/Pomorze_005_08_001.djvu

			1 
^li::::illi::::illt::::illi::::illt::::ill«::::il|t::::illi::::i||i:::»l|i.-:: .łlli::::iłli::::illi::::iili::::tl^ 
Baterie 
J 
y anodowe i Kieszonkowe U 
„Ogniwo 
"f§ "Wytwórnia elementów gal- 'ń 
y 
wanicznych 
§ 
i 
Torun» 
| 
X uL Szeroka 4<6 Telefon 711 j 
^ł\L> 
pończochy 
ZKO ' 
i«Karpety 
Materjały 
na suknie, 
płaszcze i kostjumy 
Jedwabie, 
' *y/ aKsamity. płótna, in- 
r^/lety. na Krycia itełowe. 
^/ Firanf. dywim. cbodalkl. ceraty.
		

/Pomorze_005_08_002.djvu

			jiHWii|^|iiiniiiii|^|iiiiiiiii|^ 
"tSTANISŁAW 
TYRCHANÎ 
Publicznie 
ustanowiony, 
W zaprzysiężony rewizor ksiąg przy 
% 
Izbie 
Przemysłowo-Handlowej 
Zaprzysiężony 
rzeczoznawca 
sądowy 
dla spraw księgowości kupieckiej, 
przemysłowej i bankowej 
Ę 
Powiernictwo w sprawach) handlowych), układowych) i podatkowych) 
g 
\ TORUŃ, 
UL. SZEROKA 18 = 
TELEFON NR. 445 Ł 
^iiiiiiiiii^iiiiiiiiiiii^iMiiiniiii^iiiiuiiiiii 
r 
^itiiiit,«iitiiiir 
^ 
f 
iiiiiiiiiiii 
, 
^>iiMiii]iii'^iiiiiimutr^tiLUJ 
I 
||iii'^iiiiiiiitiiir 
^iiin iiiiitiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiuuiiii^ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Największe i najlepsze kina w Toruniu 
„Światowid" 
i 
„Palące 
Prosta 5. 
Mickiewicza 77. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
i 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Jlll 'llllll^llllllllllll^llIll^lllll^llllllllllll^llllllllllllIllllllllllll^llllllHllli^illl l||^||lHlllllt|^||lllll!lt||^||lll^ 
TELEFON 958. TORUŃ SZEROKA 10. % 
Skład Papieru. Ą 
Drukarnia. Ą 
Specjalne techniczne przybory rysunkowe JJ 
i papier :-: Artykuły biurowe. : -: Zał. 1852 r. 
I 
1 
Wzorowe aparatury dźwiękowe. 
Wyświetlają pierwszorzędne i największe filmy 
krajowe i zagraniczne.
		

/Pomorze_005_08_003.djvu

			^uiiilllllliilllillflllllillliltfllllliiiliilfto^ 
37T 
.'So HURTOWNIA JfflŁ 
TAPET, ARTYKUŁÓW TECHNICZNO- 
MALARSKIGH i STOLARSKICH 
Jan Kapczyńskj 
E ODDZIAŁ I.: 
3 
———^—^— 
i 
Hurtownia i biura, ul, Szczytna 15, 
! ODDZIAŁ 
S 
Perfumerja,Artykuły - Kosmetyczne, f 
| 
ul. Szeroka róg Mostowej, f 
f ODDZIAŁ 111.; 
m^—| 
I 
Benzyna, Oleje, Smary, Magazyny } 
I 
Czerwona Droga I, 
§ 
liiiiiii^iiiiiiiinii|||iiiiHiiifli|||iiiiiiniii^i^ 
m
		

/Pomorze_005_08_004.djvu

			Najpoczytniejsza gazeta Polski zachodniej 
OBRONA LUDU 
wyohodzi 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. 
Redakcja i administracja: Toruń, LegjonOw 29, tel. 647 
NAJSKUTECZNIEJSZY ORGAN OGŁOSZENIOWY 
Ogólny nakład w CE 
f% 
AA 
styczniu 1932 r. 
WWiUUU 
dowód 
oddziałów 
źej ak 
No podłtawnr przedłożonych mi obrachunków i urzędem pociłowym 
' 
Toruń ł. potwiadczam nirucjutm, je wychodzoc* w Toruniu ciDKpHno 
„Obrono Ludu" pouoda na mi*»iqc t-tycx«n 1932 roku 
50.024 
(p>«£dzl*t)qt tyii«cy dwadzmiciacztory) poczłowo płatnych pnnumorotorów. 
Tytułom oploty •łomplnwa] pobrano w gotowe* 3,30 zt co uwidocz­ 
niono pod pazycjq 1113 wykazu.' 
i 
Nr. roj. fioł. 30 33 
/ 
. ^Toruł), dn»0^6 ityczńrif 1933 f_ ] 
ogelt« 33.30x1 
ARSKIE 
dla urzędów, przemysłu i handlu, 
stowarzyszeń oraz prywatnego użytku 
wykonuje terminowo i po cenach umiarkowanych 
DRUKARNIA ROBOTNICZA 
Toruń, ul. Legjonów 29 — Telefon 647. 
Drukarnia zaopatrzona w nowoczesne maszyny automaty 
i gustowne czcionki. 
— 
Na życzenie służymy ofertami.
		

/Pomorze_005_08_005.djvu

			i Browar Pomorski 1 
£3 
Józefa Chronowskiego 
b5 
ni Telefon 195 
PODGÓRZ-TORUŃ 
Telefon 195 K 
poleca 
^ 
swe za wyśmienite uznane piwa: 
^ 
§ „Śmietanka Pomorska" 
§ 
H 
„Raramel Pomorski" 
Eg 
g 
..Koźlak" („Bok") g 
^ 
Rozlewnie we wszystkich większych miastach Pomorza i Wielkopolski. 
^ 
Najstarsza Drogerja 
— 
HUGO CLAASS — 
lołona 1870 
właściciel 
założona 1870 
Tadeusz Skrzypczak 
Toruń, ul. Żeglarska 18 
Telefon 2QS 
poleca 
wazelKie towary drogeryłne i techniczne, 
mydlą, perfumy, farby. laKiery, poKoaty. 
- 
- 
pendile, azczotKi, opatrunKi i gumy - - 
Smary . Oliwa - Tran - Fluid - Lyzol 
Karbid - Benzyna - Świece i Ole} do palenia. 
BsazSfl sól glauberałla - Fosforan wapnia - Siny Kamień. BSSSSa 
SPECJALNOŚĆ! Trucizny na azczury. myazy i inne robactwo. 
Najtańsze źródło zakupu 
V
		

/Pomorze_005_08_006.djvu

			KflPfl fłlCL 
zHRflWflTEm 
BROWARU 
TORUŃSKIEGO 
TOW AKC 
TORUNIU 
NIEDOŚCIGNIONY 
Biuro Buchalteryjno-Rewizyjne 
HIERONIM MERDAS 
Zapriyłięlonr i publicznie ustanowiony rewizor Ksiąg przez 
Izbę Przemysłowo - Handlową, zaprzysiężony rzeczoznawca 
sądowy, ustanowiony Dekretem Prezesa Sądu Apelacyjnego 
g? 
na obwód Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawach i 
m£ księgowości handlowej, przemysłowej, bankowej i rolnej, tudzież w zakresie adminis*ra« 
ma cji gospodarczej w handlu, przemyśle i bankowości oraz w sprawach handlowych, 
gfi 
finansowych i kalkulacyjnych. 
Ig Biuro: TORUŃ. UL. SZEROKA 19. TELEFON 308 
%c 
Rewizje ksiqg — Zestawianie bilansów — Nadzór nad buchalterjami — Analizy bilansów — Obliczenia 
t(j 
rentowności — Sprawy bilansowe — podatkowe — Organizacja I reorganizacja praedsiąbicstw prze- 
"•X 
myslowo-handlowych — Rozliczenia spólnlków — Nadzory — Likwidacje — Udział w i adach I komisjach 
tfi 
rewizyjnych jako rzeczoznawca — Zastępstwo praw akcjonarjuszy. spólnlków 11. d. — Plany sanacyjne­ 
mu 
Ugudy dobrowolne — Pi owadzi buihalterje. dla średnich przedsiębiorstw i rolnictwa wlasnemi silami 
tU 
biurowemi. 
vi
		

/Pomorze_005_08_007.djvu

			^^IIIIIIł^llJfllltllllMkMItltlllflMl^IlllllllItlflJtBiMlIlllllłllli^llMIllIlłllU*4[lJtUI1lłll»»4MIIII|>^ 
J|lllll|||||||lll lll||||^||||ll ill|||^|||inillll|||^|||lllllll||^|||llllll|||^||MlH||. 
LEON HINZ i S-ka 
I W Cukiernia 
Cukiernia 
I Najtańsze Przedsiębiorstwo I = 
! 
\Hoffmanna4 
Właśc. Edmund Hoffmann 
mistrz cukierniczy 
I Ekspedycyjne - Transportowe I 1 Telefon 6,8 TORUŃ Rynek Now.,2 J 
Toruń 
I 
Telefon 475 :-: Mostowa 9 § 
Specjalny interes dla 
zamówień i wysyłek 
Codziennie świeże ciastka, 
torty, sękacze, herbatniki etc 
m Transporty Samochodowe i Ę 
i Wszelkiego Rodzaju Zwózki § 
1 
Przeprowadzki 
| 
^iilliin»iiililiiiiliii»iiiiiiiiiliiii»(iiiiiiiiiiin*iimiiilliiii*iiiiliiiiiiiM*iiiilliiiliiii *iiiilliii? 
g Pierwszorzędny 
% 
lokal kawiarniany «j| 
^LLLLLLLLLTLLL|||;|||LLLTLL||||||||LLLFL|||||||||||LTL|||||||||||LTL|||||||||||LT HLLLLL# 
^iiiiiii«iiiiiiiiiiiiii»NiiiiiiiiiiM»iiiiiiiiiiiiii*iiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiii*iiiiiiiiiiiiii*iiiiiiiin 
! FABRYKA SZYLDÓW METALOWYCH i STEMPLI I 
I «ii H. RAUSCH, TORUŃ, ul. Mostowa 16 TM* 
Sc 
7 
' 
i 
POLECA 
I Rytowanie w złocie, srebrze, stali etc. 
Monogramy złote i srebrne 
Plakaty i odznaki Klubowe, ±etonV • ordery. 
| 
Gwoździe pamiątkowe 
Stemple kauczukowe, metalowe 
1 
i stemple do laku 
Poduszki do stempli, farby, 
datowniki, numeratory. 
Speclainołći 
i 
Szyldy metalowe trawione 
Plakaty tłoczone 
| 
= 
E 
^limMMIIIIIIIIiiilllllinitli#NUllllllliaii||||iłilM 
C«snVKon- 
kurencyjne 
1 
S 
i 
SSBS 
i 
VII
		

/Pomorze_005_08_008.djvu

			POMORSKA ELEKTROWNIA KRAJOWA 
„GRÓDEK" 
SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU 
ZARZĄD: Toruń, ulica Mickiewicza 5 — Telefony Nr. 870 
i Nr. 872 — Skrót telegraficzny: Toruń, Elektrogródęk. 
Mieszkanie prywatne Dyrektora Zarządzającego 
Inż. Alfonsa Hoffmanna: ul. Mickiewicza 30. tel. 850 
I. ZAKŁAD wodno-elektryczny: Gródek, powiat świecki, 
poczta Drzycim, Telefon Nr. 5 
II. ZAKŁAD wodno - elektryczny: Źur, powiat świecki, 
poczta Osie. Telefon Nr. 33. 
Podstacja transformatorów: Gdynia, szosa Gdańska, 
Telefon Nr. 1221 . 
VIII
		

/Pomorze_005_08_009.djvu

			KSIĘGA ADRESOWA 
I INFORMACYJNA 
CIASTA 
(ORUNIA 
WYDANIE DRUGIE 
OPRACOWANE PRZEZ 
ALFREDA KRZYŻANOWSKIEGO 
B. DYREKTORA BIUR MAGISTRATU MIASTA TORUNIA, 
A OBECNIE 
DYREKTORA BIURA ZWIĄZKU WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
W TORUNIU 
ROK 1932 
NAKŁADEM AUTORA
		

/Pomorze_005_08_009_1.djvu

			KSIĘGA ADRESOWA 
I INFORMACYJNA 
MIASTA 
TORUNIA 
WYDANIE DRUGIE 
OPRACOWANE PRZEZ 
ALFREDA KRZYŻANOWSKIEGO 
B. DYREKTORA BIUR MAGISTRATU MIASTA TORUNIA, 
A OBECNIE 
DYREKTORA BIURA ZWIĄZKU WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
W TORUNIU 
ROK 1932 
NAKŁADEM AUTORA
		

/Pomorze_005_08_010.djvu

			PRZEDRUK CAŁOŚCI JAKOTEŻ POJEDYNCZYCH CZĘŚCI 
PRAWNIE ZASTRZEŻONY 
^UNIWERSYTECKA 
Uprasza 
się o pisemne zgłaszanie 
ewent. zmian, 
poprawek, 
uzupełnień itd. wprost do Wydawnictwa Księgi Adresowej m 
Torunia, Most Pauliński 1 — tel. 198 — w celu uwzględnienia ich 
_v ..OtóiWWt^rd 
w następnym 
nakładzie. 
Wit: 0/61 
ODBITO W POMORSKIEJ DRUKARNI ROLNICZEJ S. A. W TORUNIU 
OKŁADKĘ PROJEKTOWAŁ ALEKSANDER 
SYSKO
		

/Pomorze_005_08_011.djvu

			iPI!IHII!llilllii 
DZIEŃ POMORSKI 
TORUŃ 
Organ 
bezpartyjny 
Najbardziej poczytne pismo na 
Pomorzu 
Najodpowiedniejszem 
organem 
dla ogłoszeń jest 
DZIEŃ POMORSKI 
Reklamy 
zlecone dla DNIA POMORSKIEGO ukażą 
się zupełnie bezpłatnie 
w 
Dniu 
Bydgoskim 
w Bydgoszczy 
» 
Dniu Grudziądzkim 
w 
Grudziądzu 
Dniu 
Kujawskim 
w 
Inowrocławiu 
Gazecie 
Morskiej 
w Gdyni i Wejherowie 
Nadgop 
laninie 
w Strzelnie 
Gazecie Gdańskiej 
w Gdańsku 
Gazeta Gdańska jedyne pismo polskie w GDAŃSKU
		

/Pomorze_005_08_012.djvu

			V 
i
		

/Pomorze_005_08_013.djvu

			Spis treści: 
Słowo wstępne. 
DZIAŁ I. Z HISTORJI TORUNIA. 
Krótkie dzieje m. Torunia: 
a) Od założenia do 18 stycznia 1920 r. 
b) Od 18 stycznia 1920 r. 
Handel i przemysł Torunia dawniej 1 dziś. 
DZIAŁ II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
Informacje komunikacyjne dla przyjezdnych: 
a) Rozkład jazdy kolejowej, stacje kolejowe, tabela opłat za 
przejazd i przewóz bagażu ze stacji Toruń-Miasto, kole­ 
jowe bilety okręgowe i kolejowe bilety wycieczkowe. 
b) Komunikacja wodna: rozkład jazdy parostatku i taryfa cen 
przejazdu. 
c) Komunikacja autobusowa: rozkłady jazdy i ceny biletów. 
Ruch komunikacyjny wewnątrz miasta: 
a) Przewóz przez Wisłę. 
b) Tramwaje elektryczne. 
c) Dorożki samochodowe. 
d) Dorożki konne. 
Taryfa opłat mostowego za używanie kolejowego mostu na Wiśle. 
Taryfa za zwózkę lub odwózkę drobnych przesyłek z dworców ko­ 
lejowych i na dworce. 
Transporty pocztowe. 
Spis ulic. 
Instytucje użyteczności publicznej. 
Budowle świeckie godne widzenia. 
Pisma wychodzące w Toruniu. 
Spis abonentów telefonicznych. 
Urzędy parafjalne i gminy wyznaniowe. 
Spis szkół i zakładów naukowych. 
Wykaz zaprzysiężonych rzeczoznawców sądowych. 
Wykaz tłumaczy przysięgłych. 
Wykaz komorników sądowych.
		

/Pomorze_005_08_014.djvu

			Spis adwokatów i notarjuszy. 
Spis instytucji humanitarnych. 
Spis cechów, korporacji i bractw. 
Spis obwodów kominiarskich. 
Spis Organizacyj i Towarzystw. 
DZIAŁ III. CZĘŚĆ ADRESOWA. 
Spis mieszkańców wedle ulic i numerów domów. 
Alfabetyczny spis mieszkańców. 
DZIAŁ IV. SKOROWIDZ HANDLOWO-PRZĘMYSŁOWY. 
DZIAŁ V. OGŁOSZENIA. 
Spis rzeczy.
		

/Pomorze_005_08_015.djvu

			Słowo wstępne. 
Toruń, gród Kopernika, po przejściu dnia 18 stycznia 1920 r. w ręce 
polskie, odrazu stanął w rzędzie pierwszorzędnych miast Polski. I miejsce 
to całkiem słusznie i bez pretensjonalności zajął, ale nie jako miasto domi* 
nujące obszarem lub zaludnieniem, ale dla swych wielu zalet i chlubnej 
historji. Miejsce to przyznane było Toruniowi i za czasów niemieckich, bo 
w Toruniu urodził się światowej sławy mędrzec Mikołaj Kopernik. Toruń 
był ulubionem miejscem pobytu kilku królów polskich, Toruń był widownią 
wielkich zwycięstw dokonanych przez wojska polskie, w Toruniu koncert* 
trował się bogaty handel i przemysł z zagranicznemi państwami i Toruń był 
ślicznem miastem, które było formalnie wystawą przepięknych kościołów, 
budynków prywatnych, parków, pięknych ulic i t. d . Nic też dziwnego, że 
gdy od r. 1920 zamieszkali w Polsce i na całym świecie Polacy, w pierwszych 
latach z radością w sercu objeżdżając całą Polskę, by powitać Ją po długiej 
Jej niewoli, nie mogli ominąć Torunia, każdy po kilkudniowym tu pobycie 
wyjeżdżał zachwycony Toruniem. Chcąc ułatwić tym miłym gościom dokła* 
dne poznanie Torunia i pobyt w nim, a także i zaznajomić zamiejscowy han* 
*del i przemysł z ich placówkami w Toruniu wydałem w r. 1923 pierwszą 
„Polską Księgę Adresową m. Torunia", wychodząc z założenia, że każde 
kulturalne większe miasto taką księgę mieć powinno. Ciężka to była wów* 
czas praca, ponieważ w tych pierwszych latach ciągle się zmieniali miesz­ 
kańcy, przedsiębiorcy i t. d. Mimo to, dzięki bardzo życzliwemu poparciu 
ze strony Władz i Urzędów, wydawnictwo to, które było prawie jednem 
z pierwszych tego rodzaju w Polsce, było bardzo serdecznie, powitane 
i ogólnie chwalone tak pod względem przeglądowym jak i wyczerpującej 
a prawdziwej treści. Na dowód przytaczam tu kilka podobnych uznań, 
które były dla mnie najcenniejszą nagrodą za moją pracę: 
Szanowne Wydawnictwo Księgi Adresowej miasta Torunia 
w miejscu. 
Dziękuję serdecznie za łaskawe nadesłanie mi pierwszej polskiej Księgi 
Adresowej miasta Torunia. Przerzucając głęboko wzruszony, karty tego doku- 
1 
mentu historycznego, radowałem się stwierdzając na każdej stronie przygniatającą 
pfl/ewagę nazwisk rodzin polskich. Księga ta nie tylko będzie bardzo wielką 
pomocą w stosunkach komunikacyjnych, lecz ma także niemałe znaczenie poli« 
tyczne jako dowód żywotności i rozrostu narodu polskiego. 
Życzę Szanownemu Wydawnictwu jaknajlepszego powodzenia. 
Toruń, dnia 6 listopada 1923 r. 
Wojewoda Pomorski, 
(—) Jan Brejski m. p . 
Szanownemu Panu Dyrektorowi, autorowi polskiej Księgi Adresowej miasta 
Torunia składam niniejszem najserdeczniejsze podziękowanie za przesłanie mi 
powyższej Księgi wraz z dedykacjami. 
Toruń, dnia 15 stycznia 1934 r. 
(—) Dr. Józef Wybicki m. p . 
Starosta Knajowy Pomorski. 
5
		

/Pomorze_005_08_016.djvu

			Szanownemu Panu Wydawcy Książki Adresowej miasta Torunia przesyłam 
serdeczne podziękowanie za pamięć i zaszczycenie mnie wydaną przez Szanownego 
Parna IKsiajżlką. .Niemiałem jeszcze czasu zapoznać się z treścią dzieła, lecz wiem, 
że ogół odczuwał brak takiego informatora. Jestem więc głęboko przekonany, 
że praca Szanownego Pana wyjd/ie ogółowi na pożytek. 
Toruń, dnia 6 listopada 1923 r. 
Z poważaniem 
(—) Władysław Szuman m. p . 
prezes Sądu Apelacyjnego. 
Magistrat uchwalą z dnia 3 listopada 1923 r. L. 6257 zatwierdzoną uchwałą 
Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 1923 L. 2188 wyraził Wydawnictwu podzię* 
kowanie za obywatelską pracę poświęconą wydaniu Księgi Adresowej m. Torunia 
na rok 1923. 
Prezydent 
(—) Michałek m. p . 
Do 
P. Wydawcy Księgi Adresowej miasta Torunia. 
Najuprzejmiej dziękuję za przesłanie mi cennego wydawnictwa w postaci 
Księgi Adresowej miasta Torunia. Cełiąc wysoce ten darł łączę wyrazy należ, 
nego poważania. 
Toruń, dnia 5 grudnia 1923 r. 
Komendant Obozu Warownego 
(—) Grabowski, pułkownik m. p . 
Z przyjemnością nadmieniam, że Księga Adresowa miasta Torunia 
z r. 1923 służyła później wydawcom w innych miastach za wzór, gdyż układ 
treści książek adresowych i informacyjnych wydanych później w innych 
miastach, bardzo był zbliżony do systemu układu treści Księgi Adresowej 
m. Torunia, która ukazała się prawie pierwsza w Polsce od czasu oswobo­ 
dzenia Polski- Przez blisko 10 lat Księga Adresowa m. Torunia z r. 1923 była 
na usługach Władz, Urzędów, Kupców, Przemysłowców, Wolnych zawodów 
i osób interesujących się Toruniem. Niejednokrotnie wiele pomogła i za= 
oszczędziła wiele czasu, którego w braku jej, spotrzebowanoby na wyszukanie 
potrzebnej informacji lub adresu. Z czasem jednak nakład się jej wyczerpał, 
treść sftę zmieniła i z roku na rok stawała się ona mniej aktualną. Zewsząd 
upominano sie o poprawione, drugie wydanie i to ostatecznie spowodowało 
mnie do podjęcia odnośnej pracy. I tym razem spotkałem się z życzliwą 
pomocą przedewszystkiem ze strony Magistratu m. Torunia, który pismem 
z dnia 6 maja 1930 1. dz. 1699/30 zezwolił mi na wydanie Księgi Adresowej 
m. Torunia i dostarczył potrzebnego mi materjału. Tak samo wsfcelkie inne 
Władze i Urzędy bardzo życzliwie udzieliły mi potrzebnych informacyj. 
dzięki czemu byłem w możności to drugie wydanie ulepszyć i opracować je 
tak, by nic w niem nie brakowało, by spełniło swoje zadanie, by każdy był 
zadowolony z nabycia tego wydawnictwa i by było ono chlubą Torunia. 
Dziękując przedewszystkiem Magistratowi m. Torunia, Naczelnikom 
Władz i Urzędów, Organizacjom i Towarzystwom oraz wszystkim, którzy 
dopomogli mi do wydania mej pracy, oddaię ją na pożytek Ogółu z prośbą 
o życzliwe przyjęcie i pomoc w dalszei tei nracy przez zawiadomienie, 
wrazie gdyby zauważono jakie braki lub niedokładności, których uspra* 
wiedliwieniem jest bardzo żmudna i rozległa praca, połączona z tern 
nictwem. 
Toruń, w maju 1932 r. 
Autor i wydawca 
A. Krzyżanowski. 
idomienie, 
;h uspra* 
n wydaw*
		

/Pomorze_005_08_017.djvu

			Dział 
I. 
Z historji Torunia 
Krótkie dzieje m. Torunia: 
a) od założenia do 18 stycznia 1920 
b) od 18 stycznia 1920 r. 
Handel i Przemysł Torunia dawniej a dziś. 
Zakłady 
Cgrodnitze 
9. Jientsehel 
(Toruń 
— 
Hi o tire 
(f?omorzc) 
jCeleroelo 3. (telefon 
877. 
^izrtjt. 
poc»<. 12 . 
Polecają w wielkim wyborze, jako specjalność 
firmy: 
po znacznie zniżonycl) cenach 
jDalJe. Jnictzstyfti. 
£luIinH, Stóńe. 
izrxcrvtf. 
drzewa oidocoidc i oxdo6ne 
i 
fionifem 
Rośliny doniczkowe w każdej porze roku 
hurtownie i detalicznie 
Cl|filameny, Chryzantemy, 
JYortensje, 
Hi Begonje, duprocie i JiaMuSĘl. 
MBI 
Bogato 
ilustrowany 
cennik 
wysyła się na igdanie 
bezpłatnie. 
) 
SI 
3) 
I 
3) 
3) 
31 
3) 
II 
31 
131
		

/Pomorze_005_08_018.djvu

			i.'illumini 
1II1I1MII11III1UIIIIII1IIIM|||II|J||||J 
Toruń, Szeroka 21. 
Telefon 196. 
Poznań, Piat Wolności e. 
Telefon 2135, 
S. KAŁAMAJSKI 
poleca: 
TOWARY MODNE 
POŃCZOCHY 
TRYKOTY 
RĘKAWICZKI 
ROBOTY RĘCZNE 
PRZYBORY do KRAWIECCZYZNY itp. 
Szybko i akuratnie farbuje i czyści 
chemicznie odzież, dekatyzuje 
wszelkie materjały 
oraz 
PLISUJE w 2-ch godzinach SUKNIE 
„BARWA" 
właścicieli STEFAN KAŁAMAJSKI 
Toruń, Szeroka 21. 
Telefon 196. 
Poznań, Plac Wolności 6. 
Telefon 2135. 
ilMlIiIIIKIIIi 
lililí I 
L.
		

/Pomorze_005_08_019.djvu

			Krótkie dzieje miasta Torunia. 
L 
Od założenia do 18 stycznia 1920 r. 
Już od zamierzchłych czasów przez okolice dzisiejszego Torunia prze* 
chodził ważny szlak handlowy w kierunku Bałtyku, łączący żyzną ziemię 
chełmińską i Kujawy z wybrzeżem morskiem. Toteż, gdy krzyżacy przylbyli 
w te strony w r. 1231, zawezwani przez Konrada Mazowieckiego dla obrony 
ziemi chełmińskiej przed Prusakami, niebawem zorjentowali się, że to miej* 
sce ze względu na swe korzystne położenie handlowe i strategiczne było 
jakby stworzone pod budowę znacznego miasta. 
Dokument lokacyjny, nadany w Chełmnie 28 grudnia 1233 r, oznacza 
początek m. Torunia. Pierwsze budynki miasta powstają naokoło kościoła 
św. Jana, potem zabudowują się ulice przyległe do Rynku Staromiejskiego. 
Tak powstaje zwolna Stare Miasto, do którego przylega zamek a od r. 1264 
Nowe Miasto. 
Początkowo rozwój Torunia był hamowany przez wojny, które toczyli 
krzyżacy najpierw z Świętopełkiem Pomorskim, sprzymierzonym z Prusta* 
kami. i aż pod koniec 13*go stulecia z pogańskimi Prusakami, których ujarz* 
mienie ostateczne przez krzyżaków zapewniło Toruniowi spokój na długie 
lata. Od początku wieku 14*go zaczyna Toruń nabierać coraz to większego 
znaczenia, prześcigając rychło Chełmno, przedtem najważniejszy gród ziemi 
chełmińskiej. Przystępuje Toruń do Hanzy, wielkiego związku miast pół* 
nocnoseuropejskich. a kiedy w pokoju kaliskim (r. 1343) następuje załago* 
dzenie sporów polsko*krzyżackich, otwiera się przed miastem era nader 
pomyślnego rozwoju. 
Prawo składowe, nadane Toruniowi w r. 1365 przez w. mistrza Winricha 
von Kniprode, przyspiesza ten rozwój, który dosięga szczytu pod koniec 
w. 14*go. Wówczas zdobi się Toruń w piękne kościoły, piętrzaste kamienice, 
powstaje okazały ratusz, a w pierwszej ćwierci w. 15*go rozbudowują się mury 
miejskie, najeżone 57 bramami i basztami. 
Rozkwit rzemiosła jest jedna z podstaw dobrobytu miasta w owych 
czasach. Cechy miejscowe wvrabiaja słynne daleko i szeroko zbroje, dzwony, 
wódki, mydła, farby; toruńskie wyroby białoskórnicze, złotnicze, kotlarskie 
są bardzo cenione szczególnie w Polsce, która była zawsze głównym odbiorcą 
wytworów rzemiosła toruńskiego. 
Rzutkie i przedsiębiorcze kupiectwo toruńskie owych czasów w dalekich 
wyprawach handlowych zdobvwa dla towarów pochodzenia toruńskiego rynki 
zagraniczne, a nawet zamorskie. Statki toruńczyków pojawiają się na morzach, 
zawijając do portów skandynawskich, angielskich, flandryjskich. 
„Civitas 
Thorun", mieszczańska społeczność toruńska, jest poważana i ceniona 
wszędzie, gdzie dociera solidny wyrób rzemieślnika toruńskiego za pośrednie* 
twem miejscowego kupca.
		

/Pomorze_005_08_020.djvu

			Rychło do pierwotnego osadnika miejskiego z głębi Niemiec przyłącza 
się rzemieślnik i kupiec z sąsiednich ziem polskich. Ilu musiało być rzemieśl* 
nikówsPolaków w krzyżackim Toruniu, kiedy zatrudniony w ostatnich latach 
14*go stulecia przy budowie kościoła św. Jana murarz*Niemiec, udawszy się 
do Gdańska, na zaproszenie toruńskiej Rady Miejskiej nie chce powracać do 
Torunia, motywując swą odmowę tern, że nie chce pracować pośród murarzy* 
Polaków! 
Mury więc kościołów i wielu innych budowli toruńskich wznosiły 
w znacznej mierze ręce polskie. Toruń powstał na ziemi polskiej i do Polski 
ciążył całą istotą swej duszy. Okazało się to, gdy polityka Zakonu, zrazu 
przyjazna dla miast pruskich, nadmiernym uciskiem podatkowym zaczęła 
podcinać dobrobyt mieszczaństwa. Smutną sławę zdobył sobie — jeden 
z pierwszych — w . mistrz Konrad Wallenrod, opodatkowując napoje i potrawy, 
nakładając pogłówne od mężczyzn i kobiet, gości i służby, ściągając podatki 
od bydła a nawet od drobiu. 
Zatargi celne krzyżaków z Polską wpłynęły w owej epoce nader 
ujemnie na handel miast pruskich, a w pierwszym rzędzie Torunia, który będąc 
'bramą wypadową ku dolnej Wiśle, opanował ważne drogi handlowe, wiodące 
z głębi Polski ku Bałtykowi. 
Wojny celne skończyły się wreszcie zatargiem zbrojnym. Klęska grun* 
waldzka (15 lipca 1410 r.) zachwiała potęgą Zakonu i już na początku sierpnia 
poddał się Toruń zastępom króla Jagiełły. Nie miał jednak tym razem jeszcze 
uzyskać upragnionej wolności pod opieką Polski. Pierwszy pokój toruński, 
zawarty na Kępie Bazarowej (1 lutego 1411 r.). pozostawił ziemie pruskie 
w ręku krzyżaków. Dopiero w r. 1420 odstąpili krzyżacy Polsce położony 
naprzeciw Torunia obwód nieszawski. Tu, na lewym brzegu Wisły, kazał 
Jagiełło wybudować zamek Dybowo, którego głównem zadaniem w okresie 
dalszych zatargów z krzyżakami było utrudnianie handlu Torunia i wogóle 
miast nad dolną Wisłą. Toruń odczuł teraz bezpośrednio silną rękę polską 
i widząc bezsilność krzyżaków, odtąd wyraźnie skłania się ku Polsce. 
W ostatecznej walce o wyzwolenie Pomorza z pod jarzma krzyżac* 
kiego odegrał Toruń rolę bardzo ważną. W utworzonym r. 1440 Związku pru* 
skim, który jednoczył w walce z uciskiem wszystkie stany Prus, obiał Toruń 
przewodnictwo. W Toruniu też odbywały się narady przywódców Związku, 
stąd wyruszyła do Krakowa delegacja pruska, która poddała Prusy krzyżackie 
pod opiekę Polski i tu, 8 lutego 1454 r., wybuchł otwarty bunt przeciw krzy* 
żakom, gdy toruńczycy wzięli szturmem zamek i podpaliwszy go dali hasło do 
ogólnego powstania. 
Wojna po1sko*krzyżacka trwa 13 lat ze zmiennem szczęściem. Całv ten 
okres, który dla Pomorza był niezmiernie ciężki, mija w Toruniu pod znakiem 
pracy pokojowej. Tylko okolice Torunia cierpią wskutek działań wojennych- 
samo miasto nie zaznaje sfekody, a nawet handel odbywa się drogą wiślaną 
dość regularnie. 
Tu w Toruniu, gdzie stała niegdyś kolebka potęgi krzyżackiej, miało 
upokorzenie butnego krzyżactwa dojść do szczytu. Podczas rokowań, które 
poprzedziły zawarcie drugiego pokoiu toruńskiego, zjawił się przed Kazimie* 
rzem Jagiellończykiem w. mistrz w stroju nędzarza i rzucił się królowi do nóg. 
Szkoda wielka, że wówczas nie skorzystała Polska z dobrej slposobności, by 
raz na zawsze udrzeć łeb hydrze krzyżackiej. 
Postanowienia traktatu toruńskiego, podpisanego w wielkiej sali Dworu 
Artusa l°*go października 1466 r., aczkolwiek uciążliwe dla krzyżaków, byłv 
jak na tak podstępnego wroga zbyt pobłażliwe. Tylko część ziem krzyżackich 
objęła Polska w bezpośrednie posiadanie, a mianowicie późniejsze wojewódz*
		

/Pomorze_005_08_021.djvu

			twa: pomorskie, malborskie i chełmińskie oraz biskupstwo warmińskie, nato* 
miast Prusy (zwane później Książęcemi) pozostawiono krzyżakom jako lenno. 
Wielki mistrz, który z Malborka musiał przenieść się do Królewca, był zobo* 
wiązany składać hołd królowi. Wielokrotne wyłamywanie się Zakonu z pod 
postanowień pokoju toruńskiego dowiodło później, że krzyżacy byli bardzo 
wątpliwej wartości lennikami. 
Dla Torunia nastały teraz czasy wielkiej pomyślności. 161 lat pokoju 
(od r. 1466 do 1629) pod opieką Polski dały miastu możność wszechstronnego 
rozwoju. Kazimierz Jagiellończyk, w uznaniu zasług Torunia około powrotu 
Pomorza do Polski, nadał miastu przeróżne przywileje, z których najważniei* 
szym było wznowienie prawa składowego. Toruń otrzymał poza tern szeroki 
samorząd, obejmujący zarząd miasta, wymiar sprawiedliwości, bicie monet 
i patronat nad kościołami. Jeszcze podczas wojny podarował król Toruniowi 
część wsi komturstwa toruńskiego, zaczątek rozszerzonego później terytorjum 
„wolnego i bezpośredniego miasta królewskiego" i podstawa dobrobytu miasta. 
Te szczęśliwe lata pracy pokojowej opromienia data słynna w dziejach 
miasta: 19 lutego r. 1473, w którym to dniu ujrzał w Toruniu światło dzienne 
Mikołaj Kopernik, chluba swego miasta rodzinnego i nauki polskiej. 
Udzielona Toruniowi przez króla r. 1478 wolność cłowa dała nowy im* 
puls handlowi na dolnej Wiśle, który przybrał pod koniec w. XV. niebywałe 
rozmiary. Szły przez Toruń w owe czasy ku morzu niezliczone statki nałado* 
wane zbożem, solą i drzewem, n spichrze toruńskie bywały przepełnione róż* 
nemi towarami. 
Pomyślna dla Torunia koniunktura trwa do początków w. XV. poczem 
zwolna ulega pogorszeniu, głównie dzięki przesunięciu się dróg handlowvch 
wskutek zajęcia krain czarnomorskich przez Turków i Tatarów, co również 
inne miasta polskie odczuły bardzo dotkliwie. 
Niekorzystnie układają sie również stosunki wewnętrzne. Dużo zamie* 
szania spowodowały (od r. 1520) nowinki Interskie. które wniosły rozdwojenie 
religijne wśród mieszczan. Niemal cała ludność niemiecka przyjmuje wkońcu 
luteranizm. który również wśród Polaków toruńskich znajduje licznych zwo* 
lenników. W r. 1560 siły wvznań układają sie tak: protestanci dzierżą 5 ko* 
ściołów, katolicy 3. Na siedmiu predykantów luterskich iest podówczas trzech 
Polaków, z czego można wnioskować, że około połowy ludności Torunia w dru* 
giej połowie 16*go stulecia było narodowości polskiej. 
Toruń staje się teraz jedną z głównych warowni protestantyzmu w Pol* 
sce. Drukuje się tu mnóstwo książek dysydenckich. a gimnazjum zreorganizo* 
wane przez burmistrza Stroibanda, który i w innych dzielnicach rozwija dzia­ 
łalność nader owocna dla miasta, je^t uczęszczane przez uczniów wyznania 
luterańskiego z całej Polski. 
Wyłączność protestancka Torunia została zachwiana pod koniec w. XVT. 
W r. 1594 osiedli w Toruniu iezuici. obejmuiac zabudowania świętojańskie 
(między ul. Łazienna i Żeglarska^, gdzie urządzili wvższa szkołę męska. Na 
rozkaz Zygmunta TTT. oddała Rada Mieiska w r. 1596 kościół św. Jana w rece 
jezuitów. Jako gorliwi szermierze kontrreformacji byli iezuici sola w oku mie* 
szczan protestanckich i stali sie mimowoli przyczyną powtarzających się perjo* 
dycznie zamieszek na tle religijnem. 
W pierwszei połowie w. XVII dosięga rozwój Torunia punktu kulmina* 
cyjnego. głównie dzięki wspaniałemu rozkwitowi rzemiosła i drobnego prze­ 
mysłu. Liczba mieszkańców wynos 
1 
! na początku tego stulecia 30.000, co na owe 
czasy było bardzo dużo (Wenecja, bodaj największe miasto Europy w tym 
okresie, liczyła wówczas 200 tys mieszkańców). 
9
		

/Pomorze_005_08_022.djvu

			Niestety, wielce obiecujący rozkwit Torunia miał bvć wkrótce zahamo* 
wany. Pierwsze cienie klęsk, które czekały miasto w następnych 150 latach, 
zaciemniły widnokrąg w r. 1629, kiedy wojska szwedzkie generała Wrangla 
w dwudniowem oblężeniu daremnie starają się opanować Toruń. Atak 
szwedzki odparła zwycięsko załoga mieiska, mimo to poniosło miasto ogromne 
szkody, gdyż Szwedzi, odstępując od oblężenia, spalili przedmieścia do* 
szczętnie. 
Nie ominęły Torunia i następne inwazie szwedzkie. „Potop" r. 1655 zalał 
całe Pomorze, i po krótkiem oblężeniu poddał się Toruń wojskom Karola X. 
(2 grudnia). Szwedzi rządzili miastem przez 3 lata, i korzystając z nieogra* 
niczonej Władzy, starali się pognębić katolicyzm toruński całkowicie. Zburzyli 
kościół i szpital św. Ducha (przed bralmą Klasztorną), resztę kościołów 
katolickich oddałi protestantom, a zakonników wypędzili z miasta. 
Odsiecz sprzymierzonych wojsk polskich, cesarskich i brandenburskich, 
spowodowana przez króla Jana Kazimierza, doprowadziła do kapitulacji gar* 
nizonu szwedzkiego (30 grudnia 1657) r.) . 45*letni okres pokoju — do następ* 
nego najazdu Szwedów — zapełnia gojenie ran wojennych. Gnębiony przez 
Szwedów katolicyzm odżywa, kościół św. Jakóba wraca w r. 1667 w rece kato* 
lickie; protestanci nowomieiscy przenoszą nabożeństwo do ratusza Nowego 
Miasta (kościoła św. Trójcy). 
Kończy się w. XVII względnie pomyślnie, natomiast w. XVIII zapowiada 
się od samego początku jak najgorzej; walą się na miasto różne klęski — 
wojna, pożary, zarazy, zamieszki wewnętrzne, — wszystko się sprzysięga, by 
resztki świetności Torunia pochłonąć. 
Oblężenie z r. 1703 jest przyczyna zupełnego upadku miasta. Karol XII. 
zamyka Toruń 38*tysieczną armią szwedzka, a kiedv wezwania do poddania 
się nie skutkuia. każe bombardować miasto Skutki sa katastrofalne: płonie ra* 
tusz i kilkadziesiąt domów i spichrzów, wiele innvch gmachów odnosi poważne 
uszkodzenia. W mieście szerzą się zarazy, głód zaczyna mieszkańcom doku* 
czać dotkliwie. Następuje kapitulacja i obsadzenie miasta przez Szwedów, 
które dopełnia miary nieszczęść. Karol XT!, nakłada na wyniszczone miasto 
olbrzymią kontrybucję, grożąc w razie iei niezapłacenia całkowitem zburzę* 
niem miasta, i każe wysadzić w powietrze fortyfikacje mieiskie. 
Przez szereg lat miasto nie mogło odetchnąć, by odbudować ruiny i rato* 
wać resztki dobrobytu. Ciągłe przemarsze woisk i kwaterunki wycieńczają 
finanse mieiskie, długi rosną w nieskończoność i znikąd nie' widać ratunku. 
Zarazy dziesiątkują ludność, a nadomiar złego wybuchają zamieszki domowe. 
Rok 1724 zapisał się w dziejach miasta czarnemi głoskami: dochodzi 
w lipcu do ciężkich zaburzeń, t. zw. tumultu toruńskiego, kiedv to motłocb lu* 
terski napadł na gimnazjum i kolegium jezuickie, zdewastował je doszczętnie, 
nie oszczędzając nawet kaplicy, i jednego z księży, który bronił Najświęt* 
szego Sakramentu przed zbeszczeszczeniem, śmiertelnie poranił. 
Po krwawych rozruchach odbvł się krwawy sąd. 7*go grudnia ścięto na 
podwórzu ratuszowem burmistrza Rói-nera i 9*ciu mieszczan. Kościół N. P. 
Marii oddano w ręce katolików: protestanci staromiejscy, pozbawieni zboru, 
odprawiać musieli nabożeństwa w Dworze Artusa i dopiero w r. 1742 uzyskali 
pozwolenie na budowę zboru staromiejskiego. 
Upadek polityczny i gospodarczy Polski odbił się dotkliwie na położeniu 
Torunia. Dawny dobrobyt znikł bezpowrotnie, a ostateczny cios zadał Toru* 
4 
niowi rozbiór Polski (1772 r.) . Wbrew postanowieniom traktatu rozbiorowego 
Prusacy pociągnęli granicę w ten sposób, że wszystkie niemal dobra miejskie 
pozostały po stronie pruskiej.^ Handel upadł zupełnie, i Toruń, który liczył 
w r. 1772 jeszcze 8500 mieszkańców, miał ich przy aneksji pruskiej (1793) zale* 
10
		

/Pomorze_005_08_023.djvu

			f 
proboszcz toruński, ks. Wysiński. błogosławieństwa, które dowódca wojsk 
wraz ze świta przyjmuje kornie zginając kolano. Piękny akt pokory w chwili 
objęcia władzy... 
24.000 wojska przedefilowało w ten dzień ulicami Torunia, które roz­ 
brzmiewały radosnemi okrzykami na widok dziarskich żołnierzy naszych. Po 
defiladzie odbyło sie uroczyste przejecie miasta przez władze polskie w ra* 
tuszu, na którym równocześnie, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, 
ziawiły się godła i sztandarv narodowe, na wieżycy, bocznych wieżyczkach 
i czterech frontach ratusza, przy wtórze bijącej w niebo pieśni: ..Kto się 
w opiekę..." 
20. stycznia nrzybvły do Torunia władze cywilne, a 21*go „Główna Kwa* 
t^ra Dowództwa Frontu Pomorskiego" z gen. Józefem Hallerem na czele. 
Wielkie dni toruńskie dobiegły kresu — zaczęła się szara, codzienna praca, 
w którei Toruniowi przypadła na polskiem Pomorzu wielka i ważna rola stolicy 
województwa. 
Do tei roli dorósł w zupełności. Tako miasto szczerze polskie — z usta* 
piepiem władz pruskich pokost niemiecki onadł z Torunia niemal bez śladu — 
mógł dać Pomorzu to, czego mu dotąd brakło: dużv ośrodek polskości, promie* 
niuja.cv daleko na prowincje swą kulturą i staremi tradvciami. 
Z natury rzeczy sam fakt umieszczenia w Toruniu Urzędu Woiewódz* 
kiego pociągnął za soba przeniesienie tu wielu innych urzędów. Narazie 
mieściłv sie one no gmachach istnieiacvch. dawniej na inne cele przeznaczo* 
nvch. W ostatnich kilku latach wybudowano duże gmachy urzędowe, a mia* 
nowicie Sad Apelaovinv. Hyrekcię Lasów Państwowych, Urząd Wojewódzki 
i Dyrekcje Dróg Wodnych. 
Wskutek znacznego ubvtku napływowej ludności niemiecko*protestauc* 
kiej oblicz narodowościowe i wyznaniowe miasta ulega znacznei zmianie. 
Obecnie (1931 r.) odsetek ludności nolcko*katolickiei dosięga 93%. Kościół 
garnizonowy, dawniei protestancki. zo<=tnł konsekrowany w r. 1920 przez bi* 
skuna Polowego ks Galin na kościół św. Ka 
ł 
arzvnv dla żolnierzv*katolików 
Garnizonu. Na przedmieściu Mokrem nowstał nowv kościół nod wezwaniem 
Chrys+nsa Króla (poświecony w r. 1931V ^a Bielanach, maiatku mieiskim tuż 
nrzv Toruniu, wybudowali w ostatnich latach OO. Redemptoryści okazałe 
"imnazium z kaplica i klasztorem. Tak rozwija sie huinie żvcie katolickie 
w polskim Torupiu, którego srare kościołv. zaniedbane za czasów pruskich, 
obecnie poczynaia wracać do dawnei świetności. 
Polski ruch' kulturalny, za czasów pruskich skuniaiacv sie głównie około 
Tow. Naukowego, nheimnie po zaborcach cały szereg placówek i stwarza 
nowe Teatr mieiski. ufundowany r. 1904 z wyraźnem zastrzeżeniem, że .,od* 
daie sie przedsiębiorcy tvlVo do przedstawień w iezyku niemieckim", od 
końca listopada 1°20 r. spolszczony, iest rozsadnikiem kultury polskiei nie 
tylko w samym Toruniu. Częste w nierwszvch latach istnienia toruńskiei 
scenv polskie' wviazdv pa Pomoce a późpiei także stałe wvstepv gościnne 
w Inowrocławiu. Ciechocinku i Włocławku nopularyzuią nolska sztukę sceni* 
czna na nrowincii. przez długie lata pozbawionej teatru polskiego. 
Kulturę muzyczna pielegnuie Pomorskie Tow. Muzyczne, urządzając 
liczne koncertv i zakładając w r. 1Q21 Konserwatorium, którego nielmała za* 
sługa iest wydobycie z ukrvcia nieiednego iuż talentu muzycznego. Zna* 
mienne to. że za czasów niemieckich Toruń nie posiadał tego rodzaju poważnej 
instvtucii muzycznej. 
'^AlwU-Srworzono również za czasów noWkich, i to z okazii uroczystego ob* 
^•^ chodu 450*lecia urodzin Kopernika (1923 r.). naipoważniejsza placówkę na* 
ukową w Toruniu, Książnicę Miejska im. Kopernika. Książnica powstała z po* 
- 4$A>* ^r^ 
r 
f4 
^ 
1 
*
		

/Pomorze_005_08_024.djvu

			dwie 5570. Prusacy, zajmując miasto, zastali je w stanie zupełnego upadku. 
Dawny Toruń, niemal suwerenny pod opieką Polski, zamienił się pod okupacją 
pruską w zwykłe prowincjonalne miasteczko, w którem ton nadawał duży gar* 
nizon, umieszczony w ponurych, więziennych koszarach. 
Rządy pruskie przerwały na lat kilka wojny napoleońskie, wyczerpując 
finanse miasta do reszty. Francuzi zajmowali Toruń od grudnia 1806 r. do 
kwietnia r. 1813. Toruń należał wówczas do Księstwa Warszawskiego, którego 
stolicą był przejściowo na wiosnę 1809 r. W związku z przygotowaniami do 
kampanji rosyjskiej Ibawił w mieście Napoleon cztery dni (w czerwcu 1812 r.). 
Rządy francusko*polskie skończyły się, po dłuższem, katastrofalnem dla mia* 
.°!ta oblężeniu, zajęciem Torunia przez Rosjan, którzy pozostali tu do wrze* 
śnia 1815 r. • 
1 
Drugi okres okupacji pruskiej od 1815 do 1920 r. jako 105*Ietnia era pracy 
pokojowej nie mógł pozostać bez skutków dodatnich dla Torunia, aczkolwiek 
Prusacy popierali konsekwentnie Bydgoszcz z uszczerbkiem interesów Toru* 
nia. Przez wiele lat nie mógł nawet Toruń doprosić się połączenia szosowego 
z Bydgoszczą, które uzyskał dopiero w r. 1850. Prusacy całą swoją energię 
wkładali w zacieśnienie miasta'pierścieniem fortyfikacyj, czyniąc z Torunia 
silną fortecę przeciw Rosji. 
Przez długie lata — do początku w. XX. — 
obowiązywały na przedmie* 
ściach toruńskich t. zw. przepisy fortyfikacyjne, bynajmniej nie sprzyjające 
wznoszeniu solidnych budowli. To też dopiero w ostatnich kilkunastu latach 
panowania pruskiego zdobią się przedmieścia w gmachy bardziej monumen* 
talne niż pospolite budowle w Szachulec, które do dziś stanowią dość wąt* 
pliwą ozdobę miasta z czasów pruskich. 
W epoce powstania styczniowego budzi,się z uśpienia duch polski 
w Toruniu. W r. 1866 powstaje tu pierwszy bankjpolski, w r. 1867 — pierwszy 
dziennik polski (Gazeta Toruńska), w r. 1874 odbywa się pierwsza polska wy-- 
stawa rolniczo*przemysłowa, wreszcie — od r. 1875 — koncentruje się w To* 
runiu ruch naukowy około Towarzystwa Naukowego, które mieści się od r. 
1883 w własnym gmachu (dziś Książnica Miejska im. Kopernika). 
Te obiawy żywotności polskiej w starym grodzie krzyżackim pobudzają 
krewkiego Hohenzollerna. Wilhelma II, do wygłoszenia osławionej antypol* 
skiej mowy toruńskiej (w październiku 1894 r.). Niewiele to Prusakom pomaga; 
Polonja toruńska, nie zrażając się niczem. pracuje wytrwale dla polskości, 
i kiedy wybiła wielka chwila dziejowa, kiedy Pomorze]powróciło do Macierzy, 
zastała polski Toruń gotowy do objęcia kierującej roli na polskiem Pomorzu. 
II. 
OD 18.1. R. 1920. 
Niezapomniane chwile przeżywał Toruń w styczniu 1920 r^Miasto przy* 
'brało się w szaty godowe na przyjęcie wojsk polskich, i liczne/bramy trium* 
falne. na których wystawienie złożyły sie z niebywałą ofiarnością wszystkie 
warstwy ludności, zdobiły ulice, a z domów powiewały chorągwie o barwach 
narodowych. 
Piękny był, mroźny i słoneczny dzień niedzielny 18. stycznia 1920 r. Już 
od południa zalegały ulice Torunia tysiączne tłumy, oczekując przybycia 
wojsk . Nareszcie, około trzeciej, rozległ sie tętent koni na moście: to pierwsi 
żołnierze polscy, ułani krechowieccy, wjeżdżali do Torunia. Przybywa do* 
wódca wkraczających wojsk, pułkownik SkrzyńskL i oto wzruszająca chwila: 
po przemowie komisarycznego prezydenta miast^udziela najstarszy wiekiem
		

/Pomorze_005_08_025.djvu

			łączenia 4 istniejących już bibljotek: bibljoteki Tow. Naukowego, radzieckiej, 
gimnazjalnej i Coppernicus Vereinu. Licząc przeszło 100 tys. tomów, jest je* 
dną z kilkunastu wielkich bibljotek w Polsce a w zakresie literatury, dotyczącej 
Pomorza, Torunia i Kopernika, posiada tyle cennych wydawnictw, że bada­ 
czom spraw pomorskich oddaje bezcenne usługi. Mieści się Książnica w gma* 
chu Muzeum, niegdyś ośrodku życia polskiego w Toruniu. W tymże gmachu 
{na parterze) została też umieszczona centralna bibljoteka Tow - Czytelń Ludo* 
wych na m. Toruń, popularna i zasłużona instytucja oświatowa. 
W latach 1929—31 zreorganizowano całkowicie dwie instytucje nau* ^ 
kowe, będące pod zarządem miastayrMuzeum i Archiwum miejskie. Pod ko* 
niec r. 193U. utworzył się Tymczasowy Komitet Organizacyjny Pomorskiego 
Instytutu Naukowego, który dąży do połączenia książnicy, Muzeum i Archi> 
wum w jedną wielką instytucję naukową: Pomorski Instytut Naukowy z sie*£i 
dziibą w Toruniu. Instytut miałby głównie na oku cele badawcze w zakresie 
spraw Pomorza i tym sposobem skupiłby w swych murach wszelkie badania 
pomorzoznawcze, z wielkim pożytkiem dla rozwoju nauki polskiej w tej 
dzielnicy. 
Toruń zyskał w pierwszem dziesięcioleciu rządów polskich inne jeszcze 
placówki naukowe, że wymienimy Państwowy Zakład Higjeny, Instytut Do*c 
świadczalny i Laboratorjum Chemiczne Pom. Izby Rolniczej oraz Jjjstyiut^ 
Bałtycki, specjalnie poświęcony odpieraniu, w dziedzinie publicystykirataków 
niemieckich na Pomorze. 
Sprawom gospodarczym Torunia poświęcamy osobne uwagi; tu zazna* 
czymy jedynie, że ruch budowlany po r. 1920, a zatem w okresie powojennym, 
jak w całej Polsce i tu napotyka na nieprzezwyciężone przeszkody. Prywatny 
ruch budowlany ogranicza się do budowania mniejszych i większych miesz* 
kań indywidualnych (typ jedno* lub dwumieszkaniowych domów), natomiast 
budowa dużych domów czynszowych ustała zupełnie. Przybyło natomiast 
kilka dużych gmachów rządowych oraz budynków, wzniesionych z funduszów 
samorządowych lub społecznych (Kasa Chorych, domy dla podoficerów, ko* 
lonje robotnicze, podstacja transformatorowa Pom. Elektrowni Krajowej 
„Gródek" i t. p.) . Z funduszów rządowych i miejskich buduje się drugi most 
na Wiśle (drogowy), którego części metalowe przeniesiono z Opalenia. Przy* 
był również duży objekt wojskowy — koszary lotnicze przy lotnisku woj* 
skowem. 
Jako stolica Pomorza jest Toruń głównym ośrodkiem administracyjnym 
i kulturalnym na Pomorzu. Tu odbywają się liczne zjazdy z całego woje* 
wództwa, tu skupia się wybitnie ruch wydawniczy (liczne drukarnie, 2 dzień* 
niki i kilkanaście czasopism) i polityczny. Dzięki pięknemu położeniu nad 
Wisłą i cennym pamiątkom przeszłości bywa często odwiedzany także przez 
gości zagranicznych, którzy tu znajdują żywo pulsujące serce polskiego 
Pomorza. 
Nią omijają też naszego miasta dygnitarze Państwa, z racji odwiedzin 
Pomorza. I tak gościł Toruń Naczelnika Państwa, J. Piłsudskiego 5 czerwca 
1921 r., Prezydenta Rzplitej Stanisława Wojciechowskiego 23 kwietnia 1923 r. 
oraz Prezydenta Rzplitej Ignacego Mościckiego dwukrotnie (31. 7. — 
1. 8. 1927 
i 15—16. 2. 1930 r ). Ma wówczas Toruń sposobność manifestowania swej 
wierności Majestatowi Rzeczypospolitej, jak niegdyś składał hołd u stóp kró* 
lów polskich, którym zawdzięczał tyle i tyle złożył dowodów serdecznego 
przywiązania. 
13
		

/Pomorze_005_08_026.djvu

			niiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiRiiii 
iiiii 
iii 
IDBi 
[iii 
iiifi 
Handel i przemysł Torunia 
dawniej a dziś. 
W okolicach dzisiejszego Torunia krzyżowały się już w czasach przed* 
historycznych ważne drogi handlowe. Drogi kupców etruskich, rzymskich, 
greckich i arabskich wiodły tędy ku morzu, przekraczały Wisłę, kierując się 
bądź na zachód, ku zatoce Gdańskiej, bądź też na wschód, ku półwyspowi 
Sambijskiemu. słynącemu już w zamierzchłych czasach kopalniami bursztynu. 
Był to niegdyś niemal wyłącznie handel zamienny. Kupcy z dalekich 
stron przywozili piękne tkaniny, broń metalową, sól, różne ozdoby przezna* 
czone dla niewiast, a wzamian otrzymywali w krainie nadbałtyckiej ceniony 
na południu bursztyn i kosztowne futra. Gdy im się towary przywiezione 
z ojczyzny wyczerpały, płacili gotówką i dotąd znajduje się po starych cmen* 
tarzyskach przeróżne Starodawne monety, pamiątki po stosunkach handlo* 
wych w odległej przeszłości. 
Dogodne położenie okolic Torunia skłoniło krzyżaków, gdy w r. 1231 
przeprawili się na prawy brzeg Wisły, do założenia na tern miejscu, na wyso* 
kim brzegu, miasta warownego, które miało się wkrótce stać ważnem em* 
porjum handlowem. Ze skromnych początków, z miasteczka o znaczeniu 
lokalnem, wyrosło miasito, które rychło zaczęło ogarniać szersze horyzonty. 
Toruń był zrazu bramą wjazdową do posiadłości krzyżackich, i z na* 
tury rzeczy handel importowy odgrywał największą rolę. Droga, kędy wwo* 
żono towary (głównie sukna, sól i śledzie), wiodła przez ziemie polskie, na 
Zbąszyń — Poznań — Gniezno — Inowrocław. Prócz tego handlu transy* 
towego wcześnie już rozwija się handel Torunia z Polską, a przedwszystkiem 
z ościennemi Kujawami i Mazowszem, skąd oprowadzano zboże i bydło. 
Przedsiębiorczość kupiectwa toruńskiego kazała mu korzystać także 
z drogi wodnej. Statki na Wiśle, które szły do Elbląga, pojawiają się już 
w r. 1244, a od r. mniejwięcej 1280 prowadzi Toruń ożywiony handel morski 
własnemi statkami, które zawijają nie tylko do portów bałtyckich, lecz zapu* 
szczają się aż do Holandji, Anglji i Flandrji. 
Społeczność mieszczańska Torunia — Starego i Nowego Miasta — już 
w zaraniu swego istnienia stara się o urządzenia dla handlu niezbędne. Zakon 
udziela Staremu Miastu — nie bez trudności, gdyż w zamianę za młyn treposki 
— 
pozwolenia na budowę Sukiennic, dużego domu towarowego na Rynku 
Staromiejskim. W r. 1274 zezwala na wybudowanie straganów kupieckich 
i ław piekarskich, w r. 1279 na wystawienie publicznej wagi. 
Po ujarzmieniu Prusaków nastaje dłuższy okres pokoju (1283—1326), 
który wielce sprzyja rozwojowi handlu. Toruń korzysta zeń, by utrwalić 
i rozszerzyć swe stosunki handlowe z Polską a nawiązać je z Węgrami i kra* 
jami czarnomorskiemi. Handel tranzytowy przez Śląsk ku Czechom nabiera 
14
		

/Pomorze_005_08_027.djvu

			większego znaczenia. W tych wyprawach cieszą się kupcy toruńscy znacz* 
nemi przywilejami, jak tego dowodzą zachowane z owych czasów dokumenty. 
Wiek 14*ty jest dla kupiectwa toruńskiego nader pomyślny. Zewnętrzną 
oznaką tej pomyślności jest założenie Bractwa Artusowego, które później 
buduje okazały gmach, t. zw. Dwór Artusa, pierwszy w ziemiach pruskich. 
Toruńskie Bractwo Artusowe, jak opiewa statut, miało m. in. na celu „przez 
uczciwy i rzetelny handel pomnażać zasoby miasta i żeby taki handel był 
ułatwiany przez wygodne środki lądem i wodą". 
Właściwy rozkwit Torunia rozpoczyna się po zawarciu pokoju kali* 
skiego (1343). Stosunki sąsiedzkie Prus z Polską układają się teraz jak naj* 
lepiej. Kazimierz Wielki ułatwia kupcom pruskim, a więc i toruńskim, handel 
w ziemiach polskich, który teraz przybiera wielkie rozmiary. Toruń staje się 
teraz naprawdę „królową Wisły", zaćmiewa nawet Kraków siwemi rozległemi 
wpływami handlowemu 
Rozwój handlu z Polską możemy śledzić na podstawie dokumentów. 
W. r. 1345 zaprasza król Kazimierz kupców toruńskich do odwiedzania Polski. 
W r. 1349 otwiera im drogę do Wrocławia, Sandomierza, na Węgry i do Wio* 
dzimierza. W tymże roku otwiera wojewoda kujawski toruńczykom dwie 
drogi do Wrocławia, jedną przez Radziejewo i Kalisz, drugą przez Strzelno. 
W r. 1351 pozwala król Kazimierz w imieniu księcia Bolesława na Płocku 
toruńczykom tranzyt przez Mazowsze. 
Wolność handlu morskiego zapewnia sobie Toruń przez należenie do 
potężnego naonczas związku Hanzy, aczkolwiek na morzu Pólnocnem żegluga 
Dyla niepewna, gdyż często się zdarzało, że Anglicy plądrowali lub kaptowali 
statki należące do kupców hanzeatyckich. Niemały też uszczerbek poniosła 
żegluga na Bałtyku z powodu zamieszek duńskich i wojny meklenbursko* 
norweskiej (zakończonej w r. 1395), oraz napadów korsarskich t. zw. Braci 
św. Witalisa. 
Wielkie znaczenie miało dla Torunia udzielone mu w r. 1365 przez 
wielkiego mistrza Winricha von Kniprode t. zw. prawo składowe, które zmu* 
szało kupców, wiozących towary po drogach w pobliżu Torunia, do składania 
ich w tern mieście. Był to przywilej, który ustalał dla Torunia pewnego 
rodzaju system protekcyjny, z wielką korzyścią dla interesów miasta lecz 
z dużą szkodą kupców, zmuszonych nieraz nadkładać drogi, by zadośćuczynić 
przymusowi składowemu. 
Pod koniec w. XIV zaznacza się w polityce gospodarczej Zakonu zwrot 
bardzo niekorzystny dla miast pruskich. Urzędnicy zakonni zaczynają 
uprawiać handel na własną rękę, przyczem żądają dla siebie tych samych 
przywilejów handlowych, z jakich korzystają miasta, nie chcą jednak sto* 
sować się do przepisów obowiązujących w kantorach kupieckich. Działy się 
też różne nadużycia na tle prawa pierwokupu, które mieli rycerze zakonne 
celem aprowizacji zamków. 
Bardzo niefortunna była także polityka celna Zakonu, która doprowa* 
dziła do wojny celnej z Polską. Jagiełło cofnął wkońcu opiekę, udzielaną 
przez jego poprzedników kupcom pruskim, i nieraz zdarzało się, że kazał 
poprostu zamknąć dla nich drogi handlowe. 
Wszystko to zatamowało rozkwit handlu toruńskiego i spowodowało 
Toruń do zajęcia wręcz nieprzychylnego stanowiska wobec Zakonu. W tej 
nieprzychylności został utwierdzony przez utrudnienia handlowe po r. 1425. 
Naprzeciw Torunia stanął bowiem z rozkazu Jagiełły zamek celny Dybowo, 
którego głównem zadaniem 'było pobieranie cła od wszystkich statków, prze* 
jeżdżających koło Torunia. Widząc bezsilność krzyżaków, toruńczycy tern 
więcej zaczęli się skłaniać ku Polsce. 
15
		

/Pomorze_005_08_028.djvu

			Ostatnie lata panowania krzyżaków są fatalne dla dobrobytu Torunia. 
Dzieją się rożne nadużycia, prawo składowe istnieje tylko na papierze, 
powtarzające się katastroty żywiołowe niszczą zamożność wsi, polowy śledzi 
na baltyku zmniejszają się, tak, że w r. 144 .3 skarży się Toruń na rosnące 
zubożenie. 
Wojna trzynastoletnia (1454—1466) przynosi Toruniowi i całemu 
Pomorzu upragnione połączenie z Polską. Wojna toczy się naogół zdała 
od murów Torunia, który korzysta teraz z zupełnej swobody w handlu 
z ziemiami polskiemi. Wprawdzie handel morsKi przechodzi 
całkowicie 
w ręce Gdańska i tlbląga, natomiast odnowienie prawa składowego przez 
Kazimierza Jagiellończyka (1455) i udzielenie Toruniowi na ¿0 lat wolności 
cłowej (1478) rozpoczyna nową erę pomyślności Torunia. 
W drugiej połowie w. XV przybiera handel drzewem i zbożem 
wielkie rozmiary. Istniejące w mieście 130 spichrzów napełniają się różne* 
mi towarami składowemi, Toruń nanowo staje się wielkim ośrodkiem han* 
dl owym, rywalizując skutecznie z Gdańskiem. 
Na dłuższą metę okazała się jednak konkurencja Gdańska dla Torunia 
bardzo niebezpieczną. Zwalczając konsekwetnie prawo składowe Torunia, 
Gdańsk sam dąży do uzyskania tego przywileju. Po śmierci króla Kazimierza 
udaje się też wrogom Torunia uzyskać zniesienie prawa składowego (1496), 
które później już nie zostało w pełni przywrócone. 
Znaczenie handlowe 'Torunia zmniejsza się z innej jeszcze przyczyny: 
wskutek przesunięcia się dróg handlowych, które przyczyniło się wielce do 
upadku miast polskich. Kraje czarnomorskie po upadku cesarstwa bizan* 
tyńskiego zajmują Turcy i Tatarzy, handel z temi krajami ustaje niemal 
zupełnie i wielka połać .Europy, dotąd czerpiąca z tego handlu siły żywotne, 
popada zwolna w stan martwoty. Później dochodzą do tego skutki odkrycia 
Ameryki, które przesuwa punkt ciężkości gospodarki europejskiej ze wschodu 
i środka kontynentu na zachód. 
Przedsiębiorczość mieszczaństwa toruńskiego radzi sobie narazie z temi 
trudnościami dość dobrze. Zmniejszenie się handlu wpływa raczej na roz* 
wój rzemiosła i drobnego przemysłu w mieście. Już za czasów krzyżackich 
kwitnie w Toruniu kuśnierstwo, złotnictwo, płatnerstwo i inne .rzemiosła. 
Teraz rozwija się znacznie sukiennictwo, gorzelnictwo, piernikarstwo a w r. 
1540 zakłada się w pobliżu hutę żelazną. 
Zatarg Batorego z Gdańskiem ożywia na kilka lat handel toruński, 
gdyż Batory odbiera Gdańskowi prawo składowe, oddając je Elblągowi 
i Toruniowi. Pokój malborski (1577) niweczy te zyski, dając Toruniowi 
jedną korzyść: wolność handlowania z kupcami przybywającymi do Gdańska. 
Na początku wieku XVII mnożą się w Toruniu i okolicy przedsię* 
biorstwa przemysłowe; wówczas powstają młyny, warzelnie saletry, huta 
miedzi, tartak i t. p . W r. 1607 założono towarzystwo handlowe, zajmujące 
się fabrykacją sukna i farbiarstwem. Mieszczanie dorabiają się nieraz znacz* 
nych majątków, jak tego dowodzi przykład kupca Kriwesa z Poznania, który, 
przybywszy w r. 1624 do Torunia, w kilkunastu latach pobytu dorobił się 
na handlu jedwabiem takiej fortuny, że pozostawił spadkobiercom 8 beczek 
złota. 
Wojny szwedzkie niszczą handel Torunia i wraz z nim dobrobyt 
miasta. Pierwszy najazd szwedzki (1629) obraca w perzynę przedmieścia, 
które potem zwolna się odbudowują. Gorzej wiedzie się Toruniowi podczas 
drugiej inwazji Szwedów (1655—1658). Miasto zajmują wojska szwedzkie 
przez 3 lata, a koszta utrzymywania garnizonu, kontrybucje wojenne i skutki 
oblężenia z r. 1657/78 rujnują finanse miejskie. 
16
		

/Pomorze_005_08_029.djvu

			Zupełne zniszczenie podstaw dobrobytu miasta slprowadziła wojna 
północna (1700—1721), a zwłaszcza katastrofalne oblężenie z r. 1703. Zubo* 
żenię Torunia dochodzi do tego stopnia, że w Gdańsku urządza się wśród 
kupiectwa składki na ratowanie podupadłych mieszczan toruńskich ... 
Pomimo wszystko nawet w klęskowym wieku XVIII handel Torunia 
nie jest bez znaczenia, choć nie można go porównać z obrotami handlo* 
wemi z czasów świetności miasta. Tak np. w r. 1764 wysłano Wisłą do 
Gdańska 6500 łasztów zboża, na jarmarkach toruńskich sprzedano 5800 cent* 
narów wełny i duże ilości towarów kolonjalnych, win, mydeł i pierników. 
Ostateczną ruinę Torunia powoduje pierwszy rozbiór Polski (1772), 
który odcina od terytorjum miejskiego włości miejskie. Prusacy, żeby zmu* 
sić Toruń do poddania się, zabraniają mieszkańcom dóbr miejskich handlu 
z Toruniem. Polityka celna Prus, a także Polski, przyczyniła się również do 
zupełnego upadku handlu toruńskiego. Wojny napoleońskie (1806—1813) 
są tylko przypieczętowaniem stanu rzeczy, który nie miał ulec zasadniczej 
zmianie. Toruń i jego handel już nic lnie znaczą; sąsiednia Bydgoszcz, fory* 
towana przez rządy pruskie, wyrasta z nic nieznaczącego miasteczka na 
groźnego konkurenta Torunia, który popada w zupełne odrętwienie. 
Około r. 1850 zaczyna zaznaczać aię lekka zmiana na lepsze. Buduje 
się szosę do Bydgoszczy, a w r. 1852 otwiera się w Toruniu Izbę Przemysłowo* 
(Handlową. Izba wzięła się energicznie do pracy, by uzyskać dla miasta, 
poprawę stosunków gospodarczych, lecz z małym skutkiem. Toteż w pierw* 
szem sprawozdaniu Izby czytamy takie smętne słowa: 
„Rozpatrując raz jeszcze dzisiejsze stosunki handlowe Torunia, i po* 
równując dzisiejszy Toruń z dawniejszym, nie możemy bez obaw patrzeć 
w przyszłość. Podczas gdy dawniej cała Polska przynosiła nam swe bogate 
dowozy i u nas się zaopatrywała, teraz pozostaje nam zaledwie najbliższa 
okolica dla wymiany produktów. W dzisiejszym stanie, przy zupełnem 
odcięciu od świata, handel nie może się rozwinąć". 
Starania Izby o połączenie kolejowe dla Torunia pozstały długie lata 
bez skutku. Dopiero w r. 1861 otwarto kolej Toruń—Bydgoszcz a w następ* 
nym linję Toruń—Warszawa. Handel nie mógł się podnieść, gdyż bliska 
granica prusko*rosyjska tamowała prawie wsfcystkie możliwości handlowe. 
Jedyny niemal ruch pograniczny, to przemytnictwo, które odbywało się na* 
prawdę na wielką skalę, lecz jako nielegalny sposób wymiany nie (przynosiło 
handlowi realnych korzyści. 
Tranzyt drzewa, który w r. 1870 dosięgną! rozwoju szczytowego, został 
zatamowany przez wojnę francusko*niemiecką i już nie odzyskał rozmachu 
dawniejszego. 
Okres po r. 1871 jest dla Torunia względnie pomyślny. Rozwija się 
znacznie ruch budowlany, wpływając dodatnio na handel i przemysł. W r. 
1872 kończy się budowa mostu kolejowego, powstają też liczne gmachy 
publiczne, a przedmieścia rozbudowują się w szybkiem tempie, szczególnie 
po roku 1900. 
Handel zlbożem stanowi na początku tego okresu jedną z najważniej* 
Szych pozycyj miejscowego handlu (punkt szczytowylr. 1876: S0.000 tonn). 
Pewien ruch wnoszą do miasta targi wełniane, odbywające się od r. 1876 
corocznie. 
Budowa fortyfikacyj powołuje do życia znaczny przemysł ceramiczny. 
12 cegielń w okolicy Torunia produkowało wówczas 30 milj. cegieł, zatru* 
dniając 700 robotników. Przybywa też kilka fabryk w samem mieście, choć 
brak warunków na rozwój większego przemysłu. Ostra polityka celna Rosji 
okazuje się dla handlu zabójcza, rynki polskie zamykają się dla Torunia niemal 
2 Kłlaga 
fldreiowt 
lOTf^^ 
17
		

/Pomorze_005_08_030.djvu

			zupełnie po r. 1893. Skutki pomyślnego stanu gospodarczego Niemiec nie 
pozostają jednak bez wpływu na rozwój Torunia, przynajmniej w sensie 
szybkiego wzrostu ludności. 
Ten wzrost ulega przerwie wskutek wybuchu wojny (1914 r.) i dopiero 
po powrocie Torunia do Polski (1920 r.) zaczyna się nanowo, dosięgając 
w 10*ciu latach (1921—1931) 50 proc. Ze wzrostem ludności niezupełnie idzie 
w parze rozwój handlu i przemysłu. Czasy powojenne, wstrząsy walutowe 
i niepewność, panująca w gospodarce światowej, opanowanej ostatnio głę« 
bokim kryzysem, nie sprzyjają przedsiębiorczości kupieckiej i przemysłowej. 
Czasy inflacyjne przynoszą krótkotrwałą erę „grynderstwa", którem zawdzię* 
cza Toruń powołanie do życia wielu efemerycznych placówek gospodarczych. 
Obecnie (1931 r.) zauważa się w związku z kryzysem pewien zas'tój, nie* 
wątpliwie też po części spowodowany wzrostem Gdyni, która absorbuje dziś 
dużo soków żywotnych Pomorza. 
Zaznacza się w rosnącej mierze przesunięcie się punktu ciężkości 
w gospodarce naszej dzielnicy ku morzu. Jednostronne protegowanie Gdyni 
mogłoby podciąć zupełnie byt miast pomorskich nad Wisłą. Utrzymanie 
pewnej równowagi gospodarczej przez umiarkowany protekcjonizm byłoby 
wskazane jako odpowiednik wysiłków dokoła naszego dostępu do morza. 
Toruń jako ważny ośrodek gospodarczy, położony na rubieży Kujaw 
i ziemi chełmińskiej, może i powinien i nadal odgrywać rolę kierowniczą 
na odcinku Wisły między Grudziądzem i Włocławkiem. Wprawdzie handel 
toruński nie doczeka się już nigdy czasów dawnej świetności, lecz może 
odegrać i w przyszłości ważną rolę pośrednictwa w tranzycie do morza. Drzy 
pomocy urządzeń, które ułatwiają na miejscu masowe przeładunki i skła* 
danie towarów. 
Opracował Marjan Sydow.
		

/Pomorze_005_08_031.djvu

			Dział II. 
Część informacyjna 
Telefon Nr. 47 
TORUŃ 
ul. Chełmińska 13 
'śhlad. towarów żelaznych, 
narzędzi i ohut budowlanych 
Jtrmaturnj wodociągowe, 
piece i wonny 
IżapieIon>e 
JEóżfta metalowe
		

/Pomorze_005_08_032.djvu

			ROLSKA 
VISTULA 99 
99 
Sp. z ogr. odp. 
AGENTURA W TORUNIU 
TELEFON NR. 75 :: NADBRZEZIE PRZYSTAŃ 
Skr6t tel.J „ŻEGLUGA" 
centrala: Warszawa, ul. Sewerynów 3 
AGENT URV: 
Sandomierz, Puławy, Warsza­ 
wa, Wyszogród, Płock, Włocła­ 
wek, Grudziądz, Tczew, 
Gdańsk i Gdynia. 
Przystanie we wszystkich więk­ 
szych miejscowościach nad wista*. 
REGUł-ARNA 
KOMUNIKACJA 
TOWAROWO-PASAZERSKA od 
Sandomierza przez Warszawę, 
Płock, Toruń, Tczew do Gdań­ 
ska i Gdyni. bsssbbbSbbsbbbbbbbbbI 
Specjalna llnja turystyczna: WARSZAWA-GDYNIA 
na której kursu|q 
statki 
Honowe 
HALKA - FRANCJA - BAŁTYK 
KANIOWCZYK - GONIEC ssssBssl 
Dla 
wycieczek zbiorowych i tow. 
turystycznych znaczne zniżki. BfgTJ 
Przewoź towarów szybki I tańszy 
do SO procent od kolejowego. sraj
		

/Pomorze_005_08_033.djvu

			Informacje komunikacyjne dla przyjezdnych. 
Stacje kolejowe. 
Toruń posiada 6 dworców i to: 
Toruń Przedmieście (Stacja I klasy) przeznaczony dla ruchu osobowego 
jak i towarowego jest stacją węzłową, leżącą na lewym brzegu Wisły, z której 
prowadzą linje kolejowe w kierunku do Warszawy, Poznania, Jamielnika 
(Iławy) i Bydgoszczy (Piły i Gdańska). Na tejże stacji znajdują się: Ekspe* 
dycja pospieszna, Ekspedycja towarowa i Ekspedycja bagażowa. Agencja 
celna i Urząd pocztowy. 
ToruńsMokre (Stacja II klasy) przeznaczony dla ruchu osobowego jak 
i towarowego jest stacją węzłową, leżącą na przedmieściu Mokre na prawej 
stronie Wisły i na linji kolejowej Toruń—Iława, z której odgałęziają linje 
kolejowe w kierunku do Grudziądza, Lubicza i Unisławia. Na tejże stacji 
znajdują się: Ekspedycja towarowa i Ekspedycja bagażowa. 
Toruń Miasto (Stacja III klasy) przeznaczony tylko dla ruchu osobo* 
wego leży w mieście na prawej stronie Wisły między stacjami Toruń Dwo­ 
rzec główny a Toruń*Mokre na linji kolejowej Toruń—Iława. 
Ekspedycja 
bagażowa. 
Toruń Północny (Stacja IV klasy) przeznaczone dla ruchu osobowego 
jak i towarowego, jest stacją węzłową leżącą na Chełmińskiem przedmieściu 
na linji kolejowej ToruńsMokre—Unisław, z której prowadzi linja kolejowa 
do Czarnowa. Na tejże stacji znajduje się Ekspedycja towarowa i Ekspe* 
dycja bagażowa. 
Toruń Zachodni (Stacja IV klasy) przeznaczony dla ruchu osobowego 
jak i towarowego leży na Bydgoskiem przedmieściu na linji kolejowej Toruń 
Północ — Czarnowo. Na tejże stacji znajduje się Ekspedycja towarowa 
i Ekspedycja bagażowa. 
Toruń Nadbrzezie leży na prawej stronie Wisły i jest stacją portową 
tylko dla ruchu towarowego (całowagonowego). 
Kolejowe bilety okręgowe. 
Kasy biletowe na dworcach Toruń—Miasto i Toruń—Przedmieście sprzedają 
bilety okręgowe piętnastodniowe, których ceny wynoszą: 
I. klasa = 325, 
II. klasa = 195, 
III. klasa 130 zł. 
Bilety okręgowe miesięczne, półroczne i roczne oraz bilety 15-dniowe wydaje 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdańsku na podstawie zamówienia 
według ustalonego wzoru, który można nabyć w Kasach biletowych każdej stacji. 
Ceny biletów okręgowych miesięcznych wynoszą w złotych: 
1. kl. 
II. ki. 
III. kl . 
w jeden okrąg dyrekcyjny = 350 zł. 
210 zł. 
140 zł. 
.. 
2 okręgi 
425 „ 
255 „ 
170 „ 
„ 
3 okręgi 
475 „ 
285 „ 
190 ., 
„ 
4 okręgi 
525 „ 
315 ., 
210 „ 
„ wszystkie okręgi 
625 „ 
375 „ 
250 „ 
Cena biletu półrocznego wynosi 5-krotną, a cena biletu rocznego 9-krotną 
cenę odnośnego biletu miesięcznego. 
19
		

/Pomorze_005_08_034.djvu

			Rozkład iazdy kolejowej 
wałny od 22 maja 1932 roku. 
Odjazd z Torunia Dw. Przedmieście. 
Warszawa 
Q59 318 
8» 11» 1413 1633 18" 21 
42 
Poznań 
o*> 
355 
625 825 1226 1340 
1610 
2035 22 
21 
Bydgoszcz 
132 53» 
g24 H14 12" 
1330 15M 15» 18łS 
21» 
Grudziądz 
54S 745 132 7 
1710 1930 224 
° 
Jabłonowo 
O13 
4« 
7S4 14»o 1630 
173J 19 15 2109 
Odjazd Toruń-Mokre. 
Unisław 
405 ,15" Lubicz 
510 1430 Czarnowo 
13« 
Przyjazd do Torunia Dw. Przedmieście. 
Warszawa 
•J22 620 715 gos 12 
20 
13 22 
1704 2059 
Poznań 
Q44 433 
8" 
1054 14«1 16»° 
lgoi 22 
24 
Bydgoszcz 
o51 
3S0 
724 gis 1405 1623 
1807 20" 21 
S4 
234S 
Grudziądz 
Q41 y32 1015 
15" 
1808 2133 
Jabłonowo 
0» 
505 
y2S ll 
01 
12" 15" 
17»7 22 
16 
Przyjazd Toruń-Mokre. 
Unisław 
711 20lo 
Lubicz 
7o» 
1720 Czarnowo 
•752 
Ruch podmiejski. 
Przyjazd do Torunia-Hiasto z kier. Toruń Dw. Przedmieście. 
021 ] os 139 34: 551 634 742 753 823 gis 92:n2112331335Jl418 
45817181741181819121923 igss|2147 2246 23*'- 
Odjazd z Torunia-Hiasto w kier. Toruń Dw. Przedmieście. 
037 il» 325 457 600 715 724 8"3 8 
53 
100 7 
1053 1102 I3IC I4OO 15471749 1800 202 6 
20* 
9 
2125 2168 22os 
Objaśnienia i Pociągi, oznaczone tłustemi cyframi = pociągi pospieszne. 
Pociągi, oznaczone cienkiemi cyframi — pociągi osobowe. 
20
		

/Pomorze_005_08_035.djvu

			Tabela opłat 
za przejazd pasażerów pociągami osobewemi, oraz przewóz bagażu i prze­ 
syłek nadzwyczajnych w pociągach pospiesznych i osobowych 
ze stacji TORUŃ - MIASTO. 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle. 
głość 
km. 
Pociągi osobowe 
Za przewóz 
10 kg 
bagalu 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle. 
głość 
km. 
II klasa III klasa IV klasa 
Za przewóz 
10 kg 
bagalu 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle. 
głość 
km. 
zł 
er 
zł 
er 
zł 
fir zl fir 
Aleksandrów ..... 
30 
330 
220 
18 
Biskupiec Pom. . . . 
Jabłonowo 
77 
840 
560 
420 
—48 
•i 
.... 
81 
870 
580 
440 
— 
54 
Chełmża 
94 
990 
660 
5— 
—60 
Aleksandrów .... 
59 
630 
420 
—36 
Kapuścisko 
62 
660 
440 
340 
— 
42 
Chełmża 
70 
720 
480 
360 
—42 
Kornatowo 
54 
570 
380 
3— 
36 
Cheimoniec 
Kowalewo 
32 
330 
220 
I80 
— 
24 
23 
240 
160 
130 
— 
18 
Aleksandrów 
95 
990 
660 
— 
60 
Bydgoszcz 
185 
19 20 
12 80 
980 
I14 
Grudziądz 
165 
>7 40 
U60 
880 
102 
Ciechocinek 
Aleksandrów ... 
37 
390 
260 
— 
24 
23 
240 
160 
130 
— 
18 
Czerniewice k. Włocławka Aleksandrów 
«S 
870 
580 
— 
54 
Bydgoszcz 
170 
17 40 
11 60 
880 
I02 
99 
........ 
Grudziądz . . 
M« 
15 30 
10 20 
780 
— 
90 
Dąbrowa p. Unisławiem . Kapuścisko 
73 
780 
520 
4— 
—48 
»» 
Chełmża 
• 
46 
480 
320 
240 
— 
36 
Kowalewo 
69 
720 
480 
360 
—42 
Grudziądz 
86 
930 
620 
460 
— 
54 
Jabłonowo 
136 
U10 
940 
7ao 
—84 
Firlus 
Chełmża 
3S 
360 
240 
2— 
— 
24 
Kowalewo 
46 
480 
320 
2 
4° 
— 
30 
Grudziądz 
81 
870 
580 
440 
— 
54 
Chełmża 
28 
3— 
2— 
1So 
— 
18 
33 
360 
240 
180 
— 
24 
Bydgoszcz 
171 
18 30 
12 20 
9ao 
I08 
Grudziądz 
150 
IS 30 
10 20 
780 
—90 
103 
11 40 
760 
S80 
— 
66 
Kowalewo 
40 
420 
280 
220 
— 
24 
if 
• 
• 
. .... 
Chełmża 
59 
630 
420 
320 
—36 
44 
4s° 
3— 
240 
—30 
Kornatowo 
61 
660 
440 
340 
—4» 
Grudziądz 
80 
87o 
580 
440 
— 
54 
19 
210 
140 
1— 
— 
12 
Jabłonowo 
IOI 
12 40 
760 
580 
— 
66 
148 
»5 30 
10 20 
780 
— 
90 
48 
480 
320 
260 
—30 
57 
630 
420 
320 
— 
36 
90 
930 
630 
460 
—S4 
21
		

/Pomorze_005_08_036.djvu

			DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle­ 
głość 
km. 
Pociągi osobowe 
Za przewóz 
10 kg 
bagaiu 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle­ 
głość 
km. 
II klasa III klasa IV klasa 
Za przewóz 
10 kg 
bagaiu 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle­ 
głość 
km. 
zł 
Cr 
zł 
gr zł 
gr 
zł 
SS 
570 
380 
3 
— 
36 
85 
870 
580 
440 
—54 
59 
630 
420 
320 
— 
36 
9o 
930 
620 
460 
— 
54 
98 
10 20 
680 
520 
— 
60 
42 
450 
3— 
220 
— 
30 
56 
630 
420 
320 
—36 
58 
630 
420 
320 
— 
36 
106 
11 40 
760 
580 
— 
66 
15 
150 
1— 
— 
80 
— 
12 
Kowalewo»Jabłon. 
. 
. 
65 
660 
440 
340 
—42 
37 
390 
260 
2— 
— 
24 
222 
22 80 
15 20 
11 40 
— 
37 
82 
870 
580 
440 
— 
54 
Kowalewo miasto . . . 
28 
3— 
2— 
15o 
— 
18 
35 
270 
180 
I40 
— 
18 
Kowalewo Pom 
44 
450 
3— 
240 
— 
30 
487 
42 60 
28 40 
272 
109 
11 40 
760 
66 
68 
660 
440 
340 
— 
42 
48 
510 
340 
260 
— 
30 
103 
11 40 
760 
580 
— 
66 
122 
13 20 
880 
— 
78 
«M 
12 30 
820 
620 
— 
72 
93 
990 
660 
5— 
— 
60 
95 
990 
660 
5— 
— 
60 
n3 
12 30 
820 
620 
— 
72 
71 
780 
520 
4— 
— 
48 
134 
«4 
10 
940 
720 
— 
84 
113 
12 30 
820 
620 
— 
72 
52 
570 
380 
3— 
—36 
167 
«7 40 
11 60 
I02 
190 
19 20 
12 80 
1M 
12 
120 
— 
80 
— 
60 
— 
12 
Małki 
64 
660 
44° 
340 
— 
42 
Grudziądz lub Jabłoń. . 
75 
780 
520 
4— 
— 
48 
129 
»3 ¿0 
880 
680 
—78 
«55 
16 50 
11— 
. 
820 
—96 
73 
780 
520 
4— 
— 
48 
160 
16 50 
11— 
820 
— 
96 
Mniszek 
55 
570 
380 
3— 
— 
36 
Naklo 
89 
930 
620 
460 
— 
54 
73 
780 
520 
4— 
— 
48 
32 
330 
220 
180 
— 
24 
45 
480 
320 
— 
30 
108 
u40 
760 
580 
— 
66 
13 
150 
1— 
— 
70 
— 
12 
Ostrowite pod Golub. . 
36 
390 
260 
2— 
— 
24 
Ostrowite pow. Jabłoń. . 
66 
720 
480 
360 
— 
42 
22
		

/Pomorze_005_08_037.djvu

			' 
i 
I 
r 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle. 
głość 
km. 
Pociągi osobowe 
Za przewóz 
10 kg 
bagaiu 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle. 
głość 
km. 
II klasa III klasa IV klasa 
Za przewóz 
10 kg 
bagaiu 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle. 
głość 
km. 
zł 
firzł!BrzłP 
r 
zł 
26 
270 
180 
— 
18 
59 
630 
420 
320 
- 
36 
Papowo Toruńskie . . . 
9 
— 
90 
— 
60 
— 
50 
— 
06 
Pelplin 
170 
«7 40 
11 60 
880 
I02 
149 
«5 30 
10 20 
780 
— 
90 
Płośnica 
125 
13 20 
880 
680 
—78 
Pniewo Żychlin 
.... 
Aleksandrów . 
... 
141 
15 30 
10 20 
— 
90 
155 
16 50 
11— 
820 
— 
96 
90 
930 
620 
460 
— 
54 
Przyłubie Kraińskie . . . 
34 
360 
240 
180 
—24 
96 
10 20 
680 
520 
— 
60 
75 
780 
520 
4— 
— 
48 
20 
210 
140 
1— 
— 
12 
139 
14 10 
940 
720 
—84 
Aleksandrów 
189 
19 20 
12 80 
I14 
150 
15 30 
IO 20 
780 
— 
90 
128 
13 20 
880 
680 
—78 
193 
20 40 
13 60 
I20 
SoleoKujawski . . • • . 
42 
450 
3— 
220 
— 
30 
27 
3— 
2— 
15o 
— 
18 
188 
19 20 
12 80 
980 
IU 
167 
17 40 
11 60 
880 
I02 
49 
510 
340 
260 
— 
30 
9i 
990 
660 
5— 
— 
60 
75 
780 
520 
4— 
— 
48 
IIO 
11 40 
760 
580 
— 
66 
88 
930 
620 
460 
— 
54 
85 
870 
580 
440 
—54 
190 
19 20 
12 80 
980 
I14 
169 
17 40 
11 60 
880 
I06 
103 
11 40 
760 
580 
— 
66 
50 
510 
340 
260 
—30 
Toruń»Przedmieście . . . 
1.2 
— 
60 
— 
40 
— 
30 
— 
12 
88 
930 
620 
460 
— 
45 
159 
16 50 
11— 
820 
— 
96 
138 
14 10 
940 
720 
— 
84 
13 
150 
1— 
— 
70 
— 
12 
142 
15 30 
10 20 
780 
— 
90 
121 
13 20 
880 
680 
— 
78 
38 
390 
260 
2— 
— 
24 
Wałdowo Szlach. . . . 
49 
510 
340 
260 
— 
30 
131 
14 10 
940 
720 
— 
84 
IIO 
11 40 
760 
580 
— 
66 
249 
24 60 
16 40 
I47 
256 
25 20 
16 80 
I53 
39 
420 
280 
220 
— 
24 
Wierzchosławice .... 
36 
390 
260 
2— 
—»4 
67 
720 
480 
— 
— 
—4» 
Wrocki 
53 
570 
380 
3— 
—S' 
23 
ai
		

/Pomorze_005_08_038.djvu

			DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle. 
glość 
Pociągi osobowe 
Za przewóz 
10 kg 
bagaiu 
DO STACJI 
PRZEZ STACJE 
Odle. 
glość II klasa III klasa IV klasa 
Za przewóz 
10 kg 
bagaiu 
km. 
zł 
er 
zł 
zł 
fir zł 
72 
780 
S20 
•4 
48 
31 
330 
220 
180 
24 
Wydartowo 
81 
870 
580 
440 
54 
33 
360 
240 
180 
24 
«5 
870 
S80 
440 
54 
106 
11 40 
760 
580 
66 
Bydgoszcz»Tczew . . . 
223 
22 80 
iS 20 
11 4° 
I37 
•t 
», 
• 
• 
• 
243 
24 60 
16 40 
12 
I47 
»t 
ft 
• 
• 
• 
275 
27- 
18— 
13 50 
I64 
Bilety dodatkowe na poc. pospieszne wynoszą: 
kim. 100 klasa I. 4,5° zł 
klasa II. 2,70 zl 
klasa III. 1,80 
tt 
200 
8.5« 
,. 
11 
5.1 ° 
„ 
t, 
3.40 
•1 
300 
«2— 
.. 
•V 
7.20 „ 
4,80 
li 
400 
•5 .SO 
,. 
n 
9,30 
„ 
6,20 
i* 
Soo 
18,50 
„ 
•1 
11,10 „ 
7,40 
Cena biletu personalnego wynosi 1/5 część od ceny biletu normalnego. Należność za 
przewóz przesyłki bagażowej w sumie ostatecznej zaokrągla się wzwyż do najbliższej liczby po» 
dzielonej przez 10. 
Najniższa należność za przewóz przesyłki bagażowej wynos: 0.40 zł. 
Od każdego kwitu bagażowego pobiera się 0,11 zł opłaty stemplowej. 
Cena biletów w ruchu podmiejskim 
Toruń - Miasto — Toruń Przedmieście 
KI. II. wynosi 
0,60 zł. 
,. HI 
0,40 „ 
„IV. 
, 
0,30 „ 
Kolejowe bilety wycieczkowe. 
W wszystkie niedziele i święta oraz soboty i dni przedświąteczne nabyć 
można wycieczkowe bilety powrotne klasy II i III do następujących stacji: 
Cena biletu 
Do stacji 
T/"' 
1 
Do stacji 
Kierunek 
Do stacji 
kl. II. kl. III. 
Toruń-Północ . . 
2,20 
1,40 
Jabłonowo 
. 
. 
. 
13,20 
8,80 
Kornatowo . . . 
9- 
6— 
Ciechocinek 
.... 
Aleksandrów 
. 
. 
6— 
4— 
4— 
2,60 
Inowrocław 
.... 
7,80 
5,20 
2,40 
1,60 
Nowe Miasto Pom, . 
Jabłonowo 
. 
. 
. 
17,40 11,60 
Ostromecko . . 
•. 
Chełmno 
.... 
9— 
6— 
6,60 
4,40 
2,80 
1,80 
Suchatówek 
.... 
4,60 
3— 
Treń 
Bydgoszcz .... 
21,60 14,40 
24
		

/Pomorze_005_08_039.djvu

			KOMUNIKACJĄ WODNĄ 
z Torunia można się dostać do niektórych miej* 
scowości zapomocą drogi wodnej a w szczegół' 
ności zapomocą statków kursujących po Wiśle. 
ROZKŁAD JAZDY PAROSTATKÓW 
ŻEGLUGI RZECZNEJ ..VISTULA". 
900 17 
0 
23 10 
7T] 
jud 
Wansawa 
przy­ 
jazd 2000 700 900 
20" 2» 
11 
Zakroczym 
22* 5 
J0 
2i »0 s»° 
Wychodź 
0« 30s 
13*° 22 
os 
405 
Czerwińsk 
12so Ł*3S° 2» 
14" 22 
4 
° 
4« 
Wys«ogród 
!14 
°22« 1" 
60S 
Kępa Polska 
22"» 
0« 6" 
Świniary 
19« 22 
10 
155 710 ' Dobrzyków 1 1 
18M 2040 
18M 2« gio >rzy. 
jazd 
PłecK 
od­ 
jazd 6°° 17°° 1930 
19M 500 900 
od­jazd 
PłecK 
przy­ 
jazd 410 16'° 
6» 10" 
11 
Duninów 
*• 
1 
14" 1640 
730 11" ' r Dobrzyń 
1 
* 
13» 
0 
15" 
2300 8 
40 
1 ,20 
przy­ 
jazd 
Włocławek 
od­ 
jazd 2250 
11«° 12" 
I300 
od­ 
jazd 
Włocławek przy­ 
jazd 22oo 910 
400 15« 
1 
y 
Ciechocinek 
17« 6» 
550 17»° 
przy- 
lazd 
Taran 
od­ 
jazd 1500 400 
7»o 
od­ 
jazd 
Taran 
DrXV* 
jazd 
10oo 
940 
I 
1 
Fordon 
17« 
11« 
1 
i 
t Chełmno 
510 
1380 
przy­ 
jazd0*murndl•!•J11 
od­jazd 100 
I500 
od|azd 
braasiąfls arzy- 
jflzd 2400 
18°" 
Gniew 
1 I840 
I910 
przy­ 
jazd 
Tcsew 
przy­ 
jazd .5°° 
20°" 
od- 
azd 
Tcsew 
od­ 
jazd 13oo 
22»° 
przy­ 
jazd Gdańsk 
od­jazd 10CO 
Statki które kursują są; 
Fredro 
Mars 
Belweder 
Eleonora 
Reduta Ordona 
Faust 
Mickiewicz 
Pospieszny 
Witeź 
Stanisław 
Jagiełło 
Taryfa 
ŻEGLUGI RZECZNEJ ..VISTULA'* 
I. kl. II. kl. III. kl. 
bagaż 
za 
100 kg. 
Warszawa .... 18.70 12.10 
8.805— 
Zakroczym . . . 
17.40 11.3o 
8.50 4.80 
Wychodź .... 16.50 11. — 
8.20 
4.70 
Czerwińsk .... 16.20 10,80 
8.10 
4.60 
Wyszogród . . . 16.00 10.60 
7.90 4— 
Kępa Polska . . . 15.20 10.10 
7.50 
3.80 
Świniary 
14.90 
9.90 
7.30 
3.70 
Dobrzyków . . . 
'4 50 9.70 
7— 3.60 
Płock 
14.10 
9.40 
6.— 
3SO 
Duninów .... 13.80 9.10 
5.90 3.40 
11. — 
7.50 
5-- 
3-20 
Włocławek . . . 
7— 550 
3.50 
3— 
Ciechocinek . . . 
3.30 2.30 
1.60 
2.— 
Toruń 
3 90 2.30 
J-50 
1.H0 
Chełmno...• 
6.10 
3.60 
2.60 
2.60 
Grudziądz .... 
8.— 
4.60 
3.50 
3— 
u.— 
6.40 
4.60 
3-90 
«4— 
7.70 
560 450 
»7-40 
9.20 
6.80 
5.— 
25
		

/Pomorze_005_08_040.djvu

			Komunikacja autobusowa. 
Z Torunia można się dostać do niektórych miejscowości za pomocą autobusów, których 
miejscem postoju jest Plac Teatralny lub też Rynek Nowomiejski. Obecnie kursują następujące 
autobusy: 
Brodnica — Toruń 
Toruń — Dobrzun 
1300 
odj. 
Toruń 
przyj. 910 
13" 1i 
Grębocin 
8" 
13" 
Rogówko 
8" 
13" 
Wielkoląka 
8M 
13" 
Elżanowo 
8!1 
13»« 
Kowalewo 
8" 
14w 
Pluskowęsy 
805 
14» 
Lipnica 
750 
I410 
W. Pułkowo 
74O 
14« 
Wrocki 
730 
14'° 
Maiki 
710 
l5eo 
» 
Niewierz 
* 710 
l5io przyj. 
Brodnica 
odj. 
700 
Cena za bilet od osoby dorosłej 4.50 zł. 
..,.„„ 
urzędu, państw. 3. — 
>, 
» 
» 
>, 
.. 
dziecka 
2.25 „ 
„ 
„ 
„ 
„ bagażu od 25 kg. 0.50 „ 
ToruA — Czarnowo 
12»o 1900 odj. 
Toruń 
prz. 
715 15" 
1250 19» 11 Port Drzewny 
705 1505 
12" 19» 
Przysiek 
700 15oo 
,2oo I910 
Rozgart 
6» I455 
1310 
I940 
Górsk 
6« 14" 
13" 19" 
Smolno 
g40 1440 
13M 19so 
Pędzewo 
6» 14» 
13S0 2000 
Zła Wieś 
6" 14" 
1310 
20io ' 
Toporzysko 
11 6" 14" 
13" 20" prz. 
Czarnowo 
odj. 6«° I410 
Cena za bilet od osoby dorosłej 2. — zł. 
,. dziecka 
1.— 
,. 
., 
., 
,. 
.. 
bagażu za 50 kg. 1.— „ 
1200 I700 odj. 
Toruń 
piz. 1000 I530 
12» I720 
1i 
Grębocin 
9" 15" 
13" 17" 
Rogówko 
gje 15°» 
1400 18TO 
Gronowo 
gio 1500 
1407 18" 
Wielka Łąka 
921 1453 
14" 18» 
Elżanowo 
gig I449 
14" 18» 
Szychowo 
916 14" 
I430 1830 
Kowalewo 
gto 14«° 
14" 18« 
Ostrowite 
8« 14» 
14" 18» y 
Golub 
11 8» 14°' 
133 
° 1830 prz. 
Dobrzyń 
odj. g30 I400 
Cena za bilet od osoby dorosłej 2.60 zł. 
, 
>. dziecka 
1.50 „ 
., 
, 
bagażu od 50 kg. 1 .50 .. 
I. Lipno — ToruA 
16J0 
odj. 
Toruń 
prz. l0oo 
— 
1700 
T Lubicz 
t 930 16'° 
g30 1730 
T Czernikowo 
goo 1600 
700 18°° 
• 
Kikół 
I 
* 
830 I530 
7» 18»° prz. 
Lipno 
odj. 800 1500 
Cena za bilet od osoby dorosłej 
dziecka 
5.- 
zł. 
2.50 „ 
bagażu od 50 kg. 1.— 
„ 
Toruń — Lubicz 
700 
11» 
1300 
16°° l8oo odj. 
Toruń 
prz. 
840 
1230 
1440 17" 19" 
710 
11» 1310 
16'° 18'° T Jakóbskie Przedm. 
T 
8» 
12» 
1430 
I710 
I930 
7S5 
H40 
13» 16'° 18» T Oberża Thobera 
8" 
l2io 
1416 
16" 19» 
7i5 
11S0 13» 163 
° 
18» i 
„ 
Liedtkiego 
1 
* 805 
l2oi 
140» 
16« 19M 
74O 
11» 13«° 
16» 18«° prz. 
Lubicz 
odj. 8°° 12 
00 
1400 16«° 
I900 
Cena za bilet od osoby dorosłej 1.20 zł. 
1. 
„ dziecka 
1.— „ 
„ 
bagażu od »5 kg- 
x 
-20 „ 
26
		

/Pomorze_005_08_041.djvu

			I. Podgórz — Torufi 
7°» do 23w 
kursuje co pól godziny 
w niedzielę i święta 
kursuje do godz. 23°° 
880 do 22*° 
odj 
przyj 
Cena za bilet od osoby dorosłej — . 40 zl 
» 
„ 
dziecka 
—.20 „ 
1» fl ff tf bagażuod 5°kg. 
—.5° » 
Toruń»Plac teatralny 
Nowomiejski Rynek 
Dworzec » Miasto 
Dworzec Przedmieście 
Koszary Żymirskiego 
Podgórz 
przyj. 
odj. 
750 do 21 
50 
kursuje co pól godziny 
w niedzielę i święta 
kursuje do godz. 22'° 
7«° do 21» 
II. Podgórz — Toruń 
7«° do 22«° 
kursuje co pól godziny 
w niedzielę 1 święta 
kursuje do godz. 2330 
odj. 
m 
7«° do 22 
50 
| przyj 
Cena za bilet od osoby dorosłej — .40 zł. 
» 
i, ff ff dziecka 
—.20 tt 
„ 
„ 
„ 
„ bagażu od 50 kg. —.50 „ 
Toruń • Plac teatralny 
Nowomiejski Rynek 
Dworzec Miasto 
Dworzec Przedmieście 
Koszary Żymirskiego 
Podgórz 
przyj. 
odj. 
7»° do 22»« 
kursuje co pół godziny 
w niedzielę i święta 
kursuje do godz. 23°° 
7M do 22°- 
Torun — niccikowo 
12« 18" odj. 
Toruń 
prz. 730 15 
3 
» 
1305 19° 
s 
I1 
Wrzosy 
A 710 ]5io 
13*° 19io 
Świerczynki 
700 1500 
1330 193 0 
Łubianka 
1453 
13' 
8 
1938 
Bierzgłowo 
6" 14« 
13" 19« 
Łążyn 
tII 6ł0 
14« 
135 0 
19 50 prz. 
Rzęczkowo 
odj. 6 
J 
° 
14»° 
Cena za bilet od osoby dorosłej 1.50 zł. 
„ 
„ 
„ dziecka 
0.75 „ 
>. .. .. ., bagażuod50kg.1.60 „ 
Wąbrzeźno — Toruń 
11°» 
18°° odj. 
Toruń 
przyj. 8*° 
15so 
U10 
1810 
1t 
Mokre 
4k 
840 
15ł0 
li80 18J0 
Łysomice 
8«° 
15»° 
11»» 18tó 
Ostaszewo 
8" 
15» 
11" 18« 
Grzywna 
8'° 
15io 
llso 18S0 
Chełmża 
800 
15B0 
1200 
1900 
Dźwierzno 
710 
14»° 
12»° 
]930 
Ryńsk 
710 
14 so 
12*° 
1940 
' 
Nielub 
11 
7» 
14» 
125B 
195 0 przyj. 
Wąbrzeźno 
odj. 
700 
14°° 
Cena za bilet od osoby dorosłej 3-— zł. 
» 
,1 
„ 
„ dziecka 
1.5° .. 
„ 
bagażu od 50 kg. 1.— „ 
27
		

/Pomorze_005_08_042.djvu

			Ruch komunikacyjny wewnątrz miasta. 
Przewóz przez Wisłę. 
Z przystani u wylotu ul. Mostowej kursuje codziennie (z wyjątkiem pory 
roku, gdy Wisła zamarznie) mniej więcej co 15 minut statek przez Wisłę jako 
środek komunikacyjny do Głównego Dworca. 
Dzierżawca ma prawo pobierać opłaty od osób korzystających z prze* 
wozu przez Wisłę ustalone przez Magistrat, a w szczególności: 
Za przejazd jednej osoby 
15 gr. 
Urzędnicy kolejowi, pocztowi i skarbowi pełniący służbę na 
lewym brzegu Wisły i podoficerowie płacą 
8„ 
Uczniowie i uczenice szkół miejscowych jak również wojskowi 
szeregowcy płacą 
5„ 
Za przewóz bagażu ponad 20 kg-, rowerów, wózków, psów i t. p. 
należy płacić według taryfy ad 1 
15„ 
Dzieci poniżej lat 6, o ile znajdują się w towarzystwie doro= 
słych, są wolni od opłat. 
Tramwaje elektryczne. 
Toruń posiada komunikację tramwajową na 3*ch linjach a mianowicie: 
na linji I. łączącej Dworzec ToruńsMiasto z Bydgoskiem Przedmieściem, 
II. 
„ 
Rynek Starom, z Mokrem (stacja końc Dworzec Mokre), 
„ 
III. 
„ 
Rynek Starom, z Chełmińskiem Przedmieściem (stacja 
końcowa ul. Wybickiego). 
Wszystkie 3 linje łączą się na Rynku Staromiejskim, gdzie pasażerowie 
mogą przesiadać, co należy zaznaczyć przy kupnie biletu. Główne punkty 
miasta, które łączy: 
Linja I. — 
licząc od Dworca Miejskiego kolejno do Bydgoskiego Przed* 
mieścia, są: Dworzec Miejski, Kościół Garnizonowy, Rynek Nowomiejski, 
ul. Szeroka, Rynek Staromiejski, ul. Kopernika, Plac Bankowy, ul. Szopena, ul. 
Bydgoska, ul. Mickiewicza, ul. Reja. 
Linja II. — licząc od Rynku Staromiejskiego do Dworca Mokre: Rynek 
Staromiejski, ul. Chełmińska, Plac Teatralny, ul. 3. Majal, ul. Grudziądzka, 
ul. Kościuszki, ul. Jana Olbrachta, Dworzec Mokre. 
Linja III. — l icząc od Rynku Staromiejskiego do ul. Wybickiego: Rynek 
Staromiejski, ul. Chełmińska, PI. Teatralny, Szosa Chełmińska, ul. Wybickiego. 
Ruch tramwajowy rozpoczyna się: 
Na linji I. od godz. 6,16 rano i trwa do godz. 23,30 wieczorem (ostatni 
wóz z przystanku ul. Reja o godz. 22,42, z Dworca Miejskiego o godz. 23,05) 
6*minutowy ruch do godz. 20,24, później co 12 minut do końca ruchu dziennego. 
W dnie przedświąteczne i świąteczne ruch 6«minutowy do godz. 2300. 
Na linji I- i II. o godz. 7 rano i trwa do godz. 22 — 20*minutowy ruch. 
Ruch tramwaju nocnego rozpoczyna się: na linji I. od godz. 23 i trwa 
do godz. 6,15 rano w/g specjalnego rozkładu umieszczonego w transparentom 
wych latarkach, na wszystkich przystankach kierunku Bydgoskie Przed« 
mieście—Dworzec. Rozkład jazdy w/g możności zastosowany do rozkładu 
pociągów P. K . P. 
28
		

/Pomorze_005_08_043.djvu

			Taryfa tramwajów miejskich. 
bilet normalny w dzień 
zł 0,20 
„ 
0,40 
bilet normalny w nocy • 
bilet ulgowy (dla dzieci od 2—7 lat i szeregowych do kaprala wl.) 
w dzień 
0,10 
0,20 
0,25 
1,80 
9,00 
w nocy 
bilet z prawem przesiadania 
karta abonamentowa na 10 jazd 
karta abonamentowa na 50 jazd 
•i 
karta abonamentowa na 10 jazd z prawem przesiadania 
2.20 
karta abonamentowa ulgowa na 20 jazd dla kształcącej się mło« 
dzieży w zakładach naukowych w Toruniu, którym ulgę 
Karty abonamentowe na 10 jazd, karty abonamentowe na 10 jazd z pra* 
wem przesiadania i karty abonamentowe dla kształcącej się młodzieży są do 
nabycia u konduktorów podczas jazdy. 
Karty abonamentowe na 50 jazd i karty abonamentowe dla inwalidów 
sprzedaje się w kasie Elektrowni i Gazowni Miejskiej. Plac Bankowy nr, 12 
1. Po wejściu do wagonu, każdy podróżny obowiązany jest bez wezwą* 
nia niezwłocznie wykupić bilet, o ile go nie posiada. 
2. Wykupiony bilet należy zachować przez cały czas jazdy i okazać go 
na żądanie kontrolera lub konduktora. 
3. W razie zagubienia biletu podróżny obowiązany jest wykupić nowy bilet 
4. Bilet przesiadkowy ważny jest tylko 
l 
U godz. od czasu wykupienia 
(przesiadać można tylko raz do wagonu innej linji). 
5. Karty abonamentowe na 10 jazd z prawem przesiadania konduktor 
przecina i wydaje specjalny ulgowy bilet przesiadkowy, który należy wraz 
z kartą okazać przy kontroli i przesiadaniu 
6- Karty abonamentowe, ulgowe, inwalidzkie i wolnej jazdy nie są ważne 
w tramwaju nocnym. 
7. Za bagaż opłaca podróżny tyle biletów, ile miejsc zajmuje bagaż. Zbyt 
dużych lub brudnych pakunków może obsługa tramwaju nie przyjąć. 
Wolny od opłaty jest jeden bagaż nieprzekraczający wymiarami 
70X30 cm. 
Na miejsca siedzące j w przejściach nie wolno kłaść bagaży. Wymiary 
bagaży można sprawdzać przy pomocy czerwonych znaków umieszczonych 
w tramwajach. Psy w razie dostatecznego miejsca można przewozić tylko na 
pomostach za opłatą biletu osobowego. 
przyznano 
bilet karny za rozmyślne nieopłacenie przejazdu 
i. 
„ 2,00 
. 
0,40 
UWAGA: 
2»
		

/Pomorze_005_08_044.djvu

			Tramwaje Miejskie w Toruniu 
Linja I. 
Bydgoskie Przedmieście (ul. Reja) — Dworzec Miasto 
Tramwaj dzienny. 
ul. Reja 
16" 
700 7O6 ruch 6-cio min. 
20'8 2030 
20« 
ruch 12 minut 
Dw. Miaato \ 
716 
7« 
do 2006 
2Ł" 
20« 2058 
do 22" 
Dw. Miasto 1 65* 
718 7" 
ruch 6-cio min. 
2036 20« 2000 
ruch 12 minut. 
ul. Raja 
\7» 
736 
7« 
do 20M 
2054 
20°» 
20>8 
do 22« 
UWAGAI W dnia prządłwiąteczn. i twiątaazna ruch 6-cio minutowy od 7*° do 22«. 
Tramwaj nocny. 
ul. Reja 
¿2"23» 23" O 
15 
|00 po 205 2" 
3» 410 450 520 
Mi- 
Mickiewicza 
róg Sienkiewicza 
308 
8« 
0~ «3 
._ 0.2 
Dw. Mia.to ' 2310 23« C'» 
I'" 1" 2^0 2S8 318 350 4J 
» 
506 533 555 
Dw. Miasto 
2310 2340 010 
0«1»1"2^82683203504»5 
05 
5» 500 
:Traranygo.17od1 
Mickiewicza 
róg Sienkiewicza 
3O8 
5"• ^2*-S 
Kz.00 
ul. Raja 
' 
23» 23» 0» J_00 |d0 200 24J 
338 4°» 450 52» 
do wo 
zowni 
• ^2*-S 
Kz.00 
Llnja II. Ratusz — Dworzec Mokre. 
Ratusz 
Dw. Mokra 
6" 700 
720 
740 800 gio 
it.d. 
20 min. ruch 
w ciągu 
całego dnia. 
2200 
UWAGA: 
W niedzielę 
i święta ostatni 
tramwaj odjezdaa 
od Ratusza 
0 godz. 22 
10 
od Dworca 
0 godz. 22 
40 
Ratusz 
Dw. Mokra 
700 
718 
738 
758 
8"8 
g38 
it.d. 
20 min. ruch 
w ciągu 
całego dnia. 
22' 
8 
UWAGA: 
W niedzielę 
i święta ostatni 
tramwaj odjezdaa 
od Ratusza 
0 godz. 22 
10 
od Dworca 
0 godz. 22 
40 
Dw Mokre 
Ratuaz 
r 
700 710 740 goo 
głO 
840 
it.d. 
20 min. ruch 
w ciągu 
całego dnia. 
22»° 
UWAGA: 
W niedzielę 
i święta ostatni 
tramwaj odjezdaa 
od Ratusza 
0 godz. 22 
10 
od Dworca 
0 godz. 22 
40 
Dw Mokre 
Ratuaz 
r 718 
738 
758 
818 
838 858 
it.d. 
20 min. ruch 
w ciągu 
całego dnia. 
224» 
UWAGA: 
W niedzielę 
i święta ostatni 
tramwaj odjezdaa 
od Ratusza 
0 godz. 22 
10 
od Dworca 
0 godz. 22 
40 
Llnja III. Rat USZ — Chełmińskie Prjsedmieście (ul. Wybickiego). 
Ratusz 
ul. Wybickiego 
700 
720 
7 
710 
730 
750 gio 
830 850 
it.d. 
20 min. ruch 
w ciągu 
całago dnia 
2210 
UWAGA: 
W niedziele 
i święta bez 
zmian. 
ul. Wybickiego 
Ratuaz 
> 
7iy 
73» 
75» 8" 8» 
8B9 
it.d. 
20 min. ruch 
w ciągu 
całago dnia 
22" 
UWAGA: 
W niedziele 
i święta bez 
zmian. 
30
		

/Pomorze_005_08_045.djvu

			Dorożki konne. 
W Toruniu kursuje jeszcze kilka dorożek konnych. Miejscem postoju jest Rynek Staromiejski 
obok Ratusza. 
Taryfa dla dorożek konnych obowiązująca w mieście Tornnins 
od dnia i. VIII. 1924 
Należność za jazdę 
6b 
zł. 
| zł. 
1,40 i.So 
1,80 
2'ZO 
3,20 
3.70 
4.IO 
I,8o 
2,20 
2,50 
3.75 
I. Za jazdy dzienne tam lub z powrotem 1 
1. Za jedną zwyczajną jazdę wśród miasta, lub w jednem 1 tern sa 
mera przedmieściu 
I 
2. Z miasta na: 
a) Bydgoskie przedmieście aż do ul. Sienkiewicza, 
b) Chełm. Przedmieście aż do ul. Podgórnej, lub do końca 
ul. św. Jerzego, 
c) Mokre aż do ul. Grudziądzkiej, 
d) Jakóbskie przedmieście aż do żydowskiego cmentarza, lub 
do restauracji przy ul. Lubickiej nr. 29 
| 1,50 
3. Z miasta na: 
a) Bydgoskie przedmieście aż do restauracji „Cegielnia" lub do 
koszar ułańskich, 
b) Chełm, przedmieście aż do Zakładu wodociągowego, 
c) Mokre ul. Grudziądzka aż do fabr. chleba lub ul. Chrobrego 
aż do Centr. Mleczarni lub ul. Sobieskiego aż do koszar. 
d) Jakóbskie przedm. aż do Rzeźni lub do końca ul. Winnica, 
e) Główny Dworzec lub do koszar Zajączka (w Rudaku) lub 
do Dworca Towarowego 
| 1,90 
4. Z miasta na: 
a) Bydgoskie przedmieście aż do Krowieńca lub na Nowe Bie­ 
lany lub do Warownicy IX, Bolesława Chrobrego (dawn. 
Plauen) 
b) Chełm, przedm. aż do Szosy Łukowej lub do Dworca pół' 
nocnego, 
c) Mokre ul. Sobieskiego lub Chrobrego na dworzec lub ul. 
Grudziądzkiej lub do Warownicy I. Sobieskiego (dawn. 
BuchtasFort) 
d) do Warownicy IV, Żółkiewskiego (dawn. York). Warownicy 
V. Chodkiewicza dawn. Scharnhorst) Warownicy VI. Wiśnio* 
wieckiego (dawn. Dohnau), Warownicy VIII. Kazim.Wielkiego 
(dawn. Albrechta), 
e) z jednego przedmieścia na Główny Dworzec, 
f) z Bydg. lub Chełm, przedmieścia na dworec Mokre . . . . | 2,80 
5. Z miasta na: 
Podgórz do Warownicy XIII. Knaziewicza (dawn Kniprody) 
Warownicą XV. Dąbrowskiego (dawn. Salza) lub do pola 
ćwiczeń artylerji 
• 
| 3,25 
6. Z miasta do: 
Warownicy XI. Stefana Batorego (dawn. Kurfurst), Waro« 
wnicy XIV. Dwernickiego (dawn. Balk) lub do Kluczyka . | 3,70 
7. Do Portu Drzewnego podł. umowy za czas. — Za granicę miejską 
nie jest dorożkarz obowiązany jechać. 
II. Za jazdy nocne. 
Powyższe ceny podwójne. Czas nocny liczy się od godz. 9»ej do godziny 6sej rano 
Uwaga. 
Dziecko niżej lat 10 wolne od opłaty, 2 dzieci niżej lat 10 liczy się za 1 osobę dorosłą. 
Dodatek. 
Dłużej niż jedna godzinę nie jest dorożkarz obowiązany czekać. Na jazdę z powiotem lub nową jazdę obo­ 
wiązany jest 15 min. bezpłatnie czekać. 
Za czekanie opłaca się: pierwsze 5 minut są wolne od opłaty, za każde delsie 5 minut opłaca się 25 groszy. 
Bagaż do 10 kg jest wolny od opłaty, ponad 10—25 kg. opłaca się 50 groszy, od 25—50 kg. 1 złoty 50 groszy, 
zai za większy bagaż według 
umowy. 
Za poprzednie zamówienie lub przywołanie dorożki na miejsce wyjazdu opłaca się połowę taryfy ad. 1 . 
Przy jazdach na lewy brzeg Wisły oplatają mostowe 
pasażerowio. 
Za psa opłaca się 1 złoty. 
3.50 
4,— 
4,60 
3,7° 
4.30 
31
		

/Pomorze_005_08_046.djvu

			Dorożki samochodowe. 
W Toruniu kursuje 55 dorożek samochodowych. Stałe miejsca postoju: 
Dworzec Toruń*Przedmieście, Dworzec Toruń«Miasto, Rynek Nowomiejski, 
i Rynek Staromiejski. 
Taryfa dla dorożek samochodowych. 
Należytość za przewóz dwóch (2) osób w obrębie granic administra* 
cyjnych miasta Torunia wynosi bez względu na wielkość samochodu: 
Taksa I. dzienna: 
Od godz. 6 rano do 22 wiecz. za pierwsze 1000 mtr 
1,00 zł 
za każde następne 400 mtr. 
0,20 zł 
Taksa II. nocna: 
Od godz. 22 do 6 rano za pierwsze 666 mtr 
1,00 zł 
za każde następne 266 mtr 
0,20 zł 
Czekanie za każde 3 minuty 
0,20 zł 
Mostowe w wysokości 50 gr. płaci pasażer — Za zajazd według taksy. 
Dopłaty: 1. za trzecią i każdą dalszą osobę po 
0,50 zł 
2. zabagaż(do10kgwolny)ponad10kg. . . . 0,25zł 
3. za psa 
0,25 zł 
Sztuki bagażu zajmującego więcej niż miejsce jednej osoby dorożkarz 
nie jest zobowiązany zabrać. 
Dorożki samochodowe zamawiać można wprost w Centrali Autodoro* 
żek, telefon 333. 
Taryfa 
opłat mostowego za używanie kolejowego mostu na Wiśle. 
Mostowe wynosi: 
I. ZA ZWIERZĘTA: 
a) za konie, muły, osły i bydło rogate w zaprzęgu lub luzem od szt. ... 
zł. 0,15 
b) za źrebięta i cielęta od szt 
o. 10 
c) za świnie, owce i kozy od szt 
, 0,05 
d) za drób za każde 10 szt 
Drób poniżej 10 szt. wolny od opłaty. 
II. ZA ZAPRZĘGI: 
Niezależnie od opłaty ped I: 
a) za każdy zaprzęg ładowny lub próżny 
, 0,20 
b) za ręczny wózek lub sanki 
, 0,06 
III. ZA ROWERY: 
za rowery zwykle i motorowe o jednem siedzeniu bez przyczepki od szt. . 
„ 0,05 
(w obie strony). 
Obowia.zuja.ee tylko o.oby przybywające z zagranicy lub z Gdan.ka. 
IV. ZA WOZY MOTOROWE: 
A. Dla przewozu o.ób z kolami na gumach: 
1. motocykl bez przyczepki 
0,15 
2. motocykl z przyczepką 
02" 
3. samochody osobowe 
°.4o 
4. autobusy bez względu na ilość osób 
o, 5° 
32
		

/Pomorze_005_08_047.djvu

			B. Dla przewozu ciężarów: 
a) z koiami na gumach: 
i- ładowne lub próżne 
, 0,40 
2. samochód ciężarowy z przyczepką 
„ 0,65 
b) na kołach bez gum: 
1. ładowne lub próżne 
o,6o 
2. ładowne lub próżne z przyczepką 
„ 1,00 
C. Za wozy siłą pędzone przeznaczone dla celów gospodarczych 
nieładowne: 
a) na kołach z gumami 
„ 0,20 
b) na kołach bez gum 
„ 0,50 
c) za każdą przyczepkę próżną 
0,20 
d) za każdą przyczepkę naładowaną 
„ 0,30 
Wóz zawierający oprócz materjałów popędowych i przynależności ładunek ponad 100 kg. 
uważa się za ładowny, poniżej 100 kg. za próżny. 
ZWOLNIENIE OD OPŁATY: 
A. Wojako: 
1. Oficerowie Armji Polskiej w mundurze i pod bronią wolni aą w przejeździe 
przez most od mostowego bez potrzeby legitymowania się, że znajdują się w służbie. 
2. Oficerowie, im równorzędni urzędnicy wojakowi Garnizonu Tornń nie opłacają 
mostowego po zgłoszeniu ustnie, że znajdują się w służbie. 
3. Wszyscy inni członkowie Armji Polskiej wolni są od opłaty mostowej tylko 
wówczas, jeśli używają mostu w służbie i okażą dowód stwierdzający pełnienie 
służby. 
4. Mostowego nie opłaca się za zaprzęgi wojskowe, wozy i bydło wojskowe prze* 
prowadzone przez -wojsko w marszu, za konie etatowe oficerskie prowadzone 
dla celów służbowych, o ile prowadzący je ma odpowiedni dowód, wreszcie za 
konie na podstawie ustawy o świadczeniach wojennych do przeglądu wojsko; 
wego i zpowrotem pędzone. 
B. Urzędy cywilne: 
5. Mostowego nie opłaca się za zaprzęgi, wozy i zwierzęta urzędników publicznych 
w służbowyeh podróżach, o ile są oni opatrzeni w wolne karty lub posiadają 
dowód dokonywania podroży służbowej, dalej proboszczów przy czynnościach 
urzędowych w okręgu ich parałji, urzędników policyjnych i podatkowych w mun* 
durze, wreszcie za zaprzęgi i wozy wracające próżne po odwiezieniu wyżej wy* 
mienionych urzędników, o ile ich woźnicy są zaopatrzeni w odpowiednie dowody. 
6. Za regularny przejazd wozów kurjerskich i pocztowych państwowych tudzież 
prywatnych, o ile te prywatne przedsiębiorstwa maja w zastępstwie takich insty* 
tucji wyłącznie powierzony przewóz osób, ich bagażu i przesyłek pocztowych. 
Za zaprzęgi, wozy, zwierzęta użyte dla transportów na bezpośredni rachunek 
Państwa za okazaniem poświadczenia odnośnej Władzy państwowej. 
Inne. 
8. Za zaprzęgi i wozy straży ogniowej gminnych i okręgowych drużyn ratunko* 
wych, transportów ubogich i aresztantów. 
9- Za procesje, pogrzeby i przewóz zwłok w obrębie parafji. 
UWAGI: Wolne karty przejazdu wystawia Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku lub przez 
nią upoważniony organ. Oddział Eksploatacyjny w Toruniu. 
TARYFA 
zatwierdzona przez Dyrekcję Kolei Państwowej w Gdańsku za zwózkę lub 
odwózkę drobnych przesyłek przez Kolejowe przedsiębiorstwo dowozowe 
Fa W. Boettcher Nast. A . Kulwicki, urzędowy ekspedytor Kolei Państwowej 
w Toruniu. (Ważne od 1 stycznia 1930 r.) 
1. Drobnica zwyczajna 
Przesyłki przeprowadzkowe . . 1,60 
z dworca lub na dworzec P. K. P. 
pjus z a ro bo ciznę na I*sze piętro 
Zwyczajne za 100 kg 
1,20 za 
100 kg 
0,40 
Przesyłki minimalne 
1,20 
, 
. 
. 
., 
,, 
Przesyłki lekkie i przestrzenne 
P,u 
?fa 
robo 
£Jf?ę ka zde 
dal sze 
AAn 
jak rowery, wózki i sportowe 
P^ 
tro 
za 100 kg 
0,40 
wózki dziecięce, gięte szkło w 
Pianina włącznie za* i wylado* 
pęczkach i t. p 
1,80 
wanie na parter 
13,00 
3 Księga Adresowa 
33
		

/Pomorze_005_08_048.djvu

			Pianina włącznie załadowanie i 
zapakowanie 
15,00 
Próżne skrzynie od pianina . . 5,00 
Skrzydła włącznie za i wyłado* 
wanie 
20,00 
Skrzydła włącznie za i wypako* 
wanie 
20,00 
Pianina i skrzydła na piętro według 
osobnej umowy. 
2. Drobnica pospieszna 
z dworca i na Dworzec P. K. P. lub 
kolejki powiatowej. 
Zwyczajne za 100 kg 
1,80 
Minimalne za przesyłkę . . . 1,50 
3. Bagaż (Ekspres). 
Zwyczajna za sztukę .... 1,80 
Minimalne za przesyłkę . . . 1,40 
4. Ekspedycja i inne czynności. 
Ekspedycja do 300 kg. za prze* 
syłkę 
... 
... . 
0,30 
Ekspedycja ponad 300 kg. za 
przesyłkę 
0,40 
List przewozowy wraz z wtór* 
nikiem za sztukę 
0,10 
Sygnowanie za sztukę .... 0,10 
Awizowanie za przesyłkę . . . 0,30 
Przekazanie pieniędzy za grani* 
ce Polski 
1% 
Przekazanie pieniędzy w kraju . 1 % 
Inkaso jak przekazy pieniężne, 
wykład za fracht i zaliczenie 
e.t.c 
1% 
Stawanie wagonów i ich zamó* 
wienie od wagonów .... 5,00 
5. Opłaty za sporządzenie dowodów 
przewozowych. 
a) listu przewozowego wraz 
wtórnikiem 
0,20 
b) zgłoszenia statystycznego 
. 
0,10 
c) oświadczenie co do stanu 
opakowania 
0,05 
d) za cechowanie i numerowa* 
nie od sztuki 
0,10 
6. Składowe. 
Składowe za przesyłki złożone w ma* 
gazynie kolejowego przedsiębiorstwa 
przewozwego nie może być wyższe od 
składowego za przesyłki złożone w 
magazynie kolejowym. 
7. Asekuracja. 
Od ognia i kradzieży z włamaniem na 
magazynach oblicza się 2°/ oo miesięcz* 
nie od wartości towaru. Rozpoczyna* 
jacy miesiąc liczy się za cały. 
Przesyłki i transporty pocztowe. 
Poza godzinami urzędowemi nadawać można w urzędzie pocztowym I polecone przesyłki 
listowe za uiszczeniem osobnej taryfowej opłaty od każdej nadanej przesyłki. 
Czas odprawy i nadejścia transportów pocztowych: 
TRANSPORTY 
Nadchodzą z kierunku: 
3.4S Łódź — Bydgoszcz, Warszawa — Gdynia, 
S- 
00 
Poznań—Gdańsk 
7.45 
6.30 Warszawa—Bydgoszcz 
11.4S 
7.30 Złotorja n/W. 
12,30 
8.00 Jabłonowo—Chełmno, Unisław—Kraków, 
Poznań—Czarnowo 
14.00 
11.1S Poznań—Inowrocław 
i6.co 
15.05 Warszawa—Puck, Gdynia—Gdańsk 
17.20 
17.0S Grudziądz—Chełmża 
19.40 
18.40 Gdynia—Gdańsk, Bydgoszcz 
21.00 Grudziądz —Chełmża, Iława—Jabłonowo, 21.4$ 
Wąbrzeźno—Kowalewo 
*3-3o 
23.15 Iława—Jabłonowo, Wąbrzeźno, Grudziądz, 
Kowalewo, Chełmża, Tczew - Laskowice, 
Bydgoszcz, Chełmża, Chełmno 
Czas rozpoczynania doręczenia przesyłek pocztowych w okręgu miejscowym o 8.301 16, 
w okręgu pozamiejscowym o 8.30 . 
Odchodzą w kierunku: 
Inowrocław—Poznań 
Złotorja n/W. 
Inowrocław—Gniezno, Poznań 
Grudziądz—Chełmno, Iława—Bydgoszcz, 
Gdynia—Gdańsk, Warszawa 
Czarnowo 
Bydgoszcz—Poznań 
Laskowice, Tczew—Warszawa 
Bydgoszcz-Łódź, Warszawa—Inowrocław, 
Poznań— Gdańsk—Gdy nia 
We wszystkich kierunkach 
Poznań 
34
		

/Pomorze_005_08_049.djvu

			Spis ulic. 
TORUŃ JEST PODZIELONY NA DZIELNICE A TO- 
Stare Miasto (St. M. - 
Nowe Miasto (N. M.) _ Sw. Katarzyny (Św. Kat.) - Mokre (Mok ) - 
Chełmińskie Przedmieście [Chełm.] - Bydgoskie Przedmieście [Bydg.] i Jakóbskie Przedmieście [Jak ] 
ttwatem oddzielne części miasta są: Bielany — Dworzec Przedmieście — Kępa Bazarowa i Osie. 
dla: Port Drzewnv. OWa^^r. i Smnlnil- 
Balonowa .... 
Bankowa .... 
Bart. Głowackiego 
Batorego . . 
Bawarczyków 
Bażyńskich 
Bielańska 
Borowiaka 
Browarna 
Bydgoska 
Chełmińska . 
Chodkiewicza 
Chrobrego 
Ciasna... 
Cmentarna . 
Czarneckiego 
Czerwona Droga 
Dąbrowskiego . 
Danielewskiego 
Dekerta .... 
Derdowskiego 
Dobrzyńska - . 
Dominikańska 
Dr. Ludwika Rydygiera 
Droga Starotoruńska . 
„ 
ToruńsCzarne Błoto 
„ 
Toruń«Przysiek 
„ Trepowska . 
Dworcowa . . . 
Dybowska . . . 
Fosa Staromiejska 
Franciszkańska . 
Fredry 
Gen.Bema... 
„ 
Chłopickiego 
„ 
Prądzyńskiego 
St. M. 
Bydg. 
St- M. 
Mokre 
Mokre 
Chełm. 
Mokre 
Biel. 
Biel. 
N. M. 
Bydg. 
St. M. 
Mokre 
Mokre 
St. M. 
Chełm. 
Mokre 
Bydg. 
Św. Kat. 
Bydg. 
Mokre 
Bydg. 
Św. Kat. 
N. M. 
Bvdg. 
Biel. 
Biel. 
Biel. 
Mokre 
Mokre 
Dw. Prz. 
St. M. 
St. M. 
Bydg. 
Chełm. 
Jak. 
Mok. 
II 
Post. Bydg. 
I 
II 
II 
II 
II 
Post. Bydg. 
Post. Bydg. 
I 
Post. Bydg. 
L. p. 
Należy do 
Aparatu 
alarmowego 
L. p . Nazwa ulicy lub placu 
dzielnicy Komisarjatu 
Pol. Państw. Parafj i Nr. 
miejsce 
I 
II 
II 
Post. Bydg. 
II 
Post. Bydg. 
I 
Post. Bydg. 
II 
Post. Bydg. 
I 
I 
Post. Bydg. 
„ Rozgarty 
„ Rozgarty 
Rozgarty 
II 
II 
T. Przedm. 
I 
I 
Post. Bydg. 
Post. Bydg. 
II 
II 
|Sw. Jakób 
P. Marji 
Św. Jan 
Mokre 
Mokre 
(lewa str. 
P. Marji) 
P. Marji 
Mokre 
P. Marji 
P Marji 
Św. Jakób 
P. Marji 
Św. Jan 
Mokre 
Mokre 
Św. Jan 
P. Marji 
Mokre 
P. Marji 
Sw. Jakób 
P. Marji 
Mokre 
P. Marji 
Św. Jakób 
Św. Jakób 
P. Marji 
P. Marji 
P. Marji 
P. Marji 
Św. Jakób 
Mokre 
Podgórz 
Św. Jan 
Sw. Jan 
P. Marji 
P. Marji 
|św Jakób 
Św. Jakób 
132 
3i6 
3IS 
412 
312 
326 
231 
125 
212 
214 
216 
136 
3IS 
413 
4M 
120 
325 
326 
136 
236 
431 
213 
121 
212 
124 
434 
413 
136 
136 
236 
Żeglarska 1 
Wodna 29 
WiązowasPodgórn a 
Kościuszki 45 
Szosa Chełmińska 36 
Grudziądzka „Złoty Lew" 
Koszary Ułańskie 
Rynek N.. nar. Browarna 
„Oaza" 
nar. Bydg i Sienkiewicza 
nar. Bydg. i Kochanowsk. 
Chełmińska 30 
WiązowasPodgórna 
Kościuszki*Młyn Gersona 
Chrobrego 15 
Szeroka 3 
Kościuszki * Czarneckiego 
Grudziądzka „Złoty Lew' 
4 
Chełmińska 30 
Mickiewicza«Moniuszki 
Wojsk. Piekarnia 
Koszary Piłsudskiego 
Ks. Kujota*Rybaki 
Bydgoska * „Oaza" 
Warszawska Wola Zamk. 
Straż pożarna 
Droga Trepowska 
KościuszkisMłyn Gersona 
Chelnrńska 30 
Chełmińska 30 
M ckiewicza * Moniuszki 
35
		

