/monumenta_III00001_0001.djvu

			l\IONUl\IENTA POLONIAE mSTORICA. 


POMNIKI DZIEJOWE POLSKI_
		

/monumenta_III00002_0001.djvu

			ł 
,
		

/monumenta_III00003_0001.djvu

			)IONU
IENTA POLONIAE HISTORICA. 


PO}INIKI DZIEJOWE POLSKI. 


TOM III 


. 


WYDANY 


NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 


W KRAKOWIE, 


OPRACOWANY PRZEZ LWOWSKIE GRONO CZŁONKÓW KOMISn mSTORYOZNEJ 
TEJŻE AKADEMll. 


. 
L"WO
 
W KOmSIE KSIĘGARNI GUBRYNOWICZA I SCHMIDTA 
1878. 


"
		

/monumenta_III00004_0001.djvu

			y 


L 1 
 l 9 .4. t.9 Z '- 


. 


..,. 
'"'" 


1/1 


,1-" 


/ 


Z DRUKARNI ZAKŁADU NARODOWEGO !MIENIĄ OSSOLIŃSKICH. 


...
		

/monumenta_III00005_0001.djvu

			PRZEDMOWA. 


Pozostanie to na zawsze trwałą i niezmazaną zasługą Ś, p. Au- 
gusta Bielowskiego, że on pierwszy nietylko powziął zamiar zebrania 
i krytycznego opracowania piśmiennych pomników średniowiecznych 
dziejów polskich, lecz ze zamiar ten także wykonał i to jedynie wła- 
snemi siłami, niepoparty znikąd, nie
asilony funduszami obcymi ani od 
osób prywatnych, ani od żadnej zbiorowej korporacyi lub instytucyi. 
Tylko ten, komu wiadomo, w jakim nieładzie znajdowały się poprze- 
dnio średniowieczne nasze źródła, i co. dla' nich zrobił Ś, p. Bielowski, 
tylko ten, który świadom podobnej pracy wie, ile trudu, mozołu, za- 
pobiegliwości a wreszcie jak znacznych materyalnych wydatków wy- 
maga podobna publikacya, potrafi słusznie i sprawiedliwie oc
nić ofiar- 
ność Ś, p, Augusta, przyznając wieniec nieśmiertelnej zasługi obywa- 
telskiej człowiekowi, który wszystko, co miał naj droższego , składał 
w ofierze na ołtarzu ojczyzny. Kto znał ś. p, Augusta tak, jakeśmy 
go znali, kto go widział krzątająceg-o się około nagromadzenia mate- 
ryalów do pomnikowego tego dzieła, znoszącego przez lat wiele ze 
wszystkich niemal krańców Europy, ze wszystkich zakątków bliskich 
i dalekich, klasztorów i bibliotek, domów mieszczańskich i domów szla- 
checkich, z troskliwością prawdziwie macierzyńską to, co przyczynić 
się mogło do wyjaśnienia zamierzchłej naszej przeszłości, ten poznać 
musiał, że M01lUmenla Pololliae Hislorica stały się dla niego, kiedy 
mu Bóg zabrał dzieci z krwi i kości jego, dzieckiem jego ducha, które 
hOdow,ał i pielęgnowł z troskliwością i ofiarnością bez granic, któremu 
poświęcił wszystkie bogate zasoby szlachetnego swego serca, jasnej
		

