/nazwy00001_0001.djvu

			\ 
.1 


BibIiofeka OssoIińskieh 


ZBIÓR MATERYAŁÓW DO BISTORYI POLSKIEJ 


ZESZYT VI. 


-  


) 
')
		

/nazwy00002_0001.djvu

			I 
l 


................................................ 
.. . 
. . 
. . 
i Bibliote
e miejskiej "BvdeoSZEZV i 
: podarował(a) 
f'l-ł'i. : 
. 

 --f' n'b MlnJ id,£ 1
4 
nnnnn 

 nnnnnnnn ..
 .J).
cLĄtfH 
iJnnnnnnnnnnn 
.................
.........................q.... 


-
		

/nazwy00003_0001.djvu

			NAZWY 
IIEJSCOWE POLSKIE 


PRUS ZACHODNICH, WSCHODNICH I POMORZA 


WRAZ Z PRZEZWISKAMI NIEMIECKIEMI 


ZESTA WIB 


. D r. W O J C I E C H K Ę: T R Z Y Ń S KI 


DYREKTOR ZAKŁADU NAR. Ul. OSSOLIŃSKICH 


--:- K- 


DIE POLNISCHEX OItrrS
AJIEN 


4 
DER PROVINZEN PREUSSEN UND POMMERN 


UND IHRE DEUTSCHEN BENENNUNGEN 


ZUSAMMENGESTELLT 


a 


VON 


Dr. WOJCIECH KĘ:TRZYŃSKI 


DIRECTOR DES OSSOLIŃSKISCHEN NATIONAL-IN6TITUT5  
 


WE LWOWIE. 


. 
Nakładem Zakładu narod. im. Ossolińskich. 


1879. 


\ 


t
		

/nazwy00004_0001.djvu

			t 

 $' 


L a-tt 4q(JG · 186 r ] 


- 
vi 


- 


ł I 


-  Iq
f J 
 
II 


Z drukarni Zakładu nar. im. Ossolińskich. 


'I 
"'- I 
j
		

/nazwy00005_0001.djvu

			PRZED)IO
VA. 


Rządy niemieckich krzyżakó,,
 wycisnęly piętno 
11iezatarte krajom ich berlu podległym. Osiedlając 
Kiemców i zapro,vadzając język niemiecki jako urzę- 
do,vy, nadały nie tylko ziemiom zajętym przez Pru- 
saków, ale i ziemiom od,viecznie polskim pewien 
charakter niemiecki, który objawil się miano,vicie 
,,
 nazwach miejsco,vych. ,V mo,vie niemieckiej i w pi- 
s1uach niemieckich nazwy polskie przyjęły formy i 
zakoilczenia niemieckie i często zastępy,vano je na- 
zwami czysto niemieckiemi. Co ,vieki uś,vięcily, nie 
dało się od razu usunąć, gdy rządy znó,v polskie 
nastały a choć naz,vy miejsco,ve polskie w życiu 
pry,vatnem i publicznem odzyskaly pierwszeńst,vo 
 
to jednak ś,viatu były nieznane, bo i po upadku 
krzyżakó"r glównie Niemcy zajmo"rali się dziejami 
tych krain, wyda,vali mapy i w ten sposób ustalili 
charakter niemiecki okolic polskich. Za czasó"r rze- 
czypospolitej każdy Polak znal przynajlnniej swoje 
strony po polsku i mógł niedbać o to, co świat 
o tern myśli; ale dzisiaj, gdzie znó,v inne stosunki, 
guzie gwaltem starają się znielnczyć to, co z dawnych 
czasów przecho,valo jeszcze znamiona polszczyzny,
		

/nazwy00006_0001.djvu

			(3 


gdzie język nimniecki znów. jest urzędo,vym; Polak 
zna i znać llloże otoczenie swoje najbliższe, alp 
o dalszych okolicacll rzadko kiedy wie coś dokła- 
dnego. Skutkiem tych okoliczności nazwy polskie 
podlegają zapomnieniu lub korupcyom, które nie 
tylko z ust ludu, lecz także z pamięci inteligiencyi 
rugują formy czysto polskie. 
Pomijają.c usiło,vania Dr. Cejno,vy, które dla 
swej fornlY dziw.acznej chybiły celu, nic lub mało 
uczyniono, aby zebrać polskie naz,vy miejscowe w spo- 
sób dla ogólu przystępny. Nie ilziwmy się więc, że 
"
śród takich okoliczności rzadko kto z Polaków zaj- 
mo,val się dziej aUli Prus polskich, bo jakże pisać 
o polskim kraju i o Polakach, gdy się nie ,vie jak 
polskie nliejsco,yości po polsku się nazy,vają a z\vła- 
szcza teraz, gdy tyle nam przybyło naz,visk nie- 
mieckich, że i biegłemu trudno się zoryentować! 

ie każdemu są strony pruskie osobiście znane, 
nie każdy jest 'v położeniu uciekać się do źródeł 
rękopiśmiennych a choćby je mial, nie było by mu 
łatwern identyfikowanie nazwisk polskich i niemiec- 
kich. ,V tern trudnern położeniu i ja nieraz bylem; 
pisząc o Prusach, musialem robić osobne studya, aby 
dowiedzieć się J jak polskie wsie po polsku się na- 
zywają; w tern przykrem położeniu byłem również 
obecnie, gdy pracując nad rozwojem kolonizacyi pol- 
skiej na obszarze obu pro,vincyi pruskich, te same 
znó"r napotkalem trudności. To mię spo,yodowało 
zebrać polskie naz,viska miejscowe, aby ogłaszając 
je drukiem, raz na zawsze złemu zaradzić, o tyle 
naturalnie, o ile slabe moje siły i źródla moje na to_ 
pozwoliły. Sta.ralenl się czerpać, o ile można, z źródeł
		

/nazwy00007_0001.djvu

			-.. 
F- 


pochodzących z czasó"T rzeczypospolitej, sądząc, że 
nasi przodkowie lepiej znali s\voje strony aniżeli 
my, którzy przeważnie z pism niemieckich brać mu- 
simy wiadomości o wszystkiem, co \vlasnego kraju 
naszego dot.yczy. Sądziłeul jednak, że nie należy 
ograniczyć się na samych Prusiech królewskich, lecz 
że należy również u,,
zględnić Prusy książęce. Xie jest 
to \vpra\vdzie ziemia od\viecznie polska, jak \vielu 
lnniema, ale jak daleko jest i bJTła polską, jest ona 
zdobyczą kultury polskiej, jest ona dzielem koloni- 
zacyi polskiej, \v której ziemia chelmi(lska i 11lic11a- 
lO"Tska, oraz Pomorze niepoślednią odgrywały rolę. 
Jest to więc kre\v z naszej kr\vi i kość z naszej 
kości. Ziem tych pOlninąć nie powinniśnlY, z\vłaszcza 
że w Prusach książęcych i \v 'VaruIii język polski 
nigdy nie był urzędowym a co zatem idzie, naz,,'y 
miejscowe polskie nigdy nie były spisane. Przy 
ogromnych postępach, które giermanizacya obecnie 
\v Prusach książęcych czyni, to co dzisiaj się zanie- 
dba, może być jutro na za\vsze straconem. Pospie- 
8zylem zatem, aby ratować co się da, a jeżeli mi się 
to udało, to za\vdzięczam to głó\vnie stosunkom, 
które mię osobiście łączą z Prusami książęcymi i kró- 
lewskiemi, bonI się w jednych urodził i wychował, 
a w drugich \viele lat życia sp<;dzil. 
Zal'1 cz yłem także trzy powiaty pOlllorskie, z któ- 
rych dwa, byto\vski i lę borski przez dlugie wieki 
w dość ścisłych staly stosunkach z Prusami króle\y- 
skiemi i z koroną polską, bo oderwano je od ciała, 
rzeczypospolitej dopiero traktatem iławskiul ('V eh- 
lau) r. 1657. 


*
		

/nazwy00008_0001.djvu

			8 


Co zebrałenl, zawiera książka nInIeJsza, która, 
jak się spodziewan1, nie tylko ziomkom moim w Pru- 
siech na coś się przyda, lecz także dla badaczy pol- 
skich i uczonych niemieckich, r6wnież jak dla dzien- 
nikarst,va naszego nie będzie bez pożytku. U czyni 
ona po części przynajmniej zadość potrzebie, o któ- 
rej już r. 1858 głos poważny się odez,vał l). 
liłożyłelll zaś spis niniejszy na ksztalt słuwnika 
niemiecko - polskiego, podając na pierwszem miejscu 
nazwę lub formę nieI11iecką a obok nich formę pol- 
ską. Gdzie o bok nazwy niemieckiej położyłem dwip 
fornlY l)olskie, pier,yszą lHvażam za lepszą, bądź Żp 
się znajduje "r źródłach jeszcze nieskażonych, bądź 
że inne ,yzględy nInie do tego zniewoliły. Skoro 
formy na drugiem lniejscu położone otoczyłem na- 
,,-iasen1, l11a to oznaczać, że fornlY te są zepsute - 
a takich jest niestety już wiele - że nie należy ich 
nżyw-ać. Gdzie zaś forlna jakaś polega na niepewnynl 
t
Tlko donlyśle, dodalenI do niej znak zapytania. 
U"Tażalem również za pożyteczne, zestawić na- 
z,vy miejsco,ve wedlug po,viató,y, tak że każdy po- 
wiat przedsta"ria całość dla siebie, co mojem zda- 
niem ulatwia zoryento,vanie się. Aby zaś jak najła- 
twiej trafić do każdej naz.wy szukanej, dodałem in- 
deks, zawierający wszystkie nazwy polskie i nie- 
lniekie, ulllieszczone w tekscie. 
Aby zaś i obcym ułatwić korzystanIe z. spisu 
niniejszego, dodałem tyfuł niemiecki i obok polskich 
llagł6wkó,y napisy niemieckie. 


1) Roczniki polskie. T. II. Rok 1858; w artykule o geogTafii i etno- 
grafii polskiej. (Paryż 1865.)
		

/nazwy00009_0001.djvu

			g 


Naz,vy po,vtarzające się częściej 'v jednynl po- 
wiecie pod jedną i tą sanu!: forulą nielniecką, raz 
jeden tylko pndałenl. 
Spis naz,visk polskich tutaj podanych nie przec1- 
sta\via granic dzisiejszych żywiolu polskiego, lecz te, 
które miał podczas naj,viększego rozk"witu w ,vieku 
zeszłynl. Od stu lat żywioł polski ze,vsząd zagrożony 
i systenlatycznie tępiony, wszędzie na swoich kresach 
utracił grunt z pod siebie a żY"Tiol niemiecki coraz 
głębiej zapuszcza korzenie w zienliach polskich, nlia- 
nO"wicie \v l\lazurach. \V Prusach zachodnich jeszcze 
,viele jest powiatów, w których żywiol polski prze- 
waża ludno
ć nieIlliecką; nie mało jednak jest takich, 
w których od"Totny panuje stosunek; powiaty wa- 
lecki i czlucho\vski już za polskich czasó,v były bar- 
dziej nienlieckie niż polskie, ró\vnież jak po\viaty 
gdański i nlalborski; elbląski po\viat za\vsze był nie- 
mieckim. \V powiecie k,yidzyńskim (na pra \vynl brze- 
gu \Yisly) język polski dogory,va, ró\vnież jak \v su- 
skim, gdzie tylko 'v południowej części Polacy jako 
tako się jeszcze trzynlają l). W ten sposób stanO"wi 
dziś powiat sztumski poniekąd wyspę polską, oto- 
czoną zewsząd morzem niemczyzny. 
\V Prusach wschodnich również ży\yioł polski 
wszędzie ustępuje. Znikły już osady polskie w po- 
wiatach morąskim, gierdawskim i darkiejmskim ; \v po- 
wiecie rastemborskim znałem tylko thvie parafie pol- 
skie w Rastemborku i Bezlawkach. - Po\viat węgobor- 
ski gwałtem niemczeje, parafie bowiem rozengartską, 


1) \V Kisie1icacb bywa co trzecia niedziela nabożelistwo polskie dla 
tamtejszej ludności polskiej.
		

/nazwy00010_0001.djvu

			10 


"
ęgiel:5zt.yńską i węgoborską za nienlieckic uważać 
już można, a po\\iat goldapski liczy dziś tylko coś 
około 900 Polakó,v, mieszkających w parafiach gra- 
bowskiej i górnowskiej. I w innych pO\\Tiatach lna- 
zl1rskich giernlaniz.acya coraz większe robi postępy. 
,y 'Varmii tylko po,yiat olszt.yński za polski 
uważać jeszcze możemy, bo reszelski dwie tylko po- 
siada parafie polskie, Biesowo iBiskupiec. 
O Pomorzu niegdyś slo,,-iańskiem dziś niema co 
luó,vić. 
ieliczne osady polskie czyli kaszubskie 'v re- 
giencyi koszalińskiej, które zbadał Hilferding i zwie- 
dzał Cejnowa, nie zadługo zapewne znikną z po- 
wierzchni ziemi. 
Dla wszystkich, którzy kiedyś korzystać będą 
z spisu niniejszego, nie będzie n10że bez interesu 
dowiedzieć się, z jakich źródeł czerpalem ; .wy liczę je 
zatem tutaj, podzieliwszy je dla lat,viejszego poglądu 
na kilka kategoryj: 
I. Źródła obejmujące całe Prusy zachodnie i 
,,-schounie l ) : 
T 7 011slii ndille Topo.ąraphie des Koni.l}reichs Preussen. 
]lernusgł-gpbfn Ifon Johaun Friedrich Goldbeck, Erz- 
lwiester Z'lt Sclwken. Koenigsberg und Leipzig. 1789. 


1) [żywam tu, jako tez w głÓwnym tekscie, wyrazów: Prusy za- 
('hodnie i wschodnie, odpowiadających dzisiejszym stosunkom, nie 
zaś "Prusy kr-ólewskie i książ
ce, których obszar i skład byl 
inny. Prusy zachodnie bowiem obejmują całe Prusy królewski(' 
z wyjątkiem księstwa warmi{l:-kiego, oraz 4 powiaty, złotowski 
i wałecki, oderwane od 'Vielkopolski, i kwitlzY{lski i suskj, nale- 
żące przedtem do Prus książęcych. Prusy wschodnie zaś składajQ 
się z PruJ ksiąz
cych, z których wyłączono powiaty kwidzyński 
i suski, oraz z ksirstwa warmi{lSkiego.
		

/nazwy00011_0001.djvu

			11 


Die Gerneinden ltlld Gutsbezirke der Prorinz Preus- 
sen und ihre Bf.volkerung. Nach den Ułrrnaterialien der 
allgerneinen Volkszahlung von
 1 Del'ernber 187 1 bear- 
beitet und z1/sammengestellt vom koni.lJlichen statistischen 
Bureau. Berlin. 1874. 
G. D. Reyrnann' s topographisclle Special-](arte 'Von 
Deutscldand. 
Topographisclte ](arte 'i"orn Preussischen _Staate... 
llerausgegeben t'on der kartographistllen Abtheilung dei' 
konigl. Pre
tss. Landesau(nalllue. 
II. Źródła obejmujące całe Prusy zachodnie lub 
l)ojedyncze ich części i po,viaty: 
Dr. Floryan Cejnowa: Skorb kaszebsko - slovjnske 
1nOWe. Svjece. 1866 i 1868. 2 zeszyt.y 1). 
Sclzernatism
ts der Geistlichkeit des Bisthu'lns V01
 
.Cttbn (iir d(cs Jaltl" 1848. Cul1n. 1848. 


1) Książka Dra CejnowJ nie rozeszła silJ ani szeroko ani daleko a 
że uważano ją raczej za curiosum niż za utwór poważny, nie wiele 
z niej kOrz)Tstano. Napisał ją, autor w narzeczu kaszubskiem 1 
odrębną od polskiej pisownią, co uczyniło k
iąźk
 jego nieprzy- 
stępną dla wszystkich, którzy nie znają ani narzecza kaszubskiego 
ani stosunków pruskich. Pomimo to za
ługuje praca jego na uzna- 
nie. Zarzuf'ić musimy mu jednak to, że zbyt pochopnie tworzył 
polskie nazwy, gdy o rzecz)"wistych nie mógł się dowiedzieć j tak 
n. p. Sonnenberg (str. 150) nie nazywa si
 Słończ, lecz Goro- 
wJchy j Heinrichau (str. 149) nie Hejnrykowo , lecz JędrJchowo, 
Kamehlen (str. (3) nie 'Vielbłądowo, lecz I{amela i t. p. Stąd 
wynika, że nie we wszystkiem na nim polegać można. Z drugiej 
zaś strony trzeba uznać, że i z odleglejszych stron starał si
 o 
wiadomości, czego liczne znaleźliśmy dowody. Sądzę wi
c, że 
tam uchodziĆ moie za zródło wiarogodne, gdzie s
m zna lud i 
kraj z własnego widzenia. Oduosi to się mianowicie do całych 
Kaszub naszych, skąd autor rodem, do regiencJ-i koszalińskiej, 
gdzie podróżował, oraz do świeckiego powiatu i okolic przyleg- 
łych, bo mieszkaj
c w Bukówcu w świeckieIll miał jako lekarz 
sposobność dowiedzenia się o tern, co go interesowało.
		

/nazwy00012_0001.djvu

			12 


Scllematismus des Bisthums Culm. Pelplin. 1868. 
Dr. Kctrzy'}
ski: Regestr poboru podw(Jynego dni(l 
25 [unii 1 G4
 r. w ]:falborgu 'I1a seyndku generalnyn
 
zien't pruskich uchwalonego. (Roczniki Towarzystwa 
przyjaciól nauk poznańskiego. T. VI. str. 165-201.) 
Dr. l? w: F. Schmitt: Geschic/lte des Stull1ner 
Kreises. T/wrn. 18a 8. 
Dr. F. TJT. F. Sc:hmitl: Geschiclde des Deutsch-Cro- 
ner Kreises. T/wrn. 1867. 
Dr. F. w: F. Sckmitt: Der Krr-is Flatow in sei- 
nen ges(('n
mten Beziehungfn. T/wrn. 1867. 
X. Frolich: Gesclticltfe des Graudenzer Kreises. 
Graudene. 186 H. 2 tomy. 
Richard Wegner: Ein p01Jlrnersches Herzogthun
 und 
eine deutsche Ordens-Komtlturei. Posen. 1872. 2 tomy. 1) 
Gazeta toru/tska umieściła w roku 1874 i 1875 
'v swych kolumnach spisy nazw miejscowych z na- 
stępujących powiató,v: 
Nr. 298 T. 1874 zawiera powiat toruński; 2) 
nr. 9 r. 1875 część poludniowl[ powiatu chojnic- 
kiego i okolice wschodnie po wiatu zlutowskiego; nt.. 17 
powiat chełmiński; nr. 19 powiat zlotowt'ki; nr. 21 po-' 
wiat lubawski a nI.. 26 podaje poprawki i dopelnienia 
poprzednich spisów. 
X. Augustyn Hildebt.andt: Wiadomości niektóre 
o dawniejszy'n
 archidyakonacie pom.orskim a teraz zna- 


4 


t) Dziela Schmitta, Frolicha i \V egnera podaj
 (ostatni w indeksie) 
obok nazw miejscowych niemieckich i polskie. 
2) 
ru 298 r. 1874 ani we Lwowie ani w Krakowie niema; udałem 
si
 z prośb
 oń do redakcyi Gazety toruńskiej, ale list mój po- 
zost3ł bez odpowiedzi.
		

/nazwy00013_0001.djvu

			. 


13 


cznej części dyecezyi chelmi,iskiej. Wydanie trzecie. Pel- 
ptin. 1866. 1) 
X. Kujot: Opactwo lJelplińskie. Pelplin 2). 1875. 
fVyk(/;z 'Jniej.scowości, których nazwiska polskie do 
f'. 1874 na niemieckie zmienione zostaly. Pozn(ol-.1875. 3) 
Prócz dzieł l)Owyżej wyliczonych korzystalen} 
jeszcze z następujących rękopisów: 
Taryfy oryginalne prowincyi pruskiey seCUndU1}l 
abiurata anni 1682. Rękopism biblioteki Ossolińskich 
nr. 360. k. 1-127. Taryfy te zawierają opis posia- 
clłości szlacheckich i królewszczyzn -we wszystkich 
trzech województwach pruskich. 
TVypis wsiów y 'miast przez województwa, ziem ił:: 
y powiaty w ca ley koronie znaydud«cych si
, lako y w zie- 
tniach odpadlych, z taryfy k01nisyi skarbowey koronney 
z fr. 1772 wypisano. Rękop. biblioteki Ossolińskich 
nr. 4!)4. 'Vojewództwa pruskie znajdują się tu na 
k. 97-110; spis ten jest dokladniejszym od poprze- 
dniego; wyszczególnia bo,viem także dobra staro- 
ścińskie i klasztorne. 
Regestr poborów 'województwa clłel1ni1iskiego iuxt'łł 
. 
nova abiurafl/; a. 1682. Rękopism biblioteki nawrzYI1- 
skiej, którego odpis posiadam. 


I) N azwy miejscowe w tern dziele bardzo bałamutne. 
2) Nazwa "Pelplin" jest niemiecka; polska forma jest .,Peplin"; ta- 
kową podają nieomal bez wyjątku wszystkie polskie źródła XVI 
i xvrr wieku; i Rozrazewski, biskup kujawski, bawiąc w tam- 
tejszym klasztorze r. 1583 listy pisywał n Peplinii." (Rkp. bib!. 
08501. nr. 156, k. 126). 
,) Wykaz ten odnosi si
 głównie do księstwa - pozmniskiego, uwzg]
- 
dnia jednak powiaty wałecki i złołowski, jako nalezące niegdyś. 
do województwa poznańskiego.
		

/nazwy00014_0001.djvu

			14 


Manuale quartae partis prorentuu1}
 de bonis łrei- 
lJublicae anni 1736. Rękopism biblioteki Ossolillskich 
nr. 1416, 'v którym na str. 103-112 znajdują się 
,viadomości o starostwach pruskich. 

kl(t sqdowe i radzieckie 'IJ
iasta Kościerzyny od 
r. 1616-1727. Rękop. bibl. Ossolińskich nr. 1918. 
.AcZ historiam ecclesiastican
 Pomeraniae appara- 
tus lJauper, Sltbsidia literaria poscens a viris bonis et 
£loctis, collectus ad interim, a. G. S. (GeOJ-gio Schwen- 
geZ), Cartusiae priore 1749. Kopia z oryginału pepliń- 
ski ego 'v bibliotece Ossolińskich pod l. 2 72
. Ręko- 
pism ten ,v
ylicza kościoły pon1orskie i często także 
posiadłości i ,,
sie do nich należące. 
O okolicach dotkniętych ,vojną szwedzką za- 
,yierają wiadomości następujące rękopisy biblioteki 
Ossolińskich: 
nr. 1453, str. 10-27. Dyaryusz albo summa 
spraw y dziel woyska kwarcianego w Prusiech na uslu- 
dze I/(JjIci przeciw Gustawowi, ksi([żęciu, Suderrnll
l- 
skiemu, bfJdqcego a. d. 1626-1628. 
nr. 20!). Acta, vice et cancellariat-us regni lllmi 
f:{ Rmi dO'lnini domini Iacobi Zadzik, episcopi OuZmen- 
sis et Pomeraniae anni 1626, 16:17, 1628. 
. 
nr. 208 za,viera liczne listy i rcla.cye Stdnisł(tu'((. 
](onie('pol:3kiego , hetmana polnego kO'J'onnego, z teatru 
ll'ojny 'W Prulsiec/1, 1627. 
Do po,viatu '\valeckiego odnosi się rękopism bi- 
l,lioteki Ossolillskich nr. 334; zawiera bowieln: 
SU'n
aryusz podyrnnego z w()jewództwa pozna}lskiego
 
1t/Jbieranego przez p. lłIacieja No'Wom.ieyskiego, obranego 


...
		

/nazwy00015_0001.djvu

			10 


poborc
 na seymiku szredzk;1J
 a. 1631 a ". nilu "di- 
strictus Walczensis" k. 62 v-G8 v. 
Inu'enlarz waleckiego starostwa anni 1619 in Ju- 
lio oddany w arendzie panu JJtlikolajowi Nieborowskiemu 
przez pana Jana Gostomskiego, starost
 wałeckiego. 
k. 381-394. 
lnu'entarf
 starostu'({ drahin
skiego od pana Jana 
Sgdziu'oja z Czarnkowa Czarnkowskiegn, starosty drahi11
- 
skiego podany a. 1634. k. 394 - 402. 
O złotowskinl po\viecie zawieraj
 obszerne ,,
ia- 
don1ości następne taryfy: 
Taryfa ab anno 1660 ipso sabbatlw in crastino 
{esli s. Hedrigis rid-uae electae ad allnun
 1661. 
Taryfa laneor1l1n districtus Naclensis a. 1661 eJ' 
iuramentis collecta. 
Taryfrt dislt'ictus Naclen.qis anni 1681-1683, 
prout in actis castrensibus N((,clensibu8 iuxtrt abill,rata 
continetur. 
RegistrUl1't contributionunt publicaru1ł'łł, L(tnenrun
 
nuncupatant1n ali(ts Łanowe dictarum, in a. 1629 lau- 
datarunt, qztarum fjuidque regestrum in copia parafa 
conscriptunt et ad acta officii praesentis (N aclensi.
, sab- 
batho post festum s. J.1Iartini pontijicis prox. a. d. 1680) 
porrectzHn est, cuius tenor t(dis etc. 
Co się zaś tyczy d,vóch powiató,v, które, jako 
należące do Prus książęcych, od czasu przybycilł 
krzyżaków zawsze były pod rządem niemieckim, pol- 
skie naz,viska miejsco\ve okolic dziś już zniemczo- 
nych byłyby zapewne już poszly ,y niepan1ięć, gdyby 
archiwum kościoła szenu;aldzkiego, do którego większa 
część powiatu kwidzyńskiego i część suskiego nale-
		

/nazwy00016_0001.djvu

			16 


żaIy, nie było przecho\vało ich spisó\v \v aktach po- 
chodzących z XYII i XVIII wieku. Będąc w końcu 
r. 1872 w Szenwaldzie, miałem sposobność je \vypi- 
.sać. Dalsze wiadomości o tych dwó
h powiatach za- 
\vel zięczanl panu E d \v a r d o \v i D o n i m i r s k i e m u 
w Łysomicach, oraz X. X. S t a l i ń s k i e m u w Pra- 
butach, L o p e r o w i w Suszu, L ii c k o \v i w Szwar- 
cyno,vie i S c h l e g e r o w i w Ha"wie (za laska\vem 
pośrednict\vem X. Kuj o t a z Peplina. 
Korzystalem również jeszcze z licznych źródeł 
archiwalnych, wyliczonych \v rozpra"wie lllojej ,,0 na- 
rodowości polskiej w Prusiech zachodnich za c.zasów 
krzyżackich« i żałować mi tylko \vypacla, że do 
pracy niniejszej nie moglem korzystać z \vizytacyi 
biskupstwa chełmińskiego i archidyakonatu pomor- 
skiego, przechow.anych w Peplinie. 
III. Źródła ohejmujące całe Prusy \vschodnie lub 
pojedyncze ich części i po\viaty. 
Przyjaciel ludu leck, z r. 1844. 
Gazetrt !t'ck(/;, r. 18 
fj-18 i 9, u'ydawana przez 
lłL Giersza w Le(:u. 
Kalendarz krńlewsk{J-pr'l.
k; e
("angelicki.; 1860-72,. 
1874-1880; U"ydanf przez },J. Giersza w Le(''lt. Pu- 
blikacye p. Giersza zawierają bogaty lTIateryał naz\v 
miejsco\vych, odnoszący się do wszystkich nieomal 
powiatów mazurskich. 
'" 
Lotzt
uer ](reisb1att. 1
ljR-1865. 2 tomy. 
Lycker Kreisblatt. 18l;7-/860. 3 tomy. 
Oletzkoer [(reisblaf!. l łłlj '<- ! 86l5. 3 tomy. 
Johann
burger Kretsblatt. 185H-1865. 3 tomy.
		

/nazwy00017_0001.djvu

			17 


Z tych tygodnikó,v po,viatowych, 'v których 
obok tekstu niemieckiego mieści się przekład polski J 
jedyny tygodnik lecki jest z znajomością rzeczy zre- 
dagowany. Z trzech innych nie bylbym 'v stanie wiele 
korzystać, gdyby lllateryał, ,vyczerpnięty z Gazety 
leckiej i z I{alendarza króle"wsko- pruskiego €,vange- 
lickiego nie był pouczył mię, jak czytać i rozumiet- 
należy nazwy, wydruko\vane na pół z niemiecka. 
!)o,vyższe tygodniki powiato,ve raczyła królewska bi- 
blioteka uni,versytecka ,y I{rólewcu łaska,vie wypo- 
życzyć mi do L,yowa. 
Ponie,vaż jednak mat
r'yał, zebrany z źró- 
deł druko,vanych, dla kilku' po,yiató,y t
ylko ,vydal 
plon obfity, udałem się listo,vnie do osób miej- 
sco,vych, obeznanych z nomenklaturą polską talll- 
tejszych okolic, z prośbą o dostarczanie mi naz,y 
miejsco,vych polskich, której to prośbie mojej po 
,viększej części z gotowością uznania godną zadość 
uczyniono I tak otrzymałem dla ,vęgoborskiego po- 
,viatu potrzebne informacye od XX. C Y g ana ,y Ba- 
niach, T e s c h li e r a 'v Rozengarcie, S t e c 11 e r n H 
,v 'V ęgielsztynie i ,y e n d l a n d a ,y I\.ruklance. Nie- 
jeden zaś ciekawy szczegól znalazłelll 'v archiwllnl 
hr. Lehndorf-::\Igo,vskich w Sztynorcie. 
Nazwy miejsco,ve po,viatu ządzborskiego za- 
wdzięczam uprzejmości p. ,V e i z e n m i 11 e r a, dy- 
rektora sądu po,viato,vego ,y Ządzborku i p. S tr a- 
d e ID a n n a, sekretarza i Uómacza sądowego taluże. 
Dla powiatu szczycieńskiego dostarczyli mi spi- 
sów nazw XX. !{ l e m e n t "r Dźwierzutach, S t e f f e n 
w Pasymie, S t o c k w l{lonie, T e ID ID a w Leszynach, 
Sadowski w 'Yielbarku i Kiehl w Orlo"wie.
		

/nazwy00018_0001.djvu

			18 


\ 


Co się tyczy powiatów niborskiego i ostródz- 
kiego, raczyli wesprzeć mię s\vemi \viadomościami 
XX. dziekan !{ o ź m i ń s ki \v Grabowie , !{ uj o t w Pe- 
plinie, G i e s z ka \v Ostrodzie, D l' e s p \v Gryźlinach, 
R a do,,
s ki \v 'Vielbarku i Steff e n w Pasymie. 
Xaz\v
y miejscowe \varmińskie zebrał Dr. S?a- 
lliawski w swem dziele "Biskupstwo warmi12skie, jego 
założenie i 1'OZU'Ój na ziemi lJruskiej z uwzgl
dnienie1Jt 
dziejów, ludności i st'Jsunków jeo.ą.raficznyclt ziem da- 
wniej krzyżackich. PoznaIł. 1878. 2 tomy. Niektórych. 
szczegółó"T dostarczyli mi łaskawie Dr. Kor i o t h 
\v Reszlu i X. P a l m o w s k i w Biskupcu. 
IV. l\IaterJały, które odnoszą się do Pomorza, 
są bardzo szczuple i mieszczą się w źródłach powy- 
żej wykazanych. Najważniejszem z nich jest ,vydany 
}l;zezelnnie "Regestr poboru lJodwoynego z r. 164
",. 
który za,viera spis dóbr szlacheckich położonych 
'v po,viatach byto\vskim i lęborskim. Niektóre szcze- 
góły za'viera ró\vmeż dzieło Sch\vengla " Apparatus 
pauper etc." Naz'wy zaś dziś jeszcze używane zesta- 
,vil Dr. Cejnowa w swem dziełku powyżej przy to- 
czonem. Powiat ,vięc słupski nieomal jedynie na 
nim się opiera; form skażonych jest tam niemało, 
ale że je łatwo poznać, umieściłem je także, sądząc, 
że tako,ve nie będą bez interesu - przynajmniej dla 
badaczów języka. 
To są źróclla, na których spis mój się opiera. 
})rzy zestawieniu nazwisk chodzi1o mi o to, aby po- 
f lać nie tylko formy czysto polskie, lecz w ogóle 
jak jakakolwiek miejscowość po polsku się nazywa. 
" Dla tego też przyjąłem do niniejszego spisu wszel- 
kie pierwotnie niemieckie, lJnl 
kie lub litewskie a dziś
		

/nazwy00019_0001.djvu

			19 


.;;polszczone nazwiska. Nadnlienić tu jeszcze D1USZę, 
że przymiotnikow'e nazwiska miejsco,ve nlazurskie 
jak I{aDlieńskie, D,yorackie, DąbrO"\v'skie, I{rzywe, 
Łakome, Rdzawe itp. są pluralia. 
Najnowsze przemiany nazwisk polskich na nie- 
]llieckie uwzględniłem o tyle, o ile takowe znalazłenl 
'v zapiskach dziennikarskich i na mapach general- 
nego sztabu pruskiego. 
'Viem dobrze, że zbiór taki jak niniejszy nie 
I 1110że być bez błędó,v i niedokładności, zwłaszcza 
tam, gdzie tylko jedno źródło miałem pod ręką, 
gdzie nie było sposobu przekonania się, że dana na- 
zwa rzeczywiście tak brzmi i się pisze a nie inaczej. 
'Vyświadczą zatem zionlkowie znakomitą przysługę 
nie tylko Dlnie, lecz krajowi pruskiemu, gdy zechcą 
sprostowania i dopełnienia na moje ręce nadesłać, 
oraz gdyby raczyli zebrać - każdy w swojej oko- 
licy - i nazwiska rzek, strumyków, jeziór, stawó,v, 
gór, lasów itp. i takowe ogłosić lub mnie l)owierzyć, 
abym w razie powtórnego wydania mógł objąć całą 
topografią polską Prus zachodnich i wschodnich. 
Znając gorliwość i poświęcenie obywatelstwa pru- 
skiego, sądzę,. ż e glos mój nie będzie głosem woła- 
Jącego na puszczy. 
Nareszcie pozwalam sobie "yyrazić szczere po- 
aziękowanie X. S t a n i s ł a w o w i I{ u j o t o w i 
w Peplinie, prof. dr. :F r a n c i s z k o w i II i p l e- 
r o w i w Braniewie, p. E d war d o w i D o n i ID i r- 
s k i e m u w Łysomicach, którzy radą i czynem 
przedsięwzięcie moje wspierali, JExc. I
 a z i m i e- 
r z o w i h r. J{ l' a s i c k i e Dl u, kuratorowi Zakładu
		

/nazwy00020_0001.djvu

			20 


... 


narodo,vego imienia Ossoliilskich, któr.r zbiór niniej- 
;-5ZY raczył wcielić do wydawnict,v zakłado,vych, ora7. 
wszystkim tym szano,vnJrm panon1, którzy na prośbę 
JHOję dostarczyli mi materyałów a których naz,,
iska 
l)o'vyżej już wyszczególniłem. 


"' 


'Ve L,yowie, 'v grudniu r. 187H. 


DR. WOJCIECH I\:
TRZYŃSKI. 


i, 


, 
S KRO C E N I A, 


al. - alias 
D. - Dolny, a, e 
G. - Górny, a, e 
Gr. - Grosa 
KI. - Klein 

I. - 
Iały, a, e 
N. - Nowy, .1, e 
Niem. - Niemiecki, 


. 
a, Ie 


Pol. - Polnisch 
Poln - Polnisch 
Pr. - Pruski, a, ie 
Pr. Preuss. -=- Preussisch 
rz. - rzeka 
St. - Stary, a, e 
, , 
Sw. - Swi
ty, a, e 
\V. - 'Yielki, a, ie. -<:::"* b 
-::::>ł-
- - 


",'
		

/nazwy00021_0001.djvu

			A. 


PI{USY ZACHODNIE 
("7EST- PREUSSEN) 


\ I 
\\ 


, ! 


..
		

/nazwy00022_0001.djvu

			
		

/nazwy00023_0001.djvu

			,... 


I. 


REGIEKCYA GDAXSI\:A 
(Reg-ierllllg-sbezirl{ Dallzig-) 


1.. 
Powiat Elblaski 
... 
Elbing ) 


( Kreis 
Dambitzen - D
bice 
Damerau - Dąbrowa 
Elbing - Olbiąg al. Elbląg 
Fiirstenau - Fersztnowo 
Haselau - Haslewo 
Hiitte - Huta 
J{adinen - Kadyny 


Lenzen - Łęcze 
l\leislatein - l\Iyslatyn 
Pangritz - 
Preuschmark - Przesmark 
Rackau - Rakowo 
Tolkmit - Tolkmicko 
Woklitz - 


2. 
Powiat Gdański 
(Kreis Danzig) 
St. Albrecht - Św. Wojciech Bissau - Biesowo 
Allerengel - Aniołki Gr. Bolkau - Bielkowo 
Alt-Dorf - Starawieś KI. Bolkau - Bielkówko 
Althof - Stary dwór Bosendorf - Zławieś 
Artschau - Arciszewo (al. Bohnsack - Bąsak 
[Arczewo) Bohnsacker Weide - Bą- 
Bangschin - Będzieszyn [sacka pastwa 
Bankau - Bąkowo Borrenczyn - Boręcin 
Bartlin Breitfelde - Szer
awa (?) 
1*
		

/nazwy00024_0001.djvu

			3 


PRUSY ZACHODNIE 


Brentau - Brentowo 
Brosen - Brzeżno 
Bysowo - Bysowa 
Chudomin 
Conradienhof - Sulminek 
Czabionken- iabionka 
Czappeln - Czaple 
Czattkau - Czatkowy 
Czerniau - Czerni ewo al. 
[ C:zerzniewo 
In. Czerniau - Czerniewko 
Danzig - Gdańsk 
Diwelkau - 
Dominken - Dominki 
Dommachau - Domachowo 
Ellernitz - Lniska 
Eulenkrug - Nicponie 
Gemlitz - Giemblice al. 
[ Giemlice 
Gischkau - Jaśki 
Glettkau - Jelitkowo (al. 
[ G letkowo ) 
Gluckau - Klukowo 
Golmkau - Gołąbkowo 
Gr. Golmkau - Gołębiewo 
l\Iittel Gulmkau - Rumiano- 
[ wo al. Gołębiewo średnie 
KI. Golmkau - Gołębiewko 
Goschin - Goszyn 
Gotteswalde - KOBzwały 
Rerren-Grebin - Grabiny 
[ zameczek 
:Monchen-Grebin - Grabiny 
Grebiner Wal d - Grabiuiec 
Grenzdorf -- Graniczna wieś 
Gute l-Ierberge - Lipicz 
Haupt -- Głowa 


4 


Heiligen Brunnen - Stu- 
[ dzienka 
Hohenstein - Pszczółki 
Holm - Chełm 
Jaschke :Miihle Jaśków 
[ młyn 
Jakub owo 
Jenkau - Janichowo al. 
[Jankowo 
Jetau - Jagatowo 
Kamionka 
Kasemark - Kiezmark 
Karczemken - Karczemki 
Katzke - Kaczki 
Roch. Kelpin - Kiełpin wy- 
[ soki 
KI. Kelpin - Kiełpinek 
Kemnade - Osiek ( al. Kiem- 
[ ladki) 
Kladau -- Kłodawa 
Klapschau - Kłobuczewo 
Klempin - Klępiny 
Gr. Kleschkau 


KI. Kleschkau 


Kobbel- Kampe 


Klesz- 
[ czewo 
Klesz- 
[ czewko 
Kobyla 
[kępa 


Kohling - Kolnik 
Kokosken - Kokoszkowy 
[al. Kokoszki 
Koniecpolski 
Kowal - Kowale 
Krakau - (Krakowiec u 
[Klonowicza), Krokowo 
Krampitz - Krępiec 
Kriefkohl - Krzywe koło
		

/nazwy00025_0001.djvu

			5 


REGIENCY A GDAŃSKA 


6 


Lagschau Łaguszewo 
Lahmenstein - EIganowo 
Landau -- L
dowo 
Langenau -- Łęgowo (al. 
[Lallgnowo i Legniewo) 
Gr. Lesen - Lezno 
KI. Lesen - Lezinko 
Letzkau - Leszkowy al. 
[ Leczkowy 


Liep -- Lipe 
Loblau - Lublewo 
Lyssau - Lisewo 
l\Iahlin - l\Ialinin 
Mallentin - }Ialęcin 
l\Iatschkau -- :Maćkowy 
Mattenblewo -- l\Iatęblewo 

Iattern - l\Iaternia 
1\Ieisterwalde -- l\Iierzys
yn 
Miggau - :Migowo 
l\lottlau - Motława, rzeka 
l\1iihlbanz - l\Iiłobądź 
Nassenhuben - :Mokry dwór 
N ehrung -- l\Iierzeja 
Nenkau -- Jasień al. Nyn- 
[ kowy 
N eufahr - Górki 
Neufahrwasser -- Nowy port 
Neunhuben - Dziewięć włók 
Nicponie 
Ohra -- Orania 
Oliva - Oliwa 
Osterwick -- Ostrowite 
Ottomin -- Otornin 
Poppau -- Popowo 
Postelau -- P08tałowo 
Prangschin - Prędzieszyn 
[ (al Pręgszy n) 


Praust - Pruszcz 
Prenzlaw - Przemysław' 
Probbernau - Przebrno(?) 
Rarnbau - Rębowo 
Rambeltsch - Rębielcz 
Rarukau - Rębiechowo 
Reichenberg - Rychemberk 
Rexin - Rekcin 
Richlowo - Hychłowo 
Gr. Roschau - Rościszewo 
KI. Roschau al. Rotziszew- 
[ken -- Rościszewko 
Rosenberg - Rozemberk 
Rostau - Roszkowo 
Rottmannsdorf -- Rotmanki 
Gr. Russoschin - Rusocin 
KI. Russoschin - Rusocillek 
Gr. Saalau - Żuława 
KI. Saalau - Zuławka 
Sandkrug - Rzym 
Saskoschin - Zaskoczyn 
Saspe - Zaspa 
Sa wadda -- Zawada 
Scharfenberg - Bystra 
Schidlitz - Szydlice 
Schonau - Szonowo 
Schonfeld -- Łostowice 
Schonwarling -- Skowarcz 
Schiiddelkau -- Szadółki 
Schwagrowitz -- Szwagro- 
[ wice 
Schweine Kampe - Świnia 
[ kępa 
Schwintsch - Świńcz 
Senslau - Żelisławki, alias 
[ Żenisławki 
8obbowitz - Sobowidz
		

/nazwy00026_0001.djvu

			7 


PRUSY ZACHODNIE 


8 


Straszyn 
Stiiblau - Steblewo 
Stutthof - Sztutowo 
Gr. Sukczyn - Zuchcin 
KI. Sukezyn - Zuchcinek 
Sulmin 
Szmangrzin alias Smengor- 
[schin - Smęgorzyn 
Tie:ffenau - Gł
bokie 
Gr. Trampken - Wielkie 
[ Trąbki 
Ki. Trampken - 1\1. Trąbki 
Trutenau - Trutnowy 
Uhlkau - 'Vulkowy, alias 
[ Ulko wy 
Viereck - Bastanowo (r) 
'Vartsch - 'Varcz 
V{ eichselmiinde 


'Yeis8er Krug 


Wisło- 
[ ujście 
Biała 
[ karczma 


'Verder - Żuława 
Wesslinken - Wiślinka 
Krug Wiggoda - 'Yygoda 
Wojanowo 
W onnenberg - 'V ujeścisko 
W ordeł - Orle 
'V ossitz - Osice 
W otzla:ff - Ocesła wy alias 
['Vocławy 
Wymislowo - Wymysłowo 
Zachrczewken - Zakrzewko 
Zankenczyn - Zakoniczyn 
Zigankenberg - Cyganki 
Zipplau - Cieplewo 
Zugdam - Suchydąb alias 
[Suchydam 
Zullmill - Sulmin 
Gr. Ziinder - 'Vielkie Ce- 
[dry 
KI. Ziinder - Małe Cedry 


3. 
Powiat Kartuski 
(Kreis Karthaus ) 


Althiitte - Stara huta 
Augustowo 
Babenthal - Babidół 
Babiskok 
Banin 
Barnewitz - Barnowiec 
Barwick - Barwik 
Bielawi - Bielawy 
Bielawken - Bielawka 
Boguszewo 


Bontsch - Bącz 
Bontscherhiitte - Bącka huta 
Boor - Bór 
Bork - Borek 
Borkau - Borkowo 
Borowce - Borówce 
Borowiec 
Borowo 
Borowokrug - Borowa kar- 
[ czma 


\ 


r,
		

/nazwy00027_0001.djvu

			REGIENCY A GDAŃSKA 


10 


Borowy las 
J30rrek - Borek 
Bortsch - Burcz 
Boruschin - Borucin 
Borzystowo - Borzostowo 
[al. Borzestowo 
Borzystowoer Hiitte - Bo- 
[rzostowska huta 
O ber Górna 
Brodnitz - Brodnic:it 
Nieder Dolna 
Brodnitzer Hiitte - Bro- 
[dnicka huta 
Brzesziny - Brzeziny 
Biiłow - Bylowo - 
Bukowa góra 
Bukowo 
Burchardtswo - Dorchardz- 
[two 
O ber Górne 
Buschkau - Buszkowy 
Nieder Dolne 
Carlowo - Karłowo 
Charlotten - Szarłata 
Chilshiitte - Chylowo 
Chmelno - Chmielno 
Choina - Chojna 
Chosnit
 - Chośnica 
Chróstowo 
Ciechomie 
Alt 


St. 
Cz
pel - Czaple 
Neu": N. 
Gr. . W. 
Czapielken 
KI. 
Czarlin 


ł 
" 


)J 


CzapieIsk 
M. 


Czenstkowo - Częstkowo 
Czeschonken - Cieszonki 
Czettschau - Cieciszewo 
Dembniak - Dębniak 
Dokładnica 
Dombrowa - Dąbrowa 
Dombrowken - Dąbrówka 
Dombrowo - Dąbrowo 
Domachowo 
Dreifliess - Trzyrzeki 
Drosdowen - Drozdowo 
Duba 
Dubowo 
Eggertshiitte - Egiertowo 
Exau - Kczewo 
Fidlin 
Fischerhiitte - Fiszerowo al. 
[Fiszerowa huta 
Fitschkau - 'V yciechowo 
E'liess - Rzeczka 
Friedrichsthal - Suchy 
Gapowo 
Garz - Garcz 
Glinhof - J elenowa 
Glinowerow - Glinowe rowy 
Alt St. 
Glintsch - Glińcz 
N eu N. 
Glusino - GłuszJn 
Gogolewo 
Gollubien - Golubie 
Golzau - Golicewo alias 
[ Golczewo 
Gonszka - Gąska 
Gorczyske - Gorczyska 
Gorrenczyn - Goręcin 
Gr. Gostomie - Gostomie
		

/nazwy00028_0001.djvu

			11 


PRUSY ZACHODNIE 


12 


Gostomken Gostomko 
Gowidlino - Gowidlin 
Grabowo 
Gradolewo 
Grzebienitz - Grzebieniee 
Ober Górne 
Grzybno - Grzybno 
Nieder Dolne 
Hasken - Haska 
Hejtus 
Hoppen - Hopy 
Jamen - Jamno 
J elonken - Jelonek 
Josephowo - Józefowo 
Kahlbude - Kolbudy 
Kaisershiitte - Ścibórz 
Kalka 
Kamehien - Kamela 
Kamienietza - Kamienica 
Kamienietzahiitte - Ka- 
[mieńska huta 
Kamienna góra 
Kamienzkimlin - Kamień- 
[ski młyn 
Kappelshiitte - Kapel 
Karschewken - Karczewko 
Karthaus - Kartuzy 
Karwacya 
Karwinno - Karwin 
Kassarren - Koszary 
Katrinken - Katrynki 
Kelpin - Kiełpin 
Kistówko 
Kistowo 
Ober Górne 
Klanau -- Klonowo 
Nieder Dolne 


Klobschin - Kłobucin 
Kloden - Kłodnia 
Gr. Klossau - Kłosowo 
KI. Klossau - Kłosówko 
Klukowahiitte - Klukowa 
[ huta 
Kobissau - Kobusewo 
KobyUass - Kobylilas (?) 
Kockwin - Kokowin alias 
[ Kokwin 
Kollanno - Kola no 
I{ollannohiitte - Kolańska 
[huta 
Kolodzie -- Kołodzieje 
Koponiewo 
Kositzkau - Koziczkowo 
Kossowo - Kosowo 
Kowalle - Kowale 
Kozawatka - Koszowatka 
Kozłowy staw 
Kresin - Krzeszna 
Krissau - Skrzeszewo (al. 
[Krzeszewo ) 
Krusinno - Kruszyn 
Krzywda 
Krzywy dół 
Kuj aty 
K urmacya 
Kurza męka 
Lampa - Lępa 
I..angbusch - Długikierz 
Lappalitz - Łapalice 
Lappin - Łapin 
Alt St. 
Lasienitz - 
asieniee 
Neu N. 
Lehmanni - Lemany 


It 
I'
		

/nazwy00029_0001.djvu

			13 


REGIENCY A GDAŃSKA 


14 


Lehmberg - Gliniana góra 
Leszno 
Lindendorf - Lisewo 
Lindenhof - Przewóz 
Lippowitz - Lipowice 
Lisie jamy 
Lonk - Łąk 
LOllschin - Łączyn 
Lonschiner Hiitte - Łą- 
[czyńska huta 
Lonszki - Łączki 
Lyssniewo - Ły śniewo 

Iahlborg - :Malbork 
:\Iaidahnen - :Majdany 

Ialken - AIalikowy alias 
[ l\lalkowy 

Iankoczyn - Mąkocin 

Iariensee - Przywidz 
Marschau - 
larszewy al. 
[ Marszewo 

lartinke - :Marcinki 

lehlken - 
nyńsk 
:\Iehsau - l\Iezewo 
l\lelgrowa góra 
l\lierhutzyn - l\fiechucin 
M iggi - l\Iigi 

lirchau - Mirachowo 
Gr. 
Iischau - l\lniszewo 
[al. Miszewo 
KI 
,f h au - :Mniszewko 
. l'tJ.isc 
[al. l\Iiszewko 
l\fischischewitz - :Mścisze- 
[ wice 


...... 


l\llinke - Młynki 
l\llinsko - :Młyńsk 
l\loisz - :Mojusz  


Moiszewska Hiitte - l\Ioju- 
[szewska huta 
l\Iroze - l\1rozy 
l\Iiihlehen - l\Hynek 
N ac keI - Nakło 
Nassewiese - l\Iokra łąka 
Nestenpohl - Niestępowo 
N eudorf - Nowa wieś 
Neuhof - Nowy dwór 
Niedeck - Kamienica 
Niemasz 
Niesolowitz - Niesiołowice 
Nowa hutta - Nowa huta 
N owalczysko 
N ussdorf - Leszczynki 
Ogonken - Ogonki 
Olszewoblott Olszowe 
[błoto 


Orzechowo 
Osowa góra 
Ossowen - Osowo 
Ostroszken - Ostróżki 
Ostrow - Ostrowo 
Ostrowit - Ostrowite 
Ostrowitt - Ostrowite 
Ostritz - Ostrzyce 
Osusznica 
Osyklo 
Ottomin - Otornin 
Pallasch - Pałasz 
Pallubitz - Pałubice 
Parchau - Parchowo 
Pasienice - Pasienica 
Patoki 
Patsrhewo - Paczewo 
Patull - Patuła 
Pechbude - Piekarnia
		

/nazwy00030_0001.djvu

			15 


PRUSY ZACHODNIE 


16 


Pempau -- Pępowo 
Pieczyska 
Piekło 
Gr. Pierschewo - Pierszcze- 
[wo 
KI. Pierschewo - Piersz- 
[ czewko 


Podfidlin 
Podjass - Podjazy 
Pollenczyn -- Połęcin 
Pomieczyn 
Pomieczyńska huta 
Pomlau -- (Pomiłowo ? ), 
[ Pomlewo 
Popowken -- Popówko 
Popowo 
Poręby 
Pottengowo - Potęgowo 
Ober Górne 
Prengnau - Pręgowo 
Nieder Dolne 
Prockau -- Prokowo 
Przy lesie 
Pusta 
Pustkie 
 Pustki 
Putijańska 
Puzdrowo 
Rębiska 
Reinwasser - Czysta woda 
Rembienitza - Rębienica 
Remboschewo - R
boszewo 
Reskau -- Reszkowo 
Rheinfeld - Przyjaźń 
Richtowo -- Rychtowo 
Romb - Rąb 
Routy - Rąty 
Hiibbenhof - Rzepiska 


Rzeka 
Salakowo 
Sarnowken -- Sarnówko 
Sarnowo 
Saworry -- Zawory 
Schakau - Żakowo 
Schakowken alias Zakow- 
[ken - Żakówko 
Schlaffkau - Sławkowo 
Schmentau - Smętowo 
Schmolsin - Smołdzin 
Schnitza - 
nice 
Schnurken - Sznurki 
Schonberg -- Szenbark 
Schollen - Żołno 
Schoppa -- Szopa 
Schiilzen - Silczno 
Adlich Schwarzenberg 
[Czarna góra 
Schwarzfliess - Czarna rze- 
[ka 
Schwarzhiitte Czarna 
[ huta 
Schwinierow 
 Świni rów 
Sdrojen - Zdroje 
Gr. Sdunowitz - Zduno- 
[ wice 
Ki. Sdunowitz - llI. Zdu- 
[ nowice 
Seefeld - Przodkowo 
Semlin - Somonin 
Sereesen -- Dzierzążno 
Sianowo - Swianowo alias 
[ Sianowo 
Sianowska Hiitte -- Swia- 
nowska alias Sianowska 
[ huta
		

/nazwy00031_0001.djvu

			17 


REGIENCY A GDAŃSKA 


18 


Sierakowitz - Sierakowice 
Sierakowska huta 
Sikorschin - Sikorzyn 
Sikorschiner alte Hiitte - 
[Sikorzyńska stara huta 
Sikorschiner neue Hiitte - 
[Sikorzyńska nowa huta 
Sittna gora - Sitna góra 
Sklana - Szklanlla huta 
Skorzewen - Skorzewo 
Smolnik 
Smolniki 
Ober Górne 
Sommerkau - Ząbre (al. 
Nieder Dolne 
[ Somerkowo ) 
Sośniak 
Sowiekarczma Sowia 
[ karczma 
Stangenwald - Stęgwałd 
St'1nischau - Staniszewo 
Stanisławy 
Starahutta - Stara huta 
Stara piła 
Starckhiitte - Starkowo 
Steinhaus - K
mionka 
Stelldsitz - Stęźyca 
Stendsitzer Hiitte - Stę- 
życka huta 
Stonschkeu - Stążki 
Stryszabude Strzyża- 
[buda 
Sucha 
Sulleuschin - Sulęcin 
Summiu - Sumiu 
Szoppa - Szopa 
Teklowo 


Thalheim - Przyrowy 
Tokar - Tokary 
Tuchlin 
Tuchlinsche Hiitte - Tu- 
[chlińska huta 
Gr. Tuchom - Tuchomie 
KI. Tuchom - Tuchomko 
Ustka 
V tzisko - Ucisk 
'Varzenko 
'Varzllau - 'Yarzno 
\Yarznauer Hiitte - \Yarzeń. 
[ska huta 
\Yarznausche l\Iiihle - "
 a- 
[rzeński młyn 
\Yelk - \Vełk 
'Yensiory - ,y Qsiory 
,y idnagóra 
\Yiganowo - ,y yganowo 
'Yigodda - 'Yygoda 
\Yilauowo 
\Yilhelmshuld - Kolonia 
\Virembi - 'Yyr
by 
,y otuoga - Oduoga 
\Yygoda 
Zagajnik 
Zagóry 
Zajeziory 
Zalensee - N owe Kosowo 
[al. Załęże 


Zalesie 
Zarębiska 
Zeschiu - Cieszenie 
Zgorzalleu - Zgorzałe 
Zgorzalleusche Hiitte - Zgo- 
[rzalska huta 
Ziegeluia - Cegelnia
		

/nazwy00032_0001.djvu

			19 


PRUSY ZACHODNIE 


20 


Zittuo - Sitno 
Zuckau -- Żukowo 


Zuckowken - Żukówko 
. 
Zuromin - Zuromin 


4. 
Powiat Kościerski 
( Kreis Berent) 


Alt. Hiitte - Zielenina 
Angst und Bange - Ęgster- 
[bęgski młyn 
Baarenberg - Niedźwiedź 
BabidolI - Babidół 
Barken - Barka 
Barkenkrug - Barska kar- 
[ czma 
Alt Barkoschin - Stary 
[ Barkocin 
N eu Barkoschin - Nowy 
[ Barkocin 
Barlogi - Barłogi 
Bartel - Bartlewo 
KI. Bartel - Bartlewko 
Bebernitz - Wieprznica 
Beck - Kaliska 
Gr. Bendomin - Będomin 
KI. Bendomin - Będominek 
Berendskiitte - Kościerska 
[al. Kościerzyńska huta 
Berent - Kościerzyna 
Blumfelde - Blomfeld 
Gr. Bonschken - Bączek 
Kl. Bonschken - 
Iały Bą- 
[ czek 
Borrowitz - Borowiec 
Boschpohl - Bożepole 
Brenczek - Brzęczek 


Buchberg - Filipy 
Bukowitz - Bukowiec 
Alt Bukowitz - Stary Bu- 
[kowiec 
N eu Bukowitz - Nowy Bu- 
[ kowiec 
Burowo 
Chwarsnau - Chwarzno al. 
[ Chwarszno 
Cychen - Cicha 
Czarlinen - Czarlina 
Czarnen - Czarne 
Czarnotschin - Czarnocin 
Czarnotschiner Ofen -Czar- 
[nocińskie piece 
Czartowo 
Czengardla - - Cięgardło 
Gr. Czernikau Czerni- 
[ ch owo 
KI. Czernikau Czerni- 
[ ('hówko 


Czisz - Cisz 
Decka - Deka 
Demlin - Dęblin 
Dobrogosch - Dobr0goszc2 
Dombrowo - Dąbrowo 
Dubrik - Dubrzyk 
Dunaiken - Dunajek pod 
[ BIomfeldem
		

/nazwy00033_0001.djvu

			21 


REGIENCY A GDAŃSKA 


22 


Dunaiken Dunajki 
Dywan 
Dzimianen - Dziemiany 
Eichenberg - Dębogóry 
EIsenthal - Chwarzenko 
[al. Chwarszczenko 
Ellerbruch - Olszanka 
Englershiitte - Przer
bska 
[ huta 
Fersefluss - 'Yierzyca, rzeka 
Fersenau - Bartoszówlas 
Alt Fietz - Stary \Yietc 
:Keu :Fietz - Nowy ,rietc 
Fosshiitte - Foshuta 
Fiinfgrenzen - Cząstkowo 
Funkelkau - ,V ęglikowice 
Fusspetershiitte - Fuspe- 
[ terowo 
Gartschin - Garczyn 
Gartschinken - - Garczynek 
Gillnitz - J ełownica 
Gladau - Głodowo 
Golluhn - U-ołuń 
N eu Golmkau - N. Gołę- 
[ biewo 
Gorra - Góra 
Goscheritz - Gosieradz 
Gottownic2en - Gutownice 
Alt Grabau - Stare Gra- 
[bowo 
N eu Grabau - Nowe Gra- 
[bowo al. Grabówko 
Grabausche Hiitte - Gra- 
[bowska huta 
Griinthal Tuszkowska 
[ huta 


Grzy bno 


Grzybowen - Grzybowo 
O ber G. 
Holle - Piekło 
Nieder D. 
Holzort - Drzewin 
Ober Górne 
Hornikau - Arnikowy, 
Xieder Dolne 
[al. Hornikowy, Horniki 
Jabluschek - Jabłuszko 
Janin 
Janowo 
J arischau - Jaroszewy 
Jaschhiitte - Jasiowo, al. 
[Jasiowa huta al. Jashuta 
Jastrzembie - Jastrzębie 
J eseritz - J ezierce 
J eszerken - J eziorki 
Ignatzowen - Ignacowo 
Jungfernberg - Junkrowy 
J uschken - Juszki 
Kalisch - Kalisz 
Kamerau - Kamirowo al. 
[ Chamirowo 
Kamin - Kamień 
Ki. Kamin - Kamionki 
Karpno 
Kartowo al. Krtowo 
Katschmirowen - Kaźmi- 
[rowo al. Kadimirowo 
Kazub 
Alt Kischau - Stara Ki- 
[ szewa 
Neu Kischau - N. KiB2ewa 
Schloss Kischau - Zamek 
[ Kiszewski 


,.
		

/nazwy00034_0001.djvu

			23 


PRUSY ZACHODNIE 


24 


Kleschkau Kleszczewo 
Gr. Klinsch - \Vielki Klińcz 
KI. Klinsch - 
I. Klińcz 
Klotz - Kloc 
Knorowo 
Kobilla - Kobyła 
Konigsdorf - Jastrzębie 
Konigswalde - Cieciorka 
Konarzyn - Konarzyny 
Konitopp - Konitop 
Kornatken - Kornatki 
Kornen - Korne 
Koschmin - Koziemin al. 
[ Koźmin 
Koslowietz - Kozłowiec 
Kruschewen - Kruszewo 
Kruszinno - Kruszyny 
Łasienek 
Laska 
Lienowo - Liniewo 
Lienewko - Liniewko 
KI. Lienowo - 
Iałe Li- 
[ niewo 
Lippe - Lipa 
Lippemiihle - Lipski młyn 
Lippinken - Lipinki 
L i ppusc h - Li pusz 
Lippus('h Hiitte - Lipuska 
[ huta 
Lipschin - Łubieszyn 
KI. Lipschin - Łubieszy- 
[nek 
Lissacken - Lizaki 
Lissewken - Lisewko 
Locken - Obozin 
Lonken - Łąki 
Lorenz - Lorenc 


Lubahn - Lubań 
Lubjahnen - Lubian 
Lubischewo - Lubiszewo 
Ober Górne 

Ialken - 
Ialkowy 
Xieder Dolne 

Iallar - 
Ialarki 

Iechowo 
Gr 
Iierau - 
Iirowo 
KI. .Mirau - 
Iirówko 
Neuer Krug - Przy jawi- 
[ czno 
N eugut - K ygut 
N euhof - Nowy d wor2ec 
[pod Górą 
Neuhof - Przyjaźń 
N eukrug - Nowa karczma 
:Nie damo wen - Jadamowy 
[al. Niedamowo 
N iery bno 
Polno Ochsenkopf - Polski 
[ Osenkop 
Deutsch Ochsenkopf - Nie- 
[miecki Osenkop 
Okonin - Okoniny 
Olpuch 
Orle 
Ostrow - Ostrów 
Owsniczen - Owśnice 
Gr. Paglau - Pawłowo 
Kl. Paglau - Pawłówko 
Al t Pa.leschken - Stare P o 
 
[ laszki 
N eu Paleschken - Nowe 
[ Polaszki 
Gr. Pallubin - Pałubin 
KI. Pallubin - Pałubinek
		

/nazwy00035_0001.djvu

			25 


RFGlENCY A GDAŃSKA 


26 


Parowa 
Pehlken - Pełki 
Piechowice 
Pielsche )liihle - Piła 
Plachten - Płachty 
Plensy - Plęsy 
Plocziczno - Płociczno 
Plotzitz - Płocice 
Gr Podlese - 'V. Podlesie 
KI. Podlese - :M. Podlesie 
Alt Pogutken - Pogulko- 
[wy a1. Pogutki 
N eu Pogutken - Kowali- 
[ kowo al. Xowe Pogutki 
Probostwo 
Przerębel ska huta 
Pustki 
Putz - Puc 
Putzhiitte - Pucka huta 
Raduhn - Raduń 
Rattenberg - Rotębark 
Rawno - Równe 
Reknitz - Rekownica 
Rilla - Ryla 
Rikowitz - Rutkownica 
Rogasen - Rogoźno 
nów 
Rowen - Równe 
Ruda 
Iiihle - Ruda, młyn 
Rybaken - Rybaki 
Rymanowit.z - Rymanowice 
[al. Rymanowicz 
Sarnowo 
Sawadda - Zawada 
Schafflary - Szaflary 
Schartowitz - Czartowice 


Schatarpi Szaraparty , 
[Szarpaty al. Szatarpy 
Schiedlitz - Sidlice 
Schludron - Szludroń 
Schlusa - Szluza 
Schodno al. Schodnau 
[ Schodno 
Schoneck - Skarszewy 
Schonfliess - Szumlis 
Schonheide - Szenejda al. 
[ Szynhejda 
Gr. Schriedlau - Skrzy- 
[ dłowo 
KI. Schriedlau - Skrzy- 
[ dłówko 
Czarna 
[ huta 
Schwarzwasser - ,y da al 
[Czarna woda, rzeka 
Sietzenhiitte - Sycęhuta 
Slomionken - Słomianki 
Alt Slonnen - Stare Słone 
N eu Slonnen - Nowe Słone 
Sobonsch -- Sobącz 
Somse -- Zomrze 
Spohn - Szpon 

quirawabruch 


Schwarzhiitte 


Skwi
raw- 
[skie błoto 
Squirawen - Skwierawy 
Staffertshiitte - Stoferowo 
Stawisken - Stawiska 
Stephanowo - Szczepano- 
[wo al. Stefanowo 
Stobbenkrug Borowa 
[ karczma 
Strauchhiitte - Kierzkowo 
Strehlkau - Strzelkowo
		

/nazwy00036_0001.djvu

			27 


PRUSY ZACHODNIE 


28 


Stresau 
Strippau 


Strzeszewo 
Trzepowo al. 
Strzepowo 


Struga 
Szadrau - Szczodrowo 
Schweski Ostrow - Swedz- 
ki ostrów 
Thomaszewo - Tomaszewo 
Trawitz - Trawice 
Trockenhiitte - Sucha huta 
Troszowo - Troszewo 
Trzebuhn - Trzebuń 
Tuczno 
Turowo 
Turschonken - Turzonka 
Tuschkau - Tuszkowy 
U rosza - Uraza 
Vierhuben - Czterywłóki 
V orschloss - Podzamcze 
( skarszewskie) 


\Valdowken \Yałdówko 
\Vallachowen - \Yałachowo 
\V dzidzen - "r dzidze 
\Yent:fie - \Y ętwie 
Wentzkau - \Yięckowy 
\Yierschisken - \Vierzyska 
\Vigonin - \Yygonin 
\Yirowno - "
yrówno 
\Voithal - Odry al. \Voj- 
[ tal 


\V ójtostwo 
\Vyschin - \Vysin 
Żabowo 
Zabroddi - Zabrody 
Zajonczkowo - Zajączkowo 
Zamosz - Zamoszcz 
Zapowiednick - Zapowie- 
[ dnik 
Zelmirowstwo - Celmirow- 
[ stwo 


5. 
Powiat Malborski 
(Kreis Marienburg) 


Altenau - Altenowo 
. 
Altfelde - Stare pole 
Alte Babke - Babki 
Baalau - Balewo 
Barendt - Boręty 
Bysterfelde - Bystrze 
l3roske - Brzozki 
Brunau - Brunowo 
Damerau - Dąbrowa 
Diebau - Dybowo 
Eichwalde - Dębina 


Fischau - Fiszewo 
Gnojau - G
ojewo 
Grunau - Grunowo 
Gurkenberg - Górki 
Heubuden - Hejbudy 
Jankendorf - Jankowo 
Irrgang - 
Iartąg 
Kaldowo - Kałdowo 
Kaminke - Kamionka 
Katznase - Kaczynos 
Kikojt - Kikojty 


...
		