/Pomorze_005_08_050.djvu

			Należy do 
Aparatu alarmowego 
L. p . Nazwa ulicy lub placu 
dzielnicy 
Komisarjatu 
Pol. Państw. 
Parafj i Nr. 
miejsce 
38 
Gen. Sowińskiego . . • 
Jak. 
II 
Św. Jakób 
39 
„ 
Woyczyńskiego . 
Jak. 
II 
Św. Jakób 
40 
Gerarda Pająkowskiego . Mokre 
II 
P. Marji 
41 
Jak. 
II 
Św. Jakób 435 Lubicka 48 
42 
Mokre 
II 
Mokre 
314 Podgórna 3 
43 
Mokre , 
II 
od nr. 6— 326 Grudziądzka „Złoty Lew" 
43 
Mokre 
od 1—6 
— P. Marji 
223 
224 
„ visavisdomu120 
,. i°5 
44 
Chełm. Post. Bydg. P. Marji 313 Chełmińska Szosa 87 
45 
Mokre 
II 
częściowo 
Św Jak. 
Mokre 
121 Koszary Piłsudskiego 
46 
Jana Olbrachta 
.... 
Mokre 
II 
donr.4— 4M 
Chrobrego 15 
46 
Jana Olbrachta 
.... 
Św. Jak. 
od nr. 4— 
412 Kościuszki 46 
Mokre 
Straż pożarna 
47 
Jęczmienna 
N. M. 
I 
Św. Jakób — Straż pożarna 
48 
Juljana Fałata 
.... 
Bydg. Post. Bydg. P. Marja 
49 
Mokre 
II 
Mokre 
416 Dworzec Mokre 
50 
Kaszubska 
Biel. Post. Bydg. P. Marji 
51 
Kaz. Jagiellończyka . . Św. Kat. 
I 
Św. Jakób 124 Warszawska — Wola 
Zamkowa 
•> 
123 Urz. Ruchu P. K. P vis 
123 
avisM.Dw. 
52 
Kilińskiego 
Mokre 
II 
Mokre 
3i6 Wodna 29 
53 
Klonowi cza 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 214 Bydg. Sienkiewicza 
54 
Kochanowskiego . . . 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 216 Bydg. Kochanowskiego 
55 
Kociewska 
Mokre 
II 
Mokre 
56 
Kołłątaja 
Mokre 
II 
Mokre 
314 Podgórna 3 
57 
Końcowa 
Mokre 
II 
Mokre 
312 Szosa Chełmińska 36 
5« 
Koniuchy 
...... 
Chełm. 
II 
Mokre 
324 Grudziądzka 165 
59 
Konopackich 
Jak. 
II 
Św. Jakób 
324 
60 
Konopnickiej . . • 
. 
. 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 213 Ks. Kujota . Ryb. 
Konopnickiej . . • 
. 
. 
Post. Bydg. 
234 Mickiewicza • Lindego 
61 
Kopernika 
St. M. 
I 
Św. Jan 
134 Kopernika * Piekary 
62 
Kordeckiego 
Mokre 
II 
Mokre 
315 Podgórna * Wiązowa 
63 
Kościuszki 
Mokre 
II 
Mokre 
325 
412 
413 
Kościuszki» Czarneckiego 
Kościuszki 45 
KościuszkiiMłyn Gersona 
64 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 232 Elektrownia 
Post. Bydg. 
231 Koszary Ułańskie 
»5 
Mokre 
II 
Mokre 
324 Grudziądzka 165 
66 
Mokre 
II 
Mokre 
324 
»7 
i Bydg. Post. Bydg. P. Marji 236 Mickiewicza • Moniuszk 
»7 
Post. Bydg. 
231 
212 
Koszary « Ułańskie 
Bydg. > Oaza 
68 
Kraszewskiego 
.... 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 234 
214 
Mickiewicza Lindego 
Bydg. » Sienkiewicza 
69 
Król. Jadwigi 
N. M. 
I 
Sw.Jakób — Straż pożarna 
70 
Mokre 
II 
Mokre 
312 Szosa Chełmińska 36 
71 
Post. Bydg. P. Marji 
- 
36
		

/Pomorze_005_08_051.djvu

			L. p . Nazwa ulicy lub placu 
Należy do 
dzielnicy 
Komisarjatu 
Pol. Państw. 
Para) ii 
Aparatu 
alarmowego 
Nr. 
miejsce 
Krzyżacka 
Ks. Kujota 
Kujawska 
Legjonów 
Lelewela 
Leona Czarlińskiego . 
Leona Szumana . . • 
Leśna 
Lindego 
Lotnicza 
Lubawska 
Lubicka 
Łąkowa 
...... 
Łazienna .... 
•• 
Łokietka 
Łukowa 
Majdany 
Małachowskiego . 
- 
• 
MałeGarbary... • 
Marszalka Focha . 
- 
Matejki 
Mazowiecka 
Mazurska 
Mchałowska . . . . 
Mickiewicza 
Międzymurze 
Moniuszki 
Mostowa . . 
Most Pauliński 
Nadbrzeżna . 
Odrodzenia . 
Ogrodowa 
Okraczyńska 
Panieńska . . 
Panny Marji 
Piaskowa . . 
Piastowska . 
Piekary • • • 
Piernikarska . 
Plac Bankowy 
„ Frydr. Skarbka 
„ 
18 Stycznia . 
N. M. 
I 
Sw. Jakób 125 Rynek Nowom. 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 213 Ks. Kujota»Rybaki 
Dw. Prz. T. Przed. Podgórz 
—- 
Mokre 
II 
Draw. sta*. 316 Wodna 29 
Mokre i 
r**\ 
..1 Ra. 
315 Wiązowa Podgórna 
JU Ul. Da' 
warcz. o» 
314 Podgórna 3 
bie strony 
Mokre 
II 
Mokre 
Chełm. 
II 
Mokre 
N. M- 
I 
Św. Jakób 
Chełm. Post. Bydg. P. Marji 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 234 Mickiewicza — Lindego 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 
Mokre 
II 
Mokre 
Jak. 
II 
Św. Jakób 435 Lubicka 48 
Mokre 
II 
Mokre 
325 Kościuszki 'Czarnieckiego 
St. M. 
I 
Św. Jan 
126 Szeroka 3 
Mokre 
II 
Mokre 
Mokre 
II 
Św. Jakób 416 Dworzec Mokre 
Kępa Baz. T. Przedm. Podgórz 
Mokre 
II 
Mokre 
312 Szosa Chełmińska 36 
N. M. 
I 
Św. Jakób — Straż pożarna 
Jak. 
II 
Św. Jakób 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 235 Św. Jerzego 56 
Mokre 
II 
Mokre 
Mokre 
II 
Mokre 
Mokre 
II 
Mokre 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 236 Mickiewicza«Moniuszki 
Bydg. Post. Bydg. 
234 Mickiewiczaündego 
215 Mickiewicza 109 
N. M. 
I 
Św. Jakób 
Sta* iż. pożarna 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 236 MickiewiczaiMoniuszki 
St. M. 
I 
Św. Jan 
126 Szeroka 3 
St. M. 
I 
Św. Jan 
Straż pożarna 
St. M. 
I 
część 
122 Urząd Ruchu P. K. P- 
St. M. 
I 
Św. Jakóh 132 Żeglarska 1 
Chełm. 
II 
Mokre 
— 
Straż pożarna 
Mokre 
II 
Mokre 
3i6 Wiązowa»Podgórna 
Osiedle Post. Bydg. P. Marji 
Mokre 
II 
Mokre 
325 Kościuszki»Czarneckiego 
St. M. 
I 
Św. Jan 
»31 Ratusz vis a vis Dw. Art. 
Mokre 
II 
Mokre 
314 Podgórna 3 
Św. Kat. 
I 
Św. Jakót 123 Urząd Ruchu P. K. P . 
St. M. 
I 
Św. Jan 
134 Kopernika < Piekary 
N. M. 
I 
Św. Jakóh «25 Rynek Now. • Piernik. 
St. M. 
I 
Św. Jan 
—. 
Mokre 
II 
Św. Jakób 
Św. Kat. 
I 
Św. Jakót 126 Urząd Ruchu P. K. P . 
• 
37
		

/Pomorze_005_08_052.djvu

			L. p . Nazwa ulicy lub placu 
Należy do 
Aparatu alarmowego 
L. p . Nazwa ulicy lub placu 
dzielnicy Komisarjatu 
Pol. Państw. Parafii Nr. 
miejsce 
114 
Plac Pokoju Toruńskiego Św. Kat. 
I 
Św. Jakób 126 Urząd Ruchu P. K. P. 
"5 
„ 
Św. Jana 
.... 
St. M. 
I 
Sw. Jan 
126 Szeroka 3 
116 
,. Św. Katarzyny . . Sw. Kat. 
I 
Św. Jakób 121 Koszary Piłsudskiego 
117 
„ Teatralny 
St. M. 
I 
Sw. Jan 
136 Chełmińska 30 
118 
Mokre 
II 
Mokre 
314 Podgórna 3 
316 Podgórna«Wiązowa 
119 
Dw Prz. Post. Podg. Podgórz 
120 
Pod Dęb. Górą 
.... 
Mokre 
II 
Mokre 
137 Pod Dębową Górą 
121 
Pod Krzywą Wieżą . . St. M. 
I 
Św. Jan 
134 Kopernika=>Piekary 
122 
Podmurna 
St. M. 
. 
I 
Sw. Jan 
126 Szeroka 3 • Str. poż. 
123 
Polna 
Mokre 
II 
Mokre 
324 Grudziądzka 165 
124 
Poniatowskiego 
.... 
Św. Kat. 
I 
Św. Jakób 124 Warszawska »W. Zamek 
12$ 
Osiedle Post. Bydg. P. Mar ja 
Warszawska »W. Zamek 
I2D 
Bydg. Post. Bydg. P.Marja 
127 
Prosta 
N. M. 
I 
Św. Jakób — Straż poż. 
128 
N. M. 
I 
num.parz. 
126 Szeroka 3 
Św. Jakób 
Szeroka 3 
num.niep. 
Przy Cegielni 
Sw. Jan 
129 
Przy Cegielni 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 
I30 
Przy Kaszowniku . . 
Mokre 
II 
Mokre 
326 Grudziądzka 68 
131 
Przy Rynku Weln. . . 
Mokre 
II 
Mokre 
326 Grudziądzka 68 
132 
Jak. 
II 
Św. Jakób 435 Lubicka 48 
133 
Jak. 
II 
Św. Jakób 
Lubicka 48 
134 
Rabiańska 
St. M. 
I 
Sw. Jan 
132 Żeglarski 1 
i3S 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 231 Koszary Ułańskie 
136 
Mokre 
II 
Mokre 
137 
Romualda Traugutta 
Jak. 
II 
Św. Jakób 
— 
^ 
138 
Różana 
St. M. 
I 
Św. Jan 
131 Ratusz 
139 
Rubinkowskiego .... Mokre 
II 
Mokre 
,— 
140 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 213 Ks. Kujota Rybaki 
141 
Rynek Nowomiejski . . N. M . 
I 
Sw. Jak. 
125 Rynek Now.»naroż. Pier. 
142 
Rynek Staromiejski 
St. M. 
I 
Sw. Jan 
131 Ratusz 
143 
Ścieżka Szkolna .... 
Jak. 
II 
Sw. Jak. 
455 Lubicka 48 
144 
Bydg. 
Post. Bydg. P. Marji 214 Bydgoska < Sienkiewicza 
232 Elektrownia 
MS 
Chełm. 
Post. Bydg. P. Marji 
146 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 234 Mickiew. * Lindego 
147 
Osiedle Post. Bydg. P. Marji 
148 
Mokre 
11 
Św. Jak. 
415 Sobieskiego 18 
149 
Chełm. Post. Bydg. P. Marji 
• 
150 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 214 Bydg. - • Sienkiewicza 
151 
St. Przybyszewskiego . 
Bydg. Post. Bydg. P. Marji 
*~ 
152 
Mokre 
II 
Mokre 
326 Grudziądzka „Złoty Lew" 
153 
Mokre 
II 
Mokre 
326 Grudziądzka „Złoty Lew" 
154 
Bydg. Pots. Bydg. P. Marji 213 Ks. Kujota«Rybaki 
155 
Strumykowa 
N. M. 
I 
num.pałz. 
— 
Straż pożarna 
Sw. Jak. 
Straż pożarna 
num.niep. 
Św. Jan 
38
		

/Pomorze_005_08_053.djvu

			Należy do 
Aparatu 
alarmowego 
L. p . Nazwa ulicy lub placu 
Dzielnicy Komisarjatu 
Pol. Państw. 
Parafj i Nr. 
Miejsce 
156 Studzienna 
Jak. 
i57 Sukiennicze 
N. M. 
158 Sw. Ducha 
St. M. 
i59 Św. Jakóba 
N. M. 
160 Św. Józefa 
Biel. 
161 Sw. Jerzego 
Chełm. 
162 Sw. Katarzyny 
.... 
N. M. 
163 Sw. Klemensa 
.. .. 
Biel. 
164 Świętopełka 
Mokre 
165 Szczytna 
St. M. 
166 Szeroka 
St. M. 
167 Szewska 
St. M. 
168 Szpitalna 
N. M. 
169 Szopena 
Bydg. 
170 Szosa Bydgoska .... 
Bydg. 
171 Szosa Chełmińska . . . Chełm. 
172 
Jak. 
173 Szosa Okrężna 
... . 
Biel. 
«74 
Jak. 
»75 3«go Maja 
Chełm. 
176 
Mokre 
177 Wały 
178 Warszawska 
Sw. Kat. 
179 
Mokre 
180 Wielki Rów 
Mokre 
181 Wielkie Garbary 
N. Miasto 
182 
Jak. 
183 
Mokre 
184 
Bielany 
18*, 
186 
Mokre 
187 
188 
Mokre 
189 Zaułek Dworcowy 
. 
. 
Mokre 
190 Zaułek Prasowy 
•-• NMiasto 
191 
192 Zygmuntowska . . . . Sw. Kat. 
193 
St. Miasto 
«94 
Mokre 
«95 
Mokre 
II 
I 
I 
I 
Post. Bydg. 
Post. Bydg. 
I 
Post. Bydg. 
II 
I 
I 
I 
I 
Post. Bydg. 
Post. Bydg. 
II 
II 
Post. Bydg. 
II 
II 
II 
1 
I 
II 
II 
I 
II 
II 
Post. Bydg. 
I 
II 
I 
II 
II 
I 
I 
I 
I 
n 
II 
Św. Jak. 
Św. Jak. 
Św. Jan 
Św. Jak. 
P. Marji 
P. Marji 
Sw. Jak. 
P. Marji 
Mokre 
Sw. Jan 
Sw. Jan 
Sw. Jan 
Św. Jak. 
P. Marji 
P. Marji 
P. Marji 
od 104 ul. 
Wybick. 
pr. str. 
Mokre 
Św. Jak. 
P. Marji 
Sw Jakób 
Mokre 
Sw. Jakób 
nr.1P 
Marji Sw. 
Jakób od 
jProstej do 
Lubickiej 
|św. Jakób 
Mokre 
Mokre 
Sw. Jakób 
Św. Jakób 
Mokre 
Marji 
|św. Jakób 
Mokre 
|św. Jakób] 
Mokre 
Mokre 
Sw.Jakóbj 
Św. Jakób 
Św. Jakób 
Sw. Jan 
Św. Jakób 
Sw. Jakób 
435 Lubicka 46 
— 
Straż pożarna 
131 Ratusz 
124 Nowom. Rynek«Piernik. 
235 Św. Jerzego 56 
— 
Straż pożarna 
416 
126 
125 
236 
31» 
314 
313 
432 
435 
435 
416 
124 
316 
126 
436 
3«5 
124 
3«» 
316 
4l3 
123 
«32 
131 
416 
Straż pożarna 
Szeroka 3 
Straż pożarna 
Now. Rynek » Piernik. 
Mickiewicza « Moniuszki 
Szosa Chełmińska 36 
Podgórna 3 
Szosa Chełmińska 87 
Szosa Chełmińska «9|2i 
Lubicka 48 
Dworzec ToruńsMokre 
Lubicka 48 
Straż pożarna 
Dworzec Toruń«Mokre 
Straż pożarna 
Warsz. » Wola Zamkowa 
Podgórna « Wiązowa 
Szeroka 36 
Winnica 20 
Wodna 19 
Warsz. < Wola Zamkowa 
Szosa Chełmińska 87 
Straż pożarna 
Podgórna * Wiązowa 
KościuszkUMłyn Gersona 
Straż pożarna 
Urząd Ruchu P.K.P . 
Żeglarska 1 
Ratusz 
Dworzec Toruń « Mokre 
39
		

/Pomorze_005_08_054.djvu

			Instytucje użyteczności publicznej. 
Kąpiele i łaźnie 
ZAKŁAD WODOLECZNICTWA I TERAPJI ELEKTRO*FIZYKALNEJ 
Kasy Chorych w Toruniu 
przy ul. 3 Maja 
z którego korzystać mogą również osoby nie należące do Kasy- Zakład jest 
czynny w dni powszednie od godz. 9—13 i od 17—19. W Soboty od 11—15 - 
Lekarz zakładowy przyjmuje codziennie od godz. 10—12 i od 17—18, 
w soboty od 11—13. 
Dla nieubezpieczonych obowiązuje następująca taryfa opłat: 
Lecznictwo świetlne: 
Naświetlenie lampą kwarcową zł. 2,— 
» 
„SolIux" 
„ 2,— 
„ 
Minina . „ 1,— 
Kąpiel świetlna elektryczna 
całkowita 
Kąpiel świetlna elektryczna 
całkowita 
5,- 
2- 
Elektro«Terapja. 
Diatermia 
zł. 3,— 
Galwanizacja i faradyzacja . 
„ 2,50 
Arsonwalizacja 
, 3,— 
Kąpiele elektryczne. 
Kąpiel czterokomorowa 
3,— 
>, elektryczna całkowita 
„ 5,— 
Wodolecznictwo. 
Kąpiele lecznicze 
(balneoterapja). 
Kąpiel zwyczajna oczyszczająca zł. 1 — 
», kwasowo«węglowa . . . 
»» 
4- 
i. 4- 
>, 2,50 
ii 5— 
i? 2,50 
„ 
., 
potasowa . . ii 2,75 
ii 4- 
•i 2,50 
„ 
piaskowa częściowa . . •i 3- 
„ 
„ 
całkowita . . ii 6— 
„ 
borowinowa częściowa . >F 4,- 
„ 
mułowa częściowa • • • 11 4- 
11 3,50 
11 3,50 
2- 
1,50 
2- 
1,50 
Hydroterapja. 
Tusz parowy 
zł. 1,50 
Łaźnia parowa (rosyjska) • • ,. 1,50 
„ 
„ 
częściowa (szaf* 
ka parowa) 
Łaźnia sucha (rzymska) • 
ii 
ii częściowa (szafka) 
Mniejsze zabiegi wodolecznicze 
(natryski, nacierania, zmywa* 
nia, półkąpiele hydrop., i t. d.) 
Masaż i mechanoterapia. 
Masaż częściowy 
zl 1,— 
„ 
całkowity 
, 3,— 
wybracyjny 
3,— 
Ćwiczenia i zabiegi mediano* 
terapeutyczne 
, 2,— 
Leczenie gorącem powietrzem, 
(aparat syst. Dr. Tyrnauera) 
Zabieg częściowy 
zł. 3,— 
„ 
całkowity 
„ 6,— 
Wszystkie inne niewymienione, ą stosowane w lecznictwie kąpiele lub 
zabiegi zwyczajne i kombinowane, jakoteż kuracje specjalne, przeprowadzone 
według stosowanych w lecznictwie systemów opłaca się według umowy. 
40
		

/Pomorze_005_08_055.djvu

			Pływalnia 
Okręgowego Ośrodka Wyeh. FIE. W Tornnia. 
Nowocześnie urządzona, posiadająca baseny, płytkie i głębokie wspaniale 
urządzone szatnie, kabiny i pryśnice osobne dla Pań i Panów, boisko dla siatkówki, 
koszykówki i piłki wodnej, sprzęt gimnastyczny, radjo, oraz moc innego sprzętu 
i przyrządów sportowych, znajduje się na lewym brzegu Wisły przy wylocie no­ 
wego mostu. 
Pływalnia czynną jest od godz. 8 — -20-tej. 
Cennik. 
Opłata dla uczni szkół powszechnych i szereg 
10 gr 
„ 
„ 
„ 
„ 
średnich, podof. i czł. org. W . F. i P. W 
20 gr 
„ 
„ 
starszych 
40 gr 
Pozatem wydaje się karty sezonowe i miesięczne po 2,50, 5 i 10 złotych. 
Korzystać może z pływalni każdy przez przeciąg całego dnia. 
Dla umiejących i nieumiejących pływać — czyli dla wszystkich, zorganizo­ 
wane są kursy pływania stylem crwala i klasycznym, na piersiach i na wznak. 
Kursy odbywają się: 
1. dla Pań w poniedziałki i czwartki od godz. 18 — 20-tej 
2. 
„ 
Panów gr. I . wtorki i piątki „ „ 18 — 20-tej 
3. 
„ 
Panów gr. II. w środy i soboty „ „ 18 — 20-tej 
4. 
„ 
pp- oficerów codziennie 
„ 
„ 
16 — 17-tej 
oraz lekcje pływania od godz. 12 
— 
14,30. 
Wszelkich informacyj udzielają instruktorzy na miejscu. 
P. O. S. Specjalna Komisja Okr. Ośr. W . F. przeprowadza próby o Państwo­ 
wą Odznakę Sportową w pływaniu dla wszystkich zgłaszających się pisemnie w myśl 
reg. o P. O . S. Próby odbywają się we wtorki i piątki od godz. 18 — 20, w nie­ 
dzielę i święta od godz. 12 
— 
14-tej. Zaświadczenia odbytej próby wydaje się 
w następnym dniu w kancelarji pływalni. 
ŁAZIENKI. 
Miejskie łazienki letnie i plaża, przy przewozie na lewym brzegu Wisły. 
Kąpiele letnie i plaże na Kępie Wiesego. 
Łaźnie i kąpiele Boettchera Nast., ul. Łazienna 11. 
TARGI I TARGOWICE. 
Targi małe tygodniowe w każdy wtorek i piątek na Rynku Starom. 
Targi małe tygodniowe w każdy wtorek, środę, piątek i sobotę na Rynku 
Nowomiejskim. 
Targi wielkie na konie, bydło, trzodę chlewna, kozy i owce w kalżdy 
czwartek po Kszym i 15stym każdego miesiąca na Miejskiej Targowicy przy 
zbiegu ulic Lubickiej i Przy Rzeźni. W pozostałe czwartki odbywają się targi 
na bydło i trzodę chlewną. 
MUZEA. 
Muzeum Miejskie w Ratuszu na Rynku Staromiejskim, obejmuje zbiory 
miejskie i Tow. Naukowego, podzielone na działy: prehistoryczny, etnogra* 
ficzny, kultury artystycznej i numizmatyczny. 
Muzeum otwarte jest codziennie od godz. 11—14*tej. Wstęp 50 i 20 gr. 
41
		

/Pomorze_005_08_056.djvu

			BIBLJOTEKI. 
Książnica Miejska im. Kopernika, ul. Wysoka 16; publiczno s naukowa, 
regjonalna pomorska. Otwarta w dni powszednie od 9,30 do 12*ej i od 16 
do 19,30. Dyrektor: Zygmunt Mocarski. 
Biblioteka Francuska, ul. Mostowa 8. Otwarta w czwartki od 17 do 18. 
Biblioteka Wiedzy Wojskowej koszary Piłsudskiego, ul. Jagiellońska. 
Otwarta codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt: wypożyczalnia książek od 
15 do 20; czytelnia czasopism od 15 do 21. 
Biblioteka Wo.fskowa DOK VIII., koszary Piłsudskiego, ul. Jagiellońska. 
Otwarta codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt: wypożyczalnia książek od 
15 do 20; czytelnia czasopism od 15 do 20, w piątki od 13,30 do 16. 
Bibljoteka Towarzystwa Czytelń Ludowych, ul. Wysoka 16. Otwarta 
w dni powszednie od 11 do 13 i od 16 do 19 (tylko wypożyczalnia). 
ARCHIWA. 
Archiwum Miejskie w Ratuszu (pokój 33). Otwarte w środy i soboty 
od11do13. 
POMNIKI. 
Pomnik Kopernika przed Ratuszem, Rynek Staromiejski. 
Pomnik Marszałka Piłsudskiego. Plac św. Katarzyny. 
Pomnik ś. o. Łaszewskiego. pierwszego Wojewody Pomorskiego, przy 
gmachu Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego od strony ul. Mickiewicza. 
Pomnik ku czci Poległych 63 pułku piechoty (dzieci toruńskich), na Placu 
Pokoju Toruńskiego u zbiegu ulic Zygmuntowskiej, Dobrzyńskiej, Chro< 
brego. 1931. 
Pomnik austriackiego pułk. Bruscha v. Neuberg z 1824 r., na terenie 
koszar Gen. Żymirskiego. ' 
Obelisk Hallera, wzniesiony przez Niemców w r. 1914 na cześć Hinden^ 
burga. a w r. 1920 odpowiednio przerobiony, nad Wisłą, powyżej mostu kolej. 
Studzienka z flisakiem w dziedzińcu ratuszonym. 
MOSTY. 
Most kolejowy przez Wisłę długości 1000 mtr. ukończony w r. 1872. 
Nowy most przez Wisłę (drogowy), zbudowany w latach 1927—32. 
OGRODY PUBLICZNE. 
Ogród botaniczny, ul. Bydgoska, własność Państwowego Gimnazjum 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, z zapisu Dr. med. Szulca, zmarłego w r. 
1827. którego grobowiec znajduje się w parku. 
Ogród Jordanowski, ul. 3 Maja. obok Miejskiej Kasy Chorych, pozosts* 
jacy pod zarządem miasta. 
Ogródki Schreiberowskie, ul. Gen. Bema, pod zarządem Tow. Ogródka* 
rzy w Toruniu. 
PARKI I SKWERY. 
Park Miejski, ria gnący sie od ul. Konopnickiej aż do Zieleńca, bogaty 
w cieniste aleie. Wewnątrz znajduje się stawek, po którym pływają łabędzic, 
dalej oryginalna grota i altana z którei roztacza się prześliczny widok na Wi* 
słe z jednej strony, a z drugief na mineto Podgórz i ruiny zamku Dybowa. Sze* 
roka aleią dochodzi sie do publicznego ogrodu restauracyjnego zw. „Cegieł* 
nią". Poza nia ciągnie się w dalszym ciągu Park Miejski aż do osadv „Ziele* 
niec". Po drodze roztacza się piękny plac powystawowy z wspaniałą olbrzymia 
halą. 
Skwer przepiękny ciągnie się wzdłuż ulicy Szopena na Bydgoskiem 
Przedmieściu. 
[42
		

/Pomorze_005_08_057.djvu

			CMENTARZE. 
Parafji Panny Marji nowy (kat.) 
— 
przy ul. Wybickiego. 
Paraf ji Św. Jakóba (kat.) — przy ul. Przy Rzeźni. 
Paraf ji św. Jana (kat.) 
— 
przy ul. św. Jerzego. 
Garnizonowy (kat. i ewang.) 
— 
przy ul. Grudziądzkiej. 
Gminny — przy ul. Grudziądzkiej. 
Nowomiejskiej Gminy Ewangelickiej — przy ul. Przy Rzeźni. 
Starolutera ńskiej Gminy św. Jerzego — przy ul. św. Jerzego. 
Staromiejskiej Gminy Ewangelickiej — przy ul. św. Jerzego. 
Gminy Żydowskiej — przy ul. Przy Rzeźni. 
KOŚCIOŁY I KAPLICE. 
* oznacza kościoły zabytkowe. 
Kościół Chrystusa Króla, ul. Kościuszki. 
Kościół św. Katarzyny (garnizonowy), Plac św. Katarzyny. 
* Kościół św. Jana, ul. Żeglarska. 
* Kościół św. Jakóba, przy zbiegu ulic św. Jakóba i Szpitalnej. 
* Kościół Panny Marji, przy zbiegu ulic P. Marji i Piekar. 
Kaplica Ojców Redemptorystów, Bielany. 
* Staromiejski Zbór Ewangelicki, Rynek Staromiejski, róg ul. Różanej. 
Kościół Ewangelicki św. Jerzego, ul. Podgórna. 
Kościół Staroluterański, ul. Strumykowa. 
Kościół Ewangelicki Nowomiejski (tymczasowo cerkiew prawosławna) 
Rynek Nowomiejski. 
Kościół Reformowany, u zbiegu Wałów i ul. Prostej. 
BÓŻNICE. 
Bóżnica Żydowska, ul. Szczytna. 
SZPITALE I LECZNICE. 
Szpital Miejski, ul. Przedzamcze. 
Szpital Diakonisek, ul. Batorego. 
Szpital Garnizonowy DOK 8, ul. Jęczmienna. 
Szpital Wojskowy dla chorób zakaźnych, ul. Koszarowa. 
Szpital Dobrego Pasterza, ul. Wałdowska. 
Lecznice prywatne. 
LOKALE I BOISKA SPORTOWE. 
Miejskie boisko sportowe, ul. Gen. Bema. 
Stadion wojskowy, Szósta Bydgoska. 
Plac Tenisowy, ul. Moniuszki róg ul. Mickiewicza. 
Miejska Hala Gimnastyczna, ul. Krasińskiego. 
Hala gimnastyczna Państw. Gimnazjum Męskiego, ul. Mickiewicza. 
LOKALE ROZRYWKOWE. 
Kasyna: Kasyno obywatelskie, ul. . . . 
Kasyno Garnizonowe, ul. Żeglarska 8 
Kasyno Urzędnicze, ul. Bydgoska 12. 
TEATRY. 
Teatr Miejski, Plac Teatralny. 
Teatr Żołnierski, ul. Warszawska 9/11. 
43
		

/Pomorze_005_08_058.djvu

			KINOTEATRY. 
„Corso", Rynek Nowomiejski. 
„Lux", ul. Strumykowa. 
„Mars", ul. Warszawska (kino wojskowe). 
„Pałace", ul. Mickiewicza. 
„Światowid", ul. Prosta. 
Budowle świeckie godne widzenia. 
A. Budynki zabytkowe (w śródmieściu). 
Ul. Bankowa: Baszta murów miejskich z w. XIV. 
Ul. Browarna: 2 domy o fasadach z XVII wieku. 
Ul. Chełmińska: Nr. 7 dom z portalem barokowym z XVII wieku. Nr. 
14 dom z fasadą gotycką z XV wieku. Nr. 28 domy bliźniacze z fasadami ba* 
rokowemi z końca XVII w. 
Ul. Ciasna: Między ul. Podmurną i Mostową, łuki łączące spichlerze 
barokowe po obu stronach ulicy. Nr. 4, 6, 8: spichrze z w. XVII ze staremi 
godłami. 
Ul. Franciszkańska: Kilka domów gotyckich i spichlerzy. 
Ul. Kopernika: Nr. 15 dom z fasadą gotycką z XIV w., dobrze zacho> 
wany. Nr. 17 dom urodzin Mikołaja Kopernika (z tablicą pamiątkową z r. 
1923). 
Ul. Łazienna: Nr. 3 dom gotycki ze szczytem renesansowymi. Nr. 1! 
dawn. Kolegjum Jezuickie ok. r . 1695, obecnie budynek wojskowy. Nr. 16 
T. zw. Czerwony Spichlerz, budynek renesansowy z XVI w., z pięknym por* 
talem, dawniejszy dom Eskenów. 
Małe Garbary: Nr. 4 Dom gotycki z XIV wieku; Nr. 7 Dom barokowy; 
Nr. 19 Dom ze szczytem barokowym z XVIII wieku. 
Most Pauliński: Nr. 2 w podwórzu gotyckie fragmenty dawnego kia* 
sztoru OO. Dominikanów. 
Ul. Mostowa: Bratma Mostowa, gotycka, początek XV w.; Nr. 1 t. zw. 
Spichlerz szwedzki, z herbami Szwecii i rodziny Nogenów; Nr. 4 i 6 Śpichle* 
rze ze szczytami gotyckiemi: Nr. 14 Dom urodzin Fryderyka Skarbka, znako* 
mitego pisarza i twórcy ekonomii polskiej, (dawn. pałac Fengerów) barok 
drezdeński z w. XVTII; Nr. 22 Dom gotycki ze szczytem renesansowym. 
Ul. Nadbrzeżna: Mury miejskie gotyckie, wiek XIV i XV. 
Ul. Panny Marji: Nr. 2 Pleban ja P. Marji z XIV wieku, fasada gotycka; 
Nr. 9 Dom z fasada późno*renesansową z XVII wieku. 
Piekary: Nr. 4 Spichlerz gotycki z XIV w.; Nr. 9 Dom o fasadzie go* 
tyckiej z XTV w.: Nr. 37/39 t. zw. „Łuk Cezara", dom o fasadzie barokowej 
z końca w. XVII (przejście na Bydgoskie Przedmieście); Nr. 41 Dom o fasa* 
dzie barokowej; Nr. 49 Dom z XVI w., szczyty renesansowe. 
Pod Krzywa Wieża: Nr. 1 Baszta zw. Krzywa Wieżą z XIII w. 
Ul. Podmurną: Nr. 20 Dom z fachówki przyczepiopv do murów miej* 
skich z wystaiacetni metrami; Baszta miejska 8*boczna z XTV w. zw. Mon* 
strancja; Nr. 24 i 28 Baszty miejskie średniowieczne; Część baszty gotyckiej 
zw. Kocim łbem. 
Przedzamcze: Dwór Mieszczański, budynek gotycki z końca w. XV; 
Dansker (Gdanisko) wiek XIII, baszta warowna i ustęp — dawn. Zamku 
Krzyżackiego: Ruiny Zamku Krzyżackiego, wiek XIII. 
Ul. Rabiańska: Nr. 6 Dom z fasadą renesansową: Nr. 8 Dom z fasadą 
gotycka z XV w : Nr. 19 spichrz gotycki z XV w.; Nr. 21 Spichlerz 'barokowy 
7*piętrowy, w. XVII. 
44
		

/Pomorze_005_08_059.djvu

			Rynek Nowomiejski: Nr. 5 Dom o fasadzie barokowej (t. zw. styl wio* 
ski; Nr. 6 Plebanja ŚW. Jakóba w stylu empire; Nr. 8 Gospoda „Pod Modrym 
Fartuszkiem" zajazd zał. w 1489 r.; Nr. 17 Gospoda murarska, pocz. XVIII w.; 
szyld cechowy; Nr. 23 Dom o fasadzie późno renesansowej z gryfem; Róg 
Rynku i ul. Kr. Jadwigi „Apteka Pod Lwem", budowla w stylu romantycznym 
(ok. 1800 r.) . 
Rynek Staromiejski: Nr. 1 Ratusz, budynek gotycki z końca XIV w., 
przebudowany w r. 1602—4, imieści biura Magistratu, Muzeum Miejskie i Ar* 
chiwum m. Torunia; Nr. 5 Dom ze starą tablicą renesansową, w dawnej go 
spodzie flisackiej (obecnie restauracja Nowaczyka), ogromna beczka z XVIII 
wieku, t. zw. „Gruba Maryna"; Nr. 7 dawn. pałac Meisnerów, dom barokowy 
z pol. XVIII w., przebudowa klasycystyczna, obecnie gmach Urzędu Skarbo* 
wego; Nr. 9 Dom z fasadą gotycką z końca XIV w.; Nr. 10 Budynek Bieder* 
meier z 1830 r. obecnie Komenda Placu; Nr. 14 Kościół Ewang. Staromiejski 
z poł. w . XVIII; Nr. 17 Dom z portalem barokowym z XVII wieku Nr. 33 
Dom empire z portalem barokowym ok. 1650 r. Nr. 35 Dom Wendischa, dom 
z bogatą fasadą barokową z końca XVII wieku. 
Ul. Sukiennicza: Nr. 20 Gospoda Cechów Zjednoczonych, zabytkowe 
wywieszki cechowe z XVII i XVIII wieku. 
Ul. Św. Ducha: Wywieszki rokoko na domach Nr. 8 i 10; Brama kia* 
sztorna, gotycka z w. XIV. 
Ul. Szpitalna: Nr. 4 Miejski Przytułek dla starców, dom gotycki. 
Ul. Żeglarska: Nr 22 Dom z fasadą barokową z w. XVIII, obecnie bu* 
dynek Pom. Stowarzyszenia Ubezpieczeń; Nr. 5 Dom z fasadą barokowa; 
Nr. 8 Pałac Biskupa Dąbskiego z końca w. XVIII, obecnie kasyno Oficerskie; 
Nr. 16 Plebanja św. Jana z fragmentami gotyckiemi. 
B. NOWE BUDOWLE MONUMENTALNE. 
Dom Wojewody Pomorskiego, dawn. Kasyno Oficerskie, ul. Fredry. 
Elektrownia Miejska, ul. Sienkiewicza. 
Seminarjum Nauczycielskie Męskie, ul. Sienkiewicza. 
Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie, ul. Sienkiewicza. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego, ul. Sienkiewicza. 
Pomorska Izba Rolnicza, ul. Sienkiewicza. 
Dom Kwaterunku Wojskowego, ul. Wały. 
Kasa Chorych, ul. 3 Maja. 
Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Mickiewicza róg Moniuszki. 
Bank Polski, Plac Bankowy. 
Hala Wystawowa, Park Miejski. 
Pomorski Urząd Wojewódzki (nowy), Plac Teatralny. 
Teatr Miejski, Plac Teatralny. 
Starostwo Powiatowe, Plac Teatralny. 
Koszary Straży Ogniowej, Wały. 
Więzienie Sądowe, Piekary. 
Sąd Apelacyjny, Okręgowy i Grodzki, Piekary. 
Urząd Pocztowo*Telegraficzny I, Rynek Nowomiejski. 
Dwór Artusa, Rynek Staromiejski. 
Rzeźnia Miejska z chłodnią i targowicą, ul. Lubicka. 
Hala Zeppelinów i Lotnisko dla Sterowców, ul. Lotnicza. 
ę 
Wodociągi Miejskie ze stacją Filtrów, Bielany. 
KOLPORTAŻE PISM: 
„Wszechświat *, ul. Strumykowa 12 
|| 
„Kopernik", ul. Szeroka 43 
45
		

/Pomorze_005_08_060.djvu

			Pisma wychodzące w Toruniu. 
„Słowo Pomorskie" — dziennik — Dodatki: „Dom Rodzinny" — „Siła i Zdro* 
wie" — „Mestwin" Redakcja i Administracja ul. Św. Katarzyny 4, 
tel. 57, 300, 888. Rok wydawnictwa Xli. 
„Dzień Pomorski" — bezpartyjne pismo codzienne Redakcja i Administracja 
ul. Szeroka 11, tel. Red. dzienny 402, nocny 211, 202. Tel.Adm.286. Rok 
wydawnictwa IV. 
„Obrona Ludu" — Organ narodowego ruchu robotniczego na Wielkopolskę 
i Pomorze — wychodzi 3 razy w tygodniu — Dodatki'- 
„Niedziela" 
„Pochodnia" — „Glos kobiety" — i „Gospodarz". 
Redakcja i Admis 
nistracja ul. Legjonów 29. tei- 647. Rok wydawnictwa VII. 
„Kłosy" 
— 
Tygodnik Pomorskiej Izby Rolniczej — Redakcja ul. Sienkiewicza 
10, tel. 36 — Rok wydawnictwa XXV. 
„Wiadomości Kościelne" a) parafji P. Marji b) św- Jana c) św- Jakóba 
d) Chrystusa Króla wychodzą tygodniowo — Redakcja i Administra* 
cja w kancelariach parafialnych. Rok wydawnictwa III. 
„Ogłoszenia Magistratu miasta Torunia" — tygodnik — Redakcja i Admini* 
stracja Magistrat Wydział Prezydjalny. Rok wydawnictwa IX- 
„Mieszczanin Pomorski" — Organ Związku Stowarzyszeń Właścicieli Nierucho* 
mości Województwa Pomorskiego — dwutygodnik — Redakcja i Admi« 
nistracja: Toruń, Most Pauliński 1 teł. 198. Rok wydawnictwa III- 
„Młody Gryf" — Tygodnik poświęcony sprawom Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego na terenie O- K. VIII. Redakcja i Ad* 
ministracja: Koszary Marsz- Piłsudskiego tei- red. 59 (przez D. O - K-) 
Wydawca: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza z o. u . 
— 
Rok wydaw* 
nictwa II. 
„Pomorski Dziennik Wojewódzki" — dwutygodnik — Redakcja i Administra* 
cja: Urząd Wojewódzki Pomorski, tei- 87. 
„Dziennik Urzędowy Kuratorj urn Okręgu Szkolnego Pomorskiego" — wycho* 
dzi sporadycznie — Redakcja w Gmachu Kuratorjum Okręgu Szkol* 
nego Pomorskiego ul. Sienkiewicza 38 tel. 591. Rok wydawnictwa IV. 
„Orędownik powiatu Toruń wieś" — wychodzi 2 razy w tygodniu — Redak* 
cja w gmachu Starostwa powiatowego ul. Wały 8 tei- 94*180. 
„Ziemia wschodnio pruska" — miesięcznik ilustrowany poświęcony zagadnie* 
niom polityczno — gospodarczym Prus Wschodnich oraz obyczajom 
zwyczajom Warmji i Mazur — Redakcja i Administracja ul- Mickie* 
wicza 109. Rok wydawnictwa IV. 
„Homeopatja i Zrowie" — Miesięcznik popularny dla wszystkich stanów. 
— 
Redakcja ul. Św. Jakóba 16 — Rok wydawnictwa II. 
„Kolejarz — drogowiec" — Miesięcznik poświęcony sprawom zawodowym 
i społecznym — Organ Związku Kol. Pracowników drogowych Rze* 
czypospolitej Polskiej — Redakcja ul. Poniatowskiego 1. Rok wyda* 
wnictwa VII. 
„Giełda ogrodnicza" — Dwutygodnik — pismo fachowe dla podniesienia han* 
dlu ogrodniczego w Polsce — Redakcja i Administracja ul. Bydgoska 
27, skrytka poczt. 116 — Rok wydawnictwa V. 
„Zapiski Tow. Naukowego w Toruniu" — kwartalnik naukowy pomorski. 
Redaktor Ks. Władysław Łęga. Grudiiądz ul. Słowackiego 2. 
— 
Ad­ 
ministracja — Toruń ul. Wysoka 16, tel. 940. Rok wydawnictwa 
„Polska Agencja Telegraficzna" (PAT) ul. Łazienna 28 tel. 263. 
46
		

/Pomorze_005_08_061.djvu

			Spis abonentów telefonicznych 
Stacje slułbowe 
Biuro zgłoszeń zepsuć telefonicznych . 
. 995 
Biuro budów. Urzędu Telegraf. 
. 
997 
Doręczalmia U. P. 
..... 
943 
Dozór Ruchu U. P. Toruń I. . 
. 986 
Dekartacja Urzędu Pocztowego I. 
. 987 
Dyrektor Urzędu. Telegraf. 
. 
. 990 
Dyrektor Urzędu Pocztowego I. . . 985 
Kancelarja Urzędu Telegraficznego . . 999 
Kancelarja Urzędu Pocztowego I. . . 985 
Kancel. Urzędu Poczt. Toruń II. . . .988 
Kasa Główna Urzędu Telegraficznego 
. 
991 
Kasa Główna Urzędu Pocztowego I. . . 981 
Kierownik Tech. U. Telegraficznego . . 989 
Mównica publ. Urzędu Pocztowego To» 
ruń II. dworzec 
978 
Nadaw. telegr. i mówn. publ. 
980. 981, 994 
Nadzór stacji miejskiej 
1018 
Nadzór stacji zamiejskiej 
.... 
700 
Odział gazet Urzędu Pocztowego I. . . 975 
Oddział gazet U. P . Toruń 1 
953 
Paczkarnia Urzędu Pocztowego 1. 
993 
Sala aparatowa Urzędu Telegraf. . . . 992 
Utiząd Pocztowy Podgórz, mówn. publ. . 976 
Urząd pocztowy Toruń 3 
977 
Urząd pocztowy Podgórz 
.... 
996 
Warsztat Urzędu Telegraficznego 
. 
. 998 
A 
Abbe D. kupiec 
902 
Aber Jerzy, handel zboża, Poniatów* 
. skiego 3 
19 
Ajencja Celna, Dworzec Przedm. . . 822 
Ambroszkiewicz K„ lek. dent.. Szeroka 18 548 
Anders L., skład art. żelaz., Św. Ducha 12 707 
Anielin, Dom handlowy Sp. z o. p., Czar» 
neckiego 8 
134 
Apteka pod „Orłem", A. Heininger, Ry» 
nek Staromiejski 
7 
Apteka św. Anny, wł. Łabudziński, Mio 
kiewicza 92 
663 
Apteka Centralna 
169 
Apteka Radziecka, Szeroka 27 . 
250 
Apteka pod „Lwem", Król. Jadwigi I 269 
Apteka pod „Łabędziem", Kościuszki 15 . 291 
Araczewski Bronisław, skład kolonjal. 
Chełmińska 2 . 
370 
Araczewski Bron., pryw. Św Jerzego . . 376 
„Atra" Przemysł Chem., Chrobrego 41 158 
„Atra", Grudziądzka 37 
183 
Auerbach A., skład skór. Szewska 13 . . 616 
Auto—Centrala, Szeroka 11 . . 
. 839 
Automat, kawiarnia, wł. Stawski . 
197 
Auto—Radj© 
446 
Autoremont, Wola Zamkowa 4«6 . 
. 
. 287 
Autotraktor, automobile, W. Garbary 24 . 400 
B 
Bank Polski 
310, 319 
Bank Związku Spółek Zarobkowych, 
Szeroka 14 
649. 654 
Barczyński Ludwik, cukiernia i piekarnia 
Prosta 6 
516 
Badura i Paluszyński .... 
. 586 
Bąk Jakób, Szosa Chełmińska . . . 916 
Bandurski W., zakład instalacyjny. Rynek 
Staromiejski 3 
565 
Bar „Satyr", Łazienna 23 
93 
Baranowski J., m. szklar.. Franciszkańska 1023 
Barańska E., Poniatowskiego 1 . 
590 
Basiński Łucjan, Żeglarska 22 . 
871 
„Bata", St. Rynek 36 ...... 
61 
Bazanowska Józefa, Hurt. tyt. Łazienna 26 346 
Behr Dr., adw., Starom. Rynek 20 . . 62 
Behr Dr., adw. pryw. mieszk. Rybaki 57 107 
Bergerowa Karola, gab. dent. Rynek St. 5 897 
Bełtowskj M. dr. wet., Rynek Nowom. 4 959 
Beszczyński Teodor, budownictwo . . 148 
Betlejewski, dr. med. Szeroka 31 . 
189 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem . 380 
Bibljoteka im. Kopernika, Wysoka 12 . 940 
Bielany, leśniczówka 
537 
Bieńkowski, .prokurator, Sz. Chełm. 14 
. 1051 
Biernacki Z., m. malar., Chełmińska 14 1051 
Bieszk, adwokat 
23 
Billert Paweł, skład tow. skórzanych, 
Prosta 2 
803 
Bilska M., pryw. m. Szeroka 21 . 
. 1492 
Biuro Inspektoratu Armji 
946 
Biuro techniczne, wł. Eug. Siwiec, ul. 
Żeglarska 
495 
Biuro posła Moritz, Rabiańska 10 . 
817 
Biche i Ska, dom eksped. ... 
14 
Blachowski, Sukiennicza 2 
274 
Błaszkiewicz i Jarocki, budown. . . . 472 
Błoch J., art. sport i wojsk., Św. Katarz. 2 . 276 
Boczar Bolesław, Ks. Kujota 2 . 
. 842 
Bohuszewicz, prac. futer . 
431 
Boettcher W. nast 
13 
Bolt Marjan. adwokat. Chełmińska 17 . 922 
Bom A., PI. Św. Katarzyny 1 . 
. 
563 
Born i Schütze, fabr. maszyn ... 3, 182 
47
		

/Pomorze_005_08_062.djvu

			Borowicz, Szeroka 33 . 
. 
177 
Borostwo, Smolnik 
162 
Bożeński, drogeirja N „Flora" .... 
820 
Bracia Pichert, Przedzamoze 
15, 32 
b nacią Cierpiaikowscy 
. 
. 
• 1471 
Bracia Tews, Bydgoska 8 
869 
Bracia Riibner, wl. dobra Smolno ... 
83 
Bracia Grześkowiak 
51 
Bractwo Strzeleckie, Zieleniec . 
. 
. 
444 
Braun Ign., funnaństwo, Mostowa 16 . .573 
Brejski, dr. .med. 
637 
Bristol, kaw. i cuk.. Szeroka 23 . 
1U4 
Bród Mieczysław, agent 
348 
Broda J., tor. biuro inż. bud. . 
. 
1441. 1442 
Browary Chełmińskie 
101 
Browar „Studnia Angielska" 
... 
123 
Browar Toruński T. A . 
164 
Brzeski Ignacy 
. 
312 
Buchmann J., wł. E . Brook • 
232 
Buczkowska, ul. Mickiewicza 
. 
. 
. 
289 
Budowa Gmachu Urz. Wojewódz. 
. 
252 
„Budulec" Sp. z o. p 
386 
Bulmeriną, adwokat, Król. Jadwigi 5 . . 329 
Bugajewska, restauracja „Niespodzianka" 327 
Busiakiewicz J., skład papieru i gal. . . 477 
Buszczyński S., drukarnia, ul. Mostowa . 424 
Buza Cz., hurt., W. Garbary 33/35 . . .117 
C 
Casper K., dr. med 
511 
Centrala D. O . K . Nr. VIII. Wały 
100, 602, 603, 604, 605, 608, 609 
Centr. Kasa Sp. Roln 
256 
Centralna Mleczarnia S. z n. p. 
. 
. 
. 
193 
Centrala Roln. T. z o. p., Mickiewicza 79 . 581 
Centr. Kasa Rzemieślnicza .... 
341 
Centralny Dom Tapet, Koczorowski i Bo« 
rowicz, ul. Szeroka 
177 
Ceceniowski, radca Wojew 
187 
Celusiak Wawrzwniec 
176 
Cewe Antoni, Podkom. P . P . zast. Na» 
czelnika Urzędu! śledczego . . 
661 
Ceres 
. 29« 
Chodecki Wład, prezes Sądu Okręg. . . 626 
Chmurzyński T. 
125 
Cichocki, skład narzędzi j maszyn . 
. 
374 
Ciemiński W., hurt. owoc 
905 
Cierpiałkiowski 
1471 
Ciesielski Adolf 
240 
Claas H., wł. T . Skrzypczak 
... 
208 
Cron M., hurt. i skł. żel. . . 
37 
Chrzanowski J., inż., Grębocin 
. 
698 
Cukiernia Hoffmann 
618 
Cukiernia Savoy 
... 
Czachowski T. pom. skł. sur. 
Czarniak. Szeroka 37 . 
Czempisz Leon, Podgórz 
Czerniak, kpt. Starom. Fosa 16 
201 
806 
830 
553 
150 
Czerwony Krzyż Polski, Plac Św. Kata* 
rzyny, Koszary Piłsudskiego (przez 
Cenralę D. O. K .) 
Czolbe Fr„ skład mąki, Piekary 21 . 
. 
440 
Czubek, Żeglarska 27 
643 
Cy.ankiewioz 
.... 
. 
628 
D 
Dałkowski M., Szeroka 25 .... 
41 
Dandelski, dr. med. sp. chor. chir. . 
. 
489 
Dawidowicz 
428 
Dawitt Bron., lek. dent. Strumykowa 2 539 
Dąbrowski Fr„ biuro inst. i tech. . 
. 
. 
306 
Dąbrowski Franciszek, Przy Rzeźni 41 . 886 
Dembiński Franciszek 
625 
Deutsches Heim, restaur. Wola Zamkowa 482 
Dittmann A., restauracja 
324 
Dlużak, Strumykowa 
356 
Ooehn G., m. ślusarski. Bankowa 6 . 
. 
249 
Doliwa, krawiec. Rynek Starom. 6 
. 
43 
Dom Handlowy „Anielin" 
134 
Domeny Pomorskie, dział handl. 
. 
133 
Domeny Pomorskie, dyrekcja 
. 
. 
. 
165 
Doerffer W. M., adwokat i notarjusz . 
. 
575 
Doerffer, pryw. mieszk. Żeglarska 22 . 
.571 
Dorsch J., wł. Kruger, cukiernia i kaw. 
179 
Drath dr., adwokat 
299 
Drecki J., biuro inż. Rynek St. 20 . . 801 
Drewitz E., T. z o. p., fabr. maszyn . 
30, 653 
Drogerja i Perfumerja „Sanitas" . 
. 
217, 648 
Drukarnia Robotnicza 
- 
647 
Drukarnia Rolnicza 
202, 211 
Drukarnia Toruńska T. A . 
. 
. 
. 
57 
Dwór Artusa 
71 
Dyrekcja Lasów Państwowych . 381, 382, 383 
Dyrekcja Seminar. Naucz. Żeńskiego . . 557 
Dyrekcja Dróg Wodnych I. Okr. . 
. 
.211 
Dziecic i Przysiecki, adwok. . 
340 
Dziernik Bydgoski 
... 
800 
Dzień Pomorski, administracja 
. 
286 
Dzień Pomorski, redakcja 
.... 
402 
Drzcwusk' 
. 
. 
• 
• 
. 
428 
Ekspedycja towarowa Dworzec Mokre . 161 
Ekspedycja towarowa Nadbrzezie . 
. 
672 
Ekspedycja towar. Dworzec Przedm. . 
. 
199 
„Ekspress", Jęczmienna 11 . 
. 
. 
. 
635 
48
		

/Pomorze_005_08_063.djvu

			Elektrownia i Gazownia Miejska. Sien* 
kiewicza 26 ... 
99 
Elektrownia i Gazownia. Basiński 
. 
. 871 
Elektrownia i Gazownia, sklep sprzedaży 859 
Elektr. i Gazów., Kopernika 45 . 11,33,90 
„Elektra", Zakł. Elek. Szulc, Chełm. 4 
. 
.. 52o 
„Elektron" T. z o. p. wł. Kręćki L. . . 920 
Elektrogródek 
870 
Erhardt Franc. Nadkom. Pol. Państw. . 721 
Erlich Bernard, „Żelazopol", Rynek N. 442 
Eromin H. wl. K . Siederung .... 1054 
„Esplanada" 
322 
„Europa", Tow. ubezp.. Mostowa 11 . . 882 
F 
Fabiszewska Wieńczysława 
.... 
28 
Fabryka konstrukcji żelaznych — Winar« 
ski, Krzyżacka 
60 
Falarski i Radaike, skład naczyń kuchen> 
nych, Rynek Nowomiejski 
. 
- 
561 
Feiwlowicz S., kupiec 
826 
Felicki, ppułk., dr. med. 
.... 
39 
Felski, skład szklar. i obraz 
1062 
Fibiger Oskar, Bydgoska 39 ... 
105 
Fischer Franciszka 
• 
919 
Flek Władysław 
.823 
Flora, kwiaciarnia, wł. Puchalski 
. 
. 
255 
Flota narodowa 
503 
Fogl Zdzisław 
. 
.... 
839, 892 
Fundusz bezrobocia 
961 
„Futropol" skład futer 
962 
FreLning Aleks., fabr. wód min. Podmurna 334 
Frisch F., kup. Przedzamcze 10 
525 
G 
Gabryelewicz Leon, Chełmińska 22 . . 912 
Gaczyńska J., fabryka mebli „Wanda", 
Panny Marji 11 
58 
Galdyński Adam, drogerja. Szeroka 9 . 875 
Gastronomja, restauracja 
610 
Gazolina S. A 
318 
Gazomierz Sp. A. Bydgoska 106 . 
. 
304 
Gazownia j Elektrownia . 
. 
11. 33, 90 
Gazownia wystawa, Prosta .... 
859 
Gazownia i Wodociągi, Podgórz . 
. 
390 
Gehrmann 
Maks 
... 
. 
233 
Gerlach i Pardon 
123 
Gerszewski Jan, sklep kolonj. 
. 
684 
Gertig Fr. f 
824 
Gimnazjum niemieckie. Piekary 49 
818 
Gimnazjum męskie, Wysoka 13 . . 
931 
Gimnazjum żeńskie, W. Garbary 2 . 
. 
207 
Gliszczyński Józef 
641 
4 Księga Adresowa 
Głuchowski Wl., podkom . Pol. Państw. 679 
Goergens Ernst, wysz. II 
154 
Goldenstern Th., kotl. Szosa Chełmińska 825 
Golawski, dr. med 
9 
Gonczerzewicz, Król. Jadwigi 11 . 
. 
396 
Gośliński, reprez. firmy Kantorowicz, 
Szeroka 18 
5 
Gorzkowski Aleksander 
. 
831 
Grabowski Jan, inż 
951 
Grelewicz Stanisław ... 
853 
Gródek, Mickiewicza 5 . 
. 
. 
870 
Groblewski W., Bydgoska 10 . . . .524 
Grosser J., skł. bildizny, Kr. Jadwigi 18 
521 
Grosser Juljusz, bud 
146 
Gründer, Grudziądzka 
682 
Grützmacher, miesz. Warszawska 8 . . 500 
Gryf, Franciszkańska 11 . 
. 
. 
.9 50 
Grześkowiak, dom eksp. handl. . . . 860 
Grześkowiak, Rynek Starom. 31»32 . 
51 
Gude E. 
369 
H 
Hadega, Mostowa 2/4 . 
. 
. 
. 
480 
Hala wystawowa 
533 
Hamerski Fr., Mickiewicza 89 . 
336 
Hamerski C. i F., skład bławatów i konf. 305 
Handel delik. i win, Kłopocki Fr. . 
50 
Härtung Wilhelm .... 
. 632 
Harwot, inżynier 
330 
Hauser T., in. rzeźnicki, Kościuszki 51 479 
Hayde Artur, kwiaciarnia. Król. Jadwigi 411 
Haymann Herm., skł. garder.. Szeroka 34 
634 
Herwich K, sklep mydła. Łazienna 32 
375 
Hensel Otto, kupiec 
811 
HentscheJ G., ogrodnictwo, Lelewela 3 
Heyer G., skład porc. i szkła . 
Hintz Leon i Ska 
.. .. 
Honorowicz, „Polceramika" 
Hornowski Michał, inżynier 
Hotel Rzymski 
Hotel Mazowiecki 
Hotel Nowomiejski, Treichel 
Hoffmann Alfons, inż., Mickiewicza 30 
877 
517 
475 
930 
963 
215 
468 
812 
850 
Hoffman Edmund cuk 
618 
Hoffmann Juljusz ... 
. 
638 
Hoffmann Z., Łazienna 30 
. 
. 
378 
Hotel Dworcowy. L. Panecka 
. 
. 671 
Hotel „pod Orłem", Mostowa 19 . .20, 620 
Hotel Polonja 
55 
Hotel „Pod Trzema Koronami" ... 
24 
Hotel „Wiktorja". Żeglarska 15 . 
.77 
Hozakowski Br., Tor. Przedm. 
. 
. 
. 
452 
Hozakowski Br., skł. nasion i herb. 
42,45. 46 
Hozakowski Zygm., Mostowa 8 
. 
67, 68 
49
		

/Pomorze_005_08_064.djvu

			Huellen v. A . dr. spec. chir 
403 
Huellen v. E . dr. med 
926 
Hutek, Łaziennna 28 
. 
. 
152 
Hurtownia Wódek, Batorego 2 . 
4 
1 
Inkaso informator 
243 
Inspektorat Armji, Rynek Nowomiejski 946 
Inspektorat Pracy XI Okr 
257 
Inspektorat Szkolny 
709 
Instytut Bałtycki 
878 
Iwicki M., lek. dent., Żeglarska 31 . .321 
Izba adwokacka 
203 
I/ba Przem.*HandI., Żeglarska 1 
619 
Izba Rolnicza 
36, 469, 470 
Izdebski Adolf, Mickiewicza 64 
. 
. 
102 
J 
Jacobson Wojciech, dr. med 
262 
Jakubowski O., skład kolonj. i delik. 687 
Jalcszyński Stan 
582 
Jankowski Jan, Szewska 
.... 
852 
Jankowski, Szopena 24 
241 
Janicki, wiceprezes Sądu Apelac. . 
. 
. 
106 
Janicki T. rest. dw. Mokre 
.... 
686 
Janiszewski Paweł, komornik sąd. . . 56 
Jarecki, nacz. Wydz. bez. publ. woj. Pom. 567 
Jarociński K. 
674 
Jarocki — Błaszkiewicz 
472 
Jaugsch St., handel bydła 
.... 
1490 
Jaugsch B., handel bydła Podgórz . 
. 1475 
Jawornik Karol, prokurator Sądu Apl. . 952 
Jaworowicz A., dr. med 
645 
Jeliński, inż. 
871 
Jezierski Franc., dr. adw 
880 
Jezierski Franc, mieszk. pryw. 
. 
. 
879 
Juchnicki A., blacharstwo 
.... 
219 
Jurkiewicz Paweł, m. piekarski 
. 
427 
Juwenat O. O . Redemptorystów . 
. 
465 
K 
Kaczorowski Cz. nadk. P. P. 
... 
562 
Kaczorowski i Borowicz 
.... 
177 
Kadlec i Ska, składnica surowców, Mic* 
kiewicza 51 
97 
Kałamajski St, magazyn tow. 
. 
. 
196 
Kamieniołomy rządowe 
... . 
908 
Kamiński Henryk 
494. 835 
Kantorowicz Hart., Szeroka 18 . 
5 
Kapczyński Jan, hurt. farb 
280 
Kapczyński Jan, Szczytna 
.... 
371 
Karbowski Hubert 
652 
Karo Jacob, Grudziądzka 80 
... 
290 
„Karpaty" Sp. z o. odp. . 
- 
140, 578 
Kasa Chorych miasta Torunia 
. 
76, 128 
Kasa Skarbowa, Rynek Starom. 7 
. 
. 
568 
Kasprowicz Albina, akuszerka 
. 
490 
Kasyno obywatelskie 
550 
Kasyno urzędnicze 
235 
Katafias W. Rynek Nowom. 24 
447 
Katarzyński P., Lubicka 17 
... 
541 
Kawecki Jan, Szeroka 22 ... 
699 
Kawiarnia „Automat" 
. 
... 
197 
Kawka, Mickiewicza 81 
.. .. 
266 
König Ryszard, Mickiewicza 102 
. 
339 
Kierów, budowy mostu, Piekary 35 
. 1052 
Kierownik Wydziału Śledczego 
. 
157 
Kier. wydz. śledcz. na m. Toruń . 
. 
927 
Kilanowski Dr. Łazienna 28 ... 
137 
Kino „Światowid" 
855 
Kiślańska, Szeroka 33 
540 
Klammer O., hurt. row. Bydgoska 84 . 216 
Klasztor O. O. Redemptorystów, Bielany 465 
Klechowicz H., mistrz dekarski . 
. 
. 1072 
Klewe 
242 
Klub Obywat. „Ogniwo", Podmurna 70 355 
Klug Werner 
595 
Kłopocki Fr., skład kolonj., 
... 
150 
Klimaszka FeJiks, skład futer . 
. 
.142 
Komendant Powiat. P. W 
150 
Konkolewski, m. stolarski. Żeglarska 11 
. 1407 
Kooh Ignacy, Kr. Jadwigi 10/14 . . . 352 
Komisja wyborcza 
135 
„Korkolit", 
Przem. korkowy, Żmuda i 
Trzebiatowski, Bydgoska 92 . 
124 
Kociński 
471 
Korzeniewski Jan, restaur. Gl. Dworzec 109 
Korytowski K., komandor por., Bydg. 60 
. 
535 
Kotze Eugen., zast. nacz. Urzędu śledcz., 
Mickiewicza 83 
837 
Kowalak, Mostowa 57 
393 
Konik Ludwik, skł. cukrów. Rynek St. 25 . 437 
fabryka cukrów. Targowa 3 
. 
. 
. 
443 
König L., fabryka cukrów. Targowa 3 . 443 
Kochinke Fr., Wielkie Garbary . 
. 
. 
486 
Kom. Policji Państw. Wały .... 
132 
Komendant Pol. Państw 
914 
Komendant Wojew. P . P 
633 
Komenda Woj. P. P. 
. 
. 
607. 633, 656, 657 
Kołek Jan, mż., radca miejski, Wodna 20 . 678 
Kolbe Fr., lek. weterynarji .... 
725 
Komp. obsługi pomoc. Skl. Uzbrój. Nr. 8 
. 
730 
Kom. Wojew. Pol. Państw 
607 
Kom. I. P. P. Wały 
131 
Kom. II . P. P . Mickiewicza 
.... 
278 
Kom. III . P . P . Kościuszki 
. 
. 
. 
.1 19 
Komunalna Kasa Oszczędności miasta 
Torunia, Rynek Starom., Ratusz . 
. 
566 
50
		

/Pomorze_005_08_065.djvu

			20 
120 
Konserwatorium Muzyczne 
Konieczny Jan, skład obuwia 
Konsulat niemiecki. Bydgoska 60 
Kopliński, Strzelnica, Przedzamcze 9 
Koperski Konstanty 
.... 
Kowalski Czesław, Esplanada 
Kasa Chorych (nowy gmach) 
Kowalski Michał 
Kowaleski Z., magazyn mebli 
Kozielecki J., m. malarski. Łazienna 
Kosiedowski, komornik sądowy 
Krajski Wł., dr. med 
Kraszuoki Wład., Szosa Chełm. 58 
Krause Adolf, fab. masz. T. z o. p. . 
Kręćki 
Kriehn Robert, kupiec. Strumykowa 
Kries v. Kurt, Bydgoska 76 . . 
Kryszczyński i Zwierzykowski . 
hurtownia kolonjalna 
skład soli 
Kroczek, ks. proboszcz 
Krowieniec, majątek . 
Kredyt, Żeglarska 1 . 
Kryzan St., Konopnickiej 20 . 
Krzyżanowski Alfred, Most Pauliński 
Książnica im. Kopernika . 
Księga Adresowa m. Torunia, wydawni 
ctwo, ul. Most Pauliński 1 . 
Kuczyński L., skład art. męsk. . 
Kujawski F., fabryka maszyn 
Kulerski, Krasińskiego 44 . 
Kulerski, adw„ Szeroka 33 . 
Kiuliczkowski, majior 
... . 
Kulwicki Andrzej, furm. . 
Kulwicki dawn. Boettcher 
Kuntze i Kittler, handel skór 
Kuntz. dr. okul., Plac Św. Katarzyny 
Kurzętkowskii A., adw. 
Kuttner Jan n. J. Raniszewski 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Kurat. Okr Szkoln.. Sienkiewicza 44 
Kwiaciarnia „Flora" 
. 
. 
Kwinto St. i Synowie 
Kwiatkowski Władysław . 
Laengner i Illgner, Chełmińska 17 
Laengner i Illgner, fabryka Mokre 
Landau Maksymiljan 
. 
. 
. 
. 
Landbund Weichselgau, Szeroka 16 
Lecznica Diakonisek, Dąbrowskiego 
Lecznica Dobrego Pasterza . 
. 
. 
. 
Leimer, Szewska . 
. 
651 
577 
844 
360 
468 
322 
128 
191 
332 
368 
. 
392 
. 
18 
. 
373 
268,646 
. 
920 
!.173 
. 
325 
. 
949 
. 
167 
. 1011 
. 
904 
. 
688 
. 
545 
. 
554 
. 
198 
. 
940 
198 
483, 496 
. 1485 
. 
320 
. 
420 
. 
380 
. 
841 
. 
13 
. 
10 
. 
ł77 
. 
245 
. 
387 
. 
591 
. 
255 
. 
881 
. 
873 
111 
639 
507 
456 
273 
460 
531 
Leiser Bernard i Syn 
391 
Leiser M. S . 
.... 
. 
. 
316 
Lendzion Antoni, krawiec 
.... 
384 
Leśnictwo Barbarka 
...... 
683 
Leśnictwo Bielany 
537 
Lewandowski Feliks, kupiec . 
. 
528 
Lewandowski F., skł. cuk 
711 
Lewandowski F., Jagiellończyka 6 . 
. 
186 
Lewandowski Wincenty, Automobile 
. 
35 
Lewicki Henryk, Dr. med 
86 
Lewiński Franciszek, rzeźnictwo 
. 
. 
338 
Lewy M., Mostowa 5/7 
253 
Liebert Wacław, inż 
237 
Liga Obrony Powietrznej, Łazienna 6 
147 
Ligmanowski F., dom handl. 
. 
. 
.1 18 
Lipiński Fr., rzeźnik. Chełmińska 3 
. 
502 
Lipski Bolesław, Rejłana 4 
296 
Lorkiewicz 
901 
Loża zum Bienenkorb, Łazienna 
. 
. 
448 
„Lubań" fabr. przetw. ziemn 
168 
Lubioki Młyn T. z o. p. 
. 
. 
. 
. 
96, 166 
Luedke A., rzeźn. koni. Szosa Chehnin« 
ska 75 
350 
Lüdtke J., skład mąki, pory i zboża . 
. 
356 
413 
285 
8 
405 
1046 
Łaszewski Dr. lekarz 
Ławniczak, Łazienna 20 . . . 
Łącki Wincenty, starosta kraj. 
Łukiewska Adela, Bydgoska 14 
Łukowicz M. Dr. med. 
M 
Maciejewski F. Rynek Staromiejski 25 
416 
Maćkowiak W., wl. F«y Sułtan i Ska 
. 
151 
Maćkowski Kazimierz 
1050 
Magistrat, mieszk. wiceprezydenta mia» 
658 
sta 
Magistrat Katarzynka 
141 
Magistrat, Odział Wodociągów 
. 
. 
171 
Magistrat m. Torunia, folwark Krowie* 
mec 
Magistrat, centr. Rat. 621, 622, 623. 624, 629 
Magistrat Podgórz, Ratusz 
Mączkowski Józef, fabr. pantofli . 
Mączkowski M., Szeroka 39 . 
Makowski J., kupiec. Bydgoska 37 
Makowski L., radca m.. Szeroka 2 . 
Małkowski Józef, mieszk pryw. 
Manowski Dr. med 
630 
Matusik J., fabryka cukierków, Kościu* 
szki 37 
1006 
Matuszewski Czesław, adwokat . . 
. 1020 
185 
867 
21 
366 
670 
966 
*tettku*Uou)t! Lipc* 
51
		

/Pomorze_005_08_066.djvu

			Miejska Kasa Chorych 
. 
. 
. 76, 128 
Miejska Kasa Oszczędności .... 
566 
Miejski Szpital 
44 
Melerski, Żeglarska 1 
1431 
Merdas H., zaprz. rew. ksiąg. Szeroka 19 . 308 
Meyer Eryk, dyr. firmy „Atra" 
. 
. 
183 
Meyer G.f 
skład opt.. Żeglarska 23 
. 
248 
Meyza Bernard, kupiec 
343 
Michałek Jan 
163 
Michałek Stefan, adwokat i przew. Rady 
Miejskiej, Rynek Staromiejski 
. 
. 
222 
pryw. mieszk Mickiewicza 18 . . 666 
Michałowski J., fabryka wód minerał. . 
6 
Miejska Hala Wystawowa 
.... 
533 
Mielcarzewicz W., adwokat i notarjusz 
221 
„Mieszczanin Pomorski", organ Związku 
Właścicieli Nieruchomości, redakcja 
i administracja ul. Most. Pauliński 1 . 198 
Mikołajczak Wł 
549 
Milowski Feliks 
432 
Mizgalski Karol, Szopena 24 
... 
241 
Mleczarnia parowa, Cz. Górski . . 
. 
212 
Mleczarnia Centralna 
193 
Młyn Lubioki 
96, 166 
M. Czubek i Ska, Żeglarska 27 . 
. 
.643 
„Mocca", Palarnia kawy, Prosta 2 
. 
98 
Modrzejewski, Czerniewice 
. ... 
434 
Mohr Karol, tajny radca 
.... 
644 
Molenda Gustaw i Syn 
69 
Monne Mieczysław dr. adw. 
. 
. 
. 
228 
Monopol Tytoniowy 
457 
Moszyński Jan hr. ul. Rybaki 47 . . . 85 
Moszyński Dr., lekarz 
433 
Mroczkowski A., skład żelaza 
... 
47 
MrowiecaMatusiński 
330 
Mrozowski Bernard, budown. 
. 
. 
. 
504 
Muszyński Leszek inż 
722, 732 
N 
Nachemstein Hugo, hurt. żel. 
. 
. 
. 
519 
Nadleśnictwo Miejskie 
838 
Naftaniel A., Wiązowa 24 
... 
965 
Nalazek J., adwokat, Chełmińska 5 
473 
Nalaskowski, cukiernia „Savoy" 
. 
. 
201 
Napiórkowski F 
364 
Narodowa Partja Robotnicza, Zarząd 
Wojew. 
673 
Nieder Herman 
891 
Niem. biuro sejmowe, Rabiańska 10 
. 
817 
Niklewski Marjan, adw. 
.... 
493 
Neuman, majątek Przysiek 
.... 
313 
Neuman, Warszawska 10/12 
. 
. 
. 
924 
Noga Ignacy, Podgórz 
. 
. 
. 
. 
. 
462 
Noga, M., rzeźnik. Podgórz .... 
372 
Nowaczyk Henryk 
129 
Nowy Szpital Diakonisek 
.... 
680 
Nożyński, Klonowicza 28 ... 
265 
„Niespodzianka" Łazienna 13 
327 
O 
Obrona Kresów zachodnich .... 
503 
Obwodowe biuro funciuszu bezrobocia 
961 
Oddział Dyr. Lasów Państw. 
. 
901 
Oddteial Eksploatacji P. K . P . 
. 
. 642 
Ogjrody miejskie 
... 
.59 
Ollech L., Sienkiewicza 2 . 
. 
. 
.1 45 
Olejarnia wł. Woyiton, Grudziądzka 13» 16 170 
Olejniczak M., Żeglarska 22 ... 
480 
Olszański Witalis, Komenda Policji, Bie* 
lańska 22 
122 
Olszańska, dnsp. Pol 
633 
OLszewicki R 
819 
Omieazyński L., Chełmińska 4 . 
394 
Orcholskii K., dentysta 
520 
Ossowski L)r., adwokat i motarjusz . 
. 
530 
Ossowski, pryw. mieszkanie, Fredry 8 . 532 
Ostrowski A., skład tow. kol. ... 
840 
Otello 
415 
P 
Paczoska J., tor. młyn •zaimk. . 
. 
. 
601 
Palarnia kawy (Mokka) 
98 
Państwowe Gimnazjum miam. 
. 
. 
818 
Państw. Magazyn Wyrób. Tytoń. . 457, 913 
Państwowa Rektyfikacja Spirytusu 
38, 592 
Państwowa Szkoła Zaw. Żeńska 
. 
523 
Państw. Urząd Budowm. Meljor. 
. 
599 
Państw. Urząd Pośrednictwa Pracy . . 960 
Państw. Urząd Budowm. Naziemnego 
. 
846 
Państw. Zakład Higjeny 
358 
Parafja wojskowa, św. Katarzyny 
. 
904 
Pardon i Gerlach 
123 
Park „Cegielnia", Bydgoskie Przedm. 
. 
49 
Park „Wiktorja", wł. Kfflichowski 
. 
. 
143 
Parzybok Sylwester 
538 
Pawlas Karol, Klonowicza 27 
282 
Pawlikowski Józef 
... 
. 1038 
Pepel Teodor, hurt. papieru ... 
204 
„Pe»Te.We". Pom. Tow. Węglowe 
. 
. 
863 
Petersilge K., agent 
506 
Pichert Bracia, 
fabryka papy destyl. 
smoły, Przedzamcze 7 
. 
. 
. 
15, 32 
Pietrykowska, Jęczmienna 11 . 
. 
. 
635 
Pietrykowski Tad., sędzia 
.... 
832 
„Pila", tartak i fabryka 
34 
52
		

/Pomorze_005_08_067.djvu

			Piskorska 
. 
814 
„PLOFP", Król. Jadwigi . . 
.14 7 
Plucińska Marja, Lubidka 28 ... 
484 
Plawski Adaim, urzędnik państw. 
. 
408 
.. P łomień", sprzedaż węgla .... 
847 
Poels i S*ka, Lubicka 63 . 
.25 
Pogotowie 
244 
.. Pod Strzecha", bar, restauracja i •win. . 912 
„Polceramika", Warszawska Ta 
930 
Polkowski, iprof. architekt .... 
883 
Polska Agenc-ja Telegraf 
263 
Polska Spółka Obuwia „Bata" Sp. Akc. . 
61 
Polsko-Belgijskie Zakłady Ohem. S . A. 
. 
540 
PoJskosBeigijskie Zakłady Chem. S. A., 
Czerwona Droga 
717 
..Polskie Stukno" 
428 
Pomorska Drukarnia Rolnicza S. A. 202, 211 
Pomorska Fabr. Tapicerska, Żuralski Wl. . 72 
Pom. Stowarzyszenie Rolniczo * Handlo* 
we 
453. 153. 436. 455 
Pom. Stowarzyszenie Ubezpieczeń . 174, 267 
Pom. Stowarzyszenie Ubezpieczeń, gab. 
Dyrektora 
22 
Pom. Tow. Rolnicze, Król. Jadwigi 20 676. 655 
Pomorska Elektrownia Gródek • • 872. 870 
Pomorski Bank Rolnic/v . . 65 . 74. 78, 80 
Pomorski Syndykat Rdln 
435 
Pomorskie Tow. Hod. Bydła 
64 
Pom. Tow. Opieki nad dziećmi 
. 
. 1470 
Pomorska Izba Rolnic/a 
. 
36. 469. 470 
..Pomorzanka", kawiarnia i cukiernia 
. 
66 
Pom. Urząd Wojewódzki. Gmach Głów* 
ny 
. 
. 
67. 91. 288 685, 807, 808, 809. 810 
Pom. Tow. hodowców bydła nizinnego 
czarno-białego 
53 
Pomorski Zw. Ziemian 
. 
727 
Pom. Sp. Myśliwska 
. 
. 
802 
„Palmin", Żeglarska 27 
399 
Post Walter, kupiec. Bydgoska 30 . 
. 
481 
Polski Monopol Tyt., Kopernika 
913 
Pemkala 
. 
". 
671 
Popławski W!., biiuro pośr 
450 
.. Potów" Pozn. Toiw. strzeżenia . 
. 
864 
Powiatowa Kasa Chorych, Kopernika . 866 
Powiatowa Kasa Oszcz. i Kasa Komunał. 88 
Powiatowy Urząd Ziemskj 
. 
. 
. 116 
Probostwo Kościoła św. Jama 
. 
885 
Probostwo paraflji śV. Jakóba Rynek 
Nowomiejski 6 
701 
Probostwo paraf ji Panny Marji 
. 
. 
827 
Probostwo paraf.jń Mokre* Czarneckiego 4 720 
Probostwo Kościoła w Podgórzu 
. 
. 
272 
, Promień", Mickiewicza 84 ... 
843 
Praoow. futer, Boh usze wi oz 'Marja 
431 
Pracowm. drogow. P. K. P. 
. 
226 
Preibiszowa Anna .... 
1065 
Preuss R., Łazienna 20 . 
. 
. 1401 
Prezes Sądu Okr 
260 
Prezydent miasta Torunia, Bidlany . 
. 
172 
Prok. przy Sądtoie Okręgowym . 
491 
Prok. przy Sądzie Apelacyjnym . 
. 
. 
967 
Przedpełski Jan. urzędnik 
.... 
660 
Przedstawicielstwo Izby Pirzem.»HandI . 619 
Przemysł korkowy .JKork'olit" 
. 
. 
124 
Przedsiębiorstwo robót inż. budowl. 
. 
330 
Przepiórka, Strumykowa 
356 
Przygodziński Józef 
..... 
581 
Przysiecki, adwokat, Szeroka 43 . 
. 
340 
Puchalski Alfons 
. 
614 
Pyszny B., Mickiewicza 3 . 
254 
POLICJA PAŃSTWOWA 
Policja Państw, zast. Kom. Wojew. 
633. 837 
Powiatowa Komenda Policji Państw. . 695 
Posterunek Potocji Państw. Toruń Przedm. 404 
Posterunek PoHicji Państw. Podgórz 
551 
Posterunek Policji Państw. Rozgarty . 1016 
R 
Radjo>skład. R. Moryciński 
. 
446 
Radomski Cz., rest., LnJbicka 54 . 
412 
Raniszewski, Grudziądzka 
. 
. 
387 
Raapke, 
taż 
3. 182 
iRauscb H.. fabr. stempló. Mostowa 16 . 1409 
Redakcja Rcilnika Pomorskiego 
12 
Reidhert M., Agent tow 
46-4 
Reichmann i Ska. Warszawska 11/12 . 924 
Rektyfikacja Spirytusu . 
. 
. 
. 
38 592 
Restauracja „Gastronomija" 
. 
. 
610 
Restauracja hotelu ,Pod Orłem" 
. 
620 
Restauracja „Zieleniec" 
444 
Restauracja .JPod Strzechą" 
. 
912 
^.Remington" 
.... .... 
659 
Riese r., dyr. „Landbund Weichselgau" 
. 
600 
Rimow W., m. bud., św. Jerzego . 
. 1443 
„Robur" 
.9 50 
RogaJa J., arch, bud.. Łazienna 
. 
. 
896 
Rolnik w Toruniu. Spółdzielnia Rolni. 
czo.Handilowa 
613 615 
Rolewski K., fabryka mebli .... 
862 
Romańczyk, Nadkom. P . P .. Kościuszki 5 628 
Roman, dr. med.. Poniatowskiego 5 
80 
Romek A 
1002 
Rosenaoi H.. biuro bud.. Łazienna 
. 1413 
Rosenbaum Bracia 
303 
Rosochowicz A, ibudowm. i architekt . 576 
Rożen (zakł. kosrni. Dąbrowska) 
. 
439 
Roznerski P., foandl. bydła, Lubidka 27 
. 
178 
53
		

/Pomorze_005_08_068.djvu

			Różański Jan 
264 
Róhr O., ślusarmia, Mostowa 22 . 
. 
410 
RUbczyńśM Dr. Stanisław, emer. prezes 
Sądu Apelacyjnego 
478 
Riuchniewiaz Jan, fabryka pierników 
. 
522 
Rucki, skład rzeżnicki. Rynek Starom. 8 156 
Rudki Leon, rzeźnictwo 
1459 
Riibner Bracia, Smolno 
83 
Rzeźnickie Tow. zuźytk. skór. 
. 
. 1040 
Rzeźnia i 'targowisko miejskie ... 
26 
Rzeźnicka Spółdzielnia Gosip. Podgórz 
848 
Rzepkiewicz, Podgórz — Piaski . 
. 
. 
572 
Rzymsko4cat. Urząid parafj. Mokre 
. 
720 
Rzyimkowski T., Kościuszki 45 a 
. 
923 
Rzyskii, radca 
838 
Rychter 
74 
S 
Sądecki Lambert 
560 
Salzbrunn Henryk 
689 
Samodzielny Referat Informacyj . 
. 
307 
,|Savoy", Cukiernia 
201 
Sadha Stefan, red. Sł. Pom. . 
344 
Sąd Apelacyjny 
833 
Sąd Okręgowy 
... 
514 
Sąd Groczki 
. 487 
„Satyr", restauracja. Łazienna 23 
93 
Sarnecki, Bydgoska 74 
234 
Schneider Franciszek, tartak parowy . 
. 
277 
Schab Teofil,, Inisp. Kom, Fi. Naród. . 821 
Scharf Br., lekarz dentysta .... 
270 
SohendeJ i Sandelowski 
851 
Schiller Bracia, mistrz mail.. Browarna 9 426 
Schloemp Jerzy, ślusarz 
458 
Schmidt St., aroh. budów. Słowackiego 19 302 
Scholz Hugo, blach, i inst 
231 
Soholz Karol, handel bydła 
. 
547 
Schiilz Jan, fabr. wód miner 
906 
Schulz „Elektra" 
526 
Schiwartz E., dr. med. wet 
971 
Schwartz K., budów. Bydgoska 50 . 
. 
70 
Seidler Fr.. mag. opt, Rynek Starom. 14 574 
Sekretarjat Bezpartyjnego Bloku Współ* 
pracy z Rządem 
380 
Serocki Bron., skład mebli . . 
. 
283 
Seminarjum Naucz. Męskie 
. 
. 
945 
Seminarjum Naucz. Żeńskie 
557 
Seydlitz, dr. wicewojewoda .... 
206 
Sejmowe biuro, Rabianska 
. 
. 
817 
Siemiątkowski Józef 
631 
Siostry Elżbietanki 
224 
Siódmiak Jan, piekarz, Mickiewicza 120 419 
„Silesia", Tow. Ubezp. S. A., Rynek No. 
womiejski 26 , 
349 
Siwiec Eug.. biuio techniczne, Żeglar. 31. 495 
Skowroński Marjam dr. med 
705 
Skąpski Stanisław, dr. adwokat 
. 
513, 518 
Skalski J., art. męskie i damskie . . 
. 
295 
Skowronek Jan, iniż. budów., Derdów. 5 . 149 
„Słowo Pomorskie" .... 
57, 300, 888 
Składlniica Stow. kol. Toruń Mokre . 
. 
436 
Składnica Uzbrojenia, Kosz. Żymirskie* 
go. Podgórz 
730 
Skład sera, B. Templin 
588 
Skład soli. Pod Dębową Górą 
. 
. 
.1011 
Śliwiński, wulkanizator 
.... 
485 
•Smoleński Stefan, dr. lekarz . 
. 
. 
884 
Smolny, insp 
846 
Soloniecki Franciszek) . 
nr 
1 
, 
874 
Sokulski Jan, adwokat 
315 
Soppart G., tartak parowy .... 
40 
Sołowjew Jan, Szosa Chełmińska . 
. 
916 
Spychalski, fotogr 
398 
Spółdzielnia Zbożowa 
152 
Spółdzielnia Zbożowców 
915 
Spółka Rzeżnicko*Gospodarcza . 
. 
828 
Spółka Akc. Rudak, zakł. bud. . 
. 
. 
1483 
Spółdzielnia mleczarsko»jajczarska . 
. 
220 
Spółka produkt, naft., Pod Dębową Górą 578 
Spółka myśliwska 
802 
Spółka techn. Budowl 
192 
Spółdzielnia .Kredyt" 
545 
SportsBłoch, św. Katarzyny .... 
276 
„Standard", S. A., Szeroka 37 . . .907 
Starosta Grodzki 
712 
Starostwo Grodzkie 
713 
Starostwo Powiat., Plac Teatralny 94, 180 
Stephan Oskar, Szeroka 
236 
Starostwo Krajowe Pomorskie 
583. 584, 612 
Steffen Johannes, ks. pastor 
. 
. 
527 
Stefanowicz Edw., Batorego 5 . 
283 
Stahl Rudolf, kupiec Sobieskiego 20 . 559 
Stadie Ernest, Szeroka li 
892 
Stow. Kupców Zbożowych i Nasiennych 856 
Stacja Kolejowa, kanc. Dworzec Przedm. 667 
Steinborn, dr. med. spec 
357 
Stogowski J. szofer wojewódzki 
854 
Stow. Ziemianek, sw. Ducha 17 . 
501 
Straż Pożarna, Prosta 32 ... 
244 
Strehlau, Fr., inst., Rabianska 4 i Koper* 
nika 3 
188 
Studnicki, prok. Sądu Okręgowego . 
. 
127 
Strzelnica, Przedzamcze 9 
360 
..Strzecha" Król. Jadwigi 6 . . . .181 
Sulecki Jakób, malarz, Sukiennicza 
. 
505 
Sułkowska Marja, księżna, Bielany 
. 
466 
Sultan i Ska, Szeroka 21 
151 
Suterowski Jan, kupiec, Lubicka 54 
725 
54
		

/Pomorze_005_08_069.djvu

			Solecki 
.... 
... 
729 
Świnarski, dr. med. 
. 
. 
. 
461 
Światowid, kino, Prosta 
856 
Szaad Albert, lekarz okulista 
. 
691 
Szadurski Zygm., inż 
917 
Szumlański, hurt. papieru Sukiennicza 4 204 
Szpital Djakonisek, Batorego 4 
. 
680 
Szpital Miejski 
44 
Szeczmański J., rzeźnik. Podgórz 
. 
492 
Szkoła Handl., Izby Przem. Handl. 
471 
Szkoła Wydz. i Dokszt 
848 
Szmit Albert 
... 
.112 
Szneling S., jadłodajnia . 
. 
858 
Szuman, Krasińskiego 
636 
Szulz A., m. ślus. Słowackiego 41 
. 
. 
406 
Szukalski Maksymiljan 
.... 
395 
Szwiec J., Łazienna 18 . 
. 
899 
Szyjkowski Władysław 
223 
Szymański Edmund 
27 
. 
882 
. 
349 
2, 704 
Szymiński E.. skład kol., Różanna 1 
„Szarotka", farbiarnia 
Szmelter Franc, restauracja 
Szwengrub Edward 
.. .. 
Szyjkowski Wład.. adwokat . 
Szyszko Cezary, Prezes Sądu Apelac 
Szymański Ludwik, transport mebli 
16 
682 
109 
928 
225 
970 
970 
Tarnowski, dr. med., lek. specj. . 
. 
467 
Tarrey, skład żelaza 
138 
Tartak Schneider 
.... 
277 
Taube Zygmunt, Moniuszki 1 
... 
277 
Teatr Miejski, pl. Teatralny 
... 
900 
Templin B., Dom wysyłkowy masła . . 588 
Templin Richard 
536 
Tempski, pryw. mieszk. . 
. 
. 
. 
921 
Tempski«Esden Kaz. 
. 
. 1429 
Tempski«Esden M., lek. dent. 
... 
328 
Tempski i Bolt, adw. i not. 
. 
. 
911 
Tews, prywatne mieszkanie 
... 
869 
Tews, Mokre 
134 
Tews Bracia skład mebli .... 
84 
Thomas H., fabryka pierników, 
Rynek 
Nowomiejski 4 
114 
Tomaszewski L„ hod. nasion 
. 
. 
. 
804 
Tomaszewski, Chełmińska 10 
326 
Tor. skład farb i przyborów mai. 
. 
217 
Toruńska składn. skór. Szewska 20 . 
531 
Tor. Młyń Parowy, L. Richter 
. 
29, 73, 529 
Tor. fabryka makaronu, Siohtau i Ska . 301 
Tor. fabryka chleba, T. z o. p. 
. 
. 
703 
Tor. Bank Spół, Chełmińska 17 692, 693. 694 
Tor. Browar, Browarna 
.... 
164. 
Towarzystwo „Inkaso«Jnformator" 
243 
Tow. Ubezp. „Europa" 
Tow. Ubezp. „Silesia", Sp. Akc. 
Tow. handl. przem. C. B. Dietrich . 
Tow. Kupców Chrześcijańskich T 
Związek Zrzeszeń Gosp. . 
Tow. Czyt, Ludów. im. Kopernika 
Tow. Rolnicze, Król. Jadwigi 
Tow. Pomocy Reemigrantom 
Tow. Strzeżenia Domów . 
„Tranzyt", wł. Wiktor Klewe 
Treicihel, Grudziądzkia 93 
Trzebiatowski 
Tchepke i Griitzmacher, 
artykuły rob 
nicze 
120, 268, 646 
Tulodziecki Konstanty 
702 
Turek J., zboże, ziemniaki 
. 
1430, 1431 
Turostowski, Rynek Staromiejski 14 
Tusk Paweł 
Twardzicki Józef, dyr. P. B. R . 
Tylman Fr., Podgórz 
Tymieniecki Janusz, por 
Tyrakowski, ul. Bydgoska 39 
... 
Tyrchan Stanisław, zaprzysiężony rewizor 
Tymieniecki Jerzy, Łazienna 9 
545 
940 
655 
950 
864 
242 
239 
124 
873 
925 
»1 
580 
297 
556 
445 
968 
U 
Urząd parafjalny św. Jakóba 
. 
701 
Urząd parafjalny św. Jana .... 
885 
Urząd parafjalny Marji P 
827 
Urząd parafjalny Mokre 
.... 
720 
Urząd parafjalny Podgórz 
.... 
272 
Urząd Celny, Dworzec Przedmieście 
. 
454 
Urząd Meljoracyjny 
599 
Urząd śledczy 
829, 929 
Urząd Skarbowy, podatków i opłat skarb. 515 
Urząd Skarb, monop. państw. 
... 
95 
Urząd Ziemski 
116 
Ulatowski Kazimierz, inżynier 
. 
889 
Vacum Oil Company S. A 
285 
Vereinsbansk 
692, 693, 694 
W 
Walentowicz M., Panieńska 10 
.6 81 
Walter Karol. Bydgoska 52 
. 
423 
Warszawskie Tow. Transp. i Żegl. S . A . 75 
Warsztaty Meohaniczno»Slusarskie . 
97 
Wakarecy Karol hand. skór 
. 159 
Warda H., adw. i not. Franciszkańska 2 665 
Wąsik, radca miejski 
... . 
559 
Wendisch J. M., Rynek Staromiejski 33 . 121 
55
		

/Pomorze_005_08_070.djvu

			Weese G., fabryka pierników 
. 
110 
Weese G., kierown. fabryki 
. 
. 
184. 662 
Weese G., pryw. mieszk. Danielewskiego 845 
Weigt St., ziemiopłody. Żeglarska 5 
. 
136 
Wegner v. H ., młyn Ostaszewo 
. 
. 
108 
„Westa" ubezp., Prosta 2 
.... 
415 
Wiceprezydent miasta Torunia 
. 
658 
Wiencek Franciszek, introligator 
. 
. 
345 
Więzienie karno»śledcze 
474 
Wiśniewski, adwokat, pryw. mieszkanie 1015 
Westphal Fr , skład papieru. Szeroka 
. 
958 
Wąsowski Dr 
342 
Wiebusćh F., wł. ceg. par., Rudak 
190 
Wilde J., obyw. ziemski. Bydgoska 28 . 337 
Winiarski P., fabryka konstr. żel., Krzy* 
żacka 2 
. 
. 
...... 
60 
Wiśniewski dr., adwokat i notarjusz 
. 
279 
Wiśniewski. Jagiellońska 14, 
zakład 
ślus. mai. 
. 
...... 
229 
Woyton, Olejarnia 
... 
170 
Włoch Ignacy, skład papieru 
. 
726 
Wojewódzki Sekretarjat BBWR. 
. 
355 
Włoska Spółka Akcyjna 
331 
Wojcw. Wydział Pracy i Opieki Społ. 
. 
593 
Województwo 87, 91, 288. 685 . 8<>7. 808. 809, 8'0 
Wojewoda Pomorski, Fredry 
675 
Wolniewicz Zdzisław 
. 
. 
. 314 
Wodociągi miejskie, Bielany 
160 
Wodociągi Miejskie. Rybaki 27*29 
. 
210 
Wodociągi Miejskie, Nowe Bielany 
. 
171 
Wojciechowski Jan 
449 
Wojciechowski Jan, ob. . 
281 
Wojciechowski Zygmunt 
834 
Wojciechowski, Apteka Centralna, Cheł» 
•mińska 6 
....... 
169 
Wojda dr., adwokat Rynek St. 12 
. 
. 
414 
Wojczyński, dyr. domen pom. 
. 
438 
— 
prywatne mieszk. Sienkiewicza 15 
418 
Wolstein Natan, jadłodajnia 
. 
. 
650 
Wolski i Wiśniewski 
717 
Wrembel dr. med, 
. 1045 
„Wulkanizator" 
485 
Wydawnictwo Księgi Adresowej miasta 
Torunia, ul. Most Peuliński 1 
. 
198 
Wydział eksploatacyjny ..... 
642 
Wysiński Józef, ks. prałat 
.... 
885 
Wykrzykowski J., bud.. Warszawska 2 893 
Wyrobisz Michał, inżynier 
.... 
227 
Wyrzykowski dr. med. 
. 
. 
. 
130 
Wytwórnia mebli giętych. Rygielski i Ska 58 
1 
Żegluga Parowa na Wiśle, Ludwig Szy» 
mański. Żeglarska 3. Holowanie tra* 
tew i berlinek. transport masowych 
ładunków, parostatki wycieczkowe 909 
..Żclazopol" 
442 
Żelichowska Władysława 
31 
Żłóbek Pomorski, Bydgoska .... 
79 
Żuohowski Seweryn, skł. instrumentów 351 
Żuralski, Sukiennacza 10 
72 
Żółtowski Hen., pryw. mdesz. 
. 
294 
56 
Zakład Elcktro»Mech. wl. Schulz 
. 
526 
Zakłady budowl. przemysł. Rudak . 
. 1083 
Zakłady Chełm. PolskoBelg 
717 
Zakł. Hygjeny 
358 
Zapalowski B. dr. med.. Szeroka 21 . 
417 
Zawiślewski Karol, fabr. octu . 
. 
103 
Zawiślewski E, skład kolonj. ... 
363 
Zamek Krzyżaoki, Podtmurna 2 . 
658 
Zaw. Zw. Prac. Gastronomicznych . 
. 
476 
Zarząd Ogrodów miej., Bydgoska 27 . 
597 
Zakarzyńskd Jerzy, dr. med 
1014 
l 
Zarząd Dróg Wodnych . 
. 
- 
214 
Zduński Bronisław 
594 
Zieleniec, krawiec 
. 
. 
. 
924 
Zieleniec — restauracja ... 
444 
Ziegert, wojew. inspekt, weter. 
579 
Zieliński Fr., zakład umud. 
. 
. 
948 
Zieliński J., skład obuwia. Szeroka 31 175 
Zielonacki, dr. lek., Kościuszki 13 . . 947 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie 
. 
898 
Zmuda i Trzebiatowski 
124 
Zyczkowski St.. lekarz»dentysta 
585 
Związek Obrony Kresów Zachód. . . 503 
Związek Autodorożek, Ratusz . 
333 
Związek Lekarzy 
816 
Związek Właścicieli Nieruchomości, ul. 
Most Pauliński 1 
198 
Zwierzykowski Maksym., Warszawska 6 52 
Związek Robotnik. Rolm. i LeAn. ZZJP . .425 
Związek kolejowy Pracow. Drogowych 226 
Związek Pow. Woj. Pom 
908 
Związek Restauratorów Okręgu Pom. 
724 
Związek Rcwiz. Spół. Roln 
668 
Zw. Spół. Mlecz, i Jajcz. 
. 
. 
220 
Związek Ziemian .... 
. 
727 
• 
ł 
..Żegluga" — 
Bydgoska 62 .... 
75
		

/Pomorze_005_08_071.djvu

			Władze, Urzędy i Instytucje państwowe 
i samorządowe. 
AJENCJA KONSULARNA RZECZYPOSPOLITEJ FRANCUSKIEJ, 
Mostowa 28. tel. 42, 45. 46 
Ajent Konsularny: Bronisław Hozakowski. 
Udzielanie wiz paszportowych, tłumaczenia, legalizacje, obrona interes 
sów obywateli francuskich, informacje handlowo*przemysłowe. 
ARMJA. 
Dowódca Okręgu Korpusu Nr. VIII: Generał Bryg. Stefan Pasławski, Wola 
Zamkowa 19. — telefon centrali D. O. K . VIII. Nr. 122. Przyjmuje inte- 
resentów: w środy i soboty od godz. 13*ej do 14*ej. 
Szef Sztabu Okręgu Korpusu Nr. VIII: — Dąbrowskiego 2. 
— 
Ppulkownik 
dypl. Rudowicz Edward — telefon centrali D. O. K. VIII. Nr. 126. Przyj­ 
muje interesentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 
12sej do 13=ej. 
Komendant Garnizonu: Generał Bryg. Maxymowicz=Raczyński, — tel- centrali 
D. O. K. VIII. Nr. 12. 
Komenda miasta: Rynek Staromiejski 10 — telefon centrali DOK. VIII. Nr. 26. 
Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego: 
Toruń. Rvnek Staromiejski — telefon centrali D. O . K . VIII Nr. 144 
Okr. Ośrodek W. F .: Toruń, ul. Łazienna 11. — 
telefon centrali D. O . K . VIII. 
Nr. 78. 
Szefostwo Intendentury O. K . VIII: Koszary Piłsudskiego — telefon centrali 
D. O. K VIII. Nr. 146. 
Szef Sanitarny O. K. VTII: Koszary Piłsudskiego — telefon D. O. K . VIII. Nr. 6. 
Szef Budownictwa O. K . VIII: ul. Łazienna 11. — telefon centrali D. O . K . VIII. 
Nr. 74. 
Szef Weterynarji O. K . VIII. 
— 
Dąbrowskiego 2. — telefon centrali D. O. K . 
VIII 
Szef Tnżynierji O. K. VIII. — 
Dąbrowskiego 2. — 
telefon centrali DOK. VIII. 
Nr. 113. 
Dziekan Katolicki O. K VIII. Toruń, Szpitalna 1. — 
telefon centrali D. O. K . 
VITT. Nr. 61. 
Proboszcz Rz. kat. Parafji Wojskowej św! Katarzyny: Toruń. Dąbrowskiego 
2. — telefon centrali DOK. VIII. Nr. 112 (mieszk. prvw.: przez centralę 
pocztowa Nr. 904). 
Dziekan Prawosławny O. K, VIII.: Toruń. Dąbrowskiego 2, — telefon cen* 
trali D. O. K. VIII. Nr. 76. 
Proboszcz ewangelicki O. K . VIII: Toruń, Koszarv Piłsudskiego, telefon cen­ 
trali D. O. K. VIII. Nr. 3. 
Komendant Miasta: Ppułkownik Mat?enauer — telefon centrali D. O . K . VIII. 
Nr. 36. 
' 
'i 
Powiatowa Komenda Uzupełnień: Toruń. ul. Łazienna 11. — telefon centrali D. 
O. K. VIII. Nr. 75. 
8 Okregowv Szpital Wojskowy: Toruń, Jęczmienna, — telefon centrali D. O . 
K. VIII. Nr. 21 
8 Dyon Żandarmerii: Toruń. ul. Wałv. — telefon centrali D .O . K. VIII. Nr. 28. 
Wojsk. Sąd Rejonowy — ul. św. Jakóba, — telefon centrali DOK. VIII. Nr. 33. 
Kda Okr. Związku Strzeleckiego — Piekary 22. — telefon centrali DOK VIII. 
Nr. 172. 
57
		

/Pomorze_005_08_072.djvu

			BANK POLSKI (ODDZIAŁ W TORUNIU). 
Plac Bankowy 1. Tel. 310—319. 
Godziny urzędowe: 8^2—13%. 
Instytucja emisyjna. Centrala w Warszawie ul. Bielańska 10/12. Oddział 
w Toruniu rozpoczął działalność 25. I. 1920 r. jako „Polska Krajowa Kasa Po­ 
życzkowa", a od 28. 4. 1924 r. jako „Bank Polski". Oddział prowadzi rachunki 
przekazowe, dyskonto i inkaso weksli, pożyczki terminowe, czynności walu* 
towe i inne czynności bankowe. 
Dyrektor Oddziału- Mieczysław Prauziński. 
Zastępca Dyrektora: Józef Haske. 
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU, 
ul. Mickiewicza Nr. 9. Nr. telefonów: 381, 382, 383. 
Działanie Dyrekcji podzielone jest pomiędzy odpowiednie wydziały, 
a mianowicie: Wydział OrganizacyjnosOsobowy, Wydział Urządzenia Lasów, 
Wydział Gospodarczy, Wydział Handlowy, Wydział Budownictwa i Komuni* 
kacji, Wydział Meljoracyjny, Wydział Finansowy, Wydział Prawny, Kance* 
larja. 
Godziny urzędowania trwają w porze letniej t.j. od 1. IV. do 30. IX . od 
godz. 8 do godz. 15, w porze zimowej od godz. 8,30 do godz. 15,30. 
Dyrektor: Teofil Lorkiewicz, 
Wicedyrektor: Aleksander Górski. 
DYREKCJA DRÓG WODNYCH W TORUNIU, 
Ul. Bydgoska 22 telef. 214. 
Dyrektor Dróg Wodnych: Inż. Artur Born. 
I. Oddział Ogólny: 
Asesor Adam Pławski, 
Adjunkt kanc. Stanisław Wiączek, 
Naczelnik Rachuby Stefan Piotrowski, 
Kontroler Czesław Uleniecki, 
Kancelista Józef Borowski, 
Naczelnik kancelarji Wanda Grześkowiakówna, 
Adjunkt kanc. Helena Nogalska, 
Wiktorja Kropska, 
Kancelistka Leokadja Parczyńska. 
II. Oddział Regulacji Rzek: 
Kierownik Oddziału inż. Władysław Kęcki, 
Technik Konstanty Baranowski, 
Referat Nurtowy: 
Inż. Franciszek Kliśko, 
Technik Władysław Gosieniecki. 
III. Oddział Mechaniczny: 
Inż. Stefan Krieger. radca budów.. 
Asesor Bolesław Gabrych, 
Technik Teobald Kónig. 
Dyrekcja Dróg Wodnych w Toruniu załatwia sprawy związane z Admi* 
nistracją Wisły na przestrzeni od Korabnik pod Włocławkiem km. 684 do 
Czatkowa km. 849. 
Zakres działania Dyrekcji unormowany jest rozp. Ministerstwa Robót 
Publicznych z dnia 12 września 1927 r (Dz. U . R . P . 82 poz. 728). 
58
		

/Pomorze_005_08_073.djvu

			DWORCOWY URZĄD CELNY, 
DworzecsPrzedmieście. 
— 
Tel. 454. 
Urząd Celny I. klasy mieści się na Dworcu Toruń Przemieście. Działal­ 
ność: rewizja i clenie towarów w przywozie i wywozie. 
Ekspozytura Urzędu Celnego w Toruniu 
Przy Urzędzie Pocztowym Toruń 2. 
clenie paczek pocztowych, nadchodzących z zagranicy. 
EKSPEDYCJA TOWAROWA TORUN=MOKRE, 
Tel. 161. 
Nadawanie i wydawanie przesyłek pośpiesznych i zwykłych tak drobni* 
cowych jak i całowagonowych oraz przesyłek zwierząt żywych. 
Kierownik eksp. tow.: Gerhard Kaeber, asesor. 
Kasjer kasy stacyjnej: Franciszek Wilczewski, starszy asystent. 
Kasjer kasy towarowej: Leonard Witt, asystent. 
Godziny czynności służbowych, okienka kasy towarowej tak narlariia 
jak wydania czynne są w dni powszednie od godz. 8—12 i od 14—17, w nie* 
dzielę i święta od godz. 9—11 tylko dla przesyłek pośpiesznych. 
EKSPEDYCJA TOWAROWA TORUN*NADBRZEŻE, 
Tel. 672. 
Czynności ekspedycyjne tylko dla przesyłek całowagonowych. Przyj­ 
mowanie zamówień na dostawienie wagonów pod ładunek. 
Kierownik: Wiśniewski Franciszek, adjunkt kol. 
Zastępca kierownika: Dąbrowski Bolesław, asystent kol. 
EKSPEDYCJA TOWAROWA TORUŃ PRZEDMIEŚCIE. 
Tel. 199. 
ELEKTROWNIA I GAZOWNIA, 
MIEJSKA W TORUNIU. 
Biura administracyjne mieszczą sie przy PI. Bankowym 12, godz. urzc* 
dowe: od 8.30 —14 .30, telefon 11, 90. Dyrekcja: godziny urzędowe: od 12—13, 
telefon 33. Stały dyżur monterski, zgłoszenia na telefon Nr. 11. Pod wspólnym 
Zarządem tramwaje miejskie. Konta czekowe P. K. O. Nr. 206.362, Konta ban* 
kowe: Komunalna Kasa Oszczędności m. Torunia. 
INSPEKTOR PRACY XI OKRĘGU W TORUNIU 
ul. Kochanowskiego Nr. 1. parter, tel. Nr. 257. 
(Godziny urzędowania od 8—15 — w sobory od 8—13,30). 
Teren działalności Inspektora Pracy XI Okręgu w Toruniu obejmuje 
teren województwa pomorskiego i podzielony jest na 4 obwodowe inspek* 
toraty pracy, mianowicie: 
Inspektor Pracy 58 Obwodu w Toruniu, ul. Kochanowskiego Nr. 1 . 
parter, tel. Nr. 257, którego kompetencji podlega m. Toruń i powiaty: brod* 
nicki, działdowski, toruński i wąbrzeski; 
Inspektor Pracy 59 Obwodu w Grudziądzu, ul. Tuszewska Grobla Nr. 2, 
tel. 49, którego kompetencji podlega m. Grudziądz i powiaty: chełmiński, 
grudziądzki, lubawski, świecki i tucholski; 
59
		

/Pomorze_005_08_074.djvu

			Inspektor Pracy 60 Obwodu w Gdyni, ul. Świętojańska, gmach Korni* 
sarjatu Rządu pokój Nr. 5 —6, tel. Nr. 1665, którego kompetencji podlega m. 
Gdynia i powiaty morski i kartuski; 
Inspektor Pracy 61 Obwodu w Tczewie, ul. Krótka Nr. 10, tel. Nr. 84. 
•którego kompetencji podlegają powiaty: chojnicki, kościerski, sępoliński, 
starogardzki i tczewski. 
Inspekcja Pracy działa na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rze* 
czypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy (Dz. U . R . P . Nr. 67/27. 
poz. 590) oraz innych specjalnych przepisów prawnych. 
Obwodowi Inspektorzy Pracy, stanowiący władzę I instancji podlegają 
Okręgowemu Inspektorowi Pracy jako władzy II instancji, ten zaś Główne* 
mu Inspektorowi Pracy przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, jako 
władzy III instancji. 
Inspekcja Pracy jest obowiązana i uprawniona do nadzoru nad prze* 
strzeganiem i wykonywaniem przepisów prawa o ochronie pracy, a w szcze* 
gólności o ochronie życia, zdrowia i sił pracowników, o przestrzeganiu do* 
brych obyczajów w stosunkach pracy, o czasie pracy, w dniach świątecznych, 
0 urlopach, o pracy młodocianych i umożliwieniu im kształcenia się ogólnego 
1 zawodowego, o pracy kobiet, o przedstawicielstwie pracowników i jego 
uprawnieniach, o pracy chałupniczej. 
Inspekcja Pracy ma prawo przed właściwejmi sądami 
występować 
w sprawach o przekroczenia przepisów o ochronie pracy obok innych orga* 
nów oskarżenia publicznego. Współdziała ze stronami 
zainteresowanemi 
w celu zapobiegania zatargom pracy oraz przy likwidowaniu wynikłych za* 
targów. Zbiera dane, dotyczące warunków bytu i pracy zarówno pracowni- 
ków, na których rozciąga się ustawodawstwo i ochrona pracy jak i tych, któ* 
rych prawodawstwo to nie obejmuje. 
Oprócz zadań, w których Inspekcja Pracy występuje jako władza ad* 
ministracyjna z własnym zakresem egzekutywnym, funkcjonuje ona ponadto 
jako organ opinjodawczy lub doradczy w stosunku do władz administracji 
ogólnej, np. przy udzielaniu zezwoleń na otwarcie lub przebudowę zakładów 
przemysłowych. 
Inspektor Pracy XI Okręgu — Inż. Bogusław Świezawski 
p. o . Inspektor Pracy 58 Obwodu — Inż. Kazimierz Ossowski 
p. o . Inspektor Pracy 59 Obwodu — Władysław Dąbrowski 
Inspektor Pracy 60 Obwodu — Franciszek Szulc 
p. o Inspektor Pracy 61 Obwodu — Klemens Suchożebrski. 
KASA CHORYCH MIASTA TORUNIA, 
ul. 3 Maja Telef. 76, 128. 
Komisarz Zarządzający: Apolinary Zdanowicz, 
Dyrektor Kasy Chorych: Marjan Jakubowski , 
Lekarz Naczelny: Dr. Zdzisław Dandelski, 
Lekarz Zakładowy: Dr. Tadeusz Michejda. 
Biura administracji czynne od 8*ej do 13*ej: wydawanie kart porad do 
lekarzy od 8*ej do 17*ej. 
Komisarz Zarządzający przyjmuje w poniedziałki i czwartki od ll*ej 
do 12*ej. 
Lekarz Naczelny przyjmuje od 10*ej do 12*ej. 
Lekarz Zakładowy przyjmuje od 10*ej do 12*ej i od 17*ej do 18*ej, w sb* 
boty od 1 l«ej do 13*ej. 
60
		

/Pomorze_005_08_075.djvu

			Przy Kasie Chorych uruchomiony jest Zakład wodolecznictwa i elektro* 
terapji, czynny od 9*ej do 13*ej i od 17*ej do 19*ej, w soboty od ll*ej do 15*ej, 
z którego mogą korzystać również osoby nie należące do Kasy Chorych za 
ustanowioną opłatą. 
Zakład udziela następujące kąpiele i zabiegi: Kąpiele: zwyczajne oczy* 
szczające, kwasowo*węglowe, tlenowe, perełkowe, piaskowe, solankowe, solan* 
kowo*potasowe, siarkowe, aromatyczne, piaskowe częściowe i całkowite, boro* 
winowe, mułowe, tusz parowy, łaźnia parowa (rosyjska), łaźnia sucha (rzym* 
swa), natryski, półkąpielowe hydrop. i t. d ., masaże częściowe, całkowite, wi* 
bracyjne, ćwiczenia i zabiegi mechano terapeutyczne, leczenie gorącem powie* 
trzem, naświetlanie lampami: kwarcową, „Sollux" i „Minima'*, kąpiele świetlne 
elektryczne całkowite i częściowe, diatermja. galwanizaeja, faradyzacja, arson* 
walizacja, kąpiele elektryczne czterokomorowe i elektryczne całkowite. 
Kasa Chorych posiada własne laiboratorjum dentystyczne, które wyko* 
nuje sztuczne uzębienie dla członków Kasy Chorych. Kierownik lek. dent. Am* 
broszkiewicz. Godziny przyjęć od 8V2 do 9Vfc. 
Spis lekarzy Kasy Chorych, 
a) Lekarze 
interniści: 
1. Dr. Balewski, Podgórz, Główna 36, tel. 805 
Godziny przyjęć: 
1. Dr. Balewski, Podgórz, Główna 36, tel. 805 
9 —11 
15 -17 
2. 
„ 
Betlejewski, Szeroka 31, tel. 189 
9 —11y2 
15 —17 
3. 
„ 
Casper, Sienkiewicza 12, tel. 511 
8M>—10 
15M. — 16»/o 
4. 
„ 
Goławski, Kr. Jadwigi 1, tel. 9 
9 —12 
i5y2- 16V2 
5. 
„ 
E. van Huellen, Chełmińska 22, tel. 926 
10 —12 
15 -17 
6. 
„ 
Jaworowicz. Żeglarska 22, tel. 645 . 
9 —11 
15 -17 
7. 
„ 
M. Łukowicz, Św. Katarzyny 10, tel. 1046 . 10 —13 
16 -•18 
8. 
„ 
Manowski, Szeroka 27, tel. 630 
9V2—12V2 
15y2- 17 
9. 
„ 
Swinarski, Szeroka 37, tel. 461 .... 10 —12 
15 -17 
10. 
„ 
Zapałowski, Szeroka 21, tel. 417 . 
9 —12 
15 —17 
11. 
„ 
Zakarzewski, Mokre, Kościuszki 9, tel. 1014 9Vi—11 
16 -18 
12. 
„ 
Zielonacki, Kościuszki 13, tel. 947 
9 —11 
15 -17 
b) Lekarze 
specjaliści: 
1. Dr. Beeli, Poniatowskiego 3, (chor. skór. i płc.) 
Godziny przyjęć * 
dla mężczyzn 
. 
. 
... 
13 —14 
16 -17 
2. 
„ 
Działowski, Rynek Starom. 14 (okulista) 9 -12 
15 -17 
3. 
„ 
A. van Huellen, Rynek Starom. 5 (chirurg) 10 —12 
15 -17 
5. 
„ 
Lewicki, Szopena 26, tel. 86 (chor. kobiece) 10 —12 
16 -18 
6. 
„ 
Kunz, Plac Św. Katarzyny (okulista) 
9 —12 
15 —17 
w soboty nie przyjmuje 
7. 
„ 
Steinborn, Łazienna 19 (chor. skór. i płc.) 10 —13 
15 -17 
8. 
„ 
Wrembel, Szeroka 24 (choroby uszu, nosa 
9 —12 
15 -17 
9. 
„ 
Tarnowski, Mostowa 11, tel. 467 (choroby 
9 —10 
15 -16 
10. 
„ 
Szaad, Plac Teatralny 40, tel. 691 (okulista) ioy2—12 
16 -18 
c) Lekarze 
dentyści: 
Godziny przyjęć: 
1. Durmowicz, Rynek Staromiejski 15 . 
2. Dawitt, Strumykowa 
3. Iwicki, Żeglarska 31 
9 —12 
15 —17 
61
		

/Pomorze_005_08_076.djvu

			4. Scharf, Kr. Jadwigi 12 
5. Tempski, Szeroka 26 
6. Życzkowski, Szeroka 37 
7. Zuk Zofja, Szeroka 43 
10 —12 
15 —18 
KASA URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU. 
Rynek Staromiejski Nr. 7 parter. Telef. 568. 
Pobiera, przechowuje pieniądze i inne walory na rachunek Skarbu Pań* 
stwa, dokonywuje wszelkich wypłat na podstawie właściwych asygnacji i zle* 
ceń władz asygnujących, dysponujących kredytami, względnie posiadających 
fundusze na otwartych rachunkach bieżących, sprzedaje znaczki stemplowe 
oraz blankiety wekslowe, pobiera wpłaty przy wykupie świadectw przemysło* 
wych na przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe i inne zajęcia osobiste, oraz 
karty rejestracyjne, przyjmuje i wydatkuje sumy depozytowe, sumy fundu* 
szów specjalnych i komunalnych i prowadzi rachunkowość wpływów i wydat* 
ków funduszów państwowych, oraz księgi biercze wszystkich podatków po* 
średnich i bezpośrednich i opłat stemplowych. Realizacja kuponów od papie* 
rów % Państwowych. 
Skład osobowy: 
Naczelnik Urzędu: Jerzy Schaeffer, 
Księgowy (zastępca naczelnika) Lucjan Zębik, 
Skarbnik: Henryk Mamonow. 
Pokwitowania kasowe wydane na specjalnych blankietach drukowanych, 
są tylko wtedy ważne, jeżeli na nich są dwa podpisy urzędników kasowych, 
wykazanych na taiblicy orjentacyjnej z odciśnięciem pieczęci urzędowej. 
Do przyjmowania wpłat upoważniony jesit tylko skarbnik (kasjer). Nie 
wolno wpłacać pieniędzy do rąk innych urzędników lub funkcjonarjuszów, nie 
upoważnionych do przyjmowania pieniędzy. 
Kasa Urzędu Skarbowego w Toruniu czynną jest dla stron z wyjątkiem 
niedziel i świąt uroczystych, codziennie od godz. 8. do 13*ej, w soboty do 12,30. 
Po odejściu od okienka Kasy, żadne reklamacje co do wysokości wpłat 
lub podjętych pieniędzy uwzględniane nie będą. 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI PAŃSTWOWEJ, 
ul. Mickiewicza 61 — II . p . tel. 607. 
Komendant: Inspektor Witalis Olszański 
mieszkanie prywatne: Mickiewicza 61 — parter 
Inspekcja 
tel. 837 
Kierownik Referatu Administracyjnego 
, 
657 
Gospodarczego 
656 
Urząd Śledczy, Mickiewicza 5 — II. p 
. 
. 
„ 
829 
Naczelnik Urzędu Śledczego, podinspektor Stanisław Mittlener 
mieszk. prywatne Mickiewicza 5 — II. p 
„ 
929 
Komisarjat I. Główny P. P . ul. Wały 
tel. 131, 132 
Kierownik: Podkomisarz Władysław Głuchowski 
tel. 914 
mieszkanie prywatne ul. Wały 
. 
914 
Komisarjat II. P . P. ul. Kościuszki 26 
Kierownik: Aspirant Stanisław Toroński . 
„119 
mieszkanie prywatne, ul. W . Garbary 25 — I p . 
695 
62
		

/Pomorze_005_08_077.djvu

			Posterunek P. P . Bydgoskie Przedmieście, Mickiewicza 65 
Posterunek kolejowy P. P . dworzec Toruń Przedmieście . 
. 
. 
tel. 404 
Wydział Śledczy w Toruniu, ul. Wały 
„ 
927 
Kierownik: komisarz Tadeusz Witkowski 
„157 
Komenda Powiatowa P P. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 23 I. 
Komendant Powiatowy P. P .: Nadkomisarz Franciszek Erhardt . . 
„ 
695 
mieszkanie prywatne: ul. Sienkiewicza 23 I. p 
„ 
721 
Komendant Wojewódzki P. P. i Naczelnik Urzędu Śledczego przyjmują. 
interesantów codziennie, prócz niedziel i świąt, od godz. 8 do 15. 
KONSULAT NIEMIECKI, 
ul. Bydgoska 36, tel. 844. 
Skład osobowy: Konsul Dr. Pochhammer. Kanzler : Brandtner. 
Godziny urzędowe: od 9—13. 
Telegram: „Consugerma". 
Konta bankowe: Zyrokonto Bank Polski i Vereinsbank Toruń. 
Tery torjum urzędowania: Województwo Pomorskie. 
Skrzynka pocztowa: nr. 44 . 
KURATORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO POMORSKIEGO 
Szefem urzędu jest Kurator Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Dr. Michał Pollak. 
Kuratorjum obejmuje Biuro Personalne oraz następujące wydziały: 
ogólny, szkolnictwa powszechnego (I), szkolnictwa średniego ogólnokształcą­ 
cego (II) i szkolnictwa zawodowego (III). Kierują niemi naczelnicy wydziałów. 
Do Biura Personalnego należą sprawy personalne urzędników i nauczy* 
cieli. Naczelnikiem tego biura jest radca Józef Żuchowicz. 
Do wydziału ogólnego należą sprawy ogólne, prawne, higjeny szkolnej 
i wychowania fizycznego, sprawy kancelaryjne, statystyczno*sprawozdawx;ze 
i gospodarczo*finansowe. Naczelnikiem tego wydziału jest Ferdynand Śli­ 
wiński. 
Referat spraw prawnych i wojskowych prowadzi radca Robert Ander= 
sen. Sprawami higjeny szkolnej kieruje p. o . okręgowego wizytatora szkół, 
Dr. Józef Ciosłowski; wychowaniem fizycznem opiekuje się inspektor okrę= 
gowy, p. Feliks Matawowski, a harcerstwem prof. Wilhelm Słaby. 
Sprawy finansowe załatwia Oddział Rachuby, którym kieruje naczelnik 
oddziału Józef Szadowski. 
— 
Kancelarję Kuratorjum prowadzi p. Zygmunt 
Riss 
Wydział I zajmuje się sprawami szkolnictwa powszechnego a nadto 
kształceniem i dokształceniem nauczycieli szkól powszechnych oraz oświatą 
pozaszkolną. Naczelnikiem wydziału jest Ks. Konstanty Aksamitowski. 
Sprawami kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych 
i dokształcaniem czynnych nauczycieli szkół powszechnych kieruje okręgowy 
wizytator szkół, Stanisław Wiśniewski. 
Sprawami oświaty pozaszkolnej zajmuje się asesor Kazimierz Kru* 
kowski. 
Wydział II (Sienkiewicza 38) administruje szkolnictwem średniem ogól* 
nokształcącem. Naczelnikiem tego wydziału jest Bronisław Biedowicz. 
Wydziałem III szkolnictwa zawodowego kieruje Stefan Borucki. 
Kurator przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki od godziny 12*tej 
do 14-ej. Naczelnicy i wizytatorowie przyjmują w poniedziałki, środy i piątki 
od godziny ll*tej do 13*tej-
		

/Pomorze_005_08_078.djvu

			Magistrat i Rada Miejska miasta Torunia. 
SPIS CZŁONKÓW MAGISTRATU MIASTA TORUNIA. 
„ 
L. p. 
Imię i nazwisko 
Tytuł 
Adres 
i Antoni Bolt 
Prezydent miasta 
Bielany 
2 Bała Franciszek 
Kom. wiceprez. miasta 
Mickiewicza 81 a 
3 Józef Wąsik 
Radca Miejski 
Rybaki 35 
4 Inż. Kazimierz Ulatowski 
Radca Budownictwa Miejsk. Legjonów 
5 Jan Rzyski 
Radca Leśnictwa Miejskiego Bydgoska — Leśniczówka 
6 Łucjan Basiński 
Radca Miejski 
Żeglarska 22 
7 Władysław Katafias 
Rynek Nowomiejski 24 
8 Ludwik Makowski 
ti 
tt 
Szeroka 2 
Wojciech Pawlak 
i? 
!• 
Mickiewicza 61 
IO 
Stanisław Tempski 
Szeroka 37 
11 
Franciszek Hamerski 
„ 
honorowy 
Rynek Staromiejski 26 
12 
Franciszek Wiencek 
,» 
i. 
Mostowa 38 
13 
Inż. Jan Kołek 
i* 
ii 
Wodna 24 
"4 
Dr. Stanisław Woyda 
ii 
ii 
Sienkiewicza 15 
•5 Zygmunt Wojdak 
ii 
ii 
Chełmińska 30 
Podział organizacyjny magistratu miasta Torunia 
(urzędu i przedsiębiorstw zakładów) 
Wydział Prezydjalny. 
Décernent—Prezydent m. Antoni Bolt 
1) Sprawy organizacyjne 
2) 
„ 
społeczno* reprezentacyjne 
3) 
„ 
Rady Miejskiej i Magistra* 
tu jako korporacyj 
4) 
„ 
personalne pracowników 
miejskich 
5) 
„ 
statystyczne 
ó) 
„ 
dot. rozwoju miasta i po* 
trzeb ekonomicznych lu* 
dności 
7) 
„ 
prawne 
8) 
,. 
gospodarczo * kancelaryjue 
9) Administracja ratusza 
10) Archiwum urzędu i bibljoteka 
11) Ogólna Kancelarja i Biuro Podawcze 
12) Sprawy ogólno gospodarcze admi* 
nistracji miejskiej i kontrola 
gospodarki miejskiej. 
Wydział Rachunkowo * Kasowy. 
Décernent — Radca miejski Łucjan 
Basiński 
zast. Radca miejski Józef 
Wąsik 
1) Rachunkowość 
2) Miejska Kasa Główna 
Wydział Administracyjny. 
Décernent — Kom. Wiceprezydent 
miasta Franciszek Bała 
1) Sprawy weterynaryjne 
2) 
„ 
policyjno s porządkowe, ło* 
wieckie, rolnictwa i rybo* 
łóstwa 
3) 
„ 
aprowizacyjne i walki 
z lichwą 
4) 
n 
obywatelstwa, zmiany na* 
zwisk, wyznaniowe, patro* 
naty kościelne 
64
		

/Pomorze_005_08_079.djvu

			1 
5) Sprawy karno * administracyjne 
6)„ 
wojskowe, mob. i wycho* 
wania fizycznego 
7) Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu 
Ludności 
8) Biuro Adresowe 
9" Urząd Rozjemczy dla Spraw Najmu 
10) Urząd Stanu Cywilnego 
11) Straż Pożarna. 
Wydział Przemysłowy. 
Decernent — Radca Magistratu Tadeusz 
Janowski 
1) Sprawy przemysłu niekoncesjono* 
wanego 
2) 
,. 
przemysłu konsecjowanego 
3)„ 
przemysłu okrężnego 
4) 
„ 
budowy i urządzeń zakla* 
dów przemysłowych 
5)„ 
rzemiosła 
6)„ 
korporacyj przemysłowych 
7) 
„ 
cechów 
8)„ 
miar i wag 
9) 
„ 
kotłów parowych 
10) Sąd Przemysłowy 
11) „ Kupiecki. 
Wydział Majątku Miejskiego. 
Decernent — Radca miejski Łucjan 
Basiński 
zast. Radca m. Franciszek 
Wiencek 
1) Zarząd majątku miejskiego rucho* 
mego i nieruchomego — 
inwentaryzacja 
2 Administracja domów służbowych 
3) 
„ 
„ 
czynszowych 
4) 
„ 
„ 
fundacyjnych 
5) 
„ 
placów publicznych i 
terenów miejskich 
6) 
„ 
schronisk dla bezdos 
mnych 
7) 
„ 
kapitałów i długów 
miejskich 
8) Ewidencja i administracja upraw­ 
nień majątkowych (polowanie, ry* 
bołówstwo na terenach miejskich 
it.p.) 
9) Administracja przedsiębiorstwa Nad* 
brzeże 
10) Ogólna ewidencja majątku przed* 
siębiorstw i zakładów miejskich. 
5 Księga Adresowa 
Wydział Techniczno Budowlany. 
a) Décernât Budownictwa Miejskiego 
i Nadzoru Budowlanego 
Decernent — Radca miejski inż. 
Kazimierz Ulatowski 
1) Sprawy budownictwa miejskiego na­ 
ziemnego i podziemnego 
2) 
nadzoru budowlanego 
3) 
„ 
konserwacji zabytków i 
pomników 
b) Décernât Pomiarów, Regulacji mia* 
sta i Drogowy 
Decernent — inż. Ferdynant Roth 
1) Sprawy pomiarów łącznie z regu* 
lacją miasta 
2) 
» 
drogowe i administracyjno 
- 
wodne, (budowa, konser* 
wacja i administracja dróg, 
placów, oświetlenie ulic) 
Wydział Zdrowia. 
Decernent *— Dr. med- Marjan 
Skowroński 
1) Sprawy policyjno sanitarne (czy* 
stość, higjena lokali i miejsc 
publicznych, kontrola śród* 
ków spożywczych, nadzór 
nad zakładami wytwarza* 
jącymi lub sporządzaj ącymi 
środki spożywcze) 
2) Walka z chorobami zakaźnemi i 
społecznemi, przychodnie gruźliczne, 
jagliczne, weneryczne, dezinfekcja 
3) Higjena szkolna 
4) Higjena publiczna (łazienki, ustępy 
publiczne) 
5) Szpitalnictwo 
6) Sprawy lekarzy, lekarzy dentystów, 
akuszerek 
7) 
„ 
aptek i drogerji 
8) Zakład czyszczenia miasta 
Wydział Opieki Społecznej. 
Decernent — Asesor Alojzy Kirstein 
1) Sprawy ubogich (zasiłki, lecznictwo, 
pogrzeby) 
2) Opieka nad bezdomnymi 
3) Opieka nad sierotami 
4) Opieka zawodowa 
5) Sprawy wychowania przymusowego 
i zapobiegawczego 
65 
À
		

/Pomorze_005_08_080.djvu

			6) Sprawy inwalidów 
7) Sprawy bezrobotnych 
8) Zarząd kuchni ludowej 
9) Zarząd zakładów opieki społecznej 
a) Schronisko Miejskie—Sierociniec 
b) Dom Św. Józefa — przytułek 
c) 
„ 
Starców 
— 
„ 
d) Schronisko Obywatelskie 
e) 
„ 
pod wezwaniem św. 
Jerzego 
f) 
„ 
pod wezwaniem św. 
Katarzyny 
g) 
,. 
pod wezwaniem św. 
Jakóba 
10) Nadzór nad instytucjami i organi* 
zacjami opieki społecznej 
11) Opieka nad dzieckiem 
12) Urząd Ubezpieczeń 
13) Sekcja Zakładu Ubezpieczeń od wy* 
padków w rolnictwie. 
Wydział Kultury i Oświaty. 
Décernent—Kom. Wiceprezydent miasta 
Franciszek Bała 
1) Sprawy szkolnictwa powszechnego 
2) 
,, 
„ 
dokształcającego 
3) 
„ 
„ 
zawodowego 
4) Szkoły wydziałowe 
5) Gimnazjum Żeńskie 
6) Przedszkola 
7) Sprawy kulturalno * oświatowe 
8)„ 
krajoznawstwa i propagan* 
dy miasta (wycieczek i 
przewodników) 
9) Kronika miasta 
10) Sprawy turystyczne 
11) Administracja Teatru Miejskiego 
12) Muzeum Miejskie 
13) Książnica Miejska im. Kopernika 
14) Archiwum Miejskie. 
Wydział Podatkowy i Egzekucyjny 
Décernent — Radca miejski Józef Wąsik 
1) Wymiar podatków komunalnych, 
naństwowych i opłat 
2) Odwołania i sprzeciwy podatkowe 
3) Miejska Kasa Podatkowa 
4) Sprawy egzekucyjne. 
Wydział Dóbr i Lasów. 
Décernent — Radca miejski Jan Rzyski 
1) Administracja ogrodów miejskich 
2) 
„ 
lasów miejskich 
3)„ 
folwarków Krowieniec i 
Katarzynka 
4) 
„ 
miejskich plantacyj wikli* 
nowych. 
Przedsiębiorstwa miejskie- 
1) Elektrownia, Gazownia i Tramwaje 
Miejskie 
Dcc^nent — Radca miejski Stanisław 
Tempski 
2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Décernent—Inżynier Wojnarowi 
3) Rzeźnia Miejska 
Décernent — Radca miejski Ludwik 
Makowski 
Zakłady. 
1) Szpital Miejski 
Dyrektor — Dr. med. Zdzisław Dandelski 
-fttiTomsho 
Mtajoznawtze 
îFoIsfzieéo 
„(Taurine Jilub" 
tCdtlmifMi 
n> Jotuniu) 
Xnaidtufe 
si« prsy ul. 9txediianicxe 10 (Dom 33wa*zttva 
£ irxel.) 
lóiefc ies# 50 
(telefon 
nr. 300
		

/Pomorze_005_08_081.djvu

			SPIS CZŁONKÓW RADY MIEJSKIEJ MIASTA TORUNIA. 
L. p. 
Nazwisko i imię 
Zawód 
Adres 
i Antczak Antoni 
Dyrektor drukarni 
Legjonów 7 
2 
Adrjańczyk Stanisław 
Drukarz 
Żeglarska 21 
3 Augustyniak Józef 
Kierownik handlowy 
Rynek Nowomiejski 4 
4 
Barczyński Ludwik 
Mistrz piekarski 
Prosta 6 
5 Borowski Roman 
Budowniczy 
Strumykowa 12 
6 Błaszkiewicz Leopold 
Budowniczy 
Strumykowa 15 
7 
Doehn Jerzy 
Mistrz ślusarski 
Bankowa 6 
8 Doerfferowa Zofja 
Mężatka 
Moniuszki 15 
9 Dybowski Bronisław 
Malarz 
Podgórna lc 
IO Drogomirecki Bolesław 
Urzędnik 
Klonowicza 23 
ii Gośliński Andrzej 
Restaurator 
Szeroka 29 
12 
Górny Ludwik 
Inwalida 
Prosta 30 
«3 Herwich Kazimierz 
Kupiec 
Łazienna 22 
«4 Jeszawicz Paweł 
Murarz 
Podgórna 34 
»5 Kapczyński Jan 
Kupiec 
Czerwona Droga 1 
16 Klack Marcin 
Werkmistrz 
Kościuszki 9 • 
17 
Krupka Wincenty 
Przeds^pryw. 
Chełmińska 9 
18 
Łabudziński Jan 
Własc. apteki 
Mickiewicza 82 
19 
Maćkowiak Wacław 
Kupiec 
Szeroka 24 
30 Makowski Aleksy 
Em. wizytator szkół 
Słowackiego 41 
21 
Malinowski Walenty 
Urzędn. pryw. 
Kościuszki 54a 
22 
Malchrowicz Stefan 
Sekretaraz Z. Z . P . 
Podgórna 24 
23 
Michałek Stefan 
Adwokat i notarjusz 
Mickiewicza 18 
24 
Musiał Marjan 
Urzędnik prywatny 
Sobieskiego 19 
25 
Nalazek Józef 
Adwokat • 
Konopnickiej 11 
26 
Niezieliński Tadeusz 
Dyr. Urzędu Pocztowego 
Rynek Staromiejski 
27 
Paczoska Jan 
Właściciel młynu 
Przedzamcze 4 
28 
Pętlinowski Jan 
Mistrz krawiecki 
Kopernika 43 
29 
Pohl Józef 
Kolejarz 
Droga Treposka 8 
30 
Przybyszewski Jan 
Kołodziej 
Bażyńskich 7 
31 
Rolewski Kazimierz 
Mistrz stolarski 
Sobieskiego 25 
32 
Rundt Artur 
Drukarz 
Mostowa 14 
33 
Sądecki Władysław 
Robotnik transp. 
Klonowicza 24 
34 
Schab Teofil 
Insp. Wojew. Kom. Flot. Nar. Warszawska 10/12 
35 
Sikora Konrad 
Kupiec 
Szeroka 17 
36 
Dr. Steinborn Otto 
Lekarz 
Łazienna 19 
37 Szulc Artur 
Mistrz ślusarski 
Słowackiego 41 
3» Tomaszewski Ryszard 
Stolarz 
Kościuszki 50 
39 
Tycner Antoni 
Asystent kolejowy 
Dworzec Przedm. dom. kol 
40 
Wakarecy Karol 
Mistrz rzeźnicki 
Chełmińska 6 
41 
Witkowski Stanisław 
Kupiec 
Sobieskiego 30 
41 Zawiślewski Karol 
Kupiec 
Chełmińska 12
		