/monumenta_III00006_0001.djvu

			\'1 


swej głowy, prawćj swćj duszy, dzieckiem wreszcie, które imię jego 
podać miało jako przedmiot czci i poważania pamięci nie tylko świata 
uczonego, ale wszystkich tych, którzy mają serce i zrozumienie dla 
rzeczy ojczystych, Tą ofiarnością swoją i tern poświęceniem swojćm 
wydał on dwa pierwsze, okazałe tomy Pomników Dziej owych 
,Polski, wydał je co do treści wzorowo, co do zewnętrzności tak wspa- 
niale i ozdobnie, że dzieło jego bez rumieńca wstydu Stanąć mogło 
nawet obok zagranicznych pubEkacyi, wydał je własnym nakładem 
i kosztem, on, człowiek bez majątku, za grosz oszczędzony z własnej 
pracy. 
. Było to niezawodnie obowiązkiem ciężącym na kraju, jego nauko- 
wych instytucyach, zbiorowych ciałach i pojedyńczych ludziach zaopa- 
trzonych w obfite materyalne zasoby, pójść w pomoc nieznużonemu 
temu pracownikowi, ulżyć mu ciężaru choćby pod względem materyal- 
nym, Ze obpwiązku tego nie wypełniono wtedy, kiedy ś. p, August 
pracował nad dwoma pierwszymi tomami, o tern nie chcemy się tu- 
taj szerzej rozwodzić, lecz za to przyznać musimy z prawdziwem uzna- 
nięm i radością, że, kiedy Towarzystwo Naukowe Krakowskie zamie- 
niło się na dzisiejszą naszą najwyższą instytucyą naukową: Akademią 
Umiejętności w Krakowie, ta niezwłocznie, zaraz w początkach swe- 
go, dziś choć po krótkim czasie istnienia już tak zasłużonego żywota 
uznała, że od tej c
wili wydawnictwo Mon. Pol, His!. nie powinąo cią- 
żyć jedynie na jednej osobistości, lecz że Akademia powinna z
 swej 
strony przyjąć co najmniej nakład tej publikacyi. Kiedy więc za ini- 
. cyatywą Akademii zawiązał się we Lwowie osobny oddział komisyi 
historycznej, złożony z członków Akademii zamieszkałych we Lwowie 
i członków przybranych, kiedy oddział ten pod przewodnictwem ś. p. 
Augusta rozpoczął swoją działalność, wtedy niebawem wzięła Akade- 
mia na siebi
 nakład tomu ID, Monumentówaś. p. Bielowski pozyskał 

eraz w członkach oddziału lwowskiego chętnych i skorych współpra- 
cowników,' którzy pod jego przewodem podjęli pracę, dotąd jedynie 
na nim samym ciążącą, Zatrzymując więc dla siebie znaczną część 
materyału, przedewszystkiem roczniki, które już w drugim tomie wy- 
dawać zaczął, przydzielił innym człon
om, którzy się oświadczyli z go- 
towością współpracownictwa, niektóre inne działy przeznaczone do to- 
mu III., tak mianowicie drowi W ędewskiemu kronikę książąt polskich, 
drowi Kętrzyńskiemu katalogi biskupów krakowskich, drowi Liskemu
		

