/Czasopisma_195_02_0001.djvu

			spisu 1.75 — dla abonentów 1.25 zł. JfajćieMS&e cstcoui : / 
V ’&wïutaf Biblioteka 
Główna 
UMK Toruń OttJOW ruuüiuwM u.|u. UDZIAŁOWCY ; polska poczta, telegraf i TELEFON i POLSKIE RADIO P. K. O. 4454, 9115. 100-20. ADR. TEL. REP-WARSZAWA" CENTRALA: WARSZAWA 1, KRÓLEWSKA Nr 6 ODDZIAŁY: BYDGOSZCZ, KATOWICE 
KRAKÓW, LWÓW ŁÓDŹ, POZNAN ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH 
DYREKCJI OKRĘGU POCZT I TELEGRAFÓW w WILNIE ODZIAŁY: BYDGOSZCZ 
GDAŃSK 
GDYNIA 
GRUDZIĄDZ 
KATOWICE 
KIELCE 
RRAKÖW 
LWÓW 
ŁÓDŹ PIOTRKÓW 
SOSNOWIEC 61225 
TORUŃ 1654 WARSZAWA 54700 
WILNO 28-5 RZESZÖWAG. 328 1231 26735 3094 11/5 33987 1593 11530 20036 « l/YD".(J/NItTWO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA „POLSKA POCZTA. TELEGRAF I TELEFON“. DODATKI BEZPŁATNIE. na 1939 r. DO SPISU ABONENCI OTRZYMAJĄ w 1939 r. WARSZTATY REPERACY.INE 
WARSZTATY REPASACJI MSlZAi* 
KABINY PEDICURE ——-— SKLEPY WE WSZYSTKICH 
MIASTACH POLSKI Nie ma Polski beag morza — 
Nie roi» mor?a boz ilue) floty! p opić Fundusz Obrony Morskiej który gromadzi kapitały na rozbudowę natzej mary- 
• narki wojennej, Składaj ofiary i nie odmawiaj kupna znaczków. Konto F. 0. M. Okręgu Stołecznego l. M. K. Hr 42.001 Żądać -wszędzie 
pierwszorzędnej jakości, MATRYCE I FAKBY do powielania ołówkowe, przebiłkowe. 
«V. systemów maszyn piszqcych, liczących, adresujqcych i drukarek biurowych. ATRAMENTY TUSZt i KLEJE biurowe produkcji Fabryki Chemicznej „SŁOŃC E” sp. z o. o. WARSZAWA - LUDNA 6/8, lei. 953-58 N KALKI maszynowe 
TAŚMY do wszystkich .21 • 4 i»;
		

/Czasopisma_195_02_0002.djvu

			DLA PAMIĘCI Nr telefonu NAZWISKO Nr telefonu NAZWISKO L R Ł S Sźraż pożarna • M T U Ń W O Z Zegar P Policja Kom. Zleceń Biuro ż t Łupieżowi i wypadaniu włosów zapobiega skutecznie y-\ OLEUM PETRAE „GL IM AR", ' ^/%j iec*yny preparat zbadany klinicznie i polecany przez 
lekarzy. Żądać w aptekach, perfumeriach i droge- 
riach wraz z orzeczeniami lekarskimi.
		

/Czasopisma_195_02_0003.djvu

			PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO „POLSKA POCZTA, TELEGRAF I TELEFON” SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH 
DYREKCJI OKRĘGU POCZT I TELEGRAFÓW W WILNIE na 1939 r. WARSZAWA — STYCZEŃ 193 9. PRAWO PRZEDRUKU ZASTRZEŻONE.
		

/Czasopisma_195_02_0004.djvu

			Chcesz być dobrze obsłużony 
przez telefon automatyczny — 
stosuj się do następujących przepisów: 1) Sprawdź w spisie abonentów numer zqdanego 
telefonu. Nie polegaj na pamięci, gdyż ta często cię 
zawodzi. Posługuj się najnowszym oficjalnym spisem 
abonentów- Spisy prywatnego nakładu, jak wykazało 
doświadczenie, często zawodzq. 2) Czekaj na sygnał zgłoszenia się centrali. 3) Nie pukaj widełkami. 4) Dopiero po usłyszeniu sygnału zgłoszenia się 
centrali, nakręcaj żędany numer. 5) Nakręcaj numer nie śpieszęc się — cyfra po cyfrze 
w tym porządku, w jakim są wydrukowane w spisie 
abonentów. 6) Nakręcaj palcem wskazującym prawej ręki. 7) Uważaj, aby przy nakręcaniu palec doszedł do ję¬ 
zyczka oporowego, po czym palec wyjmij, aby 
powrotny ruch tarczy odbywał się zupełnie samoczynnie. 
Nie hamuj, nie przyśpieszaj i nie dotykaj tarczy 
podczas jej ruchu powrotnego, 8) Jeżeli przy nakręcaniu numeru omylisz się (weźmiesz 
niewłaściwą cyfrę, palec wyskoczy itp.) zawieś mi¬ 
krotelefon na widełkach i zacznij nakręcanie od po¬ 
czątku — oczywiście po nowym otrzymaniu sygnału 
zgłoszenia się centrali. 9) Gdy nie rozmawiasz, to mikrotelefon musi bez¬ 
względnie spoczywać na widełkach. 10) zapoznaj się dokładnie ze szczegółowymi przepisami 
w części I A spisu abonentów. Kto nie stosuje się do przepisów, 
szkodzi sobie, 
szkodzi innym abonentom, 
szkodzi centrali automatycznej, niepotrzebnie psuje sobie i innym nerwy, traci czas 
i pieniądze.
		

/Czasopisma_195_02_0005.djvu

			KORZYSTAJCIE Z MIĘDZYMIASTOWYCH ROZMÓW TELEFONICZNYCH ZNIŻKI 
W OPŁATACH: WIECZOREM od godz. 19 do 24 40% w nocy od godz. 24 do 6 od 60% do 70% RONO od godz. 6 do 8 Proip. 16/SA 10/XI.38 — 172 CO
		

/Czasopisma_195_02_0006.djvu

			Ważniejsze połqczenia 
telefoniczne krajowe 
i zagra niczne TELEFON ZBLIŻA, PRZYŚPIESZA 
I USPRAWNIA ŻYCIE Cyfry podane na rysunku ozna¬ 
czają odległość w km, wg któ¬ 
rej oblicza się opłaty za poszcze¬ 
gólne rozmowy międzymiastowe 
krajowe. Taryfy opłat za rozmowy mię¬ 
dzymiastowe krajowe i zagra¬ 
niczne podane sq w oddzielnym 
załączniku. Szczegółowych informacji do¬ 
tyczących rozmów międzymia¬ 
stowych i międzynarodowych, 
udziela telefonicznie każdy urząd 
pocztowy. I
		

/Czasopisma_195_02_0007.djvu

			Podczas burzy telefonować nie należy! SKOROWIDZ CZĘŚĆ I. * A. Uwagi, wskazówki i łaryfy. $|r 1. Objaśnienia znaków i skrótów > ^ 2. Wskazówki praktyczne o używaniu aparatów telefonicznych, zatqczonych: a) do central automatycznych 2 b) do central ręcznych o centralnej baterii 3 c) do central ręcznych o miejscowej baterii 3 3. Wskazówki o korzystaniu z komunikacji międzymiastowej .... 3 4. Nadawanie i odbieranie telegramów przez telefon 4 5. Reklamacje i informacje k 6. Wyciqg z ordynacji telefonicznej (warunki zakładania, przyłqczania i ko¬ 
rzystania z urzqdzen telefonicznych) 5 Taryfy: pocztowa, telefoniczna, telegraficzna i radiofoniczna (wyciqgi; zawarte 
sq w osobnej broszurze dotqczonej do spisu. B. Spis abonentów w porzqdku alfabetycznym według miejscowości i nazwisk abonentów. CZĘŚĆ II. Ogłoszenia reklamowe — według branż i zawodów.
		

/Czasopisma_195_02_0008.djvu

			Część I A. Uwagi, wskazówki i taryfy. I. Objaśnienia znaków i skrótów. Godz. służbowe 
central, telef. L/2 Służba trwająca w ciągu dnia najwyżej 3 godziny. L Służba ograniczona dzienna trwająca: w dni powszednie od godz. 8 do 12 i 15 do 18. W dni świąteczne od godziny 9 do 11 i od 15 do 16. C Służba całodzienna — w dni powszednie: od 1 kwietnia do końca września od godz. 7 do 21, 
od 1 października do końca marca od godz. 8 do 21, W dni świąteczne: od godz. 8 do 12 i od 15 do 18. N/2 Służba całodzienna przedłużona do północy trwa od godz. 7 do 24. N Służba ciągła w dzień i w nocy. L/BC Służba podczas sezonu kąpielowego od godz. 7 do 21, w innych porach roku 
od godz. 8 do 12 i od 15 do 18. C/BN/2 Służba podczas sezonu letniego do północy, w innych porach roku od godz. 8 do 21. W niedziele i święta uroczyste rzymsko-katolickie oraz narodowe, urzędy ze służbą 
„N" i „N/2" czynne są bez żadnych ograniczeń. W celu prawidłowego i szybkiego otrzymania połq- 
czenia w centralach z obsługq ręcznq należy: 1. Przed wywołaniem centrali sprawdzić w spisie czy numer, który ma być zakomunikowany 
telefonistce, istotnie należy do żądanego abonenta. 2. Wyraźnie i prawidłowo powiedzieć numer i zwrócić uwagę, czy telefonistka powtó¬ 
rzyła go dobrze, oraz potwierdzić prawidłowość powtórzonego numeru. 3. Pamiętać, że podawanie telefonistce zamiast numeru żądanego abonenta — jego nazwiska 
lub nazwy przedsiębiorstwa itp., powoduje zwłokę bądź omyłkę w połączeniu. Telefonistki 
nie są w stanie zapamiętać wszystkich numerów abonentów swej centrali. 4. Unikać wszelkich rozmów z telefonistkami, gdyż to w wysokim stopniu utrudnia szybkie 
załatwienie żądanych połączeń. 5. Zapoznać się dokładnie ze wskazówkami i przepisami podanymi w Części I A Spisu. 1
		

/Czasopisma_195_02_0009.djvu

			2. Wskazówki praktyczne o używaniu aparatów 
telefonicznych, zatqczonych do central. a) Centrale automatyczne, 1. W celu wezwania centrali telefonicznej 
należy zdjąć lewą ręką słuchawkę, przyłożyć 
do ucha i czekać na sygnał z centrali, tj. na 
charakterystyczne brzęczenie w słuchawce, które 
oznacza, że centrala jest gotowa do wykonania 
żądanego połączenia. Dopiero po otrzymaniu sygnału z cen¬ 
trali należy rozpoczęć nadawanie żąda¬ 
nego numeru, trzymając ciągle słuchawkę 
przy uchu. Przed nadaniem, numer abonenta należy 
zawsze sprawdzić w spisie. 2. Nadawanie numeru uskutecznia się za 
pomocą umieszczonej na aparacie tarczy nu¬ 
merowej przez nakręcenie każdej cyfry od¬ 
dzielnie — cyfra po cyfrze, w tym porządku, 
w jakim się je pisze. Na przykład, gdy chcemy 
połączyć się z numerem 255-30, należy wska¬ 
zujący palec prawej ręki włożyć w otwór tarczy 
numerowej, oznaczony liczbą 2, i kręcić krążek 
w prawą stronę (tj. w kierunku ruchu wska¬ 
zówki zegarowej) aż do oparcia się palca o wy¬ 
stęp zaporowy, po czym wyjąć palec z otworu. 
Wtedy krążek samoczynnie obraca się w kie¬ 
runku odwrotnym i staje w położeniu pier¬ 
wotnym. Następnie w ten sam sposób nada¬ 
jemy drugą cyfrę, nakręcając krążek z otworu 
oznaczonego liczbą 5, potem trzecią cyfrę 
(w danym wypadku również 5), czwartą (3) 
i wreszcie piątą (0). 3. W razie pomyłki, spostrzeżonej pod¬ 
czas nadawania numeru, należy mikrotelefon 
zawiesić lub położyć na widełkach i rozpocząć na nowo nadawanie właściwego numeru, oczy¬ 
wiście po otrzymaniu sygnału z centrali. 4. Po nadaniu numeru otrzymujemy w słu¬ 
chawce sygnał dzwonienia, oznaczający, że 
centrala dzwoni do żądanego telefonu. Sygnał 
ten powtarza się dotąd, dopóki wywołany 
abonent nie zgłosi się do telefonu. 5. Jeżeli żądany numer jest zajęły, 
to po nadaniu numeru usłyszymy w słuchawce 
sygnał zajęcia, wtedy należy rozłączyć się, 
tj. mikrotelefon zawiesić lub położyć na wi¬ 
dełkach, gdyż w przeciwnym razie, nawet po 
zwolnieniu się żądanego abonenta, centrala na¬ 
dawać będzie sygnał zajętości. 6. Jeżeli został wybrany numer abonenta 
nie istniejącego lub wyłączonego z sieci, usły¬ 
szymy w słuchawce specjalny sygnał nie osią¬ 
galnego numeru. 7. Po skończeniu rozmowy należy mikro¬ 
telefon zawiesić na widełkach. Jeżeli rozmowa 
była prowadzona z abonentem, posiadającym 
centralę domową z aparatami dodatkowymi, 
to następną rozmowę, tj. nadawanie nowego 
numeru, można rozpocząć dopiero po upływie 
pewnego czasu, aby dać możność rozłączenia 
poprzedniej rozmowy w centrali abonenta. 8. Jeżeli podczas rozmowy miejscowej 
włączy się centrala międzymiastowa, to roz¬ 
mowa miejscowa zostanie przerwana, przy 
czym odłączony abonent otrzymuje sygnał ana¬ 
logiczny z sygnałem zajęcia. 9. Podczas nieużywania telefonu, mikro¬ 
telefon bezwzględnie winien spoczywać na wi¬ 
dełkach. UWAGA. Mechanizmy centrali automatycznej są nadzwyczaj precyzyjne i wprowadzane są 
w ruch przez samego abonenta zdjęciem mikrotelefonu z widełek i obrotami tarczy 
numerowej. Z tego względu jest nadzwyczaj ważne, aby abonenci nadawali nu¬ 
mery w sposób, odpowiadający ściśle podanym przepisom. W przeciwnym bowiem 
razie nie tylko nie otrzymają żadnego połączenia, lecz psują urządzenia centrali 
i swój aparat lub mogą otrzymać połączenie z innym numerem nie żądanym. W szczególności nie należy: a) Stukać widełkami, co wywołuje niemożność otrzymania zgłoszenia się centrali lub fałszywe 
nadanie numeru. b) Popychać lub wstrzymywać krążka numerowego podczas jego ruchu powrotnego, który 
powinien odbywać się jedynie samoczynnie. Nawet jeżeli numer żądanego abonenta składa 
się z jednakowych cyfr, na przykład: 222-22, należy po nadaniu każdej cytry wyjąć palec 
z otworu krążka, aby mógł on samoczynnie wracać w położenie pierwotne. Niezachowa¬ 
nie tego przepisu wywołuje rozregulowanie mechanizmów automatycznych centrali i nie¬ 
możność połączenia się z żądanym numerem lub połączenia fałszywe. c) Dotykać lub kręcić krążka numerowego podczas rozmowy, gdyż w ten sposób przerywa się 
własną rozmowę. Również nie należy poruszać krążka numerowego, gdy aparat jest nie 
używany, gdyż powoduje to uszkodzenie aparatu. d) Podczas nieużywania telefonu zdejmować słuchawki z widełek lub odkładać jej na bok, 
gdyż blokuje to mechanizmy centrali i powoduje wyłączenie aparatu abonenta. 2
		

/Czasopisma_195_02_0010.djvu

			b) Centrale ręczne o centralnej 
baterii. 1. W celu wezwania centrali telefonicznej 
należy zdjqć słuchawkę telefoniczną z widełek, 
przyłożyć do ucha i czekać na zgłoszenie się 
telefonistki, a gdy to nastąpi — podać jej numer 
żądanego abonenta. Nie należy przy żądaniu 
połączeń podawać telefonistce zamiast nume¬ 
ru — nazwiska lub nazwy abonenta, gdyż po¬ 
woduje to omyłki bądź zwłokę w połączeniach. Zaznacza się, że samo zdjęcie słuchawki 
z widełek wywołuje zapalenie się lampki sygna¬ 
łowej w centrali telefonicznej. 2. Przy wzywaniu centrali nie należy 
stukać widełkami aparatu, gdyż to nie 
tylko że nie przyśpiesza odezwania się 
telefonistki, lecz przeciwnie, opóźnia je 
lub nawet w ogóle uniemożliwia. Gdy po 
zdjęciu słuchawki centrala nie odzywa się, na¬ 
leży mikrotelefon zawiesić na widełkach i do¬ 
piero po paru minutach ponownie spróbować 
połączenia; jeżeli i wtedy centrala nie odezwie 
się, to oznacza, że komunikacja telefoniczna jest 
uszkodzona, o czym należy zawiadomić cen¬ 
tralę lub Biuro Naprawy. 3. W czasie, gdy abonent z telefonu nie 
korzysta, słuchawka powinna być zawsze za¬ 
wieszona na widełkach. Zdjęcie słuchawki 
i odłożenie jej na bok powoduje uszkodzenie 
telefonu i odłączenie go od centrali. c) Centrale ręczne o miejscowej baterii. W celu wezwania centrali telefonicznej na¬ 
leży kilkakrotnie zakręcić korbką induktora, 
przyłożywszy słuchawkę do ucha, i czekać zgło¬ 
szenia się centrali, a gdy to nastąpi — podać 
jej numer żądanego abonenta. Telefonistka 
powtarza numer, a otrzymawszy potwierdzenie 
prawidłowości tegoż, dodaje „dzwonię” lub też, 
w razie jakichkolwiek przeszkód, odpowiada „zajęty”, „uszkodzony” itp. Nie należy przy żą¬ 
daniu połączeń podawać telefonistce zamiast 
numeru — nazwiska lub nazwy abonenta, gdyż 
powoduje to omyłki bądź zwłokę w połącze¬ 
niach. Gdy połączenie nastąpi, wezwany abo¬ 
nent, otrzymawszy sygnał dzwonkowy, przykłada 
słuchawkę do ucha i wymienia swój numer, po 
czym rozpoczyna rozmowę. Po ukończeniu 
rozmowy obie strony kładą słuchawki na wła¬ 
ściwe miejsce i dają sygnał na rozłączenie 
przez trzykrotne krótkie zakręcenie korbką indu¬ 
ktora. Na sieciach miejscowej baterii z automa¬ 
tycznym sygnałem do rozłączenia wystarcza 
położenie słuchawki na widełkach. Na sieciach 
tych nie należy kręcić korbką induktora po 
skończeniu rozmowy- Sygnalizowanie, tj. wydzwanianie abonen¬ 
tów, uskutecznia sama centrala telefoniczna 
bez udziału abonenta Gdy połączenie nastąpi, 
a wzywany nie zgłosi się (na dzwonek centrali) 
natychmiast, to wzywający nie powinien dzwo¬ 
nić ponownie, lecz, trzymając słuchawkę 
przy uchu pewien czas, czekać na zgło¬ 
szenie się wzywanego abonenta, gdyż 
każde następne dzwonienie, spowodo¬ 
wane niecierpliwością wzywającego, uwa¬ 
żane będzie przez centralę telefoniczną 
za sygnał do rozłączenia. Łączenie i sygnalizowanie aparatów do¬ 
datkowych uskutecznia nie centrala telefoniczna, 
lecz abonent centrali abonentowej lub aparatu 
głównego. Jeżeli chce się bezpośrednio po skoń¬ 
czonej rozmowie wywołać centralę ponownie, 
to trzeba najpierw dać sygnał na rozłączenie 
(3 obr. korbką), po czym poczekać chwilkę i do¬ 
piero po pewnym czasie wywołać centralę na 
nowo. W czasie, gdy abonent z telefonu nie 
korzysta, słuchawka przy aparacie biurkowym 
powinna zawsze spoczywać na widełkach, a przy 
aparacie ściennym — wisieć na haczyku z le¬ 
wej strony. 3, Wskazówki o korzystaniu z komunikacji międzymiastowej. Każdy abonent ma prawo korzystać z ko¬ 
munikacji międzymiastowej wprost ze swego 
telefonu, o ile przedtem złoży w miejscowowym 
urzędzie pocztowo - telekomunikacyjnym odpo¬ 
wiednią deklarację. Opłacanie rachunków za 
rozmowy międzymiastowe łącznie z innymi opła¬ 
tami telefonicznymi powinno odbywać się regu¬ 
larnie co miesiąc, najdalej siódmego dnia po 
otrzymaniu rachunków. W razie przeciwnym 
urząd wstrzymuje komunikację telefoniczną, a za¬ 
ległe należności ściąga w drodze administracyjnej. Od abonentów, nie dających rękojmi co 
do terminowego opłacania rachunków, pobiera 
się kaucję w wysokości, wystarczającej na po¬ 
krycie miesięcznych należności. W celu zamówienia rozmowy między¬ 
miastowej, abonent wzywa centralę tele¬ 
foniczną międzymiastową i podaje rodzaj 
rozmowy (pilna, prasowa, z wezwaniem, 
z uprzedzeniem i t. d.), wymienia numer 
swego telefony oraz miasto i numer abonenta, 
z którym chce mówić. Telefonistka powtarza 
zamówienie abonenta w celu sprawdzenia, czy 
dobrze je zrozumiała, a przekonawszy się, że 
nie ma omyłki, odpowiada: „przyjęte”. Abonent 
wtedy kładzie słuchawkę na właściwe miejsce 
i czeka wezwania do rozmowy. Po ukończo¬ 
nej rozmowie abonenci, załączeni do central 
ręcznych z baterią miejscową, dają za pomocą 
induktora sygnał rozłączenia; abonenci pozo- 3
		

/Czasopisma_195_02_0011.djvu

			stałych central dajq sygnał ukończenia rozmowy 
przez położenie słuchawki na widełkach aparatu. Rozmowy międzymiastowe majq pierwszeń¬ 
stwo przed rozmowami miejscowymi i okręgo¬ 
wymi, wobec czego rozmowy wymienione sq 
przerywane dla rozmów międzymiastowych. 
W razie niemożności prowadzenia roz¬ 
mowy międzymiastowej z powodu prze¬ 
szkód technicznych (zła słyszalność), 
należy o tym natychmiast zawiadomić 
centralę. Opłaty za przeprowadzone rozmowy tele¬ 
foniczne międzymiastowe z abonowanego tele¬ fonu opłaca abonent bez względu na to, czy 
zamówione one były przez niego samego, czy 
też przez kogo innego. Osoby nie posiadajqce telefonu, jak rów¬ 
nież abonenci, którzy nie złożyli odpowiedniej 
deklaracji lub kaucji, mogq korzystać z komu¬ 
nikacji międzymiastowej w rozmównicach pu¬ 
blicznych, mieszczqcych się we wszystkich urzę¬ 
dach, (agencjach) pocztowo-telekomunikacyj¬ 
nych, za każdorazowq opłatq według taryfy. 
Opłatę za pierwsze 3 minuty uiszcza się z góry, 
za dalsze minuty dopłaca się zaraz po skoń¬ 
czeniu rozmowy. UWAGA. W czasie rozmów międzymiastowych należy mówić głośno, powoli 
i wyraźnie; trębkę mikrotelefonu trzymać przed ustami, a nie pod 
brodę, z boku iłp. 4. Nadawanie i odbieranie telegramów przez telefon. Każdy abonent ma prawo nadawania przez 
telefon wysyłanych przez siebie telegramów 
i żqdania, aby nadeszłe dlań telegramy były 
mu oddawane telefonicznie W tym celu składa 
w miejscowym urzędzie pocztowo-telekomuni- 
kacyjnym deklarację. Abonent, chcqc nadać telegram telefo¬ 
nicznie, zawiadamia o tym centralę, która łqczy 
go z oddziałem odbierajqcym telegramy. W większych centralach numery telefonów, 
pod które należy nadawać telegramy telefo¬ 
nem, podane sq przed spisem abonentów danej 
centrali. Telegram należy dyktować powoli i wy¬ 
raźnie, robiqc przerwę po każdym słowie, 
a następnie po każdych trzech lub czterech 
słowach. Imiona własne, słowa obce, liczby i takie 
słowa, których pisownia przedstawia pewne 
wqtpliwoéci, powinny być dyktowane na żqdanie 
głoska po głosce lub liczba po liczbie. Jeżeli w telegramach liczby majq być napi¬ 
sane słowami, trzeba bezpośrednio przed poda¬ 
niem liczby powiedzieć: „słowami". Za wyraz 
„słowami" nie dolicza się opłaty. Wszelkim żqdaniom powtórzenia pojedyń- 
czych słów lub zdań, w celu należytego od¬ 
bioru telegramów przez telefon, strony powinny 
wzajemnie zadośćuczynić. O ile przy nadawaniu przez telefon tele¬ 
gramów nie można przy niektórych wyrazach 
osiqgnqc dostatecznego porozumienia, wyma¬ 
wia się wtedy wyraz w ten sposób, że każdq 
literę wyraża się osobnym słowem, zaczynajq- 
cym się danq literq, na przykład: a — Adam m — Maria b — Barbara n — Natalia c — Cecylia o — Olga d — Dorota p — Paweł e — Ewa r — Roman 1 — Franciszek s — Stanisław g — Genowefa t — Tadeusz h — Henryk u — Urszula ■ i — Irena w — Wacław ■ i — Jadwiga z — Zygmunt k — Karol x — Xantypa 1 — Leon y — Ypsylon Za odtelefowanie adresatowi tele¬ 
gramów nie pobiera się żadnej opłaty 
dodatkowej, a oryginały telegramów, wyda¬ 
nych telefonem, doręcza się następnie pocztq, 
również bezpłatnie jako list zwykły lub wkłada 
się do skrytki pocztowej, o ile jq adresat 
posiada. Na wyraźne życzenie adresata, odtelefono- 
wany telegram może mu być doręczony przez 
gońca, za opłatq taryfowq w wysokości 30 gr. Telegram odtelefonowany adresatowi uwa¬ 
ża się za doręczony. Odbieranie przez telefon telegramów na- 
deszłych, które zostały nadane za zniżonq 
opłatę, jest niedozwolone. Abonentom zaleca się jak najczęstsze korzystanie z powyższego sposobu 
odbierania nadchodzęcych na ich imię telegramów, gdyż to jest sposób 
najszybszy i nie pocięga za sobę żadnych kosztów.
		

/Czasopisma_195_02_0012.djvu

			5. Reklamacje i Informacje. Reklamacje z powodu wadliwego funkcjo¬ 
nowania urządzeń telefonicznych lub ich złej 
obsługi należy wnosłó telefonicznie, ustnie 
lub pisemnie; w małych centralach—wprost na¬ 
czelnikowi miejscowego urzędu pocztowo-tele- 
komunikacyjnego, a w centralach większych — 
kierownikowi ruchu lub kontroli danej centrali. 
W większych centralach numery kontroli lub informacji podane sq przed spisem abonentów 
danej centrali. Pisemne reklamacje, dotyczące rozmów 
międzymiastowych oraz nadanych lub przyję¬ 
tych przez telefon telegramów, podlegają opła¬ 
cie, którą uiszcza się przez nalepienie na re¬ 
klamacji znaczków pocztowych w wysokości, 
podanej w taryfie telefonicznej. 6. Rozporzqdzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 października 1934 r.*) Ordynacja telefoniczna. (w y c 1 q g) Na podstawie art. 18, ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 3 czerwca 1 924 r. o poczcie telegrafie 
i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Ńr 63, poz. 
481) zarządzam co następuje: Używanie telefonów. § 1. Ordynacja telefoniczna określa wa¬ 
runki zakładania, przyłączania i korzystania 
z urządzeń telefonicznych, eksploatowanych 
przez państwowe przedsiębiorstwo .Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon" i przez koncesjo- 
nariuszów. Urządzenia telefoniczne. § 2. (1) W skład sieci telefonicznej wcho¬ 
dzą sieci miejscowe, okręgowe oraz między¬ 
miastowa sieć telefoniczna. (2) Sieć miejscową tworzą centrale i do¬ 
łączone do nich urządzenia stacyj abonento- 
wych i rozmównic publicznych. (3) Okręgową sieć telefoniczną tworzą 
okręgowe centrale telefoniczne oraz przyłączo¬ 
ne do nich sieci miejscowe, wyszczególnione 
W taryfie. (4) Międzymiastową sieć telefoniczną two¬ 
rzą międzymiastowe centrale telefoniczne, po¬ 
łączone między sobą przewodami międzymia¬ 
stowymi oraz publiczne rozmównice między¬ 
miastowe. (5) Stację abonentową tworzą: pojedyńczy 
aparat telefoniczny (końcowy), bądź zespół 2 
aparatów (główny, dodatkowy lub równoległy 
bez przełącznika), bądź centrala abonentowa 
z aparatami telefonicznymi dodatkowymi. Za centralę abonentową uważa się rów¬ 
nież zespół ponad 2 aparaty, połączone sze¬ 
regowo. Abonament telefoniczny. § 3. (1) Zgłoszenie o założenie stacji 
abonentowej należy kierować do miejscowego 
urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego, lub kon¬ 
cesjonariusza. (2) Urząd, lub koncesjonariusz, otrzymaw¬ 
szy zgłoszenie ustala kategorię (§ 38) i dorę¬ 
cza zgłaszającemu do podpisania deklarację 
przystąpienia do abonamentu telefonicznego 
wraz z wykazem kosztów instalacji. Podpisana deklaracja stanowi umowę abo¬ 
namentową. (3) Można odmówić założenia stacji abo¬ 
nentowej, jeżeli stoją ku temu na przeszkodzie 
względy natury technicznej. (4) Stację abonentową oznacza się nume¬ 
rem- Abonent nie ma prawa wyboru numeru. (5) Stację abonentową przyłącza się z re¬ 
guły do najbljższej sieci miejscowej. (6) Przyłączenie jednego i tego samego 
abonenta równocześnie do 2 sieci miejscowych 
może nastąpić za pomocą 2 odrębnych nie 
połączonych ze sobą przewodów elektrycznych. Korzystanie ze stacji abonentowych. § 4. (1) Abonent sieci miejscowej, za opłatą ustaloną taryfą, ma prawo łączyć się 
ze stacjami telefonicznymi, należącymi do tej 
samej sieci miejscowej. (2) Abonent sieci okręgowej, za opłatą, 
ustaloną taryfą, ma prawo łączyć się ze stacja¬ 
mi telefonicznymi, należącymi do tej samej 
sieci okręgowej. (3) Za opłatą, ustaloną taryfą, abonent 
ma prawo prowadzenia rozmów międzymia¬ 
stowych ze stacjami telefonicznymi, należący¬ 
mi do innych sieci miejscowych lub okręgo¬ 
wych. (4) Abonent ma prawo nadawania i od¬ 
bierania telegramów drogą telefoniczną na 
warunkach, ustalonych ordynacją telegraficzną. (5) Abonent ma prawo komunikowania się 
ze stacjami telefonicznymi innych państw, za 
opłatą, ustaloną zagraniczną taryfą telefo¬ 
niczną. *) Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 106, poz. 944. 5
		

/Czasopisma_195_02_0013.djvu

			(6) Za opłafq, ustaloną taryfą, abonent 
ma prawo korzystania z usług biura zleceń 
i innych urządzeń telefonicznych oraz otrzymy¬ 
wania połączeń stałych w czasie przerw 
w obsłudze centrali telefonicznej § 5. Abonent obowiązany jest umożliwić 
dostęp do abonowanej stacji telefonicznej na¬ 
leżycie legitymującemu się organowi państwo¬ 
wego przedsiębiorstwa »Polska Poczta, Telegraf 
i Telefon-’ lub koncesjonariusza, w celu spraw¬ 
dzenia działalności urządzeń oraz warunków, 
określających kategorię stacji abonentowej. Zakładanie stacyj abonenłowych. § 6. (1) Każde połączenie stacji abonen¬ 
towej z centralą miejscową (połączenie główne) 
stanowi oddzielny abonament telefoniczny . (2) Na każde 7 aparatów dodatkowych, 
dołączonych do centralki, musi przypaść przy¬ 
najmniej jedno połączenie z miejscową centralą 
(połączenie główne). § 7. (1) Aparaty dodatkowe mogą być 
instalowane tylko w obrębie tej samej posesji, 
w której znajduje się aparat główny (połącze¬ 
nie główne). W obrębie strefy (§ 34) pierwszej, 
w sieciach, dla których stosuje się opłaty abona¬ 
mentowe ryczałtowe, dopuszczalne jest umiesz¬ 
czenie aparatu głównego i aparatu dodatko¬ 
wego na różnych posesjach pod warunkiem, 
że oba aparaty będą zainstalowane w loka¬ 
lach, należących do tego samego abonenta. (2) Aparat równoległy może być zainsta¬ 
lowany tylko w tym samym lokalu, co i aparat 
główny lub dodatkowy. 8 §. Dopuszcza się połączenie z centra¬ 
lą miejscową za pomocą jednego obwodu naj¬ 
wyżej czterech stacyj abonenłowych, pod wa¬ 
runkiem, by wszystkie stacje abonentowe znaj¬ 
dowały się ponad 3 km od granicy strefy 
pierwszej (połączenie towarzyskie). Przyłączeni 
w ten sposób do centrali miejscowej abonenci 
odpowiadają solidarnie. Przyłączanie prywatnych urządzeń 
telefonicznych. § 9. (1) Prywatne urządzenia telefoniczne 
lub sprzęt telefoniczny, na żądanie właściciela, 
będą przez państwowe przedsiębiorstwo „Pol¬ 
ska Poczta, Telegraf i Telefon" lub koncesjonar¬ 
iusza włączone do sieci telefonicznej, jeżeli sy¬ 
stem tych urządzeń odpowiada pod względem 
technicznym miejscowej centrali telefonicznej 
i warunkom ustalonym przez Ministra Poczt 
i Telegrafów. (2) O wszelkich zamierzonych zmianach 
w prywatnych urządzeniach, a w szczególności 
o zmianach ilości przyłączanych aparatów do¬ 
datkowych, winien abonent niezwłocznie powia¬ 
domić Dyrekcję Okręgu Poczt i Telegrafów lub 
koncesjonariusza. Przeniesienie urządzeń stacji abonentowej. § 10. (1) Żądanie przeniesienia telefonicz¬ 
nego urządzenia abonentowego winien abonent 
zgłosić na piśmie do miejscowego urzędu 
pocztowo-telekomunikacyjnego lub do koncesjo¬ 
nariusza. (2) Przeniesienie może nastąpić tylko 
w granicach tej samej telefonicznej sieci miej¬ 
scowej, o ile względy techniczne na to zezwa¬ 
lają, za uiszczeniem opłaty przewidzianej taryfą. Zmiany i konserwacja urządzeń. § 11. (1) Państwowe przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon" lub konce¬ 
sjonariusze konserwują urządzenia stqcyj abo- 
nentowych oraz należące do nich przewody 
i przeprowadzają również wszelkie zmiany 
w urządzeniach. Za zezwoleniem Dyrekcji Okrę¬ 
gu Poczt i Telegrafów lub koncesjonariuszów, 
abonent może własnym kosztem konserwować 
prywatne urządzenia telefoniczne, włączone 
do publicznej sieci telefonicznej. (2) Bez zezwolenia Dyrekcji Okręgu Poczt 
i Telegrafów lub koncesjonariusza, abonent nie 
może dokonywać żadnych zmian w urządze¬ 
niach Czas trwania abonamentu telefonicznego 
i warunki rozwiązania. § 12. Umowa abonamentowa może być 
terminowa lub bezterminowa. § 13. Umowa bezterminowa może być 
rozwiązana za trzydniowym co najmniej pisem¬ 
nym wypowiedzeniem od dnia 1 następnego 
miesiąca, jednak nie wcześniej, niż po upły¬ 
wie 3 miesięcy od dnia 1 miesiąca, następu¬ 
jącego po dniu przyłączenia urządzenia do 
centrali miejscowej, o ile urządzenie abonen¬ 
towe znajduje się w I strefie, a po upływie 12 
miesięcy, o ile takie urządzenie znajduje się 
w II strefie (§ 34). § 14. Umowa terminowa nie może być 
zawarta na czas krótszy niż jeden miesiąc. § 15. O ile abonent nie uiści opłaty abo¬ 
namentowej w ciągu 7 dni od terminu płatno¬ 
ści, państwowe przedsiębiorstwo „Polska Poczta 
Telegraf i telefon" lub koncesjonariusz mają 
prawo wyłączyć urządzenia telefoniczne z sieci, 
a po upływie następnych 7 dni uznać umowę 
za rozwiązana z winy abonenta i własne urzą¬ 
dzenie abonamentowe usunąć. § 16. W razie rozwiązania umowy abo¬ 
namentowej z winy abonenta, abonent obo¬ 
wiązany będzie uiścić opłatę abonamentową 
do końca miesiąca, w którym urządzenie wy¬ 
łączono, a oprócz tego, w wypadku rozwiąza¬ 
nia umowy przed upływem 3 lub 12 miesięcz¬ 
nego terminu, ustalonego w § 13, karę umowną 
w wysokości, stanowiącej różnicę pomiędzy 
wpłaconą przez abonenta sumą za abonament, 
a sumą równą trzymiesięcznej opłacie abo¬ 
namentowej. 6
		

/Czasopisma_195_02_0014.djvu

			Zmiana osoby abonenta. § 17. Za zgodq państwowego przedsię¬ 
biorstwa -Polska Poczta, Telegraf i Telefon" lub 
koncesjonariusza, po uiszczeniu przewidzianej 
taryfq opłaty za przepisanie abonamentu, abo¬ 
nent może przelać swoje prawa abonamento¬ 
we na innq osobę, zajmujqcq na swoje imię 
na stałe lokal, w którym znajduje się stacja 
abonentowa. Odpowiedzialność abonenta. § 18. Abonent odpowiada za oddane mu 
do użytku urzqdzenia telefoniczne. Odpowiada 
on również za działanie osób trzećich. Czas otwarcia central telefonicznych. § 19. (1) Centrale telefoniczne automa¬ 
tyczne sq czynne przez całq dobę bez przerwy. 
Czas otwarcia central innych systemów, jak 
również rozmównic publicznych ustala Minister 
Poczt i Telegrafów. (2) W razie katastrofy kolejowej, lotniczej 
lub samochodowej, przymusowego Iqdowania, 
napadu rabunkowego, rozruchów i katastrof 
żywiołowych oraz w wypadkach wzywania po¬ 
mocy lekarskiej, obsługa centrali telefonicznej 
winna umożliwiać połączenie w każdym czasie. § 20. O ile pozwalajq względy natury 
technicznej, abonent, za opłatami przewidzia¬ 
nymi w taryfie, może na czas, w którym cen¬ 
trala telefoniczna nie jest czynna, uzyskać stałe 
połqczenie z drugim określonym abonentem, 
przyłączonym do tej samej centrali miejscowej 
lub do innej, ale bezpośrednio połqczonej. Rozmowy międzymiastowe. § 21. Rozmowy międzymiastowe dzielq 
się na: 1) państwowe pilne, 2) państwowe zwykłe, 3) służbowe pilne, 4) służbowe zwykłe, 5) prywatne błyskawiczne, 6) prywatne pilne, 7) prywatne zwykłe. § 22. Kolejność rozmów ustalajq prze¬ 
pisy ruchu. § 23. Obsługa centrali ma prawo prze¬ 
rywać rozmowę miejscowq lub okręgowq, je¬ 
żeli zażgdano połqczenia dla rozmowy mię¬ 
dzymiastowej. § 24. Za opłatę ustalonq taryfq można 
żqdać: a) wyszukania numeru wzywanego abo¬ 
nenta, podajqc jego zawód, imię, nazwisko 
i adres, b) wezwania danej osoby do rozmów¬ 
nicy publicznej, c) uprzedzenia wskazanej oso¬ 
by o zamierzonej rozmowie. § 25. Zwykłq rozmowę międzymiastowa 
na oznaczonq godzinę należy zgłosić przynaj- 
mniej na 30 minut przed terminem. Powyższe nie narusza postanowienia § 42. § 27. Jednostkę taryfowq dla rozmów 
międzymiastowych stanowi trzyminutowy okres 
czasu. § 28. (1) Czas trwania rozmowy między¬ miastowej prowadzonej między abonentami roz¬ 
poczyna się z chwilę odezwania się obu stacyj 
abonentowych, wzywajqcej i wzywanej. (2) Przy rozmowie zamówionej z rozmów¬ 
nicy publicznej ze stacjq abonentowq czas 
trwania rozmowy rozpoczyna się z chwilę po- 
łęczenia zamawiajqcego ze stacjq abonentowq. (3) Jeżeli jest wzywana rozmównica pu¬ 
bliczna, czas trwania rozmowy rozpoczyna się 
z chwilę uzyskania połęczenia z osobę, wezwa- 
nq do rozmównicy. § 29- Czas trwania rozmowy kończy się 
z chwilę, gdy stacja zgłaszajęca rozmowę dała 
sygnał jej ukończenia. § 30. Poczqtek i koniec czasu trwania 
rozmowy w przypadkach wqtpliwych ustala osta¬ 
tecznie obsługa centrali międzymiastowej po 
stronie zgłaszajęcego rozmowę. § 31. Rozmowę uważa się za przepro¬ 
wadzona bez względu na to, kto rozmawiał 
z telefonu wzywajqcego lub wezwanego. § 32. W razie przeszkód w czasie trwa¬ 
nia rozmowy czas płatny rozmowy przedłuża 
się o czas trwania przeszkody. § 33. (1) Opłaty za rozmowy między¬ miastowe zamawiane z rozmównicy publicznej 
uiszcza się z góry. (2) Opłaty za rozmowy zamawiane ze 
stacyj abonentowych mogę być kredytowane 
na warunkach, ustalonych w deklaracji składa¬ 
nej przez abonenta. Grupy i strefy. § 34, (1) Poszczególne sieci miejscowe 
lub okręgowe zalicza się do jednej z 5 grup, 
w zależności od ilości stacyj abonentowych 
głównych, wchodzqcych w skład danej sieci. (2) Obszar zasięgu sieci miejscowej w każ¬ 
dej grupie dzieli się na dwie strefy, W zależ¬ 
ności od długości promienia koła, którego śro¬ 
dek ustala właściwa Dyrekcja Okręgu Poczt 
i Telegrafów. (3) Zasady podziału sieci na grupy i strefy zawiera poniższa tabela. Grupy Ilość stacyj abonentowych 
wchodzqcych w skład 
danej sieci Promień koła dla 
strefy i sieci miej¬ 
scowej w po¬ 
szczególnych 
grupach Strefa II 1 do 20 1,5 km II od 21 do 100 1,5 „ III od 101 do 400 2 strefy 1 IV od 401 do 2000 2 „ V od 2000 wzwyż 3 „ 7
		

/Czasopisma_195_02_0015.djvu

			(4) W poszczególnych sieciach Minister 
Poczł i Telegrafów może zarzqdzeniem dopu- 
ścić zmiany w zasadach zaszeregowania sieci 
do danej grupy. (5) W razie zaliczenia sieci do wyższej 
grupy, abonenci, przylqczeni do sieci przed 
dniem wprowadzenia zmiany, uiszczajq oplqty 
abonamentowe w pierwotnej wysokości w ciqgu 
następnego miesiqca, w którym wprowadzono 
zmianę. Opłaty. § 35. (1) Zglaszajqcy deklarację o przy¬ 
uczenie stacji abonentowej do sieci uiszcza 
jednocześnie opłatę wstępnq i instalacyjnq. (2) Abonent, zawierajqcy umowę termino- 
Wq na czas krótszy niż 6 miesięcy, uiszcza, 
oprócz taryfowych opłat, wstępnej i instalacyj¬ 
nej, opłatę za zniesienie stacji abonentowej, 
oraz ewentualnie różnicę między taryfowq opła¬ 
tę instalacyinq a rzeczywistymi kosztami insta¬ 
lacyjnymi. (3) O ile abonent wznowi abonament przez 
niego wypowiedziany przed upływem 3 mie¬ 
sięcy od daty rozwiqzania umowy abonamento¬ 
wej, opłata wstępna nie będzie pobrana. (4) Również nie będq pobierane opłaty, 
wstępne od osób, które żqdajq przywrócenia 
w tym samym lokalu miejscowej stacji abo¬ 
nentowej, którq abonowali w bezpośrednio po¬ 
przednim sezonie, uiścili opłatę za zdjęcie apa¬ 
ratu i opłacali w okresie pomiędzy sezonami 
opłatę za konserwację przewodów. § 36. Opłaty za używanie stacyj abo- 
nentowych sq następujqce: a) opłaty abonamentowe, b) opłaty za konserwację przewodów, c) opłaty za przyłqczenie stacji abonento¬ 
wej do dalszej centrali z pominięciem 
bliższej, d) opłaty za dodatkowe urzqdzenia w stacji 
abonentowej, § 37. Wysokość opłat określa taryfa. § 38. (1) Opłaty abonamentowe mogq być. a) licznikowe, b) ryczałtowe, (2) Opłata ryczałtowa zależna jest od gru¬ 
py sieci i kategorii abonamentu. Kategorie 
abonamentu określa taryfa. § 39. Opłaty ryczałtowe i licznikowe kon¬ 
tyngentowe oraz za konserwację abonent opła¬ 
ca z góry za każdy miesiqc, a opłaty liczniko¬ 
we ponadkontyngentowe w następnym miesiqcu, 
najpóźniej w ciqgu 7 dni po wezwaniu do za¬ 
płaty; wreszcie opłaty za świadczenia, wymie¬ nione w puktach c) i d) § 36 jednocześnie 
z żqdaniem dokonania świadczenia. § 40. (1) Kategorię stacji ustala się w de¬ 
klaracji (§ 3 ust. 2). (2) Abonent jest obowiqzany niezwłocznie 
powiadomić o zmianie warunków, określajqcych 
kategorię stacji abonentowej (§ 38). Zmiana 
kategorii stacji abonentowej zgłoszona przez 
abonenta dokonywa się od dnia 1 miesiqca 
następującego po miesiącu, w którym abonent 
zgłosił zmianę warunków. (3) Zmiana kategorii stacji abonentowej 
na skutek stwierdzenia zmiany warunków przez 
organa kontrolujqce (§ 5) dokonywa się od 
dnia 1 miesiqca, następujqcego po miesiqcu, 
W którym zmianę warunków stwierdzono. (4) Zmiana kategorii winna być uwidocz¬ 
niona w deklaracji i podpisana przez abo¬ 
nenta. (5) Jeżeli zmiana warunków spowodowała 
przejście stacji abonentowej do wyższej kate¬ 
gorii, a nie była niezwłocznie zgłoszona przez 
abonenta (ust. 2), abonent obowiqzany jest 
wyrównać za czas ubiegły różnicę w opłatach 
w podwójnej wysokości. § 41. Abonent w pierwszym miesiqcu 
abonamentu opłaca tylko za każdy dzień od dnia 
uruchomienia 1/30 części miesięcznej opłaty 
abonamentowej. § 42. (3) Jeżeli wzywany do rozmównicy 
publicznej z jakiegokolwiek powodu nie zgłosił 
się na oznaczony termin, pobiera się opłaty za 
wzywanie i połqczenie, a zwraca się opłaty 
za rozmowę. (4) Jeżeli po pofqczeniu ze stacjq abonen- 
towq nikt się do aparatu nie zgłosi, albo zgła- 
szajqcy ograniczy się do zameldowania, że 
osoby wzywanej nie ma — rozmowę uważa się 
za nie doszłq do skutku i pobrane opłaty pod- 
legajq zwrotowi; pobiera się natomiast opłatę 
taryfowq za pofqczenie. (5) Jeżeli zgłaszajqcy rozmowę nie stawi 
się w okresie trzyminutowym po wezwaniu do 
odbycia rozmowy, uważa się rozmowę za 
doszłq do skutku. § 43. Roszczenie o zwrot opłat może 
być wnoszone w terminie 6-cio miesięcznym. § 44. Rozporzqdzenie wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1935 r. Równocześnie traci 
moc obowiqzujqcq rozdział II części trzeciej 
taryfy telefonicznej (zatqcznik do rozporzqdze- 
nia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17-go 
września 1934 r., Dziennik Taryf Poczt i Tel. 
Nr 11, poz. 31), o ile nie zawiera postanowień 
o charakterze taryfowym. Minister Poczt i Telegrafów 
E. Kaliński. 8
		

/Czasopisma_195_02_0016.djvu

			\ PRZYBYLI I ZMIANY 
PODCZAS DRUKU Abonenci, których dane zostały umieszczone 
w spisie niewłaściwie, oznaczeni sq znakiem BAKSZTY L (8-12 i 15-21) 3 Pietkiewicz Edward, kier. szkoły po: 
w&zecline] BARANOWICZE N 2 97 Bowdziej Aleksander, Rejtana 19 
2 93 Stark Fryderyk, fnż., Hoovera 55-b BEREZA KARTUSKA C (7-22) 25 Chwostowski Mikołaj, adw., Cer¬ 
kiewna 14 39 Horbacewlcz Mikołaj, obr .są(\'A BRZEŚĆ N n. Bugiem 7 02 Jakubowski Józef, archpiłsftsk^SZ3 5 73 Poczta, Oddziat Nadawczy Urzędu 
Pocztowego Brześć n.B. 1, Stec- 
kiewicza 45 5 50 Sadurski Franciszek, agronom, Jagiel¬ 
lońska 12 SZKOŁY: 152 Powszechna Nr 7, przedm. Wo- łynka | 6 99 średnia Techniczna im. Marsz. Pił¬ 
sudskiego, pokój nauczycielski, ! 3 Maja 55 7 05 Wainberg Pinchos, wt. skl. blawatn.. 
Dąbrowskiego 24 7 07 Winnik i Tenewicki, S-ka firmowa, Rynkowa 3 ' BRZOSTOWICA- DWORZEC (8-12 i 15-21) 5 Bitner-Olindzicz Adolf, maj. Kwa¬ 
tery — (dod.) Przybylski A., biuro techn. GRODNO N 161 ,,Akwa“, wytwórnia wód gaz. owoc.. Wileńska 22 619 Instytut prawosławny naukbwo-wy- 
dawniczy, Brygidzka 11 
6 69 Junackie Hufce Pracy, 51 samodz. kompania warsztatowa. Procho¬ 
wa 11 6 94 Palukajtys Antoni, por., Poniatow¬ 
skiego 2 ♦WOJSKO: ♦4SI — centrala telef. K. O. P. ♦90 — placówka K. O. P. do walki z przemytem JEZIORY C 1 Dnżewicz Franciszek, Browarna 22 KŁECK N/2 51 Gordon Abram, skład piwa, Rynek 22 52 Spółdzielnia „Zjednoczenie“, Ry¬ nek 37 KOBRYN N 95 Feldman Hersz, dr med., Rynek Koś- ; ciuszki 38 I 93 Kino „Odeon“, Pierackiego 1 
21 Powiatowa Komenda P. W., 3 Ma- j ja 6 ! KOSÓW POLESKI N/2 22 Polski Czerwony Krzyż, oddz Cer¬ 
kiewna ŁYNTUPY C *9 Dowgiałłowa tielena, maj. Ronią- ŁYSKÓW L k. Słonima. (8-12 i 15-21) •5 Laboeha Tomasz, leśniczy, Różańska MARCINKAŃCE C 17 Szkoła Powszechna, kier. LIDA N 104 Hurwicz M., inż., Suwalska 164 
2 04 Kotański Antoni, kier. szkoły, Szkol¬ 
na 60 * POLICJA PAŃSTWOWA: *2 55 Wydział śledczy przy Kom. P.P.P- 
w Lidzie, Szkolna 56 
— (dod.) kierownik •W O J S K O: *2 56 P. K. U., Suwalska 83 ŁUNNA 22 Jelinowicz Dawid, Paderewskiego 
21 Tartak Parowy „Niemen“ 23 Zandler Icko i Izbuckr, Zalewskow- ska 2 I
		

/Czasopisma_195_02_0017.djvu

			Mołodeczno — Żabinka MOŁODECZNO N 81 Okręgowe T-wo Organlzacyj 1 Kółek I Rolniczych 36 Sztyller Wanda, lek. dent., Starościń¬ 
ska 81 2uklel Alfons, Inź., agronom powia¬ 
towy NOWOGRÓDEK N URZĄD WOJEWÓDZKI: 1 91 — kierownik wojew. związku mię¬ dzykomunalnego, gab. 
190 — referat samochodowy, b. 1 42 — zastępca naczelnika samorządo¬ wego, gab. 109 Zbieg-Kucharski Mieczysław, m.. Pierackiego 4 PIŃSK N 52 
4 10 4 06 Halperowa A., Butrymowicza 10 
Nowacki R., z-ca kier. B. G. Bernardyńska 
Sejf Jakub, 3 Maja 73 Kiö POSTAWY N 59 Komendant Pow. P. P., m. PRUŻANA N 60 Ossowski Janusz, major, Legio¬ 
nów 5a SKIDEL C 31 Litwinow Jerzy, Oficerska 29 a SKRZYBOWCE C 12 Mączka Władysław, ks. proboszcz, 
plebania SŁOMIN N 155 153 
1 54 Byteński Izaak, właśc. fabryki kafli, 
Żyrowicka 51 Kowalski Hipolit, Długa 34a 
Zakład Położniczy, Kościuszki 14 ŚWIĘCIANY WILEŃSKIE N 20 Porus Eliasz, Introligator, Wileńska 7 
*5 Komenda Rejonu Uzupełnień, Wileń¬ 
ska G ŚWISŁOCZ C 40 Bołtryk Adam, Rynek WERENÓW L (8-15 i 18-21) 6 Matuszewski Józef, kier. szkoły WILNO N 30 45 Andrzejewski Kazimierz, f-ma, Nie¬ 
miecka 31 Bank Gospodarstwa Krajowego, Od¬ 
dział w Wilnie, Mickiewicza 16 b | 
30 41 — z-ca dyr. 30 42 — wydz. kredytowy 30 43 — wydz. dyskontowy 30 38 Bohdanowicz Michał, rtm., Artyleryj¬ 
ska 8 3 54 Brojdo Lifszyc i Dziewleniski, Sado¬ 
wa 13 7 35 Cukiernia Gofung Tewel, Ostrobram- i ska 2 I 18 13 Drucki Lubecki Konstanty, płk. dypl., 
Zyginuntowska 2Ü 
30 36 Epsztejn Emanuel, dr, Wiłkomier- ska 28 8 74 Geniechowicz Jewel, przedsiębiorca leśny, Sadowa 19 29 99 Grosman Wolf. mgr, Portowa 19 25 20 Hurtownia Włókiennicza (Pierwsza) 
Kupców i Przemysłowców Chrześ¬ 
cijan, Sp. z o. o., Bazyljańska 2 30 21 Jentys Zbigniew, urzędnik pryw , Szopena 3 24 97 Juchniewicz Leon, inż., Sierakow¬ 
skiego 25 1912 Kasyno Oficerskie, Nadleśna 2 
3 50 Kawecki Bohdan, wiceprok. Sądu 
Okr , Mostowa 5 2167 Kino „Muza“, Nowogródzka 8 KOLEJE PAŃSTWOWE: 29 74 — Dyrekcja Okr. Kolei Państw., ref. spr. społ. j pras., Szemberg W., 
m., Rossa 40 27 27 Lehmanówna Jadwiga, Zygmuntow- ska 12 ; 29 22 Lekarz źemoytel Władysław, chirurg, Wiłkomierska 13 
1317 Liniewski Edward, wykonawca robót 
wodociągowo - kanalizacyjnych, 
Bonifraterska 6 
9 09 Martyka Stefan, dyr. administracyjny 
Teatru Miejskiego, Objazdowa 6 30 37 ..Marysieńka“, willa Marii Lein- ; wandhaendlerowej-Lewickiej, Pio- ! tra Skargi 17 30 34 Mikulski Zygmunt, por , m, Mickic- ' wieża 4 1 *30 40 Minikes Leon, Miłosierdna 6 
30 32 Mulerowa Eugenia Zofia, Subocz 6 a 
*2125 Nogid Borys, Jagiellońska 3 
30 33 Raduński I., przemysłowiec leśny, Makowa 7 26 48 Rudnicki Sebastian, Zamkowa 18 
30 23 Salit Masza, dyr. Polsk. Zjedn. Przem. Kuśnierskiego ,.Colum¬ 
bia“, Stary Sącz Oddz. w Wil¬ 
nie, Niemiecka 27 30 35 Shelley-Korsak, Jagiellońska 10 
30 39 Spółdzielnia Meblowa Rzemieślników 
Chrześcijan z ogr. odp., Wileń¬ 
ska 28 30 44 Staffa Marian, ktp., Zarzeczna 16 
30 31 Swolkleniowa Wanda, rolniczka, Ka¬ 
sztanowa 7 13 07 Szer Ruwin, hurtowy skład papieru 
i mat. piśmiennych, Rudnicka 29 
1916 Szub Józef, papier i mat. piśm., Ste¬ 
fańska 2 30 26 Wenckowicz Roman, technik denty¬ 
styczny, m., Wileńska 26 *W O J S K O: *97 Centrala telef. K. O. P. *22 21 Placówka K. O. P. do walki z przemytem *23 45 Posterunek Meteorologiczny w Po- meranku 30 28 Wożnicki Jan, wł. wytwórni stempli 
i drukarnia, Młynowa 5/7 
29 22 źemoytel Władysław, dr med., Wił¬ 
komirska 13 WOŁKOWYSK N 142 Buttowt Andrzejkowicz, Pierackie¬ 
go 9 1 43 Zarząd Miejski, biuro ewid. i kontr. ruchu ludn., Kościuszki 54 WOŁOŻYN N 46 Gimnazjum Koedukacyjne Pow. 
Związku Samorządowego, Targo¬ 
wa 45 ,,Rolnik Kresowy“, spółdzielnia rol- niczo-handlow/i ZELWA C 6 Januszkiewicz Mikołaj, skład Nr 1 
• Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, 
filii w Zelwie ŻABINKA C 14 Bielecki Roch, Piłsudskiego II %
		

/Czasopisma_195_02_0018.djvu

			Część I. B Spis abonentów Właściwy spis abonentów ułożony jest w porządku alfabetycznym nazw miejscowości (sieci), a w obrębie każdej 
sieci — w porządku alfabetycznym nazwisk (nazw) abonentów danej sieci. Nazwa centrali oraz rozmównicy uwidoczniona jest w nagłówku grubym drukiem; po nazwie centrali i rozmównicy, 
podano godziny służbowe literami; L/2, L, C, N/2, N, IVBC, C7BN/2, Telefony dodatkowe oznaczone zostały skrótem (dod.), a telefony towarzyskie skrótem (Iow.). Przy układzie spisu zastosowano grupowy układ abonentów. Należy więc szukać; Adwokaci pod literą A Poczta, Telegraf i Telefon pod literą P Banki B Stowarzyszenia „ S Koleje Państw. K Szkoły » S Konsulaty .. „ K Szpitale „ .. S Hotele H Urzędy państwowe „ „ U Lecznice łt ». k Wojskowe inst. i oddz. „ „ W Lekarze L Zarządy miejskie i wiejskie „ „ Z Policja „ « P Pogotowie ratunkowe i straż pożarną-pod właściwymi literami, a poza tym na początku spisu abonentów danej centrali. ALBERTYN L 5 Misja Wschodnia O. O. Jezuitów, os. Albertyn 4 Policja Państw., posterunek Zarząd Dóbr Albertyn Władysława 
hr. Pusłowskiego — patrz Sło- 
nim 36 ANTOPOL C 3 Policja Państw., posterunek, pl. Marsz. Piłsudskiego 1 
2 Rubinsztejn Beniamin, skup zboża 
i produktów rolnych, Zaniwska 38 7 Zarząd gminny, 11 Listopada 35 BAKSZTY L (8-12 i 15-21) 17 Leśnictwo Państwowe ,,Puszcza“ w Zalesiu 8 Nadleśnictwo Bakszty, os. Zykowicze — (dod.) nadleśniczy, gab. — (dcd.) nadleśniczy, m. — (dod.) leśnictwo Kozinowo — (dod.) leśnictwo Czerkiesy 
7 Nadleśnictwo Biały-Brzeg — (dod.) nadleśniczy, m. — (dod.) leśnictwo Śiabryń 
11 Nadleśnictwo Dubry — (dod.) nadleśniczy, gab. — (dod.) nadleśniczy, m. — (dod.) sekretarz, m. — (dod.) leśnictwo Klimiszkl — (dod.) leśnictwo Niedźwiedzie Ucho — (dod.) leśnictwo Milwa - Bere¬ zyna, os. Nejwiszki — (dod.) punkt przeładunkowy przy torze w Pasiewiczach 4 Policja Państw., posterunek 6 Zarząd gminny, Kościelna 14 BARANOWICZE N (b. n.) Centrala międzymiastowa 
(b. n.) Centrala podmiejska 
103 Biuro napraw 
(b. n.) Biuro zleceń 2 31 Informacja w sprawach pocztowych 
163 Kontrola centr. telef. (reklamacje) 2 20 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMATY TELEFONICZNE: Dworzec poleski Dworzec centralny Sklep Iwanowa, Szosowa 18 ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urząd telef.-telegr., Senatorska 9 
Urząd poczt.-tel. Baranowicze 2, 
dworzec poleski 
Pośrednictwo poczt. Kroszyn k Ba¬ 
ranowicz Pośrednictwo poczt. Baranowicze 4, Poniatowskiego 47 25 Straż Pożarna 3 00 Adwokackie Koło, gmach Sądu Grodz¬ 
kiego, Rejtana 72 
64 Adwokat Chômiez Konstanty, Szep¬ 
tyckiego 75 37 Adwokat Legatowlcz W., Ułańska 16 
310 Adwokat Markowicz Efraim, Szep¬ 
tyckiego 60 2 37 Adwokat Rozin F., Szeptyckiego 37 
2 34 Adwokat Waszkiewicz W., Piłsud¬ 
skiego 32 71 Apteka Abramowskiego, prow. farm., 
Senatorska 27 2 90 Apteka miejska, Szeptyckiego 32 
74 Apteka Monkielewicza Klemensa, 
prow. farm., Szeptyckiego 33 
118 Apteka Teca Borysa, prow. farmacji, 
Szeptyckiego 48 
2 52 Awinowicki Borys, nacz. straży po¬ 
żarnej, Nowogródzka 6 
2 78 Bakszczańska S., Senatorska 34 211 Bank Polski, oddział Baranowicze, dyr., gab. — (dod.) dyr., m., Szeptyckiego 65 212 — sala biurowa — (dod.) zast. dyrektora, m. 2 06 Bank Powszechny Spółdz., z o. o , Szeptyckiego 24 53 Barancewicz M., Piłsudskiego 68 
151 Barysznik E., Szosowa 57 185 2 00 
2 56 2 46 
68 214 58 131 
2 32 
1 20 
156 1 30 1 26 1 33 2 24 112 1 29 
146 2 49 2 93 
194 77 
2 58 121 2 64 2 33 6 50 113 Berkowicz, dzierż, łaźni miejskiej, 
Sadowa 35 Berlin Nochama. Narutowicza 16 
Besser Mieczysław, kier. Bryg. Ochr. Skarb , Hołówki 51 
Brocki Borys, Narutowicza 60 
Brojdo, Llfszyc i Dziewieniskł, Szo¬ 
sowa 192 Bruk Mendel, Hoovera 16 a 
Bukowski Józef, przedstawiciel ,,Pol¬ 
skiego Fiata“, stacja obsługi i 
stacja benzynowa. Szosowa 151 
Bułhak Gustaw, notariusz, Mickiewi¬ 
cza 15 a Bussei Josel, przemysł leśny, Szep¬ 
tyckiego 53 Byteńskl Nochim, skł. manuf. futer, 
Senatorska 11 
,,Central*, b. eksped. transport., 
Ułańska 10 Centrale wojskowe (patrz Wojsko) 
,,Chalucyn“ gr. pracy, Narutowi¬ 
cza 88 Charlip Chonon, Wileńska 37 
Chiszyn M., Krótka 31 
Cukierman F., właśc. skł. piwa 
lwowskiego, T-wo Akc., browar 
i B-cia Pupko w Lidzie, Senator¬ 
ska 8 Cukiernia ,.Centralna“, Szeptyckie¬ 
go 50 Cvrvński G., f-ma ,.Rekord", Szep¬ 
tyckiego 36 Cyryński J. i S-wie, skł. żel., Ułań¬ 
ska 6 Cyryński Jakub I S-wie, skł. żel., 
* * Mińska Czyżewski Władysław, Sosnowa 112 
Dr med. Achmatowicz Leon, chirurg 
i urolog, Hołówki 35 
Dr Brewda. Mickiewicza 7 
Dr Danilewicz Salomon, chor. wewn. i kobiece, Ułańska 16 Dr Dr Dr Dr Dr Dr Feiler, chor. akuszer., kobiece, 
Nowogródzka 8 
Izygzonowa B., chor. kobiece 
i dziec., Szeptyckiego 49 
Kagan J., chor. skórne 1 wener., 
Szosowa 73 Kapłan Leon, Piłsudskiego 14 
Lewinbuk Z., Senatorska 16 
Lewkowicz H., Hoovera 7 Wl. 9
		

/Czasopisma_195_02_0019.djvu

			Baranowicze Dr Łopatto — Rekord 7 2 01 2 05 
20 2 79 a 52 219 2 23 134 5>. 2 26 
1 82 90 44 16 5 160 94 
2 77 
19 2 67 166 198 97 133 61 121 82 148 2 81 38 
1 76 168 119 2 83 
128 216 
2 28 110 
70 80 57 2 89 1 84 3 03 158 2 55 
41 88 
2 91 215 17 Dr Łopatto Konstanty, ordynator 
szpitala, położnictwo 1 chor. ko¬ 
biece, Narutowicza 42 
Dr Malkiewicz Jan, Sosnowa, rog 
Hoovera Dr Moroz W., Szosowa 240 
Dr Nachamowski L., akuszeria, chor. 
kobiece i wewnętrzne, Narutowi¬ 
cza 7 Dr Rubinsztejn Izrael, akuszer, chor. 
kobiece i dziecięce, Szeptyckie¬ 
go 25 Dr Skwirski, Hoovera 7 
Dr Słucki Rubin, chor. wewn., dzie¬ 
ci, spec. serca, elektrokardiograf, 
I zauł. Szeptyckiego 3 
Dr Szapiro Borys, choroby uszu, no¬ 
sa i gardła, Piłsudskiego 44 
— (dod.) gabinet Dr Szenicki Ch., chor., skórne, we- 
ner., rentgen, Sosnowa 15 
Dr Szeps. chor. uszu, nosa i gardła, 
laboratorium analiz lekarskich, 
Piłsudskiego 3 Dr ślepak J., Piłsudskiego 32 
Dr Węgielek, lekarz powiatowy, Na¬ 
rutowicza 75 Dr Weyl J., chor. wewn. dziec., rent¬ 
gen, Ułańska 23-a 
Dr Wężyk Andrzej, mjr, chor. skór. i wener., Staszica 15 
Dr Wolfson S., akuszer, Narutowi¬ 
cza 6 Dr żarnowskl Włodz., chor. wewn. i dziec., Narutowicza 42 
Domnicz Awner. Nowogródzka 11 
Drejcer J., II zauł., Szeptyckiego 4 
Drukarnia Ekspress, Szeptyckiego 50 
Drukarnia Kresowa, Narutowicza 12a 
— (dod.) kino ,,Apollo“ Drukarnia Nowoczesna Chrześcijań¬ 
ska, Szeptyckiego 68 
Drukarnia Stylowa, Eliasz Kacew 
i Mowsza Lipkus, Szeptyckie¬ 
go 12 Dudziński Franciszek, płk. dypl., Sa¬ 
dowa 9 „Ekonomia“, tow. winno - kol., broń 
i amunicja, Szeptyckiego 50 
„Eksport“, Chiszyn M., Krótka 31 
Epsztejn M., właśc. sklepu, towary 
kolonialne i handel zboża, Wileń¬ 
ska 17 Feiler, dr, chor. akuszer., skór., ko¬ 
biece, Nowogródzka 8 
Gachowska Irena, nauczycielka, Ko¬ 
chanowskiego 
„Gentelman“ S. A. w Łodzi, oddz. 
w Baranowiczach, Szeptyckiego 
23a Gierasimowicz Sergiusz, rowery, ma¬ 
szyny do szycia, radio i elektro- 
techn., Mickiewicza 5 
Gimnazja (patrz Szkoły) Glinik Z., Sosnowa 7 Gmina Wyznaniowa żydowska, za- 
„ , rząd, Piłsudskiego 1 Gold, Szosowa 188 
Goldin M. A., właśc. składu towarów 
galanteryjnych, wyrobów włókien¬ 
niczych i składu komisowego fa¬ 
bryk gumowych „Ardal“ i „Pe- 
.. pege“, Szeptyckiego 16 Górski W., maj. Rozwadowo 
Grabowiecki Mowsza, właśc. składu 
piwa Arcyksiążęcego Browaru w 
Żywcu 1 T-wa Akc. Bergszlos w 
Równem, Ułańska 48 
Grajwer Józef, Piłsudskiego 31 
Grebla Symcha, sklep żel., Senator¬ 
ska 14 Gros J., Narutowicza 44 
Gubar E. i S-ka, komisowa sprzedaż 
produktów naftowych f-my „Ga¬ 
zy Ziemne“ S. A. dla Przemysłu 
Naftowego we Lwowie, Naruto- _ . ^ WILid .11 Oubar L., wtaśc. sklepu produktów 
naftowych, Wojewódzka £ 
Oubar M., wtaśc. fabryki smaru dc 
wozów, Szeptyckiego 201 
Hermanowicz Leonard, Senatorska 22 
Hlmelfarb Józef, przem. leśny. Orze- 
, ,, szkowej 28 ,,Horolen sp. z o. o., skup lnu 
„ . , , , , pakut, Szeptyckiego 6 Hotel Angielski. Narutowicza 6 
Hotel Europejski, Wileńska 51 
Hotel Handlowy, Sucharebskiego 
„ . , „ . Szeptyckiego 11 Hurtownia Spirytusowa, Szosowa 19 4 
Hurtownia Wyrobów Tytoniowych 
Szeptyckiego 68 
Idelczyk, kier. baranowickiego oddz 
f-my „Oentelman“ S. A. w Ło- 
dzl, Senatorska 9fc 
lliwicki B., przemysł leśny, Wileń¬ 
ska 71 10 wi. Inspektor Szkolny (patrz urzędy) 2 82 Jakowlew Aleksy^ lnż„ nauczyciel, 
Orzeszkowej 4£ 167 Jarocki J., Kopernika 20 
2 07 Jasinowski A., biuro eksped. „Tran¬ 
zyt“, Ułańska 6 
210 Jastrzębski Jan Lucjan, dyr. szkoły 
drogowo - budowl., Hoovera 
83-a 78 Jelin Jochel, właśc. skł. drzewa opał., węgla kam. 1 mat. budowl., 
Szosowa 150 116 Josclewlcz H., Wileńska 34-a 192 Joselewicz M. i S-wie, tartak, Koł- pienicka 68 79 Judkowska Matka, właśc. hotelu, Wi¬ leńska 29 15 Kacew Eliasz, hurtowy skł. papieru, 
Szeptyckiego 30 — (dod.) mieszkanie 24 Kacew i S-wie, apteczny dom handl. skład hurtowy, Ułańska 4 — (dod.) mieszkanie — (dod.) sklep detaliczny — (dod.) gabinet szefa 169 Kancelaria parafialna, Narutowicza 78 
2 96 Kaplińskl Abram, właśc. skł. apteczn. i współwłaśc. fabryki torebek, 
Szeptyckiego 53 
6 Kapłan Leon, dr med., Piłsudskie¬ 
go 14 142 Kapłan Rafael, właśc. składu żelaza 
i art. techn.-budowl., Wileńska 30 
96 Karaś Józef, prezes Stowarzyszenia 
Kupców Polskich, Wileńska 42 
2 59 Kasa Spółdzielcza, Nowogródzka 4 
89 Kawiarnia „Grande Café“, Kowal¬ 
skiego Józefa, Szeptyckiego 54 1 40 Klejman Ch., Krótka 23-a 111 Kolejowa centrala telef., dworzec po¬ 
leski — (dod.) ambulatorium kolejowe — (dod.) dyżurny ruchu stacji Ba¬ ranowicze Poleskie — (dod.) elektrownia kolejowa, b. — (dod.) naczelnik oddz. dróg. Krepski, inż., gab. — (dod.) zawiadowca stacji central¬ nej, Wołosewicz — (dod.) ekspedycja towarowa — (dod.) zawiadowca elektrowni 2 87 Kolektura Loterii Klasowej nr 1023 Pol. Monop. Loteryjnego, Hirsz 
Reznłk, Narutowicza 1 
159 Kołplenlckl N., Piłsudskiego 17 
Komisariat P. P., (patrz Policja) 183 Komunalna Kasa Oszczędności, Wi¬ 
leńska 16 — (dod.) dyrektor gab. 2 92 Konodo Mikołaj, kler. Spółdz. Roln. Handl., Szosowa 65 
100 Kołtubaj Z., obyw. ziemski, Hołów- ki 40 181 „Kresexport“, Ułańska 139 
2 84 — „Kresexport“, filia, Szeptyckie¬ 
go 54 191 — „Kresexport“, przetwórnia mię¬ 
sna. Rzeźnia Miejska 
2 44 Krlst Edwin, inż., Rejtana 77 
12 Kudelski Franciszek, właśc. Zakładu 
Radio - Techn., Szeptyckiego 72. 
Montaż nowych i naprawa radio¬ 
odbiorników oraz montaż nowych, 
naprawa i ładowanie akumulato¬ 
rów samochodowych, motocyklo- 
wych i radiowych 
59 Kurchin B., właśc. hotelu Bristol, 
Mickiewicza 9b 
165 Kuszczyńska E., właśc. hotelu War- 
szawskiego, Piłsudskiego 4 
2 95 Lachowicki Mowsza, właśc. warszt. ślus.-mech., Orla 7 2 94 Laskowlcz Karol. HołówkI 27-a 117 „Len“, Senatorska 21 
87 Lenin A., Hołówki 27 22 Lenkiewicz L.. Narutowicza 82 
178 Ljfszyc M. i Syn, Szosowa 180 
2 62 Litwak M., właśc. drukarni i składu 
papieru, Szeptyckiego 57 
104 Lwowlcz B-cia, skł. art. elektr. 1 ra¬ 
dio, Szeptyckiego 52 
171 Łajewskl Stanisław, właśc. apteki, Żwirki 15 2 25 Łukaszenla Włodz. I Urban WL, właśc. składu ziół leczn., m. zauł. Kolejowy 4 40 Majewski January, notariusz, kanc., 
Mickiewicza 9 86 Małowlckł J., Narutowicza 11-a 
54 Men Józef, skł. art. budowl.. Sena¬ 
torska 6 2 69 Mfchasiuk Piotr Antoni, Inż., mier¬ 
niczy przys., nauczyciel Szkoły 
Drogowej, Narutowicza 85 
2 17 Miejski Ośrodek Zdrowia, Szosowa 17 
2 69 Mierniczy przys., inż. Michasiuk 
Piotr, Narutowicza 85 2 Mierniczy przys. Neyman A., Sado¬ 
wa 18 143 Mierniczy przys. Wydżga K., Legio¬ 
nowa 24 2 22 Mierniczy przys. Zejtc W!., Naruto¬ 
wicza 79 2 80 Mitropolitańskl B., właśc. składa 
sprzętu radiowego, Szeptyckie¬ 
go 24 2 57 Mleczarnia Łopotta, Ułańska 9 
74 Monkielewlcz K., prow. farm., Szep¬ 
tyckiego 33 63 Mostkow A., Ułańska 8 
127 Nadleśnictwo Państw., Kołpienica M. 
174 Narkuńska S., właśc. pokoi umebl., Ułańska 14 2 Neyman Aleksy, mierniczy przysięgły, 
Wileńska 42 157 Niedzielski Fr., inż., kier. zarz. dróg., Kosynierów 6 
131 Notariusz Bułhak G., Mickiewicza 15a 
40 Notariusz Majewski J., Mickiewicza 9 
2 02 Obwód Powiatowy L. O. P. P„ Szo¬ 
sowa 35-a 18 „Ognisko Polskie“, Staszica 8 
2 21 Pałacha Wincenty, kier. szkoły powsz. nr 4, Szosowa 205 
11 Paźnlewski L., wicestarosta, Mościc¬ 
kiego 9 138 Pfeffer Hilary 1 Nicberg Lipa, dom handl., skład żelaza, Szosowa 194 
170 Piekarnia Mechaniczna, Tomasz 
Grzelewski i S-ka z o. o., Orzesz¬ 
kowej 26 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: Urząd Telef.-Telegr., Senatorska 9 105 — naczelnik urzędu, b. 10 — naczelnik urzędu Jenczyk-Toł- łoczko, m.. Narutowicza 81 106 — dział sieci rej., b. 163 — kierownik działu ruchu, b. 1 87 — kancelaria urzędu 193 — garaże samochodowe, Szoso¬ wa 151 2 27 — biuro budowy poczty 1 55 — telegraf 2 89 — 1 03 — dyżur, technik 3 05 — Obwodowy Urząd Pocztowy Bara¬ 
nowicze 1, Senatorska 
1 — naczelnik urzędu, b. 150 — naczelnik urzędu, m. 1 08 — kancelaria 2 31 — zast. naczelnika, b. 107 — kasa główna 83 — ekspedycja 84 — paczkarnia 98 Urząd Pocztowo - Tel. Baranowi¬ cze 2, dworzec poleski 
2 41 Pocztowe Przysposobienie Wojsko¬ we, świetlica, Mościckiego 9 
2 36 Podleckl Florian, Ułańska 11 POLICJA PAŃSTWOWA: 27 Powiatowa Komenda Policji Pań¬ stwowej, Szosowa 151 — (dod.) komendant pow., gab. — (dod.) komendant pow., m. 81 Niewęgłowski, aspirant 26 Komisariat P. P., Nowogródzka 66 — — (dod.) kler. komisariatu, gab. — (dod.) koszary, Szeptyckiego 2 04 Jasiński H., podkomisarz, m. Moś¬ 
cickiego 3 30 Posterunek P. P., dworzec poleski 75 Polski Czerwony Krzyż, Oddział w 
Baranowiczach, Wileńska 42 
2 60 Polski Monopol Tytoniowy, zakład 
sprzedaży, Rynkowa 32 b 
— (dod.) kierownik, m. Polskie Radio, Rozgłośnia w Barano¬ 
wiczach: 2 74 — dyrektor Rozgłośni 2 71 — kierownik wydziału administra¬ cyjnego 2 72 — wydział techniczny 2 73 — wydział programowy 188 Portńoj B., Senatorska 8 Powiatowa Komenda Uzupełnień 
(patrz Wojsko) 
2 50 Powszechny Zakład Ubezpiecz. Wza- 
jemn., insp. powiat., Szosowa 44 2 48 Poznański Dom Galanterii, kler. Pi¬ sula Ludwik, Szeptyckiego 31 
Prokurator (patrz Urzędy) 3 01 „Prolen“, T-wo Handl.-Przemysł., Sp. z o. o., Krótka 8 114 Puchowlckl R., Sosnowa 16 115 Rabinowicz J., Wilińska 45 139 Rabinowicz J., właśc. hotelu, Wi¬ 
leńska 61 129 „Rekord“, Cyryński G., Szeptyckie¬ 
go 36
		

/Czasopisma_195_02_0020.djvu

			Baranowicze — Biała n. Horyniem 2 68 Restauracja „Empire“, z dancingiem 
i kabaretem, gabinety, Szeptyc¬ 
kiego 49 60 Restauracja „Oaza“, Stachno Włady¬ 
sław, Mickiewicza 51 
195 Restauracja „Ustronie“, Kowalski 
Józef, Mickiewicza 1 
7 Rewieński Marceli, ppułkownlk, So¬ 
snowa 150 51 Roguźnicki i Bruk, tow. „Muko- 
moł“, Narutowicza 23 
— (dod.) kier. inż. Tenenbaum Ch., 
Narutowicza 21 
2 65 Rowiński L., Mińska 66 
1 41 Rożnowski 1 Karaś, komisowa sprze¬ 
daż radioodbiorników i motocy¬ 
kli oraz stać. ładowania akumu¬ 
latorów, Nowogrodzka 2 1 61 Rzepecki Aleksander, Traugutta 23 
124 Sawczyckl, Ułańska 71 Sąd Grodzki (patrz Urzędy) 21 Scheibler i Grohman, Zjedn. Zakł. Włókien. S. A., Szeptyckiego 39-a 2 47 „Serlit“, Ułańska 20 179 Skakalski A., Narutowicza 41 
144 Składnica cukru, Szosowa 194 
2 25 Składnica Ziół Leczniczych, Wl. Łu- 
kaszenia i Wł. Urban, m., zauł. Kolejowy 4 2 53 Słucki Łazarz, inż.. Wileńska 65 
72 Snowski Mowsza, Kolejowa 64 
2 38 Snowski Mowsza, Sosnowa 94 
47 Sołomiański B., Kolejowa 72 
137 Sonenzon I., Hoovera 32 
14 „Społem“, Zw. Spółdz. Spoż. R. P., 
Mińska róg Wojewódzkiej 
56 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, Wi¬ 
leńska 16 93 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, Szo¬ 
sowa 220 101 „Standart“ Sp. z o. o. w Wilnie, skład zapasowy lnu i pakuł w Ba¬ 
ranowiczach, Szeptyckiego 4 
Starosta Powiatowy Wańkowicz, Mic¬ 
kiewicza 12 Starostwo (patrz Urzędy) Stolowicki Gdaka, Hołówkl 21 
Strawiński Kazimierz, rtm. w st. spocz., os. Uznogi 
Syndykat Emigracyjny, Senatorska 16 
Syngałowski Morduchaj, właśc. war¬ 
sztatu radlo-techn., Szeptyckie¬ 
go 49 Szaplro Borys, dr med., chor. uszu, 
nosa i gardła, Piłsudskiego 44 
— (dod.) gabinet 
Szapiro Jakub. Wileńska 53 
Szenickl B., Ułańska 20 
Szenicki Ch., dr, chor. skórne, we- 
ner., rentgen, Sosnowa 15 SZKOŁY: Gimnajum Epsztejna, Mościckie¬ 
go 11 Gimnazjum im. Marsz. Piłsudskiej, 
Szosowa 214 
Gimnazjum Kupieckie i Szkoła 
Drogowa P. M. S., Senator¬ 
ska 121 Gimnazjum Państw, im. Reytana, 
Szosowa 105 35 2 35 3 02 199 
2 99 223 99 
1 47 
134 2 08 
1 86 
177 85 218 Szpital Międzykomunalny, Szoso¬ 
wa 189 — (dod.) kancelaria — (dod.) oddz. chirurgiczny — (dod.) oddz. wewnętrzny — (dod.) dyr. Szuszan Mowsza, właśc. składu opa¬ 
łowego drzewa 1 węgla, Brze¬ 
ska 13 Szwlrańskl A., właśc. drukarni, Mic¬ 
kiewicza 43 Szymsrelewlcz J., Szosowa 97 
„Tarmłyn“, Sp. firm., tartak paro¬ 
wy, Szosowa 102 
Tartacki Chaim, Senatorska 71 
Tartak M. Joselewicz I S-wi». Knł- 
pienicka 68 Tec Borys, prow. farmac., Szeptyc¬ 
kiego 48 Tolkacz M., kier. zw. sp. mlecz., 
Szosowa 155 
Trachtenberg Cbananla, Sosnowa 22 
Turecki K., Mińska 7 
Ubezpieczalnia Społeczna w Barano¬ 
wiczach: 102 — Wydział Ubezpieczeniowy 1 22 — Wydział Lecznictwa ,— (dod.) Lekarz Naczelny 
125 — Wydział Administracyjny — (dod.) dyrektor 48 Urlańskl Lejzer, Szosowa 160 164 136 155 55 180 192 118 190 2 75 
2 85 173 
45 
2 61 91 92 95 175 31 34 43 32 
2 63 2 34 2 51 
44 109 62 29 
73 
33 
2 13 
39 
28 
2 45 
42 URZĘDY: Brygada Ochrony Skarbowej, Na¬ 
rutowicza 73 
Inspektorat Szkolny, Szeptyckie¬ 
go 31 Sąd Grodzki, kol. urzędn. — (dod.) kier. sadu, m. — Wiceprokurator II rejonu, gab. — (dod.) m., Mościckiego 3 — Kancelaria wiceprokuratorów II, Ili i V rejonu — Okręgowy Sędzia śledczy, gab. 
Więzienie, kosz. gen. Osikowskie- go Starostwo Powiatowe, Nowogródz¬ 
ka 4 — (dod.) starosta, gab. — (dod.) wicestarosta, gab. — (dod.) referat bezpieczeństwa — (dod.) kancelaria Starostwa — (dod.) komisarz ziemski — (dod.) insp. samorządu gmin¬ nego — (dod.) kancelaria wydz. po¬ wiatowego — (dod.) powiatowy zarząd dro¬ gowy Urząd Skarbowy Akcyz i Mono¬ 
polów Państw., Mickiewicza 49 
Urząd Skarbowy, Narutowicza 73 — (dod.) kier. urzędu, gab. — (dod.) kier. działu egzekuc. — (dod.) dział rach.-kasowy — (dod.) dział opłat stemplowych Waszkiewicz Władysław, adw., Pił¬ 
sudskiego 32 Wejngier Icko, Szosowa 198 
Wężyk Andrzej, dr, mjr, Staszica 15, 
dom wl. Wlernikowska Zlata, Ułańska 17 
Więzienie (patrz Urzędy) Witkowski Czesław, kpt., Rynko¬ 
wa 32-a WOJSKO: Centrala telef. garnizonu 65 
2 70 
23 
154 K. O. P„ centrala telef. Pluton żandarmerii 
Komenda Rejonu Uzupełnień 
Wojskowy Sąd Rejonowy 16 Wolfson, dr, ginekolog, Narutowl- wicza 6 162 Woraksa Wincenty, przeds. samoch., Holówki 51 143 Wydżga K., mierniczy przys., Legio¬ 
nowa 24 46 Zabłocki A., wł. fabryki serów, Se¬ 
natorska 37 Zambrzyck! Jan, Szosowa 167 
Zarecki Albert, Sadowa 36 
Zarząd Miejski, Szeptyckiego 50 — (dod.) burmistrz, gab. — (dod.) dział elektryczny — (dod.) dział gospodarczy — (dod.) rachuba — (dod.) sekretarz (dod.) dział techniczny _ (dod.) wiceburmistrz, gab. 2 66 — burmistrz, Wolnik, inż., m., Szep¬ 
tyckiego 92 2 30 — Opieka Społeczna, Szosowa 58 2 29 — Rrzeżnla miejska, Narutowicza 177 Zarząd Okręgowy P. M. S., Sena¬ 
torska 121 2 22 Zejtc Włodzimierz, mierniczy przy¬ 
sięgły. Narutowicza 79 
21 Zjednoczone Zakłady Włókiennicze, 
Szeptyckiego 39-a 
153 Związek Spółdzielni Mleczarskich i 
Jajczarskich, sklep, Mickiewicza 1 
190 — kierownik 14 Związek Spółdzielni Spożywców R. P., Mińska, róg Wojewódzkiej 
9 żłobek im. Al. Piłsudskiej, Deker- ta 34 145 Żuchowickl B., Senatorska 5 
2 54 Żydowski Klub Obywatelski, \y: 1 eń- BASTUNY L (8-15) 2 Hartingh Zofia, maj. Taurogi 1 Kobyliński Lucjan, maj. Horodeńka 3 Uszpulewicz Witold, folw. Krzywe BERDÓWKA L 1 Państwowe Stado Ogierów 2 Szkoła Rolnicza BEREZA C(7-22) 
KARTUSKA 45 Ajzensztejn Izrael, adw., Kościusz¬ ki 35 46 Arian Aleksander, dr, 3 Maja 27 33 Bank Spóldzieczy z o. o., Klasztor¬ na 10 42 Czernogubowski Józef, hurt. spoż.- kolon.. Rynek 22 
10 Elektrownia, Kościuszki 163 
27 Frydensztejn Jankiel, kupiec leśny, 
Kościuszki 50 44 Goberman Samuel, skup szmat, pakuł 
1 starego żelaza, Kościuszki 76 
32 Hański Marian, kier. plac. śledczej, 
Orlicz-Dreszera 35 34 Horbacewicz 1 Ajzensztejn, Sąd Grodzki, Rynek 11 43 Kazanzi Szejna, dr, Kościuszki 121 
26 Komenda Miejsca Odosobnienia 
30 Lewinson Naftal, Kościuszki 86 
41 Llberman Szepsel, Kutnicka 2 48 Lisicki Boruch, Rynkowa 7 
40 Najdus Szymon, Rynek 37 
9 Nikitik Mikołaj, kupiec, Klasztorna 36 20 Pesecki Mojżesz, komis, sprzedaż prod. naftowych firmy „Galicja" 
i wyrób wojłoków, Rynek 6 
8 Pietrzykowski Mieczysław, plebania POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 21 — nacz. urzędu 35 — telegraf 2 Policja Państw., posterunek, Koś¬ ciuszki 53 47 Przemysł leśny 1 zbóż., B. Szapiro, 
Ch. Soinlca, S. Najdus. N. Gold- 
sztejn, Kościuszki 23 
29 Reźnik Jakub, skup bydła, Kościusz¬ 
ki 49 37 Reżnik Szmerel, kupiec zbożowy, Kościuszki 70 
5 Solnica Chiel, kopalnia kredy, Koś¬ 
ciuszki 24 1 Szachnerowicz Arkadiusz, Kościusz¬ 
ki 37 3 Szapiro B. i Solnica Ch., bocznica kol.. Kredowa Góra 
36 Szapiro Beniamin, kopalnia kredy 
szlamowanej, Uglańska 2 
49 Szkota Powsz., kierownik, Gminna 38 Wojnarowski Jan, lek. wet., Orlicz- Dreszera 25 31 Zalcman Szyja, skup pakuł, lnu 
i zboża, Kościuszki 54 
7 Zarząd Miejski, Piłsudskiego 3 BEREZÓW L 2 Ordynacja ks. Radziwiłła, maj. Jó¬ zefin 1 Policja Państw., posterunki: Bere- zów, Wojtkiewicze, Bleżów 3 Zarząd gminny — (dod.) gab. wójta BEREŹNE L n, Horyniem 5 Lewoc Piotr, mleczarnia 
7 Nadleśnictwo Lubowiże 6 Olesza Marta, maj. Nowe Bereźne 2 Policja Państw., posterunek BERSZTY L(8-15) 3 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny BEZDANY L (8-15) 3 Administracja maj. Orwidów — (dod.) wtaśc. Zyndram Kościat- kowski Marian 2 Policja Państw., posterunek 
5 Zygielman Jan, maj. Bezdany BEZDZIEŻ 4 Majątek Opól 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny BIAŁA L n. Horyniem 5 Oiouberman Mowsza, współwł. firmy „Mercans 10 Leśnictwo Państw. Milacze 
3 (dod.) Nadleśnictwo Państw. Jelno, Jeziory WL 11 i
		

/Czasopisma_195_02_0021.djvu

			Biała Waka — Brześć n. Bugiem BIAŁA WAKA L ROZMÓWNICA PUBLICZNA Leśniczówka Goby 1 Łęski Włodzimierz, maj. Biała Waka 
— (dod.) administracja majątku 4 T-wo Przemysłu Drzewnego ,,Boisa“, sp. akc., Ładownia Ponary BIAŁOHRUDA (L 8-15) 2 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny BIELICA L (8-15) 5 Bajkacz Adam, Rynek 3 Policja Państw., posterunek, Hejbo- wicza 35 2 Wojtasiński Jan, Hejbowicza 51 4 Zarząd gminny BIENIAKONIE C 8 Administracja maj. Podweryszki 
20 Mekiel Munla, przem. leśny, Beliny 26 
12 Plac przeładowczy eksploatacji leśnej 
i tartaku świąteckiego K. i Szach- 
no B. POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 2 — naczelnik urzędu, b. 19 — monter, m. 18 Poczter Berko, Beliny 21 14 Policja Państw., posterunek 6 Polska Składnica Związku Spółdzielni 
Spożywców 10 Puttkamerowa Zofia, hr., Bolcieniki 5 Rabinowicz Lejba, kupiec leśny 3 Rosołek Ludwik, hurtownia tytoniowa 1 Spółdzielnia spożywczo-rolnicza ,,Zo¬ rza“ 17 Wileńska Rolnicza Stacja Doświad¬ 
czalna w Bienlakoniach 15 Zarząd gminny, Wileńska 1 BIENICA L 2 Policja Państw., posterunek 6 Zarząd gminny BLEŻOWO L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA BŁUDEN L (8-12 i 15-21) 4 Kowalczyk J., skup trzody chlewnej 2 Nielipowicz Jan, przemysł kredowy 1 Sapir Wolf, Szosowa 3 Sztukier i., ekspedytor, Szosowa 21 5 Tartak Państw, w Bronnej Górze, eksp. towar. Błudeń BOHDANÓW L (8-12 i 15-21) 2 Kiwowlcz Samuel, ekspedytor, st. kol. Bohdanów 4 Ruszczycowa Regina, maj. Bohdanów 3 Skinderowa Zofia, maj. Michałow- szczyzna 1 Związek Spóldz. Spoż., składnica 
„Bohdanów", st. kol. BOHIN L 8 Borówka, leśnictwo 3 Daraban, leśnictwo — (dod.) maj. Albinów 5 Leśnictwo 1 Policja Państw., posterunek 
8 Romansówka, leśnictwo 4 Zarząd gminny BORCIE L ROZMÓWNICA PUBLICZNA BORUNY L (8-15) 3 Jeleniewski Jacek 
2 Sławiński Jan, ksiądz BOSTYŃ L (8-15) 6 Majątek Bostyń 4 Policja Państw., posterunek Bostyń 
10 Policja Państw., posterunek Krasna Wola BRASŁAW N ROZMÓWNICA PUBLICZNA Dworzec kolejowy 10 Apteka Pow. Zw. Samorządowego, 
__ 3 Maja 21 Aron Sznejer, dzierż, jezior, Pił¬ 
sudskiego 132 51 Bałda Antoni, 3 Maja 55 
18 Belmont, centrala — (dod.) pałac — (dod.) leśnictwo belmonckie — (dod.) zarząd rolny 26 Berecki Wilhelm, dr med., 3 Maja 52 69 Bitowt Antoni, Żeligowskiego 6 70 Borkowski Tadeusz, Piłsudskiego 164 
68 Byk Fejga, Piłsudskiego 93 17 Centrala telefoniczna garnizonu Sło- bódka 45 Elektrownia Pow. Zw. Samorządowe¬ go, Piłsudskiego 163 
25 Fiszer Abram, Piłsudskiego 78 
42 Fiszer Boruch, Piłsudskiego 47 
62 Fiszer Mejer, Piłsudskiego 151 
65 Fiszer Mendel, Piłsudskiego 51-a 52 Gens Abram, Piłsudskiego 97 37 Gimnazjum Prywat. Koedukacyjne Stów. Szkoły średniej 
55 Heppel Edward, Piłsudskiego 196 
33 Klikowicz Antoni, notariusz, 3 Ma¬ 
ja 56 46 Komenda Powiatowa P. W. 1 W. F., Kolonia Urzędnicza 38 Komunalna Kasa Oszczędności pow. brasłauskiego, 3 Maja 45 
60 Korowaj Mieczysław, wł. wytwórni 
wędlin litew., 3 Maja 36 
54 Kostrzewski Jan, kier. Oddz. Bry¬ 
gady Ochr. Skarb., T. Hołówki 43 
50 Księgarnia Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej, Piłsudskiego 88 
29 Mackiewicz Bolesław Górna 11 
22 Magat J., wł. drukarni, róg 3 Maja i 
T. Hołówki 44 Montwllł Teodor, aplikant adw., , 3 Maja 31 7 Nadleśnictwo Państwowe Brasław, 
urocz. „Czerwony Bór" — (dod.) nadleśniczy, m. 41 Obóz ćwiczebny P. W., Racki Bór 
32 Ostropolski Franciszek, wytwórnia 
wędlin, Piłsudskiego 112 
58 Państwowe Gospodarstwo Rybackie 
Brasław w Likuciach POCZTA, TELEGRAF 1 TELEFON: 99 — aparat odbiorczy 91 — dział nadawczo - oddawczy i _ ekspedycja 92 — kasa 98 — naczelnik urzędu, b. 93 — „ „ m. 97 — nadzór teletechniczny 96 — technik nadzorowy, m. POLICJA PAŃSTWOWA: 4 Komenda Powiatowa Pol. Państw., gmach Starostwa 
— (dod.) komendant, gab. 28 Komendant Powiatowy P. P., m., 
Kolonia Urzędnicza 5 Posterunek P. P., Piłsudskiego 116 49 Posterunek K. O. P. do walki z prze¬ 
mytem. T. Hołówki 16 
36 Powszechny Zakład Ubezp. Wzajemn., 
Inspektor Powiatowy 3 Maja 70 
8 „Rolnik" Spółdzielnia, b., Piłsuds¬ 
kiego — (dod.) rachuba 40 „Rolnik" Spółdzielnia, sklep, Piłsuds¬ 
kiego 61 Sleragowskl Andrzej, 3 Maja 80 63 Skopiec Herc, kupiec surowców i starych szmat, Piłsudskiego 9 64 Szantyr Józef, dr med., T. Ho¬ łówki 45 34 Szkoła Powszechna, Zaborne Gumna 
30 Szpital Powiatowy Zw. Samorz., 3 Maja — (dod.) dyr. szpitala, dr M. Ome- lianowlcz, m. 57 Tomaszewicz Konrad, Sosnowa 1 
66 Tracewski Jan, adw., Narbuttow- ska 29 43 Ubezpleczalnia Społeczna w Wilnie, 
Punkt Kontrolny w Brasławiu, 48 Ulman Zelik, Piłsudskiego 69 * URZĘDY: 27 Biuro Wydziału Powiatowego, 3 23 Inspektorat Szkolny, gmach Sta¬ rostwa — (dod.) inspektor, gab. 53 Oddział Brygady Ochrony Skarbo- „ wej, Piłsudskiego 142 59 Powiat. Kom. Klasyfik. przy Urzę- dzie Skarbowym. 3 Maia 70 
3 Sędzia Okręgowy śledczy, kancela¬ ria, Kolonia Urzędnicza 
2 Starosta, gab., gmach Starostwa 24 Starosta, m., Kolonia Urzędnicza 1 Starostwo, aparat ogólny, gmach Starostwa — (dod.) referat bezpieczeństwa 71 — Wicestarosta, gab., gmach Sta- rostwa 67 — Wicestarosta, m., Kolonia _ Urzędnicza 9 Urząd Skarbowy, Piłsudskiego 142 — (dod.) kasa 31 Wydział Powiatowy, 3 Maja 39 Zarząd Drogowy, gmach Starost- 6 Zarząd gminny, Piłsudskiego 75 
iZ 2arz«d Kasyna Urzędniczego, 3 Maja 
56 Zwolakowski Władysław, mierniczy 
przysięgły, Piłsudskiego 167 BRONNA GÓRA L 3 Nadleśnictwo Państwowe Bronna 4 Tartak Państwowy BRZEŚĆ n, Bugiem N 12 WL (b. n.) Centrala międzymiastowa 
125 Biuro napraw (b. n.) Informacja centrali telefonicznej 
3 54 Informacja w sprawach pocztowych 
(b. n.) Kontrola centrali telefonicznej 
, _ (reklamacje) 148 Przyjmowanie telegramów telefo- /, . nem 
(inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMATY TELEFONICZNE: Dworzec kolejowy centralny 
Stacja towarowa Brześć Centr. ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urzędy poczt.-tel.: Brześć n. Bug. 2, dworzec kol. 
_ „ centralny Brześć n. Bug. 3, ag. p.-t., dw. 
_ kol. Poleski Brześć n. Bug., Twierdza 
Urząd Telefoniczno-Telegraficzny, 
Jagiellońska 8 174 Straż Pożarna Zawodowa, Listow- skiego 32 5 70 Adamczyk Jan, elektrotechnik, Ko- 
„ „ ściuszki 3 2 28 Adamów D., Długa 3 5 61 „Adria", teatr świetlny, Dąbrowskie- go 25 2 33 Aduńskl Bernard, adw., Dąbrowskie- go 59 3 45 Altbir Szloma, skł. żelaza, Rynek 76 6 60 Anselm Oskar, dr med., Narutowi¬ cza 4 129 Anselm Wiktor, sklep opt., Unii 
, . , Lubelskiej 26 118 Antczakowa Zofia, m., Jagielloń- 
„ , ska 34 a 68 Apteka Grynberga, Dąbrowskiego 108 
92 Apteka Jankowskiego W., 3 Maja 22 5 01 Apteka Kagana K. i Alperyna P., Pereca 25 100 Apteka Saskiego J„ 3 Maja 38 4 99 Apteka Sucheckiego K., Jagielloń¬ ska 16 6 42 Apteka Ubezpiecz. Społ., Unii-Lubel- „ sklej 15 3 61 „Ar-Tech-na", artyk. techn. i narzę¬ dzia, wł. Józef Waksman, Dąb¬ 
rowskiego 50 4 47 „Artkolonial“, Brański Sz. i sp., Rynkowa 1
		

/Czasopisma_195_02_0022.djvu

			Auto — Józefczyk Brześć n. Bugiem 6 83 ,, Auto-Central“, sprzedaż opon i części samochód.. Jagiellońska 23 
210 „Auto-Polesie“, sp. z o. o., samo¬ 
chody ,,Polski Fiat“, motocykle 
D. K. W., rowery, artykuły i 
urządzenia techniczne, 3 Maja 5 
5 75 ,,Autotechnik“, Perec Sirota, sprze¬ daż opon i dętek „Michelin“, Ja¬ 
giellońska 16/1 
4 34 Awerbuch M., lekarz chorób uszu, 
gardła 1 nosa, Steckiewicza 28 B 3 88 Bank Cukrownictwa, Jagiellońska 130 
617 Bank Ludowy żydowski, spółdz. z 
ogr. odp.. Dąbrowskiego 59 
41 Bank Polski, oddz. w Brześciu n. B., 
Unii Lubelskiej 9 — (dod.) zast. dyr. oddz., m. 2 21 — dyrektor, gab. — (dod.) m. 94 Bank Spółdz. Przemysłowców, Dą¬ 
browskiego 67 — (dod.) sala operacyjna 187 Barański Józef, inż. arch., Sobieskie¬ 
go 12 3 85 Barenbaum Srul, kupiec, hurt. mą¬ ki, Długa 67 3 82 Barenbaum Szoel, wł. f-my „Jun- deff“, 3 Maja 15 
5 31 Barg Lejba, m., Długa 101 
5 04 „Bata“ Polska S-ka obuwia, 3 Ma¬ 
ja 24 2 92 Bazar Przemysłu Ludowego, spółdz. z o .o., 3 Maja 4 4 65 Bączkowski Walerian, m., Steckie¬ wicza 25 2 35 Belkies Samuel, wł. fabr. kafli, Szpitalna 15 123 Berland Adam, adw., m., Zygmun¬ 
towska 29 3 41 Biedka Władysław, Pierackiego 84 3 01 Biegun A., dr med., pl. Marsz. Pił¬ sudskiego 1S 4 07 „Bieltex“ sp. z o. o., dom tow., Dąbrowskiego 117 
49 Biernacki-Kostek, wojewoda poleski, 
m., 3 Maja 12 
19 Blanksztejn Oerc, sprzedaż opon, 
oleju 1 części samochodowych, 
Soborna 7 158 Bojarowskl Czesław, not., Steckie¬ 
wicza 37 5 29 Boniakowski Czesław, przełożony zakł. wychów. Braci im. św. Jó¬ 
zefa, Zygmuntowska 6 
163 Brański Wigdor, kupiec szkła, Ja¬ 
giellońska 20 5 88 Brojda Dawid, m., Pierackiego 26 2 25 Buchman Oszer, m , 3 Maja 70 5 63 Buchman Oszer, fabr. świec, Dąb¬ 
rowskiego 122 
63 Buchwald Izydor, Dąbrowskiego 23 4 89 Bucko Telesfor, Jagiellońska 14 3 55 Bursztenmacher Szyja, m., Szpital¬ na 67 3 32 „Buźnia“, wł. Stojanowicz, 3 Ma¬ ja 24 c 5 90 Cedroński Stanisław, inż., Zygmun* towska 79 4 88 Centralna Kasa Sp. Roln., delegatu¬ ra, Kościuszki 3 4 49 Cepryńskl-Ciekawy St., dr med.. Ko¬ ściuszki 24 5 17 Chait Józef, skł. mebli, 3 Maja 21 
136 Chait Sz. i Syn, skł. mebli, 3 Ma¬ 
ja 18 219 Chary J., skł. żelaza, Dąbrowskie¬ 
go 80 113 Chary M. Sz. 1 S-wie, skł. żelaza, Pereca 63 4 70 Chary Sosia, Jagiellońska 20 
3 33 Chary Zelman, kupiec, Białostoc¬ 
ka 37 3 23 Chazan Noach, m., Dąbrowskiego 90 6 58 Chmielewski Franciszek, Unii Lubel¬ skiej 8 4 81 Choc Mozes, kupiec drzewny, Ja¬ giellońska 56 5 44 Chojkier Sz., konc. elektro-inst., Steckiewicza 64 
5 81 Chrześcijańska Hurtownia Kup., 
spółdz. z odp. udz., Pereca 61 
91 Cukierman Abram, Pereca 25 
215 Cukiernia „Bonbons de Varsovie“, 
wł. Różański-Wasilewski, 3 Ma¬ 
ja 14 3 90 Cukiernia „Gdynia“, 3 Maja 20 5 40 Cukiernia „Gdynia“, filia, 3 Ma¬ 
ja 10 195 Cukiernia Skibińskiego, 3 Maja 9 4 52 Cybulkin D., reprez. browaru Doj¬ lidy, Pierackiego 43 6 66 Czerwony Krzyż Polski, okręg I 
i oddz., Zygmuntowska 74 
— (dod.) inspektor okręg. 167 Czwiechowski G. Sz., m., Dąbrow¬ 
skiego 101 D 3 24 Dajczman Aron, wł. skł. naczyń kuch. i przybor. elektr., Dąb¬ 
rowskiego 22 510 Dianowski Paweł, galanteria, 3 Ma¬ 
ja 13 5 00 Diesenhaus S., przedst. f-my „Schicht Lever“, Steckiewicza 55 
6 Dmowski Leopold, m., Sobieskie¬ 
go 35 2 70 Dmowski Stefan, krawiec damski, 3 Maja 42 2 84 Doliński Stanisław, lekarz Ubezp. Społ., Gen. Bema 13 4 84 „Dom Policjanta“, Wojewódzka 6 6 38 Doroszkiewicz Władysław, dr med., Sława Zwierzyńskiego 16 
40 Dowbor Stefan, ppłk. w st. sp., 
Mickiewicza 14 2 60 Drukarnia i introligatornla Zw. Re¬ zerw., Długa 61 4 58 Drukarnia Paka L., Długa 36 4 23 Drukarnia Polska Kresowa i Introli- gat., Steckiewicza 30 
69 Dworakowski Włodzimierz, not., 
kanc., 3 Maja 11 5 55 Dworakowski Włodzimierz, notariusz, m., Zygmuntowska 7 m. 1 3 05 „Dywan“, meble chrom., kilimy, dy¬ wany i dykty, Unii Lubelskiej 56 E 2 66 „Elida“, prac. gorsetów, 3 Maja 15 
34 Elman Eliasz, kupiec, Białostocka 29 2 66 Engiel S., reprezent. T-wa ubezp. „Assicurazioni Generali Trieste“, 
3 Maja 15 3 03 Erlich Kiwa, kupiec drzewny, Jagiel¬ lońska 78 4 55 „Esplanada“, kawiarnia - restaura¬ cja - dancing, Steckiewicza 45 F 4 25 Fabryka papy dach. i prod. izolac., 
„Smołopol“. Szeptyckieeo 48/50 2 98 Fajn Mordko, wł. f-my „Fajnolin“, Szpitalna 5 4 97 Fajngöld Aleksander, Zygmuntow¬ ska 70 5 78 Fajnmesser Abram, Steckiewicza 53 4 72 Fanaberia Berta, Pierackiego 3 5 54 Figaszewski Alfred, ks. pastor, Zyg¬ muntowska 53 5 65 Filipecki, Steckiewicza 9 a 6 85 Fisz Cecylia, Długa 39 3 26 Fiszbejn J. 1 P., kupcy zboża, Stec¬ kiewicza 50 4 86 Forbichler Albert, m., Ks. Staniewi¬ cza 4 c 6 52 Freidlis Icchok, Jagiellońska 28 5 03 Frydman Szołem, buchalter, Dąbrow¬ skiego 119 5 21 Frydman Z. i Rozental A., kupcy, Jagiellońska 30 
99 Frydrychowicz Bolesław, m., So¬ 
bieskiego 52 6 49 Fuksman Abram, skł. futer, Dąbrow¬ skiego 29 5 18 Fuksman Aron, Białostocka 12 
110 Fuksman A., Sienkiewicza 45 5 43 Funk Robert, dr wenerolog, 3 Ma¬ ja 22 G 46 Gajlikowski Jan, m., Białostocka 9 6 88 Galasiewicz Celestyn, mgr, nacz. wydz. samorz. Urz. Wojew., m., 
Pułaskiego 13 47 „Galicja“ Sp. Akc., T-wo naftowe, oddz. w Brześciu n. B., b., Krót¬ 
ka 18 106 „Galicja“ Sp. Akc., T-wo naftowe, 
oddz. w Brześciu n. B., mag., 
Naftowa 3 4 54 „Gastronomia“, restauracja, wł. Gieruk St., Dąbrowskiego 23 3 21 Gąkowski Roland, skł. materiał. opał., Pancerna i plac Nr l 2 78 Gąsowski Edward, mag. bławatny, 3 Maja 15 5 99 Gefen Jakub, Dąbrowskiego 119 4 45 Gejsler Józef, dr med., 3 Maja 38 
105 Gelersztejn A. M., kupiec, Dąbrow¬ 
skiego 108 3 70 Gelersztejn R., Szpitalna 35 4 04 Gercman Jakub, przemysł, drzewny, Dąbrowskiego 15 Gimnazja (patrz Szkoły) 2 38 Gincburg B., 3 Maja 22 2 62 Gingold B., skład mebli, 3 Maja 17 
5 33 Glazendler Z., skł. futer, Dąbrow¬ 
skiego 26 44 Gloger Stanisław, agr. upow. do 
parcel., Sienkiewicza 4 
5 62 Gluzman Abram, przedsięb. robót 
asen., Kobryńska 33 3 10 Głowiński N., adw., pl. Marsz. Pił¬ sudskiego 8 4 02 Gmina Wyznaniowa żydowska, Dłu¬ ga 65 a 4 62 Gold Froim, skup zboża, Pierackie¬ go 53 12 Gold Szyja, m., Dąbrowskiego 100 
415 Goldman Szmul, kupiec, Dąbrow¬ 
skiego 63 2 76 Goldsztejn Wolf, zarz. kol. „War- 
burga“, 9 Lutego 14 a 
139 Gołacki Bronisław, kier. szkoły nr 
10, Jagiellońska 18 2 61 Gołębiowski Jan, 3 Maja 3 5 58 Gołownicki Jan, wędliniarnia, 3 Ma¬ ja 4 25 Gordon Jan, adw., obrońca wojsk., 
Ks. Staniewicza 3 5 42 Gotbeter Hirsz, dr meu., choroby dzieci, Dąbrowskiego 114 3 53 Gotlib Dawid, lek. dent., Listow- skiego 33 166 Grochowski Kazimierz, koresp. P. A. T., Wojewódzka 16 6 30 Grossman Henryk, kpt., lek. dent., Dąbrowskiego 6 
513 Grynberg Lemcze, Dąbrowskiego 25 4 42 Grynberg Mojżesz, lek. dent., Pierac¬ kiego 42 m. 2 6 06 Grynsztejn Jochonom, dr med., chi¬ 
rurgia, choroby uszu, gardła i 
nosa, Sienkiewicza 26/26 
1 30 Grzesiak, polska hurt. rowerów. Dą¬ 
browskiego 23 6 43 Gwircman Hersz, Dąbrowskiego 12 H 96 Hammer Samuel, Sadowa 31 
36 Hamuda Czesław, Ogrodowa 13 
6 55 Herniczek Wacław, inż., Zygmun¬ 
towska 53 2 65 Holcblat Boruch, m., Pereca 49 4 00 Hołub Władysław, lek. pow. wet., m., Steckiewicza 55 
31 Hołyński Józef, m., Ogrodowa 12 
6 44 Horodko Adam, dr wenerolog, 3 Ma¬ 
ja 42 317 Hotel Angielski, wł. Lichtigier, Sa¬ 
dowa 17 114 Hotel Krakowski, Steckiewicza 4 3 63 Hotel Poznański, Steckiewicza 7 
155 Hotel Rzymski, Steckiewicza 6' 4 18 Huben Stanisław, wł. piekarni, Stec¬ kiewicza 17 5 81 Hurtownia Kupiecka chrzęść., spół- dziel. z odp. udz., Pereca 61 i 3 84 Idzlk Stanisław, adw., Białostocka 9 (I piętro) 3 94 Imrot Kazimierz, skł. farb, Stec¬ 
kiewicza 38 95 Iwanicki Feliks, kupiec, 3 Maja 10 
3 43 Iwanowska Kamila, skł. sportowy, 3 Maja 24 3 79 Izba Rzemieślnicza, Steckiewicza 40 
Izba Skarbowa (patrz Urzędy) J 5 80 Jaczyńska-Krzymuska Helena, dr med., Pierackiego 10 
61 Jagłom Mozes, m., Zygmuntowska 70 
22 Jahołkowski Władysław, emeryt Ban¬ 
ku Polskiego, Mickiewicza 14 2 58 Jakóbowski Ch., m., Dąbrowskie¬ go 60 101 Jankiewicz Zygmunt, inż., właśc. biura elektrotechn., Zygmuntow¬ 
ska 62 6 48 Janosik Józef, 3 Maja 18 6 67 Jarmolińska Cecylia, Unii Lubel¬ 
skiej 96 6 97 Jastrzębski Wacław, rtm., m., Ogro¬ 
dowa 9 3 27 „Jeas“, żyd. centr. t-wo emigr., oddz. w Brześciu n. B., Pere¬ 
ca 1 m. 1 4 01 Jeruzalimskl Józef, sklep mat. piś- mien., Dąbrowskiego 33 
6 71 Jędrzejewski Jan, „Kawiarenka“, Unii 
Lubelskiej 30 5 85 Jodłowski Józef, Riałostocka 48 2 56 Joffe, dr med., Pierackiego 42 3 48 Józefczyk Stanisław, arch., Zygmun¬ towska 7 wi. 13
		

/Czasopisma_195_02_0023.djvu

			Brześć n. Bugiem Junackie — Ochotnicza 5 71 2 45 
111 5 79 2 57 3 73 6 07 
3 15 42 3 68 78 32 3 36 2 67 6 61 4 68 3 66 4 59 3 39 4 20 2 11 
619 
6 77 
1 82 30 Junackie Hufce Pracy, K-da okr. nr III. kanc . Zygmuntowska 63 
— (dod ) komendant 
Jungerman J., sklep żelaza, Dąbrow¬ 
skiego 46 Jurkowski Jerzy, dr med.. pl Marsz. Piłsudskiego 16 K Kacaf Boruch, fabr. lemieszy, B-cia 
Ch. i B. Kacaf, Szeptyckiego 10 
Kacaf Lejb, sprzedaż wyrób mły- 
narsk , Długa 128 
Kadysz-Szwarcbartowa Marla, dr 
med., Dąbrowskiego 23 
Kagan Boruch, Puhaczewska 4 a 
Kagan I., dr med., Dąbrowskie¬ 
go 46 Kaliński Ł., współwł. f-my ,,Ogrol“, 
pl Marsz. Piłsudskiego 8 
Kalwaryjski Bernard Eugeniusz, dr 
med., psyhiatra-neurolog, Stec- 
kiewicza 26 Kapała Ignacy, f-ma ,,Lech“, 3 Ma¬ 
ja 3 „Karpaty", sprzedaż prod. naft , 
sp. z o. p., oddz. w Brześciu 
n B . Zygmuntowska 84 
„Karpaty", sprzedaż prod. naft , 
sp z ogr. p , magazyn, Nafto¬ 
wa 4 Kasa Ludowa Spółdziei., jagielloń¬ 
ska 20 Kechczer Nesanel, Pierackiego 62 
Kibllcki Izrael, lek. dent., 3 Ma¬ 
ja 24 Kiewszynis Bronisław, Jagielloń¬ 
ska 20 Kimel M., dr med., akuszer, pl. Marsz. Piłsudskiego 13 
Kino Sarwera, Teatralna 4 
Kisłowski Aleksander, m., Zygmun¬ 
towska 17 Klub Myśliwski Poleski, Steckiewi- 
cza 40 Klub Tow.-Kulturalny „Kadima", 
3 Maja 11 Koiszewski Witold, właśc. maj. Gier- 
szonowicze Kokińskl Wilhelm, dr med., laringo- 
log, 3 Maja 34 KOLEJE PAŃSTWOWE: Centrala telef. st. Brześć n. B., Centralny 
kanc. szpitala kole¬ 
jowego 
ekspedycja tow., 
Brześć-Poleski 
ekspedycja pośpie¬ 
szna zawiad. warszt. sy¬ 
gnał., gab. 
elektrownia kolejo¬ 
wa ekspedycja towaro¬ 
wa dyspozytor — 1 (dod.; - 7 (dod.; — 11 (dod.: — 13 (dod.: — 22 (dod.: — 26 (dod.: — 36 (dod.: — 68 (dod.: — 48 (dod.; — 51 (dod.: — 84 (dod.: - 88 (dod.: — 96 D. O D. — 102 (dod.: - 117 (dod.: — 104 (dod.: 113 (dod.: — 133 (dod.: nacz. oddz. 
nacz. oddz. oddz. 
ruchu 
ruchu, 
gab. 
ruchu, 
m. dyżurny ruchu 
Brześć Centr. 
nacz. oddz. drogo¬ 
wego, gab. 
nacz. oddz. drogo¬ 
wego, m. 
nacz. warsztatów 
głównych 
nacz. parowozowni 
głównej, gab. 
nacz. parowozowni 
głównej, m. 
ambulatorium st. Brześć-Poleski 
dr Wyrzycki, m. 
zawiadowca stacji, 
Brześć-Centr. 3 20 Koliński Grzegorz, kler. szk. pow. Nr 4, m., Zygmuntowska 47 
6 37 Koło adwokatów przy Sądzie Grodz¬ 
kim, Listowskiego 39 3 95 Koło adwokatów przy Sądzie Okr., 3 Maja 29 5 87 Komenda Powiat. P. W. i W. F., Zygmuntowska 74 
144 Komunalna Kasa Oszczędności, Zyg¬ 
muntowska 51 4 74 Koper Hilary, urzędn., Długa 4 4 78 Korman Dawid, ogrodnik, Długa 79 
314 Korneluk Szymon, właśc. drukarni, 
introligatorni i wytw. pieczęci, 
Stecklewicza 31 14 wi. 39 Korol Paweł, dr med., Zygmuntow¬ 
ska 24 6 39 Koszarka Drogowa (drogomistrz), 
Szeptyckiego 42 5 11 Koszczekowicz Mozes, kupiec drzew¬ ny, Unii Lubelskiej 74 6 15 Kotelański Abram, ekąploat leśna, Dąbrowskiego 59 3 42 Kotlar Mojżesz, adw., Pereca 1 
3 50 Kowartowski Chaim i Boruch, m., 
Dąbrowskiego 119 
183 Kowartowski Ch. i M., młyn paro¬ 
wy, J. Sobieskiego 99 
2 46 Kowartowski Chaim, m., Zygmun¬ 
towska 33 5 59 Kowartowski Chil, m., Białostocka 13 2 22 Kowartowski M., Zygmuntowska 51 3 35 Koźlin - Kozłowski L., ag. polskich maszyn do pisania „Efka", 3 Ma¬ 
ja 88 2 55 Krawiecka Sara, Długa 143 120 Krechowiecki Ludwik, dr med., Dą¬ 
browskiego 50 6 69 Kresowy Przemysł Drzewny „Kres- ped", sp. z o. o., tartak na uro¬ 
czysku Dużej Soi 3 93 „Kresówka", restauracja, Steckiewi- cza 33 4 32 Kroman - Lubelska Chaja, lek dent., Dąbrowskiego 20 
6 18 Kroze Leonard, inż. leśnik, Zygmun¬ 
towska 34 3 34 Krynicki Bazyl, adw., m . pl Marsz. Piłsudskiego 16 
2 81 Krynicki Włodzimierz, adw , m., Ste- 
ckiewicza 23 98 Ks. Dziekan żołądkowski, Unii Lu¬ 
belskiej 4 77 Kubr Antoni, warszt. samoch., Sien¬ kiewicza 9 6 03 Kulesza Roman, kpt. w st. sp., do¬ stawa części samoch. i narzędzi 
„Erka-Mo.tor", m., Kobryńska 83 5 81 Kupiecka Hurtownia chrześc., spółdz. z odp. udz., Pereca 61 
Kuratorium Okr. Szkolnego (patrz 
Urzędy) 7 00 Kwapiszewska Justyna, lek. dent., Unii Lubelskiej 20 2 24 Kwiatkowski Wacław, ławnik, m., Mickiewicza 46 L 3 06 Laboratorium chemiczno - bakter. mgra farm. Kretowicza F. i dra 
Mostowlańskiej Ch., Dąbrowskie¬ 
go 27 50 Landau Jakub, kantor wymiany, Dą¬ 
browskiego 29 4 06 Lebengarc S. J., dr med., Steckiewi- cza 33 4 08 Lerner Gabryel, kupiec drzewny, Dą¬ browskiego 97 3 30 Lesselroth D., przedst. f-my Hersz- feld i Viktorius, m., Zygmuntow¬ 
ska 49 6 46 Lew Josel, m.. Dąbrowskiego 78 5 93 Lew Mozes, kier. schron, sierot, Ja¬ giellońska 2 4 79 Lewlt Judei, skł. mąki, Pierackie¬ go 52 194 Liberman Dawid, J. Sobieskiego 150 2 96 Liberman Izaak, Jagiellońska 12 5 07 Librowicz M., dr med.. okulista, pl. Marsz Piłsudskiego 5 3 38 Lichtlgier Dawid, Długa 109 5 53 Liga Morska i Kolonialna. Okręg Po¬ 
leski, Zygmuntowska 72 
212 L. O. P. P., Poleski Okr. Wojew., 
Zygmuntowska 53 
2 51 Löw Majer, Stecklewicza 30 4 32 Lubelska - Kroman Ch., lek dent., Dąbrowskiego 20 5 96 Lubelski Kadysz, 3 Maja 66 217 Lurie H., hurt. pap. i mat. piśmłen. oraz księgarnia, Dąbrowskiego 48 Ł 6 35 Łabentowlcz Lucjan, Inż. arch., ks. Staniewicza 6 5 47 Łabryś A. i Pines A., skł. kaloszy 
i galanterii, Dąbrowskiego 119 
5 26 Łabryś Lejzer, Dąbrowskiego 85 
2 30 Łęcki Stanisław, piekarnia mech., 
Grajewka, Mieszczańska 8 M 512 Mach Jan, zakład krawiecki, Unii 
Lubelskiej 58 6 36 Machonbaum Beniamin, kolekt lot. państw., 3 Maja 22 
175 Mackiewicz Józef, przedsięb. bu- dowl., Zygmuntowska 29 4 91 „Makkabi", K. S. T., Steckiewi- cza 30 4 46 Maksymowicz P., skł. broni i amun., 
Steckiewicza 34/36 
4 39 Małkind B., Jagiellońska 19 2 32 Mankier Chune, przedsięb. robót bu- dowl., Sportowa 2 3 37 Manzon Szymon, dr med., wenero- log, Steckiewicza 34/36 
54 Mańkowski Aleksander, dr med., mjr, 
lek. rentgenolog, 3 Maja. 12 
67 Mańskowski Stelan, Wojewódzka 3 3 99 Mazurkiewicz Wilhelm, adw., Biało¬ stocka 12 6 13 Mazurowski Stanisław, inż., m., Ko¬ 
ściuszki 14 1 45 Mażyntas Seweryn, Unii Lubelskiej 94 4 56 Meczyk Abram, mgr praw, Dąbrow¬ skiego 118 4 09 Meczyk M., kupiec, Kościuszki 19 
154 Michelson Pejsach, przemysł drzew¬ 
ny, Sienkiewicza 20 6 59 Mierzejewski Stefan, Jagiellońska 34 3 76 Milewicz Władysław, dr med., St. Batorego 28 2 03 Minc B-cia, sprzed, artyk. spoż., Pe¬ reca 51 3 Minkowski Józef, prezes Okr. Izby 
Kontroli Państw., Unii Lubel¬ 
skiej 17 6 53 Mitraszewska Zofia, Unii Lubel¬ 
skiej 20 180 Mleczarnia „Kopyły“, B-ci Rotli, 
Steckiewicza 14 
6 28 Młodecki Edmund, dr med., specjali¬ 
sta chorób nosa, gardła, uszu i 
krtani, Zygmuntowska 51 2 75 Młyn automat., N. Zarembianka, 11 Listopada 12 4 10 — 93 Monczyk Maks, wł. S-ki opał., Bia¬ 
łostocka 18 5 69 „Morskie Oko“, restauracja, Stec¬ kiewicza 34/36 3 06 Mostowlańska Ch., dr med., Dąbrow¬ skiego 27 4 60 Mostowlański Izaak, inż., przedsięb. budowl., Zygmuntowska 49 4 26 Mostowlański Samuel, przedsięb. bu- dowl. i skł. drzewa, Dąbrowskie¬ 
go 27 165 Mular A., skł. wapna, gipsu i ce¬ 
mentu, Kobryńska 79 
64 Mular M., kantor prod. naft. i spoż., 
Zygmuntowska 89 5 51 Mular Z., mat. budowl., Lotnicza 21 
4 82 Muszyńska Józefa, Dąbrowskiego 14 
4 24 Muszyński Adam, dr, not., Steckie¬ 
wicza 32 6 63 Muszyński Jan, Unii Lubelskiej 6 6 47 Nadański Stanisław, Kamieniecka Ko¬ 
munik. Autobus., Jagiellońska 23 2 05 Nadański btanisław, przedst. auto¬ bus., Białostocka 48 
4 21 Nadler David, kier. gm. wyzn. żyd., 
Pierackiego 74 3 18 Najmark M., przedst. tow. ubezp. „Assicurazioni Generali Trieste", 
Unii Lubelskiej 8 21 Narbutt Nestor, inż., Kilińskiego 13 4 31 Nasierowski Mikołaj, dyr. Pow. Spółdz. Roln.-Handl., ni., Dą¬ 
browskiego 19 1 09 „Nasz Sklep Urania", hurt. i detal., składy pap. i mat. pism. oraz 
księgarnia, 3 Maja 1 4 51 Natusiewicz Jan, adw., Kościuszki 26 
151 Nepomucki Florian, dr med., Zyg¬ 
muntowska 38 3 65 Neumark Naum, wł. fabr. papy dach. „Smołopol". m., Dąbrowskiego 84 
6 22 Niewęgłowski Antoni, agronom. Dą¬ 
browskiego 11 5 76 Niewińskl Adam, dr med., Dąbrow¬ skiego 21 2 52 Nimcowicz Ch., „Przemysł Leśny", Steckiewicza 59 
2 50 Nirenblat Abram, m.. Białostocka 32 
5 55 Notariusz Dworakowski Włodzimierz, 
m., Zygmuntowska 7 
170 Nusbaum B., skł. śledzi, jaj i art. spoż., Dąbrowskiego 110 
52 Nymander Anatol, insp. Tow. Ubezp. 
„Przezorność". Sp. Akc., Tow. 
Ubezp. Prudential, Unii Lubel¬ 
skiej 20 o 4 73 Obóz Zjednoczenia Narodowego, obw. miejski, Kościuszki 5 
193 Obóz Zjednoczenia Narodowego, okręg Poleski. Zygmuntowska 37 
86 Ochotnicza Straż Pożarna, m. szofe¬ 
ra, Al. Wolności 3
		

/Czasopisma_195_02_0024.djvu

			Ogrol — Stowarzyszenie Brześć n. Bugiem 42 „Ogrol“, sp. z o. o., ogrodniczo - 
roln., pl. Marsz. Piłsudskiego 8 
2 51 ..Okocimski skład piwa“, Steckiewi- cza 27 Okręgowa Izba Kontroli (patrz — 
Urzędy) 6 40 „Oleum“, olejarnia i fabr. pokostu, 
Listowskiego 64 a 2 SS Olszewska Olga, właśc. skł. farb, 3 Maja 21 6 41 ,,Orbis“, pod zarz. L. O. P. P., Dą¬ browskiego 18 5 72 Orliński Gerszon, Jagiellońska 12 
4 66 Orłowski Czesław, Steckiewicza 29 
108 Orpiszewski St., adw., pl. Marsz. Piłsudskiego 14 P 6 12 Pach Edward, mjr, Unii Lubelskiej 39 
4 76 Packiewicz Lucjusz, eklep mat. elek- trotechn., 3 Maja 19 
119 Padwa Eliasz, skład papieru i fabr. torebek papierowych ,,Torpol“, 
Steckiewicza 34 
514 ,,Paged“, polska ag. drzewna, sp. z o. o., oddz. w Warszawie, skł., 
Zamojskiego 3 13 Paliwoda Jan, ofic. w st. sp., Sien¬ kiewicza 3 3 59 Pantelewicz Bazyli, adw., Kościusz¬ 
ki 15 6 68 Państwowa Weterynaryjna Pracow¬ 
nia Rozpoznawcza, Białostocka 35 
179 Państwowy Monopol Spirytusowy, 
wytwórnia, Dąbrowskiego 1 2 48 — dyrektor, gab. 3 67 Perelmuter Josel, m., Białostocka 7 4 13 Perelsztejn-Najmark, akuszerka, m., Unii Lubelskiej 48 . 3 52 Perzyński Jerzy, m., Listowskiego il 
8 Petrykowski Romuald, kurator okr. szk., m., Sadowa 14 
142 Piekarnia polska „Nowoczesna“, So¬ 
bieskiego 93 2 74 Pietkiewicz Ignacy, m., 3 Maja 6 5 24 Pietkiewicz Ignacy, 3 Maja 17 2 91 Pietraszek J. i Falkowski W., Stec¬ 
kiewicza 27 5 82 Pińczuk Matkiel, kupiec, Kościusz¬ 
ki 14 5 57 Pińczuk Szymon, kupiec, Zygmuntow- ska 57 2 31 Pisocki I., fabr. wód gazowych, Bia¬ 
łostocka 26 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: Urząd Pocztowy Brześć n. B. 1, Jagiellońska 6/1 1 02 — naczelnik, b. 2 04 — naczelnik, m., Jagiellońska 6/1 3 54 — zastępca naczelnika, b. 5 84 — kontroler obwodu, b. 2 01 — kancelaria 2 02 — oddz. kasowy 112 — ekspedycja pocztowa 1 81 — paczkarnia Urząd Pocztowo-Tel. Brześć n. B. 2, 
Dworzec Centralny 1 26 — centrala 156 — 3 87 Agencja p.-t. Brześć n. B. 3 1 24 Agencja p. - t. Czernie Urząd Telefoniczno - Telegraficzny, Jagiellońska 8 27 — naczelnik, b. 2 00 — naczelnik, m., Jagiellońska 6/1 1 38 — oddz. ogólny 3 09 — kierownik oddz. ruchu, b. 5 89 — kierownik oddz. ruchu, m., Ko- bryńska 138 4 14 — oddz. sieci rejonowej i miej¬ skiej 161 — kierownik oddz. sieci rejonowej, m., Gródek 19 199 — kierownik oddz. sieci miejskiej, m., Zielna 21 125 — biuro napraw 2 87 — dział kasowy 148 — przyjmowanie telegr. telefonem 90 „Polesie“, przemysł drzewny, tartak, 
Unii Lubelskiej 
6 70 Poleska Centrala Motoryzac., właśc. H. Szerszmit i Koch, 3 Maja 32 
128 Poleska Izba Rolnicza, Białostocka 35 5 98 — wydział wytw. zwierzęcej 6 91 Poleska Spółdz. Rybacka, Mickiewi¬ cza lia 6 81 Poleska Spółdz. Włókiennicza, Dą¬ 
browskiego 19 2 63 Poleski Wojew. Obywat. Komitet Po¬ 
mocy Zimowej Bezrobotnym, Steckiewicza 4 3 02 Poleskie Stów. Kupców i Przemysłow¬ 
ców Polskich, Zygmuntowska 74 
212 Poleski Okr. Wojew. L. O. P. P., Zygmuntowska 53 POLICJA PAŃSTWOWA: 189 — Komendant Wojew. P. P., gab. i m., Zygmuntowska 77 
37 — Komenda Wojew. P. P„ centra¬ la (dyżurny) 6 01 — — (dod.) zast. komend, wojew., gab. 6 23 — kier. refer. adm. k-dy wojew. P. P., m., Unii Lubelskiej 66 3 47 — nacz. urz. śledczego P. P., gab. 611 — nacz. urz. śledczego P. P., m., Białostocka 40 
74 — Urząd śledczy P. P., kanc,. Białostocka 42 4 69 — zast. nacz. urz. śledczego P. P., m., Narutowicza 3 
2 07 — Komenda Powiatowa P. P., kanc., Białostocka 42 
65 — komendant pow. P. P., gab. 2 09 — wydział śledczy P. P., kanc., Białostocka 42 2 08 — kierownik wydz. śledczego P. P., gab. 29 — kierownik wydz. śledczego P. P., m., Białostocka 42 
6 34 _ i Komisariat P. P., dyżurny, Zygmuntowska 78 
6 33 — kierownik I komisariatu P. P., gab. 3 91 — kierownik I komisariatu P. P., m., Narutowicza 3 
153 — II Komisariat P. P., dyżurny, Jagiellońska 4 — (dod.) kancelaria 218 — kierownik II komisariatu P. P., gab. 6 32 — Posterunek P. P. Adamkowo, Lotnicza 5 2 59 — Posterunek P.P., na st. Brześć Centr. 124 — Posterunek P. P., Czernie 3 56 — wartownia P. P., na rzece Mu- chawcu (sezonowy) 
45 — wartownia P. P., Przedm. Wo- łynka 4 37 Policzańskl A., adw., Kościuszki 19 
4 38 Polltowski Bronisław, Puławskiego 17 4 39 „Polmln“, Państw, fabr. olejów mi¬ neral., Jagiellońska 19 
6 84 Polski Biały Krzyż, Unii Lubelskiej 210 „Polski Flat“, D. K. W., obsługa sa¬ 
mochodów 1 motocykli. „Auto Po¬ 
lesie“, 3 Maia 5 3 40 „Polżar“, zakł. radio - elektrotechn.. 3 Maja 16 5 32 Pomeranlec Cypa, kupiec, Dąbrow¬ skiego 24/1 76 Pomeranlec Samuel, kupiec. Dąbrow¬ 
skiego 119 5 95 Pomeranlec Samuel, skł. tow., jagiel¬ lońska 130 6 27 Poremblński Tadeusz, dr med., Sien¬ kiewicza 9 5 67 Powiatowa Snółdzlelnla Rolniczo-Han¬ dlowa, Zygmuntowska 64 6 54 Powiatowy agronom, Zygmuntowska 55 43 Powiatowy Zarząd Drogowy, Zy¬ 
gmuntowska 55 4 22 Powiatowy Zarząd Drogowy, garaże, kol. Tartak 5 08 Powszechne T-wo Spółdzielcze, Dą¬ browskiego 69 
55 Powszechny Zakład Ubezp. Wzajem., biuro Inspektoratu wojew.. Dą¬ 
browskiego 14 — (dod.) Instruktor, gab. 5 25 — inspektor wojew., gab. — (dod.) inspektor wojew., m. 5 60 — Inspektor powiat., gab. 1 35 Pożeżvński Noach. Dąbrowskiego 134 
4 75 Pregler Mordko, kupiec, Unii Lubel¬ 
skiej 18 121 „Produkt“, S-ka firmowa, Jagielloń¬ 
ska 26 187 Projekty budowl. I kler. robót bu- 
dowl., Inż. J. Barański, Sobies¬ 
kiego 12 2 Przedsiębiorstwo Państw. Polski Mo¬ 
nopol Tytoniowy, (zakł. sprzed ). 
Sadowa 18 6 93 Przedsiębiorstwo robót inżynier.-bu¬ dowl., Inż. Wł. Kamiński i ska, 
Pierackiego 25 
52 „Przezorność“, T-wo ubezp.. Unii 
Lubelskiej 20 3 69 Ptakowskl N., skł. wapna, cementu, 
przedst. terrakoty i glazury, f-my 
Dziewulski 1 Lange, Jagielloń¬ 
ska 75 R 3 86 Rabinowicz Jakub, skł. manuf., Dą¬ 
browskiego 114 
6 79 Radomski Lucjan, przedstawiciel Zw. Gospod. Spółdz. Roln. - Handl. w Warszawie, Długa 12 
48 Rajnzylber H., Dąbrowskiego 119 2 83 Raków D., wł. apteki, Dąbrowskie¬ go 46 3 46 Ramo O., dyr. banku udz., m., pl. Marsz. Piłsudskiego 10 
2 64 Rappaport Józef, adw., pl. Marsz. Piłsudskiego 3 4 98 Raszkles Josel, piekarnia, pl. Marsz. Piłsudskiego 15 
2 85 Redżko Włodzimierz, dr med., Dą¬ 
browskiego 29 4 30 Rejonowe przedst. opon i dętek „Mi¬ 
chelin“, Białostocka 37 
54 „Rentgen“, pracownia d-ra Mańkow¬ 
skiego, 3 Maja 12 
2 06 Restauracja Obywatelska, wł. Podi- 
nako W., 3 Maja 40 4 33 Rezerwiści, zarząd IX okr., Mickie¬ wicza 22 2 82 „Rodzina Urzędnicza“, stów., zarz. koła brzeskiego, Pułaskiego 7 
115 Rogak Aron, Jagiellońska 16 
79 Roth Wiktor, inż., prezes i dyr. Po¬ 
leskiej Izby Rolniczej, gab., Pie¬ 
rackiego 9 52 „Royal“, maszyny do pisania i ma¬ 
szyny do liczenia, przedst., Unii 
Lubelskiej 20 104 Rozenblum Naum, dr med., Dąbrow¬ 
skiego 41 3 98 Różański Wiktor, adw., Jagielloń¬ ska 16 5 34 „Ruch“, polskie tow. księg. kolej., Steckiewicza 2 4 96 Ruszkin Josel, Dąbrowskiego 3 191 Rynkiewicz Eugeniusz, 3 Maja 10 s 4 53 Sanksztejn Dina, żaki. fryzjerski, Dą¬ browskiego 17 3 89 Sarnakier Dawid, dr med., chirurg, 
Białostocka 34 
62 Sawczycki Szymon, skt. piwa, Pie¬ 
rackiego 29 75 Sawicki Marian, dr med., Kilińskie¬ 
go 15 Sad Okręgowy (patrz Urzędy) 5 23 Scheibler K. i Grohman L., Z. Z. W., S. A., Dąbrowskiego 112 2 80 „Scriptor“, materiały piśmienne, wł. Rabin I., Dąbrowskiego 46 6 62 Segał M., dr med., pl. Marsz. Piłsud¬ skiego 14 214 Segał Uszer, cukiernia, Dąbrowskie¬ 
go 25 3 28 Serlin B., skł. drzewa i węgla. Brześć II 5 30 Serowik Władysław, Steckiewicza 8 
417 Seweryniuk Józef, pracownia kra¬ 
wiecka, Dąbrowskiego 12 2 26 „Singer Sewing Machine Company“, ” Steckiewicza 34/36 4 57 Sinkiewicz Mikołaj, inż., Nadbrzeż¬ na 22 4 30 Sirota Perec, sprzedaż części samoch.. 
Białostocka 37 4 95 Sitkiewicz Jan, mjr, dr med., chirurg, 
Unii Lubelskiej 28 4 61 Sklep Tytoniowy, 3 Maja 5 5 22 „Skład Nowości“, 3 Maja 3 6 95 Skład Opałowy Pow. Spółdz. Rołn.- Handl., Naftowa 
5 39 Skolimowski Aleksander, zakł. me¬ 
chaniczny, Pereca 10 
26 Skorbnik A., skł. win i wódek, Dą¬ 
browskiego 23 150 Skorbnik A., Zamojskiego 4 5 41 Słonimski Ch., Jagiellońska 123 3 65 „Smołopol“, fabryka papy dach. i prod. izolac., Dąbrowskiego 84 
3 60 „Społem“, Związek Spółdzielni Spo¬ 
żywców R. P., Zamojskiego 7 
(szosa do twierdzy) 
85 Spółka Opałowa na Kresach, skł. wę¬ 
gla, drzewa, koksu i mat. bu¬ 
dowl., Sadowa 6 6 24 „Stanisław“, zakł. fryzjerski, 3 Ma¬ ja 14 5 74 Stankiewicz Antoni, miern. przys., 
al. Wolności 15 
5 77 Stawiarski Kazimierz, ppłk dypl., m.. Miła 11 2 93 Steinberg Aleksander, inż., Dąbrow¬ skiego 46 3 07 Stepuro, wł. hotelu Astoria, Steckie¬ wicza 12 3 77 Stolarczyk B., inż., 3 Maja 4 
3 58 Stowarzyszenie Kult. Ośw. „Tarbut“, Zygmuntowska 70 wi. 15
		

/Czasopisma_195_02_0025.djvu

			Brześć n. Bugiem Strzemieczny— Urząd Woj. Strzemieczny Julian, Steckiewicza 28 
Suraskl Michał, kupiec, Pierackie- go 50 Syndykat Emigracyjny, Steckiewi¬ 
cza 27 Szamszenowicz M., księgarnia i ajen- 
tura pism, Dąbrowskiego 43 
Szapiro Aron, 3 Maja 26 
Szapiro Szepsel, Steckiewicza 60 
Szczedrowicki Jankiel, Steckiewicza 53 
Szczedrowicki Srul, Steckiewicza 53 
Szczuka Stanisław, inż. elektr., Uniii 
„ Lubelskiej 20 Szejnblum Dawid, skł. wapna, Li- 
stowskiego 49 SZKOŁY: Gimnazj:. Kupieckie, Pôles. T-wa Ośw. Zaw., 
Listowskiego 57 — pokój nauczycielski 
Mechaniczne, Polesk. T-wa Ośw. Zaw., sekretariat, 3 Maja 55 — (dod.) dyrektor, gab. — warsztaty mechaniczne 
Państwowe im. R. Traugutta, kanc., Mickiewicza 28 — (dod.) dyrektor, gab. — pokój nauczycielski 
Prywatne Koeduk. im. J. Ursyn- Niemcewicza, P. M. S., Sien- 
, kiewlcza 32 Rosyjskie T-wa Dobroczynności, 
„ Diuga 11 Stolarskie Polesk. Tow. Ośw. 
Zaw., sekretariat, 3 Maja 55 — (dod.) dyrektor, gab. „Tarbutt“ pryw. koeduk., Unii Lu¬ 
belskiej 84 Żeńskie P. M. S., Pierackiego 2 — (dod.) dyrektor, gab. Szkoły Powszechne i Zawodowe: 
Powszechna nr 1, Zygmuntow¬ 
ska 80 Powszechna nr 2, Pierackiego 110 
Powszechna nr 3, Pierackiego 110 
Powszechna nr 5, Jasna 3 (Kl- 
jówka) Powszechna nr 6, Wojewódzka 12 
Powszechna nr 7, przedm. Wo- 
łynka Powszechna nr 9, Graniczna 35 
(Grajewka) Powszechna nr 12, Zygmuntów- 
skd 70 Powszechna pryw. „Hatechlja", 
Zygmuntowska 70 
Powszechna pryw. Peszkowej C., 3 Maja 25 Rzemieślnicza żydowska, Pierac¬ 
kiego 5 Średnia Techniczna im. Marsz. 
Piłsudskiego, dyrektor, gab., 3 Maja 55 — (dod.) dyrektor, m. — pokój nauczycielski — kancelaria Zawodowa żeńska P. M. S., Unii 
Lubelskiej 38 3 74 Szmurło Leonard, dr med., ppłk, 3 Maja 40 127 Szpital gminy wyzn. żyd., Szpitalna 
20, Białostocka 60 — (dod.i oddz. położniczo - ginekol 
66 Szpital Miejski, Jagiellońska 88 — (dod.) kancelaria 103 Sztejnberg M., ekspedycja „Ex¬ 
press", pi. Marsz. Piłsudskiego 1 
9 Sztejnberg Stanisław, kupiec, Sienkie¬ 
wicza 40/5 5 94 Szumowski Jerzy i Ska, przedsięb. techn. bud., S. Batorego 28 
149 Szymański Antoni, przedsięb. budowl., Ogrodowa 7 4 87 śwldowa Eugenia, Steckiewicza 55 5 52 świetlica P. P. W., Jagiellońska 6 4 40 Taksin Chalm, skł. rowerów, 3 Ma¬ 
ja 30 4 41 Taksin Pejsach, skł. galant. 3 Ma- 
_ _ ja 30 3 08 Taksin Szloma, skł. apteczny, 3 Ma¬ 
ja 11 178 Tartak i młyn parowy Mlchelsona P., 
Unii Lubelskiej 106 
516 Tartak parowy „Wołyniec i Zamu- 
chowski“, Puchaczewska 1 
72 Tenenbaum M., drukarnia i introlig., 
Steckiewicza 34 
6 05 Tewsowa Cycylia, chrześc. skł. mat. opał., Sadowa 2 5 45 4 67 83 311 5 68 1 07 6 14 2 49 
6 31 5 66 1 40 2 86 
2 23 3 72 
10 4 85 
1 84 3 71 2 23 3 57 
2 69 2 95 4 50 2 99 
60 3 96 
152 3 92 616 3 58 4 90 4 35 5 36 6 99 
5 38 
4 94 6 25 Tomaszewski Jan, m., Steckiewicza 2 3 04 ,,Toz“, T-wo ochrony zdrowia ludn. żyd., Zygmuntowska 70 
88 Traczuk Eugeniusz, dr med., chirurg, 
Mickiewicza 14 5 06 Trapszo Tadeusz, pułk. dypl., Zyg¬ muntowska 36 4 05 Trębicki Henryk, dyr. kom. kasy oszczędności, m., Sienkiewicza 11 6 72 Trojanowski Jerzy, płk., m., Zyg¬ muntowska 29 2 36 Trojanowski Witold, inż., Zygmun¬ towska 90 6 26 Truss Berel, m., Jagiellońska 39 3 80 Trzaskowski Stanisław, miern. przys., pi. Marsz. Piłsudskiego 4 U Ubezpieczalnia Społeczna, Unii Lubel¬ 
skiej* 15 — centrala telef. — ośrodek leczniczy na przedm. 
Wołynka, rejon VII URZĘDY: Inspektor Pracy 36 Obw., Sadowa 31 Inspektor Szkolny Brzeski, Zygmun¬ 
towska 71 Izba Skarbowa, Unii Lubelskiej 13 — Dyrektor Izby Skarbowej (prze¬ 
wodu wojew. Kom. Klas.), gab. — Naczelnik wydz. ogóln., Jarzyń- 
ski Marian, m., Sława Zwie¬ 
rzyńskiego 20 — Centrala Izby 15 
80 
3 78 73 89 17 
4 36 71 
190 
4 11 4 19 
1 68 5 02 8 4 33 
3 00 
3 22 — 1 (dod.) dyrektor, gab. — 2 (dod.) dyrektor, m., Unii Lubelskiej 13 — 3 (dod.) nacz. wydz. ogólne¬ go, gab. —> 4 (dod.) nacz. wydz. II, gab. — 5 (dod.) nacz. wydz. III, gab. — 6 (dod.) nacz. wydz. IV, gab. — 7 (dod.) nacz. wydz. V, gab. — 8 (dod.) egzek. I urz. skarb., kier. — 9 (dod.) oddz. osobowy, kie¬ rownik — 10 (dod.) oddz. gosp., kie¬ rownik — 11 (dod.) kanc. główna, kie¬ rownik — 12 (dod.) oddz. adm. wydz. II, kierownik — 13 (dod.) oddz. rozchodów bu¬ dżet. wydz. III, kier. — 14 (dod.) nacz. I urzędu skar¬ bowego, gab. — 15 (dod.) nacz. II urzędu skar¬ bowego, gab. — 16 (dod.) kasa I urzędu skar¬ bowego, kler. — 17 (dod.) sekretariat dyrekto¬ ra — 18 (dod.) oddz. asygnow. wy¬ dział III, kier. — 19 (dod.) przewodn. komisji 
odwoł., insp. Min. Skarbu, gab. — 20 (dod.) inspektor akcyz, w wydz. IV, gab. — (dod.) Inspektor okr. — Wojew. Kom. Klas., — Brygada Ochr. Skarb. — (dod.) inspektor okr., gab. — Urząd Skarb. Akcyz i Monop. Państw. Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Brzeskiego, Sadowa 14 — Kurator Okr. Szk. Petrykowski R., m. — Kurator, gab. —• Centrala 1 (dod.) kurator, gab. — 2 (dod.) sekretariat 2 44 __ — 3 (dod.) nacz. biura pers. — 4 (dod.) nacz. wydz. ogólnego 18 5 (dod.) wizytator higieny — 6 (dod.) instr, W. F. i harcer¬ stwa 28 , — 7 (dod.) kier. oddz. finans. — 8 (dod.) kanc. ogólna , — 9 (dod.) nacz. wydz. I szk. 13 powsz. 1 43 __ — 10 (dod.) wizytatorzy szkół 146 (dod.) powsz. 1 47 — 11 nacz. wydz. II szk. 2 41 średn. 2 42 — 12 (dod.) wizytatorzy szkół 2 53 średn. 2 90 — — 13 (dod.) nacz. wydz. III szk. zawód. — 14 (dod.) wizytatorzy szkół zawód. — 15 (dod.) wizytatorzy szk. za¬ wód. — 16 (dod.) kier. oddz. ośw. po- „ zaszkol. — 17 (dod.) oddz. ogólny — 18 (dod.) oddz. ogólny 70 
2 94 24 116 2 77 7 176 157 4 80 5 35 2 79 
2 97 1 88 
87 4 92 11 82 
172 
2 68 
6 76 6 45 
84 
16 
3 83 49 1 32 5 83 6 87 
196 169 
1 64 2 20 
3 31 Nadleśnictwo, Zygmuntowska 90 — Leśniczówka „Kamienica“, gin. Kamienica Źyrowiecka Okręgowa Izba Kontroli, Unii Lu¬ 
belskiej 7 — Centrala — 2 (dod.) nacz. wydz. III — 3 (dod.) nacz. wydz. II — 7 (dod.) kanc. ogólna, kierow¬ nik — 9 (dod.) nacz. wydz. I — prezes, gab. — (dod.) prezes, m., Unii Lubel¬ skiej 7 Państwowy Monopol Spirytusowy, 
(patrz pod lit. P) 
Państwowy Zarząd Wodny, Zamoj¬ 
skiego 10a Przedsiębiorstwo państwowe Pol¬ 
ski Monopol Tytoniowy (patrz 
pod lit. P) Sąd Okręgowy w Pińsku, wydz. zamiejscowy w Brześciu n. ii., 
3 Maja 29 — (dod.) sekretariat, kier. — przewodniczący wydz., gab. — prokuratura, oddz. zamiejsc. — idod.) kierownik oddz. prok., gab. —• kierownik oddz. prok., m., Pu¬ 
łaskiego 7 — wiceprokurator VI rej., gab. — wiceprokurator Skorupski Ste¬ fan. m., Sadowa 31 — sędzia okręgowy śledczy, gab. — wydz. Hipoteczny sądu okr. — (dodj pisarz hipoteczny, gab. — Sąd Grodzki, Listowskiego 39 — więzienie karno - śledcze. Szpi¬ talna 14 —• biuro budowy więzienia, Srzpi- 
talna 14 Starostwo, Jagiellońska 6 — starosta, gab. — (dod.) starosta, m. — starosta, m. —• zast. starosty, gab. — ref. bezp. publ. —• kierownik ref. bezp., Bauman 
Tadeusz, m., Sława Zwierzyń¬ 
skiego 9 —• lekarz powiatowy 
—• komisarz ziemski — kanc. ogólna Urząd Miar (miejscowy), kier., 
gab., Zygmuntowska 17 
Urząd Wojewódzki Poleski, Unii Lubelskiej 11 — wojewoda, m., 3 Maja 12 — wicewojewoda, gab. — ,, m., Narutowi¬ cza 8 — biuro informac. i podawcze — szofer wojewody, Zygmuntow¬ ska 92 — (dod.) szofer wydz. społ.- polit. — nacz. wyd*z. społ. - polit., gab. — nacz. wydz. społ. - polit., m.', 3 Maja 12 — zast. nacz. wydz. społ. - polit., m., Pułaskiego 5 — kierownik oddz. bezpiecz. i 
porz. publ., m., Narutowicza 10 nacz. wydz. roln. i reform. roln., m., Przemysłowa 17 
kanc. inspektoratu ochr. lasów, 
Pułaskiego 1 (dod.) inspektor ochr. lasów 
kanc. inspektoratu weteryn., 
Zygmuntowska 92 
(dod.) inspektor, gab. 
centrala wojewódzka 6 wi.
		

