/gazeta_bydgoska_1925.02.19_R.4_nr4000001_0001.djvu

			ri-
-.D.;;;-;';a-iaWB;a
c'iY"'W'ekSj;'edyCji"i';g;;'j;'ijj;'aCh'w;" d d-.- .,.'--....,.. .........,
._,_._-_.... 
l " 
olipllllarn." Izby Przemysłowo.Handlowcj wynosł .wartala:'1. 5 z.. 0 ° zł atk,:m .,
'ił
om..ci Ollr.u...al I
 IIrllsz
 od wiersza ",.lIm_ szeroko$ci"" 36 mIli m.. lIa slrol,le II lam : 
hstowe__ w .0. '.łl zł _ Nł..I,czai. III zł na ocztach' · n pocz ac ,rzez Za reklamy od m.llm. na stronie ".łam. szeroko 77 milim. 3ł llresz
 VI lekScle na:2 : 
noszeniem do domu przez listowego I w agenlur
ch rowinc.on:I
Yc oklenk
 2.06 zł. z od- lub 3 slronie 50 IIr.szJ'. na t-ej stronie 75 IIr.szJ'. Drobne 
qloszenia slowo 5 
I W razie. wypadków. spowodowanych sill, wybzll rz:szkód Jw akr h ml....:':zal. 2,.' zł. tytułowe ZI ,nsz" kafde dalsze 5 'r.sz
. dla poszukuillcych pracy i na o lo. i 
wydawnictwo III
 IIII,.wla.a za ...tarenat. "'I
"I a pren: a
zle. st,a/kOw. lub tl'., liZenia _ talob!,e 5
 proc. ;1ni!lI:l. przy częslem powtarzanIu udziela się rabalu. - 
rzy ł 
I do odszkodowania. - Ce.nl 11II1II8rll tS gron,. '_ T leI mt'fado
z>:la,: "./'1 pra.. k
nku.sach I do..hodzen,ach slldowych wszelkie rabaty upadajII. Ogłoszenia zagra" I 
G.'ała, prz
J,ćl _ ,.... 13 I . lI.dz .4 .1Ie
 J

I

I 6
ja li 3JI, 044. - nlczne 103 procent nadwy!kl. Ruch w lowarzystw" pokwitowania ilp. ..z,ratal.. 
Ręk opisó
 nielilmówionych redakc ł a nie z';ra
 Skrz k · t te 54 Konta bankowe: Bank M. Stadthagen. T. 1\. - Bank Zw. SP. Zarob. - Pocz\. konlo J 
____ _,_.______ _ .. 
 _ yn a P
. czek.::..,
 ;..!S;.E


!!;...=_ ..ł\dmln.!:t
a
ia ulica Jasle1l2.
ska 10. Telel. 352. 
Bydgoszcz, czwartek, 19 lutego. 


J)Il.laj 8 IlrOa. 


Cena 15 groszy. 


. 


- 


r
 


, 
, 


;- 


N2 40. 


Dyrektor wydawnictwa: Wład:rsław Strz:riows)U. 


..., 


" 


, 


1925. 


Naczelny redaktor: Dr. Ho Ho Wiaianll1. 


Raport wojskowej komisji kontrolnej 
gotowy! 
Dziś będzie doręczony Konferencji Ambasador6w. Lista zarzut6w jest spora. 
L o n d y n. 17. 2. (P..\ T.) .,DaHy TeJc. Wyjazd obu gcncraJi>w ma ila cdu ZłO- I 4) prz,. uniwersytetach istniej I) Liura 
graph" (
o
lO
i. że sprawoltlilHip wojs.ko- żcnie ostatecznego tekstu bpl Rw()zdal1ia rek.rutae}:jne do t. zw. czarnej reichs- 
wej komISji kontrolnej b;:-Jzic przC'l nęd !wllli;:ji oraz udzielenie uzll;>elniajQ.r:y
h webł'Y. 
In!rldski przrołożone szpfom \
ojskowym ustnycb w}-ja.śnień. Sprawc.uanle wro. 5) pOlicja odJJywa manewry, w czasie 
oraz, sztabo\\i generalnemu do zaopinjo- czone zostanie KonferencJi ALllinsadorow kl-órych otl'z}muje Lroń, pruznaezonl) dla 
wama. We środo raDO. \\o}Slka. Policja \\ ojskowa nigdy nie by- 
So
usznicy beda !m
sj(>a yow.ziąś.: na: R z y m, 17. 2. (PA T.) Bei'linski kore- ła prz.}o7i.elona :- 7) 
tinbt.m'Stwo wojny wbrew post a- 
jako dowody niewykonania tl.aklatu wer_ wa !'lę 00 utrzymywama p?l'z?rlku pUblI- nowil'niom traktatowym pI"'LCkazało urz
_ 
Balskiego. ł) jaki tM"min lIlu hyć udzi
- cznego, rozpo\"Zędu.3 1.1ZbroJ6mem, Zl1ac
- dom cywilnym tajne opra.co\Vonic planów 
łoov Niemcom dla usunięcia tych hrakcw. nie przewyższają.re
n 
o, co je;;t prZe\\l- mooilizacyjnJ
h. 
eby moglo nastę.pić opróŻlllc-nie ;>trefy ko- 
al
e w postanowlemac
 f,l'ak.!!!2. w ycb...: 8} w wicIu fabrykojch istnie.ja nadal 
lo
kiej. 2) Wszelkiego rodza,Ju zapasy, na
N- nieznis7JCzone maszyny dl() fabrykacji bro. I 
B e r li n. 17. 2. (P AT.I 
zct francu- madz.one dla wojska, S3 większ
, aniyeU ni i broń jest fabrykowaną. 
Bkiego oddziału międ . ZYSOJIWLuicze j WO'- j pot.rz('\b
 do Y.3spokojenia pot.t'zelJ too-t)'- 9) Dokumenly o stanie UZbrojenia Nie. 
tikowej komi
ji .kontrolnej i szef aD
deł- 
ięrzne.i armji., mie-c w dniu rozeJnm, znale.zione przez 
IIkJegO oddziału tejże kom li.j ł wyjechali 3) Kawalerja rozj>{}nądza ka.t'abi!lami pewnego oficera francuskiego, zostały na- 
wczoraj wIeczor.em do Pary>.a masz}'now}'Ilłi. 
tępnie gdzieś ukryt.e. 


- 


.- 


te:. 


,,
 ".: ..... 


· kOł 


. .!'J< 


.J..'. ...., 


(. bo; . 


! 
1: 


')".... .. 
, .. 


Znany podt'óinik i badacz Azji Sven HtidlD. 
obchodzi w dn. 19 bm, 60-1, roczn;cę urodzili. 
Zaciekły germanofil, zwalcza on bardzo 
nami{'tnic pol
kil'go pow'óżnika prof. Ossen- 
dowskit'go. ,- A_ 


Francja żąda zabezpieczenia Polski. 


Anglja odracza dyskusj
 nad protokółem 
genewskim. 


" 


Epilog zatargu "Dziennika Bydgoskiego" 
z wojskowością. 
War s z a w a. 17. 2. (Tel. wł.) W odpowiedzi na interpelację pos. Bigońskiego 
i towarzyszy (Chrz. Dem.) w sprawie zatargu między władzami wojskowe mi 
w Bydgoszczy a redakcją ..Dziennika Bydgoskiego". p. Minister Spraw 
Wojsk. przesłał na ręce p. MarszałI-z:}. być obywatelami polsklmL Co do wykład()\\' rehg
l 
 ISz

&ClI - 
Ws zncv obecni bi;:lmpi polscy muszą rząd wybiera na ł"!auc
ycleh reltg]i osoby 
"ł()żrć . przysięg, na wiernoś
 Państwu z lisiy przoost.awlOnel prz£'Z wł
dze du- 
POlskiemu. Biskuppm może 1.rć miano- , cbown.('. Władze duchow17- e maJ
. PT
WO 
Wan}' iyłko tl'n duchownr. klóremu nie kont.rolować, czy nauc7:an
e relig)l oapo- 
;

rzec,h\ i sic Pr("lrdRpt RzccZYPo;;poJit('}. \\ iada dogmatom kat.olIcklm. 
l'" lkal'Juszowi dzialalnoścl przeeiwpan. 
- 

 


Sukces naszej pożyczki w Amery
e. ,., 
War s z a w 8. Ii. a. (A. W.) WedłuQ lek rano. a po kilku a odz1D8 &h suma oN 
'IVladomOści z Nowego Jorku pożyczka mllJon6w dolar6w została poj[ryta z nad. 
Polska osiągnęła tam nlebyw:iy sukces. wytkę. We wtorek rano SUbSkrYPCJ
 
SUbskrYPcjo jej ODłoszono w poniedzla. przewyiszała i,danlJ SUUl' o " procent. 
- 
- 


Niniejszem podajemy Szanownej publiczności do łaskawej wiadombścl, że 
lam, kredyty 


. -. 
. .. 


o stano" isku rz
rlu w tej sprawIe nIe 
można jeszcze dziś nic pewnc
o powie. 
dzieć. grlyż dec}-zje rzą.du powziete byt 
maję. dopiero po całkowitem i dokladnl'm 
zbadaniu s)'rawy i po porozumieniu się 
J'zą.du mełl.opolji z rzQ.tlami dominjów. 
To samo dotyczy wszl'lkicb poprawek do 
T'rotokillll. Xad popl'a\\ karni t£'mi dysku. 
f{jwać b('(17ie można dopi<'ro po wypowie- 
dzeniu gi
 l"z marca b. 
tiI<' Finance and Exchange COl"poration r., decyzja 7aś \t:>gistratu ma 7apaść na 
Ltd." w Lond) nie, uzależniła od sfinali- posiedzeniu wydz. kanalizacyjnego w so- 
zowania pożyczki fZ;,j.dowej. kredyty pry- bot-ę, dnia 21 b. m. S}łlata pożyczkI na 
watne dla WIzi, doch()(]
ce w sumie do nł\Bt
pić w ciągu ",O lat. 
"'8 miljonów. d()'nr6w. Ponadto łRn sam konceTn zapropono. 
J I Ponieważ poŻ} c7Jka amerykailSka rZI)- wał kiLkudzieE>ięciu fabrykom pożyczkę .. 
duo zoslała ostate . . C . znie sfinalizowana, łę.cznej !JUrnie 30 miljon6w dolarów, spł.... 
pTzedstawiciel koncernu p. Schmidt. zło- canycb w przeciągu 10-15 lat. - 
żvl J)1.9.Ińst.rn1owi ł 6dzk i.emu or
 na u- 


n 2750
		

/gazeta_bydgoska_1925.02.19_R.4_nr4000002_0001.djvu

			su. z. 


GAZETA":'BrDGOSKA: ctW:!.rtek-, dnia 19 lute
 1925 r. 
- " 
,kiego n rok zeszły WTal ze sprawozda- 
niem J: działalności. 
Sprawozdanie, bilans. rachunek strat 
i zysków oraz zapropon
wany prz
z 
ade 
Nadzorcz
 podział zyskow (przewiduJący 
8 milj. u. na dywidendę, 2,7 miłj. zł. dla 
Skarbu oraz 1,1 milj. zł. na kapitał lapa- 
sowy) jednof:1;łośnie zatwierdzono. Wy- 
płata dywidend
. rozpounie 
ie od ponie- 
działku. 
Wynaf:1;rodz('llie dla członkow Ra
y 
Nadzorczej m"talono na 100 d. 1.11. udzulł 
w każdym posiedz('niu. członk{)\\ie zamiej 
s CO". i otrzymuj
 pozah>m djetv i zwrot ko 
sztów przejazdu. 
PCJ1CW1lV wvbór członk6w Radv. 
Na miejsce ustępujQ.cych członków Ra- 
dy wybrani ponownie zostali pp. K. Fuda- 
kow1':ki. IIpnryk Grohman, R. Mielcyar- 
ski, T. Tomaszewski. na zastępcę Zdzl- 
!lław Słuszkiewicz. Na członków Komisji 
Rewizyjnej pp. Stefan Benzef, Stehn Lau- 
rysiewicz, St.anisław Lipiński. Leopold 
Skulski, Zf'non Szczawiński, na zastępców 
Tomas!' J{O<'ialkipwicz, SewC'fyn 
amulski 
(wszyscy ponownie) I p. .\dolf Sturm. 


Pierwsze walne zebranie 
akcionar. Banku Polskiego. 