/monumenta_III00007_0001.djvu

			\"Ił 


katc1.logi arcybiskupów gnieźnieńskich, inne' pozostałe jeszcze części miały 
późnićj znaleść swych pracowników. 
Niestety nie miał się ś. p. August doczekać tej szczęśliwej chwili, 
w której by móg l jako gotową całość przedłożyć Akademii i uczonej 
naszej publiLzności tom III. Monumentów, Niemiłosierna śmierć wyrwała 
go w nocy z dnia l!. na 12, Października 1876 r. z naszych szeregów, 
wyrwała go w pełnej czynności zajętego drukiem roczników i przygo- 
towaniem dalszych materyałów, pozostawiając l\lonumenta i oddzial 
lwowski komisyi historycznej w sieroctwie i osamotnieniu. . Ponieważ 
ś. .p, Bielowski' odumarł l\1onumenta przy druku dziesiątego arkusza, 
ciążył teraz na oddziale lwowskim obowiązek podjęcia przerwanej nici 
i doprowadzenia jej do końca, Nie było to łatwe zadanie, j e d e n 
człowiek nie mógł zastąpić takiego ubytku, Oddział lwowski przeto 
w tern poczuciu, powoławszy, na przewodnika swego dra .Małeckiego, 
wydelegował z łona swego komitet redakcyjny na przedmowie tej pod- 
pis.any, który miał się zająć dalszym ciągiem przerwanej pracy, Ko- 
mitet przystąpił niezwłocznie do zadania swego, podjął niebawem prze- 
rwany druk a dla nierozdanych jeszcze działów, przeznaczonych do 
tomu III., wyszukał odpowiednich pracowników; tak dr, Ćwiklillski objął 
kronikę polską, dr. Hirschberg kronikę klasztoru trzemeszeńskiego i spo- 
minki o ł
askich, dr. Semkowicz zapiski historyczne odnoszące się do 
dziejów Polski, Szląska i Czech, kronikę o Piotrze Właście i Dt' ex- 
pu/siane 7udaeoru11l, a kilku członków seminaryum historycznego przy 
uniwersytecie lwowskim pod kierownictwem prof. Liskego, mianowicie 
dr, l\Iaurer i pp. Kalitowki, Lorkiewicz, Błazowski i Lukas rozebrali 
pomiędzy siebie do opracowania niektóre drobniejsze kroniki, zapiski 
i roczniki. Kiedy zaś ci współpracownicy szybko wywiązywali się z prac 
swych, nie doznało przeto wydawnictwo znaczniejszej przerwy, lecz ra- 
źnie postępowało naprzód. Tak więc doprowadzono tom III. szczęśliwie 
do końca, Lecz już od dość dawnego czasu pokazało się, że mate- 
ryały są tak bogate i rozległe, iż nawet myśleć nie można o tern, aby 
je wszystkie pomieścić w ramach jednego tomu, postanowiono przeto 
za zgodą Akademii zamknąć tom ten na ma.teryałach szląskich, resztę 
zaś, jako to przedewszystkiem materyały pruskie, biografie, kronikę 
Jana z Komorowa i liczne. inne utwory odłożyć do tomu czwartego, 
który, o ile to dzisiaj osądzić można, powinien co najmniej dojść do 
rozmiarów' tomu niniejszego. Że zaś Akademia jak najchętnićj wzięła
		

/monumenta_III00008_0001.djvu

			VITI 


na siebie także nakład dalszego ciągu Monumentów, nie ulega przeto 
wątpliwości, że z czasem powinno się doprowadzić do końca dzieło 
podjęte przez ś. p. Bielowskiego. 
Taką jest w krótkich słowach historya tomu ill. Nie pozostaje 
nam nic innego, jak tylko złożyć jeszcze szczere' nasze podziękowanie 
instytucyom i osobom, które nam nie szczędziły bezinteresownego ła- 
skawego poparcia a mianowicie Bibliotekom kórnickiej, jagiellońskiej' 
i ks. Czartoryskiego w Krakowie, ordynackiej hr. Krasińskich i ordy
 
nackiej hr, Zamoyskich w \Varszawie, a wreszcie hr. Potockich w Wi- 
lanowie, tudzież drowi Z. Celichowskiemu, Włodzimierzowi hr. Broel- 
Platerowi i prof, drowi St, Smolce, 


Lwów t!nia 5, Listopada r878. 1". 


DR. ANTONI MALECKI. DR. WOJCIECH KĘTRZYŃSKI. 


DR, XA WERY LISKE.
		

/monumenta_III00009_0001.djvu

			TREŚĆ TO}IU TRZECIEGO. 


