 
1'.1 uszyńsld, mechanik - 
1\1 uszyńska, 1.1I zędn. poczt. 
!\1iłkowska, ekspedjentka 
Ozdziński Bronisła,v 
Pankau. robotnik 
Pankau, ekspedientka 
Sommerfeld. wdowa \ 
Schmarse. stolarz 
Świgon, kołodziej 
Zabierzowski, porucznik 
33 Kopp. \vI. fabryki, wł. m. 
Hocke. wdowa 
Hocke. książkowy 
Kopp, adwokat 

opp, prokurzysta 
Kopp, kupiec 
Schmidt, gospodyni 


Kubiszewski, !{upiec 
Ritter Klara 
5 Bazendowska, wdowa, \VI. m 
FudriI\ski, mistrz szewski 
Jung, urzędnik P. P. 
Jung, rzeźnik 
Nowak, kupiec 
. Rinkowska, służąca 
Heszkowski, uczeń szewski 
6 Schmidtke, wdowa, \VI. n. fil. 
Schmidtke, kupiec 
7 Cisaliski, handlarz, w1. n1.- 
Glara. wdowa 
f\lentz, piekarz 
l\luller, krawcowa 

Iuller. wdowa 
Rejnowski, piekarz 
Reinstein. handlarz 
Radłowski. cukiernik 
Wesolowski. malarz 
8 Kamiilski Ksawer. "1. m. 
Friedmann, rzeźnik 
J erchewicz Febronia 
Kral).z, technik 


Szpitalna. 
1-2 Arendzikowski Ignacy, wł. m. 
B.ielecki, s
ewc 
Borowski, krawiec 
Frończak Stanisława 
Goliniewicz, kupiec 
Kurek, kancelista 

lorgenstern, kupiec 
Pek. przykrawacz 
Ratajski. drukarz 
Weigt, kupiec 
3 I{ról Juljan, fabrykant, wl. n. ID. 
Ądamczyk, stangret 
llorus, port jer 
M:nichowski. kierownik 
Szarafińska Anna 
ł ident. Zbożowy Rynek 11 
l{ortlas. robotnik 


Szublliska. 
1 !vlagistrat, Przytulisko dla 
Altag Emma 
Altag, wdowa 
Bohm, wdow
 
Butner Zofja 
Butner Janina 
Eckhardt Angelika 
Gehl, kasztelan 
GrabQ:wska l\-Iatylda 
Growe Olga 
Knopf Olga 
Kottke Klara 
Lewandowicz, wdowa 
l\1eyer, nauczycielka 
N oak Jad wiga 
Neufeld :Matylda 
Plume Amalja 
Scholz Klara 
Schmidt Anna 
Sommerfeld EliZf: 
2-4 Cegielnia 
Cerajewski F., robotnik 
l\-lichalski P., robotnik 
l\1ichalski F. , robotnik 
:Malinowski W. J palacz 
:Malinowska J., robotnica 

Ialinowska A.. wdowa 
Radtke F.. robotnik 
Radtke Helena 
Radtke Franciszka 
Szufreida, robotnik 
\Viebe Elźbieta 


starsz. pań 


, 


Szpichlema. 
1 Hewlski. restaurator 


. 


Szczecińska. 
1 Tuszyńska Ludwika, \VI. m. 
Bobowska Irena 
Bodzik, robotnik 
Ciesiński, fryzjer 
Grudziilska Joanna 
Kręcki, kupiec
		

/adresy_192300262_0001.djvu

			2'« 


8xczecińska 


..
 


Matuszewski, podporucznik 
Ruge, wdowa 
Ruge, książkowa 
RaQziński
 inspektor poczty 
Roesner, nauczyciel 
Roesner, wdowa 
Szpakowski, urzędirlk 
Tuszyńska, wdowa 
Wenning Aniela 
Wróbel Juljan 
Zaremba, służąca 
Ziołkiewicz, malarz o 

 lankowska Matylda, wł. m. 
Ćwik, robotnik 
Ćwik... palacz 
Chełkowski, kupiec 
D ulic z, konduktor 
Dybowski, robotnik. 
Grubich, robotnik- 
IIeise, sekretarz skarbowy 
'wieki, stolarz 
KemrrA, konduktor 
Orliff, nauczyciel ". 
Ollek Paulina 
Rasz, robotnica 
R
z. służąca 
Smolińska, słu4ca 
Tuszyńska, modystka 
Ulatowska Katarzyn8f 
Witt, szewc 
Ił Sobecki Jan, wł. m. 
Ignasiak, ślusarz 
Podlasiński, prac. kolejowy 
Sochaczewski, prac. kolejowy 
Tarkowska Katarzyna 
4- Koseda Franciszek, wł. m. 
Adrian Bernard 
Br7..ękała Paweł 
Gniot Antoni 
Gralewski Franciszek 
Lewandowski Walenty 
ł1atuszak Franciszek 
łrlarchwicki Edward 
Pinkowski, handlarz 
Pinkowski, kowal 
Schmidt, nauczyciel 
Trzebiatowska Józefa. 
Wantoch-Rekowski 
Zieliński Jan 
.. Sta.chowlcz Juljan, wf. m. 
Andrzejewski, maszynista 
Białkowski, handlowiec 
Bojakowski, robotnik 
Binas, mężatka. 
Dera Antoni 
. Gis, chorąży 
Grembocki Stanisław 
Grosskreuz, woźny 
Kęczyński, wozomistrz 
Lewandowski, kupiec 
Lęwandowska, wdowa 
Lewandowski, pracownik kolejoWJ' 
Ratajczak, ślusarz 
Ratakowski. biuralista 
Izubiński, kupiec 
Szczepa.niak Anna. 


. 


J 
.c: 


.;. 


ł 


6 Sikorski, urzędnik, wł. m. 
Albinowski, urzędnik kolejo,vy 
Bracka, wdowa 
Beliński, robotnik 
Czerwiński, robotnik 
Gę.siorowski, robotnik 
Murawski, ślusarz 
Rodnicka, wdowa 
Urbanowska Paula 
Włoch, konduktor 
Wojtkowiak, posterunkowy P. P. 
7 Pawełski, restaurator, wł. m. 
Czarnik, robotnik 
Josmundt, robotnik 
Janke, port jer 
Leśniewski, zawiadowca 
I..eppert, rzęźnik 
Muszyński, st. asystent 
De Moliere, technik 
.. :Motdach, biuralista_ 
Rutkowski, krawiec 
Vojgt Jadwiga 
Wardanowski, tapicer 
8 I{oszary 61 p. p. 
9 Koszary 61 p. p. 
Basiński, robotnik 
Berdich, dekarz 
Byliński, malarz 
Dą,browska Aniela 
Fp ltiński, robotnik 
Grt
lewicz, robotnik 
Gr
dzicki, robotnik 
Grubich, prac. kol ejo wy 
Glaeser, robotnik 
Gręda 1\farjanna 
Hirsz, kupiec 
IIirsz. maszynista 
Hirsz. cukiernik 
Ignatowski, palacz 
Janicki, robotnik 
Jakubowski, biuralista 
Kowalski. robotnik 
Krause, ślusarz 
Krause, robotnik 
Leśniewicz, brukarz 

Iurach, koszarowy 
Jvlodliński, woźny 
Mula. kupiec 
Nunweiler, urzędnik kolej. 
Nunweiler, wdowa 
Panków, robotnik 
Ptaszyński, robotnik 
Pre

ws!<-i, prac. kolej. 
Roslnskl, robotnik 
Szwankowski, robotnik 
Sta wicki, malarz 
Sta,(" howiak Joanna 
Szatkowska \Viktorja 
Szymanowska Pelagja 
Tarańczewski. werkmistrr; 
\Valiszewski, robotnik 
'\,ip.ckowski, rebotnik 
\Vic l 7.orek, prac. kOlej. 
\V(ticiechowska Wiktorja 
ZieIiilski, murarz 
Z .oiiński, rzeźnik 


! 
. ... 


lo
		

/adresy_192300263_0001.djvu

			Szczecińska - Tamka - Terasy - Toruńska 


245 


10 I{ręcki Stefan, wl. 111. 
Biskupska, wdowa 
Bruszyńska, wdowa 
BruszyiIski, robotnik 
(
1)ldamer. wdowa 
Galantowicz, ślusarz 
.J eleński. ślusarz 

iomasiński. ślusarz 
ń:onasiński, kier. poe. 
Lanecki, robotnik 
Lewando\vska. wdowa 
Loeper. wdowa ' 
Hogoziecki, prac. kolej. 
ŚmigieIski, lakiernik 
Salkowska, krawcowfl 
Salkowski, kier. paro" ozu 
Szczepański, monter 
Ty kwińska, \vdowa 
Ty kwiilSki, robotnik - 
Trojanowska, wdowa 
Zydor Jan 
11 ZeruII, fryzjer, \v. n1. 
Borowiecka, emerytka 
Borowiecki, urzędnik 
Briilewski, gastron. 
D
er. zecer 
Dumiński Karol 
Grus, ślusarz 

laćkoWska, klawc
\\':.1 
Osiń.ski, tokarz 
Piechowiak, urzędnik Pol. P. 
Pewiński, ślusarz 
Rutkowski, robotnik , 
Rohde, zecer 
Śpiewakowski, prac. kolej. 
Sobolewski, szewC 
Stolecka, \vdowa 
\Vitko\vski, kupiec 
12 Krause" kupiec, wł. m. 
Krause, monter 
I{rajka, restaurator 
Najdowski, robotnik 
Pa\vlak, służąca . 
\Vilczyński, handlarz 
Tamka 
..  


Niezabudo'v. 


, 


Terasy 


1 :MagIstrat 
Frankowski, kowal 
Kunowski, robotnik 
L
wandowska, wdowa. 
Sass, kolejarz 
Szczcrbiński, robotnik 
\Voźniak. stolarz 
la 
fagistrat 
Hermanowski, kupiec 
2 Kaźlnierczak. malarz. wł. III. 
Głowińska, krawcowa 
) Mennig Emil. \VI. n. m. 
Krzyżanowska, gospod} ni 

1agnuszewska, wdowa 
Magnusze\vska Józefa 

Jagnuszewska Pel., krawcowa 
Nowicki. rohotnik 
Rataj, murarz 


.a 


4-5 Ogrody 
fi ident. Nowy Rynek 10 
7 Dogs, mistrz murarski, wl. ID. 
Ciesiński, szofer 
Chrapkowski, stolarz 
Działoszyński, handlowh
c 
Felmer, stolarz 
Karnieński, kupiec 
Penner Hulda 
Pantel, robotnik 
Pantel, krawcowa 
rlein
ann, elektromis:. !'!. 

() nidt, kupiec 
Świekatowski, urzędnik 
Świerska, korespondentka 
7a Ogród 
.. 
7b Golz. werkmistrz, wl. m. 
Ciszewski, zecer 
Golz, funkcjo rhag. 
Neumann. stolarz 
Putzka, \vdowa 
Putzka, k
iążko\va 
Rybak, murarz 
8 I{retschmer, stolarz, \\'1. m. 
Schmeichel Hulda 
Sporna Elźbieta 


r 


Toruńska 
1 Licł:tenstein Amanda. wl. ID. 
Berlińs4.i, zecer 
Goła Seweryna. asystenka 

lachnik, krawiec 
Pakentreger, szczotkarz 
Schmidt, kupiec 
Źondel, ekspedjentka 
2 Gmina miejska, do kościoła garnizon_ 
3 Klussak Ignacy, wł. m. 
Aildrzejewski, robotnik 
Celle. handlarz 
J)rzewiecki, Ul zędnik 
Goręcki strażak 
Heinzówna Amalja 
Jaworski,. kowal 
Jaworska. kla\-vcoWa 
Lewandowski, posterunkowy 
l\l
jtkowski, krawiec 
l\1aitkow
ki. biurowy 
Shida. robotnik 
Tuszyńska. IJ'ężatka 
'Veinert wdowa . 
'Vejnctt Zef.a krawcowa 
\Ydnert :\ikhaiina. krawcowa 
ZWiel zy"\.ow
ki, registrator 
3a KI ussak J gnacy wl. n. m. 
KołaczYllski. kupiec 
4 DąlJrow
ki BI oni
ław.-wł. m. 
Drygałowa, krawcowa 
5 Sander. rristrz rzeźnicki, \VI. ffi. 
Lyskawipsk... robotnica 
6 Pnk :'"'cki -' 
Helrrin. handl. 
Kniecicki murarz 
1\10111'. handlarz 


. 


. 


9
		

/adresy_192300264_0001.djvu

			246 


Szatko\vski, robotnik 
Szatkowska, pom. kancel. 
S
tkowski, stangret 
\V ęgielski, urzędnik 
Weinreich, rachmistrz 
7 Ewgl. Dia}<.onissenverein, dom sier. 
Groeber; djakoniska 
Greulich, djakoniska 
Konukiewicz, djakonisha 
Neubert, djakoniska 
Pat ze r, djakoniska 
Schiinnel, djakoniska , 
8 Kleinfeld, ,,-I. n. m. 
Dittmann, kupiec 
Juraszek, urzędnik 
SDotańska
 służąca 
9 Becker Anna, wl. m. 
Becker Klara, wdo,va 
Becker, robotnik 
Firyn, ref. poczt. 
Grajkowski, legalizator 
Janicki, urzędnik 
J uraszek, urzędnik 
Kowalkowska, służąca 
Przybyliński, palacz 
Smogur., urzędnik 
10 Bahr Gottlieb, wl. n. m. 
WaleńczYl\.owski, lakiernik 
11 Bahr Gottlieb, wł. n. m. 
Bahr Augusta, wdowa 
Bahr Wilhelm 
Gruszkowski, inwalida 
Gruszkowska, wdowa 
Holewińska, służąca 
, 
li Frohlich, mistrz rzeźnicki, wI. ffi. 
Humincka, mężatka 
13 Zimmer Elźbie1a, \VI. n. m. 
Daniec, urzędnik 
Grega, urzędnik poczt. 
Lewandowski, szewc 
Radtke, inwalida 
Wasielew8ka, robotnica 
14 Skręt Jan, szewc, wl. m. , 
Skręt Roman, rzeźbiarz 
15 
Ientlik Jerzy, wl. m. 
Andryszak, konduktor tramwaj. 
Gaedtk
, wdowa 
Gaedtke,- handlarka 
Gomoll, wdowa 
Jordan, krawcowa 
Orfszeid. wdowa 
16 Fethke, kupiec, \vl. n. In. 
Kitowski, robotnik 
Kruczkowski, handlarz 
. 
17 Fethke, kupięc, wl. m. 
Drewczyńska, służąca 
Zaję,czkowska. służ
ca 
18 Fenske Wilhelm, wI. ID. 
Ernest, wdowa. 
Fiołka, postr. p. p. 
Jurkiewicz, robotnik 
Kuh}, wdowa 
Kuhl, robotnik 
:Marciniak, kowal 


.. 


Toruńska 


- 


ou, robotCtJca 
Hoza, robotnik 
Reich, \vdo,va 
RedlarskJ, rob. kolej. 
Roguschke Ernma 
Rykowski, robotnik 
Świerczyńska, kra wcowa 
Stępa, robotnik . 
19 Tow. rob. inżynierskich 
20 Pallstw. \Vojsk. Rej. Bud. I{wat. 
Drabik, chorąży 
Reminn, magazynier 
\Volfram, m
żatka 
21 iIałas
 urzędnik, w1. In. 
.. 
22 l\Iagistrat 
- Kowalski. rODotnik 
Kowalski. kołoQzicj 
23 J\!Iagistra t 
B\Jrzawa, robotnik 
Gościński. robotnik 
Kruszczyński, koło1zi
j 
Sta.:\vicki, murarz 
Tyk\\-iński Kaz., rOD. 
Tykwiński Jan, rob. 
24 l\-Ia.gistrat 
Jargieło Jan 
Kujawski, robctnik 
Lang, robotnik 
l\lazur, robotnik 
Piaskowski, kupiec 
25 Tow. Akc. Hurt. drzewa \Visla 
Danda Iski, kuczer 
Figel, technik 
Len1ke, służąc3- 
26 Samorey, rządca 
Samorey, książkowy 
Samorey, handlowiec 
27-28 Becker Paweł, wI. m. 
Becker, robotnik 
Dolata, .robotnik- 
Drope.k, robotnik 
- FeIlmuth. robotnik 
Jacek, robotnik 
Pachcińska, wdowa. 
Pachciński Jan 
Praca Stan., mężatka 
147 Heydemann Emil, wl. m. 
Branicki, komisarz, P. P. 
HeydemanI1 Willi, urządnik gosp. 
Liebtahl. kowal 
148 Heydemann Emil, wł. n. In. 
Aret, agronom ! 
: -.,.. 
Ciechelski. robotnik 
Hoppmann, burmistrz 
Klujszo, mężatka 
Młynarczyk. funkcjon. 
rvlr6wczyński, przod. P. P. 
Rolle, maszynista 
Szylberg, nauczyciel 
Żurek, murarz 
149 Heydemann Emil. wl. n. m. 
Eliasz, rzeźnik 
Jasiński. robotnik 


.i 


. 


, . 


.... 


.. 


. . 


., 


','" 


,. 


:1. 


... 


ł 


I' 
! 


. w 
. 


l ' 
..' 
. .
		

/adresy_192300265_0001.djvu

			Toruńska 


I{operski, robotnik 
Kluczyński, pom. zwrotniczy 
J\1ieloch, stolarz 
Priebe. dozórca 
Sprenger, handlarz 
Spacek, robotnik 
Wolski, inwalida 
.lakrzewski, ślusarz 


Boenke August, w1. m. 
Buszkowski, budo\vniczy 
Burschel. elektrom4:'chanik 
Kempia.k, kowal 
Opiński, maszynista 
Opiński, kupiec 
Stachowiczowa, mężatka 
Woj tan Karol 
Boenke August, wl. n. In. 
J{iełpikowski, robotnik . 
Nowakowski, mistrz siodla rski 
Szczygielski Stanisław 
Trojanowska Celina, wł. m. 
H uth. wdowa 
Renkowski, robotnik 
Schendel, rzeźnik 
Schattschneider, "ł. m. 
Borusch, robotnica 
Dymant. kuśnierz 
Dunant krawiec 
Sitek Helena 
;4 Schattschneider. wI. 11. ffi. 
Goldau Antoni, szewc 
Goert.z. stolarz 
Piorkowski. robotnik 
Piorkowska Klara 
Priewe, stolarz 

hattschneider Ryszard 
Thomas, wdowa 
Wegner Klara 
\Vendt, inwalida 
Rellier Albertina, wl. n. ID. 
Balkan. wdowa 
Balkan, posługaczka 
Ioppek, robotnik 
({Biński, mistrz dekarski 
Krzemiński, robotnik 
Lorenz, wdowa 
Lewandowski. ksią.żkowy 
!fanowski, robotnik 
ReIIier Albertyna, wl. ID. 
-L
leksander. robotnik 
Brążkiewicz, robotnik 
1ankowska, wdowa 
Kędzierski, robotnik 
[tuderski. robo1nik 
Preiss, meżatka 
Preiss. urzedniczka 
Ratza, robotnik 
ŚwierczYilska. robotnica 
S7£7eśniak. posłul!ac7:ka 
Wieczorko\vski, kolejarz 
I\luller. kupcowa, wI. ffi. 
Kling-bei1. mistrz hlacharski, ",1. ffi. 
Sc
euer Karolina 


1GO 


151 


152 


153 


150 


1St) 


1- ... 

:J , 


lf.
 


159 


160 
161 


162 


247 


I 


163 


Michaelis Paula, wl. m. 
Gajdecki, kolodziej 
Michaelis, pom. hand!. 
Kurkowska, wdowa 
Nowicki, stolarz 
Rose, krawcowa 
:M iiller Ryszard, wł. ffi. 
Róhr Emilja, w1. ffi. 
Balsam, wdowa 
Łukaszewska, robotnica 
Płotka, robotnik 
Rohr, wdowa 
Turszyńska. wdowa. 
Wendt, malarz 
:Magistra t zamieszko 
Brodnicki, bednarz 
Bydryński, ślusarz 
Chojnacki, szewc 
Jeżyk. robotnik 
Kempiak, kowal 
Hóżnowska, Inężatka 
Szu bert, robotnik 
'Vendler, konduktor kolej. 
l\fagistrat zamieszko 
Koperski. ogrodnik 
Ch omski Karol, wl. m. 
Strzykała, robotnik 
WeynerClwski, fabrykant, wl. m. 
Lewandowska, służąca 
Mróz, służąca 
Waynerowski, fabryka, \VI. D. m. 
?\.lachnikowski, kupiec, wł. ID. 
Bu d zar, robotnik 
GiIJ, wdowa 
Grzeszok, szklarz 
Zimmer E lźbieta, wł.ID. 
Hochschulz, inwalida 
Zimmer Elżbieta, wI. n. nI. 
Babi ńsk i. maszynista 
Babiński. robotnik 
Bona, stolarz 
Kościewski. szewc 
?\.fłodzieniewski, robotn ik 
l\1atuszewski, robotnik 
Swiątek, sekr. poczt., wl. n. ID. 
Cza ikowski, handlarz 
1\''' achaliński. robotnik 
Piechna, robotnik 
Szratter, robotnik 
Świ
.tek. sekr. poczt., wł. m. 
Czo'ga, ślusarz, 
Giersz, \vożny 
Hasan. posterunko\\'y 
Swiątek. wdowa 
Światek Klara. urzędniczka 
'Vójrik. robotnik 
vVittek. zecer 
Lu1:>l{o\ysl{a Paulina. wl. ll. "ID. 
Andr;-:ejewski. stolarz 
Retkl\. kowal 
Dr7.yrifY1'3 1r j stolarz 
Graezykowski, robotnik 
Gracr;ykowska., krawcowa 


.;  


. 


164 


165 


166 
167 


168 


169 


170 


171 


172
		

/adresy_192300266_0001.djvu

			248 


Siekierkowski, handlarz 
Zakowicz, mistrz mostowy' 
Zamojska, \vdowa 
173 Subkowska Paulina. \vl. m. 
Derkowski, poster. Pol. P. 
Gorz!dewicz Józef 
Hajmowski, cieśla 
Krentzlin, rzeźnik 

Iarciniak Jan 
Radomski. robotnik 
Stawicki, robotnik 
Subkowska, mężatka 
W oUński, drogomistrz 
Walińska, robotnica 
174 Subkowska Paulina, \VI. n. ID. 
Gorzkiewicz, ślusarz 
Radomski, robotnik 
175 Magistrat 
Bork, robotnik 
Jagodziński, robotnik 
Kowalewski, kupiec 
Lipkowska, gospodyni 
176 Rag-oschke Robert, \\"1. m. 
Baumgarthol czeladnik 
Brocki
 uczeń 
177 Beetz Teodor, wł. n. In. 
Etter, blacharz 
.Fryczyńska, służą.ca 
Kryger J akób 
Kryger, kupco",'a 
Klarczyński, robotnik ..... 
Olszewska, służąca 
Stulgińska, wdowa 
li8 Beetz Teodor, wł. n. n1. 
Durska, mężatka 
Kadur, robotnik 
Reinstein, handlarz 
Siadkowska, sprzeda \-vaczka 
Zawadzki, malarz 
179 Fenske, kupiec, wl. m. 
Chylarecki. kołodzie.i 
Dilling, przykrawacz 
Griining, stangret 
Hiibscher, wdowa 
Hiibscher, krawcowa .... 
Kowalkowski. szewc 
Przybysz, prasowaczka 
'V olI schHiger. k.ier. młynów 
180 Szymański Józef, wł. m. 
S zymanska , \vdowa 
181 Szymański Edw., kupiec, wl. n. m. 
Jankowski, kupiec 
Kwiatkowski, kupiec 
K wiatkJ}wski, książkowy 
Seltner, kupiec 
182 Szymański Edw., kupiec, \vł. m. 
Bunke, kupiec 
Kwiatkowska, kucharka 
Rajek, eTewka 
Szewore, służąca 
Lutosławski, reprez. fabryki 
183 Szymański Edw., kupiec, wł. n. m. 
Giers Roman,' monter telegr. 
Giers Leon, monter telegl". 


Toruńska 


Keilhauer, dyrektor 
Kwiatkowska, mężatka 
Lonkowski, kiero\vnik 
J\1asłowski. kupiec 
Pudor, kupiec 
Piątkowski, kowal 
Pietkiewicz, monter 
Sawicka Fr., wdowa 
Sawic.ka. Wiktorja, I'ub. 
Siej ak, służąca 
Zieliński, kupiec 
184 Wojtecki, wl. n. m. 
Barkczak, urzędnik więz. 
Dziurdziński, robotnik 
Grega. urzędniczka poczt. 
Jarmuż, urzędnik pailstw. 
Klliecicki, rzeźnik 
I{ov.alska I\]ementyna 
l\-Iałecki, urzędnik 
Maje\-vicz. szewc 
N agórski, technik 
Trojan"owski, mistrz piekarski 
\Vitkowski, urzędnik pailstw. 
\Voliński, elektromont
r 
185 Beetz Teodor, \VI. n. m. 
Gorgel, asystentka biurowa 
Krzyżaniak. kupiec 
Lipińska, gospodyni 
Moldenhauer, krawcowa 
\Vegner Ludwik 
186 Beelz J:eodor, wl. m. 
Beetz Erich 
Meissner Erika 
187 Donaj, kupiec, \\"1. ITI. 
Dzie!\.an l\larja 
FUl'a.1 l\Hcha.ł 
Genat, szewc 
Goltz. monter 
J a\vors ki, pOUl. hand!. 
Lipiński, urzędnik pOC1tOWY 
Łęski, kołodziej 
Markus 
1oric 
Markiewicz Tomasz 
Margoniener Samuel 
Mielcarek, elektrotechn. 
Raddatz Albertyna 
Schmidt, palacz 
Starzyński, szewc 
Zastawny, kowal 
188 Grochowska Anna, \Vł. m. 
Bordalski, urzędnik państw. 
Czajkowski, urzędnik 
Fabian Joanna 
Grabowski, bankowiec 
Gradowska, służą.ca 
Gehrmann, rzeźnik 
Jażwiński, kupiec 
Kończak, kupiec 
Lubkowska Walerja 
Matuszak. handlowiec 
Niedźw'iecka. Walerja 
Staniszewski. robotnik 
Tomczyk. inspekt. więzienia 
Twardziewska, służąca 
189 Andreas Jadwiga" wl. m. 
Błaszczyk l\larja 


.. 


. 


a 
T 
. 
I
		

/adresy_192300267_0001.djvu

			Toru ńska - Trybunalska - Unji Lub elskiej - Urocza 


2ł9 


Budzińska, biurowa 
Gawiński, wożny 
Maćkowski, kolejarz 
Rux, mistrz malarski 
R ux Paul 
Szrajda, kupiec 
Wesołowska. krawcowa 
\Vieczorek, urzędnik poczt. 
\Vehmuth Amalja 


Drews, laborantka 
Derdowski, robotnik 
Fischer, wdowa 
Gołata, robotnik 
Kleinbauer, służąca 
Keusch, szewc 
Kropiński, kolejarz 
Kress, kierownik 
Kress Michalina 
Marczyński, kra wiet' 
Popielowska Helena 
Pukownik, robotnik 
Płatnicki, kupiec 
Pliszka, kolejarz 
Sobkowiak, strażak 
Stelmaszyk, robotnik 
Tonn, książkowy' 
Tytz Anna 


Trybunalska 
1-2 Loża Janus, ogród 
3 Plac budowlany 
. 
ł Spichlerz 


Unii Lubelskiej 
1 ident. Warszawska 13 
la Kosiński, tkacz. wł. m. 
Bucholz, wdowa 
Bloch, kupiec 
Fluder. wdowa 
Fluder Rozalja 
Kamiński, ślusarz 
Kamińska J\lonika 
Kamiński, inwalida 
Kamiński. pom. kas. pol. śledczo 
Kamiński, urzędnik 
Kątny, kolejarz 
Kątna Joanna 
Kątny Roman 
Poniecki, kom. pol. 
Zukowska, aptekarzowa 
Zukowska Zofja 
2 Fabryka '\vyrob. drzewa 
3 Ident Dworcowa 
4 Ident Dworcowa 
5 Browar obywatelski 
6 Browar obywatelski 
7 Browar obywatelski 
S Tutlewski, stangret, wl. m, 
Pororzyński.. ślusarz 
Tutlewska Stanisława 
Tutlewski J\I
ks 
'9 wI. Magistrat 
Bartknecht Karol 
Bartknecht Joanna, 
Jagielski Stefan 
Kroll, robotnik. 
16 Darfel, kupiec, wl. ID. 
It wł. Magistrat 
Lucius Karol 
\2 Browar obywatelski 
13 Drews, werkmistrz. wł. m. 
Balcerak, krawiec 


- 


14 \Valeńczak Józef, wI. m. 
Beyer, wdowa . 
Be
er, zegarmistrz 
Eichler, książkowy 
Konieczka, kupiec 
. Kazubski, urzednik 
Kunicke Friedrich 
Pukownik. rob. 
Popielowski, robotnik 
Przybylska, wdowa 
Sommerkorn, ogrodnik 
Wojasiński, kolejarz 
14a Radomański, krawiec, ,vI. m. 
Mlicka M
janna 
Owocki, kupiec 
PrzybyJski, kupiec 
Piotrowska, służąca 
Stahl, nauczyciel gimn. 
\Viese, kupiec 
\Viese, wdowa 
14b Bengtsson, koszykarz, wł. m.' 
Cichosz, zegannistrz 
Drabiń"ski, szofer 
Cacki, rob. 
Pesson, koszykarz 
Zawitzki, kOłodziej 
Zawicki, sekretarz 
Zawicki, fryzjer 
15 Ident Dworcowa 37 
16 Ident Dworcowa' 44 


'ó<' 


. 


. 


17-19 Adama fabryka cygar 


Urocza 
1 Ident Jagiellońska .19 
2 S zcz}"giel ski, przemysłowiec, wł. m. 
Geske. wdowa 
Gehrmann, post. pol. śledczo 
Henfeld, przemysłowiec 


. 


JC 
c._ 


," 
1 e 
' 
.' - 
,. - 


......,,:.. 


LC " - , 
.
 .' 
?-- : 
-- 
.' i ł' . 
 "r - iii 
;- 


: ..) 

 r.
 


!",..:
		

/adresy_192300268_0001.djvu

			/ 
Urocza - Ustronie -:- Wały Ja g iellońskie 


250 


Kwiatkowska, mężatka 
Kluck, wdowa 
Leśnicki, urzędnik 
Marcinek, krawiec 
Paderewski, urzędnik 
Sterling, urzędnik 
Skrzypczak, mistrz dekarski 
Szczygielska, urzędniczka 
Wiese Wilhelmina 
Wiese, elew. aptekarska 
De Wemer - Renooff Konstanty 
De \Vemer - Renooff Justyna 
3 Pollbal, Tow. Akc. 
, PollbaI, Tow. Akc. 
Helke Franciszek 
Rucińska Joanna 
li Pollbal. Tow. Akc. 
6-10 Pollbal, Tow. Akc. 
11 Luedtke Albertyna, wł. D. m. 
Jendrzejewski, robotnik 
Jendrzejewski, konduktor 
lt Luedtke Albertyna, wł. m. 
ChoJnacki, robotnik 
Chojnacka 
larta 
Piaskowska, wdowa 
Wysocka, ,vdowa 
18 KIettke Rychard, wł. n. ID. 
Du tkiewicz. strażak 
Deręgowski, robotnik 
Gliniecka. wdowa · 
Janiak Stefan 
Piniewska, mężatka 
Priska, wdowa 
Spenner, koszarowy 
T aterka, mężatka 
1ł. Kletke Rychard; wł. n. m. 
Błaszkiewicz, koleja
 
Hin
, robotnik 


Pilkahn, gospodyni 
Schuda, gospodyni 
8 J akób Maks. \vl. ID. 
Andrzyk Hermann 
J aeschke, wdowa 
Kroiak, kołodziej 
Lange, stangret 
Plaszczykowska, "\vdowa 
Piotrowski, bednarz 
9 Ident Kujawska 7 
10 
pichIerz ' 
Bucke. wdowa 
11 Steller Reinhold, \VI. ID. 
Budzicka, mężatka 
Bucholz, robotnik 
Donay, kowal 
GÓrska, służąca 
Januszewski, policjant 
Kołodziński, złotnik 
l\1einert, ekspedj. 
Rudnicki, major 
8tockmann. wdowa 
Siew, urzędnik 
'Vasikowski, stangret 


,. -::o 


.' 
, 


Ustronie 
1 Wysocki, rolnik, wl. n. m. 
W ojciechowski, szewc 
:II!: 'Vysocki. rolpik, wI. D. m. 
Jakubowski, rzeźnik 
Kempiilski. funkcjon. P. P. 
Nalazet, inkasent 
Winowiecki, funkcjon. P. P. 
I Fiskus wojskowy 
ł-i Strelow Browar. ,vi. n. m. 
I{rzesiński, biurowy 
}:teske, maszynista 
-. Mianowicz, robotnik 
Olkiev,ricz, bednarz 
Olkiewicz, ekspedjentka 
Podorzyński, rob. 
Rynk, posługacz 
Rynk, krawcowa 
Rynk, nauczycielka 
Tomaszewski, starszy poster. 
(;-7 Stre]ow, wdowa, ,vI. m. 
Napierała, browarnik 


-.J 


Wały Jagiellońskie 
1 Ewang. gmina kośc. 
B łaszkie\vic z. domowa , 
HesekieI, pastor 
I{asprzak Marja 
Lauschke l\larta 
2-3 Lipiński. administr.. wł. m. 
Chrościc "ka, wdowa 
Guliński, blacharz 
Kozłowski. kraw'iec 
Koszucka, nauczycielka 
Plankowska, wdowa 
Poiasik. rob. . 
Szeppel. pr
wnik 
'Vierzchlepka, wdowa 
4 Wiezienie sądowe 
Biernacki. wożny 
Dąbro\vski, woźny 
Kucharski, kasztelan 
LuczakÓ'wna Franciszks 
Luczak. służąca . 
N alazek. dozó!"ca 
5 Sąd powiato\vy 
Kjełczyilski, woźny 
Rubaszewski. woźny, 
(5-7 Loża, Janns 
8/8a Gmjna Izraelicka 
Osowski, rob. 
Radies, woźny 
9 Gmina Izraelicka 
\Vencel Karol, wł. ID. 
10 Barczyńska. urzędniczka 

1ogilowska MaIja 
Dr. Methner. r
d('a S!Jra.\T.. 
M"etł-łnet Elźbieta 
iłIettke. slużD.,c
 
Reinke, służąca 
Rauch, kupiec 


- 


'"
		

/adresy_192300269_0001.djvu

			\ 
Wały Ja
i ellońskfe - Warmińska - Warszawska 


11 
pichlerz 
12 Zimmer Elźbieta 
Bortuszyński, inwalida 
Chmielewski, urzędnik 
Eisenschmidt, kra\\'iec 
Gwiaździnski, kupiec 
Janz, konduktor 
Kosiński. rob. 
Rex. krawcowa 
Tyzler, kupiec 
Thielke, dr. med. 
Thielke Ida 
13 Ident ul. Szpitalna 6 


n. SChmidłke. Fa
r


:::bll 
ul. Spita In a 6. Wały Jagiellońskie 13 
Telefon nr. 90. Telefon nr. 90. 


14 Bazendowski, stolarz 
15 
pichlerz 


J 


Warmińska 
l-ta Giezek, rob., wł. m. 
Brauer, robo'tnik 
C
echanowska, mężatka 
J asj€niecka, wdowa 
Januszewska Antonina 
Konowalski, śl usan 
Kuligowski, robotnik 
Koralewski Pa wel 
Krysiak, robotnik 
Każmierczak, palacz 
K ubicki, śl usarz 
Kroiecik, robotnik 
Kąsy, robotnik 
Musiał, \vdowa 
Mroz
i?-sk
, urzędnik. 
 
:MrozlnskI, handlowIec - 
1\łIrozińska, steperka 
N owakowski, rzeźnik 
Nadolski, rob. 
Pacer, palacz 
Reszkowska, wdowa 
Smolińska, wdowa 
Smolińska Marta 
Salaber Joanna 
Salaber. wdowa 
Wełmiński, robotnik 
Welmińska Marta 
Ziegler
 pob. rent 
2 Skowroński! robotn
k, ,vł. m. 
Kolewczyński, rob. mag. 
Kole,vczyński. robotnik 
Kolewczyńska, urzędniczka 
Knitter, robot.nik 
Sadecki, robotnik 
Smoliński \Vawrzyniec 
Smolińska Franci3zka 
Szmyt, handlarz 
Wilczewski, robotnik 
3 Oprych owa Stefanja, wl. m. 
Brzeziński, robotnik 


.\  
'ii 


- 


. . 


251' 


Bytkowski, szklarz 
Grzegorzewski, robQtt\ik 
Gabrych, woźny 
Guczalski, kupiec 
Guczalska Marjanna 
Guczalska Anna 
Grebelna Lucja 
Markowski, robotnik 
Radzki, woźny 

liwiński, robotnik 

liwińska WładysIa wa 

liwińska Marta 
Szałko\Vski, robotnik 
4 Plac budowlany 
5 \Vojcowicz, stolarz, wł. n. m. 
Schochow. cieśla 

zypura, robotnik 
6-7 \Vojcowicz, stolarz, \VI. m. 
Chłosiński, palacz 
Geric, handlarz 
\\-Yałasa, robotnik 
\Vrońska Józefa 
8 ident. ul. Kujawska 8 


. 


- 


. 


. 


Warszawska. 
1-2 Dawid, wdowa. wl. m. 
Cimka, ślusarz 
Gnlhiski, ślusarz 
Gordon, kupiec 
.Mazurek, szewc 
Hoss, ślusarz 
Szwałek, mężatka 
3 Spiegel, wdowa, wł. ID. 
Hukowski, bankowiec 
Becker, wdowa 
Jibilski, kupiec 
Radecki, mistrz szewski 
Radecka, kasjerka 
Spiegel, rzeźnik 
 
Szramowska Antonina 
T k . -....... -. 
urz, ra Wlec 
\V alo
chek, urzędnik 
4 Litwin, rzeźnjk, wl. m. 
 
Dutkowski
 'urzednIk --......, 
 . 
Chełminiak, woźny ---.... 
Leichert, krawcowa 
Litwinówna Franciszka 
Leichert, stolarz 
Michalewicz, oficjał pod. 
Matuszewski, kupiec 
l\Iatuszewski, robotnik 
N eiss, szewc ... 
PluciIiski. ślusarz 
Radecki, kupiec 
Trzciński, robotnik 
Trzciński. ksiązkowy 
Tl'zciński, kiero1VI1ik 
5 Gier Tomasz, wl. m. 
Behnke. wolontarjusz bankowy 
CzechoJiński, kowal 
Godlewski, asystent 
Kujawski, kumec 
Kujawski, rzeźnik 
Kuligowski, robotnik
		

/adresy_192300270_0001.djvu

			252 


'" 


Siuchniński, podmistrz 
\Velka Katarzyna 
\Vicze, robotnik 
Wojciechowski, pocztowy 
\\'ojciechowski Ignacy 
 
fi Państw. kościół wojskowjP 
7-7a Fiskus, koszary 
Batkowiakowa, nu
żatka 
Borowiak, mężatka 
Franczak, 1I1ężatka 
erabias, mężatka 
Janicka, nlężatka 
Krajewska, mężatka. 
:Milewska Aniela 
Niżkiewiczowa, rnężatli 8. 
Prozik, mężatka 
Pazderski. robotnik 
Radecka Józefa 
Stadz.iwiak, mężatka 
Steczak, mężatka 
SmoliilS¥.a, mężatka 
Treuchel. woźny 
8 Własność kolejowa 
OSIński, naczelnik wa...._zt. kHh
.iov,.)Tch 
I\.ałib Sielecki, urzędnik 
U ::;iuchniński Alfons, wł. m. 
10 Kriiger, kupiec, wl. In. 
DegoJ. ska, \vdo\va 
Degórska. książkowa 
Denter }-laweł 
Frost. stołu,vy 
Kosmala. restaurator 

leggerJ konduktor kolej
)\\oy 
_ Oborski, st. lJosterunkowy !J. 1-. 
Taddey l\.atarzyna 
\Velka, kolejarz 
'Vichrowski, konduktor 
11-12 Adama fabryka cygar 
fa Kuczkowski, szewc 
BUJak, vu::;terunkowy 
Bienkow
ki, urzędnIk 
Czecho\V
ki, uł'z
dnik 
Czano t ta, ma::;zynista 
--,()i
JJiow;:)ki, drukarz, 

aczmarek, robotnik 
'''li::ł.l-chlew::;1U, .i vuoLnik 
,MarchIe\\ SkI, lnaszynista 
;'_J.al chlew
 ka Leokad]a 
K eUmal1łl. siodlal'Z 
PrzyłJyło\Vski, ślusarz 
Pazoz..., J. ny, mechanik 
Hode, stolowy 
Stra
ze\\ ska, wdowa 
TadaJewski J o
f 
14 l\Iatuszc\,,
ki, rObotnik, wł. ffi. 
Adamcz:r k, kond. pomocniczy 
Bezler. stolarz 
Dahlke. robotnik 
Drąszkiewicz, krawcowa 
Frymark, starszy sekretarz poc
t. 
Goertz. kowal 
Grajkowska Anna 
Hinz, ślusarz 
Januzik, robotnik 
J oppek, wdowa 


. 


. 


... 


" 


Warszawska 


$ 


Kulik, sekretarz pocztowy 
Kreutz. ślusarz . 
Mroziński, robotnik 
Nitz. pom. werkl!l. . 
Neufeld. kierownIk pOCIągU 
Nowakowska Ag-nieszka 
Neufeld 
1arja 
Neufeld Lucja 
Pinko wsk i, robotnik 
Paliwoda, pom. piłacz 
Słoma. 'wdowa 
Schmidt, ślusarz 
Steyer. kowal 
\Vokarczy. ślusarz 
15 Formella Barbara, wł. ID. 
- Barcz. mechanik 
Formella, restaurator 
Kurkierewicz. \verkmist.rz 
Mens, kośCielny 
Naskręt, maszynista 
Pakulski. pom. kier. Jokomotywy 
Przybyliński. szewc 
Żarnowiecki. elektromonter 
16 Godzwon. hotelist
 wl. ID. 
Frornkiewicz Zofja 
Nieduziak, pokoj. 
Nieduziak. kucharka 
Stołowski. rzeźnik 
, Zaleski, urzędnik 
17 Ogród 
18 ident. Sobieskiego 5 
19 
Iathea, rzeźnik, wł. nI. 
Bridde, kupiec 
Ebers. wdowa 
Gluba Teofila 
Kram pitz, służę.ca 
Liidtke, Ilastor 
Niemczyk, szeWc 
Pawłowsąi. kapitan 
Pawlicki. czeladnik 
Stupaj, robotnik 
S zwarz, ślusarz 
Sentkowski, kapitan 
Tecław, robotnik 
Ziemke, werkmistrz 
Ziemke Frieda 
Ziemke Gertruda 
20 Brodacki, wl. n. ID. 
Augustinska Weronika 
Jagodziński. urzędnik 
Jeziorowski, monter 
Kostuch. inwalida. 

Iirowska, wdowa 
Neiss. wdowa 
Spickennann. wdowa' 
Soleta Józefa 
Tafelski. szewc 
\Vitko\Vski. podporuci'nik 
Zieliński, krawiec 
21 Barth, piekarz wł. m. 
Balawelder. radca prawny 
Bojwader Stefanja 
Bieler. kapitan 
Dypier Emma 
Goltz. wdowa 
Ferkówna. gospodyni 


\
		

/adresy_192300271_0001.djvu

			Warszawska - Wąska - Wełniany Rynek 


233" 


Janicki Mieczysław 
Janowski, czeladnik piekarski 
Kaps Anna 
I{ruszew
ki, inspektor pocztowy 
Kruszkówna Olga 

lożdżejew!:'ki, ksią.żkowy 
Niewitecki, czeladnik piekarski 
l2 Sporny, szewc, wł. m. 
Borzycho\vski, lakiernik 
Chopcia, fryzjer 
Gelka, hiurJ!IistkH 
Gierszewski, lakiernih 
Heise \ViJhelm 
Jamrog. kupiec 
Krafft Fel dynano 
]{nopiilski, krawicc 
l
ausa, rouotnik 
I{owaIczyk, porucznik 
Nawrot, urzędnik kolejo\\ y 
!'\awrot, sekretarz miejski 
Pawski, robotnik 
Pawłowski. podmistrz mural'
ki 
Hoggemann, robotnik 
Stronka, kowal 
\Veber, dentystka · 
Wtecka. uczennica 
23 Kuna Józef, \vl. ll. m. 
Butkowski Paweł 
Chmiele\vski. ślusarz 
Geppert, ślusarz . 
Jankowski, pom. gastl'ononllczu} 
Krakowski. krawiec 
Przybyliński, szeWc 
l4 Hadler, kupiec, wl. rn. 
Brandenburger. kapitn li::sta. 
Cywiński, urzędnik' 
Cywińska" biurowa 
"rzonka. ślusarz 
l{inczewska Paulina 
ł\liiUer Wanda 
Orłowska, służąca 
l)oleynóvvna, nauczycielka 
Popiołek \Vacławfi 
Popiołek, kupie
 

O J .ka. woźny 
., " 
Sadowczyk, kupIec 


Wąska. 
1 ident. \Vełniany Hynek ,ł 
2 ident. \Vełniany Hynek 3 
3 idellt Wełniany Rynek :2 
4 ident. \Vełniany Bynel( 1 
5 \Vitkowski Jan. 'wl. lo. 
łlukolt Józef 
Cieślik. kra WC o \\'n 
Dzikowski. handlarz 
Forycki, urzędnik P. P. 
I{orschlin
tz :Magda.lena 
i\:1 atu sik'. sfolarz 
Szefer, IDeehłłJ1ik 
Schmakpfeffer, prasowaczka 
6 Pasiński, szewc, Wł. ID. 
Dolny, koOarz 
Deroski, robot.nik 


. 


.. 


L aszkiewicz, książkowa 
Nowak, robotnik 
Pasińska Marta 
Pasiński, pom. biurowy 
Sprin
er, elektrotechnik 
Torycki, urzędnj.k 
Wojciechowski, robotnik 
7 l\fagistrat 


. 