/nazwy00037_0001.djvu

			29 


REGIENCY A GDAŃSKA 


30 


Klossowo - Kłosowo 
Kozeletzke - Kościeleczki 
[al. Koźliczki 
Kiihlborn - Kielbornia 
Kunzendorf - Kończewice 
Lecklau - Leklowy 
Lesewitz - Lasowice al. 
[ Leźwice 
Leski - Laski 
Gr. Lichtenau - Lichnowy 
KI. Lichtenau - Lichnówki 
Liessau - Lisewo 
Lindenau - Lindenowo 

Iarienau - l\Iarynowy 

Iarienburg - )Ialbork 

Iierau - 
Iirowo 
Gr. 1Iontau - 
Iątwy al. 
[ 
Iuntowy 
KI. )Iontau - 
I. 
Iątwy 
[al. JIuntowki 
N eukirch - X owa cerkiew' 
N euteich - Nytych 
Keuteichsdorf - Xytyska 
[ wieś 


Niedau - Nidowo 
Orloff - Orłowo 
Palschau - Palczewo 


Parschau - Parch owo a1. 
[ Parzchowo 
Philipponerhuben - Filipo- 
[ nie 
PieckeI - Piekło 
Pordenau - Pordenowo 
Prangenau - Pręgnowo 
Renkau - Rękowo 
Rothebude Czerwona 
[buda 
Scharpau - Szkarpawa 
Schleusenkrug - Służna 
Schonau - SZOllOWO (So- 
[janowo ? 
Schonwiese - Szenweza 
Simonsdorf - Szymon 
Sommerau - Ząbrowo al. 
[ Zomerowo 
Stalle - Stalewo 
Tiege - Tuga 
Tiegenhof - X owod wór 
Traalau - Tralewo 
Trampenau - Trępnowo 
Alt \Veichsel - Stara \Yi- 
[sla 
'Vengeln - \V ęgle 
'tVernersdorff - Pogorzała 
[ wieś 


L 


ł 
i 
ł 


" 


6. 
Powiat Starogardzki 
(Kreis Stargardt) 


Aalfang - Skrzynia 
Alt Busch - Stary las 
Augusthof - Trzebiechowo 


Babidół 
Baldau - Bałclowo 
Barchnau - Barchnowy 
2
		

/nazwy00038_0001.djvu

			31 


PRUSY ZACHODNIE 


32 


Barloszno - Barłożno 
Gr. Diałochowo - Biało- 
[ chowo 
KI. Białochowo - Biało- 
[ chówko 
Bielawken - Bielawki 
Bietowo 
Birkenfliess - Suchabrze- 
[ źnica 
Birkenthal - Brzeźno 
nitonia - Bytonia 
Bobau - Bobowo 
Koniglich Bosenfleisch 
[Złe mi
so 
TIojahren - Bojary 
TIordzichow - Borzechowo 

rkau -- Borkowo 
Gr. Borschau -- Boroszewo 
KI. Borschau - Boroszewko 
Broska - Brzoska 
Bresnow - Brzeżno 
Briesen - Brzeziny 
Briick - :Mosty 
Brust - Brzus2cz 
Brzesno - Brzeźno 
Brzezyna - Brzezina 
Brzoske -- Brzoski 
Budda -- Budy 
Bukowitz pod Piesienicą 
[Bukowiec piesieński 
Ken Bukowitz - Piątki al. 
[ Bukowiec 
Kl. Bukowitz - Mały Bu- 
[ kowiec 
Conradstein - Kucborowo 
Cujawen - Kujawy 


I 
f 


Czarlin 
Czarnen -- Czarne 
Czarnensee - Czarna 
Czattkau - Czatkowy 
Czechlau -- Uiecholewy 
Czerbientschin -- Szczer- 
[bięcin 


Czissin - Cisin 
Czubeck -- Czubek 
Dallwin - Dalwin 
Damaschke - Domaszka 
Damerau -- Dąbrówka 
Dembiagurra -- Dębiagóra 
Dirscha.u - Tczew 
Dlugie - Długi 
Dombrowken - Dąbrówka 
Dombrowo - Dąbrowo 
Eichwalde -- Dębina 
Ellerthal - Olszewiec 
Felgenau - 'Yielgłowy (aL 
[\Yilgnowy) 
Fischbude - Rybaki 
Frode -- Fryda 
KI. Garc - :Mały Garc 
Gardschau - Godziszewo 
Gemby - G
by 
Gentomie - G
tomie 
Gerdien - Gorz
dziej 
Glucha - Głucha 
Gnieschau - Gniszewo 
Gonschorken - Gąsiorki 
Goschin - Goszyn 
Grabau -- Grabowo 
Grabowitz - Grabowiec 
Griinha{n .- W decki młyn 
· Griineberg" - Zielona góra 
Helenowo
		

/nazwy00039_0001.djvu

			33 


REGIENCY A G DA
SKA 


34 


Hermansrode Krąski 
[młyn 
Hagenort - Osiecz no 
Roch - Stiiblau - Zblewo 
Hiitte - Huta 
Hutte - Huta 
Gr. Jablau - Jabłowo 
KI. Jablau - Jabłówko 
Jastrzembie - Jastrzębie 
Josephowo - Józefowo 
Iwitzno - Iwiczno 
Kaliska 
Kaltspring - Zimne zdroje 
Kamionna 
Kamionna Krug - Kamion- 
[ na 
Karschinken - Karzynki 
Karznia" 
Kasporus - Kasparus 
Klanin - Kłanin 
Klonowken - Klonówka 
Kniebau - Knibawa 
Kobiertschin - Kobierzyn 
Kochankenberg - Kochanka 
Konigs wal de Królów 
[ las 
Kokosken - Kokoszkowy 
[al. Kokoszki 
Kollenz - Kolińcz 
Kottisch - Koty że 
Krampken - Krępki 
Krangen - Krąg 
Gr. Krowno - Wielkie Kró- 
[wno 
KI. Krowno - 
I. Krówno 
Kruszanica 
Kuhlitz - KuIice 


Labuhnken - Szczyńsk (al. 
[ Trzcińsk ? ) 
Lassek - Laski 
Liebenhof - Zajączkowo 
Liebschau - Lubiszewo 
Linewko - Liniewko 
Linfitz - Linowiec 
Linoweg - Linówek 
Lipinken - Lipinki 
Lippe l\liible - Piłka 
Lippi - Lipy 
Lippienken - Lipinki 
Lonczek - Łążek 
Lubba - Luba 
Lubichow - Lubichowo 
Gr. Lubicki - Lubiki 
Lukotschin - Łukocin 
Lunau - Suchostrzygi 
Gr. 
lalsau - ?\Iałżewo 
KI. 
lalsau - :\lałżewko 
Marienwill - :Marywel 
Markoschin - Markocin 
1\łermet - 
Iarmet 
l\lestien - Mieszczyn 
:hlilic:lek - l\fieliczki al. 
[ Mieliczek 
Gr. l\1iradau - Miradowo 
KI. l\liradau .- 
liradówko 
1\lirotken - l\Iirotki 
l\Ilinsk - 1\Iłyńsk 
Morroszin - ]\Iorzeszczyn 
[al. l\:Ioroszczyn 

Ioschiska - 
Iościska 
Narkau - Narkowy 
N eudorf - N owa v. ieś 
Neuhof - Nowy dwór 
Neukirch - Kuwa cerkiew' 
2*
		

/nazwy00040_0001.djvu

			35 


PRUSY ZACHODNIE 


36 


Neumiihl - 
Iłynki 
Neumuss - Nejmus 
Occipel - Oceple 
Ofen - Piece 
Olszowken - Olszówka al. 
[ Olsz ewko 
Okkolen - Okole 
Ornassau - Ornaszowo 
Ossiek - Osiek 
Ossau - Osowo 
Owitz - Owidz 
Owitzer 
Iiihle - Owidzki 
[ młyn 
Owscharken - Owczarki 
Pasda - Pazda 
Pelplin - Peplin (al. Pel- 
[plin) 
Pieczyska 
Pickelken - Piekiełko 
Pilla 
Iii.hle - Piła 
Gr. Pinschin - Pinczyn 
KI. Pinschin - Pinczynek 
[al. Kłótnik 
Pischnitz - Piesienica 
Posiadlowiska - Posiadło- 
[ wisko 


Pólko 
PolIum - Połom 
Pommey - Pomyje 
Ponschau - Pączewo 
Pustki 
Radegast - Radogoszcz 
Raickau - Rajkowy 
Rathsdorf - Radziejowo 
Rathsstube - Radostowo 
Reczenczyn - Rzeżęcin 
Reinholdsthal - Radontowo 


Riewalde - Rywałd 
Rokitken - Rokitki 
Rokoschin - Rokocin 
Ronnenberg - Rombarg 
Roppuch -Ropuchy 
Rosenthal - Roźental 
Rukotschin - Rukocin 
Russeck - Rusek 
Saabeu - Żabno 
Gr. Sajonschek - "\V. Za- 
[jączek 
KI. Sajonschek - 
I. Za- 
[jączek 
Sandmiihle Piaskowy 
[ młyn 
Schiwialken - Siwiałka 
Schlaga - Szlaga 
Gr. ScLlanz - W. Słońca 
KI. Schlanz - 
I. Słońca 
, 
SchliewEn - Sli wno 
Schwaroschin - Swaroźyn 
Schwarzwald - C
arny las 
Schwarzwasser - Złemięso 
[ królewskie 
Sdroino - Zdrojno 
Sduny - Zduny 
Seewalde - Płaczewo 
Gr. Semlin - Sam1in 
KI. Semlin - SamIinek al. 
[Parpat 
Skorschenno - Skorzyn al. 
[ Kozy 
Skrziwinna - Krzewiny 
Skurz - Skurcz 
Smolnicki - Smolniki 
Smolonk - Smoląg 
Smolonschek - Smolążek 


,
		

/nazwy00041_0001.djvu

			37 


REGIENCY A GDANSKA 


38 


Spangau -- Szpęgawy 
Spengawsken -- Szpęgawsk 
Stangenberg - Stamberk 
Starenschin -- Starzęein 
Pr. Stargard - Starogród 
[al. Starogard 
Starziska - Starzyska 
Stecklin -- Stekino 
Stenzlau - Stanisławie 
Strich - Strych 
Struga 
Studzenitz - Studzienica 
Subkau -- Subkowy 
Gr. Succemin - Sucymin 
KI. Succemin - Sucyminek 
Suchabrzeźnica 
Summin -- Sumin 
_ Szelgosz - Zełgoszcz 
Szemionek - Ziemianek (?) 
Trzechowo 
Gr. Turse - W. Turze 
KI. Turse - 1\1. Turze 
U roża 
Gr. Waczmiers -- 'Varci- 
[ mierz 


KI. Waczmiers 'Varei- 
[ mierek 
'Ventkau - W ętkowy 
Wda 
'N ieck 
Wielbrandowo 
'Viersbinnen - 'Vierzbiny 
'Viesenwalde - Wysoka 
'Vilczeblott -- Wilczebłota 
'Vildungen -- Błędno 
,V ilhelmswalde -- Drewnia- 
[ czek 
'Vimisiowo - 'V ymysłowo 
Wirthy -- Wirty 
'Vitschinken - ,y ycinki 
'Volla -- 'Vola 
'Vollenthal - ,V olental 
,y olscha - Vi olsze 
,V ygoda 
Zabianken - Żabianki 
Zawada 
Zdrojno 
Zeisgendorf - Czyżykowy 
Zygowice - Zygowice 


7. 
Powiat Wejrowski 
(Kreis Neustadt) 


Adlershorst -- Orłowo 
Bagienitza -- Bagienica 
Barlomin - Barłomin 
Barlominer l\liihle - Bar- 
[łomiński młyn 


Beka 


Bendargau -- B
dargowo 
Bendargauer Schoppe - 
[Będargowska szopa 
Bernhardowo -- Bernardowo 
Bernardo - Bernarda 
Biała
		

/nazwy00042_0001.djvu

			39 


PRUSY ZACHODNIE 


40 


Bielowa - Bielawa 
Bieschke - Bieszki 
Gr. Bieszkowitz - 'Vi elki e 
[Zbieszkowice (al. Bie- 
[ szkowice ) 
KI. Bieszkowitz - :Małe 
[ Zbieszkowice (al. Bie- 
[ szkowice) 
Bieszkowo 
Birkbruch - Brzozowe błoto 
Birkhof - Br20zówka 
Blandzikau - Błądzikowo 
Bohlschau - Bolszewo 
Bojahn - Bojan 
Bork - Borek 
Borowa góra 
Borowo 
Borrek - Borek 
Bozanken - Bo
anka 
Bożejewo 
Bożej ewski 
Bresin - łtlrzezin 
Brodke - Bródki 
Briick - łtlosty 
Brusdau - Brudziewo 
Brzozowa góra 
Bulkowken - Bulkowskie 
Burgsdorf - Toliszczyk 
Bychowo 
Bychowski 
Chawartinno - Charwaty- 
[nia 
Chlapau - Chłapowo 
Chrabstwo - Hrabstwo 
Celbau - Celbowo 
Czarnadombrowa - Czarna 
[ df!browa 


Czechau - Czechy 
Czechoc2yn - Ciechocin 
Czemanau - Czymanowo. 
[ (al. Szymanowo) 
Czenstkau - Częstkowo 
Czernauer 
Iiihle - Czar- 
[nowski młyn. 
Czernia 
Czettnau - Cetnowo 
Czykorszyn - Sikorzyn (?) 
Damerkau - Dąbrówka 
Damerkauer 
liihle - D ą- 
[browski młyn 
Dargelau - Dargolewo 
Darszlub - Darzlubie 
Dembeck - Dębek 
Dembnitz - D
bnica 
Dembogorsz - Dębogór2e 
Demtau - D
towo 
Gr. Domatau - Domatowo- 
KI. Domatau - Domatówko 
Dombrowo - Dąbrowa oliw- 
[ska 
Gr. Donnemorse - w
 Do- 
[ nimierz (al. Dołmierz} 
KI. Donnemorse - łtL Do- 
[ nimierz. 
Eichenberg - D
bowa góra 
Eichenkrug - Dębowa 
Espenkrug - Osowa góra 
Friedenau - Karczemki 
Gdingen - Gdynia 
Gelsin - Jeldzin 
Glasshiitte - Głu
yca 
Glinica 
Glinke - Glinki 
Glinna
		

/nazwy00043_0001.djvu

			41 


REGIENCY A GDAŃSKA 


42 


Glińcz 
Gloddau - Głodowo 
Gloddowken - Głodówko 
Glodowo - Głodowo 
Gluschau - Głuszewo 
Gnesdau - Gnieźd
iewo 
Gnewau - Gniewowo 
Gohra - Góra 
Gossentin - Gościcin 
Gr. Gowin - Gowin 
KI. Gowin - Gowinek 
Grabow Krug - Grabówko 
Grabowin 
Grabowo 
Grenzlau - 
Grossendorf - Wielka wieś 
Griinhof - Zielenisz 
Hamowanna - Hamowana 
Hela 
Heland - Borowa góra 
Heisternest - Jastarnia pu- 
[cka i gdańska 
Hochwasser Wysoka 
[ woda 
J aloszewo - J ałowczewo 
J ellenschehiitte - Jeleńska 
r huta 
L 
Johannisdorf - Janowo 
Josephowo - Józefowo 
Kantrzin - Kętrzyn 
Kamlau - K
błowo (al. 
[Kamblowo i Kamlewo ) 
Kamlauer 
liihle - Kębłow- 
[ski młyn 
Karlekau - Karlikowo pod 
[ Żarnowcem 


Karlikau - Karlikowo pod 
[Oliwą (al. Królikowo?) 
Kartoschin - Kartoszyn 
Karwen - Karwień 
Karwenbruch - Karwień- 
[skie błoto 
Karwenhof - Karwieński 
[ dwór 
Gr. Katz - 'V. Kaczki 
KI. Katz - 1\1. Kaczki 
Kazimierz Kaźmierz 
[ ( Kadźmier
 ) 
Kielau - Chylonia 
Klanin - Kłanin 
Kniewenbruch - Kniewo 
Kniewenzamosten - Zamo- 
[ stne 
Kolln - Kielno 
KoIJnschehiitte - Kielińska 
[ huta 
Koliebke - Kolebka al. Ko- 
[ lebki 
Kolletschkau - Kołeczkowo 
Kolletschkauer 
Iiihle - Ko- 
[łeczkowski młyn 
Kolkow - Kolkowo 
Kolonia 
Kompien - Kąpin 
Kont y - Kąty 
Kompienamusa - Kąpiń- 
[ska muza 
Kossakau - Kosakowo 
Koslinken - Koślinki 
Kotzłowski - Kozłowski 
Kowalewo 
Kozłowski 
Kristkowo - Krystkowo
		

/nazwy00044_0001.djvu

			43 


PRUSY ZACHODNIE 


44 


Krokow - Krokowo 
Krolewski - Królewskie 
Landreiterei - Landratarnia 
Lankwitz - Łętowice 
Lebno - Łebno 
Lebnoer Hiitte - Łebińska 
[ huta 


Lebsz - Lepcz 
Legan 
Lekno - Łekno 
Lemanowski 
Lcnzitz - Łężyce 
Lessnau - Leślliewo 
Lewinek 
Lewinno - Lewin 
Lies - Lis 
Liniewo 
Linde - Linia 
Lisewko 
Lissau - Lisewo 
Lissnau - Liśniewo 
Lubocin al. Lubocyn 
Liibkau - Lipkowo 
Lusino - Luzin 
Lusinoer 
Iiihle - Luziń- 
[ski młyn 

Ialezalonczne - l\Iałe Za- 
[ łączne 
Gr. :\Iarchowo - Ma.rchowo 
.. [al. 
Iarchowy 
KI. l\larchowo - 
larchówko 

Iaszau - 
Iaszewo 
łtIechau - ::\Iechowo 
:Mechauer 
liihle - l\Iechow- 
[ski młyn 
l\Iechlinken - l\Iechlinie al. 
[ 
Iechlinko Iehlken - Młynki 

Iellwjn - 
Iilwin 
l\lellwiner Hiitte - 
Iil- 
[wińska huta 

Ienkwitz - 
Iinkowice 

liglowken - 
Iigłowska 

Iiloszewo - :Miłoszewo 

Iiodk - 
Iiódek 

Iiruszin - l\Iieruszyn 
l\Iiruschiner Pustkowie 
[ mieruszyńskie pustkowie 
l\!rówczak 
l\Iusa - :M uza 
Nadolle - Nadole 
Kanitz - Naniec 
N euhof - Nowy dwór 
Neustadt - Wejherowo, 'V ej- 
[rowo al. N owe miasto 
Xiedzwiedzak - Kiedźwia- 
[ dek 


Niemotowo 
Kieszkowo 
N obertowo - Norbertowo 
Nowarola 
N owinllen - Nowiny 
Oblusz - Obluia 
Occalitz - Okalice 
Ochsenkrug - Wołowa kar- 
[ czma 
Odergau - Odargowo 
O dergau er Pustkowien - 
[Odargowskie pustkowia 
Okuniewo 
Olszewiec 
Oppalin - Opalin 
OsIaniu - Osianin 
Ostrau - Ostrowo 


.
		

/nazwy00045_0001.djvu

			45 


REGIENCY A GDAŃSKA 


46 


Gr. Ottalsino - Otalzyn 
KI. Ottalsino - OtaIżynek 
Oxhoft - Oksywia 
Parschkau - Pa,rskowo 
Parschiitz - Parzczyce 
PeIzau - Pieleszewo 
Gr. Pentkowitz 'V. Pęt- 
[ kowice 
KI. Pentkowitz :M. Pęt- 
[ kowice 
Gr. Piasznitz - ,V. Piaśnica 
KI. Piasznitz - 
I. Piaśnica 
Pickelken - Piekiełko 
Pierwoschin - Pierwoszyn 
Piesakowski 
Pikronowo 
Pinzowo - Pinczewo 
Poblotz - Pobłocie 
Podscharnin - Poczernin 
Poggenpfuhl - Chwasz- 
[czyńskie pustkowie 
Pogorsz - Pogórze 
Polchau - Polchowo 
Polchowken - Polchówko 
Polchowkener 1\fiihle 
[Polchowski młyn 
Polzin - Połczyn 
Porzocze - Porzecze 
Pretoschin - Przetoczyn 
. Priebitz - Przy bycz 
Priissau - Prusewo 
Prynkowo 
PsaIe 
Psalmo 
Putzig - Puck 
Alt Quarszau - Stare K wa- 
[ rzno 


Neu Quarszau -N. Kwarzno 
Quaschin - Chwaszczyn 
Quidsin - Kwidzyn 
Rabatschnitz - Robacznica 
Rahmel - Rumia 
Heckendorf - Dzin 
Reddischau - Radoszewo 
Hoch. Redlau - Radłowo 
[al. Redłowo 
Rehberg - Sarnia góra 
Rekau - Rekowo 
Renowken - Renówko 
Reschken - Reszki 
Rewa 
llheda - Reda 
Rieben - By bno 
Riebienke - Rybinko 
Rixoft - Rozyft 
Robbackau - Robakowo 
Rogalewo 
Rossoch - Rosocha 
Ruda 
Rutzau - Rzucewo 
Rzemiantewke - Rzemię- 
[ tów ka 
Sagorsz - Zagórze 
Sampowski - Sępowski 
Sapalla - Sapała 
Saskoczin - Zaskoczyn 
Sbichau - Zbiechowo (al. 
[Zbichowo) 
Schenkowana - Szenko- 
[ wana 
Gr. SchIatau - Sławutowo 
KI Schlatau - Sławutówko 
Gr. SchIawoschin - Sławo- 
[ szyn 


r 
I 


[ 
,
		

/nazwy00046_0001.djvu

			47 


PRUSY ZACHODNIE 


(8 


Kl. Schlawoschin - Sła- 
[ woszynek 
Schlossberg - Zamkowi- 
[ szcze 
Schmechau - 
miechowa 
Schmelz - Szmelca zagór- 
[ska 
Schmierau - Świemirowo al. 
[" Siemirowo 
Schmollin - Smolno 
Schonwalde - Szynwałd 
Schonwalder Hiitte - Szyn- 
[wałdzka huta 
S chonwal der Pustken 
[Szynwałdzkie pustki 
Schoppa - Szopa 
Schwarzau - Swarz ewo 
Konigl. Schwarzenberg- 
[Czarna góra 
Schwetzin - 
wiecin 
Seelau - Żelewo 
Sellistrau - Żelistrzewo 
Sempow - Sępowo 
Slewitz - Słowiska 
Sobiensicz - Sobieńczyce 
[al. Sobieńcze 
Sopieschin - Sopieszyn 
Sosnowa góra 
Starapiła 
Gr. Starzin - Starzyn 
Kl. Starzin - Starzyński 
[ dwór 
Steinberk - Stejnbark 
Steinkrug - Kamień alias 
[ Kamionka 
Strepsch -- Strzepcz 
Strzebielinko 


Strzebielino Strzebielno 
[al. Strzebielino- 
Strzellin -- Strzelno 
Suchydwór 
Sullitz - Sulicice (al. Su- 
[ lice) 


Tannenhof - Dana 
Tempsk - Tępcze 
Tillau - Tyłowo 
Tluczewo - Tłuczewo 
Tupad
l - Tupadły 
Uhlenkrug - Sowiak 
U sterbau - Ustarbowo 
Usterbauer Miihle - Ustar- 
[bowski młyn 
Wahlendorf - Niepoczyło- 
[ wice 


vValdeck -- Borek 
Warsau - Warz ewo 
'Varschkau -- Warzkowo 
W arschkauer 
fiihle 
[ Warzkowski młyn 
Wedlin - Widlin 
'Veissfluss -- Biała 
'Verblin - Warblin al. 
[ 'Verblin. 
'Verthheim - Dobrzewin 
Wiedau -- Wydowo 
Wielka rola 
Wielki las 
Wiggodda - Wygoda 
WilhelmsdorC - Zakrzewo- 
'Vispau - Wyspowo 
Witschlin -- W yczlin 
'Vittomin - Wytomin 
'Vittstock - Wysoka 
Worle -- Orle
		

/nazwy00047_0001.djvu

			49 


REGIENCY A GDAŃSKA 


50 


VVygodda -- VVygoda 
Wysoka 
W yszeczyn - VV yszecin 
Zablotnen - Zabłotne al. 
[Mały Donimierz 
Zadrodze - Zadroże 
Zalewski 
Zalons
mie - Załączne 
Zarnowitz -- Żarnowiec 
Zarnowitzer Bruch - Żar- 
[nowieckie błoto 


Zarnowitzer 
Iiihle - Żar- 
[nowiecki młyn 
Zdrada 
Zemblewo - Zęblewo 
Zemblewoer 
liihle - Z
- 
[blewski młyn 
Zeynowa - Cejnowa al. 
[ Chałupy 
Ziessau - Cisowo 
Zoppot - 80poty (al. 80- 
[ bótka, Copoty itp.)
		

/nazwy00048_0001.djvu

			II. 
REGIENOYA !(WIDZYŃSIU 
(Reg'ierllI1g'sbezirl{ lVlariell\yerder) 


1
 
Powiat Brodnicki 


(Kreis 
Aalfang - ,V ęgornia 
Adamsdorf - Adamowo 
Angelin - Anielin 
Anielewo 
Antoniewo 
Augustenhof - Augustowo 
Augustowo 
Bachottek - Bochotek 
Baranitz - Baraniec 
Bartniczka - Bartniczki 
Bartniki 
Bialabłotto - Białobłoto 
Bladowo 
Bobrowisko 
Bobrowo 
Boelk - Bielki 
.Bogumilken - Bogumiłki 
Bolleszyn - Boleszyn 
Borkenwinken - Swinie 
[ kąty 
Borrek, Borreck - Borek 
..Bozewolla - Bożawola 


Strassburg) 
Brinsk - Bryńsk 
Gr. Brudzaw - Brudzawy 
KI. Brudza.w - Brudzawki 
Pol. Brzuzie - Polskie 
[ Brzozie 
TIuchenhagen - Grabowiec 
Buckowitz - Bukowiec 
Buczeck - Buczek 
Buczkau - Buczkowo 
Budi --:- Budy 
Buggoral - Buk góralski 
Chelmonietz - Chełmoniec 
Che1st - Chełsty 
Choyno - Chojno 
Celenta - Cielęta 
CzaI'ny Bryńsk 
Czartowitz - Czartowiec 
Czekanówko 
Czekanowo 
Czeszynny - Cieszyn 
Czisteblott - Czystebłoto 
Czy bors - Ciborze al. Cibórz
		

/nazwy00049_0001.djvu

			53 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


54 


Dembowalonka - D
bowa- 
[łąka 
Dembowo - D
bowo 
Diabeletz - Diabelec 
Dilewen - Dylewo 
Długi most 
Dolna karczma 
Dombrowka - Dąbrówka 
Drewenz - Skępsk 
Druszyn - Drużyny 
D unaj ki 
Działdówko 
D ziesno - Dziezno 
Felixowo 
Fij alki 
Fischer - Rybaki 
Fischerbuden - Zastruga 
Florentia - Florencya 
Foluszek 
Frankenstein - Fraksztyn 
[al. FranksztYll 
Friedeck al. Plonchott - 
[ Pląchoty 


Gaj 
Gaj ewo 
Gałczewko 
Gałczewo 
Gaydy - Gajdy 
Gaygrementz - Gaj Grzmię- 
[tów 
Gr. W. 
Glemboczek - Głęboczek 
KI. 
I. 
Glinken - Glinki 
Godzisken - Godzieszka 
Gollub - Golub' 
Gołków ko 


Goral - Górale 
Goraliki 
Gr. Gorczenitza - 


Gorcze- 
[ nica 
KI. Gorczenitza - Gorcze- 
[ niczka 
Gortatowo 
[al. Gotartowo 


Gottartowo 


Grabina 
Gremenz 
!iihle - Grzmiąca.- 
Grewenhof - Grzybno 
Grondzaw - Grązawy 
Gurschno - Górzno 
Guttowo - Gutowo 
Herrmannshohe - Herma- 
[ nowo 
Herrmannsruhe al. Kaw ken 
[- Kawki 
Hochheim - Gorzuchówko 
[al. Gorzechówko 
Hohenkirch - W. Książki, 
[ dworzec 
J abłonowo 
J aguschewitz - J aguszewice 
Jamnielnik - J amielnik 
J anówko 
Janowo 
J astrzembie - Jastrzębie 
Jaworze 
Jaykowo - Jajkowo 
J elle n - Jeleń 
Jelonek 
Igliczizna - Igliszczyzna 
J osephat - J ozafat 
Josephsdorf - Józefowo 
I wanken - I wanki 
Kalitta - Kaleta
		

/nazwy00050_0001.djvu

			55 


PRUSY ZACHODNIE 


56 


Kałdunek 
Kaługa 
Kamin - Kamień 
Kantilla - Kantyla 
Karasch - Karaś 
Karbowo 
Karczewko 
Karczewo 
Kawken - Kawki 
Kiełpin 
Klonowo 
Kocioł 
K ollat - Kołaty 
Komerowo - Komorowo 
Komini - Kominy 
Konczyki - Kąciki 
Gr. Konojad - Konojady 
KI. Konojad - Konojadki 
Konstancyjewo 
Kosobudi - Kosobudy 
Kotty - Koty 
Kowallik - Kowalik 
Kozary - Ko
iary 
Koziebłoto 
Kozieniec 
Koziróg 
Kreuz Krug - Kr
y
owa 
[ karczma 
Kronzno - Krążno 
Krowiogon 
Krukowiezna - Krukowi- 
[zna 
Krusczynki - Kruszynki 
Krusczyny - Kruszyny 
Gr. Kruszyn - Kruszyny 
Gr. Ksionschken - Wielkie 
[ Książki 


KI. Ksionschken Małe 
[ Książki 


Kujawa 
Kulligi - Kuligi 
Kurkocinek 
Kurkoczyn - Kurkocin 
Kurojad 
Kurpiacha 
Kwasny Miihle - Kwaśne 
[al. Kwaśny młyn 
Gr. Laschewo - Łaszewo 
KI. Laschewen - Łaszewko 
Lautenburg - Lidzbark 
Ławy 
Lemberg - Lembark 
Gr. Lezno - Leżno 
KI. Lezno - Leżenko 
Lindhof al. Lipnitza - Li- 
[ pnica 


Lipowiec 
Lischonken - 
Lisewo Miihle - Lisewski 
[ młyn 


Lissa :M iihle - Lis 
Lissewo - Lisewo 
Łobdowo 

Ialken - 1\iałki 

falken - Czartowiec 
:Marchewko Miihle - :Mar- 
[chewka 
l\farcowisna - 
Iarkowizna 
}Iasłowizna 
Meliwo - Mieliwo 

Iichlau - l\Iichałów 
Miesionskowo - 
Iiesiącz- 
[kowo 
Miliszew - Mileszewy
		

/nazwy00051_0001.djvu

			fJ7 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


58 


l\lilostai - Miłostaj 
l\Hyniki - Młyniki 

oczadlo -- ]doczadła 
l\lokrilas - Mokry las 
:Motyka 
N ad owieczkDwem jeziorem 
Nadwielkalonka - Nadwiel- 
[ kałąka 
Nasswald -- 1\lokrylas pod 
[ Golubiem 
N eudorf - N owa wieś 
N eueiche al. Dombrowka- 
[ Dąbrówka 
Neuhof - Nowydwór 
Neumowo - Najmowo 
Niewierz 
.Niezywienz - Nieżywięc 
Niskiebrodno 
Nossek - Nosek 
N owyd wór 
Obitzkau - Owieczkowo 
Okronglak - Okrągłak 
Olsehewken - Olszówka 
Opalenica 
Orle 
O sieczek 
Osieczek 
Iiihle - Osiecz- 
[kowski młyn 
Ostrów 
Ostrowitt - Ostrowite 
Ostrówki 
Ostrowo - Ostrowy pod 
[ Górznem 
Oszczewilk - Oszczywilk 
Parowo - Parowa 
Piaseczno 
Pieczewo - Piecewo 


Pieńki 
Pierogowizna 
Piwnitz - Piwnice 
Plonchott - Pląchoty 
Gr. Plowens - Płowęz 
KI. Plowens - Płowęzek 
Pluskowens - Pluskow
sy 
Podcziborz - Podcibórz 
Podczwardowo - Poczwar- 
[ dowo 


Poddylewo 
Podkarczewo 
Podkujawa 
Pod pluskowęsy 
Podpokrzywnica 
Podzawada 
Pokrzydowo 
Pokrzywka 
Pokrzywnica 
Pólka 
Przes
koda 
Przidatken - Przydatki 
Przymoty ka 
Przy pułkowym moście 
Gr. Pulkowo - Pułkowo 
KI. Pulkowo - Pułkówko 
Pusta Dombrowka - Pusta 
[ Dąbrówka 
Pustkow - Pustkowie 
Radosk 
Gr. W. 
Radowisk - Radowiska 
KI. 1\1. 
Reinbruch - Czystebłoto i 
[ Swiniarnia 
Resnitza - Rzeźnica 
Rettno - Rętno
		

/nazwy00052_0001.djvu

			59 


PRUSY ZACHODNIE 


60 


Rogala 
Roonsdorf al. Paszek - Pa- 
[ sieka 


Równica 
Ruda 
Rudzisko 
Rutkowizna 
Ry baki 
Saborowo - Zaborowo 
Sadlinken - Sadlinki 
Salesie - Zalesie 
Sarnin 
Samowizna 
Schaffarnia - Szafarnia 
Schimkowo - Szymkowo 
Schongrund al. l\łszanno - 
[ l\lszano 
Schramowo - Szramowo 
Schwiniarnia - Świniarnia 
Gr. Sczwerczyn - Świer- 
[ czyny 
KI. Sczwerczyn - Świer
 
[ czynki 
Skemsk - Skępsk 
Schluchau l\liihle - Słuchaj 
Słoszewo 
Slupp - Słupy 
Smolenszyzna - Smoleńsz- 
[ czy zna 


Smolne Trepki 
Smolne Zdroje 
Smolniki góralskie 
Smolniki 
Sobierszyszna - Sobiesie- 
[ rzne 
Sokoligora - S okola góra 
Sorty ka 


Sosno - Sosne 
Sossno - Sosne 
Sowa Krug - Sowia kar- 
[ czma 
Sowie Pulko - Sowie pólko 
Staw 
Strassburg - Brodnica 
Strazin - Straszyn 
Stremmuszek Strzemiu- 
[ szek ( ? ) 


S ugajno 
Sumówko 
Sumowo 
Suwalla - Suwała 
Swiecze - Świecie 
Szabda 
Szczepanken - Szczepan ki 
Szczuka 
Tarczyn 
Tarnowken - Tarnówko 
Tengowi tz - Tęgowiec 
Terreszewo - Tereszewo 
Tillendorf al. Tillitz - Ty- 
[ lice 
Tillitz Zarosle - Tylickie 
[ Zarośle 
Tokaren - Tokary 
Tomken - Tomki 
Topiele 
Traziska - Traczyska 
Trepki 
Trzonken - Trzonki 
"\Vaitzenau - Budziszewo 
,V a pienko 
Wapno 
Wichuletz - Wichulec 
Wilczylas
		

/nazwy00053_0001.djvu

			61 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


62 


'Yilhelmsthal 'Vilamowo 
'Vimsdorf al. Kurkoczyn - 
Kurkocin i Kurkocinek 
'Vissokiebrodno - 'Vyso- 
[kiebrodno 


Wlewsk 
'V ódka 
'Vompiersk - 'Vąpierz al. 
[ 'V ąpiersk 
'V ondzin - 'V ądzyn 
'Vrotzken -- 'Vrock 
Wylczagardziel - Wilcza- 
[ gardziel 
'V ymoklen - 'V ymokłe 
Żabiegolenie 
Zabrudzawy 
Zabudziszewo 
Zabukowiec 
Zacieszyn 
Zac2artowiec 
Zafraksztyn 
Zagałczewko 
Zagolub' 
Zagutowo 
Zajanowko 
Zajastrzębie 
Zajeleń 
Załaszewo 
Zalesze - Zalesie 


Zalisewo 
Załobdowo 
Zamałki 
Zamszano 
Zaniewierz 
Zallieżywi
c 
Zaosieczek 
Za owieczkowem jeziorem 
Zapiwnice 
Zapluskow
sy 
Zaradosk 
Zaradowiska 
Zarencisna - Zar
czyzna 

aroslen - Zarośle 
Zasłupy 
Zasokoligora - Zasokola- 
[ góra 
Za starym stawem 
Zastawien - Zastawie 
Zaszabda 
Zawadda -- Zawada 
Zawymokłe 
Zbiczno - Zbyczno 
Zbitkowo -- Zbytkowo 
Zdroje 
Zembrze 
Zgnileblotto - Zgniłebłoto 
Zmiewko - Zmij ewko 
Zmiewo - Żmijewo 


2. 
Powiat Chełmiński 
(Kreis Culm) 


Adamsdorf - Adamowo 
Althausen - Starogród 


Augustinken - Augustyno- 
[wice al. Augustynki 
3
		

/nazwy00054_0001.djvu

			63 


, 


PRUSY ZACHODNIE 


64 


Ober Górne 
Ausmaas - Wymiary 
Nieder Dolne 
Babieblotto - Babiebłoto 
Bahrendorf - Niedźwiedź 
Bartoszewitz - Bartosze- 
[ wice 
Batt1ewo - 'Vatlewo 
Baumgart - Bągart 
Bendugen - Binduga 
Beyersee - Bajerze 
Bienkowko - Bieńkówka 
Bilawe - Bielawy 
Birckenhain - PielIki 
Błachta 
Blandau - Bł
dowo 
Blotto - Błoto 
Blottobruch - Błoto 
Gr. Bollumin - Bolimin 
KI. Bollumin - Boliminek 
Borken - Borki 
Borówno 
Botschin - Bocień 
Briesen al. Frydeck - ,V ą- 
[ brzeźno 
Brosowo - Brzozowo 
Brzeziny 
Brzezyn - Brzeziny 
Bulsowka - Bulzówka 
Cholewitz - Cholewice 
Christkower Kampe - Krost- 
[kowska k
pa 


Cepno 
Culm - Chełmno 
Curtshohe - Dworzysko 
Gr. Czappeln - Czaple 
KI. Czappeln - Czapelki 


Czemlewo - Cząblewo 
Czimberg - Cymbark 
Gr. w. 
Czyste - Czyste 
KI. 1\1. 
Damm"au - Dąbrowa 
Daszkowo 
Dembie - Dęby 
Dembowicz - Dębowiec 
Dietrischdorf -- Falęcin 
Dolken\../ - Dołki 
))ombrowken - Dąbrówka 
Dorposch - Dorposz 
Driickenhof - Uciąż 
Drzonowo 
Dubielno 
Działowo 
Ehrenthal 


Ostrowska 
[ kępa 
Ostromięcki 
[ przewóz 
Falkenstein - Grzegórz 
Fischerei - Ry baki 
Firlus - Firluz 
Folengi - Folęgi 
Fronau - ,V ronie 
Gapa 
Gelens - J eleniec 
Glasau - Głażejewo 
Glauchau - Głuchowo 
Głodowo 
Gogolin 
Alt 


Fahrkrug 


St. 
Golotten - Gołoty 
Neu N. 
Gorinnen - Go:ryń 
Górki
		

/nazwy00055_0001.djvu

			65 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


66 


Gosczieniec - Gościniec 
Gottersfeld - Gorzuchowo 
Grenz - Granica 
Griewe al. Gribnau - Grzy- 
[bno 


Grubna - Grubno 
Guttlin - Gutlin 
Heimbrunn - 
fgoszcz 
Rolle - Piekło 
IIutung - Pastwisko 
Jakubowo 
J a ł1lr au - Brankowy 
Janowo 
Jarzę biniec 
J osephsdorf - Dęby 
J osephsdorf - J ózefkowo 
Izbica 
Kaldua - Kałdus 
Kamlarken - Kamlarki 
Katarzinken - Katarzynki 
Kielp - Kilp' 
Kiewo - Kijowo 
Kisin - Gzin 
Klammer - Klamry 
Klinzkau - KI
czkowo 
Kochanka 
Koln - Kolno 
Kollenken - Kolenko 
Kokotzko - Kokocko 
Kornatowo 
Kossabuda - Kosobuda 
Kossowiczna - Kosowizna 
Kossowko - Kosówka 
Kottnowo - Kotnowo 
Kowalewiec 
Kowalewo 
Krajenczyn - Krajęcin 


Kruschin - Krusin 
Kruschken Kampe - (?) 
Kwiatki 
Labends - Łabędź 
Landen - Trzcianek 
Leissau - Lisewo 
Linda 
Linowitz - Linowiec 
N eu Linum - Linie 
Lippinken - Lipienki 
Łokdowo 
Lud wichowo - Ludwikowo 
Gr. 'V. 
Lunau - 
unawy 
KI. 
1. 
Lynietz - ŁJniec 

Iallankowo - 
Ialankowo 

Iarynki 
l\fgowo 
łt1ichalken - łtlichałki 

1iszlewitz - :Myśliwiec 

nynsker M iihle - l\lłyńsk 

losgowin - 
lózgowina 
N alenz - Nałęcz 
Napolle - Napole 
N eudorf - N owa wieś 
Neuhof - Nowy dwór 
Niemczyg - Bartłomiej 0- 
[wice al. Xiemczyk 
Oborry - Obory 
Orłowo 
Osnowo 
Ostrometzko - Ostromięck 
[al. Ostrornecko 
Ostrowo 
KI. O.:łtrowo - Ignacewo 
3*
		

/nazwy00056_0001.djvu

			67 


PRUSY ZACHODNIE 


68 


Ottowitz - Otowice 
Parowa 
Parowa - Parowa Fal
cka 
Paparszin - Papa.rzyn 
Pielewitz - (Pilawice) al. 
[ Pilewice 


Pień 
Pienken - Pieńki 
PieIl1d 
Piontkowo - Piątkowo 
PIeLanka 
Plonchow - Pląchawy 
Plusnitz - Płużnica 
Płutowo 
Pniewitten - Pniewite 
Podewitz - Podwiejsk (al. 
[Podwidz) 
Podzamek - Podzamcze 
Prentkowitz - Pr
dkowice 
Prussy - Prusy 
Pulko - Polko 
Rabenhorst - Gziki 
Radmannsdorf - Trzebie- 
[luch 
Rad.ziuiewo - Raciniewo 
Radziniewko - Raeiniewko 
Raffekrug - Rafa 
Reptowo - Raptowo 
Ribenz - Rybieniec 
Robakowo 
Rosenthal alias Rosenau - 
[Różnowo 
Ruda 
Rutkowiczna - Rutkowizna 
Sarnowo 
Schadon - 
Scharnese - Czarze 


\.. . 


Schein - Sicinek 
Schloncz - Słończ 
Schonborn - Szymborno 
Schoneich - Szynych 
Schonfliess - Przydwórz 
Segartsdorf al. Zegartowitz 
[- Zegartowice 
Skarszewo 
Sossnowken - Sosnówka 
Stablewitz - Stablewice 
Stanislawken - Stanisławki 
Stollno - StoIno 
Storlus 
Gr. Striesau - Strzyżawa 
KI. Striesau - Strzyżawka 
Striowken - Stryjówka 
Strutzfon - Strucfon 
Stuthof - Kobyły 
Supponiner IDimpe - So- 
[ponińska k
pa 
Swinakampe - Świnia kępa 
Szerokopass - Szerokopaś 
Szeroslugi - Wronki al. 
[ 8zczerosługi 
Szittno - Sitno 
Tittlewo - Tytlewo 
KI. Trebis - Trzebczy k 
Trebisfelde - Duży Trzebez 
Trzebcz 
Trzianno - Trzciano 
Unisław' 
Uszcz - UŚĆ 
Venedya - VVenecya 
Villisa.s al. 'Vielsons 
[ Wieldządz 
Vogelsang - Folsąg 
Waldau - 'Vałdowo
		

/nazwy00057_0001.djvu

			69 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


70 


Wałdowo 
Gr. Wallitz - "rałycz 
KI. 'Vallitz - "r ałyczyk 
Wapcz 
".,. atterowo - "\Yatorowo 
\Veidenhof - 'Yierzbowo 
"\Yenzl:;tu - Ś wi
tosław' 
'Vichorze 
Wieczno, bagno 
'Yimislanken -'V ymyślanka 
'Yimislowo - Wymysłowo 


'Vindack - Windak 
Wroclawken - Wrocławki 
"\Vronie 
Zacki JHlihle - Żacki młyn 
. 
[al. Zaki 


Zakrzewo 
Zales2ie - Zalesie 
Kl. Zegartowitz - Zegar- 
[ towiczki 
Zeigland - Żygląd 
Zgniłka 


3. 
Powiat Chojnicki 
(Kreis Konitz) 


Antonin 
-Asmus 
Dachorz - Bachorze 
Bergstein - Kamionka ta- 
[ niecka 


Bilawy - Bielawy 
Bonk - Bąk 
Borsk 
Brodda - Brody 
Brusz - Brusy 
Bud2iska 
Blitzendorf - Obiezierze 
Bukowa góra 
Deutsch Cekzyn - Ciecho- 
[ cin 
Gr. Chelm - Chełmy 
KI. Chelm - Chełmki 
Chwarzna - Chwarzno 
Cissewie - Ciszewie 
Czapiewitz - Czapiewice 


Czarnice 
C2arnowo 
Czartołom al. Czarnołom 
Czernikowo 
Czernitza 1\llihle - Czer- 
[ nica 


Czersk 
Czyczkowo 
Czys - Cis 
Czyste 
Doringshof - Doręgowice 
[al. Deręgowice 
Dombrowa - Dąbrowa 
Dombrowka - Dąbrówka 
Drzewitz - Drzewicz 
Elisenbruch - O krąglik 
Frankenhagen - Silno 
Friedenthal - Suszek 
. Gardki 
Gatzen - Gaczna 


.
		

/nazwy00058_0001.djvu

			71 


PRUSY ZACHODNIE 


72 


Gilden - Giełdan 
Glinke - Glinki 
KI. Glisnow - :1\1. Glisno 
Glowszewitz - Główczewice 
G orsdorf - Ogorzeliny 
Gotzendorf - Godkowice 
Granau - Granowo 
Gurki - Górki 
Gutowitz - Gutowiec 
Hennigsdorf - Henigowice, 
[Hangowice al. Janowo 
Hutta - Huta brodzka 
J acobsdorf - Zamarte 
Jakubowo 
Jasnow - Jasno 
Jatty - Jaty 
KI. J ensnik - J ęczonki al 
[ J ęczniki 
Jeziorken - Jeziorki 
Josephsberg - Cegiełki 
Josephsbruch - Bagna 
Iserau - Nieżórawa 
Alt St. 
Juncza -- Juńcza 
N eu N. 
Karlsbraa - Zarzecze 
Karscin - Karsin 
Kaszuba 
Gr. Kladau - Kłodawa 
KI. Kladau - Kłodawka 
Klaskau - Klaskawa 
Klawitterbude - Knieja 
Kliczkowo 
Kłodnia 
Klonia 
Kloppowo - Chłop owo 
Konewka 


l{onigort - Konigart 
Konigortek - Konigartek 
Konitz - Chojnice 
KI. Konitz - Chojniczki 
Kosowa niwa 
Kossabude - Kosobudy 
Kossabudno - Kosobudno 
Kruschke - Kruszki 
Kruszyn - Kruszyna 
Kurcz - Kurcze 
Kwieki 
Lamk - Lamek 
Langen al. Lonk - Łąk 
Lasek 
Legbondt - Ligmunt al. 
[Lekbąd 


Lendy - Lędy 
Leszno - Leśno 
Lichenau - Lichnowy 
Lipinice - Lipienice 
Lippa - Lipa 
Lipki 
Listewka 
Lottyn - Lotyn 
Lubianka 
Lubnia 
Lubnie 
Łukowo 
Luttum - Lutom 
:l\lalachin al. 
lalecbin 
:l\Iankau - l\Iękowy 
l\Ielanowo 
:Mendczy kal - l\Ięcikał 
l\Iiedzno 

Iielken - 

lilachowo 
l\llinek - :l\1łynek
		

/nazwy00059_0001.djvu

			73 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


74: 


łtlokra Mokre 
łtlosnitz - :Moszczenica 

Iossna - l\Iosno al. l\Iosna 

Iiiskendorf - Charzykowy 
Naliwiec 
Neuhof - Nowy dwór 
Neukirch - Nowa cerkiew' 
Nicponie 
Nikel - 
Nowe 
Odry 
Olszynny - Olszyny 
Okoninek 
Orlik 
Ossowo - Osowo 
Osterwick - Ostrowite 
Ostrowitte - Ostrowite 
Ostrowo 
Paglau - Pawłowo 
KI. Paglau - Pawłówko 
Parowa 
Parszyn - Parzyn 
Peplin 
Pietzko - Piecko 
Pina 
Iiihle - Piła 
Płaczkowo 
Plensno - PlfJsno 
Pletzno - P1ecno 
Pokrzywno 
Popia góra 
Powalka - Powałki 
Pruss - Prusy 
Prziasin - Przyjaźń 
N eu Pustkowie - Nowe 
[pustkowie 
Rackelwitz - Rocławki 
Radocka  
l 


Rittel - Retel 
Rolbik 
Rudziny 
Samorsz - Zamość 
Sawiist - Zawiść 
Schlagenthin - Sławęcill 
Schonberg al. Bendzmiero- 
[witz - B
dzimirowice 
Schonfeld - Szonfeld 
Schwornigatz - Swol"lligac 
Skorc2:ewo 
Skoszewko 
Skoszewo 
Sluska - Służka 
Śpierwia al. Śpierwa 
Staralaska 
Stellmacherkrug - Sienica 
Sternau - Gwiazdy ( ?) 
Stodółki 
StruKa 
Trzemeczno - Trzemeszno 
Turowiec 
Twarocznica - Twarożnica 
'Varszyn 
'Veitsee - 'V dzidze 
'Vidno 
'Vielle - 'Viele 
'Vildau - Przy tarni a 
'Vindorp - 'Vyndorp' 
Worth - Uboga 
'V ychotorzyn 
VVysoka zaborska 
Żabno 
Zaleszie - Zalesie 
Zamosc - Zamość .. 
Zandersdorf - Jarcewo 
Zapindowo - Zapędowo
		

/nazwy00060_0001.djvu

			75 


PRUSY ZACHODNIE 


'76 


Zbenin - Zbinin 
Zielonka 
Zlemienso - Złe mięso 


Zolldamm - Coldanki 
. 
Zuckau - Zukowo 


4. 
Powiat Człuchowski 


(Kreis Schlochau) 


Baldenburg - (Białybór ? ), 
[ Białembork 
Bergelau - Czarnice 
Binduga 
Bischofswalde - Gębarze- 
[wo al. Biskupnica 
BoIsk - Bielsk 
Borkowo 
Borziskowo - Borzyszko- 
rwo 
Alt Braa - Stara Brda 
Neu Braa - Nowa Drda 
Brenzig - BrzfJczek 
Briesen - Brzeźno 
Briesenitz - Brzeznica 
Chotzen :J\liihle - :Młyn 
[ chociński 
Czarse - Czarze 
Damerau - Dąbrowa 
Damnitz - Dębnica (al. 
{ Damnica 
Darsen - Darzno 
Demmin - Demninek 
? - Dobiesławy 
Domslaw - Domysław 
Dziengel - DzifJgiel 
Eickfuhr - Ekfir 


Eisenhammer- Zielony most 
Elsenau - Elzanowo 
Firchau - \Vierzchowo 
FlOtenstein - Koczała 
Forstenau - Fersztnowo 
Gemel - Giemły 
Glisnow - Glisllo 
Gostude - Gostuda 
Gotzkau - Gockowy 
Grabau - Grabowo 
Griinchotzen - Zielona 
Haberberg - Owsne ostro- 
[wy 
IIammerstein -- Hamersz- 
, '- 
[tyn 
Hasseln - Kiełpinek (al. 
[Hasły) 
Heidemiihl - Borowy młyn 
Gr. J ensnick - J ęczonki 
al. J
czniki wielkie 
Jonken - Janki 
Kaldau - Kałdowo 
Karpno 
Kedrau - Kiedrowice 
Gr. Kempin - Kępin 
KI. Kempin - Kępinek 
Kiełpin
		

/nazwy00061_0001.djvu

			-.., 
I , 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


78 


Kiełpinek 
Klonicznica - Kłoniecznica 
l\:obbelberg - Kobyle góry 
Kokocka 
Gr. Konarzin - Konarzyny 
KI. Konarzin - Konarzynki 
[al. 
I. Konarzyny 
l\:opriwe - Pokrzywnica 
Kramsk - Krępsk 
Landek - Lendyczek al. 
[Lendyk 


Lanken - :tąkie 
Lepczin - 
Liepnitz - Lipienice 
Lissau - Lisewo 
Lobianka - Lubianka 
Loosen - Łoża 
Lottzinken -- 
Lubon - Lubonie 

lauersin - 
Gr. 1\Iellen - :Mielno 
KI. l\Iellen - :Mielonko 
1\lockernitz - :M:okiernica 
l\iod
zejewski 
:Modziel 
ł\Iogel - l\Iogiła 
Mossin - 
loszyna 
N eugut - N owa wieś 
Neuhof - Nowy dwór 
Kiepczelon7. - 
Kieroslaw - Nierosławy 
Niesewanz - Nieżywięc 
Niszkowo 
Nowalaska 
Oberchotzen - 'Vierzchocin 
Gr. Ossowa - Osowo 
KI. Ossowa - Osówko 


Ostrowitt - Ostrowite 
Osusznica 
Pagelkau - Pawłówko 
Parsczesnica - Parzczenica 
Pennkuhl - Pękuła 
Gr. Peterkau Pietrzy- 
[ kowy 
KI. Peterkau Pietrzy- 
[ kówki 
Platzig - Płaszczyce 
Pogdanzig - PakotoIsk 
Pollnitz - Polenica al. Pol- 
[ nice 
Popielewo 
Prechlau - Przechylewo al. 
[ Przechlewo 
Prechlauer 
liihle - Prze- 
[chylewski al. Przechlew- 
[ski młyn 
Prondzonna - Prądzona 
Prondzonnaer l\liihle - Prą- 
[dzyński młJll 
Prutzenwalde - Pry cen- 
[ wałd 
Richnau - Rychnowy ( al. 
[Rychny) 
Rognitz l\liihle - 
Rosken - 
Rotzollen - Rocoły 
Rudnik 
? - Rzeczyca 
Sampohl- Sąpolna al. Sę- 
[ polno 
Schildberg - Szylbark 
Schlochau - Człuchowo 
Schonau -- Szonówek 
Schonberg - Kaliska
		

/nazwy00062_0001.djvu

			79 


PRUSY ZACHODNIE 


80 


Sch wallich 
Semerau - 
Gr. 


Dąbrów ka 


Semnitz - 


KI. 
Sichts - Zychce 
Sluza - Szluza 
Smoldzin - Smołdziny 
Sabczyn - Zapcenie 
Sontoczno - Sątoczno 
Starsen - Starzno 
Stegers - Sztegrowy (al. 
[Sztegry) 


Steinborn - Sztynborno al. 
[ Szemborno 
Stiborz - Scibórz (? ) 
Stremlau - Stremlowo 
Stretzin - Strzeczona 
U pilka 
? - 'Varsznowo 
,y oisk - 'V ojsko 
W usters - Ostrza 
Zawada 
Zechlau - Ciecholewy 
Ziethen - Szczytno 
Zosnau al. Zosno - Czo- 
[ snowo 


5. 
Powiat Grudziądzki 
(Kreis Graudenz) 


Adamsdorf - 
1. Rudnik 
Alteheide - Stary bór 
Altvorwerk - Stary d wór 
Arnoldshof - Jarantowice 
Babken - Babki 
Balrau - Przeczno 
Belchau - Białochowo 
Gr. Bialablott - Białobłoty 
KI. Bialablott - Biało- 
[ błotko 


Bialeck - Białek 
Binduga 
Bliesen - Blizno 
Blizinken - Blizinki 


Alt St. 
Blumenau - Blenowo 
Neu N. 
[ aJ. Blonowo 
Bogatz - Bogacz 
Bogdanken - Bogdanki 
Boguschau - Boguszewo 
Borówno 
Bożepole 
Braunsrode - Łopatki 
Bresin - Brzeziny 
Buck - Buk 
Gr. Budczek - 'v. Buczek 
KI Budczek - 1\1. Buczek
		

/nazwy00063_0001.djvu

			81 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


82 


Budzek - Buczek 
Bukowitz - Bukowiec 
Burstinowo - Bursztynowo 
Calvaria - Kalwarya 
Czeczewken - Czeczewko 
Czemnick - Ciemniak 
Czieplinken - Szczuplinki 
Daszkowo 
Dombrowka - Dąbrówka 
Dombrowken - Dąbrówka 
Debenz - Dębiniec al. Dę- 
[ bieniec 
Doszoczyn - Dusocin 
Gr. 'V. 
Ellernitz - Lniska 
KI. )1. 
Engelsburg - Pokrzywno 
Frankenhain - Gruta 
F:iirstenau - Bursztynowo 
Gapiarnia 
Gatsch - Gacz 
Gawlowitz - Gawłowice 
Gellebude - Jałowa buda 
Gewierck al. 'Viewiorken- 
[ 'Viewiórka 
Gollembiewo - Gołebiewo 

 
Gottliebkau - Gotlibkowo 
Go ttschalk - Goczałki 
Grabowitz - Grabowiec 
Graudenz - ( Grudzieniec 
[ lub Grudzienice ), dziś 
[ Grudziądz 
Gubin - Gobiny 
Hannowo - Hanowo 
Huta 
Jakobkau - Jakubkowo 
Jammy - Jamy 


Jankowitz - Jankowice 
Jendrzeiowo - Jędrzejewo 
Kalinsken - Kalinowo 
Kalmusen - Kalmusy 
Karrassek - Karasek 
Kittnau - Kitnowo 
Kittnowko - Kitnówko 
Klodtken - Kłódka 
Kobilanken - Koby lanka 
Kosiowo - Kozłowo 
Kowallek - Kowalki 
Kunterstein - KuntersztYll 
Gr. Leistenau - Lisnowo 
KI. Leistenau - Lisnówko 
Lessen - Łasin 
Liw:łrczek - Linarczyk 
Lindenau - Linówko 
Linowo 
Li powitz - Lipowiec 
Lissakowo - Łysakowo 
Deutsch Niem. 
Lopatken - Łopatki 
Polno Polskie 
Ludwigshort - Ludwichowo 
?\Iallenkowo - 
Ialankowo 

Iarczinkowo - 
Iarcinko- 
[wo 
l\Iaronowo 
l\Iarusch l\llihle -.:.. l\Iarusza 
l\Iassanken - l\Iazanki 
)iellno - jlelno *) 
l\Iendritz - 
Iędrzyce 
l\fischkenkrug - l\Iniszek 

Iniegatz - l\Iniegacz 
l\Iokrau - 
Iokre 


.) Pokój meldzyński 1422.
		

/nazwy00064_0001.djvu

			83 


PR USY ZACHODNIE 


84 


N eubriick - K owe mosty 
N eudorf - N owa wieś 
Keuhof - Nowy dwór 
Nicponie 
Niedziela 
Nitzwalde - Nicwałd 
Gr. N ogath - K ogat 
KI. X oga th - N ogacik 
Oberhof - ,y yszczekanki 
Okonin 
Orle 
Osciewilkie - Oszczywilki 
Ossowken - Osówko 
Ostrow - Ostrowo 
Parsken - Parsk 
Partenschin - Partęciny 
Paswitz - Pastwisko 
Piasken - Piaski 
Piontek - Piątek 
Plement - Plemięta 
Powiatek 
Prenczawa - Pręczawa 
Prellzlawitz - Pęsławice 
Proch 
Ramutken - Ramutki 
Rehdell - Radzyn 
Rehwald - Hywałd 
Richnowo - Rychnowo 
Rittershausen - Szczepanki 
Roggenhausen - ROgOZllO 
Ro"ndsee - Rządz 
Rudnik 
Salassen - Salasy (?) 
SalIno - Sal no 
Sapott - Sapoty 
Sarnówko 
SarosIe - Zarośle 


Sawdin - Zawda 
Schadau --- Sadowo 
SchiHingsdorf Biało- 
[ chówko 
Schonau -- Szonowo 
Gr. 'V. 
Schonbrlick - Szem- 
[ bruk 
KL M. 
Gr. Schonwald - Szenwald 
KL Schonwald - Szenwał- 
[ dzik 
Schotzau - Czeczewo 
Schwenten - Święte 
Schwetz --- Świecie 
Seehausen - Szumiłowo 
Sellnow - Zelnowo 
Skarszewen - Skarszewy 
Skrobacz 
Skurgew - Skurgwy 
Słup 
Slupsche Miihle - Słupski 
[ młyn 
Sobota 
Stanislawken - Stanisławki 
Stremetzin - Strzemięcin 
[al. S trzemocin 
Tannenrode - Świerkocin 
Tarpen - Tarpno 
Taubendorf - Gołębiewko 
Thiemau - Tymawa 
Tursnitz - Turznice 
Tusch - Tuszewo 
Victorrode - \Viktorowo 
V osswinkel - Lisiekąty 
'Veissheide - Białybór 
'Yeisshof - Białydwór
		

/nazwy00065_0001.djvu

			85 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


86 


Deutsch Niem. 
'Vengerau -- 'Vęgrowo 
Polno Pol. 
'Vidlitz - Widlice 
"\Viedersee - W ydrzno 
Wiggodda - 'Vygoda 
'Vi misIowo - 'Vymysłowo 
Gr W. 
'V ob; - 'tV ołczyce al. 
KI. 1\1. 


[ 'V ołcz 


,y ossarken - Owczarka 
,V róblewczysko 
'V róblewo 
,y yganowo 
Xienze budy - Ksitźe budy 
Zackrzewo -- Zakrzewo 
Zakrau - Zakurzewo 
Zaskocz 
Zawaddakrug - Zawada 
Za wda 'Volla -- Zawdzka 
[ 'Vola. 


6. 
Powiat Kwidzyński 
(Kreis Marienwerder) 


a. 


Na lewym brzegu "fVisły 
(In Ponm'lerellen) 
Gr. 'V. 
Apliuken - Opaleńki 
KI. 
1. 
[ (al. A plinki ) 
Bielsk 
Bobrowitz - Bobrowiec 
Bochlin 
Deutsch Niem. 
Brodden -- Brody 
Polno Polskie 
Bucowini - Bukowiny 
Cierspitz - Cierzpice 
Cissewo - Cisowo 
Czerwińsk 


Czieplen - Cieple 
Diebau - Dybowo 
Dlugolasz - Długoleszcz 
Dombrowken - Dąbrówkar 
Dzierzonzno - D:zierzążno 
Gr Flakenau - Yvalichnowy 
KI. Falkenau - 'Valichnów- 
[ki 


Fidlitz -- Fidlice 
Fronza - Frąca 
Gr. Garz - 'V. Garc 
Gogolewo 
Grabowitz - Grabowiec 
Gremblin - Grębliny 
Gr. Griinhof - Grunowo (al.. 
[Zielony dwór) 
KI. Griinhof -- Grunówko 
[( al. Zielony dwór)
		

/nazwy00066_0001.djvu

			87 


... 


PRUSY ZACHODNIE- 


88 


>II 


Griinkrug - Zielonka 
Alt J ahn - J ania stara 
Kirchen J ahn - J ania ko- 
[ ścielna 
Alt J anischau - J aniszewo 
Keu Janischau - Jani- 
[ szewko 
Jellen - Jeleń 
J ellenthal - J elenica 
Gr. 'V. 
Jesewitz - Jaźwiska 
KI. 1\1. 
[ (al. Jeżyska ) 
J esewnitz - J eżewnica 
Kamiontken - Kamionka 
Kehrwald - Kierwałd 
Alt St. 
Kommorsz - Komorsk 
Neu N. 
Kopitkowo - Kopytkowo 
Koszielec - Kozielec 
Kownatken al. Kornatken- 
[Kowllatka al. Kornatka 
Kiiche - Kuchnia 
Kulmaga - Kolimaga (al. 
[Kołmaga ) 
Kurstein - Kursztyn 
Lalkau - Lalkowy 
Lesnian - Jania leśna 
Liebenau - Lignowy 
Lilldenberg - Lipia góra 
Łuchowo 

Iewe - Gniew 

Iilanowek 
l\Iilewko 
Alt 
Iosland - St. l\Ii
dzy- 
[łęż 


N eu 
Iosland - N. :Mię- 
[ dzyłęż 

Iiinsterwalde -- Opalenie 
Nicponia 
Kicponie 
Ogrodzisko 
Ostrow - Ostrowo 
Ostrowitt - Ostrowite 
Pehsken - Piaseczno 
p iecisken -- Pieczyska 
Pienionskowo - Pieniążkowo 
Pilla I\I uhle - Piła 
Rakowitz - Rakowiec 
Ra.uden - Rudno 
Rinkowken - Rynkówka 
Schluchatzer :Miihle - SIu. 
[ chacz 
Schmentowken - Sm
tówko 
Schmentowo - Sm
towo 
Smarzewo 
Sprauden -- Szprudowo 
Struga 
Thiemau - Tymawa 
Unterberg - Podzamcze 
".. essel - "Tiosła 
Gr. 'Virembi - 'V yręby 
KI. 'Yirembi - ,y yrąbki 
[al. 
I. 'V yręby 
'Ylosr hnitz - 'Yłosiennica 
Zdrojownia 


b. 


Na prawym brzegu }Visly 
(In Pomesanien) 
Abrahamsdorf - Borek 
Baggen - Bagno
		

/nazwy00067_0001.djvu

			S9 


REGIENCY A KVvIDZYŃSKA 


90 


Gr. 'V. 
Bandtken - Bątki 
KI. 1\1. 
Dauthen - Butowo 
Bialken - Białki 
Borrishof - 
Brachlewo 
Brackau - Brokowo 
Branden - Brandowo 
Budzin 
Dembin - D
bin 
Dubiel 
Gal1nau - Galinowo 
Garnsee - Gardeja 
Garnseedorf - Szlemno 
Germen - Jaromierz 
Gilwe - Gilwa 
Gr. Grabau - Grabowo 
KI. Grabau - Grabówko 
Gurken - Górki 
Gutsch (?) - Gurcz 
Hintersee - Zajezierze 
J erszewo - J erzewo 
Johannisdorf - Janowa góra 
Kamiontken - Kamionka 
Kanitzken - Kanicki 
Karschwitz - Karczewice 
Karuzel' Kampe - 
Kleinfelde - l\Iałepole 
Klotzen - Klecewo 
Klosterchen - Klasztorek 
Klostersee - 
Kollacin - Kołacin 
Kramershof - Kramry dwór 
Gr. Krebs - Rakowice 
KI. Krebs - Rakowskie 
[ pole 


Kroxen - Krzykosy 
Neu Liebenau - Nowe Li- 
[ gnowy 
Liebenwalde - Nicponie 
Littschen - Licze 
l\faahren - l\Iary 
KI. l\Hihren - :M. l\Iary 
Ma.rienwerder - Kwidzyn 
!\Iewisch Felde - Gniewskie 
[ pole 
l\Iundmannsdorf - Ośno 
Nebrau - Nebrowo 
N eudorfchen - Kowa wio- 
[ ska 
Nicponie 
Olschowken Olszówka 
Ottotschen - (Otęczyn al. 
[ Otoczyn ) 
Gr. Ottlau - Otłów 
KI. Ott1au - Otłówek 
Papiermiihle - Papiernia 
Patschkau - Paczkowo 
Paulsdorf - PawIowo 
Penkers - Pęcherz ( ? ) 
Prenzlau - Pr
sławek 
Rosainen - Rozajny 
Rospitz - Rozp
dziny 
Rothhof - Czerwony dwór 
Ruhden - Ruda 
Russenau - Rusinowo 
Schadau - Trynowo al. 
[ Szadowo 
Sedlinen - Sadlinki 
Seubersdorf - Zebrdowo 
Solainen - Solajny 
Tieffenau - Tychnowy
		

/nazwy00068_0001.djvu

			!H 


PRUSY ZACHODNIE 


!>z 


Gr. Tromnau - Trąbki al. 
[Trumieje (dziś z niem. 
[Tromnowo) 
Roch Górne 
Tscheren - Czarne 
Nieder Dolne 
KI. Tscheren -- Czarnotki 


'Yanden -- VVandowo 
'Varceln - Wracławek 
Gr. 'Veide - W. Pastwa 
'Yeisshof - Bystrzec 
Wilkau - 'Yilkowo 
Zigahnen - Cygany. 


7. 
Powiat Lubawski 
(Kreis Lobau) 


Adrian -- Adryan 
Alexandrowo 
Annenwalde - Zawada 
/" Babalitz - Babalice 
Gr. VY. 
Balowken -- Bałówki 
KI. 1\1. 
Bernhardshoff -- VVrżosy 
Bialla -- Biała 
Białobłoto 
Biedaczek 
Bielitz -- Bielice 
Birkenau -- Brzeziny 
Bischwalde - Biszwałd 
Borken -- Borki 
Borrek al. Borreck -- Bo- 
[rek 


Brattian - Bratyan 
Bratuszewo 
Deutsch Brzuzie -- Niem. 
[ Brzozie 
Budzek - Buczek 


Cembalowo -- Cymbałowo 
Chrozle - Chrośle 
Czychen - Ciche 
Czychowken -- Cichówko 
Dachsberg -- Grabina 
Dembno -- Dębno 
Durra - Dziura 
Dworzisko -- Dworzysko 
Eich walde al. Dembin - 
[ Dębin 
Entenbruch - Kacze bagno 
Erlenmiihle - Olszan 
Fiewo - Fijewo 
Fittowo - Fitowo 
Fritzowisna - Frycowizna 
Gay - Gaj 
Głowin 
Pol. Gorlitz Gierłoża 
[ polska 


Grabacz 
Grabau -- Grabowo 
Granitza - Granica
		

/nazwy00069_0001.djvu

			93 


REGENCY A KWIDZYŃSKA 


94 


Grodziczno 
Grondy - Grądy 
Gronowo 
Gruchatz - Gruchacz 
Gryzlin - Gryźliny 
Guttowo - Gutowo 
Gwisdczin - Gwizdziny 
Hartowicz - Hartowiec 
Hermannshohe Herma- 
[nowo 
J akubkowo 
Jamielnick -- Jamielnik 
J eglia 
Jeziorken - Jeziorki 
J ulienhof - Wybudowanie 
[ kurzętnickie 
Gr. I wa
ken -- I wanki 
Iwanken -- Iwanki 
Kaczek 
Kalluga - Kaługa 
Kamionken - Kamionka 
Katarzinken - Katarzynki 
Kattlewo - Katlewo 
Kauernick -- Kurz
tnik 
Kazanitz - Kazanice 
Kellerode -- Lorki 
Kerbershof - W ybudowa- 
[nie lubawskie 
Kielpin - Kiełpiny 
Kirschenau -- Wiśni ewo 
Kłodzina 
Konn -- Koń 
Kolodczeyken -- Kołodziejki 
Kopalin - Kopaliny 
Kopania 
Kopaniarse - Kopaniarze 
Kostkowo 


Krotoschin - Krotos2yn al. 
[ Krotoszyny 
Krzyminiewo Krzemie- 
[ ni ewo 


Kuchnia 
Kullygy -- Kuligi 
Ladnowken -- Ładnówko 
Lekarty 
Leszak - Leszczak 
Leszcziniak - Leszczyniak 
Gr. Linowiec - Linowiec 
KI. Linowiec - Linówek 
Lippe, Kirche "'- Lipie 
Lippinken - Lipinki 
Lipowitz - Lipowiec 
Lobau - Lubawa 
Lonk -Łąki 
Lonkorreck - Ląkorek 
Lonkorsch - Ląkorz 
Lonzek -- Łą
ek 
Lonzyn -- Łążyn 
Lorken - Lorki 
Lossen -- 
Lubstein -- Łabsztynek 
Ludwigshof - Ludwichowo 
Ludwigslust - Bagno 

farzenczitz -- MarzfJcice 
Meliwo - Milewo 
Milewko 
l\Iirakowo 
l\lontowo 

Iortung - l\Iortęgi 
Mroczenko 
Mroczno 
l\Irowisko 
Mszyn -- ,Mścin 
N aguszewo 


, 


4,
		

/nazwy00070_0001.djvu

			95 


PRUSY ZACHODNIE 


96 


Nawra 
N elberg al. N ellborsk - 
[ Nielbark 
Neuhof - Nowydwór 
Neumark - N owe miasto 
Nikolayken - 
1ikołajki 
Nowidwor - Nowydwór 
Olszak 
Omulle - Omule 
Osettno - Osetno 
Ossa - Osa 
Gr. \V. Osówka 
Ossowken 


KI. 
Ostaszewo 
Osterwitt - Ostrowite 
Ostrów 
Ostrowken - Ostrówki 
Otremba - Otręba 
Gr. Pacoltowo - Pacułtowo 
Partenschin - Partęcin 
Petersdorf - l\lierzynek 
KI. Petzelsdorf - Pacuł- 
[ tówko 
Piawken - Pijawki 
Piecki 
Pólko 
Gr. 
Pomierken 
Kl. 
Prągowizna 
Pronikau - Prątnica 
Przibischewo - Przybysze- 
[wo 


.M. Osówka 


w. 
- Pomierki 

I. 


