/9029_1914_66_01.djvu

			. 


Sprawozdanie 


nJr
K
Ji T
w
nJnw
 P
m

J N
llK
W
j 


dla 


Młodzieży Prus Zachodnich 


za rok 1914. 


Rok LXVI. 


C H E l M N O. 
NAKŁADEM TOWARZYSTWA POMOCY NAUKOWEJ. 
Czcionkam i drukarni S. Buszczyńskiego w Toruniu.
		

/9029_1914_66_02.djvu

			, 
T 


Z pomiędzy członków i dobrodziei Towarzystwa zmarli w roku ubiegłym: 
Ks. prob. Ignacy Cyra z Drzycimia. - Dr. Szyman z Golubia. 
Walenty Lamczyk i Jan Cabański z Brus. 
Ks. prob. Dr. Stanisław Kujot z Grzybna. 


Uprasza się mających chęć przystąpienia do Towarzystwa Naukowej Pomocy, 
aby odpowiednio do 
 8 ustaw: 
"Członkiem Towarzystwa stać się może każdy pełnoletni i samodzielny oby- 
watel Prus Zachodnich, który własnoręcznym podpisem zobowiąże się składać na 
cele Towarzystwa dobrowolną składkę przez lat cztery i którego Dyrekcya na wnio- 
sek umotywowany jako członka przyjmie" - 
zechcieli przesłać na ręce głównego sekretarza zobowiązania treści następującej: 
Zgłaszam się niniejszem na członka Towarzystwa Pomocy Naukowej dla 
młodzieży Prus Zachodnich oświadczając, że się godzę na statuta tegoż Towa- 
rzystwa i że na cele jego płacić się obowiązuję przynajmiej przez lat cztery 
rocznej składki marek. ....... 


(miejsce zamieszkania i data) 


(podpis) 


..... 


L 


-
		

/9029_1914_66_03.djvu

			Sprawozdanie rachunkowe. 
D o C H Ó D. 


I. Dochody z majątku Towarzystwa. 


a) Dary i legata: 
1) śp. z Wilkxyckich hr. Mielżyńskiej 
2) śp. z Biernawskich Slaskiej. . . 
3) fundusz Kopernika . . . . ., . 
4) fundusz imienia śp. Wojciecha Łożyńskiego 
5) ks. dziekana Kozłowskiego . 
6) ks. prob. Maleckiego . . . 
7) śp. ks. prob. Zaborowskiego 
8) śp. O. A. . . . . . . . 
9) śp. józefa Potczyńskiego. . . . 
10) fundusz śp. Teodora Donimirskiego 
11) śp. Władysława Komierowskiego 
12) śp. Maryi Połczyńskiej 
13) śp. z Perkowskich Biernackiej 
14) ks. kan. Prądzyńskiego 
15) ks. prob. Kniffkego. . . . 
16) po zmarłym józiu Slaskim . 
17) śp. Szymona Czerwińskiego . 
18) ks. prob. Batkego . . . 
19) ks. delegata Kamrowskiego . 
20) śp. Aug. Łebińskiego . . 
21) śp. Ludwika Slaskiego. . . 
22) śp. ks. prob. Depczyńskiego. . 
23) fundusz "Gazety Grudziądzkiej" 
24) Ignacego Górskiego. . . . . 
25) śp. O. B. . . . . . . . . 
26) Floryana Gółkowskiego 
27) juliana Zarzeckiego . . . . . 
28) śp. Dr. Teofila Kaczorowskiego . ... ..' " 
29) ks. Ł. z W. (w roku 1914 przybyło 2000; nie przynosi tymczasem dochodu) " 
30) Władysława i Ludwiki Piotrowskich. . 
31) śp. ks. prob. jana Sucharskiego . . . . . . . . 
32) śp. ks. prob. Szapkego . . . .. ..... 
33) panny Berty Busse. . . . . . . . . . . . . 
34) fundusz imienia śp. ks. dziekana józefa Odrowskiego. 
35) Bezimiennego. . . . . . . . . . . . . . . 
36) śp. Henryki Busse . . . . . .' . . . . . . . 
37) śp. ks. jubilata Stanisława Machorskiego . . . . . . 
38) Bezimiennego (Towarzystwu słu1:y z dochodu tylko 20 0 /0) 
39) panny Antoniny Czechowicz . 
40) śp. ks. prob. Pałczyńskiego. . . . . 
41) pani Norbert y Markwart . . . . . . 
42) ks. dziekana Klatta. . . . . . . . 
43) ks. K. (nie przynosi tymczasem dochodu) 
44) ks. dziekana Łabuńskiego . . . . . 
45) ks. prob. Schlegera. . . . . . . . 
46) ks. prob. Konstantego Podlaszewskiego .. .. 
47) ks. dziekana Kozłowskiego (akcya Banku Ziemskiego) 
48) Floryana Gółkowskiego (akcya Banku Ziemskiego). . 
49) śp. panny julianny Pfaff (akcya Banku Włościańskiego). . 
50) ks. dziekana Antoniego Frosta (6 akcyi Banku Włościańskiego) 
51) M. S. (akcya Banku Ziemskiego). . . . . . . . . . . 
52) ks. dziekana Pobłockiego (2 akcye Banku Ziemskiego) . . . 