I 
I 
I 
I 
I 


· Wełniany Rynek. 
1 Kolander, kapitalista, \VI. m. 
Berg Wanda 
Bocian, służąca 
Brodniewicz, artysta 
Frącek, eks{ledjentka 
Gnossa, kupiec 
Kolander Otylja 
Kos.akowska, służąca 
Kunkiel, piekarz 
Lipiński, kupiec 
Luczak, aktor 
Pierzkowski, krawiec 
Stopa. profesor : 
Siera.dzka. służąca 
Szulz Artur 

erowska, ekspedjentka 
2 Fuchs, kupiec. wł. In. 
Lisak, pom. siodlarski 
Lemke Ella 
l\ł ii n er. kapitalista 
Rachmielowski, siodlarz 
3 Górecki kupiec, \VI. m. 
, . 
Barc, zewska gospodynI 
Kopicka, służąca 
4 Bracia :Meyer, wl. m. 
Bagnie\vska, służąca 
Ba
horski, fryzjer 

leyer Amalja 
Hatz, służąca 
Titze, techn. koresp. 
Tietze Katarzyna 
5i6 \Veiss, kupiec, wł. ID. 
Beker, pokoj. 
Gerich Rozal.ja 
Gepert, służąca 
I\uszyński, kupie
 
Kokurewicz Stanlsła\v 
1{r6sk6wna Pelagja 
I{awkosik, piekarz 
l\lac.iejewski. kupiec 
Pfeiffer, robotnik 
Volk'mann, kupiec 
Wegner Józefa 
7 Domnick, kupiec, wi. m. 
Geicke Adolf 
8 Siuchniński, fryzjer, wł. .m. 
C7arne<"ki, szewc . 
Hałas, krawcowa 
Hałas, szewc 
Kokoszkowa, wdowa 
9 KoPPs prokurzysta, wl. m. 
Dieko\v, asystent 
Ernest, blachniel'"z 
GilI, bufetowa 


" -- 


.. 
',1.
		

/adresy_192300272_0001.djvu

			"54 
... . 
. 


........ 


Kime, kupiec 
Kopp. prokurzysta 
Kotowski, masz.ynista 
Kramer, nauczycielka 
Kramer, wdowa 
Kujawa, strażak 
Madrowska Heleiia 
Piotrowski, restaurator 
Roszurek, gospodyni 
Schiffer, pokoj. 
Wetzker,' kupiec 
Wronecki) kolejarz 
\Vardacka, prokurzystka 
10 Pawłowski, kupiec, ,vi. m. 
Bastrychowa, wdowa 
Hepnerowa, wdowa 
11 FengIer, kupcowa, wł. m. 
FengIer, elektromonter 
Feng-Ier Leokadja 
S
hwahn, akuszerka 
Sikorski. tokarz 
\\1 :u,hała, służąca 
12 \Viśniewski, kupiec, \\fł. In. 
13 Sikorski Stefan.. wl. nJ 
Budny Jan 
Budna. kra '''"cowa 
Bu dna, k
ię.żko\Vn 
Frohlich, pjokal
z 
llocb.auff, w.1')wa. 
Jeż, kupiec 
Jeż, biuralistka 
Janek, kupiec 
KocIejda, urzędnik 
Łukaszewski, kupiec 
Łukaszewska Marjanna 
Linsker, lekarz 
Pioterek, kowa] 
Przybysz Irena 
Przybysz Prakseda 
Przybysz Mieczysła,v 
Przybysz Wojci
h 
Rujner, kupiec 
R6źnowska, wdowa 
Sikorska, \vdo,va . 
\Vr6blewski, urzędnik 
14 Matecki, kupiec. wl. m. 
J{opiszyńska, służąca 
Matecki Kazinlierz 
Reimann, kupiec 
15 Lewandowski. kupiec. \VI. In. 
I{owalewski. krawiec w 
Kubke, wdowa 
Lewandowski. krawiec 

iedbalski, mechanik 
:'J iedbalski'l. szewc 
'J iedbalska, sprzeda waczka 
16 Lubach Hermann. wl. m. 
Strahlendorf Leopold 
Rzałkowska. ekspedjentka 
17 Ogród 


Wiatrakowa. 
l ident. Zbożowy Rynek 7 
2 śpichlerz 
3 śpich}erz 


.
- r..........,.'" 


. 


, 


-- 


Wełniany Rynek - Wiatrakowa 


.) 


. 
ł Bazendowska Anna, \VI. 11. ID. 
Arnold Kate 

 Arnold, wdowa 
Borrosz Malgorzata 
G riinberg, wdowa 
Laurentowska, wdowa 
Lubiewski. browarnik 
MaI on. ,vdowa 
Nap\\reber. stołowy 
Pa.nkin, robotnik 
4a Plac budowlany 
.:> Plac budowlany. 
6 Plac budowlany 
7 Plac budowlany 
8 Czarnecki, urzędnik. wł. m. 
Frymark Anna 
Katulski
 robotnik 
Guz Franciszek 
(;robla Genowefa 
Hałas, robotnik 
Hałas. krawcowa 
Hałas, sprzedawaczka 
Kacikowski. robotnik 
Kadulski Bronisław 
Klein.. ,,-dowa 
Ostrowski. pob. miejski 
Osiński l\iichal 
\V olak, ref. pocztowy' 
9 Czarnecki Bernard, \yl. n. In.. 
Cygański, sekPetarz pocztO\,"}"" 
Cygańska, urzędniczka 
Kasza, maszynista 
I{asza. kupiec 
I{Jatte. ślusarz 
Lewando\vski. funkcjo P. P. 
1\Iachaliński Franciszek 
Romel Władysław 
Rome} l\1ieczyslaw 
Rome}, młynarz 

n1ieszek, eJ<,spedjentka 
Śmieszek, krawcowa 
\V ojciechowska. sprzeda waczka 
'V.ojciechowski, urzędnik 
\Vojciechowska. wdowa 
Ziębarski, robotnik 
10 Arczyński, rzeźnik, \VI. m.. 
Chole\viński, sze",-c 
(;arstecki Michał 
Hamerska., biuralistka. 
Jakubowski. robotnik 
.Jarocki \Va.wrzyniec 
Kaźmierski, asystent 
I{rzemieniewski. cieśla 
Nierzwicki. ślusarz 
Przybył, robotnik 
Rygielski, robotnik 
Skibicka, wdowa 
Szpręglewski, kupiec 
Zamoro,vski, tapicer 
11 Heinrich Marja, wl. ID.. 
Gutkneeht, robotnik 
Gutknecht, krawcowa. 
· Gutknecht, fryzjerka 
M9zur Franciszek o 
I 


] 


. 


. 
... 


, 


...
		

/adresy_192300273_0001.djvu

			Wiatrakowa- Wileńska 


25Q. 


M adarasz, bona 
Nowicki, krawiec _ 
Piotrowski, kowal 
Skonieczna, służąca 
stanisz Anna 
'Vierzchucki, pom. gastr. 
Zabęcki, kupiec 
Z;ybertowicz, szewc 
12 Bibro Jan, wI. m. 
Doehlke, modystka 
Cegielski, krą.,wiec 
GeronówJ).a !\farja 
Gordon, handlarz 
Gordon, cukiernik 
Głowacka, wdowa 
.Jaworski, urz
dnik pocztowy 
Kwapiszówna, g-u\vernantka 
l\fałkowski. rzeźnik 
Polaszek, inspektor _ 
Siwek. urzędnik tecu. 
13 Plac budowlany 
14 \Veyderi Reinhold, wl. m. 
Alltczak, asyst. form. 
Bogusławski, sekretarz pocztowy 
15 Ramos, szewc, wI. m. 
Frank !{arol 
Glazik, krawcowa 
I{owys, dozorca więz. 
Hzanny, krawiec 
Repelska, mężatka 
Stopowska Łucja 
Tomińska, wdowa 
Tomiński, kupiec 
Tomińska, modystka 
16 vViniarski, literat, wI. ffi. 
17 Plac budowlany 
18 Radzyńska Klara. \VI. Dl. 
llronszkiewicz 
lelan.ta 
J eliński, stolarz 
Owsińska Antonina 
Hadwański, robotnik 
Radzyński, krawiec 
19-24 Browar, bracia Dauer 


.- 


Wileńska. 
1 Nerebecki, inżynier, wl. ll. D1. 
Guder,jan Erna 
I{eInpiński, kapit311 
Mat11szkiewicz, podporucznik 

liłost3n, chorą:ty 

Iiiner. wdowa 
Nowicki, ślusarz 
Rożański. stolarz 
Spychalski, krawiec 
Szumińska, wdowa 
\Vilczyński Tepfil 
'Vilczyński, urzędnik kolejo\\'y 
! Nuszkowski, podmistrz. wł. m. 
Czerkowska :rvIarjanna 
.Janicka RozaIja 
Janicka Antonina 
.Leibner, drukarz " 


II 


!\lichałek, kolejarz 
łtlarchlewski, kierownik pociągu 
łvlarcblewska, k811torzystka 
Marcblewska Jadwiga 
0czechowski, krawiec 
Rosmski, kucharz 
Rosińska J 6zefa 
Stekmann Klara 
Tykwiński, robotnIk 
Tarkowski. handlowiec 
Tarkowski, kontroler 
Właźlińska Marjanna 
Właźlińska, modniarka 
Zieliński, werkmistrz 
Zachowicz, robotnik 
Zientkowska, nauczycielka 
3 Birzyński, nauczyciel, wI. m. 
Bajerowski, bankowiec 
Cieślewicz, listonosz 
DOlnagała Klara 
Domrań, krawcowa 
Grz.,egorzewski, handlowiec 
Heyduk Eleonora 
Jesionkowski, inkasent 
· Jankowska Dorota . 
Kub
ak, kiero\\:Ilik lokomotywy 
Kozłowski, posterunkowy P. P. 
Kempska, służąca 
Kempska Jadwiga 
Kotecki, robotnik 
Liebert, posterunkowy P. P. 
.Mroz, służę,ca 

Iisterek, dyrektor fabryki 
Maschke RUda 
Pechold, woźny 
Rusch, kapitalistka 
Sobek, biurowy 
Sebmsdorf Olga 
Voss Auguste 
4: Czaplewski, wachm. policyjny, 'W\'ł. \ 
Dyszek ,Matylda 
Jurasiilski, kolejarz 
}{onopa Franciszka 
Leśniewski, posten.mko\vy P. P. 
Loch, urzędnik pocztowy 
Muszyńskl, urzędnik. & 
Owaszka Anna 
Poleniewic
, szef eksp. 
Przybyła, ślusarz 
Spychała, ślusarz 
Szubert, biuralistka 
Szubert, wdowa 
Sornrner Stefanja 
Sommer. ui'"zędniczka 
Zakobielska Paulina 
5 Zeitz Paweł, \"1. n. m. 
IHe\\'in. kupiec 
I{]ewin Auguste 
6 Redelbach Juljan, wł. ll. ID. 
Barth Hulda 
Belo
howicz, uczeń kupiecki 
Bukowski, rzeźnik 
Bukowski. mechanik 
Berndt, krawiec 
Drzewiecka, służąca 
Franko\vski, sekretarz pocztowy ł" 


'"
		

/adresy_192300274_0001.djvu

			2!J6 


, . 


Fe
 krawcowa 
Fran!kowiak, krawiec 
Franzkowiak, kantorzystka 
Giermek Helena - 
Giermek, urzędnik 
Gorzyńsk.\, u,rz.ędnik 
Grey Selma 
Hintze Elza 
Krebs, ksiQ.źkowa 
Przybyszewski, sz.e\-,"c 
Pischke Paula 
Suchau, ślusarz 
\V ogel, wdowa 
\Vilhelm, krawiec 
7 Stawicki, murarz, \VI. m. 
Bfrzyńska J ulja 
Burek, urzędnik pol. 
.J eschke J ,vdowa 
.J ettke, km ,viec 
Kubacki, chorQ.ży 
Kowalkowski, tram,,-aj. 
Kocień, asp. kol. 
Minga, robotnik 
:\fachowicz, urzędnik 
Popek J an° 
Hyfa, porucznik 
Szubert, handlarz 
Tyczyński, kolejarz 
8 Kocięcki, kupiec, wł. m. 
Ąngierki, asyst. kole.io'\-v!, 
Biittner, wdowa 
Braun, urzędnik pocztowy 
Braun Małgorzata 
Bursa Henryk 
Gołacki, asp. sę.do\\'y 
Gropp, robotnik 
Kwaśniewska Lina 
Kocięcki Stefan 

Iachnicka Amalja 

fachnirka, nauczycielka muzyki 
Olszewski Ignacy 
Podkowski, agronom 
Piluska, biurowa 
Przygocka Anna 
Przewoźny, urzędnik 
Szczygięl, wdo\va 
Staro8t, pom. kolej. 
Trzebiatows1<.i, kupiec 
\Valczak, kierownik pal't)wozu 
\Vandolowska, krawco'\Ya 
,V ołoziecki, maszynista 
9 Gub}, kupiec, wl. m. 
Egierska. urzędniczka 
Kędzierski, kier. eksp. P. P. 
Krajewski, urzędnik 
Kwiatkowski, tąpicer 
Klein, ślusarz 
I{opczyński, wl. drogo 
Kozłowski, kupiec 
I{ozłowska Juljanna 
Szil'iska, wdowa 
Toby, krawiec 
\Veisbrodt, ekspedjentka 
\Veisbrodt6wna. szwaczka 
\Vlodarski, szewc 
'Vitt, ekspedjentka 
\Vr6blewsk3, służąca. 


.. 


. 


I 
ł 
. I 


;. 


Wileńska - Wodna 


t 


10 Z an10jslsJ. kupiec, wf. ID. 
Adamska, urzędniczka. 
.Antochewicz, ślusarz 
Dahmer, wdowa 
Fandrei Małgorzata 
Kuncewicz, urzędnik 
Komacki, ślusarz 
Lau, wdowa 
Mako,vska. wdowa 
Radkiewicz, porucznik 
Skupie,vska Helena 
Scheerschmid, kupiec 
Sarama, urzędnik 
Serada, si użąca 
Sentkowska, wdowa 
SenkbeU, krawiec 
Skupiewski, urzędnik 
Zjawińska \Vanda 
11 l\leyer Ida, ,vI. ID. 
Giese, rzeźnik 
Stoerkaj, książkowy 
Stark Bernard 
Wiśniewska, służąca 
\Viese. wdowa 
12 Porczyń
ki Zygmunt. '" ł. u. D).. 
Banach Marjanna 
Bukowski Jan 
Filipiak, służąca 
Hertrampf Anna 
Janke. wdowa 
Klesiński, ślusarz 
Kaczmarek Ludwika 
i\łlusielewicz, asystent 

itz, rendant kasy powiatowej 
Obierski, rysownik 
Obierska. akuszerka 
Porczyńska, mężatka 
Tomasz.ewski, ogrodnik 
'Vołkowicz, handlowiec 
Wy sIonek, bankowiec 
13 Ruszkowski, kupiec, wł. m. 
Borkowska, ,służąca 
Figlewicz, przodownik P. P. 
Geburczyk, emeryt 
Hapczyński, biuralista 
ł..uko'\viak, ślusarz 
Piotrowski,' kupiec 
Szymanowski, robotnik 
Sawińska Elźbieta 
\Vażkowska. biuralistka 


.. 


. 

 


l 


r 
, 


Wodna. 
1-j I(ościół farny 
4 paraf ja Fary 
EIsner. zegarmistrz 
George, prasowaczka. 
Muszyńska, wdowa 
l\feller, ekspedjentka 
:\{eller, kalkanista 
Nowak,. stolarz 
Pa
zkowski, murarz 
Szczepaniak, urzędnik 
Sziwiec. robotnik 
Tomaszewski, robotnik 


-" 


. 
.
		

/adresy_192300275_0001.djvu

			I 


Wodna - Wojewódzka - Wołyńska - Wzgórze Dąbrowskiego - Zacisze 


., 


257 


\Vaiser Magdalena 
\Vysocki, robotnik 
Wysocki, kowal 
;) śpichlerz 
u Schulz Bi'uno. \VI. n. m. 
Boroński, kra wiec 
Borońska l\Iarja 
Chmiele,vski, kra wiec 
Grzywiński, -śrusar7 
Rybak, murarz 
Rybak, kolejarz 
\ViŚlliewski, kupiec 
7 ident. Sta.ry Rynek 14 


- #..- 
:. 


Frelichowski, robotnik 
Kurdikowski, robotnik 
Kumm, robotnik 
Orlewicz, robotnik 
Rutkowska, wdowa 
Rembo,vicz. wdowa 
\Vojciechowska :Marja 
\Vojciecho\Vski, robotnik 
4 Reichel Antoni. wł. n. m. 
Bunczewska. wdowa 
Brunk, kantorzystka 
Loh Anna 
5 
lisiamy, kupiec, wl. m. 
Lewandowski, urzędnik 
Perdon. ślusarz 
Puszkarczyk, ślusarz 
Rosadziński, robotnik 
Szeliga l\'larta 
Topoliński, robotnik 
5a :Nizińska Julja, \VI. 11. m. 
{j Gmina żydowska 
7 ident. ul. Mazurska 1 


Wojewódzka. 
1-4 ident. Adama Czartoryskie
o 1 
\V ojewódzhvo Poznańskie ohe
nie 
5 mieszko Prezydenta miasta 
Łabicki. szbfer 
Labicka Barbara 
Nowak, kucharka 
Dr. Śliwiński, prezydent n1iasfa 

liwiński Roman 
(j 
pichlerz 
7r
 Liibbers Jan. \VI. m. 
Kornacki, kupiec 
Lewandowska., służąca 


Wzgórze DąbrowSkiego. 
1 Swierczyński Ksawery, \VI. nI. 
.\nt
iewicz l\farta 
Beltrowski. inwalida 
Jakobi. robotnik 
Kuja,va, robotnik 
Koszyński, robotnik 
Kokoszyński. robotnik 
Majchrzak, fryzjer 
No,vak, robotnik 
Szrajer, steperka 
Szra jer" S7e'vc 
Szarafiński. robotnik 
Szarafiński, stolarz 
Szopiński. robotnik 
\Villowa. wdowa 
\Vi1I6wna, fryzjerka 
2 Swierczyilski Ksawery, \Ył. -n. n1. 
Geppert.
 szewc 
3 Harthem. wdowa. \\"1. m. 
Do1ińska Antonina 


. . 


Wolyńska. 
ident. Jagiellońska 55 
.Jakubowicz, urzędnik kot, 
Bartnicka, praczka 
Genschel August 
Piątko\vski. ślusarz 
Pię.tkQwska Pelagja 
Biedel, gospodyni 
3 NIagistrat 
4 
lagistrat 


1 


,-, 
... 


\\"1. In. 


Zacisze. 
1 Stenzel, inżynier, wł. m. 
Fale'vicz. rotmistrz 
Radkiewicz, służąca 
Sołtyszewska, kucharka 
2 Schulz Emma. wI. ID. 
Dobrowolski, inżynier 
Gła
ińska. wdowa 
Kraszewska, służąca 
Krzewieka, służąca 
Lechowski, inżynier 
Ostrowska. sł uża. ca 
Pałaszewski, profesor 
PierzchaIski, kupiec 
Piasecka, biuro\va, 
Rzanna, gospodynj 
Romanowski, kupiec 
Stechwicz, biuralistka 
Szczepecka, książkowa 
Szułkiewicz. rzeźnik 
Szubert, kupiec 
Szymkiewicz. nauczycielka 
Starszak, książkowa 
\Venda, gorzelany 
\Veimann, dyrektor 
3 Tetzlaff, kapitalista, \\"1. m. 
Bernatowicz, sędzia. 
Borkowski, wI. ziemski 
Burska, służąca 
Burstaje,va Natal.ia 
Geszke. wdowa 
(;ościniak, służąca 
.T askolski. ko\val 
lii1ichowska, służąca 
lilinder, kOwal 
Iiorkozowik. wl. zienlski 
I.ohse, kupiec 

Iarkert. wdowa 
'1ałolepszy, pom. handlowy 

fart.yzowa E
dokc.1a 
Xowa.k, dyrektor 


-.. 


"" 


'. 


r 
\ 


.... 

 


., 


. 


. ..
		

/adresy_192300276_0001.djvu

			258  


Piosecki, kupiec 
Swienka. kucharka 
Tichowski, rzeźbiarz 
\Valkowiak, konduktor 
Walkowiak, kucharl\:a 
Wesołowska, służąca 
Ziętak.. kupiec 
ł Kramm Artur, ,vI. m. 
Anton, służąca 
Buege, redaktor 
Dolgowo Saburoff, wdo\va 
Elminowski Kazimierz 
Ebner Jadwiga 
I\:ostecki, ref. kontr. państ\\. 
I{ramm, wdowa 
Kuhn, emeryt. ppułk. 
Karpowicz, inżynier 
'Iadeyski, em. urzędnik 
Papierkowska, \vdowa 
P
pierkowski, prof. gimn. 
Pepol Zofja 
Rutko\vski, kupiec 
StelI er. dyretor ubezp. 
5 Bank !'v!. Stadthagen 
Bełrowska, kucharka 
(4rga-Karpiński, dyrekt. gimn. 
Ehrbar lVlar.1a 
Graoowska, mężatka 
Janiszewski, . kupiec 
Kumanowska Zofja 
Kłos, służąca 
1\farks, dyrektor banku 
\Iazaraki, urzędnik pailstwO\'\"Y 
1\Iichura. ,vdowa 

Iirwińska, nJężatka 
Oskiewicz, robotnik 
Oziębło, inżynier .. 
Parnnuch, dyrektor banku 
Sobieszczak, służąca 
Swiniarska Zof.1a 
S en artowska Marja 
Skaża, służąca 
Weber Józef 
\Vojciechowski, krawiec 
\V ojciechowski, ślusarz 
6 Plac budowlany 
7 Państw. Nauk. Instvtut TIolniczy 
Czajkowska, służąca 
D z,i ob Ó\Vll a, ponl. laborat. 
Głyżewski, robotnik 
(;ermann Adam 
Rulmatycki, kiero\vnik 
Kowandy, laborant 
I{oppens. urzędnik państwow\' 
Neymann, st. asystent P. I. n. 
Rusin, gospodyni 
Romanów, służący 
\Vróblewski, lekarz wet. 
. 
Wróblewska, nauczycielka 
\Vitkowski, palacz 


r 


.... 


.. 
, 


, 


, 


Za Cmentarzem. 
Fiskus, koszary 
Hinz, urzędnik 
Iwanicki, porucmik 
Szkida, podoficer za.w. 


. 


Zacisze - Za Cmentarzem - Zamojskiego 


I 
t 
.l 
j 


Zamojskiego. 
1 ident. ul. Gdańska 125 
2-5 Place budowlane 
6 Treyta.l Stanisław, wl. łl. nl. 
Gołu ńska, służąca 
Hollender, stenotypistka 
Hope, wyręczycielka 
Kllbczak -tózef 
Kraske, kierownik 
Knieć, profesor 
Maćkiewicz, mężatka 
:Morzycka, mężatka 
N igbor, 
ądowy 
Thom, dozorca wag. 
Urbano\vska, służąca 
Walukie\Vicz, wł. realności · 
Zimko\va Kazimiera 
Zietak, ślusarz 
7 TIadtke Gustaw, wl. m. 
Dymarkowska. służąca 
Gacki, robotnik 
Grol Helena 
Grochowski. szewc 
I{noff, służą-ca 
.. Krause. kierownik interesu 

Iantzel, muzyk 
l\Iichalski, prokurzysta 
Poprocka Helena 
Re!1berg, refer. 
Rusa.kowska Zofja 
Rządkowski, urzędnik 
Starcze\\.ski, kapitan 
8 Stypułkowski Jan, \VI. n. In. 
Drążkowska, kucharka 
Fryling, dyrektor banku 
Gawenda, sędzia. 
Gierman, inspektor 
Gierman, maszynista 
Heise, - bednarz 
Heise, książkowy 
Kujawa, służą.ca 
Parzysz, sekretarz powiatowy 
Rosicka Józefa 
Tippenhauer. mężatka 
Zippel, książkowy 
9 l\Ioller, wdowa, wł. In. 
10-13 Place budowlane 
14-19 Place budowlane 
20 Rieszkowski, kupiec, \\'1. Ul. 
Ciepler, kucharka. 
Kasprowicz, \vojażcr 
Kreter, podporucznik 
Ludwiczak, syndyk 
M
tuszewski, kupiec 
Parczyński, urzędnik 
Pietzak, inżynier 
Piniarski,' kupiec 
Rzeszowskj, inżynier 
Swidykowski, porucznik 
\Veinberg, wdowa 
'Vichert, wdowa 
21 Chalupeć Eleonora, wł. m. 
Bernard, kierownik 
Borczykowska, portjerka 
Gierszal, bankowiec 


,
 


l.. 


.-
		

/adresy_192300277_0001.djvu

			\ 


259 


Zamojskiego - Zaś\\- i8t - Zaułek. - Zbożowy 1łynek - Zduny 


.-. 


l{1eber, wdowa 
Lewandowska, nauc'zycielka 
Lauffs, kapitalista 
Lauffs, asystentka 
Mielnik, 'inspektol' 
Smoleńska. służ
ca 
Trzebuchowski, literat 
22 Szebeka \Vitold. ,,'1. n. m. 
Au1ich, dyrektor urzędu .podat1e 
Ileber, wdowa 
J{rzywiec, podporucznik 
K uczempa
 służQ.ca 
,
falkowski. listonos7 
Nowińska Zofja 
Nowiński, lekarz 
Palm, st. przodownik P. P . 
Hegamey, inżynier, radca miej::;ki 
Stephan, wdowa 
Titz, książkowy 
Tubielewicz, inżynier 
Uniatowski, ślusarz 
\Vybrańska. wdowa 
?:3 ident. nI. 20 Stycznia 20 l'. 31 
24-2:1 Ogrody 


Zaświat. 


2-3 Cmentarzp 

fohr, zawiadowca cment. 

I6hr, inspektorka 
Sikorski, ogrodnik 


Zaułek. 
1-8 ident. Stary Rynek... 
9-16 ident ul. !(ościelna 13-6 
17-27 ident. ul. Długa 66-56 


. 


Zbożowy Rynek. 
1 Król Juljan, \VI. m. 
Grey, restaurator 
2 Schwadtke, kupiec, wł. m. 
Cyrulik, służąca 
I{amiński, kupiec 
Neumann, kupiec 
Rosenwald Rudo] fina 
Świczyarka Antoni 
Schwadtke, nauczycielka 
2'a Schwadtke, kupiec, \\"1. 11. ID. 
Burchardi, wdowa 
. Burchardi, wl. interesu 
Dr. Czablewski, lekarz 
Drzewiecka l\łIarjanna 
l{ossecki, ur
dnik mag. 
3 
lr()czka, kupiec, \VI. In. 
Kircher A., rymarz 
I{ir('her E., rymar
 
Kielblok, introligaior 
.4 Goncerzewicz, kupiec. \\"1. m. 
I{ucharski l\łlieczysław 
::> Florek, kupiec, \VI. m. 
Dra,bkin, kupiec 
Dmugela.ttes, kupiec 
Kijora, nmlczYe1pl  . 
  


'. 


. 


Schnuran, krawcowa 
SkO'VTońska, wdowa 
Thieme, inwalida 
\Vojnowski, młynarz 
\Yinkler, szewc 
ł 
6 Lindner, spadkobierca, wł. n. In. 

Iirny. rotmistrz 
7 :Meister, kupiec, \\'1. ffi. 
\Vege, wdowa 
8 Bracia Brauer, wł. ffi. 
Geiger, handlarka 
Prtitz, wdowa 
9 Romański, rzeźnik, \\ ł. m. 
B ukowska, służąca 
Fischer, malarz 
Gapiński, kupIec 
Hoffmann, szewc 
Kasprzak, służę.ca 
I{riiger, mistrz szklarski 

Ienter, mężatka 
Nowak, handlarz 
Paruszewsld, kupiec 
Priet.z Helena 
\V olszleger, weterynarz 
10 Ditschkowski August., wl. m. 
Erdmann, robotnik 
Hamerliński, kowal 
Hoffmann, mistrz kowalski 
Jabłoński, maszynista . 
Kunzenheimer, kapitalistka 
I{oralewski, robotńik 
Kopp, gospądyni 
I{rzykanowska, mężatka 
Lewandowska. roootnica 
. 
1iiller, kupiec 
Piechocki, robotnik 
Zander, ,vdowa 
11 Ritter Klara, wl. m. 
Lindner Józef 
Pa wełkowski, mistrz piekarski 
Sietykowski, restaurator 


.. 


" 


. 


I 
I. 
I 
I 


Zduny. .. 
1 Hoffmann, kupiec, wl. ID . 
Farbicka Rozalja 
Gackiewicz \Vładysław 
HoJ zmann , kupiec 
J aeckel, kupiec 
Jackiewicz, kupiec 
Krengel, wdowa 
Kreng-el. nauczycielka 
I{likowicz, pod poru cznik 
!{orszel, kasjerka 
l\Iiiller, stenotypistka .... 
Paszke, wdowa 
Paszke, kupiec 
Holińska,- ekspedjentka 
Dr. Poboczyński, lekarz 
\Vroniecka, sz\vaczka 
'VestphaJ. wdowa 
Zojkowski, inżynier 
2 
Iubme, mist.rz ślusarski \\"1. D1. 
Cz.esyńka, wdowa 
Drzyma1ski, kolejarz 
Drzymalski, stróż
		

/adresy_192300278_0001.djvu

			260 


Dąbrowski, rachunkowy 
Gaglin, krawcowa 
Hauffe, kiero\vnik hotelu 
IIirsz. krawcowa 
Kolberg J., asystent 
Kolberg Bronisław 
Kolberg 'Michał 
Olenderek. handlowiee 
Popieliński, organista 
Paszk6wna, biuralistka 
Ren1bowicż. handlowiec 
Rinkowa. wdowa 
Rinkówna, sprzedawaczka 
Szulc. krawiec 
Schneider, wdowa 
. Stephan, wdowa 
Tobolewska :Marta 
Tobolewski Franciszek 
\Yierczewski, pom. z\vrotn. 
3 Spółka "Polonja H 
Kardach Romuald 

Iyszka, szofer 
4 Bracia lVIaciejewski 
\Varsztat mechaniczny 
5 J\farciniak, mechanik. wł. m. 
Balach, wodwa 
Beyer, drukarz 
Bęyer Heinrich 
Błażejewski, kapitan 
Budzyński, wicepr. dyr, ])Qczt. 
Budzyński, rcferendal'.iusz 
Cichocki, ł'obotnik 
Dolewski, urzędnik poczt. 
Hecht, lekarz 
J ozefink, ku piec 
l{]under, mistrz ma
zyn 
.:\Ianthei, wdowa 
l\Iarciniak
 mechanik 
Ortstein, nauczycielka 
Talaczyńska 'Vładysła ,va 
\Vachl, \vdowa 
\Vankiewicz, 
iodlarz 
\Vankiewicz. asyst. poczt. 
\Vinter, kupiec 
G Jarosze,,'ski, urzędnik mag.. wl. D1. 
Dróbka, urzędnik poczt 
Idee, podporucznik 
Krumrej, kra\viec 
Wrzysiak Adam 
!{rauze, książkowa 
Krauze, właśc. pensjo 
l..achmann, \vdo\va 
Nelkowski, zegarmistrz 
Orzechowska, wdowa 
Orzechowski, nauczycie l 
Porzarlik, służąca 
Samulewski, kupiec 
Zimmermann, wdo" a 
Zaleski Bronisław 
Zeglarski, koł
dziej 
6a Mazur, kupiec, ,,'I. m. 
Fa tz, służąca 
Han. komisarz 
Rejewska M., kupcowa 
Rej
wska Z., nauczycielka 
Re.iewska A., na uczycie] ka 
II 


Zduny 


. 


Rejewska L., ksiQ,żko\\ a 
Sakszewski, kupiec. 
7 Eusminger Adolf, wł. Il. m. 
Brudza, służąca 
Blaszak, szofer 
Drozdowski \Vitold 
Droese, urzędnik biurowy 
Felde, wojażer 
Harwat, . robotnica 
I(ożanecki Florjal1 
Ła\\"iński, urzędnik P. P. 
Obiezierska, emeryth:a 
Obiezierska. urzędniczka 
Obiezierska, studentka 
Powałowski, kupiec- 
Plesz, kupiec 
Porcher, wdowa 
Wildt, wdowa 
Zajączek Pa wel 
Ziwicka, robotnica 
Zaleski Bronisław 
8 J arzyńska, wdowa, \\"1. B. IłL 
Gajewski, chemik 
Gai'azel. nauczycielka 
Krukie\Vicz, kapitan 
Petrykowski Jan 
9 Queisner, lekarz, wI. H. m. 
Habidz, siostra' 
10 Lewandowski, koleja
'z) wl. nł. 
Baumgart, kolejar7 
Chojnowicz, blacharz 
Jaworska, robotnica 
J{i1ipko\vski, formiarz 
Magdziarz, kolejarz 
I\Hndzikowski, kier. parowozu 
Nowicki, kolejarz 
Skorzewska. wdowa 
Schulke, robotnik 
Wegenke. handlarka 
11 Kamiński, urzędnik. wł. In. 
Galiński, cieśla 
Kurczewska. wdowa 
Maag, książkowy 
Priebe, urzędniczka kolejowa 
Schmidt. kontroler 
Wyrwieka., robotnic3 
Zarembska, handlarka 
12 Domke Józef, \VI. n. m. 
BarWlow
ki, szewc 
l\tIierzuchowska. gospodynj 
13 
Iazgaj K., w l. n. m. 
Zakurzewski, listowy 
14 Queisner, lekarz, wl. n1. 
Furstenau, stolarz 
Kaumann Hildegard 
Fa.schin Luiza 
Wiese, wyręczycielka 
15 Waltrowski \Vacław. wl. n. m. 
Weigt, murarz 
lG Rohloff, ma]arz, \VI. m. 
Jaśniewski Jan 
Majewski, ślusarz 
:Mura\vska, służąca 
Rzczerba Leokadja 


t
		

/adresy_192300279_0001.djvu

			Zduny - Żuławy - Żupy - ZYQ ffiunta Rugusta 


261 


Tyczyński Jan 
Tyczyński K.. kupiec 
J7 Grosse, kap., wl. m. 
\Vemer, gospodyni 
I
 Pitak, fabrykant, wł. ITI. 
Grabowska. wdowa 
Jutrowski. woźnica . 
Kufel. służąca 
Ringwelska, pianistka 
\9 Pitak i S-ka. wl. n. nl. 
. 
10 Glimm. wdowa. \VI. m. 
Górna, poslugaczka 
Jawora, krawcowa 
I{rancewska. biurowa 
KurdeIski. krawiec 
.Mroczkowski, kapitau 
Śliwińska, stenotypistka 
Tutlewski. murarz 
\Vinterfeld. modniarka 
Ziętak. wożny 
Zbierski. sekr. 
vojew. 
:Oa GUmm, wdowa. \VI. n. nl. 
Below, sekretarz 
Brosch, ref. Izby k. Sk. 
Eggert Emma 
Jaraszewska, krawcowa 
Gutknecht Selma 
Kowalewski Tadeusz 
Kaźmierczak, nauczyciel 
Kordowska, y, dowa 
Lukaszewska, asyst. 
N ietz, śl usarz 
'Vłodarska l\larja 
Zielińska. biuralist!{a 
21 Rollauer I{rystjan, wI. IH. 
Dziewoński, porucznik 
Derda Teodora 
Dombro\vski, kUlliec 
Czarnecki. kupiec 
}{osiński, pro£. ginlnazj. 
I(leja. il1żyniel' 
.\Iauz. chorąży 
Prauze, kupiec 
Hohrbeck, dekorator 
'Vicher, książko\","y 
iuławy. 
:1 iuent. ul. [\.8. Skorupki 8:1 
2-4 Place budowlane 
j-6 Place _budowlane 
7-8 Wojciechowska Helena 
Boldt. kupiec_ 
9 Balka Maks. wł. n. Hl. 
Burdziński, hudowniczy 
Burdzińska Lucja 
llurdzi(lska GertrudCi 
Bartczak, robotnik 
.J anke, fOJ'rniarz 
Jasińska Katarzyna 
Jaczyńska, robotnica 
Kaczmarek, robotnik 
ł\ośmider, wdowa 
:'Jiemczyk, listowy 
Pierzyilski, bedna.rz 
Pless. kolejarz 
H07nowski. robotnik 


. 


SzmeJzer, robotnik 
Stasińska. urzędniczka sąd. 
10 Ołoszczyńska Kazin1icra. \\"ł. 
Andryczak, rzeźnik 
Berezowska, wdowa 
Buhacz. polier mebli 
Gąsiorek, \vdowa 
Izbauer, robotnik 
KruszczyiIski, stolarz 
Kojaczyński. robotnik 
Korbel Wacława 
I{ocisze\vski. obserw. 1neteor. 
Kugacz, robotnik 
Mróz, maI arz 
Pełczyńska. wdowa 
Pusz, rzeźnik 
Rapacki, robotnik 
Rogalski, tapicer 
Rogalska, biuralistka 
Sobańskj,. robotnik 
\Vidacki. robotnik 
Zagrabski, stolarz 
Żnwawski, sze'Wc 


m. 


Żupy 
1 ident. ul. Toruilska lH 
2-4 \Vojsk. Rejon bud. kwat. 
;)-9 
Iagistrat, place skłaJn1e7e 


l' 
I 


Zygmunta Augusta 
1-2 Dyrekcja Tran1waj. 
Bembnista. służąca 
Kania, kontroler 
3 Zulczyk. kupiec. wl. nI. 
Kluczviislta, wdowa 
Zebrowska. kucharka 
4 Fiskus kolejowy 
Gucz. kowal 
Kociko.wski, artysta 
Kocikowski, naczelnik 
J Fiskus kolejowy 
Ciechanowski, nadzol'ca toru 

awecki, inżynier 
6 
fagistrat 
'Veiner, asyst. kole.i. 
. -8 Place budowlane 
9 Siuchniński Alfons. \\"1. Ul. 
ChudziilSki, ślusarz 
Czerkus, kucharka 
Furszpaniak, wolontal'jnsz 
.J esionkowski, ślusa1'z 
Jakusz-Gostomski, ślusarz 
Knasiak, bufetowa 
Linde, ślusarz 
Lewandowski, portjcl' 
Partyka. 1\1a11a. 
Piasecki, inżynier 
Sta.siński AUglIst 
Sierant, pokojowa 
Zaremba. ślusarz 
10 . Fiskus kolejowy 
Ciesielskn. rolJotniea 
Kra wczak Jan 
Klein, pian. 
Klein, gosp. kantyny 
:Ył arm u rowic z, piekarz  .... 


\ 


..
		

/adresy_192300280_0001.djvu

			262 


.. 


Zygmunta Rug usta 


Rak, służąca 
Stekeb, stolarz 
11-17 Koszary 
18- Słowiński Wacław. wł. ID. 
"Dąbrowski, kowal 
Drogowski, porno pOC7t. 
Echaust. ślusarz 
Flanc, stolarz 
Roszkiewicz, gospodyni 
Słowiński Leon 
Skopowski, robotnik 
Strinpentow, eksped.ient 
Sobczyński. kowal 
Szwankowski, robotnik 
\Viśniewski, robotnik 
\Volter, robotnik 
\Viebe, handlarz 
18a Drogowski Maksymi1jan. wł. nl. 
Domeracki, ślusarz 
Grajewski, robotnik 
Grajewska, sprzedawaczka 
(;rajewska., urzędnicz]{a 
Rutkowski, urz
dnik 
Sip Katarzyna 
Wierczewski, robotnik 
19 Bodajski .. Tadeusz, wf. m. 
Czechański, tokarz 
Gietka. robotnik 
Kaczyński, kupiec 
:Mikoła iczak. TJosługacz}<:ł, 

Iydlach, wdo\\pa" 
Mathia, robotnik 
:Misi ak, posługaczka 
Sobieśniewski, rohotnik ' 
TIutkowski, robotnil, 
Twiatus. handlarz 
20 Schulz. monter. wł. m. 
..Adamski, kowal 
Borkowski Antoni 
Borkowski J., robotnik 
Brust, szewc 
Ciaciuch, robotnik 
IIahs. siodlarz 
I{ucal St., kowa l 
Kucal J.. ko\\1t1 
l.auchstadt. pom. piek. 
Stcfański. robotnik 
\Vojtkowiak, kołodzie.i 
'Voitkowiak, kowal 
Zajłiczkowski, J 6zef 
\Vietrzykowski, kolejarz 

1 
lrozii1ski l\-faksyn1i1.1an, \\ ł. m. 
I\-Iusiał, robotnik 
Szczepańska. służęca 
\Volff. ko\val 
C):) l\Irozlllski :Maks., 'wł. n. m. 
Diszer, koszykarz 
Jaskulski. konduktor 
?Iarciniak, robot.nik 

aJ{wiska Pelagja 
. Gross Cecilja 
Schulz, ślusarz 
2:1 CZ3.M1Bcki Karo], wl. n. 111. 
Gil 'Viktorja 
(;:1łęzewski, rotoJtni
 

 anK(\ wdowa 


J
ange, robotnica 
Strzelecki, yalacz 
Szyperski. kowal 
24 Czarnecki Karol, \VI. lU. 
Nowicki, domowy 
Oźminkowska, mę
u.
.ka 
Heimus. 
lusarz 
25 Czarnecki Karol. wl. n. m. 
Ciaciuch 
l., robotnik 
Ciaciuch J.J robotnik 
Ciaciuch, robotnica 
Kaczmarek Jan 
Rajewska, robotnica 
Hajewska, wdowa 
Ogdowski. strażak 
'26 Czarnecki !{aro!. \VI. 11. ni. 
Rozenau, kra\\iec 
Sobek. kotlarz 
Sobek, tokarz 
Schmidt, robotnik 
?o7 Czarnecki Karol, wl. 11. Ta. 
Berger l\Iarja 
Ciaciuch, robotnik 
Kaczmarek, murarz 
I )siakowski, tokarz 
Psiakowska J biuralistka 
Psiakowski. śl usarz 
Siarkowski, masarz 
Crbański, kolejarz 
28-29 ident. ul. Rycerska 10-11 
30-31 Polska Kolej Państw. 
Hoffmann, werkmistrz kolejow
,- 
32 Polska Kolej Państwo\va 
I\:iełczewski, starszy sekr. kol. 
Kiełczmvski, handlowie(> 
Labenz. asyst. kol. 
P:łmulanka. służąca 
Pielińska Mar.ia 
Pietruszewicz, emeryt 
33 Behrend, restaurator. wł. Dl. 
Adamska. bufetowa 
Brzozowski. ślusarz 
Drotkiewicz Aniela 
{{aczmarek Jadwiga 
Kutyłowska, służąca 
}{luder Wanda 
Krawczak Stanisław 
I{larkowska, kucharka 
.,. 
J{ugler, naczelnik stacji 
Makowska, wyręczycielka 
Osiński, naczelnik gł. w. kol. 
Preuss, służąca . 
Piech Wiktor.ia 
Ponicki, sekr. kolej. 
Porep Michalina 
Rutkowska. bufetowa 
Sikorska .Anna 
Stachurski. inżynier 
Szudziński. urzędnik 
\Valkowski. nacz. pat'Ow. 
\Vojciechowski, inż. dyp1. 
Za.sławski. insnektor kol. P. 
34 Polska Kolej Państw. 
J\Jieszkanie prezydenta 
Trajtler, inż. dyvl. 
'V oziliska, gospodyni 


" 


. - 
t .- 
) 


. 


.... 


I r. 


. - 


... 


t 


...
		

/adresy_192300281_0001.djvu

			Małe Bartodzieje. Bełzka - Dąbrowa 
. 


263 


. 


Przedmieścia. 


,
 
ł -
 J:, 
 
r' 
 \.:, !
 , 
! , 

XI ,......... . 
-

 
1.
i tJ 
. 
 
4.:\a J." .-"" 

ł 


Małe Bartodzieie. 
Beh:ka 
1 Cmina miejska, szkoła. 
2 Pielach, robotnik, wł. n. fil. 
lv!ajcher, murarz 
3-6 Place budowlane 
7 Reichelt Antoni, wl. m. 
Gerlich Genowefa 
8-9 Place budowlane 
10 \Viese Gustaw, wl. m. 
Kriiger, wdowa 
11 Sa!1ftleben A., roJJotnik, wI. fil. 
Sanftleben H., robotnik 
Sanftleben Helena 
1ła "To\v. Pań Niem:' 
Drews Helena. 
llb ,.Gmina kośc. ewang:' 
F
l vre, pastor 
12 I{lettke Franc., wl. Dl. 
Rezner Jan 
Rezner Wanda 
13 Taras, rolnik, wl. m. 
li Gmina miejska 
Brzycka Karolina 
Chojnacka, robotnica 
FerIer, cieśla 
Jankowski, robotnik 
J opek. robotnik . 
Kowalkowska, robotnica 
N'o\vak Stefan 
Schol1a Tekla 
\Vierszewski P., rolnik 
\Vierszewski Stanisław 
15 Fitzner, kupiec, wl. m. 
Olek Stanisława 
16 \Vojtachny: robotnik, wł. m. 
Kilichowski, murarz 
17 Wojtachny, robotnik, wl. 01. 
Sieg:, wdQlva 
18 Łożyński, ślusarz, wl. Dl. 
19 Kołakowski, robotnik, wł. In. 
Chryczyk, robotnik 
Kołakowski, kupiec 
Maje",'ski, elektrotechnik 
Rejmann, robotnik 
20 Rejmann Piotr, wł. n. m. 
:Majewski, ślusar/ 
Ryczek, robotnik 
21 Pyrczak, robotnik wł. m. 
22 I{rukowski Stanisław wł. IH. 

3 Sieg, wdowa, \VI. m. 
Tubanz, robotnik 
Resmer, robotnik 
Schweichel, kOłodziej 
2
 KryciflSka, wdowa, wl. 01. 
Budnik J., mężatka 
Budnik Z., mężatka 
Miczorek, wdowa 
25 Dylong, wdowa, \VI. ID. 
26-27 Place budo,vlane 


. 


28 Kubiak Antoni, wł. m. 
Geszke, robotnica 
Zagódka Józefa 
29 Dom nie zamieszkały 
30 Szablewski Józef, wl. m. 
Gron. stróż 
31 Kołakowski, robotnik, \VI. n. lli. 
Kaszucki J., robotnik 
Kaszucki P., robotnik 
32 Rola orna 
33 B.oldin, rolnik, wł. m. 
';Vrona. rolnik 
34 J\1lill, siodlarz, wl. ITl. 
Fritz. robotnik 
FIitz, robotnica 
Kasprzyk Alfons 
l\leczyński, robotnik 
SchmIdt, tapker 
34h Kasprzyk StaJl., wl. m. 
Czan10łęcki, inwalidH 
Chilewska, rolJotnica 
Ciezielski. robotnik 
Fritz, robotnica 
Kulibarda. krawcowa 
l\Iaciejewski, kołodzi
.i 
Szatlach, rolJotńik 
35 !{rupka, wdowa, wl. 111. 
Ciurka, robotnik 
Krup ka, robotnik 
Krupka,. robotnica 
Krzyżano\vska Franc. 
Prętki, robotnik 
Strzypek, robotnica 
35a Krzyżanowski, robotnik, wl. ffi. 
Dadek, robotnik 
Pakulert, deka I 
Piontkowski, cieśla 
3G Prętki l\larcin, wl. m. 
37 Świerczek Franc., wl. Ul. 
38 Terengowski J" rolJotnik. \\ l. lli. 
Apelt, wdowa 
Niewiilska Cec-ilja 
Terengo\\'ski 1\1., roJJotnik 
-- Terengowska Helena 
Tereng-owska Franc. 
\Viche, malarz 
· 39 \Viese. rolnil{, wl. m. 
40 Plac budowlany 
.... 41 Erdmill1n, cieśla, w1. Ul. 


... 


. 