/Czasopisma_195_02_0026.djvu

			Urząd Woj. — Zonenberg Brześć n. Bugiem 2 89 
192 141 20 97 
6 65 2 27 Urząd Wojewódzki Poleski 
(dalszy ciąg) Wydział Ogólny: 30 — 31 — 42 — 50 — 51 — 5G — 52 — 54 — 40 (dod.) wojewoda, gab. 
(dod.) wicewojewoda, gab. 
(dod.) biuro inforraac. i 
podawcze (dod.) naczelnik wydz. 
(dod.) kancelaria 
(dod.) wojew. inspektor sta¬ 
rostw (dod.) kierownik oddziału 
przemysłowego 
(dod.) kierownik oddz. or¬ 
ganizacyjnego 
(dod.) kierownik oddz. bu- 
dżetowo-gosp. — 41 (dod.) — 43 (dod.) — 44 (dod.) — 57 (dod.) referat budżetowy 
,, gospodarczy 
,, asygnowań 
,, adm. - praw¬ 
ny (Lolise) Wydział Społeczno - Polityczny: — 33 (dod.) naczelnik wydz., gab. — 34 (dod.) zast. nacz. wydz., gab. — 36 (dod.) kierownik oddziału bezp. i porz. publ., gab. — 35 (dod.) kierownik kanc. taj¬ nej i referenci oddz. bezp. — 69 (dod.) relerat porządku pu¬ bliez. — 37 (dod.) ,, polit. - na¬ rodowościowy 
 37 (dod.) ,, wyznaniowy — 58 (dod.) ,, prasowy Wydział Samorządowy: — 61 (dod.) naczelnik wydz., gab. — 75 (dod.) inspektor wojew. zw. kom. — 63 (dod.) kierownik oddz. aprowizac. — 62 (dod.) kancelaria 
Wydział Rolnictwa i Reform Rol¬ 
nych: —• 70 (dod.) naczelnik wyd'z., gab. — 71 (dod.) kancelaria — 72 (dod.) kierownik oddz. urządzeń rolnych — 76 (dod.) radca Czarnocki i radca Gliński — 77 (dod.) radca prawny Bar¬ toszewicz — 73 (dod.) referat scaleniowy, Wyganowski — 74 (dod.) referat 'zapasu ziemi i wykup majątków za 
podatek — 98 (dod.) kierownik oddz. wod- no-meliorac. — 97 (dod.) zast. kierownika — 99 (dod.) kanc. oddz. wodno - meliorac. — 96 (dod.) ref. wodno-prawny — 94 (dod.) kierownik oddz. po¬ miarów rolnych — 93 (dod.) zast. kierownika — 92 (dod.) kancelaria oddz. — 95 (dod.) kierownik archiwum 
 91 (dod.) archiwum pomocni¬ 
cze — 80 (dod.) kierownik oddz. rol¬ nictwa — 81 (dod.) inspektor rolnictwa — 84 (dod.) kierownik oddz. fi-. nans. — 85 (dod.) referat przywłaszczeń — 87 (dod.) ,, likwid. rach. oddz. finans. — 89 (dod.) wymiar opłat za sca¬ lenie, zniesienie słu- 
żebn. i mel. 
Wydział Pracy Opieki i Zdrowia, 
Pułaskiego 7 — naczelnik wydz., gab. — ,, ,i m., Zygmun- towska 57 — kierownik oddz. pracy 1 opieki 
•— kancelaria — (dod.) inspektor lekarski Wydział Dróg Wodnych, Pułaskie¬ 
go 1 — naczelnik wyd'z., gab. ,, ,, m., Stecklewl- cza 26 — kancelaria, centralka 1 (dod.) oddz. nurtowo - mech. 3 (dod.) kierownik oddz. nurtowo- 
mech. — 6 (dod.) referat budżetowy — 7 (dod.) kierownik oddz. regu¬ lacji rzek — 8 (dod.) referat osobowy Wydział Komunikacyjno - Budowla¬ 
ny, Pułaskiego 1 
53 — naczelnik wydz., gab. 3 97 — „ ,, m., Pułaskie¬ go 10 4 43 — oddz. drogowy —■ (dod.) kier., gab. 4 44 .— odd'z. budowlany — (dod.) kier., gab. 2 27 — zarząd gmachów państw. 134 Wojewódzki Urząd Rozjemczy i Biuro Wojew. do spraw Finans— 
Rolnych, Jagiellońska 6 
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pra¬ 
cy, Steckiewicza 4 
1 86 — dyrektor, gab. — (dod.) kancelaria 6 96 — lokalny komitet 4 28 ■— referat adm. i pomocy 117 — „ pracy 6 89 Usajewicz Franciszek, wicestarosta, 
m., Pułaskiego 3 W 3 62 Wajner Leon, lek. stomatol., choroby 
jamy ustn. i zębów, Dąbrowskie¬ 
go 30 316 Wajnsztok M., skł. drzewa, Zamoj¬ 
skiego 3 3 61 Waksman Józef, właśc. f-my ,,Ar- 
Tech-Na", Dąbrowskiego 50 6 51 Warhaftig Elia, Jagiellońska 19 5 46 Weber Jan, inż., budowl. S. A., Ja¬ giellońska 26 7 Ol Weisbraun Marek, dr med., pl. Marsz. Piłsudskiego 10 
2 29 Wędlinlarnia D. Adamowa i Gołow- 
nickiego, 3 Maja 26 
213 Wieliczański Enach, Pereca 10 6 29 Wierny Edmund, Zygmuntowska 53 6 21 „Wnętrze“, urządzenia meblowe i de¬ 
koracje, f-ma chrześc., 3 Maja 3 1 85 197 198 2 34 
2 37 
2 39 
2 40 WOJSKO: —. centrala telef., Twierdza — 12 (dod.) — 15 (dod.) — 53 (dod.) — 33 (dod.) — 117 (dod.) — 58 (dod.) — 56 (dod.) — 177 (dod.) — 164 (dod.) — 119 (dod.) — 144 (dod.) — 60 (dod.) — 96 (dod.) — 192 (dod.) — 168 (dod.) — 89 (dod.) — 104 (dod.) — 72 (dod.) — 48 (dod.) — 88 (dod.) — 110 (dod.) — 196 (dod.) — 87 (dod.) — 175 (dod.) — 13 (dod.) — 6 (dod.) i — 157 (dod.) — 46 (dod.) — ,,65 (dod.) — 116 (dod.) — 105 (dod.) — 34 (dod.) 173 (dod.) garnizonowe pogo¬ 
towie przeciwpożarowe 
5 (dod.) szef sztabu D. O. K. IX oficer służb, sztabu 
D. O. K.IX 
oficer ordynansowy 
komendant garni¬ 
zonu komendant miasta 
ref. bezp. dyscypl. 
oficer insp. garni¬ 
zonu dowódca dyonu żan¬ 
darm. pluton żandarmerii posterunek żan¬ 
darm. na dworcu 
Brześć centr. 
sekretarz szefa int. D. O. K. IX 
komenda szpit. okręg. izba przyjęć 
oddz. chirurgiczny 
,, wewn. ,, ginekolog. ,, zakaźny prokurator przy 
wojsk. S. O. IX 
urząd W. F. i P. W. 
przysposobienie wojsk, 
urząd poczt. - tel. 
garnizonowe kasy¬ 
no oflc. 
garnizonowe kasy¬ 
no podofie. 
spółdzielnia garni¬ 
zonowa 
drukarnia nadbużań- 
ska gen. bryg. Kleberg, 
m. gen. bryg. Jatelnic- 
kl, m. płk. Buczek, m. 
płk. Butrymowicz, 
m. ppłk. Mara-Meyer, m. ppłk. Batsch, m. 
ppłk. Strumlńskl, m. 
ppłk., audytor żuk- 
Rybicki, m. 6 20 — 114 (dod.) ppłk. Wrześniowski, m. — 162 (dod.) — 178 (dod.) — 82 (dod.) — 70 (dod.) — 64 (dod.) — 37 (dod.) ppłk. Derecki, m. 
ppłk. Giebułtowicz, 
m. ppłk. Matarewicz, m. mjr. Tutaj, m. 
kpt. Dubiel, m. 
kpt. Nowakowski, m. — 52 — 105 — 176 — 186 — 150 — 170 (dod.) kpt. Łuska, m. 
(dod.) kpt. Krajewski, m. 
(dod.) kpt. Wołłowicz, m. 
(dod.) kpt. Skrypczuk, m. 
(dod.) por. Grodzicki, m. 
(dod.) n. f. Nowosielski, 
szofer m. — Komenda Rejonu Uzupełnień, ks. Staniewicza 4 6 75 Wojtuń Józef, kpt., m., Miła 3 
5 20 Wolper Wolf, wł. piekarni, Szpital¬ 
na 83a 1 Wolski Chaim. Mickiewicza 2 
58 Wolski Feliks, dr med., gen. Be¬ 
ma 11 3 49 Wołkow Eugeniusz, adw., Dąbrow¬ skiego 20 1 59 Wvdz. Powiatowy, Zygmuntowska -55 4 03 Wyrzykowski Bolesław, zakł. po¬ grzeb., 3 Maja 2 
51 Wyrzykowski Bolesław, prac. pomni¬ 
ków, 9 Lutego 6 124 35 173 14 23 77 2 54 38 1 22 
162 5 64 6 04 3 12 4 12 
171 1 33 5 48 
177 174 66 2 72 2 43 6 80 
5 09 3 64 
5 27 4 33 5 28 
56 6 92 
3 51 
319 Z Zarząd gminny Czernie, gm. Kosicze 
Zarząd miejski, Dąbrowskiego 49 — Centrala o (dod.) prezydent miasta, gab. 9 (dod.) wiceprezydent miasta, gab. — 8 (dod.) nacz. wydz. ogólnego 
 7 (dod.) nacz. wydz. finans. gosp. — 5 (dod.) nacz. wydz. technicz¬ nego — 6 (dod.) kier. ref. wojsk. 4 (dod.) kier. ref. ruchu ludu. 3 (dod.) kier. rei. opieki spot. — 2 (dod.) kier. ref. gosp. — prezydent miasta, gab. — Kolbusz Franciszek, prezydent miasta m., Kilińskiego 3 — Mastbaum Hilary, wiceprez. miasta, m., Miła 9 Szperling Bolesław, nacz. wydz. og., m., Sobieskiego 52 
—. Betoniarnia miejska, Unii Lu¬ 
belskiej 3 Dom noclegowy, Kolejowa 17 Elektrownia, Sadowa 39 — (dod.) dyrektor, gab. (dod.) wydz. techniczny (dod.) buchalteria — (dod.) dział rozrachunkowy 
 (dod.) maszynownia — dyrektor, gab. dyrektor, m., Piłsudskiego 15 — biuro bud. elektr. paroturb., Zamojskiego 4 — (dod.) Roszkowski inż., gab. — wydział zdrowia Ośrodek Zdrowia. 3 Maja 17 — Pracownia badania żywn., Tea¬ tralna 8 — Rakarma, Łysa Góra — Rzeźnia miejska, Jagielloń¬ ska 137 Straż Pożarna Zawodowa, Li- stowskiego 32 — Szpital miejski, Jagiellońska 80 — (dod.) kancelaria Tabory miejskie, dozorca, Sa- , dowa 4 Wydz wodociąg.-kanaliz., pl. Marsz. Piłsudskiego 18 dyrektor 'zakł. wodoc.-kanali- zac., gab. — Oczyszczalnia ścieków, al. Wol¬ ności Stacja pomp, Park Wolności Zarząd Okr. P. M. S., Zygmuntow¬ 
ska 75 Zarząd IX okr. Zw. Rezerw., Zy¬ 
gmuntowska 31 Zelenay Władysław, inż., Miła 5 
Zelikson Z., dr med., Dąbrowskie¬ 
go 69 Zieliński Tadeusz, inż. roln., Unii 
Lubelskiej 64 
Zjednoczony Klub Obywatelski, Stec¬ 
kiewicza 45 Zonenberg Basia, sprzed, drzewa i 
węgla, Zamojskiego 2 wi. 17
		

/Czasopisma_195_02_0027.djvu

			Dawidgródek Brześć n. Bugiem - ZWIĄZKI: 6 79 Gospodarczy Spółdz. roln.-handl. w Warszawie, przedstawicielstwo 
w Brześciu n. B., Długa 12 5 19 Inwalidów Wojennych, prezes, Sa¬ dowa 1 4 93 Kobiet żydowskich W. i Z. O., Dą¬ 
browskiego 53 131 Międzykomun. Opieki Społeczn. wo- jew. polesk., Zygmuntowska 7 2 47 Nauczycielstwa Polskiego, zarz. okr., Sienkiewicza 31 6 94 Oficerów Rezerwy, Dąbrowskie¬ go 23 3 25 Osadników, Pereca 20 4 27 Pracown. Umysł. Adm. Wojsk., ko¬ ło okr., 3 Maja 22 
4 63 Pracy Obywatelskiej Kobiet, Sa¬ dowa 16 4 33 Rezerwistów, zarz. IX okr., Zy¬ gmuntowska 31 5 56 Spółdzielni Mleczarskich i Jajcz., skład, Pierackiego 21 6 98 — sklep. Steckiewicza 34/36 4 88 Spółdz. Roln. i Zarobk. - Gosp. R. P., instr. org., Kościuszki 3 
3 60 Spółdzielni Spoż. R. P. ,,Społem“, 
oddz. w Brześciu n. B., skł. 
nawozów sztucznych, hurtow¬ 
nia soli, skł. opał., Zamojskie¬ 
go 7 (pr?v szosie do twierdzy) 
3 29 Straży Pożarnych R. P., poleski okr. wojew., Steckiewicza 34 
6 02 Strzelecki, zarz. i k-da okr. nr IX, 
Unii Lubelskiej 21 81 Zwierz Józef, dr med., pl. Marsz. Piłsudskiego 12 ż 2 73 żagiel Sz., Dąbrowskiego 37 4 16 ,,źelazohurt“, Jagiellońska 130 5 05 ,,żelazohurt“. Pereca 61, (m., Prze¬ mysłowa 17) CEJKINIE L (8-15) 7 Bortkiewicz Zygmunt, inż., maj. Ko- ziczyn 6 Borytowa Maria, maj. Cejkinie CHOCIENCZ Y CE L 6 Borowski Ignacy, maj. Czerwiaki 3 Borowski Jan, maj Łukawiec 
1 Policja Państw., posterunek 5 Wojtkiewiczowa Helena, maj. Chó- cieńczyce 4 Zarząd gminny CHOJNO L (8-15) k. Pińska 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny CHOMSK L 2 Policja Państw., posterunek, Rynek 5 
1 Zarząd gminny, Zdzitowska 15 DANIUSZEW L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA DAREWO L 5 Policja Państw., posterunek 
1 Zarząd gminny 18 Wl. 4 64 Żółkowska - Pacewiczowa J., dr med.. okulista, Unii Lubelskiej 56 
3 81 żuk Stefan, fryzjer, Dąbrowskiego 25 
2 16 żukowska Stefania, kwiaciarnia, 3 Maja 8 617 żydowski Bank Ludowy, Dąbrowskie¬ 
go 59 BRZOSTOWICA L 
DWORZEC (8-15 i 18-21) 4 Bialski Chaim, przemysł leśny i tar¬ tak, st. kol. Brzostowica 
9 Brunnow Stanisław, bar., maj. Ru¬ 
dawa 7 Policja Państw., posterunek, st. kol. Brzostowica 2 Ursyn - Niemcewicz Jerzy, maj. Cie- cierówka 3 Weber Zelik, st. kol. Brzostowica 1 Zjednoczenie Rolniczo - Handlowe, st. kol. Brzostowica BUDSŁAW C 8 Gerszater Kasriel, tartak parowy 9 Gulkowicz Lejba, Smolarnia 5 Hanusewicz Aleksander, ks. prob., plebania 1 Jelpierowicz Chaim, spółka handl. przy st. kol. Budsław 
7 Kiewesz Salomon, skład nafty, przy 
st. kol. Budsław 
10 Okuszko - Radwan Aleksander, maj. Iłów 6 Osklerka Zygmunt, maj. Budsław c CHOTYNICZE L (8-15 i 18-21) 1 Leśnictwo Państw. Pakamer 2 ,, ,, Rozdziałowicze 3 ,, ,, Tomaszówka 7 Nadleśnictwo Chotynicze 4 Policja Państw., posterunek 5 Zarząd gminny — (dod.) wójt, gab. CHOŻÓW L k. Mołodeczna 5 Zarząd dóbr Izabelin Zdzisława hr. Tyszkiewicza — (dod.) administrator, m. CYRYŃ L (8-15) 4 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny CZARNY BÓR L 2 Zakład SS. Urszulanek S. J. K. D,E DAUGIELISZKI L (8-15) 6 Nadleśnictwo Ignalino w Daugielisz- kach — (dod.) nadleśniczy, m. 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny 4 Policja Państw., posterunek, pl. Ryn¬ 
kowy 14 12 Spółdzielnia ,,Serwecz“, Paradna 1 
6 Zarząd dóbr budsław 
2 Zarząd gminny, kanc., Zosińska 34 BUDY L (8-15 3 Nadleśnictwo Hancewicze w Nowym Dworze BUJWIDZE L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek BUTRYM ANCE L 4 Houwalt Witold, majątek Rakliszki BYSTRZYCA L (8-15) k. Wilna 1 Leśniczówka Bystrzyca BYTEŃ L (8-12 i 15-21) n. Szczarą 6 Policja Państw., posterunek. Piłsud¬ skiego 8 8 Przemysł leśny ,,Blok Byteń“ 7 Zarząd Gminny, Piłsudskiego 7 1 Zarząd Nadleśnictwa maj. Byteń, 3 Maja 2 Zarząd Państwowego Majątku By- toń, Planta CZARNY BRÓD L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA CZERNAWCZYCE L 5 Jerozolimski Josel, kupiec, Cmentar¬ na 2 1 Policja Państw., posterunek, Cmen¬ tarna 6 2 Zarząd gminny, Turna Duża CZERNIE L ROZMÓWNICA PUBLICZNA (Abonenci — patrz centrala Brześć 
n. B.) CZUCZEWICZE L 
(8-15 i 18-21) 1 Nadleśnictwo Malkowicze, leśniczów¬ 
ka Nowosiółki 3 Policja Państw., posterunek 7 Zarząd Dóbr Czuczewicze, Sp. Akc. ,,Agahell“ w Borze — (dod.) administrator, gab. 6 Zarząd gminny — (dod.) wójt, gab. DAWIDGRÓDEK C (b. n.) Informacja centrali telefonicznej 
11 Informacja w sprawach pocztowych 19 Bank Ludowy, spółdz. z o. o., Po¬ 
niatowskiego 49
		

/Czasopisma_195_02_0028.djvu

			Dawidgródek Druskieniki 4 15 17 16 21 10 12 14 1S Centrala abonentowa — (dod.) Posterunek Obserwacyjny „Nyrcza“ — (dod.) Leśnictwo Głuszkowskie w Kołkach -• (dod.) Leśnictwo Wojtkiewicze — (dod.) Nadleśnictwo Państw. „Stwiga“ w śródborzu — (dod.) Nadleśniczy Nadleśnictwa Państw. „Stwiga“ — (dod.) Policja Państw., posteru¬ nek Chutory Merlińskie — (dod.) Policja Państw., posteru¬ nek Ozdamicze — (dod.) Reichert Edward, dr, kpt., lekarz Czajka Józef, ksiądz, plebania Dom Spółdzielczy, Spółdzielnia Rol¬ 
niczo-Handlowa ,,Rolnik“, Spół¬ dzielnia Mleczarska „Horyń“, 
Spółdzielnia Szewców w Dawid- 
gródku, Kasa Stefczyka, Piłsud¬ 
skiego 11 Drożdziewicz Adam, kier. Szk. Powsz. nr 1, gab., K. O. P. Flnkelsztein Szymon, sklep, Piasta 17 — (dod.) garbarnia, Olszańska 13 Kierownik Elektrowni Miejskiej, m., Wojenna 1 Myszałow Symcha, kupiec leśny, Pił¬ 
sudskiego 12 Nadleśnictwo Tursko - Lądeckie Or¬ 
dynacji Dawidgródeckiej, ks. Ka¬ 
rola Radziwiłła — (dod.) Łopuski Jan, inż., nadle¬ śniczy, m. Nadzorca Rzeczny Państw. Żarz. Wodnego w Pińsku, Sadowa 2 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 11 — naczelnik urzędu, b. 13 — ekspedycja 2 Policja Państw., posterunek, Zawal- na 53 5 Rymar Morduch, przedslęb. budow¬ lane, tartak i młyn, Zarzeczna 11 — (dod.) mieszkanie 24 Rzeźnia miejska, K. O. P. 124 
23 Sędzia Grodzki, gab., Kościuszki 10 
22 Spółdzielnia „Wiarus“, Kościuszki 6 
20 Tomaszewski Walerian, obrońca są¬ 
dowy, Rymarska 10 
9 Trejster Nison, handel ryb, Kościusz- 3 Zarząd gminy Chorskiej, Olszańska 5 1 Zarząd miejski, 3 Maja 2 DERECZYN C 7 Bliźniański Fajwel, 3 Maja 
9 Głowacki Stanisław, obrońca sądo¬ 
wy, 3 Maja 11 Nadleśnictwo Dereczyńskie, Różań¬ 
ska — (dod.) Leśnictwo śliże, Pogrze- bielnia 2 Policja Państw., posterunek 3 Wajnsztejn Chaim, 3 Maja 
g Woronowicz Antoni, 3 Maja 6 Zarząd gminny DEREWNA L k. Stomma 3 Policja Państw., posterunek 
5 Zarząd gminny DEREWNO L (8-15) k Stolpców 7 Nadleśnictwo Stotpce, osada Bale- wicze — (dod.) nadleśniczy, gab. — (dod.) leśnictwo Kul 3 Policja Państw., posterunek, Kościel¬ 
na 14 2 Zarząd gminny, Kościelna 21 DMITROWICZE L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 4 Zarząd gminny DOBROSŁAWKA L (8-12 i 15-21) S Chomętowski Teodor, maj. Dobro- slawka 7 Policja Państw., posterunek 
4 (tow)Skirmuntt Jan, maj. Płoskinie 
4 (tow.)Sklrmuntt Kacper, maj. Tere- bień 4 (tow.)Zarząd Dóbr Bobryk, maj. Bo- bryk 4 (tow.)Zawadzki Wacław, maj. M. Płotnica 9 Zarząd gminny DOKSZYCE C 8 Browar Hambrinus, Sienkiewicza 10 
1 Czechowicz Tomasz, lekarz, weter., Polna 6 15 Dozorca rzeźni miejskiej 6 Leśnictwo Państwowe, Piłsudskiego 
14 Lipkind Dawid, kupiec, Parafianow- ska 1 10 Mikulski Karol — (dod.) Kościuszki 113 — (dod.) młyn i tartak POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 16 — oddział kasowy 4 Policja Państw., posterunek 
13 Prezes Spółdzielni „Rolnik“ 2 Prószyński Władysław, maj. Błonie 11 Szejman Samuel, Sienkiewicza 9 Warfmanówna Zlata, Rynkowa 6 ho¬ 
tel 12 Zarząd dóbr Gnieździłów 
— (dod.) pałac 5 Zarząd gminny 
7 Zarząd miejski DOKUDOWO L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny DOŁHINÓW L (8-12 i 15-21) 3 Hurtowy skład towarów spożywczych i kolonialnych, Jelperowicz Ch., 
Szprejregen J., Szulman B. i S-ka, 
Wielki Plac 38 
1 Policja Państw., posterunek 3 Ma¬ 
ja 109 6 Szulman Jankiel, kupiec, 3 Maja 10 4 Zarząd gminny, 3 Maja 62 DOMACZEWO C 9 „Centos“, zakł. tow. opieki nad sie¬ 
rotami żyd. na Polesiu, 3 Maja 29 
6 Gwiaździński Stanisław, obrońca są¬ 
dowy, Niepodległości 1 
2 Policja Państw., posterunek nr 4, al. Niepodległości 24 
5 Sadzak Bronisław, gospodarz Klubu 
Związku Rezerwistów „Zacisze“, 
Słowackiego 1 4 Zarząd gminny, al. Niepodległości DROHICZYN N 
POLESKI 1 ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urząd p.-t. Drohiczyn Pol. 1, Du- nin-Markiewicza 10 
Agencja p.-t. Drohiczyn Pol. 2, Dworzec kolejowy 6 Chmielewski Antoni, ks., prob. 3 Chmielewski Józef, obrońca sądowy, 
Kościelna 24 14 Czapiński Ludwik, notariusz, Kra¬ 
szewskiego 1 7 Daszkiewicz Wincenty, przemysłowiec Dunin Markiewicza 4 30 „Elektromłyn“, Kościuszki 115 
— (dod.) motorownia 25 Gilgur Abram, adw., Kościuszki 29 31 Inspektor Powiatowy P. Z. U. W., Dunin-Markiewicza 16 
29 Komendant Powiatowy P. W., Kra¬ 
sińskiego 29 28 Komunalna Kasa Oszczędności pow. drohickiego, 11 Listopada 30 26 Lampel, dr, lekarz powiatowy, Ko¬ ściuszki 11 34 Lewoniewska Aniela, skład pomocni¬ 
czy wódczany, Dunin-Markiewi¬ 
cza 28 21 Litwinow Aleksander, obrońca sądo¬ 
wy, Kościelna 28 
19 Lubowiedzkl Jerzy, dr, dyr, szpitala 
sejmikowego, gab., gmach szpi¬ 
tala 12 — m., 11 Listopada 28 22 Okoń Franciszek, kierownik szkoły powsz. 11 Pawłowski Józef, apteka, Kościelna 43 
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: Dunin - Markiewicza 30 
63 — naczelnik urzędu, b. 62 — naczelnik urzędu, m. 59 — kasa * 61 — nadzór teletechniczny 58 — technik nadzorowy, m., Orzesz¬ kowej 44 POLICJA PAŃSTWOWA: 35 — Komenda Powiatowa, kanc., Kościelna 30 36 — Komendant powiatowy, gab., m. 38 — posterunek, Kościelna 14a 70 — (tow.)posterunek w Braszewi- czach, poczta Drohiczyn Pol. 2 13 Powiatowy Bank Spółdzielczy, Pił¬ 
sudskiego 4 27 Przychodnia lekarza domowego Ubezp. Społecznej, Kościelna 29 17 Rozwadowski Mikołaj, maj. Bronne 
16 Sidorow Jakub, Kościuszki 113 20 Sldrer Oszer, Dunin-Markiewicza 18 
33 Spółdzielnia ,,Rolnik“, Kościelna 28 18 Szulmajster Eliasz, dr med., choroby wewnętrzne i kobiece, Kościusz¬ 
ki 116 URZĘDY: 24 Inspektorat Szkolny, Krasińskie¬ go 9 70 — (dod.) Nadleśnictwo Państwo¬ we „Kobryń“ w Braszewi- 
czach, poczta Drohiczyn Pol. 2 — (dod.) nadleśniczy, m. 9 Powiatowy Zarząd Drogowy 4 Sąd Grodzki Starostwo Powiatowe, 11 Listo¬ 
pada 30 10 — starosta, gab. 2 — starosta, m. 1 — kanc. ogólna — (dod.) wicestarosta, gab. 5 Urząd skarbowy, Krasińskiego 9 15 Więzienie przy Sądzie Grodzkim, Łukasińskiego 8 Wydział Powiatowy, 11 Listopada 30 
23 Zarząd gminny w Drohiczynie 
70 (tow.)Zarząd gminny w Braszcwi- 
czach, poczta Drohiczyn Pol. 2 
32 Zleleziej Leonard, korespondent pow. Syndykatu Emigracyjnego, Ko¬ 
ściuszki 16 DROHICZYN L (8-15) 
POLESKI 2 S Nadleśnictwo Kobryńskie w Brasze- wiczach — (dod.) nadleśniczy, m. 1 Policja Państw., posterunek Brasze- wicze 2 Zarząd gminny Braszewicze DRUJA C ROZMÓWNICA PUBLICZNA Dworzec kolejowy normalnotorowy 2 Aronson Juliusz, 3 Maja 5 9 Kaczkowski Stefan, kier. szkoły, Ikaz- nieńska 25 Poczta, Telegraf i Telefon, nacz. urzędu, b. 5 Policja Państw., posterunek, Mosto¬ wa 4 3 Rywosz Zalman, pl. Rynkowy 14 11 „Standart“, Sp. z o. o., w Wilnje, biuro zakupu w Drui, L. Sapie¬ 
hy 15 10 Szerman Chaim, Sapieżyńska 31 12 Szerman Gabriel, 3 Maja 8 
1 Urząd Celny, Nabrzeżna 2 7 Zarząd gminny, Cerkiewna 1 6 Zasławskl Mieczysław, dr med., L. Sapiehy 60 DRUJSK L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA DRUSKIENIKI C BN 26 Abramowicz Witold, dyrektor Pań¬ 
stwowego Zakładu Zdrojowego, 
Jagiellońska 17 
67 Alfa, pensjonat Szabryńskiej, Sucha 1 
2 Apteka Stefana Jachimowicza, m., Pił¬ 
sudskiego 1 Wl. 19 i
		

/Czasopisma_195_02_0029.djvu

			Druskieniki Głębokie 55 Bieniakowski, pensjonat Omega, Po¬ 
znańska 1 39 Biuro Informacyjne Komisji Zdrojo¬ wej, dworzec kolejowy 
66 Bristol, pensjonat Klaczkowskiej, św. Jakuba 4 54 Carlton,! pensjonat, Kościuszki 2 
3 Ceqtrala telefoniczna garnizonu 17 Charłap, pensjonat Radium, Kościusz¬ ki 5 52 Czechowski Abel, m., Kościuszki 7 
51 Czechowski Izrael, m., Kościuszki 7 11 Czechowski Mordchel, biuro elektrow¬ ni, św. Jakuba 17 
13 Czechowski Mordchel, tartak, elek¬ 
trownia, młyn Kłoniszki 
48 Dom Dziecka, Związku Pracy Oby¬ 
watelskiej Kobiet, Poganka 63 Dom Wypoczynkowy Pracowników Umysłowych Administracji Woj¬ 
skowej, Topolowa 7 
5 Dom Wypoczynkowy Stów. Rodzina 
Urzędnicza, Poganka 
62 Dorzynkiewicz - Antoszewska Maria, 
skład wędlin, Wileńska 1 18 Frenkiel Anna, pensjonat Adria, Wi¬ leńska 18 64 Frenkiel Anna, pensjonat Astoria, Ko¬ ściuszki 3 65 Frenkiel Lejba, m., Handlowa 2 12 Frenkiel Mordchel, pensjonat Impe¬ riał, Poznańska 5 
33 Frenkiel Reweka, pensjonat pl. Cer¬ 
kiewny 7 24 Grudzińska Zofia, pensjonat, d-ra Lewickiej 2 47 Helios, zakład fotograficzny, Wileń¬ 
ska 14 1 Hotel Central, św. Jakuba 5 31 Hotel Europejski, Rotniczańska 6 32 Kasyno Zdrojowe, Spokojna 4 22 Komisja Zdrojowa, Jagiellońska 11 
16 Kryńska Rachela, hotel, pensjonat 
Lara, Poznańska 15 25 Leśnictwo Lot — Jezioro i leśnictwo Sanowo 41 Leśnictwo Niemen, m., osada św. Jan 28 Leśniczówka Druskieniki, nadleśniczy, m., Poganka 40 Nadleśnictwo Druskieniki, b., Piłsud¬ skiego 1 21 Nosal Wiktor, sklep wędlin własne¬ 
go wyrobu, Mickiewicza 2 
61 Okuniewicz Piotr, sklep wędlin, Mi¬ 
ckiewicza 1 36 Orbis — Ruch, Wileńska 1 29 Państwowy Zakład Kąpielowy, Pił¬ sudskiego 12 68 Państwowy Zakład Zdrojowy, kotłow¬ 
nia, Piłsudskiego 12 
10 Państwowy Zakład Zdrojowy, za¬ 
rząd, Piłsudskiego 14 
44 Pensjonat Floroza, F. Gotlibowej i 
R. Berkmanowej, Leśna 15 
46 Pensjonat Fortuna, w willi Braszal, 
Kościuszki 12 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 30 — naczelnik urzędu, św. Jakuba 19 4 Policja Państw., posterunek, Jagiel¬ 
lońska 3 23 Rumlancew Rościsław, inż., Spokoj¬ 
na 4 43 Ruszański i S-ka, zakład krawiecki, 
Wileńska 12 53 Rymkiewicz Tadeusz, lekarz zakła¬ 
dowy, Spokojna 4 58 Sąd Grodzki, Jagiellońska 7 6 Sanatorium d-ra Blumsztejna, Le¬ 
śna 11 45 Schapira Dora, pensjonat Lazar, Pi¬ 
leckiego 3 20 Sołowiejczyk Mojżesz, m., Wileń¬ 
ska 17 59 Spółdzielnia Spożywców Przyszłość, Piłsudskiego 1 
8 Stacja Pomp Komisji Zdrojowej, Su¬ 
cha 4 60 Taraszkiewicz Leonard, cukiernia i 
restauracja, Orzeszkowej 6 
38 Towarzystwo Przyjaciół Druskieniek, 
Orzeszkowej 10 34 Trusewicz Alfred, lekarz sanitarny Komisji Zdrojowej, 11 Listopa¬ 
da 12 37 Wasilewska - Łobzowa Halina, dr, 
Jagiellońska 10 
7 Willa Jasna Janiny Korolcowej, d-ra 
Lewickiej 10 35 Willa Riwiera, pensjonat El. Mulew- skiej, Jagiellońska 15 
27 Zachęta, pensjonat F. Chonowskiej, 
Kościuszki 14 19 Zakład leczniczego stosowania słoń¬ 
ca, powietrza i ruchu, d-ra Le¬ 
wickiej’ 17 15 Zarząd miejski, 11 Listopada 4 
14 Zarząd Policyjnego Domu Zdrowia, Policyjna 8 42 Związek Spółdzielni Mleczarskich i 
Jajczarskich, spółdz. z o. o., Wi¬ 
leńska 1 DRYŚWIATY L (8-15) 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny 1 Zarząd gminny, Wileńska 8 Żmijewski Aron, apteka, Głębocka 8 5 żukowska Weronika, dr, Wileńska DWORZEC L 4 Nowik Judei, skup zboża 3 Policja Państw., posterunek 9 Römer Antoni, maj. Ozierany 1 Stanica ,,Straży Przedniej“ w Hołów- kowie, kier. 6 Zarząd gminny DYWIN L (8-15 i 18-21) 10 Jarmarkler Stanisław, leśniczy lasów państwowych 11 Nadleśnictwo Państwowe Lelików 4 Policja Państw., posterunek 
3 Zarząd gminny DZIATKOWICZE L (8-15) 
KOBRYŃSKIE 3 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny DUBNO GRODZIEŃSKIE L 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny DUBROWA L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA DUKSZTY C k. Turmontu ROZMÓWNICA PUBLICZNA: Dworzec kolejowy 2 Btosztejn Abel, Wileńska 
16 Cynman Sz.. Wileńska 
13 Hamburg Maks, Berbeckiego 49 
6 Kuszlin Maks, Wileńska POCZTA. TELEGRAF I TELEFON: 9 — naczelnik urzędu, b. 5 — naczelnik urzędu, m. 4 Policja Państw., posterunek, gen. Berbeckiego 12 Rybnictwo Dukszty, Chmielewszczy- ■zna 1 Spółdzielnia Rol.-Handl. „Rolnik“, w Braslawiu, filia w Duksztach k. T. 
8 (tow.)Stankiewicz Kazimierz, maj. Berżenikl 3 Zan Tomasz, maj. Dukszty 8 (tow.)Zanowa Teresa, maj Gierkany 
17 Zarząd gminny, Wileńska DUKSZTY PIJARSKIE L 1 Leśnictwo Po-Pijarskie DUNIŁOWICZE C 3 Chrześcijański Bank Spółdzielczy, Wi¬ leńska 11 Gurwicz Szołom, Wileńska 16 2 Kardel Czesław, ks., prob., plebania 
10 Mindel Jochel, kupiec leśny, Wileń¬ 
ska 18 4 Nadleśnictwo Duniłowicze, osada Bo¬ rowe 9 Poczta, Telegraf i Telefon, naczel¬ nik urzędu, b. 6 Policja Państw., posterunek 12 Pólikowski Stanisław, dr, lekarz re¬ jonowy, Jaśniewicka 64/a L»Z,lt W1Ą1 KU W1CZE L (8 15) 6 Nadleśnictwo Okuninowskie, folw. Okuninowo 3 Policja Państw., posterunek w Try- 
_ ... . , buszkach 5 ślizien Olgierd, hr., pałac, maj. N. 
_ _ Dziewiątkowicze 2 Zarząd gminny Dziewiątkowicze w Trybuszkach DZIEWIENISZKI C 8 Broslawski Józef, dr, Daubuciska 9 3 Nadleśnictwo Traby, leśniczówka Ko- wale 2 Policja Państw., posterunek, Rynko- 5 Tartak parowy świąteckiego K. i^Sza- chny B. w Giełożach — (dod.) kierownik tartaku — (dod.) Klewica, leśn. — (dod.) Mieżany, gaj. — (dod.) Piaski, leśn. 4 Zarząd gminny, Piłsudskiego 11 DZISNA C 9 Bimbad Mojżesz, Gdańska 19 13 Bursa Gimnazjum Państwowego, Mi- 
_ . . ckiewicza 10 6 Gimnazjum i Liceum Państwowe, ... . . Szarkowska 2 ■— (dod.) dyrektor, gab. 7 Glezer Srol, Mickiewicza 7 2 Kucharski Stefan, Mickiewicza 1 
12 Kurenie Abram Kościuszki 7 4 Michniewicz Marian, kierownik spół¬ dzielni Rolnik“, pl. Rynkowy 8 — (dod.) skład, Nowa 3 3 Policja Państw., posterunek, Narbu- towska 3 11 Szpital Sejmikowy, gab. dyr., ai. Po¬ 
niatowskiego 2 5 Zarząd miejski, Piramowicza 13 EJSZYSZKI 15 Leśnictwo Ejszyszki, os. Dumbla 2 Policja Państw., posterunek, Rynek 1 
1 Posterunek K. O. P. do walki z prze¬ 
mytem 3 Szpital rejonowy 8 Zarząd gminny Ejszyszki, wieś Jurz- dyka GAWIA L ROZMÓWNICA PUBLICZNA GIERANONY L 1 Czerniak Leonard, ks. proboszcz 
7 Jamontt Maciej, maj. Rockiszki 2 Meysztowicz Szymon, maj. Gierano- ny G GIERWIATY L 6 Domeyko Maria 
4 Policja Państw., posterunek 
3 Zarząd gminny GŁĘBOKIE N 56 Biuro napraw 55 Informacja centrali teletechnicznej 
53 Informacja w sprawach pocztowych 
55 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) 20 wi
		

/Czasopisma_195_02_0030.djvu

			Głębokie Grodno ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urząd poczt.-tel. Głębokie 1, Zam¬ 
kowa 16 Pośrednictwo poczt.-tel. Głębokie 2, dworzec kolejowy 40 Straż Pożarna, Warszawska 30 78 Arent Wincenty, naczelnik straży po¬ żar., m., 3 Maja 12 
33 Bank Spółdzielczy, ryn. Kościuszki 29 18 Bank żydowski Ludowy, Wileńska 10 
75 Bielawski Władysław, biuro podań, Zamkowa 56 12 Brytaniszskł Izaak, dr med., Wileń¬ 
ska 54 29 Chawes Srol, wł. hot. „Komercyjny“, 
m., Warszawska 23 71 Cukiernia „W. Kisłowski“, Zamko¬ wa 1/1 3 Doświadczalnia Berezwecz 
26 Elektrownia miejska, Dąbrowa 24 
28 Fejertag Otton, apteka, Zamkowa 69 
35 Frucht Aleksander, adw., Batorego 8 
10 Gimnazjum im. „Unii Lubelskiej“, 
Pierackiepo 10 68 Gordon Ajzlk, skup lnu, Łomżyńska 1 84 Hurtownia Tytoniowa, Zamkowa 58 
48 Inspektor Pow. Powszechn. Zakl. Ubezp. Wzajemn., Jeziorna 2 69 Kac Tewel, Olejarnia, skup ziemio¬ płodów i sprzedaż mąki, War¬ 
szawska 65 58 Kalmanowicz Kastriel, dr, Zamko¬ wa 32 72 Kantorowicz Josel, skup ziół leczn., Wileńska 10 59 Kasyno „Rodzina Urzędnicza“, Zam¬ kowa 4 (dod.) pokoje gościnne Rodziny Urzędn., Zamkowa 4 77 Komunikacja autobusowa Kwapiń- 
skiego Leona, Jasna 3 16 K O. P., centrala telefon. 57 — 85 Kremer Chaja, wl. hot. „Warszaw¬ ski“, m., Warszawska 24 
1 Kunowski Leon, wł. restauracji 
„Bukiet“, Zamkowa 64 
15 Lederman Hirsz, skup lnu i siemie¬ 
nia, Łomżyńska 13 
63 składy lniano-zbożowe, Przemy¬ słowa 3 32 Lednik Eugeniusz, wł. zakł. radio- 
techn., Zamkowa 1 
38 Leśnictwo „Głębokie“, os. Orzechów- ka 79 Lewitan Załman, wł. składu radiof., Zamkowa 23 17 Mirman Mojżesz, zakłady ogrodnicze, skład opału i mater. budowL, 
Wileńska 54 19 Nadleśnictwo „Dzisna“, Sienkiewi¬ cza 10 (dod.) nadleśniczy, m. 84 „Orbis“, Zamkowa 58 80 „Ostoja“, sp. Chrześcijańska Rol.- Handl., Zamkowa 64 
31 Piekarski Grzegorz, adw., pi. 3 Ma- 60 Syrkiewicz Franciszek, kier. pow. punkt. Kontr. Ubezp. Spot., pi. 3 Maja 21 a 45 Szejnbojm Zajwel, druk., pi. 3 Ma¬ 
ja 26 42 Szejnkier Jankiel, m., Zamkowa 74 — (dod.) skład żelaza 11 Szparber Abram, skład produkt., 
naftow., kolonialn. i farb, Jatko- wa 13 — (dod.) mieszkanie 50 Szpital Państwowy, Przemysłowa 2 — (dod.) pokój pielęgniarki 14 — Swlrklis Maksymilian, dr, dyr. szpitala, Przemysłowa 2 
9 Szulgiejfer Mojżesz, skup surowców, 
Wileńska 7 83 Tołłoczko Lesław, wł. składu opało¬ 
wego, m., Zamkowa 33 URZĘDY: 36 Inspektorat Szkolny, Krakowska 8 — (dod.) inspektor szkol., gab., Krakowska 8 22 Oddział Brygady Ochrony Skarbo¬ wej, Łomżyńska 2 — (dod.) Pow. Komisja Klasyfika¬ cyjna 64 — Kierownik Oddz. Bryg. Ochrony Skarb., m., Wileńska 73 a 
49 Sędzia Okręgowy śledczy, Radziwił- lowska 36 — (dod.) Sąd Grodzki, Radziwił- łowska 36 Starostwo Powiatowe, pi. Karme¬ 
licki 5 — starosta, gab. 7 — starosta, m., Piłsudskiego 2/1 4 — wicestarosta, m., Narutowi¬ cza 15 8 — kanc. ogólna 73 — referat bezpieczeństwa (po¬ kój 1) — (dod.) wicestarosta, gab. 23 Urząd Skarbowy, pi. Karmelicki — (dod.) kasa 81 Wilczewski Brunon, miern. przys., Krakowska 26 27 Włodzimierow, księg. i bibl., Zam¬ 
kowa 17 47 — właśc. księg., m., Łomżyńska 54 a 21 Wydział Powiatowy, pi. Karmelicki 82 Zaleski Józef, auto-garaż, Piłsudskie¬ go 13/1 13 Zarząd gminny, Warszawska 26 
74 Zarząd gminy Wyzn. żydowskiej, Warszawska 21/1 24 Zarząd Miejski, Warszawska 30 
— (dod.) burmistrz, gab. 44 Zasztowt Janusz, dr med., lek. pow., 
Piłsudskiego 8/1 
62 Zienkiewicz Antoni, ks. dziekan, pi. 3 Maja 20 Związek Spółdz. Spożywców, składni¬ 
ca, Łomżyńska 2 GRAUŻYSZKI L (8-15) POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 52 — naczelnik urzędu, biuro, Zamko¬ wa 16 43 — (dod.) nacz. 
—. sekretariat urzędu, m. 
urzędu i kontrola 
obwodu 66 — ekspedycja 54 — dyżurny monter 56 — nadzór teletech., Zamkowa 16 65 technik nadzorowy, m., Zamko¬ wa 76 POLICJA PAŃSTWOWA: 6 Posterunek miejski, pi. 3 Maja 3 (dod.) komenda powiat., pi. Karmelicki — (dod.) komendant pow., gab., 
pi. Karmelicki 
 (dod.) komendant pow., m., Pił¬ 
sudskiego 6 2 Wydział śledczy, kier., m., Naru¬ 
towicza 17/1 30 Ratnicki Roman, Łomżyńska 27 
61 Rolnik, spółdz. roi.-handl., Przemy¬ 
słowa 14 — (dod.) magazyny zbożowe 
41 —- kierownik spółdz., m., Bandur- skiego 20 70 Rzeźnia miejska, St. Batorego 1 
25 Słonimski Leon, adw., Zamkowa 32 
34 Sragowicz Chaim, Warszawska 57 
46 Surowiec, sp., Wileńska 12 
86 Swirklis Herman, burmistrz miasta, 
Warszawska 67/1 4 2 3 (b. n.) 
0 (b. n.) 
(b. n.) 
(b. n.) 
5 69 
5 90 
5 85 5 85 (b. n.) 
5 90 Leśniczówka Holszańska, wieś Dorze 
Policja Państw., posterunek 
Zarząd gminny GRODNO N Centrala międzymiastowa 
Biuro napraw 
Biuro zleceń Informacja centrali miejskiej 
Informacja centrali międzymiastowej 
Informacja w sprawach pocztowych 
Informacja w sprawach telegraf. 
Kontrola centr. miejskiej (reklama¬ 
cje) Kontrola centr. mlędzym. (reklama¬ 
cje) Podawanie dokładnego czasu 
Przyjmowanie telegramów telefonem (Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMATY TELEFONICZNE: 
Dworzec kolejowy, poczekalnia I i II klasy Klub sportowy „Cresovla“, Naruto¬ 
wicza 4 Restauracja Rajtnera, Łososiańska 38 
Restauracja „Warszawianka“, Bry- 
gidzka 7 ROZMÓWNICE PUBLICZNE 
Urząd telefoniczno-telëgraficzny Gro¬ 
dno, Orzeszkowej 9 
Urząd pocztowo - telekomunikacyjny 
Grodno 2, dworzec kolejowy 
Agencja poczt.-telekomun. Grodno 3, 
Łososiańska 40 17 Straż pożarna A 4 43 Adamowicz, płk, m., Bazyliańska 38 ADWOKACI: 3 39 Adwokatów gabinet, gmach Sadu 
Okręgowego, Dominikańska 29 
3 70 Adwokatów gabinet przy Sądzie Grodzkim, pl. Tyzenhauza 2 
24 Daniłłowicz Olgierd, m., Piłsudskie¬ go 28 5 37 Glicensztajn Szymon, m., Hoovera 5 
3 95 Horbaczewski Zygmunt, m., Orlicz Dreszera 1 86 Jeśman Cz., m., Orzeszkowej 20 6 70 Kożuchowska Marianna, Rydza Śmi¬ głego 14 2 99 Krzysztoń Franciszek, Piaskowa 17/1 74 Lobman Rafał, m., Hoovera 9 3 44 Makal Jan, m., Rydza śmigłego 10 3 75 Neubauer O., dr, m., Horodniczań- ska 11 83 Rataj Jan, dr, m., Dworska 7 
3 31 Rodziewicz Leonard, Witoidowa 24 
43 Zaboklicki Antoni, m., Orlicz Dre¬ 
szera 10/2 2 77 Albrecht Wilhelm, inż., Narutowi¬ 
cza 12 5 62 Aleksandrowicz Mojżesz, dzierżawca 
młyna Łosośna, Konopiana 8 
4 75 Alexandrowicz Kajetan, Botaniczna 11 
38 ,,Apollo“, zakład garbarski, Lazar Kałian, Wapienna 1 
85 ,»Apteka Centralna“, J. Kopytnik i O. Żurawski, Dominikańska 7 
2 97 Apteka Farna Adamowicza, dzierż. E. Stępniewski, pl. Batorego 4 
89 Apteka Judejki Henryka, Grandzic- ka 23 112 Apteka Klinkowsztejna Dawida, prow., pl. Batorego 1 
65 Apteka Szwarca S., Orzeszkowej 11 
2 35 Aras-Auto, Dominikańska 19 2 96 Archiwum Państwowe, pl. Tyzenhau¬ za 1 152 Arkin M., m., Napoleona 9 3 27 Arkin Oskar, cegielnia, fabryka kafli, Bazyliańska 39 4 72 Arwaniti Włodzimierz, płk, Bonifra¬ terska 23 5 36 Augustowska S-ka Samochodowa, Sp. z o. o., międzym. komunik, auto¬ 
bus., Mostowa 7 
139 ,,Auto-Centrala“, S-ka z o. o., Domi- 
kańska 8, zast. rejon. wytw. sa- 
moch. Lilpop, Rau i Loewensztein, 
W-wa 6 55 ,,Auto-taksówki“ do wynajęcia, Płat- nerska 3 3 86 ,, Autotechnika“, H. Scheerschmidt, skład części samochód, i art. tech- 
nicz., Dominikańska 2 
3 04 Awerbuch S., lekarz-dentysta, m., Ciasna 3 1 22 Awracewiczówna Helena, sekret, oddz. Grodz. Polsk. T-wa Czerw. Krzy¬ 
ża, Napoleona 16 B 3 42 Babiczew Michał, miern., Artyleryj¬ 
ska 10 3 29 Badylkies Szmerel, kier. publ. szk. powsz. Nr 5, im. B. Joselewicza, 
Orzeszkowej 19 
5 27 Bajkowski Stanisław, dr, chirurgia, 
ginekologia, położnictwo, m., Li- 
stowskiego 5-a 4 61 Banaszak Edward, płk, m.. Bonifra¬ terska 21 BANKI: 15 Hipoteczny Spółdzielczy w Grodnie z o. o., Dominikańska 16 
35 Kupiecki Spółdzielczy w Grodnie, Spółdz. z o. o., Brygidzka 1 5 35 — gab. zarządu 71 Ludowy w Grodnie, Spółdz. z o. o., Zamkowa 12, dom własny Wl. 21
		

/Czasopisma_195_02_0031.djvu

			Grodno Banki — Janowski BANKI: (ciąg dalszy) 30 Polski, oddział w Grodnie, Napo¬ 
leona 17, sala manipulacyjna ; — (aparat ogólny) 2 79 — dyrektor, gab. — (dod.) dyrektor, m. 9 — z-ca dyrektora, sala manipula- j cyjn,a — (dod.) z-ca dyrektora, m. 183 Bas Noach, m., Napoleona 11 
6 00 ,,Batoria“, Spółdz. Sportowo-Motor., 
Dominikańska 22 3 49 Betoniarnia miejska, Rybacka 
108 Bezprocentowa Kasa Pożyczkowa, Hoovera 6 5 38 Białkowski Lucjan, wł. składu żelaza i naczyń kuchennych, Dominikań¬ 
ska 24 2 96 Biblioteka Historyczna przy Archiwum Państw., pl. Tyzenhauza 1 3 30 Biblioteka pedagogiczna państwowa, Dominikańska 10 6 49 Birger Hirsz, wł. stacji benzynowej, pl. Batorego 13 
164 Birger Salomon, dr, m., Horodniczań- ska 13 64 Bisping Maria, m., Liońska 5 5 30 Biuro eksped. „Spedwol“, Domini¬ kańska 8 75 Blumsztejn M., dr, Listowskiego 14 
123 Bławdziewicz Marian, inż., właśc. dóbr Kotra-Kaszubińce, m., Orze¬ 
szkowej 20 2 87 Bogucki Piotr, kier. szk. powsz. nr 2, 
Piłsudskiego 4 2 33 Bojarski Saul, skład radio i rowery, 
Bonifraterska 6 
2 72 Borowska Aleksandra, odlewnia że¬ 
laza, Stanisławowska 12 
2 78 Borowski Piotr, 11 Listopada 63 
28 Bortnowski Stanisław, inż., m., Orze¬ 
szkowej 41 2 58 Braude L., m., Złotarska 4 174 Braun B-cia, S. A., Zjednoczone Fa¬ 
bryki Dykt Klejonych, osada 
Braunówek — 1 (dod.) kasa — 2 (dod.) dyrekcja — 3 (dod.) kierownik fabryki, m. 3 83 Bronerwajn Chaim, kupiec, Listow¬ skiego 3 3 87 Brygada Ochrony Skarbowej, Orze¬ 
szkowej 3 2 02 Bryzman Herman, dr, choroby wewn., 
m., Kalucińska 14 6 06 Budowa domu mieszk. Jana ks. Druc- ko-Lubeckiego, Żeromskiego 4 
6 01 Bujkiewicz Józef, Orlicz Dreszera 6 
6 04 Bujko Władysław, Zamkowa 3 
5 40 Buraków Mowsza, Brygidzka 1 
2 73 Burdę, sklep kolonialny, pl. Batore¬ 
go 9 2 24 Buteński Lejzer, dr, m., Łososiań- ska 21 3 81 Butkiewicz Otton, m., pl. Tyzenhau¬ za 3 32 Byk Samuel, lekarz, m., Rydza śmi¬ 
głego 15 C 5 23 Cechański B. i S-wie, galanteria, bie¬ 
lizna i wyroby pończoszn.-trykot., 
hurt i detal, Dominikańska 14 
3 76 Cegielnia ,,Stanisławów“, Strychar- ska 5 31 ,,Centos“, biuro i półinternat, św. Tróicy 23 81 ,,Centos“ (Dom Sierot żydowskich), Skidelska 6 6 99 Centrala farb, Radoła Feliks i Jęśko Stefan, Zamkowa 2 
141 „Centrowapno“, mat. bud., węgiel, 
Mieszczańska 1 
3 51 Chajet Szejna, wł. handlu win i wó¬ 
dek, Hoovera 1 
3 03 Chazański D., mater, elekt., Bry¬ 
gidzka 1 3 43 Chirug R., zakł. umundur. wojsk., 
Dominikańska 27 
2 91 Chmlelówna Kamila, kier. szk. powsz. nr 4, m.. Liońska 6 
93 Choynowski Piotr, notariusz, b., Wróblewskiego 1 
5 83 Choynowski Piotr, notariusz, m., 
Orzeszkowej 20 
2 42 Cieński Witold, gab. służb, w Zarzą¬ 
dzie Miasta. Dominikańska 12 
512 Cieński Witold, prezydent miasta, m., 
al. 3 Maja 10 2 06 Czertok Gniesi, wł. kawiarni, Domi¬ 
nikańska 18 D 311 Dański Abram, młyn, m.. Stanisła¬ 
wowska 10 117 Dąbrowska Halina, kier. szk. powsz. nr 6, Północna 1 
3 54 Domaszewski Stanisław, inż.-arch., 
m., Narutowicza 12 3 71 „Dom żołnierza“, kier. Czyżewski Władysław, Narutowicza 1 
219 Downar-Zapolska Józefa, przełożona 
sióstr szpitala Okr., Zamkowa 15 
5 59 Drażnin Samuel, wł. biura ekspedy¬ 
cyjnego ,,Rekord“, m., Zamko¬ 
wa 11 128 ,,Druck“, szkółki drzew owocowych ,,Stanisławów“, folw. Druck 
59 Drukarnia, Piotr Redźko, Rydza śmi¬ 
głego 6 4 59 Duchnowski Adolf, mleczarz, Orze¬ szkowej 12 2 95 Dworecki Chaim, Podolna 5 
2 38 Dworecki Wolf, m., Brygidzka 22 
2 37 Dworecki Wolf, młyn Czechowszczyz- 
zna, gmina Górnica 
2 26 ,,Dziennik Kresowy“, Dominikań¬ ska 21 1 58 Dzietczcnia Jakub, wł. pogotowia do¬ rożek samochodowych, Zamkowa 3 5 46 Dzietczenia Stefan, pogotowie doro¬ żek samochodowych, Dominikań¬ 
ska 18 E 316 Efroimzon Józef, inspektor ubezpie- 
czeniowy, Pereca 25 2 40 Efron Dawid, kupiec, Łososiańska 19 
25 Elektrownia Miejska, E. Jelinka 10 2 08 ,,Emalia“, f-ma naczyń emal. i szkła, pl. Batorego 15 
5 47 ,,Emalia“, hurt. naczyń, wyr. Żelazn., blacha, gwoździe, okucia budów. i cement., Mostowa 4 
135 Epsztejn Natan, m., Orzeszkowej 47 
5 43 Epsztejn Natan, wł. sklepu naczyń, 
Dominikańska 29 5 77 Epsztejn Wolf, Witoldowa 25 
145 „Express“, drukarnia, Dominikań¬ 
ska 8 121 „Express“, I. Bobrowicz i Wohl, biu¬ 
ro eksp.-transportowe, pl. Bato¬ 
rego 8 50 Eynarowicz St., maj. Ostrówek F 51 Fabryka kafli „Stanisławów“, Nar- butta 71 5 70 Fabryka mydła „Pyrka“, Stanisła¬ 
wowska 13 5 00 Fabryka świec „świt“, Izydor Gir- 
szowicz, pl. Batorego 8 118 Fajn Nison, biuro eksped.-przewozo¬ we, Dominikańska 3 
515 Fajnberg Hersz, Lipowa 29 
178 „Falura“, zakłady garb., Lipowa 29 
2 76 Fil Maciej, kier. szk. powsz. nr 1, 
im. Ad. Mickiewicza, Harcerska 4 
36 Flatte, kantor wymiany, Dominikań¬ 
ska 2 196 Flatte, m., Dominikańska 1 
5 53 Frank Jakub, adw., m., Wróblewskie¬ 
go 27 2 21 Frank K., skład sukna i manufaktury, 
pl. Batorego 2 5 63 Frejdowicz N., Łosośna 2 64 Frejdowicz N., m., Brygidzka 28 
2 63 Frejdowicz N., skł. żelaza, mat. bu- 
dowl., wyr. beton., sanit. i kana- 
lizac., Brygidzka 28 6 50 Frejdowicz Nochim, pl. Batorego 9 
92 Frucht, wł. hotelu Słowiańskiego, Do¬ 
minikańska 18 2 93 Frydowicz Józef, skład żelaza, mat. budowl. i opałowych, Brygidz¬ 
ka 11 16 Fürstenberg Wincenty, adw., m., Li¬ 
stowskiego 35 G 104 „Galicja“, S. A., Galicyjskie T-wo 
Naftowe, biuro sprzedaży, Bry¬ 
gidzka 6 1 54 — skład, Białostocka 158 3 89 Gan Mones, drukarnia, Dominikań¬ ska 18 6 67 Garszyński Piotr, dr, choroby wene¬ 
ryczne i skórne, Listowskiego 34 
5 61 Garwacki Zygmunt, miern. przys., 
Wróblewskiego 5 3 23 „Gepeo“, D/H, import herbaty, ar- tyk. kolonial, i chem., Listowskie¬ 
go 10, skr. pocztowa Nr 3 2 49 Gerszuni Raszel, lekarz, choroby ko¬ biece i wewn.. m., Hoovera 2 
2 50 Gerszuny Sz., m., Piłsudskiego 17 4 99 Giedroyć Wincenty, prokurator Sądu Okręgowego, m., Piłsudskiego 13 
Gimnazja (patrz Szkoły) 2 27 
5 00 
5 37 5 48 3 35 5 07 
3 13 2 17 6 62 
4 04 4 39 
6 47 5 49 
99 62 1 98 
1 81 5 57 
52 3 78 
60 5 33 
3 10 3 07 3 72 
15 2 61 2 83 4 50 
165 3 95 169 
151 
6 47 4 02 
6 56 3 38 
103 91 2 71 3 74 
6 15 111 3 99 6 71 
2 80 
6 29 
4 5 06 Ginzburg Dawid, m., Indurska 15 
Girszowicz Izydor, pl. Batorego 8' 
Glicensztajn Szymon, adw., m., Hoo¬ 
vera 5 Gluz Emilian, dr weter., Rzeźnicka 30 
Goldberg Ch., wł. składu elektro-ra- 
dio, m., Orzeszkowej 18 
Gorbulski Abram, Lipowa 25 
Gożański Izaak, adw., m., Dominikań¬ 
ska 17 Górnicki Mojżesz, sprzedaż materia¬ 
łów opałowo-budowlanych, Jagiel¬ 
lońska 58 Górski Edward, mgr prawa, Piasko¬ 
wa 11 Grabowski Franciszek, ppłk dypl., m., 
Bonifraterska 21 
Graff Tadeusz, ppłk, m., Liońska 5 
Gralak Ludwik, wł. magazynu broni 
i amun., Dominikańska 23 
Grandzicze, farma, kierownik, m. 
Grocholski Kazimierz, przesiębiorca 
przewozowy, m., Stanisławow¬ 
ska 4 Grochowski Stanisław, inż.-arch., ar¬ 
chitekt rejonowy, m., Piłsudskie¬ 
go 13 „Grodner Moment“, redakcja, Domi¬ 
nikańska 7 Grodzieńska S-ka Autobusowa, S-ka 
z o. o., Magistracka 1 
— (dod.) Kulig Emil, członek zarzą¬ 
du, m. Grosowicz Berko, Orzeszkowej 14 
Grzymisławski Władysław, Dom Han¬ 
dlowy, Dominikańska 18 
Gutowski Leon, Orzeszkowej 28 
Gwardian, ks. zakonu O. O. Francisz¬ 
kanów, Franciszkańska 2 H Hamerman Salomon, Jezuicka 3 
Hammer S., dr, okulista, m., Domi¬ 
nikańska 17 Heller Chackiel, kupiec, Lewo-Nad- 
brzeżna 15 Higier Arkadiusz, dr, m., Rydza śmi¬ 
głego 5 Hipoteczny Bank Spółdzielczy w Gro¬ 
dnie z ogr. odp., Dominikańska 16 
Hirszhorn Abe, współwł. fabryki my¬ 
dła, sody, smarów i składu nafty, 
produktów naftowych i olejów, 
m., Jagiellońska 60 
Hirszhorn I. M., skład mydła, sody, 
nafty, smaru i różnych olejów mi¬ 
neralnych i jadalnych, pl. Batore¬ 
go 15 Hołowiecki Stefan, Narbutta 37 
Horacy Heller, T-wo Handlowo-Prze- 
mysłowe, S. A. w Warszawie, 
browar i wytwórnia wód w Grod¬ 
nie, Karmelicka 2 
Horbaczewski Zygmunt, adw., m., 
Orlicz Dreszera 1 Hotel Europejski, Dominikańska 24 
Hotel Handlowy, Dominikańska 28 
„Hubertus“, skład broni, amun. i 
mat. elektrotechn., Dominikań¬ 
ska 23 Hulewicz Bohdan, płk dypl., Litwi- 
nowicza 4 „Hurt Polski“, pierwsza polska hur¬ 
townia spożywczo-kolonialna, pl. Batorego 7 Hurtownia Prywatna Wyr. Państw. Monop. Spirytus., Monopolowa 1 
Huta Szklana, Białostocka 78 i Iberski E., księgarnia i skład Przy¬ 
borów szkolnych, Dominikańska 29 
„Ideal“, zakład sprzedaży nabiału, 
Mieszczańska 6 
Iglewski Antoni, m., Orzeszkowej 29 
IHin Beniamin, komis. st. benz. „Ga¬ 
licja“, pl. Batorego 11 
Illin Efroim, Bonifraterska 13-a 
Inspektorat Pracy, (patrz Urzędy) 
Inspektorat Szkolny, (patrz Urzędy) 
Internat, (patrz Szkoły) Iwaszkowski Mojżesz, pl. Batorego 15 J Jacuński Antoni, kier. zakł. upr. tyt., 
Jagiellońska 46 
Jahołkowski Ryszard, inż., Łosośna 
I-sza Nadniemeńska pod Grodnem 
Janicki Zygmunt, miern. przys., al. 3 Maja 10 Janowicz Kasper, skład drzewa opa¬ 
łowego. Lewo-Nadbrzeżna 29 
Janowski S., skład żelaza, mat. bu¬ 
dowl. i opałowych, Brygidzka 29 22 wi
		

/Czasopisma_195_02_0032.djvu

			Jaroszewicz — Matuszewski 2 92 Jaroszewicz Albin, ksiądz, dr, kano¬ nik, Dziekan Grodzieński, m., pl. Batorego 4 143 Jezierski Aron, Hoovera 2 
6 98 Judycki Wiktor, ks. kapelan W. P., 
Listowskiego 5 
57 J. H. P., 19 batalion łączności, Jero¬ 
zolimska 21 119 Jurkiewicz Stefan, kupiec, Orzeszko¬ 
wej 16 61 „Jutrzenka“, Spółdzielnia Spożyw¬ 
ców, Orzeszkowej 5 K 3 93 Kabale Fajn J. 1 I., hurtownia towa¬ rów spożywczo-kolonialnych i na¬ 
sion, Mieszczańska 1 2 55 Kaczorowski Stanislaw, Bernardyń¬ ska 6 3 25 Kagan Mejer, m., Cicha 6 3 66 Kalecki A„ dr med., choroby wewn., specjał, chorób żołądka, kiszek, 
wątroby, przemiany materii, Bry- 
gidzka 19 2 88 Kalmanowlcz Mejer, przedstawiciel 
handl9wy, Wróblewskiego 14-a 
142 „Karpaty“, sprzedaż produktów naf¬ 
towych, s-ka z o. o., oddział w 
Grodnie, pl. Batorego 3 
2 31 —■ skład, Narutowicza 54 2 70 Karwowski Ildefons, kpt., lekarz-den- 
tysta, m., Napoleona 10 2 59 Kasa Stefczyka, Listowskiego 47 4 52 Kasyno Oficerskie Garnizonowe, Pił¬ sudskiego 9 a 414 Kasyno oficerskie 
6 03 Kaufaks M., wł. zakładu ubiorów 
wojskowych, Dominikańska 21 3 50 Kawiarnia Europejska, Dominikań¬ ska 20 2 47 Kibuc „Achwa“, Obóz Pracy Pale- styńców, Zbożowa 2 
6 90 Kielbiński Adam, dr, Rydza śmigłe¬ 
go IG 214 Kino „Apollo“, biuro przedsieb. ki- 
noteatraln. „Apollo“, Dominikań¬ 
ska 26 120 Kino „Pan“, Orlicz Dreszera 4 5 28 Kino „Uciecha“, dźwiękowe, Orzesz¬ kowej 15 6 88 Klauzner Sz., skład desek, Mieszczań¬ ska 7 4 07 Kleeberg Franciszek, gen. bryg., m., maj. Łabno 112 Klinkowsztejn Dawid, prowizor farm., 
apteka, pl. Batorego 1 3 52 Klub Szachowy Grodzieński, Domini¬ kańska 14 6 58 Knap Bronislaw', komornik Sądu 
Grodzkiego II rewiru, Orlicz 
Dreszera 10 3 60 Koellchen Eleonora, m., Orzeszko¬ 
wej 20 KOLEJE PAŃSTWOWE: 157 Centrala Dworca Kolejowego w Grodnie — 2 (dod.) kierownik ekspedycji towarowej, R. Terlecki — 3 (dod.) zawiadowca stacji W. Borowski — 5 (dod.) aparat ogólny oddz. drogowego — G (dod.) elektrownia kolejowa — 8 (dod.) naczelnik oddz. dro¬ gowego, inż. Szymkiewicz — 9 (dod.) Policja Państw., po¬ sterunek na dworcu 2 81 Komunalna Kasa Oszczędności pow. grodz., Orzeszkowej 3 
2 62 — dyrektor, gab. 2 18 Konopaccy Bracia, przedstawicielstwo sprzedaży dykt, pl. Batorego 8 3 47 Konsystorz Prawosławny Duchowny, Grandzicka 2 
— (dod.) arcybiskup, m. 6 43 Kopelman Efraim, handlowiec, Je¬ 
zuicka 3 6 89 Kornaszewskl Julian, arch. bud., Na¬ 
rutowicza 12 188 Kossowski Łazarz, Listowskiego 32 
3 67 Kossowski Salomon, skład manufak¬ 
tury, Dominikańska 1 1 46 Kotok B„ Ch. i S-ka, skład manufak¬ tury, Dominikańska 2 
6 92 Kozłowski Jerzy, mjr dypl.. Bonifra¬ 
terska 21 a 6 70 Kożuchowslta Marianna, adw., m., 
Rydza śmigłego 14 
6 77 Krelman A., Kręta 2 2 43 Kremer Józef, centr. mag. fabr. prod. naft. i chemik., pl. Batorego 5 
2 65 Kremer Józef, m., Płatnerska 4 
6 91 Krogulski Władysław, ppłk dypl., 
Kalucińska IG 6 95 Kryciński Henryk, Mickiewicza 12 2 32 Kryński J. S-cy, skład farb i artyk. chemicz., pl. Batorego 15 3 32 Kryński M., kupiec, Zamkowa 8 — (dod.) Kryński N., kupiec 
2 99 Krzysztoń Franciszek, adw.. Piasko¬ 
wa 17/1 6 07 Księgarnia „Promień“, Dominikań¬ 
ska 26 4 34 Kuciel Stanisław, płk, m., Grandzic¬ ka 1 314 Kuczkowski Jakub, skład wyrobów 
gumowych, Dominikańska 2 5 04 Kujawiński, restauracja „Europa“, Dominikańska 24 
2 01 Kurhanowlcz Aleksy, inż., Piłsudskie¬ 
go 14 170 Kuryłłowicz Antoni, ksiądz-kanonik, 
prezes P. M. S., Bernardyńska 6 
2 46 Kuźnicki Franciszek, Łososiańska 31 L 2 82 Laboratorium chemiczno-bakteriolo- 
giczne magistra Matusa A., Do¬ 
minikańska 26 5 80 Laboratorium Diagnostyczne A. Sągi- 
na, Brygidzka 11 
110 Landsztejn Maksymilian, kier. fabr. dykt, Piłsudskiego 17 
75 Lecznica Chirurgiczno-Ginekologiczna 
D-ra M. Blumsztejna, Listowskie¬ 
go 14 194 Szumkowski S., laryngolog, m., Witoldowa 31 3 36 Szyszkowski Jan, dr med., m., Ry¬ 
dza Śmigłego 16 
5 22 Wałejko Kazimierz, m., Bienieckie- go 4 31 Wejsbrem Z., rentgen, elektrolecz., m., Dominikańska 4 
94 Woroszylski G., akuszer, lecznica położniczo - ginekolog., Rydza 
Śmigłego 8 162 Żurawski Eliasz, m., Brygidzka 25 6 08 Lewit Szmerel, Witoldowa 25 
5 58 Liceum Handlowe P. M. S., gab. dy¬ 
rektora, Listowskiego 33 
5 26 Lifszyc A. O., biuro przedsiębiorstwa 
handlowego, Bonifraterska 18 
26 Lifszyc A. O., kupiec, m., Bonifrater¬ 
ska 18 5 86 Liga Morska i Kolonialna, Listowskie¬ 
go 35 3 45 Linnik B-cia, wytwórnia i hurtownia 
rowerów, Bonifraterska 13 
186 Linnik-Kagan Gerszon, kupiec, sprze¬ 
daż rowerów, radioodbiorników, 
sprzętu elektrotechn., Dominikań¬ 
ska 1 2 69 Linnik Lejba, sprzedaż radio, rowe¬ rów, patefonów i mater, elek- 
‘ tryczn., Dominikańska 21 
74 Lobman Rafał, adw., m., Hoovera 9 
L. O. P. P., (patrz Obwód Powiato¬ 
wy) 3 21 Lotnisko Karolin, stacja meteorolo¬ giczna, Karolin 
3 62 Lübeck! Juda, współwł. f-my Lubec- 
ki i Handelsman, Białostocka 86 
116 Lubicz Aria, wł. sklepu spożywczego, 
Narutowicza 30 
105 Lubicz Jakub, wł. drukarni ,,Lux“, 
m., Listowskiego 4 5 51 Lubicz Józef, laboratorium bakterio¬ logiczne, Bonifraterska 10 6 68 Lubicz Lejzer, współwłaściciel huty szkła, Kalucińska 16 3 92 Lutenberg Lejba, Mieszczańska 10 Ł 5 13 Łapę Mojżesz, skład desek, Grandzi¬ 
cka 13 2 29 Łapldus Dawid, kupiec zbożowy, Ry¬ 
dza śmigłego 7 1 29 Łapldus D„ Skibelskl S. i S-ka, młyn parowy i składy zbożowe, Listow¬ 
skiego 32 2 20 Łapidus Józef, współwł. huty szkła, Hoovera 9 5 08 Łapldus Nechama, skład papieru i ta¬ 
pet, pl. Batorego 33 
2 39 Lapin Al. 1 S-ka, Zakłady Graficzne 
i I-sza Krajowa Fabryka kart do 
gry, Jagiellońska 56 
2 36 Łapinowa Rebeka, m., Jagiellońska 5G 4 26 Łojak Tadeusz, mjr dypl., Bonifra¬ terska 23 5 25 Łotysz Rudolf, dr, m., Listowskie¬ go 42 M 5 45 Maciejewski Kazimierz, dr med., oku¬ lista, m., pl. Tyzenhauza 4 
195 Macierz Szkolna, zarząd i biuro, 
Orzeszkowej 17 
4 24 Mackiewicz Mieczysław, gen. bryg., 
m., Brygidzka 32 2 51 Majzel A., optyk, foto-radio-elektro- technika, Dominikańska 27 
131 Majzlowa-Wilenkin Sulamit, choroby 
wewnętrzne i dziecinne, Domini¬ 
kańska 1 3 44 Makal Jan, adw., m., Rydza śmigłe- go 10 3 33 Malinowski Jan, m., al. 3 Maja 2 4 00 Malinowski Jan, skład apteczny, Do¬ minikańska 13 511 Małachowski Borys, wł. wytw. kar¬ 
melu (koloru cukrowego), Biało¬ 
stocka 90 2 07 Marejne O., Kolektura Loterii Pań¬ stwowej nr 323, Napoleona 12 3 08 Marejne O., wł. Kolektury Loterii Państw, nr 323, m., Dominikań¬ 
ska 13 173 Marejne Zachariasz, m., Listowskie¬ 
go 43 618 Margolis Chaim, skład desek, Łoso¬ 
siańska 45 6 44 Maślanka Michał, budowniczy, m., 11 Listopada 42 
2 82 Matus A., magister, laboratorium 
chem.-bakt.. Dominikańska 26 
49 Matuszewski Aleksander, maj. Ponie- muń wi. 23 LEKARZE: 5 27 Bajkowski Stanisław, chirurgia, gi¬ nekologia, położnictwo, m., Li¬ 
stowskiego 5-a 
164 Birger S., choroby dzieci, in.t Ho- 
rodniczańska 13 
2 02 Bryzma Herman, m., Kalucińska 14 6 27 Bujwid-Dzwillowa H., dr med., gi¬ nekologia, położnictwo, Piłsud¬ 
skiego 13 32 Byk Samuel, choroby wewn. i dzie¬ 
ci, m., Rydza Śmigłego 15 2 74 Epsztejn Mojżesz, dr med., choro¬ by wewn., skórne i weneryczne, 
m., Witoldowa 11 
78 Finkei M., chirurg, m., Hoovera 9 78 Finkiowa G., analizy lekarskie, Hoovera 9 6 67 Garszyński Piotr, dr med., choroby 
weneryczne i skórne, Listow¬ 
skiego 34 20 Gula Józef, m., Rydza Śmigłego 3 3 10 Hammer S., okulista, m., Domini¬ kańska 17 3 90 Heller Mordchej, położnictwo i cho¬ 
roby kobiece, lecznica położni¬ 
cza. m., śmigłego Rydza 4 
18 Jurowski Konrad, m., Wróblew¬ skiego 13 3 66 Kalecki A., choroby wewn.. spe¬ cjał. chorób żołądka, kiszek, 
wątroby i przemiany materii, 
m., Brygidzka 19 
6 90 Kielbiński Adam, dr. chirurg, śmi¬ 
głego Rydza 16 
10 Lenartowicz Michał, ni., Napoleo¬ na 18 163 Lipnik Abraham, m., Horodniczań- ska 24 192 Lipnik J., m., Brygidzka 8 5 50 Łajt Fejga, ginekolog, m., Witol¬ dowa 29 46 Łozowski Józef, dr med., m., Le¬ lewela 30 5 45 Maciejewski Kazimierz, okulista, m., pl. Tyzenhauza 4 1 31 Majzlowa-Wilenkin Sulamit, choro¬ by wewnętrzne i dziecinne, Do¬ 
minikańska 1 6 64 Mystkowski Stanisław, dr, lek. po¬ wiatowy, Horodniczańska 29 
6 85 Narkowicz Czesław, dr med., chi¬ rurg, Rydza śmigłego 14 
84 Nejman N., choroby wewn., kobie¬ ce, rentgen., m., Witoldowa 25 2 68 Pałasz Antoni, specjał, chorób płuc¬ nych, m., E. Jelinka 4 3 64 Puszkiewicz Ryszard, m., Litwino- wlcza 9 2 60 Rupp Jan, okulista, m., Piłsudskie¬ go 18 40 Sajet Samuel, m., Hoovera 12 3 65 Sapoczyński Józef, otolaryngolog, m., Brygidzka 18 
97 Sarosiek Stanisław, m., śmigłego Rydza 6 3 96 Siderman Pinchus, lek. dent., Mo¬ 
stowa 14 6 63 Skokowski Bolesław, dr med., cho¬ roby kobiece, wewnętrzne i 
dziecięce, Zamkowa 11 
3 12 Sobol Joachim, m., Horodniczań¬ ska 27 1
		

/Czasopisma_195_02_0033.djvu

			Matuszewski — Sąginowa 6 72 Matuszewski Bronisław, kpt. emery¬ 
towany, Orzeszkowej 30 
3 68 Mazela Jan, budowniczy, przedsięb. robót drogowych i budowl., Na- 
zaretańska 1 6 78 Mazela Jan, budowniczy, Na'zaretan- ska 1 156 Mechanik Alter, m., Stanisławowska 9 
149 Mejłachowicz Ł., drukarnia, Horod- niczańska 3 3 85 Menes Efroim, Kalucińska 14 
88 Merle Edward, wiceprezes Sadu Okrę¬ 
gowego, m., Napoleona 18 
3 73 ,,Metalowiec“, spółdzielnia pracy, Artyleryjska 4 5 78 Miedwiecki Izrael, Białostocka 46 
3 56 Miko Józef, sklep galanteryjny, Do¬ 
minikańska 19 5 20 Mikulski Aleksander, nacz. Grodz. Ochotn. Straży Pożarnej, Artyle¬ 
ryjska 15-a 175 Miłkowski Stanislaw, notariusz, Wró¬ 
blewskiego 1 5 41 Moerman Leon, przemysł drzewny, Orzeszkowej 29 
Monopol Tytoniowy (patrz Polski Monopol Tytoniowy) 
3 91 Mordchelewicz Samuel, Wapienna 1 6 45 Mulewski Bolesław, miern. przys., Napoleona 19 193 Musiał Józef, kiej. ogn. Zw. Osadn., 
Jerozolimska 31 
3 20 Muzeum Państwowe, Królewski Za¬ mek Stary 3 Miilller Tadeusz, mjr, m., Zamko¬ 
wa 16 58 Myślicki Wacław, dyr. Pryw. Gimn. 
im. H. Sienkiewicza, koła P. M. S., m., Narutowicza 6 N 3 02 Nadleśnictwo Grodno, osada Kazimie- 
rówka, gmina i poczta Wiercie- 
liszki 6 85 Narkowicz Czesław, dr med., chi¬ 
rurg, Rydza śmigłego 19 
84 Nejman N., lekarz, choroby wewti., 
kobiece, rentgen., Witoldowa 25 
3 75 Neubauer Oziasz, dr, adw., m., Ho- 
rodniczańska 11 
2 56 Niemczynowicz W., insp. P. Z. U. W. powiatu Grodz., Bośniacka 20 
2 34 Niemeńska Fabryka Wyrobów Intro¬ 
ligatorskich, Piłsudskiego 7 
190 Notariusz Aleksandrowicz Jan, kanc., 
Wróblewskiego 1 
93 Notariusz Choynowski Piotr, Wró¬ 
blewskiego 1 1 75 Notariusz Miłkowski Stanisław, Wró¬ 
blewskiego 1 5 32 Nowicka-Stefanowicz Adela, m., Garn¬ 
carska 6 616 Obóz letni Organizacji Przysposobię- j 
nia Kobiet do Obrony Kraju, Ko- szewniki 619 Obóz Zjednoczenia Narodowego, 
Brygidzka 11 6 25 — 3 53 Obrębowski Stanisław, dr, choroby 
wewn. i kobiece, m., Grandzicka 7 
171 0‘Brien deLacy Maurycy, maj. Au¬ 
gustówek Nowy 
21 Obwód Powiatowy L. O. P. P., Orze¬ 
szkowej 30 73 Oddział Sanitarny, pl. Skidelski 6 
614 Odlanicki Poczobutt Henryk, Garn- i carska 3 106 ,,Ognisko“, księgarnia i skład przy- ! borów szkolnych, Dominikańska 18 
2 23 Ognisko Podoficerów Zawodowych 
Garnizonu Grodno. Mostowa 2 
2 52 Ogród Zoologiczny, Stanisławow¬ 
ska 15 5 24 Okuniewicz Piotr, sklep rzeźn .-ma¬ 
sarski, Orzeszkowej 7 
42 Olejkiewicz Michał, wł. zakł. elektro¬ 
mechanicznego, m., Orzeszko¬ 
wej 32 115 Olszyna Wilczyński Józef, generał 
brygady, dowódca O. K. III, 
Bernardyńska 2 1 48 Opiekunka Zdrowia Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, Lipowa 7 2 05 ,,Orbis“, biuro sprzedaży biletów kolejowych, Dominikańska 1 
2 48 Organizacja Sjonistyczna w Polsce, 
oddz. w Grodnie, Dominikańska 5 
5 86 Orlicki Józef, sekr. ligi morskiej i 
kolonialnej, Listowskiego 35 24 wi. 77 Orlis Szejna, lekarz, Jerozolimska 1 
59 „Ostatnie Wiadomości Grodzieńskie“, 
Śmigłego Rydza 6 
96 Ottowicz-Stańska Klaudia, lekarz, m., 
Listowskiego 29 P 3 82 Pacewicz Stanisław, podprokurator S. O. I-go rejonu, Listowskie¬ 
go 32 2 68 Pałasz Antoni, lekarz naczelny Ubez- 
pieczalni Społecznej, m., E. Jelin- 
ka 4 6 55 Panasiuk Andrzej, wł. taksówek do 
wynajęcia, Płatnerska 3 
417 Parafia wojskowa rz.-kat., ks. pro¬ 
boszcz Lorenc, Zamkowa 1 
5 21 Patia Antoni, m., Monopolowa 1 5 67 Perec Nechemia, skład desek, Bry¬ gidzka 11 48 Perkowicz, płk dypl., m., Akademic¬ 
ka 15 6 66 Piaskiewicz Władysław, dr, osada Ro¬ kitno, gmina Wiercieliszki 
6 48 Piątkowski Ryszard, majster wojsko¬ 
wy, Brygidzka 19 4 68 Piekarski Wacław, płk dypl., m., Pił¬ sudskiego 13 5 29 Pilarski Józef, kpt., 11 Listopada 10 8 Piorunowski Alfons, Piłsudskiego 12 2 86 Piotrowski Janusz, dyr. ubezp. społ., Tyzenhauza 4 3 84 Poczekalnia ekspedytorów prywat¬ nych przy ekspedycji towarowej, stacja towarowa, Jagiellońska POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 5 95 
5 65 5 69 
5 82 
5 87 
5 74 
5 18 
5 44 
5 68 
519 
5 73 5 94 
5 55 5 93 6 40 5 96 5 89 
5 97 
5 85 5 54 5 81 6 42 
5 42 
5 90 5 64 0 6 96 
5 91 
5 98 5 56 
5 99 4 83 4 84 
4 89 
4 88 
4 91 4 85 
4 98 
4 32 4 86 
4 36 Urząd Pocztowy Grodno 1, Orzesz- 
wej 9 — naczelnik, b. — naczelnik Delimata Józef, m., Orzeszkowej 9 — z-ca naczelnika, b. — sekretariat naczelnika — ekspedycja — kasa główna — kontrola wpłat i zleceń — kontrola wypłat i paczek — dział zleceniowy i listowy — doręczalnia — dozorca gmachu pocztowego 
Urząd Telefoniczno - Telegraficzny Grodno, Orzeszkowej 9 — naczelnik, b. — naczelnik Strupiński Edward, m., Grand’zicka 28 — z-ca naczelnika i kier. oddz. sieci miejsk., b. — technik sieci miejskiej — z-ca naczelnika i kier. oddziału, m., Hofmejstra 4 — oddział sieci rejonowej, kie¬ rownik, b. — kier. oddz. sieci rejon., m., Krasińskiego 7 — oddział ruchu telef. - telegr., kierownik — kier. oddz. ruchu, m. — oddział ogólny, kierownik, b. — kancelaria urzędu — dział rachunkowo-kasowy — telegraf — kasa urzędu i rozmównica — dyżurny technik centrali tele¬ fonicznej — referat samochodowy — składy teletechniczne Urząd Pocztowo - Telekomunika¬ 
cyjny Grodno 2, dworzec kole¬ 
jowy — naczelnik, m., Krasińskiego 6 
Agencja P. - T. Grodno 3, Łoso- siańska 40 POLICJA PAŃSTWOWA: Komenda Powiatowa P. P., aparat 
ogólny, pl. Tyzenhauza 5 — komendant, gab. i m. — wydział śledczy, kierownik, gab. — wydział śledczy, aparat ogólny — wydział śledczy, kierownik, pod- 
kom. Puchalski Władysław, m., Krasińskiego 3 I Komisariat P. P. m. Grodna, Bo¬ taniczna 2 — aparat ogólny — kierownik, gab. — kierownik, podkom. Krzemiński 
Tadeusz, m., Horodniczańska 9 II Komisariat P. P. m. Grodna, Bo¬ nifraterska 7 — aparat ogólny —- (dod.) kierownik, gab. — kierownik, Neumann Henryk, m., Brygidzka 16 i 4 87 — posterunek za Niemnem, Łoso- sianska 17 6 54 — komendant, Uziębto, m., Łoso- siańska 17 4 37 — posterunek rzeczny, Prawo-Nad- brzeżna 157 — posterunek kolejowy, dworzec kolejowy Grodno 
4 92 — (tow.)posterunek w Łosośnie, powiatu agustowskiego 
Aparaty uliczne P. P. 6 32 — róg pl. Batorego i Zamkowej 6 33 — róg Brygidzkiej i Jagiellońskiej 6 34 — róg Lipowej i Łososiańskiej 6 31 — róg Orzeszkowej i Orlicz Dre¬ szera Polski Monopol Tytoniowy, Wy¬ 
twórnia w Grodnie, Trębacka 8 1 02 — dyrektor, gab. — (dod.) dyrektor, m. 2 2? — kierownik Oddz. Administra¬ cyjnego 27 — pododział techniczny 39 — aparat ogólny — (dod.) portier, dyżurny warto¬ wnik 44 — Zakład Sprzedaży, Mostowa 3 2 53 — Zakład Uprawy Tytoniu, Od¬ dział gospod.-rachunk., Jagiel¬ 
lońska 46 6 71 — kierownik zakładu, gab. — (dod.) m. 191 Polskie T-wo Dobroczynności, kanc., 
Orzeszkowej 15 
2 54 Potrzebski Wiktor, ksiądz, dyrektor, 
m., al. 3 Maja 7 
2 59 Powiatowy Związek Osadników, Li¬ 
stowskiego 47 
79 Prezeska Polskiego Czerwonego 
Krzyża, m., Napoleona 7 2 42 Prezydent miasta, gab. służbowy, Dominikańska 12 5 12 Prezydent miasta, m., al. 3 Maja 10 6 07 „Promień“, księgarnia i skład ma¬ teriałów piśmienych, Dominikań¬ 
ska 2 6 218 Przedstawić. B-ci Konopackich, pl. Batorego 8 3 64 Paszkiewicz Ryszard, dr, m., Litwi- nowicza 9 R 5 52 Rabinowicz Nison, Podolna 14 
83 Rataj Jan, dr, adw., m., Dworska 7 5 39 Rejskind J., insp. T-wa Ubezp., Hoo- vera 9 199 Rejskind Sender, Bazyliańska 5 317 Rejzer Zelik, szkoła tańców, Bry¬ gidzka 13 2 10 „Rekord“, kantor ekspedycyjny, pl. Batorego 12 2 00 Resursa Obywatelska (dawn. „Mu¬ za“), Hoovera b 6 59 Rodowicz Feliks, kpt., Bonifrater¬ ska 21/D 3 31 Rodziewicz Leonard, adw., m., Wi¬ toldowa 24 6 57 Rokoszewski Heronim, inż., wspówł. firmy B-cia Rokoszewscy, kom. 
zakłady elektr.-techn., Wileń¬ 
ska 4 318 Rostkowski Maksymilian, przedst. „Forda“, Witoldowa 17 
3 80 „Royal“, kawiarnia, restauracja, M. Lewandowski, Horodniczańska 20 
3 34 Rozenberg Wolf, warsztaty elektro- 
mechan., Witoldowa 5 
2 75 Różański Jan, mjr, Ciechanowskie¬ 
go 5 53 Różański Konrad, Zakłady Pr7pniysłu 
Spożywczego, Jagiellońska 42 2 90 Rud Abram, m., Rydza śmigłego 7 3 63 Rynkiewicz Lucjan, warsztat reper. maszyn do pisania, Dominikań¬ 
ska 15 Rzeźnia Miejska (patrz Zarząd Miej¬ 
ski) s 2 04 Samuk Józef, technik-elektryk, Garn¬ carska 1 3 65 Sapoczyńskl Józef, laryngolog, m., Brygidzka 18 5 03 Sarnacki Nochim, skład apteczny, 
pl. Batorego 8 
176 Sass Izrael, dyr. Pryw. Gimn. Ku¬ 
pieckiego, Zamkowa 2 
5 75 Sawicki Roman, wiceprezydent mia¬ 
sta m., Rybacka 5 4 90 Sawoniewski Ludwik, ksiądz, pl. Batorego 4 5 80 Sąginowa Maria, Brygidzka 11
		

/Czasopisma_195_02_0034.djvu

			Scheerschmidt — Więzienie 3 86 Scheerschmidt H., vvł. f-my ,,Auto¬ 
technika“, Dominikańska 2 
3 24 Sejneński Salomon, dr med., m., 
Witoldowa 24 182 Sekretariat Zrzeszenia Powiatowego 
Z. P. O. K. w Grodnie, Orlicz 
Dreszera 13 3 96 Siderman Pinchus, lekarz dentysta, Mostowa 14 6 84 Sikorzyński Feliks, skład skór i Przy¬ 
borów szewskich, Filia Grodno, 
Złotarska 2 3 15 Skład sukna fabryk bielskich i skład 
futer, Staszewskiego Kazimierza, 
Dominikańska 18 
6 63 Skokowski Bolesław, dr med., Zam¬ 
kowa 11 5 05 Skokowski Justyn, ksiądz, Brygidz- ka 26 113 Skrzywanowa Zofia, Rydza śmigłe¬ 
go 10 144 Skwara Bronisław, dyr. Zjednoczenia 
Roln.-Handlowego, m., Jagielloń¬ 
ska 12 3 22 Słonimski Geszel, kupiec leśny, m., Listowskiego 18 161 Słucki L., m., Wileńska 22 
41 Sńiolka Kazimierz, Pełnomocnik Ge¬ 
neralny X.X. Druckich Lubeckich 
Żytnia 2 3 61 Snarski Chaim, skład futer, Domini¬ 
kańska 3 109 Snarski Mordchel, skład futer, Do¬ 
minikańska 5 2 41 Sobolewski Bolesław, ppłk, Listow¬ 
skiego 5 185 Soryn W. i Stam M., Klasztorna 17 
125 Sosnowska Maria, dr, m., Horod- 
niczańska 19 2 98 Spokojny Józef, Bonifraterska 6-a 6 82 Spółdzielcza przetwórnia mięsa w Wołkowysku, sklep i hurtownia 
w Grodnie, Dominikańska 29 
6 51 Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelar¬ 
ska. Orlicz Dreszera 13 
Stacja Pomp (patrz Zarząd Miej¬ 
ski) 510 Stambler Owsiej, Witoldowa 3 
19 „Stanisławów“, Nadniemeńskie Za¬ 
kłady Przemysłu Budowlanego 
Jana księcia Druckiego Lubec- 
kiego, kancelaria Pełnomocnika 
Generalnego, Smolki Kazimierza, 
zarząd główny dóbr i zakładów: 
cegielnia, tartak, fabryka kafli, 
gospodarstwo rolne, nasienne i 
szkółki drzew owocowych, Orze¬ 
szkowej 24 153 „Stanisławów“, zarząd dóbr „Stani¬ 
sławów“, Żytnia 
5 66 Starowolski N. i S-ka, Kresowa Fa¬ 
bryka Rowerów i Motocykli 
„Niemen“, Brygidzka 20 
2 66 Starowolski N. i S-ka, Kresowa Fa¬ 
bryka Rowerów i Motocykli 
„Niemen“, m„ Bienieckiego 4 5 17 Stępniewski E., Jerozolimska 4 
150 Stolarskie Zakłady „Zjednoczenie“, Artyleryjska 6 6 02 Stowarzyszenie Kupców Polskich, Witoldowa 33 17 Straż Pożarna Miejska, Zamkowa 17 
— (dod.) komendant, m. 138 Strelec J. L., m., pl. Tyzenhauza 4 
5 55 Strupiński Edward, nacz. Rejon. Urzędu Tf. Tg., m., Grandzicka 2 8 2 96 Studnicka Janina, m. przy Archiwum Państw., pl. Tyzenhauza 1 3 26 Sygal Bernard, adw., Dominikańska 30 80 Syndykat Emigracyjny, Hoovera 5 
14 Syndykat Rolniczy Grodzieński, Orzeszkowej 20 
136 Syrtowtt Janina, lekarz-dentysta, m., 
al. 3 Maja 2 5 02 Szachnerowicz Aron, firma „Żelazo“, 
materiały budowlane, wodociągo¬ 
wo - kanalizacyjne, sanitarne i 
techniczne, pl. Batorego 8 
5 79 Szapiro Genia, Dominikańska 19 
134 Szapiro Hirsz, hurtowny skład ap¬ 
teczny, pl. Batorego 5 
5 34 Szapiro Mojżesz i S-ka, skład towa¬ 
rów kolonialnych i spożywczych, 
Mieszczańska 3 
160 Szarkowski Władysław, Orzeszko¬ 
wej 5 124 Szereszewski Owsiej, Listowskie¬ 
go 28 SZKOŁY: Gimnazja: 3 59 Mechaniczne P. M. S., Podolna 37 
166 Państwowe Koedukacyjne Kupiec¬ kie, Witoldowa 28 
54 Państwowe Męskie im. Ad. Mic¬ kiewicza, Akademicka 10 76 Państwowe żeńskie im. E. Plater, Dominikańska 10 
126 Państwowe żeńskie krawieckie, Mostowa 9 3 77 Prywatne Koedukacyjne hebrajsk. stow. „Tarbut“, Listowskie¬ 
go 40 — (dod.) dyrektor, gab. 176 Prywatne Kupieckie, dyr. Sass Izrael, Zamkowa 2 5 58 Prywatne Liceum Handlowe P. M. S., gabinet dyrektora, Listow¬ 
skiego 33 56 Państwowe Liceum Pedagogiczne, Orzeszkowej 22 2 16 — internat, E. Jelinka 13 Szkoły Zawodowe i powszechne: 
55 ćwiczeń po Państw. Semin. Naucz. Męskim, Mostowa 9 
179 Powszechna nr 7, im. St. Żerom¬ skiego, Lipowa 24 6 46 Powszechna nr 10, Lipowa 39 3 41 Powszechna Prywatna hebrajsk. stow. „Tarbut“, Witoldowa 26 
147 Prywatna żeńska Zawód. Kra¬ wiecka i Bielizn. T-wa Szerze¬ 
nia Pracy Zawód, i Rolnej 
wśród żydów 211 Rzemieślnicza Męska Prywatna, im. E. Bregmana, z jęz. wy¬ 
kład. żyd., Pereca 4-a 
6 87 Specjalna, kier. Laskowski Adolf, Listowskiego 4 5 16 Sznajder i S-ka, skład maszyn i na¬ 
rzędzi rolniczych, Bonifrater¬ 
ska 20 SZPITALE: 29 Miejski, kanc., Rzeźnicka 6 — (dod.) oddział położniczy 
34 Zakaźny, Narutowicza 28 6 żydowski, Bonifraterska 36 2 85 Sztatman Stanisław, adw., m., Ho- 
rodniczańska 13 2 57 Sztejman Abram (dawn. Rejskind), skład towarów budowl. i węgla 
opałowego, pl. Batorego 7 5 72 Sztuc Chaskiel, Hoovera 9 194 Szumkowski S., dr, laryngolog, m., 
Witoldowa 31 
12 Szymański Hieronim, wł. parostatku 
„Jagiełło“ i barek, Lewo-Nad- 
brzeżna 16 3 36 Szyszkowski Jan, dr med., m., Ry¬ dza śmigłego 16 6 79 świetlica młodzieży polskiej „Pat¬ ria“, Narutowicza 4 T 2 89 Tarasiuk-Tarasiewicz Stefan, dr med., m.. Orzeszkowej 25 3 77 „Tarbut“, gimnazjum Żydowskiego T-wa Kult.-Oświat., Listowskie¬ 
go 40 3 41 „Tarbut“, hebrajska szkoła pow¬ 
szechna, Witoldowa 26 
3 77 „Tarbut“, żydowskie T-wo Kultu¬ 
ralno-Oświatowe, Listowskiego 40 2 03 Tarłowski Aba, m., Bonifraterska 13-a 1 30 Tartak parowy Gerszuny Sz., Lewo- Nodbrzeżna 2 100 Tartak „Sosna“, dzierż. J. Kapliń- 
ski, Sokolnicza 1 69 Teatr Miejski, Bogusławskiego 1 3 01 „Technostal“, S-ka z o. o., Domi¬ nikańska 18 3 55 Terlikowski Konstanty, adw., m., 
Witoldowa 31 6 76 Thron Rudolf, Litwinowicza 6 2 15 Tokar Cecylia, m., Hoovera 12 3 48 Tomaszewicz Zygmunt, inż.-elektryk, dyr. elektrowni miejskiej, m., 
al. 3 Maja 6-a 
7 Tomiczek Stanisław, radca Izby 
Przemysł.-Handl. w Wilnie, Pół¬ 
nocna 6 3 37 „Toz“, T -wo ochrony zdrowia lud¬ 
ności żydowskiej w Polsce, od¬ 
dział grodzieński, Witoldowa 12 
2 12 Trachtenberg Mejer, wł. składu ma¬ 
szyn i narzędzi rolniczych, Boni- 
fratiMska 10 611 Trachtenberg Mejer, Piaskowa 7 
107 Trop-Kryński Abraham, przemysło¬ 
wiec, m. i apteka, Białostoc¬ 
ka 46 5 01 Trop-Kryński B„ lekarz-dentysta, 
Horodniczańska 24 
Tytoniowy Monopol (patrz Polski 
Monopol Tytoniowy) u 22 Ubezpieczalnia Społeczna, Mostowa 40 6 05 45 (dod.) sekretariat dyrekcji 
(dod.) dyrektor ubezpieczalni 
(dod.) naczelnik wydziału ewi¬ dencji (dod.) kierownik ewidencji 
(dod.) apteka 
(dod.) buchalter 
(dod.) świadczenia 
(dod.) egzekucja 
(dod.) orzecznictwo 
(dod.) wydział składek 
(dod.) sekretarz naczelnego le¬ karza (dod.) naczelny lekarz 
(dod.) portier dyrektor ubezpieczalni, gab. URZĘDY: 3 87 Brygada Ochrony Skarbowej, Orzeszkowej 3 
6 61 — kier. brygady, Pancewicz Wła¬ dysław, m., Orlicz Dreszera 6 1 97 Ekspozytura Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy, Akademic¬ 
ka 2 5 Inspektorat Szkolny, Orzeszkowej 3 2 94 Kancelaria Inspektora Pracy 33/35, Dominikańska 10 3 02 Nadleśnictwo Państwowe Grodno, osada Kazimierówka, gmina i 
poczta Wierciellszki 
63 Nadzór Rzeczny Państw. Zarządu Wodnego w Augustowie, Por¬ 
towa 5 4 58 
4 09 
4 97 4 94 
4 93 4 95 4 96 3 28 4 73 4 79 
1 133 187 
319 
3 94 
6 73 3 05 
101 4 80 66 
114 3 82 2 09 Okręgowy Ośrodek W. F., Sobies¬ 
kiego 3 Prokurator Sądu Okręgowego, gab., Dominikańska 29 
Prokuratura Sądu Okręgowego, 
sekretariat, Dominikańska 29 
—• (dod.) wiceprokurator VII re¬ 
jonu Sąd Okręgowy, Dominikańska 29 — aparat ogólny — sekretariat prezydialny — (dod.) prezes, gab. — sędzia okręgowy śledczy bez 
określonego rewiru, Wróblew- sk’ego 1 — sędziowie okręgowi śledczy I i II rewiru, Wróblewskiego 2 — wydział I cywilny, Dominikań- S iv il **9 Sąd Grodzki, naczelnik, gab., pl. Tyzenhauza 4 
Starostwo Grodzieńskie, Orzeszko¬ 
wej 3 — starosta pow., przewodniczący wydziału powiatowego, gab. — starosta, m. — centrala Starostwa i Wydziału 
Powiat. Związku Samorządo¬ 
wego — 1 
 2 — 3 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 
— 12 — 13 — 14 (dod.) wicestarosta, gab. 
(dod.) wicestarosta, m. 
(dod.) referat bezpieczeń¬ 
stwa (dod.) komisarz ziemski 
(dod.) lekarz powiatowy 
(dod.) powiatowy lekarz 
weterynarii 
(dod.) sekretarz wydziału 
powiatowego 
(dod.) inspektor samorzą¬ 
dowy (dod.) pow. zarząd drogo¬ 
wy (dod.) architekt powiatowy 
(dod.) referat W.F. i P.W. 
(dod.) referat rolny 
(dod.) ogólny wydział per¬ 
sonalny Urząd Miar, Piłsudskiego 16 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopo¬ 
lów Państwowych, Orzeszko¬ 
wej 3 Urząd Skarbowy I, kanc., Wrób¬ 
lewskiego 2 — (dod.) naczelnik, gab. — dział rachunkowo-kasowy 
Urząd Skarbowy II, Orzeszko¬ 
wej 3 Prokuratura I Rejonu, m., Listow¬ 
skiego 32 Więzienie, Listowskiego 1 wi. 25
		

/Czasopisma_195_02_0035.djvu

			Grodno Hancewicze 6 2S 
1 55 1 84 5 22 
3 63 3 34 6 09 3 57 159 
31 
1 80 
167 
3 09 2 84 
6 97 
1 27 6 75 
6 80 3 46 
3 69 3 06 115 4 05 
4 46 
4 45 4 47 4 63 4 44 
4 67 413 4 58 4 31 3 79 
3 58 67 W Wajner Beniamin, kupiec, Brygidz- 
... .... ka 38 Wajs Henryk, technik dentystyczny, 
m., Mieszczańska 14 
Waluda Józef, miern. przys., m., 
Ceglana 10 Wałejko Kazimierz, dr, m., Bieniec- 
kiego 4 Warsztat reperacji maszyn do pisa¬ 
nia, Rynkiewicz Lucjan, Domini- 
... kańska 15 Warsztaty Elektromechaniczne, Ro- 
zenberg Wolf, Witoldowa 5 
Warsztaty Samochodowo - Motocyk¬ 
lowe Spółdzielni „Batoria“, 
Orzeszkowej 20 
Warsztaty Stolarsko - Mechaniczne 
Junackich Hurców Pracy, Mono- 
, „ połowa 1 Wasilewicz Nikoła, cukiernia, Domi¬ 
nikańska 26 Wejsbrem Z., dr, rentgen, elektro- 
lecz., Dominikańska 4 
Weller Beniamin, wytw. wód gazo- 
„ „ wych, Mięsna 15 Weller Z., wł. składu piwa, Mięs- 
... na 15 Werakso Mikołaj, dr, m., Napoleo- 
. na 22 Wewiórski Józef, kier. szk. powsz. nr 8, Bazyliańska 31 
„Węglo - Metal“, sprzedaż hurtowa 
żelaza i węgla, Listowskiego 47 
Wiellczkówna Maria, sekretarka 
Zrzeszenia Pracy Obywat. Ko¬ 
biet, Witoldowa 33 
Wilczewski Tadeusz, kpt., m., Ciecha¬ 
nowskiego 9 Wiśniewski Marian, wł. Zakł. Prze¬ 
mysł. Handl. „Zjednoczenie“, Or- 
lic’z Dreszera 1 
„Włókno“, skup lnu, pakuł i płót¬ 
na, H. Stuczyński, Sz. Kaleko, 
M. Małyszkowski, Lipowa 8 
„Woda“, f-ma N. Nisenkorn, Do- 
„ minikańska 17 Wodociągi Miejskie (patrz Zarząd 
Mj 0J ski J Wohl Adolf, m., Listowskiego 17 
WOJSKO: — Olszyna Wilczyński Józef, ge¬ 
nerał brygady. Bernardyńska 2 — Dowódca O. K., gab. —■ Komendant garnizonu — Oficer inspekcyjny garnizonu Grodno — Komenda Miasta, Orzeszko¬ wej 5 — Komendant Rejonu Uzupełnień, Bośniacka 24 — Żandarmeria, Grandzicka 1 — Wojskowy Sąd Rejonowy, Or- licz Dreszera 10 — Okręgowy Urząd P. W. i W. 
F„ Akademicka, dom Strzelca — Okręgowy Ośrodek W. F., bo¬ 
isko sportowe, Sobieskiego 3 — Obóz letni P. W. i W. F., „ Grandzicze — Komenda P. W., Zamkowa 16 — Spółdzielnia w koszarach im. Narbutta Wojtatowicz Michał, powiatowy le¬ 
karz weteryn., m., 11 Listopa¬ 
da 19 3 97 Wyłudziański Owsiej, m., Podolna 2 4 51 Wysłouch Franciszek, mjr dypl., m., Bonifraterska 21 43 47 178 150 5 60 137 
2 44 
613 4 92 1 72 
11 33 
37 
5 71 2 42 3 88 25 
3 98 5 14 1 40 68 6 10 23 28 2 45 Zaboklicki Antoni, adw., ni., Orlicz 
Dreszera 10/2 
zadaj Abraham, adw., m., Hoovera 1 
Zakład garbarski „Falura“, Lipo¬ 
wa 29 „Zakup żelaza“, Przedst. Centr. Za¬ 
kupu Złomu Polsk. Hut żelaz- 
nych, Artyleryjska 6 
Zaleszanski Chaskiel, sprzedaż de- 
„ . sek, Mieszczańska 1 Zalewski Tomasz, al. 3 Maja 10 
Załucki Lejba, Dominikańska 11 
Zamek Stary, Wojewódzki Komitet 
Uczczenia Króla Stefana Bato¬ 
rego (tow.)Zarząd gminy Łabrio we wsi 
Baranowlcze, pow. Augustow- 
skiego, Łosośna 
Zarząd gminy Wyznaniowej żydow¬ 
skiej, rfoovera 6 
Zarząd i Komenda Okręgu Związku 
Strzeleckiego nr 111, Orzeszko- 
„ wej 30 Zarząd Miejski, Dominikańska 12 
— centrala 1 (dod.) Prezydent miasta, gab. 2 (dod.) Oddział Gospodarczy 3 i A A \ r? I !.. — 6 
— 7 \ v-ruuż.lUl »JU&JJUUarCZ (dod.) Referat Egzekucyjny 
(dod.) Buchalteria Elektrowni 
. , , v Miejskiej (dod.) Wydział Przedsięb. . • Miejsk. (dod.) Biuro Pomiarów m. 
., v Grodna (dod.) Biuro Ewid. i Kontr. 
« / . . v ^ Ruchu Ludn. — 8 (dod.) Oddział Administracyj¬ ny — 9 (dod.) Naczelnik Wydz. Fi- .. .. . , nans. Podatk. — 10 (dod.) Oddział Techniczn. x * Architekt Miejsk. — 11 (dod.) Wiceprezydent mi.asta, —12 (dod.) Gł. Buchalter Zarządu 
. . , i Kasa Gł. — 13 (dod.) Naczelnik Wydz. Ogól- nego — 15 (dod.) Sekretarz Zarządu , . , . , , Miasta — 10 (dod.) Sekretarz osobisty pre¬ zydenta miasta, urz. informa- — Prezydent, gab. cyiny — Budowa kanalizacji, Listowskie- go 44 — Elektrownia.miejska, E. Jelinka 10 
—■ Naczelnik W-łu Społecznego, gab., Ratusz, pl. Batorego — Ogrodnictwo Miejskie, ogrodnik, m., Grandzicka 18/1 — Ośrodek Miejski Zdrowia, Napo- „ . . leona 11 — Rzezma Miejska, Rzeźnicka 30 — Stacja Pomp, wodociągi miejskie, . . Kryniczna 3 —- Wodociągi Miejskie, biuro, wie¬ 
ża ciśnień, Bonifraterska 25 — (dod.) stacja pomp, Kryniczna 3 — Kierownik wodociągów, m., Orze- szkowej 41 — Wydział Społeczny, Ratusz, pl. Batorego 2 67 2 6 86 
5 76 95 98 
3 00 
82 
103 87 72 6 17 
1 32 
13 5 02 5 09 
168 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, przełożona, m., Horodnlczań- 
skn 23 Zgromadzenie S. S. Najśw. Rodziny 
z Nazaretu, Nazaretańska 2 
Ziemak Stanisław, al. 3 Maja 6 
Zimnoch Jan, z-ca naczeln. straży 
pożarnej ochom., m., Jagielloń- 
... . ska 66 Zjednoczenie Rolniczo - Handlowe, 
S-ka z odp. udz., dyrekcja, Ja¬ 
giellońska 12 — ekspedycja — filia i bocznica, Narutowicza 19 — filia, fndurska 14 
Zjednoczone Huty Szklane, L. Po- doski, J. Łapidus i S-ka, Biało¬ 
stocka 78 ZWIĄZKI: Kupców, Brygidzka 1 
Spółdzielni Jajczarskich i Mleczar¬ 
skich, Dominikańska 16 
Spółdzielni Spożywców R. P. „Społem“, Składnica Oddz. Białostockiego, pl. Batorego 2 
— (dod.) magazyn 
Spółdzielni Spożywców R. P. „Społem“, składnica Oddz. Białostockiego, zastępstwo 
„Polminu", Białostocka 154 
Urzędników Administracji Wojsko¬ 
wej, Koło Okręgowe, Napo¬ leona 3 ź ,,żelazo“, mat. budowlane, wodo¬ 
ciąg.-kanalizac., sanitarne i tech- 
niczne, pl. Batorego 8 
żongołłowicz Janusz, por., m., 
j, . Wigury 3 „Żywność“, L. Kapłan i S-ka, pl. Batorego 5 GRÓDEK C k. Mołodeczna 12 8 11 9 2 4 6 3 10 7 , pi. Jf II I\ V w y O Budnik Stanisław, ks., plebania 
Cukierman Boruch, skup lnu 1 sic- 
„ . mienia, pl. Rynkowy 9 Cukierman Owsiej, aptekarz, Pił- 
. . , , sudskiego 7 Leśniczówka, Milucyn 
Majzel Izrael, 3 Maja 5 
Nienartowicz Antoni, felczer Piłsud- 
skiego 65 Policja Państw., posterunek, pl. 
_ , . „ Rynkowy Tyktyn Szaja, pl. Rynkowy 1 
Zarząd gminny, Piłsudskiego 54 GUDOGAJE L 6 Leśnictwo Państw. 5 Lewin Izrael, właśc. składu nafty 
4 Policja Państw., posterunek GUDZIEWICZE L (8-15) 3 Zarząd gminny H, I 22 5 35 47 9 27 28 37 HANCEWICZE C Boruchowicz Josel, sklep żelaza. Mo- 
Boruchowlcz Judei, ekspedytor^Mo- Cyryńskl Eljasz, MokrzycMego^'^0 
Diaków Aleksander, kier. Żarz Dróg 
Dworzec kolejowy Hancewicze 
Fajnberg Beniamin, Hallera 3 
Fajnberg Ruwin, Pierackiego, właś¬ 
ciciel tartaku parowego i fabryki 
. .. wełny drzewnej Gancewicz Mowsza, Wileńskiego Pułku 26 wł 39 
10 24 41 40 1 8 2 30 42 46 Holcman Edward, Hallera 
Kantorowicz Chlena, Wileńskieg iz » „ . Pułk Kapłan Szaja, apteka, Marsz. Pil 
. sudskieg Lew Girsz, Wileńskiego Pułku 
Machcewicz Włodzimierz, Wileńskie 
... . „ go Pułk Michajlow Bazyli, dr, Marsz. Pil 
.... sudskieg Moscinski Marian, Hallera 
Olewińska Józefa, maj. Olszynka 
Opacka Maria, maj. Oharewicze 
Ordynacja Leona ks. Radziwiłła 
~ . . Oharewick Pertkiewicz Wincenty, inż. 44 Pimpicka - Matusewiczowa Genowe- 
21 Płotnik Mejer, Kościuszki POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 59 dział kasowy i kancelaria 23 —- ekspedycja i odbiorczy 7 45 26 32 29 Policja Państw., posterunek, Marsz. 
„ , . . Piłsudskiego Rodziewicz Antoni, st. asyst poczt 
Rolecki Henryk, kierownik spółdziel- 
ni spożywców „Jutrzenka“ 
Sapoznikow Szołom, Hallera 
Słucki Azryel, Hallera
		

/Czasopisma_195_02_0036.djvu

			Hancewicze Ikaźń 4 Słucki, Kacman i Boruchowicz S-ka, Hallera 33 Smorczewski Franciszek, ks. prob., Marsz. Piłsudskiego 
3 Szochet Morduch, ekspedytor, Hal¬ 
lera 38 Śliwiński Władysław, rtm., koszary 
25 Węgrzynowski Eugeniusz, em. por., 
Oharewicka, tartak Kopytmana 
31 Wrono Władysław, Marsz. Piłsud¬ 
skiego 6 Zarząd Dóbr Państwowych Rzepi- 
chowsko-Chotynickich 
— (dod.) kierownik zarządu 34 Zdziechowicz Władysław, Kolejowa 
36 żmudziak Peisach, Hallera 43 żuchowicki Chaim, Mokrzyckiego 39 HAWINOWICZE L 2 Policja Państw., posterunek HERMANOWICZE L (8-12 i 15-21) 3 Lewlnzon Wulf 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny HODUCISZKI C 11 Gordon Lipman 
1 Joffe Perec 5 Juchniewicz Teodor, kier. szkoły po¬ wszechnej 12 Kac Eliasz 6 Kaczergiński Szmul Judei 
9 Mińkowicz Lejzer 10 Perewoźnik Mowsza 
3 Policja Państw., posterunek 
S Zarząd gminny HOLSZANY C 9 Aleksandrowicz Antoni, dr, przycho¬ 
dnia lekarska 10 Jagmin Aleksander, zamek 
12 Malkies Abram, elektrownia 3 Policja Państw., posterunek, pl. Sa¬ 
piehy 11 Sagałowlcz Dawid, Trabska 
7 Sąd Grodzki, Trabska 6 „Standart“, Zamkowa 
S Zarząd gminny HOŁUBICZE L 3 Policja Państw., posterunek 5 Spółdzielnia Spożywczo-Rolnlcza 4 Zarząd gminny HOŁYNKA L (8-15) k. Nieświeża 3 Łoziński Konrad, ziemianin, maj. Holynka 4 Poczta, Telegraf I Telefon, pośre¬ dnictwo p. t. Jelenpol 
— 3 (dod.) Zaleski Wacław, ziemia¬ 
nin, maj. Jelenpol HOŁYNKA L (8-15) k. Sionima 3 Policja Państw., posterunek 
5 Zarząd gminny Starawieś w Hołynce HOŁYNKA L (8-15) k. Wołkowyska 1 Jakubowski Franciszek 2 Zarząd gminny HONCZARY L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA HORODEC L k. Kobrynia 4 Policja Państw., posterunek 
3 Zarząd gminny HORODNO L/2 k. Lidy 3 Kondratowlczowa Ada, maj, Horodno HORODNO L (8-12 k. Stolina i 14-20) 3 Policja Państw., posterunek Horodno 
1 Policja Państw., posterunek Rad- czyck HORODYSZCZE L (8-15 
k. Baranowicz i 18-21) 1 Limon Załman, dr med., Nowo¬ gródzka 11 2 Policja Państw., posterunek Horo- dyszcze 8 Policja Państw., posterunek żele- źnica —(dod.) Mackiewicz Konrad, maj. Cieszewla 6 Wielbuszewicz Szołom, serowarnia, Stołowicka 4 7 Zarząd gminny, Cerkiewna 3 HORODYSZCZE L (8-13 
k. Pińska i 15-17) 4 „Plywood-Union", T-wo Przemysłu Drzewnego, fabryka dykt klejo¬ 
nych — (dod.) dyrektor 5 Policja Państw, wartownia HORODZIEJ N2 0 Informacja centrali telefonicznej ROZMÓWNICA PUBLICZNA 
Szkoła Powszechna w Mikołajew- 
szczyźnie 48 Awinowicki Izaak, aptekarz, Szo¬ sowa 1 9 Bochan Aleksander, kier. oddziału 
Nowogródzkiego Syndykatu Rol¬ 
niczego, 3 Maja 2 
45 Bruk Ałter, fabryka serów litew¬ 
skich i holenderskich, współwłaś¬ 
ciciel firmy ,,Kolonial“, Listo- i 
padowa 12 ! 41 Centrala Spółdzielni Rolniczo - Han- j dlowych, filia, b., zauł. Szkolny 2 i 
8 — magazyn, Szosowa 5 50 — magazyny, wieś Horodziej Gór- • ny 170 1 36 Curkow Abram i S-ka, handel zbo- 1 
żem, Listopadowa 16 31 Curkow Mejer, eksped. towarów, Li¬ stopadowa 6 42 Delatyckl Gesel, eksped. przy st. kol., Listopadowa 3 49 Delatycki Szymon, ekspedytor towa¬ rowy, hotel Kupiecki, Szosowa 40 
19 Gadkowski Leopold, hurtownia tyto¬ 
niowa, Szosowa 2G 
28 Gawze Jochel, kupiec, 3 Maja 2 
25 Gogoliński Józef, ks. proboszcz, ple¬ 
bania, Szosowa 20 
6 Kinigsberg Abram, dr med., Kupiec¬ 
ka 4 44 Kletenik Sara, skład drzewa, Listo¬ 
padowa 25 22 „Kolonial“, S-ka firmowa, hurtowy 
skład artykułów kolon,, hurtowy 
handel zbożem, Nieświeska 5 
21 Krawiec Szloma i Josel, zauł. Szoso- wy 7 32 ,,Len“, Sp. z o. o., skup lnu, pakuł i siemienia lnianego, Kupiec¬ 
ka 13 b 27 Malier Beniamin i Rochla, skład że¬ 
laza, Nieświeska 25 30 Mazin Izaak i S-ka, handel lnem, 
Listopadowa 14 37 Menakier Izaak, Kupiecka 18 
29 Mirski Mojżesz, sprzedaż produk¬ 
tów naftowych, Kupiecka 7 
7 Moszczenik Icko, właściciel olejarni, 
Szosowa 7 43 Olszewski Stanisław, skup trzody 
chlewnej, Szosowa 40 
10 Piotrowski Zygmunt, Przedmieście 2 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 5 — kasa 4 — monter, b. 47 — monter, m. 3 — naczelnik urzędu, b. 2 — naczelnik urzędu, m. 46 Policja Państw., posterunek 23 Poszepczyński Stanisław, kupiec, Szosowa 26 26 Słucki Izaak, handel zbożem, zauł. Listopadowy 1 38 „Społem“, Zw. Spółdzielni Spożyw¬ ców, składnica, Nieświeska 8 24 Stacja Meteorologiczna, zauł. Szkol¬ ny 1 35 Wileńczyk Aron, eksped. towarów, 
Szosowa 38 34 Wolfson Mejer, eksped. towarów, 
zauł. Pocztowy 6 33 Zarząd gminny 40 żuchowicki Lejba, handel zbożem, 
Szosowa 32 39 żuk Jakub, eksport jaj, Kupiecka 17 
— (dod.) skład, Szosowa 58 HORODŹKI L 3 Berman Chona, ekspedytor przy st. kol. Wolożyn 2 Berman Josel, ekspedytor przy st. kol. Wołożyn 6 Wolczaski Mieczysław, zariąd maj. Horodżki HORYŃ C 6 Golman Boruch, tartak 1 młyn paro¬ wy „Horyń“ 7 Górska Mindla, ekspedytorka 9 Grzymalskl Leon, maj. Rzeczyca 
S Policja Państw., posterunek 
5 Turkiewicz Aron Szymon, tartak „Horlas“ 3 Wolańskl Newach, ekspedytor HOWEZNA L 4 Policja Państw., posterunek 5 Zarząd gminny HOŻA L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny HRUZDOWO L 1 Nadleśnictwo Smycz 4 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny HRYCEWICZE L (8-15) 1 Cyrkowicz Izaak, młyn wodny w maj. Hrycewicze 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny IGNALINO L (8-12 i 15-21) 6 Kuszniewowa Janina, Połuska 4 4 Muszkin Bracia, handel zbożem, pl. Rynkowy 5 5 Policja Państw., posterunek IKAŹŃ L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA wi. 27
		

/Czasopisma_195_02_0037.djvu

			— Jazno ILIA C 2 Bohdanowicz Miecz., maj. Obodow- ce 1 Brojdo Chawa, sklep różnych towa¬ 
rów, 3 Maja 1 6 Leśnictwo Ilskie, os. Zarzecze 
8 Policja Państw., posterunek 13 Smolińska Bronisława, sklep różnych 
towarów, Rynek 4 7 Tukałłowa Zofia, maj. Ościukowieże 4 Zarząd gminny INDURA C 3 Elektrownia, Izydor Girszowicz, Grodzieńska 26 1 Odlanicki - Poczobutt Henryk, maj. Adelkww zxzv/na 5 Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza, Kryńska 9 — (dod.) Kasa Stefczyka, Kryńska 9 2 Policja Państw., posterunek, Kolo¬ nia 6 6 Zarząd gminny, Kolonia 3 8 Zarząd miejski, Aleksandrowska 17 ISZKOŁDŹ L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA IWACEWICZE C 58 Przyjmowanie telegramów telefonem ROZMÓWNICA PUBLICZNA Dobromyśl 7 Baskir Newach, kupiec drzewny, Ple- 
rackiego 5 24 Chmielnicki Girsz, Rynek 
21 Czop Jankiel, Dworcowa 5 
29 Dąbrowski i Ska, Poleska Centrala 
surowe., Kościuszki 
28 Dobrowolski Karol, 11 Listopada 26 
27 Fajersztejn Ezra, Mickiewicza 18 
20 Kozłowski Kazimierz, dr med., 11 Li¬ 
stopada 32 37 Kunowski Leizer, Rynek 1 
23 Nowik Iser, kupiec, Mickiewicza 
26 Piński Cadyk, smolarnia POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 59 — naczelnik urzędu 8 Policja Państw., posterunek Iwace- wicze 9 Policja Państw., posterunek żytlin 
17 Różański Chaim, Niecała 5 
4 Spółka leśna „Wis“, Pierackiego 22 
25 Stacja kolejowa 16 Tow. Przemysł.-Leśne „Dendron“, tartak i elekrownia URZĘDY: 6 Leśniczówka Kuty — (dod.) leśniczówka Łykoszyn — (dod.) gajówka Łykoszyn 38 Leśniczówka zacelin — (dod.) leśniczówka Koziki — (dod.) leśniczówka Wólka Obrowska 1 Nadleśnictwo Państw. Iwacewicze, folw. Barany 
dod.) nadleśniczy, ni. 
dod.) leśniczówka Barany — (dod.) leśniczówka Jabłonka 
dod.) leśniczówka Zybajły 
dod.) leśniczówka Halenczyce — (dod.) leśniczówka Kopeino 19 Nadleśnictwo Państw. Wiado — (dod.) nadleśniczy, m. 10 Wagner Edmund, łowczy 
36 Wasilewski Władysław, skup i sprze¬ 
daż siana, Dolna 2 Wysocki Szczepan, kier. spółdz. ,,Rolnik“ 35 Zakheim Nisel, Pierackiego 
22 Zarząd Dóbr i Interesów Julii i Ant. hr. Jund/lłłów — (dod.) kancelaria — (dod.) pałac 31 — adm. maj. Hrudopol - Dobromyśl, 
Ant. hr. Jundziłła 5 Zarząd gminny — (dod.) wójt, gab. — (dod.) sala ogólna 3 Zarząd Tartaku Państwowego IWIENIEC C 6 Centrala telefoniczna garnizonu 
9 Franckiewicz Wincenty, ks. pro¬ 
boszcz, plebania Św. Michała 1 Państwowy Szpital Epidemiczny 
8 Policja Państw., posterunek 3 Rudeński Jochel, Rynek 10 
5 Sąd Grodzki 2 Zarząd gminny IWIE C k. Lidy 17 Balbaryjski Hilel, skup lnu. Rynek 14 2 Bobicz Ildefons, ks. dziekan, dr, plebania 23 Bruk Motel, handel szmat, B. Jose- 
_ _ lewicza 8 9 Dworecki M. i S-wie, skład żelaza, Rynek 22 4 Golberg Dawid, skup lnu, 3 Maja 2 3 ,,Horacy Heller“, T-wo Handlowo- Przemysłowe, S-ka Akc. w War¬ 
szawie, Administracja Dóbr Iwie 
14 — tartak — (dod.) elektrownia 
13 — ,.Horacy Heller“, maj. Iwie 18 Kuchcińskl Roman, rejent, Bernar¬ dyńska 2 5 Lejbman Lejba, właśc. firmy ,,Flax B-cia Lejbman“, skup lnu, sie¬ 
mienia i pakuł, 3 Maja 7 
1 Lidzki Dawid, skup lnu, siemienia 
i pakuł, Piłsudskiego 34 
16 Lidzki Josiel, skup lnu, siemienia i pakuł 8 Nochlmowski Chaim, Bernardyńska 2 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 21 — naczeinik urzędu 20 — aparat odbiorczy 7 Policja Państw., posterunek, Targo¬ 
wa 1 12 Romecki Bronisław, dr med., m., 
Nadrzeczna 15 
22 Romecki Bronisław, dr med., Ry¬ 
nek 1 15 Szmukler Hirsz, S-ka autob. cięża¬ 
rowych, Bernardyńska 3 
19 Szofer Pinchos, Bernardyńska 16 
10 Zarząd gminny, Gminna IZABELIN L (8-15) 6 Łam Lejzer, Piękna 10 
2 Policja Państw., posterunek 
5 Szyrajewowie Wacław i Jerzy, maj. Niziany — (dod.) tartak Kobylaki 
4 Zarząd gminny — (dod.) sekretarz, m. IŻA L ROZMÓWNICA PUBLICZNA J JAGIELLONÓW L ROZMÓWNICA PUBLICZNA JAŁÓWKA L 4 Nadleśnictwo Państwowe 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny JAMICZNO L (8-12 
i 14-17) 2 Policja Państw., posterunek 
1 Zarząd gminny JANÓW C (7-22) k. Pińska ROZMÓWNICA PUBLICZNA Dworzec kolejowy 13 Bank Ludowy Spółdzielczy, B. Jo- selewicza 7 17 Bursztejn Samuel, 3 Maja 4G 20 Bursztejn Samuel, m., 11 Listopa¬ 
da 23 26 Dywiński Alter, Traugutta 26 18 „Gorbur“, tartak par. przy st. kol. Janów 9 Oorodeccy R. I A. Bracia, Mickie¬ 
wicza 9 19 OorodeckI Izrael, hurt. skład soli, nafty i art. spożywczych przy 
st. kol. 16 Gorodeckl Jakub, ekspedytor, Dunin, 
Markiewicza 13 15 Kadłubowski Paweł, dr, 3 Maja 2 
22 Karoliński Mowsza, Krasińskiego 6 
25 Mazurski Berko, 11 Listopada 111 
30 Mikitczuk Antoni, adw., 3 Maja 14 
6 (tow.) Orda Witold, maj. Nowo- szyce POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 49 — naczelnik urzędu 47 — monter, m. 10 Policja Państw., posterunek, 3 Ma¬ ja 7 6 Policja Państw., posterunek w Dru- żyłowiczach 12 Pomeraniec Chaim, właśc. elektrow¬ 
ni, Traugutta 28 27 Różański Chławna, kup., Sw. Bo- boii 22 7 Snitowskl Nosel, 3 Maja 1 28 Ślimak Antoni, „Rolnik“, 3 Maja 14 URZĘDY: 6 (tow.)Leśnlctwo Drużyłowicze 
14 Leśnictwo Ptycz 31 Nadleśnictwo Państw. Drohiczyn, punkt przeład. śnitowo 11 Nadleśnictwo Państw. Drohiczyn, Sosnowo — (dod.) Leśnictwo Wałkowa Nowa 23 Sąd Grodzki 21 Wajs Jankiel, Kościuszki 1 
8 Zarząd gminny, 11 Listopada 44 JARMOLICZE L ROZMÓWNICA PUBLICZNA JASZUNY 1 L (8-12 i 15-21) 10 Coch Eliasz, tartak 2 Hajdamowicz Julian, apteka 9 Leśnictwo Porudomińskle w Chorą- żyszkach 3 Lew Chaim, kaflarnia 6 Sołtanowa Anna, zakłady przemysło¬ 
we i maj. Jaszuny — (dod.) stajnia — (dod.) tekturownia 8 Wajner Icek, młyn wodny JASZUNY 2 4 1 5 11 Policja Państw., posterunek, st. kol. Jaszuny Siedlecki Piotr, płk. Tartak parowy Kaców, st. kol. Ja¬ 
szuny — (dod.) Kac Szotom, m. 
Wielguszewski Aleksander, kler. 
składnicy leśnej, st. kol. Jaszuny 1 4 3 JAZNO L (8-15) Policja Państw., posterunek 
Rutkiewicz, leśniczy, leśniczówka 
Lipniki Zarząd gminny 28 wi
		

/Czasopisma_195_02_0038.djvu

			Jelenpol — Kniahinin JELENPOL L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA JEREMICZE L (8-15) k. Kobrynia 3 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny Podoiesie JEREMICZE L (8-15) n. Niemnem 2 Leśnictwo Państw. Rudżma JEZIORNICA L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek JEZIORY C 21 Arkin Judei, kupiec drzewny, 11 Li¬ 
stopada 1 2 Fabryka Dykt, st. kol. Jeziory 3 Firma „Pogedrzew“, maj. Zadubie 4 Firma Stoiar Mejerson. przemysł drzewny, Piłsudskiego 12 6 Gajówka Czerlonka — (dod.) terpentyniarnia B-ci Kan- cepolskich 16 Gajówka Dubienka — (dod.) gaj. Markisze 
24 Gajówka Elertowszczyzna — (dod.) gaj. Berwi 13 Gajówka Lewaszówka 14 Gordon Jakub, dr nied., Piłsudskie¬ go 7 23 Jewrejewicz Józef, w. Kańczatka 
22 Król Tomasz, Pierackiego 14 
12 Leśnictwo Ostrów 
18 Leśniczówka ,,święte Błoto“ 15 Mroczkowski Leopold, lek. wet., Ry¬ nek 17 b 7 Nadleśnictwo Państwowe Jeziory 59 Poczta, telegraf i telefon, nacz. urzędu 8 Policja Państw., posterunek, 11 Li¬ stopada 6 20 Smorgoński Samuel, apteka, Ry¬ 
nek 17 5 Tartak Państwowy, w. Kańczatka 
11 Zarząd dóbr Jeziory, maj. Zadubie — (dod.) kancelaria zarządu — (dod.) administrator zarządu, m. 
10 Zarząd gminny, 11 Listopada 31 JODY L (8-15) 3 Ointowt Justyn 
2 Policja Państw., posterunek 
1 Zarząd gminny, J. Piłsudskiego 1 K JUCHNOWICZE C 2 Policja Państ., posterunek w Brod¬ 
nicy 11 Spółka Przemysłowo-Leśna ,,Pinlas“, Juchnowicze 6 Szkoła Rolnicza, fundacja im. Jani¬ ny Wydżdżanki w Duboju 7 Wydżdżyna Maria, maj. Juchnowicze 
— (dod.) inż. Wydżga Jan Karol 2 Wydżga Jan Karol, maj. Brodnica 5 Zarząd dóbr hr. K. Pusłowskiego, 
plenipotent St. Michałowicz, Za- 
wiszcze 3 Zarząd gminny, w Brodnicy JURACISZKI1 L 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny JURACISZKI 2 L (8-18) ROZMÓWNICA PUBLICZNA Majątek Bokszyszki 7 Achmatowicz Konstanty, maj. Te- 
nikowszczyzna 5 Kugiel Tamara, st. kol. 6 Nauleśnictwo Trabskie, os. Dorożki — (dod.) nadleśniczy, gab. — (dod.) leśniczówka Malinówka 1 Punkt przeładunkowy Nadleśnictwa 
Trabskiego 4 Rabinowicz Chaim, st. kol. KAMIENICA L 
ŻYRO WIĘCKA 5 Leśnictwo Państw. Szebryń, Horłowo 2 Policja Państw., posterunek Kamie¬ nica żyrowiecka 3 Policja Państw., posterunek Radwa- nicze Kościelne 4 Zarząd gminny KAMIENIEC C 
LITEWSKI 2 ,,Bracia Szostakowscy“, młyn motor., Brzeska 41 17 Dorożyński Antoni, kier. szkoły, Szkolna 8 18 Gelberg Mieczysław, dr med., Bia¬ łostocka 19 7 Górko Jakusiel, kupiec zbożowy, 
Białostocka 18 
12 Halpem Szolem, handel mąką, Ry¬ 
nek 2 9 Ossowski Jan, apteka, Rynek 31 
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 19 — naczelnik urzędu, b. 4 Policja Państw., posterunek, Brze¬ ska 36 10 Sołtys wsi Czemery I 
1 Szpital Powiat., Kobryńska 49 
13 Wierobiej Ignacy, ks. proboszcz par. rzym.-kat., Brzeska 21 
3 Zarząd gminny, Szkolna 10 — (dod.) wójt, gab. 5 Zarząd miejski, Kościelna 8 — (dod.) burmistrz, gab. KAMIEŃ L/2 
NOWOGRÓDZKI ROZMÓWNICA PUBLICZNA KAMIONKA L (8-15) k. Grodna Policja Państw., posterunek, 11 Li¬ 
stopada 14 KIEMIELISZKI L (8-15) 3 Jacyna Kazimierz, maj. świrany 
2 Leśniczówka Worzeły 1 Policja Państ., posterunek 4 Zarząd Gminny KŁECK N/2 11 Przyjmowanie telegramów telefonem 38 Berezin Abram, Ceperska 21 22 Bernowiczowa Katarzyna, maj. Zub- 
/ ki 34 Blacher Mowsza, właśc. fabryki suk¬ na i olejarni, Trakt Radziwił. 40 
48 Brodziński Franciszek, Ceperska 45 
5 Centrala telefon, garnizonu 45 Cerkowicz i Syn, młyn walcowy, Trakt Siniawski 12 
25 Cerkowicz Izaak, Ceperska 95 
36 Ctaoroz Aron, Nieświeska 50 3 Chrześcijański Bank Spółdzielczy, pl. Wolności 3 39 Czarnocki Stefan, maj. Lecieszyn 
— (dod.) Czarnocki Kazimierz, syn 44 Dzierżek Konstanty, kapitan, II Ta¬ 
tarska 5 18 Elektrownia nieświeska, podstacja, Rynek 20 42 Fiediuszyn Maria, sklep techniczny, Rynek 32 50 Gawze Mowsza, przędzalnia i tkal¬ 
nia samodziałów wełnianych, 
trakt Radziwiłłmontowski 2 35 Geller Jankiel, Ceperska 54 12 Gielin Dawid, dr, Ceperska 49 
47 Ginzburg Lejba, kupiec zbożowy, 
trakt Radziwiłłmontowski 1 
30 Grzesiak Tadeusz, ks., plebania 4 Horbacewicz Konstanty, obrońca są¬ dowy, Sielańska 18 
33 Hurtownia pryw. wyrób. Państw. 
Monopol. Spirytusowego, Andrze¬ 
ja Bazeli, Rynek 6 27 Kozłowski Władysław, inż., dyr. fabr. Radziwiłłmonty, Rynek 13 
16 Kraszewski Kazimierz, dr, Radzlwiłł- 
montowska 50 
24 Kresowa Spółka Samochodowa, 
przedsiębiorstwo transportowe, 
Ceperska 56 46 ,,Kreszboż“, handel zboża, Radziwiłł- montowska 16 28 Krzemiński Władysław, notariusz, Radziwiłłmontowska 65 
9 Lempert Josel, sklep obuwia, Ry¬ 
nek 21 49 Lew Fajtel, dostawca mięsa, Ceper¬ 
ska 12 29 Lewin Owsiej, kupiec, Słonimska 14 
32 Lifszyc Chaim, dostawca mięsa, Si- niawska 4 41 Malewski Wacław, Ceperska 19 
10 Nadleśnictwo Nowinki — (dod.) nadleśniczy, gab. — (dod.) nadleśniczy, m. — (dod.) leśnictwo Moszuki 26 Oleksincer Szymon, adwokat, Ra¬ 
dziwiłłmontowska 15 
43 Pakier Izrael, sprzedaż mat. budowl. oraz prod. naftowych, Ceperska 33 
17 Perelman Josel Ber, Ceperska 34 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 1 — ekspedycja pocztowa 37 — kancelaria urzędu 2 — kasa 19 — nacz. urzędu m. 8 — monter, m. 6 Policja Państw., posterunek, Ceper¬ ska 30 40 Rejzin Aron, kupiec, Radziwiłłmon¬ 
towska 47 21 Ruff A. i Cerkowicz Sz., apteka, Rynek 5 20 Sędzia Grodzki, gab., Słonimska 38 
31 Szkoła powszechna 7 ki., Brodziński 
Franciszek, kier., 1 Tatarska 1 13 Wejnsztejn Wolf, handel lnu, Ceper¬ ska 71 14 Zakłady przemysłowe ks. Radziwiłła, maj. Radziwiłłmonty — (dod.) administracja dóbr ks. Radziwiłła — (dod.) dyrektor fabryki, gab. — (dod.) laboratorium fabryki — (dód.) Kozłowski, inż., dyr., m. — (dod.) zastępca dyr., m. 23 Zaleski Bronisław, maj. Dunajczyce 7 Zarząd gminny, Ceperska 52 15 Zarząd miejski, Ceperska 2 KLEWICA L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA KLUSZCZANY L ROZMÓWNICA PUBLICZNA KNIAHININ L 1 Poklewska-Koziett Józefa, maj. Knia¬ 
hinin WL 29 Zarząd gminny
		

/Czasopisma_195_02_0039.djvu

			Kobryń — Kosów Poleski 100 84 92 84 25 
9 1 08 
88 7 20 119 
61 39 
24 
28 111 52 101 60 21 104 96 85 8 41 29 102 64 86 
63 110 51 
1 05 44 
99 45 
87 1 54 68 97 2 26 40 
89 106 18 82 4 81 62 3 98 14 
118 66 43 KOBRYŃ N Biuro napraw Informacja centrali telefonicznej 
Informacja w sprawach pocztowych 
Przyjmowanie telegramów telefonem (Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMAT TELEFONICZNY: Dworzec kolejowy 
Straż pożarna Anglełowicz Aron, kupiec, 3 Maja 30 
Antopolski Chaim, dr med., Rynek 27 
Apteka, Stefanowski i S-ka, Ry¬ 
nek 11 Apteka Sukcesorów W. Szydłow¬ 
skiego, Rynek 37 
Bank Spółdzielczy, pi. J. Sobieskie¬ 
go 7 Bejm Ela, kupiec, Traugutta 39 
Bem Edward, insp. szkolny, K. Bier¬ 
nackiego 18 Bobiński Tadeusz, adw., Klasztor¬ 
na 21 Borkowski Jakub, właśc. sklepu bła¬ 
watu., Rynek 6 
Byczyński Antoni, przełożony zakła¬ 
du św. Józefa, 3 Maja 99 
Chomiakowowa Irena, maj. Guber¬ 
nia 11 Chwedoruk Daniel, sklep wędlin, Marsz. Piłsudskiego 7 
Cukierman Hersz., Legionów 120 
Dajcz Szmaja, handlarz mięsa, Le¬ 
gionów 79 Dietrich Bernard, pow. komendant 
P. W., 3 Maja 6 
Dolatkowski Bronisław, nacz. wię¬ 
zienia, Nowo-Brzeska 4 
Domaracki Aleksander, dr med., 
3 Maja 53 Epsztejn Mowsza, skład drzewa, Klasztorna 20 
Falkin Henryk, właśc. restauracji 
,,Sielanka“, Rynek 36 a 
Feldman Josel, skład nafty, 3 Maja 1 
Gmina Wyznaniowa żydowska, 3 
Maja 40 Goldfarb Natan, felczer, Legionów 69 
Goldin Judei, przeds. rybne, Pierac- 
kiego 50 Gonczaryk Stefan, techn. budowl., Ogrodowa 36 
Grigoriew Aleksander, dr med., Dra 
Kindlera 1 Grochot Władysław, kier. spółdziel¬ 
ni, Rynek 39 Grozmani Nadzieja, maj. Lepiosy 
Gurwicz Mojżesz, K. Biernackie¬ 
go 79 — (dod.) młyn Herman Abram, mgr praw, Szkol¬ 
na 20 Hurtownia Prywatna Państw. Mo- 
nop. Spirytus., Pierackiego 6 
Inspektor Powiatowy P.Z.U.W., Traugutta 8 Kac 1 Milecki, młyn i olejarnia, Ko¬ 
lejowa 55 Kac Josel, Legionów 20 
Kasa Spółdzielcza m. Kobrynia, 
Klasztorna 6 Kino-teatr ,,Ebrama“, 3 Maja 33 
Kir Judei, handlarz rogacizną, Dra 
Kindlera 12 Kiriczenko Jan, przeds. budowl., Ko¬ 
lejowa 27 Kobryniec Abram, skup surowców, 
Szkolna 15 Kobryniec Chaim, Szkolna 5a 
Kolej, zawiadowca stacji 
Komornik Sądu Grodzkiego, Legio¬ 
nów 107 a Komunalna Kasa Oszczędności pow. kobryńskiego, Legionów 2 
Kostelaniec Dawid, sklep mięsa, K. Biernackiego 13 
Krejwis Antoni, notariusz, 3 Maja 77 
Kupicki Ajzyk, Pierackiego 37 
Kuźmicki Bolesław, obrońca sądowy, 
Marsz. Piłsudskiego 21 — 3 
Liberman Mozes, dr med., Marsz. Piłsudskiego 9 
Lipka Aleksander, dr med., Traugut¬ 
ta 4 Margolis Rubin, Piekarska 2 
Matywiecki Jona, kupiec, Kobryń- 
ska 74 Milner Maks, dr med., Rynek 2 
Minc M., dr, choroby wewnętrzne 
i kobiece, Traugutta 6 12 Młyn motorowy i olejarnia H. J. 
Jedwab i S-ka, Marsz. Piłsud¬ 
skiego 44 — (dod.) mieszkanie 
49 Niewiarowski Edward, dr med., Za¬ 
mek 9 32 Piołunkowski Michał, prezes Związ¬ ku Legionistów, pl. Sobieskiego 7 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 91 — naczelnik urzędu, b. 92 — kasa i ekspedycja 94 — kierownik nadzoru teletechnicz¬ nego, m. 1 00 — nadzór teletechniczny 84 — telegraf POLICJA PAŃSTWOWA: 33 Komenda Pow., 3 Maja 33 
—• (dod.) komendant, gab. 56 Komendant, m., kolonia urzędnicza 38 Posterunek, K. Biernackiego 12 95 Poniatowska Adela, Rynek 39 
13 Prybulski Józef, dr med., Klasz¬ torna 8 57 Rostowski Stefan, adw., Legio¬ nów 30a 47 Stowarzyszenie kult.-oświat. ,,Odro¬ dzenie“, 3 Maja 42 
42 Sypniewska Anna, kier. domu zgro¬ 
madzenia SS. Urszulanek S.J.K., 
3 Maja 78 1 20 Szewiński Aron, handel zbożem, Ko- b ryńska 13a 109 Szydłowski Stanisław, dr med., Za¬ 
mek 3 SZKOŁY: 15 Gimnazjum Państwowe, Legio¬ 
nów 88 — (dod.) dyrektor, m. 48 Powszechna 7 kl. nr 1, 3 Ma¬ ja 107a 55 Szpital powiatowy, Legionów 98 — (dod.) doktór, m. 6 Szuler Szepsel, handlarz zbożem, 
Kobryńska 13a URZĘDY: 36 Inspektorat Szkolny, Traugutta 21 — (dod.) inspektor, gab. 112 Państwowy Zarząd Wodny, budo¬ wa kanału Kobryń — Wygoda, 
Polna 15 107 Powiatowa Komisja Klasyfikacyj¬ na, Piłsudskiego 39 
30 Powiatowy Zarząd Drogowy, Ogro¬ dowa 34 — (iiod.) Chołod Eugeniusz, inż., m. 65 Sąd Grodzki, Klasztorna 13 — (dod.) Sędzia Okręgowy śled¬ czy Starostwo kobryńskie, Traugut¬ 
ta 10 58 — starosta, gab. 19 — starosta, m., 3 Maja 44 34 — wicestarosta, gab. 5 — biuro 83 Urząd Skarbowy, pl. J. Sobieskie¬ go 2 — (dod.) naczelnik, gab. — fdod.) zastępca nacz., gab. — (dod.) egzekucja 35 Więzienie karne Legionów 71 — (dod.) naczelnik, gab. — (dod.) filia WOJSKO: 11 Centrala telefoniczna garnizonu 22 Posterunek żandarmerii 16 Wolski Jan, ks. dziekan, 3 Maja 92 
31 Wydział Powiatowy Sejmiku, Trau¬ 
gutta 8 — (dod.) sekretarz 17 Zarząd gminny, szosa Włodawska ZARZ AD MIEJSKI: 23 Zarząd miejski, sekretariat, pl. J. Sobieskiego 6 — (dod.) burmistrz, gab. — (dod.) biuro meldunkowe — (dod.) rachuba — (dod.) referat techniczny 46 Elektrownia miejska, pl. J. So¬ 
bieskiego 4 27 — Duplicki Michał, inż., kier. elektr., 3 Maja 68 37 Rzeźnia miejska, Nowa 15 59 Targowica miejska, 3 Maja 10 Zbar Chaim, hotel, Marsz. Piłsud¬ 
skiego 19 67 Zieliński ' Tadeusz, maj. Gubernia I 
115 Ziółkowski Zygmunt, burmistrz, 
Traugutta 22 53 Zubrzycki Konstanty, adw., 3 Ma¬ 
ja 29 KOBYLNIK C 3 Nadleśnictwo Państwowe Narocz, osada Narocz — (dod.) osada rybacka Borki 1 Policja Państw., posterunek, Postaw- ska 1/2 5 Szkolne Schronisko Wycieczkowe 
nad-jeziorem Narocz 2 Zarząd gminny, Piłsudskiego 6 KOLEŚNIKI L 5 Staniewicz Witold, Wersoka — (dod.) Wersoka, zarząd majątku KOLONIA WILEŃSKA L 3 Kirtiklis Stefan, Rekanclszki 65 
2 Policja Państw., wartownia KOŁTYNIANY L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek 4 Zarząd gminny, 3 Maja 9 KOMAJE L (8-15) 4 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny KONIA WA L 5 Leśniczówka w Rudni 2 Policja Państw., posterunek KONSTANTYNÓW L k. Święcian Wil. (8-15 i 18-21) 6 Komarowszczyzna, zarząd dóbr hr. hr. Starżeńskich — (dod.) administrator dóbr 
1 Policja Państw., posterunek KONWALISZKI L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA KOPCIÓWKA L (8-15) 4 Policja Państw., posterunek 5 Trusowa Anna, maj. Kopciowszczy- zna 2 Zarząd gminny Hornica w Kopciówce KORELICZE L (8-12 i 15-21) 7 Bienin Mord uch, młyn motorowy, 11 Listopada 54 2 Lewicki Karol, dr, 11 Listopada 
9 Słucki Dawid, wyrób serów, 11 Li¬ 
stopada 18 Worończa, majątek 
11 Załamański Jakub, handel jajami, 
11 Listopada 5 Zarząd gminny. Mickiewicza 
4 Żółtowska Janina, maj. Korelicze 8 Żółtowski Adam, maj. Przecienie- wicze KOREWICZE L ROZMÓWNICA PUBLICZNA KOSÓW POLESKI N/2 AUTOMAT TELEFONICZNY: Dom Ludowy, Niepodległości 1 37 Bochwic Brunon, maj. Zenopol 
31 Gimnazjum pryw. koeduk. kupieckie, Wesoła 13 39 Inspektor Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych, Kościu¬ 
szki 96 33 Komendant Powiatowy P. W. 30 wi
		