/Pomorze_005_08_082.djvu

			ROZKŁAD BIUR W RATUSZU. 
Nr. 
biura 
Nazwa biura 
Położenie 
Uwagi 
i Biuro informacyjnospodawcze 
parter 
2 
Służba ratuszowa 
3 
3a 
4 
Biuro Ew dencji i Kontroli Ruchu Ludności 
s/ 
Wydział Administracyjny 
. 
. 
sprawy obywatelstwa 
l Wydział Kultury i Oświaty 
Urząd tozj. dla spr. najmu 
6 
7 
Wydział Administracyjny 
Wiceprezydent miasta 
referat wojsk, i karny 
8 
9 
Wydział Administracyjny 
Registratura główna 
Urząd Stanu Cywilnego 
IO 
ii 
Wydział Zdrowia 
. 
stacja badania środk. żywn. 
12 
Komunalna Kasa Oszczędności 
13 
Wydział Opieki Społecznej. 
i Urząd Ubezpieczeń 
14 
Naczelnik Wydz. Op. Społ.. 
i Urząd Ubezpieczeń 
'S 
Sala posiedzeń Magistratu 
I. piętro 
16 
17i18 
Wydział Prczydjalny 
. 
. 
. 
Kancelarja 
16 
17i18 
.. 
„ 
Dyrektor biura 
19 
Dyrektor biura 
20 
Wydział Prezydjalny 
21 
22 
Sala posiedzeń Rady Miejskiej • 
23 
Wydział Majątków Miejskich 
... 
24 
Naczelnik Wydziału Oóbr i Lasów. 
„ 
25 
26 
Kierownik Zakładu Wodociągów Miejskich . 
27 
Wodociągi Miejskie 
28 
29 
Frzedpokój prezydenta miasta 
.... 
30 
Naczelnik Wydziału Rachuby i Kontroli 
31 
Miejska Kasa Podatkowa 
32 
Miejska Kasa Główna 
33 
Archiwum Miejskie 
. 
... 
34 36 Muzeum Miejskie . . 
. 
. 
II. piętro 
37 38 Wydział Przemysłowy 
... . 
3Budowlany 
Biuro pol. budowlanej 
42 
»» 
»? 
»? 
„ 
bud. naziemnego 
43 
Naczelnik Wydziału Techn.*Budowl. . 
44 
Wydział TechnicznosBudowlany 
Sekretarjat 
45 
tt 
tF 
11 
,. 
Reijistr. Wydziału 
46 
Naczelnik Wydziału Podatk. i Egzek. . 
M 
47 48 Wydział Podatkowy i Egzekucyjny 
»» 
49 
•» 
.» 
». 
tt 
Egzekucja 
5° 
1. 
» 
.» 
sprawy przewłaszczeniowe 
S' 
Wydział fechniczno«Budowlany 
,, 
ref er. mierniczy 
52 53 
»• 
.i 
f. 
„ 
drogowy 
54 55 Muzeum Miejskie 
56 57 
" 
If 
68
		

/Pomorze_005_08_083.djvu

			MIEJSCOWY URZĄD MIAR W TORUNIU 
ul. Mickiewicza 61. 
Badanie, legalizowanie narzędzi mierniczych i nadzór nad niemi. Tery* 
torjalny podział zakresu działania urzędu obejmuje m. Toruń, oraz powiaty 
Toruń, Wąbrzeźno, Brodnica, Lubawa, Działdowo. 
Stale czynny jest urząd dla publiczności tylko we wtorki i czwartki 
każdego tygodnia od godziny 8*mej do 12*tej. 
Kierownik: Józef Bednarkiewicz, 
w z. Alfons Olkiewicz, legalizator. 
ZARZĄD OBWODOWY FUNDUSZU BEZROBOCIA. 
Toruń, ul. Jagiellońska Nr. 27 róg Grudziądzkiej, dom własny, telefon Nr. 961. 
Prowadzenie akcji zabezpieczeniowej na wypadek bezrobocia na Wojes 
wództwo Pomorskie: 
Przewodniczący Zarządu: Józef Milewski 
Zastępca Przewodniczącego: Lucjan Prechitko*Poliński. 
Członkowie Zarządu z ramienia: 
samorządów: Stefan Fredyk, Bronisław Kurzętkowski; 
pracodawców: Ignacy Jarocki, Józef Drecki; 
pracobiorców: Stefan Malchrowicz, Edmund Guziałek, Grabowski Bern. 
Godziny przyjęć dla s'tron u Przewodniczącego (pokój 5 parter) i jego 
zastępcy (pokój 9 I piętro) codziennie od godziny ll*ej do 13*ej. 
Dla wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Zarządu 
Obwodowego na terenie całego Województwa Pomorskiego, w szczególności 
opracowywania projektów preliminarza budżetowego, kontroli całokształtu 
operacyj finansowych, przyznawanie i wymierzanie w imieniu Zarządu Obwo* 
dowego zasiłków bezrobotnym i t. d. powołane jest 
OBWODOWE BIURO FUNDUSZU BEZROBOCIA 
mieszczące się w tymże gmachu własnym Funduszu Bezrobocia (tel. 961). 
Na czele Obwodowego Biura stoi Kierownik Prechitko Poliński Lucjan, 
(Godziny przyjęć dla stron codziennie od ll*ej do I3*ej (pokój 9*ty I piętro). 
Referaty: a) Rachunkowo*finansowy: Księgowy: Przedpełski Jan, 
b) Świadczeń: Ref. Rakowiecki Mieczysław, 
c) Zakładów pracy: Ref. Młynarczyk Franciszek, 
d) Sekretarjat: Ref. Błędowski Wiesław. 
ODDZIAŁ RUCHU TORUŃ. 
D. O. K. P. Gdańsk — ul. Piastowska nr 1 — teł. 642. 
Oddział Ruchu załatwia sprawy dotyczące ruchu na P. K. P . 
a w szczególności sprawy dyspozycji taborem, dzierżawy placów składowych, 
spedytorów kolejowych i czynności policyjno*kołejowe na stacjach. 
Do Oddziału Ruchu Toruń należą linje: Kluczyki — Toruń Przedm. 
— 
Dt. Eylau — Toruń Mokre —Grudziądz — Gardeja — Łasin, Toruń Północ 
— 
Czarnowo, Toruń Mokre — Unisław, Toruń Mokre — Lubicz, Chełmża — 
Mełno, Kowalewo — Bodnica, Jabłonowo — Zawadzka Wola, Brodnica — 
Radomno, Nowe Miasto — Zajączkowo Lubawskie — Lubawa, Dragacz — 
Grudziądz — Iłowo, Działdowo — Dt. Eylau, Brzozy — Toruń Przedmieście. 
Naczelnik Oddziału: Bolesław Szanda. pokój Nr. 28 
Zastępca Naczelnika: Michał Opyrchał. 
Kontrolerzy Ruchu: pokój Nr. 27-
		

/Pomorze_005_08_084.djvu

			Biuro: ruchowe 
pokój Nr 25 
,. 
dyspozytor: 
„ 
„ 
26 
,, 
rachunkowe- 
„ 
„ 
24 
„ 
personele^ 
„ 
,, 
23 
Kancelarja: 
„ 
„ 
22 
Dyspozytorzy ruchu: „ 
„ 
30 
ODDZIAŁ MECHANICZNY P. K . P. 
ul. Piastowska 1 — telefon 642. 
Naczelnik Oddziału: inż- Stanisław Szepetys, mieszk. 18 Stycznia 2. 
Referaty: 1. personalno*administracyjny, 
2. rachunkowy, 
3. gospodarka materjalowa, 
4. techniczny, 
5. ruchowy, 
6. statystyczny. 
Godziny przyjęć dla stron: Naczelnik Oddziału resp. w razie jego 
nieobecności zastępujący go kontroler maszynowy, codziennie od godz. 11—12. 
Referenci podani pod 1. 2 i 3 codziennie od godziny 10—13. 
Okręg Oddziału Mechanicznego rozciąga się na przestrzeni Iłowo — 
Rakowice — Działdowo — Brodnica — Jabłonowo, Grudziądz — Toruń—Ja* 
mielnik — Lubawa — Nowemiasto — Brodnica — Kowalewo — Chełmża — 
Łasin — Gardeja — Grudziądz — Laskowice — Kornatowo — Chełmno — 
Unisław — Lubicz — Czarnowo i Chełmża — Mełno. 
Zakres działania: Naprawa i eksploatacja parowozów, wagonów i wszel* 
kich urządzeń mechanicznych i światła, sprawa pożarnictwa, gospodarka 
zasobami i węglem, sprzedaż odpadków żużlu, miału dymicowego i starego 
żelaza w obrębie całego Oddziału. 
Podlega Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku. 
'Na terenie toruńskim posiada Oddział Mechaniczny 4 miejsca służ* 
jbowe i to: 
Parowozownia: Toruń Przedm. naczelnik parowozowni I kl- Włady* 
sław Jakubowski, mieszk. Dom familijny stacja Toruń Przedm.; 
Parowozownia II kl. Toruń Mokre: zawiadowca Jan Hruszka, mieszk. 
Dom familijny, stacja Toruń Mokre. 
Wagonownia II kl. Toruń Przedm.: zawiadowca Franciszek Majewski, 
mieszk. Dom familijny stacja Toruń Przedm. 
Filjalny Magazyn Zasobów I kl. Toruń Przedm.: zawiadowca Jan Nen* 
dza, mieszkanie Stawki pow. Toruń. 
PAŃSTWOWY URZĄD BUDOWNICTWA, 
ul. Słowackiego 16 — tel. 846. 
Kierownik Urzędu: Stefan Smolny. 
PAŃSTWOWY URZĄD BUDOWNICTWA MELJORACYJNEGO 
ul. Mickiewicza 79 — tel. 599. 
Kierownik: Radca bud. meljor. Alojzy Gólnik. 
Wszelkie sprawy spółek meljoracyjnych, jak opinjowanie, badanie 
projektów, kontrola robót meljoracyjnych, rewizja spółek meljoracyjnych, 
sprawy wodno*sporne, badanie materjałów technicznych dot. koncesji pię* 
trzenia wody, oraz udzielanie porad w sprawach meljoracyjnych i wodnych. 
70
		

/Pomorze_005_08_085.djvu

			PAŃSTWOWA REKTYFIKACJA SPIRYTUSU. 
Toruń Mokre, ul. Jana Olbrachta Nr. 14/16. 
Telefony: Nr. 38 i 592 
Godziny przyjęć dla stron: od godziny 8*mej do godz. 15*tej, w soboty 
od godz. 8smej do godz I3*tej. 
PAŃSTWOWY URZĄD POŚREDNICTWA PRACY, 
ul. Jagiellońska róg ul. Grudziądzkiej (gmach Funduszu Bezrobocia), tel. 960. 
Kierownik Urzędu: Józef Milewski. 
W zakres urzędowania P.U .P .P . wchodzą następujące główne czynności: 
1. rejestracja wolnych miejsc pracy, 
2. rejestracja poszukujących pracy, 
3. zapośredniczenia do pracy, 
4. przyjmowanie zgłoszeń praw do ustawowych zasiłków z Fund. Bezrobocia, 
5. kontrola bezrobotnych, 
6. nadzór nad społecznemi biurami pośrednictwa pracy, 
7. emigracja. 
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGJENY. 
Filja w Toruniu, ul. Wały 15, tel. 358. 
Godziny urzędowe dla stron od 10—15. 
Zadaniem Zakładu jest współdziałanie z państwowemi i autonomicz* 
nemi władzami sanitarnemi, w szczególności pomagać w zwalczaniu chorób 
zakaźnych przez dokonywanie badań bakterjologicznych i przeprowadzanie 
dochodzeń epidemjologicznych na życzenie tych władz. 
Kierownik: Dr. Stanisław Kaczyński. 
Asystent techniczny: Stanisław Krawczyk. 
Sekretarz: Roman Pawlikowski. 
POMORSKA IZBA ROLNICZA. 
Główne biuro ul. Sienkiewicza 10 — telefon 36, 469, 470. 
Prezes: Dr. Kazimierz Esden Tempski. 
Dyrektor: Wacław Dykier. 
Zastępca dyrektora i nacz- Wydziału Admin.: inż. Michał Wyrobisz. 
Wydział wytwórczości roślinnej: naczelnik Wydz.: inż. Józef Buczek. 
Referaty: doświadczalnictwa: inż. Zygmunt Lewicki, 
ogrodnictwa: Bogumił Bagiński, 
stacja oceny nasion:Karol Huppenthal, 
stacja ochrony roślin — inż. Światosław Nowicki, 
laboratorjum chem.: dr. Stefan Namysłowski, Toruń, Szopena 22. 
Wydział oświaty rolniczej: 
Naczelnik Wydziału: inż. Władysław Jacyna, 
organ Izby Rolniczej i organizacyj rolniczych tygodnik „Kłosy" — 
redaktor Wiktor Patrycy. 
Wydział leśnictwa: 
Naczelnik Wydziału Dypl. leśn. Michał Berankiewicz. 
Wydział wytwórczości zwierzęcej: 
Naczelnik Wydziału Maksymiljan Szczepski. 
Referaty: hodowli koni: nacz. Wydziału M- Szczepski, 
hodowli bydła: inż. Władysław Skrzypek, 
hodowli owiec: inż. Stanisław Jałowiecki, 
71
		

/Pomorze_005_08_086.djvu

			hodowli trzody chlewnej: Roman Schmaehling, 
hodowli drobiu: Florentyn Dabiński. 
Wydział meljoracyj rolnych: 
Naczelnik Wydziału: inż. Zygmunt Szadurski. 
Wydział rachunkowości rolniczej: 
Naczelnik Wydziału: Cezary Jankiewicz. 
Wydział Ekonomiczny: 
Naczelnik Wydziału: mgr. Jan Głębowicz. 
POMORSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZEŃ W TORUNIU. 
Jedyny zakład publiczno s prawny Województwa Pomorskiego, Centrala 
w Toruniu, ul. Żeglarska 22, — tel. 174, 267. Komisarjaty. w Gdyni, Chojnie 
cach i Grudziądzu. 
Agenci we wszystkich miejscowościach Pomorza. Przyjmuje: ubezpie* 
nia od ognia — budynków, ruchomości, objektów przemysłowych, fabry* 
cznych i rolnych; ubezpieczenia plonów od gradobicia po najniższych tary* 
fach i najdogodniejszych warunkach. 
POWIATOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ TORUŃ. 
Koszary Jezuickie przy ul. Łaziennej Nr. 11, II ptr. 
— 
Telefon D. O, K. 75. 
Powiatowa Komenda Uzupełnień jest wojskowa władzą dla spraw uzu­ 
pełnień siły zbrojnej i administracji rezerw na obszarze swego okręgu. 
Do P. K. U . Toruń należą następujące powiaty: 
1. Toruńsmiasto 
2. Toruń»powiat 
3. Wąbrzeźno 
4. Chełmno 
5. Rypin 
W P. K . U . załatwia się następujące sprawy: 
a) sprawy wojskowe rezerwistów i pospolitego ruszenia. 
b) sprawy wojskowe poborowych. 
Godziny przyjęć: 
a) dla interesantów zgłaszających się z prośbami, oraz po wszelkie infor* 
macje — od godziny 10 do 12 każdego dnia; 
b) dla wezwanych przez P. K. U. od godz. 8 do 15. 
Zgłaszać należy się w poczekalni u inspekcyjnego, który skierowuje 
interesanta do odnośnego kierownika referatu. Zwracanie się wprost do 
kierownika referatu bez uprzedniego zgłoszenia się u inspekcyjnego — jest 
wzbronione. 
PROKURATURA SĄDU APELACYJNEGO W TORUNIU. 
Staromiejska Fosa 1. (Gmach Sądu Grodzkiego I. piętro) telefon 967. 
Skład osobowy: 
Prokurator Sądu Apelacyjnego: Jawornik Karol, 
Wiceprokurator Sądu Apelacyjnego: Plejewski Leon, 
Wiceprokurator Sądu Apelacyjnego: Bieńkowski Krzysztof, 
Naczelny Sekretarz: Gajczak Józef, 
Adjunkt kancelaryjny: Arkuszewski Leon, 
Adjunkt kancelaryjny: Grabowska Kazimiera, 
Woźny: Wilczyński Franciszek. 
72
		

/Pomorze_005_08_087.djvu

			PROKURATURA SĄDU OKRĘGOWEGO W TORUNIU 
ul. Piekary 51. Telefon Nr. 491. 
Ściganie przestępstw popełnionych w obwodzie Sądu Okręgowego w To* 
runiu, wykonywanie wyroków i nadzór penitencjarny nad więzieniami całego 
okręgu, tudzież rejestracja skazanych, urodzonych w obwodzie Sądu Okręgo* 
wego w Toruniu. 
Prokurator Sądu Okręgowego: Jan Studnicki, Telefon Urzęd. 491, Pryw. 127 
Przyjmuje strony za uprzedniem zgłoszeniem się w sekretarjacie od 
godz. 12—13*ej. 
Zastępca: Bohdaa Zembrzuski, Wiceprokurator Sądu Okręg. 
Prokuratorzy Rejonowi: 
Marski Teodor, podprokurator Sądu Okręgowego Rejonu II. 
Wałecki Zygmunt, podprokurator Sądu Okręgowego, Rejonu II. 
Przyjmują strony od godz. 11—13*ej za uprzedniem zgłoszeniem się 
w sekretarjacie. 
Naczelny Sekretarz Prokuratury: Leon Ossowski, Telefon Nr. 491 
Przyjmuje strony od godz. 10—13*ej. 
Sekretarjat Rejonów Prokuratorskich: 
Kierownik: S- Rakowski Starszy Sekretarz Prokuratury 
Sekretarjat Wykonywania Wyroków: 
Kierownik: B. Smoliński, Starszy Sekretarz Prokuratury 
Kierownicy Sekretarjatów pzyjmują strony i udzielają informacyj od 
godz. 10—13*ej. Telefon Nr. 491. 
PRZEDSTAWICIELSTWO IZBY PRZEMYSŁOWOsHANDLOWEJ 
W GDYNI 
Toruń, ul. Żeglarska 1. Tel : 619- 
Kierownik Przedstawicielstwa: Józef Ratajski. 
SĄD APELACYJNY 
Fosa Staromiejska L. 12 . — 
Telefon 833 (Gmach Sądu Grodzkiego). 
Prezes Sądu Apelacyjnego: Cezary Szyszko, telefon pryw. 970. 
Ogólny nadzór służbowy nad Sądami na Pomorzu, sprawy osobowe 
i dyscyplinarne. 
Sekretarjat Prezydjalny Sądu Apelacyjnego: 
Kierownik Sekretarjatu: Naczelny Sekretarz Mieczysław Wróblewski 
Sekretarjat otwarty dla interesentów od 10 do 13. 
Oddział Rachunkowy Sądu Apelacyjnego 
Kierownik: Naczelnik Oddziału Rachunkowego Władysław Wroński 
Kasa Sądu Apelacyjnego 
Skarbnik: Michał Fandrejewski 
Godziny przyjmowania opłat i wypłat od 9—13. 
Wydział I. (cywilny) Sądu Apelacyjnego. Odwołania i zażalenia w sprawach 
cywilnych. Sprawy fideikomisowe. 
Przewodniczący: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego Ferdynand Herdegen 
Sędziowie: Dr. Wiszniewski, Dr. Stefański. Dr. Kruszyński, Osten*Sacken, Mo* 
zolowski, Herman 
Kierownik Sekretarjatu: Ludwik Swołek 
Sekretarjat otwarty od godz. 10—13. 
Wydział II (karny) Sądu Apelacyjnego. Apelacje i zażalenia w sprawach 
karnych. 
Przewodniczący: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego Władysław Erazm Klank 
Sędziowie: Sosiński, Kurkowski, Kolarz, Dr. Halski 
Kierownik Sekretarjatu: Naczelny Sekretarz Venzercjusz Jackiewicz 
Sekretarjat otwarty od godz. 10—13. 
73
		

/Pomorze_005_08_088.djvu

			SĄD GRODZKL 
Fosa Staromiejska 30a — telefon 487. 
Dr. Gumiński Mieczysław, Naczelnik Sądu Grodzkiego 
Chmurzyński Józef, sędzia grodzki 
Graeve Władysław, 
„ 
„ 
Łapkiewicz Jerzy 
-, 
„ 
Dr. Scheuring Witold, asesor 
Wroński Aleksander, 
„ 
Halpern Marjan, 
„ 
Łubkowski Bronisław 
„ 
Srokowski Władysław, naczelny sekretarz. 
SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU, 
przy ul. Piekary nr. 51. Tel. 514. 
Do okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu należą Sądy Grodzkie: w Bro* 
dnicy, Chełmnie, Chełmży, Działdowie, Golubiu, Kowalewie, Lidzbarku, Lu* 
bawię, Nowem mieście, Toruniu i Wąbrzeźnie. 
Prezes: Chodecki Władysław, Tel. urz. 260, mieszk. 626 
Wiceprezesi: Lipiński Mikołaj, Paszkiewicz Franciszek, Sobolewski Stanisław 
Sędziowie: Dr. Karakulski Kazimierz, Kłodnicki Eugenjusz, Łubkowski Zygmunt, 
Nawrocki Józef, Pietrykowski Tadeusz, Piskorski Zdzisław, Dr. Pi* 
>e 
r * ziewicz Tadeusz, Sala Jakób, Dr. Stachowski Henryk, Zych Marjan 
Sędzia Okr. Śledczy: — vacat 
Naczelny Sekretarz Sądu: Lakser Mieczysław. 
I. Wydział Cywilny. 
a) Przewodniczący: Wiceprezes S. O. Sobolewski. 
Członkowie: S. O. Piskorski, S. O. dr. Karakulski, S. gr. Chwiećko, S. gr. 
Lewandowski. 
' 
Sprawy odwoławcze i zażaleniowe, nadto sprawy powstałe na tle wy* 
padków samochodowych oraz sprawy odwoławcze od orzeczeń sądów prze* 
mysłowych i kupieckich i urzędów dla spraw łowieckich. 
Kierownik Sekretarjatu: Naczelny sekretarz Wieczorkowski Stefan. 
b) Sprawy I. instancji rozpoznawane w składzie 3 sędziów. 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O. Sobolewski . 
Członkowie" S- O Pietrykowski i w kolejności: S O. Piskorski, S. O - 
dr. Karakulski, S. gr. Chwiećko. S. gr. Lewandowski. 
Kierownik Sekretarjatu: Starszy sekretarz Salomon Michał. 
c) Sędziowie jednostkowi: 1) Wiceprezes S. O . Paszkiewicz, 2) S. O. Sala, 
3) — vacat. 
Sędziowie jednostkowi rozpatrują sprawy wartości poniżej 10.000 złotych 
z wyjątkiem spraw, w których stroną jest Skarb Państwa. 
II. Wydział Handlowy. 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O. Paszkiewicz 
Zastępstwa: S O Sala i S- O . Pietrykowski 
Członkowie: Sędziowie handlowi 
Kierownik Sekretarjatu: sekretarz Janiszewski Bronisław. 
74
		

/Pomorze_005_08_089.djvu

			III. Wydział Karny. 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O . Lipiński Mikołaj 
? 
Zastępca: S. O. Kłodnicki Eugenjusz 
Członkowie: S. O. Kłodnicki, S. O . Nawrocki, S. O. Dr. Piziewicz, S. O. 
Łubkowski. 
Prezes Sądu: Chodecki przyłącza się do Wydziału III Karnego. 
a) sprawy karno*odwoławcze: 
Przewodniczący: Prezes S. O . Chodecki 
Członkowie: S. O. Kłodnicki i S. grodzki 
b) Sprawy karne I instancji: 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O . Lipiński wzgl. S . O . Kłodnicki 
Członkowie: S. O . Dr. Piziewicz i S. O . Łubkowski wzgl. S. O. Kłodnicki. 
c) Sprawy uproszczone jednostkowe prowadzą: S. O. Nawrocki. 
Zastępca: S. O . Kłodnicki, S. O. Dr. Piziewicz. 
Kierownik sekretarjatu: sekretarz Skowronek Zygmunt. 
STACJA TORUŃ PRZEDMIEŚCIE P. K . P. 
Wszelkie sprawy dotyczące ruchu pociągów jak i przewozu osób 
pozostają pod zarządzeniem Zawiadowcy stacji I kl. Jana Hryniszczaka, 
którego biuro mieści się w budynku stacyjnym i jest czynne od 8—12 i 14—18. 
Sprawy ekspedycyjne, przesyłek drobnych jak i wagonowych, pospiesz* 
nych i zwyczajnych pozostają pod kierownictwem kier. ekspedycji towaro* 
wej I kl. p. Edwina Borzestowskiego. 
Sprawy czysto kasowe pod kierownictwem adjunkta Józefa Hoppego. 
Pozatem mieszczą się na tutejszym dworcu następujące samodzielne 
miejsca: 
Parowozownia pod kierownictwem naczelnika parowozowni I kl. Włady* 
sława Jakubowskiego. 
Filjalny Magazyn Zasobów pod kierownictwem starszego magazyniera za* 
sobów Jana Nędzy. 
Wagonownia II kl. pod kierownictwem zawiadowcy Franc. Majewskiego. 
Odcinek drogowy I pod (kierownictwem starszego zawiad. Pawła Dąbka. 
STAROSTWO GRODZKIE. 
ul. Mickiewicza Nr. 5 
— 
telefon 712 i 713. 
Starostwo Grodzkie dzieli się na 5 referatów i to: I. Ogólny, II. Orga* 
nizacyjny, III. Bezpieczeństwo Publiczne, IV. Administracyjno*Prawny, 
V. Administracyjno*Karny. 
Zakres działania poszczególnych referatów jest następujący: 
Referaty I. i II . Organizacja urzędu, sprawy reprezentacyjne 
i osobowe urzędników, 
Referat 
III. Sprawy polityczne, prasowe, zgromadzeń pu* 
blicznych i wieców, policji państwowej i t. p. 
Referat 
IV. Sprawy paszportowe, cudzoziemców, broni, 
kwest, widowisk, filmów, pojazdów mechanicz* 
nych, godzin handlu, policji obyczajowej oraz 
utrzymania bezpieczeństwa, spokoju, porządku 
puibl. na drogach, ulicach i placach, 
Referat 
V. Sprawy karne. 
Starosta Grodzki Toruński: Władysław Staniszewski, Toruń, ul. Mickiewicza 
Nr. 5 — telefon Nr. 712. 
Godziny przyjęć dla publiczności od 9 do 14. 
75
		

/Pomorze_005_08_090.djvu

			STAROSTWO KRAJOWE POMORSKIE, 
ul. Mostowa 13 — telefon 583 i 584. 
Starosta Krajowy Pomorski: Wincenty Łącki. 
Oddział prezydjalny. 
Sprawy ogólne Sejmiku, Wydziału Wojewódzkiego i Komisyj Sejmi* 
kowych, sprawy Pom. Krajowej Kasy Pożyczkowej, Pomorskiego Stowarzy­ 
szenia Ubezpieczeń i Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek", likwidacja 
majątku b. prowincji Zachodnio*pruskiej, kolejki lokalne i sprawy prawnicze. 
Zakres urzędowania poszczególnych wydziałów jest następujący: 
Wydział I. 
Sprawy personalne Starostwa Krajowego i podległych mu zakładów 
i instytucyj krajowych, sprawy emerytów, wdów i sierot, sprawy Wyższej 
i Wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, likwidacja djet i kosztów podróży 
członków Sejmiku, Wydziału Wojewódzkiego i Komisyj, Izby Wojewódzkiej 
oraz urzędników Starostwa Krajowego, sprawy organizacyjno-administracyjne 
i dostaw, nadzór nad majątkami rolnemi zakładów krajowych, popieranie 
kultury i sztuki, subwencje i stypendja, imeljoracje, ubezpieczenie społeczne 
i ubezpieczenie od wypadków w rolnictwie, zarząd gmachu, bibljoteki, samo* 
chód, sprawy kancelaryjne. 
Kierownik Wydziału: Zast. Starosty Krajowego dr. Stan. Gąsowski. 
Wydział II. 
Sprawy wychowania zapobiegawczego, szkolenia akuszerek, sprawy 
pieczy nad ubogimi, korygendami i inwalidami, sprawy domów pracy i przy* 
tulku, stacje opieki nad matką i dzieckiem, inne sprawy opieki społecznej, 
sprawy likwidacyjne, ubezpieczenia koni i bydła. 
Naczelnik Wydziału: Konstanty Rohloff. 
Wydział III. 
Sprawy budżetowe, zamknięcia rachunkowe, kontrola kasy i rachun* 
kowość Starostwa Krajowego i zakładów, podatek krajowy, ewidencja i kon* 
trola wpływów podatkowych miast i powiatów, dotacje państwowe, rozdział 
dotacji i zapomóg na ordynacje powiatowe, rozliczenia z Rządem z tytułu 
kosztów wychowania zapobiegawczego, zarząd funduszów, lokata kapitałów. 
Naczelnik Wydziału: Bazyli Bilewicz*Stankiewicz. 
Wydział IV. 
Opieka nad umysłowo*chorymi, epileptycznymi, idjotami, sprawy ad* 
ministracyjne Krajowych Zakładów Psychiatrycznych w Kocborowie i Świe* 
ciu, Zakładów Opieki Społecznej w Wejherowie. 
Naczelnik Wydziału: Edmund Jonas'. 
Wydział V. 
Naczelny Zarząd i kontrola dróg wojewódzkich i państwowych, prze* 
kazanych Pomorskiemu Związkowi Krajowemu, budowa nowych dróg i mo* 
stów, rozdział dotacji na drogi państwowe i wojewódzkie w 
zarządzie 
powiatów i zasiłków na drogi powiatowe i gminne, opracowywanie planów 
i projektów technicznych, współdziałanie z wydziałem robót publicznych 
Pom. Urzędu Wojewódzkiego w sprawach ogólnego zarządu drogowego 
i kontroli technicznej, budownictwo naziemne w zakładach (nowe budowle, 
konserwacje i remonty, instalacje techniczne i t. d.) zaopatrywanie zarządu 
głównego i zakładów w materjały opałowe i artykuły techniczne. 
Naczelnik Wydziału: iniż. Michał Jost. 
76
		

/Pomorze_005_08_091.djvu

			Główna Kasa Krajowa. 
Rendant: Teodor Stobbe. 
Pomorska Krajowa Kasa Pożyczkowa. 
Kierownik kasy: Kazimierz Sobolewski. 
STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU. 
ul. Wały — telefon Nr. 94 i 180. 
Zakres działania Starosty Powiatowego określa rozp. Prez. Rz. z dnia 
19 stycznia 1928 o organizacji władz admin. ogólnej (Dz. U . Nr. 11 p . 86). 
W myśl tego rozporządzenia Starosta Powiatowy jest na terenie powiatu: 
1. przedstawicielem Rządu (wyłącznym) 
2. szefem administracji ogólnej. 
Starostę Powiatowego zastępuje Zastępca Starosty. 
Starostwo Powiatowe jest organem Starosty Powiatowego. 
Starosta Powiatowy: Dr. Dominik Bogocz. 
ł 
Zastępca Starosty Pow.: Wincenty Dołżycki. 
Dr. Olszewski (lekarz pow.) 
Dr. Eugenjusz Schwartz: (lekarz weterynaryjny). 
Starostwo Powiatowe dzieli się na referaty: ogólny, organizacyjny, woj* 
skowy, administracyjny, przemysłowy, wodny, bezpieczeństwa, opieki spo* 
łecznej, budownictwa, sanitarny, weterynarji, ochrony lasów, karny, Urząd 
ubezpieczeń, inwalidztwa wojennego. 
Godziny przyjęć u Starosty Pow. codziennie od 10—12, u referentów 
od 8—12 (we wtorki i piątki do 13). 
URZĄD KATASTRALNY W TORUNIU, 
ul. Kopernika Nr. 12 I. 
Zakres 
1 
działania: Wykonywanie i opracowanie wszelkich prac pomia* 
rowych jak parcelacje, ustalenia granic, wygotowanie dokumentów urzędo* 
wych jak dokumentów przewłaszczeniowych, planów, wyciągów i kopji 
z posiadłości. Badanie i przyjmowanie do katastru prac pomiarowych prze* 
dłożonych przez mierniczych przysięgłych (prywatnych). Pozatem Urząd 
opracowuje podatek gruntowy i budynkowy. Okręg, który Urząd opraco* 
wuje obejmuje: Toruń*miasto, powiat toruński i powiat wąbrzeski. 
Personel urzędu: 
Kierownik: inż. W. Lindner, radca mierniczy. 
Adjunkt katastr.: Alfons Zawacki. 
Rysownik katastr.: Bolesław Pliszka. 
Praktykant: Wacław Wierzchowski. 
Godziny urzędowe: od 8—15, przyjęć od godz. 11—13. 
URZĄD POCZTOWY Nr. 1. 
Rynek Staromiejski Nr. 15. 
Godziny urzędowe: w dni powszednie od 8 do 18, 
w niedziele i święta od 9 do 11. 
Kierownictwo: Naczelnik — Tadeusz Niezieliński. 
Godziny urzędowe od 8 do 12 i od 16 do 18, telef. 983 . 
Zastępca Naczelnika: Nadzór ruchu: — Wacław Swiątkiewicz. 
Godziny urzędowe: od 8 do 12 i od 15 do 18. Telef- 986. 
77
		

/Pomorze_005_08_092.djvu

			Oddział 1.— Kancelarja: Kierownik: st. asyst- Wilkiewicz- 
Godziny urzędowe: od 8 do 12 i od 15 do 18,30, pomiędzy 
godz. 12 
— 
15 dyżur. 
a) Sprawy personalne. Załatwianie spraw dotyczących ubez* 
pieczenia na życie w PKO. 
b) Reklamacje, pełnomocnictwa pocztowe, zmiana adresów, 
skrytki i przegródki pocztowe 
c) Sprawy gospodarcze 
d) Registratura. 
Telef. 985. 
Oddział 11. — 
Kasa Główna: Kierownik — kontroler Felicja Jettka. 
Godziny urzędowe: od 8 do 13 i od 17,30 do 20- 
Przyjmowanie gotówki tytułem opłaty za przesyłki franko* 
wane za pomocą maszyny, Telef. 984. 
Oddział Ul. — 
Oddział nadawczy: Kierownik — kontroler Nowak. 
Godziny urzędowe: od 8 do 18 bez przerwy. 
Przyjmowanie przesyłek listowych, poleconych i wartościo­ 
wych oraz przekazów pocztowych i wkładów czekowych na 
konto PKO- Wpłaty oszczędnościowe i premjowe. Przyjmo* 
wanie zamówień na czasopisma i sprzedaż znaczków poczto* 
wych oraz ubezpieczeniowych (ubezpieczeniowych od 8 do 
12i15do18) 
Wypłaty przekazów pocztowych i czekowych oraz wkla* 
dek na książeczki oszczędnościowe PKO- Telef. 975. 
Oddział IV. 
— 
Paczkarnia: Kierownik: kontroler Towalski. 
Godziny urzędowe: od 8 do 12 i od 15 do 18. 
Nadawanie i wydawanie paczek od 8 do 12 i od 15 do 18. 
wydawanie przesyłek listowych i poste restante od 8 do 18 
Wyplata rent. Telef. 993 . 
Oddział V. 
— 
Doręczalnia, sala listonoszy: Kierownik Bielecki 
Godziny urzędowe od 8 do 19. 
Doręczanie przesyłek listowych i pieniężnych w miejscowym 
okręgu doręczeń i okręgu pozamiejscowym Wywiad w spra­ 
wach wekslowych. Telef- 943 
Oddział VI. 
— 
Dekartacja i sortownia: Kierownik — kontroler Witkowski. 
Godziny urzędowe bez przerwy. 
Przyjmowanie poleconych przesyłek listowych poza godzi* 
nami urzędowemi za osobną opłatą Drobna sprzedaż znacz* 
ków pocztowych. Odprawa transportów. Wypróżnianie skrzy* 
nek pocztowych. Telef. 987 - 
Oddział VII. — 
Biuro tent.: Kierownik — st. kontroler Daniec. 
GodzJny urzędowe od 8 do 12 i 15,30 do 18. 
Załatwianie spraw rentowych. 
Oddział Vili. 
— 
Gazetowy: Kierownik — asyst Gawrysiakówna- 
Godziny urzędowe od 8 do 12 i 15 do 18,30. 
Przyjmowanie deklaracji na zgłoszone czasopisma do pre* 
numeraty pocztowej i załatwianie wszelkich spraw gaze­ 
towych. 
Spis personelu Urzędu pocztowego. 
Naczelnik Urzędu: Niezieliński Tadeusz. 
Zast. Nacz- Urzędu: Swiątkiewicz Wacław 
St. kotrolerzy: 
Bielecki, Daniec i Huhse 
Kontrolerzy: 
Badowski, Goga, Jettka. Nowak, Samp, Towalski i Witkowski 
78 
i
		

/Pomorze_005_08_093.djvu

			»t. asystenci: 
Borzechowska, Chojnacki, Jeziorska, Kulla, Kwella, Nowa* 
kowski, Sass, Stolińska, Szczepańska, Wilkiewicz i Wrońska. 
asystenci: 
Affeldt, Banacki, Budziński. Gastecka, Gawrysiakówna, Gos 
łaszewska, Gruenwald, Gutt, Halwowa, Illeczko, Krzymień* 
Macura, Marciszewska, Mięsikowski, Preiss, Rząsa, Satke, 
Scheffsówna, Sniegowska, Tyczyński, Waśkowska, Wierz* 
bicki, Wilczak, Wojnowski. Wojtas i Znaniecki, 
'raktykanci: 
Radomski, Rybak i Samulski. 
Niżsi Funkcjonariusze. 
»t. podurzędnicy: Chrzanowski. Iwański i Korzeński 
''odurzędnicy; 
Jabczyński, Jankiewicz, Norkowski i Orłowski 
T 
kspedjeńci: 
Affeldt, Chojnowski, Drążkowski. Drygalski, Gowiński, 
Kańduła, Kaznowski, Kaźmierkiewicz, Kreining, Lipecki, 
Neumann, Piątek, Pokrant, Parużyński, Rumiński, Stoppel, 
Syrocki, Schwankowski, Wilczewski. Wiorowski i Wiśniewski 
St. pocztyljoni: 
Bandrowski, Bądzielewski, Chylarecki, Cabulski, Dąbrowski, 
Duliszewski, Górny, Rządziela, Kawicki, Krzyżanowski, Ma» 
jewski, Myszka, Murawski, Olkiewicz, Radacz, Rogacki, 
Szymański, Urbański, Waszkowski, Wiśniewski, Zakrzewski, 
Zieliński L- i Zieliński M. 
Pocztyljoni: 
Jankowski i Karemba. 
Prow. pocztyljoni: Glazik 
Kontraktowy: 
Drążkowski 
Dozorca domowy: Morawski- 
URZĄD POCZTOWOsTELEGRAFICZNY TORUŃ 2. 
(Dworzec — Przedmieście). 
Nr. telefonu: 978 (Centralka łączy wszystkie poszczególne oddziały Urzędu). 
Czynny dla publiczności w dziale: poczty od godz. 8—12 i 15—18 telegrafu 
i telefonu bez przerwy. 
Naczelnictwo Urzędu Pocztowego oraz przełożeństwo poczt ruchomych wę* 
zła toruńskiego: Józef Patkowski, nacz. urzędu p. t ., Nr. telefonu 988. 
Godziny przyjęć dla stron: 8—13. 
Oddziały Urzędu Pocztowego: (Godziny urzędowe: od 8—15). 
Ia. Kancelarja: Leokadja Szarafińska, asystent. 
Ib. Oddział gospodarczy: Leon Lenckowski, st. asystent. 
II. Kasa główna: Kasjer: Stanisław Kraska, st. asystent. 
Likwidator: Edward Resmanowski, asystent. 
III. Kierownik Oddziału pocztowego: Józef Orzeł, kontroler, 
IV. Kierownik Filji (przy ul. Nadwiślańskiej) Jan Łukaszewski, st. asystent. 
V. Kierownik Oddziału pocztowo*celnego i sortownia paczek amerykan* 
skich: Antoni Muller, kontroler. 
URZĄD POCZTOWOsTELEGRAFICZNY TORUŃ 3. 
Personel urzędniczy: Cellmer Aleksander nacz. urzędu; Konkol Bro* 
nisław, prow. asyst.; Łukaszewska Mar ja, asyst, poczt.; Schubert Bronisław, 
asyst, poczt. 
Okienko I. 
Czynności od godz. 8—12*tej. 
a) Przyjmowanie wszelkich przesyłek pocztowych jak: listów poleconych 
i wartościowych, paczek zwykłych i wartościowych, przekazów zwykłych 
i telegraficznych, wkładek na rachunek Pocztowej Kasy Oszczędności, 
prenumeraty czasopism, telegramów i rozlmów telefonicznych, sprzedaż 
znaczków pocztowych, ubezpieczeniowych, druków płatnych oraz wyda* 
wanie książeczek oszczędnościowych. Załatwia wniesione reklamacje. 
79
		

/Pomorze_005_08_094.djvu

			b) Wydawanie wszelkich przesyłek pocztowych dla abonentów skrytek i prze* 
gródek pocztowych, wypłaty przekazów pocztowych i telegraficznych, 
przekazów czekowych i na książeczki oszczędnościowe. 
Czynności od godz. 15—18*tej. 
a) Przyjmowanie przekazów zwykłych i telegraficznych, wkładek na rachu* 
nek P. K. O., prenumeraty czasopism, telegramów i rozmów telefonicznych, 
wydawanie książeczek 
oszczędnościowych, 
załatwianie 
wniesionych 
reklamacyj. 
b) Wydawanie wszelkich przesyłek pocztowych dla abonentów skrytek 
i przegródek pocztowych, wypłaty przekazów pocztowych i przekazów 
czekowych, wypłaty doraźne na książeczki P. K . O. 
Okienko II. 
Czynne od godz. 15—18*tej. 
Przyjmowanie listów poleconych i wartościowych, paczek zwykłych 
i wartościowych, sprzedaż znaczków pocztowych oraz druków płatnych. 
W niedziele i święta czynne tylko Okienko II od godz. 9 —11 dla przyj* 
mowania listów poleconych, telegramów i rozmów telefonicznych, sprzedaży 
znaczków i druków płatnych, wydawania przesyłek pocztowych dla abonen* 
tów skrytek i przegródek pocztowych oraz dla adresatów zgłaszających się 
po odbiór nadeszłej korespondencji. 
Obsługa okienek na zmianę. 
Godziny przyjęć dla stron u Naczelnika urzędu codziennie od godz. 
8—12*tej i od 16—18*tej, prócz niedziel i świąt. 
URZĄD SKARBOWY AKCYZ I MONOPOLÓW PANSTWOWCYH. 
Staromiejski Rynek Nr. 7 — telefon 95. 
przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach urzędowych od 
godz. 8—15, a w soboty od 8—13,30. 
Urząd dzieli się na trzy działy, a to: administracyjny, akcyzowy i karny. 
Naczelnik Urzędu: Alfons Weforn; biuro mieści się na III piętrze, pokój 21. 
URZĄD SKARBOWY W TORUNIU 
Rynek Staromiejski Nr. 7 I p. — telefon 515. 
Kierownik Urzędu: Inspektor Skarbowy, Jerzy Schaeffer I ptr. pokój Nr. 14. 
Czynności Urzędu Skarbowego zgrupowane są w działach: 
1. podatku przemysłowego, podatku od energji elektrycznej; 
2. podatku dochodowego, gruntowego, majątkowego, wojskowego i od ka* 
pitałów i rent; 
3. opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn; 
4. egzekucyjny; 
5. dział rachunkowo*kasowy z nazwą: Kasa Urzędu Skarbowego w Toruniu. 
Godziny przyjęć dla stron od 9—13*tej. 
Kierownik Urzędu Skarbowego przyjmuje od godz. 11—13tej. 
Kasa Urzędu Skarbowego urzęduje dla stron od godz. 8 —1330 z wyjąt* 
kiem sobót, w których urzędowanie dla stron kończy się o godz. 12,30. 
URZĄD TELEGRAFICZNY TORUŃ. 
Rynek Staromiejski 15. 
Wszystkie sprawy wchodzące w zakres telegrafu, telefonu i rad ja. 
Naczelnik Urzędu: Andrzej Sokołowski, urzęduje od 8—13 i 16—18, teł. 990 
Zastępca Naczelnika: Stanisław Gunia, 
„ 
„ 8—15 
„ 
999 
Kierownik ruchu telegraf.: Andrzej Schweitzer 
„ 
8—12 i 15—18, „ 992 
Kierownik ruchu telefon.: Józef Krzyżanowski 
„ 
8—13 i 16—18, „ 995 
Kancelarja: asystent Bronisław Michniewski, 
„ 
8—16 
„ 
999 
Kasa: kontroler Bolesław Urbański, 
urzęduje „ 8—13 i 16—18, „ 991
		

/Pomorze_005_08_095.djvu

			URZĄD WOJEWÓDZKI POMORSKI 
Fosa Staromiejska Nr. 31/33 Tel. 87, 91, 288, 685. 
Wojewoda: Stefan Kirtiklis. 
Wicewojewoda: Dr. Mieczysław Seydlitz- 
Sekretarjat Wojewody Nr. tel. 685. 
I. Wydział Ogólny. 
Naczelnik: Wicewojewoda Dr. Mieczysław Seydlitz. 
1. Oddział Organizacyjny: 
Referat: Org. O Ogólny, 
Org. L Organizacyjny, 
Org. P Osobowy, 
oraz Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego, Bibljoteka, 
Kancelarja Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego. 
2. Oddział Budżetowo*Gospodarczy: 
Referat: OB B Budżetowy, 
OB R Rachunkowy, 
OB G Gospodarczy, 
OB D Budżetowosrachunkowy Dyrekcji Rob. Publiczn. 
3. Inspektorat. 
II. Wydział Bezpieczeństwa. 
Naczelnik: Jan Łepkowski. 
1. Oddział Polityczny i bezpieczeństwa: 
Referat: B PP Polityczny, 
B PR Prasowy, 
B PB Bezpieczeństwa, 
B PN Spraw narodowościowych, 
2. Oddział Porządku Publicznego: 
Referat: B AP Policji porządkowej, 
B AM Dowodów osobistych i meldunków, 
B AC Cudzoziemców, 
B AG Ochrony granic. 
III. Wydział Samorządowy. 
Naczelnik: Mikołaj Zakrzewski. 
1. Oddział Administracji samorządowej: 
Referat: SA O Organizacyjno*administracyjny, 
SA D Spraw dyscyplinarnych, 
2. Oddział Finansów i Gospodarki Komunalnej: 
Referat: SF F Gospodarki finansowej związków komunalnych, 
SF G Polityki gospodarczej związków komunalnych, 
SF K Komunalnych Kas Oszczędności, 
3. Inspektor Samorządowy. 
IV. Wydział Administracyjny. 
Naczelnik: vacat. 
1. Oddział Obywatelstwa i stanu cywilnego: 
Referat: A OO Obywatelstwa, 
A OC Stanu cywilnego, 
2. Oddział Administracyjny: 
Referat: AA O Ogólny, 
AA W Spraw wodnych, 
AA D Daniny lasowej i odbudowy kraju, 
AA E Wywłaszczeniowy, 
AA P Opinij prawnych, 
6 Księga Adresowa
		

/Pomorze_005_08_096.djvu

			3. Oddział spraw wyznaniowych oraz kultury i sztuki: 
Referat: A W W Wyznaniowy, 
A WK Kultury i stetuki; 
4. Oddział Aprowizacyjny. 
V. Wydział Zdrowia. 
Naczelnik: Dr. Andrzej Krysiński. 
Referat: Z O Organizacyjny i nadzoru nad personelem, 
Z Z Zakładów leczniczych, 
Z U Uzdrowisk, 
Z W Walki z chorobami, 
Z H Higjeny społecznej, 
Z S Sanitarny, 
Z F Farmaceutyczny, 
Z P Pomocy lekarskiej dla pracowników państw. 
VI. Wydział Wojskowy. 
Naczelnik: Wiktor Grzanka. 
Referat: W P Powszechnego obowiązku wojskowego, 
W W Innych spraw wojskowych, 
W F Przysposobienia wojsk, i wychowania fizycznego, 
W K Koordynacji i nadzoru w akcji przygotowania 
obrony Państwa. 
VII. Wydział Rolnictwa. 
Naczelnik: Konstanty Ceceniowski. 
1. Inspektorat rolnictwa, 
2. Inspektorat ochrony lasów, 
3. Inspektorat weterynarji, 
4. Inspektorat rybactwa. 
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W TORUNIU 
w gmachu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego II. piętro. 
Prezes Sądu: Jan Stonawski 
Wiceprezes: Bronisław Dawid 
Sędzia zawodowy Wojew. Sądu Adm.: Józef Pałac 
Sąd orzeka w następujących ważniejszych sprawach administracyjno — 
spornych : 
a) w sprawach samorządowych podatków, 
b) w sporach między związkami ubogich o zwrot udzielonego wspar* 
eia ubogim, 
3) w sprawach spornych dotyczących legalności wyborów do Sejmików 
Powiatowych, do Rad gminnych miejskich i wiejskich, 
4) w sprawach roztrzyganych przez Wydziały Powiatowe i Woje* 
wóJzkie Sądy Administracyjne w postępowaniu uchwałowem na 
podstawie ustnej rozprawy, o ile rozprawę taką uzna za konieczną 
ze względu na wyraźny przepis prawny lub ze względu na 
prawo strony, 
5) w sprawach, w których według dotychczasowych przepisów przy* 
sługiwało prawo wyboru środków prawnych w postępowaniu spor* 
nem lub innem. 
Tok czynności i postępowania przed Wojew. Sądem Administracyj* 
nym oraz stosunek jego do Wojewódzkich władz administr. ogólnej ustala 
regulamin Min. Spr. Wewnętrznych z dnia 17 lipca 1930 r. (Dz. U. R. P . 
Nr. 55 poz. 465). 
82
		

/Pomorze_005_08_097.djvu

			WYDZIAŁ POWIATOWY W TORUNIU- 
Wydział Powiatowy w Toruniu składa się z 7 głównych referatów: 
Przewodniczącym Wydziału Powiatowego jest Starosta Powiatowy Dr. Dominik 
Bogocz. 
Zastępca przewodniczącego jest: referendarz Starostwa W. Dołżycki. 
REFERAT I. Ogólno*Administracyjny. 
Kierownik referatu: Naczelny sekretarz Wydziału Powiatowego August Weiss- 
a) Ogólny nadzór nad biurowością, sprawy personalne urzędników Wydziału 
Powiatowego, sprawy Sejmiku Powiatowego, wybory do tych korporacyj, 
sprawozdania administracyjne, sprawy rolne, weterynaryjne, sędziów 
rozjemców, straży pożarnych, desinfektorów, przewłaszczenie nieruchc 
mości miejskich. 
b) Referent oświatowy Krukowski. 
c) Sprawy oświaty pozaszkolnej, urządzanie kursów wieczornych, wykła* 
dów, przedstawień teatralnych. 
REFERAT II. Samorządowy. 
Kierownik: Inspektor samorządowy Wiktor Barwicki. 
Sprawy wójtów, sołtysów i przełożonych obszarów dworskich, finans 
sowe, kasowość i rachunkowość tych urzędów, ich lustracje i nadzór 
nad ich urzędowaniem- 
REFERAT III. Podatkowy. 
Kierownik referatu: St. sekretarz Wydziału Powiatowego Jan Marcinkowski. 
Wszystkie sprawy tyczące powiatowych podatków, opłat komunalnych 
i dodatków do podatków państwowych. 
REFERAT IV. Opieka Społeczna. 
Kierownik referatu: Sekretarz Wydziału Powiatowego MaksymiljanRozwadowski. 
a) Sprawy ubogich, ułomnych itd- opiekunów sierot, zwalczanie żebractwa 
i włóczęgostwa, pośrednictwo pracy, sprawy położnych i wypadki w roi* 
nictwie; 
Asystent Wydziału Powiatowego Jan Szczech: 
b) sprawy Szpitala powiatowego w Chełmży, Schroniska pow. w Otłoczynie, 
Ochronek w Lubiczu i Brąchnowie, umysłowo chorych, głuchoniemych 
i niewidomych, urzędu stanu cywilnego; 
REFERAT V. Techniczny. 
Kierownik referatu: Budowniczy powiatowy Mieczysław Jabłoński. 
Budowa nowych i naprawa starych dróg, szos i mostów, zakup i wy* 
dawanie potrzebnych materjałów, wykonanie planów i kosztorysów no* 
wych budowli, techniczne badanie planów budowlanych, udzielanie porad 
i wykonanie nadzoru nad spółkami meljoracyjnemi, związkami drogos 
wemi, zalesienie nieużytków, kilometrowanie dróg i szos. elektryfikacja 
powiatu, wykonanie nadzoru nad utrzymaniem dróg, szos, mostów w po* 
wiecie i nadzór nad pracami na poszczególnych drogach, szosach etc. 
REFERAT VI. Rachuba: 
Kierownik referatu: p. o . Rachmistrza Jan Makuracki. 
Przyjmowanie wszelkich wpłat i dokonanie wypłat na rzecz powiatu toruń* 
skiego, prowadzenie ksiąg kasowych i rachunkowych, zestawienie i kon* 
trola wykonania budżetu, roczne zamknięcie rachunkowe. 
83
		

/Pomorze_005_08_098.djvu

			REFERAT VIL Kancelarja: 
Kierownik kancelarji: Paweł Perkulli. 
a) Przyjmowanie od stron pism i protokułowanic wniosków, informowanie 
petentów, wysyłka listów, zakup i ewidencja materjałów biurowych, 
dzienniki urzędowe, wykonanie druków i czystopisów, 
b) pisanie na maszynach, obsługa centrali telefonicznej. 
Kontroler sanitarny Sylwester Śzczepanowski. 
c) badanie artykułów żywności, rewizje sanitarne. 
Przy Wydziale powiatowym w Toruniu znajduje się także Komunalna 
Kasa Oszczędności powiatu toruńskiego w następującym składzie; 
Rada Nadzorcza: 
1. Cymbrowski Tymoteusz, emeryt, rektor — Chełmża przewodniczący 
2. Stuczyński Stanisław, rolnik — Jedwabno 
3. Szeliski Witold, rolnik — Rogowo 
4- Adamczyk Władysław, rolnik — Rogówko 
5. Dolatowski Franciszek, rolnik — Otłoczyn 
Zarząd: 
1. Dr- Dominik Bogocz, starosta powiatowy toruński — naczelnik zarządu 
2. Ks. prałat Polikarp Gulgowski — Kiełbasin 
3. Kentzer Tadeusz, obywatel ziemski — Lipniczki 
Komisja Rewizyjna: 
1. Ks. Paweł Marchlewski, proboszcz — Łążyn 
2. Nowicki Michał, zegarmistrz — Chełmża 
3. Śmieszny Bernard, rolnik — Lubicz 
Skład personelu Komunalnej Kasy Oszczędności pow- toruńskiego. 
p. o. dyrektor Michał Zaleski 
kasjer: Stefan Janikowski 
5 książkowych, 1 biuralistka i 1 stróż- 
SKŁAD SEJMIKU POWIATOWEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. 
Przewodniczący: Dr. Dominik Bogo oz, starosta powiatowy toruński. 
Członków 
Sejmiku 
Nazwisko 
Imię 
Miejsce zamieszkania 
Czarnecki . 
Śmieszny • • 
Strzelecki • • 
Stuczyński • 
Grąbkowski 
Truszczyński 
Dygulski . . 
Kruk.. 
- 
Mackiewicz . 
Albin*Mateusz 
Bernard . 
Jan..• 
Stanisław 
Ignacy - 
Michał • 
Franciszek 
Tomasz . 
Walenty 
Młyniec 
Lubicz 
Grębocin 
Jedwabno 
Liznowo 
Dźwierzno 
Papowo*Biskupie 
Zelgno 
Siemoń 
84
		

/Pomorze_005_08_099.djvu

			Członków 
Sejmiku 
bież. 
Nazwisko 
Imię 
Miejsce zamieszkania 
10 
Józef 
Łubianka 
11 
Hugo 
Otłoczyn 
12 
Leon 
Łubianka 
13 
Feliks 
Łubianka 
14 
Ks- Marchlewski 
Paweł 
Łążyn 
15 
Schedlin*Czarliński 
.... 
Leon 
Brąchnówko 
16 
Konstanty . . . Łubianka 
17 
Anastazy 
.... 
Pluskowęsy 
18 
Ewald 
Sławkowo 
19 
Stanisław .... 
Gostkowo 
20 
Adam 
Zakrzewko 
21 
Stanisław .... 
Gostkowo 
22 
Antoni 
Papowo*Torunskie 
23 
Wilhelm 
.... 
Chełmża 
24 
Franciszek . . . Otłoczyn 
25 
Andrzej 
Stawki 
26 
Franciszek . 
- 
• 
Otłoczyn 
27 
Tymoteusz . . . 
Chełmża 
28 
Leon 
Chełmża 
29 
Bronisław . . . • 
Chełmża 
30 
Michał 
Chełmża 
31 
Stanisław 
.. .. 
Chełmża 
32 
Antoni 
Chełmża 
33 
Jan 
Chełmża 
34 
Stanisław 
.... 
Podgórz 
35 
Józef 
Podgórz 
36 
Józef 
Podgórz 
SKŁAD WYDZIAŁU POWIATOWEGO 
Przewodniczący: Dr. Dominik Bogocz, starosta powiatowy toruński 
Nr. 
Członków Wydziału Powiatowego 
bież. 
Nazwisko 
Imię 
Miejsce zamieszkania 
1 
Zakrzewko 
2 
Albin*Mateusz . 
- 
Młyniec 
3 
Stanisław 
.... 
Gostkowo 
4 
Bronisław .... 
Chełmża 
5 
Grębocin 
6 
Stanisław . . . • 
Gostkowo 
Nr. 
Deputowanych 
Powiat owych 
bież. 
Nazwisko 
Imię 
Miejsce zamieszkania 
1 
Tadeusz 
.... 
Lipniczki 
2 
Schedlin-Czarliński . . 
Brąchnówko 
85
		

/Pomorze_005_08_100.djvu

			Urzędy parafjalne i Gminy wyznaniowe. 
PARAFJA ŚW. JAKÓBA. 
Urząd Paraf jalny mieści się przy Rynku Nowomiejskim Nr. 6 — telefon 701. 
Kancelarja parafjalna jest otwarta w wszystkie dni powszednie od 
godz. 9—12. Tam sie załatwia wszelkie sprawy administracyjne, sprawy zaś 
podatkowe załatwia bezpośrednio Związek parafji kat. w Toruniu — ul. Bro* 
warna 9 I (rendant p. Zaleski). 
Historja kościoła: 
Kościół św. Jakóba założony w roku 1309, ukończony w roku 1350, 
przeszedł w czasie reformacji w ręce luteranów 1558 r. W roku 1667 został 
odzyskany dla katolików przez S. S . Benedyktynki jako kościół, nale« 
żacy do ich klasztoru, znajdującego się na obecnym placu św. Katarzyny 
a później zburzonego. Świątynia zbudowana w stylu nadwiślańsko*gotyckim, 
zawiera mnóstwo zabytków, między innemi ładny ołtarz barokowy, łuk tęczy 
misternej roboty snycerskiej i piękne świeczniki gotyckie. Na ścianach 
zauważyć można ślady malowideł ściennych „al fresco". 
Przed kościołem 
u bramy znajduje się oryginalna figura św. Jakóba. 
Patronem 'kościoła jest Rząd Polski. 
Proboszcz parafji: ks. Leon Kozłowski, który zarazem piastuje urząd 
dziekana dekanatu toruńskiego i kanonika honorowego kapituły katedralnej 
w Pelplinie. 
Wikarjusze: ks. Zygmunt Poćwiardowski i ks. Stefan #Wydrowski. 
Kapelan przy Szpitalu Miejskim: ks. Paweł Glock. 
Msze św. odbywają sie w dni powszednie o gddz. 6,30, 7,15 i 8,30; 
w niedziele i święta o godz. 7, 9 (gimazjalna), o 10«ej suma i o godz. 12 
— 
ostatnia Msza św. 
PARAFJA ŚW. JANA. 
Urząd paraf jalny przy ul. Żeglarskiej 16 (plebanja) — telefon Nr. 885. 
Obecnie (r. 1932) liczba dusz parafji wynosi prawie 7000 (r. 1840—1467 
dusz, rok 1848 — 1328 dus	
			

/Pomorze_005_08_101.djvu

			stawieni w całej postaci pod baldachimami. Jest to jeden z najcenniej* 
szych grobowców z owej epoki, jakie zachowały się w Polsce. 
3. Rzeźba gotycka Matki B. z Dzieciątkiem Jezus z jabłkiem (w prezbiterjum 
przy drzwiach do zakrystji), wyrób francuska z końca XIV w. Rzeźba 
ta obecnie spoczywa na konsoli gotyckiej z piaskowca z biustem Moj* 
żesza z w. ok. 1500. 
4. Obraz św. Stanisława Kostki pędzla Bartłomieja Strobla z pierwszej po* 
łowy XVII w. w kaplicy św. Stanisława. 
5. W kaplicy „Kopernikowskiej", w której został ochrzczony Mikołaj Ko* 
pernik (urodził się w Toruniu przy ul. św. Anny 19 lutego 1473), znaj* 
duja się: 
a) Chrzcielnica gotycka odlana z bronzu, z XIII w., z napisem niezrozu* 
miałym, 
Ib) pomnik Kopernika z r. 1766 dłuta Wojciecha Rogowskiego, fundacji 
ks. Józefa Jabłonowskiego, 
c) portret króla Jana Olbrachta, który w Toruniu umarł 17 czerwca 1501 
roku (serce króla tu spoczywa). 
6. Ołtarz (tryptyk) gotycki św. Wolfganga z XVI wieku z trzema innemi 
rzeźbami (figurami). 
7. Obrazy „Zdjęcie z krzyża" z r. 1495 o silnych wpływach flamandzkich, 
„Ecce homo" z r. ok. 1500 szkoły niemieckiej o wpływach flamandzko* 
włoskich, ..Biczowanie" z r. ok. 1460—70, obrazy te prześlicznie odno* 
wionę r. 1927 przez prof. Rutkowskiego (Warszawa), który też odno* 
wił słynne obrazy M. B. Jasnogórskiej (Częstochowskiej) i Ostrobram* 
skiej (w Wilnie), znajdują się chwilowo w pałacu biskupim w Pelplinie, 
wrócą, gdy prezbiterium będzie odnowione. 
8. Dwa świeczniki mosiężne (w średniej nawie) z rzeźbą Matki Boskiej, 
dzieło Andrzeja Kugelhuta z Torunia z r. 1580. 
9. Dwie drewniane rzezbv św. Jana Chrzciciela i św. Jania Ewangelisty 
z r. 1497. 
10. W skarbcu cenne ornaty, kielichy i monstrancja (monstrancja prześliczna 
wysadzana kamieniami czeskiemi). 
11. Na wieży olbrzymi dzwon gorvcki „tuba dei" (tralba Boża), średnicy 
2,27 m., odlany w r. 1500 przez Marcina Schmidta z Torunia, dzwon ten 
jest no „Zygmuncie" krakowskim największy w Polsce (większy niż 
„św. Wojciech" w Gnieźnie). 
Patronem parafji św. Jana jest Rząd polski i MagSstrat miasta Torunia, 
prezentujący proboszcza na przemian. 
Proboszczem naraf ji jest od r. 1923 ks. prałat Józef Wysiński (ul. Ze* 
glarskf- 16, telefon 885). 
Wikariusze przv kościele św. .Tann sa obecnie (r. 1932) dwaj: ks. Paweł 
Goga i ks. Klemens Ponka. mieszkają: Plac św. Jana 4 (gdzie również miesz* 
'kaia zakrystian p. Jan Arendt, organista p. Ludwik Rutkowski i grabarz 
p. 'Józef Sadowski). 
Kancelaria parafjalna (przy ul. Żeglarskiej 16 telefon 885) otwarta 
tylko w dni powszednie przed poł. od godz. 9—12. 
Msze św. odprawiają sie: I. w niedziele i święta przed poł. o godz. 
7, 8. 9 (gimnazjalna), 10 (suma) i o godz. 11 .45 (dla dzieci ze szkoły powszech* 
nej). nieszpory po po poł. o godz. 3: TT. w dni powszednie rano o godz. 7. 7,30 
i 8.30 (we wtorki i piątki druga Msza św. zalmiast o godz. 7,30 już o 7,15 Msza 
szkolna). 
Chrzty odbywają się w niedziele i święta po poł. o godz. 2,30, w dni 
powszednie rano o godz. 7,30—9, w innym czasie za uprzedniem zgłoszeniem 
87
		

/Pomorze_005_08_102.djvu

			u zakrystjana (Plac św. Jana 4). Wywody każdego dnia rano między godz. 
7,30 a 9*tą. 
Zaopatrzenie chorych rano o godz. 7,30—9 (za uprzedniem zgłoszeniem 
u zakrystiana — Plac św. Jana 4), w razie nagłej potrzeby o każdej porze 
dnia i nocy (zgłosić u zakrystiana). 
W r. 1931 było chrztów 127, ślubów 61, zgonów 100. 
Uroczystością odpustową jest święto Bożego Ciała; wielką procesję 
przez miasto prowadzi J. E. ks. biskup chełmiński. 
Do paraf ji św. Jana należy tylko Stare*Miasto. Ulice te wykazane są 
W spisie ulic. 
PARAFJA PANNY MARJI. 
Urząd Parafialny przy ul. Panny Marji Nr. 2, telefon 827. 
Obecna liczba 'dusz przeszło 15.000 (r. 1840 — 1547 dusz. r 1887 — 6044 
'dusz. r . 1897 — 10246 dusz. r. 1907 — 13.026 dusz, r. 1917 — 14.510 dusz, 
r. 
1920 — 20 000 dusz, r. 1926 — 27.000 dusz). 
Kościół Panny Marii (pofranciszkański). 
Budowa świątyni przez franciszkanów rozpoczęta 1239 roku, a skoń* 
czona około r. 1370. Przedtem według podania na tern miejscu stała kaplicz* 
ka pod wezwaniem N. P. Panny, gdzie dużo cudów dziać sie miało. 
Pierwotny dach był potrójny (nad każda nawa) przv konieczniei repe* 
racii w r. 1798. niestety wzniesiono jeden wspolnv dach. na czem ucierpiała 
zewnętrzna architektonika. pierwotnie bvł i iest nad prezbiterium dach, nieco 
nizs'zy od wiezvczek a wvzszv od dachu nad głównym kościołem. 
_ 
W r. 1724 kościół, który po 150 letnim zaimowaniu przez protestantów, 
wrócił w posiadanie katolików, ucierpiał podczas wojen napoleońskich, 
szczególnie podczas 'bombardowania miasta w r. 1813 r. 
Zabytki artystyczne: 
1. freski na ścianach (dla braku środków nie przywrócone), a szkoda wiel* 
ka. gdvż w tei formie mamv takowe tylko w nielicznych kościołach 
polskich, a warto przekazać ie następnym pokoleniom;. 
2. tryptyk — przechowany obecnie na emporze — część dawniejszego w. 
ołtarza — praca cechowa średniowiecza. 
3. obecny w. ołtarz z r. 1731, w 1931 roku wspaniale odnowionv, całkowicie 
kapiący złotem. Cudowne wprost wrażenie wywołuje podczas uroczy* 
stych nabożeństw, gdy biie bezpośredniem światłem elektr. z ukrytych 
dyskretnie potężnych reflektorów: 
4. ambona pokryta całkowicie wspaniałemi rzeźbami: 
5. piękne stalle gotvckie z nocz. 15 wieku, w których motywy rzeźbiarskie 
w niezliczonej ilości ani razu nie powtarzają się, są wprost skarbem 
wzorów rzeźb, średniowiecznego; 
6. dzwon z dawniejszego kościoła św. Wawrzyńca (zburzonego r. 1824) 
z 1383 r. z napisem ..ora pro nobis Żanetę Laurenti" — módl się za nami 
święty Wawrzyńcze": 
7. grobowiec (w prezbiterium) ks. Annv (z czarnego marmuru z r. 1636. 
postawiony na rozkaz króla Władvsława IV) siostry Zygmunta TTT, ongiś 
starościny 'brodnickiej i golubskiei: 
8. organy wybudowane w r. 1609 przez duńczyka Hans. v . Helwigen. pro* 
spekt prześliczny — iedyny tego rodzaiu w Polsce, instrument został 
przebudowanv i rozszerzony do olbrzvrrach rozmiarów w 1925 r.. iest 
systemu stożkowo*pneumatvcznego. Wywiera on potężne 
wrażenie 
swym szlachetnym dźwiękiem a także i rozmiarami, które aż do sklepie* 
nia dochodzą. Przeładowanv prawie w swei zewnętrznej szacie prze* 
ślicznemi rzeźbami. Jest dumą i chlubą paraf ji; 
88
		

/Pomorze_005_08_103.djvu

			9. drugi grobowiec (pod organami) Anny Leszczyńskiej z d. Potockiej, bu* 
dowany również na wzór grobowca Anny Wazówny; 
10. kościół posiada dużo epitafyi znanych i sławnych ongiś toruńskich ro* 
dzin patrycjuszowskich: np. Lindów, Stadtlaenderów, Pistorisów, Muk* 
kendorfów, postacie braci Tylickich i t. p.; 
11. godne wspomnienia jest pierwsze w Polsce wzmacniające urządzenie 
radi owe z r. 1929 założone przez ks. prał. Kirsteina, umożliwiające do* 
tarcie głosu kaznodzieii do najodleglejszych mieisc w kościele. 
Kościół iest naiwiekszvm z wszystkich toruńskich kościołów. Wy 
'nosi jego wysokość 132 stopy, szerokość 83 stopy, długość 216 stóp. 
Wspaniałe witraże kolorowe przepuszczają dyskretnie światło do 
wnętrza. Godne uwagi są mianowicie witraże „Sądu Ostatecznego" i „Wnie* 
bowziecia M. B." . 
Patronem parafii jest biskup diecezii chełmińskiej. 
Do parafii należą przedmieścia: Bydgoskie, Rybaki i Chełmińskie, 
oraz wioski: Przysiek, Błoto, Czarnebłoto, Rozgarty, Górsk, Stary Toruń. 
Barbarka. 
Proboszczem jest od 1. 1 . 1932 ks. prób. Marian Paczek. 
Wikariuszami są obecnie (w r. 1932) ks. Jan Mykowski, ks. Jan Cyran* 
kowski i ks\ P. Kalinowski. 
Organista iest od 1 listopada 1929 r. p. Henryk Doga, 
zakrystjanem 
p. Franciszek Lisewski. 
Msze św. odnrawiaią się: a) w niedzielę i święta: o godz. 7 . o godz. 
9, suma o godz. 10 i o godz. 12: b) w dnie powszednie: o godz. 6,30, 7,00, 7,45 
i o 8,30. 
Chrzty w niedziele i święta regularnie o godz. 2 popoł. Inny czas trze* 
ba uprzednio omówić w kancelarii. 
Kancelaria parafialna otwarta codziennie (tylko w dni powszednie) 
o godz. 9—12 . 
Odpustv parafii: Niepok. Poczęcia N. M. Panny (8 grudnia); Zwiasto* 
wania N. M . Panny (25 marca) i Wniebowzięcia N. M. P . (15 sierpnia). 
KAPLICA PRZY KLASZTORZE OO. REDEMPTORYSTÓW 
pod wezwaniem św. Józefa (na Bielanach). 
Kaplica zbudowana w r. 1927, z czasem na jej miejscu ma stanąć oka­ 
zała świątynia. 
Msze św.: a) w niedziele i święta o godz. 6, 7, 8, 9,30; b) w dni powsze* 
dnie o godz. 5.30, 6, 7. 
Odpusty: św. Józefa (19 marca), św. Alfonsa (2 sierpnia), Niep. Pocz. 
forvsfów z pełnymi prawami szkół 
państwowwh. Wychowankami chłopcv. którzv maia cheć pośw^nć sic 
w przyszłości pracv misvinei w zakonie OO. Redemptorystów. 
Wszvscv 
wychowankowie mieszkaia w internacie. Gimnazjum w połączeniu z inter* 
natem ma nazwę „Juwenatu". 
• 
' 
PARAFJA WOJSKOWA ŚW. KATARZYNY. 
Proboszcz rzym. katol .Parafii Wojskowej Toruń, Koszary im. Mar* 
szalka J. Piłsudskiego. Proboszczem par. woisk. iest ks. Tan Kroczek. Kie* 
równikiem kancelarii p. Feliks Garyantes. Załatwia sprawy wszystkich osób 
wojskowych służących czynnie i na ćwiczenia^ powołanych oraz rodzin woj* 
skowych wyznania rzym. kat. garnizonu Toruń. 
89
		

/Pomorze_005_08_104.djvu

			Zakres działania: wystawia metryki chrztów i ślubów, przyjmuje za* 
powiedzi przedślubne, spisuje protokóły przedślubne — wystawia zaświad* 
czenia odbytych zapowiedzi, sporządza zaświadczenia chrztu dla osób woi* 
skowych, które nie mogą uzyskać metryk z swoich parafji (Rosja), zaświad* 
czenia stanu Avolnego dla odchodzących w stan spoczynku, wystawia zaświad* 
czenia wspólności małżeńskiej. Załatwia sprawy chrztów, ślubów i pogrze* 
bów osób wojskowych czynnie pełniących służbę. 
Godziny przyjęć: od godz. 9—12. 
Nabożeństwa w kościele garnizonowym w dnie świąteczne o godz. 9. 
10,30 i 12*ej. W kaplicy woisk. na Podgórzu o godz. 10.30, w szpitalu wojsk, 
o godz. 9. W dnie powszednie w kościele garnizonowym Msza św. o godz. 
7,30—8 i 8,30 w kaplicy szpitala okręg, o godz. 7 . Chrzty w dnie powszednie 
od 8—13.30, wieczorem o godz. 7*ej, w dnie świąteczne o godz. 12,30 i wiecz. 
'o godz. 7*ei: śluby codziennie iak chrzty prócz soboty, w dnie świąteczne 
o godz. 12,30 i wiecz. o godz. 7*ej. Do chorego z garnizonu wzywać po godz. 
urzędowych pod nr. telefonu 904. 
PARAFJA CHRYSTUSA KRÓLA — TORUŃ MOKRE. 
Rz. kat. Urząd Parafialny przv ul. Czarnieckiego 28 (plebanja) tel. 720, 
P. K . O. 208.110. Liczba dusz wynosi około 15.000. 
Pierwotnie należało Mokre do parafii N. Marii Panny. 
W dalekiej przeszłości przedmieście Mokre nosiło nazwę Przedmieście 
'św. Jakóba. Przed brama Chełmińska, która stała w okolicy dzisieiszego 
Teatru Mieiskiego, znajdował sie już od niepamiętnych czasów kościół św. 
Jerzego. Od kościoła tego wywodzi się ieszcze dzisiejsza nazwa ulicy przy* 
legaiącei do cmentarza tegoż imienia. Cmentarz św. Jerzego w części ka* 
Polickie i jest własnością kościoła św. Jana. 
W roku 1285 poświęcono nowozbudowany kościół św. Jerzego. Od 
dawna miewał kościół ten własnych proboszczów, po łacinie „praepositus", 
od których pochodzi nazwa i godność znakomitej propozytury św. Jerzego. 
Prawo patronatu miał Magistrat. 
W czasie reformacii innowiercy rychło zapanowali u św. Jerzego. 
— 
Luteranie urządzali w nim osobne nabożeństwo lutersko * polskie. mvślac 
'i Polaków nakłonić do swei wiary. Daremne były te zabiegi. 
„W Toruniu 
bowiem kto Polnk ten i szczery zawsze katolik",flcs.Fankideiski- „TTtmcone 
kościoły i kaplice"). W reku luterskim stnrv kościół przetrwał do XVTT w., 
za Gustawa Adolfa został spalony. W roku 1663 protestanci na nowo odhu* 
dowali kościół św. Jerzego, który spalony ponownie przez Szwedów w r. 1703, 
'a w 3 lata późnie i znowu postawiony, w roku 1811 został obalony. Na pa* 
miatke tego kościoła postawili protestanci w roku 1903 nowy zbór pod wez* 
'waniem św. Jerzego przy ul. Podgórnei. 
Rzad pruski ciągle przeszkadzał powstaniu kościoła katolickiego, uwa* 
żajac go równocześnie 'ako ostoie narodowości polskiei. 
Ks*. Infułat Po^rki. bvłv dziekan toruński i proboszcz św. Jakóba ro* 
zumieiac potrzebę kościoła na Mok 
r 
em rozporzał zf-kunywać nieruchomości 
t>od przvszłv kośriół. T tak na ^zele Tow. „Unitas" zakupił składnice przv 
ul. Bażvńskich i dom przv ul. Czarnieckiego. 
Na tern mieiscu minł pierwotnie stanąć nowy kościół. Sp. ks. Jan Me* 
tzykowski proboszcz parafii N. Marji Panny w Toruniu (rok 1910—1917) 
zachęcał parafian do składania ofiar na rzecz budowy kościoła na Mokrem, 
lecz nie dokończył tego co przedsięwziął, bo dnia 2 kwietnia 1917 r. zakon* 
czył swój doczesny żywot. 
90
		

/Pomorze_005_08_105.djvu

			Rozpoczęte dzieło w ciągu dalszym popierał i niem kierował ks. prałat 
Józef Wysiński, ówczesny proboszcz parafii N. Marji Panny. Z składanych 
ofiar zakupiono nieruchomości przy ul. Kościuszki 26—30 wraz z przyległym 
placem, na którym stanęła nasza świątynia Pańska. 
W czasie wojnv bolszewickiej w r. 1919—1920. kiedy pieniądz nasz 
z każdym dniem tracił na wartości, zmalała również chęć do zbierania ofiar. 
Po wojnie i po unormowaniu się stosunków gospodarczych w Polsce w roku 
1924, ks. dziekan Kozłowski, były proboszcz kościoła N. Marii Panny, podjął 
na nowo starania, by w dalszym ciągu zbierać ofiary na budowę kościoła na 
Mokrem. 
W roku 1926 powstała parafia Mokre. Po wyremontowaniu i powiek* 
szeniu salki parafialnej urządzono kapliczkę. 
W roku 1928 rozpoczyna się niejako nowa faza realizacii przyszłego 
kościoła na Mokrem. Od razu przystępuje Komitet z ks. prob. Gołomskim na 
czele do budowy nowego kościoła, który przedstawia się następująco: styl bu* 
dowy jest tak zwany centralny i tworzy rotundę systemu kopulastego z przyle* 
gaiącemi dwoma kapliczkami i wielka frontową przybudówką t. z . kruchta. 
Wygodnie pomieścić może około 5000 wiernych. Kształt przypomina w zu* 
pełności Panteon w Rzvmie. 
Dnia 30 maja 1929 r. poświecił kamień węgielny J. E. ks. Biskup Sufra* 
gan K. Dominik, a dnia 9. XT . 1930 r. J. E. Ks. Biskup Ordynarjusz Dr. Sta* 
nisław Woiciech Okoniewski konsekrował nowy kościół. 
Skład osobowy: 
1. Ks. Bernard Gołomski. prob. parafii Chrystusa Króla w Toruniu*Mokre. 
2. Ks. Konrad Klin, T wikary. 
3. Ks. Leon Kos	
			

/Pomorze_005_08_106.djvu

			NOWOMIEJSKA GMINA EWANGELICKA. 
Kancelar ja ul. Różana 4. 
Gmina założona w 1558 r. 
Kościół obecny, wybudowany w roku 1824 na miejscu ratusza nowomiejskiego. 
Pastor: vacat. 
Kościół jest wydzierżawiony Bractwu Prawosławnemu w Toruniu 
EWANGELICKOsLUTERSKA GMINA. 
Kościół i kancelarja czynny: ul. Strumykowa 8 i 10. 
Obecna liczba dusz: 500. 
Pastor: Teodor Brauner, ul. Strumykowa 10. 
Nabożeństwa odprawiane sa w każdą niedzielę. 
Gmina istnieje od r. 1842. Zbór wybudowany w r. 1868. 
STAROMIEJSKA GMINA EWANGELICKA. 
Kancelarja ul. Różana 4. 
Gmina założona w 1558 r. Do r. 1724 Gmina odprawiała swoje nabo* 
żeńsrwa w kościele P. Marii. Po objęciu tego kościoła przez OO. Bernar* 
dynów, gmina starom, ewang. zbierała się w starym Artusie. W r. 1756 zo« 
stał teraźnieiszy kościół ewang. przez architekta drezdeńskiego w stylu póź* 
no*barokowym. Wewnątrz godne widzenia sa ołtarz, organy i drzwi t. zw. 
Intarsiarskie. W Wieżycy zna iduje się obraz Torunia, a wieża sama zbudo­ 
wana w r. 1899. 
Pastor: Johannes Steffani. ul. Podgórna 76, telefon 527. 
Gmina liczy 1220 dusz.. 
Nabożeństwa odprawiane są w kalżdą niedzielę o godz. 10,30 rano. 
POLSKI ZBÓR EWANGELICKO AUGSBURSKI. 
Ilość należących do zboru: 220 osób. 
Administrator Zboru: Ks. Waldemar Preiss, Bydgoszcz, ul. Libelta 8. 
Nabożeństwa odprawiaią sie przeważnie w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
w kościele staro-luterskim ul. Strumykowa nr. 8 . 
Zapis nowych zborowników i sprawy osobiste można załatwić w zakrystji po 
nabożeństwie lub pod wyżej wymienionym adresem ks. administratora.'"? 
GMINA REFORMOWANYCH. 
Kościół przy ul. Wały. 
Pastor: Anuschek, Kowalewo. 
W kościele tym odbvwaja sie nabożeństwa mniejwięcej co 6 tygodni. 
Przewodniczący Gminnej Rady Kościelnej: Dr. Raapke, ul. Grudziądzka 97. 
Skarbnik: Anbuhl, ul. Chełmińska 21. 
ŻYDOWSKA GMIN/ WYZNANIOWA. 
Urząd Gminy: ul. Szczytna 12. 
Obecna liczba dusz Wynosi: 450. 
Gminę Żydowska założono w roku 1827. 
Komisarz Rządowy: Hilary Rozenberg. 
Rabin: Dr. Glicenstein. 
Kantor: Rozensztajn. 
Nabożeństwa odbywają się codziennie. 
92
		

/Pomorze_005_08_107.djvu

			Spis szkół i zakładów naukowych. 
I. GIMNAZJUM MĘSKIE IM. M . KOPERNIKA W TORUNIU, 
ul. Zaułek Prosowy 1. 13. — Tel. 931. 
Dyrektor: Dutkowski Józef 
Nauczyciele: 
1. Adasiewicz Fryderyk 
2. Bieszkówna Agata 
3. Boszko Ryszard 
4. Dubiecki Tadeusz 
5. Dragan Marcin 
6. Grefnerowa Anna 
7. Gałuszka Ludwik 
8. Zamek*Gliszczyński Franciszek 
9. Gros Eugenjusz 
10. Ks. Główczewski Stanisław 
11. Kossonoga Wiktor 
12. Knobelsdorff Eustachy 
13. Kwiatkowski Mieczysław 
14. Kublin Stefan 
15. Lalinówna Tamara 
16. Lotz Stanisław 
17. Łangowski Jan 
18. Machinko Zygmunt 
19. Maślak Tomasz 
20. Miller Stanisław 
21. Mitera Kazimierz 
22. Miinnich Adam 
23. Niedojadło Piotr 
24. Nowosielska Janina 
25. Orzechowski Michał 
26. Pięta Bronisław 
27. Regel Alfred 
28. Słaby Wilhelm 
29. Suwała Kazimierz 
30. Ks. Szarafiński Stanisław 
31. Szyc Jan 
32. Witkowski Stefan 
33. Zagórski Józef 
34. Zaleski Bernard 
II. GIMNAZJUM Z NIEM. JĘZYKIEM NAUCZANIA W TORUNIU 
Dyrektor: Exner Jan 
Nauczyciele: 
1. Brien Paweł 
2. Fellner Jan 
3. Gutsche Józef 
4. Kleiner Hermann 
5. Kowalski Stanisław 
ul. Piekary. 
6. Mautsch Adolf 
7. Renne Herbert 
8. Reszka Szczepan 
9. Schwalbe Feliks 
10. Węglorz Jan 
11. Wilck Marcin 
12. Żarach Alfons 
III. MIEJSKIE GIMNAZJUM ŻEŃSKIE W TORUNIU 
ul. Wielkie Garbary. 
— 
Tel. 207. 
Dyrektor: Kaczor Jan 
Nauczyciele: 
1. Ćwaklińska Zofja 
2. Fryszczynowa Marja 
3. Ks. Żur Franciszek 
4. Jankowska Marja 
5. Karabaszówna Urszula 
6. Kruszelnicka Janina 
7. Kwiatkowska Teodozja 
8. Laudowiczowa Wanda 
9. Męczyńska Wanda 
10. Ornasówna Anna 
11. Ornassówna Stefanja 
12. Piskorska Helena 
13. Raciborski Stefan 
14. Różycka Janina 
15. Sierocińska Kazimiera 
16. Wiszniewska Krystyna 
17. Karlsowa Irena 
18. Zagórski Józef 
19. Zdanowiczowa Marja 
IV. GIMNAZJUM OO. REDEMPTORYSTÓW — TORUŃ — BIELANY. 
Dyrektor: Riess Stanisław 
5. Ks. Pirożyński Marjan 
Nauczyciele: 
6. Rynduch Zbigniew 
1. Ks. Grabę Antoni 
7. Ks. Solarz Stanisław 
2. Ks. Gołębiewski Kazimierz 
8. Ks. Szołdrowski Władysław 
3. Kopa Tadeusz 
9. Zenkteler Juljan 
4. Ks. Nowakowski Franciszek 
93
		

/Pomorze_005_08_108.djvu

			V. PAŃSTW. SEMINARJUM NAUCZYCIELSKIE MĘSKIE W TORUNIU 
ul. Sienkiewicza 30/32. — 
Telefon 945. 
Dyrektor: Targowski Tomasz 
8. Kandyba Teofil 
Nauczyciele: 
9. Kowalski Jarosław 
1. Bułas Tadeusz 
10. Liebhartówna Otylja 
2. Eckman Jan 
11. Mentkowski Czesław 
3. Fitowska Janina 
12. Orłów Mikołaj 
4. Gierszewski Józef 
13. Staniszewski Franciszek 
5. Jankowski Stanisław 
14. Tobiasz Józef 
6. Jaworski Damazy 
15. Witkowski Jan 
7. Dr. Kaczmarek Zdzisław 
16. Ks. Zaremba Feliks 
VI. PAŃSTWOWE SEMINARJUM NAUCZ. ŻEŃSKIE W TORUNIU 
ul. Sienkiewicza 40/42. — 
Telefon 557. 
Dyrektorka: Mar ja Eckmanowa 
8. Ks. Karczyński Alojzy 
Nauczyciele: 
9. Kędziorowa Michalina 
1. Biedo wieżowa Mar ja 
10. Kitz Ludwik Jan 
2. Budziszewska Amelja 
11. Kulczycka Henryka 
3. Bukiewiczówna Marja 
12. Mosińska Anna 
4. Ddbrzelecka Janina 
13. Staszkiewiczowa z Rothów Marja 
5. Doroszkiewiczowa Wanda 
14. Stadniczeńkowa Antonina 
6. Jamrosz Michał 
15. Szeferowa Paulina 
7. Jędryczkówna Klementyna 
VII. PAŃSTWOWA SZKOŁA ZAWODOWA ŻEŃSKA 
ul. Strumykowa 4. 
Dyrektorka: Gutwińska Irena 
Instruktorki: 
Nauczyciele: 
6. Halibożkówna Irena 
1. Biernat Tadeusz 
7. Kierska Henryka 
2. Chrostowska Stanisława 
8. Machlitówna Marja 
3. Hassówna Marja 
9. Rzepkowna Janina 
4. Maternowska Anna 
10. Śpiewakowska Zof ja 
5. Pniewska Helena 
VIII. SZKOŁA HANDLOWA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 
ul. Szpitalna. 
Dyrektor: Kociurski Roman 
3. Ratajska Danuta 
Nauczyciele: 
4. Makowski Aleksy 
1. Lewszecka Halina 
5. Ratajski Józef 
2. Moroz Emiljan 
6. Wiśniewski Zygmunt 
IX. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 1 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
ul. Prosta 4. 
Kierownik: Stanisław Łukowski 
9. Stremel Feliks 
Nauczyciele: 
10- Urban Zygmunt 
1. Adamski Leon 
1L Wojciechowski Roman 
2. Czarnecki Franciszek 
12. Kulwicki Stefan 
3. Gomowski Paweł 
13. Sadowski Stefan 
4. Kupper Rudolf 
14. Chyliński Leonard 
5. Mądry Jan 
15. Klimoszówna Wanda 
6. Płoskoń Karol 
16. Majewski Czesław 
7. Smajkówna Emilja 
17. Ks. Ponka Klemens 
8. Stogowski Bolesław 
94
		

/Pomorze_005_08_109.djvu

			X. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 2 Z NIEM. JĘZ\KIEM NAUCZANIA 
ul. Wały 4. 
p. o . Kierownika: 
Nauczyciele: 
2. Weihs Alojzy 
1. Świerczkowska Mar ja 
XI. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 3. 
ul. Bażyńskich (Mokre). 
Karol Nieman 
Kierowniczka: Janina Rekowska 
Nauczyciele: 
1. Adamowicz Jadwiga 
2. Jakubowska Wacława 
3. Janicka Rozalja 
4. Kalinkowa Marja 
5. Krompówna Marja 
6. Mozołowska Kamilla 
7. Piasecka Jadwiga 
8. Polkowna Zofja 
9. Reimanówna Aniela 
10. Smajkówna Marja 
11. Szpilkówna Helena 
12. Truszczyńska Ludwika 
13. Gottfriedówna Otylja 
14. Ks. Główczewski Leon 
XII. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 4. 
ul. Sienkiewicza 6/8. 
Kierownik: Leśniewski Władysław 
7. 
Nauczyciele: 
8. 
1. Bastian Jan 
3. 
2. Bernolakówna Eugenja 
10. 
3. Gęstwicki Leon 
11. 
4. Jarymowicz Eugenjusz 
12. 
5. Kwietnicki Jan 
13. 
6. Luśniakówna Jadwiga 
14. 
Neubauer Franciszek 
Riessówna Irena 
Stańkowska Zofja 
Strzyżewski Józef 
Szałajda Mar j an 
Krzesiński Michał 
Depczyński Antoni 
Ks. Mykowski Jan 
XIII. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 5 . 
ul. Łąkowa 11 (Mokre). 
Kierownik: Gajdus Władysław 
Nauczyciele: 
1. Boszkowa Sabina 
2. Galuszkowa Marja 
3. Kriigerówna Jadwiga 
4. Kwella Jan 
5. Liczmański Antoni 
6. Prądzyński Władysław 
7. Riegelówna Hildegarda 
8. Rosołowski Stanisław 
9. Sarnowska Adela 
10. Tomczyńska Kazimiera 
11. Mołodyńska Helena 
12. Szymankiewicz Maksymiljan 
13. Meller Stanisław 
14. Nowakowska Gertruda 
15. Ks. Główczewski Leon 
Kierownik: Rutkowski Józef 
Nauczyciele: 
Dąbrowska Zofja 
2. Jórkowski Franciszek 
3. Kasprzakowa Romana 
Kondratiukówna Olga 
Masojadowa Elżbieta 
1. 
4. 
5. 
XIV. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 6 . 
ul. Łąkowa 9 (Mokre). 
6. Urbanowa Zofja 
7, Machówna Marja 
8. Wolińska Helena 
9. Wycisłówna Wanda 
10. Nowakowski Konstanty 
11. Barańska Jadwiga 
12. Ks. Główczewski Leon
		

/Pomorze_005_08_110.djvu

			XV. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 7. 
ul. Lubicka 44 (Jakóbskie Przedmieście). 
kierownik: Sobacki Bolesław 
6. Echaustówna Marja 
Nauczyciele: 
7. Kulczycka Marja 
1. Barwicka Małgorzata 
8. Mania Paweł 
2. Bednarska Łucja 
9. Mówka Teofil 
3. Dąbrowski Stanisław 
10. Suchocki Brunon 
4. Dobek Kazimierz 
11. Ks. Wydrowski Stefan 
5. Dolhanówna Stanisława 
XVI. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 8. 
ul. Jęczmienna. 
Kierowniczka: Dziatlikówna Marja 
9. Magierzanka Zofja 
Nauczyciele: 
10. Piętowa Marja 
1. Brzeska Wanda 
11. Świniarska Wiktorja 
2. Dobrowolska Janina 
12. Uszyńska Stanisława 
3. Grabowska Stefanja 
13. Wróblewska Helena 
4. Hendrykowska Zofja 
14. Kulczycka Jadwiga 
5. Hodoly Zofja 
15. Truszczyński Roman 
6. Fryaufówna Wanda 
16. Dudzikówna Zofja 
7. Krynicka Józefa 
17. Ks. Wydrowski Stefan 
8. Maćkowska Helena 
18. Ks. Ponka Klemens 
XVII. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 9. 
ul. Sienkiewicza 6/8. 
Kierownik: Frąckowski Mieczysław 
6. Polakówna Helena 
Nauczyciele: 
7. Polkówna Helena 
1. Jacewieżowa Zofja 
8. Vetter Brunon 
2. Jenszówna Celina 
9. Żaczkówna Agnieszka 
3. Orzechowska Marja 
10. Chudówna Wanda 
4. Parzanka Stefanja 
11. Pierzchała Stanisław 
5. Płoskoniowa Adolfina 
J2. Ks. Mykowski Jan 
XVIII. SZKOŁA POWSZECHNA Nr. 10. 
ul. Łąkowa 11 (Mokre). 
P. o. Kierownika: Widomski Ludwik 8. Markowski Adam 
Nauczyciele: 
9. Ossowska Wanda 
1. Bielecka Justyna 
10. Ziółkowska Marja 
2. Garczyński Kazimierz 
11". Ciuryś Józef 
3. Ignatowski Alojzy 
12. Matyjaszek Antoni. 
4. Gniadówna Wiktorja 
13. Pisarczykówna Stanisława 
5. Kędziorówna Stefanja 
14. Binnek Konrad 
6. Lubiński Józef 
15. Masiak Kazimierz 
7. Madejska Janina 
16. Ks. Główczewski Leon 
XIX. SZKOŁA POWSZECHNA POMOCNICZA 
ul. Szosa Chełmińska 26. 
Kierownik: Grabowski Jerzy 
2. Szwedówna Kazimiera 
Nauczyciele: 
3. Talaśka Benedykt 
1. Jórkowski Józef 
4. Witkowska Kazimiera 
96
		

/Pomorze_005_08_111.djvu

			XX. SZKOŁA WYDZIAŁOWA MĘSKA. 
Plac Św. Katarzyny. 
Kierownik: Buchholz Stanisław 
6. Ks. Główczewski Leon 
Nauczyciele: 
7. Jaśkiewicz Adam 
1. Bordun Natalja 
8. Narzyński Bronisław 
2. Błock Augustyn 
9. Odejewski Roman 
3. Cendrowska Jadwiga 
10. Szyszyłłowiczowa Katarzyna 
4. Ciomborowski Jan 
11. Siudowski Władysław 
5. Droszyńska Anna 
12. Szmitówna Helena 
XXI. SZKOŁA WYDZIAŁOWA ŻEŃSKA. 
Plac Św. Katarzyny. 
Kierowniczka: Zerbe Marja 
5. Kowalczykówna Janina 
Nauczyciele: 
6. Łukaszewicz Marja 
1. Błędzka Irena 
7. Melochowa Władysława 
2. Cieślikowski Zygmunt 
8. Meloch Józef 
3. Grecznerówna Halina 
9. Olszewska Marja 
4. Kopicka Marta 
10. Szulce Adolf. 
XXII. PRYWATNA SZKOŁA POWSZECHNA IM. ŚW. TERESY 
DR. ZOFJI SZCZEPKOWSKIEJ, 
ul. Kościuszki 4. 
Kierown.: Dr. Szczepkowska Zofja 
2. Schweigerówna Aleksandra 
Nauczyciele: 
3. Ks. Główczewski Leon 
1. Goyska Stefanja 
XXIII. PRYW. SZKOŁA POWSZ. STOW. RODZINY WOJSKOWEJ 
ul. Łazienna 13. 
Kierowniczka: Argasińska Anna 
2. Sadlińska Wiesław 
Nauczycielki: 
3. Starzykowa Stefanja 
1. Potocka Marja 
Wykaz zaprzysiężonych rzeczoznawców sądowych. 
Analizy chemiczne. 
Dr. Namysłowski Stefan, urz. Pom. Izby Roln., ul. Rybaki 45. 
Architektura. 
Inż. Ulatowski Kazimierz, ul. Legjonów 14, tel. 889. 
Bankowość i kalkulacje przemysłowe i handlowe. 
Merdas Hieronim, Toruń, Szeroka 19. 
Nożyński Stanisław, b. Dyr. Pom. Banku Roln., ul. Klonowicza 28. 
Budownictwo. 
Błaszkiewicz Leopold, budowniczy, ul. Strumykowa 
Golski Tadeusz, architekt, ul. Mickiewicza 59. 
Jarocki Ignacy, budowniczy, ul. św. Jakóba 15. 
Pluciński Piotr, 
„ 
ul. Lubicka 23. 
Szyndler Stanisław, budowniczy, ul. Klonowicza 28. 
Inż. Ulatowski Kazimierz, ul. Legjonów 14, tel. 889. 
Zawacki Michał, budowniczy, ul. Szosa Chełmińska 118. 
Drzewo - Przemysł. 
Kumiński Leonard, miernik drzewa, ul. Prosta 16. 
1 Księga Adresowa. 
97
		

/Pomorze_005_08_112.djvu

			Księgowość kupiecka — handlowa. 
Janowski Stanisław, rewizor ksiąg, ul. Piekary 47. 
Kłossowski Zygmunt, księgowy, ul. Bydgoska 60. 
Kociurski Roman, dyr. Szkoły Handl., ul. Mickiewicza 108. 
Merdas Hieronim, Toruń, Szeroka 19. 
Mizgalski Karol, rewizor, ul. Szopena 24. 
Nożyński Stanisław, b. dyr. Pom. Banku Roln., Klonowicza 28. 
Sułkowski Jan, buchalter, ul. Kopernika 22. 
Twardzicki Józef, dyr. Banku Roln., ul. Bydgoska 14. 
Tyrchan Stanisław, rewizor, ul. Szeroka 18. 
Wardyński Narcyz, ul. Sienkiewicza 7. 
Zdżarski Witold, ul. Bydgoska 31. 
Lasy. 
Aleksandrowicz Boi., Toruń, Czerwona Droga 2. 
Bernakiewicz Michał, nacz. Wydz. Leśn. Pom. Izby Roln., ul. Mickiewicza 
Kołek Jan, inżynier, ul. Wodna 24. 
Łąki. 
Huppenthal Karol, nacz. Stacji Dośw. Pom. Izby Roln., ul. Szopena 22. 
Meljoracje. 
Gorzkowski Aleksander, inżynier, ul. Bydgoska 26. 
Nabiał. 
Dr. Namysłowski Stefan, urz. Pom. Izby Roln., ul. Rybaki 45. 
Nasiona. 
Huppenthal Karol, nacz. Stacji Dośw. Pom. Izby Roln., ul. Szopena 22. 
Nawozy. 
Huppenthal Karol, nacz. Stacji Dośw. Pom. Izby Roln., ul. Szopena 22. 
Dr. Namysłowski Stefan, urz. Pom. Izby Roln., ul. Rybaki 45. 
Ogrodnictwo. 
Bagiński Bogumił, ogrodnik, ref. Pom. Izby Roln., Toruń II. 
Walloch Stanisław, ul. Klonowicza 42. 
Pasze. 
Huppenthal Karol, nacz. Stacji Dośw. Pom. Izby Roln., ul. Szopena 22. 
Dr. Namysłowski Stefan, urz. Pom. Izby Roln., ul. Rybaki 45. 
Piekarnictwo. 
Janiszewski Paweł, em. komornik sądowy, ul. Rybaki 7. 
Przemysł artystyczny. 
Inż. Ulatowski Kazimierz, ul. Legjonów 14, Telefcn nr. 889. 
Pszczelnictwo. 
Walloch Stanisław, ul. Klonowicza 42. 
Rachunkowość Rolna. 
Jankiewicz Cezary, nacz. Wydz. Pom. Izby Roln., ul. Słowackiego 25. 
Merdas Hieronim, Toruń, Szeroka 19. 
Rolnictwo. 
Buczek Józef, inż. rolny Pom. Izby Roln., ul. Mickiewicza 80. 
Drzewuski Ludwik, rolnik, ul. Mickiewicza 102. 
Frost Konrad, em. Woj. imp. rolny, ul. Bydgoska 108. 
98
		

/Pomorze_005_08_113.djvu

			Kołek Jan, inżynier, ul. Wodna 24. 
Łęgowski Aleksander, ul. Kościuszki 40a. 
Łagowski Władysław, b. właść. ziemski, ul. Żeglarska 21. 
Linowski Władysław, ul. Mickiewicza 102. 
Pękalski Eugenjusz, Rybaki 36. 
Rutkowski B., Kaz. Jagiellończyka 4. 
Rolbiecki Maksymiljan, inż. rolny, ul. Król. Jadwigi 20. 
Wojciechowski Jan, em. radca rolnictwa, ul. Słowackiego 37. 
Samochodowe wypadki. 
(W sprawach powstałych na tem tle) 
Cierpiałkowski Konstanty, ul. Wola Zamkowa 4-6. 
Katafias Władysław, kupiec, Rynek Nowomiejski 25. 
Sztuka stosowana. 
Inż. Ulatowski Kazimierz, ul. Legjonów 14, tel. 889 . 
Ubezpieczenia. 
Mizgalski Karol, rewizor, ul. Szopena 24. 
Używane sprzęty domowe, meble, kuchenne, garderoba i bielizna. 
Janiszewski Paweł, em. komornik sądowy, ul. Rybaki 7. 
Wikliniarstwo. 
Walloch Stanisław, ul. Klonowicza 42. 
Wykaz tłumaczy przysięgłych. 
1. Angielski język: 
Niewiarowska Radzisława, ul. Mickiewicza 85. 
2. Francuski język: 
Bitońska Wanda, ul. Klonowicza 27a. 
3. Niemiecki język: 
Grafenfels Ludwik, Sąd Grodzki 
Lakser Mieczysław, Sąd Okręgowy. 
Osłowski Karol, Sąd Grodzki 
Ossowski Leon, Prokuratura Sądu Okręgowego. 
4. Rosyjski język: 
Arcimowicz Wirginja, Sąd Grodzki. 
Wykaz komorników sądowych. 
Okręg Sądu Grodzkiego w Toruniu podzielony jest na 6 obwodów, 
z których każdy przydzielony jest jednemu z komorników. 
OBWÓD I. 
Komornik Linde, ul. Kopernika 24 
W razie potrzeby zastępuje go komornik Kozak, ul. Kościuszki 5 
Przydzielone ulice: Balonowa, Bielańska, Juljana Fałata, Kaszubska, Kochanows 
skiego, Koszarowa, Krasińskiego, Lindego, Lotnicza, Mickie* 
wicza, Okraczyńskiego. Reja, Sienkiewicza, Słowackiego, 
Średnia, Św. Józefa, Wodociągowa. 
a 
następnie ulice należące do śródmieścia o ile dłużnik wgzl. ta osoba u której 
ma być załatwione zlecenie, nosi nazwisko zaczynające się od litery A.B .C i D^ 
99
		

/Pomorze_005_08_114.djvu

			OBWÓD II. 
Komornik Kozak, ul. Kościuszki 5 
W razie potrzeby zastępuje go komornik Linde, Kopernika 24 
Prrzydzielone ulice: Bydgoska, Czerwona Droga, Danielewskiego, Derdowskie* 
go, Dr. Ludwika Rydygiera, Fredry, Klonowicza, Konopnic­ 
kiej, Kraszewskiego, Ks. Kojuta, Matejki, Moniuszki, Por* 
towa, Przy Cegelni, Rybaki, St. Przybyszewskiego, Stoma, 
Szopena. 
a następnie ulice należące do śródmieścia o ile dłużnik wzgl. ta osoba, u której 
ma być załatwione zlecenie nosi nazwisko zaczyniające się od litery E,F,G,H i I. 
OBWÓD III 
Komornik Chrzanowski, ul. Żeglarska 27. 
W razie potreby zastępuje go komornik Bartkowiak, Rabiańska 12. 
Przydzielone ulice: Bart. Głowackiego, Bawarczyków, Borowiacka, Cmentarna, 
Dekerta, Gen. Bema, Graniczna, Grunwaldzka, Kilińskiego, 
Krótka, Kozacka, Kołłątaja, Końcowa, Legjonów, Lelewela, 
Leona Czarlińskiego, Leśna, Lotnicza, Małachowskiego, 
Odrodzenia, Ogrodowa, Piaskowa, Podgórna, Rejtana, Skła­ 
dowa, Sportowa, Św. Jerzego, Św. Klemensa, Szosa Cheł* 
mińska, Wiązowa, Wodna, Wybickiego, 
a następnie ulice należące do śródmieścia o ile dłużnik wzgl- ta osoba, u której 
ma być załatwione zlececnie nosi nazwisko zaczynające się od litery J.K .L i Ł . 
OBWÓD IV. 
Komornik Bartkowiak, ul. Rabiańska 12. 
W razie potrzeby zastępuje go komornik Chrzanowski, Żeglarska 27. 
Przydzielone ulice: Dybowska, Dworzec Predmieście, Kujawska, Majdany, 
Podgórska, Gen. Woyczyńskiego. 
a następnie ulice należące do śródmieścia, o ile dłużnik wzgl. ta osoba u której 
ma być załatwione zlecenie nosi nazwisko zaczynające się od litery M.N.O i P. 
OBWÓD V. 
Komornik Janowski, ul. Szeroka 33. 
W razie potreby zastępuje go komornik Rzymyszkiewicz, Prosta 17. 
Przydzielone ulice: Gen. Chlopickiego, Gen. Sowińskiego, Gołębia, Gerda Pają- 
kowskiego, Konopackich, Lubicka, Marsz. Focha, Przy 
Rzeźni, Pułaskiego, Studzienna, Targowa, Trepolska Droga, 
Winnica, Żółkiewskiego, 
a następnie ulice należące do śródmieścia, o ile dłużnik wzgl. osoba, u której 
ma być załatwione zlecenie nosi nazwisko zacsynająoe się od litery R, S, i T- 
OBWÓD VI- 
Komornik Rzymyszkiewicz, ul. Prosta 17. 
W razie potrzeby zastępuje go komornik Janowski, Szeroka 33 
Przydzielone ulice: Batorego, Bażańskich, Chodkiewicza, Chrodrego, Czarnec* 
kiego, Dworcowa, Grudziądzka, Jagiellońska, J. Olbrachta, 
Kanałowa, Kociewska, Kordeckiego, Kraińska, Kościuszki, 
Lubawska, Łąkowa, Łokietka, Mazowiecka, Mazurska, Mi* 
chałowska, Panieńska, Plac Fryd. Skarbka, Pod Dębową 
Górą, Rubinkowskiego, Staszyca, Stawna, Świętopełka, 3-go 
Maja, Wielki Rów, Zamknięta, Zaułek Dworcowy, 
a następnie ulice należące do śródmieścia o ile dłużnik wzgl. ta osoba, u której ma 
być załatwione zlecenie nosi nazwisko zaczynające się od litery U.W .Y.Z .Ż i Ź. 
100
		

/Pomorze_005_08_115.djvu

			Wnioski o doręczenia tak osobiste, jak i za pośrednictwem poczty w 
miejscowościach położonych poza okręgiem Sądu Grodzkiego w Toruniu, tudzież 
takie same wnioski w śródmieściu Torunia z wyłączeniem przedmieść, przy* 
dzieła Sąd według początkowej litery dłużnika wzgl. tej osoby, u której ma 
być załatwione zlecenie. 
Spis adwokatów i notarjuszy. 
Dr. Behr Jakób, adwokat. Rynek Staromiejski 22. Tel. 62. 
Bieszk Józef, adwokat, ul. Szeroka 2- Tel. 23 
Bolt Marjan. adwokat, ul. Szeroka 37. Tel. 911. 
Bulmerincq Michał, adwokat, ul. Król. Jadwigi 5. Teł. 329. 
Brzuszkiewicz Kazimierz, adwokat, ul. Szewska 12. 
Dr. Burek Władysław, adwokat, ul. Reja 10. 
Doerffer Marjan, adwokat i notarjusz, ul. Szeroka 32. Tel. 575. 
Dr. Drath Zygmunt, adwokat ul. Szeroka 38. Tel. 299- 
Dr. Dziedzic Ignacy, adwokat, ul- Szeroka 43. Tel- 340- 
Dr. Jezierski Franciszek, adwokat, ul. Szeroka 14. Tel- 880 . 
Kulerski Jan, adwokat, ul. Szeroka 33. Tel. 425. 
Kurzętkowski Adam, adwokat, ul. Szeroka 26/28. Tel. 245. 
Martin Paweł, adwokat, ul. Szczytna 7. Tel. 493. 
Matuszewski Czesław, adwokat, ul. Szeroka 42. Tel. 1020. 
Michałek Stefan, adwokat i notarjusz, Rynek Staromiejski 11. Tel. 222 . 
Mielcarzewicz Witold, adwokat i notarjusz, ul. Żeglarska 31, (narożnik Starego 
Rynku)- Tel. 221 . 
Dr. Monne Mieczysław, adwokat, ul. Król. Jadwigi 1. Tel. 228. 
Nalazek Józef, adwokat i notarjusz, ul. Chełmińska 12. Tel- 493. 
Niklewski Marjan, adwokat, ul. Szczytna 7. Tel. 493. 
Dr- Ossowski Paweł, adwokat i notarjusz, ul- Chełmińska 4. Tel. 530. 
Przysiecki Stanisław, adwokat i notarjusz, ul. Szeroka 43, Tel. 340. 
Dr. Skąpski Stanisław, adwokat, ul. Szeroka 16. Tel. 513. r/U* * 
Stapf Teodor, adwokat, ul. Szeroka 38. Tel. 299. 
Sokulski Jan, adwokat, ul. Piekary 30. Tel. 315. 
Szyjkowski Władysław, adwokat, ul. Szeroka 32. Tel. 225- 
Tempski Stanisław, adwokat i notarjusz, ul- Szeroka 38- Tel. 911- 
Turyczyn Antoni, adwokat i notarjusz, ul. Szeroka 14. Tel. 880 . 
Warda Hellmuth, adwokat i notarjusz, ul. Franciszkańska 2. Teł. 665 . 
Dr. Wiśniewski Józef, adwokat i notarjusz, ul. Wielkie Garbary 20. Tel. 279. 
Wiśniewski Zygmunt, adwokat, ul. Szeroka 18. Tel. 548- 
Dr. Woyda Stanisław, adwokat, Rynek Staromiejski 12. Tel. 414 . 
Żaczek Piotr, adwokat, ul. Wielkie Garbary 21. Tel. 279. 
Spis instytucyj humanitarnych. 
I. Zostające pod zarządem Miejsk. Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. 
A. Schroniska. 
Schronisko Miejskie m. Torunia przy ul. Bydgoskiej. 
Schronisko dla Starców pod wezw. św. Piotra i Pawła przy ul. Słowackiego. 
Schronisko dla Starców pod wezw. św. Katarzyny przy ul. św. Katarzyny. 
Schronisko dla Starców pod wezwaniem św. Jakóba przy ul. Szpitalnej. 
Schronisko dla Starców pod wezw. św. Jerzego przy ul. św. Katarzyny. 
101
		

/Pomorze_005_08_116.djvu

			B. Przytułki. 
Przytułek dla Starców — Dom św. Józefa przy ul. Sienkiewicza 42. 
Przytułek dla dla Starców — Dom Starców przy ul. Grudziądzkiej 185. 
II. Instytucje zostające pod kontrolą miasta. 
Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi przy ul. Warszawskiej 14. 
Żłóbek św. Antoniego przy ul. Bydgoskiej (w parku Miejskim). 
Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. Wały (obok Straży Pożarnej) 
(przy Stacji urządzona jest Kuchnia Mleczna). 
Internat Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi (dla młodzieży 
żeńskiej kształcącej się w zawodach) przy ul. Bygoskiej 62 II ptr. 
III. Sekcja Opieki nad Żebrakami 
przy Związku Towarzystw — Sekretarjat u p. Krystka 
Dom p. Araczewsfkiego przy ul. Chełmińskiej. 
IV. Pomorskie Towarzystwo Walki z Gruźlicą 
Oddział Miejski w Toruniu — przy ul. Wielkie Garbary. 
Spis cechów, korporacyj i bractw. 
L. p . NAZWA CECHU wzgl. KORPORACJI 
NAZWISKO 
Miejsce zamieszkania 
L. p. 
I BRACTWA 
i IMIĘ 
Starszego 
i 
Gehrmann Maks . 
ul. Szeroka 1 
3 
»» 
Kamiński W. . . Chełmża 
3 
i* 
Kaczmarek .... 
ul. Podmurna 
4 
M 
fryzjerski — męskosdamsko»golarsko« 
Ebert Ksawery . . 
„ Małe Garbary 11 
S 
•» 
Wyczyński Stefan 
„ Szewska 11 
6 
>t 
kołodziejski i bednarski 
Pawlak Szymon . 
Podgórz, ul. Główna 30 
7 
•f 
Brzeski Jan . . . 
Chełmża, ul. Strzelecka 10 
8 
»» 
Osmański Michał . ul. Podmurna 32 
9 
•f 
Pętlinowski Jan . . 
„ Kopernika 41 
IO fl 
Kowalski Damazy . 
„ Sukiennicze 14 
ii ft 
Biernacki Zygm. . 
Rynek Starom. 27 
12 
„ 
Schneider Fr. . • 
ul. Grudziądzka 69 
13 
fl 
Jurkiew cz Paweł . 
„ Mostowa 34 
»4 
ff 
Lewiński . • 
Król. Jadwigi 
'S 
ff 
Wykrzykowski A. 
„ Prosta u/13 
16 
•f 
Szulc Artur . . . 
„ Słowackiego 41 
17 
»» 
Rołewsjci Kaz. . . 
„ Sobieskiego 35 
18 
•* 
Angowski Józef . 
„ Małe Garbary 8 
10 
** 
Baranowski Jan 
„ Franciszkańska 8 
30 
»I 
Nowicki Michał . Chełmża 
21 
Górny Stanisł. . . Łasin pow. Grudziądz 
22 
Koźlikowski Fr. . 
Młyniec pow. Toruń 
33 
Korporacje Zakładów Graficznych i Wy* 
Stefanowicz Ed. . 
ul. Batorego 9/n 
34 
Kozłowski .... Chełmińska Szosa 40 
35 
Bandrowski St. . . 
ul. Piekary 1 
26 
Noga Fr 
Podgórz
		

/Pomorze_005_08_117.djvu

			Okręgi kominiarskie. 
Teren administracyjny m. Torunia podzielony jest na 5 okręgów ko* 
miniarskich. 
Okręg I. przydzielony mistrzowi kominiarskiemu Anzelmowi Maty* 
kowskiemu zaimieśzk. przy ul. M. Garbary 11 obejmuje zachodnią część 
Granice okręgu tworzą na wschodzie: ul. Ig . Danielewskiego, ul. Ko* 
nopnickiej od ul. Rybaki do ul. Bydgoskiej, ul. Bydgoska od ul. Konopnickiej 
do ul. Matejki, ul. Matejki od ul. Bydgoskiej do ul. Św. Jerzego, ul. Św. Je* 
rzego od ul. Matejki do ul. Sportowej, wchodni skraj lasku miejskiego od ul. 
Sportowej do ul. Lotniczej, ul. Lotnicza, Szosa Bielańska (obok ląd. placu ćwi* 
czeń Saperów) do ul. Grunwaldzkiej, na północy: ul. Grunwaldzka i jej prze* 
dłużenie od Szosy Bielańskiej do Szosy Okrężnej (na zachód od Bielan), da* 
lej Szosa Okrężna w kierunku północy aż do granicy miasta; na zachodzie 
i południu: granica miasta wzgl. prawy brzeg Wisły. 
Okręg II. przydzielony mistrzowi kominiaskiemu Ludwikowi Wurzowi 
zamieszkałemu przy ul. Szczytnej 17, obejmuje południową część miasta, 
mianowicie część Bydgoskiego Przedmieścia, część śródmieścia i tereny po* 
łożone na lewym brzegu Wisły. 
Granice okręgu tworzą na północy: ul. Św. Jerzego od ul. Matejki do 
Szosy Chemińskiej, na wschodzie: Szosa Chełmińska od ul. Św. Jerzego do 
Placu Teatralnego, Plac Teatralny (wzdłuż toru tramwajowego), ul. Cheł* 
mińska. Rynek Staromiejski (wzdłuż toru tramwajowego), uh Żeglarska, 
Nadbrzezie od ul. Żeglarskiej do mostu kolejowego i most kolejowy; na po* 
łudniu: granice miasta po lewym brzegu Wisły; na zachodzie: granica wscho* 
dnia I okręgu kominiarskiego od ul. Danielewskiego do ul. Św. Jerzego. 
Okręg ITI. przydzielony mistrzowi komin. Feliksowi Bobkowskiemu za* 
mieszkałemu przy ul. Szczytnej 8, obejmuje środkową część miasta i granice 
jego stanowią: 
na zachodzie: granica wschodnia II. okręgu kominiarskiego od ul. Sze* 
rokiej do ul. Św. Jerzego i przedłużenie Szosy Chełmińskiej od ul. Św. Je* 
rzego do ul. Grudziądzkiej; na północy: ul. Grudziądzka od Szosy Chełmiń* 
skiej do ul. Jagiellońskiej: na wschodzie: ul. Jagiellońska od ul. Grudziądzkiej 
do ul. Przy Kaszowniku, ul. Przy Kaszowniku do b. Bramy Lubickiej, b. Bra* 
ma Lubicka, ul. Zygmuntowska i PI. 18*go Stycznia (strona północno*zacho* 
dnia); na południu: ul. Warszawska, PI. Św. Katarzyny (wzdłuż toru tratmwa* 
jowego), ul. Św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski (strona północna), ul. Król. 
Jadwigi i ul. Szeroka. 
Okręg IV. przydzielony mistrzowi kominiarskiemu Antoniemu Mrocz* 
kowi, zamieszkałemu przy ul. Jęczmiennej 8 obejmuje część Śródmieścia, Ja* 
kóbskie Przedmieście i część Mokrego. 
Granice Okręgu tworzą w śródmieściu: granica II. i UL okręgu korni* 
niarskiego: na przedmieściach na zachodzie: wschodnia granica III. okręgu 
kominiarskiego od ul. Warszawskiej do ul. Przy Kaszowniku; na północy: ul. 
Sobieskiego i ul. Wałdowska; na wschodzie: granica miasta; na południu: 
prawy brzeg Wisły. 
Okręg V. przydzielony mistrzowi kominiarskiemu Feliksowi Kiljanowi. 
zamieszkałemu przy ul. Granicznej 5. obejmuje północną część miasta, a mia* 
nowicie: Chełmińskie Przedmieście i Mokre. 
Granice okręgu stanowią na południu i zachodzie: granice wschodnie 
wzgl. północne I, TI, ITT i IV. okręgu kominiarskiego; na północy i wschodzie: 
granica miasta. 
103
		

/Pomorze_005_08_118.djvu

			Za podane powyżej granice uważa się jezdnie ulicy, czyli że zabudo* 
wania ulic wzgl. placów — tworzących granice okręgów kominiarskich wcho­ 
dzą z jednej strony w skład jednego zaś z drugiej strony w skład drugiego 
okręgów kominiarskich z sobą graniczących. 
Spis Organizacyj i Towarzystw. 
Humanitarne. 
Koto Przyjaciół Harcerzy 
Koło Przyjaciół Młodz. ParafjS św. Jakóba 
Polaki Biały Krzyż 
Polski Czerwony Krzyż 
Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi 
Towarzystwo Opieki nad bezrobotnymi 
Tow. Pomocy Naukowej 
Tow. aw . Wincentego przy parafji Chrystusa 
Króla 
Tow. Św. Wincentego przy parafji Św. Jakóba 
Tow. św. Wincentego przy parafji św. Jana 
•Tow. św. Wincentego przy parafji P. Marji 
Tow. Wzajemnej Pomccy przy Kościele P. 
Marji 
Kościelne i religijne. 
Parafja Chrystusa Króla. 
Ohór Chrystusa Króla 
Katolickie Stowarz. Młodzieży Meskiei 
Katolickie Stowarz. Młodzieży Żeńskiej 
Liga Katolicka 
Towazystwo Anioła Stróża 
Dzieciątka Jezus 
Matek pod wezwaniem św. Anny 
Młodzieży św. Kazimierza 
Ojców pod weew. św. Józefa 
Panienek św. Jadwigi 
Parafja Panny Marji. 
Katolickie Stow. Mł . Żeńskiej „Młode Polk!" 
Liga Katolicka 
Par.afja św. Jana. 
Chór św. Cecylji 
Katolickie Stowarz. Młodzieży Męskiej 
Liga Katolicka 
Sodalicga Panien 
Parafja św. Jakóba. 
Liga Katolicka 
Sodalioja Pań 
Stowarzyszenie Mężczyzn Katolickich 
Stowarzyszenie Młodzieży Polek. Męskiej 
i Żeńskiej 
Towarzystwo Imienia Piotra Skargi 
Parafja św. Katarzyny. 
Ohór św. Katarzyny 
Parafja Prawosławna. 
Bractwo Prawosławne 
Kulturalno-oświatowe. 
Narodowy Uniwersytet Robotniczy 
Polskie Tow. Krajoznawcze, Pomorsk! Okręg 
Wojewódzki, prezes M. Sydow 
Polskie Tow. Krajoznawcze, Oddział w Toru­ 
niu, prezes M. Sydow 
Pomorskie Tow. Popierania Przem. Ludów. 
Pomorski Uniwersytet Powszechny 
Pomorski Związek Teatrów Ludowych 
Stow. fe. Więźniów politycznych i ideowych 
Towarzystwo Graficzne, prezes T. Srutkow- 
ski, ul. Konopnickiej 25 
Towarzystwo Czytelń Ludowydh 
Towarzystwo Młodych Polek 
Tow. Pzyjaciół Sceny Polskiej 
Tow. Uniwersytetu .Robotniczego 
Związek Pań domu 
Związek Ziemianek 
Naukowe. 
Kółko Miłośników przyrody, Sem. Żeńskie. 
Towarzystwo Badania Historji Ruchu Niepoł 
ległościowego na Pomorzu, Wysoka 16 
prezes Dr. O. Steinlborn, ul. Łazienna 19 
Tow. BibljofUów Iffli. Lelewela, prezes Dyr. Z . 
Mocarski, Wysoka 16 
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 
Towarzystwo naiukowe 
Towarzystwo Wiedzy Wojskowej 
Politycznie. 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 
Liga Mocarstwowa Rozwoju Polski 
Młodzi Obozu Wielkiej Polski 
Narodowa Orlganizacja Kobiet 
Narodowa iPartja Robotnicza 
Stronnictwo Narodowe 
Towarzystwo „Rozwój" 
Związek Obrony Kresów Zachodnich 
Śpiewu i Muzyki. 
Koło Śpiewackie „Dzwon" 
Koło Śpiewackie „Lutnia" 
Koło Śpiewackie „Moniuszko" 
Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 
Pomorski Związek Kółek Śpiewaczych 
Sportowo-gimnHstycftne i Przysposobienia 
Wojskowego. 
Bractwo Strzeleckie 
Drużyna Błękitna 
Gimnazjalny Klulb Sportowy „Kopernik" 
Klub Sportowy „Gryf" 
Klub Sportowy Rodziny Wojskowej 
Klub Sportowy „Zuch" 
Klub Wioślarski w Toruniu 
Oddział Kolarski przy Związku Podof. Rez. 
Okręgowy Ośrodek Wychowania Fizycznego 
Placówka Związku Hallerczyków 
Pomorski Klub Lawn-Tennisowy 
Pomorski Okręg Związku Gier Sportowych 
Pomorski Okręg Związku Hokeya na lodzie 
Przewodnictwo 4. Okręgu Dzielnicy Pomir- 
skiej Związku Tow. Gim. „Sokół" w Polsce 
104
		

/Pomorze_005_08_119.djvu

			Sekoja Atletyczna K. P. W. 
Seminaryjny Klub Sportowy 
Stow. Młodzieży Polskiej przy Parafii św. Ja- 
kóba, kółko sportowe 
Stow. Młodzieży Polskiej Mokre, sekcja lekko­ 
atletyczna 
Stow. Młodz. Polsk. Mokre, sekcja piłki nożn. 
Tow. Gimnastyczne „Sokół" — Toruń I 
Tow. Gimnastyczne „Sokół" — Toruń II 
Tow. Gimnastyczne „Sokół" — Toruń III 
Zw. Harcerstwa Polsk., ul. Wola Zamkowa U 
III. Żeglarska Drużyna Harcerska Św. Kata­ 
rzyny 16 
Związek Legjonistów 
Związek b. Marynarzy Wojskowych 
Związek Oficerów Rezerwy 
Związek Podoficerów Rezerwy 
Związek Powstańców i Wojak, przy DOK. VPI 
Związek Strzelecki 
Związek Strzelecki, Oddział Żeński 
Urzędnicze. 
Koło Pomorskie Stowarzyszeń Dyrektorów 
Szkół Średnich * 
Koło Urzędników Pomorskiego Stowarzy6!i 
nia Ubezpieczeń 
Koło Stow. Urzędn. Kontroli Skarbowej 
Koto Związku Kolejow. Pracown. Drogowych 
Koło Związku Niższych Pracowników Poczto­ 
wych i Telegraficznych. 
Oddział Pomorski Zrzeszenia Sędziów i Pro­ 
kuratorów 
Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe 
Szkół Powszechnych 
Stowarzyszenie Urzędników Celnych 
Stowarzyszenie Urzędników Kuratorjum Okrę- 
igu Szkolnego Pomorskiego 
Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych 
Towarzystwo Urzędników Krajowych 
Towarzystwo Urzędników Miejskich 
Zjednoczenie Kolejowców w Polsce 
Zrzeszenie Aplikantów Zaw. Prawniczych 
Związek Leśników Absolwentów Uniwersyte­ 
tu Poznańskiego 
Związek Polskich Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych 
Związek Pracown. Umysł, a-dWinistr. wojsk 
Związek Urzędn. Państwowych i Samorząd. 
Związek Urzęd. Państw, i Samorz. oraz Nau;z 
Związek Urzędników Poczt i Telegrafów 
Związek Urzędn. i Pracown. cywil. DOK. VIII 
Związek Urzędników kolejowych 
Związek Urzędników sądowych 
Związek Urzędników telegraficznych 
Związek Wojewódzki Urzędników Kraj. 
Związek Zawodowy Leśników 
Związek Zaw. Niższych Funkcj. Prac. Państw 
Zawodowe. 
Klub Szoferów 
Pomorska Korporacja Zakład. Graficznych 
Pomorskie Stowarzyszenie Rolniczo-Handlow; 
Pomorskie Towarzystwo Hodowców Kanarków 
Pomorskie Tow. Popierania Przemysłu Lad 
Pomorski Związek Popierania Turystyki 
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze 
Pomorski Związek Właścicieli Zakł. Ogrodn 
Pomorski Związek Ziemian 
Rada Zrzeszeń Gospodarczych Pomorza 
Stowarzyszenie Architektów 
Stowarzyszenie Buchalterów 
Stowarzyszenie Kupców Zboż. i Nasiennych 
Toruński Klub Hodowców Kanarków „Wisła ' 
Towarzystwo Czeladzi Katolickiej 
Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych 
Towarzystwo Kupców Chrześcijańskich 
Towarzystwo Młodzieży Pracującej „Jedność" 
Towarzystwo Ogródkarzy 
Towarzystwo Pomocników Fryzjerskich 
Towarzystwo Restauratorów 
Towarzystwo Pszczelarzy 
Towarzystwo Rzemieślników Samodzielnych 
Towarzystwo Uczni Kupieckich 
Wojewódzkie Stowarzyszenie Emer. Państw. 
Związek Adwokatów Polskich 
Związek Drogerzystów 
Związek Inżynierów 
Związek Lekarzy 
Związek Mechaników 
Związek Pracodawców Z. Z. 
Związek Pracowników Gastronomicznych 
Związek Pracowników Kupieckich 
Związek Pracowników Umysłowych 
Związek Pracowników Zawód. Mechaniczni. 
Związek Rewiz. Spółdz. Rolniczych 
Związek Stowarzyszeń Właścicieli Nierucho­ 
mości Województwa Pomorskiego, ul. Most 
Paulińskil, tel. 198, prezes Inż. Jan Kołek 
Związek Techników 
Związek Tow. Restauratorów 
Związek Właścicieli Lasów Państwowych 
Związek Właścicieli Nieruchomości, ul. Mcst 
Pauliński 1, tel. 198, prez. Inż. Jan Kołek 
Różane. 
Centralny Komitet Ukraiński 
1 
Kasyno Urzędnicze 
Klub Obywatelski 
Komitet Budowy Floty Narodowej 
Komitet Opieki Emigrantów z Rosji 
Komitet Rodzicielski przy Szkole Powse. nr 4 
Komitet Rodzicielski przy Szkole Powsz. nr. 7 
Konfraternia Artystów 
Legja Inwalidzka 
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
Oddz. Toruński Zw. Obrony Pokrzywdzonych 
Waloryzacją z siedzibą w Bydgoszczy 
Opieka Szkolna przy Miejsk. Gimn. Żeńsk'em 
Opieka Szkolna przy Państw. Gimn. Męskiem 
Opieka Szkolna przy Szkole Żeńskiej rnr. 8 
Placówka Weter. b . Arroji Polskiej we Francji 
Pomorski Oficerski Klub Myśliwski 
Pomorskie Towarzystwo Łowieckie 
Rodzina Policyjna 
Rodzina Wojskowa 
Towarzystwo Filatelistów 
Towarzystwo Miłośników Fotografji 
Weterani b. Armji Polskiej we Francji 
Związek Inwalidów Woj. 
Związek Obrony Wierzytelności 
Związek Reemigrantów i Optantów 
Zrzeszenie Rodaków z Warmji, Mazur i Ziemi 
Malborskiej, Centrala Toruń 
Zrzeszenie Żydów 
105
		

/Pomorze_005_08_120.djvu

			Niemieckie. 
Coppemicusloge 
Dt. Arbeitgeber-Verein 
Dt. Bühne 
Dt. FraueaveTein 
Deutsches Heim 
•Evang. FrauenhiJfe 
Ev.- lutih. Jünglingsverein 
Haus- und Grundbesitrvereia. 
Jugendschutz 
(Kleinkinderbewahrverein 
Köppern ikius-V er ein 
Landbund Weichselgau 
•Landwirtschaft Verband 
.üederireiund" 
Loge zum Bienenkorb 
• IRuderverein 
.Sternklub 
„Stolze-iSchrey" 
* Thorner Liedertafel 
> Thum-Verein 
" Verein dt. Katholiken 
•Verb. dt. Lehrer 
Verein „Humanitas" 
Verein der Kunstfreunde 
. Winter-Sportverein 
Wirtschaftsband Stadt. Berufe 
Lip;a Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 
Wielka wojna światowa na polu bitwy ruszyła miljonowe armje, ale na 
ich najgłębszych tyłach uruchomiła jeszcze większe niż na froncie masy 
obywateli do nieustannej pracy dla ciągłego żywienia i podsycania wojny. 
Niemcy, którzy w sposobie prowadzenia wojny nie liczyli się bynaj* 
mniej ani z zawartemi umowami międzynarodowemu, ani nawet z nakazami 
sumienia, pierwsi powzięli okropny zamysł zbrojnego uderzenia na bezbronne 
miasta i wioski dlatego tylko, że snokoina ich ludność codzienna pracą swoją 
na roli czy w fabryce wspomagała braci i synów walczących w okopach. 
Rozwój lotnictwa i chemji dal Niemcom do reki broń, za pomocą której 
zaczęto atakować ośrodki życia, coraz dalej od frontu położone. Od pocisków 
niemieckich ginęły tysiące 'bezbronnych kobiet i dzieci... 
Dzisiaj, po upływie kilkunastu lat od owych strasznych dni, nikt nie 
żywi złudzeń, że w razie wybuchu ponownej wojny, położenie bezbronnej 
ludności będzie lepsze. Przeciwnie, nienawiść wrogów nie^ złagodniała, a po* 
stęp lotnictwa i broni chemicznej sprawia, iż cała ludność i cały kraj może 
być przedmiotem planowych i systematycznych ataków. W tych warunkach 
staje się koniecznością podiecie organizacji obrony przez samych obywateli. 
Najsilniejsza, czy najbardziej rozgałęziona władza państwowa nie mogłaby 
sprostać temu ogromnemu zadaniu i dlatego wszelki rząd ograniczyć się musi 
zasadniczo do obrony państwa jako takiego przy pomocy wojska. Natomiast 
obrona powietrzna i przeciwgazowa całej ludności, a więc obrona własnego 
życia mężczyzn, kobiet, starców i dzieci na terenie całego państwa, a nietylko 
w armiji i na froncie, nie jest już możliwą do wykonania inaczej, jak tylko 
przez tę samą ludność osobiście, i dlatego też sprawa tei obrony staje się 
sprawą społeczną. 
Że wojna w przyszłości Ibedzie woiną przedewszystkietn lotniczo* 
gazową, nie ulega wątpliwości. Ze względu na taniość gazów boiowych 
i łatwość z jaką fabryki chemikalii, nawozów sztucznych, farb etc. dadzą się 
dostosować, bez wielkich przeróbek w samych urządzeniach fabrycznych, do 
ich produkcji, a przedewszvstkiem ze względu na skuteczność ataku gazowego 
w porównaniu do poniesionych kosztów i strat w materiale, bedą ataki gazowe 
zawsze kuszącym środkiem napadu. Wobec tego żadne traktaty oraz zobo* 
wiązania nieużywania ich w woinie nie mogą powodować zaniechania odpc 
wiedniego przygotowania obrony przeciwgazowej. 
Ponieważ nieprzyjaciel będzie przedewszystkiem dążył do demora* 
lizowania tyłów, siania popłochu, przerwania linij komunikacyjnych, będzie 
więc atakował nie linie frontowe, lecz ważnieisze ośrodki przemysłowe, węzły 
kolejowe, siedziby władz, a nawet większe osiedla, gwoli tylko wywarcia presji 
moralnei i szerzenia zamętu. W tych to warunkach ludność cywilna, nie 
biorąca bezpośrednio udziału w działaniach woiennych, lecz znajdująca się 
głęboko na tyłach, stanie wobec groźby utraty zdrowia lub n 
t życia. 
106
		