Raczy k - Raczek 
Radomno 
Rackowitz - Rakowiec 


Repetaj ka 
KI. Riwalde - Rywałdzik 
Robottno - Robotno 
Rommen al. Rumienitza - 
[ Rumienica 
Rosen al. Rodzonne - Ro- 
[ dzone 
Rosachen - Rosachy 
Rosenthal - Rożental 
Rothel' Krug Taborowi- 
[zna 


Ruda 
Rudzisko 
Rumian 
Ruttka 
liihle - Rutka 
Rybno 
Rynnek - Rynek . 
Schackenhof - Czachówki 
Schmeltern - Szmełtry 
Schwarzenau - Szwarcy- 
[ nowo 


Selldzitz - S
dzice 
Skarlin 
Słutka 
Somplawa - Sampława 
Sophienthal - Białagóra 
Steinbriick - Kamienny 
[ most 
Stephansdorf - Szczepan- 
[ kowo 
Sternowizna al. Gwiazdowo. 
Straszewo 
Struska - Strużka 
Studa 
Sugainko - Sugajenko 
Sumin 
Suminek
		

/nazwy00071_0001.djvu

			97 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


98 


Szalenitz Szaleniec 
Taborren - Tabory 
Tamma - Tama 
Targowisko 
Terresczewo - Tereszewo 
Thomasdorf - Tomaszewo 
Tinnwalde - Tynwałd 
Trzcyn - Trzcin 
Trusczyn - Truszczyny 
Tuszewo 
Tyllitz - Tylice 
Tyllitzki - Tyliczki 
Vierhuben - Czterywłóki 
Waldeck - 'Vałdyki 
Wardengowko - Wardę- 
[gówko 
'Vardengowo - 'Vardęgowo 
\V ąsala 
'Vasziol - Wasioły 
Wawerwitz - Wawrowice 
Weidenau - 
Iszanowo 
Weissenburg Nowy fol- 
[ wark 


'Verry - 'V ery 
'Vesselowo - 'Vesołowo 
Wielgrób 
Gr. \Yolka - Wola 
KI. 'Volka - Wólka 
,y onno 
W oDsch l\liiWe - 'V ąs 
\Vronken -- VVronki 
VV ulka - VV ólka 
Zabieniec - Żabieniec 
Zabraniec 
Zacharka 
Zacharczyzna 
Zajonskowo - Zajączkowo 
Zakurczewo - Zakurzewo 
Zamczysko 
ZariIJink - Zarybinek 
Zasdrosc - Zazdrość 
Zegelnia - Cegielnia 
Zeisingshof - Osowiec 
Zielkau - Zielkowo 
Zlottowo - Złotowo 
Ź winiarz 


8. 
Powiat Sus ki 


(Kreis Rosenberg) 


Gr. Albrechtau - Albrach- 
[towo al. Olbrachtowo 
EJ. Albrechtau - Albrach- 
[tówko al. Olbrachtówko 
Albrechtsthal - Sobiewola, 
[ młyn 
Alt-Hiitte - Prasneta 


Amsee - Wydzierki 
Auerswald - Falkowo 
Babenz - Babięty 
Gr. Belschwitz - Bałoszyce 
Kl. Belschwitz - Bałoszyczki 
Bischdorf - Biskupiczki 
Bischofswerder - Biskupice 
4*
		

/nazwy00072_0001.djvu

			99 


Bornitz 


l 
I 


FRUSY ZACHODNIE 


100 


Borznice (al. 
[ Bornice) 


Borrek - Borek 
Brausen - 
Gr. Brunau - Bronowo 
KI. Brunau - Bronów ko 
Daakau -- Gdakowo 
Damerau - Dąbrowo (al. 
[ (Damry) 
Daulen - Dół 
Deutsch Eilau - !ława 
Gr. Falkenau - Falknowo 
KI. Falkenau - Falknówko 
Faulen - Ulnowo (al. Fa- 
. [lewo) 
Finkenstein - Kamieniec 
Freideck - Frejdyki 
Freistadt - Kisielice 
:F'reudenthal - N owe wy- 
[ budowanie 
Frodnau - Frednowy 
Ganski - Gąski 
Garden - Gardzień ( al. 
[ Gardy) 
Geserich - Jezierzy ce (?) 
Goldau - Gałdowo 
Gramten - Gromoty al. 
[ Gramoty 
Grasnitz - Grazymowo 
Griinkrug - Zielona kar- 
[ czma 
Guhringen - Goryń 
Gulbien - Gulb' 
Gunthen - Gonty 
Ha,nsdorf - Ławice 
IIarnau - 
KI. Heide - l\Iały hór 


Heinrichau - Jędrychowo 
Gr. Herzogswald - Rycwałd 
KI. Herzogswald - Rycwał- 
[ dzik 
Jacobau - Jakubowo 
Jakobsdorf - Jakubowo 
Januschau - Januszewo 
Jasdzowken - Jażdżówki 
Gr. W. 
Jauth - Jawty 
Ki. M. 
Kallitken - Kalitka 
Kaltenhof - Kałdowo 
Kameln - Kamele 
Karlau - Karłowo 
Karrasch - Karaś 
KonradswaIde - Konradz- 
[ wałd 
Koszanken - Kożanka 
Langenau - Łęgnowo 
Gr. \V. 
Languth - Tchórzanka. 
KI. 1\f. 
Laskowitz - Laskowice 
Gr. W. 
Liebenau - Lignowo 
KI. 1\1. 
[al. Lubnowy 
Limbsee Limża 
Louisenhof - Lowizowo 
Louisenseegen - Lowizowo 
Mathildenhof - Krzywki 
l\lichelau - Michałowo al. 
[ l\fichałówko 
l\Iontig - l\lontyki 
1\fosgau - :Mozgowo 
N eudeck - N ejdak
		

/nazwy00073_0001.djvu

			101 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


102 


Neudeckisch 'V oHa - Nej- 
. - [dacka wola 
N eudorf - Nowa wieś 
Neuer Krug - Katarzynki 
Neuguth - Nejdyki 
Gr. Nipkau - Nipkowie 
KI. Nipkau - Nipkówko 
Orkusch - arkusz 
Pachthof - Pachtyarnia 
Pachutken - Pachutki 
Peterkau - Piotrkowo 
Gr. Peterwitz - W. Pio- 
[ trowice 
KI. Peterwitz - 1\1. Piotro- 
[ wice 


Piasken - Piaski 
Pietzken - Piecki 
Pikusz - Pikus 
Pillkowen - Pilichowo 
Piontken - Piątki 
Gr. 'V. 
Plauth - Plawty 
KI. 
t 
Polken - Pólko 
Popowken - Popówko 
KI. Radem - Radomek 
Raudnitz - Rudzicz 
Riesenburg - Prabuty 
Riesenwalde - Stanko 
Gr. Rohdau - Rodowo 
Kl. Rohdau - Rodówko 
Rosenberg- Susz 
Rosenkrug Niemieckie 
r [Rodzone 
Rotherkrug Czerwona 
[ karczma 


Czerwona 
[ woda 
Gr. Seehren - Dziarny 
KI. Seehren - Dziarnów ko 
Segenau - Segnowy 
Scharschau - 
Scheipnitz Sypanica 
Schonberg - Szymbark al. 
[ Szenburk 
Schonerswalde - Szeple- 
[ rzyzna 
Szram owo 


Rothwasser 


Schrammen - 
Smolnik 
Sobiewola 
Sommerau - Ząbrowo 
Gr. Sonnenberg- Gorowychy 
KI. Sonnenberg - Spikora 
Spikora 
Starckenau - 
Stein - Kamień 
Gr. Steinersdorf 


.. 


-- Ka- 
[ mionki 
KI. Steinersdorf - Silma 
Stradem - Stradomno 
Sumpf - Sąpy 
Susannenthal - Wiewiórka 
Szepkau al. I..ouisenhof- 
[ Szczepkowo 
Theerofen - Smolniki 
Thiergardt - Styrgard 
Tillwalde - Tynwałd 
Ober , Górne 
Traupel - Trupel 
Nieder Dolne 
KI. Tromnau - 1\1. Trąbki 
[al. Trumiejki (al. 
I. 
[ Tromnowo )
		

/nazwy00074_0001.djvu

			103 


PRUSY ZACHODNIE 


104 


Wachsmuth Kołodzieje 
'Valdau - 'Vałdowo 
Wałdówko 
'Venduga - 'V"induga 
Gr. "r erder - Ostrów 
KI. 'Verder - Ostrówek 


,V indyck - Windyki 
Winkelsdorf - Wikielec 
'V olfsdorf - Wilczan 
Zasdrosz J\Iiihle - Zazdrość 
Ziegelscheune - Cegielnia 
Zollnick - 


9. 


, 
Powiat Swiecki 


(Kreis Schwetz) 


Adlerhorst - Orli dwór 
Altfliess - Rumunki 
Althiitte - Stara huta 
Andreasthal - Jędrzejewo 
Annalust - Dąbrowo 
Barenthal - Żuławy 
Barenwalde - l\Iysia dziura 
Bagniewo 
Bankau -- Bąkowo 
Bankauer :Miihle - Bąkow- 
[ski młyn 
Beckersitz -- Piekary 
Bedlenko 
Belno 
Berlinchen - Berlinek 
Bialiblott -- Białobłot 
Biechówko 
Biechowo 
Bieszewo - Bieżewo 
Blanziewno - Błądziejewo 
Blissawen - Bliżawy 
Blondsmin - Błądzin al. 
[ Blądźmin 


Bojanowo 


Borze -- Borce 
Branitz - Branica 
Brattwin - Bratwin 
Bremin - Brzemiona 
Bresin - Brzeziny 
Bresinermangel - Walko- 
[ wiska 


Briesen -- Brzeźno 
Bromke -- Bramka 
Brunstplatz - Szwarzkop 
Brzenczek - Brzęczek 
Buddyn - Budyń 
Biilower Heida --Przewodnik 
Bukowitz - Bukowiec 
Buschi:n -- Buszna 
Buschinko - Buszynka 
Butzig -- Buczek 
Charlottenthal - Szarłata 
Christfelda - Krostkowo 
[ (al. Krystkowo) 
Czemnik - Ciemnik 
Czemnilass - Ciemnylas 
Deutsch Czellenczin -- Cie- 
[ leszyn
		

/nazwy00075_0001.djvu

			105 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


106 


Polnisch CzeHenczin - Ci e- 
[leszynek 
Czersk 
Dembinitz - Dębiniec 
Dembowo - Dębowo 
Długolesch - Długoleszcz 
Doberau - Dobre 
Dombrowke - Dąbrówka 
Dragass - Tragoszez 
Dritzmin - Drzycim 
Drogosław' 
Dubielno 
Dulzig - Dnlsk 
Dziki - Zdziki (al. Dziki) 
Dzikowo - Zdzikowo (al. 
[ Dzikowo) 
Ebensee - Ostrowite 
Ehrenthal- Ostrowska kępa 
Eibenhorst - Cisiny 
Ernsthof - Ernestowo al. 
[Nowy folwark 
Eschendor£ - Jarzębiniec 
Espenhohe al. Oschini - 
[ Osiny 
Falkenhorst - Jastrzębie 
FlOthnau - Fletnowo 
Gaidowko - Gajdowskie 
Gatzki - Gacki 
Gawronietz - Gawronice al. 
[ Gawroniec 
GeHen - Biała 
Glodowo - Głodowo 
Główka 
Glugowko - Głogówko 
Golluschiitz - Gołuszyce 
Gorzalimost - Zgorzalec 


Grabowabuchta al. Dąbrowa 
Grabowa góra 
Grabówko 
Grabowo 
Grabowy ostrów 
Grodeczek 
Groddek - Gródek 
Griineck - Skrzynczyska 
Ober Gruppe Górna 
[Grupa al. Karolina 
Nieder Gruppe - Dolna 
[ Grupa 
Grutschno - Gruczno 
Grzybek 
Hasenmiihle - Zając 
Hasenwinkel - Zajęczy kąt 
Hedwigsthal - Jadwigowo 
Heidekrug - Borowa kar- 
[ czma 
Heinrichsdorf - Przysiersk 
Heidemiihle - Borowy młyn 
Hintersee - Koziborek 
Hutta - Huta 
Jacobsdorf - 'V ymysłowo 
Jaschinitz - Jasieniec 
Alt Jaschinitz - Stary 
[ Jasieniec 
Neu Jaschinitz - Jasieniec 
[ zamkowy 
Jaszcz 
Jaszerrek - Jaszczerek 
J aszersk - J aszczerz 
Jedwabka, kępa 
J esonnek - Jesionek 
Jeszewo - Jeżewo 
Jeziorken - Jeziorki 
J osephsberg - Józefowo
		

/nazwy00076_0001.djvu

			107 


PRUSY ZACHODNIE 


108 


Irranda - Iranda 
Julienfelde - 
Iały Dulsk 
Julienhof - Julianowo 
:łh J fł.ł-..,I Jungen - Wiąg 
::ł,1
.... Jungensand - 'Viągskie 
[ piaski 
Junkerhof - Trzepczyny 
Kaliske - Kaliska 
Karczejewo 
Karczemken - Karczemka 
Kawaczyn - Kawieczyn 
Kłaczkowo 
Klinger Miihle - Tleń 
Klunkfitz - Krąpiewice 
Colonie Klunkwitz - Krą- 
[plewice nowe al. Krą- 
[ plewiczki 
Kniatek 
Konigsdank - Bagniewko 
Kommerau - Osiek 
Gr. Kommorsk - Wielki 
[ Komorsk 
KI. Kommorsk - l\Iały Ko- 
[ morsk 
Kathnerdorf Komorsk 
[Krzyżów ki 
Kompanie - Kampania 
Deutsch Konopat - Kono- 
[pRt niemiecki 
Polnisch Konopat - Kono- 
[pat polski 
Konschiitz - Kończyce 
Konstantia - Konstant y- 
[nowo al. Konstantowo 
Koritta - Koryta 
Korritowo - Korytowo 
Kossowo - Kosowo 


Kosiowo - Kozłowo 
Koszelit2 - Kozielec 
Kotowken - Kotówka 
Koślinki 
Krangelmiihle - Kręgiel 
Kl"upoczin - Krupocin 
KruBch - Krusze 
Kurpiszewo 
Kursziewo - Kurzejewo 
Kwiadki - Kwiatki 
Labendtken - Łabędki 
Laski 
Laskowitz - Laskowice 
Łaszewo 
Lengnowo - Łęgnowo 
Liannek - Lnianek 
Lianno - Lniano 
Lińsk 
Lipinny - Lipiny 
Li pna 
Lipnitz - Lipienica 
Lippink - Lipinki 
Lischin - Lisiny 
Polno Lonk - Łąkie polskie 
Deutsch Lonk - Łąkie 
[ niemieckie 
Lonsk - Łążek 
Lonskipiec - Łąskie piece 
Gr. Lowin - Łowin 
Kl. Lowin - Łowinek 
Lubania 
Lubau - Lubawa 
Lubiewo 
Gr. Lublin - W. Lubień 
KI. Lublin - M. Lubień 
Lubochinia al. Lubochiń 
Lubsee - Lubodzież
		

/nazwy00077_0001.djvu

			109 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


110 


Łukówko 
Luszkówko 
Luszkowo 

Ialeszechowo - 
Iałocie- 
[ chowo 
1\Iarienfelde - 
lszano 
Marienthal - SIępiska 
Alt Marsau - Stare :Marze 
Neu 
Iarsau - N owe Marze 
1\lelkarnia - 
nekarnia 
Michałowo 
Michelau - 
Iichale 
Miedzno 

lilenitza - l\Iilenica 

Iilewo - Milewo 
KI. 
{ilewo - 
Iilewko 

Iischke - :Mniszek 

Iontaszek - :Montasek 

:fontau - 
Iątawy 
l\Iorsk 
Mruczyn 

fukrz - :Mókrz 
N alewiec 
N eudorf pod J ezewem 
[ Krudąki 
N eudorf - Nowa wieś 
N euenburg - N owe 
N euguth - Nowedobro 
N euhaus - Budziska 
Neunhuben - Dziewi
ćwłók 
Niedwitz - Niedźwiedź 
Niespotem - Nicpotem 
Niewieszczyn - Niewieścin 
Nowy świat 
Okarpiec - Okarpice 
Deutsch Okonin - Okoniny 
[ niem. 


Osche - Osie 
Oskypiec - Oski piec 
Osłowo 
Parlin - Parlina 
Pila Miihle - Piła 
Piskarki 
Plęsno 
Gr. Plochoczyn - Płochocin 
KI. Plochoczyn Płocho- 
[ cinek 


ł 


Pniewno 
Poledno 
Pruski - Pruskie 
Prust - Pruszcz 
KI. Prust - Pruszc2iyk 
Przin - Przyny 
Przyspa 
Pulko - Pólko 
Pulkau - Pólko 
Redzitz - Reszyce 
Rehberg - Sarnówek 
Rehdorf - Sarnowo 
Rehkrug - Sarniak 
Richlawen - Rychława 
Rischker 
Iiihle - Ryszka 
Gr. Rolau - Rulewo 
Kl. Rolau - Rulewko 
Rossgarten - Rozgardy 
Rowinitza - Rówienica 
Rozanno - Różanna 
Rudken - Rudki 
Rudna - Rudno 
Rudzinnek - Rudzinek 
Salessie - Zalesie 
Sandberg - Biała góra 
Sandsee - Piaseczno 
Gr. Sanskau - Zajączkowo
		

/nazwy00078_0001.djvu

			111 


PRUSY ZACHODNIE 


112 


KI. Sanskau - Zajączkówko 
Ober Sartowitz - Górne 
[ Sartawice 
Nieder Sartowitz -- Dolne 
[ Sartawice 
Sauermiihle -- Żur 

awadda -- Zawada 
Schonau -- Przechowo 
Schrewin - Krzewiny 
. 
Gr. Schwenten -- Swięte 
KI. Schwenten - :l\Iałe 
[ Święte 
Schwetz -- Świecie 
Sdroiewo - Zdrojewo 
Gr. Sibsau - Bzowo 
KI. Sibsau - Bzówko 
Siemkau - Szymkowo 
Skarszewko 
Skarszewo - Skarszewy al. 
[ Skarszewo 


Skrzynki 
Sobinni - Sobiny 
Sołowiec 
Somschitz al. Zamczyz 
[ Zamczysko 


Spławie 
Sprindt - Zdroje 
Stanisławie 
Stararzeka 
Stenzlau - Stanisławie 
Sternbach al. Liannek- 
[ Lnianek 
Stonsk - Wstążki ( al. 
[Stążki) 
Suchau - Sucha 
Sulnowko -- Solnówko 
Sulnowo - Solnowo 


Ober Supponin - Soponin 
Unter Supponin - Soponi- 
[nek 
Surrower Kampe - Żu- 
[ ra wia k
pa 
Swientagorra - Świ
tagóra 
Szewienek 
Szewno 
Szieroslaw -- Szerosław' 
Szieroslawek - Szerosła.. 
[wek 
Szirotzken - Sieroczek al. 
[ Sierock 
Szukaj 
Szwekatowo -- Świekatowo 
KI. Targowisk - Targowi- 
[sko 
Taschau - Taszewo 
Taschauer Feld - Taszew- 
(skie pole 
Taschewko - Taszewko 
Terespol 
Topolinek 
Topollno - Topólno 
Trempel - Trępel 
Treul - Tryl al. Trel 
Tusziny - Tuszyn al. Tu- 
[ szyny 


Tuszynki 
U dschitz - U dzierz 
Victorowo - Wiktorowo 
Waldowo - Wałdowo 
Wanglarki -- Węglarki 
Wantrobowo - Wątrobowo 
Gr. Warlubien - W. War- 
[ lub' 
KI. Warlubien - 
I. Warlub'
		

/nazwy00079_0001.djvu

			I 


113 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


114 


'Veide - Pastwisko 
Wensowitz - Wężowiec 
Went:fin - W ętwie 
Deutsch 'Vestphalen - Nie- 
[mieckie Stwolno 
Pol. Westphalen - Polskie 
[ Stwolno 
Wierzlas - 'Vierzchlas 
Wigodda - Wygoda 
'Vi
ckówko 
Wienskowo - Więckowo 
Wiersz - Wierzchy 
W ilhelmshof - Krakówek 
Wilhelm smark - Dworzy- 
[sko 
Wintersdorf - Przechówko 
Wirwa - Wyrwa 


,V ondoll - "\V ądół 
Wygodda -- "\Vygoda 
'Vyremki --- 'Vyrębki 
Wyry - "\Viry 
Żabiak 
Zabudownia 
Zadrosz - Zazdrość 
Gr. Zappeln - 'V. Czaple 
KI. Zappeln - 1\1. Czaple 
Zawadda - Zawada. 
Zbrachlin 
Zdonki - Zdunki 
Zdroje 
Zelonka - Zielonka 
Zembowo - Zębowo 
Zulawken - Żuławka 
Zurower 1\Iiihle - Wzurow() 


1.0. 
Powiat Sztumski 
(Kreis S tu hm ) 


Altendorf - Starawieś 
Altmark - Starygród al. 
[ S tary targ 
Ankemitt - Ankamaty 
Baalau - Balewo 
Kl. Baalau - Balewko 
Barlewitz - Barlewice 
Baumgarth - Bągart 
KI. Baumgarth - N amiro.. 
[wo al. 1\1. Bągart 
Bliesnitzer Weide - Bli.. 
[ źnice 


Blonacken - Blunaki 
Bonhof - Benowo alias 
[Pszczoły dwóJ.? 
BraunswaIde -- Bruszwałd 
Brodsende - Brudzendy 
Brosowken - Brzozówka 
Bruck -- Bruk 
Buchwald - Buchwałd 
Budisch - Budzisz 
Choyten - Chojty 
Christburg - Dzierzgoń al. 
[ Kiszpor:k
		

/nazwy00080_0001.djvu

			115 


PR USY ZACHODNIE 


116 


Czewskawolla Kczewska 
[ wola 
Deutsch Damerau - Dą- 
[brówka niemiecka 
PreuBsisch Damerau - Dą- 
[brówka pruska 
Dombrowken - Dąbrówka 
EHerbruch - Olszówka 
Georgensdorf - J urkowice 
Gintro 
Gnilkekrug - Gniłka 
Gorrey - Goraj 
Grunhagen - Gronajny 
Grzymalla - Grzymała 
Gurcken - Górki 
Heinen - Borowy młyn 
Heringsdorf - Śledziówka 
Hintersee - Zajezierze 
Hofchen - Dworek 
Hohendorf - Czernin al. 
[ Hohendorf 
Honigfeld - Trzciano 
Hospitalsdorf - Szpitalna 
[ wieś 
Iggeln - Igły 
Jesuiterhof - Stawek 
Jordanken - Jordanki 
Kalwe - Kalwa 
Kamerau - Komorowo 
Kantken - Kątki 
Kiesling - Koślinka 
Kittelfahre - Sadino 
Klecewko 
Klecewo 
Kollosomp - Kołoząb al. 
[ Kołoz
by 
Konradswald - Koniecwałd 


Krastudell - Krastudy 
Kiihlborn - Rybaki 
Kuxen - Kuxy 
Lautensee - Litewki 
Leidenthal - Cierpięta al. 
[ Cierzpięta 
Linken - Linki 
Litewken - Litewki 
:Mahlau - l\Ialewo 

Ienthen - "Minięta 
Michorowo 
l\lienten - l\Iinięta 
Mirahnen - l\lirowice al. 
[ l\lirany 
Mlecewo - 1\Ileczewo 
l\Iontauer Weide - Mon- 
[towskie pastwisko 
Montken - Montki 
Morainen - l\lirosła wice 
[al. Morany 
N eudorf - Nowa wieś 
N eunhuben Dziewitć- 
[ włók 
Neumark - Nowy targ 
Nikolaiken - Mikołajki 
Ostrow Brusze - Ostrów 
[ brzozi 
Ostrow Lewark - Lewark 
PaUischken - Polaszki 
Parpahren - Parpary 
Pestlien - Postolin 
Peterswaide - Pietrzwałd 
Pirklitz - Perkliczki 
Pollixen - Polixy 
Portsch weiten - Pierzcho- 
[ wice
		

/nazwy00081_0001.djvu

			117 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


118 


Posilge - Żuławka al. Po- 
[zylia 
Pulkowitz - Pułkowice 
Ramsen - Ramzy 
Ramten - Ramoty 
Rehhof - Ryjewo 
Reichanders - Rychendrysy 
Rothhof - Czerwony d wór 
Rudnerweide - Rudzińska 
[ pastwa 
Sadluken - Sadłuki 
Sandhuben -- Zantuga 
Gr. Schardau - Szkara- 
[dowo (al. Szadrowo) 
KI. Schardau -- Piegłowska 
[ wieś 
Schonwiese - Krasna łąka 
[al. Szenwieza 
Schropp - S:uopy 
. 
S chweingrupp e - Swinia 
[ grupa 
Sparau - Sporowo 
Gr. Stanau -- Stonowo al. 
[ Stanowo 
Stangenberk - Sztembark 
Straszewo 
Stuhm - Sztum 


Vorschloss Stuhm - Pod- 
[ zamcze 
Stuhmsdorf - Sztumska wieś 
Tralau - Tralewo 
Tralauer Weide - Tralew- 
[skie pastwisko 
Telkwitz - Telkowice al. 
[ Telkwice 
Tessendorf pod Malborkiem 
[Nowa wieś 
Tieffensee - Tywęzy 
Trankwitz -- Trankwice 
Troop - Trupy al. Tropy 
Gr. W. 
U schnitz - U śnice 
KI. }I. 
Gr. "\Vaplitz - Waplewo 
KI. Waplitz - Waplewko 
Wattkowitz - 'Vatkowice 
Weissenberg -- Białagór[L 
'Vengern -- Węgry 
W ilczewo 
Zawalidroga 
Ziegelscheune - Cegielnia 
Zyguss - Cygusy 
Zwanzigerweide -- Cwan- 
[ cychowo 


1.1.. 
Powiat Toruński 
(Kreis Thorn) 


Alexandrowo 
Altau - Toporzysko 
Antoniewo 


Alt Archidiakonka - St. 
[ Archidyakonka
		

/nazwy00082_0001.djvu

			.119 


PRUSY ZACHODNIE 


Neu Archidiakonka - N. 
[ Archidyakonka 
Aschenort - Popioły 
Bachorze 
Barbarka 
Beesdau - 
Bielawe - Bielawy 
Bielsk 
Bielsker Buden - Bielskie 
[ budy 
Bielsker Gestrauch - Biel- 
[sIcie krodunki 
Bierzgelsche 1\liihle - Bierz- 
[ chlewo 
Bildschon - Bielciny al. 
[ Dielcin 
Gr. Birglau - Bierzgłów 
KI. Birglau - Bierzgłówek 
Schloss Birglau - Bierz- 
[głowski zamek 
Birkenau - Brzezinko 
Biskupitz - Biskupice 
Bizón 
Gr. 


,w. 
Bosendorf - Zławieś 
'M. 


KL 
Bogusławki 
Borówno 
Bozawolla - Bożawola 
Browina 
Bruchnowo - Brąchnowo 
Bruchnowko - Brąchnówko 
Brzeźno 
Brzoza 
Buchta 
Catharinenflur - Katarzyn- 
[ka 


120 


Chełmonie 
Chorab' 
Chrapice 
Christianowo - Chrystya- 
[ nowo 


Cierpitz - Cierpice 
Culmsee - Chełmża 
Czarnowo 
Czerniewitz - Czerniewiec 
Diebau - Dybowo 
Dreilinden - Dziemiany al. 
[ Dziemiony 
Drewenzfluss - Drw
ca, rz. 
Dulienewo - Duliniewo 
Dziwak 
Eichenau - D
biny alias 
[D
by 
EIgiszewo 
Elisenau - Lisnowo 
Elsanowo - Elzanowo 
Folgowo 
Folsong - Foldząg 
Franciszkowo 
Franula 
Friedenau - Sławkowo 
Gappa - Gapa 
Geretowo - Gieretowo 
Gerkowo - Gierkowo 
Gniasdowo - Gniazdowo 
Gumowo 
Gostkowo 
Grabie 
Grabowitz - 
Alt 
Gremboczin 
Neu 
Groch 


Grabowiec 
St. 
- Grębocin 
N.
		

/nazwy00083_0001.djvu

			121 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


122 


Grodno 
Gronówko 
Gronowo 
Griinfelde - Zieleń 
Grupka - Krupka 
GrJflowo 
Gursk - Górsk 
Guttau - Gutowo 
Ho£leben -- l\Ilewiec 
Hohenhausen - Skłodzewo 
Janowa -- Janowo 
Janusch -- Janusz 
Ignacewo 
Josephat - Józafat 
Isauellin -- Izabelin 
Juda 
Kalluga - Kaługa 
Karczemken - Karczemka 
J{asczorrek - Ka,szczorek 
Kielbaszin - Kiełbasin 
l{ompanie -- 
Korryt - Koryta 
Kowros -- Kuwróz 
Kozibór 
Krowinitz - Krowieniec 
Kruszewice 
Krzy
ówka 
Kuchnia 
Kuczwally - Kuczwały 
K untzendorf - Kończewice 
Kuntzendorfer Miihle 
[Kończewski młyn 
Kuwrózek 
Preuss. Lanke - Pruska 
[ łąka 
KI. Lansen al. LOMzynek- 
[ Łążynek 


Leibitsch -- Lubicz 
LeDga -- Lęga 
Lescz - Leszcze al. Leszcz 
Leszno 
Lindenhof -- Lipniczki 
Lipienica al. Lipnica 
Lissomitz -- Łysomice 
Lonzin - Łążyn 
Lubianken - Lubianka 
Ludowitz - Ludowice 
Lugau -- .Ługi 
Lulkau - Lulkowo 
l\Iariankel1 - 
Iaryanki 
Mirakowo 
l\Ilewo 
l\Ilinietz - l\1łyniec 
l\Iocker - 
Mokre 
l\Iorczyn -- 
Iorczyny 
N awra 
Gr. Nessau -- Nieszawa 
KI. N essau al. Niszewken - 
[ Nieszawka 
N eudorf - Nowa wieś 
Neuhof - Nowy dwór 
Obromb - Obrąb 
Okraszyner Kampe -- Okra- 
[sińska kępa 


Olesiek 
Olleck - Olek 
Gr. Orschau - Orzechowo 
K1. Orsechau -- Orzechówko 
Ostaszewo 
Ostrów 
Gr. Ottloczyn - Otłoczyn 
KI. Ottloczyn - Otłoczy- 
[nek 
Pachurrer :Miihle - Pachur
		

/nazwy00084_0001.djvu

			123 


PRUSY ZACHODNIE 


124 


j 


Alt St. 
Pansau - P
dzewo 
Neu N. 
Papau - Papowo toruńskie 
Papiernia 
Papowo biskupie 
Paulshof - Papowo, folwark 
Pieczonka 
Pietrowiec - Piotrowice 
Pigrza 
Pluskowens - Pluskowęsy 
Pływaczewo 
Podgurz - Podgórz 
Podolszyny 
Poręba 
Potczalkowo - Poczałkowo 
Przeczno - Przeszno 
Przy sieck - Przysiek 
Rentschkau - Rzęczkowo 
Richnau - Rychnowo 
Rinsk - Ryńsk 
Rogów ko 
Rogowo 
Rosenberg - Rożankowo 
Rubinkowo 
Rudak 
Riidigsheim - Słomowo 
Ryhaki 
Sabłonowo 
Sangerau -- Piwnice 
Sarbinowo 
Schillno - Silno 
Schirocke - S2:eroko 
Schliisselkrug - Kluczyk 
Schmolne - Smolno 
Schonsee - Strębaczno pod 
[ Golubiem 


1 
t 


Schonsee - Kowalewo, mia- 
[ sto 
Schwirsen - Dźwierzno 
Seyde - Żyda 
Siemoń 
Sierakowo 
Silbersdorf - Srebrniki 
Skompe - Skąpe 
Sławkowo 
Słomowo 
Smaruj 
Smolnik 
Stani sławki 
Stanisławowo 
Staw 
Alt St. 
Steinau -- Kamionka 
Neu N. 
Sternberg - Grzywna 
Stewken -- Stawki 
Strugaj 
Swierczyn - Świerczyny 
Swierczynki 
Świerczyńska łąka 
Szewo 
Szychowo 
Tannhagen -- Cichoradz 
Tauer - Turzno, dworzec 
Thorn - Toruń 
Alt Thorn - (Tarnowo ) 
[al. St. Toruń 
Tobulka - Tobółka 
Topielitz - Topielec 
Toporzysko 
Trepposch -- Trep082: 
Turzno
		

/nazwy00085_0001.djvu

			125 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


126 


Tyllitz - Tylice 
Wangerin - Węgorzyn 
Warschewitz - 'Varszewice 
Wielkalonka - Wielkałąka 
Wierzbno 
Wiezczorkowo - Wieczor- 
[ kowo 
Wigodda - "Tygoda 
\Vilk-Krug - 'Vilcza kar- 
[ czma 
'Vittkowo - 'Vitkowo 
W ydrzygrosz 
'V ygoda 
'V ypcz 
\V ypczyk 
'Vypczyńskie wybudowa- 
[nie 


Wyttrembowitz - (Witra- 
[ mowice ] al. W ytrębo- 
[ wice 
Zadroscz - Zazdrość 
Zaionczkowo - Zaj ączkowo 
Zalesie 
Zalsieboze Krug - Żal si
 
[ Boże 


Zakrzewko 
Zawiszówka 
Zazieleń al. Zagać 
Zelgno - Zeglno 
Zengwirth - Zęgwirt 
Zielin - Zieleń 
Zielliniec Miihle - Zieleniec 
Zlotterie - Złotorya 


12. 
Powiat Tucholski 


(Kreis Tucbel) 


Abrau - Obrowo 
Adamkowo ob. Jadamkowo 
Bagnitz - B3giennica 
Biała 
Bialowies - Białowieże 
Bielska struga 
Gr. Bislaw - BysJaw' 
KI. Bislaw - Bysławek 
BIadau - Bladowo 
Brahefluss - Brda, rzeka 
Broddy - Brody 
Bruehau - Brzuchowo 
Bruchniewo - Brukniewo 


Brzoze - Brzozie 
Gr. W. 
Budzisken - Budziska 
Kl. M:. 
Poln Cekzyn - (Ciechoci- 
nek) al. Cekcyn polski 
Dembowitz - D
bowiec 
Dobelsheide - Siemiony 
Dombrowke - Dąbrówka. 
Dzeks - Dziegieć 
Alt St. 
Dzuki - Dżuki 
N eu N. 


5
		

/nazwy00086_0001.djvu

			127 


PRUSY ZACHODNIE 


128 


Ernstthal - Piszczek 
Festnitz - 'Vieszczyc 
Gr. W. 
Gatzna - Gaczna 
:M. 


KI. 
Główka 
Gollombek - Gołąbek 
Grochowo 
Hochdorf - N owa wieś 
Hutta - Huta 
Jabłonka 
J adamkowo 
J ehlencz - J elellCz 
Josephowo - Józefowo 
. 
Iwitz - Iwiec 
Kaliska 
Kaluda - Kałudy 
Kamionka 
Kamnitz - Kamienica 
Karczewo 
Kelpin -- Kiełpin 
Kelpiner Bruch - Kiełpiń- 
[skie błoto 
Gr. Kensau - K
sowo 
KI. Kensau - Kęsówko 
Gr. Klonia - W. Klonia 
Kl. Klonia - :M. Klonia 
Klonowo 
Klotzek - Klocek 
Gr. W. 
Komorz - Komorza al. 
łtf. 
[ Komorze 
Konnek - Konik al. Konek 
Koritta - Koryta 
Koslinka - Koślinka 
Kossowo - Kosowo 


hl. 


Kraj anken 


Kraj enka al. 
[ Krojanka 


Krong - Krąg 
Krummstadt - Krzywogo- 
[niec al. Krzywogonica 
Liebenau - Gostycyn 
Lippowo - Lipowo 
Liskau - Ł)'skowo 
Lissiny - Lisiny 
Lossyn - Osiny al. Łosiny 
Lubierszin - Lubierzyn 
LuLińsk 
Luboda Mlihle - Łoboda 
Lubodzin - Lubocin 
Gr. ¥l. 
l\Iangelmlihle - l\fędomierz 
KI. 1\1. 
[al. Mędromierz 
łtIinikowo 
1\Iokliska 
l\Iotelmiihle - łtfotyła al. 
[Motyl 
l\Irowinitz - :M:rówieniec 
N eudorf - N owa wieś 
N eumiihle - Nowy młyn 
Niedermlihle - NndoJnik 
Nikolaiken - Mikołajki 
Okiersk 
Pol. Okoni n - Okoniny 
[ polskie 
KI. Okonin - Okoninek 
Ossoweg - Osówko 
Ostrowy 
Oszywilk - Oszczywilk 
Pantau - Pamiętowo 
Petrichow - Pietrychowo 
Petztin - Piastoszyn
		

/nazwy00087_0001.djvu

			129 
ł 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


130 


Pillamiihle Piła 
Pinkowo - Pieńkowo 
Plaskau - 
Plas30wo -- Płazowo 
Prust - Pruszcz 
Pr
yrowke - Przyrówka 
Przyrowo - Przyrowa 
Reetz - Raciąż 
Reetzer l\Iiihle - Raciąski 
[ młyn 
Reihershor5t - Zaręby 
Resmin - Radzim al. Radź- 
[min 
Rosachatka - Rosochatka 
Rosannen - 
Ruda, mł}'n 
Rzepitzno - Rzepic
na 
Sady 
Schlarhta - Szlachta 
Gr. Schliewitz - Śliwice 
KI. Schliewitz - Śliwiczki 
Schwidt - Swit 
Sehlen - Zalno 
Sicinny - Sieciny 
Siecinki 
Silberhof - Bieliczek 
Sluppi - Słupy 


Smolnik 
Sommersin 
Stobno 
Alt 


Zamrza 


St. 
Streuort - Barłogi 
Neu N. 
Struga - StrugH 
Sumyni - Suminy 
Szumionca - Szumiąca 
Theolog - Teolog 
Trutnowo - Trutynowo 
Tuchel - Tuchola 
Tucholke - Turhołka 
'Vełpin 
Wilhelmsau al. Bralewitz- 
[ Bralewnica 
'Yittstock - Wysoka 
'Volfferode - Karczewko 
'V oziwoda 
Wymislaw - Wymysłowo 
\V ysoka 
Zalesie 
ZamarŁe 
Zancia - 
Zwangsbruch al. Drausnitz 
[ - Droździenica 


i3. 
Powiat Wałecki i starostwo Drahimskie 


(Kreis Deutsch Krone und die ebemalige Starostei 
Drabeim) 


Altenhof - Stary dwór 
Altenwalde - Stary wał 


Altmuhl - Stary młyn 
Appelwerder - Jabłonowo 
5*
		

/nazwy00088_0001.djvu

			131 


PRUSY ZA
HODNIE 


32 


Arensfelde - Gostomia (al. 
[ Arnopol ) 
Belsand - Zandkowo 
? - Bezy 
Birckholz - Brzeźniak 
Bottin - Bytyń 
Borken al. Borkendorf 
[ Dobrzyca 
Breitenstein - Braks
tyny 
Briesenitz - Brzeźnica 
Brotzen - Brocz 
Brunck - Bronikowo al. 
[ Brunikowo (al. Brynki) 
Brutzen - Bruczno ( al. 
[Brucz) 
Buchholz - Bukowo 
Russell - Zbyszki al. Byszki 
Callenberg al Kahlenberg- 
[ Uraza al. W razy 
Daber - Dobre 
Damlang - Damlany 
Doderlang - Dudy lany 
Doberitz - Dobrzyca 
Drage£luss - Drawa, rzeka 
Draheim - Drahim 
Drahnow - Drzonowo (al. 
[ Dranno) 
Dreetz - Drecz 
Dyck - Dykowo (al. Dyki) 
D
ierzążno, las 
Eichfier - Wołowe lasy 
[ (al. Dębowa) 
EIsen£liess -Olszanka, rzeka 
Erlenbruch - Olszowe błoto 
Flackensee - Flokiesia 
Flatte al. Goldau- Złotowo 


Freudenfier - Szwecya (al. 
[Wesoło) 
Fuhlbeck - Wielboki 
Giesen - Gizno 
Gollin - Gałęzowo (al. Go- 
[łomża) 
N eu Golz - Nowe Golce 
Grammattenbriick - Za- 
[brodzie al. Garbacz al. 
[Gramacki most 
Hansfelde - Stary dwór, 
[ (al. Janpole) 
Harmelsdorf - Harmale 
Hasenberg - Dolaszewo (al. 
[Zajęcza góra) 
Hankendorf - Hanki 
Hofstadt - Rudki 
IIohenstein - Wysoki ka- 
[ mień 
Hiitten - Huta 
Jagdhaus - Budy (al. 
Iy- 
[śliwstwo) 
Jagolitz - Jaglice 
Jastrow - Jastrowie 
Kappe - Kłoda al. Kłodzie 
Kattun - Kotuń 
Klapątein - Cyk 
Klausdorf - Klaudyilów 
Klaushagen - Kłaszewo 
Klawitterdorf - Głowacze- 
[ wo, Głowacz (al. Kło- 
[ wice) 
Klawittermiihle - Głowacz 
Kłecko 
? - Kolnowo 
Koschiitz - Koszyce 
Kramske - Krępa
		

/nazwy00089_0001.djvu

			133 


REGIENCY A KWIDZYŃSKA 


134 


. 


Kregenort - Janikowo 
Deutsch Krone al. Arnskro- 
[ne - Wałcz 
Krummfliess - Pokrzywnica 
[al. Krzywin 
Krummpol - Krąpol 
f - Krzeszowy 
Kuddow, Fluss - Głda r
. 
Langhof - Długi dwór 
Latzig - Łączyk (al. Lacno) 
Lebenke - Lubianka 
Liepenfier - Lipsko 
Lobitz - Łowicz (al. Łobice) 
Lubben - Lubno 
Lubow - Lubowo 
Lubsdorf - Lubowice 
łtHirzdorf - 
Iarcinkowo 
?\Iarte - 
Iartwia al. Marta 
:Mater - Borowy młyn 
Mehlgast - Miłogoszcz 

Ielentin - Mielęcin 
:Mochlin al. 
Iachlin - ?\fa. 
[ chliny 
Nackel - Nakielno 
Neblin - Nebliny 
Neudorf - Nowa wieś 
Neuhof - Nowy dwór 
N eugolzerfluss - Swinia r3. 
Nierosen - Kierzeszyn (al. 
[ Nieróża ) 
Peterkalk - Budy 
Pilowfluss - Pilna, rzeka 
Pleetnitz - Plotnica 
Plotzmin - Plecimin 
? - Połczynek 
Polgrin al. Bolgerin - Piel- 
[ grzymy 


Gr. Poppeln Popielewo 
KI. Poppeln - Popiel ewko 
Prel witz - Przelewice al. 
[ Pieczyska 
Prossin - Proszczyny 
Prussendorf - Prusinowo 
[ (al. Pruska wieś) 
Przyłożnica, rzeka 
Pylowfluss - Piła, rzeka 
Pylow - Piławka 
Quiram - Chwirama al. 
[ Kwiram 
Rackow - Rakowo 
Rederitz - Nadorzyce (al. 
[ Rodrzyca ) 
Reppow - Rzepowo 
Riege - Leżenica (al. Ryga) 
Rose - Róża 
Rosenfelde - Roswałd 
Russendorf - Ruszona 
Salm - Załom 
Scharpenort - Skarpinort 
Schenkhof - Nowa wieś 
Schloppe - Słopanowo al. 
[ Człopa 
Schneidemiihle - Piła 
Schonholzig - Nowa wieś 
Schonow - Sieniawa 
Schrotz - Skrzetusz 
Schulzendorf - J eziorki 
Schwarisee - Swartęze 
Segenfelde - Tarnowo (al. 
[ Pilnepole ) 
Solbin - Nowy dwór 
Springberg - Zawada 
Stabitz - Zbyczno 
Stibbe - Sztybowo
		

/nazwy00090_0001.djvu

			135 


PR USY ZACHODNIE 


136 


Strahlenberg Strzaliny 
[ (al. Strzały) 
Stranz - Stręc
no 
Tem pelburg - Czaplinek 
Trebben - Trzebiszki 
Trzebinia, rzeka 
Tschechendorf, Zechendorf 
[- Czechy 
Tiitz - Tuczno 
Wissulke - Wiesiółka 
Witkowo 
'Vittenberg - Białagóra ( al. 
[W itowa góra) 


KI. Wittenberg - Jaroczewo 
[(al. :M. Witowa góra) 
Wordel - Orle 
Neu \Vuhrow - 'Vorowo 
Zacherin - Czachryny 
Zadow - Czadowo al. Sza- 
[ dowo 


Zemmin - Cyminy 
Zicker - Czekry 
Zippnow - Sypniewo 
Ziitzer C
uchowo ( al. 
[ Cice ) 


14. 
Powiat Złotowski 


(Kreis Flatow) 


Adamshof - Adamkowo 
Augustowo 
Battrow - Batorowo 
Bergelau - Grodno al. 
[Grodna 
Blankwitt - Blękwit 
Blugowo - Bługowo 
Bock - Buk al. Nowa 
[ wieś 
Borowke - Borówko 
Buntowo 
Gr. W. 
Butzig - Buczek 
KI. M. 
Clementinenhof - Klemen- 
[ ty nowo 
Cosemiihle - Ciosek 


Cziskowo - Szyszkowo 
Daber - Dobrzno 
Damerau - Dąbrowa 
Dobbrin - Debrzno 
Dolnik 
Eichfelde - Obodowo al. 
[ Łobodowo 
Eichholz - Dębowiec 
Flatau - Złotowo 
Franciszkowo 
Głubc
yn 
Alt Glumen al. Glomen - 
[St. Głąbsk 
Neu Glumen al. Glomen - 
[ N. Głąbsk 
Gresonse - Dzierzążno 
Griinlinde al. Bose - Zboże
		

/nazwy00091_0001.djvu

			137 


REGIENCYA K\VIDZYŃSKA 


138 


Grunau -- Gronowo 
Gursen - Górzna 
Hohenfelde al. W yssek 
[ Vt T ysoka 
Hohen:fier - Kamień 
Jasdrowo - Jazdrawy (al. 
[ J azdrowo) 
J astrczembke -- J astrz
biec 
lIlowo - Iłowo 
Józefowu 
Justinenhof - 
lęczyhudoba 
Kammin - Kamień 
Kamminsche Miihle - Ka- 
[mieński młyn 
Kappe - Kapa al. Trudna 
Kleschin - Kleszczyna 
Klotzbuden - Klocbudy 
Klukowo 
Kolpin - Kiełpin 
Komierowko -- Komierówko 
Komierowo 
Krojanke - Krajenka 
Krumme Fliess - Pokrzy- 
[wnica, rzeka 
Krummfliess Krzywa 
[ struga 


Kujan 
Gr. W. 
Lanken - Łąkie 
KI. M. 
Landek -- Lendyczek al. 
[ Lendyk 


Leśnik 
Linde - Lipka 
Gr. Lossburg - Włościbór2 
KI. Lossburg - Włościborek 

eu Lubcza -- Lubcza 


Łukowo 
Gr. Lutau - Lutowo 
KI. Lutau - Lutówko 
Mazuren - 
Iazury 

Ieyenthal - Olszewko 

Iislowo - 
Iysłowo 
l\Iiihlenkawel - :\Iłynki 
Neuhof - 
owiny al. No- 
[wy dwór 
NiechOl"SZ - Niechórz 
N owinny -- Nowiny 
Obkasz - Obkaz 
Ossowke -- Osówka al. 
[Ostra góra 
Ossowo - Osowo 
Ostrowkesche i\1iihle 
[ Ostrówko 
Ostrówko 
Patznik - Piaseczno 
Paruschke - Paruszka 
Pempersin - Pęperzyn 
Pempersiner l\fiihle - P
- 
[perzyński młyn 
Petzewo - Piecewo 
Petzin - Pieczyn al. Zalesie 
Plotzig - Płocicz 
Podrusen - Podróżna 
Polko - Pólko 
Pottlitz - Potulice 
Proch - Prochy 
Radawnitz - Radownica 
Radońsk 
Rogalin 
Rogownitz -- Rogownica 
Pol. Ruden - Rudna 
Runowsche Miihle - Ru- 
[nowski młyn
		

/nazwy00092_0001.djvu

			139 


PRUSY ZACHODNIE 


140 


Sakollnow - Sokolna 
Salesch - Zalesie 
Schabernack - Scholasty- 
[kowo al. Laskiszkowo 
Schitten - Sitno 
Schmilowo - Śmiełowo 
Schmirdowo - Śmiardowo 
Schonwalde - Dębowiec 
Schwente - Święta 
Sechau al. Dzichowo - 
[ Zdziechowo 
Seefelde al. Zakrzewke - 
[ Zakrzewko 
Skarpi - Skarpa 
Skietz - Skicz 
Sławianowo 
Sossnow - Sosno 
Sosnowke - Sosnówka 
Stewnitz - Stawnica 
Suchoronczek Such()rą- 
[ czek 


Sypniewo 
Szykorz - Sikorze 
Tarnowke - Tarnówka 
Theklanowo - Teklanowo 
Tobolke - Tobółka 
Tobolla - Toboła 
Vandsburg - Wi
cbork 


Waldau - 'Yałdowo 
'Yaldowke - 'Yałdówko 
Wengerz - Węgierce 
'Verske - "T ersk 
'Vimisiowo - Wymysłowo 
Gr. Wisniewke - 'Viśniewo 
KI. Wisniewke - Wiśniewko 
Pol. 'Yisniewke - 'Viś- 
[ niewka 
'Vittkau - 'Vitkowo 
'Yillkowo - "\Vilkowo 
'Vittun - 'Yitonia al. 'Yi- 
[ tunia 
Wollwitz - 'Vielowicz 
KI. 'Voll witz - Wielowiczek 
W onsow - 'V ąsosz 
W ordel- Orle (al. Orzełek) 
Zahne - Trzciany 
Zakrzewo 
Zakrzewoer :Miihle - Za- 
[krzewski młyn 
Zempelburg - Sępolno al. 
[ Sempelbork 
Zempelkowo - Przepałkowo 
Gr. Zirkwitz - Cerek wica 
KI. Zirkwitz - :f\1. Cere- 
[ kwica
		

/nazwy00093_0001.djvu

			E. 


PI
USY WSCHODNIE 
(OST-PREUSSEN)
		

/nazwy00094_0001.djvu

			.
		

/nazwy00095_0001.djvu

			I. 
REGIENOYA GŁĄBIŃSI{A 
(Reg"ierll11g"sbezirl{ Gllmbi11nen) 


1.. 
Powiat Darkiejmski 
(Kreis Darkehmen) 
KI. Kolpacken 


Angerapp - Rapa 
Darkehmen - Darkiejmy 
Dombrowken - Dąbrówka 
Gruneiken -- Grunajek 
J aggeln -- Jagiele 
Gr. Jahnen -- Jany 
KI. Jahnen - Janki al. :M. 
[Jany 
Gr. Karpowen -- Karpowo 
Kleszowen -- Kleszczewo 
Klewienen - Klewiny 
Ki. Klewienen - M. Kle- 
[ winy 
Gr. Kolpacken -- \V. Koł- 
[ paki 


-- 1\1. Koł- 
[ paki 
Kowarren - Kowary 
Krugken - Kruki 
Launingken - Ołownik 
Lingwarowen - Łęgwarowo 

Iatzwolla - :Ma ci ej owa 
[ wola 
Osznagorren - Ośna góra 
Piontken - Piątki 
Rogahlen -- Rogale 
Schikarowen - Sikorowo 
Gr. Szabinen - Żabin 
KI. Szabinen -- Żabinek al. 
[
I. Żabin 


2. 
Powiat Gołdapski 
(Kreis Goldap) 
Babken - Babki Blandau -- Błędowo
		

/nazwy00096_0001.djvu

			144 


143 


PRUSY \VSCHODNIE 


.. 


Alt 


St. 
- Bo- 
K. 
[ ćwinka 


Bodschwingken 
Neu 


Borrek - Borek 
Collnischken - Kolniszki 
Czarnen - Czarne 
Czarnowken - Czarnówko 
Czerwonnen - Czerwone 
Damerau - Dąbrowa 
Dobawen -- Dobowo 
Dorschen - Dorsze 
Gr. 'V. 
Dunayken - Dunajek 
KI. ł\I. 
Dzingellen - Dzięgiele 
FlOsten - Włosty 
:Friedrichowen - Frydry- 
[ ch owo 
Glasau - Głażejewo 
Glowken -- Główka 
Goldapp - Gołdap' 
Gollubien - Golubie 
Grabau -- Grabowo 
Gurnen - Górne 
J akobinen - J akubiny 
J eblonsken -- Jabłońskie 
( Jebłońskie 
J esziorken -- J eziorki 
KI. Jesziorken -- 
I. Je- 
[ ziorki 
Gr. Jodupp -- Czarnówko 
Kalkowen - Kalkowo - 
Kamionken - Kamionki 
Gr. Kocziolken - W. Ko- 
r ciołek 


KI. Kocziolken - 
I. Ko- 
[ ciołek 
Kosacken - Kosaki 
Kowalken - Kowalki 
Kuicken - Kwik 
Linnawen - Linowo 
Loyen - Łoje 
Loyken - Łojki 
:Marczinowen - Alarcinowo 
ł\Iarkawen - :Markowo 

larlinowen - Alarlinowo 
AHinicken - 
nyniki 
Na pertowo 
Nossutten - Nosuta 
Olschowen -- Olszewo 
Ossowen - Osowo 
Ostrowen - Ostrowo 
Ostrowken - Ostrówko 
Pelkawen -- Pełkowo 
KI. pelkawen -- Pełkówko 
Petrellkehmen - Pietrasz e 
Pogorzellen - Pogorzel 
Rakowken -- Rakówko 
Gr 'V. 
Rosinsko - Rożyńsk 
Ki. 1\1. 
Gr. Rosinsk -- 'V. Rożyńsk 
Rostek 
Rothebude - Czerwony d wór 
Rudzien -- Rudzie 
Satticken - Zatyki 
Gr. 'V. 
Schwentischken - Świę- 
KI. 1\1. 
[ tyszki 
Sockollen - Sokoły 
Summowen - Sumowo
		

/nazwy00097_0001.djvu

			145 


REGIENCY A GLĄBIŃSKA 


. 


Sutzken - Suczki 
Szielasken - Żelazki 
Szitkehmen - Zitkiemy 
Tartarren - Tatary 
Gr. W. 
"\Viersbianken - Wierz- 
KI. 1\1. 
[ bianki 


146 


"\Vilkassen - "\Vilkasy 
Wittichsfelde - Bronisze 
Gr. "\Vronken - 'V. 'Yronki 
KI. 'V ronken - 1\1. 'V ronki 
Gr. W. 
Zabojeden - Żabojady 

1.  


KI 


.Ił 


3. 
Po"\viat Jansborski 
(Kreis Johannisburg) 
Buwełno 


Andreaswalde - Kosinowo 
Annussewo - Anuszewo 
Arys - Orzysz al. Orzesz 
Baorosten al. Geisuken - 
[ Babrosty 
Barenbruch - Niedźwiedzie 
[ bagno 
Barenwinkel - Niedźwiedzi 
[róg 
Baginsken - Bagińskie 
Belczonczen - Belczące 
Bialla - Biała 
Biallebrzegi - Białobrzegi 
Bilitzen - Bilicze 
Bogumillen - Bogumiły 
Borken - Borki 
Borreck - Borek 
Breitenheide - Szeroki bór 
Browarnik 
Gr. 


Kl. 


,v. 
Brzosken - Brzoski 
:L\f. 


Bzurren - Bzury 
Chmielewen - Chmielewo 
Gr. Curwien - 'V. Kurwia 
KI. Curwien - 
1. Kurw i a 
Czarnen - Czarne 
Cziernen - Ciernie 
C2ierspienten - Cierzpięty 
Czissina - Ciesina 
Daunowen - Danowo 
Dlottowen - Dłótowo 
Dlugikont - Długikąt 
Dlllussen - Dmusy 
Dombrowkell - Dąbrówka 
Downarren - Downary 
Drosdowen - Drozdowo 
Gr. W. 
Drygallen - Drygały 
KI. 1\1. 
Dszadowen - Dziadowo 
Dsziubiellen - Dziubiele
		

/nazwy00098_0001.djvu

			147 


PRUSY WSCHODNIE 


148 


. 


. 


Dupken - Dupki al. Li- 
[ powskie 
Dybowen - Dybowo 
()ziattken - Dziadki 
Eckertsberge - Okartowo 
[al. (Ekartowo) 
Eichenthal - Kawałek 
Erdtmannen - Erdmany 
Faulbruch - Imionek 
Frohlichen - Frelichy 
Gehsen - Jeże 
Gentken - Giętkie 
Geroschen - Jarosze 
Glodowen - Głodowo 
Gregersdorf - Grzegórze 
Grodszen - Grodzie 
Grodszisken - Grodzisko 
Gronden - Grądy 
Grondowken - Grądówka 
Gruhsen - Gruzy 
Gurken - Górki 
Gurra - Góry 
Gursken - Górskie 
Gusken - Guzki 
Gutten - Guty 
Hammergehsen - Ruda 
Heydick - Hejdyk 
Jabłoń 
Jakubben -- Jakuby 
Janina 
Janowen - Janowo 
Jaschkowen - Jaśkowo 
Jebrammen - Jabramki (Je- 
[ bramki 
J eglinnen - J eglin 
J egodnen - J agodne (J e- 
[godne 


Johannisburg - Jansbork 
Alt Johannisburg - Kubusze 
Neu Johannisburg - Kulig 
Itzken - Idźki 
J urgasdorf - Zaskwierki 
Kallenczinnen - Kałę('zy n 
Kallischken - Kaliszki 
Kaminsken - Kamieńskie 
Kalltorowischen - Kanto- 
[ rowizna 
Karpa 
Karpinnen - Karpin 
Karwiek - Karwik 
Katzmarsko - 
Kerschek - Kierzek 
Gr. Kesse] - Kocioł 
KI. Kessel - Kociołek 
Adl. Kessel - Szlachecki 
[ Kociołek 
Kommorowen - Komorowo 
Koncewen - Kończewo 
Konopken - Konopki 
Kosken -- Kózki (?) 
Kossacken - Kosaki 
Kosuchen - Kożuchy 
Kotten - Koty 
Kowalik 
Kowallewen - Kowalewo al. 
[ Dworaki 
KozIowen - Kozłowo 
Kreuzofen - Piecek al. 
[ Krzy że 
Krsziwinsken - Krzywiń- 
[ skie 
Kruppen - Krupa 
Krussewen - Kruszewo 
Kucklen - Kukły
		

/nazwy00099_0001.djvu

			149 


REGIENCY A GŁĄBIŃSKA 


150 


Kumilsko Kurniisk 
Kurzontken - Kurczątki 
Ky bis sen - Kibisze 
Vorder Przednia 
Lippa - Lipa 
Hinter Tylna 
Lissijamy - Lisie jamy 
Lodigowen - Łodygowo 
Lupken - 
upki 
Lypiensken - Lipińskie 
Lypnicken - Lipniki 
Lyssen - Lisy 
Lys9ken - Liski 
Lyssunen - Lisonie 
l\Ialdaneyen - 1\faldanin 

Iarchewken - 1\Iarchew- 
[ki 
l\Iasten - l\Iaszty 

Iikossen - 1\likosze 
Mikutten - Mikuty 
Mincheid - 1\fnich 
Monethen - 1\fonety 
Mysken - :Myszki 
N euendorf - Nowawieś 
Nieden - Nida 
Niedzwiedzen - Niedźwie- 
[ dzie 
Niegossen - Niegosy . 
Nippen - Nipy 
Nittken - Nitki 
Nowidzal - Nowy dział 
Nowacken - Nowaki 
Oblewen - Oblewo 
Odoyen - Odoje 
Olschewen - Olszewo 
Orlowen - Orłowo 
Oskarzyn 


Osranki al. 
[ Głąbowskie 
Osziwilken - Oszczywilki 
Gr. Paasken - Paski 
KI. P aasken - Kownaty 
Pawloczinnen -Pawłoczyny 
Pianken - Pianki 
Pieczisko - Pieczysko 
Pietrsczycken - Pietrzyki 
Pilchen - Pilchy 
Piskorzewen - Piskorzewo 
Polken - Pełki 
Vorder Pogobien - Prze- 
[dnie Pogóbie 
1\fittel Pogobien - Średnie 
[ Pogóbie 
Hinter Pogobien - Tylne 
[ Pogóbie 
Gr. W. 
Pogorszellen - Pogorzel 
KI. 1\1. 
Posseggen - Pożegi 
Pranie 
Przeroschel - Przerośl 
Quicka - Kwik 
Rakowen - Rakowo 
Rakowken - Rakówko 
Ribittwen - Rybitwy 
Gr. W. 
Rogallen - Rogale 
KI. 1\1. 
Rollken - Rolki 
Gr. W. 
Rosinsko - Rożyńsk 
1\1. 


Ossranken 


. 


KI. 
Rossa - Rosa 
Rostanken - Rozstanki
		

/nazwy00100_0001.djvu

			151 


PRUSY WSCHODNIE 


152 


Rostken - Rostki 
Ruhden -- Ruda 
Rzesnicken - Rzeźniki 
Sabielnen - Zabielne 
Salleschen -- Zalesie 
Sastroschnen - Zastróźne 
Sawadden -- Zawada 
Schiast -- Szast 
Srhlag -- Szlaga 
Schlapien -- Szłapie 
Gr. Schweikowen - Szwej- 
[kowo 
KI. Schweikowen - Szwej- 
[kówko al. 
I. Szwej- 
[ kowo 
Mittel Schweikowen - Śre- 
[dnie Szwejkowo 
Schwiddern - Świdry 
Gr. Sdengowen -- Zdęgowo 
Kl. Sdengowen - Zdęgówko 
Sdorren - Zdory 
Sdunowen -- Zdunowo 
Skarszinnen - Skarzyn 
Skodden -- Szkody 
Skrotzken -- Skrodzkie 
Snopken -- Snopki 
Sokollen - Sokoły 
Soldahnen -- Sołdany 
Sowiróg 
KI. Spalienen -- M. Spaliny 
Sparken -- Lisewo alias 
[ Szparki 
Spirdingswerder al. Frie- 
[ drichswerder - Czarcia gó- 
[ra 
Stotzken - Stoczki 
Strzellnicken - Strzelniki 


Sucha 
Suchawola 
Siidloffken - Szydłówko 
Sulimmen -- Sulimy 
Sumken - Sumki 
Symken - Szymki 
Symmannen - Szymany 
Szamordeien -- Zamordeje 
Taczken -- Taczki 
Turoscheln -- Turośl 
Trszonken - Trzonki 
Tuchlinnen - Tuchlin 
Turowen -- Turowo 
Ublick -- Ublik 
Alt St. 
U szczani -- U szczany 
N eu N. 
U szien - U ście 
Gr. Walentzinnen - F al
cin 
Kl. W alentzinnen -- Falęcinek 
Gr. W. 
Weisuhnen -- Wejsuny 
KI. 
I. 
'Vensowen - W ęźewo 
Gr. W. 
'Viartel - Wiartel 
KI. 
I. 
'Yielgilass - Wielkilas 
'Vielken - Wilki 
'Virsbinnen - Wierzbiny 
Wlosten - 'Yłosty 
W ollisken - W olisko 
Gr. 'V. 
W ollisken - W olisko 
Kl. 1\1. 
W ollka - 'V ólka 
'V ondollek - Wądołek
		

/nazwy00101_0001.djvu

			153 


REGIENCY A GŁĄBIŃSKA 


154 


W onglick - Wąglik 
W orgullen - W orgule 
Woynen - Wojny 
W oytellen - W ojtele 
W robeln - Wróble 
Wyskakrug -- Wyszka 
Gr. Zechen - ,V. Szczechy 


KI. Zechen - M. Szczechy 
Zielonigrond - Zielonygrąd 
Zimna 
Zwalinnen - Cwaliny 
Zyborren - Cibory 
Zyprken - Czyprki 


4. 
Powiat Lecki 
(Kreis Lótzen) 


A lexandrow en 


Alexan- 
[ drowo 


Antonowo 
Bartlickshofchen - Bartli- 
[kowo al. Owczarnia 
Berghof - Berkowo 
Biestern - Bystry 
Bilsken - Bilskie 
Bogaczewen - Bogaczewo 
Bogatzko -- Bogaczko 
Bogatzko- W olla - Bogacz- 
[kowska 'Vola 
Camionken - Kamionki 
Cronau -- HIonowo 
Czarnowken - Czarnówka 
Czyprken -- Czyprki al. 
[ Czyprzki 
Dannowen - Danowo 
:Faullehden - Fuleda 
Franziskowen - Francisz- 
[ kowo 
Gr. Gablick - 'V. Gawlik 
Kl. Gablick - Al. Gawlik 


. 


Gembalken - Gębalka 
Glombowen - Głąbowo 
Gneist - Knis 
Graywen - Grajwo 
Grontzken - Grądzkie 
Griinwalde - Zielony lasek 
Grzybowen - Grzybowo 
Gutten - Guty 
Herrmannawolla - Herma- 
[ nowa Wola 
Heybutten - Hej but y 
Gr. W. 
J agodnen - J agodne 
KI M. 
[( Jegodne) 
Gr. W. 
Jauer - Jora 
KI. M. 
Jedamken - Jadamki (Je- 
[ damki ) 
Jesziorken - Jeziorko 
Imnionken - Tmionki 
Junien - Junie 


.. 


G
		

/nazwy00102_0001.djvu

			155 


PR USY WSCHODNIE 


156 


Justusberg -- Siejkowo 
Kampen -- Kąp' 
Kallinowen -- Kalinowo 
Kiermuza, ostrów 
Kleszewen - Kleszczewo 
I{lonn - Klon 
Gr. 


II 
0, 


\v. 
Konopken -- Konopki 

1. 
,Y. 
Kosuchen - Kożuchy 
KI. 1\1. 
Koszinnen - Kozin 
Gr. 'V. 
Kowalewsken -- Kowa- 
1\1. 
[ lewskie 
Kruklinnen - Kruklin 
Krzysahnen - Krzyżany 
Krzywen - Krzywe 
Kulle Briick - Kuła 
Lawken -- Ławki 
KI. Lenkuk - Lękuk 
Lindenhof - Lipowy dwór 
Lipiensken - Lipińskie 
Lipowen -- Lipowo 
Lotzen - Lec 
Althof Lotzen - Stary dwór 

Iallinken - Malinka 
l\farczinawolla -- Marcino- 
rwa 'Vola 
1\fazu- 
[ chówka 
:Mertenheim - MartJany 
l\lierziewen - Mierzejewo 
Milken - Miłki 
Mlekówka 


KI. 
Gr. 


Kl. Iasuchowken  
; lniechen - 
liechy 
Mrowken - :Mrówki 
N euhof - Zelki 
Gr. W. 
Notisten - Notyst 
KI. :M. 
Ogrodtken -- Ogródki 
Okrongelen - Okrągłe 
OrIen - Orło 
Orlowen -- Orłowo 
Pammern -- Pamry 
Paprodtken -- Paprotki 
Pierkunowen -- Pierkunowo 
[al. Nowy dwór 
Pietzonken - Pieczonki 
Poganten - 
Przykop 
Radzien - Radzie 
Raffalken - Rafałka 
Ranten - Ranty 
Reichenhagen al. Thiemau -=- 
[ Tymowo 
Rhein, Stadt - Ryn, mi a- 
[sto 
Rhein, Amt - Wioska 
Rhog - Róg 
Roggen -- Róg 
Rosken - Rostki 
Riibenzahl - Rybical 
Ruhden - Ruda 
Rumminek l\llihle - 
Rydzewen - Rydzewo 
Saltza - Zalec 
Schedlisken - Siedliska 
Schemionken - Siemionki 
Scheuba - Siejba 
Schonberg -- Piękna góra
		

/nazwy00103_0001.djvu

			157 


REGIENCY A GLĄBIŃSKA 


158 


Schwiddern - Świdry 
Sczepanken - Szczepanki 
Sczyballen - Szczybały 
Silberberg - Srebrna góra 
KI. Skomatzko - 1\1. Sko- 
[ mack 
Skoppen - Skop 
Skorupken - Skorupki 
Slab owen - Słabowo 
Soltisken - Sołtyski 
Spiergsten - Śpierśt 
Staschwinnen - Staświny 
Strzelczen - Strzelce 
Gr. W. 
Styrlack - Sterławki 
KI. 1\1. 
Sucholasken - Suchylasek 
Sulimmen - Sulimy 
Szyb allen - Szczybały 
Talken - Talki 
Trossen -- Tros 
Gr . Upalten - \V. U pałty 
Kl. Upalten - 
I. Upałty 


Średnie 
[ U pałty 
U sranken - U sranki 
 
\Valdhof - Canki 
Weissenfluss 


Mittel Upalten 


Pańska 
[ Wola 
Weissensee - Biała 
\Vensowken - Wężówka 
\Verder - Ostrów al. So- 
[ brost 
Weydicken - 'Vejdyki 
Widminnen - Wydminy 
Wierczeyken -- Wierciejki 
Willkassen - 'Vilkasy 
Willudtken - \Vyłudki 
\Vissowatten - \V ysowate 
Wolfssee - \Vilkasy 
W oysack - \V ojsak 
Gr. \V ronnen - Wrony 
KI. \Vronnen - Wronka 
Zondern - Sądry 
Zybulken - Cybulki 


5. 
Powiat Łecki 
(Kr
is Lyk) 


Baitkowen - Bajtkowo 
J3allamutowen - Bałamu- 
[towo al. Maługowo 
.Barannen - Barany 
Kl. Barannen - Baranki 
al. M:. Barany 
Bartossen - Bartosze 


Biallojahnen al. Biellen - 
[ Białojany 
Bienien - Bienie 
Bobern - Bobry 
Borken - Borki 
Borzymmen - Borzymy 
Brodowen -- Brodowo 
6*
		

/nazwy00104_0001.djvu

			159 


PRUSY WSCHODNIE 


160 


Buczilowen - Buciłowo 
Budzken - Buczki 
Burnien - Burnie 
Bzdziellen -'- Bździele 
Catrinowen - Katrynowo 
Chelchen - Chełchy 
Chrosziellen - Chrościele 
Chrzanowen -- Chrzanowo 
Claussen - Klusy 
Czerwonken - Czerwonka 
Cziernien - Ciernie 
Cziessen - Czyże 
Czybulken - Cybulki 
Alt Czymochen - St. Czy- 
[ mochy 
Neu Czymochell - N. Czy- 
[ mochy 
KI. Czymochen - M. Czy- 
[ mochy 
Czynczen - Czyńcze 
Dluggen - Długie 
Dlugochorellen - Długocho- 
[ rzele 
DIugoniedziellen - Długo- 
.. [ niedziele 
Dlugossen - Długosze 
Dobrawolla - Dobrawola 
Dombrowken - Dąbrówka 
Dorschen - Dorsze 
Duttken - Dudki 
Dziarnowen - Dziarnowo 
Friedrichswerder - Ostrów 
Gr. Gablik - \V. Gawlik 
Gaylowken - Gajlówka 
Giesen - Gize 
Gingen - Ginie 
Glinken - Glinki 


. 