I 
j 
j 


Dąbrowa 
l-la Rogge Berta, wł. m. 
Siuda CeciIja 
2 Liszewski. chałupnik, wl. nl. 
3 Firch, chałupnik, wl. m. 
· F'irch, robotnik 
4 Siuda, rolnik. wl. m. 
Orchowska l\farjanna 
5 Strzyżewski, rolnik, wł. ffi. 
Strzyzewski, robotnik 
6 nichter, \vdowa, ,"vł. m. 
Janeczko, rolnik 
(:raczewska., robotnica 


'y 


.
		

/adresy_192300282_0001.djvu

			.. 


264 Małe Bartodzieje. Ku W iatrakom -Łomżyńska - Mogiły- Ogrody- Rusk
 - Toruńska 


Ku Wiatrakom 
1 Bagniewski, rolnik, ,vI. m. 
BalU1iewski, robotnik 
Ba#miewska Jadwiga 
Bagniewska Anastazja 
2 Lisiecki, rolnik, wł. m. 
Kla\vitter, rolnik 


Łomżyńska 
1 Czemy, rolnik, wl. m. 
2 Czarnecki, robotnik, wł. m. 
Gmura 


MogUy 
1 Czekaj, wł. n. ffi. 
Behnke, robotnik 
Halla.da
 krawiec 
2 Kucharski Antoni, \VI. m. 
3 Thrams, rolnik, wl. ffi. 
Kath, kowal 
ł Szłapa Bronisława, wł. ffi. 
Patka., robotnik 
5 I
ubańska, wdowa. wł. m. 
Htachowicz, rolnik 


Ogrody 
1 Czekaj, \VI. ID. 
Drzazga, rolnik 
2 Tomczyk, wdowa, wf. nL' 
Moskal, ślusarz 
Targ, rolnik 
3 Plac budowlany 


ł 


Ruska. 
1 Flis, robotnik, ,vI. 01. 
Flis, wdo,va 
Zieliński J.. robotniJ
 
Zieliński T., robotnik 
la Borowski, deputatnik, \\'1. III. 
Borowska, urzędniczl{a 
2 I\:opska, rolno 
3 Heeck Fryderyk, \\'1. ID. 
Frohlich, rolnik 
4 Ogród 
5 Zamian Jan, ,vI. m. 
Grys, robotnik 
6 Pilz :Marjanna. wł. n. HL 
Standarski
 piekarz 
7 Frohlich
 rolnik. \VI. ffi. 
8 \Vessel Paulina. wl. n1. 
'V 
ssel, robotnik 
9 Pa.nkanin, rolnik, \\"1. ID. 
10 \Vessel Friedrich. wł. n1. 
'Vessel 
latylda 
1 ł \Vessel Adolf, \VI.. Iłl. 
12 Ogród 
13 \Vięcko\Vski, rolnik. wł. m. 
Więckowski, robotnik 
Żakowski J.. ]"ohotnik 
Żakowski ,,,., l'obotnik 


ł 


( 


13a Więckowski, rolnik, \VI. n. m. 
14 Szyszka, robotnik, \VI. m. 
15 Wessel Friedrich, wł. m. 
16 Kaźmierc, za.k rolnik, wł. m. 
17 Pohlke, nadwerkm., \VI. ffi. 
18 
fandelowska \Vanda, \\1. In. 
Mandelowski, kupiec 
19 Glaz Antoni, wl. ffi. 
20 l'rlróz Katarzyna, wl. m. 
21 Prandol, rolnik, wl. ll. ffi. 
Schattschneider, robotnik 
22 Prandol, rolnik, wl. n1. 
23 :hieier, rolnik, wl. Dl. 
24 Szymańska 
Marta, \VI. ffi. 
'25 Goćko\\-iak Rozalja, wl. In. 
Goćkowiak, wdowa 
26 Goćkowiak
 malarz. wł. m. 
27 Meior Gustaw, w1. 11. ffi. 
\Vessel, robotnik 
28 \Vojda. rolnik, \vI. In. 

9 Rożanek Zofja, wl. ffi. 
Tomasko, robotnica 
30 Neumann. robotnik. wI. m. 
:J1-32 Goćkowiak, wdowa. wl. m. 
Goćkowiak, l'obotnik 
Goćkowiak \Vładysława 
Goćkowiak Anna · 
33 Regal Berta, \VI. m. 
34 Prokop Józef, wl. m. 
:35 l\tatuszewski Leon, \\"1. nl. 
36 Hola orna . 
;17 Swiderski Jan, wl. m. 
.... 


, 


,  


I 
I 
ł 
. ł 
I 
I 


. 


Toruńska 
29 
tarzewski Adołf, wł. n. In. 
Lis, piekarz 
30 Leibor Stanisław, \VI. Tl<. 
I( wicyńska Janina 
31 Bukowski Adolf. \\ 1. rn. 
Borucki, robotnik 
Barczykowski F., robotnik 
Barczykowski .T., robotnik 
Barczykowska. 'Viktorja 
Ekwiński, fryzjer 
Sadowski B., kołodziej 
Sadowski \V., kołodziej 
Sadowska Salomea 
Stefanowski, robotnik 
-
 Słomkowska, robotnirR 
Staszewski, robotnik 
W ojnowska, wdowa 
32 Machnikowska Prak
cda w1. n. m. 
Dudek. mężatka 
Donajkowski, robotnik 
Stu ba. mlynarz 
33 Griitzmacher Berta, wl. m. 
Alwin, robotnik 
Alwin, robotnica 
Dolata, blachnierz 
Kiefer, robotnik 
Karliński. robotnik
		

/adresy_192300283_0001.djvu

			Małe Bartodzieje. Toruńska 


, 


265 


Maćkowiak, blacharz 
. Modrzejewski, robotnik 
Michalski, sze'vc 
Neumann Emma 
SIeber Gustaw 
Wied,ęń, robotnica 
34 Mehtz, handlarz. wł. m. 
Froszkowiak, robotnica 
Klinger, robotnica 
Lawin, robotnik 


5 Mentz. handlal'z, \\"1. n. In. 
Bohnke, robotnik 
3G Zemich, stola.rz, wł. ITI. 
Chojnacki. sze'Vc 
Czajkowski, robotnik 
Chmurzyński. robotnik 
llirszkorn, wdowa 
Koperski, robotnik 
KrzeszewsKi, kolejarz 
I{empiak, kowal 
Mosiński.. robotnik 
Panknin. robotnik 
Hydzyński, kolejarz 
Stefańska, mężatka 
\Vendler, kolejarz 
37 Zemich, stolarz, 
vł. u. m. 
Bartkiewicz, kowal 
Fenske, ,verkmistrz 
Janicka Marjanna 
Kubiak, wdo\va 
Kiefer Magdalena 
Lożyński. robotnik 
Hosner, dekarz 
Ratajczak. instalator 
Roman, mężatka 
38 \Vacienko Aleksander. wł. ni. 
SzynlalIski, robotnik 
39 Boenisch. kupiec, wł. n1. 
\damski, robotnik 
Boenisch, wdowa- 
DziatkO'wiak 'Konstallty 
Kameduła, robotnik 
Sobierajska Franc. - 
40 Schroder Karol, fabryka 
Gunther, zast. mistrz. 
\Viśniewski Alfred 
41 Schroder Karol. fabryka 
I lińczewski, robotnik 
Strehlau, stróż 
Zitlau, nakładca 
-1.2 Firma ,,\Visła" 
Demhowski, robotnik 
43 Firma ,,\Visła" 
Baranowski, dyrektor 
Pa włowska, wdowa 

,i Firma "W:isła" 
\Verner, placmistrz 
110 Jaworski.. kupiec, wł. In. 
Draków, służąca 


.  


-- 


Hallade, krawiec 
Jaworska Olimpja 
Ja\vorska Jplja 
Lepczyński, robotnik 
Lepczyńska, ,wdowa 
l\Hiller, robotnik 
111 HumilIski Bolesław, w1. n. nl. 
J esionowska, wdowa 
Kuliewicz, kolejarz 
Mączyński, fotograf 
Olszewski, stangret 
Olszewska, wdowa 
Szmelzer, robotnik 
Schwanke. robotnik 
\Vitkowski, robotnik 
\Viersch. ślusa1'7 
'Viersch, robotnik 
'Viersch, służąca 
11
 Humiński Bolesław, wl. n}. 
113 Kunz \Vilhelm. wł. m. 
Górski, maszynista 
Lorenz, stróż 
Pitt. robotnik 
Rafiński. kowal 
Stein Aleks 
Stein Joanna 
114 \Vęclewski, rzeźnik. wł. m. 
Biedel. rzeźnik 
:\firaszewski, czeI. rzeźnicki 
115 \Vęclewski. 1'7eźnik, wł. n. ID, 
Klaus, rohotnik 
Lorenz, emeryt. 
\Vojstarowicz, sze,,'c 
11G Krauze, piekarz, ,Ył. n1. 
Czajkowski \Vładysła\\r 
(
łowacka "-ład
-sława 
Klimek, ślusarz 
Ni1naszewski. robotnik 
Pakulski, robotnik 
Piekiełak, rzeźnik 
117 "-erdun _\ugust, wł. m. 
118 \Verdun August, \\"1. n. nl 
Hegel, siodlarz - 
Schwarzrok, ł'ohotnik 
119 Gockowiak :\Iicha ł. w1. 11. ID, 

-\.derjahn. wdo\va 
Bloch, robotnik 
 
Hildehrand. wdowa 
llildehl'anrlt, koleja ,.7. 
Hildehralldt. inwalida 
Krystek, p
lar7. 
Lorenc, robotnik 
Stanisławski. mistrz S7.e'\ sld 
\Vessel. malarz 
1
O Gockowiak l\Iichał, wl. lU. 
Dyndaz, robotnik 
121-122 Garozyna Stanisław, \\"1. Jl. m. 
Bottke, robotnik 
Godowa, n1ężatka 
- 


... 


,  


PIJ CI., 


. ., 


,.KI MIL CH. 


." 


i . , 
- . 
. ..
. .
		

/adresy_192300284_0001.djvu

			:266 


1 ')... 
-, 


1'28 
129 


130 


131 


1 .1;:> 
,)- 


13
 


1;)4 


13;) 


136 


137 


- 


1Z3 


Kalkowski J akób 
Schwanke. robotnik 
Walkowska. mężatka 
\Viese Eufrozyna 
Samulewicz Edward, \\ ł. n. ID. 
Paczkowska, wdowa 
Pomerzyński, robotnik 
Pomerzyńska, wdowa 
Samulewicz Edward, \\ ł. m. 
Samulewicz ,\t., kupiec 
Arndt, urzędnik mag., w1. Ul. 
Arndt, urz. bank. 
Diesterbeck Ida 
Grunwald Michał 
Fus, robotnik, 'wI. m. 
Grzegorowski, kotlarz 
Neumann Oskar 
Twardowski, rabotnik 
'Vierzchucki, robotnik 
I{oziński Juljan, \VI. m. 
Kubiak. robotnik 
I(oczoro\vska Jadwiga 
l\1ikołajczak Juljanna 
Nowicki, budownic7Y, wl. Ul. 
Staszewska 1\.Iarja, \\'1. m. 
Dersb !{Jara 
Lubailski, robotnik 
Staszewski. handlarz 
Hanas. koszykarz. wł. nl. 
Chirkowska, robotnica 
Solecka l\Iarja, wl. m. 
Dembczak, robotnik 
Dembczak. l{rawco\\ a 
Hanas Jad wiga 
Solecki, rzeźnik 
Siemiątkowski. szewc, \VI. n. ffi. 
Czajkowski, robotnik 
KapJoński. robotnik 

Iachwic. \voźnica 
Siemiątko,vski. szelH" \VI. m. 
Kapczyliski. rohotnik 

o\\Ticki, robotnik 
Zych, robotnica 
J ekiel, księgarz, wł.' m. 
I{andia, malarz artysta 
!{ andia, książko'wa 
Riehter, mistrz szewski, \\"1. Hl. 
Bogucki, robotnik 
Jaworski, maszynista 
IioIiński, robotnik 
Henkowski, robotnik 
Richter Jadwiga 
Sopoński, robotnik 
Sopoński, hiurowy 
Poznański, garncal'z 
Chrykowska, służąca 
Chmielina. mężatKa 
Tomczak, górnik 
I\iebżak, urzędnik kolej., wl. m. 
{;rajewski, kapitan 
(;rajewska Emilja 

fachaj, robotnik.... . 
Rynkowski, robotnik 
S'lplicka Rozalja 


124 


1 ')- 
....) 


. 


12G  


. 


L 


l. 140 
I 
I 
I 


141 


142 


143 
144 


143 


ł 
I 
J 
. 
I 
I 


11,6 


, 


Małe Bartodzieje. Toruńs}ca -l\Uynarska 


138 


Gorlicki, urzędnik pocztowy, wl. ID. 
Funk, wdowa 
Folgmann, robotnik 
Hinz, wdo,va 
Luther, robotnik 
Siwiński. ŚIU8al'Z 
Ziebarth, dekarz 
Bernhardt, kupiec, wł. In. 
Baumgart
 robotnik 
Chylews
i, malarz 
Dąbrowski. robotnik 
Dróżniakiewicz. robotnik 
Dończewski
 robotnik 

{oralewski, robotnik 
Kozłowski, kowal 
lHaryks, robotnik 
Paszkiewicz, robotnik 
Świerczak, robotnik 
Sierako\:ski, funkc
. paJlstwowy 
StachowIak, robotnIk kOleiDwy 
Szczepański, robotnik 
Schmidt, robotnik 
Taczynski :Michał 
Fischer, rzeżniJ{, \VI. n. m. 

 eUlnann, robotnica 
Schwahnke ErnestYl1a 
Fischer, rzeźnik. ,vI. m. 
Jahnke. robotnik 
J ótter, robotnik 
Kołdziejczak S-tanisla wa 
Paschket, robotnik 
'Vischke, robotnik 
Fischer, rzeźnik, w1. 11. ffi. 
Fischer, rzeźnik 
Klamka :Marja 
Steidinger, robotnik 
Poltz, stolqrz, wI. n1. 
Poltz, stolarz, wl. n. nl. 
(;orecki, stróż'. 
Górecka. krawcowa 
Górecka, prasowaczka 
(;órecki. monter 
Lisiecld: cieśla 
Seibert, banko"viec 
'Vincek. robotnik 
Bening, placmistrz, \\ ł. In. 
Frychel. robotnik 
Huht, robotnik 
Kla\\ritter Augusta 
ModziIl.ska 'Vilhelmina 
.Modzińska Ida 
'{ayer, robotnik 
:Kowacka l\far.ia 
Os tr 
)\vicki, robotnik 
Hadtke. robotnik 
'Vichowski, robotnik 
'Vischniewski, robotnik 
Tuszvński. doz.orca, \VI. m. 


-
 


139 


, .' 


, 


, r 


Mlynarska. :r. 
1 Borowski, malarz, wł. m. 
Borowski, ślusarz 
Szudzichowski. funkcjo P. P. 
2 Wrzeszczyński, ogrodowy. wl. m. 
J ellmann, służ
ca f
		

/adresy_192300285_0001.djvu

			Małe Bartodzieje. Ujejskiego - Wyżyny 
, 


Ujejskiego. 
l" Rahn Gustaw, wl. ID . 
Bussler Karol 
Centkowski, robotnik 
lasnacka Marja 
Jurkiewicż, służąca 
Pietrzak, chałupnik 
Wiatr. robotnik 
VViatr, s
czotkal
 
2 Beyer Anna, wio ID. 
Boruta, robotnik 
3 
fodzik Jan, wł. m. 
Guzmiczak, robotnik 
Kleemann, robotnik 
Pastemacki, robotnik 
.( ![ysona Jan. wł. m. 
Polewski, robotnik 
;) Hinczewska, wdowa, \\"1. m. 
6 Schliep Albert. wl. m. 
Pakulski, robotnik 
Wiśniewski, urzędnik pocztowy 
Wiśniewski, kołodzie.i 
7 Figiel, rolnik, wł. m. 
Lubas Jan 
8 Jezierska Helena, wf. m. 
Pą.
ulska, służąca 
Priebe. służąca 
9 Haudan Oulja., wI. ID. 
Haudan, stolal'z 
10 Kościelniak, rolnik, wł. fi1. 
11 Kościelniak, rolnik, "ł. n. ffi. 
Balbierz, robotnik 
Bączyk, robotnik 
Busse. robotnik 
GIiiming, robotnik 
Przybysz, robotnik 
Templin, ślusarz 
Troianowicz. robotnik 
Urbanowski, robotnik 
12 Hzymański Jan, ,vl n. m. 
Cicha, robotnica 
"'Młynarczyk, robotnik 
13 Pla..C budowlany 
14 Szymański Jan, wł. TI. D1. 
Firch. n1urarz 
Firch. robotnica 
1 r> Szymański Jan. w 1. 111 . 
Rybarczyk, robotnik 
16 Szymański Jan. "I. n. m. 
Przybyliński, robotnik 
17 Dworczak. robot.nik, \\-1. m. 
Słotuła Zuzanna 
18 Plac budowlany 
19 Mazur
k Andrze.i, wl. m. 
20 Plac budowlany 

1 Ciorko. rolnik. wł. m. 
22 Konował Antoni. wl. 11. m. 
Brzykcy, robotnik 
Domachowska, wdowa 
Friede, robotnik 
Prac
 robotnik 
Szych, wdo'wa 


. 


" 


.'T
. . 


-:: 


I 


Siemińska, mężatka 
\Vłaśniak. dekarz 
23 Konował Antoni. wl. n. m. 
Polewski, robotnIk 
\Ventland Albertyna 

4 Boldin Friedrich. w1. m. 
l{uhfeldt, robotnik 
25 Ciorko Stanisław. wl. n. ID. 
Myszki er, robotnik 
Smy k, brukarz 
Sarnecki J, robotnik 
Sarnecki I., robotnik 
Samecki .\., robotnik 
Sarnecka. wdowa 
26 1'Iodliński Józef, wł. m. 
27 Swierc ek. rolnik. wł. m. 
28 Świerczek, JoJnik, ,vI. 11. ID. 
Heyduk, rolnik 
Adamczak Zofja 
Gaszkowska Konst.al1cia 
J{arczewski. robotnik 
!{onczal Jul.janna 
Maciążek, robotnica 
'I3.cia.
ek. malarz 
Nowak, robotnik 
Palacz. wyrobnik 
Steżycki. rolnik 
Skibińska. robotnica 
'Vojciechowska. mężatka 
'Vagner, kowal 
29 Ta:ł'k, rolnik. \vl. m. 
I{ręgowski, robotnik 
KisieL rolnik. \VI. J11. 
J{asnrowski. robotnik 
IHsiel. technik 
Spa('
er. wdowa, wl. Ul. 
ł..fł irina. wdowa 
Spacie!', rohotnik 
3
 Strelau \VilH. wl. n. m. 
G8 siecki Kazimierz 
Xit.z. robotnica 
33 Plac budowlany 
34 Rydlewski, hrukarz. wł. m. 
35 T1oŻ8ńska. wdowa, wł. n. ID. 
Delatowski. rolnik 
36 Rożańska. wdowa. wł. ID. 
Rybkowski. szew(' 
37 Rurczak, rolnik. wJ. nI. 
Bloch, cieśla 
Pomarzański. robotnik 
Trojanowska Celina. 
Ziółkowski. murarz ' 


. ,. 


.. 


30. 


31 


" 


Wyiyny_ 
1 Czajkowski. szewc, \\"1. ID. 
la Beyer Gusta"., wl. ffi. 
Berko,vicz, robotnik 
I{luska. maszynista. 
2 :Miiller Rudolf. ,vI. ITI. 
Kuja.wiak, robotnik 
3 Swierczek, rolnik. \VI. ITI. 
4 Gozdecki, rolnik. \\"1. ffi. 


, 


267 "'!. 


t""  
.. 


...  


, - 


-. 


#'
		

/adresy_192300286_0001.djvu

			68 


Małe Bartodzieje. Wyżyny. 


5 Bess, robotnik, wł. ffi. 
., Schulc Rozalja, wI. fi1. 
Schulc.. murarz 
7 Oparska Joanna, w1. m. 
Oparski J., robotnik 
Oparski L., murarz 
Oparska Anna. 

 Ziółkowski, robotnik, wł. m. 
Bloch Sta.nisla"
 
Bloch, wdowa 
Bloch 1\1., robotnica 
Zi,ół}<.owski St., robotnik 
Ziółkowska A.o' robotnica 
Ziółkowska I.. robotnica 

 \Vessel Józef, ,vI. n. n1. 
Czyrny, robotnik 
10 Naspiński, robotnik, \,,1. m. 
'J 1 I\ersten Richard, wI. In. 
1:? Adam. robotnik, wI. m. 
Kauer Albert 
13 Schneguhiu Karo], wl. m. 
Schnegula u Berta 
1 i- Schnegulau !\:aroL wł. n. m. 
I{ath; robotnik 
;, Kersten Jan, \VI. m
 
I\:ersten lda 


- 


. 


WielkIe Barłodzie
e. 
Cegielniana. 
1 .,Lasmet" R. G., Cegielnia 
Kowalski \ntoni 


Fordońska. 
j Kujawski, restaurator, \\"1. Hl. 
Dombrowski, robotnik 
Kurczewska, służąca 
;! Bettig, rolnik, \\ ł. Hl. 
Batka, robotnik 
;3 (
mina mie.j
ka, szkoła 
h IIartung, ogrodnik, \\'1. n1. 
Gadzińska, wdowa 
Gadziński. robotnik 
Polrin, wdowa 
:) Hettig Otto" w1.- m. · 
1;/7 Feliszkowski, piekarz. \\"1. In. 
Brucksmanrf Henryka 
Bender, fryzjer 
Briicksmann Gel1ruda 
ErdeI. muzyk 
J ansch, wdowa 
.Majka, kolejarz 
Neumann, kolejar7 
Szpręg-a., kupiec 
Tadeusz, piekarz 
Zasacki. robotnik 

 Schulz, rzeźnik. wł. m. 
Hamann Berta 
-9 Kusy, rolnIk, wl. nl. 
Bąrtoszyński, robotnik 

)8-59 \Vłoda.rczyk :Marcin. wł. m. 
c;.utzmann, gospodyni 


Wielkie Bartodzieje. Cegielniana - Fordońska 


\ 


l\Jarcinkowski, roboh1ik 
.Swierkowski, ślusarz. 
\-Vłodarczyk Anna_ 
60 Kepler, budo'\TIiczy, \\"1. m. 
Bargiński, robotnik 
BogusławskI, stolarz 
Frydrychowicz, wdown 
Kończal, kołodziej 
Machnik, piekarz 
Tabatt, mężatka 
61 Jamuczak,. kołodziej. wł. rn. 
62 Stil ing-, konduktor, wł. m. 
I\:rauze, robotn
k 
lVIiI czarek, robotnik 
SZDalt, robotnik 
63 Barczewska l{aroli!1a. w1. m. 
I{aszyński, robotni!<- 
G4 J adzińska, \vdowa, wt In. 
Szoenrock, rzeźnik 
'Vilhelm, cieśla 
Ziihlke, robotnik 
G5 Bungeroth Augu
i, \\"1. n. ll1. 
Bord7ikowska, wdowa 
Dolatowski. robotnik 
Gorszcz, robotnik 
6G Bungeroth, rolnik. wł. nl. 
Dolatowska, służąca' 
naschke, służąca 
fi7 f{raas, kowal, \VI. m. 
U8 Kraas, kowal, wl. n. nt. 
Bog-acki, ronotnik 
Batka, biurowiec 
Hylewski, robotnik 
Kaźmierczak, robotnik 

fqczkowski, robotnik 
:Marrach, wdowa 
Tobolski.. murarz 
G9 Kohl schmidt Ludwik. \\"1. n. m. 
Dęrang-owska, robotnica 
Gapa, inwalida 
Kraszkiewicz, robotnH, . 
l\fichalski, robotnik 
Pielec!	
			

/adresy_192300287_0001.djvu

			Wielkie Bartodzieje. Fordoń
ka - Gajowa - Kijowska - Mała - Polanka 


269 


Gajowa. 
31 Sonne, ogrodnik, wI. m. 
32 Kops, robotnik, wł. n. m. 
I{0lls, rolnik 
Drozdowski, Inalarz 
Hoffmann, wdowa 
Kominiarek" robotnik 
. 
33 Muhlbrandt, robotnik, \vl. n. ID. 
SzulC, robotnik 
BOJ.'ońska, mężatka 
Hoffmann, robotnik 
34 Strohschein Gustaw, wł. nI. 
Dondalewski, kuczer 
1\ atelski, ogrodnik 
Strohschein Otto 
- Zahn, palacz 
35 Rose, cegielnia 
36 \'\' indmiiller \Vilhelm, wi. fi). 
l\Ienning, wdowa 
Pawlikowski, robotnik 
Trepczyilski, robotnik 
1 repczyńska, wdowa 
\v indmiiller J u IJusz 
Ziółkowska. wdowa 
37 Figurski, ogrodnik, \vl. m. 
38 Ccglarski
 (olnik. wl. m. 
Cholewa, robotnik 
. . 
3U Harla, rolnik. wł. ffi. 
40 Pokorski, rolnik, wi. m. 
N"el uszewicz, robotnik 
Nieruszewicz, krawco\\	
			

/adresy_192300288_0001.djvu

			.W. Bartodzieje. Żabia. Biedaszkowo. Bielawki. Rdolfa Kolwitza - Bartosza Głowackiego. 


. 


4 \Iieczkowski, inżynier, \\'1. m. 
Górna, służąca 
.5 Plac drzewa 
6 Kornblit Antoni. wI. Dl. 
7 Plac drzewa 
! R unze Hans. "rł. n. m. 
Dreas. komisarz 
Szulc Pa,vel 


12 l\Hchalski, st. sekr. poczt., wl. ID. 
13 plac bu
owlany 
14-22 Rułowicz, place buuowlane 
23 £tempczyński Bronisław, wł. m. 
Łęgoska, służąca 

tempczyński Feliks 
24-25 Ryłowicz, place budowlane 


, 


'- 


, . 
. 


Bartosza Głowackiego. 
1 Pfaff Hugo,' ślusarz, wl. m. 
Pfaff Teodor, kapitalista 
Pfaff Gertruda, nauczycielka 
2 plac budowlany 
3 Delik, ogrodnik. ,vI. ID. 
Hildebra.npt. wdowa 
Młodzich, stolarz 
Stelmaszewska) służąca 
4 plac budowlany 
5 Goniesiewicz. wł. n. ID. 
DomagaIska, robotnica 
IHawikowski, szachmistrz 
Nalaskowski, murarz 
6 plac budowlany 
7 KordoIJ.a, kupiec, \VI. n. ffi. 
8 plac budo,vlany 
9 Zarnowski, kolejarz, ",1. n. ID. 
Bogusławski, robotnik 
TomaJa Juljanna 
10 Ziemke, ślusarz. wl. m... 
Ziemke Olga 
11 plac budowlany 
12 Knopf Otto, wI. n. In. 
13 Ćwikła, ślusarz, w1. n. In. 
Bejtka, ślusarz 
Grabowski, robotnik 
Kamiński; strażak 
Szulc, dekarz . 
Sierocki, robotnik 
Szumiński Leon 
Szumińska, wdowa 
\Vięckowski, robotnik 
\Vi
cko\'Vska, wdowa 
Więckowski Bronisław 
. Winiarski, robotnik . 
Wiśniewski, robotnik 
14 Brunk Gustaw, wl. n. m. 
Daniel ski, robotnik 
Donarski. kolejarz 
Głomski, stolarz 
Głomska Angielika 
Kostkowski, robotnik 
Rolasik, robotnik 
15-27 place budowlple 
28-30 place budowlane 
31/34 place budowlane 
35/36 plac budowlany 
37-38 place budowlane 
39 Lange Zuzanna, wł. ffi. 
Nowak, robotnik 
Obremski, rolnik 
P iet rowsk i Jan 


,I 


iabia. 


1-3 Rola oma 
.4 ident. ul. Fordońska 7 
'5 Plac budowlany 
v Radtke \Vilhelm, wl. Dl. 
Boguszczak, robotnik 
Gr
ewiczt kolejarz 
Look. wdowa. 
Boguszczak, urzędnik 
\Vojnowski, kowal 


-. 


...' 


(" 


BledaszkolDo. 
.\uamka Ma,rja . 
Bogusła wski, gospodarz 
Bogusławskat 'wdowa 
Bogusławska, robotnica 
Boelter, rolnik 
Cyrankowski, rolnil{ 
Dudziński, robotnik 
Grankowski, robotnik 
J óźwiak, wdo\va 
:Muszyńska, uczennica 
:M acie j ew ski, profesor 
Rojek. stolarz 
Rataj czak, stolarz 
Stasiński, murarz 
Sydow. gospodyni 
Tomczyk, gospodarz 
Tukrop, robotnik 
Pawlikowski Marj:tn 
Pawlikowska Aniela 
Pawlikowski Florjan 
.. Pawlikowski Jan 
Polzin Henryka 
Pietrowicz Jan, rolnik 
Pietrowicz \\7.. robotnik 
Pietrowicz Z., kołodziej 
Pietrowicz Kazimiera 
Pokorna, gospodyni 
Piechowicz. rolnik 
Piechowicz. stelmach J 
Weinhold. gospoda.r? 
Woźna, służąca 
Zoppa, stróż 
Ziemkat gospodarz - 


- 


. 


. 


I 


lo 


.' 


ł 


. 


Ble (Imkl. 
AdoUa Kolwiłza. 
1-' Ryłowicz, place budowlane 
5 Kaszuhowski Tomasz, pl. budowI. 
6 Kaszubowski, robotnik, \VI. m. 
1-11 Kaszubowski Tomasz t pl. budowI.
		

/adresy_192300289_0001.djvu

			Biela\vki. Bartosza Głowackiego - Cicha - Kaliska - Kilińskie
o 


271 


... 


łO plac budowlany 
łl Rogalski, Inalarz, \\'1. m. 
Kraśny, robotnik 
Hogalska l\Iarta 
nóżański, robotnik 
Różańska, \",'dowa 
42 Switlik, rzeźnik, wl. ln. 
Apolinarek, _ piekarz 
Cerak. robotnik 
Gawrych, robotnik . 
Kucharska, robotnic.a. 
Kraszkiewicz, kowal 
Kopie:c, czeladnik rzeźnicki 
Perlik, konduktor kolejowy 
Reinke, służąca 
43 plac budowlany 
44 Berthold, budowniczy, \VI. D. m. 
Szatkowski, dekarz 
45/51 plaee budowlane 
52 Ceglarski Jan, wł. m. 
Andrzejczak, górnik 
Andrzejczak Stani
ław 
Ceglarska J muma 
Kurasiak, kołodziej 
Podgórska, robotnica 
Szczawiński, robotnik 
Saulski, robotnik 
Swierosewski, mechanik A" 
Tuleja, kolejarz 
53 plac budowlany 
54/57 place Dudo\vlane 
58 Zaremski Józef, wl. m. 
59/60 place budowlane 
Ul Lange, mistrz kolej., wI. ffi. 
lWIcki, robotnik . 
()
 J{ urowska Dorota, wl. m. 
Baeharz, robotnik 
Kurowska Jadwiga 
Kurowska Łucja, ekspedjentka 
Kaczmarek, górnik 
63 Ogród 

4 Szatkawska Domicela, wł. m. 
Szatkowska Zofja 
Ki-100 place budowlane 
101 Lawrenz Wojciech, wł. m. 
La\Yrcnz Frieda 
102 Kr&use, wl. n. m. 
Bischoff, nauczyciel 
Bischoff Elźbieta. 
Fisch, nauczyciel 
Hojny, posterunko",,- 
Hartung Klara 
Kasprowicz, akuszerka 
Kaspro\Vicz. mala.rz 
Muller, stenotypistka 
Muller. wdowa 
Sternal, górnIk 
Spławski \V o.iciecft, ?t"t. D1. 
Bohn, robot.nik 
Polasik, robotnik . 
Spławska Zofja 
\Vu}f Jan, malarz 
"\Vagoer, robotnik 


104 Radtke, kierownik szkoły, \VI. m.' 
Radtke Charlotta 


. 


Cicha. 
I Chmielewski Józef, \VI. m. 
Chmielewska Ilelena 
2 Remmy Ryszard. \VI. n. m. 
Ambroze\\'icz, biuralistka 
N owak, profesor 
utto. wdowa 
Pisarski, handlowiec 
3 Stacja \'v.odocię.gó\v 
4 Podczarski, handlowiec, \VI. m.. 
5 niewiadomo 
6 Frącek Elewina, wł. m. 
Frącek, urzędnik 
J arocka Władysława 
Szarecka, gospodyni 
7 ToIlas, wicedyrektor poczt., wI. ID, 
8 Dajski, przemysłowiec, wl. m. 
9 Ligocki, sekr. P. P., wI. m. 
Ryglewska, służąca 
Schleif, handlowiec 
Stefan, mężatka 
10 Paszcza Zofja i Jadwiga, wł. m. 
Paszczowa Izabela 
11 P	
			

/adresy_192300290_0001.djvu

			272 


Bielawkf. Kozietulskiego - Leśna - Litewska - Małachowskiego - Płocka 


Kozietulskiego. 
1 Rene, przedsiębiorca, wI. ITI. 
!vlanske Adelheid 
Radzińska, \vdo\va 
Radziński, agronom 
-? Bartoszewicz, inżynier. wł. n. m. 
Ambros, służąca 
GrzybQwska, nauczycielka 
Szymano\vska, wdowa 
:3 Juszczakiewicz, \vdowa, wł. m. 
4 Ziembińska Marją, \VI. m
 
Fyrk. bona 
1) Ziembiński, kapitan, \V1. m. 
J ankiewicz, gospodyni 
Kra wczak, służąca 
Kocikowska, służąca 
Pasierkiewicz, służąca 
6 Machnicka, \vdowa, w1. m. 
Machnicki, inżynier 
Zabratyńsj\.a l\Iarja 
'i Bassak, sędzia, wł. m. 
\Vojdał, służąca 


3 Qfibrowski, inżynier, wł. m. 
4 Pendzel, fabrykant, wł. m. 
Frąckowiak, wyręczycielka 
Kaczorowska, zarządczyni 
5 Szczawiński, urzędnik kol., wł. m. 
Kruszelnicki, kapitan 
Leonhardowa, wdowa 
6 Ostrowska, wdowa, wl. m. 
Dąbrowska, gospodyni 
Poreska, służąca 
7 Hauffe, chemik, wl. n1. 
Kirkin, podporucznik 
Zawarczyński, podporucznik 
- 
8 Cachar, tapicer, \VI. m. 
9 Witkowski, kapitan, \VI. m. 
Drewin Marjanna 
10 Noworyta, krawiec, wl. m. 
Latscherowna Marja · 
11 Micińska, wdo\va, wl. m. 
Grzyczyńska, kucharka 
Miciński, kupiec 
Wytrowska \Vanda 
12 Butler, inżynier, wł. m. 


Leśna. 
l plac budowlany 
2 Perlik. rolnik, wl. ffi. 
3-15 place budowlane 
16 Dom ubogich, Magistrat 
Domnowska, wdowa 
Krause. wdo"'-a 
Sengebusch Fr., robotnik 
Sengebusch Paweł" robotnik 
\Vrobleska Anna 
17-18 place budowlane 
19 WiHrzykowski Fr., \VI. m. 
Strzelecki. robotnik 
\Vojtkowiak, nłężatka 
:!O Jóź\viak Wincenty, wl. m. 
Banerowicz, monter 
Chmarzyński, woźnica -- 
Drost, monter 
Jóźwiak Juijanna 

fiwiński. szofer 
21 Jóźwiak \Vincenty, pla.c budowlany 
22 J óźwiak Feliks, plac budowlany 
23 Jóźwiak Feliks, wł. n. m. 
Cieszyński, robotnik 
Dionara. robotnik 
Domański, kowal 
Domański, ślusarz 
Lange, kupiec 
Olszew
kB:-, wdowa. 
Ryglewski, robotnik 
Stoppel, ślusarz 
Strzelecki, robotnik 
Zakierski, siodlarz 


Malachowskiego. 
1 Holz, ślusarz, wł. m. 
2 Timm Gusta\\-, \VI. m. 
3 PJjanowski, robotnik, wł. m. 
Dybicka Franciszka 
4 Jahnke, st. konduktor, w1. m. 
J ahnke Helena 
5 Nadolnik, konduktor, \VI. m. 
() !{ubera, robotnik. wI. m. 


Litewska. 
1 Rene, przemysłowiec, wl. m. 
2 TIuciński, kupiec, wI. m. 
Siekierski, maszynista 
Słaboszewska" służę.ca 


... 


Płocka. 
1-11 Gmina miejska, rola orna 
12 George Wilhelm, wl. m. 
Bia.łasik, porucznik 
Babiega, służąca 
13 Schmidt Gustaw, wł. m. 
14 Szliwcik Joanna, wł.. m. 
Fat
, asyst. kol. 
Szliwcik :Marja 
15 Strzyszek, insp. poczt., wł. m. 
16 Gorczyca, agronom, wl. m. 
Maćkowska. rzeźbiarka 
Słowik, wdowa 
17 Nowakowski, ksiądz, wł m. 
\Vierzchucki, nauczyciel 
18 Janowiak Andrzej, wl. m. 
Sroka Wawrzyniec 
Sroczyński, zecer 
19 Morawski, inżynier, \vl. m. 
Lenska, służąca 
20 ftene, inżynier, \VI. m. 
21 Sch1ichting Jan, wl. m. 
22 Schaffranek, stolarz, wl. m. 
"
		

/adresy_192300291_0001.djvu

			Bielawki. Poniatowskiego - Puławskiego 


Poniatowskiego. 
1 Marcinkowski, piekarz, wl. ffi. 
. Albin. wdowa 
Brugier, konduktcr 
Brugier, ksią.żkowy 
Gierszewski. stolarz 
Lewicki. monter 
Niedźba.ła, mężatka 
Olszewski August 
Olszewski Ignacy, szewc 
Stange, służąca 
Szczechowska, mężatka 
Szymańska t mężatka 
Tomaszewski, robotnik 
! plac budowlany 

 Muchowsld, stolarz. '\VI. n1. 
Borkowski, palacz 
Harosiewicz! kier. lokomotywy 
Ksobiak. nlurarz 
Le\vandowski, robotnik 
Lewandowski, kowal 

Iuchowski, krawiec 

feliński, tokarz 
Reszczyński, robotnik ... 
4 Zwierzchowski, urzędn. kol., wł. m. 
Baldysiak, kolejarz 
Błażejewska, mężatka 
Borkowski, konduktor 
Conrad. ślusarz 
Kufel Tomasz, instalator 
Kufel Wiktor: kolejarz 
Kufel E., ślusarz 
Kufel \Vanda, ekspedjentka 
Kufel Bronisława, ekspedjentka 
Lewicka Anna 
Lewicka \Valerja 
Nehring, kuczer 
Pawłowski. kolejarz 
Poprawa, funkcjo P. P. 
Przybytkowski .!ó7ef 
Spidowska RozaJja 
5 plac budowJany 
6, Rożański Ludwik, wl. n. m. 
Bajerski, robotnik 
Ćwikła. śl usarz 
... Lehmann, kupiec 
PierzgaIska, pielegnarka 
Romiński. kołodziej 
Skajdat ślusarz 
Wiśniewskj, posterunkowy P. P. 
7 
łynarz. urzędnik, wl. m. 
Safianowicz, urzędniczka 
8 Perlik, ślusarz, wl. m. 
Rożański, robotnik 
9 ident. ul. Senatorska 9 
10 Klotz Edmund 
Daszkiewicz, podporucznik 
Keszkowski, robotnik 
Klar. szczotkarz 
Stachowiak, dozorca 
Schroeder, \vd(\wa 
Zboralski, urzędnik 
Zboralskl, kupiec 
t1112 Dittmayer, dyrektor banku, wł. m. 
Bohm Albina 


273 


Faustyniak, górnik 
Linkowska, służąca 
Pawlikowski, konduktor kolejo\vy 
13 Poczekaj, bankowiec, wl. ffi. .. 
14 plac budowlany 


Puławskiego. 
1-4 place budowlane 
5 Mtick, kupiec, wł. ffi. 
Bartz, kowal. 
DQ\vgiełło, gospodyni 
Górski, stolarz 
Kuczwalska l\larja 
Kołubicki, urzędnik 
Koni
zn3, tokarz 
:Milczarek, ślusarz 
Niemszewsld, rzeźnik 
Piechocki, rQbotnik 
Piszczek Antonina 
6 \Viese Otto, fabryka 
1Iaciejewśki, robotnik 
6a Kłaczyński, kupiec, wł. ffi. 
Heise. tokarz 
7-10 place budowlane 
11 Rydlewski, robotnik, wł. ID. 
Górski, robotnik 
Kierzkowski, robotnik 
Mikulski, robotnik 
PerdeI witz, kantorzystka. 
\Vilczyński, robotnik 
12 Geib Katarzyna, \VI. ID. 
\Versth
r. ślusarz 
\Vłodarski, robotnik 
\V ożniak Jan 
13/23 place budowlane 
24/30 place budowlane 
31 :Marchlewski, robotnik. wl. ID. 
Dąbrowski, robotnik 
Crochockl, robotnik 
Heinrich, kolejarz 
Kierna, robotnik 
Krusik t robotnik 
Rutkowska, robotnica 
32 Bużny, robotnik, \vI. ffi. 
Jager, wdowa 

Iikulsld, ślusarz 
Nowakowska, wdowa 
33 plac budowlany 
34 Krause Ludwik, wl. m. 
Dietrich, robotnik 
Heinrich, robotnik 
Konieczny, murarz 
Kriiger, robotnik 
Pą.wIikowski, robotnik 
Stahnke, wdowa 
Śmigielska. \vdowa 
35 Miturowa lt1arja, \vl. m. 
Fierfass, robotnik 
Fierfass, robotnica 
Kohntek Ludwik 
.. Lukaszewski. kowal 
Piotrowska, wdowa 
Szmidt, robotnik 


.. 


-
		

/adresy_192300292_0001.djvu

			27
 


Bielawki. Puławsk;ego - Senótorska 


I 


36/40 I'lace budowlane 
40a Szwajkowski, kowal, wł. nI. 
Czarnole\vski, ślusarz 
Szwajkowski, kolejarz 
41-44 place budowlane 
'5 Nidzgórski, ogrodnik, \VI. m. 
Krajewska 
Iarjanna 
Szczesny, robotn
k 
łi Dathelm Michał. \VI. n. ID. 
Ku.jawa, kolejarz 
Kubiak, cieśla 
Prussak, cieśla 
Różek. ślusarz 
Wiśniewski, robotnik 
Wyżgowska l\larjanna 

7J65 place budowlane 
66 Perlik Berta, wł. m. 
Lipiński, robotnik 
H7'/81 place budowlane 

;!. Kowalski Józef, fabryka 

:?a Kowa.lski, bUdO'wniczy, wl. m. 
Adas7.kiewicz Feliks 

S Zarząd kolejowy 
Fikowska 
Marjanna 
Myszkowiak. zwrotniczy 
Skorupka, kolejarz 
4 plac bUdowlany 

5 Kłaczyński, ogrodnik, wl. n. ID. 
Baranowski, kolejarz 
Lipska, robotnica 
Szarafiński, robotnik: 
1!;'87 Magistrat, zakład Ludwiki 
Appelt Augustyn 
Panko Marta 
Wyrzykowśki, robotnik 


RemIer, ślusarz 
Rernler Irena 
RemI er Frieda 
Ryziewski, malarz 
Ryziewska, \vdowa 
Szynko\vski, robotnik 
Szynko\Vska l\larjanna 
Szendel. wdowa 
Szurnański, robotnik 
Stryszyk Luiza 
\Vaszkiewicz, kupiec 
\Viniarski. rOQotnik 
W ożny, robotnik 
10-11 place budowlane 
12 Nowakowska Konstancja, wł. łn
 
Nowakowska, sprzedawaczka 
Nowakowski, ślusarz 
Nowakowska, lagerzystka 
Strzycka J\farjanna 
13 Pansegrau, stolarz, \\1. ID. 
Lewaridowska, wdowa 
Lewandowska Aniela 
Szmelze.r, pom. handlowy 
Tank, wyręczycielka 
14 Czaplewska, wdowa, wł. ID. 
Grzechowiak Emilja 
Hermann. siodlarz 
Zuchelko\\-ska, wdowa 
Zuchelkowski, robotnik 
1[, Owczarska, \VI. m. 
Donarska., wdowa 
Deja, kUI?iec 
Forzucki, kowal 
Falski, robotnik 
Krebs, robotnica 
Krebs. robotnica 
Kraszkiewicz, robotnik 
Owczarski, robotnik 
Wyrzykowski, robotnik 
Wvrzykowska, krawcowa 
16 Chudziński, kupiec, wl. n. In. 
Bystroń, kupiec 
Guth, robotnik 
Kuberski, posterunkowy 
Rótański, robotnik 
17 Plac budowlany 
18 Dr. Heinrich, lekarz, wI. m. 
Galasińska, shiżą.ca 
19 Brudniek W., wI. n. m. 
Druthowski, kierownik 
Gałaszyńska, słuz
ca 
l\1aasberg, kupiec 
Ossowska. służąca 
20/21 Plac budowlany 
22 Beetz Ryszard, wł. n. ID. 
Falkenberg, ślusarz 
Guth, stolarz 
Lange, kupiec 
Podgórska, rnężatka 
Podgórska Felicja 
Rosenau Augusta 
Rutkowski, stolarz 
Szulc, formia.r
 


Senatorska. 
1 /2Brand t, kierownik, wł. m. 
Brom, kupiec 
:Młodzik, kowal 
3''5 Gmina miejska, pl. budowlane 
I Krygier, kapitalista, wł. m. 
. Krygierówna Elźbieta 
Krygier Tadeusz. kupiec 

ubrowicz. robotnik 
7 Bi,elawska Wanda, wł. n. ffi. 
RemIein. technik 
Rossler. porucznik 
Zamiar Marta 
I Hopp Karol. \VI. m. 
Kaczmarek Wincenty 
. Ziółkowska Antonina, wf. m. 
Berndt. kupiec 
Cikowski. urzf;dr!ik 
Kruc'1Y. pom. biurowy 
I{anliński. fryzjer 
. Kuczyński, drukarz 
Kraskowska. wdowa. 
Myszkowski, sze"yc 
Noskiewicz. koszyksr
 
POmIJała, koszyklt
"Y.
		

/adresy_192300293_0001.djvu

			'Bielawki. Senatorska 


.... 


Żydowicz 
Iałgorzata 
Żydowicz :Marja 
Żydowicz Helena. . 
Żydowicz Fr., ksu;;!zkowa . 