Dnia lł lutego w gmac),u Banku Pol- 
skiep:o odbyło się pienvsze zwyczajne 
walne zebranie akcjonarjusz6w -tej insty- 
tucji. 
Obrady zap:aił prezes Banku Polskiego 
p. Stanisław Karpiński, stwierrl.zają
 obec 
ność 2':1 akcjonarju5zr, reprezentujących 
402.208 akcji, dajl)cych prawo do prz"szło 
13,800 
Jo!'ów. wobec czef:1;o zebranie jest 
prawomocne. 
a sekretarza zebrania za.- 
prosił p prezes Karpiński p. Józefa baro- 
na Dangla. 


. 


Warłoś6 lNUVtetowa zJ01eao utrzvmanO 
mimo trudDoŚd. 
Z tern łQ.czy się organicznie f;prawa 
Ia-edytowa, ta najwl{>ksza lhisiaJ nasza 
boll)czka. Jeżeli sprawozdaniem możemy 
udowodnit. że suma kredytów od ch" ili 
rorpoczęcla działalno
cl Banku Polskiego 
podniosła się trzykrotnie. a do dnia dd- 
siejszego nieomal .i-krotnie. to r6\\ niet 
bynajmniej nie chcemy t"\\ierdzić. aby su- 
ma ta była dostatecznQ. do skonstatowa- 
nia, że i w tej dzied:zinle posuwamy się 
wrfl,lŻ naprzód. 
ZaGaienie .rezesa Banku Wł. Kamlńskleao. II
 Dlenledzv zalełv nie ed Banku, 
Witajl,lc pieTWsze walne zehranle akcjo a od h'c1a qospOclarCl'leao. 
narjuszów Banku Polskle
 prezrs Banku Dlatel{o 
 łaśnie akcentuje. że 
p. St. Karpiński powkdział: ponieważ Idównie dlatego tempo kredytów 
Bank Polski powołany jest do tak ważnej nie może być tak szybkie, jakby tego 
1 obchodz:}cej cal y ogól czynności. iak re- należało oczekiwać dla innych W2p; I t: dów . 
KUlowanie obi(,
1 pi('ni
żne
o \V Polsce, Oświadczam jednak, że sprawę kredytu 
'Pł'Zeto z natury r!f'czy mu!'1 być przefeil. . krótkotel'minoweg-o możnaby uznać w ca- 
w wyso'dm !'topniu prze"trzeganv charak łości za posta"ionę. na dobrej drodze, gdy- 
ter bardyt1 daleko po!'unit;'tpj iawno!!ci we br ni.. znaczna różnica,. hka si
 wytwo- 
'W
zysthif-h zamieneniach i CZ)"1Ulośriach. rzvła \V kraju między !'topę. procenłowl;\ 
Z op;ła"zan"ch co 10 dni wykazów biłan Banku Polskie
o, a 8topQ. p1'ywatnę.. Tu 
sowych. f cRłe#!O sr:ere
 pfrjodycznie DO_ leży nlzell zagadnienia kredy tow eJl,'o , któ- 
wtanajlJ,fyeh się komunikatów, zamie_ re musimy koniecznie gzcz«;,śliwie rozwią- 
szczanych w pra
i. \\reszcie z nłniejsz{'go zać w roku bieżącym, jeśli pragniemy roz- 
spl'awor:dania. przedltłRdanp
o dzisiaj pa- wijać w kraju zdrmve, działalność gm:po- 
nom do roztlatrzenla i zatwierdr:fnia., wszy darcyę.. ' 
scy mo
ę. si., przekona
, jak pracowala Mam nadzieję, a nawet pewnoś
, że z 
instytucja. powołima do iJ'da wysilki{'m trndnem tern zadaniem uporamy 8ię a. 
całeJ!'O narodu. Ocz
"\\-iśrie, w prz{'cil,lgu opieram tę mojQ. pewn()ść na prfejawia- 
kiJku mie
ięct' nie moina bylo usuną.ć ję.rym się i w tej dfiedzinie drobnym po- 
wS1.y
tkirh bala czek. traplę.cych w!'zvstkie stępie. a pl'U'dewszystkiem na zdrowych 
przejawy naszeKo życia w czasach pano- pierwiastkach ludności pol!'kiej. która 
wania de
 pieniędza. jednnkłf f w tym umie i chce pracować, musi zaś wiedzieć. 
pie1"Wszym ()kre!'ie dzlałalno
cI zosiało że tylko przez prace gromadzi się kapi- 
duio uohione. h,ły. których nigdr nie mieli
my za wiele, 
Dzifki m\Vn(}ważonemu bud1ptowi dzisiaj zaś, po okresie wojennym 1 infla- 
Państwa l powołaniu iony został wielki krok naprzód na nie instytucji. sk
ję.cej swemi wpływami 
drodze d() uzdrowienia. całego żYda go- do w8zystkich zakątków kraju. Tak
 in- 
apodarcfeJro. stytucJQ. jest \Y pierwszym rzędzie Bank 
Pomimo nieprzyja.znych warunków Polski i dła
eKo tutaj pnedewsl!:y'!tJdem 
,osf)odarczych, wywołanych przez nieuro_ je5t nipzbędne współdziałanie w-,>zystkich 
dzaj. pomimo tu I ()wdzie zaehodzę.cych ol'ganów t.PJ{o BJlnku. 
wmrr:ę.sów niektórych odłamów tycia. gQ- Walne zebranie akejonarjusr6w Banku 
llpod a ru e lro, spowodowanych szybkiem Polski
!lo jest reprezentantem lk wiel- 
przej
cieTII t okresu inflacyjnelro do okre- kieR<> skupienia. jakiem nie moie flie ]'.10- 
au I>ieniadu o stałej wartości. pomimo szczycić żadna spółka akcyj..la nie tylko 
nfpko..zvstne,ro hilans\1 han{jlowe
 z po_ w Polsce. lec! i 1'Oza nię. - dlate
 w!!p6ł- 
wodu pnewaJd, importu nad eksoortem. działani& akcjonarjuszów Banku z zamie- 
Bank Polski zdołał ZR.!!poKOić wszystkie rzeniami jego władz ma szczególnie do- 
potrzeby walutowe w Miedzinie lroS1X>dar_ j niosłe roa.czenie. 
ue" I>rzyczem doty pol<>1d pT
e'f. ca.ły czas Przviec:1e 8" ra
ła. 
utrzymywał !'Iwę. wartoś.: pa.rytctow
 w Przemówienie swoje zll'<'ończYł p. pre- 
stosunku do dolara. zes Karpiński słowami mmistra Lubec- 
kiego, który przed '16 laty przy otwareiu 
Pnesłneaano zasade JawnoścL zeb"ania cenz-orów dla wysłuchania rów- 
Jeżeli chodzi o zapobieżenie brakowi niez pierwsze 1<0 sprawozdania ówcz. sne- 
łrodków pienleżnych w kraju, to i w teł 1(0 Banku Poiskie
, również za pierwszy 
dziedzinIe możpmv się pochwalić stałym 8-miesięczny okres jeffo działalności _ 
postepem: rok 1924 rozpoczęliśm
 maję.c zakończył swoję. mow"ę następujlJ.('emi slo- 
w ohipJrU 
rotlków J>ienieżnych wartości wami: 
r:aledwie 103 miljonów z1()tnh. ten sam Zerhcecie rachunkowoŚć spl'awdzić 
ł'?k zamknęliśmy sumą. 676 milj. zł., dzi- - '
a każdy szczegół będę. wam prze.d- 
1I1al ZAŚ osiągamy już sumę 700 milj(>nów łożone clowody; użą.daci6 objaśni
ń - z 
r;łoŁvch. ubieRaniem się dostarC'rone wam zostan,. 
Bynajmniej nie utrzymuję. aby !!uma wy Raczcie tylko, powstarzam. obracać to 
mieniona miała być uznanę. już za dos \a- w!:!ystko na dobro i użytek publiczny, aby 
łeczna dla obrotó
 "o
1Jodarczych w Pol- z plonu m
droścl waszej tyle i sama insty_ 
8ce. PN.cciwnil'. dal!'zy ruch w tym kie- łucja, i rzę.d, i ww!zechn"OŚć korzystały. 
runku jf'st wskazany, a nawet konieczny, ile majl) prawa tego się spodziewać po 
jednakże wszyscy musimv podzielić sta- was." 
nowisko Itollszonych przez kil- 
b"z Jównol('df'
 wzmagania tempa życia ku akcj-onarjuszy, przewodniczący Komi- 
I(Ospodarczc
o. 
ic mf'nnica, nie prasa 'Iji Rewizyjnej P. Stefan Benzef odczytał 
drukan:ka maję. brć rodzicami zwh:ksze- sprawozdanie Komisji zakończone wnio- 
nia ołJiep;u pienh'żne,ro, lf'cZ jedynie rucb !;kiem. aby walne Y.Jl,'romadzenie akcjonar_ 
warsztatów Ilospodarczyrh w kraiu. jUSlf:ów zatwierdziło Bilans Banku Poł- 


Projekt rządowy w sprawie 
"Reformy rolnej". 
Dnia 11 bln. WDłvDeło do Seimu DI'ZI8dłożeD.le mdow. Jłł. .Ustawa w SJU'awie 
nnlaa I 1łzuuehień w ustawie 21 dnia 15 IlDea 11120 r. o wvkonani. 
rm.... rolnei". 
Zanim do om6wieDJa łJIIaO Bl'C'VCU;kaweoo DI'OIektu DOwrócłmv. Draanłem... dM 

 łNIW UstaW)'. 
Ot6J: D8rcelaeJl DOd
i. na eo do praw maję.tkowych po Ił wrze- 
pewne rodzaje RTuntów pubhcznych oraz śni& 1919 liczy się za jednostk
 
R1:unty prywatne okre
lone w art. 2 us1a- MOKQ. być zwolnione od obowiazkowej 
wy w spo!'ób nast
pujący: parcelacji pewne obszary ze wzr;lf:.>du na 
Niet:ależnie od I!TUnt"w, wSkazanych utrzymanie ku1tł11OY rolnej, ze wz
lędu na 
wart. 1 na .pnebudowę ustroju rolnego meljoracje, wytwórczość na.%iemnę. lub bu 
prz
nana. SIę i w tym. celu poddaje się 0- d-owłanę.. wr6sl!:cie gospodarstwa wytł()ee 

wl'łZkowł pa.ł'c.elacYJnemu z zachowa- !UPł'zemysłowiooo 1 wyróżniające sit w 
mem postanowlen artykułów 3, 4 I 5 grun- danej okoliey sWQ. produkcyjno
cię.. 
ty l!: ma'Q.tków. dem
kfch, stano
ię.cych S'posóh okreśłenla. jakle obszary SI) 
J w


ność T;rywatnę.. nic wyłę.cza]Q.c ma- wolne od parcelacji podaje art. 5. w krtó- 
e. w zWlnzanych. I!: {\Rt'
niczeniami (01"- rym mied!Y il1neml czytamy: 
dynacje. sUhstytucJe powIernicze itp) a O .. . . 
to bez w!J!'lędu na postanowienia ust
wo_ istD1e
1U warunków: uzasadma)l}.- 
we, statutowe lub umowne. og-ranlczaję.ce cY
h zwohuenie C?d obow.l
zku parcela- 
prawo rorponę.dzanfa danvm maję.tkiem. c
Jn
ł::.J\'o na zasadne powyzsyep:o postano- 
Wlenta decyduje wedłull swohMnej:\"o uzna 
Sa wvh
ne Od 

acłł: . nIa Minister Reform rolnych w porozu- 
mn1
.Ob"Zary leśne w skuPIeDIach conaJ- mif>mu l!: \1ini!>trem Rolnictwa I Dóbr Pań 
) 50 ha., a .na wschodzie 100 ha oraz stw.:>wych. a w braku porozumienia Ra- 
stawy rybne WI
lkOŚd. conaj!llni
t 3 ha I da Mini
trów na wnio!'ek Mini!łlra Re- 
sta
y 
OI1:61e wI('lkośCl cona lmmej 20 ha. form ROlnych lub Mini8tra Rolnictwa I 
. aXlmum wolne od parcelacji wynosi Dóbr PaństwowY('h. Decyzje w tej mi{'r7.e 
ponad 6
 hl!' w okręp:ach przemysłm..ych Ministra Reform Rolnych. względnie Ra- 
I .podmieJskIch,. oznacz
n
 przez Radę MI_ dy Ministrów. SQ. ostateczne. Podania 
nlstrów na wDlosek Mm15tra reform rol- włMcłrleli o zastosowanie do ich majlJt- 
:YCh. oraz p-onad 180 h
 na pozostałym ków postanowień niniej!lzeRQ artykułu 
bsr:arze państ
a. Maxlmum to odnosi mogę. być prr:el!: Ministra Reform ROlnych 
fi ę do op:ółu maJotków jednego właśclcie- za1atwione odmownIe. bez podania powo- 
a w eał6lD PaiLstwie & l'Od%iDa. podziela- duo Jednak w 
rocum1en1u s Mln1atrem. 