Przedmowa . . . . . , , . . 
"Rocznik wielkopolski 1192-1309. Wydal ALGrST BIELOWSKI 
Spolllinki gnieźnieńskie I, 965-11-12, II, 1025-1279, III, 1283-13t33, 
Wydał AUGUST BIELOWSKI . . . . . . , . . . 
Rocznik franciszkański krakowski 1202-1288. W)'dał AUGUST .BIELOWSKI 
Sj)ominki krakowskie 1133-1170. } '1' ł l A B 
. ,., YI fi . L"G1::8T IELOWSKI 
Spominki poznanskip 1257-1278. . 
Rocznik świętokrzyski do r. 1490, Wydał AUGUST HU:LOWSKI 
Rocznika świ
tokrzyskiego (lo pełnienie drugie zkodexu IX, 1492-1556, Wy- 
dał Dr. ROMA.N lliURER , 
Spominki 11łockie 1055-1357 i sochaczewskie 112-1-1462. W)-dał AUGUST 
BIELOWSKI . , . , . . , 
.Spominki wiślickie 1305-1479, Wydał AUGUST .BIELowsKI 
Rocznik Krasińskich do r. 1351. Wydał AUG{)ST BIELOWSKI 
Spominki trzemeszeńskie. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Spominki koprzywnickie, Wydał AUGUST BIELOWSKI, . . 
Rocznik małopolski 965-1415, Wydał AUGUST BIELOWSI£.- . 
Rocznik mazowiecki. Wydał AUGUST BIELOWSKI , . . 
Rocznik kujawski 1202-1376. Wydał ACGUST BIELOWSKI 
Rocznik chotelskiego 1430-1576, Wydał A.UGUST BIELOWSKI ... 
Rocznik Kaspra Perzyńskiego 1410-1548. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Rocznik Stanisława Naropińskiego 996-1550. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Zapiski o początkach różnych zakonów 1090-1241. Wydał AUGUST BIE- 
LOWSKI, . . , . , , , . , , . . . 
Spominki mieszane 1072-1492. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Rocznik Jana z Targowiska 1386-1491. Wydał EMIL IU..LlTowSKI , 
Spominki krakowskie 1410-1461. Wydał AUGUST BIELOWSKI , , 
Spomink.i kazimierskie 1422-1473, Wydał AUGUST BIELOWSKI - , 


ł-tr'Hlnic&. 


y - nI1 
] - -ł2 


42- 15 
Hi- 52 


52 


53- :37 


gS-H 
 


118-124- 
124-126 
127-133 
133-13..J 
13-1-135 
135-:!02 
202-20-1 
:W-1-212 
212-217 
218-219 
219-227 


227 


228-231 
232-240 
240-242 
. 242-243
		

/monumenta_III00010_0001.djvu

			Spominki bochnieńskie 1423-14:47, Wydał STANI
AW Luns . . . . 243-245 
Spominki pilzneńskie 1486-1548, Wydał AUGUST BIELOWSKI 245-249 
Rocznik krośnieński 1427-1498, Wydał AUGUST BIELOWSKI ..., 249-250 
Spominki lwowskie I, 1351-1447, U, 1439 -1454. Wydał AUGUST BIE- 
LOWSKI, , ,. ,.",."....,. 
Spominki minor)-tów samborskich 1455-1501. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Spustoszenie Sambora r. 1498. Wiersz, Wydał AUGUST B
LOWSKI . . . 
Spominki lubelskie 1456-1497, Wydał AUGUST BI'ELOWSKI . , , . . 
Spominki łekneńskie 1436-1441. Wydał AUGUST BIELOWSKI , . . . 
Kronika klasztoru trzemeszellskiego 1501-1522, Wydał Dr, ALEKSANER 
HrnSCHBERG , , . , . . . , , . 256-263 
Spominki o Łaskich 1392-1515,_ Wydał Dr. ALEKSANDER HmSCHBERG 263
266 
Spominki o Ciołkach i rodowód Ciołków na Drzewicy 1251-1518, Wydał 
AUGUST BIELOWSKI ",...,.." 
Spomillki przeworskie. I. Hołd wołoski. li, Wiersz na cześć Spytka z Mel- 
sztyna. m. Rodowód. IV. Tablica królów polskich, Wydał Au- 
GUST BIELOWSKI ..."., . 272-278 
Kroniczka rymowana, Wydał STANISł;AW Luns , . , ., .. 279-280 
. Rodowód xiąfąt polskich. Wydał AUGUST BIELOWSKI ,. , . 280-284 
Zbieranim slirórona o polskich królach. W,ycłał AUGUST BIELOWSKI . 284-287 
Wiersz o Świętollietrzu. Wydał AUGUST BIELO\VSKI . , , , , 288-28
' 
})oczet królów polskich. Wydał AUGUST BIELOWSKI . . . 289-296 
Zdarzenia godne pamięci 966-1516. Wydał ANTONI LORKIEWICZ 296-313 
Katalogi biskupów krakowskich I-V. Wydał Dr. 'VOJCIECH KĘTRZYŃSKI. 313-376 
Katalogi arc)'biskupów gllieinieilskich I-II. Wydał Dr. XAWERY LISKE 377-4.10 