/Pomorze_005_08_121.djvu

			wo zaopatrywane w aparaty projekcyjne do wyświetlania przezroczy wyszko* 
leniowych i propagandowych. Między innemi przez uruchomienie sprzedaży 
Te okoliczności sprawiają, że społeczeństwo będzie się mogło obronić 
tylko samo, o ile będzie uświadomione o tern, co mu grozi i co należy czynić, 
aby uniknąć niebezpieczeństwa. 
Ten wzniosły cel zorganizowania obrony całej ludności, przez samą 
ludność, podjęła Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Jakie zadania 
stawia sobie Liga w odniesieniu do swych dwóch głównych zagadnień: obrony 
powietrznej i obrony przeciwgazowej? Otóż Liga popiera rozwój rodzimego 
lotnictwa we wszystkich jego dziedzinach oraz bada środki obrony przeciw* 
gazowej i przygotowuje do niej całą ludność cywilną. Z tego wynika, że 
zadaniem L. O. P . P . jest szerzenie w społeczeństwie wiadomości o lotnictwie, 
obronie przeciwgazowej i przeciwlotniczej — oraz uświadamianie go w obronie 
indywidualnej i zbiorowej. Liga w swojei działalności kieruje się zasadą, 
ażeby fundusze publiczne wytworzyły przedewszystkiem rzeczy podstawowe 
dla rozwoju lotnictwa i obrony przeciwgazowej. 
Jeżeli chodzi o bliższe ujęcie działalności Komitetu Wojewódzkiego 
L. O. P. P. na terenie Pomorza, to działalność ta przejawia się w steeregu już 
dokonanych prac. Komitet Wojewódzki wybudował lotnisko w Lidzbarku 
i w końcu ubiegłego roku oddał je d ouiżytku Ministerstwa Komunikacji. Przy 
wydatnej pomocy finansowej Ligi na Pomorzu urządzone zostało lądowisko 
pod Gdynia, z którego korzysta dla celów szkolenia swoich pilotów Aeroklub 
Akademicki w Gdańsku, a którego działalność opiera się na udzielonej mu 
pomocy finansowej przez Lige. Niezależnie od tego Komitet Wojewódzki 
pertraktuje o wykupienie innych ieszcze terenów pod budowę lotnisk. 
Dzięki pomocy Ligi na Pomorzu, wykończone zostało oświetlenie 
elektryczne lotniska w Toruniu, na którem obecnie w całej pełni odbywają 
się loty nocne, tak konieczne dla całości wyszkolenia. Również Liga na 
Pomorzu. przvczynia się finansowo do budowy w Toruniu próbowni silników 
lotniczych. Próbownia ta będzie ostatnim wyrazem techniki. Zbędne jes 
chyba uzasadniać potrzebę dokładnego, szczegółowego remontu silnika lotni 
czego, na którym w gruncie rzeczy polega 'bezpieczeństwo lotu. 
Komitet Wojewódzki brał czvnny udział w organizacji 4 Krajowego 
Konkursu Samolotów Turystycznych, urządzając na lotnisku w Lidzbarku 
punkt kontrolny z ładowaniem oraz ufundował nagrody. Pożarem miasto 
Lidzbark ofiarowało nagrody dla załogi, 'która pierwsza wylądowała na lotni* 
sku. Do odbycia lotu okrężnego Lotniczek Polskich Komitet przyczynił się 
pod względem finansowym. 
W dziedzinie obronv przeciwlotniczej poczyniono zakup sprzętu oraz 
na terenie Komitetów Powiatowych przeprowadzono szereg kursów. W uświa* 
damianiu ludności w obronie przeciwgazowej i w ratownictwie odbvwa się 
nieustanna nraca na Pomorzu nrzez snecialnie wyszkolonych instruktorów 
na terenie każdego powiatu. Do naibardziei odległych zakątków dociera 
czołówka*samocbód z prelegentem, którv ilustruje wykłady filmami. Czo* 
łówka propagandowa Komitetu Wojewódzkiego przeiechała w roku 1931 — 
7800 kim. w obiazdach swoich, odwiedzając 190 miejscowości, co daie pogląd 
na jej ruchliwość i pracę. 
Podkreślić należy, że działalnością tą objęta jest również i młodzież 
wszystkich szkół. 
Wyszkolenie ludności w obronie przeciwgazowei wymaga wyposażenia 
w sprzęt, to też znaczne fundusze Ligi na Pomorzu przeznaczane sa rok rocznie 
na zaopatrzenie w pierwszym rzędzie Komitetów Powiatowych i Miejskich 
w aparaty tlenowe, w maslci przeciwgazowe i szereg innych rzeczy, jak ubrania 
przeciwiperytowe i t', p. Również Komitety Powiatowe i Miejskie są stopnio* 
107
		

/Pomorze_005_08_122.djvu

			masek przeciwgazowych wyrobu krajowego Komitet Wojewódzki udostępnił 
nabycie ich szerokim warstwom społeczeństwa. 
Dla zwiększenia liczby członków i wzmożenia wpływu funduszów na 
nowe prace oraz w celu przeniknięcia idei i haseł L. O . P. P . do społeczeństwa 
na Pomorzu, zorganizowała Liga silna, akcję propagandową, podjętą z wielką 
energją przez Komitety Powiatowe i Miejskie, czego dowodem wielka ilość 
odczytów, imprez, wystaw ruchomych, loty pasażerskie, wagon obrony prze* 
ciwgazowej, naloty eskadr samolotów przy pokazie sztucznego zadymiania 
miasta i t. d. Ważnym środkiem propagandy okazało się również popieranie 
modelarstwa. W związku z tern odbyło się szereg konkursów w Komitetach 
Powiatowych i Miejskich i wyróżnieni uczestnicy na Wojewódzkim Konkursie 
Modeli Latających w Toruniu brali udział w ogólnopolskim konkursie 
w Warszawie. Niemałą troską Ligi na Pomorzu są bibljoteki dzieł fachowych, 
które stopniowo sa kompletowane przy Komitetach i mają za zadanie odpo* 
więdnie informowanie, jakie zdobycze i wyniki na tern polu osiągnęły państwa 
sąsiednie w porównaniu do prac u nas w kraju. W daleko idącej propagandzie 
L. O. P. P. na terenie Pomorza Komitet Wojewódzki przystępuje również 
do tępienia szkodników roślin uprawnych przy pomocy gazów. 
Na wszystkie wyżej wyszczególnione cele Liga potrzebuje funduszów; 
tworzą się one w pierwszym rzędzie z wpisowego i składek członkowskich, 
pozatem z ofiar, subwencyj, dochodów z nieruchomości i odsetek oraz 
z dochodów niestałych jak naprzykład: koncertów, odczytów, zabaw, wystaw 
i t. p. L. O. P . P . nie korzysta z żadnych subwencyj państwowych, a źródłami 
dochodów Ligi, które mogą być uważane za stałe, są składki członkowskie. 
Zadania L. O. P. P . sa tak wielkie, że nie może ona wszystkiego i wszę* 
dzie odrazu zrobić. Pieniądze muszą iść tam, gdzie są one najpotrzebniejsze 
i gdzie przyniosą najżvwotniejsze korzyści, z punktu widzenia całokształtu 
zagadnień Ó. P. G. i Ó. P. L. To też im więcej będzie miała L. O. P. P. 
członków, a więc i wpływów gotówkowych, tern prędzej dotrze ona do 
najodleglejszych zakątków kraju i coraz większa ilość obywateli znajdzie pod 
jej kierownictwem możność racjonalnej i pewnej obrony przed niebezpieczeń* 
stwem gazów. 
W roku 1931 budżet Komitetu Wojewódzkiego zamknął się w global* 
nych cyfrach sumą 150.000 zł. Podkreślić wypada, że Pomorski Komitet 
Wojewódzki L. O . P . P . bierze także czynny udział w poczynaniach Zarządu 
Głównego w Warszawie, który przy pomocy poszczególnych Komitetów 
Wojewódzkich wykonuje prace o ogóIno*państwowem znaczeniu, jak budowa 
Instytutu Aerodynamicznego w Warszawie, Cywilnej Szkoły Gazowej oraz 
budowa Chemicznego Instytutu Badawczego; udziela pomocy na raidy lot* 
nicze, naprzykład raid kpt. Orlińskiego Warszawa—Tokio—Warszawa, oraz 
raid ponad Afryką kpt. Skarżyńskiego i por. Markiewicza. 
Śmiało możemy powiedzieć, że wyżej opisana działalność L. O. P. P. 
może poszczycić się już bardzo poważnym dorobkiem i jest na drodze do 
coraz donioślejszych wyników. Ten wspaniały rozwój Ligi na Pomorzu 
należy zawdzięczać w pierwszym rzędzie ofiarności i zrozumieniu ludności 
Pomorza oraz energicznej i wytrwałej pracy Zarządów poszczególnych Kół 
Miejscowych i Zarządów wszystkich Komitetów Powiatowych i Miejskich. 
Osobną wzmiankę należy poświęcić Komitetowi Kolejowemu przy 
Dyrekcji P. K. P. w Gdańsku, który dzięki poparciu czynników naczelnych 
Dyrekcji Kolejowej w Gdańsku skupia w sobie niemal wszystkich funkcjo* 
narjuszów kolejowych na terenie Pomorza. 
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
na 
Pomorzu 
niech 
się rozwija 
z korzyścią dla 
Obywateli i Ojczyzny! 
108
		

/Pomorze_005_08_123.djvu

			i 
LIGA OBRONY 
POWIETRZNEJ 
I 
PRZECIWGAZOWEJ 
POD WYSOKIM 
PROTEKTORATEM 
PANA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
NAJLICZNIEJSZA ORGANIZACJA SPOŁECZNA 
NA POMORZU 
KOMITET WOJEWÓDZKI L. O. P. P. w TORUNIU, 
ul. Królowej Jadwigi Nr. 12114. 
1) Komitet Powiat. Brodnica 
ii) Komitet Powiat. Kościerzyna 
2) 
„ 
„ 
Chełmno 
12) 
, 
„ 
Nowemiasto 
3) 
„ 
„ 
Chojnice 
W 
, 
„ 
Sępolno 
4) 
„ 
„ 
Działdowo 
14) 
, 
„ 
Starogard 
5) 
„ 
Kolejowy Gdańsk 
15) 
, 
„ 
Świecie 
6) „ Morski 
Gdynia 
W„ 
„ 
Tczew 
7) „ Powiat. 
Gniew 
17) 
, 
Miejski Toruń 
8) 
„ 
Miejski 
Grudziądz 
18) 
, 
Powiat. Toruń 
9) 
„ 
Powiat. 
Grudziądz 
19) 
Tuchola 
10) 
„ 
„ 
Kartuzy 
20) 
, 
„ 
Wąbrzeźno 
CHCESZ OBRONIĆ POMORZE — 
ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA 
L.O.RR 
109
		

/Pomorze_005_08_124.djvu

			ZWIĄZEK WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI 
W TORUNIU 
oras 
8 
REDAKCJA 
I ADMINISTRACJA 
dwutygodnika 
„MIESZCZANIN 
POMORSKI" 
Organ Zawodowy 
Związku Stowarzy­ 
szeń Właścicieli Nie­ 
ruchom. Wojewódz­ 
twa Pomorskiego 
TORUŃ. MOST PAULIŃSK11 
TELEFON 198. 
TELEFON 198. 
Godziny urzędowe dla stron codziennie z wyjąt­ 
kiem niedziel i świąt od godziny 9 — 14-tej. 
110
		

/Pomorze_005_08_125.djvu

			Dział III. 
Część adresowa 
Spis mieszkańców wedle ulic i numerów domu 
Alfabetyczny spis mieszkańców 
Mana — 
3iewbata 
I 
JŁabao 
Jtawa fesf n> nowoczesnijni aparacie 
f/ 
f| 
dziennie świeżo palona awHBMi || 
f| 
(falmma. 
frairy 
|J 
I (Richard 
Semplin | 
}] Nerona 32 
(fOEUh 
53t> |{ 
II 
Zało*. I904 r. 
PJ 
lllliiii'!i«iii!iiiii"!:|!l!niiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiii 
aiiiiiiiiiH 
, MI| 
iiiiiiiii'" 
, 
l"|iimiiiiiH 
| 
iiiiim„iiiH 
l 
>tii, 
'|i 
„„i 
, 
IIII|I 
|,, | 
IIIIIIIIII' 
|,,I 
'IIIIIIIIIII 
, 
T,| 
«IMIIII" 
1 
''•niiiiii'" ""IIIIIIIIII"'!" 
^'""""niiiiilć
		

/Pomorze_005_08_126.djvu

			TORUŃSKI 
MŁYN PAROWY 
LEOPOLD RYCHTER 
TORUŃ-MOHRE 
UL. KOŚCIUSZKI 77/79 
TEL. 73 i 29 - ADRES TELEGR. „MŁYN" 
ROK ZAŁOŻENIA 
1887 
SPRAWNOŚĆ DZIENNA M ŁYNA 
135 TON NADOBE. 
MŁYN PSZENNY 
MŁYN ŻYTNI 
KASZARNIA
		

/Pomorze_005_08_127.djvu

			Admirała Dikmana 
Bankowa 
Spis mieszkańców 
-w edle ulic i numerów domu. 
Nazwiska właścicieli domów podane są przy każdym domu na początku, o ile takowi mieszkają 
w danym domu — w przeciwnym razie podany jest adres ich zamieszkania. 
Ponieważ Magistrat m. Torunia w ostatnich miesiącach r. 1931 nadal nowe nazwy ulicom, placom 
i drogom w obrębie miasta, poprzednio nie posiadającym żadnych nazw i ponieważ równocześnie 
Erzenumerowal bardzo wiele domów w Toruniu, przeto dla wygody korzystających z niniejszej 
siążki szczególnie w pierwszych latach, przy nowych ulicach podajemy dokładnie ich położenie 
a przy zmienionych numerach domów podajemy w nawiasie stary numer domu. 
Admirała Dikmana 
(od wieży przy wylocie przy 
ul. Żeglarskiej do Koszar Ma­ 
rynarki Wojennej). 
1 Skarb Kolejowy 
Ekspedycja Towarowa 
Nadbrzeże (patrz Nad­ 
brzeżna 10). 
3 Skarb Wojskowy D. O. K. 
VIII. 
Izba Chorych Marynarki 
Wojennej (patrz Nad­ 
brzeżna 12). 
5 Gmina Miasta Tonuiia 
Wyszynk II. (patra Nad­ 
brzeżna 14). 
7 Gmina Miasta Torunia 
Stara Gazołwnia 
Karczewski Józef, gazm. 
Karczewska Łucja, urzędn. 
Mrowińska Marjanna, bez 
zajęcia 
(patrz Nadbrzeżna 16). 
9 Skarb Wojskowy, D. O. K . 
VIII. 
Koszary Racławickie 
(patrz Nadbrzeżna 18). 
Balonowa 
(od ul. Sienkiewicza do 
Hali Balonowej). 
2/4 Skarb Państwa. 
Państwowe Seminarjum 
Męskie 
Plan (patrz Sienkiewi­ 
cza 40/42). 
1/7 Skarb Wojskowy D. O . 
K. VIII. Plac. 
6/14 Gmina miasta Torunia 
Plac. 
16 Skarb Wojskowy D. O. K. 
VIII. 
Hala Balonowa. Hala. 
Bankowa 
od ul. Żeglarskiej do ul. Św. 
Ducha) 
2 Izba Przemysłowo Handlo­ 
wa, Grudziądz (patrz 
Żeglarska 1). 
4 (2) Dr. Śmietana Stanisław, 
Baligród 
adm. Józef Knapczyk, ul. 
Rabiańska 3. 
Balcerowicz- Alfons, kup. 
Balcerowicz Stanisł. bez z. 
Baszczyńska Anastaz. bez 
zajęcia 
Kucharzewski Walenty, st. 
post. P. P. 
Lipertowicz Kazim., czel. 
szewski 
Samulowski Łucjan, zeoer 
- 
drukarz 
Werner Emil, biaralista 
Werner Helena, krawcowa 
Wutke Henryk, krawiec. 
6(4) Buchner Marjan, ul. Ko­ 
nopnickiej 27 
Głowiński Antoni, krawiec 
Górski Albin, urzędnik m. 
Górski Kazimierz, przód. 
Pol. P. 
Górski Kazimierz, urzędn. 
miejski 
Górska Leokadja, urzędn. 
państw. 
Jeszke Helena bez z. 
Jeszke Maksymilian, asys*.. 
kol. 
Jeszke Marjanna bez z. 
Komorowska Zofja, dozór, 
więz. 
Netzel Maksymiljan, kapit. 
statku 
Raczkowski Leon, podróż. 
Slizowa Aleksandra, mvu. 
Vietinghoff Scheel Jerzy, 
muzyk. 
Zawacka Amanda, emeryt. 
8(6) Doehn Georg i Ida 
Arnold Eugenjusz, książk. 
Augustińczak Albert, kra­ 
wiec" 
' 
Back Rudolf, uczeń ślus. 
Chojnacki Stanisław, st. 
sekr. poczt. 
Deczyński Czesław, urzęd. 
gosp. 
Fuchs Chana, emerytka. 
Gabryszewska Genowefa, 
eksped. 
Gajewski Aleksander, pi­ 
wowar 
Gehrt Marta, gospod. 
Ginter Czesław, kupiec 
Drenikow Hermann, kup. 
Knobclsdorff Eustachiusz, 
naucz. gimn. 
Litmann Jakób, naucz. rei. 
mojż. 
111
		

/Pomorze_005_08_128.djvu

			Bankowa 
Bartosza Głowackiego 
Maciejewska Halina, sekr. 
Nehring Hermann, uczeń 
śhis. 
Pawlikowski Bronisław, — 
urz. Kasy Ch. 
Raduhnke Róża, spółwł. 
F-y: Biche i Ska 
Skok Paweł, urz. Bank. 
Sladkowska Anna bez z. 
Smura Alojzy, krawiec 
Stoltmann Joanna, służąc: 
1 
. 
Wilmerstadt Friedrik, ucz. 
ślus. 
Zimna Balbina, bez z. 
Kłos Konrad, pom. handl. 
Nowacka Marja, służąca 
10 Gach Adolf, ul. Mickiewi­ 
cza 45 
Grzegorowski Antoni, ro­ 
botnik 
Grzegorowska Bronisława, 
posług. 
Grzegorowska Helena, po­ 
sług. 
12(10) Klara Kowalska, Ra- 
biańska 13 
Bagiński Mieczysław, red. 
Gwiazdowski Wacław, han­ 
dlowiec 
Jackowski Franciszek bez 
zajęcia 
Klemens Czesław, kupiec 
Kowalski Paweł, mistrz 
garn. 
Malak Antoni, post. P. P . 
Malak Antoni, mechanik 
Sudolski Jan, urz. P . P. 
14(12) Szymański Ludwik, i 
Reinlowa Henryka ul. 
Żeglarska 3. 
Frydrych Aleksander, ku­ 
piec 
Kamiński Władysław 
16 Szymański Ludwik i Rein­ 
lowa Henryka ul. Że­ 
glarska 3. 
Spichlerz 
Bartosza Głowackiego 
{od ul. Wodnej, stron* prawa) 
1 (Wodna 34) Nowogórski 
Piotr, Grębocin (patrz 
Wodna 30) 
2 (Wodna 32) Guziński An­ 
toni, Piaskowa 8 (patrz 
Wodna 28) 
3(1) Kłosiński Aleksander, ko­ 
wal 
Brzozowski Stanisław, rob. 
Dąbrowska Jadwiga, posł. 
Dąbrowska Rozalja, ciner. 7 
Dekański Ignacy, robotnik 
Kniecińska Bronisława, — 
bez z. 
Madejewski Feliks, robot. 
Madejewska Marta, bez z. 
Rutkowski Antoni, robotn. 
Rutkowska Rozalja, bez z. 
4(2) Piasecka Leonarda, bez z. 
Dutkiewicz Czesław, druk. 
Jankowska Jadwiga, robot. 
Jankowski Tomasz, piek. 
Kierski Franciszek, Straż. 
Poż. 
Mrówczyńska Juljanna bez 
zajęcia 
Niespodziński Kazimierz, 
podof. zaw. 
Owczarczak Feliks, uczeń 
kup. 
Owczavczak Helena, robot. 
Owczarczak Marja, robotn. 
Przybylski Bronisław, ka­ 
mieniarz. 
Sakerski Leonard, emeryt. 
Piasecki Jan, szofer 
Stamm Paweł, piekarz 
Stamm Stefan, robotnik 
Tolińska Walerja, robotn. 
Walichniewicz Jan, robot. 
Wiorowski Antoni, robotn. 
Wiśniewski Feliks, robotn. 
Ziółkowski Bolesław, ślu­ 
sarz 
5 (3) Ciemiński Wacław, mu* 
rarz 
Tomasik Leon, murarz 
Tomasik Wincenty, mu* 
rarz 
5a(la) Graczkowski Jan, urz. 
kolej. 
Bandurski Antoni, ślusarz 
Jakubowski Franciszek, ro­ 
botnik 
Nowicka Kaźniicra, biura­ 
listka 
Nowicka Helena, bez z. 
Nowicka Monika, biural. 
Pokorski Stanisław, urz. 
P. P. 
Stiller Antoni, emeryt. 
6 (4) Ciesielska Marja, hez z. 
Łfrandykowski Józef, 
szewc 
Ciesielski Antoni, kupiec 
Fidos Ludwik, urz. kol, 
Hahn Marta, bez zaw. 
Jankowski Kazimierz, ślu* 
sarz 
Szpydowska Łucja, 
bez 
zaw. 
(5) Szalucki Marjan, rob. 
Bajka Leon, rob. 
Jakubowska Katarzyna, 
dozorcz, ustęp. m . 
Jakubowska Antonina, b. 
zaw. 
Osińska Franciszka, po* 
sług. 
Osiński Bernard, książk. 
Szalucki Konrad, ślusarz 
Zielińska Bronisława, bez 
zaw. 
6) Filipska Zuzanna 
Anders Paweł, ślusarz 
Buławski Franciszek, rzeź. 
Cywiński Antoni, robotnik 
Filipski Józef, funkc. kol. 
Kubiak Józefa, biuralistka 
Lubański Leonard, ślusarz 
Marciszewski Jan, mistrz 
malarski 
Marciszewska Marja, urz. 
poczt. 
Marciszewski Witold, ucz. 
malarski 
Marciszewski Władysław, 
piekarz 
Rogalski Leon, robotnik 
Sehónberg Ferdynand, ma­ 
szynista kol. 
Staszkiewicz Michał, mur. 
Schajbach Józef, koszyk. 
Szpedowski Władysław, ro­ 
botnik 
9(7) Szymańska Stanisława 
Kamiński Władysław, ro­ 
botnik 
Kowalski Karol, woźnica 
Szymański Feliks, książk. 
Szymański Wawrzyniec, 
kupiec 
Trzciński Bernard, robotn. 
Wrukowski Bronisław, — 
kond. tramw. 
9a(7) Krzywdziński Józef, mu­ 
rarz 
Berliński Franciszek, po­ 
dróżujący 
Gawarkiewicz Bernard, ro­ 
botnik 
Gawarkiewicz Marja, bez z. 
Lewandowski Alfons, ro­ 
botnik 
Lewandowski Leon, robot. 
Rydzeński Jan, woźny Wo­ 
jewódzki 
Rydzeńska Janina, urzędn. 
państw. 
Rydzeńska Zofja, urz. pr. 
Sionkowska Bronisława, 
robotn. 
Szałucki Antoni, kolej. 
Zielińska Rozalja, służąca 
112
		

/Pomorze_005_08_129.djvu

			Bart. Głowackiego 
Batorego 
Zimmermann 
Kazimierz, 
robotnik. 
10/12 (8/10) Kraszucki Ignacy 
bez zaw. 
Armknecht Jan, kondukt, 
tramw. 
Armknecht Franciszek, rob. 
Bandurski Feliks, cieśla 
Bandurska Leonarda, eks* 
pedjentka 
Białas Walenty, rob. 
Dejewski Bronisław, rob. 
Grzywacz Bernard, kolej. 
Jankę Franciszek, ślusarz 
Kiełbasiński Władysław, 
rob. 
Kłosiński Stanisław, rob. 
Kraszucki Paweł, rob. 
Kochalski Bolesław, kolej. 
Łukaszewska Julja, bez z. 
Lewandowski Wojciech, 
rob. 
Melkowski Jan, rob. 
Majchrzak Pelagja, rob. 
Olszewski Antoni, rob. 
Popiołkowski Paweł, rob. 
Sobecki Franciszek, rob. 
Sobecki Feliks, rob. 
Sobecka Stefanja, rob. 
(od ul. Wiązowej) 
11/13 Panzram Maksymiljan, 
(patrz Wiązowa 1) 
14/16(12) Komorowski Wiktor, 
emeryt, oficer 
Błoński Kazimierz, masz. 
Gurkówna Józefa, służąca 
Kubiaczyk Mieczysław, 
podof. zaw. 
Loquin Ludwika, bez z. 
Koszurowa Joanna, bez z. 
Niedojadło Piotr, naucz. 
gim. 
Szarejko Janina, urzędn. 
Tkaczuk Helena, emerytka 
(8) Thober Karolina, bez zaw. 
Witkowski Marjan, stoi. 
Witkowska Marja, krawc. 
15 Pawłowski Franciszek, 
Wiązowa 4, (natrz Wią­ 
zowa 2) 
17(13) Jabłoński Jan, bez z. 
Affeldt Franciszka, krawc. 
Affeldt Katarzyna, bez z. 
Jabłońska Marta, kier. ma­ 
gazynu mód 
Jackowski Teodor, piekarz 
Rozwarska Helena, eksped. 
Wankiewicz Bernard, kow. 
Wantoch -Rekowski Franc, 
st. asyst. kol. 
18 Jabłoński Jan ul. Bartosza 
Głowackiego 17 
plac niezabudowany. 
19/21(15/17) Riener Ernst, rob. 
Czajkowski Franciszek, 
stolarz 
Gaglin Augusta, bez z. 
Kamiński Franciszek, pod­ 
oficer zaw. 
Sonncnberg Emil, cieśla. 
20 Riemer Ernest ul. Bart. 
Głowackiego 19/21, plac- 
pgród 
(i ul. Rejtana 13) 
22 Schroder Henryk 
plac niezatfud. 
(i ul. Rejtana 8) 
23(19) Fagin Alma, bez z. 
Barcikowska Marja, mod. 
Fagin Hermann, stolarz 
Kwiatkowski Stanisław, 
robotnik 
Nowakowski Konstantyn, 
dekarz 
Popielewska Rozalja, rob. 
Śmigielski Andrzej, robot. 
Stoliński Józef, szofer 
Witkowska Paulina, bez z. 
24/26 Szymański Józef — ul. 
Prosta 30 — ogród 
25(21) Schneider 
Bronisława, 
współwł. dTog. 
Chmara Jan, szofer 
Żaba Stanisław, wł. ziems. 
27(23) Gawarkiewicz Klara, 
bez z. 
Antrieb Adam, kolejarz 
Dembski Władysław, rob. 
Grubiński Władysław, rob. 
Stoliński Leonard, kolejarz 
28 Krzemkowski Bernard, ul. 
Bart. Głowackiego 29 
plac. 
29(25) Krzemkowski Bernard, 
emeryt 
Czapiewski Leon, robot. 
Kopruszyński Franciszek, 
palacz 
Kopruszyńska Weronika, 
bez zajęcia 
Kopruszyńska Klara, rob. 
Kopruszyńska Wanda, rob. 
Krzerakowska Antonina, 
książkowa 
Krzemkowski Feliks, pom. 
handlowy 
Krzemkowski Franciszek, 
urz. koł. 
Krzemkowski Marjan, ślu­ 
sarz kol. 
Olszewska Gertruda, foto- 
grafistka 
Olszewska Marja, książk. 
0 Hirsch Maks, 
plac. 
31 (27) Manikowski Antoni, 
wodniak 
Manikowski Leonard, ster* 
nik 
Kokoszczyński Kazimeirz, 
urzęd. cyw. 
Werner Adam, piek. 
Zieliński Maksymiljan, 
funkcjonariusz poczt. 
32(30) Nitsch, Berlin 
Sobocka Marja, urzędn. i 
administr. 
Ciechorska Marja, bez z. 
Ciechorska Marta, posług. 
Grajkowski Jan, robotnik 
Kruszczyński Władysław, 
robotnik 
Lewandowski Jan, robotn. 
Musiela Antoni, podoficer 
zaw. 
Rygielski Józef, emeryt. 
Stocka Katarzyna, bez z. 
Stocka Elżbieta, robot. 
Stocki Franciszek, robot. 
Szymankiewicz Helena, bez 
zajęcia 
Ziółkowski Jan, robot. kol. 
33(29) Pellowski Józef, emeryt 
Pellowska Jadwiga, bhiral. 
34 Kruger Hermann 
ogród — plac. 
35 (31) Bucholz Juljan, bez z. 
Tkaczyk Maksymiljan, 
piekarz 
Dejewski Bronisław, fry> 
z jer 
Zieliński Alfons, ślusarz 
masz. 
37 (33) Makowski Ludwik, ag. 
handl. 
Felski Szczepan, bez zaw. 
Ciuszek Władysław, kolej. 
Kaiser Anna, bez zaw. 
Kaiser Emma, bez zaw. 
Łaza Zygfryd, bez zaw. 
Maliszewski Józef, drukarz 
Prusiecka Marja, bez zaw. 
Putz Rudolf, rob. 
Batorego 
(od ul. Chrobrego do ul. Mazo­ 
wieckiej) 
1/3 Gmina Kościelna Św. Ja- 
kóba 
plac 
(i ul. Chrobrego 5/27) 
2/4(5) Kuźmińska Marjanna, 
Warszawa 
Marchlcwicz 
Władysław, 
em. urz. ul. Chrobrego 
29, admin. 
Badowska Jadwiga, urz. 
1 
8 Księga Adresowa 
113
		

/Pomorze_005_08_130.djvu

			Batorego 
Batorego 
Bartkowski Stanisł., oficer 
Biliński Wojciech, oficer 
Janikowski Piotr, kolejarz 
Janikowski Zenon, naucz. 
Komorowski Zygm., oficer 
Kwiatkowski Bolesł.. ofic. 
Majewska Józefa, służąca 
Marehlewicz 
Aleksandra, 
kantorz. 
Porzyński Alojzy, emeryt. 
urz. poczt. 
Paszko Jan, emeryt, urz. 
kol. 
Radzińska Antonina, bez z. 
Rychlewski Juljan, inżyn. 
mechanik 
Rychlewska Marja, urzęd. 
sąd. 
Szarszewski, Izydor, rzeźn. 
Windakiewicz Mieczysław, 
emeryt efenerał 
(i Chrobrego 29) 
5(1) Nowinowski Teodor, b. z . 
Mielcarski Franciszek, szo­ 
fer kowal 
Sieczkowska Marja, służ. 
Strzelecka Włodzimiera, 
krawcowa. 
6(2) Państw. Monopol Spiry­ 
tusowy, Warszawa 
Małecki Antoni, urz. pańs. 
Schenker Stanisław, urzęd. 
państw. 
7(3) Prążyński, Ameryka 
Chróścicki Leopold, rolnik 
admin. 
Brose Anna, słążąca 
Warot Józef, robotnik. 
8/10(4) Szarszewski Marceli, 
kowal 
Błaszkiewicz Antoni, rob. 
Błaszkiewicz Józef, mech. 
szofer 
Kaznowski Antoni, stróż 
Pawski Jan, kolejarz 
Pawski Alojzy, robotnik 
Pohl Franciszek, kolejarz 
Szarszewski Edmund, ucz. 
złot. 
9(5) Stowarzyszenie Urzęd. Bu­ 
dowy Domów. 
Kamińska Helena, urz. 
Adamski Leon, sekr. Woj. 
Sąd. Arm. 
Ćwikliński Juljusz, oficer 
Mickunas Jan, oficer 
Kamińska Wanda, naucz. 
Klawon Pelagja. bez zaw. 
Krajewski Józef, emeryt 
Krajewski Paweł, urz. m . 
Łoziński Tadeusz, urz. ko» 
lejowy 
Maciejewski Wiktor, urz. 
Majewski Herman, emer. 
Paluszyński Stefan, urzęd. 
kolej. 
Priewe, Ryszard, cukierń. 
11(7) Stowarzyszenie Urzędni­ 
ków Budowy Domów 
Antoszewiez Jerzy, oficer 
Beszczyński 
Władysław, 
asyst, miejski 
Cudzik Bolesław, oficer 
Dzikowski Wacław, prac. 
kol. 
Gąsecki Henryk, oficer 
Jankowski Jan, st. asyst, 
kol. 
Karliński Władysław, urz. 
kol. 
Kosińska Józefa, bez z. 
Prokopiuk Roman, urzędn. 
państw. 
Rybowska Marja, bez z. 
Sawicki Maksymiljan, urz. 
państw. 
Stielow Bernard, urzędnik 
kol. 
Szatkiewicz Jan, konduk­ 
tor kol. 
Zdrojewski Franciszek, ro­ 
botnik 
Zdrojewski Ksawery, kol. 
Zdrojewska Marta, eksp. 
Żurawski Wojciech, wojsk. 
12/16(8) Państw. Monopol Spi­ 
rytusowy, Warszawa 
Kiełbasiewicz Aleksander, 
litograf rysów. 
Kiełbasiewicz Leon, fryzj. 
Kiełbasiewicz Ludwik, sto­ 
larz 
Ważyński Kazimierz, ofic. 
13/15 Stefanowicz Edward 
plac 
(i ul. Bażyńskich 38/44) 
17/19(13/15) Szpital SS. Diako- 
nisek. 
Broecker Eliza, s. djako- 
niska 
Conrad Karolina, s. djako- 
niska 
Cymmermann Ignacy, sa- 
nitarfusz 
Doniacbowski Józef, sani­ 
tariusz 
Domachowska Helena, bez 
zajęcia 
Domachowska Janina, bez 
zajęcia 
Jankę Jadwiga, s. djak. 
Gehrke Helena, s. djak. 
Gutzeit Marta, siostra dj. 
Jnchnicka Elza, pielęgniar. 
Gumowska Antonina, kuch. 
Kujawska Meta, pielęgn. 
Lietmann Joanna, siostra 
wolna 
Manerowska Anastazja, — 
dyżurna 
Metzlaff Joanna, siostra 
wolna 
Piskorz Marta, dyżurna 
Piszewska Stanisława, po­ 
kojówka 
Pinowska Julja, pokojów. 
Pritz Erna, pielęgniarka 
Pyszel Minna, pielęgniar. 
Rumiński Konstanty, pal. 
Sarbinowska Zofja, pokój. 
Sudau Marja, pokojówka 
Szafrańska Helena, kuch. 
Szlack Helena, pokój. 
Tiede Frieda, siostra djak. 
Witt Olga, kucharka 
Wilczewska Julja, pokój. 
18(12) Jagodziński Jan, kosza­ 
rowy 
Falkiewicz Jan, robotnik 
Falkiewicz Zuzanna, bez z. 
Kamiński Marjan, robot. 
Kosobucki Franciszek, kol. 
Maksellon Anastazja, bez 
zajęcia 
Szatkowski Alfons, stoi. 
20(14) Kurja Biskupia, Pelplin 
Dembek Feliks, kupiec 
Dembek Franciszka, urz. 
pryw. 
Piasecki Feliks, robotnik 
Sieracki Michał, robotnik 
Stańczewska Małgorzata, 
bez z. 
Stańczewska Helena, rob. 
Stańczewska Marta, eksp. 
Stańczewski Konrad, ucz. 
mai. 
Szczepańska Anna, posług. 
Szczepańska Zuzanna, bez 
zajęcia 
21(25) Szpital SS. Diakonisek, 
ul. Batorego 17/99 
plac. 
22(16) Kurja Biskupia, Pelplin 
Kampert Antoni, kolejarz 
Prylińska Franciszka, kr. 
Zagrabski Alojzy, fryzjer 
Zagrabska Rozalja, bez z. 
24(16a) Lewandowski Jan, niż. 
funkcj. państw. 
Białorucka Amalja, robot. 
Białorucki Stanisław, stoi. 
Ługiewicz Franciszek, rob. 
Muchewicz Władysław, ro­ 
botnik 
Obermuller Antoni, robot. 
Winkler Leon, robotnik 
Zieliński Jan, niższy funk. 
państwowy 
114
		

/Pomorze_005_08_131.djvu

			Batorego 
Batorego 
Zimmermann Franc, rob. 
Zimmermann Joanna, bez 
zajęcia 
Złotowski Stefan, robotnik 
26(18) Damski Franciszek, — 
piernikarz 
Jarontowski Bolesław, ro­ 
botnik 
Kamińska Weronika, bez 
zajęcia 
Lewandowski Józef, robot. 
Neumann Wiktor, urz. sąd. 
Neumann Zygfryd, kolej. 
Słaby Franciszek, kupiec 
Trokowski Stanisław, niż. 
funkcj. państw. 
Wankiewicz Aleks., tokarz 
Wasicki Bolesław, kolej. 
Wiśniewski Stanisław, — 
nadzorca prac drog. 
27 Cisicwska Wanda, ul. Ko­ 
ściuszki 52. 
28(18a) Bieganowski Józci, — 
Grudziądzka 91 
Antmann Noah, prak. biur. 
Dunkel Robert, masz. kol. 
Dunkel Paweł, ślusarz 
Dunkel Meta, biuralistka 
Dunkel Kurt, tapicer 
Falkowski Benjamin, fryz. 
Gcnilowa Pelagja, be« z. 
Kowalska Marja, sprząt. 
28(18a) Kowalska Władysława, 
robotn. 
Lahenz Anna, fryzjerka 
Priewe Ryszard, laborant 
Pruss Adam, urz. kolej. 
Rumiński Szczepan, robot, 
(i ul. Kościuszki 56) 
29 Mindak Michał 
(i ul. Kościuszki 54) 
30/32 Jaugschowa Felicja, 
ul. Bydgoska 40 
(i ul. Kościuszki 57) 
31/35 Rzymkowski Teodor, 
ul. Kościuszki 55 
(i ul. Kościuszki 55) 
34/44 Leichnitz Jan, 
ul. Zaułek dworcowy 11 
plac 
(i ul. Kościuszki 59) 
37/63 Kulwicka Stanisława, 
ul. Kościuszki 53 
plac 
(i ul. Kościuszki 53) 
46/52 Gmina kościelna Św. Ja- 
kóba 
plac 
(i ul. Zaułek dworc. 14) 
54 Skarb P. K . P. Gdańsk 
plac 
(i ul. Pod dęb. górą 47) 
56/64 Gmina kościelna św. Ja- 
kóba — plac 
65(57) Ronatowski Jan, funkc. 
kolej. 
Marzec Teodor, robot. 
Marzec Wiktorja, krawc. 
66/78 Gapińska Helena, ul. Ko­ 
ściuszki 45 
plac 
(i ul. Mazowiecka 1 i 2) 
67 Gmina m. Torunia, Baraki 
Bogacki Andrzei, robotnik 
Fischer Władysław, poru. 
malarski 
Grabowski Władysław, ro­ 
botnik 
Gumowski 
Maksymiljan, 
robotnik 
Jastrzembski Franciszek, 
robotnik 
Kuczerski Alfred, malarz 
Kurzawiński Mieczysław, 
robotnik 
Nowak Juljan, robotnik 
Nowak Zofja, robotnica 
Ossowska Julja, bez z. 
Piotrowski Ignacy, robot. 
Rosół Czesław, robotnik 
Sądecki Leon robot. 
Wengler Antoni, robot. 
Wengler Bolesław, robot. 
69 Magistrat Barak. 
71 Gmina m. Torunia, Barak 
Bachorski Walenty, robot. 
Chojnowski Stanisław, rob. 
Gauze Stanisław, robotn. 
Hakenbcrg Herbert, tapic. 
Krauze Antoni, krawiec 
Lewandowski Bolesław, ro­ 
botnik 
Lcwcra Franciszek, robot. 
Luks Edward, robotnik 
Luks Julian, murarz 
Schmidt Maksymiljan, ślu­ 
sarz 
Szymkowiak Andrzej, mur. 
Trepanowski Władysław, 
kołodziej 
Wiśniewski Andrzej, rob. 
Wardoliński Jan, robotnik 
Wieczorkowski Franciszek, 
+ 
murarz 
73 Gmina m. Torunia, Baraki 
Biegalski Leonard, rob. 
Biefalska Weronika, bez z. 
Bapczyński Stanisław, rob. 
Banach Franc. robotnik 
Banach Winccntv robotn. 
Ćwikliński Jan, robotnik 
Ćwiklińska Rozalja, rob. 
Ćwiklińska Czesława, rob. 
Ćwiklińska Regina, rob. 
Felski Antoni, robotnik 
Bies-alski Stefan, rob. ^ 
Jankowski Stefan, cieśla 
Kucharski Józef, tkacz 
Knybała Katarzyna, bez z. 
Kurkowska Teofila, bez z. 
Kowalski Józef, robot. 
Lntostańska Józefa, rob. 
Liutostański Kazimierz, ro­ 
botnik 
Murawski Stanisław, rob. 
Malinowski Bartłomiej, ro­ 
botnik 
Malinowski Alojzy, robot. 
Olszewski Franciszek, rob. 
Olszewski Jan, rob. 
Pucka Franciszek, blach. 
Pucka Anna, robot. 
Pucka Maria, robotn. 
Puck Auerustyn, ceglarz 
Plitter Franciszek, rob. 
Roszak Stanisław, ślusarz 
Rogalski Jan, maszyn. 
Rosralski Andrzej, rob. 
Ziółkowski Bolesław, rob. 
Zwierzyński Tomasz, rob. 
75 Gmina m. Torunia, Baraki 
Brzezińska Elżbieta, bez z. 
Chmielewski Zygmunt, rob. 
Chmielewski Józef, rob. 
Celmer Marja, bez z. 
Celmer Antoni, rob. 
Celmer Zygmunt, robot. 
Grubecki Leon, robot. 
Kujawa Józef, robot. 
Piątkowska Marja, robot. 
Piątkowski Stefan, malarz 
Reszkowski Władysł., rob. 
Strzelecki Antoni, rob. 
Wierzbowski Feliks, robot. 
77 Gmina m. Torunia, Baraki 
Braucr Antoni, robot. 
Brauer Maksymiljan, rob. 
Chyła Jan, robot. 
Chvła Jan, robot. 
Czernow Mikołaj, rob. 
Górny Ignacy, robot. 
Konklcwski Jan, robot. 
Konklewska Bronisława, 
robotn. 
Kotewicz Helena, robot. 
Lewandowski Antoni, rob. 
Lewandowski Alfons, rob. 
Lewandowski Franc. rob. 
Lewandowski Władysław, 
robotn. 
Rygielska Klara, robot. 
Węsierska Aniela, rob. 
Węsierski Jan, robotnik 
79 Gmina m. Torunia, Barak 
Borkowski Anastazy, piek. 
Brożek Teodor, rymarz. 
Binicda Edmund, murarz 
Bucholc Jan, robotn. 
115
		

/Pomorze_005_08_132.djvu

			Batorego 
Bażyńskich 
Bucholc Jan, robotn. 
Chojnacki Józef, robotn. 
Duszyński Józef, robot. 
Duczak Antoni, robot. 
Gorczyński Leon, murarz 
Górniak Tadeusz, robot. 
Ernest Franciszek, robot. 
Jankowski Zygmunt, leśn. 
Krzyżanowski Stanisław, 
robotnik 
Kocieniewski Jan, rob. 
Karczewski Antoni, robot. 
Osiński Jan, robotn. 
Rymkowski Zygmunt, cieś. 
Smagała Zofia, bez z. 
Szotowicz Teofil, czeladn. 
szewski 
Wojszewski Stanisław, rob. 
80/4 Nathan Jakób 
plac 
(i ul. Polna 35, 38) 
81 Gmina m. Torunia, Barak 
Bucholz Leon, stolarz 
Bucholz Franciszek, stoi. 
Klawińska Marta, bez z. 
Ługiewicz Franciszka, rob. 
Lenz Anna, rob. 
Renk Leon, robotnik 
Rocławski Leon, robotnik 
Skarpiński Wilhelm, robot. 
Wiśniewski Wład., rob. 
Wyrzykowski Antoni, rob. 
Bucholz Franciszek, rob. 
82/84 Nathan Jakób 
plac 
83 Gmina m. Torunia, Barak 
Barański Szczenan, robot. 
Bocheński Czesław, piek. 
Cichoradzki Antoni, rob. 
Cichoradzki Czesław, tap. 
Gazda Jan, stolarz 
Głowacki Antoni, rob. 
Janczarska Teresa, bez z. 
Materna Walenty, rob. 
Rybicki Franciszek, rob. 
Syrocki Stanisław, rob. 
Szymborski Feliks, malarz 
Szumala Leon, rob. 
Trepanowski Franc, rob. 
Wylangowska Jadwiga, bez 
zajęcia 
Zieliński Konstanty ,rob. 
83a Gmina m. Torunia, Barak 
Chudziński Antoni, rym. 
Ernest Feliks, robotnik 
Górny Adam, listonosz 
Gulczyński Wład., rob. 
Januszkiewicz Marjan, rob. 
Kozłowski Władysław, rob. 
Pudlewski Władysław, rob. 
Pudlewski Bernard, rob. 
Pietrusiński Kleofas, niż. 
funkcj. państw. 
Rutkowski Czesław, niższ. 
funkcj. p . 
Stangrecki Alojzy, robot. 
Siedlecki Władysław, rob. 
Wiśniewski Wincenty, rob. 
Więcławski Michał, robot. 
Więcławski Franc, malarz 
Więcławska Helena, rob. 
Więcławska Marja, robot. 
Więcławski Właidysł., rob. 
Wiśniewski Leon, rob. 
Janiszewski Czesław, rob. 
Bojanowski Ignacy, rob. 
Brzozowski Józef, rob. 
Brzozowski Franc, robot. 
Brzozowski Jan, robotn. 
Jasiński Jan, rob. _ 
Lewandowska Marja, bez z. 
Łowicki Bolesław, rob. 
Żelazny Stefan, kowal 
83b Gmina m. Torunia 
85/89 Guenther Paweł 
plac 
86/90 Gapiński Antoni 
plac 
91/95 Gapińska Helena 
plac 
(i ul. Polna 31/33 i 34/36) 
97/103 Chrzanowski Bronisław, 
ul. Grudziądzka 132 
plac 
Bawarczyków 
(od Szosy Chełmińskiej do 
Leona Czarlińskiego) 
1/3 Soldenhof Maksymiljan, 
Poznań, ul. Kręta 4 
Kałamajska Helena, adm. 
(i Szosa Chełmińska 34) 
2/6 Sobieszczańska Władysła­ 
wa i Ufnalewska Joanna 
Warszawa. 
Marasiński, adminstr. 
(i Szosa Chełmińska 32) 
5 Westpreussische Imonobi- 
liengesellschaft Brüder­ 
schaft G. m. b. H. 
7/9 Gmina m. Torunia 
plac 
(i ul. Legjonów 19/27) 
8 Lewandowska Ludwika 
plac 
(i ul. Legjonów 17) 
Bażyńskich. 
(od ul. Czarneckiego do 
ul. Batorego) 
1/15 Gmina Kościoła Chrystusa 
Króla 
plac i kaplica 
(i ul. Czarneckiego 24/26) 
26 Gmina m. Torunia, baraki 
Adamski Wacław, rob. 
Adamska Kazimiera, posł. 
Adamski Jan, ucz. fryz. 
Behnke Władysława, eksp. 
Bchnke Bernard, ślusarz 
Behnke Helena, szwaczka 
Bellowa Stanisława, rob. 
Błażejewicz, Tomasz elek­ 
tromonter 
Biórkowski Piotr, robot. 
Biórkowska Łucja, rob. 
Biórkowska Wiktorja, rob. 
Biórkowski Edmund, rob. 
Biórkowski Zygfryd, rob. 
Biórkowski Maksymiljan, 
robotnik 
Bordewicz Rozalja, rob. 
Bordewicz Bronisław, rob. 
Bordewicz Zygmunt, rob. 
Bordewicz Władysław, rob. 
Bordewicz Jan, rob. 
Butowski Paweł, rob. 
Błażejewicz Walerja, rob. 
Błażeiewicz Jadwiga, rob. 
Błażeiewicz Alfons, rob. 
Błażejewicz Marta, rob. 
Ćwikliński Władysław, 
ogrodnik 
Cieciora Franciszek, rob. 
Czukowicz Franciszek, rob. 
Cieczyńska Katarzyna, rob. 
Burchardt Wiktoria, bez z. 
Burchardt Bernard, rob. 
Epting Emil, rob. 
Epting Reinhardt, rob. 
Frąckiewicz Teofila, bez z. 
Frąckiewicz Izydor, fryzj. 
Gburczyk Leon, rob. 
Gburczyk Franciszek, rob. 
Gburczyk Elżbieta, eksp. 
Galiński Jan, malarz 
Falkowski Paweł, rob. 
Fałkowska Leokadja, rob. 
Fałkowska Helena, rob. 
Falkowski Jan, rob. 
Jabłońska Katarzyna, bez 
zajęcia 
Jeszewicz Oskar, rob. 
Kowalska Joanna, robot. 
Kołpacka Dominika, robot. 
Kołpacki Jan, robot. 
Kończalski Franc, szewc 
Konczalski Bolesław, rob. 
Kończalski Łucjan, goniec 
Lewandowski Władysław, 
robotnik 
Lisewski Jan. formiarz 
Matuszewska Anna, robot. 
Matuszewska Marta, rob. 
Matuszewska Władysława, 
robotnica 
Matuszewski Jan, rob.
		

/Pomorze_005_08_133.djvu

			Bażyńskich 
Bielańska 
Murawski Anastazy, kraw. 
Murawski Artur, rob. 
Murawski Paweł, krawiec 
Nowacka Katarzyna, bez z. 
Nowacki Bronisław, rob. 
Nowacki Franciszek, tapic. 
Nowacki Aloizy, tapicer 
Orłowski Józef, bez z. 
Podlaszewski Piotr, rob. 
Piasecki Franciszek, rob. 
Piątkowski Teofil, szewc 
Pozorski Bolesław, dent. 
Piasecka Antonina, bez z. 
Piasecki Antoni, eksp. 
Ponrawski Mieczysł., rob. 
Przybylski Stanisław, rob. 
Przybylski Wład., piekarz 
Przybyszewski Jan, stolarz 
Przybyszewska Regina, 
naucz. pryw. 
Rvcielska Wiktorja, bez z. 
Rumiński Antoni, rob. 
Rumińska Jadwiga, rob. 
Rumińska Helena, rob. 
Rumińska Weronika, rob. 
Rumiński Feliks, rob. 
Rumiński Jan, rob. 
Rumińska Helena, rob. 
Szeferski Tomasz, rob. 
Sobecka Wiktoria, bez z. 
Szreder Antoni, b. z . 
Skalska Franciszka, bez z. 
Szuchmielski Hugo, rob. 
Szymborski Zygmunt, rob. 
Szymborski Konrad, rob. 
Szymborski Ludwik, blach. 
Tadrowski Stanisław, rob. 
Wieczorkowski Marceli, 
kolejarz 
Wieczorkowska Wanda, 
robotnica 
Wieczorkowska Hel., rob. 
Zamkowska Leokadia, haf. 
Zamkowski Władysław, 
robotnik 
(i ul. Panieńska 17/25) 
17(3) Gmina m. Torunia 
Nowak Bronisław, woźny 
Nowak Stanisław, robotnik 
19/21 Gmina kośc. Chrystusa 
Króla 
plac 
(i ul. Panieńska 27/29) 
33/37 Szpital Diakonisek 
(i ul. Batorego 17/19) 
38/44 Stefanowicz Edward, 
wł. Zakł. chromolitograf. 
(i ul. Batorego 13/15) 
Bielańska 
(od ul. Reja, strona lewa) 
1/7(5) Grethe Augusta, ogród. 
Heyn Edward, bez z. 
Jaz Zygmunt, ucz. ogród. 
Mahron Ludwik, bez z. 
Miller Marja. bez z. 
Rezulak Alfons, ucz. ogr. 
Wirth Georg ucz. ogród. 
2(1) Gmina miasta Torunia 
.Sakwdćski Stanisław, stoi. 
Trykowski Józef, rob. 
4/6(2) Weroczy Helena, Sło­ 
wackiego 29. 
Atfelt Edmund, ślus. 
Bryndal Jan, podof. zaw. 
Cierpiałkowski Stanisław, 
kowal 
Chrzanowski Andrzej, 
rob. 
Chrzanowska Aniela, 
kraw. 
Chrzanowski Stanisław, 
krawiec 
Herbacz Stanisław, ucz. 
ślusarz 
Kielma Antoni, rob. 
Lotfbiecki Józef, kołodziej 
Miklaszewicz Jan, 
m. metal. 
Strzewski Jan, rob. 
Streich Jan, podof. zaw. 
Ulrich Józef, rob. 
Wolski Aleksander, b. z . 
8 Duracz Rufina, b. z . 
Duracz Marja, ur.z . sąd 
Duracz Tadeusz, techn. 
roln. 
Duracz Irena, urz. 
Duracz Midhał, urz. bank. 
Waszakówna Weronika, 
książk. 
9 Lewandowski (nowa budo­ 
wla) 
10/12(12) Dąbrowska Anna, — 
właśc. domu 
Bogdanowicz Anna, pras. 
Borowski Józef, szofer 
Dąbrowski Jan, przedsięb. 
bud. 
Ejanakowska Antonina, b. 
zajęcia 
11C17) ijpik Józef, Słowackie­ 
go 2. 
Baran Józef, oficer 
Bieroński Kazimierz, liteT. 
ekon. 
Czemer Ferdynand, podof. 
zaw. 
Nackowski Józef, blacharz 
Nackowska Jadwiga, 
krawc. 
Prądzyński Władysław. 
naucz. 
13(21) Treiderowska Francisz., 
Szeroka 14. 
Ziółkowtski Zygmunt, 
podof. zaw. 
14 (18) Rohr Paweł, str. poż. 
Aniolowski Walenty, era. 
wojsk. 
Aniolowski Walenty, ki* 
no»oper. 
Aniołowska Pelagja, bufet. 
Chełmiński Józef, tredak. 
dziennik. 
Majchrzewska Anastazja, 
gosp. 
Walczak Gertruda, służ. 
Zymialkowski Feliks, pod* 
oficer zaw. 
15 (23) Jasińska Walerja, bez z. 
Jasiński Stefan, 
podofic. 
zaw. 
Kiihn Franciszek, rob. 
16(22a) Olszański Witalis, Mic­ 
kiewicza 61 
Matysiak Antoni, funkcj. 
Pol. P. 
17/19 Janek Adolf, ul. Bielań­ 
ska 20 
plac niezabud. 
18(22) Byrzykowski Felicjan, 
pom. mai. 
Radtke Bronisław, krawiec 
20 (24) Janek Adolf, emer. 
Janek Antoni, ślus. 
Janek Maksymiljan, ślus. 
21/23 Ruszkowski Emil, Papo­ 
wo pow. Strzelno 
plac niezabud. 
22 Janek Adolf, ul. Bielań­ 
ska 20 
Kulikowski Franc, monter 
24 (24 b) Kondratiuk Paweł, 
emeryt 
Kondratiuk Helena, 
na* 
uczycielka 
24 a Wiśniewski Franciszek, 
kołodziej 
Wiśniewska Marja, krawc. 
24(24b) Kondratiuk Paweł 
24a Wiśniewski Franciszek 
25/27 Zalewski Antoni, ul. Bie­ 
lańska 28/30 
plac niezabud. 
26(30) Ruszkowski Emil, Papo­ 
wo, pow. Strzelno 
dzierż. Przybysz Stan., rob. 
Adamski Aleksander, rob. 
Jaworski Aleks, rob. 
Jaworska Anna, rob. 
Jaworski Jan, rob. 
Jaworska Weronika, rob. 
Kotkowska Joanna, kuchar. 
Kotkowska Helena, krawc. 
Lewandowski Franc, rob. 
Zacharów Aleksander, ko­ 
szykarz 
28/30 )34) Zalewski Antoni, st. 
wyw. miejski 
29,31 (3°) Crelewicz Franci* 
szek, rob. 
117
		

/Pomorze_005_08_134.djvu

			Bielańska 
Browarna 
Grelewicz Konrad, rob. 
Glelewicz Feliks, pomocn. 
kraw. 
32/36(38) Nast Hermann, włas. 
domu 
Izdebski Bolesław, rob. 
Karczewski Franc., rob. 
Promiński Józef, podof. 
zaw. 
Promińska Ledi, kupc. 
Urbański Alojzy, 
wyw. 
miejski 
33/35(43) Radke Franciszka, 
bez z. 
Kotcówna Anastazja, bez z. 
Lewandowski Władysław, 
robotnik 
Radke Klemens, rolnik 
37(45) Zabłocki Hermann, roi. 
Zabłocka Marta, bez z. 
Wolski Władysław, rob. 
Zdrojewski Piotr, kond. 
tramwaj. 
38 (42) Zacharek Julja, bez z. 
Bóhm Anna, bez zaw. 
Koszczuk Andrzej, malarz 
Konoplenko Zofja, bez z. 
Litwin Dymitr, podof. z . 
Mańkowski Ignacy, em. 
podof. zaw. 
Pawłowski Bonifacy, pod« 
oficer zaw. 
Redzińska Julja, rob. 
Śledziejewski Tomast, sto» 
larz 
Zacharek Kazimiera, biu« 
ralistka 
Zacharek Helena, uczeń. 
mod. 
39/41 (51) Leśniewski Michał, 
inż. 
em. 
majoT 
Ujma Józef, podof. zaw. 
40/48(521 Motzner Klara bez z. 
Gabler Eryk, ślusarz 
43 Motzner Klara, ul. Bielań­ 
ska 40/48 
plac niezabud. 
45 Kwapich Paulina, bez z. 
Kwapich Stefan, em. pod* 
ofic. zaw. 
Gumowski Józef, podofic. 
zaw. 
47 (55) Dąbrowiecka Wanda, 
bez zaw. 
Zydor Wacław, podoficer 
zaw. 
Rychlewska Marja, bez z. 
Maśliński Stanisław, rob. 
49 Rychlewski Franciszek, 
prac. kontr. 
Rydziński Teodor, bez z. 
50 Skarb Państwa 
D. O . K. VIII. Schron 
51 Skarb Państwa 
D. O . K. VIII. Schron 
52/54(56) Lewandowski Juljan, 
szewc 
Gralewski Marjan, rob. 
Lewandowski Edmund, cz. 
szewski 
Lewandowski Paweł, ucz. 
mech. 
Lewandowski Zygfryd, ucz. 
stoi. 
53/55 Willmann Augustyn, ul. 
Bielańska 56 
ogród 
53a(59) Lemke Marta, wł. dom. 
Łęgowski Teofil, pod. zaw. 
Nawrot Franciszek, podof. 
zaw. 
Polakowski Franciszek, — 
robotnik 
Sukiennik Marjanna, rob. 
56 (60) Willmann Augustyn, 
em. poczt. 
Kaźmierczak Jan, biural. 
Tober Gustaw, zdun 
Willmann Maksymiljan, 
elektrom. 
57 (61) Muller Gustaw, rolnik 
Byszewski Erwin, murarz 
Grzybowski Czesław, rob. 
Kalinowski Stefan, muTarz 
Karolewski Stefan, mm-arz 
Muller Marja, bez zaw. 
Muller Fryderyk, rolnik 
Muller Herman, Tob. 
Muller Walter, rob. 
Osiński Tadeusz, murarz 
Orłowski Antoni, rob. 
Orłowski Bernerd, rob. 
Stachowski Jan, murarz 
Żuralski Jan, ślusarz mech. 
58/62 Templin, Niemcy 
Dudek Paweł, Bydgoska 70 
admin. 
plac niezabud. 
59/63 (69) Strobel Romuald, 
em. ofic. 
Dusza Gertruda, służ. 
Kremieniecki Jerzy, oficer 
64(70) Templin, Niemcy 
Dudek Paweł, Bydgoska 90 
admin. 
Wojnowski Franciszek, 
bez zaw. 
Witt Jan, m. rzeźn. 
66 Skarb Państwa • 
D. O. K. VIII. nr. 550 
Borowiacka 
(od ul. Grunwaldzkiej na pół­ 
noc do ul. Wodociągowej na 
terenach b. Spółki Osadniczej.) 
1 Stańczewski Jakób 
(i ul. Grunwaldzka 32) 
2 Chantkowski Franciszek 
(i ul. Grunwaldzka 30) 
3 Przybylski Stanisław, rob- 
Lewandowska Helena, rob. 
Pęczak Bronisław, kowal 
Przybylska Klara, rob. 
Wieroczka Jan, rob. 
4/6 Żuchliński Jailjan, 
em. 
wojsk. 
Polakowski Franciszek, 
rob. 
Żuchljński Konstanty, 
podofic. zaw. 
5 Witkowska, Pelecia, b. z . 
Bueała Wacław, rob. 
Bue-ała Zofja, rob. 
Lipiński Franciszek, rob. 
Taglewska Agata, bez z. 
Taglewska Anna, rob. 
Taglewska Helena, posług. 
Taglewski Teodor, rob. 
Witkowski Franc, emeryt 
Witkowski Jan, kominiarz 
Witkowska Pelaeja, biur. 
Witkowski Szczepan, ślus. 
7 Dziemecki Jan, rob. 
Dzieinecki Feliks, biural. 
Dziemecki Zygmunt, goniec 
Maciejewski Stanisł., rob. 
8 Bochentyn Jan, rob. 
Bigus Otylja, bez zaw. 
9 Fiedler Władysław, rob. 
Błażek Walerja, b. z . 
Fiedler Marja, rob. 
Fiedler Monika, krawc. 
Wicherski Stanisław, rob. 
10/12 Zacharek Alfons, kupiec 
Brzyski Wawrzyn, Tob- 
Kasprowicz Bernard, 
handl. 
Mikołajski Jan. rob. 
Wejnerowski Teofil, bez 
zaw. 
Zacharek Edward, pom. 
tap. 
Zacharek Konrad, czelad. 
lak. 
11 Tkacz Stanisław, st. post. 
P.P. 
13 Kłosiński Ignacy 
(i ul. Wodociągowa 21) 
Browarna 
(od Rynku Nowomiejskiego 
do ul. Piernikarskiej) 
1 Browar Toruński Tow. Ak. 
2 Kraut Hugo, b. z. 
Bauer Elza, gospod. 
Bejanck Józef, urz. skarb. 
Neumann Paweł, drogerz. 
Wainka Konstancja, b. z . 
3(1/3) Browar Toruński Tow. 
Akc 
118
		

/Pomorze_005_08_135.djvu

			Browarna 
Bydgoska 
4 Krykant Helena, bez zaw. 
Mowiński Władysław, pie» 
karz 
Morawska Marja, artyst. 
dram. 
Niedzielska Marta, bez Ł 
Wybarska Urszula, bez z. 
Zając Józef, kupiec 
Zadański Józef, bez z. 
5 Browar Toruński, Tow. Ak. 
Jastak Roman, urz. pryw. 
Siemieniecki Stanisław 
piwowar 
6 Browar Toruński Tow. Ak. 
garaże i stajnia 
7 Jastrzębski Józef, bez z. 
Adamski Antoni, rob. 
Benedykt Jan, rob. 
Benedykt Zygmunt, książ. 
Benedykt Bernard, mistrz 
szewski 
Chętkowski Władysław, — . 
rew. wag. kol. 
Delonsr Inocenty, mechan. 
Grenda Maksymiljan, ślus. 
Jaworski Franc, robot. 
Jastrzeraski Józef, urzęd. 
państw. 
Jastrzębski Feliks, uczeń 
kup. 
Kautz Józef, szewc 
Kowalski Jan, szewc 
Kuberski Marjan, rob. 
Lewandowski Stanisł., rob. 
Lasecki Florjan, stołowy 
Lewandowski Bern., kraw. 
Lewandowski Wład., rob. 
Lewandowski Winc, kup. 
Szymańska Janina, bufet. 
Szymańska Stanisława, — 
rob. 
Sabinowa Franciszka, rob. 
Wajda Jan, doz. wiez. 
Wucyn Zygmunt, monter 
Zagrabski Józef, pomocnik 
kraw. 
Żurawska Marja, bez z. 
8 Gmina kościelna św. Jakó- 
ba 
Gudel Antoni, organista 
Gudel Bernard, ucz. zegar. 
Hole Jan, grabarz 
Poćwiartowski Zygmunt, 
ks. wikary 
Wilińska Gertruda, bez z. 
Wydrowski Stefan, ks. wi­ 
kary 
Wydrowski Jan, bez z. 
Wrzesiński Władysław, za­ 
krystian 
9 Wojciechowski Ignacy, — 
urzędn. miejski 
Andruszkiewicz Tekla, bez 
zajęcia 
Andruszkiewicz Wanda, — 
krawc. 
Andruszkiewicz Gertruda, 
książkowa 
Andruszkiewicz Konrad, 
urz. miejski 
Błażejewicz Ignacy, kraw. 
Byszewski Jan, drukarz 
Kwiatkowski Ignacy bez z. 
Kwiatkowska Franciszka, 
kancel. Sądu Okr. 
Kołaczyński Czesław, zwr. 
kol. 
Malicka Emilja, wł. realn. 
Radtke Leon, kancel. kol. 
Ratajski Konstantyn, pom. 
maszyn, kol. 
Schiller Paweł, mistrz mai. 
Wachowicz Leon, woz. kol. 
Wojciechowska Gertruda, 
biuralistka 
Wojciechowski Jan, prakt. 
sądowy 
Wojciechowski Z^ofryd, 
kupiec 
Woiciechowski Maks., kan­ 
celista sądowy 
Zaleski Ludwik, emeryt, 
kier. wak. 
Żuchowska Małgorzata, — 
biuralistka 
10 Reimer Oswald, ul. Pro­ 
sta 3 
spichlerz 
11 Młyn Lubicki, Koperni­ 
ka 10 
Lewandowski Walerjan, 
szofer 
12 Treichel Jan, Hotel Nowo- 
miejski 
(i Rynek Nowomiejski 7) 
13 Rezmerowska Franciszka, 
Krzyżacka 1 
(wejściez ul. Krzyżacka 1) 
Bydgoska 
(od ul. Szopena do ul. Reja) 
1/3 (1) Rosochowicz Antoni 
bez zaw. 
Rosochowicz Antoni, 
apl. sąd. 
Muzalewska Marta, gospod. 
2/6 Gmina miasta Torunia 
Park miejski 
5 (3) Tenupska Esden Helena, 
ibez zawodu 
Temipski Esden Stanisław, 
adwokat i not. 
Maigdziarek Bolesława, 
służąca 
Musdałówna Łucja, gosp. 
Mizialski Franciszek, 
ogrodnik 
27 Gimn. Męskie im. Koper* 
nika. Zaułek Pras. 
Bagiński Kazimierz, imep. 
agrodn. imiejsk. 
Ogród Botaniczny 
(i ul. Matejki 2/14) 
8 Tews Ryszard, kupiec 
Bielecki Jan, dyr. spółdz. 
Byczkowski Edmund, han. 
Czarnecka Antonina, służ. 
Fauchet Gustaw, urz. pr. 
Gros Eugeniusz, nauczyciel 
gimn. 
Guszelewicz Stefan, radca 
prawn. 
Jaszkowski Wojciech, inż. 
arch. 
Kostrzewski Felician, kup. 
Kulczyński Wincenty, urz. 
P. P. 
Łebiński Władysław, b. wł. 
ziemski 
Maleszewska Janina, bez z. 
Mazurek Ignacy, art. mai. 
Olszewska Anna, służąca 
Paruszewska Helena bez z, 
Parzybok Sylwester, emer. 
nadkom. P . P. 
Podolecki Stefan, inż. urz. 
państw. 
Pukjaniec Józefa, bez z. 
Stepczyńska Halina, bez z. 
Schmidtowa Józefa, bez z. 
Szwed Władysław, oficer 
Zduńska Anna, służąca 
Żelichowska Wład-sława, 
bez zajęcia 
10 Groblewski Władysław, 
Ibez zawodu 
Groblewska Jadwiga, b. z . 
Bielińska Helena, służąca 
Czajczyńska Regina, to. z . 
Chodecki Władysław, 
prezes Sądu Okręg. 
Czarnecki Józef., murarz 
Droźdzewski Stefan, ślus. 
Goga Rozalja, bez zaw. 
Goga Zygmunt, biural. 
<. 
: 
'.»ga Józef, masz. teatr. 
Hlr.tz Henryk, oficer 
Jawoiiuk Karol, prok. 
jaju / nelacyjnego 
Kusicw.cz Wiktorja, służ. 
Kochanowicz Wojewódz* 
ka Józefa, (bez zaw. 
Kościiałkowska Leonja, 
naucz, muzyki 
Łukiński Aleksander, ofic 
Matuszewski Czesław, 
adwokat 
•Małkiewicz Franciszek, 
śflusarz 
Melerska Cecylja, służ. 
119
		

/Pomorze_005_08_136.djvu

			Bydgoska 
Bydgoska 
Małkiewicz Alfons, kowal 
Dr. Rudkę Leopold, oficer 
lekarz 
Rcdmerski Jan, doz. domu 
Dr. wet. Schwartz Eugen* 
jusz, pow. lek. wet. 
Syrkowa Antonina, bez z. 
Szyimeczko Leokadja, służ. 
Sobczyk Konstancja, b. z . 
Szaitowicz Juljannai, bez z. 
Tomaszewski Sylwester, 
syndyk miejski 
Wiśniewski iPiotr, kowal 
Wadas Stanisława chorąży 
Ziółkowska Agnieszka, 
służąca 
Zakrzewska Floryntyna, 
ibez zawodu 
12 Grześkowiak, sukces. 
Rynek St. 31/32 
Górska Irena, bufet. 
Niewiadomska Józefa, 
kucharka 
Obidowska Julja, żarz. 
Kas. Urz. 
Skoczeń Stanisław, woźny 
Żydowica Łazarz, kucharz 
14 Żołędowski Feliks, Poznań, 
ul. Matejki 4 
Bartnicka Ludwiko, gosjp. 
Fcldtkeller Lomny, kapitał. 
Hubner Anma, bez zaw. 
Jóźwiak Zofja, pok. 
Kentzerówna Bogusława, 
bez zawodu 
Lie Margarete. nauczyciel* 
ka francuskiego 
Lie Renee, nauczycielka 
francuskiego 
Lewandowski Walenty, 
robotnik 
Luiblewska Marja, służąca 
Łukiewska Adela, bez z. 
Michlewica Weronika, 
służąca 
Przysiecki Stanisław, adrw. 
Puchalska Helena, igosp. 
Radomska Zof ja, bona 
Szulc Stefan ja, .masaż. 
Twardzicki Józef, dyrektor 
banku 
,Dr. Wyrzykowski Włady* 
sław, lekara 
Żydkowska Paulina, gosp. 
16/18']6) Lewandowski Feliks, 
Szeroka 46 
Augustyniak Józef, kier. 
handl. 
Binkowski Ludwik, czlad. 
fryzj. 
Baranowska Eleonora, teł. 
Baranowska Kazimiera, — 
kucharka 
Domański Teodozjusz, em. 
Baumgarten Hinko, urzęd. 
pryw. 
Langda Henryk, litograf 
Niemierowski Janusz, urz. 
państw. 
Pamuła Leopold, oficer 
Stojanowski Marjan, urz. 
Fund. Bezr. 
Stojanowska Zofja, urzęd. 
poczt. 
Zanderowa Marta, krawc. 
(i ul. Derdowskiego 2/4) 
20/22(20) Walter Karol 
Archutowski Feliks, wodn. 
Hoffmann Amanda, kraw. 
Migacz Karol, rob. 
Pfitzner Juljan, rob. 
Pfitzner Leokadja, rob. 
Waszak Antoni, rob. 
(i ul. Derdowskiego 1/7) 
(i ul. Matejki 16/22) 
24 Ziegert Franciszek, insp. 
weterynaryjny 
Gregrowicz Monika, służ. 
Karjpowicz Cyryl, muzyk 
Stalorz Gertruda, kuch. 
/Dr. Trzaska Władysław, 
em. macz. Wydz. Zdr. 
26 Ożyńska Alina, bez zaw. 
Adamska Luiza, bez zaw. 
Adamska Marja, biural. 
Gorzkoiwiski Allłeksander, 
inżynier 
Gluszkow Sergjusiz, książk. 
Jeszkc Stanisław, akwiz. 
ogłoszeń 
Kaczmarek Marja, slutż. 
Kaniewska Stanisława, 
gospodyni 
Malec Rozalja, służąca 
Matusiński Stefan, archit. 
ibudown. 
Ożyński Stanisław, rolnik 
Pisarczyk Paulina bez zaw. 
Pisarczyk Leonard, książk. 
Siwiec Eugenjusz, kupiec 
Słupski Wiktor, ekspedj. 
Strzyżewski Józef, naucz. 
28 Wil'de Elżbieta, bez zaw. 
IDegórska Anastazja, służ. 
Findeiscm Gustaw, rodnik 
iLcwlandowska Marjanna, 
służąca 
Sroka Wilhelm, inżynier 
Tarasiewicz Ludwika, służ. 
29 Woyciechowska Jadwiga, 
bez zawodu 
iChmarzyński Edmund 
handlowiec 
Chmarzyński 'Gwidon, 
historyk szituki, konsers 
wator i kustosz muzeum 
Chimarzyńska Joanna, em. 
Gliszczyńska Antonina, 
służąca 
Guzik Stanisław, biural. 
Nowaczyk iZygmunt, 
podoficer zawodowy 
Wegner Teresa, służąca 
Woyciechowski Zygmunt, 
kier. ruchu Eflektr. 
(i ul. Matejki 13) 
30 Kriwes spadkob. 
Formela Marianna, bez z. 
Hoffmann Marta bez, z. 
Tuck Aleksander, emeryt. 
podof. zaw. 
Wa«a Tadeusz Dr. aj;che- 
ologji, urz. miejski, 
Kriwes Małgorzata 
V 
31 Roeske Fryderyk, bez z. 
łjretman Jan, magazynier 
Gretman Włodzimierz, lit. 
Dąbrowska Regina, służąca 
Kincc Stanisław, urz. miej. 
Klein Filomena, książkowa 
Meczyńska Wanda, naucz. 
Moulis Tomasz, urz. 
Moulis Nepomucena, biur. 
Moulis Antoni, urz. Pom. 
Stow. Ub . 
Musielak Jadwiga, służąca 
Sztyrbicki Ludwik, zegar. 
Sztyrbicka Maria, biural. 
Sztyrbicki Wiktor, urzęd. 
państw. 
Zawadzka Stefanja, bez z. 
Żdżarski Witold, książk. 
32 Michejda Ana, 'bez zaw. 
•Michejda TtfSeusz, Dr., 
lekarz 
Riss Stanisław, em. wiz. 
szkolny 
. Szałkowska Anna, służąca 
Urbańska Teofila, służąca 
33 Mieszkalski Piotr, b. z. 
Bogusławski Antoni, oficer 
Fedyszyn Joachim, rob. 
Foremska Józefa, krawc. 
Goebcl Anna, emer. 
Groblewska Marja, naucz. 
Idzik Marianna, rob. 
Idzik Franciszka, rob. 
Gliszczyński Zamek Franc. 
naucz. gimn. 
Kozanecki Florjan, urzęd. 
Kurat. Szk. 
Łuskowski Jan, oficer 
Makurat Jan, biuralista 
Michalak Tekla, naucz. 
Płonka Władysław, oficer 
Prokopowicz Bolesław, inż. 
urz. wojew. 
Polakowska Franciszka, 
służąca 
Prvmak Anna, służąca 
Skrobacki Feliks, kupiec 
120
		

/Pomorze_005_08_137.djvu

			Bydgoska 
Bydgoska 
Sikorska Maria, służąca 
Steinbrunówna Elżbieta, 
bez za.ięcia 
Słupecki Jan, muzyk 
Stonawski Jan, prez. Woj. 
Sąd. Adm. 
Spitzbarth Benda Karol, 
dyrektor teatru 
Staniszewski 
Franciszek, 
prof. Sem. naucz. 
Zdrodowska Anna, bez z. 
Racka Wanda, kuchark 
33a Masa upadł, •firmy Taiffel 
Billewiczowa Janina, b. z . 
Kruszyńska Ana, służąca 
34 Konsulat Niemiecki 
Hinz Jadwiga, kucharka 
DoIiva Marta, gospodyni 
Reisdorf Brunhildę, pok. 
Schmidt Filip, szofer 
Siebold Anneliese, bez z. 
ZiCILmann Gertrud, służąca 
35 {36 a, b) Klimek Anna, to. z . 
iBulatowiez Tyitus, emeryt 
Bałatowicz Mieczysław, 
urz. bank. 
Górski Jaii, emeryt ruauc*. 
Kurkowski Maks, stolarz 
Karrasch Jan, szofer 
Kmiotek Melanja, bez z. 
Klimek Stanisław, handl. 
Lenartowicz Teofil, em. 
urzędnik 
Makowska Leokadja, kup. 
Niedzwetzki Willy, biural. 
Otello Bernard, urzędnik 
prywatny 
Popławski Marceli, art. 
muzyk, 
naucz. Kons. Muzycz. 
Raczkowski Antoni, mur. 
Skibińska Anna, bez zaw. 
36 Konsulat Niemiecki 
37 Reimer OswaM, ul. iPro» 
sta 3 
Antczak Kornelja. kuipc. 
Dąbrowiecka Czesława, 
służąca 
Henke Jadwiga, bez zaw. 
Jagielski Robert, urzędnik 
bankowy 
Kurowska Monika, służ. 
Lisewski Bolesław, mistrz 
stolarski 
Morgiewicz Mieczysław, 
urzędnik państwowy 
Makowski Józef, kupiec 
Nowakowski Józef, druk. 
flinotypista 
Pietryk Wiktorja. służąca 
Rapacki Zygmunt, uczeń 
stolarski 
Skibski Szczepan, urzędnik 
Wojewódzki 
Walczak Stefan, robotnik 
Walczak Józef, tapicer 
Walczak Helena, bez z. 
Witkowska Anna, służ. 
Wojtczak Czesława, bez z. 
38 Jaugsch Stanisław, 
ul. Bydgoska 40 
39 Tyrakowski Józef, kier. 
kanc. adwok. 
Antkowiak Józef, urzędnik 
Star. Kraj. 
Arkusiewicz Stanisław, em. 
1 sędzia 
Eberle Klara, bona 
Fibiger Oskar, dyr. młyna 
par. 
Gwińcińska Joanna, służ. 
Karpik Artur, urz. pryw. 
Kudliński Władysław, rob. 
Lubomska Klara, służ. 
Marglewska Marja, gosp. 
Matkowska Franciszka, 
niania 
Sonnenberg Marta, kuch. 
Śmigaj Franciszek, st. po« 
sterunkowy PjP. 
Sonderkamp Gertruda, bez 
zaw. 
Tempski Esden Kazimierz, 
prezes Pom. Izby Roln. 
40 Jaugsch Stanisław, kupiec 
Budzyńska Teresa, gosp. 
Wasylewska Prakseda, 
służb. 
i ul. Konopnickiej 10 
41 Wilamowska Herta bez z. 
Balińska Marja, eksp. 
Gromadzka Michalina, bez 
zaw. 
Gęsicka Agnieszka, bez z. 
Kozłowski Władysław, st. 
przód. P. P. 
Kozłowski Walerjan, pom. 
piek. 
Kozłowski Jan, pom. ryt. 
Lewandowska Wanda, słu* 
żąca 
Piskorski Bronisław, urz. 
państw. 
Stogowski Jan, szofer 
Wilamowski Bolesław, ku* 
piec 
Wojciechowska Marjanna, 
bez zaw. 
42 Zielonkiewicz Marjan 
Wejście z ul. Konopnic. 11 
43 Spadkoh. Labes, Niemcy 
adm. Kontowski Ryszard, 
ul. Wybickiego 66 
Boldt Arno, ucz. kup. 
Fabjańska Bronisława, bez 
zajęcia 
Mazurkiewicz Piotr, dypl. 
niech, techn. 
Pohorecki Michał, kupiec 
Wesołowska Marja, bez z. 
Zahn Berta, bez z. 
Zahn Alfred, urz. bank. 
Zahn Elza, biuraL 
Zahn Hans, bankowiec 
Orłowski Karol, rob. 
Orłowski Antoni, elektr. 
44/46(46) Mikołajczak Mateusz 
Ameryka 
adm. Zielonkiewicz Marjan 
ul. Konopnickiej 11 _ 
Bohuszewicz Jerzy, oficer 
Ceceniowski Konstanty, 
nacz. Wydz. Woj. 
Falcński Leon, mistrz fryz. 
Gierczakówna Helena, służ. 
Gimbuttowa Barbara, b. z . 
Łontkowska Marjanna, bez 
zajęcia 
Malewski Henryk, słuch. 
agr. 
Muszyńska Maria, gospod. 
Siudowski Anastazy, włas. 
real. 
Sawicki Stanisław, ogr. m . 
Sztencel Pelagja, służ. 
45 Spadkob. Labes, Niemcy 
adm. Kontowski Ryszard, 
ul. Wybickiego 66 
48 Kiliński Antoni, b. z . 
Bartosik Józefa bez z. 
Bayer Aleksandra, kuchar. 
Gorczewski Miecz., por. 
Grodzki Józef, por. 
Niedźwiedzińska Władysł., 
służ. 
Osten Sacken Teodor, sę­ 
dzia Sądu Apel. 
Skunny Piotr, malarz 
Słoniecki Walenty, czelad. 
piekarski 
50 Schwartz Konrad, urz. pr. 
Altscheller Adolf, urz. pr. 
Chvlewska Walerja, kuch. 
Melerska Jadwiga, pokój. 
Magulewska Joanna, bez. z . 
Poiarski Wawrzyniec, wo­ 
źny woiew. 
Schwartz Herbert, urz. pr. 
52 Schwartz Konrad, ul. Byd­ 
goska 50 
Aksamitowski Konstanty, 
urz. państw. 
Arndt Frieda, służ. 
Bienck Marja, służ. 
Brien Paweł, naucz. gimn. 
Chudowa Wanda, emer. 
Chudówna Wanda, naucz. 
Christke Gertruda, gosp. 
Djaczyszyn Włodzicmierz, 
urz. skarb. 
Hintzer Teresa, kaoitalist. 
Horak Zofia, kucharka 
Krampitz Emilja, służ. 
121
		

/Pomorze_005_08_138.djvu

			Bydgoska 
Bydgoska 
Kleiner Hermann, naucz. 
gimn. 
Kobiela Helena, służ. 
Meloch Józef, naucz. 
Meloch Władysława, nau. 
Rothówna Maria, naucz. 
Dr. Sokołowski Tadeusz, 64 
pułk. lek. 
Schulz Albert, kupiec 
Śliwiński Ferdynand, nacz. 
Wydz. Kur. Szkol. 
Wolter Karol, bez z. 
54 Pom. Izba Roln. 
plac i ogród 
56 Pomorska Drukarnia Rol» 
nicza 
Jobczyński Ignacy, woźny 
Od. ul. Klonowicza 
T. 58 Gehdun Aleksander, 
m. 
rzeźn? 
Bensel Heinz, ucz. piek. 
Chylewski Jan, oficer 
66 
Dolega Maks, m. piek. 
Dobslaff Paweł, rzeźnik 
Dziabel Emil, czel. rzeźn. 
Nas Otto, ucz. rzeźn. 
Peristy Edward, oficer 
Radecka Marta, służ. 
Rozwadowski 
Maksymi* 
ljan, sekr. Wydz. Pow. 
Schmidt Hugo, urz. rzeźn. 
Schweitzer Anrzej, urzęd* 
nik poczt. 
Schweitzer Edmund, te* 
chnik 
Tylicka Wanda, eksp. 
Torliński Stefan, uczeń 
rzeźn. 
Templin Emma, służ. 
Taczkowski Stanisław, kie* 
równik druk. 
Thommeć Niwa Marja, 
bez zaw. 
Uniatowski Łucjan, czel. 
piek. 
i ul. Klonowicza 20 
60 Michalak Antoni 
i ul. Klonowicza 19 
62 Romiszowski Władysław, 
Łódź, Piotrkowska 16 
Adm. Wojnowska Zofja, 
bez zaw. 
Dąbrowski Ignacy, bez z. 
Danielewicz Stefan, urz. 
Dyr. Las. 
Gorzechowski Karol, b. z . 
Garstecki Bronisław, ofic. 
Jędryszczak Marja, kraw* 
cowa 
Kieszczyńska Pelagja, bez 
zaw. 
Kowałyszen Jan, rolnik 
Lisińska Jadwiga, naucz. 
Ochota Grzegorz, rob. 
Wendt Kazimierz, urz. 
Zieliński Franciszek, mu* 
rarz 
Zieliński Maksymiljan, 
blacharz 
Zieliński Czesław,, malarz 
Zieliński Edwin, ucz. mai. 
Dr. Raapke Konrad, 
Grudziądzka 79 
Czehowska Jadwiga, bez z. 
Jozajtis Michalina, emer. 
Kisiel Irena, służ. 
Landau Maksymiljan, ofic. 
Lewandowski Ksawery, 
krawiec 
Naglewska Eleonora, rób. 
Turyczyn Antoni, adwok. 
i not. 
Wonneberg Marja, bez z. 
Zalikowska Marja, rob. 
Zimmermann Auguste, na* 
uczycielka 
Dr. Raapke Konrad, 
Grudziądzka 79 
Błędzki Franciszek, em. 
urzędnik państwowy 
Błędzki Stefan, ipoim. zeg. 
Błędzka Cecylja, biural. 
Błędzki Korneljusz. 
pom. drukarski 
Hągenbarth Mateusz, 
ipost. Pol. .Państw. 
Hegenbarth Marjan, 
książkowy 
Kubiak Stanisław, biural. 
Laska Józef, emer. naucz. 
Ohl Antoni, robotnik 
OWI Jan, stolarz 
Ohl Paweł, robotnik 
Pietrowski Teodor, monter 
Powierski Leonard, rob. 
Szostak Katarzyna, bez z. 
Ollech Ignacy, u3. Sienkie* 
wicza 4 
Dąbrowski Franciszek, 
kupiec 
Dąbrowska .Zofja. naucz. 
Dąbrowska Helena, urz. ip . 
Kurylas Mikołaj, szofer 
Dr. Mautsch Adolf, naucz, 
gimn. 
Voigt Elżbieta, emerytka 
Wiecha Erna, robotnica 
I Ollech Ignacy, ul. Sienkie­ 
wicza 4 
i ul. Sienkiewicza 4 
72 Jabłoński Władysław, 
— 
Ameryka 
Adm. Pronobis Andrzej, 
ul. Sienkiewicza 3 
i ul. Sienkiewicza 3 
72a (72) Jabłoński Władysław, 
Ameryka 
Admin. Pronobis Andrzej, 
Sienkiewicza 3 
Anioł Marta, emerytka 
Ćwikliński Konstanty, kol. 
Ćwaklińska Zofja, naucz, 
gimn. 
Daniec Józef, urz. poczt. 
Daniec Jadwiga, emeryt. 
Dziabel Alma, bez zaw. 
Jakubowski Juljan, urzęd. 
państwowy 
Szydłowska Helena, 
urzędn. Kurat. Szkoin. 
Szydłowska Stefanja, b. z . 
Skaba Bronisława, służąca 
Tłoczek Ignacy, Łnż. arch. 
Urbański Bolesław, urz. 
(pocztowy 
•Urbańska Konstancja b. z . 
nauczycielka 
Urbańska Józefa, urzędn. 
•pocztowa 
74 Gadomski Witold, 
Poznań, 'PI. Sapież. 4 
Admin. Talma Marja, b. z . 
Bułhak Aleksander, bez z. 
Cieńska Dorota, urzędn. 
państwowa 
Czubowska Lidja, kasjerka 
Grajewski Adam, rob. 
.Gadomska Marja, bez z. 
Husarska Wanda, książk. 
Klank Władysław, wicepr. 
Sądu Apelacyjnego 
Kornecki Władysław, 
intż. em. radca bud. 
Kmothe Zygmunt, inżynier 
architekt 
Muszyńska Antonina, służ. 
Michalska Klara, naucz. 
Nowakowska Leokadja, 
służąca 
Olszewska Helena, służ* 
Pieperowa Ksawer ja, b. z . 
Sarnecki Franciszek, roflto. 
Sarnecki Zygmunt, zboż. 
Więchówna Kazimiera, 
służąca 
76 Kries Anna, b. z . 
Kries Joanna, bez z. 
Kraśniewska Leokadja, sł. 
Klug Wilhelm, rolnik 
Reiwer Józefa, służ. 
78 Rymkiewiczowa Jadwiga, 
Warszawa, ul. Wiejska 14 
Drzymuchowska Adela, 
współwł. domu i admin. 
Biedowicz Marja, naucz. 
Sem. naucz. 
Biedowicz Bronisław, nacz. 
Wydz. Kur. Szkol. 
Delorme Janina, biuralist. 
Czarnecka Elżbieta, gosp. 
Kunce Antoni, urz. 
Kunce Ludwika, urz. Kur. 
Szkol. 
122
		

/Pomorze_005_08_139.djvu

			Bydgoska 
Bydgoska 
Kowalski Bruno, rob. 
Kopczyńska Łucja, służ. 
Krajeńska Monika, służ. 
Łopatyński Stanisław, dyr. 
Kons. Muz. 
Nowakowski Stanisław, 
dziennikarz 
Siuda Jan, mistrz piek. 
Schmachlong Roman, insp. 
pod. 
Szydłowski Stanisł., nadl. 
Pom. Izby Roln. 
80 Rebsztajnowa Gertruda, 
Niemcy 
Admki. Dr. Skąpski StanU 
sław, adwokat 
Antkowiak Antoni, górnik 
Antkowiak Kazimierz, 
maszyn. 
Rybieńska Helena, służąca 
Szczepańska Zofja, 
imag. ipraw. 
Sujecki Władysław, 
admin. ziemski 
Sujeck; Edmund, urzędnik 
prywatny 
Sujecki Bohden, urzędnik 
państwowy 
Styma Tomasz, górnik 
82 Melisowa Felicja, b. z . 
Barczak Ludwik, rob. 
Dreger Teodor, malarz 
Drost Marja, gospod. 
Finger Elżbieta, bez z. 
Jaszkowski Franciszek, 
em. major 
Jaszkowski Franciszek, ap. 
sąd. 
Jankowiak Michał, ślusarz 
Jankowska Marja, naucz, 
gimn. 
Hoffmann Elza, bez z. 
Lewandowski Jan, murarz 
Dr. Lewszecki Zygmunt, 
lek. woiew. 
Lewszecka Irena Halina, 
naucz. Szk. Handl. 
Lewszecka Janina Elżbieta 
pom. aptek. 
Lewszecki Józef, em. gen. 
bryg. 
Leszczyńska Józefa, kuch. 
Potasiak Franciszka, służ. 
Piotrowska Klara, służ. 
Pawłowska Marja, em. 
Robotnik Anna, służ. 
Szerkówna Joanna, asyst, 
lek. 
Smolarek Anastazy, rob. 
Smolarek Jadwiga, bez z. 
Sobiecka Leokadja, portj. 
Sobiecka Marta, eksoed. 
Jankowski Władysław, em. 
urz. państw. 
Szwajkowski Jan, rob. 
Szwajkowska Leokadja, r. 
Szwaikowska Zofja, kraw. 
Trawicki Stanisław, rob. 
Winkler Hermann, magaz. 
Winkler Jan Hermann, 
nom. kup. 
de Wallerne Marja, krawc. 
de Wallerne Marja, bez z. 
de Wallerne Felicja, biur. 
Ziętara Józef, stolarz 
Zgliniccki Wacław, szofer 
Melis Jan, student 
Markiewicz Franciszek, r. 
Poradowska Kazimiera, sł. 
Zabielski Bronisław, b. z . 
Klammer Meta, bez zaw. 
Baranowski Roman, stoi. 
Detkowski Józef, stolarz 
Jankowski Wawrzyniec, 
emeryt, urz. (państw. 
Rietzki Jan, ipodof. zaw. 
Stadhowski Wincenty, 
podoficer zawody 
Żelazny Józef, em. insp. 
szkolny 
86 Szczepan kie wicz Francisz., 
upr. wikliny 
CiPrpfałkowski Zygmunt, 
mech. lot. 
Falkiewicz Roman, pomoc. 
stolarski 
Grubecki Aloizy, kond. tr. 
Kaliński Jan, podof. zaw. 
Laskowska Eleonora, urz. 
Rutkowski Władysław, 
naucz. 
Ruszczak Czesław, urz. p . 
Wilczewski Franciszek, st. 
asyst. kol. 
88 Konkolewska Kazimiera, 
Żeglarska M 
Biernacki Jan, st. asystent 
pocztowy 
Cetkowska Władysława, 
urzędniczka 
Cetkowska Katarzyna, b. z . 
Cetkowski Bronisław, 
mechanik 
Cetkowski Aleksander, 
goniec 
Dąbrowski Alojzy, emer. 
podoficer zawodowy 
Grams Berta, bez zaw. 
Grams Małgorzata, biural. 
Grubecki Stanisław, rob. 
Matejewski Jan, cieśla 
Matcjewski ASojzy, 
podoficer zawodowy 
Matejewska Marja, eksp. 
Matejewska Elżbieta, eksp. 
90 Deuter Alfred. Niemcy 
Dudek Paweł, admin. 
Banaszak Kazimierz, urz. 
państw. 
Benin Andrzej, mierniczy 
Fiszer Zygmunt, robot. 
Fryauf Emilja, bez z. 
Fryauf Jadwiga, naucz. 
Fehlauer Willy, ucz. stoi. 
Fenski Artur, ucz. mech. 
Górecki Jan, mechan. 
Heinrich Reinhardt, blach. 
Huse Ewald, ucz. stoi. 
Kruszewska Marianna, sł. 
Klammer Kurt Otto, ucz. 
stoi. 
Dr. Kolanowski Józef, em. 
urz. kraj. 
Leśniczak Teofil, instalat. 
Melerski Anastazy, rob. 
Maćkowski Kazimierz, inż. 
nacz. wydz. woiew. 
Mechowski Bronisław, ślus. 
Mechowski ,lan, rob. 
Niekrasz Feliks, inż. Urz. 
Woj. 
Paczkowska Rozalja, rob. 
Paczkowski Feliks, eksp. 
Radzyniiński Józef, rob. 
Sydow Marj., dziennikarz 
Scheibe Artur, kupiec 
Scheibe Selma, bez z. 
Szymańska Jadwiga, biur. 
Szvmański Kazimierz, ślus. 
Wronowska Bronisława, sł. 
Wrzesińska Władysława, 
służ. 
Walter Jerzy, rob. 
Zabel Alfred, ucz. stoi. 
Zagórska Magdalena, b. z . 
Zagórski Stanisław, bez z. 
Zagórski Edmund, oficer 
Mechowski Franciszek, ucz 
fryzj. 
Domkę Ottylja, bez zaw. 
Borka Frieda, biural. 
Cholewińska Władysława, 
urzędniczka 
Kołodziejski Maksymilian, 
urzędnik państwowy 
Musialówna Wiktorja, 
służąca 
Piątkowska Marja, ibona 
Piechocka Stefanja, służ. 
Reimann Józef, kupiec 
Rcimann Gertruda, kup. 
Rygielski Józef. rob. 
Rosochowicz Zbigniew, 
handl. 
Szefcrowa Paulina, naucz, 
gimn. 
Szkodzińska Leokadja, 
służ. 
Zamarska Marja, urzędn. 
Kurat. Szk.
		

/Pomorze_005_08_140.djvu

			Bydgoska 
Chełmińska 
Zmuda Trzebiatowski 
Franciszek, kupiec 
92 Domkę Otto 
94 Woycieehowska Marja, ul. 
Piastowska 9 
Ciesielski Bolesław, książ. 
Mozołowski Bolesław, sę­ 
dzia Sądu Okr. 
Odyniec Marja, bez z. 
Odyniec Konrad, kontrol. 
skarb. 
Sawjeljewa Agata, szwacz. 
Turulski Ludwik, oficer 
Wiśniewski Władysław, 
sanit. kol. 
Żoładowski Karol, urz. p . 
96 Junkowa Łucja, Rybaki 43 
Boryczkówna Zofja, służ. 
Chwastek Antoni, dyrek* 
tor Pom. Stow. Ub. 
Górna Teresa, służ. 
Rawińska Marja, służ. 
Klimowicz Wiktor, oficer 
Lotz Stanisław, naucz. 
gimra. 
Lotz Sydonja, emer. 
Preibiszowa Anna, wł. biu* 
ra rach. roln. 
98 Brosuszowa Teofila, Gdy­ 
nia, Portowa 39 
Admin. Bartolówna Ewa, 
bez zaw. 
Araszewski Bronisław, rob. 
Briiske Ignacy, urz. miejski 
Brzezicki Antoni, woźny 
Urz. Skarb. 
Brzezicki Franciszek, ucz. 
mech. 
Brzezicki Michał, biural. 
Brzezicka Gertruda, uczeń 
fryzj. 
Chorąży Kazimierz, urz. 
państw. 
Gierszewska Stefanja, 
naucz. 
Gralewski Władysław, tok. 
Rybicka Marta, służ. 
Sawicki Józef, podof. zaw. 
TwaTkowski Stanisław, 
technik 
Wdzieczkowski Józef, ko* 
lodziej 
Wdzieczkowski Jan, stoi. 
100 Stępniami Edward, Byd­ 
goszcz 
Adm. inż. Ossowski 
i ul. Kochanowskiego 1 
102 (100) Żuławska Agnieszka, 
książk. 
Garstecki Józef, motor. tr. 
Garstecka Helena, stenot. 
Garstecka Łucja, eksp. 
Garstecki Stanisław, kreśl. 
Wąsiewski Wiktor, urz. 
sąd. 
Żuławski Jan, em. naucz. 
Żurawski Bronisław, stoi. 
104(102) Edel Gustaw, Kościu­ 
szki 67 
Romek Antoni, przemysł. 
Szylke Oswald, urz. Elek. 
106(104) Piniński Piotr, Gru­ 
dziądz, Szkoła Jazdy 
Banasiewicz Melanja, adm. 
Banasiewicz Stanisław, 
urz. państw. 
Bulowa Józefa, stróżowa 
Cywiński ZyTmini, rob. 
Katarzyński Woiciech, 
podof. zaw. 
Maiewski Stanisław, mech. 
Pawlicka Michalina, bez z. 
Przepiórka Jan, rob. 
Stefaniuk Włodzim., inż. 
Waśniewska Antonina, b. z . 
108(106) Polska Fabryka Wod. 
i Gazomierzy 
Smoliński Wacław, portjer 
110(106) Polska Fabryka Wod. 
i Gazom., ul. Bydgoska 
108 
112(108) Turska i Milowiczowa 
Warszawa, ul. Nowo- 
miejska 15 
114 (108a)Turska i Miłowiczo* 
;wa, Warszawa, Nowo* 
wiejska 15 
Admin. Gordon Feliks, 
urz. skarb. 
Banko Helena, bez zaw. 
Cholewa Jan, em. oficer 
Engel OFga, krawcowa 
Gralewski Wacław, oficer 
Gehrke Bronisław, książk. 
Gajos Janina, służ. 
Jagoda Antoni, kolejarz 
Janiszewski Stanisław, 
urzędnik państw. 
Józefiak Andrzej, starszy* 
przód. Pol. Państw. 
Karczewski Władysław, 
szofer 
Kwiatkowski Andrzej, 
mistrz szewski 
Kwiatkowski Jan. magaz.. 
Lietz iPaweł, muzyk 
Marcinkowski Czesław, • 
urzędnik Elektr. 
Mizerski Bernard, ipodof. 
zawodowy 
Mitczewski Gabryel, 
emer. oficer 
Nowakowski Leon, rob. 
Nowakowski Bronisław, 
pom. introligatorski 
Nowakowska Gertruda, 
ekspedjentka 
Nowakowski Teodor, 
uczeń stoi. 
Olszewska Anna, służąca 
Olszewski Jan, robotnik 
Skadzińska Wanda, bez z. 
Wesołowska Antonina, 
Wiśniewski Franciszek, 
magazynier 
Wiśniewski Jan, praktyk. 
biurowy 
Woźniak Leon, robotnik 
lbe2 zawodu 
116(1101 a) Krzyżanowska Pau­ 
lina, ul. Reja 4 
plac i ogród 
Chełmińska. 
(od Rynku Staromiejskiego do 
Placu Teatralnego) 
1 Jankowska Bronisława, 
Mickiewicza 85. 
Jasiecki Władysław, kra* 
wiec. 
Maciejewski Feliks, dypl. 
technolog. . 
Nowińska Juljanna, bez z. 
Patkowska Jadwiga, niania 
Rode Józefa, kucharka. 
Stojkowski Roman, kraw. 
Szlichciński Adam, kupiec 
iSzlichciński Marjan bez z. 
Umiński Leon, krawiec, 
(i Rynek Staromiejski 27) 
2 Araczewski Bronisław, ul- 
Św. Jerzego 5. 
Krystek Helena 
Szymańska Irena 
(i ufl. Szewska 12) 
3(1) Starzyński Wacław, 
Rynek Staromiejski 24 
Brzeski Franciszek, kup. 
Czajkowski Antoni, em. 
urz. państw. 
4 Schulz Adolf, kupiec. 
Bylicki Maksym, naucz. 
Heit Elżbieta, bez z. 
Schulz Waldemar, elektro* 
technik. 
Stange Olga, służąca. 
Szatkowska Kazim., bez z. 
Wrońska Marja, st. asyst, 
poczt. 
Zawadzka Łeokadja, sftj* 
żąca. 
5(3) Lipińska Stanisława, kup­ 
cowa 
•Drylówna Helena, eksped. 
Grelę wieź Alfons, 
czel. 
rzeźn. 
Kulla Franciszek, urz. po* 
cztowy. 
Łęgowska Paulina, gospod. 
124
		

/Pomorze_005_08_141.djvu

			Chełmińska 
Chełmińska 
Lipiński Franciszek, •mist 
rzeźn. 
Podlasiński Zygmunt, ucz, 
rzeźn. 
Toszek Franciszek, czel. 
rzeźn. 
Winiarski 
Bernard, ucz. 
rzeźn. 
6 Wakarecy Karol, kupiec. 
Cieślioka Konstan., gosp. 
Hiller Majer, kupiec 
Krzewińska Katarz., bez z. 
Krzewińska Gertr., 
eksp. 
Raciniewski Leon, m. ma* 
larski. 
Weiss Mojsze, kupiec. 
7(5) Gierszewska Helena, ul. 
Kr. Jadwigi 9. 
FchLau Joanna, służąca. 
Hinzmann Władys., 
urz. 
miejski. 
Łuczak Stan., urz. woj. 
Łoboda Jan, kupiec. 
Rynkowski Fran., krawiec. 
Sekuła Piotr, urz. celny. 
Schróder Paweł elektro* 
monter. 
Sulińska Marta, gospod. 
Zielińska Joanna, restaur. 
8 Wakarecy Karol, ul. Chel* 
mińska 6. 
9(7) Spadkobiercy L. Arendta. 
Arendt Marja, resturat. 
Arendt Edmund, kupiec. 
Arendt Roman, drogerzys. 
Bochodki Br., blacharz. . 
Kaizer Marta, służąca. 
Ludwikowski Feliks, ógro* 
nik. 
Wosikowska Mat., kupc. 
Wosikowska Ida, książk. 
10 Browary Chełmińskie 
Damer Alina, służąca. 
Fritsche Bolesław, kupiec 
Eritsche Czesław, szofer. 
Fritsohe Zygimunt. szofer. 
Goertzen Paweł, kupiec 
11(9) Masa upadłościowa Ban* 
ku iZjednoczenia Poznań 
Adm. Koch Ignacy, ulica 
Kr. Jadwigi 12*14. 
Abroszkiewicz Wojciech 
Barański Józef, m. szewski 
Chilecki Stefan, stołowy. 
Figiński Józef, kupiec. 
Iwański Józef. rob. 
Iwański Fr., drukarz. 
Krupka Winc, urz. pryw. 
Kwaśniakówna H., bez z. 
Klingenberg P., elektrom. 
Kryniecki Apolonja, służ. 
Krzyżaniak Wiktor, kier. 
kancelarji adwokac. 
Lewandowska Zofja biur. 
Maćkowiak M., urz. kol. 
Maćkowiak Pel., maszyn. 
Makuracki Jan, urz. kom. 
Milczyński Andrzej, niż. 
funkcj. państw. 
Milczyński Mdeozysł., ucz. 
drukarski. 
iMilczyńska Leokad., eksp. 
Milczyński Leon, 
uczeń 
, malarski. 
Nalaskowski A., 	
			

/Pomorze_005_08_142.djvu

			Chełmińska 
Chrobrego 
Wróblewski Tad., urzędn. 
Pom. Izby Roln. 
(od PI. Teatralnego) 
21 (17) Vereinsbank 
Ambuhl Ber., urz. bank. 
Bolt Marjan, adwokat 
Ciesielska Marja, gospod. 
Wohtfeil Georg, dyr. ban. 
Ziółkowska Marta, gosp. 
(i Plac Teatralny 6) 
22 Kozłowski Władysław 
Gawdzińskii Wład., oficer 
Koliński Fran., stołowy 
Dr. Van Huellen E., lek. 
Van Huellen Marja. bez z. 
Schikora Herta, służąca 
Szafran Jan, stróż 
24 Zawiślewskj Em., ul. Chel* 
•mińska 28. 
Araczewski Fran., kraw. 
Olkiewicz Leok., bez z. 
Olkiewicz Wacław, pom. 
fryzjerski 
Rydziński Bron., szof. ślus. 
Wojciechowski An., podr. 
26 Maćkowiak Jan, kupiec 
Grysówna Marja, eksped. 
Gliński Teodor, m. blach. 
Kalińska Zofja. biuralistka 
Lewandowska Bron., służ. 
Lisewski Antoni, rob. 
Makowska Helena bez z. 
Szprywra Marja bez z. 
Trocki Antoni, kier. b. ad. 
Wojciechowska Fr., służ. 
28 Zawiślewska Stanisława 
Brose Ella, służ. 
Burczyk Jan, zecer 
Cugierówna Jadwiga, służ. 
Goliński Wł., ucz. kup. 
Grydziuszko St., ucz. kup. 
Łoboda Stef., fryz. 
Osmański Jan, wł. jadł. 
Wa raksa Stan., ipom. han. 
Witkowska 'Marja, hlutfet. 
Wysocka Józefa, służ. - 
Zawiślewski Emil, kupiec 
Chodkiewicza 
(od ul. Podgórnej do Lelewela) 
1 Lewicki Stamisław, szewc 
Lewicki Jan, technik mel. 
Lewandowski Wl., rob. 
Lewandowski Br., drukarz 
Streich Fran., rob. 
Trzciński Józef, rob. 
(i ul. Podgórna 57) 
2 Mączkowski Józef 
(d ul. Podgórna 64) 
3 Czajkowski Teodor, ul. Łą* 
kowa 5. 
Krukowski Ignacy, 
piekarz 
r 
Korzeniowski Jan, 
autodoT. 
Kowalski Bronisław, szofer 
Mekczyński Franciszek, 
pom. fryzj. 
Pytliński Antoni, urz. 
Regulski Józef, mechanik 
Ulatowska Julja, b. z . 
Wandycz Hipolit, 
technik 
4 Majewski Franciszek 
(i Podgórna 59) 
5 Bobowski Fel., kier. b. ad. 
Orłowska Cecylja, służ. 
6 (2) Winiarski Ludwik, kolej. 
Janczar Fran., kołodziej 
Janczar Zygmunt, muz. 
Janczar Edmund., muz. 
Janczar Ludwik, ucz. stoi. 
Kamiński Fran., cieśla 
Lewandowski Mar., kolej. 
Rysmanowski Fr., kolej. 
Rysmanowskj Konr., szof. 
mech. 
Siekierska Fran., bez z. 
Siekierska Wanda, książk. 
Siekierska Hel., pom. intr. 
Siekierska Leokad., kraw. 
Winiarski Zyg. tech. dent. 
6(2) Wojciechowski Józef, rob. 
7 Mroczkowski Jan, cieśla 
Chojnacka Klara, bez z. 
Czerwiński Stanisł., rob. 
Druszkowski Fran., 
pom. 
stoi. 
Druszkowska Helena, rob. 
Druszkowska Bron., 
rob. 
druk. 
Górska Marjanna, robot. 
Kilaszewski Edwin, woźny 
Skoniecki Władysław, rob. 
Tomaszewska Bron., rob. 
Wiśniewska Honor., bez z. 
8(4) Szaładzińska Tcof., bez z. 
Gawarkiewiicz Fnan., rob. 
Krysiński Maks., ślusarz 
Olkowski Jan, wartownik 
Szymborski Fran., rob. 
Szaładziński Ed., ucz. mur. 
Szaładzińska Helena, mo. 
dni arka 
Wierzchowski Jan, rob. 
9(9a) Barczak Katarzyna, Pod* 
órz, admin. Schultzowa 
adwiga, szwaczka. 
Lewandowski Józef, rob. 
Wróblewska Władł., kraw. 
Wróblewski Leon, szewc 
10 (6) Zvbiewski Aleksander, 
Chełmża, Rynek 5, adm. 
Górecki Leonard, rob. 
Andruszkiewicz Wik.. kol. 
Krajewska Wł., kołodziej 
Lewandowska Emma, b. z . 
Lewandowska Marja, eks. 
Lewandowska Jadw., rob. 
Piotrowski Stan., rob. 
Piotrowski Zyg., ucz. mai. 
Piotrowska Helena, rob. 
Redmerski Kazimierz, stoi. 
Rybacka Marta, bez z. 
Rybacki Wacław, bez z. 
10 (6) Śmiechowska Józ., b. z . 
Śmiechowska Stanisł., rob. 
Wiśniewski Fran., ślusarz. 
•Zasadka Marjan., bez z. 
Zyblewska Helena, bez z. 
11 (9) Syrocki Józ., kolejarz 
Syrocki Czesł., ucz. mech. 
12(8) Wojtowicz Stanisł. rzeź. 
Andruszkiewicz Boi., rob. 
Jankowska Marjan., rob. 
Jankowska Helena, służ. 
Kucharska Kat., rob. 
Owczarek Feliks, rob. 
Milewska Antonina, rob. 
Szczepkowska Marja, rob. 
Theiss Marja, bez z. 
Wesołowska Stanisł. rob. 
13(11) Szeferski WJadysł., kol. 
Życzkowski Jerzy, litograf 
14(10) Górzyńska Wamda 
15(13) Nogalski Winc., rob. 
Nogalska Helena, biural. 
Nogalska Stef., biural. 
Nogalski Alojzy, biural. 
16 Lesiński Franciszek, Grę* 
bocin 
(i Lelewela 32.) 
17 Kiełbasińska Marjanna 
(i Lelewela 34) 
Chrobrego 
(od Placu Pokoju Toruńskiego 
do ul. Polnej). 
1 Skarb Państwa, D. O. K . 
VIII., — plac 
2 Luedtke Hermann, — plac 
3 Luedtke Hermann, — plac 
4/6 Skarb Państwa, P. K . P. 
biura 
5/27 (3) Gmina kościelna św. 
Jakóba 
Łukowski Zygm., rolnik 
Morawski Antoni, rzeźnik 
(i ul. Batorego 1/3) 
8 Skarb Państwa, P. K. P . 
.p lac 
10 Krampitz Anna, ul. Kos 
5ściuszki 92 
(i ul. Kościuszki 92) 
12 Działowski Stanisław, Mi* 
rakowo pow. Toruń 
(i ul. Kościuszki 91) 
126
		

/Pomorze_005_08_143.djvu

			Chrobrego 
Chrobrego 
14/16 Skarb Państwa PKP. 
18/24 Szuberski Alfred, ulica 
Kościuszki 81 — plac 
26/28(22) Zawiślewski Karol, 
Rynek St. 12 
Bożejewicz Piotr, kowal 
Kwiatkowski Boi., rob. 
Pazdzierski Leon, kolodz. 
Węolawski Jam, kowal 
szofer 
29(5) Kośmińska Marjanna, 
Warszawa 
(i Batorego 2/4) 
(od ul. Kościuszki) 
30/32(24) Gorning Gustaw, 
ul. Słowackiego 6, adm. 
Krahn Daniel, m. stolar. 
Czubek Ignacy, podof. z . 
Chojnacki Konstanty, rob. 
Drwęcki Edmund, bez z. 
Falkowski Władysław, rob. 
Fałkowska Gertruda, buf. 
Hammermeister Agniesz. 
bez zajęcia 
Kasprzak Marjan, kolej. 
Kowalska Weron. bez z. 
Kowalski Feliks, rob. 
Kordus Paweł, operator 
kinowy 
Kowalski Józef, rob. 
Kowalska Wiktorja, eksp. 
Krahn Ferdynanad, roln. 
Makowski Stanisł., kol. 
Taglewski Jan, kolejarz 
Wasicki Antoni, rob. 
Wesołowska Anastazja, 
robotnica 
Wiśniewski Stanisław, st. 
pocztyljon poczt. 
31/33 (7) Dyker Wacław, dyr. 
Pom. Izbv Rolniczej 
Majowski Maksyimiljan 
Bogusławski Antoni, mly* 
narz 
Bogusławski Jan, kolejarz 
Foluszewska Marja, bez z. 
Lisewski Ignacy, bez z. 
Syrocka Franciszka, kuch. 
34/38 Witkowski Jan — plac 
(i ul. Kanałowa 2/6) 
35/37 (9) Mleczarnia Central* 
na Spółdz. adirnin. Moen» 
ke Fryderyk, kier. mle* 
czarni 
Gogolin Waldemar, ucz. 
mlecz. 
Kamipfer Józef, ucz. mlecz. 
Knopf Wilhelm, rob. 
Lasota Zbigniew, ucz. 
mleczarski 
Stroińska Wanda, eksped. 
39(11) Krvn Teofil, emer. 
Czerniak Władysław, kier. 
parowozów 
39(11) Czerniak Edmund, ucz. 
kupiecki 
Hillarówna Cecylja, 'bez 
zawodu 
Jusewioz Pelagja, emeryt. 
Kotowiczowa Kaźmiera, 
biural. 
Kruszkowski Kazimierz, 
Susarz 
de Jadwiga, służ. 
Ortmam Maksymiljan, urz. 
państw. 
Ortman Elidor, naucz. ein. 
Ortmann Helena, urzęd. 
pocztowa 
Ortmann Wanda, urz. po* 
oztowa 
Ortmann Jan, eletroteoh. 
Piskorz Marja, służ. 
Trawicki Jan, krawiec 
Tomaszewski Paweł, ele» 
ktromonter 
Tomaszewska Wanda, 
ekspedjentka 
Tomaszewska Elżbieta, 
krawcowa 
40/44 Bolt Stanisław 
(i ul. Kanałowa 1/11) 
41 (13) Hoffmann 
Juljan, ul. 
Piekary 27 
Dziwiilski Anastazy, rob. 
Hoffmann Herbert, mistrz 
fryzjerski 
Lubański Albin, ślusarz 
Mankiewicz Franc, rob. 
Makowiecka Wład., rob. 
Makowiecka Marta, rob. 
Motylewski Wojciech, urz. 
państw. 
Szupryczyński Leon, rob. 
43 (15) Gębarski Piotr, ul. Jana 
Olbrachta 7 
Drzyimalska Marta, rob. 
Drzymalski Józef, rob. 
Leszczyński Franciszek, 
ogrodnik 
Lisewski Władysł., rob. 
Pniewski Konrad, kond. 
tramwajowy 
Szupryczyński Antoni, 
rob. 
Szupryczyńska Marja, rab. 
Szupryczyński Bronisław, 
robotnik 
Szymecki Jan, rob. 
Szymecka Walerja, rob. 
.Ziętara Antoni, szofer 
Ziętara Władysł., rob. 
45/47 Państw. Monopol. Spiry* 
•tusowy, Warszawa 
szczyt 
(i ul Jana Olbrachta 8.) 
46/48 (30) Wasicka Walerja, 
b. zawodu 
Cierpicki Jan, stróż 
Dybowska Klara, bez z. 
Kadukowski Jan, konduk* 
tor kol. 
Rogoziński Leon, czel. 
rzeźnicki 
Wasicki Antoni, rob. 
Wiśniewski Jan, rob. 
49(19) Firma „Tranzyt" ul. W . 
Garbary 23, składnica 
węgla 
50/54 Heyze Fryderyk, ulica 
Chrobrego 58/64 — plac 
51 (21) Klewe Wiktor, kupiec 
Maciejewska Helena, służ. 
(i ul. Rubinkowskiego 10} 
53(23) Zielińska Marja, b. z . 
Brzeziński Jan, bez z. 
Beszczyński Władysł., ro» 
botnik 
Niewiarski Jan, bez z. 
Niewiarski Antoni, rob. 
Niewiarski Jakób, ink. K . 
Chorych 
Rogalski Roman, cieśla 
Zieliński Ludwik, handlarz 
Zieliński Paweł, urz. państ. 
Zielińska Pelagja, krawc. 
Zieliński Alojzy, ucz. kup. 
Zielińska Rozalja, biural. 
Zieliński Kaźmierz, urz. 
biurowy 
55 Kurowska Katarzyna, ul. 
Kościuszki 90 
szczyt 
( ul. Kościuszki 90) 
56 Heise Fryderyk, ul. Chro* 
brego 58/64 — plac 
(ul. Polna 78 i 88) 
57/59 Adamkiewicz Jan, Papo* 
wo, pow. Toruń 
Hoffmann Juljan, adm. 
(i ul. Kościuszki 89) 
58/64 (36) Heise Fryderyk, 
rolnik 
Heise Kurt, ślusarz 
Heise Alfred, rob. 
rolnik 
Rode Matylda, służ 
Rumiński Jan, kolejarz 
(i ul. Polna 71/791 
61/63 (23) Katarzyński Juljan. 
handlarz bydła 
Janowska Janina, służ. 
Nazar Senko, rob. 
Uhryn Piotr, rob. 
Wasicki Józef, ślusarz 
65/77 Walter Kazimierz — 
66 Skarib Państwa, DOK VIII. 
plac 
68/78 Muller Otylja, Lubicz 
plac 
79/87 Cebner Paweł 
plac 
(i ul. Mazurska 20/24) 
127
		

/Pomorze_005_08_144.djvu

			Chrobrego 
Czarneckiego 
89/99 (39) Czerniak Władysł., 
emeryt, podpłk. 
Iwańska Elżbieta, bez z. 
Kowalska Stanisława, służ. 
Marciniak Czesław, służ. 
Muller Franciszka, służ 
(i ul. Mazurska 17/21) 
101/107 (41) „Atra" Tow. Akc. 
Wyroslawski Alfons, ślus. 
Chmielewski Wiktor, de» 
karz 
Gustowski Florjan, druk. 
Laboch Jan, chemiotechnik 
Laboch Jadwiga, kasjerka 
109 (41) Tow. Akc. .Atra 
- 
' plac 
i ul. Pod Dębową Górą 
68/72 
111/117 Heise Fryderyk, ulica 
Chrobrego 58/64 lasek i 
iul.Polna 67i76 
119/125 (49) Pankiewicz Jan b 
zaw. 
Cellebak Jan, podof. zaw. 
Karaszewski Jan, urz. pr. 
Kowalska Franciszka, służ. 
Lipiński Tomasz, rob. 
Sabat Jan^ rob. 
Słysz Marja, służ 
Słysz Jan. rolnik 
127/129 Skarb Państwa, DOK 
VIII płac 
Ciasna 
(od Placu Św. Jana do ulicy 
Podmurnej). 
1 Hozakowski Bronisław, Mo» 
stówa 8 spichlerz (wejście 
z Podmurnej) i uL Pod* 
murna 11 
2 Wykrzykowski Juljan, ul. 
Sw. Jakóba 7 wejście 
z ul. Mostowej 14 i ul. 
Mostowa 14 i ul. Podmur» 
na 13 
3 Hozakowski Zygmunt, ul. 
Mostowa 12 wejście z ul. 
Mostowej 12 i ul. Mosto» 
wej 12 
4 Dr. Tarnowski Kazimierz, 
ul. Mostowa 9 wejście 
z ul. Mostowej 9 i ul. 
Mostowej 11 
5 Gaca Jan, ul. Mostowa 7 i 
ul. Łazienna 14 
6(4) Dr. Tarnowski Kazimierz, 
Mostowa 9 spichlerz 
7(1) Masa upadłość. Zjedn. 
Tow. Transportu i Żeglu* 
gi Warszawa 
Adm. Preyss Witold, ul. 
Bydgoska 62 
Drapiewska Bronisława, 
służ. 
Drapiewska Zofja, niańka 
Drapiewska Helena, służ. 
Drapiewski Jan, wodniak 
Drapiewski Kazimierz, wo< 
źny 
8 Gaca Jan, ul. Łazienna 14 
spichlerz 
9(3) Masa upadł. Zjedn. War. 
Tow. Zjedn. Transportu 
i Żeglugi Warszawa 
Adm. Preyss Witold, ul. 
Bydgoska 62 spichlerz 
10 Kordes Fritz i Willy, Niem* 
cy 
Adm. Grześkowiak Woj* 
ciech, ul. Star. Rynek 
33/34 śpichleTZ i ul. Ła. 
zienna 16 
11 Gaca Jan, uł. Łazienna 14 
wejście z ul. Łaziennej 
i ul. Łazienna 14 
Cmentarna 
(od ul. Św. Jerzego przy cmen­ 
tarzach do Sz. Chełmińskiej) 
1/7 (Św. Jerzego 52) Waru* 
szewski Leon, uł. Św. Je* 
rzego 38 
2/18 Ewang. Gmina Kościelna 
Św. Jerzego cmentarz i ul. 
Sw. Jerzego 30/36 
9 Janek Franciszek, ul. Św. 
Jerzego 38a 
11/19 Gmina miasta Torunia 
plac 
20'32 Ewang. Gmina Kościelna 
Św. Jerzego cmentarz 
21/29 Żółtowski Stanisław, ul. 
Sz. Chełmińska 53/55 i 
ul. Sportowa 26/28 
34 Kotecki Marceli, ul. Sien> 
kiewicza 39 
36/38 Nowogórski Stefan, ul. 
Sz. Chełmińska 51 
Boehm Walerja rob. 
Gliński Teodor, robotnik 
Kaliszewski Jan, podof.c. 
zaw. 
Kaliszewski Stanisław, rob. 
i Szosa Chełmińska 
Krzyżanowski Feliks, rob. 
Krzyżanowski Władysław, 
rob. 
Czarneckiego 
(od Rynku Wełnianego 
do ul. Kościuszki) 
1/5 Gmina 
miasta Torunia 
składnica i Przy Rynku 
Wełnianym 1/3 
2/12 Gmina 
miasta Torunia 
plac 
7/13 Gmina 
miasta Torunia 
plac 
14/16 Kasa emerytalna PJCiP. i 
i ul. Jagiellońska 25 
ul. Jagiellońska 25 
15 Fundusz Bezrobocia i ulica 
Jagiellońska 27 
16/18 Gmina miasta Torunia 
plac i ul. Jagiellońska 24 
17/19 Gmina miasta Torunia 
plac i ul. Grudz. 48/50 
20/22 (2) Schloemp Georg, 
mistrz ślusarski 
Dehmer Erwin, czel. ślus. 
Heise Ryszard, ucz. élus. 
Jankowski Józef, czel. ślus. 
Jantz Otto, ucz. ślus. 
Kwiatkowski Józef ,rob. 
Kwiatkowska Helena, 6łuż. 
Schloemp Georg, technik 
21/23 Zuziak Antoni, ul. Ko* 
ciuszki 9 
szczyt domu i plac 
i ul. Grudziądzka 52/54 
24/26 Gmina Kośc. Chrystusa 
Króla 
płac i ogród 
i ul. Bażyńskich 1/15. 
25 (3) Winiarska Marjanna b. z . 
Dekubanowska Jadwiga 
bez z. 
Górzyński Marjan, podof. 
zaw. 
Junker Władysław, kolejarz 
Krajewski Józef, rob. 
Machowski Jan, ślusarz 
Winiarski Andrzej, handl 
ryb 
27 (5) Chojnacki Maksymiljan, 
kołodziej 
Drost Maksymiljan, szofer 
Kubiaczyk Łucja, bez z. 
Kubiaczyk Zygmunt, kraw. 
Malisa Marta, służ. 
Zakrzewski Stanisław, mai. 
28 (4) Gmina kośc. Chrystusa 
Króla 
Drobiński Bronisław, cieśla 
Gołomski Bernard, ksiądz 
proboszcz. 
Januszewski Józef, bez z. 
Glówczewski Kossak Leon, 
ks. wikary. 
Klisz Konrad, ks. wikary 
Trafas Anna, bez z. 
Urbanowska Joanna., gospod. 
Węgielewski Antoni, ks. 
wikary 
Wojtaoka Marja, bez z. 
Zieliński Marcin, bez z. 
29 Gmina miasta Torunia 
i ul. Staszyca 2
		

/Pomorze_005_08_145.djvu

			Czarneckiego 
Danielewskiego 
30/38 Bracia Tews, ul. Mosto* 
wa 30 
plac i składnica 
31 Gmina miasta Torunia 
i ul. Podgórna 92 
(od ul. Kościuszki) 
33 (11) Lipertowicz Józef, rob. 
Augustynowicz Helena, ro« 
botn. 
Baska Helena, rob. 
Baska Weronika, rob. 
Bukowiecka Helena, rob. 
Bukowiecki Leonard, form. 
Cichoracki Leon, rob. 
Lipertowicz Wacław, elek* 
tromonter 
Lipertowicz Feliks, tokarz 
Lipertowicz Józef, rob. 
Lipertowicz Zygmunt, rob. 
Machutta Józef, maszyn. 
teatr. 
Wengler Jan, kolejarz 
Zielińska Marta, bez z. 
Żurawski Feliks, rob. 
35 (13) Grzęda Paweł, naucz. 
37 (15) Szampański Stanisław, 
ul. Kościuszki 20 
Kilanowski Józef, urz. sąd. 
Kowalski Jan, szofer 
Pawlikowska Leokadja, 
eksped. 
Pawlikowski Wiktor, post. 
P. P. 
Węgier Józef, kolejarz 
Wesołowski Jan, st. post. 
P. P. 
Zakrzewski Józef, urz. kol. 
39 (17) Hoenke Emil, koszyk. 
i ul. Kościuszki 22 
40 (8/10) Bracia Tews, ul. Mo. 
stówa 30 
Grzędzicki Stanisław, rob. 
Górny Bronisław, Tob. 
Muzalewski Józef, stolarz 
Olszewski Jan, m. budowl. 
Kosobucka Pelagja. bez z. 
Rozenstein BeTek Leib, 
kupiec 
Sojecki Łucjan, urz. kol. 
Zabrowski Antoni, kolej. 
Czerwona Droga 
(od ul. Szopena do Szosy 
Chełmińskiej). 
1/5 Gmina miasta Torunia 
plac niezabud. 
i ul. Szopena 8/10 
2/20 Skarb Państwa DOK VIII 
plac niezabud. 
i ul. Szopena 1/7. 
7 Skarb Państwa, DOK VIII 
i ul. Krasińskiego 1/3 
9/15 Buczkowska Anastazja, ul. 
Mickiewicza 1/3 
ogród i wjazd 
i ul. Krasińskiego 2 
i ul. Mickiewicza 1/3 
17/19 Gmina m. Torunia 
plac niezabud. 
i ul. Słowackiego 1 
21 Czachowski Tadeusz, ul. 
Szosa Chełmińska 103 
Koszykowska Domicela, 
służ. 
Osuchowski Władysław, 
bez z. 
i ul. Słowackiego 2 
22/54 Gmina miasta Torunia 
plac niezabud. 
i Szosa Chełmińska 3/13. 
23 Ziihrer Ella, Niemcy 
Adm. Pellowska Charlotta, 
ul. Św. Ducha 3 
Wundenhoft Edward, cieśla 
Wundenhoft Eryk, ślusarz. 
25 Stowarzyszenie Urzędnik, 
i ul. Kraszewskiego 2. 
31 (5) Walkowiak Wiktor 
33 (3a) Skarb Państwa, D.O .K . 
VIII. 
szopyschłodnia. 
35 (3) Pardon i Gerlach 
Gerlach Felicitas, naucz. 
Gerlach Otto, kupiec 
Matuszewska Teodora, 
książk. 
Zaleski Stanisław, oficer 
37 (1) Kapczyński Jan, kupiec 
Marcinkowska Julja, gosp. 
39 Kuczyński Leon, ul. Mic» 
kiewicza 20 
składnica 
i ul. Sz. Chełmińska 15. 
Danielewskiego 
(od ulicy Rybaki strona lewa) 
1 Skoczyńska Zofja, Poznań, 
ul. Małeckiego 25. 
wejście do składu 
(i ul. Rybakj 45) 
2 Sobocińska Józefa, ul. Da* 
nielewskiego 4 
(i ul. Rybaki 47) 
3(1) (Dr. Wincentowicz Aug., 
Poznań, ul. Wyspiań* 
skiego 16 
Adm. Wróblewska Anna, 
dozór, domu 
Borkowski Ignacy, urz. 
sąd. 
Gumowska Helena, kuch. 
Hohlweg Stanisł., eksped 
Kwiatkowski Jan, urą 
Wojew. 
iLairbensztejn Władysł., 
kupiec 
Migdalski Władysł., oficer 
Nowak Julja, gospodyni 
Olszta Weronika, urz. 
poczt. 
Skałbka Czesław, naucz. 
Straub Jan, urz. skarb. 
Studnicki Jan Kanty, 
prok. Sądu Okręg. 
Wetom Alfons, urz. skar. 
4 Sobocińska Józefa, bez z. 
Duda Edmund, szofer 
Guyski Tomasz, naucz. 
gimn. 
Frankowska Melanja, pro» 
kureń tka 
Kaliszak Leon, muzyk 
Krupianka Anna, gospod. 
Krzyżanowska Marja, bez 
zawodu 
Linkowski Adam, urz. 
miejski 
Noeske Walerja, bez z. 
Sobociński Edward, inż. 
Szmak August, urz. miej. 
Zieliński Maksymiljap, 
ślusarz 
Zimny Władysław, rzeź. 
5 Olewnicka Aurelja, bez z. 
Grzemski Teofil, urz. 
państw. 
Jarocki Franciszek, kupiec 
Jarowy Mikołaj, kier. Fy . 
„Singer" 
Kaźmierski Marjan, urz. 
celny 
Kuczyński Adam, oficer 
Nawracała Marja, bez z. 
Olewnidki Aleksander, 
technik 
Sobieraj Kaz., emeryt, kol. 
Szmak Artur, urz. miejski 
Mazur Antoni, prac. kup. 
Wiśniewski Antoni, kol. 
Wiśniewski Zygm., ucz. 
fryzjerski 
Wistrych Edmund, oficer 
Wojder Aleksander, 
dziennikarz 
Ząbecka Irena, służ 
6(4 Weese Gustaw, wl. fab. 
Boran Marja, pokój. 
Boroń Marjanna, gospod. 
Weese Wolfgang, kupiec 
7(5) Jędrzejkowski Alfred 
Smolno, pow. Toruń 
Adm. Kamińska Felicja, 
bez zawodu 
Andrzejewska Janina, bez 
zawodu 
Górna Apolonja, bez z. 
Górny Marjan, książk. . 
Górny Walerjan, pom. 
handl. 
Kawczyński Tadeusz, ofic. 
Majewska Janina, służ. 
9 Księga Hdiesowa 
129
		

/Pomorze_005_08_146.djvu

			Danielewskiego 
Droga ToruńsPrzysiek 
Mosińska Anita, naucz. 
Sem. Żeńsk. 
Piasecki Józef, elektrot. 
Rybicka Salomeą, służ. 
Ryndt Apolonja, książk. 
Ryndt Joanna, bez zaw. 
Rzepkówna Janina, instr. 
szkoły zaw. 
Szymkiewicz Władysław, 
.bez zawodu 
Tuchocki Stanisław, mech. 
Dąbrowskiego 
(od Placu św. Katarzyny 
do ul. Wały). 
1 Gmina miasta Torunia 
Szkoła Wydziałowa 
(i Plac św. Katarzyny 8) 
(i ul. Jęczmienna 1) 
2 Skarb Państwa, DOK VIII. 
(i ul. Jagiellońska 1) 
3/5 Skarb Państwa, Szpital 
DOK VIII. 
(i ul. Jęczemienna 2/6) 
4 Stary Szpital Diakonisek 
6 Skarb Państwa, Piekarnia 
DOK VIII. 
Łopatka Władysł., podof. 
zawodowy 
7 Skarb Państwa, Kąpielisko 
DOK VIII. 
(i ul. Wały 20) 
Dekerta 
(od ul. Leona Czarlińskiego 
do Wodnej). 
1/5 Gmina miasta Torunia 
plac 
2/4 Gmina miasta Torunia 
plac 
i ul. Legjonów 19/27 
i ul. Leona Czarlińskiego 
4/14. 
6 Gmina miasta Torunia 
plac 
i ul. Legjonów 18/24 
7 Brocki, Chojnice 
Górna Anna, stenotyp. 
Górna Franciszka, bez z. 
Górna Wanda, krawc. 
Górna Zofja, eksped. 
i ul. Legjonów 26. 
8/10 Rutkowski Henryk, ulica 
Wodna 11 
plac 
i ul. Wodna 13/17. 
9 Sadowski Wojciech, kolej. 
Obermuller Piotr, kolejarz 
Rezmer Alfons, piekarz 
Sadowska Franciszka, b. z . 
Stempski Jan, rob. 
11 Cybulska Leokadja, bez z. 
Cybulski Jan, budown. 
Cybulski Konrad, pomocn. 
handl. 
13 Klammann Stanisław, ul. 
Wodna 19 
i ul. Wodna 19. 
Derdowskiego 
(od ul. Bydgoskiej do ul. 
Mickiewicza). 
1/7 Walter Karol, ul. Bydgo. 
ska 52 
i ul. Krasińskiego 29/33 
i ul. Bydgoska 20/22. 
2/4 Lewandowski Feliks 
i ul. Bydgoska 16/18. 
6 (2/4) Hajdemowa Emilja em. 
i Sokowiczowa Stanisła» 
wa, bez z. 
i ul. Krasińskiego 27. 
8/14 (6) Gmina miasta Torunia 
Kempska Benedyktyna, r. 
Krauze Joanna, posług. 
Murawski Jan, rob . 
Murawska Marta, służ. 
Szczygielski Bernard, rob. 
Szczygielska Franciszka 
rob. 
Szczygielska Helena, rob. 
Szczygielska Władysława, 
rob. 
Wiśniewska Zofja, posług. 
Zakrzewski Jan, rob. 
Zakrzewska Zofja, baletn. 
i ul. Krasińskiego 18/20 
i Mickiewicza 19. 
9/15 (5) Gmina miasta Torunia 
Skowronek Jan, bud. arch. 
Szczepańska Jadwiga, służ. 
i ul. Krasińskiego 22/26 
i ul. Mickiewicza 21/27. 
Dominikańska 
(od ul. Wysokiej do Prostej). 
1/9 (1) Sk. Państwa, DOK VIII 
magazyn Intendentury. 
2 Gmina miasta Torunia 
Książnica Miejska im. Ko« 
pernika 
wejście z ul. Wysokiej 
i ul. Wysoka 16 
4 (2) Olszewski Zygfryd, ul. 
PTosta 31 
Chrząstowski Jan, m. stoi. 
Jeziorska Łucja, bez z. 
Jeziorski Paweł, handl. 
Słupkowska Katarzyna, 
bez z. 
Schielke Władysław, szofer 
Zdrojewski Władysł., rob. 
Zdrojewska Helena, eksp. 
Zdrojewski Konrad, ucz. 
mont. 
Ziętarski Bolesław, fotogr. 
6 Matejowa Feliksa, 
8 Moczek Michał, Prosta 35 
10 Jankowski Jerzy, ulica 
Prosta 37- 
Dobrzyńska 
(od Placu Św. Katarzyny 
do Placu Pokoju Toruńskiego) 
1 Skarb Państwa, DOK VIII 
Koszary Piłsudskiego 
2 Skarb Państwa, DOK VIII 
Kosz. gen. Hallera 63 pp. 
3 Skarb Państwa, DOK VIII 
Koszary Piłsudskiego 
4 Skarb Państwa, DOK VIII 
szopa 
5 Skarb Państwa, DOK VIII 
Koszary Piłsudskiego 
dom familijny 
6 Skarb Państwa, DOK VIII 
dom familijny 
Dr. Ludwika Rydygiera 
(od Czerwonej drogi do ulicy 
Kraszewskiego). 
1 Stowarzyszenie Urzędni» 
ków Wojewódzkich 
Baumgart Marjan, emer. 
Kowalska Aniela, służ. 
i ul. Czerwona Droga 25 
i ul. Kraszewskiego 2. 
Droga Starotoruńska 
niezabudowana. 
Droga Trepowska 
(patrz Trebowska Droga) 
Droga 
Toruń Czarne Błoto 
(Droga przy Strzelnicy woj» 
skowej za lotniskiem). 
1 Skarb Państwa. DOK VIII 
Droga 
ToruńsPrzysiek 
(od Szosy Bydgoskiej 
do Przysieka). 
1 Skarb Państwa, P. K. P. 
Gdańsk. 
130
		