-. 


. M. 6000.- ł 
" 2000.- 
" 6000. - . 
" 500U. - . 
" 4500.- 
500.- 
300. -- 
" 15300.- 
" 9000.- 
" 2000. -- 
" 3000.-. 
" 2500. - - 
" 1500. - 
" 1000.-- 
500.- 
" - 300.- 
" 1500. - 
" 1000. -- 
" 1000.- 
" 150U. 
" 2000. - 
300. - l 
600.-'- 
6UO.-1 
" 1000.- 
" 6950.- 
300.- 
250.- 
6999. - 
3000. - 
500.- 
500.- II 
2000.- U 
358.- 
3000. - 
2000.- 
1000.- 
14600. - 
1800. - 
300. - 
880.- 
1000. - 
6000. - 
1300. J 
1000. - 
500. - ł 
1000. -I 
l
gg:
l f 
1800. - 
1000. -I 
2000. - I 
130437.- 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 
. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 


.... 


M. 
dochodzą odsetki z zapisu śp. Stefana Lewickiego 


Procenta 
J! I Ą 


3495 


59 


409 


50 


il 3905 09 
II 128 
II 4033 I _09
		

/9029_1914_66_04.djvu

			b) fundusz zaliczkowy. *) 
zwrócona pożyczka 
dar X. Ł. zW.. . . . . . 
dar ks. prob. Pobłockiego z Kokoszek 
dar ks. kanonika Pobłockiego z Chełmna 
dar ks. prob. Wiśniewskiego . 
dar Dr. Wybickiego z Gdańska . . 
dar Dr. Szukaiskiego z Koronowa . 
dar ks. prob. Kujota z Grzybna . 
dar Dr. Szczygłowskicgo z Torunia 
dar Hr. Maryi Sierakowskiej z Waplewa, Iw uczczeniu pamięci męża 
dar Adasia hr. Sierakowskiego z Waplewa, ku uczczeniu pamięci dziadka 
zapis Adolfa Radońskiego. . . . . . . 
dar Dr. Sujkowskiego z Grudziądza po odliczeniu M. t 20 na stcmpel . 


;;;!!! 


M. 2000. - } 
" 150.- 
" 200. - 
" 300.- 
" 500.- 
" 1500,-1 
" 75.-( 
" 3000. - 
" 300.- 
" 500.- 
" 500.- 
" 3520. -I 
880.- 
M. 13425. - 
1656.35 
M. t t 768.65 


Procenta 
,,1(; .oJ 


465 60 


na potrzebę bieżącą podniesiono (uwzględniając proccnta własne M. 463.60) 
pozostało funduszu zaliczkowego 


>-. c...i Wpłynęło składek 
(J 
.
 
ctt' 
'N 
:3 nadzwy- ogółem 
(1) Powiat N":':: Nadesłali składki bieżąc}'ch zaległych 

 .
 "C czajnych 
...J
 I -1 I -1 I I 
...: ..... 
/l. ,;#(, ,;#(, .At. 
..::.:: -1 .oJ 
ZIl II er, I 
I 
1 Brodnicki 2 Ks. dziekan Klatt z Lidzbarga 
2 " 1 Ks. prob. Kuczyński z Radosz 
3 " 1 Ks. prob. Sychowski z Bolesz 
4 " 1 Ks. prob. Wietrzychowski z G 
5 Chełmiński 1 Ks. prob. Bloch ii Unisławia 
6 " 1 Konstanty Chęciński z Trzebc 
7 " 1 Eustachy Działowsl	
			

/9029_1914_66_05.djvu

			:>, u Wpłynęło składek 
<:..> CI! .
 
CI!" 
'N .0::1 nadzwy- 
Q) Powiat N":': Nadesłali składki bieżących zaległych ogółem 
..o t.J"'O czajnych 
.- CI! 
..: -J..... I I I I 
Z . ..,..=::.r:: .At. .oj .At .oj .;łt --l .;1t. .oj 