pominki zakonnika ś\\iętokrzyskiego 1434
1454, Wydał T
ODOR WIEBZ- 
BOWSKI . ' .....,'... 411-414 
Za!)iski Andrzeja Przekory 1457-1459. Wydał TEODOR WIERZBOWSKI . 414-419 
-Źródła szląskie . . . . 423-789 
Kronika xiążąt polskich (Cllronica principum Poloniae). Wydał Dr, ZYGMUNT 
WĘCLEWSKI , . , , " ,..... 423-578 
Kronika polska (Cllronica PoZo-norum), Wydał Dr. LUDWIK ĆWIKLIŃSKI . 578-656 
.Annales Silesiaci compi
ati 965-1279, Wydał MIECZYSŁAW Bł;AŻOWSKI . 657-679 
Rocznik wrocławski dawny 1238-1308 i rocznik magistratu wrocławskiego 
1149-1491. Wydał AUGUST BIELOWSKI , . , . , , . 
Rocznik wrocławski większy 1230-1372, Wydał AUGGST BIELOWSKI , , 
Spominki Klarysek \\Tocławskich 1257 -1618. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Roezllik grysowski większy 1230-1306. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Rocznik grysowski mniejszy 1202-1312. Wydał AUGUST BIELOWSKI , . 
Rocznik cystersów henrykowskich 9;0-1410. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Rocznik henrykowski 977-1293. Wydał AUGUST BIELOWSKI, . , , . 
O początkach rbżJł)'d. zakonów. 'Vydał A1!GUST BIELOWSKI . , , . . 


x 


8tronnlca. 


250-251 
252 
253-254 
254-255 
255 


267 -271 


680-688 
688-690 
691-695 
696-697 
698 
699-704 
705-706 
706
		

/monumenta_III00011_0001.djvu

			Rocznik lubfąski 1241-12
1, oraz wiers
 ul'ierwotnych zakonnikach Lubiąza. 
Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Kagrobki xiążąt szhlskich. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Rocznik górnoszląski 1071-1290. Wydał AUGUST BIELOWSKI 
Zapiski historyczne odnoszące si
 do dziejów Polski, Szląska i Czech. I. Kro- 
nika szląska skrócona (Cronica Silesiae abb-reviata). II. Spominki 
Wrocławskie J 090-1450. III. Rocznik Wrocławski (Annalin seu 
contingent-ia in civitate 'Wratisla1'ia) 1418-1517. IY. Nielitórp 
osobliwości (Quaedam memorabilia) do r. lH7R Wydał Dr. AI.E- 
KSANDER SEMKOWICZ . 
Kronika o Piotrze Właście. Wydał Dr. ALEXANDER :::;EMKOWICZ 
De e:rpltls;o'Jlt Judaeoru'1Il. W)'dał Dr. ALEXANDER SEMKOWIC'7, 
IJ o p e ł n i e n i a przez Dra. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO: 
I. Opis zabicia Andrzeja T
cz).ilSkicgo i procesu o zabójstwo 
II. Wyjątek z kroniki bernardyńskiej w Samborze 
III. I>ru
 katalog biskupów krakowskich 
IY. Proces o zabicie Andrzt'ja Tęczyńskiego 
v. Przypisek D
a SEMKOWIC'7,A do str. 757 
Indeks. opracowany przez Dra ROMANA l\[AURERA 
Sprostowania i uzupełnienia 


XI 


Stronniea. 


707-710 
710-7a 
714-716 


716-;.5 
745-784- 
,85-789 


793-799 
800--801 
801-803 
80H- 805 
806 
809-873 
875- 876
		

/monumenta_III00012_0001.djvu

			
		

/monumenta_III00013_0001.djvu

			ROCZNIK \VIELKOPOI.SKI. 