/Czasopisma_195_02_0040.djvu

			Kosów Poleski - Krynki . 27 Kozłowski Szczepan, insp. P. Z. U. W., Szosowa 3 42 Lekarz Powiatowy, Cerkiewna 28 
9 Mukosiej Sergiusz, elektrownia ,,E- nergia“ POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 57 — nacz. urzędu, gab. 56 — ekspedycja 59 — kasa 58 — telegraf 55 — nadzór teletechniczny 26 — technik nadzorowy, m. POLICJA PAŃSTWOWA: 3 Komenda Powiatowa — (dod.) komendant, gab. —- (dod.) komendant, m. 29 Posterunek 30 — komendant, m. 4 Powiatowa Komunalna Kasa Osz¬ 
czędności, Kościelna 24 
6 Stefański Edmund, adw., Niepodleg- . łości 38 10 Szpital Powiatowy — (dod.) Choromański Cz., dr, dy¬ 
rektor szpitala URZĘDY: 2 Inspektorat Szkolny, Kościelna 96 8 Nadleśnictwo Państwowe — (dod.) nadleśniczy, m. 28 — leśnictwo Buła — (dod.) leśnictwo Maciejówka 25 Powiatowy Zarząd Drogowy 32 Sędzia Okręgowy śledczy, Kościel¬ na 17 19 Starosta Powiatowy, gab., maj. Mereczowszczyzna — (dod.) m. 1 Starostwo Powiatowe, kanc., maj. Mereczowszczyzna — (dod.) referat bezpieczeństwa — (dod.) komisarz ziemski 35 Urząd Skarbowy, Kościuszki 90 — (dod.) nacz. urzędu, gab. 34 Wydział Powiatowy, kier., maj. Me¬ 
reczowszczyzna 43 — referat rolny, Niepodległości 18 — (dod.) rachuba 21 Zarząd gminny. Niepodległości 3 — (dod.) wójt, gab. 5 Zarząd miejski, Niepodległości 5 — (dod.) burmistrz, gab. KOSZARKA L ROZMÓWNICA PUBLICZNA KOŚCIENIEWICZE L 4 Bohdanowicz Ignacy, maj. Orpa 1 Poklewski Koziełł Wincenty, maj. Lu¬ dwinów i ferma srebrnych lisów 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny KOŚCIENIEWO L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA KO W ALCZUKI L 9 Leśniczówka Dworzyszcze 
7 Nadleśnictwo Kuńskie 
4 Pisiuk Aleksander 
6 Tartak parowy Mejera Olszańsklego , KOZIANY L 2 Leśnictwo Państwowe „Łosin“, Ba- raniszki 1 Leśnictwo Państwowe „Puszcza“, 
os. Atasol 3 Pilawski Stanisław, maj. Hołowsk 5 „Platerów“, spadkobiercy hr. Broei- Platera Feliksa, dożywotniczka 
Elżbieta Radecka - Mikulicz, tei«- 
turownia, tartak i młyn, os. Pla¬ 
terów — (dod.) dyrektor, gab. — (dod.) leśnictwo 6 Policja Państw., posterunek KOZŁOWSZCZYZNA k. Postaw L (8-15) 3 1 2 Policia Państw., posterunek 
Tyszkiewicz Henryk, hr., maj. Ko- 
złowsk Zarząd gminny KOZŁOWSZCZYZNA k. Słonima L (8-15) 6 Nadleśnictwo Zadworze, urocz. Za- dworze — (dod.) leśniczówka Leszczyna 
3 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny KOŻANGRÓDEK L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek KRASNE C n. Uszą 22 Brudner E, M., pi. 6 Sierpnia 24 23 Brunder E. M. i Dajches M., tartak i młyn parowy 5 Dańko Jan, sklep win i wódek, 3 Maja 32 9 Emeljanow Jan, tartak i młyn parowy 
10 Emeljanow Jan, 3 Maia 
28 Flechtman Abram, Mościckiego 3 1 Gierszowski J., lekarz rejonowy, 3 Maja 21 Gilbert Aleksander, właśc, apteki, 
pl. 6 Sierpnia 
18 Gordon Josel i Izrael, hurt. mąki, 
pl. 6 Sierpnia 19 
13 Gurwicz Mowsza, hotel, pl. 6 Sierp¬ 
nia 30 2 Kamienieccy B-cia, fabryka kafli 26 Lewin Motel, pl. 6 Sierpnia 6 Lubianiec Karol, ks., prałat, dzie¬ kan Mołodecki, Plebania 
31 Osiecimski Władysław, adw., maj. Koszewniki 27 Piasecki Piotr, 3 Maja POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 40 — Ekspedycja Urzędu p.-t. 30 — Kancelaria Urzędu p.-t. 39 — monter, m. 11 Policja Państw., posterunek, 3 Ma- | ja 34 19 Seifertowa Zofia, maj. Małaszki 
33 Szepsenwał Efroim, pl. 6 Sierpnia 3 świda Oskar, maj. M. Hranicze 20 świdowa Zofia, maj. W. Hranicze URZĘDY: 15 Leśnictwo Państwowe „Krasne“, Krasowszczyzna 16 Leśnictwo Państwowe „Usza“ 17 Nadleśnictwo Państwowe „Usza“ — (dod.) nadleśniczy, gab. — (dod.) nadleśniczy, m. 25 Ośrodek Pracy nr 7, maj. Górka 24 Punkt przeładunkowy Nadleśnic- | twa Usza, maj. Górka 7 Wardzyński Stefan, por. emer. 4 Zarząd gminny, 3 Maja 38 
14 Zakłady Przemysłowe „Rajówka“ KREWO L (8-12 i 15-21) 1 Leśnictwo Państw. Krewo w Kara- czowszczyżnie 2 Policja Państw., posterunek 4 Zarząd gminny KROSZYN L/2 k. Baranowicz. ROZMÓWNICA PUBLICZNA KRÖLEWSZCZYZNA L 2 Policja Państw., komendant poste¬ 
runku ,8 Słotwińskl Ludwik, właśc. maj. Za- mosze 5 Soroko Ludwik, inż., nacz. oddz. drogowego KRUHOWICZE L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek Kruho- wicze — (dod.) posterunek Deniskowicze — (dod.) nadleśn. ks. Radziwiłła A., Deniskowicze — (dod.) inż. kolejki Żebrowski, Deniskowicze 5 Zarząd gminny — (dod.) gabinet wójta (b. n.) 
49 
15 
5 7 
34 64 19 20 
56 6 30 2 56 8 43 38 46 54 26 62 51 22 25 59 39 42 53 63 40 48 66 33 44 58 41 19 24 61 4 32 35 47 50 31 16 23 27 29 KRUPA L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA KRYNKI C Informacja centrali telefonicznej 
Ajchenbaum Aron, Białostocka 21 
Ajon Boruch, maj. Ajonowo 
Ajon Boruch, właśc. fabryki skór, 
Graniczna 21 — (dod.) mieszkanie Bank Ludowy, Piłsudskiego 9 
Chackiel Cjon, właśc. fabryki skór, 
Gminna 24 Cukiert Mejer, Białostocka 15 
De Virion Józef, ziemianin, dobra 
ziemskie Krynki 
Drejzik Chaja, Kościelna 12 
Dula Mejer, felczer, pl. Jagielloń¬ 
ski 13 Efroimzon Abram, kupiec zboża, pl. Jagielloński 0 Elektrownia miejska, 3 Maja 19 — (dod.) kierownik „Fama“, garbarnia A. Listokin, A. Mordcheiewicz i S-ka, Gminna 22 
Felczer Dula Mejer, pl. Jagielloń¬ 
ski 13 Fink G. i B., garbarnia, Garbar¬ 
ska 11 — (dod.) fabryka, Graniczna 33 
Garber Mowsza, fabryka skór, Gra¬ 
niczna 55 Garber Mowsza, właśc. garbarni, 
Garbarska 20 Garber Pinchus, Grodzieńska 7 
Goldin Chaim, Pohulanka 8 
Grejsman J. i Odinak Sz., garbar¬ 
nia, Gminna 41 
Grejsman Jakub, właśc. garbarni, 
Garbarska 20 
Kagan Szmerel, Czysta 11 
Kantor Henia, Szkolna 16 
Kasacki Piotr, skup zboża, Grodzień¬ 
ska 30 Knyszyński Józef, Garbarska 34 
Kołodner Abram, garbarz, Granicz¬ 
na 45 Kotier Hirsz, Graniczna 49 
Kotier Hirsz, Rynkowa 10 
Lew Jakub, pl. Jagielloński 14 
Lichtensztejn Efrem, dr med., Gar¬ 
barska 8 Lifszyc Szaja, garbarnia, Legiono¬ 
wa 9 —(dod.) fabryka, Nadrzeczna 5 
Lipkes Dawid, Rynkowa 9 
Lipkies Dawid i Kiecki Majrym, 
garbarnia, Garbarska 33 
Listokin Chaim, garbarnia, Granicz¬ 
na 43 Listokin Chaim, Piłsudskiego 15 
Łopata Liba, przedsiębiorstwo auto¬ 
busów ciężarowych, Piłsudskie¬ 
go 18 Majątek Krynki d-ra prawa Józefa 
de Viriona Niewiażski P., radca Izby Rze¬ 
mieślniczej woj. białostockiego. 
Graniczna 15 
Nowicki Tadeusz, notariusz, Piłsud¬ 
skiego 12 Obuchowicz Eligiusz, dr med., szpi¬ 
tal rejonowy 
Odinak Morduch, właśc, garbarni, 
Garbarska 27 
Oguszewicz B-cia, właśc. fabryki 
skór, Pierackiego 7 
Oguszewicz Mowsza, Nadrzeczna lia 
Orechwo Stanisław, lek. wet., Stary 
Dwór 8 Ostryński Symcha, właśc. garbar- 
, ni, Stary Dwór 10 
Ostryński Szymon, właśc. fabryki 
skór, Nadrzeczna 7 
— (dod.) fabryka Palewskl Morduch, dr med., pl. Ja¬ 
gielloński 1 Poczebucki Anszel, właśc. fabryki 
skór, Pohulanka 19 
Poczebucki Calel, właśc. fabryki 
skór, Piłsudskiego 10 wi. 31
		

/Czasopisma_195_02_0041.djvu

			— Leśna k. Baranowicz Poczta, Telegraf 1 Telefon, Szkol¬ 
na 6 90 — naczelnik urzędu 91 — ekspedycja 1 Policja Państw., posterunek, Wąs- ska 16 17 Prużański Ajzik, właśc. fabryk! skór, Pohulanka 4 45 Prużański Izrael, garbarnia, Granicz¬ 
na 17 18 Prużański Josel, Graniczna 4 — (dod.) fabryka, Graniczna 39 10 Prużański M. W., garbarnia, Gra¬ niczna 3 60 Rzeźnia miejska, stróż, Gminna 32 
75 Sapir Izrael, Garbarska 28 
55 Sawicki Bazyli, Kościelna 40 
100 Straż pożarna, Piłsudskiego 13 
21 Szejn Oszer, Rynkowa 15 
57 Szuszański Dawid, Kościelna 4 
28 Tarłowski Matys, Graniczna 37 
52 Załucki Chaim, Garbarska 19 11 Zarząd gminny, Gminna 20 
3 Zarząd Miejski, 3 Maja 17 14 Zienkiewicz Alfons, ks. dziekan, plebania 36 Zuchowickl Berel, prowizor farmacji, 
apteka, pl. Jagielloński 9 KRZEMIENICA L (8-15) 
KOŚCIELNA 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny KRZYWICZE L 2 Policja Państw., posterunek, Piłsud¬ 
skiego 79 1 Zarząd gminny, Piłsudskiego KRZYWOSZYN L 18-15 i 18-21) 1 Busel Hirsz 7 Nadleśnictwo Rzepichowsko - Choty- 
nickie, Krzywoszyn — (dod.) leśniczówka Krywań — (dod.) leśniczówka Horodyszcze — (dod.) leśniczówka Nowosiółki — (dod.) leśniczówka Tartak 2 Policja Państw., posterunek 5 Potocki Jarosław, hr., m., Rzepi- chów 3 Zarząd gminny KUCEWICZE L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 5 Zarząd gminny KUCHOCKA WOLA L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek Kuchoc- ka Wola 6 Policja Państw., posterunek Młynek 
— (dod.) leśniczówka Ciołkowicze 8 Zarząd gminny KURHAN L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA KUROPOLE L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA KURYŁOWICZE L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek KURZENIEC L (8-12 i 15-21) 8 Alperowicz Mendel, skup zboża, 
siemienia lnianego i innych su¬ 
rowców, pi. Raczkiewicza 14 5 Bracia Sz. i 1 Chodos, skup płodów 
rolnych i grzybów suszonych, 
3 Maja 48 7 Kantorowicz Mendel, hurtowy skład 
surowców i ziół leczn., Smor¬ 
gońska 2 4 Kremer Mendel, skup surowców i 
ziół leczniczych, Piłsudskiego 54 2 Policja Państw., posterunek, 3 Ma¬ 
ja 1 1 Zarząd gminny, I. Mościckiego 4 KUSZELEWO L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 1 Wojewódzki Wacław, leśniczy 2 Zarząd gminny KWASÓWKA L (8-15) 1 Saryusz-Zaleski Borys, maj. św i stocz Dolna 2 Zarząd gminny Łasza w Kwasówce L LACHOWICZE C k. Baranowicz ROZMÓWNICA PUBLICZNA: Dworzec kolejowy 20 Bochwic Jan, Spółdzielnia mleczar¬ 
sko - serowarska i suszarnia 
owoców, maj. Florianów 20 Bochwic Witold, maj. Waszkowce, młyn 13 Budowla Abram, elektrownia, Pod¬ 
leska 39 21 Diuków Tymoteusz, dziekan prawosł. Okręgu Baranowickiego 
5 Hożewicze, maj., wł. hr. St. Kossa¬ 
kowskiego 15 Janowicz Icko, kupiec, zauł. Rey- tana 23 Kurchin Chaim, apteka, Rynek 10 Lifszyc Ajzyk, kupiec, Kamiońska 13 
19 Łopott Witold, maj. Korzeniewszczy- zna — (dod.) mleczarnia 
2 Małowicki Izaak, kupiec, Rynek 11 Pińczuk Szaja, kupiec zboża, Mysło- boska 18 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 18 — ekspedycja 9 — monter, m., Zamkowa 17 — naczelnik urzędu 8 Policja Państw., posterunek, Mysło- boska 3 Rokosz Stanisław, ks. dziekan i pro¬ boszcz rz.-kat., plebania 4 Sąd Grodzki. Zamkowa 12 Senkowski Stefan, burmistrz, m., Ry¬ 
nek 31 16 Winograd Girsz, skup zboża, S-to Jańska 30 24 Wojtekun Piotr, obrońca sądowy 
i prezes Chrz. Banku Lud., Pił¬ 
sudskiego 22 7 Zarząd gminny 
1 Zarząd miejski 6 żmudziak Icko, kupiec koni, Węgier¬ 
ska 8 LANDWARÓW C 11 Czechowicz Wacław, Południowa 16 
22 Grande Lejzer, Południowa 3 1 Łęski Włodzimierz i S-ka, pokój kier. ruchu na st. kol. 4 Nadleśnictwo Troki, nadleśniczówka 8 Osikowski Mikołaj, gen. w st. spocz., maj. Osikowo 
15 Placówka KOP. do walki z przemy¬ 
tem, Wileńska 2 12 Poczta, Telegraf i Telefon, nacz. urzędu 2 Policja Państw., posterunek, dwo¬ rzec kol. 6 Punkt przeładunkowy, składnica nad¬ leśnictwa 7 Sławiński Wacław, inż., Tyszkiewi- czowska 2 5 świerzewski Stanisław, dr, Wileń¬ ska 6 9 T-wo Akc. Przemysłu Metal, w Pol¬ sce, fabryka w Landwarowie 3 Tyszkiewicz Eugeniusz, maj. Land- warów — (dod.) Tyszkiewiczowa Maria, maj. Landwarów 14 Urząd Celny, dom kolejowy nr 19 LEBIEDZIEW L (8-12 i 15-21) 4 Bracia Gołub 1 S-ka, skup zboża i lnu, Rynek 38 5 Cukierman Tanc Lejzer, Rynek 19 3 Policja Państw., posterunek, Ry¬ 
nek ?6 1 Zarząd Dóbr Malinowszczyzna, świętorzecki Zygmunt, inż., maj. Malinowszczyzna — (dod.) gab. 2 Zarząd gminny. Gminna 1 6 żodziszski Abram, dr med., pl. Ryn¬ kowy 22 LELIKÓW L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny LEMIESZEWICZE L (8-15) 5 Orda Janusz, inaj. Biżerewicze 
3 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny LENIN L (8-15 
i 18-21) 7 (dod.) Firma „Eksplolas", Choro- stów POLICJA PAŃSTWOWA: 7 (dod.) posterunek Bereźniaki 7 (dod.) pœterunek Chorostów 3 Posterunek Krasna Wola 9 Posterunek Lenin, Korpusu Ochro¬ ny Pogranicza 8 2 Zarząd gminny. Wielka 5 
— (dod.) wójt, gab. LEONPOL L (8-15) 4 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny, Piłsudskiego LEŚNA C k. Baranowicz 1 Bochwic Brunon, maj. Paulinów 4 Orajwer Józef, tartak parowy 6 Nadleśnictwo Państw. Dobry Bór w Leśnej k. Bar. 
3 Poczta, Telegraf i Telefon, monter 2 Policja Państw., posterunek Doma- nowo 5 Policja Państw., posterunek Leśna 
8 „Rabmil“, tartak parowy, Hawino- wicze II 7 Wojsko, centiala telef. garnizonu 32 wi
		

/Czasopisma_195_02_0042.djvu

			Abramowicz — Połczyński LIDA N 2 30 Biuro napraw 
2 31 Informacja centrali telefonicznej 
2 26 Przyjmowanie telegramów telefonem AUTOMATY TELEFONICZNE: Cukiernia, Orlicz-Dreszera 29 
Cukiernia, Suwalska 9 
Cukiernia, Rynek 11 
Cukiernia, Suwalska 131 
Dworzec kolejowy 
Gmach Poczty, Mickiewicza 11 ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urząd Telefoniczno - Telegraficzny, Mickiewicza 11 
Urzędy Pocztowo-Telekomunikacyjne 
Lida 2, dworzec kolejowy 
Lida 3, koszary Marsz, śmigłego Ry¬ 
dza Lida 4, koszary im. gen. Żeligow¬ 
skiego (Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) 6 Straż Pożarna Ochotnicza, Suwal¬ 
ska 125 79 Straż Pożarna, Słobódka Warszaw¬ 
ska 31 73 27 48 136 88 185 124 170 116 2 47 1 48 196 18 11 84 217 128 132 99 43 59 12 87 15 167 
2 18 1 41 93 161 2 10 26 74 14 155 2 40 
132 Abramowicz Władysław, redaktor 
„Ziemi Naszej", Zamkowa 4-7 
Adwokat Cyderowicz Beniamin, 
3 Maja 13 a 
Adwokat Hajkowicz Aleksander, 
Zamkowa 2 Adwokat Kamloński I., Suwalska 22 
Adwokat Kerzner Izydor, 17 Kwiet¬ 
nia 3 a Adwokat Łowlcz-Barański Eugeniusz, 
Piłsudskiego 9 
Adwokat Sklnder Czesław, Piłsud¬ 
skiego 11 Adwokat Symonowicz Włodzimierz, Kui.iCiLjj.ia 4 
Adwokat Wagner Jakub, Suwal¬ 
ska 11 Adwokat Wiłkojć Nina, Mackiewi¬ 
cza 2 Adwokat Wismont Franciszek, Le¬ 
gionowa 6 Aleksandrowicz D., dyr. (patrz pod 
Przemysł Gumowy „Ardal") 
Apteka po-Sejmikowa, Mickiewicza 
Ludwika, Mackiewicza 3 
Apteka „Stara" G. Lewinsona i A. Zelikowicza, Suwalska 45 
Apteka Stukatora Izraela, Suwal¬ 
ska 63 Arczyńska Stefania, cukiernia- kawiar¬ 
nia „Pomorzanka", 3 Maja 24 
„Ardal“ Przemysł Gumowy (patrz 
pod Przemysł Gumowy „Ardal") 
„Ardal" Skład komisowy (patrz 
pod Przemysł Gumowy „Ardal") BANKI: Bank Kupiecki, Suwalska 10 
— (dod.) dyrektor, Ławit 
Bank Ludowy Spółdzielczy, Pie- 
rackiego 1 Bank Ludowy żydowski, Suwal¬ 
ska 40 Bank Wileński, prywatny handlo¬ 
wy S. A., oddz. w Udzie, za¬ 
stępstwo Banku Polskiego, Su¬ 
walska 84 „Benland" Sp. firm., odlewnia że¬ 
laza i fabryka maszyn rolni¬ 
czych, Suwalska 142 
Berdowski Gecel, hotel Dagmara, 
Mackiewicza 38 Bieszański Izaak, Fabryczna 15 
Biłat Józef, zakład fryzjerski, 3 Ma¬ 
ja 7 Bojarczyk Bolesław, obrońca sądo¬ 
wy, 3 Ma|a 69 
Borkowski Michał, 17 Kwietnia 19 
Borodacz Chajkiel, Mackiewicza 30 
Borówka, folwark Browar, stodownia i wytwórnia wód 
gazowych B-cia M. i S. Pupko, 
Suwalska 88 — (dod.) Tartak 1 Młyn walcowy 
Browar, spadk. Papirmejstra, Su¬ 
walska 73 Cukiernia „Ameryka“, Suwalska 19 
Cyderowicz Izaak, m., por. żwir¬ 
ki 6-3 Cygielnlcki Borys, Zamkowa 41 
Dobkowska i S-ita, Skład hurt. tow. 
kolonialnych, przedst. „Ardal" i 
„Pepege" 22 Doktór med. Ejzenberg-Katzowa, Su¬ walska 64 58 Doktór med. Gołąbiewski W., Su¬ 
walska 65 2 66 Doktór med. Gru S„ 3 Maja 12 
2 09 Doktór med. Harniewiczówna Ja¬ 
dwiga, Szeptyckiego 15 
2 04 Doktór med. Jastrzębski Zygmunt, Suwalska 77 123 Doktór med. Kantor 1., Suwalska 45 
2 05 Doktór med. Komorowski Włodzi- 
mierz-Bohdan, 3 Maja 32 
37 Doktór med. Kozubowski Stefan, Szkolna 54 2 64 Doktór med. Lewinson Adolf, Suwal¬ 
ska 86 m. 3 115 Doktór med. Prużański Aleksander. Suwalska 58 25 Doktór med. Sopoćko Romuald, Szeptyckiego 9 
8 Doktór med. Stołowlcki Izaak, Mac¬ 
kiewicza 51 90 Doktór med. Wolfowicz Abram, Su¬ 
walska 77 23 Drobiazgiewlcz Jan, nacz. Urzędu telef.-telegr., Lida, Mickiewicza 11 
m. 2 2 25 Drukarnia 1 fabr. wyrób. intr. ,Za¬ 
gała", 3 Maja 9 a 162 Dunin Borkowski, kier. Bryg. Kontr. Skarb., m., Górniańska 10 187 Dworakowski Józef, m., 17 Kwiet¬ nia 10 176 Dworecki Mojżesz, lekarz-dentysta, 
Suwalska 19 163 Ejges Symche, dr fil., przemysło¬ wiec, Suwalska 92 
2 60 „Elektrorad", M. Krygiel i M. źy- 
żemski, rowery, radia i elektro¬ 
technika, Suwalska 23 
35 Elektrownia Miejska, biuro, Suwał- s k â 3 147 Elektrownia Miejska, Suwalska 179 
129 Elkind Leon, Szeptyckiego 17 
2 58 Epsztejn Fiszel, Falkowskiego 22 
44 Fabryka gwozdzi ,,Drutindustria“, Fabryczna 6 128 Fabryka Przemysł Gumowy ,,/uual“, Fabryczna 8 2 08 Ferdman Lew, artyk. elektrotechn., 
radiowe i instalacje światła i siły, 
Suwalska 144 2 39 Galiński Dominik, mierniczy przys., 
Miennickiego 5/14 1 53 Gmina Wyznaniowa Żydowska, Szkolna 31 188 Grabowski Roman, kier. Księgarni Spółdzielczej, Suwalska 66 2 23 Grabowski Roman, m., Wyzwole¬ nia 31 41 Halpern Józef, przemysłowiec leśny, 
Szeptyckiego 14 
80 Hotel ,,Europejski“, ülauberman 
Izaak, 3 Maja 6 
105 Hotel ,,Grand“, Lando Beniamin, Suwalska 9 78 Hurwicz Eliasz, przemysł, leśny, m., 
17 Kwietnia 10 189 Hurtowy Skład Towarów Kolonial¬ nych, j. i J. Szmujłowicz, 3 Ma¬ 
ja 7 2 06 Ingielewlcz Kazimierz, właśc, wy¬ 
twórni cukrów, Suwalska 74 
2 38 Jakowicz Stanisław, właśc. taksówki, 3 Maja 32 117 Jasinowski Szloma, 3 Maja 26 
101 Kapliński Izaak, kupiec leśny, Su¬ 
walska 86 186 Karczmar Marek, Jeneralna Repre¬ 
zentacja T-wa Ubezpieczeń 
„Przezorność“, Żwirki 1 
51 Kino „Edison“, Suwalska 10 
183 Kino „Era“, Suwalska 58 
20 Kolegium ks. ks. Pijarów, Suwal¬ 
ska 68 KOLEJE: 66 Kolejowa Centrala Telefoniczna — 74 (dod.) elektrownia — 75 (dod.) Naczelnik Oddziału Drogowego — 78 (dod.) telegraf 2 62 
2 63 
177 
173 
2 103 40 1 71 2 02 2 53 
1 10 145 77 152 86 164 2 57 100 146 125 127 130 „Lidzianka“, S-ka autobusowa, Zam¬ 
kowa 4/7 Lokalny Kom. Funduszu Pracy pow. Lidzkiego, Mackiewicza 11 
,,Łódzka Manufaktura w Lidzie“, 
Suwalska 19 
Magazyn Spółdzielni Rolniczej, Ko¬ 
lejowa Majer Stanisław, pisarz hipoteczny, 
Suwalska 74 
Mełup Salomon, prezes, m., 3 Maja 
46 (patrz pod Przemysł Gumo¬ 
wy „Ardal“) 
„Metal“, Sp. firm., skład żelaza, 
Mackiewicza 22 — (dod.) biuro Michalczyk Marian, 11 Listopada 2 
Michniewski Mieczysław, kier. szkoły 
powszechnej nr 1, Szkolna GO 
Mickiewicz Ludwik, Mackiewicza 1 
Mielnik Derko, m., Postowska 39-1 
Nienartowicz Jan, mierniczy przy¬ 
sięgły, 17 Kwietnia 13 a 
Notariusz Dworakowski Józef, Su* 
walska 74 Nowacki Stanisław, inż. leśnik, Mac¬ 
kiewicza 3 Obóz Zjednoczenia Narodowego, Pif- 
sudskiego 5 Oddział Powiatowy Związku Straży 
Pożarnych R. P. w Lidzie, Mac¬ 
kiewicza 53 Okręg. Spółdz. Stów. Spoż. „Je¬ 
dność“ w Lidzie, z odpow. udzia¬ 
łami, sklep Nr 3, Orlicz-Dresze¬ 
ra 19 Olejarnia „Olid“, Sp. firm., Pia¬ 
ski 6 — (dod.) fabryka Olejarnia „Szemen“, Dąb-Biernac- 
kiego 3S Orensztejn Hirsz, m., Suwalska 107 
Piekarnia Spółdzielni „Jedność“, 
Kolejowa 13 
Piekarnia „Wzorowa“, Komercyj¬ 
na 14 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: Rejonowy Urząd Telefoniczno- 
Telegraficzny Lida 97 — naczelnik, gab. 23 — naczelnik Jan Drobiazgiewicz, m., Mickiewicza 11 m. 2 1 80 — dział ogólny 2 27 — kierownik działu ruchu 193 — kierownik działu ruchu, m., Wiejska 8 65 — dział sieci rejonowej i nadzór teletechniczny 159 — dział sieci miejskiej 9 — technik, m., Mickiewicza 11 2 30 — przełączalnia 2 26 — telegrat, ap. odbiorczy 2 27 — 1 72 — kierownik działu sieci miejskiej, m., 17 Kwietnia 19 2 31 — informacja 199 — magazyn i warsztaty teletech¬ niczne Obwodowy Urząd Pocztowy Lida 1 1 33 — dział paczkowo - listowy 1 44 — ekspedycja 1 08 — kancelaria 2 11 — kontrola dokumentów obwodu 2 13 — kasa główna 62 — naczelnik, gab. 139 — naczelnik, m., Mickiewicza 11 m. l 76 — dział pocztowy 3 Urząd Pocztowo - Telekomunika¬ cyjny Lida 2, dworzec kolejo¬ 
wy 151 — naczelnik, m., Sokola 4 140 Agencja Pocztowo - Telekomu¬ nikacyjna Lida 3, koszary im. Marsz. Śmigłego-Rydza 
216 Agencja Pocztowo - Telekomunika¬ cyjna Lida 4, koszary im. Gen. Żeligowskiego 2 00 P. P. W, świetlica Oddziału 119 Kolektura Lot. Państw., Epsztejn, Suwalska 22 95 Komunalna Kasa Oszczędności pow. lidzkiego, 3 Maja 13 
2 20 Kozłowski Edward, mierniczy przys., 
Górniańska 6 a 174 Kriiger Edward. Mackiewicza 2 
2 49 Lekarz wet. Llskiewicz Stanisław, dr fi!., Falkowskiego 19 
137 Lewinson M., materiały budowlane, 
Suwalska 22 2 37 Podziemski German, Suwalska 62/4 
184 Pokój adwokatów przy Sądzie 
Okręgowym, 3 Maja 
96 Polaczek J. i S-ka, tartak, Falkow¬ 
skiego 33 30 Polaczek Maks, naczelnik Ochotni¬ 
czej Straży Pożarnej, Suwal¬ 
ska 91 166 Polaczek Szmaja, Lidzka 9/2 
2 07 Połczyński Apolinary, dyrektor 
Spółdz. Rolniczej, Żwirki 1 m 33 4
		

/Czasopisma_195_02_0043.djvu

			Lida Lusino k. Hancewicz 21 36 32 179 160 102 2 55 53 
131 
2 48 
2 01 
85 
1 28 
2 52 POLICJA PAŃSTWOWA: Komendant Powiatowy Policji 
Państwowej, m., Kolonia U- 
rzędnicza Komenda Powiatowa Policji Pań¬ 
stwowej, Falkowskiego 25 — (dod.) komendant, gab. 
Komisariat Policji Państwowej, Falkowskiego 25 — (dod.) kierownik, gab. 
Okołowicz Eugeniusz, asp., m., Suwalska 103 
Piwkowski Julian, kier. w-łu śled¬ 
czego, m., Kolonia Urzędni¬ 
cza Posterunek Policji Państwowej 
gminy lidzkiej, Warszawska 53 
Wydział śledczy przy Kom. P. P. P. w Lidzie, Szkolna 50 Polski Przemysł Chemiczny ,,Koro¬ 
na“, Krupowska 22 
Popkowski Wincenty, notariusz, Su¬ 
walska 74 Popkowski Wincenty, notariusz, m., 
Szeptyckiego 15 
Portnoj Rachmiel, m., 17 Kwiet¬ 
nia 3 a Pow. Związek Osadników Wojsko¬ 
wych, Pierackiego 1 
mowy ,,Ardal“, Fa¬ 
bryczna 8 Przemysł Z ( [dod.) — ( dod.) — i ,dod.) / dod.) — ( dod.) — ( 'dod.) — ( [dod.) kontrola składów 
laboratorium prezes zarządu bów (dod.) wydział zakupów — (dod.) dyrekcja — (dod.) magazyn surowców — (dod.) szef biura, buchalteria 
196 — Aleksandrowicz D., dyr., m., Suwalska 94a 103 — Mełup S., prezes, m., 3 Maja 46 
132 — skład komisowy, Suwalska 58 19 Pupko Abel, Piłsudskiego 15 
29 Pupko Chonon, ekspedycja towaro¬ 
wa, 3 Maja 20 
138 Pupko Sz., m., Lidzka 5 
107 Pupko Sz. i S-wie, Mat. Budowlane 
i fabryka kafli, Suwalska 20 
126 Pupko Szymon, współwłaściciel bro¬ 
waru, m., Suwalska 88 156 Raduński G., przedsiębiorstwo leśne, Suwalska 94 91 Raduński Natan, przemysłowiec le¬ 
śny, Suwalska 1 113 Rafałowicz Eta, Suwalska 8,3 149 Rafałowicz Mojżesz, Suwalska 72 165 Restauracja ,,Warszawianka“, Su¬ 
walska 21 68 Resursa Polska, Mackiewicza 41 
24 Rodziewicz Andrzej, Suwalska 52 122 Rubinowicz Pinchus, skład mat. bu- dowl., 3 Maja 13 
175 Rybacki Berko, współwłaściciel fabr. kafli ,,Tanur“, Wyzwolenia 66 
83 Rzeźnia Miejska, Fabryczna 10 
182 Salon fryzjerski, J. Mikulicki i J. Pupko, Suwalska 8. Działy: dam¬ 
ski i męski, farbowanie włosów, 
brwi i rzęs 190 Spokojny Elia, 17 Kwietnia 1 
143 Spółdzielnia ,,Jedność“, biuro, Mac¬ 
kiewicza 14 81 — sklep w rynku Nr 2 
39 Spółdzielnia ,,Mars“, koszary im. gen. Żeligowskiego 157 Spółdzielnia Rolnicza z odp. udzia¬ łów, biuro, Pierackiego 1 
173 — magazyn, Kolejowa 
2 07 — m. dyrektora Połczyńskiego Apo¬ linarego, Żwirki 1 
11 Stara Apteka G. Lewinsona i A. Ze- 
likowicza, Suwalska 45 
70 Starosta, m., Żeromskiego 1 
2 03 Sułczan Orkusz Ferdynand, kier. szkoły powsz. Nr 5, Gedyminow- 
ska 2 46 Syndykat Rolniczy, 3 Maja 13 
75 Szapiro Jakub i Eber, odlewnia że¬ 
laza i fabryka maszyn rolniczych, 
Suwalska 170 2 24 Szczęsnowicz Wojciech, adw., 3 Ma¬ 
ja 100 106 Szewachowicz, dostawca artyk. żywn., Piaski 6 SZKOŁY: 56 Gimnazjum Państwowe im. Hetm. K. Chodkiewicza, Szkolna 62 
112 Państwowa Szkoła Mechaniczna, Suwalska 182 2 65 Prywatne Gimnazjum Koedukacyj¬ ne Zw. Osadników, Białolirudz- 
ka, dom kolejowy 189 Szmujłowicz J. J., 3 Maja 7 
17 Szpilkowski Morduch, Sadowa 20 SZPITALE: Szpital Izraelickl, Suwalska 130 
Szpital Państwowy Epiuemiczny, 
Szkolna 80 67 10 164 świetlica Ochotniczej Straży Pożar¬ 
nej, Mackiewicza 53 
175 ,,Tanur“, m., współwłaśc. Berka Ry¬ 
backiego, Wyzwolenia 66 
135 Targowica Miejska, Wileńska 110 Tartak, Mielnik Berko, Postow- ska 39 4 Tenenbaum Hirsz, Falkowskiego 12 111 Ubezpieczalnia Społeczna, dyrektor, Suwalska 93 — (dod.) sekretariat 72 — buchalteria i referat poboru 
i egzekucji składek 
82 — naczelny lekarz — (dod.) wydział ubezpieczeniowy 
2 61 — wydział ubezpieczeniowy i infor¬ 
macja 2 50 „Unigum“, fabr. wyr. gum., Zamko- kowa 13 — (dod.) Kuszelewicz Lew 114 89 69 38 34 109 94 54 61 55 
1 20 98 154 50 49 1 21 
150 
134 45 194 63 64 2 51 
63 URZĘDY: Brygada Ochrony Skarbowej, kpt. MiennicKiego 6 
Powiatowy Inspektor Powsz. zakł. 
ubezp. wzajemnych, Górniań- 
ska G1 Inspektor Pracy 65 Obwodu, 17 Kwietnia 10 Inspektor Szkolny, Suwalska 103 
Kasa Urzędu Skarbowego, Suwal¬ 
ska 4 Leśniczówka Suchwalnla, wieś 
Sucliwalnia Nadleśnictwo Lidzkie, wieś Hornie — (dod.) nadleśniczy, m. 
Prokuratura Sądu Okręgowego w Wilnie, oddz. zam. w Lidzie, 
Komercyjna 15 — (dod.) kierownik Prokuratury, gab. — Pawluć Zygmunt, w.-prokura- 
tor, kier. prokuratury, m., Pił¬ 
sudskiego 7 Sąd Grodzki, 17 Kwietnia 14-19 
Sąd Okręgowy, przewodniczący, 
gab., 3 Maja 45 — wydział Karny, 3 Maja 45 — (dod.) Wydział Cywilny — Okręgowy Sędzia śledczy, Ko¬ mercyjna 17 
Starostwo, Suwalska 15 — starosta, gab. — kancelaria ogólna — (dod.) w-starosta, gab. — referat Bezpieczeństwa — referat melioracyjny Urząd Skarbowy Akcyz I Monop. Państw., Suwalska 13 — (dod.) naczelnik urzędu, gab. 
Urząd Skarbowy, Suwalska 19 — (dod.) naczelnik urzędu, gab. — Powiat. Komisja Klasyfikacyj¬ na, Suwalska 83 
Wydział Powiatowy w Lidzie — Kierownik Pow. Zarządu Dro¬ gowego, gab. — Powiatowy Inspektor Samorzą¬ dowy — Sekretarz Wydziału Powiatowe¬ go, gab — (dod.) kancelaria, Wydz. Pow. 7 47 168 92 28 191 Wersockl Aleksander, Suwalska 9 
Więzienie, 3 Maja 77 — (dod.) naczelnik, m. Więzienie ,,filia“, Syrokomli 2 
Wojciechowski Eugeniusz, kapitan WOJSKO: Koszary im. Gen. Żeligowskiego — (dod.) kasyno oficerskie — (dod.) posterunek żandarmerii 31 
2 72 158 2 56 192 169 1 52 
2 54 13 42 57 33 5 16 71 142 
2 21 
118 Koszary im. Marsz. Śmigłego-Ry¬ 
dza — (dod.) garnizonowa izba cho¬ rych — (dod.) żandarmeria 
Komenda Obwodu P. W., Naru¬ 
towicza 1 Komendant Rejonu Uzupełnień, 
Suwalska 83 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lidzie Zadurski Józef, burmistrz, 3 Maja 61 
Zakłady Przemysłowe ,,Tarłaś“, Tar¬ 
taki 2 Zarząd gminny, Mackiewicza 38 
Zarząd miejski, biuro ewid. i kontr, 
ruchu ludności, Mackiewicza 6 — (dod.) referat techniczny — kanc.. Mackiewicza 6 — burmistrz, gab. Zeldowicz Szołom, właśc. druk., Su¬ 
walska 70 Zjednoczone Zakłady włókiennicze K. 
Scheiblera i L. Grohmana, Sp. 
Akc. w Łodzi, Oddział w Lidzie, 
Suwalska 42 
Związek Kupców żydowskich, Mac¬ 
kiewicza 12 Związek Spółdzielni Mleczarskich 
? Jajczarskich, Lidzka 3 
Związek Spółdzielni Spoż. Rz. P. 
,,Społem“, Oddział w Lidzie, Ko¬ 
lejowa 7 Zylberman, komisant firmy ,.Karpa¬ 
ty“, Turecka 4 
Żylińska Eugenia, Zarząd Zw. Zie¬ 
mian m., Szeptyckiego 5 m. 5 
żyżemski Hirsz, przemysłowiec, Su¬ 
walska 99 LINOWO k. Prużany Goldberg Lejb, zakup mięsa, st. kol. Orańczyce 
Hurtownia pryw. wyrobów Państw. 
Monopolu Spirytusowego, skład¬ 
nica Jamnlcki Edward, maj. Orańczyce Nowe POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 2 — kier. agencji 13 — monter, m. 6 Policja Państw., posterunek 
10 Tartak i młyn, B. Goldsztejn, R. 
Oguz i J. Goldenberg, przy st. kol. Orańczyce 3 Trębicki Kazimierz, maj. Linowo LIPNISZKI 4 Houwalt Jadwiga, maj. Llpniszki 2 Policja Państw., posterunek, Lidz¬ ka 15 10 Woydag Jarosław, ks. prob. 3 Zarząd gminny, Rynek 1 LUBCZA L (8-15 
n. Niemnem i 18-21) 5 B-cia Berezyńscy, skup lnu i siemie¬ nia, Rynek 10 1 Bruk Chaim, Zamkowa 48 7 Dawidowicz Dawid, Zamkowa 16' 3 Lentow, skup lnu i siemienia, 3 Ma¬ ja 8 2 Policja Państw., posterunek, Aczu- kiewicka 8 Szmujłowicz Dawid, 3 Maja 8 6 Szymszelewicz Owsiej, Rynek 6 4 Zarząd gminny, 3 Maja LUDWIKOWO L 3 Centrala telef. garnizonu 4 — 6 Lescer, maj. Ludwikowo 5 Policja Państw., posterunek, wieś Czudzin LUSINO k. Hancewicz ROZMÓWNICA PUBLICZNA L/2 34 wi
		

/Czasopisma_195_02_0044.djvu

			Łachwa — Łunna Ł ŁACHWA L 15 Broder Monisz, sprzedaż towarów spożywczych, Kynek 3 
2 Centrala telefon. 10 — 8 Chejfec Icko, ekspedytor, Szkolna 1 13 Chejfec Judei, pokoje umeblowane, K. O. P-u 91 16 Gozewicz J., sklep żelaza i materia¬ łów budowlanych, Rynkowa 4 17 Mester J., kupiec leśny, Jagodziń¬ skiego 33 9 Państwowe Gospodarstwo Rybne 1 Poczta, Telegraf i Telefon, nacz. urzędu 14 Poddubny Jan, zakład wędliniarski, 84 pułku strzelców poi. 24 
6 Policja Państw., posterunek 
19 Rabinowicz Bracia, sklep spożywczy, 
pl. Marsz. Piłsudskiego 5 
12 Szechtman Kia, hurtownia artykułów 
spożywczych i zboża, 84 pułku 
strzel, poi. 33 18 Szkoła Pow., Nowa 1 
4 Zarząd gminny — (dod.) wójt, gab. ŁAHISZYN L (8-15) k. Pińska 9 Orda Regina, maj. Mokra Dąbrowa 
3 Policja Państw., posterunek, Ko¬ 
ścielna 5 6 Zarząd gminny, al. Wolności 43/2 ŁAŃ L ROZMÓWNICA PUBLICZNA ŁASICA L (8-15) 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny Norzyckiej w Łasicy ! ŁAWARYSZKI L (8-15 
i 18-21) 6 Gajówka Santoka 3 Leśniczówka Kuziellszki 
5 Leśniczówka Lesiszki 4 Leśniczówka Zgryzota 2 Policja Państw., posterunek ŁUCZAJ L 1 Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego, maj. Łuczaj 3 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny ŁUGOMOWICZE L 10 Baran Morduch 1 Owsiej, tartak 1 Policja Państw., posterunek 
3 Zarząd gminny ŁUKA L (8-15) n. Narwią 2 Policja Państw., posterunek w Sta- ! rem-Lewkowie i 3 Zarząd gminny Tarnopol w Łuce ŁUKI L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA ŁUNIN L (8-15) 6 Majątek Krystynowo — (dod.) ks. Drucki-Lubecki Fran¬ 
ciszek 7 Nadleśnictwo Łunin, lasów ks. Druo- kiego-Lubeckiego Fr. 
3 Policja Państ., posterunek ŁUNINIEC N 57 Przyjmowanie telegramów telefonem AUTOMAT TELEFONICZNY: Kiosk, pl. Okrzei 7 69 Straż Pożarna Ochotnicza, pl. Niepo¬ 
dległości 1 — (dod.) dyżurny strażak na wieży 
78 Straż Pożarna Ochotnicza, nacz. stra¬ 
ży, Kostek-Biernackiego 32 79 Areszt Powiatowy, Pierackiego 38 91 Axelrad Leon, dr, Piłsudskiego 15 
83 Bodankln-Sztejman Estera, 84 p. s. p. 4 32 Bogorodzlcki Bazyli, dr, Piłsudskie¬ 
go 20 65 Bohatklewlcz Mieczysław, ks. prefekt 
21 B-cia Ajzenberg, drukarnia, skład pa¬ 
pieru i księgarnia 
51 Dziechciar Fajwel, handel drzewny, 
Żeromskiego 2 
58 Gerckies Oszer, kupiec leśny, pl. Okrzei 32 36 Gerculin Litman, Niepodległości 5 
72 Godlewski Albin, zastępca starosty 
pow., dom kol. 41 
61 Godlewski Bronisław, notariusz, Pił¬ 
sudskiego 66 75 Grygo Alfred, adwokat, 84 p. s. p. 12 92 Harcerska księgarnia Spółdz., 84 p. s. p. 4 53 Hofsztejn Geni, zauł. Wąski 
42 Hofsztejn Szloma, aptekarz, Niepodle¬ 
głości 15 88 Instruktor Obwodowy O. P. L. G., Młodzianowskiego 4 KOLEJE: 56 Stacja kol. Łuniniec — (dod.) zawiadowca stacji — (dod.) elektrownia kol. — (dod.) ekspedycja towarowa .93 Libman Mowsza, lek. dent., Legio¬ 
nów * 24 Litorowicz Stanisław, zawiadowca 
elektrowni P. K. P., Traugutta 33 
73 Maciejowski Wacław, obrońca sąd., 
Piłsudskiego 77 87 Malenda Janina, Piłsudskiego 75 
76 Maron Wolf, kupiec leśny, 3-go Maja 
45 Muzykant Berko, Poniatowskiego 7 
64 Ośrodek Zdrowia, 29 Listopada 3 
68 Płudowski Franciszek, dr, lekarz po¬ 
wiatowy, Pierackiego 3 
33 Poczobutt-Odlanicki Fabian, ks. dzie¬ 
kan POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 50 — ekspedycja poczt. 37 — naczelnik urzędu, gab. — (dod.) nacz. urz., m. 80 — nadzór teletechniczny 67 — sekretariat, kasa gł. 70 — telegraf i dyżurny technik 66 — kier. nadzoru tel., m., Trau¬ gutta 11 POLICJA PAŃSTWOWA: 35 Komenda Powiatowa, Piłsudskie¬ go 38 90 Komendant Posterunku, m., żwir¬ ki 2 3 Komendant Powiatowy, gab., Pił¬ sudskiego 38 26 Posterunek, Kostek-Biernackiego 13 44 Powiatowa Komunalna Kasa Oszczęd¬ 
ności, Młodzianowskiego 4 
47 Pow. Zakład Ub. Wz.. Kostek - Bier¬ 
nackiego 3 81 Rzeźnia Miejska, Polna 10 
41 Stowarz. Rodź. Urzędn., Młodzia¬ 
nowskiego 10 38 Szapiro Mowsza, skład produktów 
naft. i szkła, Kostek - Biernackie¬ 
go 22 SZKOŁY: 8 Gimnazjum Państw, im. Kr. Wł. Jagiełły, dom kol. 26 — (dod.) gim., filia, dom kol. 63 Powszechna 7 kl. Nr 1, Niepodle¬ 
głości 74 Zawodowa Żeńska P.M.S., Kożan- gródecka, dom kol. 80 
4 Zawodowe Mechaniczna 1 Stolar¬ ska, pl. Okrzei, dom kol. 46 — (dod.) warsztaty stolarskie 43 Szpital Państwowy Epidemiczny, Traugutta 1 URZĘDY: 6 Inspektorat Szkolny, kancelaria. Niepodległości 3 — (dod.) inspektor, gab. 82 Leśnictwo Dubowo, Mieleśnica 30 ,, Dzięcioł, Dziatłowicze 77 ,, Łuniniec, Cmentarna 3 40 ,, Prypeć, Oddział 99 25 Nadleśnictwo Państw. Łuniniec, os. Borowa — (dod.) nadleśniczy, m. 62 Oddział Brygady Kontroli Skarb., Niepodległości 27 
52 Pow. Komisja Klasyf. przy Urzę¬ dzie Skarb., Piłsudskiego 10 84 Powiatowy Zarząd Drogowy, kan¬ celaria, Młodzianowskiego 4 — (dod.) kierownik, gab. 85 Przewodniczący Wydziału Powia¬ towego, gab., Młodzianowskie- 
' goe 4 28 Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego, Młodzianowskie¬ 
go 4 54 Sędzia Okręgowy śledczy, gab., Niepodległości 10 — (dod.) Sąd Grodzki 22 Starosta pow., m., Młodzianow¬ skiego 4 7 Starostwo pow., kancelaria ogól¬ na, Młodzianowskiego 4 — (dod.) zastępca starosty, gab. 46 Urząd Skarbowy, Piłsudskiego 29 — (dod.) naczelnik urzędu, gab 94 Wierzbowski Kazimierz, insp. ubez. 
P.Z.U.W. na pow. Łuniniecki, 
Żeromskiego 1 WOJSKO: 100 Centrala 9 Komenda Garnizonu 10 Komenda Przysposób. Wojskowego, dom kol. 38 29 Posterunek żandermerii 39 Komenda Rejonu Uzupełnień 49 Wydział Powiatowy Sejmiku, kance¬ 
laria, Młodzianowskiego 4 — (dod.) sekretarz Wydziału, gab. 
34 Zaremba Antoni, dr, Piłsudskiego 6 
71 Zaremba Stanisław, obrońca sąd.. Piłsudskiego 36 48 Zarząd gminy, Piłsudskiego — (dod.) wójt, gab. 27 Zarząd miejski, sekretariat, Niepodle¬ 
głości 16 — (dod.) burmistrz, gab. — (dod.) rachuba — (dod.) biuro meldunkowe 89 Zborowski Michał, pryw. hurt. wy¬ 
rób. P.M.S., Pierackiego 26 ŁUNNA C 12 Błoński Jan, lekarz weterynarii, pl. 3 Maja 20 Fajnzilber Mowsza, kupiec zbożowy, 
Grodzieńska 14 Korngold Lejba, kupiec zbożowy, Grodzieńska 19 Kossowski Josef, kupiec zbożowy, 
Grodzieńska 9 Krupiński Bolesław, właśc. majątku Łunna 15 Lubomirska Maria, ks., maj. Czer- lona 7 Marcinowski Josel, spółka autobus., 
Wołpiańska 11 16 Nawrocki Stefan, gospod. rybne, maj. Wola 17 Poczta, Telegraf i Telefon, nacz. urzędu wi. 35
		

/Czasopisma_195_02_0045.djvu

			Łunna — Mieżany 13 Policja Państw., posterunek Dubno 
—(dod.) komendant 4 Policja Państw., posterunek Łunna 
— (dod.) komendant 11 Rodziszewskl Mieczysław, ks. dzie¬ 
kan, pi. Kościelny 
13 Rejzner Lejb, kupiec zbożowy, Pa¬ 
derewskiego 30 5 Sandler Icko, kupiec zbożowy, zauł. Łazienny 6 Tarasowicz Edward, inż., rolnik, maj. Wola 8 Welbel Jakub, kupiec zbożowy, Gro¬ 
dzieńska 10 Zarząd gminny Łunna, Paderewskiego ŁUŻKI C 5 Centrala telefoniczna garnizonu Łużkl 6 Kałmanowlcz Abram, adwokat, Dzi¬ śnieńska 2 Korsak Konstanty, mgr praw, Sę¬ 
dzia Grodzki 10 Masłowski Nikodem, ks. proboszcz, plebania 13 Poczta, Telegraf 1 Telefon, naczelnik urzędu 9 Policja Państw., posterunek, Ko¬ 
ścielna 1 Siergiejewlcz Józef, biuro próśb i podań, Dziśnieńska 7 Urbanowicz Antoni, obrońca sadowy, Dziśnieńska 3 Zarząd dóbr Horodziec — Łużkl — (dod.) młyn wodny hr. Plater Zy- berka M. 8 Zarząd gminny, Młyńska 31 — (dod.) wójt, gab. ŁYNTUPY C 3 Biszewski Józef, maj. Łyntupy. 2 Dowglałłowa Helena, maj. Komanisz- ki 6 Policja Państw., posterunek, Berbec- klego 13 7 Zarząd gminny, Berbeckiego M ŁYSICA WIELKA L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA ŁYSKÓW L (8-12 k. Słonima i 15-21) 4 Dziekoński Albin, maj. Mogilowce 5 Labocha Tomasz, leśniczy, Różań¬ ska 21 3 Policja Państw., posterunek, Różań¬ 
ska 3 2 Zarząd gminny, Rynek 19 
— (dod.) sekretarz, m. ŁYSZCZYCE L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 4 Surwilto Antoni, wójt gm. Motykaty 5 Zarząd gminy Motykaty MALECZ L 1 Policja Państw., posterunek, Ry¬ nek 83 2 Zarząd gminny, Piłsudskiego 1 MALKOWICZE L (8-12 
i 15-21) 9 Leśnictwo Państw. Zawierzenie 
12 Miłaszewski Władysław, ks. prob. 11 Nadleśnictwo Państw. Malkowicze 
7 Policja Państw., posterunek Lusino 5 Policja Państw., posterunek Malko¬ wicze 10 Siewruk Kazimierz, przedsiębiorstwo leśne 6 Tartak państw. Malkowicze MAŁA BRZOSTOWICA L (8-15) 3 5 6 Policja Państw., posterunek w Ko- 
leśnikach Wołkowickł Antoni, maj. M. Brzo- 
stowica Zarząd gminny MAŁACHOWCE L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny Jastrzębi, wieś Ma- łacliowce 4 Zarząd maj. Jastrzębi MAŁE L (8-1 
SOLECZNIKI i 14-17) 3 Plater Zyberk Stanisław, lir., maj. M. Soleczniki 5 Wędziagolski Karol, maj. Jaworów 
2 Zarząd gminny MAŁORYTA C 23 Barenholc Szaja, Piez. Mościckie¬ 
go 59 13 Barenholc Szloma, ekspedytor 16 Blumenkranc Berko, Marsz. Piłsud- kiego 57 26 Dubeckl Abram, Prez. Mościckie¬ 
go 26 17 Elektrownia 1 tartak, A. Barenholc i G. Korenbaum 
20 Flszman Borys, prez. Mościckiego 2 
9 Hammer M. i Syn, fabryka dykt kle¬ 
jonych i tartak parowy 
— (dod.) m. 3 Jegler Teodor, dr med. 28 Kozenbaum Gdala, Poniatowskie¬ go 30 29 Michalski Witold, obrońca sądowy, Piłsudskiego 31 POCZTA, TELEORAF I TELEFON: 39 — naczelnik urzędu 40 — sala operacyjna POLICJA PAŃSTWOWA: 4 — posterunek Małoryta 19 Sitkowski Leon, komornik sądowy, 
Piłsudskiego 19 U R Z E D Y: 12 Leśnictwo Metuskie, Poniatowskie¬ go 25 22 Nadleśnictwo Państw. Czerniany —■ (dod.) leśnictwo Gruszka 
11 Nadleśnictwo Państw., Małoryta w Glinncm 15 Nadleśnictwo Państw., Porzeżyn 14 Uszycki Lucjan, maj. Karpin 
30 Wajncettel Michał, nadz. dróg i mo¬ 
stów. prez. Mościckiego 83 
25 Waserraan Lejba, Prez. Mośclckie- . go 5 21 Wieszeniewskl Włodzimierz, dyr. Sa¬ 
natorium W. T. P. — (dod.) m. 27 Wolski Czesław, Marsz. Piłsudskle- 
' go 18 24 Wolyniec Abram 
6 Zarząd gminny Małoryta MANKOWICZE L (8-15) k. Postaw 1 Haller Marla, maj. Mańkowicze MARCINKANCE C 14 Banach Franciszek, leśniczy, Zerwiny 21 Czenls Franciszek, kupiec drzewny 1 Gorfing Izaak 8 Kaptan Salomon i S-ka, tartak pa¬ rowy 3 Kobrowski Abram 9 Kolejowy dworzec 6 Łac Szymon, kupiec drzewny 7 Otdak Stanislaw, leśniczy N-ctwa Mustejkl 2 Orzepowskl Władysław, leśnictwo 0 Poczta, Telegraf 1 Telefon, naczelnik urzędu 4 Policja Państw., posterunek 11 Ruszańskl Lejzer URZĘDY: 10 Nadleśnictwo Berszty, os. żu- browo — (dod.) Pawłowicz Mamert, inż., m. — (dod.) Nadleśnictwo Kotra, os. Koźliszki dod.) nadleśniczy, gab. 
dod.) Kielar ńntonl, inż., m. — (dod.) Leśniczówka Pieszczanka — (dod.) Leśniczówka Ustronie 12 Nadleśnictwo Państw. Mustejkl, os. Grzybowla 
— (dod.) nadleśniczy, gab. 3.5 Składnica materiałów drzewnych N-ctwa Mustejki 13 Zarząd gminny — (dod.) sekretarz, m. MEJSZAGOŁA C 4 Houwalt Jerzy, maj. Mejszagoła 5 Policja Państw., posterunek 8 Strumiłło Justyn, maj. Korwie 
1 Trzeciak Kazimierz, lek. rejonowy 
16 Wawrzynowlcz Henryk, m. 12 Woynilowicz Gustaw, maj. Bortku- szki 6 Zarząd gminny 3 Zawadzki Feliks, maj. Joda MIADZIOŁ C 2 Leśnictwo Państwowe Olsiewicze, Repiszcze — (dod.) gaj. Koły — (dod.) gaj. Krzyżanówkw 5 Policja Państw., posterunek Mia- dzioł 6 Policja Państw., posterunek Swatki 
1 Zarząd gminny MICHALISZKI C 11 Leśnictwo Michaliskie 
g Policja Państw., posterunek 
4 Szapiro Roza, smolarnia 
3 Zakłady Przemysłowe ,,01chowo“ MICKIEWICZE L/2 WIELKIE ROZMÓWNICA PUBLICZNA MICKUNY L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek, dom 3 
—■ (dod.) komendant poster. p.P., m. 
5 Zarząd gminny MIEDNIKI L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA MIELEGIANY L (8-15) 4 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny MIEŻANY L ROZMÓWNICA PUBLICZNA 36 wi
		

/Czasopisma_195_02_0046.djvu

			Międzylesie k. Ber. Kartus. Mosty 1 MIĘDZYLESIE L (8-15) k. Ber. Kartus. 2 Policja Państw., posterunek MIĘDZYRZECZ L (8-15) k. Zelwy 3 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny MIKASZEWICZE C 4 „Agahell“, Sp. akc., przem. drzewn. — 2 (dod.) sekretariat — 3 (dod.) kierownictwo fabryki — 4 (dod.) administracja dóbr — 5 (dod.) magazyn techniczny — 6 (dod.) buchalteria — 7 (dod.) sala dębowa i magazyn dykt — 8 (dod.) kierownictwo ruchu — 9 (dod.) Gomberg, inż., dyrek¬ tor — 10 (dod.) kontroler ruchu robot¬ niczego — 11 (dod.) buchalter 14 Baranowski Zygmunt, Odr. Polski 2G 
12 Dyrektor Sp. akc. „Agahell“ 1 „Olza" — (dod.) m. 5 Gltler Izaak, dr med., lekarz domo¬ wy Ubezp. Społecznej w Pińsku POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 9 — sala operacyjna 8 — telegraf 7 Policja Państw., posterunek 15 Selecka China, wtaśc. apteki 16 Spółdzielnia Spożywców „Przy¬ szłość" 11 Stacja kolejowa 13 Wolfart Józef, kier. szkoły po¬ 
wszechnej MIKOŁAJÓW L (8-15) k. Dzisny 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny MINOJTY ROZMÓWNICA PUBLICZNA: L/2 MIORY ROZMÓWNICE PUBLICZNE: C Stacja kolejowa Szkoła Powszechna w Czeressie 14 Dobrowolska Janina, maj. Miory 
13 Engel Ajzik, dzierżawca jezior, Wielka 35 15 Estrów Szepsza, skup lnu i siemie¬ nia, Pierackiego 17 2 Fabryka wyrobów drzewnych, A. Bie- łous, S. Lew i D. Zylbersztajn 
12 Fiszer Judei, kupiec lniarski, Rodzie¬ 
wicza 4 8 Kuksewlcz Franciszek, ks. dziekan, plebania 7 Kulesza Witold, handlowiec, Wiel¬ 
ka 9 1 Nadleśnictwo Państw., Rynkowa 
10 Poczta, Telegraf i Telefon, nacz. urzędu 3 Policja Państw., posterunek, Rynko¬ wa 2 i 4 ,,Rolnik“, spółdz. roln. - handl., ! Wielka 30 ; 3 światopełk - Mirski Wiesław, maj. Kamienpol 6 Zarząd gminny, Pierackiego 20 MIR C 12 Apteka, Chaimowicz B., Rynek 11 
10 Balicki Władysław, kier. 7 kl. publ. szkoły powsz., Wileńska 47 
15 Borysowski Jan, notariusz, Kościel¬ 
na 1 14 Centrala Spółdzielni Rolniczo-Handlo¬ 
wych w Wilnie, filia w Mirze. 3 Maja 87 13 Kosmajewicz Izaak, naczelnik ochot¬ niczej straży pożarnej, Rynek 1 7 Miller Miron, dr, Głucha 32 18 ,,Młyn i Elektrownia w Mirze“, fir¬ ma, Zawalna 11 19 Pisecner Michel, Wysoka 69 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 16 — sala operacyjna 17 — telegraf 3 Policja Państw., posterunek 
ll Rakowicz Chonon, handel zbożem, Rynek 34 9 Rescel Mowsza, wyrób serów litew¬ 
skich, Rynek 9 5 Rzeźnia gminna 
8 Sąd Grodzki 6 Schwarz Klaudiusz, lek. wet., Kolo¬ nia 1 Zarząd Dóbr Mirskich, maj. Mir — 1 (dod.) zamek — 2 (dod.) Biały Dom — 3 (dod.) pełnomocnik, m. — 4 (dod.) biuro Zarządu — 5 (dod.) rektyfikacja — 6 (dod.) folw. Ojucewicze • — 7 (dod.) folw. Piaseczno — 8 (dod.) folw. Çetra — 9 (dod.) maj. Usza — 10 (dod.) maj. Wielki Dwór — 11 (dod.) leśn. Miranka 2 Zarząd gminny, Wileńska 46 MIŻEWICZE L (8-15) 8 Leśnictwo Krokotka N-ctwa Państw. Słonim, os. Bagny 
5 Policja Państw., posterunek 
3 Zarząd gminny MOKRANY L 3 Policja Państw., posterunek MOŁCZADŹ C 2 Epsztejn Morduch 7 Gilerowicz Lejba 1 ,,Kownodwór“ Młyn Parowy 4 Liberman Mozes 10 Poczta, Telegraf i Telefon, nacz. urzędu, b. 5 Policja Państw., posterunek 3 Wołkomirski Mejer, skup zboża 8 Zarząd gminny MOŁODECZNO N ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urząd p. t. Mołodeczno 1, Zamko- | wa 31 Urząd p. t. Mołodeczno 2, dworzec 
kolejowy | 77 Babkles Aron, dr med., 3 Maja 4 
72 Berman Bencjan, kupiec, 3 Maja 27 
14 Brudny Manasja, m., Zamkowa 73 j 
47 Brudny Manasja, skład, Starościń- | ska 17 Elektrownia kolejowa — (dod.) biuro 31 Elterman Bencjan, kupiec, 3 Maja 9 j 
74 Frydman Zina, skład apteczny, Koś- j ciuszki 5 40 Gimnazjum Państw, im. Tomasza Zana, Zamkowa 35 | 42 Inspektor Powiat. Powszechn. Za¬ 
kładu Ubezp. Wzajemn., Sejmiko¬ 
wa 11 35 Jamiołkowski Stanisław, lek. pow., j 
Piłsudskiego 76 I 69 Kasyno Rodziny Urzędniczej, Staro¬ 
ścińska I 38 Komunalna Kasa Oszczędności pow. Mołodeckiego — (dod.) naczelnik wydziału pow., j gab. — (dod.) wydział powiatowy 80 Kosicrkiewlcz Józef, kierownik szko¬ 
ły powsz. Nr. 2, Sienkiewicza 42 j 
66 Kościukiewicz Józef, apteka, pl. 3 Ma¬ 
ja 7 64 Lewin Mendel, przedsięb. rob. bud., 
Starościńska 8 1 59 Lewitan Owsiej i S-ka, skład odbior. i row., pl. 3 Maja 7 ! 
61 Masłowski Piotr, dr, dyr. szpitala, 
Zanikowa 23 I 
73 Melcer Chalm, kupiec, Kościuszki 4 j 
75 Nahorski Czesław, zawiad. elektrow¬ 
ni 37 Patasznik Kiwa, kupiec, Zamkowa 8 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 49 — kancelaria urzędu p. t. Moło¬ deczno 1 29 — telegraf, aparat odbiorczy 68 — naczelnik urzędu p. t. Moło¬ deczno 1, m. 67 — kontrola 50 — nadzór teletechniczny 30 — technik nadzorowy 33 — urząd p. t. Mołodeczno 2 71 — naczelnik urzędu p. t. Moło¬ deczno 2, m. 24 — zmiennik POLICJA PAŃSTWOWA: 41 — Cichocki Stanislaw, kier. Wydz. śledcz., Sejmikowa 8 
2 — Komenda powiatowa, gmach Starostwa — (dod.) kier. Wydziału śled¬ czego, gab. — (dod.) komendant, gab. — (dod.) komendant, m. 7 — posterunek, Zamkowa 27 33 (dod.) Polskie Zakłady Impregn., Sp. Akc. 53 Powiatowy Zarząd Drogowy, gmach Starostwa 56 „Rolnik“, Pow. spółdzielnia Rolni¬ 
czo - Handlowa w Mołodecznie 
27 Sędzia Okręgowy śledczy, Starościń¬ 
ska 17 — (dod.) Sąd Grodzki 
48 Szpital Państwowy. Kościuszki 33 
65 Szulman, sprzedaż drzewa, josete- wicza 2 URZĘDY: 76 Inspektorat Szkolny, 3 Maja 43 58 Kierownik Oddziału Bryg. Ochro¬ ny Skarb., m. 44 Leśnictwo Państw. Brody 46 Leśnictwo Państw. Lewkowskie, Sleliszcze 55 Oddział Bryg. Ochrony Skarbowej, Starościńska 52 Starosta, gab., Starbścińska 17 — (dod.) m. 11 Starostwo — (dod.) areszt powiatowy — (dod.) kancelaria ogólna — (dod.) referent bezpiecz., m. — (dod.) referent bezpiecz., gab. — (dod.) wicestarosta, gab. —• (dod.) wicestarosta, m. 12 Urząd Skarbowy, Starościńska 15 — (dod.) naczelnik, gab. WOJSKO: 39 — Peszek Walenty, ppłk. 43 — Posterunek Żandarmerii 79 Zaleski Bronisław, kierownik szkoły 
powsz. Nr. 1, Słowackiego 
32 Zarząd gminny, Kościuszki 56 
51 Zarząd miejski, Piłsudskiego 31 
—: (dod.) burmistrz, gab. 36 Zawadzki Michał, ks. mgr, proboszcz 
par. wojsk., Sejmikowa 12 
— (dod.) kancelaria MORDYCZE L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA MOROCZNO L (8-15 
k. Pińska i 18-21) 7 Nadleśnictwo Państw. „Moroczno“ 
w Horyńcu 5 Pollcia Państw., posterunek 
11 Spółdzielnia Spożywców 
10 Turczyńscy, maj. Mikoła)ewo-Holje 
4 Zarząd gminny . MORYŃ L 3 Brochocka Helena, maj. Moryń MOSARZ L ROZMÓWNICA PUBLICZNA MOSTY 1 C 15 Abramlcki Samuel, ekspedytor leśny, Zelwiany 9 Bracia Konopaccy, przemysł drzew¬ 
ny, fabryka dykt, os. Fabryczna wi. 37
		

/Czasopisma_195_02_0047.djvu

			— Nieśwież Mosty 1 20 Efron Lejzer, Zelwiany 11 Epsztejn Nochim, eksped. leśny, Zel¬ wiany 17 Galpem Judei, hotel. st. Mosty 12 Łowicki Stefan, maj. Michałówka 
6 Policja Państw., posterunek, os. Fabr. 29 Poczta, Telegraf 1 Telefon, naczelnik urzędu 10 Ratner Szloma, eksped. leśny, st. Mosty 2 Tartak parowy „Mosty“ 8 Tartak parowy „Zelwiany“ URZĘDY: 3 Leśnictwo Nowosiółki 5 Leśnictwo Pliszcze 4 Nadleśnictwo Państw., Mosty — (dod.) leśniczówka Graby — (dod.) nadleśniczy, m. 1 Punkt przeładunkowy N-ctwa Szczuczyn 26 Zarząd gminny, Marsz. Piłsudskie¬ go MOSTY 2 L (8-15) 4 Państwowe Kierownictwo budowy 
mostu przez rzekę Niemen w Mo¬ 
stach 7 Towarzystwo Przemyślu Metalowego 
K. Rudzki i S-ka, Biuro połowę 
montażu drogowego przez Nie¬ 
men MOTOL L (8-12 
i 15-21) 6 Apteka mgr Ch. Długin, pl. Królo¬ 
wej Bony 5 4 Kamchi J., zakup zboża i lnu, Woło¬ dyjowskiego 44 
2 Policja Państw., posterunek, Woło¬ 
dyjowskiego 29 a 5 Rejonowa Spółdzielnia rolniczo-spo- żywcza, pl. Królowej Bony 20 a 
1 Skirmuntt Konstanty Henryk Maria 
i zarząd dóbr, maj. Mołodów 7 Szymczak Stefan, kier. szkoły pow., 
Królowej Bony — (dod.) mieszkanie 3 Zarząd gminny, Wiśnlowieckiego 7 MOTYKAŁY L 2 Policja Państw., posterunek MŚCIBÓW L 4 Burak Marek, ks. kan., proboszcz 
2 Policja Państw., posterunek 7 Tołłoczko Stanisław, maj. Wierdo- miczp — (dod.) Emilia Tołłoczko — (dod.) folw. Szuściki 5 Zarząd gminny MUROWANA L 
OSZMIANKA 2 Policja Państw., posterunek NACZA L ROZMÓWNICA PUBLICZNA NALIBOKI L (8-15 
i 18-21) 10 Firma „Szubin“ Przemysł Leśny, Wileńska 1 — (dod.) Rudy — (dod.) Kleciszcze 4 Kryński Stanisław, lek. wet., Nowo¬ 
gródzka 49 8 Leśnictwo Kleciszcze 9 Leśnictwo Kromań 
7 Leśnictwo Naliboki 6 Nadleśnictwo Nalibockle, os. Buda — (dod.) leśnictwo śmiejno — (dod.) nadleśniczy, gab. 3 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny NARWILISZKI L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA NIECHACZEWO L 5 Policja Państw., posterunek 
4 Zarząd dóbr Goszczewo NIECIECZ L (8-15) k. Lidy 2 Leśnictwo Lubarskie, os. państw. Za¬ 
borze NIEDŹWIEDZICE C 2 Bujnowski Leon, ks. proboszcz 1 Krzyżanowski Stanisław, st. sierżant 
10 Nowicka Wanda i Nowicki Andrzej, zarząd dóbr Rudnia-Beresniewi- 
cze — (dod.) . zarząd tartaku i młyna parowego 6 Nowicki Jerzy, właśc. maj. Sawejki — (dod.) Reliszko Alfred, rtm. w st. sp., dzierżawca maj. Sawejki 
9 Policja Państw., posterunek — (dod.) st. kol. Reytanów 7 Tartak parowy Budy, Szaplro Jakub 3 Zarząd gminny NIEHNICZE L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA NIEHNIEWICZE L 2 Policja Państw., posterunek 
4 Schronisko dla dzieci w Adampolu 
6 Zarząd gminny 38 Wl. NIELEPOWO L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA NIEMEN C 4 Ertel Sylwester, porucznik, Dziakowi- cze 9 Fabryka dykt klejonych „Niemen“ 
A. Kunda i S-wie, spółka jawna 
8 Huty Szklane 1. Stolle „Niemen“, 
Sp. Akc., biuro, centrala — 1 (dod.) Stolle Feliks, dyr., m. — 2 (dod.) przystań na rzece Nie¬ men — 3 (dod.) kantor techniczny, huta — 4 (dod.) Stollowa Józefa, Pre¬ zes Zarządu, m. — 5 (dod.) ekspedycja hut na st. kol. Niemen — 6 (dod.) sortownia szlifierska — 7 (dod.) magazyn — 8 (dod.) dyrektor zarządzający, gab. — 9 (dod.) Stolle Bronisław, dyr., 7 10 11 m. — 10 (dod.) dyrektor techniczny, gab. — 11 (dod.) buchalteria — 12 (dod.) faktury 1 kancelaria ogólna — 13 (dod.) Spółdzielnia Spożyw¬ ców „Niemen“ — 14 (dod.) nowa szlitiernia — 15 (dod.) korespondencja — 16 (dod.) ośrodek leczn. Ubez- pieczalni Społeczn. 
Policja Państw., posterunek 
Szapiro Josel, tartak i młyn parowy, 
st. kol. Niemen Szlapocznik L. NIEMECZYN C n. Wilią 4 Andrejewowa Eugenia, m., Parczew¬ skiego 6 7 Centrala telf. garnizonu 8 Fajn Mendel, m., Legionowa 11 a 
10 Kowarski Abram, m., T. Kościuszki 9 9 Kowarski Abram, m., w. Pilakolnie 14 Leśniczówka w Dolnej 13 Leśniczówka w Jęczmieniszkach 
3 Mackiewicz Konstanty, mai Werusów 5 Nadleśnictwo Niemenczyńskie — (dod.) nadleśniczy, m., — (dod.) gajówka Wiatrówka 15 Nidzon JokJel, m., Legionowa 29 1 Policja Państw., posterunek 2 „Przemysł Browarniany“, browar, maj. Czerwony Dwór — (dod.) piwowar 6 Zarząd gminny, Legionowa 7 NIESTANISZKI L ROZMÓWNICA PUBLICZNA NIEŚWIEŻ N 66 Apteka, M. Aniszczyk i spadkobier¬ 
ców E. Walickiej 
18 Bank Chrześcijański Ludowy, sp. z. z n. o., Wileńska 6 
57 Baranowski Mikołaj, zamek ks. Ra¬ 
dziwiłła 61 Boguszewski Wacław, dyr. rolnicze¬ 
go zakładu doświadczalnego, Ha- 
nusowszczyzna 88 Czekański Alojzy, Wileńska 34 
79 Dubrowski Maciej, Wileńska 38 35 Dyrekcja Lasów ks. Radziwiłła, Pił¬ 
sudskiego 2 49 Elektrownia mieiska. Ogrodowa 21 
53 Farfel Jankiel, Bernardyńska 33 55 Galiński Stetan, mier. przysięgły, Ra¬ tuszowa 8 60 Ginzburg Jakub, dr, Ratuszowa 1 69 Godycki-Cwirko Bronislaw. Zamek 70 Grvnwald Lipa. Cegielnia-Pohulanka 
98 Kazmlerczak Marian, Hołówki 54 56 Klub Polski „Ognisko“, Piłsudskie¬ go 19 33 Klucz Albiański i zakład rybny ks. Radziwiłła, Alba — (dod.) gorzelnia — (dod.) bażantarnia — (dod.) Ferberków 50 Komunalna Kasa Oszczędności, Pił¬ sudskiego 10 39 Korzon Stefan, lnż„ Piłsudskiego 17 
24 Korzon Mieczysław, Wileńska 1 
6 Kraszewski Mieczysław, Słucka 58 46 Krupska Jadwiga, dr, Senatorska 12 
84 Kubik Mieczysław, ks. dziekan, ple¬ 
bania 82 Kuroczycka Julia, kier. szk. powsz. Nr. 1 59 Leśnictwo Nieśwleskle, Winklerow- szczyzna 42 Lichodziejewski Wincenty, notariusz, 
Syrokomli 1 10 Łuszkiewicz Jerzy, dr, Benedyktyń- 47 Łyczkowski Michał, dr, Syrokomli 9 
44 Matwiejczyk Wincenty, gaj. Kacza- nowicze 8 Messite Mojżesz, adw., Bernardyń- ską X0 73 Mirkowski Stanisław, Zamek 
4 Nieświeska Spółka Przeds. Samoch., 
Piłsudskiego 9 
52 Obóz Zjednoczenia Narodówego, Pił¬ 
sudskiego 21 89 Ośrodek Zdrowia, Farna 
81 Pająk Józef. Piłsudskiego 64 Paliwoda Konstanty, adw., Piłsud¬ skiego 56 65 Parchimowicz Mieczysław, remiza straży pożar. 77 Peski Władysław, Wileńska 4 
87 Pluciński Bohdan, Piłsudskiego 62
		

/Czasopisma_195_02_0048.djvu

			Nieśwież — Nowogródek POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 80 — ekspedycja i kasa 30 — naczelnik urzędu, b. 20 — naczelnik urzędu, m. 71 — technik nadzorowy, m. 78 — telegraf 62 — zmiennik 34 Podhorski-Okołow Tadeusz, inż., ad¬ 
ministra Malewo 
99 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Han¬ 
dlowa, Benedyktyńska 3 POLICJA PAŃSTWOWA: 75 Komendant powiatowy, gab. — (dod.) komendant pow., m. 31 Komenda Powiatowa, Benedyktyń¬ ska 4 32 Posterunek Nieśwież, Ratuszowa 2 25 (tow.)posterunek Łań 17 Posterunek Sołtanowszczyzna 40 Powiatowy Zarząd Drogowy, Piłsud¬ skiego 10 74 Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Inspektor Powiato¬ 
wy, Piłsudskiego 27 
72 Radziwiłł Leon, ks., gab., Piłsudskie¬ 
go 1 58 — m., Zamek 100 Ruszczyć Zygmunt, maj. Narucewi- cze 54 Skakalski Rubin, Benedyktyńska 5 41 Szereszewski Mojżesz, karna 8 SZKOŁY: 28 Gimnazjum Państwowe im. Syro¬ komli 45 Szpital Powiatowy, Słucka 37 
URZĘDY: 38 Inspektor Szkolny, Benedyktyń¬ ska 14 76 Sąd Grodzki, Albiańska 22 — (dod.-) kierownik sądu, m. 68 Starosta Powiatowy, gab., Syro¬ komli 17 37 — m., kol. urzędnicze 7 Starostwo Powiatowe, Syrokomli 17 — (dod.) wicestarosta, gab. — (dod.) referent bezpieczeństwa — (dod.) referent rolnictwa i re¬ form rolnych 36 Urząd Skarbowy, Dominikańska 22 — (dod.) kasa 85 — Powiat. Komisja Klasyfikacyjna, Słucka 18 19 — Urząd Rozjemczy, Piłsudskie¬ go 10 WOJSKO: 26 Centrala teł. garnizonu 27 — 5 — 51 — 22 Wydział Powiatowy, Piłsudskiego 10 — (dod.) kierownik wydziału, b. 48 Zamek ks. Radziwiłła 21 Zarząd Główny ordynacji Nieświesko- 
Kleckiej L. ks. Radziwiłła, Piłsud¬ 
skiego 1 25 (tow.)Zarząd gminny Łań 
2 Zarząd miejski, Ratusz — (dod.) burmistrz, gab. 9 — Henrici Alfred, burmistrz, m. 83 — stajnia, Słucka 50 
67 Zienkiewicz Konstanty, Insp. lasów, 
Swierżeńska 11 
86 Zmaczyński Konstanty, folw. Zajezie- rze NOWA MYSZ L (8-15) 5 Parafia Rrzymsko-Katollcka 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny NOWA WILEJKA C (7-22) AUTOMAT TELEFONICZNY: Dworzec kolejowy ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urząd p. t. Nowa Wilejka 1, Wi¬ 
leńska 8 Urząd p. t. Nowa Wilejka 2, Pił¬ 
sudskiego 20 Abramowicz Br.. Tartaczna 7 
37 Araszkiewicz Władysław, ks. prefekt, plebania 18 Borowski Dawid, Połocka 73 7 Elektrownia kolejowa 24 Gajówka Dębówka N-ctwa N. Wilejka 
3 Gimnazjum Państw, im. św. Kazimie¬ 
rza. d. kolejowy 39 Januszewski Stanisław, dr med., por., Wileńska 8 35 Jocz Stanisław, handlowiec, Pił¬ 
sudskiego 15 29 „Jodemka“, f-ka bekonów i konserw, 
Potocka 81. centrala w Kościanie 40 Kowalski Juliusz, Podgórna 1/22 19 Królikowski Eugeniusz, kier. szkoły, Szkolna 5 32 Lniarska Centralna Stacja Doświad¬ 
czalna, Połocka 1 
— (dod.) dyrektor, gab. 10 Nadleśnictwo N. Wilejka, Wileńska 26 25 Nadleśniczy, Wileńska 23 12 Nowo - Wilejska Fabryka Drożdży, 
Sp. z o. o.. Połocka 35 
22 Obóz Zjednoczenia Narodowego, Ko¬ 
ścielna 10 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 64 — naczelnik urzędu, b. 63 — naczelnik urzędu, m. 65 — posterunek monterski 81 — urząd p. t. Nowa Wilejka 2 4 Policja Państw., posterunek, Wileń¬ 
ska 26 2 Prystor Aleksander, folw. Borki 11 Rzepiela Józef burmistrz, 3 Maja 24a 
38 Rzeźnia Miejska, lekarz weterynarii, gao. 1 Sadowski Władysław, ks. proboszcz, 
plebania, Kościelna 19 
17 Siedlecki Zygmunt, dr med., mjr, 3 Maja 14 41 Sołomiański Aron, właśc. apteki 
36 Szabłowski Bronisław, Połocka d. kol. 8 21 ,,Tarłaś“, parowy tartak i młyn i*-oi Sorokinów 16 Tomkiewicz Stanisław, inż., Podgór¬ 
na 4 12 Torwirt A., dyrektor Zakładów Przem. A. Mozer i S-wie 26 Towarzystwo Opieki nad Wsią Wi¬ leńską 31 Uzłowski Eustachy, restauracja, Wi¬ 
leńska 4 23 ,,Wilenka“, Rolnicze Zakłady Prze¬ 
mysłu Lniarskiego, Połocka 1 — (dod.) dyrektor, gab. — (dod.) dyrektor, m. WOJSKO: 33 Kasyno Oficerskie 34 Kasyno Podoficerskie 
28 Posterunek żandarmerii 27 Izba Chorych 30 Stacja pomp 6 Zakład Wychowawczo - Poprawczy w 
Wielucianach — (dod.) dyrektor, gab. 12 Zakłady Przemysłowe A. Mozer i 
S-wie, Połocka 35 8 Zarząd miejski — (dod.) burmistrz, gab. NOWE ŚWIĘCIANY C 11 Centrala telefoniczna garnizonu 12 Gordon Chaim, sprzedaż mąki, cukru i śledzi, święciańska 1 6 Gordon Hesel, hurtowa sprzedaż cu¬ kru, mąki i nafty, pl. Kolejowy 13 
21 Kopelowicz Szloma, dr med., Wileń¬ 
ska 26 7 Kościelski Jan, kier. Oddz. Bryg. Ochr. Sk., Wileńska 34 
10 Naczelnik Straży Pożarnej, Szkolna 18 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 1 — kancelaria urzędu 5 — ekspedycja pocztowa 9 Policja Państw., posterunek, Wileń¬ 
ska 38 4 Poniatowski Antoni, pl. Kolejowy 4 
URZĘDY: 15 Nadleśnictwo Swięciany, Wileń¬ ska 50 8 Oddział Brygady Ochrony Skarbo¬ wej, Wileńska 52 14 Zarząd miejski, Wileńska 48 NOWODRUCK L ROZMÓWNICA PUBLICZNA NOWOGRÓDEK N 43 Biuro napraw 22 Informacja centrali telefonicznej 
105 Informacja w sprawach pocztowych 
104 Kontrola centr. teief. (reklamacje) 
22 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMAT TELEFONICZNY: Cukiernia, przystanek autobusowy 6 Straż pożarna 1 80 Adwokat Dworzecki Nachemiasz, Pił¬ 
sudskiego 2 25 Adwokat Szarejko Cyprian, Koielic- ka 52 114 Adwokat świryd Paweł, Korelicka 42 
100 Adwokatów Koło, Korelicka, gmach Sądu Okręgowego 
121 Apteka B-ci M. i O. Lejzerowskich, W. Rynek 4 124 Apteka prowiz. farm. M. Ginzburga 
i B. Delatyckiego, Rynek 10 
113 Baliński - Jundziłł Jan, maj. Sienie- życe 23 Bank Kredytowy Spółdzielczy, Spół¬ 
dzielnia z ograniczoną odpowie¬ 
dzialnością, Kościelna 1/28 
68 Bank żydowski Ludowy, Rzemieślni¬ 
czy i Drobno - Handlowy, Spół¬ 
dzielnia z odp. ogr., Kościelna 7 179 Bartnicki Jan, właśc. warsztatów samoch., Sienieżycka 51 
148 Baszkiewicz Władysław, insp. Okr. Ochrony Skarbowej, m., Kościel¬ 
na 52a 55 Bazar Przemysłu Ludowego, Beczko- wicza 1 — (dod.) dyrektor, gab. 117 Birula Antoni, komornik, 3 Maja 4 
42 Brojdo Mowsza, Korelicka 4 165 Ciechanowski Herc, adw., Piłsudskie- g° 15 164 Czarnomski Zygmunt, komisarz P. P., m. 1 28 Czyż Jakub, Sienie2ycka 40 119 Dclatycki Jakub, W. Rynek 15 
162 Dobry Morduch, Rvnek 17 77 Dorofiejczyk Aleksander, właśc. przedsięb. samoch., Beczkowi- 
cza 44 115 Drukarnia Wydz. Powiat. Zilberma- na, Rynek 1 88 Dulsin Mowsza. Kościelna 5 180 Dworzecki Nachemiasz, adw., Pił¬ sudskiego 2 170 Engman Grzegorz, Bazyliańska 20 
Fundusz Pracy (patrz Urzędy) 
Gimnazja (patrz Szkoły) 123 Gumener Eliasz, adw , Bazv1iańska 5 175 Hoppen Kazimierz, dyr. Bazaru Prze¬ mysłu Ludów., m. 
20 Inspektor Powiatowy Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajem¬ 
nych, 3 Maja 20 
38 Inspektorat Szkolny, zauł. Grodzień¬ 
ski 20 — (dod.) inspektor, gab. 169 Iwanowski Kazimierz, dziennikarz, Razyliańska 35 173 Iwieniecki Abram, właśc. przedsię¬ 
biorstwa samoch., Bazyliańska 8 
27 Iwieniecki Owsiej, dzierżawca kina, 
Beczkowicza 11 63 Izba Rolnicza. Słonimska 22 — (dod.) Związek Kółek Rolniczych 
138 Izba Rziemieślnicza, Piłsudskiego 8 — (dod.) dyrektor, gab. Izba Skarbowa (patrz Urzędy) 35 Izraelit Lejba, ekspedytor, Piłsudskie¬ 
go 17 56 Jaroszewicz Edward, adw., Piłsud¬ skiego 48 176 Kamieniecki Abram, konces. przewóz towarów, Korelicka 11 
95 Kancelaria Notariusza Tarneckiego 
Wilhelma, Sąd Okręgowy 
111 Kapliński Kuszel, Kościelna 25 78 Kapliński Rafał, Wojewódzka 7 72 Kasa Spółdzielcza z odpow. nieogr., 
Piłsudskiego 17 1 47 Kilarski Edward, szkoła nr 2 118 Kiwelowicz Brojno, dr med., Kościel¬ na 1 7 Kiwelowicz Morduch, Mickiewicza 1 
160 Klajewski Mikołaj, adw., Sienieżyc¬ 
ka 37 120 Kłubok Abram, inż., W. Rynek 12 146 Komunalna Kasa Oszczędności, Ry¬ 
nek 19 — (dod.) dyrektor, gab. 62 Ksiądz Dziekan, Słonimska 8 
131 Lejpuner Józef, restaurator, Rynek 3 Wl. 39
		

/Czasopisma_195_02_0049.djvu

			Nowogródek Lejtneker — Ziemian 47 Lejtnekc-r E., inż. cer., Piłsudskie¬ 
go 93 Leśnictwa (patrz Urzędy) 1 53 Lewin Mojżesz, lekarz - dentysta, Pił¬ 
sudskiego 65 96 Liga Morska i Kolonialna, Słonim¬ 
ska 30 16 Liga Obrony Powietrznej i Przeciw¬ 
gazowej. Korelicka 5 
122 Limon Owsiej, właśc. biura podań, 
W. Rynek 19 85 ,,Limon“, skład żelaza, właśc. S. Grejwer, Rynek 18 
75 Marcinowski Antoni, Szkoła powsz. nr 1, Zamkowa 
52 Marmursztein, dr med., Kościelna 30 
150 Mikołajewski Calel, Piłsudskiego 38 
127 Mowszowicz Ch. I., ajent, ubezpiecz., 
Piłsudskiego 45 
Nadleśnictwa (patrz Urzędy) 126 Niańkowski Morduch, Korelicka 3 
95 Notariusz Tarnecki Wilhelm, kance¬ 
laria, Sąd Okręgowy 
152 Nowicki Wacław, notariusz, m. 50 Nowicki Wacław, notariusz przy 
Wydz. Hip. S. O. 
139 Obóz Zjednoczenia Narodowego, Ko¬ 
ścielna 65 — (dod.) sekretariat 
41 Ognisko. Bazyliańska 2 
181 Pacyński Franciszek, dyr. pryw. gimn. ,.Oświata“, Piłsudskiego 2 
26 Pawluć Stefan, adw., Farna 5 
155 Pieresiecki Szaja, hotel Europa, Zam¬ 
kowa 3 168 Piotrowski Konrad, adw., 3 Maja 6 
1 49 Pisarz hipoteczny, Korelicka 66 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 18 — naczelnik urzędu, b., Bazyliań¬ 
ska 4 102 — naczelnik urzędu, m. 105 — kancelaria 19 — telegraf 1 04 — kontrola telegr. i telefon. 103 — ekspedycja poczt. 135 — kasa 43 — dyżurny technik 167 — technik nadzorowy 154 — monter, m. POLICJA PAŃSTWOWA: 29 — Komenda Wojewódzka P. P. 33 — — 3 (dod.) pokoje gościnne — 4 (dod.) komendant woje¬ 
wódzki, gab. — 5 (dod.) kierownik referatu 
budź. - gosp., m. — 6 (dod.) naczelnik urzędu śledczego, gab. — 7 (dod.) kierownik referatu pers. adm., m. — 8 (dod.) naczelnik urzędu śledczego, m. — 9 (dod.) świetlica p. p. — 10 (dod.) kierownik referatu budź. - gosp., gab. — 11 (dod.) garaż — 12 (dod.) kierownik referatu wojsk., gab. — 13 (dod.) inspekcja — 14 (dod.) kierownik referatu pers. - adm., gab. — 15 (dod.) oficer inspekc. Nr I — 16 (dod.) radiostacja — 17 (dod.) oficer inspekc. II, m. — 18 (dod.) kancelaria ogólna — 19 (dod.) zast. nacz. urzędu śledczego, m. — 20 (dod.) komendant woje¬ 
wódzki. m. 116 — komendant wojewódzki, gab. 157 — komendant wojewódzki m. x— (dod.) komendant wojewódzki, i m. 93 — koszary p. p . 110 — naczelnik Urzędu śledczego, gab. 45 — Urząd śledczy 9 — Urząd Śledczy, sekretariat 21 — Komisariat P. P., Bazyliań¬ ska 7/2 — (dod.) kierownik, gab. 164 — Czarnomski Zygmunt, kierownik Komisariatu P. P., m. 66 — Komenda Powiatowa P. P. — (dod.) komendant, gab. 82 — Komendant powiatowy P. P.. m. 34 — Powiatowa Komenda P. P., Wy¬ dział śledczy. Zamkowa 35/2 — (dod.) kierownik Wydziału ślerlcz^po. gab. 
171 — kierownik wydziału śledczego, m., Pierackiego 6 67 — Posterunek P. P. Horodeczno 106 — (tow.)Posterunek P. P. Ochono- wo 1 78 Rogalewiczowa Maria, adw., Korelic¬ 
ka 3a Sąd Okręgowy (patrz Urzędy) 158 Słucki Morduch. Beczkowicza 23 
175 Smolski Wincenty, inż., dyr. Bazaru 
Przemysłu Ludowego, m. 
44 Sołomiański, Beczkowicza 59 
Starostwo (patrz Urzędy) 11 Syndykat Rolniczy, 3 Maja 1 
177 Szapiro Józef, dr med., zauł. Gro¬ 
dzieński 3 25 Szarejko Cyprian, adw., Korelicka 52 
SZKOŁY: 84 Gimnazjum Państw, im. A. Mickie¬ wicza, Korelicka 
166 — lokal dodatkowy 181 Prywatne Gimnazjum Koeduka¬ cyjne „Oświata“, Piłsudskiego 2 
83 Szkoła powszechna Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, 3 Maja 24 10 Szpital Sejmikowy, powiatowy, Sło¬ 
nimska 38 — (dod.) lekarz powiatowy 
144 Szychęr Piotr, komornik, Sienieżyc- ka 53g 114 świryd Paweł, adw., Korelicka 42 
95 Tarnecki Wilhelm, notariusz, kance¬ 
laria, Sąd Okręgowy 
163 Tarnecki Wilhelm, notariusz, m., Ogrodowa 8 99 Tawrycki Dawid, restaurator, Piłsud¬ 
skiego 4 137 Troniewski Mieczysław, właśc. ziem., 3 Maja 25 61 Ubezpieczalnia Społeczna w Lidzie, 
punkt administracyjno - kontrol¬ 
ny w Nowogródku, Słonim¬ 
ska 54/32 URZĘDY: 49 Izba Skarbowa 90 — — 1 (dod.) naczelnik wydziału I, gab. — 2 (dod.) oddział osobowy, wydział I — 3 (dod.) oddział gospod., wy¬ dział II — 4 (dod.) naczelnik wydziału II, gab. — 5 (dod.) naczelnik wydziału III, gab. — 6 (dod.) oddział kredytów i rozchodów budżetów., wy¬ 
dział III — 7 (dod.) naczelnik wydziału IV, gab. — 8 (dod.) naczelnik wydziału V, gab. — 9 (dod.) inspektor okręg. ochrony skarbowej, gab. — 10 (dod.) naczelnik urzędu skarbowego, gab. — 11 (dod.) kasa urzędu skarbo¬ wego — 12 (dod.) przewodniczący ko¬ misji odwoławczej, gab. — 13 (dod.) kier. oddziału gospo- 46 darczego sekretariat Izby Skarbowej 
(dod.) dyrektor, gab. Komisja Klasyfikacyjna Grun¬ 
tów, Pierackiego 
(dod.) inspektor 36 1 89 Powiatowa Komisja Klasyfika¬ 
cyjna Gruntów, Pierackiego 73 Nadleśnictwo Państw. Nowogródek, Łowce — (dod.) nadleśniczy, m. 1 06 — (tow.)Leśnictwo Jacuki 1 06 — (tow.)Leśnictwo Kamionka 60 — Leśnictwo Litówka 92 Nadleśnictwo Państw. Świteź, Ba- torówka — (dod.) nadleśniczy, m. — (dod.) leśnictwo Batorówka Sąd Okręgowy: 53 — prezes, gab. — (dod.) prezes, m. 133 — kancelaria prezydialna 32 — prokurator, gab. 51 — prokurator, m., Kolonia Urzęd¬ 
nicza 54 — sekretariat prokuratury, kierow¬ 
nik, b. — (dod.) wiceprokurator IV rej., 
gab. wiceprokurator IV rej., m. 39 — 71 — ,, I rej., gab. 1 40 — ,, I rej., m., Ogro¬ 
dowa 5 37 — wydział karny 65 — Sędzia Śledczy, gab. 1 59 — Sąd Grodzki 15 
1 07 
5 
28 1 42 14 1 13 2 12 101 134 8 59 80 31 4 143 87 156 57 30 74 89 97 
94 1 72 79 86 
1 29 98 
132 58 Starostwo: — Starosta, gab. — Starosta, m., Kolejowa 35 — 1 (dod.) zast. starosty, gab. — 2 (dod.) kancelaria ogólna — 3 (dod.) reler. bezpiecz. publ. — 4 (dod.) wydział powiatowy — 5 (dod.) refer. administr. — 6 (dod.) refer. do spraw rol¬ nictwa i reform rolnych — 7 (dod.) powiat, zarząd dro¬ gowy — 8 (dod.) inspektor samorządo¬ wy — inspektor starostw 1 samorzą¬ dów — (dod.) ref. budowlany 
Urząd Wojewódzki: — wojewoda, gab. — wojewoda, m. — wicewojewoda, gab. — wicewojewoda, m. — sekretariat wojewody — (dod.) wojewoda, gab. — sekretarz wojewody, m. — szofer wojewody, m. — (dod.) garaż 
Wydział Ogólny: — naczelnik wydziału ogólnego, gab. — kierownik oddziału organizacyj¬ nego, gab. — kierownik oddziału budżet.-go¬ spod., gab. — biuro podawcze, dyżurny urzęd¬ nik Wydział Społeczno-Polityczny: — naczelnik wydziału, gab. — naczelnik wydziału, m. — zast. nacz. wydziału, gab. — zast. nacz. wydziału, m. — kancelaria wydziału — (dod.) oddz. bezpiecz. i po¬ rządku publ., kier. 
Wydział Rolnictwa i Reform Rol- 
, nych — naczelnik wydziału, gab. — oddz. urządzeń rolnych, kierow¬ nik, gab. — oddz. pomiarów rolnych, kie¬ rownik, gab. — oddz. wodno-melioracyjny, kie¬ rownik, gab. — oddz. finansowy, wydz. rolnic¬ twa i reform rolnych — inspektor weterynarii, gab. — (dod.) inspektor ochrony lasów państw. Wydział Samorządowy: — naczelnik wydziału, gab. 
Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia: — naczelnik wydziału, gab, — oddz. pracy i onieki społecznej — (dod.) kier. oddziału 
Wydział Komunikacyjno-Budowla- ny: — naczelnik wydziału, gab. — oddz. budowlany, kierownik — oddz. drogowy, kierownik 70 Więzienie 3 — naczelnik więzienia, m. Wojewódzki Urząd (patrz Urzędy) 161 Wojew. Biuro Funduszu Pracy, refe¬ 
rat administr. 1 pomocy, Zamko¬ 
wa 39 — (dod.) dyrektor, gab. 48 — referat finansowy i pracy WOJSKO: 1 41 Komenda Garnizonu 24 Komenda Ohwodu P. W. i W. F. 1 41 Komenda Rejonu Uzupełnień 76 Zarząd gminny, Ogrodowa 11 ZARZAD MIEJSKI: 1 08 — burmistrz, gab. 40 — wiceburmistrz, gab. 1 45 — sekretarz, gab. 64 — refer. rachunk.-podatkowy 1 30 — elektrownia 125 Zeldowicz Isaj, adw., zauł. Unicki 
ZWIĄZKI: 174 Młodej Polski, Beczkowicza 6 1 51 Pracy Obywat. Kobiet, wojewódz¬ ki 81 Propagandy Turystycznej, stacja kolejowa 69 Straży Pożarnych R. P., Kościel¬ na 88 112 Strzelecki, Komenda podokręgu, Kościelna 83 91 Ziemian, Kościelna 34 40 wi
		

/Czasopisma_195_02_0050.djvu

			Nowojelnia — Oszmiana 1 NOWOJELNIA C 7 Isakow Jona, Piłsudskiego 25 
5 Izraełit Mowsza, Szosowa 7 3 Litwiński Michał, kierownik Syndyka¬ 
tu Rolniczego, Szosowa 7 
12 Nowosielski Emil, inż., Pierackiego 9 8 Pape Gutka, skup zboża, Piłsudskie¬ go 4 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 1 — naczelnik urzędu, b., 11 Listo¬ pada 3 2 — zmiennik, 11 Listopada 3 10 — monter, m., Stefczyka 7 4 Policja Państw., posterunek, Mickie¬ 
wicza 5 6 Połoński Menasi, Piłsudskiego 29 14 Przedsiębiorstwo Budowlane, Stani¬ 
sław Chróstowski i S-ka 
9 Stacja kolejowa Nowojelnia 
13 Tabisz Jan, kierownik szkoły, Ułań¬ 
ska NOWOSIÓŁKI L (8-15) k. Kobryma 3 Policja Państw., posterunek 
5 Zarząd gminny NOWY DWÓR L (8-15) k. Lidy 1 Policja Państw., posterunek 
3 Zarząd gminny NOWY DWÓR L 
WOŁKOWYSKI 1 Policja Państw., posterunek NOWY POHOST L (8-12 
i 15-21) ROZMÓWNICA PUBLICZNA: Dworzec kolejowy 2 Kac Idei, wlaśc. apteki 3 Policia Państw., posterunek 
8 „Rolnik“, spółdzielnia 4 Seliber M.. dr med. 6 Sosnowik Hirsz 5 Sosnowik Lejba 
1 Zarząd gminny OCHONOWO L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA ODRYŻYN L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 
5 Zarząd gminny OLECH NOWICZE L 5 Niemcewicz Paweł 6 Olszański Zelik 2 Policja Państw., posterunek OLKIENIKI L (8-12 
i 15-21) 8 Rozmównica przy stacji kol., d. Tra- kińskiego — (dod.) kierownik ruchu, st. kol. Olkienlki 1 Aborowicz Nikodem, ks. proboszcz 
parafii Olkienickiej 11 Gajówka Pomerkl — (dod.) gajówka Szpaka Wyspa 
7 Nadleśnictwo — (dod.) leśnictwo Krynica, os. Pierciupie Ą Opieka Rodzinna nad psychicznie cho¬ 
rymi, oddziel Olkieniki, w. Deksz- 
nia 12 Polaczek Hirsz, kier. hurtowni soli 
3 Policja Państw., posterunek 10 Rukoyżo Eugenia, dr med. 5 Tekturownia Olkienicka, os. fabrycz¬ 
na i 9 Zarząd gminny OLKOWICZE L 4 Bohdanowicz Ignacy, maj. Stajki 5 Bohdanowiczówna Maria, maj. Mac- kowce OLSZEW L 3 Chomiński Ludwik 
6 Zarząd Sądowy maj. Olszew OŁTUSZ L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek Oltusz 
— (dod.) posterunek Radzież 
1 Zarząd gminny OMELENIEC L ROZMÓWNICA PUBLICZNA ONŻADOWO L (8-15) 1 Oajówka Cieszkany 6 1 8 10 7 7 6 17 5 16 14 9 8 10 5 2 3 k. 3 4 8 1 4 1 3 1 2 OPSA L (8-18) Dyrektor Szkoły Rolniczej, maj. Opsa 
Policia Państw, posterunek 
„Rolnik“, Spółdzielnia Roln.-Handl. w Braslawiu, filia w Opsie 
Szyszko Jan, wlaśc. restauracji, Bra- 
slawska 3 Zarząd gminny ORANY C 10 5 1 4- Centrala telefon, garnizonu 
Gajówka Jasna 
Gaiówka Łowis 
Gajówka Wypalanka 
Leśnictwo Komaruriskie, leśniczówka 
Miller Gerszon, tartak i młyn 
Nadleśnictwo Orańskie, Piłsudskie¬ 
go 8 — cjod.) nadleśniczy, gab. Policja Państw., posterunek, Piłsud¬ 
skiego Zarząd gminny, Narbutta 6 13 9 2 3 (b. n.) 
70 
38 ORLA L (8-15) n, Niemnem Nadleśnictwo Lasów żoludzkich, Za- czepice — (dod.) tartak Zaczepice 
Policja Państw., posterunek 
Zarząd gminny ORNIANY L ROZMÓWNICA PUBLICZNA OSOWCE L (8-15) Drohiczyna Poleskiego Policja Państw., posterunek 
Zarząd gminny 73 54 32 45 16 1 74 
18 
59 24 OSTROWIEC L k. Wilna Gajówka Bielkiszki 
Gordon B. Gotkin Szmuilo 
Kurażyński Stefan 
Policja Państw., posterunek 34 26 8 11 46 OSTRÓW L (8-15) k. Baranowicz Policja Państw., posterunek 
Zarząd gminny 66 48 42 OSTRYNA C ROZMÓWNICA PUBLICZNA: Dziembrów Kaszciniewski Ajzik, przedsiębiorca 
samochodowy, Łazienna 5 
„Kotra“, fabryka dykt klejonych, 
p/f-mą: Plywood Products Manu¬ 
facturing Co, sp. z o. o. 
Kryński Pinkus, brakarz, Dziembrow- ska 2 Leśnictwo „Czaszcza“, zarządu dóbr 
ks. Drucko-Lubelskich 
Leśnictwo Ostryńskie w osadzie Zie¬ 
lona Góra Patuszyński Chaim, handel m»esem. Wileńska 6 Policja Państw., posterunek 
Zarząd gminny OSZMIANA 1 N Informacja centrali telefonicznej 
Informacja w sprawach pocztowych 
Przyjmowanie telegramów telefonem (Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMATY TELEFONICZNE: Cukiernia Epsztejna 
Rodzina Urzędnicza Straż pożarna Baniewicz Czesław, notariusz, Pił¬ 
sudskiego 3§ ,,Blazk“, S-ka, Kościuszki 3 
Branicki Piotr, dr med., Piłsudskie¬ 
go 58 Centrala Spółdzielni Rolniczo - Han¬ 
dlowych, filia, Piłsudskiego 19 
Dawidson Pinia, kupiec lnu i siemie¬ 
nia, Żeligowskiego 10 
Deul Elia, eksport koni, Piłsudskie¬ 
go 41 Fajwuszewicz Elia, kupiec, Holszan- ska 3 Fajwuszewicz J., kupiec lnu, wł. pra¬ 
cowni powrozów 
Gimnazjum (patrz Szkoły) Golawski Witold, adw., Piłsudskie¬ 
go 35 Grupp Salomon, przemysłowiec leśny, 
Piłsudskiego 32 
Hurtownia Prywatna Wyrobów 
P.M.S., Holszańska 9 
— (dod.) Strugacz Abram 
Jankielewicz Józef, Kościelna 1 
Jonak Ludwik, kierownik pow. punk¬ 
tu kontrolnego, Piłsudskiego 29 
Kancelaria Parafialna Kościoła Rzym- 
sko-Katol., Holszańska 1 
Krajnowicz Mejer, właśc. hurtowego 
składu piwa i fabryki wód gazo¬ 
wych, Holszańska 3 
Leger August, dr med., Piłsudskie¬ 
go 29 Lifszyc Hirsz, kupiec leśny, Piłsud¬ 
skiego 49 WL 41
		

/Czasopisma_195_02_0051.djvu

			Oszmiana 1 Pińsk 61 Mechanicki Chonon, właśc. młyna 
i tartaku, zaśc. Okmienieje 3 
53 Minc Abram, Piłsudskiego 52 37 Noniewicz Józef, fekarz powiatowy, m., Piłsudskiego 45a POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 58 — naczelnik urzędu, gab. 71 — naczelnik urzędu, m. 70 — kasa główna 55 — kierownik nadzoru teletechnicz¬ nego, m. 50 — nadzór teletechniczny 38 — telegraf POLICJA PAŃSTWOWA: 21 — komendant powiatowy, gab. 4 — komendant powiatowy, m. 6 — posterunek, Piłsudskiego o5 — (dod.) referat śledczy — (dod.) komenda pow., kanc. 63 Powszechny Zakład Ubezp. Wzajem¬ 
nych, Inspektor Powiatowy, Pił¬ 
sudskiego 47a 15 Rossowskl Jerzy, kpt., Krzyżowa 
2 Strugacz Abram, maj. Panawieliszki 
7 Strugacz Dawid, in2., maj. Michoł- konie 65 Szame8 Mowsza, właśc. fabryki wód 
gazowych, Holszańska 
20 Szapiro Abram, przemysł leśnv. Żeli¬ 
gowskiego 7 SZKOŁY: 25 Gimnazjum Państwowe im. Jana Śniadeckiego, Piłsudskiego 94 
69 Szkoła Powszechna Publiczna 7 kl. im. Prezydenta Rzplitej prof. I. 
Mościckiego, Ad. Mickiewicza 20 
— (dod.) Koneczny Jan, kierow¬ 
nik 30 Szpital Państwowy, Piłsudskiego 62 
— (dod.) dyrektor URZĘDY: 5 Inspektorat Szkolny na obwód Osz- 
miański, Holszańska 20 
62 Leśnictwo Jagiellońskie, os. Sucha 41 Nadleśnictwo Oszmiana, os. Li- pówka — (dod.) nadleśniczy, m., 3 Oddział Bryg. Ochr. Skarb., Ko¬ ścielna 7 13 — Wyrzykowski Henryk, kierow¬ nik Oddziału, Polna 17 
29 Sędzia okręgowy śledczy na pow. Oszmiański, Piłsudskiego 36 
23 Starosta-przewodniczący Wydziału Pow., Piłsudskiego 60 
19 Starostwo Powiatowe, Piłsudskie¬ go 60 — (dod.) wicestarosta, gab. — (dod.) ap. ogólny 43 — Chrzanowski Eustachy, starosta, m., Kowalewskiego 4 
72 — Sylwestrowicz Henryk, wicesta¬ rosta, m., Wodna 20 
36 Urząd Skarbowy, Kościelna 7 — (dod.) naczelnik, gab. 35 Więzienie, Piłsudskiego 60 11 Witkowska Józefa, dr, kier. Ośr. Zdr., Piłsudskiego 42 
57 Wydział Powiatowy, Piłsudskiego 60 — (dod.) kierownik zarządu drogo¬ wego 27 Wysocki Piotr, dr med., folw. 01- chówka — (dod.) Dawidson Gierszon 14 Zakłady Przemysłowe B-cia A. i D. Strugacz — (dod.) Strugacz D., inż. 9 Zarząd Dóbr hr. F. Czapskiego, maj. Nowosiółki 31 Zarząd gminny Oszmiana 
33 Zarząd miejski, Piłsudskiego 56 — (dod.) burmistrz, gab. 49 — burmistrz, m. 52 — hydro - elektrownia miejska, Bo- ruńska 8 12 Zyskand Owsiej, właśc. skł. mat. le¬ śnych, Piłsudskiego 54 OSZMIANA 2 L 3 Jankielewicz J., właśc. skł. nafty i produkt, naftowych przy st. kol. 2 Policja Państw., posterunek na st. kol. 7 Żyliński A., właśc. maj. Dokurniszki OTOKI L (8-12 
i 15-21) 2 (tow.)Lacher Ludwik, rybołówstwo Stradecz 4 Nadleśnictwo Miedna 3 Państwowa Szkoła Rolnicza żeńska w Dubicy 2 (tow.) Policja Państw., posterunek Miedna 2 (tow.) Zarząd gminny Miedna OZIATY L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek 
1 Zarząd gminny PARAFIANÓW L (8-12 
i 15-21) 4 Administracja dóbr Słotwińskiego, maj. Parafianów 
10 Apteka J. Kowarskiego, Piłsudskie¬ 
go 19 7 Kac Aron, ekspedytor, Piłsudskiego 21 
1 Policja Państw., posterunek, st. kol., dom 5 8 Stankiewicz Donat, lekarz rejonowy, Przemysłowa 6 
6 Tartak i Młyn Parowy, M. Bielski i D. Warfman, st. kol. 9 Warfman Dawid, naczelnik straży, st. kol., dom 5 5 Zarząd gminny p PAROCHOŃSK L (8-14 
i 15-16) 6 Leśnictwo Państwowe Soszno 4 Policja Państw., posterunek 5 Tartak Ośnica PELISZCZE L 1 Gutowski Stanisław, właśc. maj. ży- cin PIASKI L (8-12 
i 15-21) 
k. Wołkowyska 8 Epsztejn L., dr med., Zarzecze 49 9 Głębocki Chaim, Zarzecze 43 10 Krupnik I., dr med., Rynkowa 4 4 Młyn wodny „Nowokolego“, Rynko¬ wa 67 3 Policja Państw., posterunek, Rynko¬ 
wa 67 11 Szmulewicz Sz., Zarzecze 37 7 Zarząd dóbr Białowieże Marii i Lesz¬ 
ka Majewskich — (dod.) pałac 5 Zarząd gminny, Zarzecze 6 PIASKI STARE L (8-15) 8 Nadleśnictwo Piaski hr. Pusłowskiego Wł. 7 Policja Państw., posterunek w Ho- łowickiem 2 Policja Państw., posterunek, wieś 
Piaski Stare 5 Zarząd dóbr, maj. Piaski 
4 Zarząd gminny, wieś Piaski Stare 42 wi. PIERSZAJE L A 3 6 Policja Państw., posterunek 
Zarząd dóbr Pierszaje hr. Tyszkie¬ 
wicza B. J., folw. Romany — (dod.) kancelaria zarządu dóbr, folw. Romany — (dod.) kancelaria leśnictwa Pier- szajskiego — (dod.) zarząd pałacu „Wiała , hr. Tyszkiewicza — (dod.) Tyszkiewicz, lir., senior, pałac, Wiała — (dod.) Tyszkiewicz, hr., junior, pałac, Wiała — (dod.) nadleśnictwo Pierszajskie, Sutoki — (dod.) folw. Isłoczówka — (doa.) gaj. „Uhły“ — (dod.) kancelaria leśnictwa Si¬ wickiego — (dod.) gaj. „Kurełówka" Zarząd gminny 3 35 Acht Szymon, adw., 3 Maja 67 
122 Adwokat Rakowiecki Jan, Ogińskie¬ 
go 12 3 65 Ajnbinder A., hurtowa sprzedaż to¬ 
warów spoż. i kolonial.. Bernar¬ 
dyńska 15 2 58 Ajzenberg M., elektrotechnik, Koś¬ 
ciuszki 37 2 90 Ajzenbud Chackiel, sklep żelaza 1 szkła okiennego, pl. 3 Maja 23 
81 Ajzensztejn Sz., wł. hot. Warsznwsk., 
Kościuszki 35 3 99 Anastasienko J., elektrotechnik, Bu- trymowicza 31/1 
2 91 Antonowicz H., ks. kapel, wojsko¬ 
wy, Wodociągowa 17 
2 79 Appel, chemik, Piłsudskiego 50 
2 61 Aronzon Ełizer, Piłsudskiego 91 B PIŃSK N 1 29 Badian Feliks, adw., Dominikańska 93 3 00 Biuro badań I napraw 
153 Informacja w sprawach pocztowych 
2 28 Kontrola centr. tlf. i telegrafu 
2 66 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMATY TELEFONICZNE: Dworzec kolejowy 
Urząd telef.-telegr. ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Gmach poczty, Ogińskiego 7 
Ag. p. t. Pińsk 2, dworzec kole¬ 
jowy Ag. p. t. Pińsk 3, koszary 
40 Straż pożarna, Piłsudskiego 40 BANKI: 3 83 Gospodarstwa Krajowego, oddział w Pińsku, kantor, Kościuszki 
53 44 — sekretarz — (dod.) dyr., gab. 3 84 — dyrektor, m. 1 46 Kredytowo - Spółdzielczy właśc. nieruchom., Kościuszki 36 61 Kupiecko - Przemysłowy, Spółdz. z o. o., Kościuszki 5 
— (dod.) dyr., gab. 132 Ludowy, Spółdz. z o. o., Listow- 
skiego 6 — (dod.) dyrektor, gab. 53 Poleski Spółdzielczy, z o. o., Ogiń¬ 
skiego 8/35
		

/Czasopisma_195_02_0052.djvu

			Banki — Krasowski Pińsk BANKI: (dalszy ciąg) 99 Polski, oddział, dyrektor, gab., Ogińskiego 9 — (dod.) dyrektor, m. 1 00 — sala biurowa — (dod.) zastępca dyr., m. Rolny Państwowy, oddział w Piń¬ 
sku, Kościuszki 27/3 113 — centrala — (dod.) naczelnik Wydziału Agrarnego — (dod.) naczelnik Wydziału Ban¬ kowego — (dod.) naczelnik Wydziału Fun¬ duszów Administrowanych — (dod.) naczelnik Wydziału Księgowości i Sekretariat 127 — dyrektor Oddziału, b. — (dod.) sekretarz 128 — naczelnik Wydziału Kredytu Krótkoterminowego 
126 — I prokurent Oddz. i naczelnik Wydz. Kredytu Długotermino¬ 
wego 2 44 Bańkowski Azriel, warsztat mecha¬ niczny 1 skład starego żelaza, 
Listowskiego 61 3 92 Bańkowski Sz., Bisk. Bukraby 6 3 67 Bartoszewski Stefan, 84 pułku s. p. 63 
3 58 Basiński Czesław, kpt. maryn., Nad¬ 
brzeżna 35/4 210 Bednarski Stefan, wł księgarni, Ag. P. B. P. ,.Orbis“ 1 kol. Lo¬ 
terii Państw., Kościuszki 31 
168 Berg Aleksander, adw., Listowskie¬ go 1 3 74 Białoguski G., lek. weter., Domini¬ 
kańska 43 2 19 Blasbalg Karol, dr, Listowskiego 11 3 84 Bogucki Michał, dyr. B-ku Gospod. Krajowego, Nadbrzeżna 46 2 36 Bojarski Dawid, kup., Bernardyń¬ ska 12 124 Boniuk i Mirski, mat. budowl., Bro¬ 
warna 7 190 Bregman Aron, wł. hotelu ,,Pole¬ sie", Kolejowa 60 3 44 Brodzki M. i Kagan Z., skł. desek, Dominikańska 30 191 Broel Plater, hr., maj. Zapole 38 Bronsztejn N., wł. hot. ,.Szwajcaria“, 
3 Maja 75/29 2 70 Bryła M.t felczer med., Zawalna 44/ 37 3 94 Brynberg M., dr med., Piłsudskiego 35/2 186 Bukraba Kazimierz, ks. Biskup Piń¬ 
ski,, Kościuszki 46 — (dod.) m. 136 Buksbaum Jona, kierownik firmv M. G. Różański S-cy, Zawalna 65 
3 08 Bylewski E., szoter, kowiecka 5 c, ć 3 95 ,,Cafe Club“ cukiernia, Kościuszki 30 3 51 ,,Caritas“, Krajewskiego 47 2 37 ,,Chalucym“ — grupa pracy, Nad¬ brzeżna 66/1 144 Cholawski Z., wł. hotelu ,.Zorza“, Zawalna 59 1 97 Chwiećko Lucjan, ks., Bernardyń¬ ska 12 3 31 Cmentarz Gminy Wyznaniowej ży¬ dowskiej 3 71 ,,Cyklomotor“. J. Szlakman, J. Zajd- 
man, L. Bobrow, Kościuszki 5 2 88 Czarnocki, klub zrzeszenia prac. P. Banku Roln., Bernardyńska 14 
43 ćwirko Godycka-Drużylowska J., dr 
med., Nadbrzeżna 53 D 41 Dobruszyn Mojżesz, przem. leśny, 
84 pułku s. p. 44 
43 Dr med. ćwirko Godycka-Drużyłow- 
ska Joanna, NaJbrzeżna 53 2 24 Dr med. Jerzy Dylewski, choroby płuc, wewnętrzne i chirurgiczne, 
Rowiecka 4 3 88 Dr med. Tenenbaum Jonasz, 84 pułku s. p. 30 
3 27 Drukarnia Diecezjalna, Kościuszki 46 
3 59 Drukarnia Gloubermana, Kościusz¬ 
ki 40 23 Drukarnia Wilkowicza, Llstowskie- go 10 165 Dubiczyńskl Jan, obrońca sąd., Sien¬ 
kiewicza 2 2 24 Dylewski J., dr med., Rowiecka 4 E 169 Edelsztejn P., wł. skl. radiów., Koś¬ 
ciuszki 29 114 Eliaszew Elia, kup., Brzeska 34 
2 98 Eliaszew Elia, tartak Luniniecka 
105 Elsztejn Dw., dr mea., Zawalna 38 F 4 02 Faber Artur, Pereca 51 2 34 Fabryka papy dachowej „Smołoas- falt“, Leszczyńska 57 
14 Fabryka Zapałek ,,Progres Wulkan“, Brzeska 42 — (dod.) buchalteria — (dod.) Joselewicz N., dyr. gab. — (dod.) Joselewicz N., dyr., m. 3 54 Fajersztejn Beniamin, Brzeska 12 3 87 Felczak Jerzy, inż., mierniczy przys., 
Karolińska 48 85 Feldman A., dr med.. Kościelna 16 92 Feldman Jos., młyn, Brzeska 67 
116 Feldman Josel, m., Piłsudskiego 2 33 Feldman M. I., żegluga, Nadbrzeż¬ 
na 30 172 Fijałków Sz. i S-ka, skład manufak¬ 
tury i sukna, Kościuszki 34 
2 57 Finkielsztejn i S-ka, sklep żel. i ma¬ 
szyn roln., Kościuszki 49 
137 Firma M. G. Różański S-cy, składy 
żelaza, Kościuszki 13/4 
2 99 — Składy zapasowe, Nadbrzeżna róg Rynku 65 Fryde T., kom. straży poż.. Ma¬ 
riańska 12 2 45 Furman J., ślusarz 1 odl. met., Lesz¬ czyńska 5 3 04 Furowicz Jan, adw., 84 pułku s. p. 63 G 82 Gajlikowski Jan, Krajewskiego 74 
3 06 Gampe i Albrecht w Łodzi, sp akc., 
oddział w Pińsku, Kościuszki 34 
20 Genachow Abram, dr med., Zawal¬ 
na 7 2 85 Georgiejewski D., kustosz Muzeum Poleskiego, Kościuszki 31 3 77 Giler Dawid, Dominikańska 89 Gimnazjum (patrz szkoły) 2 43 Glejberzon Oszer, dr med., Krajew¬ 
skiego 34-a 2 77 Glouberman Mowsza, kupiec, Ogiń¬ skiego 2/1 3 59 Glouberman N., wł. drukarni, Koś¬ ciuszki 40 2 89 Głembocki Kuszel, Kościuszki 34 143 Gmina Wyznaniowa Żydowska, Za¬ 
walna 7 167 Gocman Jankiel, młyn, Pereca 36 3 01 Goldberg A., kuniec. Kościuszki 57 
3 42 Goldberg Aron, Kościuszki 1 96 Goldberg Bracia, manufaktura, Ko¬ 
ściuszki 1 2 50 Goldman-Kurczman M., prac. gorse¬ 
tów, Boczna 6 2 96 Gotlib Abram, 84 p. s. p. 71 3 47 Gotlib Beniamin, współwłaściciel tar¬ taku ,,Pina“, Piłsudskiego 50 
88 Gotlib Michel, ekspedycja, m., Do¬ 
minikańska 54/14 2 31 Gotlib Mordchaj, ekspedytor, Butry- mowicza 15 3 07 Gotlibowie M. 1 J., ekspedycja, dwo¬ rzec kolejowy 140 Gregorowlcz Tadeusz, cukiernia, 
Kościuszki 36/5 
4 Grynberg Gustaw, dr med., 3 Maja 67 2 55 Grynberg Mojżesz, aptek., Brzes¬ ka 20/47 3 36 Grynblat Rywa, Boczna 3 2 56 Grzechnik Fr., komornik sąd., Ber¬ 
nardyńska 3.6 145 Gutowski Andrzej, adw., Domini¬ kańska 46 H 93 Halper A., wł. skl. galant., Koś¬ ciuszki 25 2 06 Halper i Szewach, Piłsudskiego 2 
2 82 Hoch Mateusz, dr praw, Nadbrzeż¬ 
na 35 2 95 Hochsingerówna, mgr farm., Koś¬ ciuszki 47 3 41 Hochsztejn Zellk, restaur., 3 Maja 8 HOTELE: 27 „Angielski“, wł. Szmidt Chaim, Kościuszki 2 — (dod.) drugie piętro 90 „Europejski“, wł. 'lii r ko w Mejer, 
Żwirki i Wigury 4 — (dod.) właściciel, m. 3 23 „Umeblowane Pokoje“. H. Liber- mana, Nadbrzeżna 61 3 30 Humnicki Henryk, ks. prałat, Bisk. Bukraby 2 I 3 81 „Import“, s-ka z o. o., 84 pułku s. p. 19 66 Inozlemcew Aleksander, Arcybiskup 
Poleski, Dominikańska 53 2 78 Instruktor Obw. O. P. L. G., por. em. Mizik Jan przy Zarządzie 
Obw. Pow. L.O.P.P., Kościusz¬ 
ki 36 J 138 Jakobson, dr med., Dominikańska 74 
83 Jakobson Jakub, kupiec, 84 pułku s. p. 8 125 Jakowicki Zygmunt, dyr. Oddz. Pań¬ 
stwowego Banku Rolnego, m., 
Piłsudskiego 36 
56 Janiszewski Mikołaj, adw., Pereca 35 3 20 Janowska Rebeka, Kościuszki 53 32 Jegerman, dr med., Poniatowskiego 5 — (dod.) mieszkanie 115 Jelenkiewicz B., adw., Karolińska 47 
18 Jewslejenko D., dr med., Pierackie- go 10 — (dod.) mieszkanie 3 38 Joselewicz Natan, dyr. F-ki Zapałek 
„Progres Wulkan“, gabinet — (dod.) Joselewicz, dyr., m., Brzeska 42 K 3 72 Kachel Liza, akuszerka, Krajewskie¬ 
go 36-a 3 90 Kacman Michel, Dominikańska 20 
3 44 Kagan 1 Brodzki, skł. desek, Domi¬ 
nikańska 30 2 32 Kagan M., galanteria i konfekcja, Kościuszki 2 198 Kalinowicz Paweł, ks. infułat, Luni¬ 
niecka 11 173 Kamieński - Dołęga Tadeusz, Brzes¬ 
ka 34 3 53 Kaminer Zlata, akuszerka, Brzes¬ ka 23/47 3 73 Kaufman Bejnysz, Browarna 3 
102 Kaufman Simcha, Nadbrzeżna 62 
94 Kazakin Mikołaj, obr. Sąd., Koś¬ 
ciuszki 40/6 2 41 Kiełbassa Bronisław, ks. kanclerz 
Kurii, Butrymowicza 5 
2 73 Kimel Borys, wł. apteki, 84 pułku s. p. 2 2 53 Kino „Casino“, Butrymowicza, róg Franciszkańskiej 
163 KlekowskI A., hurt. soli, Piłsuds¬ 
kiego 91 3 52 Kłaczyński Franciszek, wypożyczal¬ nia samochodów, Krajewskiego 
103 3 76 Koladziński P., dypl. agronom., Lu¬ 
niniecka 13 KOLEJE: 77 Stacja kolejowa — (dod.) ekspedycja towarowa — (dod.) kierownik ruchu — (dod.) lekarz kol. — (dod.) kino K. P. W. 1 07 — biuro elektrowni — (dod.) elektrownia. 181 Koło Adwokackie, Karolińska 62 
3 28 Kołodny Nechemia, artykuły żelazne, Kościuszki 5 131 Kołodny P., Kościuszki 5 2 80 Komunalna Kasa Oszczędności, Ko¬ ściuszki 2 67 Konsystorz Prawosławny, Piłsudskie¬ 
go 13 3 96 Korobkow M., ks. dziek., Piłsudskie¬ go 13 2 47 Korobowicz B., sklep spożywczo- 
owocowy, 3 Maja 53/1 
16 Kossowski Czesław, aspir. p. p., Do¬ 
minikańska 84 176 Koziarski Medart, buchalter, Koś¬ 
ciuszki 32 2 92 Kozłowski Wład., lekarz, Krajewskie¬ go 26 3 88 Krasowski St., sprzedaż węgla 1 drze¬ wa opałowego, Rynek 22 Wl. 43
		

/Czasopisma_195_02_0053.djvu

			Pińsk Kryliczewski Sokołowski 117 Kryliczewski Grzegorz, adw., 84 puł¬ 
ku s. p. 73 218 Krykun J., Piłsudskiego 11 
42 Krzyżanowski Wacław, notariusz, Lis- 
towskiego 10 210 Książnica Polska“, księgarnia, skł. mat. pism., ag. P. B. P. ,»Or¬ 
bis“ i Kolekt. Loterii Państw. — 
S. Bednarski, Kościuszki 31 
3 79 Kukier Jan, kier. rouot uuuowy do¬ 
mów F. K. W. w Pińsku z ramie¬ 
nia f-my J. Mackiewicz i Sikor¬ 
ski, Pierackiego 75/5 
95 Kunda Abram i S-owie, młyn i ole¬ 
jarnia, Rynek 7 
110 Kuria Diecezjalna Pińska, Kościusz¬ 
ki 46 2 20 Kwiatkowski Jan, urzędnik, Zawal- na 10 L 3 74 Lek. dentysta, Białoguska Paulina, Dominikańska 43 
3 25 Lek. dentysta, W. Lerman, Zawal- na 15 212 Lemkowicz A. i F., Listopada 11 2 97 Lenkiewicz M., Karmelicka 20 3 37 Leonowicz Włodzimierz, Krajewskie¬ go 32 3 25 Lerman W., lek. dent., Zawalna 15 
170 ,»Leszcze“, f-ka dykt klejonych, G. M. Sznajder, B-oia Feldman i 
B-cia Kunda, S-ka jawna w 
Pińsku — (dod.) dyrektor, gab. 68 — Sznajder Szaja, dyr. r-my, Do¬ minikańska 91 3 61 Lew W., kier. D. sierot żydowsk., 
Dominikańska 97 2 59 Lewin H., tartak, Dominikańska 58 
51 Lewin Icko, Nadbrzeżna 26 3 22 Lewin Jankiel, Kr. Bony 10 3 23 Llberman Hirsz, Nadbrzeżna 61 
317 Liberman Morduch, sprzedaż farb, 
obić, dykt, fornierów, wyrobów 
żelaznych, Zawalna 55 
3 29 ,,Ligo“, f-ka wyrobów wełnianych, Łazienna 19 3 75 „Linas Hacedek“, Dominikańska 95 
155 Liwszyc M., pośr. leśny, Nadbrzeż¬ 
na 57 2 78 L. O. P. P., Instruktor obw. O. P. L. G. por. ss. Mizik Jan, Koś¬ 
ciuszki 36 „Lourie“, T-wo B-ci L. i Al. Lourie, 
fabryka dykt klejonych „Tobal“, 
Wodociągowa 9 59 — biuro — (dod.) Eliasberg J., dyr., gab. 3 — Sztylerman A., dvr., gab — (dod.) dla rozmów podczas nie- czynności biura 215 — mieszkanie właścicieli firmy 47 — Eliasberg J., dyr., m., Portowa 50 119 — Sztylerman A., m., Wodociągo¬ wa 9 135 Lubaszewski Jakub, Poleska 3 21 Lurie Zofia, adwokat, Bernardyńska 20 Ł 3 34 Łapiński Szewech, sprzedaż produk¬ 
tów naftowych, koksu, węgla, 
smoły, karbclineum i smaru do 
wozów, Piłsudskiego 93 (za prze¬ 
jazdem) 60 Łomacki Kazimierz, ks., dyr. I. A. K., Butrymowicza 5 185 Łucki Abram, Bernardyńska 16 
2 67 Łuck] Abram, m., kupiec. Szkolna 17 2 64 Łucki Berko, Dominikańska 29 
158 Łukin Rudolf, ziemianin, 84 pułku s. p. 1 M 130 Mandelbaum A., ekspedyt., Kościusz¬ 
ki 6 193 Mandelbaum J., dr med., Dominikań¬ 
ska 22 46 Markiewicz J., obr. sądowy, Piłsuds¬ 
kiego 45 3 56 Maron B-cia, przemysł leśny i tar¬ tak parowy, Poleska 1 
3 09 Maron Samuel, przemysłowiec leśny, 
Pierackiego 21 2 64 Materiały Budowlane, skł. mater, bu- dowl. i węgla, Berko Łucki, Do¬ 
minikańska 9 157 Mazowiecki Tadeusz, Pereca 27 3 11 Mączyński Wład., hurtowa sprzedaż cukru, Bernardyńska 5 3 85 „Medikos“, hurt . skład aptecz. i 
kosmet., Brzeska 8 
3 93 Merson Grzegorz, inz. aichitcKt miej¬ 
ski m. Pińska, inż. dyplomowany, 
Leszczyńska 4 3 81 Meszel Aron, 84 pułku s. p. 33 
2 99 M. U. Różański i a-cy, Kościusz¬ 
ki 13/14, Składy zapasowe, Nad¬ 
brzeżna, róg Rynku 
2 08 Miączyńska Stefania, hr., Rowiecka 3 
187 Michajłow Andrzej, dr med., Pirac¬ 
kiego 54 2 30 Michałkiewicz 1 S-ka, skład oiawa- 
tów, Kościuszki 8-a 
2 94 Michniewicz Mikołaj, major, żwirki i Wigury 2 2 74 Mierniczy przys. Mikołaj Sozonowicz, Pierackiego 50 2 51 Munwez Jakub, Rowiecka 8 
2 81 Munwez Józef, wł. skł. apt., Zawal¬ 
na 1 N 2 40 Niemira Karol, ks. Biskup sufr. Piń- ki, Butiymowicza 5 310 Nimec Klara, żwirki i Wigury 1 
166 Norkin A., dr med., spec. chorób 
uszu, nosa i gardła, Zawalna 22 
76 Notariusz Eugeniusz Szylling, b., 
gmach Sądu Okręgowego 
2 01 Notariusz Wacław Krzyżanowski, 
gmach Sądu Okręgowego o 3 43 Oksman Judei, Bernardyńska 6 
2 62 Olewiński Stanisław, Nadbrzeżna 33 
2 48 0.0. Jezuici, klasztor, 3 Maja 5 — (dod.) ks. rektor 2 10 „Orbis“, ag. Polskiego Biura Pod¬ 
róży, S. Bednarski, Kościuszki 31 2 38 Orda Regina, Karmelicka 32 150 Orlewski Wł., dr med., Dominikań-; ka 31 3 86 „Owocpol“. sprzedaż owoców połud- dniowych, właściciele: Szuesman 
Jabłko, Kościuszki 55 P 3 33 „Paged“, firma drzewna, Nadbrzeż¬ 
na 66 55 Palejew Sender, apt., Kościuszki 26 
4.2 65 Piaskowski Stanisław, notariusz, 
Piłsudskiego 1 3 68 Pietkiewicz, ks. prob., Cmentarna 30 2 71 Pinskier Sara, wł. hot. „Gdynia“, Szkolna 5/11 3 66 Piotrowski Konstanty, inż., Domini¬ kańska 13 28 Piotrowski Władysław, pis. hipot., 
Franciszkańska 2 
2 63 Piotrowski Władysław, pis. hip., b., 
Karolińska 62 161 łMsecki B., kupiec, Traugutta 15 2 03 Płachowski F., Franciszkańska 4 3 80 Płazak Stanisław, kier. P. F. O. M. „Polmin“ Oddz., Nadbrzeżna 34 
1 09 Pobiedyński N., szofer mechanik, 
Pawłowska 2 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 4 00 Agencja poczt.-telegr. Pińsk 2, dworzec kol. 4 01 Agencja p. t. Pińsk 3, koszary Urząd pocztowy Pińsk 1, Ogiń¬ 
skiego 7 2 26 — ekspedycja 177 — kasa główna 153 — kontrola działów 1 — naczelnik Urzędu St. Juszkie- wicz, mgr., gab. 179 — naczelnik Urzędu, m. 1 75 — pokój inspektorski 151 — sekretariat Urząd Telefonlczno - Telegraficz¬ 
ny, Ogińskiego 7 3 00 — biuro badań i napraw 2 05 — dział ogólny 178 — ,, sieci miejskiej, kier. 180 — ,, sieci K. Puli. kier., m., Wodociągowa 67 
2 84 — ,, sieci rejonowej, Obidziń- ski, kier., m. 2 28 — ,, ruchu, kier. M. Ryma¬ szewski 2 04 — naczelnik Urzędu L. Szarejko, gab. 103 — ,, „ m. 1 82 — rozmównica 1 83 — telegraf 2 87 — warsztaty i składy mat. tele¬ technicznych 4 04 Poleska Spółdzielnia Rybacka w Piń¬ 
sku z o. o., Ogińskiego 8 POLICJA PAŃSTWOWA: 195 Komenda Powiatowa, Kolejo- w a 48/76 22 — Komendant, gab. 10 — Komisariat, Traugutta 24 196 — Kierownik Komisariatu, gab. — (dod.) kier. komis., m. 3 19 — Vvaitownia Kzec/.na 118 — Wydział śledczy Kolejo- wa 48/76 159 — Kier. Wydz. śledczego, gab. 199 — Posterunek Wyszewicze 2 00 — Posterunek żaoczyce N 70 „Polmin“, Państw. F-ka Olejów Mi¬ 
ner., Graniczna 2 
75 — biuro, Kościuszki 19 — (dod.) buchalteria 
3 80 — Płazak St., kier. oddz., m. 2 49 „Polonia“, skł. sukna i manuf., . przedst. fabryk bielskich, Koś¬ 
ciuszki 14 2 93 Polski Czerwony Krzyż, instruktor Oddz., Kościelna 10 3 46 Pomeraniec Lejba, Browarna 9 3 24 Pomeraniec Mowsza, przy tartaku 
„Pina“, Brzeska 95 
69 Powiatowy Zarząd Drogowy, Nad¬ 
brzeżna 55 3 70 — betoniarnia, róg Leszczyńskiej 1 Kolejowej 50 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza¬ 
jemnych, inspektor powiatowy, 
Bernardyńska 13 
5 Pragier Edward, dr med., lekarz spe¬ 
cjalista chorób uszu, nosa I 
gardła, Zawalna 8 314 Pragierowa Maria, 84 pułku 16 
3 98 Protasewicz A., instruktor pow. stra¬ 
ży pożarnych. Nadbrzeżna 55 
3 40 Psachin E., Kościuszki 37 R 189 Rabinowicz M., Leszczyńska 18 
122 Rakowiecki Jan, adw., Ogińskiego 12 2 42 Rejbach Salomon, współpracownik 
Zakładów Orżewskich Towarzy¬ stwa Przemysłowo - Leśnego, Sp. 
Akc. w Warszawie, Kościuszki 34 RESTAURACJE: 2 68 „Abisynia“, wł. Cieszejewski, Ber¬ nardyńska 9 3 02 „Mascotte“, dancing-kabaret, wł. Holcman, róg Piłsudskiego i Za- 
walnej 44/49 160 „Paradis“, właśc. Pietrynicz J., 3 Maja 2 3 62 „Sielanka“, wł. Źegliński J., Pił¬ sudskiego 42 2 83 śląskiej Marii, Listowskiego 5 2 35 Reźnik Morduch, sklep owoców i pi¬ wiarnia, Zawalna 51 3 48 Romanowski Antoni, sklep wędlin, 84 pułku s. p. 16 3 69 Rozenblum Szołom, brakarz, Grodz¬ ka 14 136 Różański M. G., S-cy mieszk. Sary Różańskiej i Jony Buksbauma, 
Zawalna 65 137 Różański M. G., S-cy, składy żela¬ za, Kościuszki 13/4 
2 99 — składy zapasowe, Nadbrzeżna, rog Rynku 136 — Różańska Sara, Zawalna 65 216 Rydzewski Tadeusz, maj. Żytnowicze s 1 88 Scheibler K. i Grohman L., s-ka akc. w Łodzi, oddział sprzedaży w 
Pińsku, Kościuszki 53 
134 Segalewicz M., wł. skł. apt., Pił¬ 
sudskiego 78 63 Siemleżowski L., handl., Rowiecka 6 64 Skirmuntt Bohdan, maj. Albrechtowo 4 04 Sklep rybny Poleskiej Spółdzielni Rvbackieî w Pińsku. 3 Maia 
164 Składn. Cukru B-ku Cukrown., s-ki 
akc. w Poznaniu, oddz., Piłsuds¬ 
kiego 91 1 37 Składy żelaza, M. G. Różański S-cy, Kościuszki 13/4 2 99 Składy zapasowe f-my M. G. Ró¬ żański S-cy, Nadbrzeżna, róg 
Rynku 2 34 „Smołoasfalt“ Sp. z o. o., f-ka 
papy dach., asfaltu ł przetworów 
smolowcowvch, Leszczyńska 57 
148 Sobolew Aleksander, adw., Kościusz¬ 
ki 55/2 156 Sokołowski Stanisław, inż., kmdr. ppor. ss. 44 W1
		

/Czasopisma_195_02_0054.djvu

			3 49 1 08 
2 39 2 74 3 05 
87 3 89 91 3 55 112 
3 95 
49 
2 60 13 217 71 
3 78 2 29 213 2 09 80 97 3 91 2 22 101 
2 75 1 47 2 46 25 54 30 2 52 
318 2 83 3 50 315 
3 39 2 21 
3 88 2 76 
S6 3 45 
3 03 36 225 45 141 194 Pińsk- Podbrodzie Solecki Jan, sklep „Gastronomia", 
Kościuszki 20 Soroko Gabryela, inż., Szpitalna 26 
Sośnik Mejer, kupiec, Piłsudskiego 3 
Sozonowicz Mikołaj, miern. przys., 
Pierackiego 50 Spektor Abram, Dominikańska 30 
„Społem" Związek Spółdzielni Spoż. 
Rz. P. — Składnica, Nadbrzeż 
na 39 Spółdzielnia Spożywców „Siła", Unicka 2 — (dod.) bursa i Nowotarski 
Stolar J., wł. hot. „Pina", Ogiń¬ 
skiego 11/42 
Stuczyński Mania, przem. leśn., Bro¬ 
warna 15 Syndykat Emigracyjny, Brzeska 31 
Szapiro Izrael, Kościuszki 30 
Szapiro M., Krajewskiego 8 
Szapiro Ow., przem. leśny, Karme¬ 
licka 12 Szczerbickl ks. kanonik, Kościuszki 27 
Szejnberg Szotom, Portowa 35 SZKOŁY: Gimnazjum Państw, im. Marsz. Pił¬ 
sudskiego, Kościuszki 45 
Gimnazjum pryw. Czeczyk-Golin- 
kierowej, gab. dyr., Ogińskie¬ 
go 2 Gimnazjum pryw. Kupieckie T-wa Roz. Z. W., dyr. Nowotarski 
Jan, Kolejowa 13 
Gimnazjum pryw. „Tarbut", Za- walna 26 — (dod.) sekretariat 
Powszechna nr 1, Niedżwiecki J., kier., Moniuszki 91/16 — (dod.) m. Powszechna nr 2, Popiołkiewicz 
St., kier., Brzeska 35 
Powszechna nr 3, Lubowicki ]., 
kier,, Leszczyńska 
Powszechna nr 4, Piwowar J., 
kier., 84 pułku 38 
Powszechna nr 5, Ilewicz K., 
kier., Kościuszki 8-a 
Rzemiosł P. M. S., Kolejowa 147 
Rzemiosł żeńska P. M. S., kier. Urbańska E., Piłsudskiego 43 
Rzemiosł Męska żydowska. Nad¬ 
brzeżna 52 Rzemiosł żeńska żydowska, Poniatowskiego 6 Seminarium Duchowne, Kościusz¬ 
ki 16 — (dod.) ks. rektor Szpital powiatowy, Bernardyńska 40 — (dod.) dr Chrapek nacz. lek., m. 
Szpital żydowski Pińsko-Karolińskl, Zawalna 9 — (dod.) kancelaria Szulacka B., wł. skł. apt., 3 Maia 43 
Szylling Eugeniusz, notariusz, Domi¬ 
nikańska 84 ś śląski A., restaur, Llstowskiego 5 
śpiewak M., sklep manufakt. i goto¬ 
wego ubrania, Kościuszki 3 
świdziński Bolesław, zakład anal'tvcz- 
no-bakterlologiczny, Kościuszki 34 
świeżyńskl Czesław, Przeds. Han- 
dlowo-Komlsowe, l.istowskiego 6 T Teatr Holcmana, Krajewskiego 38 
Tenenbaum J., dr med., 84 puł¬ 
ku s. p. 30 Teśluk Aleks., masarz., Brzeska 10 
T-wo OoJeki n. żvdowsk. Sl^otaml 
i dziećmi opuszcz. na Polesiu 
,,Centos“, Karolińska 22 
,,Tranzyt“, skl. tow. spoż., 84 puł¬ 
ku s. p. 14 Trybel Józef, inż., kpt. mar., Trau¬ 
gutta 21 u Ubezpieczalnia Społeczna, Kościusz¬ 
ki 51 — anteka — lekarz naczelny — (dod.) lek. nacz., gab. — sekretariat (dod.) dyrektor, gab. Ûgrynovvicz Jan, miejski lek. weter., 
5 marca 11/1 
Ungier Kuno, lek. okulista, żwirki i 
Wigury 2 URZĘDY: 154 Brygada Ochrony Skarbowej, Pił¬ sudskiego 74 — (dod.) Urząd Akc. i Monop. Państw. 89 Inspektor Pracy, Franciszkańska 11 34 Inspektor Szkolny obw. pińskiego, Bernardyńska 12 
174 Nadleśnictwo Państwowe, Wy- szewicze — (dod.) nadleśniczy, gab. — (dod.) nadleśniczy, m. 74 Państwowy Zarząd Dróg Wod- i.ych, Nadbrzeżna — (dod.) kierownik 2 69 — nadzorca przystani P. Z. W. 79 Sąd Grodzki, Karolińska 62 Sąd Okręgowy, Karolińska 62 
8 — biuro podawcze 57 — Prezes S. O., gab. 2 14 — Sędzia Śledczy Okręgowy 12 — Sekretariat prokuratury — (dod.) prokurator, gab. 72 — prokurator, m. Starostwo, Nadbrzeżna 50 1 84 — kancelaria ogólna — (dod.) wicestarosta, gab. 39 — referat bezpieczeństwa 6 — Starosta, gab. 11 — Starosta, m., Kolonia Urzędni¬ cza 37 — Wydział Powiatowy, kancelaria — (dod.) sekretarz rady powiato¬ wej 2 23 Urząd Miar, kier., gab., Piłsudskie¬ go 50 2 07 Urząd Skarbowy, dział wymiarowy, Kościuszki 2 — (dod.) naczelnik urzędu, gab. 26 — działy, rach. - kasowy i egze¬ kucyjny, Pierackiego 12 29 Więzienie karno - śledcze, Brze¬ ska 56/18 W 3 16 Wajn-Goldberg Sara, dr med., 3 Ma¬ 
ja 1/18 3 75 Walk M., sekrt. t-wa ,,Linas Hace- 
dek“, Dominikańska 95 2 86 Wawrzyńczyk M., Karolińska 28 
149 Wawrzyński Piotr, Piłsudskiego 86T00 58 Wejnberg Leon, dr med., akuszeria, 
chor. kobiece i wewnętrzne, Do¬ 
minikańska 65 3 63 Wierzbicki A., inż. dypl., Pere¬ ca 24 31 23 Wilkowicz, druk. 1 wyrób pieczątek, 
Listowskiego 10 3 97 Winnik Ela, Listowskiego 53 WOJSKO: 1 06 Garnizon, centrala 192 — Komendant Garnizonu, m. 3 32 — Kasyno Oficerskie 2 91 — Ks. H. Antonowicz, kapelan wojsk., Wodociągowa 17 3 26 — Strach Andrzej, ppłk, Kościusz¬ ki 47a 15 Pluton żandarmerii, Piłsudskiego 3 7 Port, centrala 84 — 162 — Poster, meteorolog. 73 — Kasyno Oficerskie Portu Wojen¬ nego 33 — Reutt Mieczysław, kmdr. ppor., Piłsudskiego 76/2 
171 — Spółdzielnia Flotylli 142 — Warsztaty portowe Marynarki Wojennej — (dod.) kierownik, gab. 1 20 — Witkowski, kmdr ppor., Zawal¬ na 37 T 9 — Zajączkowski Witold. kmdr, Krajewskiego 101 
21 Komenda Rejonu Uzupełnień, Pił¬ sudskiego 3 31 Wołowelski, dr med., Piłsudskiego 17 
3 60 Wołowelski Szmul, druk., Kościusz¬ 
ki 50 111 Wołowelski Wolf, inż., lab. chem., 
Kościuszki 19 152 Wulkanmass Uniwersał, 3 Maja 18 Z 2 99 Zapasowe składy firmy M. G. Ró¬ 
żański S-cy, Nadbrzeżna róg 
Rynku 199 Zarząd gminny Pińkowicze — (dod.) kier. szkoły pow. 2 00 Zarząd gminny żabczyce Zarząd miejski, Ogińskiego 14 
19 — kancelaria — (dod.) sekretarz, J. Dunin Markie¬ wicz 2 — prezydent miasta J. Ołdakowski, gab. — (dod.) wydz. finansowo - gospo¬ darczy, kier. L. Radecki 2 02 — prezydent miasta J. Ołdakowski, m., Zawalna 12 
98 — wiceprezydent miasta A. Felzon, gab. 78 — wydział administrai, kier. B. Rachmankowski 
313 — wydział Funduszu Pracy, komit. lok. — (dod.) Opieka Społ. 3 57 — wydział techniczny, kier. G. Mer- son, inż., gab. 
3 93 — wydział techniczny, kier. G. Mer- son, m., Leszczyńska 4 
17 — apteka miejska, Piłsudskiego 31 — (dod.) Miejski Ośrodek Zdrowia 133 — rzeźnia miejska, Brzeska 64 48 Zieliński Stanisław, dr med., Mickie¬ 
wicza 1 121 Zilberblat Hirsz, kupiec, Listowskie¬ 
go 3 3 64 ,,Zjednoczenie“, spółdzielnia mle¬ czarska, Listowskiego 3 
312 Zwiąż. Kupców w Warszawie, od¬ 
dział, Kościuszki 24 2 54 Związek Rezerwistów, Żarz. pow., k-da i koło miejskie, 84 pułku 64 3 82 Związek Spółdzielni Mleczarskich, Bernardyńska 12 4 05 Zwolińska J., maj. Gaj 123 Zyngman Zyskind, urz. stanu cywil¬ 
nego, Żwirki i Wigury 2 ż 2 33 żegluga na Prypeci i dopływach, Nadbrzeżna 30 
137 żelazo, firma M. G. Różański S-cy, 
Kościuszki 13/4 
1 04 żeleźniaków Fejga, wł. hot., Kolejo¬ 
wa 38 35 żydowski Klub Obywatelski, Ko¬ 
ściuszki 5 62 żytyński Mikołaj, sekretarz Arcyb. Poleskiego, Dominikańska 53 PLISSA L (8-15 
i 18-21) 7 Gieniechowicz Joel 6 Korwin-Pawłowski Jan, właśc. maj. Plissa 3 Policia Państw., posterunek 8 ,,Rolnik“, Spółdz. Rolniczo-Handlo¬ wa w Plissie 5 Zarząd gminny, Gminna 3 PLUSSY L (8-15) k. Brasławia 2 Policja Państw., posterunek, Ko¬ ścielna 3 Zarząd gminny, Kościelna 30 PŁOTNICA L 9 Leśnictwo Państw. Stachów w Oso- wie 1 Policia Państw., posterunek Duboj 
8 Policia Państw., posterunek Ptotnica, 
6 Zarząd gminny, Pocztowa 7 POCZAPÓW L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 4 Zarząd gminny PODBORZE L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA PODBRODZIE C 24 Brandel Bohdan, kier. spółdzielni 
roln.-handl. „Rolnik“ 
2 Chawkin Mozes, apteka, Piłsudskie¬ 
go 17 23 Duchnowicz Antoni, kier. szkoły po¬ 
wszechnej 26 Gordon Eliasz, skład mąki i zboża, 
Piłsudskiego 8 21 ,,Kaflokres“, Zakłady Ceramiczne, Małejkańce 9 Parczewski Walenty, adwokat, maj. Jusina Wl. 45
		

/Czasopisma_195_02_0055.djvu

			Podbrodzie — Postawy POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 44 — nacz. urzędu, b. 60 — ,, , m., Żeligowskie¬ go 21 43 — monter, m. 8 Policja Państw., posterunek, Kiejsuń- ska 10 6 Rejżewski Mojżesz, dr med., Kiejsuń- ska 13 28 Siemaszko Franciszek, Straż Pożarna 29 Szmidt Samuel Mita, pensjonat? zaśc. Podżejmiana URZĘDY: 10 Nadleśnictwo Państw., Żeligow¬ skiego — (dod.) Jarocki Bronisław, nad¬ 
leśniczy, m. 25 Leśniczówka Kragżle, Władysła¬ wowo 7 Leśniczówka Zielony Bór, Maguny WOJSKO: 22 Posterunek żandarmerii, święciań- ska 3 5 Zakłady Przemysłowe hr. Tyszkiewi¬ 
cza M., Młynowa 32 — (dod.) Zarząd Dóbr Orniany 
27 Zarząd gminny, Wileńska 12 4 Zarząd miejski, Wileńska 4 PODBRZEZIE L (8-15 
i 18-21) 11 Dowbor - Markiewicz Władysław, maj. Kaźmierzowo 2 Erdman Karol, maj. Annowłl 3 Gerlèe Jerzy, dr, lekarz rejonowy 
7 Jeleński Kazimierz, maj. Glinciszki 5 Policja Państw., posterunek 9 Wróblewski Piotr, maj. Wiżulany 4 Zarząd gminny PODOROSK L (8-12 
i 15-21) 4 Bochwic Otton, maj. Podorosk 6 Policja Państw., posterunek 7 Romanowski Zygmunt, maj. Zielenie- wicze 8 Sieheń Przemysław, maj. Kraski, paiac — (dod.) kancelaria 9 Zarząd gminny — (dod.) sekretarz, nr. PODŚWILE L 3 Centrala telef. garnizonu 
6 Leśnictwo Podświlskie POGORZELCE L (8-15 k. Baranowicz i 18-21) 4 Bielski B. i Syn, skup ziemiopłodów i skład drzewny 2 Olislewicz Karol, skup zboża i młyn 6 Polejes Judei, ekspedytor POHOST L (8-12 
ZAHORODZKI i 15-21) 8 Dobruszyn Mojżesz, tartak 10 Lipkowski Andrzej, Planta Murowa¬ 
na 4 Policja Państw., posterunek 7 Rozenberg Chackiel 9 Zarząd Dóbr Pohost Zahorodzki 5 Zarząd gminny POHOST L (8-15) 
ZARZECZNY 3 Sułkowski Zygmunt, właśc. maj. Hubin POHULANKA L ROZMÓWNICA PUBLICZNA POŁOCZANY L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny 1 Zarząd maj. Jachlmowszczyzna inż. Karola świętorzeckiego — (dod.) folw. Połoczany — (dod.) biuro majątku — (dod.) gab. właśc. POŁONECZKA L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA: osada Husaki 1 Jaroński Andrzej, maj. Poloneczka POŁONKA L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA Majątek Łotwicze 4 Policja Państw., posterunek POŁOWO L 1 Policja Państw., posterunek 3 Puchalski Józef, leśnictwo Obołoń 2 Rochlin A. i Ska, Ska kom. w War¬ szawie, Lwowska 9, fabryka w 
Połowlu POŁUKNIA L (8-15) 5 Łastowska Urszula, folw. Łastowice 
4 Packiewicz Kazimierz, ksiądz 
2 Policja Państw., posterunek 
1 Skrzyński Alfons, maj. Janieliszki POROZÓW C 5 Andrzejkowicz Buttowt Henryk, maj. Hornostajewicze 1 Ławrynowicz Józef, ks. proboszcz 
11 Nadleśnictwo Oszczep, Wójtów Most 
— (dod.) leśn. Oszczep 
3 Policja Państw., posterunek 
8 Zarząd gminny PORPLISZCZE L (8-15) 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny PORUBANEK L (8-15) 1 Mllejkowski Łazarz, cegielnia PORZECZE C k. Grodna 10 Centrala telef. garnizonu 4 Chajet Fajwel, handel drzewem, Pił¬ 
sudskiego 20 11 Dworzec kolejowy 12 Kowalewski Eugeniusz, dr med., Nar- buta 13 6 Kwiecień Adam, kier. szkoły, Nar- buta 1 9 Leśnictwo Czarnucha, Piłsudskiego 19 19 Nadleśnictwo Państwowe Głuszniewo, ! os. Głuszniewo 13 Nadleśnictwo Państwowe Porzecze, I os. Konable ! POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 18 — naczelnik urzędu, m. 17 — monter, m. 20 — przyjmowanie telegramów tele¬ fonem 21 Polański Roman, lek. wet., m., Ko- pu 3 1 Policja Państw., posterunek, Narbu- ta 16 8 Romanowski Wacław, proboszcz, plebania 7 Szalkowicz Hirsz, Piłsudskiego 7 
16 Zarząd gminny, Piłsudskiego 21 PORZECZE L (8-15) n. Jasiołdą 2 Majątek Porzecze 4 Policja Państw., posterunek 6 Spółdzielnia Mleczarska „Jedność" 
w Prochodach 5 Zarząd gminny POSTAWY N 29 Przyjmowanie telegramów telefonem AUTOMAT TELEFONICZNY: Dworzec kolejowy 47 Bracia Cepelewicz, Brasławska 8 
63 Bykowicz Judei, drukarnia, Brasław¬ 
ska 9 42 Chrześcijański Bank Ludowy Spół¬ 
dzielczy z ogr. odp., pl. Marsz. Piłsudskiego 60 Długowski Władysław, mjr, inż., Za¬ 
rzeczna 29 — (dod.) wójt gminy, gab. 65 Dunin - Markiewicz Andrzej, Pierac- kiego 22 30 Elektrownia ..Lumin“, Brasławska 4 66 Gimnazjum Prywatne T-wa ,,Oświa¬ ta“, pl. Piłsudskiego 16 
9 Goldberg Srul, kier. drukarni Miskina, 
Wileńska 17 27 Inspektor Powsz. Zakł. Ubezp. Wza- jemn., Wileńska 35 28 Kęstowicz Józef, mgr farm., pl. Marsz. Piłsudskiego 1 
46 Klub Urzędniczy, pl. Marsz. Piłsud¬ 
skiego 16 33 Komunalna Kasa Oszczędności pow. Postawskiego, pl. Marsz. Piłsud¬ 
skiego 35 Kosiński Wacław, por., Brasławska 49 
23 Księgarnia Polskiej Macierzy Szkol¬ 
nej, pl. Marsz. Piłsudskiego 
22 Lippert Marian, notariusz, Zadziew- ska 24 21 Maciejowski Bolesław, ks. proboszcz 
72 Niemczynowicz Andrzej, referent 
bezp. Starostwa pow., m.t Za¬ 
rzeczna 52 70 Okulicz Konrad, adw., Pierackiego 26 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 44 — kasa i ekspedycja 25 — kierownik nadzoru teletechnicz¬ nego, m. 10 — naczelnik urzędu, b. 32 — naczelnik urzędu, m. 45 — nadzór teletechniczny 38 Pokrzewiński Edward, obrońca sądo¬ wy, Wileńska 20 POLICJA PAŃSTWOWA: 4 Komenda Powiatowa, Wileńska 43 — (dod.) komendant, m. 39 Komendant pow., gab., 19 Posterunek Kuropole 3 Posterunek Postawy, Brasławska 31 62 Przyjemski Bronislaw, kier. oddz. B. O. S., Polna 7 
6 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ,.Wy¬ 
goda, Wileńska 1 
31 Tarandzio Jan, leśniczy, leśnictwo Jeziorki 69 Taubes Michel, sklep spoż., pl. Mar- 
szał. Piłsudskiego TO 
— (dod.) mieszkanie, Zadziewska 6 URZĘDY: 36 Inspektor Szkolny, Pierackiego 24 — (dod.) gabinet inspektora 61 Oddz. Brygady Ochrony Skarbowej 64 Powiatowa Komisja Klasyfik. przy Urzędzie Skarb., Pierackiego 
40 Sędzia śledczy, pl. Marsz. Piłsud¬ skiego 8 Starostwo Powiatowe, kancelaria, Wileńska 43 — (dod.) referent bezpieczeństwa, ' b. 24 — starosta, gab. — (dod.) wicestarosta, gab. 2 Urząd Skarbowy, Wileńska 31 — (dod.) naczelnik, gab. 68 Zarząd Drogowy, Starostwo, Wi¬ leńska 43 43 Widawski Stanisław, Pierackiego 20 
67 Witkowski Witold, dyr. gimnazjum, 
Zarzeczna 28 37 Wojciechowicz, szofer, Pierackiego 2 WOJSKO: 58 Komenda Garnizonu 26 Komendant Rejonu Uzupełnień, Za¬ dziewska 2 34 Posterunek żandarmerii, Brasław¬ ska 36 46 wi.
		