Pogrzeb ofiar dortmundskich. 
Ul h'amien. Oaólna inloba. 
D o r t m u n d, 17 2. (Pat.) \V dniu 
dzisiej;:z:ym odbył się przy udziale olbrzy- za zniżkQ. 50" od pełnej ceny. 
mich tłumów uroczysty pogncb 136 oHar 
katastrofy w kopalni ....'linister Stein". 
Pochód deputacji z niezliczonę. 1l0śdQ. 
wieńców, sztandar6w I choręg\\i trwał 
prawie godzinę. 
Na znak tałoby całe#!'0 narodu niemiec- 
Ide#!'o sekretarz mann Seib r:lożył wieniec 
Od prezydenta Rzeszy i od rl::}du Rzeszy. 
Na uroczystości pow-zebowe przyhyły 
przedstawiciełstwa górnicze ze wszyst- 
kich OkI ęgów g-órniczych Niemiec, ponad- 
to r; Francji. Polski oraz Czechosłowacji. 
Zuchwalstwo niemieckich 
mniejszości. 
W Banacie serbskim 1łI'Z'I'DOłOWaH zbrolne 
rozruchY. 
lak donoszQ. z Ninczejcze (Banat) mlej- 
f!
()WOŚcl, która wł, niedawno była pned- 
Illiotem v,oymiany terytorjalnej na zasa. 
dzie układu z Rumunją. w miejscowości 
tej ,"um miesMańców Niemeów zaatako- 
wał mniejsz
 liczebnie grupę Serbów, ze- 
branych w pewnej oberży dla świę<:enia 
pomyślnych wyników ostatnich wYborów. 
W toku starcia trzech SE'rbów zosta- 
lo postrzelonych, a m. i. jeden urzędnik Giełda warszawska 
skarbowy oraz Hekretarz magi8'łratu. \Ve- 
zwany niezwłocznie oddział żandarmerji z dnia 17 lutego 1925 r. 
 
był zmuszony z bronię. w ręku Interwen- 
:: ry ry 

n


kl
 . .,.. 5,17 ;
, 
j.owd, aby ocz)'ścić plac przed maJrlstra- Londyn . : . 
: 2.4,74 , >,- 
tem S tłumu Niemców. manifeatujQ.cych (riotowanle za 100 lednosIelI obcych. 
ffWałtownie przeciw serbskim członkom Pary t . . . . .. 27. 14 ł . 
rady miejskiej. . I Wiedeń. . . . .. 7,'19 
Na skutek przeprowadzonych niezwłocz Praga...... 15,39 
nie dochodzeń polic Y Jn y ch zostało usta- Wloch:r...... 21,36 
. b BelgIa. . · . . . 
łone, ze cały atak yl zawcZMU przygO- 1 HolandIa . . . . . 203,30. 
towany. Dokonano 50 aresrł-owań. Szwalcar,a . . .'.. 99;9 - 
Dr. Luther objeżdża granicę Giełda gdańska 
polsko-niemiecką. z dnia 17 lutego 1925 r. 
DoilIry .. _ . 
),f a l b o r k. 17 2. (Pat.) Prz) był tu Zloty ZII 100 zl. .. " 
kandel'z Luther w .towarzystWie mini- 
stra. Rospodarstwa "Rzeszy Neuhausa i na(] 
prezydenta Prus Wschodaich Siehra. W 
ponied7 i ałek po południu kanclerz Rze- 
s
 zwi.:Jził tieg w-anicy nad WisłQ.. 


Zewsząd wieści 
o katastrofach. 
Wvko!eieDie 1łOclacral Sta1ek zatOllall 
W Dortm_JUłzie wvdobywaja truov 
lómik6w. 
Wii.rzburg, 17 2. (pat.) W8ku- 
tek burzy wykoleił się między Saint Wolf_ 
R'al1
 n. Stroehl pod
ff kolei lokalnej. 
Koftdt'lktor pocię.gu II!Ostał zabity, 12 po_ 
dróżnych rannych. 


Nr, lO, 
Bern. 172. (Pat." &\Vaj ca
a
 
cja tele
aficzna podaje, że w Wielu 
 
scowOśclach panowały WCZOraj silne b"" 
rze. W Appenzeł1 wskutek 
ałtowne u. 
wiatru dachy i kominy wielu domów go 
legły 
niszczeniu. 110 
M a d ryt, 17 2. (Pat.) Z poWOdu bIM 
rzy parowiec "SaInt Nicola" plynę.cy 
Tangeru z
tonę.ł u wejścia do Portu Lar
 
sche. }{ap11an I palacz zostali ocalenj. 
reszta załold zRinęła. 
Dortmund, 172. (Pal) Wedł 
doniesienia zarzndu kopalni "Minist': 
Stein" wydohyto 131 trupów. 


-;;;:: 


WYTNIJ I ZGŁOi SIt: Z TYM KUPONEII 
DO KASY 'l'EA'I'RU MIEJSKIEGO. 


... ----
 -
--,,'" 
-

 


KUPON 


na dziś środę, 18 lutego 1925 roku, 
uprawniający do wykupienia l blletn n. 
puedstawienic wodewilu Dantelewskiego 


"Karnawal" 


KUPON 'rEN NALEżY WYCI.ł.O I PRZEJ). 
S'rAWIĆ W KASIE TEAi'RU IIIEJSKlEGO" 


- 


IJ,{' " RRDJO 
NAJLEPSZE APARATY FRR
 
"i CUSKIE, RNGIELSKIE - CZĘŚCI 
-'-\ SKtJ\DOWE I RKCESORJR- 
dostarcza D232S 


TOW. "POL HURT" 
Telefon 438. BYDGOSZCZ Gdllńskłl ta 
DEMONSTRRCJR CODZIENNIE 
od 8- do lCJ111 popal. 


\' 


5,17 


KDrłU1f1K1T mm IIfJSKIIJ. 


Rog. I ciel. f jw'''' I owiec f kc):I IIroIIł 
Ub
j z !j t 
 I J I :
 ł ; I = I 
 
Ceny hurlowne notowane:la I funt dnI&. 11. 2 1- 
W.t.wł.a WI.Jno.l.e 
I kl. 0,56- zł. I kl. 0,61-011 zl. 
II kl. 0,35 - 0.45 .. II kI. 0,63- 8,65 . 
111 kl. - n III kl. - . 
C1eh:cI.. Hep..e 
I kl. 0,57 - 21. I hl 0.50- zł. 
II kI. -.. II kl. 0,45- 
lA kI. 0,30-.. III kl. - 


. 


. 


=:51 


I R<>lnictwa I Dóhr Państwowych. Zwoł- Z 
anu op;łosić W najbliższych nuroerack 
nienia te mof!'ł. być udzielane na. określa- f!'&Zct wOjewódzkich. 
ny nas lub pod specjalnymi warunkamI. Plan kOloniucyjny wiIlien być WY: 
Uzyskane r:wołnienie nie może być cofnię. nany do dnia 1 listopada tego roku, , 
te, o ile warunkom. od k,tórycb uzależni,,_ któreRQ I!:ostał ol(łOllzony. 
no zwolnienie, właściciel ezyni zadośt. Na poczet wykonania planu koloni.... 
Rada Ministrów na wniosek Ministra cyjnego. mOKę. by
 również zaliczone w 
 
Reform Rolnych zg-łoszony w" porozumie- SzczeRółnych latach przez Ministra 
 
Jliu. Ii Ministrem Rolnietwa i Dóbr Pań- form ROlnych na mocy ustępu pierwsze" 
stWOWych, może ustalić warunki 
spo- art. 6 lub przpz Państwowy Bank Rol
 
darcze i społeczne, od których spełnienia Grunty rozparceJowan
 ..... eanyTl1 rola- 
może byt uzależnione zastosowanie nl- ponad ilość hektarów, ()kre
on80 Wrrfjnl. 
DieJ8Ze«o artykułu ero poSZczPKólnych nie kolonizacyjnym mog'ł być przez. c-ł. 
maję.'ków zieD11!kich. ORólny obszar wy- stra Reform ROlnych za
iczo
e ('lA po j e- 
ło.czeń od obowił.zlm parcelacyjnego doko wykonania planu kQlon12acYJne
 w 
nanych na mocy tego artykułu, nie mQże dnym z lat następnych. arf W 
stanowić lQ.cznie więcej niż 600,000 ha na O wvkuDłe Drzvmusowvm m6w1 . dlł 
ca1ym ołn!l!:arze mocy obow'lQ.ZUjącej usta- O ile w dniu 1 li!l!topada tego ł:okU
k" 
wy. któreRo ustalono plan kolonizacYJny. !DY' 
nD'
 arunt6w, że si<>. że nie został on \\oykonanY J
gó"', 
które !Daję. hyć corocznie parcelowane, ś1i art. 11 dla poszczególnych. o lub p&' 
wynOSI 
OO,OOO !Ia (dwieście tysil;'cy ha). powiatów, Kmin oraz WUP g'I11l
 ek inł- 
Parcelacja ma SIę odhywać wedłuK planu, wiatów, Rada Mini!'trów na WT\1os zędzl" 

kreślonego w art. 10 w sposób następu- ni"tra Reform Rolnych ustnlł. zar .ne
 
JQ.':Y: niem w ramach płanu kolon 1fac YJ 1ę4- 
W pierwszych dniach stycznia każdego wedluK swobodnellO uznania, z U\
Zf ob- 
r?kU, nie później jednak jak 10 tCR<> mie- nienh>m jednak postanowień art t 5 'IV1" 
sląca, Rada Ministrów na wniosek Minl- Bzarów, wyłączonych w myśl ar. ch e!" 
stra Reform Rolnych ustali plan koloniza. kaz imienny iych maję.tków lub I rr;1' 
cyjnv na. da';1y ro
 kalendarzowy.. Płan ścł, bądź łeh obszaru, które poddaje p 
ten wskaze. JakQ. d{)ść hektarów ZIemi w musowemu wykupowi... 
ramach roczneg-o kontynf!'ell'tu mu!:i ulec DaleJ zaś artykuł U: tórY1' 
w tym roku parcelacji w poszczeKólnych O ile w dniu l sierpnia roku, y; 
łe. .. 
okręgach ziemskich. ewentualnie w po- ogłoszono wykaz imienny, okaye . fN1" 
8zcZeRólnych powiatach, Kminach. 8m. I maj,tków ziemskich lub Ich czę;
ko.rl" 
pach Jnmn lub powiatów. Plan ten na.- Br;czeKólnlonych w Imlen n yl1l browoI- 
leży op:rosit najpótoiej 31 stycznia danego nie rozparcelowano w drodze do 
 
u w .,Dzienniku Uetaw". zaś wyctui naj" nadzorowanej prza :państwo
		

/gazeta_bydgoska_1925.02.19_R.4_nr4000003_0001.djvu

			Nr łO. 


_ ___ GAZETA BYDGOSKA 
Aktualności dnia. Szale. -- - 
warłek__d!1i.._
, ht1. J925 r. 
Wiosna naszych że Jarz j nslwo matrymonjalne 85-letnie 
SM" ł-laaek .... ł....łuN'... llełall- $ł.ynn Czeto 
 ole robi dla .tnyaaał. Dazwł5b 
o generała.. 
ni wtałclclele cłumaJe Dał przeszłe który': g
nel'ał hl

WlJd , VeyJ.er Ciek 10 owego, 
ści słaWQ.. Kiepskie ozasy. kl-.skle _ ..; odegra I z:łcn\"8U j b
wlc
e tak: 
iach zlmOW)ch _ na 
pokojnych ",odac h skwgo nigdy nie j 'ef> t pó 
II
ZkU małzen- winy ro1.\\io(1 . ł' . Za.z za zno . . ... ...... "ViOJ
 malzonki, 
. 
.' . Zl
 I ublRgłej Z8.C2ą.ł nacz)'ć nalei;y że . -al T zYJe z peWJU! kobiptę. która . 
!'!e I'uch nad bJ:z
aml na.szei rzeki. za- odznacza się wyjQ.tko
' .!:łł eJ . 'ey
er dwoje 
ieci. ma z mm 
stukllly młoty, slPklCry. To żegla.rze nas. krzepkQ8cil). {i""czna ę Zn ' J ' d n
 Je
,? 'WIek IdzIe zatl"m o to aieb y te dz '. I 
. ę li się do na. p .. . I be(:" ".1 .' aj u
 Sołę 'Oh k' d Ś . ' . leCI mog f 
\\ZI a\\:r swych łodzi chc
c o me Jef>ZCze w czynn ' sł w.' re y lrOOić nan"isko V
ylera., gdyż 
t,
ć fotow)
i ka7de.i ("hwili do P;7,cw.le- dziennie urzą.drt;a. godZin
 P Urze
 .l d 
: pneciwnym razie ród ten zupl'lnil'bv \\]
 
Zll'ma town'!'o\V _ czy to do Gdai1ska konną.. . Jaz z"" ma.rł. . 
nawet .Berlina. .Nipmniei miny tych 
 Skłonnoścł do ol'ganiwwan' . ł-:Oitie"łłIŻ według ustawy hisz au- 
szych 1.<>glal'zy me wesoŁe. zamachów, nie osłał)iły .Ia 
uDtów i sklej, 1'OIZ\I,'i,e(lziollY syu nie może ł p 
Czemu? I deszły wiek. w mm jego po- nownie oiIc'nić. pr zeto {)i c ;n c ' S ę PO: 
1\'U ił . . . "'ć .. . .. no Jego musI 
. I nas otąd nie naJęl _ żalę. się . J8!!0Cze przed kilkoma nUes.ę..c . ó uoOZJ.m z tu
b1e ofiarę, -oiooić aie z k().. 1 
n
8tenJ1.l \'Io
'połf!racownikO'Wi _ nikt nic \\"JOI
, że genera} Vey1er PI
u

 m - ch
 !'