.' VJ 
Z przeniesienia I 1 Y40 I 60 I 40 1986 60 
36 Toruński 1 Czesław Borowski z Chełmży 10 
37 " 1 Bolesław Hozakowski z Torunia 10 
38 " 1 Władysława Hulewiczowa z Warszewic o 10 
39 " l Antoni Kalkstein z Pluskowęs . 150 
40 " l Ks. prob. Łaszewski z Torunia. 15 I I 
41 " 1 Karol Mellin z Zalesia. . 60 I 
. I I 
42 " J. Rudnicki z Biskupiego Papowa. 48 
43 " 1 Ks. prob. Schulz z Gronowa 10 1 
44 " 4 jan Sczaniecki z Nawry o 150 
45 " 1 Ks. prob. Trętowski z Biskupiego Papowa 15 478 
46 Tucholski J. Gayda z Tucholi . 250 250 
47 Wałecki 1 Dr. Szukaiski z Koronowa 20 
48 " 1 Ks. dziekan Treder z Koronowa 20 40 
49 W ąbrzeski józef Przybyszewski z Kowalewa 23 
50 " 1 jerzy Slaski z Orłowa . 30 53 
51 Wejher. i Pucki 21 A. Chmielewski Sopot Y 225 50 225 50 
52 Z różn. stron 1 Władysław Berkan z Charlottenburga 50 1 
53 " 1 Ks. prob. Łangowski z Wudzyna . 15 
54 " 1 Ks. dziekan Łukowicz z Czarnowąsa . 10: 05 
55 " 1 B. Maciejewski z Bochum . 10 1 
56 " 1 Dr. Riemer z Warszawy . . 5 
57 " 1 Ks. prob. Ziemkowski z Dąbrówna . 10 100 )5 
58 Nadzwy- Z 60 
59 czajne C. Mellin z Kuczwał 30 
60 " Towarzystwo Przemysłowe w Kowalewie 10 
61 " Towarzystwo ludowe w Kościelnej jani. 10 
62 " W. z P. . 20 
63 z Lidzbarga . 30 I 
" 5331 
Bank włościański z składki na zakupno I 
64 " obrazu śp. Dyr. Łożyńskiego . . . 
65 " Dr. Łaszewski od N. N. o 1002! 
66 " N. N. z X.. 599 50 
67 " Ks. prob. poseł Łosiński . . o 100 


 " od przyjaciół młodzieży z B. o 62 
" z przedstawienia amatorskiego w Brusach I 35 
" Dziennik Poznański od N. N. 50 2541 50 


l 


1130931 15 1 


R O Z C H Ó D. 


I. Wypłacone wsparcia. 


\2581 I 50 15674 I 65 


'\ 


I 
l 


i 


Akademikom i uczniom szkół zawodowych. 
.;1t. 


1\ 


,I{, 


Uczniom szkół gimnazyalnych realnych. 


8 na wydziale teologicznym 1075 19 w klasie I a 
2 " filologicznym 525 12 " " Ib 
" 
10 " prawniczym . 1900 9 " " lIa 
" 
18 lekarskim 3425 8 " " IIb 
" " 
1 " dentystycznym 225 3 " " lila 
" 
5 " weterynarskim 925 1 " " III b 
" 
2 " " aptekarskim. ,. 225 
5 " " budowlanym. 540 
5" " technicznym. 875 
l w szkole handlowej 187.50 
.,... 1 drukarskiej 100 
" " 
1110002.50 


450 
360 
340 
255 
105 
60 


II 1570
		

/9029_1914_66_06.djvu

			l 


II. Koszta administracyjne. 


Prowadzenie biura i kasy. 
Druki. . . . . 
Stempel spadkowy . . . 
Koszta sądowe. . . . . 


. M. 


300.- 
85.- 
304.65 
1.70 
M. 691.35 


. " 


. " 


. " 


Zestawienie dochodu i rozchodu. 


Dochód 


Rozchód 


\ 


Pozostałość z r. 1913. 
Procenta . . 
Składki. . . . . . 
Przechodnie . . . . 
Wsparcia . . . . . 
Administracya 
Z funduszu zaliczkowego 
Pozostałość . . . . . 


.At. 
1211 
4033 
5674 
5648 


.It. 


.oj 


5648 hO 
11572 50 
691 35 
154 I 99 
II 18067 I 64 I 18067 I 64 


..J 
10 
09 
65 
80 


1500 


Dyrekcya Gowarzystwa Pomocy Naukowej 
dla młodzieży Prus Zachodnich. 


Erazm Parczewski, członek honorowy Dyrekcyi. 
Michał Sczaniecki z Nawry, prezes. Ks. kan. Dr. Pobłocki z Chełmna, zastępca prezesa. 
Jan Sczaniecki z Nawry, główny kasyer i sekretarz. Jan Donimirski z Buchwałdu. 
Ks. prob. Aleksander Kupczyński z Wielkiego Garcu. Józef Lechowicz z Lisewa. 
Dr. Stefan Łaszewski z Grudziądza. Dr. Witold Slaski z Wabcza. 


I 

UT5J
tvrr

1 I
		

/9029_1914_66_07.djvu

			\ 


1
		

/9029_1914_66_08.djvu

			r 
 1. 


-- =