/Czasopisma_195_02_0056.djvu

			Postawy Roś 41 Wydział Powiatowy, kancelaria 
5 Zarząd Dóbr Postawy, Józefa hr. Przeździeckiego, pałac 
— (dod.) administrator, Rudolf Po- 
rzecki, gab. 7 Zarząd gminny, Zarzêczna 49 PROZOROKI L 3 Ostaniewicz Stefan, ks. 2 Policja Państw., posterunek 
7 ,,Rolnik“, sp. Roln. - Handl. w Głę- bokiem, filia w Prozorokach 
1 Zarząd gminny PRUDY L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA PRUŻANA N £3 Apteka Krzywopisza Wł., Pace wi¬ 
eża 15 59 Arcnowicz M., olejarnia i młyn, 3 Maja 56 39 Bank Spółdzielczy, Piłsudskiego 1 
71 Bursztejri Mojżesz, sklep rowerów 
i maszyn, Piłsudskiego 2 
42 Chwostowski E., adw., 11 Listopada 3 55 Czajkowski Ludwik, lek wet., Kostek- Biernackiego 9 
79 Dąbek Feliks, instruktor oświaty po- 
zaszk., Piłsudskiego 44 53 Dziekoński Janusz, właśc. maj. Cza- chec 57 Elektrownia miejska, Budkiewicza 8 50 Fajngold M., dr med., Pacewicza 44 
38 Gimnazjum Państwowe im. A. Mic¬ 
kiewicza, Strażacka 10 — (dod.) dyrektor, gab. 54 Golaberg Lejb, zakup mięsa, Rzeź- nicka 41 56 Goldfajn Olga, dr med., 3 Maja 23 
41 Goldfajn Zelik, przemysłowiec, Pace¬ 
wicza 31 HOTELE: 51 Centralny, F. Gołubowicz, 3 Maja 4 1 Cukiermàna R., Pacewicza 9 6-5 Paryski, N. Mostowlański, Dąbrow¬ skiego 3 58 Warszawski, M. Tucliman, Dąbrow¬ skiego 52 44 Unicki Jan Jerzy, dr med., dyrektor 
szpitala, 11 Listopada 10 
74 Janowicz Michel, olejarnia, Juryz- dyka 2 6 Kaganowicz Mejer, kupiec leśny, 3 Maja 46 2 Klenicki L. S-wie, sklep kolon, i ga¬ 
lant., Pacewicza 40 RADOSZKOWICE C 2 Magistrat Miasta, Zamkowa 13 3 Policja Państw., posterunek, 3 Ma¬ ja 36 5 Rubin Nochim, kupiec, pl. Rynkowy 3 
9 Swerdlin Chona, kupiec, Mickiewi¬ 
cza 3 8 Szejnhauz Szmujło, Dąbrowska 63 
1 Szuster Abram, dr med., Mickiewi¬ 
cza 2 6 Zarząd gminny, Zamkowa 15 RADUŃ C 5 Lewinson, rabin, żydowskie Semi¬ 
narium Rabinów, Dolna 1 
12 Nadleśnictwo Koniawa wr Mieżańcach 2 Policja Państw., posterunek, Ry¬ nek 10 3 Zarząd gminny Rajca nowogródzka L (8-15) 2 Zarząd gminny Rajca 29 Klub Rodziny Urzędniczej, Piłsud¬ 
skiego 7 34 Kniażycki Julian, powiat, lek. wet., Piłsudskiego 1 
64 Komunalna Kasa Oszczędności, Pił¬ 
sudskiego 23 40 Krucel Alter, tartak i młyn parowy, 
Młynarska 8 — (dod.) olejarnia 62 Krucel Nison, kupiec drzewny, Piłsud¬ 
skiego 35 66 Leinwandhändler-Lewicki J., adw., 3 Maja 12 72 Piński Szmuel, skład mat. leśnych, 3 Maja 14 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 98 — ekspedycja 95 — kontrola, kasa główna 97 — naczelnik urzędu 1 00 — nadzór teletechniczny 35 — technik nadzorowy 99 — telegraf POLICJA PAŃSTWOWA: 45 Komenda Powiatowa P. P., Pace¬ 
wicza 62 — (dod.) komendant powiatowy, gab. — (dod.) komendant powiatowy, mieszk. 9 Posterunek P. P. w Kotrze 
27 Posterunek P. P. w Prużanie, Pa¬ 
cewicza 62 43 Rosochowski Chaim, młyn parowy, 
Piłsudskiego 24 7 Rudnicki Stefan, wicestarosta, Rze¬ śka 1 68 Rzeźnia Miejska, Mały Dereczyn 
52 Samojlukowlcz Teodor, szofer Straży 
Poż., Strażacka 
25 Sawicki Lucjan, sekretariat Sądu 
Grodzkiego, Pacewicza 
37 Schreib Herman, dr med., lek. dom. Ubezp. Społ., Piłsudskiego 28 8 Sielecki Abram, felczer, Dąbrow¬ skiego 8 24 Słonimski Mowsza, przemysłowiec, 
Dąbrowskiego 13 
67 Spółdzielnia Mleczarska z o. o., Dą¬ 
browskiego 137 
46 Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa Po¬ 
wiatowa, Cerkiewna 2 
31 Szczerbicki Konstanty, szofer, właśc. * * taksówki, Pacewicza 21 61 Szczęsny Marian, Insp. P. Z. U. W., 
Konarskiego 1 80 Szebeko Wiera, maj. Gubernia 
75 Szpital Powiatowy, Słowackiego 10 — (dod.) Węcławski Stanisław, dr, m. R RAKÓW MOŁODECKI C 8 Alperowicz Kaiman, kupiec zbożo¬ wy, Rynek 6 9 Berman Ber, kupiec zbożowy, Pił¬ sudskiego 37 17 Poczta, Telegraf i Telefon, tiacz. urzędu 6 Policja Państw., posterunek, Mic¬ kiewicza 16 3 Szejnhauz Wulf, kupiec zbożowy, 
Piłsudskiego 67 7 Zarząd gminny, Piłsudskiego 88 
5 Zarząd miejski, Rajska 2 RATAJCZYCE L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 4 Zarząd gminny REGINÓW L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA ROHOTNA L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA Majątek Borki 4 Policja Państw., posterunek 5 Zarząd gminny U R Z t ü V: 33 Inspektorat Szkolny, Piłsudskie¬ go 44 — (dod.) inspektor szkolny, gab. 48 Sędzia śledczy, gmach Sądu grodzk. 36 Starostwo, kancelaria ogólna — (dod.) referat bezpieczeństwa 22 — gabinet starosty — (dod.) mieszk. starosty 26 — referat wojskowy 32 Urząd Skarbowy, Pacewicza 11 — (dod.) naczelnik urzędu 30 Więzienie, Pacewicza 3 28 — naczelnik więzienia, Piłsudskie¬ go 21 21 Wydział Powiatowy, biuro. Piłsud¬ skiego 55 — (dod.) inspektor samorządu gminnego — (dod.) sekretarz Wydziału Po¬ wiatowego 70 — referat rolny Wydziału Powiato¬ wego, Piłsudskiego 53 
47 Zarząd Drogowy, Piłsudskiego 44 — (dod.) inżynier, gab. WOJSKO: 49 Komenda Powiatowa P. W. i W. F., Piłsudskiego 41 
78 Posterunek żandarmerii, Koszary im. R. Traugutta 
73 Komenda Rejonu Uzupełnień, Pił¬ sudskiego 44 76 Zaniewski Aleksander, notariusz, 11 Listopada 14 23 Zarząd gminny, Piłsudskiego 65 77 Zarząd miejski, Pacewicza 24 
— (dod.) sekretarz 5 żegało Jan, szofer, właśc. taksówki, 
Piłsudskiego 45 PRZEBRODZIE L 1 Leśnictwo Orzechowskie w Orze¬ chówce 3 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd Gminny PUNŻANY L ROZMÓWNICA PUBLICZNA Przyst. kol. Santoka 4 Administracja maj. Punżanki 6 Falewiczowa Wanda, maj. Balimpol 5 Niewodniczańska - Falewicz Janina, leśniczówka Janinowo ROHOŻNICA WIELKA L (8-15) 1 Meysztowicz Oskar, maj. Rohożnica Wielka ROMEJKI L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA ROŚ C 18 Branicki Adam, hr. 10 Cementownia ,,Wysoka“, T-wo Fa¬ 
bryk Pcrtland-Cementu Sp. Akc., 
fabryka w Podrosi 
— (dod.) kierownik fabryki, m. 20 Endrychowce folw. Ordynacji Ro- sklej 8 Głuchowski Lech, leśn. Chomin-Bór 
7 Kapłan Michel, kupiec zbożowy, Gro¬ 
dzieńska 6 4 Młyn, cegielnia i tartaki parowe, Roś 19 Poczta, telegraf i telefon, naczel¬ nik urzędu 3 Policja Państw., posterunek, Cmen¬ 
tarna 14 Wl. 47
		

/Czasopisma_195_02_0057.djvu

			Roś — Skidel 11 Rosjański Mowsza, kupiec zbożowy, Ogrodnicka 49 — (dod.) magazyn, Ogrodnicka 15 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Wołkowysku, filia w Rosi 16 Szaszkiewicz Antoni, majątek 6 Zarząd Dóbr Adama hr Branickie- go, Roś 5 Zarząd gminny, Cmentarna 12 12 Złotnicka Mina, ekspedytor przy st. kol. Roś RÓŻANA C GRODZIEŃSKA 19 Bracia Szklarewicz i Karoliński, tar¬ tak i przemysł leśny, Zamko¬ 
wa 12 20 Epsztejir Borys, m., pl. Rynkowy 8 
17 Garb Dawid, mgr, właśc. apteki, m., pl. Rynkowy 7 5 ,,Inwest“, Sp. z o. o., oddział w Różanie, pl. Rynkowy 4 
2 Nadleśnictwo Puszcza Różańska ks. Sapiehy Eustachego — (dod.) ks. Sapieha Jan, pawilon — (dod.) leśnictwo Berezówka — (dod.) leśnictwo Hołowiczno — (dod.) leśnictwo Michalin — (dod.) leśnictwo Niemirowy Mech. — (dod.). Mossakowski Tadeusz, nadleś., m. — (dod.) tartak Berezówka — (dod.) tartak Hołowiczno —(dod.) wieża obserwacyjno - mel¬ 
dunkowa 15 Pitkowski Szloma, Pierackiego 64 — (dod.) młyn Papiernia 6 Policja Państw., posterunek w Ró¬ żanie, M. Kanał 1 
12 Policja Państw., posterunek w Wo- 
roniłowiczach 11 Szkoła Powszechna 7 kl., kier., 
Zamkowa 7 8 Zarząd gminny, Zamkowa 5 — (dod.) sekretarz, gab. 7 Zarząd miejski, Pierackiego 2 RÓŻANKA L/2 n. Niemnem ROZMÓWNICA PUBLICZNA RÓŻANKA L (8-15) 
PACOWSKA 4 2 1 3 Leśnictwo Zaborje 
Policja Państw., posterunek 
Ronikler Kazimierz, hr., maj. Ole- 
szewicze Zarząd gminny RUBEL L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA RUBIEŻEWICZE L (8-15 
i 18-21) 3 Policja Państw., posterunek, Stołpec- ka 58 2 Zarząd gminny, Stołpecka 83 RUDA JAWORSKA L (8-15) 4 Leśniczówka, os. Skupa 3 Policja Państw., posterunek RUDNIKI L (8-18) k. Jaszun 11 Gajówka Smigłów 
10 Leśnictwo Kiernowo 12 Leśnictwo Macele 13 Leśnictwo Sędków — (dod.) pałac myśliwski — (dod.) gabinet 7 Leśnictwo Wisińcza 8 Nadleśnictwo Międzyrzecze — (dod.) Leśnictwo Zwierzyniec 4 Nadleśnictwo Rudniki — (dod.) mieszkanie nadleśniczego 5 Policja Państw., posterunek RUDNIKI L (8-12 
k. Prużany i 14-17) 3 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny RUDOMINO L (8-15) 6 (tow.) Jocz Konrad, maj. Woikora- biszki 6 .(tow.)Mikulski Erazm, maj. Elżbie- 
\ towo 3 Policja Państw., posterunek 4 Wańkowicz Henryk, maj. Petesza 5 Węckowicz Bolesław, maj. Rakańce 
2 Zarząd gminny RUDZISZKI C 14 Januszkiewicz Zygmunt, dr med. 15 Kalukiewicz Bolesław, apteka 10 Kamenmacher Abram, Piłsudskie¬ 
go 28 5 Kronik Miszulin, tartak i młyn pa¬ 
rowy 7 Leśniczówka Bernardynka 6 Leśniczówka Panieński Borek 13 Majewski Stanisław, ks., plebania 7 Nadleśnictwo Państwowe Inklarysz- ki, os. Wanceniki 
— (dąd.) nadleśniczówka Wanceniki 
9 Opieka Rodzinna nad psychicznie chorymi 4 Policja Państw., posterunek 
3 Zarząd gminny, Mickiewicza 5 • RUKOJNIE L 2 Leśnictwo Państwowe Rukojnie RUSINOWICZE L (8-15 
i 18-21) 6 Berezin Efroim, ekspedytor 4 Cyryński Izrael, ekspedytor 8 Lubimow Sergiusz, rtm. w st. spocz. 5 Małowicki Morduch, ekspedytor 
1 Pakier Chana, przedsiębiorca RYBNICA L GRODZIEŃSKA 1 Nadleśnictwo Państw. Hoża RYKONTY L 2 Kolonia Akademicka w Legaciszkach 
5 Krzyżanowski Bronisław, adwokat, 
folw. Ponaryszkr RYMSZANY L 3 Gajdy, leśnictwo 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny RZESZA L (8-12 
i 15-21) 5 Lasocki Bronislaw, hr., maj. Wilja- nów 16 Ostrowski Janusz, os. Gulblny — (dod.) Szwykowski Ludwik, os. Gulbiny 9 Policja Państw., posterunek Piekle- iiszki 3 Policja Państw., posterunek Rzesza 6 Ruszczyć Zygmunt, maj, Wielka Rzesza 5 ślizień Jan Rafał, maj. Łubowo 7 Zarząd gminny 15 Zarząd maj. Pikieliszki s SERNIKI L (8-15) ROZMÓWNICA PUBLICZNA SIECHNIEWICZE L (8-15) 5 Czarnocki Gustaw, maj. Marywil 3 Policja Państw., posterunek 7 Zarząd gminny SIELEC L (8-15) n. Jasiołdą 2 Policja Państw., posterunek 5 Zarząd gminny SIENKIEWICZE L (8-15) 6 Abramowicz Szewel 8 Centrala telef. garnizonu 7 Słucki Berko 4 Szapocznik Lejba SIEŃKOWSZCZYZNA L (8-15) 1 Policja Pańs tw.f'posterunek SINIAWKA L (8-12 
i 14-21) 12 Epsztejn Chaim, Szosowa 3 
7 Jeleńska Maria, ziemianka, maj. 6 Najmark Grejnom, Szosowa 12 3 Policja Państw., posterunek 1 Szklar Aron, Szosowa 29 11 Tartak Parowy, Bresław i Kuźmicz 2 Tatarzyński Jan, leśniczy, Ozierce 4 Zarząd gminny SKIDEL C ROZMÓWNICA PUBLICZNA 
Dworzec kolejowy 3 Apteka Chmielewskiej Marii, 11 Li¬ 
stopada 2 12 Bławdziewicz Marian, inż., właśc. dóbr Kotra - Kaszubińce — (dod.) zarządzający, m. — (dod.) młyn walcowy, Kotra 18 Brancowski Kusel, komisant firmy 
,,Karpaty“, Rynek 1 15 Czet Wertyński Konstanty, ks., właśc. dóbr Skidel — (dod.) pałac ks. Czetwertyńskie- go — (dod.) nadleśnictwo Chwieńków 
2 Drabb Emilian, komornik Sądu Grodzkiego, Oficerska 28 a 
26 Gabowicz Josel, Oficerska 18 
25 Garkawe Simche, właśc. fabryki 
skór, Szkolna 50 — (dod.) fabryka skór, Polowa 34 
17 Floyar - Rajchmanowa Zofia, maj. Ławno 20 Klaczkowska Czerna, Piłsudskie- go 38 a 28 Klaczkowski Samuel, Pierackiego 4 1 Lamport Izrael, handel zboża, Kole¬ 
jowa 23 8 Lewit Cahim, garbarnia, Tatarska 34 10 Lipnik Jankiel, handel skór i kafli, 3 Maja 1 16 Lapin Abram, Rynek 9 29 Piotrowski Wacław, burmistrz, Ofi¬ cerska 34 7 Policja Państw., posterunek, 11 Li¬ 
stopada 34 19 Sobol Dawid, właśc. elektrowni, Ry¬ 
nek 5 11 Stranc Feliks, lekarz szpitala rejo¬ nowego Wl,
		

/Czasopisma_195_02_0058.djvu

			/ Skidel — Słonim 30 Szafrański Lejb i S-ka, Oficerska 27 21 Tropp Jankiel, 11 Listopada 19 13 Woronowski Hirsz Ajzyk, skup za¬ wodowy zboża, Fabryczna 32 
6 Woronowski lcko, liandel zboża, 
11 Listopada 29 
23 Zajdman Hirsz, dr med., lekarz, 
Rynkowa 60 14 Zarząd dóbr i interesów Eustachego ks. Sapiehy w Spuszy, centrala 
teief. w Lesiszczu 
—: (dod.) folw. Leslszcze — (dod.) gorzelnia Protasowszczy- zna — (dod.) administracja Spusza 
:— (dod.) pałac ks. Sapiehy — (dod.) pałac ks. Sapiehy — (dod.) plenipotent, m. —. (dod.) nadleśniczy, m. — (dod.) leśniczówka Nowy Sewe¬ rynów 9 Zarząd gminny, 11 Listopada 30 4 Zarząd miejski, Rynek 48 — (dod.) burmistrz, gab. 27 Zawłockl Henryk, lekarz weterynarii, Polowa 22 22 Zjednoczenie Rolniczo - Handlowe w Grodnie, agentura w Skidiu, 
3 Maja 18 5 Zylberman Chaim, lekarz dentysta, Pierackiego 1 a SKRZYBOWCE C 10 Brochocki Andrzej, inż., maj. Mały Możejków 3 — (dod.) Mineyko Aleksander, maj. Dzikuszki 14 Poczta, Telegraf ! Telefon, monter, m. 5 Policja Panst., posterunek 6 Pudzińskl Wigdor . 9 Rostworowska Zofia, lir., maj. Sko- bejki 3 Spółdzielnia Mleczarska, Dzikuszki 
8 Trzeciak Jan, maj. Rotnanowce 7 Wereszczaka Michał, inż., rolnik, maj. Wielki Możejków 11 Zakłady Przemysłowo - Leśne „Hel“ 1 Zarząd gminny Skrzybowce SŁOBODA L 
ZOŚNIAŃSKA 2 Policja Państw., posterunek 1 larząd gminny SŁOBÓDKA L 
ZAWIERZSKA 4 Hahn Joachim, maj. Zawierz 2 Policja Państw., posterunek 5 Zarząd gminny SŁONIM N 80 Przyjmowanie telegramów telefonem AUTOMAT TELEFONICZNY: Klub Urzędniczy, Ułańska 5 ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urzędy pocztowe: Słonim 1, Kościuszki 9 
Słonim 2, Dworzec kolejowy 
Słonim 3, Koszary wojskowe 88 Straż pożarna, pogotowie 1 33 Abramowski Jankiel, właśc. samocho¬ 
du ciężarowego, Różańska 10 
140 Adamski Bolesław, Albertyńska 3 
61 Apteka „Zdrowie**, 3 Maja 12 
161 Bank Chrześcijański Spółdzielczy, 
Mickiewicza 9 i 109 Bank Kupiecki, Ułańska 20 
82 Bank Ludowy Spółdzielczy z ogr. odp., Kościuszki 6 
87 Bieńkiewicz Henryk, inż., burmistrz, 
m., Poniatowskiego 15 
25 B-cia Kunica, Sienkiewicza G 
138 Dobkowski Mowsza, kupiec, Dłu¬ 
ga 51 28 Drukarnia Józefa Jeljana, 3 Maja 20 
175 Dziekan Parafii rzyin.-kat., Kościel¬ 
na 4 1 45 „Dźwignia“, Chrześcijański skład że¬ 
laza, maszyn i narzędzi rolni- 
• czych, pi. Handlowy 2 
108 Efros Izaak, dr med., Poniatovyskie- go 29 59 Ekspozytura działu umownych ubez¬ pieczeń P. Z. U. W., Poniatow¬ 
skiego 29 35 Eljaszew Cemach, Poniatowskiego 32 
1 35 Eljaszewicz Estera, hotel „Metropol“, Mostowa 21 86 Epsztejn Mowsza, dr med., B. Jose- lewicza 9 53 Fabryka tektury i papieru „Alber¬ 
tyn“, W. üurwicz i S. Wojcie¬ 
chowski w Albertynie 
141 Frydman M., prow. farm., Kościusz- 5 „Galicja“, Galicyjskie T-wo Nafto¬ 
we, S.A., magazyn, Trakt Miń¬ 
ski 24 „Galicja“, Galicyjskie T-wo\ Nafto¬ 
we, S. A., biuro sprzedaży, Ap¬ 
teczny 6 18 Głębski Zygmunt, ad w., 3 Maja 9 
34 Głuszewickl Izaak, Mostowa 4 10 Goldinberg Morduch, Targowa 3 
37 Gorfinkel Aron, B. Joselewicza 11 112 Gożańs.ki Samuel, 3 Maja 9 
32 Grodeńczyk Mowsza, kupiec leśny, 
Kościuszki 6 136 Grodeński Mowsza, Magistracka 3 
23 Gurwicz Wolf, Poniatowskiego 13 
94 Hurtownia Nabiałowa Mleczarń pow. Słonimskiego Zrzeszonych w 
Okręg. T-wie Org. i Kółek Rolni¬ 
czych, Sienkiewicza 2G 
1 37 Hurtownia Spirytusowa, Wileńska 11 
43 Ickowicz Herc, adv/., Zamkowa 21 21 Inspektor Szkolny, Bernardyńska 27 
121 Jakimowska Chaja, dr med., Ułań¬ 
ska 30 40 Jeljan Józef, wł. kina, Sienkiewi¬ 
cza 44 118 Jezierski Nison, Bernardyńska 11 
56 Jezierski Żorach, tartak, Mostowa 63 
125 Joselewicz Jewna, Studencka 32 
1 48 Kancepolski i Gorfinkel, tartak, Tar¬ 
gowa 11 48 Kancepolski Lejzer, m., Studencka 28 150 Kapliński Józef, zakład ogrodniczy, 3 Maja 17 131 Klasztor SS. Niepokalanek, gimna¬ 
zjum i szkoła powszechna, Sien¬ 
kiewicza 26 11 Klub Myśliwski, Ułańska 24 93 Kolektura Loterii Państwowej „Dro¬ 
ga do Szczęścia“, Mickiewi¬ 
cza 13 50 Kołkier Boruch, Zamkowa 14 
17 Komenda Obwodu P. W. 1 W. F. 151 Komunalna Kasa Oszczędności pow. Słonimskiego, Ułańska 5 — (dod.) dyrektor, gab. 147 Kosmowski Władysław, chrześcijań¬ 
ski magazyn 'manufaktury, Sien¬ 
kiewicza 26 111 Kowarski Maksym, dr med., Ponia¬ 
towskiego 11 a 
27 ‘ Kremień Mowsza, dr med., Mosto¬ 
wa 10 159 Leśnictwo Podosuchskie, os. Podo- suche 160 Leśnictwo Porzeckie, os. Dziadowo 
158 Leśnictwo Słonimskie, os. Wojtowo 
120 Leśnictwo Szczarskie, os. Bereźnica 15 Lew Gierszon, Różańska 18 # 146 London Lejzer, Mickiewicza 3 97 Lubowski Berko, Studencka 4 
107 Łuski Mowsza, Piłsudskiego 44 150 Manusewlcz Szaja, kupiec, Mickiewi¬ 
cza 17 98 Menke Erwin, elektromonter, Różań¬ ska 16 90 Meremiński Izaak, Mostowa 37 
105 Mickiewicz Stanisław, podprokura¬ 
tor, m. 162 Mogielnicki Jan, zakład wyrobów 
masarskich, Zielony 4 
186 Mogielnicki Franciszek, zakład ma¬ 
sarski, 3 Maja 90 
47 Nadleśnictwo Państwowe, Szosa Różańska — (dod.) nadleśniczy), gab. — (dod.) nadleśniczy, m. 39 Notariusz Piotrowski Mieczysław, 
Kościuszki 2 22 Okręgowe T-wo organizacji Kółek Rolniczych, Ułańska 5 
31 Olszewski Adolf, adw., Studencka 2 
83 Państwowy Zarząd Wodny, Bulwary 
Ogińskiego 8 99 Pareckiego Abrama sukcesorowie, skład mebli, Studencka 23 
30 Pauk Mikołaj, wł. taksówki, Piłsud¬ 
skiego 53 167 Piasecki Borys, wiceburm., nacz. straży pożarnej, Kościuszki 10 
39 Piotrowski Mieczysław, notariusz, 
kancelaria, Kościuszki 2 60 Piotrowski Mieczysław, m., Mosto¬ wa 21 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 1 22 — naczelnik urzędu, gab. 171 — naczelnik urzędu, m. 55 — ekspedycja poczty 79 — kancelaria urzędu 14 — kasa urzędu 1 65 — kontrola obwodu 52 — kier. nadzoru, m. 0 — nadzór teletechniczny 185 — monter, m. 54 — zastępca nacz. urzędu, m. 132 — zastępca nacz. urzędu, gab. 4 — agencja p. t. Słonim 2, Dwo¬ rzec kolejowy 1 49 — urząd p. t. Słonim 3, Koszary wojskowe POLICJA PAŃSTWOWA: 20 — kierownik wydziału śledczego, mieszkanie 42 — kierownik Komis. P. P. Cieśli- kowski Tadeusz, pkom., Tar¬ 
gowa 3 1 — wydział śledczy, gabinet kie¬ rownika 9 — kancelaria kom. pow. i wydzia¬ łu śledczego 41 — komendant pow. pol. p., gab. 142 — komendant pow. poi. p., m., Kolonie Urzędnicze 19 — komisariat p. p., Mostowa 4 — (dod.) kierownik, gab. 164 — posterunek policji państwowej w Kościeniewie 119 Powiatowy Zarząd Drogowy, Ber¬ 
nardyńska 27 — (dod.) wydział powiatowy 8 Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Kościuszki 1 — (dod.) gab. dyrektora 64 Rawicki Morduch, Zamkowa 11 
7 „Rolnik“, Spółdzielnia Rolniczo-Han¬ 
dlowa, Ułańska 5 115 Różański Józef, B. Joselewicza 12 
144 Rypp Ch„ współwłaściciel tartaku „Issa“ 71 Rypp Karpel, Sienkiewicza 20 
89 Sarnecki Adolf, poseł na Sejm R. P., 
Żyrowicka 76 78 Sekretariat Obozu Zjednoczenia Na¬ 
rodowego, Ułańska 5 
106 Sędzia Okręgowy śledczy, Zamko¬ 
wa 18 130 Siedelnicki Szepsel, Poniatowskie¬ 
go 8 57 „Słonafta“, Mickiewicza 11 
7 Spółdzielnia rolniczo-handlowa „Rol¬ 
nik“ z odp. udz., skup ziemio¬ 
płodów, trzody chlewnej, skład 
maszyn, narzędzi rolniczych, na¬ 
wozów sztucznych, materiałów 
budowlanych i nasion 
6 Stankiewicz Wincenty, notariusz, 
Mickiewicza 7 124 Synkowicze Leśnictwo tartak, cegiel¬ 
nia i młyn, Emeryka hr. Hutten- 
Czapskiego — (dod.) Synkowicze I rolne, s-ców hr. Elż. Mohl — (dod.) Synkowicze II gorzelnicze, Godlewskich — (dod.) Synkowicze, Leśniczówka Emeryka hr. Czapskiego 
59 Szereszewski - Aleksander, inspektor ubezpieczeń, Poniatowskiego 29 SZKOŁY: 128 Gimnazjum i Liceum Państw, im. Tadeusza Kościuszki, 3 Maja 37 
113 Gimnazjum Państwowe Koeduka¬ cyjne, Ułańska 26 
12 Państwowa Szkoła Rolnicza Męska w Grzybowie 85 Publiczna Szkoła Powszechna Nr 4, kierownik, gab., 3 Maja 64 
76 Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 (klub gospodarczy rady miej¬ 
skiej) SZPITALE: 134 Szpital Miejski, Magistracka 17 
102 Szpital Państwowy, Żwirki 1 Wi¬ 
gury 11 — (dod.) Rudzki A., dr 45 Szycgał Matus, apteka, Sienkiewi¬ 
cza 24 183 Trautsolt Janina, Mickiewicza 7 wi. 49
		

/Czasopisma_195_02_0059.djvu

			Słonim — Stołowicze URZĘDY: 51 Starosta Powiatowy, gab., Bernar¬ 
dyńska 27 84 Starosta Powiatowy, m., Kolonie 
Urzędnicze 2 2 Starostwo Powiatowe, kancelaria 
ogólna, Bernardyńska 27 
100 Urząd Skarbowy, Bernardyńska 54 
— (dod.) naczelnik urzędu, gab. 96 Wejss Samuel, dr, adw., Zamkowa 18 ; 
1 52 Werdyń Edward, mierniczy, z. Urzęd¬ 
niczy 4 91 Wiceprokurator IV rejonu sądu okrę¬ 
gowego w Grodnie, gab., Zam¬ 
kowa 18 70 Wiernikowski Szymon, Studencka 9^ 16 Więzienie Izolacyjne, Piłsudskiego 34 WOJSKO: 29 Komenda Garnizonu 103 — 104 — 110 — 1 14 — 1 26 — 1 29 — 1 16 — 58 Komenda Rejenu Uzupełnień — (dod.) komendant, gab. 1 27 Wołkowyski Ch., Mostowa 18 
44 Wołpiański 1., Poniatowskiego 35 
46 Zabłocki A. i S-ka, młyn parowy, 
3 Maja 85 13 Zarząd gminy Szydłowickiej w Słoni- 
mie, Szosowa 36 Zarząd majątku Albertyn — (dod.') Pusłowski Władysław, lir., Hutka, pałac — (dod.) leśnictwo Hutka — (dod.) Pusłowski Ksawery, hr., Albertyn, pałac — (dod.) Pusłowski Ksawery, hr., Albertyn, kancelaria 
. — (dod.) Albertyńska fabryka pa¬ pieru, sp. akc. ZARZĄD MIEJSKI: 3 Zarząd Miejski, Studencka 4/15 
1 39 Zarząd Miejski — (dod.) burmistrz, gab. — (dod.) wiceburmistrz, gab. — (dod.) sekretarz, gab. — (dod.) referat opieki społecznej — (dod.) referat nieruchomości — (dod.) rachuba — (dod.) biuro ewidencji ludności 49 Areszt Miejski 157 Elektrownia Miejska, Wileńska 13 — (dod.) kierownik 38 Pompownia wodociągu 33 Rzeźnia Miejska, Żwirki i Wi¬ gury 27 — (dod.) doktor, m. 95 Sergej Roman, inż., kierownik elektrowni i wodociągu, m., 
Studencka 5 166 Zarząd Ochotniczej Straży Pożar¬ nej 92 Zelikowski Izaak, Ułańska 20 
81 Zelwiański M. i S-ka, rafineria ter¬ 
pentyny, Mickiewicza 9 
65 Związek Kupców, Mostowa 2 
26 żerniawski Zygmunt, B. Joselewi- cza 17 SMORGONIE C ROZMÓWNICA PUBLICZNA Dworzec kolejowy 4 Czertok Abram, Traugutta 7 
3 Kac Abram, kupiec lnu i siemienia, 
Krewska 2 8 Lejbman Lejba, handel artykułami 
spożywczymi i naftą, Wileńska 30 
19 Leśnictwo Państw. Wojstom, folw. Zawilje 13 Nadleśnictwo Państw., folw. Naroty — (dod.) nadleśniczy, m. — (dod.) leśniczówka, os. Podzie¬ lona POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 22 — kancelaria urzędu, pl. Piłsud- skiego 46 20 — telegraf 21 — nacz. urzędu, m., 3 Maja 25 7 Policja Państw., posterunek, Gar- barska 47 — (dod.) komendant p. p., m. 50 wi. 2 Prywatne Koedukacyjne Czteroletnie Gimnazjum Kupieckie, Przewie- 
ska 16 Szapiro Dawid, przemysł terpentyno¬ 
wy, Mickiewicza 54 
15 Zarząd gminny, Mickiewicza 33 6 Zarząd miejski, pi. Piłsudskiego 44 
9 Zubiski Chaim, Wileńska 50 SNÓW C 3 Dobkowski Dawid i S-wie 15 Hartingh Henryk, maj. Dolny Snów 
9 Minc Falwel, aptekarz, Nicświeska 7 Oszerowski Jakub, dr med., Chwo- jewska 14 10 Poczta, naczelnik urzędu, b. 2 Policja Państw., posterunek 6 Suchoń Józef, ks. prob., plebania 
14 Wańkowicz Franciszek, lek. wet., 
Pogorzelska 15 4 Wojsko, Centrala telef. garnizonu 8 Zaliwski Stanisław, kier; szkoły powsz., Chwojcwska 1 Zarząd gminny 5 Zarząd maj. Górny Snów SOBAKINCE L (8-15) 5 Leśniczówka Zieniapisze 1 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny SOBOTNIKI L (8-12 i 15-21) 2 Administracja dóbr Zemłostaw 5 Bagieński Pawet, ks., plebania 3 Policja Państw., posterunek 4 Szpital Państwowy N. N. K. 6 Zarząd gminny SOŁY L (8-15) 3 Centrala Rolniczo-Handlowa w Wil¬ 
nie, skład zbożowy w Sołach 
2 Kurpis-Garbowski, ks. proboszcz 
8 Policja Państw., posterunek, Żuprań- ska 1 Zarząd gminny, źuprańska SOSENKA L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA STASIŁY L 1 Wagnerowa Helena, maj. Gudełki STEFANPOL L ROZMÓWNICA PUBLICZNA STOLIN N 32 Anastasin Jan, adw., Piłsudskiego 36 53 Dąmbski Bronisław, burm., Ogiń¬ skiego 6 40 Dedel-Dziedziel Józef, lek. pow., Ko¬ ściuszki 75 55 Durczyn Aron, Kościuszki 63 
39 Durczyn Icko, kup. leśny 
43 Elektrownia Miejska, Kościuszki 97 33 Frenkiel Nlson, własc. olejarni, Ry¬ nek 5 67 Giżycki Kazimierz, adw., Kościusz¬ 
ki 57 a 52 Glejberman Szymon, właśc. hotelu, Jasna 9 37 Goberman, właśc. hot., Dąbrowskie¬ 
go 5 70 Golman, właśc. tartaku w Horyniu, 
Narutowicza 15 
15 Janowicz Rachmil, skup szmat i pa¬ 
kuł, Narutowicza 23 54 Komunalna Kasa Oszczędności 65 Liberman Mowsza i S-ka, skup lnu, pakuł i konopi, Perłowa 2 41 Matorin Samson, drukarnia, Ko¬ ściuszki 22 66 Peszkin Izaak, dr med., Dąbrowskie¬ go 9 24 Plewako Henryk, insp. P. Z. U. W., 
Piłsudskiego 14 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 47 — ekspedycja, Kościuszki 30 50 — kasa 6 — naczelnik urzędu, gab. — naczelnik urzędu, m., Batore¬ 51 go 31 49 — nadzó.r teletechniczny, b. 48 — technik nadzorowy, m., Król. Bony POLICJA PAŃSTWOWA: 3 Komenda Powiatowa, Piłsudskie¬ go 43 — (dod.) komendant pow., g.ab. 22 — komendant powiatowy, m., Pił- sudskiego 28 4 — posterunek, Piłsudskiego 22 13 — posterunek Perebrody — (dod.) posterunek Jeziory — (dod.) pusteruuek Stare Sioło 14 Powiatowy Zarząd Drogowy 
57 Radkiewicz Gołda, właśc. hot., Ry¬ 
nek 14 8 Radziwiłł Karol ks., Zarząd Ordyna¬ 
cji Dawidgródeckiej, Mańklewicze — (dod.) pałac — (dod.) generalny pełnomocnik — (dod.) dyrektor zarządu głów. — (dod.) wydział leśny — (dod.) wydział rybołówstw. — (dod.) buchalteria — (dod.) sekretariat 59 — rybołówstwo, Dąbrowa 13 — rybołówstwo, Czereciany — (dod.) rybołówstwo, Młyniszcze 13 — leśnictwo Lutycze — (dod.) nadleśnictwo, Koszara Ol- mańska — (dod.) gajówka Olmany — Nadleśnictwo Borek (patrz Dawid- gródek 14) — Nadleśnictwo Józefin (patrz Bere- zów 2) — Nadleśnictwo Lubowiże (patrz Be- reżne n. Hor. 7) 44 Rewaj Tomasz, pi. Kościelny 19 61 Ruchocki Berko, sklep żelaza, Piń- 36 Satalecki Jan, obrońca, Traugutta 20 
64 Sekretariat Zarządu Gminy Wyzna¬ 
niowej żydowskiej, Kościusz¬ 
ki 22/1 31 Sekretariat Klubu Obywatelskiego 26 Sobocki Feliks, dyr. kasy kom., m., Piłsudskiego 59 
35 Sokolnicki Józef, dr Ub. Spoi., Ko¬ 
ściuszki 43 34 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rol¬ 
nik Stollński“ 27 Strzelecki Walerian, mierniczy przys., Piłsudskiego 52 60 Szamkołowicz Aleksander, b. podań. Pierackiego 3 42 Szklar Abram, sklep żelaza, Ko- śdiuszki 11 45 Szpital Powiatowy — (dod.) dyrektor szpitala, m. 38 Turkienicz Aron-Szymon, kupiec leś¬ 
ny, Traugutta 21 28 Tylczyn Naum, obrońca sądowy, pl. Kościelny 10 URZĘDY: 25 Inspektorat Szkolny, Narutowi¬ cza 22 — (dod.) inspektor, gab. 21 Sąd Grodzki, Piłsudskiego 9 — (dod.) sędzia okręgowy śledczy 7 Starostwo, kanc., Pierackiego 6 — (dod.) referent bezpiecz. 20 Starosta powiatowy, gab. — (dod.) wicestarosta, gab. 11 Starosta powiatowy, m., Batore¬ go 12 17 Urząd Skarbowy, Dąbrowskiego t> — (dod.) naczelnik urzędu, gab. 63 Więzienie przy Sądzie Grodzkim 18 Wydział Powiatowy, kanc. og., Pie¬ 
rackiego 4 — (dod.) sekretarz wydziału, gab. 56 W'ydzial Powiatowy, Inspektor Samo¬ 
rządu Gminnego, Pierackiego 4 29 Zarząd gminny, pl. Kościelny 19 — (dod.) wójt gminy, b. 23 Zarząd miejski, Kościuszki 11 — (dod.) burmistrz, gab. 58 żukowski Stanisław, adwokat, Pierac¬ 
kiego 7 46 żyszczyński Józef, adm. maj. Stolin- 
Struga, własn. B. G. K. STOŁOWICZE L (8-15) 3 Bojarski F. i S-ka, młyn motorowo- walcowy 2 Policja Państw., posterunek 4 Zarząd gminny
		

/Czasopisma_195_02_0060.djvu

			Stołpce — Szczuczyn Nowogródzki STOŁPCE N 56 Informacja w sprawach pocztowych 
59 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf 1 Telefon) ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Ekspedycja Towarowa P. K. P. 
Urzędy pocztowo-tel.: Stołpce 1, Piłsudskiego 43 
Stołpce 2, dworzec kolejowy 42 Agentura Międzynar. Tow.- Wagons 
Lits Cook, stacja 
40 Bank Ludowy Spółdzielczy, pi. Ko¬ 
ścielny 10 a 26 Bogiń Michel, pi. Kościelny 37 50 Bogiń Mojżesz, mat. bud., zboże 1 eksnedvcja, zauł. Koście!nv 17 
33 Borejko Michał, elektrotechnik, Sze¬ 
roka 65 Bronowicki Szymon, pi. Kościelny 30 
82 Chajtowicz Zymei, hurt. skł. tow. kolon., Szkolna 17 51 Chrapowlcki Eugeniusz, Nowowileń- ska 76 Czeczot Kazimierz, kantor wymiany, 
dworzec kniejowy 78 Czeczot Kazimierz, Wileńska 37 27 Dudziński Julian, ks. kanonik, ple¬ bania — (dod.) m. 61 Epsztejn Aba, Wileńska 
9 Oarmizo Efim. PltsndsMeon 1» 20 Gimnazjum i Liceum Państwowe im. T. Holówki — (dod.) dyrektor, gab. 69 Goldberg Zalrnan. Pleracklepo 
32 Hurtownia Prywatna Wyrobów P. M. S.. Pnc7t0w*ł 94 
22 Imbor Zdzisław, dziennikarz, Pocz¬ 
towa 44 81 Jakubowski Stanisław, mierniczy przy¬ 
sięgły, Nowowileńska 
38 Kantorowlcz N., pi. Kościelny 39 
48 Kitajewicz Szymon, prow., apteka. 
Pocztowa 4 29 Klwowlcz Morduch Fajwel, Piłsud¬ 
skiego KOLEJE: 8 Centrala Kolejowa 45 (dod.) zawiadowca stacji 45 (dod.) ekspedycja towarowa — 49 (dod.) elektrownia kolejowa Komenda Pow. P. P. (patrz Policja 
Państwowa) 43 Komunalna Kasa Oszczędności, Pił¬ sudskiego 7 fdnd.1 dyrektor, rab. 77 Koncesjonariusze Elektrowni Cz. Len¬ 
czewski 1 M. Borejko, Mlckiewi- 
cza 45 12 Kozioł Wincenty, księgowy, Wileń¬ 
ska 34 28 Lenczewski Czesław, zarządzający ( 
elektrownią. Szpitalna 35 
84 Lubeckl Moiżesz. Szeroka 4 
24 Łopatniuk Jan. Redutowa 44 Mechanik tartaku ks. Radziwiłła 31 Mecherzyński Janusz, leśniczy, . 1-ctwo Odceda 35 Mirski M., produkty naftowe, pl. Ko- ścłelny 35 66 MołcządskI Fajwel, drukarnia. Piłsud¬ 
skiego 19 47 Nadleśnictwo Okińczyckle ks. Radzi¬ 
wiłła — (dod.) nadleśniczy, m. 54 Okręgowe T-wo Organ. 1 Kółek Rol¬ niczych POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: Urząd Pocztowo-Tel. Stołpce 1, Piłsudskiego 43 57 — ekspedycja 56 — kontrola i kasa główna 60 — naczelnik, gab. 59 — teWrqf 55 — nadzór teletechniczny i kance¬ laria 34 — monter, m. 8** .. m. 89 Urząd Pocztowo-Celny Stołpce 2 POLICJA PAŃSTWOWA: 15 Komenda Pow. P. P., Piłsudskie¬ go 29/2 — (dod.) komendant, gab. — (dod.) komendant, m. — (dod.) posterunek Policji Państ. w Stołpcach — (dod.) centrala starostwa pow. — (dod.) centrala garnizonu 14 Komisariat Kolej. P. P. na stacji 63 Pieczul Stanisław, lekarz pow., m. 23 Polski Czerwony Krzyż, biuro Z. O., Kopernika 5 25 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza¬ 
jemnych, Inspektor Pow., Redu¬ 
towa 64 Półrola Piotr, Mickiewicza 11 19 Prałat Piotr, nacz. urz. celnego, m. 21 Prass Jeremiasz, eksploatator leśny, 
Rubieżewicka 8 37 Rzeźnia Miejska 68 Sancewlcz Nikifor, wytw. wędlin li¬ 
tewskich, Pierackiego 45 Słucki - Rawicz Lejb, adw., Piłsud¬ skiego 23 71 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa 72 — kom. hurt. soli nr 108, róg Redu¬ towej i Kopernika 30 Stanlewski Kazimierz, burmistrz, m. Piłsudskiego j Starostwo Pow. (parz urzędy) 16 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
,,Reduta“, Redutowa 
62 Syrkin Chackiel, dr, Piłsudskiego 
36 Szlejf L., Piłsudskiego 36 
39 Szpital Powiatowy, Szpiltalna 
— (dod.) dyrektor, m. 46 Szulkin Tanchel, pl. Kościelny 21 
75 Tunik Berko, handel skór surowych, Wileńska 3 URZĘDY: 88 Inspektorat Szkolny, Pierackiego 18 Leśnictwo Państwowe Załucze 67 Sąd Grodzki, Piłsudskiego — (dod.) sędzia okręgowy śledczy, gab. Starostwo Powiatowe, Podgórna 1 — starosta, gab. 2 — starosta, m. 3 — Wydział Powiatowy — (dod.) inspektor samorządowy 4 — kancelaria ogólna starostwa — (dod.) komisarz ziemski 5 — wicestarosta, gab. — (dod.) referent bezpieczeństwa ; 6 — Powiatowy Zarząd Drogowy — (dod.) architekt rejonowy 7 — referat zdrowia publicznego, Pierackiego 70 Urząd Celny, dworzec kolejowy . — (dod.) naczelnik, gab. 41 Urząd Skarbowy, Pierackiego — (dod.) naczelnik, gab. 11 — kasa urzędu skarbowego 52 — ochrona skarbowa 80 Wojciechowicz Konstanty, adw., Sze¬ 
roka 23 31 Wojsko, centrala garnizonu Stołpce 
17 Zarząd gminny, Rubieżewicka 13 
13 Zarzad mie»ski. Piłsudskiego 13 
— (dod.) burmistrz, gab. 79 Związek Młodej Polski, Syrokomli 6 SUCHOPOL L 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny SUDERWA L 3 Jundzitł Zygmunt, maj. jurkiśzkl 
5 Młodzianowski Witold, maj. Izabe¬ 
lin SUŻANY L 3 Majątek Sużany hr. Tyszkiewicza Mi¬ chała 2 Tyszkiewicz Andrzej, hr., m., maj. Sużany SWOJATYCZE L 1 Lizoń, major, maj. Wierzby 2 Policja Państw., posterunek SZARKOWSZCZYZNA C 4 Administracja maj. Czeronka 18 Ananicz Czesław, młyn, Czerwony Dwór 15 Bajdalinow Aleksander, apteka 
8 Berchon Hirsz, skup lnu, siemienia i 
innych produktów roln., Cerkiew¬ 
na 13 Cymer Szmujła, skup lnu i siemie¬ 
nia 6 Gewis Marcin, dr, lekarz Ubezpie- 
czalni Społecznej 
21 Kisin Mowsza, skup lnu i siemienia 
11 Klerchid, Sp. z o. o., skup lnu, sie¬ 
mienia i zboża, Cerkiewna 
17 Kornel Stefan, właśc. restauracji 14 Mindel Simon, sklep żelaza i maszyn rolniczych 16 Owsiukiewicz Stanisław, zawiad. sta¬ 
cji 5 Pajkin Mowsza, skup lnu, siemienia 
i innych prod. rolnych, Cerkiewna 
12 Poczta, Telegraf i leieton, nacz. urzędu 2 Policja Państw., posterunek 7 ,,Rolnik“, Spółdzielnia Rolniczo-Han¬ dlowa w Głębokiem, filia w Szar- 
kowszczyźnie 10 Szyszko Jan, mierniczy przysięgły 3 Zarząd Gminny, Gminna 9 ,,Ziarnotrop“, Sp. z o. o., skup lnu, 
siemienia, zboża i innych produk¬ 
tów roln. 19 żuk Jan, ks. prob., plebania SZCZERCZEWO L 4 Leśnictwo Libijskie nadleśnictwa Sze- reszewskiego, leśn. Libia 4 — (dod.) Braciejewski Józef, rolnik, os. Libia 5 Policja Państw., posterunek, wieś Szczerczewo 3 Zarząd gminny Horodeczno w Szczer- czewie SZCZORSE L (8-12 i 15-21) 3 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd dóbr Szczorse — (dod.) Chreptowicz Buteniew, hr., m. —(dod.) Dobrecz, tartak — (dod.) Duże Pole, smolarnia — (dod.) Murowanka, folwark — (dod.) Plesosy, nadleśnictwo 4 Zarząd gminny SZCZUCZYN N 
NOWOGRÓDZKI ROZMÓWNICA PUBLICZNA: Dworzec kolejowy Różanka n. Niemnem 40 Abramowicz Mowsza, właśc. taksów¬ 
ki, m., Piłsudskiego 
42 Apteka Mickiewicza Wacława, Pił¬ 
sudskiego 39 52 Bloch Pejsach, adw., Lisa Kuli 
48 Duńczyk Mikołaj, dr wet., al. Bato¬ 
rego 10 Fabryka Dykt ,,Takon‘‘, S. Elkin, 
I. Dawldowicz i S-ka 24 Głębocki Mowsza, m., pl. Wolności 4 Głębocki Mowsza, tartak parowy i 
przemysł leśny, m., Prezyd. Na¬ 
rutowicza 11 38 Ilutowicz Izaak, pl. Wolności zi 
37 Inspektor P. Z. U. W., m., śmigłe¬ 
go Rydza 3G 50 Kamieniecki Jankiel, m., Śmigłego- Rydza 31 Klub „Ognisko“ stów. urzędników, 
Lisa Kuli 3 47 Koleslńska Władysława, m., Mickie¬ wicza 26 Komunalna Kasa Oszczędności, Pił sudsklego 34 Kondrat Mikołaj, dr med., m.. Lisa Kuli 8 — (dod.) Konopaccy B-cla, m. — (dod.) zarząd tabr. 25 Kuczyński Stanisław, dr med., m., śmigłego Rydza 28 
46 Lecznica Zwierzęca, śmigłego Rydza 
36 Listowskl Joslel, przedsiębiorca auto¬ 
bus., m., Pierackiego 31 27 Magat Izaak, Pierackiego 19 33 Młyn motorowy i elektrownia, B-cia 
Gonczarowscy 1 G. Klaczkowskl, 
Śmigłego Rydza POCZTA, TELEGRAF i TELEFON: 45 — naczelnik urzędu, m. 48 — kancelaria i kontrola 49 — nadzór teletechniczny POLICJA PAŃSTWOWA: 8 Posterunek P. P., Piłsudskiego — (dod.) Komenda Powiatowa P. P. — (dod.) Komendant Row., gab. 44 Komendant Pow. P. P.. m., śmi¬ głego Rydza 35 Prus Bereł, s-ka samoch., m., pl. Wolności 34 wi. 51
		

/Czasopisma_195_02_0061.djvu

			Szczuczyn Nowogródzki — Świsłocz 41 „Rolnik“, spółdz. roln.-handl., Naru¬ 
towicza 13 56 Rostworowski Andrzej, sekretarz Po¬ wiat, O. Z. N. 28 Sapir-Dworecka Lija, lek. dent., Li¬ sa Kuli 7 57 Stasiewicz Zygmunt, sp. wytwórnia kasz, Piłsudskiego 129 
39 Szmigiero Kazimierz, przemysłowiec 
leśny, m.. Mickiewicza 15 
23 Szpital Powiatowy, Piłsudskiego URZĘDY: 30 Inspektorat Szkolny, Piłsudskie¬ go 100 21 Leśnictwo Państwowe Szczuczyn, w. Łagody 5 Oddział Brygady Kontroli Skarbo¬ wej, 11 Listopada 29 Nadleśnictwo Państwowe Szczu¬ czyn, os. Turia 
— (dod.) nadleśniczy, m. 43 Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna, Piłsudskiego ! 53 Rejon Kontroli Skarbowej, śmigłe¬ go Rydza 6 Sędzia Okręgowy śledczy, pi. Wol- I ności 1 Starosta Powiatowy, gab., Naru¬ towicza 5 2 — m., pi. Wolności 2 51 — Wicestarosta, m., 11 Listopa- l da 1 22 Starostwo i Wydział Powiatowy, Narutowicza 5 — (dod.) starosta, gab. — (dod.) zast. star., gab. — (dod.) sekretarz wydz. pow. — (dod.) komisarz ziemski — (dod.) pow. zarz. dróg. — (dod.) rachuba wydz. pow. — (dod.) ref. adm. — (dod.) ref. bezp. publ. 54 Starostwo, referent adm. karny 32 Urząd Skarbowy, Piłsudskiego — (dod.) kasa urz. skarb. 9 Zarząd Dóbr i Lasów ks. Marii Joan¬ 
ny Druckiej Lubeckiej, maj. Szczu¬ 
czyn 7 — „Olesin“, nadgajówka 3 Zarząd gminny, Piłsudskiego — (dod.) sekretarz gm. SZEMETOWSZCZYZNA L (8-15) 5 Policja Państw., posterunek 4 Zarząd Dóbr i Interesów Bolesława Skirmunta w Szemetowszczyźnie — (dod.) Skirmunt Bolesław, właśc/, ! pałac SZERESZÓW L 7 Gichman Iser, handlarz, Pierackie- go 74 4 Leśnictwo Tarasowskie, wieś Tarasy 
6 Nadleśnictwo Szereszewskie, uroczy¬ 
sko Rokity — (dod.) nadleśniczy, m. 3 Policja Państw., posterunek, Br. Pie- 
rackiego 71 9 Zarząd gminny, Zakościelna 2 SZKLARY L GRODZIEŃSKIE ROZMÓWNICA PUBLICZNA SZUMSK L (8-15) k. Wilna 3 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny SZYDŁOWICE L k. Wołkowyska 3 Czarnocki Witold, lek. wet., os. Wi- toldowo 2 Zarząd gminny s ŚWIERŻEŃ NOWY L 3 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny ŚWIĘCIANY N 
WILEŃSKIE (b. n.) Informacja centrali telefonicznej 35 Przyjmowanie telegramów telefonem 55 Straż pożarna 37 Aszwaryszcz Kiwel, N.-święciań- ska 7 46 Boryta Stanisław, przemysłowiec, Wileńska 11 56 Chalecki Janusz, rolnik, maj. Cer- kliszki 38 Dubowski Piotr, obr. sądowy, Wileń¬ ska 36 a 24 Gajewska Zofia, maj. Szwinta 
23 Gurwicz Lejba, adw., Rynek 26 49 Inspektor Ubezpieczeń Wzajemnych, 3 Maja 37 5 Komendant Rejonu Uzupełnień, Wi¬ 
leńska 6 39 Komendant Powiat. P. W., 11 Listo¬ pada 7 51 Komunalna Kasa Oszczędności, Łyn- tupska 2 60 Kowarski B., dr med., Piłsudskie¬ 
go 8 4 Lewin Izrael, właśc. składu apteczne¬ 
go i drukarni, 3 Maja 3 47 Mackin Chawa, cukiernia, Wileńska 3 
30 Margolis B. i S-wie, hurt. skład zbo¬ 
ża, art. spożywczych, budowla¬ 
nych i wyrobów naftowych, Ry¬ 
nek 19 POCZTA, TELEGRAF i TELEFON: 7 — ekspedycja, 3 Maja 24 10 — kontroler działu pocztowo-ka- sowego 26 — naczelnik urzędu, gab. 50 — naczelnik urzędu, m. 18 — nadzór teletechniczny, b. 10 — zastępca naczelnika urzędu, b. 36 — zastępca naczelnika urzędu, ni. ! 35 — zmiennik POLICJA PAŃSTWOWA: 8 Komendant Pow. P. P., Woleń- ska 27 ’— (dod.) komendant, gab. 52 wi. 40 Komendant pow., m., Zarzecz¬ na 40 45 Kierownik Wydziału śledczego, m., Wileńska 26 3 Posterunek P. P., Wileńska 27 59 Polkowski Eugeniusz, wicestarosta, 
Zarzeczna 40 28 Sirotko Jeruchim, skład piwa, Łyn- tupska 10 44 Solc Tobias, adw., Rynek 27 • 58 Stowarzyszenie „Rodzina Urzędni¬ 
cza“, Jatkowa 2 ; SZKOŁY: 42 Państwowe Gimnazjum im. J. Pił¬ sudskiego oraz Liceum ogólno- j 
kształcące humanistyczne ! 
25 Publiczna szkoła powszechna Nr 2, Dworcowa 3 41 Publiczna szkoła przysposobienia gospodyń wiejskich, Wileń- ; ska 41 ! 43 Szpital Państwowy, Dworcowa 3 
54 Szpyrkowicz Witalian, mierniczy przy¬ 
sięgły, Łyntupska 79 ' 
6 Tarasiejski N. i S-wie, zioła lekar- ! skie, 3 Maja 2 
53 Ubezpieczalnia Społeczna, punkt kon¬ 
trolny, Piłsudskiego 11 a URZĘDY: 27 Inspektor Szkolny święciański, kanc., Dworcowa 3 34 Lekarz powiatowy, 3 Maja 24 a 
12 Rejon Kontroli Skarbowej, 3 Ma¬ ja 6 33 Sąd Grodzki, Wileńska 29 — (dod.) Okręgowy sędzia śled¬ czy 1 Starostwo powiatowe, Piłsudskie¬ go 4 —(dod.) starosta, gab. — (dod.) starosta, m. — (dod.) zastępca starosty, gab. 31 — Referat rolnictwa i reform rol¬ nych, Łyntupska 28 48 Urząd Skarbowy, Piłsudskiego 4 — (dod.) naczelnik, gab. 21 Więzienie, Dworcowa 1 57 Wójciak Józef, prezes oddziału pow. Z. N. P., Żwirki 4 a 2 Wydział Powiatowy, Rynek 28 — (dod.) kierownik biura — (dod.) inspektor samorządu gmin¬ nego — (dod.) powiatowy zarząd drogo¬ wy — (dod.) rachuba 52 Zarząd gminy wiejskiej, Nowa 10 ZARZĄD MIEJSKI: 32 Elektrownia miejska, Łyntupska 40 29 Rzeźnia miejska, kierownik, Łyn¬ tupska 77 a 22 Zarząd miejski, Nowa 7 — (dod.) burmistrz, gab. ŚWIĘTA WOLA L (8-15) 8 Planta Hacka, maj. 5 Policja Państw., posterunek 9 Wójt gminy, m. 10 Zarząd gminny ŚWIR C 6 Penitencjarnia, kolonia rolna więzie¬ 
nia! na Łukiszkach w Wilnie, Do- 
browlany 3 Policja Państw., posterunek, pl. T. Kościuszki 8 Szyłejko Kazimierz, ks. dziekan, 3 Maja 5 Zarząd gminny, trakt Wileński ŚWIRANKI L ROZMÓWNICA PUBLICZNA ŚWISŁOCZ C 7 Administracja Dóbr Puszcza świsłoc- ka, S-ka z o. o„ „świsłocz“ w 
Leliwie —- (dod.) nadleśniczy, m. — (dod.) dom urzędniczy — (dod.) tartaki — (dod.) leśnictwo świsłocz — (dod.) leśnictwo Zamosze — (dod.) podleśnictwo źarkowszczy- zna — (dod.) podleśnictwo Horbacz — (dod.) podleśnictwo Hrynki — (dod.) podleśnictwo Poboika 
40 Bołtryk Adam, sklep żelaza, Rynek 
31 Bucko Stanisław, kooperatywa, Rynek Tyszkiewicza 3®
		

/Czasopisma_195_02_0062.djvu

			Świsłocz — Werejki 1 Burdę Atter, Traugutta 3 
— (dod.) Nazwicz 13 Dajen Dawid, sklep żelaza, Rynek 
15 Epsztejn Jankiel, zakład czyszczenia i ptókania sierści 28 Gawina Kazimierz, lek. wet. 23 Gimnazjum Państwowe im. Romualda Traugutta 17 Grynszpan Abel, skup zboża, Bltne- ra 4 37 Hendler Henryk, kupiec drzewny, st. koi. 8 Horba Albin, ks. prob, paraf, rz.-kat., 
Kraszewskiego 2 
21 Karolkiewicz Tomasz, komornik sądo¬ 
wy, Piłsudskiego 40 
12 Kasa Spółdzielcza im. Stefczyka 
32 Klejnlerer Abram, dyr. banku lud. spótdz., 3 Maja 1 14 Majzel Całko, dr, Rynek Tyszkiewi¬ cza 11 36 Margolis Ajzik, tartak, st. kol. 35 Miedwledziew Ajzyk, skl. nafty, Pił¬ 
sudskiego 6 25 Pawlowicki Izachor, sklep uniwersal¬ 
ny, Rynek Tyszkiewicza 27 | POCZTA, TELEGRAF i TELEFON: 59 — naczelnik urzędu, b. 2 — ekspedycja, telegraf 4 Policja Państw., posterunek 
26 Rawicki Moisiej, dr, Piłsudskiego 11 ! 
22 Rojtgard Gołda, Kraszewskiego 1 
11 Sąd grodzki, Piłsudskiego 
29 Semicki Romuald, dr, lek. rejon, i j 
ubezp., Szpitalna 1 
39 Składnica rejon. nadl. Jalowskiero. st. kol. 18 Slapak Hirsz, Rynek Tyszkiewicza 33 
34 Słapak Kalman, tartak i młyn, Pil- | 
sudskiego 34 38 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, Kra¬ 
szewskiego 5 Strzałkowska Alina, apteka, Traugut¬ ta 5 24 Szaciłowski Antoni, obrońca sądowy, 
Traugutta 9 27 Wygoński Mendel, wtaśc. garbarni, 3 Maja 28 16 Wygoński Mendel, m., Rynek Tysz¬ 
kiewicza 3 30 Zac Izaak, tartak, st. kol. 6 Zarząd gminny, Kraszewskiego 36 
— (dod.) wójt gminy 10 Zarząd miejski, Traugutta 8 
33 Zdanowicz Froim, wtaśc. garbarni, 
Berka Joselewlcza 39 19 Zjednoczone T-wo Przem. Drzewne¬ go, st. kol. 20 Zootechniczny Zakład Doświadczalny T TABORYSZKI L ROZMÓWNICA PUBLICZNA: TELECHANY C 12 Bobrow Menasze, 3 Maja 5 2 Bocheński Józef, aptekarz, Kościel¬ na 6 Ejdel Nuchim, kupiec leśny, Kościel¬ 
na 3 Kuczyński Władysław, inż., Kościel¬ na 15 Landman Szloma, przemysł rybny 
10 Piński Cadyk, smolarnia POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 19 — naczelnik urzędu 5 Policja Państw., posterunek, 3 Maja 
S „Rabmil“, przem. leśny, tartak 
17 Słonimski M. i Czop J., przem. leśny, 
tartak Rzeczki 
11 Woydyllo Witold, dr med., Kościelna 
9 Wójcik Bronisław, Kościelna 
1 Zarząd gminny 4 Zarząd Kanału Ogińskiego, 3 Maja 
7 Zarząd Lasów dóbr Telechany Karola | 
Wojciecha hr. Pusłowskiego, Ko- j ścielna — (dod.) nadleśniczy — pełnomoc¬ 
nik, m. TEREBIEŻÓW L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA TEWLE L (8-15) 8 Policja Państw., posterunek 
5 Zarząd gminny TRABY 2 Kozłowski Lejb, Cerkiewna 
1 Podzelwer Zelman, dr med. 5 Policja Państw., posterunek 3 Rodźko Wacław, ks., plebania 4 Zarząd gminny TRAUGUTTOWO L ROZMÓWNICA PUBLICZNA TROKI C 1 Bunimowlcz B., członek zarządu ko¬ mun. autob. Wilno — Troki, m., W. Wileńska 75 5 Firkowicz Szymon, Ułłu Hazzan ka¬ raimski, Karaimszczyzna 46 2 Hlebowicz Henryk, ks. prof., Kościel¬ na 8 20 Internat Państwowego Liceum Peda¬ gogicznego, Kowieńska 18 21 Koźmiński Ryszard, notariusz, Domi¬ nikańska 2 12 Leśnictwo Otsockie, wieś Bobrówka — (dod.) leśnictwo Zatroczańskie, przystanek Leśna j 16 Lewin O., aptekarz, Wileńska 14 14 Matulewicz Alfons, folw. Czesławka 15 Państwowe Liceum Pedagogiczne, i Szkolna 14 — (dod.) dyrektor, m. 11 Poczta, Telegraf 1 Telefon, naczelnik I urzędu 9 Policja Państw., posterunek, Wlleń- ! 18 Popławska Zofia, restauracja ,,Tro- j 
czanka“, Kowieńska 2 } 
(od 1.V do 1.XI) 17 Schronisko Ligi Morskiej i Kolonlal- nej, wyspa Bazylianka 
(od 1.V do 1.X) 13 Spółdzielczy Bank Ludowy, Wileń¬ ska 36 10 Szpital Państwowy, Szpitalna 11 — (dod.) dyrektor, m. — (dod.) gabinet przyjęć — (dod.) kancelaria 8 Wojsko, centrala teief. garnizonu 
4 Zajączkowski Wacław, dr, burmistrz 
m. Troki, m., Łazienna 3 j 
7 Zarząd gminny, Cerkiewna 3 6 Zarząd miejski, Wileńska 14 TROKIELE L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA TUMIŁOWICZE L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA TURGIELE L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 8 Rojcewiczowa Eugenia, wlaśc. maj. Misiuczany • 5 Szepecki Pawèl, ks. 6 Zarząd gminny 4 Żeligowski Lucjan, gen., maj. An¬ drzejewo TURMONT C 4 Płoski Stefan, maj. Staciuny 8 Policja Państw., posterunek granicz¬ 
ny, Kolejowa — (dod.) komendant poster., m. 10 „Rolnik“, Spółdzielnia roln.-handl., 
Piłsudskiego 3 5 Urząd Celny, Kolejowa 2 Zarząd gminny Smołwy, Legiono¬ wa 7 a TURZEC L (8-12 i 15-21) 7 Bratkowski Szachna, dr med., Poczto¬ wa 20 5 Kaszyc Feliks, maj. Obryna 3 Policja Państw., posterunek, Zabytki Chodkiewiczowskie 
10 Sielużycki Konstanty, inż., maj. Ada¬ 
mowo 2 Zarząd gminny, Jeremicka 7 TWERECZ L (8-15) 5 Gajówka Ciekupie 4 Leśnictwo Twereckie, os. Kukutele 
2 Policja Państw., posterunek 1 Zarząd gminny TYCZKI L/2 ROZMÓWNiCA PUBLICZNA W WAŁÓWKA 2 Leśnictwo Świteź 3 Policja Państw., posterunek 
5 Schronisko Świteź WASILISZKI C 12 Cyraski Ignacy, ks. dziekan, Bielic¬ 
ka 2 6 Kabacznik Hilel, kupiec, pl. Szkol¬ 
ny 12 11 Leśnictwo Państwowe, Czarny Bór 2 Policja Państw., posterunek, Marsz. Piłsudskiego 35 3 Zarząd gminny, Lidzka 1 WAWIÓRKA L (8-15) 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny WEREJKI L (8-15) 4 Bisping Jan, gorzelnia Kuźmicze 2 Policja Państw., posterunek 7 Zalutyński Bohdan, hr., inż. rolny, 
wtaśc. dóbr Duchowlany, poczta 
Oudziewicze, st. kol. Brzostowi- 
ca i Roś — 2 (dod.) Zalutyński, hr., gab. — 3 (dod.) zarząd dóbr Duchowlany — 4 (dod.) gorzelnia 3 Zarząd gminny Tereszkl, wieś Werej¬ ki wi. 53
		

/Czasopisma_195_02_0063.djvu

			Werenów — Wilno WERENÓW L (8-15 
i 18-21) 5 Apteka Berłowicza Fajwela, mag. 
„ „ farm., Lidzka 5 7 Grodzieńezyk Nochim, Rynek 2 12 Kałużyński Mieczysław, inż., maj. Werenów 11 Leśnictwo Państwowe Gieranony, 
leśn. Czarny Bór 
10 Policja Państw., posterunek 
9 Wolfgang Zygmunt, dr med., Wileń¬ 
ska 2 8 Zarząd gminny, Lidzka 18 WIAZYŃ L 3 Alperowicz Z. 1 Soseńskl J., młyn walcowy i tartak 4 Horodyńska Zofia, maj. Wiazyń 2 Policja Państw., posterunek 
1 Zarząd gminny WICIUNY L ROZMÓWNICA PUBLICZNA WICZÓWKA L (8-15) 6 (tow.) Leśnictwo Państw. Ładoroż, ' ^ /a V . , gaj. Sołomor 6 (tow.) Leśnictwo Państwowe Żółklnie 3 Policja Państw., posterunek Serniki 5 Zarząd gminny WIDZĘ C 3 Leśnictwo 8 Lewin Lipa, kupiec, Sklepowa 3 6 Majzel Ber, kupiec, Piłsudskiego 17 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 20 — naczelnik urzędu, b. 1 Policja Państw., posterunek 7 „Rolnik“, spółdz. roln.-handl. 2 Zarząd gminny 4 Złotkin Genia, Uhorska 7 WIDZIBÓR ROZMÓWNICA PUBLICZNA WIFT KA BRZOSTOWICA WIELKIE SOLECZNIKIL (8-12 i 15-21) X Konarzewski Ryszard, inż., maj śwleniec 4 Policja Państw., posterunek, Wileń- ska 17 2 Zarząd dóbr Karola Wagnera, cen¬ 
trala teiefmaj. W. Soleczniki WIELKORYTA L (8-15 2 Policja Państw., posterunek Husak 3 Zarząd gminny WIERCIELISZKI L (8-15) 4 Martynowski Wiktor 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny Ciwuk Chacklcl, Święto-Jańska 
Czarnocki Witold, lek. wet., 11 Li- ,,,, , , stopada Itkln Izaak Kossakowski Stanisław, lir., pałac w 
. . maj. W. Brzostowlca Łempicki Zygmunt, domin., Biały 
.. . Dworek Marszycki Edward, pełnomocnik Fre- 
dro-Bonieckiej Zofii, maj. Iwasz- 
.. kowce Nowik Chaim, Chodkiewicza 1 
Poczta, Telegraf i Telefon, kanc. _ , urzędu Polaczek Izrael, kupiec, Chodkiewicza 
Policja Państw., posterunek 
Rochkin Menachem 
Szwarcbuch Zachariasz, hurtowy 
skład żelaza, pi. 11 Listopada — (dod.) m., Chodkiewicza 3 Tomaszewicz Jan, ks. proboszcz, ple- 
_ ., bania i Tyktyn Judei Zarząd główny dóbr i interesów hr. ! 
Kossakowskiego Stanisława, maj. W. Brzostowlca i — 1 (dod.) pałac — 3 (dod.) młyn i elektrownia — 4 (dod.) szofer, m. — 5 (dod.) administrator, m. Zarząd gminny WIELKIE L (8-15) 
EJSYMONTY 6 Bisping Jan, ordynat, dobra Massala- 
- ny 4 Policja Państw., posterunek 5 Zarząd gminny 15 4 12 8 14 13 17 2 11 7 10 3 WIERZCHNIE k. Dzisny ROZMÓWNICA PUBLICZNA L/2 WIERZCHOWICE L (8-15) k. Brześcia n. Bugiem 4 Czerwiński Franciszek, dr med. 3 Policja Państw., posterunek 2 Roth Konstanty, maj. Wierzchowice — (dod.) Roth Eugeniusz, maj. Ko- pyły — (dod.) Roth Wiktor, maj. Karolin — (dod.) folw. Wierzchowice K. Rotha — (dod.) młyn motor, B-cl Roth — (dod.) Zwierowicz Konstanty, rządca maj. K. Rotha, m. — (dod.) buchalt., maj. B-ci Roth 5 Zarząd gminny WILEJKA N 30 Straż Pożarna, pl. ś-to Jerski 6 AUTOMAT TELEFONICZNY: Dworzec kolejowy 74 Balicki Szymon, adw., D-ra Orłow¬ 
skiego 1 46 Bank Ludowy żydowski, D-ra Orłow¬ skiego 13 22 Czochańska Eugenia, dr med., Piłsud¬ skiego 4 72 Dinersztejn Nison, 3 Maja 15 71 Dokurno Kazimierz, wicestarosta. m. 
25 Dubin Salomon, przeds. bud., D-ra 
Orłowskiego 9 — (dod.) tartak i młyn parowy 41 Ejdelman Szaja, tartak i młyn, Choło- powska 78 50 Flekser, wł. drukarni, Piłsudskie- „ go 69 23 Gurwicz Szloma, kupiec leśny, 11 Li¬ stopada 12 57 „Guzohan", Sp. z o. o. w likwidacji, 
Lubań, p-ta Kurzeniec 
2 Henszel Władysław, starosta, m. 47 Hranicki Józef, Mickiewicza 42 73 Kapłan Lejzer, wł. smolarni, Piłsud¬ skiego 65 77 Karasiński Olgierd, kier. pow. Za¬ 
rządu Drogowego, Dr Orłowskie¬ 
go 17 37 Karczmer Callel, wł. hotelu ,,Euro¬ 
pa", Raczkiewicza 23 42 Kiewesz Salomon, Piłsudskiego 21 44 Klub Ogn. Polsk., dyżurka i mieszk. kelnerki 1 Lipszyc Izaak, kupiec, Piłsudskiego 17 43 Lando Nachman, 11 Listopada 5 36 Maciejewska Helena, dyr. szpitala 
państw., żwirki 13 
27 Małyszkiewicz Ajzik, Raczkiewicza 12 
54 Myśliński Jan, maj. Teklinopol 
56 Ośrodek Zdrowia POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 62 — nacz. urzędu, b. 63 — nacz urzędu, m. 64 — nadzór teletechniczny 65 — technik nadzorowy, ra. 76 — kasa 61 — telegraf 65 — zmiennik, dyżurny monter POLICJA PAŃSTWOWA: 6 Komenda Pow. P. P., 3 Maja 6 — (dod.) komendant, gab. 24 Posterunek P. P., 11 Listopada 34 26 Państwowe Gimnazjum im. H. Sien¬ 
kiewicza 67 Przyborowski Józef, notariusz, D-ra Orłowskiego 1 66 ,,Rolnik", Pow. Sp. Roln.-Handl. 75 Rubińczyk Lejzer, kupiec leśny, Pił¬ 
sudskiego 78 81 Stasiun Józef, dyr gimnazjum 
38 śnieżko Adolf, ks. dziekan, Mickie¬ 
wicza 34 29 Szac Stanisław, wł. hotelu „Astoria"* 
D-ra Orłowskiego 11 — biuro pisania podań 68 Szajner Mikołaj, kier. szk. powsz. 78 Szegidewicz Ibrahim, adw., Piłsud¬ skiego 2? 60 Szpital Państwowy 55 Ubezp. Społ. w Wilnie, punkt kontr. w Wilejce URZĘDY: 33 Brygada Ochrony Skarbowej 8 Inspektor Szkolny, Inspektorat, ś-to Jerska 40 P. Z. U. W., Inspektor Pow. 59 Państwowe Nadleśnictwo Wilejskie, os. i poczta Kurzeniec — (dod.) leśnictwo Kordon — (dod.) leśnictwo Rzeczki w w Bohdanowie — (dod.) leśnictwo Huby, Płyta 53 — Leśnictwo Wilejskie, 3 Maja 9 79 — leśnictwo Białaworocica 3 Rachuba Urzędu Skarbowego, Pił¬ sudskiego 8 — (dod.) Urząd Skarb, opłat i pod. 49 Starostwo Wilejskie, starosta, gab., Ś-to Jerska 11 — (dod.) zastępca, gab. 39 — Starostwo, kanc. ogólna 82 — referent bezpieczeństwa 7 Urząd Akcyzowy 28 Wiceprokurator VIII rejonu na pow. Wilejski i Mołodecki z 
siedź, w Wilejce 
5 Wiceprokuratorzy VIII I X rej., m. 34 Więzienie, Dąb.-Biernackiego 22 — (dod.) nacz. więzienia, m. 4 Wojtkiewicz Daniel, sędzia okr. śled. — (dod.) kanc. Sądn Grodzkiego 51 WOJSKO: Komenda Rejonu Uzupełnić« 21 Wydział Powiatowy 31 Zarząd gminny Kołowicze 58 Zarząd Lasów Domanowo w Las- 
poiu ZARZAD MIEJSKI: 35 — kancelaria, ś-to Jerska — (dod.) burmistrz, gab. 7 52 — areszt miejski 48 — elektrownia 70 — Zublewicz Zygmunt, burmistrz, li Listopada 30, m. WILNO N n.) Centrala międzymiastowa n.) Biuro napraw n.) Biuro numerów n.) Biuro zleceń 54 Wl. (b. n.) Informacja centrali miejskiej 
(b. n.) Informacja centrali międzymiastowej 
1613 Informacja w sprawach pocztowych 
9 72 Informacja w sprawach telegraf. (b. n.) Kontrola centr. miejsk. (reklamacje) 
(b. n.) Kontrola centr. międzym. (rekla¬ 
macje) (b. n.) Podawanie dokładnego czasu 
13 37 Przyjmowanie telegramów telefonem 
19 29 — (Inne połączenia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMATY TELEFONICZNE: Akademicki Związek Sportowy, 
Św. Jańska 19 
Apteka, Kijowska 2 
Apteka, Legionów 10 
Apteka Miejska, Wileńska 23 
Apteka, Nowogródzka 89 
Bar Anny Bengen, zbieg ulic Su- 
bocz i Bobrujskiej 
Biuro Podróży „Orbis", Mickie¬ 
wicza 16a Café „Prater", Niemiecka 3 A
		

/Czasopisma_195_02_0064.djvu

			6 45 9 80 
2129 14 53 
24 50 5 53 
12 49 
23 95 10 02 10 14 
7 98 12 82 11 94 
13 08 Automaty — Apteki Wilno AUTOMATY TELEFONICZNE: (ciąg dalszy) Cukiernia Wschodnia, Wielka 42 
Dworzec Osobowy 
Dworzec Towarowy 
Dyrekcja Okr. Kolei Państw., Sło¬ 
wackiego 14 
Hala Pocztowa Urzędu Wilno 1, 
Wielka 1 Klinika Wewn. U. S. B., Antokol, 
Szpital Wojsk. 
Kuratorium Okręgu Szkolnego, 
Wolana 10 Letnisko Bera Raffa, Wołokumpia Piekarnia Konona, zbieg ulic T. Zana i Karaimskiej 
Restauracja Bartoszewicza, zbieg 
ulic Antokolskiej i Tramwajo¬ 
wej Sgd Grodzki, 3 Maja 4 
Sąd Okręgowy, Mickiewicza 36 
Schronisko Szkolne, Ogród Po- 
Bernardyński 
Sklep Borysewicza, Wiłkomier- 
ska 48 Sklep Chrzanowskiej, Zakreto- 
wa 42 Sklep Filipowicza, zbieg ulic Po¬ 
tockiej 1 Saskiej Kępy 
Sklep Hajeta, Jerozolimka 
Sklep Kodesz Chany, Jagielloń¬ 
ska 3 Sklep spożywczy, Rossa 12 
Sklep Trzepskiego, Kolonia Ma¬ 
gistracka Sklep tytoniowy, Antokolska 8 
Sklep win i wódek. Wiłkomierska 76 
Skład apteczny, Bazyliańska 13 
Skład apteczny, Mickiewicza 42 
Szkolna Przystań Wioślarska, 
Brzeg Antokolski 5 
Teatr ,,Lutpia“, Mickiewicza 6 
Wileńskie T-wo Wioślarskie, Koś¬ 
ciuszki 2 Zakład Fryzierski, Kalwaryiska 19 
Zakład Fryzjerski, Kalwaryiska 84 
Zakład Fryzjerski, W. Pohulan¬ 
ka 19 Związek Właścicieli Autobusów 
Komunikacji Zamiejskiej, Orzeszkowej 3 ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urząd Telefoniczno-Telegrafłczny 
Wilno, św. Jańska 13 
Urzędy pocztowo-telekomunika- 
cyjne: Wilno 2, Dworzec Osobowy 
Wilno 4, Moniuszki 5 
Wilno 5, Kalwaryjska 31 
Wilno 6, Mickiewicza 30 
Wilno 8, Ponarska 63 
Wilno 9. W. Pohulanka 31 
Wilno 10, Zawalna 25 
Agencje: Wilno 3, Antokolska 25 
Wilno 7, Zarzecze 26 
Wilno 11, Koszary I Brygady 
Wilno — jerozolimka 
Kolonia Wileńska 
Porubanek 
Jagiellonów 
Pośrednictwa: Port Lotniczy Wilno 2 w Po- i 
rubanku 1 Oddział: Wilno 1, Mickiewicza 18 Pogotowie ratunkowe 
Straż pożarna A Abel Mozes, m., Stefańska 20 
Abelow H., właśc. składu fortepia¬ 
nów i pianin, Niemiecka 22 
Abelson A., Szopena 1 
Abramów Abram, urzędnik pryw., 
M. Pohulanka 11 
Abramowicz A., Żeligowskiego ltł 
Abramowicz !.. akuszer. Wielka 30 
Abramowicz Ignacy, prof. dr, okuł., 
Bisk. Bandurskiego 4 
Abramowicz - Lichtman E., dr, lab. bakt., Szopena 3 
Adamowicz Jan, ks., Wiłkomierska 2 
Adelson Szymon, m., Żeligowskie¬ 
go 10 Adler Georges, przedst. f-my Comi¬ 
té des Bois S. A. Paris, Zawal¬ 
na 7 ADWOKACI: Abramowicz Witold, m., Montwił- 
łowska 15 Andrejew Paweł, m., Mickiewi¬ 
cza 37 Bagiński Stanisław, Portowa 20 
Bajraszewski Maciej, m., Mickie¬ 
wicza 41 Barańczyk I., Niemiecka 35 
Berland Samuel, m., J. Jasińskie¬ 
go 1 Brumberg Aria, W. Pohulanka 23 
Buyko Zygmunt, m., Mickiewi¬ 
cza 17 Chili Samuel, Zawalna 10 
Czarny Giere, Sierakowskiego 24 
Czernichów Józef, m.. Portowa 28 
Drejer Samuel, m., Niemiecka 29 
Engel Mieczysław, m., Dąbrow¬ 
skiego 5 Falkowski Eugeniusz, m., J. Ja¬ 
sińskiego 7 Florczak Kazimierz, Ofiarna 4 
Frydman Józef, Wileńska 34 
Gawendo Natan, J. Jasińskiego la 
Gordon Józef. m.. Zamkowa 20 
Gorzuchówskl Mieczysław, Zam¬ 
kowa 9 Iwanowski Stanisław, Podgórna 3 
Izraelit-Widuczańska Helena, W. Pohulanka 2 
Iżycki Herman Tadeusz, Zawal¬ 
na 22 Jamontt Maciej, m., Zygmuntow- 
ska 18 Jankowski Witold, m., 3 Maja 9 
Jasiński Zbigniew, m., Orzeszko¬ 
wej 3 Jodko Witold, Gimnazjalna 6 
Jundziłł Zygmunt, m., Portowa 26 
Kacnelson Daniel, Subocz 4 
Kacnelson Leon, Wileńska 4 
Kapłan Izrael, m., Wileńska 28 
Kapłan Wolf, Ostrobramska 17 
KiersnowskI Tadeusz, m., 3 Maja 1 
Korngold Henryk, Mickiewicza 28 
Kosiński Marian, m., Mickiewi¬ 
cza 24 Kowalski Marian, m., Mickiewi¬ 
cza 19 Kozłowski Eugeniusz, Sierakow¬ 
skiego 24 Koźlińsk] Władysław, m., J. Jasiń¬ 
skiego 15 Krajowski - Kukieł Stanisław, m., 
Kasztanowa 5 
Krestjanow Aleksander, Mickiewi¬ 
cza 35 Kulikowski Leon, m., Mickiewi¬ 
cza 46 Lejbman Maks, m., Wielka 3 
Lipkind Dawid, Zawalna 25 
Lityński Władysław, m., Mickie¬ 
wicza 9 Łuczyński Wincenty, m., Mickie¬ 
wicza 21 Łuczywek Jan, Jagiellońska 9 
Łuczywkówna Kazimiera, adw., 3 j 
Maja 3 Matyasz Jaromir, m., J. Jasińskie¬ 
go 7 Milchikier Izaak, Mickiewicza 4 
Milewski Feliks, m., Mickiewicza 4 
Milkonowicki Sz., Zawalna 60 
Mincerowa Janina, Portowa 10 
Mołożawy Borys, Sierakowskiego 6 
Muchanow Włodzimierz, m., Mic¬ 
kiewicza 35 Olechnowicz Bronisław, Mickiewi¬ 
cza 48 Osiecimski Władysław, m., Mickie¬ 
wicza 5 Pachman Eufemiusz, Słowackie¬ 
go 11 Parczewski Walenty, m., Mickie¬ 
wicza 22 I Petrusewicz Kazimierz, m., Mic¬ 
kiewicza 37 Powirskier Adolf, Wielka 18 
Preiss Abram, m., W. Pohulan¬ 
ka 14 Preiss Jerzy, m., Portowa 4 
Propper Maks, Zawalna 30 
Rak Jara, Mickiewicza 42 
Rodziewicz Wacław, m., Montwił- 
łowski Zaułek 5 
Romankiewicz Andrzej, J. Jasiń¬ 
skiego 5 ! Rubaszew Borys, m., Jagielloń- 
3 84 Rubinów Eliasz, 3 Maja 9 NAJLEPSZA FARBKA WARSZAWSKA CO BIELIZNY ZE ZN.. DWA KLUCZE" BOK ZAŁ1870 MICHAŁA KATZA WDOWA STRYJ, (MAŁOPOLSKĄ) 7 79 Rudnicki Eliasz, Wileńska 24 15 31 Rutkiewicz Józef, Kasztanowa 3 19 68 Rymkiewicz Witold, Wileńska 23 8 48 Seifer Naum, m., Mickiewicza 28 6 22 Smiig Emanuel, Poznańska 3 6 53 Sopoćko Józef, m., Mickiewicza 5 4 48 Srolowlcz Beniamin, m., Zawal¬ na 24 25 34 Stempelberg Izrael, Gdańska 2 18 92 Sukiennicka-Zasztowt Halina, Za- ut. Portowy 5 8 47 Swida Witold, Portowa 26 7 86 Szabeiska Eugenia, Mickiewicza 43 6 01 Szapiro M., Słowackiego 16 14 92 Sztukowska Helena, Mickiewi¬ cza 62 19 04 Tejtel Józef, Zavyalna 27 8 75 Tejtelbaum Flawiusz, Jagielloń¬ ska 7 417 Tórczyński Roman, św. Filipa 4 
8 61 Uclechowski Józef, Sadowa 15 10 88 Węslawski Stanisław, m., Niemiec¬ ka 3 18 45 Wiszniewski Włodzimierz, Wileń¬ ska 29 19 25 Wiśeickl Jan, Góra Bouffałowa 19 26 46 Wojewódzka Jadwiga, Jagielloń¬ ska 16 6 89 Wulfin Zalman, Trocka 9 1212 Zagórski Ignacy, m., Mickiewi¬ cza 33 18 02 Zajączkowski I., Gimnazjalna 8 3 89 Zaks Eliasz, Mickiewicza 24 3 66 Zmitrowicz Józef, Góra Bouffało¬ wa 19 19 40 Zylbersztajn Jakub, Bazyliańska 7 5 81 żuk Hirsz Henryk, m., Zawalna 15 6 37 Aeroklub Wileński, Instytucja Spor- 
towo-Lotnicza, Arsenalska 6 28 84 Afanasiewa Rimma, m., Portowa 23 
27 39 Agrest Roman, inż., W. Pohulanka 2T 
14 01 „Agrumkol“, T-wo, Straszuna 17 14 23 — W. świętych 3 29 59 „Aidas“, redakcja i adm., Dąbrow¬ skiego 5 1196 Ajzenberg Jakub, współwł. D/H. Komis. „Galma“ 
1196 Ajzenberg N. P. i Syn, D/H. Komis. „Galma", Wielka 52 — (dod.) mlćszk., Wielka 52 27 16 Ajzensztadt Fanny, Gimnazjalna 6 26 61 Ajzensztadt Michał, mgr, Stroma 2 
10 89 „Ajzensztadt W.“, Przedsieb. Han- dlowo-Komisowe, sp. inż. J. Ka¬ 
płan i A. Dawidowicz, Zawal¬ 
na 45 16 07 Ajzykow Samuel, kier. szkoły „Toj- ras-Emes“, Krupnicza 9 12 75 Akademicki Ośrodek Zdrowia U.S.B. w Wilnie, Oddział ,,A“ i „C“, 
prezes, gab., Wielka 24 — (dod.) kancelaria — (dod.) sanitariuszka 6 02 Akc. T-wo Kuriandzkiej Olejami, 
Sp. Akc., Zarząd, Kurlandzka 3 2 99 — biuro 6 03 — iabryka, Kurlandzka 1/3 6 81 — skład sprzedaży 6 90 — skład sprzedaży Nr 1, Sadowa 4 28 81 — skład zapasowy, Kwaszelna 19 15 67 Akuszerka - felczer, Brestowicka B., Wielka 18 14 31 Alchimowłcz Bolesław, lekarz, Mo¬ 
stowa 16 3 45 Alperowlcz M., ra , W. Pohulanka 3 
22 85 Alperowicz Sochor-Ber, przedst. fir¬ 
my „Kosma“, W. Pohulanka 15 8 41 Alperowicz Sonia, m., Wileńska 20 6 36 Alperowicz Z., kupiec, przedsiębior¬ ca leśny, m., Portowa 6 
14 44 Alter Mendel, apl. adw., Wileńska 22 27 49 Amańkowicz :Vltold, m., Piwna 3/5 
10 73 Amdurskl S. i Mechanik A., eksport grzybów, Szopena 1 
1811 Amdurski Samuel, właśc. fabryki 
konserw grzybowych „Cham¬ 
pignons“, 3 Maja 1 13 08 Andrejew Paweł, adw., Mickiewi¬ cza 37 1120 Andrełowicz Mikołaj, Mickiewicza 41 14 34 Anlłowicz M., Portowa 5 
12 69 Anisfeld L. Trocka 20 28 60 Anolik Borys, Końska 26 
1179 Anolik F., m., Witkomlerska 28 APTEKI: 7 99 Apteka Ajzensztadta i Sapożnikó- wa, Zawalna 41 
2191 Apteka Fr. Augustowskiego, sukc.. Kijowska 2 10 98 Apteka Jundzilła Piotra, mag. farm., Mickiewicza 33 17 27 Apteka Nałęcza Czesława, Jagiel¬ lońska 1 15 78 Apteka Ostrobramska, Ostrobram¬ ska 25 815 6 75 5 00 7 84 18 89 
12 05 19 56 
15 01 2 95 
9 66 
5 09 21 03 15 94 
15 37 
26 29 
10 80 
25 00 24 46 12 95 4 07 10 29 15 04 
10 28 3 44 11 40 
15 65 
18 78 5 82 15 86 17 49 7 31 
11 22 5 32 18 46 9 24 16 70 25 37 
135 4 36 
24 78 13 89 12 87 18 30 26 19 3 56 15 48 4 16 14 97 
2108 
24 42 11 59 14 98 
1112 12 58 13 14 3 98 19 86 16 96 8 68 
9 96 19 49 10 68 5 08 14 74
		

/Czasopisma_195_02_0065.djvu

			Wilno Apteki — Beck 16 73 Apteka Pietkiewicza H. i Janusz¬ 
kiewicza J., Zarzeczna 20 
16 58 Apteka „Pod Łabędziem“, Jana 
Rodowicza, Wielka 53 
3 29 Apteka „Pod Słoniem“ i labora¬ 
torium chemicz.-farmaceut. B. 
i I. Frumkinów, Niemiecka 23 
22 97 Apteka Romecki B. i żelaniec M., Wileńska 8 13 84 Apteka Sokołowskiego W., Tyzen- liauzowska 1 21 40 Apteka S-rów A. Paka, An to kol¬ 
ska 42 18 83 Apteka S-rów Mańkowicza Mojże¬ 
sza, Piłsudskiego 30 
9 98 Apteka S-rów Witolda Augustow¬ 
skiego, Mickiewicza 10 
7 62 Apteka świętojańska, Wł. Narbu- ta, św. lańska 2 
9 22 Apteka Turgiela B. i Przedmiej¬ skich N. i Ch., Niemiecka 15 
7 73 Apteka Uniwersytetu St. Batorego, Wielka 24 1199 Apteka Wysockiego Aleksandra, prowizora farmacji, Wielka 3 14 46 Apteka Zajączkowskiego Witolda, Witoldowa 22 2 94 Aramowicz Ferdynand i S-ka, biuro leśne, M. Pohulanka 18 
7 83 Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka¬ 
tolickiej w Wilnie, Zamkowa 6 3 28 Arcichowski Edward, Makowa 16 
25 53 ,,Ardal“, sklep fabryczny sprzedaży detalicznej, Wielka 56 
2015 ,,Ardal“, Sp. Akc., Oddz. w Wilnie, Kwiatowa 4 7 11 Arkuska G., drukarnia, stemple i ma¬ teriały piśmienne, Niemiecka 7 
13 99 Arluk Salomon, przedstawiciel her¬ 
baty ,,W. Wysocki i S-ka“, cze¬ 
kolady i kakao „Anglas“, Sado¬ 
wa 23 29 77 Arlukiewicz Stanisław, hydrotechnik, melioracji, zauł. św. Jerski 3 
20 59 Armanowski Hirsz, skład perfume¬ 
ryjny, Rudnicka 12 22 77 ,,Aro“, Agencja Reklam i Ogłoszeń, Przedstaw, w Wilnie, Jagielloń¬ 
ska 16 13 43 Aron Sława, Kolejowa 15 
1152 Aronowicz i Łubocki, farby i arty¬ 
kuły chemiczne, Rudnicka 11 
25 64 „Artoal“, fabr. kurków mosiężnych 
i wyr. metal., właśc. L. Chodosz, 
Kwaszelna 21 18 67 „Art. Rubber“, przedsiębiorstwo dla 
handlu wyrobami gumowymi 
i sportowymi, Wielka 15 4 92 „Arx“, skład apteczny, właśc. S. Sokoliski, Mickiewicza 5 
12 23 Asenizacja, śnieżko Jan, Poddębów- ka 1 30 14 Ass Nochum, wł. fabryki cukrów i marmelady, Pokój 8 8 40 Assicurazioni General! Trieste, od¬ dział T-wa Ubezp., Mickiewi¬ 
cza 19 29 42 Atelier Wnętrz, W. Makojnik, Tro¬ 
cka 18 6 68 „Atlas“, farbiarnia i pralnia che¬ 
miczna, Wileńska 15 
20 53 Augustowska Alina, m., Kasztano¬ 
wa 5 20 89 Augustowski Witold, mgr farmacji, m., ślepa 9 23 32 Autobusowa Komunikacja Troki-Wil- no, Zawalna 16 9 87 Autobusowa Komunikacja Wilno- Troki, Zawalna 16 
6 31 „Autocentrala“, wł. W. Grynberg, 
sprzedaż samochodów i motocy¬ 
kli, Wileńska 32 17 52 „Auto - Garaże*-*, przedstawicielstwo „Chevrolet“, Tatarska 3 
28 25 Auto-Warsztaty, stacja obsługi samo¬ 
chodów i motocykli, Zawalna 32 
10 40 Automobilklub Wileński, Kościusz¬ ki 14a 18 87 „Autosped“, Daukszewicz Witold, Kwiatowa 7 1116 „Autotechnika“, Wileńska 23 
1193 — właśc. Poddany Bolesław, m„ 
Góra Bouffałowa 21 
914 Autotransport, S-ka przewozowa, Wingry 13 „AUTOTRANSPORT” Wynajem samochodów i przewóz towarów ul. Wingry 13 15 28 „Avon“, przedstaw, opon Werak- 
sicz, Wileńska 37 
1163 „Azkan", A. Abramowicz, Ch. Za- 
browski i P. Krupnik, S-ka fir¬ 
mowa, Kwaszelna 18 B 10 18 Babes-Bobe A., Wileńska 32 
8 15 Bagiński Stanisław, adw., Portowa 20 
8 81 Bagiński Stefan, docent U. S. B., 
dr med., Piłsudskiego 1 
6 91 Bajkowicz Szaja, przemysł drzewny, Portowa 23 6 75 Bajraszewski Maciej, adw., m., Mic¬ 
kiewicza 41 19 18 Bak Mejta, m., Żeligowskiego 1 
2719 Bak Saul, inż., Królewska 6 20 76 Bakszt I. i Tejnowicz Sz., skład skór, Zawalna 41 26 23 Bakun Aldona, Piwna 2 6 94 Bakun Stanisław, lek. weteryn., Ostrobramska 16 
1135 Balukiewicz Wincenty, woźny „So¬ 
koła“, m., Wileńska 10 27 63 Bałajło Abram, przemysłowiec leśny, Wiwulskiego 10a 
19 46 Baławieński Orleninow Anatol, Orze¬ 
szkowej 11 b 4 31 „Bałtyk“, parowa fabryka konserw, Beliny 7 13 05 Bancewicz D., fabryka i sklep narz. chirurg., Dominikańska 7 
8 49 Band Stanisław 1 S-ka, dom han¬ 
dlowy, Mickiewicza 22 a BANKI: Bunimowicz T., Wielka 44 
10 65 — dyr. Sz. Kaszuk, gab. 2 57 — sala operacyjna banku (ogólna łącznica telefoniczna) 2 70 — 8 30 — 8 79 —- własna bocznica kolejowa, Sło¬ wackiego 17 
Centralny Ludowy Spółdzielni ży¬ 
dowskich, W. Pohulanka 5 
579 — gab. dyrektora 4 29 — ogólny 18 81 Chrześcijański Spółdzielczy (na Antokolu), P. K. O. 700137, w 
domu własnym, Mickiewicza 1 4 66 — dyrektor, gab. 16 45 Cukrownictwa, Sp. Akc. w Po¬ znaniu, Oddz. w Warszawie, 
skład cukru w Wilnie, Rossa 9 
Gospodarstwa Krajowego, Oddział 
w Wilnie, Śniadeckich 8 3 17 — sekretariat — (dod.) dyrektor, gab. 7 02 — dyrektor, m. 14 41 — wydziały: kredytowy, dyskon¬ towy,prawny, budowlany i bu- 
halteria 29 — sala operacyjna i z-ca dyr. 4 43 — z-ca dyrektora, m. Bank Handlowy w Warszawie, Sp. 
Akc., Oddz. w Wilnie, Mickie¬ 
wicza 17 5 27 — sala biura (ogólny) 3 69 — magazyny, biuro, Rossa 9 183 — dyrektor, gab. 19 61 — dyrektor, m., Mickiewicza 29 3 39 Kłeck N. i Lewin J., Wielka 14 9 52 — Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna, Mickiewicza 11 
1137 — dyr. zarządzający Roman Mił- kowski 1012 — dyr. zarządzający Miłkowski Roman, m., św. Michalski 14 15 71 — z-ca dyr. zarządzającego Ana¬ tol Fried 5 86 — z-ca dyr. zarządzającego Fried Anatol, m., Tatarska 2 17 73 — ogólny Pierwsza Wil. żyd. Kasa Poż. Oszczędn. z r. 1898, Rudnicka 7 
5 04 — ogólny 8 13 — dyrekcja Pocztowa Kasa Oszczędności (P. 
K. O.), Oddz. w Wilnie, Mi¬ 
ckiewicza 16a 26 26 — dyr. gab. 26 15 — z-ca dyr. gab. — (dod.) kancelaria Działu Techn. (Czekowego) 2614 — kierownik działu Ogólno-Adinl- nistrac. — (dod.) Referat Propagandowy 16 40 — sala kasowa — (dod.) Dział Bankowy 16 41 — Dział Ubezpieczeń na Życie — (dod.) okręgowy inspektor 
Polski, Mickiewicza 3 2 48 — dyr. Oddz., gab. 24 88 — dyr Oddz., m. 2 47 — z-ca dyr. Oddz. 16 52 — z-ca dyr. Oddz., m. 8 58 — sala biura (ogólny) 29 91 — dział kredytowy 8 04 —• zarządca domu, m. 8 22 Polski Spółdzielczy Rzemieślniczy, Sp. z o. o., Portowa 28 21 62 173 11 43 
7 43 
48 
13 28 
199 10 27 11 27 16 87 
170 4 40 18 68 18 58 411 110 20 29 
4 08 
8 16 4 45 6 07 
27 20 
16 19 
21 61 
3 16 10 60 9 37 
516 2 85 
9 92 
28 33 
4 87 Polski Właścicieli Nieruchomości 
m. Wilna i Woj. Wileńskego, 
Jagiellońska 7 
Rolny Państwowy, oddział w Wil¬ 
nie, W. Pohulanka 24 — dyr. Maculewlcz Ludwik, gab. — (dod.) sekretarz dyrektora — dyr., m., Archanielska 7 — z-ca dyr., gab. — z-ca dyr., m., Kalwaryjska 20 — sekretariat, gab. nacz. — wydział bankowy — (dod.) biuro prawno-egzeku- cyjne — wydział kredytu krótkotermi¬ nowego — wydział agrarny i kredytu dłu¬ goterminowego — (dod.) wydział funduszów ad¬ ministrowanych — aparat ogólny i dyżurny woźny 
Ryndziuński M. i Kaufmans K., Niemiecka 37 (adres telegraf. „Ryndkaufbank“) Towarzystwo Kredytowe m. Wilna, 
dytekcja, Jagiellońska 14 
Towarzystwo Kredytowe m. Wilna, 
sekretariat, Jagiellońska 14 
Towarzystw Spółdzielczych, Sp. 
Akc., Oddz. w Wilnie, Mickie¬ 
wicza 29 — dyr., gab. — wydziały: dyskontowy, giełdo¬ wy — (dod.) czekowy, inkasowy 
Wileński Prywatny Handlowy S. A. (P. K. U. w Wilnie 700.097), 
Mickiewicza 8 — prezes, gab. — dyr., gab. — wydziały: dyskontowy, giełdo¬ wy, inkasowy i czekowy — ogólny i dyżurny woźny 
Ziemski Wileński, S. A., Mickie¬ 
wicza 8 — ogólny — zarząd Banku -t- prezes Komisji Szacunkowej — wydział prawny — szef biura Likwidacji, K. Rou- ba — Giełda Pieniężna, Komisja Sza¬ cunkowa Związków Kupców i Przemysłow¬ 
ców w Wilnie, Niemiecka 22 — dyrekcja —- ogólny i wydz. inkasowy 
Związku Spółek Zarobkowych, Sp. 
Akc., Oddział Wileński, Mickie¬ 
wicza 19 — dyrekcja — biuro ■— wydz. inkasowy — dyr. Eug. Kukulak, m„ Mickie¬ wicza 30 24 73 „Bar Ludowy“, Germajze Fruma, Kalwaryjska 69 25 21 Baran Eliasz, m., Szopena 4 7 14 Baran Morduch, przemysłowiec leśny, 
Mickiewicza 28 27 82 Baranowski L., dr, chor. nerwowe, Szopena 8 5 84 Baranowski M., m., Kalwaryjska 21 
1110 Baranowski Robert, m., Kalwaryj¬ 
ska 4 1110 Baranowski S., m., Kalwaryjska 4 5 00 Barańczyk Izaak., adw., Niemiec¬ ka 35 28 64 Bardzicki St., kier. Oddz. Dyr. O. P. i T., m., Witebska 5 
20 34 Barewik Salomon, kupiec, Słowackie¬ 
go 17 19 44 Barsuks H„ kupiec, Kasztanowa 3 24 65 Baruchinowa Sara, dr, Portowa 3 23 05 Baskind Ewel, dyr. kina „Pan“, m., 
zauł. Literacki 2 
3 80 Basman Chaim, kupiec leśny, W. Po¬ 
hulanka 9 a 27 54 Bastacki J., skład mebli, Trocka 16 15 83 Bastoćki S., wł. f-my Centrala Ele- ktro-Radio-Techn., Witoldowa 20 
13 97 Bastuński i Alperowlcz, Subocz 8 26 58 „Bata“ Polska Spółka Obuwia, S. A., Oddz. w Wilnie, Mickiewicza 31 
26 98 — Wielka 36 16 29 Bazar Przemysłu Ludowego, Spół¬ dzielnia, Zamkowa 8 
16 63 Bazar Przemysłu Ludowego, Spół¬ 
dzielnia z o. o., biuro, składy, 
Zarzeczna 2 6 21 Bazyllanowa Felicja, m., Kwiatowa 4 
9 83 Bazylika Katedralna, pi; Katedralny 25 93 Beck Konst. „Galwanomech“, zakł. i mieszk., Królewska 5 56 wi
		

/Czasopisma_195_02_0066.djvu

			Behak — Cegielnia Wilno 7 90 Behak Miron, kupiec produktów naf¬ 
towych, Bankowa 5 
129 Bejlin Szołom, felczer, Mickiewicza 35 
5 75 Bejnarowicz Antoni, inspektor P. K. O., Mickiewicza 4 
10 41 Beker B-cia, odlewnia i warsztaty 
mechaniczne, Węglowa 9 
1174 Bekier Szloma, drukarnia, Niemiec¬ 
ka 4 24 32 Bekisz Paweł, ks. prefekt i wizytator 
religii, Wiłkomierska 2 
9 44 Bengis Małkiel, makler przysięgły 
giełdy zbożowo-towarowej, Pił¬ 
sudskiego 9 30 01 Benisławski Artur, dr med., Mickie¬ 
wicza 44 22 73 Berger, biuro gazet, Zawalna 24 14 95 Berger Mejer, fabryka wód gazo¬ 
wych i owocowych i hurtowy 
skład piwa, Kwaszelna 17 12 20 Berger Rimini R., lekarz, chor. dzie¬ ci, Zawalna 46 9 19 Berkman Anna, W. Pohulanka 23 
7 84 Berland Samuel, adw., J. Jasińskie¬ 
go 1 412 Berlin Beniamin, przedstawiciel han¬ 
dlowy, m., Wingry 15 
26 99 Berlinerblau Leopold, dr med., chor. uszu, nosa, gardła, Stefańska 1 17 16 Berman Izrael, W. Pohulanka 16 13 12 Berman N., apteczny dom komisowo- ! handlowy, Ostrobramska 25 I 18 44 Berman Wolf, J. Jasińskiego 7 23 08 Bernacki Stanisław, dyr. gimn., Lu- dwisarska 4 5 17 Bernikier G., M. Pohulanka 10 
18 62 Bernsztejn Borys, reprezent. Żywieck. Brow., m., Zarzecze 19 
1169 Berzak Chonon, skład skór, Rudnic¬ 
ka 9 21 69 Berzak Mejer, korespondent, Niemiec¬ ka 21 2135 Białoskórnia O. Wajsborda i Ch. Szejndlina, Staroszlachturna 6 23 30 Białostocki A., W. Pohulanka 19 16 97 Biblioteka im. Tomasza Zana, J. Ja¬ sińskiego 12 13 76 Biblioteka Państwowa im. Wróblew- j 
sklch w Wilnie, sekretariat, Zy- 
gmuntowska 2 
— (dod.) gab. dyr. dr. Stefana Bur- hardta 5 69 Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersy¬ tecka 5 22 41 Bielawski Jan, sklep kolonialny, Ta¬ tarska 3 18 98 Bieliński Stanisław, sklep win, wó¬ 
dek, towarów kolonialnych, wę¬ 
dlin wiejskich i owoców, Mickie¬ 
wicza 24 26 63 Biełoszabski Włodzimierz, dr, Wiwul- skiego 6 28 02 Bieńkuński Jan, mistrz malarski, Wi- wulskiego 8 17 29 Bikner Rudolf, pracownia rzeźb, ka¬ mieniarska, Rossa 14 
2119 Bikus-Borowska Helena, dr med., Za¬ 
rzecze 16 24 96 Biniakoriski Sz., firma, Zawalna 43 13 74 Birecld Tadeusz, Zamkowa 8 24 23 ,,Bistal“ (patrz Styliński) 2813 Biszewski Kazimierz, inż. architekt, 
W. Pohulanka 43 
17 98 Biuro Autobusów Komunikacji Zamiej¬ 
skiej 28 35 Biuro buchalteryjno-rewizyjne ,,Ra¬ 
chuba“ 23 93 Biuro ekspedyc.-transportowe ,,Kre- sin“, Zawalna 48 23 21 Biuro Inkasowe Związku Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń w Polsce, Mickiewicza 15 16 91 — 7 22 Biuro Masy Upadłości firmy ' „Wileń¬ 
ski Lombard Kresowia, Szloma 
Gordon i S-ka“, Wielka 30 24 27 Biuro Ogłoszeń, E. Sobol, Wileń¬ ska 28 6 05 Biuro Ogłoszeń, J. Karlin, Niemiec¬ ka 35 82 Biuro Ogłoszeń, Stefan Grabowski, 
Garbarska 1 12 73 Biuro Podań, A. Fajnsztejn, Zawal¬ 
na 15 17 50 Biuro Pogrzebowe Witolda Turło, Zawalna 24 7 18 Biuro Pogrzebowe, p. f. M. Kaczyń¬ ska, wł. H. Daszkiewiczowa, Arse- 
nalska 4 17 63 Biuro Taryfowo - Reklamacyjne, A. Borkowski, Benedyktyńska 2 
23 32 Biuro Transportowe ,,Ekspedyc ja Miejska“, Stefan Żukowski, Za¬ 
walna 16 23 71 Bifiro transportowo - przewozowe 
,»Ekspedycja Wileńska“, Wiel¬ 
ka 13 14 65 Blacher Michał, św. Jacka 8 23 04 Bile Chonon, inż. chem., Węglowa 14 
20 28 Blidsztejnowa Berta, właśc. letniska, Wołokumpia 22 80 Bloch-Hanac Feliks, dr, stomatolog, Gdańska 1 26 91 Bloch Jakub, Benedyktyńska 2 23 84 Bloch L., emerytka, Witoldowa 33 a 
15 36 Bloch L. i Syn, Łódź, fabryka poń¬ 
czoch Elbis, Oddz. w Wilnie, Sza- welska 1 7 85 Bloch M., dr med., chor. kobiece, Teatralna 3 13 57 Bloch M. i Izraelit, skład cukru, Za¬ 
walna 48 3 75 Block Brun, Sp. Akc., Tow. przem.- handl., oddz. w Wilnie, Mickie¬ 
wicza 31 2124 Blumental Eliasz, m., Finna 9 27 29 Blumental Nachman, Ponarska 45 9 21 Blumowicz Adolf, dr med., m., Wiel¬ 
ka 21 15 92 ,,Bławat Polski“, Wielka 28 12 30 Błażejewicz Kazimierz, mierniczy przys., m., Objazdowa 8 
26 06 Błażewicz Marian, właśc. samocho¬ 
dów ciężarowych, m., Wileńska 28 : 
1100 Błoch I. i Poświański J., Rudnicka 6 
29 85 Błuszyński Aron, Wileńska 22 34 Bobiatyński Stanisław, ppłk w st. sp., 
m., Portowa 19 13 68 Bochwic Michał, inż., rolnik, majątek Niemież 148 Bochwic Stanisław, maj. Kwietniew 4 61 Bochwic Stanisław, Mickiewicza 22 
12 31 Bocianowski Antoni, inż. i leśnik, Beliny 16 24 26 Boczkowski Abram, udziałowiec Gro¬ dzieńskiej S-ki Autobus., Mickie¬ 
wicza 15 23 46 Bogdziewicz Wincenty, Bazyliańska 9 22 36 Boguszko Stanisław, współwłaśc. i Chrzęść. Składu Drzewa i Węgla, 
m., Antokolska 51 
72 Bohdanowicz Ignacy, m., pl. Napo¬ 
leona 8 8 19 Bohdanowicz Mieczysław, biuro, Ho¬ tel Europejski j 7 09 Bohdanowicz Mieczysław, Hotel Eu¬ 
ropejski 15 35 Bohdanowiczówna Jąnina, dyrektorka | gimnazjum im. ks. Czartoryskie- | 
go, Mickiewicza 37 j 
29 36 Bohusz-Szyszko Zygmunt, płk. dypl., i Mostowa 9 i 4 88 Bohuszewicz, notariusz, Hetmańska 2 , 23 54 Bolcewicz Józef, inż., Śniadeckich 1 20 86 Bomchil Beniamin, Sadowa 7 17 63 Borkowski A., biuro taryfowo-rekl., 
Benedyktyńska 2 3 72 Borkowski W., skład papieru i mate- | riałów piśmien., Mickiewicza 5 ; 
17 99 Borkum I., Stefańska 10 7 91 Borodzicki Z., świrski Z. i S-ka, tar- | tak parowy, Fabryczna 14 16 50 Borowicz Zenaida, Rudnicka 5 
1511 Borowski Antoni, dr, Zakretowa 13 14 87 Borowski Aron, brakarz leśny i po¬ średnik handlowy mater, drzew¬ 
nych, Kalwaryjska 1 17 56 Borowski Dawid, m., Makowa 22 21 41 Borowski Jan, inż., architekt, Królew¬ ska 7 19 61 Borszewski Kazimierz, dyr. Banku Handlowego w Warszawie, Sp. 
Akc., Oddz. w Wilnie, Mickiewi¬ 
cza 29 18 70 Bortkiewicz Zygmunt, inż., m., Mic¬ kiewicza 62 16 79 Boruchowicz Jewno, białoskórnia, Po¬ 
pławska 30 20 48 Boruchowicz Jewno, właściciel bia- łoskórni, Popławska 33 
14 00 Borysewicz Tomasz, lekarz-akuszer, Zamkowa 17 26 52 Bracia Wowczeccy, skład win, towa¬ rów kolonialnych i owocarnia, W. Pohulanki 7 29 84 Bramson Aleksander, technik, m., 
Nowogródzka lia 16 23 Brancowski Dawid, m., Makowa 16 4 39 Brancowski Lejba, Piłsudskiego 2 8 85 Brancowski Maks, m., Poznańska 3 17 66 Brancowski Załman, Teatralna 9 27 84 ,,Branka“, fabryka cukrów, czekola¬ dy i kakao, S. A. we Lwowie, 
Oddz. w Wilnie, Niemiecka 33 yomoL lN tm e sviQ.0- 7 70 Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 
Akademickiej, Wielka 24 
16 80 Brąz Eliasz, m., W. Pohulanka 16 5 77 26 37 
12 99 
11 67 
15 67 2 68 
5 88 
7 19 
21 52 18 71 4 89 19 28 5 58 6 72 
23 23 18 89 24 44 
22 92 30 07 
15 03 
10 86 
8 57 8 64 4 95 25 23 29 63 
11 57 
28 82 11 34 
9 68 2 08 2 07 3 27 7 01 5 64 
7 94 11 42 16 01 15 47 12 40 16 25 28 30 
22 78 162 12 05 29 18 
14 18 2 60 10 42 27 24 
16 59 8 21 
8 78 22 77 
14 43 Brąz Salomon, skład artyk. techn., 
Trocka 3 Breger Dawid, krawiec, Niemiecka 3 
Brejdbord Markus, dr, Trocka 5/1 
Brener B-cia, sklep skór, Rudnicka 9 
Brestowicka B., akuszerka - felczer, 
Wielka 18 Brinkier B., inż., Zygmuntowska 20 
Brodzki Michał, dr med., Piwna 2 
Brojde Mojżesz, m., Węglowa 16 
Brojdo Abram, handel produktów rol¬ 
nych, Kolejowa 9 
Brojdo L., kupiec leśny, Kalwaryj¬ 
ska 1 Brojdo, Lifszyc i Dziewieniski, han¬ 
del i eksport lnu, zboża i siemie¬ 
nia, Sadowa 13 
Brojdo N. i Syn, skład tapet, cerat, 
linoleum, brezentu i chodników 
kokosowych, Rudnicka 6 
Brojdo Samuel, kupiec leśny, Zawal¬ 
na 25 Browar ,,Szopen“, Sp. Akc.‘, Siera¬ 
kowskiego 18 
Brudzewski Mieczysław, inż., kier. 
oddz. bud. i konserw. Dyr. Okr. 
P. i T., m., Mickiewicza 22 
Brumberg Aria, adw., W. Pohulan¬ 
ka 23 Brumberg Chaja, W. Pohulanka 23 
Brygada Kontroli Skarbowej, m., kie- 
rown., Nasza 10 
Brylant Abram, Ludwisarska 8 
Brzostowski Stanisław, Mostowa 7 
Brzozowski Jan, 3 Maja 15 
Bublej Jan, dr, chor. wewn. (10—12 
i 5—7), Bazyliańska 5 
Buch Rafał, dr med., Niemiecka 35 
Budowa domu mieszkalnego Szewel 
i Mojżesz Sołomiańscy i Jakub 
Szelubski, Zawalna 12 
,,Budowa“, Spółdzielnia Pracy Rze- 
mieślniczo-Robotnicza, Zamko¬ 
wa 18 „Budowlana Pomoc“, M. Czyż i A. Rutkowski, Trocka 13 
Buhardt Mariusz, kpt. W. P., Zakre¬ 
towa 15 Bujak Władysław, dr, prof. U. S. B., 
kierown. Kliniki Chorób Dziecię¬ 
cych, Dzielna 36 Bujwidziszki, majątek Buturlinowej 
Bułhak Jan, art. fotogr., kierów, ar¬ 
tystyczny na U. S. B., Orzeszko¬ 
wej 3 Bunimowicz Dawid» inż., W. Pohu¬ 
lanka 16 Bunimowicz Tobiasz, m., Pohulan¬ 
ka 5 Bunimowicz Tobiasz, letnisko, Kolo¬ 
nia Magistracka, Piotra Skargi 17 
Bunimowiczowa Elżbieta, m., W. Po¬ 
hulanka 5 Burak Maks, dr med., Zawalna 16 
Burhardt Stefan, dr fil., dyrektor Bi¬ 
blioteki Państwowej im. Wróblew¬ 
skich, m., Antokolska 50 
Bursa im. „Biruty“, kierowniczka 
bursy W. Piefrawiczówna, Fa- 
" bryczna 22 Bursa Męska Akademicka U. S. B., 
Bakszta 15 Bursa Męska Z. P. O. K., Szk. Zaw. i Rzem., S. S., Miłosierdzia 20 
Bursa żeńska U. S. B., Augustiań- Bursa żeńska Z. P. O. K., Bazyliań¬ 
ska 2 Bursztejn Józef, Wileńska 7 
Butkow Mowsza, fabryka wyrobów 
introligatorskich, Zawalna 21 
Buyko Jan, notariusz przy Wydz. Hi¬ 
potecznym Sądu Okręg., Mickie¬ 
wicza 36 Buyko Zygmunt, adw., m., Mickiewi¬ 
cza 17 Buż Chone Aba, kupiec, Stefańska 20 
Bużański L., dr med., chor. wewn., 
W. Pohulanka 2 „Byk“, fabryka mydła, Wróbla 7 c Café „Prater“, Sp. z o. o., Niemiec- ka 3 Café „Stylowa“. Wielka 41 
Cajlingold M., insp. T-wa Ubezp. VI- 
ta-Kotwica, Sp. Akc., Mickiewi¬ 
cza 9 „Cajt“, redakcja i admin., Wielka 39 
Cebeka (żydowski Centralny Komitet 
Oświaty), Bazyliańska 4 
Cederbaum Jan Tadeusz, mgr praw, 
Jagiellońska 16 
Cegielnia 1 zakłady wapienne „Pona- 
ry“, „Milejkowscy“, S-ka jawna, 
Ponary 5 m 57 \
		

/Czasopisma_195_02_0067.djvu

			Cegielnia — Drewiacki 12 81 Cegielnia „Szeszkinle“ f-my „Milej- kowscy“, Strycharska 24 
25 31 Cegielnia Trynopolska i Kaflamia, 
biuro, Mickiewicza 19 
25 41 Cegielnia Trynopolska I Kaflarnia, 
Kalwaryjska 145 13 92 „Cel“, Zakłady Mechaniczne, Józef Tomaszewski i S-ka, sprzętu wy¬ 
szkolenia strzeleckiego i sporto¬ 
wego, Lipowa 8 
13 47 Centrala Bazarów Przemysłu Ludo¬ 
wego, Sp. z o. o., Poznańska 2 
2101 Centrala Chrzęść. Związków Zawód., 
sekretarz Władysław Ostrowski, 
Metropolitalna 1 
24 66 Centrala Materiałów Budowlanych, 
biuro i składy, Zawalna 11 a 
2 56 Centrala Spółdzielni Rolniczo-Handlo¬ 
wych, Mickiewicza 19 
9 77 Centrala Spółdzielni Rolniczo-Handlo¬ 
wych, Mickiewicza 19 12 91 Centrala Zaopatrywania Instytucji Ubezpieczeń Społecznych, kierow¬ 
nik, Węglowa 12 13 81 — apteka, Biskupa Bandurskiego 4 
2148 Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych, Zawalna 28 13 65 Centralna Kasa Spółek Rolniczych, oddz. w Wilnie, Mickiewicza 28 Centralna Kasa Spótek Rolniczych Oddział w Wilnie ul. Mickiewicza 28, tel. 13-65. Centralna Stacja Obsługi Radia „Sto¬ 
bra“, sp. z o. o., oddz. w Wil¬ 
nie Tatarska 3 
Centralny Bank Ludowy Spółdzielni 
żydowskich, W. Pohulanka 5 ! — dyrektor, gab. — ogólny Centralny Tartak Parowy i Fabryka 
Woliny, Z. Alperowicz i J. Soseń- 
skl, Sp., Pijarska 8 
„Centrolen“, sp. z o. o., Sadowa 7 
„Centroopał“, S-ka z o. o., hurt i de¬ 
tal. sprzed, węgla i drzewa opał.. 
Zamkowa 18 — bocznica własna, Rossa 6 
Cepelowicz L., Kijowska 6/3 
„Ceramica“, S-ka jawna, Fabryczna Sprzedaż Materiałów Budowla- ; nych, Trocka 19 
Chacklelewicz Rubin, Wlngry 1 
Chajet Chaim, agent handlowy, Wi- j 
leńska 27 I Chajkin Idei, Rudnicka 12 
Chajtowicz O., Subocz 6 a 
Chalucym, Subocz 37 
Chałwol, Tow., sp. z o. o., Kwaszel- na 23 „Champignons“, f-ka konserw, Por- 
-, towa 21 Chanenzon Izrael, Wielka 30 
Charytonowicz Wiktor, Apteczny 
D/H., Mickiewicza 7 
Charytonów Włodzimierz, biuro bu¬ 
dowy Targów Północnych, Legio¬ 
nów 2a Charytonów Włodzimierz, technik, 
zauł. Konarskiego 6 a 
Chejfec Szewel, handlowiec, m., Jat- 
kowa 11 Chelem J., Spadkobiercy, biuro i skła¬ 
dy, Końska 16 
Chelem Wiktor, Subocz 6 a 
Chili Samuel, adw.. m., Zawalna 10 
Chławnowiczowa Rita, Jagiellońska 3 
Chłodnia, kierownictwo budowy, Pił¬ 
sudskiego 44 
Chodosz L., właśc. f-ki „Artoal", 
i przedst. f-ki tektury „Albertyn“, 
Kwaszelna 21 
Chojnicki Władysław, skład piwa, 
Kopanica 12 Cholem B-cia, dom handlowy, biuro. 
Kwiatowa 5 — dyrekcja — magazyn — skład żelaza przy bocznicy, zauł. 
Rossa 4 Cholem Emanuel, dr med., urolog, 
m., Zawalna 22 Cholem Jeremiasz, Kwiatowa 5 
Cholem M. S., inź. dypl. archit., Że¬ 
ligowskiego 8 
Cholem Sara, Kwiatowa 5 
Chomiński Ludwik, m.. Portowa 23 
Chones Lejba, Nowogródzka 87 
Chonowicz C. i Frydman F., skład 
sukna. Niemiecka 22 
Chonowicz Cemach, sklep gotowych 
ubrań, Niemiecka 21 I 58 wi. 8 38 5 79 
4 29 
157 24 30 
17 90 26 90 
22 40 
20 25 
16 35 26 36 
28 15 3 67 
25 02 
6 59 
18 80 23 76 16 24 
9 71 28 53 9 53 9 08 2 91 8 32 
19 56 
10 22 
28 44 25 64 8 82 3 53 25 60 
17 94 2 39 3 83 17 94 
6 06 7 97 18 17 
10 09 26 33 6 80 23 30 „Chronowod“ Sp. z o. o., Warsza¬ 
wa, Oddz. Montażowy w Wilnie, 
W. Pohulanka 19 
9 64 Chrystowskl Stanislaw, przemysło¬ 
wiec, Bonifraterska 6 18 81 Chrześcijański Bank Spółdzielczy na Antokolu, P. K. O. 700.137, w 
domu własnym, Mickiewicza 1 
4 66 — dyrektor, gab. 15 34 Churgin E., m., Kwiatowa 4 3 65 Chwoles F. i Ch., parowy tartak, młyn i olejarnia, Pióromont G 
— (dod.) skład drzewa, Siemleni- ska 1 12 64 Chwoles Grzegorz, inż., Teatralna 9 19 85 Chwoles Samuel, Kalwaryjska 37 
1165 Chwoles Zachariasz, Kalwaryjska 37 9 62 Gichoński Antoni, ks., kan., prof., m., Mostowa 12 4 52 Cmentarz żydowski, Popowszczyzna 
8 43 Coch Eliasz, m., Garbarska 7 2710 ,,Codzienna Gazeta Handlowa“, re¬ daktor Andrzej żmigrodzki, 3 Ma- 
, ja 13 19 59 „Costa“, fabryka perfum i kosmety¬ 
ków, Miłosierna 6 
2182 Cukanow Aleksy, elektro-monter kon¬ 
cesjonowany, Wileńska 37 3 25 Cukierman B. i J., skład drzewa, W. Pohulanka S 15 85 Cukierman Beniamin, kupiec, Teatral¬ na 9 2136 Cukierman !Vr., dr med., Sadowa 21 4 37 Cukierman M., sklep narzędzi chirur¬ gicznych, Wielka 26 16 65 Cukiernia Diker Sz., dawn. Alpero- wicza, Wielka 25 19 42 Cukiernia „Dorman“, Mickiewicza 9 
2146 Cukiernia „Jugoslavija“, Mickiewi¬ 
cza 6 22 67 Cukiernia „Turan“, Zamkowa 8 
27 64 Cukiernia Wschodnia, J. Michniów, Wielka 52 14 61 Cycer.as Adam, kierownik bursy, Fi- lcircckci 17 15 64 Cymbler A.t dr med., (skórn.-we- ... ner.), Mickiewicza 12 22 55 Cypuk Rachmlel, krawiec, Rudnicka 6 20 35 Cyrelson Samuel, m., Piłsudskiego 9 
131 Cyryńskl Chaim, m., Słowackiego 22 19 71 Cytowicz Stanisław, Witebska 9 
1216 Cywiński Justyn, inż., miern., m., Holendernia 15 2198 Czapla Tadeusz, skład skór i dodat¬ 
ków szewskich, Szklana 2 17 04 Czarnowski Cz., dr med., choroby uszu, nosa i gardła, Zygmuntow- 
ska 22 15 01 Czarny Giere, adw., Sierakowskie¬ go 24 6 50 Czaykowski Aleksander, mgr, nacz. Wydz. Pocztowego Dyr. Okr. P. i T., m., Zakretowa 2 
2 73 Czerniak B-cia i S-ka, Tow. Meta¬ 
lurgiczne, Bazyliańska 6 13 45 — 23 51 Czerniak B-cia i S-ka, T-wo Meta¬ lurgiczne, skład, Bocznica Mon- 
twiłła, Rossa 6 
2 95 Czernichów J., adw., m., Portowa 28 
29 75 Czernik Stefan, Al. Róż 4 
2516 Czernuski Zelik, kupiec, Zawalna 43 
26 51 Czertok Estera, Dominikańska 9 
142 Czerwony Krzyż Polski, okręg 1 od¬ 
dział w Wilnie, Mickiewicza 7 
26 49 Czesli Szmereł, prow. farmacji, Wę¬ 
glowa 10 1133 Czesno Miron, Kwiatowa 4 
— (dod.) mieszk., Sadowa 7 20 43 Czeżowska Antonina, Zakretowa 15 D 19 89 Dach Motel, kupiec leśny, Sierakow¬ skiego 33 17 06 Dagis Cz., Zakłady Radiotechniczne, Mickiewicza 6 20 08 Dajon S., m., Zarzecze 17 25 68 Dangel Feliks, bar., dziennikarz, Ho¬ 
lendernia 2 18 20 Daniuszewski Judei, m., Portowa 15 
18 87 Daukszewicz Witold, „Autosped“, Kwiatowa 7 14 86 Dawidson Abram, skład papieru. Sza- welska 10 16 61 Dawidson Rachmiel, kupiec, al. Żwir¬ ki i Wigury 61 25 59 Dąbrowiecka Helena, Inflancka 13 
2714 Dąbrowski Tadeusz, Mickiewicza 19 
16 68 Delegatura Zjednoczonych Fabryk 
Związków Azotowych w Mości- 
cach i w Chorzowie, Góra Bou- 
fałłowa 21 7 22 Dem-Rosenstrauch, sekretarz Masy Upadłości f. „Wił. Lomb. Kreso- 
wla“, Wielka 30 24 21 
29 54 
10 10 29 11 4 35 
25 02 
‘li 04 811 9 99 
20 98 17 84 16 03 26 65 24 24 
23 03 22 55 5 06 7 08 5 57 18 07 8 84 24 06 15 90 25 85 
175 10 65 
2 57 2 70 
8 30 8 79 3 39 9 52 
170 4 40 
160 8 98 23 02 25 04 
8 52 24 57 
8 69 7 48 26 76 19 42 19 58 
14 80 20 50 5 70 
17 19 22 35 20 16 9 66 19 36 
2192 7 23 Dercin Nochim Chackiel, tapicer, de¬ 
korator, Niemiecka 3 
Dereczyński bzepsel, przemysłowiec,. Stroma 5 Derewiański Chackiel, skład jaj, Ba¬ 
zyliańska 6 — (dod.) mieszkanie, Piwna 6 
„Dermalit“, Parowa Fabryka Wojło¬ 
ku, Filcu i Kleju, Legionowa 195' Desler Feliks, m., Wileńska 28 
Deul M., Subocz 6 a 
Deuil M. i J., kupno i sprzedaż ma¬ 
sła i sera, Rudnicka 15 
Deuil M., Spadkob., Przedsięb. han- 
dlowo-przem., Sp. Komand., hurt. 
i detal, sprzedaż węgla, koksu, 
brykietów i cementu, zarząd i 
biuro, Jagiellońska 3/6- — bocznica własna i składy, Kijow¬ ska 8 Deuil M., mgr praw, dyr. firmy, Tea¬ 
tralna 2 a Deweltow Samuel, administrator do¬ 
mów, W. Pohulanka 18 
„Dębina“, tartak parowy, Kijow¬ 
ska 26 Dills Paweł, ks. kaznodzieja kośc- 
Ewang.-Reform., Zawalna 11 
Dimentsztejn Józef, kupiec, Subocz 6a 
Długi H., dr med., akuszeria i chor. kobiece, Stefańska 1 
Dmitriew Andrzej, dr praw, Zarze¬ 
cze 42 Dmochowski Władysław, wiceprezes 
Sądu Apelac., 3-go Maja 13 
Dobaczewski Eugeniusz, dr med., le¬ 
karz wojskowy, Zakretowa 11 
Dobkies Izaak, kupiec, śmigłego Ry¬ 
dza 24 „Dobra Nadzieja“, Sz. Klot i S-ka, 
sp. firm., hurtowy skład skór, do¬ 
datków szewsko-krawieckich i ry-, 
marskich, Rudnicka 14 (filia, zauł. Dominikański 20) „Dobrośledź“, firma, Stefańska 21 
Dobrowolski Walenty, artysta foto- 
graf, Ludwisarska 10 
Dobrzański J., ginekolog (17 — 19). Zawalna 8 Doliński I. „Mąkopol“, hurtowy skład 
mąki i kasz, Kwaszelna 1 
Dom Akademicki U. S. B., Góra Bou- 
fałowa 4 Dom Bankowy Bunimowicz T., Wiel¬ 
ka 44 — dyr. banku Szymon Kaszub, gab. — sala' operacyjna banku (og. łączn. telef.) — własna bocznica kolejowa, Sło¬ 
wackiego 17 Dom Bankowy Kłeck N. 1 Lewin J., 
Wielka 14 Dom Bankowy RyndziuńskJ M. 1 Kauf- 
mans K., Niemiecka 37, (adres 
telegraf. „Ryndkaufbank“) Dom Dzieciątka Jezus, dla podrzut¬ 
ków, Subocz 16 
Dom Dziecka im. Marszałka Piłsud¬ 
skiego, Antokolska 143 
Dom Handlowy „Gepeo“, Oddz. w 
Wilnie, Zawalna 33 
Dom Handl.-Komis., J. Radkiewicz l 
S-ka, Jagiellońska 8 
Dom Opieki Matki Bożej dla „Ma¬ 
gdalenek“, Senatorska 29 
„Dom Radia“. Niemiecka 8 
Dom Starców żyd. Stów. Dobroczyn¬ 
ności, Portowa 17 
Domański K., m., Sosnowa 22 a 
Doński Izaak, technik dentystyczny, 
Zawalna 4 Dorman, cukiernia, Mickiewicza 9 
Dorman Izaak, cukiernia, Wielka 34 
Dorochow Joachim, m., Mickiewicza 9 
Dorożyński Kazimierz, nacz. urzędu 
telef.-telegraf. Wilno, m., św. Jańska 13 „Dos Wort“, czasopismo, Wielka 47 
Dowbor P., zakład pogrzebowy. 
Wielka 5 Dowgiałło Wilhelm, krawiec, św. Jań¬ 
ska 6 Dowgiałłowa Helena, Dobroczynny 2a 
Dowództwa (patrz Wojsko) Drejer Samuel, adw., m., Niemiec¬ 
ka 29 Dreizensztok Aron, kupiec. Szopena 3 
Dreszer Rudolf, gen. bryj*., m., Zy- 
gmuntowska 4 
Drewiacki Icek, hurtownia towarów 
kolon, i spożywczych, Zawalna 60 /
		

/Czasopisma_195_02_0068.djvu

			Droga — Fürs Wilno 4 25 13 58 27 11 14 48 12 44 
14 49 13 69 
1174 
18 63 2114 2 03 25 35 
8 93 3 26 
21 83 28 41 5 20 3 40 10 97 24 36 :24 98 
5 40 27 40 5 95 26 53 20 37 25 48 21 32 22 2.4 
24 69 2 59 22 45 
12 72 5 30 6 55 21 97 
4 25 27 81 22 62 28 76 25 38 
6 51 
8 10 2ś 16 15 74 
23 93 
23 32 18 90 
23 71 2 93 
2 16 13 98 
24 39 10 82 
18 29 
21 82 14 68 22 50 „Droga do Szczęścia“, kolektura lo¬ 
terii państw., Wielka 44 
— Mickiewicza 10 Dronsejko Józef, f-nia „żywność“, 
Uniwersytecka 2 
Drożdży fabryka N.-Wilejska, sp. z 
o. o., N. Wilejka 
Drukarnia „Al. Zwierzyńskiego“, Mo¬ 
stowa 1 Drukarnia Archidiecezjalna, Metro¬ 
politalna 1 Drukarnia Artystyczna „Grafika“, Tatarska 22 Drukarnia, Beider Szloma, Niemiec¬ 
ka 4 Drukarnia Dawida Krejnesa, Wiel¬ 
ka 47 Drukarnia „Era“, Rudnicka 12 
„Drukarnia Krajowa", S-ka, Gdań¬ 
ska G Drukarnia „Patria“, Wielka 44 
Drukarnia „Pax“ i Tow. Wyd. „Po¬ 
goń“, św. Ignacego 5 
Drukarnia Polska „świt“, Wielka 40 
Drukarnia „Ruch“, Tatarska 6 
Drukarnia Skladklnów, Bosaczkowa 1 
Drukarnia, Zawadzki Józef, św. An¬ 
ny 3 Drukarnia „Znicz“, Biskupa Bandur- 
skiego 4 Drukarnia „Zorza“, Wileńska 15 
Druskont Witold, kiërown. szkoły im. „Promienistych", Żeligowskiego 1 
Dubekirer Jechil, Straszuna 1 
Dudak Sz„ przedstaw, herbaty „Gub- | 
kin-Kużniecow“, Wingry 13 
Dudo Michał, inż., zaut. Szwarco- wy 1 Dunin-Horkawicz Wiktor, dr med., 
Portowa 12 Duński Muni, Witkomierska 41 
Dworecki Dawid, Wielka 36 
Dworecki Dawid - Szloma, Ogińskie¬ 
go 30 „Dworek Kresowy“, kawiarnia, śrtia- 
deckich 1 Dworzecki M., dr, chor. wewn. i dzieci, Nowogródzka G4 
„Dynamic“ wytwórnia radio-elektro- 
techniczna, Wielka 16 
Dyrekcja Browaru „Szopen“, Sie¬ 
rakowskiego 18 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil¬ 
nie (patrz Urzędy) 
Dyrekcja Okr. Poczt i Telegrafów 
(patrz Poczta, Telegraf i Telef.) 
Dziedziak Adam, Apteczny Dom Hur¬ 
towy, Wielka 44 
Dziewieniski Mowsza, kupiec zbożo- 
wo-lniarski, Piłsudskiego 3 
Dziurzyński Stanisław, kpt., Wileń¬ 
ska 42 „Dzwon“, biuro elektrotechniczne Ł. Wajmana, Wileńska 21 E Ebicz Samuel, m., Dominikańska 9 
Ebin, m., Wielka 44 
Ebin Łazarz, wł. biura reklamy 
,,Era“, Zygmuntowska 12 
Edelwejn Zygmunt, kierown. kina K. 
P. W. „Ognisko“, m., Nieświe- 
ska 4 „Edukacja“, pryw. gimnazjum koe- 
duk., Wielka 47 Ejdelman Odalia, Stefańska 32 
Figiel Sam., adw., Styczniowa 8 
Ejsurowicz A., kupiec, Styczniowa 8 
„ekonomia iVietnuvva*', SKiaü mebli, 
Końska 1 Ekse Maria, Zakretowa 17 
Ekspedycja „ivresin**, Zawalna 48 
Ekspedycja Miejska, Stefan żukow¬ 
ski, Zawalna 16 Ekspedycja „Obrót“, Zawalna 24 
„Ekspedycja Wileńska“, transporty, 
przeprowadzki urządzeń domo¬ 
wych, pakowanie mebli, Wielka 13 
Ekspedycyjne Biuro, E. Strakun, 
Wielka 32 Ekspedycyjne Biuro, Pirocki Grze¬ 
gorz, Wielka 39 
„Elektrit“, T-wo radiotechniczne, fa¬ 
bryka i biuro, Szeptyckiego 16 a 
„Elektrit“, T-wo Radiotechniczne, 
Szeptyckiego 16 a — Śmigłego-Rydza 22 
Elektro-monter koncesjonowany, Cu- 
kanow Aleksy, Wileńska 37 
„Elektron“, wł. W. Rusiecki, apara- 
raty radj., grzejniki elektr., ża¬ 
rówki, porady, Zawalna 17 
„Elektroruch“ M. Czyżowej, sklep 
art. elektrycz., radiowych, moto¬ 
cykli i rowerów, Wielka 5 28 38 „Elektrowil“, Julian Michniewicz, 
Ostrobramska 4 24 Elektrownia Miejska, Derewnicka 2 
1111 ,,E1-Fa“, biuro elektrotechniczne i radiowe oraz skład farb i artyku¬ 
łów budowlanych, Niemiecka 3 
13 10 Eljaszberg Hirsz, Końska 26 
2189 Eljaszberg Hirsz, Wołokumpia, willa Gulina 10 20 Elpern Abram, rządca domów Żyd. Stów. Dobroczynności, Żeligow¬ 
skiego 5 2 54 Elterman Owsiej, m., Kijowska 6 a 
1518 „Emzet“, fabryka czekolady i cuk¬ 
rów, wł. S. Zabłudowski, Koń¬ 
ska 3 5 09 Engel Mieczysław, adw., m., Dąbrow¬ skiego 5 22 51 Epsztejn Beniamin, kier. Zakładów „Fürs“, M. Pohulanka 11 17 51 Epsztejn C., dyr. gimn., m., W. Po- | hulanka 19 18 22 Epsztejn Eliasz, m., 3 Maja 15 
138 Epsztejn M., inż., m., Portowa 5 18 08 Epsztejn Mikołaj, białoskórnia, Tar¬ 
taki 2 13 29 Epsztejn Wulf, właśc. składu droż¬ 
dży i papieru, m., Wielka 37 6 93 Epsztejn Z. N., przemysłowiec, Pił¬ sudskiego 9 c 17 26 Epsztejn Z. N. i S-wie, Przemysł Drzewny, Stefański Tartak Paro¬ 
wy, Słowackiego 42 18 26 Epsztejnowa Tatiana, dyr., m., Mic¬ kiewicza 44 23 18 Erben Robert, przedst. firmy Schicht- Lewer, Królewska 6 
18 48 Erdmanowa Alina, dr ginekol. i po- 
łożn., m., Garbarska 3 18 06 Esbrock-Motor, przedstawicielstwo sa¬ mochodów Hudson, Essex i Brock- 
way, Mickiewicza 23 19 08 „Esbrok - Radio“, fabryka radiood¬ biorników, śmigłego Rydza 15 
19 84 Esterowicz Samuel, m., Zawalna 2 
10 38 „Eternit“, T-wo Radiotechniczne, Wileńska 24 6 66 Ettingin Albert, Żeligowskiego 10 
17 00 „Express“, farbiarnia i chem. pral¬ 
nia, Wielka 31 15 54 „Express Ilustrowany“, wydanie wi¬ 
leńskie, Jagiellońska 8 
5 80 „Express Wileński“, red. i admin., 
Mickiewicza 11 
15 00 Eydrygiewicz Mieczysław, adw., Mic¬ 
kiewicza 21 18 80 
16 31 
23 48 
13 77 
30 03 20 66 22 43 4 31 
18 11 23 76 
15 95 11 75 18 91 19 59 1 57 11 61 24 67 
22 56 2 51 12 73 12 67 
21 03 F Fabryka chałwy „Chałwol“, Kwa- 
szelna 23 Fabryka chem.-farmac., J. Sianko 
i S. Kłok, Bazyliańska 5 a 
Fabryka Cukrów i Czekolady Broni¬ 
sława Janczysa, Wielka 34 
Fabryka Cukrów i Czekolady J. Ku- 
baczka i W. Sipowicz, Zawalna 7 
Fabryka Cukrów i Czekolady J. Ku- 
baczka i W. Sipowicz, Bazyliań¬ 
ska 4 Fabryka Dykt A. Rochlin i S-ka, Po- narska 69 Fabryka Garbarska „Oda“, sp. z o. o., Legionów 177 
Fabryka konserw „Bałtyk“, Beliny 7 
Fabryka konserw „Champignons“, Portowa 21 Fabryka konserw kawowych, Spółdz. 
Roln. Przem.-Handl., Wiwulskie- 
go 10 b Fabryka makaronu „Neapol“, Nowo¬ 
gródzka 18 Fabryka ©buwia, „Beno“, Nowo¬ 
gródzki, Grodzka 25 
Fabryka perfum i kosmet. „Costa“, 
Miłosierna 6 Fabryka Woliny i Tartak Parowy 
Centralny, Z. Alperowicz i J. So- 
seński, Sp., Pijarska 8 
Fabryka wód gazowych 1 napojów 
chłodzących „Kryształ“, Kalwa- 
ryjska 6 Fabryka wyrobów bakelitowycn ..Ci¬ 
tant“, so firm.. W Poh'.dank^ 8 
Fabryka wyrobów papierowych „Sy¬ 
rena“, Niemiecka 21 
Fajn Ch., skład futer, hurt.-detal., 
Niemiecka 26 Fajnsztein sywań, Fajnsztejn Falkowski A. biuro podań i przepi- 
kolektura Lot. Państw., 
Zawalna 15 
M„ św. Mikołaja 13 
Eugeniusz, adw., m., J. Jasińskiego 7 28 29 Farby i artykuły gospodarcze „Pol- 
farb“, Wileńska 30 
10 23 „Farma“, skład apteczny, Zamko¬ 
wa 26 5 76 „Farmachemia“, D/H. Hurt. apt., Wielka 47 25 99 — 14 94 Federacja Polskich Związków Obroń¬ ców Ojczyzny, Zarząd Wojewódz¬ 
ki. św. Anny 2 
10 78 Fejgelson Sz., skład fabryczny my¬ 
dła i świec, KudnicKa ił 
10 79 — fabryka mydła i świec, Ponar- ska 33 3 91 Fejgelson Sz., właśc. fabryki mydła 
i świec, Kwiatowa 4 
12 27 Fejgenberg Jakub, dr, Szopena 4 
27 90 Fejgenberg Mojzesz, dr urolog, Wi¬ 
leńska 25 12 02 Fejgin Wulf, m., Sadowa 21 812 Fejgus H., dr med., chor. wewn., 
gab. roentgenolog., Zawalna 60 6 44 Feldman Rywa, sklep tytoniowy, Wielka 47 24 19 Feldman Wulf, krawiec damski, m., Niemiecka 27 27 94 Feldsztejn Jakub, przedstawiciel f-my dr A. Wander w Krakowie, Sp. Akc., Szopena 3 15 30 Feldsztejn Jochel, lekarz dentysta, Wileńska 16 20 64 Ferman Aleksander, sukno, wełny, 
jedwabie, „I.F.S.“, Niemiecka 22 13 55 Fidler Leon, m., Makowa 15 23 59 Fidler Leon, skład węgla i koksu, 
Słowackiego 42 7 45 Fiedorowicz Józef, inż., m., Zygmun¬ towska 20 10 26 Filipski Teodor, zakład jubilersko- 
grawerski, drukarnia f wytwór¬ 
nia stempli, Zamkowa 6 
3 38 Fin Samuel, skład tuter, Niemiec¬ 
ka 20 10 13 Fiszer Sulamith, Węglowa 12 14 12 Flaks Abram, kupiec leśny, Jezuic¬ ka 6 17 13 Flaks Eliasz, kier. wydz. cmentar¬ 
nego, W. Pohulanka 16 
17 42 „Flaxtow“, Sp. z o. o., eksport lnu 
i nasion oleistych, Sadowa 7 15 94 Florczak Kazimierz, adwokat, Ofiar¬ na 4 25 65 Forkiewicz Antoni, inż. arch., J. Ja¬ sińskiego 15 1919 „Fortuna“, fabryka cukrów i czeko¬ 
lady, Metropolitalna 5 
1615 Frank Antoni, Zakretowa 7 
2158 Frenkiel Leon* W. Pohulanka 14 
3 94 Frenkiel-Polaczek Abram, m., W. Po¬ 
hulanka 3 5 86 Fried Anatol, inż., m., Tatarska 2 
20 04 Frliczka Franciszek, kupiec, m., Moniuszki 5, 6 46 Frliczka Franciszek, „Polska bkład- nica Galanteryjna“, Zamkowa 9 
30 04 Frliczka Franciszek’? hurtownia, Ba¬ 
zyliańska 4 19 69 Frliczka Jan, sklep galanterii, Wiel- . ka 11 3 29 Frumkin Izaak, magister, Niemiec¬ ka 23 7 49 Fryd G., składy naftowe, Ponar- ska 67 10 03 Fryd Gdala, biuro, Sierakowskie¬ 
go 24 4 63 Fryd S., rabin, m., Beliny 1 
15 63 Frydman IKa, m., Tatarska'2 20 68 Frydman J., dr med., chor. wewn., serca, przem. mat., Wielka 5 
15 37 Frydman Józef, adw., m., Wileń¬ 
ska 34 15 32 Frydmanowa, lek. dent., Zawalna 24 28 56 Fryzjernia „As“, Kozłowski Mieczy¬ sław i Minkiewicz Witold, s-ka, 
Mickiewicza 23 2106 Fryzjernia „Borys“, Bakszta 1 
20 06 Fryzjerzy Warszawscy Wacław i Jó¬ 
zef, Wileńska 42 
23 83 Fryzjerzy Władysław i Bronisława, 
Ostrobramska 11 
22 77 „Fumigatore Cimex“, Jagiellońska 16 
Fundusz Pracy, Wojewódzkie Biuro, 
J. Jasińskiego 7 26 74 — dyr., gab. 26 85 — dyr. Myszkiewicz Stefan, ni. 5 38 — referat finansowy 12 86 — referaty: administracyjny, pomo¬ cy i robót 6 61 — dział ewid. i pośrednictwa pracy, gab. kier , Subocz 22 
12 06 — dział ewid. i pośrednictwa pracy, ogólny 1191 Funk Szymen, inż., Rudnicka 10 
18 56 Furman Szymel, Kalwaryjska 63 
1198 „Fürs“, zakłady przem. futrz. i 
skórz., Meczetowa 14 wi. 59
		