/Pomorze_005_08_147.djvu

			Dworcowa 
Fosa Staromiejska 
Dworcowa 
(od ul. Kościuszki do ul. Pod 
Dębową Górą). 
1/3 Langner Ernest, ul. Ko< 
ściuszki 63 
Edel Gustaw, kapitalista 
Laengner Anna, bez z. 
(j ul. Kościuszki 73) 
2/4(2) Państw. Monopol Spi. 
rytusowy, Warszawa 
(i ul. Kościuszki 75) 
5/7 Firma Laengner i Illgner, 
ul. Kościuszki 63 
plac składnica 
6/10 (4) Laenger i Illgner, ul. 
Kościuszki 63 
9/17 (7) Laenger i Illgner, ul. 
Kościuszki 63 
Mayer Katarzyna, bez z. 
Mayer Józef, rob. 
Sękowski Franc, handlów. 
Włodek Feliks, rob. 
(i ul. Mazurska 2) 
12/16 Laenger i Illgner, ul. Ko« 
ściuszki 63 
plac 
18/22(10) Laengner i Illgner, 
ul. Kościuszki 63 
Borzeszkowski Łucjan, me. 
chanik 
Kałużny Stanisław, monter 
Lemke Paweł, pomoc. 
handlowy 
Urbański Bronisław, funk. 
państw. 
19/27(11) Bartel Emilja, ogro» 
dniorwo 
Bartel Erwin, ogrodnik 
Deul Herbert, pom. ogród. 
Siegmund Adolf, 
pomoc, ogród, 
(i ul. Mazurska 1) 
24/26(12) Boldt Stanisław 
(i ul. Mazurska 4/6) 
28/30(18) Bartel Emilja, ul. 
Dworcowa 14/27 
(i ul. Mazurska 3) 
31(13) Katarzyńska Aniela 
32 Boldt Stanisław, ul. Dwor. 
cowa 24/26 
plac 
33/39 Olszewski Apolinary, ul. 
Grudziądzka 81 
plac 
(i ul. Pod Dębową Górą 
Nr. 54/56) 
34/36 Laengner i Illgner, ul. 
Kościuszki 63 
plac 
38/46 Rinas Maks 
plac 
(i ul. Pod Dębową Górą 
Nr. 58/62) 
Dybowska 
(od Mostu kolejowego do ruin 
zamku „Dybów*') 
1 Skarb Państwa, PKP 
składnica 
2/4 Gmina miasta Torunia 
plac 
3 Skarb Państwa, PKP 
Szkoła przygotowawcza 
5 Skarb Państwa. PKP 
Dom familijny i biuro 
6 Skarb Państwa, DOK VIII 
Kasyno ofic. 
7 Skarb Państwa. PKP 
Dom famil. 
8 Skarb Państwa. DOK VIII. 
Magazyn 
9 Skarb Państwa, PKP 
Dom famil. 
10/16 Skarb Państwa, DOK. 
VIII. 
plac 
11 Skarb Państwa, PKP 
Dom famil. 
13 Skarb Państwa, PKP 
Dom familijny 
15 -Skarb Państwa, PKP 
dom familijny 
17 Dąbrowska Helena, wł. 
kiosku 
19/21 Skarb (Państwa, DOK 
VIII. 
magazyn 
23 Skarb Państwa DOK VIII. 
plac 
24 Skarb Państwa, DOK VIII. 
Łazienki wojskowe 
i ul. Wały 4. 
Fosa Staromiejska 
(od Placu Bankowego do Placu 
Teatralnego). 
1 Sk. Państwa, Bank Polski 
Bęben Aleksander, woźny 
Gawaryn Zofja, bez z. 
Haske Józef, wicedyrektor 
Banku P. 
Kubiak Teresa, gospod. 
Królikowski Edward, doz. 
domu 
Lewandowska Wiktorja, 
pokojowa 
Maślakiewicz Mikołaj, 
woźny 
Pander Marja, służ. 
Prauziński Mieczysław, 
dyr. Banku Potsk. 
i Plac Bankowy 1 
2 (22) Zgromadzenie SS. Elż« 
bietanek, ul. Żeglarska 9 
stolarnia. 
3 (31) Gmina miasta Torunia 
Czarnecki Gerhard, pom. 
handl. 
Gumowski Franciszek, st. 
woźny 
Gumowska Ludomiła, urz. 
państw. 
Zieliński Bronisław, niższ. 
funkcj. państw. 
4 (24) Fuchs Paweł, Piekary 43 
5 Gmina miasta Torunia 
Affeldt Jan, dozorca domu 
Affeldt Helena, krawc. 
Affeldt Alfons, ucz. mai. 
Zieliński Juljan, st. woźny 
miejski 
i u. Plac Teatralny 1 
6 (26) Dyngler Adolf, Wlocła. 
wek, ul. Toruńska 9 
Administr. Wieprzkowska 
Anna 
Domachowski Franciszek 
szewc 
Cegliński Czesław, tapicer 
Przybyłowski Tomasz, tap. 
Sadowska Wałerja, służ. 
Smoligacka Rozalja, bez z. 
Śmigielski Bolesław, kowal 
Zieliński Stanisław, Tob. 
8 (28) Wojtkiewicz Leon, wŁ 
domu 
Grzelewski Szymon, rob. 
Jarzembek Frydery.k 
mistrz szewski 
Kasprzycki Bronisław, 
tapicer 
Szwankowski Jakób, doz. 
Szwejkowski Jan, maszyn. 
kol. 
10 Gmina miasta Torunia 
Gimnazjum niemieckie 
tylko zajazd 
12 (30) Skarb Państwa, Sąd 
Gumiński Jan, funkcj. 
państw. 
Gumiński Alfons, urz. pr. 
Gumińska Zofja, urz. 
Kurowski Andrzej, woźny 
sąd. 
14 Skarb Państwa, Sąd Ape« 
lacyjny 
16 Skarb Państwa, Więzienie 
karno.śledcze 
i ul. Piekary 53 
18 (30) Wister Franciszek, 
profesor 
i ul. Franciszkańska 20 
20 Różański Antoni, ul. Fran* 
ciszkańska 18, tylko wej» 
ście do restauracji 
131
		

/Pomorze_005_08_148.djvu

			Fosa Staromiejska 
Franciszkańska 
22 (32) Baranowski Jan, ul. 
Franciszkańska 8 
Nasadzki Władysław, art. 
mai. 
Popek Jan, pom. szklarski 
Wittig Otylja, bez z. 
24 (34) Pudzińska Janina, b. z . 
Buchholz Edward, emeryt, 
oficer 
Dziewulski Władysław, 
urz. państw. 
Fengler Wacław, oficer 
Kobryn Janina, bez z. 
Kulczycka Michalina, b. z . 
Przybojewski Romuald 
urz. miejski 
Kulczycki Edward, książk. 
Lipińska Stanisława, służ. 
Rutkowski Władysław, 
emer. oficer 
26 (36) Kozłowski, Warszawa 
Admin. Makowski Ludwik, 
ul. Szeroka 2 
Czarnecki Wincenty, rob. 
Czarzyńska Julja, krawc. 
Czarzyńska Pelagja, krawc. 
Czarzyńska Marja, krawc. 
Drygalski Jan, bez z. 
Kuropatwa Jan, rob. 
Michalski Józef, rob. 
Sadowski Jan, rob. 
Wiciński Maksymiljan, 
ogrodnik 
Wędykowa Marja, bez z. 
28 (38) Tow. Opieki nad Dzieć. 
mi, ul. Warszawska 14 
Epstein Zof ja, emer. 
Lieneman Kamilla, naucz. 
pryw. 
Szalezon Olga, krawc. 
Szałezon Julja, kwiaciarka 
Szalezon Matylda, bez z. 
Szupryczyński Bernard, 
przód. P. P. 
30 (40) Przybył Eugenjusz, em. 
naucz. sem. 
Baranowski Jan, m. szkl. 
Frank Gertruda, kucharka 
Lewandowski Alojzy, 
książkowy 
Lehman Anna, służ. 
Petersilge Walter, kupiec 
Dr. Szaad. Albert. lekarz 
Witkówna Franciszka, służ. 
Zielińska Wanda, bez z. 
Franciszkańska 
(od ul. Chełmińskiej do ulicy 
Piekary). 
1 Masa upadł. Banku Zjed* 
noczenu 
wejście z Chełmińskiej 
Koch Ignacy admin. ul. Kr- 
Jadwigi 12/14 
(i ul. Chełmińska 11) 
2 Mroczkowski Aleksander, 
kupiec 
Mroczkowski Leon, pom. 
handl. 
Lisińska Marja, służ. 
(i ul. Chełmińska 13) 
3(1) Masa upadł. Banku Zjed. 
Poznań 
admin. Koch Ignacy, ul. 
Kr. Jadwigi 12/14 
Balcerak Aniela, służ. 
Czekała Kaz., wł. jadłodaj. 
Chodyńska Tekla, kuch. 
Górecka Łucja, bez z. 
Horyza Fran., emer. państ. 
Horyza Pelagja, modystka 
Horyza Wanda, masz. 
Horyza Adam, malarz 
Horyza Wład., robotnik 
Kłosowski Fran., urz. pocz. 
Neumann Fran., robotnik 
Paczkowska Stanisława, 
służąca 
Richter Aniela, urz. pryw. 
Tomczak Józef, drukarz 
Zarembska Wanda, bez z. 
Ziemkiewicz Franc, bez z. 
Górecki Aleks., piekarz 
4 Pawlikowska W. bez z. 
Muller Jan, stołowy 
Morawski Bolesł., handl. 
Parczykowa Gertruda, pra* 
sowaczka 
Pawlikowski Józef, restuar. 
Wrzesiński Jan, stołowy 
Zieliński Franc, woźny 
Zielińska Helena, rob. 
drukarska 
Zieliński Edmund, druk. 
Zielińska Zofja, eksped. 
Zieliński Maksym., introl. 
Zieliński Jan, uczeń elek» 
tro monterski 
5 (3) Spadkobiercy Arendta 
spichlerz 
6 Ligmanowski Feliks, 
składnica i biuro 
7 (5) iSadowski Władysław, 
Rynek Star. 
8 Przybył Eugenjusz, ul. Fos 
sa Starom. 30 
wejście tylko do składu 
i mieszkanie 
9 (7) Eisenhardt Jan, ul. Ry» 
nek St. 20 
Jaworski Roman, urz. 
Katlewskj Wincen., woźny 
Katlewski Władysław, urz. 
pryw. 
Katlewski Bolesław, pom. 
handl. 
Katlewski Kaz., pomocnik 
handl. 
Łakomski Jan, krawiec 
Muller Helena, bez z. 
Noga Fran., rzeźnik 
Ligmanowski Feliks, kup. 
Appelt Ida, bez zawodu 
Appelt Antonina, bez z. 
Budzińska Leokadja, kuch. 
Fidling Alfons, rob. 
Grzywacz Stanisł., pom. 
szklarski 
Meller Jan, dozorca 
Rybicki Antoni, mistrz 
kraw. 
Rybicki Konstanty, ucz. 
kraw. 
Rybicki Fran., czel. kraw. 
Sześciłowski Aleksander, 
krawiec 
Trokowski Bronisław, kol. 
Trokowski Feliks, stołowy 
Tomaszewski Franc., kup. 
Włodkowski Leon, ucz. 
kraw. 
Wiśniewska Anna, gospod. 
Chłodowski Franciszek, 
robotnik 
11 (9) Spadkobiercy Beyer 
spichlerz 
,12 Kozłowski Józef, Warsza* 
wa, ul. Jerozolimska 39 
admin. Makowski Ludwik, 
Szeroka 2 
Araczewska Józefa, bez z. 
Araczewski Bolesław, 
tapicer 
Araczewska Zofja, robot. 
Bączkowski Franc., malarz 
Kostrzewski Paweł, rob. 
Kostrzewska Marja, robt. 
Kubiak Stanisław, rob. • 
Lewandowski Fran., rob. 
Lewandowski Jan, goniec 
Lewandowska Wanda, rob 
Staszewski Jan, rob. 
Wycichowski Aleks., rob. 
Wirulski Edward, kol. 
Witulska Pelagja, bez z. 
Wicińskj Antoni, rob. 
13(11) Gmina kościelna Panny 
Marji, ul. Panny Marji 
Bugajska Weronika, dozór. 
Bugajski Feliks, urz. 
Bugajski Stefan, szofer 
mechanik 
Czajkowski Józef, motor. 
tramwajowy 
Hagen Małgorzata, krawc. 
Janiszewski Karol, szewc 
Jasiński Alfons, kup. dekr 
Kcmnitz Stefan, urz. 
Kubas Piotr, ucz. kraw. 
Langanke Franc., piekarz 
Makowski Jan, m. kraw 
132
		

/Pomorze_005_08_149.djvu

			Franciszkańska 
Gen. Prądzyńskiego 
Makowska Wanda, biural. 
Rumiński Leon, ucz. kraw. 
Snopek Stanisław, urz. 
kolejowy 
Staohowski Jan, szofer 
Sieniawski Wladysł., rew. 
Sp. Roi. 
Winkler Józef, inż. elektr. 
Wejszewski Antoni, szofer 
Zapała Walerjan, nacz. 
Wydz. Wojew. 
14 Przybojewski Romuald, 
urz. miejsk. 
Dr. Butrymowicz Nikodem, 
lekarz podpulk. 
Gardzielewski Stefan, mai, 
Gardzielewski Józef, 
murarz 
Gardzielewska Marja, urz. 
Gardzielewska Jadwiga, 
'biur al. 
Gleska Władysława, służ. 
Ewertowska Józefa, b. z . 
Tomaszewski Marjan, 
emer. oficer 
Tomaszewska Michalina, 
bez zawodu 
Tłustek Albertyn, bez zaw. 
Tłustek Marja, muzyk 
Tłustek Waldemar, mlecz. 
15/17 Gmina miasta Torunia 
plac 
16 Baranowski Jan, kupiec 
Kaczmarek Stanisł., kuch. 
Kżewska Helena, służ. 
Kuflcwska Kat., kuch. 
Matuszozak Józef, urz. woj. 
Żurawska Weronika, bez 
zawodu 
18 Rożyński Antoni, szofer 
Appelt Marta, posług. 
Guzik Tomasz, urz. woj. 
Gozdek Prakseda, bez z. 
Kwiatek Franciszek, tech. 
dent. 
Rożyńska Gertruda, wł. 
jadłodajni. 
Szymańska Sabina, naucz. 
Wolski Franc, bez z. 
Walczak Feliks, woźny 
19 Gmina miasta Torunia 
plac 
20 Wister Franciszek, prof. 
muzyki 
Abraham Roman, oficer 
Emerling Aleksander, ofic. 
G roniewicz Marcin, szewc 
Jejde Tadeusz, art. dramat. 
Grzyfoczyńska Teresa, służ. 
Krajewska Marja, bez z. 
Lubańska Władysława, 
robotnica 
Paluszkiewicz Edmund, 
kupiec 
Paluszkiewicz Angelika, 
krawcowa 
Szczuka Stanisław, inż. 
Wechsel Klara, emer. 
nauczycielka 
Witkowski Witold, radca 
Pom. St. Ubez. 
Żuchowski Teodor, urz. 
sądowy 
21 Gmina miasta Torunia 
plac 
Frediy 
(od ul. Szopena do ul. Kra* 
sińskiego). 
1/5 Skarb Państwa. DOK VIII. 
plac niezabudowany 
{i ul. Szopena 13/15 
2 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
(i ul. Szopena 12) 
4 (8) In>ż. Chrzanowski Józef, 
przemysłowiec 
Buda Anna, służ. 
Drozdowski Ksawery, 
emer. urz. państ. 
Mężyk Apolonja. służ. 
Rupp Anna. bez z. 
Zemanek Henryk, emer. 
oficer 
6 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
7/9 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
(i ul. Krasińskiego 3/15) 
8 (12) Skarb Państwa D. O. K . 
VIII. Kirtiklis Stefan, 
Wojewoda Pomorski 
(i ul. Krasińskiego 1/3) 
Gen. Bema 
(od Szosy Chełmińskiej 
do ul. Koszarowej). 
1 Kiffer Hermann. Sz. Cheł* 
mińska 63 i Szosa Cheł* 
mińska 63/65. 
2/16 Skarb Państwa. D . O. K . 
magazyny i ul. Sz. Cheł* 
mińska 57/61. 
3/9 Luedtke Albrecht, Szosa 
Chełm. 75a, plac niezab. 
11 Wiśniewska Zofja, b. z . 
Brzeski Franc, urz. państw. 
Drążkowski Franciszek, pa* 
kier kolejowy. 
Piątkowska Agata, bez z. 
Wojciechowski Roman, bez 
zawodu. 
Wiśniewski Paweł, tokaTz. 
13 Jabłoski Jan, plac. 
15 Bartkiewicz Janina, ulica 
Żeglarska 31. 
17 Cichosz Jan, ul. Podgórna 3. 
18/32 Gmina miasta Torunia 
boisko 
19/29 Tow. Ogródków Działk. 
im. Kopernika, ogródki. 
31/89 Gmina miasta Torunia — 
plac. 
34/86 Gmina miasta Torunia — 
plac. 
88/126 Gmina miasta Torunia 
lasek. 
91/119 Gmina miasta Torunia, 
lasek. 
121/127 Żeńskie 
Seminarjum 
Naucz., podwórze. 
128/130 Gmina miasta Torunia, 
Elektrownia miejska i 
ul. Sienkiewicza 24/28. 
129/131 Żeńsk. Seminarjum Na* 
uczycielskie i ul. Sienkie* 
wicza 30/32. 
Gen. Chłopickiego 
(od Placu Pokoju Toruńskiego 
do ul. Gen. Sowińskiego). 
od ul. Zygmuntowskiej. 
1/7 Skarb Państwa. Koszary 
Chłopickiego DOK VIII. 
2/8 Skarb Państwa, Koszary 
Sowińskiego DOK VIII. 
9/11 Skarb Państwa Koszary 
Kilińskiego DOK VIII. 
10/12 Skarb Państwa, Baon Sa» 
nitarny DOK VIII i ul. 
Gen. Sowińskiego 7. 
Gen. Prądzyńskiego 
(od ul. Targowej do ulicy 
Sobieskiego). 
1 Skarb Państwa DOK VIII 
dom familijny i ul. So* 
bieskiego 38/42. 
2/4 Skarb Państwa DOK VIII 
Koszary Gen. Bema. 
3 Skarb Państwa DOK VIII 
dom familijny. 
5 Wolf Jan. ul. Małachow* 
skiego 2/4, plac. 
6 Gapińska Helena, ul. Gru* 
dziądzka, plac. 
7 Rosochowicz Arnold, ulica 
Mickiewicza 100. 
8 Rosochowicz Arnold, ulica 
Mickiewicza 100, plac. 
9/10 Borowski Aleksander, ul. 
W. Garbary 15, fabryka 
i plac i ul. Targowa 37/43. 
10 Skowroński Bolesław, nie* 
wykończ. 
12 Janik Piotr, 
14 Krauze Jan i Helena, ulica 
Targowa 35. 
133
		

/Pomorze_005_08_150.djvu

			Gen. Sowińskiego 
Graniczna 
Gen. Sowińskiego 
(od ul. Gen. Chlopickiego do 
dworca Toruń.Miasto 
1/5 Skarb Państwa DOK VIII 
Koszary Sowińskiego. 
2/10 Gmina miasta Torunia — 
plac. 
7 Skarb Państwa DOK VIII 
Baon Sanitarny i ul. Gen. 
Chlopickiego 10/12. 
9 Skarb Państwa DOK VIII 
Koszary Kilińskiego. 
Gen. Woyczyńskiego 
niezabudowana. 
Gerarda Pająkowskiego 
(od ul. Targowej do Drogi 
Treposkiej). 
1/5 Badura i Paluszyński, ul. 
Żeglarska 13, składnica i 
ul. Targowa 22. 
2/8 König Ludwik, ul. Droga 
Trepowska 3a i ul. Tar» 
gowa 12/20 i ul. Trepów. 
ska 5/7. 
7 Badura i Paluszyński, ulica 
Żeglarska 13 i Droga 
Trepowska 9. 
Gołębia 
(od ul. Lubickiej do ul. 
Konopackich). 
1/3 Cywińska Bronisława, 
ul. Lubicka 29. 
2/4 Krzyżyński Stanisław, 
ul. Lubicka 24 i 31. 
5/9 Weese Gustaw, ul. Ign. 
Danielewskiego 4 (plac 
niezabudowany) i ulica 
Przy Rzeźni 30/34. 
6/12 Pastwisk owska Rozalja, 
ul. Lubicka 22 (plac nie* 
zab.) i ul. Przy Rzeźni 36. 
U/15 Królikowski Andrzej 
ul. Przy Rzeźni 19. 
14/16 Srachowska Antonina, 
ul. Przy Rzeźni 21. 
17/21 Gołębiewska Matylda, 
plac i ul. Konopackich. 
18 (14) Domański Antoni, kan. 
celista kolej. 
Książkiewicz Antoni, rob. 
Książkiewicz Stanisł., rob. 
Pawlicka Salomeą, gospod. 
Silkowski Józef, robotnik. 
Strzelecki Jan, rzeźnik. 
Tomaszewski Bronisł., rob., 
i ul. Konopackich 12. 
20 (16) Fiałkowski Władysław, 
kol., i ul. Konopackich 11. 
(18) Ciechorski Ludw., mur. 
Bejger Franciszek, rob. 
Bejger Alojzy, kowal. 
Chmielewska Marta, bez z. 
Chmielewski Alfons, rob. 
Lewandowski Ksawery, ta« 
picer. 
Norkowski Aleks., stolarz. 
Nieman Karol, naucz. 
Rządzielewski Bronisław, 
kołodziej. 
Szpaków Nazar, rob. 
Szczęsnowicz Aleks., rob. 
Wilamowski Stan., handl. 
'Wilamowski Kazim., rzeźn. 
Zarzycka Cecylja, rob. 
24 (20) Wełniak Franciszek, st. 
post. P P. 
Chojnowska Augusta, bez 
zawodu. 
Kozłowska Bronisława, bez 
zawodu. 
Graniczna 
(od ul. Podgórnej do ulicy 
Małachowskiego). 
1 Dybowska Helena, ul. Pod. 
górna 5 
2 Prusakowska Helena, ulica 
Podgórna 5 
3 (7) Bukowski Aleks., urz. kol. 
Chabrowski Józef, mech. 
Igłowski Władysław, rob. 
Janiszewski Feliks, kowal. 
Kuflewska Józefa, bez z. 
Kempiński Antoni, telegr. 
Nawra Franciszek, szewc. 
Olszewski Maks., kołodz. 
Piasecki Bolesław, rob. 
Strohschein Frane, rob. 
Strohschein Wiktor, mai., 
Winiarski Jan, rob. 
Wojciechowska Leokadja, 
fryzjerka. 
4 (2) Rywalski Franc, emeryt. 
Sadowski Józef, piekarz. 
Sadowski Teofil, rob. 
Sadowski Hieronim, mai., 
Sadowska Kazimiera, pom. 
dent. 
Sadowska Janina, ucz. 
handl. 
Sadowski Józef, goniec. 
5 (9) Kiljan Bronisława, bez z. 
Górecka Agnieszka, bez z. 
Górecka Marta, rob. druk. 
Górecki Jan, pom. stoi. 
Górecki Bernard, uczeń 
murarski. 
Górecki Franciszek, uczeń 
ślusarski. 
Grzankowski Jan, rob- 
Kiljan Feliks, mistrz kom. 
Kiljan Joach., ucz. komin. 
Kiljan Paweł, pom. komin. 
Nasacka Anna, bez zaw. 
Nasacki Zygm., pom. mai. 
Skowroński Marjan, bez z. 
6 (4) Kurzawa Jan, Wola Zam« 
kowa 2/4. 
Chojnacki Bronisław, rob. 
Jaśniewski Franc, podof. 
zaw. 
Kilkowski Władysław, rob. 
Koperska Franciszka, gosp. 
Lewandowski Feliks, rob. 
Piotrowski Stanisław, doz. 
więzienny. 
Siemieński Antoni, niższy 
funkcj. państw. 
Świechowicz Teofila, bez z. 
Tomaszewski Franc, rob. 
Wiśniewski Jan, rob. 
Wojciechowski Franciszek, 
cieśla. 
Wojciechowski Zygmunt, 
cieśla. 
Wojciechowski Aleksander 
uczeń stolarski. 
7 (Małachowskiego 4b) Wolf 
Jan, Małachowskiego 2/4. 
8 (4a) Karoń Romuald, szewc 
9 Zielińska Katarzyna, ul. 
Małachowskiego 6. 
10 (6) Spadkob. Bieńkowskiego 
Rafa, pow. Chełmno — 
adm. Rynkowski Wład.. 
ślusarz. 
Branowska Apolonja, rob. 
Chmielewski Jan, ucz. mur. 
Drążkowska Helena, rob. 
Nowak Jan, rob. 
Ott Kazimierz, rob. 
Paczkowski Paweł, rob. 
Rynkowska Halina, biural. 
Rynkowska Leok. szwaczka 
Rumiński Leon, stróż. 
Rynkowski Leon, tokarz. 
Tarczykowska Marjanna, 
bez zawodu. 
Tarczykowski Alojzy, 
bufetowy. 
Winiarska Konstancja, han. 
dlarka nabiałem. 
Winiarska Anna, eksped. 
Winiarski Konrad, kupiec. 
12 (8) Schodowski Jan, rob. 
Jędrzejewski Andrzej, bez 
zawodu. 
Malankowski Jan, rob. 
Mech. Herman, kraw. 
Mech Jerzy, ślusarz 
Schodowski Jan, motorn. 
tramwaj. 
Schodowski Edm., obrącz* 
karz. 
134
		

/Pomorze_005_08_151.djvu

			Graniczna 
Grudziądzka 
Schodowska Helena, eksp. 
Schodowska, Wikt., eksp. 
14 Giergelewicz Józef, ul. 
Małachowskiego 8. 
Grudziądzka 
(od Szosy Chełmińskiej 
strona prawa). 
1 Goldenstern Teodor, opar* 
kanienie i szczyt warszta* 
tu i ul. Szosa Chełm. 24 . 
2 Truderung, ul. Szosa Cheł* 
mińska 22. 
3 (1) Łakomski Daniel, plac 
niezabudowany. 
4 Lenartowicz Edmund, urz. 
pryw. 
Adamkiewicz Aniela, bez z. 
Brzuskniewicz Jan, rob. 
Brzuskniewicz Marta, rob. 
Brzuskniewicz Helena, rob. 
Czerwiński Stefan, emeryt 
wojskowy. 
Dak Józef, cieśla. 
Dukowski Ignacy, pomocn. 
maszynista. 
Grochocka Wiktorja, posł. 
Gajewski Jan, rob. 
Jasiński Ignacy, rzeźnik. 
Janiszewski Feliks, prac. 
Jamry Wojciech, rob. 
Kamiński Bronisław, rob. 
Kowalski Antoni, rob. 
Kamiński Leon, naucz. 
Lipiński Antoni, rob. 
Lewandowski Stanisław, 
dozorca domu. 
Lewandowski Piotr, budo* 
wniczy. 
Małecki Bronisław, kowal. 
Nadworny Stefan, artysta 
dram. 
Robotnik Franc, betoniarz 
Rysiewska Anna, hafciarka 
Rywołt Bolesław, bez z. 
Sobierajski Ignacy, stolarz 
Sonnenberg Gertruda, bez 
zawodu. 
Sionkowski Aleks., tkacz 
Szymańska Janina, książk. 
Szymański Wład., rob. 
Szymański Józef, rob. 
Szymański Maksymiljan 
mistrz mechanik. 
Trokowski Józef, Tob. 
Trawiński Wiktor, technik 
mechanik. 
Urbańska Walerja, bez z. 
Urbańska Klara, rob. 
Urbański Alojzy, Tob. 
Wajdowa Helena, emer. 
Warczygłowa Jan, kolejarz 
Zublewska Marta, bez z. 
Zamęcki Ant., rew. celny. 
Zytkiewicz Marta, bez z. 
Lewandowski Klemens, 
techn. bud. 
5/7 (3/7) Kilichowski Franc. 
restaurator. 
Gross Bronisław, introl. 
Piątkowska Helena, służ. 
i ul. Leg jonów 11/13. 
6/8 Lenartowicz Edmund i Szy* 
mański Maksymiljan, ul. 
Grudziądzka 4, plac. 
9 Inż. Grabowski Jan, War* 
szawa, ul. Podwale 3. 
Taubert Otto, emer. zaw. 
stacji. 
Taubert Eryk, kupiec i ul. 
Legjonów 10/12. 
10/12 Skarb Państwa — fortyfi. 
kacja i plac niezabud. 
11 Grunder Paweł, kupiec — 
.Szarotka', pralnia i farb. 
Rumi Elżbieta, służ. 
13/15 (15) Woyton Franciszek, 
przemysłowiec. 
Dobrowolska Stanisł., służ. 
dwa wjazdy do domu i 
ul. Wodna 1/3. 
14/18 Skarb Państwa DOK VIII 
plac. niezabud. 
17/19 Ortszwager Jan, dekarz, 
Branicki Franciszek, rob. 
Przybilska Rozalja, praczka 
Witte Magdalena, bez z. 
tylko wejście z ul. Gru* 
dziądzkiej i Wodnej 2/4. 
od ul. Wodnej. 
20/30 Skarb Państwa DOK VIII 
cmentarz wojskowy i ul. 
Przy Rynku Wełn. 2/4 
i ul. 3 Maja 18/22. 
21 (23) Wierzchowski Konstan* 
ty, monter. 
Jagałła Józef, kolejarz. 
Wierzchowski Paweł, mont. 
24 (25) Ortszwager Jan, ulica 
Grudziądzka 17/19 plac. 
25 (27) Grabowski Andrzej. 
Admin. Tarliński Józef, ul. 
Kopernika 14. 
Kraśniewski Leon, rob. 
Pawlikowski Leonard, eksp. 
poczt. 
Urbański Jan, Tob. 
Urbańska Leokadja, rob. 
Urbańska Weronika, Tob. 
27 (29) Mikołajczak Władysław, 
m. parowóz. 
Bednarski Sylwester, uczeń 
cukierń. 
29/31 (31) Kujawski Franciszek, 
przemysł. 
32/34 Gmina miasta Torunia, 
oparkanienie placu (skła* 
dnica) i ul. Przy Rynku 
Wełnianym 1/3. 
33 Gmina m. Torunia, kon* 
dukt miejski. 
35 Laibrandt Emma, bez z. 
Bluhm Gerda, bez z. 
Bluhm Georg, książkowy. 
Droszyńska Helena, mistrz. 
robót ręezn. 
36 Gmina m. Torunia, skła* 
dnica budowl. 
Groszewski Jan, drogo* 
mistrz miejski. 
37 (39) Zaremba Lotta, Słowac* 
kiego 18. 
Głowiński Ignacy, 
blach. 
Kowalska Bolesława, służ. 
Meyer Erich, kupiec 
Matuszewska Kunegunda, 
służ. 
Nachemstein Artur, kupiec 
Nachemstein Erwin, uczeń 
kup. 
Nachemstein Hugon, kup. 
38/44 Gmina m. Torunia, plac 
niezabud. 
39/41 Nachemstein Hugo, ulica 
Grudziądzka 93. plac. 
43 (37) Nachemstein Hugo i 14I. 
Rejtana. 
45/47 (55) Krauze Adolf, Niem* 
cy i ul. Rejtana 2. 
46 Fundusz Bezrobocia i ul. 
Jagiełońska 27. 
48/50 Gmina m. Torunia, plac 
i ul. Czarneckiego 17/19. 
49/51 Krause Adolf, Niemcy, 
plac. 
52/54 (68/70) Zuziak Antoni, ul. 
Kościuszki 5. 
Busch Alina, biuralistka. 
Bott Emil, mistrz rzeźnicki. 
Grzankowska Stanisława, 
służ. 
Lew Anastazja, gospod. 
Lew Jan, kupiec 
Malinowski Antoni, kup. 
Wojtasik Waci., pom. fTyz. 
Zabłotowicz Leon, podof. 
zawód. 
Żak Edward, fryzjer 
i ul. Czarneckiego 21/23. 
53 (67) Krause Adolf, Niemcy, 
admin. Rosenau Hans, 
Słowackiego 96. 
Goyska Srefanja, emeryt. 
naucz. 
Jocek Jan, stangret. 
Jarecki Stanisław, urzędn. 
państw. 
Lewandov ska Marta, służ. 
Nikodemowicz Stanisław, 
oficer. 
135
		

/Pomorze_005_08_152.djvu

			Grudziądzka 
Grudziądzka 
Smoliński Bolesław, urzędn. 
państw. 
Wiśniewski Antoni, cieśla. 
55 (6°) Schneider Amanda, b. z . 
Kruszewski Paweł, ucz. cie* 
sielski. 
Mausolf Franciszek, emeT. 
kier. szk. 
Schneider Sylwester, bud. 
Schneider Damazy, doz. 
Schneider Jan, mistrz mu* 
rarsko»ciesieiski. 
Wiśniewski Józef, ślusarz. 
Tarczykowski Jan, tapicer. 
Tarczykowski Edm., pom. 
fryzjerski. 
Tarczykowski Józef. drog. 
56 (74) Baranowska Helena, 
bez zaw. 
Baranowski Ludwik, emer. 
Bączkowska Marja, emer. 
Gabor Marja, bez z. 
Gruźlewski Andrzej, kolej. 
Kiihns Bronisław, emeryt 
państw. 
Kolczyńska Helena, bez z. 
Kawa Jan, szewc. 
Kawa Marja, praczka. 
Nath Wład., urz. państw. 
Petrykowski Leon, kupiec 
Petrykowska Joanna, bona 
Szatkowski Maks., tokarz. 
Tomaszewski Edw., szewc. 
Tymieniecki Janusz, oficer 
Kiihns Edward, przemysł. 
57 (71) Hermanowski Ignacy, 
Łódź, Konstantynowska 37 a 
Admin. urz. pryw. Tylma» 
nowski Leon. 
Brablec Stefan, handlowiec. 
Kleszewski Adam, emeryt 
Charzyńska Antonina, 
emer. 
Kleszewski Adam, emer. 
Lewandowski Jan, szofer. 
Lewandowska Gertruda, 
krawcowa. 
Majchrzak Marjanna. gosp. 
Szkodziński Jan, rob. 
58 (76) Baranowska Helena, ul. 
Grudziądzka 56 
Chmielewski Ignacy, biur. 
Ignatowski Jan, rob. 
Iignatowski Wład., uczeń 
murarski. 
Lacombe Walenty, ogrodn. 
Lubawiński Florjan, emer. 
Racławski Michał, kolejarz. 
Szopryciński Bernard, stoi. 
Zieliński Ludwik, rob. 
59 (73) Hermanowski Ignacy, 
Łódź. 
Admin. Tylnanowski Le» 
on, ul. Cr jdziądzka 57 
ChaTzyńska Antonina, em. 
Lewandowska Gertruda, 
krawc. 
Lewandowski Jan, szofer 
Majchrzak Marjanna, gosp. 
Szkodziński Jan, rob. 
60 (78) Urbański Adam, urz. 
państw, i Leokadja. b. z . 
Babst Franciszek, emer. 
Dorożyński Adam, telegT. 
kol. 
Krebs Emil, emeryt. 
Krebs Adolf, naucz. 
Krebs Otto, szofer. 
Mirowski Franc, cieśla. 
Stanowski Józef, urz. pańs 
stwowy. 
Senkowski Bolesław, rob. 
Fengler Kazimierz, emeryt 
Jankowska Katarz., bez z. 
Jankowska Józefa, książk. 
Jankowska Wikt., szwaczka 
61 (75) Cendrowski Stan., b. z . 
Cendrowska Jadw., naucz. 
Dembiński Kazimierz, ślus. 
Gumółka Andrzej, monter 
Karczewski Grzeg., woźny 
Rywalski Franciszek, cieśla 
Suchocki Władysław, 
eksp. poczt. 
61a (77) Dąbrowski Stanisław, 
kolejarz. 
Tomaszewski Stan., druk. 
62 (80) Roeder Emilja, ul. Gru* 
dziądzka 64/66. 
Filarecka Antonina, wlaśc. 
kiosku. 
Jonatowski Jan, kupiec 
Golus Bronisław, urz. kol 
Kajdanowa Franc, bez z. 
Kłosówna Aniela, służ. 
Kubiński Bolesław, biural. 
Karo Jakób, agent handł. 
Lisiński Józef, rob. 
Pietrzykowska Józefa, służ. 
Pydynkowski Bronisław, 
czel. rzeźnicki. 
Szkodziński Antoni, rob. 
Sadowski Jan, rest. 
Sadowska Wanda, eksp. 
Sadowski Wikt., pom. kup. 
Sadowski Roman, litograf 
Szłym Arnold, czel. rzeźn. 
Szmitówna Eugenja, urz. 
Szmitówna Helena, naucz. 
Radtke Elżbieta, elewka 
ogTod. 
Urbańska Aleksa, służ. 
Woźniak Józefa, bez z. 
Załuski Adolf, emeryt. 
63/79 Kisielewska Teofila, b. z. 
Boszek Paweł, stolarz. 
Boszek Helena, rob. 
Boszek Feliks, rob. 
Cołbecki Teodor, urz. paó» 
stwowy. 
Falkiewicz Irena, bona 
Guziński Jan, b. urz. 
Guzińska Monika, książk. 
Guziński Bernard, ślusarz. 
Guziński Leon, ślus. mech. 
Kisielewska Jadw., kasjerka 
Kisielewski Franc., mech. 
Maćkowska Katarz., b. z . 
Meder Wilhelm, urz. 
miejski 
Rundsztuk Marjan, urz. 
prywatny. 
Sądecki Józef, malarz. 
64/66 (84) Roeder Emilja, b. z . 
Ciomborowski Jan, naucz. 
Donarski Bernard, stolarz. 
Doruszówna Katarz., służ. 
Gałuszka Ludwik, naucz. 
gimnazj. 
Jakowlew Mikołaj, introl. 
Klimaszewski Stefan, asyst. 
farm. 
Lewandowski Izydor, insp. 
pocztowy. 
Lubiszewski Leon, ucz. in* 
troligartorski. 
Lubiszewski Franc., introl. 
Pietrasińska Janina, służ. 
Szczepkowski Józef, prof. 
szk. podch. mar. 
Szczepkowska Zofja, dr., 
dyr. szkoły. 
Studzieńska Marta, emer. 
naucz. 
Studzieńska Hildegard, ste» 
notypistka. 
Spaniel Ernst, kupiec. 
Wojewódzka Marjanna 
służ. 
Gałuszka Marja, naucz. 
65 (81) Zielaszkiewicz Bolesław 
bez. z. 
Dołżycki Wincenty, zast. 
starosty pow. 
Jankiewicz Leon, podurz. 
Krasowski Borys, podróżu* 
Jacy. 
Wilk Kazimierz, oficer. 
Majchrzak Kazimierz, 
portjer hotelowy 
Olszewski Antoni, kondukt 
tor tramwajowy 
Pawłowski Zygmunt, bez z. 
Witcza kJózef, urz. kol. 
Witczak Gertruda, eksp. 
Wroński Władysław, urz. 
państwowy. 
Wroński Aleksander, sekr. 
sądowy. 
67 (83) Lewandowska Rozalja, 
stenotyp. 
Drapik Weronika, służ. 
136
		

/Pomorze_005_08_153.djvu

			Grudziądzka 
Grudziądzka 
Grunke Franciszka, służ. 
Grzech Stefan, urz. państw. 
Lewandowski Feliks, stoi. 
Lewandowski Franci* 
szek, m. szklarski. 
Ziętarśki Jan, m. kraw. 
i ul. Podgórna 84. 
68/70 (86/88) Kasprowicz Albi* 
na, akuszerka. 
Kasprowicz Zygmunt, b. z . 
Steinmann Zofja, służ. 
69 (85) Malinowski Antoni, ul. 
Grudziądzka 52/54. 
Czerwińska Edyta, bez z. 
Flisiński Eryk, ucz. stoi. 
Jankowski Mieczysł., kup. 
Jaranowski Bolesław, kup. 
Matkiewicz Herbert, b. z . 
Pettelkau Fryderyk, kowal 
Szczutkowski Kazimierz, 
rob. 
87/89 Zubkowski Tadeusz ku* 
źnia 
Zubkowski Tadeusz, ko* 
wal 
Pawlikowski Jan, ucz. ko* 
walski 
72 (90) Ziętarśki Jan 
Bronisz Jan, szofer mech. 
Czajkowska Katarzyna, urz. 
bankowa 
Czajkowska Annai, bez z. 
Figiel Marjanna, bez z. 
Jabłoński Edmund, podof. 
zaw. 
Marcinkowska Marja, b. z . 
Marcinkowska Marta, ksią* 
żkowa 
Mazur Karol, zarządca ma* 
sy upadł. 
Orłowski Jan, ucz. stoi. 
Rogowski Franc, strażak 
poż. 
Rogowski Bernard, ucz. stoi. 
Śmigielski Alojzy, inż. 
Szumski Jan, emeryt 
Szumsk Jan, ucz. kapel. 
Szumski Jan. ucz. kapel. 
Szumski Wiktor, pom. han* 
dlowy 
Sadowski Franciszek, rze* 
źnik 
Szczurek Jan, oficer 
Towalski Stanisław, kontr, 
poczt. 
Towałska Janina, urz. 
Zagórski Jan, stolarz 
Zagórski Józef, stolarz 
73 (91) Katarzyński Paweł, ul. 
Lubicka "17/21 
Maxell on Franciszek, bez z. 
Maxellon Józef, szofer 
Więckowski Stanisław, rob. 
74 (92) Brauer Klara, b. r . 
Gliszczyński Stefan, drog. 
Jankowski Tadeusz drogarz 
Jankowska Wł. wł. drogę* 
rji 
Narloch Anna, posług. 
Seemann Tadeusz, biural. 
Seemann Berta, emerytka 
75 (93) Katarzyński Paweł. Lu* 
bicka 17/21 
Czaplińska Marja, służ. 
Jasiński Franciszek, szofer 
Jasiński Władysław, kowal 
Krauklis Józef, krawiec 
Potocki Franciszek, rzeźnik 
Sawicki Antoni, rzeżnik 
Sołtysiak Wanda^ bez z. 
Treichel Jan, m. rzeźnicki 
76 (96) Bauer Klara, ul. Gru* 
dziądzka 74 
Zinser Juljusz, kupiec 
i ul. Kościuszki 2 
77 (95) Raniszewski Józef, kup. 
Dębska Aniela, krawcowa 
Grass "Wacław, bez z. 
Grass Wanda, asyst. kol. 
Heidenreich Marta, bez z. 
Iwanow Teodor, urzędnik 
miejski 
Jabłoński Alfons, fryzjer 
Jabłońska Marta, fryzjerka 
Kistowski Jarosz Feliks, 
emer. urz. 
Olkiewicz Irena, służ. 
Schweiger Aleksander, 
nauczyciel 
Ulaszewski Feliks, tech* 
nik dent. 
Wesołowski Franciszek, 
podof. zaw. 
Zalewska Jadwiga, eksp. 
78/80 (98) Ciemiński Władysław 
ul. Kościuszki 1 
Kaftański Jan, szewc 
Mackiewicz Marta, bez z. 
Mackiewicz Antoni, mech. 
i ul. Kościuszki 1 
79 (97) Firma Born i Schutze 
Dr. Raapke Konrad, inż. 
przemysł. 
Lau Anna. gospod. 
Raapke Alfred, przemysł. 
Wunsch Elżbieta, gospod. 
i ul. Lelewela 29/45 
81 (99) Olszewski Apolinary, 
mistrz piekarski 
Binkowski Edmund, uczeń 
rzeźn. 
Dygasiewicz Zofja, bez z. 
Graszek Józef, ucz. piek. 
Graszek Tomasz, piekarz 
Gumiński Stanisław, urz. 
rzeźn. 
Jamry Stanisław, pom. 
piek. 
Jeschke Helena, służ. 
Przybylski Alojzy, czeł. 
rzeźn. 
Raciniewski Stanisław, m. 
rzeźn. 
i ul. Wybickiego 93 
(102) Ciemiński Władysław, 
ul. Kościuszki 1 
Cichocki Maksymiljan, kol. 
Grzmociński Jan, emeryt, 
podof. 
Klucznik Władysław, urz. 
Lewandowska Bronisława, 
bez z. 
Mulawka Cyryl, podof. 
zaw. 
Pietruch Walerja, urz. 
państw. 
Sławatycki Antoni, rob. 
Słoniewski Zygmunt, leśn. 
Szymański Tomasz, ucz. 
elektr. 
Szymańska Elżbieta, bez z. 
Wilczewska Anna, bez z. 
Wilczewska Rozalja, urz. 
państw. 
Zentarski Franciszek, 
piekarz 
83 (101) Olszewski Apolinary. 
ul. Grudziądzka 81 
piekarnia 
84 (106) Toruńska Fabryka 
Chleba T. Z. o. p. 
Byrzykowska Leokadja, 
służ. 
Gała Wacław, handlowiec 
Matuszak Antonina, służ. 
Matawowski Ludwik, kier. 
Spółdz. 
Ostrowski Witold, urzędn. 
Schreiber Anna, służ. 
85 (105) Sieg Edward, motor. 
Kruszewska Wanda, bez z. 
Kruszewska Marja, biura* 
86 (110) Gawarkiewicz Wlady* 
sława. b. z. 
Bott Helena, rob. 
Kuczorowa Agnieszka, b. z . 
Milde Katarzyna, bez z. 
Milde Antonina, piastunka 
Piątek Bronisław, rob. 
Wiśniewski Leon, kond. 
kol. 
87 (107) Lubomski Bronisław, 
kupiec 
Lubomska Zofja. modystka 
Zaremba Marja, służ. 
88 (112) Olszewska Pelagja, 
bez z. 
Bacciarelli Stanisława, ka« 
pitalistka 
Chudziński Bolesław, szewc 
Chudzińska Helena, pom. 
ochron. 
137
		

/Pomorze_005_08_154.djvu

			Grudziądzka 
Grudziądzka 
Cudzińska Wanda, pom. 
ochron. 
Chudziński Konrad, naucz. 
Gutowska Franciszka, służ. 
Malinowski Jan, kolejarz 
Malinowska Franciszka, 
stenotyp. 
Malinowski Bronisław, 
handl. 
Malinowska Klara, stenot. 
Malinowski Jan, ślusarz 
Piekarek Zofja, bez z. 
Rechenberg Fritz, roln. 
Rogoziński Józef, zecer 
Twardowska Elżbieta, b. z. 
Seyda Zygmunt, zecer 
Olszewska Leokadja, urz. 
89 (111) Jabłoński Michał, 
em. urz. 
90 (114) Fethke Anna, bez z. 
Cabel Antoni, rob. 
Engel Olga, bez z. 
Kopańska Janina, kuch. 
Kopańska Stefanja, krawc. 
Kopański Józef, pom. kow. 
Łopatecki Marcin, rob. 
Łopatecka Helena, eksped. 
Rafiński Maksymiljan, kol. 
Sokołowska Dorota, bez z. 
Wysocka Marjanna, bez z. 
Wysocka Marja, urzędn. 
państw. 
91 (113) Bieganowski Józef, 
prac. weklin. 
Bartoszyńska Wanda, b. z, 
Duńczyk Antoni, obrącz« 
karz 
Duńczyk Jadwiga, eksped. 
Duńczyk Józef, ucz. ślus. 
Echaust Ignacy, emeryt. 
urz. kol. 
Łaska Anna, służ. 
92/96 (122) Skowron Stanisław, 
rolnik 
Fajfrowski Józef, szofer 
mech. 
Fajfrowski Władysław, 
pom. ogrodn. 
Grabowski Bolesław, rob. 
Grągowski Bronisław, 
mechanik 
Krum FTitz, ogrodnik 
Kuszewski Jerzy, prakt. 
ogród. 
Kryniecki Alfons, krawiec 
Makowska Magdalena, b. z . 
Makowska Leok., krawc. 
Makowski Aleks., siodl. 
Skotnicka Zofja. służ. 
93 (115) Bayer Augusta, b. z . 
Bayer Paul, bez z. 
Kaliska Estera, służ. 
Pietrasiński Franciszek, 
bez z. 
Polsfuss TeodoT, drukarz 
Polsfuss Teodor, emeryt 
Weissman Mojżesz, kup. 
95 (117) Wasilewski Wacław, 
st. przód. P. P. 
Feicowa Zofja, emerytka 
Lewandowski Antoni, 
ogrodn. 
Urtnowski Franciszek, kup. 
Wiśniewski Dominik, rob. 
Zieliński Józef, rob. 
97 (119) Krupka Franciszek, 
bez z. 
Krupka Jan, kupiec 
Kabuła Stanisława, służ. 
Redmerski Józef, kołodziej 
Żuchowski Władysław, 
murarz 
98 (126) Małkowski Józef 
przeds. przew. poczty 
konnej 
Białecki Franc, mleczarz 
99 Sieg Edmund, ulica Gru* 
dziądzka 85 
plac 
100/102 (130) Klein Łucja, b. z . 
Affeldt Władysława, kanc. 
kol. 
Kotowski Feliks, podof. 
zaw. 
Szymańska Władysława, 
służ. 
101 (125) Klechowicz Herman, 
m. dekarski 
Klechowicz Helmuth, dek. 
Pudlewska Agata, służ. 
103 (129) Żak Franciszek, roln. 
Bogucka Cecylja, służ. 
Górny Jan, rob. 
Jackowska Franciszek, b. z . 
Tafel Marja, rob. 
Wiśniewski Mateusz, 
szewc 
Żak Bernard, fryzjer 
104/106 Hentschel Maks, ul. 
Lelewela 3 
plac 
105 Raapke Fritz, 
plac 
107/109 (139) Dukowski Sylwe* 
ster, st. asyst. kol. 
Krygier Kazimierz, ślusarz 
Krygier Stefan, goniec 
Krygier Marta, eksped. 
Krygier Jan, litograf 
Krygier Kazimierz, emeryt 
Sielski Teofil, murarz 
Straszewski Jan, rolnik 
108 (138) Dukowska Konstancja 
bez z. 
Dukowski Jan, bez z. 
Dukowski Alfons, ślusarz 
Dukowski Czesław, ślus. 
szofer 
Filipski Piotr, kolejarz 
Jabłoński Walenty, kraw. 
Jabłoński Jan, ślus. mech. 
Jabłoński Kazimierz, urz. 
biur. 
Łukomski Jan, emeryt 
Michalski Franciszek, kol. 
Michalski Henryk, ucz. tok. 
Michalski Władysław, ucz. 
ślusarski 
Nowicki Antoni, rob. 
Nowicka Klara, rob. 
Ptucha Mikołaj drukarz 
110(140) Dukowska Konstan. 
cja, ul. Grudziądzka 108 
Chylarecki Antoni, kolej. 
Chylarecki Franc, pom. 
fryzjerski 
Górecki Jan, kowal 
Lewandowski Ignacy, b. z . 
Lewandowski Józef, ślusarz 
Zimmer Maksymiljan, em. 
111 (143) Kryger Apolin., rob. 
Chyła Leon, monter 
Kryger Jan, ślusarz 
Kryger Bronisław, ślusarz 
Kryger Michał, ślusarz 
Lewandowski Bronisław, 
rob. 
Lewandowski Alfons, kuś» 
nierz 
Lewandowski Zygmunt, 
ucz. szklarski 
Muchewicz Bronisław, 
ślusarz 
Wojnowski Aleksander, 
robotnik 
Ziółkowska Teofila, 
robotnica 
112 Beyer Adolf, 
plac 
113 Iwański Aleksander 
plac 
113a Salzbrunn Henryk 
plac 
113b Olszewski Jan 
(pflac 
113c Salzbrunn Henryk 
plac 
113d Zemanek Leon 
plac 
113e Szwengrub Edmund, 
Mostowa 24 
plac 
114(146) Biichle Karolina, bez 
zawodu 
Dejewski Władysław, kol. 
Demska Juljanna, bez ;z. 
Jochmann (Paweł, przód. 
w warsztacie aimunic. 
Jochmann Feliks, fryzjer 
Jochmann BernaTd, siod. 
tapicer 
Schmitkowski Stanisław, 
(murarz 
138
		

/Pomorze_005_08_155.djvu

			Grudziądzka 
Grudziądzka 
114a<148) Roeder Robert 
115(149) Szwengnub Edmund, 
ul. Mostowa 24 
Futiterer Bolesław, ogród. 
Futterer Zofja, biural. 
115a/b Strąkowiski Leon 
plac 
115c Bayer Krystian 
plac 
116(150) Buchle Malwina. 
ibez zawodu 
Antonowicz Marja, gosp. 
Granica Tadeusz, ślusarz 
Kubacki Jan, robotnik 
Rubacka Bolesława, fryzj. 
Rubacki Jan, robotnik 
Szeferski Stefan, rzeżnik 
117 (-151) Tęgowska Agniesz., 
bez izowodu 
Bartkowska Antonina, 
Bartkowski Bolesław, 
fryzjer 
•Dobrzyński Franciszek, 
szofer 
Grześkowiak Antoni, 
kolejarz 
Kleinowski Stanisł., funk. 
skarbowy 
Liss Jam, robotnik 
Tęgowski Jan, bez za w. 
Tęgowska Teofila, bez ;z. 
Wiśniewski Stanisław. 
robotnik 
Wiśniewska Czesława, 
robotnica 
118(152) Dziedzicowa Marja, 
ul. Bydgoska 60 
Duszyński Jan. irob. 
Kairpik Michał, ślusarz 
Kwiatkowski Feliks, rob. 
Lewandowski Bolesław, 
rob. 
Lis Franciszek, robtnik 
Łakomy Jan, podof. zaw. 
Łakoma Katarzyna, bez 
zawodu 
•Murawska Helena, rob. 
Umiński Eliasz, blacharz 
WyszaWcowski Hubert, 
bez .zawodu 
119/121 Okręgowy Urząd Ziem, 
ski, Grurznarz, plac 
120 (154) Dziedzicowa Marja, 
ul. Bydgoska 60 
Ćwikliński Feliks, murarz 
Kostrzewa Juljan, robotnik 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Kwiatkowska Felicja, rob. 
Lewandowski Zygfryd, rob. 
Lewandowska Katarzyna, 
bez zajęcia 
Lewandowska Feliksa, rob. 
Lewandowska Monika, rob. 
Lisiecka Antonina, bez z. 
Lisiecka Marja, rob. 
Nowakowski Feliks, kupiec 
Strużyńska Lucyna, służ. 
121a (dawn. Góry Kozackie) 
Baraki 29, Gmina miasta 
Torunia, barak 
121b (dawn. Góry Kozackie) 
Gmina miasta Torunia, 
barak 
121c (dawn. Góry Kozackie) 
Gmina miasta Torunia 
barak 
121d i e Gmina m. Torunia 
baraki 
Buczkowski Stefan, rob. 
Buczkowski Władysław, 
stoi. 
Cichoracka Jadwiga, b. z . 
Ciepliński Bronisław, rob. 
Dąbrowski Hieronim, 
blach. 
Falkowski Feliks, stolarz 
Grunberg Juljanna, bez -z. 
Gruźlewska Anna, bez z. 
Grębocki Kazimierz, rob. 
Guzicka Franciszka, bez z. 
Jaworski Władysław, mur. 
Kaczmarek Roch, rob. 
Kaczmarek Franciszek, 
czel. szewski 
Kabat Józef, rob. 
Kukelska Zofja, służ. 
Kieszkowski Władysław, 
rob. 
Kozareński Wacław, rob. 
Karłowski Wojciech, rob. 
Korłowska Helena, rob. 
Karłowski Konrad, rob. 
Karłowski Stefan, rob. 
Lubowiecka Marja, bez z. 
Lubowiecka Marja, bez z. 
Lewandowski Stanisław, 
rob. 
Lewandowski Jan, rob. 
Lewandowska Rozalja, 
biurał. 
Marszałkowska Stanisława 
rob. 
Olewiński Szymon, rob. 
Piasecki Józef, rob. 
Rydzińska Gertruda, rob. 
Rydlewski Stanisław, rob. 
Pietrasiński Józef, rob. 
Soliński Bernard, rob. 
Sikora Józef, rob. 
Szreder Jan, rob. 
zaw. 
Switajski Franciszek, bez 
Sowińska Walerja, rob. 
Wierzbowska Władysława, 
rob. 
Włodarczyk Jan, rob. 
Zaporowska Apolonja, rob. 
Zaborowski Józef, szewc 
Zagrabski Aleksdaner, rob. 
Zalewska Monika, rob. 
Żuchowska Jadwiga, rob- 
122(160) Chojnowski Stanisław, 
rolnik 
Pieńkosz Anna, bez zaw. 
Wilczewski Emil, murarz 
123(161) Okręg. Urząd Ziem« 
ski, Grudziądz 
Ignatowski Mikołaj, kolej. 
Ignatowski Franciszek, rob. 
Ignatowski Leon, rob. 
Kiliński Franciszek, szofer 
mech. 
Sobecka Rozalja, bez zaw. 
Stroiński Juljusz, em. pocz* 
towy. 
124/126 (164/166) Standard Sp. 
Akc. Warszawa 
Górny Michał, rob. 
Górny Michał, Tob. 
Grajkowski Wincenty, rob. 
Heuer Erich, rafiner 
i ul. Pod Dęb. Górą 2/12 
125/127 (165) Jakubowski Pa. 
weł, kupiec 
Branicki Jan, robotnik 
Dejewski Wald., rzeżnik 
Jakubowski Jerzy, mechan. 
Stoliński Bernard, rob. 
Zieliński Franciszek, Tob. 
Zielińksa Helena, rob. 
Zielińska Marta, bez z. 
i ul. Koniuchy 2/4 
128 (168) Golinowski Franci' 
szek, m. rzeźn. 
Kowalska Marjanna, bez z. 
Lewandowski Franc., rob. 
Piątkowska Ewa, bez z. 
i ul Pod Dębową Górą 
129/137 Gmina miasta Torunia 
plac i las 
130 (170) Haberland Paweł, m. 
piek. 
Raatz Otto, czel. piek. 
Rienas Alma. służ. 
132 (174) Chrzanowski Broni» 
sław, wł. ogród. 
Beszczyńska Marta. służ. 
Frankowski Adam, uczeń 
ogród. 
Frankiewicz Franciszek, ko» 
lejarz 
Frankiewicz Zygmunt, dru. 
karz 
Konklewski Adam. rob. 
Kołpacka Agnieszka, rob. 
Lewandowski Franciszek, 
robotnik 
Nieradka Adam, ucz. ogr. 
Thiede Teofil, rzeżnik 
Urbański Józef, rob. 
134 (136) Gmina miasta Toru* 
nia, plac 
139
		

/Pomorze_005_08_156.djvu

			Grudziądzka 
Grudziądzka 
138 (184) Ługowski Franciszek, 
bez zajęcia 
Ługowski Anastazy, ślusarz 
Ługowski Paweł, eksped. 
Mendyka Bernard, rob. 
Schiller Jan, podurz. poczt. 
139 (183) Malinowski Wlady. 
slaw .tapicer 
Czarnecki Jan, kamieniarz 
Kowalski Bronisław, kres 
ślarz 
Lewandowski Wład., rob. 
Kaniewski Aleksander, st. 
pocztyljon 
Malinowski Stanisław, mus 
zyk 
Malinowska Klara, manis 
kurzystka 
Malinowski Maksymiljan, 
funkcj. pocztowy 
Wiśniewski Franciszek, ko* 
łodzie j 
140 (186) Gębarski Paweł 
Cieślakowska Magdalena, 
rob. 
Grulkowski Teofil, podof. 
zawodowy 
Katlewski Walenty, rob. 
Katlewska Anna, rob. 
Kozłowska Jadwiga, rob. 
Ogrodowczyfc Stanisław, 
kupiec 
Ogrodowczyk Józef, rob. 
Pietrasińska Weronika, ro» 
botnica 
Wojtkowski Francisz., rob. 
Zielińska Marja, bez z. 
Zieliński Edmund, szklarz 
141/143 (185) Gmina miasta To* 
runią, Dom starców 
Bąkowski Walerjan, bez z. 
Dulska Franciszka, bez z. 
Dyttbrenner August, bez z. 
Ewald Robert, bez z. 
Erdmann Karol, bez z. 
Ernest Małgorzata, bez z. 
Gawryluk Pelagja, bez z. 
Grubińska Minna, bez z. 
Gowiński Ignacy, bez z. 
Grajkowski Stanisław, bez 
zajęcia 
Kwiatkowska Waler ja, ku* 
charka 
Kalisz Ludwik,bez zajęcia 
Lau Maksymiljan, bez z. 
Łaszyński Karol, bez z. 
Łukinowa Marja, zarząd* 
czyni zakładu 
Makowska Dorota, bez z. 
Maciejewski Antoni, bez z. 
Moulis Józef, bez z. 
Niewiadomska Marjanna, 
bez zajęcia 
•Podań Reinhold bez z. 
'Przybyszewski Franciszek, 
bez z. 
Szulc August, bez z. 
Sztrom Feliks, bez z. 
Styś Karolina, bez z. 
Sarnowski Jan, bez z. 
Thomas Hermann, bez z. 
Werle Gustaw, bez z. 
Nicolai Ernest, bez z. 
i ul. Wielki Rów 10/24 
142 (188) Gębarski Paweł, wła* 
ściciel domu 
Brozdowski Władysław, ro* 
botnik 
Boohoeki Wacław, rob. 
Demska Marja, rob. 
Gębarski Bronisł., murarz 
Gębarski Józef, murarz 
Gębarski Jan, murarz 
Górny Antoni, rob. 
Fischer Felicja, rob. 
Ignatowska Zofja, rob. 
Kowalski Aleksander, mas 
larz 
Łucińska "Weronika, rob. 
Nowiński Franciszek, ko* 
lejarz 
Płonka Jan, rob. 
Pietrasiński Ignacy, rob. 
Pietarsiński Frnaciszek, po* 
mocnik krawiecki 
Pietrasiński Ignacy, uczeń 
fryzjerski 
Szymański Józef, murarz 
Wilczyńska Walerja, rob. 
Wiśniewska Franciszka, 
bez zajęcia 
144 (190) Brettschneider Wlas 
dysław. urz. kolej. 
Ogiński Stanisław, rob. 
Skólnowski Jan, pom. mai. 
Wysocki Jan, pom. mai. 
145 Hanczewski Henryk, Byd* 
goszcz 
Geise Paweł, dzierżawca, 
ul. Grudziądzka 146. plac 
i ul. Wielki Rów 19/17 
146 (192) Geise Paweł, kolejarz 
Felski Franciszek, szewc 
Kowalska Anna, posług. 
Kowalski Ryszard, rob. 
Kowalski Franciszek, rob. 
Kowalski Konstanty, rob. 
Kowalska Ludwika, rob. 
Ringwelski Feliks, formiarz 
Ringwelski Paweł, formiarz 
Romanowski Józef, rob. 
Romanowska Monika, rob. 
Romanowski Sylwester, u* 
czeń szklarski 
Romanowska Zofja. Tob. 
Sakwiński Franciszek, mur. 
Szymecki Bernard, rob. 
Skowroński Franciszek, kas 
mieniarz 
Skowroński Antoni, kamie* 
niarz 
Skowroński Zygmunt, ka* 
mieniarz 
Słowiński Franciszek, rob. 
Słowińska Monika, rob. 
Słowińska Konstancja, rob. 
147 (153) Gmina miasta Toru* 
>nia, plac 
148 (194) Sobociński Roman, 
•Wymyślin Skępe p. Lip* 
nowski 
Bojanowski Bronisław, ko* 
lejarz 
Formański Franciszek, ma* 
szynista 
Formański Leon, fryzjer 
Głowacki Józef, rob. 
Głowacki Bronisław, urz. 
kolejowy 
Kowalski Teodor, bez z. 
Kietszke Ludwik, rob. 
Rydlewski Piotr, woźs 
ny kolej. 
Rogowski Franciszek, rob. 
Szymecki Feliks, rob. 
Szymecka Józefa, irob. 
Szymecka Bronisława, rob. 
Swobodzińska Helena, rob. 
Witkowski Jan, robotnik 
Wielgoszewski 
Bolesław, 
podof. zaw. 
Zieliński Ignacy, stolarz, 
ul. Wielki Rów 26 
150 (196) Chrzanowska Roza* 
lja, ogrodn. 
Chrzanowski Stanisław, 
pom. ogród. 
Chrzanowski Jan, 
pom. 
ogród. 
Chrzanowski Józef, ucz. 
ogród. 
Chrzanowski Paweł, ucz. 
ogród. 
Wojtczak Władysław, ucz. 
ogród. 
152/162 Chrzanowska Rozalja, 
ul. Garncarska 150 i ul. 
Wielki Rów 29/31 plac i 
ogród 
155 (205) Smarz Antoni, 
ul 
Kościuszki 5 
Fiałek: Marjanna, bez z. 
Fiałek Zofja, rob. 
Goliński Jan, rob. 
Golińska Anastazja, rob. 
Golińska Rozalja, eksp. 
Golińska Adela, Tob. 
Holasz Michał, rob. 
Holasz Józef, rob. 
Holasz Monika, rob. 
Holasz Zygmunt, rob.
		

/Pomorze_005_08_157.djvu

			Grudziądzka 
Grunwaldzka 
Kościński Leon, ślusarz 
Kadukowski Jan, emeryt 
Malinowska Weron., rob. 
Malinowska Marta, rob. 
Malinowski Józef, rob. 
Malinowski Edmund, rob. 
Piechowicz Paulina, bez z. 
Piechowicz Marja, rob. 
Piechowicz Stanisław, ślu* 
sarz 
Szczypińska Marjan* 
na, bez. z. 
Szczypiński Wladysl., ślu> 
sarz 
Szczypińska Gertruda, rob. 
Szczypiński Kazimierz, rob. 
Wojciechowski Alojzy, ślu* 
sarz 
Wonatowski Jan, kolejarz 
157 (207) Matuszewski Józef, 
bez zaw. 
Ofierzyński Kazimierz, rob. 
Płonka Antonina, rob. 
Voigt Stefan, rob. 
Matuszewski Jan, rob. 
Matuszewski Jan .fryzjer 
159 (209) Nowicki Walenty, 
Rudak 
Borowczak Franciszek, rob. 
Malinowski Antoni, rob. 
Mulkowski Franciszek, pie* 
karz 
Magdziarek Bronisław, ko» 
lejarz 
Mizygrodzki Bazyli, szewc 
Nowicka Janina, bez zaw. 
Rostan Czesław, cukiernik 
Sakowski Feliks, kowal 
161 (211) Osmański Jan, 
ul. 
Chełmińska 28 
Krzyżelewski Franc, post. 
P. P. 
Barański Leon, rob. 
Olszewski Jan, rob. 
Szulc Anna, bez. z . 
Zdrojewski Franciszek, — 
rob. 
Zdrojewska Cecylja, rob. 
163 Gmina miasta Torunia — 
plac 
164 (212) Wojciechowska Mar* 
ta. b. r. 
Borowiecka Wiktorja, bez 
zaw. 
Długi Antoni, przemysł 
Lewandowski Jan, konduk. 
kol. 
Siłkowski Jan, rob. 
Silkowski Feliks, rob. 
Silkowska Leokadja, ucz. 
kraw. 
.Śpiączka Michał, palacz 
Wojciechowski Józef, ku* 
piec 
165 (215) Olszewski Franciszek, 
ul. Podgórna 50 
Domański Franciszek, bru* 
karz 
Domański Konst., stróż 
Lewandowska Marjanna, 
bez zaw. 
Wiśniewski Jan, rob. 
166 (214) Reszke Szczepan, ul. 
Konopnickiej 29 
Berwid Jan. urz. państw. 
Cyplewski Władysław, cie* 
Kozler Anna, gosp. 
Myśliwek Stanisław, ko!e< 
jarz 
Skarpiński Jan, rob. 
Skarpiński Franciszek, rob. 
Skarpiński Konrad, rob. 
Wiliński Stanisław, podof. 
zaw. 
167/169 Gmina miasta Torunia 
plac 
168 (216) Mieczkowska Halina, 
bez zaw. 
Czyżnikiewicz Cecylja, 
służ. 
Dobski Antoni biural. 
Grzegorski Aleksander, 
urz. kol. 
Mieczkowski Bolesł., elek* 
tromonter 
Mieczkowski 
Eugenjusz, 
inż. kolej. 
Urbańska Józefa, szwaczka 
170 (218) Uklejewska Helena, 
bez zaw. 
Gajewski Stanisław, ślusarz 
Hojnowska Stanisł., rob. 
Joźwicka Marjanna, bez 
zaw. 
Kowalski Roman, rob. 
Makowiecki Władysł., rob. 
Majewski Franciszek, rob. 
Rzymkowski Konrad, rob. 
S/kodziński Michał, rob. 
Uklejewski Władysław, 
podof. zaw. 
Ulaszewski Antoni, rob . 
171 Gmina miasta Torunia 
plac 
172/174 Rychter Oskar plac 
173 Skarb Państwa, PKP plac 
175 Gmina miasta Torunia, 
plac 
176'180 Handzel Józef, plac i 
ul. Polna 2/4 
182 (232) Niedzielski Adam, 
rządca gosp. 
Kaźmierowski Leonard. 
czel. rzeźn. 
Kozłowski Wacław, urz. 
sąd. 
Niedzielski Henryk, ucz. 
kup. 
Niedzielski Czesław, elew 
gosp. i ul. Polna 1 
184/166 Niedzielski Adam, ul. 
Grudziądzka 182 
Grunwaldzka 
(od Szosy Chełmińskiej do 
Szosy Okrężnej) 
1(1) Koncka Ludwika, ul. Kr. 
Jadwigi 
Drygalski Stanisław, rob. 
Illeczko Roman, urz. pocz. 
Jankowski Józef, kowal 
szofer 
Kulbasz Jan, komornik 
miejski 
Rygielski Zygmunt, uczeń 
orsranista 
Zaklikowski Władysław, 
pom. mai. 
Zaklikowski Czesław urz. 
Starostwa pow. 
Zielińska Marta, służ. 
i Szosa Chełmińska 85 
2(87) Milkę Janina, Ostrów 
Mazowiecki 
Admin. Gajewski Jan, Sz. 
Chełmińska 87/89 
Bilicki Ludwik, szewc 
Fischer Franciszek, ślus. 
Felska Marta, rob. 
Gąsiorowski Bronisław, 
kolejarz 
Łakomska Zofja, bez z. 
Milde Zofja, rob. 
Rumiński Józef, rob. 
Rutkowski Władysł., kup. 
Siodelski Franc, motorn. 
Tomczyk Zofja, kupc. 
i Sz. Chełmińska 87/89 
3/5(la) Czerwińska Anna, b. z . 
Czerwiński Stefan, urzęd. 
skarb. 
Walczak Józef, ucz. blach. 
4 (2) Łakomska Zofja, bez z. 
Bilicki Ludwik, szewc 
Felska Marta, rob. 
Fischer Franciszek, ślus. 
Gąsiorowski Bronłst., kol. 
Milde Zofja, rob. 
Rutkowski Władysław, 
kupiec 
Rumiński Józef, rob. 
Siodelski Franciszek, mo> 
torniczy 
Tomczyk Zofja, kupc. 
6(4) Krawczyk Walenty, Nowy 
Sącz, Dąbrowa 
Adm. Mikołajski Antoni, 
rob. 
Dymarkowski Leon, rob; 
Gazda Kazimierz, kowal 
Grabarek Jan, rob. 
141
		

/Pomorze_005_08_158.djvu

			Grunwaldzka 
Grunwaldzka 
Kusz Alfons, kond. tram. 
Karłowska Klara, bez z. 
Karłowska Leokadja, rob. 
Karłowska Helena, rob. 
Karłowski Bernard, rob. 
Karłowska Marja, rob. 
Karłowski Jan, ucz. zdun. 
Krause Władysław, mur. 
Kosińska Władysława, r. 
Lewandowski Stauisł. rob. 
Lewandowski Leopold, szo­ 
fer 
Mikołajski Jakób, emeryt 
Mikołajski Edmund, blach. 
Mikołajski Kazimierz, 
garncarz 
Morkowska Teofila, bez z. 
Makowski Antoni, rob. 
Orłowski Franciszek, rob. 
Przybylski Józef, krawiec 
Stier Karol, zdun 
Szpringer Anna, rob. 
Szpringer Władysław, to­ 
karz 
Walewski Michał, bez z. 
Wilczewski Stanisław, rob. 
Wasielewska Franciszka, 
bez z. 
Winnicki Jan, kolejarz 
7 Luedke Albrecht, Sz. Cheł­ 
mińska 75a 
plac 
8(6) Hoffmann Marjan, doz. 
wojsk. 
Grabowski Jan, muzyk 
Hoffmann Leon, rob. 
Hoffmann Jadwiga, eksp. 
Hoffmann Małgorzata, — 
eksp. 
Rindfleisz Franciszek, rob. 
9(11) Ziętarski Józef, Sz. Cheł­ 
mińska 69 
10(8) Muller Helena, ul. Fran­ 
ciszkańska 4 
Gierszewski Józef, einert. 
post. P. P. 
Jarocki Ludwik, mech. śl. 
Jurkiewicz Wiktorja, bez z. 
Margańska Franciszka, — 
bez z. 
Rygielski Józef, podm. ni. 
12(10) Zieliński Stanisław, — 
funkcj. państw. 
Kusz Hermann, rob. 
Kusz Zygfryd, rob. 
Ordon Stanisław, stolarz 
Rogalski Gustaw, rob. 
Rogalska Helena, rob. 
Romatowski Karol, bez z. 
Sieracki Antoni, podof. z . 
Wiśniewska Maria, bez z. 
13/17 Wudke Adolf, Sz. Cheł­ 
mińska 69 
14(12) Zieliński Stanisław, ul. 
Grunwaldzka 12 
16(14) Mayer Gustaw, piekarz 
Drążkowski Wincenty, rob 
Głas Katarzyna, bez z. 
Hoffmann Bronisław, tap. 
Matkowski Maksymiljan, 
rob. 
Matkowska Anna, fryzjer. 
18(16) Weber Marja, bez z. 
Krzemińska Konstancja, 
bez z. 
Krzemiński Stanisław, rob 
Krzemiński Bernard, mon. 
Krzemiński Józef, rob. 
19 Łukaszewska Konstancja, 
książkowa 
Łukaszewski Marcin, rob. 
Żelazna Bronisława, bez_z . 
20(18) Rutkowski Franciszek, 
rob. 
Buzikowski Jan, murarz 
Kędziora Antoni, rob. 
Rutkowski Władysław, cz. 
stoi. 
Rutkowski Jan, czel. szew. 
21 Gierszewski Józef, ulica 
Grunwaldzka 10 
22(20) Ziółkowski Władysław, 
stolarz 
Dobrzyński Jakób, rob. 
Karczewski Antoni, urząd, 
kol. 
Liedke Wojciech, piekarz 
Prusiecki Antoni, rob. 
Prusiecka Antonina, szw. 
Prusiecki Bernard, ślusarz 
Prusiecki Kazimierz, woź. 
Wcgenke Aleksander, szof. 
Wegenke Helena, eksp. 
Ugorek Juljanna, bez z. 
Ugorek Jadwiga, rob. 
23 Papierkiewicz Maksymilj. 
plac 
24(22) Piasecki Leon, sterotyp. 
Gąsiorowski Jan, rob. 
Geldarski Antoni, rob. 
Mikołajczak Anna, bez. z . 
Piasecki Jan, urz. St. Kraj 
Piasecki Alojzy, elektrom. 
Tomczak Petronela, bez z. 
25 Luedtke Albrecht, ul. Sz. 
Chełmińska 75a 
plac 
26(24) Piasecki Jan, ślus. 
Piasecki Antoni, rob. 
Piasecki Maksymiljan, biu- 
ralista 
Piasecki Bernard, ucz. bl. 
Piasecki Jan, bez z. 
27(37) Gmina miasta Torunia 
ogródki urzędników sąd. 
plac 
28(26) Strzelecki Piotr, b. z . 
Zalewski Bolesław, mech. 
30(28) Chantkowski Franciszek 
rob. 
Chantkowski Czesław, cieś. 
Gładkowski Władysław, — 
kowal 
Gładkowski Stanisław, rob. 
Rose Leon, monter 
i ul. Borowiacka 2 
32(30) Stanczewski Jakób, b. z . 
Kryger Jan, rob. 
Stanczewski Leopold, piek. 
Streich Stanisław, rob. 
i ul. Borowiacka 1 
34(32) Troch Grzegorz, podof. 
zaw. 
Bojanowski Alfons, rob. 
Jabłoński Antoni, rob. 
i ul. Kaszubska 1 
36 Gmina miasta Torunia 
plac niezabud. 
38(36) Płocki Edmund, Szosa 
Bydgoska 1 
i ul. Św. Józefa 40 
39/43 Gmina miasta Torunia — 
plac 
40/42 Gmina miasta Torunia — 
zakład wodociągowy 
44/62 Gmina miasta Torunia — 
ogród 
45/51 Zakład OO. Redemptory­ 
stów 
Bochenek Stanisław, po­ 
stulant 
Bochenek Ksawery, postu­ 
lant 
Bitko Jan, misjonarz 
Czajkowski Stanisław, bra­ 
ciszek zak. 
Cugier Ignacy, brat zak. 
Faliszek Władysław, służ. 
Gacek Franciszka, praczka 
Gawlik Jan, krawiec 
Górski Edmund, misjonarz 
zak. rektor 
Gołębiewski Kazimierz, ka­ 
płan zak. prof. 
Gacek Stanisław, brat zak. 
Erdmann Józef, kapłan z. 
Kaletka Antoni, brat zak. 
Misiaszek Stanisław, kapł. 
zak., prof. 
Nowakowski Alfons, postu­ 
lant. 
Nowakowski Franciszek, 
kapłan zakonnik 
Pirozyński Marjan, kapłan 
zakonnik 
Pusz Katarzyna, praczka 
Pyżalski Leon, kapłan mi­ 
sjonarz 
Roman Ludwik, braciszek 
142
		

/Pomorze_005_08_159.djvu

			Grunwaldzka 
Jagiellońska 
Rączko Rafael, kapłan zak. 
Sawicki Michał, służ. 
Solarz Stanisław, kapłan 
zak. 
Straszak Józef, brat zak. 
graficznego. 
Szymaczek Jan, misjonarz 
Redempt. prof. 
Szołdrski Władysław, mi­ 
sjonarz zak., prof. 
Tymoszek Piotr, brat zak. 
Urbański Bolesł., brat zak. 
Wiącek Franciszek, służ. 
Wojtowicz Stanisław, służ. 
53/79 Gmina miasta Torunia 
plac 
64 Gmina miasta Torunia 
folwark Bielany 
Bolt Antoni, prezydent m. 
Torunia 
Bartyzel Jan, rob. 
Karłowska Marta, kuch. 
66 Gmina miasta Torunia 
leśnictwo Bielany 
Chlebowicz Winczesław, — 
leśniczy miejski 
Kuchniak Anna, służ. 
Ruszkowska Walerja, pok. 
Ruszkowski Franciszek, — 
służ. 
68/86 Gmina miasta Torunia 
plac za leśniczówką 
88 Gmina miasta Torunia 
plantacja owoców 
Wiśniewski Antoni, szofer 
Jagiellońska 
(od Placu Św. Katarzyny do 
ul. Grudziądkiej ) 
1 Skarb Państwa, DOK VIII 
ogród sztabu 
i ul. Dąbrowskiego 2 
2 Skarb Państwa, DOK VIII 
koszary Piłsudskiego 
3 Skarb Państwa, DOK VIII 
dom familijny 
4 Skarb Państwa, DOK VIII 
dom familijny 
5/7 Skarb Państwa, DOK VIII 
piekarnia wojskowa 
i plac 
i ul. Wały 24/34 
6 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
i ul. Wały 36/48 
8/10 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
i ul. Wały 33 
9(3) Skarb Państwa 
Fund. kwater, wojsk, 
wejście z ul. Wały 
i ul. Wały 31 
11/19 Gmina miasta Torunia 
plac budowlany 
12 Gmina miasta Torunia 
plac 
14 Wiśniewski Władysław 
nowy dom 
16/18 Gmina miasta Torunia 
plac 
20 Chełmiński Władysław em. 
urz .kol. 
Cywiński Władysław, kon­ 
duktor kol. 
Czechowski Eugenjusz, — 
urz. państw. 
Czechowska Janina, naucz. 
Dobrzyńska Marjanna, bez 
zajęcia 
Majchrzak Walenty, emer. 
kol. 
Mroczyńska Anna, książk. 
Mroczyński Stefan, stoł. 
Lewandowski Czesław, as. 
kol. 
Olszewski Stanisław, kond. 
kol. 
Olszewska Helena, krawc. 
Olszewski Józef, murarz 
Palmowski Józef, książk. 
Zakrzewska Cecylja, służ. 
21/23 Gmina miasta Torunia 
plac 
22 Szadowski Józef, wł. do­ 
mu ul. Klonowicza 30 
Bronatowski Jan, portjer 
Cugierówna Stanisława, — 
kupc. 
Gliszezyński-Zamek Aug., 
handlarz 
Gryczka Stanisława, gosp. 
Gąsiorowska Marja, sklep. 
Gąsiorowska Zofja, sklep. 
Gąsiorowski Aleks, handl. 
Janiak Wiktor, rob. 
Laskowski Leon, szofer 
Lisiakówna Janina, rob. 
Tucholski Józef, rob. 
Wujcik Stanisław, woźny 
Witkowski Władysław, — 
murarz 
Zielińska Jadwiga, rob. 
Zieliński Franciszek, rob. 
Zielińska Monika, krawc. 
Zielińska Wanda, rob. 
Zielińska Ludwika, rob. 
24 Gmina miasta Torunia 
plac 
i ul. Czarneckiego 16/18 
25 Kasa emeryt. P. K. P. Po­ 
znań, Wierzbięcice 6 
Bachowski Edmund, urz. 
kol. 
Balewski Józef, elektrom. 
Baranowski Eligiusz, fryz. 
Ciechanowski Alojzy, star. 
asyst. kol. 
Donaszewski Edward, kon­ 
duktor kol. 
Donaszewski Leon, pom. 
handl. 
Drywa Władysław, podof. 
Fidos Helena, bez z. 
Fołtyn Emil, asyst. kol. 
Folt Jan, ucz. szewski 
Gryzakowski Józef, młyn. 
Gołębiewski Władysław, — 
maszynista 
Krompówna Marja, nauc/. 
Kornacki Jan, szewc 
Kosiński Bolesław, W\>. 
Jadziński Władysław, pra­ 
cownik kol. 
Łazowska Wanda, urz. 
Lubowski Leon, kolejarz 
Maciejewska Władysława, 
kuch. 
Mazurek Kazimierz, prac. 
kol. 
Majewski Tadeusz, urz. kol 
Murawski Teofil, kierów, 
młyna 
Minkolej Małgorzata, b. z . 
Malinowski Władysław, — 
kolejarz 
Michalski Kazimierz, kol. 
Nowotka Stefan, kolejarz 
Nowacki Leon, mistrz mai. 
Niedmann Klara, służ. 
Olijewski Gabriel, emeryt 
Pławski Adam, urz. Dyr. 
Dróg Wodn. 
Pawlikowski Władysław, 
ślusarz 
Rudakier Helmuth, uczeń 
ślus. 
Romański Kurt, ucz. tok. 
Rasiński Ludwik, podof. 
zaw. 
Serowski Izydor, rzeźnik 
Sudziński Antoni, kolejarz 
Szczotka Ludwik, emeryt, 
wojsk. 
Sajkowska Stanisława, — 
urz. 
Szrejber Paweł, kolejarz 
Swirog Wojciech, pal. kol. 
Swirog Stefanja, biural. 
Swirog Józef, handlowiec 
Swirog Paweł, ucz. druk. 
Sobczak Wiktor, ślus. kol. 
Schmied Laudyna, służ. 
Wojas Józef, prac. kol. 
Wiśniewska Marja, bez z. 
Ways Seweryn, emr. urz. 
państw. 
Wojciechowska Wanda, — 
urz. 
143
		

/Pomorze_005_08_160.djvu

			Jagiellońska 
Jana Olbrachta 
Wyczyński Franciszek, — 
handl. 
Wiśniewski Władysław, — 
kol. 
Zagórska Irena, bez z. 
Ziółkowski Tomasz, kolej. 
Foht Władysław, kolej. 
Foht Helena, rob. 
Teszka Bernard, kolej. 
i ul. Czarneckiego 14. 
27 Fundusz Bezrobocia 
Wart Jan, portjer 
i ul. Czarneckiego 15 
i ul. Grudziądzka 46 
Jana Olbrachta 
(od ul. Sobieskiego do 
ul. Kościuszki) 
1 Kisielewski Franciszek 
i ul. Sobieskiego 19 
2(4) Słoniecki Franciszek, kup. 
Mazurówna Anna, służ. 
i ul. Sobieskiego 21. 
3(1) Kisielewski Franc, bez z. 
Baranowski Czesław, pom. 
fryzj. 
Czarniecki Aleks., malarz 
Czarniecki Jan, urz. 
Jagodziński Stanisław, po­ 
mocnik rzeźnicki 
Janiszewski Mateusz, rob. 
Janiszewski Roman, urz. 
pryw. 
Janiszewski Tadeusz, urz. 
biur. 
Jaruszewski Kazim., mur. 
Janowska Jadwiga, bez z. 
Krawczyński Czesław, kon­ 
duktor kolej. 
Ludwig Marja, bez; z. 
Nadolny Franciszek, kier. 
biura adw. 
, 
Rutkowski Franciszek, urz. 
kol. 
Sawicki Feliks, kolejarz 
Szupryczyński Juljan, ink. 
Elektr. 
Skobejko Emma, urzędn. 
Skobejko Zygmunt, kraw. 
Wilczewski Józef, kolejarz 
Zadrożna Marta, bez z. 
4/6(2) Słoniecka Walerja, b. z . 
Błaszkiewicz Jan, stoi. 
Błaszkiewicz Rozalja, b. z . 
Błaszkiewicz Bron., stoi. 
Błaszkiewicz Helena, kraw. 
Czerwiński Bernard, kol. 
Czerwiński Kazimierz, to­ 
karz 
Czerwińska Cecylja, eksp. 
Gackowski Stanisław, rob. 
Horn Franciszek, kupiec 
Jankowiak Jan, rob. 
Kolankowski Jan, kol. 
Kolankowska Cecylja, biu­ 
ralistka 
Kolankowski Zygmunt, — 
ucz. mechan. 
Laskowski Kazimierz, stróż 
nocny 
Laskowski Kazimierz, ślu­ 
sarz 
Niewiadomski Władysław, 
robotnik 
Orłowicz Bolesław, czel. rz. 
Słoniecka Władysława, — 
eksped. 
Wojciechowska Bronisława 
rob. 
Wojciechowska Agnieszka, 
modystka 
Wojciechowski Józef, gon. 
Zielińska Klara, bez a. 
5 Kisielewski Franciszek, 
ul. Jana Olbrachta 3 
plac 
od ul. Chrobrego. 
7(3) Gębarski Piotr, kupiec 
Augustyniak Stanisław, r. 
Bojanowska Marta, bez z. 
Dolecka Józefa, rob. 
Dolecka Franciszka, biur. 
Dekański Bolesław, czel. 
dekar. 
Dekański Maksymiljan, — 
kupiec 
Faranowska Anna, bez z. 
Głowacka Rozalja, pracz. 
Grębocki Jan, rob. 
Grębocki Józef, rob. 
Grębocki Jan, rob. 
Grębocki Władysław, ślus. 
Górny Marcin, szofer 
Gołębiewska Franciszka, 
bez z. 
Jaworska Katarzyna, b. z . 
Jaworski Władysław, stoi. 
Jaworski Franciszek, rob. 
Jaworski Józef, telefonist. 
Jaworski Bronisław, pom. 
kup. 
Królikowska Rozalja, b. z . 
Kamiński Józef, szofer 
Najgrakowski Stanisław, 
pom. cieśla 
Niewiada Henryk, książk. 
Olkowska Marjanna, b. z . 
Paehutko Sergjusz, kol. 
Przyborowski Władysław, 
ślus. szofer 
Pepliński Jan, rob. 
Przekopowicz Franciszek, 
mleczarz 
Skrzypczak Franciszek, 
handlowiec 
Sawicki Marcin, kołodziej 
Sawicki Józef, biural. 
Wengler Bronisława, rob. 
Wojciechowski Edmund, r. 
Wojciechowski Zygmunt, 
robotnik 
Zwoliński Aleksy, szofer 
8 Państw. Monopol Spiryt. 
Warszawa 
Kowal Michał, kom. kontr. 
skarb. 
i ul. Chrobrego 45/47 
9(5) Państw. Monopol Spiryt. 
10/12 Państw. Monopol Spiryt. 
Warszawa 
11(7) Państw. Monopol Spiryt. 
Warszawa 
Grubecki Antoni, rob. 
Mackiewicz Konrad, książ. 
Piotrowska Walerja, b. z . 
Piotrowski Feliks, rob. 
Szyper Antoni, ślus. 
Szyper Alojzy, fryzjer 
Szyper Edmund, krawiec 
Szyper Józef, kupiec 
Szyper Maks, ucz. mech. 
13(9) Państw. Monopol Spiryt. 
Warszawa 
Bajka Marjanna, bez z. 
Bajka Helena, rob. 
Sawicka Rozalja, bez z. 
Sawicki Leon, szofer 
Sawicki Wacław, goniec 
Sawicka Anna, rob. 
Sawicka Marta, rob. 
Stankiewicz Włodzimierz, 
technik gorzelń. 
Szczygieł Leon, rob. 
Zielaskowski Antoni, kol. 
Zielaskowski Jan, pom. rz . 
Zielaskowski Bronisław, 
pom. fryzj. 
Zielaskowski Stanisław, u. 
ślus. 
Ziółkowski Antoni, woźny 
Ziółkowski Zygmunt, druk. 
14/16(8) Państw. Monopol Spi­ 
rytusowy, Warszawa 
Kroenita Witold, inż. chem 
Olewińska Marta, służ. 
i ul. Rubinkowskiego 4/8 
15/17(11) Państw. Monop. Spi­ 
rytusowy, Warszawa 
Maćkowski Antoni, rob. 
Maćkowski Michał, palacz 
Swiderski Bronisław, rob. 
Szkodziński Bernard, rob. 
Szkodziński Józef, stróż 
Szkodzińska Leokadja, rob 
Szkodzińska Marta, rob. 
144
		

/Pomorze_005_08_161.djvu

			Jana Olbrachta 
Jęczmienna 
Szkodzińska Władysława, 
rob. 
Rykodzińska Heleno, rob. 
Szkodzińska Monika, rob. 
Szkodzińska Joanna, rob. 
Szulc Franciszka, bez ?.. 
Szulc Marta, rob. 
Szulc Wanda, rob. 
Szulc Jan, rob. 
38 Orzechowski Jan, 
i ul. Kościuszki 72 
i al. Kościus/.ki 72 
111(1.1) Ilcise Antonina, wł. d. 
Adamczak Weronika, rob. 
Rrzękalska Stanisława, r. 
Karczewski Jan, rob. 
Karczewski Józef, rob. 
Karczewski Antoni, rob. 
Kicdrowska Józefa, bez z. 
Malinowski Jan, rob. 
Michalak Marjannn, służ. 
Nyks Stanisław, rob. 
Nyks Anna, rob. 
Nyks Janina, rob. 
Nyks -lózef, rob. 
Nyks Wanda, rob. 
Nyks Gertruda, rob. 
Reszkowski Franciszek, r. 
Res?kowski Kazimierz, rb. 
Roszkowski Bernard, rob. 
Sz.arszewski Kazimierz, — 
kowal 
Szymecka Marta, rob. 
Szyuiecki Bronisław, rob. 
Szymecki Bernard, rob. 
Winosławska Aniela, bez z. 
Zawacka Marjanna, bez z. 
21(15) Ilcise Antonina, ul. Ja­ 
na Olbrachta 23 
Aleks Emil.ja, bez •/. 
Borowy Marjnn, dozorca 
Bajer Karol, rob. 
Cereficki Stanisław, urz. 
Star. Kraj. 
Guzdaj Józef, emeryt, kol. 
Groszczyńska Marjanna, 
emeryt. 
Kamiński Juljan, rob. 
Łęcka Antonina, bez z. 
Łęcki Jan, rob. 
Majewski Eugcnjusz, mai. 
Szarszewski Maksy miljan, 
si od lar/, 
Szarsz.cwska Irena, biural. 
Szmidt Władysław, rob. 
23(19) Hcise Antonina, b. z . 
Bipika Władysław, rob. 
Kiittner Artur, młynarz 
Fryc Wiktorja, bez z. 
Fryc Józef, stolarz. 
Fryc Bolesław, kier. Spół. 
Ilcise Willy, stolarz 
Jagielski Wacław, rob. 
Marciszewski Józef, boa z. 
Mnjrowski Antoni, rob. 
Stangrecki Feliks, rob. 
Skwarka Stanisław, ślus. 
Spychalski Edward, młyn. 
Turek Miec/.ysław, czelad. 
mł> n. 
Jęczmienna 
(od ul. Dąbrowskiego do 
ul. Małe Garbary) 
1 Gmina miasta Torunia 
Szkoła Wydziałowa 
2/6(2) Skarb Państwa 
Szpital DOK VIII. 
Borowski Franciszek, rob. 
Borowski Jan, rob. 
Gołowkin Teodor, rob. 
Gralewski Jan, rob. 
Mulak Stanisław, rob. 
Rzymowski Leonard, podf. 
zaw. 
Szamrowicz Franciszek, 
podof. z:iw. 
Szczeciński Władysław, 
podof. zaw. 
i ul. Dąbrowskiego 3 
i ul. Zaszpitalna 2 
3 Dr. Kunz August, PI. Św. 
Katarzyny 7 
Daukowski Adam, kupiec 
Dworniczak Jan, biural. 
Jantz Berta, służ. 
Janowska Anna, służ. 
Karaszewski Teodor, portj. 
Kiser Bernard, urz. państ. 
Latko Stanisław, urz. woj. 
Liedtke Agnieszka, bez z. 
Młynarczyk Ludwik, urz. 
państw. 
Młynarczyk Elżbieta, urz. 
pańństw. 
Okonek Henryk, urz. bank. 
Olkicwicz. Zygmunt, mistrz 
- 
fryzjerski 
Pałkowska Helena, służ. 
Sulecki Mieczysław, urz. 
piyw. 
Trudcning Matylda, bez z. 
Trudoniug Paweł, kupiec 
Trz.osowski Paweł, malarz 
Tarczykowska Wiktorja, 
bez zajęcia 
Wallis Ernst, kupiec 
Wołowska Marta, bez z. 
Wołowska Wanda, eksp. 
Witkowski Antoni, emeryt 
Zaklikowski Stefan, kier. 
biur. ad w. 
Ziółkowska Jadwiga, b. z . 
Dr. Żebrowski Wacław, le­ 
karz, wojsk. 
5 Sziuman Stefan i Jerzy — 
Warszawa 
Dzierż. Dr. Dnndelski Zdzi­ 
sław, L. Szumana 2 
plac uiezabud. 
7 Skarb Państwa 
Dom familijny DOK VIII. 
Wejście z uL Leona Szu­ 
mana i ul. L. Szumana 4 
8 Maliszewska Juljanna, ul. 
Nadbrzeżna 5 
Malisówna Krystyna, służ. 
Malisówna Helena, kuch. 
Mańkowski Walerjan, em. 
oficer 
Olszewski Metody, pom. 
piek. 
Olszewska Stefanja, steno> 
typistka 
Olszewska Helena, steno< 
typistka 
Olszewska Ksawera, bez 
zaw. 
Pierzchała Jadwiga, biur. 
Pankalla Leon, wł. nier. 
Szczęsny Jan, handlowiec 
i ul. Zas/.pitalna 1 
i ul. Sukiennic/a 14 
9 Gmina miasta Torunia 
plac uiezabud. 
i ul. Leona Szumana 3/7 
10 Bank Gospodarstwa Kra­ 
jowego, Poznań 
Admin. Bortnowski Jan, 
Rybaki 38 a 
i ul. Sukiennicza 7 
11 Drukarnia Toruńska Sp. 
Akc, ul. Św. Katara. 4 
Adm. Bok Stanisław, ul. 
Św. Katarzyny 4 
składnica 
12(6) Bielecki Władysław, ul. 
Lubicka 
Jabłoński, admin. 
Dejewski Bolesław, cukier.. 
Dejewski Antoni, kier. f . 
Dejcwska Helena, ucz. frj. 
Dejewska Wanda, urz. p . 
Dejewski Roman, ucz. lit. 
Dejewska Marja, biural. 
Grzeca Zofja, krawcowa 
Jabłońska Joanna, bez z. 
Józefowicz Antoni, em. of. 
Jagodziński Leonard, urz. 
państw. 
Laskowska Franciszka, b z. 
Rufciinch Leopold, urz-. w . 
Ronatowski Stanisław, rob. 
Schul/owa Walerja, emer. 
Strauss Augusta, bez z. 
Scłionbcrg Koman, emeryt. 
kol. 
Sulecki Jakób, mistrz mai. 
10 Księga Adresowa 
145
		

/Pomorze_005_08_162.djvu

			Jęczmienna 
Jęczmienna 
Tadrowski Antoni, murarz 
Żywicki Franciszek, szofer 
mech. 
13(9) Felska Helena, Rynek 
Nowomiejski 16 
fabryka i stajnia 
Od ul. Prostej 
14(8) Rausch Justyna b. z . 
Kumirk'ra Elżbieta, eksp. 
Kostrzewa Marjan, poin. 
gastr. 
Lewęgłowski Paweł, tokarz 
Lewęgłowski Edmund, zeg. 
Menke Jadwiga, emcr. 
Melanowski Ignacy, em. of. 
Nawrat Jan, oficer 
Reszkiewicz Jan, drukarz. 
Ratajczak Józef, podof. z . 
Sadzikowski Józef, straż, 
poż. 
Saller Stanisław, blachni. 
i ul. Prosta 6. 
15(9a) Świecki Tadeusz, War­ 
szawa 
Janikowski Stefan, admin. 
urz. pryw. 
Bienek Anna, kupc. 
Bienek Zofja, bez z. 
Chut.kiewicz Henryk, apl. 
sąd. 
Dejewski Leon, rzeźnik 
Fojutówna Marja, służ. 
Filipek Jan, oficer 
Gicała Adolf, oficer 
Głowacki Franciszek, szof. 
Jonas Rafael, ksiażk. 
Kirszenbaum Józef, kraw. 
Kędziorówna Stefanja, 
naucz. 
Lubański Klemens, urz. p . 
Pawlik Tekla, bez z. 
Pepcl Teodor, introl. 
Sułek Józef, kucharz 
Śmieja Hubert, urz. bank. 
Wiśniewska Olga, bez z. 
Weiwer Józef, mistrz kr. 
Weiwer Józef, goniec 
Weiwer Alfons, malarz 
Weiwer Wiktor, biural. 
16(10) Post Walnter, Bydgo­ 
ska 30 
Jastrzemski Stanisław, fr. 
Krajewski Władysław, 
kupiec 
Krajewska Marja, bez z. 
Lisewska Klara, służ. 
i ul. Prosta U. 
17(11) Katarzyński Teodor, 
wł. domu 
Bukowska Monika, krawc. 
Katarzyńska Konstancja, 
bez z. 
Obrompalski Artur, książ. 
Piekarska Marja, służ. 
Rojde Irena, krawc. 
Stube Alfons, inż. leśny 
Wasilewski Ostoja Józef, 
ksiażk. 
i ul. Sukiennicza 12. 
18(12) Sobiechowska Helena, 
wł. domu 
Boczkowski Franciszek, 
urz. gosn. 
Klimaszewska Anna, sio­ 
stra PCK. 
Klimaszewski Stanisław, 
bez zajęcia 
Nasacki Leon, malarz 
Ramlau Czesława, bez z. 
Twakowska Helena, siostra 
PCK. 
Twakowska Magdalena, 
bez zajęcia 
19(13) Bank Gosp. Krajowego, 
Poznań 
Adm. Bortiiowski Jan, Ry- 
baki 38 a 
Filarska Marta, służ. 
Gierczuk Władysław, adj. 
kol. 
Kaliszewska Anna, handl. 
Kurzawa Kazimierz, szof. 
Kurzawa Jan, bez z. 
Kwaśniewska Felicja, b. z . 
Paluszyński Czesław, kup. 
Piasecki Maksymiljan, po­ 
mocnik gastronom. 
Urbanowska Marja, bez 	
			

/Pomorze_005_08_163.djvu

			Jęczmienna 
Kaz. Jagiellończyka 
Szpręgowa Anna, adniin. 
Chomentowska Natalja, 
krawc. 
Chomentowska Władysła­ 
wa, modystka 
Dobucki Edward, szewc 
Cierpiałkowski Walenty, 
kierów. 
Eckertowa Maria, krawc. 
Kłosiński Feliks, rob. 
Porużyński Franciszek, 
eksped. poczt. 
Szta.jn Bronisław, muzyk 
Sass Róża, st. asyst. pocz. 
Sass Marja, urz. bank. 
Zakrzewski Franciszek, ka­ 
mieniarz 
Zakrzewska Cecylja, kraw. 
Wicka Agnieszka, bez z. 
i ul. Małe Garbary 16 
Juljana Fałata 
(od ul. Sienkiewicza str. lewa) 
1 Skarb Państwa, DOK VIII 
dom familijny 
i ul. Sienkiewicza 32 3.J 
2 Skarb Państwa, DOK VIII 
dom familijny 
3/9 Skarb Państwa. DOK VIII 
koszary Zamojskiego 
4/6 Skarb Państwa. DOK VIII 
koszary Prądzyńskiego 
8/16 Gmina miasta Torunia, 
schrony 
Kanałowa 
(od Chrobrego po str. prawej) 
l/M Boldt Stanisław, 
plac 
(i ul. Chrobrego 40/44) 
2/6 Witkowski Jan, Spadkob. 
plac 
(i ul. Chrobrego 34/38) 
8 Skarb Państwa, DOK VIII 
schron 
10/14 Witkowski Jan. Spadk. 
iplac 
13/15 Witowski Jan. Spadk. 
iplac 
16 (8) Skarb Pańsfc, DOK VIII 
17/23 Masłowski Antoni, 
plac 
(i ul. Kociewska 2) 
18 Boldt Stanisław, robotnik 
20(12) Brede Henryk, rob. 
Hoffeins Otto, piekarz 
22/28 Treichel Paweł, 
plac 
25/27 Witowski Jan, Spadk. 
płac 
29 Chłodowski Józef, 
plac 
(i ul. Polna 102/104) 
30/32 Katolicka Gmina Ko« 
ścielna Kaszczorek 
plac 
(i ul. Polna 106/112). 
31/35 Zawiślewski Karol, 
plac 
34 Zawiślewski Karol 
plac 
36/38(22) Nowak Zofja, roln. 
Nowak Kazimierz, rolnik 
Nowak Adam, kolejarz 
Nowak Hieronim, rob. 
Nowak Władysław, rob. 
Percz Amna, służąca 
37/41 Nowak Zofja, nil. Kana* 
Iowa 36/38 
plac 
40/42(24) Grosser Anna, uL 
Mickiewicza 18 
Kamiński Franc., rolnik 
43/47 Grosser Anna, ul. Mi» 
ckiewicza 18 
plac 
44/48(26) Telke Mina, roln. 
49/55 Telke Mina 
plac 
55/52 Grosser Anna, ul. Mi» 
ckiewicza 18 
plac 
57/59 Grosser Anna, ul. Mi» 
ckiewicza 18 
plac 
Kaszubska 
(od ul. Grunwaldzkiej wzdłuż 
otru kolejowego^. 
1 Trocha Jerzy, Wiązowa 16 
(i ul. Grunwaldzka 32) 
3 Wernerowski Antoni, rob. 
Behring Michał, .rob. 
Behring Władysław, rob 
Gardzielewski Teodor, 
bez zawodu 
Magdziński Bronisł., rob. 
Rożyński Stanisław, rob. 
Stiewe Bolesław, rob. 
Zamorowski Wiktor, rzeź. 
4 Majewski Leon, rob. 
Dylewski Bolesław, warto» 
wnik 
Majewska Gertruda, mod. 
5 Flizikowski Aleksander, 
konduktor tramwaj. 
Kurkowski Wacław, 
ślusarz 
6 Bielawski Franciszek. 
woźny 
Dąbrowski Jan, rob. 
Letkiewicz Alojzy, ogród. 
Murawski Alfons, pom. 
blacharz 
7 Kokot Stanisław 
(i ul. Wodociągowa 25). 
8 Dondalski Teodor, 
maszynista 
Dondalska Apolonja, 
krawc. 
Dondalski Bernard, 
ucz. ciesielski 
Dondalski Wojciech, ucz. 
murarski 
Kwiatkowski Antoni, rob. 
Mackiewicz Jan, rob. 
Siudziński Alfons, pom. 
handł. 
Wiland Ignacy, rob. 
(i ul. Wodociągowa 28). 
Kaz. Jagiellończyka 
(od ul. Warszawskiej do ulicy 
Piastowskiej). 
1 Skarb Państwa, DOK VIII 
Familijny doim wojsk, 
tylko wjazd 
wejście z ul. Piastów* 
skiej 
(i ul. Piastowska 3) 
2 Zielaskiewioz Wiktor, ul. 
Piastowska 5 
(i ul. iPiastowska5). 
3 Schwartz Konrad., ul. By» 
dgoska 52 
główne wejście z ul. 
Warszawskiej 
(i ul. Warszawska 8) 
4(2) Brzękowski Jan, 
Wiśnicz kolo Bochni 
Admin. Kulczycka Karol., 
emer. 
Błędowski Wiesław, urz. 
Begdon Aleksandra, b. z . 
Begdon Alfons, kupiec 
Fogl Zdzisław, kupiec 
Kulczycka Marja, naucz. 
Kęcki Władysław, imż. 
urz. państw. 
Kaun Anna, bez zawodu 
Kurowska Wiktorja, ksiąiż. 
'Kurowska Marja, bez zaw. 
Lisewska Antonina, służ 
Piechocki Henryk, major 
lekarz 
Piazza Edward, chemigraf 
Pohl Franciszka, służ. 
Rutkowski Bończa Bolesł., 
oficer 
Rutkowska Bończa Hel., 
słuch. inst. dent. 
Szafrańska Stanisł., służ. 
6(4) Wierzbicki Michał, To* 
ruń 2, przedmieście. 
Filar Most. 
Bartoszyńska Marta, służ. 
Greczner Halina, naucz. 
Kaczor Jan, dyr. gimnaz. 
żeńsk. 
147
		

/Pomorze_005_08_164.djvu

			Kaz. Jagiellończyka 
Kilińskiego 
Kolodziejowa Bronisława, 
gospodyni 
Lewandowski Jan, blach. 
Łabuda Wacław, ipodof. 
zawodowy 
Sakwiński Władysław, 
prac. gastronom. 
Szumielewicz Władysł., 
maszyn, kol. 
Sala Jakólb, sędzia okręg. 
Tyblewski Wład., książk. 
Zakrzewski Jan, rolnik 
8(6) Poplińska iZofja, Szczu» 
pjiny, pow. Gralewo 
Admin. Lewandowski Kaz. 
Brzeski Józef, wicedyr. 
Banku .Zw. Sp. Zarób. 
Drawert Rudolf, mechanik 
Dąbrowski Dominik, em. 
urz. poczt. 
Groblewska Marta, emcr. 
Grzybowska Marja, emer. 
Hildt Jerzy, przemysł. 
Jędryczkówna iKlement., 
nauczycielka 
Jędryczkówna Marja, urz. 
telefon. 
Kwaśniewska Zorfja, służ. 
Kozłowska Irena, urz. pań. 
Ładziński Gustaw, emer. 
oficer 
Lipiński Mikołaj, wiceprez. 
Sądu Okręg. 
Naguszewski Jan, murarz 
Osiecki Henryk, oficer 
•Pankowska Marja, bez 
zawodu 
Ringwelski Franciszek, 
kapel. garn. 
Smerlewska Stanisława. 
bez zawodu 
iSzarzyński Łucjan, handl. 
Szymański Florjan, bank. 
.Szerbach Ludwika, służ. 
Tejkowska Władysława, 
służ. 
Tomczyk Jadwiga, służ. 
Witozak Stanisław, bosman 
zawodowy 
Zaremba Anna. biural. 
Zabel Aniela, bez zaw. 
Kilińskiego 
(od ul. Piaskowej do Wodnej) 
1 Bielecki Stanisław, oficer 
Bojanowski Jan, rob. 
Bojanowska Marta, rob. 
Bojanow.ska Jadwiga, rob. 
Jasiński Bolesław., robot. 
Jasiński Stanisł.. fonmiarz 
Jasiński Stefan, uczeń 
elektromonterski 
Jasiński Bolesław, goniec 
Jcliński Teodor, urz. kol. 
Kamiński Antoni, urz. Pol. 
Państw. 
Olszewski Antoni, emeryt 
Olszewski Franciszek, 
szofer 
Ols/.cwska Leokadja, fryz. 
Olszewska Stanisława, 
fryzjerka 
Streieh Aleksander, rob. 
Strcich Władysław, rob. 
Streieh Władysława, rob. 
Strcich Bronisław, rob. 
Streieh Aleksander, murarz 
Streieh Zygmunt, rob. 
Strzelecki Aleksander, 
stołowy 
Wiśniewska Aniela, bez z. 
Wiśniewska Walerja. rob. 
Wiśniewski Franciszek, 
kolejarz 
(i ul. Piaskowa 4) 
2 LewandowsKi Anton , 
ul. Piaskowa 2 
{i ul. Piaskowa 2) 
3 Radwińska Władysława, 
Drzycim, pow. Świecie 
Admin. Jaskulski Franc. 
ul. Leona Czarlińskiego 
Nr. 25 
Czechowski Mikołaj, kol. 
Czechowski Józef, ślusarz 
Czechowski Franciszek. 
robotnik 
Krauze Leon, stróż 
Lewicki Leon, rob. 
Lewicka Marta, rob. 
Lcmoine Joanna, bez z. 
Muller Kurt, rob. 
Osiński Feliks, rob. 
Schróter Emma, bez zaw. 
Szymański Wład., kowal 
Szubrych Antoni, szofer 
Wróblewski Wincenty, 
rob. 
Wejszewski Wład., kolej. 
Wierzbowski Mateusz, rob. 
Wierzbowska Wanda, 
biuralistka 
Wierzbowska Wiktorja, 
eksp. 
4(2a) Frąckowiak Michał, 
siorż. einor. 
Aniołowski Alojzy, druk. 
Matuszewska Juljanna, 
krawc. 
Pluciński Klemens, podoi'. 
7aw. 
Pliszka Władysław, urzę­ 
dnik państw. 
Zaziemski Władysław, urz. 
5 Olszewska Pelagja, bez z. 
Dejcwski Wacław, urz. 
miejski 
Guttfcld Stefan, stolarz 
Heise Frydrvk, ślusarz 
ononter 
•Maciejewski Józef, bez 
zawodu 
Olszewski Franciszek, 
drukarz 
Pawlikowski Franciszek, 
cukiernik 
Pawlikowska Joanna, eksp. 
Piskalski Roman, cieśla 
Woliński Stanisław, bnuk. 
Woliński Stefan, goniec 
6/8(2) Grześkowiak Wojciech, 
bez zawodu 
Bartoszyński Wład., kol. 
Drygalski Andrzej, eksp. 
poczt. 
Drygalska Gertruda, ucz. 
handl. 
Konkol Branisław, asyst, 
poczt. 
Manikowska Marja, służ. 
Polakowski Antoni, kol. 
Polakowski Jan, tokarz 
Racławski Bernard, ślusarz 
kowal 
Schulta Franciszek, urz. 
kol. 
Smietański Metody, czel. 
rzeźn. 
Winiarska Franciszka, 
bez zawodu 
Winiarski Kazimierz, ucz. 
śbus. 
Żurkówna Apolonja, urz. 
Żurkówna Leokadja kupc. 
Grześkowiak Roman, asyst. 
miejski 
Grześkowiak Wanda, urz. 
państw. 
Grześkowiak Irena, urz. 
bankowa 
Krzyżanowski Józef, kol. 
Karłowski Władysław, rob. 
{i ul. Legjonów 31) 
7(5a) Szabłowski Leonard, b. 
zawodu 
Budzikowa Urszula, b. z . 
Borzeszkowski Wincenty, 
urz. państw. 
Brukaszewicz Nepomucyn, 
urz. pol. 
Brukaszewicz Zygmunt, 
ślusarz 
Cichało Antoni, art. mai. 
Elikowska Konstancja, rob. 
Eltkowski Alfons, drukarz 
Gottwald Ant., nadzorca 
Kosiedowski Wladysł., 
podof. zaw. 
Kowalccka Józefa, bez z. 
•Kowalecka Władysława, 
eksp. 
Kowalecka Marja, biural. 
148
		

/Pomorze_005_08_165.djvu

			Kilińskiego 
Klonowicza 
Kowalecka Zofja, eksp. 
Kowalecki Frań., rob. 
Kowalecka Marta. mod. 
Luibański Ignacy, bez zaw. 
Luhański Paweł, ślusarz 
Lirbańska Marja, krawc. 
Luihańska Helena, mod. 
Lubańska Pelagja, eksp. 
Lubańska Konstancja, 
eksp. 
Matuszewski Frań., emeryt 
poczt. 
Matuszewski Gerhard, 
czel. mai. 
Oszuścik Andrzej, kond. 
kolejowy 
Otworowski Piotr, emeryt 
Pol. Państw. 
Otworowska Irena, fryz). 
Sroczyński Józef, st. post. 
Pol. Państw. 
Sroczyński Józef, urz. ślus. 
Żuchowska Konstancja, 
eksp. 
(i rui. Legjonów 33) 
( od ul. Legjonów) 
9/13 Frank Paweł 
(i ul. Legjonów 30) 
10(6) Belski Stanisław, rob. 
Belska Władysława, eksp. 
Ponicki Franciszek, rob. 
Rybicki Jan. rob. 
(i ul. Legjonów 28) 
12<8) Strauss Wilhelm, 
Górski Jan, woźny 
Kalkiewicz Anastazja, rob. 
Kułakowska Anna. rob. 
Switalsk; Kazimierz, rob. 
Strauss Karol, stolarz 
14 (10) Turalski Leon, kolej. 
Bukowska Kazimiera, rob. 
Buczalski Bernard stołowy 
Jasiński Jan, rob. 
Maszewska Marta, urz. 
telegraf. 
Osmański Jan, rob. 
Pałaszkiewicz Stanisław. 
imstal. blacharz 
Rasin Stanisław, introl. 
Sustow Jan. fryzjer 
Scheffeł Alfons, rob. 
Turalski Tadeusz, funkc. 
państw. 
15 (7b) Stuczyński FTanc, 
restaur. 
Gaczyński Jan, kolej. 
Gross Franciszek, rob. 
Kmieciak Stanisława, bez 
zawodu 
Kwaśniewski Bernard, 
dekarz 
Kwaśniewska Katarzyna, 
rob. 
Mitkiewicz Ludwik, urz. 
Ptaszyński Jan, kolejarz 
16(12) Nowak Juljan, pom. 
handl. 
Kowalska Gertruda, rob. 
Kędzierski Bernard, rob. 
17 Lucht Jan, wł. domu 
(i ul. Wodna 29) 
18 BaumgaTten Aniela, właśc. 
domu 
(i ul. Wodna 27) 
Klonowicza 
(od ul. Rybaki do Mickiewicza) 
1 Hertig Augusta, b. z . 
Bronatcrwski Juljan, stolarz 
Dondalski Jan, murarz 
Emericłi Erich, rob. 
Grudzień Piotr, rob. 
Karliński Jan, rob. 
Kotowiczówna Stanisława, 
krawc. 
Kotowiczówna Marja, b. z . 
Najgardt Anna, służ. 
Przybulski Antoni, rob. 
Sośnicki Jan, rob. 
Topoliński Antoni, rzeźnik 
Tessair Jan, podof. zaw. 
Topoliński Antoni, rzeźnik 
Theis Rozalja, bez. zaw. 
Walter Gustaw, kolporter 
Wiśniewska Anna, służ. 
2/18 Gmina miasta Torunia 
plac 
3/17 Gmina miasta Torunia 
plac 
19 Michalak Antoni, b. z . 
Bartz Anna, kupcowa 
Bartz Elsa, kupc. 
Dobrowolska Antonina, 
służ. 
Dubanowicz Bronisław, 
oficer 
Dziedzic Ignacy, Dr. adw. 
Dudówna Juljanna, służ. 
Kuszet Józef, książk. 
Krzymowski Stanisław, 
oficer 
Korytowski Karol, koman­ 
dor porucznik 
Kędzierska Marja, gospod. 
Milewicz Władysława, 
biural. 
Markiewicz Marja. służ. 
Mrowieć Paweł, przeds. 
budowl. 
Olszewski Hubert, agrarj. 
Olszewski Karol, urz. kol. 
Olszewski Kazimierz, urz. 
państw. 
Radziejewska Władysława, 
służ. 
Dr. Raszke Jan, em. lekarz 
wojsk. 
Stoliński Mikołaj, dozorca 
Stolińska Wanda, kasjerka 
Tollik Czesław, urz. państw. 
Wierzbicka Marja, służ. 
Węgorz Marja, higienistka 
i ul. Bygoska 60 
20 Geduhn Aleks., wł. domu 
ul. Bydgoska 58, wejście 
z ul. Bydgoskiej i ul. Byd­ 
goska 58 
21 TŁober Albert, mistrz ta- 
aiianski 
Chrzanowski Ludwik, em. 
Chrzanowski Herbert, pom. 
techn. 
Klemp Franciszek, urz. 
miejski 
Ławicki Maks., emeryt 
prof. zaw. 
Sobecka Irena, bez zaw. 
Szczepaniak Stanisław, 
przód. P. P. 
22 Geduhn Berta, bez zaw. 
Brzeziński Jerzy, podof. 
zaw. 
Czarnecka Anna, praso­ 
waczka 
Czaia Jerzy, elektromonter 
Grabowski Maks, urz. 
Gibki Jan, naucz. 
Jartoszowa Józefa, em. 
Kamiński Bernard, podof. 
zaw. 
Kozerslca Elżbieta, służ. 
01'fierko Michał, naucz. 
Pohll Margareta. gospod. 
Rauchut Leopold mech. 
Rogali Maks, pastor 
Korsak Sawioz Olgierd 
em. urz. państw. 
Scheffsowa Anna. emer. 
Scheffsówna Gertruda, 
biural. 
Szefłsówna Marta, urz. 
państw. 
Tokarski Franciszek, slus. 
Wąsowiczowa Franciszka, 
bez zaw. 
23 Thober Albert, ul. Klono­ 
wicza 21 
Drrn?omirecki Bolesław 
Franciszek, urz. państw. 
Resinke Jan, em. naucz. 
Zawadki Juljan, podof. zaw. 
24 Piwnicka Jadwiga, b. z . 
Grzywiński Jan, kolejarz 
Grzywińska Rozalia, b. z . 
Grzywińska Mara rob. 
Lewicka Leokad 
; 
a. służ. 
Piwnicki Włodzimierz, urz. 
Star. Kra i. 
Przybulska Józefa, b. z . 
Przybulska Zofja, rob. 
Ryka'ska Helena, służ. 
149
		

/Pomorze_005_08_166.djvu

			Klonowicza 
Klonowicza 
Sądecki Władysław, rob. 
Sądecki Ludwik, kraw. 
Wyrobisz Michał, inż. Nacz. 
Wydz. Pom. Izby Roin. 
Zagórski Józef, naucz. 
gimn. 
Zarzecki Henryk, urz. 
wojsk. 
Merchel Marja, kucharka 
25 (25a) Preiskorn Stanisław, 
Szosa Chełm. 108 
Czołigowska Marja, gospod. 
Dąbrowski Jan, szewc 
Ławjcka Antonina, praczka 
Olszewski Wincenty, rob. 
Pilarek Ignacy, ipost. P. P. 
Pilarek Edward, pom. kup. 
Staszek Józef, bud. 
Tadajewiski Wład., kolej. 
Tadajewska, Cecylja, ksiąk 
26 Wunder Jan, Lipno, Rynek 
Perkinówna, admin., ul. 
Podmurna 74 
Gurowski Andrzej, kier. 
szkoły 
Grunert Wilhelm, kupiec 
Iwanow Lidja, b. z . 
Kudrjawcew Piotr, szofer 
mech. 
Kudrjawcew Eugenja, 
przemysł. 
Kozłowska Jadwiga, ełuż. 
Mellerowicz Marja, b. z . 
Maser Jadwiga, b. z . 
Podogrodzki Franciszek, 
naucz. 
Szajner Marian, naucz. 
Stern Helena, fryzj. 
Taraskiewicz Bolesław, 
szofer 
Wilczyński Jerzy, oficer 
27 '(25) Bałam Augusta, b. z . 
Domkę Joannę, bez zaw. 
Domkę Herta, etenotyp. 
Domkę Kurt, urz. bank. 
Domkę Erwin, urz. bank. 
Hołówka Jakób, urz. 
państw. 
Kramer Wacław, krawiec 
Latuszewski Antoni, urz. 
państw. 
Latuszewska Helena, biural. 
Nowakowska Rozalja, b. z . 
Woedtke Ella, służ. 
i ul. Krasińskiego 69 
28 Szyndler Stanisław, inż. 
arch. 
Lamparska Helena, służ. 
Nawrocki Józef, sędzia 
Nożyński Stanisław, 
bankowiec 
Pięknowna Anna służ. 
29 (27) Żołędowski Feliks, Po­ 
znań, PI. Matejki 4 
Admin. Kwiatkowski Ana­ 
stazy, inkas, elektr. 
Bojano^nski Kamień, urz. 
pryw.. 
Domkę Emilia, naucz. 
Dudre wieżowa Aleksandrą 
gospod. 
Kaczmarek Edward, 
fotograf 
Miklaszewska Janina, urz. 
Pawlas Karol, inż. 
Tomaszewska Jadwiga, bez 
zaw. 
i ul. Krasińskiego 64 
30 Hantke Henryk, Ameryka 
Admin. Mazur Władysław, 
urz. skarb. 
Faltynowska Zofja, pielęig. 
Grochodki Jan, urz. wojew- 
Gajewski Franciszek, rob. 
Jaśkiewicz Stanisław, urz. 
•państw. 
Jaśkiewicz Helena, emeryt, 
naucz. 
Kozłowska Czesława, b. z . 
Kołpacki Bernard, urz. 
sam orz. 
Kaliski Wincenty, podof. 
zaw. 
Kempiński Kazimierz, czel. 
szewski 
Matei Juljanna, służ. 
Prusak Franciszek, funkcj. 
kol. 
Rumiński Bernard, b. z . 
Rumiński Edward, rob. 
Rumiński Franc, krawiec 
Szadowski Józef, urz. Kur. 
Szk. 
Urbański Franciszek, de­ 
korator teatr. 
31 f29) Skorel Marja, b. z . 
Bielecka Janina, służ. 
Dowbor Stefan, oficer 
Korbut Czesław, oficer 
Poniołkówna Pelagia, b. z . 
Rylski Tadeusz, oficer 
Wierzbicki Franciszek, 
urz. państw. 
Zawistowski Florjan, inż. 
32 Jakubowski Otton, wej­ 
ście z ul. Mickiewicza, 
wjazd z ul. Klonowcza 
i ul. Mickiewicza 59 
33 (31) Malanowska Mara, 
•bez zawodu 
Dubrowski Adolf oficer 
Fabiszewski Zdzisław, 
komPP. 
Herman Edmund, em. ofic. 
Jaworska Zofja, służ. 
Kowalska Natalia, b. z . 
Noworytowski Michał, ofic. 
Olszewska Tekla, bez zaw. 
Rzymow6ka Marja, gosp. 
Sowa Walentyn, em, oficer 
Szymańska Pelagja, pok. 
34 Chróścioki Leopold. Bato» 
rego 7 
wejście z ul. Mickiew. 80 
(i ul. Mickiewicza 8l>) 
35 Ciesielscy Adolf i Jadwiga 
ul. Mickiewicza 61 
(i ul. Mickiewicza 61) 
36(40) Reschke Bolesław, 
komornik miej. 
Baranowski Konstantyn, 
em. oficer 
Frąckowski Mieczysł. kier. 
szkoły 
Gosieniecki Wład., urz. 
państw. 
Goga Klementyna, st. sek. 
poczt. 
Goga Kazimierz, kupiec 
Krzysztof owi cz Józef, inż. 
.roln. 
Kowalski Maksymiljan, 
mech. ślusarz 
Krzyżanowski Paweł, stoło" 
wy 
Łupicka Wanda, bez z. 
Micala Katarzyna, służ. 
Patecka Anna, eksped. 
Pietrowski Franciszek, 
placowy 
Rogowski Michał, podof. 
zaw. 
Rafalska Antonina, 
służ. 
Szymankiewicz Gertruda, 
bez zawodu 
Sawicki Józef, zwrotn. kol. 
Tetzlaff Edward, emeryt 
Warczacbowska Anna, 
służ. 
Woj tysiak Marja, bez zaw. 
Hałajdziak Ignacy, st. post. 
Pol. Państw, 
(od ul. Mickiewicza) 
37 Wyszkowska Anna, 
Chełmża. Rynek 10 
Dobrowolska Franciszka, 
bez zawodu 
Dobrowolska Janina, 
naucz. 
Dziatlik Marja, kier. 
szkoły 
Gerke Józefa, bez zawodu 
Gerkówna Leokadja, urz. 
Kurat. Szk. 
Gerkówna Jadwiga, urz. 
Łapciuk Stanisł.. biural. 
Mila Wacław, naucz. pryw. 
Majer Julja, em. naucz. 
Płaskowicki Mieczysł.. 
lurz. pryw. 
Plocienikówna Stefanja, 
służ. 
150
		

/Pomorze_005_08_167.djvu

			Klonowicza 
Kochanowskiego 
Rohloff Konstanty, urz. 
Star. Kraj. 
Twardowski Franciszek, 
fryzjer 
Wołniewicz Zdzisi., zboż. 
Żołędowska Katarzyna, 
bez zaw. 
Żołędowska Cecylja, biur. 
Żołędowski Jan, urz. 
woje w. 
38(42) Ronatowicz Antoni, ul. 
Kopernika 11 
Błażewski Henryk, urz. 
Kurat. Szkol. 
Bzowski Jerzy, oficer 
Chalicka Irena, bez zaw. 
•Drążkowski Bernard, ekąp. 
poczt. 
Greń Jan, mechanik lot. 
Grzanka Mieczysław, ofic. 
Hilarowa Apolonja, bez 
zawodu 
Hillar Henryk, apl. sąd. 
Harhausen Zygfryd, urz. 
Jarzembowski Bolesław, 
em. urz. 
Koblański Bronisław, oficer 
Kleinke Adam, fryzjer 
Kowalski Władysław, 
maszynista 
Kowalski Antoni, mistrz 
kow. 
Kowalski Marjan, szofer 
Laengner Marta, bez z. 
Laengner Margot, modniar. 
Magiera Wacław, naucz. 
Magiera Bogusław, naucz. 
Pfetzner Małgorzata, bez 
zawodu 
Pławiński Władysław, urz 
państw. 
Polkówna Marja, emeryt. 
Polkówna Helena, naucz. 
Polkówna Zofja. naucz. 
Rei.nbardt Augusta, służ. 
Schiniihbe Walter, pom. 
handl. 
Schnibbe Ana, bez zawodu 
Szarszewski Stefan, kier. 
biura bud. 
Walloch Stanisław, 
pomołog 
Wiechowicz Marjan. urzędn. 
wojsk. 
39 Iwasyk Aleksander, emer. 
wojsk. 
Briowa Marja. emerytka 
Grzęda Jan. podof. zaw. 
Sikorska Józefa, bez z. 
Znaniecki Władysław, lab. 
aptekarski 
Znaniecka Marja, telegr. 
Znaniecki Józef, urzędnik 
40 S/ulc Teresa, ul. Slowacs 
kiego 15 
Gintowska Pelagja, emer. 
Krempczyński Stanisław, 
ucz. ślus. 
Szulc Artur, m. ślus. 
i ul. Słowackiego 75. 
41 Bijałdowa Walerja, ul. W . 
Garbary 3 
Bijałd Edward, werkmistrz 
mech. 
Bock Artur, urz. państw. 
Gumowski Szczepan, straż, 
poż. 
Gumowski Jan, szofer 
Jedliczkowa Anna, bez z. 
Krause Józef, urz. państw 
Nowak Stanisław, książk. 
Ostrowska Helena, naucz. 
Piotrowski Tadeusz, urz. 
wojsk. 
Szczocin Franciszka, służ. 
Sobkowiak Ludwik, podof. 
zaw. 
Tadych Edward, urz. pryw. 
Żuchowska Helena, art. 
43 Komorowicz Stefanja, ul. 
Mickirwicza 8a 
Bojanowski Józef, ogrodnik 
Bieliecki Stefan, ślusarz 
Bielicki Alojzy, piek. cuk. 
Hewelt Maksymiljan. ofic. 
Hurkiewicz Helena, bez z. 
Knitter Smil, kupiec 
Knitter Ernst, biural. 
Karpenkiel Ulrich, bez z. 
Kozianowa Jadwiga, naucz. 
Kozioł Marja. służ. 
Mensch Kazimierz, oficer 
Maćkowiak Marja, bez z. 
Orłowski Szczepan, rob. 
Pusrkowiak Rozalja, służ. 
Rygier Roman, urz. państw. 
Sadkowska Stanisł., urz. 
Weber Euqenja, naucz. 
Wypych Celina, krawc. 
'Wypych Pelagja, krawc. 
Wypych Jan, rzeżnik 
Wypych Ignacy, bez z. 
Vetter Bruno, naucz. 
i ul. Słowackiego 77. 
Kochanowskiego 
(od ul. Bydgoskiej) 
1 (la) Stegmann Edward, Byd* 
goszcz, ul. Kozietulskie» 
go 10/11 
Admin. inż. Ossowski 
Axman Zofja, kuch. 
Borsukowa Zofja, emeryt. 
Błaszkiewicz Józefa, służ 
Czarnecki Jan, szofer 
Gajewska Helena, służ. 
Jankowski Alojzy, urz. m . 
Kordasiewicz Józef, urz. 
Kurat. Szkoln. 
Kamińska Franciszka, emer. 
Magierowa Marja, emeryt. 
Magierzanka Zofja, naucz. 
Magiera Michał, biural. 
Manthey Stanisław, urz. 
P. P. 
Niewadówna Zofja, gosp. 
Przedpełski Jan, urz. Fund. 
BezTob. 
Sikorska Marja, bez z. 
Starnawski Leon, kier. 
owcz. 
Świeżawski Bogusław, inż. 
woz. państw. 
Zaremba Katarzyna, bez z 
i ul. Bydgoska 100 
2/8 Bartołowa Teofila, Gdynia, 
ul. Portowa 39 
Admin. Bartołówna Ewa, 
ul. Bydgoska 98 
plac niezabud. 
i ul. Bydgoska 98 
3 Kurzbach Paweł, bez z. 
Adamowicz Władysław, 
urz. bank. 
Buzuk Julja, kuch. 
Borowczyk Adam, stolarz 
Hejnowicz Stanisława, b. z . 
Hejnowicz Marjan, ucz. 
graf. 
Hejnowicz Tadeusz, biural. 
Lewandowska Marja, bez z. 
Lenz Jan, murarz 
Musiał Jan, urz. Funduszu 
Bezrob. 
Onacewicz Włodzimierz, 
oficer 
Regulska Wiktorja, chem. 
Schmidt Gustaw, bez z. 
Staniszewski Ignacy, emer. 
urz. państw. 
Zagrabski Jan, kupiec 
5 Gliński Alfons, urz. Elektr. 
Borkowski Feliks, pom. 
magaz. 
Gliński Wacław, biural. 
Gliński Artur, kalk. warszt. 
amun. 
Gauza Marjan, malarz 
Gauza Elżbieta, biural. 
Garstecki Bronisław, monr. 
Garstecka Irena, biural. 
Garstecka Marja, bez z. 
Górzny Jakób, podof. z . 
Junik Joanna, bez z. 
Jędrzejewski Ludwik, rob. 
Kłos Feliks, miern. 
Kotarski Tadeusz, techm. 
mech. 
Lewandowski Franciszek, 
blach. 
Mrozek Franciszka, rob. 
151
		

/Pomorze_005_08_168.djvu

			Kochanowskiego 
Kochanowskiego 
Szałach Antoni, urz. Tow. 
Roln. 
Sztul Władysław, podof. 
zawód. 
Szczodrowski Jan, rob. 
Szczodrowski Paweł, 
muzyk 
Trzeoiak Sylwester, rob. 
7 Wiśniewska Irena. b. z. 
Wiśniewski Stanisław, wis 
zytator szkolny 
Bogacka x^gnieszka, emer. 
Dobrosielska Anna, bez z. 
Głyda Antoni, mechanik 
Coliński Antoni, bez z. 
Gołaszewska Ro/alja. 
dozorczyni 
Gabryszewska Stanisława, 
bez z. 
Golińska Stcfanja, kupc. 
Gołaszewska Zofja, prakt. 
labor. 
lekowa Marja, hafciarka 
Kolasa V\ ładysław, oficer 
Kilanouska lfclena, służ. 
Klemp Maksymiljan, mistrz 
rze/nicki 
Olech Jan, urz. pryw. 
Olszewska Anna. bez z. 
Popławski Franciszek, 
mech. 
Pieszko Marja, bez z. 
Szyszka Józef, niższy funks 
cjonarjusz państw. 
Walczak Czesław, kupec 
Walczak Jan. urz. gosp. 
Zomkowski Franciszek, 
podof. zawód. 
9 Krüger Oskar, Szerokie, 
poczta Pedzewo 
Admin. i Krzyżaniak Józef, 
podof. zaw. 
Eichler Franciszek, rymarz 
Litwin Bernard, podof. zaw. 
Sokołowski Franciszek, 
cieśla 
10-B'untkowski Ka/imicrz, 
ul. Królowej Jadwigi 1 
wejście z ul. Krasińsk. 
i ul. Krasińskiego 102 
11 Gaca Adolf, ul. Mickiewi* 
cza 45 
Jacewicz Konstanty, emer. 
Lwandowski Antoni, rob. 
Makowska Helena, rob. 
Makowska Marta. rob. 
Makowska Konstancja, 
emerytka 
Makowski Bronisław, ślus. 
Nierenberg Henryk, blural. 
Ostrowicz Władysław, ucz. 
sem. 
Pw^ółkowski Czesław, pr. 
mech. 
Pszczółkowski Paulin, 
podof. zaw. 
Sobiecka Aleksandra, 
krawcowa 
Sujecki Bronisław, urz. p . 
12 (8) Buntkowski Kazimierz, 
ul. Król. Jadwigi 1 
Czapiński Kazimierz, urz. 
kolej. 
CGrabowski Stefan, rob. 
Cuper Władysław, cieśla 
Laurcński Maksymiljan, 
maszyn. 
Musiałowski Alfons, uoz 
gastr. 
Piotrowski Witold, oficer 
Prusiecki Jan. emeryt 
Prusiecki Edmund, pom. 
mai. 
Sobczak Jan, emeryt 
Sobczak Stanisław, ucz. 
imechanik 
Szulc Władysław, rob. 
Sziullc Marja, handl. 
Szwankowski Leon, kraw. 
(od ul. Mickiewicza) 
13(lla) Borkowska Lcokadja, 
bez zawodu 
Borkowska Magdalena, 
bez zawodu 
Czarnomski Aleksander, 
ur/ednik państw 
Centkowska Felicja, rob. 
Centkowski Jacenty rob. 
Fiałkowski Alfons, urz 
państwowy 
Puch Emil. zdun 
Rytka Zygmunt, ślusarz 
14(101 Wojdak Domink, era. 
Wojdak Władysława, bez 
zawodu 
Biinger Anna, bez z. 
Fusiarska Leokad'e, kraw. 
Lipek Weronika, bez zaw. 
Pawłowski Leon ślusarz 
Wierzchowski Mieczysł., 
elektromenter 
15 Cipnc'ałi Marja, domena 
Pogódki po w. kośoierski 
Adm. Senerki Paweł, ul. 
Mickiewicza 101 
Wejście z ul Mickiew. 
i ul. Mickicwioza 101 
16 Niedlicb Kornel ja, M 
; 
cs 
kiewic/a 99 
i ul. Mickiewioza 99 
17 Adamkiew.c . Jan, Papowo 
Toruńskie 
Wejście z ul. Mickiew. 
i ul. Mickiewiicza 128 
18 Siódmiak Jan, Bydgoszcz, 
Cicha 10 
i 'id. Mickiewicza 126 
19 (13) Minc Gustaw., elektrom 
Ehlert Franciszek, podof. 
zawodowy 
Schwesig August, rob. 
20/22(14) Deregowski Feliks, 
stolarz 
Cellmer Bolesław, stolarz 
Dąbrowski Zygmumrt, szof. 
imechanik 
Dąbrowska Walerja. bez z. 
Marcinkowski Tomasz, 
chor. zaw. 
Mikołajski Jan, motorowy 
Perlin Aleksv. em. P . P . 
Prcissówna Wanda, biural. 
Wański Józef, m. ślus. 
21 (15) Bcnz Kazimierz, oficer 
Hetzcr Minna. bez z. 
Hctzcr Rudolf, stolarz 
Juirkiewiczowa Marjanma, 
bez zawodu 
Kornowska Józefa, bez z. 
Kormowskn Antoni, rob. 
WindmiiMer Augustyn, 
robotnik 
Zieliński Leonard, st. 
poczty ljon 
23 (17) Paczkowsko Weronika. 
bez zawodu 
Vdamski Walenty, bez z. 
Frankiewicz Marjan, mech. 
Filipski Alojzy, monter 
lotniczy 
Jętka Stanisław, robotnik 
Kujawa Stefan, robotnik 
Krajewska Bronisława. 
książkowa 
Olszewski Jan, szofer 
Ren!: Jan, robotnik 
Kupińskii Jan. robotnik 
Szekliński Wiktor, robot. 
Terek Antoni, maszyn. 
Wolski Jan. cieśla 
i ul. Słowackiego 117 
24 (16) Deliis Fredyryk, bez z. 
Beyger Władysław, murarz 
'Dąbrowski Antoni, listowy 
Skowronek Zygm«jnt( urz. 
sądowy 
Schulz Karol, stroiciel fo»- . 
Wiśniewski Antoni, rob. 
Wiśniewska Walerja, 
praczka 
Zwolińska Antonina, bez 
zawodu 
25(19) Dost Marja. Niemcy 
Adm. Szuprit Jakób. kow. 
Borowska Aria, krawcowa 
Błaszkiewicz Juljan. palacz 
Błaszkiewicz Stefanja, 
krawcowa 
Błaszkiewicz Marta, urz. 
państwowa 
Błaszkiewicz Zygmunt, 
ucz. kupiecki 
152
		