Goldenau - Kopijki 
Gollubien - Golubie 
Gollupkeu - Golubka 
Gorczitzen - Gorczyce 
Gorlen - Godo 
Gorlowken - Gorłówko 
Gorzekallen - Gorzekały 
Grabnick - Grabnik 
KI. Grabnik - 
I. Grabnik 
Grenzwerda - Alexandrowo 
Grondzken - Grądzkie 
Gusken - Guzki 
Hellmahnen - Helmany 
Jebramken - Jabramki (Je- 
[ bramki 
Jendreyken - Jędrzejki 
J eziorowsken - J eziorow- 
[ skie 
Imionken - Imionek 
Alt St. 
Jucha - Juchy 
N eu N. 
J udzicken - J udzlki 
I waschken - I waśki 
Kallenczynnen - Kał
czyn 
Kallinowen - Kalinowo 
Kaltken - Kałtki 
Kaminsken - Kamieńskie 
Karbowsken - Karbowskie 
Kempno - Kępno 
Kiehlen - Kile 
Kobylinen - Kobyliny 
Kobylinnen - Kobylin 
Kokosken - Kokoszki 
Kolleschnicken - Koleśniki 
Koslen - Kozieł 
Kossewen - Koszewo 


a
		

/nazwy00105_0001.djvu

			161 


REGIENCY A GŁĄBIŃSKA 


162 


Kowahien - Kowale 
Kozyken - Koziki 
Kroiowollen - Królowawola 
Krupinnen - Krupin 
Krzysewen - Krzyżewo 
Krzywen - Krzywe 
.Alt. Krzywen - St. Krzy- 
[we 
N eu Krzywen - N. Krzy- 
[we 
KI. Krzywen - 1\1. Krzy- 
[we 


Kulessen - Kulesze 
Kutzen - Kucze 
Kuzmen - Kużmy 
Gr. W. 
Lasken - Laski 
Kl. 
1. 
Laszmiaden - Laśmiady 
Leegen - Lega 
Gr. 'V. 
Lepacken - Lepaki 
Kl. M. 
Lipinsken - Lipińskie 
Loyen - Łoje 
Lyck - Ełk al. Łek 
Lysken - Liski 
Lyssewen - Lisewo 
Maaschen - 
Iaże 
Madeyken - Madejki 
:Malkiehnen - Małkiń 
l\Ialleczewen - l\Ialeczewo 
Gr. 'V. 
l\Iallinowken - Mali- 
Kl. l\1. 
[nówka 
l\Iakoscheyen - l\lakosieje 


l\Iarczinowen - l\łarcinowo 
Miechowen - Miechowo 
Millewen - 
Iilewo 
Moldzien - 1\[oldzie 
:Monczen - l\fącze 
:Monken - Mąki 
l\Iostolten - 1\108tołty 
Gr. 'V. 
Mr08en - Mrozy 
KI. 1\1:. 
l\lylucken - Miłuki 
l\Iylussen - l\1ilusze 
Neuendorf - Nowawieś 
Niedzwetzken - Niedźwiedz- 
[kie 
Niekrassen - Niekrasy 
Nykolayken - Mikołajki 
Ogrodtken - Ogródek 
Olschewen - Ol8zewo 
Oratzen - Oracze 
Orzechowe n - Orzechowo 
Ossarken - Osarki (?) 
Ostrokollen - Ostry kół 
Pannstruga - Panstruga 
Pfaffendorf al. Pop owen - 
[ Popowo 


Piasken - Piaski 
Pientken - Pi
tki 
Pietrassen - Pietrasze 
Pissanitzen - Pisanica 
Pistken - Pistki 
Ploczytznen - Płociczno 
Kl. Ploczytzen - l\1łynik 
Plowczen - Płowce 
Prawdzisken - Prawdziska 
Gr. Prostken - 'V. Prostki 
Kl. Prostken - 1\1. Prostki
		

/nazwy00106_0001.djvu

			163 


PRUSY WSCHODNIE 


164 


Przepiorken - Przepiórki 
Przykopken - Przykopka 
Przytullen - Przy tuły 
Regeln - Regiel 
Regelnitzen - Regielnica 
Reglerspitze - Regielski róg 
Renkussen - R
kusy 
Reuschendorf - Ruska wieś 
Gr. Rogallen - W. Rogale 
KI. Rogallen - 
I. Rogale 
Rogalliken - Rogalik 
Romanken - Romanki 
Romanowen - Romanowo . 
Romotten - Romoty 
Ropehlen - Ropele 
Rosinsko - Rożyńsk 
Rostken - Rostki 
Romeiken - Romejki 
Rydzewen -- Rydzewo 
Rymken - Rymki 
Saborowen - Zaborowo 
Sanien - Zanie 
Sarken - Szarek (Sarek) 
Sareyken - Szarej ki (Sa- 
[ rejki 
Sawadden - Zawady 
Schedlisken - Siedliska 
Schikorren - Sikory 
Schnepien - Śnepie 
Sdedy - Zdedy 
Seliggen - Szeligi 
Sentken - Sętki 
Sieden - Żydy 
Gr. Skomatzken - \V. Sko- 
[ mack 


Gr. W. 
Skomenten - Skomętno 
KI. 1\1. 
Skrzypken -- Skrzypki 
Soczien - Zocie 
Soffen - Sofy (?) 
Sokolken - Sokółki 
Soltmahnen - Sołtmany 
Sordachen - Sordachy 
Statzen - Stacze 
Stosznen - Stużne 
Stradaunen - Straduny 
Susczen - Suszcze 
Sutzken - Suczki 
Sybba - Szyba 
Sypittken - Sypitki 
Szameyten - Żamejty 
Szczecinowen - Szczecinowo 
Szielasen - Żelazy 
Szudlen - Szczudły 
Tallken - Talki 
Thalussen - TaIusy (Ta- 
[Iusze? ) 
Thurowen - Turowo 
Tratzen - Tracze 
Trentowsken - Trętowskie 
Wiersbowen - \Vierzbowo 
Wischniewen - Wiśniewo 
Wittinnen - Wytyń 
W osziellen - \V oszczele 
\V ysocken - Wysokie 
Zappeln - Czaple 
Zdunken -' Zdunki 
Zeysen - 
Zielasken - Żelaski
		

/nazwy00107_0001.djvu

			165 


, 
REGIENCY A GŁĄB IN SKA 


166 


6. 


Powiat Margrabowski 
(Kreis Oletzko) 
Ober Wysoki 
Garbassen - Garbas 
Nieder Niski 
Giesen - Gize 
Gollubien - Golubie 
KI. Gollubien - Golubki al. 
[1\1. Golubie 
Gr. Gonschorowen - Gą- 
[ siorowo 
Kl. Gonschorowen - Gą- 
[siorówko al. 
1. Gąsiorowo 
Gonsken - Gąski 
Gordeyken - Gordejki 
Gortzit
en - Gorczyce 
Griesen - Gry ze 
Grindashof - Grzędowizna 
Gronden - Grądy 
Griinheide - Zielonki 
Guhsen - Guzy 
Gutten - Guty 
Jaschken - Jaśki 
Jelittken - Jelitki 
Jeworken - Jaworek (Je- 
[ worek) 
Judzicken - Judziki 
Jurken - Jorki 
Kiliannen - Kiliany 
Kleszewen - Kleszczewo 
Kołpakowo 
Kowahien - Kowale 
Krupinnen - Krupin 
Krzysowken - Krzyżewko 


Babken - Babki 
Barannen - Barany 
Bartken - Bartki 
Bialla - Biała 
KI. Bialla - Budki 
Bialla , 1\liihle - Biała, 
[ młyn 
Borawsken - Borawskie 
Borishof - Borysowo 
Borken - Borki 
Borkowinnen - Borkowiny 
Bronacken - Bronaki 
Chelchen - Chełchy 
Ciclien - Cichy 
Czarna - Czarnia 
C
uckten - Czukty 
Daniellen - Daniele 
Diebowen - Dybowo 
Diebower Spitze - Dybow- 
[ski róg 
Doliewen - Doliwy 
Dombrowen - Dąbrowa 
Dombrowsken - Dąbrow- 
[ skie 


Dopken - Dobki 
Drosdowen - Drozdowo 
Dudtken - Dudki 
Dullen - Duły 
Dunejken - Dunajek 
Dworatzken - Dworackie 
Dziengellen - Dzięgiele 
Friedrichsheide - Gajrówka
		

/nazwy00108_0001.djvu

			167 


PRUSY WSCHODNIE 


168 


Krzywen -- Krzywe 
Kuchnia 
Kuckowen - Kukowo 
Kuckowken -- Kukówko 
Kujawa 
Kutzen - Kucze 
Kyowen - Kijewo 
Lackellen - Łakiele 
Lakommen - Łakome 
Lassek - Lasek 
Lehnarten - Lenarty 
Lengowen -- Łęgowo 
Leschnicken - Leśniki 
Markowsken - Markow- 
[ skie 
Masuhren - Mazury 
Mierunsken - Mieruniszki 
łflonethen - Monety 
:Mosznen - Możne 
N euendorf - Nowa wieś 
Neumiihl - Nowy młyn 
Neusass - Nowiny 
Niedzwetzken Niedź- 
[ wiedzkie 
Nordenthal -- Nory 
Oletzko - 
fargrabowa al. 
\ [ Oleck 
KI. Oletzko - łf1. Oleck .. 
Olschowen "- Olszewo 
Orschechowken Orze- 
[ chówko 
PlOwken - Plewki 
Plusquianka - Pluskwianka 
Polommen - Połom al. Po- 
[łoń 
Polommer Miihle - Połom- 
[ski al. P ołoński młyn 


Pomiannen - Pomiany 
Prostkergut - Imionki 
Pr2ytullen - Przy tuły 
Puchowken - Puchówka 
Refusowiszna - Refuzowi- 
[zna 
Retzawen - Rdzawe 
Gr. Retzken - W. Raczki 
[ ( Reczki ) 
KI. Retzken - 1\1. Raczki 
N eu Retzken N owe 
[ Raczki 


Ringen - Rynie 
Robel - Rebel 
Rogonnen -- Rogojnie 
Rogowken - Rogówko 
Rogowszisna -- Rogowszczy- 
[zna 
Rosochatzken - Rosochac- 
[ kie 
Sabielnen - Zabielne 
SalIeschen - Zalesie 
Satticken -- Zatyki 
Sawadden - Zawady 
KI. Sawadden - M. Zawady 
Sayden - Sajdy 
Schareyken - Szarejki (Sa- 
[ rejki) 
Schlepien -- Ślepie 
Schwalg - Szwałk 
, 
Schwentainen - Swiętajno 
Schwiddern - Świdry 
Schwiderowken -- Świdrów- 
[ko 
Schwidrowen - Świdrowo 
Seedranken - Sedranki 
Seesken -- Szeszki ( Seski)
		

/nazwy00109_0001.djvu

			169 


REGIENCY A GLĄBIŃSKA 


170 


Sobollen - Sobole 
Sokolken - Sokółki 
Starosten - Starosty 
Statzen - Stacze (Stace ) 
N eu Statzen - :Małe Sta- 
[cze (Stace) 
Stosznen - Stożne 
Suleyken - Sulejki 
Sydden - Żydy 
Szczeczynken - Szczecinki 


Theerbude - Terbuda 
Thurowen - Turowo 
Urbanken - Urbanki 
Wensowen - Wężewo 
Wessolowen - Wesołowo 
Wielitzken - 'Vieliczki 
Willkassen - Wilkasy 
Woynassen - 'Vojnasy 
'Vronken - Wronki 


7. 
Powiat Węgoborski 
(Kreis Angerburg) 
Angerburg - VVęgobork 
Benkheim - Banie 
Biedaschken - Biedaszki 
Borken - Borki 
Brosowken - Brzozówko 
Broszowen - Brzozowo 
Buddern - Budry 
Budzisken - Budziska 
Carlsfelde - Karłowo 
Carlswaide - Karłowo 
Damerau - Dąbrowa 
Deyguhnen - Dejguń 
Doben - Doba 
KI. Dombrowken Dą- 
[ brówka 
Pol. Dombrowken - Pol- 
[ska Dąbrówka 
Dowiaten - Dowiaty 
Engelstein - 'V ęgielsztyn 


Neu Freudenthal - Bo- 
[ ćwinka 
Gansenstein - Brożówka 
Gassewen - Gasewo 
Gembalken - Gębalka 
Griesslack -- Gryzławki 
Grodisko - Grodzisko 
Grodzisko 
Gronden - Grądy 
Grunden - Grądy 
Gr. W. 
Guja - Guja 

1. 
St. 
- Góry 
N. 


KI. 
Alt 


Gurren 
Neu 
Haarznen - 
Hopfenthal - 
Jakunoewn - 


Chmielewo 
Jakunowo
		

/nazwy00110_0001.djvu

			171 


PRUSY WSCHODNIE 


172 


Jakunowken -- Jakunówko 
J anellen -- Janele 
J esziorowsken -- J eziorow- 
[ skie 
J urkowen - J urkowo 
Katzerowen - Kaczorowo 
Katzerowken -- Kac
orówko 
Kahlen - KaI 
Kerschken - Kierzek 
Kittlitz - Kietlicze 
Klimken - Klimki 
Kruglanken - Krukianki 
Krzywinsken - Krzywiń- 
[ skie 


Kiihnort -- Kinort 
KuIssen -- Kulsze 
Kutten - Kuty 
Lotzener Waldbude - Lecka 
[buda 
Lyssen - Lisy 

łitschkowken - Mieczków- 
[ka 

1ittschullen -- 
Iiczuły 

Iosdzehnen -- 
Iozdzany 
Numaiten - Okowizna 
Ogonken -- Ogonki 
Olschowen - Olszewo 
p aschaken -- Pasieki 
PaulswaIde -- PawIowo 
Alt St. 
Perlswaide - Perły 
N eu N. 
Pietrellen - Pietrela 
Pietzarken -- Pieczarki 
Gr. W. 
Pillacken - Pilaki 
Kl. 
I. 


Pil wen - PiIwa 
Popiollen - Popioły 
Possessern - Pozezdrze 
Prinowen - Prynowo 
Przerwanken -- Przerwanki 
Przistanien - Przystań 
Przytullen - Przytuly 
Regulowken - Regulówka 
Resau - Rydzówka 
Reussen - Ruska wieś 
Roggen -- Róg 
Rosengarten - Rozengart 
Rosenstein - Rozensztyn 
Gr. 'V. 
Sakautschen -- Zakał- 
KI. 1\1. 
[ cze 
Sandhof -- 1\1. Rydzówka 
Sapallen -- Sapałówka 
Sawadden -- Zawady 
Gr. Sawadden -- W. Za- 
[ wada 
Kl. Sawadden - 1\1. Zawada 
[al. W ysranki 
Schupowen - Czupowo 
Sdorkowen - Zdorkowo 
Siewen -- Żywy 
Siewken -- Żywek 
Sobiechen -- Sobiechy 
Soldahnen - Soldany 
Soltmahnen - Sołtmany 
Sperling -- Wróbel 
Stawischken - Stawiska 
Stawken -- Stawki 
Steinort - Sztynort 
Stobben - Pniewo 
Storchenberg - Widutki
		

/nazwy00111_0001.djvu

			173 


REGIENCY A GŁĄBIŃSKA 


174 


Gr. Strengeln Stręgiel 
KI. Strengeln - Stręgielek 
Stullichen - Stulichy 
Surminnen - Surminy 
Szemiahnen - Ziemiany 
Taberlack - Tarławki 
Teufelsberg - Czarcia góra 
Thiergarten - Trygort 
Upalten - Upałty 
Wallischko - 'Valisko 


W ensow ken 'V ężów ko 
Gr. Wessolowen 'Veso- 
[ łowo 
KI. 'Vessolowen 'Veso- 
[ łówko 
'Vilkowen - 'Vilkowo 
'ViIluden - Wyłudy 
W olfsbruch - Wyrzywilk 
'V olken - 'V ólka 
Zabinken - Żabinki 


8. 
Powiat Zadzborski 
t.. 
(Kreis Sensburg) 


Almoyen - Jełomie 
A weiden - Na wiady 
Alt St. 
Babienten - Babi
ta 
Neu N. 
Alt Bagnowen 
 St. Ba- 
[gnowo al. Bagienice 
Neu Bagnowen - N. Ba- 
[gienice al. Kopelowo 
KI. Bagnowen - M. Bagie- 
[nice al. Stawy 
Bagnower Wolka - Ba- 
[gnowska Wólka 
Ballau - Bałowo 
Baranowen - Baranowo 
Bienken - Bieńki 
Bobrówko 
Borken - Borki 


Borowen - Borowo 
Borrek - Borek 
Gr. W. 
Bosemb - Boże 
KI. 1\1. 
Bosemb Wolka - 'V ólka 
Bottau - Botowo 
Brodienen - Brejdyny 
Bronikowen - Bronikowo 
Budzisken - Budziska 
Burschowen - Burszewo 
Carwen - Karwie 
Charlotten - Szarłaty 
Chostka 
Choszowen - Choszczewo 
Cierspienten - Cierzpięty 
Colloginnen - Kołowin 
Colloginnek - Kołowinek 
Cruttinnen - Krutyn
		

/nazwy00112_0001.djvu

			175 


PRUSY WSCHODNIE 


176  


Cruttinner Krug - Krutyń- 
[ska karczma 
Cruttinner Theerofen - Kru- 
[tyński piecek 
Dieblitzthal - Bystrz 
Diebowen - Dybowo 
Diebowko - Dybówko 
DietrichswaIde - 'V ólka 
Długigrund - Długigrąd 
Domp - Dąb 
Doschen - Dosie 
Eckertsdorf - 'V ojnowo 
Eichelswalde - Bwinie oko 
Eichmedien - N akomiady 
Fastzen - Faszcze 
Fedorwalde - Osiniak 
Fischerbude - Buda 
Friedrichsberg - Frydry- 
[ chowo 
Gałkowen - Gałkowo 
Ganthen - Gant 
Gaynen - Gajne 
Alt St. 
Gelland - Giełąd 
Neu N. 
KI. Gelland - 1\1. Gielądy 
Georgenthal - Urwitałt 
Giesowen - Gizewo 
Glashiitte - Szklarnia 
Gr. Głodowen -- Głodowo 
KI. Głodowen - Głodówko 
Glognau - Głogno 
Glombowen - Głąbowo 
Gollingen - Golenie 
Gonschor - Gąsior 
Gonswen - Gązwa 
Grabnik 


Kl. Grabnik - 
I. Grabnik 
Ober Grabowen - Frejnowo 
Neu Grabowen - N. Gra- 
[ bowce 
KI. Grabowen - Krzosowo 
Grabowken - Grabówka 
Griinheide -- Zielony lasek 
Grunau -- Gronowo 
Gurkeln - Górkło 
Guszianka - Guzianka 
Guttenwalde - Dobry la- 
[sek 
Heidebruch - Bakendorf 
Heidebruchswiesen -- Ha- 
[ jyty 
Heinrichshofen - J
drycho- 
Ewo 
Jagerswalde -- Rosocha 
Jakobsdorf -- Jakubowo 
Janowen - Janowo 
Inulzen - Inulec 
Gr. Joachimowen - Joachi- 
[ mowo 
KI. Joachimowen - J oachi- 
[ mówko 
Isnothen - Iznota 
Iwanowen - Iwanowo 
Kadzidlowen - Kadzidłowo 
Kamień 
Gr. W. 
Kamionken - Kamionki 
KI. 
1. 
Karlshof - Karłowo 
Kasubietz - Kaszubiec 
Alt St. 
Kelbonken - Kiełbonki 
N eu N.
		

/nazwy00113_0001.djvu

			177 


REGIENCY A GLĄBIŃSKA 


178 


Kerstinowen - Kierztynowo 
Kleinbriick - 1\1ały mostek 
Klonn - Klon 
Knobowen -- Knobowo 
Kokoska - Kokoszka 
Koslau - Kozłowo 
K08sowen - Kosewo 
Ober Kossowen - 'Vysokie 
[ Kosewo 
N eu Kossowen - N. Ko- 
[ sewo 
Gr. W. 
Koszarken -- Kozarek 
KI. 1\1. 
Kotzargen - Kocz arki 
Krawno al. Krawienko 
Krummendorf - Krzywe 
Krummenort - Krzywyróg 
KulIinowen - Kulinowo 
Kutzen - Kuc 
Langanken -- Langanka 
Langenbriick -- Lembruk 
Langendorf - Dłuwiec 
Lassken - 
Iłynik 
Lawnilassek - Ławny lasek 
Lelecken -- Leleki 
Leschienen - Lesinowo 
Lindendorf -- Lipowo 
Lissuhnen - Lisunie 
Lubjewen - Lubiewo 
Lucknainen - Łuknajno 
Lucknainer Fahre - Łuk- 
[najński przewóz 
Lucknainer Spitze - Łuk- 
[najński róg 
Ludwigshof - Ludwichowo 

I8charren -- 
achary 


Gr. 'V. 
Maitz - 
Iajcz 
KI. :M. 
1\Iaradken -- 
aradki 
l\Iaradker W oUa - Maradz- 
[ka Wola 
1\Iatheussek - 
lateuszek 

lertensdorf - :Marcinkowo 
1\liedunsken - Mioduńskie 
l\filucken - l\Iiłuki 
Mlinisken - 1\Iłyniska 
Moythienen - l\Iojtyn 
Alt St. 
l\1untowen - 1\luntowo 
N eu N. 
1\1 untowscher Werder 
[l\Iuntowski ostrów 
Nadawken - Nadawki 
N eberg -- Niborg 
N eubriick - Nowy most 
Neuwalde - Wioska 
Nicolaiborst - :Mościska 
Niewolowen - Niewolewo 
Nikolajken - Mikołajki 
Nikutowen - Nikutowo 
Nowinnen - Nowiny 
Olschowen - Olsz ewo 
KI. Olschowen - Olszewko 
Onufrigowen - Onufryjewo 
Orłówko 
KI. Orth - Piersła wek 
Neu Orth - Ostrów 
Ossa - Osa 
Peitschendorf - Piecki 
Peitschendorfer Werder.-- 
[Pieckowski ostrów 
Peterhain - Piotrowo 


.
		

/nazwy00114_0001.djvu

			179 


PRUSY WSCHODNIE 


180 


Petersberg - Peterborg 
Pfaffendorf -- Pop owo 
Piasken -- Piaski 
Pienkowen - Pieńkowo 
Pierwoy - Pierwój 
Pillacken - Piłaki 
Pillacker Miihle - Piłak 
Pólko 
Polomen - Połoń 
Polschendorf - Polska wieś 
Popiellen - Popielne 
Poremben - Poręby 
Porembischken - Por
biska 
Prawdo wen - Prawdowo 
Alt . St. 
Neu N. 
Kl. 1\1. I 
Ober W. J 
Probergswerder - Probar- 
[ski ostrów 
Pruschinowen - Prusino- 
[wo 
Pruschinowen Wolka - Pru- 
[sinowa Wólka 
Pustnick - Pustniki 
Rappa - Rapa 
Ratajwolla 


.. 


Rataj owa 
[ Wola 
Reuschendorf - Ruska wieś 
Ribben -- Rybno 
Rodowen - Rodowo 
Robra - Rora 
Rossgarten - Rozgart 
Gr. W. 
Rossoggen - Rozogi 
M. 


KI. 


Rostek al. Rostkowen 
[ Rostkowo 
Alt Rudowken - St. Ru- 
[ dówka 
KI." 
I. " 
Neu N 
" . " 
Rudwangen - Rydwągi 
Ruttikowen - Rutykowo 
Sakrenth - Zakręt 
Salack - Załawki 
Salpia - Salp' 
Salpkaim - Salpik 
Samkowen -- Zamkowo 
Sawadden - Zawada 
Schaden -- Sady 
Schaferei - Owczarnia 
Schilangowken - Szelą- 
[gówka 
Schimonken -- Szymonka 
KI. Scbimonken - 1\1. Szy- 
[ monka 
SchlOsschen - Zameczek 
KI. Schnittken - 
mietki 
Scbonfeld - Ładne pole 
Schonruttkowen - Rutkowo 
Schonwalde - Pi
kny lasek 
Kl'. W. 
Schwignainen - Swignajno 
Kl. M. 
Sdrojowen - Zdrojowo 
Sdrusno - Zdrużno 
Sehesten -- Szesno al. Sze- 
[ stno 
Selbongen - Zełwągi al. 
[ Zewągi 
Sensburg - Ządzbork 
Sgonn - Zgon
		

/nazwy00115_0001.djvu

			181 


REGIENCY A GLĄBIŃSKA 


182 


Siemanowen Szymanowo 
Sixtinen - Syxtiny 
Sniodowen - Śniodowo 
Sontag - Zyndaki 
Sorquitten - Sorkwity 
Spirding - Sniardwy al. 
[ Śniardły 
Gr. Stammen - Stama al. 
[W. Stamka 
KI. Stammen - M. Stamka 
Steinhof - Kamionka 
Sternfelde - Gwiazdowo 
Surmowen - Surmówka 
Neu Sysdroy - N. Zyzdrój 
8ysdroy "\Volla - Zyzdro- 
[jowa Wola 
Sysdroy Gfen - Zyzdrojowy 
_ [ piecek 
Sziersbowen - Szczerzbowo 
Talten - Tałty 
Timnikswalde - Tymnikowo 


Troszczigsberg Trosz- 
[ czykowo 
Uklanken -- Uklanka 
Alt St. 
Ukta - Ukta 
N eu N. 
'Varpuhnen - 'Varpun 
Weissenburg - 'V yszem bork 
Wessolowen - 'Vesołowo 
Wierzba 
Wierzbau - 'Vierzbowo 
'Viesenau - Wyznowo 
Wigrinnen - Wydryny 
Willamowen - 'Vilamowo 
Wólka 
W osnitzen - Woźnice 
Wymisli - 'Vymysły 
Zatzkowen - Czaczkowo 
Zerwanken - Czerwanki 
Zimowo - Czymowo 
Zudnochen - Cudnochy 


..
		

/nazwy00116_0001.djvu

			II. 
REGIENCYA KRÓLEWIECKA 
(Regierungsbezirk Konigsberg) 


1.. 
Powiat Gierdawski 
(Kreig Gerdauen) 


Assaunen - Asuny 
Gr. W. 
Bajohren - Bajory 
KI. 
I. 
Blendowen - Błędowo 
Damerau - Dąbrowa 
Doin - Doje 
Friedrichsdorf - Baragin 
Gerdauen - Gierdawy 
KI. Karpowen - Ka.rpów- 
[ko 
Klonofken -- EJonówka 
Knadtken - Gniadkowo 
Kurkenfeld - Kurkowo 
Kurkowken - Kurkówko 
[al. Kierzkówko 


Gr. W. 
Lonschken - Łączki 
KI. :M. 
Mitschullen - Miczuły 
:Muldzen - Muldzie 
N ordenburg - N ordenbork 
Polassen - Polesie 
Popowken - Popówko 
Rosanna - Różanna 
Sawadden - Zawady 
Kl. Sobrost - Kozłówko 
SokoHen - Sokoły 
Sutzken - Suczki 
Trotschinnen - Trocin 
Weslowken - Wesołówko 
WoHa - Wola 


2. 
Powiat Morąski 
(Kreis Mohrungen) 
Bienerwiese - Bartlówki Blumen - Kantalice
		

/nazwy00117_0001.djvu

			185 


REGIENCY A KRÓLEWIECKA 


186 


Bukowitz - Bukowiec 
Chmilowken - ChmieIówko 
ChristaIken - Wola 
Alt Christburg - Stary 
[ Kiszpork 
Glanden - Glądy 
Gorken - Górki 
Alt 


St. 
Jaś- 
N. 
[kowo 
Liebstadt - Libsztat 
Lippitz - Lipiec (?) 
Lixainen - Likszany 
:Mortung - 
Iortąg 

forungen - 
orąg 


Jaschkendorf 
Neu 


Nosswitz (w dok. Nosgewitz) 
[-- N oskowice (?) 
Pachollen - Pachoły 
Paudelwitz - Pudłowice (t) 
PickeI - Piekło 
Preussisch 
fark - Przez- 
[ mark 
Prockelwitz - Prakwice 
Gr. Reussen - Ruś 
Saalfeld - Zalewo al. Zeł- 
[ wałd 
Sakrinten - Zakręty 
Schillings - Janowo 
Schliewe - Śliwa 
Steinborn al. N ajettken - 
[ Najatki 
Weepers - 'Vieprz 


3 
Powiat Niborski 


(Kreis Neidenburg) 


Amalienhof - :Malinowo 
Balden - Bałdy 
Bartkenguth - 
Bartoschken - Bartoszki 
Bialutten - Białuty 
Borchertsdorf - Burkarty 
Alt Borowen - St. Borowe 
Neu Borowen - N. Borowe 
Borowen - Borowe 
Borrowitz Miihle - Boro- 
[ wice 
Brainicken - Brajniki 
Brodau - Brodowo 


Browinen - Browina 
Brzezin - Brzeziny 
Burdungen - Burdąg 
Bursch - Bursz 
Chorapp - Korab' 
Czarnau - Czarne 
Dembowitz - Dębowiec 
Dietrichsdorf - W ietrzy- 
[ chowo 
Dluszek - Dłużek 
Dobrzynen - Dobrzyń 
Drzasgen - Drzazgi 
D2iersken - Dzierzki 
7
		

/nazwy00118_0001.djvu

			187 


FRUSY WSCHODNIE 


188 


Dziurdziau Dziurdziewo 
Dzwiercznia. - Dźwierznia 
Fili tz - Filice 
Frankenau -- Franknowo 
Friedrichshof - Smolniki 
Gaiowken - Gajówko 
Gardienen - Gardyny 
Gimmendorf - 
Glinken -- Glinki 
Gniadtken - Gniadki 
Gollombken - Gołąbki 
Gorrau - Górowo 
Grabowo 
Gr. Grabowo -- Grabowo 
KI. Grabowo - Grabówko 
[al. 1\1. Grabowo 
Gralau - Gralewo 
Gregersdorf - Grzegórzld 
Grobken -- Gróbki 
Grodtken - Gródki 
Haubitzthal - Cegielnia 
Heinrichsdorf - Płośnica 
Hohendorf - Wysoka 
J ablonken -- Jabłonka 
Jagersdorf - J agarzewo 
Jedwabno 
Ulowo -- Iłowo 
Illowsche W olla - Iłowska 
[ \Vola 


Ittowen - Itowo 
Ittowken - Itówko 
Kamiontken -- Kamionka 
Kamerau - Komorowa 
Kammersdorf - Komorniki 
Kammiontken -- Kamionki 
[pod Turowem 
Kandien -- Kanigowo 


Kischinen -- Kisiny 
Klenzkau - Klęczkowo 
Kommusen - 
Gr. Koschlau - Koszelewy 
KI. Koschlau - Koszelewki 
Gr. Koslau - Kozłowo 
KI. Koslau -- Kozłówko al. 
[:M. Kozłowo 
Kotzollek - Kociołek 
Kownatken - Kownatki 
Kozieniec -- Kosieniec 
Kramersdorf -- Kramajewo 
Kraschewo - Krażewo 
Krokau - Krokowo 
Kurkati -- Kurkowo 
Lahna - Łyna 
Lahnaer Miihle Łyński 
[ młyn 
Laiss - 
Lapienus - Łapinóż 
Gr. Lens al. Lensk -
 W. 
[ Leńck 
- 1\1. 
" 
[ Leńck 


KI. 


" 


" 


Gr. W. 
Likussen - Likusy 
Kl. AJ. 
Lipniclren - Lipniki 
Lippau - Lipowo 
Lissaken - Lisaki 
Litt£nken - Litwinki 
Logdau - Łogdowo 
Lomno 
Magdalenz - 1\Iagdaleniec 
Malga al. Ruda 
l\lalga l\Iiihle -- Malgowski 
[ młyn
		

/nazwy00119_0001.djvu

			189 


REGIENCY A KRÓLEWIECKA 


190 


Malga Ofen :Malgowskie 
[ piece 
Malschowen - Małszewo 
Maynenberg - 
Iajnagórze 
Gr. 
Ieischlitz - 
Iyśl
ta 
Michalken - 
lichałki 

Iichelsdorf - 
Iichałowo (t) 

lilkowitz 
liihle - 

lodlken - l\Iódłki - 

Ioszisko - 
loczysko 
:J\Iurafken - 
Iurawki 

fuschaken - 
Iuszaki 
N apierken - N apierki 
Napiwoda 
Narthen - Narty 
N arzym -- N arzymie 
N atatsch -:- 
N eidenburg - Nibork al. 
[ Nidbork 
N eudorf - Kostkowo al. 
[ Nowa wieś 
N euhof - N owy dwór 
Neue 
1iihle - Opacznik 
Nicponie 
Niedenau - Niedamowo 
Niederhof - Księty d wór 
N yostoy - Niestoja 
Gr. Olschau - Olszewo 
KI. Olschau - Olszewko 
Omulef - Omulew 
Opatznik - Opacznik 
OrIau - Orłowo 
Orlau-Wo]ka - Orłowska 
[Wólka 
Orlauer Miihle - Orłowski 
[ młyn 
Oschekau - Osiekowo 


Oschienen - Osiny 
Pawliken - Paw liki 
Penzken - Pęcki 
Pierlawken - Pierławki 
Pilgramsdorf - PieIgrzy- 
[mowo 
Piontken - Piątki 
Piotrowitz - Piotrowice 
Pólko 
Powiersen - Powierz 
Preussen - Prusy 
Priom - Pry oma 
Prusken - Pruski 
Pruszinowo - Prusinowo 
Gr. 'V. 
Przelenk - Przełęk 
KI. 1\1. 
Ptak, młyn 
PuchalIowen - Puchałowo 
Purgalken - Purgalki 
Radomin 
Rekowen -- Rekowe 
Rekownitza - Rekownica 
Retkowen - Retkowy 
Reuschwerder - Ruskowo 
Riwotzin - Rywociny 
Roggen -- Róg 
Roggenhause
 -- Rogóż 
Runzken - Rączki 
Rutkowitz - Rutkowice 
Saberau - Zaborowo 
Sablotschen - Zabłocie 
Saborem - Zabory 
Sachen - Zachy 
Saffronken - Safronka 
Sagsau - Zagrzewo 
Gr. Sakrau - Zakrzewo 


7*
		

/nazwy00120_0001.djvu

			191 


PRUSY WSCHODNIE 


192 


KI. Sakra u Zakrzewko 
Pol. Sakrau - Zakrzewo 
[ polskie 
Saleschen -- Zalesie 
Salusken - Załuski 
Sawadden -- Zawady 
Sbilutten al. Spilutten 
[ Zbiluty 
Scharnau -- Sarnowo 
Scharnauer :Miihle - Sar- 
[nowski młyn 
Schemniontken -- Siemionki 
Schiemanen -- Szymany 
Schieminau -- Siemienowo 
Schirokopass Szeroki 
[pas 
Gr. W. 
SchHifken - Sławka 
KI. :M. 
Schonau - Siemno 
Schoneichsberg -- Nicponie 
Schonkau -- Szenkowo 
Schonwiese -- Krasnołąka 
Schreibersdorf - Prttki 
Schutschen - Sutszy 
Schutschen-Ofen - Przyduń 
Schwarz-Ofen - Czarny 
[ piec 
Sczypka -- Szczypka 
Seeben al. Sabienen - Ża- 
[ biny 
Skottau - Szkotowo 
Skottauer :Miihle - Szko- 
[towski młyn al. Pa
ora 
Skudainen - Skudajny (?) 
Skurpien - Skurpie 
Sochen -- Sochy 


Soldau - D
iałdowo 
Sontopp - Sątop 
Sophienruh - Lasek 
Soszerki - 
Szadek - Sadek 
Szczuplienen -- S
czupliny 
S
embek 
Taubendorf - Gołębiewo 
Gr. Tauersee -- W. Turza 
KI. Tauersee - 
I. Turza 
Tautschken - Tuczki 
Terten - Pólko al. Tert! 
Thurau - Turowo 
Thurauer Miihle - Turow- 
[ski młyn 
Thurowken - Turówko 
Thienhof - Tynowo 
Uleschen - Ulesie 
Usdau -- Uzdowo 
Neu Usdau - Nawdki 
Uszczanek 
Wallendorf - Wały 
W snsen -- W ądzyn 
Warschal1en - 'Vsrchały 
Waschulken - Waszulki 
Wasienen - 'tV arzyny 
Wessolowen - Wesołowe 
Wichrowitz - Wichrowiec 
W ickno - Wikno 
'Vienzkowen - W ięckowy 
Wiersbau - Wierzbowo 
Willuhnen - 
Wilmsdorf -- Wilamowo 
Wilzken - Wilczki 
Wolisken - WoHsko 
WoHa - Wola 
'V ujewken - Wuj ewko
		

/nazwy00121_0001.djvu

			193 


REGIENCY A KRÓLEWIECKA 


194 


Zimna woda 
Zdroyek - Zdrojek 


Zombek - Ząbek 
Zworaden - Dwukoły 


4. 
Powiat Olsztyński 
(Kreis Allenstein) 


Adamsheide - Jadamowo 
[al. J edamowo 
Alle, Fluss - Łyna, rzeka 
Allenstein - Olsztyn 
Alt Allenstein - Stary 
[ Olsztyn 
Althof - Stary d wór 
Balingen - Baląg 
Eartelsdorf - Nowa wieś 
Gr. W. 
Bartelsdorf - Bartołty 
KI. l\ł. 
Barwien al. Barwes - Bar- 
[ winy 
Bergfriede - Barkweda 
Gr. W. 
Bertung - Bartąg 
KI. :M. 
Neu Bertung - Owczarnia 
Biendara - Bi
dara 
Bogdainen -:- Bogdany 
Borrowo - Borowo 
Braunswald - Brunswałt 
Bruchwald - Bruchwałt 
Chaberkowo 
Damerau - Dąbrówka 
Kl. Damerau - M. Dll- 
[ brówka 


Daumen - Tumiany 
Debrong - Dobrąg 
Dertz - Dere 
Deuthen - Dajtki 
Dietrichswaide - Gietrz- 
[ wałd 


Diwitten - Dywity 
Dłuszcz 
Doretten - Dorotowo 
Drzechowo 
Dzierzgunka 
Fittichsdorf - Wójtowo 
Friedrichswald - Pokrzywy 
Ganglau - Gągławki 
Gedaithen - Giedajty 
Gelguhn - J ełgun 
Gillau - Gilowo al. Giła wy 
Gottkendorf - Gutkowo 
Gotken - Godki 
Grabowo 
Graschkau - 
Grieslienen - Gryźliny 
Groda 
Gronitten - Gronity 
Grunau - Grynał 
Hirschberg - Jedzbark 
Jadden - Gady 
Jonkendorf - Jonkowo
		

/nazwy00122_0001.djvu

			195 


PRUSY WSCHODNIE 


196 


Kainen - Kajny 
Kalbornick - Kabornik 
Kalborno - Kaborno 
Kallitka - Kalejtka 
Kapliteinen - Kaplityny 
Kellaren - Kielary 
Kieslienen - Kieźliny 
Kirschbaum - Kierzbuń 
Kirschdorf - Kierztanowo 
Kirschleinen - Kierzliny 
Klaukendorf - Klewki 
Gr. W. 
Kleeberg - Klebark 
KI. 1\1. 
Klimkowo 
Klucznik 
Kollacken - Kołaki 
Kollpacken - Kołpaki 
Koschno -- Kośno 
Kramersdorf - Kromerowo 
, 
[al. Kramarowo 
Gr. Kronau - Kronowo 
KI. Kronau - Kronówko 
.. 
Kropolainen - Krupoliny 
Krummfuss - Krzywonoga 
Kuckerkaim - Kucharzewo 
Kudippen - Kudypy 
Neu Kudippen al. Seidels- 
[hof - N. Kudypy 
Kurken - Kurki 
Kutzborn - Kucbory 
Labendz al. Ohros - Ła- 
[ b
dź 
Lallka - Lalka 
Lansk - Lańsk al. Ry- 
[ baki 


Leinau - Linowo 
Gr. Lemkendort' Lam- 
[ kowo 
KI. Lemkendorf - Lam- 
[kówko 
Lengainen - Eęgajny 
Leschno - Leszno 
Likussen - Likusy 
l\łaraunen - :Maruny 
l\łaraunen, Abbau - Bie- 
[ dowo 
Martensdorf - l\łarcinkowo 

Iasuchen -- 
1azuchy 
Mauden - 1\1ajdy 
l\łendrinen - 
1ędrzyny 
Mertensdorf - l\łarcinkowo 
l\fniodowko - l\1iodówko 
l\Iokainen - 
Iokiny 
l\łontken - l\fontki 
Miickken - l\łyki 
Nagladen - Naglady 
Nattern - Naterki 
Nerwik 
Nickelsdor£ - Nikielkowo 
Oddritten - Odryty 
Orłowo 
Orzechowo 
Pataunen - Pajtuny 
Patricken - Patryki 
Penglitten - P
glity 
Perk - Pirk 
Plautzig - Pluski 
Gr. Podlassen - Podlasy 
KI. Podlassen - 1\1. Pod- 
[lasy al. Polejki 
Polleik{,n - Polejki 
Południ ewo
		

/nazwy00123_0001.djvu

			197 


REGIENCY A KRÓLEWIECKA 


198 


Posorten - Pozorty 
Prejlowo - Pryłowo 
ProhIen - Prole 
Przykop 
Pupkeim - Pupki 
Gr. Purden - Purda 
Kl. Purden -- Purdka 
Zu Purden -- Zapurdka 
Quidlitz - Silice 
Gr. Ramsau - Ramsowo 
KI. Ramsau - Ramsówko 
Ramuck -- Ramuk 
Redikainen -- Redykajny 
Rentinen - Rentyny 
Reuschhagen - Ruszajny 
Reussen - Ruś 
Rikowietz - Rykowiec 
Rittibalde - Rycybałt 
Salbken - Zalbki 
Gr. W. 
Sapuhnen - Zapuny 
KI. 1\f. 
Sasquirken -- Zaskwierki 
Schaustern -- Szałstry 
Schilla l\Iiihle - Siła 
Schippern - S:l;ypry 
Kl. Schonau - Szynowo 
Schonbriick - Szombruk 
Alt Schonenberg - Szom- 
[ bark 
N eu Schonenberg - Por- 
[bady 
SchBnfeld - Szomfalt 
Schonwald - Szonwałt 
Simnowo - Zimnowo 
Skaibotten -- Skajboty 
Sombien - Ząbie 


Spiegelberg - Spręcowo 
Stabigotten - S tabigoda 
KI. Steinberg - Polej ki 
Stenkienen - Stękiny 
Stolpen - Sztolpy 
Siissenthal - Sętal 
Szilla - Siła 
Szoyka - Sójka 
Tengutten - Tęguty 
Thomsdorf - Tomaszkowo 
Tollack - Tuławki 
Trautzig -- Track 
Gr. W. 
Trinkhaus - Trenkus 
KI. :M:. 
Trojahn - Trojan 
Vierzighuben - Wierzkup 
VVadong -- VVadąg 
Wallen - Wały 
Warkallen - Warkały 
Wartenburg - Wartembork 
Alt Wartenburg - St. War- 
[ tembork 
Wemitten - Wy mój 
Wengaiten - Węgajty 
Wessolewo - Wesołowo 
Wieps - Gipsowo 
Windken - Wołówko 
Windugga - Wi
duga 
'VITanden - Wyrandy 
'V odkowisna - W ódkowi- 
[zna 
W oritten - W oryty 
Wutrienen -- Wutryny 
Wygoda. 
Zazdrość 
Zermsdorf - Zamensdorf
		

/nazwy00124_0001.djvu

			199 


PRUSY WSCHODNIE 


200 . 


5. 
Powiat Ostródzki 


( Kreis 
Adamsguth - Jadaminy 
Adamsheide - Jadamowo 
[al. J edamowo 
Albrechtau - Albrechtowo 
Gr. Altenhagen - l\łajdajny 
Alt-Stadt - Stare miasto 
Annenhof - Góry 
Arnau -- Ornowo 
Augusthof - Augustynowo 
Baarwiese - l\Iaderwiza 
Baginski - Bagińskie 
Balzen - Bałcyny 
Bardunken -- Barduń 
Barkowisno - Borkowizna 
Bartken - Bartki 
Bednarken - Bednarki 
Bergfriede - Berkfreda 
Bergling -- Brzetno 
Bieberswalde - Liwa 
Bienau - Bynowo 
Bindarra l\łiihle - 
Boguschewen al. Bogun- 
[schewen -- Boguszewo 
Boleinen - Bolejny 
Briickendorf - Mostkowo 
Buchwalde - Buchwałd 
Bujacken - Bujaki 
Bunkemiihle - Buńki 
Cierspienten - Cierpięty 
Gr. Czerlin -- Czerlin 
KI. Czerlin -- Czerlinek 
Dembenofen - Dąb 


Osterode ) 
Dlusken - Dłużki 
Dohlau - Dylewo 
Dohringen - Durąg al. Du- 
[ ryng 
Dombrowken - Dąbrówka 
Domkau - Domkowo 
Domkauer Miihle - Dom- 
[kowski młyn 
Dorotheenthal pod Łęgu- 
[tarni -- Zaskwierki 
Dorotheenthal pod Rychno- 
[wem - Krze 
Draglitz - Dragolice (? ) 
Drobnitz - Drwęck 
Dungen - Dung 
Dziadick -- Dziadyk 
Eichberg -- Dębowa góra 
EIgenau - EIgnowo 
Fattianken - Fatyjanki 
Faulen -- Ulnowo 
Figehnen -- Fiugajny 
Fingaiken - Figajki 
Folongy - Folągi 
Frodau - Sławkowo 
Frogenau -- Frygnowo 
Gajowken - Gajówki 
Ganshorn - Gąsiorowo 
Gardeiken - Gardejki . 
Gr. W. 
Gehlfeld - Gil 
KI. :M.
		

/nazwy00125_0001.djvu

			201 


REGIENCY A KRÓLEWIECKA 


202 


Geierswalde al. J eyerswalde 
[al. Gerswalde -- Gierz- 
[ wałd 


Gey - Gaj 
Giballen - Gibała 
Gilgenau - EIgnówko 
Gilgenburg - Dąbrówno 
Gintlau - Gintlewo 
Glanden -- Glądy 
Alt St. 
Gonsken - Gąska 
N eu N. 
Preussisch al. Gr. Gorlitz-- 
[Pruska Gierłoża 
Gorry - Góry 
Grabitzken - Grabiczki 
Grasnitz - Grazymy 
Gr. Grieben - Grzybiny 
KI. Grieben - Gr2Y binki 
[al. M. Grzybiny 
Gr. Groben - Grabin 
Kl. Groben - Grabinek 
Groschken - Groszki 
Griinfelde - Grunwald 
Gusenofen - Guzowy piec 
Hasenberg nad Gryźliną 
[(Sassenpile po prusku) 
[- Zajączkowo al. Za- 
[jączki 
Hasenberg pod Łuktą - Za- 
[jączki 
Heinrichsdorf - G
biny 
Heselecht - Leszcz 
Hirschberg - Icbark 
Hohenstein - O lsztynek al. 
[ Holsztynek 
Horst - Horszt 


Hiitte - Huta 
J abłonken - Jabłonki 
J abłonowo 
Jachimowo 
Jagiellek al. Giegielka - 
[ Jagielek 
Jankowitz - Jankowice 
Januskau - Januszkowo 
Jonasdorf - Jankowice 
Johannisberg - Janowo 
J ugenfeld - Smolonek al. 
[ Gugnowo 
Jurkenthal - Zdręczek 
Kaczinitz - Kaczeniec 
Kalwen - Kalwa 
Kanikowna - Kanicówno 
Gr. Kirsteinsdorf - Kirsz- 
[ tanowo 
Ki. Kirsteinsdorf - Kirsz- 
[ tanówko 
Kittenau - Kitnowo 
Kleekotken - Klekotki 
EJonau - Klonowo 
Konigsgut - Królikowo 
Kollak - Kołak 
Kompitten - Kompity 
Korstein - Korsztyn 
Krajewo 
Kraplau - Kraplewo 
Kunchengut - Kuńki 
Kllrken - Kurki 
Langguth - Łęguty 
Gr. Lauben - Lubian 
KI. Lauben - Lubianek 
Lautens - Łutynowo 
Lehmannsgut - Lemanki 
Lehwalde - Lewałd 


r
		

/nazwy00126_0001.djvu

			203 


PRUSY WSCHODNIE 


204 


Leip - Lipowo 
Leschack l\Iiihle - Leszak 
Lichotken - Lichotka 
Lichtainen - Lichtajny 
Liebemiihl - (Liwski młyn), 
[l\Iiłomłyn al. l\Iiłomły- 
[nek 
Kl. Likussen - l\1. Likusy 
Lindenau - Lindenowo 
Lindenberg - Lipowa góra 
Lindenwalde - Lipowo 
Lischaken - Lizak 
Lobenstein - Łabsztynek 
Locken - Łukta 
Lopkeim - Łopkojny 
Louisenthal - Nowy fol- 
[ wark 
Lubainen - Lubajny 
Ludwigsdorf - Łodwigowo 
Lutken - Lutek 
Lutkenwalde - Lutek szla- 
[ chec1ci 
łt1akrauten - 1\Iakruty 
łtlanchenguth - Mańki 
Gr. l\Iaransen - Maroz al. 
[ l\Iorązy 
KI. :Maransen - Marózek 
l\farienfelde - Glaznota al. 
[ Glaznoty 
Marku8chowen - Marku- 
[ szewo 
Marwalde - l\farwałd 
l\feitzen - łtlycyny 
:Mendrinen - 
f
dryny 
l\Ierken al. Morken - Nierki 
[al. 
Iierki 
łtlertensdorf - Marcinkowo 


:Mispelsee - Jemiołowo 
l\Ioldzen - l\Iolza 
Morastkrug - Oparczyska 
Morlen - 1\forliny 
l\foschnitz - l\Iosżnica 
l\foskal 
1\Iiihlen - 1\1ielno 
l\Iiihlener Buden - l\Iieliń- 
[skie budy 
Nadrau - Nadrowo 
Gr. Nappern - W. Napro- 
[mek 
KI. N appern - M. N apro- 
. [ mek 
Nasteiken - Nastajki 
N eudorf - Nowa wieś 
Neuemiihle - Nowy młyn 
Nicponie 
Ogrzewała 
Okóniak 
Osterode - Ostród 
Osterwein - Ostrowin 
Ostrowitt - Ostrowite 
Panżerey - Pancerzyn 
Parwolken - Parwułki 
Paulsguth - Pawłowo 
Pers ing - Brzeźno 
PeterswaIde - Pietrzywałd 
[al. Pietrzwałd 
Gr. Petzdorf al. Potzdorf - 
[ Pacółtowo 
Kl. Petzdorf - Pacółtówko 
Pienken - Pieńki 
Pietzken - Piecki 
Pillauken - Piluk 
N. Pillauken - N. Piluk 
Platheinen - Płatyny
		

/nazwy00127_0001.djvu

			205 


REGIENCY A KRÓLEWIECKA 


206 


Plichten Plichta 
Plonchau - Pląchawy 
Pobursen - Pobórze 
Podleiken - Podlajki 
Pólko 
Pulfnik - Pelnik 
Pupken - Pupki 
Radomken - Radomki 
AU S
 
Ramten - Ramty 
Neu N. 
Rapatten - Rapaty 
Rauden - Rudno 
Rauschken - Ruszkowo 
Rhein - Ryn 
Rheinsguth - Ryńskie 
Reichenau - Rychnowo 
KI. Reussen - 1\1. Ruś 
Roschken - Reszki 
Rothwasser - Czerwona 
[ woda 
Rzepken - Rzepki 
Sabangen - Samagowo 
Sabanger MUhle - Sama- 
[gowski młyn 
Sabioch - Żabioch 
Salewen - Zalewo 
Salmeien - Salminek 
Sa pieka 
Sauden - Sudwa 
Sawadden - Zawady 
Schildeck - Szyldak 
Schlaga 
liihle - S
jdagi 
Gr. Schmigwalde - ęzmyk- 
[ wałd 
KI. Schmigwalde - Szmyk- 
[ wałdzik 


Schmigwalder :Miihle 
[Szmykwałdzki młyn 
Schonwaldchen - Szuwał- 
[dek al. Szynwałdzik 
Schwanhof - Swonowo 
Schwedrich - Swaderki 
Schwentainen - 
wi
tajny 
Schwirgstein - Wierztyn 
Sdrensno - Zdrężno 
Seemen - Samin 
Seelesen - Żelazno 
Seewalde - Zybułtowo 
Selwa - Selwa 
Sensujen - Zezuj 
Sensutten - Zezuty 
Sensutten Neusass - Ci- 
[ chogrąd 
Seubersdorf - Brzydowo 
Seythen - Sitno 
Sophienthal - Rychnowska 
[Vvola 
Spogahnen - Spogany 
Steffenswalde - Szczepan- 
[ kowo 
Steinfliess - Miejska \Vola 
Sulawen - Żuławy 
Sziorreinen - Żurejny 
Taberbriick - Tabórz 
Tannenberg - 
ztymbark 
Taulensee - Tułodziad 
Thardenkrug - Tarda 
Theuernitz - Turznica 
Thierau - Tyrowo 
Thierberg - Terbark aI. 
[ Tyrbark 
Thomareinen - Tomaryny 
Thomascheinen - Tomaszyn
		

/nazwy00128_0001.djvu

			207 


PRUSY WSCHODNIE 


208 


Thurnitz l\łiihle - Turz- 
[nicki młyn, dziś Gu- 
[zowy młyn 
Thurowken - Turówko 
Thymau - Tymawa 
Tolleinen - Toliny 
Tollkemiitt - 
Udzikau - Ud2ikowo 
Vierzighuben - Wierz gub 
Waplitz - Waplewo 
\\T arglitten _ Warlity 
Warneinen - Worniny 
Warweiden - 'Virwajdy 
Waschetten - Waszeta 
Weissbruch - Białebłoto 
"\Venicken - Wynki 
Wenigsee - Wenigza 


'Yi.erzoch 
Wilhe]mshof - Wilamowo 
Wilken - Wilkowo 
'Yittichswalde - Rygwałt 
Wittmannsdorf - Witra- 
[ mowo 
Witulten - Witułty 
Hocb Górna 
WoHa - Wola 
Nieder Dolna 
W orleinen - "\V orliny 
Wroblen - 'Vróble 
Wronowo 
Wygoda 
Zabionk - 2abionek 
Ziegenberg - Kozia góra 


6. 
Powiat Rastemborski 


(Kreis Rastenburg) 


Barthen - Barciany al. 
[ Barty 
Beeslack - Bezla wki 
Beeslackshof Bezławski 
[ d wór 
Christianthal Chrystya- 
[ nowo 
Drengfurth - Dryfort 
Glubenstein - Glubsztyn 
Gorkendorf - Śpigiel 
Heilige Linde - Sw. Lipka 
J ankendorf - J ankowo 
Korschen - Korsze 


l\Iuhlack - Muławki 
Muhlackshof - Muławski 
[ dwór 
Neuendorf - Nowa wieś 
Neuhof - Nowy dwór 
Paaris - Paryż 
Gr. Partsch - Parcz 
Partschwolla - Parczowska 
[Wola 
Rastenburg -- Rastembork 
Gr.
 W. 
Schiilzen - Silec 
Kl. :M.
		

/nazwy00129_0001.djvu

			209 


REGIENCY A KRÓLEWIECKA 


210 


Sehwarzstein Szwarez- 
[ sztyn 
Serwillen - Surwile 
Spiegelowken - Śpiglówka 


Wen den - Winda 
Widrinnen - Wydryny 
Wólka 
W ossau - 'V osewo 


7. 
Powiat Reszelski 


(Kreis Rossel) 


Gr. Beessau al. Bossau - 
[ Biesowo 
Ki. Beessau - Biesów ko 
Bisehofsburg - Biskupiec 
Bischofstein - Bisztynek 
Botsehanowen - Boeiano- 
[wo 
Bredineken - Bredynki 
Bukowa góra 
Comienen -. Kominy 
Dembowo - D
bowo 
Dirwangen - Wola 
Katreinen - Katrejny 
Kleysaek - Klajsak 
Kramarka 
Krokau - Krokowo 
Kuntzkeim - Kunekajny 
Labendszowen La bę- 
[ dziewo 
Labueh -- Łabuchy 
Lipowo 
Loekau - Tłokowa 


Gr. Lossainen - Luzyany 
[al. I.ędziajny 
Neudims - Najdymowo 
Orłowo 
Gr. Ottern -- Otry 
KI. Ottern - Oterki 
Plonhofen - Plenowo 
Rasehong - Rasząg 
Rossel - Reszel 
Sadlowen - Sadłowo 
Sasdroseh - Zazdrość 
Sauerbaum - Zerbuń al. 
[ Zorbań 
Sawadden -- Zawada 
Seeburg - Jeziorany al. 
[ Zybork 
Stanislewen - Stanclewo 
Striewen - Stryjewo 
Wengoyen - W
goje 
Wólka 
Zabrodzc - Zabrodzk al. 
[ Zabrodziec
		

/nazwy00130_0001.djvu

			211 


PRUSY WSCHODNIE 


212 


8. 


Powiat Szczycieński 
(Kreis Ortelsburg) 


Achodden - Ochodnio 
Adamsverdruss, - Szklar- 
[nia 
Anhaltsberge - Zasraj e al. 
[al. Analtsberg 
. Babanten - Babięty 
Baranowen - Baranowo 
Beutnersdorf Bartna 
[ strona 
Bialygrund - 1\Iateuszki al. 
[ Białygrąd 
Gr. W. 
Blumenau - Kwiatuszki 
KI. 1\L 
Bogatz - Bogacz 
Gr. 'V. 
Borken - Borki 
KI. 1\1. 
Borken - Borki 
Bothowen - Botowo 
Budzisken - Budziska 
Bystrz 
Carlinenhof - Rokitka 
Chmielowken - Chmielówko 
Czarkengrunt - Czarkowy 
[ grąd 
Alt St. 
Czayken - Czajki 
Neu N. 
Czenzel - Scięciel 
Damerau - Dąbrówka 


Finster- Damerau - Ciemna 
[Dąbrowa 
Hinter- Damerau - Tylna 
[Dąbrówka 
Gr. Schon-Damerau - Trel- 
[ kowo 
KI. Schon-Damerau - Trel- 
[ ków ko 
Vorder-Damerau - Przed- 
[nia Dąbrówka 
Damerau -W olka - 'V ólka 
[ Dąbrowska 
Davidshof - Jęcznik 
Dimmern - Dymry 
Dimmern Wolka - Dymro- 
[wa Wólka 
Dłotówko 
Dombrowken - Dąbrówka 
Eichthal - Dębówko 
Erben - Orzyny 
Erbensche Buden - Orzyń- 
[skie budy 
Farienen - Faryny 
Fiugatten- Figaty 
Frenzken - Fręcki 
Friedrichsfeld - Chochół 
Friedrichshof - Rozogi (al. 
[Frydrychowo) 
Friedrichsthal - Cis 
Frohlichswalde - Weso- 
[ łówko
		

/nazwy00131_0001.djvu

			213 


REGIENCY A KRÓLEWIECKA 


214 


Fiirstenwalde - N owa wieś 
[al. Księży lasek 
Galonsken - Gałązki 
Gawrzyalken - Gawrzyjałki 
Geislingen - Gisiel 
Georgensgut - Jurgi 
Gey - Gaj 
Gilgenau - EIganowo 
Gilgenauer :Miihle - EIga- 
[nowski młyn 
Alt St. 
- 
Gisewen - Gizewo 
Neu N. 
Glauch - Głuch 
Gonschorowen - Gąsiorowo 
Grammen - Grom 
Gronden - Grądy 
Grodzisken - Grodziska 
Griinwalde - Kolonia 
Gurken - Górki 
Hammerrudau - Rudka 
Hasenberg - Hozanbark 
Heering - Śledzie 
Jablonken - Jabłonki 
Jankowen - Jankowo 
Gr. Jellenowen - Jelinowo 
KI. J ellenowen - J elinówko 
J eromin - J erominy 
Gr. Jerutten - Jeruty 
KI. Jerutten - Jerutki 
Neu Jerutten - Chajdyce 
J eschenowitz - Jesionowiec 
J ohannisthal - J anistal 
Kallenzien - Kałęczyn 
Kannwiese - Kanwezy 
Kaspernguth - Kaspry 
Katzburg - Kacbork 


Katzburg Miihle - Papier- 
[nia 
Alt St. 
Keikutt - Kejkuty 
N eu N. 
Kelbassen - Kiełbasy 
Kielischken - Kiliszki 
Kiparen - Kipary 
Kobelhals - Kobylocha 
Kobulten - Kobulty 
Kolodzinigrund - Kołodziej- 
[ grłl d 
Kokosken - Kokoszki 
Konraden - Kipary 
Korpellen - Korpele 
Kosno - Kośno 
Kowalik 
Krummfuss - Krzywonoga 
KukukswaIde - Grzegrzółki 
Kulken - Kulki 
Langenwalde - Długi bo- 
[rek 
Gr. 'V. 
Lattana - Łatana. 
Kl. 
I. 
Lehmanen - Lemany 
KI. Leid - N anóżki 
Lelesken - Leleszki 
Lentzienen - Wólka 
Gr. W. 
Leschienen - Lesiny 
Kl. 
I. 
Leynau - Linowo 
Liebenberg - EJon 
Lipniak 
Lipniak pod Klonem - Ki- 
[ limany
		

/nazwy00132_0001.djvu

			215 


PRUSY WSCHODNIE 


216 


Lipniak pod Szczytnem- 
[ Lipnik 
Lipowietz - Lipowiec 
Lonzig - Łączyk 
Lucka - Łuka 

Ialdanietz - 
laldaniec 

falschowen - 
fałszewko 

Ianinen - Maniny 
Alt St. 
l\farxowen - :Marksewo 
Neu N. 
Materschobensee - Duży 
[ Sasek 
:Mensguth - Dźwierzuty 
Michelsdorf - Michałki al. 
[al. Nichałki 

filucken - 
Iiłuki al. Ni- 
[ łuki 


Mingfen - Mingfy 
łtIirau -- Mirowo 

Iietzelchen - 
Iiczelka 
Moithienen - 
Iojtyn 
Montwitz - 
fącice 
Narreithen - Narejty 
N owojowietz - N owojowiec 
Olschienen - Olszyny 
Olschowken - Olszewki 
Omulef - Omulew 
O palenietz - Opaleniec 
Opukelsmiihle - Opukle 
Ortelsburg - Szczytno 
ParlOsen -- _ 
Parlosenwolka - 
Passenheim - Pasym 
Paterschobensee Mały 
[ Sasek 


Gr. Pfaffendorf - Popowa 
[Wola 
Kl. Pfaffendorf - Popowa 
[Wólka 
Pfandberg - Zastawy 
Piasutten - Piasutno 
Pieczysko 
Gr. Piewnitz - Piwnice 
Kl. Piewnitz - Rokitka al. 
[
I. Piwnice 
Plohseu - Płozy 
Powalzin - Powalczyn 
Probeberg - Probark 
Prussowiborek Prusów- 
[ borek 
Gr. W. 
Przezdzienk - Przez- 
KI. . 
f. 
[ dz
k 
Przitullen Przy tuły 
Gr. Puppen - Pupy 
KI. Puppen - Pupki 
Puppener Theerofen - Pu- 
[powski piec 
Pusarren - Puzary 
Radostowen - Radostowo 
Radzienen - Zieleniec 
Gr. W. 
Rauschken - Rusek 
Kl. M. 
Rheinswein - Rańsk 
Rogallen - Rogale 
Rogau - Rogowo 
Rohrdorf - Trzcianka 
Roklas 
Romahnen - Romany 
Rovermiihle - Rów
		

/nazwy00133_0001.djvu

			217 


REGI ENCY A KRÓLEWIECKA 


218 


Rudzisken - Rudziska 
Rummen - Rumy 
Ruttkowen - Rutkowo 
Ruttken - Rutki 
Sabiellen - Zabiele 
Saborowen -- Zaborowo 
Gr. Sadau - Sadowo 
KI. Sadau - Sadówko 
Saleschen - Zalesie 
Samplatten - Sąpłaty 
Scharnowen - Sarn owo al. 
. [Sarnówko 
Schawitz l\Iiihle - Sawicki 
[ młyn 
Se heufelsdorf - Ty lkowo 
Scheufelsmiihle - Tylków ko 
Gr. Schiemanen - Szymany 
KI. Schiemanen - Szymanki 
Neu Schiemanen - Nowiny 
Schleusenwalde -- 'Vikno 
Schobenbuden Saskie 
[ budy 
Schobensee -- Sasek 
Sehodmack - Siódmak 
Schollhofchen - Kark 
Schonwalde - Brele 
Schrottersau -- Szretrowo 
Schubertsgut - Plac 
Sehiltzendorf - Dybowo 
. 
Schwentainen Swiętajno 
Schwirgstein Dźwier- 
[ 8ztyny 
Sczepanken - Szczepan- 
[ kowo 
Sedanzig - Sędańsk 
Seelonken - Zielonka 
Sendrowen -- Sędrowo 


Sgnilken - Zgniłka 
Spalienen - Spaliny 
Spalinger Theerofen - Spa- 
[liński piec 
Strusken - Strużki 
Strzelnik 
Suchoross - Suehoros 
Suchorowietz - Suchorowiec 
Sysdroyheide - Zimnawoda 
Szc2yczonek 
Theerwisch - Targowo 
KI. Theerwisch - W yrzywilk 
Theerwisch Wolka - Tar- 
[gowska \Vólka 
Ulonsk - Ulońsk 
Ulonsk(lfen - Piece 
'Valdpusch - Wałpusz 
Waldpusch al. Stachen 
[ Stachy 
'V allen - 'Valy 
Wapendorf - Lupowo 
Waplitz - 'Vaplewo 
Wawrochen -- Wawrochy 
Alt St. 
'Verder -- Werdry 
Neu N. 
\Vesolygrund - Piecuchy 
[al. Wesołygrąd 
Wessolowen - Wesołowo 
Wikno 
Wilhelmsthal - Puzary 
Willamowen - Wilamowo 
Willenberg - \Vielbark 
Wiseggen - Wyżegi 
Wisoggigrund - Wysoki grąd 
Wistemp - Występ 
Wólka 


s
		

/nazwy00134_0001.djvu

			.219 


PRUSY WSCHODNIE 


220 


Wolka pod Kobultami - 
[Dzika Wólka 
Wujacken - 'Yujaki 
Wyrok 
Zawoyken - Zawojki al. 
[ Zagon 


Zieloneu - Zielone 
Z ieloniegrond - Orzeszki 
[al. Zielony grąd 
Zimnawoda 


g. 
Z innych powiatów 
(Aus anderen Kreisen) 


" 


AUenburg - Alembork 
Bartenstein - Bartoszyce 
[al. Barsztyn 
Braunsberg - Braniewo al. 
[ Brunsberk 
Creuzburg - Krzyzbork 
Dobern pod Pasłękiem - 
[ Dobry 
Domnau -- Domnowo 
Pr. Eilau - !ławka 
Fischhausen - Rybaki al. 
[ Fiszhuzy 
Frauenburg - Frombork 
Friedland an der AHe - 
[FryJąd al. Frydląd nad 
[Łyną 
Gumbinnen - Głąbin al. 
[ Gąbin 
Guttstadt - Dobremiasto 
Heiligenbeil - Świętomiejsc 
[al. 
w. Siekierka 
Heilsberg - Licbark 


Heydekrug - Szyłokarczma 
Pr. Holland - Pasłęk al. 
[Pr. Holąd 
Insterburg - ,y ystruć al. 
[ Instruć 
Konigsberg - Królewiec al. 
[ Krolówgród 
Labiau - Labiewo 
Memel - Kłajpeda 
l\Iiihlhausen - 
nynary al. 
[ Miłuza 


Pillau - Piława 
Pilkallen - Pilkały 
Ragnit - Ragneta 
Schippenbeil - Szępopel 
Stallupohnen - Stołupiany 
Tapiau - Tapiewo 
Tilsit - Tylża 
Wehlau - !ława nad Preg.. 
[lem 


W ormditt - Orneta 
Zinthen - Cynty
		

/nazwy00135_0001.djvu

			c. 