/Czasopisma_195_02_0069.djvu

			Wilno Fürs — Herszman 1197 „Fürs“, Zakłady Przemysłu Futrza¬ 
nego i Skórzanego, Meczetowa 14 
19 26 „Futropol“, skład futer, pracownia 
kuśnierska, Wielka 47 12 01 Galerkin Fajwusz, tn., Nowogródz- 9 69 „Galicja", Sp. Akc., Oddz., Zawal- 
„ na 46 o 26 — składy, zauł. Rossa 2 ^7,1 IfHf. MATERIAbY IZOLACYJNE 
WODDCHRON -52CZELNIT 15 68 
11 96 
25 93 16 47 
9 36 6 23 28 40 8 04 25 55 25 55 194 26 29 3 42 4 27 
4 05 
4 10 27 13 
6 24 11 60 29 17 
13 94 3 21 14 47 
18 01 
5 43 18 35 7 29 8 70 
20 88 2616 10 01 
7 06 24 70 
28 83 26 80 
4 85 22 90 
27 58 25 69 10 60 29 46 16 36 
13 91 17 74 
25 08 Galiński Adam, dyr. Ub. Społ., m., „ . Dąbrowskiego 5 I „Galma“, D/H., N. P. Ajzenberg i ! „ , Syn, Wielka 52 „Galwanomech" Zakł. Mechan., sp. [ 
z o. o., P. K. O. 145044, Kró- 
„ lewska 5 Garbarnia inż. S. Klembockiego, 
Staroszlachturna 0 
Garbarnia, Izaak Salman i S-wie, 
Meczetowa 9 Garbarnia „Union", Tartaki 2 
Garło Wincenty, wlaśc. zakładu po- j 
grzebowego, Ostrobramska IG 
Gamiewlcz Jerzy, zarz. gmachu 
Banku Polskiego, Mickiewicza 3 
Garnlewicz Paweł, Sołtańska 11 
Garniewicz Stefan, właśc. kaflami, 
Sołtańska 11 
Gawendo L., przedsiębiorstwo leśne, 
m., Ostrobramska 2 
Gawendo Natan, adw., J. Jasińskie¬ 
go 1 a Gawła Kazimierz, m., Mostowa 16 
„Gazolina", Sp. Akc., Kurlandzka 12 
Gazownia, Cicha 5 Gdut Berko, Kalwaryjska 1 
Gebethner i Wolff i S-ka, księgar¬ 
nia, Mickiewicza 16 a 
Geifer Gejwusz, Niemiecka 35 
Geller Mojżesz, Słowackiego 17 
Gelman G., lekarz, laborat. ehern.- 
bakt., Zawalna 17 
„Generali - Port - Polonia" Zjedno¬ 
czone T-wa Ubezpieczeń, Sp. 
Akc., Oddz. w Wilnie (dawny 
Odd'z. Tow. Ubezp. „Polonia"), 
Mickiewicza 4 
„Gentehnan", Sp. Akc., w Łodzi, 
oddział w Wilnie, Niemiecka 22 
„Gentelman", Sp. Akc., sklep detal., 
Mickiewicza 9 
Genzel Juliusz, dr med., choroby 
nerwowe (przyjm. 8—9 i 4—5), 
Trocka 9 Geriće Eugeniusz, dr med., m., Por- 
towa 14 Gerszater K., tartak parowy i przed¬ 
siębiorstwo leśne, Antokolska 116 
Gerszater Kasriel, przemysłowiec 
leśny, m., Sadowa 7 
Gerszenowfcz M. i S-ka, skład ko¬ 
misowy towarów / włókienni¬ 
czych, Rudnicka 6 ! 
Gersztejn Dawid, kupiec leśny, M. Pohulanka 11 
Gersztejn Gerszon, m., Arsenalska 4 
Gersztejn Gerszon, przemysł lęśny, 
Zawalna 21 Gersztejn Samuel, Wileńska 28 
Geskes Henia, akuszerka, Kijow- Gesundheit Isal, Wileńska 2 
Giecow Michał, lekarz, Mickiewi¬ 
cza 44 Giedroyć Wiktor, m., Kasztanowa 4 
Giedroyć Wiktor, przedsiębiorca bu¬ 
dowlany, Mickiewicza 27 
Giedroyć W., przedsiębiorstwo wi- i 
leńskie robót inżynieryjnych. Bu¬ 
dowa Banku Gospodarstwa Kra¬ 
jowego, Mickiewicza 16a 
Giełda Pieniężna Wileńska, Mickie- 
wicza 8 — (dod;) Łomackl Leon, intendent, 
Wileńskiego Banku Ziemskiego Giełda Zbożowo-Towarowa i I.niar- 
ska w Wilnie, Końska 20 — prezes i dyr., gab. — sekretariat i buchalteria — makler przysięgły A. Mongird — makler przysięgły M. Bengis 
Glerasimluk Michał, przedsiębiorca robót budowlanych, m., M. Po¬ 
hulanka 13 24 68 
7 68 2 74 14 17 
10 15 7 85 12 61 28 76 17 38 15 16 2 82 16 03 
16 28 7 21 
21 44 24 18 28 61 25 11 
20 19 24 11 23 26 
15 84 
12 44 
12 63 
28 49 
17 96 611 6 88 16 06 14 85 20 36 
4 56 16 74 15 80 
19 96 4 33 
29 07 
4 60 
11 82 18 84 24 64 
6 27 
24 20 28 10 
15 44 19 62 23 06 10 80 
28 00 
23 01 3 06 
26 81 11 73 20 31 
22 18 
27 75 
2 81 22 07 10 34 12 52 29 27 Gierszowski Rubin, lekarz dent., 
Wileńska 8 Gierszun Grzegorz, dr, choroby 
skórne, wener. i moczopłciowe, 
Dominikańska 7 Gierzon Dawid, m., Mostowa 9 
Gilels Mojżesz, m., Nowogródzka 6 
Gjlels Wiera, dr med., chirurg, Be- liny 1 —■ (dod.) lecznica przy ul. Teatral¬ 
nej 3 Gimbutt Edward, m., Mickiewicza 23 
Gimnazja (patrz Szkoły) Gimnazjum Pryw. Koeduk. „Eduka¬ 
cja", Wielka 47 Ginsburg Szewel, m., Zakretowa 5 
Gintyłlo Stanisław, lekarz dent., Wi¬ 
leńska 22 Ginzburg Jakub, przemysłowiec leś¬ 
ny, W. Pohulanka 20 
Ginzburg Jakub, tartak parowy „Dę¬ 
bina", Kijowska 26 
Girda Michał, Zakłady Akumulatoro¬ 
we i Eiektro-Radio-Techniczne, 
Mickiewicza 7 Girszowicz M., dr, J. Jasińskiego 6 s 
Glrszowski J., księgarnia, mat. piśm., 
Zamkowa 13 Glrszowski L., urzędnik f. „Kiach- j 
ta", Żeligowskiego 5 
Gitelman Nochim, Zawalna 4 
Gitelson Gilel, W. Pohulanka 14 
Glatmanowa jadwlga, m., Zwycięz¬ 
ców 1 Glazman M., sklep wyrobów żelaz¬ 
nych i okuć budowlanych, J. Klaczki 16 Glezer Ruwim, m., Niemiecka 22 
Globus Anna, dr med., Wileńska 28 
„Głos Narodowy", Mostowa 1 
Głowiński Antoni, Wileńska 27 
Ołusklnowa Luba, Tartaki 34 a 
Gmina żydowska, dyr. I. Werbeliń- 
ski, gab., Orzeszkowej 7 
Gmina żydowska, Orzeszkowej 7, 
Wydział cmentarny, wydział skła¬ 
dek gminnych 
Gmina żydowska, Orzeszkowej 7, 
Wydział nieruchomości, Wydział 
Opieki Społecznej, Opieka nad 
sierotami Gniadkowski Mieczysław, św. Jań- gj< q 0 Gniazdo im. św. Teresy Wil. T-wa 
Opieki nad dziećmi, |. Jasiń- i 
skiego 20 Godlewski Piotr, m., Bobrujska 19 | 
Goebel K., inż., Wicedyrektor Okr. P. i T., m. W. Pohulanka 16 j 
Gojdź Michał, dr med., chor. wewn, 
Arsenalska 4 Golber A. i Bengen J., skup su- J 
kienny, Niemiecka 25 I 
Goldbarg Mejer, lekarz dentyst.. Wielka 26 j Goldbcrg Mojżesz, m., Wiłkomier- 
skći 91 ^ Goldberg S., przedstaw, handl., Ste¬ 
fańska 19 Goldberg T., właśc. f-my Nektar, 
Lelewela 1 Goldburt A., dr med., Ostrobram¬ 
ska 20 Goldman Abram, dr med., Zawal¬ 
na 46 Goldsztejn Józef, św. Nikodema 6 
Golub Jankiel, Sadowa 4 
Gołyński Bolesław, dr med., m., 
Kasztanowa 7 Gopenchajm Izaak, dr, Trocka 18 
Gordon Abram, m., I Baterii 11 
Gordon Abram, właśc. wytw. poko¬ 
stu, Rudnicka 13 
Gordon Dawid, papier, mat. pi¬ 
śmienne i drukarnia, Zawalna 60 
Gordon Józef, adw., m.. Zamkowa 20 
Gordon Kopel, Fabryczna 20 
Gordon M., dr med., chor. wewn., 
Subocz 6a Gordon M., sklep, Niemiecka 26 
Gordon Markus, dypl. techn. bud., 
Trocka 11 Gordon O. i Remigolski H., sklep 
podszewek, watoliny, triko-waty 
i manufaktury, Niemiecka 21 j 
Gordon Sergiusz, m., Belmont 52 
Gordon Szmerko, kupiec, Zawalna 44 
Gordonowa Anna, Antokolska 133 1 Gorowacki I., przedstawicielstwa, 
Wielka 30 Górski Witold, właśc. księgarni, J. Jasińskiego 11 Gotlieb A., m., W. Pohulanka 14 
Górnośląskie Zakłady Górnicze, Mickiewicza 31 
Górski Konrad, prof. Ù. S. B., zauł. św. Jerski 4 19 70 21 51 
82 
13 69 27 99 24 94 19 94 13 46 25 82 12 35 
9 40 
411 25 58 26 70 
24 77 6 31 7 78 
18 53 2 64 14 64 3 63 5 06 26 41 8 71 18 04 
24 05 
29 70 4 09 15 42 6 71 7 74 13 44 
29 60 
20 01 26 18 21 94 12 34 Grabiński B., dr med., stomatolog> 
_ . . . Portowa 5 Grabowiecki Jan, Zawalna 16 
Grabowski Stefan, Garbarska 1 
,,Grafika“ Drukarnia Artystyczna* 
Tatarska 22 Grasiewicz Józef, ks., Wiłkomicrska l 
Grądzki Leon, adw., J. Jasińskie- 
_ go la Grewcewowa Ksienia, Mickiewi- 
„ , , . cza 43 Grinsztejn Mejer, kupiec, Portowa 5 
Grodzicki Kazimierz, wiceprezydent 
m. Wilna, św. Anny 2a 
Grodzieński, Woron i S-ka, Rudnic¬ 
ka 29 Grodzki Przemysław, inż., m., Zakre- 
„ „ towa 11 Gronau Edmund, dyr. Banku Tow. 
Spółdzielczych, S. A., Oddz. w 
Wilnie, Mickiewicza 29 Grupp Salomon, przemysłowiec leś¬ 
ny, J. Jasińskiego la 
Grygorowicz Sergiusz, Sosnowa 20 Grynberg Sz., „Prądnica", sklep 
elektro-radio-techniczny, Mickie- 
_ , wieża 35 Grynberg Wulf, sprzedaż samocho¬ 
dów i motocykli p. t. „Autocen- 
trala", Wileńska 32 „Grzegorzewo", Fabryka Tektury i 
Papieru, Landwarów 
Guchman Grzegorz, inż., Kasztano- Gudyńskl Beniamin, dr med., "m.” 
Ludwisarska 2 
Gulbas K., przedsiębiorca, Wiwul- 
. skiego 8-a Gulkowicz J., m., Słowackiego 22 
Gulkowicz Michał, Eksport terpen- 
„ , tyny i smoły, Sadowa 9 Gurwicz Abram, Beliny 44 
Gurwicz Abram, dr med., Domini- 
_ , kańska 17 Gurwicz Abram, przemysł leśny, Łu- 
kiskâ 8 Gurwicz Icko,- kupiec leśny, Sado- _ . wa 9 9 Gurwicz M., fabryka pudełek, Nie- 
^ miecka 3 Gurwicz Mejer, m., Podgórna 1 
Gurwicz Morduch, zauł. Rymar- 5 rf Gurwicz Mowsza, m., Końska 26 
Gurwicz Szeftel, m., W. Pohulan- k a 17 Gurwicz Tobiasz, m., Kwaszeina 11 
Gurwicz Wulf, Szopena ł 
Gurwicz Wulf, sklep bławatny 1 su¬ 
kienny, Zawalna 58 
Gurwiczowa Elka, zauł. Francisz- 
_ „ .... kański 3/5 Gutkowski Mieczysław, prol. U.S.B.. Gutman M., Makowa H m., Wielka 24 8 82 „Haberbusch i Schiele“, skład pi- oom „ ,, . wa, Kopanica 12 22 91 Hajdukiewicz Władysław, inż., pre- 
zes zarządu Bazaru Ćrzem 
osm „ , „ Ł. Lud., Połocka 45a 25 01 Hakner Rubin, przemysłowiec, Po- 
«« «« .. pławska 30 22 80 Hanac-Bloch Feliks, dr, stomatolog, 27 25 Hartingh Zofia, Tatarska Ç,^anska * C. HARTWIG s.A. WILNO, IH. W. STEFMiSKN 29. 14 40 
20 30 7 46 22 04 
14 77 8 86 
22 38 18 10 28 05 
22 83 19 73 Hartwig C., S. A., Międzynarodowi 
Ekspedytorzy, Stefańska 29 
— Chmielewski Wincenty, dyr. f-my 
C. Hartwig, Sp. Akc., Oddz. \v 
„ Wilnie, m., Cicha 1 Hausman Józef, dr med., chor. dzie¬ 
ci i wewn., przyjm. (8-9 i 16-18), 
,, , , Zawalna 30 Hayto Władysław, Mickiewicza 24 
Hejber Józef, mleczarnia parowa, 
„ . Mickiewicza 9 Hejberowa Jadwiga, Mostowa 11 
Hejmowskf Konstanty, adw., Mont- 
, wiłłowska 14 Hefpern N., sktad towarów stalo¬ 
wych f żelaznych, Niemiecka 18 
Henkel Ryszard, Jasna 28 
Herbata z „Kopernikiem", oddz. w 
Wilnie, Mickiewicza 21 
Herszman Z., współwł. fabryki woj¬ 
łoku i kleju „Dermalit", Piłsud¬ 
skiego 20 60 wi
		

/Czasopisma_195_02_0070.djvu

			Hertel — Jutan Wilno 24 31 Hertel Aleksander, pułk., Zakreto- wa 16 29 20 Herubowiczowa Halina, Królewska 9 25 49 ,»Higiena“ zakład wód minerał. sztucz. i napojów chłodź., Za- 
walna 30 3 62 Hiller Stanisław, dr, prof., U.S.B., m., Zakretowa 21 i 26 38 Himelfarb Ancel, kupiec, Węglo¬ wa 12 I 13 40 Himelfarb Izaak, ni., Zawalna 35 
1011 Himelsztejn Noe, św. Filipa 4 12 46 Hochhejm Witold, buchalter, m., Wi- leńska 31 22 44 Horensztejn Chaim Mejer, Mickie¬ 
wicza 28 I 15 69 Horoszklewiczówna Walentyna, dr, Uniwersytecka 7 HOTELE: 9 30 ,,Belgia“, Szopena 5 7 64 . ,,Bristol“, Mickiewicza 22 14 67 ,, Ermitaż“, Biskupa Bandurskie- go 4 5 48 ,,Europejski“, Dominikańska 1 7 09 — 4 84 ,,St. Georges“, Mickiewicza 20 6 67 — 15 09 — 1158 ,,Grand“, Aleksandrowicza, Troc¬ ka 2 17 24 ,»Handlowy“, Żelański, Zawalna 57 2 55 ,»Italia“, Lewina, Wielka 49 4 71 ,,Krakowski“, żelański Izaak, Sa¬ dowa 13 17 03 Pensjonat J. Cywińskiej, Mickiewi¬ 
cza 19 7 16 ,,Polonia“, Urynowski G., Wiel¬ ka 44 1210 ,,Popowa“, źelańskiej, Zawalna 37 6 76 ,,Savoy“, Racheli Źelańskiej, Sa¬ dowa 7 12 26 ,,Sokołowski“, Dawidowicz, Nie¬ miecka 1 9 47 ,,Szlachecki“, Ostrobramska 4 5 52 ,,Wenecja“, Mowsza Rudnik, Ko¬ lejowa 7 25 04 Hurtowa sprzedaż artykułów kolo¬ nialnych, D/H. Komis. J. Rad¬ 
kiewicz i S-ka, Jagiellońska 8 19 48 Hurtownia art. spoż. i roln. f-my „Byt“, Końska 26 
30 04 Hurtownia Galantryjna Pol. Składn. Galant, Frliczkà Franciszek, Ba- 
zyliańska 4 1017 Hurtownia Kupców i Przemysłow¬ 
ców Chrześcijan, sp. z o. o., 
Ostrobramska 25 5 94 Hurtownia Soli, Ponarska 77 30 24 Hurtownia szkła okiennego i naczyń, 
D/H. ,,T. Odyniec“, wł. I. Ma¬ 
licka, Ostrobramska 27 
4 24 Hurtownia szkła, fajansu, porcela¬ 
ny, naczyń kuchennych i płyt 
gram., D/H ,,T. Odyniec“, wł. I. Malicka, Wielka 19 26 60 Hurwicz Aron, Rudnicka 27 18 32 Hurynowiczówna Janina, dr med., 
doc. neurolog U. S. B., J. Jasiń¬ 
skiego 6> 3 68 Huta szklana Kalwaryjska Zelmana Szapiro, Targowa 3 18 97 Huta szklana „Vitrum“, Rossa 9 I 8 29 Ickowicz Abram, księgarnia, zauł. Literacki 6/2 1618 Idelson Simon, sklep obić meblo¬ 
wych, dywanów i towarów deko¬ 
racyjnych, Niemiecka 20 20 64 I. F. S., sukna wełny i jedwabie, wł. Aleksander Ferman, Niemiec¬ 
ka 22 2213 Ihnatowicz Józef, Zawalna 30 6 26 „Ikopo“, Krajowy Komitet Żydow¬ ski, W. Pohulanka 5 
14 82 Ilustrowany Kurier Codzienny, oddz. w Wilnie, Wileńska 26 
13 24 Ilutowicz M., hurtowy skład towarów 
kolonial., farby i pokostu, Ste¬ 
fańska 10 22 53 Imianitow Hinda, dr, Stefańska 32 
Inspektorat Pracy (patrz Urzędy) 
Inspektorat Sanitarno - Obyczajowy 
(patrz Urzędy) 
2 52 Inspektorat Szkolny m. Wilna, Por¬ 
towa 5 4 93 Inspektorat Szkolny w Wilnie, Por¬ towa 5 1414 Instytut Nauk Handlowo - Gospo¬ 
darczych, Mickiewicza 18 
16 27 Instytut Naukowo - Badawczy Euro¬ 
py Wschodniej, Zygmuntowska 2 13 95 
22 00 
9 42 62 8 95 24 46 
18 28 9 63 16 84 
5 56 
29 29 23 53 10 47 14 44 
16 85 116 65 
27 67 
6 73 17 25 
23 28 6 63 
4 62 11 30 17 25 14 02 14 05 
14 10 
18 86 24 52 12 95 10 76 
4 07 Internat S. S. Urszulanek S. J. K., 
Skopówka 4 Introligatornia Wł. Strzedzińskiego, 
Tatarska 19 Iskin Gerszon, przedsiębiorca leś¬ 
ny, Ludwisarska 2 
Iszora Wacław, m., Mickiewicza 22 
Iszorzyna Stanisława, aplik. adw., 
Kasztanowa 3 
Iwanowski Stanisław, adw., Pod¬ 
górna 3 Iwanter Maria, dr stomatolog, gab. 
dentystyczny, Mickiewicza 1 (wej¬ 
ście z pl. Katedralnego) 
Iwanterowie Leon i Jerzy, dr dr, ga¬ 
binet rentgenologiczny, Mickiewi¬ 
cza 19 Iwaszkiewicz Jan, optyk, m., Wileń¬ 
ska 25 Iwaszkiewicz Józef, inż., m., Zyg¬ 
muntowska 18 
Iwaszkiewiczowie Zofia i Janusz, 
prof. U. S. B., Zygmuntowska 18 
Izba Handlowa Bałtycko-Skandynaw- 
ska, Oddz. w Wilnie, Mickiewi¬ 
cza 32 — sekretariat — (dod.) Prezes Izby, inż. A. Ka- wenoki, gab. — (dod.) Prezes Izby, inż., A. Ka- wenoki, m., Kolejowa 9 — sekretarz Izby, m., Wileńska 22 
Izba Lekarska Wileńsko - Nowo¬ 
gródzka, Dąbrowskiego 10 Izba Okręgowa Kontroli Państwowej 
w Wilnie (patrz Urzędy) Izba Przemysłowo-Handlowa, Mickie¬ 
wicza 32 — Sekretariat Ogólny — A. Gartkie- wicz — (dod.) Prezes Izby R. Ruciński — Dyrektor Izby inż. Wł. Barański — (dod.) mieszkanie — Wicedyrektor Izby mgr M. Szysz- kowski — Referat Ogólno-Ekonomiczny, mgr Z. Gąsiorowski :— ,, Handlu Wewnętrznego, referent W. Kozłowski — Sekretariat Administracyjno - Go¬ 
spodarczy, Kasa, Buchalteria — J. Barchwlc —. Biblioteka i czytelnia — Referat Handlu Zagranicznego — referent J. Kaczergiński — Dział Drzewny i Komunikacyj¬ 
ny — Kierownik Działu N. Kronik — Biuro Kolejowe — Dział Podatkowy, Kier. Działu E. Brąz — „ Prawny, Kier. Działu B. Nogid — ,, Polityki Socjalnej — Biuro Bezpieczeństwa Pracy — Dział Sprawozdawczo - Prasowy 
i Statystyczny, Kier. Działu mgr A. Tański — Dział Oświaty Zawodowej — ,, Turystyki — (dod.) Kataster — Telefon ogólny w godzinach nie- urzędowych Izba Rolnicza Wileńska, Ofiarna 2 — Wydz. Hodowli, Wydz. Rolny, »»Tygodnik Rolniczy" — dyr., gab. — kancelaria, Wydz. Ekonomiczny 
Izba Rzemieślnicza, Gdańska 6 
Izba Skarbowa (patrz Urzędy) 
Izraelit Samuel, kupiec leśny, Por¬ 
towa 5 Izraelit Widuczańska Helena, adw., 
W. Pohulanka 2 
Iżycki Bronisław, m., Portowa 4 
Iżycki-Herman Tadeusz, adw., m., 
Zawalna 22 J 3 88 Jablenik Ch., Słowackiego 22 
7 33 Jabłkowscy B-cia, Wileński Dom 
Towarowo - Przemysłowy, Sp. Akc., Mickiewicza 18 
— (dod.) dyrektor, gab. 23 62 — dyrektor, m.. Przejazd 12 12 38 Jabrow Iser, lekarz, chor. wewn. i 
dzieci, Wileńska 32 
1311 Jacewicz Władysław, inż., Piłsud¬ 
skiego 9 c 10 85 Jacobson Maurycy, m., Żeligowskie¬ 
go 5 16 42 Jaffe Mojżesz, m., Wileńska 14 
5 46 Jagmin Janusz, dr, prof., 'm., Za¬ 
kretowa 30 g 193 Jakimowski Majrym, przedstawicie? fabryki „Wudeta“, biuro, Rud¬ 
nicka 11 5 97 — mieszkanie, Zawalna 8 6 28 Jakowicki Władysław, prof. U.S.B., m., Zygmuntowska 20 22 64 Jakowicz Jerzy, sklep skór „Skór- szew“, Uniwersytecka 1 
14 60 Jakubowski T., szpitaln. poni. nauk., Zamkowa 17 10 29 Jamontt Maciej, adw., m., Zygmun¬ 
towska 18 23 48 Janczys Bronisław, Wielka 34 27 44 Janicki Juliusz, Wiceprezes Sądu 
Okr. w Wilnie, Piekiełko 7 14 90 Jankielewicz Szmul i S-wie, sklep bławatny, Rudnicka 13 
1164 Jankowska Helena, kierowniczka za¬ 
kładu „Caritas“, Połocka 2 
2011 Jankowski Karol, Fabryka Sukna, 
filia Oddziału, Niemiecka 22 
20 12 Jankowski Karol, Fabryka Sukna, 
Oddz., Mickiewicza 21 
13 63 Jankowski Wiktor, właśc. Zakł. Mech. i Odlewni, Saska Kępa 6a 15 04 Jankowski Witold, adw., 3 Maja 9 
17 71 Janowicz Jan, dr med., chirurg i . urolog., m., Zakretowa 32 16 88 Jantzen Kazimierz, dr, prof. U.S.B., m.. Sierakowskiego 23 
8 72 Januszewicz Antoni, wina i towary 
gastronomiczne, Zamkowa 20a 
8 01 Januszewski Stanisław, inż., insp. wojew. 27 Januszkiewicz A., prof. U. S. B., m.. 
Uniwersytecka 5 25 03 Januszkiewicz Bronisław, sklep. Ostrobramska 11 
15 06 Jarocki Leonard, nacz. Okr. Skł. Mat. Poczt., m., Krakowska 30 29 53 Jaroszecka Anna, Styczniowa 8 15 41 Jasiński Tadeusz, inż., Rzeczna 3 b 
10 28 Jasiński Zbigniew, adw., m., Orzesz¬ 
kowej 3 5 83 Jaszpan D., dr med., m., Wileń¬ 
ska 31 5 98 Jaworski Iwo, prof. U.S.B., m., Por¬ towa 5/7 26 34 Jazdowski Jerzy, student prawa U. S. B., Mostowa 9 26 40 Jażwiński Antoni, dr, ginekolog (4—6), Bazyliańska 1 
25 66 „Jedność“, garb. M. Kolnicki i S-ka, 
Popławska 30 178 Jedwabnik D., dr med., m., Wileń- 
. ska 22 12 54 Jeleńska Maria, m., Mickiewicza 19 16 20 „Jelitwil“, Sp. firm., Ponarska 29 
180 Jensz Henryk, dyr. wodociągów i kanalizacji m. Wilna, m., Holen- 
dernia 17 2100 Jeruchimowicz Lejzer, krawiec, Wiel¬ 
ka 44 23 61 Jeruzallmski Hirsz, Trocka 5 3 71 Jiwo, Wiwulskiego 18 1186 Joc Mendel, Niemiecka 24 27 97 „Jodemka“, Fabryka Bekonów N. Wilejka, sklep sprzedaży Wilno, 
Dominikańska 14 30 05 „Jodemka“ Cz. Janicki, fabryka be¬ konów, konserw mięsnych i ro¬ 
ślinnych i wędlin w N. Wilejce, 
skład hurtowy, Mickiewicza 22 
344 Jodko Witold, adw.. Gimnazjalna 6 
1818 Joffe Sara, siostra Ubezp. Społ., Za¬ 
walna 4/6 22 61 Jogli Geszel, przemysłowiec leśny, 
M. Pohulanka 10 7 63 Johnson Swen, m., Zakretowa 5 25 81 Joselewicz Azryel, skład papieru, Św. Mikołaja 10 26 84 Joselsohn Berta, Nikodema 6 6 30 Joselson B., dawn. „Import“, skład towarów kolon, i zapałek, Rud¬ 
nicka 25 26 54 Joselson Bencel, m., Kwiatowa 7 7 66 Jospe, skład cukru, Zawalna 37 20 77 Juchniewicz Antoni, adw., Dąbrow¬ 
skiego 5 4 01 Juchniewiczowie B-cia, warsztaty sa¬ mochodowe i stacja obsługi, Kal¬ 
waryjska 6 1132 Jundziłł Adam, not. przy Wydz. Hipot. Sądu Okr., m., Mickiewi¬ 
cza 52a 1140 Jundziłł Zygmunt, adw., m., Porto¬ 
wa 26 18 66 Jurczenkowa Janina, dr med., chor. skórne i wener., Jagiellońska 16 27 34 Jurek Stefan, budowniczy, współ- właśc. przedsiębiorstwa Cz. 
Mroczkowski i S-ka w Poznaniu, 
św. Jakubska 10 
2515 Jurewicz Witold, zegarmistrz, Mic¬ 
kiewicza 4 19 20 Jutan Asnas, akuszerka, Niemiecka 4 wi. 61
		

/Czasopisma_195_02_0071.djvu

			Wilno Kac — Koleje Państwowe 4T K 26 83 Kac Ber, lekarz dentysta, W. Pohu¬ lanka 2 612 Kac Dawid, st. felczer, Zarzecze 3 
9 65 Kac-Wider Dora? lekarz dentysta, 
w. Pohulanka 1 
25 88 Kac Zachariasz, ar med., Stefań- 12 04 Kacenelson Pałtiel, kupiec leśny, Sa dowa 13 1102 Kacew Z., sklep materiałów elektro¬ 
technicznych, Stefańska 8 15 65 Kacnelson Daniel, adw., Subocz 4 18 78 Kacnelson Leon, adw., Wileńska 4 
7 18 Kaczyńska M., Zakład Pogrzebowy, Arsenalska 4 20 79 Kagan Borys, wł. domu, Szopena 3 
12 94 Kagan D., m., Tartaki 20 19 82 Kagan Dawid, m., Mickiewicza 42 27 4S Kagan Judei, sklep towarów stalo¬ wych i żelaznych, Niemiecka 22 16 53 Kagan Mowsza, Kalwaryjska 4 6 41 - Kalfo Eliasz, reprezentacje, m., Za¬ 
waliła 14 414 Kaliniewicz Aleksander, notariusz, m., Trocka 3 4.9 00 Kalinowski Władysław, W. Pohu¬ 
lanka 14 17 57 Kalita P., Zabłocki L. i S-ka, D.-H., skład szkła, porcelany, fajansu i 
naczyń kuchennych, Wielka 17 
6 16 Kalmanowicz Jakub, skład papieru, Sadowa 15 18 38 Kalmanowicz Jakub, m., Teatral¬ na 4 3 52 Kamberowa Raisa, m., Tartaki 19 
1121 Kamień Peisach, m., Mickiewicza 35 
2 42 Kanto'r Wymiany i Kolektura Loterii 
Państw. Braci Szeskin, Wielka 40 
2 89 Kantorowicz Borys, m., Trocka 15 
15 81' Kapliński, Subocz 6a 
12 08 Kapliński Lejba, Przemysłowiec, Teatralna 8 28 21 Kapliński Rościsław, inż. archit., Suwalska 3 2 00 Kapłan Aleksander, dr, m., Zawal- na 47 29 19 Kapłan Debora, Zawalna 10/3 5 82 Kapłan Izrael, adw., m., Wileńska 28 
11 7G Kapłan Jefim, inż., Góra Bouffałowa 21 3 53 Kapłan - Kapłański Daniel, Kwiato¬ wa 5 28 57 Kapłan Mojżesz, urzędnik, Rudnicka 
, 11 15 86 Kapłan Wolf, adw., Ostrobramska 17 19 63 Karaffa - Korbut Władysław, prof. U. S. B., Wielka 24 16 76 Karkliński S., skład papieru, Niemiec¬ ka 22 6 05 Karlin J., biuro ogłoszeń, Niemiec¬ ka 35 16 60 Karmelita, O. Bolesław Sadowski, 
przełożony klasztoru OO. Karmeli¬ 
tów Bosych, Ostrobramska 12 4 77 Karnes Gajla, Zawalna 24 4 98 Karnicka - Biuszel Kazimiera, dr, Ja¬ 
giellońska 9 I 6 62 Karnicki Wacław, dr med., ginekolog, j dyr. Państw. Szkoły Położnych, ! m., 3-go Maja 11 7 24 ,,Karpaty“, sprzedaż produktów naf- I towych, biuro, Jagiellońska lf> 8 60 ,,Karpaty“, sprzedaż produktów na- ! ftowych, skład naftowy, Ponar- 
ska 81 OLEUM P£TRAE#""'	
			

/Czasopisma_195_02_0072.djvu

			Koleje Państwowe —" Kowalski Wilno Wydział Mechaniczny: — 57 (dod.) Nacz. Służby Inż. Euward Peczke, gab. 
—193 (dod.) inż. Edward Peczke, 
Nacz. Służby, m., Archa¬ 
nielska 3-6 — 58 (dod.) Z-ca Nacz. Służby inż. Witold Żemojtel, gab. — 76 (dod.) Inż. Witold Żemojtel, Z-ca Nacz. SłuzDy, m., Ko¬ 
lejowa 17 (łączy centrala 
dworca kol.) 
—280 (dod.) Referent Statystyki 
Elektrowni Michał Tomasze- 
wicz, gab. — 59 (dod.) Kier. Działu Ogólne¬ go W. Urban, gab. 
Wydział Drogowy: — 71 (dod.) Nacz. Służby inż. Jan Cholewo, gab. — 72 (dod.) Z-ca Nacz. Służby inż. Emil Wiśniewski, gab. 
—252 (dod.) inż. Emil Wiśniew¬ 
ski, Z-ca Nacz. Służby, m., 
Wiwulskiego 2 
—234 (dod.) Starszy Kontroler 
Drogowy inż. Roman Ody¬ 
niec, gab. —251 (dod.) Kierownik Działu 
Ogólnego Eug. Oskierko, 
gab. — 74 (dod.) Kierownik Działu Za¬ bezpieczenia Ruchu Pocią¬ 
gów inż. Eug. Słuzałek, 
gab. — 9 (dod.) Inż. Eug. Sh.żaiek, Kier. Działu Zabezpieczenia 
Ruchu Pociągów, m., 
gmach dworca (łączy cen¬ 
trala dworca kil.) 
—115 (dod.) Aleksander Orłowski, 
zawiadowca budynków Dy¬ 
rekcji, m., Słowackiego 14 
Wydział Handlowo - Taryfowy: — 34 (dod.) Nacz. Służby dr Bro¬ nisław Pierzchała, gab. 
—255 (dod.) dr Bronisław Pierz¬ 
chała, Nacz. Służby, m., 
Lubelska 7 —212 (dod.) Z-ca Nacz. Służby dr 
Michał Łytwak, gab. 
—260 (dod.) Kier. Działu Ekono¬ 
micznego mgr St. Kurdziel, 
gab. Wydział Zasobów: — 20 (dod.) Nacz. Służby Inż. Henryk Dmochowski, gab. 
—164 (dod.) Kier. Działu Zaku¬ 
pów Władysław Wianecki, 
gab. Wydział Sanitarny: — 87 (dod.) Nacz. Służby dr Wa¬ cław Królewski, gab. — 83 (dod.) dr Wacław Królew¬ ski, Nacz. Służby, m., Sło¬ 
wackiego 5 —189 (dod.) dr Stanisław Lipiń¬ 
ski, lekarz rejonowy, ni., 
Wiwulskiego 5 — 28 (dod.) Centralna apteka D. O. K. P. Wilno, mgr S. Ko- 
lesMski Wydział Kolei Wąskotorowych, Wiwulskiego 2 — 97 (dod.) Nacz. Służby inż. Ludwik Zaboklickl, gab. 
—157 (dod.) Kier. Działu Ogólne¬ 
go 1 Ruchowo - Handlowego 
Al. Smiotanko, gab. 
—258 (dod.) Kier. Działu Drogo¬ 
wego inż. T. Niedżwiedzki, 
gab. Biuro Personalne: — 7 (dod.) Z-ca Nacz. Biura Jó¬ zef Duźniak, gab. — 11 (dod.) Kier. Działu Obsad Tadeusz Danecki, gab- — 80 (dod.) Tadeusz Danecki, Kier. Działu Obsad, m., 
Słowackiego 2 
—219 (dod.) Referent Ochrony Kolei Henryk Stabiński, gab. 
—220 (dod.) Henryk Stabiński, Referent Ochrony Kolei, m., Lubelska 7 — 8 (dod.) Referent Sprąw Spo¬ łecznych i Prasowych, W. Szemberg Biuro Finansowe: — 16 (dod.) Naczelnik Biura Zygmunt Łopińskl, gab. i 
—174 (dod.) Zygmunt Łoplński, 
Nacz. Biura, m., Wiwulskie¬ 
go 2 —194 (dod.) Z-ca Nacz. Biura 
Stanisław Gładysz, gab. — 19 (dod.) Kasa Główna Dyrek¬ cji I Biuro Kontroli Dochodów: — 84 (dod.) Nacz. Biura Juliusz Narkowicz, gab. 
—192 (dod.) Juliusz Narkowicz, Nacz. Biura, m., Makowa 13-15 Biuro Prawne: — 13 (dod.) Nacz. Biura Roman Dąbrowski, gab. j — 52 (dod.) Kier. Działu Proce¬ sowego mgr Witalis Kuź¬ micki, gab. Delegatura Izby Kontroli Państwo¬ 
wej: ! — 54 (dod.) Delegaci Izby Kon¬ troli Państwowej 
Kolejowy Wojewódzki Okręg LOPP: —102 (dod.) Sekretariat 
—269 (dod.) Wydział Lotniczy, 
Inspektor, P. Czertołomny Kolejowe Przysposobienie Wojsko¬ 
we: — 4 (dod.) Sekretariat Zarządu Okręgowego Rodzina Kolejowa: —253 (dod.) Sekretariat Zarządu 
Okręgowego Dworzec Kolejowy w Wilnie: 5 37 Ajencja Celna, biuro 36 Centrala telefoniczna 80 23 44 23 55 Oddział Ruchowo - Handlowy: — 1 (dod.) Nacz. Oddz. Inż. Adam Kurkiewicz, gab. — 3 (dod.) inż. Adam Kurkie¬ wicz, Nacz. Oddz., m., Ko¬ 
lejowa 17 — 10 (dod.) Dyspozytor Oddz. Ruchowo - Handlowego Stacja Wilno: — 7 (dod.) Zawiadowca stacji Edward Roo, gab. — 18 (dod.) Edward Roo, za¬ wiadowca stacji, m.. Kole¬ 
jowa 17 — 14 (dod.) Dyżurny Ruchu st. Wilno osob. — 6 (dod.) Biuro Informacyjne na dworcu kol. — 24 (dod.) Pokoje recepcyjne na dworcu osobowym — 39 (dod.) Pokoje recepcyjne na dworcu osobowym Parowozownia Główna: — 5 (dod.) Nacz. Parowozowni Głównej inż. Tomasz Ple- 
ślak, gab. — 8 (dod.) Dyspozytor parowo¬ zowni głównej — 30 (dod.) Elektrownia Kolejo¬ wa Oddział Drogowy: — 17 (dod.) inż. Stanisław Kra¬ jewski, Nacz. Oddz., m., 
Gościnna 4 — 11 (dod.) Referat Ogólno-Go- spodarezy Rejon Lekarski: — 4 (dod.) Lekarz Rejonowy dr Malej Aleksander — 2 (dod.) Magazyn Apteki Cen¬ tralnej (Składnica Sanitar¬ 
na) Ognisko Kolejowe Przysposobienia 
Wojskowego: — 12 (dod.) Zarząd Ogniska — 34 (dod.) Kino Kolejowe 
Port Lotnłczy Ministerstwa Komu¬ 
nikacji: Port Lotniczy, centrala 1 (dod.) Zawiadowca portu 2 (dod.) Sekcja „Meteo“ 3 (dod.) Polskie linie lotnicze LOT" 4 (dod.) Urząd Celny” Radiotelegrafista Portu Lotniczego 30 09 Kolejowe Koło Szybowcowe w Wil¬ 
nie, W. Pohulanka 19 
12 73 Kolektura L. P., A. Fajnsztejn, Za- walna 15 1106 Kolektura L. P., A. Wolańska, Wiel¬ 
ka 6 14 03 Kolportaż prasy, Tatarska 7 15 75 Koło Prawników Studentów U. S. B. Uniwersytecka 7 
26 35 Kołodner Berko, dr rned.. chor. wewn., Nowogrodzka 15 
1129 Kołysz Ch., sklep fotograficzny, Mi- 
■ cklewicza 4 1 12 77 Komaj Don, inż., elektro - mechanik, 
sprzed, maszyn i urządzenia ele- 
ktrotechn., m., Bosaczkowa 6 12 77 Komajowa Marla, dr med., chor. ko¬ biece i wewnętrzne, m., Bosacz¬ 
kowa 5 17 72 Komamickl Wacław, prof. U. S. B., 
św. Michalski zauł. 10-6 
Komendy Policji (patrz Policja Pań¬ 
stwowa) 30 25 Komitet Wojewódzki Obywatelski Zi¬ 
mowej Pomocy Bezrobotnym, J. Jasińskiego 7 24 54 Komitet Wojewódzki T-wa przyjaciół 
Młodzieży Akademickiej, Uniwer¬ 
sytecka 3 7 00 Komitet Wojewódzki Uczczenia Pamię¬ ci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Magdaleny 2 11 05 —- kierownik Biura Prezydium, m. Komunalna Kasa Oszczędności m. Wil¬ 
na, Mickiewicza 11 
11 37 — dyr. zarządzający Roman Miłkow- ski 1012 — dyr. zarządzający Miłkowskl Ro¬ 
man, m., Św. Michalski 14 15 71 — z-ca dyr. zarządzającego Anatol Fried 5 86 — z-ca dyr. zarządzającego Fried 
Anatol, m., Tatarska 2 17 73 — ogólny 9 87 Komunikacja Autobusowa Wilno-Tro- 
ki, Zawalna 16 17 98 Komunikacja Autobusów zamiejskich Województwa Wileńskiego, Orzeszkowej 3 13 90 Konarzewska - Pobóg Ada, właśc. , domu. Gazowa 10 19 11 Kondratowicz Józef, dzierżawca Higie¬ nicznej Wytwórni Pieczywa, Szka- 
plerna 4 23 37 „Konfekcja“, Rachmielewicz Chana, Wielka 50 8 77 Konopacki Józef, leśnik, Kasztanowa 2 14 38 Konserwatorium Muzyczne im. Mie¬ czysława Karłowicza, Wielka 8 24 23 „Konstrukcje Stalowe“, patrz Styllń- ski 13 34 Konsulat Łotewski, Sierakowskiego 4 
5 20 Konsulat Rumuński, św. Anny 3 4 53 Konsystorz Prawosławny Duchowny, Ostrobramska 10 5 19 Konsystorz Wileński Ewangelicko- Re¬ formowany, Zawalna 11 
26 65 — Dilis Paweł, ks. Ewang.-Ref., Za¬ 
walna 11 10 39 Konwent OO. Bonifratrów w Wilnie, pi. Napoleona 6 2170 Konwent „Polonia“, Królewska 7 22 46 Kończy Wanda, właśc. firmy „Polski Dom Odzieżowy, m., Wielka 21 
24 72 Kopacewicz Bolesław, adw., 3-go Maja 3 16 49 Kopeć Edward, dyr. Giełdy Zbożowo- Towarowej, i Lniarskiej, m., Mo¬ 
stowa 3a 8 39 Kopelowlcz Lejzer, biuro ekspedycyj¬ 
ne, d. „Export“, Kwiatowa 4 18 34 „Kopt“, Sp. z o. o., sprzedaż pa¬ pieru, tektury i kopert, wyłączna 
sprzedaż wyrobów Nowowilejskiej 
Fabryki Papieru, Wielka 30 23 92 Korkliński Aleksander, dyr. Wil. Spółdz. Syndykatu Roln., m., J. Jasińskiego 15 7 31 Korngold Henryk, adw., Mickiewi¬ cza 28 20 56 Kornreich Joel, Sadowa 12 20 05 Korolczuk Miron, radiotechnik, Gdań¬ 
ska 2 2109 Koschmieder Erwin, dr phil., prof. U. S. B., m., Moniuszki 19 
1122 Kosiński Marian, adw., m., Mickie¬ 
wicza 24 16 44 „Kosmos - Radio“, przedstaw. 1 skła¬ 
dy, D/H. M. Zandberg,Jagielloń¬ 
ska 5 29 06 KoSciałkowski Olgierd, Mickiewicza 15 
3 95 Kościół Niepok. Poczęcia N. Marii 
Panny, Sołtaniska 17 
3 55 Kościół Po-Bernardyńskl, m. ks. Kre- 
towicza, św. Anny 10 6 48 Kościół Serca Jezusowego, m. ks. proboszcza, Archanielska 4 
2 29 Kościół św. Ducha, m. ks. probosz¬ 
cza, Dominikańska 4 
2 76 Kościół św. Jakuba, m. ks. probosz¬ 
cza, 3 Maja 6 5 47 Kościół św. Jana, m. ks. proboszcza, 
św. Jańska 12 8 07 Kościół Wszystkich świętych, m. ks. proboszcza, Zawalna 54 
22 79 Kotlarewskl Eugeniusz, redaktor, 
Montwlłowska 18 
5 32 Kowalski Marian, adw., Mickiewi¬ 
cza 19 wi. 63
		

/Czasopisma_195_02_0073.djvu

			Wilno Kowalski — Lekarze 27 74 Kowalski Wincenty, pik dypl., m., Wileńska 42 1117 Kowarska Frania, Mickiewicza 1 
26 76 Kowarska K., lek. dentysta, Zawal- na 4 149 Kowarski Herc, lekarz, choroby dzie¬ 
ci (9 — 11, 17 — 1«), J. Jasiń¬ 
skiego 6-1 21 SO Kowarski Josiel, Teatralna 2a 2316 Kownacki Jan, mierniczy przysięgły, 
Fabryczna 2b 5 92 Kownacki Piotr, apl. adw., m., Kasztanowa 4 2612 Kowner Izrael, l-ma ,,Kamczatka", Niemiecka 35 17 05 Kozłowski Eugeniusz, nacz. Wydz. Adm. Dyr. Okr. P. i T., m., Ka¬ 
sztanowa 2 28 75 Kozłowski Michał, przedsiębiorstwo budowlane, Holendernia 12 25 52 Kozłowski Stanislaw, przedsiębiorca robót budowl., Kalwaryjska 122 
9 24 Kożliński Władysław, adw., m., J. Jasińskiego 15 26 94 Kraft Józef, współwł. f. Krąjt i Szioss, przedst. robót wodociągowo-ka- 
nalizac., Niemiecka 14 22 30 Krajowa Spółdzielnia Spożywców Ko¬ lejarzy z ogr. odp. w Warszawie, 
sklepy w Wilnie, Beliny 2 26 39 Krajowe T-wo Melioracyjne w Poru- banku 16 70 Krajowski-Kukiel, adw., m., Kaszta¬ 
nowa 5 2613 Krakowski Wacław, sklep naczyń ku¬ chennych i wyrobów żelaznych, 
Zamkowa 24 20 62 Krakowskie T-wo Ubezpieczeń „Flo- 
rianka", Sp. Akc. w Krakowie, 
jeneralna repr. w Wilnie, Mickie¬ 
wicza 30 1 88 Kramnik Józef, W. Pohulanka 19 4 78 Krassowski Jan, ks., Mostowa 12 15 51 Krauze Stanisław, zakład krawiecki, Wileńska 32 23 85 Krawiec Izaak, m., Makowa 5 8 00 Krawiec Izaak, współwłaśc. D/H „Reprezentant" 18 63 Krejnes D., drukarnia, Wielka 47 16 43 Kremer Eliasz, przedsiębiorstwo le¬ śne, 3-go Maja 1 3 34 Kremer Eliasz, przemysłowiec leśny, 3 Maja 1 818 Kremer Szotom, sukno, jedwab, weł¬ 
na, Niemiecka 27 
— (dod.) m., Niemiecka 27 
2410 „Kresoopał,, Sp. z o. o. sprzedaż 
węgla koksu i mater, opał., biu¬ 
ro, Wielka 2 4 54 — współwłaśc., m., Węglowa 12 22 58 Kresowa Olejarnia Parowa, Sp. z o. o., Ponarska 5 (W godzinach po- 
zabiurowych 22 23) 9 04 Kresowy Młyn Parowy, Słowackie¬ go 36 25 37 Krestjanow Aleksander, adw., Mic¬ 
kiewicza 35 6 83 „Kresy". Zakłady Przemysłowe Prze¬ tworów Kostnych, Legionowa 181 2 05 Kridl Manfred, prof. Uniw., m., Al. Róż 4 18 57 Kronik Aron, Stefańska 13 
2 72 Kronik Bencel, Kwiatowa 7 
218 Kronik Natan i Maria, m., Dąbrow¬ 
skiego 3 8 54 Kronik S., Mickiewicza 46 
4 19 Kroszkin Eliasz, inż., dyr. Banku Zw. Kupców i Przein., m., Jagielloń¬ 
ska 3 15 62 Krubicz Zofia, właśc. kina „Lux", 
Mickiewicza 11 11 41 Krupiczowicz Zygmunt, właśc. przed¬ 
siębiorstwa przewozowego, Uni¬ 
wersytecka 2 27 41 Krupiczowicz Zygmunt, Przedsiębior¬ stwo Przewozowe, specjalnie ob¬ 
sługa wozami meblowymi, Mic¬ 
kiewicza 34 23 34 Krużołek Jerzy, Przedst. Firm Przem, Metalowego i Eiektrotechn., Mic¬ 
kiewicza 33 18 21 Kryczyńska Walentyna, Sosnowa lia 
2 97 Krygier Zusman, m., Biskupa Ban- durskiego 4 6 81 Kryński Wulf, członek zarządu Akc. Tow. Kurlandzkiej Olejarni, b., 
Zawalna 43 17 81 Kryński Wulf, dyr. Akc. Tow. Kur¬ landzkiej Olejarni, m., Sadowa 4 
1161 „Kryształ" Hurtowy skład piwa i 
fabryka wód gazowych 1 napo¬ 
jów chłodzących, Kalwaryjska 6 
6 45 Krywlńskl Hirsz i Óaiperln Szmuel, sp. firmowa „Naftochem", Szeroka 1 
14 25 Krzemiański Abel, dr med., chor. żołądka 1 kiszek. Roentgen, m., 
Zawalna 24 64 wi. 5 55 Krzyżanowski Bronisław, adw., J. Jasińskiego G 6 24 Księgarnia Gebethner i Wolf i Ś-ka, Mickiewicza 16 a 5 29 Księgarnia Ickowicza Abrama, zaul. Literacki 6—2 6 60 Księgarnia i skład nut Józefa Za¬ wadzkiego, Zamkowa 22 — (dod.) buchalteria 2144 Księgarnia, mat. piśm. J. Girszow- 
ski, Zamkowa 13 2131 Księgarnia Nasza, Wielka 42 8 45 Księgarnia św. Wojciecha, oddz. w Wilnie, Dominikańska 4 — (dod.) Ekspedycja miejscowa — (dod.) Hurtowa ekspedycja za¬ miejscowa — (dod.) Buchalteria — (dod.) kierownik, gab. 13 36 Księgarnia, Waker Dawid, Wielka 38 6 85 Księża Misjonarze, Subocz 18 
28 85 Kubaczka Józef, Orzeszkowej 3 27 17 Kucewicki Szmujło Mula, techn. dent., Zawalna 30 710 Kudrewicz E., skład apteczny, Mic¬ 
kiewicza 26 1915 Kudrewicz Konstanty, technolog, za¬ 
wiadowca elektrowni kol., W. Pohulanka 19 4 87 Kukulak Eugeniusz, Mickiewicza 30 14 21 Kulbis Abram, Zawalna 35 24 48 Kulczycka Janina, artystka teatru Lut¬ 
nia, m., Wileńska 25 
14 06 Kulesza S. H., sklep naczyń kuch. i 
wyr. met., Zamkowa 3 
26 73 Kuleszo Michał, zakł. fryzjerski, Mic¬ 
kiewicza 20 23 62 Kuligowski Edward, m., Przejazd 12 
135 Kulikowski Leon, adw., m., Mickie¬ 
wicza 46 1176 Kuncewicz-Ginet Józef, inż., Siera¬ 
kowskiego 25 24 47 Kuncewicz Zofia, ordynator Oddz. Gruźliczego Miejskiego Szpitala 
Zakaźnego, Zakretowa 22 
18 85 Kunin Sz. i I., zakład krawiecki, Zawalna 24 1416 Kupiec Aleksander, mgr., kier. Oddz. Ogóln. Dyr. Okr. P. i T., 
m., Podgórna 3 28 12 Kuratorium nad Ociemniałymi w Wil¬ nie, M. Pohulanka 20 
Kuratorium Okręgu Szkolnego, Wo¬ 
lana 10 (patrz Urzędy) 7 78 Kurec Grzegorz, wła§c. Fabryki Tek¬ tury i Papieru w Grzegorzewie 9 00 Kuria Metropolitalna, Magdaleny 4 
24 15 „Kurier Powszechny“, Red. i Adm. — (dod.) redaktor nacz. B. W. Święcicki 63 „Kurier Warszawski“, oddział w 
Wilnie, Tatarska 2 
99 „Kurier Wileński“, administracja, 
Biskupa Bandurskieg» 4 
79 „Kurier Wileński“, Sp. z o. o., re¬ 
dakcja, Biskupa Bandurskiego 4 
6 02 Kurlandzka Olejarnia, Tow. Akc., 
Zarząd, Kurlandzka 3 2 99 — biuro 6 03 — fabryka, Kurlandzka 1/3 6 81 — hurtowy skład sprzedaży, adres telefon 6 90 — skład sprzedaży Nr 1, Sadowa 4 28 81 — skład zapasowy, Kwaszelna 19 29 92 Kurnatowski Konstanty, ks. prof., zauł. Dobroczynny 2 29 21 Kurowska Aleksandra, zauł. Dobro¬ czynny 2 26 80 Kursy Handlowe Gesundheita, Troc¬ 
ka 1 26 80 Kursy Pisania na Maszynach Gesund- hełtu 2417 Kursy Zawodowe „Nauka i Praca“, 
zauł. Bernardyński 8 
198 Kursy zawodowe „Pomoc Pracy“, Subocz 19 22 96 Kuszlin Morduch, W. Pohulanka 19 3 79 Kuzensztal, łaźnie, tartak, Popław¬ ska 3 315 Kwartac Borys, Piłsudskiego 24 L 14 52 Laboratorium Chemiczno-bakterlolo- 
giczne dra Rozentala, analizy le¬ 
karskie, Zawalna 60 
20 80 Lacka Pesla, m., Wielka 5 
2184 „La Fourrure", skład futer, Wiel¬ 
ka 56 30 22 „Lakpol", wytwórnia lakierów spiry- , tusowych i politury St. Chrystow- 
skiego, Wlłkomierska 28 
1103 Lange Edward, inż., M. Pohulan¬ 
ka 6 9 60 Lange Franciszek, handlowiec, Za¬ 
walna 16 23 43 Lange Tadeusz, Portowa 14 1917 Lapides Natan, m., Mickiewicza 41 
2814 Lapon Marłam, kapelusze damskie 
i dodatki do stroju, Rudnicka 3 
195 Latour Marek, urzędnik pryw., m., 
Artyleryjska 14a 
20 82 Lebecki Władysław, m., Słowackie¬ 
go 17 4 00 „Lech", Sp. z o. o., Wielka 24, 
Sport i ozdoby wojskowe, wy¬ 
twórnia i hurtownia LECZNICE: 10 45 Akusz. Lewin - Karapans, Żeli¬ 
gowskiego 5 6 94 Dla zwierząt, Ostrobramska 16 17 77 Litewskiego Stowarz. Pomocy Sani¬ 
tarnej, Mickiewicza 33 a 30 02 — 4 46 — dyżurny lekarz 7 85 Położn.-Oinekol. dra Blocha, Tea¬ tralna 3 14 04 Położn.-Oinek. 1 Chirurg.-Urolog. d-rów Dobrzańskiego, Erdma- 
nowej, Janowicza 1 Karnickie- 
go, al. Róż 2 14 71 Polożn.-Oinekol., M. Pohulanka 15 
7 38 św. Józefa, Tyzenhauzowska 16 27 59 Legiejko Anna, Dąbrowskiego 7 25 45 Legiejko Witold, dr med., letnisko, Promienistych 7 
16 75 Legiejko Witold, dr, choroby we¬ 
wnętrzne, spec. płuc i żołądka 
(od 12—14 i 18—19), m., Kaszta¬ 
nowa 5 4 36 Lejbman Maks, adw., m., Wielka 3 
20 47 Lejbowicz Ida, Stefańska 27 16 85 Lekarska Izba Wileńsko - Nowo¬ 
gródzka, Dąbrowskiego 10 LEKARZE: 23 95 Abramowicz Ignacy, prof. okuł. (5-6), Biskupa Bandurskiego 4 
12 49 Abramowicz Izaak, akusz.-ginekol., m., Wielka 30 10 02 Abramowicz Lichtman E., labor. bakt., Szopena 3 14 31 Alchimowicz Bolesław, Mosto¬ wa 16 8 81 Bagiński Stefan, spec. płuc i przem. mater., (5-7), Piłsud¬ 
skiego 1 27 82 Baranowski L., chor. nerwowe, (3-5), Szopena 8 24 65 Baruchinowa Sara, chor. dzieci, Portowa 3 12 20 Berger - Rimini R., chor. dzieci, Zawalna 46 26 99 Berlinerblau Leopold, chor. uszu, nosa, gardła, Stefańska 1 
2119 Bikus - Borowska Helena, Zarze¬ 
cze 16 7 85 Bloch Mikołaj, chor. kobiece, Tea- t r (i 1 fi ci 3 12 99 Breidbord Markus, chor. dzieci, Trocka 5/1 8 57 Bubłej Jan, chor. wewn. (10—12 i 5—7), Bazyliańska 5 
8 64 Buch R., akuszer i chor. kob. (11—1 i 4—6), Niemiecka 35 5 64 Burak M., chor. wewn., serca, przem. mat., Zawalna 16 
1418 Bużański L., chor. wewnętrzne, W. Pohulanka 2 
3 83 Cholem Em., urolog (12—2 i 5—7), Zawalna 22 15 64 Cymbler A., skórne i wener., Mic¬ kiewicza 12 28 66 Czeladzin Piotr Stanisław, dr. med., chor. uszu, nosa i gardła, Śnia¬ 
deckich 1 23 03 Długi H., chor. kobiece, Stefań¬ ska 1 15 90 Dobrzański Jerzy, ginekolog, Za¬ walna 8 5 95 Dunin - Horkawicz, analizy lek., Portowa 12 22 24 Dworzecki M., chor. wewn. i dzie¬ ci, Nowogródzka 64 
18 48 Erdmanowa Alina, ginekologia i położnictwo, Garbarska 3 12 27 Fejgenberg Jakub, chor. dzieci, Szopena 4 27 90 Fejgenberg Mojżesz, dr urolog, Wi¬ leńska 25 8 12 ' Fejgus Hilary, chor. wewn. (gab. roentgenolog.), (przyjm. od 
11—1 1 od 5—7), Zawalna 60 
15 30 Feldsztejn Jochel, lekarz-dentysta, Wileńska 16 20 68 Frydman J., chor. wewn., serca, przem. mat. (8—9 i 4—7), 
Wielka 5 13 94 Gelman G., m., Zawalna 17 5 43 Genzel Juliusz, choroby nerwowe, (przyjm. 8—9 1 4—5), Troc¬ 
ka 9 j.
		

/Czasopisma_195_02_0074.djvu

			f Lekarze — Lusłernik Wilno 7 68 10 15 
7 85 7 21 15 84 19 96 18 84 
24 20 
2810 23 01 8 71 22 80 7 46 18 32 18 28 
9 63 12 38 
17 71 5 83 
26 40 178 
29 26 18 66 25 88 
2 00 
4 98 9 54 
16 37 26 35 12 77 
149 29 26 14 25 16 75 12 21 
5 74 5 85 5 90 
27 42 
5 99 12 88 12 88 27 01 8 09 5 92 18 77 
23 64 9 20 
23 90 
6 65 
12 48 
2166 Gierszun Grzegorz, choroby skór¬ 
ne, wen. i raoczoptciowe, Do¬ 
minikańska 7 Gllels Wiera, chirurg, Beliny 1 
— (dod.) lecznica przy ul. Tea¬ 
tralnej 3 Glrszowicz M., ordynator szpit. 
M. Z., wewn. (spec. serce 
i przem. mat.), prz. 5—7 prócz 
piątków, J. Jasińskiego 6 
Globus A., chor. dzieci (9—11, 
4—C), Wileńska 28 
Goldbarg M., lekarz dentysta, 
Wielka 26 Goldman A., Zawalna 46 
Gołyńskl Bolesław, Kasztanowa 7 
Gopenchajm Izaak, chor. uszu, no¬ 
sa i gardła, Trocka 18 
Gordon M., chor. wewn., Su- 
bocz 6 a Gurwicz Abram, okulista, Domi¬ 
nikańska 17 
Hanac - Bloch Feliks, stomatolog, 
Gdańska i Hausman Józef, chor. dzieci 
i wewn., przyjm. (8—9 i 4—6) 
Zawalna 30 
Hurynowlczówna Janina, doc. neu¬ 
rolog U. S. B., J. Jasińskie¬ 
go 6 Iwanter Maria, dr stomatolog, gab. 
dentystyczny, Mickiewicza 1 (wej¬ 
ście z pl. Katedralnego) 
Iwanterowie Leon i Jerzy, gabinet 
rentgenologiczny, m., Mickiewi¬ 
cza 19 Jabrow Iser, chor. wewn. i dzieci, 
Wileńska 32 
Janowicz Jan, chirurg i urolog, 
m., Zakretowa 32 
Jaszpan D., m., Wileńska 31 
Jażwlńskl Antoni, ginekol. (4—6), 
Bazyliańska 1 Jedwabnik D., m., Wileńska 22 
Jodko - Kozłowska Janina, chor. wewn., Kalwaryjska 31 
Jurczenkowa Janina, chor. skórn. i wener., Jagiellońska 16 
Kac Z., chor. dzieci, Stefańska 4 
Kapłan Aleksander, Zawalna 47 
Karnicka - Biuszel K., chor. dzie¬ 
cięce, Jagiellońska 9 
Kiakszto Antoni, chirurg, Porto¬ 
wa 22 Kisiel Karol, chor. wewn. (5 i pól 
do 7 w.), Bisk. Bandurskie- 
go 2 Kołodner Berko, chor. wewn., 
(12—2, i 4—6), Nowo¬ 
gródzka 15 Komajowa Maria, chor. kobiece 
i wewn., m., Bosaczkowa 5 
Kowarski Herc, choroby dzieci 
(9—11, 5—6), J. Jasińskie¬ 
go 6/1 Kozłowski Szczepan, chor. wewn. (6—7 p.p.), Kalwaryjska 31 
Krzemiański A., chor. żołądka 
i kiszek, Roentgen, m., Zawal¬ 
na 24 Legiejko Witold, chor. wewp., 
spec. płuc i żoł., (od 12—2 
i 6—7), m., Kasztanowa 5 
Lerenman E., chirurg, m., Stefań¬ 
ska 23 Lewande S., chor. uszu, nosa, 
gardła (12—2, 4—7), Zawal¬ 
na 16 Lewin M., chor. dzieci (12—1), 
5—6), Teatralna 4 
Lewin Michał, Benedyktyńska 2 
Lewin Michał, 3 Maja 7 
Libo Aleksander, dr med., laryn¬ 
golog, Zawalna 22 
Lldzka P., chor. dzieci (4—5), 
Zawalna 8 Lidzkl A., chirurg (5—6), Zawal¬ 
na 8 Łepkowski Stanisław, chor. wewn., 
Mickiewicza 43 
Łobza Władysław, chor. wewn. (4.30—5.30), Ostrobramska 25 
Łukowski Ludwik, chor. dzieci, 
Zawalna 2 Makower Adolf, Trocka 11 
Małoflejew Serg., chirurg, Porto¬ 
wa 12 Margolis S., roentgenolog, Wileń¬ 
ska 39 Markiewicz Stanisław, okuł. (5-6), 
Mickiewicza 22 
Moszyńska Józefa, chirurg, Gar¬ 
barska 3 Muraszko Jadwiga, chor. dzieci, 
Kasztanowa 2 
Nardzewska J., chor. kobiece, Mic¬ 
kiewicza 28 16 38 Nejman F., neurolog, Zawalna 10 16 38 Nejman I., gab. elektroleczniczy, Zawalna 10 17 64 Papp Leon, m., M. Pohulanka 10 26 66 Perelman Chanani, chor. wewn. (3—5), Mickiewicza 11 a 
1815 Perewozski Aleksy, chor. wewn. (8—9 i 4—6), Trocka 1 
1151 Pergament Sz., chor. wewn. (od 11—12 i 5—7), m., Trocka 3 8 50 Perlman W., lekarz Stów. Mlszme- res Choilim, m., Szopena 1 
15 87 Poczter Włodzimierz, m., Wiel¬ ka 18 41 Podwiński Julian, chor. nerwowe i psychiczne (przyjm. 12—1 
i 6—7), 3-go Maja 11 
5 24 Pomeranc Leon, m., Zawalna 30 
1168 Romanowski Jakub, ordyn. szp. gin. na Zwierzyńcu, przyjm. 
(14—15 i 17—19), Wileń¬ 
ska 25 7 80 Rucznik I., okulista, (przyjm. 9—12 i 4—7), Zawalna 30 
2166 Ryli - Nardzewski Czesław, Mic¬ kiewicza 28 7 20 Rymaszewski Kasper, chor. wewn., 
Mostowa 3 a 3 49 Salitówna Emilia, Zawalna 7 917 Sawicki Emil, (5—7), chor. skór¬ 
ne i wener., m., Portowa 14 10 69 Schermann B., chor. płuc, wewn., Zawalna 2 7 82 Sedlls E., akuszeria i choroby ko¬ 
biece, m., Teatralna 4 
15 38 Slowes Mozes, lek. dentysta, Wiel¬ 
ka 30 2130 Sochaczewska Helena, Ostrobram¬ ska 25 23 58 Stankiewicz Stefan, lekarz weter., Antokolska 115 A 
29 88 Sumorok Marian, chor. wewn., Styczniowa 1 4 30 Szadowski Rafał, chor. wewn. (8—9 1 5—7), Teatralna 4 
12 60 Szalewicz WŁ, otolaryngolog, Za¬ 
walna 8 12 50 Szapiro Kalman, chor. wewn., m., Trocka 5 4 32 Szejnkierowa B., okulista, Żeli¬ gowskiego 10 2171 Szemis Władysław, dr med., 3-go Maja 9 13 35 Szniolis B., chor. wewn., Porto¬ wa 26 5 89 Szumleliski Wulf, m., Trocka 9 15 15 śmigielski Jerzy, chor. wewn. (5— 6), Góra Bouffałowa 21 
15 99 świeżyński Zdzisław, chor. wewn., 
św. Jakuba 16 19 64 Trejwasówna Fienia, chirurg, W. Pohulanka 19 5 02 Trocki Falk, chirurg, m., Zawal¬ na 49 2216 Trocki Z., chor. płuc i serca (8—9, 4—7), W. Pohulanka 1 3 93 Umiastowskl Witold, choroby płuc, (6—7), Jagiellońska 7 9 81 Wajnsztejn L., chor. chirurgicz¬ ne, Wileńska 26 
7 69 Wapner Samuel, chor. wewn. i dzieci, Kalwaryjska 29 
2121 Wirszubski Abram, dyr. mlejsk. szpit., chor. nerwowe i umysło¬ 
we, Dominikańska 7 
10 67 Wolfson G., chor. skórne, wener. i uroi., Wileńska 7 19 09 Wołkowyski N., otolaryngolog, Zawalna 24 14 42 Wołodżko Witold, skór. i wener., Zawalna 22 26 30 Wysłouchowa Adela, dr med., Przejazd 20 12 00 Wysocki Wacław, ginekolog, m., św. Michała 2 4 64 Załklndson O., chirurg, Zawâl- na 10 7 54 Załuska Stefania, Mostowa 29 20 74 Zaurman M., chor. skórno-wene¬ ryczne, Szopena 3 
2 77 Zeldowicz D., Zeldowiczowa Z., chor. skórne, wener., urolog., 
m., Wileńska 28 
29 22 żemoytel Władysław, chirurg, Wił- komierska 13—2 17 58 ,,Len“, S-ka z o. o., skup lnu i sie¬ mienia, Sadowa 4 179 — 12 21 Lerenman E., dr med., chirurg, Ste¬ 
fańska 23 3 35 Leskes - Kłok B., lekarz dentysta, 
Wileńska 15 28 08 „Leszczków“, Zakł. Rolno-Przemysł., 
Romana Żurowskiego, Zamkowa 20 
22 09 Leszczyński B., Witoldowa 16 8 87 Lew Ch., skład materiałów budo¬ 
wlanych, Zawalna 31 13 60 Lew Judel-Wulf, właściciel składu drzewa i węgla, Kijowska 2 a 
5 74 Lewande S., dr, chor. uszu, nosa, 
gardła, (12—2, 4—7), Zawal¬ 
na 16 10 49 Lewin Abraham, Piłsudskiego 29 
2916 Lewin Abram, krawiec damski, Su- bocz 7 8 06 Lewin Chaim, m., Kalwaryjska 11 
10 93 Lewin Eliasz, współwłaśc. fabr. kon¬ 
serw ,,Bałtyk", m., Jaglelloń- 25 06 Lewin Hirsz, sklep, Wielka 33 9 74 Lewin J., biuro i składy materia¬ łów budowlanych, Zawalna 37 
2818 Lewin Jankiel, krawiec, Dominikań¬ 
ska 13 8 91 Lewin Lipman, przemysł drzewny, 
m., Trocka 3 25 49 Lewin M., właśc. zakładu wód mi¬ 
neral. sztucz. „Higiena", Zawal¬ 
na 30 17 23 Lewin Majer, Kwiatowa 3 27 08 Lewin Maria, współwł. D/B. Kłeck 1 Lewin, Jagiellońska 3/5 7 04 Lewin Mendel Szmuel, m., Kolejo¬ wa 15 5 85 Lewin Michał, dr med., Teatralna 4 16 57 Lewin Michał, dr med., Podwerkow- ska 6, Wołokumpia 5 90 Lewin Michał, dr, Benedyktyńska 2 27 42 Lewin Michał, lekarz, 3 Maja 7 25 61 Lewin Nachman, M. Pohulanka 10 
12 41 Lewinson Ber, felczer, Kwaszelna 8 17 91 Lewiński Fiszel, Kwaszelna 19 26 20 Leyko Emil, dr med., prof. U. S. B., Zakretowa 7 6 56 Liberman J. L., Dom Ekspedyc., Rud¬ nicka 27 8 56 Liberman Josel-Lejb, właśc. biura ekspedycyjnego, m., Sadowa 21 
5 99 Libo Aleksander, dr med., laryngo¬ 
log, Zawalna 22 
25 97 Liceum Gospodarcze Z. P. O. K., 
Bazyliańska 2 28 28 Liceum Państwowe im. Jana i Jędrze¬ ja Śniadeckich, Bakszta 15 18 43 Liceum Pryw. Męskie Mechaniczne T-wa Szerz. Pracy Zaw. i Roln. wśród żydów, Gdańska 3 
4 59 Lichtmacher M., m., Wapienna 3 
4 49 Lides Mowsza, Niemiecka 19 
132 Lidowski Chonon, Mickiewicza 37 
12 88 Lidzka P., dr, chor. dzieci (4—5), Zawalna 8 12 88 Lidzki A., dr, chirurg (5—6), Za¬ 
walna 8 1188 Llfszyc Borys, handel, eksport zbo¬ 
ża, lnu i nasion, Stefańska 17 
25 84 Lifszyc Hirsz, Trocka 17 
24 00 Lifszyc Judei, Płomień i Opał, skł., 
opał., Piwna 5 22 34 Liga Morska i. Kolonialna, Okrąg Wileński, Św. Jerska 3 
20 55 Liga Obrony Powietrznej 1 Przeciw¬ 
gazowej, Obwód Miejski Wileń¬ 
ski, Żeligowskiego 4 
2143 „Liga“, Polski Akademicki Związek 
Zbliżenia Międzynarodowego, 
Wielka 17 24 78 Lipkind Dawid, adw., Zawalna 25 24 81 Lipkowicz Szloma, Zawalna 15 12 89 Lipowykwiat Szloma, Jagiellońska 18 
3 43 „Lipski E.“, S-ka Akc., Popławska 31 25 05 Lisklewicz Mieczysław, Sosnowa 9 c 16 39 Litewska Spółdzielnia Kredytowa, z o. o., operacje bankowe, Wiel¬ 
ka 12 14 37 Litewskie T-wo Dobroczynności Wielka 12 8 67 Litewskie T-wo Naukowe, bibliote¬ 
ka, Antokolska 6 
28 58 Litewskie T-wo Oświatowe „Rytas", Antokolska 6 13 89 Lityński Władysław, adw., Mickie¬ wicza 9 17 79 Liwszyc Borys, m., Podgórna 1 
2175 Liwszyc Samuel, eksport i przemysł drzewny, Stefańska 23/12 7 15 Lniarskie T-wo, św. Jacka 2 23 39 London Nochon, rzeczoznawca księ¬ gowości, Poznańska 3 
20 52 Loppe Zygfryd, pastor par. ewang.- 
augsb., Niemiecka 9 
80 „Lot“, Polskie Linie Lotnicze, Poru- 
banek-Lotnlsko 15 82 Lucyńska Anna, Tartaki 5 10 83 Lurle Izrael, hurtowy skład towa¬ 
rów kolonialnych i zapałek, Rud¬ 
nicka 27 14 20 Lurle Izydor, przedstawicielstwo fir¬ my Dobrolin i skład zapałek, 
Wszystkich świętych 4 26 04 Lusłernik Borys, agronom, Arsenal- ska 4 wi. 65 *
		

/Czasopisma_195_02_0075.djvu

			Łaciński — Naltocheffl Ł 5 05 Łaciński Ireneusz, m., Ponarska 44 
17 89 Łaciński Wenancjusz, inż., Straszu- na 1 28 99 Łaciński Wenancjusz, inż.. Zawal- na 36 2138 Łani Rachmiel, Szpitalna 13 
5 29 Łapidus Józef, M. Pohulanka 9 25 18 Łapidus N., m., Kwiatowa 7 27 95 Łasków Izrael, wł. Zakładu wyrobów 
papierowych i graficznych, Sło¬ 
wackiego 21a 20 40 Łasków Miron, wł. zakładu graficz¬ 
nego, Subocz 9 10 84 Łastowska Joanna, Mickiewicza 42 
2111 Ławrynowicz Seweryn, technik bu¬ 
dowlany, Tatarska 1 
20 38 Łempicki M., S. A. w Sosnowcu, 
Oddz. w Wilnie, Zawalna 20 
2517 Łempicki M., S. A., Budowa Chłodni. Kijowska 13 26 44 Łempicki M., S. A., Budowa Szko¬ ły na ul. Beliny 
10 75 Łempicki M., S. A., Budowa Zakładu 
Zastawniczego, zbieg Portowej 
i Styczniowej 27 01 Łepkowski Stanisław, dr med., Mic¬ kiewicza 43 177 Łęski Włodzimierz, Wileńska 35 — (dod.) zarząd majątków, Wileń¬ ska 35 30 06 Łobanos Rafał, adw., Kasztanowa 2 8 09 Łobza Władysław, dr med., Ostro¬ bramska 25 4 69 Łopalewski Tadeusz, literat, Wiwul- skiego 8 a 13 96 Łopaszyński Wincenty, Moniuszki 22 
27 21 Łopatto Aleksy, technik meliorac., W. Pohulanka 41 
7 65 Łopuszyński Piotr, przemysłowiec, 
Szeptyckiego 5 b 
1152 Łubocki i Aronowicz, farby i arty¬ 
kuły chemiczne, Rudnicka 11 
17 09 Łubocki Zisko, kupiec, W. Pohulan¬ 
ka 16 17 08 Łuczkowski Jan, Mostowa 3 a 3 60 Łuczyński Stanisław, T. Zana 26 b 
12 87 Łuczyński Wincenty, adw., m., Mic¬ 
kiewicza 21 18 30 Łuczywek Jan, adw., m., Jagielloń¬ ska 9 2619 Łuczywkówna Kazimiera, adw., 3-go Maja 3 9 97 Łukaszewicz Michał, Objazdowa 6 19 31 Łukaszok M., papier, mat. piśm. i zakład introligatorski, Trocka 9 5 92 Łukowski Ludwik, dr med., chor. dzieci, m., Zawalna 2 M 19 75 Mac Hlrsz. m., M. Pohulanka 11 
418 Mac Zofia, wł. litografii, Dąbrow- 
* skiego 3 10 59 Machte] Lew, m., Rydza śmigłego 21 24 84 Mackiewicz Józef, lekarz weterynarii, Zawalna 22 2177 Mackiewicz Józef, mierniczy przy¬ 
sięgły, Dąbrowskiego 7 
10 37 Mackiewicz Stanisław, m., Zygmun- towska G 1143 Maculewicz Ludwik, dyr. Państwo¬ 
wego Banku Rolnego, m., Ar¬ 
chanielska 7 27 55 Maćkowiak M. i Romańczuk T., suk¬ 
no i bławat, Wielka 47 25 89 Madejskier Ruwin, reprezentacja iirm krajowych, Portowa 15 
27 47 „Magnafon“, Sp. Akc., instalacje roz- 
głośnikowe wielkiej mocy, fabryka 
i biuro, Wileńska 24 — 1 (dod.) biuro — 2 (dod.) dyrekcja — 3 (dod.) kierownictwo techniczne 
15 89 Mahrburg Stanisław, dr med., Dobro¬ 
czynny 2 a 15 89 Mahrburżyna Wanda, lek. dent. 25 95 Majzel Lipman, skład żelaza, Rud¬ nicka 27 17 92 Majzel M. i Kubllc A., firma „Szy¬ ba“, skład szkła okiennego i lu¬ 
ster, Zawalna 32 
23 77 Makojnik Wiesław, art. malarz tea¬ 
tralny, m., Wiwulskiego G 18 77 MakoWer Adolf, dr med., Trocka 11 14 69 Maksymowicz Witold, inż., m., Ka- | mienna 3 I 16 72 Malczyk R. i J. Chajkln, fabryka kafli, Krakowska 14 26 88 Małecka Helena, Pierwsza Polska Pracownia Pudełek Tekturowych 
i Torebek, Tatarska 7 
5 51 Małecki Jan, al. Róż 4 
3 78 Maleszewskl Wiktor, prezydent mia¬ 
sta, m., Kamienna 7 J 4 24 
26 00 
1178 28 23 14 62 15 58 23 64 
18 75 
11 36 
18 59 17 15 
9 20 18 03 25 32 10 21 23 90 21 04 16 48 29 76 
28 39 28 77 29 40 24 60 • 3 56 
6 99 10 73 27 00 
23 86 28 89 19 35 4 55 28 19 10 35 
9 82 8 23 34 
12 
27 05 26 21 29 28 85 23 36 
136 24 08 22 11 
3 64 
9 23 23 53 10 47 
17 70 15 48 
12 81 Malicki Jakub, przysięgły księgowy, 
Wielka 19 Malinowski W., Inż. i F. Aramowicz, Sp. z o. o., Gdańska 4 
Maliński Maksymilian, adw., 3-go 
Maja 11 Małachowska Natalia, gabinet kosme¬ 
tyki leczniczej, Wileńska 34 
Małkowski Władysław, m., Wiwul¬ 
skiego 22/10 
Małochieb Jakub, kier. Oddz. Insp. 
Dyr. Okr. P. i T., m., Parko¬ 
wa 10 Małofiejew Sergiusz, lekarz, Porto¬ 
wa 12 Mandelsztam Izrael, kupiec, Sado¬ 
wa 13 Mańkowska Józefa, skład farb „Pol¬ 
ska Farba" Marczenko Tamara, lekarz, W. Po¬ 
hulanka 18 Margolis Daniel, Mickiewicza 22 a 
Margolis S., dr med., roentgenolog, 
m., Wileńska 39 
Mark S., przemysłowiec leśny, Mic¬ 
kiewicza 41 Markiewicz Kazimierz, m., Zygmun- 
towska 24 Markiewicz M., Zygmuntowska 22 
Markiewicz Stanisław, dr med., Mic¬ 
kiewicza 22 a 
Markman Jonas, aplikant adwokac¬ 
ki, Kwiatowa 7 
Markucie, majątek zm. p. B. Pusz- 
kinowej Marszałek Włodzimierz, kpt., Tarta¬ 
ki 18 „Mastewal“, wytwórnia płyt, Ryma¬ 
szewski Zenon, i artaki 2 
Maszkiewicz Michał, budowniczy, 
Kasztanowa 4 
Matkiewicz Onufry, zegarmistrz i ju¬ 
biler, Zamkowa 12 
Matłowscy A. i I., Br., skup surow¬ 
ców, Zawalna 37 
Matyasz Jaromir, adw., m., J. Ja¬ 
sińskiego 7 Mechanik Albert, kupiec, Węglo¬ 
wa 12 Mechanik Albert, współwł. firmy S. 
Amdurski i A. Mechanik, eksport 
grzybów, Szopena 1 
Medon Antoni, inż., delegat Spółki 
„Paged“, M. Pohulanka 3 
Meinl Juliusz, Import Kawy i Her¬ 
baty, S. A., Mickiewicza 22 
Mełamed Motel, Sadowa 9 
Mensa Akademicka, Góra Bouffało- wa 4 Meozzl Laura, przełożona Zakładu 
S. S. Salezjanek, Stefańska 37 
Merkurjewa Anna, higienistka, Anto- 
kolska 18/29 Merlis Izaak, m., Zawalna 66 
Meyer Aleksander, naczelnik urzędu 
p.-t. Wilno 2, m., Zygmuntow¬ 
ska 4 Meysztowicz \VaIerian, ks. prof., pra¬ 
łat, Zygmuntowska 6 
Michajłowlcz I., Obrońca Sąd., Mic¬ 
kiewicza 33 Michalkiewicz Kazimierz, ks. biskup, 
m., Zamkowa 4 
Michałowska Leontyna, m., Piłsud¬ 
skiego 7,9 Michałowska Leontyna, skład węgla 
i drzewa, Ponarska 56 a 
Michałowski Aleksander, współwłaśc. 
f-my „Polski Handel Drzewny“, 
Mickiewicza 19 
Michejda Kornel, dr, prof. chirurgii 
Uniw. Stef. Batorego, Cicha 1 
Michniuk Anna, Gazowa G 
Mickiewicz Aleksander, Uniwersytec¬ 
ka 2 Mickun Dawid, współwł. zakładów 
przem. „Fürs“, m., Pańska 21 
Mieczyński Leon, św. Jacka 6 
Miejscowy Urząd Miar, Trocka 10 
Mierniczy dla pomiaru mat. drzewn. 
przy Wll. Zw. Przemysł, i Kupców 
Drzewnych, Wileńska 47 
Międzynarodowe Targi 1 Aukcje Fu¬ 
trzarskie w Wilnie, Mickiewi¬ 
cza 32 — biuro Targów — (dod.) prezes Komitetu inż. A. Kawenoki, gab. — prezes Komitetu, m., Kolejowa 9 
Mikullński Stanisław, ppłk. aud., m., Witoldowa 1» 
Milchikier Izaak, adw., m., Mickie¬ 
wicza 4 „Mllejkowscy“ — cegielnia „Szeszkl- 
nle“, Strycharska 24 14 43 „Mllejkowscy", cegielnia i zakł. wa¬ 
pienne „Ponary“, s-ka jawna, 
Ponary 5 3 77 Mllejkowski Mojżesz, Piwna 7 — (dod.) Milejkowskl Lejba, Piw¬ 
na 7 416 Milewski Feliks, adw., m., Mickie¬ 
wicza 4 14 97 Milkonowlcki Szepsel, adw., Zawal¬ 
na 60 1012 Miłkowskl Roman, dyr. K. K. O., m., 
św. Michalski 14 
17 36 Mlnaker Pejsach, krawiec, Troc¬ 
ka 11 1109 Minc Aleksander, ajent ubezpiecz., 
Wilkomlerska 28 
2108 Mincerowa Janina, adw., Portowa 10 
30 40 Mlnikes Leon, Miłosierna G 
2164 Minikes S., współwłaśc. pracowni 
i sklepu powrozów przy ul. W. święt. 3, Stefańska 46 
29 48 Minkowlcz Boris, kupiec, Szopena 1 
2512 Mlnkowicz L., kupiec, Zawalna 60 23 67 Mlntz Leon, inż., Ludwisarska 4 10 05 Miron J., sklep ozdób wojskowych. Niemiecka 3 5 96 Mirski Mojżesz, m., Piłsudskiego 2 6 85 Misjonarze Księża, Subocz 18 614 „Mlszmeres Chojlim“, Stowarzysze¬ 
nie, Kijowska 9 
48 Miśkiewicz Tadeusz, zast. dyrektora 
Państw. Banku Rolnego, m., Kal- 
waryjska 20 28 87 Mizgler Ignacy, inż., Słowackiego 24 
2610 Miżański German, kupiec leśny, Bo- saczkowa 7 14 77 Mleczarnia J. Hejbera, Mickiewicza 9 28 01 Mleczarnia Parowa W. Czechowicza, Landwarów Południowa 16, Wilno 
Zarzecze 10 5 62 Młodzianowska Janina, m., Zygmun¬ towska 20 2 78 Młyn walcowy B-ci KinkulkinóW 
i B-cl Brancowsklch, Ponarska 36 1614 — 9 38 Moczulak Jan, sklep kwiatów, Wi¬ 
leńska 36 15 26 Mohl Wacław, Mickiewicza 19 25 43 Mohlówna Anna, Zygmuntowska 4 
15 73 Molodeckl Wacław, mistrz tapicerski, Jagiellońska 8 24 42 Mołożawy Borys, adw., Sierakow¬ skiego 6 13 50 Mongird Adam, makler przysięgły Giełdy Zbożowo - Towarowej 
i Lniarskiej, m., Beliny 4 7 60 Morgenstern Grzegorz, przemysło¬ wiec leśny, Tartaki 34a 6 70 — m., Kwiatowa 7 24 14 Morozowski Władysław, m. Młyno¬ 
wa 3 15 46 Morozowski Władysław, sklep mię¬ 
sa i wędlin, Wielka 68 
20 03 Moruszko Jan, kupiec, Kalwaryj- ska 55 6 65 Moszyńska Józefa, dr chirurg, m., 
Garbarska 3 29 09 Mościcki Aleksander, ks., Bonifrater¬ ska 2 14 48 Mozer A. 1 S-wie, zakł. przem. w Nowej Wilejce, Potocka 37 
20 99 „Mozojn", sp. z o. o., hurtownia 
spożywcza, Jatkowa 7 
27 34 Mroczkowski Cz. i S-ka, Sp. z o. o., 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynier¬ 
skich z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Strzelecka 58, telef. 41 03, Budo¬ 
wa, Wilno-Porubanek 
1159 Muchanow Włodzimierz, adw., m., 
Mickiewicza 35 22 70 Muftiat na R. P., Ostrobramska 7 
10 66 Mukowski Platon, dr med., Konar¬ 
skiego 4 9 56 Mular Lewi, Kalwaryjska 40 
1118 Muler S. B., inż., m., Subocz 6 a 
20 23 Munlches Lejba, Szopena 5 
29 90 Muniches Tema, Zamkowa 26 
10 71 Mural K., zakład fryzjerski, Mickie¬ 
wicza 1 12 48 Muraszko Jadwiga, dr med., Kaszta¬ 
nowa 2 20 65 Musko Jakub, reprezentacja firm kra¬ 
jowych, Trocka 20 23 00 Mussmanowa Jadwiga, dr med., Sło¬ wackiego 5 24 02 Mycielskl Andrzej, doc. U. S. B., Ofiarna 2 26 85 Myszkiewicz Stefan, m., Teatralna 9 
29 02 Myszkowska T., współwłaśc. fabryki chemicznej „Kosmos", zauł. Krup¬ 
niczy 7 N 6 86 „Nadzieja" biuro ekspedycyjne, Sa¬ 
dowa 1 6 45 „Naftochem", przetw. naft. I che- 
miczn.. Szeroka 1 66 wi
		

/Czasopisma_195_02_0076.djvu

			Nagłowski — Piasecki Wilno 29 39 Nagłowski Władysław, D/H., składy szkła, porcelany, fajansu, naczyń 
emaij., alumin., kamień, i przedm. 
gospodarstwa domowego, Mickie¬ 
wicza 7 6 87 Nagrodzki Zygmunt, skład maszyn i narzędzi rolniczych, Zawalna lia 16 90 Nagurskl Teodor, m., Przejazd 12 
22 74 Nałęcz Stanisław, ziemianin, m., Mo¬ 
stowa 9 17 47 Naparty Rachmil, przemysłowiec leś¬ ny, m., Wróbla 9 
20 70 Narębskl Stefan, inż. architekt, prof. U. S. B., zauł. Montwiłlowski 4 
2611 Narkiewlcz Aleksander, introligator 
i drukarz, Młynowa 9 14 63 Narkiewlcz Jodko Marian, majątek Kuprijaniszki 1415 Narkiewicz Stefan, kler. Uudz., Dyr. Okr. P. i T., m., Piaskowa 12 
2131 Nasza Księgarnia, Wielka 42 15 79 ,,Nasze Wremla“, redakcja, Wileń¬ ska 11 16 48 Nazimow Włodzimierz, inż, maj. Markucie, Subocz 118/1 
1175 ,»Neapol“, Fabryka Makaronu, No¬ wogródzka 18 16 38 Nejman F., dr med., Zawalna 10 
16 38 Nejman I., gab. elektroleczniczy, Za¬ 
walna 10 26 09 Nejman Izaak, W. Pohulanka 16 4 60 Nektar, skł. piwa i fabr. napojów, Lelewela 1 114 Nełkin M., białoskórnia, Podgór¬ 
na 5 a 4 47 Nelkinowa Rachela, m., W. Pohulan¬ 
ka 16 20 95 Nemzer Akiwe, kupiec, m., Ponar- ska 34 7 28 ,»Neutral“, dom handlowy, Kwiato¬ wa 2 13 78 Nieciecki Jarosław, dziennikarz, Mo¬ stowa 7 10 24 Niemcewicz Paweł,, kupiec trzody 
chlewnej, m., Targowa 15 
22 82 Niemenczyńska Mira, Hetmańska 2 19 37 Niezabytowska Alina, m., św. Jakub- ska 10 2125 Nogit Borys, Jagiellońska 3 27 65 Noselowa Bronisława, sklep mięsa i wędlin, Mickiewicza 33 a 
4 88 Notariusz Bohuszewicz, Hetmańska 2 
162 Notariusz Buyko Jan, przy Wydz. Hipot. Sadu Okr. w Wilnie, Mic¬ 
kiewicza 36 7 67 Notariusz Jundziłł Adam, przy Wydz. Hipot. Sadu Okr., Mickiewicza 36 
414 Notariusz Kaliniewicz Aleksander, Trocka 3 3015 Notariusz przy Wydz. Hipotecznym 
Sądu Okr. w Wilnie Aleksander 
Kaliniewicz, Mickiewicza 36 7 55 Notariusz Płatakis Józef, Wielka 56 
22 59 Notariusz Rekłajtys Franciszek, Mic¬ 
kiewicza 36 1107 Notariusz Strzałko Władysław, Wiel¬ 
ka 36 510 Notariusz Szemioth Wiktor, Mickie¬ 
wicza 36 16 52 Nowak Henryk, dr, zast. dyr. Oddz. Banku Polskiego, m., M. Pohu¬ 
lanka 17 4 27 Nowicki Karol, kierown. f-my ,,Ga- 
zolina“, Kurlandzka 12 
1616 Nowicki Mieczysław, inż., dyrektor 
Okręgu Poczt i Telegrafów, m., 
Dobra 8 30 08 Nowicki Wacław, Dom Przem.- Handl., Wielka 30 
27 45 Nowik Julian, wł. sklepu mięsa i wę¬ 
dlin, Zarzecze 14 
3 22 Nowo-Werkowska Fabryka Papieru, 
N. Werki, powiat Wil.-Trocki 14 48 Nowowilejska Fabryka Drożdży, Sp. z o. o.. Nowa Wilejka 
817 Nowo-Wilejska Fabryka Masy Drze¬ 
wnej i Papieru, S. A., Kuczkury- 
szki 8 90 Noz Celel, kupiec, Niemiecka 19 — (dod.) sklep manuf., Niemiec¬ 
ka 19 10 95 Noz Szołom, sklep gotowych ubrań, Niemiecka 29 o 20 73 Obiezierski Mieczysław, prezes Oddz. Prok. General. R. P., m., Jagiel¬ 
lońska 7 6 09 Obóz Zjednoczenia Narodowego, Or¬ 
ganizacja Miejska, Okręg Wileń¬ 
ski, Mickiewicza 22 
26 28 Obóz Zjednoczenia Narodowego, Org. Wiejska, Okręg Wileński, Mic¬ 
kiewicza 22 20 32 29 87 29 58 29 72 
29 64 29 51 
29 57 29 41 18 90 16 44 4 24 30 24 
16 06 
517 4 60 26 24 7 53 13 16 22 81 14 98 6 02 2 99 
6 03 
6 81 6 90 
28 88 9 51 10 52 20 42 
10 58 8 83 
13 13 
24 71 
24 74 28 26 21 73 5 71 
18 50 17 41 18 43 2 71 3 58 1112 15 52 
29 08 
24 88 19 34 
24 80 20 97 22 92 Obóz Zjednoczenia Narodowego, Ob¬ 
wód Wilno M. — Oddz. I — śnipiszki, Kalwa- ryjska 84 — „ II — śródmieście, Mic¬ kiewicza 22 — ,, IV — Ponary, W. Pohu¬ lanka 28 — ,, V — Nieświeska 4 — ,, VI — Zarzecze, Połoc- ka 4 — ,, VII — Rossa, Subocz 89a — ,, VIII — Antokol, Antokol- ska 13 — ,, IX — Zwierzyniec, Li¬ tewska 6-1 ,,Obrót“, biuro ekspedyc.-transport., 
Zawalna 24 Odbiorniki Kosmos - Radio, Przed¬ 
staw. i Składy, D/H M. Zand- 
berg, Jagiellońska 5 
Odyniec T., D/H, wł. 1. Malicka, 
hurtowe i detaliczne składy szkła, 
fajansu, porcelany, naczyń ku¬ 
chennych, lamp i płyt gramof., 
Wielka 19 ,,Odyniec T.“, D/H., wł. I. Malicka, 
hurtownia szkła okiennego i na¬ 
czyń, Ostrobramska 27 
,,Ogniwo“, Mieczysław Gniadkowski, 
sklep art. elektrycznych i radio¬ 
wych, ś-to Jańska 9 
,,Ogniwo“, wydawnictwo, Teatral¬ 
na 11. (Tarcze i sprzęt wyszko¬ 
leniowy strzelecki dla wszelkiego 
rodzaju broni, sprzęt sportowy i 
gimnastyczny. Katalogi na żąda¬ 
nie bezpłatnie) 
Okocimskie Piwo, reprez., Lelewela 1 
Okręgowy Ośrodek Wychowania Fi¬ 
zycznego, Ludwisarska 4 
Okręgowy Urząd Miar, Trocka 10 
Okulicz-Kozaryn Marian, rtm., Dą¬ 
browskiego 7 
,,01chowo“, Zakłady Przemysłowe, 
biuro, Zamkowa 18 
Olechnowicz Bronisław, adw., Mic¬ 
kiewicza 48 Olejarnia Kurlandzka, Tow. Akc., 
zarząd, Kurlandzka 3 — biuro — fabryka, Kurlandzka 1/3 — hurtowy skład sprzedaży, adres telefon — skład sprzedaży Nr 1, Sadowa 4 
Olejarnia ,,01ejwil“, Rachmiel Lew i Mojżesz Puzeryski, Stefańska 29 
Olejarnia Pimonowa Jerzego, dzier¬ 
żawca, ,,Przerób Nasion Olei¬ 
stych“, Sp. z o. o. 
Olkienicka Tekturownia i Tartak, Sp. Akc., Niemiecka 22 
Opałowy Skład M. Klaczko, Witol- 
dowa 39 Optyk Rubin, Dominikańska 17 
,,Orbis“, Polskie Biuro Podróży, Mi¬ 
ckiewicza 16 a — informacja — dyr., gab. — referat Turystyki, administracja ,,Orbis“, Polskie Biuro Podróży, 
Wielka 49 Orensztejn Hirsz, Piwna 2/13 
Organizacja Młodzieży Pracującej, 
Ostrobramska 16 
Organizacja Syjonistyczna w Polsce, 
Oddz. w Wilnie, Niemiecka 21 
Orlin Rubin, kupiec leśny, m., Porto¬ 
wa 19 Orłowski Zenon, prof., dr med., 3-go 
Maja 1 ,,Ort“, T-wo Szerzenia Pracy Za¬ 
wód. i Roln. wśród żydów, 
Gdańska 3 Oruch Izaak, m., Zakretowa 7 
,,Orzeł“, T-wo Ubezp., Sp. Akc., 
Oddz. w Wilnie, Teatralna 4 
Osiecimski Władysław, adw., m., Mi¬ 
ckiewicza 5 ,,Osika“, Sp. z o. o.j skup osiki za¬ 
pałczanej, Jagiellońska 9 
Oskierka Jan, dyr. Tow. Ubezp., T. Zana 13 Oskwarek - Sierosławski Jan, dyr. 
Oddz. Banku Polskiego, Mickie¬ 
wicza 3 OsmołowskI Władysław, zauł. Kazi¬ 
mierzowski 11/10 
Ostałowski Stefan, właśc. przedsię¬ 
biorstwa wiertniczego, Wiwul- 
sklego 3 Ostreyko Ludwik, prezes fundacji im. I. J. Montwiłłów, Tatarska 1 
Ostrowski Jan, kier. Brygady Kon¬ 
troli Skarbowej, Nasza 10 13 64 „Ottoman“, fabryka gilz, Rydza 
śmigłego Jo a 25 91 Owocarnia I. Pupko, Wileńska 20 
24 82 „Owocwil“, właśc. Kimels Hirsz, 
hurtowy handel owoców i jarzyn, 
Oszmiańska 1 15 08 Ożyńska - Smolska M., lekarz denty¬ 
sta, Ofiarna 4 P 1123 Pac-Pomarnacka Ludwika, ziemian¬ 
ka, Jagiellońska 7 12 58 Pachman Eufemiusz, adw., Słowac¬ kiego 11 7 56 „Pacyfik“, wyłączna sprzedaż węgla 
górnośl. koncernu ROBUR, Sło¬ 
wackiego 27 27 00 „Paged“ Polska Agencja Drzewna, S-ka z o. o., delegatura w Wil¬ 
nie, W. Pohulanka 3 
1150 Pajus Jakub, m., Zarzeczna 23 
2140 Paka A., sukc., apteka, Antokol- ska 42 5 93 „Palais de danse“, restauracja-dan- 
cing, sp. z o. o., Mickiewicza 11 
Państwowe Seminarium (patrz Szko- *y) Państwowy Monopol Spirytusowy, Wytwórnia w Wilnie, Ponarska 63 
2 50 — dyr. wytwórni, gab. — (dod.) dyr., m. 9 73 — telef. ogólny — (dod.) portiernia 13 31 — Oddział Sprzedaży — (dod.) Laboratorium Chemiczne 28 42 — hurtownia 5 01 „Papier“, Sp. Akc., Zawalna 13 26 95 „Papier“, Sp. Akc., biuro i zarząd, Zawâlna 13 10 36 Papp Arnold, m., Słowackiego 21 
17 64 Papp Leon, dr med., chor. kobiece, 
M. Pohulanka 10 14 71 — dr leczn. poł. ginek., M. Pohu¬ lanka 15 1314 Parczewski Walenty, adw., m., Mic¬ 
kiewicza 22 6 84 Parnes B., Jagiellońska 7 176 Parnes B-cia L. i B., tartak i fabry¬ 
ka wyrobów stolarskich, Tarta¬ 
ki 32 6 92 Pasyńska Basia, m., Wielka 9 23 31 Paszkowski Michał, właśc. zakładu wodociągowo - kanalizacyjnego, 
Zarzeczna 20 6 41 Paulański N., skład maszyn i narzę¬ 
dzi rolniczych, ZaWalna 14 
1131 Pawlas Tadeusz, dr, prof. U. S. B., 
dyr. kliniki chor. skórnych i we- 
ner., m., Wileńska 28 16 68 Pawlewski Tadeusz, Góra Bouffało- wa 21 22 88 Pawlikowska Kamilla, Jagiellońska 5 25 14 Pawłowicz Feliks, dr med., W. Pohu¬ lanka 32 26 86 Pawłowski Józef, Mostowa 3 a 22 93 Pawłowski Wacław, biuro dzienników, Wielka 50 5 39 Pekszo Jan; m., Arsenalska 6 
20 85 Pelczar Kazimierz, prof. U. S. B., Zakretowa 7 19 45 Peneusow Samuel, wł. warszt. me¬ 
dian., Wileńska 16 17 03 Pensjonat-Hotel J. Cywińskiej, Mic¬ kiewicza 19 26 66 Perelman Chanani, lekarz, Mickiewi¬ cza 11 a 4 79 Perelman Lokium, Stefańska 25 17 34 Perewoski Jakub, D/H-Towarowy, 
materiały budowlane, leśne, opał 
i inne, W. Pohulanka 7 a 
14 30 Perewoski Łazarz, skład mat. leś¬ 
nych i budowl., Kalwaryjska 29 
1815 Perewozski Aleksy, dr chorób wewn., Trocka 1 1151 Pergament Szloma, dr med., (od 11- 
12 i 17—19), m., Trocka 3 27 23 Peristy Maria, Kościuszki 23 24 51 „Pędzle - Farby“, S-ka z o. o., Wi¬ leńska 23 8 50 Perlman W., dr med., Szopena 1 
3 98 Petrusewicz Kazimierz, adw., Mic¬ 
kiewicza 37 5 76 „Pharmachemia“, D/H, Hurtownia Apteczna, biuro, Wielka 47 
— (dod.) ekspedycja 25 99 — zarząd i ekspedycja 1125 „Philips“, Sp. Akc., oddział w Wil¬ 
nie, Mickiewicza 7 26 69 Piasecki Aleksander, ksiądz, Zawal¬ na 22 Wl. 67
		

/Czasopisma_195_02_0077.djvu

			Wilno Miast — Poczta 8 23 ,,Piast“, Tow. Ubezpieczeń, Sp. Akc., przedstawicielstwo w Wil¬ 
nie, Biskupa Bandurskiego 4 ZAKŁADY kauczukowł „PIASTÓW“ Fabryka Wyrobów Gumowych Wilno, ul. Zawalna 2, tel. 19-84 24 99 Piaszczyńska Henryka, dr med., sto¬ matolog, Arsenalska 6 25 33 Pieclun W. i A., skład szkła, porce¬ lany i fajansu, Wileńska 23 
10 04 Piech Michał i Syn, krawiec, Zam¬ 
kowa 10 3019 Pieczul Franciszek, m., Ponarska 42 
2910 Pieczul Stanisław, Wileńska 20 
25 62 Pietraszkiewicz Bolesław, mgr fil., 
Z-ca Komendanta Wił. Chorągwi 
Harcerzy, Karpacka 5 
23 17 Pietryk Szymon, Staro-Szlachturna 6c 
5 45 Pierwsza Wileńska Spółka Parcela- 
cyjna, Mickiewicza 15 
Pierwsza Wileńska żyd. Kasa Poż.- 
Oszczędn. dla Rzemieślników i 
Drobnych Handlowców z r. 1898, 
Spółdz. z o. o., Rudnicka 7 5 04 — ogólny 8 13 — dyrekcja 23 63 Piesków Wiktor, dr med., dyr. Opie¬ 
ki Rodzinnej nad Psychicznie 
Chorymi, Jagiellońska 5 23 68 Pieślak Franciszek, właśc. zakł. bed¬ narskiego, Szeptyckiego 18 
14 28 Pietraszkiewiczówna, Żeligowskie¬ 
go 1 28 24 Pikiel Roman, dyr. Rozgłośni Wil. P. R., m., Artyleryjska 4 
1155 Pikiel Włodzimierz, sukno i bławat, Wielka 7 28 35 Piłgan Lejba, właśc. biura buchalte- 
ryjno - rewizyjnego „Rachuba“, 
Trocka 13 915 Pimonow Arseniusz, m., Mickiewi¬ 
cza 22a 9 51 Pimonow Jerzy, Rossa 6 17 44 Pimonow Leonidas, m., Mickiewi¬ 
cza 22 a 13 33 Pimonowa Sawicz Zabłocka Nadzie¬ 
ja, Dzielna 54 8 88 Pimonowa Stefania, maj. Zameczek 24 04 Pimonowa Praskowia, Mickiewi¬ cza 22 a 28 06 Piotrowicz J., art. spoż. kolon., W. Pohulanka 27 a 
13 87 Piotrowska Jadwiga, lekarz denty¬ 
sta, przyjm. 11—14 i 16—18, Ja¬ 
giellońska 10 12 29 Pipersberg I S-ka, sp. z o. o., Za¬ kłady Przemysłu Futrzanego 
skład fabryczny. Niemiecka 31 
216 Pirocki Grzegorz, dom ekspedycyjny. Wielka 39 7 95 Pisiuk - Possek Jakub, przemysło¬ wiec, Jagiellońska 16 22 21 Placówka K. O. P. do walki z prze¬ mytem „Wilno“, Mickiewicza 4 13 56 Plater-Zyberk Ignacy, m., Piekieł¬ ko 7 23 74 Plater-Zyberk Jan, m., Sierakowskie- 14 75 Plihal L. 1 S-ka, Łódź, Oddz. w°Wil- nie, Mickiewicza 15 24 00 Płomień i Opał, J. Lifszyc, skł. opał., Piwna 5 8 24 Płotnik - Smorgoński C. i S-ka, ma¬ szyny młyńskie i art. techn., 
Kwiatowa 3 28 78 Płotnikowa Eugenia, siostra miło¬ 
sierdzia, Tatarska 20 15 70 Pobeński Szmuel, Zawalna 15 13 90 Pobóg-Konarzewska Ada, właśc. do¬ 
mu, Gazowa 10 
17 98 Poczekalnia Autobusów Zamiejskich POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegra¬ 
fów w Wilnie, Sadowa 25 
54 — dyrektor inż. Mieczysław No¬ wicki, gab. 1616 — inż. Nowicki Mieczysław, dy¬ rektor, m., Dobra 8 
90 — sekretarz dyrektora 10 44 — wicedyr. i nacz. Wydz. Tech- nicz. inż. Goebel Kazimierz, 
gab. 4 56 — inż. Goebel Kazimierz, wicedyr. i nacz. Wydz. Technicz., m., 
W. Pohulanka 16 913 — nacz. Wydz. Ogólnego mgr Turczyński Mieczysław, gab. 22 33 — mgr Turczyński Mieczysław, nacz. Wydz. Ogóln., m., Za- 
kretowa 11 13 06 — nacz. Wydz. Pocztowego mgr Czaykowski Aleksander, gab., 
Kolejowa 11 6 50 — mgr Czaykowski Aleksander, nacz. Wydz. Poczt., m., Za- 
kretowa 2 20 96 — nacz. Wydz. Adm. Kozłowski Eugeniusz, gab. 
17 05 — Kozłowski Eugeniusz, nacz. Wydz. Adm., m., Kasztano¬ 
wa 2 17 14 — Wierzchowski Władysław, insp. okr. (techn.), m., 3 Maja 1-7 
15 58 — Małochleb Jakub, kier. Oddz. Inspekcji, m., Parkowa 10 
28 63 — kier. Sam. Oddz. Osób. Bar- d’zicki St., gab. 
28 64 -— Bardzicki St., kier. Sam. Oddz. Osób., m., Witebska 5 
1416 — mgr Kupiec Aleksander, kier. Oddz. Ogóln., m., Podgórna 3 25 22 — mgr świderski Ludwik, kier. Oddz. Org., m., Jasna 34 23 33 — Narkiewicz Stefan, kier. oddz., gab. 14 15 — Narkiowicz Stefan, kier. Oddz. m., Piaskowa 12 26 68 — mgr Prząda Stanisław, kier. Oddz. Ekspl. Tel., m., Porto¬ 
wa 8 23 23 — inż. Brudzewski Mieczysław, kier. Oddz. Bud. i Kons., m., 
Mickiewicza 22 1611 — Zandler Michał, kier. Oddz. Komunikac., m., Słowiańska 2a 
28 93 — kier. Oddz. Pocztowego, gab., Kolejowa 11 28 92 — ,, ,, Komunikac., gab., Kolejowa 11 28 90 — ,, ,, Ruchu Pieniężn., gab., Kolejowa 11 
17 83 — Oddz. Budowlany, kier. inż. J. Sobolewski, gab., Domini¬ 
kańska 15 25 70 — Oddz. Budowl., ref. lemontu, Dominikańska 15 15 39 — ref. budowy i remontu lokali 22 32 — Wronecki B., ref. bezp., m., Wiwulskiego 12 
12 68 — sekretariat Oddziału P. P. W. Wilno, Dominikańska 15 14 39 — świetlica P. P. W., Dominikań¬ ska 15 22 27 — pokój gościnny, Dominikań¬ ska 15 76 — centrala dyrekcji, Sadowa 25 4 94 — centrala dyrekcji g 46 — centrala dyrekcji 12 28 — centrala dyrekcji 15 21 — centrala dyrekcji 15 56 — centrala dyrekcji Okręgowa Składnica Materiałów 
Pocztowych, Dominikańska 15 4 74 — nacz., gab. 15 06 — nacz. Leonard Jarocki, m., Krakowska 30 14 83 — sekretariat 5 63 Okręgowa Składnica Materiałów Teletechnicznych, św. Jańska 13 12 14 — warsztaty 24 49 Pocztowy Urząd Przewozowy Wil¬ no, Wiłkomierska 5 13 88 — nacz. Maculewicz, m., Potoc¬ ka 1 26 59 — z-ca nacz. Wernicki A., m., Wiłkomierska 5 
Urząd Pocztowy Wilno 1, św. Jańska 13 59 — nacz., gab. 20 60 — nacz. mgr R. Wyszomirskl, m., Mickiewicza 35 m. 9 
17 10 — z-ca nacz., gab. 2147 — ‘z-ca nacz. B. Rubczewski, m., Krzywe Koło 27 
—. (dod.) kier. oddz. obrot. pie- 
niężn. A. Pokultinis, m., Krzy¬ 
we Koło 10-3 14 07 — kancelaria 89 — kontrola obwodu 17 22 — administrator gmachu i dział 
gospodarczy 16 13 — dział reklamacyjny 17 /10 — warta 17 28 — oddział nadawczy 23 13 — dział radiofoniczny 27 36 — ,, zleceniowy i pączkowy — Oddz. Pocztowo - Telekom. 
Wilno 1, D/T. B-cia Jabłkow- scy, Mickiewicza 18 24 87 27 04 — kier. działu doręczeń przesy¬ 
łek listowo-wartośc., gab. 16 99 — dział doręczeń przesyłek H- 
stowo-pieniężnych 17 46 — dział doręczeń, segregacja 5 23 — ekspedycja 16 69 — oddział obrotów pieniężnych 16 83 — dział nadmiarów i zasiłków 15 29 — ,, wpłat i wypłat — przedsiębiorca przewozu pocz- 1 ty Urząd Telefoniczno - Telegraficzny 
Wilno, św. Jańska 13 13 01 150 — naczelnik, gab. — naczelnik K. Dorożyński, m., św. Jańska 13 20 50 7 13 — oddział Ogólny 14 — kasa opłat telefonicznych 17 87 — oddział Sieci Rejonowej (ap. ogólny) 10 61 — kier. oddz. Sieci Rejonowej, gab. — kier. oddz. Sieci Rejonowej F. Urban, m., Zarzecze 16 19 50 16 93 — oddział Sieci Miejskiej (ap. ogólny) 15 93 — kier. oddz. Sieci Miejskiej, gab. — kier. oddz. Sieci Miejskiej |an 
Rogiński, m., zauł. Dobro¬ 
czynny 2a 21 90 10 90 — dział materiałowy 9 72 — kierownik oddz. Ruchu 20 51 — telegraf, ekspedycja 13 37 — telegraf, ap. odbiorczy 19 29 — telegraf, ap. odbiorczy 98 — dyżurny technik centrali telefo¬ 
nicznej miejskiej 16 05 — dyżurny technik centrali telefo¬ 
nicznej międzymiastowej 23 20 — dyżurny technik telegrafu (b. n.) — dyżurna kierowniczka ruchu te¬ 
lefonicznego (b. n.) — biuro zleceń (b. n.) — biuro uszkodzeń telefonów (b. n.) — biuro informacyj 
Urząd Pocztowo - Telekom. Wil¬ 
no 2, Kolejowa ll 10 87 — nacz. Urzędu 9 82 — nacz. Urzędu A. Meyer, m., 
Zygmuntowska 4 17 68 — z-ca nacz. Urzędu 16 33 — z-ca nacz. urzędu P. Szcze¬ 
pan, Zamkowa 3 2 58 — sekretariat 5 36 — kontroler peronowy 29 61 — rozdzielnia listowa, kontroler 
zmiany, Kolejowa 2/2 23 91 — ekspedycja W/L 87 — rozdzielnia pączkową 8 >9 — teicgiai i rozmownica 23 40 — dział gazetowy — (dod.) kier. oddz. nadawczo- oddawczego 29 81 — dział reklamacyjny i archi¬ 
wum, Kolejowa 2/2 23 87 — dział pocztowo - celny • 7 71 — budowa gmachu urzędu p.-t. Wilno 2 8 33 Agencja P. - T. Wilno 3, Autukol- ska 25 8 34 Urząd P. - T. Wilno 4, Moniusz¬ 
ki 8 8 35 Urząd P. - T. Wilno 5, Kalwaryj- 
ska 31 6 47 Urząd P. - T. Wilno 6, Mickiewi¬ 
cza 30, kancelaria Urzędu 163 — telegraf 4 97 Agencja P. - T. Wilno 7, Zarze¬ 
cze 26 17 01 Urząd P. - T. Wilno 8, Ponar¬ 
ska 63 9 75 Urząd P.-T. Wilno 9, W. Pohu¬ 
lanka 31 21 26 — 16 66 Urząd P. - T. Wilno 10, Zawal¬ 
na 25 21 63 16 56 Agencja P. - T. Wilno 11, Kosza- ! ry 1-ej Brygady 14 26 Agencja P. - T. Wilno Jerozolim- ka — 2 (dod) Leśnictwo Rzeszańskie (leśniczówka Wanaginia) i — 3 (dod ) Majntek Werki 
Agencja P.-T. Kolonia Wileńska 13 59 ?Q ^4 29 37 — 2 (dod.) Posterunek Policji 
Państwowej w Kolonii Wileń- j skiej — 3 (dod.) Kirtiklis Stefan 4 86 Agencja P.-T. Porubanek 12 90 — 3 (dod.) Cegielnia Milejkow- | skiego 25 29 Pośrednictwo P. - T. Port Lotniczy 
Wilno 2 w Porubanku . 68 wi
		

/Czasopisma_195_02_0078.djvu

			Poczter Polskie Wilno 15 87 Poczter Włodzimierz, dr med., m., Wielka 18 Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO), 
Oddz. w Wilnie, Mickiewicza 16a 26 26 — dyr., gab. 26 15 — z-ca dyr. — (dod.) kancelaria Działu Techn. (czekowego) 2614 — kierownik Działu Ogólno-Admi- nistr. — (dod.) referat propagandowy 16 40 — sala kasowa — (dod.) dział bankowy 16 41 — dział ubezpieczeń na życie — (dod.) okręgowy inspektor 
1193 Poddany Bolesław, m., Góra Bouffa- łowa 21 18 23 Podokręg Związku Strzeleckiego, 
Zarząd i Komenda, Wielka G8 
41 Podwiński Julian, dr med., neurolog 
i psychiatra (przyjm. 12 — 13 
i 18 — 19), m., 3 Maja 11 
2142 Podzelwer Katarzyna, Kasztanowa 2 
3 85 Podziemski Abram, m., Mickiewi¬ 
cza 28 8 93 ,,Pogoń“, T-wo Wydawn. i Drukar¬ nia, św. Ignacego 5 
14 68 Pogotowie Elektryczne, naprawa usz¬ 
kodzeń, sprzęt rad. i elektr., wł. W. Rusiecki, Zawalna 17 
6 Pogotowie ratunkowe, zauł. Francisz¬ 
kański 2 1719 Pogrzebowe Biuro P. Dowbor Wiel¬ 
ka 5 17 50 Pogrzebowe Biuro Witolda Turło, Zawalna 24 22 06 Poklewskl - Koziełł Otton, zauł. Sw. Jerski 4 27 85 Polak Gamlijel, Piwna 7 3 19 Polakowski i rancis^ek, zarządzający 
cmentarza Rossa, m., Rossa 28 
2 80 Poletacki Dawid, Szopena 1 13 52 ,,Polfot“, Mickiewicza 23 58 133 
15 22 155 22 26 26 32 
20 41 120 141 2 17 3 02 130 
3 07 
2 92 22 12 134 
9 67 
13 18 19 10 
10 94 151 
23 60 27 68 
17 18 POLICJA PAŃSTWOWA: Komenda Wojewódzka P. P. w 
Wilnie, Ostrobramska 6 — komendant wojew. podinsp. Ja- cyna Henryk, gab. — komendant wojéw., m., Ostro¬ bramska 6 — z-ca komendanta wojew. i ofi¬ 
cer inspekcyjny, podinsp. To¬ 
maszewski Zygmunt, m., Ste¬ 
fańska 32 — oficer inspekc. nadkomis. Mi- 
chalecki Piotr-Jerzy, m., Tea¬ 
tralna 2a — centrala telefoniczna kom. wo¬ jew. — p. p. czynna w ciągu całej do¬ by — łączy telefony dodatkowe: — 1 (dod.) komendant wojew., gab. — 2 (dod.) zast. komendanta wojew., gab. i inspekcja — 3 (dod.) kierownik referatu Adm. - Pers. mgr Romański 
Stanisław, komisarz p. p. — 4 (dod.) kierownik referatu Budżet. - Gosp. aspirant 
Kwasowiec Jan — 5 (dod.) kierownik referatu Wojskowego komisarz Le¬ 
śniewski Romuald 
6 (dod.) referat Osobowo-Dy- 
scyplinarny — 7 (dod.) referat Zaopatrzenia — 11 (dod.) dyżurny przodownik (poczekalnia) — 12 (dod.) aparat odbiorczy centrali telefonicznej — 13 (dod.) Kasa Samopomocy Szeregowych P. P. woj. wi¬ 
leńskiego — mgr Romański Stanisław, komi¬ 
sarz p. p., kierownik ref. 1-go 
Adm. - Pers. komendy wojew. p. p., m., Wileńska 25 — Kwasowiec Jan, aspirant, kie¬ 
rownik ref U-go Budże* -Onqn 
kom. wojew., m., Antokol- ska 30 Urząd śledczy, Zamkowa 1 — nacz. Urzędu śled. nkom. Wo- rono Konstanty, gab. — nacz. Urzędu śled. nkom. wo- rono Konstanty, m., Witeb- skn 19 — z-ca nacz. Urzędu śled. kom. Jasiński Tadeusz, gab. — z-ca nacz. Urzędu śled. kom. 
Jasiński Tadeusz, m., pi. Orze¬ 
szkowej 3 2 67 
15 91 50 121 12 85 
122 2 61 
127 124 Komenda P. P. m. Wilna, św. Jań- 
ska 3 — komendant nadkomis. Frankow¬ ski Jan-Władysław, gab. — m., Tatarska 2 — z-ca komendanta komisarz Kwa- 
śnicki Józef, m., Inflancka 23 a — kierownik Wydziału śledczego 
P. P. m. Wilna komis. Ditz 
Franciszek, gab., św. Jańska 3 — kierownik I Brygady Wydz. śl. 
aspirant Zarówny Józef, m., Antokolska 25/27 — kierownik II Brygady Wydz. Śledcz., gab. — kierownik II Brygady Wydz. 
Śl. st. przód. Wieczyński Stani¬ 
sław, m., pl. Piotra i Pawła 3 — centrala telefoniczna św. Jań- — ska 3 czynna całą aobę, łączy — aparaty dodatkowe: 1 (dod.) 2 (dod.) 3 (dod.) 4 (dod.) 5 (dod.) 6 (dod.) 7 (dod.) 8 (dod.) 9 (dod.) 10 (dod.) 11 (dod.) 12 (dod.) 13 (dod.) 14 (dod.) 15 (dod.) IG (,dod.) 17 (dod.) komendant, gab.* 
z-ca komendanta, 
gab. wiceprokurator S. O. na m. Wilno, gab. 
kancelaria 
dyżurny oficer 
gabinet kier. Wydz. śledcz. kierownik I Brygady 
Wydz. śl. 
kierownik II Bryga¬ 
dy Wydz. śl. 
kierownik III Bryga¬ 
dy Wydz. śl. 
dyżurny Wydziału 
śledczego 
kancelaria Wydziału 
śledczego 
II Brygada Wydziału 
Śledczego 
referat Rejestr. - Po¬ 
ścig. Urzędu śledcze¬ 
go P. P. 
rusznlkarnia i garaże 
Komendy Wojewódz¬ 
kiej P. P. 
komendant Rezerwy 
P. P. m. Wilna, gab. 
kancelaria Rezerwy 
dyżurny ,, — garaże Komendy P. P. m. Wil¬ na, Żeligowskiego 4 — Areszt Centralny Komendy P. P. m. Wilna, Ignacego 9 
1 Komisariat P. P. m. Wilna, Za¬ 
walna 56. — kierownik I Komisariatu — aparat ogólny II Komisariat P. P. m. Wilna, Ostrobramska 16 — kierownik II Knmisari-'tu po	
			

/Czasopisma_195_02_0079.djvu

			Wilno Polskie — Rubinsztejn 3 09 Polskie Radio — Rozgłośnia Wileń¬ ska, Wydz. Administr. i Studio, 
Mickiewicza 22 13 66 — dyrekcja i Wydz. Program. 26 55 — sekretariat rozgłośni wil. 1125 Polskie Zakłady Philips, Sp. Akc., 
Oddz. Wilno. Mickiewicza 7 25 07 „Polskór“, skup skór surowych i sprzedaż skór wyrobionych, Kwa- 
szelna 3 12 36 Połoński Alfons, właśc. fabryki cu¬ krów, czekolady, Wileńska 42 5 24 Pomeranc Leon. dr med., Zawalna 30 
17 48 „Pomoc Inżynierska“, S-ka z ogr. odp., skiep i warsztaty elektro¬ 
mechaniczne, Mickiewicza 1 
19 30 Poniemuński Rubin, przemysłowiec 
leśny, Piłsudskiego 13 6 58 Poradnia Polskiego Zrzeszenia Leka¬ rzy Specjalistów, Garbarska 3 
8 53 Poradnia Wil. Wojewódzkiego Tow. Przeciwgruźliczego, Wileńska 27 
80 Port Lotniczy Porubanek, centrala 
23 44 — 19 95 Portnoj Szewel, owocarnia „Mar¬ 
szałkowska“, W. Pohulanka 9 13 72 Porudom ńscy B-cia, skład łuter, Nie¬ miecka 28 7 95 Possek ve* Pisiuk Jakub, przemysło¬ wiec, Jagiellońska 16 4 20 Powiatowy Zarząd Drogowy w Wil¬ nie, Wileńska 12 19 86 Powirskier Adolf, adw., Wielka 18 5 61 Poznański I. K. w Łodzi, Ska Akc. wyrobów bawełnianych, Wielka 66 8 25 Poznańsko-Warszawskie Tow. Ubez¬ pieczeń, S. A., oddział w Wilnie, 
Mickiewicza 7 17 39 Pożaryski Kazimierz, Zawalna 60 10 46 „Pożytek“. zakład introligatorski, 
Goldsztejri Chaim i Chmielnicki 
Abram, zauł. Dziśnieński 4 27 57 Prackl Witold, dostawca wojskowy, Ostrobramska 22 
16 96 Prelss Abram, adwokat, nr., w. Po¬ 
hulanka 14 8 68 Preiss Jerzy, adw., Portowa 4 12 71 „Progres“, skład towarów kolonial¬ nych i farb, Stefańska 1 
Prokuratoria Generalna (patrz Urzę¬ 
dy) 9 96 Propper Maks, dr, adw., Zawalna 20 
27 32 Protasewicz Kira, apl. adw., Al. Róż 4 6 49 „Prudential“, T-wo Ubezp., Mickie¬ wicza 26 7 77 Prużan Efraim, hurtowy skład towa¬ rów aptecznych, Wielka 14 4 82 Prużan I., skł. apt., perfumeria, Mic¬ kiewicza 15 18 25 Prużan Michał, inż., m., Mickiewi¬ cza 19 26 97 Priifferowie Maria i Jan, Zakreto- wa 11 26 68 Prząda Stanisław, mgr, kier. Oddz. Ekspl. Tel. Dyr. Okr. P, i T., 
Portowa 8 610 „Przegląd Handlowo-Gospodarczy“, Orzeszkowa 11 a 5 60 „Przemysł Browarniany“, Spółka z o. o., zarząd i biuro, Podgórna 3 
9 51 „Przerób Nasion Oleistych“, sp. z o. o., olejarnia, Rossa 6 
16 02 Przewłocki Gustaw, m., Mickiewi¬ 
cza 22 6 49 „Przezorność“, T-wo Ubezp., Mic¬ kiewicza 26 6 52 Przybulski Grzegorz, Trocka 11 
16 94 Przychodnia dla Funke. Państw., Wielka 51 184 Przychodnia San.-Obyczajowa, Żeli¬ 
gowskiego 4 I 3 54 „Pszenomłyn“, W. Dziewieniski ! i S-ka, Sadowa 13 
25 90 Puciata Paweł Mateusz, dr fil., Ko¬ 
mendant Chorągwi Harcerzy, Za¬ 
rzecze 16 10 70 Puński S., kupiec leśny, Ostrobram¬ 
ska 8 315 Pupiski Cha{m, współwł. f-my B. Kwartac i S-ka,, Piłsudskiego 24 13 42 Pupko Jakub, Wiłkomierska 89 2 23 Purto Szymon, właściciel cegielni, Mysia 23 29 38 Pytowski S., św. Filipa 1 R 2179 Pabinowicz Anna, m., Niemiecka 3 
18 65 Pabinowicz Chaim, Benedyktyńska 4 
2117 Rabinowicz Kaufman, właśc. sklepu 
mebli „Konkurencja“, Końska 3 
(dawn. 1) 7 59 Rabinowicz M., przybory fotogra¬ 
ficzne, opony Michelin, motocykle 
Rudee Stinbeam. Wielka 8 
27 69 Rabinowicz Mejłach, Teatralna 8 25 51 Rabinowicz Noj, skład mebli, Koń¬ 
ska 5 5 42 Rachman Mejłach, krawiec damski, 
Niemiecka 12 18 55 Rachman Wulf, kraw. damski, Wi¬ ło ń « Ua 32 28 35 „Rachuba“, biuro buchalteryjno - rewizyjne 13 27 Rada Adwokacka, gabinet dziekana 
i kancelaria, 3-go Maja 3 4 58 Rada Adwokacka, pokoje adwokatów w gmachu Sądów, 3-go Maja 3 
25 09 Rada Adwokacka, pokoje adwokatów 
i biblioteka w gmachu Sądów 
915 Rada Naczelna Staroobrzędowców 
w Polsce, Mickiewicza 22 a 
13 00 Rada Notarialna, J. Jasińskiego la 25 31 Radgowski Ziemowit, kpt. inż. w st. spo., Mickiewicza 19 
24 01 Radio-Motor, sprzedaż radioodbior¬ 
ników, motocykli, motorowerów 
i rowerów, Wielka 10 
13 23 Radio-Prąd, Wileńska 8 19 01 Radiotechniczna Wytwórnia, Jan Sa- łasiński, Wileńska 25 1128 Radoszycki Jakub, m., Stefańska 7 8 42 Raduński M., kupiec leśny, Mickiewi¬ cza 42 9 88 Raff B., m., Zawalna 50 20 88 Rajbman O., współwł. f-my M. Ger- szenowicz i S-ka, Rudnicka 6 26 01 Rajcher Chonon, kupiec, Niemiecka 22 
819 „Rajówka“, Zakłady Przemysłowe, zarząd, Hotel Europejski 24 03 Rajz C. i A. Jeruzalimskl, galanteria, konfekcja i trykotaże, Rudnicka 6 19 49 Rak Jan, adw., Mickiewicza 42 25 10 „Kalopol“, zakłady przemysłu lniar- skiego, S. A., Kurlandska 6 
10 91 Rapaport A. i S-wie, fabryka sukna 
i towarów modnych, Sp. Akc. 
Bielsko, Oddz. w Wilnie, Niemiec¬ 
ka 23 5 44 Raskin Józef, hurtowy skład piwa, Jagiellońska 9 515 Raskinowa Liba, W. Pohulanka 5 13 30 Raszkowicz fochel. Wiwidckiego 10 a 
24 90 Rathaus Abram, Słowackiego 17 29 52 Ratkiewicz Edward, kier. szkoły Nr. 32, Trakt Rudomiński 2a 
1177 Ratner i Swerdlin, przetwory nafto¬ 
we, chemiczne i farbiarskie, Kwa- 
szelna 3 14 96 Rauch J., m., Wielka 10 18 76 Reches Nochum, skład tapet, Niemiec¬ 
ka 20 15 79 Redakcja Dzienników „Nasze Wre- mia“ 1 „Russkoje Słowo“, Wi¬ 
leńska 11 15 54 Redakcja „Expressu Ilustrowanego“, wydania wileńskiego, Jagielloń¬ 
ska 8 12 44 Redakcja „Głosu Narodowego“, Mostowa 1 8 21 Redakcja i Administracja „Cajt“, Wielka 39 2110 Redakcja i Adm. „Der Wilner Ex¬ 
press“, Kijowska 4 
24 15 Redakcja 1 Adm. „Kuriera Powszech¬ 
nego“, św. Jańska 7 
15 77 Redakcja I Administracja „Wilner 
Radio“, Szopena 1 
63 Redakcja „Kuriera Warszawskiego“, 
oddz. w Wilnie, Tatarska 2 
79 Redakcja „Kuriera Wileńskiego“, sp. z o. o., Biskupa Bandurskiego 4 
99 — administr teja 6 29 Redakcja „Owent Kurier“, Niemiec¬ ka 23 192 Redakcja „Przeglądu Drzewnegę“, Mickiewicza 24 Redakcja „Słowo“, Zamkowa 2 
2 28 — administracja 17 82 — redakcja — sekretariat 2 62 — naczeln. redaktor, gab. 7 42 Redakcja „Wilner Tog“, Poznań¬ ska 1 29 66 Redemptorystów OO. superior, O. Franciszek świątek, Szosa Nie- 
menczyńska 30 16 Reicher Michał, prof. Uniw., m., Za- kretowa 16a 18^1 Reidel Ludwik, Łukłska IX 27 28 Rekieć Jan, Orzeszkowej 3 24 27 Reklamowe Biuro E. Sobola, Wileń¬ 
ska 28 22 59 Rekłajtys Franciszek, notar., Mickie¬ 
wicza 36 20 33 Remiszewski Jerzy, przedstaw. Za¬ kładów „Solvay“ w Polsce, T. z o. o., Gimnazja Inn 10 
20 91 Reniger Szymon, agronom, Sosno¬ 
wa 17 24 41 Reprezentacyjne Kasyno Podoficerów Zawodowych 8 00 „Reprezentant“, D. H., Wielka 30 18 72 Resman Samuel, Szopena 3 26 50 Restauracja „Bar Angielski“, Wiel¬ ka 53 20 37 Restauracja „Bar Okocimski“, Wiel¬ 
ka 36 17 93 Restauracja „Bukiet“, filia rest. „Zacisze“, Mickiewicza 9 5 93 Restauracja - dancing „Palais de danse“, sp. z o. o., Mickiewi¬ 
cza 11 1156 Restauracja I Bar „Bristol“, Mickie¬ 
wicza 22 13 61 Restauracja „Italia“, Szlemy Ruba- 
nowicza, Wielka 49 
23 47 Restauracja Kolejowa na Dworcu Osobowym 23 38 Restauracja „Mazowiecka“, Włady¬ 
sława Kieliszczyka, Jagielloń¬ 
ska 2 a 2128 Restauracja „Nowa Gospoda“, Nie¬ 
miecka 1 69 Restauracja „Savoy“, wł. Abram 
Mandelbaum, Niemiecka 20 22 98 Restauracja „St. Georges“, sp. z o. o , Mickiewicza 20 27 62 Reszańscy Bracia, Rudnicka 7 23 52 Kewkiewicz Justyn, inż., zauł. Św. Jerski 4 13 26 „Rezynahurt“, skład komisowy kalo¬ szy i skór, Rudnicka 6 
12 20 Rimini B., biuro handlowo-komiso- 
we, Zawalna 46 8 23 „Riunione Adriatica di Sicurta“, Adriatyckie Tow. Ubezp. w Try- 
jeście, przedstaw, w Wilnie, Bi¬ 
skupa Bandurskiego 4 
17 69 Rlwkes B-cia Uriasz i Lew, hurtownia 
rowerów i instrumentów muzycz¬ 
nych. Zawalna 14 27 70 Riza - Ternawiot Grzegorz, adw., 3 Maja 9 29 44 Robotnik Wileński, Dąbrowskiego 12 7 56 Kobur, Związek Gornosi. hopam v»/ę- gla, Keprez. Pacyfik, Słowackie- 
go 27 26 92 Rodziewicz Edmund, Królewska 7 6 25 Rodziewicz M., sklep papieiu, szpa¬ gatu i materiałów kreślarskich, 
Wielka 9 10 68 Rodziewicz Wacław, adw., zauł. Mont" iłłnw«:kl 5 
10 96 Rodziewiczówna Maria, Montwiłłow- ska & 2 86 Rodzińska Julia, kierowniczka Schro¬ niska M. B. O., Witebska 21 28 22 „Rollas“, handel krajowy i eksport produktów rolnych i leśnych, sp. 
z o. o., Mickiewicza 22a 
23 57 „Rollen“, D/H.-Przemysłowy, Tea¬ 
tralna 2 b 27 53 Rolnicze Składy Towarowe, Sp. z o. o., Słowackiego 27 10 48 „Rom“ drukarnia, Cerkiewna 2 
5 08 Romankiewicz Andrzej, adw., J. Ja¬ 
sińskiego 5 1168 Romanowski J., dr ginekoi. (14-15 
i 17-19), Wileńska 25 15 95 Romanowski Leon, dyr. fabr., Wl- wulskiego 10 b 9 49 Romm Aleksander, dr, laboratorium bakteriologiczne, Wileńska 22 8 66 Romm Lipman, przemysł drzewny, Gdańska 1 22 02 Ronczewskl, skład broni, Wileń¬ ska 10 19 21 Rosenfeld Tadeusz, przedst. firmy Szlenkier, Gettlich i S-ka, S. A. 
w Warszawie, Wileńska 30 20 58 Rosiański Jakub,, kupiec, Trocka 1 23 11 Rossa — Grobowiec Serca Marszałka Józefa Piłsudskiego i Muzeum Pa¬ 
miątek 2715 Rotkowicz Dora, Słowackiego 17 
2133 Rotnicki Dawid, Lńdwisarska 7 9 85 Rotsztajn Jakub, Jagiellońska 7 20 49 Rouba Konstanty, m., Zygmuntow- ska 4 19 93 Rozenberg Hirsz, kupiec leśny, m., Ponarska 9 17 95 Rozenblum Mojżesz, m.. Piwna 6 16 54 Rozenhaus Daniel, m., Gdańska 6 29 89 Rozenszejn Lejba, inż., Piłsudskie¬ go 57 8 31 Rozenszejn Wigdor, prowizor far¬ 
macji, m., Węglowa 10 
19 72 Rozental Maksymilian, m., Mickiewi¬ 
cza 41 26 07 Rozental Zelik, M. Pohid^nka 11 
3010 Rozwadowska Łucja, Wileńska 48 
5 68 Rozwadowski Piotr, dr med., Kalwa- ryjska 56 14 74 Rubaszew Borys, adw., Jagiellońska 7 
10 58 Rubin Optyk, Dominikańska 17 3 84 Rubinów Eliasz, adw., 3-go Maja 9 
5 49 Rubinsztejn Izaak, rabin naczelny gminy wil., b. senator, m., Por¬ 
towa 7 70 wi.
		