Z f'o!:zników polskich dwa szczególniej odznaczają si
 tak ważnoicią zdaruń które objęły, 
jak i powagą korporacyi., od k1órych wyszły. Jednym z -nich jest rocznik kapitulny krakowski 
znany już dostalecznie z drugiego tomu Pomników, druqim jest rocznik Ivielkopouki, nad którym 
mi tu obszerniej zastanowić $ię prz.ychodzi. Oba te roczniki mają zgodny z sobą poc-..qtek: 
zaczynają bowiem swoje zapiski od śmierci Bedy, a o,tatniemi swemi dopelnieniami sięgają mniej 
wi
c
i do czasów Łokietka, l pod wzg
dem wieku, w którym najglówniejszq część ich układano, 
sq te roc:.niłi równe sobie a pr;,ynajmniej bardzo do siebie zbliione; ale wielce różny jest ich 
stan w jakim ntu dosz/y. Z jedynego tylko kode.xu znany jest rocznik kapitulny krakowski, ale 
kodez ten jettt autentyk w pierwszych d:.iesiqtkdch lat d,'ugiej połowy X11l wieku pisany w gló 
wnej swej częsca. Rocznik wielkopolski przechowal się wprawdzie w kilku kodexach, lt;cz 
wszystkie one są z wieku XV, a żaden z nich nie podal nam rocznika tego w jednem pasmie 
od początku do końca, lecz porozrywany niekiedy na trzy, niekiedy zaś na cztery cU1ści i z ulam- 
kami innych roczników pogmatwony. 0- ile tedy latwe było rozpozrJanie i. ogłoszenie rocznika 
kapilu
nego krakowskiego, o tyle mozolne, róinych przedwst,!pnych zac!łodów wymagające było 
rozpoznanie wielkopolskiego rocz.nika, To co rocz.nikowi temu wielką ważność nadaje, jest sto- 
IUnek jego do kroniki Boguchwala i Paska; atoli niepodobna bylo rozpoznać i oznaczyć nale- 
życie stosunku tego w tym pogmatwaniu, w jakiem go nam r
kopisma niektóre i wydanie 
Somersbel'ga przedstawiają, Dwa wydatniejsze szczególy uderzaly w tem pogmatwaniu, miano- 
wicie: źe rocznik ten z pomienioną kroniką cz
stokroć dosłownie zgadza się, i że kOlic:y li
 
na roku 1309, podczas kiedy sama owa k{onika już okolo 1273 roku si
 sko,k:.yła, To pro- 
wadzilo do wniosku, iż rocznik ten mógl byd wyciqgiem tylko z kroniki Boguchwala i Paska, 
t!' i owdzie wiadomościami zkądinąd' ulczerpnionemi rozszerzony i dopelniony zdarzeniami 
z poźniejszych lat. 
Ahy sill przekonać jak się ma rzecz istotnie, wypadalo odszukać najpierw wszystkie kode.ry 
w których sill ten rocz"ik całkowicie lub cZl1iciowo znajduje, PQ
wnać je f1ii
dzy sobą tak CO 
do z.darwi pojedyńczych jak i "ich następstwa, nakoniec u$tawić texr rocznika z textem kroniki. 
Poswkiwanie takie bylo tem potrzebniejsze, ile że ścisłe oznaczenie stosunku rocznika tego do 
lłloł&ume1£tt.l Hist. Pol, tom. 111.
		

/monumenta_III00014_0001.djvu

			2 


ROCZNIK. 