3 Niejadlik, handlowiec, \VI. ffi. 
Makowski, woźnica 
24/25 Plac budowlany 
26 Rocławska, wdowa,wl. ID. · 
27 -29 Plac budowlany 
.30 Schmidt Albert. wł. n. m. 
Sikorski, robotnik 
Światkowska, wdowa 
'VąGek, robotnik 
:31 Cichoń Leonard, wł. ffi. 
Abraham Adolf 
Siudziński, robotnik 
32 Gottwald, radca wojewódz
wa 
Appelt, robotnik 
Betyna Marjanna . 
Mikołajewski, robotnIk 
Piotrowski, robotnik 
Rzeczycha, emeryt 
\Vulff, robotnik , 
33 1\-Iaciejewska l\larja, wl. m. 
ł..ukowski, robotnik 
Nowicka, mężatka 
Pawlaczyk, mężatka 
3i Pasiński Antoni, wl. m. 
K wicka, krawcowa 
35-37 Plac budowlany 
.38 Jagła Jan, ogrodnik, \VI. ID. 
Bernsdorf Karol 
Jędrzejewski, robotnik 
Komiszke, wdowa 
Komiszke Anna 
Kukliński. przykrawacz skór 
Lewandowski I{azimierz 
Perlik, ślusarz 
Skoraczewska Bernarda 
Swietlik, wojażer 
WiDUewski, robotnik 
39 Rylowicz, robotnik, \VI. m. 
Galarde, robotnik 
:Mrohs, wdowa 
Mrohs, robotnica 
phicińska, robotnica 
40 Strehlau, robotnik, wl. m. 
'1 Plac budowlany 
-'2 Mączyński, werkmistrz, wl. m. 
Nieruszewicz, kupiec 
ł314ł Plac budowlany 
45 Mittelstaedt Otto, wl. m. 
Filorecki Kazimierz 
Gogowski, sekretarz s.karbowy 
Kuberski, sekretarz 
Potarzyński, funkcjo kolejowy 
Wiśniewska, służąca 
46/47 Plac budowlany 
-'8 Frankenstein Adolf, wl. m. 
-'9-56 Plac budowlany 
57 Krankiewicz Franciszka, wł. m. 
Górski, malarz 


58 Orlikowski, robotnik, wł. fi!. 
Biela wski J., robotnik 
Bielawski Piotr, robotnik 
59 Maciocha, rolnik, .wl. m. 
Banach wdowa 
Sta wicka, robotnica 
Zajdowicz 
1ichalina 
. 
60/61 Plac budowlany 
62 Henning, nauczyciel, wł. m. 
Henning Elźbieta 
Kożempa, służąca 
l\iarcinkowski, ślusarz 
63-68 Plac. budowlany 
69 Gmina miejska, dom sierót 
Głowiński, ogrodnik 
Głowińska Leokadja 
7'() GilImann, robotnik 
Górny, krawiec 
Grodtke, mężatka 
Grajkowski, pomocnik szewski 
Kasprowicz, urzędnik 
Malinowski, krawiec 
Nowicki, krawiec 
Ta.sarek, muzykant 
\Vaca, służąca 
\Valczak, rzeźnJk 
Zimmer, robotnik 
71-72l\farohn Augusta, wl. n. m. 
Paprowski, kowal 
Roplaw, urzędnik '\ 
73 Gmina miejska, lecznica pow. 
 
Buziak, służąca' 
Górna, Ę-ucharka 
Kwiatkowska, służąea 
Nowakowski, ksiądz 
Witek, służąca 
74 Należt do leczn. pow. 
75 Ogród 
76 Ferens, re
taurator, wl. ID. 
J\Iarciniak, rzeźnik 
77 Wodkonricz Henryk, wł. n. m. 

Iiszkuro, ogrodnik 
78 Perlik, mistrz rzeźnicki, \VI. w. 
Filarecki, robotnik 
79 Gmina miejska, szkoła 
Lackner, nauczyciel 
80 Instytut kresowców \vschodnich 
Augustynowicz Marjanna 
Falkowska, krawcowa 
Gi
rczak, kucharka 
Kucharska. kucharka 
Karczyńska Zofja 
Piecyk Elźbieta 
Rastulska Zofja 
SObolewska, pokojówka 
Urbaniak, kucharka 
\Vielgórska, nauczycielka 
81-86 PI
 budowlane 
87-8a Ruciński Teofil, wł. m. 
 
Gołata. robotnik 
Rumiński, rob. kolej. 
Urbański Antoni 


. 


.. 


275 


2   


< 
.
: 


\.
		

/adresy_192300294_0001.djvu

			276 


... 


Stepowa 
1 Voigt Hermann, pl. budo" l. 
"" 
2 Jahnke Edward.. pl. budowL 
3 ZieliIiska LIelena. \\ 1. n. m. 
Hyska, robotnik 
Jabłoński, stolarz 
Stawicki. rcbotnik · 
SkibiilSki, cieśla 
Tomczyk, robotnik 
ł J eżewski, in walida. wł. m. 
Dworak Antonina 
J eżewski, monter 
Klompas, kołodziej 
K wopniewski, robotnik 
Kuliko\vska Marjanna 
 
Świątkowski, robotnik 
Stoltz Juljusz 
5 Jahnke Edward, pl. budowI. 

 Zarząd kolejo\vy 
G rzymowicz, zwrotniczy _ 
Gwiazdowski, kolejarz 
a
 
arząd kolejowy 
Kowalik, przedownik 
; Damrath Alojzy, rolnik, wł. ffi. 
Baranowski, konduktor 
Drzyciilska Anna 
Hinkel, inwalida 
Kurzawa, wdowa 
Kaczmarek. śl usarz 
Lukaszewski, robotnik 
l\Iokropka, wdowa 
Ortler. wdowa 
\Virzkucki, kolejarz 
\Vojewodzki, służący 
7a Gomułkiewi<;z, kupiec, wl. m. . 
1-12 Stow. l\lechaników 
13 \Vilczarski, cieśla. \vł. nl. 
Bzdawski, ślusarz 
.'( Altenburg Paul, wł. n. m. 
Cichańska Ewa, wdowa 
Cichańska Zuzamla, rob. 
Cic: ański Bernard. rOłJutnik 
O.l-browski Fel., rob. 
Dąbrowski Br., rob. 
Jazieniecki. rob. 
Jaganowska, rob. 
Paprzycki, rob. 
Rożański, rob. 
R uciński, rob. 
U rbańska Anna 
U rbańska Franc. 
lD Piotrowska Zuzanna. \VI. m. 
Cerak, robotnik 
Daniszewski. rohotnik 
Piaskowski, robotnik 
Radtke, maszynista 
Radtke robotnik 
Sa{.ranowsl{a .Marj:łnna 
Sobiakowski. robotnik 
Struś Zof.ia 
Struś, robotnik 
16-22 Stow. :tvlechaników. rola Glna 
!
-2G PI. budowlane 


'- 


_. 


. 


Bielawki. Stepowa - Wawrzyni 
 ka 
- -- - 


;!7'-29 Gmin-a, cmentarz 
30-38 Aronsohn, pl. budowI. 
39 Bartoszewski. wł. n. m. 
Jankow"ki, ślusarz 
Radke. tokarz 
40 Ziegler, robotnik, \VI. m. 
'Bagrowski, cieśla 
Nowałkowshi, robotnik 
Sowiński, robotnik 
Siuda, robotnik 
\\1 alczak Agnieszka 
41 Rhien. pl. budowI. 
42 Dembowski, młynarz, \\'1. fi). 
Borowski, stolarz 
Górzyński, formiarz 
Kamiński. rolnik 

laćkowski, malarz 
Pijanowska, służąca 
Stalnlach. robotnik 
Szarafiński, robotnik 
Świerzyńskt, robDtnik 
Zakowska \Veronika 
Zakowska Elźbieta 
Zakowski Stan., robotnik 
. 
43 Oszelda Karol. wl. n. m. 
Berdy k, dekarz 
J anko\vski. robotnik 
Kiema, robotnik 
Kumm, l'ołJotnik 
Porecki, "i'oLotnik 
Porecki, szewc 
Speier, robotnica 
Stange, krawcowa 
Stange, sz
wc 
44-46 Marcinkowski. pl. budow} 
47 Galarda, rojnik, wf. m. 


, 


Wawrzyniaka 
1 Bobiński Leon, wl. n. ffi. 
Garczyńska Stanisława 
Borucka, kucharka 
Rozmiał-ek, przodownik 
2 Gierszewski Bolesław, wł. m. 
Froitsch, nauczyciel 
Zielinski. urzt;dnik 
3 Rinno Otto, wł. m. 
4 Dr. Kra.sno\voJski, wł. n. m. 
Andrycz Marja 
Chetndcki prawnik 
D
erzkowska l\larja 
Plerzczała, służąca 
5 Beden1ik Władysława, wI. m. 
Bedemik Jan, urzędnik 
6 l\1 arkif'\\-: cz. emeryt., \VI. m. 
Markiewicz Jadwiga 
7 Will, naucLyciel. wl. m. 
\V cgenka, służQ.ca 
8 Guttzeit, bankowiec. wl. ID. 
Raha tt Anna 
Pac7kowska, służąca 
9 nZ8..vlllska Zofja, wł. m. 
...
		

/adresy_192300295_0001.djvu

			277 


Sielawki. Wawrzyniaka. 


Bielice. Brzozowa. 


a 


10-11 Pl. budowI. 
12 Hubert Feliks, nauczyciel, wł. rn. 
Hubert, asyst. poczt. 
May, wdowa 
13 Wołodkowicz, wl. n. m. 
Koniecka, służąca 
Rościszewski, agronom 
Zieliński, agronom 
1
 łrłaurizio, prof., wł. m. 
15 Nowakowski Józef, wl. ID. 
16 Gądzyń
ki, $tolarz, wł. ffi. 
Gajewski, ogrodnik 
Strach. kiero\\'-łlik 
11 Willms, wdowa, wł. m. 
18 Paczkowski, dyrektor, \VI. m. 
Gabański, urzędnik 
Grader Henryka . 
19 Schnura, prof. 


B!etrce. 


Brzozowa 
1 Siemig Hermann, wI. n. m. 
Diistercheft, rzeźnik 
! Siering Hermann, wł. m. 
ta. Siering Hermann, wI. n. m. 
Schenk Teresa 
8 Walaszak Marja, wł. ffi. 
BiIiński, robotnik 
Bielak, robotnik 
Czaya. ślusarz 
DemboliI'iska, służąca 
Drogowski, robotnik 
Kreve Katarzyna 
ł Bogumił Rychard, wl. m. 
i Szepler, robotnik, wł. m. 
Wąsikowski, konduktor 
i Kowalski, robotnik 
7 Zielke Friedrich, wI. ID. 
Dukat Franc. 
Jasiński. robotnik 
Konabiewski. robotnik 
Michalska. wdowa 
Turowski. dekarz 
S Jasiński Stan., wI. In. 
Olkowska, biuralistka 
Olkowski, werkmistrz 
Schulz, wJowa 

a Jasiński Stan.. rola oma 
Ib Brandenburger Augusta, wł. 11. ID. 
Ekert. robDtnik 
Nowicki. robotnik 
Prusiecki, robotnik 
Prusiecki, leśniczy 
Romiński. robotnik 
Romińska, sl uża ca 
Romińska, pielęgniarka. 
Standowski, piekarz 
t Szymański, konduktor  Br	
			

/adresy_192300296_0001.djvu

			278 


Bielice. Folwark Bielice - Leśnictwo. 


Brdyujście. Fordońska - Łowicka 


. 5 Sierako\vski, rob., wł. n1. , 
25b. Sobon. rolnik, wI. m. 
26 \Vyrwicki, rolnik, \vł. m. 
Bąk Franc., 
\Vyrwicka, modniarka 
\Vyrwicki, handlowicc 
27 Oleński, rolnik. wł. m. 
28 Kaźmierczak, robotnik. wl. m. 
:Majchrzak, robotnik, wł. ID. 
Ludwika .:rłvIarjanna · 
29 !\-Iałek, wdowa. \VI. m. 
Hermann, robotnik 
Neumann, robotnik 
Przybył, kowal 
Reszko\vski, robotnik 
30 Kobylakie\vicz, rolnik, w!. m. 
30a Rydlewska, \vdowa, \VI. m. 
Lukomska :J\-Iarja 
Rydle\vski, robotnik 
31-32 Grabowski 'Vojciech, wł. m. 
Gacko\vski, robotnik 
Górski, robDtnik ' 
Milewska A., robotnica 
l\:filewska E., rob. 

Iatuszewski, rzeźnik 
Staszewski, kowal 
33 . Genz Emma, wI. m. 
Genz, rzeźnik 
34 Degen, malarz 
Kautz Konstancja 
Kasprzak, robotnik 
Łuzug, robotnik 
Nowaczyński, podurzędnik p. 
Spickermann, robotnica 
Sypniewska, robotnica 
SChulz, i
oLotnica 
Walaszek, robotnik 
\Vadzlllska, robotnica 
Vojdecki, robotnik 
3;') Brzozowski ,Marcin, \\"1. ni. 
Antoniak. wlodarz 
Brzozowski, robotnik 
Busse, robotnik 
Busse, robotnica 
Ja \vorska \Veronika 
Kaczmarek, robotnik 


Folwark Bielice 
J aślikowski Roman, wł. m. 
Gotkowski, robotnik 
Jaślikowski Antoni 
Jęciak, robotnik 
Kohlmeier, robotnik 
Kłohosiński, urzędnik 
Kwiatkowski J., robotnik 
Kwiatkowski \V., robotnik . 
I{urzeja. ro.botnik 
Lis, robotnik- . 
Okoń, rolnik 
Okoń. urzędnik 
Włoszczyński P., robotnik 
'Vloszcz yńs ki J.J robotnik 


Leśnictwo 
Juszczyński, leśniczy 
Juszczyńska, wdowa 


. 


Brdyuiścia. 
Fordońska. 

6 Firchau, kupiec. w1. In. 
Firchau, kapitalista 
Nikel, kolejarz · 
Nikel Marta 
Wabnick, robotnik 
Zięczak, robotnik 
26a \Vucoff, rolnik, w1. m. 
26b Kitkowski, rolnik, w1. n1. 
27 Fjrchau, kupiec, wI. n. In. 
Domański M., robotnik 
Domańska Joanna 
Pniewski, robotnik 
Stogowski, listonosz 
27a Sawicki, gospodarz, \VI. nl. 
28 Ziesak, rolnik, wl. m. 
29 Zies.ak, roJnik, wł. n. n1. 
Janke, robotnik 
l\lazurkiewlcz, ślu
arz 
Zieliński, ślusar
 
Ziesak Lydja 
Zieliński, robotnik 

10 :MichaJak, rolnik, w1. n. m. 
31 Sobolewski, aptekarz, wł. H. Dl. 
Tkaszek.. rolnik 
32 l\fichalak, rolnik, wl. m. 
Michalak, wymiemica 
Sowiński, robotnik 
33 Liidtke, rolnik, \vl. ID. 
Kiittko"\vski, robotnik 
Szulc, wdowa 
34 Pallstw. Dom Służby Kol. 
Galasiński, kolejarz 
35 Kube Joanna. \VI. m. 
Eggenbrecbt, rolnik 
 
, 
Lowlcka 
1 Czerwczak, gospodarz. \VI. m. 
Andrzej czak, robotnik 
Bednarski. robotnik 
Giliński, robotnik 
'Vilma. robotnik 
\Y ojciechowski, robotnik 
2 \Vawrzeniak, robotnik, \Vi. ITI. 
Zwoliński, szewc 
3 Szatkowski, robotnik, wI. In. 
Funk, robotnik 
Fakowski
 robotnik 
Kochanowski, robotnik 
TIutkowski. robotnik 
\V ojciechowski, robotnik 
4 Timm, robotnik, wl. m
 
Duczmal, robotnik 
Talaga, robotnik 
Ratajczyk, robotnik 
5 Frąckowiak, górnik, \\ l. m. 
Faustmann, górnik 
'Vojciechowski, g6nlik 
6 Starzyńska, asystentka, \VI. m. 
DeITgel, rob. 


. 


-' 


)o 


!" 


. 


; 


..
		

/adresy_192300297_0001.djvu

			Czyżk6wko. Berlińska. 


279 


Brdyujście. Łowicka - Witebska - Szlos Kępa. 


7-11 Inspekcja dróg wodnych 
Gapski, robotnik 
. 
Iroziński, robotnik 
Serbinowski, robotnik 
Slachciak, robotnik 
Tobolski, palacz 
Wasielewski. murarz 
Zybała, robQtnik 
12 Inspekcja dróg wodnych 
Kolwic, urzędnik 
Kado\v, urzędnik 
13 Steltmann, siodlarz, wł. ffi. 
14 Jabłoński, robotnik \VI. m. 
Andl zeje\vska Magdalena 
Krupniak. robotnik 
Kolasiński. robotnik 
Kordowska Marja 
Szymaniak l\Iarja 
15 Karole\vski, kupiec, wl. n. ID. 
Bethke, robotnik 
Bogusławska, wdowa 
Burchardt. robotnik 
16 Włudarski Ignacy. wl. ID. 
Kaczmarek, robotnik 
Neumann. robotnik 
Włudarska, służąca 
Wasielewski. robotnik 


. 


Witebska. 
1 Koch Ferdynand, \vl. In. 
Cbleborowicz Katarzyna 
Franc, robotnik 
Głodkowska Jadwiga 
Kryger Antoni 
Lisiewicz, robotnik 
Zurkowski. kowal 
Zalesiak, laborantka 
2 Wobser.. robotnik, wl. m. 
Renz, robotnik 
Tonn, rolnik 
3 Ahl M., robotnik. wl. ID. 
Ahl Franc. " 
4 Lenzyk, robotnik, wł. m. 
Ignaszak, robotn!k 
5 J óźwiak, robotni k . wl. ffi. 
6 Stolarski, robotnik. wl. ffi. 
Klimczak, robotnik '.' 
Rydzewska, służąca 
7 Herleine. dyr.. wl. n. m. 
Beszcziński, robotnik 
Buczyński, ogrodnik 
Buczyńska Kazimiera 
Gromadzińska, służąca 
Milewski, kowal 
Tadczak. r.ob. 
\Vojewoda, rob. 
8 Herleine. dyr.. wl. ffi. 
Dyro, gospodyni 
Halagiera, r?Ą.dc"a 
Kapińska, służąca 
9 Lenzing. robotnik, wl. m. 
Lenzing IIerta 
Lenzing Ella 
, 


/  


.. 


..... 


. 


10 Grzybowski, rolnik 
Chy la, robotnica 
Lembka, rybak 
Maje\vski, rybak 
Słowiński, szewc 
WiIma, robotnik 
11 Kuhrke, kupiec, \VI. n1. 
.Mielke, wdowa 
12 . Klinger, rolnik, wl. rn. 
13-15 W ollschHiger, kupiec, wl. n. nt. 
. Kommel, obuwnik 
I{anonischen, robotnik 
Schoffer, agronom 
Sotkiewicz. post. P. P. 
WollschHiger, restaurator 
16 Koeppel, wdowa 
Erwald, maszynista 
Lembke. rybak 
Leśniewski, rybak 

lajewski. rybak 
l\farkowski. rybak 
Witkowski. robotnik 
17 Gmina lP.iejska 
Bańkowska Helena 
Chrzybek. murarz 
ChrzYbek Franciszek 
18 Bułat, murarz wl. m. 
19 Kozłowski, rOQotnik. \VI. m. 
Lisiewicz, robotnik 
Orłowska, służaca 
Schauer. gospodyni 
WolIschla,ger. restaurator 


. 


ł 


Szlos Kępa 
Heise Natalja, wdowa, wł. ID. 
Gestwińska. służaca 
Heise, gospodarz' 


.. 


.... 


C?y-iłrómko. 


Berlińska 
1 Schroedter, ogrodnik, \VI. m. 
2 Koebke rzeźnik. ,vI. m. 
Kobke, robotnik 
.3 Pl. budowI 
.4 Brudnicki. robotni
 \vl. m. 
Kuhiś krawcowa 
Kubiś. wdowa 
Klimczak. robotnik 
Król, robotnik 
Latoś J.. robotnik' 
Latoś 1\1 rohotnica 
Ostrowski, robotnik 
TiU. wdowa 
Wronkowski robotnik 
4a Gordon, funkcjon. P. P., wł. m. 
Breitfuhs IPa]"r
 
Baltroweit tpchnik 
Gordon. robotnik 
4b PetersoI} Franc. wl. n. m. 
Bod:twalf1 stolarz 
Halm, robotnik 


.
		

/adresy_192300298_0001.djvu

			280 


Czyżk6wko. Berlińska  


Krawczak, robotnik 
Loenser, robotnik 
Tomaszewska Bronislawa 
\Vigenke, robotnik 
k Wojtuś, robotnik 
Chadres, robotnik 
5-6 Promień, Tow. Akc. 
Nagotowski, port jer 
Rezmer, stangret 
Rumiński, port jer 
Wieść, dyr. fabryki 
7 Brehme Adam, wl. n. m. 
Maćkowiak, robotnik 
Probe Bronisła wa 
Probe, murarz 
Stankiewicz, krawcowa 
8 Gartner Aniela, wl. ID. 
Szyperski, kolejarz 
Stasiewicz, podporucznik 
Sa Beck, ślusarz, ,vI. nl. 
Sb J ezierski, rzeźnik, "1. In. 
Bucholz, wdowa 
Bucholz, rzeźnik 
GOl'dop, kolejarz 
J ezierski Kazimierz 
:Madza Ignacy 
Kryger, ślusarz 
Mazana, wdowa 
,Plotka Jak6b 
Ringel1. August 
Ringert Anna 
Rezulak, robotnik 
Sziilke. wdowa 
9 Giese Friedrich, wł. .m. 
Adumowicz, rzeźnik 
Ernst, kapitalista 
Fredrych, robotnica 
Fredrych, robotnik 
Komatzki Albert 
Reschke Harie 
\Vojtuś. stolarz 
Wiśniewska, służąca 
9a Słabosze,vski, palacz, ,vI. m. 
Byłko. kowal 
Flakowski, poster. P. P. 
Nyklas, maszynista 
Rotnicki, kier. młyna 
Seweryn, maszynista 
Słaboń, robotnica 
10 Kuta, urzędnik. wl. m. 
Czyżewski. urzędnik 
Flakowski, kupiec 
Morawski, kier. młyna 
Wegner, kupiec 
.Wegner, wdowa 
t1 Lewandowski. wojażer, wl. Dl. 
Biel R., robotnik 
Biel P.. robotnik 
Biel M., gospodyni 
KruI. robotnik 
Kozłowski, robotnik 
Konieczny WładysIa w 
Malerowicz, kolejarz 
Musielak, ślusarz 
Pamula, robotniK 


,- 


.  
..;.i 


12-14 Kolej Państw. 
Siuda, młynarz 
Szumiński,. ogrodnik 
15 Miasto BY!1goszcz, szkola 
Białkowska. wdowa 
Hiibscher, kier. szkoły 
'V oŹlliak, służę.ca 
16 Kowalczyk A., robotnik, \\"1. fi. 
Dominiak, robotnica 
Latoś, konduktor 
L ubecka, robotnica 
Putynkowska \Valerja 
Putynkowski, robotnik 
Świątkowski, robotniK 
Twardowska, robotnica 
Wandrowska, robotnica 
Wandrowska, wdowa 
Zakrzewski 'Vladysław 
17 Rybicka Florentyna, wł. Bł. 
Rybicki L., siodlarz 
Rybicki K., siodlarz 
Rybicki J., siodlarz 
Rybicki B.. siodlarz 
18 Teske Gustaw, wl. m. 
Haremza, robotnik 
KolI at. kolejarz. 
KolIath, robotnica 
Kałużny, kolejarz 
Lemańczyk, kowal 
Maas ..'f., z\Vrotniczy 
Maas W., zwrotniczy 
Przybyłowska. akuszerka 
Pławińska. wdo\va 
Putschbach. bednarz 
Swakowski. port jer 
SiIker, fryzjer 
Siuchniński, robotnik 
19 Wypijewska, wdowa, ,vI. m. 
Loch, kołodziej 
Wypi,iewska, robotnica 
Wronkowski, robotnik 
20 Jag-ielski Andrzej, wl. n. m. 
.Cholewczyński Franc. 
Kasprowicz. robotnik 
Nowak Marta 
Ochmanek Teresa." 
Skiba, robotnik 
Szumiński, robotnik 
Wronkowski, kolejarz 
Zieliński, maszynista 
21 Mazurczak, robotnik, wł. m. 
Ignasiak, robotnik 
Kościelny, robotnik 
Krzemiński. robotnik 
Królikowski. robotnik 
Lange Friedrich 
Mocna. wdowa 
Mikulski. odźwierny 
Witek, robotnik 
21a Jasińska ł..tieczysł
wa, wł. m. 
Harmacińska, wdowa 
Kn.lża. rzeźnik 
Kośmieja. konduktor 
Niemecek. oficjalista. 
Pukszta, kolejarz 


. 


. 


1 


.. 


. 
. ;  


"1 


"" 


'i 


t , 


! . - 


-.
		

/adresy_192300299_0001.djvu

			C
yżk6wko. Berlińska - Chmurna - Chojnicka 


281 


Różański, ślusarz 
Rybczyński, stangret 
Woźniak, robotnik 
2Z Brzoza Antoni, wł. n. m. 
Golecki, . robotnik 
Jasińska, wdowa 
Siekierkowski, kolejarz 
Szkolnicki, kupiec 
Tłaczała, kupiec 
23 Brzoza, kupiec, wl. m. 
Będziewski J., maszynista 
Będziewsld L., maszynista 
Burchard, sługa 
Lenz, stolarz 
Wenglorz, ekspedientka 
Wenglorz, wdowa 
Wenglorz, technik 
24 Kocikowski, robotnik, wł. ID. 
25 Rolbieski, gospodarz, wł. m. 
Niestatek, robotnik 
Waliński, robotnik 
2G Duszyński, urzędnik, wł. m. 
27 Czaja, robotnik, wł. m. 
Karnowski, robotnik 
lVlazajka, młynarz 
Nowako\vski, robotnik 
Smolarek, robotnik 
28 Słaboszewski, kupiec, wI. m. 
Fabiszewski, elektrotechnik 
Kucharska Walerja 
Kucharski, kolejarz 
Sidorenki, kolejarz 
\Velka, robotnik 
t9 Gaca, ślusarz, ,vł. ID. 
Thiem, wożny 
!9a Hapke, kolejarz, wł. m. 
Harmaciński, .portjer 
Krygier, robotnica 
Kielczyńska Katarzyna 
Kiełczyl'iski, konduktor 
Ratajski; tokarz 
Tepliński, robotnik 
Treichel, kolejarz 
Wiśniewski, robotnik 
Wojtczak, robotnik 
. 
10 Hanusz, ur
ędnik, ,vI. m. 
Hanusz, urzędniczka 
Maź. urzędnik 
Plankowski, robotnik 
Pridohl Juljusz 
Swiecicka, kucharka 
łOa. Kukuk Fritz, wł. n. m. 
Gotz, robotnik - 
J akuszkowiak, robotnik 
I{ozakiewicz, urzędnik 
Kuchowicz, kole.jarz 
Ko"-alski, robotnik 
KuliIlski, robotnik 
Majsner, robotnica 


Napierała, robotnik 
Owczarek, robotnik 
Prażyński, kolejarz 
31 Pl. bud owI. 


I 
J 


Chmurna 
1 
Iazurkfewicz Marja, wł. m. 
2 Meik, robotnik, wI. m. 
Nerwicka Karolina 
3 WrÓbel, wdowa, wI. m. 
Schmidt, nlurarz 
Schmidt, ślusarz 
ł Janke Karol, wl. ID. 
5 Foryś, robotnik, wl. ID. 
6 Witkowski Franc., wł. ID. 
Karczewski, rolnik 
7 Kropelnicki, 'woźny, wI. m. 
Kropelnicki, rolnik 
8 Loś, rolnik, wl. ID. 
Orzeszkowa, gospodyni 
9 I{ropelnik Maks, wł. m. 
Kuśnierz, rolnik 
Reczek Stanisław 
10 Trojahn Aug., ,vI. m. · 
Trojahn Ryszard 
11 Pansegrau Fryderyk, ,vI. m. 
12 Ziegenhagen Emil, wl. ll. ID. 
Markiewko, rolnik 
13 Ziegenhagen G usta w, wl. ffi. 
Weiss Emma 
.. 


-.... 


.. 


Chojnicka 
1 Labenda Stanisła,v. wł. ID. 
Stasik, szewc 
Zaleta Anastazja 
Zaleta Jan 
2 Urbański, robotnik 
Koszut, robotnik 
Urbański, stolarz 
3 Nawrocki. kolejarz, wl. m. 
4 Osińska Maria, wl. In. 
Strzelecka, robotnica 
5 Gorzka, kolejarz, wł. m. 
Szymański, kowal 
6 Jażdżewski, robotnik, wł. m. 
7 Szpajda, kolejarz, wl. m. 
Spojan Irena 
8 Wirk Filip, wł. ID. 
Górki, mechanik - 
Kohler, rolnik 
Kohler Berta 
9 Korycki Karol, wł. rn. 
Kluczyński. robotnik 
Szczerbowski, ślusarz 
_ W ołoszyński, ślusarz 
10 Kubiak, robotnik, wł. ID. 
11-18 Rola orna 


, 


. 


. 


. 


· IJCIE 


. 
· DKl. MI CH.c 
 T,' , 


. .,
		

/adresy_192300300_0001.djvu

			282 


Czyżk 6wko. Elb ląska - flisacka 


Elbląska 
1 Kuta, robotnik. wl. n. In. 
Piotrowski J robotnik 
2 \Vęclewski Józef, \vl. n. m. 
Deliński. ślusarz 
Kla",
itter, rew.i1zor 
Mrug-owski, stolarz 
l\lyt1ewski, ślusarz 
Niedzielski, robotnik 
Orłowska. wdowa 
Zątkowski, kolejarz 
Zą.tkowska Zofja 
:
 Blumwe. Tow. Akc. 
Rodnieki, stróż 
.i .Andrzejewicz, stolarz, wl. ID. 
.) Dojahn, bankowiec. ,vI. ID. 
Debuszewicz. pensjoner 
· Kwasucki, robotnik 
Matuszak Bronisław 
Mrozak. murarz 
lVIusiał, kole.iarz 
Pawlikowska, robotnica 
Resmer, inwalida 
Rzetelny, robotnik 
Ratajczak, robotnik 
'Wrób'ewska Cecylja, 
, Zgórski, robotnik 
'-U7 Fabryka Blumwe 
Bogusławski, kOlejarz 
Wietrzychowski, zwrotnic
Y' 
Wietrzychowska, wdowa 
8 Uliszewski, restaurator, wl. ID. 


Flisacka. 
1 I{la.ier Ludwik. wl. m. 
Dywel, robotnik 
Klajer. gospodyni 
Nisiewicz. robotnik 
'2 Fiskus dróg- wodnych 
Nowińska, kupcowa 
Pałyga, szewc 
\Vruk, ślusarz 
3 Fiskus dróg ".odnych 
Bulewski. murarz 
Chojnacki. ogrodnik 
DomagaIski, emeryt 
Krasińska. robotnica 

;akowiecka, rohotnica 
l'vfałaszewski. ślusarz 
Nojek, robotnlk 
Rentt. urzednik 
Szepp. krawcowa 
.
 Tarka, stelmach, wł. m. 
Widner, wdowa 
:; Sieleńc£yk, ślusarz. \VI. m. 
Ratajc7.ak, robotnik 
. Wychan, DomocTlil{ ogrodowy 
() Sauerland. ogroi"1ik, wl. m. .. 
Hirszfeld Tina 
Neiman. urzędn.J.- 
Sa uerland .J oania 
7 Grześkowiak, r
lnik. wł. m.. 
Buczkowski, robotnik 


l, 
I 


j 
ł 


Chojecki, kolejarz 
Kaźmierczak, roJJotllik 
Lentz, wdowa 
Lewandows'ki, rouotnik 
:\fądra Rozalja 
Piątka Jadwig-a 
Weyner Anastazja 
\Vinovv.iecki, kolejarz 
8 Fiskus dróg wodnych 
Brukwicki, robotnik 
Blach, robotnik 
Kaczmarek Antonina 
Kaczmarek, robotnik 

ajder, kOlejarz 
Orzechowska, wdowa 
Pierucki, inwalida 
Szwalba. robotnik 
Tulibacka, mężatka 
\Valasiak, kolejarz 
\Valczak, kolejar7'
 
H-tO Rola OnIa" 
11 Gądzyński, stolał'7., "ł. ID. 
Daniel ski, robotnik 
Szram; wożny 
Szram, robotnica 
1
 J
drze.icza.k, rolnik, \\"1. In. 
Kraje,vska, ,vdowa 
Nowaczyk, górnik 
13 Brunk RudQlf, wl. n. Ul. 
Gziuł, robotnica 
Hadomska Anna. 
R1.ldomska Stanisława 
13a Brunk, ślusarz, wl. Ul. 
14 Dojfu'1n Otto, wl. n. m. 
Danielewski. robotIlik 
Drej7a. rohą-tnik 
Drzycimski. robotnik 
Fahn1ann, robotnik 
Górski, formiarz 
Górny,- robotnik 
Korotkiewicz Helena 
Korotkiewicz Adam 
Nowicki, robotnik 
Pstrągowski, kowal 
Pstrągowski, ślusarz 
Strzelecki, robotnik 
Se jnowa Jad wign 
\Vełnowska, wdowa 
'Vełnowski, robotnik 
13 Wełnowska. wdo'''3. wf. m. . 
Blek, handlarz 
Blek.' robotnik 
\Vełnowski, robotnik 
16 Ahlert, murarz, \vl. m. 
Assmann Augusta 
Jansen Leon 
Jastrzębski, kupiec 
Kriese robotnik 
Kruszka, robotnik 
Kowalczyk, robotnik 
Kukuk. ",-dowa 
Manske, kowal 
Piekarski, konduktoi w 
Szubińska, robotnica 
\V ysocki, in ,valida 


-- 


, 


to,.
		

/adresy_192300301_0001.djvu

			Czyikówko. Flisacka - Koronowska 


. 


283 


11 Deylitz, szewc 
Brieger Jan 
Deylitz Marta 
Guziołek, robotnica 
Guziołek, roJJotnik 
Heise, rzemieślnik 
J eszek Br., robotnik 
J eszek Z., robotnica 
\Vygienka, ślusarz 
Wichman Frytz 
\Vichman Lott 
18 niema 
19 Jerzmann, ślu::;al'z, wl. 10. 
De1ińska, robotnica 
Drapikowska Pelagja 
Flisiak, kolejarz 
Gąsiorek, robotnik 
Lepakowski, kand. pomocno 
20 Rola orna 


Koronowska. 
1 Jagielski Andrzej, wł. m. 
Andrykowski, robotnik 
Doininiak, robotnik 
Gordon Jan 
Jawor, szewc 
Przybylski, stróż 
;
 \Vilm, piekarz, wI. n. m. 
2a · Vilm, piekal'z, wI. ID. 
2b \Vilm, piekarz, wl. Il. m. 
J3ukowski. robotnik 
l{rawis, robotnik 
Ptak, robotnik 
Ryszkuwski, robotnik 
... Strzelewicz, robotnik 
Szmelter, robotnik 
3 Brondowska Elźfiieta, \\"i. ll. ID. 
ł-5 Kościół ewangielicki 
Flatan, pastor 
Flatan.J nauczycielka 
() Karow, kowal, wl. nl. 
Bernsdorf Henryk 
Iżyński, maszynista- 
\Veidemann, technik 
\Veidemann, akuszerka 
7-8 Hecker, kupiec, \VI. ffi. 
Proppe Emilia 
9 Caliński, robotnik, wl. m. 
Szumiński, elektrotechnik 
9a Kolski, szewc, wł. m. 
Langowski, robotnik 
Ławicki, robotnik 
Mocny, kolejarz 

ojarzesz 
arja 
Sobacki Piotr 
Sobacki Pawel 
9b Redel, stolarz, wI: l11. 
Bagniewski, kolejarz 
Porsch, wdowa 
Pgrsek. wdowa I 
Tyberski, kolejarz 
10 !{ucharczyk Jan, wł. m. 


) 


, 


I 
I 
ł 
I 
I 
I 


11 Zaboro\vski, roJnik, \VI. m. 
Zacho\vska Jadwiga . 
12 Seifried harol, wł. m. 
13 Kocińska, wdo\va, wI. m. 
14 Kaczmarek, rolnik, wl. m. 
,Ma.jewicz :Marja 
Szew<;.. robotnik 
Smektała Wiktoria 
Szymańska l{atarzyna 
Wrona l\Iarja 
Zabel, robotnik 
15 Gecceli, architekt, \VI. m. 
Górski, piekarz 
Piasko\vs ka , ",'do\va 
16 Achtning, ogrodowy, wł. nl. 
Ach tning- Frieda .. 
17 Szelc, robotnik. wl. m. 
Syper, robotnik . 
18 Heise Franciszek. \VI. m. 
19 Semrau, rzeźnik. \VI. m. 
20 Kurzweg Paul, wf. nt. 
\Vłodarski, stolarz 
'Vesiowiecki. ślusarz 
21 Rewers Adolf. \VI. ID. 
Krygier, kolejarz 

2 Słysz Jakób, \vł. n. In. 
Starszak, robotnik 
Starszak, kolejarz 

3 Filip :Magda, wł. m. 
24 Rola oma 
25 Bykowski, rolnik, \VI. ffi. 

G Rola orna 
'27 Beldin Erost, wl. m. 
Kirschstein, kowal. 
Beckert \Vally 
\Vełniak Franciszek 
\Velniak Antonina 
'28 Hciesiński Józef. ,vI. n1. 
Bohlke, robotnik 
Sciesińska Aniela 
Sciesiilska Helena }. 
Sciesińska Natalja 
Sciesiński, biurowiec 
29 \Velniak, konduktor, \\'1. ffi. 
30-31 Rola oma 
32 Latos, wdo\va, wl. m. 
Ciesielski, ko\val 
33 Plac budowlany 
34 Rosiński, ko\val, wl. In. 
Rosińska, robotnica 
35 Rola oma 
36 Ciosań ski, kupiec, wI. ID. 
Piotrowicz, robotnik 
Ratajczak, robotnik 
\ViIiński, robotnik 
37-40 Rola oma 
-\1 l\Ialinows.ki, robotnik, wł. ID. 
41a Bigalke Hermann, wł. m. 


.
		

/adresy_192300302_0001.djvu

			Czyżkówko. Koronowska - Łącznik - Mińska 


284: 


4tb Rogowski, rzeźnik, wl. ID. 
4te Wiśniewski, ślusarz, wl. m. 
41d Zych el robotnik, wl. m. 
\2 Kriese E,va, wł. ffi. 
Kriese Stanisława 
Kriese Jan 
Kriese Władysław 
Kriese Aleksander 
\V oźniak Joanna 
Woź!1iak Teofil 
Woźny, robotnik 

3 I{ostrys, rolniczka, wl. m. 
J eżykowski, robotnik 
4..{ Łukasik, rolnik, wl. m. 
Łukasik Zofja 
4:> Kowalewski, rolnik, wl. m. 
Kowalewski, asyst. pocztowy 
-łu Heise,,, dowa, wl. ID. 
ł7 Sobieski, kołodziej, wl. m. 
Balcerek, robotnik 
Szułkowski Franciszek 
Wiśniewski, posterunkowy 
48 Rola orna 
49 Sadka Szymon, wl. m. 
;>0 Neuhoff Reinhold, wł. n. m. 
51 Wachowiak, robotnik. wl. m. 
Ziółkowski, murarz 
52 Stysz, rolnik, wl. m. 
Grobelna Franciszka 
Lewandowski. zecpr 
\Valiszewski, robot'''ik 
53 Hoffman, rzeźnik, wl. ID. 
54 Bolowski Emst. wł. n. ID. 
Jankowski, funkcjonarjusz 

5 Bolowski Emst, wl. ID. .. 
56 Dittbrenner, rolnik. wł. ID. 
;'1 Gronich Gustaw, wł. m. 
Deskau Jadwiga 
Fabisza.k Pelagja 
Golik Bronisława 
Książkiewicz, robotnik 
Ii:aźD1ierczak. robotnik 
Kla winka, robotnica 
Malzah
1 kapitalistka 
Spychalski. robotnik 
Wrobel. papiernik 
\Vojciechowski, robotnik 
Zerdziński. robotnik 
Ziętak \Vładysława 
38 Gordon. kowal. wł. ID.. 
Raw"ańska l\Iarja 
Wit
ski, robotnik 
59 Peter Fermann. wl. m. 
60 Icek, rolnik, wl. m. 
f51-63 Rola oma 
6.i Drzewi
cki Tomasz, wl. m. 
. Biskup Elźbieta 
{;5 Masiak. kolejarz. wl. ID. 
Borowczyk. robotnik 
Grześkowiak, robotnik 
Grygrowicz, szewc 


Konig, robotnica 
Kaszyński, robotnik 
Kr6i, robotnik 
Kasprowicz 1\1., robotnik 
 
Kasprowicz J., robotnik 
Kasprowicz Prakseda 
Latos, kowal 
N owak, robotnik 
Prusak, wdowa 
Stachowicz F., robotnik 
Stachowicz S.
 robotnik 
Stachowicz F., robotnica 
Vetter, robotnik 
66 Ehrbarowicz l\Iarja, ,vI. n. m. 
Błażejczak Franciszek 
Kruczkowski, inwalida 
MarkusEewska Aniela 
Ruczkowski, robotnik 
Średziński, kupiec 
Szulc G., rzeźnik 
Szulc A., rzeźnik 


.. 


Lącmik. 
1 Prażyńska Józefa, wł. m. 
- Kaźmierczak, ,vdowa 
Prażyńska Antonina 
Prażyński S., robotnik 
2 Aboro\vski Antoni, wl. m. 
Habowski, rolnik 
3 Ewang. gmina kościelna 


. 


Mińska. 
1-4 BluID:we, Tow. Akc., fabryka 
Schiilke, stróż 
Kornecki, kolejarz 
5-6 l\łisja ewang. wewnętrzna ' 
Rune,w...itz, wdowa 
7 Schwartz Jan, ,vł. m. 
Bork, wdowa 
Borowska, wdowa 
Briickner, wdowa 
Bohn Henryka .... 
Brauminger, ,vdowa 
-, Gierig, wdowa 
Giese. wdowa 
Hindorf, wdowa 
Kraftke. djakoniska 
Kluge, gospodyni 
Kuniewicz, wdowa 
Len, djakoniska 
Muhme, wdowa 
Majewska Alma 
Nabel, wdowa 
Prell Augusta 
Pfanne, wdowa 
Plitt, muzykantka 
Rump, wdowa 
Roll Elim 
Ruks Frieda 
Rudolph, wdowa 
Szwurt. stolarz 
Siebe, wdowa 
Seele Gertruda 
S zumann , szwaczka 


., 


..
		

/adresy_192300303_0001.djvu

			Czyżkówko. Mińska - PrzeJ azd - Siedlec ka - Wyrzyska. 


Jachcice. Czerska 


285 


.  


Przejazd. 
t Kulesza, robotnik, wI. ITI. 
CIapa Szymon 
Kiliszek, księgarz 
Kiliszek, robotnica · 
Szmyd, robotnica 
Soliński, robotnik 
2 Stapo, wł. m. 
Koszut, robotnik 
Pohopin, robotnica 
3 Gerth, robotnik, wł. m. 
4: Krzeszo\viak, robotnik, \VI. m. 
Kawa, rolnik 
\Vątroba Jan 


Wyrzyska. 
1 Gawron, wdowa, wI. m. 
2 Popierz Józef, wl. m. 
.Bryl, inwalida 
BryI, kolejarz 
3 Schauer-, ogrodowy, wl. ffi. 
Burgmann, robotnik 
ł Stube, ogrodnik, wł. m. 
Goldt, gospodarz 
Stube, wdowiec 
5 Witt Charlotte, wł. m. 
6 Rubaszewski, kolejarz, wI. ID. 
Rubaszewska, krawcowa 
7 Buchholz, rzeźnik, wl. m. 
8 Tob ol ski, kolejarz, wł. m. 
Tobolska Gertruda 
9 Rybacki, nauczyciel, wl. ffi. 
Kurek, robotnik 
10 Przybyłowicz, leśniczy, wl. m.. 
Zieleskiewicz, gospodyni 


Schmidtke, wdowa 
Thom, kapitalista 
Viermann, djakoniska 
g Goede. robotnik, wl. ID. 
9 Leszczyński, ogrodnik, wI. ID. 
10 Matusik, rolnik, wł. m. 
11 Woliński lVIaks, wł. ID. 
12 Fiskus dróg wodnych 
Imbierowski I{azimierz 


Jachcice. 


Siedlecka. 
1 Papiernia, Sp. z. 
Kiick, dyrektor 
Szewc, służąca 
2 Cmentarz ewangielicki 
3 Plac bUdowlany 
4: Oczadły, rolnik, wl. ID. 
Oczadły, kolejarz 
5-6 Rola orna 
7 Szczotka Józef, wI. m. 
8-9 Rola oma 
, 
10 Cieślak kolejarz, \, ł. m. 
Wróbel Ewa 
Wróbel Zofja 
11 Dembiński, rolnik, wl. m. 
Bressel, robotnik 
... Grześćkow:;. Franciszka 
12 Dębiński Józef, wI. n. m. 
Kozik Stanisław 
Kozik Marja 
13 Bressel, emeryt, wl. ID. 
14: Derks, ,stohirz, wł. ID. 
15 Seemann, rolnik, wł. n1. 
16 Damian, rolnik, wl m. 
17-18 Rola oma 
19 Krieger Adolf, wl. ffi. 
Teske Otylja 
20 Słowik Antoni, wł. ffi. 
Pietrzak Katarzyna 

t Pietras. rolnik, wI. m. 
Grzybek, służący 

2 Bliimke, robotnik, wl. ID. 

3 Kopiske Hermann, \VI. ffi. 


Czerska. 
1 Lewiński Konrad, wl. m. 
C) Graja Władysław, wł. m. 
/oJ 
Buczkowski, robotnik 
Dreszke, robotnik 
Graj a, robotnica 
Neumann Ida 
Szlieps Jadwiga 
Stobbe Karolina 
3 Jaźdżewski, ag-ent, ,vI. m. 
J ażdżewska Wanda 
Mak il o. wdowa 
4, Rauhut I{atarzyna, wl. m. 
5 Szcip J 6zef.. wł. ID. 
6 Affeldt Ernst, wl. m. 
7 Krakowiak !larcin, wł. m. 
Dymski, maszynista 
8 Kajewski Andrzej, wl. ID . 
!{ajewski, książkowy .. 
9 Szymendera Wojciech, wł. m. 
10 Netz Hermann. w1. ffi. 
I{ajewska Stefanja. 
10a Festag. Fryderyk, \\'1. m. 
Fest.ag-, książkowa . 
lOb Lemański Adam, wl. ID. 
Kamińska, nauc
ycielka 
Kamiński, urzędnik 
11 l\1atuszewski Władysław, wł. m. 
Bethke, ślusarz 
Hoffmann, robotnik 
l1a Bengtsson Hermann, wI. m. -' 
. Sarnecki
 robotnik . '... 
Samecki Leon. robotnik 
.- Trocho\vski, robotnik 
12 I{ropiński Stefan, w1. m. 
'Viese. ko\val
		

/adresy_192300304_0001.djvu

			2SJ 


. 