/Czasopisma_195_02_0080.djvu

			Ruch — Starostwo Wilno 28 65 „Ruch Transportowy“, wł. St. Le¬ szczyński i F. Witkowski, sp. jawna, Zawalna 1 
17 88 Ruciński R., prezes Izby Hrzein.- 
Hancll., m., Jagiellońska 10 
7 80 Rucznik I., dr, chor. oczu (przyjm. 9-12 i 16-19), Zawalna 30 
27 80 Rudner Chalm, Stefańska 16 27 22 Rudnicki Abram, Kijowska 19 7 79 Rudnicki Eliasz, auw., Wileńska 24 
17 59 Rudnicki Oerszun, m., W. Pohulan¬ 
ka 22 12 22 Rudnicki S., cukiernia, Trocka 1 12 70 Rudnicki S., cukiernia, Mickiewicza 1 
914 RuJnik Maks, Wingry 13 16 08 Rudomiński Samuel (dyr. D/H. Sz. Rudomiński, przy Zawalnej 28), 
m., W. Pohulanka 8 
7 32 Rudomiński Sz. D/H., składy żelaza, 
artykuły techn. i wodociąg.-kana- 
lizacyjne, Zawalna 28 19 32 Rudomiński Sz. D. H., Zawalna 28 20 39 Rudy Sima, akuszerka, Wileńska 47 
38 Rudziński Cezary, lekarz, Antokol- ska 96 4 22 Rudziński Henryk, dr med., Mickie¬ 
wicza 22 a 29 43 Ruebenbauer Henryk, dr med., prof. U. S. B., Zakretowa 23 
1019 Rusiecki Bernard, mgr praw, Dą¬ 
browskiego 10 14 68 Rusiecki W., skład elektr. rad]., Za¬ walna 17 15 79 „Russkoje Słowo“, redakcja, Wileń¬ ska 11 1172 Ruszczvc Zygmunt, m.. Witnldnwa 5 28 59 Rutel Mejer, fryzjer, Stefańska 13 
15 31 Rutkiewicz Józef, adw., Kasztano¬ 
wa 3 9 41 Rutski Kazimierz, księgarnia nakła¬ 
dowa, Wileńska 38 
66 Rvchtowski Franciszek, m., Mickiewi¬ 
cza 1 13 73 „Rygopolla“, fabryka konserw, II Kowalska 18 
2166 Ryll-Nardzewskl Czesław, dr med., 
3 Mickiewicza 28 23 56 Rymaszewski Franciszek, wł. sklepu 
farb, Mickiewicza 35 
7 20 Rymaszewski Kasper, dr med., chor. wewn., Mostowa 3 a 
28 39 Rymaszewski Zenon, wł. wytwórni 
płyt „Mastewal", Węglowa 12 
19 68 Rymkiewicz Witold, adw., m., Wi- 1eń«ka 23 25 92 Ryndziun Aron, prow. farmacji, Za- walna 60 170 Ryndziuński M. i Kaufmans K., dom 
bankowy, Niemiecka 37 4 40 — ' Dom Bankowy M. Ryndziuński i K. Kaufmans Niemieclca 37 29 79 Ryńca Władysław, mgr praw, Zakre¬ 
towa 7 8 80 Rywlrind Lejzer, komisowa sprzedaż ryb, Kijowska 2 a 29 69 Rywkind Lew, dr, Niemiecka 3 9 12 Rywosz Naum. tartak i t>dvn, Filipa 4 
29 32 Rzewuska Helena, Podgórna 7a 23 27 Rzeźnia Miejska, Ponarska 73 s 26 05 Sadowski Marek, Jagiellońska 6 16 60 Sadowski U. Bolesław, Karmelita, 
Ostrobramska 12 16 67 Sagałowicz Sara, m., Kwiatowa 7 2 32 Salezjański Zakład Wychowawczy ,,Dom Serca Jezusowego“, szkoła 
rzemiosł. Przy szkole bursa dla 
chłopców 9-18 lat, Dobrej Ra¬ 
dy 22 1138 Salit Mejer i Syn, sklep gotowych 
ubrań i futer, Wielka 52 3 49 Salitówna Emilia, dr med., Zawalna 7 
9 36 Salman Izaak 1 Synowie, fabryka garbarska, Meczetowa 9 
1819 Salman Izaak, przemysłowiec, m., 
Sierakowskiego 24 18 93 Salman Salomon, przemysłowiec, m., Sierakowskiego 24 19 01 Sałasińskl Jan, skład radio - elektro¬ techniczny, Wileńska 25 20 27 Samoluk Aleks., właśc. zakł. krawiec¬ kiego, Mickiewicza 22a 
10 32 Sanatorium ,,Toz“ dla płucnych cho¬ 
rych, Letnia 3 14 27 Santocki Plnchus, m . Węglowa 12 27 26 Sapleszko Aleksander, przedsięb. kotlarski, Cicha 3 
18 88 Sapożnikow J., dyr. D/H. żukowski i Sapożnikow 29 25 Sapsaj Trofim, elektromonter, Wił- komierska 1 4 04 Sawicki Adam, ks. kanclerz Kurii Me¬ 
tropolitalnej, m., Skopówka 11 
9 84 Sawicki Adam, ks. prałat, m., zauł. Bernardyński 3 
917 Sawicki Emil, dr med., (17 — 19), 
chor. skórne i wener., Portowa 14 
2816 Sawicki Marian, krawiec, Wileń¬ 
ska 27 25 50 Sawicki R. i Gajda B., skład mat. budowl. i mechaniczna obróbka 
drzewa, Piwna 9 
12 25 Sawicz - Zabłocki Włauysiaw, Mickie¬ 
wicza 22 25 44 Sawiński Mikołaj, adw., Mickiewi¬ cza 35 Sądy (patrz Urzędy) 12 98 Scheibler K. i Grohman L., Oddział 
sprzedaży w Wilnie, Wielka 56 
10 69 Schermann Benedykt, ir med., chor. wewn., płuc, Zawalna 2 14 85 Schronisko im. K. Zubowicza Wil. Tow. Opieki nad Dziećmi, dobro¬ 
czynny zakład dla sierot, J. Ja¬ 
sińskiego 20 19 92 Schronisko Szkolne Wycieczkowe 
Kuratorium O. S., Królewska 8 
2314 Schweikert F. W., S-ka Akc. w Łodzi, 
Oddz. w Wilnie, Niemiecka 31 7 82 Sedlis E., dr med., akuszeria i chor. kobiece, m., Teatralna 4 
2118 Segal Oszer, dyr. f-my „Standart“, W. Pohulanka 16 
10 50 Segall B-cia, hurtowy skład galante¬ 
rii i trykotaży, Rudnicka 16 8 48 Sejfer Naum, adw., m.t Mickiewi¬ cza 28 18 94 Sekcja Eksportowa Materiałów Tar¬ tych z Drzew Iglastych, Domini¬ 
kańska 1 16 89 Selcowski Nochim, kupiec lnu, Ostro¬ bramska 13 Seminaria (patrz Szkoły) 19 47 „Sennewaldt“ J. E., wyroby żelazne, narzędzia, szkło, porcelana, Wi¬ 
leńska 2 5 15 23 Slawciłło Wacław, adw., m.? Wiłko- mierska 7 17 30 Sidrański Naum, przedstawicielstwo, W. Pohulanka 14 6 33 Siemaszko Leonard, artvsta foto¬ graf., Mickiewicza 5 
24 85 Siengalewicz Sergiusz, prot. U. S. B., 
Mickiewicza 62 18 42 Sienicki Mojżesz, kierownik Domu Sierot i Szkoły „Talmud - Tora 
Miejska“, Gdańska 5 
8 94 Sienkiewicz K., Zakłady Przetworów 
Owocowo - Warzywnych, Saska 
Kępa 1 12 84 Sienkiewiczówna Bronisława, Mosto¬ wa 3 24 45 Sienkiewiczówna Maria, Podgórna 1 26 27 „Silesia“, skład węgla i drzewa, Pił¬ sudskiego 12 19 14 Silin Fajwusz, m., Wileńska 28 7 96 Singer Sewing - Machine Company, biuro, Zawalna 10 25 83 Singer - Sewig Machine Company, magazyn, Zawalna 15a 
24 40 Siostra Przełożona Sióstr Wizytek, Rossa 2 13 95 Siostry Urszulanki S. J. K., Skopów¬ ka 4 19 80 Sióstr Serafitek i Domu św. Antoniego Przełożona, S. Stanisławska Lu¬ 
domira, Kanoniczna 11 14 54 Sipowicz Stanisław, adw., ś-to Ja- kubska 16 13 77 Sipowicz Wincenty, Dom Agent. Ko¬ 
misowy, Zawalna 7 
Skarbowe Władze (patrz Urzędy) 20 61 Skinder Witold, m., Arsenalska 6 4 72 Skład apteczny, perfumeryjny i ko- | 
smetyczny Wł. Narbuta, Św. Jań- 
ska 11 I 20 42 Skład drzewa, węgla i mat. budowl., Witoldowa 39 | 11 60 Skład sukna, baranków i dodatki dla czapników, Geifer G., Niemiec¬ 
ka 35 12 07 Skład Tartaku Parowego Szapiro, W. Pohulanka 4 16 51 „Skóropol“, skup i eksport skór su¬ rowych i żołądków cielęcych, Sze¬ 
roka 11 12 74 Ślusarski Apolinary, właśc. fabryki, 
m., Jagiellońska 11 19 23 Słotwiński Ludwik, obyw. ziemski, j Kościuszki 16 20 07 Słotwiński Mirosław, Zakretowa 32a 15 38 Słowes Mozes, lekarz-dentysta, m., Wielka 30 „Słowo“, wyd. dziennika, Zamkowa 2 
2 28 — administracja 17 S2 — redakcja — sekretariat 2 62 — gabinet naczelnego redaktora 18 60 Smazanowicz S., inspektor T-wa Ubezp. „Przezorność“, Św. Fi¬ 
lipa 4 6 22 Smilg Emanuel, adw., m., Poznań¬ 
ska 3 3 31 Smoleński N., przemysłowiec leśny, 
W. Pohulanka 17 
5 35 Smorgoński Izaak, inż.-archit., Zy- 
gmuntowska 22 
12 56 Smuszkin S., skł. fabr. huty szkła 
„Hortensja“, Bazyliańska 6 19 90 Sniechowski Bronisław, kpt. s. s.. Dominikańska 8 
12 23 Śnieżko Jan, gospodarstwo rolne, 
Poddębówka 1 1319 Sobkowicz Edmund, kpt. b., Mickie¬ 
wicza 29 4 70 — m., Słomianka 13 24 27 Sobol Eliasz» wł. biura ogłoszeń, m., Wileńska 28 26 72 Sobol Eliazar, inż., Teatralna 8 5 73 Sobol Sz. (in., przy D,n. „Skład szyb i luster“), Niemiecka 3 
5 31 Sobolewski Antoni, dyr. Zakładu 
Zastawniczego K.K.O. m. Wilna, 
Tartaki 34a 2130 Sochaczewska Helena, dr meu., m., 
Ostrobramska 25 
4 92 Sokoliskl S., przedstawiciel, Mickie¬ 
wicza 5 24 37 Solc - Szatensztejn, lekarz dent., Wi¬ 
leńska 25 2150 Sołoducho I., przemysł. leśny, W. Pohulanka 23 4 95 Solomiańscy Szewel i Mojżesz i Sze- 
lubski Jakub, budowa domu mie¬ 
szkalnego, Zawalna 12 
18 52 Sołomiański Mojzcsz, przemysłowiec 
leśny, W. Pohulanka 23 
2159 Sołomiański Szewel, przemysłowiec 
leśny. W. Pohulanka 16 27 09 Sołomiański Wolf, brakarz leśny. Piłsudskiego 32 19 41 20 26 17 00 25 98 
17 37 
9 18 22 05 5 03 17 78 
17 80 6 57 
15 40 56 28 34 Sołonojć Abram, przemysiuw le¬ 
śny, Piłsudskiego 6 
Sołonojć Chaim, kupiec, Fabrycz¬ 
na 3/10 Sołonojć, właśc. farbiarni i chem. pralni „Express“, Wielka 31 
Sołtanowa Anna, M. Pohulanka 13 
Sorokin Miron, m., W. Pohulanka 22 
Soseński Jewel, przemysłowiec, m., 
Niemiecka 37 
Sowińska Zofia, m., Laurów, gmina 
i poczta Niemenczyn n. W. 
„Spedwil“, biuro ekspedycyjno-prze- 
wozowe, Rudnicka 3 
Spejzer Izrael, W. Pohulanka 36 
Spiess i Syn, Sp. Akc., przemysło¬ 
wo - handlowe zakłady chemiczne 
w Warszawie, składnica fabrycz¬ 
na w Wilnie, Jagiellońska 16 
Spiro Rachela, m., Teatra’na 0 
Spokojny M„ inż., m., Straszuna 10 
„Społem“. Związek Spółuzie»m Spo¬ 
żywców Rz. P. Oddz. w Wilnie. Rocsa 3 Spółdzielnia Chrześcijańska Pracy 
Robotników Przemysłu Drzewne¬ 
go i Budowlanego, Ponarska 55 3 32 Spółdzielnia Handlowa Kółek i Oiga- nizacyj Rolniczych „Rolnik“, Że¬ 
ligowskiego 3 9 39 Spółdzielnia Inwalidów i Detaiistów 
Tytoniowych, Wileńska 26 
147 Spółdzielnia Producentów Ryb, Kal- wnrviska 11 29 47 Spółdzielnia Producentów Ryb, sklep, Kasztanowa 2 25 23 Spółdzielnia Pracy Rzemieślniczo-Ro- 
botnicza „Budowa“, Zamkowa 18 
22 72 Spółdzielnia „Zjednoczeni Stolarze“, Trocka 6 1126 Spółdzielnia z odp. udziałami, koszary 19! *-4 ,.Snółmłvn“. Tartaki 10 29 04 Srebrowicz Aron, m., Wielka 30 4 48 Srolowicz Beniamin, adw., Zawal¬ na 24 4 01 Stacia Obsługi i Warsztaty Samo¬ 
chodowe B-ci Juchniewiczów. Kalwaryjska 6 15 53 Standart, sp. z o. o., Gościnna 1 19 02 „Standart“, Sp. z o. o., eksport oraz 
dostawa do fabryk krajowych lnu, 
pakuł i siemienia lnianego, Go¬ 
ścinna 1 2118 „Standart“, mieszk. pryw. członka 
Dyrekcji O. Segala, W. Pohulan¬ 
ka 16 14 22 Staniewicz Witold, prof. U. S. B., 
m., Mickiewicza 62 16 92 Staroniewlcz Wacław, dzierż apte- k. s-ów W. Chomiczewskiego, W. Pohulanka 25 
Starostwo Grodzkie Wileńskie (patrz 
11r--.lv) Starostwo Powiatowe Wlleńsko-Troc- kie (patrz Urzędy) Wl. 71
		

/Czasopisma_195_02_0081.djvu

			Staszys — Szmukler 13 25 19 22 66 
3 90 25 34 16 09 23 71 21 7f? 
27 06 
8 38 16 44 176 7 72 
12 33 
7 57 8 97 10 30 169 29 86 
24 56 5 54 2 93 9 93 ' 45 
26 42 13 85 11 07 
22 00 
18 14 
15 19 24 23 25 54 18 92 4 76 15 24 28 51 24 34 
1177 2 45 
20 22 8 28 7 91 5 71 14 88 16 95 3 23 23 92 
22 56 
14 59 8 73 6 42 
1 87 7 86 Staszys Konstanty, nauczyciel, Dą- 
browskiego 5 
Statki po rz. Willi, Józef Janowicz, 
przystań, T. Kościuszki 
Stawiarski Jan, zauł. Bernardyński 4 
Steinhagen i Saenger, fabryki papie¬ 
ru i cejulozy, Sp. Akc. w War¬ 
szawie, ekspozytura w Wilnie, 
Jagiellońska 8 
Stempelberg Izrael, adw., Gdań- 
_ ska 2 Sternberg Julian, m., Zygmuntow- ska 8 Stępień Wacław, przedsiębiorca, 
Wielka 13 S^oherski Stanisław, Poznańska 2 
Stoberski Zygmunt, Mickiewicza 10 
„Stobra“, Centralna Stacja Obsługi 
Radia, Sp. z o. o., Oddział w 
Wilnie, Tatarska 3 
Stock Koniak Médicinal, przedstawi¬ 
cielstwo M. Zandberg D/H., Ja¬ 
giellońska 5 Stolarnia mechaniczna Br. Parnes, Tartaki 32 Stołowicka Lubow, Dąbrowskiego 10 
Stołowicki Aleksander, Zawalna 10 
„Stomil“, opony samoch., przedst. N. Kamenmacher, Mickiewicza 29 STOWARZYSZENIA: Dozoru Kotłów, Miła 16 
Kupców i Przemysłowców Chrze¬ 
ścijan, Bakszt? 11 
Liga Obrony Powietrznej i Prze¬ 
ciwgazowej, Wileński Okrąg 
Wojewódzki, Wielka 51 
Mieszkańców m. Wilna, Zamkowa 4 
Towarzystwo Kursów Technicz¬ 
nych, Kursy zawodowe, Holen- 
dernia 12 Wzajemnej Pomocy Stud. żyd. U. S. B., W. Pohulanka 14 Strakun E., Dom Ekspedycyjny, Wiel¬ 
ka 32 Straż Abel, technik dent.. Domini- 
kańska 11 Straż Pożarna, Dominikańska 2 
Strumiłło Justyn, Aleja Róż 4 
Strumiłło Marian, adw., Mickiewi¬ 
cza 21 Strzałko Władysław, notariusz, Wiel¬ 
ka 36 Strzedziński Wł., introligatornia, Ta¬ 
tarska 19 Stuczyński Michał, adw., m., Mickie¬ 
wicza 48 Stuczyński Miron, inż., Mickiewi¬ 
cza 42 Styliński Stefan, inż., przedstaw, 
firm: „Wspólnota Interesów“, „Bistal“ i „Konstrukcje Stalo¬ 
we“, Wiłkomierska 5a 
Suchanek Henryk, delegat f-ki Unia 
Ventzki, S. A. w Grudziądzu, 
Kasztanowa 3 
Sukiennicka - Zasztowt Hahna, adw., 
zauł. Portowy 5 
Surawicz Matylda, dr med., m., Wi- 
toldowa 33 „Surowiec“, S-ka jawna, Ponar- 
ska 65 Surwiłło Michał, dziennikarz, Zyg- 
muntowska 4 
Sussman Juda, m., Żeligowskiego 5 
Swerdlin i Ratner, przetwory nafto¬ 
we, chemiczne i farbiarskie, 
Kwaszelna 3 Swianiewicz Stanisław, prof., U. S. B., Piaski 7 
Swirklis Augustyn, kupiec, Mickie¬ 
wicza 20 Swirski Ch., właśc. składu futer, ' 
, Niemiecka 37 — (dod.) Swirski Z., m., Fabrycz- _ , . na 14 Syjomst. Wydział Palestyński, Nie- miecka 21 Symonowicz Antoni, właściciel do¬ 
mów, m., pl. Św. Piotra i Pa- 
_ , , wła 5 Syndykat Emigracyjny, Sadowa 4 
„Syndykat Rolniczy Wileński Spół¬ 
dzielczy“, Zawalna 9 I — Korkliński Aleksander, dyr., m., ! J. Jasińskiego 15 | 
„Syrena“, Fabryka Wyrobów Papie¬ 
rowych, Niemiecka 21 , 
Szabad Jakub, folw. W. Leoniszki, 
Belmont 58 ! 
Szabad Józef, dyr. Akc. T-wa Kur- I 
landzkiej Olejarni, Teatralna 4 ? 
Szabad Paulina, m., Teatralna 4 
Szabadowa Szyfra, Styczniowa 8 
Szabelska Eugenia, adw., Mickiewi- ; cza 43 2 63 Szachno Bohdan, prezes Związku Zie¬ 
mian Inflantczyków, Mickiewi- 
„ cza 48 2818 Szachnowski Józef, Dominikań¬ 
ska 13 8 96 Szadkowski Antoni, urzędnik, Kra- kowska 33 4 30 Szadowski Rafał, dr med., chor. wewn., Teatralna 4 
24 35 Szafran Jarosław, płk. dypl., Wi- toldowa 5 9 25 Szajtor Eufrozyna, Gedyminowska 17 
12 60 Szalewicz Władysław, dr, chor. uszu, nosa i gardła, Zawalna 8 
14 89 Szambedał Jakub, właśc. składu ap¬ 
tecznego, W. Pohulanka 14 
10 64 Szapiro B., dr med., m., Sadowa 9 
2413 Szapiro Dawid, przemysł leśny, Te¬ 
atralna 8 4 03 Szapiro Hesel, m., Teatralna 8 
8 99 Szapiro Irmiasz, m., W. Pohulanka 7 7 61 Szapiro Józef, współwłaśc. tartaku parowego Szapiro, m., Słowac¬ 
kiego 19 12 50 Szapiro Kalman, dr med., choroby 
wewn., m., Trocka 5 6 01 Szapiro M., adw., Słowackiego 16 8 00 Szapiro Michał, współwłaśc. D/H. „Reprezentant“ 24 12 Szapiro Mojżesz, Teatralna 8 
12 07 Szapiro, skład tartaku, W. Pohu¬ 
lanka 4 24 37 Szatensztejn-Solc, lekarz dentysta, Wileńska 25 2188 Szczurski Wacław, skład futer i wy- 
wychanie zwierząt i ptaków, 
Wielka 21 23 99 Szczybuk Abram, kupiec, Kolejowa 9 
1195 Szczybuk J., Syn i Ł. Indrupski, 
składy hurtowe towarów sukien¬ 
nych, Niemiecka 28 25 86 Szechtmejster Bejrach, Nowogródz¬ ka 104 22 63 Szejnberg Jakub, adw., Wileńska 16 
10 00 Szejniuk K., fabryka waty „Ursus“, Rydza śmigłego 22 23 70 Szejniuk K., przemysłowiec, Sado¬ wa 19 7 37 Szejniuk Morduch, właśc. cegielni „Szejniuk i Zeligman“ w Dwor- 
czanach, Kalwaryjska 29 
19 38 Szejnkier Judei, przedst. firm metal. elektryczn., Niemiecka 33 4 32 Szejnkierowa Brocha, dr med., Żeli¬ gowskiego 10 78 Szeligowski Aleksander, Zarzecze 16 8 05 Szelubski Abram, biuro leśne, Por¬ towa 5 19 60 Szelubski Izrael, komunikacja auto¬ busowa i przemysłowiec leśny, 
Jagiellońska 9 12 45 Szemiawicz Jeremiasz, 3 Maja 15 
510 Szemioth Wiktor, notariusz, Mickie¬ 
wicza 36 29 60 Szenkman M., Szopena 4 27 88 Szer Aron, felczer, Stefańska 25 20 69 Szer Saul, inż., Piłsudskiego 24 29 73 Szeronos Stefan, wł. Biura Pośred¬ 
nictwa, Śniadeckich 4 
14 84 Szeskin Azriel, m., Sadowa 9 2 42 Szeskin Bracia, Kantor Wymiany i Kolektura Loterii Państwowej, 
Wielka 40 5 50 Szeskin Józef, wł. Kantoru Wymia¬ ny * Kolektury Loterii Państw., 
m., Jagiellońska 10 
8 27 „Szkłokres“, Kresowa centrala 
sprzedaży szkła taflowego, Sp. 
z p. o. w Wilnie, przedstawiciel¬ 
stwo handlowe, Trocka 7 
617 „Szkłowil“, skład porcelany i szkła, 
Wsz. świętych 5 
1612 Szkolna Pracownia Przyrodnicza, Zawalna 5 28 69 Szkolna Przychodnia Lekarska C. O. R., zauł. Franciszkański 7 
27 83 Szkolną Przystań Wioślarska K. O. Sz. Wileńskiego, B. Antokol- ski b 3 30 Szkolnicki Grzegorz, m., Gościnna 1 6 69 Szkolnicki Józef i Syn D/H., mat. budowl. i wodoc.-kanaliz., Win- gry 21 26 80 Szkoła „Commercium“, Trocka 1 
16 27 Szkoła Nauk Politycznych przy In¬ 
stytucie N. B. Europy Wscho¬ 
dniej, Arsenalska 8 27 33 Szkoła Pielęgniarska „TOZ“, Sa¬ dowa 9 7 34 Szkoła Położnych, kancelaria, 3 Ma¬ ja 8 — (dod.) Oddział położniczy 
23 07 Szkoła Szybowcowa Wił. Okręgu Kolejowego L. O. P. P. w Auk- 
sztaglrach 28 28 4 75 
15 88 31 
159 
9 03 13 20 
11 08 7 25 5 25 
4 23 9 29 77 
9 89 23 75 
28 76 
23 08 23 08 14 91 14 28 
9 31 
12 09 
12 66 19 99 14 81 2 26 
18 15 88 20 63 24 89 10 72 
24 36 10 74 
10 81 
27 98 9 43 1 71 2 83 11 92 
24 56 6 32 
198 SZKOŁY: Liceum Państwowe im. Jana i Ję¬ 
drzeja Śniadeckich, Bakszta 15 Gimnazja: Epsztejna C. i Szpajzera J., ko- 
eduk., Archanielska 11 
Im. d-ra J. Czarny, koeduk., 
Wielka 47 Im. E. Orzeszkowej, państw., 
żeńskie, Mickiewicza 38 
lin. Kr. Zygmunta-Augusta, pań¬ 
stw., męskie, M. Pohulanka 7 
Im. ks. A. J. Czartoryskiego, 
państw., żeńskie, Orzeszko¬ 
wej 9 Im. Witolda Wielkiego, Dąbrow¬ 
skiego 5 Koeduk. Ogólnokształcące Związ¬ 
ku Osadników w Wilnie, Za¬ 
walna 21 Krawieckie żeńskie Państwowe, 
Królewska 8 
Kupieckie Państwowe żeńskie, 
Wileńska 10 
Kupieckie Prywatne Męskie Stów. 
Kupców 1 Przemysł. Chrześci¬ 
jan, Mickiewicza 18 
Mechaniczne i Elektryczne Państw., 
Kopanica 5 O. O. Jezuitów, męskie, Wielka 58 
1 Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Ad. Mickiewicza, Domini¬ 
kańska 3/5 P. P. Benedyktynek, żeńskie, św. Ignacego 3 Pryw. Koeduk. „Edukacja“, Wiel¬ 
ka 47 Pryw. Koeduk. dla dorosłych im. Piotra Skargi 
Pryw. Koeduk. im. Piotra Skargi 
z prawami gimn. państw., Lu- 
dwisarska 4 
Pryw. Koeduk. 1 Liceum Ogólno¬ 
kształcące „Oświata“ z pełny¬ 
mi praw. gimn. państw., Be¬ 
nedyktyńska 2 
Pryw. żeńskie im. Filomatów, Że¬ 
ligowskiego 1 
Sióstr Nazaretanek, żeńskie, Sie¬ 
rakowskiego 13 
Społeczne Rosyjskie im. A. Pusz¬ 
kina, Ostrobramska 29 
„Tarbut“, z hebrajskim jęz. nau¬ 
czania, Zawalna 4 
żyd. Centr. Kom. Oświaty, ko¬ 
eduk., Końska 3 
Państwowe Pedagogium, Ostro¬ 
bramska 9 Seminaria: Duchowne Prawosławne Państw., 
Ostrobramska 9 
Duchowne Rzymsko-Katolickie Pań¬ 
stwowe, Mostowa 12 
Ochroniarskie im d-ra J. Czarny, 
Wielka 47 Ochroniarskie Państwowe im. M. Konopnickiej, Zakretowa 3 
Ochroniarskie i Kursy Nauczy¬ 
cielskie „Tarbut“, Orzeszko¬ 
wej 7 Szkoły zawodowe i powszechne: 
Dokształcająca Zawodowa, św. Filipa 3 Odzieżowa im. „Promienistych“ 
T-wa „światło“, Żeligowskie¬ 
go 1 Ogrodnicza Państw, średnia, Soł- 
taniska 50 Powszechna Nr 15 i 29, Antokol, 
Piaski 1 Powszechna Nr. 18, Żwirki i Wi¬ 
gury 52 Rzemiosł Budowl. Państw., Kopa¬ 
nica 5 Techniczna Państw, im. Marsz. J. 
Piłsudskiego, Holendernia 12 — sekretariat — ogólny — warsztaty Towarzystwo Kursów Technicz¬ 
nych, kursy motoc. samocho¬ 
dowe, Holendernia 12 
Zawodowa Pryw. żeńska Stów. 
„Służba Obywatelska“, Bisku¬ 
pa Bandurskiego 4 
Zawodowa „Pomoc Pracy“, Su- 
bocz 19 25 96 Szlosberg Abram, Zamkowa 15 
28 79 Szlosberg Eflm, inż. techn., I Jasiń¬ 
skiego 18 5 13 Szlosberg Leon, adw., m., Niemiec¬ ka 37 6 98 Szlosberg Wulf, Zawalna 6 22 86 Szmukler Dawid, kier. fabr. dykt. „Dykta“, Słowackiego 21a 72 W1
		

/Czasopisma_195_02_0082.djvu

			Sznejdman — Tunkiel 9S6 Sznejdman, zakład kiszkowy, Za- walna 33 13 35 Szniolis Bolesław, dr med., nacz. lekarz Ubezp. Społ., m., Porto¬ 
wa 26 20 71 Szokalski Stefan, św. Jacka 8 
29 23 Szostakowski Henryk, M. Pohulan¬ 
ka 14 25 28 Szpak Stanisław, przem. leśny, 
m., Potok 18 24 95 Szpak Szymel, przedstawiciel, 
Ostrobramska 25 27 43 Szperling Naftel, Wileńska 28 SZPITALE: 2 30 Dla Kobiet Gminy żydowskiej, Witoidowa 15 13 93 Państwowy Psychiatryczny w Koj- ranach 1181 Państwowy Psychiatryczny, Let¬ nia 5 60 Sawicz, Bakszta 2 39 św. Jakuba, b., 3 Maja 8 Ig 40 — oddz. chirugiczny, 3 Maja 8 21 45 — oddz. wewnętrzny, 3 Maja 8 26 Zakaźny, Grodzka 10 3 57 żydowski, Zawalna 42 23 34 Szpotański K. i S-ka, S. A., Fabry¬ 
ka Aparatów Elektrycznych, 
Przedstawiciel J. Krużołek, Atic- 
kiew cza 33 13 51 Szpunt, biuro zbożowe, Jagielloń¬ 
ska 3 17 75 Szryro Borys, Węglowa 12 
10 33 Sztejn Josel, kupiec, Węglowa 14 
25 26 Sztejn Rubin, przemysłowiec, św. Filipa 1 9 55 Sztejn i Szturman, S-ka firmowa, Tartaki 4 15 25 Sztejnberg Grzegorz, m., Jagielloń¬ 
ska 3 25 25 Sztejnhauer Lew, dr med., chor. skórne wener. (16—20), Zamko¬ 
wa 18 (róg św. Michalskiej) 
23 09 Sztok I., klerown. wileńsk. Oddz. Sp. Akc. ,,GenteIman“ w Łodzi, 
Subocz 6a 4 51 Sztrall Bolesław, cukiernia, Mickie¬ 
wicza 12 4 68 Sztrall K., cukiernia, Mickiewicza 22 4 67 ,,Sztrall K.“, cukiernia, Wielka 2 15 43 Szuksteliska Roda, współwłaśc. fabr. „Bałtyk", Stefańska 23 
23 82 Szulc Cyryl, inż. elektryk, Mosto¬ 
wa 3a 12 78 Szumańscy W. i E., dom handlowy, 
Mickiewicza 1 415 Szumborowicz K., Zakład Wyrobu 
Narzędzi Chirurgicznych i Elek¬ 
tromedycznych, Uniwersytecka 4 5 89 Szumiellski Wulf, dr med., Trocka 9 
28 47 Szunejko Stanisław, agronom, Kal- waryjska 8 28 62 Szunski Judei, Szopena 3 1111 S<.ur Herman i S-ka f. ,,E1-Fa“. skład farb i art. elektrotechn. 
i budowlanych, Niemiecka 3 
1184 Szur R., skład farb, mater, elektro¬ 
technicznych, budowlanych, Nie¬ 
miecka 11 (róg św. Mikołaja 1) 25 94 Szwajiich Dawid, mgr praw, Stefań¬ 
ska 27 8 02 Szwanebach Teodor, artysta malarz, 
m., J. Jasińskiego 6 
2 66 Szwarc Jakub, inż., m., W. Pohulan¬ 
ka 41 16 55 Szwed Julian, naucz, gimnaz., Pie¬ kiełko 7 12 80 Szwelnik Bronisław, krawiec męski, 
W. Pohulanka 2 28 50 Szwoynlcki Otton, m., Bankowa 2 
7 02 Szwykowski Ludwik, dyr. Banku 
Gosp. Krajowego, Oddz. w Wil¬ 
nie, m., Zygmuntowska 20 17 92 „Szyba“, firma M. Majzel i A. Ku- blic, skład szkła okiennego i 
luster, Zawalna 32 
24 58 Szylański Hirsz, kupiec leśny, Ki¬ 
jowska 6 17 60 Szyk F. i S-wle, skład nasion i na¬ 
wozów sztucznych, Zawalna 58 5 45 Szymanowicz Mieczysław, mierniczy przys'iuHv. Mickiewicza 15 
27 37 Szyszkowski Mikołaj, wicedyr. Iz¬ 
by Przem.-Handl., m., Objazdo¬ 
wa 8 ś 2 24 śmiałowski Zbigniew, dyr., Mickie¬ 
wicza fi—1 15 15 śmigielski Jerzy, dr med., chor. wewn. (17—18), Góra Bouffało- 
wa 21 26 67 świackiewicz Józef, wytwórnia bisz¬ 
koptów, pierników, cukrów i cze¬ 
kolady, Kalwaryjska 38 
4 42 świątecki Kazimierz, m., M. Pohu¬ 
lanka 14 26 56 Świątkowski Mieczysław, Kościusz¬ 
ki 14a 1617 Świątkowski M., D/H., Wielka 53 
8 47 świda Witold, adwokat, Portowa 26 25 22 świderski Ludwik, mgr, kier. Oddz. Org. Dyr. Okr. P. i T., m., Jasna 34 13 54 świecow Rubin, handlowiec, m., W. Pohulanka 3 15 99 świeżyński Zdzisław, lekarz, chor. wewn., św. Jakuba 16 
6 20 Święcicki Józef, redaktor, T. Zana 21 12 37 Święcicki Wiktor, Zakretowa 2 
190 świrski Abram, m., przemysłowiec leśny, W. Pohulanka 16 
8 28 świrski Ch., właśc. składu futer, Nie¬ 
miecka 37 13 04 świrski Izaak, Nikodema 4 T 15 17 Talerman Józef, przemysłowiec leś¬ ny, Piłsudskiego 6 
20 54 Tański Adam Zygmunt, m., Gimna¬ 
zjalna 6 6 77 Tarasiewicz Dominik, mjr. s. s., 
Nowa Aleja 3 m. 3 
22 48 Tarasiewicz Jan, księgarz, Zarzecz¬ 
na 5a 26 89 Taraszkiewicz Leonard, kawiarnia. Wileńska 33 5 71 „Tarbut“ żyd. Stów. Kult.-Ośw., Niemiecka 21 16 81 Tarel Hirsz, zakł. krawiecki, Nie¬ miecka 35 28 73 Targi Północne w Wilnie, dyrek¬ 
cja, Wileńska 36 6 38 Targońska Stanisława, Niemiecka 2 
176 Tartak i Fabryka Wyrobów Stolar¬ 
skich Br. L. i B. Parnes, Tar¬ 
taki 32 7 91 Tartak parowy, Borodzickl Z., świrski Z. i S-ka, Fabryczna 14 
157 Tartak Parowy Centralny i Fabry¬ 
ka Woliny, Alperowicz Z. i So- 
seńskl J., Sp., Pijarska 8 
7 29 Tartak Parowy, K. Gerszater, Anto- kolska 116 17 26 Tartak Parowy Stefański, Z. N. Ep- sztejn i S-wie, Przemysł Drzewny, 
Słowackiego 42 
413 Tartak Parowy Szapiro, Bagatela 23 7 61 Tartak Parowy Szapiro, Szapiro Józef, m., Słowackiego 19 
28 20 Tartak Pióromoncki, wł. Sz. i E. So¬ 
bolowie & Br. Szyszko, Pióro- 
mont 7 18 41 Taub Michał, dyr., Mickiewicza 30 
9 45 Teatr Miejski, W. Pohulanka 11 2 24 Teatr Muzyczny „Lutnia“, Mickie¬ 
wicza 6 — (dod.) śmiałowski Zbigniew, 
dyr., m., Mickiewicza 6 18 43 Techniczna Szkoła żyd. (Techni¬ kum Wił.), Gdańska 3 19 04 Tejtel Józef, adw., Zawalna 27 8 75 Tejtelbaum Flawiusz, adw., Jagiel¬ lońska 7 13 79 Telerant C. i S-wie, Niemiecka 26 
22 47 Tenczyński Tadeusz, dyr. Oddz. Warsz. T-wa Ubezp., Portowa 12 
17 07 Teodozjusz, arcybiskup prawosław¬ 
ny wileński i lidzki, Ostrobram¬ 
ska 10 20 67 Tjeder Michał, dyr. Biolog. Stacji, Mickiewicza 44 
4 73 Tod Chasia, wł. fabryki pudełek, 
Św. Nikodema 8 29 68 Tomaszewicz Stanisław, emeryt, m., Popowska 2b 15 98 Tomaszewski Aleksander, inż. leś¬ 
ny, m., Kasztanowa 2 26 43 Tomaszewski Emanuel, lekarz, Pió- romont 11 13 92 Tomaszewski J., „Cel“ (P. K. O. 80671), Lipowa 8 2199 Topel A. Wytwórnia Mleczarska, wyroby: śmietanka pasteryzowa¬ 
na, śmietana, kefir leczniczy i 
sery białe, Żydowska 15, Oddz. Zawalna 48 20 20 Toplłko Wiktor, budowniczy, m., 
Bonifraterska 6 14 09 Topór-Wąsowski Tadeusz, kpt., m. Artyleryjska 2 2195 Torenberg F., owocarnia, Wileń¬ 
ska 10 18 68 T-wo Kredytowe m. Wilna, dyrek¬ 
cja, Jagiellońska 14 
18 58 T-wo Kredytowe m. Wilna, sekreta¬ 
riat, Jagiellońska 14 7 15 T-wo Lniarskie, Św. Jacka 2 18 99 T-wo Miejskich i Międzymiasto¬ 
wych Komunikacyj Autobusowych, 
Sp. Akc., biuro wydziału ruchu, 
jagiellońska 14 18 00 — dyrekcja i biuro główne 12 03 — garaż, Legionowa 2 27 38 T-wo Opieki nad Zdolną a Nieza¬ 
możną Młodzieżą Szkolną „TOM“ 
w Wilnie, Sierakowskiego 25 29 80 T-wo Oświaty „Tachkemoni“, sw. Jańska 1 198 T-wo Pomoc Pracy, Subocz 19 
16 97 T-wo Pomocy w Samokształceniu im. T. Zana 14 79 T-wo Przyjaciół Nauk, Lelewela 8 
3 71 T-wo Przyjaciół żyd. Instytutu 
Naukowego, Wiwulskiego 18 8 40 T-wo Ubezp. „Generali“, Mickie¬ wicza 19 3 58 T-wo Ubezp. „Orzeł“, Sp. Akc. Oddz. w Wilnie, Teatralna 4 
16 59 T-wo Ubezpieczeń Vita-Kotwlca, Sp. Akc. i inspektorat w Wilnie, 
Mickiewicza 9 26 03 „TOZ“ Kolonia I Żłobek, Górańcy 10 27 60 „TOZ“, T-wo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, 
Oddz. w Wilnie, biuro, Mosto¬ 
wa ls 417 Tórczyński Roman, adw., m.. sw. Filipa 4 712 Trachtenberg B-cia, skład futer, Wielka 39 2912 Trachtenberg B-cia, skład futer, 
filia, Wielka 19 24 55 Trachtenberg Józef, Subocz 9 
1175 Trakieniski L., D/H., Nowogródz¬ ka 18 23 32 Transportowe Biuro „Ekspedycja 
Miejska“, Stefan żukowski, Za¬ 
walna 16 23 71 Transportowe Biuro „Ekspedycja 
Wileńska“, transporty i przewóz 
mebli, Wielka lo 
8 62 „Transwil“, T-wo, bocznica kolejo¬ 
wa i sprzedaż węgla kamienne¬ 
go, Słowackiego 27 18 39 „Transwil" T-wo, Bocznica kolejo¬ wa, Al. żwirki i Wigury 2 1171 „Tranzyt“, dom ekspedycyjno-prze- 
wozowy, Stefańska 5 19 64 Trejwas Zofia, W. Pohulanka 19 
19 77 „Trio“, fryzjernia, Mickiewicza 29 
2116 Trocka Nadzieja, właśc. domu, Za¬ 
walna 33 6 90 Trocki Eliasz, kierown. składu 
sprzedaży Nr 1 Akc. T-wa Kur- 
landzkiej Olejarni, Sadowa 4 22 52 Trocki Eliasz, m., M. Pohulan¬ 
ka 10 5 02 Trocki F., dr med., chirurg, m., Zawalna 49 22 23 Trocki Józef, przemysłowiec, Por¬ 
towa 7 318 Trocki Noach, m., Sadowa 4 6 00 Trocki S., inż., dyr. T-wa Akc. Kurlandzkiej Olejarni, m., Sado¬ 
wa 4 17 45 Trocki Samuel, m., Zawalna 14 
2216 Trocki Z., dr med., W. Pohulan¬ 
ka 1 23 41 Trok Jakub, inż., W. Pohulanka 27 24 86 Tromszczyriski E., wytwórnia sztuczn. wód mineraln., kierow¬ 
nik mag. W. Wrześniowski, Piw¬ 
na 7 1146 Trublckl Witold, major, Zakreto¬ 
wa 2 18 24 Truszkowska Maria, W. Pohulan¬ ka 23 189 Trytek Stanisław, starosta powiato¬ 
wy, m., Zawalna 30 1133 Tschesno Miron, Kwiatowa 4 k^slfe! IUDOR AKUMULATORY WILNO ul. Zawalna 2, tel. 19-84 2176 Tumanis Józef, zakład ślusarsko- 
mechaniczny, Nowogródzka 6 20 00 Tunkiel Aron, współwł. Domu Ban¬ 
kowego „Kłeck i Lewin“, m., 
Jagiellońska 9 Wl. 73
		

/Czasopisma_195_02_0083.djvu

			Wilno Turczyński — Urzędy 22 33 
9 76 17 50 28 70 13 69 21 20 27 12 
12 55 
15 66 18 16 14 08 
7 50 7 51 22 17 16 
6 19 8 08 
17 76 15 174 13 48 21 96 20 02 
13 81 15 
174 
8 08 13 48 16 20 02 
13 81 
12 91 Turczyński Mieczysław, nacz. Wydz. 
Ogóln. Dyr. Okr. P. i T., m., 
Zakretowa 11 
Turec Calel, przedsiębiorca robót 
wodociągowo-kanalizac., Wileń- Turło Witold, właściciel zakładu po¬ 
grzebowego, Zawalna 24, vis-à- 
vis Singera Turłowicz Władysław, przedsiębior¬ 
ca, 3 Maja 9 
Turski Stanisław, mgr fil., drukar¬ 
nia ,,Grafika“ 
Turystyka — Zw. Pr. Turystycznej, 
Mickiewicza 32 
Twerdin M., Niemiecka 3 
Tyman Franciszek, Sosnowa 19 
Tymiński Józef, dr med., chirurg, 
dyr. szpitala kolejowego, Wil¬ 
cza Łapa Tynjanow Nochim, skład naczyń, 
Zawalna 33 Tyszkiewicz jan, hr., majątek Waka 
Tyszkiewicz Jan, hr., zarząd gł. dóbr, Zygmuntowska 6 
Tyszkiewicz Michał hr., skład drze- 
_ , , wa, Tartaki 28 Tyszkiewiczowa Teresa, hr., W. Po¬ 
hulanka 36 U Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie (układ telefonów czynnych do 1-go 
kwietnia 1939 r.) — Dyrektor, gab. — (dod.) Wicedyr., gab. — Sekretariat Wydz. Lecznictwa — (dod.) Naczelny Lekarz — (dod.) Z-ca Naczelnego Lekarza — Informacja Wydz. Lecznictwa — Sekcja świadczeń — (dod.) Zakład Przyrodoleczniczy i Roentgeny — Sekcja Poboru Składek — (dod.) Sekcja Rachunkowości — Referat Gospodarczy — (dod.) Kierownik Sekcji Adm. „ Gospodarczej — Sekretariat Główny — (dod.) Kef. Orzecznictwa o Kontr. Zakł. Pracy — Sekcja Wymiaru Składek — (dod.) Sekcja Ewidencji — Pogotowie Nocne i Chirurgia — Apteka Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie, 
ul. Mickiewicza 27 
(Układ telefonów czynnych od 1-go 
kwietnia 1939 r.) — centrala telefoniczna Dyrektor, gab’.' 
Pogotowie N ocne i Chirurgia 8 40 6 49 6 49 8 61 8 61 4 83 
8 20 3 93 
25 54 6 23 
12 83 24 28 Apteka Kierownik Centrali Zaopatrywa¬ nia Instytucji Ubezpieczeń Spo¬ 
łecznych Ubezpieczeń T-wo Assicurazioni Ge¬ 
nerali Trieste, Mickiewicza 19 
Ubezpieczeń T-wo ,.Prudential“, Mickiewicza 26 
Ubezpieczeń T-wo ,,Przezorność“, 
Mickiewicza 26 
Uciechowska H., dr, chor. wewn., 
__ . Sadowa 15 Uciechowski Józef, adw., m., Sa¬ 
dowa 15 Uciechowski Miron, m., Szopena 1 
Uciechowski M., inż. techn., m., 
Szopena 1 Umiastowskl Witold, lekarz chor. 
płuc, (przyjm. 18—19), Jagiel¬ 
lońska 7 Unia-Ventzki, S. A., Fabr. Masz. i Narz. Roln., Agentura Wileńska, 
Kasztanowa 3 ,,Union“, garbarnia, Tartaki 2 
,.Universal“, L. Fejnsznejder, Wiel¬ 
ka 9 Uniwersytet Stefana Batorego w Wil¬ 
nie, Uniwersytecka 3 
Rektorat, poczekalnia, centrala 29 30 
21 53 
13 67 3 47 — (dod.) Rektor, gab. — (dod.) Prorektor gab. — Prorektor, m., Zamkowa 22 — Kierownik Sekretariatu, gab. — Kierownik Sekretariatu. m., Zamkowa 24 — Sekretariat — (dod.) referat spraw ogólnych — (dod.) referat spraw młodzieży — Biolioieka — Dziiekanat — Dziekanat 3 48 — Kierownik Biura Techniczno-Go- 
,, spodarczego — Kwestor — Apteka, Wielka 24 
Uniwersytecka, Uni¬ 
wersytecka 5 Wydziału Humani¬ 
stycznego 
Wydziału Prawa i 
Nauk Społecznych — Dziekanat Wydziału Matematycz- 
iio - Przyruuiiicjcgo — Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
wraz z Oddz. Farmaceutycznym — Dziekanat Wydziału Sztuk Pięk- Tx . . nych — Dziekanat Wydziału Rolniczego — Instytut Jędrzeja Śniadeckiego 
(apar. og.), Nowogródzka 22 — Obserwatorium Astronomiczne i Zakład Meteorologii, Żakreto- 
o . , wa 23 — Seminarium Matematyczne, Zam¬ 
kowa 11 — Seminaria Prawno-Ekonomiczne, . . . . Uniwersytecka 7 — (dod.) Studium Prawa Litew- c . . skiego — Seminaria Wydz. Humanistyczne- „ go, Zanikowa 11 — Seminarium Filozoficzne, Uniwer- _ . sytecka 5 — Zakład Anatomii Opisowej, Za- kretowa 23 — Zakład Anatomii Patologicznej, Antokol, szpital wojskowy — Zakład Higieny, Antokol, szpital 
wojskowy — Zakład Anatomii Porównawczej, _ . Zakretowa 23 — Zakład • Bakteriologii, Objazdo¬ 
wa 2 — Zakład Biologii, Zakretowa 23 — Zakład Botaniczny, Zakretowa 23 — Zakład Chemii Farmaceutycznej, 
Objazdowa 2 — Zakład Chemii Fizjologicznej, 
Zakretowa 23 — Zakład Chemii Fizycznej, Nowo¬ 
gródzka 22 — Zakład Chemii Nieorganicznej, 
Nowogródzka 22 — Zakład Chemii Organicznej, 
Nowogródzka 22 — Zakład Chemii Rolnej I Mikrobio¬ 
logii, Zakretowa 1 — Zakład Chemii Technicznej, Sło¬ 
wackiego 16 — Zakład Ekonomii Rolniczej, Uni- 
wersytecka 3 — Zakład Farmacji Stosowanej, Za¬ 
kretowa 23 — Zakład Farmakognozji i Hodowli 
Roślin Lekarskich, Objazdowa 2 — Zakład Farmakologii, Zakreto¬ 
wa 23 — Zakład Fizjologii, Zakretowa 23 — Zakład Fizjologii i Nauki żywie¬ 
nia, Objazdowa 2 — Zakład Fizyki, Nowogródzka 22 — Zakład Oeograłiczny, Zakreto- „ wa 23 — Zakład Geologii, Zakretowa 23 — Zakład Histologii, Zakretowa 23 — Zakład Hodowli Zwierząt, Zakre- 
towa 23 — Zakład Medycyny Sądowej, Za¬ 
kretowa 23 — Zakłąd Mineralogii i Petrografii, Zakretowa 23 — Zakład Patologii Ogólnej i Eks¬ 
perymentalnej, Zakretowa "2 — Zakład Systematyki i Geografii 
Roślin, Zakretowa 1 — Zakład Szczegółowej Uprawy Ro¬ 
li i Roślin, oraz Stacja Oceny Nasion, Zakretowa 1 — Zakłady Prawa Cywilnego, Han¬ 
dlowego, Karnego, Skarbowego i Administracyjnego, Wielka 24 — Zakład Zoologii 1 Muzeum Przy¬ 
rodnicze, Zakretowa 23 — Zakręt - folwark U. S. ti. (Kliniki U. S. B. wykazane w alfa¬ 
betycznym spisie pod lit. ,,K") 96 
7 73 5 69 10 43 
12 93 
91 
911 6 43 6 34 
43 67 15 20 
12 43 14 70 
10 08 7 88 
9 01 
5 91 17 35 23 96 9 50 
12 42 
23 29 11 45 23 24 5 67 
166 21 74 
23 22 6 79 
29 43 93 22 65 18 73 22 89 18 96 23 98 9 10 
12 13 
29 93 11 87 20 90 
18 74 21 74 
21 81 2112 9 78 
94 19 50 Urban Fabian, kier. Oddz. Sieci Rejonowej Urzędu Tf.-Tg., m., . Zarzeczna' 16 18 82 Urbanowicz Jan, przemysłowiec, 
Szeptyckiego 10 20 83 Urmacher Salomon, prokurent T-wa Metalurg. Br. Czerniak i S-ka, 
Filipa 4 22 68 „Ursus“, fabryka wypraw, i farb. futer, Staro - Szlachturna 9 12 96 7 92 
14 66 12 51 
18 36 7 93 
2113 13 38 25 56 
25 57 
3 81 
12 53 16 22 12 57 13 49 27 02 26 64 23 65 
12 79 24 53 15 59 
12 59 
15 55 
12 92 
18 37 15 60 
7 17 13 22 
6 04 14 26 18 37 2 52 
4 93 51 
22 09 81 
23 80 URZĘDY: Archiwum Państwowe, Słowac¬ 
kiego 8 Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Wilnie, Wielka 66 — dyr., gab. (sekretarz) — dyr., m., Mickiewicza 29-6 — kier. Biura O. Insp., gab. — kier. Biura O. Insp., m., Soł- . taniska 4 — Biuro O. Insp. oraz Inspektorzy — Kierownik Biura Finansowego — Ret. kasowy rozrach. i spra¬ 
wozdawczy Biura Finansowego — Ref. Budżetowy Biura Finans. — Ref. Kontroli Biura Finans. — Biuro Użytkowania i Zbytu , Drewna — Materiały przerobione Biura U. Z. — Referat Opałowy Biura U. Z. — Biuro Produkcji Drewna, Het- „ , „ manska 1 — Referat Ochrony i Hodowli La¬ 
sów, oraz Referat Zamiany Gruntów, Hetmańska 1 — Biuro Produkcji Drewna, Mic¬ kiewicza Nr 29 — Biuro Techniczne — Biuro Użytków Ubocznych ! Gospodarstw Nieleśnych — Mieszkanie Kierownika Oddzia¬ 
łu Rybactwa, Objazdowa 8—9 — Biuro Prawne — Oddział Osobowy — Sekretariat Ogólny — Garaż, Moniuszki 21 — Skład Opałowy i Stajnia, Pod¬ górna 7 Państwowe Nadleśnictwo Wilno, Moniuszki 21 — Państw. Nadleśnictwo Wilno — Leśnictwo Ponary, osada Roj- . , stele — Leśnictwo Możejki, osada Mo- żejki — Gajówka Buchta 1-ctwo Po- nary — Leśnictwo Rzesza, osada Wa- 
naginia (łączy agencja Wilno 12 lub Niemenczyn) — Leśnictwo Pijary, osada Duk- szty Pijarskie (łączy Mejsza- 
_ , gola 9) — Punkt Przeładunkowy Nadleś¬ 
nictwa Wilno w Wilnie Pod¬ 
górna 7 Inspektorat Szkolny m. Wilna, 
Portowa 5 Inspektorat Szkolny w Wilnie, 
Portowa 5 Inspektoraty Pracy, Ostrobram- 
ska 19 — Okręgowy Inspektorat Pracy — Okr. Insp. Pracy B. Leszczyń- . skl, m. — Inspektorat Pracy 62 Obwodu na m. Wilno — Inspektoraty Pracy 63 1 64 Obwodów Izba Okręgowa Kontroli Państwo- 113 — sekretarz prezesa — (dod.) prezes Zenon Mikul¬ ski, gab. 10 — prezes Zenon Mikulski, m., 
Zygmuntowska 22 153 — dział ogólny, kier. (J. Juchno- 
wicz), gab. 14 36 — Wydział I —- Kontrola Skar- 
bowości, Rolnictwa i Reform 
Rolnych, kier. wydz. J. Do¬ 
brzański, gab. 11 53 — Wydział II — Kontrola Woj¬ 
skowości, oraz Administracji 
Ogólnej, nacz. wydz (W, Cy¬ 
wiński), gab. 11 48 — Wydział III — Kontrola Ko¬ 
munikacji oraz Poczt i Tele¬ 
grafów, nacz. wydz. (W. Bo¬ 
browski - Korolko), gab. 17 55 — Wydział IV — Kontrola Opie¬ 
ki Społecznej, Przemysłu I 
Handlu, Sprawiedliwości, 0- 
światy, Przedsiębiorstw Pre¬ 
zydium Rady Ministrów 1 Dy¬ 
rekcji Lasów, nacz. wydz. (W. Kownacki), gab. 18 86 Izba Rzemieślnicza w Wilnie, Gdańska 6 74 Wl,
		

/Czasopisma_195_02_0084.djvu

			Urzędy — Urzędy Wilno 9 59 3 74 3 36 
14 78 140 13 25 
44 196 10 56 27 71 11 49 
47 215 109 21 27 
19 91 23 72 24 09 10 55 
144 4 81 5 59 
2 98 
5 41 2 31 3 33 14 33 
14 32 29 83 10 53 1119 27 91 53 
9 46 
53 
9 34 
211 
9 33 
95 9 35 7 76 9 32 19 43 20 93 
14 11 13 09 19 05 8 01 
19 06 
1 08 19 07 3 20 73 
8 44 URZĘDY: (dalszy ciąg) Izba Skarbowa, W. Pohulanka 10 — Dyr., gab. — Sekretariat Dyr., m., Zakretowa 14 Wydz 1 Ogólny, Nacz. Wydz. — Wydz. 1. C. Kozental — Oddz. Osobowy, Wydz. 1 — Oddział Gospod., Wydz. 1 — Wydz. II Podatków Bezpo¬ średnich, Nacz. Wydz. — Oddz. Adininistr. i Egzekuc. — Biuro Informacyjne i Oddział podatk. realnych — Oddziały: podatków dochodow., przemysłowego i bilansowy — Oddział Asygnowań i Naczeln. Wydz. III — Oddziały: Kontroli Podatków, 
Kredytów, Budżet. 1 Rozcho¬ 
dów — Wydz. IV Podat. Pośrednich, 
Nacz. Wydz., telefon ogólny — Wydz. V Opłat Stempl. i Po¬ 
dat. Spadk., Nacz. Wydz. i telefon ogólny — Przewodniczący Komisji Od¬ woławczej — Wojew. Kom. Klasyfikac., Zakretowa 9 — Inspektor Okręgowy Ochrony 
Skarbowej, gab., W. Pohu¬ 
lanka 9 — Inspektor Okręgowy Ochrony Skarbowej, m.. Przejazd 16 — Sala licytac. Urzędów Skarb., Niemiecka 22 — Brygada Ochrony Skarbowej, W. Pohulanka 9 Urząd Sk. Akcyz i Monop. Państw., Zawalna 56 1 Urząd Skarb., m. Wilna, Nacz. Urz., W. Pohulanka 10 1 ,, ,, Kasa i Ra- . chuba — 1 „ ,, Dz. Egzeku¬ cyjny 2 ,, ,, Nacz. i tel. ogólny, Królewska 9 — 3 ,, „ Nacz., Kance¬ laria, Wingry 6 “3 ,, ,, Egzekucja — 4 ,, ,, Nacz. i telef. ogólny, Bazyllańska 4 — 5 ,, ,, Nacz., gab., W. Pohulanka 18 
_ 5 „ ,, Kler. Dz. Egzekuc., W. Pohulanka 18 — Urząd Opłat Stemplowych, W. Pohulanka 10 — Powiatowa Komisja Klasyfika¬ 
cyjna przy 5 Urzędzie Skarb., W. Pohulanka 35 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Wi¬ 
leńskiego, Wolana 10 — kurator, gab. — kurator, m. — sekretarz — Wydział Ogólny, Nacz., gab. — kierownik Rachuby — nacz. Biura Personalnego — Wydział Szkolnictwa Powsze¬ chnego, nacz., gab. — Wydział Szkolnictwa Zawodo¬ wego, nacz., gab. — Wydział Szkolnictwa średnie¬ go, nacz., gab. — kancelaria ogólna i Oddział Oświaty Pozaszkolnej — Centralna Biblioteka Pedago¬ giczna — Komisja Wycieczkowa 
Państwowa Weterynaryjna Pra¬ 
cownia Rozpoznawcza, Dąbrow¬ 
skiego 3 Państwowy Zakład Higieny, filia 
w Wilnie, Tatarska 11 
— (dod.) kierownik Filii Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Inspektorat Woje¬ 
wódzki, Mickiewicza 37 — Insp. Woj. inż. Stanisław Ja¬ nuszewski, gab. — (dod.) Inspekcja Insp. Woj., m.. Kasztanowa 3 — Sekretariat — Dział Dobrowolny i Rachuba Insp. Woj. — Inspektor Powiatowy P. ^Ź. Prokuratoria Generalna R. P.. od¬ 
dział w Wilnie, Uniwersytec¬ 
ka 6/8 Prezes Mieczysław Oblezierski, gab. — Prezes Mieczysław Obiezierski, m. — Z-ca Prezesa radca J. Hordyński 17 20 119 
12 11 12 97 101 49 
9 07 
1217 
2 36 29 62 27 66 
154 115 
15 02 
2 37 
15 49 
2 34 167 
27 79 2 38 
16 77 2 35 
24 25 4 57 33 
14 19 19 24 14 29 18 47 212 
9 05 
21 16 21 
11 01 21 55 11 01 
16 46 13 86 
21 
2 25 — Ogólny, centrala — (dod.) radca St. Zdanowicz — (dod.) radca K. Zwierko — (dod.) sekretarz naczelny, radca K. Cierpiński — (dod.) kancelaria Sąd Apelacyjny, Mickiewicza 36 — Prezes Jozet Przyłuski, gab. — Prezes Józef Przyłuski, m., Su¬ walska 5 — Sekretariat Prezydialny, Wice¬ 
prezes Kryczyński Olgierd, Sę¬ 
dzia Apelacyjny śledczy do 
Spraw Wyjątkowego Znaczenia Sekita Julian -— Wydz. I Karny — (dod.) Wiceprezes Przewodni¬ 
czący Wydz. I Karnego, Dmo¬ 
chowski Vviadyslaw Prokuratura Sądu Apelacyjnego — prokurator Szaniawski Stani¬ sław, gab. —■ prokurator Szaniawski Stani- 
• sław, m., Witoldowa 5 — sekretariat Sąd Okręgowy, Mickiewicza 36 — Kierownik Sekretariatu Prezy¬ dialnego — (dod.) Prezes Sądu, gab. — Prezes Mitraszewski Tadeusz, m., Wiwulskiego 13-1 — Wiceprezes St. Selens, gab. — Rachuba — (dod.) portier — Kierownik Sekretariatu Wy¬ działu 1 Cywilnego — (dod.) Wiceprezes J. Janicki, gab. — Kierownik Sekretariatu Wydz. II Cywilnego — (dod.) Wiceprezes J. J. Bukow¬ ski, gab. — Kierownik Sekretariatu Wydzia¬ łu Ili Karnego — (dod.) Wiceprezes M. Hrynie¬ wicz, gab. — Kierownik Sekretariatu Wydzia¬ łu IV Karnego — (dod.) Wiceprezes A. Borejko, gab. — Kierownik Sekretariatu Wydz. V Karnego — (dod.) Wiceprezes J. Nawrocki, gab. Sędziowie Okręgowi śledczy: — Sędzia Okręgowy śledczy IV okr. — (dod.) Sędzia Okręgowy Śled¬ czy I okr. — Sędzia Okręgowy śledczy III okr. — (dod.) Sędzia Okręgowy śled¬ czy II okr. Sąd Grodzki w Wilnie: — (rozmównnica)1 — (dod.) Kier. A. Janowicz, gab. 
Sąd Pracy w Wilnie: ■— Przewodniczący W. Szauman- Szumski, gab. 
Prokuratura Sądu Okręgowego w 
Wilnie: — Prokurator J. Kruszewski, gab. — Prokurator J. Kruszewski, m., Witoldowa 15-7 — Kier. Sekretariatu — (dod.) Wiceprokurator XIII rej. — Sekretariat — Wiceprokurator I rej. m. Wil¬ na, m., Grodzka 3 — Zastępca Prokuratora P. Po¬ pow, m.. Sosnowa 9a — Zastępca Prokuratora M. No¬ wicki, m., Knlwaryjska 6-10 — Wiceprokurator XIII rej., m., Mickiewicza 44-4 
Starostwo Grodzkie Wileńskie, Że¬ 
ligowskiego 4 — Starosta Grodzki Józef Czerni¬ chowski ,, ,, m., Żeligow¬ 
skiego 4 m. 1 — Wicestarosta Wacław Jeśman — Wicestarosta Wacław Jeśman, m., Mickiewicza 22 — Referent bezpieczeństwa Stani¬ slaw Radziwon — Referent bezpieczeństwa Stani¬ 
sław Radziwon. m.. Litewska 28 — (dod.) referat bezpieczeństwa — referent prasy polskiej Aleksan¬ 
der Grigajtis, m., Kalwaryj- ska 2 referent prasy żydowskiej Ra¬ 
fał Wulc, m., Wielka 30 — (dod.) referent administracyjno- prawny, Wacław Postola — aparat ogólny 106 
1 89 22 19 26 78 20 82 
7 75 213 40 28 17 
5 37 
21 60 80 
7 53 
3 64 
87 
83 57 
23 78 
57 14 24 158 1 11 20 46 
6 35 9 70 6 35 16 98 22 91 511 20 24 
52 
511 52 17 12 
52 18 33 52 
12 39 
52 10 77 11 47 
10 05 
10 06 3 08 4 26 
4 26 20 17 23 88 23 88 
13 39 Starostwo Powiatowe Wileńsko - 
Trockie, Subocz 3 — starosta powiatowy, gab. — Starosta Powiatowy, Trytek Stanisław, m., Zawalna 30 — referent bezpieczeństwa — (dod.) wicestarosta powiatowy — Wicestarosta powiatowy Za- 
bielski Henryk, m., Dąbrow¬ 
skiego 3 — referent bezp. Lebecki Włady¬ sław, m., Słowackiego 17 — referat spraw inwalidów wo¬ jennych — (dod.) referat Rolnictwa i Re¬ form Rolnych ogólny, kierownik kancelarii I dyżurny urzędnik przez całą 
dobę (dod.) dla referatów: Admini¬ 
stracyjnego, Wojskowego, Kar¬ 
nego, Zdrowia i Opieki Spo¬ 
łecznej, Weterynaryjnego, Ochrony Lasów, Wodno-Melio¬ 
racyjnego i Budowlanego 
Urząd Celny, Stacja Towarowa, 
ul. Ponarska — (dod.) nacz., gab. — Dział karny (dod.) kler. Oddz. Karnego — Oddz. Urzędu Celnego Wilno 
poczta obok osobowego dwor¬ 
ca kolejowego — (dod.) Oddz. Urzędu Celnego Wilno, Lotnisko Porubanek 
Urząd Miar (okręgowy), Troc¬ 
ka 10 Urząd Miar (miejscowy), Troc¬ 
ka 10 Urząd Pocztowo - Celny, Kolejo¬ 
wa 11 Urząd Probierczy, Trocka 10 
Urzędy Pocztowe (patrz Poczta, 
Telegraf i Telefon) Urząd Wojewódzki Wileński, Ma¬ 
gdaleny 2 — (dod.) Wojewoda, gab. —. Wicewojewoda, m. — Sekretarz osobisty Wojewody, gab. — sekretarz osobisty Wojewo¬ dy, m. — pałac reprezentacyjny Biuro Informacyjno - podawcze i Dyżurny urzędnik (telefon 
czynny całą dobę) 
Wydział Społeczno - Polityczny: — nacz. Wydz., gab. — nacz. Wydz., m. Kier. Oddz. Polit. Narodowo¬ 
ściowego, gab. 
 Kier. Oddz. Polit. Narodowo¬ 
ściowego m. — (dod.) Aparat ogólny Oddz. Po¬ lit. Narodowość. — Kierownik Oddz. Bezp. i Porz. Publ., m. Wydział Przemysłu: .— Nacz. Wydz., m. Wydział Rolnictwa 1 Reform Rol¬ 
nych, W. Pohulanka 24 — Nacz. Wydz., gab. — Nacz. Wydz., m. _ (dod.) Kier. Oddz. Rolnictwa 
 (dod.) Kier. Oddz. Urz. Rol¬ 
nych — Kler. Oddz. Regulacji Prawnych 
 Kierownik Oddz. Finansowego — (dod.) Kier. Oddz. Pomiarów Rolnych Kierownik Oddziału Wodno- Melioracyjnego, (Magdaleny 2) 
 Kier. Oddz. Ochrony Lasów — Kier. Oddz. Weterynaryjnego — Kancelaria Wydziału 
Wydział Komunikacyjno - Budo¬ 
wlany — Nacz. Wydz., gab. — Nacz. Wydz.', m. — (dod ) Kier. Oddz. Wodnego Aparat ogólny Oddz. Wodnego Aparat ogólny Oddz. Budowla¬ 
nego i Żarz. Gmachów Pań¬ 
stwowych — Kier Oddz. Drogowego — (dod.) Aparat ogólny Oddz. Drogowego — Kierownictwo Budowy Dróg Państw., Wielka 68 
 Referat Pojazdów Mechanicz¬ 
nych, Koncesji autobusowych, 
Państwowego Funduszu Drogo¬ 
wego — Referat Turystyki Garaż i mleszk. szofera Wydz. Komunikac. Budowl. (Ostro¬ 
bramska 7) wi. 75
		

/Czasopisma_195_02_0085.djvu

			Wilno Urzędy — Woliny 4 22 
4 02 7 00 
4 02 16 94 9 210 
5 12 
5 26 10 92 
25 37 23 2 27 
2 27 URZĘDY: (dalszy ciąg) Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia — Naczelnik Wydziału, m. — (dod.) Aparat oguiny Oddz. Pracy i Opieki Społecznej — Referat Ubezp. Społ. — Aparat ogólny Oddz. Zdrowia i Kancelarii Wydziału — Przychodnia Lek. Pomocy lek. dla funkcjonariuszy Państw., 
Wielka 51 — centrala Urzędu Wojewódzkie¬ go — (łączy z telefonami wewn. w Urzędzie) — (łączy z telefonami wewn. w Urzędzie) — (łączy z telefonami wewn. w Urzędzie) — 11 (dod.J Wicewojewoda, gab. — 12 (dod.) Sekretarz osob. Wo¬ jewody, gab. Wydział Ogólny — 16 (dod.) Nacz. Wydz. Ogól¬ nego, gab. — 14 (dod.) Kier. Oddz. Organi¬ zacyjnego — 15 (dod.) Referaty: ogólny i organizacyjny — 17 (dod.) Kier. Oddz. Rudżeto- wo-Gospodarczego — 18 (dod.) Referat Gospodar¬ czy — 20 (dod.) Aparat ogólny Oddz. Budżetowo-Gospodarczego — 20 (dod.) Administracja Wileń¬ skiego Dziennika Wojewódz¬ 
kiego — 15 (dod.) Oddz. Administr. Prawny — 13 (dod.) Inspektorat Starostw 
Wydział Społ. - Polit. — 21 (dod.) Nacz. Wyd-z. — 22 (dod.) Kier. Oddz. Polit. Narodowościowego — 23 (dod.) Kier. Oddz. Bezp. i Porz. Publ. — 24 (dod.) Referat Wyznaniowy 
Wydział Samorządu — 25 (dod.) Nacz. Wyd*z., gab. — 27 (dod.) Oddz. Administracji Samorządowej — 27 (dod.) Finansów i Gospo¬ darki Samorz. — 26 (dod.) Inspektorat Związ¬ ków Samorządowych 
Wydział Przemysłu — 29 (dod.) Nacz. Wyd*z. — 29 (dod.) Aparat ogólny Wy¬ działu Wydział Rolnictwa i Reform Rol¬ 
nych — 32 (dod.) Nacz. Wydz. Wydział Komunikacyjno - Budo¬ 
wlany — 3? (dod ) Nacz. Wydz. — 34 (dod.) Kier. Oddz. Budo¬ wlanego — 35 (dod.) Kier. 0dd7. S-tuki (Konserwator) 
Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia — 30 (dod.) Nacz. Wydz. i Kier. Oddz. Zdrowia — 31 (dod.) Kier. Oddz. Pracy i Opieki Snoł. — Państwowy Zarząd Wodny, Ohozowa 86 
Więzienie na Łukłszkach, kance¬ 
laria og., Więzienna 6 — nacz., gab. Więzienie w Wilnie, Ponarska 6 — (dod.) naczelnik, m. 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Pos!adą. 
czy Gospodarstw Wiejskich, 
Ostrobramska 19 
Wojewódzkie Biuro do Spraw Fi¬ 
nansowo - Rolnych, Ostro¬ 
bramska 19 22 04 „Ustronie“, kawiarnia, Mickiewi¬ 
cza 24 28 68 Uszpolewicz Stefan, Polska S-ka 
Drukarzy, Tatarska 13 
22 14 Uszpolewicz Stefan, wł. drukarni, 
Kalwaryjska 10 
2 06 Uszyłło Jan, ks., rektor Sem. Duch., 
✓ Mostowa 12 V 24 67 „Vltalit“, fabr. wyrobów bakelito¬ 
wych, sp. firm., W. Pohulanka 8 w 7 81 Wajman D., skład elektro- i radio- 
techn., Trocka 17 6 55 Wajman Ł., b. elektrotechn. „Dzwon“, Wileńska 21 
9 81 Wajnsztejn L., dr med., chirurg, m., Wileńska 26 17 43 Wajsberg Hirsz, Zawalna 43 
20 78 Wajsbraut Nochim, wyroby po- 
-wroznicze, Rudnicka 29 17 67 Wajsów Chodzia Mahomet - Gajan, cukiernia i piekarnia „Turan“, 
Mickiewicza 42 
14 08 „Waka Murowana“, fabryka tektu¬ 
ry Jana hr. Tyszkiewicza, cen¬ 
trala — 1 (dod.) pałac hr. Jana Tysz¬ kiewicza — 2 (dod.) administracja dóbr Wa- k a — 3 (dod.) dyrektor fabryki S. Głu- skin, m 13 67 Walawski Bolesław, dr, kierownik sekr. U*. S. B., Zamkowa 24 
2315 Walicka Wacława, Skopówka 11 16 71 Walicki Franciszek, inż., świronek 1 
1315 Wańkowicz Stanisław, m., Mickie¬ 
wicza 15 7 69 Wapner Samuel, dr med., choroby wewn. i dzieci, Kalwaryjska 29 
2010 Warhaftig Michał, Kasztanowa 3 
22 02 Warszawska S-ka Myśliwska, Oddz. w Wilnie, skład broni, Wileń¬ 
ska 10 22 83 Warszawskie T-wo Handlu Herbatą, A. Długokęcki i W. Wrześniew¬ 
ski, Sp. Akc., Mickiewicza 21 3 03 Warszawskie T-wo Ubezpieczeń, Sp. Akc., Mickiewicza 17 7 47 — dyr., gab. 1116 Warsztaty Autotechnika, Wileńska 23 4 01 Warsztaty Samochodowe i Stacja Obsługi B-ci Juchniewiczów, Kal¬ 
waryjska 6 28 25 Warsztaty samochodowo-motocyklo- 
we i stacja obsługi Auto-War- 
sztaty, Zawalna 32 23 35 Wasiak Jan, Mickiewicza 45 14 73 Wasiak Jan, sklep wędlin, Wielka 2 15 45 Wasserman Karol, T. Zana 17 18 69 Wasserman Zusel, m., Wingry 17 27 52 Waśkowski Eugeniusz, prof.. Wiel¬ ka 17 28 07 Wedel E., przedstaw., skład i sprze¬ daż hurtowa, Niemiecka 22 
2913 Wedel E., S. A., sklep fabryki cze¬ 
kolady, Mickiewicza 5 
9 27 Weinreich Maks, dr phil., m., W. Pohulanka 14 - 191 Wejsbrem Leon, inż., przedstaw. Pol. Zakł. Rentgenotechn. ,,Me- 
talix“, Kolejowa 9 
3 97 Weksler Icek, m., Piwna 6 
26 45 Weksler Samuel, zakład graficzny, Szopena 3 19 88 Weler Ferdynand, Piaski 11 10 57 Weler W., zakłady ogrodnicze, 
skład nasion i szkółki drzew 
owocowych, Sadowa 8 
19 51 Welera, sklep kwiatów, Zawalna 18 
15 28 Weraksicz Andrzej, sprzedaż onon 
samochodowych „Avon“, Wileń¬ 
ska 37 14 26 Werki, majątek połącz, telef. przez agencję p.-t. Wilno 12 
10 62 Węcewicz K., sklep win i wódek, 
Mickiewicza 7 7 36 Węckowicz Romuald, inż., Słucka 15 
9 95 Węckowiczowa Stefania, krawcowa, 
Jagiellońska 9 15 72 Węcławowicz Andrzej, Mickiewicza 7 17 90 Węgiel, drzewo, opał, hurt.-detal., „Centroopał“, Sp. z o. o., Zam¬ 
kowa 18 28 36 „Węgloład“, przedsiębiorstwo łado¬ wania węgla, Łuczkowski Jan, 
Mostowa 3a 10 88 Węsławski Stanisław, adw., m., Nie¬ 
miecka 3 9 65 Wider D., W. Pohulanka 1 
12 95 Widuczańska Helena, adw., W. Po¬ 
hulanka 2 2168 „Wieczorna Gazeta Wileńska“, Zam¬ 
kowa 6 1714 Wierzchowski Władysław, insp. okr. (techn.) Dyr. Okr. P. i T., m., 
3 Maja 1-7 7 03 Wiesztort Józef, Cicha 3 
Więzienia (patrz Urzędy) 19 27 Wigdorczyk A., sklep mąki i nasion, Szpitalna 11 3 24 Wiguszyn Nochim, Żeligowskiego 6 29 00 „Wiktoria“, Sz. Kinkulkin i S-ka, pszenny młyn, Szopena 6 
1115 Wilczewski Gabryel, Inż. kom., m., 
Kościuszki 14 7 44 Wileńczyk I., biuro ekspedycyjne, Rudnicka 2 29 05 Wileńska Spółka Odzieżowa, bp. z 
o. o., centrala, Wielka 30 
1183 Wileński Ber, sklep elektrotechnicz¬ 
ny, Sadowa 7 19 03 Wileński Komitet do Zwalczania 
Raka, miejski zakład badawczo- 
leczniczy dla chorych na nowo¬ 
twory, Połocka 6 4 06 Wileński Związek Przemysłowców i Kupców Drzewnych, Poznań¬ 
ska 2 2210 Wileńskie T-wo Dobroczynności, 
zauł. Dobroczynny 1 
29 50 Wileńskie T-wo Organizacyj i Kółek 
Rolniczych, św. Jacka 2 12 08 Wileńsko - śląskie Tow. drzewne, Teatralna 8 27 18 „Wilfator“, Mechaniczna Fabryka 
Torebek Papierowych, Sp. z o. o., 
Stefańska 32 2122 „Wilia“, wytwórnia rowerów, Kal¬ 
waryjska 81 24 59 „Wilpiw“, I. Zak i S-ka, Staro- Szlachturna 4 27 77 „Wil-Skin“ Białoskórnia, inż. A. Krakowiak - Krakowski i s-ka, 
Popławska 30 18 05 „Wiltimb“, S-ka z o. o., Mickie¬ 
wicza 8 5 18 Wiłużański M., m., Niemiecka 35 13 53 Winer Aron, pośredn. handlowy, brakarz leśny, Wileńska 31 25 40 Winiarnia „Pod okrętem“, Mickie¬ wicza 11 8 55 Winiski F., M. Pohulanka 15 27 92 Wińcza Władysław, Śniadeckich 3 
1185 Wirowski Józef, kierown. Tow. Ub. „Floijanka“, Pańska 15 
2121 Wirszubski Abram, dyr. miejsk. szpitala, chor. nerwowe i umy¬ 
słowe, Dominikańska 7 
24 22 Wirszubski Idei, kupiec, M. Pohu¬ 
lanka 9-4 10 54 Wirszubski I. i Czesli Sz., D. H., 
hurtownia apteczna, b., Niemiec¬ 
ka 22 — (dod.) skład 10 99 Wirszubski I. i Czesli Sz., D. H., hurtownia apteczna, ekspedycja 
miejska, Niemiecka 22 
23 73 Wirszup Samuel, właśc. fabryki cu¬ 
krów „Nadzieja“, Zawalna 33 14 56 Wirszyłło Tadeusz, adw., 3-gc Ma¬ ja 13 18 45 Wiszniewski Włodzimierz, adw., Wi¬ leńska 29 19 25 Wiścicki Jan, adw., Góra Bouffało- wa 19 29 24 Wiśniewski Stanisław, mistrz kuśnier¬ 
ski, Królewska 1 29 71 Wiśniewski Stefan, Tartaki 19 
13 17 Witkun I. i Liniewski E., zakład 
ślusarsko-wodociągowy, Mosto¬ 
wa 2 8 03 Wojczyk Józef i S-ka, skład przyb. fot. i radiowych, Wileńska 38 26 46 Wojewódzka Jadwiga, adw , Jagiel¬ lońska 16 Wojewódzki Urząd Wileński (patrz 
Urzędy) WOJSKO: 3 10 — centrala telefon, wojsk. 311 — 312 — 313 — 3 14 — 16 82 — 23 45 Posterunek Meteorologiczny 15 05 Komendant Szpitala Wojsk., An- tokol 29 01 Wojtkiewicz Bronisław, pośrednictwo 
handlowe, Mickiewicza 35 
2014 Wojtkiewicz H., przed, katolu, Pod¬ 
górna 5 20 45 Wojtkiewiczowa Maria, farbiarnla, 
Bonifraterska 2 
1106 Wolańska A., kolektura Loterii Pań¬ 
stwowej, Wielka 6 
28 11 Wolański A., Wileńska 26 
24 83 Wolfowski Naum, garbarnia, Riało- skórnicza 3 10 67 Wolfson G., dr, skórne, wener. i uroi., Wileńska 7 
1114 Wolfson Maks, skład towarów kolo^ 
nialnych. Rudnicka 13 
157 Woliny Fabryka i Tartak Parowy 
Centralny, Z. Alperowicz i J. So- 
seński, S-ka, Pijarska 8 76 wi
		

/Czasopisma_195_02_0086.djvu

			Wolko — Zmitrowicz Wilno 7 39 „Wołko“, fabryka cukrów i czekola¬ 
dy, Kwiatowa 4 19 09 Wołkowyskl N., dr med., otolaryn¬ golog, Zawalna 2* 
9 61 Wołodkowicz Leon, agronom dypl., Ofiarna 2 15 10 Wołodkowicz Stanisław, inż., Ofiar¬ 
na 2 4 99 Wołodźko Franciszek, ks. prałat, 
Wileńska 46 14 42 Wołodźko Witold, dr skór. i wener., Zawalna 22 26 52 Wowczeccy Bracia, skład win, towa¬ rów kolonialnych i owocarnia, W. Pohulanka 7 27 73 Woyczyńskl Marcin, dr, płk. w st. sp., Popowska 2 20 09 Woźnicki Czesław, wł. wytw. stem¬ pli i szyldów ,.Czesław“, Domi¬ 
nikańska 17 22 69 Wróblewska Karoliną, m., Biało¬ 
stocka 10 1913 Wróblewski Bronisław, prof. U. S. B., al. Róż 4 7 40 Wróblewski Władysław, maj. Soie- niki 24 23 „Wspólnota Interesów“, patrz Sty- liński 8 65 Wulfin Izaak, m., Słowackiego 22 
6 97 Wulfin M-, przemysłowiec leśny, Teatralna 8 6 89 Wulfin Załman, adw., Trocka 9 Wydział Powiatowy w Wilnie, Wi¬ 
leńska 12 1 05 — ogólny 22 28 — kierownik Biura — (dod.) Przewodniczący Wydz. Pow. 22 57 — Insp. Samorządu «Gminnego 4 20 — Powiatowy Zarząd Drogowy 24 29 Wygodski Jakub, dr, Gdańska 1 
26 30 Wysłouch Seweryn, docent U. S. B., Przejazd 20 1413 Wysocki Jan, m., Mickiewicza 23 
12 00 Wysocki Wacław, dr med., Św. Mi¬ 
chała 2 30 20 Wysocki Władysław, dyr., Zamko¬ 
wa 18 20 60 Wyszomirski Rafał, mgr, nacz. urzę¬ 
du poczt. Wilno 1, m., Mickie¬ 
wicza 35 6 77 Wytwórnia Wileńska Sprzętu Wy¬ 
szkoleniowego, Nowa Aleja 3 Z 26 78 Zabielski Henryk, wicestarosta po¬ 
wiatowy, m., Dąbrowskiego 3 
1518 Zabłudowski Samuel, wł. fabryki 
czekolady ,,Emzet“, Końska 3 8 14 „Zacisze“, restaur., Mickiewicza 25 
12 12 Zagórski J., adw., m., Mickiewi¬ 
cza 3 3 22 03 Zahorański - Kisiel Arkadiusz, Wi¬ 
leńska 24 24 61 Zahorski Michał, Kijowska 37 18 02 Zajączkowski I., adw., Gimnazjal¬ na 8 29 30 Zajączkowski St., prof. U. S. B., Zamkowa 22 5 33 Zajdel Michał, m., Wileńska 28 30 11 Zajdelowa Helena., M. Pohulanka 10 19 54 Zajdsznur Abram, hurtowy skład ga¬ lanterii, trykotaży i ceraty, Ste¬ 
fańska 1 15 76 Zajdsznur Mejer, Subocz 6 a 12 65 Zajdsznur Wulf i Frejdman I., sp. f. komandytowa, hurtowy skład 
galant., P. K. O. Wilno Nr 
700344, B. G. K. Wilno Nr 737, 
Rudnicka 27 9 48 Zajdsznur Zelman, skład galanteryj¬ ny, Zawalna 52 
22 01 Zajkowski Józef, dr, adw., Mosto¬ 
wa 16 26 02 Zakhejm Lewi, Wileńska 47 
22 05 Zakład „Anioła Stróża“ SS. Salezja- 
nek, maj. Laurów, poczta Nie- 
menczyn n. W. 17 54 Zakład fryzjerski „Carmen“, Mic¬ 
kiewicza 4 6 64 Zakład fryzjerski „Elizabeth“, Troc¬ ka 11 25 93 Zakł. Mech. i Chromo-Niklowe ,,Gal- wanomech“, Królew. 5 
1719 Zakład Pogrzebowy, P. Dowbor, Wielka 5 718 Zakład Pogrzebowy p. f. M Ka¬ 
czyńska 17 50 Zakład Pogrzebowy Witolda Turło, Zawalna 24 14 04 Zakład Położn. - Ginekologiczny 
i Lecznica Chirurgiczno - Urolo¬ 
giczna, doktorów: Dobrzańskiego, 
Erdmanowej, Janowicza, Karnic- 
kiego, al. Róż 2 (róg M. Pohu¬ 
lanki) 25 24 Zakład Roza, sklep tektury i papie¬ 
ru, Straszuna 15 
24 63 Zakład, SS. Franciszkanki Kodziny 
Marii, Stefańska 36 
7 27 Zakład Zastawniczy Komunał. Kasy 
Oszczęun. w Wilnie, Trocka 14 
5 31 Zakład Zastawniczy K. K. O. m. Wilna, dyr., m., Tartaki 34-a 
23 34 Zakłady Ostrowieckie, S. A., Wiel¬ 
kich Pieców, Przedstawiciel Je¬ 
rzy Krużołek, Mickiewicza 33 
14 48 Zakłady Przemysłowe, A. Mozer 
i S-wie, Nowa Wilejka, Potoc¬ 
ka 37 2510 Zakłady Przemysłu Lniarskiego 
„Kalopol“, bp. Akc., Kurlanüz- 
ka 6 20 33 Zakłady Solvay w Polsce T. Z. O. P., przedstawiciel Remiszewski 
Jerzy, Gimnazjalna 10 
4 13 Zakłady Stolarskie, Tartaku Paro¬ 
wego, Szapiro, Bagatela 23 
Zakłady Uniwersyteckie (patrz Uni¬ 
wersytet) 197 Zaks Eliasz, Piłsudskiego 7 3 89 Zaks Eliasz, adw., m., Mickiewi¬ cza 24 2 22 Zaleski Wacław, docent U. S. B., ginekolog (ord. 16—18), Mickie¬ 
wicza 5 25 93 Zalewski Antoni, „Galwanomech“', z. mech., Królew. 5 
20 81 Załb Salomon, właśc. składu ap- 
teczno - perfumeryjnego, m., 
M.ckiewicza 42 
20 18 Załkind Eufemiusz, adw., Sadowa 12 
28 86 Załkind 1., przedstawiciel handlowy, 
W. Pohulanka 14 
17 33 Załkind O., zegarki, srebro, złoto, 
brylanty i wyroby platerowane, 
Wielka 47 4 64 Załkindson O., dr, chirurg, Zawal¬ na 10 7 54 Załuska Stefania, lekarz, m., Mo¬ 
stowa 29 16 44 Zandberg M.. Dom Komis.-Handl., 
specjalność: radio - technika, lampy radiowe, żarówki, konia¬ 
ki „Stock“, likiery, Jagielloń¬ 
ska 5 22 71 Zaniewski Feliks, Zakład Cynkogra- 
ficzny, Wielka 3 26 96 Zapaśnik Bronisław, inż., Piwna 2 5 87 Zarcyn Chonon, dr chirurg, m., Sło¬ wackiego 24 ZARZAD MIEJSKI w Wilnie, Do¬ 
minikańska 2 5 — prezydent miasta Wilna, gab. 3 78 — prezydent miasta Wilna dr W. Maleszewski, m.; Kamienna 7 
19 55 — wiceprezydent miasta T. Na- gurski, gab. 16 90 — wiceprezydent miasta T. Na- gurski, m., Przejazd 12 6 08 — wiceprezydent miasta K. Gro¬ dzicki, gab. 25 82 — wiceprezydent miasta K. Gro¬ dzicki, m., św. Anny 2 
28 — wydział ogólny, kancelarja Wydz. Wydział Administracyjny 30 30 — Nacz. Wydz. J. Piątkowski, gab. 73 — oddz. Ewidencji Ludności 24 07 — Referat Wojskowy 24 07 — urząd przemysłowy I instancji 30 00 — referat O. P. L. Gaz. 30 13 — referat Obrony Przeciwlotniczej Wydział Techniczny 1166 — Nacz. Wydz. Technicznego, gab. ISO — Nacz. Wydz. Technicznego, inż. H. Jensz, m., Holendernia 17 
2 02 — Kancelaria Wydz. Technicznego 25 27 — Kier. oddz. komunikacji, inż. S. Wątorski, gab. 17 31 — Oddział Komunikacji 2 02 — kier. oddz. pomiar, i reguł., inż. F. Walicki, gab. 
214 — Inspekcja Budowlana 25 47 — 0'ldz. Budowlany 214 — Biuro Urbanistyczne 17 02 — Betonownia miejska, Piłsud¬ 
skiego 56 92 — plantacje miejskie, Kopanica 2 Wydział Wodociągowo-Kanalizac. 
46 — kancelaria wydziału wodoc. ka¬ nał., Dominikańska 13 
— (dod.) dyr. wodoc. kanaliz., 
inż. A. Szaciło, gab. 
20 84 — buchalteria wydz. wodoc. ka¬ nał., Dominikańska 13 
107 — stacja pomp, Ogród Bernar¬ dyński 12 47 — składnica materiałów wodoc. - kanał., Ponarska 1 24 
118 
27 50 185 17 32 
16 04 6 9 90 
26 25 
22 18 61 2 90 
4 96 60 39 18 40 21 45 26 3 57 15 97 16 12 
9 45 10 81 
27 98 
27 93 6 08 27 61 
3 46 
6 08 23 49 
17 86 
45 Wydział Elektryczny — Centrala Elektrowni Miejskiej, Derewnicka 2 — Centrala Elektrowni Miejskiej, Derewnicka 2 — dyżurka monterów, Ostrobram¬ ska 5 Wydział Zdrowia i Opieki Spot. — Naczelnik Wydz. Zdr. i Op. Społ. dr A. Narkiewicz, gab. 
—j kancelaria Wydz. Zdrowia — kancelaria Wydz. Opieki Społ. — pogotowie ratunkowe, Francisz¬ kański 2 — Ośrodek zdrowia Nr 1, Wiel¬ ka 46 — Ośrodek Zdrowia Nr 2, Kijow¬ ska 43 — izba dezynfekcyjna, Łukiska 7 — dom noclegowy, Potocka 7 — apteka miejska, Wileńska 23 — miejska pracownia badania żywności, Hetmańska 3 — Szpital Sawicz, Bakszta 2 — „ św. Jakuba (kancela¬ ria), 3-go Maja 8 — „ św. Jakuba, oddz. chi¬ rurgiczny, 3-go Maja 8 — ,, św. Jakuba, oddz. we¬ wnętrzny, 3-go Maja 8 — ,, Zakaźny, Grodzka 10 — ,, żydowski, Zawalna 42 Wydział Kultury i Oświaty — Kancelaria Wydz. Kultury i Oświaty — Szkolna Pracownia Przyrodni¬ cza, Zawalna 5 — Dyrekcja Teatrów Miejskich, W. Pohulanka 11 — Szkoła Powszechna Nr 15 i 29, Piaski 1 — Szkoła Powszechna Nr 18, żwir¬ ki i Wigury 52 — Kolonia w Leoniszkach, Leo- niszki Wydział Gospodarczy. — Kancelaria Wydziału Gospodar¬ czego — rakarnia; Nowogródzka 125 — rzeźnia miejska, Ponarska 73 — (dod.) Nacz. Wydz. Gospod., inż. W. Golimont, gab. — wydział prawny — wydział podatkowy — straż pożarna 14 17 Zarządzający d. Nr 6 przy Nowo¬ 
gródzkiej 20 74 Zaurman M., dr, skórne i wener., Szopena 3 3 05 Zawadzki Adam, m.. Św. Anny 5 5 20 Zawadzki Józef, drukarnia,, św. An¬ ny 3 — (dod.) Zawadzki Feliks, m., Św. Anny 3 6 60 Zawadzki Józef, księgarnia, Zam¬ kowa 22 6 77 Zdanowski Bronisław, współwł. Wil. Wytw. Sprzętu Wyszkol., N. Ale¬ 
ja 3 4 71 Zelański Izaak, hotel Krakowski, Sa¬ dowa 13 2 77 Zeldowicz D., Zeldow*‘czowa Z., dr med., chor. urolog., wener., 
skórn., Wileńska 28 
1154 Zelmans N„ inż., biuro i m.. Nie¬ 
miecka 33 18 79 „Ziarnosiew“, skup i sprzedaż pro¬ 
dukt. rolnvch, I. Kabacznik i A. 
Steiman, Ostrobramska 25 
1219 Zilberman Kiwa, przemysłowiec. Rudnicka 3 3 59 Zilberman M., m., Piwna 2 18 49 Ziman Borys S., m., Mickiewicza 48 9 57 Zinger Izaak, m., Szopena 4 7 87 Zinger Nochum, kupiec leśny, Kal- waryjska 1 16 26 Ziuniak Tadeusz, dyr. Z-ku Gosp., 
m., Zygmuntowska 20 
26 93 Zjednoczenie Fryzjerów, Śniadec¬ 
kich 2 3 21 Zjednoczone T-wa Ubezpieczeń „Ge¬ 
nerali - Port - Polonia“ Sp. Akc. Oddz w Wilnie (dawny Oddz. 
Tow. Ubezpieczeń ..Polonia“), 
Mickiewicza 4 1113 Zjednoczenie Kolejowców Polskich, Wiwulskłego 4 13 21 Złatin Mendel, W. Pohulanka 23 19 83 Złatin N., skład manufaktury, Stra¬ szuna 12 10 63 Złatin Noach. Poznańska 3 9 06 Złatkowicz Mowsza, sklep futer, 
Niemiecka 33 3 66 Zmitrowicz Józef, adw., m.. Góra 
Bouffałowa 19
		

/Czasopisma_195_02_0087.djvu

			Wilno — Wołkowysk 4 54 22 22 9 58 5 07 14 58 
21 02 
16 26 8 89 21 93 
5 65 21 56 18 43 
11 39 
7 58 22 15 
14 76 
20 75 4 65 
28 46 10 25 
26 57 75 
7 41 
13 32 11 44 17 61 28 32 
2120 
28 67 
4 91 13 83 
88 6 82 18 23 
6 40 4 06 
17 98 9 02 13 02 
16 34 
1215 12 32 30 12 Zonn Jerzy, m., Węglowa 12 
Zrzeszenie Producentów Nabiału, 
sp. z o. o., Podgórna 7 
— (dod.) kierownik 
Zrzeszenie Przedstawicieli Handlo¬ 
wych i Komisantów, Oddz. w 
Wilnie, Wielka 52/54 
Zusman Abram, biuro ekspedycyjne, 
KwaszeJna 3 ZWIĄZKI:. Centralny żydowskich Drobnych 
Kupców, Wielka 36 
Dla Handlu i Eksportu Lniarskie- 
go, Sadowa 4 
Gospodarczy Spółdzielni nomiczo- 
Handlowych w Warszawie, 
Przedstawicielstwo w Wilnie, 
Zygmuntowska 20 
Harcerstwa Polskiego, Zarząd Od¬ 
działu Wileńskiego, Ostro¬ 
bramska 7 Inwalidów Wojennych R. P., dział przedsiębiorstw, Ostrobramska 5 
Inwalidów Wojennych R. P., Za¬ 
rząd Okręgowy, Jagiellońska 8 
Inwalidów Wojennych R. P., sklep 
tytoniowy Nr. 105. Niemiecka 3 
Inżynierów żydów, Gdańska 3 
Kobiet żydowskich, Wielka 30 
Kupców żydowskich, W. Pohulan¬ 
ka 5 Młodej Polski, Okręg Wileński, Ja- 
giellońska 8 
Nauczycielstwa Polskiego, okręg 
wileński, Zygmuntowska 4 
Oficerów Rezerwy K. P., okrąg 
i koło, Orzeszkowej lia 
Oficerów W. P. w st. sp. okr. XII, 
ziemi wil., Tatarska 5 
Okręgowy Towarzystw Ogrodów 
Działkowych w Wilnie, Ostro¬ 
bramska 5 Osadników, Rada Wojewódzka w 
Wilnie, Zygmuntowska 16 
Peowiaków, Koło Wilno, Orzeszko- 
v.'ej 11 Polskich Inżynierów Kolejowych, 
Wileńska 33 
Pracowników Miejskich m. Wilna, 
Dominikańska 2 
Pracowników Skarbowych R. P., 
Koło Wileńskie, W. Pohulan¬ 
ka 14 Pracy Obywatelskiej Kobiet, Zrze¬ 
szenie Grodzko - Powiatowe, 
Ostrobramska 7 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, Zrze¬ 
szenie Wojewódzkie, Jagiel¬ 
lońska 3/5 Pracy Obywatelskiej Kobiet, jadło¬ 
dajnia, św. lań^ka 8 
Propagandy Turyst. Ziemi Wileń¬ 
skiej, Mickiewicza 32 
Służby Domowej im. św. Zyty, 
zauł. Kazimierzowski 3 
Spółdzielni Mleczarskich i Jajczar- 
skich w Warszawie, Oddział w 
Wilnie, Zamkowa 18 
Spółdzielni Mleczarskich i Jajczar- 
skich, sklep, Końska 12 
Spółdzielni Rolniczych i Zarobko¬ 
wo - Gospodarczych R. P., 
Okręgowy Związek w Wilnie, 
Jagiellońska 3 
Straży Pożarnych R. P., Wileń¬ 
ski Okręg Wojewódzki, Mic¬ 
kiewicza 16 Strzelecki, Zarząd i Komenda Pod- 
okręgu Wileńskiego, Wielka 68 
Strzelecki, Zarząd i Komenda Po¬ 
wiatu Grodzkiego, Wydział P. 
K. i Sekcja Narciarska i Ka¬ 
jakowa, Młynowa 2 
Wileński Przemysłowców i Kup¬ 
ców Drzewnych, Poznańska 2 
Właścicieli Autobusów Komunika¬ 
cji Zamiejskiej Województwa 
Wileńskiego, Orzeszkowej 3 
Właścicieli Nieruchomości żydów 
m. Wilna i wojew. wileńskie¬ 
go, Wielka 25 
Właścicieli Tartaków, Stacja To¬ 
warowa Zawodowy Literatów Polskich, 
sekretariat, Ostrobramska 9 
Zawodowy Pracowników Handlo¬ 
wych i Biurowych w Polsce, Oddz. II w Wilnie, Zawalna 66 
Zawód )wy Pracowników Kolejo¬ 
wych, zarząd okręgowy, Kijow¬ 
ska 19 Zawodowy Pracowników Miejskich 
m. Wilna, Kościuszki llb 27 35 7 30 
21 72 Zawodowy Robotników Przem. 
Garbarskiego z. Wileńskiej i 
Oddz. Futrzany I, J. Jasińskie- Ziemian, Rada Wojewódzka,^Mic¬ 
kiewicza 15 Związków Zawodowych, Domini¬ 
kańska 12 12 24 Zwiedryński Ignacy, dom handlowy, 
_ _ „ tt_ Wileńska 36 24 76 Zylberszac Chaja, Makowa 15 
19 40 Zylbersztajn Jakub, adw., Bazyliań- 6 96 Zymelman Abraham, Jagiellońska 16 żabiński M., drukarnia, wytwórnia 
stempli, sklep papieru i mat. pism., Niemiecka 6 
Żebrowski Feliks, skład win i tow. kolon., Zamkowa 3 
Żebrowski Feliks, m., Królewska 6 
Żebrowski Feliks, rozlewnia win, 
hurt - detal, Mickiewicza 11 
Żebrowski Leon, ks., kanonik, zauł. Bernardyński 6 
,,Żegluga na rz. Wilii", J. Borowska, 
m., Mostowa 7 a 
żejmo Mieczysław, elektrotechnika, 
miernictwo, maszyny biurowe, 
Mickiewicza 24 żelski Jan, dyr., m., Połocka 3 
żemoytel Tadeusz, m., Wiłkomier- 
sk a 13 żemoytel Władysław, Wiłkomierska 13—2 żerebecki Zdzisław, dyr., Dominikań¬ 
ska 3/5 żmigrodzki Andrzej, redaktor „Co¬ 
dziennej Gazety Handlowej'1, 3 
^ . Maja 13 żuk Abram, Niemiecka 20 
żuk Hirsz Henryk, adw., m., Zawal- 
. . na 15 Żukowa Elżbieta, Niemiecka 26 
żukowska Janina, lek. dentysta, J. Jasińskiego 15 
żukowski Antoni, dyr. Sp. Akc. „Pa¬ 
pier", Zawalna 13 
żukowski K. i Sapożnikow J., D/H., 
Rudnicka 11 żukowski Stefan, kierown. linii au¬ 
tobusowej Wilno - Troki oraz 
„Ekspedycji Miejskiej“, Zawalna 16 Żydowski Centralny Komitet Oświaty (ŻCKO). Bazyiiańska 4 
żydowski Instytut Naukowy, Wiwul- 
skiego 18 żydowski Komitet Pomocy, kierown. Gurewicz Izaak, Wileńska 6 
Żyd. Stowarzyszenie Dobroczynności, 
Przytułek dla Starców, Porto¬ 
wa 17 „Żyrardów“. T-wo Zakładów żyrar¬ 
dowskich, Sp. Akc., skład, Nie¬ 
miecka 35 2165 żyslln Borys, buchalter, Nowogródz¬ 
ka 12 17 17 4 90 25 36 
25 40 6 39 
15 96 161 13 75 
20 24 29 22 9 89 27 10 8 51 
5 81 7 05 14 35 14 72 
18 88 
23 32 8 78 
3 71 23 42 
8 69 1 82 15 12 
15 14 18 62 żytkiewicz Michał, Pióromont 13 
Żytkiewicz Michał, sklep wędlin, 
Mickiewicza 22 
Żywieckiego Browaru reprezentant, 
Zarzeczna 19 5 2 WISZNIEW C k. Bohdanowa Gumnie Aba 1 Syn, kupiec 1nu 
Nadleśnictwo Wiszniewo, folw. Buka- towo — (dod.) nadleśniczy, m. Nowicki Bolesław, dr, kier. szplt. weterynaryjnego 
Podzelwer Gierszon, dr med. Policja Państw., posterunek 
Zarząd gminny Żebrowski Tomasz, ks. proboszcz, 
plebania WISZNIEW k. Świra 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny WOJSTOM 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny WOLNA L (8-15) 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny WOŁCA L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA WOŁCZYN L (8-15) 5 Berzon Moszko, młyn wodny, wieś Kotera 3 Policja Państw., posterunek 4 Zarząd gminny WOŁKOŁATA L 2 Policja Państw., posterunek 
1 Zarząd gminny WOŁKOWYSK N 52 Biuro napraw (b. n.) Informacja centrali telefonicznej 22 Informacja w sprawach pocztowych 
106 Kontrola centr. telef. (reklamacja) 21 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączei.ia służbowe — patrz 
pod Poczta, Telegraf i Telefon) AUTOMATY TELEFONICZNE: Cukiernia Skowrońskiego, Kościusz- 
* ki 47 a Cukiernia Szpigielglasa, Kościusz¬ 
ki 55 Hotel S. Kapłana, Czarnieckie¬ 
go 36 ROZMÓWNICE PUBLICZNE: Urzęjy poczto wo-telekomunikacyjne: 
Wołkowysk 1, Kościuszki 63 
Wołkowysk 2, dworzec kolejowy, 
Wołkowysk Centr. 
Wołkowysk 3, dworzec kolejowy, 
Wołkowysk Miasto 79 Straż Pożarna, Kościuszki 54 34 Adwokat Jackowski Tadeusz, Br. Pie- rackiego 8 141 Amścibowski Sz., Kościuszki 96 
111 Apteczny skład Bracia Press, śmigłe¬ 
go Rydza 118 26 Apteka Centralna mgra pharm. Zalc- 
berga Leona, śmigłego Rydza 70 BANKI: 114 Kredytowy Właścicieli Nieruchomo¬ ści, Kościuszki 25 
67 Kupiecki Spółdzielczy, Kościusz¬ ki 47 38 Spółdzielczy, Pierackiego 8 1 Bielec Fania, Grodzieńska 5 
103 Bielec Jakub, właściciel taksówki, Szpitalna 3 70 Bisping Kazimierz, maj. Strubnica 
1 34 Blacher Łazarz, Apteczna 5 
82 Błażewski Roman, 3 Maja 6 136 Bojarski Michał, Brzeska 33/1 69 Botwiński Aron, kino Polonia, fabry¬ 
ka wyrób, beton., śmigłego Ry¬ 
dza 67 122 Bruksztejn Jakub, Kościuszki 49 
109 Cegielnia Hofmanowska Mińców, m., 
Pierackiego 16 116 Cegielnia Szlosberga, Szwedzka Góra 78 Chantow Melach, komendant Straży 
Pożarnej, Kościuszki 47 a 
97 Chmura Władysław, kom. powiat. P. P., Piłsudskiego 8 61 Chomski Pinkus, Pierackiego 8/2 
1 38 Cimoszko Antoni, Rydza śmigłego 20 
100 Czapkin Ałter, Grodzieńska 10 137 Czapkin Mowsza, fabryka kafli, ce¬ gieł do pieców, dachówek glinia¬ 
nych i piecyków kaflowych prze¬ 
nośnych, Grodzieńska 46-a m. 1 
35 Dawidowski I., skup zboża i nasion, 
Tatarska 3 80 Dyrektor Szpitala Żydowskiego, Szpi¬ 
talna 3 37 Elektrownia miejska, śmigłego Ry¬ 
dza 58 121 Fajnberg M., dr, Kościuszki 36 
112 Fajnsztejn Sz., skład żelaza, Ko¬ 
ściuszki 31 140 Firma „Gukado", Kościuszki 8 
51 Firma ,,Uniwersał", śmigłego Ry¬ 
dza 67 78 wi
		

/Czasopisma_195_02_0088.djvu

			Wołkowysk — Wołożyn 44 49 25 6 89 51 104 102 65 30 39 120 92 62 58 14 96 63 60 71 46 10 66 98 150 4 7 72 
123 
182 24 135 110 109 83 12 55 115 119 73 68 93 139 Gandz Jakub, śmigłego Rydza 78 
Glecelewicz Jewel, śmigłego Ry¬ 
dza 110 Glcrszuni Judei, biuro transportowe, Kościuszki 8 Gimnazjum Kupieckie S. K. P-, Semi- 
narialna 8 — (dod.) dyr. Dydusiak 
Gimnazjum Państwowe im. króla Ste¬ 
fana Batorego, Gimnazjalna 3 — (dod ) sekretariat Gimnazjum Prywatne Koed. T.K.O., 
Kościuszki 53 
Ginzburg Owsiej, Śmigłego Rydza 84 
Gołgowski Paweł, sklep żelaza, śmi¬ 
głego Rydza 66 Hancewicz Antoni, dr, 3 Maja 6 
Hurtownia Prywatna wyrobów Pań¬ 
stwowego Monopolu Spirytuso¬ 
wego, Stefczyka 1 
Inspektor Szkolny, kancelaria, Ko¬ 
ściuszki 57 Jezierski L., St. Czarnieckiego 40-a 
Judzik i Szałkowicz, Kościuszki 51/2 
Judzik Mozes, ekspedycja, śmigłego 
Rydza 58 Kabuziacka Fania, liandel zbożem, 
Śmigłego Rydza 89 
Kasa Spółdzielcza z odpow. nieogra¬ 
niczoną, Pierackiego 30 
Koleje, st. kol. Wołkowysk Centr. 1 (dod.) Elektrownia kolejowa 2 (dod.) Referent personalny Parowozowni Głównej 
 2a (dod.) Zawiadowca stacji Woł¬ 
kowysk Miasto 
 5 (dod.) Naczelnik Oddz. Drogo¬ 
wego, inż. Gordział- 
kowski, gab. 
 6 (dod.) Naczelnik Oddz. Ru¬ 
chowo - Handlowego, 
inż. Chmielewski, gab. 
 7 (dod.) Naczelnik Parowozow¬ 
ni Głównej inż. Lisow¬ 
ski, m. — 10 (dod.) Ekspedycja towarowa — 13 (dod.) Sytuator dyżurnego ru¬ chu st. Wołkowysk C. — 15 (dod.) Naczelnik Oddz. Ru¬ chowo - HandlowegOj 
inż. Chmielewski 
 16 (dod.) Naczelnik Oddz. Dro¬ 
gowego, inż. Gordział- 
kowski, m. „Kolonial“, sp. firmowa, Kościusz¬ 
ki 25 „Kotłątaje“, biuro młyna wodnego, 
Pierackiego 3 — (dod.) buchalteria — (dod.) młyn Kołłątaje 
Komunalna Kasa Oszczędności pow. Wołkowyskiego, Kościuszki 49 — (dod.) buchalteria 
Koncewicz Aleksy, Pierackiego 17 
Kozubski Władysław, burmistrz m. Wołkowyska, Nowa 18 
Kroll Nochlm, Kościuszki 48 
Krzywoszej Dominik, Apteczna 13 
Księgarnia Spółdz. Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych, śmigłego 
Rydza 95 Kusznler Abram, kaflarnia i wyrób 
pieczyków przenośnych, kBrz3e^ Lidzki Sochar, Kościuszki 95 
Lis I., eksport raków, grzybów 1 
produktów leśnych, Krótka 10 
Łazarowskl Jakub, skład wapna i ce¬ 
mentu, Chołodowska 17/3 
(dod.)Łącki Wacław, ziemianin, maj. Pietraszowce 
Malinowski Olgierd, starosta, 3 Ma¬ 
ja 14 Margolis Ajzik, śmigłego Rydza 118/3 Meszenglser, Kościuszki 2 
Minc Izaak. Pierackiego 16 
Mostkow Giere, Brzeska 26 
Mowszowski Owsiej, śmigłego Ry¬ 
dza 112/1 Niemczyk Mieczysław, dr, Dyrektor 
Szpitala żydowskiego, śmigłego 
Rydza 106 Obóz Zjednoczenia Narodowego, se¬ 
kretariat pow., Wileńska 3 
Ochron Jechiel, prowizor farmacji, 
Grodzieńska 2 
Odlewnia żelaza 1 Fabryka Budowy 
Maszyn Rolniczych, S-cy Sz. Ba- 
rasz, Nowo-Szosowa 3 
Okręgowe Stowarzyszenie Spółdziel¬ 
cze, sp. z o. o., Kościuszki 68 
Olechno-Huszcza Władysław, śmigłe¬ 
go Rydza 116 
Petrycer Hlrsz, Nowa 25 POCZTA TELEGRAF I TELEFON: 42 — naczelnik urzędu, gab. 127 — naczelnik urzędu, Rabicki Stani¬ sław, m., Piłsudskiego 20 
113 — kancelaria urzędu 29 — ekspedycja pocztowa 43 — technik nadzorowy, m., Piłsud¬ skiego 13 106 — kontroler telegrafu i centrali te¬ lefonicznej 86 — monter, m., Zachodnia 3 53 — nadzór teletechniczny 22 — oddział pocztowy, zastępca na¬ czelnika 124 — telegraf, ekspedycja i kasa te¬ legrafu 182 — Wołkowysk 2, urząd pt., dwo¬ rzec Wołkowysk Centr. 
173 — Wołkowysk 3, agencja pt., dwo¬ rzec Wołkowysk Miasto POLICJA PAŃSTWOWA: 33 Komenda Powiatowa, Szpitalna 6 — (dod.) komendant powiat., gab. 27 Posterunek Wołkowysk Miasto, Śmigłego Rydza 25 
182 (dod.) Posterunek Wołkowysk Centr., dworzec kol. 
56 Wydział śledczy, Kancelaria, Szpi¬ talna 6 — (dod.) Kierownik Wydziału śledczego, gab. 94 Przyborowski Czesław, dr, lekarz pow., Kościuszki 97 
85 Remen Hirsz, dr, Kościuszki 4 
20 Resursa Obywatelska, Kościuszki 72 
13 Rzeźnia Miejska, Magistracka 4 95 Salroan Izaak, kupiec leśny, Kościusz¬ ki 95 40 Selecki Mejer, tartak 1 młyn parowy, 
Brzeska 24 28 Sędzia Okręgowy śledczy na powiat 
Wołkowyskl, St. Czarnieckiego 23 Siedlecki Jakub, dr, Kościuszki 63 117 Smazanowlcz, Brzeska 24/4 118 Spółdzielcza Hurtownia Kupiecka, Stów. Kupców Chrześcijan, Br. Pierackiego 4 15 Spółdz. Przetwórnia Mięsa — (dod.) dyrektor, m. 54 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, Stef¬ 
czyka 1 — (dod.) buchalteria Starostwo Powiatowe (patrz Urzędy) 
84 Suryn Roman, notariusz, Kościusz¬ 
ki 61 75 Szapiro Eugenia, Apteczna 7 129 Szapiro M., kupiec, Brzeska 24 8 Szein Lejba, hotel Grodzieński. Gro¬ 
dzieńska 8 88 Szewachowicz Welwel, skup zboża, 
Kościuszki 129 1 08 Szkolnikowlcz Samuel, Czysta 1 a 
1 07 Szkoła Handlowa, Grodzieńska 7 
74 Szlakman Eiiasz, dr. rentgen, elektr. i światło-lecznictwo, odma, p., 
Fabryczna 1 3 Szołochowicz Mozes, śmigłego Ry¬ 
dza 46 81 Szpital Sejmikowy, Szosowa 53 
133 śliwowski Władysław, Tatarska 26 90 Tarasowicz Janiha-Maria, maj. Hniez- na 130 Topiłowskl Dawid, śmigłego Rydza 81/5 1 05 Tymiński Hugon, Pierackiego 1 91 Ubezpieczalnla Społeczna, punkt kontr., Br. Pierackiego 23 URZĘDY: 125 Nadleśnictwo Państwowe Wołko¬ wysk, os. Zamkowy Las 
Starostwo Powiatowe, Szpitalna 6 
45 — starosta, gab. 47 — kancelaria — (dod.) referat wojskowy 77 — komisarz ziemski 11 Rejon Kontroli Skarbowej, Choło¬ dowska 2 32 Urząd Skarbowy, Kościuszki 98 — (dod.) dział egzekucyjny 50 Więzienie Wołkowyskie, kanc., Ko¬ ściuszki 104 64 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Inspektor Powia¬ 
towy, Br. Pierackiego 23 36 Wajnberg A., dr, rentgen, elektrote- 
rapia, Grodzieńska 2 
128 Wąsik Józef, Apteczna 1 
19 Wileniec Franciszek, Czarnieckiego 22 WOJSKO: 48 Garnizon 5 Komenda P. W. I W. F., Kościusz¬ ki 56 41 Posterunek żandarmerii Wojsko¬ wej, koszary 126 Komenda Rejonu Uzupełnień, Czysta 6/1 9 Wybranowski Stanisław, Brzeska 30 
76 Wydział Powiatowy Sejmiku Wołko¬ 
wyskiego, Szpitalna 6 — (dod.) inspektor samorządu gmin¬ nego 87 — Powiatowy Zarząd Drogowy, Szpi¬ talna £ — (dod.) rachuba Wydziału Powia¬ towego 2 Zarząd gminny Biskupice, Kościusz¬ 
ki 142 ZARZAD MIEJSKI: 57 — burmistrz, gab., Kościuszki 54 1 01 — kancelaria — (dod.) biuro ewidencji i kon¬ 
troli ruchu ludności 99 Związek Ziemian, Kościuszki 72 WOŁMA L (8-15) 5 Policja Państw., posterunek 
4 Zarząd gminny WOŁOŻYN N 58 B-cia Melcer, sklep elektro-radio- 
techniczny oraz rowerów, Ry¬ 
nek 19 34 Centrala telefoniczna K. O. P. 32 Cichy Ludwik, starosta pow., m., Kol. urzędn. 23 Garber Jankiel, skład nafty i art. pierwsz. potrzeby, Rynek 22 
13 Inspektor pow. P. Z. U. W., Polna 34 
26 Komunalna Kasa Oszczędności pow. wołożyńskiego, Wileńska 45 
— (dod.) dyrektor, gab 30 Okręgowe T-wo Organizacyj 1 Kółek Rolniczych 41 Perski Gecel, skup lnu, siemienia 
lnianego i konopi, Piłsudskiego 35 31 „Peze*‘. ska firmowa, sprzedaż art. spoż. i budowl., Narutowicza 2 POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 28 — Kasa główna, kontroler 6 — Naczelnik urzędu, gabinet 4 — Nadzór teletechniczny 36 — Technik nadzorowy, m. 38 — Ekspedycja pocztowa 60 — Zmiennik POLICJA PAŃSTWOWA: 1 Komendant powiatowy, gab. 35 Komendant powiatowy, m . 33 Posterunek — (dod.) kom. pow., kanc. 17 Sldorskl Włodzimierz, adw., Wileń¬ ska 62 18 Szpita1 Sejmikowy, Sadowa 9 39 Szryro Gesel, kupiec lnu, siemienia 
i kononi, Wileńska 12 a 
56 Szwed Stanisław, dyr. K. K. O. 16 Tartak Rapoporta i Perelmana, Pił¬ 
sudskiego 24 25 Tomaszewski Aleksander, kapitan, 
Wileńska 45 9 Udalskl Antoni, ks. proboszcz, ple¬ 
bania URZĘDY: 21 Inspektorat Szkolny, kanc., 11 Li¬ 
stopada 10 — (dod.) inspektor, gab. 15 Oddział Brygady Ochrony Skar¬ bowej 8 Pow. Komisja Klasyf. przy Urzę¬ dzie Skarbowym, Mickiewicza 2 
24 Sąd Grodzki, kanc. — (dod.) Sędzia Okręgowy śled¬ czy, kanc. 5 Starosta Powiatowy, gab. 2 Starostwo Powiatowe, kanc. — (dod.) referent bezp., kanc. 19 Urząd Skarbowy, kanc. — (dod.) naczelnik urzędu, gab. 57 Wajsbord Jankiel, skup lnu, siemie¬ 
nia i konopi, Rynek 8 
20 Wajsbord Mowsza, handel lnem, sie¬ 
mieniem i konopiami, Piłsudskie¬ 
go 36 wi. 79
		

/Czasopisma_195_02_0089.djvu

			Wołożyn — Zelwa 22 Wand-Polak Michel, firma „Tarel- 
. młyn“, Piłsudskiego 45 42 Wiącek Wincenty, kier. szkoły 
12 Wydział Powiatowy 3 Zarząd dóbr Sakowszczyzna, Zofii ks. Czartoryskiej, kanc. — (dod.) administrator majątku, m. — (dod.) dwór i mieszkanie rząd- cy folwarku 37 — leśnictwo Pieślewica 11 Zarząd dóbr Wołożyn, Jana hr. Tysz¬ 
kiewicza, Sadowa 22 43 — leśniczówka Adamówka 
14 — leśniczówka Borsukowina — (dod.) dom myśliwski Borsuko- wina 55 — folwark Szapowały — (dod.) leśniczówka Sokolnik (Białokorzec) 44 — leśniczówka Smolanka 7 Zarząd gminny, Wileńska 61 
40 Zarząd miejski, Wileńska 19 — (dod.) burmistrz, gab. — (dod.) elektrownia, b. 10 Zborowski Michał, właśc. pryw. hurt. P. M. S., Wileńska 7 
27 żydowski Bank Ludowy, Spółdz. z o. o., Berka Joselewicza 2 WOŁPA L (8-15) 4 Lejbowicz Aron, handel zbożem, N. _ Rvnek 10 6 Muszacki Zalman, Mickiewicza 28 2 Policja Państw., posterunek, 2 Ma¬ ja 16 7 Rubinson Efroim, handel zbożem, Za- mościańska 1 3 Zarząd gminny, J. Piłsudskiego 26 WORNIANY L 4 Administracja maj. Worniany U. S. B. 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny WOROCEWICZE L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA WOROPAJEWO C 9 Cichocki Mikołaj, maj. Woropajewo 1 Leśnictwo Starodworskie, maj. Stary / j v Dwór — (dod.) gaj. Nikolsk 12 Nadleśnictwo Hołblejskle 5 Policia Państw., po iciunek 25 Północno Wschodnie T-wo Hut 
Szklanych ,,Polwet“, Sp. Akc., 
Huta Hołbieja 18 Przemysł Drzewny i Tartak hr. K. Przeździeckiego 8 Przeźdzlecki Konstanty, lir., pałac 
7 Puczko Stanisław, dr 
3 Regin! Wiktor, kier. szkoły 
24 Skorko Antoni, dr ks. proboszcz, plebania 6 Zarząd Dóbr K. hr. Przeździeckiego — (dod.) dyrektor, m. 2 Zarząd gminny 19 Zawiadowca stacji WSIELUB L (8-12 i 15-21) WYSOCK 4 Brochocki Stanisław, maj. Weresków 
9 Plnczański Chaim, Rynek 14 2 Policja Państw., posterunek 
X Rymszewlcz Piotr, nadleśnictwo Wsielub 5 — gajówka Bicewicze — (dod.) gaj. Mleżnikl 6 — leśniczówka Berdówka — (dod.) gaj. Studzienlec — (dod.) gaj. Krzewicze 7 Zarząd gminny, Rynek 3 5 Policja Państw., posterunek Wysock, 
Sloboda 10 — (dod.) posterunek Złote 3 Zarząd gminny, Piłsudskiego 1 WYSOKIE LITEWSKIE C ROZMÓWNICA PUBLICZNA: Dworzec kolejowy, dom Fuksa 10 Frydman Srul, kupiec zbożowy, Kry- 
_ _ , , . niczna 4 8 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego, ,, , , adm. dóbr — (dod.) mieszkanie administr. 47 Goździk Jankiel, skup zboża, Mickie- 
„ wlezą 21 9 Górski Stanisław, maj. Wyganów 28 Kaliszewicz Piotr, kupiec nierogaciz- 
„ , ny, 11 Listopada 58 31 Kesier Mordko, kupiec skór surowych, j. Sobieskiego 2 32 Kirsztejn Henryk, dr med., Pitsud- sinken 9 23 Koszarka Powiatowego Zarządu Dro¬ 
gowego 35 Leśnictwo Wlellczkowicze , Ob. iCbiia Zarzecze POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 50 — naczelnik urzędu, gab. — telegraf 49 22 Policja Państw., posterunek, Piłsud¬ 
skiego 3 25 Szkoła Powszechna 7-mio kl., Al. hr. Potockiego 24 Szlichciński Wincenty, maj. Alek¬ 
sandria 29 Tejtelbaum Aron, skup zboża i /.ic- 
mJopłodów, Piłsudskiego 11 
7 Zarząd gminny, Piłsudskiego 28 — (dod.) wójt, gab. 21 Zarząd miejski, Sobieskiego 21 — (dod.) burmistrz, gab. z ZABŁOCIE L k. Lidy 2 Policja Państw., posterunek, Nar- butta 33 3 Zarząd gminny, pl. Wolności 1 ZABRZEZIE L 5 Dębicki Czesław, inź., maj. Siedliszcze 2 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny ZAGÓRZE L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA ZAHACIE L 2 Policja Państw., posterunek ZAKOZIEL L (8-15) 1 Nadleśnictwo Blałejezioro w Rado¬ stowie 8 Nadzór Dróg Wodnych w Sieliszczu 2 Policja Państw., posterunek 4 Tołłoczko Karol, maj. Zakoziei 3 Zarząd gminny Wolowel ZALESIE L 
DZIŚNIEŃSKIE 3 Leśniczówka w Zalesiu 
2 Mohl Jerzy, maj. Zalesie 1 Policia Pnństw., posterunek 4 Zarząd gminny ZALESIE L k. Smorgoń 2 Leśniczówka Zalesie ZAMOSZE L k. Brasławia 1 Leśnictwo Państwowe ZANAROCZE L 1 Policja Państw., posterunek 2 Stawy Leszczowe „Skok“ ZAOSTROWIECZE L (8-12 i 14-21) 8 Nadleśnictwo ks. Radziwiłła w Cho- mince — (dod.) nadleśniczy, m. 4 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny ZAPRUDY L (8-15) 3 Leśnictwo Kobryńskie w Krusznicy 4 Państwowa Szkoła Przysposobienia Gospodyń Wiejskich w Plancie ZASULE L 5 Krupski Czesław, maj. Helenów 4 Krupski Janusz, właśc. maj. Zasule 
8 Krunski Stefan, mai Oleszków 
3 Policja Państw., posterunek ZDZIĘCIOŁ C 11 Bohwic Lucjan, maj. Janowszczyzna 
25 Farfel Wolf, kupiec leśny, Piłsudskie¬ 
go 57 17 Nadleśnictwo Zdzięclolskie w Wie¬ 
żowcu — (dod.) nadleśniczy, gab. — (dod.) leśniczówka Skiba — (dod.) leśniczówka Więzowlec 80 m POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 15 — nacz. urzędu, Legionistów 70 1 Policja Państw., posterunek, Piłsud¬ skiego 18 6 Rabinowicz Berko, brakarz, 11 Listo¬ pada 28 13 Rossudowski Stanisław, notariusz, Narutowicza 12 
28 Rzepecki Tomasz, inż., maj. Zdzięcioł 14 Sąd Grodzki, Legionistów 72 5 Skoryna Franciszek, maj. żukow- szczyzna 8 Strawiński Jan, maj. Mlrowszczyzna — (dod.) gorzelnia, maj. Porzecze 7 Strawiński Władysław, maj. Na- k ryszki 22 Szapiro Tanchum, kupiec zboża, Le¬ 
gionistów 28 9 Szkoła Zawodowa, Mickiewicza 5 16 Szuszan Judei, kupiec, Legionistów 31 
4 Tartak B-cl Kaplińsklch, Piłsudskie¬ 
go 78 2 Zarząd gminny, Piłsudskiego 72 — (dod.) sekretarz, m. 3 Zarząd miejski. Legionistów 78 a — (dod.) sekretarz ZELWA C ROZMÓWNICA PUBLICZNA: Dworzec kolejowy 4 Borodzicki Herc, tartak 1 młyn pa¬ 
rowy 15 Jakowickl Witold, obrońca sądowy, 
Marsz. Piłsudskiego 23 
12 Leśnictwo Krzesła, Nadleśnictwa 
Platenickiego 1 Lidski i Salman, tartak i młyn pa¬ 
rowy
		

/Czasopisma_195_02_0090.djvu

			Zelwa — Zyrowice 11 Nadleśnictwo Platenictde, wł. spad- 
kob. Eustachego ks. Sapiehy, os. Mlnduchowo — (dod.) Leśnictwo Platenlckle POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 14 — nacz. urzędu, b. 16 — „ „ m. 5 Policja Państw., posterunek ŻABCZYCE L rozmównica publiczna (Abonenci — patrz centrala Pińsk) ŻABINKA C 7 Bursztejn Litman, kupiec 
4 Gendler Aron, kupiec 1 Młyn i tartak parowy, M. Ch. Kraw¬ czuk i Ska 8 Mroczek Wojciech, kupiec POCZTA, TELEGRAF I TELEFON: 29 — naczelnik urzędu 28 — telegra!, aparat odbiorczy 2 Policja Państw., posterunek, willa ,,Marysin“ 9 Przybora Karol. maj. Siechnnwirze 12 Szuszanow Lejba, właśc. apteki, pi. Kolejowy 2 10 Zadarnowski Jan, gosp. stawowe i iol- ne, maj. Sokołńw 
6 Zakłady Przemyślu Drzewnego 1 Młyn 
Parowy, wl. ]. Pawlikowski 11 Zakraśnicki Icko, kupiec 3 Zarzad gminny 13 Zdaniewicz Konstanty, dr med., Pił¬ sudskiego 13 ŻARKOWSZCZYZNA L (8-15) 2 Administracja Lasów Dóbr Puszcza śwlslocka, os. Lellwa 3 Policja Państw., posterunek w Dobro- woii 9 Popieliński Stanisław, Marsz. Pił¬ 
sudskiego 19 Sokolski - Szaplro, dr, Młynowa 46 2 Spektor Lejba, Młynowa 3 Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa w Wołkowysku, lilia w Zelwie 7 Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa 
„Zbożownlk“ 17 Wlsznlackl Samuel, skład surowców 18 Wojtalczyk Antoni, sekretarz gminy 
10 Zarząd gminny Z 5 Zarząd Lasów Puszczy świsłockiej w 
Puchowszczyznie — (dod.) gaj. Loski — (dod.) gaj. Płyta 4 Zjednoczone Towarzystwo Przemyślu 
Drzewnego, Eksploatacja w Pusz¬ 
czy świsłockiej ŻODZISZKI L 1 Policja Państw., posterunek 3 Zarząu gminny ŻOŁUDEK C 4 Administracja dóbr żoludek ■— (dod.) administrator dóbr — (dod.) folw. Żoludek — (dod.) lolw. Sawowszczyzna — (dod.) folw. I.lpiczno — (dod.) Czetwertyński Stanisław, ks., pałac, Lipiczno — (dod.) tartak Zaczepice ks. Czet- wertyńskiego L. — (dod.) nadleśnictwo Zaczepice — (dod.) leśnictwo Zaczepice 5 Czetwertyński Ludwik, ks., pałac 7 Derewiańskl Sznejer, sklep skór, Rynek 6 Piotrowski Jerzy, kierownik robót melioracyjnych, Bielicka 67 2 Policja Państw., posterunek, Wi¬ leńska 8 Sztejn Jedyda, Rynek 3 Zarząd gminny Dworna 9 żydowski Bank Ludowy, Wileńska ŻUCHOWICZE L (8-15) 3 Policja Państw., posterunek 
2 Zarząd gminny ZIABKI L 1 ,,Rolnik“, Sp. Roln.-Handl. w Gîçbo- kiem, filia w Ziabkach ZUŁÓW L/2 ROZMÓWNICA PUBLICZNA ŻUKOJNIE L (8-15) 
STRACKIE 2 Policja Państw., posterunek ŻUPRANY L 1 Młyn wodny 5 Piekarski Paweł, ks. dziekan, ple¬ 
bania ŻYDOMLA L (8-15) 1 Policja Państw., posterunek 2 Zarząd gminny ŻYRMUNY L 5 Policja Państw., posterunek 3 Zarząd gminny ŻYROWICE L (8-12 
i 15-21) 2 Administracja maj. Sydlowice 6 Mlku'ska Aleksandra, maj litwa 4 Państw. Liceum Leśne i Gimnazjum Rolne 3 Policja Państw., posterunek 
8 Zarząd gminny Korzystajcie z łanich rozmów międzymiastowych Zniżki w opłatach wynoszą: wlaczorem w nocy rono od godz 19 do 24 od godz. 24 do 6 od godz. 6 do 8 40“/. od 60 do 70”/. 40“/. przy rozmowach na odległość ponad 25 km
		

/Czasopisma_195_02_0091.djvu

			Po omacku (UMĆęfuąe la&tuec, 
lUâcfy nie kô&zy&ta z celdami^ D&ukù i ulotki tekîamowe £ôzsyłane i clotęozane (i&zez 
lutono&zow — cLcubzą ii).am tłum nowych klientów
		

/Czasopisma_195_02_0092.djvu

			Część II. ŹRÓDŁA ZAKUPU I SPRZEDAŻY WOLNE ZAWODY, RZEMIOSŁA » NA TERENIE CAŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ UŁOŻONE ALFABETYCZNIE 
WEDŁUG BRANŻ I SPECJALNOŚCI APARATY, oryg. taśmę stalową 
i oryginalne klamerki dostarcza t-wo„HANTRANS” WARSZAWA, DŁUGA 23, 
TEL. 12-10-37 i 11-44-02.
		

/Czasopisma_195_02_0093.djvu

			Skorowidz branż i zawodów na terenie Rzeczypospolitej. II Branża Str. 1. Abażury .... V 2. Acetylen ,, 3. Agregaty oświetleniowe 4. Akumulatory .... » 5. Aluminiowe naczynia — fa¬ 
bryki Aluminiowe wyroby — fa¬ 6. tt bryki tt 7. Aluminium .... tt 8. Amunicja .... 9. Analizy chemiczne i tech¬ niczne .... 10. Antykwarnie ...» tt ! 11. Aparaty natryskowe do farb i lakierów tt 12. Apteczne składy — hurt tt 13. Aquisoi tt 14. Architekci .... tt 15. Areometry .... tt 16. Armatury 17. Asenizacyjne aparaty VI 18. Asfalt 19. Asfalt i asfaltowe przedsię¬ II 1 biorstwa .... »1 20. Autobusowa komunkacja tt 21. Azbestowe wyroby »» i 22. Bakelitowe wyroby 23. Balony szklane >1 24. Balustrady i balkony — fa¬ 
bryki Banki 25. 1» 26. Bankowe domy tt 27. Barwniki tt 28. Barwniki anilinowe i chemi¬ kalia 29. Bawełniane i jutowe wyro¬ by — fabryki tt 30. Beczki dyktowe ,, 31. Bekony »* 32. Belki VII 33. Betonowe wyroby . 34. Bielizna damska i dziecięca ,, 35. Bielizna męska 36. Bielizna trykotowa . ,, 37. Bilardy i bile — wytwórnie ,, 38. Bitumina tt 39. Biżuteria sztuczna tt 40. Blacha 41. Blacha aluminiowa ,, 42. Blacha dziurkowana tt 43. Blacha żelazna i ocynkowa¬ na tt 44. Blacharsko - Instalacyjne za¬ kłady tt 45. Blaszane opakowania — fa¬ bryki tt 46. Bławaty — detal tt 47. Bławaty — hurt ,, 48. Broń sieczna — fabryki tt 49. Browary tt 50. Budowa dróg i nawierzchni VIII 51. Budowlane materiały . tt 52. Budowlane przedsiębiorstwa tt 53. Butelki tt 54. Cegielnie tt 55. Celuloid tt 56. Celuloidowe wyroby — fa¬ bryki tt 57. Cementownie .... tt 58. Ceramiczne wyroby — fa¬ bryki tt 59. Ceramika budowlana 60. Chemiczne fabryki . IX 61. Chemiczne produkty ,, 62. Chemiczne recepty i analizy 63. Chemiczno - drogeryjne ar¬ 
tykuły .... 
Chemiczno - techniczne ar¬ 64. Ił tykuły .... ,, 65. Chirurgiczne narzędzia II 66. Chłodnie domowe tt 67. Chłodnie 1 urządzenia chłod¬ nicze 68- Chmiel >• 69. Chodniki kokosowe 70. Chromowanie metali X 71. Cukrownie .... 72. Cynkografle .... 73. Cynowane wyroby . 73-a. Cynowe wyroby (folia) f, 74. Czekolada — fabryki . (, 75. Dachów krycie 76 Dachówki .... 77. Dachy szklane 78. Dekalkomanie (odbłjanki I plakaty transparentowe . 79 Dentystyczne przybory 80 Dermatoid .... 81. Detektywów biura 82. Dezynfekcja ... 83. Diamenty dla celów technicz¬ 
nych Dreny ..... 84. tt 85. Drogi smołowcowe — bu¬ dowa tt 86. Drukarnie .... » Branża Str. 87. Drukarnie artystyczne ł lito¬ graficzne .... X 88. Drukarskie maszyny I farby ii 89. Drukarskie maszyny i przy¬ bory XI 90. Drut i gwoździe ,, 91. Drut i liny .... 92. Drzewa i krzewy owocowe 1 ozdobne .... n 93. Drzewka alejowe ii 94. Drzewny przemysł 95. Drzewo 11 96. Drzewo — agentury ii 97. Drzewo budulcowe I stolar¬ skie 98. Drzewo — eksport u 99. Drzwi i okna .... 100. Dykty i forniery M 101. Dyplomy u 102 Dywany 103. Dywany — fabryki XII 104. Dywany, firanki i materiały meblowe .... • 1 105. Dziane wyroby 11 106 Dziane 1 trykotowe wyroby ,, 107. Dziczyzna .... 11 108 Dźwigi (windy) 109. Ebonit 11 110. Ekspedycyjno - transportowe 
przedsiębiorstwa 111. Elektromedyczne aparaty II 112. Elektrotechniczne artykuły . II 113. Elektrotechniczne artykuły — fabryki ' 1 114. Elektrotechniczne przedsię¬ biorstwa .... XIII 115. Elektrotechnika samocho¬ dowa 11 116. Elektryczne aparaty — fa¬ bryki 11 117. Elektryczne maszyny ,, 118. Elektryczne przewody 11 119. Elektryczne przyrządy po¬ miarowe .... ,, 120. Emaliernle .... 121 Etykiety II 122. Farbiarnle .... II 123. Farby do włosów . II 124. Farby drukarskie — fabry¬ ki II 125. Farby graficzne II 126. Farby, lakiery i pokosty . II 127. Farby, lakiery 1 pokosty — fabryki .... tt 128. Farby suche — fabryki tt 129. Fibra tt 130. Filatelistyka .... XIV 131. Filce 132. Filmowe biura n 133. Firanki tt II 134. Folia aluminiowa 135. Fotograficzne aparaty ł przy¬ bory II 136 Froterki II 137. Futerały II 138. Futra ,, 139. Futra — wyprawlalnle I far- biarnie .... II 140. Oalanteria .... 141 Galtol (olej aut.) XV 142 Garaże 1 • 143. Gaśnice II 144. Gaza młyńska Ił 145. Gazomierze .... II 146. Gazowe aparaty i kuchnie ,, 147 Gazownie do motorów II 148. Gilzy do papierosów — fa¬ bryki II 149. Gimnazja ... tt 150. Górniczo - hutnicze zakłady 151. Górniczo - wiertnicze przed¬ siębiorstwa tt 152. Oraficzne zakłady . tt 153. Grawerzy XVI 154. Grzebienie ozdobne — fa¬ bryki ... ,, 155. Grzejniki elektryczne II 156 Grzyb drzewny — zwalcza¬ nie ..... II 157. Gumowe wyroby — fabryki 158 Gumowe wyroby techniczne tt 159 Guziki — fabryki tt 160 Herbata I) 161 Hotele XVII 162 Huty szklane .... 163. Igły 1 części do maszyn poń¬ czoszniczych i trykotażo¬ 
wych 164. Igły medyczne || 165. Impregnacja drzewa tt 166- Informacje handlowe 167. Introligatorskie przybory t, 168. Introligatorskie zakłady II 169. Izolacje ... XVIII 170. Izolacyjne materiały 171. Jedwab sztuczny tt Branża Str. 172. Jedwabie ..... XVIII 173. Jelita ii 174. Juta i jutowe wyroby . 175. Kable — fabryki II 176. Kafle XIX 177. Kafle i polewa do kafli 178. Kakao — fabryki ff 179. Kamieniarsko - rzeźbiarskie zakłady .... n 180. Kanalizacja i wodociągi 181. Kaolina 182. Kapelusze męskie 183. Kapeluszowe tkaniny — fa¬ 184. bryki Kapsle ” 185. Kapsle bakelitowe . 186. Karbolineum żywiczne . 187. Karoserie 188. Karoserie samochodowe ft 189. Kartonaże .... XX 190. Kasety metalowe do pienię¬ 
dzy 191. Kasy 192. Kasy stało - betonowe . 193. Kauczuk 194. Kawa słodowa i cykoria II 195. Kazeina 196. Kinematograficzne aparaty 
i przybory 197. Kity do pasów 19-8. Klej 199. Klinkiery 200. Klisze drukarskie i matry¬ 201. ce — wytwórnie Klisze gumowe do druku . 202. Kłódki — fabryki 203. Knoty lampowe — fabryki . 204. Kokosowe wyroby 205. Koks 206. Kolby benzynowe 1 zwy¬ 
kłe — fabryki 207. Koleje 1 kolejki 208. Kolektury loterii tt 209. Kolonialne artykuły XXI 210. Koła gumowe do pojazdów 
konnych — wytwórnie 211. Koła ratownicze dla toną¬ 
cych Koła zębate .... 212. II 213. Koła zębate cichobieżne 214. Kominy fabryczne — budo¬ 
wa i remont 215. Kompresory .... 216. Komunikacja lotnicza 217. Komunikacja samochodowa n 218. Kondensatory tf 219. Konfekcja męska tf 220. Konopie 1 len . 221. Konserwacja żaluzyj sklepo¬ 
wych Konserwatoria muzyczne 222. " 223. Konserwy .... tt 224. Konserwy mięsne — eksport 225. Konstrukcje żelazne tt 226. Konstrukcje żelazne spawane i nitowane .... II 227. Konsulaty II 228. Koperty — fabryki tt 229. Kopiowanie i wyświetlanie rysunków i planów II 230. Korki — fabryki . XXII 231. Kosmetyczne gabinety i szko- *y tt 232. Kosmetyczne wyroby — fa¬ bryki tt 233. Kosmetyka lekarska tt 234. Koszykarskie wyroby tt 235. Kotły tt 236. Kotły parowe .... tt 237. Kożuchy tt 238. Krawaty — fabryki tt 239. Krochmal tt 240. Księgarnie .... tt 241. Kuchenki spirytusowe 1 naf¬ towe — fabryki tt 242. Kuchenne naczynia tt 243. Kuźnie wykrojowe . XXIII 244. Kwas węglowy II 245. Kwiaciarnie .... ,, 246. Kwiaty sztuczne — fabryki . ,, 247. Laboratoria chemiczne . ,, 248. Laboratoryjne palniki i lampy 
spirytusowe i benzynowe — fabryki .... ,, 249. Laboratoryjne przyrządy i urządzenia .... ,, 250. Lakiernicze zakłady ,, 251. Lakiery — fabryki . ,, 252. Lampy do lutowania — fa¬ bryki II 253. Lampy i żyrandole II 254. Lampy naftowo - żarowe — fabryki . . . . . tt 255. Lecznice M 256. Lekarskie aparaty . „ 257. Lekarskie meble — fabryki tt
		

/Czasopisma_195_02_0094.djvu

			III Skorowidz branż I zawodów na terenie Rzeczypospolitej Branża Str. Branża Str. Branża Str. 258. Lekarze chirurdzy . 259. Lekarze ginekolodzy 260. Lekarze interniści . 261. Lekarze okuliści 262. Lekarze rentgenolodzy 263. Lekarze seksuolodzy 264. Lekarze stomatolodzy . 265. Lekarze urolodzy . 266. Lekarze wenerolodzy 267. Lekarze weterynaiii 268. Len i konopie 269. Len i lniane wyroby 270. Lepnik do dachów . 271. Liczniki energii elektrycznej 271-a. Lignina 272. Linoleum i cerata . 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 
281. 
282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. Liny Liny druciane .... 
Listwy i ramy 
Litograficzne zakłady . 
Lustra i szkło 
Lustra — wytwórnie 
Łańcuchy .... Łańcuchy rolkowe . Łodzie motorowe 
Lodzie — wytwórnie 
Łożyska kulkowe i rolkowe . 
Łóżka metalowe i żelazne . 
Łyżki — fabryki 
Łyżwy — fabryki . Maklerzy okrętowi 
Manometry .... 
Manufaktura .... Marmury Maszynki do mięsa — fa- biyni Maszyny biurowe — sprze¬ 
daż i reperacja 
Maszyny buchalteryjne i do 
liczenia .... 
Maszyny budowlane 
Maszyny cegielniane 
Maszyny dla przemysłu che¬ 
micznego i spoż. Maszyny do adresowania . 
Maszyny do frankowania li¬ 
stów Maszyny do mięsa — fabry¬ 
ki Maszyny do obróbki metali i drzewa 301. Maszyny do pisania—sprze daż 1 reperacja 302. Maszyny do pisania liczę nia 303. Maszyny do szycia 304. Maszyny drukarskie 305. Maszyny dziewiarskie I poń czosznicze 306. Maszyny — fabryki 307. Maszyny papiernicze i ka mieniarskie . 308. Maszyny parowe . 309. Maszyny pralnicze . 310. Maszyny precyzyjne — fa bryki . . 311. Maszyny rolnicze 1 części 
311-a. Maszyny rzeźnicze . 312. Meble .... 313. Meble — fabryki . 314. Meble gięte — fabryki 315. Meble lakierowane 316. Meble metalowe — fabryki 317. Meble stylowe 318. Meble stylowe i nowoczesne 319. Meblowe materiały — fa bryki .... 320. Mechaniczne zakłady 321. Metale .... 322. Metalowe wyroby — fabryki 323. Miedź i miedziane wyroby — fabryki 324. Miernicze instrumenty i na rzędzia 325. Mierniczowie przysięgli 326. Mika (surowa 1 wyroby) 327. Mikroskopy 328. Mleczarskie maszyny i przy bory .... 329. Młyny .... 330. Młyńskie maszyny i przy bory .... 331 Motocykle 
352. Motopompy 333. Motory .... 334. Motory do łodzi 335. Motory spalinowe . 336. Mundury dla wszelkich orga nizacyj ... 337. Muzyczne instrumenty . 338. Mydła — fabryki . 339. Nafta i naftowe produkty 340. Namioty — wytwórnie . 341. Narzędzia 342. Narzędzia leśne XXIII »> XXIV II I t II 
II 
II 
tt 
II 
II 
II 
tt II XXV M II »» tt II M M >> II II XXVI tt tt tt tt tt tt tt tt XXVII tt tt tt tt tt XXV1I1 f» tt XXIX tt tt tt tt tt tt XXX tt 343. Narzędzia metalowe — fa¬ 
bryki Narzędzia ogrodnicze XXX 344. 345. Narzędzia precyzyjne do ob¬ róbki metali 346. Narzędzia precyzyjne do ob¬ 
róbki metali i drzewa II 347. Nasiona 348. Nasiona 1 zboże XXXI 349. Nasiona leśne .... 350. Nasiona owocowe II 351. Natryskowe aparaty tt 352. Nawozy sztuczne 353. Nici — fabryki II 354. Nożownicze wyroby 355. Nożyczki — fabryki II 356. Numeratory benzynowe do 357. wypalania — fabryki Numeratory leśne II 358. Obcasy drewniane — fa¬ 359. bryki Obrabiarki do metali 360. Obrabiarki do metali i drze¬ 
wa 361. Obrazy 362. Obuwie II 363. Obuwie — fabryki 364. Odkurzacze .... 11 365. Odlewnie żelaza i metali . M 366. Odlewy i odkucia XXXII 367. Odlewy żeliwne i odlewnie 
żeliwa .... 
Offsetowy druk 368. V 369. Ogniochronne środki 370. Ogniwa galwaniczne Jt 371. Ogrodnicze karbolineum 372. Ogrodnicze zakłady 373. Ogrzewanie centralne — in . 374. stalacje .... ,, Okucia budowlane — fa¬ 375. bryki Okucia budowlane 1 me¬ 
blowe — fabryki tt 376. Okulary optyczne, ochronne 377. 1 plażowe — fabryki Oleje 1 smary ,, 378. Oleje samochodowe XXXIII 379. Olejki eteryczne 1 aromaty 380. Ołowiane wyroby 
Ołówki — fabryki 381. II 382. Opakowania blaszane — fa¬ 
bryki Opatrunkowe środki — fa¬ 
bryki 383. 1» 384. Opony i dętki samochodo¬ 
we i rowerowe . 385. Optyczne fabryki M 386. Organy — fabryki 387. Ortopedyczne zakłady 388. Ostrza do golenia — fabry¬ 
ki 389. Otręby II 390. Owado i mszycobójcze środki 391. Owoce ,, 392. Paczki do Rosji — wysyłka XXXIV 393. Palniki karbidowe 394. Palniki naftowe — fabryki . 395. Papa dachowa — fabryki . 396. Papier — składy i hurtownie ,, 397. Papier falisty .... 398. Papier i materiały piśmienne . 399. Papier światłoczuły 400. Papiernie 11 401. Papiery kolorowe 402. Parasole i części do para¬ 
soli — wytwórnie 403. Parasole i laski — wytwór¬ 
nie . 404. Parcelacje .... »» 405. Pasmanteria .... 406. Pasy — fabryki 407. Pasy parciane ,, 408. Pasy pędne i transportery . XXXV , 409. Pasy skórzane — fabryki . 410. Pasy transmisyjne . II 411. Pasy transmisyjne — fabryki «1 412. Pasze treściwe 413. Patenty — rzecznicy paten¬ towi M 414. Pendzle i szczotki malar¬ skie — fabryki . tt 415. Pensjonaty . . . . 416. Perfumerie .... 417. Perfumeryjno - kosmetycz¬ M 418. ne wyroby — fabryki . Piece 419. Piece elektryczne XXXVI 420. Piece piekarskie 421. Piece przemysłowe ,ł 422. Piece przenośne II 423. Piece stałopalne 424. Pieczęcie — stemple II 425. Pierniki — fabryki 426. Pilniki 427. Pilniki — fabryki . ,, 428. Piły 429. Pióra wieczne . . . . 430. Plro - karbolineum sadow¬ nicze 431. Pironikotyna przeciw mszy¬ com 432. Pirotechnika .... 433. Pisma 434. Plandeki — fabryki 435. Plany — wyświetlanie . 436. Platery 437. Pluski e)wki . 438. Płachty nieprzemakalne 439. Płaszcze nieprzemakalne 440. Płytki posadzkowe . . 441. Podatkowe i administracyj¬ ne biura . . . . 442. Podróżne przybory . , 443. Podszewki — fabryki . • 444. Pogrzebowe zakłady . . 445. Pomiarowe przyrządy . 446. Pomoce szkolne 447. Pompy 448. Pompy — budowa 449. Pompy, hydrofory i filtry . 450. Pompy, hydrofory i kompre¬ sory . 451. Pończochy — fabryki 452. Pończochy 1 trykotaże 453. Pończosznicze wyroby — fa¬ bryki 454. Porcelana .... 455. Porcelana elektrotechniczna i stołowa — fabryki 456. Posadzki .... 457. Posadzki cementowe i mo¬ zaikowe — fabryki . 458. Powielacze .... 459. Powielanie .... 460. Powiernicze biura 461. Pożarnicze narzędzia i przy¬ bory 462. Pożarniczy sprzęt 463. Pralnicze maszyny i pralnie mechaniczne 464. Primusy i motorowe palni¬ ki — fabryki 465. Przekładnikl wełniane do pras olejarskich 466. Przepisywanie na maszy¬ nach 467. Przewozowe przedsiębior¬ stwa 468. Przędza 469. Przędza bawełniana i weł¬ niana 470. Przędza glansowana — fa¬ bryki 471. Przemysłowe piece 472. Pudełka tekturowe—fabryki 473. Pudernlczki — fabryki . 474. Radioaparaty .... 475. Radioaparaty — fabryki 
476 Radiosprzęt .... 477. Radiosprzęt i naprawa . 478. Radiotechniczne zakłady 479. Reklamowe artykuły 480. Reklamy neonowe . 481- Rentgenolodzy .... 482. Rentgenowskie aparaty . 483. Rowerowe części — fabryki 484. Rowerowe siodełka—fabryki 485. Rowery i części 486. Rowery i części — fabryki 487. Rowery i maszyny do szycia 487-a. Ruberoid 488. Rurociągi 489. Rury 490. Rury ciągnione 491. Rury gazowe i wodociągo¬ we 492. Rury 1 kolana blaszane do pieców .... 493. Rury metalowe 494. Rybackie przybory 495. Rysunkowe i kreślarskie przybory .... 496. Sadze 497. Sadzonki leśne 498. Salony sztuki .... 499. Samochodowa elektrotech¬ nika 500. Samochodowe akcesoria i XXXVI II tt tt tt tt tt tt XXXVII tt tt tt tt II tt tt tt tt tt tt tt tt XXXVI11 tt tt II II II II II II tt II II II XXXIX »» II XL tt II tt It części .. 501. Samochodowe warsztaty . XLI 502. Samochody .... ,, 503. Sanatoria ,, 504. Siarka 505. Siatki druciane — fabryki ,, 506. Siatki jednolite — fabryki 507. Sieci rybackie .... 508. Silniki elektryczne . „ 509. Silniki lotnicze i części . „ 510. Silniki na gaz ssany 511. Silniki spalinowe ... ,, 512. Sita 1 siatki metalowe . XLII 513. Sita szańcowane ... ,,
		

/Czasopisma_195_02_0095.djvu

			Skorowidz branż i zawodów na terenie Rzeczypospolitej IV Branża Str. 514. Składaki — kajaki gumowe . XLII 515. Skóry ,, 516. Skóry i przybory obuwnicze 1» 517. Skóry podeszwowe . II 518. Skóry surowe II 519. Skrzynie — fabryki 520. Słodownie >1 521. Smary f 1 522. Smoła 1 przetwory smolow- cowe tt 523. Spawalnicze artykuły tl 524. Spawanie elektryczne 525. Spawanie gazowe i elek¬ tryczne tl 526. Spawarki i palniki acetyle¬ nowe i elektryczne tt 527. Sportowe artykuły . tl 528. Sprężyny — fabryki 529. Srebrne wyroby XLI1I 530. Srebro i złoto listkowe — wytwórnie . ... »> 531. Stal 1 stalowe wyroby tl 532. Stemple tt 533. Stenografia .... tt 534. Sterylizatorowe maszynki do 
podgrzewania — fabryki 
Stolarskie zakłady . tt 535. tl 539. Suszarki elektryczne 536. Studnie artezyjskie i kopane tl 537. Studnie — budowa tt 538. Studnie i pompy 
Suwaki leśne (Klupy) tt 540. tt 541. Syfony II 542. Szafy i kasety żelazne — fa¬ 
bryki Szamotowe wyroby 543. tt tt 544. Szczotki techniczne 545. Szelki, podwiązki, getry, paski tt 546. Szkło apteczne tt 547. Szkło i lustra XLIV 548. Szkło laboratoryjne tt 549. Szkło nierozpryśkujące . tt 550. Szkło — obróbka 551. Szkło wodne .... tt 552. Szkoły muzyczne . 553. Szkółk] drzew .... 554. Szlifiernie diamentów dla ce¬ lów technicznych II 555. Szmerglowe wyroby tt 556. Szmuklerskie wyroby 557. Sznurowadła i taśmy — fa¬ bryki „ 558. Szpagat ,, 559. Szpitalne urządzenia ,, 560. Szpulki i cewki papierowe — fabryki 561. Sztancowane wyroby 562. Szyby tt 563. 564. Szyby i lustra Szyldy 565. Szyldzik] metalowe trawione / i drukowane XLV Branża Str. 566. śruby, nakrętki 1 nlty . XLV 567. Śruby toczone .... tt 568. świece — fabryki tt 569. Tablice i litery z bronzu . ,, 570. Tablice i wyroby emaliowane »» 571. Tapczany — fabryki tt 572. Tapety tt 573. Tapety i papiery kolorowe— 
fabryki tt 574. Tapicerskie przybory »» 575. Targi międzynarodowe . tt 576. Taśmy tt 577. Taśmy i sznurowadła — fa¬ bryki tt 578. Taśmy miernicze tt 579. Techniczne artykuły tt 580. Techniczne biura ,, 581. Tektura a 582. Tektura — fabryki . tt 583. Tektura falista .... a 584. Termometry .... 585. Termometry lekarskie a 586. Terpentyna .... ,, 587. Tiul XLVI 588. Tkackie desenie żakardowe— wytwórnie .... » » 589. Tkaniny techniczne . tl 590. Tlen tt 591. Tłumacze przysięgli (są¬ dowi) tt 592. Transformatory ,, 593. Transmisje (pędnie) tl 594. Trawa morska .... tt 595. Trumny tt 596. Trykotowe 1 dziane wyroby— fabryki tt 597. Tuby metalowe .... tl 598. Turbiny tt 599. Turbiny wodne tt 600. Ubezpieczenia .... tl 601. Ubrania robocze i ochronne dla kopalni i hut tt 602. Ultramaryna .... tt 603. Urządzenia dla przemysłu 
cukrowniczego i chemicz¬ 
nego Uszczelnienia—szczeliwa 604. tt tl 605. Uzdrowiska .... XLVII 606. Wagi automatyczne . II 607. Wagi i odważniki . tt 608. Wagi i odważniki — fabryki naprawa .... tt 609. Walce drogowe 610. Wanilina II 611. Wapno budowlane, nawo¬ zowe i wapień . t, 612. Wata i watolina — fabryki XLVIII 613. Wełna drzewna tt 614. Wełny tt 615. Wentylatory .... ,1 Branża Str. 616. Wentylatory elektryczne XLV1I1 617. Węgiel .... ,, 618. Węgiel drzewny ,, 619. Węgiel i koks . tt 620. Węzę tt 621. Węże gumowe . tt 622. Węże gumowe 1 parciane tt 623. Węże metalowe ,, 624. Węże pożarnicze parciane 
Wiertnicze przedsiębiorstw ,, 625. a »» 626. Wilgoci usuwanie . »» 627. Wina tt 628. Wina gronowe . XLIX 629. Wina mszalne . tt 630. Wirówki .... 631. Witraże .... 632. Wkładki przeciw płaskim stopom (platfusom) — fa- bryki . . . . »> 633. 634. Włókienniczy przemysł . 
Wodociągi 1 kanalizacja tt tl 635. Wodomierze tt 636. Wojskowe przybory tt 637. Worki tt 638. Woski II II 639. Wódki 1 likiery — fabryki 640. Wózki dziecięce tt 641. Wstążki — fabryki . t tt 642. Wulkanizacyjne zakłady . tt 643. Wydawnictwa . tt 644. Wykłuwacze ,, 645. Wykończalnie L 646. Wywiadownie handlowe tt 647. Wyżymaczki — fabryki . u 648. Zabawki — fabryki . tt 649. Zabawki celuloidowe — fa¬ 
bryki Zabawki metalowe—fabryki 650. tt tt 651. Zapałki .... tt 652. Zboże tt 653. Zboża i nasiona tt 654. Zduni .... tt 655. Zegarmistrze i jubilerzy tt 656. Zegary elektryczne . tt 657. Zegary — fabryki tt 658. 659. Zegary 1 zegarki 
Zgrzebła dla koni . tt tt 660. Ziarno kakaowe tt 661. Ziemiopłody 662. Złoto i srebro listkowe wytwórnie tt 663. Związki .... ,, 664. żaluzje drewniane . LI 665. żaluzje — fabryki . 666. żaluzje — konserwacje . tt 667. żarówki .... 668. żegluga .... tt 669. żelazka spirytusowe do pra- sowania — fabryki . tt 670. żelazo tt a 671. żelazo 1 bednarka taśmowa 672. żyrandole . . . tt 673. żywiczne oleje tt SILNA FLOTA 
WOJENNA TO BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE WOJNY, 
A DOWÓD MOCABSTWOWOŚCI W CZASIE POKOJU!
		

/Czasopisma_195_02_0096.djvu

			V, Abażury — Armatury. SANOK. S. F. A. - VARTA SANOCKA FABRYKA AKUMULATORÓW S. A. W SANOKU Centrala: Sanok, ul. Reymonta 10, tel. 112*113 Oddziały i Przedstawicielstwa: 
Warszawa, ul. Kredytowa 8, tel. 66005-6, Katowice, ul. Mic¬ 
kiewicza 15, tel. 32490, Kraków, ul. Wygody 9, tel 13120, 
Lwów, przedstawicielstwo w organizacji, Łódź, ul. Piotr¬ 
kowska 171/3, tel. 10722 — Firma Küster, Wilno, ul. Gościn¬ 
na 1/2, tel 330 — Firma Szkolnicki Akumulatory ołowiowe wszystkich rodzajów i wielkości 1. ABAŻURY. ŁÓDŹ. Felicja Laskowska, Łódź. Zamen¬ 
hofa 4, tel. 174-25. Wytwórnia 
abażurów, szkieletów i frendzli. WARSZAWA. JAN SIUDECKI, Warszawa, 
Przeskok 2, tel. 211-21, 293-29. 2. ACETYLEN. KATOWICE. GASACCUMULATOR, Sp. Akc. Katowice, M. Piłsudskiego 33. 
Teł.: biuro 341-57 i 340-78, 
fabryka 250-55. WARSZAWA. Pierwsza Krajowa Fabryka 
Akumulatorów ,,E R G S“, 
Warszawa, Waliców 28, 
tel. 210-27. „Ericsson“ Pol. Akc. Sp. Elektr. 
Warszawa, Al. Ujazdowska 47. PI oc qc na FOM zapewniasz sobie 
bezpieczeństwo 
i dobrobyt |5. ALUMINIOWE NACZYNIA — 
FABRYKI. WARSZAWA. CZESŁAW DUTKIEWICZ Podwale 16. Tel. 5-14-98. 6. ALUMINIOWE WYROBY - 
FABRYKI. WARSZAWA. Fabr. Wyr. Aluminiowych i Blasza¬ 
nych, Sp. z o. o., Warszawa, Stę¬ 
pińska 10/16, Tel. 8-58-52 i 8-79-54. 
i Naczynia kuchenne 
marki „PELIKA N“ 7. ALUMINIUM. WARSZAWA. TANTAL“ — Fabr. Aluminium. 
W-wa, Karolkowa 26, tel. 610-72. 8. AMUNICJA. WARSZAWA. „Starożytności“ — S. Katzner Dywany perskie, meble, srebro ltp. 
Kraków, Bracka 5. Tel. 108-81. WARSZAWA. Abe GUTNAJER Mazowiecka 16, 1 p., t. 286-32. ANTYKI i DZiELA SZTUKI 
N. S A K I E L — Warszawa, ul. Czackiego 6, tel. 511-53. 11. APARATY NATRYSKOWE 
00 FARB I LAKIERÓW. WARSZAWA. „SPAWOTECHNIKA“, Warsza- 
wa 1, Plac Bankowy 1, 
tel. 274-31. 12. APTECZNE SKŁADY — 
HURT. WARSZAWA. Hurtownia Aptekarzy Polskich, Sp. Akc., Warszawa, żurawia 3, 
tel. 868-42, 868-52, 868-62. 13. AQUIS0L. WARSZAWA. „Orlorog“, pl. 3 Krzyży 13, 
t. 981-23, 981-26. Wyłączni wy¬ 
twórcy Aquisolu. 14. ARCHITEKCI. WARSZAWA. 3. AGREGATY 
OŚWIETLENIOWE. WARSZAWA. Inż. Ca KołodziejsKi, pl. Napoleo¬ 
na 3, tel. 228-20. Salon wystawowy. 
Benz, elektr. Cena zł 630. Oświetla 
20 lampek kosztem 17 gr/godz. zapewniasz sobie 
bezpieczeństwo 
i dobrobyt 4. AKUMULATORY. BIAŁA/BIELSKO. 1922 — 1937 Polskie T-wo Akumulatorowe „PETEA“ Sa A. POCZTA: BIELSKO SKR. P. 262 (BIELSKO 20-43 
t WARSZAWA 539-09 
> TARNOBRZEG 65 TELEFONY: GDAŃSK. Fabryka Akumulatorów GOTTFRIED 
HAGEN G.m.b.H 
Gdańsk Elisa- 
bethkirchen- 
gasie 10. 
Tel. 268-68, KATOWICE. Zakłady Akumulatorowe 
„T U D O R”. S A , 
Mariacka 23, teł 326-50. ŁÓDŹ. Łódź, Fabryka Akumulatorów „FARIS“ Sp z o o Piotrkowska 85, tel. 178-65. POZNAŃ. ZAKŁADY AKUMULATOROWE sm TUDORs . Centrala: Warszawa, Złota 35, lei. 562-60 AKUMULATORY ołowiane 
I zel-niklowe do wszelkich celów. Oddziały* Bydgoszcz, Gdańska 62, t. 13-77 
Katowice, Mariacka 23, t 326-50 
Poznań, Działyńskich 3, t. 11-67 
Lwów, Sykstuska 44. t. 252-35 I.C.G. Fabryka Akumulatorów 
Inż. Czesław Gottschalk Poznań, Pl. Wolności 11, t 51-58. „VULCAN1T“ Sp. z o. o. 
Turecka 2, t. 8-63-01, 8-32-27. 
Naczynia do akumulatorów. „Spółdzielnia Leśników 1 Właści¬ 
cieli Lasów“, Kr. Alberta 12, 
tel. 631-57. Amunicja. 9. ANALIZY CHEMICZNE 
I TECHNICZNE. WARSZAWA. Inżynier chemik 
Mieczysław Faterson W-wa. Kr. Alberta I nr 12, 
tel. 246-30 Labor. D-rów B-ci HEPNER Warszawa, Senatorska 36. Tel. 281-66 i 205-14. 10. ANTYKU/ARNIE. KRAKÓW. „SALON ANTYKÓW" 
A. Stieglitz Obrazy, dywany perskie, meble. 
Kraków, Rynek GL 24, t. 159-59. Bohdan Krzemienlewski, Inż.-arch. 
W-wa, Żabia 5 m. 4, tel. 230-15. 15. ARE0METRY. WARSZAWA. R. HPENCELLER Wytwórnia Areometrów 
i Przyrządów Szklanych. 
Warszawa, Krak.-Przedm. 6)0. 16. ARMATURY. LWÓW. Antoni KUNZ, Sp. z o. o., Lwów, 
Zniesienie 102-c, t. 201-96, 209-18 WARSZAWA PAŃSTW. ZAKŁ. 1NŹYNIERJI W-wa, Terespolska 34/36, 
tel. 10-46-00 (centrala). 
Armatura.
		

/Czasopisma_195_02_0097.djvu

			Asenizacyjne aparaty — Bekony, VI 17. ASENIZACYJNE APARATY. WARSZAWA. Wacław Łukasiewicz, Warszawa, 
Trębacka 10, telefon 502-45. Składnica Straży Pożarnych S. A. 
Fabr., Kopernika 33, tel. 277-42. 18. ASFALT. LWÓW. Galicyjskie Tow. Naftowe „G A L I C J A” S A. Lwów, ul. Kościuszki 8, 
teł. 299-80/83. Asfalty do wszystkich celów, 
Asfalty drogowe 
MOLFALT-GALB1T 19. ASFALT I ASFALTOWE 
PRZEDSIĘBIORSTWA. WARSZAWA. Polskie Towarzystwo Asfaltowe 
Spółka Akcyjna, Warszawa. 
Niemcewicza 28, tel. 5-88-47. 
326-32, laboratorium 9-64 15. Na¬ 
wierzchnie asfaltowe, kostkowe, 
betonowe. Roboty brukarskie, 
asfaltowanie podwórz we wszy¬ 
stkich miastach Polski i na pro¬ 
wincji. Materiały izolacyjne, 
asfaltowe, marki ..Polas“. Mas- 
tiks asfaltowy. 20. AUTOBUSOWA KOMU¬ 
NIKACJA. WARSZAWA. PolsKie Linje Samochodowe Sp Akc Warszawa, Krochmalna 87. 
tel. 682 59. Stała komunikacja autobusowa 
z Warszawy do: Płocka Płońska. 
Rycina, Garwolina, LubLna. Pia 
seczna. Góry Kalwarii, Kozienic, 
Zwolenia. Informacje na zamówie¬ 
nia miejscowe, tel 11-70-35 21. AZBESTOWE WYROBY. ŁÓDŹ. „LEONOWIT“, Sp. Akc. Piotr¬ 
kowska 175, tel. 219-44, 168-20. 
Wyroby azbestowe. 22. BAKELITOWE WYROBY. BYDGOSZCZ. „FENOPLAST", Inż. Leon Kacz¬ 
marek, Wełniany Rynek 12, 
tel. 11-10. WARSZAWA. Wytwór. Artyk. Plastycz¬ 
nych Bakelitowych „BAKEL- 
TUB“, Sp. z o. o. W-wa, 
Leszno 100, tel. 6-44-31. „NEOLIT", Fabr. Kształtek 
Prasowanych, Wolska 69. Tel, 248-56. Poznański & Lando, Inżynierowie Warszawa, Żytnia 20. T. 521-63. 
„Vulcanit“ Sp. z o. o. Turec¬ 
ka 2, tel. 8-63-01 i 8-32-27. 23. BALONY SZKLANE. WARSZAWA. ,,WITKOSZ“, Grzybowska 73, 
tel. 634-85, 317-11. 
Balony szklane w koszach 
i oplatane wszelkich rodź. do 
kwasów i soków. 24. BALUSTRADY I BALKO¬ 
NY — FABRYKI. WARSZAWA. J. KRYGIEL i S-ko Sp. z o. o. 
Warszawa, 
Redutowa 10, 
tri. 653-18. 
Wykonuje: kon¬ 
strukcje budowla¬ 
ne, balkony, bra\ 
my, okna, ogro¬ 
dzenia itp. Wyroby z żelaza kutego. 25. BANKI. KATOWICE. POZNAŃ. KOMUNALNY 
BANK KREDYTOWY POZNAN, UL 27 GRUDNIA 8 
Telefon zbiorowy: 45-51. 
Instytucja prawa publicznego 
o pupilarnej pewności. BANK POZNAŃSKIEGO 
ZIE.fiSTWA KREilYKUEGO Poznań, Al. Marsz. Kiisudstciego 13. 
Adr, telegr ..Zienutwobank”, 
tel. 54-88, 54-81). POZNAŃSKIE 
Z I E M S T W O 
KREDYTOWE Al. Marszałka Piłsudskiego 13. 
Telefony: 10-13, 34-13, 34-83 WOJEWÓDZKI BANK POŻYCZKOWY W POZ\ANIU 
Al. Marcinkowskiego 29 
(Star. Krajowe) tel. 33-88. WARSZAWA. CENTRALNA RASA 
SPÓŁEK. ROLNICZYCH 
Zakład Główny w Warszawie, 
ul. Warecka Nr lia. Założona w 1909 roku. 
Oddziały. w Warszawie, ul. Warecka Nr lia dom własny), tel. Nr 581-86, 
w Krakowie, r\. Szczepański Nr 6 
(dom własny;, tel. Nr 115-22, 
we Lwowie, ul. 3-go Maja iNr 11 
(dom własny), teł. Nr 212-85, 
w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr 28, 
tel. Nr 13-65, w Toruniu, ul. Mostowa Nr 21, 
tel. Nr 12-56, w Lucku, ul. 3-go Maja Nr 13 
(dom własny), tel. Nr 5, 
w Lublinie, ul Kościuszki 4, 
tel. 20-12, w Sandomierzu, Żeromskiego 7, 
tel. Nr 144. Załatwia wszelkie operacje bank. 
Obrót za 1937 zł. 769.000 000 — Centr. Bonk Spółdz. z o. o.. Nalewki 29, tel.: 11-72-92. 11-70-05. 
PKO 22.2*2. Tranzakcje bankowości spółdz. 
Inkaso dokumen. na całą Polskę Dom Bankowy Wacław KLEPCZYŃSKi i S-ka W-wa, Marszałkowska 108, 
tel. 5-90-42, 5-91-40. 
Konto P. K. O. Nr. 15822. Bracia A. i M. SKOWRONEK Warszawa 1, Fredry 4, tel. 597-05. D. M. SZERESZOWSKI Dom Bankowy Warszawa,Pi.Żelaznej BramyNrl. 
Adres telegr. Szereszbank. Te¬ 
lefony dla rozmów m ędzym. 
251-60. 223-13. 223 03. Śródmiejski Bank Spółdzielczy Przechodnia 8. Tel. 6 58-94. WILNO. Dom bankowy NI. Ryndziuński i K. Kaufmans Wilno, Niemiecka <7 26. BANKOWE DCMY. LWÓW. SCHÜTZ 1 CHAJES 
wł. Wiktor Chajes 
PI. Mariacki 7. Tel. 202-72 27. BARWNIKI. WARSZAWA. Fabryka Chemiczna „K O L O R Y T" 
W. Iiłossoujski i S. Szadkowski 
Chłodna 3G, tel. 588-40. 28. BARWNIKI ANILINOWE 
I CHEMIKALIA. ŁÓDŹ. B. FABRYKANT, Łódź, śródmiejska 6, tel. 18S-77. WARSZAWA. Żaki. Przem.-Handl. „WILBRA” Sp. z o. o., Warszawa, 
Ceglana 11. Tel. 222-94. 29. BAWEŁNIANE I JUTOWE 
WYROBY—FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. LA CZENSTOCHOV1EN1E w Częstochowie, Narutowi¬ 
cza 127, tel. 11-03, 20-31 1 13-96. Fabryki wyrobów ba¬ 
wełnianych i jutowych. 30. BECZKI DYKT0WE. WARSZAWA. FABRYKA BECZEK z dykty klejonei do materiałów 
sypkich, smarów i tłuszczów. B-cia Skłodowscy Towarowa 30. Tel 515-61. 31. BEKONY. WARSZAWA. Polski Związek Eksporterów 
Bekonu i Artyk. Zwierzęcych Warszawa, ul. Kopernika 30 
Tel. 514-72.
		