/Pomorze_005_08_169.djvu

			Kochanowskiego 
Kołłątaja 
Byszewska Marcela, bez z. 
Byszewski Alfons, «00111. 
kupiecki 
'Glaiubert Aleksander, urz. 
Gomulski Konstanty, stoi. 
Gomukki Feliks, stolarz 
GomuJska Pelagja, 
•modystka 
Jarczewski Konst stolarz 
Kruk Stanisława, gosp. 
Korecka Marj»n.na bez z. 
Marzejcwski Alfons, kow. 
Matuszak Stanisław, pom. 
kupiecki 
Matuszak Władysława, 
biuralistka 
Matuszak Stanisław, post. 
•Pol. Państw 
Matuszewska Anna. bez z. 
Matuszewska Pawlina. 
szwaczka 
Matuszewska Helena, 
krawcowa 
Pawlikowski Aleksander, 
monter 
Poliński Antoni, robotnik 
Regielski Jan, kontroler 
tramwajowy 
Rogozińska Ewa. bez zaw. 
Senkowski Bazyli, robot. 
Wiśniewski Walenty, rob. 
Wiśniewski Anastazy, urz. 
prywatny 
i ul Słowackiego 124 
26 Ró/.ycka Józefa, ul. Sio* 
wackiego 77 
27(21) Maohran Jan, murarz 
Bielendia Tomasz, podof. 
zawodowy 
Pierzchalska Jadwiga, bez 
zawodu 
28 (18) Spechtowa Stanisława, 
'bez zawodu 
Mieszała Marjan, kupiec 
Specht Władysław, podof. 
zaw. 
29 Noetzel Teodor, ul. Mi* 
ckiewicza 130 
ogród 
j ul. Koszarowa 29 
30(20) Pohl August, bez zaw 
PoW RoizaDja. bez zawodu 
Chruszczyński Antoni,, 
podof. zawodowy 
Gardziejlewska Julianna 
bez zawodu 
* 
Gardzieiewska Marta, bez 
zawodu 
Sudek Franciszek, rob. 
Wiśniewski Kazimierz, 
szewc 
Wiśniewski Stanisław, rob. 
32 Gmina .miasta Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Koszarowa 23/27 
Kociewska 
(od ul. Kanałowej przez Polną 
w kierunku Katarzynki). 
1/7 Masłowski Antoni, plac 
2 Masłowski Antoni, plac 
(i ul. Kanałowa 17/23) 
4/10 Spadkobiercy Witowskie* 
go Jana 
9 Zawślcwski Karol, Rynek 
Starom. 12, plac 
H/15 Zawiślewski Karol, R\» 
nek Star. 12 plac 
(i ul. Polna 90/94 
12 Spadkobiercy '.Witowskiego 
Jana 
16/20 Zawiślewski Karol, Rv. 
nek Starom. 12 
(i ul. Polna 81/89 
14 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
(i ul. Polna 96/98 
17/19 Zawiślewski Karol. Rv* 
nek Starom. 12. plac 
(i ul. Polna 81/89 
Kołłątaja 
(od ul. Podgórnej do ulicy 
Wybickiego). 
1 i 3 Gałuszka Ludwik, ul. 
Grudz. 64Ì66 
Bodaner Wilhelm, rob. 
Bodaner Eryk, stoi. 
Galasiński Franciszek, rob. 
Hodjas Władysław, podof. 
zaw. 
Dembek Bernard, be/ zaw. 
Ernest Franciszek kolejarz 
Gazda Bolesław, rob. 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Kwiatkowski Leon, książk. 
Kr/yżykowski Firancis/ek, 
krawiec 
Kociemski Tad. kolejarz 
Kociemski Aleks, ucz. kup. 
Lewandowski Zygm., rob 
Macierzyński Konstanty, 
rob. 
Ratajc/vk Józef, rob. 
Sadowski Alojzy, funkcjon 
kol. 
Swobod/iński Wład.. rob. 
Saja Franciszek, rob. 
Zalewski Franciszek, rob. 
Zalewska Marta, rob. 
Zalewska Gertruda, rob. 
Szaładziński Franciszek, — 
emeryt 
Szaładzińska Franciszka — 
przekupka 
Szaładziński Jan, pom. biur. 
Wysocki Stanisław, murarz 
Wysocka Eleonora, akus 
szerka 
Wesołowski Jan, rob. 
2 Lewandowski Bronisław, — 
ślusarz 
'Wiśniewski Józef, kowal 
Lewandowska Władysława. 
krawc. 
Rcissberg Oswald, ogród. 
Szaładziński Stanisław, rob. 
4/10 Hentschel Maks, ul. Lele* 
wela 3, ogrodnictwo 
5 Wilczek Klara, bez zaw. 
5 beszczyński Wacław, koleś 
jarz 
Szymccki Franciszek, rob. 
Trawiński Władysław, rob. 
Wilczek Teofil, malarz 
Wilczek Jan, tokarz 
'Wiłc/ek Małgorzata, eksp. 
Wilczek Cecylja, fryzj. 
7 Weiss August, urz. Wydz. 
Pow. 
Kulc/ewski Sylwester, fars 
biarz 
9 Gwizdalski Paweł, murarz 
Gwi/dalska Eryka, 
mo* 
dniarka 
Gwi/dalska Agnieszka, — 
rob. 
Gwi/dalska Gertruda, rob. 
Gwizdalska Weronika, bez 
zaw. 
Glaubert Hubert, bez zaw. 
Wiśniewska Marja, bez z. 
11 Sassowski Józef, stróż 
Dembicki Jan, kolejarz 
Jaworski Antoni, kolejarz 
Jaworski Bernard, szofer 
Kuflewska Jadwiga, eksp. 
12/16 Gudcrian 
Herman, 
ul. 
Kołłątaja 29 ogrodnictwo 
(i ul. Lelewela 2/4) 
13 Bielecki Jan. bez zaw. 
Bielecka Justyna, naucz. 
Kulwicki Juljan, rob. 
Kulwicka Gertruda, rob. 
Kulwicki Józef. ślus. 
Kalwasińska Monika, bez z. 
Łobożewicz Bernard, pod* 
oficer zaw. 
Springlewski 'Władysław, — 
szofer 
Szarszcwski Walenty, irob 
15 Kowalski Michał, rob. 
Gajewski Jan, kolejarz 
Kowalski Francis/ek, rob. 
Kowalski Edmund, goniec 
15 Badccka Anna. bez zaw. 
Skoniecka Rozalja, rob. 
Wiśniewski Józef, rob. 
17 Wróblewski Franciszek, ul 
Wybickiego 39/41 
Derybowski Jan, murarz 
Dcrybowski Stanisław, rob. 
Jędrzejewski Jan, rob. 
153
		

/Pomorze_005_08_170.djvu

			Kołłątaja 
Koniuchy 
Kreczman Władysław, rob. 
Kreczman Marta, krawc. 
Kreczman Wacław, sio» 
dlarz tapiceT 
Kreczman Zygfryd, rob. 
Kreczman Franciszek, mu­ 
rarz 
Murszewska Anna, bez z. 
Marszałek Pelagia, bez z. 
Nadolf Łucjan, ucz. mur. 
Rydziński Leon, rob. 
Rydziński Stanisław, rob. 
Telke Emma, rob. 
Ulatowska Hel., kucharka 
Wiśniewska Marja, rob. 
18 (8) Schweitrig Minna. bez z. 
Grunwald Bronisław, rob. 
Lewandowski Franciszek, 
funkcj. państw. 
Ossowski Franciszek, pod* 
oficer zaw. 
Rahn Henryk, irob. 
Trela Leonard, podof. zaW. 
i ul. Lelewela 1 
19 Neumann Maciej, mistrz 
szewski 
Neumann Feliks, ogrodnik 
Neumann Zygm., linotyp. 
20 (10) Wojciechowski Jan, ko* 
łodziej 
Ługiewicz Roman, podofic. 
zaw. 
Tanaś Marcin, podof. zaw. 
Wojciechowska Helena — 
szwaczka 
Wojciechowski Mikołaj. — 
ślusarz 
Wojciechowski Jan, pom. 
handl. 
Wojciechowski Paweł, ele* 
'ktromonter 
21 Filipski Stanisław, woźny 
Glemówna Stanisława, biu« 
ralistka 
Żelazek Augusta, b. z . 
Żelazek Klara, rob. 
22 Dombrowski Leon, Szosa 
Chełmińska 120 plac 
23/27 Guderian Herman, Kolią, 
taja 29 plac — ogród 
24/28 Romanowski Paweł, Wy* 
bickiego 42 plac 
(i ul Wybickiego 36/38) 
od ul. Lelewela 
29 (27) Guderian Hermann, — 
ogrodnik 
Dahmer Herta, służ. 
Barcikowski Juljusz, uczeń 
ogród. 
Guderian Artur, ogrodnik 
Kwiatkowski Adam, pom. 
ogród. 
Neumann Jan, pom. ogród. 
Rygielski Jan, ucz. ogród. 
31/35 (2) Czekała i Woźniak. 
3 w. Katarzyny i Szewska 4 
Burger Leonard, b. z 
Muller Jan, rob. 
Popławski Władysław, 
rob. 
Rybicka Marja, praczka 
Waszkowska Helena, 
eksp. 
Waszkowska Józefa b. a . 
37 Karas/ewski Łukasz, (ul. 
Wybickiego 32/43) 
(i ul. Wybickiego 32/34) 
Końcowa 
(od ul. Małachowskiego — po 
stronie lewej) 
1 Templin Paweł, Wrzosy 
pow. Toruń 
Adm. Juchnowicz Bernard, 
rob. 
Krajewski Jan, rob. 
Majszewski Jan, murarz 
Nowak Stanisław, handl. 
Nowak Kazimierz, urzed* 
nik bankowy 
Nowak Jadwiga, biural. 
Nowak Marja, urz. 
Panfil Walenty, rob. 
Płatka Bronisław, elektrot 
Znaniewicz Teofil, rob. 
2 Brzuszkiewicz Teofil, plac 
niezabudowany 
Brzuszkiewicz Teofil, b. z . 
Brzuszkiewicz Jan, ślusarz 
Brzuszkiewicz Alfons, ślus. 
Brzuszkiewicz Ludwika, 
biuralistka 
Jakubowski Jan, ślusarz 
Żuchowska Marjanna, bez 
zajęcia 
3 Podbielski Teofil, rob. 
Bucholz Franciszek, kolej. 
Gajtkowski Józef, rob. 
Grocki Jan, st. strażnik 
graniczn 
Kukielska Joanna, bez z. 
Majffertt Berta, bez z. 
Wiśniewski Władysław, 
motorniczy tramw. 
4 Wiśniewski Jan, podoficer 
zawodowy 
Ćwikliński Franciszek, bez 
zajęcia 
Gorczyńska Anna, bez z. 
Krause Józef, ogród. 
Witkowska Anna, bez z. 
Wesołowski Józef, kolejarz 
Żurek Wanda, bez z. 
6 Kruger Gustaw, ogród. 
Autrieb Franciszka, bez z. 
Autrieb Franciszek, rob. 
Autrieb Marjanna, służ. 
Autrieb Bernard, ucz. mai. 
Górski Wacław, stołowy 
Kruger Kurt, ogród. 
Kruger Paweł, ogród. 
Schulz Emilja, bez z. 
Szczepańska Franciszka, 
bez zajęcia 
Yoigtlander Wilhelm, ślus. 
Wiśniewska Marjanna, bez 
zajęcia 
Wiśniewska Elżbieta, rob. 
druk. 
Koniuchy 
(od ul. Grudziądzkiej do Szosy 
Chełmińskiej) 
1/3 Hinz Antonina, Osieki 
powiat Świecie 
Szmytkowski Jan. admin. 
i ul. Kozacka 2/4 
2/4 Jakubowski Paweł, ulica 
Grudziądzka 125/127 
i ul. Grudziądzka 12V127 
5 (34) Balicka Ro/alja, ul. Ko* 
niuchy 7 (32) 
Gąsiorowska Anastazja, 
irob. 
Gąsiorowski Juljan, rob. 
Gąsiorowska Bronisława, 
bez zajęcia 
Napierała Michał, rob. 
Słupski Jan, rob. 
Szynkowski Leon. rob. 
Wroniecki Alojzy, rob. 
Zakrzewski Stanisław, rob. 
6 Gmina miasta Torunia 
cmentarz 
7 (30) Balicka Rozalja, bez z. 
Balicki Józef, murarz 
Błażejewicz Marta, bez z. 
Nabzdyk Jan, podof. zaw. 
Obermiiller Bolesław, rob. 
Obermiiller Ludwik, rob. 
Sidor Michał, podof. zaw. 
Siemiątkowski Bolesław, 
kotlarz 
Świechowicz Stanisław, 
stróż 
Wolf Jan, kolejarz 
Witomska Ksawera, krawc. 
8/10 (39) Lemke Karol, bez z. 
Urbański Władysław, bez z. 
9/31 (28) Ehlert Weronika, bez 
zajęcia 
Malinowski Józef, rob. 
Olkowska Marta, bez z. 
12/22 Gmina miasta Torunia 
cmentarz 
24/26 (33) Ehlert Leon, bez z. 
Iwański Antoni, zaw. st. 
benz. 
Lewandowski Maksymiljan, 
rob. 
154
		

/Pomorze_005_08_171.djvu

			Koniuchy 
Konopackich 
Lipiński Leon, rob. 
Rutkowska Marjanna, bez 
zajęcia 
Rutkowski Leon, magaz. 
kolej. 
Wiśniewski Stanisław, rob. 
Lewandowski Leon, magaz. 
kolej. 
28 Lewandowski Leon, plac 
30/32 Kłosińska Katarzyna 
plac 
i ul. Wielki Rów 2 
33/41 Okręgowy Urząd Ziem* 
ski, Grudziądz, plac 
42 (27) Rademacher Willi, ogr. 
Gassmann Helena, bez z. 
43/49 Gmina miasta Torunia 
plac 
44/52 Gmina miasta Torunia 
plac 
51/53 Skowron Stanisław, ulica 
Grudziądzka 92/96, plac 
(od ul. Kozackiej) 
54/62 (21) Hernet Anna, bez z. 
Byszewski Jan, rob. 
Hernet Leon, podof. zaw. 
Jastrzemska Marta, bez z. 
Malankowski Wład., rob. 
55/57 Lewandowski, pica _ 
59/61 Hernet Anna, ul. Koniu* 
chy 54/62, plac 
63/67 Kappis Teresa, ul. Kozac. 
ka 68/14, plac 
i ul. Kozacka 68/74 
64/74 Kappis Teresa, ul. Kozac* 
ka 68/74, plac 
i ul. Kozacka 76/86 
69/73 Kappis Teresa, ul Kozac. 
ka 68/74, plac 
75 Skórka Chaja, handl. 
Brzeziński Mojsze, rob. 
Brzeziński Abraham, rob. 
Brzezińska Chaja, kupiec 
76/82 Kappis Teresa, ul. Kozac* 
ka 68/74, plac 
i ul. Kozacka 47/51 
77 Krajczewska Walerja, bez 
zawodu 
Krajczewski Jan, rob. 
Komorowski Józef, rob. 
Komorowska Stanisława, 
rob. 
Komorowska Anna, rob. 
79 (12) Folborska Franciszka, 
bez zajęcia 
Folborski Paweł, handlarz 
Muller Marjanna, bez z. 
Rezmerówna Gertruda, 
ekspedjentka 
RezmeT Alfons, bez z. 
Rezmerówna Hildegarda, 
ucz. krawc. 
Zakrzewski Teofil, Tob. 
Zakrzewski Alojzy, rob. 
Zakrzewski Czesław, rob. 
Zakrzewska Helena, służ. 
Zawadzki Bernard, muzyk 
81 Folborska Franciszka, ulica 
Koniuchy 79 
Bejger Franciszek, rob. 
Bejger Marianna, krawc. 
Bejger Alojzy, rob. 
Bejger Francis/ek. rob. 
Gumowska Zofja, bez z. 
Gumowski Zygmunt, biur. 
Gumowski Wiktor, biural. 
Gruenke Marja, rob. 
Gruenke Fritz, rob. 
Koerber Karol, zdun 
Olszewski Czesław, rob. 
iPodsiadłowska Anna, 
krawcowa 
83 10) Szajbach Józef, bez z. 
Gulczyński Antoni, rob. 
Gulczyńska Marta, eksp. 
Skowroński Bernard, rob. 
Szajbach Bernard, rob. 
Szajbach Bronisław, rzeżn. 
84 Lenz Jan, rob. 
85 (8) Podsiadłowski Wincenty, 
rob. 
Krawczyk Władysław, szof. 
Podsiadłowski Alfons, urz. 
bank. 
Podsiadłowski Jan, rob. 
Wiśniewski Franciszek, 
monter 
86 Sieg Edward 
plac 
87 (6) Münster Bernard, han* 
dlarrz 
Górski Franciszek, rob. 
88 Folborski Aleksander 
plac 
89 (4) Dannhofer Władysław, 
szofer 
Bowdyński Walenty, bez z. 
Chłodowski Franciszek, TO* 
botnik 
Chłodowski Alojzy, rob. 
Dukowski Antoni, rob. 
Dukowska Bronisława, — 
służ. 
Manowicz Franciszek, rob. 
90/92 Firma Born i Schütze, ul. 
Grudziądzka 79 plac 
91/93 (Sz. Ch. 158) Dr.Prószyń* 
ski Stefan. Szosa CheL 
mińska 164 
	
			

/Pomorze_005_08_172.djvu

			Konopnickiej 
Konopnickiej 
Konopnickiej 
(od ul. Rybaki do ul. 
Słowackiego) 
1/9 Gmina miasta Torunia 
park 
{od ul. Rybaki) 
2 Pokraut Teodor, emeryt 
Jasińska Erwin. ucz. stoi 
Jasińska Marja, bez z. 
Kowalski Kaz., urz. pryw 
Kuchanowicz Jadwiga, 
emerytka 
Pokrautówna Gertruda, 
ekspedjentka 
Szmidt Michał, podof. 
zawodowy 
Wilczyńska Anna, bez z 
4>(3) Kowalski Czesław, 
wł. kawiarni 
Stefaniak 1 lonorata, 
bufet. 
Szcześcik Aniela, gosp. 
.W ierzbicka Jadwiga, 
ekspedjentka 
•Zielińska Anna, 
kawiarka 
Zubkowska Monika, służ. 
6 Spadkobiercy Labes, 
Zoppot, Biismarkstr. 25 
Adm. Kowtowski Rvszard, 
ul. Wybickiego 66 
Bielicki Mieczysław, muz. 
Cvckowska Klara, bez z. 
Cyckowska Wanda, 
posług. 
< 
Cyckowska Gertruda, rob. 
Cyckowski Bronisław, kos 
szykar7 
Leśniewska Marja, hez z. 
Paulkc Franciszek, bez z. 
• Paulke Józefa, hez z. 
Roszkowski Wacław, 
muzyk 
Switajłowa Zofja. bez z. 
Syrodki Stanisl.. murarz 
Szydłowska Helena, kupc. 
Wiśniewska Agnieszka. 
hez' zaw. 
WołUki Leon. kolej. 
8 (Bydgoska 45) Snadko* 
biercy Labes. Niemcy 
Admłn. Kontowski Rysz., 
ul. Wybickiego 66 
(i vi. Bydgoska 4">) 
10 (Bydgoska 40) Jaugsch 
Stanisław. Bydr»o«ka 40 
Zieliński Aintoni. rob. 
Zielińska Antonina, książk. 
Zielińska Helena, biural. 
fi ul. Bydgoska 40) 
Ił Zieloinkiewńcz Marjan, 
bez ra"Wodu 
Bońkowski Hieronim, 
oficer 
Dynda Marjanna, kuch. 
Ejankowska Anna, służ. 
G raban Monika, służ. 
Hintz Alfred, oficer 
Kirstein Alojzy, asesor 
miejski 
Latzke Feliks, piekarz 
Łutkaszyk Magdalena, 
śluz. 
Minor Ludwik, kupiec 
Nalazek Józef, adwokat i 
motarjusz 
Nagornow Elżbieta, 
naucz. prvw. 
Pawlus Andrzej, ucz. 
piekarski 
Pawlus Apolonja, gosp 
Romel Roman, ucz. 
piekarski 
Szramowski Alfred, czel. 
piekarski 
Szczerbowski Roman, 
agent handlowy 
Sławińska Pelagja, służ. 
Sosiński Alfred, sędzia 
Sądu Apel. 
Wiesiołowska Kazimiera, 
służąca 
Wróblewski Leon, ucz. 
piekarski 
(i ul. Bydgoska 42) 
12(8) Szczerbowski Franc., 
emeryt 
Flemke Helena, służ. 
Krasnopolski Juljam. oficer 
Lalin Tomara, naucz. 
gim. 
Wiśniewska Anna. służ. 
Zawirskj Ferdynand inż. 
leśnik 
(od ul. Bydgoskiej) 
13 Żaba 
BTonatowski Jan, roh. 
Bocheński Jan, ob. ziem. 
ChmuTa Józefa, słue. 
Cichocki Stefam. kup. 
Cichocki Herbert, pom. 
kupiecki 
D/yciołowska Zofja, hez 
za w. 
Engel Marta. służ. 
Kurkowski Tadeusz, 
sędzia Sadu Apel. 
Klawitter Jamira. - służ. 
Kotłega Zofja służ. 
S/mit Albert, wł. domu 
Trzaskowska Józefa, 
kucharka 
Węglorz Jan. naucz. gim. 
14(10) Doliwa Berti-am. kup. 
Doliwa Walter Kurt, kup. 
15 Pincel Roman, Miokiew. 
.Nr. 81. 
Bastian Józef. urz. celny 
Demska Aniela, służ. 
Grud/iełski Wojciech, urz. 
państw. 
Hojecki Jan, sekretarz 
miej. 
Juudziłlówma Jadwiga, 
urz. państw. 
Karne jon Klara. służ. 
Krzyżanowska Urszula, 
bez zawodu 
Kudzin Marja. gosp. 
Klimko Kazimierz, oficer 
Krupiński Jan, szewc 
Luśniak Eugcnjusz, oficer 
Liebhart Otylja, naucz. 
Liebhart Helena, naucz. 
Michna Edward, pom. 
introl. 
Moczyński Zygmunt, em. 
urz. państw. 
Parzanka Stefanja, naucz. 
Preyss Witold, urz. pryw. 
Stark Maksymiljan. 
prokurent bankowy 
Stryż Makary, rob. 
Stawska Genowefa, służ. 
Szałajda Marjan, naucz. 
Suwald Otton, urz. Pom. 
Izby Roi. 
Wojciechowska Kazimiera, 
bez z. 
Zdrojewska Marcjanna, 
służ. 
16(12) Rosimke Jan 
Porożyńska Helena, służ. 
Turek Jan, kup. 
17 Huttcnmann i Walter, ul. 
Bydgoska 52 
plac niczabud. 
18(14) Kołakowska. Radzyń 
powiat Grudziądz 
Fredyk Stefan. dvr. Z w. 
pow. Woj. Pom. 
Janowska Łucja. służ. 
(i ul. Krasińskiego 51) 
19/23 Walter Karol, Bydgoska 
Nr. 52 
plac niezabud. 
(i ul Mickiewicza 51) 
(od ul. Krasińskiego) 
20(16) Wiśniewska Stanisława, 
bez zawodu 
Basell Charlotte bez zaw. 
Domaradzka Józefa, 
naucz. 
Dobrzelooka Janina, 
ma ucz. 
Gondek Edward, em. ofic. 
Giumińska Wanda, naucz. 
Grzecówina Konstancja, 
kraw. 
Grucznówna Anna, kuch. 
Hcrdegen Ferdynand, em. 
wiceprezes Sądu Apel. 
Hcrdegenówna Marja, urz. 
bankowa 
156
		

/Pomorze_005_08_173.djvu

			Konopnickiej 
Konopnickiej 
Kuszczewska Eugenia, 
naucz. muz. 
Lewandowski Franciszek. 
woźnica 
Moraczewtska Elwira, bez 
zaw. 
Moraczewska Urszula, 
książk. 
Loppe Jadwiga, asyst. 
raoh. 
Pelener Wanda, służ. 
Rowińska Kazimiera, 
krawcowa 
Szelanka Stefanja, naucz. 
Stefański Tadeusz, sędzia 
Sądu Apel. 
Serrriak Anma, służ. 
Staśkiewiez Anna, urz. 
Talaśkówna Antonina, 
ipokojówka 
Temrpska Marja. bez zaw. 
Urzędowska Aniela, emer. 
Dr. Wiśniewski Józef, 
adwokat i notarjusz 
Wicrszucka Leokadja, 
kucharka 
Wnorowski Czesław, 
oficer 
Werner Dorota, naucz. 
Wittowa Melanja. bez z. 
Wittówna Helena, urz. 
Wajda, Wlad., pom. handl. 
(i ul. Krasińskiego 46) 
22(18) Niemczyńska Stanisł., 
bez zawodu 
Buchhok Stanisław, rektor 
Szk. Wydz. 
Bojańczyk Stefanja, pracz. 
Chylewski Jan. oficer 
Grządziel Tadeusz, urz. 
państw. 
Grządzielowa Marja, em. 
Fojut Wanda, służ. 
Kowalska Wanda, tpok. 
Krzyżanowski Józef, st. 
tech Urz. Tel. 
Kowalska Wiktorja. służ. 
Luśniakówna Jadwiga, 
naucz. 
Nejmanówna Helena, urz. 
państw. 
N iemezyński Józef, bez z. 
Nierczuk Jadwiga, służ. 
Paulus Franc, urz. państw. 
Paulus Henryk, dent. 
Rzeczkowski Józef, oficer 
Stachowski Tomasz, szofer 
Szwenkel Aleksand., szcwx; 
Stapikówna Teofila, służ. 
Śłiwicka Marja, bez zaw. 
Wiśniewski Marcin, urz. 
Pol Państw. 
Waśkiewiicz Emilja, bez z. 
Mrula Franciszek, urz. 
państw. 
Zvdowo Mieczysław. 
księgarz 
24 (20) .Zelekowa Jadwiga, 
Rozgarty, p. Toruń 
Czarnecka Walerja. emer. 
iDragowska Marta, książk. 
Grabowski Konstanty, ofi« 
cer 
Gałdyńska Władysława, 
emerytka 
Gałdyńska Ludomira, urz. 
•państw. 
Flek Władysław, podimspk- 
policji państw. 
Janiszewska Jadwiga, 
bez zawodu 
Jaśniecka Weronika, służ. 
Kryzan Stefan, kupiec 
Kwiatkowska Marja. bez z. 
Kwiatkowski Bronisław, 
laborant 
4(20) Kammler Marta, bez z. 
Kainr Leonja, naucz. 
Lewandowski Walerjan, - 
mistrz stolarski 
Leśnik Michał, em. urz. 
państw. 
iMogilicki Bolesław, urz. 
sam. 
Mozofowski Bolesław, 
sędzia Sądu Apel. 
Obremski Maksymiljan, 
pom. g astrom. 
Rysman Walerjan, introl. 
Stephan Sabina, retuszerka 
Schimmel Franciszek, doz. 
domu 
Stucrmcr Gertruda, bez 
zawodu 
Sewervnski Edmund, 
pom. gastr. 
(od ul. Mickiewicza) 
25 Jankowska Bronisława, ul. 
Mickiewicza 63. 
Baran Kazimierz, oficer 
Chmielewski Juljusz, cm. 
urz. państw. 
Feldt Stefanja, bez zaw. 
Feldt Witold, biural. 
Gruchot Marcin, post. 
Pol. Państw. 
Kaczyńska Walerja, służ. 
Kaczyńska Wanda, kuch. 
Kwietnieki Jan, naucz. 
Krupa Bernard, oficer 
Kruszelnicki Tadeusz. 
radca wojew. 
Gruchotówna Stanisława. 
eksp. 
Lewandowska Magdalena. 
bez zawodu 
Maklakicwicz Pelagja, 
naucz. pryw. 
Nowacka Marjanna, służ. 
Oszwałdowska Apolonja, 
emerytka 
Oszwałdowski Edwin, 
techn. bud. 
Różyński Józef, 
przemysł. 
Sziutkowski Teodor, kier- 
druk. Tor. 
Szczecinówna Bron., służ. 
Urbainek Hans. biural. 
Zakrzewska Marja, bez 
zawodu 
(i ul. Mickiewicza 58) 
26 Jankowska Bronisława, ul. 
Mickiewicza 63 
wejście z ul. Mickiewicza 
wejście tylko do składu 
(i ul. Mickiewicza 49 
27 Jankowska Bronisława, 
Mickiewicza 63 
Buchner Marjan, wl. 
nieruch. 
Dwojak Franciszek, tech. 
Dywelski Onufry, student 
.Iwicki Anastazy, urz. pań. 
Kladziński Bronisław, urz. 
w ojew. 
Łapkicwicz Alfons, sędzia 
Masłowski Francilszck, 
rew. Zw. Rew. Sp. 
Murawski Kazimierz, urz. 
sąd. 
Pałac Józef, sędzia woj. 
Sądu Adm. 
Pniewska Helena, naucz. 
Rosieki Tomasz, m. kraw. 
Smoczyk Bronisław, książk. 
Sierawski Józef. urz. PP . 
Smykała Bronisław, malarz 
Smolka Anatol, h. naucz. 
gim. 
Stoppcl Jan. eksped. poczt. 
Petrów Krum, inż. wojew. 
Trela Antonina, służ. 
Wojciakówma Franciszka, 
służ. 
(i ul. Mickiewicza 58) 
38 Stow. Urzędn. bud. domów 
i mieszkań 
ul. Mickiewicza 52 
(i ul. Mickiewicza 56) 
29 Jankowska Bronisława, ul. 
Mickiewicza 63 
Andersen Robert, radca 
Kurat. Szk. 
Górska Jadwiga, gosp. 
Gotz Eugemjusz. oficer 
Galant Józefa, służ. 
Hinz Leon, kupiec 
Kossak Mnrja, bez zaw. 
Kościan Rronisława. gosp. 
Luhflński Karol, oficer 
Langowski Jan. naucz. gi.m . 
Łangowiska Małgorzata, 
prakt. farmac. 
157
		

/Pomorze_005_08_174.djvu

			Konopnickiej 
Kopernika 
Masełkowski Kazimierz, 
urz. państw. 
Piotrowski Stefan, urz. 
ipańistw. 
Reszke Szczepan, naucz, 
gimn. 
Rygielska Julja, krawcowa 
Rygielska Marta, bitrral. 
Zakrzewska Walerja. bez 
zawodu 
30/34 Gmina m. Torunia 
plac — ogród niezabud. 
(i ul. Słowackiego 49) 
31 Jankowska Bronisława, 
Mickiewicza 63 
Cichocka Branisława, bez 
zawodu 
Jakubowski Władysław, 
linotypista 
Jabłczyńska Władysława, 
służąca 
Jaworski Stanisław, art. 
dramat. 
Jaworska Janina, art 
dramat. 
Kielczyk Zygmunt, muzyk 
Malkiewicz Frań., urz. wO], 
Małolepszy Florjan. książk. 
Pobłocka Katarzyna, bez z. 
Piotrowska Pełagja, bez z. 
Pawlikowska Leokadja, 
emerytka 
Pobłocka Bolesława, urz. 
kolej. 
Seroczyński Konstanty, 
urz. PP . 
Seroczyński Robert, biural. 
Swierozewski Aleksander, 
technik 
Smuga Tadeusz, muzyk 
SzelBer Stablewski Jan, 
oficer 
Tomaszewski Stanisław, 
kupiec 
Wilczyński Wacław, 
kamieniarz 
Wróblewski Mieczysław. 
nacz. sekr. Sądu Apel. 
Zdrojewska Weronika, 
księżk. 
Wilczyńska Jadwiga, 
kier. sklepu 
Zieniewicz Paulina, bez z. 
Z: 
cliń	
			

/Pomorze_005_08_175.djvu

			Kopernika 
Kopernika 
Babsf Zygmunt, urz. skar. 
Heldt Franciszek, dozór. 
Knorr Łucja, eksp. 
Rohde Mar ja, bez za w. 
13 (H) Rattelsberger, ul. Ra. 
biańska 16 
Andrełewska Tekla, służ. 
Dolecki Konstanty, rob. 
Dolecka Weronika, rob. 
Droździewska Aniela, służ. 
Kruger Reinhold, szewc 
Kowalski Antoni, mistrz 
szewsk; 
Kowalski Leon, pom. 
szewski 
Kowalska Gertruda, biurl. 
Kowalska Regina, ucz. 
han dii. 
Kowalska Stefanja, rob. 
Litwiniak Marjan, oficer 
Loszowa Antonina, bez z. 
Małkowska Wanda, służ 
Majewska Monika, podróż. 
Osińska Marta, bez zaw. 
Polakowski Wojciech, 
maszynista 
Rumińska Władysława, 
han dl. 
• 
Sucharski Stefan, kraw. 
Zemelmann Herach, kupiec 
Zemke Joana, emreytka 
Zajderman Maks., muzyk 
14(18) Pasała Wojciech, bez z. 
Błaszkiewicz Jan. kraw. 
Bogacki Mieczysław, szewc 
Danielewicz Jan, krawiec 
Dembiński Józef, kraw. 
Duliński Antoni, podm. 
oieśla 
Kolczyński Teofili, pom. 
szewski 
Mazany Ignacy, szewc 
Okoński Franciszek, 
szofer 
Nowicki Stanisław, pom. 
szewski 
Politowski Aleksander, 
mech. szof. 
Pasała Maksymiljan, kup. 
Pasała Stefan, pom. 
szewski 
Pasała Ludwik, pom. 
handlowy 
Piotrowski Władysław, 
kraw. 
Rosołowska Henryka, 
bez z. 
Tarliński Józef, książk. 
Zimmermann Daniel, 
m. szewski 
Rutkowski Jan, krawiec 
15(13) Durlik Teofil i Marja, 
bez zawodu 
Beszczyński Marcin, szewc 
Brzezicka Antonina, bez 
zawodu 
Feistner Walerja, bez z. 
Fietz Jan, wodniarz 
Gruźlewski Władysław. 
rob. 
Gerfart Fryderyk, 
krawiec 
Jabłoński Aleksander, 
blacharz 
Julkowski Bronisław, 
listowy 
Julkowski Jan, rob. 
Jabłoński Aleksander, 
rob. 
Jędrzejewski Piotr, rob. 
Lisewski Franciszek, rob. 
Lewandowski Jan, rob. 
Licht MaksymiSjan, 
malarz 
Neumann Mateusz, rob. 
Neumanin Józef, kolejarz 
Neumann Bernard, goniec 
Olkiewicz Marjanna, bez 
zawodu 
Płoszyńska Marja, bez 
zawodu 
Płoszyński Sylwester, 
uczeń biurowy 
Płoszyński Czesław, 
ucz. mech. 
Płoszyński Kazimierz, 
ucz. kupiecki 
Podlewski Jan, rob. 
Rotzoll Willy, szewc 
Szabowski Władysław, 
rob. 
Soszyński Józef, szewc 
Soszyńska Wiktorja, rob. 
Soszyńska Helena, rob. 
Soszyńska Zofja, rob. 
Szwedowski Franciszek, 
post. PP. 
Szwedowski Edmund, ucz. 
Witkowska Katarzyna, 
bez zawodu 
(20) Kitnowska Herta, bez 
zawodu 
Grajkowski Stanisław, 
mot. tram. 
Jaskulski Stanisław, 
kuchm. 
Kitowski Jan, kupiec 
Malik Władysław, urz. 
państw. 
Michnikowski Władysław, 
m. stolarski 
Nędza Leopold, m. 
cukierń. 
Osińska Katarzyna, bez 
zawodu 
Osiński Walter, wł. pralni 
.,L.ux" 
Odrowski Józef, cieśla 
Rausch Helena, gosp. 
17(15) Juchnicki Albert, m. 
blach. 
Bóhlke Zelma, służ. 
Grajkowska Zofja, 
krawcowa 
Woźniak Marcin, ucz. 
blacharski 
Wolszlager Gustaw, ucz. 
blacharski 
Zalewska Eustachja, bez 
zawodu 
18 Serocka Bronisława, ul. 
Św. Ducha 14 
(9 (17) Schleier Jan, m. szew­ 
ski 
Chotkowski Tomasz, biu- 
ralista 
Cieszyński Józef, podoi, 
zaw. 
Górecki Ludwik, ucz. 
szewski 
'Krajewski Józef, ucz. 
szewski 
Pahl Hildegarda, służ . 
Schleier Rudolf, czel. 
szewski 
Schleier Zygfryd, mech. 
Schleier Jan, czel. szew­ 
ski 
Wesołowski Alfons, ucz. 
szewski 
Węgierski Seweryn, czel. 
szewski 
20 Serocka Bronisława, ul. 
Ducha 14 
(i ul. Św. Ducha 14) 
21 (19) Duchmicki Jan, bez z. 
Duchnicki Maks., fryzjer 
Duchnicka Wanda, książk. 
Montowski Mieczysław, 
krawiec 
Rzeczewski Edward, urz. 
pocztowy 
Węgierski Jan, rob. 
22(13) Pankiewicz Jan, ul. 
Chrobrego 119/125 
Chojnacka Rozalja, bez 
zawodu 
Cichowicz Leon, muzyk 
Cichowicz Marja, eksp. 
Czajkowska Franciszka. 
bez zawodu 
Dyrka Kajetan, ślus. 
Griński Franciszek, 
murarz 
Herman Stanisław, bez 
zawodu 
Klinger Janina, eksp. 
Kaszuba Jan, krawiec 
Michniczek Michał, eon. 
podof. zawodowy 
Nasiłowski Ernest, 
zegarmistrz 
Oh de Jan, szewc 
Wankiewicz Marja, rob. 
159
		

/Pomorze_005_08_176.djvu

			Kopernika 
Kopernika 
Piskorski Józef, ślusarz 
(i ul. Św. Duch* 15) 
23 Netz Paweł, ul. Św. 
Ducha 11 
Eckert Willy, bez zawodi 
'Grińska Ida, bez zawodu 
Górecki Walenty, rob 
Górecki Mieczysław, rob. 
Górecki Bolesław, kupiec 
Górecki Kazimierz, rob. 
Jakubowska Franciszka, 
bez zawodu 
jJagusińska Irena, pryw. 
naucz. 
Harbut Stanisław urz. 
Klimkiewicz Władysław, 
urzędnik 
Kuźniewski Franciszek. 
urzędnik miejski 
Kaniewska Marja, niańka 
Kubiak Helena, pom. 
pralni 
Lewandowska Franciszka, 
bez zawodu 
Muzalewski Bolesław, 
bez z. 
Muller Hellmuth, mech. 
Mielke Leopold, 
radjomcchanik 
Mielke Henryk, czel. 
introl. 
Mielke Józef, wodniak 
Mianowicz Piotr, radjom. 
Mianowicz Pelagja, kraw. 
Mianowicz Franciszek, 
wodniak 
Mianowicz Antoni, 
wodniak 
Nadrasik Stefan, kom. 
miejski 
Preuss Charlotte, bez z. 
Pawski Franciszek, urz. 
.miejski 
Stemprowski Władysław, 
blach. inst. 
Wolff Hildegard, wł. 
pralni 
Wański Czesław, kupiec 
(i ul. Św. Ducha 13) 
24 (22) Wyrobisz Michał, inż., 
ul. Klonowicza 24 
Tomkiewicz Władysław, 
bez zajęcia 
Głowacka Wanda, służąca 
Hince Karol, kupiec 
Jasiński Franciszek, kupiec 
Koszykowski Władysław, 
goniec 
Linde Bernard, komor. sąd. 
Neumann Jadwiga, bez. z . 
Neumann Gertruda, bez. z . 
Szmenda Władysława, 
służ. 
Wolińska Marja, urz. pry w. 
Wilczek Henryk, blachm. 
Zenkteler Juljan, nauczyć, 
gimn, 
25 (21) Burdecki Apolinary, 
mistrz piekarski 
Jabs Walter, piekarz 
Jabczyńska Marja, książk. 
Jankiewicz Jan. m. pick. 
Jankiewicz Feliks, cukierń. 
Magnus/.ewski Robert, kup. 
mistrz piekarski 
Marchlewski Franciszek, 
mistrz krawiecki 
Marchlewski Bolesław, zbos 
żowiec 
Marchlewski Czesław, bła* 
watnik 
Mikulski Wincenty, mistrz 
szewski 
Mikulski Czesław, czeladn. 
szewski 
Mikulska Irena, eks,p. 
Mikulski Stanisław, kraw. 
Serkowski Kernard, piek. 
Uzarowicz Katarzyna, kr 
Uzarowicz Józef, banków. 
Uzarowicz Helena, biural. 
Wierniewski Wacław, ucz. 
piek. 
Wieczorkowska Marja, stu. 
żąca 
Zawacki Jan, piekarz 
Znaniecka Józefina, bez z. 
Znaniecki Jan, urz. kolej. 
Znaniecka Klara, urz. telef. 
Znaniecka Cecylja, urz. 
wojew. 
26 (24) Klimek Jan, bez z. 
Adamczyk Janina, trykot. 
Borkowska Katarzyna. 
szwaczka 
Borowski Feliks, handl. 
Berkowski Franciszek, kos 
lejarz 
Beczkiewicz Czesław, pom. 
gast. 
Cieślak Franciszek, rob. 
Cichewicz Maciej, rob. 
Durka Michał, trykociarz 
Dymiński Stanisław, rob. 
Jasiński Jan, stołowy 
Michar/ewska Marta, bez 
zajęcia 
Renkiewicz Józef. rob. 
Roman Izydor, funkcjona. 
rjusz państwowy 
S/ymala Antoni, rze/nik 
27 (23) Walewska Marja. bez z. 
Ciechanowska Marta, urz. 
Bukowiecka Regina, bez z. 
Ciechanowska Janina, biur. 
Ciechanowski Józef, urzęd= 
nik ubezp. 
Fajst Marta. rob. 
Kwiatkowska Ksawera, rob. 
Libuda August, s/achmistrz 
Matejewski Józef, elektrom. 
Nied/iałkowska Eleonora, 
bez zajęcia 
Neukirch Teodor, murarz 
Przybyliński Czesław, kole» 
Szwarcówna Gertruda, 
książkowa 
Zielaskowski Władysław, 
motorn. tramwajowy 
Zittlau Gottlieb, rob. 
37 (23) Walewski Wacław, urz. 
państw. 
28 (26) Spadkobiercy Giiringa 
Kontowski Ryszard, ulica 
Wybickiego 66, admin. 
Chojnacki Aleksander, 
eksp. pocztowy 
Chojnacki Jan, ślus. masz. 
Doran Antonina, służ. 
Goldberg Ałta, bez z. 
Herzberg Gedali, kupiec 
Kadukowski Franciszek, re> 
staurator 
Piwoński Zygmunt, piekarz 
Piwońska Marta, krawc. 
Paczman Karol, kolejarz 
Rygielski Władysław, koło* 
dziej 
Siadak Franciszek, kolejarz 
Zakrzewski Majer, waliz, 
karz 
Zemelmann Aaaron, was 
lizkarz 
29 (25) Rysiewski Jan, m. piek. 
Lament Antoni, rzeźbiarz 
Makowska Marja, służ. 
Rysiewski Czesław, piek. 
Rysicwska Marja. urz. 
30 (14) Kulczyńscy Telesfor i 
Natalja, ul. Piekary lń, 
wejście tylko do składu 
i ul. Piekary 16 
31 (27) Rutkowska Franciszka 
Andrychowska Józefa, bez 
zajęcia 
Dąbrowski Leonard, pom. 
gastr. 
Fiałkowski Bolesław, stoł. 
Hetmański Aleksander, 
emeryt 
Kurek Benrad, sternik 
Kwiatkowski Jerzy, rządca 
gosp. 
Kochańska Janina, służ. 
Lewandowska Felicja, bez 
zajęcia 
Kurek Grzegorz, wodniak 
Rutkowski Bernard, r/eźn. 
Rutkowski Alfons, rzeżnik 
Sobociński Czesław, r/e/n. 
(27) Zawadzka Stanisława, 
bez zaw. 
160
		

/Pomorze_005_08_177.djvu

			Kopernika 
Kordeckiego 
32 (30/32) Dudziński Kazimierz 43 
mż. Sopoty 
Adm. Halwa Franciszek, 
urz. poczt. 
Brucka Łucja, bez zaw. 
Domkę Otylja, bez zaw. 
Domkę Franciszka, służ. 
Kowalski Maksymiljan, — 
monter 
Kielec Jadwiga, wt. zakł. 
szewsk. 
Krupówna Zof ja, służ. 
Lewandowska Marta, b. z . 
Lewandowska Jadwiga, — 
urz. 
45 
Nowicki Tadeusz, urz. Sta* 
r os twa Kraj. 
'Pasata Marja, bez zaw. 
Slawik Eugenjusz, kupiec 
Tuptanowska Franciszka, 
maszynistka 
Walkowiak Edward, cu* 
kiernik 
Wojnowski Franciszek, m. 
szewski 
(i ul. P. Bankowy 10) 
33 (29) Dietrich Artur, restaur. 
Budzińska Klara, służ. 
Kęsik Antoni, szyper 
Lewandowski Stefan, instal. 
35 (31) Petzold Helena ,bez z. 
Gehrke Jan, magaz. 
Gruźlewska Marja, bez z. 
Kłosowski Andrzej, kolej. 
Solecki Józef, bez zaw. 
Solecki Władysław, funkc. 
państw. 
Szur Wojciech, szewc. 
Wakarecy Wanda, właścic. 
składu sera 
Wojciechowski Józef, urz. 
pryw. 
37 (33) Wakarecy Wanda, ul. 
Kopernika 35 wejście tyl» 
ko do składu 
(i ul. Piekary 14) 
39 (17) Gmina Kościelna św. 47 
Jana wejście tylko do 
(składu i ul. Piekary 19 
41 35) Lewandowski Roman, 
bez zaw. 
Alpert Rubin, kupiec 
Anusiak Teofil m. kraw. 
Czuliński Bronisław, szewc 
Czuliński Józef, szewc 
Dębowski Józef, bez zaw. 
Frydrych Kazimierz, b z. 
Jakubowicz Mojżesz, pom. 
kup. 
Kunz Frieda, służ. 
Kolczyński Jan, fryzjeT 
Miniszewski Józef, koszyk. 
Szonert Erich, szewc 
(i ul. Piekary 17) 
(37) Hulewiczowa, Papowo 
Tor. 
Admin. Piasecka, Słowac 
kiego 61 
Asrrrus Zygmunt, kup. 
Aict Lotarjusz, oficer 
Iwański Aleksander, kraw. 
Kociński Henr. ucz. kraw. 
Kaszuba Emil, urz. gosp. 
Nelkowski Wład. m. kraw. 
Rybicki Apolonjusz, kraw. 
Renchel Erych, ucz. kup. 
Soliński Stanisław, rob. 
Wiśniewski Jan, rob. 
(39) Kozielecka Apolonja, 
bez zaw. 
Baranowski Stefan, stolarz 
Dziedzicka Jadwiga, bez z. 
Fabaszewski Stanisław, — 
kuchmistrz 
Hiler Feliks, kupiec 
Jeziorski Jan, murarz 
Jeziorski Maksymiljan, — 
metalowiec 
Kojtka Piotr, czel. piek. 
Kojtka Zof ja, eskp. 
Kojtka Kornelja, biural. 
Kojtka Maksymiljan, me* 
chanik 
Kojtka Wincenty, technik 
dent. 
Lipiński Alojzy, m. kraw. 
Pepiński Stanisław, agro* 
nom 
Puch Elżbieta, krawc. 
Szczawikowa Bronisła* 
wa, bez zaw. 
Spychała Feliks, mechanik 
Staszak Stanisław, biural. 
Śliwiński Roman, przemy* 
słowiec 
Wrzesiński Bolesł., stołowy 
Wrzesińska Anna, służ. 
Zacharek Kazimierz, roln. 
(i ul. Pod Krzywą Wieżą 
22) 
(41) Schróder Paulina, b. z . 
Cammra Tad.. rew. Spółdz. 
Ciurzyński Stanisław, ucz. 
kraw. 
Krueger Józef, urz. wojsk. 
Kóhn Wilhelm, krawiec 
Kośnierski Juljan, kupiec 
Niemdzewski Władysław 
1 
, 
pom. mai. 
Petlinowski Jan, m. kraw. 
Rohs Teodora, bez zaw. 
Rohs Agnieszka, krawc. 
Schróder Gertruda, biural. 
Wakarecy Elżbieta, bez z. 
Zalewski Antoni, malarz 
dek. 
Zachwieja Stanisława, wł. 
składu 
Żurawska Marja, bez zaw. 
(i ul. Pod Krzywą Wieżą 
24) 
Kordeckiego 
(od ul. Podgórnej) 
1 Świtalska Marja, Sienkie­ 
wicza 40/42 
(i ul. Podgórna 65) 
2 Kozłowski Br., ul. Podgór* 
na 67 
(i ul. Podgórna 67) 
3 Klechowicz Herman, 
.ul. Grudziądzka 101 
Brunk Augusta, bez tz. 
Czajkowski Józef, rob. 
Czerwiński Wojciech, rob. 
Cabański Andrzej, st. 
straż. poż. 
Guzińska Katarzyna, bez 
zawodu 
Guziński Franciszek, 
stołowy 
Hiniz Marja, bez zawodu 
Hinz Gertruda, eksp. 
Hinz Jan, ucz. tapic. 
Kauszówna Gertruda, 
eksp. 
Lewandowski Metody, 
robotnik 
Nałęcz Władysław, 
rob. 
Otto Teofil, bez zaw. 
Otto Helmuth, pom. mai. 
Otto PaWeł, ucz. elus. 
Pokomiewski Józef, bruk. 
Rendfleisch Bronisław, 
robotnik 
Szczypiorowska Teresa, 
bez izawodu 
Sadowska Marja, bez z. 
Topnik Alfons, pom. 
kraw. 
Wiśniewski Wincenty, 
robotnik 
Wrzesińska Helena, bez z. 
4 Lubawińska Antonina, 
bez zawodu 
Bibel Ida, bez zawodu 
Bibel Ella, robotnica 
Bukowski Józef, rob. 
Chojnacki Franciszek, rob. 
Hałas Jan, zwrotoi. kol. 
Karłowski Bronisław, rob. 
Kwiatkowski Józef, rob. 
Kwiatkowska Bolesława, 
robotnica 
Kwiatkowski Józef. rob. 
Lubawiński Antoni, bez 
zawodu 
Lubawiński Nikodem. 
'bez zawodu 
Nowakowski Franciszek 
robotnik 
11 Księga Adresowa 
161
		

/Pomorze_005_08_178.djvu

			Kordeckiego 
Kościuszki 
Przybylski Władysław, 
podoi. zew. 
Pras Helena, krawcowa 
iStasiczek Wilhelm, 
monter 
Wysocki Alojzy, brukarz 
Żiibkowski Fraciszek, 
kowal 
Zalewski Roman, 
konduktor pocztowy 
5 Łukaszewski, Niemcy 
Admin. Rypiński Adam, 
eksp. pocz. 
Ciesielski Stanisław, 
maszynista kol. 
Drążkowski Jan, woźny 
Szkoły pod chor. 
Rewoliiński Piotr, rob. 
Rypiński Franciszek, 
stangret wojskowy 
Tomaszewski Antoni, urz. 
kolejowy 
6 Kwiatkowski Antoni, 
Gdynia, Gdańska Szosa 
plac 
7 Mitygowska Helena, bez 
zawodu 
Błaszkiewicz Franciszek, 
kotlarz 
Błaszkiewicz Jan, stolarz 
Będkowska Marta, sprząt. 
Goszkowski Jan, rob. 
Koczorowski] Antoni, 
cieśla 
Pietrasiński Leon, rob. 
Runiewioz Teofil, rob. 
Rogowska Paulina, bez 
zawodu 
8 Ignatowski Robert, 
kolejarz 
Nowicka Barbara, bez 
zawodu 
Nowicka Franciszka, rob. 
Różański Nikodem, 
drukarz 
9 Kasprzak Rozalja. 
Widawa pow. Łask, 
woj. łódzkie 
Admin. Dejewskfi Stanisł, 
rzeźnik 
Janas Janina, kucharka 
Konieczny Zygmunt, 
ucz. formierski 
Konieczna Gertruda, 
eksp. 
10 Bunikowski Piotr, stolarz 
Bunikowski Konrad, 
stolarz 
Bunikowski Hermann, 
mechanik 
Chylicki Leon, szofer 
Drapiewska Władysława, 
służąca 
Kuszyński Jan, szofer 
Szauer Antoni, rob. 
Kościuszki 
lod ul. Grudziądzkiej do 
Dworca Toruń»Mokre) 
1 Ciemiński Władysław 
(i ul. Grudziądzka 78/80 
2 Bauer Klara, ul. Gru* 
dziądzka 74 
Drzymalski Władysł., rob. 
Drzymalski Adam, rob. 
Putz Marja, modniarka 
Stanke Bolesław, rob. 
Teske Stefan, rob. 
(i ul. Grudziądzka 76) 
3 (1) Ciemiński Władysław, 
kupiec 
Buchholz Maksymiljan, 
mechanik 
Ciemiński Władysław, ku* 
piec 
Józwowicz Paweł, kupiec 
Józwowicz Ludwika, kup* 
cowa 
Okońska Irena, emerytka 
Stempa Franciszek, urzed. 
Star. Kraj. 
Troch Katarzyna, bez zaw. 
Zakużewski Jan, pomocnik 
kraw. 
4 Dr. Szczepkowska Zof ja. 
Grudziądzka 64/66 
Brzozowski Franciszek, — 
urz. gosp. 
Fiałkowski Stanisław, siu* 
sarz 
Łysakowski Bronisław, m. 
stoi. 
Łysakowski Jan, urzędn. 
Łysakowska Marja, biural. 
Sołorkowski Józef, woźny 
5 (3) Rucki Jan, bez zaw. 
Beszczyński Teodor, budo* 
wniczy 
Beszczyński Kazimierz, ba* 
dacz mięsa 
Edanowski Józef, bez zaw. 
Jasiński Wład., eksp. 
Kowalkowski Franciszek, 
urz. poczt. 
Kunde Maksymiljan, czel. 
piek. 
Lewandowska Marjanna, 
służ. 
Nowak Alojzy, m. piek. 
Strzelecka Józefa, b. z . 
Strzelecka Genowefa, 
eksp. 
Szytniewska Juljanna. b. z . 
Smarz Antoni, st. poster. 
Pol. P. 
Słupski Bernard, czeladnik 
piek. 
6 Fehlauer Franoiszek, mistrz 
blach. 
Fehlauer Artur, blacharz 
Rynkowski Michał, rob. 
Rynkowska Katarzyna, rob. 
Rossel, Luiza, bez z. 
Urbański Alfons, posłaniec 
7 (3a) Karsznia Franciszek, em. 
naucz. 
Bielitz Marja, wł. pensjon. 
Bielitz Herbert, ślusarz 
Breitenbach Natalja, służ. 
Cereficki Zygfryd, rob. 
Cereficki Jan, rob. kolej. 
Cereficki Jan, ślusarz 
Cerefkka Leokacja, ucze* 
nica krawc. 
Cereficka Klara, rob. 
Groeneveld Franc., kup. 
Huhse Emilja, bez z. 
Krauze Konrad, elektrom. 
Marchlik Józef, handl. 
Maszkowska Marja, asyst. 
farm. 
Nowak Leon, urzędnik 
Orzechowski Franciszek, 
naucz. gimn. 
Rubiński Kazimierz, kupiec 
Rubiński Franciszek, muz. 
Urbański Władysław, kup. 
8 Góralska Anna, ul. Kościu* 
szki 10 
Baranowski Bruno, murarz 
Czajkowski Teofil, czel. 
stoi. 
Derki Małgorzata, bez z. 
Gajtkowska Bronisława, 
bez z. 
Miłoszewski Jan, woźny 
Swarzyński Bolesław, rob. 
Wiśniewski Adam. blach. 
Woźniak Wiktor, blacharz 
Zakrzewska Janina, bez 
zawodu 
){5) Zuziak Antoni, w. rest. 
Blaumanm Bronisław, m. 
fryzj. 
Chehniniak Franciszka, 
służąca 
Górecka Anna, gospod. 
Kamińska Anna, służ. 
Karaszewski Bolesław, 
urz. państw. 
Kok osiński Bronisław, 
mech. szofer 
Kurek Franciszek, emer. 
Kozak Józef, komornik 
sądowy 
Kotermańska Jadwiga, 
bez zawodu 
Majewski Władysław, 
em. oficer 
Mazurkiewicz Wincenty 
bez zawodu 
Ossowski Jam, urz. pań. 
IPiesik Józef, Ibez zawodu 
162
		

/Pomorze_005_08_179.djvu

			Kościuszki 
Kościuszki 
Romańezyk Karol, 
— 
aiadkom. PP . 
Waszczewski Antoni, 
przemysłowiec 
Żelechowska Franciszka, 
bez zawodu 
10 Góralska Anna, bez zaw. 
Fałkowska Weronika, 
krawcowa 
Falkowski Bolesł., robot. 
Rutkowski Kazimierz, kol. 
Rutkowski Władysław, 
poTn. szewski 
Ruszkiewicz Anma, bez 
zawodu 
Sądecki Franc, kolejarz 
Witkowski Stanisław, rOl. 
Zieliński Fraincisze, kol. 
Ziółkowski Leon, rob. 
Ziółkowska Stefanja, rob. 
drukarska 
Ziółkowski Edim., goniec 
•Zasadzki Stanisław, rob. 
(i ul. Staszyca 11) 
11 (7) Zuziak Antoni, ul. 
Kościuszki 9 
Janiszewski Antoni, rob. 
Janiszewski Leon, elektro* 
monter 
Janiszewska Zofja, eksped. 
Lewandowska Franciszka, 
robotnica 
Sumiński Paweł, emeryt 
Zabłocki Władysław, 
ogrodnik 
12 Raciniewska Aniela, bez 
zawodu 
Jaworska Anna, handl. 
Klarkowska Katarzyna, 
bez "zawodu 
Motyozyński Stanisław, 
robotnik 
Pietrasiński Edmund, 
biuralista 
Porsz Bronisław, 
fryzjer 
Siemiątkowski Bolesław, 
robotnik 
Wiśniewski Jan, ucz. 
cukierniczy 
Wiśniewska Franciszka, 
robotnica 
Wiśniewska Antonina, rob. 
Wiśniewska Wanda, 
biuralistka 
Zieliński Józef, robotnik 
Zdrojewski Bronisław, 
szofer 
Zieliński Stanisław, 
ślusarz 
(i ul. Staszyca 12) 
13(9) Dr. Drese, Niemcy 
Admin. Kflack Frieda, 
bez zaw. 
Gulcew Bazyli, książk. 
Jaworski Bronisław, 
podof. zaw. 
Klack Marcin, werkmistrz 
Klack Herta, ucz. biur. 
Klack Frieda, książk. 
Mackiewicz Władysława, 
bez zawodu 
Ruks Ida, bez zawodu 
Szymański Alojzy, organ. 
Tomczyński Stefan, 
emeryt 
Tomezyńska Kazimiera, 
nauczycielka 
Voge Marta, bez zawodu 
Ks. Wiezański Włodz., 
dziekan wojsk. 
Woroch Stanisław, techn. 
młyński 
Dr. Żakarzyński Jerzy, 
lekarz 
14 Templin August, bez 
zawodu 
Barski Leon, rzeźn ik 
Łosiński Maksymiljan, 
lozel. rzeźn. 
Sarnowski Franciszek, 
robotnik 
Sawicki Zygmunt, czel. 
rzeźn. 
15(11) Falkiewicz Marja, 
akuszerka 
Dunkel Konstanty, emeryt 
Lubański Jan, robotnik 
Peron Adolf, bez zawodu 
Zawadka Marta, emeryt. 
Zawacki Alfons, urz. 
państw. 
16 Błoch Jadwiga, ul. Świętej 
Katarzyny 5 
Michalak Ignacy, pomocn. 
beton. 
Gołembiewski Bernard, 
bez z. 
Gołembiewska Małgorzata, 
eksp. 
Gołembiewski Alfons, stoi. 
Michalak Wacław, pom. 
beton. 
Michalak Helena, biural. 
Rutkowski Feliks, rob. 
Rypiński Bronisław, rob. 
Rypiński Bolesław, rob. 
Rypiński Tomasz, emeTyt 
17 (13) Zielonacka Hulda, b. z . 
Dr. Zielonacki Stanisław, 
lekarz 
Eoratyn Ludwik, oficer 
Szlaw Marta, służ. 
Zielonacka Wiktorja, em. 
18 Lepert, Niemcy 
Admin Nowak Izydor, 
kond. tramw. 
Dembiński Augustyn, urz. 
Kolb Augusta, bez z. 
Kościńska Zofja, bez z. 
Krzywice Anastazy, rob. 
Marks Jan, kupiec 
Marks Helena, kupcowa 
Marks Jadwiga, kupcowa 
Marks Jan, stolarz 
Prusakowski Mieczysław, 
stołowy 
Żalisz Hipolit, biural. 
Zubkowski Adam, kowal 
19 (15) Sobiecki Alfons, aptek. 
Kruszyńska Helena, książk. 
Miedzianowska Zofja, gosp. 
Stefańska Pelagja, bez z. 
Stelmachowski Wacław, 
oficer 
i ul. Łąkowa 1 
20 Szampański Stanisław, ku­ 
piec 
Błotniak Józef, tech. 
młyn. 
Brzeziński Władysław, 
rob. 
Brzozowski Stefan, rob. 
Beszczyński Ludwik, mu­ 
rarz 
Dybowska Józefa, bez z. 
Dybowski Leonard, pom. 
handl. 
Malinowska Wanda, służ. 
21 (17) Jędrzejkowski Bronisł. 
Smolno, p. Toruń 
Admin. Cygrymus Franci* 
szek, ślusarz 
Cygrymus Jan, tokaTZ 
Cygrymus Franciszek, rob. 
Gołąbek Agnieszka, bez z. 
Schróder Franciszek, rob. 
i ul. Łąkowa 2/8 
22 (Czarn. 17) Hónke Emil, ul. 
Koszykowa 39 
Dybowski Bolesław, stoł. 
Delik Czesława, książk. 
Guzowski Piotr. urz. woj. 
Hónke Ewald, muzyk 
Knoblauch Augustyn, em. 
liston. 
Knoblauch Agnieszka, sten. 
Lewicki Bernard, urzędn. 
kolejowy 
Lipiński Jan, kupiec 
Manikowska Marja, służ. 
Nowak Marcin, em. P. P. 
Piekałkiewicz Maksymiljan 
bez z. 
Tobolewski Roman, stoł. 
Walentowicz Makary, wł. 
ogrodu 
Widomski Ignacy, emeryt, 
naucz. 
Widomski Ludwik, naucz, 
i ul. Czarneckiego 39 
163
		

/Pomorze_005_08_180.djvu

			Kościuszki 
Kościuszki 
23 (17a) JędrzejkoWski Bronisł., 
Smolno, p. Toruń 
Admin. Cygrymus Franci* 
szek, ul. Kościuszki 22 
Cellmer Aleksander, nacz. 
poczt. 
Dziarnowski Eugenjusiz, 
kier. szkoły 
Kozłowski Jan, ślusarz 
Wawrzaszek Paweł, ksiażk. 
24 <22) Gmina miasta Torunia 
Rutkowski Jozef, kier. 
szkoły 
Rutkowski Stefan, sekr. 
sąd. 
25 (19) Salzbrun Henryk, bez 
zaw. 
Busse Truda, bez z. 
Maternicki Stanisław, piek. 
Pawski Maksymiljan, ucz. 
ogrodn. 
Rudnicki Bonifacy, podof. 
zaw. 
Wiśniewski Paweł, uczeń 
ogrodn. 
26 (24) Gmina miasta Torunia 
Chylarecki Bolesław, goniec 
Chylarecki Ignacy, woźny 
Toroński Stanisław, aspir. 
P. P. 
27 (21) Hauser Emma, bez z. 
Cołbecki Stanisław, rob. 
Hauser Frydrych, m. rzeźn. 
Krzyżanowski Jan, szewc 
Norkowski Antoni, urz. 
kolej. 
Orlikowski Jan, emeryt 
Wesołowska Anna, bez z. 
Witomski Franciszek, kotl. 
28 Gmina Kościoła Chrystusa 
Króla 
Ks. Golomski Bernard, ad« 
min. Czarneckiego 4, 
kościół 
29 (23) Guring Maks., bez z. 
Drulla Franciszek, kolej. 
Guring Erik, subj. handl. 
Lenz Emilja, bez z. 
Morawski Bronisław, masz. 
kolej. 
Norkowski Stanisław, kol. 
Ponikowski Jan, podof. 
zaw. 
Świechowicz Konrad, rob. 
Świechowicz Michał, kowal 
Zacharek Anastazja, bez z. 
30 (26) Gmina Kościelna Chry« 
stusa Króla 
Antczakówna Stefan ja, em. 
Antczakówna Wanda, sekr. 
aeminarjum męsk. 
Byłiński Jan, woźny gimn. 
Grochalski Józef, urz. kol. 
Dziergwa Ignacy, funkcj. 
Pol. Państw. 
i ul. Panieńska 27/29 
31 (25) Zawacki Franciszek 
ogrodnik 
""Strzelka Piotr, ogrodowy 
Zawacki Wlad., ogrodn. 
Zawacki Konrad, ogrodnik 
Zawacki Franc, ogrodnik 
Zawacki Feliks, szofer 
32/34 (30) Gmina Kościoła 
Chrystusa Króla 
Adamska Anna, bez z. 
Fandrejewski Michał, urz. 
sąd. 
Fritsch Helena, bez z. 
Kwiatkowska Anna, bez z. 
Krygel Kazimierz, eksp. 
Musiatowicz Leon, młynarz 
Nowak Józef, młynaTz 
Noske Józef, młynarz 
Średzińska Teofila, bez z. 
Spychalski Edward, młyn. 
Sądecki Władysław, rob. 
Sądecki Alojzy, ucz. fryzj. 
Ziihlke Florentyna, bez z. 
33 (27) Waszczewski Antoni, 
ul. Kościuszki 9 
Chmielewski Andrzej, rob. 
Chmielewski Edward, ucz. 
murarski 
Glaubert Aleksander, rob. 
Kartz Marja, bez z. 
Murawska Franciszka, b. z . 
Romanowska Marja, bez z. 
Chmielewska Zofja, pok. 
Szlukowski Maksymiljan, 
rob. 
Szymański Teodor, malarz 
Wronkowski Józef, Tob. 
35 (29) Waszczewski Antoni, 
ul. Kościuszki 9 
plac niezabudowany 
i ul. Świętopełka 1/5 
36 Ruchniewicz Jan, przemysł. 
Pieniążkowska Weronika, 
służ. 
Ruchniewicz Norbert, 
nauczyciel 
Ruchniewicz Jan, prokur. 
od ul. Panieńskiej 
37 (31) Waszczewska Marjanna 
bez z. 
Giinther Adolf, kupiec 
Winkler Wanda, służ. 
Lesińska Irena, freblanka 
Gross Karol, kupiec 
i ul. Świętopełka 2/6 
38 Kwela Leon, mistrz kow. 
Bandurski Paweł, krawiec 
Kwella Monika, st. asyst. 
poczt. 
Kwella Jadwiga, biuralistka 
Kochanowicz Michał, czel. 
kowalski 
Łęgowski Jan, straż poż. 
Waca Teodor, rob. 
39 (35) Bohnke Emma, bez %. 
Adamowicz Ludw., książk. 
Górecki Bronisław, kom. 
miejski 
Krause Oskar, ślusarz 
Krause Mina, biural. 
Luozkowski Leon, rob. 
Sadowski Jan, elektromont. 
Skowroński Marcin, 
obrączkarz 
39 a (33) Bohnke Rudolf, bez z. 
Lange Hulda, bez z. 
40 Jurkiewicz Mieczysław, 
Poznań 
Adm. Jaszkowski Maciej. 
handlarz 
Brzuszkiewicz Teofil, kow. 
Brzuszkiewicz Marta, hafc. 
Brzuszkiewicz Ludwik, ucz. 
stoL 
Oomański Jan, robotnik 
Łasoń Walenty, rob. 
Prusinowski Kajetan, roln. 
Przyłubska Genowefa, go» 
spodyni 
iPaweleo Wacław, podof. 
zaw. 
Rutkowski Bolesław, szewo 
Szczodrowska Leokudja. 
rob. 
Żuławska Stefanja, rob. 
Żuławski Bronisław, szewc 
41 (37) Matusik Józef, przem. 
Łęgowska Juljanna, b. z . 
Łukaszewski Wincenty, ab» 
solw. praw. 
i fabryka cukierków 
42 (40a) Jabłońska Emilja, 
akuszerka 
Bełiński Władysław, rob. 
Bujna Czesław, urzędnik 
państw. 
Exner Jan, dyr. gimnazjum 
niem. 
Hahn Paweł, restaurator 
Hahn Paweł, murarz 
Hahn Jan, ucz. ślus. 
Jabłońska Gertruda, szw. 
Januchowska Stanisława, 
służ. 
Kajdan Edward, czel. piek. 
Łowińska Pelagja, urz. 
poczt. 
Łęgowski Aleksander, roln. 
Nowodworski Jan, urz. 
pryw. 
Neuman Berta, emer. 
Owczarzak Józef, emeryt 
oficer 
Reimanówna Aniela, naucz. 
164
		

/Pomorze_005_08_181.djvu

			Kościuszki 
Kościuszki 
Redmer Leokadja, bez z. 
Rezmer Klementyna, gosp. 
Wojciechowski Czesław, 
szofer 
Nowodworski Leon, urz. 
43 (39) Wiśniewski Wacław i 
Jadwiga 
Bieniaszewski Franciszek, 
prac. kolej. 
Bieniaszewski Leon, pom. 
handl. 
Chojnacki Jan, podurz. 
poczt. 
Chojnacki Paweł, rob. 
Drozdowska Rozalja, bez z. 
Hoffmann Franciszek, rołn. 
Hojnor Franciszek, emer. 
urz. sąd. 
Skonieczna Marja, rob. 
Wiśniewski Wacław, rołn. 
Walęga Stanisław, ślusarz 
Zdrojewski Jan, rob. 
44 (40b) Lewandowski Józef 
bez z. 
Affeldt Teodor, urz. 
państw. 
Bunkowski Alfons, urz. 
skarb. 
Domachowska Józefa, bez 
zaw. 
Górna Anna, kupcowa 
Górna Anna, stenotyp. 
Ławkowski Alfons, rob. 
Łupkowski Władysł., stoi. 
Jabłońska Marja, bez z. 
Szczepańska Marja. bez z. 
Schreiber Wanda, bez z. 
45 (39a) Gapińska Helena 
46 (40c) Januszkiewicz Marja, 
modniarka 
Nowicka Władysława, 
modniarka 
Połom Józef, urz. kasy 
chorych 
Zieliński Franciszek, ucz. 
fryzj. 
47 (41) Ferber Aleksander, bez 
zaw. 
Chyliński Jan, asyst. miej. 
Chyliński Albin, ucz. fryzj. 
Kosińska Stefanja, rob. 
Lewandowska Anna, rob. 
Lewandowska Agnieszka, 
krawc. 
Szwajkowski Kazimierz, 
ślusarz kolej. 
Walentowicz Franciszek, 
rob. 
Walentowicz Władysław, 
ogrodnik 
Walentowicz Marta, krawc. 
Wiśniewski Antoni, kolej. 
J8/50 (42) Brejski Jan 
49 (43) Ulmer Elżbieta, bez z. 
Gwizdalski Edmund, rob. 
Gwtzdalski Franciszek, rob. 
Norawska Agnieszka, b. z . 
Ulmer Dorota, bez z. 
51 Marcińska Leonja, 
plac 
52 (44) Ciszewska Wanda, em. 
Porańska Marja, służ. 
od ul. Batorego 
53 (45) Kulwicka Stanisława, 
bez z. 
Baranowski Ludwik, bez z. 
Biernatowski Leon, urz. 
państw. 
Kulwicki Józef, rolnik 
Pawłowski Antoni, rob. 
Pokrętowski Bolesław, rob. 
Pawłowska Jułjanna, rob. 
Sudan Marja, służ. 
Szarafińska Marjanna, rob. 
54 (44) Mindak Michał, ul So* 
bieskiego 13 
Andrzejczyk Stanisław, 
uczeń piekarski 
Woźniak Leon, piekarz 
i ul. Batorego 29 
55 (45a) Rzymkowski TeodoT, 
drogerzysta 
Rzymkowski Tadeusz, dro» 
gerzysta 
Tomczak Helena, służ. 
i ul. Batorego 31/35 
56 (44a) Bieganowski Józef 
i ul. Batorego 28 
Bnosius Marja, b. z . 
Demska Stanisława, urz. 
bank. 
De rabski Jan, b. z . 
Knuth Paweł, masz. kol. 
Maazewski Jan, bez. zaw, 
Reinke Marjan, dyr. biura 
Magistratu 
Skowroński Franciszek, 
obrączkarz 
Thrun Józef, handlowiec 
Winnicki Leopold, kol. 
57 (47) Jaugschowa Felicja, uL 
Bydgoska 40 
Chełminiak Stanisław, rob. 
Szymański Antoni, em. 
insp. szkolny 
58 (46) Dolęgowa Wanda, b. z. 
iBłażejewicz Józefa, kupc. 
Bandurski Bernard, ślusarz 
Gąsiorowski Eugenjusz, 
em. oficer 
Grubecka Marjanna, bez z. 
Grubecki Alfons, sekret. 
adw. 
Grubecka Genowefa, 
krawcowa 
Gadomski Józef, drukarz 
Kruszyński Antoni, 
kondukt, tramw. 
Kruszyńska Irena, książk. 
Łotysz Stanisław, bez z. 
Fiałkowska Anna, bez z. 
Nowakowski Leon, pom. 
handl. 
Rudolf Anastazja, bez z. 
Rudolf Alojzy, biural. 
59 (49) Leichnitz Jan, rolnik 
Leichnitz Herta, biuralistka 
60 (48) Arendt, Chełmińska 9 
Beszczyński Stanisław, 
urz. monop. spiryt. 
Dybowski Maksymilian, 
rob. 
Gołaszewski Sylwester, 
malarz 
Fryc Stanisław, kolejarz 
Jarzembowska Teofila, bez 
zaw. 
Kaczmarek Henryk, książk. 
Kochalska Marjanna, bez 
zaw. 
Kasprowska Franciszka, 
bez zaw. 
Kasprowska Cecyłja, rob. 
Kasprowska Stefanja, rob. 
Kasprowski Władysław, 
biural. 
Lewandowski Stefan, Tob. 
Lewandowski Ant., szewc 
Lewandowska Teresa, rob. 
Rosiński Aleksander, urz. 
kolej. 
Świechowicz Maksymiljan, 
eksp. poczt. 
Świtlikowski Maksymiljan, 
•rob. 
Świtlikowski Zofja, rob. 
Świtlikowski Walenty, rob. 
Switlikowska Antonina, 
Tob. 
Szczepańska Marja, bez z. 
Siemiątkowska Honorata, 
bez z. 
Siemiątkowska Marta, posł. 
Siemiątkowski Edmund, 
stolarz 
Siemiątkowski Zygfryd, 
ślusarz 
Świechowicz Franc rob. 
Witkowski Leon, rob. 
Witomski Jan, em. kol. 
61 (51) Hauser Robert, mistrz 
rzeźn. 
ATaczewski Jan, malarz 
Araczewska Józefa, krawc. 
Araczewska Aniela, uczeń, 
handl. 
Fetzer Małgorzata, eksp. 
Fetzer Gottlieb, rob. 
Lewandowski Bernard, 
pom. rzeźn. 
Marołewski Władysław, 
ślusarz 
165
		

/Pomorze_005_08_182.djvu

			Kościuszki 
Kościuszki 
Marolewska Franciszka, 
rzeżniczka 
Marolewski Edmund, urz. 
miejski 
Marolewska Elżbieta, biur. 
Urtnowska Katarzyna stuż. 
Zielińska Katarzyna, b. z . 
Zielińska Marja, rob. 
Zieliński Antoni, rob. 
62 (50) Raciniewski Stanisław, 
ul. Grodziądzka 81 
Brzeziński iWałdysł., kup. 
Błachowska Regina, bez z. 
Brogowski Paweł, stolarz 
Janicki Stanisław, portjer 
Lewandowska Paulina, b. z . 
Lewandowska Juljanna, 
rob. 
Lewandowska Joanna, rob. 
Prostojanek Marta, rob. 
Prostojanek Stanisława, 
rob. 
Simonów Andrzej, stolarz 
Sarnowska Marja, bez z. 
Stefański Antoni, rob. 
Tomaszewski Ryszard, 
stolarz 
Tomaszewska Zofja, urz. 
Tomaszewski Alfons, rob. 
Wengrzyniak Piotr, rob. 
Zielińska Marja, bez z. 
62a (50a) Bandurska Anastazja 
bez z. 
Bandurski Piotr, pom. kup. 
Wełnowski Alfons, technik 
Wełnowska Zofja, biural. 
62b (52) Skarb Państwa, Pań. 
stwowy Monop. Spiryt. 
Leszczyński Józef, 
urz. państw. 
Wolniewicz Michał, techn 
63 (53) Wojnowski Władysław, 
murarz 
Brodowska Wanda, bez z. 
Cholewa Wasyl., szewc 
Karoń Ludwik, rolnik 
Karon Zygmunt, kupiec 
Karon Adolf, stoi. 
Kwiatkowski Leon, palacz 
Lewandowski Stanisław, 
rob. 
Ładewska Barbara, rob. 
Ładewska Władysława, 
rob. 
64~'(54a) Zamek Gliszczyński 
Józef, m. rzeźn. 
Arendt Bronisław, rob. 
Badura Stanisław, kupiec 
Badura Elżbieta, hafciarka 
Borowy Henryk, oficer 
Bieliński Władysław, dr., 
łekaTz wojskowy 
Centkowski Jan, urz. kol. 
Dołakowa Emilja, bez z. 
Ewertówna Zofja, ksiązk. 
Funke Paweł, bez z. 
Korycki Józef, oficer 
Kowalewska Halina, gosp. 
Malinowski Walenty, urz. 
pryw. 
Malinowska Wanda, biur. 
Malinowski Feliks, drog. 
Warszewski Jan, maszyn. 
Ziętarska Marta, bez z. 
Ziółkowski Stanisław, em. 
65 (55) Gutmann Jan, werk. 
mistrz 
Ciemniecki Franciszek, urz. 
wojew. 
Jonatowski Leon, kupiec 
Kiełbasiewicz Kazimierz, 
inkasent Elekta- . 
Kowalewska Klara, funkcj. 
/ hodowl. 
Marciniak Katarzyna, b. z . 
Melkowski Bolesław, siodl. 
Melkowska Janina, biural. 
66 (56) Mizerska Władysława, 
bez z. 
Bednarski Władysław, of. 
Krajewski Jan, funkcj. 
pocztowy 
Łuczkowski Leon, bez z. 
Mizerski Antoni, masz. kol. 
Nowakowski Franciszek, 
rob. 
Waluchniewicz Franciszka, 
bez z. 
Waluchniewicz Bronisław, 
koszykarz 
Waluchniewicz Janina, 
krawcowa 
Wiśniewski Stanisław, rob. 
66a (54) Kulwicki Andrzej, 
furmaństwo 
Kulwicka Helena, biural. 
Kulwicki Bernard, fryzjer 
Kulwicki Józef, pom. kup. 
67 (57) Schulz Jan, wł. fabryki 
przemysł. 
Begdon Klara, bez z. 
Gurtowski Antoni, szewc 
Jeziorski Antoni, inkasent 
Elektr. 
Jeziorski Bruno, rob. 
Otkiewicz Jan, fryzjer 
Wamka Roman, elektrot. 
68 (58) Mrozowski Bernard, 
budown. 
Melkowska Antonina, służ. 
Mrozowski Kazimierz, bud. 
Ostrichańsky Rudolf, ofic. 
Rozwadowski Roman, bez 
zaw. 
Śliszkówna Klara, bez z. 
od ul. Jana Olbrachta 
69 (59) Kowalski Wacław, pod. 
mistrz murarski 
Haas Zygmunt, szofer 
Kowula Józef, kowal 
Miszałkowski Stan., rob. 
Nowacka Rozalia, służ. 
Rynkowska Marjanna, bez 
zaw. 
Sos Stefan, mechanik szof. 
Urbański Feliks, kolejarz 
70 (58a) Kaczorowski Józef, 
urz. kol. 
Kaczorowska Gertruda, 
kupcowa 
Lewandowska Marjanna, 
bez z. 
Majewska Genowefa, b. z . 
Majewski Stan., naucz. 
Sobkowiak Walenty, 
urz. państw. 
i ul. Rubinkowskiego 2 
71 (61) Bank Gosp. Krajowego 
Poznań 
Admin. Bortnowski, Ry« 
baki 38a. 
72 (60) Orzechowski Jan, b. z . 
Dekowska Janina, służ. 
Marciszewski Jan, maszyn, 
kol. 
Marciszewski Franciszek, 
techn. dent. 
Szynklewski Michał, urz. 
pryw. 
Wajda Jan, oficer 
Wyczyński Aleksander, 
rzeźn ik 
Wrzesiński Stanisław, czeł. 
rzeźnicki 
Wardowski Hipolit, czel. 
irzeźnicki 
i ul. Jana Olbrachta 18 
73 (63) Laengner Ernst, kupiec 
i Frieda 
Laengner Horst, elew zboż. 
Felska Marta, kucharka 
i ul. Dworcowa 1/3 
74 (60a) Chudziński Mieczy. 
sław, mistrz piekarski 
Brzeziński Bernard, piek. 
Brzezińska Klara, służ. 
Gruźlak Adam, Tob. 
Jeszke Fryderyk, handlów. 
Jeszke Erich, szofer 
Jeszke Emma, handlarka 
Kozłowski Leon, monter 
Nowacki Gerhard bez z. 
Orzechowski Tadeusz, ko* 
lodziej 
Pawlikowska Janina, bez z. 
Skabrowski Zygfryd, ucz. 
piekarski 
Szeyer Tadeusz, ucz. piek. 
75 Skarb Państwa — Państw. 
Rektyf. Spiryt. 
i ul. Dworcowa 2/4 
166
		

/Pomorze_005_08_183.djvu

			Kościuszki 
Kościuszki 
76 (62) Kozłowski Edmund, 
magaz. 
Bayer Rozalja, bez z. 
Borowski Bonifacy, rob. 
Kozłowska Janina, 
modystka 
Lewandowski Antoni, rob. 
Lewandowska Marta, rob. 
Lewandowski Edmund, Tob. 
Lewandowski Antoni, stoi. 
Maj Władysław, rob. 
Neumann Wincenty, stoi. 
Szatkowski Leon, uczeń 
stolarski 
Tuszyński Józef, rob. 
Tuszyński Kazimierz, ucz. 
ślusarski 
Tuszyńska Marja, rob. 
Wiśniewski Jan, rob. 
77 (67) Rychter Leopold, prze* 
mysłowiec 
Baum Ryszard, werkmistrz 
Konieczka Maciej, rob. 
Konieczka Konrad, ślusarz 
Krupa Józefa, służ. 
Haumow Paweł, portjer 
Szulc Laura, gosp. 
Wróblewska Łucja, bez z. 
Wendland Adolf, magaz. 
Walter Eustachy, kier. 
młyna 
Walter Wacław, młynarz 
(od ul. Dworcowej) 
78 (64) Gehrz Hugo, piekarz 
Gehrz Anna dent. 
Klejnowski Aleksander, 
piek. 
Stangrecki Franciszek, 
murarz 
Stangrecka Gertruda, rob. 
Stangrecki Benedykt, rob- 
Szczypiórkowski Francis 
szek, woźny 
Szczypiórkowski Antoni, 
ucz. stoi. 
Wierniewski Franciszek, 
em. kier. 
Wiśniewski Jan, mont. ślus. 
Wiśniewski Franciszek, 
ślusarz 
Wiśniewski Józef, stolarz 
Wylangowska Antonina, 
bez z. 
79 (67a) Rychter Leopold, ulica 
Kościuszki 77 i ul. Ło» 
kietka 1 i 3/5 
80 (66) Skarb Państwa — 
iPaństw. Rektyf. Spiryt. 
81 (69) Szuderski Alfred, roln. 
Cholewo Irena, bez z. 
i ul. Łokietka 2/22 
82 (68) Janicki Bonifacy, prac. 
kolej. 
83 (71) Rychter Leon 
84 (70) Fehlauer Emma, bez z. 
Fehlauer Elwina, 
szwaczka 
Lewandowski Franciszek, 
rob. 
Sikorski Tomasz, kier. po» 
ciągu kolej. 
Wiśniewska Helena, urz. 
Zwierzyński Konrad, stoi. 
i ul. Łokietka 24/26 
85 (73) GTzanką Józef, rolnik 
Hierowski Jan, introligator 
Kobielska Janina, bez z. 
Majewski Franciszek, funk» 
cjonarjusz państw. 
Majewski Konrad, uczeń 
ślusarski 
Majewski Łucjan, rzeźn. 
Majewski Zygfryd, leśn. 
Seweryński Franciszek, 
robotnik 
Zadrożyński Leon, rob. 
86 (72) Durmowicz Michał, 
rolnik 
87 (75) Lubań — Wronki Od* 
dział Toruń 
Filarecka Władysława, 
biuralistka 
Filarecka Jadwiga, eksp. 
Jabłoński Franciszek, werk» 
mistrz 
Jabłoński Stanisław, książk. 
Jabłoński Franciszek, kup. 
Jabłoński Alfons, ucz. ślus. 
Karłowska Agnieszka, 
książkowa 
Kiełbasiński Franciszek, 
funkcj. kolej. 
Krzyżanowska Rozalja. bez 
zajęcia 
Pawelczyk Franciszek, urz. 
prywatny 
Solecki Konstanty, podof. 
zawodowy 
Strzelecki Franciszek, 
woźnica 
Strzelecka Pelagja, rob. 
Strzelecki Feliks, rob. 
Strzelecka Zof ja, rob. 
Strzelecka Helena, krawc. 
(Witkowski Franciszek, 
cieśla 
Wojciechowski Antoni, 
krawiec 
Rysmanowski Edward, urz. 
poczt. 
88 (74 Bienik Anna, ul. Jęcz. 
mienna 15 
Gruźlewski Józef, emeryt 
Gruźlewska Antonina. 
książkowa 
Iwanow Borys, krawiec 
Kokosiński Antoni, oficer 
Swiechowicz Stanisław, 
prac. kol. 
89 (77) Adamkiewicz Jan, Pa. 
powo Toruńskie 
Admin. Hoffmann Juljan, 
kupiec 
Bartoszyńaka Aniela, rob. 
Christke Jan, kupiec 
Czyżewski Stanisław, ucz. 
rzeźnicki 
Frąkówna Janina, służ. 
Godzielińska Stanisława, 
bez zawodu 
Grelewicz Wiktor, stolarz 
Grabowski Józef, prac. 
miejski 
Rac Feliks, urz. pryw. 
Rać Marja, książk. 
Stachowiak Józef, .m. rzeźn 
Szady Stanisław, maszyn. 
kolej. 
Szady Henryk, drogerzysta 
Szady Bernard, handlowiec 
Wiśniewski Władysław, 
uczeń rzeźn. 
i ul. Chrobrego 57/59 
90 (76) Kurowska Katarzyna, 
bez zajęcia 
Banaszewski Stefan, st. 
przód. P. P. 
Becker Jan, kupiec 
Christke Adolf, emer. kol. 
Chrystek Jan, jpom. handl. 
Gołębiewski Edmund, urz. 
kolejowy 
Jurek Ludwik, siodlarz 
Lewandowska Franciszka, 
bez zawodu 
Makowski Jan, elektrom. 
Olszewska Marta, bez z. 
Rozenfeld Eryk. kolejarz 
Schreiber Herbert, rob. 
Więcławski Jam, bez z. 
Więcławska Joanna, 
/posługaozka 
Szarszewski Wacław, 
piekarz 
(i ul. Chrobrego 55) 
91(79) Działowski Stanisław, 
Mirakowo p. Toruń 
Araczewski Bronisław, 
ślusarz 
Araczewska Marta. kraw. 
Lewandowski Józef. irob. 
Lewandowski Władysław. 
ucz. introl. 
Malinowski Józef, em. kol. 
Malinowski Maksymiijan, 
kolejarz 
(i ul. Chrobrego 12) 
92(78) Krampitz Arona. bez z. 
Bojanowski Kazimierz, 
kolejarz 
Barwich Jan, kupiec 
167
		

/Pomorze_005_08_184.djvu

			Kościuszki 
Koszarowa 
Łukaszewski Bronisław, 
st. zwrotm. kol. 
Otto Heinrich, młynarz 
Ramowski Bronisław, kol. 
Skulska Ludwika, służ. 
Swiechocki Franciszek, 
bea zawodu 
iSuibczyński Franciszek, 
robotnik 
Stepczyńska Rozalja, be* 
zawodu 
Stepczyński Alfons, slus. 
Schmielchei Ana, bez z. 
(i ul. Chrobrego 10) 
93 (81) Skarb Państwa PKP 
Gdańsk 
95 (83) Skarb Państwa PKP 
Gdańsk 
Koszarowa 
(od ul. Reja do Sienkiewicza) 
1 (Sienk. 29) Deuter Alfred, 
Niemcy 
Admin. Briks Karol, ufl. 
Sienkiewicza 29 
szczyt domu 
(i ul. Sienkiewicza 29) 
2/6 Skarb Państwa, DOK VIII 
koszary 
(i ul. Sienkiewicza 31/33) 
3(1) Deuter Alfred, Niemcy 
Admin. Briks Karol, ul. 
Sienkiewicza 29 
Matuszak Jakób, em. (post. 
,P. P. 
.Matuszak Stefan, ślusarz 
5(3) Rosochowicz Arnold, 
ul. Mickiewicza 100 
Bruch Stefan, maszynista 
G rocki Ignacy, woźnica 
Grocki Aleks., rzeźnik 
Sawicki Hilary, rob. 
; 
Sawicki Szymon, Tob. 
Zabłoński Karol, monter 
7 (5) Witkowska Anna, bez z. 
Czarnecka Karolina, bez z- 
Czarnecka Olga, fryzjer. 
Witkowski Antoni, handl. 
8/10 Skarb Pańswa DOK VIII. 
VIII. Szpital Okręgowy 
Oddział Zakaźny 
Kolczyński Józef, podof 
izaw. 
Nawrot Maria, siostra 
P.C.K. 
9(5a) .Mroczkowska Antonina, 
ibez zawodu 
Chilkiewioz Jan, rob. 
Diratwa Czesław, oficer 
Fiałkowski Antoni, motor. 
tramwajowy 
Fipke Gustaw, bez zaw. 
Kulwicka Anna, gosp. 
Kolkowski Bolesław, 
palacz 
Kitt Waldemar, elektrom. 
Krysowa Wilhelmina, bez 
zawodu 
Krywuc Wacław, techn. 
miefn. 
Laskowska Genowefa, 
służąca 
Mroczkowski Zenon, książ. 
Płoskoń Karol, naucz. 
Płoskoń Adolfina, naucz. 
Ryłow Mikołaj, ślusarz 
Szreterowa EmiLja, bez 
zawodu 
Szreterowa Helena, kraw. 
Szreter Paweł, elektrom. 
Truskolaska Stefanja, 
biuralistka 
Zander Jan, motorn. tram. 
11/13(7/9) Cywińscy Henryk i 
Marja 
Borowicz Wacław, pom. 
kraw. 
Cywiński Juljan, robotnik 
Czyżewska Aleksandra, 
ibez zawodu 
Gierzyńska Wanda, b. z . 
Nowicki Leon. technik 
Niemczyński Tadeusz 
szofer 
Poprawski Władysław, 
konduktor tram. 
Szostak Jan, podof. zaw. 
Słupiński Wincenty, 
podof. zawodowy 
Tarnowski Jan, ślusarz 
12 Gmina miasta Torunia 
płac niezabudowany 
14 (36) Ożarowska Oktawja, 
Wejherowo 
Admin. Gunia Stanisław, 
urz. poczt. 
Gunia Jan, urz. pryw. 
Gunia Kazimierz, telef. 
Kossowska Jadwiga, bez z. 
Miastkowska Lucyna, 
krawcowa 
Miastkowski Kazimierz, 
krawiec 
Sawicki Kazimierz, pom. 
krawiecki 
Strzykała Michał, podof. 
zawodowy 
Zamiara Leon, podof. zaw. 
15/17 (10/13) Jnż. Broda Jan, 
wł. fabryki 
•Mikliniewicz Melamja, 
biuralistka 
Mikliniewicz Franciszek, 
robotnik 
Mikliniewicz Marta, służ. 
Neumann Jerzy, tokarz 
Szewczuk Bazyli, urz. pryw. 
16(38) Maj Felicja. Lipno 
Admin. Zawieracz Walerja, 
bez zawodu 
Andruszkiewicz Wanda, 
robotnica 
Domagała Władysław, 
podof. zawodowy 
Domagała Marja, gosp. 
Górniak Jan, podof. zaw. 
Migielski Teofil, magazyn. 
Pałucki Franciszek, .podof. 
zawodowy 
Różycki Józef, dozorca 
więzienny 
Schulc Józef, emeryt 
Sowiński Juljan, podof. z . 
Zawieracz Ryszard, ślusarz 
18(40) Zakrzewska Marta, rob. 
Brzyski Konstanty, ślusarz 
Centkowska Helena, 
posługaczka 
Halangiera Wawrzyniec, 
bez zawodu 
Szupryczyński Bolesław, 
wulkanizator 
Wiśniewski Bronisław, 
dekarz 
Zakrzewski Władysław, 
ucz. mechanik 
Żubkowski Juljan, cieśla 
19/21 Drewitz Paweł i Jadwiga 
ul. Mickiewicza 118 
20(42) Witkiewicz Jakób, 
Niemcy 
Admin. Kozłowski Stanisł., 
kond. tramwajowy 
Dereziński Stanisław, rob. 
Kosiński Franciszek, muzyk 
Mrowińska Małgorzata, 
bez zawodu 
Ossowski Józef, kołodziej 
Urbański Władysław, post. 
Pol Państw. 
Urbański Bolesław, ślusarz 
maszynowy 
Willmann Roman, stolarz 
22(44) Zakrzewski Damazy. 
bez zawodu 
Gorzelewa Agnieszka, bez 
zawodu 
Kiełb Władysław, podof. 
zawodowy 
Opaska Michał, emerytów. 
podoficer 
Sodkierwicz Władysław, 
podof. zawodowy 
Zakrzewski Damazy, ucz. 
, fryzjerski 
23/27 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
(i ul. Kochanowskiego 32) 
24(46) Jarocka Helena, bez z. 
Białożyński Józef, st. post 
Pol. Państw. 
168
		

/Pomorze_005_08_185.djvu

			Koszarowa 
Kozacka 
Jarocki Paweł, kupiec 
Jarocki Bronisław, kol. 
Królikowski Franciszek, 
kond. tramwajowy 
Krywaiski Franciszek, bez 
zawodu 
Krywalska Helena, rob. 
drukarska 
Mąka Agnieszka, bez zaw. 
Rutkowski Bronisław, 
podurz. poczt. 
Rutkowski Antoni, blacb- 
instalator 
Szomszor Teofil, robotnik 
Tabaczyński Antoni, 
•podof. zawodowy 
Wesołowski Aleksander, 
st. post. Pol. Państw. 
Wesołowski Józef, kraw. 
Zacharski Stanisław, rob. 
Wójciński Michał, podof. 
zawodowy 
(i ul. Reja 32) 
29 Noetzel Teodor, ul. Mic» 
kiewicza 124 
plac niezabudowany 
(i ul. Kochanowsk. 29/30) 
31 Kwiatkowski Józef, 
rpflac niezabudowany 
(od ul. Kochanowskiego) 
33(35) Liirtmann Henryk, 
Mickiewicza 107 
Arendt Adolf, robotnik 
Arendt Holdegard, służ. 
Kowalczyk Franciszek, urz. 
35(37) Naporski Wincenty, 
kupiec 
Dąbrowski Stanisław, ofic. 
Grodkowski Augustyn, 
post. Pol. Państw. 
Grodkowski Kaźmierz, 
blacharz 
Jakubiak Józef, .post. P . P . 
Jakubiak Wiktorja, rob. 
Krause Franciszek, emeryt 
Makowska Marta, służ. 
Robaszkiewicz Piotr, post. 
Pol. Państw. 
Robaszkiewicz Bronisław, 
biuralista 
Robaszkiewicz Stanisław, 
muzyk 
Rojcewicz Klementyna, 
bez zawodu 
Sudek Teodor, woźny 
Szramowski Gustaw, 
bednarz 
Szytniewski Edmund, eksp- 
Szytniewska Wiktorja, 
ekspedjentka 
37(37a) Zaremba Paweł i Ja. 
dwiga, Poznań Przecznica 
Nr. 6 
Adm. Walkowiak Jadwiga, 
ul. Słowackiego 136 
Gladkowski Paweł, st. 
kond. poczt. 
Gładkowska Katarzyna, 
robotnica 
Gładkowski Jon, ucz. kup. 
Ira Aleksander, podof. 
zawodowy 
Hudaszek Aleks., podof. 
zawodowy 
Jerka Antoni, urz. sądów. 
Kończykowski Antoni, bez 
zawodu 
Kończkowski Alfons. 
elektromonter 
Kubiakowa Matylda, bez 
zawodu 
Lewandowski Filip, straż. 
pożarny 
Maciejewski Franciszek, 
woźny 
Prejzmer Stanisław, bez 
zawodu 
Ploskowski Władysław, 
drukarz 
Sujkowski Aleksander, 
fotograf 
Sujkowski Hubert, ucz. 
op. filmów. 
Zakrzewski Stanisław, kol. 
39 Wiśniewski Stanisław 
Gackowska Marja, służ. 
Gołtwald Józef, pr. kol. 
Linke Ignacy, rob. 
Linke Helena, pom. intr. 
Linke Marja, rob. 
Mazur Józef, podof. zaw. 
Murawski Stanisław, pod­ 
oficer zaw. 
Manikowski Zygmunt, sto­ 
larz 
Stawiński Stanisław, pod­ 
oficer zaw. 
Więcławski Jan, rob. 
Więcławski Edmund, rob. 
Więcławski Kazimierz, 
ucz. introl. 
41 Byszewski Józef, robotnik 
Zawadzka Zof ja ibez zaw. 
Balcer Jan, podof. zaw. 
Byszewski Władysław, 
•czeł. szewski 
Celka Jan, emeryt 
Domżalski Alojzy, podof. 
zawodowy 
Dittuner Władysław, chor. 
pilot 
Hoffmann Ludwik, podof. 
zawodowy 
Sobieralska Anna, robotn. 
43 Ciżewski Anastazy, kol. 
Drews Jan, ślusarz 
Gorczyński Bruno, kupiec 
Iwańska Anna, bez zaw. 
Hachuj Władysław, em. 
podof. zaw. 
Kowalska Janina, służ. 
Kluszczyńska Magdalena, 
bez zawodu 
Kluszczyński Bronisław, 
robotnik 
Lewandowski Jan, rob. 
Maćkowiak Ignacy, st. 
post. PoL Państw. 
Maćkowiak Zofja, kraw. 
Maćkowiak Marja, eksp. 
Maćkowiak Helena, posług' 
Maćkowiak Jan, goniec 
Malbrandt Augustyn, rob. 
.Niewiemska Leok., kupc. 
kupcowa 
Piskorz Marta, robotnica 
Warachowicz Bolesław, 
robotnik 
Wiśniewski Józef, krawiec 
45 Drews Emilja, Niemcy 
Adm. Langiewicz Józef, 
ul. Reja 20 
(i ul. Reja 30) 
Kozacka 
(od ul. Grudziądzkiej do 
Dworca Północnego) 
1 Okręgowy Urząd Ziemski, 
Urząd Ziemski, 
Grudziądz 
(i ul. Grudziądzka 123) 
2/4 (9) Werner Marta, bez 
zawodu 
Ceglewski Bolesław, 
kowal 
Drobczyński Józef, szofer 
Dąbrowski Józef, piekarz 
Jaśniewski Franciszek, rob 
Jaśniewska Władysława, 
robotnica 
Kochniarz Stanisław, rob. 
Lewandowski Franciszek, 
bez zawodu 
Miciun Juljan, ślusarz 
Rumiński Jan, rob. 
Schmytkowski Jan, cieśla 
poljer 
Sulińska Marja, bez zaw. 
Siemanowski Andrz., szof. 
Steigmann Zygmunt, rob. 
Steigmann Helena, rob. 
Steigmann Łucja, rob. 
Skonieczny Franciszek, 
murarz 
Skonieczny Antoni, szewc 
Skonieczna Helena, rob. 
Skonieczna Elżbieta, Tob. 
Wawrowski Jan, kolej. 
Wantowski Franciszek, 
robotnik 
169
		

/Pomorze_005_08_186.djvu

			Kozacka 
Krasińskiego 
Ziółkowska Rozalja, bez 
zawodu 
Ziółkowski Leon, ucz. 
murarski 
(i ul. Koniuchy 1/3) 
3 (12) Baumgart Marjan 
5(10) Przeperski Agaton, wł. 
zakl. ogród. 
Lewandowski Ludwik, 
prakt. ogród. 
Przeperski Józef, sekr. adw. 
iPrzeperski Bernard, ogród. 
6/66 Okręg. Uirtząd Ziemski 
Grudziądz 
plac 
7/23 Przeperski Agaton, ul. 
Kozacka 5 
plac 
25/41 Okręgowy Urząd Ziem» 
ski, Grudziądz 
plao 
43/45 Kappis Teresa, uQ. Ko» 
zacka 68/74 
plac 
(i ul, Koniuchy 69/73) 
44/51 Kappis Teresa, ul. Ko» 
zacka 68/74 
plao 
(i ul. Koniuchy 76/82) 
53 Gazliński 
55 Piardach 
plac 
57 Stachóra Józef, 
plao 
59 Kappis Teresa, ul. Koza» 
oka 68/74 
plac 
61 Gmina miasta Torunia 
plac 
68/74 Kappis Teresa, bez izaw. 
Kappis Ralf, rolnik * 
(i ul. Koniuchy 63/67) 
76/86 Kappis Teresa, 
plac 
(iufl. Koniuchy 68/74) 
88 Gmina miasta Torunia 
plac 
Kraińska 
(od ul. Polnej do ul. W. Rów) 
1 Skowron Stanisław, 
plac 
(i ul. W. Rów 41) 
2 Beyer Krystian, 
plac 
(iu 1. W. Rów 43) 
3/5 Toruńska Fabryka Chleba 
plac 
4/8 Chrzanowski Władysław, 
ul. W. Rów 39 
plao 
7/9 Uklejewska Helena, 
plao 
10/120 Ehlert Bronisław, ul. 
Polna 17/19 
plac 
1.1/15 Ehlert Bronisław, ul. 
Polna 17/19 
plac 
17/21 Dybowska Jiiljanna, ul. 
Polna 11/13 
plac 
(i ul. Polna 14/18) 
Krasińskiego 
(od Czerwonej Drogi do 
ul. Moniuszki) 
1/3 Skarb Państwa, D.O .K . VIII 
Mieszkanie Wojewody 
(i ul. Fredry 8) 
2 Ruszkowska Anastazja, 
Mickiew. 1/3 
(i ul. Czerw. Droga 9/15) 
4 Skarb Państwa — Zarząd 
Dróg Wodnych 
mowa budowla 
5/13 Gmina miasta Torunia 
plac mizabudowany 
(i ul. Fredry 7/9) 
(i ul. Moniuszki 2/8) 
6(10) Dr. Ossowski Paweł, 
adwokat i not. 
(i ul. Moniuszki 10) 
(od ul. Moniuszki do 
ul. Derdowskiego) 
8/10 Gmina miasta Torunia 
korty tenisowe 
(i ul. Moniuszki 11/21) 
12/16(2) Gmina im. Toruniu 
Hala gimnastyczna 
Wiśniewski Józef, 
wywiad, miejski 
15 Szumanowa Emilja, emer. 
Biilow Marja, bez za w. 
Dekowska Zofja, służ. 
Jarocki Franciszek, 
doz. domu 
Mrozowicka Zofja, 
dziennikarka 
.Zakrzewska Zofja, kuch. 
(i ul. Moniuszki 5/9) 
17 Groblewski Władysław i 
Jadwiga, ul. Bydg. 10. 
Heyne Tekla, bez zawodu 
Jagalski Wiktor, urz. 
Kopicka Marta, naucz. 
Kralewski Leon, em. urz. 
Kralewski Paweł, urz. 
Kraińska Bronisława, służ. 
Kuźmierkiewicz Kazimierz, 
em. nauczyciel 
.Dr. Lewicki Henryk, 
lekarz 
Lemke Adela, bez zaw. 
Ornassówna Stefanja, 
naucz. 
Pawłowicz Marja, urz. 
Preisner Stanisław, em. 
oficer 
Pastwa Juljaruna, służ. 
Swieczkowska Marjanna. 
bez zawodu 
Wierzbowska Juljanna, 
.bez zawodu 
Wierzbowska Helena. 
urz. państwowa 
Wilczyńska Czesława, 
•urz. miejska 
Żukrowski Wiktor, urz. 
państwowy 
Ziółkowska Anastazja, 
służąca 
Schedlin s Czarliński Alek. 
dziennikarz 
18/20 Gmina miasta Torunia 
wejście z ul. Derdów 
skiego 
(i Derdowskiego 8/14) 
.19 Piechocka Władysława, 
bez zawodu 
Piechocki Władysław, 
mistrz stoi. 
21 Grześkowiak Zofja, 
Rynek St. 31/34 
plac niezabudowany 
(od ul. Derdowskiego do 
ul. Matejki) 
22/26 Gmina m .Torunia 
plao niezabudowany 
(i ul. .Matejki 24/32) 
(i Derdowskiego 9/15) 
23/25 Sobkowicz Marjain, 
plac niezabudowany 
27 Hajdemowa Emilja, ul. 
Derdowskiego 6 
Sofokowiczowa Stanisława 
(i ul. Derdowskiego 6) 
28 Walter KaroL Bydg. 52 
plac niezabudowany 
(i ul. Matejki 21/29) 
(od ul. Matejki do 
ul. Konopnickiej) 
29/33 Walter Karol. Bydgoska 52 
(i ul. Matejki 16/22) 
(i ul. Derdowskiego 1/7) 
30/34 Trembicka Wanda, "ul. 
Legjonów 16 
plac niezabudowany 
35/39 Walter Karol, ul. Byd* 
goska 52 
plac niezabudowany 
(i ul. Matejki 19) 
36/40 Trembicka Wanda, ul. 
Legjonów 46 
Glatzel Joanna, urz. 
państwowa 
Marquart Stanisław, urz. 
państwowy 
Szymańska Leokadja, 
nauczycielka 
170
		

/Pomorze_005_08_187.djvu

			Krasińskiego 
Krasińskiego 
41 Kriewes — spadkobiercy 
ogród 
42 Ottello Kern., Bydgoska 37 
Nowaczewski Józef, 
szofer 
43 Michejda Anna, 
ul. Bydgoska 32 
ogród 
44 (50) Ihnaitowiczowa Nieczu» 
ja Wincentyna, bez za w. 
Antonowicz Walerjam, 
kom. iprpulk. inż. 
Błońska Marja, emerytka 
Błoński Zbigniew, podch. 
Batc Piotr, wartow. 
Dąbrowska Pelagja, kuch. 
Diressler Franciszka, służ. 
Degórski Zygmunt, urz. 
(państwowy 
Golachowska Rita, bez z. 
Gajewska Helena, bez z. 
Górakówna Anna, służ. 
Horecka Zofja, korespon. 
Kaweoki Michał, emeryt 
Kurnatowski Eustachy, 
inż. rolny 
Kopczyńska Marja, służąca 
Kruczkowska Leokadja, 
służąca 
Kornecka Irena, bez z. 
Dr. Krajski Włodzimierz, 
lekarz 
Kulerski Jan, adwokat 
Khuem Kryk Nelly, 
korespondentka 
•Lisowski Wincenty, emer. 
Lisowska Marja, biuralist. 
Miąskowski Józef. czel. 
murarski 
Moskalówna Ludwika, służ. 
Matkowski Karol, em. ofic. 
Niklewski Marjan, adwok. 
Niklewska Stefanja, em. 
Niklewski ALfons, kier. 
biura 
Pióro Stefan, urz. pryw. 
Porzyńska Łucja, służ. 
Popiel Jan, em. starosta 
Pepłowska Eugenja, bez 
zawodu 
Stornkowa Władysława, 
bez zawodu 
Sylwestrowicz Kazim., inż. 
Tomorowicz Józef, rolnik 
Żurawska Józefa, emeryt. 
Zięciak Bronisława, bez 
zawodu 
Zajdzikowska Kaźmiera, 
bez zawodu 
45 Tuszyński Ludwik, urz. 
celny 
Kwiatkowska Stanisława, 
służ. 
Wąsikowska Marjanna, 
bez zawodu 
Wąsikowska Małgorzata. 
fryzjerka 
Wąsikowski Alfons, szofer 
4ó Wiśniewska Stanisława, 
ul. Konopnickiej 20 
wejście z ul. Konopnic 
(i ul. Konopnickiej 20) 
47/49 Konsulat Niemiecki, 
Bydgoska 34/36 
wejście z ul. Bydgoskiej 
51 Kołakowska, Radzyń p. 
Grudziądz 
Fedyk Stefan, dzierżaw. 
(i ul. Konopnickiej 18) 
(od ul. Klonowicza do 
ul. Sienkiewicza) 
64 Żołędowski Felicjan. 
Poznań, ul. Matejki 4 
(i ul. Klonowicza 29) 
66 Guzicki Franciszek mistrz 
malarski i Marta bez z. 
Bitońskj Stanisław, biural. 
Boszko Ryszard naucz, 
gim. 
Boszko Sabina, naucz. 
Malinowski Władysław, 
urz. prywatny 
Michalska Barbara, bez z. 
Ossowski Wacław, urz. 
miejski 
68 Gehrz Emma, ul. Mickie* 
wicza 83 
Dembiński Roman, podof. 
zawodowy 
Grabowski Aleksander, 
•fryzjer 
Grabowska Łucja, fryzj. 
Grabowska Halina, bez z. 
Kłos Jan, rob. 
Kłos Leon, robotnik 
Kłos Bronisław, introł. 
Kłos Bronisława, biural. 
Kolankowski Jan, rob. 
Lencówna Hildegarda, 
wychów.' 
Nadrowski Alojzy, rob. 
Nadrowska Weronika, 
robotnica 
Nadrowski Bernard, rob. 
Piątek Wojciech, .rob. 
Pocierznicki Franc. rob. 
Skoniecka Rozalja, bez z. 
Szwarc Konrad, .murarz 
69 Balau, Klonowicza 27 
(i ul. Klonwicza 27) 
70 Tyljan Wanda, bez za w. 
Ignatowicz Antoni, funkcj. 
tramw. 
Laude Fryderyk, ślusarz 
Orłowski Władysław, rob. 
Szyczewski Franciszek, 
pom. malarski 
Saczepamowska Konstan., 
bez zawodu 
72 iKJeinkinderbewahrverein 
Adm. Weese Gustaw, 
M. Ganbary 5 
Gehrke Łucja, naucz. 
Makowski Ignacy, fryzjer 
Makowski Heryk, uczeń 
fryzjerski 
Pankowska Jadwiga, urz. 
państwowa 
73/75 Gmina miasta Torunia 
Szkoła Powszechna 
i ul. Sienkiewicza 6/8 
74 Drzymuchowska, ul. Byd» 
goska 78 
i ul. Sienkiewicza 10 
od ul. Sienkiewicza do 
ul. Kochanowskiego) 
77 Kochinke Fryderyk, Sien» 
kiewicza 9, wejście z ul. 
Sienkiewicza 
i ul. Sienkiewicza 9 
79 (73) Kochinke Fryderyk, ul. 
Sienkiewicza 9 
Bisanz Artur, bez z. 
Chojnicki Zygmunt. prze« 
mysłowice 
Jaśkiewiczowa Stefanja, 
krawcowa 
Lenz Ida. służąca 
Liszko Henryk, porucznik 
Selke Gertruda, naucz. 
Szurgot Kazimierz, oficer 
Szczepaniak Marjanna, 
służąca 
Voroyen Adalbert, bez z. 
100 (96) Życzkowski Stefan, 
ul. Szeroka 37 
Buttkus Katarzyna, bez z. 
Cimmermann Katarzyna, 
ogrodniczka 
Groblewski Franciszek, rob 
Groblewski Stefan, malarz 
Kowalska Łucja, rob. 
Krokowski Adam, bez z. 
Kiciel Anna, biural. 
Krętowicz Aleksander, 
mechanik 
Pilarczykowa Ludwika, bez 
zajęcia 
Pawłowski Mikołaj, podof. 
zawodowy 
Pawłowski Zygmunt, uczeń 
piekarski 
Rutkowska Pelagja, rob. 
Wegner Ida, bez z. 
Wiszniewski Bolesław, rob. 
Zauszniewski Michał, rob. 
102 (96) Buntkowski Kazimierz, 
ul. Król. Jadwigi 1 
Dobrzyńska Helena, biural. 
Filipkowski Mieczysław, 
oficer 
Goroński Leon, techn. urz. 
telegraf. 
171
		

/Pomorze_005_08_188.djvu

			Krasińskiego 
Kraszewskiego 
Iznoskoff Aleksander, 
oficer 
Janusz Antoni, oficer 
Kaniewski Antoni, rzeź 
biarz kamień. 
Olszewski Witold, agronom 
Palkowska Stefanja, pokój. 
Rutkowski Aleksander, 
woźny Fund .Bezr. 
Schaffer Edmund, em. pułk. 
Sępowski Adam, m. piek. 
Wernecka Anna, bez z. 
Zygmundówna Ewa, bez z. 
i ul. Kochanowskiego 10 
104 Majewski Henryk, Ryba. 
ki 53/55, wejście z ulicy 
Kochanowskiego 
i ul. Kochanowskiego 7 
111 Gliński Adolf i Franciszek 
i ul. Kochanowskiego 5 
113 (97) Ronatowski Franciszek 
bez z. 
Bajger Rozalja, bez z. 
Bajger Helena, rob. 
Kaniewski Aleksander, rob. 
Ronatowski Bolesław, stoi. 
Ronatowski Jan, szewc. 
116 (112) Wydro Michał, Kra. 
ków. Kiosk AB 
Admin. Bijałdowa Walerja, 
Wielkie Garb ary 3 
Antkiewicz Leokadja, 
krawcowa 
Gęsicki Franciszek, rob. 
Gęsicki Czesław, urz. bank. 
Gęsicki Ludwik, ogrodnik 
Gęsicka Marta, krawcowa 
Kaźmierska Aniela, bez z. 
Kościelska Marjanna, bez z. 
Karalus Jan, podof. zawód. 
Kamiński Jan, emeryt 
Kamiński Bronisław, uczeń 
mech. 
Pokuciński Jan, Tob. 
Pokucińska Marja, ucz. biur. 
Pokucińska Helena, ucz. 
sklep. 
Treiderowski Józef, stróż 
Treiderowski Bernard, ślus. 
Treiderowska Bronisława, 
maszyn. 
Treiderowski Franciszek, 
robotnik 
Włoszyński Bolesław, 
mechanik 
Wierzchowski Józef, kond. 
kolej. 
Wierzchowska Władysława 
ekspedjentka 
120 (114) BillewiczaStankiewicz 
Marja, Mickiewicza 115 
Dzięciołowski Adam, 
woźny Wojew. 
Gierasimiuk Jan, ucz. psal. 
mista 
Głowacki Franciszek, bez z. 
Iwanow Dymitr, urz. m . 
Jakubowski Zygmunt, rob. 
Krawczyk Stanisław, oficer 
Kostrzewska Kazimiera, 
bez z. 
Przysiecki Ludwik, kreślarz 
Przysiecki Henryk, urz. m . 
Przysiecka Alina^ urzędn. 
państw. 
Przysiecka Zofja, urzędn. 
państw. 
Rzeszowska Marja, bez z. 
Ziemlewski Franciszek, rob. 
i ul. Reja 12 
3 Szymański Leon, Podgórz, 
Główna 50 
Admin. Makowski Józef, 
ul. Słowackiego 59 
wejście z ul. Reja 
i ul. Reja 10 
Kraszewskiego 
(od Czerwonej Drogi 
do lasku miejskiego) 
1 Zahrer Ella, Niemcy 
Admin. Pellowska Szarlot. 
ta. Św. Ducha 3 
i ul. Czerw. Droga 23 
2 Stowarzysz. Urzędników 
Admin. Smolny Stefan 
Alexandrowicz Witold, Bo­ 
lesław, ini. leśny 
Bolduan Teodor, urz. 
Wojew. 
Czerniewska Antonina, 
urz. K. Ch. 
Duraj Juljan, urz. państw. 
Elzanowska Elżbieta, służ. 
Jasińska Irena, bez x. 
Knutb Gertruda, służ. 
Miłoszewska Wład urz. 
Piotrowski Kazimierz, 
urz. państw. 
Sciborowa Jadwiga, urz. 
Stojanowski Stanisław, 
urz. państwowy 
Sadokierska Ludwika, służ. 
Schmidt Juljusz, urz,. 
Wojew. 
Sikorska Elżbieta, słui. 
Tuszyńska Jadwiga, urz. 
Wysogląd Marjan, urz. 
Wojew. 
i ul. Dr. Lud. Rydygiera 1 
i ul. Czerw. Droga 25 
3 Czachowski Tadeusz, ulica 
Szosa Chełmińska 103 
plac — składnica 
4/18 Skarb Państwa, DOK VIII 
(fortyfikacja) płac niezab. 
Doerferowa Zofja, ul. Sło. 
wackiego 4 
plac 
7 (ul. Słowackiego 4) Corning 
Gustaw i Neske Marta, 
ul. Słowackiego 5 
plac 
9 (Słowackiego 6) Hinze Ka. 
roi, ul. Słowackiego 8 
11/15 Grosser Anna. ul. Mickie» 
wicza 18 
plac 
i ul. Moniuszki 22/30 
17/23 Grosser Anna, ul. Mickie» 
wicza 18 
plac 
i ul. Moniuszki- 31/39 
20/22 Bartlewski HeTman 
plac 
24/30 Ewang. Gmina Kościelna, 
ul. Różana 4 
cmentarz 
25 Lipińska Stanisława, ulica 
Chełmińska 5 
plac 
27 Rygielska Magdalena, 
ul. Matejki 48 
Hanke Fryderyka, bez z. 
Radzikowski Władysław, 
handlowiec 
Rygielski Ludwik, stolarz 
Stein Alfons, handlowiec 
i ul. Matejki 48 
29/51 Gmina miasta Torunia 
lasek 
i uł. Matejki 45 
32 Kastner Feliks, rob. 
Kastner Marja, biur. 
34 Kaplica Baptystów 
i ul. Matejki 50 
36/40 Rinow Walter, ul. Matejki 
i ul. Leśna 2/10 
i ul. Matejki 47/57 
42 Hahn Helena 
plac 
i ul. Leśna 1/5 
44 (21 i 21 a) Lewandowski Sta» 
nisław, woźny P. P. 
Berent Władysław, ślusarz 
Ciechanowski Józef, rob. 
Ciechanowski Stanisław, 
robotnik 
Ciechanowska Rozalja, rob. 
Ciechanowska Pelagja, rob. 
Czerwiński Kazimierz, szof. 
Chilkowski Jułjusz, malarz 
Ewertowski Djonizy, rob. 
Glinko Bolesław, kier dz. 
pil. 
Kaczmarek Karol, rob. 
Kwiatkowski Józef,, wojażer 
Kwiatkowski Bronisł rob 
172
		

/Pomorze_005_08_189.djvu

			Kraszewskiego 
Król. Jadwigi 
Makowska Leokadja, biur. 
MaJcowska Bronisława, 
stenotypistka 
Poniedziałek Roman, woź» 
ny DOK. 
Senkowska Marjanna, rob. 
Stocki Stanisław, kolejarz 
Ulasiński Stanisław, agr. 
inż. 
46 (23) Wiśniewski Władysław, 
radca wojew. 
Wiśniewska Anna, bez z. 
Dr. Banaś Aleksander, insp. 
wojew. 
Dempniak Karol, insp. woj. 
Filipkowski Michał, oficer 
Kanarska Leokadja, bez z. 
Laskowska Joanna, służ. 
Magdziński Mieczysław, 
urz. państw. 
Woluszewska Helena, służ. 
48 Wiśniewskie Władysław, 
ul. Kraszewskiego 46 
plac 
Król. Jadwigi 
(od ul. Szerokiej do Rynku 
Nowomiejskiego) 
1 Jacob Ryszard, aptekarz 
Buntkowski Kazimierz, 
6©kr. miejski 
Dr. Goławśki, Władysław, 
lekarz 
Leis Emilja, służ. 
Mokszycki Kazimierz, 
emeryt 
Nowak Czesława, słui. 
Schlarbaum Franciszka, 
b»z zaw. 
Szczerba Piotr, bez. zaw. 
i Rynek Now. 13 
2 Schmidt Joanna, St. Ry­ 
nek 27 wejście dylko do 
składu 
i ul. Prosta 1 
3 Głowiński Paweł, szewc 
Głowiński Paweł, poro. 
zeganm. 
4 Kopliński Marian, 
Przed- 
zaimcze 15 
Kapczyński Stanisław, kup. 
Podolecki Stefan, inż. 
ochr. las. 
Smutkowska Krystyna, 
bez zaw. 
Wielkanowska Anastazja, 
bez zaw. 
5 Chrzanowska Aniela i Bro­ 
dnicka, Poznań, ul. Ma­ 
tejki 55 
Administrator Makowski 
Ludwik, ul. Szeroka 2 
Bulmerinq Michał, adwokat 
Cybulska Rozalja, kucharka 
Dudek Franciszek, podof. 
zaw. 
Drumowicz Helena, służ. 
Gebaraka Anna, wł. imag. 
kapel. 
Hechelski Antoni, oficer 
łączn. 
Kotowicz Jadwiga, gosp. 
Kamiński Jan, eksp. poczt. 
Majchrowicz Bonifacy, 
kupiec 
Łukowski Stanisław, kier. 
szkoły 
Majewska Cecylja, służ. 
Stojałowska Zofja b. zaw. 
Trzcińska Franciszka, służ. 
Zdrojewski Przemysław, 
urz. pryw. 
Zagrabski Wacław, kraw. 
6 Granowska Ida, bez zaw. 
Brzezicka Marta, bufetowa 
Bogacka Joanna, krawc. 
Brandt Bruno, asyst, poczt. 
Czerwińska Helena, bufet. 
Granowska Elfryda, 
pielęgniarka 
Gołębiewski Maksymiljan, 
stołowy 
Jankę Wilhelm, pTakt. 
kup. 
Kieskówna Marja, bafciarka 
Motylewska Wanda, b. z . 
Topór Jan, rob. 
Warszawski Berus, podróż. 
7 Sendowski FiszeJ, kupiec 
Beyer Gertruda, służ. 
Groroczakiewicz Juliusz, 
oficer 
Jankowska Kunegunda, 
służ. 
Steinwender Otto, organ. 
Steinwender Traute, 
stenołyp. 
8 Willig Ludwig, Niemcy 
Admin. Gerdom Henryk, 
ul. Św. Katarzyny 
Bożejewicz Anastazja, bona 
Pendzel Rafał, kupiec 
Szulc Marta, służ. 
9 Dowsinowa EzecShiela, 
Płock, ul. Piekarska 3 
Admin. Makowski Józef, 
ul. Słowadk. 59 
Abibe Tadeusz, woźny p. 
Ciesielska Stanisława, służ. 
Cichocka Stanisława, b. 	
			