PO MORZE NIEMIECKIE 
(POl\ll\lERN) 


. 


*
		

/nazwy00136_0001.djvu

			.
		

/nazwy00137_0001.djvu

			REGIENCYA KOSZALIŃSI{A 
(Reg.ieru11g
sbezirl{ Koslin ) 


1. 
Powiat Bytowski 
(Kreis Biitow) 


Babilonke - Babiałąka 
Bernsdorf - Ugoszcz 
Bosendorf - Długoszc2 
Borntuchen - Borzetucho- 
[mie 
Neu Brzywos - Nowy 
[ Przewóz 
Buchwalde - Buchwałd _ J( 
Biitow - Bytowo 
? - Chmielnic2ki pod By- 
[ towem 
l ... Czarndamerow - Czarna 
[ Dąbrowa 
Dallecken - Dalekie 
Damerkow - Dąbrówka 
Dampen - Dąbie 
Damsdorf - Niezabyszewo 
Gersdorff - Ząbinowice 
Gloddow - Głodowo 
Gramenz - Grzmiąca 
Grobenzin - Graboczyno 
Gr. Gustkow - Gostkowo 
KI. Gustkow - Gostkówko 
? - Helawa pod Bytowem 


Hirschfelde - J eleńcz 
Alt Hiitte - Stara huta 
N eu Hiitte - Nowa huta 
Hygendorf - Udorp al. 
[ 'V udorp 
Gr. J abloncz - W. J abłończ 
Kl. Jabloncz - M. Jabłończ 
J as sen - J asoń 
Kapka, pole 
Katkow - Kotkowy ( al. 
[ Katkowo ) 
Klonczen - Kloniczno ( al. 
[ Kłąc2no ) 
Klossen - Kłosy 
I{remerbruch - Kramarzyny 
Krossnow 
 Krosnowo 
Lonken - ;tąki 
? - Lupańsk K 
Lupowske - Lupowsk -- \ 
Lybienz - Libieniec 
Mankwitz al. Mandrzeschiib 
[ - Mądrzechowo al. Mę- 
[ drzechowice 
Gr. Afassowitz - Masłowice
		

/nazwy00138_0001.djvu

			223 


POMORZE NIEMIECKIE 


224 


KI. Massowitz - :Masło- 
[ wiczki 
Meddersin - Niedarzyno 
l\Ioddrow - Modrzewo 
łtforgenstern -- Jutrzenka 
[al. łtfosztern 
Oslawdamerow -- Osłowa 
[ Dąbrowa 
Platenheim - Płotowo al. 
[ Pustkowie 
Polczen - Półczno 
Gr. Pomeiske -- W. Po- 
[ mejsk 
KI. Pomeiske - M. Pomejsk 
Prondsonke -- Prądzonka 
Przywos - Przewóz 
Pyaschen - Piasno 
Reckow - Rekowo 
See Maly - :Małe pustkowie 
Som min - Suminy 


Sonnenwalde -- Róg 
Stodsonke -- Studzonka 
Strussow - Struszewo 
Studnitz - Studzienice 
Szielewitz -- Żelewice 
Szrepnitz - Rzepnica 
Tangen -- Tągomie 
Trzebiatkow -- Trzebiatko- 
[wy 
Gr. Tuchen - Tuchomie 
KI. Tuchen - Tuchomek 
W ussecken - Osiek al. 
[W osiek 
Wussowke -- Osówko al. 
[Wosówko 
Zemmen - Ciemno (al. 
[ Ciemne) 
Zerrin - Sierzno (al. Sie- 
[ rzyno ) 


2. 
Powiat Lęborski 
(Kreis Lauenburg) 
Kl. Borkow - Borkówko 
Bozepol - Bożepole - 
Dresin - Brzeźno 
Brille -- Bryły 
Buckowin - Bukowina 
Budowanie 
Bychowo 
Charbrow -- Chabrowo 
Chinow - Chynowo 
Chmelentz - Chmieleniec 


Aalbeck - Albeka 
Babidol - Babidół 
Bankow - Bąkowo 
Bebbrow - Bobrowo 
Belgardt - Białogród 
Bergensin -- Barg
cin 
Bialke - Białka 
Bismarck -- Bismarka - 
Bonswitz - Bąsewice 
Gr. Borkow - Borkowo
		

/nazwy00139_0001.djvu

			225 


REGIENCYA KOSZALIŃSKA 


226 


Chottsehewke - Choezewko 
Chottsehow - Choczewo 
Chotzlow - Chocielowo 
Czarnowski 
Gr. Damerkau - Dąbrowa 
Kl. Damerkau - Dąbrówka 
Darsehkow - 
Dzechlin - Dziechlino 
Dzincelitz - Dzi
cielee 
Entzow - Jencewo 
Felstow - 'Vielestowo 
Freist - W rzeszez 
Garcigar - Gareigórz 
Gartkewitz - Gartkowiee 
Gesorke - Jeziorko 
Gnewin - Gniewino 
Gnewink - Gniewinko 
Goddentow - Gojtowo 
. Gossentin - Gościcino 
Griinhof - Zielony dwór 
Hammer - Hamerek 
Hohenfelde - 'V ysokie pole 
Gr. Jannewitz - W. Jano- 
[ wiec 
Kl. Jannewitz - 
I. Jano- 
[ wiee 


J atzkow - J aekowo 
Jezow - Je!owo 
Kaezorowa góra 
Kamlow - K
błowo 
Karczemka 
Kartkow - Kartkowo 
Katschow - Kaezkowo 
Kerschkau - Kierzkowo 
Komsow - Komoszewo 
Koppalin - Kopalino - 
Koppenow - Kopnowo - 


Koscerzinske-Kośeierzynka 
Kostkow - Kostkowo 
Kram pkewitz Krępie- 
[chowce (al. Krępkowice) 
Kiissow - Kiszowo 
Kurow - Kurowo 
Labbehn - Labeń 
Labenz - Łabędź 
Labuhn - Lubań 
Landechow - Landoehowo 
[al. Lędziechowo 
Lantow, Lantowen- Łętowo 
Lanz - Łęezyee 
Lauenburg (Lewino), 
[Lębork aj. Lawenbork 
Leba - Łeba 
Lisehnitz - Leśnice 
Lissow - Lisewo 
Lowitz - Łowiez al. Łowcz 
Lubtow - Lubiatowo 
Lublau - Lublewo 

18gdalenke - 
lagdalenka 
Malschiitz - Małuszyee 
Gr. l\lassow - Masewo 
/ 
Ki. :Massow - 
fasewko. 

Iersin - 
Iierzyno 
Mersinke - Mierzynko 
:Miiggow - Migowo 
Nawitz - Nawicz al. Nawcz 
N esnaehow - Nieznachowo 
N euendorf - N owa wieś 
Obliwitz - Obliwiec 
Osseek - Osiek 
Ossecken - Osieki 
Parasehin - Paraszyno 
Gr. Perli n - Perli no 
Kl. Perlin - Perlinko 


/
 
I 


(
		

/nazwy00140_0001.djvu

			227 


POMORZE NIEMIECKIE 


228 


---.... 


Pia
llitz - Piaśnica 
Platschow - Płaczkowo 
Poppow - Popowo 
Prebelldson - Przebędzino 
Puggerschow - Pogorszewo 
Pusitz - Pużyce 
Rambiscz - Rębiszcze 
Reckow - Rekowo 
Reddistow - Redystowo 
Rettkewitz - Retochowice 
Ribienke - Ry binko 
Roschiitz -- Rościec 
Rosgars - Rozgórz 
Roslasin - Rozłazin 
Rostopschin -- RoztopczJn 
Sarbske - Sarbsk 

:1ssin - Sasino 
Saulin - Sawulino ( al. 
[Solino) 
Saulinke - Sawulinko (al. 
[ Sulinko ) 

charschow - 
S 
himmerwitz - Siemiro- 
[wo 
Scb laischow - Sła wuszewo 
Schlochow - Słuchowo 
Schluchau - Słuchowo 
Schonehr - Szenurza 
Schwartow - Zwartowo 
Schwartowke - Zwartówko 
Schwesslin - Świetlino 
Gr. Schwiechow - Świeho- 
[wo 


KI. Schwiechow Świ- 
[ chówko 
Slaikow - Słajkowo 
Speck - Gace 
Sterbenin - Starbienno 
Strassnick - Strażnik 
Strellentin - Strzelęcino 
Stresow - Strzeszewo 
Tadden - Tadzino 
Tauenzin - Tanczyno (al. 
[Tawuczyno) 
Uhlingen - \Vieleń 
Vitrose - \Vitoraz al. \Vi- 
[toradz 
Viezig - Witk al. \Yick - 
'V i erzchucino 
Gr. \V ierzchuciner Muor - 
['Vierzchucińskie błoto 
t Wilkow - Wilkowo __ 
\Vittenberg - Biała góra -- 
Gr. ,V obensin Niebę- 
[ dzino 
KI. W obensin Niebę- 
[ dzillko 
\V odtke - \V ódka 
"T unneschin - Unieszyno 
Wussow - Osowo al. \V 0- 
[ sowo 
Zackenzin - ZakoniczYllo 
Zamieczyny - Zamieciny 
Zawołoniec 
Zelasen - Żelazna 
Zewitz - Cewice
		

/nazwy00141_0001.djvu

			229 


REGIENCY A KOSZALIŃSKA 


:ł30 


3. 
Powiat Słupski 
(Kreis Stolpe) 


'- 


Arnshagen - Charnowo 
Bandemershof - Będzimi- 
[ rowo 
Bankow -- Bąkowo 
Bansekau -- Bądzikowo 
Beckel - Biekło 
Bedlin - Bidlino 
Benzin ;;- Biczyno 
Beversdorf - Bobrownik 
Bochowke - Buchówko 
Boruzin -- Borucino (al. 
[ Borcino) 
Bresincke - Brzezinka 
Gr. Briiskow - Brzoskowo 
KI. Briiskow - Brzosków- 
[ko 
Deutsch Buckow - Niem. 
[ Bukowa 
Wendisch Buckow - Ka- 
r szubska Bukowa 
Budow - Budowo 
Deutsch Carstnitz - Niem. 
[ Karznica 
'N endisch Carstnitz ,.- Kasz. 
[ Karznica 
Daber - Dabrzewo 
Alt Damerau - Dąbrowa 
Dammen - Dębno (al. 
[Damno) 
Dammerkow - Czarna Dą- 
[ brówka 
Dargorese - Dargoledze 


Darsen -- Darzyno 
Darsow -- Dorzewo 
Dochow - Dochowo 
Dombrowe -- Dąbrowa 
Dominke - Dominek 
Dresdow - Drzeżdżewo 
Gr. Diibsow - Dobieszyno 
Kl. DiilJsow - Dobieszynko 
Dumrese Dum
rezy 
FilstowaL Velsow - 'Vie
 
[ lestowo 
Flinkow - Flinkowo 
Freist - ,V rzeszcz 
Gallenzow - Gałązka 
Gambin -- Głębiny 
Gallsen - Gałąźnia 
Garde -- Garno 
Gesorke - Jeziorko 
Giesebitz - b:bice 
Gloddow -r Głodowo 
Glowitz. - Główczyce 
Gr. Gluschen - Głuszyno 
KI. Gluschen - Głuszynko 
Gohren - Górzno 
Gransin - Groszyno 
Grapitz - Grabce 
Grochalle -- Gruchała 
Grossendorf - 'Vielgawieś 
Grumbkow - Grąbkowo (al. 
[ Grubkowo ) 
Gumbin - Głąbino ( al. 
r Globino) 
L
		

/nazwy00142_0001.djvu

			231 


POMORZE NIEMIECKIE 


232 


Hebron- Damnitz - Dębnica 
[(al. Damnica niemiecka) 
Jagelow - Gogolewo 
J erskowitz - J erzkowice 
J eseritz - Rzeszotnica 
Karsin - Karczyn 
Alt- Karwen - Karwy 
Kleschinz - Kleszczyńce 
Klenzin - }(li8zyno 
Klucken - Kluki _ 
Kose - Kozy 
Kosenmiihle - Kozicki młyn 
Krampe - Krępiewo 
Kriwan - Krywan 
Krussen - Kruzy 
Kublitz - Kublice 
Kuckow - Kukowo 
Labuhn - Lebuń 
Labussow - Lubieszewo 
Lankwitz - Łękowice 
Lessacken - Leszaki 
Liepen al. Liippnow - Lip- 
[no 
Loiow - Łojewo 
Liibzowa!. Liibzen - Łeb- 

 [ czyno 
Lupow - Lupowo 
Gr. l\lachmin - Machowino 
KI. l\Iachmin - Machowinko 
Mahnwitz - 
Ianowice 
Mickrow - Michrowo 
łtliitzenow - l\Iucnowo 
Nackel - Nakło 
Neitzkow - Nieckowo 
Nipenow - Niepnowo 
Nippoglense NiepoglEJ- 
[ dzino 


Gr. Nossin - Nożyno 
KI. Nossin - Nożynko 
Deutsch Plassow - Niem. 
[ Płaczewo 
Wendisch Plassow - Kasz. 
[ Płaczewo 
Poblotz - Pobłocie 
Gr. Podel - Padole 
KI. Podel - Padołek 
Poganitz - Pogańce 
p ottangow - Potęgowo 
Prebentow - Przebędowo 
Ramuow - Rębowo 
Raths- Damnitz - Dębnica 
[ al. Damnica Kaszubska) 
Reiz - Rejca 
Rexin - Rechcino 
Ritzow - Recowo 
Roggatz - Rogacza 
Rokitt - Rokity 
Rokicki las 
Rotten - Rotowo 
Gr. Rowe - Rów 
Rowen - Równe 
Rumske - Rumska 
Gr. Runow - Runowo 
KI. Runow - Runówko 
Ruschitz - Rzuszcze 
Sageritz - Zagórzyce 
Sagerke - Zagórki 
Sawiat - Zawiat 
Schidlitz - Szydlice 
Schlochow - Słuchy 
Schmaatz - Smocza 
Schmolsin - Smołdzino 
Schonenwalde - Dębino 
Schorsrn - Skorzyno 


ł
		

/nazwy00143_0001.djvu

			233 


\ 


REGIENCY A KOSZALIŃSKA 


234 


Schottowske - Skotówko 
Schurow - Skórzewo 
Schwanthe - Świ
te 
Schwetzkow - Świeciechowo 
Schwolow - Swawola 
Schwuchow - Słuchowo 
Scojow - Zgojewo 
, 
Selesch - Zelezy 
Deutsch Silkow - Zelkowo 
[ niem. 
Wendisch Silkow - Kasz. 
[ Zelkowo 
Silow - Stara Dąbrowa 
Sochow - Żochowo 
, 
Sorchow - Zarchowo 
Sorkow - Zarkowo 
Stantin - Stęcino 
. Starnit3 - Starnice 
- Stojenthin - Stowięcino al. 
[ Stój ci no 
Stolpe - Słupsk 
Stolpmiinde - Ujść al. 
[ Wuść 
Gr. Strenin - Strzelno 
Kl. Strenin - Strzelinko 
Stresow - Strze!yno 
Vangerske - W 
gorska 
Vargow - Wargowo 
Viatrow - Wiatrowo 
Vietkow - Witkowo 
Vigelow - Wielgłowo 
_Virchenzien - Wierzchu- 
[ cino 


Vixow - Wikosewo 
'Varbelin - Warblino (W ró- 
[blino? ) 
'Varbelow 'tVarblewo 
[(Wróblewo ?) 
Warz min - 'Varcimino 
Weitenhagen - Witówno 
'Vintershagen - 'Vitrówno 
Wischen - Wiszno 
'Vittstock - Wysoka - 
W obesde - Objazda al. 
[ W objazda 
W onin - 'V olinia 
W ottnogge - Odnoga al 
[ "rodnoga 
Wundichow - Unichowo 
[al. W unichowo 
W ussecken - Osieki al. . 
[ W osieki 
Wussowke - Osówko al. 
[ 'V osówko 
Wutzkow - Gockowo 
Zagórny 
Zechlin - Zecholewo 
Zedlin - Sodlino 
Zemmin - Ciemino 
Zeromin - Żeromino 
Zezenow - Cecynowo 
Zierwenz - Czerwieńce 
Zietzen - Syce 
Zipkow - Szczepkowice 
Zirchow - Cerkwia 


.
		

/nazwy00144_0001.djvu

			235 


POMORZE NIEMIECKIE 


236 


4. 
Z innych powiatów Pomorza 
(Aus anderen Kreisen pommerns) 


Belgardt - Białogród 
Greifswalde - Gryfla 
Koslin - Koszalin 
Kolberg - Kołobrzeg 
Ratzebuhr - Okonek 
Rummelsburg - :M:iastko 


Schlawe - Sławno 
Stargardt - Starogród 
Stettin - Szczecin 
N eu. Stettin - Szczecinek 
Treptow - Trzebiatowo 
Wangerin - ,V ęgorzyn
		

/nazwy00145_0001.djvu

			I 


I N D EKS.
		

/nazwy00146_0001.djvu

			
		

/nazwy00147_0001.djvu

			.A.. 


Aalbeck 223 
Aalfang 29, 51 
Abrahamsdorf 88 
Abrau 125 
Achodden 211 
Adamkowo 125. 135 
Adamowo 51, 61 
Adamsdorf 51, 61, 
79 
Adamsguth 199 
. Adamsheide 193, 
199 
Adamshof 135 
Adamsverdruss 211 
Adlerhorst 37, 103 
Adrian 91 
Adryan 91 
Albeka 223 
Albrachtówko 97 
Albrachtowo 97 
St. Albrecht l 
Albrechtau 97,199 
Albrechtowo 199 
Albrechtsthal 97 
Alembork 219 
Alexandrowen 153 
Alexandrowo 91, 
117, 153, 160 
Alle, Fluss 193 
Allenburg 219 
Allenstein 193 
AlIerengel l 
Almoyen 173 
Altau 117 
Alt Busch 29 


Alt Dorf l 
Alte Babke 27 
Alteheide 79 
Altenau 27 
Altendorf 113 
Altenhagen 199 
Altenhof 129 
Altenowo 27 
Altenwalde 129 
Altfelde 27 
Altfliess 103 
Althausen 61 
Althof 193 
Alt- Hiitte, Althiitte 
7, 19, 97, 103,222 
Altmark 113 
Altmiihl 130 
Altstadt 199 
Altvorwerk 79 
Alt Weichsel 30 
Amalienhof 185 
Amsee 98 
Analts berg 211 
Andreasthal 103 
Andreaswalde 145 
Angelin 51 
Angerburg 169 
Angerapp 141 
Angst und Bange 19 
Anhaltsberge 211 
Anielewo 51 
Anielin 51 
Aniołki l 
Ankamaty 113 
Ankemitt 113 
Annalust ] 03 
Annenhof 199 


Annenwalde 91 
Annussewo 145 
Antoniewo 51, 117 
Antonin 69 
Antonowo 153 
Anuszewo 145 
Aplinken 85 
Aplinki 85 
Appelwerder 130 
Archidyakonka 118, 
119 
Arciszewo 1 
Arczewo 1 
Areusfelde 131 
Arnau 199 
Arnikowy 22 
Aruoldshof 79 
Arnopol 131 
Arnshagen 229 
Arnskrone 133 
Artschau l 
Arys 145 
Aschenort 119 
Asmus 69 
Assaunen 183 
Asuny I 83 
Auerswald 98 
Augu
tenhof 51 
Augusthof 29, 199 
Augustinken 62 
Augustowo 7, 51, 
135 
Augustynki 62 
Augustynowice 62 
Augustynowo 199 
Ausmaas 63 
Aweiden 173
		

/nazwy00148_0001.djvu

			:8. 


Baalau 27, 113 
Baarenberg 19 
Baarwiese 199 
Babalice 91 
BHbalitz 91 
Babanten 211 
Babenthal 7 
Babenz 98 
Babiałąka 221 
Babidół 7, 19, 30, 
223 
Ba bidoll 19 
Babiebłoto 63 
Babieblotto 63 
BaLienten 173 
Babięta 173 
BabiętJ 98, 211 
Babilonke 221 
Babiskok 7 
Babken 79, 141, 
165 
Babki 27, 79, 141, 
165 
Ba brosten 145 
Babrosty 145 
Bachorz 69 
Bachorze 69, 119 
Bachottek 51 
Bącka huta 8 
Bącz 8 
Bączek 19 
Bądzikowo 229 
Barenbruch 145 
Barenthal 103 
Barenwalde 103 
Barenwinkel 145 
Bągart 63, 113 
Baggen 88 
Bagienica 37 
Bagienice 173 
Bagienitza 37 
Bagiennica 125 


IV 


1 13aginsken 145 
Baginski 199 
Bagińskie 145, 199 
Bagna 71 
Bagniewko 107 
Bagniewo 103 
Bagnitz 125 
Ba.gno 88, 94 
Bagnowen 173 
Bagnower Wolka 
173 
Bagnowo 173 
Bagnowska \V ólka 
173 
Bahrelldorf 63 
Bajerze 63 
Bajohren 183 
Bajory 183 
Baitkowen 157 
Bajtkowo 157 
Bąk 69 
Bakendor£ 176 
Bąkowo l, 103, 223, 
229 
Bąkowski młyn 103 
Baląg 193 
Bałamutowo 157 
Bałcyny 199 
Baldau 30 
Balden 185 
Baldenburg 75 
Bałdowo 30 
Bałdy 185 
Balewko 113 
I3alewo 27, 113 
Ralingen 193 
Ballamutowen 157 
Ballau 173 
Bałoszyce 98 
Bałoszyczki 98 
Balowken 91 
Bałówki 91 
Balowo 173 
Balrau 79 


I Balzen 199 
Bandemershof 229 
Bandtken 89 
Bangschin 1 
Banie 169 
Banin 7 
Bankau l, 103 
Bankauer l\Iiihle 103 
Bankow 223, 229 
Bansekau 229 
Baragin 183 
Baraniec 51 
Baranitz 51 
Baranki 157 
Barannen 157, 165 
Baranowen 173,211 
Baranowo 173, 211 
Barany 157, 165 
Barbarka 119 
Barchnau 30 
Barchnowy 30 
Barciany 207 
Bardu!l 199 
Bardungen 199 
Barendt 27 
Bargęcin 223 
Barka 19 
Barkenkrug 19 
Barkocin 19 
Barkoschin 19 
Barkowisno 199 
Barkweda 193 
.Barlewice 113 
Barlewitz 113 
Barłogi, Barlogi 19, 
130 
Barłomin 37 
Barlominer 
liihle 
37 
Barłomiński młyn 
37 
Barloszno 31 
Barłożno 31 
Barnewitz 7
		

/nazwy00149_0001.djvu

			Barnowiec 7 
Barska karczma 19 
Barsztyn 2] 9 
Bartąg 193 
Rartel 19 
Bartelsdorf 193 
Bartenstein 219 
Barthen 207 
Bartken ] 65, 199 
Bartkenguth 185 
Bartki 165, ] 99 
TIartlewko 19 
Bartlewo ] 9 
Bartlickshofchen 
153 
Bartlikowo 153 
Bartlin l 
Bartłomiejowice 66 
Bartlówki 183 
Bartna strona 211 
Bartniczka 51 
Bartniezki 51 
Bartniki 51 
Bartołty ] 93 
Bartoschken 185 
Bartossen 157 
Bartosze I 57 
Bartoszewice 63 
Bartoszewitz 63 
Bartoszki 185 
Bartoszów las 21 
Bartoszyce 219 
Barty 207 
Barwes 193 
Barwiek 7 
Barwien 193 
Barwik 7 
Barwiny 193 
Bąsacka pastwa 2 
Bąsak 2 
Bąsewice 223 
Bastanowo 7 
Bątki f9 
Batorowo 135 


v 


Battlewo 63. 
Battrow 135 
Ba umgart 63, 113 
Bauthen 89 
Bebbrow 223 
Bebernitz 19 
Beckel 229 
Beckersitz 103 
Będargowo 38 
Będargowska szopa 
88 
Bedlenko 103 
Redlin 229 
Bednarken 199 
Bednarki 199 
Będomin 19 
Będominek ] 9 
Będzieszyn l 
Będzimirowice 74 
Będzimirowo 229 
Beek 19 
Reesdau 119 
Beeslack 207 
Beeslackshof 207 
Beessau 209 
Beka 37 
Belchau 79 
Belczące 145 
Belczonczen 145 
Belgardt 223, 235 
Belno 103 
Belsand 131 
Belschwitz 98 
I Bendargau 38 
I Bendargauer Schop- 
I pe 38 
Bendomin 19 
Bendugen 63 
Bendzmierowitz 74 
Benkheim 169 
Benowo 114 
Benzin 229 
Berendtshiitte 19 
Berent 19 


Bergelau 75, 135 
Bergensin 223 
Bergfriede 193, 199 
Berghof 153 
Bergling 199 
Bergstein 69 
Berkfreda 199 
Berkowo 153 
Berlinchell ] 03 
Berlinek 103 
Bernarda 38 
Bernardo 38 
Bernardowo 38 
Bernhardowo 38 
Bernhardshoff 91 
Bernsdorf 221 
Bertung 193 
Beutllerdorf 211 
Bcversdorf 229 
Beyersee 63 
Bezławki 207 
Bezławski dwór 207 
Bezy 131 
Biała 38, 48, 91, 
105,125,145,158, 
165 
Bialablott 79 
Bialablotto 51 
Białagóra 96, 110, 
118, 135, 228 
Białakarczma 7 
Białebłoto 207 
Bialeck 79 
Białek 79 
Białem bork 75 - 
Bialiblott 103 
Białka 223 
Bialke 223 
Bialken 89 
Białki 89 
Biana 91, 145, 165 
Biallebrzegi 145 
Biallojahnen 158 
Białobłot 103 
9 


I 


I 
I 
l 
ł
		

/nazwy00150_0001.djvu

			VI 


. 


li iało błótko 79 I Bielowa 39 
lliałobłoto 51, 91 . Bielsk 75, 85, 119 
Białobłoty 79 Bielska struga 125 
Białobrzegi 145 Bielsker Buden 119 
Białochówko 31, 84 i Bielsker Gestrauch 
Biało ch owo 31, 79 I 119 
Białogród 223, 235! Bielskie budy 119 
Białojany 158 nielskie krodunki 
Bialutten 185 119 
Białuty 185 i Bienau 199 
B 111 1I'\UT
nD 1 'H. I n; e Tl d o ra 193 
..."""'..." .....""'u .&o_v .....,.. .&.&. .... 
Białowie
e 125 Bienerwiese 183 
Białybór 75, 84 Bienie 158 
Białydwór 84 Bienien 158 
Białygrąd 211 Bienken 173 
Bialygrund 211 Bieńki 173 
Biczyno 229 Bieńkówka 63 
Bidlino 229 Bienkowko 63 
Bieberswalde 199 Bier
chlewo 119 
Biechówko 103 Bierzgelsche 
liihle 
lliechowo 103 119 
Biedaczek 91 Bierzgłów 119 
Biędara 193, 199 Bierzgłówek l 19 
Biedaschken 169 Bierzgłowski zamek 
Biedaszki 169 119 
Biedowo 196 Bieschke 39 
Biekło 229 Biesówko 209 
Bielawa 39 Biesowo 2, 209 
Bielawa 119 Biestern 153 
Bielawi 7 Bieszewo 103 
Bielawka 7 Bieszki 39 
.Bielawken 7, 31 Hies2:kowice R9 
l3ielawki 31 . Bieszkowitz 39 
Bielawy 7, 63, 69, Bieszkowo 39 
119 Bietowo 31 
Bielcin 119 Bieżewo 103 
Bielciny 119 Bilawe 63 
Bielice 91 Bilawy 69 
Bieliczek 129 I Bildschon 119 
Bielitz 91 Bilicze 145 
Bielki 51 Bilitzen 145 
Bielkówko 2 Bilsken 153 
Bielkowo 2 Bilskie 153 
Biellen 158 llindarra Miihle 199 


Binduga 63, 75, 79 
Birckenfliess 31 
Birckholz 131 
Birglau 119 
Birkbruch 39 
Birkenau 91, 119 
Birkenhain 63 
Birkenthal 31 
Birkhof 39 
Bischdorf 98 
I Bischofsburg 209 
I3ischofstein 209 
Bischofswalde 75 
Bischofs werder 98 
Bischwalde 91 
Biskupice 98, 119 
Biskupiczki 98 
Biskupiec 209 
Biskupitz 119 
Biskupnica 75 
Bislaw 125 
Bismarck 223 
Bismarka 223 
Bissau 2 
Bisztynek 209 
Biszwałd 91 
Bitonia 31 
Bizón 119 
Błachta 63 
Bladau 125 
Bladowo 51, 125 
Hłądziejewo 103 
llłądzikowo 39 
Błądzin 103 
Błądźmin 103 
Blandau 63, 142 
Dlandzikau 39 
nlankwitt 135 
Blanziewno 103 
Błędno 38 
Błędowo 63, 142 , 
183 
Blękwit 135 
Blendowen J 83
		

/nazwy00151_0001.djvu

			VII 


Blenowo 80 I Ronhof 114 
Bliesen 79 Bosendorf2, 119,221 
Bliesnitzer \Veide Bosenfleisch 31 
113 Bossau 209 
Blissawen 103 Bottin 131 
Bliżawy 103 Bogacz 80, 211 
Blizinken 79 Bogaczewen 153 
Blizinki 79 Bogaczewo 153 
Blitnice 113 Bogaczko 153 
Blizno 79 Bogaczkowska Wola 
Blomfeld 19 153 
Blonacken 114 Bogatz 80, 211 
Blondsmin 103 Bogatzko 153 
Blonowo 80 Bogatzkowolla 153 
Błoto 63 Bogdainen 193 
Blotto 63 Bogdanken 80 
Blottobrueh 63 Bogdanki 80 
TIługowo, Blugowo Bogdany 193 
135 Bogumilken 51 
Blumen 184 Bogumiłki 51 
. Blumenau 80, 211 Bogumillen 145 
Blumfelde 19 Bogumiły 145 
Blunaki 114 Bogunschewen 199 
Robau 31 Boguschau 80 
Bobern 158 Boguschewell 199 
Bobowo 31 Bogusławki 119 
Bobrowiec 85 Boguszewo 7, 80, 199 
Bobrowisko 51 Bohlschau 39 
Bobrowitz 85 Bohnsack 2 
Bobrówko 173 Bohnsacker 'Veide 2 
Bobrownik 229 Bojahn 39 
Bobrowo 51, 223 Bojahren 31 
Bobry 158 Bojan 39 
Bochlin 85 Bojanowo 103 
Bochotek 51 Bojary 31 
Bochowke 229 Boleinen 199 
Bocianowo 209 Bolejny 199 
Bocień 63 Boleszyn 51 
Boćwinka 143, 170 Bolgerin 133 
Bodschwingken 143 Bolimin 63 
Bock 135 . Boliminek 63 
BoIk 51 Bolleszyn 51 
BOlkau 2 Bollumin 63 
BOIsk 75 Bolszewo 39 


Bonk 69 
Bonschken 19 
Bonswitz 223 
Bontsch 8 
Bontscherhiitte 8 
Boor 8 
Bór 8 
Bora wsken 165 
Borawskie 165 
Borchardztwo 9 
Borce 104 
Borcino 229 
Bord
ichow 31 
Boręcin 2 
Borek 8, 9, 39, 48, 
51, 88, 91, 99, 
143, 145, 179 
Boręty 27 
Borishof 165 
Bork 8, 39 
Borkau 8, 31 
Borken 63, 91, 131, 
145, 158, 165, 
169, 173, 211 
Borkendorf 131 
Borkenwinken 51 
Borki 63, 91, 145, 
158, 165, 169, 
173, 211 
Borkow 223, 224 
Borkowinnen 165 
Borkowiny 165 
Borkowizna 199 
Borkówko 224 
Borkowo 8, 31, 75, 
223 
I Bornice 99 
Bornitz 99 
I Borntuchen 221 
Boroszew ko 31 
Borosze.wo 31 
Borowa góra 39, 41 
Borowa karczma 8, 
26, 106 


9*
		

/nazwy00152_0001.djvu

			Borówce, Borowce 8 
Borowe 185 
Borowen l 74, 185 
Borowice 185 
Borówiec 8, 19 
Borowke 135 
Borówko 135 
Borówno 63, 80, 119 
Borowo 8, 39, 174, 
193 
Borowokrug 8 
Borowy las 9 
Borowy młyn 76, 
106, 115, 133 
Borreck 51. 91, 145 
Borrek 9, 39, 51, 
91, 99, 143, 174 
Borrenczyn 2 
Borrisbof 89 
Borrowitz 19, 185 
Borrowo 193 
Borschau 31 
Borsk 69 
Bortsch 9 
Borucin 9 
Borucino 229 
Boruschin 9 
Boruzin 229 
Borysowo 165 
Borze 104 
Borzechowo 31 
Borzestowo 9 
Borzetuchomie 221 
Borziskowo 75 
Borznice 99 
Borzostowo 9 
Borzostowska huta 9 
Borzymmen 158 
Borzymy 158 
Borzystowo 9 
Borzystowoer Hiitte 
9 
Borzyszkowo 75 
Boschpohl 19 


VIII 


Bose 136 
Bosemb 174 
Bosemb 'Volka 174 
Bothowen 211 
Dotowo 174, 211 
Botschanowen 2G9 
Botschin 63 
Bottau 174 
Bożanka 39 
Boza.nken 39 
Bożawola 51. 1 i 9 
Bozawolla 119 
Boże 174 
Bożejewo 39 
Bożejewski 39 
Bozepol 224 
llożepo)e 19, 80, 224 
Bozewola 51 
nraa 75 
llrachlewo 89 
Brąchnówko 119 
Brąchnowo 119 
Brackau 89 
Brahefluss 125 
Brainicken 185 
Brajniki ] 85 
Braksztyny 131 
Bralewi tz 130 
Bralewnica 130 
Bramka 104 
Branden 89 
Brandowo 89 
Dranica 104 
Braniewo 219 
Branitz 104 
Brankowy 65 
Brattian 91 
Brattwin 104 
Bratuszewo 91 
Bratwin 104 
Bratyan 91 
Braunsberg 219 
Braunsrode 80 
Braunswald 193 


BraunswaIde 114 
Brausen 99 
Brda 75, 125 
Bredincken 209 
Rredynki 209 
Brejdyny 174 
Breitenheide 1 45 
Breitenstein 131 
Breitfelde 2 
Brele 217 
Bremin 104 
Brenczy k 19 
Brentau 3 
Brentowo 3 
Brenzig 75 
Bresin 39, 80, 104, 
224 
Bresineke 229 
Bresinermangel 104 
Bresnow 31 
Briesen 31, 63, 75, 
lC4 
Briesenitz 75, 131 
Brille 221 
Brinsk. 52 
Brodau 185 
Brodda 69 
Brodden 85 
Broddy 125 
Brodke 39 
Bródki 39 
Brodnica 9, 60 
Brodnicka buta 9 
Brodnitz 9 
Brodnitzer Hiitte 9 
Brodowen 158 
Brodowo 158, 185 
Rrodsende 114 
Brody 69, 85, 125 
Brodifnen 174 
.Brosen 3 
Braske 27 
Brokowo 89 
llromke 104 


.
		

/nazwy00153_0001.djvu

			IX 


Brocz 131 Brust 31 
llronacken 165 Brusy 69 
Bronaki 165 Brusz 69 
Bronikowen 174 Bruszwałd 114 
Bronikowo 131,174 Brutzen 131 
Bronisze 146 Bryły 224 
Dronówko 99 i Brynki 131 
Bronowo 99 Bryńsk 52 
Broska 31 Brzęczek 19,75, 104 
Brosowken 114, 169 Brzemiona 104 
Brosowo 63 Brzenczek 104 
Broszowen 169 Brzesno 31 
Br(jtzen 131 Brzesziny 9 
Browarnik 145 Brzezin 186 
Browina 119, 186 Brzezina 31 
Browinen 186 Brzezinka 229 
Hrożówka 170 Brzezinko 119 
Bruch 114 Brzeziny 9, 31, 63, 
Bruchau 125 80, 91, 104, 186 
Bruchniewo 125 Brzeźniak 131 
- Bruchnowko 119 Brzeźnica 75, 131 
Bruchnowo 119 Brzeźno 3, 31, 75, 
Bruchwald 193 104, 119, 199, 
Bruchwałt 193 204, 224 
B rucz 131 Brzezyn 63 
Bruczno 131 Brzezyna 31 
Brudzaw 52 Brzoska 31 
.Brudzawki 52 Brzoske 31 
Brudzawy 52 Brzosken 145 
Brudzendy 114 Brzoski 27, 31, 145 
Brudziewo 39 Brzoskówko 229 
Briick 31, 39 Brzoskowo 229 
llrlickendorf 199 Brzoza 119 
Briiskow 229 Brzoze 126 
Bruk 114 Brzozie 52, 91, 126 
Brukniewo 125 Brzozowa góra 39 
Brunau 27, 99 Brzozowe błoto 39 
Brunsk 131 Brzozówka 39, 114 
Brunikowo 131 Brzozówko 169 
Brunowo 27 Brzozowo 63, 169 
Brunsberk 219 Brzuchowo 125 
Brunstplatz 104 Brzuszcz 31 
Brunswałt 193 Brzuzie 52, 91 
Brusdau 39 Brzydowo 206 


Brzywos 221 
Buchberg 20 
Buchenha.gen 52 
Buchholz 131 
Buchówko 229 
Buchta 119 
Buchwałd 114, 199, 
221 
Buchwalde 199, 221 
Buciłowo 159 
B uck 80 
Buckowo 229 
Buckowin 224 
Buckowitz 52 
Bucowini 85 
Buczeck 52 
Buczek 52, 80, 81, 
91, 104, 135 
Buczilowen 159 
Buczkau 52 
Buczki 159 
Buczkowo 52 
Buda 175 
Budczek 80 
Budda 31 
Buddern 169 
Buddyn 104 
Budi 52 
Budisch 114 
Budki 165 
Budow 229 
Budowanie 224 
Budowo 229 
Budry 169 
Budy 31, 52, 132, 
133 
Budyń 104 
Budzek 81, 91 
Budzin 89 
Budziska 69, 109, 
126,169,174,211 
Budzisken 126, 169, 
174, 211 
Budzisz 114
		

/nazwy00154_0001.djvu

			Budziszewo 60 
Budzken 159 
Biilow 9 
Biilower Heide 104 
Biitow 221 
Biitzendorf 69 
Buggoral 52 
Bujacken 199 
Bujaki 199 
Bulkowken 39 
Bulkowskie 39 
Bulzówka 63 
Buk 80, 135 
Buk góralski 52 
Bukowa 229 
Bukowa góra 9, 69, 
209 
Bukowiec 20 t 31, 
52, 81, 104, 185 
Bukowina 224 
Bukowiny 85 
Bukowitz 20,31,81, 
104, 185 
Bukowo 9, 131 
Bunkenmiihle 199 
Buńki 199 
Buntowo 135 
Burchardtswo 9 
Burcz 9 
Burdąg 186 
Burdungen 186 
Burgsdorf 39 
Burka.rty 185 
Burnie 159 
Burnien 159 
Burowo 20 
Bursch 186 
Burschowen 174 
Burstinowo 81 
Bursz 186 
Burszewo 174 
Bursztynowo 81 
Buschin 104 
Buschinko 104 


x 


Buschkau 9 
Bussen 131 
Buszkowy 9 
Buszna 104 
Busz ynka 104 
Butowo 89 
Butzig 104, 135 
Buwełno 146 
Bychowo 39, 224 
Bychowski 39 
Bylowo 9 
Bynowo 199 
Bysław' 125 
Bysławek 125 
Bysowa 3 
Bysowo 3 
Bysterfelde 27 
Bystra 6 
Bystry 153 
Bystrz- 175, 211 
Bystrze 27 
Bystrzec 92 
Byszki 131 
Bytonia 31 
Bytowo 221 
Bytyń 131 
Bździele 159 
Bzdziellen 159 
Dzin 46 
Bzówko 111 
Bzowo 111 
Bzurren 146 
Bzury 146 


c. 
Callenberg 131 
Calvaria 81 
Camionken 153 
Canki 158 
Carlinenhof 211 
Carlowo 9 
Carlsfelde 169 
CarlswaIde 169 


Carstnitz 229 
Carwen 174 
Catharinenflur 119 
Catrinowen 159 
Cecynowo 234 
Cedry 8 
Cegiełki 71 
Cegielnia 18, 98, 
104, 118, 187 
Cejnowa 50 
Cekcyn 126 
Cekzyn 69, 126 
Celbau 39 
Celbowo 39 
Celenta 52 
Celmirostwo 28 
Cembalowo 92 
Cepnu 63 
Cerekwica 140 
Cerkwia 234 
Cetnowo 40 
Cewice 228 
Chaberkowo 193 
Chabrowo 224 
Chajdyce 213 
Chałupy 50 
Chamirowo 22 
Charbrow 224 
Charlotten 9, 174 
Charlottenthal 104 
Charnowo 229 
Charwatynia 39 
Charzykowy 73 
Cha wartinno 39 
Chelchen 159, 165 
Chełchy 159, 165 
Chełm 4 
Chelm 69 
Chełmki 69 
Chełmno 63 
Chełmonie 120 
Chełmoniec 52 
Chelmonietz 52 
Chełmy 69 


..
		

/nazwy00155_0001.djvu

			XI 


Chełmża 120 Chrabstwo 39 I Ciechocinek 126 
CheIst 52 Chrapice 120 Ciecholewy 32, 80 
Chełsty 52 Christalken 185 Ciechomie 9 
Chilshiitte 9 Christburg 114, 185 Cieciórka 23 
Chinow 224 Christfelde 104 Cieciszewo 10 
Chlapau 39 I Christianowo 120 Cięgardło 20 
Chłapowo 39 Christianthal 207 Cieleszyn 104 
Chłopowo 71 Christkower Kampe Cieleszynek 105 
Chmelentz 224 63 Cielfi:ta 52 
Chmelno 9 Chrościele 159 Ciemino 234 
Chmieleniec 224 Chrośle 92 Ciemna Dabrowa 
Chmielewen 146 I Chróstowo 9 212 v 
Chmielewo 146, 170 Chrosziellen 159 Ciemne 224 
Chmielniczki 221 Chrozle 92 Ciemniak 81 
Chmielno 9 Chrystyanowo 120, Ciemnik 104 
Chmielowken 211 207 . Ciemno 224 
Chmielówko 185, Chrzanowen 159 Ciemnvlas 104 
211 Chrzanowo 159 Cieple"' 86 
Chmilowken 185 Chudomin 3 Cieplewo 8 
Chochół 212 Chwarsnau 20 Ciernie 146, 159 
ChocieIowo 225 Chwarszczenko 21 Cierpięta 116 
Chociński młyn 75 Chwarszno 19 Cierpięty 199 
Choczewko 225 Chwarzenko 21 Cierpice 120 
Choczewo 225 Chwarzna 69 Cierpitz 120 
Chojna, Choina 9 Chwarzno 20, 69 Cierspienten 174, 
Chojnice 72 Chwaszczyn 46 199 
Chojniczki 72 Chwas
czyńskie Cierspitz 85 
Chojno 52 pustkowie 45 Cierzpięta 116 
Chojty 114 Chwirama 134 Cierzpięty 146, 174 
Cholewice 63 Chy lonia 42 Cier2pice 85 
Cholewitz 63 Chylowo 9 Ciesina 146 
Chorab 120 Chynowo 224 Cieszewie 18 
Chorapp 186 Cibory 154 Cieszonki 10 
Chośnica 9 Cibórz 52 Cieszyn 52 
Chosnitz 9 Ciborze 52 Ciosek 135 
Chostka 174 Cice 136 Cis 70, 212 
Choszczewo 174 Cicha 20 Cisin 32 
Choszowen 174 Ciche 92 Cisiny 105 
Chottschewke 225 Cichen 165 Cisowo 50, 85 
Chottschow 225 Cichogrąd 206 Cissewie 69 
Chotzen :Miihle 75 Cichoradz 124 Cissewo 85'" 
Chotzlow 225 Cichówko 92 Cisz 20 
Choyno 52 Cichy 165 Ciszewie 69 
Choyten 114 Ciechocin 40, 69 Claussen 159
		

/nazwy00156_0001.djvu

			Clementinenhof 135 
Cołdanki 76 
Collnischken 143 
Colloginnen 174 
Co lloginnek 174 
Comienen 209 
Conradienhof 3 
Conradstein 31 
Copoty 50 
Cosemiihle 135 
Creuzburg 219 
Cronau 153 
Cruttinnen 174 
Cru ttinner Krug 175 
Cruttinner Theero- 
fen 175 
Cudnochy 182 
Cujawen 31 
Culm 63 
Culmsee 120 
Curtshohe 63 
Curwien 146 
Cwaliny 154 
Cwancychowo 118 
Cybulki 158, 159 
Cychen 20 
Cyganki 8 
Cygany 92 
Cygusy 118 
Cyk 132 
Cymbałowo 92 
Cymbark 64 
Cyminy 136 
Cynty 220 
Czabionken 3 
Cząblewo 64 
Czachówki 96 
Czachryny 136 
Czaczkowo 182 
Czadowo 136 
Czajki 211 
Czapel 9 
Czapelki 63 
Cza pielken 9 


XII 


CzapieIsk 9 Czarnówko 143 
Czapiewice 69 Czarnowo 70, 120 
Czapiewitz 69 Czarnowski 225 
Czaple 3,9, 63, 114, Czarnowski młyn 40 
164 Czarny Bryńsk 52 
Czaplinek 135 Czarny las 36 
Czappeln 3, 63 Czarny piec 191 
Czarcia góra 151, Czarse 75 
173 Czartołom 70 
Czarkengrunt 211 Czartowice 25 
Czarkowygrąd 211 Czartowiec 52, 56 
Czarlin 9, 32 Czartowitz 52 
Czarlina 20 Czartowo 20 
Czarlinen 20 Czarze 67, 75 
Czarna 32, 165 Cząstkowo 21 
Czarna Dąbrowa 39, Czattkau 3, 32 
221 Czatkowy 3, 32 
Czarna Dąbrówka Czayken 211 
229 Czechau 40 
Czarnadombrowa 39 Czechlau 32 
Czarna góra 16, 47 Czechoczyn 40 
Czarna huta 16, 26 Czechy 40, 135 
Czarna rzeka 16 Czeczewken 81 
Czarnau 186 Czeczewko 81 
Czarna woda 26 Czeczewo 84 
Czarndamerow 221 Czekanówko 52 
Czarne 20, 32, 91, Czekanowo 52 
143, 146, 186 Czekry 136 
Czarnen 20,32,143, , Czellenczin 104, 105 
146 C
emanau 40 
Czarnensee 32 CzernIewo 64 
Czarnia 165 Czemnick 81 
Czarnice 70, 75 Czemnik 104 
Czarnocin 20 Czemnilas 104 
Czarnocińskie piece €zengardla 20 
20 Czenstkau 40 
Czarnołom 70 Czenstkowo 10 
Czarnotki 91 Czenzel 211 
Czarnotschin 20 Czerbientschin 32 
Czarnotschiner Gfen Czerlin 199 
20 Czerlinek 199 
Czarnówka 153 Czernauer l\liihle 40 
Czarnowken 143, Czernia 40 
153 Czerniau 3
		

/nazwy00157_0001.djvu

			Czernica 70 
Czernichówko 20 
Czernichowo 20 
Czerniewiec 120 
Czerniewitz 120 
Czerniew ko 3 
Czerniewo 3 
Czernikau 20 
Czernikowo 70 
Czernin 115 
Czernitza 
liible 70 
Czersk 70, 105 
Czerwanki 182 
Czerwieńce 234 
Czerwińsk 85 
Czerwona buda 30, 
102, 205 
Czerwona karczma 
101 
Czerwone 143 
Czerwonka 159 
Czerwonken 159 
Czerwonnen 143 
Czerwony dwór 90, 
117, 144 
Czerzniewo 3 
Czeschonken 10 
Częstkowo 10, 40 
Czeszynny 52 
Czettnau 40 
Czettschau 10 
Czewskawolla 115 
Cieplen 86 
Cieplinken 81 
Cziernen 146 
Cziernien 159 
Czierspienten 146 
Cziessen 159 
Czimberg 64 
Cziskowo 136 
Czissin 32 
Czissina 146 
Czisteblott 52 
Czisz 20 


XIII 


Człopa 134 
Człuchowo 78 
Czosnowo 80 
Czterywłóki 27, 97 
Czubeck 32 
Czubek 32 
Czuchowo 136 
Czuckten 165 
Czukty 165 
Czupowo 172 
Czybors 52 
Czybulken lf9 
Czychen 92 
Czychowken 92 
Czyczkowo 70 
Czykorszyn 40 
Czymanowo 40 
Czyńcze 159 
Czynczen 159 
Czymochen 159 
Czymochy 159 
Czymowo 182 
Czyprken 153 
Czyprki 153, 154 
Czyprzki 153 
Czys 70 
Czysta woda 15 
Czyste 64, 70 
Czystebłoto 52, 58 
Czy
e 159 
Czyżykowo 38 


Dąbrowa ciemna 212 
Dąbrowa czarna 39, 
221 
Dąbrówka 10, 32, 
53, 57, 64, 70, 
79, 81, 86, 105, 
115, 121, 126, 
141, 146, 159, 
169, 193, 200, 
211,212,221, 
225 
Dąbrówka czarna 
229 
Dąbrówno 20 l 
Dąbrowo 10, 20, 32, 
99, 103 
I Dąbrowska 'V ólka 
212 
Dąbrowskie 165 
Dąbrowski młyn 40 
Dabrzewo 229 
Dacbsberg 92 
Dajtki 194 
Dalekie 221 
Dallecken 221 
DaH win 32 
Dalwin 32 
Damaschke 32 
Dambitzen l 
Damerau l, 27, 32, 
64, 75, 99, 115, 
136, 143, 169, 
183, 193 , 211 
 
212, 229 
Daakau 99 Damerau Wolka 
Dąb 175, 199 212 
Daber 131, 136, Damerkau 40, 225 
229 Damerkauer :Miihle 
Dąbie 221 40 
Dąbrowa 1, 10, 27, Damerkaw 221 
40, 64, 70, 75, Damlang 131 
106,136,143,165, Damlany 131 
169,183,225,229, Dammen 229 
230, 233 Dammerkow 229 


D.
		

/nazwy00158_0001.djvu

			Damnica 75, 231, 
232 
Damnitz 75 
Damno 229 
Dampen 221 
Damry 99 
Damsdorf 221 
Dana 48 
Daniele 165 
Daniellen 165 
Dannowen 146, 153 
Danowo 146, 153 
Danzig 3 
Dargelau 40 
Dargoledze 229 
Dargolewo 40 
Dargorese 229 
Darkehmen 141 
Darkiejmy 141 
Darschkow 2 '
5 
Darsen 75, 230 
Darsow 230 
Darszlub 40 
Darzlubie 40 
Darzno 75 
Darzyno 230 
Daszkowo 64, 81 
Daulen 99 
Daumen 194 
Davidshof 212 
Dębek 40 
Debenz 81 
Dębiagóra 32 
Dębice l 
Dębieniec 81 
Dębin 89, 92 
Dębina 27, 32 
Dębiniec 81, 105 
Dębino 232 
Dębiny 120 
Dęblin 20 
Dębniak '10 
Dębnica 40, 75, 231, 
232 


XIV 


Dębno 92, 229 
Dębogóry 21 
Dębogórze 40 
Dębowa 40, 131 
Dębowa góra 40, 200 
Dębowa łąka. 53 
Dębowiec 64, 126, 
136, 139, 186 
Dębówko 212 
Dębowo 53, 105, 
209 
Debrong 194 
Debrzno 136 
Dęby 64, 65, 120 
Decka 20 
Dejguń 169 
Deka 20 
Dembeck 40 
Dembenofen 199 
Dembiagurra 32 
Dem bie 64 
Dembin 89, 92 
Dembinitz 105 
Dembniak 10 
Dembnitz 4
 
Dembno 92 
Dem bogorsz 40 
Dembowalonka 53 
Dembowitz 64, 126, 
186 
Dembowo 53, 105, 
209 
Demlin 20 
Demmin 75 
Demninek 75 
Demtau 40 
Derc 194 
Deręgowice 70 
Dertz 194 
Dętowo 40 
Deuthen 194 
Deutsch Krone 133 
Deyguhnen 169 
Diabelec 53 


Diabeletz 53 
Diebau 27, 86, 120 
Dieblitzthal 175 
Diebowen 165, 175 
Diebower Spitze 165 
Diebowko 175 
Dietrichsdorf 64 , 
186 
Dietrichswaide 175, 
194 
Dilewen 53 
Dimmern 212 
Dimmern 'Volka 212 
Dirschau 32 
Dirwangen 209 
Diwelkau 3 
Diwitten 194 
Dłotówko 212 
Dłótowo 146 
Dlottowen 146 
Dluggen 159 
Długi 32 
Długi borek 214 
Długi dwór 133 
Długie 159 
Dlugie 32 
Długigrąd 175 
Dlugigrund 175 
Długikąt 146 
Długikierz 12 
Dlugikont 146 
Długimost 53 
Dlugochorellen 159 
Długochorzele 159 
I Dlugolesch 105 
Dlugolesz 86 
Długoleszcz 86, 105 
Długoniedziele 159 
Dlugoniedziellen 
159 
D lugossen 159 
Długoszcz 221 
Długosze 159 
Dlusken 200
		

/nazwy00159_0001.djvu

			Dłuszcz 194 
Dluszek 186 
Dłuwiec 177 
Dłużek 186 
Dłużki 200 
Dmussen 146 
Dmusy 146 
Doba 169 
Dobawen 143 
Dobbrin 136 
Doben 169 
Doberau 105 
Dobiesławy 75 
Dobieszynko 230 
Dobieszyno 230 
Dobki 165 
Dobowo 143 
Dobrąg 194 
Dobrawola 159 
Dubrawolla 159 
Dobre 105, 131 
Dobremiasto 219 
Dobrogosch 20 
Dobrogoszcz 20 
Dobry 219 
Dobry lasek 176 
Dobrzewin 48 
Dobrzno 136 
Dobrzyca 131 
Dobrzyń 186 
Dobrzynen 186 
Dochow 230 
Dochowo 230 
Doderlang 131 
Dobelsheide 126 
Doberitz 131 
Dobern 219 
Dohlau 220 
Dohringen 200 
Doringshof 70 
Doje 183 
Doin 183 
Dokładnica 10 
Dół 99 


xv 


Dolaszewo 132 
Doliewen 165 
Doliwy 165 
Dolken 64 
Dołki 64 
Dołmierz 40 
Dolna karczma 53 
Dolnik 136 
Domachowo 3, 10 
Domaszka 32 
Doruatau 4U 
DOlllatówko 40 
Dl/matowo 40 
Dornbrowa 10, 70 
Dombrowe 230 
Dum łJrowen 165 
D"mbrowka 53, 57, 
81 
Dombrowke 105, 
126 
Dornbrowken 10, 32, 
64, 81, 86, 115, 
141, 146, 169, 
202, 212 
Dom browo 10, 20, 
3
, 40 
Dombrowsken 159, 
165 
Dorninek 230 
Dominke 230 
Dominken 3 
Dominki 3 
Domkau 200 
Domkauer :Miihle 
200 
Domkowo 200 
Domkowski młyn 
200 
Dommachau 3 
Domnau 219 
Domnowo 219 
Domp 175 
Domslaw 75 
Domysław' 75 


Donimierz 40, 49 
Donnemorse 40 
Dopken 165 
Doręgowice 70 
Doretten 194 
Dorotheenthal 200 
Dorotowo 194 
Dorposch 64 
Dorposz 64 
Dorschen 143, 159 
Dorsze 143, 159 
Dorzewo 230 
Doschen 175 
Dosie 175 
Doszoczyn 81 
Dowiaten 169 
Dowiaty 169 
Downarren 146 
Downary 146 
Dragass 105 
Dragefluss 131 
Draglitz 200 
Dragolice 200 
Dra,heim 131 
Drahim 131 
Drahnow 131 
Dranno 131 
Drausnitz 130 
I Drawa rz. 131 
Drecz 131 
Dreetz 131 
Dreifliess 10 
Drengfurth 207 
Dresdow 230 
Drewenz 53 
Drewenzfluss 120 
Drewniaczek 38 
Dritzmin 105 
Drobnitz 200 
Drogosław' 105 
Drosdowen 10, 146, 
165 
Drozdowo 10, 146, 
165
		

/nazwy00160_0001.djvu

			Droździenica 130 
Driickenhof 64 
Druszyn 53 
Drużyn y 53 
Drwęca rz. 120 
Drw
ck 200 
Dryfort 207 
Drygallen 146 
DrJgały 146 
Drzasgen 186 
Drzazgi 186 
Drzec howo 194 
Drzewicz 70 
Drzewin 22 
Drzewitz 70 
Drzeżdżewo 230 
Drzonowo 64, 131 
Drzycim 105 
Dszadowen 146 
Dsziubiellen 146 
Duba 10 
Dubiel 89 
Dubielno 64, 105 
Dubowo 10 
Dubrik 20 
Dubrzyk 20 
Dudki 159, 165 
Dudtken 165 
Dudylany 131 
Diibsow 230 
Dulienewo 120 
Duliniewo 120 
Dullen 165 
Dulsk 105, 107 
Duły 165 
Dulzig 105 
Dumarezy 230 
Dumrese 230 
Dunajek 20, 143, 
165 
Dunaiken 20, 21 
Dunajki 21, 53 
Dunayken 143 
Duneiken 165 


XVI 


Dung 200 
Dungen 200 
Dupken 147 
Dupki 147 
Durąg 200 
Durra 92 
Duryng 200 
Dusocin 81 
Duttken 159 
Dworackie 165 
Dworaki 148 
Dworatzken 165 
Dworek 115 
Dworzisko 92 
Dworzysko 63, 92, 
113 
Dwukoły 194 
Dybowen 147 
Dybówko 175 
Dybowo 27, 86, 120, 
147, 165, 175, 
217 
Dybowski róg 165 
Dyck 131 
Dyki 131 
Dykowo 131 
Dylewo 53, 200 
Dymrowa 'tV ólka 
212 
Dymry 212 
Dywan 21 
Dywity 194 
Dzechlin 225 
Dzeks 126 
Dziadick 200 
Dziadki 147 
Dziadowo 146 
Dziadyk 200 
Działdówko 53 
Działdowo 192 
Działowo 64 
D
iarnowen 159 
Dziarnówko 102 
Dziarnowo 159 


Dziarny 102 
Dziattken 147 
Dzichowo 139 
Dziechlino 225 
Dzięcielec 225 
Dziegieć 126 
Dzięgiel 75 
Dzięgiele 143, 165 
Dziemiany 21, 120 
D2iemiony 120 
Dziengel 75 
Dziengellen 165 
Dziersken 186 
Dzierzążno 16, 86, 
131, 136 
Dzierzgoń 114 
Dzierzgunka 194 
Dzierzki 186 
Dzierzonzno 86 
Dziesno 53 
Dziewięćwłók 5,109, 
116 
Dziezno 53 
Dzika 'Vólka 21
 
Dziki 105 
Dzikowo 105 
Dzimianen 21 
Dzincelitz 225 
Dzingellen 143 
Dziubiele 146 
Dziura 92 
Dziurdziau 187 
Dziurdziewo 187 
Dziwak 120 
.Dżuki 126 
Dzwiercznia 187 
Dźwiersztyny 217 
Dźwierznia 187 
Dźwierzno 124 
Dźwierzuty 215 


E. 
Ebensee 105
		

/nazwy00161_0001.djvu

			Eckertsberge 147 
Eckertsdorf 175 
Eggertshiitte 10 
Egiertowo 10 
Ęgsterbęgski młyn 
19 
Ehrenthal 64, 105 
Eibenhorst 105 
Eichberg 200 
Eichelswalde 175 
Eichenau 120 
Eichenberg 21, 40 
Eichenkrug 40 
Eichenthal 147 
Eichfelde ] 36 
Eic hfier 13 l 
Eichmedien 175 
Eicholz 136 
Eichthal 212 
Eichwalde 27, 32, 
. 92 
Eickfier 75 
Deutsch Eilau 99 
Pr. Eilau 219 
Eisenhammer 76 
Ekartowo 147 
Ekfir 75 
Elbillg l 
Elbląg l 
EIganowo 5, 213 
EIganowski młyn 
213 
EJgenau 200 
EIgiszewo 120 
Elgnówko 20 l 
Elgnowo 200 
Elisenau 120 
Elisenthal 70 
Ełk 161 
Ellerbruch 21, 115 
Ellernitz 3, 81 
EllerthaI 32 
Elsanowo 120 
Elsenau 76 


XYIJ 


Elsen fliess 131 
Elsenthal 21 
Elzanowo 76, 120 
Engelsburg 81 
Engelstein 169 
Englershiitte 21 
Euteubruch 92 
Entzow 225 
IErben 212 
I Erbensche Buden 
212 
Erdmany 147 
Erdtmannen 147 
Erlenbrul'h 131 
Erlenmiihle 92 
Ernestowo 105 
Ernsthof 105 
Ernstthal 127 
Eschendorf 105 
Espenhohe 105 
Espenkrug 4 O 
Eulenkrug 3 
Exau 10 


F. 


Fahrkrug 64 
Falęcin 64, 152 
Falęcinek 152 
Falewo 99 
Falkenau 86, 99 
Falkenhorst 105 
Falkenstein 64 
Falknówko 99 
Falknowo 99 
Falkowo 98 
Farienen 212 
Faryny 212 
Fastzen 175 
Faszcze 175 
Fattianken 200 
Fatyjanki 200 
Faulbruch 147 


Faulen 99, 200 
Faullehden 153 
Fedorwalde 175 
Felgenau 32 
Felixowo 53 
Felstow 225 
Fersefluss 21 
Fersenau 21 
Fersztnowo l, 7 G 
Festnitz 127 
Fidlice 8G 
Fidlin 10 
Fidlitz 86 
Fietz 21 
Fiewo 92 
Figajki 200 
Figaty 212 
Figehnen 200 
Fijałki 53 
Fijewo 92 
Filice 187 
Filiponie 30 
Filipy 20 
Filitz 187 
Filstow 230 
Fillgaiken 200 
Finkenstein 99 
Finster Damerau 
212 
Firchau 75 
Firlus 64 
Firluz 64 
Fisehau 28 
Fischbude 32 
Fischer 53 
:Fis('herbude 175 
Fischerbuden 53 
Fischerei 64 
Fischerhiitte 10 
Fischhausen 219 
Fiszerowa huta 10 
Fiszerowo 10 
Fiszewo 28 
Fiszhuzy 219
		

/nazwy00162_0001.djvu

			Fitowo 92 
Fitschkau 10 
Fittichsdorf 194 
Fittowo 92 
Fiugajny 200 
Fiugatten 212 
Flackensec 131 
FIata.u (Flatow) 
136 
Flatte 131 
Fletnowo 105 
Fliess 10 
Flinkow 230 
Flinkowo 230 
FlOtellstein 76 
FlOthnau 105 
Flosten 143 
Flokiesia 13 l 
Florentia 53 
Florencya 53 
FoIągi 200 
Foldząg 120 
Folęgi 64 
Folengi 64 
Folgowo 120 
F olongy 200 
Folsąg 68 
Folsong 120 
Foluszek 53 
F orstenau 76 
Foshuta 21 
Fosshiitte 21 
Frąca 86 ... 
Fraksztyn 53 
Franciszkowo 120 , 
136, 153 
Frankenau 187 
Frankenhagen 70 
Frankenhain 81 
Frankenstein 53 
Franknowo 187 
Franksztyn 53 
Franula 120 
Franziskowen 153 


XVIII 


Fraueuburg 219 Frydrychowo 143, 
Fręcki 212 175, 212 
Frednowy 99 Frygnowo 200 
Freideck 99 Fryląd nad Łyną 
Frejdyki 99 219 
FreJnowo 176 Fiinfgrenzen 21 
Freist 225, 230 Fiirstenau l, 81 
Freistadt 99 Fiirstenwalde 213 
Freli<:hy 147 Fuhlbeck 132 
Freu2ken 212 I Fuleda 153 
Freudenfier 132 Fnnk
lk
.n 21 
Freudentha199, 170 Fuspeterowo 21 
Friedeck 53 Fusspetershiitte 21 
Friedenau 40, 120 
Friedenthal 70 
Friedland a. d. Alle 
219 
Friedrichowen 143 
Friedri('hsber
 175 
Friedrichsdorf 183 
Friedrichsfeld 212 
F riedri{'hsheide 165 
Friedrichshof 187, 
212 
Friedrichsthal 10, 
212 
Friedrichswald 194 
Friedrichswerder 
151, 159 
Fritzowisna 92 
Frodau 200 
Frode 32 
Frodnau 
m 
Frogenau 200 
Frohlichen 147 
Frohlichswalde 212 
Frombork 219 
Fronau 64 
Fronza 86 
Frycowizna 92 
Fryda 32 
F'rydeck 63 
:Frydląd nad Łyną 
I 219 


. 


G. 