/Czasopisma_195_02_0098.djvu

			VII Belki — Browary 32. BELKI. 39. BIŻUTERIA SZTUCZNA. WARSZAWA. 46. BŁAWATY - DETAL. WARSZAWA. KRAKÓW. S. GRAFF Warszawa, 
Grzybowska Nr 10. Centrala tel.: 566-20. Dział żelaza 613-62, 
Dział rur 637-67. Adr. telegi. 
„GRAFFES“. H. Oppenheim i Syn, Stradom 13. 
Hurt. korali i biżuterii sztucznej. 40. BLACHA. 33. BETONOWE WYROBY. WARSZAWA. WARSZAWA. Żaki. Ceram. „0ŁTAR7EW". Warszawa, 
Jasna 8, tel. 218-18 Poleca wyroby 
wibro betonowe. S. GRAFF Warszawa, 
Grzybowska Nr 10. Centrala telef.: 
566-20. Dział żela/a 613-62 Dział 
rur 637-67. Adr. telegr. „Graftes“. S. WOLMAN, Warszawa, Grzy¬ 
bowska 11, tel. 629-87, 245-00 
i 590-45. 34. BIELIZNA DAMSXA 
I DZIECIĘCA. WARSZAWA. K. ZIEMBIŃSKI Sp. Akc.. 
Leszno 24, Tel. 11-05-4S, 
 11-42-63. C. B. S. Cenlr. Biuro Sprzedaży 
Opakowań Blaszanych ul. Wierzbowa 8 Tel,: 604-45. 604-46, 604-47, 
335-08. Komisowa sprzedaż opa¬ 
kowań blaszanych i plaka¬ 
tów litograf, na blasze. Fabr. Opakowań Blaszanych Mieczysław EILSTEIH i Spółka W-wa, Mireckiego 1. 
Elbląska 17/19, t. 11-43-37. 
Puszki do konserw, opakowania 
blaszane d • artyk. spoźyw.,chem.. 
famaceut., kosmet. i t. p. WARSZAWA. Modne Wełny i Jedwabie KONOPKA i REGULSKI Warszawa. Marszałkowska 130. Teł. 630-01. Firma chrześcijańska. 47. BŁAWATY — HURT. POZNAŃ. TEXTIL KRAJOWY wł. B-cia Rutenberg Poznań, ul. Wielka 21, tel. 55-94. 
P K. O. 206.440. 48. BRON SIECZNA - FA¬ 
BRYKI. ANTONI ŁUKOWSKI. Wielkopolska Wytw. Bielizny 
W-wa, Długa 39, tel. 11 23-59 
Bielizna damska i dziecięca 35. BIELIZNA MĘSKA. WARSZAWA. „GEZET“, Wytwórnia Bielizny 
Męskiej. Przejazd 9, t. 11-69-88. „Opus“, Sp. Akc. Fabr. i pralnia 
bielizny, Nowolipki 5, t. 11-59-13 RAJNFELD, Nalewki 10, tel. 
11-09-53. Fabr. Skład Bielizny. 36. BIELIZNA TRYKOTOWA. • WARSZAWA. Wytwórnia B. S1LMAN S-wie, Sp. firm. Centrala: Nalewki 33, 
tel. 11-33-64. Oddział: Nowoli¬ 
pie 80, tel. 12-16-15. 37. BILARDY I BILE - WYT¬ 
WÓRNIE. WARSZAWA. Bilardy, bile łuzowe i karam- 
bolowe, nowe i używane. To¬ 
czenie i numerowanie bil. 
Krycie i remont. Wszelkie 
przvbory bilardowe. W. PILAĆIŃSKł, W-wa, 
Nowy świat 52, telefon 297-08. 38. BITUMINA. WARSZAWA. ,,Orłorog“, pl. 3 Krzyży 13, 
t. 981-23, 981-26. Wył. wytw. 
,,Bituminy" do krycia i izolacji 
dachów, tarasów. 41. BLACHA ALUMINIOWA. WARSZAWA. Warsz. Fabr. Wyr. Ołów. ł Cyn., 
W. KEMNITZ — Terespolska 24. 
Tel. 10-24-24 i 10-01-24. 42. BLACHA DZIURKOWANA. WARSZAWA. ,,S I T 0“. Wytwórnia Blach 
Dziurkowanych. 
Warszawa—Grochów, Wiatracz¬ 
na 1L>. Tel. 10-01-^2 i 10-13-10 43. BLACHA ŻELAZNA I OCYN¬ 
KOWANA. LWÓW. LEON BIER, Lwów, Szpitalna 7. 
tel. 240-83. Blacha żelaz. i ocynk. 44. BLACHARSKO-INSTALA- 
CYJNE ZAKŁADY. BYDGOSZCZ. K. Krawczak, Śniadeckich 41, tel. 17-07. 
Blacharstwo. Instalacje wodociągów. 45. BLASZANE OPAKOWA¬ 
NIA - FABRYKI. SOSNOWIEC. Fabryka Wyrobów Metalowych 
i Opakowań Blaszanych 
„D E C O R U M" — Sosnowiec 
Pudełka, Kanistry, Plakaty, Pusz¬ 
ki Konserwowe. Taborety stalowe 
z oparciem. Wyr. Kolorowe-Tłoczarskie 
„Plakat“, Leszno 92, t. 12-10-48, 
prod.: sygtietkł, plakaty itp. PRZEMYŚL BLASZANY, 
d. Ch Orlean W-wa, Wolska 73, 
t 2-69-25 i 5-00-29 Opakowania 
blaszane, białe i litografowane. WARSZAWA. Fabryka Broni Siecznej 
O. BOROWSKI Krak.-Przedmieście 6. T. 243-86. 49. BROWARY. LUBLIN. Fabryka Opakowań Blaszanych „S O K Ô Ł-; własna litografia 
W-wa, Leszno 38, tel. 11-09-98. „K. R V E r T L R" 
wł. T. Karszo-Sfedlewski. Lublin. Bernardyńska 15 'el 23-nb Warszawska Fabryka 
Masowych Wyrób. Blaszanych „TŁOCZNIA“ Spółka Akcyjna 
Warszawa, Przemysłowa 19. 
Tel. 9-00-86 i 9-21-48. ŁÓDŹ. Browar i Fabryka Kwasu Wę¬ 
glowego Sukę. K. Anstadta, S. A., Łódź, Pomorska 34/S6, 
tel. 122-31, 128-59. B-cia K E I L I C H, Łódź',. 
Napiórkowskiego 28, tei. 156-44). TYCHY. KSIĄŻĘCE PIWA TYCHY 3 0 0 lał doświadczenia 
i u z n a n i a! Reprezentacje 
w całym 
kraju. GŁÓWNE REPREZENTACJE: Poznań, ul. Poznańska 49, lei 70-40. 
Kraków, ul. Św. Gertrudy 4, fel. 102-27. 
Gdynia, ul. Świętojańska 118, fel. 18-80. 
Zakopane, ul. Nowotarska 4, fel. 5-08.
		

/Czasopisma_195_02_0099.djvu

			Budowa dróg i nawierzchni — Ceramika budowlana VIII 50. BUDOWA DRÓG I NA¬ 
WIERZCHNI. WARSZAWA. Polskie Towarzystwo Asfaltowe, S. A., Warszawa, Niemcewicza 28. 51. BUDOWLANE MATERIAŁY. LWÓW. rrennmii.'iüM KLAMKI 00 OOZWII OKIEN ITwS^TÖCHÄNÖWSKjl^ri^^ POZNAŃ. Edmund BARTKOWIAK, Budow¬ 
niczy, Wierzbięcie 3, t. 74-10. WARSZAWA. ,,Fungus“ — zwalczanie grzybów- 
szkodników, Sp. z o. o., W-wa, 
Nowogrodzka 49. tel. 9-81-92 
1 9-99-84. środki grzybobójcze 
1 zabezpieczające drzewo od 
ognia. Wszelkie Izolacje Budowlane 
„G U D R O N I T“ Warszawa, Krak. Przedm. 17, 
Tel. 611-45 i 650-45. Fabr. Mat. Budowl. „IZOLACJA“, 
W-wa, Hoża 55, tel. 8-55-58. 
Patrz: Izolacje. SIATKI DO TYNKOWANIA 
I OORODZEŃ MAKOWIECKI, Kredytowa 5 52. BUDOWLANE PRZEDSIʬ 
BIORSTWA. GDYNIA. „P E D A B“, — Gdynia IV, 
Zbożowa 39, tel. 97-17. WARSZAWA. B-cla BALICCY, fabr. wyrób. 
IZOLAC.. Dobra 26, 
t. 513-31. Inż. C. PodlecKi, W. SlobodzińsKi i S-Ka „Przedsięb. Inż. - Bud." 
Nowogrodzka 7, telefon 9-61-75, 
9-97-69 i 8-08-31. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 1I1Ż. JERZY ROLECKI WARSZAWA, HOŻA 57, 
tel. 863-76, 852-41 53. BUTELKI. BYDGOSZCZ. Apteczne, perfumer., balony etc. 
Stanisław T. RUSZKOWSKI. Sienkiewicza 3, tel. 22-49. 54. CEGIELNIE. CHEŁMNO. CEGIELNIA „SATURN” Inż. A. Dziedziul i S-ka 
CHEŁMNO (Pomorze) Telefon nr 53. GRUDZIĄDZ. H. GRAMBERG właśc.: E. Gramberg CEGIELNIA PAROWA 
Grudziqdz, Małe Tarpno, 
Tel. 236. WARSZAWA. Cegielnia Parowa Witaszyce (Wlkp.) w Witaszycach 
tel Jarocin 55. Przedat. w W-wie, Senatorska 4. 
t. 258-59. Cegła maszyn., licówka, 
kanaliz., pustaki, dachówka, dreny „Marki Grójeckie“ 1 „Gołków“, W-wa, Al Jerozolim., 75, 
tel. 9-94-30 i 9-94-13. 55. CELULOID. CZĘSTOCHOWA. „CELL1NT“ wł. M. Szypper, Częstochowa, Wilsona 2, 
tel. 25-65. Poleca: Celuloid 
surowy i galanterię kramarską SKŁADNICA CELULOIDU M. L. Haberfeid, Częstochowa, 
Wilsona 20/22. Tel. nr 11-45. WARSZAWA. B/H „CELIMP" KÄS Simon CYPIS, Warszawa 1, Dłu¬ 
ga 30 (Barkowa 4), t. 11-69-10. DANIEL LANDAU, Warszawa, 
Długa 26, tel. 11-67-72, 11-74-93 JAN S1UDECKI, Warszawa, 
Przeskok 2, tel. 211-21, 293-29. 56. CELULOIDOWE WYRO¬ 
BY — FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Fabryka „KOSMOS” S. A. 
Częstochowa,Krótka 29, lei. 20-81 
wyrabia: szczoteczki do zębów, 
lalki dmuchane, grzebienie i arty¬ 
kuły toaletowe, POZNAŃ. „ERMA G“, Raczyńskich 12. 
Fabr. galanterii i zabawek z celuloidu. 57. CEMENTOWNIE. WARSZAWA. Zjednoczone Fabryki Portland. 
Cementu „FIRLEY“ Sp. Akc. 
Warszawa, Czackiego 14, do¬ 
starczają z fabryk w Rejowcu, 
Górce i Wejherowie prima cement 
portlandzki o wytrzymałościach 
znacznie przewyższających wyma¬ 
gania Dolskich norm. 
^grzed^żMelefoi^^32-%^-95^95^ Spółka Akcyjna Uli Cli** 
Przemysłu Cementowego „WILII 
Warszawa, Warecka 11, t. 686-30. Towarzystwo Fabryk 
Portland-Cementu 
„W Y S O K A“, Spółka Akcyjna 
Zarząd: Warszawa. Mazowiecka 7 
Telef. Wydz. Sprzedaży: 
612-87, 687-62. ZwiązeK PolsKich Fabryk Portland-Cementu Warszawa, Mazowiecka Nr 4. lei. 517.85, 228-12 I 595.99. 
Zrzesza nastepujqce CEMENTOWNIE) „FIRLEY“, „GOLESZÓW", 
„SOLVAY“, „SATURN", 
„SZCZAKOWA". 
„WOŁYŃ" I „WYSOKA". 58. CERAMICZNE WYROBY— 
FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Gnaszyńskie Zakłady Ceramiczne. 
Sp. Akc. Częstochowa, skrz. poczt. 116. 
Cegła budowlana, licowa, kanali¬ 
zacyjna, trocinowa, pustakowa— 
wszyst. odmiany pustaków strop. CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY 
CERAMICZNE S. B. Helman S-cy 
i S-ka, Jacka 14, t. 13-28 i 17-28. WARSZAWA. Centr. Biuro Sprzed. Wyrobów 
Ceramiczno - Sanitarnych Sp. z o. o,, tel. 6bO-83 i 3U4-49. 
Skrót „Cebesan“. Klinkier, Terrakota, Glazura 
„CERMAT“ — Warszawa, 
Marszałkowska 19/4. tel. 975-57, 
722-63. Inż. ALBERT KARP Marszałkowska 56, tel. 701-47, 
872-47 Terrakota, glazura, karbo- 
rund do wzmocn. podłóg cement. 59. CERAMIKA BUDOWLANA. CZĘSTOCHOWA. Zakłady ceramiczne „ANNA" Częstochowa, Al. Kościuszki 21 
tel 17-49 poleca: cegłę budowla¬ 
ną oraz pustaki stropowe wszel¬ 
kich rozmiarów po cenach 
przystępnych. RADOM. Zakłady Ceramiczne 
M. CHMIELARZ i S-Ka Radom, Słowackiego 100, tel. 16-22, 
produkują: płytki ścienne białe i ko¬ 
lorowe oraz kolorowe polewy do kafli. REMBERTÓW k/WARSZAWY. Kawenczyńskie Zakłady Cegiel- 
niane Kazimierza GRANZOWA, Sp. Akc. w Kawenczynie pod 
Warszawą, telef.: Rembertów 36. 
Zarząd: Warszawa, 6-go Sierp¬ 
nia 22, t. 9-31-36 Kamionka, klin¬ 
kier, szamoty, cegła budowlana. WARSZAWA. „KORWINÓW” Z«Rł. Ceram. S-ka z o. o. p Częstochowa,skr. Nr 20,tel. 16-95. 
• W-wa, tel 8-83-09- Cegły, obli- 
cówki, pustaki, dachówki, dreny, 
klinkier, wyroby szamo owe. Zakł. Ceram. „Oftarzew“ — War¬ 
szawa, Jasna 8, tel. 218-18. Po¬ 
leca: pustaki stropowe wszelkich 
rodzajów, klinkier drogowy i bu¬ 
dowlany. POMORSKIE 
ZAKŁADY CERAMICZNE S. A. w Grudziądzu 
Patentowane stropy idachy 
ceramiczne „POMORZE", 
bez licencji. Obliczenia i kosztorysy — 
bezpłatnie. Biuro sprzedaży: Warszawa, Wiejska 10, 
tel. 9.58-07. „ZIELONKA“, Smolna 16, 
tel. 257-28. Cegła ręczna, trocl- 
nówka, maszynowa, dziurawka.
		

/Czasopisma_195_02_0100.djvu

			IX. Chemiczne fabryki — Chodniki kokosowe, 60. CHEMICZNE FABRYKI. GDAŃSK. „COLOR“ Sp. z o. o. Fabryka chem.-tethn. artyk., 
Gdańsk, Weidengasse 35/38, 
tel. 253-30. KATOWICE. „SM0Ł0GRANIT" Sp.io.o. Przedsiębiorstwo dostawy 
masy bllumicine|. 
Katowice, PTws^ńc^w 14, t 34504 ŁAZISKA GÓRNE. ZAKŁADY ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA łaziska Górne tel. nr 213-41 Elektrownia o mocy instalo¬ 
wanej 110.000 KVA, fabryka 
elektrotermiczna o mocy in¬ 
stalowanej 23.200 kVA. WYTWARZAJĄ: 
karbid, żelazokrzem, żelazochrom, 
żelazoglinokrzem, krzemomangan, 
krzemochrom, żelazofosfor, elek- 
trokoslki, korund, Alka-Elektro- 
Cement, cement ogniotrwały i 
kwasoodporny, siarczan glinu, 
ałun potasowy i chromowy, pro¬ 
dukty smołowe, grafit mielony 
i szlamowany, pył odlewniczy, 
kwarc i szpat polny mielony 
i inne produkty. ŁÓDŹ. Dyonlzy Myśllbórskl 1 S-ka, Łódź, 
Nawrot 17, tel. 120-78. Szkło 
wodne sodowe 1 potasowe. Glice¬ 
ryna techn. Ług sodowy. Oleina. 
Olej turecki. Sól glaub, kryst. 
Smar Toyotfa. WARSZAWA. Towarzystwo „ELEKTRYCZNOŚĆ” Spółka Akcyjna w Warszawie, 
ul. Czackiego 6, tel. 217-82 
i 634-94, wytwarza w swoich Zakła¬ 
dach Elektrochemicznych w 
Ząbkowicach chlorek bielący, 
chlor ciekły, sodę żrącą, kar¬ 
bid, wodę utlenioną skon¬ 
centrowaną do celów tech¬ 
nicznych i medycznych, nad¬ 
boran sodu (perborat), wę¬ 
gle do baterii suchego ele¬ 
mentu i szczotki do maszyn 
elektrycznych. FABRYKA CHEMICZNA Gazowni Miejskiej m. st. Uf-wy Produkuje: Smoły preparowane. Smoły drogo¬ 
we. Emulsję smołową pyłochłonną. 
Pak. Zaprawy smołowe. Lepnik 
smołowy. Lepnik z kalafonią. 
Karbolineum. Olej impregnacyjny 
(kreozotowy). Olej opał >wy. Olej 
płóczkowy. Kwasy karbol, surowe. 
Krezol jasny. Fenol krystaliczny. 
Ksylenole. Technicznie czyste: 
benzen, toluen, ksyleny. Benzul 
90%. Benzol motorowy. Benzol 
ciężki. Solvent-naftę 1. Solvent- 
naftę 11. Lakier bitumiczny. Amo¬ 
niak w roztworze wodnym techo-. 
czysty 25%. Amoniak w roztworze 
wodnym techn. czysty 20%. Amo¬ 
niak w roztworze wodnym techn. 
czysty 10%. Amoniak skroplony. 
Siarczan amonu. Naftalinę sublimo- 
waną. Kreolinę. Lizol. Czyścik—- 
płyn do czyszczenia szkła i metali. D^r. Garownl Miejskiej m. st, Warsxawjri nl. Kredytowa 3, telefon 665-90 Kierownictwo FabrjkI Chemicznej) ul. Dworska 25, telefon 600-12 Biuro Sprzedaijr Fabryki Chemicznej) ul Dworska 25, telefon 604-78 Zakłady Chemiczne GRODZISK S. A. Uarszawa, Harszałkowska 151, tel. 508-83, 503-65, 273-56. Polecają własnej produkcji 
wszelkie artykuły destylacji 
drewna (węgiel drzewny, 
esencja i kwasy octowe, for¬ 
malina, spirytus drzewny, chloro¬ 
form, bexametvlentetramina i t.p.) 61. CHEMICZNE PRODUKTY. KATOWICE. Śląskie Kopalnie iCynkownie Sp. Akc., Katowice, dostarczają: Węgiel górnośląski z kopalń 
Matylda i Andaluzja dla celów przemysłowych i opałowych. 
Cynk: surowy, rafinowany. Cynk 
New Jersey 1 99,99%. Pył cyn¬ 
kowy. blacha cynkowa, Kubki cyn¬ 
kowe, tryskane bez szwu, pa¬ 
tent V. D. M. Stop ZAMAK. Kadm. 
Kwas siarkowy 60° i 66° Be oraz 
Oleum. Kwas siarkowy chemi¬ 
cznie czysty. Kwas siarkawy S02. 
Kwas azotowy 36° Be. Kwas Sol¬ 
ny 19/21° i 22/23° Be. 
Siarczan cynku. Siarczyn i dwu- 
siarczyn sodowy. Sól glauber- 
ską cale. Antychlor. Litopon, 
Tal, Ziemię odbarwiającą. FlU- 
ralsil. środek impregnacyjny. WARSZAWA. EDWARD GRONIOWSKl 
LESKI I GRONIOWSKI Hurtownie i fabryki chemiczne 
Wszelkie chemikalia dla przem, TOWAROWA Nr 12. 
tel. Nr 286.92,682.25, 274.33 Przetwory Chemiczne 
Woski, Surowce LEON NEST W-wa, Grzybowska 73, 
tel. 634-85, 317-11, D/H. B. NEUFELD, 
Warszawa, Leszno 54, tel.: 
11-87-57, 11-83-26, 11-44-23. 
Przetwory chemiczne — garb¬ 
niki — Barwniki anilinowe. „ORKAN” Młyny Miner, i Chem. Sp. z o. o., Warszawa, Łucka 38. 
Tel. 540-81. Pumeks, szpaty, talk, 
^rafit^z^fer^nika^iaolin^M^^ STEFAN ZELKOWIIZ i SÜ Sp. z o. o. Warszawa, ul. Długa 9, tel. 12-21-05, 12-21-06, 12-21-08 
CHEMIKALIA: techniczne dla przemysłu i chem. 
czyste, apteczne i laboratoryjne. 
Preparat samodezyn- Inrnrin'* 
fekujący powietrze f,HblUOdll 62. CHEMICZNE RECEPTY 
I ANALIZY. WARSZAWA. Inżynier chemik 
Mieczysław Faterson, 
W-wa, Kr. Alberta I nr 12, 
tel. 246-30. 63. CHEMICZNO-DROGERYJNE 
ARTYKUŁY. WARSZAWA. Bibrych Karol S-cy, Hurt. aptecz. 
Ogrodowa 43, tel. 6-C7-32. 64. CHEMICZNO-TECHNICZNE 
ARTYKUŁY. WARSZAWA. „FARMOCHEM” Sp. z o. o. 
WARSZAWA. Wilanowska nr 18/20. Telefon 8-33-51. Bentonit, węgle aktywne ,,Acti- 
carbone". żelatyna spożywcza 
i techniczna, rozpuszczalniki 
i wszelkie inne chemikalia. 
Regeneratory olejów, soecjalna 
aparatura dla przemysłu chemicz¬ 
nego, gumowego, papierniczego. 65. CHIRURGICZNE NARZʬ 
DZIA. WARSZAWA, Alfons Mann, S. A., W-wa, pl. 
Małachowskiego 2, tel. 610-25. 
Fahr, narzędzi chirurg., weteryn. 
i wyr. stal. ostrych. 66. CHŁODNIE DOMOWE. WARSZAWA. ELECTROLUX ■■■ Sp. z ■■■■■ Chłodnie eleKtryczne. gazowe 
i naftowe oraz do wbudowania. Warszawa, Katowice, Kraków, 
Lwów, Poznań, Łódź. Tow. Urz. Chłodn. FRIGIDAIRE, 
W-wa, Kazimierzów. 72, 
t. 406-36. 67. CHŁODNIE I URZĄDZENIA 
CHŁODNICZE. GDAŃSK. Stocznia Gdańska Przedstawicielstwo w Pojsce: 
Warszawa. Al. Ujazdowskie 18. POZNAŃ. H. CEGIELSKI, Sp. Akc. Poznań, Górna Wilda 136 Tlg. Hacegielski. Tlf. 70-56 WARSZAWA. B-cla BALICCY, fahr, wyrób. 
IZOLAC., Dobra 26, 
tel. 513-31 ., B O R E -A. “ Automatyczne 
urządzenia chłodnicze, W-wa 1, 
Czerniakowska 166, teł. 9-54-74 
i 9-54-83. Tow. Urz. Chłodn. FRIGIDAIRE, 
W-wa Kazimierzów. 72, 
t. 406-36. 68. CHMIEL. WARSZAWA. Syndykat Plantatorów Chmielą S-ka Akc. w Warszawie 
Rozbrat 34/36, tel. 961-20. 
Siarkownia i Składy w Lublinie 
Bonifraterska 24, tel. 22-89. 69. CHODNIKI KOKOSOWE. WARSZAWA. Inf. W. Izdebski i Ska „1WIS” S A. 
Marszałkowska 129, tel.599-77 i 608-86. 
Chodniki, wycieraczki, maty. WARSZAWA. I. M. Kleinerman, Warszawa, 
Długa 44/46, t. 11-98-78. Przedst. 
i fahr, skład Mullera. Egz. od 
1882 r. Spec. najwyższe gatunki.
		

/Czasopisma_195_02_0101.djvu

			Chromowanie metali — Drukarskie maszyny ł farby X, 70. CHROMOWANIE METALI. WARSZAWA. ,,CHROMAX” Zakłady Galwaniczne, Warszaw*. Gizybowska 65, 
tel. 286-OU i 286-08. 
Chromowanie, niklowanie, kadmowa¬ 
nie, miedziowanie, cynowanie i sre¬ 
brzenie. „METALCHROM", ZAKŁADY GALWANICZNE 
Leszno 92. tel. 11-28-87 Chromowanie, nikł., kadm .srebr., 
cyn., miedz., mosiądz ilp. 71. CUKROWNIE. Środa. Cukrownia ŚRODA, Sp. Akc., Dworcowa 12, tel. 17, 175. 72. CYNKOGRAFIE. Patrz również: Klisze 
drukarskie. WARSZAWA. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, Warszawa, Chmielna 61, t. 246-93. 
Oddział Cynkograficzny. 73. CYNOWANE WYROBY. SZOPIENICE. Wytwórnia Naczyń Mleczarskich, 
Rzeźniczo-Wędliniarskich, 
Cukierniczych i Cynownia 
Tadeusz MAZEPA 
Szopienice, ul. Lęg 16, tel. 240-45 73<>. CYNOWE WYROBY 
(FOLIA). WARSZAWA. Warsz. Fabr. Wyr. Olow. I Cyn., 
W. KEMNITZ — Terespolska 24. 
Tel. 10-24-24 i 10-01-24. 74. CZEKOLADA — FABRYKI, BYDGOSZCZ. Fabryka Czekolady K. Wakowski 
Śniadeckich 29 — Tel. 11-74. 75. DACHÓW KRYCIE. WARSZAWA. B-cia BALICCY, Fabr. Filcu 
bitumiczn. i art. izolac. 
Dobra 26, telef. 5-13-31. Płyty płaskie i faliste azbestowo- 
cementowe Zakłady Przemysłowe 
„ETERNIT” S. A. 
Warszawa, Zgoda 8, teł. 308-85. „JAGO”, Tow Zakł. Przem 
W-wa, Mińska 46, teł. 10-20-12. „ORŁOROG”, pl 3 Krzyży - 13, 
teł. 981-23 I 981-26. Krycie 
„Bituminą”. „Terebenthen”, S. A. Warszawa, 
Złota 62, tel. 263-90. W. W1ERUSZ-KOWALSKI i S-ka. W-wa, Dworska 13, tel. 535-12. 
Patrz; „Izolacje”. 76. DACHÓWKI. WARSZAWA. „KORWINÓW“ Zakl. Ceram., S-ka z o. o., p-ta Częstochowa, 
skrz. Nr. 20, W-wa, tel. 8-83-09. 77. DACHY SZKLANE. WARSZAWA. „ARCIIS” Przeds. Budowl. 
świetliki bezkitowe, pat. syst. 
inż. Paradistala. Warszawa, 
Zygmuntowska 14, t. 10-09-38 „WEMA”, Ruda Śląska, Fabr. 
Dachów Szklanych, Przedstaw. 
Inż. WL. SZALKOWSKI, War¬ 
szawa, ul. Poznańska 21, t. 813-21. 78. 0EKALK0MANIE (0DBI- 
JANKI) I PLAKATY 
TRANSPARENTOWE. ŁÓDŹ. „Askania”, Łódź, Andrzeja 34, t. 
143-80. Odbijanki dla wszyst. 
branż. 79. DENTYSTYCZNE PRZY¬ 
BORY. WARSZAWA. E. L. BREOMAN, Warszawa, Złota 23, t. 665-02 ALBERT SZEJNMAN Dental Dépôt, Warszawa 
Królewska 47, teł. 690-70. 80. DERMAT0ID. WARSZAWA. H. FUTERMAN, Fabr. Derma- 
toidu kolorow., biuro sprzedaży 
Graniczna 1, teł. 620-58. „Ludwik Geyer”, S. A., biuro 
sprzed, w Warszawie, Boduena 4. 
Sztuczna skóra i sztuczny zamsz. B. M. HEITLER, Graniczna 2, 
t. 2-92-52. Linoleum i Cerata. 81. DETEKTYWÓW BIURA POZNAŃ Detekt y w GREIF 
od 26-ciu lat Dochodzenia - Obsrrwacje 
P* znań. Cieszkowskiego 8. WARSZAWA. Detektywów Biuro. Informacyj. 
Wywiail. Bracka 17, t. 2-28-40. 82. DEZYNFEKCJA. WARSZAWA. Ulyt^órnia iparatów 
do Dezynfekcji i Dezynsekcji Inż. C. Kłofcukowski i S-ka Warszawa, ul. Ursynowska 1 4 
Telefon 433-98. 83. DIAMENTY DLA CELÓW 
TECHNICZNYCH. WARSZAWA. „BE-IN”, Pierwsza Krajowa Szli- 
fiernia Diamentów dla Celów 
Techn., W-wa, Twarda 15, 
tel. 3-12-82. 84. DRENY. WARSZAWA. „KORWINÓW" Zakl. Ceram., S-ka z o. o., p-ta Częstochowa, 
skrz. Nr. 20, W-wa, tel. 8-83-09. 85. DROGI SMOIOWCOWE— 
BUDOWA. KATOWICE. TFRM/IH” Pfzedsięb. Budowy 
y» I L U fil H ii Dróg Smołoucowych 
Katowice, Wita Stwosza 9, t. 34504 
Fabr w Świętochłowicach, t.41509 86. DRUKARNIE. CZĘSTOCHOWA. Drukarnia W. ZIELIŃSKIEGO, 
Św. Augustyna 7, tel. 12-05. KRAKÓW. Bilety wizytowe — zawiadomie¬ 
nia ślubne — druki 
Z. ZIEMBICKI, Kraków, Pl. Mariacki 2. Cenników żądajcie! ŁÓDŹ. M. Szajniak Drukarnia, Łódź 
Gdańska 40. Tel, 188-16 i 128-94 m. TORUŃ. Pom rska Fabryka Wvro ów 
t apierowych R. PHEUSS 
Toruń, RabiańsKa 15, Ul. /5-35 
Oddział w Grudziądzu Pańska 2 
tel 13-5U WARSZAWA. J. Tymicniecka, Marszałkow¬ 
ska 91 i 97, tel. 868-65 i 981-11. Zakłady Graficzne 
R. BIELIŃSKI, Warszawa, 
Krak. Przedmieście 6, 
tel. 5-86-81. ,,CARBONIZACJA”,Druk. i Litogr. 
W-wa. Bielańska 9, t. 2-88-94. Drukarnia Państwowa w Warszawie, ul. Miodowa 22 Telef. 12-15-02. 
Dyr. M. Guranowski. Drukarnia Techniczna S. A. Czackiego 3-5 
Telefony 6-14-67 i 2-77-98 ZAKŁADY GRAFICZNE DRUKPRASA zo'o. WARSZAWA UL,C* NOWY-SwiAT Nr. S4 
1 TELEFONY: 618-5*1 343-40 Galewski 1 Dati, Zakł, Druk 
W-wa, Ordynacka 6, teł. 6-06-75. Zakłady drukarsko-introligatorskie 
oraz fabryka ksiąg handlowych 
J. LEŚNIEWSKI, Warszawa, 
Nowogrodzka 78, tel. 6-96-35. ZAKŁADY GRAFICZNE 
I FAHRYKA PAPIERU 
POLSKIEJ WYTWÓRNI 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, S. A. 
w Warszawie, R. Sanguszki 1. 
Tel. 545-40 (centrala). G. WATTSON Druk. litogr. stalogr. miedzioryt. 
Trębacka 4, tel. 260-30 i dod. 87. DRUKARNIE ARTYSTYCZ¬ 
NE I LITOGRAFICZNE GDAŃSK. Największa drukarnia A. W. KAFEMANN Gdańsk, Kełłerhagergasse 3-5 
Druk litograficzny 
Ofset / Klisze 88< DRUKARSKIE MASZYNY 
I FARBY. LWÓW. „GRAFIKA” Marek Seide, Lwów 1, św. Michała 8, boczna 
Kościuszki, tel. 219-03, 220-43.
		

/Czasopisma_195_02_0102.djvu

			XI. Drukarskie maszyny i przybory — Dywany, 89. DRUKARSKIE MASZYNY 
I PRZYBORY, 92. DRZEWA I KRZEWY 
OWOCOWE I OZDOBNE. WARSZAWA. S. Berent i S. Leszczyński, Sp. z 
o. o., pl. Grzybowski 3/5, tel. 
031-49. Budowa i montaż masz. 
graficznych. Jan Idźkowski i S-ka, W-wia, 
Rejtana 16. Odlewnia czcio¬ 
nek. Tel. 4-17-21, 4-14-94. „INTERPRINT" cRONlSŁAW S. SZCZEPS,	
			

/Czasopisma_195_02_0103.djvu

			Dywany-fabrykl — Elektrotechniczne artykuły. Xli 103. DYWANY — FABRYKI. 108. DŹWIGI (WINDY). d. c. branży: Dźwigi (windy). d. c. branży: Eksped.-transport. przedsięb. WARSZAWA. ŁÓDŹ. Nowoczesne dźwigi elektrycz¬ 
ne osobowe i towarowe Fabryka Maszyn „MOC” Sp. Akc. daw. Bystydzleńskl 1 Sopoćko. Warszawa, ul. Wolska 121. 
Telef. 248-30 i 217-30. . TlW'Tiï „DYWAN” Dywanów = Sp Akc. = 
Rok założenia 1884. Fabryka: 
Tomaszów-Mazow., Miła 34, 
tel. 122. Biuro Zarządu: Mo- luz. STANISŁAW DIETRICH 
Konserwacja 1 Reperacja 
Dźwigów (Windy) Łódź, ul. Narutowicza 45. 
Tel. 100-45. Dypl. Median. Polskie Towarzystwo 
Transportu Międzynarodowego 
SCHENKER i S-ka, S.A. 
Centrala w Warszawie tel. 550-66 
Oddziały: Białystok t. 938, Gdynia t. 29-24, kotowsk« 34, tel. 894-23. Brunon JASZCZYŃSKI Specjalista budowy dźwigów 
wykonywa: 
montaże, remonty, reperacje, 
konserwacje dźwigów, oraz Gdańsk t.270-41. Katowice t.337-01, Wciągi „SI-ŁA” Dźwigi Warszawa, Chłodna 5. Tel. 647-78 Zebrzydowice t. 8 Przemysł Dywanowy 
J M. KLEINERMAN, W-wa, Długa 44/46, tel. 11-98-78’. 
Przedst. i fabr. skł. dywanów, 
chodników kokos., wyciera¬ 
czek, narzut, sukna dekor. 
pluszów. Egz. od 1882 r. Reperacja silników' elektrycz¬ 
nych 1 dynamo maszyn. 
Własny warsztat. 
Łódź, Ceglelniana 106, tel. 151-53. DŹWIGI CICHOBIEŻNE WERTHEIMA Osobowe, towarowe, szpitalne i specjalne. Biura budowy i obsługi: 104. DYWANY, FIRANKI 1 MA¬ 
TERIAŁY MEBLOWE. POZNAŃ. Warszawa, ul. Żurawia 16 i Solec 103 
Telefony: 955-75, 597-59, 597-49. Gdynia ul. Marszałka Piłsudskiego 5 Tel. 37-47 
Kraków ul. Straszewskiego 25 ,, 124-87 
Lwów ul. Sakramentek 22 ,, 258-85 
Łódź al. Kościuszki 17 ,, 141-05 
Największe bezpieczeństwo i wytrzymałość. Cichobieżny ruch bez 
wstrząsów i wioracji. Precyzyjne wykonanie wszystkich części. 
Dobór najlepszych materiałów. Minimalne zużycie prądu—oto główne 
zalety dźwigów Wertheim a, które zjednały sobie liczną klientelę. Inż. è. iJakdek Poznań, ul. Sienkiewicza 11, 
lei. 61-59. Dźwigi elektr. oso¬ 
bowe i towarowe. KATOWICE. WARSZAWA. MENCZEL S. aywany, firanki. BUDOWA DŹWIGÓW „STIGLE R" FABRYKA DŹWIGÓW 
ELEKTRYCZNYCH Sp. z o. o. Czackiegol. Tel.336-03. 505-29 •kiego 2, tel. 331-76. ŁÓDŹ. Wolf Pakuła, Łódź, Południowa 2, 
t. 205-54. konto cz. PKO. 65406 1U3. EBONIT. WARSZAWA. Zakl. Kauczukowe „Piastów" S. A. d. c. branży: Eksped.-transport. przedsięb. W-wa, Złota 35, t. 533-49, 562-60. WARSZAWA. ROMAN GRONIOWSKI Spółka Akcyjna Jedyna specjalna 
fabryka dźwigów w Polsce. ,,Vulcanit‘‘ Sp. z o. o. Turec¬ 
ka 2, tel. 8-63-01 1 8-32-27. W. WĘGIELEK & S-ka, Warszawa', Trębacka 1, 
tel. 240-46, 240-45, 604-21. Z. KILTYNOWICZ Mazowiecka 16, tel. 614-12, 614-27. 
Marszałkowska 87, tel 982-80. 
Dywany. Chodniki Firanki. Ma¬ 
teriały meblowe. 110. EKSPEDYCYJNO-TRAN- 
SP0RT0U/E PRZEDSIʬ 
BIORSTWA. 111. ELEKTROMEDYCZNE 
APARATY. ŁÓDŹ. Dźwigi osobowe i towarowe, 
schody ruchome, dźwigi okrężne GDAŃSK. 105. DZIANE WYROBY. Warszawa. Emilii Plater 10 „FOLK O” ŁÓDŹ. i Konopackiej 19. 
Tel. (Centrala) 800-80 Elisabethwall 9, tel. 275-41 
(4 linie). Adres telegr.- „Polko-Danzig" Budowa aparat, elektromedyczn. „ELEKTROSAN” Łódź, Piotrkowska 105, t. 233-92. A. CZAJKOWSKA, Łódź, 106. DZIANE 1 TRYKOTOWE „ILLUM" Stelan Chodakowski W-wa. Mokotowska 52. tel. 9-63-28. 
Lewary, dźwignice, dźwigi tow. 
i elektr. osobowe. WARSZAWA. Biuro Transportowe 
W. CZERKIES i S-ka, Warszawa 
Gęsia 18, tel. 11-72-18 i 11-82-96. 112. ELEKTROTECHNICZNE WYROBY. ŁÓDŹ. Zbiorowe ładunki: Brześć, Gdy¬ 
nia, Pińsk, Równe 1 Wilno. Bracia Jenike ARTYKUŁY. Dom Eksp.-Kom. „Express I-szyM WARSZAWA. Przemysł Trykotowy i Dziany FABRYKA DŹWIGÓW Łódź, ul. Krzemieniecka Nr 10. I Sp. Akc. Warszawa, Al. Jerozolimskie 20. Dam Handl.-Eksped. B. Hirszbein 
i S-ka, Sienna 5, teł. centr. 568-90. 
Adres telegraf. „BROH1RCO“. Jerzy HIRSZOWSKI Inżynier, 
Składy Elektrot. S-ka Firm., Telefony 2-20-00 1 6-29-64. Warszawa, Poznań, 
Kredytowa 4, St. Rynek 48, 
tel. 221-44 tel. 13-92. 107. DZICZYZNA. LESZNO. Stanisław MATYASZCZYK Rynek 29, t, 301. Eksport zwierz. Dźwigi osobowe i towarowe— POLSKI LLOYD SA CENTRALO Uf WARSZAU/IE i wielkości. Wyrób własny nagrodzony 
wieloma Medami Złotymi w kraju i zagranicą. Tel. 714-01, 714-00, 714-03, 714-05 
Oddziały w większych miastach 
Rzeczypospolitej Polskiej. Składy Elektrotechniczne J. TRÓJECKI,W-wa, Zielna 27 
Telefqny: 6-35-89 i 2-26-31 113. ELEKTROTECHNICZNE ARTYKUŁY—FABRYKI. BYDGOSZCZ. PRZEDSTAWICIELE: Gdańsk, tel.268-35 Łódź, tel. 123-46 Katowice, ,, 352-69 Łuck, „ 4-45 Kraków, ,, 144-84 Poznań, „ 11-88 Lublin, ,, 14-04 Wilno, „ 8-20 FABR. ART. ELEKTROTECHNICZNYCH Ii SU? CISZEWSKI S A. Bydgoszcz. Telefony : 11-64, 15-64. 34-64. ODDZIAŁY: WARSZAWA ul. Kredytowa 16. 
tel.234-09, 303-81. 
LWÓW ul. Sykstuska 58a, 
telefon 222-20.
		

/Czasopisma_195_02_0104.djvu

			XIII. Elektrotechniczne artykuły — Fibra SZOPIENICE. „ZWÓJ** Szopienice, t. 240-70 
Druty nawojowe w baweł. i jedwab. 
Przewodniki napowietrzne. Sygna- 
li/acia: dzw< nki, buczki, trans- 
łormatorki. Trakc a elektryczna. WARSZAWA. „GRUPA TECHNICZNA” SpóMc. i ogr. odp. W-wa, Al U|azdowskie 51, t. 723-24 
Instalacje elektryczne. Robo¬ 
ty kablowe. Wytwórnia maszyn 
elektrycznych- Wytw. art. bakelit, elektro- \ 
radiotechnicznych „żywica“ 
inż. H. Gralewski, Warszawa, 
Gęsta 16. Tel. 6-32-47. 114. ELEKTROTECHNICZNE 
PRZEDSIĘBIORSTWA. ŁÓDŹ. JASIŃSKI Edmund, inż. Sienkie¬ 
wicza 34, tel. 155-70. Instalacje siły, światła, piorunochronów. Przed.-Inż. Elektro-Mechan. Maurycy 
RAK, Łódź, Cegielniana 19 tel. 214-11 
278-80. Urządzenia siły i światła 
Warsztaty reparacyjne. WARSZAWA. Inż. Henryk EDELMAN I S-ka 
W-wa Żurawia 16 i Solec 103, 
t. 955-75, 597-49 i 597-59. Instalacje elektryczne dla siły 
1 światła. Budowa elektrowni. 115. ELEKTROTECHNIKA 
SAMOCHODOWA. WARSZAWA. „BE-TE-HA sp. * o. o. Warszawa, Marszałkowska 17 
Telefon 554-60 (centrala) 
Wyłączna reprezentacja i wzoro¬ 
wa stacja obsługi R. BOSCH w Sztutgardzle. Elektrotechnika Automobilowa, Mo¬ 
tocyklowy i Lotnicza 
Zygmunt POPŁAWSKI ul. Złota 5. ■-= tel. 600-03. 116. ELEKTRYCZNE APA¬ 
RATY — FABRYKI. ŁÓDŹ. „FARAD“, Fabr.. motor., wen- 
tylatorów, neonów, Śto Krzyska 11/13. tel 123-19. POWSZECHNA WYTWÓRNIA 
ELEKTRYCZNA Łódź, Południowa 28, teł. 210-00. 
Wyłączniki samoczynne, prze¬ 
łączniki gwiazda - trójkąt, roz¬ 
ruszniki, motory. 117. ELEKTRYCZNE MA¬ 
SZYNY. 123. FARBY 00 WŁOSÓW. WARSZAWA. GDAŃSK. Stocznia Gdańska Przedstawicielstwo w Polsce: 
Warszawa, Al. Ujazdowskie 18. INECTO RAPID N0T0X 
Farba do włosów. Wyrobu Rapidol Ltd., London 
Warszawa, Tłomackie 13, 
tel. 11-97-96. 118. ELEKTRYCZNE PRZE¬ 
WODY WARSZAWA. „CENTRO PRZE WÓD" Warszawa, ul. Królewska 23. 3-40-31, 3-40-32, 
Telefony: 3-40-33, 3-40-34. 
340-42. Przewody izolowane z fabryk 
krajowych w wykonaniu przepi¬ 
sowym oznaczone żółtą nitką S. E. P. RADIOF1L, Pol. Fabr. Drutów Ra¬ 
diowych i Elektrycznych, W-wa, 
Burakowska 9. Tel. 11-90-19* 124. FARBY DRUKARSKIE— 
FABRYKI. Patrz również: Drukar¬ 
skie maszyny i farby. GDAŃSK. B-cia HARTMAN, Sp. z o. o. Gdańsk, Lastadie 35-d. 125. farby graficzne. WARSZAWA. Ch. Lorilleux & Cie, Paris. Repr.: Jos. Thilges, Warszawa, 
Trębacka 11, t. 631-44. 119. ELEKTRYCZNE PRZYRZĄDY POMIAROWE. WARSZAWA. wyłączne 
cielstwo: Przyrządy pomiarowe 
eleklryczno Biuro Elektrotechniczne MICHAŁ ZUCKER JAN STRASZEWICZ Warszawa, Marszałkowska 119. T e I e f o n y : 274-84 i 609-98. 120. EMALIERNIE. BIAŁA. „POL-SHIELD” Fabryka Naczyń i Szyldów wanych Wł. H. ROSEłlBLUT Biała, Leszczyny 2. t. 13-38, 34-38 
skrytka poczt. Bielsko 272. 121. ETYKIETY. WARSZAWA. Tłocznia Etykiet „A R T E“ 
Warszawa, Elektoralna 10. 
Tel. 680-97. 122. FARBIARNIE. WARSZAWA. Farbiarnia Parowa 1 Pralnia 
Chem. E. KRZYCZKOWSK1, W-wa, Ziota 16, t. 503-19. 
Fabr.: Prosta 50, t. 596-92. 
Garderoba prana I farbowana 
w tej firmie jest zawsze 
jak n o w al 126. FARBY, LAKIERY I PO¬ 
KOSTY. KATOWICE. „EPKA“ Farby, lakiery, pokosty. Katowice, Słowackiego 33, 
tel. 327-52, m. 307-28. KRAKÓW. Szczotki, pendzle, farby, lakiery 
„Duco", desenie malarskie itp. Mu J. BERGER Kraków, 
^^LjSzczepansU^Me^^4ÊF92^ WARSZAWA. „CENTROFARB”, Franciszkańska 21, 
tel. 11-46-48. Farby i chemikalia. Dom Handlowy, A. Engel, S. A. Warszawa. Graniczna 15, 
sklep tel.588-53, gab. szefa 597-63, 
nyeszk. 317-63 D H. L. Męciński i B.Chlebowski Warszawa, Śto-Krzyska6. t.639-38 
LAKIERY — EMALIE — FARBY 127. FARBY, LAKIERY I PO¬ 
KOSTY — FABRYKI. RADOM. FARBY OLEJNE. LAKIERY. EMALIE i POKOSTY PRZETWÓRNIA OLEJÓW 
ROŚLINNYCH S. A. Radom WARSZAWA. Zal. w r. 1906 Fabryka Pokostu 
N. ABRAMOWICZ Fabryka i Biuro : Warszawa 4, 
Mińska 22. Tel. 1015-98, 1015-28 „A V I A — C E L L O N“ 
Fabryka Lakierów, Farb 
i Emalii, S-ka z o. o. W-waJSjreny^^LJóM^ Farby suche, lakiery — naj¬ 
większy zakreśl Własna fabr. 
lakierów D/H. Z. Jentys i Syn W-wa, N. świat 9, t. 9-40-00. POLSKA FABRYKA LAKIERÓW l.c. KOCH, SP. Z O. O. WARSZAWA 41. UL. PIASKOWA 6. Tel.11-51-27. Nowocz. farby, la¬ 
kiery i emalie dla wszelkich celów. Fabryka Farb, Lakierów i Emalii 
J. H. KRflUSSE W-wa, Grodzieńska 21|29, 
tel. 10-46-50. Znana marka „Oko“. Farby. Emalie. Lakiery do celów przemysł, i malarskich Sp. Jlkc. Chem. Fahr. Dr. RRTTtlER Warszawa, Al. Jerozolimska 105, tel. 2-63-42 128. FARBY SUCHE — 
FABRYKI.. ŁÓDŹ. Konstanty KUŹNI A łi Fabryka Przetw. Chem i Fabr. 
Kolor. Drukarsko-Litograficznych 
Łódź, ul. Płocka 24. tel. 183-90. 129. FIBRA. WARSZAWA. „FIBRA” S. A. Warszawa, 
Nalewki 13, tel. 11-78-73,11-79-74 
jener repr. i skład ameryk. fibry 
wulk. tech.. i walizkowej or«*z 
płócien, (celoron - canvasit) na 
tryby cichobieżne. Leatheroid. DANIEL LANDAU, Warszawa, 
Długa 26, tel. 11-67-72, 11-74-93
		

/Czasopisma_195_02_0105.djvu

			Filatelistyka — Galanteria, XIV. 130. FILATELISTYKA. 133. FIRANKI. KRAKÓW, WARSZAWA. Marki — zbiory — albumy 
kupuje zawsze Marczewski 
(Filatelia). Kraków, Rynek 9. 
Tel. 101-14. ' Nie nadsyłać drobnostekl Tow. Fabrykacji FIRANEK, TIULU i KORONEK Szlenkier, Gettlich i S-ka POZNAŃ, SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, UL. Ś-TO JERSKA 10 Telef.: 11-47-31, 11-23-79,12-06-48. Adr tel : Firanki Warszawa mmmmm Dom Filatelistyczny RN J. WITKOWSKI Poznań, Al. Marcinkow- 
pTC&nSU »kiego 7» tel.27-81. Cennik darmol Oddziały i biura sprzedaży: Central»: Warszawa, S-to lerska 10, tel. 11-23-79. Łódź, Oddział, Narutowicza 7, tel. 151-80 
Lwów, Oddział, Jagiellońska 20, tel 291-76. Wilno, Oddział, Wtleńska 30, tel. 19-21 Kraków, 1. Lichtensztein, Sw Sebastiana 8, tel. 183-32. Katowice, L. Bernsztein, Mieleckiego 8. tel. 340-36. WARSZAWA. P. ŁABĘCKI. Kupno - Sprzedaż. 
W-wa, Wierzbowa 3, tel. 223-60. Poznań, E. Szulc, Wielka 26, tel 10-77 
Gdańsk, R Ostermann, Kohlenmarkt 14 16, tel. 270-29. 
Równe WoL, Sz. Gamberg, ul. 3-go Maja 120 
Włocławek, f-ma „Tkanopol“. ul 3-go Maja 9, tel. 15-87. 
Fabryki wyrabiają wszelkiego rodzaju firanki 
tkane żakardowe, tiul bawełniany i jedwabny, 
siatki firankowe, markizety oraz firanki ‘iulowe. 
Fabryki egzystują od 1888 roku. Wyroby nasze zostały nagrodzone na P. W. K. wielkim 
Złotym Medalem. 131. FILCE. ŁÓDŹ. 134. FOLIA ALUMINIOWA. d. c. branży: Froterki. SKŁAD FILCÓW 
B. HAMERMESZ, WARSZAWA. „E N O K A“, Fabr. Uszlachet¬ 
niania Folii Aluminiowej. W-wa, PROGRESS Froterki, odkurzacze, dmu¬ 
chawki elektr. J. Józefowskl. 
Warszawa, Mokotowska 31, 
tel. 8-55-23. Łoaz, Ul. r iOll kûwbka 22. 
Tel. 210-69. Poleca: wszelkie filce i wojłoki 135. FOTOGRAFICZNE APA¬ 
RATY 1 PRZYBORY. LWÓW. 137. FUTERAŁY. WARSZAWA. WARSZAWA. FILCE TECHNICZNE wszelkiego rodzaju „BE-TE-HA" Biuro Techn.-Handl., Sp. z o. o. 
Marszałkowska 17, tel. 554-60. JAN BUJAK Lwów, Kopernika 4f tel. 218-34* WARSZAWA. J. LEWANDA, Graniczna 7, ' tel. 
515-37.Wytw. futerałów i kaset do 
bfżut., platerów i kolekcji wojaż. 138. FUTRA. BYDGOSZCZ. M. Fligiel, Skład sukna i różn. 
filców. Warszawa, Franciszkań¬ 
ska 30, t. 11-84-32 i 12-05-51. GEVAERT Photo-Produits S. A. 
Jen. repr. S. CHASKIELEW1CZ, 
Warszawa, Zgoda 4, tel. 593-50. ..FOTORIS" Marszałkowska 125. 
Tel. 509-13 i 279-10. Wszelkie O. BALICKI — Bydgoszcz 
Dworcowa 45. Toruń, Żeglarska 29. Filce, sukna, tarcze filcowe 
do polerowania aparaty i przybory fotograficzne 
Sprzedaż ratalna 
Własne nowoczesne laboratorium ,.Kamczatka“ Warsz. Pracownia 
Futer, Bydgoszcz, Dworcowa 42. FRYOLAND 
ZILBERBERG i S-ka Warszawa, Franciszkańska 32. Tel. 12-05-57, 11-86-47. PIOTR L.ABECKI Wlerzbow a 3. Tel. 223-60 
Aparaty i przybory fotograficzne. 
Dostawy dla insf. 1 zakł. fotograf. WARSZAWA. Hurt FUTRA Detal M. RYBA — Filce i wojłoki. 
Franciszkańska 26, tel. 11-23-61. A. M. S. Dom Handlowy 
M. SEYDEN O A R n T W-wa, Marszałkowska 129. 
Teł. 680-13 i 680-14. 132. FILMOWE BIURA. WARSZAWA, Wielka 14, t. 595-06. 
Aparaty i przyb fotogr. Przedst. 
ILFORD LIMITED: WELTA-KAMERAS ADYNOWSKA, N. świat 22 — J. ZAJAC, śto Krzyska 5, tel. 
651-94. Kupno, sprzedaż, zamia- wanie. Warszawa, tel. 503-11. „LIBKOW- FILM“ M. L 1 B K O W, Warszawa, 
Marszałkowska 116, tel, 525-68. 136. FROTERKI. WARSZAWA. FUTRA „KAMCZATKA" wł.: H. B R Y S K I N Warszawa, Marszałkowska 137. Tel. 218-94. PARAMOUNT FILMS Warszawa, Sienna 4. ELECTROLUX Sp.zo.o. Warszawa, Katowice, Kraków, 
Lwów, PozDań, Łódź. Telefon 5-46-45, 5-46-46 
i 5-46-47. ADAM KLEPACZ, Warszawa | 
N. świat 43, t. 223-38. Futra. | FUT N. mus R A fHI nuwAi i S-ka dWlil Warszawa, Nowy Świat 55 
Tel. 609-83 i 609-84 Wytwórnia Futer ,,L 1 O N“, 
Marszałkowska 141, t. 271-29. SKŁAD FUTER J.F.Michalski Żurawia 8. Tel. 9-45-14. FUTRA K. OCHNIEWSKI 
Wrrsrowa, Zielna 9 róg Zło‘ej, tel. 269-14. JULJAN PIWNICKI Warszawa, Marszałkowska 90 
Telefon: 9-G7-78. A. SCHOLL 1 S-ka, Futra. 
Marszałk. 124, tel. 6-81-62. Oddział w Poznaniu, 
pi. Wolności 8, tel. 48-70. FUTRA Skład i Pracownia 
L SZMIDT, Warszawa, 
Krak Przedm. 12, 1 p., tei. 2-75-15 g B. SZWEC H* Warszawa, Nalewki 13, 3 Front, JI piętro. U. TeleL 11 - 79- 55, 11 -79 -77. FUTRA-JULIA UJEJSKA, duży wybór modeli. Nowy Świat 29. 139. FUTRA - UIYPRAWIAL- 
NIE I FARBIARNIE. GDANSK. RAUCHWAREN 
VEREDLUNGS- 
GESELLSCHAFT 
m b. H. Danzig. 
Gdańsk, Weiden¬ 
gasse 35/38. 
Tel. Nr 247-35/36 Adr. telegraf. ,,Dapo“. 140. GALANTERIA. BYDGOSZCZ. Hurtownia tow. krótkich i galan¬ 
teryjnych „Obrót“, Podwale 15, 
tel. 17-73..
		

/Czasopisma_195_02_0106.djvu

			XV Galanteria — Graficzne zakłady ŁÓDŹ. WYTWÓRNIA GALANTERII 
Z. RUDNICKIEGO, Łódź, Główna 17. 
Działy: rękawiczarski, swetrowy, 
bieliźniany i wyrobów wełnianych. POZNAŃ. Hurtownia towarów galanteryjn. D. Kronenberg-Poznań 
Wlelka24, t. 39-33P.K.O. 207.769. WARSZAWA. M. Sukiennik i M. Szwarcbard 
Warszawa, Nalewki 25, teł. 11-94-75. 141. GALTOL (OLEJ AUT.) LWÓW. Galicyjskie Tow. Naftowe „G a L i c J A" s. A. Lwów, ul. Kościuszki 8, 
teł. 2-99-80/83 
poleca: Oleje i smary samochodowe 
GALTOL Wszędzie do nabycial 
Liczne oddziały i składyl 
Białystok, Rynek Kościuszki 9 
tel. 8-36. Katowice, Paderewsk. 33, tel. 
316-01, Kraków, Pijarska 3, 
tel. 132-97, Łódź, Przejazd 14, 
tel. 181-67, Poznań, Pocz¬ 
towa 26', tel. 37-40, W-wa, 
Szkolna 2, tel. 996-15, Wilno, 
Zawalna 46, tel. 9-69. 142. garaże. POZNAŃ. BRZESKIAUTO Spółka Akcyjna Poznań, Dąbrowskiego 29 
Telefony: 63-23 i 63-65, Garaże, warsztaty 
mechaniczne, 
fabryka karoserii. 143. GAŚNICĘ. WARSZAWA. „MINIMAX” „PERKEO” 
Żaki. Przem. „Bielany" S. A. 
Dział gaśnic. W-wa, Senatorska 33, tel. 248-62. Specjalna Fabryka Gaśnicl i Instalacyj Przeciwpożarowych | ,,0 M E G A“ Sp. z o. i Warszawa, Smolna 28, tel. 653-62. GAŚNICE najnowszych typów POLSKI KNOCK-OUT bpółka z o. o. 
Warszawa, ul Trębacka 13, lei. 5-22-85. Składnica Straży Pożarnych S. A. Fabr., Kopernika 33, tel. 277-42. Fabryka Narzędzi Pożarniczych 
„STRAŻAK“, Królewska Nr 11, 
tel 6oi> 25 Wyrób Gaśnic 
„Tytan“ 1 „Norma“. 144. GAZA MŁYŃSKA. WARSZAWA. Centrala Handlowa 
Młynarzy Polskich S. A. Nowy Świat 70. 
Telefon 222-92 i 507-51. Zaborowski i S-ka, Sp. Akc. Warszawa, ul. Trębacka 10. Telefon 610-41, 246-34. 
Silniki gaz., młyny, projekty. 145. GAZOMIERZE. TORUŃ. POLSKA FABRYKA 
WODOMIERZY I GAZOMIERZY TORUŃ Bydgoska 108/110. Tel. 23 89i23-80 146. GAZOWE APARATY 
I KUCHNIE. WARSZAWA. J SERKOWSKI S. A. 
WaiDZawa, Nowolipie 78 
telefon 11-06-12 
ffttrnmł . Piece gazowe, at II: METALE Cynk H.H. korona (podwój¬ 
nie ralin.) Cynk Hohenlohe 
(rafin. i nieralin.) Pyl cyn¬ 
kowy — Blacho cynkowa. 
Oryginalny ołów hutniczy. Oddział III: KWASY Kwas siarkowy (60u Bé) 
technicznie czysty. Kwas 
siarkowy od 92 — 100%. 
Oleum 1 2%,-Oleum 20% 151. GÓRNICZO-WIERTNI¬ 
CZE PRZEDSIĘBIOR¬ 
STWA. KATOWICE. M. ŁEMPICłU Przedsiębiorstwo Górnicze 
Wiertnicze i Hydrotechniczne 
S-ka z o. o. Katowice, MłyńsKa 37, I p. Tel. 331-42. 152. GRAFICZNE ZAKŁADY. POZNAŃ. F. K. ZIÓŁKOWSKI i S-ka Zakłady Graficzne, Fabryka 
opakowań, Poznań, Górna 
Wilda 122, tel. 79-28. WARSZAWA. Zakłady Graficzne Inst. Wyd. „BIBLIOTEKI! POLSKU" BYDGOSZCZ Działy: Drukarnia, Ofset, Litograf., Rotograwiura, Cyn- 
kografia, Introligatornia, Gal- 
wanoplastyka. Ceny konkurencyjne, solidne 
wykonanie, terminowa do¬ 
stawa. Wszelkich inforinacyj udziela: 
Biuro Centrali w Warszawie, 
ul. Ś*to Jańska 4. 
tel. 201-70, 221-27.
		

/Czasopisma_195_02_0107.djvu

			Graficzne zakłady — Herbata. XVI MERTENS St. Zakłady Graficzne. Etykiety, plakaty, opakowania, 
prospekty, druki, katalogi etc. 
Warszawa, Hoża 9, tel. 8-78-09. ZAKhAI)ï GKAFIOZAE i -fabryka paimeim; POLSKIEJ AWTWÓRA f 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, S A w Warszawie, R Sanguszki i. 
Tel. 545-40 (centrala). Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, 
Warszawa, Chmielna 61, t. 246-93. 
Drukarnia, offset, fotochemigrafia Zakłady Graficzne B. Wirtz 
ul. Długa 20, Telefon 11-31-54. 153. GRAWERZY. CZĘSTOCHOWA. JAN KITTEL — Częstochowa, 
II Aleja 31. Specjalność: pregry 
stalowe i inne grawerskie prace. WARSZAWA. Paweł B I T S C H A N obecnie 
W. Drabikowski i J. Wapiński. 
Śto-Krzyska 1, tel. 606-13. 
Rok załóż, fabryki 1828. Pracownia Grawerska — Robert 
KOWALSKI, dawn. Frumencjusz 
KOWALSKI, Orla 2, tel. 692-81. ( Pracownia Grawersko - Mechan. Roman Roch KOWALSKI, 
W-wa, Leszno 23, tel. 12-10-29. 154. GRZEBIENIE OZDOB¬ 
NE — FABRYKI. GDAŃSK. „CELOIKA" S. A„ Gdańsk 
Weidengasse 35/38, tel. 253-81. 155. GRZEJNIKI ELEK¬ 
TRYCZNE. WARSZAWA. Inż. O. Klose, WaszkowsKiego 3. 
Grzejniki do celów nauk., prze¬ 
mysłowych i specj. Tel. 9-53-33. 156. GRZYB DRZEWNY - 
ZWALCZANIE. WARSZAWA. B-cia BALICCY, fabr. wyrób. 
IZOLAC . Dobra 26, 
tel. 513-31. ,»Fungus“ — zwalczanie grzybów- 
szkodników, Sp. z o. o. Wyrób 
środków grzybobójczych. Odgrzy¬ 
bianie budynków z gwarancja. 
Warszawa, Nowogrodzka 49, tel. 9-81-92 i 9-99-84. Zwalczanie GRZYBA DRZEW¬ 
NEGO w budowlach. Wszelkie 
izolacja budowli naziemnych 
i podziemnych „GUDRONIT” Warszawa, ul. Krak.-Przedm. 17 
tel. 611-45, 650-45. 157. GUMOWE WYROBY - 
FABRYKI. KATOWICE. Zakł. Kauczukowe ,,PIASTÓW“, 
S. A. Mariacka 23, tel. 312-62. KRAKÓW. „SEMPERIT’1 Polskie Zakłady Gumowe S. 1. Kraków, Rzeźnicza 20 
Tel. 136-78, 175-36, 153-44 Wyroby gumowo: opony i dętki rowerowe, 
obcasy i skóra gumowa BERSON-OKMA, artykuły k q p i e I o w e, 
chirurgiczne, techniczne, 
piłki, zabawki, rękawicę 
operacyjne, gospodarskie 
i techniczne, zabawki, 
figurki gumowe i t. p. LWÓW. CUMOWE WYROBY •V ZAKŁADY II KAUCZUKOWE Piastów* LWÖW. ul.SYKSTUSKA ^A.TEL.252-35 NOWY TOMYŚL. „INDIA“, Fabryka Wyrobów Gu¬ 
mowych, Jan Listewnik, tel. 58. SANOK „SANOK” Polska Spółka dla Przemysłu 
Gumowego, S. A. w Sanoku. Nowocześnie urządzona fa¬ 
bryka wyrobów gumowych, 
technicznych oraz artyku¬ 
łów specjalnych. Wyłącz¬ 
na produkcja w Polsce 
artykułów „LATICEL". Centrala telef : Nr 112,113 i 122 
Adr. telegr.: Guma — SanoK. WARSZAWA. BALOG 1 S-ka, Fabryka Wyro¬ 
bów Gumowych Sp, z o. o., 
Leszno 139/141, t. 631-08. „BRAG E” Fabryka Wyrobów Gumowych 
Warszawa, Stalowa 9 Obcasy. Guma skóra. Piłki. Za¬ 
bawki gumowe. Guma do wycie¬ 
rania Ws.elkie artykuły gumo. 
we techniczne i galanteryjne. Fabryka Wyrobów Gumowych Orawski i S-ka Sp. z o. o. Al. Jerozolimska 105, tel. 5.41-06 Okładanie gumę walców i kół 
żelaznych. Wszelkie formowe 
wyroby gumowe i ebonitowe 
Przeguby parciano - gumowe. 
Paski gumowe do foteli meta¬ 
lowych. Płyty gumowe surowe 
dla wulkanizatorów. f! TT |\ff ^^u^toITTn^Tojazdôvv^ " U *• konnych. Nakładanie 
gumą wałów, kół żelaznych na 
podkładzie ebonitowym. Roboty 
formowe. Wykonuje; Sielecka 
Fabryka Wyrobów Gumowych 
WINCENTY 0S0WIECKI 
W arszawa 36, Stępińska 11, i.724-98 „PARAGUM“ 
Fabryka Wyrobów Gumowych 5p z o. o Warszawa, ul. Grzybowska 41, tel. 587-57. iDa/rescauja TŁOTP35 TEL-53M9 UÏSZZltWL RR.TYKULY GUmOUJE TECHNICZNE Fabryka Wyr. Gumowych 
„PRETORJA“, Edmund Mataj 
i S-ka, W-wa, Leszno 44, 
tel. 11-29-35. „RYG A WAR“ SA. Warsz. Ryska Fabr. Wyr. Gum. Warszawa, Gocławska 9, 
tel. 10-15-12, 10-02-83. 
Kalosze, śniegowce, obuwie 
letnie 1 sportowe, prezerwaty¬ 
wy, nici gum., tkaniny gum., 
wyroby chirurgiczne, skór- 
guma itp. WOLBROM. „WOLBROM“ Fabryka Wyrobów Gumowych 
S. A. w Wolbromiu 2, tel. 5 
i 15 Adres telegr.: „Guma 
Wolbrom“. Wszelkie wyroby 
gumowe techniczne, akcesoria 
rowerowe, pliki, artykuły ga- 
lanreryjne, „gummata“, pasy 
pędne i transportowe, gumy 
powozowe Itp. Przedstawicielstwa: 
Warszawa, Leszno 15, tel. 
11-04-91 1 11-06-81, adr. telegr.: „Westgum Warsza¬ 
wa“, Poznan, Wlerzbię- 
cice 10/4, tel. 23-61 Lwów, 
Piłsudskiego 8, tel. 234-68, 
Kraków, Al. Krasińskiego 26, 
tel. 146-73, Sosnowiec, Tar¬ 
gowa 12, teł. 8-97, Łódź, 
Piotrkowska 150, teł. 177-86, 
Gdańsk, Schichaugasse 8, 
tel. 222-82. 156. GUMOWE WYROBY 
TECHNICZNE. ŁÓDŹ. AUTO - TECHNIKA, Sp. z o. o. Łódź, Piotrkowska 67, tel. 214-33. 159. GUZIKI - FABRYKI. GDAŃSK. „CELOIKA" S. A., Gdańsk 
Weidengasse 35/38, tel. 253-81. KRAKÓW. H. Oppenheim i Syn, Stradom 13. 
Fabryka modnych guzików i klamer. POZNAŃ. „NOWIT“, Fabryka guzików, 
klamer 1 galanterii galalit. Po¬ 
znań, Marcelińska 6, t. 68-78. WARSZAWA. SZYMON ARENDARZ, 
Fabryka guzików, klamer 
i wszelkich wyrobów galalit. 
Biuro i składy: ul. Nalew¬ 
ki 2a, front. I-e piętro. 
Tel. nr: 11-02-43, 11-02-44. „Vulcanit“ Sp. z o. o. Turec¬ 
ka 2, tel. 8-63-01 i 8-32-27. Warszawska Fabryka 
Wyrobów Gumowych 
„W A R O U M“ S. A. T. 9.65-57. Czerniakowska 84. 
Adr. telegr. „Wargum“ W-wa 
Wszelkiego rodzaju tkaniny 
gumowane. 160. HERBATA. WARSZAWA. „C O L O M B O - T E A“, Warszawa, Długa 47, 
tel. 12-16-26. 
Herbata 1 kawa.
		

/Czasopisma_195_02_0108.djvu

			XVII Herbata — Izolacje Nie uraczysz się taK winem 
jak Herbatą z „Indianine m“ kawa HERB AT A kakao jedyna o smaku dawnych herbat rosyjskich H u T A PPAPA" SZKLANA " i IV ł\ \+ Sp. z o. o. w Wołominie, 
Tel.: podm. Nr 18. WARSZAWA. E. Büttner, Daniłowiczowska 4, 
Rok załóż. 1808. Teł. 3-14-55. 
Wytwór, złota i srebra listkowego. Polska Spółka Hutników Szkła „SKIERNIEWICE" P. Flnkelkraut, Warszawa, 
pl. OrzybowskI 8, t. 588-69. znanej firmy chrześcijańskiej JAN KACZMARSKI Zarząd: Skierniewic*, ulica Kościuszki. 
Biuro sprzedaży: 
Warszawa, Leszno 23, teł. 11-44-20 
Szkło: Białe, półbiałe i oranżowe. JAN SIU DECKI, Warszawa, Przeskok 2. 
tel. 211-21, 293-29. • » Ul. Ubuiiui jnu tpl 3-35-51 Konto PKO 18.495 Oddziały i agentury we wszystkich miastach Polski 168. INTROLIGATORSKIE d. c. branży: Hotele. 163. IGŁY 1 CZĘŚCI DO MA¬ 
SZYN P0ŃCZ0SZNI- ZAKŁADY. Import Herbaty i Kawy 
..STAWAN-TEA“ WARSZAWA. Warszawa. Senatorska 6, 
telefon 292-39. HOTEL BRISTOL" CZYCH 1 TRYKOTAŻO¬ 
WYCH. M. AJLENBERQ, Leszno 81, t 11-38-81. Zakł. grawerski. 
Specj.: klisze, linie i czcionki mo- ŁÓDŹ. slężne dla Introligatorów. H(jDh Warszawa. Tel. 551-60. 250 nowoczesnych poko¬ 
jów od zł. 8.— za dobę. 
80 pokojów z łazienkami. Restauracja Dancing D. D YN 1 N 11 Listopada 2, tel. 161-12. Introllgatornla 
DRAWDZIK 1 MOŚCICKI Warszawa, Chmielna 16. 
Telei. 249-75. Herbata „z Kopernikiem , WARSZAWSKI E 
TOWARZYSTWO 
HANDLU HERBATĄ A. Długokęcki, W. Wrześniewski S. A. 164. IGŁY MEDYCZNE. WARSZAWA. 169. IZOLACJE. Ogród letni Coctail-Bar. „ A C U S A N ” HENRYKÓW k/WARSZAWY. i Chirurgicznych 
J. CZEKALINSKI. Warszawa 
Al. Jerozolimskie 117, »cl. 603-65 
Prosimy żądać wszędzie igieł 
„ACUSAN"! Biuro i «'Jady: Al. Jerozolimskie 119, 313-92. 
Sklepy Biacka23, 614-92 i 201-39. HOTEL BRÜHL Najp ękniej położony hotel 
w Warszawie, ul. Fredry 12. 
Tel.: Centrala 5-48-00 da 09. 
,, Inform. 6-30-36. „SUBEREX ’ sp » » ». Fabryka Izolacji Termicznej Moniuszki 3, 595-93 
Mickiewicza 25. 12-71-80. 
Wilno, Mickiewicza 21, 22-83. 165. IMPREGNACJA DRZEWA. 1 z o 1 a c i e : ciepłochronne, 
zimnochronne, ekspandowane WŁASNA PALARNIA KAWY. KATOWICE. IZOLACJA Krajowa fabr. materia¬ 
łów izolac. 1 ltork. Katowice 11, 
Paderewskiego 21, tel. 302-30. ŁÓDŹ. WŁOCŁAWEK. Herbata — Kawa — Kakao 
Jan Urbański, Brzeska 16, 1.10-12. 161. HOTELE. POZNAŃ. HOTEL EUROPEJSKI Warszawa Krak. Przedmieście 13 WAKbZA W A. ,,Fungus“—zwalczanie grzybów- 
szkodników, Sp. z o. o., W-wa, 
Nowogrodzka 49. tel. 9-81-92 
i 9-99-84. Polskie laki. Impregnacyjne S.A. Mokotowska 46 
tel. 969-78, 936-11 i 929-89 Impregnacja 1 sprzedaż słu¬ 
pów do przewodów elektrycz¬ 
nych wysokiego i niskiego na¬ 
pięcia, podkładów kolejowych 
i kostki drzewnej. Wszelkie Izolacje 
Clepłochronne 1 Zimnochronne 
OUSTAW PECOLD 
Łódź, Cegielniana 30, tel. 264-J8 HOTEL CONTINENTAL Poznań, św. Marcin 36, 
tel. 20-09. Centrum miasta. Teleton Centrala 556-20. ROSICKI, KAWECKI 
i S-ka Fabr. Wyrób. Korkowych, 
Izolacyjnych i Chem- 
Łódź. Orla 17. Teł-218-47. Pokojów 250, Woda HOTEL MONOPOL Sew. Mielżyńskiego, róg Fre- bieżąca zimna i gorąca 
oraz telefon-w każdym 166. INFORMACJE HANDLO¬ 
WE. WARSZAWA. dry. Tel. 34-22, 34-12. pokoju. Ceny od 8 zł SOPOTY. na dobą. PIEKARY ŚLĄSKIE. Polski hotel- U f) W D fl” 
pensjonat llW II II U II Sopoty Ernst «Ira»«** 7. toi- Gdańsk 511-15 (patrz Pensjonaty) 162. HUTY SZKLANE. Koncesjonowane Biuro 
Iniormacji Gospodarczej IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE WARSZAWA. WARSZAWA. A. PIECHOCKIEGO ZIMNOCHRONNE Belgijska Spółka Akcyjna W WARSZAWIE 
Marszałkowska 119 
teł. 6-12-68; 6 12-70 Willi. MULLER i S-ka Sp. x o. o. „GMHD- HOTEL” w WARSZAWIE, CHMIELNA 5 przy Nowym Świecie 
tel. centrala 5-47-40. 75 pokojów od zł 4,15 do 
zł 9,20 l-o łóżkowe, od Towarzystwo Poltidnlowo-Pol- 
sklch Hut Szklanych, dawniej 
Południowo - Rosyjskich Hut 
Lustrzanych, Złota 14, m. 2, 
tel. 6-60-71, 6-60-97 Szkło okienne i ornamentowe. Fabryka Materiałów Izolacyjnych i Wyrobów Hut» SzKlana „DĄBROWA” S. A., Warszawa, Fredry Nr 6, 
tel. 538-92 i 318-72. 167. INTROLIGATORSKIE 
PRZYBORY. Korkowych PIEKARY ŚLĄSKIE zł 6,95 do zł 15.85 2-u 
łóżkowe za dobę. Gwarancja ciszy i spokoju. Krakowska Huta Szklą w Krako¬ 
wie i Huta Szklana ..Białystok”, 
w Białymstoku, D. Chazan 1 S-ka, 
Zarzad: Warszawa, Przeskok 4, 
tel. 697-72. POZNAŃ. P. P I e T K A Poznań. Skarbowa 3. tel. 25-21 
Introlig. przybory Granitol. Tel. 530-65. Jnfuzorif" palony mat. ogniotrw. 
.Suprema" wełna mineralna.
		

/Czasopisma_195_02_0109.djvu

			Izolacje — Kable-fabryki XVIII d. c. branży: Izolacje. FABRYKA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „IZOLACJA" Warszawa 
Hoża 55 
Tel. 8-55-58 Materiały przeciw wilgoci i wodzie zaskórnej. Preparaty impregnują¬ 
ce i odgrzybiające. Zimne bitumy. Fluaty. Materiały ciephchronne i aku¬ 
styczne „Murosan”. „Rapidol" „Linka" „Fluat C". „Fluat K". „Huat D". 
„Azbetoł". „Asłaltina" „Xylosan". „Ogniochron". „Bitumolit". Wykonywa 
nie robót izolacyjnych i odgrzybiających. Krycie dachów i tarasów. SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH 
TRiCOSAL TRICOSAL S II. FLUAT, ACOSAL TRICOSAL wykonywanie wszelkich robót HYDROIZOLACYJNYCH Biuro Inżynieryjno - Budowlane Inż. JÓZEF SZMIGIELSKI Warszawa, Ś-to Krzyska 16. tel. 6-57 92 POZNAŃ. Poznańskie Zakłady Izolacyjne 
EDMUND INEROWICZ Poznań, Dąbrowskiego /9, lei. 63-54. WARSZAWA. Fabryki Korków, Izolacji, Pap 
n 'L . ' ' “ , Izolacyjnych B^E,H. BALICCY Warszawa, Dobra 26. Telefon 203-40. ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE W GORZKOWSKI i SYN W ŁOWICZU Sp * o o. Warszawa, Wiejska 7, tel. 830-43. IZOLACJE chroniące od wody i wil¬ 
goci wszelkie budowle naziemne 
i podziemne, środki grzybobójcze, 
filc-bitum, lepiki, asfalty ilp. „GUDRONir Warszawa, Krak.-Przedm. 17 
tel. 611-45, 650-45. nTyjcïe i konserwujcie dachy pa- f»ami specjaln. i prepar. „Smoło- 
eum" wyrobu Tow. Zakł. Przem. 
„JAGO" Warszawa, Mińska 46, 
 tel. 10-20-12. Gjsïot, JEDYNY 
NIEZAWODNY 
ŚRODEK 
IZOLACYJNY zabezpieczający 
przed w i I g oc i q 
I noporem wód. Centrala M. KARSTENS Sukc. Warszawa, Koszykowa 7, tel. 827-95 w Krakowie: Wlśina9. W. KOZŁOWSKI teł. 140 88 Do nabycia w większych składach 
m.teriałów budowlanych Fabryka Izolacji Korkowych „ttORIZOL" Sp z o. o. Warszawa, ul. Ludna 6/8. 
Tel. 703-15. D/H. L. MĘC1NSKI 
i B. CHLEBOWSKI Warszawa, Ś-to Krzyska 6. TELEFON 639-38 
poleca: A B I Z O L materiał izolacyjny, 
azbestowo-bitumiczny, stosow any 
lako stała izolacja przeciw wilgo¬ 
ci i wodzie oraz do konserwacji 
dachów. SILIKON domieszka do ce¬ 
mentu izolująco - uszczelniająca. 
FLUOBI/OL domieszka do ce¬ 
mentu powodująca błyskawiczne 
wiązanie. Rok założenia 1903. FABRYKA MATER. K0RK0W0- 
IZOLACYJNYCH i OGNIOTRWAŁYCH W. NITECKI Warszawa, Obozowa 20, ł. 209-21 IZOLACJE cieplne, chłodnicze, wodochronne 
i akustyczne. „ORŁOROG" Sp. z ogr odp. (dawn.: Orłowski, Rogowicz i S-ka) 
Warszawa, pl. 3-ch Krzyży 13, 
teł. 9-81-23 i 9 81-26. 
Fabryka izolacji korkowej, Bitu¬ 
miny, Aquisol'i, Impregnoliny, 
Źelazolu. Roboty izolacyjne i dekarskie. 
Odgrzybianie i odwadnianie 
budowli. Rok zał. 1909. 5 złotych medali. c o N c o materiały azbestowane 
izolują, konserwują od wody 
i wilgoci tarasy, dachy, iunda- 
menty, mosty, blachę, papę, 
beton ORO—CONCO sp. z o. o. 
Warszawa, Widok 23, tel. 504-88. FRDNCISZFK OŻRROUSKI Zakład izolacji termicznej, 
akustycznej i wodochronnej. 
Wyrób i sprzedaż materiałów 
izolac. Traugutta 3, Warszawa, 
Teł. 295-72.’ Warszawska Fabryka Izolacji UM.Uf ierusz-Kowalski i S-ka Dworska 14/16. Tel. 5-35-12 i 2-01-46 Izolacje korkowe. „Bitumfilc”— 
bezsmołowe pokrycie dachowe 
Środki przeciw wilgoci i tamujące 
wodę: ,,Murochron” i „Antihy- 
dorM. Środki grzybobójcze ,,Li- 
gnosan". Lakier rdzochronny 
,,FerrolM. Asfalty, ,,Xyloasfalt". 
Wykonywanie robót. 170. IZOLACYJNE MATERIA¬ 
ŁY.- LWÓW. Galicyjskie Tow. Naftowe „GALICJA” S. A. Lwów, ul. Kościuszki 8, 
tel. £99-80/83. 
WODOCHRON-SZCZELN1T 
Specjalne materiały izolacyjne 
najlepszej jakości. WARSZAWA. Wszelkie Izolacje Budowlane 
„Q U D R O N I T“ Warszawa, Krak. Przedni. 17, 
Teł. 611-45 ł 650-45. 171. JEDWAB SZTUCZNY. WARSZAWA. E L. K A N MIUCHIOR Skład przędzy szt. jedw. Ś-to Jerska 34. Teł. 11-86-83 172. JEDWABIE. WARSZAWA. KONOPKA i REDULSKI Warszawa, Marszałkowska 130, 
tel. 630-01. Patrz: Bławaty-detal. 173. JELITA. BYDGOSZCZ. „CASINO COMPANY“ Eksport i 
import jelit solonych 1 susz., Ja¬ 
giellońska 40, teł. 22-84. d. c. branży; Jelita. LWÓW. ,,Jela“ Rzeżnicka 3, Tel. 106-80, 
106-10. Jelita i przyb. rzeźnłczo- 
masarskie. J. Schächter i S-ka, Zamarsty- 
nowska 25, teł. 294-28. Skup 
i eksport żołądków ciel., pęche¬ 
rzy i jelit. WARSZAWA. B. BROK, Bonifraterska 11/13. 
Skup jelit i żołądków cielęcych. G. KARLINER, W-wa, Miła 32, 
teł. 11-36-27. Skup jelit i żołąd. 
ciel. Eksport — Import. fl. Luksenberg îvfti Grzybowska 65, t. 5-02-28. 
Import. Eksport. Sz. R A B I N O W I C Z, Eksport i Import Jelit Solo¬ 
nych i Suszonych, 
Żelazna 58-a, teł. 593-45. 174. JUTA I JUTOWE WY¬ 
ROBY. BYDGOSZCZ. Hurt. szpagatów, worków i wyr. jut. 
„Kojulen” Bydgoszcz. Podwale 12. 
teł 33 97. WARSZAWA. BIURO SPRZEDAŻY 
WYROBÓW FABRYK 
JUTOWYCH Sp z ogr. odp. Warszawa, Szkolna 2 tn. 5 Adres telegr.: „Cenfrojuta" — Warszawa 
Telefony: 546-65, -66, -67. poleca wszelkie wyroby 
jutowe. 175. KABLE — FABRYKI. DZIEDZICE. Fabryka Kabli Clement Zahm, Sp z o. o. «./ziedzice. 
Przewody elektryczne dla słabego 
i silnego prądu. Rurki Bergma- 
rowskie.
		

/Czasopisma_195_02_0110.djvu

			XIX. Kable-fabryki — Karoserie samochodowe, WARSZAWA. W“Ä kable polecają: Kabel Polski S. A. Bydgoszcz 
Fabryka Kabli S. A. Kraków 
Warszawska Wytwórnia Kabli S. A Warszawa - Okęcie. 
Polskie Fabryki Kabli i 
Walcownie Miedzi S. A. Ożarów Warszawski. 176. KAFLE. POZNAŃ. J. FORYCKI i SLSĄ SKŁADNICA KAFLI Poznań, Gqsiorowskich 4. t. 73-79 WARSZAWA. Kafle Stalowe „Piece Szrajbera“ Sp. z o. o. Warszawa I, Bracka 11. 
tel. 9-20-33. WŁOCŁAWEK. Włocławska Wylwornia Kalli FELIKS SKIERMANSKI Mazowiecka 10 Tel. 13-14 Firma nagr Dyplomami uzn. 1931 r. 177. KAFLE I POLEWA 00 
KAFLI. SIEMIATYCZE. Zakł. Chem.-Ceram. M. Małach 
i S-ka w Siemiatyczach, woj. 
Białost., tel. 6. W-wa, Gra¬ 
niczna 11 m. 3. tel. 339-54. 
Produkuje: kafle i polewę do kafli 178. KAKAO - FABRYKI. GDAŃSK. Zach. Tow. Handlu Prod. Spożyw. Dominikswall 4. tel. 235-87 i 257-27. 179. KAMIENIARSKO-RŻEŹ- 
BIARSKIE ZAKŁADY. WARSZAWA. E. Büttner, Daniłowiczowska 4, 
Rok załóż. 1808 Tel. 3-11-55. 
Wytwór, złota i srebra listkowego. 180. KANALIZACJA I WO¬ 
DOCIĄGI. BYDGOSZCZ. K. KRAWCZAK Śniadeckich 41. Telefon 17-07. 
Blacharsłwo. Instal. wodociągów ŁÓDŹ. Biuro Instal. Techn. Inż. St. No¬ 
wicki. Al. I-go Maja 81, t. 137-64. WARSZAWA. CENTRALA SPRZEDAŻY WY¬ 
ROBÓW KAMIONKOWYCH Sp. z o.o. Kredytowa 9 m. 10. Tel. 279-64 i 296-32. 
Wyłączna sprzedaż komisowa 
rur i kształtek kamionko¬ 
wych kanalizacyjnych, fabryk: 
„Marywil“ w Radomiu, K. 
Granzow w Warszawie, ,,Zło- 
toglin“ w Warszawie. Tow. DRZEWIECKI I JEZIORAŃSKI S. A, Warszawa, Kraków, Łódź, 
Lwów, Wilno, Gdynia, Katowice Biuro Instal.-Techn. T. GODLEWSKI i i>-ka, Żelazna 63, t. 623-20, 623-28. Biuro Techniczne ,,Instalator“, 
Edward Bober-Mllewski i S-ka, 
Nowy Świat 34/56, t. 264-98 i 674-06 Art. Sanit.-Kanalizacyjne 
I. Koniński 1 F. żugajewlcz, 
Marszałkowska 153, t. 6żl-o4,z91-ll B/T. Inż. Seweryn LUBERT, Sp.zo. “ Hoża 6, tel. 991-27 Biuro Inst.-Techn. ,,SYRENA“, 
egzystuje od 1909 r. 
W-wa, Żelazna 83, tel. 237-16. Inż. O. VOGEL, Warszawa 
Krochmalna 87. Tel. 525-38 Biuro Techn. Zajączkowski Szew- 
czykowski i S-ka, inż., Miedzia¬ 
na 10, tel. 615-05. 689-12, 595-12, 
540-20. Biuro lnstalacyjno - techno zne 
ZARZECKI i NIEROJE WSKI, Inżynierowie, w V\arszawie 
Mokotowska 19, tel. 832-U8 i 832-88 181. KAOLINA. 182. KAPELUSZE MĘSKIE. WARSZAWA. IIIESZKOODSKI Warszawa: Nowy Świat 53, tel. 2-47-71 
Marszałkowska 109, 
tel. 6-28-07 Al. Jerozolimskie 18, 
tel. 6-73-16 Targowa 44. tel. 10-14-42 
Wilno: ul. Mickiewicza 1. 183. KAPELUSZOWE TKANI¬ 
NY — FABRYKI. ŁÓDŹ A. Kreutzberg, Sukcesorowle, 
Łódź, Kopernika 36, tel. 407-06. 184. KAPSLE. BIELSKO. Śląska fabryka WYROBÓW METALOWYCH „M E. W A” BIELSKO - ŚLĄSK 
skrz. pt. 63. Teł. 18-63 Kapsle staniolowe i alu¬ 
miniowe do wszelkiego 
rodzaju butelek i słoi 
oraz świec grobowych 
Tuby, korki natryskowe 
Crownkorki. WARSZAWA. „CYNFOMET“ — Fabryka Kapsli 
staniolowych do butelek. W-wa, 
Chłodna 12, tel. 302-55. POLSKI PRZEMYSŁ KORKO¬ 
WY, S. A. Zanikn. koronowe 
i aluminiowe do butelek. 
W-wa, Solec 59, tel. 9-32-09. „REKORD“ — Wytwórnia Kapsli 
Elastycznych do butelek i gatek 
kąpielowych. Warszawa, Ogro¬ 
dowa Nr 59, telefon 6-93-43. 186. KARBOLINEUM ŻY¬ 
WICZNE. WARSZAWA. Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
Złota 62, tel. 263-90. 187. KAROSERIE. WARSZAWA. ŁBERCHOLC FABRYKA KAROSERJI CZERNIAKOWSKA 166. TEL. 9-36-68 Zakłady Przemysłowe 
„BIELAN Y" S. A. Warszawa. Kamedułów 71, 
rei. 12-71-30; 12-72-27. Chrześcijańska Wytwórnia 
Karoserii Samochodowych "C H A - W U - K A" Sp. z o. o. tel. 9-41-17 Warszawa, Czerniakowska 171/3. Łazienkowska 6-a. Krystian GRETZINGER. Fabryka Karoserii — Warsztaty 
Remontowe, Sp. z o. o , 
Warszawa, Solec 77, tel. 993-96, Wytw. Silników i Warsztaty Mech. 
H Lieleldt i S. Schiłfner Sp. z o. o. 
Wolność nr 5. Teł. 5-23-86, 6-40-28. 
Fabryka Karoserii, 
Górczewska 14, tel. 340-23. S. SOWIŃSKI, Warszawa 1, 
Leszno 21, tel. 11-10-84. Zakład 
blacharsko-karosery jny. 188. KAROSERIE SAMOCHO¬ 
DOWE. RADOM. Pracow artystyczno-rzeźbiarska 
i median zakład kamieniarski R S, LUBOWIECKI Warszawa, Dzika 30, tel 11-42-88 Portrety figury, kompozycje gro¬ 
bowców, ołtarze, ambony, wybór 
pomników. Po cenach niskich WARSZAWA. Wołyńskie Zakłady Kaolinowe i Ce¬ 
ramiczne, Sp- z o o. Zarząd w 
Warszawie, Sienkiewicza 12, tel. 
605-21 I 605-39. Szlamownla ka¬ 
olinu w Dermance, pow. kosto- 
polskiego, tel. loco Nr Nr 2 I 3. 185. KAPSLE BAKELITOWE. WARSZAWA. „BAKEL-TUB“ — Wytw. Kapsli 
z bakelitu, Leszno 100, t. 644-31. Wytwórnia 
Karoserii Samochodowych „AUTO-KAROS u RADOM Malczewskiego 11 
Koszarowa 3 tel 11-13.
		

/Czasopisma_195_02_0111.djvu

			Kartonaże — Kolektury loterii XX 189. KARTONAŻE. RAWICZ. Pierwsza Polska Fabryka Papieru 
Falistego I Kartonów Fr. Durczewski, fiTS 190. KASETY METALOWE 
DO PIENIĘDZY. KRAKÓW. Kasety stalowe i druciane 
Z. ZIEMBICKI, Kraków, PI. Mariacki 2 Cenników żądajcie! 191. KASY. ŁÓDŹ. Fabryka Kas I Maszyn Karol Zinke, 
Łódź, Przejazd 16/18,t 224-19. 
Kasy, szały do akt, wmurówki, 
kasetki. 192. KASY STflLO-BETONO- 
WE. WARSZAWA. BOHTE ROBERT. Kasy pancerne. Szafy. 
W-wa, N. świat 34, tel. 610-46. H. Jardel. Kasy, Szafv. Kar¬ 
toteki. Warszawa, Madaliń- 
skiego 29, tel. 431-97. S. ZVyiERZCHOWSKI FAPk.KA KAS STALOBF rOllOWVC! rfpf WIERZBOWA 3. *3'f« i TEL.522-97 I ■ S SZAFY na akta 
Z■ I SKRYTKIdo muru 
KASETKI stalowe PRZEWÓZ i OTWIERANIE KAS 193. KAUCZUK. WARSZAWA. Inż. HERMAN BAUMQAR1 Marszałkowska 119, tel. 519-00 
1 3-19-00. 194. KAWA SŁODOWA 
I CYKORIA. GRUDZIĄDZ. „N A D W I H A N I N" Fabryka Kawy Słodowej i Cykorii 
Grudziądz, Pierackiego 68/60. 
Telefon 1583. 195. KAZEINA. WARSZAWA. S. KOŁODNY, Kupiecka 11, 
tel. 12-09-94. Kazeina, Albumina. WIEN10WSKI & WITKOWSKI, Krzyżanowskiego 34. Kaze’na 
przemysł. 196. KINEMATOGRAFICZNE 
APARATY I PRZYBORY WARSZAWA. Aparaty kinem, i dźwięk. T. Jarosz 
Długa 19, t. 11-16-85, 11-16-90. TLLCVI S-RADIO 
Marszałkowska 131, tel. 267-67 
Wzmacniacze w mocy, foło- 
cele. Naprawa. 197. KITY 00 PASÓW. CIESZYN WSCHODNI. Th. KLING, Cieszyn. Kit—Karuk 
dla pasów w tafelkach oraz płynny 
wodoodporny—własnego wyrobu 
Smary dla pasów. Kollektorin. 198. KLEJ. CZĘSTOCHOWA. Częstochowska Fabryka Kleju 
H. STERN i S-ka, Częstochowa, 
Jaskrowska 108/112, tel. 13-45. 
Specjalność: klej czysto skórny. WARSZAWA. WIENIOWSKI & WITKOWSKI 
Warszawa, Krzyżanowskiego 34 
Zakłady Chemiczne, produkują KLEJE PRZEMYSŁOWE: 
stolarski w proszku „Drzew- 
nit“, malarski, dla przemysłu 
papierniczego, oraz kleje od¬ 
powiednie dla każdego celu 
Kazeina. 199. KLINKIERY. CZĘSTOCHOWA. CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY 
CERAMICZNE S. B. Helman S-cy 
i S-ka, Jacka 14, 1.13-28 117-28. WARSZAWA. „KORWINÓW“ Zakl. Ccram., S-ka z o. o. p-ta Częstochowa, 
skrz. Nr 20. w-wa, tel. 8-83-09. 200. KLISZE DRUKARSKIE 
I MATRYCE —WY¬ 
TWÓRNIE. Patrz również: Cynko- 
graiie. WARSZAWA. »CHEMIGRAF" wł.W. TWARDOWSKI •W7TW. kLISZ DRUKARSKICH* 
JEDNO I WIELOBARWNE*MATRYCŁ 
W-WA, MARSZAŁKOWSKA 148. 
TELEFON 2 93 03. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, 
Warszawa, Chmielna 61, t. 246-93. 
Oddział Cynkograficzny. 201. KUSZE GUMOWE 00 
DRUKU. WARSZAWA. _ lA.ZtOTKOWSKI WARSZAWA,I 
ŚNIADECKICH TO • TEL. BG4-S4 202. KŁÓDKI - FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Fabryka Kłódek i Łyżek 
„ ISZABE“, Spadk. l.Sz.Lan- 
daua i S-ka, Częstochowa, 
ul. Krótka L. 10. 203. KNOTY LAMPOWE - 
FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Częstochowska Fabryka Knotów 
B. Sachsenhaus i J. Goldstein Częstochowa, Aleja 35, t. 10-47. 204. KOKOSOWE WYROBY. WARSZAWA. Inż. W. Izdebski i S-ka „IWIS” S. A Marszałkowska 129, tel. 599-/7 I 608-86 
Chodniki, wycieraczki, maty. 205. KOKS. KATOWICE. CARBOCHEMIA wł Józef Dux Koks i produkty górniczo-hutnicze 
Tel. 345-64, 345-n5. 
Katowice, ul. Wojewódzka 43. Paweł LAZAR, Węgiel » Koks, 
Katowice, Pocztowa 6 
Telet. 311-11 i 3oi 46. POZNAŃ. R. ZIRSER, Materiały opałowe. 
Przemysłowa 21, tel. 71-89.Hurt—Detal 206. KOLBY BENZYNOWE 
I ZWYKŁE-FABRYKI. WARSZAWA. Fabryka W. Tacik, Warszawa, ul. Chłodna 31, tel. 256-84. 207. KOLEJE I KOLEJKI. KATOWICE. SMOSCHEWERiSM Katowice 2, ul. Floriana Nr 7. 
Telefony: 30-895 i 30-323. Warszawa, ul. Niemcewicza 13. 
Telefon 9-14-81. Poznań, Marszałka Focha 23, 
Telefon 7331. POZNAŃ. RUDOLF ŁASKA, Poznań, 
Spichrzowa 36. Tel 64-40. 
Kolejki polne 1 przemysłowe. WARSZAWA. „IlLUM” Stefan Chodakowski W-wa, Mokotowska 52, 
tri. 9-63-28. Wywrotki, wagoniki, taczki. A. STAK, Warszawa, Twarda 26. 
tel. 522-81. Szyny, kolejki, beto¬ 
niarki, windy, motory, parowozi¬ 
ki, taczki, wywrotki. 208. KOLEKTURY LOTERII. CZĘSTOCHOWA. Kantor Wymiany 1 Loterii 
J. W E K S L E R, Aleja 6. WARSZAWA. J. DZIERŻANOWSKI 
Centrala Nowy Świat Nr. 64, 
tel. 6-14-46, 314-46. P. K. O. 274. 
Oddział: Freta 5, t. 11-14-46. 
Oddział: Gniezno, ul. Chrobre¬ 
go 14, t. 1-90. P. K O. 200.360. LtÆSam.KORMAN Warszawa, Leszno 24. 
tel. 11-2K-42. 2-34-46. P.K.0.9754.
		

/Czasopisma_195_02_0112.djvu

			XXI Kolektury loterii — Kopiowanie I wyświetlanie rysunków I planów, KOLEKTURA LOTERII 
H.Lichtenstein-Czerwińska i S-ka Sp.z o.o.W-wa, Marszałkowskal48, 
t. 622-71, PKO 29.326 Kolektura Loterii 
A. M I L S Z T E I N, 
W-wa, Przejazd 2, tel. 11-47-25. Oraj tylko w kolekturze p. f. 
„SZUKASZ SZCZĘŚCIA? — WSTĄP NA CHW1LEI“ Warszawa, Nowy Świat 47. J. WOLANOW W-wa, Marszałkowska 154, 
PKO. 18814. Załatwia wszel¬ 
kie zlecenia giełdowe. 209. KOLONIALNE ARTY¬ 
KUŁY. POZNAŃ. 210. KOŁA GUMOWE 00 PO 
JAZDÓUf KONNYCH — 
U/YTU/ÓRNIE. WARSZAWA. Wytwórnia kół gumowych do po¬ 
jazdów konnych, osob. i ciężar. 
ST. MILEWSKI W-wa, Grzybowska 51, t. 323-56. 211. KOŁA RATOWNICZE 
DLA TONĄCYCH. WARSZAWA. B-cla BALICCY, fabr. KOR¬ 
KÓW, Dobra 26, tel. 513-31. 212. KOŁA ZĘBATE. WARSZAWA. WARSZTATY MECHANICZNE B-d J.i K.OLESIŃSKICH Specjalność: frezowanie kół zę¬ 
batych, czołowych, śrubowych, 
ślimakowych i stożkowych. 
Warszawa, Wronia 67, t. 614-25. 213. KOŁA ZĘBATE CICHO¬ 
BIEŻNE. WARSZAWA. »»Vulcanlt“, Sp. z o. o., Turec¬ 
ka 2, tel. 8-63-01 i 8-32-27. 214. KOMINY FABRYCZNE- 
BUD0WA I REMONT. LWÓW. Inż. Lorenc Scherlag, Lwów, Sa¬ 
piehy 45, tel. 206-27. 280-04 Ko¬ 
miny fabr., Wieże wodne, Obmur. 
kotłów. Piece przemysł. Izolacje. WARSZAWA. Jan Turalski Przeds. Bud. Kom. Fabrycznych 
i Obmur. Kotłów Parowych, oraz 
Budowa Pieców Przemysłowych. WARSZAWA 
ul. Konopacka 10. Tel. 10-26-53. 
37-letnie Doświadczenie 
550 obiektów wykonanych. J. Zabokrzecki 1 S-ka, 
ul. Czackiego 19, tel. 613-57. 
Rok założenia 1898. 215. KOMPRESORY. WARSZAWA. B-cla Gelsler, Okolskl 1 Patschke 
Fabr. Maszyn, S. A., Leszno 128. Kompresory (sprężarki), silni¬ 
ki parowe i turbiny wodne „LILPOP, RAU I LOEWENSTEIN“ ul. Bema 65, tel. 275-43, 
246-42. 1NGERSOLL-RAND Inż. Walerian Wiśniewski, 
Marszałkowska 110, tel. 502-30. 216. KOMUNIKACJA LOTNI 
CZA. WARSZAWA. AIR FRANCE T-wo LOTNICZE, Warszawa. 
Jerozolimskie 35, tel. 858-13 i 803-60 217. KOMUNIKACJA SAMO¬ 
CHODOWA. Patrz: Autobusowa 
Komunikacja. 218. KONDENSATORY. WARSZAWA. Polska Fabr. Kondensat. 
Flltrad Sp. z ogr. odp., 
Warszawa, Krochmalna 87a, 
tel. 534-54 1 645-88 j219. KONFEKCJA MĘSKA. WARSZAWA. Państwowe Zakłady 
Umundurowania "W 'Warszawie Dyrekcja — Smocza 35, tel. 
11-56-45. Oddział sprzedaży, 
Krak. Przedni. 11, t. 516-16. 220. KONOPIE I LEN. LWÓW. Przemysł włókienniczy ,,TKACZ“ 
we Lwowie, Karaicka 5, t. 245-60. 221. KONSERWACJA ŻA- 
LUZYJ SKLEPOWYCH. Patrz również: Żaluzje 
— konserwacja. LWÓW. Zakład Kons. żal. Sklep. Z. K. ż. 
Chorgżczyzny 11-a, tel. 269-48. 222. KONSERWATORIA MU¬ 
ZYCZNE. TORUŃ. KONSERWATORIUM Pom. Tow. Muzycznego w Toruniu, 
Rynek Staromiejski 6, tel. 16-51. 223. KONSERWY. WARSZAWA. Konserwy. Delikatesy MICHAŁ TAUB Warszawa, Żelazna76, tel. 6-78-13 224. KONSERWY MIĘSNE- 
EKSPORT. WARSZAWA. Tow. Przem. Handl. ,,POL- 
DRÓB“, wł.: B-cla Oothelf, 
Warszawa, Ceglana 14, 
telefon 6-18-19, 618-12. 225. KONSTRUKCJE ŻE¬ 
LAZNE. WARSZAWA. „SIMPLEX" Sp. z o. o„ W-wa, Oórczewska 53, t. 285-63 1 685-02. H. ZIELEZIŃSKI Fabryka Wyrobów Żelaznych i Konstrukcyf 
wł. K. KUBACKI, inż 
Warszawa Konopacka 11. Telelony: 10-12-17, 10-44-74 i 10-41-43. 226. KONSTRUKCJE ŻELAZNE 
SPAWANE I NITOWANE. WARSZAWA. J. KRYOIEL i S-ka, S-ka z o. o. W-wa, Redutowa 10, t. 653-18. 227. KONSULATY. LWÓW. Konsulat 
Z. S. R. R. Lwów, Nabielaka 27, t. 218-83 228. KOPERTY-FABRYKI. WARSZAWA. Centrala Kopert, Fabryka ko¬ 
pert 1 toreb. Warszawa, Tło- 
mackle 1. Tel. 277-35. Koperty i odbicia wypukłe 
E. STOPPELLE, Warszawa, 
Kopernika 26, Teł. 6-07-62. 229. KOPIOWANIE I WY¬ 
ŚWIETLANIE RYSUN¬ 
KÓW I PLANÓW. ŁÓDŹ. Mieczysław ZABORSKI, Łódź, Piotrkowska 89, tel. 102-95. Wy¬ 
świetlanie — papier światłoczuły. WARSZAWA. ,,KOPIA“, właśc. Wacław Luplń- 
ski. Zakład wyświetlania rysun¬ 
ków. Warszawa, Nowogrodzka 17 
m. 17, tel. 904-74. Wykonujemy 
szybko, tanio, dobrze. ..KOPJORYS“, Lucjan S. Drygas, W-wa, Książęca 4, tel. 9-28-40. J. MALICKI 1 S-ka, Warszawa, 
ul. Nowogrodzka 2-A, t. 8-11-16. REFLEKSOKOPIA ZmK »•rłj»Stro«»*ny W ciągu 2‘/s min. pozytywna od¬ 
bitka stykowa z każdego nieprze¬ 
zroczystego lub dwustronnie za¬ 
drukowanego oryginału (książki, 
dokumenty, mapy itd.). 
Warszawska Wytwórnia Papierów 
Światłoczułych NEGAPOZYT Sp. Kom., 
Warszawa, Warecka 11. tel. 253-12
		

/Czasopisma_195_02_0113.djvu

			Kopiowanie i wyświetlanie rysunków I planów — Kuchenne naczynia XXII W. SKIBA I A. WYPOREK 
Sp. Akc.f Marszałkowska 71, 
t. 835-66 I 841-23. Kopiarnia 
rysunków techn. Reprodukcja 
fotograficzna ze zmianą skali, Albin Zaborski, Warszawa, 
Widok 22 — tel. 525-09. 230. KORKI—FABRYKI. HENRYKÓW k/Warszawy. FABRYKA KORKÓW H. LEMKOWlCZ i SYN Sp. z ogr, odp, Henryków k/Warsrowy Tel.Warszawa, II podmiejska Nr 54 
w Warszawie: 684-49 i 268-57. 
Korki. Śrut korkowy. Izolocje. KRAKÓW. ZYGMUNT MOLSZTEJN Kraków, Grodzka 60, t. 130-21. M. REICH — Fabryka korków. 
Piłsudskiego 22, teł. 141-86. POZNAN. WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY KORKOWE Inż. C. Szewczykowski I A. Wuige 
Poznań-Śródka Podwale fel. 37-33 WARSZAWA. Fabryki Korków, Izolacji, Pap 
Dachowych i Dater. Izolacyjnych B^E.,H. BALICCY 1 Warszawa, Dobra 26. Telefon 203-40. „CENTROKORK”, Fabr. Korków 
Bonifraterska 9, Tel 11-48-64 Krajowa Fabryka IZ fl D A ” 
Wyr. Korkowych »» IV U 11 Ä 
Własny wyrób izolacji korkowej. 
W-wa, Grzybowska 2, t- 662-06 POLSKI PRZEMYSŁ KORKO¬ 
WY, S. A. Fabryka korków 
i wyr. korkowych. W-wa, 
Solec 59, tel. 9-32-09. L. WARSZAWSKI SPADK. 
Fabryka korków. Warszawa, Grzybowska 30, 
Telefon 501-91 i 501-51. 231. KOSMETYCZNE GABI¬ 
NETY I SZKOŁY. ŁÓDŹ. Instytut i Szkoła Kosmetyczna 
Anna RYDEL, Piotrkowska 92, 
tel. 169-92. Kosmetyki ,,Ibar“ WARSZAWA. MADELEINE, D-rowa Magd. Po¬ 
znańska, Mokotowska 52, tel. 808-37, 
Zabiegi, porady, specyfiki. FRYDERYK PULS» 
i Instytut KLEOPATRA Wilcza 3 (róg Mokotowskiej) 
telefon 703-54. Kosmetyczne gabinety, Labo¬ 
ratorium Kosmetyków Higie¬ 
nicznych Kursy Kosmetyczne 
i Masażu Leczniczego 
D-rów med. Zofii i Feliksa ROSTKOWSRICH Wady cery, skóry i włosów, 
elektroterapia. Warszawa, ul. 
Mokotowska 51, teł. 8-99-69. 232. KOSMETYCZNE WYRO¬ 
BY - FABRYKI. POZNAŃ. ,,ALBA” Wytwórnia Chemiczno- 
Kosmetyczna właśc.: Marja Rych¬ 
licka. Poznań, 10, ul. Chlebowa 20, 
tel 46-63. WARSZAWA. Znak ochronny Najlepsze tak długo 
oczekiwane wyroby 
INSTYTUTU „IZ1S” KOSMETYCZNO-LEKARSKIEGO 
W-wa, Senatorska 37, tel. 333-53 
już sq w sprzedaży! Prosimy żądać pudrów, kremów, 
pomadek do ust, róży, ołówków 
i tuszy nie zmywających się wo¬ 
dą i t. p. We wszystkich większych DROGE¬ 
RIACH i SKŁADACH APTECZNYCH 233. KOSMETYKA LEKARSKA. WARSZAWA. I-a Lecznica Kosmetyczna I Cho¬ 
rób Włosów Dr med. M. Bier¬ 
nackiej i Dyr. I. Kisielewskiej, 
W-wa, Szopena 8. tel. 8-79-99. I Z I S Instytut Kosmetyczno-Lekarski 
w Warszawie. Centrala: 
żabia 4. Tel. 581-53. „KALOTECHNIKA” W. KLIMECKI i S-ka 
Gabinet kosmetyczno - lekarski 
Usuwanie wad cery 
Warszawa, Marszałkowska 116. LABORATORIUM - SZKOŁA 
KOSMETYCZNA - ATÉLIER MARY MAYER Warszawa, Królewska 2 
tel. 6 05- 56 234. KOSZYKARSKIE WYRO¬ 
BY. RUDNIK n/Sanem. ,,WIERZBA“ Spółdz. Koszykarska 
Rudnik n. Sanem. Tel. 12. WARSZAWA. Zakłady Koszykarskie JÓZEF EMIRSAJŁOW W-wa, PI- Mirowski 4, tel. 293-18 
Rok założenia 1 87 5. 235. KOTŁY. WARSZAWA. ,»SIMPLEX“ Sp. z o. o., W-wa^ Górczewska 53, t. 285-63 i 685-02. 236. KOTŁY PAROWE. TORUŃ. Przemysław Winiarski — fabr. 
kotłów warzelnych i masz. pralń. 237. KOŻUCHY. ŁÓDŹ. KOŻUCHY białe i czarne 
oraz skóry na pokrycia. Łódź, Zgierska 107, tel. 133-63. 238. KRAWATY - FABRYKI. KATOWICE. Wytwórnia Krawatów ,,EF - GE“ 
wł. R. Fechtenbaum, Katowice 
Moniuszki 6, tel. 321-06. ŁÓDŹ. J. FABISZEWICZ, Łódź, Ogrodowa 2, tel. 212-86. 239. KROCHMAL. WARSZAWA. ,»Morawy“, Grzybowska 19. Krochmal ryżowy, pszenny, ku¬ 
kurydziany, ,,Błyszcz-Sztywnik“. 240. KSIĘGARNIE. KATOWICE. Tadeusz Mikulski, Mariacka 2. 
Tel. 342-42. Specjalność: Dział zagraniczny. Książki i czasopisma zagr. LWÓW. KSIĘGARNIA A. Krawczyński, Lwów, ul. 
Rutowskiego L. 9, t. 228-81. 
Sprawnie dostarcza: wszyst¬ 
kie Książki i Czasopisma pol¬ 
skie i w jeżyk, zagrań. Anty¬ 
kwariat współczesny i nauko¬ 
wy. Katalogi - Oferty — bezpłatnie Księgarnia „Książka“, Aleksan¬ 
der Mazzucato, Lwów, Czarniec¬ 
kiego 12, t. 230-52. „MÓL KSIĄŻKOWY“, Batorego 6. 
Księgarnia i Antykwarnia. ŁÓDŹ. Księgarnia S. Seipelt, Sp. z o. o. 
Łódź, Piotrkowska 47, tel. 112-11 
Skład nut. Wypożycz, książek. POZNAfl. IF. CZEKALSKI. PI. Św. Krzyski 4. 
tel. 35-46. Księgarnia i antykwarnia. Tanie źródło zakupu dla bibliotek 
książek nowych i dzieł wyczerpan. WARSZAWA. Księgarnia, skład nut, zabawki 
M. Arct, N. Świat 35, tel. 546-56. Główna Księgarnia Uojskowa Warszawa, Krak. Przedm. 11. Konto P.K.0.162. Tel. sklep i inform. 202-19, 
hurt. 309-72. NASZA KSIĘGARNIA S. A. Związku Nauczycielstwa Polskiego 
świętokrzyska 18, t. 598-18. 
Kom.-Hurt, Traugutta 4, t. 598-38. Sroczyński i Hofman, Marszał¬ 
kowska 91, t. 913-56. Księg., nu¬ 
ty, czytelnia. TRZASKA, EVERT i MICHALSKI, Sp. Akc., Warszawa, Krakowskie 
Przedmieście 13, tel. 501-40. 241. KUCHENKI SPIRYTUSO¬ 
WE I NAFTOWE - 
FABRYKI. WARSZAWA. Fabryka W. Tacik, Warszawa, ul. Chłodna 31, tel. 256-84. 242. KUCHENNE NACZYNIA. WARSZAWA. FabrykaWyrobów Aluminiowych 
i Blaszanych W-wa, Stępińska 10 
tel. 858-52. Wszelkie naczynia 
kuchenne, dla wojska i szpitali.
		

/Czasopisma_195_02_0114.djvu

			XXIII Kuźnie wykrojowe — Lekarze ginekolodzy, 243. KUŹNIE WYKROJOWE. RYBNIK. GERARD BARTONIEK Rybnik Wo| Ś1 
Młotownia — Kuźnia wykrojowa 
Konstrukcje żelazne — Odlewnia 
żelaza i metali. 244. KUlflS WĘGLOWY. LWÓW. K. Franzel i Synowie, wł. Józef 
Franzel 1 Erich Franzel. Fabr. 
Kwasu Węglowego. Lwów, ul. 
Nowej Rzeźni 21, tel. 208-17. 245. KWIACIARNIE. ŁÓDŹ. VAN DE WEQ Łódź, Piotrkowska 99, t. 208-65. 
Ruda Pab., Miła 4, t. 165-50. WARSZAWA. LI Warszawa — 
Ossolińskich Nr 8 (Pl.J. Piłsudskiego) 
Telefon 609-27. 
Wiązanki, wieńce, kosze, deko¬ 
racje, „FLEUROP" — doręczanie 
kwiatów we wszyst. miejsc świata 24G. KWIATY SZTUCZNE — 
FABRYKI. SOSNOWIEC. L. Goldberg i S-wie, Fabryka 
Sztucznych Kwiatów, Liści 
I dodatków do takowych, 
Sosnowiec, ul. Prez. Mościc¬ 
kiego 21, tel. 616-91 WARSZAWA. Kwiaty sztuczne I fantazje 
E. ŚZMERLING, W-wa, 
Długa 28 m. 8, tel. 11-32-28. 247. LABORATORIA CHE¬ 
MICZNE. RUDA PABIANICKA. „RUDOLABOR" Laboratorium Chemiczne 
Przemysłu Włókienniczego Ruda-Pabianicka ul. Piłsudskiego 89/91. tel. Sieci Łódzkiej 233.65. Poleca; 
Preparaty uszlachetniające dla 
wszystkich działów pracy przemy¬ 
słu włókienniczego. Długoletnie 
doświadczenie.Artykuły krajowe WARSZAWA. Labor. Dr-ów B-cl HEPNER Rzeczozn. zaprzys. przy Izbie 
Przem.-Handl. w Warszawie, 
Senatorska 36, tel. 205-14 
1 281-66. Analizy, porady che¬ 
miczne. Rzeczoznawstwo. Ma¬ 
ski przeciwgazowe. 248. LABORATORYJNE PAL¬ 
NIKI I LAMPY SPIRY¬ 
TUSOWE I BENZYNO¬ 
WE — FABRYKI. WARSZAWA. t Fabryka W. Tacik, Warszawa, ul. Chłodna 31, tel. 256-84. 249. LABORATORYJNE PRZYRZĄDY I URZĄ¬ 
DZENIA. LWÓW. Skład i Wytwórnia 
Przyrządów Laboratoryjnych 
ADOLF PFÜTZNER 1 S-wle 
Lwów,Słowackiego 4, t.220-75 250. LAKIERNICZE ZAKŁADY. WARSZAWA. Zakł. lakiem. Rok załóż. 1904. 
Stanisław GWIAZDA, Warszawa, 
Czerniakowska 160, t. 846-37. Zakład Galanteryjno-Lakierniczy 
Piecowy p. f. FR. RZEPECKI, 
właść. ARKADIUSZ B E R K E, 
Warszawa, Leszno 45. tel. 11-06-04 
Wykonywa: emaliowanie ro¬ 
werów, motocykli, maszyn do pi¬ 
sania i liczenia, oraz lakierowanie 
aparatów telefonicznych, kinema¬ 
tograficznych i radiowych lakie¬ 
rami krystalicznymi w kolorach. 251. LAKIERY — FABRYKI. Patrz również: Farby, 
lakiery i pokosty—fa¬ 
bryki, POZNAŃ. K. ŁĘCZYCKI, Poznań, Św. 
Wawrzyńca 47, tel.: 30-32, 77-06. 
Fabr. Lakierów, Farb i Po¬ 
kostów. WARSZAWA. POLSKA FABRYKA LAKIERÓW 
I. C. KOCH, Sp. z O. O TELE FON 11-51-27, 
WARSZAWA 41, ul. PIASKOWA 6 
Farby, lakiery i emalie: olejne, nit¬ 
rocelulozowe i spirytusowe. Ema¬ 
lie syntetyczne. Marki: „Tempe- 
roi",-! emperolit", „Kochs Enamel" 252. LAMPY 00 LUTOWA¬ 
NIA — FABRYKI. WARSZAWA. Fabryka „PHENIX" Sp. z o. o. Warszawa, Żelazna 59, t. 596-75. Fabryka W. Tacik, Warszawa, ul. Chłodna 31, tel. 256-84. 
We wszystkich wielkościach. d, c. branży Lecznice. d. c. branży: Lecznice. LECZNICA wyłącznie dla REUMATYKÓW i ARTRETYKÓW 
Warszawa, Wierzbowa 11. Telefon 680-84 D-rzy med. Zofia i Feliks ROSTKOWSCY Choroby weneryczne, płciowe, 
skórne, włosów. Kosmetyka. 
Analizy. Warszawa, Moko¬ 
towska 51. Tel. 8-99-29 SPECJALNA przychod¬ 
nia dla chorych na WARSZAWA: MARSZAŁKOWSKA 49. PŁUCA PRZEŚWIETLENIE TEL : 9-00-09, 10 -1 i 3-7. WARSZAWSKI ZAKŁAD GINEKOLOGICZNY 45 MARSZAŁKOWSKA 45 Tel. ogólny 8-31-14. Tel. Zarządu 8-31-07 D-rów: Bryndza-Nackiego, Burzyńskiego, Endelmana, Doc. Gromadz¬ 
kiego, Jnsielewicza, Ryłki, Staniszewskiego, Śląskiego, Wasilewskiego. Przyjmowane są chore z cierpieniami kobiecymi oraz rodzące. Do Zakładu przyjmowane są również chore pd. Lekarzy, niebędących 
współwłaścicielami Zakładu. 253. LAMPY I ŻYRANDOLE. WARSZAWA. B-cia ŁOP1EŃSCY, W-wa, 
Sklep: Krak. Przedm. 15, tel. 621-90. A. MARCINIAK S. A., Fabr. 
Żyrand. Elektr., Wronia 23, 
tel. 5-92-02, 614-81. Sklep: 
ul. Bracka 4, tel. 9-60-55. 
Oddz.: Bydgoszcz, Długa 6, t. 13-43 NOWIK I SEREJSKI, Warszawa, 
Elektoralna 20, tel. 670-89. 254. LAMPY NAFT0W0-ŻA- 
R0U/E — FABRYKI. WARSZAWA. Fabryka Wyrobów 
Aluminiowych i Blaszanych, Warszawa, Stępińska 10, 
tel. 858-52. Latarnie stajenne: 
„Kometa", „Zorza" i „HelM. 255. LECZNICE. WARSZAWA. Zakład Urologiczny D-ra med. Bogumiła Endelmana Choroby nerek i pęcherza 
Warszawa, Zielna 35, tel. 254-30 
i 318-22. 256. LEKARSKIE APARATY. Patrz również: Elek¬ 
tromedyczne aparaty. KATOWICE, ‘ M I L D N E R i S-KA Sp. z o. o. Katowic«, M. Piłtudtklngo 10, i«l. 335-01 
Wytwórnia narzędzi chirurgicznych, mebli 
lekarskich 1 aparatów ortoped^cinjch 257. LEKARSKIE MEBLE — 
FABRYKI. WARSZAWA. J.. NEU FELD, tel. 10-14-66. 
Warszawa, Brukowa 4. 258. LEKARZE CHIRURDZY. WARSZAWA. Dr Stefan Ałapin, Chirurg, 
Marszałkowska 119, tel. 649-44. 259. LEKARZE GINEKOLO¬ 
DZY. BYDGOSZCZ. Dr GLIŃSKI Jerzy, ginekolog 
i akuszer. Własna lecznica, ul. 
20 Stycznia 8. Tel. 38-82.
		

/Czasopisma_195_02_0115.djvu

			Lekarze ginekolodzy — Linoleum i cerata, XXIV LUBLIN. Dr med. S. BROMBERG Akuszer I ginekolog. Lublin, Kościuszki 1, tel. 16-17. 260. LEKARZE INTERNIŚCI. LWÓW. Dr S. GLASERMAN Choroby serca i naczyń krwion. 
Elektrokardiograf przenośny. 
Akademicka 26, tel. 247-30. WARSZAWA. Dr med. M. SZYLDJNER Choroby przemiany materii. 
Świder, Zaciszna 22, tel. 55-88. 
W Warszawie przyjmuje: przy 
ul. Nowogrodzkiej 6-a, tel. 8-92-96, 
od 5-tej — do 7-mej pp. 261. LEKARZE OKULIŚCI. WARSZAWA. Dr. med. B. TURKUS-STERLING, 
choroby oczu. Sienna 29, 
tel. 6-24-42. 262. LEKARZE RENTGENOLO¬ 
DZY. LWÓW. Dr. Ludwika Landes Leinerowa, 
Łozińskiego 9, parter, teł. 255-50. 264. LEKARZE STOMATOLO¬ 
DZY. WARSZAWA. Wt. OSTASZEWSKI, Dr. med. 
chirurg, zęb. szczek, jamy ustn., 
W-wa, Krucza 44 ni. 2, t. 8-75-88 265. LEKARZE UROLODZY. LWÓW. Dr M. DAMAŃSK1 Fredry 7, I p., tel. 249-41. WARSZAWA. Dr med. JERZY FRYSZMAN, 
urolog, chor. nerek. pçch. I dróg 
mocz. Jerozolimska 41, t. 985-33. 266. LEKARZE UfENEROLO- 
DZY. LWÓW. * Dr T. CHORĄŻAK St. Asyst. Kliniki Chorób skór¬ 
nych i wenerycznych Uniw. J. K. 
Kochanowskiego 26. Tel. 260-90 Spec. chorób skórno-wenerycznych Dr. FISCHER b. lek. (asystent) Klinik w Berlinie, 
Pradze i Wiedniu. Ord. Kilińskiego 3 
(naprzeciw Kawiarni Wiedeńskiej), 
tel. 251-68. Dr K. KAUCZYŃSKI St. Asyst. Kliniki Chorób skór¬ 
nych I wenerycznych Uniw. J. K., 
ul. Jagiellońska 8, tel. 249-66. Rentgen: zdjęcia i prześwietlenia, naświe¬ 
tlania, aparat przenośny, leczenie 
Krótkimi falami, analizy lekarskie Dr. B. G R V N K R A U T Warszawa, Królewska 31 m. 7, t. 281-31 263. LEKARZE SEKSUOLODZY. WARSZAWA. Sr med. MARCELI DOBRZYŃSKI ChoroibyPł"f„n*V'czne Warszawa, PieracKiego Nr 15. dawna Foksal, telefon 690-93 Dr. Med. STEFAN JERMUŁOWICZ SEKSUOLOG Choroby, zaburzenia i anomalie sfery płciowej WARSZAWA. Ś-TO KRZYSKA 16 — TEL. 528-58 Dr med. SCHOENMAN Specjalność: Zaburzenia płciowe WARSZAWA I. ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6 (koło Głównej Poczty) d. c. branży: 
Lekarze wenerolodzy. Docent Uniwersytetu J. K. Dr St. Ł. Kwiatkowski Adiunkt Kliniki Chorób Skórnych 
i Wenerycznych, ul. Fredry 7, 
tel. 274-10. Specjalista chorób skórnych, 
wener. i kosmetyki. Dr. I. Mund ordynuje od 8 — 12, 2 — 6, 
Lwów, Asnyka 1, Róg Pitsud- 
I sklego, tel. 248-01. Dr. S C H E E R, choroby wener., 
skórne. Kosmetyka. Skarbkowska 4 
drugie wejść. Łukasińskiego 4, 
t. 275-65. ŁÓDŹ. Dr. H. RÓŻANER, Spec. chor. 
wener. Niemoc płciowa, Łódź, 
Narutowicza 9, tel. 128-98. 269. LEN I LNIANE WYRO¬ 
BY — FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Fabryka wyrobów lnianych 
„LEWLEN", Częstochowa, Prze¬ 
chodnia 11-15, tel. 24-81 i 15-00 
wyrabia: płótna lniane i jutowe 
surowe i sztywne taśmy tapi- 
cers. lniane, jutowe, konopne 
oraz bawełniane. 270. LEPNIK DO DACHÓW. WARSZAWA. B-cia BALICCY, fabr. wyrób. IZOLAĆ Dobra 26, tel. 513-31 „Terebenthen“, S. A. Warszawa, Złota 62, tel. 263-90. WARSZAWA. Dr med. MARCELI DOBRZYŃSKI ChoroibyP^ieonwreyczne Warszawa, PieracKiego Nr 15, dawna Foksal, telefon 690-93 godz. 9—2 i 3—8, w niedzielę: od *9—2. D-rzy med. Zofia 1 Feliks ROSTKOWSCY Choroby weneryczne, płcio¬ 
we, skórne, włosów. Kosme¬ 
tyka. Analizy. Warszawa, ul. 
Mokotowska 51. Tel. 8-99-29. Popieraj FON! WLHfiniUAHii płciowe ul \ /IJKHKijUXK GABINET ELEKTRO-LECZNICZY med. u* Łuminuwuiii b. lek. kliniki w Wiedniu i Paryżu i b. lek. Szpitala Sw. Łazarza. Kobiety przyjmuje lekarka dr Aniela Rataj Warszawa. Chmielna 25, od 8 r. do 9 w. Niedziele do 1-ej. 267. LEKARZE WETERY¬ 
NARII. WARSZAWA; Lek. Wet. Z. ZGORZELSKI Ząbkowska 3, t. 10-33-13. Wyjazdy 268. LEN I KONOPIE. Patrz również: Kono¬ 
pie. WARSZAWA. Częstochowskie Zakłady 
Wyrobów Włókiennych „STRADOM’V nkc. Zarząd: Warszawa, pl. Napo¬ 
leona 9. Tel: 296-63, 584-06, 
204-91, 619-35, 669-25, 
631-74. 271. LICZNIKI ENERGII ELEK¬ 
TRYCZNEJ. KATOWICE. *P 0 M I A ÏT — Katowice, 
Gliwicka 10 m. 1,t. 343-94. 
Sprzedaż,naprawa, legalizacja WARSZAWA. J. Szwede, Kopernika 14, t 250-03. 
Sprzedaż, naprawa, legalizacja. 271". LIGNINA. WARSZAWA. Dr. Ini. H. Glücksberg, Długa 46, tel. 11-96-67. 11-01-82. Wyłączna sprzedaż ligniny „Celwa" 272. LINOLEUM I CERATA. BYDGOSZCZ. ZB. WALIGÓRSKI Gdańska 12, tel. 12-23. i
		

/Czasopisma_195_02_0116.djvu

			XXV, Linoleum i cerata — Maszynki do mięsa-fabrykl, ŁÓDŹ. H. BOV I S-ka, skład wyrobów 
gumowych, linoleum, ceraty, 
chodniki kokos., płaszcze nie- 
przem. Piotrkowska 154, 
tel. 180-22. Wolf Pakuła, Łódź, Południowa 2, 
t. 205-54, konto cz. P.K.O. 65406 
1 604564. POZNAŃ. ZB. WALIGÓRSKI ul. Pocztowa 31, teł. 12-20. WARSZAWA. „Stadjon", W-wa, Królewska 31, 
t. 255-81, 581-36. Fabr. skł. li¬ 
noleum. 273. LINY. BĘDZIN. Zakłady Przemysłu Metalowego B-tia SZAJN Sp. Akc. w Będzinie Adr telegr.: „Gwóźdź" 
Druty, pręty, szyny miedziane, 
mosiężne, aluminiowe, cynkowe, 
druty bronzowe i stalowe, druty 
do spawania, liny stalowe, żelazne 
imiedziane,gv.aździeisztyfty, śru¬ 
by, nity i zatyczki, siatki do ogro- 
dzeń, podkówki,wyroby druciane. MYSŁOWICE. Fabryka Lin Drucianych i Konopnych 
LEHMENT KONRAD, inż. dypl. Mysłowice, Nowokościelna 7 
Liny stalowe, żelazne i konopne 
oraz druty stalowe i żelazne do 
wszelkich celów. Liny stalowe dla 
przemysłu naftowego. Przewody 
^iedzian^iiegokryte^TeL^22-26^ 274. LINY DRUCIANE. WARSZAWA. „C E N T R O L I N“, Fabr., 
W-wa, Krochmalna 87, t. 335-82. 275. LISTWY I RAMY. CZĘSTOCHOWA. Wytw. Listew, Ram Owalnych I 
Prostok. F. Bendet, Piłsudsk. 25. POZNAŃ, Fabr. listew 1 ram stylowych 
T. PŁOTKOWI AK 
Poznań, Dąbrowskiego 79, tel. 84-94. WARSZAWA. „Listworama“, fabr. listew 
1 ram owalnych. Warszawa, 
Krochmalna 87, tel. 597-33. Fabr. listew na ramy i do tapet 
Spółka Listwlarzy Warszawskich 
Sp. z o. o., Warszawa, Kroch¬ 
malna 62, tel. 501-04. 276. LITOGRAFICZNE ZAKŁA¬ 
DY. WARSZAWA. O. WATTSON 
Lltogr. druk. stalogr. miedzioryt. 
Trębacka 4, tel. 260-30 i dod. 277. LUSTRA I SZKŁO. WARSZAWA. L. Dietrich, pl. Teatralny 21, 
pod filarami Tel. 6-01-62. Szyby, lustra. PKO 3674. 278. LUSTRA—WYTWÓRNIE. CZĘSTOCHOWA. Wytw. luster i szlif, szkła 
„Artolux“, Nieznanowski i Kon¬ 
sens, B. Joselewicza 10, t. 23-76. WARSZAWA. H. Hoch, Bracka 2, t. 909-73. 
Wytwórnia luster i skład szyb. Przemysł Szklarski i Fabryka 
Luster SZULC i S-ka, S-ka 
z o. o. Warszawa, Nowy- 
śwłat 48, telefon 2-65-94. Szlifiernia Szkła. Fabryka Luster. W A LTER Naczelnikowska tel 10-01-32, 10-31-82 279. ŁAŃCUCHY. WARSZAWA. „ILLUM” Stefan Chodakowski 
W-wa, Mokotowska 52.'lei. 9-63-28 
Łańcuchy ogniwowe i transmisyjn. „ROTAX“ Senatorska 32, 
t. 594-87. Łańcuchy transmisyjne. 280. ŁAŃCUCHY ROLKOWE. WARSZAWA. Pierwsza PolsKa Wytwórnia -Łańcuchów RolKowych ST. KUBIAK, Warszawa, 
Hrubieszowska Nr 9, Teł. 675-44 Łańcuchy GalPa 
roIKowe, transmisyjne i t. p. 281. ŁODZIE MOTOROWE. WARSZAWA. Ini. C. Kołodziejski, pl. Napoleo¬ 
na 3. tel. 228-20. Salon wystawowy. 
Łodzie motorowe, ślizgacze, motory 
„Johnson", „Elto". „Evinrude“ Z. Majewski, Kopernika 12, tel. 
500-41. Łodzie motor., ślizgowce 282. ŁODZIE-WYTWÓRNIE. POZNAŃ. Stocznia Jachtów i Łodzi Władysław Urbaniak-Poznań, Droga Dębińska 10, tel. 33-54. 283. ŁOŻYSKA KULKOWE 
I ROLKOWE. POZNAŃ. W. GIERCZYŃSKI 
Centrala Maszyn, św. Marcin 13. 5KF ŁOŻYSKA KULKOWE 
i ROLKOWE Sp. Akc. 
Oddział w Poznaniu, Fr. Ratajczaka 15 (Pasaż Apollo). 
Tel. 54-77. Adres tel. „Eskaef . WARSZAWA. Karol KUSKE, Nowogrodzka 12, 
tel. 9-20-95. Depesze: KARKUS. 284. ŁÓŻKA METALOWE 
I ŻELAZNE. BYDGOSZCZ. „MERKUR“ SULKIEWICZ i ROBAKOWSKI, Nowodworska 26, tel. 22-06. 
Łóżka i meble sanitarne. POZNAŃ. MATRA” fahr, łóżek metal., matera- 
„IllHlnH ców spręż, i mebli ogrod. 
W. A. M. Przydrydzy i S-Ka Poznań, Dąbrowskiego 142, tel. 61-07 WARSZAWA. Konrad, Jarnuszkiewicz i S-ka Warszawa, Grzybowska 25, 
teł. 605-98 i 683-15. J. NEUFELD, tel. 10-14-66. Fa¬ 
bryka, Warszawa, Brukowa 4. „WOLI T" Biuro: Warszawa, Wspólna 56 m. 4. Telefony: 653-43 i 954-39. 
Fabryka: Wołomin, Tel. podm 2 
Wołomin 54. 285. ŁYŻKI — FABRYKI, CZĘSTOCHOWA. Fabryka Łyżek i Kłódek 
„ISZABE", Spadk. I. Sz. Landaua 
i S-ka, Częstochowa, 
 ul. Krótka L. 10. 286. ŁYŻWY — FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. „BR AL AND“, Częstochowa, 
Krótka 12. Łyżwy, wyżymaczki, 
maszynki do mięsa i rzeźnicze. 287. MAKLERZY OKRĘTOWI GDAŃSK. F. O. REINHOLD, Makler okrętowy Gdańsk, Mattenbuden 30. 
Adr. telegr.: „Relnholdus“. GDYNIA. F. O. REINHOLD, Sp. z o. o. 
Maklerzy okrętowi. 
Gdynia, ul. Portowa 4. 
Adr. telegr.: „Relnholdus“. 288. MANOMETRY. WARSZAWA. ST. STRAUS Sp. z o. o. Wytw. manometrów i termometrów 
\V-wa, Jerozolimska 22, tel. 252-52. WŁOCŁAWEK, Fabryka Manometrów i Termo¬ 
metrów IGNACY CIECHURSKI. 
Włocławek, Stodólna 46, t. 14-57. 289. MANUFAKTURA. Patrz również: Bła¬ 
waty, SOSNOWIEC. A. GROCHOWINA — Sosnowiec. 
Modrzejowska 37, tel. 625-91. 290. MARMURY. CZĘSTOCHOWA. Inż. Jan WEBER, Budowlana Sp. 
Akc., Śto-Krzyska 20, t. 251-38. 291. MASZYNKI 00 MIĘSA— 
FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. „TRANĆlLO“, produkuje również: 
nożyczki, łyżwy i wyżymaczki. 
Przechodnia 19, tel. 21-83.
		

/Czasopisma_195_02_0117.djvu

			Maszyny biurowe — Maszyny do pisania-sprzedaż i reperacja XXVI. 292. MASZYNY BIUROWE — 
SPRZEDAŻ I REPERACJA. KATOWICE. Maszyny do pisania 
i do liczenia 
Biuro Techniczno-Handlowe E. M. BUSBACH Katowice, ul. Reymonta 6 
 tel. 328-88. Maszyny rachujące, 
Księgu/ące, do pisania, do frankowania i drukarki 
biurowe offset. Z. EFENDOWICZ Katowice, Teatralna 14, tel. 334-26 LWÓW. EMIL URICH, Lwów, 3 Maja 7, tel. 2-05-05. Skład 
maszyn do pisania, rachowa¬ 
nia, frankowania i powielania. POZNAŃ. Antoni ROSE, pl. Wolności 2, 
teJ. 16-20 i 33-81. Polskie „F. K.“ 
ido liczenia i walizkowe. „Rhein- 
«netall“ —• powielacze, adresarki. 293. MASZYNY BUCHAITE- 
RYJNE I 00 LICZENIA. KATOWICE. B. BALCER Sp. Kom., Katowice. Gen. Zajączka 6. tel. 303-90 MASZYNY do pisania, 
frankowania i zak ejania listów, 
liczenia i bm halteryjne WARSZAWA. BROZDOWICZ JÓZEF Warszawa, N. świat 36, 
tel. 297-59. Maszyny do li¬ 
czenia 1 buchalteryjne. Maszy¬ 
ny do pisania. Warsztaty re- 
paracyjne. „ELLIOTT - FISHER'' Warszawa, Nowogrodzka 1 m. 4 
telefony: 713-95, 713-96. 
Maszyny buchalteryjne: „El li oft-Fisher", „Underwood" 
Arytmometry : „H aman n‘*. MASZYNY DO LICZENIA 
f^RIGINflL-QpHNER SUNDSTRAND ARCHIMEDES Maszyny do pisania „UNDERWOOD” WARSZAWA Ossolińskich 4 Maszyny buchalteryjno-statystycz- 
ue systemu kart dziurkowanych „HOLLERITH” WATS0H BUSINESS MACHINES 
Warszawa, Ossolińskich 6. 
Tel. 608-45 i 608-46. 294. MASZYNY BUDOWLANE. KATOWICE. SMOSCHEWER i SM Katowice 2, ul. Floriana Nr. 7. 
Telefony: 30-895 i 30-323. Warszawa, ul- Niemcewicza 13. 
Telefon 9-14-81. Poznań, Marszalka Focha Nr 23. 
Telefon 7331. KRAKÓW. Biuro Techniczne Inż. Józef Weingrün Groble 19, telef. 121-45 
Betoniarki, wyciągi, silniki benz. 
oraz wszelkie maszyny i narzę¬ 
dzia, dla budownictwa i dla 
kamieniołomów. Wibratory WARSZAWA. Strażackie Zakłady Przemysłowe 
W-wa, Nowogrodzka 22, t. 9-89-10. 295. MASZYNY CEGIELNIANE. KATOWICE. RYSZARD RAUPACH, Sp. z o. o. Kościuszki 1-a, tel. 343-38. 296. MASZYNY DLA PRZE¬ 
MYSŁU SPOŻYWCZEGO 
! CHEMICZNEGO. ŁÓDŹ. Zakł. Przemysłowe ST. WEIOT, 
S. A., Łódź, Senatorska 7-9, 
tel. 102-87, 131-11 i 188-60. WARSZAWA. Poznański & Lando Inżynierowie 
Warszawa, Żytnia 20. T. 521-63. d. c. branży: Maszyny 
do adresowania. ADRESARKA ADREX jest niezbędną w nowo¬ 
czesnym przedsiębiorst¬ 
wie stosującym racjonalną 
propagandę. Oferty i demonstracje 
w To w. Handl. ADREX Sp.zo.o. 
Warszawa, Mar«załkowska 53-a. 
te 1. 8-06-03. MASZYNY ADRESOWE klisze 
i wszelkie dodatki do maszyn 
adresowych, wytłaczanie adresów 
na kliszach, części wymienne do 
maszyn adresowych wszelkich 
typów i systemów. „P E Z E T” POLSKA WYTWÓRNIA MASZYN ADRESOWYCH 
Warszawa, Nowy Świat 45, 
Tel. 298-75. P. K. O. 29.003. 298. MASZYNY 00 FRANKO¬ 
WANIA LISTÓW. KATOWICE. B. BALCER, Sp. Kom., Katowice, 
Gen Zajączka 6, Tel. 303-90. LWÓW. EMIL URICH, Lwów, 
3-go Maja 7, teł. 2-05-05. WARSZAWA. I-sza Krajowa Wytwórnia Maszyn 
do Opłat Pocztowych B. URICH 
i S-ka, Al. Szustra 19, t. 4-17-42. 299. MASZYNY DO MIĘSA — 
FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. „BR ALAND“, Częstochowa, 
Krótka 12. Maszynki do mięsa 
1 rzeźnicze, wyżymaczki i łyżwy. 297. MASZYNY D0 ADRESOWANIA. WARSZAWA. Generalne Przedstawicielstwo na Polskę DOM HANDLOWO-AGENTUROWY LEOPOLD ZAŁSZUPIN W-wa, Poznańska 36, tel. 9-86-06. 300. MASZYNY DO OBRÓBKI 
METALI I DRZEWA. POZNAŃ. W. GIERCZYŃSKI 
Centrala Maszyn, Św. Marcin 13. 301. MASZYNY 00 PISANIA- 
SPRZEDAŻ I REPERACJA. KATOWICE. B. BALCER, Sp. Kom., Katowice, 
Gen. Zajączka 6. Tel 303-90. Herman Binder, dawn. A. O. Böhm, 
Katowice, Słowackiego 22, t. 336-67. „REMONT” właśc. J. TORBA Katowice, Dworcowa 18 
skład maszyn do pisania i war¬ 
sztat reperacyjny, telef. 34121. KRAKÓW. „Maszynodom"—Max Löwenstein 
Kraków, Zwierzyniecka 4, tel. 
162-50. Przedstawicielstwo maszyn 
do pisania „Ideal", „Erika". Wielki 
wybór maszyn walizkowych róż- 
 nych systemów. LWÓW. JULIAN ŁOMAGA Wałowa 11. Tel. 228-70. Skład maszyn do pisania 1 części 
składowych oraz warszt. repe- 
racyjne ŁÓDŹ. Przedstaw, maszyn do pisania 
marki „UNDERWOOD“ K. Bogusławski, Łódź, 
św. Andrzeja 3, tel. 267-54. POZNAŃ. K. KOCHANOWICZ i S-ka Poznań, Plac Wolności 13, 
tel. 11-13 Gen. repr. maszyn do pisania „OLYMPIA” WARSZAWA. Skł. Maszyn do Pisania 1 do li¬ 
czenia Ch. GRYNWASSER, W-wa, 
Śto-Krzyska 46, tel. 282-69. Daszyny do pisania i liczenia Części składowe. 
Warsztaty reperacy|ne. H. HALPERN i S-ka Warszawa, Mazowiecka 11. Telefon 619-11. Maszyny do pisania 1 liczenia Continental Arytmometry Triumphator 1 
Suprascand. Zapisujące ma¬ 
szyny do liczenia Rheinmetall 
,,MECHANIZACJA BIUROWA“ 
W-wa, Trębacka 3, tel. 6-61-23.
		

/Czasopisma_195_02_0118.djvu

			XXVII Maszyny do pisania-sprzedaż I reperacja — Meble stylowe ERNEST NEUMANN — Mazowiecka 6. 
tel.262-88. Jen. repr. Urania zł301.50 Polskie Maszyny do pisania F.K. 
Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia 
Biuro Sprzedaży, Warszawa, Kra¬ 
kowskie Przedm 11. tel. 255-25. 
Składy konsygnacyjne: Katowice, 
Mickiewicza 14, tel. 352-40. 
Łódź, Piotrkowska 107, tel. 276-11 302. MASZYNY 00 PISANIA 
I LICZENIA. ŁÓDŹ. ST. WRÓBLEWSKI Łódź, Piotrkowska 46, tel. 236-69 Maszyny do pis. L C Smith & Corona 
Maszyny do licz. Arithmos i Monroe. 303. MASZYNY 00 SZYCIA. LWÓW. JULIAN ŁOMAOA Wałowa 11. Tel. 228-70. Skład maszyn do szycia i czyści 
składowych oraz warszt. repera- 
cyjne ŁÓDŹ. Perła 1 Pomorski, Łódź, Piotr¬ 
kowska 85, t. 208-24, Warszawa, 
Marszałkowska 151, t. 687-27. 
Masz. specjalne dla przemysłu 
i rzemiosła. WARSZAWA. Maszyny do szycia 
ALFA — HUSQVARNA Składy części zamiennych 1 
warsztaty reparacyjne. 
Tow. „ALFA — LAVAL“ 
Warszawa, Tamka 3. 
Poznań, Dąbrowskiego 12. Sewing Machine 
THE KASPRZYCKI COMPANY Sp. z o. o. Warszawa, 
Marszałkowska 153, Tel. 5-24-51. 
Maszyny do szycia. The Kempisty Sewing Machine Comp . Centrala: Warszawa, Mar¬ 
szałkowska 41, tel 8-91-99. Składy 
hurtowe: Bukowińska 37, t. 4-36-94 Am. Sp. Akc. Singer Sewing Machine Company Zarząd : W-wa. Marszałkowska 115. tel. 560-54. Własne maqazyny me wszystkich 
większych miastach 304. MASZYNY DRUKARSKIE. Patrz również: Dru¬ 
karskie maszyny. WARSZAWA. Tadeusz Drozdowski i S-Ka Linotypy i maszyny drukarskie, 
W-wa, Rejtana 16, tel. 4-16-40. „INTERPRINT” BRONISŁAW S. SZCZEPSKI Maszyny oraz przybory drukar¬ 
skie, litograficzne, offsetowe, intro¬ 
ligatorskie, pudełkarskie. Aparaty 
reprodukcyjne. Królewska 23, tel. 683-29 i 683-38 305. MASZYNY DZIEWIAR¬ 
SKIE I POŃCZOSZNICZE. ŁÓDŹ. D. D YN I N 11 Listopada 2, teł. 151-12. 306. MASZYNY — FABRYKI. LWÓW. Antoni KUNZ, Sp. z o. o., Lwów, 
Zniesienie 102-c, t. 201-96 209-18 ŁÓDŹ. Fabryka maszyn K. Drzewińskł 
i S-Ka, Łódź, Przędzalniana 33. 
Tel. 204-85. Buduje maszyny 
olejarskie - Łamacze mechanicz¬ 
ne do drobienia kamieni oraz 
prasy i pompy hydrauliczne. POZNAŃ. WARSZAWA. B-cia Geisler, Okolski i Patschke 
Fabr. Maszyn, Sp. Akc., Leszno 128. 307. MASZYNY PAPIERNICZE 
I KAMIENIARSKIE. WARSZAWA. T.Windyga.Waliców 16, t. 205-31. 
Traki i polerówki do granitu, pap- 
maszyny i walce do satyn, tektury. 308. MASZYNY PAROWE. WARSZAWA. Kompresory (sprężarki), silni¬ 
ki parowe I turbiny wodne „LILPOP, RAU i LOEWENSTEIN“ ul. Bema 65, tel. 275-43, 
246-42. 309. MASZYNY PRALNICZE. ŁÓDŹ. Zakł. Przemysłowe ST. WEIGT, 
S. A., Łódź, Senatorska 7-9, 
tel. 102-87, 131-11 t 188-60. WARSZAWA. Porady, projekty, dostawy 
Teodor KELER, Warszawa I, 
Wspólna 30 m. 6. Tel. 8-48-34 310. MASZYNY PRECYZYJ¬ 
NE—FABRYKI. WARSZAWA, „ A V 1 A ” Wytwórnia Maszyn Precyzyj¬ 
nych L. NOWIŃSKI M. KOŚMIŃSKI 
I W.SZOMAŃSRI S-ka z ogr. odp. Warszawa, Siedlecka 63, Telefon: Centrala 1045-40 311. MASZYNY ROLNICZE 
I CZĘŚCI. LWÓW. Bronikowski, Grodzki i Wasi¬ 
lewski S. A., ul. Komanowicza 8, 
tel. 255-04. POZNAŃ. Bronikowski Grodzki 1 Wa- silewski S. A., Al. Marcin- kowskiego 8, Tel. 21-51. TORUŃ. „Haweka", Sp. z o. o. ut. Gru¬ 
dziądzka 49/51, tel. 16-46. WARSZAWA. PIOTR B1SSENIK I S-KA, Reprezentacja Sp. Akc. 
„KRAJ". Chmielna 26. tel. 
241-33. Bronikowski, Grodzki i Wa¬ 
silewski S. A., Al. Jerozo¬ 
limskie 27, tel. 9-01-36, 
9-01-27, 7-27-66. R. T. FIJAŁKOWSKI Warszawa, Czackiego 9, tel. 334-14, 334-26, 
634-06, 634-33, 334-96. Dom Handlowy D. FR1DBERG (d. „Rolmet"). Sprzedaż narzę¬ 
dzi rolniczych I towarów żelaz¬ 
nych. Skład: Twarda 12. Fabryka: 
Syreny 9. Tel. 2-83-66 I 6-49-10. 311». maszyny rzeźnicze. WARSZAWA. STRAUS Alfons, Fabryka W-wa, Grójecka 1, tel. 586-72. 312. MEBLE. BYDGOSZCZ. J. Bobkiewicz, materace spiralowe 
oraz aparaty do tapczanów, 
Kowalska 4, tel. 23-78. RADOM. Fabryczne Składy Mebli Wielko¬ 
polskich,Żeromskiego 114, t. 27-29 313. MEBLE — FABRYKI. WŁOCŁAWEK. Krzesła, stoły do jadalni i gabi¬ 
netów oraz meble gięte i wyr. 
drzewne. „POLAR S“, Kiliń¬ 
skiego 3, tel. 16-57. 314. MEBLE GIĘTE — FA¬ 
BRYKI. WŁOCŁAWEK. „KOMET", B-cla Przedeccy. Stodóina 76, tel. 17-59. 315. MEBLE LAKIEROWANE. WARSZAWA. Meble nowoczesne lakierowane 
„Meblak“, Pańska 33, t. 215-67, 
247-69. Filia: Krucza 35, t. 728-54. 316. MEBLE METALOWE - 
FABRYKI. WARSZAWA. J. NEUFELD, tel. 10-14-66. Fa- 
bryka, Warszawa, Brukowa 4. 317. MEBLE STYLOWE. WARSZAWA. „PAŁAC SZTUKI" (Palais d‘Art) Warszawa, 
ul. Trębacka 2, tel. 5-20-87.
		

/Czasopisma_195_02_0119.djvu

			Meble stylowe I nowoczesne — Mikroskopy, XXVIII BOK ZAŁOŻENIA 
18 0 9 NORBLIN, B— BUCH i T. WERNER TEL. 5.69-90. ZARZĄD i FABRYKA: WARSZAWA, ŻELAZNA 51. ODDZIAŁ W GŁOWNIE. KOŁO ŁOWICZA. FABRYKI PRODUKUJĄ: Wyroby z miedzi, mosiądzu i aluminium, jako to: Skrytka 617. Blachy handlowe, Rury, Paleniska, Druty, Linki, Szyny, Pręty, i wszelkie 
Profile fasonowe. 318. MEBLE STYLOWE 
I NOWOCZESNE. WARSZAWA. Otto Pfefferkorn, Bydgoszcz. 
Fabryka Mebli Artystycznych. 
Filie: Warszawa, Bielańska 4, 
t-6-88-72 i Mazowiecka 7, t.3.44-72 
Katowice, Pierackiego 10, t. 343-90 319. MEBLOWE MATERIA¬ 
ŁY — FABRYKI. WARSZAWA. J.M. Kleinerman, W-wa, Długa 44 
Przedst. i fabr. skł. velourôw 
mebl. 1 dekoracyjnych. 320. MECHANICZNE ZAKŁA¬ 
DY. WARSZAWA. „LABOR1* — Warsztaty Mecha¬ 
niczne i Odlewnia Metali. War¬ 
szawa, Żelazna 58-a, tel, 525-96. A. Steinhagen i H. Strânskÿ Fabr. pomocnicza dla Prze¬ 
mysłu lotnfcz. i samoch. Za¬ 
głoby 9. T. 5-94-40, 6-58-90, 
6-43-42, 330-54. 321. METALE. KATOWICE. T. KARWATH, Metale 1 Wyroby 
Metalowe, Sp. z o. o., Katowice, 
Słowackiego 18, tel. 323-43. Leon L0BL, Katowice, 
ul. Kościuszki 4, tel. 301-38. MZH ”T0RPED°” 'Metale i Stopg 
metalowe o gwa- 
rantowanym skła- 
dzie chemicznym METALOWE ZAKŁADY 
HUTNICZE „TORPEDO” Sp. z o. o. KATOWICE, Wojewódzka 42. Tel. 345-74, 345-75. WARSZAWA. GRODZISK MAZOWIECKI. T-wo Metalurg. B cia CZERNIAK i Ska WARSZAWA, GRANICZNA 6. TEL, 223-66. 
O d d M I g I y: Wilno, Bazyllańaka 6, fal. 273, 
Równa, 3-go Moja 96. fal. 302, 
Kowal, Taran Kola]. A. tal. 39. R. F A S T A G METALE NisKa 39 Teł.: 11-89-09, 12-20-39 Cyna, miedź, mosiądz, ołów, cynk, 
brąz, antymon, aluminium, nikiel, 
kadm, miedź fosforowa, manga¬ 
nowa, krzem., tombak, bizmut, 
nowe srebro itp. BIAŁE METALE ŁOŻYSKOWE 
Zakup i sprzedaż starych metali oraz wszelkich popiołów i odpad¬ 
ków metalowych. Dom Handlowy A. GEPNER S.Ä WARSZAWA, ul. Królewska 43. Tel. centrala 5-68-30. 
SUROWCE I PÓŁFABRYKATY cyna, antymon, cynk, miedź, 
ołów, aluminium, bizmut, 
kadm itp. Blachy, pręty, dru¬ 
ty, rury. Minia i glejta. Śrut. STOPY i KOMPOZYCJE. STARE METALE. „Polthap“ Pol. Tow. Techniczne dla 
Handlu i Przemysłu 
Sp. z o. o. ul. Pańska 83. tel. 530-65. 
695-77, 209-17 i 209-27 Półfabrykaty z miedzi, mosiądzu, 
aluminium, antikoradalu i t. p. 
Detale, surowce, cyna, antymon, 
miedź i t. p. Detale stare, K. Ziembiński, Sp. Akc., W-wa, 
Leszno 24, t. 11-05-48, 11-42-63. 322. METALOWE WYROBY- 
FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. „TRANCILO“, Przechodnia 19, 
teł. 21-83. Produkuje: nożyczki, 
wyżymaczki, łyżwy, części rowe¬ 
rowe i maszynki do mięsa. znane ze ^wej dobroci ę\ÓT3 Shl/o(0fi Grodzisk Mazoiniecki, 
ul. Koronkowa 11. WARSZAWA. Fabryka Wyr. Metalów. Wacław 
Czajkowski i S-ka. Sp. z o. o. 
Młynarska 33, tel. 278-95, 282-96 
Masowe art. tłoczone i ciągnione 
z różnych blach. Wszelk. rodź. 
galanteria i opakowania metalowe. 
Tuby ołowiano-cynowane, cyno¬ 
we i ołowiane. é <698 Rok założenia 1898. FABRYKA WYROBÓW 
METALOWYCH E. KREJNIN Warszawa. Kaleńska 7. 
tel.:10.11-18. 10.31-20 Specjalność: Wszelkiego rodzaju 
okucia dl» potrzeb wojska, 
okucia rymarskie i siodlarskie, 
sprzączki i kółka wszelkiego rodza¬ 
ju, wędzidła, wieszaki, haki, przy- 
bory do szelek, podwiązek i gor¬ 
setów, okucia do waliz i kufrów, 
zamki do tek, okucia do nart i t. p. ,,Polciąg” JagieŁŁo i S-Ka Fabryka Wyrobów Metalowych 
Warszawa, Ogrodowa 50, 
Masowe artyk. tłoczone i ciąg¬ 
nione z różnych blach. WIŚNIEWSKI, SEREJSKI 
1 SŁUCKIN, Fabr. Wyr. Met., 
Stawki 51/53, 
tel. 11-64-40, 12-08-00 
i 11-52-51. Sprzączki, klamerki 1 t. p. 323. MIEDŹ I MIEDZIANE 
WYROBY - FABRYKI, SOSNOWIEC. Sosnowiecka Kotlarnla Wyro¬ 
bów Miedzianych i Metalowych 
LUDWIK PIĄTKOWSKI, Sosnowiec, ul. Aleja 29, 
tel. 626-52 i 617-96. 324. MIERNICZE INSTRU¬ 
MENTY I NARZĘDZIA. WARSZAWA. „Spółdzielnia Leśników i Właści¬ 
cieli Lasów“, Kr. Alberta 12, tel. 
631-57—Narz. miernicze. J. ZAJĄC, śto Krzyska 5, tel. 
651-94. Kupno, sprzedaż, zamia¬ 
na, komis. 325. MIERNICZOWIE PRZY¬ 
SIĘGLI. ŁÓDŹ. Inż. K. Kozłowski, miern. przys. 
Łódź, Perla 9 m. 16, t. 208-05. Z. Zarzycki, mierniczy przys., 
Piotrkowska 189, tel. 186-74. WARSZAWA. M. CIESZAŃSKI, Mierniczy przys. 
Warszawa, Trębacka 4, tel. 2-11-76 326. MIKA (SUROWA I WY¬ 
ROBY). WARSZAWA. DANIEL LANDAU, Warszawa, 
Długa 26, tel. 11-67-72, 11-74-93 Fabryka W. Tacik, Warszawa, ul. Chłodna 31, tel. 256-84. 327. MIKROSKOPY, WARSZAWA. J. ZAJAC, śto Krzyska 5, tel. 
651-94. Kupno, sprzedaż, zamia¬ 
na, komis.
		