O S)-łl&, które i dzieci, btd
e 
Dle prZf',,'oZI. dZC'llI.e zamachu 8tanu kt . r l rz.- właściwle)ego" nukarn.i, uzna za "WAi e 
D '. .....' I . d ' O ego ce em oba. ł' A.,.; I.: ... - ..... 
a",,:me] _ ,-,.,-walo _ braliśmy duże eme yktatora Pl'imo de Rh'ery I 
 asae, 
ęa..r. c:remu bQUi. mogly l106ić 
ładunki .
:rze
'a, ,zhoża _ rarabialiśmy na o . jilgO Wl.ZwJSko. I 
przYZW{)l 
 zycIe 
 a dzi
iai - nasze 
maszty lezą, na.S2Je 7.:l¥re zabrali au
trjacy WYJasnlenla kt ore 
węgrzy,.okudł: mosięme wygprzed
Jiśmy. 
 p - -, . niczego nie prostu J - ą 
lir za me kupić chleba. ,W spra\\Ie naszych rewelacji o sławne. jf . ... 
. Taka t
 .'Pio:remi 
oczy. JaśDlema.. poZOt3ia.wlała ona swój sW'()wiec do d s 
Ale spodziewamy się, i.e będzie lepiej ..Fabryka Y1I'obow tytoniowych pod fiT. zycji Dyrekcji Polskiego Monopolu f
 
W Gdańsku zorganiwwało sle osobne to- 
 "Karol Błoc: h " została zlilkwid?wana nio
'cgo, pGZ06ta.wion o bez odpowiedzi, 
warzystwo _ które nie należy do Zwiezku w tl
od:re karnej, .z powodu wykrycia poIl gUyz "pozostawienie do dyspozycji" to- 

eglarzy bydgQskich. Nie jest ono zbyt kODlec 1
23 
. ma.lwel'68Cji, połegajęcych waru moie m
 sastosowanie jedynie w 
liczne i niema nadziE'i, ł>y lepsza czekała na. tern. ze firma p
zała w obieg ban- st06UJ1ku do O6Oby &Obowią.zanej wobec 
je przyszłość. dlowy. wyroby tytOUlowe. zaopatrzone w d.yspQnenta. co między D)'Tekcj.ą Poł&llie- 
Prezł"Sem tutejszegO Zjednoczenia 2e. fal
yfikaty .O'pm!ek monopolowych. Fa- go Monopolu Tytoniowego a finne j Kr{,1 
glarzy Polskich jest p. Ziemski. bry.k a pod fll"IIIQ. "J. K
ól" zostala zaś zll. nl.e mi
 miejeca. Firm
 1. Król nie u- 
W ZjPdnoczeniu tem widocznie panuje kWI
ow
na dobrowolDl.e na sku
ek zne- Wlooa.uua.ła ani Dyr.e.kcji Pols
o Mo- 
. duch boży. bo właśnie w chwili, gdy nasz mema .SIę wy.ko.llywama .koncesJi na fa- nopolu Tytoniowego, ani Ministerstwo 
w
p
łpracownik rozmawia z jednym z wła- brykacJę wyrobów tytoruowych. Wolier. Skarbu o psuciu sie suro\\ca 
tałe.go 
śclcleli berlinek. starszy mężczyzna "wie- u: go GO fabrYk t)-ch nie mają. zastoeowa- w jej fabryce. ' 
rat na mSlLę św., aby zjednać błogosla- ma pO!tanowienia art. 56 ustawy o mo- Za prezesa. 
wH
fu:twO boże dla roz{Joczynaję.c.ego się nopolu tytoniowym. prze"idujl)Ce przy- (Podpis nieczyteIny). 
sezonu nRSZ) ch polskie h berlinek... mus<>wy wykup przez Skarb Paustwa ma- Naczelnik Wydzlalu. 
Pł ń . B . szyn, nanę.dzi i matC!l"jałów, służących 10 · 
Y Cle z ogł.e'IIl... -.. . f b k .. 
(poL). 
w......owe) a ry ac)l wyrobów tytonio- Tyle wspomniane pismo. 
wr ch w fabrykach likwRGwan}'ch prze-. Zamieśdlibyśmy je i bez powołania sil;} 
Rząd na skutek przeprowadzenia zasady na odnośne 
 F&80we, gdyż pismo to, 
monopolu. Majątek finny ,.K. Bt9ch" a choć pomiędzy wierszami tylko potwier- 
m. pozostałe w fabryc.e firmy surowce, zo- dza prawdę naszych doniesień. Winien 
stały zajęte przez władze skarbowe na za- joest tedy ten urzlJod, a nie tamten, albo 
be-zpieczenie pl"ł'tensji Skarbu Państwa p. Król tytoil oferowal, ale 
Ionopol kupić 
W myśl postanowień art. 49 ustawy o mo- go nie chc1a.1. 
nop()lu tytoniowym do czasu prawomoc- Rezultat tu i tam je::.t jeden: oto mar- 
npgo zakończenia tocz:J.ceęo sie postępo- nowa20 eie dobro Państwa I Skarb ponosil 
wania karnędo" ego. Do tego td cza- skutkiem tego ogromne szkody... 
su 01nośne pretensje Skarbu Państwa. A czy my co inne£,o t\\ierdziliśmy?... 
nie mogą być zrealizowane i nikt nie mo- Redakcja. 
że dysponować zajęłemi prredmiota.mi 
Na dookJsienie firmy "Karol Bloch'" ze 
zmagazynowanemu surowcowi zagraża 
niebezpi
zelistwo psucia się, zarz,ędziła 
Dyrekcja Polskiego M()(lloft wart " al. 
łQszluje zaś tylko zt 1.50. KaMy zesz,yt 
Jest "la siebie odr
ną ealof>clą, alby wJel- 
ta llu81rowana II.slą2ka powieściowo-naukowa. 
Warto nabyć I 


pP.n2.&94 YTRWALA, ZRf:CZNA I STOSOWNA 
REKLAMA JEST DźW1GNLt. HANDLU 
I PRZEMYSLU- 


- Cji, lub nie sprzedano Państwowemu ziemskiegO. Okręgowa komisja ziem
kn I ków ])Tzemysłowych, oraz miejscOWo. 
ankowi Rolnemu Okręgowe Urzędy na posiedzeniu jawnem według prJepi- ściach, które ze W2g1ędu na swe specjal- 
ltemskie, o ile wyk
z tego nie uwiera. sów obowil)Zuję.cych przy ustaleniu war- ne położenie (łecznłae, klimatyczne, leł- 
jstalQ., jaki obszar tych majątków łub kiści nierucbomości 
a opłaty podatku n!skowe, komunika
yjne itd.) szaególIW: 
ch części podleR'8- przymusowemu wyku- ma.ją.tko\\'ego. pneptsy 
 ft1o
e. uzupeł- SIę na .ten cel nada)'ł' Ol!'ro
ów i kolonjl 
})OWj 0?"R z przedlozę. Okręl!'owym Koml- nić i smienić rozpon;,dzewe Mm1S!ra. Re- robotmczych, urzędmczych itd. 
.jom. ZIemskim wniOski o wYBok
 Wy_ I fonn Rolnych wydane w.: porozumlemu z Do ..._rewad2eD1II ...-c.eIac1l 
lIalO"odzenia za ich przymusowy wykuP. Ministrem Skarbu i RolDlt'twa i D. P. Dla sa u1łrawJlklal (art. .3,): 
O omZM'D" wvleCZODV1D z -1I8Zcełacil. pnysW50wania ich do zmian 
tosun!tów l) wlaBcide1 d.ane
 majętku (l(!obiłcie 
m6wt artvkul t5 CO na_tePUje: Kospodan:zych, z;aszłych po dnIU 1 lIpca lub za pośredmctwem pełnomocników, 
bo Właściciel maję.tku. podlegaj'łceg o o- 1923 ord obniżki szacunku o wartość &a.- przy
zem pełno
o,:nictw& do przt'p
wa- 
wiązkowi pareelacyjnemu ma prawo aiewów. d.zema parcelacJi Dle mogą być udzlełane 
Ustalić wedłu/,\, 8wegO wyboru obszar. któ- Artvkal23 ataDowI: osobom. które uprawiają. zawodowo cz:,"n- 
ry na wypadek poddania jegO maj..tku Ce.lle wykupU nieruchomości zlem
kich 
ci par
elacyjn
. bez upo\\'ażnknia mi- 
1>I'ZYmuSowemu wykupowi zamierza on -przymuSOWO Wykupywanych stanowI łl)C& nj
tra Re.orm Rolnych. 
WYłęczyć na mocy art. ł 
raz ewentual- BY szacunek w8zystkich użytków r?lnych 2) Pailstwowy Bank Rolny n.a ': łasny 

e uzyskanel'!'O na mocy art. 5 dodatko- racjon!llnie wykonanego 
e
owama, bu- rachunek, I
b 
a rach
n.ek Wł8S
iclcla: 
ep;o wyłQ.czenla, składaję.c urzędom dowli l drzewo&tanów, zmmeJszony o war- 3) Przedslębl()rstwa l In!"tytucJe, posla- 

k
skim odpowiedni wniosek. Wniosek tość nieurep;ulowanych słu
ebności. dające .specjalne ':Ipo\\ainienin do pro- 
I winien !:awierać deklarację wlaści- Ceł D3rcelacil wadzema parcelacJI na ",lasny rachunek 


:la o jeJ«) stanie posiadania mają.tków jest wskaza
y w artykule 32. który brzmi lub na rachun
k wlll;Ściciela maję:tku. 
p rnsklch na ob!Ozarze Rzeczypospolitej jak następuJe: .' . ł) Urzędy ZiemskIe. 
o OISki
j I nie może być odrzucony, jeżeli W8zelk
 parcel
cJa zmierzać bedZle d' . Obszar f\"Ospodarstw no
'otwOł'z
nych 

ł>
nviada warunkom. przewidzianym w uzdrowiewa ustrOjU rolnego p
zez pomno: me p
zekl'acza 15 ha średn!ch p;rumr.\V '). 
nIn
eJszYm artykule. żenie- siInyc
 i zdolnych do mtensywne) w wOjev.:6d
twa
h pomol'sklem,. bialostoc- 
POd zacunek gruntów w)'kupion)'ch nR WytwórcZOŚCI gosJ!?darstw, 
partych na. ki
m, "denskle.m, nowogrodzklem, pole- 
w 9Ławle wywłaszcyenia jest robiony zasadzie prywatne) własnoścI. Dokony- sklem. wQlyń!:klem, 25 ha przyczem słnż- 
'tO edle szacunku do podatku mają.thowe- wany podział f{l"untów słUżyć będzie do: ba. folwarcznoa ma być uwzgll;dniona albo 
, w sposób, prZf'widziany wart. 21 123. 1) powiększenia istniej,.cYCh karlo
a- tez otnymuJe od!!zkodowanie w kwocie 
C Arłvkul21 stanowi: tych KospodarstW do rozmiaru samo<}.Zlel- 500 2:.ł0tych. 
"" enę wykupu przymusowe
o wykupy nych jednostek KOspodarczych. \\ śród nabywcow parceł pierwszeń- 
ty:
YCh nieruchomości (za wyję.tkiem 2) utworzenia samodzi
lnych ROspo- !!'two majl) inwalidzi I rołnierze oraz rodzi- 
ku ,które podlPKaję. pJ'Zymu80Wemu wy darsł.w rolniczych, ogrodmczo-warzywni- ny pole
lycb. 
1\ :W1 na lDocy p. 1 ustępu drugleRO art. czych łub osad uemieślniczych. 8D0S6b zapiałY 
J'
1I. na wniosek okreJlOweJrO urzedu S1 tworzenia w J)oblitU miast l "rod- sa i:tem1e. J)OdleR'9.Je.c6 IInymu80wel D&1'- 


J. 