/Pomorze_005_08_190.djvu

			r 
Król. Jadwigi 
Krzyżacka 
{od ul. Wielkie Garbary) 
Kościełska Helena, naucz. 
Pietrzak Janina, biural. 
Pietrzak Helena, ibiural. 
Pietrzak Eugemja, biural. 
Schulz Rudolf, woźny 
Schulz Herbert, urz. 
16 Jezierski Władysław 
i iuL M. Garbary 1/3 
18 Grosser Paweł, kupiec 
Pyka Ludwik, kupiec 
Szymańska Gertruda, służ. 
20 Weese Gustaw, ul. Małe 
Garbary 5 
Schulz Elżbieta, eksp. 
Stoller Hans, urz. bankowy 
Stoller Anna, bez zaw. 
Skurjusowa Marjanna, 
kucharka 
Zielińska Helena, kupc. 
Glińska Cecylja, bez zaw. 
Gliński Jan, woźny 
Gliński Zygmunt, murarz 
Gliński Kazimierz, rob. 
22 Maijerowa Alicja, wł. skl. 
tytom. 
Maćkowska Walerja, służ. 
24 Jasiński Ignacy, Rynek 
Star. 26 
iBąkówna Jadwiga, igosp. 
Bukowski Anastazy, czel. 
rzeźn. 
Drewek Leon, ucz. rzeźn. 
iEhn Olga, bez zaw. 
Górski Bernard, czel. rzeź. 
Jasiński Brunon, kupiec 
Jabs Ida, służ. 
Kwiatkowska Wanda, eksp. 
Kowalska Władysława, 
eksp. 
Królikowski Edmund, czel. 
rzeźn. 
Lewiński Franciszek, 
	
			

/Pomorze_005_08_191.djvu

			Krzyżacka 
Kujawska 
Gawarkiewicz Józefa, 
rzeźmiczka 
Kielbratowsk: Bolesław, 
dozorca więz. 
Klepinowski Antoni, dest. 
Klepinowski Kaźmierz, 
ślusarz 
Klepinowski Norbert, 
mechanik 
Klepinowska Marta, biura! 
Korzeniewski Leon, emer. 
Lewandowski Józef, rzeź. 
Lewandowska Marta, 
akuszerka 
Litkiewicz Helena, 'rob. 
Morenz Dorota, emeryt. 
Nowakowski Aleks, robot. 
Rezmerowski Józef, piek. 
Ryzner Franciszek, podof. 
zawodowy 
Stawicki Franciszek, kol. 
Tetzlaff Anastazja, kuch. 
Tomilin Agnieszka, bez z. 
(i ul. Browarna 13) 
2 Jakólbczak Kazimierz, 
Rynek Now. 8 
wejście z Rynku Now. 
{i Rynek Nowom. 8) 
3 Lewandowski Stanisław, 
kupiec 
Lewandowski Józef, 
bankowiec 
Lewandowski Antoni, 
- 
urz. 
wojew. 
Leśniewski Władysław, 
p. o . insp. szkol. 
Nowakowski Jan, mechan 
Wyborski Franciszek, 
asesor sąd. 
4 (2) Winiarski Przemysław, 
wl. fabryki 
Czajkowska Eliżebieta, bez 
zawodu 
O rylska Anna, gospodyni 
Winiarski Metody, m. ślus. 
5 Rychter 
Leopold, ul. 
Kościuszki 77 
Admin. Zieliński Bromisł. 
Ciernicka Zof ja, kasjerka 
Ciernicki Roman, apl. sąd. 
Hansel Karol, prokurent 
Kowalewski Józef, kupiec 
Pilarska Julianna, służ. 
Szaeffer Jerzy, nacz. Urz. 
Skarb. 
Szubryezyńska Ksawera, 
•bez zawodu 
Szybryczyński Władysław, 
urz. wojew. 
Schumann Ida, krawcowa 
iSkilbski Feliks, funkcj. 
państw. 
Teske Karolina, bez zaw. 
Wegner Walter, ucz. stoi. 
6.(4) Rauhut Franciszek, 
woźny sąd. 
Januszewski Wincenty, 
m. introligatorski 
7 Lewicki Władysław, 
wojażer 
Dera Hieronim, pomocnik 
piekarski 
Groszewski Feliks, ucz. 
piekarski 
Jeżewski Paweł, pom. 
fryzjerski 
Kubiak Tadeusz, oficer 
Mrozek Stanisław, m. piek. 
Mrozek Aleksy, kupiec 
Mrozek Leon, piekarz 
Małkowski Franciszek, 
©zel. piekarski 
Mosiński Bolesław, urz. 
pryw. 
Namowicz Leon, urz. 
Namowicz Julja, krawc. 
Przybyliński Bronisław,' 
piekarski 
Rutkowski Józef, fryzjer 
Sękowicz Franciszka, bez z. 
Urban Józefa, bez zawodu 
Urban Zygmunt, naucz. 
Urban Wanda, biral. 
Zalewska Agata, bez zaw. 
Gajkowski Jan, mechanik 
Gronkowski Piotr, rob. 
Gronkowski Konrad, ślus. 
Gronkowska Janina, kraw. 
Kwaśniewski Paweł, sekr. 
teatralny 
(i ul. W. Garbary 4) 
8(6) Połaszewski Józef, bez 
zawodu 
Dickfer Bronisław, funkcj. 
kolej. 
Lewandowska Marcela, bez 
zajęcia 
Lewandowska Anastazja, 
krawcowa 
Meks Adolf, właśc. realn. 
Piontek Józef, ślusarz 
Połaczewski Roman, kier. 
statku 
Szczepańska Elżbieta, kupc. 
Szczepańska Marja, kupc. 
Wieczorkowska Marja, 
hafciarka 
Zwoliński Ludwik, kowal 
Zwolińska Kazimiera, eksp. 
Zwolińska Marja, ekspedj. 
i ul. W. Garbary 6 
Ks. Kujota 
(od ul. Bydgoskiej do 
ul. Rybaki) 
1 Tyrakowski Józef, 
Bvdgoska 39 
i ul. Bydgoska 39 
2 (Willamowska Herta, 
Bydgoska 41, 
ogród 
i ul. Bydgoska 41 
3/5 Masa upadłościowa firmy 
Taffel 
Admin. Chrzanowski Józef 
inż., Fredry 4 
4 Willamowska Herta, ulica 
Bydgoska 41 
6 Stow. Urzędników dla bu» 
dowy domów i mieszkań 
Adm. Lendzion Stanisław, 
urz. miejski 
Borkowski Jan, urz. Banku 
Polskiego 
Bucka Eugenja, służ. 
Krzywicki Antoni, kupiec 
Krzywicka Aleksandra, bez 
zajęcia 
Kowalski Jan, em. urzędnik 
celny 
Kowalska Emilja, książk. 
iKowalska MaTta, kasjerka 
Kalkówna Eleonora, służ. 
Łaski Kazimierz, urz. Pom. 
Stow. Ubezp. 
Rigel Joanna, bez z. 
Rigel Hildegarda, naucz. 
Wieczorek Jadwiga, bez z. 
Wyrobek Antoni, urzędnik 
państw. 
Zaleski Michał, dyr. Pow. 
Kasy Oszczędności 
i ul. Rybaki 
7 Radziecki, Rybaki 38 
i ul. Rybaki 36 
Kujawska 
(od Dworca Toruń Przem. 
do pływalni wojskowej) 
1 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk 
Dworzec Przedmieście 
2 Skarb Państwa, PKP. 
Dom familijny 
3 Skarb Państwa, P; K. P. 
Gdańsk 
Fadacz Marja, służ. 
Krawczyk Łucja, służ. 
Paruzak Jan, urz. państw. 
Rutkowski tStef., urz. celny 
Dom familijny 
4 Skarb Państwa, PKP. 
Gdańsk 
5 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk 
ekspedycja towarowa 
7 Skarb Państwa, PKP. 
Gdańsk 
Stara parowozownia 
8/12 Skarb Państwa, DOK VIII 
Magazyn i plac 
175
		

/Pomorze_005_08_192.djvu

			Kujawska 
Lelewela 
9 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk 
Dom familijny 
11 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk 
Dom familijny 
13/21 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk 
plac 
14/16 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
18/22 Skarb Państwa. DOK VIII 
Łazienki wojskowe 
Legjonów 
(od ul. Grudziądzkiej do 
ul. Podgórnej) 
1/9 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
2/8 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
10/12 Inż. Grabowski Jan, 
Warszawa, Podwale 3 
Tauberg Otto, 
i ul. Grudziądzka 9 
11/15 Kilichowski Franciszek, 
restaurator 
i ul. Grudziądzka 5/7 
14(2) Ulatowska Jadwiga, b. z . 
TJlatowski Kazimiea-z, inż. 
arch. radca miej. 
Zalewska Rozalja, służ. 
Zalewska Władysława, ku­ 
charka 
15 Marcinkowski Franciszek 
plac 
16(4) Dolikat Henryk, m. ślus. 
Delikat Klemens, ni. ślus. 
Hajduk Stanisław, urz. sk. 
Jeżewski Stefan, rob. 
Jankowski Władysław, ucz. 
ślus. 
Kaczyński Franciszek, urz. 
kontr. sk. 
Lindner Walter, urz. pańs. 
Trembicki German, kupiec 
Wiłamowska Klara, bez z. 
17 Lewandowska Ludwika 
plac 
i ul. Bawarczyków 8 
18/24 Gmina miasta Torunia 
plac 
i ul. Dekerta 6 
19/27 Gmina miasta Torunia 
plac i ul. Dekerta 2/4 
i ul. Bawarczyków 7/9 
26(8) Praski, Chojnice 
Obermuller Piotr, kolejarz 
Reamer Alfons, piekarz 
Sadowski Wojciech, kolej. 
Stempski Jan, rob. 
i ul. Dekerta 7 
28 Bielski Stanisław, ul. Ki ­ 
lińskiego 10 
i ul. Kilińskiego 10 
29(7) Drukarnia Robotnicza 
Antczak Antoni, dyr. druk. 
Antczak Jan, palacz 
Liechen Marja, bez z. 
i ul. Dekerta 7 
30(10) Frank Paweł, urz. pryw. 
i ul. Kilińskiego 9/13 
31 Grześkowiak Wojciech, 
Rynek Starom. 33/34 
i ul. Kilińskiego 6/8 
32(12) Kasprzycki Antoni, rob. 
Pańska Gertruda, bez z. 
33 Kabłowski Leonard, Kiliń­ 
skiego 7 
i ul. Kilińskiego 7 
34 Popławska Adela, W. Gar- 
bary 8 
plac 
35(9) Płaskowicka Helena, b. z . 
Buszowa Rozalja, bez z. 
Dylewska Teofila, rob. 
Janiszewski Czesław, ucz. 
kotl. kow. 
Płaskowicki Gustaw, emer. 
oficer 
Tarczykowski Bolesław, 
urz. kolej. 
36/38 Tuniszewski oRman, 
ul. Podgórna 32 
Bieżyńska Władysława, 
bez z. 
Berendt Leon, st. post. PP . 
Cichocki Leon, kolejarz 
Grzybowski Józef, ogrodn. 
Gawron Walenty, grafik 
Krawczyk Stanisław, ślus. 
Karłowski Stanisław, kup. 
Krause Franciszek, funkcj. 
państw. 
Krause Wanda, ucz. kraw. 
Moezyński Józef, pilarz 
Mundt Antoni, podof. zaw. 
Sasowski Franciszek, kol. 
Warot Władysława, b. z . 
Warot Roman, ucz. ślus. 
Wiche Helena, pielęgn. 
Wiche Józefa, praczka 
Warot Helena, cksp. 
i ul. Podgórna 32 
37(11) Borowski Jan, kier. tar. 
Czyżniewski Józef. st. 
pocztyljon 
41/43 Czarnecki Leonard, 
ul. Podgórna 30 
Gutowski Antoni, ni. fryz. 
Węgrzynowski Andrzej, 
linotyp. 
i ul. Podgórna 30 
Skowronek Józef, bez z. 
Szczęsny Bronisław, piek. 
Cybulska Leokadja bez z. 
Cybulski Jan, budown. 
Cybulski Konrad, pom. h . 
Lelewela 
(od ul. Grudziądzkiej do 
ul. Kołłątaja). 
1 Schweildrig Mina, 
ul. Kołłątaja 18 
plac 
i ul. Kołłątaja 18 
2/4 Guderjan Herman, ul. Koł­ 
łątaja 29 
plac 
i ul. Kołłątaja 12/16 
Kiełbasiński Leon, rob. 
Thiels Natalja, bez z. 
Wencel Franciszek, bruk. 
i ul. Chodkiewicza 16 
3 Hentschel Maks, ogrodnik 
Böhme Werna, ucz. ogród. 
Hentschel Gottlieb, wł. za­ 
kładu ogrodn. 
Liedtke Ernst, ucz. ogród. 
Powalisz Stefan, ucz. ogr. 
Wąsikowski Grzegorz, ucz. 
ogrodn. 
Weckmüller Helmuth, pom. 
ogrodn. 
Witkowska Zofja, pokój. 
Wieczkowska Walerja, ku­ 
charka 
Wegner Wanda, ogrodn. 
5 Niem. kościelna gmina ew. 
Daohmer Edward, stolarz 
Piotrowicz Leon, ogrodnik 
6/8 Hentschel Maks, ul. Kołłą­ 
taja 3 
plac ogrodn. 
7/9(7) Hołownia Anna, Wło­ 
cławek 
Kwiatkowska Jadwiga, ku­ 
charka 
Pieszkański Konstanty, 
emer. nacz. Urz. Akcyz. 
10 Niem. kościelna gmina ew. 
plac 
11/27 Hentschel Maks, ul. Koł­ 
łątaja 3 
ogrodnictwo 
i ul. Wiązowa 23/29 
12(6)a-b Cywińska Helena, b. z . 
Broese Paulina, bez z. 
Bandurski Jan, kolejarz 
Belski Walenty, kolejarz 
Cichoracki Jan, urz. Elktr. 
Cywiński Bolesław, rolnik 
Filipski Anastazy, kolej. 
Filipska Gertruda, eksp. 
Filipska Marta, stenotyp. 
Kubacka Stanisława, urz. 
państw. 
Kapała Franciszek, post. 
P. P. 
176
		

/Pomorze_005_08_193.djvu

			Lelewela 
Leona Czarlińskiego 
Kamiński Konstanty, rob. 
Lange Franciszka, bez z. 
Lange Franciszek, handl. 
Lange Teodora, biural. 
Lange Zygmunt, biural. 
Lorkiewiczowa Janina, bez 
zajęcia 
Piotrowski Tomasz, rob. 
Piotrowska Helena, krawc. 
Piotrowski Aleksander, 
szofer 
Piotrowski Edmund, biur. 
Piotrowska Zofja, biural. 
Rogacki Jan, urz. pryw. 
Szynakiewicz Franciszek, 
kowal 
Tonn Helmuth, ślusarz 
Tonn Marta, ksiażk. 
Targowski Jan, cieśla 
Wojciechowski Franciszek, 
szewc 
Żubkowski Franc, kolejarz 
14 Bauer Paweł, 
plac 
16(10) Henkelman Fryderyk, 
ogrodnik 
18(12) Friese Paweł, emer. urz. 
miejs. 
Friese Gertruda, oe-rodn. 
20(14) Piotrowski Bolesław, 
rolnik 
22(16) Schutz Bruno, Łobżeni­ 
ca pow. Wyrzysk 
Admin. Żurawski Leon, ul. 
Lelewela 24 
Bartkowska Marja, bez z. 
Golski Mprjan, handlowiec 
Ochocki Stanisław, kowal 
Stocki Jan, rob. 
Turnau Franciszka, bez z. 
Wiśniewski Stanisław, 
numer, kolej. 
24(18) Schutz Bruno, Łobżeni­ 
ca pow. Wyrzysk 
Żurawski Leon, administr. 
i ul. Ogrodowa 17/19 
26(20) Lewandowski Jan, rob. 
Dmitrenko Andrzej, szofer 
Lewandowska Łucja, kraw. 
Oszuścik Walerjan, rob. 
Wiśniewski Józef, fryzjer 
Ziółkowski Bronisław, 
port jer 
i ul. Orrodowa 16/18 
28(20a) Kotlarek Józef, ulica 
Wybickiego 18/22 
Kalinowski Paweł, siodlarz 
Wachowiak Kasper, rob. 
Wróblewski Jan, rob. 
Zbikowski Jan, urz. m . 
29/45 Born i Schütze 
Dr. Raapke Konrad, ulica 
Grudziądzka 79 
plac niezabud. 
i ul. Grudziądzka 79 
i ul. Wiązowa 26/30 
30 Drygalski Władysław, 
ul Wiązowa 21 
i ul. Wiązowa 21 
32 Naftanieł Walerjan, 
i ul. Wiązowa 24 
34(22) Kiełbasińska Marianna, 
bez z. 
Kiełbasiński Alojzy, rob. 
Kiełbasiński Bolesław, ucz. 
ślus. 
Rydziński Franciszek, rob. 
i ul. Chodkiewicza 17 
36(24) Lisiński Franciszek, b. z . 
Kiełbasiński Władysław, 
rob. 
38/40(26) Zachwieja Stanisława 
ul. Kopernika 47 
Job Stefan, rolnik 
Mielcarek Jan, pom. kraw. 
Piątek Władysław, rob. 
Rydziński Jan, rob. 
Szarszewski Aleksander, 
rolnik 
Szulist Jan, krawiec 
Wilczewski Jan, kowal 
Wąsikowski Jan, ślus. szof. 
Woźnicki Stanisław, rob. 
Woźnicka Wanda, rob. 
42(44) Born i Schütze, ul. Gru­ 
dziądzka 79 
plac 
46(32) Born i Schütze, ul. Gru­ 
dziądzka 79 
fabryka 
48(34) Bom i Schütze, ul. Gru­ 
dziądzka 79 
Bakalarczyk Czesław, ucz. 
form. 
Boguta Antoni, ucz. kotl. 
Brzeziński Stefan, ucz. ko­ 
tlarski 
Brózdowski Jan, ucz. ślus. 
Błaszczyk Adam, kotlarz 
Bartkiewicz Jan, rob. 
Czerwiński Stanisław, ucz. 
kotlarski 
Grzybowski Czesław, ucz. 
kotlarski 
Grzywacz Jan, rob. 
Jasiński Stanisław, uczeń 
kotlarski 
Jakubiak Franciszek, ślus. 
Jewasińska Paulina, bez z. 
Kania Bronisław, ucz. kot. 
Kaczorowski Jan, ucz. for. 
Karbunt Józef, monter 
Lange Rudolf, ucz. form. 
Moryson Franciszek, rob. 
Moryson Wanda, biural. 
Nowak Bolesław, ucz. kotl. 
Opertowski Jan, ucz. ślus. 
•Starosta Apolonja, bez z. 
Starosta Kazimierz, stoi. 
Sadowska Marja, posług. 
Włodarski Stefan, ucz. for. 
Woźniak Józef, ucz. kotl. 
Witkowski Franciszek, ko­ 
wal 
Witkowska Klara, kuchar. 
Wiśniewski Ignacy, tokarz 
Wiśniewska Marja, szw. 
Woźniewski Walerjan, ma­ 
szynista 
Woźniewski Zygmunt, ślus. 
maszyn. 
Wieczorek Edward, uczeń 
kotl. 
Leona Czarlińskiego 
(od ul. Bawarczyków do 
ul. Podgórnej) 
1 Sobieszczańska Władysła­ 
wa i Ufnalska Janina, 
Poznań, ul. Kręta 4 
plac 
i ul. Bawarczyków 1/3 
2 (Bawarcz. 5) Westpreus- 
sische Imobil. Grudersch. 
G.m.b.H. 
kaplica 
i ul. Bawarczyków 5 
3 Bąk Jakób, ul. Sz. Cheł­ 
mińska 36/38 
warsztat 
4/14 Gmina m. Torunia 
plac 
5 Gmina m. Torunia 
Szkoła pomocnicza 
plac 
7 Czajkowski Leon, 
post. Pol. Państwowej 
9 Gumowski Franciszek 
11 Wolf Jan, ul. Małachow­ 
skiego 2/4 
plac 
13/21 Frankowska Pelagja, ul. 
Leona Czarlińskiego 23 
plac 
16 Drukarnia Robotnicza 
szczyt domu 
i ul. Podgórna 10 
18 (Piask. 2) Lewandowski 
Antoni, ul. Piaskowa 2 
i ul. Piaskowa 2 
20 (Piask. 1) Nowakowski 
Władysław, ul. Piask. 1 
i ul. Piaskowa 1 
22(32) Łukaszewska Katarzyna 
bez z. 
12 Księga Adresowa 
177
		

/Pomorze_005_08_194.djvu

			Leona Czarlińskiego 
Lindego 
Łukaszewski Władysław, 
bez z. 
Piskorski Ludwik, piek. 
Siudowski Alfons, ślusarz 
Trojanowski Karol, muzyk 
23(22) Frankowska tPelagja, 
bez zawodu, 
Frankowska Jadwiga, biur. 
Frankowski Władysław, 
ucz. kupiecki 
Cieślak Pelagja, bez zaw. 
Cieślak Marja, stenotypist. 
Dziennik Paweł, .malarz 
Guziński Paweł, czel. młyn. 
Jankowski Mareim, rob. 
Kaniewski Stefan, stoi. 
Pokorniecki Paweł, rob. 
Pokorniecki Jan, rob. 
Sawicki Bernard, itokarz 
Sawicki Jan, robotnik 
24(34) Strzelecki Jan, bez z. 
Bartoszyński P"eliks, rob. 
Bartoszyński Bernard, lit. 
Bartoszyński Konrad, gon. 
Bojanowski Franciszek, 
ogrodnik 
Czerwiński Jan, urz. pań. 
Grubecki Stanisław, rob. 
Grubccki Alfons, stolarz 
Grubecki Jan, pom. handl. 
Kowalkowska Marjanna, 
bez z. 
Kasprowicz Antoni, woźny 
Kosiński Franciszek, mont. 
Kwiatkowski Marcin, b. z . 
Lewandowski Arkadiusz, 
rob. 
Lipecka Zofja, bez z. 
Lipecki Stefan, instrol. 
Lipecki Jan, ucz. stereot. 
Lipecki Bolesław, goniec 
Łukaszewski Jan, woźny 
Łukaszewska Władysława, 
maszyn. 
Rumocki Piotr, murarz 
Rumocki Bolesław, murarz 
Rumocki Alfons, rob. 
Szczepanowski Dawid, urz. 
kolej. 
Stalmierski Antoni, ślus. 
Trawiński Jan, rob. 
Wajszewska Marjanna, 
bez z. 
Wajszewska Rozalja, rob. 
Warner Franciszek, szofer 
25(24) Jaskulski Franciszek, 
podof. zaw. 
Cicholewski Jakób, bez z. 
Grube Henrietta, bez z. 
Hammermeister Amanda, 
bez z. 
Hammermeister Anna, rob. 
Lipińska Rozalja, bez z. 
Lipińska Marja, prac. kap. 
Papierkiewicz. Maksynrilj., 
urz. kolej. 
26(36) Rzymkowski Jan, rob. 
Dylewski Teodor, kolej. 
Dylewski Stanisław, rzeźn. 
Dylewska Marta, eksp. 
Jeziolkowska Hieronima, 
bez zawodu 
Killanwoska Marja, b. z . 
Manikowski Jan, ślusarz 
Manikowski Jan, robotnik 
Olszewski Stanisław, rob. 
Osmański Leon, rob. 
Osmański Leon, biuralista 
Osmańska Władysława, 
ekapedjentka 
Osmański Hieronim, eksp. 
Rzymkowski Zygmunt, 
ślusarz 
Rzymkowska Bronisława, 
ekspedjentka 
Rybacka Marja, bez zaw. 
Wojda Franciszek, bez z. 
27(26) Lewandowski Francisz., 
rob. 
Fenski Franciszek, rob. 
Galiński Leon, rob. 
Lewandowski Mieczysław, 
posłaniec 
Lewandowski Kazimierz, 
ucz. piek. 
Lewandowska Helena, mo- 
dystka 
Papierkiewicz Jan, mai. 
Zieliński Wawrzyniec, rob. 
28 Rzeźnikowski Jan, ul. Pod­ 
górna 12 
plac 
29 Prykanowska Walerja, 
plac 
31/37 Zieliński Antoni, ul. Leo­ 
na Czarlińskiego 39 
plac 
39 Zieliński Antoni, maszyn. 
Domżalski Maksymiljan, r. 
Folborski Franciszek, han. 
Grabowski Karol, pom. st. 
Grabowski PYanciszek, po­ 
mocnik handl. 
Grzybowski Marcin, bez z. 
Hurlin Antonina, robot. 
Hoffmeister Paweł, b. ko­ 
mornik miejs. 
Jankowska Marjanna, b. z . 
Kłosowski Wojciech, rob. 
Kłosowski Józef, biurał. 
Kłosowski Jan, kowal 
Skibicki Stanisław, rob. 
Streich Anastazy, rob. 
Streich Helena, rob. 
Leona Szumana 
(od Placu Św. Katarzyny do 
ul. Jęczmiennej) 
1 Gmina m. Torunia 
Schronisko 
i ul. Św. Katarzyny 2 
2 Szuman Stefan, Kraków 
Szuman Jerzy, Poznań 
Dr. Dandelski Zdzisław, 
lekarz 
Bogusławska Marja, bez z. 
Dybowski Józef, pielegn. 
Lamańozyk Antoni, asyst. 
miejski 
Łęgowska Anna, pokój. 
Małkowska Franciszka, 
pokój. 
Noskiewicz Jadwiga, służ. 
Szkudlarek Felicja, gosp. 
i Plac Św. Katarzyny 6 
3/7 Gmina m. Torunia 
plac niezabud. 
i ul. Jęczmienna 9 
4 Skarb Państwa, DOK VIII 
Dom familijny 
i ul. Jęczmienna 7 
Leśna 
(od przedłużenia ul. Kraszew­ 
skiego do ul. Św. Jerzego.) 
1/7 Hahn Helena 
plac , 
i ul. Kraszewskiego 42 
2/10 Rinow Walter, ul. Matejki 
plac 
i ul. Kraszewskiego 36/40 
9 Górczak Jan, ul. Św. Je­ 
rzego 53 
11 Górczak Jan, ul. Św. Je­ 
rzego 53 
i ul. Św. Jerzego 53 
12/14 Rinow Walter, ul. Matej­ 
ki i ul. Św. Jerzego 51 
Lindego 
(od ul. Mickiewicza do 
ul. Słowackiego) 
10 Nowakowski Szymon, Jó- 
zefat pow. Wąbrzeźno 
Adm. Nowakowski Franci­ 
szek, Kościuszki 
Dom rogowy 
Wejście z ul. Mickiew. 
i uL Mickiewicza 68 
11 Blaumann Aug., 
ul. Mickiewicza 70 
Dom rogowy — wejście 
z ul. Mickiewicza 
i ul. Mickiewicza 70 
178
		

/Pomorze_005_08_195.djvu

			12(2) Witkowska Ludwika, b. z . 
Jasiński Leon, urz. wo .is. 
Napiontek Damazy, prok. 
Okręg. S . 
Rutkowska Apolanja, rob. 
Szelest Sylwester, rob. 
"Werner Stanisław, rob. 
Werner Leon, rob. 
13(1) Trzciński Piotr, bez z. 
Birinków Aleksander, stoi. 
Kidan Teodor, emeryt 
Łopatecka Franciszka, kr. 
Liedtke Paulina, bez z. 
Mangelsdorf Cecylja, kraw. 
Moede Paweł, pośr. sprz. 
nieruch. 
Melkowski Alojzy, poster. 
P. P. 
Majewski Franciszek, roi. 
Neubauer Franciszek, nau. 
Omańkowski Józef, urz. ni. 
Olczak Wanda, urzi. 
Olczak Marja, bez z. 
Peterek Edward, oficer 
Polaezkówna Karina, nau. 
Rychert Leon, podof. zaw. 
14 Moenke Fritz, 
plac niezabud. 
15(3) Bednarska Paulina, bez z. 
Bednarski Jan, stolarz 
Lewandowska Bron., służ 
Schewel Wojciech, rob. 
Switlik Norbert, kupiec 
15a(3a) Dziewczopolska Emilja 
Baranowiczie 
Adm. Pawłowska, ul. Byd­ 
goska 82 
Chojnowski Jan, eksp. p . 
Czajkowska Rozalja, b. z . 
Czajkowska Paulina, b. z . 
Duliński Stanisław, kowal 
Guzdaj Czesław, kolejarz 
Gałkowski Stanisław, drak. 
Kowalski Franciszek, kow. 
Kuipiak Andrzej, kownl 
Kuezorsid Bronisław, rob. 
Lewandowska Józefa, gos. 
Leszczyński Jan, rob. 
Leszczyńska Janina, eksp. 
Polaszewski Stanisław, ko­ 
lejarz 
Puławski Jan, murarz 
Pruss Antoni, murarz 
Siemiątkowski Władysław, 
rob. 
Wierzchowski Alfons, ucz. 
fryzj, 
Zaborowski Franciszek, 
woźny 
Zaborowski Czesław, kanc. 
Zaborowska Klara, krawc. 
Zaborowska Agnieseka, 
cksped. 
Moys Kazimierz, biural. 
16(6) Kuczyński Bolesław, ul. 
Mickiewicza 20 
Arendt Weronika, kupc. 
Gałecki Michał, kup. 
Kreuzberg Antonina, b. z . 
Kreuzberg Alfons, elektr. 
Kruger Artur, rob. 
Kruger Zof ja, biural. 
Lindner Antoni, książk. 
Szwengrup Juljanna, b. z . 
Szwengrub Eugenja, kraw. 
Swięcichowski Władysław, 
urz. celny 
Urbański Jan, kap. statku 
Trzciński Ryszard, techn. 
Wilkoszewski Seweryn, 
em. kier. szkoły 
17(5) Lipińscy Wilhelm b. z. i 
Joanna b. z . 
Jaźwiecki Maciej, kolejarz 
Jaźwiecki Leon, ucz. mon. 
Kulig Ignacy, emeryt 
Kwiatkowska Władysława 
bez 7-. 
Kwiatkowski Józef, mag. 
Kwiatkowski Franciszek, 
rob. 
Kościółek Anna, służ. 
Kubiak Bernard, urz. m . 
Kaźmierczak Bolesław, fr. 
Kosiński Franciszek, funk. 
państw. 
Łopuszański Stanisław, 
naucz. 
Paluch Florjan, kupiec 
Talaśka Benedykt, naucz. 
Tennenbaum Henryk, nau. 
Wyka Franciszek, urz. kol. 
Wołczyński Ryszard, tech. 
dróg wodn. 
Więcławek Kazimierz, nau. 
Zimmerówna Helena, służ. 
18 Fabiszewska Walerja, 
ul. Słowackiego 63 
dom rodowy 
wejście z ul. Słowack. 
i ul. Słowackiego 63 
19 Chwastek Antoni, Bydgo­ 
ska % 
i Słowackiego 65 
Lotnicza 
(Odcinek drogi od Szosy Byd­ 
goskiej do lotniska) 
1/3 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
i Szosa Bydgoska 68/76 
2/14 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
i ul. Sz. Bydgoska 32/56 
5/7 Skarb Państwa, DOK VIII 
Koszary 
Andersohn Alojzy, podof. 
zaw. 
Bartczak Stanisław, rołn. 
Bąkowski Czesław, podof. 
zaw. 
BalecTOwski Władysław, 
podof. zaw. 
Czupkowski Leon, podof. 
zaw. 
Gradecki Lucjan, podof. z . 
Górecki Konrad, podof. z . 
Grzegorzewski Edward, 
podof. zaw. 
Gradowski Jenzy, ślusarz 
Gutowski Kazimierz, ślus. 
mech. 
Jabłoński Walenty, 
Jankowiak Leon, podof. z . 
Kołodziejczak Stanisław, 
pod. zaw. 
Kuczyński Władysław, do­ 
zorca strzeln. 
Karlikowski Zygmunt, 
podof. zaw. 
Leżała Walenty, podof. z . 
Mrówczyński Leon, podof. 
•zaw. 
Martos Michał, podof. z . 
Michnicki Jan, podof. z . 
Małek Antoni, podof. zaw. 
Popiel Michał, podof. zaw. 
Piekiełko Mikołaj, podof. 
zaw. 
Przegiętka Wacław, podof. 
zaw. 
Radomski Wojciech, podof. 
zaw. 
Rabenda Edmund, podof. 
zaw. 
Skowron Paweł, podof. z . 
Skorczewski Ludwik, podf. 
zaw. 
„ 
Szyling Józef, podof. izaw. 
Suchomski Edwin, elektr. 
Trafas Michał, podof. zaw. 
Tobolski Paweł, podof. z . 
Worobiec Franciszek, intr. 
Wisz Władysław, podof. z . 
Wojcieszek Antoni, podof. 
zaw. 
Witczak Stanisław, podof. 
zaw. 
Wandachowicz Stanisław, 
elektromonter 
Zawadzki Stefan, mechan. 
Żak Władysław, podof. z . 
9/13 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
15 Skarb Państwa, DOK VIII 
lotnisko 
Bernat Szczepan, mechan. 
lotn. 
Ciećwierski Franc stróż 
179
		

/Pomorze_005_08_196.djvu

			Lotnicza 
Lubicka 
Czarny Władysław, podof. 
zaw. 
Ciechanowski 
Kazimierz, 
podof. zaw. 
Dobrzyński Jan, kupiec 
Dobrzyńska Łucja, sklep. 
Gajca Stanisława, służ. 
Gruszecki Wojciech, mech. 
lotnik 
Hoffman Małgorzata, b. z . 
Hauff Feliks, podof. izaw. 
Jordan Antoni, oficer 
Jabłoński Jakób, podof. z . 
Kowalewski Maksymiljan, 
oficer 
Kwiatkowska Helena, służ. 
Kiedrowski Bernard, doz. 
koszar 
Karczewski Marjan, mech. 
lotnik 
Ligmanowski Edward, 
podof. zaw. 
Ligmanowska Leokadja, 
krawcowa 
Łyduch Ignacy, podofic. z . 
Michalczyk Grzegorz, me- 
chnik lotn. 
Rogozińska Marta, bez z. 
Radyński Ludwik, oficer 
Rudkowski Roman, oficer 
Sabiłło Konstanty, oficer 
Sójka Józef, podof. izaw. 
Wiśniewski Jan, podof. z . 
Zieliński Władysław, podf. 
zaw. 
Lubawska 
(Droga przy obrębie miasta do 
ul. Grudziądzkiej) 
1 Straszewski Jan i Leoka­ 
dja, 
plac 
2 Toruńska Fabryka Chleba 
plac 
3 Uklejewska Helena, ulica 
Grudziądzka 170 
plac 
4 Chrzanowski Bronisław, 
ul. Grudziądzka 132 
plac 
5 Gapińska Helena, plac 
6 Beyer Adolf, 
plac 
7 Miiller Otylja 
plac 
8 Skarb Państwa, DOK VIII 
9 Nathau Jakób 
plac 
10 Spadkobiercy Jana Witko­ 
wskiego 
Łoś Józef. ul. Polna 31, 
admin. 
11 Pankiewicz Jan, plac 
Lubicka 
(od ul. Marsz. Foeha do 
Rzeźni Miejskiej) 
1 Słowińska Leokadja 
plac 
i ul. Marsz. Focha 41 
2/8 Gmina Kościel. św. Jakóba 
plac 
3(1) Zieliński Nikodem, druk. 
Drążkowski Paweł, pom. 
pocztowy 
Drążkowski Alfons, druk. 
Dulnikowski Józef, kowal 
Wiśniewski Franciszek, 
kowal 
Zielińska Marja, bez z. 
5(3) Kawecki Witold, urz. kol. 
Klemański Jan, malarz 
Lewandowska Walerja, kr. 
Michałowska Aleksandra, 
emerytka 
Wojtaszyk Wanda, szwacz. 
7 Roznerski Paweł, 
plac niezabud. 
9(7) RezmeT Ludwik, kond. kol. 
Dettlaf Elżbieta, służ. 
Moroz Emiljan, prof. szk. 
zaw. 
Rezmer Marjan, mechanik 
10/16 Pluciński Piotr, ul. Lu­ 
bicka 18 
plac ogród 
11(9) Skibicki Paweł, podmajs. 
murarski 
Drążkowski Władysław, r. 
Skibicki Kazimierz uczeń 
kupiecki 
Wiśniewska Marja, rob. 
i ul. Pułaskiego 1 
13/15(11) Kunze i Kittler, Że­ 
glarska 21 
Strzelecki Stanisław, rob. 
i ul. Pułaskiego 2/10 
17/21(17) Katarzyński Antoni, 
bez z. 
Katarzyński Paweł, m. rz . 
Katarzyński Stefan, kup. 
Witkowska Maria, służ. 
18(28) Pluciński Piotr, inż, ar. 
Działowska Emilja, bez z. 
Hronik Franciszka, bez z. 
Hierowski Franciszek, int. 
Idźkowski Szczepan, aplik. 
kolej. 
Jankowska Pelagja, gosp. 
Rygielski Józef, rolnik 
Rchnotale Halina, bez z. 
20(30) Roznerski Bronisław, 
ul. Lubicka 28 
Apozyński Leopold, emer. 
Bolinowski Franciszek, ko­ 
lejarz 
Bednarski Paweł, brukarz 
Czerniewicz Jarosław, mur. 
Czerniewicz Teofil, mur. 
Figiel Bolesław, ślusarz 
Izykowski Stanisław, szew. 
Izykowski Wiktor, ślus. 
Izykowska Klara, krawc. 
Piotrowski Maksymiljan, 
rob. 
Piotrowska Mina, b. iz. 
22(32) Strzelecki Stanisław, 
kupiec 
Bednarek Stanisław, szewc 
Jabłońska Anna, służ. 
Kruszewski Jan, kolejarz 
23(23a) Wiśniewski Jan, b. z . 
Arendt Jan, maszvn. 
Biabński Władysław, mai. 
Cieszyńska Anna, krawc. 
Filarecki Stanisław, uczeń 
mai. 
Liniewski Edmund, kolej. 
Mania Paweł, naucz. 
Penliński Franciszek, 
podof. zaw. 
Rapecki Bernard, kolejarz 
Sowiński Józef, cieśla 
Wiśniewska Helena, emer. 
24(34) Krzyżvński Stanisław, 
m. rzeźn. 
Drcssler Teresa, służ. 
Klemens Teodor, ucz. rzeź. 
Kilanowski Feliks, piek. 
Kilanowski Edmund, piek. 
Sikorski Stefan, kancel. 
i ul. Ścieżka Szkolna 2 
25 Ośmiałowski Wincenty, 
emer. naucz. 
Cieplińska Helena, służ. 
Guczalski Konrad, kupiec 
Lisiecki Karol, bez z. 
26(36) Zduński Bronisław, kup. 
Boehlke Józef, m. fryzj. 
Lemański Jan, ucz. fryzj. 
Radecka Genowefa, służ. 
i ul. Ścieżka Szkolna 1 
27 Roznerski Paweł, m. rzeź. 
Gorczykowski Tadeusz, 
oficer 
Kujawa Bolesław, podof. 
zaw. 
Matczak Wojciech, urzęd. 
Elektr. 
Matczak Bronisław, uczeń 
druk. 
Miller Joanna, bona 
Miiller Jadwiga, służ. 
Nałęcz Władysław, ślus. 
28(36al Roznerski 
Bronisław, 
ni. rzeźn. 
Grabowski Antoni, badacz 
mięsa 
180
		

/Pomorze_005_08_197.djvu

			Lubicka 
Lubicka 
Grabowski Franciszek, ucz. 
fryz.! - 
Jankowska Helena, służ. 
Kwiatkowska Marta, kuch. 
Kozłowski Idzi, szofer 
Machinko Zygmunt, naucz, 
gim. 
Machinko Jadwiga, naucz. 
Olszewski Aleksander, bru­ 
karz 
Olszewski Leonard, malarz 
Olszewski Stefan, stolarz 
Piskozub Władysław, urz. 
państw. 
29 Cywińska Bronisława, b. z. 
wejście do domu z ul. 
Gołębiej 
Bonewicz Marja, służ. 
Cywiński Juljan, młynarz 
Ciszewski Antoni, szklarz 
Dembska Marta, bez z. 
Müller Karol, ucz. murar. 
Pawlicki Andrzej, podof. 
zaw. 
Szymański Jan, piekarz 
Szymański Alojzy, malarz 
Szóstakowski Józef, kup. 
Wutkowska Leokadja, gos. 
Ziółkowski Antoni, st. ast. 
kolei. 
i ul. Gołębia 1/3 
30/32(38) Richter Anna., bez z. 
Koźlikowska Cecylja, em. 
Maniewski Klemens, urz. 
pryw. 
Nelkowski Bernard, stoi. 
Pigłowski Walenty, urz. k. 
Sommerfeld Kazimierz, 
urz. woicw. 
Zdziebłowska Józefa, b. z . 
31 Krzyżyński Stanisław, ul. 
Lubicka 24 
Bednarek Władysław, kup. 
Dulski Ludwik, kupiec 
Jóżwiak Bronisław, rob. 
Michalska Jnnina, służ. 
Michlińska Wanda, asyst 
poazt. 
Miehliński Brunon, urzędn. 
komun. 
Sikorski Ignacy, rob. 
i ul. Gołębia 2/4 
33 Krzyżyński Stanisław, ul. 
Lubicka 24 
Kasprowicz Stefan, rob. 
Rotkiewicz Antoni, kond. 
kol. 
Rotkiewicz Bernard, ślus. 
Rotkiewicz Jadwiga, eksp. 
Rotkiewicz Melanja, kraw. 
34(42) Gmina m. Torunia 
Betlejewski Marjan, woźny 
Betlejewski Jan, mech. 
Betlejewska Marta, krawc. 
szkoła 
35 Rucki Leon, ul. Szeroka 19 
Drążkowska Monika, gosp. 
Haftka Franciszek, rzeźn. 
Haftka Paweł, litograf 
Kasprzewski Antoni, kol. 
Konczalski Władysław, ko­ 
lejarz 
Konczalski Józef, stolarz 
Konczalski Franciszek, 
ślusarz 
Konczalski Leonard, rob. 
Spychalski Alojzy, rzeźnik 
36(44) Gmina m. Torunia 
37 Rucki Leon, ul. Szeroka 19 
Ciesielski Józef, fryzjer 
Dąbrowski Jan, rob. 
Drcger Jan, malarz 
Filarecki Jan, siodlanz 
Falkowski Józef kolejarz 
Grenda Marja, bez z. 
Grenda Antoni, fotograf 
Grabowski Jan, kolei. 
Karczewska Paulina, rob. 
Meller Władysław, kolej. 
Rutkowski Józef, krawiec 
Raniszewski Józef, kolej. 
Rożyński Maksymiljan, ko­ 
lejarz 
Witkowska Antonina, b. z . 
Witkowski Franciszek, 
szofer 
Witkowski Jan, ucz. mai. 
Witkowska Stefania, eksp. 
Zieliński Stanisław, kolej. 
Ziarkowski Józef, urz. pr. 
Rucki Leon, ul. Szeroka 19 
Szubert Antoni, brukarz 
Szubert Leokadja, rob. 
Szubert Aleksander, tapic. 
Szymański Leon, murarz 
Ziółkowski Leon, murarz 
Ziółkowski Leoj>old, tu karz 
Ziółkowski Maksymilian, 
rob. 
Ziółkowska Helena, ucz. 
kraw. 
38(46) Spadkobiercy Winsch 
Biirschel Antoni, funkcj. 
państw. 
Biirschel Mara, hafciarka 
Biirschel Feliks, kupiec 
Białasik Ludwik, stolarz 
Drążkiewicz Nikodem, urz. 
Górska Stanisława, rob. 
Macierzyński Antoni, rob. 
Macierzyńska Gertruda, 
biural. 
Macierzyński Leon, handl. 
Macierzyński Edmund, me­ 
chanik 
Rauhut Bernard, rob. 
Wieczorkowski Jan, rob. 
Wnnsch Georg, szewo 
Wunsch Bernard, student 
39 Nowak Jan, bez z. 
Krajewski Jan, stolarz 
Nowak Józef, kołodziej 
Nowak Jan, kowal 
Osińska Franciszka, bez z. 
Wieczorkowski Jan, dozór, 
wieź. 
Zielińska Helena, bez z. 
40(48) Makowski Antoni, urz. 
gosp. 
Arndt Edward, kupiec 
Budzińska Berta, emerytka 
Buczkowski Maksymiljan, 
rzeźb. kam. 
Falkowski Józef, koleiarz 
Falkowski Józef, stoł. 
Falkowski Zygmunt, cuk. 
Grabowski Jan, czel. piek. 
Kamecki Wiktor, urz. pań. 
Kanffmann Walter, kier. 
Kaniewski Józef, ni. piek. 
Klamańska Marja, kupc. 
Klamański Franciszek, 
przód. P. P. 
Ludwikowska Franciszka, 
bez z. 
Leśniewski Władysław, cz. 
piek. 
Nalikowska Marja, służ. 
Rafalski Franciszek, m. rz. 
Smigalski Jan, prac. miej. 
Skrzypczak Czesław, czel. 
T>iek. 
Witczak Helena, służ. 
Werner Władysław, star. 
eksp. poczt. 
41 Szatkowski Franciszek, ul. 
Król. Jadwigi 
Branicki Władysław, rob. 
Boniecka Małgorzata, b. z . 
Falkowski Stanisław, kol. 
Falkowski Alfons, bez z. 
Fałkowska Stanisława, 
ucz. handl. 
Grajkowska Helena, rob. 
Grajkowski Leon, ślusarz 
Gra'ikowski Władysław, 
wodniak 
Olkiewiczówa Helena, gos. 
Pawlicki Władysław, szof. 
Szatkowski Bolesław, śbjg. 
42(50) Dzięeiołowski Włady­ 
sław, bez z. 
Bogatkowski Józef, rob. 
Gutkowski Leon, rzeźn. 
Gumiński Józef, urz. gosp. 
Gumińska Aniela, rob. 
Kruger Antonina, bez z. 
Kamiński Kazimierz, 
podof. zaw. 
181
		

/Pomorze_005_08_198.djvu

			Lubicka 
Łąkowa 
Licznerski Celestyn, m. st. 
Lewandowski Marcin, 
pnzodow. PP . 
Majewska Helena, służ. 
Sadowski Aleksy, handl. 
Sadowska Urszula, biural. 
Wacławowicz Paweł, oficer 
Witkowska Helena, bez z. 
Witkowski Jan, krawiec 
Witkowski Antoni, kraw. 
Witkowska Irena, ucz. kr. 
43 Rurki Leon. Szeroka 19 
Araczewski Stanisław, b. z . 
Araczewski Wacław, bez z. 
Araczewski Jan, czel. rzeza 
Drąszkowska Monika, 
gosp. 
Michalski Marian, 
czel. rzeźn. 
44/46(52) i (54) Radomski Cze­ 
sław, stajnia 
Radomski Czesław, restaur. 
Grabowski Ludwik, rob. 
Kalinowski Maksymiljan, 
rzeźnik 
Kolbe Fryderyk, era. lek 
wet. 
Lewandowska Zofja, służ. 
Radomski Edward, rzeźnik 
Radomski Leon, ucz. kup. 
Sznajder Herman, kraw. 
45 Piechocki Stanisław, kow. 
Dykier Gertruda, bez IŁ 
Karaszewski Roman, pośr. 
Karaszewski Roman, stoł. 
Krzywińska Salomeą, służ. 
Piechocka Helena, biural. 
Rydlewska Kazimiera, 
trvchinoskop. 
Szyczewski Kazimierz, 
rzeźnik 
Witt Bronisław, kond. kol. 
47 Stelzer Henryk, em. urz. 
Dykier Bolesław, woźny 
Grusznzyński Bolesław, 
rzeźnik 
Jankowski Bolesław, kanc. 
Hałas Franciszek, urzędn. 
poczt. 
Kalas Gertruda, krawc. 
Rumiński Jan, ślus. 
Reimaer Rudy, asyst. tech. 
Stelzer Jerzy, kupiec 
48(56) Westphal Franciszek, 
ul. Szeroka 10/12 
Wieczorkowska Marja, 
praczka 
49(47a) Muller Antoni, urz. p . 
Czarnówna Janina, kuch. 
Dykier Leon, stołowy 
Koniszewski Franciszek, 
podmistrz murar. 
Lass Józef, kolejarz 
Lewandowski Antoni, kol. 
Miiller Franciszek, pom. h . 
Muller Alfred, krawiec 
Muller Bronisław, urz. p . 
Muller Jan, handlowiec 
Rutkowski Marcin, kowal 
Rutkowski Bernard, tok. 
Rutkowski Jan, fryzjer 
Rutkowska Wanda, krawc. 
Werner Jan, stróż 
Werner Bronisław, stróż 
Werner Roman, ucz. blach. 
50/56 Kuntz i Kittler, ul. Że­ 
glarska 21 
plac 
51(49) Laskowska Marja,_ b . z . 
Laskowski Jan, kominiarz 
Laskowski Zygmunt, kom. 
Laskowski Teofil, murarz 
Piotrowska Stefanja, b. z . 
Stencel Marta, akuszerka 
Wachowiak Katarzyna, 
bez zajęcia 
Wachowiak Zenon, bez z. 
Wodkiewicz Marja, bez z., 
i ul. Studzienna 1. 
53/59 Rrzeźnia Miejska 
Targowiska i stajnia 
i ul. Studzienna 2/12 
i ul. Targowa 1/9 
61/63/65 Rzeźnia Miejska 
wjazd 
i ul. Targowa 2/4 
67 Rrzeźnia Miejska 
fabryka konserw 
Łąkowa 
(od ul. Kościuszki po lewej 
stronie) 
1 Sobieeki Alfons, 
ul. Kościuszki 
szczyt domu 
i ul. Kościuszki 19 
2/8 Jędrzejewski Bronisław, 
Smolno p. Toruń 
szczyt domu 
i ul. Kościuszki 21 
3 Lange Otylja, bez z. 
Duliński Medard, urz. sk. 
Lange Artur, kupiec 
Liedtke Paulina, bez z. 
Markowski Adam, naucz. 
Wolińska Helena, naucz. 
5(3a) Liedtke Adolf, bez z. 
Baumgart Jan, emeryt 
Buchclt Alojza, bez z. 
Czajkowski Teodor, rzeź. 
Czajkowska Leokadja, eks. 
Czajkowska Weronika, 
ekspedj. 
Kirkin Ludwik, urz. skar. 
Liedtke Eniilja, bez z. 
Lewański Walenty, kolej. 
Misiak Władysław, urz. p . 
Makowski Bernard, kancel. 
Makowski Bernard, term. 
Mazurkiewicz Bernard, 
urz. miejs. 
Ostojski Adam, kupiec 
Seemann Anna, emerytka 
Subiński Józef, naucz. 
7(3b) Jerzak Józef, prokurant 
Krajewski Roman, litograf 
Śmiglowski Franciszek, 
urz. państw. 
Śiniglewska Wanda, biur. 
Szarszewski Leonard, piek. 
9(5) Gmina m. Torunia 
Michalak Zofja, bez z. 
Sądecki Józef, woźny m. 
10(4) Barwicki Wiktor, ul. Ry- 
baki 38 
Dzierzkiewicz Michał, 
podof. zaw. 
Manikowska Łucja, służ. 
Schodowski Franciszek, 
kond. kolej. 
Schodowski Jan, rob. 
Spychała Franciszek, 
funkcj. PP . 
Wiśniewski Jan, rob. 
Wieczorkowski Andrzej, 
rob. 
Zduński Konstanty, rewi­ 
zor wag. 
11(7) Gmina m. Torunia 
Gajdus Władysław, kier. 
szkoły 
Gajdus Alfons, kupiec 
Głowacka Anna, służ. 
Kwiatkowski Waeław, 
woźny 
Słowińska Franciszka, b. z . 
12(6) Miclke Karol, bez z. 
Bielecki Józef, urz. pańs. 
Gilbas Franciszka, bez z. 
Jankowski Jan, .piekarz 
Jankowska Władysława, 
krawcowa 
Jankowska Łucja, hafciar. 
Kosmacz Jan, emeryt 
Kosmacz Stefan, handl. 
Lewicki Stanisław, naucz. 
Liczniański Antoni, naucz. 
Miclke Jerzy, mech. 
14(8) Krzyżanowski Marjan, 
robotnik 
Gapski Franciszek, biural. 
Lusiński Aleksander, han. 
Lusiński Wacław, rob. 
16(10) Piasecka Juljanna, b. z . 
Grzywacz Jan, szofer 
Piasecki Władysław, rob. 
Trafas Stanisław, handl. 
węgl. 
182
		

/Pomorze_005_08_199.djvu

			Łazienna 
Łazienna 
Łazienna 
(od ul. Szerokiej do ul. Nad­ 
brzeżnej) . 
1 Pyszora Michał, 
ul. Szczytna 8 
Błaszkiewicz Anna, bea z. 
Brzeziński Kazimierz, rob. 
Biihrendt Marta, bez z. 
Goldberger Henryk, muzyk 
Pietrzak Stanisława, higj. 
Poroś Bernard, prac. miej. 
Penk Jan, emeryt 
Stasiorowska Marta, kraw. 
Skierski Wiktor, biural. 
Ulkan Alfred, astrolog i 
terapeuta 
Ziegler Willi, mai. artysta 
2 Dittmann Antoni, kupiec 
Bagnowska Pelagja, urz. 
P. P. 
Dittmann Oskar, kupiec 
Dittmann Teofil, urz. kol. 
Gertig Leon, kierów, druk. 
Jankowski Józef, em. urz. 
Jankowski Maksymiljan, 
kupiec 
Kobusiński Franciszek, 
murarz 
Mirecka Eleonora, bez z. 
Narczyński Dominik, muz. 
Olszewski Franciszek, urz. 
sad. 
Romanowska Marja, bez z. 
Sontowski Fryderyk, cuk. 
Szymkiewicz Teofil, mai. 
Wesołowski Feliks, oficer 
3 Preus Rudolf, ul. Szeroka 
26/28 
4 Malinowska Aleksandra, 
Warszawa ul. Służew- 
ska2m.2. 
Adm. Zakrzewska Paulina, 
ul. W . Garbary 8 
Bethke Marta, bez z. 
Długosz Franciszek, rob. 
Długosz Franciszek, rob. 
Długosz Maksymiljan, rob. 
Długosz Bolesław, stołowy 
Glich Marta, bez z. 
Glioh Jan, rob. 
Glich Leon, rob. 
Jonatowska Zuzanna, posł. 
Laskowski Stanisław, rob. 
Melerska Klara, bez z. 
Melerski Paweł, pom. kup. 
Nowacka Marta, bez z. 
Ociński Stefan, rob. 
Papierkiewicz Józef, kolej. 
Pawłowski Michał, murarz 
Piotrowski Franciszek, rob 
Piotrowski Bernard, rob. 
Rampalski Aleksander, rob. 
Szczepański Franc, rob. 
Strzyżyńska Joanna, służ. 
Strzyżyńska Aleksandra, 
rob. 
Stasiorowska Marja, pracz. 
Teichert Walter, koszyk. 
Wegner Joanna, bez z. 
Wegner Elsę, książk. 
Wiśniewska Marja, rob. 
5 Horodyńska Antonina, 
Inowrocław ul. Poznań­ 
ska 18 
Bodura Feliks, piekarz 
Dejewski Jan, fryzjer 
Groblewski Antoni, urz. p . 
Karczewski Jan, podof. z. 
Kosałka Zofja, krawcowa 
Leśniewski Jan, m. mai. 
Leis Kazimierz, podof. z. 
Lewandowska Marja, b. z . 
Mogilnicki Włodzimierz, 
kontr. Urz. skarb. 
Orłowicz Jan, kolejarz 
Oczki Andrzej, rob. 
Pankowicz Sawa, kotlarz 
Mikulska Bronisława, sten. 
Strzelecki Marceli, urz. 
skarb. 
Ziarnkowski Ignacy, rob. 
Ziarnkowski Bronisław, 
pom. bibl. 
Ziarnkowski Leonard, rob. 
6 Rogala Cecylja, b. z. 
Engel Herman, dyr. Młvna 
Lub. 
Jackowski Walerjan, asyst. 
miejski 
Klejn Marta, służ. 
Lewandowski Józef, urz. 
Pom. Stow. Ubezp. 
Rataszewski Edmund, dyr. 
Tow. Handl. 
Stcnipniewski Adam, węgl. 
Stempniewska Władysława 
rob. 
Stempniewski Konstanty, 
rob. 
Rogala Józef, architekt 
Rogala Juljusz, kupiec 
Stachowska Juljanna, gos. 
Wojciechowski Józef, rob. 
7 Tyli Leopold, b. z. 
Andrzejak Stanisław, rob. 
Brzeski Józef, em. urz. p . 
Cyrklaff Izydor, urz. Kasy 
Chorych 
Felska Franciszka, bez z. 
Felska Marta, eksped. 
Felska Monika, urz. pań. 
Felska Leokadja, krawc. 
Fenslau Wacław, szofer 
Jastrzębska Czesława, rob. 
Kozerski Józef, rob. 
Majówna Elżbieta, bufet. 
Maternowska Anna, naucz. 
Makowski, m. szewski 
Przędzielewska Aniela, bez 
zajęcia 
Szufarski Franciszek, fryz. 
Tyli Leopold, bez z. 
Tomaszewski Władysław, 
stołowy 
Tomaszewska Marja, rest. 
Witkowska Monika, bez z. 
Wludzich Ludwik, czel. rz. 
Wróblewski Jan, rob. 
Żurawski Stanisław, uczeń 
szewski 
Halibożanka Irena, naucz. 
8 Levy Jadwiga, ul. Mosto­ 
wa5 
spichlerz 
9 Pincel Roman, ul. Mickie­ 
wicza 81 
Goebel Władysław, oficer 
Grzanka Wiktor, urz. woj. 
Kajser Eljasz, kupiec 
Krzywdziński Aleksander, 
mistrz kraw. 
Kosko Jakób, rolnik 
Klemens Franciszka, piel. 
Kowalska Wierusz Wanda, 
bez z. 
Orzechowska Klara, piast. 
Pauglisz Katarzyna, b. Ł 
Politowski Jan, dekarz 
Politowski Zygmunt, pom. 
kraw. 
Starzyński Jerzy, oficer 
Tymieniecki Jerzy, kupiec 
10 Gaca Jan, ul. Łazienna 14 
Lewandowska Rozalja, sł. 
Marciński Zygmunt, emer. 
oficer 
Nazer Frieda, służ. 
Pasternak Walerjan, inż. 
kom. Och. lasów 
Podlewski Kazimierz, han. 
Szymkowiak Anna, kuch. 
Skierska Juljanna, emer. 
Skierski Alfons, biural. 
Skierska Wiktorja, eksp. 
Tomaszewski Józef, urz. 
Witkowska Marja, gosp. 
Zalemski Franciszek, jadł. 
11 Skarb wojskowy 
biura P. K. U. 
iPI.Św.Jana3 
12 i 14 (10/14) Gaca Jan, kup. 
Gaca Melanja, bez z. 
Koproszeńska Anna, b. z . 
'Kowalska Marja, kuch. 
Rutkowski Jan, pakmistrz 
Rutkowski Alojzy, rob. 
Gortatowska Marta, piast. 
i ul. Ciasna 11 
183
		

/Pomorze_005_08_200.djvu

			Łazienna 
Łokietka 
13(19) Skibicka Józefa, b. z . 
Bugajewska Julja, urz. 
Dąbrowski Kazimierz, 
przemysłowiec 
Dąbrowski Walenty, dro- 
gerzysta 
Kantak Agnieszka, służ. 
Kolanowska Antonina, 
służ. 
Kozłowska Weronika, służ. 
Kawczyńska Ida, emer. 
Różańska Rozalja, praczka 
Rytowicz Władysława, 
służąca 
Skibicki Jan, bez z. , 
Sokal Jan, kier. restaur. 
Szelągowska Irena, naucz. 
Dr. Steinbornn Otto, lek. 
Ziemkiewicz Gertruda, sł. ' 
. 
Żabicki Zenon, prakt. lek." 
IiPI.Św.Jana2 
15(21) Spadkob. Jabłońskiego 
Kiedrowski Józef, elektro­ 
monter 
od ul. Kopernika 
16 Kordes Fryc i Willi, 
Niemcy 
Grześkowiak Wojciech, 
Rynek Star. 33/34 adm. 
spichlerz 
i ul. Ciasna 10 
17(23) Spadkob. Jabłońskiego, 
(syn) 
Auerbach Abraham, kup. 
Czachowska Stanisława, 
służąca 
Horowitz Leon, kupiec 
Jabłoński Henryk, aptek. 
Klimek Wanda, gosp. 
Limanowska Zofja, rob. 
18 Loge zum Bienenkorb 
Salomon Emma, doz. domu 
19(29) Spadkob. Jabłońskiego 
Gośliński Andrzej, kupiec 
Głowacka Teofila, pokój. 
Ryndt Wilhelm, bez z. 
Ryndt Stanisława, książk. 
Wytyszkiewicz Stanisław, 
urz. sąd. 
i ul. Szeroka 29 
20 Cywiński Piotr, ul. Pia­ 
stowska 1 
Czajkowski Maksymiljan, 
stołowy 
Chrostowska Stanisława, 
naucz. 
Dybowski Bernard, mech. 
Błaszczyk Stefanja, właśc. 
pralni 
Fiałkowska Juljanna, b. z . 
Gruszczyński Józef, rob. 
Jabs Hugon, m. kraw. 
Kawecka Wanda, służ. 
Kasperczyk Leokadja, b. z . 
Kobrynowicz Stanisława, 
wychowaw. fiz. 
Kozielecki Józef, m. mai. 
Krauze Józef, trykotarz 
Lewandowski Edmund, 
skrzypek 
Ławniczak Ludwik, 
Liedtke Franciszek, kupiec 
Liedtke Jan, szofer mech. 
Musiał Władysław, rob. 
Sucharski Wojciech, kraw. 
Szymański Alfons, urzędn. 
Salewski Piotr, szewc 
Salewski Mieczysław, ka­ 
mieniarz 
Witkowski Jan, urz. kolej. 
22 Kulczyńscy Teofil i Na- 
talja, ul. Piekary 16 
Cyrankowska Stanisława, 
bez z. 
Cyrankowska Gertruda, 
biuralistka 
Folborski Bolesław, kolej. 
Jaworski Leon, murarz 
Jaworski Jan, fryzjer 
Jankowski Jan, kowal 
Janiszewski Tomasz, rob. 
Krukowska Aniela, bez z. 
Lewandowski Władysław, 
szofer 
Lewicki Antoni, rob. 
Młodzikowska Anna, b. z . 
Piotrowicz Władysław, r. 
Szymański Wacław, pom. 
blach. 
Zieliński Andrzej, rob. 
Zieliński Józef, rob. 
Ziółkowska Mar ja, bez z. 
24 Kasa Chorych m. Torunia, 
ul. 3 Maja 17 
Gordon Maksymiljan, b. z . 
Gordon Józef, apl. sąd. 
Heintze Agata, handlarka 
Kończvkowski Józef, stoł. 
Moszyński Andrzej, emer. 
lekarz wojs. 
Smykowska Barbara, służ. 
Tomkiewiczowa Michalina, 
bez z. 
Tomkiewiczówna Marja, 
urz. 
Zabłoński Karol, monter 
26 Zackiewicz Stanisław, ul. 
Mostowa 17 
Bahr Włodzimierz, urz. 
Der Łucjan, kupiec 
Grabowska Helena, służ. 
Kończakowski Witold, ofi­ 
cer 
Kruger Augustyn, kupiec 
Kruger Bernard, pom. h . 
Kruger Alfred, fryzjer 
Kruger Jadwiga, naucz. 
Kruger Alfons, ogrodu. 
Siemiątkowska Rozalja, sł. 
Wolski Antoni, kupiec 
28 Zeuner Jan, b. z . 
Brzozowski 
Błachowicz Stefanja, służ. 
Bychowski Aleksander, ku­ 
piec 
Betański Józef, handlów. 
Dabiński Florentyn, ofic. 
Danielewski Zbigniew, red. 
Dnia Pom. 
Fenigstein Suskind, handl. 
Hutek Roman, zboż. 
Kwiatkowski Józef, kolej. 
Krzemiński Antoni, cuk. 
Krzemińska Antonina, 
pianistka 
Pyszklewicz Helena, służ. 
Olszewicki Rubin, kupiec 
Ryczkowska Marjanna, 
służ. 
Sznclling Szmul, jadłodaj. 
Sybilski Jan, cukiernik 
Thoms Paweł, urz. kolej. 
30 Zeep Alfred, Niemcy 
Kohnert Edward, admin. 
Różanna 5 
Adamówna Salomeą, służ. 
Dałkowski Roman, kupiec 
Grapenstein Lidja, biural. 
Hoffmann Zvermunt, kup. 
Poczewski Jan, m. fryzj. 
Poczcwski Walter, techn. 
dent. 
Roeder Helena, kier. mag. 
Sobkowiak Leokadja, haf. 
Woiciakówna Zofja, kuch. 
32 Chwiałkowski Antoni, 
13vdgOSZCZ 
Adm. Schmitowa Joanna, 
Rynek St. 26 
Beormann Juliusz, kuniec 
Herwieh Kazimierz, kup. 
Hoczkiewicz Wanda, piel. 
Jabłońska Anna, kuch. 
Laskowska Cecylja, gosp. 
Dr. Manowski Zdzisław, 
lekarz 
Maczkowski Leon, portjer 
Pyrek Antoni, mydlarz 
Szulc Anna, pielęgn. 
Szwedówna Dorota, naucz. 
Zgoda Maksymiljan, aptek, 
i ul. Szeroka 27 
Łokietka 
(od ul. Kościuszki na północ 
obok młyna Richtera) 
1 Rychter Leopold, ul. Ko­ 
ściuszki 79 
184
		

/Pomorze_005_08_201.djvu

			Łokietka 
Małachowskiego 
2/22(69) Szudcrski Alfons, 
ni. Kościuszki 81 
i ul. Kościuszki 81 
3/5 Rycbter Leopold, ul. Ko­ 
ściuszki 79 
młyn parowy 
i ul. Kościuszki 79 
6/7 Laengner i Illgner, ul. Ko­ 
ściuszki 73 
plac 
11/19 Durmowicz Michał, 
plac 
21/29 Bartel Fryderyk 
plac 
i ul. Mazurska 10/12 
24/26 Fehlauer Berta 
plac 
28/32 Ronatowski Walerian, ul. 
Chrobrego 33 
plac 
i ul. Mazurska 14/16 
31/35 Bartel Fryderyk 
plac 
i ul. Mazurska 5/9 
Łukowa 
(od ul. Wałdowskiej do 
ul. Polnej) 
1 Arkuszewski Bronisław, 
ul. Wałdowska 2/4 
plac niezabud. 
i ul. Wałdowska 2/4 
2/4(2) Arkuszewski Bronisław, 
bez z. 
Arkuszewski Józef, pom. 
handl. 
Arkuszewska Klara, ksiaż. 
Arkuszewski Leon, urzed. 
Prok. Ap . 
Buliński Wacław, konduk­ 
tor kolej. 
Gimiński Józef, kolejarz 
i ul. Wałdowska 2/4 
3/9 Popławska Adela, ul. W . 
Garbary 8 
plac niezabud. 
7/10 Państw. Bank Rolny, War­ 
szawa 
plac niezabud. 
11(5) Jeleński Józef, kond. kol. 
12(6) Kruger Stanisława, Św. 
Jakóba 11 
Beszczyńska Franciszka, r. 
Beszczyński Maksymiljan, 
ucz. druk. 
Bonk Edmund, muzyk 
Eilmes Katarzyna, emeryt. 
Eilmes Otylja, pielegn. 
Kamińska Anna, bez z. 
Kamińska Bronisława, rob. 
Kamiński Antoni, brukarz 
Lisewska Marja, posług. 
Lisewska Monika, szwacz. 
Macbtylski Stanisław, rob. 
Mućka Jan, rob. 
Nadolska Anna, bez z. 
13(7) Treichel Paweł, rolnik 
Jabłoński Antoni, kucharz 
Jasińska Zofja, bez z. 
Jasińska Helena, krawc. 
Jasiński Jan, zecer 
Jasiński Stefan, mechanik 
szofer 
Kalinowski Paweł, murarz 
14(8) Nitecki Stefan, bez z. 
Chmielewski Jan, tokarz 
Falkowski Bronisław, rob. 
Fałkowska Marta, rob. 
Głowacki Jan, bez z. 
Neimann Antoni, rob. 
Perkowski Franciszek, rob. 
Stawski Franciszek, rob. 
Stawska Helena, rob. 
Skiba Zuzanna, rob. 
Wojnowski Szymon, rob. 
Wojnowski Bolesław, rob. 
Zduński Józef, rob. 
15(9) Recki Józef, kołodziej 
Lutostański Franciszek, r. 
Ratajczak Jakób, rob. 
Recka Marta, rob. 
Recka Małgorzata, rob. 
Zdrojewski Stanisław, rob. 
16 Państw. Bank Rolny, 
Warszawa 
plac niezabud. 
17/19(11) Król Wojciech, rob. 
18/20 Skarb Państwa, 
DOK VIII 
plac 
21/23 Tow. Budów. Bauland­ 
gesellschaft 
plac niezabud. 
22/28 Tow. Budowl. Bauland­ 
gesellschaft 
plac niezabud. 
25/29 Tow. Budowl. Bauland­ 
gesellschaft 
plac 
Majdany 
(Droga na Kępie Bazarowej od 
.przewozu do zabudowań 
Dworzec Przedmieście) 
1 Toruński Klub Wioślarski 
Wiśniewski Leon, robotnik 
2 Szefera Marta, bez zaw. 
Kalitka Ludwik, kowal 
Krzyszczuk Kazimierz, 
•urz. ipryw. 
Meller Tomasz, robotnik 
Szeffer Bolesław, restaur. 
Trepanowska Stanisława, . 
bufetowa 
3 Maczmnarkowa, Stawki 
Bendt August, cieśla 
Drążkowska Tekla, posług- 
4 iBrusakiewicz Franciszek 
Prusakiewicz Teodor, 
majtek 
Prusakiewicz Franciszek, 
robotnik 
6 Kwiatkowski Michał, roln. 
Berg Jan, robotnik 
Chojnacki Jakób, robotnik 
•Chojnacka Helena, bufet. 
Chojnacki Stanisław, rob. 
Michałowski Józef, ślusarz 
Pawłowski Antoni, .rob. 
•Pawłowska Stefamja, rob. 
iPyżewski Leon, ogrodn. 
Małachowskiego 
(od Szosy Chełmińskiej 
str. prawa) 
1/3 (Sz Chełm. 70) Radtke 
Oton, Sz. Chełm. 84 
i Szosa Chełmińska 84 
2/4 (2) Wolf Jan, bez eaw. 
Brzusakowski Konrad, 
robotnik 
Gościński Jan,, rob. 
•Gościński Władysław, 
robotnik 
Gościńska Leokadja. rob. 
Gościńska Marja, rob. 
Gościński Bronisław, 
goniec 
Nowiński Jan, rob. 
Nowiński Władysław, 
robotnik 
Nowińska Leokadja, rob. 
Słupski Stanisław, robot. 
Wilmański Władysław, 
robotnik 
Wieczorek Franciszka, 
bez zawodu 
Ziółkowski Jan, st. urz. 
telegraf. 
Zalemska Zofja, hafciarka 
(4) Czechowski Alojzy, urz. 
P. St. Ubez. 
Durmowicz Marcin, 
stolarz 
Dlurmowioz Bogdan, urz. 
państwowy 
Janowski Józef, ślusarz 
Jasiński Ksawery, magaz. 
kolejowy 
Klein Edmund, robotnik 
Łęcki Stanisław, rob. 
Zieliński Antoni, rob. 
Zieliński Józef, monter 
Zieliński Kazimierz. 
monter 
(4a) Borowicz Władysław, 
m. szewski 
185
		

/Pomorze_005_08_202.djvu

			Małachowskiego 
Małachowskiego 
Bilewicz Jan, urz. PP . 
Grze górowski Józef, m. 
krawiecki 
Matuszak Józef, (prac. 
krawiecki 
Nasarzcweki Mateusz, 
urz. Elektr. 
Nasarzewski Bronisław, 
ślusarz 
Nasarzewski Edmund, 
stolarz 
Sentkowski Teodor, czel. 
krawiecki 
Sadzikowski iKrystjan, bez 
zawodu 
Szynkler Zygmunt, ;podof. 
zawodowy 
ScigaHa Marja, bez ,zaw. 
Siwek Jan, -przód. PlP . 
Wolff Franciszek, budów. 
Wyrzykowska Franciszka, 
bez zawodu 
(4b) Kalinowska Leókadja, 
robotnica 
Kamiński Jan, ucz. 
murarski 
'Kamiński Ignacy, ślusarz 
Kamińska Władysława, 
robotnica 
Kamiński Jam, robotnik 
IKusch Wilhelm, robot. 
Kusch Marta, robotnica 
Kusch Zygmunt, robotnik 
Kusch Jan, robotnik 
5 Tęgowska Agnieszka, ul. 
Grudziądzka 117 
Balcerowicz Marta, bez 
zawodu 
Balcerowicz Józef, rob. 
Bartoszewicz Anna, bez 
zawodu 
Czaplewska Juljanna, bez 
zawodu 
Czaplewska Marta. rob. 
Drabiński Augustyn, .rob. 
Drabiński Alojzy, stolarz 
Finkbejner Bronisław, 
ślusarz 
Finkbejner Maksymilian, 
robotnik 
Lisewski Jan, asystt. kol. 
Pawlikowski Juljan, ipom. 
drukarski 
Pasternacka Franciszka. 
bez zawodu 
Pastemacki Antoni, biur. 
Pasternacfci Bernard, rob. 
Wiśniewski Wladysł.. rob. 
Ziółkowska Pelagja, bez z. 
Ziółkowska Marja, naucz. 
Ziółkowski Tadeusz, druk. 
Ziółkowski Jan, druk. 
6 Zielińska Katarzyna, bez z. 
Figurski Czesław, tapicer 
Krużyńska Juljanna, rob. 
Łęgowska Marta, rob. 
Murawska Zofja, posług. 
Raclawska Jadwiga, bez z. 
Romanowski Józef, rob. 
Wiśniewski Bolesław, rob. 
Zboiński Jan, górnik 
6a Celusiak Wawrzyniec, 
szofer 
Górecka Weronika, eksp. 
Jabłońska Ai na, bez z. 
Kwiatkowska Juljanna, rob. 
Lach Władysław, służ. 
Paczkowski Maksymiljan, 
podof. zawód. 
Różyński Marjan, Tob. 
Szczypiński Jan, pom. tap. 
Strohschein Józef, rob. 
Strohschein Zofja, eksp. 
Strohschein Felicja, eksp. 
Szukalski Władysław, 
kołodziej 
Wojdyła Józef, rob. 
Zieliński Bronisław, kupiec 
Zielińska Magdalena, kupc. 
i uł. Graniczna 9 
7 Stremel Józef, ul. Mała, 
chowskiego 9 
Kannenberg Franciszka, 
rob. 
Kannenberg Zofja, rob. 
Kannenberg Bernard, rob. 
Kannenberg Joanna, rob. 
Szeferski Jan, rob. 
Szeferska Helena, rob. 
Szeferska Władysława, rob. 
Szeferska Stanisława, rob. 
Weiwer Antoni, szewc 
Weiwer Józef, rob. 
Weiwer Jan, rob. 
Weiwer Stefan, malarz 
8 Giergelewicz Józef, bez z. 
Brzozowska Franciszka, 
bez z. 
Poraziński Piotr, kolejarz 
Swobodziński Jan, czel. 
rzeźnicki 
Swobodziński Alojzy, 
elektromonter 
Wierzelewska Marja, bez z. 
Wierzelewski Alojzy, biur. 
Wierzelewska Marta, rob. 
Wiśniewski Edmund, rzeźb. 
Żbikowska Marjanna, bez 
zawodu 
Zbikowski Bolesław, kup. 
Zbikowski Stanisław, rob. 
i ul. Graniczna 14 
9 Stremel Józef, bez z. 
Beszczyńska Helena, biur. 
Beszczyńska Walerja, rob. 
Białecki Maksymiljan,, ucz. 
elektr. 
Białecka Anastazja, bez z. 
Cylkowski Franciszek, rob. 
Cylkowska Marja, rob. 
Cylkowski Jan, rob. 
Lepka Jan, rob. 
Lepka Józefa, kuch. 
Matuszewski Alfons, ślus. 
Przyjemski Jan, rob. 
Przyjemska Franciszka, rob 
PTzyjemska Marta, pom. 
introlig. 
Przyjemski Zygfryd, stoi. 
Przyjemska Joanna, rob. 
druk. 
Przyjemski Juljan, bez z. 
Rumiński Władysław, 
krawiec 
Stremel Jan, ślusarz 
Stremel Józef, murarz 
Stremel Zygmunt, murarz 
10 Nawra Jan, bez z. 
Ciesielski Franciszek, rob. 
Ciesielska Marja, eksp. 
Ciesielska Joanna, fryzj. 
Jankowski Walenty, kolej. 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Kwiatkowski Józef, goniec 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Nawra Jan, rob. 
Polsakięwicz Stanisław, 
ogrodnik 
Słoniecki Franciszek, rob. 
TuHdziński Władysław, 
rob. 
Werner Wojciech, stolarz 
Werner Herbert, goniec 
Wróblewski Wiktor, uczeń 
i ul. Krótka 2 
11/13 (13) Brzuszkiewicz Teo» 
fil, ul. Końcowa 2 
Dąbkowski Franciszek, rob. 
Glaubert Władysław, rob. 
Glaubert Jan 
Kamińska Franciszka, bez 
zawodu 
Łubkowska Leókadja, bez 
zawodu 
Łubkowski Jan, bileter 
Małkowska Jadwiga, bez z. 
Małkowska Joanna, rob. 
Niedlich Franciszek, rob. 
Tomaszewski Franciszek, 
rob. 
Wilhelmowicz Władysław, 
rob. 
Wilhelmowicz Adam rob. 
12/14 {12) Bochniak Wacław. 
Sieradz 
Admin. Grubecki Bronia 
sław, 
Brzuszkiewicz Adam, rob. 
Ciesielska Agnieszka, bez z. 
Dybowska Weronika, rob. 
Falkę Kazimierz, introlig. 
Cretza Leókadja, bez z.
		

/Pomorze_005_08_203.djvu

			Małachowskiego 
Małe Garbary 
Gretza Jan, polerownik 
mebl. 
Graczyk Bolesław, mecha« 
nik szaf. 
Karasucka Mar ja, kraw. 
Kamper Teofil, st. as . kol. 
iKrólowna Teresa, kupc. 
Niezgodka Jan, post. P . P . 
Niezgodka Jadwiga, eksp. 
Pasiński Władysław, stoł. 
Rojewski Stanisław, rob. 
Rojewski Jan, rob. 
Ruchlewski Francinszek, 
kier. pociągu 
Ruchlewski Bronisław, ślus. 
Ruchlewski Alfons, druk. 
Ryżek Piotr, tapicer 
Romatowski Władysław, 
właśc. kiosku 
Romatowska Klara, eksp. 
Sołtysik Tomasz, komornik 
pow. 
Sołtysik Franciszek, rys. 
litogr. 
Szeffler Helena, bez z. 
Szupryczyński Jan, rob. 
Włudarski Stefan, stolarz 
Włudarski Stefan, ślusarz 
(Włudarska Regina, biural. 
: 
ul. Krótka 1 
15/17 Brzuszkiewicz Teofil, ul. 
Końcowa 2 
plac 
16/16 (18) Olszewski Franci' 
szek, kowal 
Laskowski Franciszek, ofic. 
Łuniewska Saturnina, b. z . 
19/23 Przaperski Jan, ul. Wy« 
bickiego 6/10 i ul. Wybić 
kiego 6/16 
22/24 (28) Kochański Marjan, 
stolarz 
Frąckiewicz eHnryk, rob. 
Frąckiewicz Czesław, rob. 
Frąckiewicz Władysław, 
rob. 
Kochański Roman, uczeń 
ślusarski 
Kochańska Franciszka, rob. 
Kruszewski Władysław, 
Tob. 
Kobusiński Zygmunt, kon* 
duktor tramw. 
Maliszewski Antoni, rob. 
Maliszewski Bronisław, rob 
Maliszewski Władysław, 
robotnik 
Miszałkowski Franciszek, 
rob. 
Szatkowski Tomasz, bez z. 
24a (26a) Bator Józef, bez z. 
Bator Józefa, naucz. 
Bator Wanda, naucz. 
Bator Bronisław, urzędnik 
Isakiewicz Adela, urzędn. 
26 Kat. Gmina Kościoła Pan* 
ny Marji 
plac 
i ul. Wybickiego 18/22 
Małe Garbary 
(od ul Król. Jadwigi do Zaułka 
Prasowego). 
1/3 Jeziorski Władysław, kup. 
Bruszkowski Karol, rest. 
Bystrzyńska Franciszka, 
•m. krawc. 
Bystrzyński Wacław, tech. 
budowlany 
Bystrzyńska Barbara, 
biuralistka 
Czyźniewski Władysław, 
kupiec 
Czyźniewski Alleksainder, 
kupiec 
Czyźniewski Kazimierz, 
kupiec 
Gutowska Józefa, gosp. 
Melerowiska Stanisława, 
urzędniczka 
Miurawski Antoni, oficer 
Szatkowski Franciszek, 
bez zawodu 
SomerfeLd Wiktorja, b. z . 
Szczypińska Klara, sik 
(pomocnicza 
Szczypińska Franciszka, 
[gospodyni 
(i ul Kr. Jadwiga 16) 
2 Stryczyński Kazimierz, 
Poznań, Dąbrów. 3 
Adm. Nowacki Wacław, 
assesor skarbowy 
Badzińska Marta, książk. 
Dobrzeniecki Leon, urz. 
gospodarczy 
Górska Monika, wychów. 
Koch Ignacy, em. dyr. 
poczty 
Kowalska Jadwiga, gosp. 
Lepolt Jan, kupiec 
Lipiński Zygmunt, woźny 
sądowy 
Markiewicz Marja, służ. 
Scharf Bruno, lek. dent. 
Schmidt Gerhard, urz. 
bankowy 
Szeleziński Józef, eksp. 
Weiner iZofja, służ. 
Dr. Żurawski Marjan, lek. 
4/6 (4) ScbuTtz Ana, ul. Kr. 
Jadwigi 10 
Bartikowski August, m. 
krawiecki 
Grelewicz Stanisław, kup. 
Gotuński Paweł. iurz. sąd 
Grzana Bogumił, roborn. 
Górski Zygmunt, bandaż. 
Heese Jan, zegarmistrz 
Kowalewska Julja, bez z. 
Kowalewska Marja, rob. 
Kowalewska Bronisława, 
rob. drukarska 
Malicka Pelagja, gospod. 
Mroczkowski Józef, stoi. 
Ryszkiewicz Józef, eksp. 
Zieliński Hieronim, blach. 
Ziółkowska Anna, fo. zaw. 
Ziółkowska Marja, rob. 
5(1) Weese Gustaw, ul. Da« 
nielewskiego 6 
Grabowska Władysława, 
elewka 
Grobys Elżbieta, gosp. 
Pawłowska Zofja, służ. 
Rogala Jakób, kier. stolar. 
7 (3) Weese Gustaw, 	
			

/Pomorze_005_08_204.djvu

			Małe Garbary 
Małe Garbary 
Schulz Rudolf, stołowy 
Tulodziecki Nikodem, 
mechanik 
Tulodziecki Damazy, 
•mechanik 
10 (8) Angowskd Józef, bez z. 
Kęsicki Józef, cukiernik 
Lewandowska Marja, b. z . 
Lewandowski Alfons, rob. 
Marsza! Ludwik, technik . 
budowlany 
Norkowski Stanislaw, 
szewc 
Schröder Rozalja, bez z. 
Salyga Apolonja, krawc. 
11 (7) Spadkob. Bettingera, 
Bettinger Fflitz, tapicer 
Matykowski Anzelm, m. 
kominiarski 
Marzejewski Jan, ucz. 
kominarski 
iPiitzmann Albert, emer 
Woniak Stanislaw, lakier. 
12(10) Moede Otto, ul. Prosta 
Nr. 7 
spichlerz i wjazd 
wejście z ul. Prostej 
13 (9) Runk Leib, krawiec 
Boraks Regina, bez zaw. 
Charłuipski Benjamin, 
szewc 
Dicker Lejzor, kupiec 
Drygalski Polikarp, pom. 
handlowy 
Lewandowski Leon, rob. 
Lew Samuel, handlarz 
Lew Chaim, szewc 
Pile Szyjia, wojażer 
Pluciński Józef, rob. 
Pluciński Antoni, bez z. 
Szulc Emil, urz. 
14(12) Baracz Karol, bez z. 
Anmiiller Jan, woźny 
Baracz Marja, naucz. 
Czajkowski Antoni, uczeń 
piekarski 
Dolecki Franciszek, monter 
Gorczyńska Aleksandra, 
bez z. 
Gorczyńska Julja, bez z. 
Gorczyński Feliks, rob. 
Gorczyński Czesław, mai 
Kunst Jan, urzędnik 
Morawski Leon, m. piek. 
Mielcarek Teresa, bez z. 
Rempuszewski Stefan, ucz. 
piekarski 
Stecki Wiktor, ucz. piek. 
Tułodziecki Konstanty. 
mistrz ślus. i mechanik 
Turowicz Stanisława, urz. 
państw. 
15 (11) Barańska Emanja, ul 
; 
ca 
Poniatowskiego 1 
Burdiński Maks, złotnik 
Cyrankowski Mikołaj, mai. 
Ebert Ksawery, m. fryzj. 
Lewandowski Franciszek, 
kond. tramw. 
Mulewska Otylja, modystka 
Mulewska Helena, ucz. 
kra w. 
Muller Marta, bez z. 
Murawski Antoni, oficer 
Romała Henryk, fotogr. 
Rief Józef, ślusarz 
Schultz Adolf, m. tapic. 
Schultz Adolf, mechanik 
Wikarski Jan, pom. handl. 
16 Barańska Emanja, ul. Po» 
niatowskiego 1 
wejście z ul. Jęczmiennej 
i ul. Jęczmienna 29 
17 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
18 Jakimczuk Pantolemon, 
ul. Jęczmienna 22 
wejście z ul. Jęczmiennej 
i ul. Jęczmienna 22 
(od ul. Jęczmiennej) 
19(13) Kodjaszewski Kazimierz, 
rolnik 
Czarnecka Anastazja, rob. 
Góżdź Stanisław, ślusarz 
Goliński Alojzy, wyw. 
miejski 
Goliński. Ludwik, .roi. 
Erbgut Klara, posług. 
Gajewska Stanisława, 
praczka 
Kalkowski Jan, rzeźnik 
Litkowski Antoni, rybak 
Litkowski Stanisław, rybak 
Nurkowski Teofil, kolejarz 
Rodzińska Zofja, bufet. 
Wojciechowski Stanisław, 
krawiec 
20 (14) Witt Jan, ul. Bielańska 
nr. 64 
Goszka Stanisław, stołowy 
Osmański Antoni, m. stoi. 
Pohl Czesław, technolog 
Winiarski Antoni, rob. 
Wierzbowski Leon, uczeń 
stolarski 
21 (15) Linowiecki Walenty. 
piekarz 
Linowiecka Emilja, bez z. 
Dziwulski Antoni, czel. 
piekarski 
Focht Eliza, książk. 
Grabowski Edmund uczeń 
piek. 
Jeziorska Marja, urz. 
państw. 
Jeziorska Stanisława, kraw. 
Jastrzębska Zofja, służ. 
Kwiatkowska Stanisława, 
służ. 
Konsztam Chaim, kupiec 
Konsztam Mariem, kupiec 
Kaczmarek Franciszek, 
krawiec 
Kaczmarek Władysław, 
stołowy 
Kaczmarek Irena, ekspedj. 
Łuczyn Teodor, podof. zaw. 
Leszczyński Roman, rob. 
Nieder Herman, kupiec 
Nieder Szymon, handlów. 
Piątkowski Władysław, 
kolejarz 
Stachowska Teofila, bez z. 
Warzeński Jan, ucz. piek. 
(16) Maćkowska Anastazja, 
Borówno poez. Rycbno* 
wo po w. Wąbrzeźno 
Admin. Krauze Edward, 
bez zawodu 
Busiakiewicz Zygmunt, 
urz. państwowy 
Białowież Helena, kuch. 
Chodacki Juljusz, oficer 
Homa Piwitr, krawiec 
Hoffmann Anna, bez zaw. 
Hoffmann Olga, hafciar. 
Gołaczewska Helena, służ. 
Jórkowski Józef, organista 
Jórkowski Franciszek, 
nauczyciel 
Jeziolkowski Franciszek, 
technik budowlany 
Kasprzak Feliks, cieśla 
Kaźmierowskj Jan, techn. 
budowlany 
Krause Bronisław, bez z. 
Krause Walcrja, bez zaw. 
Krupecki Alojzy, elektr. 
Nalenz Antoni, kolejarz 
Olkiewicz Julja, bez zaw. 
Rubkiewicz Józef, szewc 
Rvchło Stefan, szlifierz 
Trzaskallska Bronisława, 
krawcowa 
Zieliński Stanisław, kraw. 
Witt Małgorzata, bez zaw. 
3 (17) Laiudelie Luis, Warsza* 
wska 6 
Adm. Juraszek Wiktor, 
urz. państwowy 
Borkowski Piotr, robotnik 
Benhulski Aleksander, 
pom. handlowy 
Falkiewicz Elżbieta, 
fryzjerka 
Gruźlewski Dyonizy, bez 
zawodu 
Garstecka Jadwiga, asyst. 
pocztowa 
Kulczyk Franciszek, art. 
muzyk 
188
		

/Pomorze_005_08_205.djvu

			Małe Garbary 
Matejki 
Kwiatkowski Roman, druk. 
Mioduski Tomasz, cukier. 
Mioduski Apolinary., 
książkowy 
Polaszewska Franciszka, 
biuralistka 
Ruikardt Luiza, urz. bank. 
Rachmanin Olga, urz. 
Skrzypczak Tadeusz, kup. 
Szynalka Andrzej, urz. 
państw. 
Wiśniewska Klara, bez z. 
24(18) Męzik Tadeusz, handl. 
Rączek Piotr, szewc 
Jasiński Henryk, krawiec 
Jasiński Tadeusz, krawiec 
Kitowska Franciszka* b. z. 
Kitowska Zofja, bez zaw. 
Konoplenko Jan, szewc 
LĄpartow Jakób, elektrom. 
Muller Edward, fryzjer 
Murawski Bronisław, 
handlowiec 
Manikowska Klara, b. z . 
iPłaskonka Henryk, szewc 
Pomorski Tomasz, szewc 
Rutkowska Marja, kraw. 
Tomaszewska Antonina, 
krawcowa 
Wierzchowski Stefain, 
szewc 
WScińska Monika, kraw. 
Wierzchowska Genowefa, 
bez zawodu 
25 (19) Landetzke Luis, ul. 
Warszawska 6 
Adim. Juraszek Wiktor, 
ul. M . Garbary 23 
Dizwonkowski Paweł, zdun 
Górny Jan, szofer 
Małłek Jan, urz. kraj. 
Osmański Stanisław, stoł. 
Wesołowska Anna, służ. 
Wawirzenko Leon, stoł. 
26(20) Werner Stanisław, kup. 
Jastrzemski Antoni, b. z. 
Pniewski Stanisław, rob. 
Pniewski Edmund, urz. 
Pawelczyk Mikołaj, pom. 
handlowy 
Pawelczyk Kazimierz, 
çze!, ślus. 
Pawelczyk Irena, urz. 
Pawelczyk Franciszek, 
cieśla 
Sarnowski Anastazy, 
krawiec 
Sarnowska Józefa, służ. 
27(17) Państw. Gimnazjum 
Męskie 
wjazd i wejście 
d Zaułek Prasowy 1. 
28(22) Poskrobko Leokadja, 
bez zawodu 
Hoffmann Bronisław, 
pom. kotlarski 
Jasiński Franciszek, b. z . 
Jasiński Bronisław, rob. 
Krasowski Marcin, lachm. 
Lemański Stefan, monter 
Ostrowski Waldemar, 
maszynista 
Piasecki Franciszek, 
palacz 
Richert Fryderyk, szewc 
30(24) Domżalski Bernard, 
Podgórz, ul. Główna 1. 
Adm. Rysiewska Teresa, 
bez zawodu 
Dondalska Helena, krawc. 
DonżalLski Jan, bez zaw.^ 
Krajniewski Marjam, rzeź. 
Kowalewska Janina, biural. 
Pudrzyński Czesław, b. z . 
IPiórkowski Jan, lem. 
podof. zawodowy 
Stawski Zygmunt, czel. 
stolarski 
Sontowska Joanna, bez z. 
Żołędź Zdzisław, handl. 
Zaklikowska Marja. urz. 
Wieczorek Wincenty, 
kond. kolejowy 
32 Lewandowski Bolesław, 
Wąbrzeźno 
Adm. Ku dasz Romuald, 
ul. Wysoka 15 
tylko skład 
wejście .z Wysokiej 11 
Marsz. Focha 
(przemianowany odcinek ulicy 
Lubickiej od b. Bramy Lubić 
kiej do ul. Przy Rzeźni i od ul. 
Przy Rzeźni do połączenia ul. 
Warszawskiej z Lubicką) 
1/9 Gmina miasta ToTunia 
plac 
i ul. Sobieskiego 2 
2/30 Gmina miasta Torunia 
plac lasek 
11 Gmina kośc. św. Jakóba 
plac 
13/17 Baulandgesellschaft (Tow. 
budowl.) 
plac 
19 Ewang. Gmina kośc. 
plac 
21/25 Ewang. gmina kośc. 
Heilscher August, bez z. 
Pomerenke Artur, ogrodn. 
Zielaskowska Elżbieta, 
służąca 
cmentarz 
27/29 Paluszyńska 
plac 
i ul. Przy Rzeźni 2 
31 Enders Gustaw, urz. kolej. 
Majewski Władysław, urz. 
celny 
32/42 Gmina miasta Torunia 
plac 
33 Rezmer Aleksander, murarz 
Rezmer Marjanna, bez z. 
Barciszewski Kazimierz, 
radca wojew. 
Gumowski Paweł, bez z. 
Kosiba Józefa, bez z. 
Szymańska Marja, służ. 
Tafel Angieszka, ekspedj. 
35 Musialowski Franciszek, 
urz. pow. 
Musialowski Bartłomiej, 
bez z. 
37 Moszczyńska Kazimiera 
39 Miernikowa Leokadja, b. z . 
Mielnik Jan, krawiec 
Rybak Józef, niższy funkcj. 
państw. 
41 Słowińska Leokadja 
plac 
i ul. Lubicka 1 
Matejki 
(od ul. Rybaki do ul. 
Św. Jerzego). 
1/9 Masa upadłościowa f-my 
Taffel 
Admin. inż. Chrzanowski 
Józef, ul. Fredry 4 
plac 
i ul. Rybaki 30 
2/14 Gimn. Męskie Im. Koper* 
nika 
ogród 
i ul. Rybaki 2/28 
i ul. Bydgoska 7/27 
,11 Roeske Fryderyk, ul. Byd* 
goska 31, plac 
13 Wojciechowska Jadwiga, 
ul. Bydgoska 29, szczyt 
domu i podw. i ul. 
Bydgoska 29 
15 Ziegert Franciszek, 
ul. Bydgoska 24 
i ul. Bydgoska 24 
16/22 Walter Karol, 
ul. Bydgoska 52 
i ul. Krasińskiego 29/33 
i ul. Bydgoska 20/22 
17 Walter arol. 
ul. Bydgoska 52 
plac niezabudowany 
Kliśko Franciszek, inż. urz. 
państw. 
19 Walter Karol, Bydgoska 52 
i ul. Krasińskiego 35/39 
189
		

/Pomorze_005_08_206.djvu

			r Matejki 
21/29 Walter Karol, ul. Bydgo* 
ska 52 
plac niezabudowany 
i ul. Krasińskiego 28 
i ul. Mickiewicza 29/33 
24/32 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Krasińskiego 22/26 
i ul. Mickiewicza 21/27 
31/33 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Mickiewicza 34/50 
34 (Mickiewicza 32) Gmina 
miasta Torunia 
i ul. Mickiewicza 32 
35 (Słowackiego 2,1) Krugow* 
ski Konstanty, ul. Sło» 
wackiego 35 
i ul. Słowackiego 35 
36 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Słowackiego 31/33 
37 Smolny Stefan. 
i ul. Słowackiego 42 
38/46 Lipińska Stanisława, ulica 
Chełmińska 5 
plac niezabudowany 
i ul. Słowackiego 34/40 
39 Smolny Stefan 
i ul. Słowackiego 42 
41 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
43 (1) Łyskowska Joanna, Ry* 
nek Staromiejski 18 
Ciemiński Antoni, murarz 
Karpińska Katarzyna, służ. 
Kaczorowski Henryk, ofic. 
Konior Stanisław, radca 
wojew. 
Pogorzelska Franciszka, 
służąca 
Więckowski Stanisław, 
inż. of. 
45 Gmina miasta Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Kraszewskiego 29/51 
47/57 Rinow Walter, inż. bud. 
i ul. Kraszewskiego 36/40 
Piątkowska Marja, gosp. 
48 Rygielska Magdalena, bez 
zawodu 
i ul. Kraszewskiego 27 
50(15) Kaplica Baptystów 
Burchardt Antoni, rob. 
Werner Władysław, rob. 
i ul. Kraszewskiego 34 
52 (60) (Św. Jerzego 59) Dueter 
Alfred, Niemcy 
Admin. Dudek Paweł, ul. 
Bydgoska 90 
plac niezabudowany 
i ul. Św. Jerzego 45 
59 Byszewski Maksymiljan, 
blacharz 
Byszewski Zygfryd, malarz 
Byszewski Wiktor, stoi. 
Byszewska Franciszka, b. z . 
i ul. Św. Jerzego 47 
61 (Św. Jerzego 62) Lange 
Henryk, Św. Jerzego 48 
i ul. Św. Jerzego 48 
62 Damrau Robert, Niemcy 
plac niezabudowany 
i ul. Św. Jerzego 44/46 
63/69 Lange Henryką, 
ul. św. Jerzego 48 
piląc .niezabudowany 
64/74 Damrau Robert, 
Niemcy), plac 
i ul. św. Jerzeao 44/46 
Mazowiecka 
(od ul. Batorego przez 
ul. Polną na ipólnoc). 
1 Gapińska Helena 
plac 
i ul. Batorego 66/78 
2 Gapińska Helena, 
plac 
i ul. Batorego 66/78 
3/5 Kowalakowa Leokadja 
plac 
4/6 Kowalakowa Leokadja 
plac 
7/15 Wardalińska Katarzyna, 
ul. Polna 41/49 
plac 
8/16 Wardalińska Katarzyna, 
ul. Polna 41/49 
plac 
17 Nathau Jakób 
płac 
18 Nathau Jakób 
plac 
19 Rinas Maksymiljan, ul. PoI» 
na 21/43 
płac 
i ul. Polna 58/62 
20/22 Rinas Maksymiljan, ulica 
Polna 21/43 
plac 
i ul. Polna 58/62 
21/43 Rinas Maksymiljan, b. z . 
i ul. Polna 53/55 
24 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
26/38 Spadkab. Witowskiego 
Jana 
Admin. Łoś Józef, Polna 31 
i plac 
40 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
42/46 Spadkob. Witowskiego 
Jana 
Admin. Łoś Józef, Polna 31 
płac 
Mazurska 
Mazurska 
iRówi.oiegła do ul. Kościuszki 
i peiożciia od niej na północ 
na odcinku między torem ko« 
lejowym a ul. Chrobrego). 
I Bartel Emilja, 
ul. Dworcowa 19/27 
i Dworcowa 19/27 
2 Laenger, ul. Kościuszki 73 
plac 
i ul. Dworcowa 9/17 
3 Boldt Stanisław, ul. Dwor» 
cowa 18 
i ul. Dworc. 24/26 
4/6 Boldt Stanisław, ul. Dwor» 
cowa 18 
plac 
i ul. Dworcowa 24/26 
5/9 Bartel Emilja, ul. Dwór* 
cowa 19/27. 
plac 
i ul. Dworcowa 28/30 
i ul. Łokietka 31/35 
8 Dunmowicz Michał 
plac 
10/12 Bartel Emilja, .ul. Dwór. 
cowa 19/27 
i .ul. Łokietka 21/29 
II Romatowski Walerjan, ul. 
Chrobrego 33 
plac 
i ul. Łokietka 
13 Niewiarski Leonard, cieśla 
Kwiatkowski Feliks, kolej. 
14/16 Rónatowski Walerjan 
,i ul. Łokietka 
17/21 Czerniak Władysław, 
ul. Chrobrego 89/99 
plac 
i ul. Chrobrego 89/99 
18 Grzanka Józef, ul. Kościu* 
szki 
plac 
20/24 Celmer Paweł 
plac 
i ul. Chrobrego 79/87 
15 Brzezińska Władysława 
ul. Kościuszki 
Cierpicki Leon, kolejarz 
Cierpicki Jan, murarz 
Chudek Michał, cieśla 
Kowalski Bolesław, kolej. 
Olejnik Edward, rob. 
Sulecki Władysław, mech. 
Sulecki Leon, pom. handl. 
Suleoka Welerja, biural. 
Sulecki Antoni, biural. 
Spychała Anna, bez zaw. 
190
		

/Pomorze_005_08_207.djvu

			Michałowska 
Mickiewicza 
Michałowska 
(Odcinek .drogi od ul. Polnej 
do przedłużenia ul. Batorego). 
1 Rygielski Jan 
ul. Polna 13 
2 Skarb Państwa, DOK VIII 
(plac 
i ul. Polna 21/25 
3 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
4/8 Rygielski Jan, ul. Polna 
Nr. 13 
iplac 
5 Toruńska Fabryka Chleba 
iplac 
7 CkCtejewska Helena, plac 
9/13 Chrzanowski Bronisław, 
Grudziądz 
plac 
10/12 Chrzanowski Bronisław, 
Grudziądz 
plac 
i ul. Batorego 97/103 
14 Gapiński Antoni 
plac 
i ul. Batorego 86/90 
15 Gapińska Helena 
plac 
Mickiewicza 
(Od Czerwonej Drogi 
do ul. Moniuszki) 
1/3 (3) Buczkowska Anastazja, 
bez za w. 
Bieniewicz Franciszka, 
służ. 
Blaufhowa Wanda, emer. 
Buchałski Juljan, urz. bank. 
Cewe Antoni, podkom. P . P . 
Dąbrowski Jan, ob. ziemski 
Gomolińska Ewelina, b. z . 
Hoffmann Helena, służ. 
Hepke Franciszek, b. z. 
Jaroszewicz Ewelina, naucz, 
muz. 
Jarosławski Leopold, inż. 
oficer 
Kazmierczak Konstanty, 
taksator las. państw. 
Kazmierczak Józef, miern. 
Laudowicz Marjan, insp. 
ochr. las. 
Laudowicz Wanda, naucz, 
gimn. 
Ładoi Ludwik, urz. pryw. 
Marasiński Aleks., kupiec 
Marasiński Józef, kupiec 
Ogrodowicz Elżbieta, 
książk. 
Piotrowska Józefa, służ. 
Pawlikowski Jan, oficer 
Rekowska Marja, służ. 
Rekowska Weronika, służ. 
Siekierkowska Franciszka, 
bez zaw. 
Sobieszczański Jan, emer. 
wicedyr. las. państw. 
Smajkówna Marja, naucz. 
Smajkówna Emilja, naucz. 
Tharandt Emma, emerytka 
Zamrozińska Antonina, 
gosp. 
i ul. Czerwona Droga 9/15 
2/4 Skarb Państwa 
Schronisko wojsk., park 
i ogród 
Bruski Andrzej, podof. zaw. 
Jagielski .Stanisław, podof. 
zaw. 
Lewandowski Adam, podof. 
zaw. 
Politowicz Wacław, podof. 
zaw. 
Styp-Rekowski, podof. zaw. 
5 Buczkowska Anastazja, 
Mickiewicza 1/3 
Bogucka Leokadja, gosp. 
Dybowski Józef, inż. 
agronom 
Dankowski Adam, szewc 
Gieszczykiewicz Stanisław, 
inż. elektr. 
Grabarek Walerja, służ. 
Godlewicz Jan, czel. 
szewski 
Holować Katarzyna, służ. 
Jakubowska Genowefa, 
bez zaw. 
Konieczny Ignacy, ogrodn. 
Małkowska Helena, h. z . 
Mittlener Stanisław, macz 
urz. śledcz. 
Mittlener Ignacy, dr. 
lekarz wojsk. 
Łaski Kazimierz, inż. urz. 
państw. 
Spineter Józef, urz. bank. 
Staniszewski Władysław, 
starosta grodzki 
Szatkowski Władysław, 
doz. domu 
Świgoń Ludwik, bez zaw. 
Turalska Helena, rob. 
(od ul. Czerwona Droga) 
6/8 (8) Sądecki Lambert, spęd. 
Dąbrowski Bolesław, 
urz. państw. 
Ferchert Charlotte, gosp. 
Kłosiński Franciszek, eksp. 
Majchrzak Leonarda, służ. 
Sądecki Alwin, mechanik 
7 Gmina miasta Torunia 
plac niezabud. 
9 Skarb Państwa, Dyrekcja 
Lasów Państw. 
Orłowski Józef, woźny 
Zarzycki Jan, woźny 
i ul. Moniuszki 12 
0/16 (16) Krause Marja, b. z . 
Stachowska Weronika, 
gosp. 
Stachowska Franciszka, 
pielęgn. wych. 
Szramowska Rita, bez zaw. 
i ul. Moniuszki 14/20 
(Od ul. Moniuszki do 
ul. Matejki). 
,1/17 Gmina m. Torunia 
korty tennisowe 
i ul. Moniuszki 11/21 
17a Państw. Gimnazjum męskie 
kor.ty tennisowe 
(od ul. Moniuszki) 
18 Spadkob. Julgusza Grossera 
Grosser Anna, bez zaw. 
Dzieohowska Balbina, służ. 
Machnikowski Jan, 
emer. oficer 
Michałek Stefan, adw. 
i not. 
Michałek Helena, wł. nier. 
Piątkowska Juljanna, kudh. 
Sachni Tekla, służ. 
Siedlecki Eugenjusz, oficer 
Strusiewicz Matylda, b. z . 
Szczerbowska Zuzanna, 
kuch. 
Szupryczyński Stanisław, 
woźny 
Szyjkowski Władysław, 
adwokat 
Trentzłer Leopoldyna, bona 
Wi6ło©ki Włodzimierz, b. z. 
i ul. Moniuszki 23 
19 Gmina m. Torunia 
t>lac niezabud. 
i ul. Derdowskiego 8/14 
20 Kuczyński Bolesław, kup. 
Arndt Karol, kupiec 
Chrzasłowski Krzysztof, 
rew. 
6półdz. 
Dobrowolska Marja, urz. 
pryw. 
Faleńska Marta, służ. 
Kwiatkowska Anna, 
"prasowaczka 
Kwiatkowska Marta, bieliź. 
Kwiatkowska Zofja, 
higjenistka 
Dr. med. Sobolewski Ed­ 
mund, emer. kolej. 
21/27 Gmina 	
			

/Pomorze_005_08_208.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
22 Kuczyński Bolesław, 
•uil. Mickiewicza 20 
Ogród 
24/26 (24) Fam. Kraj. Kasa 
Pożrzk., ul. Mostowa 13 
Borowska Anna, gosp. 
Chojnacka Czesława, pokój 
Dąhkowska Pelagja, pokój 
Łącki Wincenty, starosta 
krajowy 
Mendyka Marcin, ameryt 
28 Siemiątkowski Jerzy, 
Wąpiersk, pow. Rypin 
Admin. Piwnicka Jadwiga 
ul. Klonowicza 24 
Byczyszyn Marianna, służ. 
Dąbrowska Anna, igosp. 
Grocholska Gertruda, urz. 
pryw. 
Hencel Eugenjusz, dyr. Kom. 
Kasy Oszcz. 
Iwańska Joanna, służ. 
Monne Mieczysław, adw. 
Piszcz Edward, dziennikarz 
Siemiątkowski Józef, oficer 
Saoha Stefan, poseł i nacz. 
red. „Słowa Pom." 
Uniszkiewicz Julia, służ. 
Uniszkiewicz Stanisław, 
ślus. 
Włodarczyk Leon, st. wyw. 
P. P. 
Wiśniewski Maksymilian, 
ślusarz mech. 
Zieliński Władysław, 
kołodziej 
Zieliński Leon, tapicer 
29/33 Walter, ul. Bydgoska 52 
plac niezabud. 
i ul. Matejki 21/29 
30 Gniazdowski Antoni 
Admin. Piwnicka Jadwiga, 
ul. Klonowicza 24 
Boetzel Lucyna, bez zaw. 
Dembicka Weronika, 
kuch. 
Hoffmann Alfons, inż. dyr. 
El. „Gródek" 
Idee Ludwik, urz. państw. 
Kobieta Franciszka, służ. 
Munnich Adam, naucz. 
gimn. 
Ornassówna Anna, naucz, 
gimn. 
Riese Franciszek, dyr. 
bank. 
Riese Hildegard, naucz. 
Szafryg Ludomir, urz. 
Siwicka Wiktorja, służ. 
Szyszkę Elżbieta, bez zaw. 
Treichel Franciszka, służ. 
Zasadowski Stanisław, 
portj er 
Zasadowski Franciszek, 
ucz. fot. 
Zasadowska Anna, ucz. 
kraw. 
Lipska Stefania, służ. 
32 Gmina m. Torunia 
Wejście z ul. Matejki 
Barczyńska Koleta, urz. 
pryw. 
Barczyński Edward, biural. 
Cyrankowski Józef, straż, 
poż. 
Drążkowski Franciszek, 
rob. 
Drążkowski Antoni, woźny 
miejski 
Barczyński Juljan, fryzjer 
Barczyńska Helena, fryzj. 
Kilanowski Jan, 
Izby Roi. 
Lipski Wincenty, urz. 
miejski 
Maekowicz Roch, urz. Pom. 
Stow. Ubezp. 
Makowiak Stanisław, sekr 
miejski 
Nowakowska Genowefa, 
służ. 
Radomicki Wiktor, urz. 
miejski 
Weber Wacław, urz. miej. 
Worobiec Filip, czel. 
szewski 
Zaborowska Gertruda, służ 
Zielińska Kazimierza, b. z . 
i ul. Matejki 34 
(lOd ul. Matejki do 
ul. Konopnickiej) 
34/58 Gmina m Torunia 
lasek 
i ul. Matejki 31/33 
35/39 (51) Huttermann I. Wal­ 
ter, ul. Bydgoska 52 
spichlerz 
41 (53) Dobrzyńska Marja, b. z . 
Borkowski Józef, książk. 
Demska Marta, einer. 
Dembski Leon, mechanik- 
szofer 
Demlbska Gertruda, stenot. 
Jakubowska Katarzyna, 
bez zaw. 
43 (55) Dobrzyńska Marja, 
ul. Mickiewicza 41 
Buczkowski Antoni, 
stołowy 
Brodeczko Franciszek, 
krawiec 
König Teobold, urz. 
państw. 
192 
Lissowski Benedykt, emer. 
urz. państw. 
Lipertowicz Barbara, 
ameryt. 
Lisiecki Tadeusz, ucz. 
kraw. 
Łuczak Stefan, krawiec 
Łuczak Regina, ucz. kraw. 
Minkoley Henryk, kołodz. 
Michalska Jadwiga, asyst. 
farmaceut. 
Michalska Marja, książk. 
Maciejewska Józefa, emer. 
Maciejewska Marta, eksp. 
Pierzchalski Antoni, ogród. 
Stępski Aleksander, ślus. 
Tackę Apolonja, bez zaw. 
Uleniecki Czesław, urz. 
państw. 
Wiśniewski Franciszek, 
kolejarz 
Wielidhowska Konstancja, 
bez zaw. 
Zieliński Antoni, kond. 
kolej. 
Zomowski Władysław, 
podof. zaw. 
Żmuda Alojzy, spec. wełny 
45 (57) Wesołowski Feliks, 
wł. berlinki 
Bartkowska Joanna, kuch. 
Fenske Fryderyk, rob. 
Gaca Adolf, bez zaw. 
Kwiatkowski Józef, podof. 
zaw. 
Majewski Łucjan, ślusarz 
Pawłowski Stefan, em. of. 
Schulz Ernest, malarz 
Stachowiak Jan, kupiec 
podr. 
47 (59) Frankiewicz Helena, 
bez zaw. 
Sieradzka Wanda, urz. 
Kur. Szk. 
Bauer Romuald, em. kom. 
P. P. 
Buller Edward, podróżuj. 
Buller Margarete, stenot. 
Barczykowski Władysław, 
palacz maszyn. 
Barczykowski Alfons, stoi. 
Barczykowski Jan, ucz. 
stoi. 
Barczykowski Bolesław, 
bandl. 
Czarnecka Zuzanna, b. z . 
Czarnecki Alojzy, rob. 
Czarnecka Franciszka, 
szwaczka 
Falkowski Stanisław, 
m. fryzj. 
Gołoński Franciszek, 
książk.
		

/Pomorze_005_08_209.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Gołońska Jadwiga, naucz. 
Jabłoński Stanisław, cm. 
kolej. 
Jabłoński Aleks., krawiec 
Jabłoński Stanisław, ucz. 
mur ar. 
Kowalska Teresa, bez zaw. 
Kowalski Alfons, urz. 
państw. 
Kowalska Gertruda, urz. 
bank. 
Kłyszewicz Józef, naucz. 
Krzyżanowska Józefa, b. z . 
Kosedowski Wiktor, mai. 
Leyer Antoni, funkcj. pocz. 
Mirowski Józef, drukarz 
Martin Roman, elektrotech. 
Michałowski Antoni, cm. 
tuz. państw. 
Dr. Orzechowski Tadeusz, 
lekarz wojsk. 
Pawlikowski Franciszek, 
handlarz 
Przyborowski Franciszek, 
mech. szof. 
Szulcowa Antonina, kupc. 
Szulc Marjan, pom. introl. 
Schmidt Jan, em. urz. 
państw. 
Szpilewski Gustaw, naucz. 
Tack Józef, kolejarz 
Tomczyński Marjan, urz. 
Waluszewska Helena, gosp. 
Wróblewski Piotr, dypl. 
inżyn. 
Ząbczyk Jan, naucz. 
49 (61 i 61a) Jankowska Bro­ 
nisława, ul. Mickiewi­ 
cza 63 
Adamska Stanisława, służ. 
Buszyńska Marta, bez zaw 
Cetkowska Joanna, gosp. 
Elert Bronisław, m. blach. 
Elert Feliks, czel. blach. 
Godzwon Stanisław, fryzj. 
Gostek Weronika, gosp. 
Januszewski Jan rob. 
Kaczocik Marja, służ. 
Kamiński Józef, bez zaw. 
Kowalska Genowefa, posł- 
Kawczyńska Franciszka, 
bez zaw. 
Lekczyński Stanisław, 
podof. zaw. 
Mielcarek Florjan, 
urz. Star. Kraj. 
'Nadolski Zygmunt, urz. 
państw. 
Pawlak Wojciech, poseł 
i wł. druk. 
Pliszczyński Jan krawiec 
Ptasinski Michał, oficer 
Rudnicki Franciszek, 
podof. zaw. 
iRuhmke Franciszek, emer. 
chor. 
Samulowska Jadwiga, 
naucz. 
Szymański Maksymiljan, 
przed. P. P. 
Szymańska Józefa, biural. 
Sapierzyński Marjan urz. 
państw. 
Sobolewski Stanisław, 
wiceprezes Sądu Okr. 
Witakowski Franciszek, 
oficer 
Wiśnicka Marta, bez zaw. 
Winnicki Bronisław, prakt. 
zboił. 
Wanerman Wanda, naucz, 
i ul. Konopnickiej 26 
51 Huttermann I Walter, ul. 
Bydgoska 52 
piat niezabud. 
i ul. Konopnickiej 19/23 
52 Stow. Urzędn. dla bud 
dom. i mieszkań 
Admin. Marcinkowski Jan, 
ul. Mickiewicza 56 
" Jasińska Marjanna, służ. 
Jaszczyński Stanisław, red. 
Karabasz Władysław, urz. 
sąd. 
Karabasz Urszula, naucz. 
Lewicki Zygmunt, inż. Pom. 
Izby Roln. 
Lewicki Stefan, inż. rolnv 
Rempulska Stanisława, 
gosp. 
Starzyński Maksymiljan, 
emer. kier. szk. 
Samp Jan, urz. poczt. 
Samp Arnold, urz. miejski 
Siudowski Władysław, 
naucz. 
Siudowska Helena, naucz. 
Tadych PiotT, naucz. 
Tadych Franciszek, bank. 
TTedowicz Zofja, służ. 
Witkowski Jan, naucz, 
sem. 
Żmudzińska Joanna, emer. 
Żmudziński Kazimierz, 
handlowiec 
53 (67/69) Cron Maks, ul. Mic­ 
kiewicza 61 
spichlerz 
54 Stow. Urz. dla bud. domów 
i mieszkań 
Admin. Marcinkowski Jan, 
ul. Mickiewicza 56 
Domieracka Marja, służ. 
Demibek Rozalja, emer. 
Heise Marta, gosp. 
Ignatowski Alojzy, naucz. 
Jankiewicz Roman, turz. em. 
Koerber Wilhelm, em. urz. 
Martin Paweł, adwokat 
Pietrykowski Józef, urz. 
Kur. Szk. 
Rekowska Janina, kier. 
szkoły 
Rekowska Helena, urz. sąd. 
Syohowski Antoni, emer. 
urz. państw. 
Szwaba Stanisław, urzędn. 
miejski 
Walas Antoni, urz. sąd. 
Wojtecki Hieronim, urz. 
woje w. 
Zielińska Marja, emer. 
55 (73) Schwartz Konrad, ul. 
Bydgoska 52 
Celmer Paweł, dzierż. 
Marchlewski Leon, ucz. 
ogrodn. 
56 Stow. Urzęd. dla bud. dom. 
i mieszk. 
Admin. Marcinkowski Jan, 
urz. Star. Pow. 
Chełkowska Juljanna, em. 
Chełkowski Maksymiljan, 
biural. 
Chełkowski Wacław, piek. 
Chełkowska Magdalena, 
bielizn. 
Kwieciński Jan, emer. urz. 
sądowy 
Kupkę Emilja, emer. 
Łukaszewski Władysław, 
szofer - mech. 
Nawra Rozalja, bez z. 
Nawra Kazimierz, drukarz 
Osieka Feliks, urz. Star. P. 
Pachołek Anna, służ. 
Stolbe Teodor, woźny Star. 
Pow. 
Woźniak Leonora, siu. 
Witkowski Marjan urz 
Banku Polskiego 
"Wiśniewska Antonina, b. z . 
Wyrwicka Rozalja, służ. 
Żelazny Jan, em. woźny 
Star. Kraj. 
Zuchowi cz Józef. urz. 
Kur. Szk. 
i ul. Konopnickiej 28 
{Od ul. Konopnickiej do 
ul. Klonowicza) 
57/79 Przygodziński Wiiciech. 
Anglja 
Admin. Przygodziński Jó» 
zef 
Przygodziński Jan, kup. 
Barwicka Zofja, bez zaw. 
Brzeski Józef, Tob. 
Barczykowska Paulina, 
krawcowa 
13 Księga P.dresowi 
193
		

/Pomorze_005_08_210.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Bielicki Bronisław, bedn. 
Domaszewska Euzebja, b.z . 
Jurkowska Jadwiga, pras. 
Kulawski Jan, kupiec 
Mruczkowska Michalina, 
bez zaw. 
Narzyński Bronisław, na« 
uczyciel 
Prylewski Józef, rob. 
Puczarska Cecylja, bez z. 
Ruszkowski Jan, rob. 
Ruszkowski Jóizef, rob. 
Rogodziński Antoni, mas 
gazynier 
Szaliński Edmund, cukierń. 
Szaliński Edward, rolnik 
Szpręglewska Stefanja, 
stuż. 
58(58/60) Jankowska Bronisla* 
wa, ul. Mickiewicza 63 
Bąkowski Konrad, em. urz. 
miejski 
Chyżyński Władysław, 
cieśla 
Glorek Ewa, służ. 
Klemens Adamina, bez z. 
Malotki Juljusz, em. urz. s . 
Marjanowski Bronisław, 
urz. pryw. 
Milli Roman, dziennikarz 
Lipińska Weronika, służ. 
Porowska Helena, bez-z. 
Rohde Bernard, urz. Sąd. 
Staszkiewicz Sławosz, apl. 
sądowy 
Szablewska Marja. naucz. 
Unger Wacław, oficer 
Wiśniewski Władysław, 
urz. sąd. 
Wilk Jan, urz. państw. 
Zbyszyński Maksymiljan, 
Tob. 
i ul. Konopnickiej 25 
(od ul. Klonowicza) 
59(81) Jakubowski Otton, kup. 
Ewertowska Anastazja, 
bez z. 
Ewertowska Marta, urz. 
państw. 
Ewertowski Kazimierz, 
handl. 
Golski Tadeusz, architekt 
Haftówna Agnieszka, służ. 
Jaworski Wacław, pom. 
handl. 
Kawka Józef, kupiec 
Konarski Zenon, oficer 
Michniewski Bronisław, 
urz. państw. 
Słupczewska Helena, kuch. 
Serkowski Franciszek, szof. 
Walczak Pełagja, służ. 
i ul. Klonowicza 32 
60(62) Raniszewski Wacław, 
Ameryka 
Raniszewska Helena, bez z, 
Admin. Grabowski Jerzy, 
ul. Mickiewicza 61 
Broese Bernardyna, bez z. 
Czajkowska Iza, bez z. 
Chmielwski Józef, bez z. 
Fiebig Adolf, urz. państw. 
Godzialkowska Marja, ucz. 
kraw. 
Jaruszewski Antoni, rob. 
Dr. Kozłowski Kazimierz 
lekarz 
Kalicki Juljan, oficer 
Lakser Mieczysław, urz. s . 
Ławicki Stanisław, m. piek. 
Muzolf Arorjan, ucz. piek. 
(Nowicka Ludwika, bez z. 
Ott Bronisława, służ. 
Pawlus Leon, ucz. piek. 
Raniszewska Helena, bez z. 
Rossmann Gustaw, urz. 
Samborska Anastazja, służ. 
Więcek Rozalja, bez z. 
Woluszewski Bernard, cuk. 
piek. 
Zubrowicz Zof ja, urz. bank. 
Zubrowicz Adam, ślusarz» 
mech. 
Zubrowicz Jan, emer. 
61 (83) Ciesielski Adolf, kupiec 
Ciesielska Jadwiga, bez z. 
Bocheński Tadeusz, oficer 
Brzostowska Jadwiga, kuch. 
Cron Hans, kupiec 
Cron Maks, kupiec 
Dąbrowski Leopold, urz. 
państw. 
Dębowska Helena, rob. 
Derewicz Cecylja, służ. 
Grabowski Jerzy, kier. szk. 
Grabowska Stefanja, naucz. 
Gross Jan, blacharz 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Kwiatkowski Kazimierz, 
szofer 
Kwiatkowski Bronisł rob. 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Kwiatkowski Teodor, rob. 
Kwiatkowski Wawrzyniec, 
rob. 
Kowalski Józef, krawiec 
Kowalska Jadwiga, kupc. 
Karczewski Ludwik 
Kąkol Władysław, pom. 
Klinowski Ludwik, szewc 
blach. 
Kudyna Jan, cieśla 
Kruszelnicki Franciszek, 
em. sędzia apel. 
Kulicz Elżbieta, służ. 
Lewandowska Franciszka, 
służ. 
Lewańczyk Robert, post. 
Pol. Państw. 
Merchel Władysław, szewc 
Mioduszewski Leon, stolarz 
Mioduszewska Ludwika, 
ekspedj. 
Mioduszewska Władysła* 
wa, biural 
Miłosny Michał, m. szewcki 
Miłosny Maksymiljan, kup. 
Miłosna Łucja, ekspedj. 
Miłosny Alojzy, goniec 
Muszyński Leszek, inż. 
Nowak Wacław, rob. 
Nowacki Bolesław, maszyn. 
Olszański Witalis, kom. 
wojew. P . P. 
Plikuciówna Halina, 
wychów. 
Pawłowska Romana, art. 
dramat. 
Pietranik Antoni, rob. 
Remiszewski Jan, rob. 
Reuter Józef, malarz 
Sokulski Jan, adwokat 
Sokulski Józef, apl. sąd. 
Sibilska Eugenja, służ. 
lWÓdkowska Salomeą, służ. 
Żaczek Piotr, em. sędzia ap. 
Żaczek Agnieszka, naucz. 
Żaczek Danuta, naucz. 
i ul. Klonowicza 35 
62 (64) Maciejewski Teodor, 
kupiec 
Antczak Marja, bez zaw. 
Bartnitzke Anna, bez z. 
Biohe Eryk, kupiec 
Becker Marja, służąca 
Dąbrowski Roman, robot 
Gientkowska Agnieszka, 
służąca 
Izdebski Adolf, em. ofic 
Fischer Berthold, sekr. 
Konsulatu Niem. 
Jasińska Jadwiga, książk. 
Kowalewska Anna, służ. 
Kanabaj Antoni, urz. 
Lipowski Zygmunt, kup. 
Majewski Franciszek, rob. 
Nowaczyk Kazamierz, 
urz. państwowy 
Orłowski Jan, kolejarz 
Ostrowska Jadwiga, biur. 
Okoniewski Mieczysław, 
m. blacharski 
Pawlyszcze Piotr, em. 
podof. zawodowy 
Raczyński Alfred, urz. 
Kasy Chorych 
Rodnickl Jan, urz. pań. 
Romański Tadeusz,, 
kier. drukarni 
Kuciński Antoni, pom. 
handlowy 
i 
194
		

/Pomorze_005_08_211.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Pawłowski Szczepan, rob. 
Sadowski Jan, rob. 
Ścilbak Jan, książkowy 
Stepanek Jan, kupiec 
SwiaUak Józef, em. podof 
zawodowy 
Swieżyński Władysław, 
inż. agronom 
Steinert Ida, gospodyni 
Tadajewski Jan, 6zewc 
Wagner Marta, bez zaw. 
Wizitmirski Kazimierz, 
em. oficer 
(Zielińska Rozalja, słulż. 
63(85) Gerhrz Emma, wł. 
piekarni 
Cron Werner, kupiec 
Dzwonkowski Wacław, 
piekarz 
Gildenstern Otto, piek. 
Gieł Pelagja, igosp. 
Jurkiewicz Nemezeusz, 
robotnik 
Jaroszewski Leon, naucz. 
prywatny 
Jankowska Bronisława. 
bez zaw. 
Jankowski Tadeusz, 
admin. domów 
Henkówna Apolonja, bez 
zawodu 
Karczewski Jerzy Józef, 
oficer 
Karczewska Wanda, lek. 
dent. 
Kochmańska Marja, służ. 
Myszkówna Weronika, 
służąca 
Osiński Józef, werkmistrz 
Sieg Gertruda, służ. 
Sobolewska Bronisława, 
bez zawodu 
Sztucka Marja, służ. 
Szmidt Bernard, kowal 
Zuhlke Alfred, czel. piek. 
Ziemniak Agnieszka, 
służąca 
64 (64a) Lange Waldemar, 
Niemcy 
Adm. Boldt Aleksander, 
robotnik 
Gardzielewska Bronisł., 
robotnica 
Jegorczak Aleksander, 
pom. krawiecki 
Kicszczyński Józef, cieśla 
Łeszozak Władysław, 
ślusarz 
Minkley Edward szewc 
Ogurek Artur, .podof. zaw. 
Frokopenko Leon, kol. 
iSzarafiński Teofil, rob. 
Szarafińska Zofja, urz. 
telegraficzna 
Szarafińska Łucja, uczeń. 
drukarska 
Sulikowski Antoni, kup. 
Wilczyński Ireneusz, 
rzeźbiarz 
Wiśniewska Zófja, służ. 
Zielińska Marjanna, bez 
zawodu 
65(87) Gmina m. Tounia 
Arczyński Wojciech, 
funkcj. Pol. Państw. 
'Drzmowicz Franciszek, 
robotnik 
Frąckiewicz Teodor. 
woźny Pol. Państw. 
Wielgoszewska Marja, 
ibez zawodu 
66 Moehne Fritz 
Biachmierek Edmund 
fotograf 
Ciepliński Jan, handlowiec 
Grabowski Leon, zegarm. 
Keller Leon; handlowiec 
Kanjerski Franciszek, 
fotograf 
Kudłowioz Mikołaj, inż. 
leś. urz. państw. 
Szczęsny Paweł, cukier. 
Szczęsna Gertruda, eksp. 
iSzkopek Andrzej, em. 
.Senski Paweł, podof. zaw. 
Woźniak Józef, podof. 
zawodowy 
Ziankowski Marjan, 
podof. zawodowy 
67(89) Hamerska Anna, bez z. 
Gtomska Antonina, służ. 
Gutkowska Józefa, służ. 
Gumowski Adolf, elektro* 
technik 
Graduszewski Teodor, 
inż. leśn. 
Gumowski Leonard, 
koszarowy 
Hamerski Franciszek, kup. 
Janicka Marja, .służ. 
Kociurski Leon, insp. org. 
Kółek Koln. 
Kandyba Teofil, naucz. 
Semimarjum 
Kolarz Rudolf, sędzia a.p . 
Ługiewicz Weronika, służ. 
Majewski Wacław, urz. 
prywatny 
Majewsk; Feliks, 
urzędnik gosp. 
Nawrocki Łucjan, 
elektrotechnik 
'Paszkiewicz Franciszek, 
wiceprez. Sądu Okręg. 
Pluciński Feliks, muzyk 
Plucińska Apolonia* kup. 
Porazińska Łucja, biural. 
Porazińska Marjanna, 
•elewka 
Poraziński Ja.n, krawiec 
Świderek Rozalja, służ. 
Tylicka Walerja, służ. 
Wrońska Halina, bez zaw. 
Ziółkowska Stanisława, 
służąca 
68 Nowakowski Szymon, Jó» 
zefat p. Wąbrzeźno 
Adm. Nowakowski Frań., 
Kościuszki 66 
Brzostowiicz Adam, rob. 
iBrzostowicz Władysław, 
malarz 
Ceglińska Józefa, bez z. 
Gardzielewski Wilhelm, 
bez zawodu 
Grass Tomasz, kupiec 
Krzemiński Józef, robot. 
Michałowski Jan, robotnik 
Milde Zofja, posług. 
Milde Elżbieta, posług. 
Milde Edmund, mech. 
szofer 
Milde Anastazy, szewc 
Walczak Franciszka, b. z . 
Walczak Juljana, posług. 
i ul. Lindego 10 
69(91) Szwencrub Jułjanna, 
ul. Lindego 16 
Mejza Antoni, drukarz 
Przyborski Antoni, kol. 
Szwengrub Erik, przemysł. 
Tiimme Aleksander, handl. 
i ul. Sienkiewicza 14 
( od ul. Lindego) 
70 Błaumamn Augustyn, 
krawiec 
BJaumamn Maksymiljan, 
szewc 
Chojnacki Bernard straż, 
.pożarny 
Oberland Aleksy, podof. 
zawodowy 
Ostojski Michał, em. leśn. 
Ostojski Zygmunt, handl. 
Ostojski Zdzisław, urz. 
prywatny 
Piek Anna, bez zawodu 
Stern Franciszek, podof. 
zawodowy 
Stern Stefanja, telefon. 
Truskolaska Marja, biural. 
Tatarski Michał, funkcj. 
Pol. Państw. 
Wendland Stanisław, urz. 
Funduszu Bezrobocia 
Zawodniak Paweł, nadstr. 
pożarny 
i uł. Lindego 11 
195
		

/Pomorze_005_08_212.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
(Od ul. Sienkiewicza 
do ul. Kochanowskiego) 
71 (93) Riucki Franciszek, 
Rynek Staromiejski 8 
Bartkowski Piotr, pom. 
rzeźnicki 
Dąbrowski Bolesław, 
asyst, kolej. 
Fietz Paweł, em. ucz. 
Lewandowska Helena, 
ekspedjentka 
Olszewska Teresa, książk. 
Olszewski Franciszek, 
mechanik 
Olszewski Józef, monter 
IPerlowska Józefa, bez z. 
¡Runge iKlara, emeryt. 
Time Aleksander, handl. 
i iii. Sienkiewicza 17 
72 Baurska Filipina, bez z. 
Pawłowska Adela, bez z. 
Baurski Marjan. urz. miej. 
Baurski Piotr, piekarz 
Baurski Stefan, urz. 
Boberek Roman, szewc 
Boberek Konstanty, szewc 
•Celichowski Stanisław, 
inz. Nacz. Wydz. Woj. 
Górecki Kazimierz, agron. 
Klemens Leokadja, służ. 
Keiser Władysława, służ. 
Kowalski Józef, krawiec 
Kordys .Zofja. bez zaw. 
Lentz Józefa, bez zaw. 
Lachowicz Adam, urz. 
Kurat. Szkolnego 
Lachowicz Teodozja, em. 
Lentz Jan. ież. rolny 
Lewandowski Leon, mech. 
Lewandowska Marja, b. z . 
Manronów Henryk, urz. 
skarbowy 
Musiałowska Marja, irob. 
Musiałowska Cecylja, rob. 
Musiałowska Jadwiga, rob. 
Murawska Juljainna, b. z . 
Pawłowska Barbara, b . z . 
PoLniaszek Ludwik, urz. 
Pom. Stow. Ubez. 
Szulc Jan, podof. zaw. 
Szulc Zygmunt, gogjiec 
Szulc Walenty, woźny 
Szulc Jan, ucz. szewski 
Wyręmba Michał, podof. 
zawodowy 
Wyręmbowa Marja, emer. 
Żmuda Metropoljan, 
piekarz 
73(95) Lewandowski Józef, 
ul. Kościuszki 44 
Balicki Stefan, ucz. rzeźn. 
Biegański Jan, wł. droger. 
Głowiński Józef, czeladnik 
rzeźnicki 
Hethey Helena, książk. 
Hethey Heinz, ucz. cukierń. 
Meler Józef, mistrz rzeźn. 
Sobieralska Ludwika, służ. 
Sobieralska Antonina, służ. 
Sommer Małgorzata, emer 
74 Koch Ignacy, ul. Król. Ja. 
dwigi 12/14 
Dobrzyniecka Karoliną, 
bez z. 
Dawid Bronisław, wiceprez. 
Woj. Sądu Admin. 
Danielewski Wład., rob. 
Drzewuszewski Bronisław, 
•rob. 
Gogoliński Antoni, podof. 
zawód. 
Gustawowa Marja, bez z. 
Jaworowski Józef, kupiec 
Kosiedowska Marta, bez z. 
Kmieciak Feliks, przemysł. 
Kabel Jan, malarz 
Neumann Jan, kowal 
Neumann Alojzy, rob. 
Neumann Piotr, rob. 
Neumann Leon, goniec 
Prokopenko Marja, Tob. 
Schmidt Rozalja, bez z. 
Schmidt Alfons, techn. 
dent. 
Schiratis Emilja, służ. 
Szylmann Helena, rob. 
Turosieński Mikołaj, oficer 
Wierzbicki Zygmunt, bez z. 
Witkowski Feliks, szewc 
75 (97) Skowronek Klara, ulica 
Derdowskiego 9/15 
Żuchowski Teofil, portjer 
76 Niemczyński Józef, ul. Ko» 
nopnieckiej 22 
Gawroński Łukasz, urz. P. 
Stow. Ubezp. 
Jucewicz Konstanty, 
•podkom. P. P. 
Jaskólski Ignacy, zegarm. 
Kostrzyński Aleksander, 
art. dramat. 
Murawska Władysława, 
służ. 
Przeperski Andrzej, urz. 
sąd. 
Ruszkowski Paweł, rob. 
Rydziński Marjan, rob. 
Warłamow Jerzy, szofer. 
'Winiarska Konstancja, 
służ. 
Zabołotny Mikołaj, urz. 
Fund. Bezrob. 
76a Jagodzińska Agata, bez z. 
Galler Piotr, post. PP . 
Galler Prakseda, biural. 
Galler Józefa, ucz. kraw. 
Jagodziński Filip,- przeds. 
budowl. 
Jagodziński Franciszek, 
urz. Kurat. Szkoln. 
Ohlke Joanna, bez z. 
Prylewski Bolesław, 
woźnica 
Prylewski Bronisław, rob. 
Zittlau Marta, posług. 
Zittlau Kurt. rob. 
77 (99) Dąbrowska Weronika, 
bez z. 
Dąbrowski Władysław, kup. 
Panfil Tomasz, zegarmistrz 
78 Dąbrowska Józefa, bez z. 
•Dąbrowski Franciszek, b. z . 
Dąbrowski Jan, urz. sąd. 
Głowacka Mieczysława, 
pielęgniarka 
Grysa Antoni, muzyk 
Gloksyn Edyta, bez z. 
Kochanowski Szczepan, 
kupiec 
Kowalski Jan, zaw. chor. 
Kramarek Anna, bez z. 
Kucharska Katarzyna, b. z . 
Kucharska Eleonora, krawc. 
Kwiatkowski Władysław, 
elektromonter 
Morawska Melanja, bez z. 
Michaelis Augustyn, urz. 
państw. 
Pinka Aleksander, biural. 
Suwalska Alina, bez z. 
Wrukowska Marjanna, b. z . 
Wilczek Konrad, stolarz 
- Werner Karol, podof. zaw. 
79(101) Górski Władysław, 
bez z. 
Adamek Tomasz, urz.ędnik 
państw. 
Buczkowski Ksawery, kup. 
Dzwonkowska MaTja, służ. 
Freyberg Teodor, stolarz 
Golnik Alojzy, urz. państw. 
Gramacki Maksymiljan, 
malarz 
Hóhne Elsą bez z. 
Jaklewicz Marja, eksp. 
Jonas Edmund, urz. Star. 
Kraj. 
Karpińska Franciszką b. z . 
Kędzierski Kalikst, emeryt, 
oficer 
Dr. Karakulski Kazimierz, 
sędzia 
Kukielska Jadwiga, służ. 
Mrozińska Marja, bez z. 
Mroziński Alfons, stołowy 
Mroziński Maksymiljan, 
pom. handl. 
Matuszewska Antonina, 
służ. 
Narkiewicz Antoni, oficer 
Ofiarkiewicz Władysław, 
urz. Kurat. Szkoln.
		