/Czasopisma_195_02_0120.djvu

			XXIX Mleczarskie maszyny i przybory — Mydła-fabrykl, 328. MLECZARSKIE MASZYNY 
I PRZYBORY. ŁÓDŹ. K. NOWIERSKA, Łódź, Piotrkow¬ 
ska 229, tel. 260-41. Urządzenia 
mleczarskie. POZNAŃ. Wyłw. aparatów mlecz. TAGOS 
i reorezent fabryk zagranicznych TAGE PERSSON - HÖRW1NG, Przemysłowa 31, Telelon 60-97. WARSZAWA. Warszawski Młyn Parowy, S. A. Warszawa, Objazdowa 2. 
Teleł. 10-31-30 i 10-39-27. 
Telegr. Krupa. 330. MŁYŃSKIE MASZYNY 
I PRZYBORY. KRAKÓW. „Techebu“ Hurt. art. tech. I masz. 
młyńsk. Floriańska 7, tel. 108-56. 331. MOTOCYKLE. ŁÓDŹ. Karol Küster I S-ka, Łódź, Piotr¬ 
kowska 171/173, tel. 107-22. Dom T/H. Leon Leszczyński. 
Przedstawicielstwo motocykli: 
Ariel, B.S.A., Brough Supe¬ 
rior, James, Matchless, Velo- 
cette, samochodów: Standard, 
Flyiną. Akcesoria — części zamienne. 
Centr. W-wa, Trębacka 10, 
tel. 293-90. Oddz. Łódź. 
Piotrkowska 175, t. 205-06. WARSZAWA. WARSZAWA. WSZYSTKO DLA MLECZARSTWA TYLKO Alfa-Ląyal sp. i o. o. Centrala: Warszawa, Oddział w Poznaniu, Tamka 3, tel. 5-52-55. Dąbrowskiego 12, tel. 74-63. Sklep w Warszawie, Aleja Jerozolimska 25, telelon 9-52-44. Bracia Blihler, Sp. z o. o. Fabry¬ 
ka Maszyn Młyńskich i Urządzeń 
Transportowych. Warszawa,Skier¬ 
niewicka 7, tel. 2-01-45, 5-41-G4. ST. JANOWSKI, tel. 524-08. 
W-wa, Krak.-Przedm. 6. Wirów¬ 
ki i przybory mleczarskie. Egz. od 1882 r. Pierwsza Kra|owa 
FABRYKA NACZYŃ 
MLECZARSKICH Konstantego Parnikl MILLERA Sp. z o. o. W Warszawie, 
Belwederska 5. Telefon 4-05-03. Fabryka wyrabia 
wszystkie naczy¬ 
nia potrzebne do 
mleczarstwa do kartofli i pasz. Fabryka Wyrobów Alu¬ 
miniowych i Blaszanych 
Fabryka Naczyń Mleczarskich 
marki „PELIKAN“ 
Warszawa, Stępińska 10, 
tel. 858-52. 329. MŁYNY. GDAŃSK. Danziger Miihlenwerke Spei¬ 
ser iS Co., G.m.b.H., Gdańsk, 
t. 262-51. Adr. teleg. „Spei- 
seriiiiihle" Hurt. sprzed, mą¬ 
ki, zboża 1 otrębów. OSTRÓW WLKP. młyn parowy Walczak ł Rakowicz, tel. 5 i 10, 
adr. telegr.: Paromlyn d, c. branży: Młyńskie 
maszyny i przybory. LWÓW. Maszyny M 1 A G 
Amme — Luther — Seck. 
Lwów, Fredry 9, tel. 206-53. „MŁYN0TEC H NI Kfl“ Sp. z o. o., Lwów, 
ul. Kościuszki 18, tel. 228-40 NATAN WEINREB — Lwów, 
Kazimierza W. 26, t. 204-45, 273-45. ŁÓDŹ. Zakł. Przemysłowe ST. WEIGT, 
S. A., Łódź, Senatorska 7-9, 
tel. 102-87, 131-11 i 188-60. POZNAŃ. Wytwórnia maszyn młyńskich 
LEON BINDER Poznań, ul. Strzałowa 2, tel. 48-92. WARSZAWA. • „FRANPOL“ inż. A. Kagan, 
Królewska 51. Tel. 6-65-98. Fabryka Maszyn 
i Kamieni Młyńskich 
Łęgiewski i Hartwig, Warsza¬ 
wa, ul. Szeroka 11. Tel. 10-16-08 Zaborowski 1 S-ka, Sp. Akc. 
Warszawa, ul. Trębacka 10. Telefon 610-41, 246-34. 
Silniki gaz., młyny, projekty. F. N. Generalne Przèdstawiciel- 
stwo, Wilcza 29. tel. 8-70-87. „MOTO-CENTRALA” ul. Alberta 10 
Motocykle i części zamienne PAŃSTW. ZAKŁ. INŻYNIERJI W-wa, Terespolska 34/36, 
tel. 10-46-00 (centrala). 
Motocykle ,,Sokół“. POLSKA SPÓŁKA MOTOCYKLOWA Przedstawicielstwo Gener. 
samochodów i motocykli fabryk 
krajowych I zagranicznych W-wa, Senatorska 28, t. 293-38. Motocykle „Sokół“ wyrobu P. Z. 
Inż. oraz czołowe marki angiel¬ 
skie. Zorel, Królewska 23, t. 570-90 332. MOTOPOMPY. WARSZAWA. Inż. C. KoïodziejsKi, pi. Napoleo¬ 
na 3, tel. 228-20. Salon wystawowy 
Ameryk motopompy „Evinrude“ 
„Johnson" olbrzymiej wydajności i ci¬ 
śnienia. Cena Zł. 1.600. 333. MOTORY. WARSZAWA. Inż. M. BOGDANOWICZ. DiesePe 
okrętowe i przem. Warszawa, 
Mickiewicza 27, tel. 12-73-16. Zaborowski 1 S-ka, Sp. Akc.‘ Warszawa, ul. Trębacka 10. 
Telefon 610-41 i 246-34. 
Motory ^Winterthur“. 334. MOTORY 00 ŁODZI. WARSZAWA. Inż. C. KoïodziejsKi, pl. Napoleo¬ 
na 3, tel. 228-20. Saton wystawowy, 
Ameryk, przyczepne „J o h n s o n". 
„Elto", „Evinrude'*. Ceny od zł. 318.— Z. Majewski, Kopernika 12, t. 500-41. 
Motory do łodzi —przyczepne 1 stałe. 335. MOTORY SPALINOWE. Patrz również: Silniki 
spalinowe. WARSZAWA. Inż. C. Kołodziejski, pł. Napoleo- 
na 3, tel. ^28-20. Salon wystawowy. 
Dla: rolnictwa, fabryk, młynów i elek¬ 
trowni. Dostawa natychmiastowa. 336. MUNDURY DLA WSZEL¬ 
KICH 0RGANIZACYJ. KATOWICE. Wytwórnia i skład art. sportowych 
Składnica Harcerska, Sp. z o. o. 
Francuska 12. tel. 307-52, 337. MUZYCZNE INSTRU¬ 
MENTY. CZĘSTOCHOWA. Wytw. Instrumentów Muzycznych 
STEFAN MAI, KO 
w Częstochowie, Piłsudskiego 13/15 KATOWICE. Wytwórnia Instrumentów Dętych 
Wacław ŻEBROWSKI, Katowice, 
Krakowska 26, t. 352-56. WARSZAWA. Radlofil, Fabryka Strun Muzycz¬ 
nych, Warszawa, Burakowska 9, 
tel. 11-90-19. 338. MYDŁA - FABRYKI. ŁÓDŹ. Fabryka mydlą „PARNASIE" bódź, Śródmiejska 37, teł, 20727. WARSZAWA. Fabryka Mydła i Świec ADAMCZEWSKI WŁ. i S-ka W-wa, Grodzieńska 21129, 
tel. 10-46-50. Znane marki ,,Wieża" i ..Kamea" Fabryka Mydła i Przetw. Chem. 
FRANCISZEK JAWOPOWSKI Warszawa, ul. Gęsia 99. Tel. 11-36-54. Poleca wysokiej jakości: 
Mydła do prania, szare i płyn¬ 
ne oraz zaprawy do podłóg. 
Ceny niskie. Wysyłka natych¬ 
miast.
		

/Czasopisma_195_02_0121.djvu

			Mydła - fabryki — Nasiona. XXX Parowa Fabryka Mydeł H. KESTENBERG Warszawa, Marszałkowska 13 
biuro: tel. 829-09, gabinet szefa: 
tel 729-08. Rok założenia 1890. 
marki „Brylant“, „Lis“ i „Foka“ „LABOR“, W-wa, Al. Jerozol. 117. 
Mydło szare, płynne, twarde. Zakłady Chemiczne M A J D E i S-ka Mydło „Rewolwer" 
Świece, Kosmetyki 
Warszawa, Okopowa 15- 
Telefony: 211-33, 611-33 i 611-30. Fabryka Mydła „OMEG A“ Warszawa-Praga, 
ul. Ks. Ziemowita 36, 
tel. 10-04-21. NAJWIĘKSZA 
FABRYKA 
MYDŁA 
W POLS C E PRZEM Y Si 
l TŁUSZCZOWY SCHICHT¬ 
LEVER SA. -V. v » . ' ■ ». * > WARSZAWA NOWY ZJAZD 1. 
Telefon 555-40. /..( I , Wyrabia £wiatowej 
stawy marki: , 
MYDŁO JELEŃ SCHICHT 
RADION 
LUX 
V I M CERES 'OLEJE JADALNE 
MYDŁA TOALETOWE 
GLICERYNA chemicz¬ 
nie czysta, techniczna 
i dynamitowa. Fabryka Mydła i świec „SPOR T“ Warszawa, Grodzieńska 47, 
tel. 10-11-93 i 10-11-94. 
Poleca: mydła toaletowe i do prania. 
Sport z motorkiem! Fabr. Przetworów Tłuszczo¬ 
wych „WISŁA“, Warszawa, 
Elekcyjna 70. Tel. 635-98 
i 635-68. Poleca: znane ze 
swej dobroci mydła do prania 
„Wisła“ i „Pelikan“. 339. nafta i naftowe produkty. WARSZAWA. „MAŁOPOLSKA“ Grupo Francuskich Towarzystw Naftowych, 
Przemysłowych i Handlowych w Polsce. (Koncern ..Premier", Koncern „Galicyjskie Karpackie 
Naftowe Tow, Akc." „Karpaty", Sp. Akc. „Fanto”, 
„Nafta” etc.) Reprezentacja Warszawska, Alberta I Króla Belgów nr 14. Telefony: 209-01, 265-95, 541-56. 340. NAMIOTY-UJYTIWÓR- 
NÎE. KATOWICE. Wytwórnia: Składnica Harcerska 
Sp. z o. o. Francuska 12, t. 307-52. LWÓW. Składnica Harcerska Z. Jurajda 
Lwów, Zyblikiewicza 4, t. 287-98. ŁÓDŹ. L. WARSZTACKI i S-wie, Łódź, Piotrkowska 23, tel. 224-06. WARSZAWA. „Era“, Gęsia 18, tel. 11-79-03. 
Wytw. i wypoż. namiot, oboz. 
i turyst. 341. NARZĘDZIA. BYDGOSZCZ. Neumann & Knitter Bydgoszcz, Niedźwiedzia 1, 
tel. 31-41. Uchwyty do tokarń, 
wiertarki elektr. i ręczne. POZNAŃ. H. CEGIELSKI, Sp. Akc. Poznań, Górna Wilda 136 Tlg. Hacegielski. Tlf. 70-56 WARSZAWA. Skład Narzędzi i Wyr. Żelazn. Stanisław Gajewski świętokrzyska 6. Tel. 5-25-55 i 525-66. Narzędzia, artykuły tech¬ 
niczne, wyroby żelazne 
i sprzęty gospodarstwa 
domowego WACŁAW GAJEWSKI Warszawa, Śto-Krzyska 20, tel. 256-14, 314-08. (L c. branży; Nąrzędzia. Inż. Janisław KAMIEŃSKI, 
W-wa, Jerozolimska 26, 
tel. 570-80. Pierwsza Fabryka Lokomotyw 
w Polsce, S. A. Zakłady, Dyrekcja i Biuro 
Sprzed, w Chrzanowie, Biuro 
Zarządu w W-wie; ul. Zgoda 8, 
t. 634-68, 635-16, 514-00. Na¬ 
rzędzia pomiarowe i warszta¬ 
towe do obróbki metali: fre¬ 
zy, rozwiertaki, gwintowniki, 
wg licencji Johanssona oraz 
przymiary przesuwkowe, klu¬ 
cze francuskie i szwedzkie, 
wiertarki, imadła, uchwyty 
samocentrujące i t. p. Centrala Narzędzi 
B-cia 1. 1 R. RUBINSTEIN PI. Grzybowski 1 i 12, 
tel. 2-93-71, 6-10-9,4 i 5-94-25. „Składnica Narzędzi” Z.flbłamowiczlnż WidoK 3, tel. 515-50, 515-59 i 500-52. Narzędzia i artykuły techniczne. 
Warsztaty własne i wyroby kra¬ 
jowych producentów G. P. N. 342. NARZĘDZIA LEŚNE. POZNAŃ. „DARZ BÓR“, wł. Z. Wycisk, 
Fredry 2. Nasiona, sadzonki, 
narzędzia leśne. WARSZAWA. „Spółdzielnia Leśników 1 Właści¬ 
cieli Lasów“, Króla Alberta 12, 
tel. 63T-57. — Narz. leśne. 343. NARZĘDZIA METALO¬ 
WE - FABRYKI. WARSZAWA. Fabryka Narzędzi do Obróbki Me¬ 
tali Józef Dziewulski i S-ka S A. 
Warszawa, Kolejowa 51, t. 647-63. 
Gwintowniki, rozwiertaki, gwinto¬ 
wnice ntrzynki, pokrętki do gwin¬ 
towników, cęgi i obcinaki do rur. 344. NARZĘDZIA OGRODNI¬ 
CZE. POZNAŃ. ..DARZ BÓR”, wł. Z. Wycisk, 
Fredry 2. Nasiona, sadzonki, 
narzędzia leśne. WARSZAWA. C. ULRICH, Warszawa, 
Centrala — Ceglana 11, 
tel. 568-60. Wszelkie narzędzia i sprzęt ogrod. Chemikalia ogrod. Filie: Moniuszki 11, tel. 609-28, 
2-ga Hala Mirowaka, tel. 609-33. 
Cenniki bezpłatnie. 345. NARZĘDZIA PRECYZYJ¬ 
NE 00 OBRÓBKI ME¬ 
TALI. WARSZAWA. „BE-TE-HA" Sp. z o. o. WARSZAWA, Marszałkowska lt 
Telefon 554-60 (centrala) 346. NARZĘDZIA PRECYZYJ¬ 
NE DO OBRÓBKI METALI 
I DRZEWA. POZNAŃ. W. OlERCZYŃSKl 
Centrala Maszyn, św. Marcin 13. 347. NASIONA. BYDGOSZCZ. „Plantator“ Hurt. Skład Nasion. 
Zboża siewne. Pasza. Dworco¬ 
wa 76, t. 18-70. INOWROCŁAW. i. W. GRZEŚKOWIAK Skład Nasion, Hodowla i Re¬ 
produkcja. Inowrocław, św. 
Mikołaja 9, t. 632. Zał. 1884. POZNAŃ. STEFAN SCHULZ 
Specjalny Skład Nasion Poznań, ul. Pocztowa 29. 
Tel. 39-02. TORUŃ. NASIONA - ROŚLINY hurtownie i detalicznie B. HOZAKOWSKI Toruń, skrz. poczt, 1 Katalogi i oferty na życzenie.
		

/Czasopisma_195_02_0122.djvu

			XXXI Nasiona — Odlewnie żelaza I metali WARSZAWA. Bronikowski, Grodzki i Wa¬ 
silewski S. A., Al. Jerozo¬ 
limskie 27, tel 9-01-36, 
9-01-27, 7-27-66. K. BUSZliYŃSKi i S-WiB U. Hodowla Nasion 
ul. Smolna 14, tel. 277-00. B-cla HOSER - W-wa, Al. 
Jtiozolimska 45, tel. 905-81, 
705-81, 981-74. Nasiona wszelkie, drzewka, narzędzia 
ogrodnicze ,środki chemiczne. ,.U D Y C Z” Sp. Akc. Hodowli Nasion 
Warszawa, Koszykowa 6. t. 848-67 C. ULRICH NASIONA WSZELKIE 
pierwszorzędnej jakości 
HODOWLA 1 SPRZEDAŻ 
Hurt i detal Eksport do wszystkich krajów 
Eyropy 
Warszawa Centrala—Ceglana 11, tel. 568-60. 
po godz. 18-ej tel. 568-62 i 568-63 
Filie: Moniuszki 11, telefon 609-28, 
2-ga Hala Mirowska, tel. 609-33. 
Cenniki bezpłatnie. 348. NASIONA I ZBOŻE. WARSZAWA. Barański, Barcikowski i S-ka, W-wa. PI. Napoleona 1, t. 231-62, 
581-37, 630-06, 581-07 1 581-27. R.T. FIJAŁKOWSKI Warszawa, Czackiego 9, tel. 334-14, 334-26, 
634-06, 634-33, 334-96. 349. NASIONA LEŚNE. POZNAŃ. mDARZ BÓR“, w?. Z. Wycisk, 
Fredry 2. Nasiona, sadzonki, 
narzędzia leśne. WARSZAWA. ,,Spółdzielnia Leśników i Właści¬ 
cieli Lasów“, Króla Alberta 12, 
tel. 631-57. — Nasiona leśne. 350. NASIONA OWOCOWE. POZNAŃ. „DARZ BÓR“, w). Z. Wycisk, 
Fredry 2. Nasiona, sadzonki, 
narzędzia leśne WARSZAWA. ,,Spółdzielnia Leśników I Właści¬ 
cieli Lasów“, Króla Alberta 12, 
tel. 631-57. Nasiona owocowe. 351. NATRYSKOWE APARA¬ 
TY. WARSZAWA. DANIEL LANDAU, Warszawa, ! Długa 26, tel. 11-67-72, 11-74-93 352. NAWOZY SZTUCZNE. POZNAŃ. Spółka Akcyjna Eksploatacji 
Soli Potasowych, Biuro w Poznaniu, ul. Mickiewi¬ 
cza Nr 21-25 m. 7. Tel. 77-87. WARSZAWA. Barański, Barcikowski i S-ka, W-wa, PI. Napoleona 1. t. 231-62, 
581-37, 630-06, 581-07 i 581-27. 353. NICI —FABRYKI. WARSZAWA. „TRZY LILJE“ Krajowy Przemysł Niciany l Sp. z o. o. Warszawa, Żelazna 56, t. 529-12 Baujełna(tiuisl — przędza) i mełna do 
cerowania uj dużym asortymencie Nici do szycia 
maszynowego. Nici do fastrygowania. Jedwab (namiastka) do szycia Sprzedaż Hurtowa: Nalewki 22. 354. NOŻOWNICZE WYROBY. CZĘSTOCHOWA. Fabryka scyzoryków 1 nożyczek 
N. Działoszyński, Częstochowa, 
Al. Kościuszki 12, tel. 24-54. WARSZAWA. Bela KOBYLAŃSCY S. A. m. f. GERLACH Wspólna 56, t. 811-57, 811-27, 811-46 
 Ostrza do golenia 355. NOŻYCZKI - FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Fabryka ,,STAL“ w Rudnikach. 
Produkuje: noże, nakrycia sto¬ 
łowe zwykłe i nierdzewne, scy¬ 
zoryki, narzędzia stalowe i czę¬ 
ści kute. 356. NUMERAT0RY BENZY¬ 
NOWE DO WYPALA- 
NIA—FABRYKI. WARSZAWA. Fabryka W. Tacik, Warszawa, ul. Chłodna 31, tel. 256-84. 357. NUMERAT0RY LEŚNE. WARSZAWA. „Spółdzielnia Leśników i Właści¬ 
cieli Lasów“, Króla Alberta 12 
tel. 631-57. Numeratory leśne. 358. OBCASY DREWNIANE — 
FABRYKI. WARSZAWA. Stefan BARAŃSKI, Towarowa 66, 
tel. 687-10, PKO. 29.303. 359. OBRABIARKI DO ME¬ 
TALI POZNAŃ. H. CEGIELSKI, Sp. Akc. Poznań, Górna "Wilda 136 Tlg Hacegielski. Tlf. 70-56 WARSZAWA. „BE-TE-HA” Sp. z o. o. WARSZAWA, 
Marszałkowska 17 
Telefon 554-60 (centrala) 360. OBRABIARKI DO ME¬ 
TALI I DRZEWA. POZNAŃ. W. GIERCZYŃSK* 
Centrala Maszyn, Sw. Marcin 13 WARSZAWA. Biuro Techn. - Handlowe 
Inż. Janisław KAMIEŃSKI, W-wa, lerozolimska 26, 
tel. 570-80. 361. OBRAZY. WARSZAWA. „I> A Ł A C SZTUKI" (Palais d'Art) Warszawa, 
ul. Trębacka 2, tel. 5-20-37. 362. OBUWIE. KRAKÓW. ,,Del-Ka“, Sprzedaż Obuwia, 
Kraków, Rynek 14. Tel. 123-47. 
Kraków, Szewska 17. Tel. 127-34. „Del - Ka“, Obuwie. Tel. 141-38. 
Zarzqd Główny „O r z e ł“ S. A., 
Bonerowska 1. „Del-Ka”, Sprzedaż Obuwia, filia 
Podgórze, B.Limanoiuskiego l.T. 137-94' 363. OBUWIE —FABRYKI. BYDGOSZCZ. La M A<< fabryka m OBUWIA Chwyt o wo 6, tel. 15-21, 
skr. poczt. 138. 364. ODKURZACZE. WARSZAWA. ELECTROLUX HiBi Sp. z o. asm Warszawa, Katowice, 
Kraków, Lwów, 
Poznań, Łódź. PROGRESS Odkurzacze, froterki, dmuchawki, 
ręczniki elektr. J. Józefowski 
Warszawa, Mokotowska 31, 
tel. 8-55-23. 365. ODLEWNIE ŻELAZA 
I METALI. CZĘSTOCHOWA, Odlewnia żeliwa, wyrobów lano- 
kutych i stalowych „FENIKS“, 
Garibaldiego 13, tęl. 13-48. 
Odlewy surowe i obrobione. Odlewnia „W u I k a n" Często¬ 
chowa, Tartakowa 31/37 produ¬ 
kuje wysokowartościowe odlewy 
lano-kute i żeliwne. Specjalność: 
części rowerowe, rolnicze, oku- 
 cia budowlane itp. GRUDZIĄDZ. „MANGAN” Odlewnia żelaza i metali. wl. JÓZEF TOBOLA Grudziądz, G.. Narutowicza 1 7/1 9. 
Telefon 20-50 LWÓW. Antoni KUNZ, Sp. z o. o., Lwów, 
Zniesienie 102-e, t. 201-96, 
209-18. ŁÓDŹ. „Ferrum“, Łódź, Kilińskiego 121, 
tel. 218-20 i 218-37. Wszelkie 
odlewy z szarego żeliwa. Warszt. 
mechan. WARSZAWA. “aWUmlHOźewicziSka Kolejowa 37/39 Tel. 674-99 613-99
		

/Czasopisma_195_02_0123.djvu

			Odlewnie żelaza I metali — Oleje I smary, XXXII d. c. branży: 
Odlewni żelaza i metali. Odlewnia Metali Pdłszlachetn. 
KONRAD FONTANA-U/arszawa 4, Kawenczyńska 79, tel. 10-28-73. 
ODLEWY: fosforbrązowe, brą¬ 
zowe, aluminiowe, anticoroda- 
lowe i ze specjalnych stopów. 
Wykonanie szybkie. B-cia Geister, Okolskl I Patschke 
Fabr. Maszyn, S. A., Leszno 128. Mokotowska Odlewnia Żelaza 
T. Gołąbiowshi i S-wie 
Warszawa 12, Madalińskiego 67, 
tel. 4-16-83. Stefan LANGIEWICZ, W-wa, 
Przyokopowa 22, tel. 270-54. 
Odlewnie żeliwa, bronzu, alu¬ 
minium i kompozycyj metali. B-cia ŁOPIEŃSCY, W-wa, 
Fabr. Hoża 55, tel. 9-17-89 
Sklep: Krak. Przedm. 15, tel. 621-90. Warszawska Odlewnia 
Metali Półszlachetnych 
E. MIESZCZAŃSKI. T. JAROSZEWSKI i S-ka. Centrala i fabryka w War¬ 
szawie, Leszno 119, tel.: 5-98-82, 
2-62-66, 6-45-83. Oddział w Go¬ 
rzycach C. O. P. st. kol. Sando¬ 
mierz, tel. Sandomierz 167 „ODMĘ T" Ini. J. JEMIELEWSKI 
Warszawa i.OwsIana 13.lel.l0-38-6g ODLEWY Z METALI LEKKICH, 
BRĄZÓW I MOSIĄDZÓW „WOLIT", Warszawa, Wspól¬ 
na 56' m. 4. Tel. 653-43 i 954-39. 366. ODLEWY I ODKUCIA. WARSZAWA. PAŃSTW. ZAKŁ. INŻYNIERJI W-wa, Terespolska 34/36, 
tel. 10-46-00 (centrala). 
Odlewy i odkucia. 367. ODLEWY ŻELIWNE 
I ODLEWNIE ŻELIWA. ŁÓDŹ. „Ferrum“, Łódź, Kilińskiego 121, 
tel. 218-20 I 218-37. Wszelkie od¬ 
lewy z szarego żeliwa. Warsz. 
mechan. Zakl. Przemysłowe ST. WEIOT, 
S. A., Łódź, Senatorska 7-9, 
tel. 102-87, 131-11 I 188-G0. 368. OFFSETOWY DRUK. GDAŃSK. Najwięhs*« drukarnia A. W. RAF E MAN N G d a rV$ k, Ketterhagergaise 3-5 Druk litograficzny 
Otręt / Klirzę 369. 0GNI0CHR0NNE ŚROD¬ 
KI. WARSZAWA. „FUNGUS" Varizawa I Nowogrodzka 49, tel. 9-81 92. 
i 9-99-84. Antiflamina — chroni drzewo 
 przed zapłonem. 370. OGNIWA GALWANICZ¬ 
NE. WARSZAWA. ,,K A - W U - O“, Sp. z o. o. Warszawa, Żelazna 67. t. 5-80-14 
i 5-17-63. 371. OGRODNICZE KARB0- 
LINEUM. WARSZAWA. „Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
Zfota 62, tel. 263-90. 372. OGRODNICZE ZAKŁADY. WARSZAWA. C. ULRICH Warszawa, Centrala — Ceglana 11 
tel. 560-60 po godz. 18-ej tel. 568-62 i 568-63 Nasiona wszelkie Hodowla i sprzedaż* Drzewka i krzewy — Narzę¬ 
dzia ogrodnicze —Chemikalia 
ogrod. Rośliny i kwiaty. Cenniki bezpłatnie. 373. OGRZEWANIE CEN¬ 
TRALNE—INSTALACJE. LWÓW. Dypl. inż. LUDWIK GRAF Centralne ogrzewania, wodo-ga- 
zoclągi, urządzenia zdrowotne, 
Projekty, kosztorysy, kierownictwo 
„CIEPL O“ Kochanowskiego 45. Tel. 246-70. Antoni KUNZ, Sp. z o. o., Lwów, 
Zniesienie 102-c, t. 201-96, 209-18 ŁÓDŹ. Biuro Inst. Tech. Inż. St. Nowicki, 
Al. I-go Maja 81, t. 137-64. Zakl. Przemysłowe ST. WEIOT, 
S. A., Łódź, Senatorska 7-9, 
tel. 102-87, 131-11 i 188-60. TORUŃ. G. Schloemp, Toruń, tel. 15-82. 
Centralne ogrzewanie, Cieplarnie. WARSZAWA. Inż. J. J. APFELBAUM, Biuro 
Instal., Al. Jerozolimska 75, 
tel. 987-25. „CIEPŁO I POWIETRZE“, fabr. maszyn. W-wa, Nowo- 
slelecka 20, tel. 9-61-91. 
Wentylatory. Zespoły paro- 
powietrzne. Odkurzanie. Pneu¬ 
matyczny transport. Suszar¬ 
nie. Filtry. Toiu. DRZEWIECKI I JEZIORAŃSKI S.A., Warszawa, Kraków, Łódź, 
Lwów, Wilno, Gdynia, Katowice Biuro Instal.-Techn. T. OODLEWSKI I S-ka, Żelazna G3, t. 623-20, 623-28. Biuro Techniczne „Instalator", 
Edward Bober-Milewsk! I S-ka 
Nowy Świat 34/36, t. 264-98 i 674-06. Józef Kamler I S-ka, inż., wlaśc.: 
J. Kamler i W. Marcinkowski. 
Warszawa, Wlktorska 17, 
tel. 416-17. Biuro Inst.-Techn. „SYRENA“, 
egzystuje od 1909 r. 
W-wa, Żelazna 83, tel. 237-16. Inż. O. V O O E L, Warszawa, 
Krochmalna 87. Tel. 525-38. ^ïunT^xhn^aôaczkowsî^^z^^ czykowski i S-ka, inż., Miedzia¬ 
na 10, tel. 615-05, 689-12, 595-12, 
540-20. Tmr^TnstaJa^mo-Tecn niczne 
ZARZECKI 1 NIEROJEWSKI, 
Inżynierowie, w Warszawie, 
Mokotowska 19, 
tel. 832-08 i 832-88. 374. OKUCIA BUDOWLA¬ 
NE — FABRYKI. BIELSKO. BARTELMUSS i SUCHY 
właśc. A. Bartelmuss i Spóln. 
BIELSKO ŚL. Okucia budow¬ 
lane, zamki i t. p. BYDGOSZCZ. SULKIEWICZ 1 ROBAKOWSK Nowodworska 26. tel. 22-06. 
Kłódki i zamki bezpiecznikowe CZĘSTOCHOWA. Fabryka okuć budowlanych 
HOROWICZ I S-ka, Częstochowa, 
Krótka 25/27, tel. 11-93. 375. OKUCIA BUDOWLANE 
I MEBLOWE - FA¬ 
BRYKI. LWÓW. METALOTECHNIKA KLAMKI DO DRZWI I OKIEN i LWÓW • KOCHANOWSKIEGO 72 1 WARSZAWA. FABRYKA OKUĆ 
BUDOWLANYCH 
BRACIA LU BERT Spółka Akcyjna 
Warszawa, ul. Złota Nr 34. Wydział Sprzedaży 
telefony: 6-47-35 i 3-03-08 OKUCIA i NARZĘDZIA Specjalność: 
OKucia do drzwi i ołtien Warszawa, Plac Grzybowski 1, 
Telefony 520-50 i 215-10. 376. OKULARY OPTYCZNE, 
OCHRONNE I PLAŻO¬ 
WE — FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. HERMAN SZAJA, Fabr. wszelk, 
okularów ochron, i optycz., 
Garibaldiego 19, tel. 24-53. WARSZAWA. B. D U A, Warszawa, 
Przyokopowa 54, tel. 663-75. 377. OLEJE I SMARY. LWÓW. Galicyjskie Tow. Naftowe „G A L I C J A” S. A. Lwów, ul. Kościuszki 8, 
tel. 299-80/83. Oddziały we wszystkich więk¬ 
szych miastach. „GAZY ZIEMNE” SPÓŁKA AKCYJNA 
DLA PRZEMYSŁU NAFTOWE- 
GO, LWÓW, ul Akademicka 7, 
Tel. 102-47.
		

/Czasopisma_195_02_0124.djvu

			XXXIII Oleje I smary — Owoce WARSZAWA. Polska Wytwórnia Chemiczna 
Stanisław Borkiewicz i S-ka 
Radzymińska 118, t. 10-01-63 
i 10-19-70. S. Cyderowlcz, Królewska 49. 
Oleje samochód, i inne, t. 259-62 Polskie Towarzystwo Naftowe 
„MAZUT“ Spółka Akcyjna 
Warszawa I, Al. Jerozolimska 11, 
tel. 836-77 i 836-88. 
Sprzedaż: Asfaltów, Olejów 
oraz Innych produktów 
marki SHELL. 378. OLEJE SAMOCHODOWE. WARSZAWA. „GERM OlLS' ZVeiTJ: mochodowe o najwyższe! oleisto* 
ici. Wyłączne przedstawicielstwo: „FARMOCHEM”sp.io.o. Warszawa, Wilanowska 18/20' 
Telefon 8-33-51. „PATENT CASTROL"—OLEJE 
Jen. Repr. J. Szyllt, Warsza¬ 
wa, Zielna 47, t. 276-72. 379. OLEJKI ETERYCZNE 
I AROMATY. LWÓW. Esencje 1 olejki do lemoniad, pie¬ 
czywa i cukrów EMPE, Lwów 24. WARSZAWA. In i. Adam DUCHOWICZNY, Fabr. 
ol. eter., esencji oraz farb. 
Pańska 39. Tel. 257-69. Zakłady Chem. Prod. Aromatycz¬ 
nych Wanilina S. A., Senator¬ 
ska 36, t. 281-66 i 205-14 380. OŁOWIANE WYROBY. WARSZAWA. Warsz. Fabr. Wyr. Olow. 1 Cyn., 
W. KEMNITZ — Terespolska 24. 
Tel. 10-24-24 i 10-01-24. 381. OŁÓWKI - FABRYKI. PRUSZKÓW k/WARSZAWY. Tow. Akc. Fabr. Ołówków 
„ST. MAJEWSKI“ SP. AKC., 
Pruszków 
pod Warszawą. 382. OPAKOWANIA BLASZA¬ 
NE—FABRYKI. WARSZAWA. PRZEMYŚL BLASZANY, 
d. Ch. Orlean W-wa, Wolska 73, 
t. 2-69-25 i 5-00-29. Opakowania 
blaszane, białe i litografowane. 383. OPATRUNKOWE ŚROD¬ 
KI. WARSZAWA. R. STRZELECKI, Sp. z o. o., 
Fabr. Środków Opatrunk., W-wa, 
Ceglana 8, t. 648-90. 384. OPONY I DĘTKI SA¬ 
MOCHODOWE I ROWE¬ 
ROWE. LWÓW. OPONY DĘTKI m mummm PIAS1ÛU) 1 Tfcl.152 35- POZNAŃ. Opony „INDIA“ Dętki 
„CENTROHURT", J. Maleszemski 
Poznali, Składowa 4, telefon 67-68. WARSZAWA. EliGLEBERT WARSZAWA, 
Krakowskie Przedmieście Nr 5. 
Tel. 594-28 i 512-98. Frank, Patschke 1 żajkowskl, 
Sp. z o. o., Al. Jerozolimska 20. HANÓL. „G00G0P0IT Warszawa, Al. Jerozolimskie 31, Tel. 720-13 
G. Zast. na Polskę i w. ra. Gdańsk opom»rkilek „Goodyear” OPONY ,,l N D I A" DĘTKI 
W-wa, Chmielna 27. Tel. 645-36. PlflSTOUJt 1 TRYUMF 
i EXPRES! WAR3ZAWA-ZŁOTA M-TEL-5S3 *ł9 ; 5%t-60 385. OPTYCZNE FABRYKI. WARSZAWA. Pierwsza Krajowa Wytwórnia 
Okularów Ochr. i Respiratorów 
p f. „GEWA“, optvk-mech. 
W-wa, Graniczna 11, tel.543-53. H. Kolberg i S-ka Sp. z o. o. Warszawa, ul. Kujawska 5, 
tel. 4-23-20. Fabr. precyzyj¬ 
nych przyrządów optycznych 
1 mechanicznych dla Wojska, 
Marynarki, Lotnictwa, Nauki 
i Szkolnictwa. 386. ORGANY —FABRYKI. WŁOCŁAWEK. Stefan Truszczyński, Fabr. Orga¬ 
nów, ul. P. O. W. Nr 17, tel. 13-61. 387. ORTOPEDYCZNE ZA¬ 
KŁADY. Patrz również: wkład¬ 
ki przeciw platiusom. WARSZAWA. Alfred Koziczyński, Bielańska 16 
w podwórzu, t. 11-46-15. ANDRZEJ KRASUSKI, W-wa, 
Nowogrodzka 26, tel. 9-78-44. 388. OSTRZA D0 GOLENIA— 
FABRYKI. KRAKÓW. STOP, S-Ka 2 o. o. 
Fabryka nożyków do golenia 
i wyrobów stalowych. Kraków, 
B. Joselewicza 19, Tel. 143-90. WARSZAWA. GERLACH Bracia Kobylańscy S. A. Warszawa, Wspólna 56 
tel 8-11 46 Chrześcijańska fabryka Ostrzy do Golenia „P0L0NUS-ZAWISZA” Warszawa, ul. Srebrna 14. 
Tel. 3-07-68. I-sza Warsz. Fabr. Ostrzy do Golenia „RAPID”, Sp. firm. WARSZAWA, ul. Graniczna 9. 389. OTRĘBY. WARSZAWA. Barański, Barcikowski I S-ka, W-wa, PI. Napoleona 1, t. 231-62, 
581-37, 630-06, 581-07 I 581-27. 390. 0WAD0- I MSZYC0- 
BÓJCZE ŚRODKI. WARSZAWA. „Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
Złota 62, tel. 263-90. 391. OWOCE. WARSZAWA. c.ulrich Ceglana II, te). 568-60. Filie: 2-ga Hala Mirowska — hurt 
i komis — tel. 609-30 
Moniuszki 11, tel. 609-28 (detal) Dom Komis. A. żychowicz, pl. 
Mirowski 5, tel. 624-92. Hurt ko¬ 
mis. sprzedaż owoców 1 warzyw. 4 Warszawska 
Fabryka Ostrzy 
do golenia „POLO NÓŻ“ S-ka firm. Warszawa, 
Grochowska 169 
Telef. 10-18-33.
		

/Czasopisma_195_02_0125.djvu

			Paczki do Rosji-wysyłka — Pasy parciane, XXXIV 392. PflCZKI DO ROSJI — 
WYSYŁKA WARSZAWA. .,Biuro Posyłek“ Paczki do Rosji. 
Nowogrodzka 39, tel. 9-93-50. 393. PALNIKI KARBIDOWE. KATOWICE. Fabryka Palników i Armatur do lamp karbidowych i gazo¬ 
wych, właśc.: Maria Radecka, 
Katowice - Dąb, Chorzowska 
179, t. 343-35. 394. PALNIKI NAFTOWE — 
FABRYKI. WARSZAWA. Fabryka Palników i Wyrobów Metal. 
A. E1LSTE1N S-cy, Pawia 42, 
tel. 12-08-29. 395. PAPA DACHOWA — 
FABRYKI. GDAŃSK. TEFRINDUSTR1E 
Aktiengesellschaft 
Gdańsk-Orunia, Neuer Weg 16 
Tel. 221-87 i 221-88. LWÓW. Emil Kuźnicki, S. A., Oświęcim 
Skł. fabr.: Lwów, Zamarstynow- 
ska 35, tel. 224-23. ŁÓDŹ, Bronisław Qolde I S-ka 
Łódź — Składowa 33, tel. 110-59. „Oospodarz“ S. A. w Sieradzu, Zarząd 1 Skł. : Łódź, 
Nowo-Połudn. 5, tel. 184-19. Fabr. Przetw. i Tektur Smołowe., 
Henryk Lubawski, Łódź, ul. Tar¬ 
gowa 25. Tel. Nr. 159-24. Strykowska Fabryka Papy, Łódź, 
11 Listopada 111. lei. 241-54, 241-55. WARSZAWA. B-cia BALICCY, fabr. PAPY 
bitum., Dobra 26, tel. 513-31. IMPREGNACJA', Sp z o. o. 
Centrala Bydgoszcz. 
Oddział Sprzed, w Warszawie: 
Chmielna 23, tel. 210-94. R U B E R O 1 D, jako izolacja 
i pokrycie dachowe. PAPY bi¬ 
tumiczne, smołowcowe, bez- 
piaskowe. LEPN1KI. ..ORŁOROG”, pl. 3 Krzyży 13. 
t. 981-23, 981-26. Wyłączni ujytuj. 
Bituminy do krycia i izolacji da- 
^^hóuJ^^Lejjik^n^m s o 1 o u; £ Ł ,,Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
Złota 62, tel. 263-90. 396. PAPIER- 
I HURT. SKŁADY WARSZAWA, DAWIDOWICZ, KEMPIŃSKI 1 Ska Chmielna 43, tel. 556-70 (centr.). 
Papier i karton wszelkich gatunk. Dr. Inż. H. Gilicksberg, Długa 46, t. 11-96-67, 11-01-82. 
Papier — Lignina — Tektura. Hurtowe Składy Papieru 1 Ma¬ 
teriałów Piśmiennych Koziej, Olszewski i Filipowicz Warszawa, ul. Sienkiewicza 2. 
Tel. 283-82, 695-94, 283-84. Dostawy dla wojska, urzędów 
i biur po cenach najniższych. Dom Handlowy ,,P A P 1 E R" 
Składy Papieru, Długa 25, 
tel. 11-96-82 i 11-96-86. S. 1 Z. ROSENWEIN 
Graniczna 9. T. 533-77 i 533-47. 
Papiery wszelkiego rodzaju. JAN S1UDECKI, Warszawa, 
Przeskok 2, tel. 211-21, 293-29. 397. PAPIER FALISTY. RAWICZ. Pierwsza Polska Fabryka Papieru '“W Rawicz, 
Tel. 32. Falistego i Kartonów Fr. Durczewski, 39«. PAPIER I MATERIAŁY 
PIŚMIENNE. KRAKÓW. Największy w Polsce 
•kład urządzeń biurowych 
Z. ZIEMBICKI, Kraków, Pl. Mariacki 2. Cenników żądajclel WARSZAWA. „RUSZ SKLEP - UlMllfi“ SJ. W-wa. Sienna 15. — Poznań, 
Ktowice, Łódź i Brześć n|B. 399. PAPIER ŚWIATŁO¬ 
CZUŁY. WARSZAWA. „NEGAPOZYT“, Sp. Kom. Dworska 24. Biuro: Warecka 11. 
Papiery światłoczułe. 
RETO - refleksokopia. W. SKIBA i A. WYPOREK 
Sp. Akc. Marszałkowska 71, 
t. 835-66 i 841-23. Pierwsza 
w Polsce Wytwórnia papierów 
światłoczułych. Albin Zaborski, Warszawa, 
Widok 22 — tel. 525-09. 400. PAPIERNIE. KALETY. NATRONAG »» »» Fabryka Celulozy i Papieru Spółka Akcyjna w KALETACH u/oi ■ Śląskie wyrabia: papiery pakowe 
natronowe z czystej celulozy o 
niedoścignionej wytrzymałości, 
dlatego żądajcie zawsze 
i wszędzie opakowania towarów 
w papier natronowy. WARSZAWA. PAPIER 4^ & WARSZAWA 
CHMIELNA 45 IftllTON FABRYKA PAPIERU Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie u) R Sanguszkll ,t. 545-40(centr.) wykonuje dla powierzo¬ 
nych nakładów druków 
wartościowych i ochronnych 
Papiery reagujqce na odczynniki 
chemiczne - Papiery zabezpieczo¬ 
ne przed fałszerstwem i podrobie¬ 
niem—Papiery ze znakami wodny¬ 
mi konturowymi i cieniowanymi. 401. PAPIERY KOLOROWE. CZĘSTOCHOWA. Częstochowska Fabr. Papierów 
Kolorowych i Wyr. Papierowych 
p. f. ,,EXPRESS“, Częstochowa, 
Katedralna 3/5, tel. 11-22, 25-10. 402. PARASOLE I CZĘŚCI 
00 PARASOLI — WY¬ 
TWÓRNIE. CZĘSTOCHOWA. Fabryka drutów do parasoli II 
i wszelkich dod. parasolowych I 
D. WOLF i Z. ORABINER II 
Częstochowa, Staszica 8, t. 19-04. 403. PARASOLE I LASKI — 
WYTWÓRNIE. WARSZAWA. Leon KOKOT, ul. Wielka 27/29, 
t. 35-45. Wytwórnia parasoli, la¬ 
sek i szelek. Specj.: paras, ogrod. 404. PARCELACJE. WARSZAWA. BIURO PARCELACYJNE 
M. Krajewski 1 H. Malanowski, 
Źulińskiego 3 m. 1, tel. 9-42-48. 405. PASMANTERIA. BYDGOSZCZ. R A S A M O N" Fabryka Pasmanterii, Taśm i Pasów 
Eligiusz Franciszek Lewandowski, 
Spadkobiercy, Bydgoszcz, tel. 16-67 
Składy fabryczne:Warszawa,Jasna 11 
t.295-51, Kat o wice,Szopen a 6,t. 337-97 406. PASY —FABRYKI. ŁÓDŹ. Inż. Józef JANICKI, Łódź Wólczańska 103, tel. 223-99, 
192-15 1 167-66. 407. PASY PARCIANE. BYDGOSZCZ. „P A S A M O N” Fabryka Pasmanterii, Taśm i Pasów 
Eligiusz Franciszek Lewandowski, 
Spadkobiercy, Bydgoszcz, tel. 16-67 
Składy fabryczne. Warszawa Jasna 11 
t.295-51. Katowice, Szopęna6,t.337-97
		

/Czasopisma_195_02_0126.djvu

			XXXV. 408. PASY PĘDNE I TRANS¬ 
PORTERY. GDAŃSK. Danziger Treibriemen-Fabrik 
A. G., Pfefferstadt 24, t. 217-74. LWÓW. WARSZAWA. „Vulcanit“ Sp. z o. o. Turec¬ 
ka 2, tel. 8-63-01 i 8-32-27. 
Paski ,,Texrubber“ o przekroju 
klinowym. 409. PASY SKÓRZANE - 
FABRYKI WARSZAWA. Fabryka Pasów Transmisyjnych JAN F. FURMANIK W-wa LESZNO 112. I. 648-21. Rok zaloż. 189S Tomasz LISOWSKI 
Młynarska 7. Teł. 622-94. 
Fabryka pasów do ma¬ 
szyn i technicznych skó- 
^jjzan^cl^vyrobôw^^ Fr. Nowakowski, Wolska 5. Fabr. 
Pasów Transm., tel. 207-54. Pasy 
skórz., manżety, struny, troki. 410. PASY TRANSMISYJNE. BYDGOSZCZ. STEFAN DONDAJEWSKI Długosza 3, tel. 20-98. LWÓW. WILHELM HaSS, Lwów, Gródecka 23, tel. 242-29. Pasy pądne i transportery — Piece. PATENTY NA WYNALAZKI REJESTRACJE WZORÓW UŻYTKOWYCH I ZDOBNI¬ 
CZYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, SPRAWY SPORNE I ODWOŁANIA ZAŁATWIAJĄ W KRAJU I ZA GRANICĄ RZECZNICY PATENTOWI: WARSZAWA BROKMAN Maurycy inż., Moniuszki 11, tel. 618-62 CZEMPIŃSKI & SKRZYPKOWSKI inż., Krucza 43. 
tel. 825-70, 857-46, 920-46, 983-76. HUFNAGEL Mieczysław inż., Czerw. Krzyża 21, 
tel. 650-23. MÜLLER Bernard, inż. St. Czarnieckiego 46, 
teł. 12-60-04. PAWLIKOWSKI Stanisław inż., Marszałkowska 113, 
teł. 217-92. RACZYŃSKI Czesław inż., Piusa XI 64, teł. 835-29. RÖMER Włodzimierz inż., Rakowiecka 39 m. 8, 
tel. 416-32. STARK Jakub inż., Marszałkowska 81, tel. 978-76. SUCHOWIAK Wacław inż. prof., Filtrowa 71-a m. 3, 
teł. 872-88. TRZETRZEWIŃSKI Stanisław inż., ul. Styki 24, 
tel. 10-38-85. TYMOWSKI Wacław inż., Marszałkowska 127, 
tel. 272-92. WALISZEWSK1 Józef inż., Twarda 55a, tel. 541-76. WYGANOWSKI Janusz inż., Ordynacka 6 m. 4, 
tel. 261-50, 606-38. ZMIGRYDER Mieczysław inż., Bagatela 13, tel. 885-39 KATOWICE KAUFMANN M. Dr inż., Mielęckiego 10, tel. 315-00. POZNAŃ WINNICKI F. inż. dypl., pl. Wolności 9, tel. 12-11 i 72-22. NATAN WE1NREB — Lwów, 
Kazimierza W. 26, t. 204-45, 273-45. 411. PASY TRANSMISYJNE — 
FABRYKI BYDGOSZCZ. Fabryka Pasów Transmisyjnych 
OTTO WIESE, T. z o. o. Artykuły techniczne. 
Bydgoszcz, Dworcowa 90, t. 34-59. GDAŃSK. Fabryka Pasów Napędowych Schaad i Wożnik Gdańsk — tel. 246-80. 
 Gdynia — tel- 34-92 412. PASZE TREŚCIWE. GDAŃSK. Bruno BABST, Gdańsk 
Langgarten 93, tel. 259-06. WARSZAWA. Barański, Barcikowski 1 S-ka, W-\va, Pl. Napoleona 1, t. 231-62, 
581-37, 630-06, 581-07 i 581-27. 413. PATENTY—RZECZ¬ 
NICY PATENTOWI. POZNAŃ. Inż. dypl. GŁOWACKI, rzecznik 
patentowy. 27 Grudnia 16, 
tel. 58-31. WARSZAWA, Inż. I. MYSZCZYŃSKI Rzecznik patentowy Patenty na wynalazki, 
wzory, ‘znaki towarowe. Warszawa, Hoża 50 
Tel. 9-59-10 Biuro Patentowe Inż. dypl. Józef STRZELECKI Rzecznik Patentowy 
Warszawa, Elektoralna 5, vi9-à-vis 
Urzędu Patentowego R. P lei.683-43 
Ochrona praw wyłączności przemy¬ 
słowej; wynalazków, wzorów, zna¬ 
ków towarowych w kraju i zagrań. 414. PENDZLE I SZCZOTKI 
MALARSKIE—FABRYKI. Patrz również: Szczot¬ 
ki i pendzle. BYDGOSZCZ. Bydgoska Wytwórnia Pendzli Grunwaldzka 81, teł. 12-93. „REKORD“ wł. O. SCHULZ 
Wawrzyniaka 7, tel. 12-59. 415. PENSJONATY. SOPOTY. Polski pensjonat „WAND A” Sopoty—Ernststrasse 7 jedyny bezpośrednio przy plaży 
tel. Gdańsk 511-15 OTWARTY CAŁY ROK Pokoie z pełnym utrzymaniem 
Kuchnia warszawsKa 
Ceny utniarhowane. 416. PERFUMERIE. ŁÓDŹ. „Lech“, Sp. z o. o., 
Wytw. Perfum Kosmet., Łódź, 
Piotrkowska 108, tel. 160-15. 417. PERFUMERYJN0-K0S- 
^ METYCZNE WYROBY— 
FABRYKI. WARSZAWA. Fabryka Perfum, Kosmetyków 
i Środków do Pielęgnacji Zębów 
„CHERY S" Warszawa, Żelazna 54 t. 250-18. ,.Parfumerie Marcel“. Fabryka perfumeryjno-kosmetyczna i my¬ 
deł toaletowych, Warszawa, 
Leszno 44, tel. 11.66.04. 418. PIECE. WARSZAWA. WACŁAW NOWACKI Patenty — wzorownla Długa 46, tel. 11-35-02.
		

/Czasopisma_195_02_0127.djvu

			Piece — Platery. XXXVI d. c. branży: Piece. Z KAFLI 
STALOWYCH PIECE SZRAJBERA SP.ZO.O. Warszawa I 
Bracka II 
Tel. 9-20-33 419. PIECE ELEKTRYCZNE. WARSZAWA. Inż. O. Klose, Waszkowskiego 3. 
Piece laborator. i przemysłowe 
do wszelk. celów i temperatur. 
Telef. 9-53-33. 420. PIECE PIEKARSKIE. BYDGOSZCZ. F. WITTE i M.RADZIŃSKI Fabryka Pieców 
i Maszyn Piekarskich Bydgoszcz, Gdańska 112, t 33-98 421. PIECE PRZEMYSŁOWE. WARSZAWA. PIECE PRZEMYSŁOWE 
Teodor KELER, Wspólna 30 
m. C. Tel. 8-48-34. General. 
Reprez. fir.: A. Y. Herraansen 
Induslriugnar, Växji) Szwecja. 422. PIECE PRZENOŚNE. ŁÓDŹ. Piece przenośne majolik.-szamot. 
Zakł. Ceram. ,,Znicz“ Sp. z o. o. 
Łódź, Wodna 12/14, teł. 105-22. 423. PIECE STAŁOPALNE. WARSZAWA. AMERICAN UNION Warszawa, Marszałk. 144, t. 518-19 
Łódź, Piotrkowska 58, t. 138-08 
Lwów, Wałowa 11, tel, 118-27 
Kraków, Starowiślna 17, t. 177-45 
Katowice, Plebiscyt. 10, t. 348-37 
FABRYKA: Przemyśl, t. 14-19 J. NEU FELD, tel. 10-14-66. 
Warszawa, Brukowa 4. 424. PIECZĘCIE —STEM¬ 
PLE. WARSZAWA. Il B f TYM1EN1ECKIEJ JANINY H D t Marszałkowska 97, tel. 981-11 Paweł B I T S C H A N obecnie 
W. Drabikowski i J. Wapiński. 
Śto-Krzyska 1. tel. 606-13. 
Rok. załóż, fabryki 1828. Kłobukowski St., Jerozolim¬ 
skie 7. Tel. 9-03-86. fabr. 
stemp. kauczukowych i me¬ 
talowych. 430. PIRO-KARBOLINEUM 
SADOWNICZE. WARSZAWA. „Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
Złota 62, tel. 263-90. 431. PIR0NIK0TYNA PRZE¬ 
CIW MSZYCOM. WARSZAWA. „Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
Złota 62, tel. 263-90. 434. PLANDEKI — FABRYKI, KATOWICE. M. MANSFELD Fabryka plandek i namiotów. 
T. 342-09. Katowice, Młyńska 25. ŁÓDŹ. L. WARSZTACKI i S-wie Łódź, Piotrkowska 23 
tel. 224-06. SOSNOWIEC. 425. PIERNIKI — FABRYKI. TORUŃ. Julius Buchinann, Fabr. Pierników 
w Toruniu, zał. w r. 1864, t. 12-32. 426. PILNIKI. WARSZAWA. Pilniki szwajcarskie precyzyjne 
i ślusarskie GLARDONv „z r y b k ą" 
i U. M. V." Antoine Glardom 
Piłki (laubzegi) do metali. 
Przedstawicielstwo: T. KAWAN 
Królewska 51, tel. 653-43. 432. PIROTECHNIKA. KATOWICE. „PIROTEtHlilKr właśc. A. CHOMIAKOUf Katowice, ul. Wojewódzka 13. tel. 348-90, 330-00. Organizowanie i przepro¬ 
wadzanie pokazów ogni sztucznych produkcji firmy „LI GNOZA“ SP. AKC. w KATOWICACH ul. Dworüowa 7, tel. 339-81 „BREZENT", Fabryka Płócien 
Brezentowych i Tkanin Technicz¬ 
nych Sp. z o. o. Sosnowiec, ul. Ma¬ 
łachowskiego 11, tel.623-71 i 618-71 WARSZAWA. H. FUTERMAN, Fabr. Plandek 
i Brezentów, biuro sprzedaży : 
Graniczna 1, Tel 620-58. 435. PLANY — WYŚWIET¬ 
LANIE. Patrz również: Ko¬ 
piowanie i wyświetla¬ 
nie rysunków i planów. 427. PILNIKI — FABRYKI. BYDGOSZCZ. PROM. Fabryka Pilników i Narzędzi Sp. z o.o. B 'dgoszcz, Petersona 13, 
Telefon 31-76. Jedyna wytwórnia 
pilników uniwersalnych ..Rekord”. 428. PIŁY. WARSZAWA. jflHDvir Piły: gatrowe, poprzeczne, trac¬ 
kie, taśmowe, stolarskie i t. p. 
Tow. H/P. „SANDA”, Warszawa, 
Przeskok 2, tel.: 3-32-75 i 2-14-36 429. PIÓRA WIECZNE. 433. PISMA. WARSZAWA. # Płomyk 
Płomyczek 
Mały Płomyczek MŁODY ZAWODOWIEC Szkolna Oazetka Ścienna Ilustracja SzKoIna Wydawnictwa Związku 
Nauczycielstwa Polskiego 
dla dzieci i młodzieży. 
Warszawa 1, Juliana Smu¬ 
likowskiego 4. Tel. Se¬ 
kretariatu 238-92. Admi¬ 
nistracji 269-49. Sklep: 
ulica Świętokrzyska 18. Tel. 522-18. Konto P. K. O. 6880. ŁÓDŹ. Mieczysław ZABORSKI, Łódź, 
Piotrkowska 89, tel. 102-95. Wy¬ 
świetlanie — papier światłoczuły. 436. PLATERY. WARSZAWA. Założona w 1824 r. 
Fabryka Wyrobów Srebrnych 
i Platerowanych JÓZEF FRAGET Warszawa, Elektoralna 16, 
Tel. 6.04-80., 
Magazyny: Wierzbowa 8. Tel. 6.04-81. 
Marszałkowska 64, Tel. 8.73-28. 
Nalewki 16. Tel. 11-04-83. 
Poleca: platery, sztuciec i ga¬ 
lanterię w artystycznym wy¬ 
konaniu oraz sztuciec i galan¬ 
terię bielnikowa po cenach 
bardzo przystępnych. WARSZAWA. U/ATERMAN i atramentu. A. VALEGGIA, 
Kacza 7, tel. 515-96. SI. Winiarski specj. skład piór 
wiecznych WATERMAN A i innych. NORBLIN, Bda BUCH i T. WERNER ZARZĄD i FABRYKA: WARSZAWA, ŻELAZNA 51. T. 618-80 i 569-90. POLECA UYKUIKTKE i TRWAŁE ROK Założenia 1809 PLATERY WYROBY KOŚCIELNE 
ORAZ NACZYNIA 
RESTAURACYJNE W WARSZAWIE: BRACKA 16, 
MARSZAŁKOWSKA 127. NA- 
LEWKI 2a, W ŁODZI: PIOTR¬ 
KOWSKA II. W KRAKOWIE: 
ŚW. JANA 2. W GDYNI: 
ŚW JANSKA 53
		

/Czasopisma_195_02_0128.djvu

			XXXVII Pluskiewki — Pończochy I trykotaże 437. PLUSKIEWKI. WARSZAWA. Fabryka 
Gwoździ 
i Wyro- 
bówDru- 
cianych B-cia LAWENDEL i B-cia WITTE 
Warszawa, Królewska 31, t. 621-17 
Gwoździe galanteryjne, sprzączki, 
haki, haftki itp. Pluskiewki i spinacze biurowe. 438. PŁACHTY NIEPRZEMA¬ 
KALNE. LWÓW. NATAN WEINREB — Lwów, 
Kazim.W. 26, t. 204-45, 273-45. 439. PŁASZCZE NIEPRZEMA¬ 
KALNE. WARSZAWA. S. Lejzerowicz, Pierwsza Krajo¬ 
wa Fabr. Płaszczy Nieprzemak. 
W-wa, Nowolipki 9, tel. 11-59-81. LEJZEROWICZ Salo. Palta Nieprzemakalne 1 Kurtki Skó- rżane. W-wa, Nalewki 27. 440. PŁYTKI POSADZKOWE. CZĘSTOCHOWA. CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY 
CERAMICZNE S. B. Helman S-cy 
I S-ka, Jacka 14, t. 13-28 1 17-28. 441. PODATKOWE I ADMI¬ 
NISTRACYJNE BIURA. POZNAŃ. Radca Jerzy NIKODEM Sew. Mielżyńskiego 2, tel. 38-81, 
od godz. 8—15. 442. PODRÓŻNE PRZYBORY. WARSZAWA. .FIBRA" S. A. Warszawa, 
Nalewki 13, tel. 11-78-73. 
Fibra i okucia do waliz, kufrów 
oraz teczek. 443. PODSZEWKI—FABRYKI. ŁÓDŹ. A. Kreutzberg, Sukcesorowle, Łódź, Kopernika 36, tel. 107-06. Henryk Szwarc, Fabr. Podszewek, 
Łódź, Piotrkowska 17, t. 118-45. 444. POGRZEBOWE ZAKŁA¬ 
DY. LWÓW. ZAKŁAD POGRZEBOWY „ELIZ JTJ M“ Lwów, Sobieskiego 9, tel. 289-40. 
Dyżur nocny 292-92. Urządza po¬ 
grzeby, ekshumacje i przewozy 
zwłok własnym autem sanitarnym 
po cenach najniższych! WARSZAWA. Firma egzystuje od 1899 r. 
Pogrzebowe Przedsiębiorstwo 
i Fabryka Trumien 
Seweryn STANISZEWSKI Warszawa, Jasna 13/15 (przy 
PKO), tel. 6-21-91 1 6-90-88. 
Załatwia kompletne pogrzeby, 
przewozy 1 ekshumacje zwłok 
—karawanami 1 samochodami. 445. POMIAROWE PRZY¬ 
RZĄDY. KATOWICE. .POMIAR”—Katowice, Gliwicka 10 m. 1 
tel. 343-94. Sprzedaż, naprawa, 
przeróbka, wzorcowanie 446. POMOCE SZKOLNE. WARSZAWA. SPRZĘT SZKOLNY Sp. z o. o. 
Zjedn. Wytw. i Składn. Pomocy Szkol¬ 
nych, Śto-Krzyska 5, tel. 657-67 447. POMPY. WARSZAWA. Inż. C. Kołodziejski, pl. Napoleo¬ 
na 3, tel. 228-20. Salon wystawowy. 
Ameryk, mot.pompy „E v i nr u de“ 
,.J o h n s o n" olbrzymiej wydajn. 
i ciśnienia. Cena Zł 1600.— 448. POMPY —BUDOWA. GDAŃSK. Stocznia Gdańska Przedstawicielstwo w Polsce: 
Warszawa, Al. Ujazdowskie 18. ŁÓDŹ. BARSKI MIECZYSŁAW Hydrotechnik. Łódź, Kilińskiego 195, 
tel. 212-25. Budowa studzien artezyjskich. 
Próbne wiercenia. Poszukiwanie minerałów. POZNAŃ. Fr. LAWRENZ, Pompy-Studnie. 
Gnieźnieńska 13, tel. 55-64. 449. POMPY, HYDROFORY 
I FILTRY. ŁÓDŹ. Biuro Instal. Techn. Inż. SI. Nowicki. 
Al. I-go Maja 81, t. 137-64. 450. POMPY, HYDROFORY 
I KOMPRESORY. LESZNO. Fabryka Maszyn 1 Pomp Inż. W. K R A U P E Leszno Wlkp., Narutowicza 20. LWÓW. Fr. DOMINIK. Pompy własnych 
patentów. Lwów, ul. 29 Listopa¬ 
da 37, tel. 218-55. Antoni KUNZ, Sp. z o. o., Lwów, 
Zniesienie 102-c, t. 201-96, 209-18 POZNAŃ. J. KOPCZYŃSKI i Sp. 
Poznań, Marszałka Focha 127 
Fabr. pomp. Odlewnia żelaza. 
Tel. 60-42 i 65-68. Rok zał. 1893. WARSZAWA. „GJOT“ Fabr. Pomp Turbinowych Mazowiecka 12, tel. 200-90. Pompy 1 wodociągi automatyczne HYDROFOR WARSZAWA Królewska 23. T. 625-59, 625-56. 
Wytwórnia: Burakowska 9. 
g; Tel. 12-08-77. Wacław Łukaslewlcz, Warszawa, 
Trębacka 10, telefon 502-45. Siatki filtrowe do studni F. MAKOWIECKI. Kredytowa 5 Zakłady Elektromechaniczne 
ROHN ZIELIŃSKI, S. A. 
Licencja Brown Boyeri 
Bielańska 6. Tel. 658-76 i 319-46 ,,SIM“ Fabr. Pomp I Hydroforów 
Piusa XI Nr 30, tel. 865-49. „SIRIU S1 — Warszawa, Zamojskiego 51 tel. 10-18-25 PUMPY odśrodkowe i podwodne. Składnica Straży Pożarnych S. A. Fabr. Kopernika 33, tel. 277-42. Biuro Techn. 1 Fabr. Pomp 
„SMOK“ Al. PASZEWIN, Koper¬ 
nika 42, tel. 271-73. Fabr. Leszno 70, tel. 11-26-10. T. S. TRĘBICKI, Zakłady 
Budowy Pomp, Warszawa, 
Traugutta 2, tel. 343-00. lui. Stefan Twaiäowskl ZAKŁADY MECHANICZNE 
GrochowsKa 314. Tel. 10-18-86 i 10-54-12. 451. POŃCZOCHY —FA¬ 
BRYKI. ŁÓDŹ. B. O r y n o c h, Łódź, 6-go Sierpnia 16, tel. 185-17. 
Pończochy jedwabne i florowe. Mechaniczna Fabryka Pończoch 
Samuel Herman, Łódź, Legionów 
29, tel. 139-35. Marka fabr. 
„HERM A“. Adolf Kebsz, Sp. Akc., fabr. pończ. 
Łódź, Sienkiewicza 65, tel. 120-48 
f 223-53. Marka „IKO” fabr. Spółka Akc. 
Przem. Pończosznicz. JAKOB 
KOHAN, Łódź, Żeromskiego 23 
Tel.dyr. 249-28,biuro iskład 134-93. WARSZAWA. 7777 7777 Mechaniczna Fabryka Pończoch „DELT A” A. Mezrycki i S-ka Tłomackie 1. Tel. 251-32, 253-32 7777 7777 Wytwórnia Wyr. Pończoszniczych 
„ZENIT", wł. Ignacy Jabłoń Nalewki 33, lei. 11-07-16. 452. POŃCZOCHY I TRYKO¬ 
TAŻE. WARSZAWA. M. Epstein i W. Launberg, Warszawa, Nalewki 23, tel. 
11-78-39, Nalewki 2-a, tel. 
11-82-30.
		

/Czasopisma_195_02_0129.djvu

			Pończosznicze wyroby - fabryki — Pudełka tekturowe - fabryki. XXXVIII 453. POŃCZOSZNICZE WY¬ 
ROBY — FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Fabr. wyrobów pończoszniczych 
„Prlmasosnowlczanka“ wl. I. En- 
zelf Garibaldiego 17, tel. 15-45. 454. PORCELANA. WARSZAWA. rill PI ń Ol Fabryka Porcelany 1 Wy 
lUIŁLUn robów Ceramiczn.. S A. 
Biura Sprzedaży: Warszawa. Kredy¬ 
towa 9. m. 10. tel. 299-88 i 276-78. 455. PORCELANA ELEKTRO¬ 
TECHNICZNA I STOŁO¬ 
WA — FABRYKI. KATOWICE. Porcelana Stołowa: biała i dekoro¬ 
wana Apteczna i Laboratoryjna Elektrotechniczna: insta¬ 
lacyjna jak: izolatory, 
rolki, tulejki, fajki, rozetki 
sufitowe i t. p. Montażowa jak: gniazda, 
wyłączniki, oprawki, bez¬ 
pieczniki, armatury her¬ 
metyczne i t, p. Izolatory do wysokiego 
napięcia do 35.000 V. GIESCHE S. A. Fabryka Porcelany KATOWICE — 
BOGUCICE 456. POSADZKI. ŁÓDŹ, Przemyśl Drzewny 
„Maksymilian Jakubowicz" Sp. Akc w Łodzi, Żeromskie¬ 
go 90-92 Teł. 157-74, 115-74 
i 174-75. Posadzki dębowe, WARSZAWA. Bracia Rudolf,Sp. z o. o., W-wa, 
Nowolipie 52/54, t. 12-15-79. 
Fabryka fornierów 1 posadzek 
drzewnych, zwykłych 1 luks. 457. POSADZKI CEMENT0- 
T0WE I MOZAIKO¬ 
WE — FABRYKI. WARSZAWA. Bolesław Korewa I S-ka, Warsza¬ 
wa, Syreny 7, tel. 631-75. 458. POWIELACZE. WARSZAWA. „DRUK" W Zięba-Ziębowski, 
Zielna 46, tel. 513-44, 513-49. Polskie Towarzystwo 
GESTETNER Spółka z o. o. Centrala: Warszawa, Królew¬ 
ska 41. Tel. 245-15 i 625-15. 
Oddziały: Katowice, Poznań, 
Lwów, Kraków. Fabryka Powielaczy 
„R E N O T Y P" 
Warszawa, Krak. Przedni. 16 
Teleiony: 628-80 1219-971. Fabryka „WEROTYP“, Sp. z o. o. 
W-wa, Żurawia 24-a, t. 8-15-22. 459. POWIELANIE, WARSZAWA. Powielanie wszelkiego rodzaju 
oraz rysowanie klisz wykon, 
szybko, Marszałk. 143, t. 244-71. 460. POWIERNICZE BIURA. WARSZAWA. Polska Spółka Powiernicza, S. A. Al. Jerozolimskie 34, tel. 603-16. 461. POŻARNICZE NARZʬ 
DZIA I PRZYBORY. WARSZAWA. Ini. W. Izdebski i S-ka „IWIS" S. A. 
Marszałkowska 129, tel 599-77 i 608-86, 
Węże parciane i wewnątrz gumowane. Wacław Łukaslewlcz, Warszawa, 
Trębacka 10, telefon 502-45. Składnica Straży Pożarnych S. A. 
Fabr., Kopernika 33, tel. 277-42. Strażackie Zakłady Przemysłowe 
W-wa, Nowogrodzka 22, 
t. 9-89-10. Fabryka Narz. Pożarn. „Strażak“ 
Królewska Nr. 11, lei. 205-25. T. S. TBĘBICKI 
Warszawa, Traugutta 2-t, lei. 343-07 462. POŻARNICZY SPRZĘT. WARSZAWA. Przeclwpożamlcze 
maszyny 1 urządzenia „LILPOP, RAU 1 LOEWENSTEIN“ 
ul. Bema 65, tel. 275-43, 246-42. 463. PRALNICZE MASZYNY 
I PRALNIE MECHA. 
NICZNE. Patrz również: Maszy¬ 
ny pralnicze. WARSZAWA. Porady, projekty, dostawy 
Teodor KELER, Warszawa I, 
Wspólna 30 m. 6. Tel. 8-48-34 Pralnicze maszyny 
„LILPOP, RAU I LOEWENSTEIN“ ul. Bema 65, tel. 275-43, 
246-42. 464. PRIMUSY I MOTORO¬ 
WE PALNIKI — FA¬ 
BRYKI. WARSZAWA. Fabryka W.Tacik, Warszawa, ul. Chłodna 31, tel. 256-84. 465. PRZEKŁADNiKI WEŁ¬ 
NIANE 00 PRAS OLE¬ 
JARSKICH. PABIANICE. „INDUSTRIA“ — Pabianice, 
Narutowicza 7, tel. 2-89. Tkaniny dla olejarni, młynów i in. 466. PRZEPISYWANIE NA 
MASZYNACH. WARSZAWA. J. MEDYŃSKA, Chmielna 30 m. 13. 
Tel. 591-04. Czyn. od 9-3 I 5-7 w. 467. PRZEWOZOWE PRZED¬ 
SIĘBIORSTWA. WARSZAWA. W. WĘGIELEK &> S - h.« 
Wanzawa, Trębacka 1, t, 240-46. A. WRÓBLEWSKI I S-ka, S. A. 
W-wa, Marszałkowska 108, tel. 601-76. 468. PRZĘDZA. ŁÓDŹ. D. D Y N I N 11 Listopada 2, tel. 151-12. 469. PRZĘDZA BAWEŁNIANA 
I WEŁNIANA. WARSZAWA.
		

/Czasopisma_195_02_0130.djvu

			XXXIX Pudełka tekturowe - fabryki — Ruberołd, WARSZAWA. „UNION“, Wytw. Pudełek Tektu¬ 
rowych I Sztancowaoie Plakatów. Nowolipki 67, tel. 12-18-19. 473. PUDERNICZKI- FABRY¬ 
KI. WARSZAWA. Pierwsza Krajowa Wytwórnia 
Puderniczek i Gal. Kosmet. „C L O U D E L“ W-wa, Długa 10, t. 11-66-84. 474. RADIOAPARATY. WARSZAWA. Jan Czerwińsk], W-wa, Szpitalna 8 
Tel. 298-63. P. K. O. 28.484. „H ORNYPHON“ — Radio 
B-cia Gercwolf — Przedstawiciel¬ 
stwo. Warszawa, Marszałkow¬ 
ska 113, tel. 530-89. 475. RADIOAPARATY — FA¬ 
BRYKI. WARSZAWA. Wytwórnia Radiotechniczna „A V A“ Sp. z o. o. 
Warszawa 36, Stępińska 25, 
teł. 9-10-34. RADIO-UNION Warszawa. Krochmalna 87-a. 
Tel. międzymiastowy 6-45-88. Krajowe Zakłady TELEFUNKEN Spółka Hkcyjna Fabryka odbiorników radiowych Warszawa 4, ul. Owsiana 14. Tel 10-45-60. 476. RADI0SPRZĘT. WARSZAWA. Opory i Kondensatory Adap¬ 
tery i gramofony elektryczne. 
„Polskie Zakłady „ALWAYS“ 
Sp. z o. o., Mlreckiego 5, tel 569-80 „S TAR“ — transformatory 
i sprzęt radiotechniczny. 
Warszawa, 
ul. Chłodna 27, tel. 6-81-33. 477. RĄDIOSPRZĘT I NA¬ 
PRAWA. KATOWICE. Lampy radiowa wszelkich typów 
i w I a low« I marki .TUNGSRAM" REPREZENTACJA BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE E. M. BUSBACH Katowice, Reymonta 6 
Tel. 328.88 WARSZAWA. LAMPY RADIOWE wszelkich typów T II N f. f D II U" 
światowej marki „IIHHnllRM Zjednoczona Fabryka Żarówek W-wa, 6 go Sierpnia 13. S. A. 
T e 1 e f o n 8-78-56. — 478. RADIOTECHNICZNE 
ZAKŁADY. WARSZAWA. ,,MEGOHM“, Zalet. Radjoteclfn. Bracka 2. Tel. 910-46. Transformatory, słuchawki, wzmac¬ 
niacze, głośniki, Zakłady Radiotechniczne POLTON 
W-wa, Żelazna 36, t. 223-84. RADIOFIL, Pol. Fahr. Drutów 
Radiowych i Elektrycznych,W-wa, 
Burakowska 9. Tel. 11-90-19. Televls-Radio, napr. i przebudo¬ 
wa radioapar. i wzmacniaczy kin. 
Marszałk. 131, w podw., t. 267-67 „T R I O“ Zakł. Radiotechniczne 
Spółka inżynierów elektryków, 
W-wa, Grzybowska 27, t. 603-79 
1 303-96. 479. REKLAMOWE ARTYKU¬ 
ŁY. WARSZAWA. Wytwórnia Przedmiotów Re¬ 
klamowych ,,AZA“, Aleksan¬ 
der Zaborski, Warszawa, Da- 
niłowlczowska 10. Tel. 251-34. 480. REKLAMY NEONOWE. WARSZAWA. Reklamy neonowe, Fahr. T. Jarosz 
Długa 19, t. 11-16-85, 11-16-90. 481. RENTGENOLODZY. Patrz: Lekarze rent¬ 
genolodzy. 482. RENTGENOWSKIE APA¬ 
RATY. WARSZAWA. Polskie Zakłady 
Roeatgenotechniczne „METALI X” pl. M. Piłsudskiego 1, t. 5-90-33. 
Aparaty i lampy roentgenowskie 
Aparaty elektroleczoicze. 483. ROWEROWE CZĘŚCI— 
FABRYKI. BYDGOSZCZ. MULNER WACŁAW Fabryka Wyrobów Metalowo - Maso¬ 
wych w Bydgoszczy, Mazowiecka 29. 
produkuje: pedały, dzwonki, piasty, 
pompy, hamulce, ośki, uchwyty i t. p. CZĘSTOCHOWA. Szymon H O R O W I C Z, Częstochowa. Piłsudskiego 33. 
Rowerowe części i art. żelazne, 
Specjalność: ramy rowerowe. „RADIUS“ Częstochowa, B. Jo- 
selewicza 6, specjał.: miski i osie. 484. ROWEROWE SIODEŁKA 
— FABRYKI. ŁÓDŹ. Ini. Józef JANICKI, Łódź 
Wólczańska 103, tel. 223-99, 
192-15, 167-66. Największa StÄ. rowerów I części. 
SZPUNT I HANOWER Warszawa, Nalewki 17, t. 11-57-61. 486. ROWERY I CZĘŚCI — 
FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Wytw. ram I części rowerowych 
„F RE DOR“, Piłsudskiego 25. POZNAŃ. J. Wylęgała i S-ka, Poznań, 
ul. Blelnikl 2/4, t. 10-36. 
Specj.: obręcze i błotniki, ramy I widełki rowerowe. WARSZAWA. |. CENTN ER — Zakłady Mechaniczne. Warszawa, 
Krochmalna 81, t. 692-27. 
Produkuje masowo: ośki, mi¬ 
ski i konusy wszelKiego rodzaju. 
Komplety supurtowe wbijane i 
wkręcane do rowerów i motocykli. Rowery „Luczttik-Extra" Państwowe Wytwórnie Uzbro¬ 
jenia. Biuro Sprzedaży, War¬ 
szawa, Krak. Przedm. 11, 
Telefon 281-40. Składy konsygnacyjne: Katowice, 
Mickiewicza 14, tel. ó52-4 >. 
Łódź, Piotrkowska 107, tel. 276-11 IMłotouinia i Zakładu Mechan. 
„PARYSÓ W“ Warszawa 27, 
telefony: 11-48-48 i 11-34-80. Ramy rower ow e Rowery i ramy rowerowe 
marki PELOPS, „PETEFRAD“, 
W-wa, Nowogrodzka 40, 
tel. 811-50, 818-00. 485. ROWERY I CZĘŚCI. CZĘSTOCHOWA. Jakub MASS — Hurtownia Ro¬ 
werów i Części Rowerowych, 
Częstochowa, Aleja 7, t. 13-30. 
Ceny fabryczne. M. RUZIEWICZ — Częstochowa, 
B. joselewicza 2, tel. 22-31. LWÓW. Z. JURAJDA, Składnica Harcerska Lwów, ul. Zybllkiewicza 4. 
Sprzedaż na Malop. Wsch. czę¬ 
ści do rowerów „ŁUCZNIK“. „TECHNOSOL“- Lwów, 
Gródecka 11, tel. 255-36. Fabr. Części Rower, i Gal. Met. 
„ŻYWIOŁ“ Sp. z o. o., W-wa, 
Leszno 139. 487. ROWERY I MASZYNY 
00 SZYCIA. Patrz również: Maszy* 
ny do szycia ! rowery* POZNAŃ. HURTOWNIA MECHANIKÓW Spółdz. Handl. z o. udziałami. 
M. Focha 19, t. 69-73. Rowe¬ 
ry, maszyny do szycia, przy- 
bory sam. i motocykl, i art. 
elektrotechn. słabego prądu. WARSZAWA. H. BŁASZKOWSKI-Hurtownla 
W-wa, Tlomackie 9, t. 11-44-28. „RENOMA“, Bielańska 9, tel. 624-03 I 623-06. 487®. RUBER0ID. WARSZAWA. I M P R E O N A C J A, Sp. z o. o. Oddz. Sprzed. Warszawa, 
ul. Chmielna 23, teł. 210-M.
		

/Czasopisma_195_02_0131.djvu

			Rurociągi — Samochodowe akcesoria i części, XL 488. RUROCIQGI. WARSZAWA. „COMPENSATOR” 
W. MaciejcwsKi i S-k.a 
Warszawa, ul. Św. Stanisława 
Nr 1/3, tel. 618-72. 
Przewody parowe, rury faliste, 
kompensatory. 489. RURY. WARSZAWA. Fabryka Rur Ciągnionych bez 
Szwu B-cia AMBROYV1CZ, 
Warszawa, Wolność 18. tel. 11-12-21. Adres telegr.: 
Ambrorur-Warszawa. Biuro Sprzedaży 
POLSKICH WALCOWNI RUR, S-ka z o. o. Oddział w Warszawie, 
ul. Moniuszki 10. Tel. 214-60 S. ORAFF, Warszawa, 
ul. Grzybowska nr 10. 
Centrala telefoniczna 566-20. 
Dział żelaza 613-62, dział rur 
637-67. PKO. 3499. Adr. telegr. „Greffes". 
żelazo-Belkl, Blacha-Rury. 493. RURY METALOWE. KATOWICE. RURY mosiężne i miedziane ciągnione bez szwu produkuje 
i krótkoterminowo dostarcza WYTWÓRNIO WYROBÓW METALOWYCH Spółka z ogr. odp. 
Katowice 
ul. Mickiewicza nr 18. skrytka pocztowa 296 
Telefony: 35101 i 717-71 494. RYBACKIE PRZYBORY. KRAKÓW. "TÏÏerwszz^vT^nnû^TytwTrnïa" oraz Hurtownia Przyborów 
Rybackich „Emges" B-cla 
Szenberg, W-wa. Miodowa 5, 
^^^OT^IŚ^^ądaćJarta^Ojgów^ 495. RYSUNKOWE I KRE¬ 
ŚLARSKIE PRZYBORY. Biuro Sprzedaży 
Rur Zjedn. Odlewni „RUROPOL” Warszawa. Nowy Świat 35 
Telefony: 209-26 i 274-43 Rury żeliwne wodociągowe sto¬ 
jąco i wirowo lane. KRAKÓW. Cyrkle i przybory rysunkowe 
Ozalid, Scboellershammer 
Z. ZIEMBICKI, Kraków, PI.Mariacki 2 Cenników żądajciel 490. RURY CIĄGNIONE. WARSZAWA. Wytwórnia Rur Ciągnionych 
J. MINKIEWICZ — Warszawa. 
Jagiellońska 4/6, tel. 10-30-02 
Rury clągn bez szwu stal., żelaz¬ 
ne, mosiężne, miedziane i alumi¬ 
niowe, okrągłe i fason. 491. RURY GAZOWE I WO¬ 
DOCIĄGOWE. LWÓW. LEON BIER, Lwów, Szpitalna 7. 
tel. 240-83. Rury wodociąg. 1 gaz. WARSZAWA. St. MIERNICKI, S. A., Marszałkowska 81. Tel. 912-60. 
Papiery. Artykuły kreślarskie W. SKIBA i r"\OT'pÓREK Sp. Akc., Marszałkowska 71, 
t. 835-66 i 841-23 Skład ar¬ 
tykułów rysunkowych. Wy¬ 
twórnia urządzeń do kopio- 
^^^^warda^^sunków^^^^^ , Twór", Aleksander Mierzejew¬ 
ski, Wytwórnia Szablonów i 
Przyborów Kreślarskich oraz 
Zakłady Mechaniczne, Warszawa, 
Polua 16 m. 5, tel. 8-23-47 i 685-81 Albin Zaborski, Warszawa, 
Widok 22 — tel. 625-09. 492. RURY I KOLANA BLA¬ 
SZANE DO PIECÓW. WŁOCŁAWEK. 496. SADZE. .WARSZAWA. Inż. HERMAN BAUMQART Marszałkowska 119, tel. 519-00 
I 3-19-00. Fabryka Wyrobów Metalowych M. Leszczyński, Kościuszki 24, „Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
tel. 16-41. Złota 62, tel. 263-90. 497. SADZONKI LEŚNE. POZNAŃ. ,,DARZ BÓR", wł. Z. Wycisk, Fredry 2. Nasiona, sadzonki, 
narzędzia leśne. 498. SALONY SZTUKI. WARSZAWA. Abe OUTNAJER Mazowiecka 16, I p., t. 286-32. 499. SAMOCHODOWA ELEK¬ 
TROTECHNIKA. WARSZAWA. „BE-TE-HA”sp. z o*, o. Warszawa. Marszałkowska 17 
Telefon 554-60 (centrala) 
Wyłączna reprezentacja i wzoro¬ 
wa stacja obsługi R. BOSCH w Sztutgardzie. 500. SAMOCHODOWE AKCE¬ 
SORIA I CZĘŚCI. GDAŃSK. AUTO-SERVICE, O. m. b. H. Gdańsk, EHsabethwall 9, 
Tel. 224-73. Generalne Przedstawicielstwo 
CHEVROLET’A Największy skład oryginal¬ 
nych części zamiennych. AU T O-S TOP, Gdańsk 
Dominikswall 12, tel 234-31. 
Taśmy hamulcowe BREMSIT 
i AUTOFREN .Generalne Przed¬ 
stawicielstwo na Polskę i W.M 
Gdańsk. Części zamienne dla 
wozów europejskich i amery¬ 
kańskich. specjalny skład oraz 
sprzedaż hurtowa części marki 
CI I ROËN. Przedstawicielstwa 
najlepszych firm zagranicznych. 
Hurt Detal KATOWICE. Inż. Józefczyk ł Mikszan. Części 
i przybory samochodowe. Kato¬ 
wice, Stawowa 4, t 335-65, po 
godz. biur. 300-94. KRAKÓW. Ch. Glnsburg, Gołębia 5, t. 164-70 
Przybory samoch., skład łożysk 
kulk.-rolk. „Steyr" 1 śrub. ŁÓDŹ. Karol Küster I S-ka, Łódź, Piotr¬ 
kowska 171/173, telelon 107-22. WARSZAWA. AUTO-DETAL Mokotowska 24. teł. 892-53. 
Akcesoria i narzędzia samochodowe. AUTO-KRUPKA Jedyna w Polsce hurtownia, za¬ 
opatrzona w największy wybór 
akcesoryi samochodowych. 
Specjalność: wszelkie przybory do 
budowy karoserii. Hurt. Własne wyroby. Detal 
Warszawa, ul. Nowy Świat 5. 
tel.: 910 70. 939-05. 939-06. największe Składy Hurtowe CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
I AKCESORII do wszystkich samochodów „Centrala Samochodowa" Warszawa, ul. Jasna 10 JENER. REPR. NA POLSKĘ 
ŚWIEC Dom Techn.-Samoch, I. KESTENBAUM Wilcza 29, tel. 8 70-87. 
Wytwórnia sprzętu elektr. „IKA" 
Tłoki i pierścienie szwajc. fabr. 
„N O V A" Szkło nierozpryskujące 1 węże me¬ 
talowe. Fabryka „METAL-SZKŁO" 
Warszawa, Żelazna 59, t. 528-74. MOTOR-STOCK Centrala: W-wa, Senatorska 33 
Tel. 5-43-34, 5-44-33. F i I i a 1: pl. Napoleona 3, t. 2-59-14 
Adr. telegr.: Motostock-Warszawa 
Generalne zastępstwo na Polskę 
świec Champion, karburatorów 
Solex. Instalacje garażowe Artykuły chemiczne dla 
przemysłu samochodowego 0RIZA - Uf. URBAŃSKI i S-ka Nowy Świat 12 tel.: Biuro 8-68-35, Sprzed. 9-10-08. Inż. Julian POZNAŃSKI Warszawa, ul. Wojciecha Górskiego 6, 
(dawniej Hortensia), tel. 5-87-18. 
Akcesoria, części i narzędzia. SCINTILLA Sp. z o. o Instalacje elektryczne sa¬ 
mochodowe i motocyklowe. 
Aparaty zapłonowe, rozru¬ 
chowe. oświetleniowe I sy¬ 
gnalizacyjne. Akcesoria 
oraz części zamienne. Warszawa I. Królewska 16 Tel 286-77.
		

/Czasopisma_195_02_0132.djvu

			XU. Samochodowe akcesoria i części— Silniki spalinowe. WARSZAWA. SZ. N. OROSS, 
Warszawa, Długa 8-a, tel.: 11-98-35, 11-50-87. Inż. W. Izdebski i S-ka „IWIS" S. A. 
Marszałkowska 129, tel. 599*77 i 608-84. 
Własna wytwórnia sieci. Nici do re¬ 
paracji sieci. ^îaTwîçîTzyTvyüôr^Tec^ni^rze^ mysłu rybackiego poleca Pierw¬ 
sza w Kraju Wytwórnia oraz 
Hurtownia Przyborów Rybackich 
„tinges” B-cia SZENBERG 
Warszawa, Miodowa 5, t. 207-83 508. SILNIKI ELEKTRYCZ¬ 
NE. KATOWICE. Górnośląska Fabryka Maszyn 
Elektrycznych „UNION” 
KATOWICE, ul. Sobieskiego 7. 
Silniki i aparaty elektryczne. WARSZAWA. Zakłady Elektromechaniczne 
ROHN ZIELIŃSKI, S. A. 
Licencja Brown Bovcrl 
Bielańska 6. Tel. 658-86, 606-34, 509. SILNIKI LOTNICZE 
I CZĘŚCI. WARSZAWA. Wytw. Silników i Warsztaty Mech. 
H. Liefeldt i S. Schiffner Sp. z o. o., 
Wolność nr 5. Tel. 5-23-86. 6-40-28. 510. SILNIKI NA GAZ SSA¬ 
NY. GDAŃSK. Stocznia Gdańska Przedstawicielstwo w Polsce: 
Warszawa. Al. Ujazdowskie 18. 511. SILNIKI SPALINOWE. WARSZAWA. Ini. Jan Ab ratański 1 S-ka w Rembertowie. Biuro: Warszawa, 
Wspólna 30, Tel. 8-15-92 
Pierścienie tłokowe do silników 
spalinowych. Imadła ślusarskie. 
Zakłady mech i Odlewnia żelaza. PAŃSTW. ZAKL. INŻYNIERII W-wa, Terespolska 34/36, 
tel. 10-46-00 (centrala). 
Silniki przemysłowe.
		

/Czasopisma_195_02_0133.djvu

			Silniki spalinowe — Sprężyny - fabryki, XL II d. c. branży: Silniki 
spalinowe. .POLSKI DIESEL’ Sp. 2 o. o. 
Warszawa, Al.Szucha 4, tal. 940-65 
Silniki Diesla, morskie, rzeczne, 
stacjonarne. A. Steinhagen i H. Stransky Fabr. pomocnicza dla Prze¬ 
mysłu lotnlcz. I samoch. Za¬ 
głoby 9. T. 5-94-40, 6-68-90, 
6-43-42, 330-54. 512. SITA I SIATKI META¬ 
LOWE. WARSZAWA. 517. SKÓRY P0DESZW0WE. OŚWIĘCIM. Garbarnia „OŚUlECIfl" Sp. z o. ». w Oświęcimiu, tel. 129. Fabrykuje najlepsze skóry po- 
deszwowe vache'owe i comerz, 
zaopatrzone znakiem ochronnym 
„S O L A”. 518. SKÓRY SUROWE. POZNAŃ. Handel skór surow. 1 surowców 
A. RACHWALSKI, Poznań, 
Grochowe Łąki 5. Tel. 55-37. ;rr.t,varGni)iiiKm!E W-WA I. WALICÓW 28. TEL. 619-20 
Sita przemysłowe, siatki druciane, 
pod tynk. Ogrodzenia: parkanowe, 
centralnego ogrzewania, wentyla¬ 
tory, bramy, furtki. Maszyny do 
produkcii siatek parkanowych. 519. SKRZYNIE — FABRYKI. POZNAŃ. ZDZISŁAW GARSTECKI 
Budowniczy. Fabryka skrzyń. 
Bociankaó, tel. nr. 31-02. Poznań. 513. SITA SZTANC0WANE. WARSZAWA. f I T Wytwórnia Blach 
tv J IIU Dziurkowanych W-wa, Grochów, Wiatraczna 15. 
Tel. 10-01-92 i 10-13-10. Blachy Dziurkowane (sita bla¬ 
szane) dla przemysłu, rolnictwa, 
celów budowlanych i ozdób 514. SKŁADAKI — KAJAKI 
GUMOWE. KATOWICE. Kajaki gumowe ,,P I A S T" 
Mariacka 23. Tel. 312-62. WARSZAWA. •• piACT” Zakłady Kauczukowe 
1 lfl ’ 1 = Piastów S. A. = W-wa, Złota 35, t. 533-49, 562-60. 515. SKÓRY. WARSZAWA. D H. JORCHIM SZPORN I S-wie 
Skład Skór. W-wa, Nalewki 28, 
tel. 11-56-96. 516. SKÓRY I PRZYBORY 
OBUWNICZE. POZNAŃ. ST. KYCLER I S-KA, ul. Wielka 9, tel. 37-55. Filia: 
Sw Marcina 33, tel. 53-98. 
Skóry I przybory obuwnicze. P. STACHOWIAK Fabryka Skrzyń Dqbrow«k	
			

/Czasopisma_195_02_0134.djvu

			XLIII Sprężyny — fabryki — Szkło apteczne, d. c. branży: Sprężyny — fabryki. ZJEDMOIIE CHRZEŚCIJtliSKiE IHMME SPRĘŻYN Wanzawa-Ftaga, ul Stalowa 55. telet. 10-OH/1 Hi-II. Utarte laboratorium metaloznawcze oraz specjalna hartownia stali Przedsięb. Robót Wiertniczych 
Karol JASIŃSKI Łódź, Cegielniana 30, 
t. 213-50. Budowa nowych 
studzien wszelkich rozmiarów 
i głębokości oraz reperacje. 
Kosztorysy, projekty — na 
żądanie — bezpłatnie. Polska Wytwórnia Sprężyn 
i Wyrobów z drutu „Z W Ö J" Warszawa, Grzybowska 55, 
Telefon 692-06. 529. SREBRNE WYROBY. WARSZAWA. Fabryka Wyrobów Srebrnych 
BRACIA HEMPEL 
Leszno 100, tel. 644-31 
Mag.: Krak. Przedm. 7, tel. 634-43 Fabr. Wyr. Złotych 1 Srebrn. 
W. Krupski 1 J. Matulcwlcz 
Leszczyńska 12 (dom własny) 
Tel. 208-77. Specjalność: papierośnice złota, 
srebrne, srebrne giloszowane, 
emiliowane oraz przybory do 
likieru, kawy i t. p. wyroby. Fabryka -Wyrobów Srebrnych 
P. ŁĄTKOWSKI Fabryka: Olesińska 15, tel.420-54 
Mag.: Marszałkowska 92. t. 710-97. 530. SREBRO I ZŁOTO LIST¬ 
KOWE—U/YTU/ÓRNIE. Patrz: ZiotO i srebro 
listkowe — wytwórnie. 531. STAL I STALOWE WY¬ 
ROBY. LWÓW. STAL BOEHLERA Koncernu BOEHLERA S. A. Reprezentacja 
Inż. Lorenc SCHERLAG. Lwów, 
Sapiehy 45. Tel, 206 27 i 280-04. WARSZAWA. HUTA POLDI 
Czechosł. Sp. Akc. 
STAL SZLACHETNA I WY¬ 
ROBY ZE STALI 
Biuro: Al. Jerozolimska 26, 
tel. 6-46-41, skt. Wolność 2. Modrzejów - H a nt ke Zjednoczone Zakłady Górniczo- 
Hutnicze S. A 
Sosnowiec — Huta Milowlce Stal,żelazo,odlewy stalowe i żeliw¬ 
ne. Wyroby aluminiowe i blaszane. Hurtownia wyrobów stalowych 
i galanterii drogeryjnej 
O. Sztrumpfman, Warszawa, 
Nalewki 18, tel. 11-55-12. 532. STEMPLE. • Patrz również: Pieczę¬ 
cie—stemple. CHORZÓW. Wytwórnia Stempli i Szyldów Wilhelm K U C Z E R A Chorzów I, ul. Powstańców 41, 
 tel. 413-80 533. STENOGRAFIA. KRAKÓW. STENOGRAFIA dla samouków Wzory prof. Marczewskiego 
zastępują nauczyciela. Abo¬ 
nament mieś. 3 zł. Kraków, 
Rynek 9. Tel. 101-14. 534. STERYLIZATOROWE 
MASZYNKI 00 POD¬ 
GRZEWANIA — FA¬ 
BRYKI. WARSZAWA. Fabryka W. Tacik, Warszawa, ul. Chłodna 31, tel. 256-84. 535. STOLARSKIE ZAKŁADY. POZNAŃ. F R. WUJEC ul. Śniadeckich 12, telefon 79-93. 536. STUDNIE ARTEZYJSKIE 
I KOPANE. . LWÓW. ZAKŁAD STUDNIARSKI 
1 FABRYKA POMP 
Szymona Małochleba Syn. 
Henryk Matochleb, 
ul. Kubasiewicza 5. Tel. 221-71. ŁÓDŹ. BARSKI MIECZYSŁAW Hydrotechnik. Łódź, Kilińskiego 195, 
tel. 212-25. Budowa studzien artezyjskich. 
Próbne wiercenia. Poszukiwanie minerałów. POZNAŃ. J. Kopczyński 1 Sp., Poznań, 
Marsz. Focha 127. Przedsięb. 
wierć, studzien 1 zakł. wodoc. 
Fabr. pomp. Tel. 60-42 i 65-58. 
Rok zał 1893. WARSZAWA. RYCHŁOWSKI i S-ka Sd io.o. Biuro Hydrologlczno-lnżyn. 
W-wa, Mokotowska 24, tel. 
810-24. Firma egz. od r. 1894 SKŁADNICA STRAŻY POŻARNYCH Ś. A. Fabryka, Kopernika 33, tel. 277-42. 537. STUDNIE — BUDOWA. WARSZAWA. M. ŁEMPICKI S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 15, 
tel. 9-89-90 Sosnowiec, Małachowskiego 26, 
telefon 626-09. Katowice, Młyńska 37. t. 331-42, 
Wilno, Zawalna 20, tel. 20-38. 538. STUDNIE I POMPY. LWÓW. Fr. DOMINIK, Lwów, ul. 29 LI- 
stopada 37, tel. 218-55. Studnie wiercone, pompy 
wykonuje firma Feliks Sękowski. 
Lwów, Lwów. Dzieci 44, t. 244-57 WARSZAWA. Przedsiębiorstwo Wiertnicze 
J. Przezdzieckl, Warszawa, Jana 
Kazimierza 13, telefon 650-24. 539. SUSZARKI ELEKTRYCZ¬ 
NE. WARSZAWA. Inż. O. KLOSE, Waszkowskiego 3 
Suszarki, cieplarki, termostaty, 
ogrzewacze, termoregulatory, prze¬ 
kaźniki itp. Telef. 9-53-33 540. SUWAKI LEŚNE (KLU- 
PY). WARSZAWA. „Spółdzielnia Leśników i Właści¬ 
cieli Lasów“, Króla Alberta 12, 
tel. 631-57. Suwaki leśne (klupy). 541. syfony. WARSZAWA. B-cla BALICCY. Fabryka Sy- 
fonów, Dobra 26, t. 5-13-31. Fabr. syfonów L. Wojciechowski 
W-wa, Towarowa 30, tel. 227-91. 542. SZAFY I KASETY ŻE¬ 
LAZNE — FABRYKI. WARSZAWA. J. KRYGIEL i S-ka Sp. Z O. O. Warszawa, 
Redutowa 10, 
tel. 653-18. 
Wykonuje: szafy 
stalowe do akt, 
kasety, wmu- 
rówki i kartoteki. 543. SZAMOTOWE WYROBY. WARSZAWA. „KORWINÓW” Żaki. Ceram S-ka z o. o. p-ta Częstochowa, 
skrz. Nr 20, W-wa, tel. 8-83-09. Fabryka Wyrobów Ceramicznych 
„OPOCZNO“ S. A., Szopena 12. 
Tel. 840-89. D/H. Hilary Pfeffer, Sienna 32, 
t. 589-00, przedst. f-ki 
„Inż. Wł. Klepacki“. 544. SZCZOTKI TECHNICZNE. BYDGOSZCZ. G. A. MAY HOLD Bydgoszcz 5. Szczotki techniczne 
Specjalność szczotki stalowe. 545. SZELKI, PODWIĄZKI, 
GETRY, PASKI. WARSZAWA. FABRYKA H. KLEINER, wlaśc.: Meisser i Kosmowski. W-wa, Orla 11, tel. 11-89-53. 546. SZKŁO APTECZNE. BYDGOSZCZ. Apteczne, perfumer., balony etc. Stanislaw T. RUSZKOWSKI. 
Sienkiewicza 3, tel. 22-49.
		

/Czasopisma_195_02_0135.djvu

			Szkło apteczne — Szyldy, XLIV. CZĘSTOCHOWA. H. ZYSMAN, Skład szkła aptecz¬ 
nego i butelek, Aleja 6, t. 14-13. 547. SZKŁO I LUSTRA. KATOWICE. D. FELIX A S-cy, Opolska 5, 
t. 325-29. Szyby, lustra, marmury. ŁÓDŹ. „OPAL“, Łódź, Sienkiewicza 47, 
tel. 172-54. Lustra, szyby, szkła. x POZNAŃ. M. JASKÓLSKI. Przemysłowa 27. tel. 25-73. WARSZAWA. Młlad szyb T. DEGENSZAJN, 
Sp. z o. o., W-wa, Granicz¬ 
na 1, tel. 5-39-59 1 2-09-65. 
Przed st. Hut: Szczakowa, 
Ząbkowice, Piotrków, Rokitno, 
Jasło. Szliłiernia Szkła. Fabryka Luster. WALTER 
Naczelnikowska, telef. 10-01-32, 
 10-31-82. 548. SZKŁO LABORATO¬ 
RYJNE. WARSZAWA. Benedykt Kosieź. Wytw, Przyrz. 
Szkl. Nauk. Warecka 8, t. 6-97-94 Fabr. naczyń szklanych labora¬ 
toryjnych B-ci STROSZNAJDER 
Warszawa, Leszno 78, t. 11-61-35. Tew. Przem.Szklanego Sp. z o.o. wł.: inż. Z. Burchard i Ska 
Fabr. Wronia 69. Tel. 6-86-24. 
Szkło opakunkowe, laboratoryjne, 
chirurgiczne itp. 549. SZKŁO NIEROZPRYS- 
KUJ/JCE. WARSZAWA. Fabryka „METAL - SZKŁO", 
Warszawa, żelazna 59, t. 528-74. 550. SZKŁO —OBRÓBKA. KATOWICE. „DMUCHAWKA" — Obróbka 
Szkła, Paweł Dylla, Katowice, 
M. Piłsudskiego 38-a, t. 360-34 551. SZKŁO WODNE. ŁÓDŹ. Dyonlzy Myśllbórskl I S-ka. Fabr. 
Przetw. Chem., Łódź, Nawrot 17, 
tel. 120-78. Szkło wodne sodowe 
1 potasowe wszelk. koncentracyj. FabryKa Chemiczna „SILIK A” ŁÓDŹ, Słowiańska 5, tel, 222-15. 
Szkło wodne sodowe i potasowe. WARSZAWA. SZKŁO WODNE sodowe i potasowe 
w cysternach i beczkach 
FabryKa Chemiczna 
JÓZEF KARCZEWSKI 
W-wa, BracKa U, tel. 9-58-29 552. SZKOŁY MUZYCZNE. TORUŃ. Pryw. Pomorska Szkota 
MUZ Y C ZNA w Toruniu, ul. Sw. Katarzyny 4. 553. SZKÓŁKI DRZEW. KRUSZWICA. JÓZEF KOSSOWSKI Szkółki drzew i krzewów, tel. 20. WARSZAWA. [III Bim Warszawa, Centrala, 
• ULIłllU Ceglana 11, tel. 568-60 
Drzewa i krzewy owocowe 
i ozdobne SZKÓŁKI W ULRICHOWIE 
pod Warszawą (dojazd, tramw. Nr 9 i B) tel.609-26 
i 609-20. Cenniki bezpłatnie. 554. SZLIFIERNIE DIAMEN¬ 
TÓW DLA CELÓW TECH¬ 
NICZNYCH. WARSZAWA. „BE-IN“, Pierwsza Krajowa Szli- 
tiernia Diamentów dla Celów Techn. 
Warszawa, Twarda 15, tel. 3-12-82. 555. SZMERGLOWE WYROBY. SOSNOWIEC. Polski Przemysł Szmerglowy 
„U N I O N” Sp. z o. o., Sosnowiec, 
1-go Maja 23, tel. 622-89. WARSZAWA. Fabryka Wyrobów Szmerglowych 
1 Korundowych ,,S I L K A“, S-ka z o. o., Warszawa, Widok 20, 
t. 285-61. Tarcze, pilniki, kamie¬ 
nie szliłierskie, osełki, pomeksy. 556. SZMUKLERSKIE WY¬ 
ROBY. BYDGOSZCZ. „P A S A M O IM" Fabryka Pasmanterii, Taśm i Hasów 
Eligiusz Franciszek Lewandowski, 
Spadkobiercy, Bydgoszcz, tel. 16-67 
Składy fabryczne:WarszawaJasna 11, 
t. 295-51; Katowice,Szopenaó.t.337-97 557. SZNUROWADŁA I TAŚ¬ 
MY — FABRYKI. ŁÓDŹ. A. Kreutzberg, Sukcesorowie, 
Łódź, Kopernika 36, tel 107-06. Zjednocz. Fabr. Sznurowadeł 
C. Katz ł S-ka, 
Bandurskiego 16, t. 142-79. 558. szpagat. LWÓW, NATAN WEINREB — Lwów, 
Kazimierza W. 26 —teł. 204-45, 273-45. 559. SZPITALNE URZĄDZE¬ 
NIA. WARSZAWA. Konrad, Jarnuszkiewicz 1 S-ka 
Warszawa, Grzybowska 25, 
teł. 605-98 1 683-15. 560. SZPULKI I CEWKI PA¬ 
PIEROWE — FABRYKI. ŁÓDŹ. Wiktor M. Künstler, Łódź, Suwal¬ 
ska 27, t. 210-34. Wyrabia szpulki 
pap. Specj.: wszelk. rodź. impr. 
i lakierowane. S. Lltmanowicz, Łódź, Kilińskie¬ 
go 234, tel. 152-27. 219-65. Me¬ 
chaniczna fabryka szpulek i ce¬ 
wek papierów. „L. TOEPFFER” Spadkobiercy. Fabryka Szpulek i Cewek Papie¬ 
rowych. Łódź, Kopernika 60. 
Tel.: 209*10 i 209-15. 561. SZTANC0WANE WYRO¬ 
BY. WARSZAWA. CZAJKOWSKI Wacław 1 S-ka 
Młynarska 33, v.Metalowe wyroby. 562. szyby. ŁÓDŹ. S. FAJNER, Hurt-detal, Łódź, 
Zgierska 28, tel. 185-98. WARSZAWA. Skład szkła okiennego 
N. Degenschajn Warszawa, 
Grzybowska 12, tel. 539-30, 289-72, 
520-42. Gener. przedst. hut w Ząb¬ 
kowicach. Szczakowie, Radomiu, 
Piotrkowie, Rokitnie. Skład szyb T. DEOENSZAJN, Sp. z o. o., W-wa, Graniczna 1 
tel. 5.39-59 i 2.09-65. Przedst. 
Hut: Szczakowa, Ząbkowice, 
Piotrków, Rokitno, Jasło. L. DIETRICH, pl. Teatralny 21, 
pod filarami. Telefon 6-01-62. Szyby 
wszelk. rodzaju oraz szkleni, domów. Skład SzkłaOkiennego I.F.Sznaier, 
Warszawa, Mławska3, tel. 11-79-01, 
11-79-09, 11-47-67. Przedstawiciel¬ 
stwo na całą Polskę i w. m. Gdańsk 
Huty .POLWET* Woropajewo. Przedsłęb. robót szklarskich 
SZULC i S-ka, N. - świat 48. 563. SZYBY I LUSTRA. WARSZAWA. Szlifiernia Szkła. Fabryka Luster. 
"WALTER Namiestnikowska 
tel. 10-01-32,10-31-82 564. SZYLDY. TORUŃ. H. RAUSCH. Fabryka Szyldów 
i Wyrobów Metalowych Mostowa 16, t. 15-54, zał. 1902. WARSZAWA. ,,A la NEON“—Szyldy 1 reklamy 
wszelk. rodź., Targowa 61 
tel. 10-36-44. E. Büttner, Daniłowiczowska 4, 
Rok załóż. 1808. Tel. 3-14-55. 
Wytwór, złota i srebra listkowego. E. PRZYBYTKOWSKI Ç7VI nY N świat 44, teł 217-62 
Ai. I LU I = w Warszawie. ===== LEON STRZEMIŃSKI Marszałkowska 20, tel. 861-88. 
Szyldy emaliowane i inne.
		

/Czasopisma_195_02_0136.djvu

			XLV. Szyldzikl metalowe trawione I drukowane — Terpentyna 565. SZYLDZIKI METALOWE 
TRAWIONE I DRUKO¬ 
WANE. WARSZAWA. Zakl. Graf. B. Wierzbicki 1 S-ka, Warszawa, Chmielna 61, t. 246-93. 
Oddział szyldzików trawionych. 566. ŚRUBY, NAKRĘTKI 
I NITY. SIEMIANOWICE Śl. Fitzneroujska Fabryka Śrub i Ni¬ 
tów S-ka z o. o., Siemianowice, 
Fabryczna 14 produkuje: wyroby 
śrubowe, druty i mater, teletechn. WARSZAWA. Zjednoczone Polskie Fabryki śrub 
Bielsko, ul. Inwalidów 2, tel. 27-41. 
W-wa, Widok 19, tel. 273-23 i 234-84. 567. ŚRUBY TOCZONE. WARSZAWA. Wytw. śrub Toczonych 1 części 
B. Rawdin, Towarowa 30,t.605-37. 568. ŚWIECE — FABRYKI. POZNAŃ. ,,E R F E J A 1 — Fr. Schulz Poznań, Dębiecka 26, tel 63*55 WARSZAWA. Fabryka Mydła i Świec ADAMCZEWSKI WŁ. i S-ka W-wa, Grodzieńska 21|29. 
teł. 10-46-50. Znane marki 
„Wieża” i „Kamea“ „POLO" FabryKa Świec i Mydła W-wa-Włochy,Teł.347-57 i 347-58. 
Oddział: W-wa, Nowogrodzka 49, 
w domu katolickim, tel 9-47-57. 569. TABLICE I LITERY 
Z BRĄZU. WARSZAWA. B-cia ŁOPIEŃSCY, W-wa, 
Fabr. Hola 56, tel. 9-17-89 
Sklep: Krak. Przedm. 15, tel. 621-90. 570. TABLICE I WYROBY 
EMALIOWANE. WARSZAWA. Paweł B I T S C H A N obecnie 
W. Drabikowskl i J. Wapińskl. 
ito-Krzyska 1, tel. 606-13. 
Rok. załóż. fabryki 1828. 571. TAPCZANY —FABRYKI. WARSZAWA. „MODEL“ — Fabryka Tapczanów 
Higienicznych, pl. Grzybowski 1 
róg Bagno, wprost bramy. 
Tel. 329-87. WYTWÓRNIA 
TAPCZANÓW HIGIENICZNYCH „NOWY STYL" Warszawo, Wspólna 54a, ł. 9-13-71 572. TAPETY. BYDGOSZCZ. ZB. WALIGÓRSKI Gdańska 12, tel. 12-23. POZNAŃ. ZB. WALIOÔRSKI ul. Pocztowa 31, tel. 12-20. WARSZAWA. Skład Fabryczny Obić Papier. 
S. RAW1CK1, Tlomackie 2. 
Telefon: centrala 11-39-44. 573. TAPETY I PAPIERY KO¬ 
LOROWE — FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. Gnaszyńska Fabr. Tapet 1 Papie¬ 
rów Kolorow., Sp. Akc. w Gna- 
szynie pod Częstochową. Obicia 
papierowe, papiery kolorowe, 
kredowe, glansowane, introliga¬ 
torskie, drukarskie itp. 574. TAPICERSKIE PRZY¬ 
BORY. KATOWICE. B FEIL i S-ka, Katowice. 
Stawowa 9, tel. 301-27. import trawy 
morskiej i artykuły tapicerskie. ŁÓDŹ. Wolf Pakuła, Łódź, Południowa 2, 
t. 205-64, konto cz. P.K.O. 65406 575. TARGI MIĘDZYNARO¬ 
DOWE. WARSZAWA. Honor. Przedst. Targów Miedz. 
Praskich Dr. inż. Waldmiiller, 
Al. Jerozolim. 17, tel. 9-30-91. 576. TAŚMY. BYDGOSZCZ. „P A S A M O N" Fabryka Pasmanterii. Taśm i Pasów 
Eligiusz Franciszek Lewandowski, 
Spadkobiercy, Bydgoszcz tel 16-67 
Składy fabryczne:Warszawa,Jasna 11, 
t.295-51: Katowice. Szopena6.t.337-97 577. TAŚMY I SZNURO¬ 
WADŁA — FABRYKI. ŁÓDŹ. A. Kreutzberg, Sukcesorowie, 
Łódź, Kopernika 36, tel. 107-06. 578. TAŚMY MIERNICZE. ŁÓDŹ. B. A. NASIELSKI, Śródmiejska 28, tel. 2-15-03. Fa¬ 
bryka papierowych tasiem mier¬ 
niczych dla przemysłu włókien. A. J. OSTROWSKI S-cy, Tel. 203-54, 133-30. Fabryka papier, tasiem mierni¬ 
czych dla przemysłu włókienni¬ 
czego. 579. TECHNICZNE ARTY¬ 
KUŁY. KRAKÓW. „ ZENIT " Hurtownia narzędzi, pasów 
transm., węży, szczeliw, pił i t.p. 
Kraków, Dunajewskiego 6, 
tel. 14231, 13001, 12721. 
Najtańsze źródło zakupów. LWÓW. ,,Dufour” gazę młynarską, pasy, 
gurty, piły i t. p. poleca 
Natan Weinreb, Lwów, Kazimie¬ 
rza W 26, t. 204-45,273-45. zat. 1872 ŁÓDŹ. AUTO - TECHNIKA, Sp. z o. o. Łódź, Piotrkowska 67, t. 214-33. Wytwórnia ,,AZET” — Łódź, 
Wysoka 31, tel. 267-61. Art. 
techn. dla przędzalni, tkalni, 
młynów, tartaków — spinacze 
do pasów. WARSZAWA. „ILLUM" Stelan Chodakowski W-wa. Mokotowska 52. tel. 9-63-28 
Pasy tkane, łańcuchy, 
wszelkie dźwignice. Piastów S. A., Zakł. Kauczukowe. 
W-wa, Złota 35, t. 533-49, 662-60, ,.Składnica Narzędzi“ Zyg. ABŁAMOW1CZ, Inż. 
Widok 3. tel 515-50, 515-59 i 500-52. 
Patrz i branżę NARZĘDZIA. 580. TECHNICZNE BIURA. WARSZAWA. Biuro Techniczno-Handlowe 
W.Siwecki.Al.Ujazd. 18, t. 9-55-28 581. TEKTURA. WARSZAWA. JAN S1UDECKI, Warszawa, 
Przeskok 2, tel. 211-21, 293-29. 582. TEKTURA — FABRYKI. WARSZAWA. Fabr. Tekt. Marcin Radlowskl, 
Sp. z o. o. W-wa, Dzielna 82, 
tel. 11-36-78. 583. TEKTURA FALISTA. WARSZAWA. Tow. Przemysłu Tekturowego 
S. A. Fabryka Tektury Falistej 
i Opakow., Warszawa, Kam¬ 
pinoska 1, r. Niskiej, telefony 
11-49-26 1 11-59-26. 584. TERMOMETRY. WARSZAWA. R. HPEMCELLER Wytwórnia Areometców 
i Przyrządów Szklanych 
Warszawa. Krak. Przedm. 60. ST. STRAUS sp *o » Wytw. manometrów 1 termometrów 
W-wa, Jerozolimska 22, tel. 252-52. Fabryka termometrów 
B-ci STROSZNAJDER W-wa. Leszno 78, tel. 11-61-35 WŁOCŁAWEK. Fabnyka Manometrów i Termo¬ 
metrów IGNACY CIECHURSK1. 
Włocławek, Stodólna 46, t. 14-57. 585. TERMOMETRY LEKAR¬ 
SKIE. ŁÓDŹ. Pierwsza Polska Wytwórnia Ter¬ 
mometrów Lekarskich „TE-KA“, 
Sp. z o. o., Łódź, Dowborczy¬ 
ków 6, tel. 159-00. 586. TERPENTYNA. .WARSZAWA. Rafineria i Składy Terpentyny Smoły drzewn., Paku, Carbolineum 
N. ABRAMOWICZ 
Fabryka 1 Biuro: Warszawał. Mińska22 
lei 1015-98. 1015 28 „Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
Złota 62, tel. 263-90.
		

/Czasopisma_195_02_0137.djvu

			Tiul — Uszczelnienia - szczeliwa, XLVI 587. TIUL. WARSZAWA. Tow. Fabrykacji FIRANEK, TIULU I KORONEK Szlenkier, Gettlich i S-ka SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, UL. S-TO JERSKA 10 Telef.: 11-47-31, 11-23-79, 12-06-48. Adr. teł.: Firanki Wartsawa 
Oddziały 1 biura sprzedaży: Centrala: Warszawa, ś-to Jerska 10, tel. 11-23-79. Łódź, Oddział, Narutowicza 7, tel. 151-80. Lwów, Oddział, Jagiellońska 20, tel. 291-76. Wilno, Oddział, Wileńska 30, tel. 19-21. Kraków, I. Lichtensztejn, Sw. Sebastiana 8, tel. 183-11. 
Katowice, L. Bernsztejn, Mielęckiego 8, teł. 340-36. 
Poznań, E. Szulc, Wielka 26, tel. 10-77. Odańsk, R. Ostermann, Kohlenmarkt 14/16, tel. 270-29. 
Równe WoŁ, Sz. Oamberg, ul. 3-go Maja 120. Włocławek, f-ma „Tkanopol“, ul. 3-go Maja 9, tel. 16-IT. 
Fabryki wyrabiaj« wszelkiego rodzaju firanki 
tkane żakardowe, tiul bawełniany I jedwabny, 
siatki flrankowe, marklzety oraz firanki tiulowe. 
Fabryki egzystują od 1888 roku. Wyroby nasze zostały nagrodzone na P. W. K. wielkim 
Złotym Medalem. 588. TKACKIE DESENIE ŻA¬ 
KARDOWE-WYTWÓR¬ 
NIE. ŁÓDŹ. W. RUBINSTEIN. Łódź, 
Bandurskiego 19, tel. 218-64. 
Karty żakardowe. Rysunki. Slzkice. S. SZERSZENSKI 5-cy Piotrkowska 105, tel. 167-82. 
Najnowsze w^ory zagraniczne. 589. TKANINY TECHNICZNE. PABIANICE. „1NDUSTR1A“ — Pabianice, 
■«Narutowicza 7, tel. 2-89. 590. TLEN, KATOWICE. OASACCUMULATOR, Sp. Akc. Katowice, M. Piłsudskiego 33. 
Tel.: biuro 341-57 i 340-78, 
fabryka 250-55. 591. TŁUMACZE PRZYSIĘGLI 
(SADOWI). LWÓW. Dr. ROMAN FERTIG Warszawa, Złota 31, tel. 337-76 Języki: angielski, francuski, nie¬ 
miecki, włoski Załatwianie i le¬ 
galizacja dokumentów u władz 
krajowych i konsularnych. 592. TRANSFORMATORY. WARSZAWA. Zakłady Elektromechaniczne 
ROHN ZIELIŃSKI, S. A. 
Licencja Brown Boverl 
Bielańska 6. Teł. 288-17. 593. TRANSMISJE (PĘDNIĘ). WARSZAWA. Waliców 16. Tel. 205-31 i 205-18. 
Pędnie wszelkich typów dla wa¬ 
łów o średnicy: od 25 do 125 m/m 594. TRAWA MORSKA. WARSZAWA. L. WARSZAWSKI SPADK., Warszawa, Grzybowska 30, 
teł. 507-91 i 501-51. 595. TRUMNY. WARSZAWA. POLSKA SPÓŁKA 
BLACHARZY CHRZEŚCIJAN Wacław Wroński i S-ka SPECJALNA WYTWÓRNIA 
TRUMIEN METALOWYCH 
Miodowa 6 — Podwale 3. 
 Tel 2-60-68 ŁÓDŹ. Przemysł Trykotowy i Dziany L. PLIHAL,Spółka Akcyjna Łódź. ul. Krzemieniecka Nr 10. WARSZAWA. M. BECHER Fabryka trykot, jedwabnych, weł¬ 
nianych i bawełn. „PodKowa” 
Leszno 95, Tel. 12-24-78 BROUN i ROWIŃSKI Fabryka Wyrobów 
Trykotowo Dzianych Mark* fahr. BRO-RO FABRYKA 
Warszawa, Laszno 78, tel. 11-31-85 i 11-12-81. SKŁAD FABRYCZNY: 
Nalewki 25, tel, 11-01-92. RęKawiczKi: wełniane, jedwab¬ 
ne, bawełniane, męskie pończąchy 
sportowe oraz skarpety wełniane Tr^VcLÎIÿ M. CHWflSZCZEWSKI Puławska 71, t. 407-71, Firma chrześcijańska. Wytw. trykotaży n Nilimn 
i rękawiczek dzian. r. HnJlLLU Nalewki 18. Teł. 11-73-69. Wytwórnia B. SILMAN S-wie, 
Sp. firm. Centrala: Nalewki 33, 
tel. 11-33-64. Oddział: Nowoli¬ 
pie 80, tel. 12-16-15. Warsz. Wytw. Trykot. 
,,T R I C O T“ Marszałkowska 123, 
teł. 694-39. 597. TUBY METALOWE. WARSZAWA. „T U B K O R" Biuro sprzedaży tub metal, 
i korków natrysk. v Warszawa Długa 48. Tel. 11-82-95, 11-72-14. 598. TURBINY, WARSZAWA. Inż Stefan Twardowski. Zakłady 
mechaibzne. Grochowska 314. 
Telefon 10-18-86 i 10-54-12. 599. TURBINY WODNE. ŁÓDŹ, Zakł. Przemysłowe ST. WEIGT, 
S. A., Łódź, Senatorska 7-9, 
teł. 102-87, 131-11 i 188-60. 600. UBEZPIECZENIA. KATOWICE. Niemiecka Spółka Akcyjna 
AliwizgrańsKo - Monachijskie 
T-wo Ubezpieczeń od Ognia Główne Przedst. w Katowicach. 
Rok założenia 1825. WARSZAWA. Polskie T-wo „PATRIA“ = S. A. WARSZAWA, PI. Napoleon* 3 
Oddziały w większych miastach 
 P olski. 601. UBRANIA ROBOCZE 
I OCHRONNE DLA KO¬ 
PALNI I HUT. KATOWICE. Wytwórnila i skład art. sportowych 
Składnica Harcerska, Sp. z o. o. 
Francuska 12. tel. 307-52. WARSZAWA. Ubrania robocze — Kombinezony 
Z. UHMOWA, Żórawla 3, t. 9-77-93 602. ULTRAMARYNA. WARSZAWA. Fabryka Ultramaryny, Farb 
i Przetw. Chem., Setzer i Werner 
S.A.W-wa, Solec 39, t. zarz.9.22-97 603. URZĄDZENIA DLA PRZE¬ 
MYSŁU CUKROWNICZE¬ 
GO I CHEMICZNEGO. POZNAŃ. H. CEGIELSKI, Sp. Akc. Poznań, Górna Wilda 136 Tlg. Hacegielski. Tlf. 70-56 601. USZCZELNIENIA — 
SZCZELIWA. WARSZAWA. Warszawska Fabr. Uszczelnień Jan Czyż, wł. Jan Czyż 1 F. 
Stelmowski, Skierniewicka 5, 
teł. 212-88. Wszelkie szczeli¬ 
wa do maszyn parowych, 
pomp i samochodów. ,,Vulcanlt“ Sp. z o. o., Turec¬ 
ka 2, teł. 8-63-01 l 8-32*27. Tłum. Przys. Prof. Bolesław 
CZUJRUK, Lwów, pl. Akademicki 1, 
tel. 227-70. WARSZAWA. 596. TRYKOTOWE I DZIANE 
WYROBY — FABRYKI.
		

/Czasopisma_195_02_0138.djvu

			XLVII Uzdrowiska — Wapno budowlane, nawozowe i wapień 605. UZDROWISKA. WARSZAWA. CIECHOCINEK. CIECHOCINEK-CIEPLICA Idealne miejsce kurnej! i wypoczynku 
HnjwigRsze zdrojowisko solanRowo-borowinowe Ciepłe baseny kąpielowe 
Pijalnia wód mineralnych 
Ogród Jordanowski dla dzieci 
Inhalatoria, emanatorium radowe Leczy skutecznie m.inn.:artretyzm,reumatyzm, 
ischias, otyłość, choroby kobiece, serca i naczyń. Wzmacnia i hartuje nadwątlone 
organizmy dzieci i dorosłych. Najnowsze instalacje lecznicze. SPORT * PLAŻA * ROZRYWKI Informacji udziela Państwowy Zakład Zdro¬ 
jowy i Komisja Zdrojowa. 606. WAGI AUTOMATYCZNE. WARSZAWA. Automatyczne Wagi 
„TOLEDO“ do każde-go celui 
Warszawa, Senatorska 29, 
 tel. 524-71. 607. WAGI I ODWAŻNIKI. WARSZAWA. Wagi 1 odważniki precyzyjne 
T. Kawan, Królewska 51, t. 653-43 Fabryczny Skład Wag JULJUSZ SPERLING Warszawa, Królewska 51, 
tel. 218-11. Wagi 1 odważniki wszelkie¬ 
go rodzaju. 608. WAGI I ODWAŻNIKI — 
FABRYKI I NAPRAWA. BIELSKO. „P O L W A G" F. Zöllner fabryka warf 
Cieszyńska 22, Tel. 35-38. d. c. branży: Wagi i odważ¬ 
niki — fabryki i naprawa. CZĘSTOCHOWA. Fabryka Wag H. P E S Z K E Specjalność: wagi dla niemowląt 
I osobowe, Narutowicza 34, 
tel. 12-31. Konto PKO 301.D36. GRUDZIĄDZ. R. F A B I S Z Wagi — reperacje i budowa 
Pierackiego 58/60. LUBLIN. Fabryka wag „IDEAL" w Lublinie Krochmalna 24, tel-22-83. Wlaśc.: 
MASZKIEW1CZ i KS1ĘŻYCCY 
Wagi wozowe, magazynowe, 
do bydła, osobowe, stołowe, 
dziesiętne itp. LWÓW. Fabryka Wag 1 okuć budowla¬ 
nych „W1NRECH“, Ch. Winter, 
Lwów, Panieńska 37, t. 266-48. D/H HILARY PFEFFER, Ul wa I. Sienna 32. tel. 589.00 III UEÇÇ 
Przedstawiciel fabr. Wg UL«»* Fabryka Wag WEBER, DÄHNE i S-ka W-wa, Żytnia Nr 21/23/25. 
 Tel. 601-26. 609. WALCE DROGOWE. WARSZAWA. B-cia Gelsler, Okolski 1 Patschke 
Fabr. Maszyn, S. A., Leszno 128. Pierwsza Fabryka Lokomotyw 
w Polsce, S. A. 
Zakłady, Dyrekcja 1 Biuro 
Sprzedaży w Chrzanowie, 
Biuro Zarządu w W-wie: 
ul. Zgoda 8. Tel. 634-68, 635-16 i 514-00. 
Motorowe walce szosowe do budo¬ 
wy i konserwacji dróg szosowych. 610. WANILINA. i WARSZAWA. Pierwsza Polska Wytwórnia iWa- 
nlliny, Senatorska 36, t. 281-66 
i 205-14. 611. WAPNO BUDOWLANE,. 
NAWOZOWE I WAPIEŃ. CZĘSTOCHOWA. Zakłady wapienne „ADAM“, 
Częstochowa, skryt. poczt. 117, 
tel. 25-31, poleca wagonowo 
wapno budowlane i nawozowe 
pierwszego gatunku. INOWROCŁAW. MICHAEL LEVY - Wapniarnia Inowrocław, ul. J. Piłsudskiego 59, 
tel. 5-09. Wapno budowlane i na¬ 
wozowe Kamień wapienny. KATOWICE. „WAPNO STRZEMIESZYCKIE" 
Roman Dobrzański. Zakt. Wan., 
Strzemieszyce (woj. Kieleckie), 
tel. 19. Biuro Sprzed.: Katowice. Miko- 
towska 44/4, teł. 304-23 i 251-59. d. c. branży: Wapno budo¬ 
wlane, nawozowe i wapień. LWÓW. Jakób QOTTLIEB, fabryka wapna budowl. i miel. nawo¬ 
zowego. Glinna-Nawaria. 
B-ro: Lwów, Sykstuska 41c, 
Telefon 210-55. PIECHCIN pod Pakością. FABRYKI 
WAPNA I CEMENTU „PIECHCIN” Sp. Akc. w Piechcinie Telefon: Pakość 20 i 35 Słaclo Piechcin 1 ) wapno budowlane, 2) wa¬ 
pno nawozowe dla rolnic¬ 
twa, 3) grysik wapienny dla 
drobiu, 4) wapno pastewne, 
5) kamień wapienny dla cu¬ 
krowni, odlewni i t.p., 6) kru¬ 
szywo wapienne do betonu 
i żelbetonu, 7) wodzian 
wapnia do tynków. WARSZAWA. „KADZIELIiiA” S. A. Zarząd w Warszawie Boduena 1, tel.: 661-05, 
661-19. Zakł. Wap. w Kiel¬ 
cach, tel. 10-28. Wapno pa¬ 
lone z marmuru (99% CaO) 
wapno miel. i miał wap. na 
rolę. Marmur (wapień) w 
brył. i miel. do celów chem. 
i asfaltu oraz tłuczeń. Zakłady Przemysłowe SITKÓWKA S. A. Warszawa, Zielna 6, tel. 689-74. 
Wapno budowl. o najwyż¬ 
szej wydajności, rolnicze, 
kamień, marmur, tłuczeń. WAPI10 i KAM1EH10Ł0MY Spółka Akcyjna W JAWORZNI pod Kielcami, 
Skrzynka pocztowa 160, 
telefon 10-74. Biuro sprzedaży Warszawa, 
Mokotowska 51/53, telefon 901-98 
produkują: WAPNO dla celów budowlanych, 
rolniczych, chemicznych o naj¬ 
wyższej wydajności. Zawartość 
tlenku wapnia (CaO) 99.11°/0. 
TŁUCZEŃ dla nawierzchni dróg 
bitych i żelaznych, WAPIEŃ dla 
celów cukrowniczych i innych.
		

/Czasopisma_195_02_0139.djvu

			Wapno budowlane nawozowe I wapień — Wina. XLVIII. „WAPNORUD" S. A. Zjednocz. 
Zakłady Wapienne w Rudnikach 
Zarząd: Warszawa. Trębacka 15 
rei. 611 -04 i 337-99. Wapno palone 
budowl. Miał dla celów rolniczych. 
Kamień wapienny dla hut i cu¬ 
krowni Krzemionka. 612. WATA I WATOLINA — 
FABRYKI. ŁÓDŹ. Edmund Boksleltner 
Sienkiewicza 79, tel. 141-79. 
Watolina wysokogatunkowa. W. Stetka. Sp. z o. o. Fabryka 
Waty, Watoliny I Kołder Watów. 
Pogonowskiego 86, tel. 214-95. 613. WEŁNA DRZEWNA. POZNAŃ. St. Szelagowicz, Fabr. Wełny 
Drzewnej, Tama Garbarska 25, 
t. 27-11. 614. WEŁNY. WARSZAWA. KONOPKA i RED UL S KI Warszawa. Marszałkowska 130, 
tel. 630-01. Patrz: Bławaty-detal. 615. WENTYLATORY. POZNAŃ. Inż. E. HARDER Poznań, ul. Sienkiewicza 11, 
tel 61-59. Wentylatory 
1 kompl. urządzenia wentyla¬ 
cyjne. Suszarnie. WARSZAWA. „CIEPŁO I POWIETRZE“, fabr. maszyn. W-wa, Nowo- 
sielecka 20, tel. 9-61-91. 
Wentylatory. Zesp. paropo- 
wletrzne. Odkurzanie, Pneu¬ 
matyczny transport. Su¬ 
szarnie Filtry. „Termowentylator“, Siedlecka 18. 
tel. 10-54-59. Wentylatory. Apa¬ 
raty grzejne. Schrony. Wentyla¬ 
cje. Nawilżania. Suszarnie. 616. WENTYLATORY ELEK¬ 
TRYCZNE. WARSZAWA. „ELEKTROPO L“, 
Fabryka Elektrowentylatorów, 
W-wa, Leszno 71, tel. 12-06-19. Fabryka Maszyn „Wentylator“, 
Warszawa: Senatorska 32 Tele¬ 
fon 5-94-87. Suszarnie paropo- 
wietrzhe, urządzenia klimatyzacyj¬ 
ne, odciąg pyłu 1 oszlifu. 617. WĘGIEL. KATOWICE. Paweł LAZAR, Węgiel i Koks, 
Katowice, ul. Pocztowa 6'. 
Telef. 311-11 i 303-46. „ROBUR ZWIĄZEK KOPALŃ 
GÓRNOŚLĄSKICH Spółha Komandytowa KATOWICE Powstańców 49. tel. 329 11 1 329-21 WEGIEL, KOKI. BRYKIETY ŁAZISKA GÓRNE. „WALESKA“ Kopalnia Węgla, Spółka Akcyjna 
Łaziska Średnie, p-ta Wyry, G. Si. Telefon 213-31 do 33. 
Szczegółowe oferty na żądanie. POZNAŃ. R ZIPSER, Materiały opałowe 
Przemysłowa 21, telefon 71-89. Hurt — Detal. WARSZAWA. „ELIBOR“, Spółka Akc. 
Handl.-Przem. Ł. J. Borkow¬ 
ski, Warszawa, Marszałkow¬ 
ska 117, t. 665-80 i 600-21. 
Węgiel, koks, drzewo. TOWARZYSTWO WĘGLOWE J.J. KAMIENIECCY sp.zo.o. w Warszawie, ul. Królewska 23, 
tel. 301-66, 318-00. Składy z bocznicą własną przy 
ul Niemcewicza 17. tel. 830-34. Oddział w Katowicach: 
ul Wita Stwosza 1, tel. 335-54. 
Węgla I. Koks. JAKÓB SZAPIRO Warszawa, Moniuszki 4. Tel. 2-65-22 i 265-21. 
Sprzedaje WĘgiel z kopalń: 
„JULIUSZ”, „KAZIMIERZ" „DOROTA” I „GIESCHE” Również węgiel i koks z kopalń 
i koksowni Zaolziańskich WARSZAWSKIE 
KONSORCJUM WĘGLOWE Sp. z o. o. Warszawa, Moniuszki 4, telef 265 22 i 265-21. Sprzedaż: węgla, koksu, drzewa Skład z bocznicą kolejową 
przy stacji Warsz.-Gdańska telef 11-56-83. WARSZAWSKIE TOW. KOPALft WĘGLA I ZAKŁADÓW HUTN. S. A. Kopalnie: „JULIUSZ" i „KAZIMIERZ" Biuro sprzedaży: Niemce, poczta Kazimiarz koło Strzemieszyc. 
Adras telegr.: „Kopalniane". Polskie Towarzystwo 
dla Handlu Węglem „WĘGLOBLOK” Sp. Akc. Warszawa, Ordynacka 11, 
Tel. 273-49, 650-44 i 305-57. 618. WĘGIEL DRZEWNY. WARSZAWA. „Terebenthen“, S. A. Warszawa, 
Złota 62, tel. 263-90. 619. WĘGIEL I KOKS. WARSZAWA. GIESCHE Spółka Akcyjna, Biuro Sprzedaży w Warszawie 
Królewska 43, t. 5-60-27. 
Sprzedaż węgla i koksu. 620. węże. LWÓW. WARSZAWA. Wacław Łukasiewicz, Warszawa, 
Trębacka 10, telefon 502-45. MAiTétr liMsaltótrp TOdoaju. 1AKIAIV KAUC1UKQMC Składnica Straży Pożarnych S. A. Fabr., Kopernika 33, tel. 277-42. Strażackie Zakłady Przemysłowe 
W-wa, Nowogrodzka 22, 
tel. 9-89-10. Fabryka Narz. Poźarn. „Strażak" 
Królewska Nr 11, telef. 205-25. T. S. TRÇBICKI Warszawa, Traugutta 2-t, tel. 343-07 621. WĘŻE GUMOWE. WARSZAWA. „Vnlcanit” Sp. z o. o., Turecka 2, 
tel. tel. 8-63-01 i 8-32-27. 622. WĘŻE GUMOWE I PAR¬ 
CIANE. LWÓW. NATAN WEINREB — Lwów, 
Kazimierza W. 26, tel. 204*45 i 273-43. 623. WĘŻE METALOWE. WARSZAWA. Fabryka „METAL-SZKLO" Warszawa, Żelazna 59, t. 528-74, 624. WĘŻE POŻARNICZE 
PARCIANE. WARSZAWA. Inż. W. Izdebski i S-ka „IWIS" S. A. 
Marszałkowska 129, tel. 599-77 I 608-86. 
Węże wewnątrz gumowane. Węże 
impreg. przeciwgnilne. 625. WIERTNICZE PRZED¬ 
SIĘBIORSTWA. WARSZAWA. Rychłowski 1 S-ka, Sp. z o. o. Biuro hydrologiczno-inżyn 
W-wa, Mokotowska 24, tel. 
810-24. Firma egz. od 1894 r. SKŁADNICA STRAŻY POŻARNYCH S A‘ Fabryka Kopernika 33, tel. 277-42 626. WILGOCI USUWANIE. WARSZAWA. B-cia BALICCY, fabr. wyrób, 
izolac.. Dobra 26, t. 5-13-31. „Orłorog“, pl. 3 Krzyży 13, 
t. 981-23. Aqulsol. Zabezp. rady¬ 
kalnie od wilgoci. 627. WINA. BYDGOSZCZ. J. J. GOERDEL 
właśc. EDM. MATËCKI Handel win i spirytualij 
oraz win mszalnych. Bydgoszcz, Długa 10. Rok zat. 1811, Telefon 30-14.
		

/Czasopisma_195_02_0140.djvu

			■ XLIX. Wina — Wykłuwacze. WARSZAWA. Wytwórnia Witraży Artystycz¬ 
nych, Oszkleń kościeln. itp 635. WODOMIERZE. WINA, MIODY i SZAMPANY u ii ■ u n hi fil ir r n JÓZEF OLSZEWSK W-wa, Wspólna 37, t. 8-08-12 TORUŃ. H. MAK0WSK1EQ0 * Kruszwicy 
Hurtowy skład: Warszawa, 
Ceglana 8, telefon 6-57-17. POLSKA FABRYKA 
WODOMIERZY I GAZOMIERZY Toruń, Bydgotka 108/110, 
Telefon 23-89 i 23-80. 628. WINA GRONOWE. 632. WKŁADKI PRZECIW 
PŁASKIM STOPOM 
(PLATFUSOM) — FA¬ 
BRYKI. 636. WOJSKOWE PRZYBO¬ 
RY. WIELKIE HAJDUKI. WARSZAWA. WARSZAWA. IGNACY FÜRST Wytwórnia guzików 1 wyrobów W. Halduki — Talel. 403-17. 
IMPORT I HURT 
WIN GRONOWYCH B-cla BALICCY, fabr. KOR¬ 
KÓW, Dobra 26, tel. 513-31. metalowych ,,G UZPOL" L. MŁYNEK, Warszawa, ul. Dzielna 15. Telef. 11-61-76. 629. WINA MSZALNE. 633. WŁÓKIENNICZY PRZE- 637. WORKI. POZNAŃ. NYKA * POSŁUSZNY, Poznań, 
Wrocławska 33/4, tel. 11-94. MYSŁ. CZĘSTOCHOWA. Sp. Akc. Onaszyńskiej Manufak¬ 
tury w Onaszynie pod Częstocho¬ 
wą. Przędzalnia, Tkalnia, Apretu- 
ra i Wykończ, juty, lnu i konopi. LWÓW. Hurtownia worków, lnu i konopi 
Landau I Feinsinger, Lwów, 
Biuro: Akademicka 5, t. 210-98. 630. WIRÓWKI. 638. WOSKI. WARSZAWA. WARSZAWA. Franc. Sp. Akc. Toin. Akc. Przem. Włóknistego 
Oddział uj Częstochowie. 
Czesalnia, Przędzalnia, Farbiar- Tow. „ALFÄ-LAVAL” Sp. z o. o. Farbiarnia skór baranich. 
Tel. 20-95, 22-05, 25-14. Edward Groniowski, 1 owaro- 
wa Nr 12, tel. Nr 286-92, 
682-25, 27.4-33. Montanowy, 
Carnauba 1 wszystkie inne. Oryginalne szwedzkie wirówki 
do mleka, wirówki przemysłowe 
do oczyszczania zużytych olejów 
smarowych Czesalnle, Przędzalnie, 
Skręcalnie i Farbiarnie Wełny 
,,UNION TEXTILE“ S. A. 
Centrala w Częstochowie. ul. Narutowicza 80. 
Telefony: 22-29 i 16-11. 
Adres telegraficzny: „Ettorn“. 639. WÓDKI 1 LIKIERY — 
FABRYKI. 631. WITRAŻE. KRAKÓW. LUBLIN. 634. WODOCIĄGI 1 KANA- „K. R. VETTER“ 
wł. T. Karszo-Siedlewski, Lublin, Bernardyńska 15, tel. 23-56 IIZACJA. LWÓW. . Dypl. inż. LUDWIK ORAF Wodo-gazociągi, cantralne ogrzewania, 
urządzenia zdrowotne. 
Projekty, kosztorysy, kierownictwo Krak. Żaki. Witrażów, Oszkleń 
i Mozaiki, S. G. ŻELEŃSKI 
Kraków, Al. Krasińskiego 23 
Tal. 106-16. 640. WÓZKI DZIECIĘCE. POZNAŃ. CZĘSTOCHOWA. „CIEPŁO", Kochanowskiego 45, 
Tel. 246-70 Antoni KUNZ, Sp. z O. o., Lwów, 
Zniesienie 102-e, t. 201-96,, 209-18 „Edka“, Fabr. Wózków Dziec., 
Lalkowych, Mebli żelaznych, 
Łyżew i Części Rowerowych, 
Edward Kinderman, Częstocho¬ 
wa, Al. Wolności 12.tel 13-41. „POLICHROMIA" w!.: arl. 
mal. H. Jackowski i arch. A. Rejman 
Zakt. artystyczne witrażów. R.z. 1912 Poznań, ul. Piaskowa 3. Tel. 32-64 STANISŁAW POWALISZ W i t r a ż e — monumentalne, 
gabinetowe, ornamentacyjne. 
Poznań, Bydgoska 2, tel. 48-97 ŁÓDŹ. Biuro Inst. Techn. Inż. St Nowicki, 
Al. I-go Maja 81, t. 137-64. WARSZAWA. inż. O. V O O E L, Warszawa, 
Krochmalna 87. Tel. 525-38. Marka Ochronna ,,Konkon". 
Fabryka wózk dziec. 1 łyżew 
KONGRECKI i KON Dąbrowskiego 44. Tel. 20-19. WARSZAWA. Art. Prac. Witraży 1 Oszkleń 
Mieczysław KOSIŃSKI, Warszawa 
Daniłowiczowska 4, tel. 221-69. ŁÓDŹ. I. B. Wolkowyskl, Fabr. sktad 
Narutowicza 11. Tel. 137-70. WARSZAWA. J. NEUFELD, tel. 10-14-66. Fa¬ 
bryka, Warszawa, Brukowa 4. 641. WSTĄŻKI — FABRYKI. WARSZAWA. Warsz. Fabr. Wstążek Jedwabnych 
Meisel, Steinberg 1 Rittenberg 
W-wa, Mokotowska 22, t. 889-20. Fabr. Wstążek Jedwabnych 1 Ta- 
slem B. REICHER, W-wa, 
Leszno 139/141, t. 319-32. Przemysł wstążkowy 
ST. REICHER, W-wa, 
Leszno 139/141. Tel. 311-38. Fabryka Wstążek 
Eliasz WAOENSBERO Warszawa, Leszno 110, t. 208-93. 642. WULKANIZACYJNE ZA¬ 
KŁADY. ŁÓDŹ. „Wulgum" Al Kościuszki 11, t. 263-80 
Repar. oraz kupno-sprzedaż opon 
I dętek samoch. WARSZAWA. Największe Parowe WULKANIZACYJNE Nowoczesne Zakłady „GWARANCJA“ Warszawa, Książęca 19 
tel. 931-64 Właśc.: Fr. K0ŚCIANEK Opony i dętki 
mało używane do 
wszelkich samo¬ 
chodów i pojaz¬ 
dów konnych TANIO 
SPRZEDAJEMY Zamiana opon i dętek 643. WYDAWNICTWA. WARSZAWA. „ŻYCIE ROLNICZE“ - tygodnik, 
Organ Związku Izb i Organizacyj 
Rolniczych R. P., W-wa, Koper¬ 
nika 30, p. 526. Tel.: 2-68-60. 644. WYKŁUWACZE. LWÛW. „Norma“ Mgr. E. Piotrowski, 
Wytwórnia Wyktuwaczy. Ossoliń¬ 
skich 11. Tel. 242-01. J
		

/Czasopisma_195_02_0141.djvu

			Wykończainle — Związki L 645. WYKOŃCZALNIE. ŁODż. Zakłady Włókiennicze 
R. BIEDERMANN, Sp. Akc. 
w Łodzi, Kilińskiego 2, t. 138-45. 646. UfYWIADOWNIE HAN¬ 
DLOWE. KRAKÓW. Hieronim Weit«, Sp. z o. o. 
Nai star sza w Polsce Wyw;adownia 
Handlowa, koncesjonowana przez 
Min. trzem. i Handlu. RynekGł. 23, 
Ul. 124-53. Rok załóż. 1887. WARSZAWA. POLSKA AGENCJA INFORMACJI HANDLOWEJ „P. A. I. H.'\ Sp. z o o 
Centrala: Warszawa, Czackiego 6, 
Telefony: 293-36, 291-14, 517-77 
Oddziały: * 317-60. Gdynia, Skwer Kościuszki 15, 
Ul. 25-68. Katowice, ul Stawowa 7, Ul 3U8-40, 308-41. Kraków, Rynek Główny 8, 
tel. 174-93. Lwów, Pasaż Mikolascha, Ul. 255-35. Łódź. ul. Andrzeja 7, tel. 137-37. 
Poznań, ul. Piekary 16/17, 
tel. 54-43. Koncesjonowane Biuro 
Informacji Gospodarczej A. PIECHOCKIEGO W WARSZAWIE 
Marszałkowska 119 
tel. 6-12-68; 6-12-70 647. WYŻYMACZKI — FA¬ 
BRYKI. CZĘSTOCHOWA. „BRALAND“, Częstochowa, 
Krótka 12. Wyżymaczki, maszyn¬ 
ki do mięsa i rzeźnicze 1 łyżwy. WARSZAWA. IMłotownia I Zakłady Mechan. I 
„PARYSÓW” - Warszawa 27 I tel.: 11-48-48 i 11-34-80. I 
WYŻYMACZKI 648. ZABAWKI — FABRYKI. KATOWICE. A. KRAUS, wt. A Sladeczek, Sienkiewicza 47, t. 301-85 1 334-91. 
Fabr. pieruiszorzędn. gier i książek 
obrazkowych. Jedyny producent gry 
„Człowieku nie irytuj się" dla całej Polski. Wielki uiybór. WARSZAWA. „BAMBINO“, K. Suchodolski, 
Warszawa, Elekcyjna 37, telefon 
248-87. Lalki, Źwlerzcta, Gry. „JOTBE“ — J. BIRNBAUM, W-wa. Nalewki 5, tel. 11-83-04. 
PKO. 13.618. Józef Rlngelbfum, Zabawki I gry 
„JOTĘ R“, Warszawa, 
Marszałkowska 151. Tel. 216-09. 649. ZABAWKI CELULOIDO¬ 
WE — FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. B-cla SZMULEWICZ, Fabr. Wyr. Celui., Wilsona 20/22. 650. ZABAWKI METALO¬ 
WE — FABRYKI. CZĘSTOCHOWA. rabr. zabawek metalowych, ozdób 
choinkowych 1 tonów H. ŚZTUL, 
Częstochowa, Narutowicza 19/23, 
tel. 12-47. 653. ZBOŻE I NASIONA. WARSZAWA. Dom Rolniczo-Handlowy 
A. Sierawski 1 S-ka, Sp. z o. o., 
Al. Jerozolimska 22 telef. 652-60 
i 330-10. Składy rolne przy stacji 
Warszawa-Główna Tow. tel. 307-57. 
Zboże, nasiona, pasze treściwe 
i nawozy sztuczna. 654. ZDUNI. WARSZAWA. Wacław NOWACKI Patenty — wzorownia. 
Długa 46, tel. 11-35-02. Kafle Stalowe „Piece Szrajbera" Sp. z o. o. 
Warszawa 1, Bracka 11, 
tel. 9-20-33. 655. ZEGARMISTRZE I JU¬ 
BILERZY. LWÓW. Kazimierz W O J T Y C H Lwów, Akademicka 8 651. ZAPAŁKI. WARSZAWA. ÄÄ PAŃSTWOWEGO M0I10P0L0 ZAPAUZAtiEGO w POLSCE Sprzedaż zapałek i zapalniczek oraz kamyczków do nich 
Reklama na zapałkach. Warszawa, ul. Królewska Nr 3. Tel.: Centrala: 5-71-90. 652. ZBOŻE. BYDGOSZCZ. Schmidt 	
			

/Czasopisma_195_02_0142.djvu

			REKLAMA FLAKATOWA W 4.000 URZĘDÓW POCZTOWYCH URZĄD POCZTOWY W DUŻYM MIEŚCIE TO WIELKA FREKWENCJA 
MAŁY URZĄD POCZTOWY LUB AGENCJA TO SKONCENTROWANA UWAGA, 
' TO KLUB TOWARZYSKI MIESZKAŃCÓW PLAKAT W URZĘDACH POCZTOWYCH TO POWSZECHHOŚĆ REKLAMY! Patrz sieć urzędó./, gęsto i równomiernie rozsianycjj po Rzeczypospolitej PLAKAT W URZĘDACH POCZTOWYCH—TO PEWNOŚĆ! ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE : REKLAMA POCZTO W AU Udziałowcy: „Polska Poczta, Telegraf i Telefon“ i Polskie Radio“ CENTRALA: ODDZIAŁY: Katowice, Kraków, Lwów, WARSZAWA I, KRÓLEWSKA 6, Tel. 281-87 Łódź- Poznań. Adres tel. „Rep-Warszawa" Konto PKO 44 :4, 30020,5115 AGENTURA: W Bydgoszczy. Tł.ociono czcionkami Drukarni Państwowej w Warsowie, Miodowa 22.