ULOTKI RYIIEII. 
Zawsze w kc5 o. 
Każdy sobie - rzepkę sk.n 
O sw
 brzu;szku - o swe 


le.mYśll - w R'lowie 
R
IllJ piorunie' Xiech św 

iech się spali! Xiech si' 
Ja z na\\ały - wyjdę caly 
"łasne winy - szkoda śl 
Cudze mylki - to już ży: 

Q. do zlJOC2:E'ń I wykroczl't 
(.
I;'!oto zbrodnia - nawet. 
\\ 
asl1e dziatki - to gagI! 


lle, !!"tadkie - pf'fły rZ8<: I 
L 
ą"Jnda. - gniazdo gada 
VI s!rętne ssaki i pokraki. 
MOJ
 ,wola - z('jdź mi z po 
Opusc grz
dę - ja talU si 

yrnl lir-,he - ale psyche  mleszcz
 - llzi£'je t 

!C n
e zmieni i'l"z
 dkich I 
lI'lC me. skru;:zy czleczej dl 
P
w)"nllatd. - chyb
 z fil'i: 
\\ szy
tkich łudzi - f!"lob o
 
Głośu-o. cicho - jakil'ś lici 
Jakieś radjo - dość! Ad! 
S, f ."'
!I" 


J.. 


lo- 


Musimy ograni 
o 11;ł spożycie zł 
w zeszłym reku WV1)(ld.ało -ł kIn. BIł 
ał&we. w t\'1l1 tYlko UE lo 
Zbiory zbÓż chleLo\\ :,"ch - 
formacyj Głownpf!'O L'rzędu SI 
go - wynosz," w r. 1924: Pl>Z4 ol. 
wagonow, co stanowi 66,1" ! 
Z r. 1923; Ż)to 38t32/j wagonO' - 
wi 64,1 proc. zbIoru z roku 19
 . 
zem ł71 756 ",agonów - 6:1 ( 
z rok u 1923. 
Odliczywszy od zLiQrów ok 
si
cr ..yaKonów na za!>iew, po 
spozycJe 371756 wagonów. 
Spożycie w roku 1921- 19:C 
172 .k.lg. lIa growę, w roku 
-187 klg., w l'Oku 1923-192' 
Zbiory te
rocme pozwolił) 
życie 129,5 klg., t. j. nieslycb 
Jeżeli przyjmiemy na\\ et, że Ił 
łorolna. i bezrolDa. wobec klę!..1 , 
dzaju swe spożycie żyta w 
stopniu zastllpiQ. ziemniakami, 
zostanie cały zapas z prze 
kampanji (okolo '0000 wagom 
zwoli zwiększyć spożycie o nie 
oraz że brak dostatecznej pOI 
wadzi stałQ. zwyżkę cen. co a 
nie ograniczy spożycie w mi: 
jednak st\.-ierdzić należy, iż zal 
sadniona obawa konieczności 
importu zboża względnie mQ.k 
nicy. (luż obecnie importuj J 
znacr:ne ilości). 
To z kQlei mogłoby się nie \" 4. 
odbić na naszym bilansie h. I .n.: 
Zrozumialę. jest przeto dąino ś 11 
wefiO o
raniczenia spożycia zb , 
W myśl tej tendencji Rada 
uchwaliła projekt ustawy o re 
wY80kości przemiału (w I'ranil 
do 80 proc.) żyta i pszenic)', 
sprzedaży mQ.ki ż)-tniej oraz ter,. 
wypieku i spn:edaży pieczywa \I!ł. 
o ustaleniu cen mąki i pieczy l 


.yt. 
żal 


ia. 
,ne- 
.. 
"-l 
"ł',o. 
I fa,. 
'
l
 


. 


'.1) 


.. 


i
 
JA 
_ ł./i 1<1s. 
.Q pik 
ł
 


-" 


II,)' 

t1 

'.O< 1!J 
J .PO< 
Hit 


"l'C)oo 
tv
 
10 
1z1 oza,.. 
..n
 
. 


duł 


Kto ksztalci się na pom c.hnlc 
gdańskiej? 
w komisji KIł)\\ nl'j sejmu pl 
skusji nad !JudżetpnI oś\\iato\\ 
toczono staty!'tykę urzędowę. ! 
politechniki f:'dańskiej. 
Liczba ollólna ich wyn08i 11 t. 
 "- 
38 proc. z }{ze.57,Y niemieckiej. łti prO... · 
\\'olI1Pl'o miasta, 30 proc. z p. 1...1 -.. 
l'zew 9 proc. narodowości nicrricl i\.:...j -- 
re5zta przypada na iune nal cł!vv, oAt'l 
Napływ fł.udentów z }{zeszy z k ,lvm"", 
kiem malE'je. 


7"
 dJ'll 
lI' prlJ 
tJ
'
Jt,' 


celacji, prze\\idziany jcst w k'lbl'o. · 
artykułach ustawy. 
Wyn8J&odzenie za maj:J.t.l..i. I I ZyttlU 
WO \'lo yk u płone oraz za doptaty ( ... ,;!a(
'''t · 
ku na ziemię wyd:zielon
 dla s żh. · ł.. 
w8rcznej w myśl artykułu '3 t...J'l:i< ... 
SEczone w listacb 5 procerrto
 rl. 
 
fltwoweJ Rt'nty Ziemskiej w zloc- ' w' 
kursu uBtaloneKQ corocznic pr UD£" 
stra Reform Rolnych w poron I 1 Ił . 
Ministrem Skarbu i Rolnictwa i ' -. r!ll 
niżej 70 procent nominalncj war ( t 
Do tych rat rlodawane b
Q. >t1
ł't I 
stosunIlu , od sta rocznie za CI! ()< b. 
jl;'ria majl.\tku w po:	
			

/gazeta_bydgoska_1925.02.19_R.4_nr4000004_0001.djvu

			s .4. 
'P""- 


..--.. 


aAZBT
 BYDGOSKA eJIWII.I'tet dnia t' 


; I lm 1'. 


NI'. lO. 


z

 _ci auczycieli semi- 
Ii.1.l\.\\ 11.), p. 
(Warszawa). p. H. SU\'ltlcr6w. 
awa), wizrt. Czerwiński (\Yar_ 
,r.or. Thellfl'1'l (Płock). p. Bor- 
owicz). d).... Butrrmowicz (Puł- 
Jukał (Iowkz), p. Pawlak (Cle- 
nacz. Dzic!"żYI"H'ki (Warszawa). 
:\lyslowłcc1. wirpmarszałck Sc- 
licki, dyr. Jasie\\ icz (Xieświl'ż). 
'ilska (Piolrków). II. Usarkowa 
o). insp. :\Iakuch (Warszawa). 
(Poznaii). pose1 Smulikowski 
'I'az \\ idu innych. 
'zł)du SckcH powOlano: na prze- 
'PRO p. dl'. T. KupC?rilskil'go 
rl,'dl'zcjewicza Janusza, dr. Spa: 
· Wł., Kostell'ckil'J1;o Ral'ola, Dar_ 
dawa - ? \\'al'szawy, I p. Ja- 
.wil\\). dr. Rowida (Kraków). dr. ' 
. (Lublin). posla Bobka (Cil'szynJ. 
10110 na/Uo Zal'zl}d do kooptacji 
w. 
:ajęc zjazd, p. pj'zewodniczłcy 
ł
"\1 srnatO/'owi Kowakowi, pre- 

-l?zku P. N. S. P.. który w moc- 
I{'knnll słowach 'Wyraził żvwę. 
powodu d0!t0nanłn donioslego 

('z !It\
'orz"me Spkcji, której pr3_ 
..ym SIl,' do wyruJ!'O\van'ia lJłęd- 
I,'ć o zadaniach szkolnictwa po- 

o i jN
'o nauczycieli. uś\\iado- 
nl'ństwa i ciała parlan1l'ntm'ne 

nośri wydatnetro poparcia usiło_ 
ystkich l"Ozumnyrh i cfułych na 
:eCZ}'pospolitej ob)"watcIi. zmil'- 
1 do Ultruntowania przez oświatę 
bytu narodowej:(o. któreKo to 
Ikonać może intclh!"cntn}'. kQcha- 
łj zawód nauczyciel. 
E
ator Pieracki jeszcze raz wzy- 
Cję do wS'półpracy z Minister_ 
VyJ'aZa rad

 z Jej powstania i :ty 
lyślnej nracy słowami "SzczeAć 


\Yreszd
 rrzcwodniczę.cy wzywa ucze- . 1 kneh RzpliteJ .Polskiej, poczem u.mknQ1 
stnik6w zjazdu do orf\'anizowan'ia K61 obrady, zeKllaję.c serd
znłe uczestnik6w 
miejscowych i okr{'f\'owyeh Sekcji Kszta!- ich i ż
cząc im owoene) pracy na swych 
cenia Nauczycil'Ii po wszystkich zaklJt- 9łanowlskach. 


Jak się bawią w Sosnowcu? 
"ieproszeni goście. Awantury I walka na noże. 1 trup 
poważnie rannych. 
z sobolv na niedzielę T. S. "pogonian- szedł z trzema dziuraI?i oraz 
ygłek Sta- 
ka" unmdziło w 
nowru na Pop;oni przy nisIaw. zam. na Pogolli przy ulIcy Rybnej. 
ulicy Wielkiej 13 bał dla członków towa- pokłuty nożem. Ze strony towarzystwa 
I"Zvstwa i sproszonych gośd. \V nocy O sportoWI"
 ..Po,ronianka" zostało pora. 

oit Zw)"Cjęta'.. 
Kioo Llbert:r. Dziś "Most j
kó\V.'. 
ślepa tarna_. 
(w.) Przyb)-ł ninlawno miastu naszemu 
nowy zl'gal' publiczny. PI'z}'był miano\\oicie 
na Starym Rynku. 
B}'ł zaś tam tak bal'd7.0 potrzebny. Jego 
konkllrpnt ..jI'7uicki" na wieżycy przymllgi- 
słmckil'j trlko bo"iem bałamucił ludzi... 
Powilany z f'ntuzjazmem przez pł7echod- 
niów, nal'a7o jednak ów no\\oy "egar 7.8straj- 
kov.:ał i przestal pt'łnić swą służbę. Zalepio- 
no mu nawet twarz stal'Q gazf'tą, aby... nie 
mó" ił labz)"wego świadectwa przeciw pra.. 
sie... 

zkoda. ie l-ma Kn}'ciński zrl'z)'gnowala 
z tak dobl'ej I'eklamy. jaką jest duży zegar. 
umieszczony nad skll'pt'm zl'gannistrzow
 
skim. 
Publiczno
ć spogląda na nią hal'dzo ml- 
iem okiem... 
Tylko nie wted)' co prawda, gdy zegar ten 
ma tarczę... zalepioną... 
'I'eatr MieJski. 
Dziś w !ię w IJ

_ 
nie zielenią udl'korowanej sali Eas)'Jla 
wilnego (czemu tam - u Niemców?... pr
Y
' 
red.) dol'OCzny bal Lydgoskiego Koła IC

: 
ków. Komitet zaba\\owy z preze:cw, p. dził 
niczym Przedpell'kjm na czell', nie szc
ę. ID 
ni czasu ni pl'acy, aby Upl'z}'jemnić gosCI O 
wieczór, spędzony w gronie leśn
kóW. WI SZ" 
Tańce prowadził p. nadle
nICzy . .
 's- 
cz)'ilski. Ogólny aplaus zyskał pOpIS a
 
_ 
tyc?ny, zachwyt wzbudzały pom
słoweł o za 
binacje świateł. Publiczności me b
 
kó\f 
wiele, gdyż część członków koła lesn
eoil 
nie poczuwała się do obowiązku stawł 
się na wlasny bal. . _ o 50 U . 
Nie bardzo pochlebnie to ŚW1aj%cZY 
darnoścl kOleżeńskiej. Ś ć" salL 
A może Ich zraziła ..niemiecko 
gdzie bal ten sie odbył...
		