Jachcice. Czerska - Piaski - Samarzewskiego - Saper6w 


13 Bajer Stanisław, wł. m. 
\Vysoła, robotnik 
14-15 Grypka 
farja, ,vł. ffi. 
16 Bielecki Walenty, \VI. m. 
Guzenda., robotp.ik 
Kubiak l\larja' 
,Mu szyń ski, ślusarz 
17 Borucki Antoni, wl. In. 
Bethke, robotnik 
Bethke, patacz 
18 Stenzel Franciszek, \VI. m. 
1U Loescher l\Iaks, \vI. m. 
:?O-
9 Rolnichvo 
30 Bąkowski Andrzej, wl. ID. 
Barczyński, robotnik 
Farulewski. handlarz 
Sobecki) robotnik 
31 Paschke, ,,,dowa, \VI. In. 
3
 Lewicki Stanisła-w, w1. ni. 
}{arwicka., rąbotnica 
33 Janowski Antoni, wł. In. 
l\Ianczak, szewc 
34 T .aurentowski I\:arol, \VI. ID. 
3j Grobelski, kolejarz, wł. m. 
Potka, kolejarz 
Świątek Antoni ( 
36 Zieliński Andrzej, wł. m. 
37 Owiesniak l\Iarcin, wl. m. 
:38 Teske Edward, wI. n1. 
39 lIohense-e Leon, ,vI. ID. 
40 Kurcz Jan) wl. m. 
Czaplewska Anna 
41 ZapaI
cha Piotr, w1. ffi. 
Ludwiczak, górnik 
42 Sonnenberg Otto, wl. ffi. 
Lorenz, ślusarz 


Piaski. 
1 Franzen Albert, wl. n. Dl. 
Drabiński) robotnik .' 
;! Zahinkiewicz Józef, \VI. m. 
Seniowna, kucharka 
3 Prostak Wojciech, wl. 111. 
Debka, wdowa 
4- Golz Jan, \VI. ffi. 
5 Satkowski Jan, wl. m. 
(j Lebioda Stanisław, \VI. m. 
Poćwiardowski, robotnik 
7 Brettschneider Aleksander, w1. m. 
8 Poppa Józef, wł. m. 
n Janik Andrzej, wl. ffi. 
10 Ogród 
11 Dąbrowski \Vładysław, wł. m. 
12 Gohr Ottomar, wł. m. 
13 
Iurawska Franciszka) w.l. m. 
Sobieszczyk, robotnik 
13a Drenkhahn Gustaw. wl. ITI. 
14 !{amiński Stanisław, wł. m. 
15 Berensdorf Juljusz, wI. m. 


I 
I 
1 
I 
t. 


16 Berensdorf \Vilhel01, w1. m. 
17 Asmus Gustaw, wl. m. 
18 l\1ir \Vitold, \VI. m. 
19 Schulz Ludwik. ,vł. ffi. 
20 Stockmann August, \VI. Ol.. 
Ziemke E11lilja 
21 Falacz, rolnik. \vł. m. 
").) LalI Emil, ,yl. m. 


t 
f 


Samarzewskiegow 
1-3 Franze \Vojciech, wl. In. 
4 Rutko\\rski \Vin,£ent)T, w1. fil. 
;) Zemkiewicz l\farcin, wI. n. ID.. 
Przybyła lVIichał :. 
(i Zenlkiewicz l\1a.rja, w1. lU. 
7 Nałęcz, wI. ID. 
Nałęcz., rolnik 
8 Polowczyk TOlnasz, \\"1. rn. 
9 lVIurawski Józef. wł. m. 
10 Sałuda I{asper, \VI. Til. 
11 Ramiński Ignacy, wI. fil. 
12 Brettschneider Rudolf, ,,1. ID; . 
.fanke Anna 
13 :\Ia1ino,vski Józef, wl. m. 
Szypajło Anna- 
14 Kolano Jan, \VI. n. In. 
15 I{olano Jan, \-vl. m. 
1G . Orzewiecki .Michał, wł. fil. 
. 
17 Ił irt H e rrrum n , \\'1. m. 
lR Koszucki Feliks, \\"1. m. 
lU Bagnie\vski Józef, wł. m. 
r .eśnicka Teofila 


1 
.. 


ł 
i 
I 


Saperów. 


. 

 
I 
I 


1-10 Rola orna 
'Valenciak Andrzej, \VI. ID. 

lilczarek Kasper, wl. m. 
Kalka I{atarzyna 

1in, !solejarz 
11 
itzlack Berta, \-vl. ffi. 
r [agedorn, kołodziej 
Kriiger, ślusarz 
Schulz, \vdowa 
Schulz, inżynier 
Ziihlke, ślusarJ; 
12 Szyma6ska Helena. wl. Ill. 
Ibom. rohotnik 
Pindor, cukienlik 
13-14 Place budowlane 
l:> Persson I{arol, ,,,I. m. 
Giinther, kowal 
1G Plac hudowlany 
J 7 Kukoschke Karol, 
.l. ffi. 
Buchholz, wdowa 
1
-19 Place budowlane 

O Staszyński Sttmisła\\", wł. ID. 
21 Dutkiewicz, robotnik, wł. nI. 
.Jutrzenka, restaurator 

2 Beng-Persson, wł. ł1. m. 
Lindhlad 1 koszyk:n'7. 


I. 


...
		

/adresy_192300305_0001.djvu

			Jachcice. Saperów - SI1)ukaJsk
 - Średnia 


287 


, 


23 Poznań Jan, \VI. ni. 
21- Tomasze\vski Jan. wl. n. m. 
Grocholewski, Jnalarz 

5 Gmina miejska, szkoTa 
Rass, kierownik szkoły · 
;!6 Koszyńska Gertn1da, \\ l. m. 
'27 Tomaszewski Jan. \VI. In. 
Schwarcrock, ogrodniK 
2
 Schwarcrock AUg"llSt, wł. n. m,. 
-!9 Sch\varcroek August. ,v1. ID. 
:
O Ziółkowski Walenty, \VI. m. 
31 \Vojciechowski Stanisław, wl. m. 
Kowalkowski Antoni 

 3'2 
Iatuszak Fl'ands7ek, ",L m. 
Pilarczyk 
\Vawrzyniak, krawiee 
33 Szablewski \Vładysław, \\'1. In. 
Tomczak, robotnik_ 
34 \Velsandt Bronisła,v, "l. m. 
34a Kirstein Fryderyk, wl. m. 
"3f) \Venike A ugu st, wł. m. 
3G I{ant H.ozalja, wl. m. 
J ahm, robotnik 
37 \Veinke Franciszek, \\"1. 10. 
3
 Bniński hrabia, ,,1. n. m. 
Benatkiewicz, murar7. 
Zawacka Ludwika 

9-41 Bniński, hrahia. "ł. Dl. 
Adamski, sługa 
1Uralska. służąca 
Kokot, stangret 
,KukuIski, kucharz 
... 
Lewicka. kucharka 
Lewando,,!vski, ogrodowy 
l\1ichałek, służący 
1\:lroczkowska, g'Ospodrni 
Z:łw3cka Ludwika 


. 


-...... 


Smukalska. 
1 Stockn1ann Fryd('ryk. wł. rn. 
=! 
iwiak, rolnik. wł. In. 
3 Hoka.szewsJd Paw('l
 \\"1. rn. 
4 Fisch El'u::;t. \\"1. Iłl. 
. S l\lcyer Karol, \VI. m. 
U SHkkmann Augnst, "L m. 


. Średnia. 
1-;) P.lace budowlane 
f) Zieliński Jan, \VI. ITi. 
Hostalski, robotnik' 
Skoropińsld, robotnik 
Przyhylska \Vi
t01..ia 
., Korpal Jan, \\'1. m. 

 PJa.c hudo\Vlan
 
9 Drozda Antoni. w1. m. 
Przydryg-a, robotnik 
Zielonka, kolejarz 
10-12 Płace budowlanc 
13 Lewandowski Stanisław, w1. m. 
_\ndl'zejewRld. kowa l 


,- 


. 


Cierelski, kowal 
:Mentzel, robotnik 
14 Dybiona Franciszka, \VI. ID. 
Kaczmarek, robotnik 
Pokorski. kowal 
Szelągiewicz, maszynista 
15 Salewski Ryszard, \VI. ID. 
Feliksiak, robotnik 
Kulbacz, robotni1i- 
l\-Iatuszewski, kolejarz 
Stefański, kier. pali. rob. 
16 Jażdżewski Syl\vester. ,vI. m. 
17 Baranowski Stanisław, \VI. m. 
Rozpłoch Marjan 
18 Zieliński Emil
 \VI. m. 
19 Kollmann Hobeli, wl. m. 
Lewicki, cieśla 
Przedv
'ojski. kolejarz 
Tomaszewski, ślusarz 

O Sander Ernst. \vl. m. 
Barańczyk, kierownik parowozu 
Miastkowski, kotlarz 
Ra.ipold. ślusarz 
Stacho\vicz, rzeźnil{ 
Skonieczka. koleiarz 
Wasielewski. cieśln 
\Viczyński, ślusarz 
. 
21 Plac budowlany 
2Z Wróblewska Konstancja, \VI. m. 
23 Dąbrowski Tadeusz. wI. m. 
24 Przybylska I{atarzyna, ,vI. m. 
25 Gajdziński Piotr, \\"1. m. 
Słomka 
larja. 
26 r AnIdam Jan. wł. m. 
27 l\Iichalik Apolouja, w1. ffi. 
28 'Viedowicz Franciszek, wł. m. 
29 Stachowiak Ignacy. \Vi. m. 
30 Glesner l{arol, \VI. Dl. 
31 Pataniak Stanisław, wł. m. 
32 .. I\:ędzierski Lud\\ik, \VI. m. . 
33 Bethmal1n l\:Iaks, \VI. m. 
34 Błaszak Józef, \vI. nl. 
33 l{ucharski Leonard, wI. m. 
36 Rosa. Andrzej, wl. In. 
37 Peplińska :Marta, wł. m. 
:38 Hemus Franc.iszek. \\"1. ffi. 
39 l{arolewski \Valenty, wł. m. 
40 Brzosk.owski Józef. \VI. m. 
41 Gliicksmann Franciszek, wł. In. 
42 Sonnenberg Otto, wł. In. 
43 Przybylski Szczepan, wL nl. 
Ąq. Błaszak Józef, \vl. m. 
43-48 Place budowlane 
49 !{empa Bronbław
 \VI. U1. 
50 ] Iaak J{arol, wł. m. 
:11 Plac budowlany 
52 Budniarski Franciszek. \\"1. In. 
\Vehlt Emma 
£13 Nowicki Antoni, w1. Ul. 


..
		

/adresy_192300306_0001.djvu

			288 


Jachcice. Średnia. 


Kapuścis1ca. Fabryczna - For.dońska 


... 
54 Paszka Jan, \vl. m. 3 Firma S. D. Jaffe 
Pietrowski. robotnik Beuner, robotnik 
55 l\fichalik Apolonja, wI. n. ID. Kamacki. robotnik 
Gruszczyilska. służąca Kocieniewski, robotnik 
Kopaniarz, robotnik Ludwikowski, robotnik 
Michalski. ślusarz Thiart, robotnik 

lichalik Apolonja 4 S. O. Jafffe 
Morzyilski J ślusarz Sarnecki, rohotnik 
Pa welczak, kotlarz 
 Finna S. D. Jaffe 
;) 
Paról, robotnik Burczykowski, robotnik 
Zimnicki, ślusarz Raabe. robotnik 
56 Sander Erost. \vl. n. m. . 
6 Dom kolejowy 
Cieślach, ślusarz Kwiatkowski, przodownik 
Eichorst. robotnik 6a La wrenz, robotnik, wl. m. 
Hardt. robotnik . 
Hardt :Marta 7 Girod. stolarz, wł. m. 
Holz. robotnik 8, Kozano)Vski, rolnik, \VI. D1. 
Holz Paulina Koliński, robotnik 
I{lin
er, wdo",-a Zielińska, robotnica 
Kwiatkowski, robotnik 9 Woźniak, urzędnik, wł. n. m. 
Szablewski. ślusarz Błaszek. ślusarz 
WO.ldach, robotnik _ Kurzawa, urzędnik państw. 
Wojdylak, kowal l\foersch, kowal .
 
Zalewska, robotnica Polhlska, robotnica , 
57 Karmiński Ignacy, wł. m. Rapicki, urzędnik P. P. 
Lewandowski, kolejarz 'V oźniak, robotnik 
Marcysiak, robotnik 10 Kolenda J robotnik, "ł. m. 
. Siuda Agnieszka 
Schulz, tokarz I{olenda Ignacy "'b 
Krahn Anna 
58 N owak Franciszek, wl. m. .Manthey Berta 
Cyganek, ślusarz 
Czaplewski, robotnik Fordońska. 
KostańskJ. pracownik kole.1owy .. 
- 
Mazurkiewicz, robotnik 10 Bl'Olnund, rolnik, wl. m. 
Muszyńska \Viktorja . . I Gawińska, robotnica 
.... Marcinkowski. pom. biurowy 1 . G:awiński, robotnik 
Płotka, kowal . I Hintz, wdowa 
Ruciński. kowal I -. Tabatt, inwalida .,,
 
59 Chmiel Władysław, 'YI. ID. Zahn Teodor 
I 
Domeracki, ko wal 11 Hartung, ogrodnik, wł. m. 
Gąsierowski, blachmistrz Donarski, posterunko',"y 
Grams, tokarz Góral, posterunkowy 
Chmiel, rzeźnik Raatz Matylda .. 
Muszyński, ślusarz 12 .... Kwaśniak. rolnik, \vl. m. 
Splitter, urzędnik kolejo\vy 
, 
O-61 Plac budowlany 13 Fritz Wilhelmina, wł. m. 
Fritz Adolf 
62 Kozłowski Aleks., wl. m. Fritz Olga 
Gilewski, robotnik , 14 Sommer Ferdynand. \VI. m. 
Mądrzak, robotnik 
Sobociński, kołod'ziej f;erstendorf Jad,viga 
Wawrzyniak, robotnik Luneberg, robotnik 
63 Bethmann Anna, ,vI. m. 15-16 Hurto\vnia drzewa ,,\Visła''" 
Depka Bernard l\1an.usze,vska. służąca 
Gierszewski, lakiernik Pankowski, kierownik biura .. 
Morzyń ski , kowal Sowiński, kupiec 
Murawka. robotnik 17 Firma Oswa" 
" 
Borsikowska, wdowa 
Borsikowska, robotnica 
l1apuścłska, Zakrzewski, maszynista 
Zakrzewski. ślusarz 
Fabrycma. 18 Finna "Oswa" · 
1 Firma S. D. J affe Huzarski, kier. fabryki 
Ziegler, werkmistrz Mahlin, kierownik fabryki -- 
2 Firma S. D. Jaffe Romano\vski J dyrektor fabryki 
'ł Gackowiak. palacz 18a Finna "Os,va"
		

/adresy_192300307_0001.djvu

			. 


Kapuściska. Fordońska - Harcerska - ł.
czyc1	
			

/adresy_192300308_0001.djvu

			Kap uściska. Szajnochy- Urz.Pocz. - Dom.kol. Miedzyń. .Inflandzka - Leszczyna - Nakielska 


8 KaliczYłlska, wdowa, w1. 11. ffi. 
Komecki, rolnik 
StoIka, ogrodnik 
9 Wodtke Karol, wI. nl. 
I(rólak, urzędnik P. P. 
MartYłlski, urzędnik P. P. 


Urząd Pocztowy. 
Gackowski, listowy 
(;ackowski, kolejarz 
l\1okwiilSki, }istowy 


Dom kolejowy nr. 19'. 
BUl'g, dróżnik 


. 


Miedzyń. 
Inflandzka. 
65 Kamola, robotnik, wł. ffi. 
l\lap.taj, robotnik 
Schram, wdowa 
Stapel Helena 
Stapel, robotnik 
WoltschHiger, ,vdowa 
66 Szu da. kupiec, wł. m. 
. 
67 Priebe, murarz, wł. fil. 
68 Kroczak, robotnik, \VI. nl. 
69 Burg, robotnik, 'w1. m. 
70 \ViJda, rolnik, \VI. m. 
Wilda, piekarz 
71 I\:owaJczyk, rolnik, wł. Ul. 
72 Ciora, rolnik, ,vI. m. 
73 Rischke Ida, \VI. ffi. 
..\nklewicz, rolnik 
74 -Piasecki, rolnik. wł. ffi. 
75 Diedrirh, robotnik, wł. nl. 
76 Guderjan Hermann, ,vI. m. 
77 I(ohnert, robotnik kolejo\\ y. w1. m.- 
78 Kudłacz, robotnik, \VI. m. 
79 Sielska Jadwiga, wl. m. 
Sielski, inw,alida 


... 


. Leszczyna. 
83 Thunt, tapicer, wl. m. 
81 Brewka 'Vilhelm, ,vI. n. nl. 
Śniczek, rolnik 
Śniczek Katarzyna 
85 SZl1drowicz Franciszek, ,Ył. m. 
86 
zudro,vicz Franciszek, wł. 11. nI. 
Bąk, mężatka 
I{anzer, mężatka 
87 Zabska l\lichalina, wl. m. 

8 Sonnenucrg, dozorca, "-l. m. 
R9 Gielas, rolnik, \VI. In. 
90 PałczyńskI, rolnik, wł. m. 
Pałczyński, palacz 
91 Słapa, robotnik, w1. m. 


, . 


N akiclśka. 
1 Stranz 'Vaclaw, \VI. m. 
Stranz Jan, 
Sitarek, maszynista 
2 Stranz, kupiec, wl. 11. m. 
2a I{noof, fabrykant, w1. m. 
Schmiegel, służąca 
3 l\Iaje,vsld, inżynier, \\'1. 111. 
Rofman Berta ,'"'- 
Hofman Karol 
l\Iajewska !\Iarja 
l\lajewska Franciszka 
Schochay Paulina 
4 .Tahnke Hudolf, wl. m. 
Dąszyńska !{atarzyna 
5 Reichelt, 
wdo\Ya, wl. ll. m. 
Brunk, biurowy 
Ka.rwecld, ślusarz 
(3 l\1ailkowski J 6zef. \\"1. m. 
Byskiewicz, garncarz 
'Viniarski, dozorca wj
zienia 
7 Kambiski, lu.lpiec, wI. TrI. 
Stachowicz, palacz 
8 Breitkreuz :Friedrich-, wł. n. 01. 
Albrecht. robotnik 
Ścigała, robotni]{ 
Schmidt, ,vdowa 
Szrankiewicz, b::tnko'....icc 
9 Boeck Hermann, wl. m. 
Dezyng Otylja 
Scelnig Anna 
10 Boeck Bruno, wl. n. nl. 
Affeldt, roootnik 
Bendarek, rODotn iI\: 
Dola ta!, robotnik! . 
Foigtlender, robotnica 
Lu Datlski, robotnik 
Piasecka Józefa 
11 Jagodzh'lSki, kupie e , wI. tn. 
-" \damski, robotnik 
Kryszak, robotpil{ 
Nowak, krawcowa 
12 Dykas, inwalida" \VI. ITI. 
13 Śliwka Józefa, \VI. n!. 
14 Juryś. rLeżnik, wl. m. 
Przewoznia J oanllR . 
Schi.ilke, robotnik 
15 Lemański, kotlarz. w1. m. 
Floryszczak, roootnik 
F]oryszczak, robotnica 
Piasecki, kotlarz 
Słomko".ski, robotnik 
\Viśniewski, robotnik 
\VeHer, wdowa 
1(3 ({uuera, kolejarz, wł. m. 
Górecki, ślusar7 
17 Kunz, handlarz. wl. m. 
18 llujalski, stolarz. wł. nl. 
BujaIski, kupiec 
Charkowska Apolonja 
Sil\:orska., wdowa 
Szulc Franciszek 
Szubiewski J., robotnik 


.. 


.  


.,......
		

/adresy_192300309_0001.djvu

			Miedzyń. Nale ielska - Osada - Pag6rek - Pijarow 


, 


Szubiewski F., robotnik 
Schmidt, robotnica 
Urbańska, robotnica 
19 Gmina miejska, szkoła 
20 Dąbkowsld; kup,iec, wI. m. 
Grochowalski, robotnik 
Kudliński, robotnil{ 

farchwiński, kowal 
Polaczek. robotnik 
Skiba \Viktorja. 
Ziegenhagell Friedrich, \yl. n. m. 
Koch, palacz 
'H Tokarczyk Józef, wł. m. 
Domdaj, robotnik 
rl.'okarczyk Rozalia 
23 Sawicki, rolnik, wl. m. 
24 \VilczYllSki, ślusarz. wl. nI. 
2
 Bierna, rolnik, wl. m. 
26 'Vanat J..., l'olnik, wł. nl. 
Rodzek Anna 
'Vanat St., rolnik 
27 Dietrich :Marja, wł. m. 


 Pietruza, rolnik, wł. nl. 
:?!) Szałel{ 'Yalenty. \';1. nl. 
Przyhyła, nlaszynbtil 
Szalek l\Iaksymiljall 
30 Sichau Euual'd, \\'1. nl. 
Dreger, gospodyni 
Mundt, formiarz 
31 \Viese Ferdynand. \VI. m. 
SzopiIlski, robotnik 
32 I{ania, ko\val, wf. nI. 
33 Bloch. robotnik, wI m. 
"\Iiiduk, gospodyni 
34 Kołodziejczak Alldrze.i, \\'1. nI. 

5 Kubiesa, robotnik, \\'1. m. 
Bal cer, robotnik 
Krupka, murarz 
Łukaszewicz, ślusarz, 
RedInanil, robotnik 
Redmann Anna 
36 Lubiewski BartłoITJiej. w1. lll. 
;J7 Gielas, rolnik, wI. m. 
38 Latko, kowal, wl. m. 
39 Zachara I{unegunda, wJ. m. 
Zachara., robotnik. 
Zachara Helena 
.s0 A\leksander Jan, wl. m. 
Rospendowski, rzeinik 
Sala, robotnik, wl. m. 
Bambrowicz, wdowa 
Feige, robotnik, 
Wronkowsk3, :robotnik 
42 l\Iohrenz, ślusarz, \\"1. m. 
I{rause, robotnica 
Mohrenz, tokarz 
4:3 Schiller, restaul'ator, \Ył. m. 
l\Iengel, \vdowa 
4i Wilke, restaurator, \VI. In. 
Baszkiewicz .T" rohotnik 
Baszkiewirz-' B.. robotnik 
Jankowska, m
ż3tka l 


/ 


41  

 


..",\ 


.. 


Osada. 
1 Gajków Zofja, wł. n. In. 
Kowalska, służąca 
Szulc, mechanik 
Teszów, mężatka 
2 Klewenhagen Teodor. wI. m. 

 
3 Ratajczak, kolejarz, \VI. m. 
4 Tesmer \Vilhelm. \VI. m. 
5 'Vitt Paweł. wI. m. 
Schr6der, rzeźnik 
6 G6rtz Adolf, wł. m. 
G6rtz 'Vojciech 
7 LuisJd, rolnik, wł. m. 
Luiska, książkowa_ 
8 Królikowski, robotnik, \\ ł. In. 
9 Zieliński, książkowy. 
.vł. In. 
10 Damski Antoni, \VI. Ul. 
Damski J., biuro\\'y 
11 
Iajewski, iriżynicr, \\"1. Ił. In. 
Cieślak, kolejarz 
Ossecki, emeryt 
12 Borowski, rolnik, wł. m. 
13 Buchholz, robotnik, ,,-ł. m. 
14 J{waśniewski Gustaw, wł. m. 
15 Łysiak Roman, wł. m. 
Łysiak 1\1., rohotnik 
16 Doblessem, urzędnik, wł. m. 
17 Gardzyński Mieczysław, wl. J1. 
Szuster, kupiec 
18 Roziecld, dyr. banku, wł. m. 
19 Glanz, robotnik, ,vI. m. 
20 Nazarewicz Eugenja, wI. m. 
21 Dusterbeck Ryszard, w1. m. 
Schirmer, emeryt 
22 I{indermann Leon, wl. 11. m. 
SchJicht, murarz 
23 Blumel}thal, książkowy. wł. m. 
24 Griinke, robotnik, .Wl. m. 
25 Drapiewski Leon, \VI. m. 
Głady kowska, służąca 


Pagórek. 
80 Szpak. rolnik, wl. m. 
81 Lemke, robotnik, wł. m. 
82 Piaę-kowski, robotnik, wł. m. 


Pijarów. 
53 :\lagistrat, miejskie mieszkania 
Fornalik Andrzej 
Gromek, urzędnik 
)'Iatuszewski, ślusarz 
Olejniczak, frezer 
SzymkowiaI{, stróż 
54 Czechó\v Anna, wl. m. 
Chudziński, murarz 
Kolis, robot.nica 
Olejniczak, kołodziPj 
a,) Breitkreuz, rolJotnik, \VI. rn. 
56 Beyer Heinrich, \VI. m. 
Dyszkowska, krawco\n\ 
I
amola, mężatka 


. 


291  


\ 


m.
		

/adresy_192300310_0001.djvu

			292 


Miedzyń. Pijar6w 


Okole. Berliiiska 


- 


7 Piasecki August, wI. n. m. 
Bukczyński, fryzjer 
Cieślak, robotnik 
Kessin, fryzjer 
Kucharska, nauczycielka 
Kucharska, strojarka 
Kucharski, asystent . 
Kempiński, funkcjonarjusz P. P. 
L
siński, kierownik. trąpnv. 
7a Piasecki August, 'wl. m. 
Budryko\Vski, kupiec 
Brzeski, listo wy 
Chaj do\vska J\larta 
Kinder, \vdo".a 
. Kinder, monter 
l\Ialak, asystent 
!\lalak, kasjer 
Piasecki Edmund 
Rothang, monter 
Tomaszewska Marja 
Wiśniewski. murarz 
8 Raddatz l\larja, wł. ID. 
Dreczkowska, służ
{:a 
Goga, cieśla 
Lubka, maszynista_ 
· Lubka. kowal 
Mielke. wdowa 
Nickei, \vdowa 
N owacki, robotnik 
N owacka, sekretarka 
No\vacka, wdowa 
Niewiemski, murarz 
Pięta, służąca 
Preis. \vdowa 
Rollauer, pomocnik gastronomiczny 
Tomaszewski, drogerzysta 
Wardar, ślusarz 
Wielke, służąca" 
9 Kreklau Adolf, wł. m. 
Brunk, kapitalista 
Finger, bankowiec 
Górecka, służąca 
Giese, \volontarjusz 
Kied.rowski, kierownik pociągu 
Kelm, gosp. 
Kohler, rzeźnik 
Mikołajczyk, kotlarz 
l\Iachholz, rzeźnik 
Parp art , kupiec 
Wiesner, inspektor 
Zaparucha, zegarmistrz 
Zap aru cha, biuralistka 
10 Kreklau Adolf. wI. ll. m. 
Bruskowski. robotnik 
Piarowski Józef 
Na \"Tocki, stolarz 
11-12 Plac budowlany 
13 Ziegler Maks, wI. m. 
Cieślarczyk. 
Krygier, wdowa 
Pijarowski, kancelista 
Tomczak, służąca 
14 Zebrowski Jan, wł. In. 
Bausch. ślusarz 
Himstadt, wdowa 
Lesz, kupiec 
Matyniak, palacz 


. 


57 Olszewski, robotnik. \VI. ID. 
Olejnik Czesła\v 
58 l\1łynarkiewicz Stallisła\v, wł. m. 

nynarkiewicz 
1ichalina 
Owczarek, robotnik 
59 Jaszczak l\Iarcin, wl. In. 
Jaszczak J., robotnik 
Nurkiewicz, robotnik 
60 Butor Karolina, wł. ln. 
Słowiak, robotnik 
61 Głód, robotnik, wl. m. 
62 Kwak l\tlarja. \VI. m. 
Toczek Rozalja 
63 Dopierała Jadwiga, wł. m. 
Sikorski. robotnik 
M Reck, .wdowa, wł. ffi. 


Trentowskiego. 
ł6 Tabat 'Vilhelmina, wł. m. 
47 Bocck Karol. wl. m. 
ł8 Bolter Jadwtga, wl. m. 
49 Boeck Bronisła\v, 'wł. m. 
50 Dom kolejowy 
Chojnacki, kolejarz 
VI. śluza. 
\Vegner Adam, wI. m. 
'" 
Okole. 
Berlińska. 
1 c. Fiebrandt i Ska., w1. n. ID. 
Brunk, rolnik 
(;jecIe, krawiec 
IHindt, kapitalistka 
Ma,jewski, robotnik 
Reichwaldt, wdowa 
2 C Flebrandt, fabryka, \VI. n. m. 
Bączko\vski, port jer 
Capitelli, handlarz 
Gackowski. ślusarz 
f;ackowski, robotnik 
Głogowski. robotnik 
Gusek, palacz 
Hoffmann, robotnik 
Hoffmann J\lichal, robotnik 
Menke. szewc 
N oryskiewicz, malarz 
Podlaczewska. biuro,va 
Rirhter. wdowa 
Richter Marta 
Szymański, ślusarz 
Zabrowski. robotnik 
3 Fiebrandt i Ska., wl. m. 
ł C. Fiebrandt i Ska.. wł. ll. ID. 
Klimczak. robotnik 
Malinowski, technik 
5 Durr Małgorzata, ,"vI. ID. 
Grund mann , gosp. 
Rosenwicz, służąca 
6 Zandereit Alwina, wł. m. 
Szankowski, kowal 
Z andereit, nauczycielka 


; 


...  


-
- 
.  


-
		

/adresy_192300311_0001.djvu

			-Okole. Berlińska 


15 Ciaputa, ogród 
16 Ciaputa Ludwik, wI. m. 
Henn, kowal 
Zakrzewski, robotńik 
GilI, palacz 
17 Bross Bronisła\v, wł. m. 
Deja, młynarz 
Kaźmierczak, służp.,ca 
SWiątkow!?ki, robotnik 
18 Ga ek ęl Karol, wl. m. 
Holz, stolarz 
Koso\vski, czeladnik rzeźnicki 
Kaczmarek, służąca 
Lewandowska, wdowa 
Lewandowska, książkowa 
Nowicki, robotnik 
19 Osiewski Ludwik, wl. m. 
Musiał, konduktor tram\\'. 
Schild. krawiec 
Strccker, biurowy 
Zakowska, służ
ca 
ZagraIski, książkowy 
20 Bloch Erna, wł. rn. 
Błochowicz, murarz 
Błochowicz, inwalida 
Jasiński, biurowy 
Kaczmarczyk, rysownik 
KIuck, wdowa 
Nowakowski, woźny 
Schroder, stolarz 
\Vegner, emerytowany nauczyciel 

1 Gierszewski Fr
nciszek, wl. ID. 
Bordgorwicz, murarz 
Dropiewski, kolejarz 
Gierszewski, kupiec 
Januszewski, robotnik 
I\. urowski, urzędnik 
Karwecki, robotnik 
N owacki, robotnik 
Spionkow
ak, robotnik 
Szulc, konduktor 
rrbański, pracownik kolejo".y 
Urbański, uczeń 
Zakrzewski, robotnik 
Zakrzewski Michał, robotnik 
!2 Urbański Michał, wł. m. 
Bok, monter 
Chmura, robotnik 
N owak, szewc 
Neumann, kołodziej 
Urbański. robotnik 
(;ończyński, kowal 
Kujath, werkmistrz 
Luczak, tokarz 
ZendeI, kolejarz 

3 Bugay Eugenja, ,vI. m. 
Andreskowski, muzyk 
B art z, kapitalista 
Drel la. robotnik 
Gazińska, "'dowa 
J ośkowiak, robotnik 
I{amieński, fryzjer 

focha, krawcowa 
Nowak ZofJa ' 


N owicki, pomocnik 
Sieradzki, kupiec 
Stachowiak Stanisława 
24 Stryszkowski Jan, wł. m. 
Błaszkowski, robotnik 
Jamróz, służąca 
Kucharski, urzędnik państwowy 
Łajdyk, szewc 
Melin, konduktor 
Och oeki, ślusarz 
Rybacki. ślusarz 
Rentz Joanna 
Stryszowski, profesor 
Szarafińska, wdowa 
Szarafińska, praso\vaczka 
Stefaniak, ślusarz 
Szmidt, wdowa 
Sochacki, młynarz . 
Wiśniewski, hutnik 
Winny, hutnik 
Wochrowski, robotnik 
\Vipijewski. kolejarz 
Zander, urzędnik P. P. 
Zander, kupiec 
ZelińskL stolarz 
25 Basche Franciszek, wł. m. 
Gołata, ślusarz 
GilI, pod. kolej. 
Gierczak, książkowy 
Kaczmarek, robotnik 
Krause, kolejarz 
Kipf, ogrodnik 
Man, wdowa 
Marchlewicz, robotnik 
Niemczewski, kolejarz 
Pisarek, pomocnik 
Popowski, robotnik 
SobieraIski, sze\vc 
Twardowski. robotnik 
\Valczak, kolejarz 
Wiśnie\vski, kupiec 
26 Powiato\va kolejka 
Polanowski, restaurator 
Popowski, robotnik 
Szews, n1echanik kolejowy 
26a Powiatowa kolejka 
Lewan, nadkowal 
Skrzykowski, doz. przew. 
:Manikowski, nacz. eksp. towar. 
Zeiske, pomocnik kolejowy 
i7 Powiatowa kolejka 
28 Powiatowa kolejka_ 
Chudziński, kolejarz 
Gałdynia J służąca 
29 Kolej Państwowa 
Krygier, kolejarz 
Krygier, wdowa - 
Oćwieja, naczelnik stacji 
30 Bartig Gustaw, wł. n. m. 
Bosk, gosp. 
Beskow, robotnik 
Chmielewski, konduktor 
Kotyński, urzędnik 
Kaczmarek, urzednik 
Krasiński. robotnik 93 


-'" 


. .. 
ł ...-.. 


ł . 


f 


"  


.... 


.-....,... 


f;-
		

/adresy_192300312_0001.djvu

			. , 


29 


Kriiger, robotnik 
Rozmarynowski, robotnik 
Stłłchera, robot.nik 
Szeffler, robotnik 
Wiśniewski, kupiec 
31 Jakubowski Franciszek. "l. ffi. 
Adamczyl{, strażak 
Gałzińska. wdowa ) 
Januszewski, piekarz 
l\likołajczak, robotnik 
Witecki, kapitalista 
32 Springer El'llst, wł. m. 
l\loJlenhauer, robotnik 
Sobiecho\vski, kolejarz 
33 Plac budowlany 
34 Rachmjelowski \Vładysław, \Yl. n. 
Chroarzyński, robotnik 
GOłny, krawiec 
Jasiek, robotnik 
Krll.wecki, robotnik 
l\Uk, kowal 
... l\I'Jsińska, wdowa 
l\:tusiał. wdowa 
1lusial, robotnik 
Ożga, konduktor 
Pamin, kolejarz 
SzmeJter, robotnik 
Ziółkowski, robotnik 
a5 Konopek Jakób', \VI. Dl. 
3G Nałęcz SInoIska Leona, ,,-l. n. nI. 
Borowicz, konduktor 
Danielek, robotnik 
Dauer, rządca 
Donarski, urzędnik TnagistI'
H>ki 
Danielekowa Leokadja, 
G o be-, robotnik 
.Ta worski, posterul1 k () wy 
Kloza, palacz 
Kociński l\fichał 
I\:ociliska, wdo\, a 
Kolaszewski, obuwniJ, 
Lewandowski, robQtnik 

Iasełkowski. dyrektor 
i\Iyga, ślusarz 
By ba. inżynier 
Rnmiński \Vładysław 
Stobba, wdowa 
Śledź. robotnik kolejo\yy 
Schmidt. konduktor 
Wujek, wdowa . 
37 I{olej pal1stw., dOJn urzędn. 
Arndt, pom. kolejo\\'
- 
38 Kolej państw.. dom urzędn. 
Demski, robotnik 
o lejowy 
Leśniewicz, zwrotni(7) 
)'Iazurkiewicz. robotnik 
Przygocki, kowal 
Senger, kolejarz 
39 I{olej państw., dom uI'zf,'dn. 
Ceranek, konduktor 
Depta, ślusarz 
Januszewski, robotnik 
Januszewski, stolai'z 
Kaczmarek. wdowa 
}{aczmarek. konduktor 


m. 


- 
. 


Okole. Berlińska 


. 


Kaliszewski, konduktor 
.MaJak, robotnik 
Sz\ved, konduktor 
40 I(olej państwowa, dom urzędn. 
Jałoszyński, kolejarz 
Tomczewski, konduktor 
41 Ruhaszewski Aleks, ,vI. 111. 
Golecki, monter 
Gackowski. nadkonduktor 
JaskoJski, konduktor lu)lejowr 
Tomaszewski, konduktor koleJo\v
 
42 . I	
			

/adresy_192300313_0001.djvu

			, 


... 


.Okole. Berlińska 


295 


.. 


Lewandowski. handlar7 
Pomerenke, viekarz 
\Va
chle\Vski, robotnik kolejowy 
53 Hubaszewski, kupiec, wl. m. 
Bąkowska r\'larja 
Suchowski, konduktor 
Śl6sarek, wdowa 
Ślósarek, kowal · 
54/5:J AndrzejewsJd, kupiec, \\ 1. m. 
Grochowski, robotnik kolejowy 
Gliszczyński, robotnik 
!{upka, robotnik 
Piszcyński, górnik 
Tafel, wdowa 
\Vożny, ślusarz 
\Viechmiski, szewc 
l\lróz, funkcjo P. P. 
l\lebicki, pom. biurowy 
NOg'owski. kowal 
Pietro.szewska, krawcowa 
Pietruszewska Franics1 ka 
Starszak, praktykant poczto" v 
Śl6sarek, ślusar1 . 
Socha, wdowa 
Socha, kierownik pociągu 
J6 Haliński Czesław, \VI. m. 
Bejina, przod. leśny 
Korthałs, wdov;a, .. 
K wasiilski, robotnik 
l\1ikl
zewski, robotnik 
Nowak. robotnik 
Szyszkowski, kowął 
Sado\vski, czeladnik rzeźnicki 
Tobolewski, rzeźnik 
"\Viese, młynarz 
Zieliński, i'obotnik 
'57 \Vapniarski, lestaUl'ator. \\"1. 11. m. 
Frydrychowirz, \vdo\Ya 
l{ienitz, l'obotnik 
Lamprecht, kołodzie i 
Hosenau,' wdowa 
Szymczak, uczeń szewski 
Skiba. obuwnik 
58 :May Oskar, wf. nl. 
Adamo\vicz, rzeinik 
Balcer, robotnik 
Kempi6.ski, robotnik '
 
l\: rolI. siodlarz 
I
sycki, piekarz 
Lipski, robotnik 
Ol I.ipska; wdowa 
.Makselohn, ślusar7 
.Marach, robotnica 

Iatuszyilski, kotlal'z 

laIicki. kołodzie.1 
Mikołajczyk, robotnik' 
Meg Oskar 
Należyty, robot.nik 
Paszke, robotnik 
Pluriński, kolejarz 
Pesticki Ed ward 
Piorkowski. rob&tnik 
Tappe, ksią.żkowa 
Kuhlinger, robotnik 
G9 Szulz Jan, wł. m. 
Sutynkowski \Vłarlysław 
Hoszyńsld. robotnik 


\- 


Hybacka, robotnica 
'Vojt, roboinik 
Zuchelkowski, robotnik 
47 Glapa Antonina, wl. lU. 
Lewocha :Marja 
· Lewocha, ślusarz 
Lewocha. krawcowa 
Lutyński, kolejarz 
:Markiewicz, ślusarz 
Szopińska, wdowa 
Tabaka Eleonora 
Tabaka Aniela 
4
 Kukkuk, kupiec, wł. m. 
Bociek, kierownik lllleczal'ni 
Domielewski, rODotnik 
Dziwisz, maszynista 
(
ołęhiewski, budo wn iczv 
Jagielski, kolejarż . 
Jagła, pomocni]{ biuro\\'\, 
}
wasiński \Vojciech - 
!(wasiilski, rob,,!>tnik 
KwasLfJ.ska. robotnica 
Korieniewski Bolesław 
K ukliilSki, rohotnik 
Lorkowski, robotnik 
Potrafky, stolarz 
4.9 Plac budowlany 
50 Leichnitz, rzeźni],. w1. 
n. 
Bubole, wdowa 
Dzierża, kolejarz 
Jagła l{atarzyna 
.J agła, dozorca \,,-agonów 
E.arwacz, kolejarz 
Kruzel, robotnił
 
Leichnitz, rzeźnik 

Iatyniak, ślusarz 
Podwalski, kował 
Hiiggebrecht Jadwiga 
51 B Piwiński DolesIa \Y, wf. In. 
ujala, robotnik 
Bujała, gospodyni 
Fłisel 
lałgorzata 
Fine, \vdowa 
Ilaberer, piekarz 
J
ardach. robotni]\: 
Kukliński, rohotnik 
J 
.m, robotnik 
:NadoI sld, kolejarz 
()lszewski, robotnik 
Piwiński, piekarz 
} )yszewski Jan 
Paluchowska Antonina 
Paluchowski, robotnik 
Homanowska Anna 
Śmierzalska, gosp od yni 

molarek, kolejarz_ 
Smolarek, rohotnik 
\\To.iewódzki. robotnik 
Ziętak, robotnik 
Ziarnek Jan 
5=.? Juniak, piekarz, \VI. m. 
Borucka, gospodyni 
Czarnecka, \vdowa- 
Za borowski, robotnik 
Znhoro".ski "'ładysła\\". rohotnik 


.... 


. 


a 


.
		

/adresy_192300314_0001.djvu

			60 Nowakowski Konstanty, wl. n. m. 
H ubiasz, służąca 
Kowalska. robotnica 
Mierzwicki Franciszek 
Pozorski, robotnik 
Rutkowska, robotnica 
Rutkowski, robotnik 
Tafel, wdowa 
61 Rudat, mistrz kowalski, \VI. m. 
Krotkowski, robotnik 
Wietrzychowski, ślusarz 
62 Źywiołek, ko1ejarz, wł. m. 
Albrech t, rzeźnik 
Albrecht, kupiec 
Czekała, robotnik 
Dąbrowska, szwaczka 
Gruse, kierownik parowozu 
Kawka, kupiec 
Kozłowski, robotnik 
Lewando\,,"ski Konstanty 
Nitka, koszykarz 
Nessel, nadkonduktor 
Przybysz, robotnik kolejowy 
Ringert, robotnik 
Ringert Feliks, robotnik 
Rin
ert, ,robotnica 
Woźniak, robotnik. 
6i3 Kruczkowski Jan, wł. m. 
Brucki, pomocni
 biurowy '- 
Dejanowski, robotnik 
Jabłoński, listowy 
Koracka, robotnica 
Kajdasz, ślusarz 
Kapela, robotnik 
I{ozłowski, telegrafista 
Kubacki, kołodziej 
Nalazek. 'pomocnik zwrotniczy 
Pasternacki, cukiernik c 
Rauchfleisch, wdowa 
Rauchfleisch, robotnica 
S zy.persl\i, kolejarz 
Socha, robotnica 
Witkowski. robotnik 
Zielińska, wdowa 
Zmich, robotnik 
64 Borowicz Berta. \\ ł. ffi. 
Amdt, wdowa 
Borowicz. tokarz 
Henszel, wdowa 
1-iiihlau, roboinik 
Najdow
ka, wdowa 
Naskręt. robotnik 
Tucholska, wdowa 
Wojtysiak, kupiec 
fi5 Jechaszczak, kra\viec, \VI. m. 
Cichy, robotnik 
Dudek. wdowa 
Donszewski. robotnik 
Dzikowska Marja 
Dzikowski Mieczysław 
Dzikowski Hieronim 
Erdmann. .robotnik 
Gackowski. ślusarz 
J ędraszczak. krawiec 
Kasprzyk, kolejarz 
Kwiatkowski, robotnik 


296 


i 


.( 


( 
" 


Okole. Berlińska 
. 


. 


Rans Katarzyna 
Kwiatkowski. robotnik 
Najdowski, robotnik 
Ossowski, emeryt 
R6źniak, robotnik 
Rychowicz. wdowa 
Redfarska. 'wdowa 
Rąpalski Piotr 
Rąpalski, palacz 
Warmbier, robotńik 
'Vypijewska, robotnica 
'Vypijewska, introligatorka 
\Vojtanowski Marjan. ślusarz 
Wojtanowski Władysław, ślusarz 
'Vypijewski, robotnik 
66 Leicbnitz Ludwik, \VI. m. 
Amdt. stróż 
Chiliński. ślusarz 
Czarkowski, ślusarz. 
Gwertowski, ślusarz 
Kociński, kowal 
Olnaszniewska, wdowa 
Ziihlke, ,vdowa 
67 Leichnitz Ludwik, wł. n. ID. 
Rolz. murarz 
68 Bukolt 'Vajciech, wł. ID. 
IIayer. wdowa 
Nowacki, ślusarz 
\Viśniewska, wdowa 
G9 Nowaczyk Anastazja, wł. m. 
Felkowska, krawcowa 
Sopa, kolejarz 
Rahr. wdowa 
\Vieczorek. ślusarz 
Witucki Franciszek 
\Vieczorek, wdowa 
Witucki, kolejarz 
70 \Vinter- Jan, wI. m. 
Głazik, robotnik 
Gramek, robotnik 
Kaszubowska Irena' 
Kaszubo\vski, wojażer 
Ko1iński, robotnik 
Krajewski. ślusarz 
NIiiller Władysław 
Szłapiński, kowal 
Szlapińska l\farja 
Zająkała, stolarz 
W-einer, kolejarz 
\Viesner 
 kierownik 
Wierzba, ślusarz 
'Vinter Jan 
71 Lemański Stanisław, wł. m. 
Balicki, stolarz 
Felski, robotnik 
Gill, robotnica 
GilI, robotnik 
GilI, stolarz 
Gackowski, robotnik 
Horowski, kołodziej, 
Ignatowski, robotnik 
Ign.ato\vska, robotnica 
Ignato\vski \Vincenty 
Kochanowska, gospodyni 
I{asztelan, kole.jarz 
I{empa, robotnik 


I 
ł
 


" 


. 


,,, 


. 
... 


... 


\
		

/adresy_192300315_0001.djvu

			Okole. Berlińska 

 - 


I 


Lemański. handlarz 
Olejniczak. telegrafista 
Siuda, robotnik fi 
SWiechowicz, kolejarz 
Szymandera, robotnik 
Trojanowicz, szewc 
Wiśniewski, tokarz 
';2 Koebe Karol, wł. m. 
Cerkaski, asystent kolejowy 
Drowka, mistrz młynarski 
Grzetarczyk Marta 
Gutzeit, wdowa 
Klein,. kupiec 
Kobe. 'wdowa 
Latowski, robotnik 
Laskowski, , kolejarz 
Lewandowska, robotnica 
Ligmanowska, robotnica 
.\lichalska, wdowa 
'IichaIska Anna 
Myszkowski, kolejarz 
Paczkowski, ślusarz 
Rataj czak, robotnica 
13 Kress Bogusława, wł m. 
Głowacki, szewc 
K
linowski, szewc 
I{olanch, konduktor 
Sojkowska, robotnica 
Wiśniewska, robotnica 
\Vrześniacki, robotnik 
74 Zielińska Marja, wł. ID. 
Balcer. robotnik 
Chrzypkowski, lakiernik 
Dudzińska. telefonistka 
Damski. ślusarz . 
Ignatowska, wdowa 
Klatecki, robotnik 
Klatecki Jan 
I{latecki, urzędnik pocztowy- 
Klatecki, asystent pocztowy 
I{lesiński, robotnik 
Kopicki Franciszek 
Kotowska, wdowa 
Laszkiewicz, pomocnik kowa13ki 
Leszczyński, skotarz 
Lohse, szewc 
:Najdowski, mistrz sze'wski 
Siewert, robotnik 
Szulc, robotnik 
75 Zipłkowski Ksawery, wł. m_ 
Boiński. robotnik 
Dąbkowski, robotnik 
Gołata, kowal 
I{asprowicz, robotnik 
Miniszewska Bolesława 
Gawlewicz, kupiec 
Kasprowicz, robotnik 
Rompalski, ślusarz 
Rompalski \Valent}.. 
Sadka, robotnik 
Sadka, robotnik kolejowy- . 