Gąbin 219 
Gablick 153, 159 
Gace 228 
Gacki 105 
Gacz 81 
Gaczna 70, 127 
Gady 194 
Gągławki 194 
Gaj 53, !)2, 201, 213 
Gaidowko 105 
Gajdowskie 105 
Gajdy 53 
Gajewo 53 
Gaj Grzmi
tów 53 
Gajlówka 159 
Gajne 175 
Gaiowken 187, 200 
Gajówki 200 
Gajówko 187 
Gajrówka 165 
Gałązka 230 
Gałązki 213 
Gałąźnia 230 
Gałczewko 53 
Gałczewo 53 
Gałdowo 99 
Gałęzowo 132 
Galinowo 89
		

/nazwy00163_0001.djvu

			GaIkowen 175 
Gałkowo 175 
Gallenzow 230 
Gal1nau 89 
Galonsken 2 I 3 
Gambin 230 
Ganglau 194 
Gansen 230 
Gansenstein 170 
Ganshorn 200 
Ganski 99 
Gant 175 
Ganthen 175 
Gapa 64, 120 
Ga piarnia 81 
Gapowo 10 
Gappa 200 
Garbacz 132 
Garbas 1u6 
Garbassen 166 
Garc 32, 86 
Garcigar 225 
Garcigórz 225 
Garcz 10 
Garczynek 21 
Garczyn 21 
Garde 230 
Garden 99 
Gardeja 89 
Gardeiken 200 
Gardejki 200 
Gardienen 187 
Gardki 70 
Gardschau 32 
Gardy 99 
Gardyny 187 
Gardzień 99 
Garno 230 
Garnsee 89 
Garnseedorf 89 
Gartkewitz 225 
Gartkowice 225 
Gartsl'hin 21 
Gartschinken 21 


XIX 


, 


Gartz 32 
Garz 10, 86 
Gasewo l 70 
Gąsior 175 
Gąsiorki 32 
Gąsiorówko 166 
Gąsiorowo 166, 200, 
213 
Gąska 10, 201 
Gąski 99, 106 
Gassewen 170 
Gatsch 81 
Gatzen 70 
Glt tzki 105 
Gatzna 127 
Gawlik 153, 159 
Gawłowice 81 
Gawlowitz 81 
Gawronice 105 
Gawroniec 105, 
Gawronietz 105 
Gawrzyalken 213 
Gawrzyjałki 213 
Gay 92 
GaJdy 53 
Gaygrementz 53 
Gaylowken 159 
Gaynen 175 
Gązwa 175 
Gdakowo 99 
Gdańsk 3 
Gdingen 40 
Gdynia 40 
G
balka 154, 170 
Gębarzewo 75 
Gębiny 201 
Gęby 32 
I Gedaithen 194 
Gehlfeld 200 
Gehsen 147 
Geierswalde 201 
Geishngen 213 
Geisuken 154 
Gelens 64 


I Gelguhn 194 
I Gelland 175 
Gellebude 81 
Gellen 105 
Gelsin 40 
Gembalken 154, 
170 
Gemby 32 
Gemel 76 
Gemlitz 3 
Gentken 147 
Gentomie 32 
Georgensdorf 115 
Georgensguth 213 
Georgenthal 175 
Gerdauen ) 83 
Gerdien 32 
Ger
towo 120 
Gerkowo 120 
Germen 89 
Geroschpn 147 
Gersdorff 221 
Gerswalde 20 l 
Geserich 99 
Gesorke 225, 230 
Gętomie 32 
Gewierck 81 
Gey 201, 2lą 
Gibała 201 
Giballen 201 
Giedajty I 94 
G iegielka 202 
Gieląd l 75 
Gielądy 175 
Giełdan 71 
Giemblice 3 
Giemlice 3 
Giemły 76 
Gierdawy 183 
Gieretowo 120 
Glerkowo 120 
Gierłoża 92, 201 
Gierzwałd 201 
Giesebitz 230
		

/nazwy00164_0001.djvu

			Giesen 132, 159, 
166 
Giesowen 175 
Giętkie 147 
Gietrzwałd 194 
Gil 200 
Giławy 194 
Gilden 71 
Gilgenau 201, 213 
Gilgenauer 
1iihle 
213 
Gilgenburg 201 
Gillau 194 
Gillni tz 21 
Gilowo 1 94 
Gilwa 89 
Gilwe 89 
Gimmendorf 187 
Gingen ] 59 
Ginie 159 
Gintlau 201 
Gintlewo 201 
Gintro 115 
Gipsowo 198 
Gischkau 3 
Gisewen 213 
Gisiel 213 
Gize 159, ] 66 
Gizewo 175, 213 
Gizno 132 
Głąbin 219 
Głąbino 230 
Głąbowo 154, 175 
Głąbowskie 150 
Głąbsk 136 
Gladau 21 
Glądy 185, 201 
Glanden 185, 201 
Glasau 64, 143 
Glasshiitte 40, 175 
Glauch 213 
Glauchau 64 
Głażejewo 64, J 43 
Glaznota 203 


xx 


Glaznoty 203 
Głda rz. 133 
Głębiny 230 
Głęboczek f3 
Głębokie 7 
Glemboczek 53 
Gletkowo 3 
Glettkau 3 
Glińcz 10, 41 
Glinhof 10 
Gliniana góra 13 
Glinica 40 
Glinke 40, 71 
Glinken 53, 159, 
187 
Glinki 40, 53, 71, 
159, 187 
Glinna 40 
Glinowerow 10 
Glinowe rowy 10 
Glintsch 10 
Glisno 71, 76 
Glisnow 71, 76 
Głobino 230 
Gloddau 41 
Gloddow 221, 230 
Głoddowken 41 
Głodowen 147, 175 
Głodówko 41, 175 
Głodowo 21, 4], 64, 
105, 147, 175, 
221, 230 
Glognau 175 
Głogno 175 
Głogówko 105 
Glombowen 154, 175 
Głomen 136 
Głowa 3 
Głowacz 132 
Głowaczewo 132 
Główczewice 71 
Główczyce 230 
Głowin 92 
Glowitz 230 


Główka 105, 127, 
143 
Glowken 143 
Głowszewitz 71 
Głubczyn 136 
Glubenstein 207 
Glubsztyn 207 
Głuch 213 
Głucha, Głucha 32 
Głuchowo 64 
Gluckau 3 
Glugowko 105 
Glumen 136 
Gluschau 41 
G luschen 230 
Glusino 10 
Głuszewo 41 
Głuszyn 10 
Głu
zynko 230 
Głuszyno 230 
Glużyca 40 
Gniadki 187 
Gniadkowo 183 
Gniadtken 187 
Gniasdowo 120 
Gniazdowo 120 
Gneist 154 
Gnesdau 41 · 
Gnewau 41 
Gnewin 225 
Gnewink 225 
Gnieschau 32 
Gniew 87 
Gniewinko 225 
Gniewino 225 
Gniewowo 41 
Gniewskie pol
 90 
Gnieździewo 41 
Gniłka 115 
Gnilkekrug 115 
Gniszewo 32 
Gnoiau 28 
Gnojewo 28 
I Gobiny 81
		

/nazwy00165_0001.djvu

			Gockowo 234 
Gockowy 76 
Goczałki 81 
Goddentow 225 
Godki 194 
Godkowice 71 
Godzieszka 53 
Godzisken 53 
Godziszewo 32 
Gorken 185 
Gorkendorf 207 
Gorlitz 92, 201 
Gorsdorf 71 
Gottkendorf 194 
Gotzendorf 71 
Gogolewo 10, B6, 
231 
Gogolin 64 
Gohra 41 
Gohren 230 
Gojtowo 225 
Gołąbek 127 
Gołąbki 18.7 
Gołąbkowo 3 
Golce nowe 132 
Golczewo 10 
Gołdap' 143 
Goldapp 143 
Goldau 99, 131 
Goldenau 160 
Gołębiewko 3, 84 
Gołębiewo 3, 21, 81, 
192 
. Golenie 175 
Golicewo 10 
Gołkówko 53 
Gollembiewo 81 
GolIin 132 
Gollingen 175 
Gollorubek 127 
Gollombken 187 
Gollub 53 
Gollubien 10, 143, 
160, 166 


XX] 


I Golluhn 21 
Gollupken 160 
Golluschiitz 105 
Golmkau 3, 21 
Gołomża 132 
Golotten 64 
Gołoty 64 
Golub' 53 
Golubie 10, 143 
160, 166 
Golubka 160 
Golubki 166 
Gołuń 21 
Gołuszyce 105 
Neu Golz 132 
Golzau 10 
Gonsehor 175 
Gonschorken 32 
Gonschorowen 166, 
213 
Gonsken 166, 201 
Gonswen 175 
Gonszka 10 
Gon ty 99 
Góra 21, 41 
Goraj 115 
Góral 54 
Górale 54 
Goraliki 54 
Gorczenica 54 
Gorczeniczka 54 
Gorczeni ba 54 
Gorczitzen 160 
Gorczyce 160, 166 
Gorczyska 10 
Gorczyske 10 
Gordejki 166 
Gordeyken 166 
Goręcin 10 
Górki 5, 28, 64, 71, 
89, 115, 147, 185, 
213 
Górkło 176 
Gorlen 160 


j Gorło 160 
'Gorlowken 160 
Gorłówko 160 
Górne 143 
I Górowo 187 
Gorowychy 102 
Gorra 21 
'Gorrau 187 
Gorrenczyn 10 
Gorrey 115 
Gorrinnen 64 
Gorry 201 
Górsk 121 
Górskie ] 47 
Gortatowo 54 
Gortzitzen 166 
Góry 147, 170, 199, 
201 
Goryń 64, 99 
Gorzalimost 105 
Gorzechówko 54 
Gorzędziej 32 
Gorzekallen 160 
Gorzekały 160 
Górzna 137 
Górzno 54, 230 
Gorzuchówko 54 
Gorzuchowo 65 
Goscheritz 21 
Goschin 3, 32 
Gościcin 41 
Gościniec 65 
Gościcino 225 
Gosczieniec 65 
Gosieradz 21 
Gossentin 41, 225 
Gostkówko 221 
Gostkowo 120, 221 
Gostomia 131 
Gostomie 10 
Gostomken 11 
Gostomko 11 
Gostuda 76 
Gostude 76 


10
		

/nazwy00166_0001.djvu

			Gostycyn 128 
Goszyn 3, 32 
Gotartowo 54 
Gotken 194 
Gotlibkowo 81 
Gottartowo 54 
Gottersfeld 65 
Gotteswalde 3 
Gottliebkau 81 
Gottsch
lk 81 
Gotzkau 76 
Gowidlin 11 
Gowidlino 11 
Gowin 41 
Gowinek 41 
Grabacz 92 
Grabau 21, 32, 
89, 92, 143 
Grabausche Hiitte 
21 
Grabce 230 
Grabie ] 20 
Grabiczki 20 l 
Grabin 201 
Grabina 54, 92 
Grabinek 201 
Grabiniec 3 
Grabiny 3 
Grabiny zameczek 3 
Grabitzkeu 20 l 
Grąbkowo 230 
Grabnick 160, 176 
Grabnik 160, 175, 
176 
Graboczyno 221 
Grabowa buchta 106 
Grabowa góra 106 
Grabowce 176 
Grabowen 176 
Grabowiec 32, 
81, 86, 120 
Grabowin 41 
GraLowitz 32, 
H6, ] 20 


XXII 


Grabówka 176 
Grabowken 176 
Grabówko 21, 41, 89, 
106, 187 
Grabow Krug 41 
Grabowo 11, 21,32, 
41, 76, 89,92,106, 
143, 187, 194 
Grabowska huta 21 
Grabowy ostrów 106 
Gradolewo 11 
Grądówka 147 
Grądy 93, 147, 166, 
170, 213 
Grądzkie 154, 160 
Grajwo 154 
76, Gralau 187 
Gralewo 18'" 
Gramacki most 132 
Gramenz 221 
Grammattenbriick 
132 
Grammen 213 - 
Gramoty 99 
Gramten 99 
Granau 71 
Granowo 71 
Granica 65, 92 
Graniczna wieś 3 
Granitza 92 
Gransin 230 
Grapitz 230 
Graschkau 194 
Grasnitz 99, 201 
Graudenz 81 
Graywen 154 
Grązawy 54 
Gra:aymowo 99 
Grazymy 201 
52, Rerren- Grebin 3' 
1\1onchen-Grebin 3 
Grebiner 'Vald 3 
81, Grębliny 86 
Grębocin 120 


Gregersdorf 147,187 
Greifswalde 235 
Gremblin 86 
Grembocin 120 
Grementz l\Iiihle 54 
Grenz 65 
Grenzdorf 3 
Grenzlau 41 
Grenzwerda 160 
Gresonse 136 
Grewenhof 54: 
Gribnau 65 
Grieben 201 
Griesen 166 
Grieslienen 194 
Griesslack 170 
Griewe 65 
Grindashof 166 
Grobkeu 187 
Gróbki 187 
I Groch 120 
. Grochalle 230 
i l Grochowo 127 
Groda 194 
I Groddek 106 
Grodeczek 106 
Gródek 106 
Grodisko 170 
Gródki 187 
Grodna 135 
Grodno 121, 135 
Grodszen 147 
Grodszisken 147 
Grodtken 187 
Grodziczno 93 
Grod
ie 147 
Grodziska 213 
Grodzisken 213 
Grodzisko 147, 170 
Groben 201 
GrobeD
in 221 
Grom 213 
Gromoty 99 
Gronajny 115
		

/nazwy00167_0001.djvu

			Gronden 147, 166, 
170, 213 
Grondow ken 147 
Grondy 93 
Grondza w 54 
Grondzken 160 
Gronitten 194 
Gronity 194 
Gronówko 121 
Gronowo 93, 121, 
137, 176 
Grontzken 154 
Groschken 201 
Grossendorf 41,230 
Groszki 201 
Groszyno 230 
Grubkowo 230 
Grubna 65 
Grubno 65 
Gruchacz 93 
Gruchała 230 
Gruchatz 93 
Gruczno 106 
Grudziądz 81 
Grudzienice 81 
- Grudzieniec 81 
Griinchotzen 76 
Griineberg 32 
Griineck 106 
Griinfelde 121, 201 
Griinhain 32 
Griinheide 166, 176 
Griinhof 41, 86, 225 
Griinlinde 136 
Griinkrug 87, 99 
Griinthal 21 
Griinwalde 154, 213 
Gruhsen 147 
Grumbkow 230 
Grunajek 141 
Grunau 28, 137, 
176, 194 ' 
Grunden 170 
Gruneiken 141 


XXIII 


Grunhagen 115 Gumowo 120 
Grunówko 86 Gunthen 99 
Grunowo 28, 86 Gursken 115 
Grunwald 201 Gurcz 89 
Grupa 106 Gurkeln 176 
Grupka 121 Gurken 89, 147, 213 
Gruppe 106 Gurkenberg 28 
Gruta 81 Gurki 71 
Grutschno 106 GUl'nen 143 
Gruzy 147 Gurra 147 
Gryfia 235 Gurren 170 
Gryflowo 121 Gurschno 54 
Grynał 194 Gursen 137 
Gryze 166 I Gursk 121 
Gryzławki 170 Gursken 147 
Gryzlin 93 ' Gusenofen 20 l 
Gryźliny 93, 194 Gusken 147, 160 
Grzebieniec 11 Gustkow 221 
I Grzebienitz 11 Gusianka 176 
I Grzędowizna 166 Gute Herberge 3 
Grzegórz 64 Gutkowo 194 
Grzegórze 147 Gutlin 65 
Grzegórzki 187 Gutowiec 71 
Grzegrzółki 214 Gutowitz 71 
Grzmiąca 54, 221 Gutownice 21 
Grzybek 106 Gutowo 54, 93, 121 
GrzJbinki 201 Gutsch 89 
Grzybiny 201 Guttau 121 
Grzybno 11, 21, Gutten 147, 154, 
54, 65 I 166 
Grzybowen 22, 154 Guttenwalde 176 
Grzybowo 22, 154 Guttlin 65 
Grzymała 115 Guttowo 54, 93 
Grzymalla 115 Guttstadt 219 
Grzywna 124 Guty 147, 154, 166 
Gubin 81 Guzianka 176 
Gugnowo 202 Guzki 147, 160 
Guhringen 99 Guzowy młyn 207 
Guhsen 166 Guzowy piec 201 
Guja. 170 Guzy 166 
Gulb' 99 Gwiazdowo 96, 181 
Gulbien 99 l Gwiazdy 74 
Gumbin 230 : Gwisdczin 93 
I Gumbi!!nen 219 : Gwizdziny 93 
10*
		

/nazwy00168_0001.djvu

			XXIV 


H€ering 213 I Heubuden 28 
Hejbudy 28 Heybutten 154 
Hejbuty 154 Heydekrug 220 
KI. He1de 99 Heydick 147 
Heidebruch 176 Hintersee 89, 106, 
Haarznen 170 Heidebruchswiesen ] 15 
Haberberg 76 176 Hirschberg 194, 201 
H£łgenort 33 Heidekrug 106 Hirschfelde 222 
Hajyty 176 Heidemiihl 76 Hochdorf 127 
Hamerek 225 Heidemiihle 106 Hochheim 54 
Hamersztyn 76 Hejdyk 147 Hoch-Stiiblau 33 
Hammer 225 Heilige Linde 207 Hochwasser 41 
Hammergehsen 147 Heiligenbeil 219 Hofchen 115 
Hammerrudau 213 Heiligen Brunnen 4 Holle 22, 65 
Hammerstein 76 Reilsberg 219 Hofleben 121 
Hamowana 41 Heimbrunn 65 Hofstadt 132 
Hamowanna 41 Heinen 115 Hohendorf 115,187 
Hangowice 7ł- Heinrichau 100 Hohenfelde 137, 225 
Hankendorf 132 Heinrichsdorf 106, Hohenfier 137 
Hauki 132 187, 201 Hohenhausen 121 
Hanowo 81 Heinrichshofen 176 Hohenkirch 54 
Hannowo 81 Heisternest 41 Hohenstein 4, 132, 
Hausdorf 99 Hejtus 11 201 
Hansfelde 132 Hela 41 Pr. Holąd 220 
Harma}e 132 Heland 41 Pr. HoUand 220 
Ha.rmelsdorf 132 Helawa 221 Holm 4 
Harnau 99 Helenowo 32 Holsztynek 201 
Hartowicz 93 Hellmahnen 160 I Holzort 22 
Hartowiec 93 I Helmany 160 I Honigfeld 115 
H£łselau 1 Henigowice 71 : Hopfenthal 170 
Hasenberg 132, 201, ! Hennigsdorf 71 I ' Hoppen 11 
213 I Heringsdorf 115 Hopy 11 
H;tsenmiihle 106 Hermanowa \Vola Hornikau 22 
Hasenwinkel 106 154 Romiki 22 
Haslewo 1 Hermanowo 54, 93 Hornikowy 22 
Hasły 76 Hermannshohe 93 Horst 201 
Haska 11 Hermannsrode 33 Horszt 20 l 
Hasken 11 Herren-Grebin .3. Hospitalsdorf 115 
Hasseln 76 Herrmannawolla Hozanbark 213 
Haubitzthal 187 154 ' Hrabstwo 39 
Haupt, Danziger 3 Herrmannshohe 54 Hiitte l, 33, 202 
Hebron - Damnitz Herrmannsruhe 54 Hiitten 132 
231 ł ' Hcrzogswalde 100 Huta l, 33, 71, 81, 
Hedwigsthal 106 Heselecht 201 106, 127,132,202 


Gziki 67 
Gzin 65 


:s::.
		

/nazwy00169_0001.djvu

			106, ! Jagielek 202 
. Jagiellek 202 
Jaglice 132 
Jagodne 147, 154 
Jagodnen 154 
I Jagolit:a 132 
Jaguschewitz 54 
J a.guszewice 54 
Alt-J ahn 87 
Kirchen- J ahn 87 
Jahnen 141 
Jajkowo 54 
Jakobinen 143 
Jakobkau 81 
Jakobsdorf 100, 176 
Jakubben 147 
Jaku biny 143 
J akubkowo 81, !)3 
Jakubowo 4, 65, 71, 
100, 176 
Jakuby 147 
Jakunowen 170 
Jakunowken 171 
J akunówko 171 
Jakunowo 170 
Jaloszewo 41 
Jałowa buda 81 
J ałowczewo 41 
Jamen 11 
Jamielnick 93 
Jamielnik 54, 93 
Jammy 81 
Jamnielnik 54 
Jamno 11 
Jamrau 65 
Jamy 81 
Janele 171 
Janellen 171 
Jania leśna 87 
Jania kościelna. 87 
J ania stara 87 
Janichowo 4 
Janikowo 133 
Janin 22 


Hutta 33, 71, 
127 
Hutung 65 
Hygendorf 222 . J:. 


Jablau 33 
Jabłoń 147 
Jabłończ 222 
Jabłonka 127, 187 
Jablonken 187, 202, 
213 
Jabłonki 202, 213 
J abłonowo 54, 130, 
202 
Jabłońskie 143 
Jabłówko 33 
Jabłowo 33 
Jabluschek 22 
Ja.błuszko 22 
Jabramki 147, 160 
Jachimowo 202 
. Jackowo 225 
Jacobau 100 
Jacobsdorf 71, 106 
Jadaminy 199 
Jadamki 154 
Jadamkowo 125, 127 
Jadamowo 193, 199 
Jadamowy 24 
Jadden 194 
Jadwigowo 106 
Jagersdorf 187 
Jagers walde l 76 
Jaschkemiihle 4 
Jaschkendorf 185 
Jagarzewo 187 
J agatowo 4 
Jagdhaus 132 
Jagelow 231 
Jaggeln 141 
Jagiele 141 


xxv 


Janina 147 
J anischau 87 
J anistal 213 
Janiszewko 87 
Janiszewo 87 
J ankendor£ 28, 207 
Janki 76, 141 
Jankowen 213 
Jankowice 82, 202 
Jankowitz 82, 202 
J ankow o 4, 28, 207, 
213 
Jannewitz 225 
Janowa 121 
Janowa góra 89 
Janowen 147, 176 
Janowiec 225 
Janówko 54 
Janowo 22, 41, 5!, 
65, 71, 121, 147, 
176, 186, 202 
Janpole 132 
Jansbork 148 
J
nusch 121 
'Januschau 100 
J anuskau 202 

Janusz 121 
Januszewo 100 
J anuszkowo 202 
Jany 141 
Jarantowice 79 
Jarcewo 74 
Jarjschau 22 
Jaroczewo 136 
Jaromierz 89 
Jarosze 147 
I Jaroszewy 22 
I Jarzębiniec 65, 105 
Jaschhiitte 22 
Jaschinitz 106 
J aschken 166 
Jaschkowen 147 
Jasdrowo 137 
Jasdzowken 100
		

/nazwy00170_0001.djvu

			J ashuta 22 
Jasień 5 
Jasieniec 106 
Jasiowa huta 22 
Jasiowo 22 
Jaśki 3, 166 
Jaśków młyn 4 
Jaśkowo 147, 185 
Jasno 71 
Jasnow 71 
Jasoń 222 
tTassen 222 
Jastarnia 41 
Jastrow 132 
J astrowie 132 
Jastrzębie 22, 23, 
33, 54, 105 
Jastrzębiec 137 
Jastrzembie 22, 33, 
54 
Jastrzembke 137 
Jaszcz 106 
Jaszczerek 106 
Jaszczerz 106 
J aszerrek 106 
Jatty 71 
Jaty 7! 
Jatzkow 225 
Jauer 154 
Jauth 100 
Jaworek 166 
Jaworze 54 
Jawty 100 
Jaykowo 54 
Jazdrawy 137 
Jazdrowo 137 
Jażdżówki 100 
Jaźwiska 87 
Icbark 201 
Idźki 148 
J eblonsken 143 
Jebłońskie 143 
Jebramken 160 
Jebramki 147, 160 


XXVI 


Jebrammen 147 
Jęcznik 212 
Jęc
niki 71, 76 
J
czonki 71, 76 
J edamken 154 
Jedamki 154 
J edamowo 193, 199 
Jędrychowo 100, 176 
Jędrzejewo 82, 103 
Jędrzejki 160 
Jedwabka 106 
Jedwabno 187 
Jedzbark 194 
Jeglia 93 
Jeglin 147 
Jeglinnen 147 
Jegodne 147, 154 
Jegodnen 147 
Jehlencz 127 
Jeldzin 40 
Jeleń 54, 87 
Jeleńcz 127, 222 
J elenica 87 
. Jeleniec 64 
I ' Jeleńska huta 41 
Jełgun 194 
I J elinówko 213 
Jelinowo 213 
Jelitki 166 
J elitkowo 3 
Jelittken 166 
J ellen 54, 87 
Jellenowen 213 
J ellensche Hii tte 41 
JellenthaI 87 
Jelomie 173 
Jelonek 11, 54 
J elonken 11 
J elenowa 10 
J ełownica 21 
Jemiołowo 204 
Jencewo 225 
J endreyken 160 
J endrzeiowo 82 


, 


Jenkau 4 
Jensnik 71, 76 
Jeromin 213 
Jerominy 213 
Jerskowitz 231 
J erszewo 89 
Jerutki 213 
Jeruty 213 
Jerutten 213 
J erzewo 89 
Jerzkowice 231 
Jesehenowitz 213 
Jeseritz 22, 231 
Jesewitz 87 
J es ew ni t:i 87 
Jesionek 106 
Jesionowiec 213 
J esonnek 106 
Jesuiterhof 115 
Jeszerken 22 
Jeszewo 106 
Jesziorken 143, 154 
J esziorowsken 171 
J eta u 4: 
Jeworek 166 
Jeworken 166 
Jeyerswalde 
OI 
Jeże 147 
I Jeżewnica 87 
Jeżewo 106 
Jezierce 22 
J ezierzyce 99 
Jeziorany 210 
Je
iorken 71, 93, 
106 
Jeziorki 22, 71, 93, 
106, 134, 143 
Jeziorko 154, 225, 
230 
J eziorowsken 160 
J eziorowskie 160, 
171 
Jezow 225 
Jeżowo 225
		

/nazwy00171_0001.djvu

			XXYII 


Jeżyska 87 I Josephsbrueh 71 Justusberg 155 
Igglen 115 Josephsdorf 54, 65 Juszki 22 
Igliczi
ma 54 Józafat 54, 121 Jutrzenka 223 
Igliszczyzna 54 Józefkowo 65 Iwanken 54, 93 
Igły 115 Józefowo 11, 33, Iwanki 54, 93 
Ignacewo 66, 121 41, 54, 106, 127, IIwanowen 176 
Ignacowo 22 137 Iwanowo 176 
Ignatzowen 22 Iranda 107 Iwaschken 160 
!ława 99 Irranda 107 Iwaśki 160 
!ława nad Preglem Irrg::mg 28 Iwiczno 33 
220 Isabellin 121 I wiec 127 
!ławka 219 Iserau 71 Iwitz 127 
Iłowo 137, 187 Isnothen 176 IwitZllO 33 
Iłowska 'Vola 187 I Itówko 187 Izabelin 121 
Illowo 137, 187 Iltowo 187 Izbica 65 
Illowsche "Volla 187 I Ittowen 187 Izbice 230 
Imionek 147, 161 l1ttowken 187 Iznota 176 
Imionken 160 l 1tzken 148 a 
Imionki 154, 168 I Jucha 160 
Imnionken 154 I Juchy 160 X. 
Insterburg 220 i Juda 121 
Instruć 220 ! Judzicken 160, 166 Kabornik 195 
Inulec 176 Judziki 160, 166 Kaborno 195 
Inulzen 176 Jugenfeld 202 Kacbork 213 
. Joachimowen 176 Julianowo 107 Kąciki 55 
Joachimówko 176 Julienfelde 107 Kacze bagno 92 
Joachimowo 176 Julienhof 93, 107 Kaczek 93 
Jodupp 143 Juńcza 71 Kaczeniec 202 
Johannisberg 202 .Jungen 107 Kaczinitz 202 
J ohannisburg 148 J ungensand 107 Kaczki 4, 42 
Johannisdorf 41, 89 Jungfernberg 22 Kaczkowo 225 
Johannisthal 213 Junie 154 Kaczorowa góra 225 
Jonasdorf 202 Junien 154 Kaczorówko 171 
Jonken 76 Junkerbof 107 Kaczorowo 171 
Jonkendorf 194 Junkrowy 22 Kaczynos 28 
Jonkowo 194 Jurgasdorf 148 Kadinen l 
Jora 154 Jurgi 213 Kadyny 1 
Jordanken 115 Jurken 166 Kadzidlowen 176 
Jordanki 115 Jurkenthal 202 Kadzidłowo 176 
Jorki 166 Jurkowen 171 Kadźmierz 42 
Josephat 54, 121 Jurkowice 115 Kadźmirowo 22 
Josephowo 11, 33, Jurkowo 171 Kasemark 4 
41, 127 Juschken 22 Kahlbude 11 
Josephsberg 71, 106 Justinenhof 137 Kahlenberg 131
		

/nazwy00172_0001.djvu

			Kainen 195 
Kajny 195 
Kaisershiitte 11 
Kal 171 
Kalbornick 195 
Kalborno 195 
Kaldau 76 
Kałdowo 28, 76, 
100 
Kałdunek 55 
Kałdus 65 
Kałęczyn 148, 160 
213 
Kalejtka 195 
Kaleta 54 
Kalinowo 82, 155, 
160 
Kalinsken 82 
Kalisch 22 
Kaliska 19, 33, 78, 
107, 127 
Kaliske 107 
Kalisz 22 
Kaliszki 148 
Kalitka 100 
Kalitta 54 
Kalka 11 
Kalkowen 143 
Kalkowo 143 
Kallenc
innen 148 
Kallenczynnen 160 
Kallenzien 213 
Kallinowen 155, 160 
Kallischken 148 
Kallitka 195 
Kallitken 100 
Kalluga 93, 121 
Kalmusen 82 
Kalmusy 82 
Kaltenhof 100 
Kaltken 160 
Kałtki 160 
Kaltspring 33 
Kaluda 127 


XXV l II 


Kałudy 127 Kamiontken 87, 89. 
Kaługa 55, 93, 121 187 
Kalwa 115, 202 Kamirowo 22 
Kalwarya 81 Kamlarken 65 
Kalwe 115 Kamlarki 65 
Kalwen 202 KamlH.u 41 
Kamblowo 41 Kamlauer Miihle 41 
Kamehlen 11 I Kamlewo 41 
Kamela 11 Kamlow 225 
Kamele 100 Kammersdorf 187 
Kameln 100 Kammin 137 
Kamerau 22, 115, Kamminsche Miihle 
187 137 
Kamień 22, 47, 55, Kammiontken 187 
102, 137, 176 I Kamnitz 127 
Kamieniec 99 Kampania 107 
Kamienica 11, 14, Kampen 155 
127 Kandien 187 
Kamienietza 11 Kanicki 89 
Kamienietzahiitte Kanicówno 202 
11 Kanigowo 187 
Kamienna góra 11 Kanikowna 202 
Kamienny most 96 Kanitzken 89 
Kamieńska huta 111 Kannwiese 213 
Kamieńskie 148, 160 Kantalice 184 
Kamieński młyn 11, Kantilla 55 
137 Kantken 115 
Kamienzkimlin 11 Kantorowischen 148 
Kamin 22, 55 Kantorowizna 148 
Kaminke" 28 Kantrzin 41 
Kaminsken 148, 160 Kantyla 55 
Kamionka 4, 17, 28, Kanwezy 213 
47, 69, 87, 89, Kąp' 155 
93, 124, 127, 181, Kapa 137 
187 Kapel 11 
Kamionka taniecka Kąpin 42 
69 Kąpińska lllUZa 42 
Kamionken 93, 143, Kapka 222 
176 · Kapliteinen 195 
Kamionki 22, 102, Kaplityny 195 
143, 153, 176, Kappe 132, 137 
187 Kappelshiitte 11 
Kamionna 33 Karaś 55, 100 
Kamionnakrug 33 Karasch 55
		

/nazwy00173_0001.djvu

			XXIX 


Karasek 82 Kartowo 22 
Karbowo 55 Kartuzy 11 
Karbowsken 160 Karuzel' Kampe 89 
Karbowskie 160 Karwacya 11 
Karczejewo 107 Karwen 42, 231 
Karc:lemka 107, 121, Karwenbruch 42 
225 Karwenhof 42 
Karczemken 4, 107, Karwick 148 
121 Karwie 174 
Karczemki 4, 40 Karwień 42 
Karczewice 89 Karwieński dwór 42 
Karczewko 11, 55. Karwieńskie błoto 
130 I 42 
Karczewo 55, 127 I Karwik 148 
Karczyn 231 Karwin 11 
Kark 217 Karwinno 11 
Karlau 100 Karwy 231 
Karlekau 41 K'trznia 33 
Karlikau 42 Karznica 228 
Karlikowo 41, 42 Karzynki 33 
Karłowo 9, 100, Kasc;łorrek 121 
169, 176 Kasparus 33 
Karlsbraa 71 Kaspernguth 213 
Karlshof 176 K:1sporus 33 
- Karolina 106 Kaspry 213 
Karpa 148 Kassarren 11 
Karpin 148 Kasubietz 176 
Karpinnen 148 Kaszczorek 121 
Karpno 22, 76 Kaszuba 71 
Karpowen 141, 183 Kaszubiec 176 
Karpówko 183 Katarzinken 65, 93 
Karpowo 141 Katarzynka 119 
Karrasch 100 Katarzynki 65, 93, 
Karrassek 82 101. 
Karschewken 11 Kątki 115;> 
Karschinken 33 Katkow 222 
Karschwit:l 89 Katkowo 222 
Karscin 71 Katlewo 93 
Karsin 71, 231 Katreinen 209 
Karthaus 11 Katrinken 11 
Kartkow 225 Katrynki 11 
Kartkowo 225 Katrynowo 159 
Kartoschin 42 Katryny 209 
Kartoszyn 42 Katschmirowen 22 


Katschow 225 
Kattlewo 93 
Kattun 132 
Kąty 42 
Katz 42 
. Katzburg 213 
I Katzburg - 
Iiihle 
214 
Katzerowen 171 
Katzerowken l 71 
Katzke 4 
Katzmarsko 148 
Katznase 28 
Kauernick 93 
Kawaczyn 107 
Kawałek 147 
Kawieczyn 107 
Kawken 54, 55 
Kawki 54, 55 
Kazanice 93 
Kazanitz 93 
Kazimierz 42 
Kaźmierz 42 
Kaźmirowo 22 
Kazub 22 
Kczewo 10 
Kczewska 'Yo]a 115 
Kębłowo 41, 225 
Kębłuwski młyn 41 
Kedrau 76 
Kehlen l 71 
Kehrwald 87 
Keikutt 214 
Kejkuty 214 
Kelbassen 214 
Kelbonken 176 
Kellaren 195 
Kellerode 93 
Kelpin 4, 11, 127 
Kelpiner Bruch 127 
Kemnade 4 
Kempin 76 
Kempno 160 
Kensau 127
		

/nazwy00174_0001.djvu

			xxx. 


Kępin 76 I Kietlicze 171 
Kępinek 76 Kiewo 65 
Kępno 160 Kieźliny 195 
Kerbershof 93 Kiezmark 4 
Kerschek 148 Kijewo 65, 167 
Kerschkau 225 Kikoit 28 
Kerschken 171 - Kikojty 28 
Kerstinowen 177 Kile 160 
K
sówko 127 Kiliannen 166 
Kęsowo 127 Kiliany 166 
Kessel 148 Kilimany 214 
Kętrzyn 41 i Kiliszki 214 
Kibisze 149 Kilp' 65 
Kiedrowice 76 Kinort 171 
KiehIen 160 Kiparen 214 
Kielary 195 Kipary 214 
Kielau 42 Kirschbaum 195 
Kiełbasin 121 Kirschdorf 195 
Kiełbasy 214 Kirschenau 93 
Kielbaszin 121 Kirsleinen 195 
Kiełbonki 176 Kirsteinsdorf 202 
Kielbornia 29 Kirsztanówko 202 
Kielińska huta 42 Kirsztanowo 202 
Kielischken 214 Kischau 22 
KieIno 42 Kischinen 188 
Kielp 65 Kisielice 99 
Kiełpin 4, 11, 55, Kisin 65 
76, 93, 127, 137 Kisiny 188 
Kiełpinek 4, 76, 77 1 Kistówko 11 
Kiełpińskie błoto Kistowo 11 
127 Kiszewa 22 
Kiełpiny 93 Kiszewski zamek 22 
Kiemladki 4 Kiszowo 226 
Kiermuza 155 Kiszpork 114, 185 
Kierwałd 87 Kitnówko 82 
Kierzbuń 195 Kitnowo 82, 202 
Kierzek 148, 171 KittelHihre 115 
Kierzliny 195 Kittenau 202 
Kierzkówko 183 Kittlitz 171 
Kierzkowo 26, 225 Kittnau 82 
Kier2tanowo 195 Kittnowko 32 
Kierztynowo 177 Kłaczkowo 107 
Kieslienen 195 I Kłączno 222 
Kiesling 115 j Kladau 4, 71 


I Kłajpeda 220 
Klajsak 209 
Klammer 65 
Klamry 65 
Klanau 11 
Kłanin, Klanin 30,42 
Klapschau 4 
Klapstein 132 
Klaskau 71 
Klaskawa 71 
Kłaszewo 132 
Klasztorek 89 
Klaudynów 132 
! Klaukendorf 195 
I Klausdorf 132 
! Klaushagen 132 
I Klawitterbude 71 
Klawitterdorf 132 
Klawittermiihle 132 
Klebark 195 
IKlecewko 115 
Klecewo 89, 115 
Kłecko 132 
Klęczkowo 65, 188 
Kleeberg 195 
Kleekotken 202 
Kleinbriick 1 77 
Kleinfelde 89 
Kleinleid 214 
Klein- Orth 178 
Klekotki 202 
Klementynowo 136 
Klempin 7 
Klenzin 231 
Klen
kau 188 
IHępiny 4 
Kleschin 137 
Kleschinz 231 
, Kleschkau 4, 23 
Kleszewen 155, 166 
Kleszowen 141 
Kleszczew ko 4 
Kleszczewo 4, 23, 
141, 155, 166
		

/nazwy00175_0001.djvu

			Kles
c1;yna 137 
Kleszczyńce 231 
Klewienen 141 
Klewiny 141 
Klewki 195 
Kleysack 209 
Kliczkowo 71 
Klimken 171 
Klimki 171 
Klimkowo 195 
Klińcz 23 
Klinger :Mi.ihle 
KI insch 23 
Klinzkau 65 
KliszJllo 231 
Klobscbin 12 
Kłobucin 12 
Kłobuczewo 4 
Kloc 23 
Klocbudy 137 
Klocek 127 
Kłoda 132 
Kłodawa 4, 71 
Kłodawka 71 
. Kloden 12 
Kłódka 82 
Kłodnia 12, 71 
Klodtken 82 
Kłodzie 132 
Kłodzina 93 
Klotzen 89 
Klon 155, 177, 214 
Klonau 202, 
Klonczen 202 
Klonia 71, 127 
Klonicznica 77 
Klonic
no 222 
Kloniecznica 77 
Rlonn 155, 177 
Klonofken 183 
Klonówka 33, 183 
Klonowken 33 
Klonowo 11, 55, 
127, 202 


XXXI 


Kloppowen 71 
Kłosówko 12 
Kłosowo 12, 29 
Klossau 12 
Klossen 222 
Klossowo 29 
I Klosterchen 89 
Klostersee 89 
Kłosy 222 
Kłótnik 35 
Klob 23 
107 Klotzbuden 137 
t Klotzek 127 
Kłowice 132 
Klucken 231 
Kluc
nik 195 
Kluczyk 123 
Kluki 231 
Klukowa hiitte 12 
Klukowa huta 12 
Klukowo 3, 137 
Klunkfitz 107 
Klunkwitz 107 
Klusy 159 
Knadtken 183 
Kniatek 107 
Knibawa 33 
Knibau 33 
Knieja 71 
Kniewenbruch 42 
Kniewenzamosten 
42 
Kniewo 42 
Knis 154 
Knobowen 177 
Knobowo 1 77 
Knorowo 23 
Kobbelberg 77 
Kobbel-Kampe 4 
Kobelhals 214 
Kobiertschin 33 
Kobierzyn 33 
Kobilanken 82 
KobiUa 23 


Kobissau 12 
Kobulten 214 
Kobulty 214 
Kobuszewo 12 
Kobyła 23 
Koby la kępa 4 
Kobylanka 82 
Kobyle góry 77 
Kobyli las 12 
Kobylin 160 
Koby linen 160 
Kobylinnen 160 
Kohyliny 160 
Kobyllas 12 
Kobylocba 214 
Kobyły 68 
I Kocbanka 33, 65 
Kochankenberg 33 
Kocioł 55, 148 
Kociołek 143, 144, 
148, 188 
Kockwin 12 
Koczała 76 
Koczarki 177 
Kocziolken 143, 144 
Kolln 42 
Kollnschebiitte 42 
KOłn 65 
Kolpin 137 
KOlligsberg 220 
Konigsdank 107 
Konigsdorf 23 
Konigsgut 202 
Konigswalde 23, 33 
Koslin 235 
Kohling 4 
Kokocka 77 
Kokocko 65 
Kokoska l 77 
Kokoski 160 
Kokosken 4, 33, 214 
Kokoszka 177 
Kokoszki 4, 33, ] 60, 
214
		

/nazwy00176_0001.djvu

			KokoS2kowy 4, 33 
Kokotzko 65 
Kokowin 12 
Kokwin 12 
Kołacin 89 
Kołak 202 
Kołaki 195 
Kolano 12 
Kolańska huta 
Kołaty 55 
Kolberg 225 
Kolbudy 11 
Kolebka 42 
Kolebki 42 
Kołeczkowo 42 
Kołec
kowski młyn 
42 
Kolenko 65 . 
Koleśniki 160 
Koliebke 42 
Kolimaga 87 
Kolińcz 33 
Kolkow 42 
Kolkowo 42 
Kollacin 89 
KOllacken 195 
Kollak 202 
Kollanno 12 
Kollannohiitte 12 
Kollat 55 
KOllenken 65 
Kolleschnicken 160 
Kollets(
hkau 42 
Kolletschkauer 
Miihle 42 
Kollenz 33 
Kollosomp 115 
Kollpacken 195 
Kołmaga 87 
Kolnik 4 
Kolniszki 143 
Kolno 65 
Kolnowo 132 
Kołobrzeg 235 


XXXII 


Kolodczeyken 93 
Kolodzie 12 
Kołodzieje 12, 103 
Kołodziejgrąd 214 
I Kołodziejki 93 
I Kolodzinigrund 214 
Kolonia 18, 42, 213 
Kołowin 174 
Kołowinek 174 
Kołoząb 115 
Kołozęby 115 
Kolpacken 141, 142 
Kołpaki 141, 142, 
195 
Kołpakowo 166 
Komerowo 55 
Komierówko 137 
Komierowo 137 
Komini 55 
Kominy 55, 209 
Kommerau 107 
Kommorowen 148 
Kommorsk 107 
Kommorsz 87 
Kommusen 188 
Komorniki 187 
Komorowa 187 
Komorowo 55, 115, 
148 
Komorsk 87, 107 
Komorz 127 
Komor
a 127 
Komorze 127 
Komoszewo 225 
Komsow 225 
Kompanie 107, 121 
Kompien 42 
Kompienamusa 42 
Kompitten 202 , 
Kompity 202 
Koń 93 
Konarzin 77 
Konar
yn 23 
Konarzynki 77 


Konar2yny 23, 77 
Koncewen 148 
KoilCzewice 29, 121 
Kończewo 148 
Kończewski młyn 
121 
Kończyce 107 
Konczyki 55 
Konek 127 
Konewka 71 
Koniecpolski 4 
K oniecwałd 115 
Konigart 72 
Konigartek 72 
Konigort 72 
Konigortek 72 
Konik 127 
Konitop 23 
Konitopp 23 
Konitz 72 
Konn 93 
Konnek 127 
Konojad 55 
Konojadki 55 
Konojady 55 
Konopat 107 
I{onopken 148, 155 
Konopki 148, 155 
Konraden 214 
Konradswald 115 
KonradswaIde 100 
Konradzwałd 100 
Konschiitz 107 
Konstancyjewo 55 
Konstantia 107 
Konstantowo 107 
Konstantynowo 107 
Kont y 42 
Kopalin 93 
Kopalino 225 
Kopaliny 93 
Kopania 93 
Kopaniarse 93 
Kopaniarze 93
		

/nazwy00177_0001.djvu

			Kopelowo 173 
Kopijki 160 
Kopitkowo 87 
Kopnowo 225 
Koponiewo 12 
Koppalin 225 
Koppenow 225 
Kopriwe 77 
Kopytkowo 87 
Korab' 120, 186 
Koritta 107, 127 
Kornatka 87 
Kornatken 23, 87 
Kornatki 23 
Kornatowo 65 
Korne 23 
Kornen 23 
Korpele 214 
Korpellen 214 
Korritowo 107 
Korryt 121 
Korschen 207 
Korstein 202 
Korsze 207 
Korsztyn 202 
Koryta 107, 121, 
127 
Korytowo 107 
Kosacken 144 
Kosaki 144, 148 
Kosakowo 42 
Koscerzinske 226 
Koschlau 188 
Koschmin 23 
Koschno 195 
Koschiitz 132 
Kościeleczki 29 
Kościerska huta 19 
Kościerzyna 19 
Kościerzynka 226 
Kościerzyńska huta 
19 
Kose 231 
Kosenmiihle 231 


XXXIII 


Kosewo 177 Koszewo 160 
Kosieniec 188 i Koszielec 87 
Kosinowo 145 I Koszinnen 155 
Kositzkau 12 Koszowatka 12 
Kosken 148 Koszwały 3 
Koslau 177, 188 Koszyce 132 
Koslen 160 Kotkowy 222 
Koślinka 115, 127 Kotnowo 65 
Koslinken 42 Kotowken 108 
Koślinki 42, 108 Kotówko 108 
Koslowietz 23 Kotten 148 
KusIowo 8
, 108 Kottisch 33 
Kośno 195, 214 Kottnowo 65 
Kosobuda 65 Kotty 55 
I Kosobudi 55 I Kotuń 132 
Kosobudno 72 Koty 55, 148 
Kosobudy 55, 72 Kotyże 33 
Kosowa niwa 72 Kotzargen 177 
Kosowizna 65 Kotzlowski 42 
Kosówka 65 Kotzollek 188 
Kosowo 12, 18, 107, KowahIen 161, 166 
]27 i Kowal J 
Kossabuda 65 I Kowale 4, 12, 161, 
Kossabude 72 I 166 
Kossabudno 72 Kowalewiec 65 
Kossacken 148 ! Kowalewo 42, 65, 
Kossakau 42 I 124, 148 
Kossewen 160 I Kowalewsken 155 
Kossowen 177 ! Kowalewskie 155 
Kossowiczna 65 Kowalik 55, 148, 
Kossowko 65 ! 214 
Kossowo 12, 107. 
 Kowalikowo 25 
127 Kowalken 144 
Kostkow 226 Kowalki 82, 14.1 
Kostkowo 93, 189, Kowalle 12 
226 Kowallek 82 
Kosuchen 148, 155 Kowallewen 148 
Koszalin 235 Kowallik 55 
Koszanken 100 Kowarren 142 
Koszarken 177 Kowary 142 
Koszary 11 Kownatka 87 
Koszelewki lR8 Kownatken 87, 188 
Koszelewv 188 Kownatki 188 
Koszelitz.l08 Kownaty 150
		

/nazwy00178_0001.djvu

			XXXI\' 


. , 


Kowros 121 Krakówek 113 
Kożanka 100 Krakowiec 4 
Ko:zarek 177 Kramajewo 188 
Kozary 55 Kramarka 
09 
Kozawatka 12 Kramarowo 195 
Kozelit:łke 29 Kramarzyny 222 
Kozia góra 208 Kramershof 89 
Koziary 55 Krampe 231 
Kozibór 121 Krampitz 4 
KozilJorek 106 Krampkewitz 226 
Kozicki młyn 231 Kramryd wór 89 
Koziczkowo 12 Kramsk 77 
Ko
iebłoto 55 Kramske 132 
Kozieł 160 Krangen 33 
Ko:zielec 87, 108 Kraplau 202 
K02iemin 23 KrąpIewice 107 
Kozieniec 55, 188 Krąplewiczki 107 
Koziki 161 Kraplewo 202 
Kozin 155 Krąpol 133 
Koziróg 55 Kraschewo 188 
Ko
liczki 29 Krąski młyn 33 
KozIowen 148 Krasnałąka 117 
Kodowiec 23 Krasnołąka 191 
Kozłówko 184, 188' Krastuden 116 
Kozłowo 82, 108, Krastudy 116 
148, 177, 188 Krawienko 177 
I{ozłowski 42 Krawno 177 
Ko
łowy staw 12 Krażewo 188 
Kózki 148 Krążno 55 
Koźmin 23 Krebs 89 
Kożuchy 148, 155 I Kregenort 133 
Kozy 36, 231 Kręgiel 108 
Kozyken 161 Kremerbruch 222 
Kdimersdorf 188, Krępa 132 
195 Krępiec 4 
Kram})ken 33 Krępiechowce 226 
Kraugel Miihle 108 I Krępiewo 231 
Krąg 33. 128 Kr
pki 33 
Krajanken 128 Krępkowice 226 
Krajęcin 65 Krępsk 77 \ 
Kraienczyn 65 Kresin 12 
Krajenka 318, 137 Kreuzkrug 55 
Krajewo 202 Kreu20fen 148 
Krakau 4 Kriefkohl 4 


Krissau 12 
Kristkowo 42 
Kriwan 231 
Kroxen 90 
Krojanka 128 
Krojanke 137 
Krokau 188, 209 
Krokow 43 
Krokowo 4, 43, 188, 
209 
Królewiec 220 
Krolewski 43 
Królewskie 43 
Królikowo 42, 202 
Królowa 'Vola 161 
Królówgród 220 
Królów las 33 
KroIowollen 161 
Kromerowo 195 
Kronau 195 
Krong 128 
Kronówko 195 
Krouowo 153, 195 
Kronzno 55 
Kropolainen 195 
Krosnowo 222 
Krosanow 222 
Krostkowo 104 
Krostkowaka kępa. 
63 
Krotoschin 94 
Krotos
yn 94 
Krotoazyny 94 
Krówieniec 121 
Krowinitz 121 
Krowiogon 55 
Krówno 33 
. Kl's:ziwinsken 148 
Krtowo 22 
Krudąki 109 
Krugken 142 
Kruglanken 171 
Kruki 142 
KrukIanki 171
		

/nazwy00179_0001.djvu

			xxxv 


Kruklin 155 Krut)'ński piec 175 
Kruklinnen 155 - Krusy 231 
Krukowiezna 55 Krystkowo 42, 104 
Krukowi
na 55 Krywan 231 
Krumrue Fliess 137 Krze 200 
Krummendorf 177 Krzemieniewo 94 
Krummenort 177 Krzeszewo 1
 
Krummfliess 133 Krzeszna 12 
Krummfuss 195,214 Krzeszowy 133 
Krummpol 133 Krzewiny 36, 111 
Krummstadt 128 Krzosowo 176 
Krupa 148 Krzykosy 90 
Krupin 161, 166 Krzyminiewo 94 
Kru pinnen 161, 166 I Krzysahnen 155 
Krupka 121 Krzysewen 161 
l\:rupocin 108 Krzysowken 166 
I{rupoczin 108 Krzywastruga 137 
Krupoliny 195 Krzywda 12 
Kruppen 148 Krzywe 155, 161, 
Krusch 108 I 167, 177 
Kruschewen 
3 Krzvwe koło 4 
ol 
Kruschin 66 Krzywen 155, 161, 
Kruschke 72 167 
I{ruschken Kampe Krzywin 133 
66 Krzywinsken 1 71 
. Krusczynki 55 Krzywińskie 148, 
KrusczYllY 55 171 
Krusin 66 Krzywki 100 
Krusinno ] 2 Krzywonoga 195, 
Krussen 231 214 
Krussewen 148 Kr:lywogonica 128 
Kruszanica 33 Kr
ywogoniec 128 
Krusze 108 Krzywy dół 12 
Kruszewice 121 Krzywy róg 177 
Kruszewo 23, 148 Krzyż&ny 1b5 
I{ruszinllo 23 Krzyżbork 219 
Kruszki 72 Krzyże 148 
Kruszyn 12, 55, 72 Krzyżewko 166 
Kruszyna 72 Krzyżewo 161 
Kruszynki 55 Krzyżowa karc
ma 
Kruszyny 23, 55 55 
Krutyn 174 Krzytówka 121 
Krutyńska karczma Krzyżówki 107 
175 Książki 54, 55, 56 


Księże budy 86 
Księży dwór 189 
Księży lasek 213 
Ksionschken 55, 56 
Kublice 231 
Kubusze 148 
Kuc 177 
Kucborowo 31 
Kucbory 195 
I Kucharzewo 195 
Kuchnia 87, 94, 1
1, 
] 67 
Kuckerkaim 195 
Kucklen 148 
Kuckow 231 
Kuckowen 167 
Kuckowken 167 
Kucze 161, 167 
Kuczwally 121 
Kuczwały 121 
Kuddow, Fluss 133 
Kudippen 195 
Kudypy 195 
Kiiche 87 
I Kiihlborn 29, 116 
I Kiihnort 171 
I Kiissow 226 
Kuhlib 33 
Kujan 137 
Kujaty 12 
Kujawa 56, 167 
Kujawy 31 
Kuicken 144 
Kukły 148 
Kukówko 167 
Kukowo 167, 231 
KukukswaIde 
14 
Kuła 155 
Kulessen 161 
Kulesze 161 
Kulice 33 
Kulig 148 
Kuligi 56, 94 
Kulinowo 177
		

/nazwy00180_0001.djvu

			Kulken 214 
Kulki 214 
Kulle Briicke 155 
Kulligi 56 
KulIinowen 177 
Kullygy 94 
Kulm aga 87 
Kulssen 171 
Kulsze 1 71 
KurniIsk 149 
Kumilsko 149 
Kunchenguth 202 
Kunckajny 209 
Kuńki 202 
Kunterstein 82 
Kuntersztyn 82 
Kuntzendorf 121 
Kuntzendorfer 1\1 iih- 
le 121 
Kuntzkeim 209 
Kunzendorf 29 
Kurcz 72 
Kurcze 72 
Kurczątki 149 
Kurkau 188 
Kurken ] 95, 202 
Kurkenfeld 183 
Kurki 195, 202 
Kurkocin 56, 61 
Kurkocinek 56, 61 
Kurkoczyn 56, 61 
Kurkowken 183 
Kurkówko 183 
Kurkowo 183, 188 
Kurmacya 12 
Kurojad 56 
Kurow 226 
Kurowo 226 
. Kurpiacha 56 
Kurpiszewo 108 
Kurstein 87 
Kursziewo 108 
Kurs
tyn 87 
Kurwia 146 


XXX\] 


Kurza męka 12 
Kurzejewo 108 
Kurzętnik 93 
Kurzontken 149 
Kutten 171 
Kuty 171 
Kutzborn 195 
Kutzen 161, 167, 
177 
Kuwróz 121 
Kuwrózek 121 
Kuxen 116 
Kuxy 116 
Kuzmen 161 
Kuimy 161 
Kwarzno 45, 46 
Kwaśne 56 
Kwaśny młyn 56 
Kwasny l\Hihle 56 
Kwiadki 108 
Kwiatki 66, 108 
Kwiatuszki 211 
Kwidzyn 46, 90 
Kwieki 72 
Kwik 144, 150 
Kwiram 134 
Kybissen 149 
Kyowen 167 


L. Ł. 


Labbehn 226 
Łabędki 108 
Łabędź 66, 195, 226 
Łabędziewo 209 
Labeń 226 
Labends 66 
Labendszowen 209 
\ 
Labendtken 108 
Labendz 195 
Labenz 226 
Labiau 220 
Labiewo 220 


Łabs
tynek 94, 203 
Labuch 209 
Łabuchy 209 
Labuhn 226,- 231 
Labuhnken 34 . 
Labussow 231 
Lackellen 167 
Lacno 133 
Łączki 13, 185 
Łączyk 133, 215 
Łączyn 13 
Łączyńska huta 13 
Ładne pole 180 
Ladnowken 94 
Ładnówko 94 
Lagschau 5 
Łaguszewo 5 
Lahmenstein 5 
Lahna 188 
Lahnaer :Miihle 188 
Laiss 188 
Łąk 13, 72 
ł
ąki 23, 94, 222 
Łąkie 77, 108, 137 
Łakiele 167 
Łakome 167 
Lakommen 167 
Ląkorek 94 
Ląkorz 94 
Lalka 195 
Lalkau 87 
Lalkowy 87 
Lanka 195 
Lamk 72 
Lamek 72 
Lamkówko 196 
Lamkowo 196 
Lampa 12 
Landau 5 
Landechow 226 
Landek 77, 137 
Landen 66 . 
Landochowo 226 
'Landratarnia. 43
		

/nazwy00181_0001.djvu

			XXX YIII 


Landreiterei 43 Laszewko 5t) 
Langanka 177 Łaszewo 56, 108 
Langanken 177 Laszmiaden 161 
Lsngbusch 12 Łatana 214 
Langen 72, Lattana 214 
Langenau 5, 100 Latzig 133 
Langenbriick 177 Lauben 202 
Langendorf 177 Lauenburg 226 
Langenwalde 214 Launingken 142 
Langguth 202 IJautenburg 56 
IJanghof 133 Lautens 202 
Langnowo 5 Lautensee 116 
Languth 100 Lawenbork 226 
Lanken 77, 137 Ławice 9!J 
Lankwitz 43, 231 Lawken 155 
Lansen 121 Ławki 155 
Lańsk 195 Lawnilassek 177 
Lantow, Lantowen Ławny lasek 177 
226 Ławy 56 
Lanz 226 Łążek 34, 94, 108 
Łapalice 12 Łążyn 94, 122 
Lapienus 188 Lążynek 121 
Łapin 12 Łeba, Leba 226 
Łapinóż 188 Łebczyno 231 
Lappalitz 12 Lebenke 133 
IJappin 12 Łebińska huta 43 
I.Jsschewo 56 Lebno, Lebno 43 
IJasek 72, 167, 192 Lebnoer Hlitte 43 
Łasienek 23 Lębork 226 
Easienice 12 Lebsz 43 
Lasienitz 12 Lebuń 231 
Łasin 82 Lec 155 
Laska 23 Lecka buda 17 1 
Lasken 161 LecJdau 29 
Laski 29, 34, 108, Lęcze 2 
161 Leczkowy 5 
Łąskie piece 108 Łęczyce 226 
Laskiszkowo 139 Lędowo 5 
Lsskowice 100, 108 Lędy 72 
I.Jaskowitz 100, 108 Łędziajny 210 
Laśmiady 161 Lędziechowo 226 
Lasowice 29 Leegen 161 
Lassek 34, 167 Lega 161 
IJRssken 177 Lęga 122 


Łęgajny l 
6 
Legan 43 
Legbondt 72 
Legniewo 5 
Łęgnowo 100, 108 
:Łęgowo 5, 167 
Łęguty 202 
Łęgwarowo 142 
Lehmanen 214 
Lehmanni 12 
Lehmannsgut 202 
Lehmberg 13 
Lehnarten 167 
Lehwalde 202 
Leibitsch 122 
Leidenthal 116 
Leinau 196 
Leip 203 
Leissau 66 
Leistenau 82 
Lek 161 
Lekarty 94 
Lekbąd 72 
Leklowy 29 
Łekno, Lekno 43 
Łękowice 231 
Lękuk 155 
. Lelecken 177 
Leleki 177 
Lelesken 214 
i Leleszki 214 
Lemanki 202 
Lemanowski 43 
Lemany 12, 214 
Lembark 56 
I Lemberg 56 
Lembruk 177 
I Lemkendorf 196 
I 
I Lenart y 167 
I Leńck 188 
Lendyczek 77, 137 
Lendyk 77, 137 
Lendy 72 
Lenga 122 
11
		

/nazwy00182_0001.djvu

			... 


Lengainen 196 
Lengnowo 108 
Lengowen 167 
Lenkuk 155 
Lens 188 
Lensk 188 
Lentzienen 214 
Lenzen 2 
Lenzitz 43 
Lępa 12 
Lepacken 161 
Lepaki 161 
I..epcz 43 
Lepczin 7, 
Leschack 
liihle 203 
Leschienen 177, 214 
Leschnicken lG7 
Leschno 196 
Lescz 122 
Lesen 5 
Lesewitz 29 
Lesinowo 177 
Lesiny 214 
Leske 2!J 
Lesnian 87 
Leśniewo 43 
Leśnice 226 
Leśnik 137 
Leśniki 167 
Leśno 72 
Lessacken 231 
Lessen 82 
Lessnau 43 
Leszak 94, 203 
Lesz3.ki 231 
Leszcz 122, 201 
Leszczak 91 
Leszcze 1 22 
Leszcziniak 94 
Leszczyniak 94 
Leszczynki 14 
l,eszkowy 5 
Leszno 13, 72, 122, 
1!)() 


XXXIX 


Łętowice 43 
Łętowo 226 
Letzkau 5 
Lewałd 202 
Lewark 116 
Lewin 43 
Lewinek 43 
Lewino 226 
Lewinno 4
; 
I Leynau 214 
Leżenica 134 
Leżenko 5G 
Lezinko 5 
Lezno 5, 5l) 
Leżno 56 
Leźwice 29 
Łężyce 43 
Liannek 108, 111 
Lianno 108 
I Libenau 90 
I Libieniec 222 
I Libsztat 185 
I Licbark 21!) 
I Lichtainen 203 
Lichtajny 203 
Lichtenau 29 
Licze 90 
Lidzbark 56 
Liebemiihl 203 
Liebenau 87, 100, 
128 
Liebenberg 214 
Lie benhof 34 
Liebenwalde 90 
Liebschau 34 
Liebstadt 185 
Lienewko 23 
Lienowo 23 
Liep 5 
Liepen 231 
Liepenfier 133 
Liepnitz 77 
Lies 43 
Liessau 2D 


\ 


I Ligmunt 72 
Lignowo 100 
Lignowy 87, UU 
Likussen 188, l U6, 
203 
Likusy 188, lfln, 
I .203 _ 
. Llkszany lSD 
Limbsee 100 
Limża 100 
Linarczek 82 
Linarczyk 82 
Linda 6 (j 
Linde 43, 137 
Lindenau29, 82, 203 
Lindenberg 87, 203 
Lindendorf 13, 177 
Lindenhof 13, 122, 
155 
Lindenowo 2!J, 203 
Lindenwalde 
03 
Lindhof 56 
Linewko 34 
Linfitz 34 
Lingwarowen 142 
Linia 43 
Linie 66 
Liniewko 23, 34 
Liniewo 23, 43 
Linken 116 
Linki 116 
Linnawen 144 
Linoweg 34 
Linówek 34, !J4 
Linowiec 34, 66, 9J 
Linowitz 66 
Linówko 82 
Linowo 82, 144, 196, 
214 
Lińsk lOt) 
I Neu Linum mi 
J..ipa 23, 72, 14!J 
Lipe 5 
Lipiagóra 87
		

/nazwy00183_0001.djvu

			XL 


Lipicz 3 
Lipie 94 
Lipiec 185 
Lipienica 108, 122 
Lipienice 72, 77 
Lipienki 66 
Lipiensken 155 
Lipinice 72 
Lipinken 34 
Lipinki 23, 34, 94, 
108 
Lipinny 108 
Lipinsken 161 
Lipińskie 149, 
161 
Lipiny 108 
Lipka 135 
Lipka św. 207 
Lipki 72 
Lipkowo 43 
Lipna 108 
Lipniak 214. 215 
Lipnicken 188 
Lipnik 215 
Lipniki 149, 188 
Lipnica 56, 122 
Lipniczki 122 
Lipnitz 108 
IJi pnitza 56 
Lipno 231 
Lipowa góra 203 
Lipowen 155 
Lipowiec 56, 82, 94, 
215 
Lipowietz 82, 215 
Lipowice 13 
Lipowitz 82, 94 
Lipowo 128. 155, 
177,188,203,209 
Lipowskie 147 
Lipowy dwór 155 
Lippa 72 
Lippau 188 
Lippe 23, 94, 149 


Lippemiihle 23, 34 Lissijamy l4U 
Lippi 34 Lissinv l
8 
ol 
Lippienken 34 Lissnau 43 
Lippink 108 Lissomitz L3
 
Lippinken 23, 66, U4 Lissow 
:ło 
Lippitz 1
5 I Lissuhnen 171 
Lippowitz 13 I Listewka 72 
Lippowo 128 Lisunie 177 
Lippusch 2H Lisy 149, ] 71 
Lippuschhiitte:l3 Litewken lIG 
Lipschin 23 Litewki 116 
Lipski mł)'n 23 Littfinken 188 
Lipsko 133 Littschen 90 
155) i Lipuska huta 23 Litwinki 188 
Lipusz 23 Liwa 199 
Lipy 34 Liwski młyn 
03 
Lis 43, 5l) Lixainen 185 
Lisaki 188 Lizak 203 
Lischaken 203 Lizaki 23 
Lischin 108 Lnianek 108, l1l 
Lischnitz 226 Lniano lOS 
Lischonken 56 Lniska 3, 81 
Lisewko 23, 43 Łobdowo fiG 
Lisewo 5, 13, 29, 43, Lobenstein 203 
50, 66, 77, 151, Lobianka Ti 
161, 22G Łobice 133 
Lisewo 
Iiihle 56 Lobitz 133 
Lisewski młyn 50 Loblau 5 
Lisie jamy 13, 149 Łoboda 128 
Lisie kąty 84 Łobodowo 13li 
Lisiny 108, 128 Lockau 209 
Liskau 128 Locken 23, 203 
Liski 149, 161 Lodigowen 149 
Liśniewo 43 Łod wigowo 203 
Lisnówko R2 Łodygowo 149 
Lisnowo 82, 120 Lobau 94 
Lisonie 149 Lotzen 155 
Lissacken 23 Lotzen, Althof 155 
Lissaken 188 Lotzener Waldbude 
Lis sakowo 82 171 
Lissa 
liihle 56 Logdau 188 
Lissau 43, 77 Łogdowo 188 
Lissewken 23 :toje 144, 161 
Lisewo 56 Łojewo 231 
11*
		

/nazwy00184_0001.djvu

			Lojki 144 
Loiow 231 
Lokdowo 66 
Łomno 188 
Lonczek 34 
Lonk 13, 72, 94, 
108 
I.;onken 23, 222 
Lonkorreck 94 
Lonkorsch 94 
Lonschin 13 
Lonschiner Hiitte 13 
Lonschken 184 
Lonsk 108 
Lonskipiec 108 
Lonszki 13 
Lonszynek 121 
Lonzek 9-1 
Lonzig 215 
l..4onzin 122 
Lonzyn !).! 
Loosen 77 
Lopatken 82 
Lopatki 80, 82 
Lopkeim 203 
Łopkojny 203 
Lorenc 23 
Lorenz 23 
Lorken 94 
Lorki 93, 94 
Łosiny 128 
Lossainen 210 
Lossburg 137 
Lossen 94 
Lossyn 128 
Lostowice 6 
Lottyn 72 
Lottzinken - 77 
Lotyn 72 
Louisenhof 100, 102 
I..4ouisenseegen 100 
Louisenthal 203 
Łowcz 226 
Łowicz 133, 226 


XLI 


Łowin, Lowin 108 
Lowinek 108 
Lowizowo 100 
Loyen 144, 161 
Loyken 144 
Ło
a 77 
Luba 34 
Lubahn 24 
Lubainen 203 
Lubajny 203 
Lubań 24, 22G 
Lubania 108 
Lubau 108 
Lubawa 94, 108 
Lubba 34 
Lubben 133 
Lubcza 137 
Lu biahn€>n 24 
Lubian 24, 202 
Lubianek 202 
Lubianka 72, 77, 
122, 123 
Lubianken 122 
Lubiatowo 226 
Lubichowo 34 
Lubicki 34
 
Lubicz 122 
Lubień 108 
Lubierszin 128 
Lubierzyn 128 
Lubieszewo 231 
Lubieszyn 23 
Lubieszynek 23 
Lubiewen 177 
I..4ubiewo 108, 177 
Lubiki 34 
Lubińsk 128 
Lubischewo 24 
I..4ubiszewo 24, 34\ 
Lublau 226 
Lublewo 5, 226 
Lublin 108 
Lubnia 72 
Lubnie 72 


I Lubno 133 
Lubnowy 100 
'I..ubochiń 108 
Lubochinia 108 
Lubocin 43, 128 
Luboczyn 43 
Luboda l\Iilhle 128 
Lubodzież 108 
Lubodzin 128 
Lubon 77 
Lubonie 77 
I 
I Lubo,v 133 
I Lubowice 133 
Lubowo 133 
I Lubsdorf 133 
! Lubsee 108 
Lubstein 94 
Lubtow 226 
Łuchowo 87 
Lucka 215 
Lucknainen 177 
Lucknainer Fahre 
177 
Lucknainer Spitze 
177 
Ludowice 122 
Ludowitz 122 
Ludwichowo 66, 82.. 
94, 1 77 
Ludwigsdorf 203 
Ludwigsho£ 94, 177 
Ludwigslust 94 
Ludwigsort 82 
Ludwikowo 66 
I.;iibkau 43 
Liib
en 231 
Llibzow 231 
Liippnow 231 
Lugau 122 
ł....ugi 122 
;tuka 215 
Łuknajno l 77 
Łuknajński przewóz 
177
		

/nazwy00185_0001.djvu

			XLII 


Łuknajilski róg 1771 Lysken 161 
Łukocin 34 Łyskowo 12t) 
Lukotschin 34 Łyśuiewo 13 
Łukówko 109 Łysomice 122 
Łukowo 72, 138 Lyssau 5 
Łukta 203 Lyssen 149, 171 
Lulkau 122 Lyssewen lGl' 
Lulkowo 122 Lyssken 149 
Lunau 34, GG Lyssniewo 13 
Łunawy 66 Lyssunen 149 
Łupańsk 222 
Lupken 149 
Łupki 149 
Lupow 231 
Lupowo 218, 231 
Lupowsk 222 
Lupowske 222 
Lusino 43 
Lusinoer :Miihle 43 
Luszkówko 10U 
Luszkowo lO!) 
Lutau 138 
Lutek 203 
Lutek szlachecki 203 
Lutken 203 
Lutkenwalde 203 
Lutom 72 
Lutówko 138 
Lutowo 138 
Luttum 72 
Łutynowo 20
 
Luzin 43 
Luziński młyn 43 
Luzyany 210 
Lybienz 222 
Lyck 161 
Łyna 188 
Łyna. rz. 193 
;tyniec 66 
Lyniet
 66 
ŁYI1Ski młyn 188 
Lypiensken 199 
Lypnicken 149 
Łysakowo 82 - Iaahren 90 
:Maaschen 161 
l\lacharren 177 

Iachary 177 

Iachlin 133 
l\Iachliny 133 
l\lachmin 231 
l\lachowinko 231 
l\lachowino 231 
:Uącice 21;j 
)Iaciejowa 'V ola 142 
.Maćkowy 5 

Iącze 162 
l\Iadejki 161 

Iaderwiza 1!J9 
l\ladeyken 161 
:Mądrzechowo 222 

Hihren 90 
.Uarzdorf 133 
l\lagdaleniec 188 
:Magdalenka 226 
)Iagdalenke 226 

Iagdalenz 188 

Iahlau 116 
J\fahlborg 13 
l\fahlin 5 
l\fahn witz 231 
Majcz 178 
I :Maidahnen 13 
Majdajny 199 


I Majdany 13 
Majdy 196 
1\Iajnagórze 189 
)Iaitz 178 
Mąki 162 
Mąkocin 13 

Iakoscheyen 161 
Makosipje 161 

Iakrauten 203 
1\Iakruty 203 

Ialachin 72 
1\lalankowo 66, 82 
l\lalarki 24 
Malbork 13, 2
ł 
I )Ialdaneyen 14 U 
l\Ialdaniec 215 

f aldanietz 215 
l\Ialdanin 149 
:\lalechin 72 
l\Ialęcin £) 

lalec2ewo 161 
1\lałepole 89 
l\Iałe pustkowie 223 

Ialeszechowo 109 

Ialewo 116 
:\Iałe Załączne 4:3 
:Małe Zalonczne 43 

lalga 188 
l\Ialga l\liihle 188 

lalga Ofen 18U 
l\Ialgowskie piece 
189 
l\Ialgowskimłyn 1
8 
:Ualikowy 13 

Ialinin ;j 

lalinka 155 
:Malinówka lGl 
l\Ialinowo 185 
l\lalken 13, 24, 56 
l\'Iałki 56 
l\falkiehnen 161 
l\fałkiń 161 
l\falkowy 13, 24 
Mallankowo 66
		

/nazwy00186_0001.djvu

			?\I allar 2-! 
:Malleczewen 161 
l\lallenkowo 82 
:Mallentin 5 
ł.lallinken 155 
:Mallinowken 161 

lałociechowo 109 
:Malsa u 34 
ł.lalschowen 189, 
215, 
:Malschiitz 226 
łtIałszewko 215 
łtłałszewo 189 

laługowo 157 

Iałuszyce 226 
Mały bór 99 
łtlały mostek 177 

lałżewko 34 
ł.lałżewo 34 
:Manchenguth 203 
:Mandrzeschiitz 222 
łt1angelmiihle 128 
l\laninen 215 

Ianiny 215 
l\lankau 72 
:Mańki 203 
l\Iankoczyn 13 
łtlankwitz 222 

Ianowice 231 
l\la1'adken 178 
l\l ara dker 'Volla 178 
:Maradki 178 
1\l ara dzka Wola 178 
:Maransen 203 
:Maraunen 196 
łtIarchew ka 56 
1\larcbewken 149 
:Marchewki 149 
:Marchewko 1\liihle 
56 

Iarchów ko 43 
l\la.rcbowo 43 
:Marchowy 43 
!\farcł uki 13 


XLIII 


I )Iarcinkowo 82,133, I 
Iartwi<1 133 
178, 196, 203 l\Iartyany 155 
l\larcinowa Wola :Maruny 196 
155 .Marusch 
liihle 82 
)Iarcinowo 144, 162 l\larusza 82 
)Iarcowisna 56 1\Iarwałd 203 

larcinawolla 155 :Marwalde 203 
)Iarc
inkowo 82 
Iarxowen 215 
)Iarczinowen 144, i\Iary 90 
162 
Iaryanki 122 
11argrabowo 167 1Iarynki 66 
)Iarianken 122 l\larynowy 29 
1Iariellau 29 
larywel 34 