/gazeta_bydgoska_1925.02.19_R.4_nr4000005_0001.djvu

			Nr łO. 
- 
lratId sądowe. 
Sprawa "Dziennika 
s,dgosklego" przed eądem. 
IJI1 odpowłedDa1ay redaktor p. hdneJ 
'reDa odpowiadał za obr8Zf p. Jackow.Jde- 
.., Itarolt, z Snb.... 
We "1.0relk, dnia 17..go lutego I'Mpo- 
r!ęla się rozprawa prasowa przeciw An. 
da'rejowi Trelli, lat 2', byłemu odJpowle- 
dzial nemu rooaJktO'l"owi ,.Dziennika Byd- 
g
icgo". 
Na sali duVJ puhUcZI'Iośd. Rozprawie 
prze\\odnicz y Dr. Szwa} kow
;lkl, oskarża 
prokurator p. U
ławlcki, jako 1awnicy za- 
siadaję. pp. Władysław Warhm-ski, JÓ7Jef 
PIDacki i Antoni ProJealowicz, ponadto. 
6{'dzia zawodowy p. JU'ł"kiewicz. 
Obronę prowadzi Dr. M\Lruh. 
Pze\\ odn

ą
y rozprawy Dr. Szway- 
kO\'iilki odczytuje akt ogkarżenia prze. 
ciwko p. TreUi, a mianowicie, iż jako od- 
po" iedzlaIny reda.ktOT "DzłNmika Brd- 
gookieęo" dnia 26-ęo sierpnia ZPzwoIił na 
ukazanie !Oie artykułu, 2atytuło\\anł'aoo 
rStarosta Szubiński jeszcze u:rzędu
" 
który to artykuł m6g1 wzbudzIć pogardę Jak ZZP. przygotowuje się do 
dla stara«ty, ie w artykule t)"1Jl wzywał wyborow w dniu 1 marca br.? 
wojewodę, aby "wej;rzał w ciemne prakty- 
Id starosty", oraz ..domagał sie usunięda Radzono nad tem bardzo obsz(>lJ'nie 
go z urz
du". wlekalu Mellera um Placu Piastowskim.. 

karżony tJóma.ezy, li artykuł tRn się Duża sala Mellera na placu Piastow- 
ukazał, gdy Bo w redakcji nie było. Do- skim była. wczoraj szczelnie nabita przez 
wiedział się o nim wt.encZM, gdy b)ł we- reprezentantów różnych zawodów, rze- 
t . . d mil'śJnik6w, n8.1eżę.cycb do ZZP. Chodzi- 
IWR.ny w f'J 
p'l'a\\ le o sędzą-o t\l.ed- ło o przeprowad7enłe list... kand"dat
w 


o. 
 > 
Artrkuł ten nie był pisan y w " Dzipn- kandydatów ZZP do zarzl!du Ka!;:y Cho- 
rych. 
niku Bydgoskim". Oskarżony już wten- Przewodniczy p. Dereziński - sekre- 
czas zastrz.egł e.obie w}'Jtlienl.ooie autora, tarzam był p. Roszak. Na zebraniu jawił 
który ten nrt
u1 !lmieśeił. 
łę kolejarz p. Trepto, choć kolejarze ma- 

o tych zezuama
h dr. Mu.rach s
awł
 ją swoją Kw;ę Chorych i wybory do tej 
v."IlI(Jf;ek o od:rO<'%eme spraWY. pomewaz ka
v wcześniej się odbędę. 
Len sam 8.Ttykuł, który' s
rowadzn p&łla Na liście ZZP postawiono 20 kandyda- 
TreIlę pr7ed 
ąd, POJawI!, 8lę przOO
 ł łów, oraz tyluż zastęp;;6w - a. miejsce 
w ,.Przegll,ł
e p{)I'annym w Po
amu, czołowe pomiędzy nimi zajrruje I{azimierz 
a "Przegląd przyrz
Id 
prowadzlć do. Kuliński, murarz. Przewodn'i
cy 0- 
w.ód prawdy na wszymkle zarzuty, poczy. świadczył, że lista kandydatów nr. 1 zo- 
mOM Vf tym artykule. p. staro...4cle 
 a- stała skrupulatnie i sumiennie obmYŚla- 
ekOW9klemu. Sęd wuoiskowi odmaWIa. na. Od przedstawicieli ZZP zależy. aby 

adza się jedynie na przesłuchalnie &ta. ona w całej swej rozciągłości przeszła. W 
rooty p. J
kowskiego. w roli świadka. cilU\'U dalszym zebrani wybrali Komisję 
Prze6hochany z kolej obwiniony pan wyborczą, do której weszli: pp. G6ralew- 
Trella, ośwla.dICza., Iż nie m
1i poooeić tiki i Jankowski. Wybrano też mężów z&.u 
odpowieddnlncści za wmy, których nie fania w liczbie pokatniejszej. Przy koń- 
popełnił. Artykuł, który obraia staa"ostę eu zebrania wyłoniła się dyskusja ogólna. 


-- 


GAZETA BYDGOSKA 
_ __ _ _ t uwart k "
 19 lute 1925 r. 
l.adowlłkłego, nie on pis&ł 1 nawet - . . -- 
t
o artykułu przed wydrukowaniem mu ZabieralI glos. w sprawie Kasy Chorych 
nie ptUdłożono, choć to było obo .i go :. ankOW!!kl, Naskręt, Welzant. którym 
klem autora. NU! widzi ted w ęI:- .powl
aJ rzeczowo przewodDiUltcy. - 
ukrywać tego li artyku1 ktoojw p?wodu M1ęd;Zy Innymi dostał też wcxorai "na ze- 
je P. la;ckow;ki obrażony pi6a.l 
c
- rrrł
u {odn ą 
prawę p. Matuszewski, 
g<>ńs'ld I on też winien 
ń w mvśl 
- 
 r y o 
 na gali) za ,.rJziki" strajk, W}p. 
wy odpowiadać . UB - "? any przpzeń w pOlskiej fr>brvce krn- 
Sad podzleUi te zapatrywan' d ż Wleck

i. Ocenili krecią. robotę p. :\Iatu- 
rozprawę odrocz ł cełe la, ....g Y 
zew
 lego - z n
troju zebranych mo- 
p B' ońskie y , 
 
esłuc ania I zna bylo wyczuć, iz tam niema zwolE'nni- 

. lig ośĆ go, C'E'] prny)YI1u]e oopo\\ie- ków czerwonej międzynarodówki Przed 
Jfe


z, napisane. przeciw panu rozejściem się do domu przewodniczący 
raz jeucze zachęci1 wszystkich do współ- 
TEnnin nR8tępn
j rozprawy b

 po_ pracy, do a,ptacil po warsztatach f przy- 
dany p6tnlej. rzekł zwołać w1.ec na 26 lute,8'O tj. na czwar 
(p.). !ck, .
ie d
 ostateczne iMtrukefe i wy 
Jaśmema. Na tern zebranie się zakoń 
cl} lo. 


Str. S- 


dz!nie 8 wiecz. up. Mellera, Plac Piastow.. 
SIkI. Uprai'Q. się 
S%v$tldch członków o 
i
 n:łj!i
miej!Ze i punktualne przybycie. 
rom::lez l tych koleianek i kolrgów, któ- 
rzy Jeszcze do nw;zcgo grona nie należą 
Zarząd.  - 
 
- KOIUec cZłŚel ,.dal-Cft..el 
Redaktor odpowiedzjaloy Wlo d
 .1'Z Kode..';;;: 
Nakl
dem I czcionkami '1'..... Ake. ..Dl_amia 
Hu__.... Brdloszcz, ulica lagielloilska nr. 10. 


-I 
Zamówienie 
na 
Gazetę Bydgoską 
IlU z ....." Wiaaom.ści Gos,.aarcz." 
. ub} Przemyslowo-HandloweJ w Bydgoszczy 
przyjmuje każdy Urząd pocztowy I listonosze 
tak w mle$cle jak I na wsI. 
_n... .....Ił.,... - 
Zamówienie D4 marzec 1925 r. 
(
, 
 pGc>loaoy. 1..1Ii. I li$to-.. lo..."..ią,..n; 
 
cło pn)1mow.nla l.glt wypelnioneQo ".....ówlł'nl.). 
Na miesi.c manec: zamawia 
Pan 
. 
.; '" 
;i r. 
.. lO 
CI Nazwl! pisma N >,E . 
 
 
;:( u ....,., -1S-.:! 
,g lO .!'& !ł ¥ 
c :1!i l.. 
l Oa%da BJ'{/
ska l 1
 I 

 
mIooIłI< 
Kwit. 
powyfsza kwot. - al zoslała dzl! 
wplacon.. 
. dnie 1924r. 
---..- .---- 
Podpll Uno:dnlk. poaL lub IIllono..& 


DO 500 Zł.OtYC" 

le8lęcznle mo1e kaidy III1"11bla6 ła\\\"o. oje odrywa.ąc 
Blę o
 swy
h 
')"k"'ch zajęć. Kapitału I S(I1'ejaln;ch 
umleJ.ęt,"*?1 nlł potrzeba. ]nslrukt.le, cenniki. upo- 
'II'afmen'e l t. 
 1\-yayłamy Dlezwlocmie lU- otrzymllJ 
Dhl l 
 (mcina p;otliwką lub znaczek w liście). Ad(e. 
BQwa6. Do firmy ..Ha-c...u", Warszav8, ulica 
LeGzno 21. Tel. 171-2!!. I:'Jirylka poczWwa 73. n.2355 


r----ł -.. 
I Złotr polski Dlech zostaDle W kraju! I 
li 
i j1i!i[y,1 
I "wuu., hurl I detaL, lat.sl (bt.tIłUer) I 
Telefon Dr, 48t. n2fi9J 
.. ___ .I 


Ruch W Towarzystwach. 
Baczność, Zw!/ll7Jek BaDtllowc6w. Bacz 
DOił! Por.zą.tek zebrania w środę dnia 18 
bm. nie o godzinie 8 tylko o 7,80 w hotelu 
Le
inA'8.. Na porz,dku dziennvm wy- 
klad p. dyr. SkalskieRO o prawie czeko- 
wem i wekslowem. Prosimy k
niecznie o 
liczne i punktualne przybycie. Zarzę.d. 
Towarzystwo Ipłe... ..ł.ałDIa"' BydgOlZCZ. 
W ezwartek, dnia 19 Ił. m. o 8'. &-ej wieczo- 
rem. urzlłdza nasze Tow. fidułkę towarzyskQ. 
w sali Resursy Kupieckiej (Trocadero). uj. 
Jagie])oDska, na któl'ł zaprasza jaknajser- 
dec:miej wszystkich czynnyeh I nleuynnych 
w8llków ZUZlJd. 
'1'0111'. 
Jlło... 
Zebranie odbędzie 81ę w czwartek. dnia 
19 bm. o gods. 8 w OlJnfsku. Na porqi1ku 
dziennym odczyt l inne ważne sprawy. Go- 
kle miłe w
dzianł. Zan..+d. 
Zebranie 'l'O'W. Pam. I'ryzte1'Sklch od- 
będrlie sie w czwa:I1ek, dni.a.19 b. m o go- 


... 0- 


e ł _.._
 
_ _ _ I 
'f
.'\ 
Henkla soda do prania I blanslowd_ ia. 
 
-;:. 


I 
oooooocx::x::::> ::x:x::> 
Dobrowolna licvtacja. 
DalI 26 lutego e ..... 100Iel sprzedawać sl
 będzie za got6wk
 naJ- 
wi
cej dającemu 
11 irebak6w 
11 wol6. roboczych z uI'rzela 
nową mlocarni
 lokomobil
. motor 711t P. 5., 2 
rutoWllikl i zwykły 
martwy inwentarz aa pod
6rzu. 
DOM. BRONIEWO 
2 powóril.i oaekiwać bę61 w Ametinaah na pociąg, wychodzący z Byd- 
goszczy o godz. 8,4. 
'- cx:::x::>OOCX::>OO 


........,. wl.r.. u..a, Ił ,.....,. ..... ...... 
...... . ,run. . Hm .. I .r.... 
lo ... Co .. ..f" .ł..... ....... 


- 


UB ER TY 


Poczętek 
-, godz. 6.30 i 8,35 
- 


- 


'-ł:!.-- ) 

=-a.:.. 