ł 


. 


29'1 


;" 


Siekierski, ślusarz 
Sobieszczyk, tokarz 
Szyperski, kowal 
Wełnowski, konduktor Kolejo\vy 
Wełnowska, wdowa 
Wika, kołodziej 
\Vbjtynowski, robotnik 
Ziółkowska, książko
a 
1 _ 
.. Zieliński, robotnik 
76 Łachecki Aleksander, \vł. ffi. 
I Bottcher, wdowa · 
Budziilski, mechanik 
Kaszyńska Anna 
Kaźmierczak, czeladnik rzeźnicki 
Lachecki, restaurator 
Przybylski, kolejarz 
77 Piechocka l\Iarja, wł. ID. 
Hildebrand Elotina 
Hiller, handlarz 
J eliński, pom. rzeźnicki 
Nikodem, kolejarz 
Praetz, wdo\va 
Polega, telefonista 
Robaszkiewicz, kolejarz 
78 N owak Karol, wł. m. 
Krzyżano\vski, robotnik 
Ploszyński, ślusarz 
Prażyński, robotnik kolejowy- 
Rohl, szewc 
79 Kociński 'Valenty, \VI. n. m.. 
J eske, kołodziej 
l\Iathias, biuralista 
80 Kociński \Valenty, \VI. fi1. 
Czapliński, robotnik 
C zapIińs_ki. kolejarz 
Dubiela, kolejarz 
Kocińska, nauczycielka 
Krawczewski, palacz 
W ojciecho\vski, robotnik L1 
Zobos, robotnik kolejowy 
81 Gulke Ludwik, wl. m. 
Furmanowski, tokarz 
Gil, robotnik 
Jezierski, stolarz 
Kumm, wdowa 
Najdowski, kowal 
Palaczek, ślusarz 
Samowski, ko\val 
Schmidt, wdowa 
Spicenfajl, gospodyni 
Sztefan, ślusarz 
Wichman, J;obotnik 
\Vieziółkowska, wdowa 
Zuhlke, kupiec -- 
82 Le\\.andowska Teofila, wł. m. 
Kamiński, technik 
Latos, wdowa 
Lewandowska, restauratorka 
Lewandowska Helena 
Monikowski, sekretarz kolejo,vy 
- 


... 


1 
I 


ł 


.  


'. 


. .. 


.ILC ..... ;- 


. I. 


PIJCI: . . KI 


? 


.
 


.
		

/adresy_192300316_0001.djvu

			'298 


l\Iusiał, robotnik 
l\Iusiał Marja 
Hichter Łucja 
:i\Iakowski \\lładysla w, \\"1. m. 
Borkows Jad\viga 
Cemel, urzędnik koleiowy 
Dolata, robotnik 
Ewertow
ki-, urzędnik 
Flakowski, zawiadowca. 
Fac, kolejarz 
Gozdowski" urzędnik 
Grubowski, robotnik 
J ost, wdowa 
Leoki, siodlarz 
Jlaciejewski, urzędni1i pocztowy 
"'\Iakowski, kupiec 
. .l\liszkd\vska Katarzyna. 
l\lusiała, handlowiec 
Piec, robotnik 
Sz).'mczak, przetok. 
Sajdak, ekspcdj. 
Springpr, urzęd..!lik pocz10\,"y 
Sarnecka Anna 
\Vitt. ślusarz 
is.} :C\1akowski 'Vłady
ław. \\"1. łl. nl. 
Głowacki Jan 
Gierszewski, JJomoenik 

j Bek Paweł, wł. m. 
Boniecki, fry zjer . 
Czop, szewc 
. Dura. uczeń 
I
aJnirka, slużł,tca 
I
lawikowski, kołodziej 
!(rzyżanowska .Maria 
Murkowska. krawcowa 
,Matuszak. śltłsarz 
Bożek, kowal 
Perszke, ślusarz 
:Sarnec'ki Józef 
. 
Spinkowski, konduldm' tram.w. 
"')0 Bartig Gustaw, \\ ł. m. 
Arentowicz, fryzjer 
GraczY]{ówna, nauczyciL'JI\:a 
(;raczyk, kołodzie.i 
(;awłowski. kowal 
Jaremba, właśc. sklepu 
.Jaśkowiak, pomocnik lokom. 
j\:iestrzyń, śluS8rz 
I\:aspro\vicz, posterunkowy P. P. 
[(latt, robotnik 
l\Iatuszyński Leon, robotnik 

IatuszYllski Tomasz, robotnik 
:\Iatuszyński \Vładysław. robotnik 
Ot1ewsld. ślusarz 
Hys7ewski, konduktor 

mól, kra\vit'c . 
Świetlik Antoni, robotnik 
i;wietlik Fr3nci
zek, rohotnik 
Wiśnie\\
ski, palacz 
\Vojciekiewicz, kondul	
			

/adresy_192300317_0001.djvu

			--.. 


-- 


o
 ole. ęerlińska 


299 


9G J eske Ewaid, wł. m. 
B'riks, służąca 
Burdzelski, kupiec 
'Bu żal ski, wł. drogo 
Fisch, woźny 
Kauch. kowal 
Schwarzrok, krawiec 
Stachnick, restaurator 
Tschenschner, mistrz szklarsld 
\Vesthoff Frieda 
97 Schwabe Gustaw. wl. m. 
Cichocki, st. kierownik parowozu 
Czanlocki, 
siążkowy 
G e st.i g, st. przod. P, P. 

fantaj, cieśla 
SodoIski, asystent skarho\yy 
Sonnenberg Emilja 
98 Schwabe Gusta\v. \\ ł. H. n1. 
Błaszkowska. wdowa 
Eckert. dokt. med. 
Giindler, krawcowa. 
Gundler. fryzjerka 
KroIczak, urzędnik pail:-:;t,,-owy 
l{alisch Olga 
Ligarzewski, mistrz rzeźnicki 
. Schewe .Alma 
Stein, handlarz 
99 Szulc Ida. \VI. nI. 
Ciesielski;. doz. kotł. 
Ciesielski, krawiec 
Ciesielska, strojarka 
l\likolajczyk, wdowa 
Fac. robotnik 
Hanemann. wdowa 
l{amiński. kupiec 
Kroskowski, asystent l1oczftn\ y 
Piesiilska Certruda 
Schulz. dokt. med. 
Schulz, nauczycielka 
Schulz, wdowa 
Schulz, asystent kolejo\\"y 
Sneleński, ślusa.rz 
\Vasielewski, robotnik 
100 Stec Szymon, \VI. nł. 
Jugła, robotnik 
Kłębo\,"ski, fryzjer 
V ohs. robotnik 
Warda. robotnik 
101 'Vo1ff Franciszek. wl. m. 

łichel I{aro] 
Miche] Jadwiga 
Niemczyk, kowal 
\V oerth, służąca 
102 Domański Franeiszek. \\"1. m. 
Blachowska., robotni('
 
Blachowska, wdowa 
Hindek. \vdowa 
Biskupska, robotnica 
Kacznlarek, wdowa 
Kalmowski, robotnik 
Karo\vski, robotnik 
Kowalski, robotnik 
Krichel, robotnik 
Karowski Piotr 
Kruk Franciszek. rohotnik 
Loboda, rohctnik 


ł> 


.; 


" 
. 


I 
I 
ł 

 


Pacuła, robotnil\ 
Prunin. robotnik 
Pacuła, służąca 
Prunin \Valenty, robotnik 
Radomski, robotnik 
Samól, posterunkowy P. P. 
Sęko\yski, muzyk 
Stawicka, robotnica 
Świtek, rohotnik 
Szpeier, szewc 
Szulc, robotnik 
Trybuszewska, robotnica 
Trybuszewsld, robotnik 
Trybuszewska Teofila 
Wojtyno
Yski, robotnik 
. Żyd lew ski, robotnik 
103 Kędziel'ski Jan, wI. 11. ffi. 
Barczew8ka, wdowa 
Bargikowski, cieśla 
C\vikła, sekretarz kolejowy 
Frohlich, konduktor 
Frohlich 1\1a r.ia, urzędnik kolejow
- 
(

zegorzek, kapitalistka 
Holz Rozalja 
Kierczewski. 
lusarz 
Krygier, mistrz krawiecki 
Lewicki, malarz 
Lewicka, krawcowa 
Lewicka. wdowa 
Lewicki, st. posterunl\.o,,"y 
PuchaIski, InaszynistE 
Płażalski, biuralista 
Sinde, pr. duln. 
Sinde. kierownik })aro\\ ozu 
Szroeder, eieśla 
Szrofcler, handlowiec 
SZrc-rdN\ szofer 
'V3Io1ski. posterlluk h,y P. P. 
\Yei33 Fiłip 
10{ HuciilSki MichaŁ i Ko'.':alik .Jan, \';1. lli r 
Blank Fritz 
Bohn, kupiec 
Bohu HelnllIth 
Chyłkowski ,l\:siąiko\\:y 
Dębowski, wł. praiGI Szarotki 
(; l'alka, krwaCOW3 
Grzegorek, robotnik 
J\:anlh"lski, książkowy 
Kriiger, 
H llsarz 
I((\wal
ki, kupiec 
:\Iatern. C:fsch. krawiec. 
Strożynka, służ
\('a 
Szilako\Yska, wdowa 
10::> Halika Czesław, wI. nł. 
.\ndrzejewska., gO'3D(.,"I

ni 
Frankow::;ki, podporucznik 
Gedke, służąca 
:;ry!
wicz, ślu:;;arz 
:\Iaciejewski, klł
: Ie'
 
:\Hchalski, ur7ędnik 
Pa.
chke Frane:szck 
Paschke kupiec 
Skibicki, kasjer 
Stauko, kupiec 
Zarl)o(
k, sze"'c 


.  
ł  


. 


1-
		

/adresy_192300318_0001.djvu

			.300 


Okole. Berlińska - Chełmin ska 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


"\13 


11' 


Tonn Leonard, \\ ł. _nL 
BuJian. szewc 
Hu lian, robotnik 
Gorzelany, fryzjer 
nuta, fryzjer 
T eITes, inżynier 

Vachowiak, go
pvtl 
Doriazdzyński Jan, w1. ID. 
Gawrońska l\1arja 
Groppe, robotnik 
Kłoniecki. rzeźnik 
Kowalkowska. wdowa 
Kowalski, urzędnik policyjny 
Krause, kupiec . 
Ledwarki, robotnik 
I
ewando,vska, robotnica 
Paul Emma 
Paul, wdo,va 
Rasmus, restaurator 

milowska. ,vdowa. 
Stefaniak, mistrz krawiecki 
Steinke, robotnik 
Strożyk, robotnik 
Kucharski Alojzy. wł. m. 
Buła ,va, pomocnik handlowy 
Sikorska, służąca 
Śmigel, pomocnik handlowy 
Geburek Berta, ,vł. ID. 
Dubicka, ,vdowa 
Fabiszewski. piekarz 
Geburek Walter _ 
Lempka, pomocnik piekarski 
Wieczorek. służąca 
Zieliński, kupiec 
Herzberg Wilhelm, wI. m. 
Bokolt, robotnik 
Herzberg- Hermann 
J-Ierzberg, architekt 
Janowicz, ślusarz 
Kopydłowski. urzędnik bankowy 
!\fuszyński, kowal 
Rutkowski, urzędnik 
Sapińska, wdowa 
Winkelmann Teodora 
Piotrowski l\:Jieczysła w 
Kamiński, kolejarz 
Kamińska !{atarzyna 
Szele Józef, rolnik, wł. n. m. 
Danielski, robotnik 
Górski Józef, sekretarz pocztowy 
G rygro,vicz, robotnik 
Kwasiński. ślusarz 
Lewandowski, maszynista 
Szele Józef. rolnik. wl. m. 
Chmiele,vski. rolnik 
Dylewska .Anna 
Kociński, kupiec 
I{ruczkowski, stolarz 
I{ wiatkowski, urzędnik P. P. 
Szelc, urzędnik I. K. P. 
Kątny Izydor, ,"vI. m. 
Glesmer, stolarz 
Kątna, służąca 
Kłozowski, mistrz rzeźnicki 
l\Iałecki, krawiec 


Rossa, robotnik 
Wojtczak, robotnik 
Żucbowski, kapitalista 
Żuchowska Helena 
115 Cmentarz katolicki, 
Sroka, grabarz 


Che tmiń
 ka. 
1 Ciaputa Ludwik, urz. poczt. wł. _. 
Balcer, robotnik 
Gebler. robotnik 
Ignakowski, piekarz 
Klotz, wdowa 
Klotz. krawcowa 
Kozińska, służąca 
l\'Iiklaszewski, ślusarz 
l\ląkowski, kupiec 
Tuptanowski, kowal 
2 Stefanowski Henryk, ,vI. m. 
Budziak, posterunkowy P. P. 
Czaplewski Franciszek 
Gmiński. robotnik 
Nowako,"vski, kolejarz 
Szudu, kierownik parowozu 
Szymańska Weronika 
Tuciński, kond. pomoc. 
Żurawski" stolarz 
Zintek, robotnik 
3 Karwecki Antoni, wl. m. 
Browarczyk Luiza 
Fischer, stolarz 
Karwecki, dentysta 
Krzywdzińska Marja 
PrUł Bronisława 
Rolbiecka, kra wco\va 
Rolbiecki. murarz 
Siebenh iihner !\Iałgorzata 
Z\viewski, stolarz 
4 Wawrzon Heromin, wl. m. 
Kempa, ślusarz 
Krygier, szewc 
Łukiewski, palacz 
Łukiewska, wdowa, 
Łukiewska, krawcowa 
Lukiewski. uczeIi rzeźnicki 
Otto, werkmistrz 
Pankowski, piekarz 
Przyby Iski, krawiec 
5 Żurawski Piotr, wł. m. 
Hemmerling, wdowa 
Lewandowski, ślusarz 
Łazarski, robotnik 
Mostowska Franciszka 
Zerbst, biurowy 
6-13 Plac, Petersona 
14 
ledź Wojciech, robotnik, wł. n. m. 
Cwojniski, stolarz 
Dziniewski, robotnik 
Gaca, murarz 
Matuszak, robotnik 
Matysiak, robotnik 
Poczekaj, szewc 
Rzepka, dozorca \vagon. 
Sobota, ślusarz 
Talarski, ślusarz 


. 


. .> 


v 


. 


/ 


- 
_.' 
.
		

/adresy_192300319_0001.djvu

			Okole. Chełmińska - Gr, niczna 


301 
- 


. 


Warda, handlowiec 
Watz. ślusarz 

urawski, robotnik 
15 1akubowski Otto, wl. n. m. 
Drzyciński, konduktor kolejowy 
Drewka, robotnik 
Janiszewski, kołodziej 
Koszyński. podmistrz 
Kwiatkowski, robotnik 
Kątowski. kołodziej 
Kuczyński. stolarz 
Rączkowska, wdowa 
Przywińska, wdowa 
Stachowicz , robotnik 
16 Pla wenz Kazimierz, wł. ID. 
Młodzik, woźny 
Szymański, ślusarz 
Wurdelmann, krawcowa 
17 Gross Marja, wdowa, ,vI. n. m. 
Bialecki, nauczyciel 
Butkiewicz Teresa . 
Dukat. ślusarz 
Fredrich, ślusarz 
Grabowski, ślusarz 
Graczyk, pod. dyrekt. 
. Jakulczyk, robotnik 
Jakulczyk. pokojowa 
!{aik, kOłodziej 
Lupertowicz, tokarz 
Mayer, kupcowa 
Schmak, urzędnik 
Tomaszewska, wdowa 
18 Sikora Władysław, robotnik. wl. m. 
Bucholz Katarzyna 
Dardas Wiktorja 
Gerke, kupiec 
l1achnik, tapicer 
Sikora, robotnik 
Szade, robotnik 
Badtke, wdowa 
19 Brzozo\vski Edward, wł. m. 
Gaca, ślusarz 
Gaca, handlarz 
Kosecki, ślusarz 
Radecka Bronisława 
Romiak, robotnik 
19a Bernatowicz AleksandBr, wł. m. 
Brachowski Teodor 
Czajka, pomocnik fryzjerski 
Chojnacki, piekarz 
Figurski, robotnik 
J erzak, kol. pom. zwrotniczy 
Jasiński, kolejarz 
I{siążkiewicz, robotnik 
Litewski, kolejarz 
Mierzwa. robotnik 
Podgórski, palacz 
Pryła. gospodyni 
Smeider, kolejarz 

ciesiński, kowal 

liżewski, robctnik 
Sommerfe]dt, lderownik p8.roW'ozu 
\Valecki, robotnik 
20 Szulc Jan. wl. m. 
Boko]!, robotnik 
Cieślak, szofer 


.. 


Draheim. wdowa 
Draheinl, biuralistka 
Gaca , kupiec 
Jankowski, robotnik 
Kowalski, kupiec 
Nawrot, robotnik 
Papierz, wdowa 
Podliński, kierownik tramwaju 
Szulc, biurowy 
21 Junkiewicz Wincenty, wI .m. 
Badermann, wdowa 
Bolik Apolonja 
Kopitz, monter 
Kapczyński, formiarz 
Kordowski, ślusarz 
Maciejewski ...\Yacław, robotnik 
Macieje,vski Józef, robotnik 
Mro\vczyńska Elźbieta 
Prokop, pom. biurowy 
Szczeck, krawiec 
_ Szymanowski, rewizor mięsa 
Umiński. ślusarz 
Walter, murarz 
Zentkowski, modelarz 
22 Kaniewska J ózefa , wl. ID. 
Bąk, robotnik 
Berek, kołodziej 
Perchner, ślusarz 
\Vleklińska, książkowa 
23 Tumszewska Tekla. wł. n. m. 
Kraft. zecer 
Krzywdziński. robotnik kolejo,,,'Y 
Kowalski, ślusarz 
Lenz. robotnik 
Oszadlens, kupiec 
Piechocki. robotnik 
Rościszewski, urzędnik paflst\VOWY" 
Szczurek AntonI, robotnik maszyn... 
Stolp, ekspedjen_tka 
Szczurek Tomasz, robotnIk 
\Venge, praso", d.czka 
24 Jabłoński Jun. wl. n. m. 
Bu 19rin , robotnik . 
Dykert, nauczyciel emeryt. 
Dzikowski robotnik 
Frank, robotnica 
Rauch. wdowa 


. 


. 


Granicma. 
1-3 C. Fiebrandt Co., fabryka 
Cyra, robotnik 
Cyra Kazimierz, robotnik 
Kędzior, technik 
Szatkowska Ludwika, 
Branicki, kolejarz 
Knich, dozorca 
Królik, szewc 
Mądrach, kierown 1 k parowozu 
Okupnik. w
owa 
Przybylski
 robotnik 
ł Szatkowska, wdo\va. wł. m. 
Wojnowski , robotnik 
5 Domska Lp0n., wl. nl. 
Rejna, cieśla 
Buchna. wdowa 


't; ...." 
.'
		

/adresy_192300320_0001.djvu

			. .302 
_:.J 


Okole. Graniczna - Jasna 


. 
Damslo. ślusarz 
Damslo, ksią.żkowa 
Lemke. malar
 , 
6 Nowacki, Dominil{, \\"1. m. 
Borowicz, ślusarz 
Lena, ślusarz 

1ikołajewski, inwalida 
Nowacki, kolejarz 
Nowak, ślusarz 
Orsztynowicz, ślusarz 
Thiel, krawcowa- 
'7 Piekarski Konstanty, w l. nl. 
Batker, robotnik 
!vlązurkiewicz, robotnik 
:Mazurkiewicz konduktor 
N owicki J ślusarz 

 Prijann, wł. n. m. · 
Becker, wdowa 
... Bryll, kolejarz 
Domek, robotnik 
Grodzki, luaszynista. 
Gehrke, robotnik 
Konieczny, robotnik 
Kl'awczak Konstanty, robotnik 
Kra \\'czak Hermann, robotnik 
Krawczak, krawcowa 
· KruszyńsJ
a" wdo\va 
Leśniewski, robotnik 
Łoboda, robotnik 
i\:1alisze\vski Franciszek 
Nowak Stanisław, robotnik 
Nowak, robotnik kolejowy 
Przybolewski, kolejarz 
Przybolewski, robotnik 
Pączek, robotnik kolejowy 
Roesmer, robotnik 
Szenk, kolodziej 

 Gordon, kolejarz, wI. rn. 
Gosieniecki, kołodziej 
Jaworski, robotnik 
Jędruszewski, robotnik 
Jóźwiak, kupiec 
Kruża, robotnik 
LVIulIer, robotnik 
Ryszewski, kolejarz 
Szumińska, krawcowa 
Szumif1ski :Mikołaj 
Szumińska, sprzedawarzka 
Zastępowski, robotnik 
Siuda, robotnik 
10 f\fiiller Auguste, \\"1. n. ID. 
Ignac, 'wdowa 
Jaruszek, robotnik 
11 Szmidt Stanisław, ślusarz, \Ył. n. m. 
Grabiński, ślusarz 
Lentz. \\?dowa. 
Lentz. krawco\va 
Przybylski, kolejarz 
Palicka Stanisla" a 
Sommerfeld Adólf 
Siekierkowski, kolejarz 
Siekierkowski, kupiec 
Siekierkowska, stro-jarka 
Starobrat, robotnik 
ł1a Zwoliński 'Vładysław, wl. fil. 
Adryański, kolejarz  


IrmIe!", handlarz 
Kijo\vski, podleśny 
Łukaszewski, szewc 
Smirnow, kołodziej 
Piłkowski, konduktor 
Tuberski, zwrotniczy 
Woźniewski, kolejarz 
12 Orzecho\vski Stanisła\v, \VI. n. ID. 
Bloch Leon 
Fiałkowski, robotnik 
Gogoliński, kolejarz 
Gogolińska, \vdowa 
Grelewic'z, wdowa 
({osiński. kra wiec 
({osiński, uczeń kupiecld 
Radecki, zwrotniczy 
Świę.tkowski, kolejarz 
Stoppel, formiarz 
Lus, robotnik 
Szymański, kancelista 
Szudarski, kolejarz 
Szudarski łiotr, kolejarz · 
Tonn, robotnik 
\V achowski, kowii.
 
12a Kochowicz Jan, \VI. m. 
13 Nowakowski Konstanty, \VI. ID. 
Ferdęey Gustaw 
Cichowska Urszula 
Sobecki, in\valida 
14 Nowakowski I{onstanty, \VI. n. m. 
Ko\valski, robotnik 
Kochański, kolejarz 
Kierstein, maszynista 
Lasko\vski, robotnik 
15 Donarska Klara, wdowa, \\1. m. 
Kretschmann, fornal 
Kurzhalz, robotnik 
.Musolf, robotnik 


Jasna. 
1 \Videlski Michał, wl. ID. 
Czeszewski, szewc 
Kozakiewicz, urzędnik kolejo'vy 
Sikorska, wdowa 
Ziółkowski, funkcjonarjusz 
Zieliński, robotnik 
la Żyłka., ślusarz, wł. m. 
Deja, kolejarz 
Goring, robotnik 
Kosz
cka, wdowa 
Koszucka, robotnica 
Koszucka, krawcowa 
Nowicki. funkcjonarjusz P. P. 
Szczepaniak, wdowa 
Trawiński, robotnik 
Wasik, fryzjer 
Wiśniewski, inwalida 
lb Wojtkowiak, koleta,rz, wł. ID. 
Gieldarski, robotnik 
Kensbock, nadkowal 
Mącznikowska,' wdowa 
Madaj, posterunek P. P. 
. Majewski, górnik 
Szarzorowski, ślusarz 
Zielińska 1\.fagdalena 


-.  


.... 


I
		

/adresy_192300321_0001.djvu

			Okole. J ,sna 


\ 


303 


2 Brerr...er, wdowa. wl. n. m. 
Brandt, technik 
GadomskI, ślusarz 
Lukowski P. K. P. 
IHeel1 Lann, robotnik 
Kąsik, pomocnik kolejowy 
Klaus, wdowa 
Kriiger, malarz , 
Łukowski, pOPl. kier_ parowozu' 
l\1azurkiewicz Honorata 
Nowicki. ślusarz 
Sikorski. robotnik 
Sikorska, wdowa 
Lorusch, zecer 
3 Muralewski Józef, wł. m. 
Gussek, piekarz 
· :Miaszkiewicz, tokarz 
:Miaszkiewicz, handlarz 
4 Plawcnz, rzeźnik, wI. m. 
Pecker, książkowa- 
5 Czerwiński Jan, wI. m. 
Chyrek, handlo\viec 
Czerwiilski K.. handlowiec 
Głogowski, robotnik 
(;}ogowska Aniela 
Semrau, robotnik 
Schreiber, kowal 
Tupajka, pomocnik zwrotniczy 
\Vłodarsk;i. wdowa 
Zawad

ki, budowniczy 
. Za.wadzka, wdowa 
Za wadzka. modniarka 
() Tylewski, mistrz stola.rski. wf. rn. 
Bigoś.. ślusarL 
Thiess :Marja 
Ty le,,, ska Benigna 
Zieliilski, górnik 
7 Gross Marja, wł. m. 
Glama, kolejarz 
Gross Lina 
Gros.." Józef, konduktor 
Kujawa, robotnica 
l\larciniak. robotnik 
l\I!tjorczyk. prasowaczka 
Orlik, robotnica 
Potulny. ślusarz. 
Skrzypczak, kapelusznik 
8 Kałas Franciszek. wl .fi. 
Boniek, wdowa 
Behre.ndt, kołodziej 
Czerwiński. k. n. asystent 
Dulski. stolarz 
Dreyer, drukarz 
Grabo,,'ski. murarz 
JagieIshi, agent 
!{nopf, wdowa 
Lisewska, mężatka 
Rybak, czeladnik piekarski 
RedmanTl. asp. kier. 
Sakie,wicz, tramwajarz 
SzamB ki. ślusarz , 
Sobański. urzędnik kolejowy 
Tupajka, robotnik 
Tomaszęwski, urzędnik kolejowy 
\Vachowiak, służąca 


. 


i_ 


, 


Wa lic ki, kotliu'z 
Weine'rt, kowal 
\V oźniak, urzędnik kolejowy 
Winiecki, robotnik 
9 Jakubowski Otto, wI. m. 
Błażejewicz Leon . 
Bielicki. robotnik 
Barano\vska, ekspedjentka 
Dzięgielewsld, robotnik 
Dąbrowski, kolejarz 
Finke, handlarz 
Grzytek, konduktor 
J arecki. blacharz 
Jakubowski, rzeźnik 
Jakubowski, handlarz 
Jakubowski, slnolarz 
Jagodziński, monter 
Kaczmarek, wdowa 
Kaczmarek, robotnica 
Kędziora, robotnik 
Lowiński t kierownik 
MaternowSki, robotnik 

Irozińska, wdowa 
Napierała, mężatka 
Rosińska, robotnica 
Rozmarynowski, kierownik 
Siuda, emeryt 
Siuda, monter 
\Ventowski, robotnik 
10 Prehm Emil, wI. m. 
Borkie,,'icz, posterunkowy P. P. 
Benatkiewicz, murarz 
G-rzegorczyk, podasystent kolejow
 
Jędrzejewski, ślusarz ol 
Kowalski, modelarz 
Szalajda, kolejarz 
11 Kurzhalz Ernil, wl. m. 
Rosenke, robotnik 
Duda. rzeźbiarz 
Kryger, tokarz 
Kapro\vicz, ślusarz 
Popkowska. wdowa 
Sobański, tokarz 
Soborowski, robotnik 
12 Leszyńska Ewa, wl. n. ffir 
Bryczińska, słuźąca 
Diczewska Leokadja 
Domieracki, ślusarz 
Drezewska Anna 
Drezewski, blachmistrz 
Jasiński, robotnik 
Klug, służąca 
Lewandowski, ślusarz 
l\.fiIlner, robotnica 
Patela, robotnik 
13 Happ Georg,. wI. m. 
Dąbro\vska, krawcowa 
Gerasch, służąca 
Gościński. cukiernik 
Gościński, pomocnik kolejowy 
Ignawski, kupiec 
Jagła Pelagja 
Królikowski, robotnik 
Niezgodzki. handlarz. wI. ffir" 
Augustyniak, piekarz 
Augustyniak St., cukiernik 


- 


. l,t
		

/adresy_192300322_0001.djvu

			(M 


Okole. Jasna 


Deja, kierovv'Ilik 
Klepacz, robotnica 
Lepek, konduktor pocztowy 
Niezgodzka, \vdowa 
Quiram, szachmistrz 
Paluch, urzędnik kolejowy 
Pawłowski, robotnik 
Pawlo,vska Franciszka 
Rytlewska, wdowa 
Wylęgała Ignacy 
15 U zarski, mistrz piekarski, , 
Baras, kowal 
Ciężki, nauczyciel 
DeJJlbowski, drukarz 
Kulas \V., robotnik 
Kulas Szczepan, robotnik 
Nowak, formiarz 
Oszuścik, konduktor 
Polanowska Józefa 
Petrykowski, pomocnik zWl
tniczy 
Sokołowski, piekarz 
Szaszorowski Bernard 
U zarski, piekarz 
Wachowski. formiarz 
\Vyżykowski, robotnik 
16 Kaczmarek Józef, wł. m. 
Borzyński, robotnik 
Ogorkowski, inwalida 
Bednarek, robotnik 
Kalicki, stolarz 
Kowalkowska, wdowa 
Kowalkowska, robotnica. 
I{rzesiński, robotnik 
Krzesińska, wdowa 
Kaczmarek, robotnik 
Kalka, ślusarz 
-Loboda, robotnik 

Ieesa, robotnik 

lathias, tapicer 
Szwarc, pomocnik biuro,,, y 
Szwemin A., robotnik 
Szwemin J., robotnik 
Zieliński, malarz 
17 Feder Ferdynand, wł. m. 
ł.:laj, służąca 
18 Konitzer Franciszka, wl. n. ID. 
Christonia
, wdowa 
Riske, robotnik 
Siewert, ślusarz 
Gilewski, robotnik 
Gburek. krawiec 
Gilewska, nauczycielka 
Górny, stolarz 
J8a Konitzer Franciszka, wl. m. 
Grzegorzewski, stolarz 
Krause, robotnik kOlejowy 
Kothang, inwalida 
Szczęsny, ślusarz 
. 18b Konitzer Franc.. wl. m. 
Grosskreuz Lisbeth 
Grześ Antoni, pusterunkowy P. P. 
Januszewska. w...łowa 
Kozłowski. robotnik 
:Młodzik. kowaJ 
Rzepka, kolejarz 
Schmidt, robotnik 


19 Sche,vitz Wanda, ,vi. m. 
Bansen, bednarz 
Blochowitz, wd(,wa 
Bę.czkowski, rOJJotnik 
Brange, kierownik parowozu 
J anke Friedrich, szczotkarz 
Krajewski, ślusarz 
Laeschke, wdowa 
Lewandowski, kowal 
Panten. wdowa 
Rydzko\vski, siodlarz 
Redmann, pom. kOlejowy 
Schmidt, wdowa 
Studziński, kowal, 
20 Strzelczyk, restaurator 
Blaszczyk, \vdowa · 
Bernadt, szewc 
Chudyszewicz. ślusaJ.'z 
Czarnecki, palacz- 
Królik. robotnik 
Macianek, szewc 
Marchlewski, kolejarz 
Nadolska, robotnica 
Piniewski, telegrafista 
Weinert, kupiec 
Weinert, fotografista 

6łtewski, piekarz _ 
21 1 ezierski, piekarz, wł. D. m. 
22 EwaId, lakiernik, wl. n. m. 
Drzycimski, robotnik 
EwaId. wdo\va 
Frąszczak, stangret 
Je<:horek, krawcowa 
Kunisch, wdowa 
Kulis. robotnik 
Najdowski, robotnik 
Nowacki, stolarz 
Schulz, robotnik 
Tomczak, robotnik 
Wichtero\vicz. robotnik 
Wyzuj ak, strażak 
Witczak, ślusarz 
23 Budzyński, kupiec, wł. D. m. 
Bonin, robotnik 
Czierniachowski. inwalida 
Kajdany, ślusarz 
Leciejewski, robotnik 
Łachowicz, pom. konduktor .. 
Oszuścik, konduktor ' 
Pozorski. robotnik 
Szmelter, ślusarz 
Szubert, robotnik 
Tybecki, robotnik 
W oytynowski. ślusarz 
Wiench, policjant kolejowy 
Woźniak, konduktor 
24 Radtke HeTta.. ,vł. m. 
Toerster. wdowa 
Himmel, wdowa 
Himmel, prasowaczka 
Jaworski, kierownik parowozu 
Kurka Andrzej 
Mikołajczak. fabrykant 
Radtke Marta, krawcowa 
25 Erdmann Hermann, wł. m. 
Brandenburger, robotnik 


. 


. '} 


l 


, 


. ,
		

/adresy_192300323_0001.djvu

			Okole. Jasna - Kanałowa 


Borowicz, strażnik 
Borowicz Marcin, \vachmistrz pol. 
Borowicz, steperka 
Borowicz, palacz 
DomagaIski, robotnik 
Delig, ko jarz 
Erdmann Jad wiga 
Graczyk, wdowa 
Kiełpiński Kazimierz 
Lepak, robotnik kolejowy 
Nowak, ślusarz 
Olejnik, ślusarz 
Sand er Maksymiljan 
Sander, stenotypistka 
Sander Roman 
Szalińska, wdowa 
Schiitz, stołowy 
.2G Kępiński, kolejarz 
Damski, ko\val 
Damski, ślusarz 
Chałupska, ślusarz 
M ura wski, ślusarz 
Tetzlaff, kowal 
Werner Karol 
.r 
27 Ratajczak, ślusarz, \\ 1. TU. 
Bogusławski, ślusarz 
Klepko\vski, krawie
: 
'-rIichalski, ślusarz 
Murawski, modelarz 
Szudarski, konduktor 
-:.!8 Olewnicka, wdowa 
Hermann, konduktor tram,,'. 
Burliilska Rozalja 
G laca, robotnik 
Hermailska, księ.żkowa 
Jaroch, kiero\vnik tran. w. 
Kamiii
ki Leon 
Kopkowski, kolejal'i 
Kolęda, róLotnik 
Marchlewski, kon.] 'l i\.t,w 
Reinke, przod. śl U5ilł's
i 
Reinke, Inodniarka 
Szefler, konduktor tran1W. 
Skibska Bronislawa 
Włodarski, praco\vnik kolejo\vy '" 
29 Witkowska Henryka, wł. m. 
_ ł Blaurok, kolejarz 
Bronikowski, stołowy 
GilI Cecylja - 
Gross, handlo\\"iec 
Kamiński, ślusarz 
Kamińska, wdowa 
Kamińska Helena 
Pasiciel H., robotnik 
Pasiciel F., robotnik 
Pasiciel, woźny 
Stachowski, robotnik kolejowy 
Witkowska, krawcowa 
Zielińska, \vdowa 
29
 Sporna Janina, wł. m. 
Galębie'wski, kolejarz 
Kurek, wdowa 
Kurek, rysownik 
Kwiatkowska, mężatka 
LeŚlliewski, rachmist.rz 
Malanowski, urzędni-k kolejowy 


Sroczyńska łvlarj a 
Witaszek, urzędn. kolejo\va 
Wasilewski, handlowiec 
30-30a ident. ul. Berlińska 8 
Machliński, mistrz ceglarski 
Roluspiess, urzędnik gospodarczy 
Schwan, ceglarz . 
\Voycik, krawiec 


. 


Kanałowa. 


Ol 


1 Relss Paweł, 'wł. m. 
Diete, kupiec 
Diete, podmistrz 
Fischer, urzędnik wojskowy 
Koszyński, ślusarz 
Sabin, inwalida 
Sabin, krawcowa 
2 Fucks Katarzyna, wI. m. 
Dux, emeryt 
G bur, urzędnik kol. państw. 
Krause., urzędnik kolejowy 
Nowacki, ślusarz . 
Poczekaj ska l\Iarja 
Poczekaj ski J 6zef 
Zakrzycka 1\Iarja 
3 Abraham Augusta, wdowa, \VI. ID. 
Bandurski Jan, kupiec 
Bandurski Bronisław, kupiec 
Chylewski, robotnik 
Ferenz, wdowa 
Grabowski Jan 
Grabowski, kupiec 
Grabowska, telefonistka 
Kołodziej czak, urzędnik 
Kaczmarek, książko" a 
Kaczn1arek, mistrz kowalski 
Krzekotowski Antoni 
Leśniewicz, kupiec 
Leśniewicz, robotnik 
Mikołajczyj{, kupiec 
Reweiski, pom. biuro"wy 
Rando\vski, technik 
-4 Ewang. gmina kośc., plac budowlany 
5 laeger Gustaw, sekretarz, ,vI. m. 
Bonk !\.farja 
- Eichhorst, książkowa 
Hepke Robert 
Krause, dozorca masz. 
Wirkus, starszy budowniczy 
Banicki, nauczyciel 
6 Kirzkowski Teofil, wł. m. 
Konopnicki, naczelnik 
Modrok Stanisław 
Modrok, ślusarz 
Szczepański, bankowiec 
Wiza, podurz. pocztowy 
7 Amdt Marja, wł. m. 
Amdt, werkmistrz 
Bucła\v, służę.ca 
Bogucki, podporucznik 
Baniecki, murarz 
Baranowski, ślusarz 
Chytie, inżynier 
Darowny, ślusarz 
GilI. kierownik 


... 


. 


305 


. 


.... 


.
		

/adresy_192300324_0001.djvu

			\ 
· 306 Okole. Kanałowa - Kraszewskiego - Młyń
ka - Nad Kanałem - nowogro dzk
 


, 


Gustowska, krawcowa 
Gczewska J kapitalistka 
Łaszcz, nauczycielka 

I3rchle\vski, tokarz 
Madeja RozaI.ia 

10lska Jadwig-a 
Tomczak, st.. przodownik P. P. 
'VłoBzek, wdowa 
8 Sokoło,,'ski Konstanty, wl. fi!. 
Bon, robotnik 
Chrabkowski, robotnik ... 
de Fischer Paulina 
de Fischer Emilja 
Hagelstein, kapitalista 
Herburtowska, nauczycielka 
Herburtowski, sekretarz 
Jasiilski, mechanik 
Karwacki, nadkonduktor kolejo\\ y 
Klemm, pomocnik biurowy 
Krupk
, posterunkowy P. P. 
Łeszakó\vna, służąca 
Prętki, robotnik 
Piestrzyński, technik 
Szeszycki, kierownik szkoły powsz. 
Sulima Samujłło Pa wel 
SztarkiOwa Ludwika 
Suschke :Marja 
S uschke Anna 
Wille Pauline 
Zabłoński. przemysłowiec 
Zabłoński \Vładysław 
Zabłoński, weterynarz 
9-11 Ewang. gmina kośc., ogród 
12 Skork Henryk, malarz, ,\'1. ffi. 
Bartel, funkcjonarjusz magistracki 
Dartel Amanda 
Dratwa, kapitalista 
Forsch, kowal 
Geith, kapitalista 
Geith Otto 
IIaurhausen, pastor 
Kucharska, sekretą.rka pocztowa 
Klotzbiicher, elew bankowy 
Klotzbiicl,er. kapitalista. 
Pomerenke Ema 
Skork, cieśla 
\Vinkler, pastor 


Młyńska. 
1 Fiskus dróg wodnych 
Rogowski, robotnik 
Maryżewska, najemnica 
Szumiński, nadzorca "- 
2 Peterson Franciszek, młyn 
3 Peterson Franciszek, \vI: ID. 
Grocke. posługaczka 
Szn
iber Lina 


'- 


. 


Nad Kanałem. 
1 I{onopiilski Franciszek, \VI. 
Mener, robotnik 
Czubała, robotnik 
:2 J eliilski Jan, \VI. m. 
.J e liński, robotnik 
Kempa, strażak 
Maras, ślusarz 
PozaIski, robotnik 
Stuka, tokarz 
TabaczyilskQ., robotnica 
\Vąsikowski, in\valida 


ID. 


. 


Nowogrodzka. 
1-2 Ewang. gmina kościelna 
3-4 Gmina szkolIla 
Stelmaszyk, domowo 
5 Plac budowl
ny 
G Schmidt, sze,,,=c, wl. ffi. 
Burmeister, robotnik 
Bromińska .Aleksandra 
Guldenhaupt, wdo\-va 
J aszko\Vski. konduktor kolejow,y 
Konieczka, masz. kolejowy 
Kliszczyński, kowal 
Kołodziejczyk, ślusarz 
Makiejewski, sługa 
Paczkowski, ślusarz 
HeicheIt, urzędnik 
Spudych, ślusarz 
Sękula
 ślusarz 
7 Tojza Pa\veł, robotnik, \VI. m. 
Erdmann. ślusarz -\ 
J endraszek, handlarz 
Jendraszek. dedektyw 
Kaźmierski, nad. wag. 
Krauz, ślusarz 

focny, aspirant na kierownika 
Nawrocki. robotnik 
Petrykow$ki, pom. gastronomiczni 
Przyj emski, prac. kolej. 
Prussak, wdowa 
Prussak BI'onlsła w 
Hatajczak Teresa 
Siwczyński, urzędnik celny 
Tecł.a\v, prac. kow. 
8 Grajnert Ignacy, wI. n. m. 
Barański. złotnik 
C7...arnecka, wdowa 
Grrrbowicz, robotnik 
Grajnert, urzędnik bank. 
Kossowna, gospod 
Lamprecht, kapitalista 


- 


...... 


Kraszewskiego. 
1 Pfefferkom Stefan,. wł. ffi. 
Nowakowski, robotnik 
Płaczek, hutnik 
Płaczek lVIichalina 
la Kubera Antoni, wl. ffi. 
lb l\lichalak Andrzej, wl. m. 
Leśnie wicz, kowal 
Lipski, kolejarz 
2 Seidel Otto, konduktor kolej., wl. ID. 
Grochowski, palacz paro\vozu 
,Saudack, robotnik 
Schmidt palacz parowozu 
SobieraIski, konduktor kolei. 
3 Pażdziorski lVlarcin, rolnik) ,vI. ffi. 
Francuziak, robotnik 
Pianowska Anna
		

/adresy_192300325_0001.djvu

			. 


. 
Okole. Nowogrodzka - Plac Petersona - Przemyska - Ścieżka 


307 


..... 


Łasa, lakiernik 
Laską, siodlarz 
Paris, nauczycielka 
Paris, wdowa 
Rakowski, kupiec 
Tiedtke, naucz. szk. śreuu. 
ił Le.wandowski Józef, wI. m. 
Jasiek, urzędnik państw. 
Lewandowski, kand. asyst. kol. 
Lewandow
ki. kolejarz 
1\1yla, wojażer 
Pawlicki, ślusarz 
Pawlicka CecH.ja 
Piasecki. blacharz 
..... Resz.czyńska, wdowa 
Rawakowicz, asyst. kol. 
Weichbrodowa. wdowa 
10 Pasgreta :Magdalena, "vI. In, 
Bohlmann, urzędnik 
Borzych, formiarz 
Czubkowski. zwrotniczy 
Kamiński, doz. maszyn 
- l\lartin. k ierownik 
Nawrot, gospodo 
Pasgreta. wdowa 
Pasgreta, biuralistka 
Rejentowicz. stolarz 
\Vylegała, kupiec 
11 Grabowski, mistrz mal., wL ID. 
Kastnak, siodlarz 
\Vłcdarczyk, wdowa 
Plac Petersona 
l .M. Bydg., ogród id. ul. Chełmiilska 5 I 
;! 
ley Paul, ogród 
3-3a 
lichałowski, kupiec, ,,,1. n. m. 
Bogacki, pol. kolej. 
Becker E., pastor 
Loren z, inżynier 
Nesterowicz. cukiernik 
Sinda. kondukt. 
Tomczak. strażak 
Ziółkowski, palacz 
Olsiewski' Ludwik, wł. n. m. 


. 
Przemyska 
. 
1 Flader Franc.. w1. m. 
ścieżka 
. 
1 Adamski Jan, kupiec, wł. nl. 
Jendryke, nauczyciel 
Koraś, robotnik 
OS80wski. robotnik 
Ribs, wdowa 
Rozalik \Yeronika 
Rytnarowa Ewa 
Ryszewski Franc. 
Urbański. cieśla 
la Dyr. Kolej. 
l\lałkowski, kolejarz 
2 Stenzel Friedrich, wł. ID. 
Burhardt
 rob. 
Burhard t, urzędnik poczt. 
Cichocki, krawiec 
Chmarzyński, pom. kolej. 


Drzyciński, roh. 
Gackowski Pawel 
. Gondek, wdowa 
Gorynia. kowal 
Rohn. wdowa 
Janicki, kołodzie.j 
J a.szka. robotnik 
J eżewski, rohotnik 
Jutro\Vska, \vdowa 
Jutrowska Józefa 
Jutrowski, ślusarz 
Jaworski, robotnik 
Kaptur, asyst. poczt. 
Krasno'\\'ski, werkm. kole.i. 
Lorkowski Stan.. robotnik 
Lorkowski Józef, robotnik 

Iaszke. ślusarz 
:Matemowski, urzędnik pol. 
Nąpieralski, pom. biur. 
Polzin, robotnik 
Polzin, robotnica 
Rusiak. r{)botnik 
Ryszewski, pom. biul". 
Ryszewski, robotnik 
Sukulska Janina 
Stępień. cieśla 
\Volmska. wdowa 
\Vichmann, robotnik 
3 Neuendorff Selma, ,,,ł. ffi. 
3a G laesing Oskar, wł. m. 
Golz. wdowiec 
Hinz, wdowa. 
G Ieising, emeryt. 
4 Piakowski Józef, wł. m. 
Gorynia :Marja 
Zakrzewski, strażak 
;) Jastrzębski Telesfol', wl. In. 
Kulok" konduktor 
Rogge, '\vdowa 
(j 'Vutkowski 'Vładysław, wł. m. 
Fochtmann, ślusarz 
.J abł0l1ski, drogerz
rsta 
Latoś, murarz 
6a Hołubiczko l\1ieczysław, wł. m. 
Brzozo\vska, gospodo 
\ Brzozowska Zofja 
Gołwińs,ki, ślusarz 
Szulc, kupiec 
7 Czerwhlski Teodor, kupiel'. wł. ll. nl. 
Kampiński. robotnik 
Lauch, rzeźnik 
Lauch, sprzedawaczka 
Lauch, malarz 
Pallka"" robotnik 
Piątek Zofja 
8 Andrzejewski \Viktor, wł. n. m. 
Berwiko,,'ski, robotnik 
Budnik, robotnik 
. Cyrank'iewicz, kołodziej 
Igratowski, robotnik 
Kaliszewski, śl usarz 
Kornacki, maszynista 
Nowak, robotnik 
Nowak, rob. kolej. 
Szyperski, kołodziej_
		

/adresy_192300326_0001.djvu

			308 


Okole. Ścieżka - Śląska 


, 
'.- 


Stuhrmann, szewc 
W oliński. ko\\. al 
WaItburg, mistrz sZe\vski 
, Olkiewicz Konstanty, wl. m. 
Kapuścińska, służ 
li Kudziński Jan, wł. m. 