kroniki Bosuchwala i Paska rzueić moglo zarazem światlo. na t
 niedość jelT.cze rozja- 
lnianą kronik
. 
Z fOlzukiwań okazało 8i
, Że pierwsza cu:.ść tego rocznika, mianowicie aż po rok ł ł 91 
si
gajqca znajduje li
 we czterech k04exach; druga C""
ść czyli środek rocz"ika od Ił 9 2 az po 
# 247 rok dociąf}niony znajduje lill w kodexach pięciu; ostatek zaś tego rocznika mianowicie 
od r(lku 1247 az do #309 znajduje się w siedmiu kodexach, Złożony w jedną calość ze 
wszystkiemi pojedynczych kodexów odmiankami, i porównany z textem kroniki nasuwa obszerne 
pole do ciekawych postrzeień. l oto glówniejsz.e z nich, 
Rocznik podaje nierzadko takie szczegóły, które zdarzenie w kronice opowiedziane rozja- 
Iniają lub uzupelniajq. Powiada na przykład kronikarz, ze Wladysław Odonicz nadał biskupowi 
pozntJ1Jkiemu Pawłowi prawo bicia monety w miasteczku Kl"Obii i darował mu wieś: conce
sit 
monetam cudere in oppido Crobya dans eidem viU"m, quac dicitur Su1kowa Crobya (ro:.dz. 65) ; 
w roczniku zaś czytamy że mu dal prawo monetam cudcre in Crobya, et viUam Fulconis 
(Sulkonis) iuxla Crobya. Była to więc wieś niedaleko Kl'obii leżąca, zwana niegdyś Su/lcowa 
wola, jak sil1 to I kodexu k,.ólewieckiego tej kroniki pokazuje, dz.iś zaś prawdopodobnie Ziólkowo. 
W t'oku 1233 oburzeni na Odonicza Wielkopolanie wzywają na tron Henryka Brodatego, jak 
mówi kronikarz. Rocznik zaś wie, że wezwmi 011i Henryka Brodatego i syna jtgo i że obuj 
przybyli, a Odolłicz wzmocnil niezwlocznie warowl/i
 swoję: firmavit ca5trum 
uum Bnin, 
którego to szczegółu nie ma kronika. Jctk9ż ze Odonic;, 
.araz na wsl
pie stawił mocny opór 
Helłry'kowi i zmusil go jeszcze w cia.9u tego roku Zł'UC 8i
 swoich pretensyj do Wielkopolski, 
pokazuje si
 to z liltu Grzegorza IX papieia pisanego dnia 6 paźdz.iernika 1257, przytoczonego 
przez Riipella (Gesch. Pol. 455 prJ.YP' 19) i Smo
 (Henryk Brodaty lir, 50 i 59). 
Pod rokietn 1247 lJowitJda kronikarz, że Kazimierz syn Konrada mazowieckiego wttdy 
kiedy matka jego i brat Ziemowit zajęci byli pogrzebem ojca, 'padl niespodzianie i opa- 
nowal I1czyct;" SpiL,.;mierz i RosprU1' RocZń;k zaś wie, że Kazinłien wtedy nietylko te 
trzy grody ale i Sieradz opanował, o którym nic nie spomina kronika, Pod rokiem 12.$8 
podaje kronikarz Ul krótkości, że Jakób archidyakon Leodyjski a nuncyus:. papieski skr.4cil 
post Polakom na '1Inodzie w \Vroclawiu. T
 samą wiadomość opowiada roc:.nik obszernie 
ze wlzystkiemi szczególami, Zaslanawia teź nie mało, że rocznik podaje mnóstwo miejsco- 
wych wiadomości biskupstwa pozlIariskiego i samejie osoby Boguchwala tYt'Ząc!Jch 'i
, których 
nie znaclLo.dzim w kronicf;, jak na przyklad: ie w roku ł2.H biskup ten mianował w je- 
dnym dniu trucll dostojników ducIłownych: Ge,warda scholastyka, Jarla al"thińyakona i He- 
linga kustosza; że w roku ł2-S5 spór o łąki do biskupstwa rlaleiące przez mitszkańców Środki 
wytoczony W7'aZ z kapitulq korzy'tnie zalatwil; źe w tymie roku niejaki Piotr z trzema synami 
uznal ,ill poddanym kościoła św. Piotra i poddal .sit;, duchownej zwierzchności; nakoniec że 
w roku ł 248 biskup Boguchwal . darowal Niemcom z Międzyrzecza dziesillciny z dwoch lat, 
Wiacroma jest nakoniec wizya tego biskupa. którą on sam pod rokiem 12..s9 opowied:.ial w swojej