 NeTOa 
.... D&ynowy 16 kon. "Ben- 
-ł=. budiQ dobry )[01"11- 
I....
 , Bprzedalll, TonIII, 

 
kl £9. P.T.u2'148 

 SurA 
_
a lIa IIprzed-ł. 1:01- 
ego 19 parter l 
_ D2198 
DOanl 

aDt ubranIe, palto 
łani Da mdu11t fiftU"J 
lOła o 
lI6przlldai. Ul. We- 
. D2193 
( ---
 
Kupna . 
....
-
 
KVPq 

'r'"many WÓSI\k 
lIen1a SPortowy). Zgło- 
... 111. U&ra.'WIllę IIkle
 

 
. QG.łł. W 
a-.a'Id. kap... 0łetV do 

_Q-. Bj
 K4 "to- 
D219ł 


Wznowienie arcy- 
dzieła filmowego 
2 serje w 10 akt. 
(caJośł) w jednym 
programie 


STlICOc;ur JI 
"lll)'UCIa łiswwnle sąbko 
)abaldokladnleJ (pa1'aDo 
ela). fMtJłutSte...,..fłt3t 
117. war.-wa, MokOtOW. 
ska 39. ZIIdajcJe obsaU" 
lI)'eh belflłał.D1 ch prospe- 
któw. P. W.IJ1258  


i 
I 
J\ , 

\

 
,$ _\ 


Jei.1i ...1... 
chce JDIe6 nO'lll'oezesnl. 
lub etylo" o 
uzesanę gl6wkę 
DA bal IIN'O 
niech 
bule a fr1sIera 
Piotra Kozlows-ł- 
Skład gł6wn. Moatow. 3 
Odu.dLlpa'I Qrodzka11 
taapneciw boc:uI8IIO .". 
6c:ia. KlD. No....I). 

8


 
Grlllulane FUftdldZu ..aro. 
lIocia jak zawiadQl1lienia tnodn1o- 
We, zawiwomienia miesięczne, aI- 

wiadczenla pracy są do nat-ycia 
w Hlftin1stl'acll Gazetv BV4I- 
goskleJ, Jagielloliska 10. Dla!Od. 
sprzedających wysoki rabat. 


D2735 


Henkla soda do 
nia i bła nszov.&: 
nia OSICZtdza riotHOlprosmk-łłJ.- 
O 
". . . łJJlnJl)lJli"lJS1JlQJjgjjgjl.ij!1ijJlS1JilJ!QJI)l1IQjjQ\
 
,,6łÓWD} [ennik na1inniltarzedzi Ogrodni[l}'[b"' ,----...----------, 
n a (r
 1{- i92 I JU ............. .....- · .1 
wysylam na katde iądanłe bezpłatnie, ' I p O Q
! 


u
 
ó 
t I 
B. Hozakowski, Toruń Te p e g e" S A. I 
Skład i Hodowla Nasion-Zakłady Ogrodnicze. I" · I 
(Firma załotona 1885 r.) 0-1101 I I k I P . Z J' t U r a w B J' d . o s z c z y: I 
I ul. Jezu!cka 7-8. Telelon 1595. n 271» 
Popiera;de PrzemYsł Polski! . I 


o

 ,--------------_-I 
W
panillła ilustr
ja tragedji pięlcnej cesarzowej 
BIZANCJI : I . , 1 
."op
e
 ..u,alta, zguboa. oaaIBI,toa.id 
eNI "'IIJOIt,c- ubaW)'. twal.j., .... 
'UJ' qr!l0'" 1 IlIny.K. ,rzeplatuj, ai, 
.zaJ...... C:... arcWteattuJ' I 
U,,
: Z P?wod.u niezalclnego od dyrekcji 
kma wy
wletlanle zakończenia poprzedniego 
obrazu odłofone. 


",' 


" 


e 


, 


&,  
.. 
 
lIlmIlIlIllIlUIIUlUllmlllmIJIDllllllllllllllilllllllllliiIlIllIlUUliUIIIIJUlmmlllullmIllP.lIIIIIIIIIIIIIII!'
!1IIIIIUuIlWIIIIIIIIWIIiIIIIIIII'- 
-
 
OGŁOSZE
IA DROBNE 
a. leoa I.. ..116. ,""I..t. al, .. ,I..d.
 U-eJ ...... 


II 
.  


.... .,..... (u JIft1Id... . I"" .1715, . .," 
..........- 
.. ....-...C7dI ..... .,. nłłJd. 


. 


L&$NlK 
laL 23. zwolnlOllY l .. 0)- 
ska, doł.l"7 UlWOOOwlello 
k\ńry mota okaza6 lI1t 
dobrem. śwładełltw_1. 
po8Z1llruJe poncIy. OOi- 
szych Informacyj udzleU 
II. R,.ffmaun, maJl\tełl 
Kallln)'Dka, pocsl.. T«n6.. 
Mo kre. d.2961 
( 861..- ) 
AKvsuaKA 
obnnana :I na)DoWBZelll1 
postęDami Rinekol
1, 
lunlela sumiennie porady. 
Opieka najdzlelnłeJszego 
lekarza Dyskrecla upew- 
niona. Przy]mulę rown\eł 
zamó"enla oa wy1ud. 
Zll;loązenla ,'pal". Poznali, 
27. Grudn'a 18 pod nr. 
58,lU. P.P n 273ł 


r Le.eJe ) &-ł =
 kuch- 
.... lilII I lulenłlll w Aro<\- 
-.___ B-Łu posmkul. proku- 
.AJII DOHO.nl rent buku. Cs)'D8:1 we- 
ma)¥8 jęsyki, uoIz'e1a dlug umoW}'o Zgłoszenia 
lekcji _1elakJ
 (-ł. pod "Prokurenl M do adm. 
ta IIlBie1ka) łr-1r
 eU. By
. D219
 
teorjl, pnkl.1ka. li.eratu-._ ., 
ra. PlZ)'jmię takie posad, r 
DaDeZJC1elk' ... doblY18 ....
 poIZ1l" 
domn eWBnt!. B. wsL '--__
 
SIenkIewiesa 60 I p. 
 6 
godz. 10 do 12 I od 19. D UWlAJOI& 
D211ł mIodII p llnaldujltt.a lIIł w 
kl'1tyCZ1lllłJl połołeulu. 
KADET prosi zaeDych Obywateli 
zwolnionY:l VII ki. kor- o pomowllIe znaletenla 
PUSD kadet()w .. Yoc\)mi. lej posady bel rotntC)' la- 
s powodu Fl:I.beso stan. klej. Posiada barom cło. 
zdrowia. podelmle alę ko- bre .w-,'\de<'lwa biurowe 
repelyc:y1 w zakresie «I kL oru z eksped. Las". 
ł. 
Wialr1kowa 9, de Moliera. upr. Się pod "Posada M do 
D-26ł9 adm. OU. B)'dg . 1>2199 
... 
 -mODY 
M: .... .... samodalt'luy l.u1'i8" z 
. ruetZn8DI8 . W)'
 \\\U handlO1ł'e . 
i,>
 ... .:.. 16ą
 


 radl"". lłst...aUił. aop.rtJ'. ..IU 
 
r 
 ., .11¥MdI ___... l1li" ..fi... it" .. 

 
. (9 


DRUKARNIA NARODOWA 
,... De. .. 

 t.l.foa ar.W BYDGOSZCZ JajI.U.....IO 
 
(Ql\. W
.awalC\.. ..fial"" BJ'4IIo. ai .j". ł/łiD 
;J'q
 f w,aloaalatr.1illat.r.l a) <\"'
 
'lJo .... .. 
 
'Sc: Bloki Kaso
" ., 


TlCftW[BA &SW5TIICT& 
l teMui!!:.. kauczuk ł me- 
tal, ....... lub od 1 marc& 

 W. Ca...AndIw- 
lewekl. dellł1N, Boladeo- 
1ddI II. DlltI 


STOUIZ I 'OSZUKUJ' 
(ewt1. I włllllllo narzęcbl. potyczld 8.000 
 
 110"' 
mI) III-Jdzi. utrodolenle wUne pned8 1 ęb orslwo 
11& kilka typ:. a caIIr. a
 na przec.ąp; jednep;o roku. 
mllJllelD. Zgł. S. KuIow- WltdomoAC w adm. GaL 
aId. 801..-1..... 
 DtI811
		

/gazeta_bydgoska_1925.02.19_R.4_nr4000006_0001.djvu

			C:::X:X:)OCX::X:>OOCX:X:X::X:X:X::X:::> Pierwszorzędna r------ ---- J 
Liga Obrony Powietrznej PZlństwa na jedyna poIska pralnia ł I I 
miasto Bydgoszcz poszukuje stałego prasowalnia wszelkiej bil" Nowe zniżone stawki taryfy celnej umotliwiają 
sekretarza, 

S; I V'" ba W rd: I 
;; n :;
 lrn zakuP Ja to r 
' u ów a M u';d l iC y h n n; r] d I 
zdolnego do sZlmoistnego oprZlcowaniZl refe- Ceny prl)"stępne. I IiUr; aft y; 
U u u. I 
ratów i załatwiania korespondencji. Warunki: 
t · 
 I (Targ Wiosenny) I 
okolo 200 zł miesięcznie ewentualnie z premją. ary mO
li l 
Zgłoszenia pisemne składać osobiście u I od s-go do 14-go marca 1925 roku I 
prezesZl Zarządu, dra. Potockiego. ul. Dwor- 
cowa 2, do dnia 25 lutego, pomiędzy 12 a l kupuje stale PT/n2535 Wielki wybór wyrobów zagranicznych z 16 państw. 
w południe. 02729 Flr... I 126000 kupc6w, w tern 25000 zagrano z 70 państw. I 
ZZlrząd L. O. P. P. J B d T . Z . . Iw '- .. I 
oc:::x::x::>
ooc::>c:>oo au ro a. OruD. I aaczaa zDlz.a tal'1&.1 AO e- I 
r- .-.---.. jowej .. kolejach austrjackich. 
I .an..ić! .zeiaie
1 I I Przekroczenie granicy za poprzedniem wykupieniem znaczka I 
Tani zakup flak6w. dla wizy paszportowe za 10000 koron austrj. (dol. -,25). 
I 
=::: 
 
 : : . : '':.. 
 ::: I I Informacji udzielają:. I 
wt.,uo... 100.. . . .. " "1"- W. li A G W. VII. 
I ::
i
:'Z::
Z:i

:0
7:


ute


=:' I I I I jakot
że
s
e
ie he za:
ępst:a i u

d
we biura I 
I Większe ilości l dla CecbOw znacznie taniej. mfonnacYJne; R.M.B.-n.2S79 
C..traJa .rz.lD)'.ł. az.iaidtl.,. T. A- 
I .onai (Rze:.!niA Miejska). I I W B J' 4 g O S Z C Z J': AkcnDe TowarzJ'stwo 1laD41owe I 
Xajwiększe przedsięb. tego rodzaju w Polsce. Związku Fahr7)(anłÓw. NoWJ' R7Dell 9. 
TeJef.. 1350. Adres telegr.: .aa.rzei.leki. 
I" _______.. 1.___ .. 


Str. 8. 


ObwleszczeDie. 
W tutejszym rejestrze handłowym oddz. 
B. pod nr. l wpisano dzisiaj przy firmie: 
Lloyd Bydgoski, Bromberger Schleppschiffart 
Tow. f\kc. w Bydgoszczy, że dyrektor Ernst 
Mi:Jller z zarządu ustąpił; na jego miejsce w 
sklad zarządu wszedł inżynier Karol Tomczycki 
z Warszawy. 
Bydgoszcz. dnia 7 lutego 
 
'25. 
P. T.'n.2744 Sąd POwiato.". 
Obwieszczenie. 
W tutejszym rejestrze handlowym oddz. 
S. pod nr. 72 wpisZIno dzlslZlJ przy firmie: 
Drukarnia dla Handlu i Przemysłu Towarzy. 
stwo z ograniczoną pon:ką w Bydgoszczy. że 
111 miejsce Dr. Jana KantZlI(ZI, Dr. Marjana 
Maryńskiego i FrZlnciszka Wc:glikowskiego 
zostali wybrani jako IikwidZltorzy Adołf MZI- 
mach, Roman Masełkowski i Juljan KróJ. 
Byd!1oszcz, dniZl 6 lutego 1925. 
P. T. n.:!i4j SlId Powiatowy. 
Sprzedaż promów i łodzi. 
w drodze przetargu pu 'nego sprzedaje 
się kilka starych promów i to.. 
czn}'Ch. Ter- 
min JiC}'lacji odbędzie J'ę dnia. .go lutego rb. 
VI podpisanym Urzędlie. gdzie również wylotone 
Sil do 
Iądu bliższe warunki sprzedlUY. 
02.46 Inspe
i:cja Dróg WOdDyc:h. 


In Walne ula PD
róiDjij[Y[b nr 


J'o cenie [>0 [>0/0\\ Y zni- 
i.NIl"j ",'z/a r:akla.!n 


Informator Kolejowy 
z bl..darze. 1925 r. 
Zawiera dokładne odle!;ł
ci kik'ID. 8tacji kolej. 
I ceny biletOw do 1000 klm. tea." IIr.lZ
 
obecnie 40 9ro
zy. 
Do nabycia 
W.Komperda 
Bldgoszcz. GdaDska 114. 