Maje\Vska, służ. 
Schulz Teodor, w ID. 
Kulok Leokadja 
Lewandowski Józef, restaurat.., \VI. 


m. 


11 


· 12 


Śląska 
1 Miiller Augusta, wł. m. 
Bąk, szofer 
Baker, wdowa 
Baker, robotńik 
Dworczakówna. sekretarj. 
Górny, kier. kol. 
Górska, urzędniczka 
Grochocki, handlarz 
Gruber Franciszka 
Małek, robotnik 
Kurczewski, funkcjo mag. 
Łoś Feliks, kowal 
L0Ś Aug., kowal 
Neumann Karol 
Neumann Erich, kupiec 
:. Neumann A:rtu:r:, kupiec 
Porzych, nauczyciel 
Poraziński, robotnik 
Sadka, ślusarz 
Schmelter, wdowa 
\Valkowski, urzędnik państ\v. 

 Gohrke Jan, wl. m. 
Chrobok. ślusarz 
Flaszyńska, wdowa 
Gaćkowska. wdowa 
J okiel. kond. pom. 
Kaczmarek, ślusarz 
Kirschtein. rob. 
Lewicki, stoJ arz 

fakowski, palac
 
Naujaks, robotnik 
Sobczyk, ślusarz 
Trojanowski, robl)4,nik 
Zielińska, wUI)wa 

 Egen Józef, restaur., wl. n. m. 
Bończyńska, 'Vd,HV3. 
Bończyńska, robotnica 
Dz.amski, robotnlk 
Gościński, podmistrz 
Hak, robotńf,{ 
Marciniak, śl'l
arz 
Marciniak, wdowa 
Mazurkiewicz, wd.Jwa. 

frozik, wdowa ł 
Najdek, robotnik 
Ostrowski Franciszek 
PierzchaIska Bronisława 
Płotka Andrzej 
Popielarz, wdowa 
Piotrowski, konduktor 
Tucholski, robotnik 
Wawrzyniak, kowal 
4 Kawałek.. murarz. wł. m. 
Boro\-viak, kupiec 


,  


Domisławski, kier. poe. 
Dzikowski, nauczyciel 
Gole, tokarz 
Hermann, wdowa 
Kowałek, kucharz 
haraska, maszynistka 
Karaska, ur.zędniczka 
Piłkowski. konduktor 
Pilkowski Jan 
Pił-kowska Rozalja 
Pałczyński, asyst. 
Schaefer, wdowa 
Ziółkowski. zdun 
5 Dittbrenner Gusta,v, wł. rn. 
Borhardt, kond. kol. 
Gą.sierQwski, szofer 
Lazarski, robotnik 
Nowak, szofer 
Osiński, nadkond. 
Podla'3iński, robotnik 
Podlasińska, służąca 
Potka, robotnik 
Szymański, robotnik kolej. 
Pydla, robotnik 
Ziętak Marja 
6 L uis, robotnik, wl. m. 
Górski, robotnik 
Nowicki, ślusarz 
Royla, wdowa 
7 Dombrowski, mistrz szewski, wł. II 
Burgmann Hermann 
Bigalke, wdowa 
Bejski I{azimierz 
Cięszka, wdowa 
Dombrowska Łuc., biura}. 
Dombrowska K., biural. 
Krzymińska, wdowa 
Piechowski. ślusarz 
Reichs, kond. tramwaj. 
8 Sztylew
cz Juljan, ,vI. n. ID. 
Bł!kowski, kolejarz 
Bewolińska Helena 
Chojnacki, robotnik 
Formacin. wdowa 
Formacin, robotnik 
Giel, kolejarz 
Harem za. robotnik 
Jankowski, robotnik 
Kmera, kier. parowozu 
Łasa, kier. poc. 
Łasa. ślusarz 
Łasa Bronisław. ślusarz 
Maternowski, kołodziej 
Piensarski. kowal 
Szytlerowicz. urzędnik kolej. 
Trzepacz, kond. kolej. 
9 Jaskulski. biural., wl. m. 
Berus, robotnik 
Finka \Valdemar 
Meister. wdowa 
Woltersdorf, wdowa 
10 Brandt, przen1ysłowiec, wł. n. m. 
DoczekaIska Helena 
Karasie"virz. siodlarz 
Kniter, kowal 
Konstantinow, masz. kolej. 


. 


. 


. 


-ł 
. 


.. 


-
		

/adresy_192300327_0001.djvu

			.-c"" 


Okole. Śląska - Stara Szkolna 


.. 


. 


309 


. 


.... 


Kranz Andrzej 
Leśniewski, szofer 
Litewski, przetokowy 
Ptak, maszynista 
Piglas Stanisław 
Samerski, stolarz 
\Vadeński Szczepan 
10a Leszczyński, ślusarz, wI. m. 
Borkiewicz, funkcjo pol. państw. 
Kądziorki, ślusarz 
Karolak, formiarz 
Klesiński, ślusarz 
Les
zyński, pom. te leg. 
Leszczyi1.ski, ślusarz 
Leszczyński, malarz 
Laskowska, wdowa 

farczyński, ślusarz 
Humiński, robotnik 
Słomiński. kond. tramW. 
\Velter, robotnik 
11 Og
d _ 
12 Piasecki Andrzej, \VI. m. 
Borkie\vic
, papiernik 
DoczekaIski, piekarz 
Kopeć, rzeźnik 
Konkol, formiarz 
Rochwalski Tomasz 
Raszeja, kier. lokom. 
Sadika, robotnica 
Sadtka, rob. 
Turecki, kier. lokom. . 
Turecka, gospod. 
Tadych, kolejarz 
\Vacho\viak Konstanty 
.. \Vachowiak, maszynista 
13 Pietrzykowski Franc. \VI. Dl. 
Cierznak, kolejarz 
Dywicki, przod. ślusarski 
Felaron, wdowa 
Gomiak, wdowa 
Januszewski, ślusąrz 
Oliwkowski, zwrotni
y 
Pietrykowski .Franc. 
\Veiner, pokojo\va 
\Veiner, wdo\va 
14 Sierocki Józef, \vl. m. 
Balcerzak, szewc 
Bączkiewicz, kolejarz 
Borkowski, kolejarz 
Gill, wdowa 
Jankowski, asyst. kolei_ 
Piotrowska, krawco\va 
Sierocki, kupiec 
Sierocka, biuralistka 
Schneider, stolowy 
Schneider Edmund 
Sz\varc, wdowa 
Tulibacki Stanisław 
... 
Tucholski, werkm. kolej. 
Wojak, stolarz 
Wardacki, kupiec 
1:> Schmidt Jadwiga, wl. ID. 
J agia, kier. lokom. 
Jóźwiak Feliks 
Kaliski, ślusarz 
!YIatysiak, robotnik 


. 


, 


... 


'\ 


-'" 


- 


Strzyże wsk i, kołodziej 
Sulpicki, stolarz 
Szweykt, ślusarz 
Szeffler Adelheid 
Zwolińska 
1onika 


Stara' Szkolna 


. . 


l Nieruszewicz Jakób, rob., wl. m. 
Fenske, zegarmistrz 
Katar, robotnik 
Kordecki, ślusarz 
Lewandowski, robotnik 
,Matuszewska, wdowa 
Nieruszewicz, ślusarz 
Sopoliński, ślusarz 
Zalewski.. ślusarz 
la Baldermann Adella, \VI. m. 
Kłomiecki, werkmistrz 
Szymański, kolejarz . 
Szydło\Vski, stolarz 
2 Gieżek Jadwiga, wl. m. 
Budny, funkcjon. pol. 
Ciecharz, kolejarz 
Gezek J górnik 
Kaczmarek, pom. kolej. 
Leda. robotnik 
\Vitko\V'Ski J funkcjon. pol. 
\Varzycha J maszynista 
3 Turko\vski Antoni. \vl. m. 
Biskupski Antoni 
Błaszczyk, stolarz 
Dąbrowski, kołodziej 
Dudek, murarz 
Gierszewski, palacz 
Gierszewski. robotnik 
J anaszak. ślusarz 
Januszewski, rob. 
Kasprowiak \Viktorja 
Lochiński, kowal 
:Matuszewski, ko\val 
:Michalski J spólnik fabryk mebli 
Pfla um Oskar . 
Pasternak, mechanik 
Tomaszewski, urzędnik śled. pol. 
Tuchowski, przod. pol. 
4 Gmina miejska, Ochronka 
Jezierska Elźbieta 
Nowacka Stanisława 


,  


. 


. 


5 Ogród 
6 Gmina miejska, pl. budowI. 
7 Chrzanowski "Marcin, \VI. m. 
Cherzberg Hermann 
Sapińska, \vdo\va 
8 Kozioł Franc., wl. ffi. 
Chyla. robotnik 
Dryl, kotlarz 
J aroc h kondukt. 
Kaliszewski, robotnik 
Kawrzyński, robotnik 
Paw
 dk, robotnik 
Pawlak ]\1ichał 
Szytoszewski, robotnik 
Szamocki, robotnik 


11
		

/adresy_192300328_0001.djvu

			316 


.. 


Okole. Stara Szkolna.- Wrocł 
 wska 


. 


. 
9 Dobslaff Karol, kupiec, \VI. n. m. 
Andrzejewski. kowal 
Berenstorf, robotnik 
Doroszewski, robotnik 
Fac, pom. kond. 
Gornyś, robotnik .. 
Kruczkowski, ślusarz 

1ielcarek, robotnik 
1\1 uszyński, robotnik 
N owacki, piekarz 
Plichciński, kolejarz 
Przcieliński, listonosz 
Wróblewski, kolejarz 
10 Dobslaff Karol, wł. m. 
Barth, kowal - 
Bernas, kołodziej 
Głowicki, robotnik 
Hanisch, tokarz 
J eIski, palacz 
Karnowski, inkas. 
Kujawa, pom. kie.r. 
Lissowski, kupiec 
Mogdan lVIarta 
Prigan, drukarz 
Szews. kowal 
11-12 Dodacka Michalina, ,vI. n. m. 
Bąk, robotnik <\ 
Bednarz, ślusarz 
Bonkowski, robotnik 
Bilski, robotnIk 
Bil ski, mechanik 
Ciszmowski, robotnik 
Frysner MałgorZ?-ta 
K uklińskL robotnik 
Kowalski. listonosz 
Lewandowski. robotnik 

Iargański. rob. 
)Iajka, robotnik 
Mathia Katarzyna 
Szcesiński. kowal 
\Vojewódzki, kołodziej 
Bocjek, robotnik 
Bomka, malarz 
Bartz, ślusarz 
_ Chojnacki, robotnik 
J anacho\vski Władysław 
Judek, robotnik 
Krisp, wdowa 
Lanowski, robotnik 
N owicki, krawiec 
Szulc, wdowa 
Szulc. tokarz 
Toppmayer, ślusarz 
13 Kriiger Hermann, wł. m. 
Behnke, wdowa 
Biskupski, kondukt. 
Karge, wdowa 
Lanowski. ślusarz 
Lassa. robotnik 
N awrocki, robotnik 
Paterka, robotnik 
Sobacki. robotnik 
Sliwiński, kolejarz 
Sakwiński. ślusarz 
1.1 Magistrat, szkoła 
15 Domański, ślusarz. wl. m. 
Ciepluchowa, krawcowa. 


\ 


Delmiski, mistrz warszt. 
Kamiński Franc. 
Maternowski, stolarz 
Maternowskl, kołodziej 
Rydelek. uczeń 
16 Rudowski, kupiec! wł. m. 
Effert, kupiec . 
J óźwiak, robotnik 
J óźwiakO'wska, krawcowa 
J óźwiakowski, emeryt 
Sz\vankowski, siła pom. 
17 Karowski Jan, vd. In. 
Chyła, kolejarz 
Dobrowolski, robotnik - 
Filarecki, robotnik 
Lanowski, kondukt. 
Michalska, kasjerka .. 
1Iicha]
ka. krawcowa 
Niemczyk, kotlarz 
Romel, młynarz 
Tołodziecki, robotnik 
Wroclawska 


. 


, 
. 


/ 


1 Pl. budowI. 
2 Pawlik, krawiec, wl. m. 
Cerniak, pom. kol. 
Golczyk, krawc. 
Malak, siodlarz 
Mengel, wdowa 
Obremski, piek. 
Stachowiak, rob. 
3 Skrzypczak. dekarz, wl. m. 
Balcerek, robotnik 
Burowa, wdowa 
Drażkowski, ślusarz 
Szyńka, biurowo 
Szyńka, ślusarz 
Waliszewska, wdowa 
Waliszewski, robotnik 
Zura\vski, krawiec 
4 Kałuża, szewc, wł. m. 
Fita. robotnik 
Kiecińska, hafciarka 
Lewandowski, robotnik 
Malankowski, robotnik 
Niewitzka, służę.ca 
Woźniak, rDbotnik 
5 Kleinert, restaurator, wl. ffi. 
Dragon, urzędnik gospodo 
Popielewski Władysław 
6 Kleinert, restaurat., wł. n. m. 
E bert, stolarz 
Ebert. książkowa 
Jankowska Juljanna 
Pawlak, urzędnik poczt. 
Wassatti, nauczycielka 
Waszkowski, kolejarz 
7 Kleinert. restaurat., wl. D. m. 
Hennig, kołodziej 
Komorowski: p. u. p. 
Watemowski, kondt. 
Reimann, elektromonter 
Timpf, inwalida 
Timpf, modniarka 
Dom zwrotniczy 
Wmkler J 6zef 


-.. 


- 


;, 


. 


.. 


. 


. 


.
		

/adresy_192300329_0001.djvu

			Rupienica. Cmentarna - Glinki 


.. 


Rupienica. 
Cmentarna 


12 Dr. IIenner, ref. sąd. okr., wl. ID. 
Hennerowa :Marja 
Lustkówna Zofja 
Trąbkówna, służąca 
13 Derengowski, robotnik, wl. ID. 
Heleniak, robotnik 
14 Pl. budow!. 
15 Kosiński, szewc, wł. ffi. 
16 Pl. budow!. 
17 Polewski, robotnik, wl. m. 
18 Paluski, robotnik, wl. ID. 
Beger. robotnik 
Szw.abiński, robotnik 
19 W ojciak, robotnik, wl. ID. 
20 Chwostowski, szewc, wł. ID. 
21 Liśniacki, koszykarz, w1. ID. 
22 Liśniacki, koszykarz, wl. n. xr' 
Liśniacki, pom. kraw. 
Wiśniewski, robotnik 
23 Herz Jan, wl. m. 
Fretter, cieśla 
24 Jędrzejewska, wdowa, wł. m. 
Czech Zuzanna 
Czech. robotnik 
Giezek, górnik 
Krawczak, robotnik 
Melcer l\larjanna 
25 Ogorzeja, ślusarz, wł. m. 
26 Furmann Stanisława, wl. Dl. 
27 Czarnecki, listonosz, wł. m. 
Czarnecki, :rpaszyni.sta 
Czarnecki. cieśla 
U rbański, robotnik 
28 Gamracy Antoni, ,vI. n. m. 
\Viliński, maszynista 
29 Gruhl, stolarz, wł. m. 
Gruhl, wdowa 
30 Pohl AmaJja, wI. n. m. 
Felczykowska \Veromka 
Klejna, kOłodziej 
Pilarski, robotnik 
\Vilczewska Franc. 
30a Loroch, rob., w1. m. 
31 Dobek Aniela, wl. ffi_ 
Górecki, robotnik 
J ahnke, robotnik 
32 Dobek Aniela, wl. n. ID. 
Boks, szewc 
Dittmann, robotnik 
Konig Emma 
Kleinert Albertina 
Schwanke, inwalida 
33 iden t. Ruska 1 
34 Szymański, ślusarz 
Filipiak, robotnik 
35 Słaby, rojnik. \VI. m. 
36 Pyciow, rolnik, w m. 
37 Daza, inwalida. wI. Ul. 
Pokrzykowski, robotnik 


1-13 Niema 
14 Scherbartll Karol, w1. m. 


. 


Glinki 
1 Pią.tek, wdowa, w1. m. 
;! Kobernik, rolilik, wł. m. 
Engel, Il1.alarz 
Grabowski, czet piek. 
Kajaczyński, kołodzie.; 
Krampitz Ewa 
Kralnpitz, \voźny 
Kriiger, robotnik 
Kujawski, woźny 
3 Ogród 
Sonnenberg, browar 
4 Górska Marta, w1. m. 
Górski, handlarz 
Karpiński, drukarz 
i Friedrich, cieśla, 'wl. m. 
Aderjahn, wdowa 
Friedrich. służący 
Gierszewski, stolarz 
Liński, robotnik 
Orłowski, pom. ślusarski 
i Dronaszewski Andrzej, wł. ID. 
Bembnista, robotnik 
Dąbrowski, rzeźnik 
Garbacki. dozórca 
G arbacka, nauczyc. 
Igliński, handlarz 
Kriiger AJma . 
Afarcinkowski. robotnik 
Orłowski, robotnik 
7 Borzych, robotnik, wl. m. 
Chmara., robotnik 
Frohlich. robotnik 
Grzyński, robotnik 
Ignasiak, urzędnik 
.J abłoński, palacz 
Kumoroska. wdowa. 
Karwat Leokadja 

łrróz, ślusarz 
Rulka, wdowa 
Salkowska Łucja 
Świtała Rozalja 
W odziński, urzędnik pol. państw. 
Wierzchucki, rzeźnik 
Zbyszyński, robotnik 
S Krzemkowski, robotnik, wł. m. 
Grzymski, robotnik 
Kubiński. robotnik 
Przybylski, kond. pom. 
Szalatz, urzędnik 
Slatała, pom. poczt. 
Subllau, stojarz 
Witkowska, wdowa 
V Matuszewska l\łarja, wł. ID. 
Kriiger Paweł 
10 Seweryn, ogrodnik, w1. ID. 
Kamiński, robotnik 
11 Parczyński, krawIec. wl. m. 


... 


. 


. 


311 


/ 


- I 
...
		

/adresy_192300330_0001.djvu

			, 


312 


38 Biela, wł. ffi. 
Piekus, robotnik 
Pielach, robotnik 
3
 Pole 
4.0 Pstrę.g, robotnik, ,vł. ID. 
J ankow!:;ka Janina 
Jankowski Jan 
Kielbasa Zofja 
41 Ziembikiewicz, szewc, \VI. m. 
42 Schulc, robotnik, wł. m. 
43 Ziegenhagen, woźny, \VI. m. 
Hermann l\larja . 
Koperski, cukiernik 
44 Scheerbarth W., \VI. m. 
Kruczek, rolnik 
45 !{o l asa., rolnik, wI. ID. 
4G Scheerbarth \V., wł. n. ID. 
Schmidt. robotnik 
'7-50 rola oma 
51 Ziólkowski, rolnik, wł. m. 
Nowacki, robotnik 
51a \Vresiło, rolnik, wl. m. 
Chodan, slużę.ca 
\Vresiło \Vładysła,v 
5'2 Dobek, kupiec, wI. m. 
G iezek, robotnik 
Kruk, stolarz 
52a Kowalec, ogrodniczy, w1. m. 
52b Patin, ślusarz, ,vI. ID. 
52c Doda, robotnik, wl. ID. \ 
Gil, rolnik . 
Szumińska Agata 
52d Giezek, rob., wl. m. 
52e Gil, rolnik, wl. ID. 
52f Jękol, robotnik, wł. m. 
52g- G am rac y , rolnik, wl. m. 
53 Purchla, kupiec, wl. m. 
Bochac
 kucharka 
54 
fagistrat, szkoła 
Kłodziński, policjant 
Kłodzińska, nauczyc!., 
:Majewski, nauczyc. 
55 Szydłowski, robotnik, wł. m. 
Mikolajewski, robotnik 
Laskowa Franc. 
Plaszek W1ncenty 
Sekulok Pelagja 
\Vłochalska J 6zefa 
Zieliński, robotnik 
56 Dobrzyński, urzędnik, wl. m. 
Biemacka Bronisława 
Janc Jadwiga 
J aJJłoński, robotnik 
K urczewska Joanna 
57 Janicki, rzeźnik, wł. n. m. 
Bielacz, funkcjo pol. państw. 
Klezińska Augusta 
K ulinna Hildeg-rad 
Mieraszewski, pom. rzeźnicki 
N eumann, rzeźnik 
Wiśniewski Antoni . 


Glinki - Koźmiana 


58-5D Basara Aniela, wł. n. m. 
Derdan, magazynier 
Dąbrowski, handla.rz 
Frejter, robotnik 
Kolan, funkcjon. P. P. 
Torzewski
 stangret 
Tykwińska Rozalja 
\Vitkowski, robotnik 
'Vojciechowski Franc. 
60 Neumann, wł. ID. 
Pałan, kotlarz 


, 


Koźmiana 
1 'Vollf,. \VI. dóbr, wl. IB. 
Gotter, służąca 
2 I{ałdon, robotnik, \VI. m. 
3 Hola orna 
4 Rola orna 
5 Skorewski, wl. n. ID. 
Augustyniak, funkcjon. P. P. 
6 Rola Oll1a 
7 Komada, rolnik, \VI. ID. 
8 Gollnik, ogrodn., ,v1. m. 
lVIarcinkowski Walenty 
9 l\Hrek, rolnik, "vł. m. 
10 Miazga, rolnik, wł. m. 
11 Kasak, rolnik, wł. m. 
Strą.g Katarz
na 
12 Pospieszny, rolnik, \vł. ID. 
13 Pielach, rolnik, ,vI. ID. 
Błajda kowal 
14 K.asak, rolnik, wl. m. 
eiba Helena 
Kasak. robotnik 
Kujat, robotnik . 
15 l\'Iatyka, robotnik, wl. m. 
Kiełbasa, robotnik 
16 Lapa, rolnik, wł. m. 
17 Kozłowski, robotnik, 'wł. m. 
18 Biernat, rob., wl. m. 
19 Jonak, pośrednik,. wl. m. 
Napieracz, ,vdowa 
20 Masłowski, robotnik, wł. m. 
21 Fragorius, kupiec, wl. m. 
22 Leżańska, wdowa, wl. m. 
23 Skórzewski, robotnik, 'wl. m. 
24 Matusik, robotnik, wł. m. 
25 Kuc Jan, robotnik, wl. m. 
26 Chojnowski, rolnik, wł. m. 
27 Kruk, rolnik, wl. m. 
28 l\fiłkowski, rolnik, ,vI. m. 
Miesieko,vski. robotnik 
29 Neubrand, robotnik J wł. m. 
30 Stachowiak, urzednik P. P. 
31 Maślikiewicz, rolnik, wł. m. 
Rękas Kazimierz 
32 Szczygieł, rolnik, wl. ID. 
33-34 Rola orna 


, 
i 


.. 


... 


" 


) 


...
		

/adresy_192300331_0001.djvu

			. 


. Rupienica. Kujawska. 


\ 


Kujawska 
24 Zarczyńska i Ziemkiewiczowa, wl. m. 
Alwin Florjan 
Dobrowolski, urzędnik 
Dobrowolski, uczeń 
Fiałkowski, rob. 
Gomulski, kupiec 
Heleniak, robotnik 
Hiibner, robotnik 
Łucharski, felczer 
Runowski, żeglarz 
Scheibler. ślusarz 
Siwek, robotnik 
Zarczyński, urzędnik 
Zuchowska, urzędniczka 
2:> Votkey Felicja, wł. ffi. 
Bąk, robotnik 
Chojnacka Michalina 
Duchan, szewc 
Hejduch, robotnik 
Kowalewski, kupiec 
Klarkowski, murarz 
Olszewska, wdowa 
Piorkowski, robotnik 
\Vypijewski, robotnik 
\Vichrowski, ślusarz 
26 Fellmuth, rzeźnik, wl. m. 
Bohlke, robotnik 
Belzerowski, robotnik 
Ciszewski Franc. 
Kowalska, wdowa 

foczyńska, wdowa 
Stenzel, biuralistka 
Stefańska, mężatka 
Strzelczyk, robotnik 
Tobolski, kowal 
Zwiewka, mleczarz 
Zwiewka, służąca 

7 W ęglarski, kupiec, \VI. ffi. 
Węglarek :Marja 
\Vęglarek Andrzej _ 
ts :Marquardt, piekarz, wł. ID. 
Bogusławski, handlarz 
Furmann, robotnik 
Tylińska Paulina 
29 Zybertowicz, siodlarz 
Borowski, drukarz 
Flieger, kupcowa 
Krenzaler, wdowa 
Nowak Leon 
30 Timm. rzeźnik, wl. m. 
Jóźwiak, post. P. P. 

migiel, robotnik 
Staniak Katarzyna 

1 Nowakowski Stanisław, wł. ID. 
Banaszak, kupcowa 
Folczyński, robotnik 
Lejk Paulina 
Zela.zhy, robotnik 
32 Kazakiewicz, szewc, wł. m. 
C:za.jkowski, piekarz 


..  ! 
. I 


... 


. 


-IJCI ; , 


. 


.-" II. 

:
:
' 
 


I
 
.r . 


313 


Kuraszkiewicz l'vIarjanna 
Tucholska, służąca 
33 Kopke, rzeźnik, wl. m. 
34 lVI ii II er, robotnik, wI. m. 
Czyżewski, rzeźnik 
Pilichowski. szewc 
35 Kruszyński Wa\vrzyn, wł. m. 
36 Braun, wl. hotelu, \\ ł. m. 
37 Kubicki Piotr, \vl. m. 
G linkowski, robotnik 
l\Iikołajczyk, robotnik 

fioducka Anna 
l\farcinkowski, ślusarz 
Olejnik, rzeźnik 
Pipowski
 rzeźnik 
Zdun Rozalja 
38 Stachnik, wI. n. m. 
}1'rapp, robotnik 
Eichstaedt Magdalena 
Koszucki, in\valida 
Lempka Marja 
\Viśniewski, robotnik 
\Vojciechowski
 kOłodziej 
39 Stachnik, wł. n. m. 
Groszewski, urzędnik 
Kalinowski, cieśla 
Lewandowski. robotnik 
Pa wlal{, robotnik 
40 Stachnik, rest.aurat" wl. rn. 
Kienitz, murarz 
41 Retzka, wdo\va, wI. m. 
Kayster Gertru!l 
Piechlińska, kucharka 
Retzki, pQffiocnik biuro\vy 
42 Bogusławski, robotnik, ,vI. m. 
Sommerfeld, robotnik 
Tafelski, robotnik 
43 Biechowski Józef, wl. m. 
Borkowski, robotnik 
Bogusławski, furman 
44 Jasińska l\Iarja, ,,-ł. m. 
Neuleuf, murarz 
Ziegelmann, rzeźnik 
45 Szulc. rzeźnik, wł. m. 
Bafandoffke, wdowa 
Grzegorzewski, robotnik 
Priebe, robotnik 
ża.k Salomeja 
łG Genz Oskar, ,vł. n. m. 
Danielski, k
d. kolejowy 
Grzegorzewski, robotnik 
:Machnikowski, garncarz 
Ogdowski, robotnik 
Skórzewski, robotnik 
Seliński, robotnik 
4:7 Genz Oskar, wł. n. m. 
Behnke, robotnik 
Sk6rzewski, robotnik 


"   


, ..... . 


I 


,- I LC 


-),T1->! 
.
		

/adresy_192300332_0001.djvu

			. 


314 


t 


Rup ienica. Kujawska - Łucka - Rupienica - 5i
rad:z
a · 


Sk6rzewski. kolejarz 
Skórzewski, kond. kolejowy 
,(8 Genz Oskar, wl. ID. 
Fellmuth, rzeźnik 
ł9 Neumann, rzeźnik, wl. ffi. 
iO Borowicz, sze\vc, wl .m. 
Bienkowski, kowal 
Dąbrowski, kołodziej 
Karczewski, stolarz 
Liebenau Ella 
Stein, pomocnik kolejowy 
51 ZaKrzewski, piekarz, wI. m. 
52 Paczosa, prof. gimn., ,vI. m. 
. 
.Małecka, wdowa 
53 Lisiewicz, wdowa, wł. m. 
Gromacki, stangret 
Lisiewicz, chemik 
Lisie,vicz, przemysłowiec 
5i155 Gładysz, restaurator, wl. ID. 
Banaszak, palacz 
Frohlich, piekarz 
l\lie1carz Franciszka 

lusielak, naucz. 

lusielak, biuro,YY 
Stern, pośrednik 
Wnuk, ślusarz 


4: Boguslawska, \vdowa, wł. ID. 
5 Al win, szewc, wł. m. 
6 Fiołkowski Feliks, wl. ID. 
Fiołkowski, maszynis
a 
Niemczewska, krawcowa 
7 Rothge, rzeźnik, \vł. m. 
8 Szulc Stefan, ,vI. .,m. 
La tos An toni 
Szulc, krawcowa 
Szulc, stolarz 
9 Gohrke. Marja, wł. ID. 
:Marchwiański, garI\carz 
Nowicki, murarz 
Paczkowska, wdowa 
Solatowska, wdowa 
Safian, wdowa 
10 Ziętak, robotnik, wl. m. 
Eberle, rzeźnik 
Eberle Mina 
Jabłoński, biurowy 
11 Eberle, rzeźnik, wl. ffi. 
12 Witt, mleczarz, wI. ID. 
Bartich, robotnik 
Lewandowska. wdowa 
13 Goncerzewicz, rzeźnik, wł. ID. 
14 Olszewski, kupiec, wI. m. 
15 Kujawa, robotnik, wl. m. 
EIsner, robotnik 
Grabowski, tokarz 
Hoppe. sze\VC 
Rychlewski, drukarz 
Rulewskl, robotnik 
16 Głowacki Jan, wl. n. m. 
Krzemkowski, robotnik 
Kowalski, robotnik 
Oparski. murarz 
Stankiewicz, robotnik 
Za wacki. robotnik 
17 Bukowski, urzędnik. wł. m. 
Grupa Pelagja 
Hinz, robotnik 
Majka, robotnik 
Oborski, murarz 
Radziński, robotnik 
18 Judek, robotnik, wl. In. 
Florczak, kolejarz 
19 J eschke, rzeźnik, wl. m. 
Balitz, handlarz 
Gohring Teresa 
Malicki, robotnik 
Nowicka J{atarzyna 
Poschei Urszula 
Sliwska Anna 
20 Polowczyk, handlarz, wl. m. 
Sieradzka. 
1 
P:0101ffiski), Ś!IU$TzI, wb ID. 
Zielińska Józefa 
2 Witek, wdowa, wł. m. 
Breit. blacharz 
N owicki, cukiernik 
N owicka:, pomocnica 
Pa.wlaczyk, piekarz 
Szulc, obuwnil{ 


.. 


. 


, 


, 


Lucka. 
1 Trahms Bruno, wł. ID. 
Tefrmann August 
! : likuIski Szymon, wł. m. 
3 Hildebrandt, robotnik, wł. ID. 
lVlanike l\larja 
Schroder, robotnik 
4 lluchaniec, robotnik, wf. m. 
Chłopicka Tekla 
Kogut Józefa 
5 Szczerbowski, rolnik, wl. m. 
!łatola Antonina 
5a. Eehnke, in walida, wI. n. m_ 
Bagrowski J robotnik 
Wendland, robotnik 
\Vieckowski, ślusarz 
6 Behnke, inwalida, wl. m
 
7 Bytwiński, rolnik, wł. m. 
8 Grischan, rolnik, wl. m. 
Grischan, robotnik 
I Lisiewicz Marja, wł. n. m. 
Czywczyński, urzędnik P. P. 
Janowicz, urzędnik P. P. 
10 Lisiewicz 1\farja, wł. m. 
Gormiński. robotnik 
Janowicz, rObotnik. 
Labenz, maszynista. 
'Vilczura, robotnik 


\ 


Rupienica. 


1 RoJnictwo 
2 Kosecki Leon, wl. ID. 
Eichstaedt, robotnik 
Jur, robotnik 
Kosecki, urzędnik 
.i Bogusławski Antoni, wł. m. 


:r 


. 
 


 ,ł
		

/adresy_192300333_0001.djvu

			Rupienica. Sieradzka -:- Sokoła 


... 


g 
j 
4 


Witek, robotnik 
ZelIe, szewc 

 Żuk, stolarz, wl. In. 
Kopke Franciszka 
Leśniak, robotnik 
Pfeiffer, robotnik 
Pokrzywiński, funkcjonarjusz P. P, 
.srnoliński, strażak 
Schwonke, handlowiec 
\Vojtkowiak. funkcjonarjusz PI P. 
Wojtinkowski, robotnik 
Zieliński, robotnik 
4 Wachowiak, dyr. banku, wł. n. ID. 
Abramowicz \Valenty 9 
Paluchowa, wdowa 
5 Korthals, stolarz, wł. m. 
Osowski, robotnik 
Przybylski, robotnik 
6 Pińczewski, robotnik, wł. m. 
Wierzewski, robotnik 
1 Napiątek, kołodziej, wI. m. 
Fiszer, ślusarz 
I{ruszyński, "robotnik 
Lewandowski, robotnik 
Poćwiardowski, kowal. 
Poćwiardowski \Valenty 
'8 Wiśniewski, koszykarz, wł. m. 
Wiśniewska Marja 
Werkmiiller. malarz 
9 Tobolski, robotnik, wł. m. 
Tobolski, kowal 
to Ziembowicz, naczelnik. wł. n. ID. 

Iorkowski, robotnik 
11 Plac budowlany 
12 Pininczek, wł. n. ID. 
Dudek, kowal 
Kowalski. rolnik 
13 Lulkowski, robotnik, w!. ID. 
Gryzbowska J"oanna 
Jankowski, robotnik 
Jankowska. kupcowa 
Kruk Me
chior 
Lulkowski, piekarz 
Rosentha:l, wdowa 
Rosenthal. rzeźnik 
· Szczes
ński
 robotnik 
14 Zieske Albert, wl. n. In. 
15 Zieske, Wf'Źlly, wł. nl. 
Badura, robotnik, . 
Domżalski. robotnik 
Gółkowska Marja . 
Gółkowska, wdowa 
Jaruszewski, robotnik 
Kokożyński, robotnik 
Lause Teodor 
Lipińska Marjanna 
Marchlewski, rzeźnik 
Machel. wdowa. 
Niemczyk, wdowa 
Parlow, rzeźnik 
Raczyński, kolejarz 
Sommerfeld
 robotniK 
16 Zieske Albert, wł. n. m. 
Barczyński, robotnik 


.:: 
-.:.. 


. :-lL 


.. 
 -..
 ..:..J 


.
 


.. --' 


". 
t:o..
i 


. 


" 


.
 


-: 
. 


'H, 
r.-

t. ., 


315 


J an.icki, robotnik 
Radfelder Richard 
Szymański, robotnik 
17 Preus, wł. n. m. 
Bincz.ak, robotnik 
Brakowski. robotnik 
Hawnak, robotnik 
Lungenhausen, ro.botnik 
Pecyna, robotnik 
Wiśniewski, robotnik 
18 Preus, kupiee, wł. m. 
Borucki, robotnik 
lVIii II er Leokadja 
Preuss," wl. fabryki 
Rademacher, robotnik 
19 Preus, wł. n. m. 
Dobżalski, robotnik 

Iiiller, robotnik 
Pecyna, robotnik 
Re isem ann , robotnik 
Sellrau, robotnik 
20 K6nig, robotnik. wł. m. 
Konradowski. robotnik 
Marciniak, robotnik 
Ochendalska I\Iarjanna 
Timm, robotnik 
Wiśniewska Anna 
21 Gawii!ski, \vożny; l\Tł. m. 
Majewski, robotnik 
Radtke Wanda 
Wirzykowska. l\farjanna 
\Vojciechowski l bednarz 


.  
Sokoła. 
1 Brzezlllski, robotnik, wł. m. 
Darowny, robotnik 
Falencik Jan 
Falencik, wdo"'"a 
Frychowski Jan 
Frychowski, kolejarz 
Wieczorek J kolejarz 
2 Gackowski, robotnij{, \vl. m. 
Ap pel, ślusarz 
Dobrowolski. kowal 
Fryckowski Jan 
Klonecki, rzeźnik 
Przybylski, kolejarz 
Resz owski J robotnik 
Szymański, ślusarz 
Wiśniewski, mleczarz 
Wojnowski. robotnjk 
3 Kirski, robotnik, wl. ID. 
1abłoński, robotnik 
Maternowski, robotnik 
Nowakowska 
janna 
Strzelecki, robotnik 
Treichel, asystent pocztowy 
Treichel, robotnik 
Ziółkowski. ślusarz 
, Krafke, handlarz, wl. Dl. 
5 Kachelski, handlarz. wł. m. 
6 Malł1c t Sadowski i Bochus wł ID 
Górski, robotnik J.. 
Malec, emeryt 
Sadowski, robotnik 


. 


,.
		

/adresy_192300334_0001.djvu

			31 6 Rupienica. Sokoła - Tucholska - L
śnict\\ o. Ściersko. Smoleńska - Toruńska 
. 


.. 
7 Klunder, szklarz, wł. m. 
8 Litoborski, robotnik, \VI. m. 
9 Litoborski, robotnik, wl. ID. 
Lewandowski, robotnik 
10 J"abłoński, robotnik, ,vI. ffi. 
. Darowny, urzędnik · 
11 Rinne, woźnica, wł. ID. 
DaneIska, wdowa 
!(I'aus, handlarz 
Haczkowski, pomocnik szklarski 
Haczkowska Anna 
12 Jurgoński, stróż. wł. ID. 
l\'Ialicld, robotnik 
"i:J Hóżallski, szewc
 \vl. m. 
14 Grocholski, Inechanik. wł. rn. 
lJ \Vodko\vski, robotnik. wł. nl. 
Banaszkiewicz, posterunkowy P. P. 
Czubachowski, szewc 
Kotlęga, robotnik 
Nowak. murarz 
15a Wiśniewski, robotnik, \vł. ID. 
Tobolski, stolarz 
lG Bemer, robotnik, wl. m. 
Wiśniewski, robotnik 


- 


I Tucholska. 
1 Dobrzyński, urzędnik, wł. n. 
Derrek, wdowa . 
J abloński, kolejarz 
Szaran, wdowa 
2 Ogród :. 
:i Lemke, robotnik, wI. ID. 
Cichocka., krawcowa 
I{ozłowska Walentyna 
Kalaczyński. robotnik 
Lemke, krawcowa 
Nowacki, dozorca 
, Torzewski. kuczer. wł. m. 
5 Zieluk, pieka.::':. 
!. m. 
Filek, krawcowa 
J etter 1\larta 
I{arolski, robotnik 
Minga, dekarz 
-Miś. krawiec 


In. 


. 


Leśnictwo. 
Witkowski, strażnik, wl. m. 


Śclersko. 
Smoleńska. 
1 Diirand Auguste, wł. m. 
Bajer, technik 
Dogocki, hutnik,.. 
Diirand, murarz 
Kuttnik, tracz 
Lllbis7ewski. robotnik 
łvlajewski, hutnik 
Talma Franciszek 
2 Domke Albert, wł. m. 
Dyszyński, fryzjer 
Kutnik, rQbotnica 


t 
1 


Kalino\vski, ,robotnik 
Kalinowska, robotnica 
,Muller, l'Obotnik 
Szlachta Józef, robotnik 
Szlachta Franciszek, robotnik 
3 Bykowski Marcin, wł. m. 
Komet, kowal 
Kowalski, górnik 
Sieł:adzki, robotnik 
\Valentowicz, robotnik 
Wilińsk..a 1\Ia:rta 
4 Dudek, rzeźnik, wł. m. 
. Skiba, ślus.arz 
Szlachta, robotnik 
5 Zickermimn Wilhelm, wł. m. 
Majewski, robotnik 
. Neumann, mistrz rzeźnicki 
Ossowski, ślusarz 
Woźniak. robotnik 
Stefniewski, robotnik 
5a Zickermann \Vilhelm. wł. D. m. 
6 Lange Juljusz, \VI. m. 
Nachmann Antonina 
Pasikowski, fabrykant 
Szadkowski, hutnik 
7 Hildebrandt Jadwiga, wł. m. 
8 Milling Friedrich, \vl. m. 
łvIichalczy k, robotnik 
Sobczak, wdowa 
Sobiera.t. 'robotnik 
Sobieraj Józef, 
9 Fandrey Wilhelm, \VI. m. 
Hildebrandt Amanda 
Schreiber, robotnik 
10 Państwowy Urząd Pocztowy 
Dahlmann, szklarz 
Nachmann, 'wdowa 
Pasykowski, fabrykant 
Szatkowski, .robotnik 
11 Magistrat, dom mieszkalny 
Gackowski, listowy · 
Miiller, inwalida 
Miiller: robotnica 
Milling Fł-iedrich 


. 
. 


. 


Toruńska. 
61 Polska Sp. 
J	
			

/adresy_192300335_0001.djvu

			, 


Ściersko. Toruńska. Siernieczek. Fordońska - Siernieczek 


311 


(;rzędo\vski, maszynista 
Hoffmann, robotnik 
Hoffmann, robotnica 
I{urz, gorzelnik 
Mokwiński, listowy 
'67a Lloyd Bydgoski 
Krause, ceglarz 
Kra use, biuralistka 
Krause. krawcowa 
()7b LIoyd Bydgoski. 
Glazińska Paulina... 
Kwiatkowski, robotnik 
Kraje\vski Jan 
Krajewski Franciszek 
Kogutkie\vicz, kowal 
Kuhfeld, maszynista 
Kath, skuciarz 
Peter, robotnik 
Trotara, robotnik 
'68-77 Rola orna 


. 


, Siernieczek. 
Fordońska. 
23-25 Lloyd Bydgoski 
- Klimkowski, inspektor 
Olko\vski, \verkmistrz 
24 DOJnbek, ślusarz 
Dombek, maszynista 
.Tenkner. robotnik 
Kowalski. ślusarz 
:i\farkiewicz, ślusarz 
Stiehlau, robotnik 
. 23 Dordzik, szewc 
Górecka: - Zofja 
Korecki, kierownik parowozu 
Kwiat.kowski, przod. P. P. 
Kwoka, kupiec 
Kubacka Franciszka 
N owak; służąca 
\Vink Franciszka 
36 Gmina miejska, szkoła 
Derżko Gabrjela · 
Kulik, pomocnik z"Totniczy 
37 Dyrekcja Kolei Pai1stwowych 
Perlik, pomocnik zwrotniczy 
Schneider, pomocnik zwrotniczy 
Szablewski, pracownik kOlejowy 
Sawieki, rolnik 
:J8 Dyrekcja KOlpi Państwowych 
Brzyzki, pomocnik zwrotnic-zy 
Hiilkoper, strażnik 
Wytrążek, zwrotniczy 
\Viśniewski, zwrotniczy 
39 Dyrekcja Kolei Państwowych 
Hildebrandt, pracownik kolejowy 
l\Iuche\vicz, pracownik kolejo\vy 
Piersz;tlski, zwrotniczy 
Słowiński, dozorca rogatek 
40 Lloyd Bydgoski 
,il Fabryka I{abli 
J 


4 · 


J  


42/43 Ośwa, fabryka płyt kolejowy
h 
Cichosławski, urzędnik 
Hain. robotnik 
Jabłoński, robotnik 
Posała, robotnik 
Tyloch, robotnik 
ł4 Ośwa, fabryka płyt kolejowych 
Matuszak, robotnik 
.45 Ośwa, fabryka płyt koleJ(jwyc{
 
Borowiak, robotnik 
Jeziorski, stolarz 
Goeritz, robotnik 
Gems, robotnik 
I\Hanowicz, wodnial<" 
Szczedrakowska. wdowa 
46 Ośwa, fabryka płyt. kolejuwych 
47 Inspekcja Dróg Wodnych 
Korecki, funkcjonarjusz ł
. P. 
Skalska Marja 
\Viśniewski, handlarz 


Slemieczek. 
Andczak, robotnik 
Bar
żowski, placmisLrz 
Buczała Marjanna 
Bodzin, mistrz mostowy 
Biskupski, stolarz 
Błaszkowski, robotnik 
Bawolski, rObotnik 
Chmielewski, kierownik 
Ciemnoczołowski, robotnik 
Dutkowski, robotnik 
Furmaniak, robotnik 
Gaca. strażnik 
Jagła. robotnik 
Janiszewski, robotnik 
J eliński, robotnik 
Jędrzejewski, dróżnik kolejo\vy 
Jackowski, kupiec 
J eszke, książkowa 
KróJ, robotnik 
. J{\viatkowski, stangret 
!{ościelski, ogrodnik 
Kocieniewski, robotnik 
!{ wand, robotnik 
I{abaciński, robotnik 
I{lawczyński, robotnik 
Krukowski, robotnik 
Kraszkiewicz, robotnik 
Kasprowicz, robotnik 
!{asprowicz, woźny 
I{los, służąca 
Kunz, robotnik 
Lewicki, robotnik 
Lądusch, ekspedjent 
:Michałek. cieśla 
'\fazurkiewicz, wdowa 
l\faterne, kupiec 
.. Marenda. kowal 
Nidzwiecki. ko\vaJ 
Nowak, posterunkowy 
Orłowski. robotnik 
Obermayer, eksped]ent 
OdYia, robotnik kolejo\vy 
Osowski, robotnik kolejo\,,"Y 
Osowska Marja 


. 


\
		

/adresy_192300336_0001.djvu

			...... 
Szretery. Chopina - (jajowa - Krakowska 


318 


Siernieczek. 


Pokorowski, robotnik 
Przekwasiński, maszynista 
Pechmann, książko" y 
Rorzyński, roboinik 
RytlevvskL robotnik 
Stromiński, robotnik 
Smarszcz, robotnik 
Speier, robotnik 
Stawiński, robotnik 
Sulecka., wdowa 
Szymkowiak, maszynista 
Sieradzki, robotnik 
Szorcz, ślusarz 
Schulz, mistrz mostowy 
Sergot, kierQwnik tartaku 
Szmagaj, robotnik 
Spadzińska, robotnica 
Spadziński, robotnik 
Słowiński, robotnik 
T repryński, (kowal 
\Vinkel, rzeźnik 
\Vilkowski, robotnik 
W od ars ki , robotnik 
'Viśniewski, robotnik 
\V oŹlliakowski, robotnik 
\V oźniakowski, robotnik 
Zalewski, ma
zynista 
Zawadzki, robotnik 
Zubrych, kolejarz 


. 


. 