Iarienburg 29 l\Iarze 109 
Marienfeldel09,203 :Marztcice 94 
Mariensee 13 l\larzenczitz 94 
.Marienthal 109 l\Iasewko 226 
)Ia1'ienwerder 90 
lasewo 226 
:Marienwill 34 l\Iasłowice 222 
l\larkawen 144 l\lasłowiczki 223 

larkocin 34 
Iasłowizna 56 
.Ma1'koschin 34 )Iassanken 82 

larkowizna 56 l\Iassow 226 
I 
Iarkowo 144 l\Iassowit
 222, 223 
)larkowsken 167 
Iasten 149 
:Markowskie 167 l\Iasuchen 196 
l\larksewo 215 l\lasuchowken 155 
l\Iarkuschowen 203 l\Iasuhren 167 
l\Iarkuszewo 203 
laszau 43 
i\Iarlinowen 144 l\laszewo 43 

Iarlinowo 144 l\Iaszty 149 . 
:Marmet 34 l\Iątawy 109 
l\Iaronowo 82 l\Iatęblewo 5 
:Maroz 203 l\Iater 133 
l\Ia1'ózek 203 l\late1'nia 5 
:Marsau 109 l\Iate1'schobensee 
l\larschau 13 215 
l\larszewo 13 l\Iateuszek 178 
\ 
:Marszewy 13 l\lateuszki 211 
:Marta 133 l\Iatheussek 178 
1\la1'te 133 l\Iathildenhof 100 
l\lsl"tensdorf 196 )Iatschkau 5 
:Martąg 28 
Iattenblewo 5 

łartinke 13 )Iattern 5
		

/nazwy00187_0001.djvu

			XLIII 


l\lątwy 2!.> )Ielno 82 
Iiedzno 72, lO!.> 
:Matzwolla 142 )Iemel 220 )Iiędzyłęż 87, 88 
l\lauden 196 )Iendczykal 72 I )Iiejska 'Vola 206 
:Mauersin 77 )lendrinen 196,203 1 ' 1\Iielęcin 133 
l\Iaynenberg 189 )lendritz 82 )Iieliczek 34 

Iazanki 82 :i\Ienkwitz 44 I 
Iieliczki 34 
)Iaże 161 )lensguth 215 . )Iielińskie budy 204 

lazuchówka 135 )Ienthen 116 )Iieliwo 56 
:\Iazuchy 196 
Ierken 203 :\Iielken 72 

Iazuren 138 I )Iermet 34 )Iielno 77, 204 

fazury 138, 1(;7 )Iersin 226 )Iielonko 77 
)Iechau 43 )Iersinke 226 
Iienten 116 
!\Iechauer 1\liihle 43 )Iertenheim 155 
Iierau 24, 29, 215 

Iechlinie 43 
Iertensdorf 178, 
Iierki 203 
.Mechlinken 43 196, 203 
Iieruniszki lG7 

lechlinko 43 :Mestien 34 )Iierunsken 167 
)Iechowo 24, 43 :i\Iewe 87 
Iieruszyn 4-1 

lechowski młyn 43 
Iewisch Felde 90 
Iieruszyńskie pust- 
)Ięcikał 72 l\Ieyenthal 138 kowie 44 
:Męczyhudoba 137 ! )lezewo 13 l\lierzeja 5 
l\Ieddersin 223 l\lgoszcz 65 
Iierzejewo 155 

lędomierz 128 l\lgowo 66 1\Iierziewen 155 
l\l ę dromierz 128 1\Iiastko 235 1\Iierzynek 95 

Iędryny 203 l\Iichale 109 
Iierzynko 226 
:Mędrzechowice 222 l\lichalken 66, 189 )Iierzyno 226. 
:l\I
drzyce 82 1\1ichałki6G, 189,215 l\Iierzyszyn 5 
.Mędrzyny 196 l\Iichałów 56 
Iiesiąc
kowo 5G 
.Mehlgast 133 1\Iichałówko 100 1\liesionskowo 56 
l\lehlken 13, 44 :Michałowo 100, 109, :Mieszczyn 34 

Iehsau 13 18!.> :Mietzelchen 211 
l\leischlitz 189 
Iichelau 100, 109 l\Iiggau 5 
l\leislatein 2 )Iichelsdorf189,2l5 l\Iiggi 13 
:Meisterwalde 5 :i\lichlau 56 
Iigi 13 
:Meitzen 203 )1ichorowo 116 :Miglowken 44 

I
kowy 72 )lichrowo 231 
1igłowska 44 
l\lelanowo 72 )1ickrow 231 :i\!igowo 5, 226 
l\lelentin 133 )Iiczelka 215 :Mikołajki 95, 116, 
l\Ielgrowa góra 13 )Iiczuły 171 184 128, 162, 178 
l\leliwo 56, 94 )Iiechowen 162 )Iikossen 149 
:Melkarnia 109 
Iiechucin 1
 :\Iikosze 149 
:Mellen 77 )Iiechutzyn 13 )Iikutten 149 
:Mellno 82 :Miechy 156 )likuty 149 

lenwin 44 )lieczkówka 171 )Iila.chowo 72 
Mellwiner Hiitte 4:4. )fiedunsken 178 )lilanówek 87
		

/nazwy00188_0001.djvu

			XLIV' Milenica 10U ,1\IirotkeI;l 34 
lniechen 156 
l\lilenitza 109 1\Iirotki 34 l\lniegacz 82 
:Mileszewy 56 I 1\Iirowice 116 l\Iniegatz 82 
łtlilewko 87, 94, 109 1Iirówko 24 l\luiodowko 19G 
:Milewo 94, 109, 162 
Iirowo 24, 29, 215 
Iniszek 82, 109 
l\liliczek 34 1Iiruschin 44 
Iniszewko 13 
1\filiszew 56 )Iiruschiner Pustko-Il\Iniszewo 13 
:Milken 155 wie 44 I 
Iochlin 133 
:Miłki 155 1\Iischau 13 I 
Iocker 122 
1\lilkowitz 1\fiihle 1\Iischischewitz 13 )Iockernitz 77 
189 1\Iischke 109 I ::\Ioczadła 57 
:Millewen 162 1\Iischkenkrug 82 I.Moczadlo 57 
1\1iłobądź 5 :Mislowo 138 ,Moczysko 189 
1\1iłogoszcz 133 l\Iispelsee 204 I 
Ioddrow 224 
1\Iiłomłyn 203 i\liszewko 13 I Modlken 189 
1\1iłomłynek 203 ::\liszewo 13 I 
Iódłki 189 
l\liłoszewo 44 1\lis21ewitz 66 :\Iodrzejewski 77 
:Miłostaj, 
lilostai 57 1\1itschkowken 171 I 
lodrzewo 223 . 
1\lilucken 178, 215 
1itschul1en 184 Modziel 77 
1\liłuki 162, 178, 1\Iittschullen 171 ,
Ionchen-Grebin 3 
215 1\Ilecewo 116 I Morken 203 
l\filusze 162 1\lleczewo 116 I.\Iogel 77 
l\1iłuza 220 1\Uekarnia 109 ::\logiła 77 
l\lihvin 44 l\Ilekówka 155 
loisz 13 
l\(ilwińska huta 44 :Mlewiec 121 )Ioiszewska Hlitte 
l\lincheid 149 1\Ilewo 122 14 
l\fingfen 215 1\Uilll3k 72 .Moithienen 215 
:Mingfy 215 1\llinicken 144 .Mojtyn 178, 215 
l\linięta 116 
ninietz 122 l\lojusz 13 
-1\[inikowo 128 ll\niJ1
sken 178 )lojuszewska huta 
l\Iinkowice 44 I :Mlinke 13 14 
l\fiódek 44 
nin
k 34 ::\Iokainen 196 
l\1iodk 44 
ninsko 13 
Iokiernica 77 
1\Iiodówko 196 1\Iłynary 220 
Iokiny 196 
:Mioduńskie 178 l\Iłynek 14, 72 1Iokliska 128 

lirachowo 13 l\Iłyniec 122 )lokra 73 
:Miradau 34 'Iłynik 162, 177 .\Iokrałąka 14 
l\liradówko 34 
1łyniki 57, 144 l\Iokrau 82 
l\1iradowo 34 l\Iłyniska 178 \ :Mokre 73, 82, 122 
l\lirahnen 116 :l\Iłynki 13, 35, 44, 
Iokrilas 57 
l\łirakowo 94, 122 138 'Mokry dwór 5 
l\Iirany 116 l\1łyńsk 13, 34, 66 :Mokry las 57 
l\łirchau 13 1\llynsker l\llihle 66 Mókrz 109 
l\lirosławice 116 1\fnich 149 Moldzen 204 


Ił
		

/nazwy00189_0001.djvu

			XLV 


::\Iold
ie 162 
los1and 87, 88 

Ioldzien 162 
losna 73 

Iolza 204 
losnitz 73 
)Ionczen 162 l\Iosno 73 
1\lonethen 149, 167 l\lossin 77 
)Ionety 149, 167 Mossna 73 
:Monken 162 '
Iostkowo 199 
l\Iontasek 109 Mostolten 162 
l\lontaszek 109 
Iostołty 162 
1\Iontau 29, 109 '
Iosty 31, 39 
)Iontauer 'Veide 116 ::\Ioszczenica 73 
:Montig 100 I I )foszisko 189 
!\Iontken 116, 196 l\losznen 167 

Iontki 116, 196 l\Iosznica 204 
)Iontowo 94 l\Iosztern 223 
l\lontowskie pastwi- Moszyna 77 
sko 116 I :\Iotelmiihle 128 

Iontwitz 215 'l\Iotława 5 

Iontyki 100 Mottlau 5 
)Iorąg 185 
Iotyka 57 
)Iorainen 116 1l\lotyl 128 

Iorany 116 I
Iotyła 128 
l\Iorastkrug 204 I :\Ioythienen 178 

Iorązy 203 
Iozdzany 171 
:Morczyn 122 ?\Iózgowina 66 
.Morczyny 122 Mózgowo 100 
l\lorgenstern 223 :\Iożne 167 
1\forlen 204 !\froczenko 94 

łorliny 204 Mroczno 94 
!\Ioroszczyn 34 
Irosen 162 
1\łorroschin 34 
Irówczak 44 
Morsk 109 1\1 rówieniec 128 

Iortąg 185 Mrowinitz 128 

łortęgi 94 :Mrowisko 94 
:Mortung 94, 185 :Mrowken 156 
Morungen 185 
łrówki 156 
ł.lorzeszczyn 34 rrlroze 14 
Moschiska 34 Mrozy 14, 162 
Moschnitz 204 Mruczyn 109 
Mościska 34, 178 :Mrzesin 39 
:Mosdzehnen 171 Mścin 94 
1\fosgau 100 Mściszewice 13 
Mosgowin 66 .Mszanno 59 
Moskal 204 Mszano 59, 109 Iszanowo 97 
Mszyn 94 

Iuchowo 162 

Iucnowo 231 
)liicken 196 
)Iiiggow 226 
I 
Iiihlchen 14 

Iiihlbanz 5 
i :\Iiihlen 204 

liihlener Budeu 204 

liihlhausen 220 

Iiihlenkawel 138 
)liinsterwalde 88 
1liiskendorf 73 
)Iiitzenow 231 
1Iuhlack 208 
1Iuhlackshof 20t; 

lukrz 109 

luła wki 208 
I 
Iuławski dwór 208 
':\luldzen 184 
: Muldzie 184 
I 11undmannsdorf 90 
I jluntowen 178 

luntówki 29 
)Iuntowo 178 

Iuutowscher \Ver- 
der 178 

Iuntowski ostrów 
178 
)Iuntowy 29 
I 
Iurafken 189 

Iurawki 189 
1\1 usa 44 

Iuschaken 189 

Iuszaki 189 
:Muza 44 

Iycyny 203 
l\lyki 196 

Iylucken 162 
l\lylussen 162 
l\1 ysia dziura 103 

Iysken 149 
11yslatyn 2
		

/nazwy00190_0001.djvu

			XLVI 


)Iyśl
ta 189 
l\lyśliwiec 66 

lyśliwstwo 132 
:Mysłowo 138 
1'1 yszki 149 


Napole 66 
Napolle 66 
Nappern 204 
Napromek 204 
Narejty 215 
Narkau 34 
N arkowy 34 

_ Narreithen 215 
I Narthen 189 
Xnckel ]4,133,241 Narty 189 
Nadawken 178 Narzvm 189 
ol 
Nadawki 178 Narzymie 189 
Kadole 44 Nassenhuben 5 
N adolle 44 ! N assewiese 14 
Nadolnik 128 Nasswald 57 
Nadorzyce 134 
astajki 204 
Nad owieczkowem Nasteiken 204 
jeziorem 57 Natatsch 189 
Nadrau 204 Naterki 196 
Nadrowo 204 Nattern 196 

adwielkałaka 57 Nawcz 226 
Nadwielkal
nka 57 Nawdki 192 
Nagladen 196 Nawiady 173 
Naglady 196 Nawicz 226 
Nagus7.ewo 94 Nawitz 226 
Najatki 186 Nawra 95, 122 
Najdymowo 210 Neberg 178 
Najettken 186 Neblin 133 
Najmowo 57 Nebliny 133 
N akielno 133 N ebrau 90 
Nakło 14, 231 Nebrowo 90 
N akomiady 175 N ehrung 5 
Nałęcz 66 Nejdacka \Vola 101 
Nalenz 66 Nejdak 100 
Nalewiec 109 Neidenburg 189 
Naliwiec 73 Nejdyki 101 
.Namirowo 113 Nejmus 35 
N aniec 44 N eitzkow 231 
Nanitz 44 I Nelberg 95 
Nanóżki 214 Nellborsk 95 
Napertowo 144 I Nenkau 5 
Napierken 189 Nerwik 196 
Napierki 189 I Nesnachow 226 
Napiwoda 189 Nessau 122 


, 


Nestenpohl 14 
N eubrtick 83, 178 
N eudeck 100 
N eudeckisch 'V olla 
101 
Neudims 210 
N eudorfchen 90 
Neudorf 14, 34, 57, 
66, 83, 101, 109, 
116, 122, 128, 
133, 189, 204 
N eueiche 57 
Xeue Miihle ]89, 
204 
I N euenburg 109 
Neuendorf 149, 162, 
167, 208, 226 
N euer Krug 24, 101 
N eufahr 5 
N eufahrwasser 5 
Neugolzerfluss 133 
N eugut 24, 77 
Neuguth 101, 109 
Neuhaus 109 
N euhof 14, 24, 34, 
44, 57, 66, 73, 
77, 83, 95, 122, 
133, 138, 156, 
189, 208 
Neuhiitte 222 
Neukirch 29, 34, 73 
Neukrug 24 
Neumark 95, 116 
Neumowo 57 
N eumiihl 35, 167 
N eumiihle 128 
Neumuss 35 
Neunhuben 5, 109, 
116 
N eu-Orth 178 
Neu-Pustkowie 73 
Neusass 167 
N eustadt 44 
Neuteich 29
		

/nazwy00191_0001.djvu

			XLYII 


Neuteichsdorf 29 Niedźwiedzkie 162 
Neuwalde 178 167 ' 
Niborg 178 Kiegossen 149 
Nibork 189 Niegosy 149 
Nichałki 
15 Niekrassen 162 
N
ckel
dorf 196 Niekrasy 16
 
N
kolaI
orst 178 I Nielbark 95 
NIcpOllla 88 INiemasz 14- 
Nicponie 3, 73, 83, Niemczyg 66 
88, 90, 189, 191, Niemczyk 66 
204 Niemotowo 44 
Nicpotem 109 Niepczelonz 77 
Nicwałd 83 Niepnowo 231 
Nida 149 ,Niepoczyłowice 48 
Nidbork 189 I Niepoględzino 231 
Nidowo 29 I Nierki 203 
Niebędzinko 228 Nierosen 133 
Niebtdzino 228 Nierosław 77: 
Niechorsz 138 Nierosławy 77 
N iechórz 138 N ieroża 133 
NIeckowo 231 Nierybno 24 
:Niedamowen 24 Nierzeszyn 133 
:NIedamowo 24, 189 Niesewanz 77 
Niedarzyno 223 Niesiołowice 14 
Nieda.u 2U Niesolowitz 14 
:Niedeck 14 Kiespotem 109 
Nieden 149 Niestępowo 14 
Niedenau 189 Niestoja 189 
Niederhof 189 Nieszawa 122 
Niedermiihle 128 Nieszawka 122 
Niedwitz 109 Nieszkowo 44 
Niedziela 83 Niewierz 57 
Niedzwetzken 162, Niewieścin 109 
167 Niewieszczyn 109 
Niedźwiadek 44 Niewolewo 178 
Niediwiedź 19, 63, Niewolowen 178 
109 Niezabyszewo 221 
Niedzwiedzak 44. Nieznachowo 226 
Niedzwiedzen 149 Nieżórawa 71 
Niedźwiedzie 149 Nieżywięc 57, 77 
Niedźwiedzie bagno Niezywienz 57 
145 Nikel 73 
Niedźwiedzi róg Nikielkowo 196 
145 


Nikolaiken 116,128, 
178 
Nikolayken 95 
Nikutowen 178 
Nikutowo 178 
Niłuki 215 
Nipenow 231 
Nipkau 101 
Nipkowie 101 
Nipkówko 101 
Nippen 149 
Nippoglense 231 
Kipy 149 
Niskiebrodno 57 
Niszewken 122 
: Niszkowo 77 
Nitki 149 
Nittken L4-9 
Nitzwalde 83 
N obertowo 44 
N ogat, N ogath 83 
Nogacik 83 
Norbertowo 44 
.x ordenbork 18:4: 
Nordenburg 184 
Nordenthal 167 
Nory 167 
I Nosek 57 
N osgewitz 186 
Noskowice 186 
Nossek 57 
Nossin 232 
Nossutten 144 
Nosswitz 186 
Nosuta 144 
Notisten 156 
Notyst 156 
Nowa cerkiew' 29, 
34, 73 
Nowacken 149 
Nowa huta 14, 222 
Nowahutta 14 
Nowa laska 77 
Nowalczysko 14
		

/nazwy00192_0001.djvu

			XL VIII 


I Nożynko 
32 
Nożyno 232 
Numaiten 171 
N ussdorf 14 
Nygut 24 
Nykolayken 162 
N ynkowy 5 
Nyostoy 189 
Nytych 29 
Nytyska wieś 29 


Nowa karczma 24 
Nowa.ki 149 
Nowa roJa 44 
Nowa wieś 14, 34, 
57, 66, 77, 83, 
101, 109, 116, 
118, 122, 127, 
128, 133, 134, 
135, 149, 162, 
167, 189, 193, 
204, 208, 213, 
226 
Nowa wioska 90 
Nowe 73, 10
 
Nowedobro 10
 Oberchotzen I' 
Nowe miasto 44, 
5 Oberhof 83 
N owe mosty 83 Objazda 234 
Nowe pustkowie 73 Obiezierze 69 
Nowe wybudowanie Obitzkau 57 
99 Obkasz 138 
Nowidwor 95 Obkaz 138 
Nowidzal 149 Oblewen 149 
Nowinnen 44, 178 Oblewo 149 
Nowinny 138 Obliwiec 226 
Nowiny 44, 138, 167, Obliwitz 226 
178, 217 I ObJusz- 44 
Nowodwór 30 Obluża 44 
Nowojowiec 215 Obodowo 13(j 
Nowojowietz 215 Oborry 6G 
Nowy dwór 14, 34, Obory 66 
44, 57, 66, 73, Obozin 23 
77, 83, 95, 122, Obrąb 122 
133, 134, 138, Obromb 122 
156, 189, 200 Obrowo 125 
Nowy dworzec 24 Occalitz 44 
Nowy dział 149 Occipel 35 
Nowy folwark 91, Oceple 35 
105, 203 Ocesławy 8 
Nowy młyn 128, Ochodnio 211 
167, 204 Ochsenkopf 24 
Nowy most 178 Ochsenkrug 44 
N owy port 5 Odargowo 44 
Nowy świat 109 Odargowskie 
Nowy targ 116 kowia 44 


o. 


I I Oddritten 196 
Odergau 44 
Odergauer Pustko- 
wien 44 
Odnoga 18, 234 
Odoje 149 
Odoyen 149 
Odry 28, 73 
Odryty 196 
Ogonken 14. l 71 
Ogonki 14, l7 L 
Ogorzeliny 71 
Ogródek 162 
Ogródki 156 
. Ogrodtken 15(j, 162 
Ogrodzisko 88 
Ogrzewała 204 
Ofen 35 
Ohra 5 
Ohros 195 
Okalice 44 
Okarpice 10U 
Okarpiec 109 
Oka.rtowo 147 
Okiersk 128 
O kole 35 
Okollen 35 
Okonek 235 
Okóniak 204 
Okonin 24, 83, 109, 
128 
Okoninek 73, 128 
Okoniny 24, 109, 
128 
O kowizna 171 
O krągłak 57 
Okrągłe 156 
O krąglik 70 
, Okrasińska kępa 122 
. 
Okraszyner Kampe 
122 
Okrongelen 156 
pust- O kronglak 57 
Oksywia 45
		

/nazwy00193_0001.djvu

			Okuniewo 44 
Olbiąg l 
Olbrachtówko 97 
Olbrachtowo 97 
Ole ck 167 
Olek 122 
Olesiek 122 
Oletzko 167 
Olleck 122 
Oliva 5 
Oliwa 5 
Ołownik 142 
Olpuch 24 
Olschau 189 
Olschewen 149, lG2 
Olschewken 57 
Olschienen 215 
Olschowen 144, 167, 
171, 178 
Olschowken 215 
Olschowken 90 
Olszak 95 
Olszan 92 
Olszanka 21 
Ols z anka rz. 131 
Olszewiec 32, 4J 
Olszewka 138 
UIszewki 215 
Olszewko 35, 178, 
189 
Olszewo 144, 149, 
162,167,171, 
178, 189 
Olszewoblott 14 
Olszowe błoto 14, 
131 
Olszowken 35 
Olszówka 35, 57, 90, 
115 
Olsztyn 193 
Olsztynek 201 
Olszynny 73 
Olszyny 73, 215 
Omule 95 


XLIX 


Omulef 189, 215 
Omulew 189, 215 
Omulle 95 
Onufrigowen 178 
Onufryjewo 178 
Opacznik 189i 
Opalenica 57 
Opalenie 88 
Opaleniec 215 
Opal€nietz 215 
I Opaleńki 85 
Opalin 44 
Oparczyska 204 
Opatznik 189 
O ppalin 44 
Opukelsmiihle 215 
Opukle 215 
Oracze 162 
Orania 5 
Oratzen 162 
Orkusch 101 
Orkusz 101: 
OrIau 189 
Orlauer 
Iiihle 189 
Orlau 'Volka 189 
Orle 8, 24, 48, 57, 
83, 136, 140 
Orlen 156 
Orli dwór 103 
Orlik 73 
Orło 156 
Orloff 29 
Orlowen 149, 156 
Orłówko 178 
Orłowo 29, 37, 66, 
149, 156, 189, 
196, 210 
Orłowska 'V ólka 189 
Orłowski młyn 189 
Ornassau 35 
Ornaszowo 35 
Orneta 220 
Ornowo 199 
Orscheehovrken 167 


'Orsecbau 122 
Ortelsburg 215 
Orzechowen 162 
Orzecbówko 122, 
167 
Orzechowo 14, 122, 
162, 196 
Orzełek 140 
Orzesz 145 
Orzeszki 220 
Orzyńskie budy 212 
Orzyny 212 
Orzysz 145 
Osa 95, 178 
lOsarki 162 
Osche 110 
Oschekau 189 
Oschienen 190 
Oschini 105 
Osciewilkie 83 
Osenkop 24 
Osetno 95 
Osettno 95 
Osice 8 
Osie 110 
Osieczek 57 
Osieczek 
liihle 57 
Osieczkowski młyn 
57 
Osieczno 33 
Osiek 4, 35, 107, 
224, 226 
Osieki 226, 234 
Osiekowo 189 
Osiniak 175 
Osiny 105, 128, 190 
Oskarzyn 149 
Oski piec 110 
Oskypiec 110 
Osłanin, OsIanin 44 
Oslawdamerau 223 
Osłowadabrowa 223 
<- 
Osłowo 110 
Ośna góra 142
		

/nazwy00194_0001.djvu

			Ośno 9 O 
Osnowo 66 
Osowa góra. 14, 40 
Osowiec 98 
Osówka. 95, 138 
Osówko 77,83, 128, 
224, 234 
Osowo 14, 35, 73, 
77, 138, 144, 228 
Osranki 150 
Ossa 95, l7
 
Ossarken 162 
Ossau 35 
Osseck 226 
Ossecken 22G 
Ossiek 35 
Ossowen 144 
Ossowa 77 
Ossoweg 12S 
Ossowen 14 
Ossow ke 138 
Ossowken 83, t;!j 
Ossowo 73, 13H 
Ossranken 150 
Ostaszewo 95, 122 
Osterode 204 
Osterwein 204 
Osterwick 5, 73 
Osterwitt 95 
Ostra góra 138 
Ostrau 44 
Ostritz 14 
Ostród 204 
Ostrokollen 162 
Ostromecko 66 
Ostromięck 66 
Ostromięcki prze- 
wóz 64 
- Ostroszken 14 
Ostrów 24, 57, 95, 
103, 122, 158, 
159, 178 
Ostrow 14, 
RR 


L 


Ostrow BruszH. 116 
Ostrów brzozi 116 
Ostrówek 103 
Ostrowen 144 
Ostrowin 204 
Ostrowi t l,! 
Ostrowite 5, 14, 57, 
73, 78, 88, 95, 
105, 204 
Ostrowitt 14, 57, 
78, 88, 204 
Ostrowitte 73 
Ostrowken 95, 14-4 
Ostrowkesche 
1iihle 
I 138 
I 
I Ostrówki 57, 95 
Ostrówko 138, 144 
IOstrow Lewark 116 
Ostrowo 14. 44, 57, 
66, 73, 83, 88, 
144 
Ostrowska kępa G4, 
105 
Ostrowy 57, 128 
Ostróżki 14- 
Ostrykół 162 
Ostrza 80 
Ostrzyce 14 
Osusznica 14, 78 
Osyklo 12 
Oszczewilk 57 
Oszczywilk 57, 128 . 
Oszczywilki 83, 150 Paaris 208 
Oszywilken 150 Paasken 150 
Osznagorren 142 Pachollen 186 
Oszywilk 128 Pachoły 186 
Otal
yn 45 Pachthof 101 
Otalżynek 45 Pachtya.rnia 101 
Otęczyn 90 ' Pachur 122 
Oterki 210 Pachurrer 
Iiihle 
Ottern 210 122 
Otłoczyn 122 Pachutken 101 
24, 83, Otłoczynek 122 Pachutki 101 
I Otłów 90 Pacółtówko 204 


Otłówek 9u 
Otoczyn 90 
Otomin 5, 14 
Otowice 67 
Otręba 95 
Otremba 95 
Otry 210 
Ottalsino 45 
Ottlau 90 
Ottloczyn 122 
Ottomin 5, 14 
Ottotschen 90 
Ottowitz 67 
Owczarka 86 
Owczarki 35 
Owczarnia 153, 180, 
193 
Owidz 35 
Owidzki młyn 35 
Owieczkowo 57 
Owitz 35 
Owitzer l\Iiihle 35 
Owscharken 35 
Owane ostrowy 76 
Owśnice 24 
Owsniczen 24 
Oxhoft 45 
I 
I 


J?
		

/nazwy00195_0001.djvu

			.. 


Pacółtowo, Pacolto- 
wo 95, 204 
Pacułtówko 95 
Par,ułtowo 95 
Pacz ewo 14 
l)ączewo 35 
Paczkowo 90 
Padole 232 
Padołek 232 
l>atz nik 138 
Pagelkau 78 
Paglau 24, 73 
I>ajtuny 196 
Pakotoisk 78 
Palaschken 116 
Pałasz 14 
Palczewo 29 
Paleschken 24 
Pallasch 14 
Pallubin 24 
Pallubitz 14 
Palschau 29 
Pałubice 14 
I>ałubin 24 
Pałubinek 24 
Pamiętowo 128 
Pammern 156 
Pamry 156 
Pancerzyn 204 
Pangritz 2 
Pannstruga. 1 G2 
Pansau 128 
Pańska Wola 158 
Panstruga 162 
Pantau 128 
Panzerey 204 
Paparszin 67 
Paparzyn 67 
Papau 123 

apiermlihle 90 
Papiernia 90, 123, 
214 
Papowo biskupie 
123 


LI 


Papowo, folwark 
123 
I>apowo torullskie 
123 
Paprodtken 156 
Paprotki 15G 
Paraschin 226 
Para.szyuo 220 
Parchau 1-1 
Parchowo 14, 30 
Parcz 208 
Parczowska. 'Vola 
208 
Parlin 110 
Parli na 110 
Parlosen 215 
Parlosenwolka 215 
Parowa 25, 57, 67, 
73 
Parowa falęcka 67 
Parowo 57 
Parpahren 116 
Parpary 11 G 
Parpat 3G 
Parschau 30 
Parschkau 45 
Parschlitz 45 
Parsczesnica 78 
Parsk 83 
Parsken 83 
Parskowo 45 
Parszyn 73 
Partęcin 95 
Part
ciny 83 
Partenschin 83, 95 
Partsch 208 
Partschwolla 208 
Paruschke 138 
Paruszka 138 
Parwolken 204 
Parwułki 204 
Paryż 208 
Parzchowo 30 
Pariczenil;& 78 


Parzczyce 15 
Parzyn 73 
Paschaken 171 
Pasda 3fi 
Pasieka G9 
l>asieki 171 
Pasienica 14 
Pasienice 14 
Paski 150 
Pasłęk 200 
Passeuheim 21 [) 
l>astwa 92 
Pastwisko 65, S3, 
113 
I . 
Paswltz 83 
Pasym 215 
Paszek 59 
Pataunen 196 
Paterschobensee 215 
Patoki 14 
I>atora 191 
l>atricken 19t; 
Patryki 19G 
Patschewo 14 
Patschkau 90 
Patuła 14 
PatulI 14 
Paudei witz 1St; 
Paulsdorf 90 
Paulsguth 20-1 
Paulshof 123 
Paulswaide l 71 
Pawliken 190 
Pawliki 190 
Pawloczillnen 150 
Pawłoczyny 150 
Pawłówko 24, 73, 
78 
Pawłow o 24, 73, 
90, 171, 204 
Pazda 35 
Pechbude 14 
Pęcherz 90 
P
cki 190
		

/nazwy00196_0001.djvu

			P
dzewo 123 
Pęglity 196 
Pehlken 25 
Pehsken 88 
Peitschendorf 178 
ł)eitschendorfer 
'Verder 178 
Pękuła 78 
Pelka wen 144 
Pełki 25, 150 
Pełkówko 144 
Pełkowo 144 
Pelnik 205 
Pelplin 35 
Pebau 45 
Pempau 15 
Pempersin 138 
Pempersiner l\Iiihle 
138 
Penglitten 196 
Penkers 90 
Pennkuhl 78 
Pentkowitz 45 
Penzken 190 
Pęperzyn 138 
Pęperzyński młyn 
138 
Peplin 35, 73 
Pępowo 15 
Perk 196 
Perkliczki 116 
Perlin 226 
Perlino 226 
Perlinko 226 
PerlswaIde l 71 
Perły 171 
Persing 204 
P
slawice 83 
PestJien 116 
Peterborg l 79 
Peterhain l 78 
Peterkalk 133 
Peterkau 78, 101 
Petersberg 279 


LII 


Petersdorf 95 
Peterswaide 116, 
204 
Peterwitz 101 
Pętkowice 45 
Petrellkehmen 144 I 
Petrichowo 128 
Petzdorf 205 
Petzelsdorf 95 
Petzewo 138 
Petzin 138 
Petztin 128 
Pfaffendorf 162,179, 
216 
pfandberg 216 
Philipponerhuben 30 
Pianken 150 
Pianki 150 
Piaseczno 57, 88, 
110, 138 
Piasken 83, 
162, 179 
Piaski 83, 101, 162, 
179 
Piaskowy młyn 36 
Piaśnica 45, 227 
Piasnitz 227 
Piasno 223 
Piastoszyn 128 
Piasutno 216 
Pia8utt
n 216 
Piasznitz 45 
Piątek 83 
I Piątki 31, 101, 142, 
190 
Piątkowo 67 
Piawken 95 
Pickei 186 , 
Pickelken 35, 45 
Piece 35, 218 
Piecek 148 
Piecewo 57, 138 
Piechowice 25 
Piecisken 88 


Pieckei 30 
Piecki 95, 101, l n;, 
204 
Piecko 73 
Pieckowski ostrów 
178 
Piecuchy 218 
Pieczarki 171 
Piecz ewo 57 
Pieczisko 150 
Pieczonka 123 
Pieczonki 156 
Pieczyn 138 
Pieczyska 15, 35, 
88, 134 
Pieczysko 150, 216 
Piegłowska wieś 117 
Piekarnia 14 
Piekary 103 
Piekiełko 35, 45 
101, I Piekło 15, 22, 30, 
65, 186 
Piękna góra 156 
Piękny lasek 180 
Pieleszewo 45 
Pielewitz 67 
Pielgrzymowo 190 
Pielgrzym y 133 
Pielsche 1\Ilihle 25 
Pień 67 
Pieniążkowo 88 
Pieni on skowo 88 
Pienken 67, 205 
Pieńki 58, G3, 67, 
204 
Pienkowen 179 
Pieńkowo 129, 179 
Pientken 162 
Pierkunowen 156 
Pierkunowo 15G 
Pierlawken 190 
Pierławki 190 
Pierogowizna 58 
. Pierschewo 15
		

/nazwy00197_0001.djvu

			IJII 


Piersławek 178 I}ilewice 67 
Pierszczewko .15 Pilgramsdor! 190 
Pierszczewo 15 Pilichowo 101 
Pierwój 179 Piłka 34 
Pierwoschin 45 Pilkallen 220 
Pierwoszyn 45 Pilkały 220 
Pierwoy 179 Pillacken 171, 179 
Pierzchowice 116 Pillacker )Iiihle 179 
Piesakowski 45 Pillamiihle 35, 73, 
Piesienica 35 88, 129 
Piętki 162 Pillau 220 
Pietrassen 162 Pillauken 205 
Pietrasze 144, 162 Pillkowen 101 
Pietrele 171 Pilna rz. 133 
Pietrellen 171 . Pilnepole 134 
Pietrowiec 123 Pilowfluss 133 
Pietrsczycken 150 Piluk 201 
Pietrychowo 128 Pilwa 172 
Pietrzwałd 116,20-1 Pil wen 172 
Pietrzyki 150 Pinczewo -15 
Pietrzywałd 204 Pinczyn 35 
Pietrzykówki 78 Pinczynek 35 
Pietrzykowy 78 Pinkowo 129 
Pietzarken 171 Pinschin 35 
Pietzken 101, 205 Pinzowo 45 
Pietzko 73 Piontek 83 
Pietzonken 156 Piontken 101, 142, 
Piewnitz 216 190 
Pigrza 123 Piontkowo 67 
Pijawki 95 Piotrowice 101,123, 
Pikronowo 45 190 
Pikus 101 Piotrowitz 190 
Pikusz 101 Piotrkowo 101 
Piła 25, 35, 73, 88, I Piotrowo 178 
110, 129, 134 I Pirk 196 
Pila 
łiihle 110 Pirklitz 116 
Piła rz. 134 Pisanica 16
 
- Pilak 179 Pischnitz 35 
Pilaki 171, 17
 Piskarki 110 
Piława 220 I Piskorzewen 150 
Pilawice G 7 I Piskorzewo 150 
Piławka 134 Pissanitzen l H2 
P
lchen 150 
 I P
stk
n 162 
PIlchy lfJO PłstkI 1 G2 


I Piszczek 127 
I I Piwnice 58, 123, 2] I; 
Piwnitz 58 
Plac 217 
Pląchawy 67, 205 
Pląchoty 53, 58 
PIachten 25 
Płachty 25 
Płaczewo 36, 232 
Płaczkowo 73, 227 
Plaskau 129 
Plassow 232 
Plassowo 129 
Płaszczyce 78 
Platenheim 223 
Platheinen 204 
Platschow 22, 
I)łatyny 20j 
Platzig 78 
Plauth 101 
Plautzig 196 
Pla,wty 101 
I Płazowo 129 
I}lebanka 67 
Plecimin 133 
Plecno 73 
Pleetnitz 133 
Plement 83 
Plemięta 83 
Plenowo 210 
Plensno 73 
Plensy 2j 
Plęsno 73, ] 10 
Plęsy 25 
Pletzno 73 
Plewki 167 
Plichta 205 
Plichten 205 
Płochocin 110 
Płochocinek 110 
Plochoczyn 110 
Płocice 25 
Płocicz 138 
Płociczno 25, L62 
12 


r 


1 
1
		

/nazwy00198_0001.djvu

			. 


I)locziczno 25 
Ploczytznen 162 
PlOuhofen 210 
PlOtzig 138 
Plowken 167 
Plohsen 216 
Plonchau 205 
Plonchott 53, 58 
Plonchow 67 
Płośnica 187 
Plotnica 133 
Płotowo 223 
Plotzitz 25 
I)lotzmin 133 
Płowce 162 
Plowczen 162 
Plowens 58 
Płow
z 58 
Płowęzek 58 
Płozy 216 
Pluski 196 
Pluskowens 58, 123 
Pluskowęsy 58, 123 
Pluskwianka 167 
Plusnitz 67 
Plusquianka 167 
Płutowo 67 
Płuznica 67 
Pływaczewo 123 
Pniewite 67 
Pniewitten 67 
Pniewno 110 
Pniewo 172 
Pobłocie 45, 232 
Poblotz 45, 232 
Pobórze 205 
Pobursen 205 
Poczałkowo 123 
Poczernin 45 
Poczwardowo 58 
Podcjbórz 58 
Podczi horz 58 
Podczwardowo 58 
Poddylewo 58 


LIV 


Podel 231 
Podewitz 67 
Podfid1in 15 
Podgórz 123 
Podgurz 123 
p odjasB 15 
Podjazy 15 
Podkarczewo 58 
Podkujawa 58 
Podlajki 205 
Podlassen 196 
Podlasy 196 
Podleiken 205 
Podlese 25 
I Podlesie 25 
Podolszyny 123 
Podpluskowęsy 58 
Pod pokrzywnica 58 
Podróżna 138 
Podrusen 138 
Podscharnin 45 
Podwidz 67 
Podwiejsk 67 
Podzamcze 27, 67, 
88, 118 
Podzamek 67 
Podzawada 58 
Polken 150 
Potzdorf 204 
Pogańce 232 
Poganitz 232 
Puganten 156 
Pogdanzig 78 
Poggpnpfuhl 45 
Pogóbie 150 
Pogobien 150 
Pogorsz 45 
Pogorszellen 150 
!\ 
Pogorszewo 227 
Pogorzała wieś 30 
Pogórze 45 
Pogorzel 144, 150 
Pogorzellen 144 
Pogutken 25 


Pogutki 25 
Pogutkowy 25 
Pokrzydowo 58 
Pokrzywka 58 
Pokrzywnicp, 58, Ti, 
133 
Pokrzywnica rz. 137 
Pokrzywno 73, 81 
Pokrzywy 194 
Polassen 184 
Polaszki 24, 116 
P"lchau 45 
Polchowken 45 
Polchowkener 1\Iiible 
45 
Polchówko 45 
Polchowo 45 
Polchowski młyn 45 
Po1czen 223 
Półczno 223 
Połczyn 45 
Połczynek 133 
Połęcin 15 
Poledno 110 
Polej ki 196, 198 
Polenica 78 
Polesie 184 
Polgrin 133 
Polixy 116 
Pólka 58 
Polken 101 
Pólko 35, 67, 95, 
101, 110, 138, 
179, 190, 192, 
205 
Polleiken 196 
Pollenczyn 15 
Pollixen 116 
Pollnitz 78 
PolIum 35 
Polnice 78 
Połom 35, 167 
Polomen 179 
Polommen 167
		

/nazwy00199_0001.djvu

			LV 


"' 


Polom mer Miihle Pordenau 30 
]67 Pordenowo 30 
Połomski młyn 167 Poręba 123 
Połoń 167, 169 ! Porębiska 179 
Połoński młyn 167 Poręby 15, 179 
Polschendorf 179 Poremben 179 
Polska wieś 179 Porembisehken 179 
Południewo 196 Portschweiten 116 
.Pulzin 45 Porzecze 45 
'Pomejsk 223 Porzocze 45 
Pumeiske 223 Posiadlowiska 35 
Pomiannen 168 Posiadłowisko 35 
Pomiany 168 Posilge 11 7 
Pomieczyn 15 Posorten 197 
Pomieczyńska huta Posseggen 150 
15 Possessern 172 
Pomierken 95 Postałuwo 5 
Pomierki 95 Poste]au 5 
Pomiłowo 15 Postolin 116 
Pomlau 15 P()tczalkowo 123 
Pomlewo 15 Potęgowo 15, 232 
POlimey 35 Pottangow 232 
Pomyje 35 Puttengowo 15 
Ponschau 35 Pottlitz 138 
Popia góra 73 Potulice 138 
Popielewko 134 Powalczyn 216 
Popielewo 78, 134 Pow alka 73 
Popielne 179 Pował ki 73 
Popielnen 179 Powalzin 216 
Popiollen 172 Powiatek 83 
Popioły 119, 172 Powiersen 190 
Popowa 'V ola 216 Powierz 190 
Popowa. Wólka 216 Pożegi 150 
Popowen 162 Pozezdrze 172 
Popowken 15, 101, Pozorty 197 
184 Pozylia 117 
Popówko 15, 101, Prabuty 101 
184 Prądzona 78 
Popowo 5, 15, 162, Prądzonka 223 
179, 227 Prądzy-ński młyn 78 
Poppau 5 Prą
owizna 95 
Poppeln 134 Prakwice 186 
Poppow 227 Prangenau 30 
Porbady 197 })ranie 150 


Prangschin 5 
Prasneta 97 
Prątuica 95 
Praust 6 
Prawdowen 179 
Prawdowo 119 
Prawdziska 162 
Prawdzisken 162 
Prebeudson 227 
Prebentow 232 
Prechlau 78 
Prechlauer :Mlihle 78 
Pręczawa 83 
Prędkowice 67 
Prłrdzieszyn 5 
Pręgnowo 30 
Pręgowo 15 
Prftgszyn 5 
Prejlowo 197 
Prelwitz 134 
Prenczawa 83 
Prengnau 15 
Prentkowitz 67 
Prenzlau 90 
Prenzlaw 6 
Preuzlawitz 83 
Pręsławek 90 
PretoscłJin 45 
Prętki 191 
Preuschmark 2 
Preussen 190 
Preussisch Lanke 
121 
Preussisch 
Iark 186. 
Priebit
 45 
Prinowen 172 
Priom 190 
Probark 179, 216 
Probarkowski 
ostrów 179 
Probpherg "l16 
Proberg ł 79 
Probergswerder 179 
Probostwo 25 
I 
12*
		

/nazwy00200_0001.djvu

			. 


Proch 83, 138 
Prochy 138 
Prockau 15 
Probbernau 6 
Proekelwitz 186 
Prossin 134 
Prohien 197 
Prokowo 15 
Prole 197 
Prondzonka 223 
Prondzonna 78 
Prondzonnaer :Miihle 
78 
Pronikau 95 
Prostkfn 162 
Prostkergut ] 68 
Prostki 162 
Proszczyny 134 
Prszeroschel 150 
Prlissau 45 
Pruschinowen 179 
Pruschinowen 'Vol- 
ka 179 
Prusewo 45 
Prusinowa Wólka 
179 
Prusinowo 134, 179, 
190 
Pruska łąka 121 
Pruska wieś 134 
Prusken 190 
Pruski 110, 190 
Pruskie 110 
Prusów borek 216 
Prusa 73 
Prussendorf 134 
Prussowiborek 216 
Prussy 67 
Prust 110, 129 
Prusy 67, 73, 190 
Pruszcz 6, 110,129 
Pruszczyk 110 
Pruszinowo 190 
Protzenwalde 78 


LVI 


Prycenwałd 78 Przistanien 172 
Pryłowo 197 Przitullen 216 
Prynkowo 45 Przodkowo 16 
Prynowo 172 Przybycz 45 
Pryoma 190 Przybyszewo 95 
Przeb
dowo 232 Przydatki 58 
Przehędzino 227 I Przyduń 191 
Prze brno 6 Przydwórz 68 
Przechlewo 78 Przyjawiczno 24 
Przechlewski młyn Przyjaźń 15, 24, 73 
78 Przykop 156, 197 
Przechylewo 78 Przykopken 163 
Przechylewski młyn Przykopka 163 
78 Przylesie 15 
Przechówko 113 Przyłożnica rz. 134 
Przechowo 111 Przymotyka 58 
I)rzeczno 79, < 123 Przyny 10 
Przełęk 190 I Przy pułkowym mo- 
Przelenk 190 Iście 58 
Przelewice 134 · Przyrówka 129 
Przemysław' 6 I Przyrowke 129 
Przepałkowo 140 I Przyrowa 129 
Przepiorken 163 Przyrowo 129 
Przepiórki 163 Przyrowy 18 
Przerębelska huta Przysieck 123 
25 Przysiek 123 
Przerębska huta 21 Przysiersk 106 
Przerośl 150 Przyspa 110 
Przerwanken 172 I Przystań 172 
Przerw anki 172 I Przy tarni a 74 
Przesmark 2 Przytullen 163, 168, 
Przeszkoda 58 172 
Przeszno 123 Przy tuły 163, 168, 
Prze toczy n 45 172, 216 
Przewodnik 104 Przywidz 13 
Przewóz 13, 221, PrzywoB 123 
223 Psale 45 
Przezdz
k 216 Psalme 46 
Przezdzienk 216 
 Pszczółki 4: 
Przezmark 186 Pszczoły dwór 114 
Prziasin 73 Ptak 190 
Przibischewo 95 Puc 25 
Przidatken 58 PuchalIowen 190 
I Przin 110 Pur hałowo 190
		

/nazwy00201_0001.djvu

			Puchówka 168 
Puchowken 168 
Puck 45 
Pucka huta 25 
Pudłuwice 186 
Puggerschow 227 
Pulfnik 205 
Pulkau 110 
Pulko 67, 110 
Pułkowice 117 
Pulkowitz 117 
Pulkówko 58 
Pułkowo, Pulkowo 
58 
Pupkeim 197 
Pupken 205 
Pupki 197, 205, 216 
Pupowski piec 216 
Puppen 216 
Puppener Theero- 
fen 216 
Pupy 216 
Purden 197 
Purda 197 
Purdka 197 
Purgalken 190 
Purgalki l DO 
Pusarren 216 
Pusitz 227 
Pusta 15 
Pusta Dąbrówka 58 
Pusta Dombrowka58 
Pustki 15, 25, 35 
Pustki.e 15 
Pustkow 58 
Pustkowie 58, 223 
Pustnick 179 
Pustniki 179 
Putyjańska 15 
Putz 25 
Putzhiitte 25 
Putzig 45 
Puzary 216, 218 
Puzdrowo 15 


LVII 


Puzyce 227 
Pyaschen 223 
Pylow 134 
Pylowfluss 134 


Q. 
Quarszau 45, 46 
Quaschin 46 
Quicka 150 
Quidlitz 1
7 
Quidsin 46 
Quiram 134 


E,. 
R
b 15 
Rabatschnitz 46 
Rabenhorst 67 
Raciąski młyn 129 
Raciąż 129 
Raciniewko 67 
Raciniewo 67 
Rackau 2 
Rackelwitz 73 
Rackow 134 
Raczek 95 
Raczki 168 
Rączki 190 
Raczyk 95 
Radawnitz 138 
Radegast 35 
Radem 101 
Radłowo 46 
Radmannsdorf 6i 
Radocka 73 
Radogoszcz 35 
Radomek 101 
Radomin 190 
Radomken 205 
Radomki 205 
Radomno 95 
Radońsk 13H 
Radontowo 35 


Radosk 58 
Radostowen 216 
Radostowo 35, 216 
Radoszewo 46 
Raduwisk 58 
Radowiska 58 
Radownica 138 
Raduhn 25 
Raduń 25 
Radzie 156 
Radziejewo 35 
Radzien 156 
Radzienen 216 
Radzim 129 
Radziniewko 67 
Radziniewo 67 
Radźmin 129 
RadzJll 83 
R(jfa 67 
Rafa.łka 156 
Raffalken 156 
Rhffekrug 67 
Ragneta 220 
Ragnit 220 
Rahmel 46 
Raickau 35 
Rajkowy 35 
Rakuwen 150 
Rakowice 89 
Rakowiec 88, 95 
Rakowitz 88, 95 
Rakowken 144, 150 
Rakówko 144, 150 
Ra.kowo 2, 134, 150 
Rakowskie pole 89 
Rambau 6 · 
Rambeltsch 6 
Rambiscz 227 
Rambow 232 
Ramkau 6 
Hamoty 117 
Ramsau 197 
Ramsen 117 
Ramsówko 197
		

/nazwy00202_0001.djvu

			Ramsowo 197 
Ramten 117, 205 
Ramty 205 
Hamuck 197 
Ramuk 197 
Ramutken 83 
Ramutki 83 
Ramzy 117 
Rańsk 216 
Ranten 156 
Ranty 156 
Rapa 141, 179 
Rapatten 205 
Ba paty 205 
Rappa 179 
Raptowo 67 
Raschong 210 
Rastembork 208 
Rastenburg 2u8 
Rasząg 210 
Rataiwolla 179 
Ratajowa 'Vola 179 
Raths-Damnitz 232 
Rathsdorf 35 
Rathsstube 35 
Rattenberg 25 
Rąty 15 
Ratzebuhr 235 
Rauden 88, 205 
Raudnitz 101 
Rauschkeu 205, 216 
Rawno 25 
Rdzawe 168 
Rebel 168 
Rębiechowo 6 
Rębielcz 6 
Hębienica 15 
Rębiska 15 
Rębiszcze 227 
R
boszewo 15 
Rębowo 6, 232 
Rechcino 232 
Reckendorf 46 
Reckow 223, 227 


L VIII 


Recowo 232 
Reczenczyn 35 
Rel'zki 168 
Reda 46 
Reddischau 46 
I Reddi8tow 227 
Rederitz 134 
Redikainen 197 
Redlau 46 
Redłowo 46 
Redykajny 197 
Rt:dystowo 227 
Redzitz 110 
Reetz 129 
I Reetzer )liihle 129 
RefusowiRzua 168 
Refuzowizna 168 
Regeln 163 
Regeluitzen 163 
Regiel 163 
Regielnica 163 
Regielski róg 163 
Reglerspitze 163 
Regulów ka 172 
Regulowkt'n 172 
Rehberg 46, 110 
Rehden 83 
Rehdurf 110 
Rehbof 117 
Rehkrug ] 10 
Reh wald 83 
Rejca 232 
Reichanders 111 
Reichenau 2U5 
Reichenberg 6 
Reicheuhagen 156 
Reichershorst 129 
Reinbruch 58 
 
Reinholdsthal 35 
Rein wasser 15 
Reiz 232 
Rekau 46 
Rekcin 6 
Reknitz 25 


Rekowe 190 
Rekowen 190 
Rekownic-a 25, 190 
Rekownitza 190 
Rekowo 46, 223, 227 
Rękowo 30 
R
kusy 30 
Rembienitza 15 
Rembuschewo 15 
Renkau 30 
Renkussen 163 
Renowken 46 
Renówko 46 
Rentinen 197 
Rentschkau 123 
Rentyny 197 
Repetajka 96 
Reppow 134 
Reptowo 67 
Resau 172 
Reschken 46 
Reskau 15 
Resmin 129 
Resni tza 58 
Reszel 21 U 
Reszki 46, 205 
Reszkowo 15 
Reszyce 110 
Retel 74: 
Retkowen 190 
Retkowy 190 
Rętno 58 
Retochowice 221 
Rettkewitz 227 
Rettno 58 
Rt:tzawen 168 
Retzken 168 
Reuschendorf 163,. 
179 
Reuschhagen 197 
Reuschwerder 190 
Reussen 172, 186,. 
197, 205 
Rewa 46
		

/nazwy00203_0001.djvu

			IJX 
Rexin 6, 232 Rodówko 101 Rokicki las 232 
Rheda 46 Rodowo 101, 179 Rokitka 211, 21(; 
Rhein 156, 205 Rodzone 96, 101 Rokitken 3u 
Rheinfeld 15 Rodzonne 96 Rokitki 36 
Rheinsguth 205 Rodrzyca 134 Rokitt 232 
Rheinswein 216 Robel 168 Rokity 232 
Rhog 156 Rognitz 
Iiihle 78 Roklas 216 
Ribben 179 Roschken 205 Rokocin 3u 
Ribenz 67 Rossel 210 Rokoschin 36 
Ribienke 227 Róg 156, 172, 190, Rolbik 74 
Ribittwen 150 224 Rolki 150 
Richlawen 110 Rogacza 232 Rollken 150 
Richlowo 6 Rogahlen 142 Romahnen 21 u 
Richnau 78, 123 Rogala 59 Romanken 163 
Richnowo 83 Rogale 142, 150 Romanki 163 
Richtowo 15 163, 216 Romanowen 163 
Rieben 46 Rogalewo 46 Romanowo 163 
Riebienke 46 Rogalik 163 Romany 216 
Riege 134 Rogalin 138 Romb 15 
Riesenburg 101 Rogallen 150, 163 Rombarg 36 
, 
Riesenwalde 101 216 Romeiken 163 
Hiewalde 36 Rogaliken 163 Romejki 163 
Rikowietz 197 Rogasen 25 Rommen 96 
Rikowitz 25 Rogau 216 Romotten 163 ł 
Rilla 25 Roggatz 232 Romoty 163 
Ringen 168 Roggen 156, 172, ROlldsee 83 
Rinkowken 88 190 Ronnenberg 3G 
Rinsk 123 Roggenbausen 83, Ronty 15 
Rischker 
Iiihle 110 190 ROOllsdorf 59 
Rittel 74 Rogojnie 168 Ropehlen 163 
Rittershausen 83 Rogonnen 168 Ropele 163 
Rittibalde 197 Rogowken 168 Ropuch 36 
Ritzuw 232 Rogówko 123, lG8 Ropuchy 36 
Riwalde 96 Rogownica 138 I Rora 179 
Riwotzin 190 Rogownitz 138 Rosa 150 
Rixoft 46 Rogowo 123, 216 I Rosachatka 129 
Rubacznica 46 Rogowszczyzna lG8 1 Rosachen 96 
Robbackau 46 Rogowszisna 168 I Rosachy 96 
Robakowo 46, 67 Rogóż 190 i Rosainen 90 
Robotno 96 Rogoźno 25, 83 I Rosanna 184. 
Robottno 96 Rohdau 101 Rosannen 129 
Rocławki 73 Rohlau 110 I Rosehau 6 
Roeoły 78 Rohra 179 I Roschiitz 227 
Rodowen 179 Rohrdor£ 21 G ! Rościec 227 , 
,!
		

/nazwy00204_0001.djvu

			LX 


Rościsz ewko 6 Rotten 232 Rudnerweide 117 
Rościszewo fi Rottmannsdorf 6 Rudnik 78, 79, 83 
Rose 134 Rotziszewken 6 Rudno 88, 110, 205 
Rosen 96 Rotzollen 78 Hudówka 180 
Rosenau 67 Rovermiihle 216 Rudowken 180 
Rosenberg 6, 101, Rów 25, 216, 232 Rudwangen 180 
]23 Rowe 232 Rudzicz 101 
Rosenfelde 134. Rowen 25, 232 Rudzie 144 
Rosengarten 172 Rówienica 110 Rudzien 144 
Rosenkrug 101 Rowinitza 110 Rudzinek 110 
Rosenstein l 72 Równe 25, 232 Rudzinnek 110 
Hosentha136, 67, 96 Równica 59 Rudzińska pastwa 
Rosgars 227 Róża ] 34 117 
Rosinsko 144, 150, Rozajny 90 Rudziny 74 
163 . Rożankowo 123 Rudziska 217 
Rosken 78, 156 Różanna 110, lcl-! Hudzisken 217 
Roslasin 227 Rozanno 110 Rudhisko 59, !JG 
Rosocha 46, 176 Rozemberk 6 Riiubellhof 15 
Rosochackie 168 Rozengart 1'12 Riibenzahl 156 
Rosochatka 129 Rozensztyn 172 IIUidigsheim 123 
Rosochatzken 168 Rożental 36, 96 ! RuLden 90,151, 15(; 
Rospitz 90 Rozgardy 110 . Rukocill 36 
Hossa 150 Rozgart 179 Rukotschin 36 
Rossgarten 110, 179 Rozgórz 227 Hulewko 110 
Rossoch 46 Rozłazin 227 I Rulewo 110 
Uossoggen 179 Hóżnowo 67 Rumia 46 
Rostanken 150 Rozogi 179, 212 I Rumian 96 
Ilostau 6 Rozpędziny 90 I Rumianowo 3 
Hostek 144, 180 Rozstanki 150 ! Rumienica 96 
Rostken 151, 163 Roztopczyn 227 I Rumiellitza 96 
Rostki 151, 156, Hozyft 46 i Rummelsburg 235 
163 Rożyńsk 144, 150" Rummen 217 
Rostkowen 180 163 Rumminek 
1iihle 
Rostkowo 180 Rubinkowo 123 156 
Rostopschin 227 I Ruda 25, 46, 59. Rumska 232 
Roswałd 134 . 67., 90, 96, 126: I Rumske 232 
Roszkowo 6 147, 151, 156. i Rumunki 103 
Rot
bark 25 188 ' Rumy 217 
Rothebude 30, 144 Rudak 123 Runow 232 
Rother Krug 96) 101 Ruden 138 Runówko 232 
nothhof 90, 117 Rudka 213 I Runowo 232 
Rothwasser 102,205 Rudken 110 l , RUDowsche 
liihle 
Rotmanki 6 Rudki 110, 132 138 
Rutowo 232 Rudna 110, 138 ! Ruuowski młyn 138
		

/nazwy00205_0001.djvu

			LXI 


Runzken 190 Rychnowo 83, 123, 
Ruś 186, 197, 205 205 
Ruschitz 232 Rychnowska 'Vola 
Rusek 36, 216 206 
Rusinowo 90 Rychnowy 78 
Ruska wieś 163, 172, Rychny 78 
179 Rychtowo 15 
Ruskowo 190 Rycwałd 100 
Rusocin 6 Rycwałdzik 100 
Rusocinek 6 RycyLałt 197 
Husseck 36 Ryd wągi 180 
Russenau 90 Rydzewo 156, 163 
Russendorf 134 H}'dzewen 156, 163 
Russoschin 6 RJ'dzówka 172 
Ruszajny 197 R)'ga 134 
Ruszkowo 205 Rygwałt 208 
Ruszona 134 Ryjewo 117 
Rutka 96 Rykowiec 197 
Rutki 217 Ryla 25 
Rutkowice 190 Rymanowice 25 
Rutkowitz 190 Rymanowicz 25 
Rutkowiczna 6"/ Rymanowitz 25 
Rutkowizna 59, 67 Rymken 163 
Rutkownica 25 Rymki 163 
Rutkowo 180, 217 Ryn 156, 205 
Ruttikowen 180 RJnek 96 
Ruttka :Miihle 96 Rynie 168 
Ruttken 217 RJnkówka 88 
Ruttkowen 2] 7 Rynnek 96 
Rutykowo 180 Hyńsk 123 
Rutzau 46 Ryilskie 205 
Rybaken 25 I Ryszka 110 
Rybaki 25, 32, 53, Rywałd 36, 83 
59, 64, 116, 123, Rywałdzik 96 
195, 219 Rywocin)' 190 
Rybical ] 56 Hządz 83 
Rybieniec 67 Rzeczka 10 
Rybinko 46, 227 Rzęczkowo 123 
Rybitwy 150 Rzeczyca 78 
Rybno 46, 96, 179 Rzeka 16 
Hychemberk 6 l1zemiantewke 46 
Rychendrysy 117 I nzemiętówka 46 
Rychława 110 Rzepiczna 129 
Rychłowo 6 I nzepiska 15 


Rzepitzno 129 
Rzepken 205 
Rzepki 205 
Rzepnica 224 
Rzepowo 134 
Rzesnicken 151 
Rzeszotnica 231 
Rzeżęcin 35 
Rzeźnica 58 
Rzeźniki 151 
Rzucewo 46 
Rzuszcze 232 
Rzym 6 


s. 


Saaben 36 
Saalau 6 
Saalfeld 18G 
Sabangen 205 
Sabanger l\1iihle 205 
Saberau 190 
Sabiellen 217 
Sabielnen 151, 168 
Sabienen 191 
Sabioch 205 
Sabłonowo 123 
Sablotschen 190 
Saborem 190 
Saborowen 163, 217 
I Saborowo 59 
Sachen 190 
Sadau 217 
Sadek 192 
Sadlinken 59 
Sadlinki 59, 90 
Sadino 115 
S3 dlowen 210 
Sadłowo 210 
Sadluken 117 
Sadłuki 117 
Sadówko 217 
Sadowo 84, 211 
Sądry 158
		

/nazwy00206_0001.djvu

			LXII 


Sady 129, 180 
Sangerau 123 
Saffronken 190 
Safronka ] 90 
Sageritz 232 
Sagerke 23
 
Sagorsz 46 
Sagsau ) 90 
Sajdy 168 
Saionschek 36 
Sakautschen l 72 
Sakollnow 139 
Sakrau 190, 191 
Sakrenth 180 
Sakrinten 186 
Salack 180 
SaJakowu I 6 
Salassen 83 
Salasy 83 
Salbken 197 
Salesch 139 
Salescheu 191, 217 
Salesie 59 
Salessie l) O 
Salewen 205 
Sanł"
cheu 151, 168 
Salino 83 
SaJm ) 34 
Salmeieu 205 
Salmint>k 205 
Sal no 83, 
Salp' lRO 
Salpia 180 
Salpik 180 
Salpkaim 180 
Saltza l56 
Saluskeu 191 
Sa.maguwo 
05 
Samagowski młyn 
205 
Sarnin 59, 206 
Samkowen 180 
Samlin 36 
SamIinek 36 


Sam orz 74 
Samplatten 217 
Sam pława 96 
Sampobl 78 
Sam powski 45 
Samowizna 59 
Sandberg Ił O 
Sandhof 172 
Sandkrug 6 
i Sandmiihle 36 
Sandsee 110 
:Sanien 163 

 Sanskau 110, 111 
Sapała 46 
Sapana 46 
Sapanen 172 
Sapałówka 172 
Sapieka 205 
SąpłM ty :lI 7 
Sttpolna 78 
Saputt 83 
Sapoty 83 
Sapuhut.n 197 
Sąpy 102 
Sarbinuwo 123 
Sarbsk 
27 
Sarbske 227 
Sarejki )63, 168 
Sarek 163 
Sarey kl-n ł 63 
Sarken 163 
Sarnia góra 46 
Sarniak 110 
Sarnówek 110 
Sarnowken 16 
Sarnówku 16, 83, 
217 
Sarnowo 16, 25,..67, 
110. 191, 217 
Sarnuw
ki młyn 191 
Sarusle 83 
Sartawice 111 
Sartuwitz 111 
I Sasdrosch 210 


Sasek 215, 217 
Sasino 227 
Saskie budy 21 7 
Saskoczin 46 
Saskoschin 6 
Saspe 6 
Sasquirken 197 
Sassiu 227 
Sastroschnen 151 
Sątoczno 79 
Sątop 192 
Satticken 144, 168 
Sauden 
05 
Sauerbaum 210 
Sauermiihle l i l 
Saulin 227 
Saulinke 227 
Sawadda 6, 25, 111 
Sawadden 151, 163, 
168, 172, 180, 
184, 191, 205, 
210 
Sawdin 84 
Sawiat 232 
Sawicki młyn 217 
Saworry 16 
Sawiist 74 
Sawulinko 227 
Sawulino 227 
Sayden 168 
Sbkbau 46 
Sbilutten 191 
Schaberuack lB!> 
Schackeuhof 96 
Schadau 84, 90 
Schaden 180 
Sl'hadon 67 
Se hafHrei 180 
Schaffarnia 59 
Schaffł.ary 25 
S('hakau 16 
Schakowken 16 
Schardau 117 
Scharey ken 168
		

/nazwy00207_0001.djvu

			Scharfenberg 6 
Scharnau 191 
Scharnauer 
1iihle 
191 
Scharnese 67 
Scharnowen 217 
Scharpau 30 
Scharpenort 134 
Scharschau 102, 227 
Schartowitz 25 
Schatarpi 26 
Schaustern 197 
Schawitz )Iiihle 217 
Schedlisken 156, 163 
Schein 68 
Scheipnitz 102 
Scht>miollken 156 
Schemniontken 191 
Schenkhof 134 
Scheukowana 46 
Scheuba 156 
Scheuft'lsdorf 217 
Scheufelsmiihle 217 
Sehiast 151 
Schidhtz 6, 232 
Schiedlitz 26 
Schiemanen 191,217 
Sthieminau 191 
Schjkarowen 142 
Schikorren 163 
Schilaugowken 180 
Schildberg 78 
S( hildeck 205 
Schilla 
Iiihle 197 
Schillings 186 
Schillingsdorf 84 
Schillno 123 
Srhimkowu 59 
Sl"himmerwitz 227 
Schimonken 180 
Schippenbeil 220 
Schippern 197 
Schiroke 123 
Schirokopass 191 


LXIII 


Sthitten 139 
Schiwialken 36 
Schlachta 129 
SchUifken l 91 
Schlaffkau 16 
Schlag 151 
Schlaga 36, 205 
Schlagenthin 74 
Schhtischow 227 
Schlanz 36 
S('hlapien 151 
Schlatau 46 
Schlawe 236 
Schlawos('hin 46, 47 
Schlepien 168 
Schleusenkrug 30 
Schleusellwalde 217 
Schliewe 186 
Schliewen 36 
Schlie
nitz 129 
Schlochau 78 
Schlochow 227, 232 
Schlosschpn 180 
Schlonz 68 
Schloppe 134 
Sehlossberg 47 
Schluchatzer )Iiihle 
88 
Schlucbau 59, 227 
Schludrun 26 
Schlii
selkrug 123 
Schlusa 26 
Schmaatz 232 
Schmechau 47 
Schmeltern 96 
Scbmelz 47 
Schmentau 16 
Schmelltowken 88 
ł Schmentowo 88 
Schmierau 47 
Schmigwalde 205 
Schmigwalder 
Iiih- 
I le 206 
Schmilowo 139 


I Schmirdowo 139 
Scbmollin 47 
Schmolne 123 
Schmolsin 16, 232 
Schneidemiible 134 
Schnepien 163 
Klein Schnittken 180 
Sehnitza 16 
Schnurken lG 
Schobenbuden 217 
Schobellsee 217 
Schodmack 217 
Schodnau 26 
Srhodllo 26 
Schollau G, 30, 78, 
84, 111,191,197 
Schonberg 16, 74, 
78, 102, 156 
Schonborn 68 
Schollbriick 84, 197 
Schon-Damerau 21
 
Schoneck 26 
Schollehr 227 
Schoneich 68 
Schoneichsberg 191 
Schollenberg 197 
Schonenwalde 232 
Schonerswalde 102 
Schonfeld G, 74,180, 
197 
Schollfliess 26, 68 
. Schongrund 59 
Scbonheide 26 
SChOllhofchen 21 7 
Schonholzig 134 
Schonkau ]91 
Schonow 134 
Schonsee 123, 124 
Schonwaldchen 206 
Schonwald 84, 197 
Schonwalde 47, 139, 
180, 217 
Schonwalder HUtte 
47
		

/nazwy00208_0001.djvu

			Schonwalder Pust- 
ken 47 
Schonwarling 6 
Schonwiese 30, 11 7, 
191 
Schotzau 84 
Scholastykowo 139 
ScllOllen 16 
Schoppa 16, 47 
Schorsin 232 
Schottowskie 233 
Schrammen 102 
Schramowo 59 
Schreibersdorf l U l 
Schrewin 111 
Schriedlau 2G 
Schrottersau 21 7 
Schroop 11 7 
Schrotz 134 
Schubertsgut 21 7 
Schiiddelkau fi 
Schiilzen 16, 208 
Schiitzendorf 217 
Schulzendorf 134 
Schupowen 172 
Schurow 233 
Schutschen 191 
Schutschen Ofen 191 
- SchwagrowitJ': 6 
Schwalg 168 
Schwallich 79 
Schwanhof 206 
Schwanthe 233 
Schwaroschin 36 

chwartow 2ż7 
Schwartowke 227 
Schwarzau 47 
Schwarzenau 96 
Schwarzenberg 16, 
47 
Schwarzfiiess 16 
Schwarzhiitte 16, 26 
Schwarz.Ofen 191 
Sch warzsee 134 


LXI\'" 


Schwarzstein 20U 
Schwarzwald 36 
Schwarzwasser 26, 
36 
Schwedrich 206 
Schweikowen 151 
Schweine Rampa 6 
Schweingruppe 117 
I Schwentainen 168, 
206, 217 
Schwente 139 
Schwenten 84, 111 
Schwentischken 144 
Schwesslin 227 
Schwetz 84, 111 
Schwetzin 47 
Schwetzkow 233 
Schwiddern 151, 
157, 168 
Schwiderowken 168 
Schwidrowen 168 
Schwidt 129 
Schwiechow 227, 
228 
Schwignainen 180 
Schwiniarnia 59 
Schwinierow 16 
Schwintsch 6 
Schwirgstein 206, 
217 
8chwirsen 124 
Schwolow 233 
Schwornigatz 74 
Schwuchow 233 
Ścibórz 11, 80 
Ścięciel 211 
Scojow 233 
Sczepanken 157
 
217 
Sczwerczyn 59 
Sczyballen 157 
Sczypka 191 
Sdedy 163 
Sdengowen 151 


'" 


Sdorkowen 172 
Sdorren 151 
Sdroi en 16 
Sdroiewo 111 
Sdroino 36 
Sdroiowen 180 
Sdruzno 180 
Sd uno wen 151 
Sdunowitz 16 
Sduny 36 
Sechau 139 
Sędańsk 217 
Sedanzig 21 7 
Sedlinen 90 
Sedranki 168 
Sędrowo 217 
Sędzice 96 
Seeben 191 
Seeburg 210 
Seedrallken l Ut) 
Seefeld l U 
Seefelde 139 
Seehausen 84 
Seehren 102 
Seelau 47 
Seelesen 206 
Seelonken 217 
See :Maly 223 
Seemen 206 
Seesken 168 
Secwalde 3o, 208 
Segartsdorf 68 
Segenau 102 
Segenfelde 134. 
Segnowy 102 
Sehesten 180 
Sehlen 129 
Seidelshof 195 
Selbongen 180 
Selesch 233 
Seliggen 163 
Sellistrau 47 
Sellnow 84 

ełwa, Selwa 206
		

/nazwy00209_0001.djvu

			LXV 


Semerau 79 i Siemiony 126 Siódmak 217 
Semlin 16, 36 I Siemirowo 47, 227 Sitna góra 17 
Semnitz 79 Siemkau 111 Sitno 19, 68, 139, 
Sempelbork 140 Siemoń 12J 206 
Sempow 47 Siemno 191 Sittnagora 17 
Sendrowen 217 Sienica 74 Siwiałka 36 
Sendzitz 96 Sieniawa 134 Sixtinen 181 
Sensburg 180 Sierakowice 17 Skaibotten 197 
Senslau 6 Sierakowitz 17 Skajboty 197 
Sensuien 206 Sierakowo 124 I Skąpe 124 
Sensutten 206 Sierakowska huta 17 Skarlin 96 
Sensutten Neusass Sierock 112 Skarpa 139 
206 Sieroczek 112 Skarpi 139 
Sentken 163 Sierzno 224 Skarpinort 134 
Sępolno 78, 140 SierzYllo 224 Skarszewen 84 
Sępowo 47 Sietzenhiitte 26 Skarszewko 111 
Sępowski 46 Siewen 172 Skarszewo 68, 111 
Seree,sen 16 Siewken 172 Skarszewy 26, 84, 
Serwillen 209 Sikorowo 142 111 
Seski 168 Sikorschin 17 Skarszinnen 151 
S
tal 198 Sikorschiner alte \ Skarzyn 151 
Sętki 163 Hiitte 17 Skemsk 59 
Seubersdorf 90, 206 1 ' Sikorschiller neue Skępsk 53, 59 
Seyde 124 Hiitte 17 Skicz 139 
Seythen 206 ! Sikory 163 . Skietz 139 
Sgnilken 218 Sikorze 139 I Skłana 17 
Sgonn 180 Sikorzyn 17, 40 I Skłodzewo 121 
Sianowo 16 SikorzJńska nowa , Skodden 151 
Siallowska Hiitte 16 huta 17 I Skomack 157, 163 
Sianowska huta 16 Sikorzyńska stara Skamatzken 163 
Sibsau 111 huta l 7 Skomatzko 157 
Sichts 79 Siła 197. 198 Skomenten 164 
Sicinek 68 Silberberg 157 Skom
tno 164 
Sicinny 129. Silberhof 129 Skompe 124 
Sidlice 26 Silbersdorf 124 Skop 157 
Siecinki 129 Silczno 16 Skoppen 157 
Sieciny 129 I Silec 208 Skorczewo 74 
Si eden 163 I Silice 197 Skorschenno 3G 
Siedliska 156, 163 'Silkow 233 Skorupken 157 
Siejba 156 Silma 102 Skorupki 157 
Siejkowo 155 Silno 70, 123 Skorzewen 17 
Siemanowen 181 I Silow 233 Skórzewo 17, 233 
Siemienowo 191 I Simnowo 197 Skorzyn 36 
Siemionki 156, 191 1 
imollsdorf 30 I Skorzyno 232
		

/nazwy00210_0001.djvu

			Skoszewko 74 
Skoszewo 74 
Skottau 191 
Skottauer 
łiihle 191 
Skotówko 233 
Skowarcz 6 
Skrobacz 84 
Skrudzkie 151 
Skrotzken 151 
Skrzeszewo 12 
Skrziwinna 36 
Skrzydłówko 26 
Skrzydłowo 26 
Skrzynczyska 106 
Skrzynia 29 
Skrzynki III 
Skrzypken 164: 
Skrzypki 164 
Skudainen 191 
Skudajny 191 
Skurcz 36 
Skurgew 84 
Skurgwy 84 
Skurpie 191 
S kurpien 191 
Skurz 36 
Skwierawskie błoto 
26 
Skwierawy 26 
SlaLowen 157 
Słabowo 157 
Slaikow 228 
Słajkowo 228 
Sławęcin 74 
Sławianowo 139 
Sławka 191 
Sławkowo 16, 20, 
124, 200 
Sławno 236 
Sławosz}'n 46 
Sławoszynek 47 
Sławuszewo 227 
Sławutówko 46 
Sławutowo 46 


LXVI 


Śledzie 213 
, 
Sledziówka 115 
, 
Siepie 16R 
SIępiska 109 
Slewicz 47 
Śliwa 186 
Śliwice 129 
Śliwiczki 129 
Śliwno 36 
Słomianki 26 
Slomionken 26 
Słomowo 123, 124 
Słońca 36 - 
Słońc z 68 
Słone 26 
Slonnen 26 
Słopanowo 134 
Słoszewo 59 
Słowiska 47 
Słuchacz 88 
Słuchaj 59 
Słuchowo 227, 232, 
233 
Słup 84 
Slupsche 
fiihle 84 
Slupp 59 
Sluppi 129 
Słupsk 233 
Słupski młyn 84 
Słupy 59, 129 
Sluska 74 
Sluza 79 
Służka 74, 9G 
Służna 30 
Smaruj 124 
Smarzewo 88 
Smęgorzyn 7 
Smengorschin 7 
Smętówko 88 ' 
Smętowo 16, 88 
Śmiardowo 139 
, 
Smiechowa 47 
, 
Smiełowo 139 
Śmietki 180 


Smocza 232 
Smoląg 36 
Smolą
ek 36 
Smołdz in 16, 79 
Smołdzino 232 
Smołdzmy 79 
SmoleńszrzJzna 59 
Smult'nszyzna 59 
Smolne Trepki 59 
Smolue Zdroje 59 
Smolnicki 36 
Smolnik 17, 102, 
124, 130 
Smolliiki 17, 36, 59, 
102, 187 
Smolniki góralskie 
59 
Smolno 47, 123 
Smolonek 202 
Smolonk 36 
Smolonscbek 36 
Śnt>pie 163 
Śniardły 181 
Śniardwy 181 
Śnice 16 
Sniodowen 181 
Śnioduwo 181 
Snopken 151 
Snopki 151 
Sobąrz 26 
Sobbowitz 6 
Sobczyn 79 
Subiechen l 72 
Sobie('hy 172 
Sobieńcze 46 
Sobi
ń('zyce 4:7 
Sobiensiez 47 
Sobierszyszna 59 
Sobiesłerzne 59 
Sobiewola 97, 102 
Sobinni 111 
Sobiny 111 
Sobole 169 
Sobollen 169
		

/nazwy00211_0001.djvu

			. 