GAZK'U bYDG08L\f ftW.   bI1Ik1J X II 
grudekoks 
wt;giel kowalski angielsk/ 
i górnośląski 
antracyt 
drzewo opalowe 
dostarcza wagonowo I w malych ilosciach ze śplch- 
rza, po bardzo korzystnych c!!nach I warunkach 
JÓZEF OST. Bydgoszcz 
Herm. Frank/ego 9. (EB. n 277.2) Telefon 153. 


- PrzcliODiłjClc SIC- 


:i:. 


"ftemG" 
itil n
jlepstlł rn
5Jy
 do rnchowonio 
tt' _ 


I \,,_ 
... .ff _. ....,! 
.'--/

 
r' -. 
 '
"II 
_.",.,.' ł.... 


Demonstrują i dają na próbę 
Stanisław Skóra i Ska 
Poznai. Aleje Marcinkowskiego 2d. 
Telefon 1847. 
B,dgoszcz. Gmach "H o t e I p o d 
n:!62. Orłem". Telef. 1L7C>. 


Kino Nowości Ostatnie dwa dnU 
Kto nie widział niech spieszy! 
Piękność zwycięża 
Najwspanialszy dramat iyciowy z czarującą 
" A Ił lON D A V I E S w roli głównej. 
Jako nadprogram: Najnowsze mody paryskie 
n2747 (kolorowane) 


dnIa; ID lu .:' 1925 t. 


..1 


d.o 
. 


Nr. Ił, 
-- 


Chłopców 
do sprzedaly sazel 
nie niżej lat 14 
poszukuje 


Admn. 


Gazety 


BYdgoskiej. 


aparaty krajowe / zagraniczne najnow- 
.zej konstrukcji. WszelkIe przybory do 
budowy aparatów. Budowa anien. Ła- 
dowanie akumulatorów. Demonstracja 
każdej chwili. Dzial Elektrotechniczny. 
Biuro radjo I elektrotechniczne ł\lojzy 
Głyda. Bydgoszcz. Gdańska 158. Tel. 738. 


n-2703 


Poszukuję kilka 
skład6w 


w okolicl ulic: D1torcowcj, Gdańskiej, D/ugiej t Snia- 
dectJcb. ar. pod "F. C." do adm. Gu. B)'dg. n.2732 
Poszukuję 
kOreIPOD
eD

 


k
iiji
OWij i 


oraz 
1 ekspedienlke 
od l. 3. br. Oferty z odpisami 
wiadectw 
do firmy B. CYRUS 
.
łlleun. GIl..... 155. 


n27ł9 


I 


Wielki Bal 


Maskowy 


urządza Zwillzek Pomocno GZlstro. 
nomicznych w czwartek dnia 
t.. II. 25 w salach Strzelnicy 
ul. Toruńska. na który SZZln. Oby- 
wateli jak najuprzejmiej zZlprasza. 
Program nadzwyc:zaj urozmałc:ODy. 
Orkiestra pod batutq naszego ulubia- 
n!!90 kapelmistrza p. Kłobucki..o. 
Strój kostjumowy względnie wieczorowy. 
n-2742 Komitet. 


. I, :. 
. . 
. .".1' I 
: f 
.,;. / 
--... 'L- . ,,' " 
 . 
\ . :11 t.
 
r( 
 
... I. l 
 ,t 
, . 
'. .. 
J :..\1.\ '\ 

. 
. ., t;., 

 'J G (' \..A'\..\ - 
Jta"'3 Q I"C1 (P'OIJ7o,.z.c) 


- ----. 


Arnold d'Beroax. 2
) 
Powrót z czwartego 
wymiaru. 
(Powieść sl'nsac) jna). 
Tlómaczył z francuskiego Frcd Salkowski. 
(CiUg dalszy). 
- Dawlliej m)"alałam, że śnię. ale te- 
raz j('stem pewn1h że on przvchodzi na- 
prawd{', że czeka na mnie, że kocha mnie 
U\\3Ze, mówila. Marta Ilwlancholijnie ki- 
wajQ.C głową. Bioo'11Y, nil'5.zcz
-ś1iwy z tą 
ru.wawl,j ra.ną. na skroni... P
\'no liczy na 
mnie, te go pomszczę, ale ja jestem taka 
słaba.... taka słaba... nie będę umiała 
wziąć sie do ti'go. jeiRtli wy oboje mi niq 
pornolA'd('... ' 
- "(;jęła każdego z nich za rękę i śd. 
8D.ęła z ni.e-prnwdopodoobu8 siłą. 
Ja.cek i 
'a1\.ny przyglądali 
ię uważnie 
ka1.ece, kton>go 11.31"3£ &potkali na 6Wej 


. . by zdać 
ic .
prawę ze 8otopnia 
jJiego 
JO
Yzmu: 1\aprO'lillO 
lnak dopa- 
wyw8ib .Slę "!' }eg
 
z
('b jakiegoś pne- 
łJi)'8ku ultRlIgencJI, JaJuegoś bodaj wyt"a- 
zu w 
o zwierzęce m fIopojd'z.eniu. Z po_ 
kł'Zy\viani mówi!... !\Iój Boże, czy 
tało się co 
Jacusio\\i'! 
- Nie, nie Jacusiowi, ale małemu Fra- 
DU8iowi... 
..... Ach! tak Sic 1;)rze
tra
zyłElm... 


:J. 
{ 


cau de LolofJne 


": 


- Co się stało Franusiowi'! zapytał ży_ 
wo Jacek. 
- XII. szczęście nic wielkiego... 
- Więc czemu pani jest tak wzburzo- 
na? 
- To z powodu pani Saint-Firm in... 
- Co! co! pani Saint-Firmin'l Co ona 
.znów zrobiła? 
Fanny zasłoniła sob/ł męża, który drżał 
jak liść i rzekła groźnie: 
- Tak! co zrobiła pani Saint-Fjrmin? 
- Zemdlała, proszę pani!... 
- Zpmdlała'l... gdzie'!... 
--. W pani pokoju. 
- \\' moim pokuj u '! cóż to wszystko 
znaczy? 
Doktór i Jacek puści.!t się pędem na- 
przód a panna Helier usiłowała wytłoma.- 
czyć Fanny. która zarzucała j'ł pytania- 
mi, ale nie mogła wcale zrozumieć tej dzi- 
wnej hiS'torji. 
Oto co zaszło: 
Popołudniu maly Franuś skarżył się 
na ból głowy. Panna Helier położyła go 
do łóżeczka, zdecydowana wezwać leka. 
rza MO'Iltier, gdyby malec narzekał jeszcze. 
Usnął jednak zaraz spokojnie i panna He- 
lier sądziła., że bół głowy był następ- 
stwem zmęczenia, wywołanego zbyt oży- 
wionę. poranną. zabawę.. Nauczycielka 
wyszła przeto do sali szkolnej pewna, że 
st.ą.d uSłyszy doskonale, gdyby dziecko na 
mQ. wołało. Zaczęła pisać listy. Dzień 
-ten był wOlny od nauki. Germaina i Ja.- 
cuś poszli z Lydją na spacer. W zamku 
pan?wa.ła tak doskonała cisza, że panna 
Heher mogłaby słyszeć najmniejszy ha- 
łas. 
Sala szkolna była oddzielona od sy- 
pialni Franusia tylko mał'ł gotowalniQ. 
dzieci. 

by nie pr.zeszkadzać małemu, panna 
Hpher przymkn
ła drzw' d sali szkolnej, 'Ple c'XlPa{'{' 
i-!.:. -;-...... ....;. 

i 4
'L!"
 


pozosta" Ha jednak następne, ()twarte na 
oścież. W tcn sposób minęły dwie godzi- 
ny. Zdziwiona, że dziecko śpi tak długo. 
panna I-Ielier w"tała, otwarła drzwi od' 
w>towalni i krzyknęła z pr1.erażenia. P<>- 
wietrze było zupełnie przepojone zapa- 
chem gazu, który ję. dusił. l'ie tracąc je- 
dnak przytomności, pobipgła do pokoju 
dziecka, lecz ku Swemu największemu 
zdumieniu zobaczyła, że okno było na 
szerz otwarte, a łóżeczku Franusia puste. 
Zaczęła bicgać jak szalona po pokojach. 
dotarła. do apartamentu pani de la Bossie. 
re i tam zobaczYła Franusia, który leżał 
na łóżku ciotki i właśnie przebudził się w 
tej chwili. U stóp łóżeczka spoczywała 
pani Saint-Firm in zemdlona. Ranna He- 
lier napróżno usiłowała ją. ()cucić z po. 
mocę. nadbiegłej służQ.cy, Marta nie od- 
zyskała dotl,td przytomności. \. 
- Podług mnie - mówiła nauczyciel. 
ka., ledwo nadążaję.c za panię. de la Bos. 
sieJ'e. pani Saint-Firmin ocaliła życie Fra. 
nusiQwi. \Veszła zapewno do jego pOko. 
ju, poczuła zapach gazu, otworzyla. okno, 
przeniosła dziecko aż na łóżko pani i tam 
sama zemdlała. 
- To być może, rzekła Fanny, bie
ęc 
szybko, ale jakim sposo)em dostała się 
tutaj, by ocałić chłopca, co zresztą było 
pani obowię.zkiem. 
- Och! pani!... 
Panna Helier zrozumiała wymówkę. 
Była ona bardzo wrażliwa na tym punk. 
cie więc pomyślała wzdychaję.c: 
Ach. gdyby ojciec dzieci żył, nigdyby się 
tak nie wyraził. Znał on moje oddanie 
się dzieciom. Poczęła wlec się wolno za 
Fanny, bcz sił. 
Ojciec Franusia, wedle włobraienia 
panny Helier, nie żył z wszelką peWDO- 
ścia.. Od chw'ili. gody stolik przemowił, 9ta.- 


Jla,""ua.,.d rg;,mo,.ze) 


=-= 


ra panna me \VQ.tpiła o tem. Zamyk
ł8 
się częsŁo wieczorem \V swoim pokoJu! 
wspierała ręce na stoliku mahoniowylU 1 
wołała: "Duchu, czy jestes?" Dawala. 
u 
też rozmaite informacje co do dzieci l lc.h 
kształcenia. Czasem nawet zamykała 
IQ 
razem z dziećmi. Te seanse zacic!i3\U
. 
ły bardzo Lydję, której panna Helier me 
dowierzała i v. ystrzegału się skł'upul
ł- 
nie. Nieraz do białego ranka przema\\-!a- , 
ła tak dQ ducha choć duch nic odpO\u a . 
dał jej wcale.' Ił . I . 
Zaooł'08ciła uie7mieruie pani saint-Ff 
min, domyślała się bowiem.- że ta. o,st a 
nia znajduje się z duchem w l:I';:
)
s
ed' 
nlm k()ntakcie i że to on kierował lej .k
 
kami i przyprowadził Ją. dzisiaj 8:11 o 
dziecinnego pokoju, przepełnione/lo ga- 
zem. . t k 
Czemu ten duch fatygo\"ał się az a 
daleko do pani Saint-Finnin, kied) o
 
panna Helier była tak blisko? .
 
 'z- 
czasu do czasu, co się ?ajmował
 SpIn l
to 
mem wiedziała, że duchy maJ;;\ cZf za 
swoje fantazje. Wiele jednak dałaby - 
tu, żeby z ust samej lI,farty otrz)'m ac _ v:. 
t"icrdzcnie Wsz)'stkirh swoich Pł'f} JjeJ 
szczeń. Niestety Fanny za.mknę aNie 
drzwi prZed nosem w sposob zu.pc 'i I 
brutalny. &tanęła więc pDd drzwlaD1 
słuchała. . kał* 
\\' tej chwili właśnie .Marta odz}S 1'1. 
przytomność, a pierwsze jej .slowa t

) j. 
niłyhy rwości:;\ duszę takiej, orlor o:'
 10 
nej 
piryt
tki, jak pani IIchor, a
cIZ"::I!11 
zanicpokoił:9\ żywo pozyt)'wny u
':ł !oro. 
de la Bossiere, wstrząsm:łY do f! ę Ja c ' 
cznem suwieniem l udr
czonl} dU
::nti8r, 
ka i wtr
ciły w zadumę doktora. fIC1' 
który olO"omnie był zawsze zdZlwl-oniwie" 
spotył.ał się w życiu realnem z po 
dzeniem swoich teorji astralnycb. 
(Ciu2' dalszy następi).