Szrełery. 
Chopina. 
1 Plac budowlany 
2 Łempicki, inżynier, wł. ID_ 
Dietrich, t'obotnica 
Huszcz6wna, nauczycielka 
3 Gothard, piekarz, wl. n. m. 
Sperling, urzędnik 
Sperling Gertruda 
Stawski, obuwnik 
Tobiasz, bankowiec 
Wysocka, stenotypistka 
" Jurewicz Stanisław. wł. m. 
Behs, wdowa 
BroIski, urzędnil<: 
Budajewic
 kupiec 
Dymowska, artYstka 
Englowa, wdowa 
:\1ichalska, ,vdowa 
Wache, inżynier 
5 l\Iilsz, banko,viec 
(j Sommerfeld, kupiec 
Zempel, służąca 


\ 


\. 


Gajowa. 
1 I{ublicka i Ciesielkowski, wl. m. 
Chrzanowska,. mężatka 
Putas Marja 
Skorupko Teofila. 
2 Boehrne, ogrodnik, wł. n. m. 
Trepczyński, robotnik . 
.:J Brzeski, -kupiec, wł. m. 
Sikorski Jan, profesor 


4 Szwarczewski. rzeźnik. wł. ID.. 
Bielawski, inwalida 
Bielawski, robotnik 
Daniszewski Bronisła'v 
Daniszewski, robotnik 
4
 Dzikowski. rzeźnik 
\Vielicki. ślusarz 
. 
" 5 Lipkowski. wł. n. ID. 


... 
., 


. Krakowska. 
1 Ident Promenada 41 
2 Ogród 
2a Neuhoff-Ley, wl. m. 
Briende-Lacy, obywatelka. ziemsl{a 
Greko"\\icz. inżynier 
Krukowski, inżynier 
Peka, służąca 
Różańska, sluząca 
2b Lipczyńska Leokadja, \VI. n. m.. 
Beiker, robotnik .. 
3 I{omciński. nauczyciel, wl. m.. 
Biński t urzędnik 
I{omciilska, nauczycielka 
Zabiońska, wdowa 
.4 Badura, kupiec, ,vł. m. 
5 Magistrat 
S yrkiewicz. mechanik 
6 Blumenstein August, \VI. m. 
Blumenstein Klara 
Hoffmann. wdowa 
Strzałko,vski, urzędnik 
Zamiara, wdowa 
Zamiara, kupiec 
... 
1 Syrkiewicz Tomasz, ,vI. In. 
Burda., urzędniczka 
Burda, dyrektor poczty 
Debczyński, ślusarz 
Kiciński, stolarz 
Fliesek l\t1ichał 
Konarzewska Leokadj:j, 
Kamiński Karol 
Laszkiewicz, wdawa 
Polkowska. wdo "va 
Syrkiewicz. Ine('l.anik 
8 Goldbeck An"lHt, wI. Iłl. 
Fimm. kupiec 
W ojcikiewicz Kazimierz, prof. gimn. 
Modrakowska Łucja 
Sandauer Fischel 
Tolsdorf, port jer 
Wojcikiewicz Wincenty. kier. szkoly 
Wojcikiewicz Kazimierz, prof. gimn 
Sa Kopp16w Maks, wł. ffi. 
9 Boettcher, nauczyciel, \VI. m. 
Buhmke Auguste 
Geisler Alfred 
Grodziński
 kupiec 
Kaim, urzędnIk 
- Schoen(\ich Elza 
Świrzu'vvs:,,:., Llrzę _
r! 
l: 
. . 
lO Prillwitz Lf)u
'). wł. :m. 
Dobrowolski, kapitalista 
Goleg6rski, inżynier 


\ 


-.. 


J 


'\. 


'ł I. 


. 


- 


: 


.. 


,. . 


- ..
		

/adresy_192300337_0001.djvu

			Szretery. Krakowska -" Promenada  


11 Rahn, bankowiec, wł. m. 
Gensler, kupic
 
12 Bestyński, komisarz, wl. m. 
12a Kajut kupiec, wł. m. 
Kalinowski. malarz 
Rybarczyk, służąca 
Schmydtke Ryszard 
14 Dr. Brandowski, wl. m. 
Adamczyk, woźny 
Borkowski, cieśla 
Grabowski, konduldor 
Kłobucki, muzyk 
15 Tomaszewski, maszynista 
Andrzejczykowski, buchalter 
Bobkiewicz, ślusarz 
Czara malarz 
16 Zimmer stolarz, wł. m. 
Berg Hugo, kapitalista 
Berg :l\1a.rta, książkowa 
l\1ichalska Luiza 
Piątkowski. kupiec 
Zimmer Elza . 
Zimmer Meta, biuralistka 
Zimnik, robotnik 
\7 Pansegrau, wdowa, wl. m. 
Ramol, modystka 
Hering, wdowa 
I{owalski, kupiec 
Ławiak Stanisława 
Tiessler, kupiec 
18 Lelito Edward, wł. n. m. 
Bork, Klara 
Bork Marja 
Kruczyński, robotnik 
Large Paulina 
Languth Kurt, przem
 słowiec 
Languth Gustaw, leśnik 
Lewandowski. registrator 
]Vliler, robotnik 
Nawrot, młynarz 
Rettig Reinhold 
Radke.' ślusarz 
Radke. krawiec 
Szadow. wdowa 
Szlichta.. śln
flr'7. 
ZendeI. drukarz 
Ziegler, kowal 


.. 


,. 


Promenada. 
t Sanitaria, Sp. Akr. 
 
Betyna, stangret 
Giec. rzeźnik 
Grochowska, kupcowa 
t;epler Marja 
Gartz Anna 
Ribel, art. muzyk 
Kuffel. robotnica 
Prądziński, chorąży 
Ptaszyk, komisarz skarbowy 
Sollich Jadwiga 
Zarewicz, lekarz 
i Czyżewski, rzeźnik, wł. ID 
Cielęcka. służąca 
Kubaszewski, rzeźnik 


. 


J, 


-- 


. .. 


l' 
. 
 


- I 


319 iaichrzak, urzednik P. P. 
Tucholski, baletmistrz 
S Wilczek Feliks. wł. m. 
Cichowski, sekretarz 
Czyżewicz, rzeźnik 
Dydowska lionstancja 
Figiel, robotnik 
Hartung, ogrodnik 
"Kaszyc, obywatel ziemski 
Kaszyc, student 
Kling-beil August 
Kunzel, dyrektor banku 
Kowalówna, zarządczyni domu 
Litkowski, blacharz 
Lewandov
Tska, służąca 
I\H.ilIer Emilja" 
Oroszowa. szwaczka 
Oczachowski, urzędnik kolejowy 
Przygocka. służaca 
Sobociński Józef" 
Szmelter, służąca 
Sporna. krawcowa 
ł Szn.ajder Fryderyk. kupiec, \VI. ID. 
Baśkiewicz, mechanik 
DZlęciołowski. kra\viec 
Hoppe, kra\viec 
Horst, kantorzystka 
Kasprzycki. urzędnik 
Kopańska Józefa 
Siender, emeryt 
Schneider, kupiec 
Szymańska Apolonja 
5 Kamiński 'Vladysław. wI. ID. 
Ekert, kupiec 
.Jackowska, robotnica 
Rozcz
'1ljala. konduktor 
,-6 Bracia Przylińscy, wI. D. In. 
Bąk, handlowiec 
.,. Behnke, maszynista · 
Dylawerski, mistrz rzeźnicki 
Starzyński. rzeźnik 
7 Cieśla, mistrz rzeźnicki. wI. m. 
Cieśla, pomocnik handlowy 
Ostrowickl, stróż 
Tomczy(lski, robotnik 
Tomczyński. robotnik kolejowy, 
Dydyński, fabrykant 
8/9 Rode Karol. kupiec, wI. D. m. 
Gotz, rzeźnik 
Lewandowski, maszynista 
Ortmann, wdowa 
Schade, inżynier miejski 
Zimmermann. polięr 
10 
Hiner Bernard, wł. m. 
Dom, nauczyciel 
Granich, maszynist a 
Jueterbock, 
ekr..
tarz 
Majchrzak, naczelnik 
Majchrzak, wdowa. 
l\Hiller, asystentka bibljot. 
Radtke. \vdowa 
Sz\veda, nauczyciel 
11 Lewicki, handlowiec. wl. m. 
Biadecka Zofja 
Geisler, robotnica 


. , 


!
 


I 


..... 


. 


. . 


-. 
.... 


..
		

/adresy_192300338_0001.djvu

			0")-) 0 

... 


Kobelt, kupiec 
Kohler, wdowa 

iostowy, robotnik 
12 Gmina miejska 
B jadecki, handlowiec 
Czarwolewski, ślusarz 
Kowalczyk. \vdo'wa 
Madecki, robotnik 
Madecka, robotnica 
Michalski, uI'

dnik 
NujackI, kupiec 
Pąkała, wachnł. żand. 
Szczepański, sztukator 
13 Dernarski, handlarz, \vI. nI. 
Bystrek, rzeźnik 
Gawrylewska Marja 
Lubański, rzeźnik 
14 Seelig Rozalja, wl. n. rn. 
Bolierzewicz. robotnik 
Hoppe, krawiec 
Kother, kowal 
Kamińska, mężatka 
I{allnik, doradca prawny 
:Mę.czkowski, rzeźnik 
Napierała, służę.ca 
Schendel. wdowa 
Schendel, kupiec 
Schendel, kanto,rzysta 
Zientawski, kupiec 
15 Blaska Stanisława, wI. m. 
Gaertner, kra\vcowa 
Hase Lydja 
Łukaszewska, nauczyc. 
Ostrowiecki, korektor 
Paesler Anna 
Piasecki, inżynier 
Pleśniak, starsz. sek
. poczt. 
Rajczyk, urzędnik 
Schneider, emerytka 
Toepfer. bankowiec 
V osberg Joanna 
Wieczorkowski, urzędnik 
\Volaniecka, urzędniczka poczt. 
16 Witek, ślusarz, \\'1. n. ID. 
Rodzik. szewc 
Sobucki, górnik 
17 "Titek, robotnik: \vł. fil. 
Kozłowski Franc. 
 
Kozłows,ka, urzędniczka 
Karbownicki, urzędnik 
Oświecimski, urzędnik 
Reinke, kapitalista 
Riemer, kapitalista 
Skowrońska, krawcowa 
Wawrzyniak, ślusarz 
18 Hentschow. \\'dO'wa \VI. nI. 
Leakowska, wdowa 
?-lanikowski, robotnik 
PierzchaIski, robotnik 
Slackowska. krawcowa 
Wojciechowska, - książkowa 
Wojciechowska, wdowa 
19 Aspis, nauczyc., wł. n. m. 
Aftanas, porucznik 
Jankowski, ślusarz 
Krause, urzędnik 


. 
 
'Ił 


ł 


I 


o 


- . ;!. 


'I. 


, 


., . 


5zretery. Promenada 


I{rause, inkasent 
Krzyżański, robotnik 
Kurzyński, tapicer 
20 WinkIel' Józefa, ,vI. m. 
Czerwińska, akuszerka 
Czopowska, dentystka 
Czopowska, korespondentka 
Czopo\vski, inż. technologji dypl. 
Czopowska, dr. med. dypl. 
Fett, mistrz maszyn. 
I{ubowicz, kapitalista 
Rutkowski, maszynista 
'Vinkler, książko\vy 
21 Barano,vski, rolnik, wł. m. 
Gałęrzewska, służąca 
22 I{rygeł, kupiec. wł. n. ID. 
Andrzej czak, inżynier 
Barche, werkmistrz 
Grzymska Leopolda 
Karwecki, registrator 
Kłoda, starsz. sekr. poczt. 
I{opaniakowa, funkcjo bibljot. 
1_ lVloldenhauer, dystylator 
Pawlak, knc7er 
Sporny, prokurent 
Sikorska, wdowa 
Schmidt, placmistrz 
Wegner, kupiec 
23 Eskulap, fabryka chemiczna 
Patyna, ogrodnik 
24 Eskulap, fabryka chemiczna 
Kaus Anna. robotnica 
· Sielski, murarz 
Włodarczyk, tokarz 
25 Eskulap, fabryka chemiczna 
26 Fabryka wyrobów metalo"
 ycb 
Połczyński, port jer 
27 Bracia Nobel. wl. n. m. 
Gru8zczewski, kupiec 
28 RiebschUiger, ślusarz. wl. m. 
Górewicz. zecer 
ł I{otlenga, ślusarz 
Menning, placmistrz 
Pech Marja 
Szebeko, techn. 
Smoczyk, stołowy 
Smoczyk, \vdowa 
29 Szatkowski, budo\vniczy, \VI. mr 
Czyżewska, nauczyc. 
Giese Anna 
Grzebowski, kowal 
Sobczak, kupiec 
Wiśniewski, przemysłowiec 
. 30 Szatkowski, budowniczy, wł. n. ID.. 
Błażejewski. techn. ' 
Male\vicz, biuralistka 
31 !{ościół ewang-ielicki 
3
 J .jsieeki Apolinary. wl. n. mr 
Ciszniewski, robotnik 
Dombrowski, strażnik 
Janicki, robotnik 
'1 a.rzemski, robotnik 
Klimek, kolejarz 
Lisiecka, urzędniczka 
_ Reszkowski, golarz 


..... 


I. 


-# 


-- 


... 


--r 


ł/ 


...... - 


...:r 


#
		

/adresy_192300339_0001.djvu

			Szretery. Promenada - Weścła - tmudzka 


.  


321 


33 Lewicki, handlarz. wł. ID. 
Bork, robotnik 
Schilińska, wdowa 
Tietze, instalator 
34 NeuroaIUl I{arol. wł. D. ID. 
35 'Vi1how;;;e Maurice. wl. n. m. 
Batka. wdowa 
Batka, pilarz 
Batka, robotnik 
Lutomski, stangret 
Macht, gospodyni 
36 Baerwald Willi i S-ka, wł. D. m. 
Swoboda. kierownik ruchu 
37 Br. Nobel, pl. składniczy 
38 Schmidtke, fabryka pojazdów 
I{lawitter, odźwierny 
39 Gotard, piekarz, wl. ID. 
Frydrychowicz, robotnik" 
Kronszewski, cukiernik 
Mielke, piekarz 
Reszkowska Eleonora 
\Vischnewski, kupiec 
'V ojciechowski, kupiec 

o Lelito, kupiec, wł. m. 
Bortns, kupiec 
Drobuszewska. służ
\Ca 
Galler, rzeźnik 
Kaczmarek, urzędnik P. P. 
Kawecki I{ajetan 
Kawecki, urzędnik 
Łukaszewski, kupiec 

1rugalski, rzeźnik 
Pawilczus, górnik 
Pawilczus, książkowy 
Prigan, wdo,\'a 
Sieprawski, inżynier 
\Vr6beJ i\:Iarjanna 
Zielhlski, kupiec 
41 Rzymkowski, kupiec, wf. ffi. 
ł2 l\froq:ek, rzeźnik, wł. nł. 
Drożdżyńska, służąca 
DydYllski, urzędnik ' 
Gorynia Ignacy 
Idźkowski, kupiec 
Kurzydłowski, kupiec 
Kosieniak. rolnik 
Simon, lni
trz rzeźnicki 
Sowiilska, służąca 
Suchocki, kupiec 
SternaIski. mechanik 
o 'ferton. robotnik 
4.3 'Veynerowski Antoni, tartali par. 
DymaIski, kolejarz 
Dymajski. kowal 
44-45 Br. Prylińscy, wl. m. 
Pryliński Teodor, kupiec 
Pryliński Paweł, kupIec 


... 


...!: .., 


. 


ł 
I 
I 
I 

 
r 
, 
I 
i 
.... I 
J   


- 
, 


Wesoła 
1-3 Gmina miejska. pl. lludowl. 
-4 
Iaciejewski, mistrz rzeznicki, \VI. n. m. 
Jakubowska, służąca 
Maciejewski, pob. rentę 


to 


Pła.żalski, kotlarz 
Pijarowski, placowo 
Płażalski, urzędnik miejski 
PlażalskiJ urzednik tartaku 
Wysocki, robotnik 
'Vy.socka, wdowa 
5 :Maciejewski, mistrz rzeźnicki, "ł. 
5a Siekierska Eugenja, wł. m. 
B'engat, mistrz masz. 
Lipiński, urzędnik państ\v. 
Maciejewski, tokarz 
l\facieje\vska, portjerka 
Siekierska. ksią.żkowa 
Siekierski, emeryt. nauczyc. 
G 'Vehner, wdowa, \vl. m. .
 
Ertmann, handlowiec 
Konarski. bankowiec 
Wehner Franciszka 
6a Zwierzchowski, urzędnik, wl. m. 
7 Hutter. krawiec 
I{limek, murarz 
8-10 Pl. budowl. 
11 MoHer. wdowa. wl. m. 
Gurzyńska, służąca 
.T aśkowiak l\Iarja 
:Molter, akademik 
12 
Iamak Antoni. \,,1. n. m. . 
Kurz, nauczyciel 
Pisk orek, pom. ślusarski 
Szamałek, kowal 
N oske, mon ter 
Pachowiak. robotnica 
Pasiński, eksekutor miejski 
13 Gerland Berta. wł. m. 
Buba, urzędnik 
Labuński, książkowy.. 

falak. sekretarz miejski 
\Vernicki Fryderyk 
14 RożaIski, inżynier, wł. ID. 
Eittlerowa Karolina 
Henner. bankowiec 
Kebłowska, kucharka 
Schnase, kierownik 
Ponne. wdowa 
Talkows
a, kantorzystka 
Talkowskl. mistrz młynarski 
15 ZaIe,vska l\Iarja, wł. n. m. 
Brabler, nadleśniczy 
Cadka, inżynier 
Liszkowska. służąca 
Klewer. werkmIstrz kolejowy 
Stolarek Karolina 
Szymański, drukarz 
16 Jakubowski. lekarz, wl. m. 


',,- 


.. 


'.  


.. 


. . 
, 


{ 


\  


Żmudzka 
1 Rutkowski. robotnik, wł. nl. 
Gossecki, robotnik 
Gossecka. wdowa . 
I{ępka, służę.ca 
Kinaszewna, robotnica 
'l£artinka. robotnik 
Prądzyńs
i, robotnik 


I.
		

/adresy_192300340_0001.djvu

			.. 


322 


Szretery. Żmudzka. 


Szwederowo. Bielicka 


. 


Pr6chnicki. maszynista 11 Matusze'wski, rzeźnik, \VI. ID. 
Sikorska Jadwiga 12 Kordowski, szewc, wł. m. 
Szulc. handlowiec Heise, wdowa 
'Vrońkowski, robotnik kolejowy Pałaszewski, robotnik 
2 Stoeck Robert, wl. m. Sande Berta , 
Chice\vicz, kowal .. Stryszyk Zofja - 
Pawlikowski, robotnik 13 Lubaszewski, kupiec, \\ ł. m. 
Przybysz, robotnik Jędrkowiak, ślusarz 
Przyborowski, robotnik Kolanowski, robotnik 
. Sadecki, robotnik kolejo,vy Łukosik, robotnik 
Szrajber, wdowa Nowak, wdą\va 
3 Adam, ogrodnik, ,vI. m. Skarszewski, robotnik 
. Skarszewska, robotnica 
Wyucza.łek, krawiec 
Szoederoroo. \Vilczek, krawcowa 
Wilczek, blachnier7 . 
Bielicka 14 Guczalski.. dozórca 
1-2 Pl. bUdowlany Guczalsld, strażak 
3 l\Iagenheim, major, \vI. n. m. Guczalska, wdowa 
Baksalary , robotnik 15 Radtke, dekarz 
Damberski, ślusarz Błaszkiewicz, wdowa 
Keller, kołodziej lVIielewska, wdowa 
Keller, ogrodnik Radtke. wdowa l 
Keller, .kra wcowa 16 Klocek Helena, \vl. nL 
Kuczma, robotnica 
I\:uczma, murarz 17 Jurecki, młynarz, wl. m. 

liechowicz, robotnik . Marciniak, robotnik 

Iarchlewski, robotnik \Valigóra, szewc 
Radecka B., robotnica 18 Pachla \Vacła\", wl. n. m. 
Radecka M., robotnica Głowacki, murarz 
Radecki, kowal Głowacka, robotnica 
Radecka, gospodyni Heysa \Veronika 
Radecka, krawcowa Koszykowski, robotnik 
Wiśnie\vski Ignacy 19 \Viese, rzeźnik, \VI. ID. 
4 :Magistrat, szkoła 20 Kops Emil. wl. m. , 
Szapczyńska, siostra Niedźwiecki. ogrodnik ... 
Sękowska, zak. siostra Świderska, rob. 
\Vawrzyniak, służąca 21 Ogród 
5 Stenzel, handlarz, wł. m. 22. Bremer, handlarz, wl. ID. 
Baczyński, kolejarz Albert, szewc " 
Fenske, murarz 
f;ronowski, rzeźnik - Starczak, robotnik 
Gorzny Władysław 23 Wysocki, robotnik, \VI. ID. 
J eziorowski J ak6b Kuśnierz P., robotnik · 
Maludziński, robotnik Kuśnierz J., robotnik 
Nawro, szewc !{uśnierz, robotnica 
1-8 Pl. budowI. Kuśnierz, rzeźnik 
9 Sękowski, kołodziej, v,'l. m. 24 Grzebieniewska Mada, wl. m. 
Buttler. stróż Grzebieniewski Władysław . 
ButtIer, urzędnik 25-26 Pl. budowI. 
J askólski, stelmach 27 J ędykiewicz, kolejarz 
Kotlewska, wdowa Dud.ziński, robotnik - 
Szpadziński, maszynista Jarosz, robotnik 
KI uska, robotnica 28 Gronowski Feliks, \VI. m. 
Kluska, robotnik Lęckowski, robotnik 
Samojski, robotnik Wróblewski, siodlarz &- j 
Tafliński, robotnik 
)0 Windt Marja, wł. m. 29 Pl. budowI. 
Burdeński, robotnik 30 Golembiewski, robotnik, wł. lO. 
Graczyk, robotnica Darnowska, robotnica 
Graczyk, palacz .... Frankiewicz. robotnik 
Osch, robotnik Gołembiewski, robotnik 
Rospęk, robotnica Gołębiewska Katarzyna 
Rospęk, wdowa .. '1 anuszewska Joanna 
Wiśniewski, inwalida Januszewska Leokadja 
. 
Wiśniewska, robotni
d Marzyński. cieśla ...
		

/adresy_192300341_0001.djvu

			, 


Szwederowo. Bielicka - Czackiego - Dąbrowskiego 


323 


- 


Pepliński, robotnik 
Wilczewska Marta 
Wilczewska. robotnica 
,:f Beliński, robotnik, wł. m. 
3'l Pl. budowL 
33 Sdodolnicka Janina. wI. ID. 
Dzudziak. mężatka 
34 'Magistrat 
Zabilski, nauczyciel 
35 .Kipczak. robotnik. \VI. m. 
36 Winiarska. wdowa. ,vI. n1. 
:M
.kulak. służąca 
37 Zwierzchowski Ignacy, wI. m. 
Przybylski robotnik 
38 Kawała, ślusarz. wł. ID. 
39 I{oczwara, rolnik, wl. m. 
!(oc7.Wara Marja 
Królik Magdalena 
40 Jasinko\vski Roman, \VI. n. m. 
Klapa. robotnik 
I..is. robotnik 
41 Kular, rolnik, wl. m. 
Ka1aczyński, murarz 
42 Fandrej. cieśla 
43 Stodolski Piotr, wI. n. ffi. 
Arczykowski. rzeźnik 
44 Seiffert,. hutnik, wl. ID. 
Seiffert. robotnik 
ł5 Ogród 
ł6 Domkowski, urzędnik. wi. m. 
47 Kołodziejski, robotnik, '
.ł. m. 
48 Walkowiak Helena, 'wł. m. 
49 Kaleczyński, robotnik, wł. In. 
50-53 Toporska \Valerja, wł. m. 
!14-59 Pl. budowI. 
60 Kriewald Joanna. wł. n. lli. 
Gawronski. robotnik 
Jankowska. ,vdowa 
Kaczmarek. robotnik 
Tabel. robotnica 
Szneider. robotnik 
Taflińska, robotnica 
Tafliński. robotnik 
61 Kriewald Joanna. wl. n. m. · 
Chlobus. robotnik 
Dams. robotnik 
Mikołaj czak, ślusarz 
Rzoske S., robotnik 
Rzoske G.. robotnica · 
Rzoske B.. robotnik 


Czackiego 


:;---, 


1-4 rola orna 
5 Cisek, robotnik, wł. m. , 
6-7 Rola. orna 
8 Rola orna 
9 Ferlak, murarz, \VI. ID. 
Cbunwiecka Janina.  


"_rłI'
 


r .-. 


-

_.
 


......,"':' 


"'- 


'7 
'1;j' 


......... .. f   "')- 


10-11 Rola oma 
12 Koszczewski, rolnik, wI. uf. 


Dąbrowskiego 


. 


1-2 Kościół 
3-.1 Ogród 
5 Schulz otto, wł. n. ID. 
Amdt Mina 
Alias, szwaczka 
Białasik, wdowa 
Białasik, urzędniczka 
Bazylski, stolarz 
Dreger Berta 
Drąże,vski, robotnik 
Forster, wdowa 
I{Oln Matylda 
Lticu \Vilhelmina 
LewandowsKa Matylda 
.Misek Wilhelmina 
Miiller Helena 
Piel Marja \ 
Rehbein Wilhelmina 
Witkowska Eleonora 
6 Górecki, rzeźnik, ,vI. In. 
Górecki, nauczyciel 
7 Wiśnie\vska H., wł. m. 
Attenkirch Wilhelm 
Fiszer, inżynier ' 
Kasprzyk, krawcowa 
Lipecka, służąca 
Smulski, krawiec 
\Vesołowska. wdowa 
Zarbinowski. robotnik 
8 Hertel. konsulant. ,vI. m. 
Boehlke Edyta 
Hertel, urzędnik 
Jakubowski Władysła\v 
9 Wichmann, kupiec, wł. ID. 
Krause, kapitalista 
10 Chmielewski Antoni, wł. m. 
Cichy \V acła w 
Cichy Ksawery 
· Jautz, wdowa 
Jautz, handlarka 
Kwiatkowski, krawiec 
Pudłowski, urzędnik 
Sirakowski Juljan 
Stawicki, piekarz 
11 Smierzchalski, kupiec, wI n1. 
Dutkowiak, funkcjo P. P. 
Chojnacki, sze\vc 
Glłsowski, urzędnik 
Gałziński, ogrodnik 
Gałzińska Teodora 
Kuczyński, szewc 
Kubaś, służąca 
Lewandowski, górnik 
Malcewicz, śtolarz 
Romiecka. rob. 
Splitt, urzędnik 
Splitt. nauczyc. 
Sikorski, kupiec 
Sawilska Helena 
Zieliński, nauczyc. 
Zielińska }farja 


.. 


I 


: 


. 


,.L 


j 


ł '" 


- 
t. 


\ 


.. 


i' 


....... 


. 
 


.. . 
, '
		

/adresy_192300342_0001.djvu

			324 


Szwederowo. Dąbrowskiego - Filarecka - Gnieinieńska - Goł ę bia 


12 Sąd OpieKuńczy 
Dąbrowski, rob. 
Gilcz, ślusarz 
Hubert, \vdowa 
Kiełpiński, urzędnjk 
Kozłowski, fryzjer 
Kwapiszewski, ksi
ikn\Vy 
I{wapiszewski, krawiec 
Kwapiszewski, mnrarz 
Matysiak, robotnik 
:Matysiak, pielęgniarka 
Niezura wski, dozórca 
Pawlik, fryzjer 
Schumann, \vdowa 
Stoiński, robotnik 
Zura wska, prasowaczka 
13 Ś\\-ietlik. emeryt., \VI. m. 
Galiko\vski, .stolarz 
Kościelski, szewc 
Płotka. ślusarz 
Świetlik. nauczyc. 
14 Kołodziej, ślusarz, \vl. n1. 
Dziędzięlowska, wdowa 
Domacno\vski, sekretarz 
Hpinrich, \vdowa 
I\:ładzińska, robotnica 
Xochowicz l\fałgorzata 
Nochowic7., nauczyc. 
Stanko \Yładysła \v 
Szymański, konduktor 
Szymański. robotnik 
\Veyna, \'"dowa 
2ychlińska Konstancja . 
14a Owczarzak.. WdO\Yłl. \\1. m. 
Hurczyń, \vdowa 
.T ędra8zyk. urzędnik 
J asiewicz. \vdo\va 
Owczarzak. urzędnik 
Owczarzak. rzeźnik 
15 Franko\vski, robotnik, wl. m. 
Andrzeje\vski. rolnik 
..\ndrzejewska, urzf;'dniczka 
China. formiarz 
f;.ehrmann. nauczyc. 
I{ora)ewski, poster. P. P. 
16 PI. budow!. 
17 Grabo\vski, robotnik. wl. m. 
Sztanderowicz. kolejarz 
18 Kortas. robotnik, wl. m. 
Pankanin. murarz 
19 Hurdziński. emeryt., wł. ID. 
Czerniec, mielnik 
C
emiec l\-Iichalina 
(TaCa, robotnik 
Kinger. wdowa 
Lewic ki Franciszek 
20 Swako\\'ski. krawiec, wI. m. 
Drzycimski. robotnik 
l\frugowska. krawcowa 
Pieczka. szewc 
Szarafińska" \\'dowa 
Szopiński. robotnik 
Strzyżewska, wdo"'a 
Tatarowicz. lvdowa 
,et Bronik, kupiec, wl. m. 
Bronik, urz
dniczka 


; 


:- 


. 


. 


.. 


Dejewska, wdowa 
Hildebrandt. brukarz 
Jusiakowski, kupiec 
Kociniewska. wdowa 
Kubrat. urzędniczka 
Rychlewski. post. P. P. 
Schelski. literat 
Stolpe, kolejarz 
Smoliński, \voźny 
Stankiewicz. urzędniczka 
22 Kaczorkie\vicz Zofja, wł. m. 
Dobsla\v.. wdowa 
Deutsch. farbiarz 
Kelm. robotnik 
l\falicki. robotnik 
Pepliński. robotnik 
Przybylski,. urz. pol. śledczej 
Szpajda -Marcin 
23 Stępowski, piekarz
 wł. n. In. 
Behrendt, wdowa 
Behrend, robotnik 
Dilring, sługa 
Fijałkowski, kolejarz 
Janczak, robotnik 
Kałużny, robotnik 
Lieske, tkacz 
Malicki, robotnik 
Sla\vski, strażak 
Smoliński. robotnik 
Smolińska, robotnica 
WiIczyński. robotnik 
Zakowicz K.. robotnik 
Zako\vicz G.. robotnica 
Zakowicz Anna. 
24 Rejman, robotnik. ,vI. m. 
Friemardt. robotnik 
Minga, \vdowa 
l\.Hnga, służąca 
2;) Sobański, stolarz, wł. m. 
Hauffa, wdo\va 
Petycka, robotnica 
Pa procha, \vdo\\"a 
Sobańska Faustyna 


\ 


-- 


. 


Filarecka 
Budowiska 
Szepp l\farja, \vl. m. 
Budowiska 
Rola orna 
. 
Budo\Viska 
10 Lpwicki, dr. med.. \VI. n. m. 
Le\vandowski. kom. 
.,.dowy 
Pietrzak, ślu sarz 
Smierl.cha Iska Marja, \VI. n. nt. 


1-2 
3 
4-5 
6 


7-9 


. 


11 


GnieŹDleńska 


-?i 


..... 


1-2 Rola Oll1a 
;3 (;ontowski, robotnik. \\'1. m. 
l\:ołodziejczak. górnik 


" 


. Gołębia 
1 ident. ul. Piękna 17 
2 Miętki, robotnik, wi. ffi. 
Jóźwiak Stanisław 


- 
. 


, 


,
		

/adresy_192300343_0001.djvu

			Szwederowo. Gołębia - Grobla - Halicka 


- 


3 ')- 
...t) 


3-28 Budowiska 
29 Latos 
Iarja, wl. ffi. 
Paliwoda. wdowa 
20 Steinke, urzędnik, wł. m. 
31 NapieraIski, robotnik. wl. ITI. 
N a pieraIska, sprz.eda waczka 
NapieraIski, porno biurowy 
:32 Miiller, stolarz, wI. m. 
Stypczyńska lVlarja 
23 Drze\viecki, szewc, wl. m. 
Chojnacki, ślusarz 
Owczarek, mechanik 
Szulc. mechanik 
24 Manthey. emeryt. wl. m. 
Szeloga, me.chanik 
35 Mundt, formiarz, wl. m. 
26 Ptaszyński, robotnik, wł. m. 
37 Winderpska St., \vł. nl. 
"38 Kassner. farbiarz, wł. nl. 
Potestrow, ślusarz 
39 Polcyn, robotnik, wł. n. m. 
Piechowski, handlarz 
) Januszewski, robotnik. w1. 111. 
LI Krause, robotnik, \VI. m. 
Janowski Stani
ła\v 
42 Schulc, robotnik \Vl. m. 
Ciesielski, górnik 
\3-46 Budowiska 
47 Szumski, robotnik, wl. ITI. 
ł8 
lagistrat 
ł9-65 Budowiska 
66 Jankowski. rolnik 
G7 -69 Budo\viska 
70-73 Budowiska 
74 Rogalski, rolnik, wł. nl. 
75 Rola orna 
76-79 Budowisk,a 
80 Borgula, kolejarz, wł. lO. 
81 Budowiska. 
-- 82 No\vak. robotnik, wł. Hl. 
83 Gołdyh, \vdowa, wł. Bl. 
Nowak. krawcowa 
84 Budowiska 
83 Paliwoda, rolnik, wl. II l. 
86 J arecki. kapelmistrz. \\"1. Pl. 
87 Rozenau, kolejarz, w!. 11. U1. . 
Nowicki, kowal - 
Nowicki, piekarz 
88 Kaźm.ierczak I{azimierz, wł. m. 
89 Laufmann, kominiarz, ",I. 11l. 
W olmiński, blacharz . 
90-92 Budowiska 
93-95 Budowiska 
00 Zalotyński, młynarz, \VI. ID. 
Bączyński, urzędnik 
Wiązek Katarzyna 
97 Budo\viska 
98 Budowiska 


<"  


99 Wysocki, kolejarz 
Januszewski, robotnik 
100 Budowiska - 
101 Lehmann, handlarz, \vI. ID. 
Wiertel, wdowa 
102 Budowisko 
103 Sikorski, robotnik. wI. ID. 
l\leńdziuk 1\'Iarja 
Pa wska FranC. 
104 Knapik, urzędnik, \VI. m. 
Szymkiewicz, urzędnik 
104a Koczorowska, wdowa, \VI. m. 
P urliński. mechanik 
Purliński, telegrafista 
105 Bieliński. krawiec. wI. m. 
105a Felczykowski, urzędnik. wl. ID. 
100 Griindel, kolejarz, wl. m. 
l{;6a 1Vlaniewski, konduktor, wl. m. 
107 Bratz, woźny, \VI. ffi. 
Czieczińska, Beata · 
107a \Vujczak, ślusarz, wł. m. 
108-109 Budowiska 
110 Stępniewska, wdowa, wł. ID. 
Kuros, podporucznik 
Kofta, robotnik 
l\1 ii II er, robotnik 
Patalewski, robotnik 
Stępniewski, ślusarz 
Sikorska. wdowa 
Sikorska, robotnica 
Szauer, robotnik 
\Vojtczak, robotnica 
111 Piechota, stolarz, wl. m. 
Kowalczyk, stolarz 
Tardowski Stanisław 
112 Budowiska - 


Grobla 


1-4 Rola orna 
5 Rola orna 
6 Lewandowski. robotnik, \VI. ID. 
7 Ogród 
8 Roguszny Stanisław, wł. Hl. 
9-10 ident. ul. Kossaka 90 
11-16 Hola oma 
17 Ristau Rudolf, wI. n. ffi. 
Ostler, stolarz 


. 


. 


Halicka 
1 Brandt, robotnik, ,,,1. m. 
Tiehl, robotnik 
2
3 Balbuse, robotnik. wł. m. 
Celp, robotnik 
Schmidt, murarz 
Schmidt Elnilja 
4 Rola orna 
5 Rola orna 
6 Bruski, ślusarz, wl. nl. 
7 Lange Juljusz, wl. m. 
Lange Ella
		

/adresy_192300344_0001.djvu

			- 


326 


8 Palimąka, szewc, \\'1. ID. 
9 Rola orna .. 
10 Smakowski Ignacy, \VI. m. 
11 Rola oma 
.. 
12 Semmler, rolnik, ,vI. m. 
Semmler Elza 


Inowroclawska 
1-,( Rola oma 
5-7 Rola oma 
8 Osmański 1., murarz, wl. m. 
Gwiazdowska, wdowa 
Gwiazdowska.. robotnica 
Osmański M:., murarz 
9-11 Rola orna 
12 AIiazga, rolnik, 'wI. 11. m. 
Berger, murarz 
Jankowski,. tapicer 
Kapała, koszykarz 
Kerntych, wdowa 
Kłak, koszykarz 
13 Kunk Emil, wł. m. 
14 Zelechowski, kupiec, wl. 11. In. 
15 Rn u th, dekarz, wł. m. 
16 ?\.Iajewski, cukiernik, \VI. JD. 
17 Perzanowski, cukiernik, wł. nJ. 
:Majewska Genia 
18-49 Rola orna 
50 Ewert, ogrodnik, wl. m. 
51-54 Rola orna · 
55 Frohlich, v/dowa, wł. Gl. 
Bautz, ślusarz 
56/57 Rola oma 
58 Gelerak, rolnik, \-lł. li). 
59/60 Rola orna 
61 MiiUer, rolnik, wl. lU. 
MiiUer Emma 
MiiHer l\Iarta 
62-63 Rola oma 
64 Grams, rolnik, wł. Hl. 
Wildek, kotlarz . 
65 \Vidomsk, rolnik, wt J;l. 
Libuda, robotnik 
G6 Gurda, rolnik, wł. il1. 
67 Knospe, murarz, w
, H
. 
68 Fluder, ślusarz, wi. IH. 
69 Plac budowlany' 


.- 


Kon.opna. 
1 \Valkowiak Helena. \\ ł. nl. 
Bożek, ślusarz 
Gmiński, robotnik 
Kaczmarek, robotnik 
Piot rowska, szwaczka 
Kaniszewska Franciszka. 
Surma, funkcjonarjusz 
10 Simnich Anastazja 
Sadowska Marja 
2 Cichocka Pelagja, ,vI. m. 
Cichocki, stolarz 


, 


Szwederowo. Halicka -Inowrocławska.- Ko.nopna 


lo' 

 :.: 


..,' 


-...... 


'" . 


. I 


"\ 


\ 


.. 


17 
, 
I . 
18 
19 
" .. 


Cichocki, kolejarz 
Julkowski, robotnik 
I{raszewski, kosży karz 
Kraszewska Cecy lja 
Koszcynała, robotnik 
3 Plac budowlany 
5 Plac budowlany 
4 Lipski, kotlarz, Wł. m. 
6 Sande, powroźnik: wI. m. 
7 Wądolowicz Jan, wl. n. m. 
Birkholc J., robotnik 
Birkholc D., robotnik 
Czap ara Marja 
Skora Marja 
Skora, Teresa 
,. Sl\rzypkowska Anna 
8 Rataj ski, stróż, wl. m. 
Ratajska Stanisława 
9 Gottemeir Amanda. \VI. m. 
Cieszyński, laborant 
Gotterrleier Hermann. 
Kałużny Walenty 
Kępiński, murarz 
I{ępiński, robotnik 
Olszewsk
 robotnica 
Ptaszyński. robotnik 
Pawlak, uczeń 
Pogorzelski, robotnik 
Poprę.wa, robotnik 
Popra "va, służąca 
Huszkowski, rob{)tni1\ 
Sobek, laborant 
Twardygrosz. kowa l 
Zielińska Helena 
Zielińska ZOfja 
10 Plac bu'dowlany 
11 Brzeczek. sze\vc, ,,,l. m.. 
Beyer Paweł 
Słowiński Bronisła \v 
Wojtarowicz, wdowa 
12 Otwinow
ki, stolarz. wI. m. 
Banach, robotnik 
Banach, krawcowa 
Derangowski. robotnik 
Koł	
			

/adresy_192300345_0001.djvu

			Szwederowo. Konopna - Konopnickiej - Kos saka 


327 


20 Blażkiewicz, oficer, 'wI. ID. 
Polek, referendarj-usz 
'1 Kowal Marja, wł. m. . 
Krzemińska, wdowa 
Krzemiński, ślusarz 
Mandat, urzędnik 
Skonieczny, ślusarz 
22 Ogród 
23 Ziółkowski, urzędnik, \VI. m. 
Brzycki, robotnik 
Rraemer, stolarz 
Roepke, wdowa 
\i Zalewski, urzędnik
 ,vi. m. 
Bahry, robotnik 
Jaroszewski, ślusa
z 
Jaroszewska, robotnica 
Kubalewski, kowal 
I{urkowski, kołodziej 
:rvfyszkowiak, kołodziej 
Stodółka, handlarz 
Smala, robotnik 
Siewniak T., ślusarz 
Siewniak Cz., ślusa
 
Trawiński, robotnik 
!.J niema 
Kot, sze\vc, wł. m. 
Adamski, robotnik 
Chojnacki, robotnik 
€iesielski, robotnik 
Gałszewski, krawiec 
Górski, robotnik 
Heyza, stolarz 
J ędrzejewsld, szewc 

Miękiszak, robotnik 
Nowakowski, stróż 
Nowakowska Stanisława 
Pepliński, robotnik 
Rutkowski, robotnik 
Skucii1ski, robotnik 
27 RafaIski, elektrotechnik, \VI. ffi. 
Adamska, służąca 
Kubacka, 'wdowa 
Ko\valska, robotnica 
l{ozłowski, robotnik 
Iialiciński. szewc 
!{Ia tecki. dekarz 
Pacała. robotnik 
Pawliko\vski, robotnik 
Smajewski, robotnik 
Sa rnowski. kra wiec 

wię.tkowski, robotnik 
Tarkowski. robotnik 
28 Plac budowlany . 

9 Grzywiak Marja, wł. n. In. 
Buczkowski, robotnik 
B uczkowski, palacz 
Barcz, wdowa 
FollmiilIer, kolejarz I 
Fojucik, wdowa 
Jasiński, robotnik 
Kujawa, robotnik 
Leński, robotnik 
Skrahaszewski. robotnik 
3Q Stachowiak. handlarz. wl. tn. 
Buczkowski J robotnik 


- 


,.  6 "" 
... 


\, 


-.. 


1 


Ciesielski, robotnik 
Marteńka, palacz 
Pietrzak, górnik 
Rohrik, malarz 
Stańczak 
farja 
Wojewódzki, robotnik 
31 Kuśnierz, konduktor, wl. ID. 
Grygel, szewc 
Gałeziewski, robotnik 
Jarczyński, robotnik 
Kowalski, robotnik 
Kuklińska, robotnica _ 
Najdo\vski, robotnik 
Ratuszna. robotnica 
Wróblewska. wdowa 
32 Rydlewski Józef, wl. n. lli. 
Bukott, robotnik 
Dzięgielewski, mUl'arz 
Krieger, robotnik 
Lasemann. szczotkarz 
'MoHer, kupiec 
Michalska, robotnica 
Stachowska, wdowa 
SzumataIski, siodlarz 
Woźniak Iiatarzyna 
Zakowicz, robotnik 
33 Polak Antoni, \VI. ffi_ 
Dyks, wdowa 
J abusch. wdowa 
Kopczyński, robotnik 
\' Norenberg Ade]a 
N ebermann August 
Nowacki, kolejarz 
34-38 Plac budowlany 
39 \Viśniewski, ogrodnik, wł. In. 

lenzel :Mina 


Konopnickiej. 
1 Stawicki, robotnik, ,vI. ID. 
Drewniczak. robotnik 
Staebe, robotnik 
Wilczyński, robotnik 
Walkowiak Rozalja 
. 
2 Giese Gustaw, wł. n1. 
3/4 Plac budowlany 
5 Drzęgielski, murarz, \VI. m. 
Foleczyńska Walerja 
Hoffmann, robotnik 
I{ubicki, robotnik 
Martin, wdowa 
Szymkowski, robotnik 
6-8 Plac budowlany 


. 


Kossaka. 
1 Plac budowlany 
2 Volk.mann WiktorjaJ \\ I. w.. 
Powalski, robotnik 
Łuczak Katarzyna 
3 Szeps Henryk, wł. m. 

lakgfart Marta 
4-14 Plac budowlany 


. 


........ 


t ; . 


I - 


, J 


A' 


.' 


I
		

/adresy_192300346_0001.djvu

			32R 


- 


-- 


15 Ryczakowicz, robotnik, wł. ID. 
Ryczakiewicz Aniela 
16 Plac budowlany 
17 Domdei, ,,,dowa, wl. m. 
Cichociński, robotnik 
J awiecka, wdowa 
Przastek, robotnik 
18/19 Plac budowlany 
20 Zarkowski, urzędnik, wl. ID. 
Krzęskiewicz, wdowa 
Zarkowska 'Vładysława 
21/22 Plac budowlany 
23 Fedyk, cukiernik, wI. m. 
24 Jahr, robotnik, wl. ffi. 
Gowata. robotnik 
25/26 Plac budowlany 
'27 
liick Edward., wł. m. 
Dę.brow.ska L
onora 
I{oszko, elektrotechnik 
Turketti, student 
28 Plac budowlany 
29 Bluhmhoff Adolf, wł. In. 
Bojanowska, 'wdowa 
Gowa ta, 'wdowa 
Ubiuś Zofja 
30-45 Plac budo\vlany 
46 Beyek, robotnik 
Kowalko\vski. górnik 
47-62 Plac budowlany 
63 Byra., \vdowa, wł. ITI. 
6.i-67 Plac budowlany 
68 Znaniec, rolnik, w1. m. 
69-78 Plac budowlany 
79 Sadura, robotnik. \V1. m. 
80 'Valigóra, rolnik: wI. m. 
81 Plac budowlany 
82 Legin, rolnik, wI. m. 
83 Burchardt, robotnik. wI. n}. 
Górski, robotnik . 
Glaszyk, robotnik 
84-89 Plac budowlany 
90 Poczekaj Onufry, -wl. m. 
Gralewski, robotnik 
Jabłońska. wdowa 

Irugowski, malarz 
Pawski. monter 
Poczekaj Helena 
Poczekaj Alfred 
91 Plac budowlany 
92 Sadke, robotnik. wl. m. 
Fronckowiak, pocztowy 
Petykowski, szewc 
W oźniak. robotnik 
Goztela, rzeźnik 
: Skrzypek. ślusarz 
93-95 Plac budowlany 
96 Baumann Franciszek, \VI. m. 
Bą,umann Stanisława 
PietraRiński. rohotnj]{ 
2ołądek, robotnica 
D1 Madaj, mechańik, "vI. m. 


L 


. 


. 


'. 


., 


. 


5zwederowo. Kossaka - Lenarto wicza 


98 J enryszka, telefonista, wI. m. 
}Iodrakowsl