Sobonsch 26 
Sobota 84 
Sobótka 50 
Sobowidz 6 
Sobrost 158, 184, 
Sochen 191 
Sochow 233 
Sochy 191 
Sockollen 144- 
Soczien 164 
Sodlino 234 
Soffen 164 
Sofy 164 
Soja nowo 30 
Sójka 198 
Sokola góra 59 
Sokoligora 59 
Sokolken 194, 169 
Sokółki 164, 169 
Sokollen 151, 184 
Sokolna 139 
Sokoły 144,151,184 
Solainen 90 
Solajny 90 
Solbin 134 
Soldahnell 151, 172 
Sołdany 151. 172 
Soldau 192 
Solinko 227 
Solino 227 
Solnówko 111 
Solllowo 111 
Sołowiec 111 
Soltisken 157 
Sołtyski 157 
Soltmahnen 164, 172 
Sołtmany 164, 172 
Sombien 197 
Somerkowo 17 
Sommeral1 30, 102 
Sommerkau 17 
Sommersin 130 
Som min 223 
Somonin 16 · 


LXVII 


Somplawa 96 
Somschitz 111 
Somse 26 
Sonnenberg 102 
Sonneuwalde 224 
Soutag 181 
Sontoczno 79 
Sonntopp 192 
Sophienruh 192 
Sophienthal 96, 206 
Sopieschin 4:7 
Sopieszyn 4:7 
Soponin 112 
Soponinek 112 
Soponińska kępa 68 
Sopot Y 50 
Sorchow 233 
Sordachen 164 
Sordachy 164 
Sorkow 223 
Sorkwity 181 
Sorquitten 181 
Sortyka 59 
Sosne 60 
Sośniak 17 
Sosno 60, 139 
Sosnowke 139 
Sosnówka 68, 139 
Sosnowa góra 4:7 
Sossno 60 
I Sossnow 139 
Sossnowken 68 
Soszerki 192 
Sowakrug 60 
Sowi ak 48 
Sowia karczma 17, 
60 
Sowiekarczma 17 
Sowie pólko 60 
Sowie Pulko 60 
Sowiróg 151 
Spalienen 151, 218 
Spalinger Theerofen 
218 


Spaliński piec 218 
Spaliny 151, 218 
Spangau 37 
Sparau 117 
Sparken 151 
Speck 228 
Spengawsken 37 
Sperling 172 
S piegelberg 198 
ępiegelowken 209 
ę pigiel 207 
Spiglówka 209 
ępiergsten 157 
Spierśt 157 
$ pierwa 74 
Spierwia 74 
S pikora 102 
S pilutten UH 
S pirding 181 
Spirdingswerder 151 
Spławie 111 
Spogahnen 206 
Spugany 206 
Spohn 26 
Sporowo 117 
Sprauden 88 
Spręcowo 198 
Springberg 134 
Spriudt 111 
Squirawabruch 26 
Squirawen 26 
Srebrna góra 157 
Srebrniki 124 
Stabigoda 198 
Stabigotten 198 
Stabitz 134 
Stablewice 68 
Stablewitz 68 
Stachen 218 
Stachy 218 
Stewe 169 
Stacze 164, 169 
Starckenau 102 
Staffertshiitte 26
		

/nazwy00212_0001.djvu

			Stalewo 30 
Stalle 30 
Stallupohnen 220 
Stama 181 
Stamberk 37 
Stamka 181 
Stammen 181 
Stanau 117 
Stanclewo 210 
Stangenberg 37, 11 7 
Stangenwald l 7 
Stanischau 17 
Stanisławie 37, 111 
Stanisławken 68, 84 
Stanisławki 68, 84, 
124 
Stanisławowo 124 

tanisła.wy 17 
Stanislewen 210 
Staniszewo 1 7 
Stanko 101 
Stanowo 11 7 
Stantin 233 
Stara huta 7, 17, 
103, 222 
Htarahutta l 7 
Staralaska 74 
Stara piła 17, 47 
Stara rzeka 111 
Stara wieś l, 113 
Stara \Visła 30 
Starbienno 228 
Starckhiitte 17 
Stare miasto 199 
Starenschin 37 
Stare pole 27 
Stargard 37 
Stargardt 236 
Starkowo 17 
Starnice 233 
Starnitz 233 
Starogard 37 
Starogród 37, . 61, 
236 


LX VIII 


IStarosten 169 
Starosty 169 
Starsen 79 
Stary bór 79 
Stary dwór l, 79, 
129, 132, 155, 
193 
Starygród 113 
Stary las 29 
Stary młyn 130 
Stary targ 113 
Stary wał 129 
S tarzęcin 37 
Starzin 47 
Starziska 37 
Starzno 79 
Starzyn 47 
Starzyński dwór 47 
Starzysk' 37 
Staseh winnen 157 
Staświny 157 
Statzen 164, 169 
Staw 60, 124 
Stawek 115 
Stawischken 172 
Stawiska 26, 172 
Stawisken 26 
Stawken 172 
Stawki 124, 172 
Stawnica 139 
Stawy 173 
Stąż ki 17, 111 
Steblewo 7 
Stęcino 233 
Stecklin 37 
Stefanowo 26 
Steffens walde 206 
Stegers 79 
Stęgwałd 17 
Stein 102 
Steinau 124 
Stejnbark 47 
Steinberg 198 
Steinberk 47 


-- 


Steinborn 80, 186 
Steinbriick 96 
Steinersdorf 102 
Steinfliess 206 
S teinhaus 1 7 
S teinhof 181 
Steinkrug 47 
Steinorth 172 
St
kiny 198 
Stekino 37 
Stellmacherkrug 74 
Stendsitz 17 
Stendsitzer Hiitte 17 
Stenkienen 198 
Stenzlau 37, 111 
Stephanowo 26 
Stephansdorf 9G 
Sterbenin 228 
Sterławki 157 
Sterna'.l 74 
Sternbach 111 
Sternberg 124 
S ternfelde 181 
Sternowizna 90 
Stettin 236 
Stewken 124 
Stewnitz 139 
Stężyca 17 
Stężycka huta 17 
Stibbe 134 
Stiborz 80 
ptobben 172 
Stobbenkrug 26 
Stobno 130 
Stoczki 151 
Stodółki 74 
Stodsonke 224 
Stoferowo 26 
, Stójcino 233 
Stoienthin 233 
StolIno 68 
Stoino 68 
Stolpe 233 
Stolpen 198
		

/nazwy00213_0001.djvu

			Stolpmuncle 233 
Stołupiany 220 
Stonowo 117 
Stonsk 111 
S tonszken l 7 
Storchenberg 17'2 
Storlns 68 
Stosznen 164, 169 
Stotzken 151 
Stowi
cino 233 
Stożne 164, 169 
Stradaunen 164 
Stradem 102 
8tradomno 102 
8traduny 164 
Strahlenberg 135 
Stranz 135 
Strassburg 60 
Strassnick 228 
Strasz ewo 96, 117 
Straszyn 7, 60 
Strauchhiitte 26 
Strazin 60 
Strażnik 228 
Strębaczno 123 
Stręczno 135 
Stręgiel 173 

tr
gielek 173 
Strehlken 2G 
Strellentin 228 
Strellin :233 
Stremetzin 84 
Stremlau 80 
Stremlowo 80 
Strengeln 173 

trepsch 47 

treBau 27 
Stresow 228, 233 
Stretzin 80 
Streuort 130 
Strich 37 

triesan ()8 
Striewen 210 
Striowken 68 


LXIX 


Strippau 27 
Strucfon 68 
Struga 130 
Struga 27, 37, 
88, 130 
Strugaj 124 
S truska 9 G 
Strusken 218 
Strussow 224 
Struszewo :2'24 
Strutzfon 08 
Strużka 96 
Strużki 218 
Strych 37 
Stryjewo 210 
Stryjówka 68 
Stryszabuda 17 
Strzaliny 135 
Strzały 135 
Strzebielinko 47 

trzebielillo 48 
Strzebielno 1-8 
Strzeczona 80 
Strzelce 157 
Strzelczen 157 
Strzelęcino 228 
Strzelinko 233 
Strzellin 48 
" StrzeHnicken 151 
Strzelkowo 2U 
Strzel nik 218 
Strzelniki 151 
Strzelno 48, 233 
Strzemi
cin 84 
Strzemiuszek 60 
Strzemmuszczek 
Strzemocin 84 
Strzepcz 47 
Strzepowo 27 
Strzeszewo 27, 
Strzeżyno 233 
Strzyżabuda 17 
Strzyżawa 68 
Strzyżawka 68 


' I :studa 96 
Studzenitz 37 
IStudzienica 37 
74, Studzienice 224 
Studzienka -! 
I Studnitz 224 ./ 
Studzonka 224 
Stiiblau 7 
Stuhm 117; 118 
Stuhmsdorf 118 
Stulichy 173 
Stullichen 173 
Stuthof 68 
Stutthof 7 
1Stwolno 113 
I Styrgard 102 
Styrlack 157 
Subkau 37 
Subkowy 37 
Succemin 37 
Sucha 17, 111, 15j 
Suchabrzeźnica :J l, 
37 
Sucha huta :27 
Suchau 111 
Suchawola 152 
Sucholasken 157 
Suchorączek 139 
Suchoronczek 139 
Suchoros :218 
Suchoross 218 
Suchorowiec 218 
Suchorowietz 218 
Suchostrzygi :14 
Suchy 10 
GO Suchydąb 8 
Suchydam 8 
Sucbydwór 48 
Sucbylasek 157 
228 Sucymin 37 
Sucyminek 37 
Suczki 145, 164, 1
4 
Sudwa 205 
: Siidloffken 152 
13
		

/nazwy00214_0001.djvu

			Siissenthal 198 
Sugajenko 96 . 
Sugainko 96 
Sugajno 60 
Sukczyn 7 
Sulawen 206 
Sulęcin 17 
Sulejki 169 
Suleyken 169 
Sulice 48 
Sulicice 48 
Sulimmen 152, 157 
Sulimy 152, 157 
SuHenschin 17 
S tlIli tz 48 
Sulmin 7, 8 
Sulminek 3 
Sulnowko 111 

ulnowo 111 
bumin li, 3;, 96 
Suminek 96 
Suminy 130, 223 
Sumken 152 
Sumki 152 
Sumruin 17, 37 

ummowen 144 
Sumówko (j0 
Sumowo GO, 144 
SUml)f 102 

umyni 130 
Supponin 112 

upponiner Kampe 
68 
Surminnen 173 
Surminy 173 
Surmowen 181 
Surmówka 181 
SurrowerKampell2 
Surwile 209 
Susannenthal 102 
Susczen 164 
Susz 101 
Suszcze 164 
Suszek 70 


LXX 


I Sutszy 191 I Świńcz 6 
Sutzken 145, lG4, Świnia rz. 133 
I 184 Świnia grupa 117 
I :3uwała 60 Świnia kępa 6, 68 
Suwalla 60 I Świniarnia 58, 59 
I-Swaderki 206 I Rwinie kąty 51 
Swarożyn 36 Rwinie oko 175 
Swartęze 134 Świni rów 16 
Swarz ewo 47 Świt 129 
Swawola 233 Swonowo 206 
Świanowo 16 Swornigac 74 
Swianowska huta 16 Sybba 164 
Swichówko 228 Syce 234 
Świchowo 227 Sycęhuta 26 
$widrówko 168 ,Sydden 169 

widrowo 168 I Symkeu 152 
Ę;widry 151, 157, 168 Symmannen 152 
Rwiecie 60, 84, 111 Sypanica 102 
F;wieciechowo 233 Sypitki 164 
Świeciu 47 Sypittken 164 
. Swiecze 60 Sypniewo 136, 139 
Świekatowo li2 Sysdroy 181 
Świemirowo 47 Sysdroyheide 218 
Swienta gorra 112 I Sysdroy Gfen 181 
Swierczyu 124 Sysdroy ,rolla 181 
Rwierczynki 59, 124 Syxtyny 181 
Świerczyńska łąka Szabda 60 
124 Szabinen 142 
$wierczyny 59, 12.1 Szadek 192 
Swierkocin 84 Szadółki 6 
Rwięta 139 Szadowo 90, 136 
$więtajno 168, 217 Szadrau 27 

więtajny 206 Szadrowo 117 
Rwięta góra 111 Szafarnia 59 
$więta Lipka 207. Szaflary 25 
Swi
taSiekierka219 Szaleniec 97 
Rwięte 84, III, 233 Szalenitz 97 
Świetlino 227 Szałstry 197 
Świętomiejsc 219 !:;zameJten 164 
Świętosław' 69 Szamordeien 152 
Świętyszki 144 Szaraparty 26 
Święty 'V ojciech l ;3zarejki 163, 168 
Świgajno 180 Szarek 163 
Swina Kampe 68 Szarłata 9, 104
		

/nazwy00215_0001.djvu

			Szarłaty 174 
Szarparty 26 
Szast 151 
Szatarpy 26 
Szczechy 153, 154 
Szczecin 236 
Szczecinek 236 
Szczecinki 16D 
Szczecinowen l G4 
Szczecinowo 164 
Szczeczynken lG9 
Szczepanken 60 
Szczepanki 60, 83, 
157 
Szczepankowo 96, 
206, 217 
Szczepanowo 26 
Szczepkowice 234 
8zczepkowo 102 
Szc
erbięcin 32 

zczerosługi 68 
Szczerzbowo 181 
Szczodrowo 27 
Szczudly 164. 
Szczuka 60 
Szczuplienen 192 
Szczuplioki 81 
Szczupliny 192 

zczybały 157 
Szczyczonek 218 
Szczyńsk 34 
Szczypka 191 
Szczytno 80, 215 
Szelągówka 180 
Szelgosz 37 
Szeligi 163 
Szembek 192 
Szemborno 80 
Szembruk 84 
Szemiahnen 173 
Szemionek 37 
Szenbark 16 
Szenburk 102 
8zenejda 26 


LXXI 


I Szenkowana 46 
Szenkowo 191 
Szenurza 227 
Szenwald 84 
SZenwałdzik 84 
Szenweza 30 
" . 

zenWleza 117 
Szepkau 102 
Szeplerzyzna 102 
Szępopel 220 
Szeroki bór 145 
Szerokipas 191 
Szeroko 123 
Szerokopaś 68 
Szerokopass 68 
Szerosław' 112 
Szerosławek 112 
Szeroslugi 68 
Szerza wa 2 
Szesno 180 
Szestoo 180 
Szeszki 168 
Szewienek 112 
Szewno 112 
Szewo 124 
Szielasen 164 
Szielasken 145 
Szielewitz 224 
Szieroslaw 112 
Szieroslawek 112 
Sziersbowen 181 
Szilla 198 
Sziorreinen 206 
Szirotzken 112 
Szitkehmen 145 
Szittno 68 
Szkaradowo 117 
Szkarpawa 30 
Szklanna huta 17 
Szklarnia 175, 211 
Szkody 151 
Szkotowo 191 
Szkotowski młyn 191 
Szlachta 129 


Szlaga 36, 151 
Szlagi 205 
Szłapie 251 
Szlemno 89 

zludroń 26 
Szluza 26, 79 

zmangrzin 7 
Szmelca zagórska 47 
Szmełtry 96 
SZffi)' kwałd 205 

zmykwałdzik 205 
Szmy kwałdzki młyn 
; 205 
Sznurki 16 
I Szombark 197 
'Szombruk 197' 
Szomfalt 197 
Szonfeld 74 
Szonówek 78 
Szonowo 6, 30, 84: 
Hzonwałt 197 
Szopa 16, 17, 47 
Szoppa 17 
S
oyka 198 
Szparki 151 
Szpęgawsk 37 
Szpęgawy 37 
Szpitalna wieś 115 
Szpon 26 
Szprudowo 88 
Szramowo 59, 102 
Szrepnitz 224 
Szretrowo 217 

zropy 117 
Sztegrowy 79 
Sztegry 79 
Sztembark 117 
Szto)py 1_98 
Sztum 117 
Sztumska wieś 118 
Sztutowo 7 
Sztybowo 134 
Sztymbark 206 
Sztynborno 80 
1:)*
		

/nazwy00216_0001.djvu

			Sztynort 172 
Szudlen 164 
Szukaj 112 
Szumiąca 130 
Szumiłowo 84 
Szumionca 130 
Szumlis 26 
Szuwałdek 206 
Szwagrowice 6 
Szwałk 168 
Szwarcynowo 96 
Szwarczsztjn 209 
Szwecya 132 
Szwedzki ostrów 27 
Szwejkówko 151 
Szwejkowo 151 
Szwekatowo 112 
Szweski Ostrow 27 

z)'ba 164 
Szyballen 157 
Szychowo 124 
Szydlice 6, 232 
Szydłówko- 152 
Szykorz 139 
8zy lbark 78 
Szyldak 205 
Szyłokarczma 220 
Szymanki 217 
Szymanowo 40, 181 
Szymany 152, 191, 
217 

zymbark 102 

zymborno 68 
Szymki 152 
t;zymkowo 59, 111 

zymon 30 
Szymonka 180 
Szynhejda 26 
Szynowo 197 
. Szynwałd 47 
Szynwałdzik 206 
8zynwałdzka huta47 
8zynwałdzkie pust- 
ki 47 


LXXII 


Szynych 68 
Szypry 197 
Szyszkowo 136 


T. 


Taberbriick 206 
Taberlack 173 
Taborowizna 96 
Taborren 97 
Tabory 97 
Tabórz 206 
Taczken 152 
Taczki 152 
Tadden 228 
Tadzino 228 
Tągomie 224 
Talken 157 
Talki 157, 164 
Tallken 164 
Talten 181 
Tałty 181 
Talusy 164 
Talusze 164 
Tama 97 
Tamma 97 
Tanczyno 228 
Tangen 224 
Tannenberg :ł06 
Tannenhof 48 
Tannenrode 84 
Tannhagen 124 
Tapiau 220 
Tapiewo 220 
Tarczyn GO 
Tarda 206 
Targowisk 112 
Targowisko 97, 
Targowo 218 
Targowska Wólka 
218 
Tarławki 173 


\....
 


Tarnówka 139 
Tarnowke 139 
Tarnowken 60 
Tarnówko 60 
.. Tarnowo 124, 134- 
Tarpen 84. 
Tarpno 84 
Tartarren 145 
Taschau 112 
Taschauer Feld 112 
Taschewko 112 
Taszewko 112 
Taszewo 112 
Taszewskie pole 112 
Tatary 145 
Taubendorf 84, 192 
Tauenzin 228 
Tauer 124- 
Tauersee lf)2 
Taulensee 206 
Tautschken 192 
Tawuczyno 228 
Tcbórzanka 100 
Tczew 32 
Tęgowiec 60 
Tęguty 198 
Teklanowo 13f) 
Teklowo 17 
Telkowice 118 
Telkwice 118 
Telkwitz 118 
Tempelburg 135 
Tempsk 48 
Tengowitz 60 
Tengutten 198 
Teolog 130 
Tępcze 48 
Terbark 206 
Terbuda 170 
112 Terespol 112 
Tereszewo 60, 97 
Terresczewo 97 
Terreszewo 60 
Terten 192
		

/nazwy00217_0001.djvu

			TerU 192 
Tessendorf 118 
Teufelsberg 17'3 
Thalheim 18 
Thalussen 164 
Thardenkrug 206 
Theerbude 170 
Theerofen 102 
Theerwisch 218 
Theerwisch Wolka 
218 
Theklanowo 139 
Theolog 131 
Theuernitz 206 
Thiemau 84, 88, 156 
Thierau 206 
Thierberg 206 
Thiergardt 102 
Thiergarten 173 
Thomareinen 206 
Thomascheinen 206 
Thomasdorf 97 
Thomaszewo 27 
Thomsdorf 1!)8 
Thorn 124 
Thurau 192 
Thurauer l\liihle 192 
Thurnitz :Miihle 207 
Thuroscheln 152 
Thurowen 164, 170 
Thurowken 192,207 
Thymau 207 
Tieffenau 7, 90 
Tiefensee 118 
Tiege 30 
Tiegenbof 30 
Tienhof 192 
Tillau 48 
Tillendorf 60 
Tillitz 60 

illitz ZarosIe 60 
TiU waIde 102 
Tilsit 220 


LXXIII 


Timnikswalde 181 
Tinnwalde 97 
Tittlewo 68 
Tleń 107 
Tłokowa 209 
Tłuczewo 48 
Toboła 139 
Tobółka 124, 139 
Tobolke 139 
Tobolla 139 
Tobulka 124 
Tokar 18 
Tokaren 60 
Tokary 18, 60 
Toliny 207 
Toliszczyk 39 
Tolkemit 2 
Tolkmicko 2 
Tollack 1D8 
Tolleinen 207 
Tollkemiitt 207 
Tomaryny 206 
Tomaszewo 27, 97 
Tomaszkowo 198 
Tomaszyn 206 
Tomken 60 
Tomki 60 
T opiele 60 
Topielec 12ł 
Topielitz 124 
Topolinek 112 
Topollno 112 
Topólno 112 
Toporzysko 117, 124 
Toruń 124 
Traalau 30 
Trąbki 7, 91, 102 
Track 198 
Tracze 164 
Traczyska 60 
Tra.goszcz 105 
Tralau 118 
Tralauer Weide 118 
Tralewo 30, 118 


Tralewskie pastwi- 
sko 118 
Trampenau 30 
Trampken 7 
Trankwice 118 
Trankwitz 118 
_ Tratzen 164 
Traupel 102 
Trautzig 198 
Trawice 27 
Trawitz 27 
Traziska 60 
Trebben 135 
Trebis 68 
Trebisfelde 68 
Trel 112 
Trelkówko 212 
Trelkowo 212 
Trempel 112 
Trenkus 198 
Trentowsken 164 
Trępel 112 
Trepki 60 
Trępnowo 30 
Treposz 124 
Trepposch 124 
Treptow 236 
Trętowskie 164 
Treul 112 
Trinkhaus 198 
Trocin 184 
Trockenhiitte 27 
Trojahn 198 
Trojan 198 
Tromnau 91, 102 
Tromnowo 91, 102 
Troop 118 
Tropy 118 
Tros 157 
Trossen 157 
Troszczigsberg 182 
Troszczykowo 182 
Troszewo 27 
TroszowO 27 


ł 


,
		

/nazwy00218_0001.djvu

			Trotschinnen 184 
Trżonken 152 
Trudna 137 
Trumieje 91 
Trumiejki 102 
Trupel 102 
Trupy 118 
Trusczyn 97 
TruszczJuy 97 
Trutenau 7 
Trutnowo 130 
Trutnowy 7 
Trutynowo 130 
Trygort 173 
. Tryl 112 
. Trynowo 90 
Trzcianek 66 
Trzcianka 216 
Trzciano 68, 115 
Trzciany 140 
Trzcin 97. 
Trzcińsk 34 
Trzcyn 97 
Trzebcz 68 
Tszebczyk 68 
Trzebiatkow 224 
Trzebiatkowy 224 
Trzebiatowo 236 
Trzebiechowo 20 
Trzebieluch 67 
Trzebinia rz. 135 
Trzebiszki 135 
Trzebuhn 27 
Trzebuń 27 
Trzechowo 37 
Trzemeczno 74 
Trzemeszno 74 
Trzepczyny 107 
Trzepowo 27 
Trzianno 68 
Trzonken 60 
Trzonki 60, 152 
Trzyrzeki 10 
Tschechendorf 135 


LXXIV 


Tscheren 91 
Tuchel 130 
Tuchen 224 
Tuchlin 18, 152 
Tuchlinnen 152 
Tuchlińska huta 18 
Tuchola 130 
Tucholke 130 
Tuchołka 130 
Tuchom 18 
Tuchomek 224 
Tuchomie 18, 224 
Tuchomko 18 
Tuczki 192 
Tuczno 27, 135 
Tiitz 135 
Tuga 30 
Tuławki 198 
Tułodziad 206 
Tumiany 194 
Tupadel 48 
Tupadły 48 
TUl'ośl ] 52 
Turowen 152 
Turowiec 74 
Turówko 192, 207 
Turowo 27,152,164, 
170, 192 
Turowski młyn 192 
Turse 37 
Tursnitz 84 
Turszonken 27 
Turza 192 
Turze 37 
Turznica 206 
Turznice 84 
Turznicki młyn 207 
Turzno 124 
Turzonka 27 
Tusch 84 
Tuschkau 27 
Tuszewo 84, 97 
Tusziny 112 
Tuszkowska huta 21 


Tuszkowy 27 
Tuszyn 112 
T uszynki 112 
Tuszyny 112 
Twarocznica 74 
Twarożnica 74 
Tychnowy 90 
Tylice 60, 97, 125- 
Tylickie zarośle 60 
Tyliczki 97 
Tylkówko 217 
Tylkowo 217 
Tyllitz 97, 125 
Tyllitzki 97 
Tyłowo 48 
Tymawa 84,88, 201 
Tymnikowo 181 
Tymowo 156 
Tynowo 192 
Tynwald 97, 102 
Tyrbark 206 
Tyrowo 206 
Tytlewo 68 
Tywęzy 118 
Tylża 220 


u. 


Ublick 152 
Ublik 152 
Uboga 74 
.D cią
 64 
Ucisk 18 
Udorp 222 
"Ldschitz 112 
Udzierz 112 
U dzikau 207 
11 dzikowo 207 
Ugoszcz 221 
Uhlenkrug 48 
Uhlingen 228 
Uhlkau 7 
Ujść 233
		

/nazwy00219_0001.djvu

			. 


Uklanka 182 
Uklanken 182 
Ukta 182 
meschen 192 
elesie 192 
Clkowy 7 
Clnowo 99, 200 
Llońsk 218 
l"lonskofen 218 
L nichowo 234 
Unieszyno 228 
Unisław' 68 
L nterberg 88 
Upalten 157, 158, 
173 
UpaHy 157, 158, 173 
rpilka 80 
Uraza 27, 131 
Crbanken 170 
Urbanki 1,0 
Lrosza 27 
Croża 37 
Urwitałt 175 
UŚĆ 68 
Uschnitz 118 
Uście 152 
Usdau 192 
Uśnice 118 
r sranken 158 
Usranki 158 
lT starbowo 48 
Ustarbowski młyn- 
48 
Usterbau 48 
Usterbauer :\Iiihle 
48 
Lstka 18 
Uszcz 68 
Uszezanek 192 
Us.zczani 152 
Uszczany 152 
Uszien 152 
Utzisko 18 
Uzdowo 192 


\Yaldeck 48, 97 
\Yaldhof 158 
\Y aldow ke 140 
\Yaldowken 28 
\Vałdówko 28, 103, 
140 
I \rałdowo 68, 69,]03, 
112, 140 
\r aldpusch 218 
\Yałdyki 97 
\Y H lentzinnen 15:1 
\Yalichnówki 8(-) 
\Yalichnowy 86 
\Yalisko 173 
\Yalkowiska 104 
' , ' \Vallachowen 28 
\Yallen 198, 218 
: \Yallendorf 19:1 
" \Vallischko 173 
\Vallitz 69 
\Yałpusz 218 
\Yały 192, 198, 21 '3 
\Yałycz 69 
I \Yałyczyk 69 
\randen 92 
\Yandowu 92 
\Vangerin 125, 236 
'Vauglarki 112 
\Yansen 192 
\V ąbrzeźllo 63 \r antrobowo 112 
\Vachsmuth 103 \Yapcz 69 
Waczmiers 37, 38 \Yapelldorf 218. 
\Vadąg 198 \Yapienko 60 
\V ądół 114 \V ąpiersk 61 
\Vądołek 152 \Yąpierz 61 
\Vadong 198 \Vaplewko 118 
Wądzyn 61, 192 "Ta plewo 118, 207, 
\V ąglik 153 218 
\Vąglikowice 21 i \Vaplitz 118, '207, 
\Vahlendorf 48 218 
\Vaitzenau 60 \Vapno 60 
\Vałachowo 28 \Yarbelin 234 
'Valez 133 'Varbelow 234- 
\Valdau 68, 103, 140 . \Yarblewo 234 


LXXV 


""V. 


Vandsburg 139 
Vangerske 233 
Vargow 233 
Velsow 230 
Venedya 68 
Viatrow 233 
Victorowo 112 
Yictorrode 84 
Viereck 7 
Vierhuben 27, 97 
Vierzighuben 198, 
207 
Vietkow 233 
Yiezig 228 
Yigelow 233 
Villisas 68 
Virchenzien 233 
Vitrose 228 
Vixow 234 
y ogelsang 68 
V orschloss 27 
y osswinkel. 84 


'VT.
		

/nazwy00220_0001.djvu

			\Yarbłin 48 
\, arblino 234 
\Yarcełn 92 
\Yarchały 192 
\Yarcimierek 38 
\Yarcimierz 37 
\r arcimino 234 
,,- arcz 7 
\Yardęgówko 9. 
\Yardęgowo 97 
,,- ardengowko 97 
\Yardengowo 97 
,rargłitten 207 
\Yargowo 233 
',arkallen 198 
\Yarkały 198 
'Yarlity 207 
\Yarlub' 112 
\Yarlubien 112 
\Yarneinen 207 
\Yarpuhnen 182 
,,- arpun 182 
\ r arsau 48 
\Yarschallen 192 
,,- arschewitz 125 
\Yarschkau 48 
'Yarschkauer l\Iiihle 
48 
\Yarszewice 125 
,r arstyn 74 
',,"artembork 198 
\Yartenburg 198 
\Yadsch 7 
,r arwejden 207 
'Yarzenko 18 
'Yarzeńska huta 18 
"-arzeński młyn 18 
,,- arzewo 48 
\Yarzkowo 48 
\Yarzkowski młyn48 
,r arzmin 234 
'Varznau 18 
\\T arznauer Hii tte 18 
,y arznauer 
Iiihle18 


LXXVI 


'Yarzno 18 
'Yarzyny 192 
,y ąs 98 
'Yąsała 97 
'Vaschetten 207 
'Yaschulken 192 
'Yasienen 192 
'Yasioły 97 
\Y ąsosz 140 
'Yaszeta 207 
"T aszioł 97 
'Yaszulki 192 
'Yatkowice 118 
\Yatłewo 63 
,,- atorowo 69 
,y ątrobowo 112 
'Yatterowo 69 
'Yattkowitz 118 
\Yawerwitz 97 
\Yawrochen 218 
\Yawrochy 218 
'Yawrowice 97 
'V da 26, 3ł; 
\Ydecki młyn 32 
,y dzidzen 28 
,y dzidze 28, 74 
'Yedłin 48 
'Veepers 186 
\, ęgajty l 98 
,y ęgielsztyn 169 
'V ęgierce 140 
,y ęgłarki 112 
\Y ęgle 30 
,y ęgobork 169 
,y ęgoje 210 
\V ęgornia 5 l 
'Vęgorska 233 
\Vęgorzyn 125, 236 
,y ęgrowo 85 
'Yęgry 118 
Wehłau 220 
'Yeichselmiinde 7 
Weide 92, 113 
'Veidenau 97 


\Yeidenhof 69 
'Vejdyki 158 
'Yejherowo 44 
'Yejrowo 44 
'Yeissbruch 207 
'tV eissenberg 118 
'Yeissenburg 97, 
182 
'Yeissenfluss 158 
'Yeissensee 158 
".. eisser Krug 7 
'Veissfliess 48 
'''" eissheide 84 
\,,"eisshoC 84, 92 
'Yeisuhnen 152 
'Yejsuny 152 
\Yeitenhagen 234 
'Veitsee 74 
\Vełk 18 
'Vełpin 130 
\Yemittell 198 
'Venden 210 
'Yenduga 103 
\Venecya 68 
\Yengaiten 198 
'Yengełn 30 
'Vengerau 85 
'Yengern 118 
'Yengerz 140 
'Vengoyen 210 
'Venicken 207 
'Yenigsee 207 
\Yenigza 2U7 
'Vensiory 18 
'V ensow ken 158 
'Yensowen 152,170 
'Vensowitz 113 
'Yensowken 174 
"T entfie 28 
Wentfin 113 
Wentkau 38 
\Yentzkau 28 
".,. enzlau 69 
I 'Yerblin 48 


.. 


'-
		

/nazwy00221_0001.djvu

			LXXVII 


',,"erder 8, 103, 158, 
218 
"
erdry 218 
".. ernersdorf 30 
".. erry 98 
".. ersk 140 
Werske 140 
".. erthheim 48 
\'"" ery 98 
\\"" 
siory 18 
\r eslowken 184 
\\'" esoło 132 
\r esołowe 192 
".. esołówko 174,184, 
212 
".. esołowo 98, 170, 
174,182,198, 
218 
\Vesoły grąd 218 
\Vesolygrund 218 
Wessel 88 
Wessolewo 98 
\Vesslinken 8 
Wessolowen 170, 
182, 192. 218 
'Yestphalen 113 
W 
tkowy 38 
W
twie 28t 113 
\Yey dicken 158 
W ężewo 152, 170 
W ętowiec 113 
Wężówka 158 
Wężówko 174 
"
iąg 107 
Wiągskie piaski 107 
""i artel 152 
Wiatrowo 233 
Wich orze 69 
Wichrówiec 192 
l 
Wichrowitz 192 
Wich ulec 60 
Wichuletz 60 
Wick 228 
'Vickno 192 


\Yidlice 85 
\Y idlin 48 
\Vidlitz 85 
\Yidminnen 158 
"\Yidnagóra 18. 
\Yidno 74 
\Vidrinnen 210 
\Yidutki 172 
\Yięcbork 139 
\Y ieck 38 
\Yięckówko 113 
\Yięckowo 11 3 
""ięckowy 28' 192 
\Yieczno 69 
\Yieczorkowo 125 
'Viedau 48 
\Yiedersee 85 
\Yięduga 198 
\Yielbark 218 
\Yielboki 132 
\Y ielbrandowo 38 
\Yieldządz 68 
\Yiele 74 
""ieleń 
28 
\Yielestowo 225, 
230 
\Yielgawieś 230 
"
ielgilass 152 
\Yielgłowo 233 
\Yielgłowy 32 
\Yielgrób 98 
\Yieliczki 170 
\Yielitzken 170 
\Yielkałąka 125 
\Yielkalonka 12G 
\Yielka. rola 48 
\Yielka wieś 41 
\Vielken 152 
\Yielkilas 48, 152 
\Yielle 74 
"r ielowicz 140 
\Yielowiczek 140 
\Vielsons 68 
i \Yienskowo 113  


\Yienzkowen 192 
\Yieprz 186 
\Yieprznica 19 
\Yieps 198 
\Yierciejki 158 
\Yierczeyken 158 
\Yierzbau 192 
\Yiersbianken 145 
\Yiersbinnen 38 
\Yiersbowen 164 
\Yier
chisken 28 
\Yiersz 113 
""ierzba 182 
"rierzbau 182 
\Yierzbianki 145 
\Yierzbiny 38, 152 
""ierzbno 125 
\Yierzbowo 96, 164, 
182, 192 
,y ierzchlas 113 
""ierzchocin 77 
\Yierzchowo 76 
\Yierzchuciner 
Ioor 
228 
\Yierzchucino 228, 
233 
\Yierzchucińskie 
błota 228 
\Yierzchy 113 
\Yierzgub 207 
\Yierzkup 198 
\Yierzlas 113 
\Yierzoch 208 
\V ierztyn 206 
\Y ierzyca rz. 21 
\Yierzyska 28 
\Yiesenau 182 
\Viesenwalde 38 
\Y iesiółka 135 
Wieszczyc 127 
\Yietc 21 
\Y ietrzychowo 186 
\Y iewiórka 81, 102 
\Viewiorken 81
		

/nazwy00222_0001.djvu

			\Yiezczorkowo 125 
\Yiganowo 18 
\Yiggoda 8 
\Viggodda 48, 85 
\Vigodda 18, 113, 
125 
\Vigonin 28 
\Yigrinnen 182 
\V ikielec 104 
\Vikno 192, 217, 
218 
\Vikosewo 234 
\Y iktorowo 84, 112 
\Vilamowo 61, 182, 
192, 208, 218 
\Yilanowo 18 
\Vilczagardziel 61 
\Yilcza karczma 
125 
\Yilczan 104 
'Vilczebłota 38 
\Yilczeblott 38 
. \Vilczewo 118 
\Vilczki 192 
\Yilczylas 60 
\Vildau 74 
\Yild ungen 38 
\Yi1gnowy 32 
\Vilhelmsau 130 
'Yilhelmsdorf 48 
\Yilhelmshof 113, 
208 
\Yilhelmshuld 18 
\Vilhelmsmark 113 
'Vilhelmsthal 61, 
218 
\Vilhelmswalde 38 
\Yilkassen 146 
\Yilkasy 146, 158, 
170 
\Yilkau 92 
'Vilken 208 
'Yilki 152 
'Vilkkrug 125 


LXX.VIII 


\Yilkow 228 
\Vilkowen 174 
\Vilkowo 92, 140, 
174, 208, 228 
\Yillamowen 182, 
218 
\Yillenberg 218 
'YiHkassen 158, 170 
\YiUkowo 140 
\Yilluden 174 
\Villudtken 158 
\Villuhnen 192 
\Yilmsdorf 192 
\Vilzken 192 
\Yimislanken 69 
\Yimislowo 38, 69, 
85, 140 
\Yimsdorf 61 
\Yinda 210 
\Yilldack 70 
\Villdken 198 
\Vindorp 74 
\Yinduga 103 
\Yindugga 198 
\Yindyck 104 
\Vindyki 104 
\Yinkelsdorf 104 
\Yintersdorf 113 
\Yintershagen 234 
\Viosła 88, 156, 178 
\Viranden 198 
\Virembi 18, 88 
\Virowno 28 
\Virsbinnen 152 
\Virthy 38 
\Virty 38 
Wirwa 113 
\Virwajdy 207 
\Viry 114 
\Vischen 234 
\Vischniewen 164 
\Viseggen 218 
\Viślinka 8 
\V osłoujście 7 


\Viśniewka 140 
\Viśniewke 140 
\Viśniewko 140 
\Viśniewo 93, 140, 
164 
\Yisoggigrund 218 
\Yispau 48 
\Yissokiebrodno 61 
\Vissowatten 158 
\Y issulke 135 
\Vistemp 218 
\Yiszno 234 
\Vitk 228 
\Vitkowo 125, 1.35, 
140, 233 
\Yitonia 140 
\Vitoradz 228 
\V itoraz 228 
\Yitowa góra 135, 
136 
\Vitówno 234 
\Vitramowice 126 
\Vitramowo 208 
\Vitrówno 234 
\Yitschinken 38 
\ViŁschlin 48 
\Yittenberg 135, 13G, 
228 
\Yittichsfelde 146 
\Vittichswalde 208 
\Yittinneu 164 
\Vittkau 140 
\Vittkowo 125 
\Yittmannsdorf 208 
\Yittomin 48 
\Vittstock 48., 130, 
234 
\Vittun 140 
\Vitulten 208 
, 
\Vitułty 208 
\Vitunia 140 
\Vlewsk 61 
\Yloschnitz 88 
\Vłościborek 137
		

/nazwy00223_0001.djvu

			\Vłuścibórz 137 
\Yłosiennira 88 
\Vlosten 152 
\Vłosty 143, 152 
\V obensin 228 
\V obesde 234 
\V objazda 234 
\Vocławy 8 
\Vódka Gl, 228 
\Yodkowisna-198 
\Y ódkowizna 198 
\Vodnoga. 234 
\V udtke 228 
\V6Iff
rude 130 
\Y6Jlwitz 140 
\Y6klitz 2 
\Vorth 74 
\V ojanowo 8 
\Yojnasy 170 
\V ojnowo 175 
\V ojny 153 
\Y ojsak 158 
\Y oisk 80 
\V ojsko 80 
"T oj tal 80 
\Vojtele 153 
\y ojthal 80 
\V ójtostwo 28 
\Y ójtowo 194 
\Vola 38, 98, 184
 
185,192,208,209 
\Y 0łcz 85 
\V ołczyce 85 
\V olental 38 
\V olfsbruch 174: 
\V olfsdorf 104 
\V o]fssee 158 
\Volinia 234 
\Volisken 192 
\Volisko 152, 192 
\V ólka, \Yolka 98, 
152,174,175,182, 
210,214,218, 219 
\Yolken 174 


LXXIX 


\Y uHa 38, 184, 192, 
208 
\V olIenthal 38 
\Y ollin 234 
\Vollisken 152 
\Yonka 152 
\Y ołowa karczma 44 
\Vołowe lasy 131 
\Vołówko 198 
\Y olscha 38 
\Yolsze 38 
\Yolz 85 
\Y ompiersk Gl 
\V ondolI 114 
\Yondollek 152 
\Y ondzin G l 
\Vollglick 153 
\Y ol111enberg 8 
\Y onno 98 
\Y onsch l\liihle 98 
\Y onzow 140 
\,,"ordel 8. 136, 140 
"T Ol'gule 153 
\Y orgullen 153 
\Y orittell 198 
\Vorle 48 
\V orleinen 208 
\V orliny 208 
\V ormditt 220 
\V orniny 207 
\"" orowo 136 
\V oryty 198 
\Y osewo 210 
\Vosiek 224 
'V osieki 23! 
\Y osnitzell 182 
\\r osówko 224, 23-1 
\Y osowo 228 
\Y ossarken 86 
\Vossau 210 
\V ossi tz 8 
\V oszczele 164 
\V osziellen 164 
\Y otnoga 18 


\Y ottnogge 234 
\V otzla ff 8 
\"" oynassen 170 
\VuJllen 153 
\V oysack 158 
\Y oytellen 153 
\Yoziwoda 130 
\Y oźnice 182 
I \Yracławek 92 
'frazy 131 
"
róbel 172 
'Yrobeln 153, 208 
,y róble 153, 208 . 
\Yróblewczysko 86 
\Y róblewo 86, 234 
\Y róblino 234 
\Yrock 61 
'Yroclawken 70 
\Yrocławki 70 
\V ronie 64. 70 
\Yronka 158 
'Yronken 98,146,170 
"Tronki 68, 98, 14& 
170 
\Yronnen 158 
"Tronowo 208 
\Vrony 158 
'''" rotzken 61 
\Y rzeszcz 225, 230 
\V rzosy 91 
\V stążki 111 
\V udorp 222 
\Vuhruw 136 
\Vujacken 219 
\Vujaki 219 
\Yujeścisko 8 
\Vujewken 192 
\V ujewko 192 
'''" ulka 98 
\Yulkowy 7 
\V undichow 234 
\V unichowo 234 
\V unneschin 228 
\Vuść 233
		

/nazwy00224_0001.djvu

			LXXX 


'Yussecken 224, 234 'Yypczyk 125 I X. 
'Vussow 228 'Yypczyńskie wybu- 
'Yussowke 224, 234 dowanie 125 Xienze budy 86 
,y usters 80 ,y yrąbki 88 
',,"utrienen 198 'Yyranda 198 
'Vutryny 198 'Yyrębki 114 
'Yutzkow 234 'Vyr
by 18, 88 
'Yybudowanie ku- 'Yyremki 114 Z. 
rzętnickie 93 'Yyrok 219 
'Yybudowanie lu- ")równo 28 ?ąbek 194 
bawskie 93 'Yyrwa 113 Zabiak 114 
,y ychotorzyn 7 4 "
yry 114 ?abianken 38 
. 'Yyciechowo 10 'Yyrzywilk 174, 218 Zabianki 38 
\Y ycinki 38 W yschin 28 ?ąbie 197 
'Yyczlin 48 'Yysin 28 Zabiegolenie 61 
\rydminy 158 'Yyskakrug 154 Zabiele 217 
\Yydowo 48 'Yysocken 164 Zabielne 151, 168 
'Yydryny 182, 210 ""'ysoka 38, 48. 49, 
ab
eniec 98 
\rydrzno 85 130, 137, 187,234 ZabIn 142 
\Yydrzygrosz 125 'Yysoka woda 41 Żabinek 142 
\Y ydzierki 98 - ,y ysoka zaborska 74 Zabinken 174 
\Y yganowo 18, 86 ,y ysokie 164 Żabinki 174 
'Vygoda 8, 18, 38, 'Yysokiebrodno 61 Ząbinowice 221 
48, 49, 85, 113, ,y ysokie pole 225 Żabiny 191 
114, 125,198,208 'Yysoki grąd 218 Żabioch 205 
'Yygodda 49, 114 'Yysoki kamień 132 Żabionek 208 
,y ygonin 28 ,y ysowate 158 Zabionk 208 
'Yylczagardziel 61 'Yyspowo 48 Żabionka 3 
'Yyłudki 158 'Yysranki 172 Zabłocie 190 
,y yłudy 174 ,y yssek 137 zabłotne 49 
""ymiary 63 'Yystęp 218 Zablotnen 49 
'Yymislaw 130 'Yystruć 2
0 Żabno 36, 74 
'Yymisli 182 'Yyszczekanki 83 Żabojady 146 
'Vymislowo 8 'Yyszecin 49 Zabojeden 146 
,y ymój 198 ,y yszeczyn 49 Zaborowo 59, 163, 
,y ymokłe 61 ".,. yszembork 182 190, 217 
'Vymoklen 61 'Vyszka 153 Zabory 190 
,y ymyślanka 69 'V ytomin 48 Żabowo 28 
'Yymysłowo8,38,69, I Wytr
bowice 126 Zabraniec 98 
85, 106,130,140 'Vyttrembowitz 126 Ząbre 17 
'Yymysły 182 Wytyń 164 Zabroddi 28 
'Vyndorp' 74 Wyżegi 218 Zabrody 28 
,y ynki 207 'V yznowo 182 Za.brodzc 210 
'Yypcz 125 'Vzurowo 114 Zabrodzie 132, 210 


,
		

/nazwy00225_0001.djvu

			Zabrodzk 210 
Ząbrowo 30, 102 
Zabrudzawy 61 
Zabudownia 114 
Zabudziszewo 61 
Zabukowiec 61 
Zacharczy zna 98 
Zacharka 98 
Zacherin 136 
Zachrczewken 8 
Zachy 190 
Z
l.Cieszyn 61 
Zackenzin 228 
Żacki młyn 70 
Zacki )Iiihle 70 
Zackrzewo 86 
Zaczartowiec 61 
Zadow 136 
Zadrodze 49 
Zadroscz 126 
Zadrosz 11 J 
Zadroże 49 
Ządzbork 180 
Zafraksztyn 61 
Za gać 126 
Zagajnik 18 
Zagałczew ko 61 
Zagoiub' G l 
Zagon 219 
Zagórki 232 
Zagórny 234 
Zagóry 18 
Zagórze 46 
Zagórzyce 232 
Zagrzewo 190 
Zagutowo 6 l 
Zahne 140 
Zając 106 
Zajączek 36 
Zajączki 201 
Zajączkówko 111 
Zajączkowo 28, 34, 
98, 110, 126, 201 
Zajanówko Gl 


LXXXI 


Zajastrzębie 61 
Zajęcza góra 132 
Zajęczy kąt 106 
Zajeleń 61 
Zajezierze 89, llj 
Zajeziory 18 
Zaionczkowo 28,126 
Zaionskowo 98 
Zakałcze 172 
Żaki 70 
Zakoniczyn 8 
Zakoniczyno 228 
Zakowken 16 
Zakówko 16 
Żakowo 16 
Zakrau R6 
Zakręt 180 
Zakręty 186 
Zakrzewke 139 
Zakrzewko 8, 126, 
139, 191 
Zakrzewo 48, 70, 
8G, 140, 190, 191 
Zakrzewoer )Iiihle 
140 
Zakrzewski młyn 
1-10 
Zakurczewo !J8 
Zakurzewo 86, 98 
Załączne 49 
Zała.8zewo 61 
Zała wki 180 
Zalbki 197 
Zalec 156 
Zalensee 18 
I Zalesie 18, 59, Gl, 
70, 74, 110, 126, 
130, 138, 139, 
151, 168, 191 , 
217 
Zalesze 61 
Zaleszie 70, 74: 
Zalewo 186, 205 
Zalewski 49 


Zał
że 18 
Zalisewo 62 
Zalno 129 
Załobdowo 62 
Załom 134 
Zalonsznie 49 
Żal si
 Boże 126 
Zalsieboze Krug 
126 
Załuski 191 
Zamałki 62 
Zamarte 71, 130 
Zamczysko 98, 11 
Zamrzyz 111 
Zameczek 180 
Żamejty 164. 
Zamensdorf 198 
Zamieciny 228 
Zamieczyny 228 
Zamkowiszcze 47 
Zamkowo 180 
Zamordeje 152 
Zamość, Zamosc 7 J 
Zamostne 42 
Zamosz 28 
Zamoszcz 28 
Zamrza 130 
Zamszano 62 
Zancia 130 
Zandershof 74 
Zandkowo 131 
Zanie 163 
Zaniewierz 62 
Zanieżywięc 62 
Zankenczyn 8 
Zantuga 117 
Zaosieczek 62 
Za owieczkowem je- 
ziOl'em 62 
Zapcenie 79 
Zapędowo 74 
Zapindowo 74 
Zapiwnice 62 
Zapluskowęsy 62
		

/nazwy00226_0001.djvu

			LXXXII 


Zapowiednik 28 Zastawy 216 Zbyszki 131 
Zapowidnick 28 Zastróżne 151 Zbytkowo 62 
Zappeln 114, 164 Zastruga 53 Zdedy 163 
Zapuny 197 Zaszabda 62 Zdęgówko 151 
Zapurdka 197 Zat}ki 144, 168 Zdęgowo 151 
Zaradosk 52 Zatzkowen 182 Zdonki 114 
Zaradowiska 62 Zawada 6, 25, 38, Zdurkowo 172 
Żarchowo 233 62, 80, 86, 91, Zdory 151 
Zarębiska 18 111, 114, 134, Zdrada 50 
Zaręby 129 151, 172, 180, I Zdręczek 202 
Zaręczyzna 62 210 Zdrężno 206 
Zare"ncisua 62 Zawadda 62, 86, Zdroje 16, 62, 111, 
Zaribink 98 114 114 
Zarkowo 233 Zawady 163, 168, Zdrojek 193 
Żarnowiec 49 172, 184, 191, Zdrojewo 111 
Żarnowieckie błoto 205 Zdrojno 36, 38 
49 Zawalidroga 118 Zdrojownia 88 
Żarnowiecki m1yn Zawda 84 Zdrojowo 180 
50 Zawda "Tol1a 86 Zdroyck 193 
Zarnowitz 49 Zawdzk3 'Vola 86 Zdrutno 180 
Zarnowitzer Bruch" Zawiat 232 Zdunken 164 
49 Zawiść 74 Zdunki 114, 164 
Zarnowitzer 1Hihle Zawiszówka 126 Zdunowice 16 
50 Zawojki 219 Zdunowo 131 
Zarośle (j2, 83 Zawołoniec 228 Zduny 36 
Zaroslen 62 Zawory 16 ZdziechQwO' 139 
Zarybinek 98 Zawoyken 219 Zdziki 105 
Zarzecze 71 Zawymokłe 62 Zdzikowo 105 
Zasdro!)c 98 Zazdrość 98, 104, Zęblewo 50 
Zasdrosch )1iihle 114 , 12(;, 198, ZębIewski młyn 50 
104 210 Zębowo 114 
Zaskocz t;6 Zazieleń 126 Zebrdowo 90 
Zaskoczyn 6, 46 Zbenin 75 Zechen 153, 154 
Zaskwierki 148, 197, Zbichowo 4G Zechendorf 135 
200 Zbiczno 62 Zechlau 80 
Zasłupy 62 Zbiechowo 4G Zechlin 234 
Zasokolagóra 62 Zbieszkowice 39 Żecholewo 234 
Zasokoligora 62 Zbiluty 191 Zedlin 234 
Zaspa 6 Zbinin 75 Żegartowice 68 
Zasraje 2 I l Zbitkowo 62 Zegartowiczki 70 
Za starym stawem Zblewo 33 Zegartowitz 68, 70 
62 Zboże 136 Zegelnia 98 
Zastawie 62 Zbrachlin 114 Zeglno 126 
Zastawien 62 Zbyczno 62, 134 Zęgwirt 126
		

/nazwy00227_0001.djvu

			Zeigland 70 
Zeisgendorf 38 
Zeisingshof 98 
Zelasen 228 
Żelaski 145, 164 
Żelazna 228 
Żelazno 2U6 
Żelazy 164 

elewice 224 

elewo 47 
. 
Zelezy 233 
Zelgno 126 
Zełgoszcz 37 
Żeli sławki 6 
Zelistrzewo 4, 
Zelki 156 
Zelkowo 233 
Zelmirostwo 28 
Zelnowo 84 
Zelonka 114 
Zełwągi 180 
Zełwałd 186 
Zemblewo 50 
Zemblewoer 
1iihle 
50 
Zembowo 114 
Zembrze 62 
Zemmen 224 
Zemmin 136, 234 
Zempelburg 140 
Zempelkowo 140 
?engwirth 12U 
Zenisławki 6 
Zerbuń 210 
Zermsdorf 198 

eromin 234 
. . 
Zeromino 234 
Zerrin 224 
Zerwanken 182 
Zeschin 18 
Zewągi 180 
Zewitz 228 
Zeynowa 50 
Zeysen 164 


LXXXIII 


I Zezenow 234 
I Zezuj 20l> 
Zezuty 206 
. Zgniłe błoto 62 
ZgnilebJotto 62 
Zgniłka 70, 218 
Zgojewo 233 
Zgon 180 
Zgorzałe 18 
Zgorzalec 105 
Zgorzallen 18 
Zgorzallensche Hiit- 
te 18 
Zgorzalska huta 18 
Ziegelnia 18 
Ziegelscheune 104, 
118 
Ziegenberg 208 
Zielaskell 164 
Zieleń 121, 12G 
Zieleniec 126, 21G 
Zielenina 19 
Zielenisz 41 
Zielin 126 
Zielkau 98 
Zielkowo 98 
Zielliniec 
1iihle 126 
Zielona 76 
Zielona góra 32 
Zielona karczma 99 
Zielone 220 
Zielonen 220 
Zieloniegrond 220 
Zielonigrond 154 
Zielonka 75,87, 114, 
217 
Zielonki 166 
ZielonJ dwór 86, 
225 
Zielony grąd 154, 
220 
Zielony lasek 154, 
176 
Zielony most 76 


Ziemianek 37 
Ziemiany 173 
Zierwenz 234 
Ziessau 50 
Ziethen 80 
I I Zietzen 234 
Zigahnen 92 
I Zigankenberg 8 
Zimna 154 
Zimna woda 193, 
218, 220 
Zimne zdroje 33 
Zimnowo 19, 
Zimowo 182 
Zinthen 220 
Zipkow 234 
Zipplau 8 
Zippnow 13G 
Zirchow 234 
Zirkwitz 140 
Zitkiemy 145 
Zittno 19 
Zławieś 2, 119 
Zlemienso 75 
Złemięso 36, ,5 
Złotorya 12G 
Złotowo 98, 131, 
136 
Zlotterie 126 
Zlottowo 98 
Zmiewko 62 
Zmiewo 62 
. 
Zmije,yko 62 
Żmijewo 62 
Żochowo 233 
Zocie lG4 
Zolldamm 7 G 
ZoBnick 104 
Żołno 16 
Zombek 194 
Zomerowo 30 
Zomrze 26 
Zondern 158 
Zoppot 50
		

/nazwy00228_0001.djvu

			Zorbań 210 
Zosnau 80 
Zosno 80 
Zuchcm 7 
Zuchcinek 7 
Zuckau 19, 76 
Zuckowken 20 
Zudnochen 182 
Ziinder 8 
Ziitzer 136 
?ugdam 8 
Zukówko 20 
. 
Zukowo 19, 76 
Zuława 6, 8 
Zu1awken 114 
Zuławka 6, 114, 
117 
- . 
Zuławy 103, 206 


LXXXIV 


Zullmin 8 
Żur 111 

urawia kępa 112 
Zurejny 206 
Żuromin, Z uromin 
20 
Zurower )Iiihle 
114 
Z walinnen ] 54 
Zwangsbruch 130 
Zwanzigerweide 118 
Zwartówko 227 
Zwartowo 227 
Źwiniarz 98
 
Zworaden 19-! 
Zybork 210 
Zyborren 154 
Zybulken 158  


Zybułtowo 206 
Zychce 79 

yda 124 
Zydy 163, 169 
. 
Zygląd 70 
Żygowice, Zygowice. 
38 
Zyguss 118 
Zyndaki 181 
Zyprken 154 
Zyzdrój 181 
Zyzdrojowa 'Vola 
181 
Zyzdrojowy piecek 
. 181 
J;ywek 172 
Zywy 172. 


D O P E Ł N I E N I A. 


120: Chorab - Korab' 
165: Bittkowen - Bitkowo 
166: Hasznen - Łażno al. Hażno 
199: Bindarra )Iiihle - Biędara 


Do kol. 


" " 


" :, 


" " 


P owi a t r e s z e l ski. 
" " 209: Comienen - Kominki 
" " 210: Nassen - Nasy 
", " " Paudlong - Pud łąg 
" " " Rochlack - Rochławki 
" " " Schonbruch - Czembrucha 
" " " Stanislewen - Stanclewo al. Stanislewo 
" " " Zabrodzien. al. Zabrodzk - Zabrodzie 


=
o.
		

/nazwy00229_0001.djvu

			" '" 

' R E 
 (
. 


Przedmowa. 
A. Prusy zachodnie (West-preussen) 
1. Regiencya gdańska (Regierungsbezirk Danzig) 
J. Powiat elbląski (Kreis Elbing ) 
2. Powiat gdański (Kreis Danzig) 
3. Powiat kartuski (Kreis Karthaus) 
-l. Powiat kościerski (Kreis Berent) . 
5. Powiat malborski (Kreis Marienburg) 
6. Powiat starogardzki (Kreis Stargardt) 
7. Powiat Wejrowski (Kreis N eustadt) . 
II. Regiencya kwidzyńska (Regierungsbezirk Ma- 
rienwerder) . 
l Powiat brodnicki (Kreis Strassburg). 
2. Powiat chelmiński (Kreis Culm) 
3. Powiat chojnicki (Kreis Konitz) 
4. Powiat człuchowski (Kreis Schlochau) 
5. Powiat grudziądzki (Kreis Graudenz) 
6. Powiat kwidzyński (Kreis Marienwerder) 
7. Pówiat lubawski (Kreis L6bau) 
8. Powiat Buski (Kreis Rosenberg) 
9. Powiat świecki (Kreis Schwetz) 
10. Powiat sztumski (Kreis Stuhm) 
11. Powiat toruński (Kreis Thorn) 
12. P owiat tucholski (Kreis Tuchel) 
13. Powiat wałecki i starostwo drahimskie 
( Kreis Deutsch Krone und die ehemalige 
Starostei Draheim 
14. Powiat złotowski (Kreil:5 Flatow) 
B. Prusy wschodnie (Ost-preussen) 
I. Regiencya gł
bińska ( Regierungsbezirk Gum- 
binnen) . 


1-140 
1- 50 
1- 2 
1- 8 
7 - 20 
19 - 28 
27 - 30 
29 - 38 
37 - 50 


51 -140 
51 - 62 
61 - 70 
69"- 76 
75 - 80 
79 - SG 
85 - 92 
!H - 98 
97 -104 
103 -114 
113 -118 
117 -126 
125 -130 


129 -136 
135 -140 
141 -220 
141 -182
		

/nazwy00230_0001.djvu

			1. Powiat darkiejmski (Kreis Darkehmen) 
2. Powiat gołdapski (Kreis Goldapp) . 
3. Powiat jansborski (Kreis Johannisburg) 
4. Powiat lecki (Kreis LOtzen ) . 
5. Powiat lecki (Kreis Lyck) 
6. Powiat margrabowski (:Iueis Oletzko) 
7. Powiat węgoborski (Kreis Angerburg) 
8. Powiat ządzborski (Kreis Sensburg). 
II. Regiencya królewiecka (Regierungsbezirk Ko- 
nigsberg) . 183-220 
l. Powiat gierdawski (Kreis Gerdauen) . 183-184 
2. Powiat morąski (Kreis Mohrungen) . . 183-186 
3. Powiat niborski (Kreis Neidenburg) . 185-194 
4. Powiat olsztyński (Kreis Allenstein) . 193 - 198 
5. Powiat ostródzki (Kreis Osterode) . 199-208 
6. Powiat rastemborski (Kreis Rastenburg) . 207-210 
7. Powiat reszelski (Kreis Rossel) . 209- 210 
8. Powiat szczycieński (Kreis Ortelsburg) . 211-220 
9. Z innych powiatów (Aus anderen Kreisen) 219-220 
C. Pomorze niemieckie (Pommern) . 221-236 
Regiencya koszalińska (Regierungsbezirk Koslin ) . 221-234 
l. Powiat bytowski (Kreis Butow) . 221-224 
2. Powiat IfJborski (Kreis Lauenburg) . . 223-228 
3. Powiat słupski (Kreis Stolpe). . 229 -234 
4. Z innych powiatów Pomorza (Aus ande- 
ren Kreisen Pommerns) 


Indeks . 
Dopełnienia 


" 


. 141-142 
. 141-146 
. 145-154 
. 153-158 
. 157-164 
. 165-170 
. 169-17-1 
. 173-182 


235-23G 
I-LXXXIV 
LXXXI V
		

/nazwy00231_0001.djvu

			FOJ:.'X:I.yłki d.xuka.:rskie. 


Kol. 18 w 1 wierszu od dołu czytaj Cegielnia zamiast Cegelnia 
., 19 " 10 " ,., " Berendshiitte zam. Berendskiitte 
" 21 " 16 ., góry "' 'V ąglikowice " 'V ęglikowice 
., 23 " 7i8 ," " dołu LubieszYli, Lubieszynek zamiast 
Lubieszyn, Lubieszynek 
", 27 " 6 " " góry "' Szwedzki ostrów zam. Swedzki 
ostrów 
" " 5 " dołu ", Brzoski zamiast Brzozki 
29 " 2 " gory Kozelitzke Kozeletzke 
" " 
" " 9 "' " " Leske Leski 
" 
82 " 14 " dołu " In. Gartz " Garc 
35 " 7 " gÓry Okollen " Okkolen 
44 " 9 "' " :\Iiruschin " :\Iiruszin 
48 ,., 14 ., Ilolu 'Veissfłiess " 'Veissfłuss 
57 " 16 " Okrągłak " Okrąglak 
64 " 10 " gory Dietrichsdorf " Dietrischdorf 
66 " 14 ., "' " Łunawy " Lunawy 

 75 l dołu Eickfier Eickfuhr 
" r " " 
'" 76 " l " " góry " Cołdanki " Coldanki 
" 79 " 9 " ., góry " Sobczyn " Sabczyn 
" 82 " 12 " " dołu " Ludwigsort " Ludwigshort 
86 " 13 " " " " Gr. Falkenau " Flakenau 
103 " 2 " " " "' Błądźmin " Blądźmin 
114 " 6 " " " Bruch " Bruck 
" 122 " 8 " " " Orsechau " Orschau 
162 5 . Ploczytznen Ploczytzen 
" " " " ,., " 
" 170 " 1 " " " " Jakunowen " J akunoewn 
" 171 " 8 " ., góry Kehlen ., Kahlen 
" 179 " 11 " " " " Popielne n " Popiellen 
199 13 Bardungen Bardunken -- 
" " " " ., " 
" " 5 " " dołu " B unkenmiih le " Bunkemiihle 
" 
" 210 " 1 " " " " Zabrodzie " Zabrodziec 
211 " 8 " " góry " Beut.nerdorf " Beutnersdorf 
" ,