/Pomorze_005_08_213.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Jaklewicz Kazimierz, oficer 
Ossowski Kazimierz, inż. 
insp. pracy 
Pacewicz Wiktorja, urz. 
Rakowski Symfonjan, urz. 
państw. 
Stefanowicz Jadwiga, bez z. 
Szaad Albert, oficer 
Wysocki Władysław, oficer 
Wołowski Władysław, rob. 
80 Chróścicki Leopold, ul. Ba» 
torego 7 
Buczek Józef, urz. Pom. 
Izby Roln. 
Bornakiewicz Michał, inż. 
nacz. Pom. Izby Roln. 
Baranowska Józefa, emer. 
Batke Alojzy, oficer 
Boniek Walera, służ., 
Gremplewska Helena, służ. 
Gościniak Leokadja, biural. 
Jeske Leon, emeryt, urz. 
państw 
Jeske Anna, kupcowa 
Karanicka Marta, służ. 
Kasprowicz Aleksander, 
emeryt 
Kawecka Alina, biural. 
Kazaniecka Bronisława, 
służ. 
Lipińska Elżbieta, kuch. 
i ul. Klonowicza 34 
Murowicka Olimpja, bez z. 
Markiewicz Feliks, rob. 
Majewski Czesław, urz. 
Star. Pow. 
Przybysz Cecylja, służ. 
Puppel Teodor, urz. sąd. 
Riewe Olga, eksp. 
Rzecki Jan, oficer 
Szrajbert Józef, oficer 
Szrajbert Jan, bez z. 
Szrajbert Romana, urz. 
państw. 
Szrajbert Marja, 
urz. państw. 
Siudzińska Wiktorja, gosp. 
Tomsa Zapołski Franciszek, 
oficer. 
Wiśniewska Wanda, służ. 
81 (103) Pincel Roman, bez z. 
Pincel Marja, bez z. 
Bernhardt Edward, rob. 
Horn Jerzy, rob. 
Kryszewski Witold, emeryt 
Konieczka Wacław, kupiec 
Kowalski Kazimierz, książk. 
Orlikowski Bolesław, urz. 
państw. 
Piłat Maksymiljan, naucz. 
Rajewski Franciszek, naucz. 
Słupczewska Anna, kuch. 
Szczechowa Antonina, b. z . 
Teclanówna Jadwiga, służ. 
Wolikowski Romuald, ofic. 
Weisłowska Marja, urz. 
Wojew. 
81a (103a) Komorowicz Stefa, 
nja, bez z. 
Bała Marja, em. naucz. 
Bała Franciszek, kom. wice« 
prezydent miasta 
Komorowicz Józef, bez z. 
Słowińska Monika, służ. 
82 Wvszkowska Marja, 
Chełmża, Rynek 1 
Admin. Ziółkowska Marja, 
bez z. 
Bannach Franciszek, kup 
Heise Helena, bez z. 
Szmytkiewicz Mieczysław, 
urz. Kurat. Szkoln. 
Tynowski Antoni, inż. Urz. 
Wojew. 
i ul. Klonowicza 37 
83 (105) Klamer Oskar, ulTTyd, 
goska 84 
plac niezabudowany 
84 Raniszewski Józef, ul. Gru* 
dziądzka 77 
Penkalla Leon, ul. Sukien* 
nicza 14 
Burczykowski Leon, urz. 
Kasy Chor. 
Burczykowski Maksymiljan, 
urz. Kasy Chor. 
Burczykowska Leokadja, 
stenotypistka 
Burczykowska Irena, eksp. 
Bożeński Jan, drogerz. 
Brzezińska Stanisława, 
gosp. 
Cybulski ogusław, urz. 
Pom. Stow. Ubezp. 
Cieszyńska Anastazja, 
hafciarka 
Hordt Franciszek, malarz 
Mlezoch Władysław, inż. 
łeńn. 
Newrly Jan. insp. Wydz. 
Las. Państw. 
Malicka Łucja, służ. 
Prus Bernard krawiec 
Prusiecki Antoni, pom. 
krawiecki 
Stogowski Bolesław, urz. 
Kurat. Szkoln. 
Stogowski Józef, urz. Stow. 
Ubezp. 
Szwaba Zof ja, bez z. 
Szwaba Stefanja, biural. 
Wojciechowski Bolesław, 
murarz 
85 (107) Friedrich Augusta, b. z . 
Friedrich Gerhard, naucz. 
Diisseldorff Karol, rob. 
Kobela Władysław, rob. 
Markiewicz Bronisław, rob. 
Pawlikowska Juljanna, rob. 
Schmidt Maksymiljan, rob 
Schmidt Erich, rob. 
Skrobacki Szczepan, rob. 
Skrobacka Aniela, rob. 
Stocki Józef, rob. 
86 Spadkob. Dąbrowskich, 
ul. Mickiewicza 89 
Admin. Kociurski Leon, 
ul. Mickiewicza 112 
Banach Stanisław, rob. 
Bernakiewiczówna Cecylja, 
fotogr. 
Dąbrowski Włodzimierz, 
ucz. mlecz. 
Ekman Monika, bez z. 
Kieżun Jan, em. oficer 
Kuna Janina, bez z. 
Lampkowski Józef, mai. 
kolej. 
Lampkowska Wanda, ucz. 
Lisewska Marja, fryzj. 
Lipczyński Jan, emer. P . P. 
Lisewski Władysław, urz. 
państw. 
Mazurek Michał, naucz. 
Pienczewska Marta, służ. 
Peglau Paweł, kupiec 
Podlaszewski Kazimierz, 
kupiec 
Rączka Stanisław, naucz. 
Ruhnke Elżbieta, bez z. 
Sierosławski Henryk, naucz. 
Śliwińska Weronika, emer. 
Tomasik Andrzej, woźny 
Tomasik Walentyna, biural. 
Wojciechowska Marja, 
służ. 
87(109) Beck Marja, Warsza. 
wa, Koszykowa U 
Admin. Prylewski Franci* 
szek. 
Budzyński Walerjan, kup. 
Chrzanowski Ludwik, urz. 
kraj. 
Czech Hieronim, em. urz. 
państw. 
Doniewski Franciszek. 
krawiec 
Dobrzyński Maksymiljan, 
siodlarz 
Grodyński Stanisław, radca 
Wojew. 
Hanuza Feliks, stołowy 
Hoffszen Elżbieta, krawc. 
Jarymowicz Eugenjusz, 
naucz. 
Janicki Zygmunt, oficer 
Koszucki Edmund, naucz. 
Kulpiński Czesław, mistrz 
fryzjerski 
Lekszycki Władysław, 
oficer 
Lewicki Mikołaj, urz. cyw. 
197
		

/Pomorze_005_08_214.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Michniewski Mieczysław. 
inżynier 
Nelke Teodor, naucz. 
Ostrowska Natalja, emer. 
Piszczowa Franciszka. 
emerytka 
Prylewski Franciszek, rob. 
Scirwalbe Feliks, naucz. 
gimnazjalny 
Spychalska Marja, emer. 
Spychalska Irena, urz. 
bankowa 
Spychalska Halina, urz. 
Pom. Izlby Roln. 
Popa Marjan, em. urz. 
Schwengruben Zofja, 
pianistka, prof. Kona. 
Szarafińska Klara, śluz. 
Szczurek Andrzej, naucz. 
Welka Franciszek, rob. 
Zieliński Leon, kolejarz 
Zemlo Stefanja, bez zaw. 
i ul. Średnia 1/3 
88 Szukalskk ul. Podgórna 37 
Borowski Józef, urz. pań. 
•Gilewska Pelagja, bez z. 
Gawron MiohaJ, urz. pań. 
Gruszka Genowefa, służ. 
Kulesza Feliks, oficer 
Kowalski Wacław, rob. 
Malinowska Berta, szwacz. 
Majowiskł Wilhelm, emer. 
Przeradzki Albin, czel. 
•rzeźnicki 
Przeradzki Albin, rzeżnik 
Rosenifeld Paweł, m. szew. 
Schiratis Jadwiga, bez z. 
Swinarski Leon, czel. rzeź. 
Sobczyński Kazimierz, 
oficer 
Strehlówna Wallentyna, 
urz. telegraf. 
Swiętek Józef, stolarz 
Swiętek Stanisław, urz. 
państwowy 
Smentek Antoni, 
elektromechanik 
WtunBch Hubert, ucz. 
szewski 
39(111) Skarżyński Adam 
Adm. Woźniak Krystian^ 
Nowy Rynek 3 
Bochańezyk Michał, 
podof. zawodowy 
Draht Zbigniew, inż. 
metalowiec 
Draht Zygmunt, Dr. adw. 
Feliksik Roman, oficer 
Gruźlewski Adam. kolej. 
Grabowski Władysław, 
emerytowany oficer 
Fałkowska Łucja, służ. 
Kmieć Joanna, bez zaw. 
Kielowa Wiktorja, bez z. 
Kopystyńska Anna, służ. 
Krauze Anastazja, emer. 
Prokop Marja, bez zaw. 
Dr. Pławiński Adam, lek. 
wojskowy 
Przygoda Sylwest., goniec 
Swierozkowski Antoni, 
dziennikarz 
Stapf Tedor, adwokat 
Stapf Jan. apl. sądowy 
Simonienko Elżbieta, służ. 
Rywalski Antoni, cieśla 
Truchowska Zofja, bez z. 
Wiesner Ernst, kupiec 
Willlmann Anna, gosp. 
Wołowski Józef, m. szew. 
Wołowska Gertruda, 
biuralistka 
Zieliński Ignacy, szewc 
Prokop Janina, kupcowa 
Prokop Leokadja, biural 
Przygoda Jan, ucz. fryzj. 
Przygoda Franciszek, 
handlowiec 
Swierczkowska Marja, 
nauczycielka 
90 Sommerfeldt,Juljan, b. z . 
Ankiewicz Władysława, 
bez zawodu 
Chyliński Antoni, litograf 
Dekowski Feliks, m. fryz. 
Gehrke Oto, szewc 
Junik Józef, szewc 
Kitz Ludwik, naucz. sem. 
Kociemsk; Alfons, drukarz 
Reichl Klara, emer. 
Kladziński Wincenty, 
urz. elektrowni 
Kaniecki Konstanty, stoi. 
Kaniecki Maksymiljan, 
biuralista 
Miądowicz Franciszek. 
mistrz drukarski 
Matkowski Szymon, 
gastronom 
Matkowska Klara, biural. 
Ośwałdowski Alfons, 
drukarz 
Rygierowa Stanisława, 
bez zawodu 
Rygier Halina, urz. sąd. 
Sip Feliks, elektromonter 
91 (113) Schandrach Leonard, 
Ibez zawodu 
Błędzki Alojzy, aptekarz 
Burczyk Augustyn, podof. 
zawodowy 
Adamska Katarzyna, em. 
Adamski Leon, naucz. 
Adamska Bronisława, 
maszynistka 
Cieplik Paweł, krawiec 
Cieplik Ludomira, biural. 
Cieplik Benigna, mod. 
Cieplik Mieczysława, rob. 
Długosz Zofja. służ. 
Dypczyńska Kilara, 
akuszerka 
Goździcka Walerja, służ. 
Falkowski Alojzy, pom. 
rzeźnicki 
Gogolin Fryderyk, 
przedstawiciel 
Gogolin Wanda, biural. 
Gogolin Artur, prakt. 
zbożowy 
Gogolin Reinhald, prakt. 
kreślarski 
Kurkowski Wiktor, em. 
podoficer 
Kedziorski Marjan, urz. 
Klein Marja, emer. 
Kuberska Antonina, emer. 
Kuberska Stanisława, urz. 
Kuberska Helena, maszyn. 
Hałasiak Marja, bez zaw. 
Leski Roman, ucz. rzeźn. 
Łęgowski Antoni, pom. 
piekarski 
Laurowa Helena, krawc. 
Lauer Marjan, 
rekwizytor 
Łazoryk Włodziemierz, 
oficer 
Mućko Władysław, imistrz 
szewski 
Okruciński Władysław. 
ucz. rzeźnicki 
Psuty Feliks, mistrz piek. 
Piórkowski Roman, ucz. 
piekarski 
Rajski Kazimierz, ślusarz 
Stefaniak Roman, urz. 
bankowy 
Szan drach Konrad, pom. 
kupiecki 
Ulicki Wiktor, urz. sąd. 
Wiśniewski Kazimierz. 
urz. kolejowy 
Wiśniewski Leon, pom. 
szewski 
Wendorf Ano, emerytka 
Zagrabski Leonard, rzeźn. 
92 Kozłowscy Wł. i Michał, 
Ameryka 
Adm. Mameła Franciszek, 
ul. Sienkiewicza 19/21 
Engelhardt Ema, naucz, 
muzyki 
Kamadula Wacław, ucz. 
piekarski 
Lisewski Brunon, prac. 
telegrafu 
Lisewski Maksymiljan, 
fryzjer 
Lisewski Jan. urz. elektr. 
Morawski Aleksander, 
art. muzyk
		

/Pomorze_005_08_215.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Orzechowska Stefanja, 
biuralistka 
Orzechowski Władysław, 
fryzjer 
Rosiński Wacław, 
drukarz 
Śmigielski Władysław 
(piekarz 
i ul. Sienkiewicza 16 
93(115) Scholz Hugo. mistrz 
blacharski 
Scholz Berta, bez azwodu 
Bachimann Henryk, urz. 
pryw. 
Fens Elza, służ. 
Gardzielewski Antoni, 
stelmach 
Cdaniec Paweł, technik 
•budowlany 
Gustowski Jan, oficer 
Grossmann Agnieszka, 
urz. 'państwowa 
Fuchs Bertold urz. pryw. 
Kumiński Tomasz, rob. 
iPokorska Jadwiga, służ. 
Skowroński Wacław, m. 
krawiecki 
Skowrońska Juljana, służ. 
Stańkowska Henryka, em. 
Stańkowska Zofja, naucz. 
Troczyński Ignacy, urz. 
prywatny 
Troczyński Rudolf ucz. 
drogerzysta 
Walczak Leon, mistrz 
krawiecki 
Walczak Edmund, 
rytownik 
Zuhlke Marta, bez zaw. 
94/96 Mameła Franciszek, b. z . 
Balcer Helena, krawcowa 
Balcer Juljan, rzeźnik 
Bisówna Agnieszka, służ. 
Cwikowski Stanisław, 
wizyt, szkół 
Dukat Marja, kierown. 
szkoły 
(Kujawa Bartłomiej, handl. 
i ul. Sienkiewicza 19/21 
95(117) Kowalczykowa Zofja, 
(bez zawodu 
Brodzika Franciszka, 
emerytka 
Borkowski Franciszek, m. 
szewski 
Borkowski Maflcsymiljan, 
malarz 
Chęciński Włodzmierz, > 
bez zawodu 
Górny Józef, em. wojsk. 
Grabowski Aleksander, 
podof. zawodowy 
(Kowalski Józef, mistrz 
stolarski 
Krupińska Emma, emeryt. 
Krupiński Jan, pom. handl. 
Lipertowicz Anna, bez z. 
Lipertowiczówna Anna, 
Lipertowiczówna Wanda, 
Lcmke Gustaw, 
elektromonter 
Mrozińska Eugenja, służ. 
Potemski Jan, kond. tram. 
Potemska Anastazja, 
biural. 
Okoniewicz Franciszek, 
skuciarz 
Swirski Jan, "oficer 
Tydewicz Bolesław, biur. 
Tomaszewski Władysław, 
robotnik 
(od ul. Sienkiewicza) 
97(199) Upadł. Rutkowski Wl. 
Gildarski Konrad stolarz 
Orłowicz Jan, kolejarz 
Siemianowski Józef, szofer 
98(92) Łabudziński Jan, aptek. 
Biesiadowski Konstanty, 
urz. prywatny 
Biesiadowski Stanisław, 
emeryt 
Darewski Weryha Jan, 
kupiec 
Lewicka Genowefa, 
posługaczka 
Piotrowska Jadwiga, służ. 
Zatwardowiczowa Marce* 
lina, bez zawodu 
(od ul. Kochanowskiego) 
99(121) Niedlich Kornelja, ul. 
Mickiewicza 92 
drugie wejście z ul. Ko* 
chanowskiego 
i ul. Kochanowskiego 6 
100 (94) Roso oho wicz Arnold, 
inż bud. 
Czarnecka Agnieszka, gosp. 
Jaruszewski Bernard urz. 
kolej. 
Lula Anastazja, prasowa* 
czka 
Marchlik Józef, woźnica 
Nogalski Antoni, rob. 
Piątkowska Marja, służ. 
Rybicki Antoni, mont. ele* 
ktryczny 
(od ul. Kochanowskiego) 
101 (123) Cięciała Marja, Po* 
gódki p. Kościerski 
Admin. Janicka Rozalja., 
naucz. 
Czyżewska Anna, bez z. 
Janicka Janina, biural. 
Gerson Jadwiga, b. z . 
Gil Jan, kolejarz 
Janicka Michalina, bez z 
Janicka Rozalja, naucz. 
Janicka Janina, biural. 
Kamiński Feliks, ucz. stoi. 
Koprowski Maksymiljan, 
pom. mai. 
Makowska Anna, bez zaw. 
Ostrowski Jan, stoi. 
Portaszkiewicz Szczepan, 
mistrz piek. 
Portaszkiewicz Edward, 
uczeń piek. 
Senecki Paweł, kup. 
Senecka Zuzanna, bez zaw. 
Schulz Józef, m. rapie. 
Schulz Felicja, biural. 
Wallisch Marta. emer. 
102 (96) Kliński Teofil, ul. Pro. 
sta 32 
Dr. Ciosłowski Józef, wi» 
zytator szkół 
Dr. Felieki Arnold, lekarz 
Janowska Helena, bez z. 
Kamińska Marjanna, służ. 
Landmesser Jan, ślusarz 
Linda Klara, służ. 
Malicki Aleksander, rob. 
Pietraszewska Stanisława, 
kuch. 
Rubczyński Stanisław, em 
prez. Sądu Apel. 
Raniszewska Stefanja, służ. 
103 (125) Stow. Policyjny Dom 
Zdrowia 
Batorczak Franciszek, em. 
Baj Otto, rob. 
Bednarek Bartłomiej, rob. 
Brzyski Jan, woźny 
Frydryszewska Wiktorja, 
handlarka 
Frydryszewski Henryk. 
ucz. tapic. 
Gibowska Czesława, posł. 
Jesiołkowski Andrzej, 
murarz 
Jesiołowska Marjanna, 
robotnica 
Jesiołkowska Gertruda, ro* 
botnica 
Jesiołkowski Franciszek. 
mech. 
Kamiński Władysław, ślu* 
sarz 
Makowiecki Teofil, pom. 
mlecz. 
Makowiecki Paweł, rob. 
Miklaniewicz Paweł, ma« 
larz 
Olechniewicz Walenty, ko, 
wal 
Polzyn Leon, urz. gosp, 
Pakulski Bronisław, tapicer 
Pakulski Leon. ucz. stoi. 
Paprocki Henryk, podof. 
zaw. 
199
		

/Pomorze_005_08_216.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Pokorski Stanisław, rob. 
Palicki Józef, kolej. 
Smoczyńska Jadwiga, bufe» 
towa 
Szubrych Wanda, bez zaw. 
Sielicka Stanisława, posług. 
Wojnowska Marjanna, bez 
Wysocki Mieczysław, zecer 
104 (98) Warszewski Hieronim, 
urz. pryw. 
Cieszyński Szczepan, pod» 
oficer zaw. 
Dykeirt Paulina, rob. 
Filip Katarzyna, służ 
Gallas Władysław, szewc 
Czerniec Wacław, szewc 
Janowski eFliks, rob. 
Klęezewski Stefan, cieśla 
Kasprzak Władysław, em. 
Mądry Jan, naucz. 
Szeer Arnold, m. komin. 
Urbański Stanisław, rob. 
Warszewski Marjan, szewc 
Warszewska Janina, urz. 
Warszawska Marjanna, 
biuralistka 
105 (127) Spadkob. Dybowskie* 
go Franciszka 
Afeldt Alfons, urz. poczt. 
Afeldt Marta, urz. poczt. 
Barciński Józef, m. szew. 
Barański Józef, rob. 
Barański Stanisław, pom. 
szewski 
Bączkowski Konstanty, 
przód. P . Śledcz. 
Bukowiecki Leon, piekarz 
Dołówna Aniela, rob. 
Dołówna Franciszka, prakt. 
fryz. 
Dybowski Edward, biural. 
Dybowska Józefa, książk. 
Dybowska Franciszka, b. z . 
Faleński Edmund, biura). 
Faleński Bronisław, nadstr. 
poż. 
Godziewska Leokadja, słu* 
źąca 
Koelta Stanisława, służ. 
Kruszyn Franciszek, oficer 
Krajewska Weronika, rob. 
Kruszewski Jan, doz. mag. 
Młodnicki Juljan, em. ofic. 
Piechowiak Marja, emeryt. 
Połuszyński Aleksander, 
podof. zaw. 
Pierszalski Marcin, post. 
P. P. 
Przygoda Franciszek, bez 
zaw. 
Raczyński Franciszek, ku» 
piec 
Riedel Marta, służ. 
Rutkowski Juljan, koszyk. 
Zagurzycki Szczepan, ko* 
szykaTZ 
Zagurzycka Franciszka bez 
zaw. 
106 (100/102) Falęcki Józef, bez 
zaw. 
Borowska Agnieszka, gosp. 
Dobek Kazimierz, naucz. 
Falęcki Benedykt, szofer 
Gruszecka Rozalja, krawc. 
Grzech Zofja, gospodyni 
Janczukowicz Stefan, mu* 
zyk 
Klich Jan, mech. 
Kruszyński Konrad, urzęd. 
państw. 
Klinek Jan, kupiec 
König Ryszard, bez zaw. 
Linowski Władysł., 
rzecz. 
sąd. 
Lipińska Jadwiga, urz. 
Łukomski Juljan, mech. 
Nowak Jan, podof. zaw. 
Nasierowska Leokadja, b. 
zaw. 
Kedowicz Kazimiera, służ. 
Markowska Julja, krawc. 
Powierska Marja, służ. 
Poświatowska Ludwika, 
urzędn. 
Ostrowski Juljan, szewc. 
Szczukowski Bernard, pod* 
oficer zaw. 
Zalucki Franciszek, stoi. 
Zagrajek Anna, bez zaw. 
Zelkówna Marja, bez zaw. 
107 (129) Komorowicz Stefanja, 
ul. Mickiewicza 81 a 
Borecki Kazimierz, urzęd 
pryw. 
Barczykowska Konstancja, 
fryzjer. 
Fahr Emilja, bez zaw. 
Franaszczuk Tadeusz, ofic. 
Jusiński Teofil, oficer. 
Kolbe Stanisław, 
major, 
lek. wet. 
Leja Aleksander, oficer 
Lüttmann MaTja, bez zaw. 
Lüttmann Ernst, pom. kup. 
Micewski Stefan, oficer 
Mentkowski Czesław, ni» 
uczyciel sem. 
Muszyński Eugenjusz, Tad* 
ca Woj. 
Michalski Jan, tapicer sio* 
dlarz 
Bahr Fryderyk, bez z. 
Preus Weronika, służ 
Siegmund Emma; bez zaw. 
Szostkiewicz Józef, emer 
1 
. 
Szostkiewicz MaTyla, na* 
ucz. muz. 
Śliwińska Zofja, służ. 
Siegmund Pawet, ucz. kup. 
Tarło Stefan, oficer 
Utyńczyk Józefa, naucz. 
Wojciechowska Wiktorja, 
siostra P. C. K. 
Zacharewicz Józef, oficer 
108 (104) Upadł. Pokorski Tc* 
masz 
Cieślik Janina, bez zaw. 
Gnaciński Alfons, muzyk 
Górecka Helena, praczka 
Grabowska Zofja, bez z. 
Jakuć Mikołaj, szofer 
Łęgowska Monika, właśc. 
pralni 
Lisewski Antoni, em. 
post. Pol. Państw. 
Nowakowski Józef, szewc 
Nikandrów Wasyli, malarz 
Pieper Helena, służ. 
Rutkowski Franciszek, rob. 
Rytka Scholastyka, bez z. 
Rytka Aleksander, kowal 
Rytka Łucjan, szofer 
Szuca Helena, bez zaw. 
Sawicki Bolesław, rob. 
Szymańska Antonina, b. z . 
Welka Leon, asyst, miejski 
109 (131) Komorowicz Józef, ul. 
Mick. 81 a 
Boralewska Stefanja, służ. 
Bernolak Antoni, inspektor 
Dyr. Lasów Państw. 
Bernolak Marja, urz. Pom. 
Izby Roln. 
Bernolak Eugenja, naucz. 
Czerwińska Helena, służ 
Chylicka Helena, bez zaw. 
Chylicka Aurelja, urzędu. 
bank. 
Ehiks Djonizy, oficer 
Faleński Alojzy, krawiec 
Hlebowiczowa Marja, em. 
Koniak Klaudja, naucz. 
Kujawska Rozalja, gosp. 
Kuryłas Grzegorz, kapelan 
wojsk. 
Kieturakis Stefan, oficer 
Leśniewski Mirosław, oficer 
Niedzialski Jan. funke. kol. 
Schmidt Jan, ślusarz 
Sowa Paweł, redakt. 
Sowa Helena, kupcowa 
Swirtun Wanda, bez zaw. 
Swirtun Eliza, urzędn. P. 
Izby Roln. 
Szczepański Jan, bez zaw. 
Szczepańska Gertruda, 
krawc. 
Szczepańska Olga, krawc. 
200
		

/Pomorze_005_08_217.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Zieliński Jerzy, insp. hodo, 
włi 
110 (106) Upadłość Pokorski 
Tomasz 
111 (133) Laskowski Bernard i 
Kamińska Cecylja 
Boniewicz Jan, książk. 
Frankę Karol, restaurat. 
Kąkol Józef, krawiec 
Krogolewska Bolesława, b. 
zaw. 
Laskowski Bernard, m. ko­ 
miniarski 
Sosnowski Bronisław, zdun 
AVisińska Emilja, rob. 
112 (108) Kociurski Roman, dyr. 
Szk. Handl. 
Gumiak Olga, służ. 
Grajek Teodor, st. przód. 
P. P. 
Gilewiicz Juljusz, oficer 
Hendrykowski Józef, prok. 
bank. 
Kuczewski Stanisław, ka­ 
sjer P. Izby Rola. 
Kowalski Alojzy, urzędn. 
państw. 
Makowski Aleksy, em. wi» 
zytator szkół 
Malinowska Marta, gosp. 
Połanowa«Geydary Broni, 
sława, bez zaw. 
Rosenau Gertruda, b. zaw. 
Rosenau Ewa, biural. 
Rogowska Emma, służ. 
Rozwadowski Teofil, em. 
kol. 
Smolka Marja, bez zaw. 
Smoluk Paulina, bez zaw. 
Zakrzewska Kazimiera, słu» 
Zdrojkowski Michał, insp. 
lasów państw. 
Zieliński Wincenty, kolej. 
113 (135) Chiliński Jan, restaur. 
Chilińska Helena, bez z. 
Dziubiński Ignacy, oficer 
Grodkowski Edmund, czel. 
piek. 
Grodkowski Alfons, ucz. 
piek. 
Hęcińska Cecylja, służ. 
Krezymon Antoni, czeladn. 
piek. 
Koepke Gustaw, pom. cuk. 
Luzyński Alojzy, m. piek. 
Mazanowska Weronika, 
służ. 
Rose Maksymiljan, mech. 
Szelągowski Edmund, ucz. 
pi.k 
e 
Szyplik Adela, kuch. 
Talaśka Aleks, em. kierów. 
szk. 
Talaśka Krystyna, stenot. 
113 a (.135 a) Lęgowiska Pelagja, 
ul. Szczytna 6 
Kowalski Mateusz, uTzęwn. 
pryw. 
Bruszkowski Kazimierz, ro» 
botn. 
Łęgowski Franciszek, bez 
zaw. 
114 (HO) Stremel TeodoT, m. 
rzeźn. 
Cacha Alojzy, czel. rzeźn. 
Czarkowski Jan, Tob. 
Jasiński Wiktor, bez zaw. 
Jankę Emma, szwaczka 
Jankę Pauline, szwaczka 
Frank Gertruda, służ. 
Kowalewski Stanisław, bez 
zaw. 
Kwiatkowski Franciszek 
rob. 
Pściuch Franciszek, uczeń 
rzeźn. 
Riedel Gustaw, ucz. rzeź. 
Ratajczak Anna, eksp. 
Stelter Marjanna, bez zaw. 
Stelter Bruno, eksp. 
Stremel Piotr, rob. 
Śledź Stefanja, służ. 
114 a Stremel Feliks, naucz. 
Stremel Teodora, bez zaw. 
Widner Roman, Tysown. 
114 b (110 a) Heuer Adolf, bez 
zaw. 
Becker Rozalja, gosp. 
Janowski Jan, rob. 
Kawałkowski Antoni, kon« 
duktor tramw. 
Mirecki Marjan, rob. 
Prokopinko Magdalena, 
emer. 
Prokopinko Bernard, rób. 
115 (137) Kociurski Roman, ul. 
Mickiewicza 112 
Billewicz > Stankiewicz Ba, 
żyli, urz. Star. KT. 
Eisenberg Franciszek, ku« 
piec 
Frydrychowski Józef, ofic. 
Karwiese Klara, bez zaw. 
Karwiese Eryk, elektro* 
monter 
Kosobucka Wanda, służ. 
Dr. Rożen Michał, urzędn. 
bank. 
Solecki Stanisław, asystent 
miejski 
Wójcicka Marja, emer. 
116 (112) Rutkę Jan 
Adm. Przybył, Fosa Staro* 
miejska 30 
Bojezuk Jan, urz. państw. 
Bahr Józefa, emer. 
Brzezińska Kazimiera, — 
emeryt. 
Boniecka Marja, bez zaw. 
Czerner Zof ja, książk. 
Czapko Tadeusz, oficer 
Ciepliński Stanisław, ofic. 
Drzewuska Franciszka 
bez zaw. 
Drzewuska Joanna, aptek. 
Drzewuska Jadwiga, biural. 
Czerwiec Anna, emerytka 
Głowaciuk Paweł, szewc 
Jaskóła Marja, pokój. 
Kozietulski Stanisław, 
urz. naństw. 
Kuliczkowska Teofila, na« 
uczycielka 
Kazimierczuk Czesław, ofi* 
cer 
Menke Albert, cukiernik 
Menke Jadwiga, kasjerka 
Menke Mieczysław, urzędn. 
miejski 
Piątkowska Anna, służ. 
Prusiecki Władysław, szof. 
mech. 
Pęski Leon, emeryt. 
Pęski Roman, leśnik 
Pilawska Tekla, emer. 
Posch Józef, naucz. 
Rozwadowski Juljan, emer. 
Rafałowska Marja bez zaw. 
Sidor Stefan, oficeT 
Schodowski Jan, rob. 
Swendrowska Bronisława, 
posług. 
Skonieczna Bronisława, bez 
zaw. 
Tierski Aleksander, rob. 
Walloch Jerzy ,techn. 
Witkowski Antoni, naucz. 
Wesołowski Feliks, fryzjer 
Wesołowska Agnieszka, 
książk. 
116 a (112 a) Ladwig August, 
Jabłońska Helena, admin. 
ul. Podg. 34 a 
Derkę Klara .emer. 
Gliwicz Tadeusz, mag. far. 
maceut. 
Kięsicka Janina, modystka 
Kaczmarek Zof ja, bez zaw. 
Kowalewski Stefan, tapicer 
Krzyczkowski Bolesław, 
urzędn. 
Kowalewska Gertruda, bez 
zaw. 
Łusznieńkowa Janina, urz. 
Olszewski Wiktor, bez zaw. 
Olszewski Włodzimierz, 
kier kina 
Petersilge Kurt, podróż. 
Szramowski AJeks, kupiec 
: 
SzTamowski Bronisław, — 
stoi. 
Szramowski Leon, stoi. 
201
		

/Pomorze_005_08_218.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Szramowski Józef, stoi. 
Schmidt Ewa, śluz. 
Tomczak Jan, emeryt 
Tomczak Jan, kupiec 
117 (139) Drzewiecka Marja, — 
prof. Konserw. Muz. 
Drzewiecka Zofja, b. zaw. 
Drzewiecka Wanda, 
urz. skarb. 
Gajewska Gizela, emer. 
Giindel Jerzy, prakt. ryt. 
Riss Zygmunt, urz. Kufat. 
Szkofn. 
Riss Helena, urz. Kuratori. 
Szkoln. 
Rorończuk Marja, bez zaw. 
wejście z Reja i Mick. 
i ul. Reja 16 
118 (114) Drewitz Paweł, bez z. 
Affeldt Ludwik, kanstruk. 
młyn. 
Affeldt Elżbieta, biural. 
Affeldt Marja, biural. 
Brunacki Bronisław, kupiec 
Chomka Jan, oficer 
Głowińska Marja, kupc. 
Gliniecki Franciszek, kup. 
Grodzicki Stanisław, oficer 
Gauza Stanisław .podoficer 
Gołębiewski Tomasz, ofic. 
Gabrych Bolesław, funkc. 
państw. 
Koerner Stanisław, kupiec 
Kamiński Jan, mistrz szew. 
Kamiński Izydor, czelad. 
szewski 
Kelma Stefan, bez zaw. 
Krause Karol, bez zaw. 
Krawczykowa Marja, bez 
zaw. 
Lindemann Emma, b. zaw. 
Luran Stanisław, oficer 
Marcinkowski Mieczysław, 
książk. 
Manikowska Kazimiera, — 
służ. 
Penkalła Klara, bez zaw. 
Ragusę Artur, bez zaw. 
Stasiak Tomasz, szofer me' 
chanik 
Świątkowski Marjan, czel. 
szewski 
Sankiewicz Jadwiga, bez z. 
Wiączek Stanisław, urzędn. 
państw. 
Wiączek Mieczysław, ku, 
piec 
Wiśniewski Jan, 
Wiórkiewicz Mieczysław, 
oficer 
Wunsch Hilda, bez zaw. 
119 Gmina m. Torunia 
plac niezabud. 
i ul. Reja 1/11 
16) Sieńkowski Aleksan.. 
bez zawodu 
Baran Jan, blacharz 
Binkowska Minna, rob. 
Bednarek Józef, robotnik 
Buczkowski Józef, szewc 
Cąslowska Julja, bez zaw. 
Handwerker Juljusz, 
szewc 
Hauerowa Weronika, 
bez zawodu 
KalaiDiński Leon, szofer 
Kujawa Stanisław, 
podof. zawodowy 
Ratajiozyk Jakób, rob. 
Sieńkowska Jadwiga, kup. 
Lewandowska Antonina, 
kupcowa 
Tarkowski Maurycy, 
linotypista 
Tarasieńko Stefan, rob. 
Towsik Antoni, rob. 
Wiśniewska Teofila, 
bez zawodu 
Ziółkowska Anna, kraw. 
121 Skarb Państwa, DOK VIII 
Kasvno oficerskie 
132 (118 d") Żurawska Elżbieta, 
Katowice, ul. Stawowa 7 
Admin. Dratwiński Roman, 
urz. państw. 
Barabasz Andrzej, podof. 
zaw. 
Butler Zofja, bez. z . 
Fischer Leonard, kupiec 
Fischer Jó^ef, pom. kup. 
Fabiszewski Wacław, elek« 
trotechmk 
Gogołówna Wiktorja, służ. 
Hadryan Władysław, pom. 
kup. 
Jankowski Konstanty, b. z . 
Jacewicz Aleksander, em. 
oficer 
Kurzewska Józefa, emer. 
Kurzewska Leokadja, nau« 
czycielka 
Kwiatkowska Zofja, służ. 
Krasińska Stanisławą, 
krawcowa 
Margulski Bolesław, rob. 
Malicki Józef, podof. zaw. 
Osiński Eugenjusz, podof. 
zaw. 
Raciborski Stefan, naucz, 
gimn. 
Stankiewicz Sylwan, urz. 
P. Stow. Ub. 
Zieliński Juljan, ślusarz 
masz. 
122a (118b) Wiencek Antoni, 
bez z 
Brzyska Amalja, bez z 
Czerwiński Jan, rob. 
Czerwiński Feliks, pom. 
handl. 
Dondalski Feliks, pom. 
handl. 
Dekowski Jan, telegr. 
Drygalski Józef, rob. 
Kuflewski Bronisław, kolej. 
Kołaczyńska Joanna, b. z . 
Kołaczyński Walenty, kol. 
Lehrmanowa Katarzyna, 
bez z 
Rogulski Jan, pom. handl. 
Skibicki Franciszek, kup. 
Wiencek Marja. książk. 
Wiencek Ludwik, wywiad. 
Wiśniewski Franciszek, 
brukarz 
Wierzchowska Helena, bez 
zaw. 
122b (118a) Fredowa Pelagja, 
Podgórz 
Pilny Antoni, urz. 
Pilny Franciszek, emer. 
122c (116a) Modrakowska Wan» 
da, bez zaw. 
Ciechowski Leonard, mur. 
Cybulski Antoni, kolejarz 
Iwański Czesław, introlig. 
Janiszewski Franc, kołodz. 
Kilaszewski Wład., rob. 
Makowski Konrad ślusarz 
Modrakowski Erazm, książ> 
kowy 
Modrakowski Tad., kupiec 
Modrakowski Wojciech. 
malarz 
Modrakowski Henryk. 
książkowy 
Nowicka Klara, bez zaw. 
Rogulski Jan, rob. 
Rogulski Zygmunt, pom. 
handl. 
Zawadzki Bruno, podoficer 
zaw. 
Zawadzki Ksawery, palacz 
Zawadzki Tadeusz, czel. 
rzeźnicki 
Zawadzki Konrad, prac. 
umysł. 
Zawadzka Helena, urz. 
122d (Słowackiego 74) Zuralska 
Józefa 
Bukowski Ludwik, rob. 
Cybulski Tomasz, konduk* 
tor kol. 
Falkiewicz Jan, ucz. biur. 
Falkiewicz Czesława, mod. 
Falkiewicz Jan, portjer 
Gralewski Jan, siodlarz 
Gralewska Benedykta, 
tancerka 
Kudzin Nadzieja, posług. 
Kawicki Edward, biural. 
Kawicki Józef, pocztyl. 
202
		

/Pomorze_005_08_219.djvu

			Mickiewicza 
Mickiewicza 
Kawicki Czesław], pom. 
handl. 
Pajączkowski Józef, pod» 
oficer zaw. 
Palega Marja, posług. 
Szatkowski Michał, rob. 
Sikorowska Elżbieta, służ. 
Szyndlerowa Jadwiga, em. 
Umżyński Juljan, rob. 
123/139 Gmina m. Torunia 
lasek 
124 (118) Skorupska Marja, 
bez zaiw. 
Bozewska BubelasLittitz, 
art. dramat. 
Duperas Feliks, rob. 
Kulczycka Izabela, naucz. 
Kowala Eufryzyna, bez z. 
Łukjanów Bazyli, kreślarz 
Malicka Marta, bez zaw. 
Majkowski Franciszek, 
książk. 
Omieluszko Eugenja, służ. 
Pawlóczko Aniela, gosp. 
iPatriarsz Joanna, bez z. 
Roorela Marja, naucz. 
Szczepański Ignacy, post. 
P. P. 
Sakowicz Marja, naucz, 
pryw. 
Sawicki Władysław,, urz. 
Skorupski Jan, prac 
umysłowy 
Zarańska Marja, naucz. 
126)120) Siódmiak Jan, 
Bydgoszcz, ul. Cicha 10 
Admin. Siódmiak Jerzy, 
piekarz 
Dymkowski Józef, mistrz 
krawiecki 
Dymkowski Kazimierz, 
urz. Kur. Szkolnego 
Dymkowski Stefan, teoh. 
dent. 
Głosek Szczepan, oficer 
Kowalski Stanisław, 
naucz. gim. 
Lasecka Łucja, służ. 
Malinowski Klemens, 
piekarz 
Rożewski Zygfryd, uczeń 
piekarski 
Rafalski Piotr, bez zaw. 
Siódmiak Jan, m. piek. 
Siódmiak Jan, m. rzeźn. 
Walczak Józef, pom. piek. 
.Zwierski Józef, ucz. piek. 
i ul. Kochanowskiego 18 
128(122) Adamkiewicz Jan, 
iPapowo tor. 
Adm. Czechowicz Tad., 
kier. Warszt. Amunic. 
Chmielewski Franciszek, 
irzeźnik 
Chmielewski Bazyli, 
pom. rzeźn. 
Fufara Pelagja, kupc. 
Greding Alfons, czel. 
rzeźnicki 
Kołecki Bronisław, czel. 
rzeźnicki 
Osiński Józef. urz. państ. 
iPulaczewski Tadeusz, 
szewc 
Przepiórkowski Łucjan, 
oficer 
Rumińska Józef, bez zaw. 
Rumiński Ignacy, szewc 
Rybicka Władysława, służ. 
Sobański Jan, urz. państw. 
Tomiak Antoni, mot. 
tramwajowy 
Zilz Ida, służ. 
i ul. Kochanowskiego 17 
130(124) Noetzel Teodor. 
m. szklarski 
Berth Teodor, rob. 
Bartz Gertruda, bez zaw. 
Galas Józef, szewc 
Hoppe Helena, posług. 
Kaczmarek Nepomucyn, 
robotnik 
Kaczmarek Władysław, 
kołodziej 
Muller August, krawiec 
Nawrocki Maksymilian; 
biuralista 
Ryngwelski Józef, fryzjer 
Sikorski Franciszek, rob. 
Ziółkowska Ksawera, 
bea zawodu 
132 (126) Sawicka Zof ja, 
Poznań. Grobla 28 
Adm. Dybalek Tomasz, 
st. post. Pol. Państw. 
Balczyński Jan, szewc 
Bastjan Jan, naucz. 
Bastjan Herman, bez zaw. 
Bieńkowa Michalina, kup. 
Bieńka Michał, emeryt 
Brzuszkiewicz Kazimierz, 
sędiza 
Drzewulski Leon, Urz. 
prywatny 
Grodzicki Feliks, podof. 
zawodowy 
Gallus Bolesław, em. 
toficer 
Insadowska Jadwiga, bez 
zawodu 
Insadowska Zofja. krawc. 
Insadowska Bronisława, . 
biuralistka 
Kamiński Antoni, em. of. 
Kwiatkowska Weronika, 
bez zawodu 
•Kwiatkowski Tomasz, 
szofer 
Kasprzyk Tadeusz, mech. 
Maliński Antoni, bez z. 
Neumann Piotr, kupiec 
Orzechowska Anna, służ. 
Rogowska Leokadia, służ. 
Szostak Stanisław, handl. 
Smolarska Władysława, 
służąca 
Wardęski Stefan, urz. 
(128) Sonnenberg Michał, 
bez zaw. 
Mirecka Katarzyna, b. z . 
Mirecki Teofil, rob. 
Riemenschneider Henryk, 
bez zaw. 
Riemenschneider Otto, m. 
ślusarski 
Wiśniewski Ignacy, kołodz. 
(130) Szuman, Warszawa 
ul. Poznańska 17 
Adm. Gołoński Fran. 
ul. Mickiewicza 47 
Furmanowicz Leon, oficer 
Majbrodzki Krysztof 
Majbrod/Jca Józefa, bez z. 
Majbrodzka Aniela, naucz. 
Moeller Franciszek, przed< 
siębiorca bud. 
Moeller Kazimiera, książk. 
Moeller Bernard, kup. 
> (134) Groskowski Bronisł., 
ul. Podmurna 3 
Borkowska Teresa, bez z. 
Borkowski Stefan, pom. 
ogrodn. 
Borkowski Edmund, techn. 
Borkowski Zygmunt, czel. 
piek. 
Borkowski Alojzy, czel. 
piek. 
Grzywińska Weronika. 
bez zaw. 
Grzywińska Marja, biura). 
Janczek Grzegorz, kancel. 
Kujawiński Michał, eksp. 
Kruger Karolina, służ. 
Kamińska Marta, rob. 
Kamińska Wanda, krawc. 
Kamiński Jan, ucz. ślus. 
Kucharska Wiktorja, służ. 
Kujawiński Józef, bez z. 
Luźna Helena, służ. 
Luckner Czesława, naucz. 
Luckner Wacława, naucz. 
Matuszkiewicz Józef, kup. 
Masojada Edmund, naucz. 
Masojada Elżbieta, naucz. 
Marynowski Tadeusz, ofic. 
Orzeł Stanisław, handl. 
Okoniewski Ludwik, mistrz 
ślus. 
Przybylski Czesław, oficer 
Szostkiewicz Stefan, podof. 
zaw. 
Wasicki Franciszek, irob. 
203
		

/Pomorze_005_08_220.djvu

			Mickiewicza 
Moniuszki 
Wasicki Alfons, ucz. szew. 
Wojciechowska Małgorza* 
ta, 'bez zawodu 
Zenko Stefanja,- urzędn. 
ipaństw. 
Zerko Tekla, bez zaw. 
Zerko Tadeusz, książk. 
140 (134) Żelaskowska Anasta= 
zja, służ. 
142 (136) Mellerowa Zofja. 
bez z. 
Cieszyńska Emilja, bez z. 
Cieszyński Leon, elektrom. 
Chojnicki Leon, m. fryzj. 
Gorczyńska Władysława, 
służ. 
Górski Stanisław, urzędn. 
Star. Kraj. 
Grabowska Stanisława, 
bez zaw. 
Grabowski Józef, ślus. 
Grabowski Jan, woźny 
Krajewski Tadeusz, em. 
oficer 
Mućka Stefan, rob. 
Mućka Józefa, służ. 
Piek Marta, służ. 
Pławska Eliza, emeT. 
Skrobacki Leon, rob. 
Szczypińska Helena, służ. 
Szmigiel Jan, spawacz 
144 (138) Jettka Józef, bez z, 
Błędzki Franciszek, urzędn. 
miejski 
Cyprych Michał, podof. 
zaw. 
Ciemochowski Jerzy, ofiw. 
Ciemochowski Zygmunt, 
em. urz. 
Dubanowska Władysława, 
służ. 
Gęstwiński Józef, kupiec 
Gęstwiska Marja, kupcowa 
Jóźwiak Anna, emer. 
Krasska Alojzy, asyst. kol. 
Kaczmarek Stanisław, 
Łęgowski Antoni, rob. 
Łęgowska Antonina, b. z . 
Medwedzka Anna, bez z. 
Małecki Auromato, fi*yzj. 
Nikolajska Anna, służ. 
Płoskowski Edward, mech. 
Skrobacki Franciszek, rob. 
Skrobacka Weronika, 
krawcowa 
Skrobacki Władysław, rob. 
Skrobacka Stefanja, eksp. 
Skrobacki Jan, uczeń mon. 
.Sipiński Stanisław, rob. 
Trzebiatowski Jan, biural. 
Urban Antoni, urz. państ. 
Wolny Marcin, urz. państ. 
i ul. Reja 18 
146/150 Skarb Państwa, 
D.o.k.vm 
koszary 
i ul. Reja 13/15 
Międzymurze 
(Od ul. Prostej 
do uft. Ztaszpitalnej) 
1 Hinkelmann Paweł, ul. 
Wysoka 2 
wejście z ul. Wysokiej 2 
i ul. Zaszpitalna 19 
2 (1) Gmina miasta Torunia 
Nosarzewski Stanisław, 
dozorca podst. elektr. 
NosaTzewski Alfons, eksp. 
Pieczyński Stanisław, 
handlowiec 
i ul. Zaszpitalna 21 
3 Nass Klara, ul. Wysoka 6 
4/10 Gmina an. Torunia 
i ul. Pirosta 32 
5 Nass Klara, ul. Wysoka 6 
wjazd 
7 Spadkob. Skalskich 
spichlerz 
tylko wjazd — wejście z 
ul. Prostej 
9/11 Fischer Franciszka, Prosta 
Nr. 30 
wejście tylko do składu 
i wjazd 
i ul. Prosta 30 
Moniuszki 
(Od ul. Szopena 
do ul. Kraszewskiego) 
1 Friedberg Franciszka, 
ul. Szopena 17 
i ul. Szopena 17 
2/8 .Gmina m. Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Krasińskiego 3/15 
u ił. Szopena 16 
3(1) Kowalski Michał, emer. 
Haromek Agata, pokojów 
Komorowski Franciszek, 
kupiec 
Komorowska Aleksandra, 
urz. bankowa 
Malinowska Wanda, b. z . 
Mondraszewska Władysł., 
służąca 
•Dr. Taube Zygmunt, dyr. 
fabryki 
Terechowicz Janina, służ. 
Więckowski Szymon, rob. 
5/92 Szumanowa Emilja. 
ul. Krasińskiego 15 
plac i ogród 
i ul. Krasińskiego 15 
10 Dr. Ossowski Paweł, 
adwokat i not. 
Gogolin Gertruda, gosp. 
Jasińska Helena, służ. 
Weiss Józefa, pokojówka 
i .ul. Krasińskiego 6 
11/21 Gmina m. Torunia 
korty tenisowe 
i ul. Mickiewicza U/17 
.i ul. Krasińskiego 8/10 
12 Skarb Państwa, Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
Gersz Piotr, kucharz 
Górski Aleksander, 
wicedyr. Lasów. Państ. 
Krzykowska Julja, służ. 
Maciejewski Stanisław, 
woźny 
Maciejewska Genowefa. 
eksp. 
Miłobędzki Janusz, insp. 
lasów państw. 
Prokop Adela, służ. 
Solnicka Wanda, emer. 
Trampczyński Zbigniew. 
insp las. państw. 
Wiśniewska Zofja, służ. 
i .ul. Mickiewicza 9 
14/20 Krause Marja 
Stahnke Augusta 
plac i ogród 
f ul. Słowackiego 13/17 
i ul. Mickiewicza 10/16 
22/30 Grosser Anna, 
ul. Mickiewicza 18 
i ul. Słowackiego 10/18 
i ul. Kraszewskiego 11/15 
23(18) Grosser Anna, ul. 
Mickiewicza 18 
i ul. Mickiewicza 18 
25(15) Grosser Ana, ul. Mic* 
kiewicza 18 
Barczewska Wanda. kuch. 
Andrzejewska Walerja, 
(bez zawodu 
Górski Konrad urz. pań. 
Golińska Stanisława, służ. 
Herman Alojzy, 
sędzia Sądu Apel. 
Jankowski Franciszek, inż. 
Jankowski Stanisław, 
naucz. Sem. 
Jaskólska Marta, bez .zaw. 
Jaskólski Konstanty, stoi. 
Jaskólski Alojzy, naucz. 
Jaskólska Marja, bielizn. 
Jaskólski Anzelm, ucz. 
ślusarski 
Jankowska Modesta, bez z. 
Kolends Stanisław 
inż. agr. 
Kowal Katarzyna, bez iz. 
Mizgalski Karol, rewizor 
ksiąg 
204
		

/Pomorze_005_08_221.djvu

			Moniuszki 
Mostowa 
Bosiacki Franciszek, »t. 
przodownik Pol Pań. 
Ostręga Wincenty, dzień. 
Ostręga Irena, urz. poczt. 
Tyruc Stanisław, kSer. wyż. 
kurs. naucz. 
Tejkowska Zofja, służ. 
Żarach Alfons, naucz. 
25(17) Grosser Anna, ul. Mic' 
kiewicza 18 
Lewandowski Bolesław. 
podon. murarski 
Łęgowska Anastazja, służ. 
Paczkowski Leon, krawiec 
Szubert Paulina, bez, zaw. 
Wesołowski Szymon, urz. 
państw. 
29 (Słowackiego 15) Grosser 
Anna, ul. Mickiewicza 18 
Dąbrowski Bolesław, śłus. 
Mirowski Stanisław, imag. 
farmacji 
Szupryiczyńska Antonina* 
bez zawodu 
S zup ryczy ńskii Wiktor, 
cieśla 
i ul. Słowackiego 19/21 
31/39 Grosser Ana, ul. Mic. 18 
plac niezabudowany 
i ul. Słowackiego 20/32 
i ul. Kraszewskiego 17/23 
Mostowa 
(Od ul. Szerokiej 
do ul. Nadbrzeżnej) 
1 Skarb Państwa, DOK VIII 
spichlerz 
2/4 (4) Olejniczak Michał, ul. 
Żeglarkas 20 
i ul. Podmurna 1 
3 Rogala Cecylja, ul. Łazien. 
na6 
Cesarz Stanisław, dziennk. 
Gertig Franciszek, lecz. 
zwierz. 
Hoszowski Adam, urz. pr. 
Juchnowicz Paulina, bez z. 
Lankauf Lucjan, czel. kraw. 
Lankauf Edward, czeladnik 
krawiecki 
Ostojski Edmund, asystent 
poczt. 
Ostojska Benigna, asyst, 
poczt. 
Rominkiewicz Stanisław, 
emer. funkcj. P. P . 
Sacharow Dewlet, emeryt 
5 (5/7) Lewy Jadwiga, bez z. 
Andruszkiewicz Leon, em. 
Andruszkiewicz Maksymi. 
Ijan, handl. 
Andruszkiewicz Czesław, 
ucz. zbóż. 
Delau Hulda, służ. 
Konarska Anna, bez z. 
Kowalak Franciszek, kup. 
Dr. Lemańczyk Wojciech, 
emer. urz. państw. 
Olszewska Marja, gosp. 
6. Żółtowski Władysław, 
Przyłubie Polskie powiat 
Solec Kuj. 
7 (9) Gaca Jan, ul. Łazienna 14 
Jazy .Marcin, bufetowy. 
wejście tylko do składu 
i ul. Ciasna 5 
8 Hozakowski Bronisław, 
kupiec 
Cieplińska Czesława, naucz. 
Głowiński Maksymiljan, 
rob. 
Głowińska Władysława, 
modniaTka 
Głowiński Antoni, krawiec 
Głowiński Witold, uczeń 
ślusarski 
Kladziński Roman, urz. sąd. 
Kladzińska Apolonja, 
nauczycielka 
Kladziński Leonard, 
ogTodnik 
Kladzińska Bronisława, 
maszyn. 
Kopaczewski Walenty, rob. 
Kopaczewski Józef, czel. 
mai. 
Lewandowska Marja, 
krawcowa 
Rakowicz Helena, bez z. 
Ratajczak Agnieszka, służ. 
Srodecka Jadwiga, gosp. 
Trzeciak Edmund, farmac. 
Voelp Walerja, akuszerka 
Wierzbowski Józef, uczeń 
fryzjerski 
9(11) Dr. Tarnowski Kazimierz 
lekarz 
Cieszyński Kazimierz, 
krawiec 
Cieszyńska Bronisława, 
krawcowa 
Górka Bronisława, służ. 
Hernes Pelagja, służ. 
i ul. Ciasna 4 
Krajniewska Joanna, kuch. 
Lipińska Antonina, bez z. 
Siuda Władysław, aptekarz 
urz. państw. 
Stępczyńska Antonina, 
służ. 
Urbańska Helena, bez z. 
Urbańska Marja, bez z. 
Urbańska Aniela, korekt. 
10 Zduński Bronisław, ul. Lu, 
bicka 26 
Bieńkowska Stefanja, 
gosp. 
Górczak Stefan, podoficer 
zawodowy 
Grączewski Paweł, książk. 
Gliniecki August, urzędn. 
pryw. 
Kamiński Marcin, urzędnik 
bankowy 
Parchowczuk Mikołaj, szof. 
Rygielska Apolonja, służ. 
Pieniążkowska Leokadia, 
służ. 
Skrundz Wincenty, handl. 
Wolniewicz Bronisław, 
urz. pryw. 
Wolniewicz Henryk, urz. 
pryw. 
11(13) Dr. Tarnowski Kazi. 
mierz. Mostowa 9 
Barcz Franciszek, woźny 
Makowska Franciszka, b. z . 
12 Hozakowski Zygmunt, 
kupiec 
Klemens Bronisława, 
książkowa 
Kujawa Helena, kucharka 
Winnicka Kazimiera, 
naucz. pryw. 
Znaniewicz Helena, pokój. 
i ul. Ciasna 3 
13(15) Buszczyński Sylwester, 
właśc. drukarni 
Assmann Reinhold, fotogr. 
Assmann Gertruda, fotogr. 
Buszczyński Sylwester, 
kier. drukarni 
Szmytkowska Wanda, służ 
14 Wyrzykowski Juljan, ulica 
Sw. Jakóba 7 
Beyger Wacław, woźnica 
Figurski Teofil, ślusarz 
Figurski Henryk, handlów. 
Fałkowska Antonina, fryzj. 
Jaworska Zofja, bez z. 
Jaworska Janina, eksp.edj. 
Jaworski Zygmunt, uczeń 
fryzjerski 
Jankiewicz Stanisław, kol. 
Kawałkowski Franciszek, 
robotnik 
Kowalski Franciszek, rob. 
Kowalska Władysława, 
ekspedjentka 
Kossak Eugenia, tancerka 
iKmmczyński Ludwik, 
drukarz 
Kromczyńska Władysława, 
książkowa 
Meller Antoni, robotnik 
Meller Leon, robotnik 
Mruk Gracjan, kolejarz 
Petschulat Gustaw, m. 
szewski 
Pachul Franciszek, bud. 
Pelkowski Teofil, młynarz 
205
		

/Pomorze_005_08_222.djvu

			Mostowa 
Mostowa 
Pachui Franciszek, tech. 
budowlany 
Fodlewski Antoni, ipailaoz 
Rundt Artur, drukarz 
Rutkowski Władysław, 
podof. zawodowy 
iSuchorskj Leon, urz. miej. 
Sobczak Stanisław, art. 
Stępień Janina, tancerka 
Słowińska Łucja, gosp. 
Templin Małgorzata, b. z . 
Wiistenhagen Fryderyk, 
bez zawodu 
Wojciechowski Bronisław, 
biuraiista 
i ul Ciasna 2 
15 (17) Zackiewicz Stanisław, 
ul. Mostowa 17 
Brauer Jan. robotnik 
Iglewski Wawrzyniec, 
podof. zawodowy 
Madejska Helena, bez z. 
Madejska Janina, bez zaw. 
Madejska Melamja, naucz. 
Madejski Wacław, dzien­ 
nikarz 
Okoński Alfons, pom. kup. 
Zieliński Franc, fotograf 
iZielińskj Aleksander, 
instalator 
Zieliński Leon, blacharz 
Zieliński Franciszek, m. 
blacharski 
16 Rausoh Henryk, wł. fabr. 
Affelt Józef, eksp. poczt. 
Braun Ignacy, woźnica 
Braun Alfons, ucz. kup. 
Braun Paweł, ucz. zecer. 
Drążkowska Wiktor., służ. 
Górski Kazimierz, eksp. 
handlowy 
Jesionowski Stanisław, 
urz. saimorz. 
Myszkowski Józef, nkom. 
gr. kontr. 
Schwartz Robert, piek. 
Shwartz Kazimierz, elektr. 
Schwartz Rozalja, kupc. 
Sądecki TeofiL on. stoi. 
Sądecki Edmund, stoi. 
Sądecki Stanisław, 
gailwanizator 
17{19) Zackiewicz Stanisław, 
kupiec 
Chojnacka Helena, gosp. 
Dawidowska Aleksandra, 
praczka 
Gawarkiewicz Kaz robot 
Klonowska Marja, praczka 
'Kulwicka Wanda, kuchar. 
Leszczyńska Marja. służ. 
Piotrowska Salomeą, pok. 
Sąchocki Władysław, 
dzierż, restauracji 
Tymińska Genowefa, 
bieliźniarka 
Wróblewska Magdalena, 
pokojówka 
Wiśniewska Stanisława, 
służąca 
18 Miłowski Feliks, kupiec 
Augustynowicz Irena, em. 
Dr. Birkenmayer Alfred, 
dziennikarz 
Gusowska Ewa, służ. 
Jaskulski Władysław, 
em. sekr. miej. 
Mellin Lucjan, urz. 
Tarwid Władysław, oficer 
Wegner Helena, służ. 
Waszkiewicz Marja, lek. 
dentysta 
19(21) Bank Przemysłowców, 
Poznań 
Adm. Lipiński Jan, Mosto» 
wa 10 
Dopieralski Antoni, kier. 
techn. fabryki 
Kwiatkowski Józef, rob. 
Kwiatkowski Franciszek, 
uczeń fryzjerski 
Leonowicz Rozalja, bez z. 
Mikulska Apolonja, kuch. 
Wieczorkiewiczowa Wład., 
kupcowa 
Zimny Herman, muzyk 
20 Florczak Wawrzyniec, 
m. krawiecki 
Cieszyński Maksymiljan, 
handlowiec 
Gutwińska Irena. dyr. 
Państw. Szk. Zawodowej 
Heliński Stefan, oficer 
Królikiewicz Edmund m. 
kapelus zniczy 
Masłowska Michalina, 
krawcowa 
Masłowska Teresa, bez z. 
Masłowska Julie, kraw. 
Masłowska Józefa, kraw. 
Ożdzińska Marjanna, b. z . 
Rosochowicz Marjan, inż. 
rolny 
Szymańska Regina, bez z. 
Wojtczak Regina, bez z. 
21 (28) Bank Przemysł. Poznań 
Adm. Lipiński Jan, 
Mostowa 10 
Anders Leonard, kupiec 
Anders Prakseda, kraw. 
Erdmann Stanisława, 
kasjerka 
Erdmann Maksymiljan, 
handlowiec 
Fałkowska Augusta, gosp. 
Knitter Karol, urz. państw. 
Magass Herta, retuszerka 
Preuss Tadeusz, dekorator 
Spychalski Herman, fotog. 
22 Röhr Emil, m. ślusarski 
Bandrowski Bolesław. 
urz. pocztowy 
Bandrowski Leon, kond. 
kolejowy 
Czechowski Franciszek, 
kupiec 
Choromańska Jadwiga, 
bez zawodu 
Dobierska Gabriela, eksp. 
Dolatowska Marja, bez z. 
Dropikowska Helena, 
steniotypistka 
Gościński Jan, bez zaw. 
Gościński Szczepan, szaf. 
Klose Weronika, bez zaw. 
Klose Józef, piwowar 
Obremski Józef, książk. 
Petzold Herbert, ucz. 
ślusarski 
Sułkowski Leonard, urz. 
państwowy 
Tkocz Józef, robotnik 
23(25) Rebstein Gertruda. 
Niemcy 
Adm. Dr. Skapski Stanisl., 
Szeroka 16 
Ekowska Leokadja, mod. 
Ekowska Edmund, książk 
Kwiatkowska Ludomira, 
bez zaw. 
Lewandowska Bronisława, 
krawcowa 
Lewandowski Zygmunt, 
krawiec 
Sztoltman Jadwiga, służ. 
24 Treichel Jan, ulica Gru* 
dziądzka 15 
Krajewski Karol, krawiec 
Firyn Teofila, bez zaw. 
Guzińska Józefa, służ. 
Gołomski Teofil, oficer 
Krzemiński Paweł, pant. 
Pniewski Franciszek, rob. 
Sołtysiak Leon, stołowy 
Szwengrub Edmund, kup. 
25 (27) Ulmer Adam, kupiec 
Behlau Adolf, czel. szew. 
Kowalski Jan, kupiec 
Mohn Bronisława, gosp. 
Marquardt Otto, uczeń 
szewski 
Majchrzycka Zofja, bez z. 
Prochnow Karol, uczeń 
szewski 
Szymkowiakowa Marja, 
bez zaw. 
Szweda Paweł, urz. Star. 
Kraj. 
Ulmer Artur, ucz. szewski 
Wochowska Cecylja, urz. 
państw. 
26 Jurkiewicz Paweł. m. piek. 
Falcer KaTol, krawiec 
206
		

/Pomorze_005_08_223.djvu

			Mostowa 
Most Pauliński 
Jurkiewicz Tadeusz, uczeń 
kup. 
Kwiatkowska Jadwiga, slu» 
ząca 
Kubiak Kazimierz, uczeń 
piek. 
Liniewska Karolina, bez z. 
Meyza Joanna, bez zaw. 
Makowska Małgorzata, 
służ. 
Matuszewski Jan, uczeń 
piek. 
Marowski Stefan, ucz. piek. 
Tafeł Ludomir, kolejarz 
Wąsiewicz Władysław, 
funkcj. państw. 
27 (29) Zaremba Władysław, 
mistrz fryzjerski 
Centkówna Anna, służ. 
Delik Janina, bez z. 
Czołgowska Gertruda, służ. 
28 Hozakowski Bronisław, ul. 
Mostowa 8 
Hozakowski Aleksander, 
kupiec 
Erwiński Mieczysław, 
magaz. 
29 (Szeroka 13/15) Konieczny 
Jakób, kupiec 
Hoffman Kazimierz, zbóż. 
Hoemer Marta, bez zaw. 
Jaworska Marja, bona 
Malinowski Jan, kupiec 
Nowak Marja, kucharka 
Winiecka Klara służ. 
i ul. Szeroka 13/15 
30 Bracia Tews, ul. Bydg. 8 
32 Bank Kwilecki i Potocki, 
Poznań, Al. Marcink. 11 
Admin. Meyza Wacław, 
emer. 
Kempińska Zof ja, służ. 
Dr. Łaszewski Konstanty, 
lekarz 
Dr. Łaszewski Konstanty, 
lekarz 
Zielewska Jawiga, służ. 
34 Brook Emil, wł. fabr. 
czekol 
Bielitz Alma, gosp. 
Rosochatius Ida, eksp. 
Werner Fryderyk, cukierń. 
36 Wojciechowski Stefan, 
i Katarzyna 
St. Rvnek 15 
BTÓzda Leokadja, gosp. 
Cierpisz Jan, oficeT 
Geisel Bronisław, kowal 
Lindemann Alma, rob. 
Lindemann Bronisław, ter* 
minator 
Wiśniewski Konstanty, 
malarz 
Żuchowski Władysław, ko» 
wal 
38 Wiencek Franciszek, kup. 
i m. introl. 
Borkowska Salomeą, urz. 
telegr. 
Borkowska Józefa, emer. 
Beeger Paweł, pom. tapic. 
Czajkowski Edmund, pom. 
tapicerski 
Czajkowski Paweł, pom. 
tapicerski 
Czajkowski Stanisław, m. 
tapicerski 
Ofiara Anna, służ. 
Tomczak Antonina, służ. 
Wierzchowska Walerja, 
bez zaw. 
Wierzchowski Władysław, 
kolejarz 
Wierzchowski Wacław, 
prakt. 
Żółty Józef, kupiec 
Żuchliński Juljan, statysta 
40 Thimnian August, kupiec 
Hamerski Ernst, mechan. 
Jaworska Weronika, służ. 
Morysińska Cecylja, mag. 
farm. 
Morysiński Roman, kupiec 
Olkiewicz Alfons, urzędn. 
państw. 
Tomaszewski Łucjan, 
kup. 
42 (11) Lewandowski Sylwester 
Inowrocław, ul. Królowej 
Jadwigi, wejście tylko do 
składu 
i ul. Szeroka 11 
Most Pauliński 
(Od ul. Podmumej 
do ul. Strumykowej) 
1 Ambroszkiewiczowa Anna, 
Wilno, ul. Popowska 43 
Adm. Związek Wł. Nie* 
ruchomości 
Bojarowski Józef, krawiec 
Bembanowska Ewa, emer. 
Holender Lejzar„ kupiec 
Juraszek Franciszek, eksp. 
dekor. 
Kowalczyk Alicja, b. z . 
Krzyżanowski Alfred, dyr. 
biura Związku Wł. Nier. 
Krzyżanowska Wanda, urz. 
telefon. 
Macharadze Łado, oficer 
Mardjówna Otytlja, słuch. 
kursu naucz. 
•Marciówna Stanisława, 
słuch, kursu naucz. 
Moszkiewicz Benjamin, 
jadłodajnia 
Mrozowska Marta, służ). 
Pasiński Stanisław, m. 
szewski 
Pasiński Feliks, pom. 
(szewski 
Reichert Anna, bez zaw. 
Rogowski Jan. urz. skarb. 
Romanowski Konrard, urz. 
państwowy 
Rutkowska Anastazja, 
dozorcz. domu 
Skalski Jan, kupiec 
Strzałkowski Kazimierz, 
inż. agr. 
Szleperowa Faube, bez z. 
Szczepaniak Jadwiga, służ. 
Weingart Icek, handl. 
Weingart Dyna, handl. 
Wesendahl Franciszka, 
rysowniczka 
Winiecka Walerja, służ. 
Ussonowski Telesfor, em. 
Zemska Gertuda, bez zaw. 
i ul. Strumykowa 21 
(2/10) Spadkobiercy Borkowa 
skiej Anny 
Adm. Borkowski Paweł, 
Rynek Nowom. 27 
Bloch Scholastyka, bez z. 
Boniecka Łucja, biural. 
Bąkowski Jan, dozorca 
robót 
GoJuisiński Jan, robotnik 
Graff Elżbieta, bez zaw. 
Gołąb Balbina, posług. 
Jaworski Konstanty, rob. 
Jagielska Anastazja, eksp. 
Kotkowska Julja, gosp. 
Kowalska Stanisława, rab. 
Kluth Marja, bez zaw. 
Khith Anastazja, urz. pań. 
Klarenthal Aleksander, 
urz. prywatna 
Loewke Teresa, rob. 
Mackiewicz Bruno, szewc 
Nolnowski Juljan. mech. 
Nadrowski Bronisław, rob. 
Obadowski Jan, introligat. 
Prędka Michalina, kuch. 
Recki Franciszek, rob. 
Siudowski Antoni, kowal 
Schultz Marja, bez zaw. 
SchoJbach Joanna, emer. 
Szymański Józef, bez zaw. 
Sikorski Jan, czel. piek. 
Szumski Zygmunt, urz. 
Pol. Państw. 
Zacharek Wanda, urz. 
3 Zawadzki Ksawery, bez z. 
Betki Marta, służ. 
Marski Teodor,., podprok. 
Sądu Okręg.
		

/Pomorze_005_08_224.djvu

			Most Pauliński 
Ogrodowa 
Szotowicz Marta, służ. 
Witt Kazimiera, bez zaw. 
i ul. Podmurna 52 
4 Hoffman Ed , bez zawodu 
Bonin Ludwik, m. piekar. 
Dąbrowski Kazimierz, 
bez zaw. 
Gutkowski Aleksander, 
oficer 
Grenda Jan, bez zaw. 
Fischer Witold, ucz. piek. 
Kwiatkowska Marta, emer. 
Kwiatkowska Ludwika, 
bez zawodu 
Kaczmarek Gabriel, kup. 
Kucharska Helena, służ. 
Kronzilber Salomon, kup. 
Kempińska Zofja, bez z. 
Kulczyński Władysław, 
insp. więz. 
Kobukowski Albin, stoi. 
Kamiński Antoni, robot. 
Lange Ana, handel kwiat. 
Lange Gertruda, bez zaw. 
Michalska Marja, służ. 
Mieczkowski Józef, monter 
Owsiany Stanisław, biural. 
Olkowska Paulina, rob. 
Olkowska Helena, rob. 
Powierski Jan, rob. 
Seibicke Anna, bez zaw. 
Serbicka Olga, książk. 
Seibicke Matylda, książk. 
Seibicke Hermina, krawc. 
Seinbaeh Fryderyk, kupiec 
Szprenglewski Bolesław, 
piekarz 
Sontowska Bronisława, 
służ. 
6 (Szewska 14) Wasilewski 
Bolesław,, Poznań, 
Skryta 9. 
Szczepański Feliks, ulica 
Szewska 14 
i ul. Podmurna 54 
Nadbrzeżna 
(od Mostu kolejowego do 
ul. Bydgoskiej) 
Wyszynk III. 
Autenrieb Władysław, res. 
Autenrieb Aleksander, b. z . 
Górska Marta, bez z. 
2 Skarb Państwa, DOK VIII 
Stacja gołębia 
i ul. Wola Zamkowa 2/4 
3 Przystań Wioślarsk. Gimn. 
Klubu Sportowego 
4 Skarb Państwa, DOK VIII 
szczyt spichlerza 
5 Gmina m. Torunia 
Maliszewski Ksawery, res. 
Prymus Marta, bez z. 
6 Skarb Państwa, DOK VIII 
Nr. 470 
spichlerz 
7 Gmina rn. Torunia 
I. składnica 
8 Skarb Państwa, DOK VIII 
spichlerz 
9 Gmina m. Torunia 
II. składnica 
10 Skarb Państwa 
Ekspedycja Towarowa 
i ul. Adm. Dikmana 1. 
12 Skarb Państwa, DOK VIII 
Nr. 1001 
Izba Chorych Maryn. Woj. 
14 Gmina m. Torunia 
Wyszynk II. 
Goergens Ernst, restanr. 
i ul. Adm. Dikmana 5 
16 Gmina m. Torunia 
Stara Gazownia 
i ul. Adm. Dikmana 7. 
18 Skarb Państwa, DOK VIII 
Koszary Racławickie 
szczyt domu 
i ul. Adm. Dikmana 9 
Ogrodzenia 
(od Szosy Chełmińskiej do 
ul. 3 Maja) 
1/9 Skarb Państwa, DOK VHI 
plac 
i ul. Legjonów 1/9 
i Sz. Chełmińska 16 
2/6 Gmina m. Torunia 
plac i ogród 
i Sz. Chełmińska 2/14 
Gmina in. Torunia 
plac 
i ul. 3 Maja 4/14 
8 Kasa Chorych miasta To­ 
runia i ni. 3-go Maja 17 
11 Firma Drewitz 
i ul. 3-go Maja 16. 
Ogrodowa 
(od ul. Podgórnej do ul. Lele­ 
wela) 
1 Ragusę Michał, Czarne 
Błoto 
Brużkowski Wojciech, 
adm. Podgórna 47 
i ul. Podgórna 47 
2 Bielicka Antonina, ul. Pod­ 
górna 49 i Podgórna 49 
3(1) Wiśniewska Juljanna, b. z . 
Bielicki Jerzy, szofer, post. 
P. P. 
Ciesielski Antoni, rob. 
Ciesielska Wanda, rob. 
Ciesielski Edward, rob. 
Guzowski Antoni, stolarz 
Jasińska Franciszka, rob. 
Kruczkowski Juljusz, rob. 
Małkowski Franciszek, m. 
szofer 
Marcinkowski Leon, wiźn. 
Nasiorowski Jan, rob. 
Norkowski Józef, urz. sąd. 
Oleksiak Marjan, ucz. agr. 
Retz Marcin, rob. 
Schulz Ludwik, rob. 
Switajski Izydor, wyźny 
Skrabaczewska Marta b. z . 
Skrabaczewski Jan, rob. 
Skrabaczewska Helena, 
urz. państw. 
Skrabaczewska Marta, 
biural. 
Wiśniewska Juljanna, wł. 
domu 
Zieliński Jan, rob. 
4(2) Głowacka Antonina, b. z . 
Donarski Bernard, pomoc, 
biur. 
Dolecki Franciszek, rob. 
Dolecka Jadwiga, eksp. 
Dolecka Łucja, eksp. 
Głowacki Franciszek, stróż 
Głowacki Władysław, cieś. 
Głowacka Janina, pomoc, 
dent. 
Głowacka Monika, służ. 
Głowacka Irena, kasjerka 
Lewandowski Piotr, rob. 
Lewandowski Alfons, rob. 
Wróblewski Teodor, rob. 
Wolf Marja, rob. 
5 Wiśniewska Juljanna, 
ul. OTodowa 3 
plac 
6/8(4) Gruberg Władysław, b.z . 
Chylarecki Stanisław, woź. 
Grunberg Maks, kolejarz 
Górski Bolesław, kolejarz 
Jarzembowski Władysław, 
dozorca więz. 
Rekowski Wawrzyniec, r. 
7(5) Makowska Małgorzata, 
bez z. 
Kessler Klara, bez z. 
Kessler Herbert, ślusarz 
Makowski Leon, doz. więz. 
9/11 Schiitz Wilhelm 
plac 
10(6) Pasiński Józef, m. dek. 
Pasiński Bronisław, u. dek. 
12(8) Zacharek Antoni, bez z. 
Dybowski Jan, rob. 
Gumiński Zygmunt, urzęd. 
państw. 
208
		

/Pomorze_005_08_225.djvu

			Ogrodowa 
Panny Marji 
Herzberg Ida, ksiażk. 
Zacharek Władysława, kas. 
13/15(13) Woch Józef, ksiażk. 
Gapińska Bronisława, służ. 
Griaznow Mikołaj, bez z. 
Liedtke Helena, krawcowa 
14(10) Pruszczyński, Podgórna 
i róg Chełm. 
Cichocki Jan, urz. P . Stow. 
Ubezp. , 
Czacharowska Anna, bez z. 
Czacharowski Franciszek, 
rob. 
Cichocki Walerjan, stróż 
warszt. 
Cichocka Helena, rob. 
Cichocka Zofja, eksp. 
Mesinger Emma, rob. 
Pokorniecki Zygmunt, rob. 
Pokorniecki Franciszek, r. 
Pokorniecki Alfons, stoi. 
Slusarczykowa Józefa, b. z . 
Wanowski Wojciech, han. 
Zielińska Elżbieta, rob. 
16/18 Lewandowski Jan, 
ul. Lelewela 26 
plac 
i ul. Lelewela 26. 
17/19 Schiitz Brunon, Łobżeni­ 
ca p. Wyrzysk 
Żurawski Leon, ul. Lele­ 
wela 22 
Ciesielski Franciszek, rob. 
Gramacki Jan, post. PP . 
Grzymiński Juljan, malarz 
Jaśniewska Irena, biural. 
Jasiński Aleks, funkc. p . 
Szprywa Walerja, bez z. 
Szprywa Antoni, młynarz 
Zuchowska Anna, rob. 
Zakrzewski Maksymiljan, 
stołowy 
Zakrzewska Wanda, biur. 
Żurawski Leon, rob. 
Żurawski Władysław, urz. 
bank. 
Żurawski Kazimierz, tech. 
bud. 
Żurawski Franciszek, ucz. 
bud. 
i ul. Lelewela 24. 
Okraczyńska 
(Droga pomiędzy domkami ko- 
lonji robotniczej przy Porcie 
Drzewnym) 
9(15/16) Gmina m. Torunia 
Kowalski Bolesław, rob. 
30(13/14) Gmina m. Torunia 
Korystecki Juljan, rob. 
11(9/10) Gmina m. Torunia 
Bronisławski Józef, ślus. 
Buhs Walenty, rob. 
Figielski Władysław, ink. 
Glama Weronika, posług. 
Engelhardt Karol, rob. 
Jung Józef, rob. 
Konojacki Leon, rob. 
Michel Jan, inż. 
Mrowiński Teofil, port jer 
Piątkowska Roza!ja, b. z . 
Słomski Franciszek, rob. 
Schiitze Otto, m. ślusars. 
Thoms Herman, kond. trm. 
Wbhm Paweł, rob. 
Welter Andrzej, elektr. 
12(11/12) Gmina m. Torunia 
Kaniewski Paweł, rob. 
Kaczmarek Cecylja, rob. 
Łudziński Bolesław, rob. 
13(7/8) Gmina m. Torunia 
Cichoradzki Józef, stoi. 
Czerkiewicz Irena, bez z. 
Grzymiński Albin, rob. 
Swatkowski Stanisław, cie­ 
śla 
Sylwestrzak Marja, bez z. 
Sawczenko Dymitr, pom. b. 
Zieliński Franciszek, bet. 
14(5/6) Gmina m. Torunia 
Bellak Kazimierz, rob. 
Fagin Augustyna, rob. 
Gohiński Szczepan, rob. 
Gohińska Cecylja, rob. 
Goliński Jan, rob. 
Goliński Paweł, rob. 
Golińska Jadwiga, rob. 
Golińska Halina, rob. 
Goliński Jan, rob. 
Goliński Bernard, rob. 
Goliński Józef, rob. 
Golińska Marta, rob. 
Kasprzewski Michał, rob. 
Konyc Wojciech, rob. 
Konyc Jadwiga, rob. 
Lewandowska Wiktorja, r. 
Liebert Wanda, rob. 
Mindak Piotr, rob. 
Mindak Katarzyna, rob. 
Mindak Jan, rob. 
Mindak Józef, rob. 
Mindak Feliks, rob. 
Lewicka Franciszka, rob. 
Petlicki Stanisław, rob. 
Petlicka Regina, krawcowa 
Szubert Franciszek, list. 
Zaworski Antoni, rob. 
15(3/4) Gmina m. Torunia 
Drążek Konstanty, stróż 
ratusza 
Drążek Julja, rob. 
Roszek Stefan, rob. 
Roszek Józefa, bez z. 
16(1/2) Gmina m. Torunia 
Adamczewski Ludwik, śl. 
Cichocki Marjan, monter 
Jakubiak Józef, monter 
Kwiatkowski Bolesław, r. 
Poświatowski Feliks, mont. 
Panieńska 
(od ul. Chrobrego do 
ul. Kościuszki) 
1/9 Gmina Kościelna Św. Ja- 
kóba 
plac 
2/8 Gmina Kościelna Św. Ja- 
kóba 
plac 
10/16 Gmina Kościelna Św. Ja- 
kóba i ul. Chrobrego 5/27 
11/15(3) Skowronek Jan, bud. 
ul. Derdowskie^o 9/5 
17/25 Gmina m. Torunia 
plac 
i ul. Bażyńskich 2/26 
18/26 Petting Ewald 
plac 
26/32 Petting Ewald 
plac 
i ul. Kościuszki 32/34 
27/29 Gmina Kośc. Chrystusa 
Króla 
plac 
i ul. Kościuszki 28 i 30 
i ul. Bażyńskich 19/21 
Panny Marji 
(od Rynku Staromiejskiego do 
ul. Piekary) 
1 Wakarecy Karol, ul. Cheł­ 
mińska 6 
i Rynek Starom. 17 
2 Kościelna Gmina P. Marji 
Cyrankowski Jan, ks. wik. 
Doga Henryk, organista 
Dąbrowska Bronisława, 
bez zajęcia 
Kalinowski Paulin, ks. w . 
Lisewski Franciszek, zakr. 
Mykowski Jan, ks. wik. 
Punczek Marjan, ks. prob. 
3(1) Wakarecy Karol, ul. Cheł­ 
mińska a 
Bylicka Teofila, emeryt. 
Czemerowska Józefa, kr. 
Horeni Albina, krawcowa 
Lewandowski Antoni kolej. 
Miszczyńska Julja, mod. 
Nowacka Marcela, kwiac. 
Nowacki Zygmunt, szofer 
Miclke Karol, rob. 
Mielke Karol, ślusarz 
Palidwór Karol. m . kraw. 
Prass Bronisława, bez z. 
Prassówna Pelagja, biur. 
14 Księga Adresowa 
209
		

/Pomorze_005_08_226.djvu

			Panny Marji 
Piaskowa 
Palidwór Mar.jan, turz. 
Sokal Karolina, bez z. 
4 Gmina Kościelna Panny 
Marji 
Kościół 
i ul. Piekary 32 
5 (3) Oestercich Ryszard, 
Niemcy 
Adm. Woźniak Antoni, 
kolejarz 
Borzanowska Weronika, 
bez z. 
Dominiak Józefa, bez z. 
Gołomska Meta, biural. 
Głowińska Bronisława, 
bez z. 
Hcjanowska Marjanna, 
urz. pryw. 
Jasiński Franciszek, rzeźn. 
Jaśniewski Maksymiljan, 
rob. 
Kołtuński Mieczysław, 
kowal 
Lisewski Stanisław, rob. 
Łukasiewicz Marja, naucz. 
Michalski Bronisław, rob. 
Niemirra Auerusta, bez z. 
Plichtowska Klementyna, 
bez z. 
Plichtowska Halina, biur. 
Rkibicki Antoni, czel. rzeź. 
Staniszewski Józef, rob. 
Trąmpczyńska Jadwiga, 
urz. 
Wiśniewska Katarzyna, 
bez z. 
7(5) Spadkob. Schmidta, 
Niemcy 
Adm. Żurawski Franciszek 
ul. P. Marji 9 
Kwiatkowski Paweł, pom. 
mai. 
Mondroch Bernard, krew. 
Mionskowska Prakseda, 
bez z. 
Otremba Franciszek, kolej. 
Piotrowski Stanisław, urz. 
sąd. 
Rezulska Anna, handl. 
Rezulska Gertruda, biural. 
Szarszewska Leonarda, 
asyst, poczt. 
9(7) Spadkob. Schmidt, Niem- 
. 
cv 
. 
Żurawski Franciszek, stoi. 
Gaca Józef, urz. Star. Kr. 
Kordowski Bernard, eksp. 
poczt. 
Muller Alfons, eksp. poczt. 
Runge Bernard, bez z. 
Peters Pelagja, gosn. 
Szput Kalmara, kupiec 
Szput Szmerko, kupiec 
11(9) Brzeski Jan, kupiec 
Adamski Bronisław, kier. 
poc. 
Brzeski Jan, handl. drob. 
Jaworski Jan, cieśla 
Heńska Stanisława, biur. 
Lenz Marta, gosp. 
Matusiak Franciszek, urz. 
państw. 
Marciniak Janina, bufet. 
Neuf eld Marta, emer. 
Pruszyńska Franciszka, 
bez z. 
Rocławski Jan, kupiec 
Szymanowski Romuald, 
urz. skarb. 
Wronkowska Marjanna, 
bez z. 
13(11) Inż. Skrzypkowski i 
Czempiński Klemens, — 
Warszawa 
Dzierż. Rygielski, 
Warsztat Wytwórni Mebli 
Giętych 
spichlerz i biuro 
15(13) Janaszowa Franciszka, 
Warszawa, ul. Mazowie­ 
cka 10 
Adm. Adw. Sokulski Jan, 
Piekary 30 
Banaszkiewicz Marjanna, 
bez z. 
Banaszkiewicz Stanisław, 
rob. 
Banaszkiewicz Feliks, rob. 
Bronisz Juljanna, bez z. 
Dąbrowska Maryla, kraw. 
Klonower Adolf, kolejarz 
Muller Edwin, kupiec 
Wawrzyniak Kazimierz, 
urz. sąd. 
17 Janaszowa Franciszka — 
Warszawa, ul. Mazo­ 
wiecka 10 
Adm. adw. Sokulski Jan, 
ul. Piekary 30 
i ul. Piekary nr. 30. 
Piaskowa 
(od ul. Podgórnej do 
ul. Kilińskiego) 
1 Nowakowski Władysław, 
kupiec 
Brzoskiewicz Jan, emer. 
Kulwieka Marta, bez z. 
Lugiewicz Jan, rob. 
Ługiewicz Marja, eksp. 
Nowakowska Genowefa, 
biural. 
Petrowicz Michał, cz. szew. 
Swiejkowski Józef, kolj. 
i ul. L . Czarlińskiego 20 
2 Lewandowski Antoni, b. z. 
Bądziroiński Władysław, 
brukarz 
Drążkowska Anastazja, r. 
Kałamarski Paweł, urzęd. 
państw. 
Kałamarski Maksymiljan, 
mech. 
Kałamarski Zygmunt, tok. 
Kosobucki Jan, rob. 
Kosobucka Leokadja, rob. 
Kosobucki Aleksy, biural. 
Lewandowska Zofja, biur. 
Lewandowski Walerjan, 
rytownik 
Walczak Wacław, pomoe. 
kanc. 
i ul. Kilińskiego 2 
3/5(3) Krzyk Antoni bez z. 
Brzezińska ieczMysława 
urz. gosp. 
Cwedel Sergjusz, emer. 
Gaworska Elżbieta, emert. 
Gaworski Stanisław, uczeń 
zecer. 
Gaworski Zdzisław, uczeń 
zecer. 
Krzyk Czesław, tokarz 
Krzyk Benigna, biural. 
Krzyk Marja, eksp. 
Krzyk Natalja, hafciarka 
Kaźmierski Walerjan, rob. 
Kaźmicrska Helena, eksp. 
Kujawa Stefan, ślusarz 
Lewandowski Bernard, 
monter 
Małkowski Jan, listonosz 
Norkowska Agnieszka, b. z . 
Ryński Stanisław, szofer 
Sawicki Michał, rob. 
Sawicka Helena, krawc. 
Wolniewicz Marjan, urzęd. 
miejski 
Zduński Franciszek, rob. _ 
4 Bielicki Stanisław, ul. Ki ­ 
lińskiego 1 i ul. Kilińs. 1 
i ul. Kilińskiego 1. 
6(4) Smentek Anastazja, b. z . 
Frycz Wanda, urz. telegr. 
Kurdynowski Jan, podof. 
zaw. 
Kamińska Marjanna, b. z . 
Mioduski Kazimierz, b. z . 
Smentek Tadeusz, czel. rz . 
Stoliński Jan, kolej. 
7 Zieliński Bronisław, ułlica 
Małachowskiego 6 
Bartoszyński Jan, kolej. 
Bartoszyński Tadeusz, 
biural. 
Bartoszyńska Monika, biur. 
Grzybowski Franciszek, r. 
Karczewski Jan, bez z. 
210
		

/Pomorze_005_08_227.djvu

			Piaskowa 
Piastowska 
Karczewski Czesław, form. 
Łukasik Ludwik, urz. Pora. 
Stow. Ubezp. 
Lewandowski Stanisław, 
kolejarz 
Makuraeki Stefan, urz. St. 
pow. 
Poćwiardowski Leon, piek. 
Poćwiardowska Helena, 
kasjerka 
Rogala Wojciech, kolejarz 
Szarpatowski Leon, siodl. 
Zakrzewski Paweł, kolej. 
8(6) Guziński Antoni, em. urz. 
Bandrowski Władysław, 
kolejarz 
Guziński Bruno, mech. 
Jasiński Bronisław, bez z. 
Kowalski Antoni, kolejarz 
Kończewski Antoni, star. 
asyst, kolej. 
Mańkowska Honorata, b. z . 
Mańkowska Marja, urz. p . 
Mańkowski Józef, książk. 
Szymański Maksymiljan, 
introl. 
Szymańska Anna, urz. tel. 
9 Tomaszewski Aleksander, 
Łódź, ul. Gdańska 106 
Adm. Górecki Konstanty, 
post. P. P. 
Borzechowska Marta, urz. 
poczt. 
Kazmierkiewicz Jan, eksp. 
poczt. 
Kańczewski Jan, kolejarz 
Moszczyński Wacław, stoi. 
Pikulski Bronisław, ogród. 
Rogowska Monika, krawe. 
Rogowska Katarzyna, em. 
Rutkowska Marja, rob. 
Wódkowski Jan, bez z. 
10(8) Samulski Franciszek, ul. 
Warszawska 6 
Bartkowski Michał, rob. 
Dylewski Antoni, rob. 
Jaremko Jan, em. urz. sk. 
Kaniewska Pelagja, bez z. 
Kasprowicz Marta, emer. 
Natopolski Konstanty, 
funkcj. tramwaj. 
Olszewski Walerjan, kolej. 
Studemund Bronisława, 
b. zaw. 
Trzciński Franciszek, str. 
pożar. 
Weidemann Edward, kolej. 
11 Scisłowska Juljanna, b. z . 
Scisłowska Paulina, b. z . 
Dybowski Józef, nadstraż. 
pożar. 
Dybowska Leokadja, książ. 
Lubiszewski Leon, śłus. 
Matuszak Zenon, telefon. 
Neuman Jan, szewc 
Scisłowski Stanisław, em. 
insp. pod. 
Scisłowski Klemens, em. 
kier. szkoły 
Witkowski Zygmunt, mag. 
12 Lisewski Marcin, ul. Pod­ 
górna 24 i ul. Podgórna 24 
13 Lisewski Franciszek, ulica 
Podgórna 22 
i ul. Podgórna 22 
Piastowska 
(od Dworca Toruń-Miasto do 
Placu Św. Katarzyny) 
1 Skarb Państwa, P. K. P . 
Gdańsk 
i PI. 18 Stycznia 2 
2/8 Skarb Państwa, DOK VIII 
koszary Hallera 
3(3/5) Sk. Państwa, DOK VIII 
familij. dom wojsk. 
i ul. Kaz. Jagiellończ. 1 
Dzwonkowski Ludwik, 
em. chor. 
i ul. Kaz. Jagiellończ. 2 
5 (7) Zielaskiewicz Wiktor, 
murarz 
Czerniak Kazimierz, oficer 
Czerniak owa Stefanja, 
nauczycielka 
Chojnacki MizgiW Wło» 
dziimieriz, oficer 
Dolatowski Jan, urzędnik 
miejski 
Kielzak Władysław, blach. 
Kotasowa Marja, wł. maj. 
Kuzieimski Władysław, 
rzeźnik 
Kuratewicz Joanna, służ. 
Małkowska Apolonja, 
służąca 
Miszczak Marjan, fryzjer 
Niklas Alfred, rys. masz. 
Niklas Edmund, ślusarz 
Nowosielska Janina, 
naucz. gimn. 
Nowosielski Aleldsander, 
em. oficer 
Ojdowski Kazimierz, 
kierownik [parowóz. 
Ojdowski Jan, urz. poczt. 
Potocka Marja, (bez zaw. 
Rutkowska Franciszka, 
bez zawodu 
Straszewski Antoni, stoi. 
Szymełfenig Franciszek, 
kolejarz 
Szymełfenig Marta, eksp. 
Szpręglewska Janina, służ. 
Swinarska Wiktorja, 
nauczycielka 
Wierzchowski Leon, 
krojczy 
Witoszyński Tadusz, 
urzędnik prywatny 
Witkowski Mieczysław, 
urzędnik pocztowy 
Witkowska Kazimiera, 
nauczycielka 
Wrzesiński Edmund, 
handlowiec 
Wrzesińska Marta, kupc. 
Żurówna Elżbieta, gosp. 
7(9) Panecki Maksymiljan 
restaurator 
Baasner Franciszek, rob. 
Budzińska Stanisława, b. z . 
Ciążyński Leon, urzędnik 
państwowy 
Dominiak Janina, pokój. 
Franuszczak Władysław, 
korektor 
Franus zczak Jan, czeladn. 
piekarski 
Franciszczak Józef, biural. 
Grabowska Aleksandra, 
gospod. 
Glon Wawrzyniec, rob. 
Grochalski Ludwik, elek* 
tromechanik 
Jankę Anna, bez zawodu 
Jarocka Weronika, bez z. 
Karpow Jerzy, urzędnik 
Kamiński Stanisław, portj. 
Kiebuz Józef, podoi. zaw. 
Łęgowski Józef, urzędnik 
państwowy 
Łęgowski Piotr, urzędnik 
państwowy 
Marks Walerja, bez Baw. 
Panecki Zygmunt, pomoc. 
handlowy 
Pielarska Marja, bez zaw. 
Radwański Teodor, 
podoficer zawodowy 
Rudowski Antoni, strych. 
Rolbiecka Kazimiera, 
krawcowa 
Rutecki Bolesław, wlaść. 
biura porad. 
Sadowski Jan, poliwer 
Surdyk Eleonora, bez zaw. 
Surdyk Aleksander, książk. 
Szymański Leon, elektrom. 
Szymańska Stanisława, 
ekspedjentka 
Wiśniewska Anastazja, 
pielęgniarka 
Wrzesiński Franc krawiec 
211
		

/Pomorze_005_08_228.djvu

			Piastowska 
Piekary 
9(11) Majewski Edward, Szosa 
Chełmińska 23/25 
Dankowski Edmund, 
urzędnik prywatny 
Głowacki Alojzy, ślusarz 
Gotoimska Helena, służ. 
Hemmerling Edward, 
urz. Pom. Izby Rolin. 
Jabłoński Mieczysław), 
inżynier ipow. 
Jesaułow Michał, szofer 
Knik Józef, oficer 
Nowicka Stanisława, służ. 
Nosenko Teodor, ant. mai. 
Orszt Bernard, robotnik 
Fansegrau Olaf, rolnik 
PansegTau Marta, krawc. 
Rosińska Helena, bez zaw. 
i-Swiątkiewioz Wacław, 
urzędnik państwowy 
< Świątkiewicz Władysław, 
biural. 
Świątkiewicz Marja, b. z . 
Szulist Joanna, służ. 
Wojciechowski Jan, 
•wJaść. księgarni 
Witkowski Kazimierz, 
kupiec 
Wieczorek Franciszka, 
posług. 
Wieczorek Ellżbieta, biural. 
Żebrowski Kazimierz, 
czelfladinik blacharski 
Żygenda Albin, urz. państ. 
11 Gniazdowska Ksawera 
wejście z ul. Poniatów, 
i ul. Poniatowskiego 1 
13/17 Skarb Państwa, D. O. K . 
VIII 
plac niezabud. 
i ul. Poniatowskiego 2 
i PI. św. Katarz. 11/12 
Piekary 
(od ul. Pod Krzywą Wieżą do 
ul. Franciszkańskiej) 
1/3 Tuziński Wacław, Ostrów 
Kutzner Augusta, Gdańsk 
Adm. Dymsk iJan, pod. z . 
Adamska Walcrja, urz. pr. 
Balcewicz Józef, desynfek. 
Kosmal Paulina, bez z. 
Kowalski Aleksander, stoi. 
Kwiatkowska Marja, b. z . 
Kobusiński Antoni, stał. 
Lemanówna Łucja, biural. 
Manikow Majer, kuśnierz 
Marciniak Tomasz, urz. P . 
Tow. Ub . 
Marciniak Feliks, urz. pr. 
Podlaszewski Bronisław, 
podof. zaw. 
Prusakiewicz Leopold, szy­ 
per 
Prusakiewicz Leopold, ucz. 
mech. 
Redich Karol, kolpor. gaz. 
Redich Amalja, służ. 
Szelezióski Wiktor, kolej. 
Wolsztein Henryk, kuśn. 
Wankiewicz Leokadja, pra­ 
sowaczka 
Wilczewski Leon, dozorca 
więz. 
Werner Walenty, kolej. 
Zielińska Elżbieta, książk. 
i ul. Pod. Krz. Wieżą 10 
2 Szymański Ludwik, ul. Że­ 
glarska 3 
spichlerz 
i ul. Pod. Krz. Wieżą 8 
i ul. Rabiańska 23 
4 Spadkobiercy Zahrer 
Pellowska Charlotta adm. 
ul. Św. Ducha 3 
i ul. Rabiańska 24 
5 Taborska Irena, ul. eżglar- 
ska 5 
Daniszewski Antoni, piek. 
Jędryszczak Emilja, rob. 
Okruch Jakób, naucz. muz. 
Ostrowski Roman, oficer 
Piner Szmul, kupiec 
Piner Łaja, modystka 
Szczepańska Marja, bez z. 
6 Jejde Tadeusz, ul. Franci­ 
szkańska 20 
Hecht Anna, bez z. 
Kornobis Józef, art. dram. 
Kędzieja Stanisław, biur. 
Królikowski Józef, czci. p . 
Marchlewski Jan, maszyn. 
kolej. 
Sehroder Barbara, emeryt. 
7 Jankowski Władysław, m. 
stoi. 
Gollus Bolesław, rob. 
Julkowski Jan, rob. 
Jebas Marja, kucharka 
Kowalski Jan, rzeźn. 
Makowski Franciszek, 
podof. zaw. 
Mikitiuk Bronisław, urz. 
skarb. 
Muller Marja, bez z. 
Schubert Tadeusz, rob. 
Służewska Marja, bez z. 
Szylakowski Maksym rob. 
Szylakowski Edward, rob. 
Wiorowski Anastazy, eksp. 
poczt. 
Włodarski Jan, urz. Elek. 
i Gazów. 
8 Lewandowska Antonina, 
bez z. 
Cyckowski Jan, rob. 
Czarnecka Marja, rob. 
Dyniska Helena, krawc. 
Gajkówna Leokadja, kraw. 
Lewandowska Aniela, b. z . 
Lewandowski Stefan, urz. 
prywatny 
Lewandowska Emilja, b. z . 
Paśnicki Feliks, szofer 
Storzyński Bernard, fryzj. 
Suszyński Tomasz, rob. 
Saweliw Eugenjusz, muzyk 
Wiktowska Marja, stenot. 
Wiśniewska Rozalja, bez z. 
Włodarska Elżbieta, rob. 
Zieliński Władysław, rob. 
Zieliński Teodor, urz. roln. 
9 Herzberg Henr., Zawiercie 
Adm. Kirsz Stefan, urz. k . 
Bajer Cecylja, krawc. 
Ciżmowski Jan, zecer 
Grabowski Franciszek, 
szyper 
Jaźwiecki Stanisław, druk. 
Jankowski Józef, handł. 
Jankowski Stanisław, czel. 
cuk. 
Jaworski Apolinary, druk. 
Jackowska Helena, krawc. 
Koneczny Henryk, inż. 
państw. 
Mrówczyński Stanisław, 
drukarz 
Mykowska Berta, krawc. 
Pankratz Otto, mech. 
Radtke Juljanna, rob. 
Rojnicka Julja, bez z. 
Tkocz Katarzyna, praczk. 
Ziobrowski Franciszek, 
urz. Pom. Stow. Ub. 
10 Netz Paweł, Św. Ducha 11 
spichlerz 
11 Szczepanowscy Jan, Leon, 
Józef, Zofja, Dawid i 
Preiss Władysława, Pod 
Krzywą Wieżą 18 
Duszyński Jan, prac. pftń. 
Fochman Kazimierz, stoł. 
Janczewski Juljan, kierów, 
statku 
Janczewska Anna, bez z. 
Komandowska Marjanna, 
bez z. 
Komandowska Stefanja, 
służ. 
Komandowski Alfons, rob. 
Komandowska Władysława 
rob. 
Pawlikowski Stanisław, r. 
Thieme Pelagja, posług. 
Żak Stefan, handl. 
Zaeniewska Genowefa, 
krawc. 
212
		

/Pomorze_005_08_229.djvu

			Piekary 
Piekary 
Falkiewiczowa Franciszka, 
bez z. 
Falkiewicz Helena, bez z. 
Falkiewicz Teodor, em. u . 
Falkiewicz Marta, bez z. 
Fochman Kazimierz, stoi. 
Lewandowski Franciszek, 
druk. 
Mroczkowski Tomarsz, 
szewc 
Mroczkowski Konstanty, 
bez z. 
Mroczkowska Weronika, 
bez z. 
Mroczkowska Franciszka, 
posług. 
Mroczkowska Agn służ. 
Matkowska Józefa, bez z. 
Matkowska Gertruda, urz. 
telegraf. 
Osiński Franciszek, eksp. 
poczt. 
Osińska Salomeą, eksp. 
Osiński Bernard, rzeźb. 
Olszewski Władysław, kr. 
Olszewski Tadeusz, kleryk 
Olszewska Marja, naucz. 
Olszowski Zygmunt, ucz. 
kraw. 
Olszewski Leon, ucz. blach. 
Szezepanowski Józef, ma­ 
szynista kol. 
12 Hoffmann Emilja, bez z. 
Hoffmann Henryk m. złot. 
Hoffmann Erwin, złotnik 
Szubrych Anastazy, kolej. 
Szubrych Klara, bona 
Szubrych Marta, biural. 
Szubrych Bernard, druk. 
Wacławik Helena, bez z. 
13 Pawelski August, m. piek. 
Biszof Józef, kolejarz 
Cołbecka Józefa, bez z. 
Czajkowska Joanna, b. z . 
Górski Franciszek, pomoc. 
piek.^ 
Japczyński Bolesław, szew. 
Mrowicka Anna, służ. 
Otto Jan, ucz. piek. 
Świtlikowski Juljan, rob. 
Świtlikowski Feliks, ślus. 
Świtlikowski Józef, goniec 
Tulibacki Mikołaj, podróż. 
Woźny Wilhelm, m. kraw. 
Woźny Hildegard, książk. 
Wronkowski Władysław, 
ślusarz 
Wiśniewska Juljanna, b. z. 
Wiśniewska Władysława, 
ekspcd. 
Wiśnierska Franciszka, 
pomoc. lek. 
Zyrgulewicz Marta, bez z. 
14 (Kopernika 33) Wakarecy 
Wanda, ul. Kopernika 37 
Suchorski Wilhelm, bedn. 
Wakarecy Teodor, mceh. 
i ul. Kopernika 37 
15 Dietrich Berta, bez z. 
Gliński Edward, m. instal. 
Gliński Alfon, elektromon. 
Hodoly Zofja, naucz. 
Jaroszewski Stefan, urz. 
Mrugowski Feliks, handl. 
Wesołowski Józef, kraw. 
16(14) Kulczyński Telesfor, m.' 
fryzjer. 
Kulczyńska Natalja bez z. 
Bartoszyński Bernard, ma­ 
larz 
Brosch Józef, kolejarz 
Borowicz Jan, em. wojs. 
Homa Piotr, krawiec 
Iwański Mieczysław, ofic. 
Kotowski Franciszek, po­ 
dróżujący 
Krykantówna Helena, b. z . 
Kuczkowska Stanisława, 
bez z. 
Kuziński Teodor, kupiec 
Linkowska Helena, modys. 
Makowski Józef, cieśla 
Nadworna Wiktorja, służ. 
Rożyński Teofil, kupiec 
Rożyńska Teodora, kupc. 
Rak Eugenjusz, kolejarz 
Rynkowski German, kraw. 
Rynkowska Stanisława, 
prasow. 
Tomaszewska Wiktorja, 
służąca 
i ul. Kopernika 30 
17 Lewandowski Roman, b. z . 
Stolińska Antonina, urz. 
poczt. 
Stolińska Albina, bez z. 
i ul. oKpernika 41. 
18(16) Krysztow Stanisław, 
szyper 
Krajewski Henryk, rob. 
Mazurkiewicz Franciszek, 
handl. 
Nowakowski Hieronim, 
rob. 
Pubolc Edward, szewc 
Szulc Juljusz, szewc 
Sawicka Leokadja, służ. 
Szczepański Andrzej, rzeź. 
Wunsch Otto, szewc 
19(17) Gmina Kośc. Św. Jana 
Gajewski Franciszek, 
elektromont. 
Piątkiewicz Stanisław, 
rzeźbiarz 
Wrzesiński Teofil urz. p . 
Wrzesiński Leon, cz. ślus. 
i ul. oKpernika 39 
od ul. Kopernika 
20(18) Jonasz Waler ja, bez z. 
Borycz Aleksander, tokarz 
Chmielewski Franciszek, 
rob. 
Dyleński Józef, rob. 
Kruczyński Szymon, rob. 
Kubczak Leon, kup. 
Piątkowska Leokadja, kr. 
Pietrykowska Walerja, 
bez z. 
Rzepka Józef, cieśla 
Zieliński Mieczysław, szof. 
Wiśniewski Franciszek, 
pom. montera 
21 Malasińska Bronisława, 
ul. Przy Rzeźni 24 
Biernat Jan, Tobot. 
Kałętkiewicz Anna, kier. 
rest. 
Kałętkiewicz Marja, b. z . 
Letkiewicz Marta, praczka 
Mossakowski Władysław, 
podof. zaw. 
Paliwoda Marja, rob. 
Rafalska Marta, bufet. 
Sobociński Kazimierz, 
ślusarz 
Sarnowski Jan, bez' z. 
Sarnowska Anna, bezi z. 
Urbaniak Jan, kolejarz 
Urbaniak Andrzej, fryzjer 
Werner Stanisława, bufet. 
Wankiewicz Antoni, cieśla 
Zieliński Leon, rob. 
22 Kohnert Edw., kupiec 
Bartz Małgorzata, krawc. 
Celmeistcr Pinkus, kup. 
Celmeister Bejla, biural. 
Celmcister Szlama, prac. 
handl. 
Dzingel Florjan, wyw. m . 
Dzingcl Jan, wodniak 
Grunenberg Marta, służ. 
Gutorski Jan, rolnik 
Kohnert Augusta, bez z. 
Kohnert Edward, kupiec 
Kohnert Kurt, apl. sąd. 
Krauze Marja, bea z. 
Krauze Bronisława, urz. 
Krauze Leon, sekr. miejs. 
Krauze Stefanja, urz. 
Krzywdzińska Helena, sł. 
Mazurkiewicz Stanisław, 
stróż 
Mazurkiewicz Pclagja, kr. 
Mazurkiewicz Leokadja, 
służ. 
Mazurkiewicz Genewofa, 
eksped. 
Markuszewski Antoni, rob. 
213
		

/Pomorze_005_08_230.djvu

			Piekary 
Piekary 
Richter Helena, służ. 
Rakietty Juljan, komisarz 
kontr. skr. 
Śmigiel Władysława, służ. 
Złotek Jan, urz. miejs. 
i ul. Różana 5 
23 Hintz Gerhard, Bydgoszcz 
ul. Dworcowa 73a 
Adm. Adamczewski Gabr., 
Fosa Starom. 4 
Czarnecki Bolesław, bez z. 
Czarnecka Jadwiga, akusz. 
Dyrko Wojciech, dekarz 
Szymańska Teresa, krawc 
Szymańska Pelagja, kraw. 
Scliauborn Augusta, bez z. 
Simecek Anna, gosp. 
Tober Jan, m. stoi. 
Wojdyła Antoni, ez. piek. 
Wojdyła Kazimierz, mech. 
szof. 
Wojdyła Marcin, pom. k . 
Wolińska Antonina, b. z. 
Wolińska Anna, bez z. 
Woliński Alfons, rob. 
Woliński Alojzy, rob. 
Woliński Teodor, rob. 
24(20) Ewang. Gmina Kościel. 
ul. Różanna 4 
Kałdowska Gertruda, służ. 
Warda Hclmuth, adw. i n. 
Wyszkowska Olga, sł. kośc. 
AVyszkowska Jadwiga b z. 
Wyszkowska Charlotta, 
biural. 
Wyszkowska Helena, eksp. 
i ul. Różanna 4 
25 Kowalczykowa Zofja, ul. 
Mickiewicza 95 
Dulski Jan, rob. 
Jaworski Aleksander, rob. 
Lossek Józef, szofer 
Modniewska Leokądja, rao- 
dystka 
Modniewski Feliks, koszy­ 
karz 
Ossowski Bolesław, bez z. 
Szymański Józef, sternik 
Szydłowska Stanisława, r. 
Szydłowska Helena, bufet. 
Suchodolski Antoni, szewc 
Wiśniewska Łucja, bez z. 
Wilczyński Józef, mai. 
26/28(22/24) Dyr. Poczt i Teł. 
Bydgoszcz 
Chmielewski Antoni, rob. 
Zieliński Teofil, palacz 
27 Hoffmann Juljusz, m. piln. 
Lorenz Antoni ucz. pilnik. 
Schulc Franciszek, szlif. 
Stasch Emma, służ. 
Wodniakowski Jan, fryzj. 
29 Sikorski Wawrzyniec, b. z. 
Fiedler Juljan, szewc 
Grajkowski Antoni, bez z. 
Grajkowska Marja, służ. 
Grajkowski Kazimierz, 
czclad. szewski 
Grajkowski Bronisław, rob 
Kowalski Bernard, bez z. 
Kowalska Anna, rob. 
Kowalski Ksawery, rob. 
Rakowiecki Mieczysław, 
urz. 
Sypek Franciszek, urz. w . 
Wojciechowska Klara, b. z. 
Waliszewski Juljan, rob. 
Thomm Artur, stołowy 
30(26) Janaszowa Franciszka, 
Warszawa, Mazowiec. 10 
Adra. Sokulski Jan, adw. 
Alten Gustaw, zdun 
Basińska Domicela, b. z. 
Basińska Melanja, stenot. 
Basińska Aniela, urz. 
Basińska Marja, stenot. 
Chojnacki Juljan, ogrodn. 
Dybowski Alojzy, urz. p. 
Dysarz Władysław, urz. p. 
Ługowski Jan, woźny 
Meissner Alicja, krawe. 
Łopacki Antoni, rob. 
Preibisch Władysław, urz. 
poczt. 
Prokop Eugenjuszi, ślus. 
Paczkowski Antoni, rob. 
Szczupacki Józef, em. chr. 
Szyszka Anna, rob. 
Staszyński Jan, kowal. 
Wilmanowicz Bronisława, 
bufet. 
Włodarczyk Stanisława, 
bufet. 
Wolcntarski Piotr, bedn. 
i ul. Panny Marji 17 
31 Czolbe Franciszek, kup. 
Wojewódzka Zuzanna, słż. 
32 Gmina Kośc. Panny Marji 
i ul. Panny Marji 4 
33 Wachowiak Karol, ul. Pro­ 
sta 21 
Szwej Józef, ucz. poczt. 
Zygmuntowicz Roman, m. 
stoi. 
Ziihlke Ida, służ. 
34 Gmina m. Torunia 
i ul. Franciszkańska 21. 
35 Gmina m. Torunia 
37/39 Gmina m. Torunia 
41 Zakład Sióstr Elżb. ul. Że­ 
glarska 9 
Adm. Piątkowski Jan, b. z. 
Małecki Leon, rob. 
Mazurkiewicz Kazimierz, 
blach. 
Piątkowski Bernard, urz. 
miejs. 
Piątkowski Jan, naucz. 
Porowski Albert, stróż 
Porowska Wiktorja, służ. 
43 Fuchs Paweł, kup. 
Białkowski Franciszek, 
bez z. 
Czekała Franciszka, kraw. 
Dywiński Edmund, kraw. 
Dywińska Helena, modyst. 
Grabowski Franciszek, 
biural. 
Griaznowa Marja, gabinet 
kosmet. 
Jaworski Tomasz, ślus. 
Murawski Bronisław, rob. 
Piórkowski Stefan, handl. 
Siwek Edward, emaryt. 
Szwałek Stanisław, pom. h . 
Szuper Katarzyna, służ. 
45 Dyngler Adolf, Włocławek 
Adm. Wieprzkowska Anna, 
ul. Fosa Starom. 6 
Bandurski Bronisław, rob. 
Balcerkiewicz Marja, służ. 
Chachowski Władysław, 
monter 
Fałkowska Dominika, służ. 
Grabowski Paweł, stróż 
Gardzielewski Anastazy, 
cieśla 
Klebba Paweł, ślusarz 
Kubiak Michał, post. PP. 
Kubiak Pelagja, książk. 
Kubiak Stanisław, ucz. int. 
Kuczawska Rozalja, bez z. 
Kuczawski Alfons, stoł. 
Kuczawski Zygmunt, stoł. 
Lewandowski Jan, bez -z . 
Nagórska Pelagja, gosp. 
Wierzchowski Kazimierz, 
pomoc. kup. 
Żolińska Marja, bez z. 
47 Wojtkiewicz Leon, kupiec 
Barcewiczówna Elżbieta, 
bez z. 
Berg Albert, m. szewski 
Berg Karol, ucz. kup. 
Benseh Oskar, ezel. szews. 
Janowski Stanisław, rej. 
ksiąg. 
Dr. Kruszyński Karol, sę­ 
dzia Sądu Okr. 
Koliński Aleks, apl. sąd. 
Lewandowski Leon, rob. 
Majchrzak Teodor, zecer 
Majchrzak Zofja, bez z. 
Schaeffer Karolina, bez z. 
Tucholska Stanisława, sł. 
49 Gmina m. Torunia 
Państw. Gimn. niem. 
214
		

/Pomorze_005_08_231.djvu

			Piekary 
Plac Fryderyka Skarbka 
Wiedemann Fryderyk, 
woźny 
51(51/53) Skarb Państwa, Sąd 
Okręg. 
Kasztelan Józef, woźny 
Kalczyński Józef, 
dozorca więzienny 
Nowakowska Anastazja, 
bez zawodu 
53 Skarb Państwa 
Więzienie karno-śledcze 
i ul. Fosa Starom. 16. 
Piernikarska 
(od ul. Św. Jakóba 
do ul. Wiefki« Ganbdry) 
1 Scholz Franciszka, bez z. 
Bandrowski Florjan, piek. 
Gorzelaimy Aleks, fryzj. 
Jędryczka Jan, pom. dróg. 
Janiszewska Rozalja, służ. 
Karkiewicz Marjanna, służ. 
Kasprowicz Jadw., służ. 
Lesicki Józef, drogerz. 
Mosler Juliusz, przemysł. 
Naradzinkowska Eleonora,. 
bez zaw. 
Pięta Bronisław, em. naucz. 
gimn. 
Pięta Marja, naucz. 
Puciński Zbigniew, handil. 
iPlejewski Leon, wicepr. 
Sądu Apelacyjnego 
PaWlęta Marja, służ. 
Rejnowski Kaztm., kolej. 
Scholc Paweł, kup. 
Templin Adolf, urz. 
Winkler Jadwiga, bez z. 
Wojtkowiak Katarzyna, 
bez zawodu 
Wiwatowska Leokadia, 
krawcowa. 
Ziemkiewicz Helena, służ. 
Żelazowska Zofja, urz. p . 
i ul. Św. Jakóba 9. 
2 Thomas Oskar, Gdańsk 
Dzierż. Ros Albin, i Scher- 
schmit, wejście z Rynku 
Nowom. i ul. św. Jakó­ 
ba 11. 
3/7 Cieszyńska Jadwiga Prosta 
16 bud. fabr. 
4 Thomas Oskar Gdańsk 
Dzierż. Ros Albin i Scher- 
sohmidt. 
wejście z Rynku Nowom. 
6 Thomas Oskar, Gdańsk 
Dzierż. Ros Albin i Scher- 
schmidt. 
8 Kraut Hugo, ul. Browarna 2 
wejście z ul. Browarnej 2 
9 Deutsches Heim 
Barcz Jadwiga, bez zow. 
Berger Klara, elewka 
Brettschneider Wanda, służ 
Grzywacz Maksym, jan 
restaurator 
Grams Elza, gosp. 
Nowak Józef, stróż 
Wysocka Zofja, służ. 
Wilemska Klara, ucz. frysrj. 
10/14 Browar Toruński T. A . 
i ul. Browarna 1. 
Plac Bankowy 
(Plac przy Banku Polskim) 
1 Skarb Państwa, 
Bank Polski 
Prauziński Mieczysław, 
dyr. Banku Polskiego 
2 Gmina m. Torunia 
plac 
3 Wachowiak Karol, ul. 
Pxosta 21/23 
Kasendra Józef, zegarm. 
Kowalski Bruno, sekr. adw. 
Orłowski Stefan, em. urz. 
poczt. 
Orłowski Bronisław, 
urz. poczt. 
Zgoda Teresa, bez z. 
4 Czolbe Franciszek, ul. 
Piekary 31 
Drwęski Zygmunt, urz. PP . 
Geiseler Joanna, posług. 
5 Sikorski Wawrzyniec, Pie­ 
kary 29 
Czarnecka Stefanja, stenot. 
Dąbrowski Stanisław, 
kontr. str. noc. 
Jarocki Bronisław, rob. 
Jagielski Mateusz, bez z. 
Jakubowicz Józef, handl. 
Młynarek Stanisław, kup. 
iNowicka Józefa, bez z. 
>Nowicka Stanisława, służ. 
Pa wieki Paweł, bez x. 
Podorf Max, malarz 
Rybacki Szczepan, kolejarz 
Rybacka Helena, biural. 
Selenta Adam, handlarz 
Wilczyński Paweł, emer. 
Wilczyński Jerzy, 
pom. handl. 
Wilczyński Edmund, 
pom. handl. 
6 Hoffmann, Juljusz, Pieka­ 
ry 27 
Modniewski Cyprjan, 
koszykarz 
Kachrolska Władysława, 
krawcowa 
Prelowski Józef, pantoflarz 
Sosnowska Ewa, bez zaw. 
Sosnowska Helena, eksp. 
8 Hmtz Gerhard, Bydgoszcz 
Dworc. 73a, Admin. 
Adamczewski Gabryel, 
zegarm. 
Arohutowski Feliks, rob. 
Frąckiewicz Marj Dez z. 
Grzywińska Zofja, rob. 
Jankiewicz Anna, bez z. 
Jankiewicz Marcin, blach. 
Jankiewicz Kaz. handlarz 
Jankiewicz Marjan, muzyk 
Nowaczyk Helena, służ. 
Szulc Anna, gosp. 
Thoms Marjanna, bez z. 
Thoms Marjan, podof. zaw. 
9 Kadukowska Marta, Ko­ 
pernika 28 
iBaumgart Paweł, książk. 
Dolata Walenty, podróż. 
Guderjan Emil, tokarz 
Jabłońska Monika, krawc. 
Kwiatkowski Paweł, 
pom. fryzj. 
Lewandowski Antoni, resi. 
Masłowski Alojzy, rob. 
Masłowski Bronisław, rob. 
Masłowska Julianna, bez z. 
Stęplewski Stefan, 
funkcj. państw. 
Szejbach Antoni, rob. 
Zieliński Władysław, 
urz. poczt. 
10 Inz. Dudziński Kazimierz 
Zoppoty, adm. Halwa 
Francitszek, ul. Koperni­ 
ka 30 i ul. Kopernika 30 
U Gmina 	
			

/Pomorze_005_08_232.djvu

			Plac Fryderyka Skarbka 
Plac Św. Katarzyny 
3 Skarb Państwa, 
PKP. Gdańsk 
Banach Paweł, bhiralisła 
Bainach Piotr, zawiad. stać. 
Bykowska Prakseda, b. z . 
Janicki Teodor, rest 
Marciniak Katarzyna, służ. 
Ossowski Józef, telgnafista 
Plac 18 Stycznia 
(Plac przy Dw.orcu Toruń- 
Miasto) 
1 Mehrlein Klara, ul. War­ 
szawska 2, gł. wejście 
Warszawska 2. 
2(1) Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk 
Batlikowska Rozalia, kuch. 
Borkowski Jan, wiżny kcl. 
Buchowska Ma? 
; 
a, ber z. 
Cywiński Piotr, urz. kolej. 
Krzeszowski Czesław, of:cer 
Nowomiejska Marja, emer. 
Opyrchał Michał, urz. kol. 
Sperski Kazimierz, urz. kol. 
Sopoćko Leonard, bez z. 
Szepetys Stanisław, inż 
urz. kolej, 
Szanda Bolesław, urz. kolej, 
i ul. Piastowska 1. 
3 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk, Dworzec Toruń 
miasto. 
Borkowski Stanisław, kolej. 
Cymanowska Helena, służ. 
Hensel Maksymiljan, re­ 
staurator. 
Hoppe Małgorzata, bufet. 
Komorowski Zygmunt, zaw. 
stacji 
Kmieciak Wiktorja, gosp. 
Lewandowska Marjanna, 
służ. 
Milewska Joanna, bufet. 
Nowakowska Balbina, służ. 
4 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk 
Pierwszy filar' mostu dróg. 
Metzlaff Elza, gosp. 
Metzlaff Walerja, książk. 
Metzlaff Karol, b. z . 
Wierzbicki Józef, urz. 
poczt. 
Wierzbicki Michał dzierż, 
.mostu kol. 
5 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk — II filar mostu 
kolej. 
Gołębiewski Bernard, kol. 
Gołębiewski Walenty, iluś. 
Przyborowski Józef, jni. 
urz. kol. 
Plac Pokoju Toruńskiego 
niezabudowany. 
Plac św. Jana 
(Wkoło kościoła św. Jana) 
1 Gmina kośc. św. Jana — 
kościół 
2 Skibicka Józefa, ul. Łazien­ 
na 13, wejście z ul. Ła­ 
ziennej 13. 
3 Skarb Państwa, PKU, ul. 
Łazienna 11, wejście z 
ul. Łaziennej 11. 
4(2) Ollech Ignacy, ul. Sienkie­ 
wicza 4 — tylko wijaz3, 
wejście z ul. Szerokiej. 
Dzierżawca Tow. Handl. 
Przemysł., ul. Szeroka 35 
5 Gmina kośc. św. Jana — 
tylko wjazd, wejście z ul. 
Żeglarskiej 16. 
6(4) Gmina kośc. św. Jana 
Arendt Jan, izakrystjan 
Arendt Leokadia, książk. 
Arendt Ludwika, stenotyp. 
Arendt Marja, biural. 
Arendt Edmund, handl. 
Arendt Jan, ucz. kup. 
Duazkiewicz Augusta, służ. 
Goga Paweł, ks. wikary 
Ponka Klemens, ks. wikary 
Rutkowski Ludwik, organ. 
Sadowski Józef, kopacz 
.Sadowski Bernad, .goniec 
Sadowski Ludwik, rzeźbiarz 
Sadowski Aleksander, rob. 
8(6) Tempska Helena, ul. Byd­ 
goska 5. 
Biernacki Bronisław, mai. 
Bujakowski Tadeusz, urz. 
wojew. 
Radzanowski Józef, kup. 
Karaś Leokadja, krawc. 
Leśkiewicz Borys, tofogr. 
Mieleczko Marcin, en. podof. 
Michalczyk Francm. kraw. 
Mackiewicz Czesł wł. realn 
Napiontek Damazy, prakt. 
prokur. 
Popławska Bolesława, bona 
Żółkiewska Michalina, służ. 
10 Olejniozal Michał, ul. Że­ 
glarska 20, wejście z ul. 
Żeglarskiej i ul. Żeglar­ 
ska 18. 
z 
Plac św. Katarzyny 
(Plac przy kosciiiB 
Garnizonowym) 
Mieszkanie dowódcy DOK 
VIII i ogród, wejście z 
ul. Wola Zamkowa i uL 
Wola Zamkowa 19. 
2 Skarb Państwa, DOK VIII. 
Dziekanat katolicki OK VIII 
i ogród, wejście z ul. 
Szpitalnej i ul. Szpital­ 
na1 
3 Ewang. Gmina Kośc. ul. Ró- 
żanna 4 i ul. Szpitalna 2. 
Baszczyński Bronisław, 
pilnikarz 
Grabe Marja, naucz. muz. 
Hartwig Małgorzata, służ. 
Hellmoldt Paweł, kapitał. 
Jarosiewicz Marjan, ofic. 
Sichtau Emilja, bez izaw. 
Wittich Anna, książk. 
4 Brejski Izydor, Dr., lekarz 
Judaszewski Wincenty, 
stoi. 
Judaszewski Stefan, 
handl. 
Kochańska Marja, pielęg. 
Kichler Wanda, pokój. 
Puchowska Helena, pokój. 
Romanowska Janina, bez z. 
Semrau Marta, gosp. 
Zacharek Agnieszka, 
pokój. 
5 Dąbrowska Gertruda, ul. 
św. Katarzyny 1 
Arija Helena, naucz. muz. 
Bom Artur, inż. Dyr. dróg 
wod. 
Czarnecka Rozalja, bez z. 
Czarnecka Marja, biural. 
Czarnecki Hieronim, cuk. 
Dąbrowska Gertruda, b. z, 
Grzędizicka Juljanna, służ. 
Ratafias Jan, 	
			

/Pomorze_005_08_233.djvu

			Plac Św. Katarzyny 
Pod Dębową Górą 
Kuhnast Amalja, em. 
naucz. 
•Kurowska Walerja, bez. z . 
Kurowski Bronisław, 
Michalski Stefan, ogród. 
Przybysz Helena, pokój. 
Pietrzak Romana, kuch. 
Wunsch Anna, kuch. 
Wojciechowski Roman, 
naucz. 
Witte Elżbieta, bez z. 
Wojtkowiak Wanda, kraw­ 
cowa 
Wrzesiński Władysław, 
kupiec 
8(7/8) Gmina m. Torunia 
Szkoła Wydziałowa 
Jankowski Dawid, palacz 
Jankowska Agnieszka, 
krawcowa 
Wojnowski Jan, woźny 
i ul. Dąbrowskiego 1 
9 Skarb Państwa, 
Koszary Piłsudskiego 
10 Skarb Państwa 
KoszaTy Hallera 63 pp. 
U/12 Skarb Państwa DOK VIII 
plac niezabud. i ul. Pia­ 
stowska 13/17 
13 Skarb Państwa, Dyrekcja 
Lasów Państw, 
i ul. Warszawska 22. 
13 Bartoszyński Józef, mech. 
iBartoszyński Józef, szofer 
Kossakowska Monika, gosp 
Lorkiewicz Teofil, dyr 
lasów państw. 
14 Skarb Państwa, DOK VIH 
Kościół garnizonowy 
Plac Teatralny 
(Plac przy Teatrze Miejskim) 
1 Gmina m. Tprunia 
Teatr Miejski i ul. Fosa 
Staromiejska 5. 
2 Gmina miasta Torunia 
Nowy gmach Województwa 
3 Gmina m. Torunia 
plac, targowisko 
4 Skarb Państwa, Starostwo 
pow. toruńskiego i ul 
Wały 8 
5[30) Wojdak Zygmunt, b. ku­ 
piec 
Bibeilmann Pinkus, urz. 
iDowner Jan, kucharz 
Kurkiewicz Joanna, służ. 
Krzywdzińska Anna, 
praczka 
Nowakowska Ludw., kuch. 
iPopper Maks, urz. pryw. 
Szamreta Kazimierz, 
mech. iluś. 
Schmidt Ida, bez z. 
Słomianówna Weronika, 
pok. 
Wróblewski Jan, portjer 
Zakrzewska Stanisł. kuchl 
Zbikowski Wincenty, 
numerowy 
Żbikowska Stanisława, pok 
Zielińska Stanisława, służ. 
i ul. Chełmińska 30 
6(17) Vereinsbank, ul. Cheł­ 
mińska 21. 
i ul. Chełmińska 21. 
7(42) Vereinsbank, ul. Cheł­ 
mińska 21 
i ul. Chełmińska 21. 
Pod Dębową Górą 
(Od ul. Grudziądzkiej 
do ul. Chrobrego). 
1 Gollmowski, 
ul. Grudziądzka 128 
dom rogowy 
wzjazd z ul. Pod Dębo* 
wą Górą 
i ul. Grudziądzka 128 
2/12 Firma Standard, 
ul. Szeroka 37 
schrony i plac 
Kowalski Teofil, kołodziej 
Rutkowski Teofil, rob. 
Nalaskowski Franc Tob. 
i ul. Grudziądzka 124/126 
od ul. Grudziądzkiej 
3 Majchrzak Marcin, rob. 
Błaszkiewicz Paweł, stoi. 
Błaszkiewicz Marta, eksp. 
Błaszkiewicz Weronika, 
biuTal. 
Bednarski Franciszek, rob. 
Bednarski Edmund, ucz. 
malarski 
Drygalska Anastazja, b. z. 
Drygalska Marja, rob. 
Drygalska Marta, eksp. 
Drygalska Wladysł rob. 
Drygalski Alfons, rob. 
Drygalski Stanisław, rob. 
Karczewski Stefan, rob. 
Karczewska Anastazja, rob. 
Karczewski Szczepan, rob. 
Michalski Tomasz, rob. 
Simoni Władysława, rob. 
Słowiński Anastazy, podof. 
Wiśniewska Katarzyna, 
bez zaw. 
Handke Zofja, bez zaw. 
5 Andruszkiewicz Agnieszka 
bez zaw. 
Andruszkiewicz Stanisław, 
szofer 
Andruszkiewicz Zygmunt, 
stolarz 
Andruszkiewicz Zofja, rob. 
Handke Marja, bez zaw. 
Dąbrowska Marja, rob. 
Gurlicki Franciszek, rob. 
Gurlicka Monika, rob. 
Gelhaar Jadwiga, bez zaw. 
Kowalski Tomasz, rob. 
Kowalski Paweł, szofer 
Kowalska Franciszka, rob. 
Kowalska Leokadja, rob. 
Kowalski Maksymilan, rob. 
Latarski Jan, woźnica 
Nitschke Tomasz, urzsąd. 
Handke Wacław, techn. 
7 Handke Zofja Marja, ul. 
Pod Dębową Górą 5 
Karczewski Jan, rob. 
9 Handke Zofja i Marja, uL 
Pod Dębową Górą 5 
Chrzanowski Jan, rob. 
Grabluk Grzegorz, rob. 
Suligowski Antoni, rob. 
Szubrych Konstanty, rob. 
11/17 (5) Firma Born i Schiitze 
ul. Grudziądzka 79 
14/18 Firma Born i Schiitze, ul. 
Grudziądzka 79 
plac niezabud. 
19/23 (7) Firma Karpaty, Sze* 
roka 8 
Jaeger Alfred, kierownik 
firmy .Karpaty". 
20/22 (6) Firma Karpaty, ulica 
Szeroka 8 
składy 
24/28 (10) Firma Kryszczyński 
i Ciesielski, Chełm. 14 
Borowski Stanisław, ma* 
gazynier 
Sieg Antoni, szofer 
Czagin Włodzimierz, rob. 
25/27 (9) Firma Kryszczyński i 
Ciesielski, ul. Chełm 14 
29 (11/27) Ciborski Jan, ul. Pod 
Dębową Górą 33 
Ciesielski Bronisław, rob. 
Ciesielski Franciszek, rob. 
Ciesielski Jan, rob. 
DeTkowski Stanisław, rob. 
Marcinek Jan, Tob. 
30/32 Ciborski Jan, ul. Pod Dę» 
bową Górą 33 
szopa 
31 CiboTski Jan, ul. Pod Dę* 
bową Górą 33 
Jankę Jan, ucz. malarski 
Jankę Marta, rob. 
Kiełbasiewicz Marjanna, 
bez zaw. 
Szczepański Jan, rob. 
Wiśniewski Franciszek, 
bez zaw. 
Ziółkowski Wawrzyniec, 
kolejarz 
217
		

/Pomorze_005_08_234.djvu

			Pod Dębową Górą 
Podgórna 
33 Oborski Jan, rolnik 
Chylarecki Antoni, eksp. 
poczt. 
Chylarecka Rozalja, szwa* 
czka 
Góralski Jan, rob. 
Grabowski Jan, rob. 
Grabowski Konstanty, 
ogrodnik 
Kalinowska Józefa, bez z. 
Lewandowski Bronisław, 
rob. 
Połom Józef, majster mły» 
narski 
34/46 Kulwicki Józef, ul. Ko. 
ściuszki 66a 
plac niezabud. 
35/45 (31/33) Kamiński Henryk 
ul. Szczytna 14 
47 Skarb Państwa, PKP 
plac 
i ul. Batorego 54 
48/50 Skarb Państwa, PKP 
plac 
49 Gmina kość. św. Jakóba 
plac 
51/53 Sk. Państwa. DOK VIII 
plac 
52 Bartel Fryderyk, plac 
54/56 Zawacki Franciszek 
plac 
i ul. Dworcowa 33/38 
55 Bartel Fryderyk 
plac 
57/59 Deutsche Bauerbank 
plac 
i ul. Dworoowa 38/46 
61/tó (49) Nowak Aleksandra, 
bez zawodu 
Nowak Bronisława, rob. 
Nowak Jan, pom. szewski 
Nowak Marja, rob. 
64/66 „Atra", przemysł, chem 
Rynek Star. 35 
plac 
67/69 Bank Związku Sp. Zar. 
ul. Szeroka 14 
schronisko, bud. fabr. 
68/72 J. Wendisch „Atra", Ry­ 
nek Star. 35 
fabryka chemiczna 
i ul. Chrobrego 109 
71/77 J. Wendisch. Rynek Sta. 
romiejski 35 
Podgórna 
(od Szosy Chełmińskiej 
do ul. Grudziądzkiej) 
1 Nowiński, ul. Kościuszki 
i Szosa Chełmińska 76 
2 Kulwiński Ant., Wabcz 
Admin. Palusiński Rudolf, 
Sz. Chełm. 74 
i Szosa Chełmińska 74 
3 (1) Cichosz Jan, kupiec 
Słowiński Franc handl. 
3a (la i lb) Landratkiewicz 
Karol, m. szewski 
Dolatowski Antoni, rob. 
Julkowski Franciszek, eksp. 
poczt. 
Kryszrofiak Jan, rob. 
Landratkiewicz Józef, szof 
Landratkiewicz Bruno, 
cieśla 
Lewandowska Leokadja, 
Tob. 
Makowski Leon, litograf 
masz. 
Odrowska Marja, bez z. 
Reddig Rozalja, bez z. 
Raczkowski Jerzy, m. ślus. 
Starogarski Stanisław, rob. 
4 (2a) 'Wesołowski Feliks, Mic» 
kiewicza 45 
Cybulski Szczepan, st. 
pocztyljon 
Dering Alfons, rob. 
Finger Elżbieta, bez zaw. 
Fiszer Franciszek, kamień. 
Fiszer Klara, biural. 
Grzegorowski Bronisław, 
urz. Elektr. 
Gurzyńska Marjanna, b. z . 
Jabłońska Marjanna, b. z . 
Kurkowski Zygfryd, pom. 
monter 
Krukowska Marta, eksp. 
Kowalkowski Jan, cieśla 
Olszewska Barbara, bez z. 
Olszewski Czesław, pom. 
fryzjerski 
Ortnowski Jan, mech. 
Szymecka Marja, eksp. 
Zieliński Bronisław, niższy 
funkcj. p . 
5 (lc) Dybowska Helena, b z 
Byliński Teofil, m. stoi. 
Byliński Witold, urz. m . 
Czarnecka Genowefa, rob. 
Chojnacki Alojzy, rob. 
Dybowski Bronisław, mai. 
Dybowski Edmund, mai. 
Kirsztein Franciszek, stoi. 
Piotrowski Jan, rob. 
Różycki Władysław, rob. 
Ziółkowski Jan, stolarz 
Winiarska Zuzanna, b. z . 
6 (2b) Bajer Franciszek, szklarz 
Bielicka Katarzyna, bez z. 
7 (le) Prus akowska Teodora, 
Klonowicza 30 
Chojnacka Anna, rob. 
Chojnacka Helena, Tob. 
Chojnacka Władysł rob. 
Chojnacka Łucja, rob. 
Chojnacki Konrad, rob. 
Łukaszewski Szymon, ka» 
mieniarz 
Łukaszewska Jadwiga, 
krawc. 
Muller Erich, rob. 
Muller Paweł, bez zaw. 
Padajewska Helena, rob. 
Rybińska Jadwiga, bez z. 
Sobierajska Wanda, bez z. 
Staniek Herbert, książk. 
Wiśniewski Paweł, blach. 
instal. 
8 (2c) Noak Minna, ul. Pod* 
górna 10 
Berger Franciszek, bez z. 
Berger Jan, kond. tramwaj. 
Czwojdrak Jan, podof. 
Jabłoński Bronisł., rzeźn « 
Jasiński Tomasz, piek. 
Juśkowiak Wojciech, siod> 
larz 
Kropińska Marta, bufet. 
Kowalska Pelagja, bez zaw. 
Sławikowska Marjanna, 
bez zaw. 
Wysocka Otylja, bez zaw. 
od ul. Leona Czarlińskiego. 
9 (3) Tomczak Józef, podofic. 
Deczyński Ignacy, rzeżn'k 
Deczyński Stanisław, rob. 
Grotkowski Wiktor, rzeźn. 
Karłowski Antoni, rob. 
Karłowski Alojzy, rob 
Karłowski Edward, stoł. 
Karłowska Helena, hafc. 
Klimowski Jan, czel. rzeźn. 
10 (4) Noak Minna, bez z. 
Cyrankowski Konstanty, 
bez zaw. 
Karłowski Ludwik, rob. 
Nasarzewski Jan, szofer 
Sominka Stanisław, kolej. 
Skrzypczak Jen, podoficer 
Wende Gertruda, bez z. 
Zawadzki Władysław, mot. 
tramwaj. 
Zawadzki Franciszek, ucz. 
chemiograf. 
i ul. L. Czarlińskiego 4. 
11 (5) Twardowski Tomasz, 
em. oficer 
Twardowski Wincenty, 
ucz. kup. 
Twardowska Rozalja, kanc. 
od ul. Kołłątaja 
12 (6a) Rzeźnikowski Jan, bez 
zaw. 
Karaszewska Marjanna, 
b. posł. 
Melkowski Jan, czel. piek. 
Rzeźnikowski Konrad, piek. 
Rzeźnikowski Edward, kup. 
Wojciechowski Zygmunt, 
ucz. piekarski 
i ul. L. Czarlińskiego 26 
13 (7) Strożycki Władysław, 
m. piek. 
218
		

/Pomorze_005_08_235.djvu

			Podgórna 
Podgórna 
Badowska Cecylja, służ. 
Badowska Ewa. służ. 
Cellmer Edmund, uczeń 
•piekarski 
GTenda Jan, malarz 
Grenda Aleksander, urz. 
Gętkowski Stanisław, kras 
wiec 
Jabłoński Antoni, cuk. 
Jankowski Leon, pomocn. 
piekarski 
Klein M.arjanna, służ. 
Ludewig Olga, książk. 
Ludewig Willy, ogrodnik 
Okurowski Sylwester, ucz. 
piek. 
Smoczyński Władysław, 
fotograf 
Sujkowski Franciszek, ucz. 
piek. 
Sujkowski Gwidon, pom. 
piekarski 
Świeczkowski Edmund. 
ucz. piek. 
Ziemann Bernard, pomocn. 
piek. 
Ziemann Jerzy, czel. piek. 
14 (6) Marciński Leon, Kowa* 
lewo, Rynek 
Admin. Rosińska Bronisław 
wa, bez zaw. 
Grubiński Leon, kolejarz 
Kowalewski Franc., stolarz 
Kowalewska Helena, eksp. 
Kowalewski Edmund, tap. 
Lipocki Jan, eksp. poczt. 
Kowalski Józef, urzędnik 
Kowalski Jan, rob. 
Pawska Stefanja, bez zaw. 
Rosiński Leon, rob. 
Szczepańska Rozalja, b. z . 
Syrocka Zofja, bez zaw. 
Syrocki Bronisław, stolarz 
Szulc Bronisław, kupiec 
Wiśniewski Józef, robt. 
Wiśniewski Łucjan, rolb. 
Wiśniewska Agn robotnica 
Zielińska Marta, posług. 
.Z ieliński Leon, rob. 
Zabiczer Erwin, robotnik 
15(9) Colbecki Franciszek, 
bez zawodu 
Gakowski Jan, robotnik 
Golasyńska Anna, bez z. 
Jankowski Franc dekarz 
Konieczna Helena, ksiąjżk. 
Kocieniewska Walerja, 
bez zawodu 
Krauze Paweł, robotnik 
Muszytowska Konstancja, 
bez zawodu 
Muszytowski Bernard, ucz. 
rzeźbiarski 
Muszytowski Jan, rob. 
Skrzyniecki Jan, rob. 
Wałecki Jan, kolejarz 
Wilemski Alojzy, rob. 
(8) Wakarecy Józef, ul. 
Szewska 17 
Badrowski Karol, em. kol. 
Badrowska Władysł. rob. 
Badrowska Wanda, eksp. 
Blaszczyk Stanisław, emer. 
Błaszczyk Adam, fotograf 
Błaszczyk Adollf, .pom. 
kupiecki 
Czerwiński Józef, kotlarz 
Ernest Władysław, woźnica 
Gliszczyński Józef, rob. 
Jabłoński Dominik, rob. 
Jabłońska Ludwika, eksp. 
Jabłoński Zygfryd, stół. 
Konik Tomasz, robotnik 
Kąklewska Weronika, bez 
zawodu 
Kaszubski Stanisław, 
wojażer 
Lewandowski Władysław, 
robotnik 
Lipecka Antonina, bez z. 
Mrowińska Marja, bez z. 
Osmański Władysław, ślus. 
Piasecki Antoni, przetok. 
kolejowy 
Piasecki Józef, czel. tapic. 
Piasecki Franciszek, czel. 
stolarski 
Szafarkiewicz Adam, eksp. 
Szupryczyński TeofiL rob. 
Supczyński Konstanty, 
robotnik 
Supczyński Paweł, rob. 
Sądecki Jan, robotnik , 
Szubrych Zygfryd kol. 
Sekulska Helena, rob. 
Stachowski Alfons, ucz. 
ślusarski 
Sobkowiak Walenty, kanc. 
kolejowy 
Szprywa Józef, urz. miej. 
Smuszyński Feliks, 
kamieniarz 
Wolf Karol, urz. skarb. 
Zduńska Helena, maszyn. 
Zduński Antoni, doz. więz. 
Zduńska Monika, książk. 
Zduński Wiktor, ucz. ślus. 
Zieliński Juljusz, woźny 
f (11) Cołbecka Anastazja, 
bez zawodu 
Blewski Józef, elektrom. 
Oołbecki Czesław, kupiec 
Cołbecki Alfons, eksp. 
Taczkowska Zofja, 
szwaczka 
Żurawska Joanna, prasow 
5(10) Wojtaszewska Pelagja, 
ul. Podgórna 36 
Błaszczyk Stanisław, 
majster wojskowy 
Lamparczyk Antoni, 
woźny 
Lamparczyk Feliks, ucz. 
biurowy 
Patyk Józef. WOBI. mont. 
Piątkowski Bernard, kolej. 
19(13) Burczyński Ignacy, 
Bachórz pow. Rynin 
Adm. Czarkowski Juljan, 
laborant cukrowniczy 
Gientkowska Władysława, 
robotnica 
Gientkowski Bolesław, 
robotnik 
Grzędzicki Ignacy, rob. 
Karłowski Stanisław, 
kond. tramwajowy 
Kraśniewskj Konrad, 
ogrodnik 
Piotrowicz Ignacy, rob. 
Piotrowicz Stanisław, 
fryzjer 
Rożek Marja. robotnica 
Rożek Leokadja, rob. 
Trenk Bronisław, rob. 
Trenk Helena, eksp. 
Trenk Joanna, eksp. 
Trenk Wiktor, blach. 
Toliński Rudolf, kamień. 
Wiese Antoni, rob. 
Zielińska Bronisława, b. z . 
Zielińska Rozalja, bez z. 
20 (12) Binder Reinhold, mistrz 
piekarski 
Deter Berta, bez zaw. 
Deter Kurt. stołowy 
Deter Willy, ucz. litogr. 
Haupt Erhatdt, czel. piek. 
Wódkowski Franc. książk. 
21 (17) Bartoszyńska Walerja, 
bez zaw. 
Bartoszyński Teodor, wyw. 
miejski 
Bartoszyński Tadeusz, m. 
fryzjerski 
Bartoszyński Jacek, sekr. 
adw. 
Bartoszyński Józef, uczeń 
fryzjerski 
Makowski Jan, rob. 
Makowska Marta, posług. 
Zielaskowski Franciszek, 
kup. 
od ul. Piaskowej 
21a (15) Andruszkiewicz Marta 
bez zaw. 
Ćwiklińska Marta, rob. 
Komandowski Ignacy, mur. 
Lipińska Agnieszka, rob. 
Majchrzak Stefan, kolejarz 
Nowakowska Konstancja, 
bez zaw. 
219
		

/Pomorze_005_08_236.djvu

			Podgórna 
Podgórna 
Orłowski Antoni, ślus. 
Wiese Monika, rob. 
22 (14) Lisewski Franciszek, ul. 
Podgórna 24 
Beyer August, blach. 
Beyer Alfred, mechanik 
Beyer Artur, blacharz 
Bartoszyńska Helena, rob. 
Bartoszyński Antoni, mai. 
Celmer Władysław, rob. 
Falkiewicz Marja, bez z. 
Jędrzejewski Edmund, ucz. 
fryzj. 
Jędrzejewski Franciszek, 
kupiec 
Kalinowska Marjanna, b. z . 
Kalinowska Marja, rob. 
Licznerska Anastazja, b. z. 
Licznerska Helena, krawc. 
Maliszewski Józef, 
muraTz 
Napieralsko Stanisław, 
rzeźnik 
Paterski Franciszek, podof. 
zawodowy 
Szydłowski Jan, kupiec 
Szydłowski Paweł, handl. 
i ul. Piaskowa 13 
23 (19) Wiese Marcin, em. kol. 
Konarzewski Izydor, rob. 
Kwiatkowski TeofiL rob. 
, Rataj Jan, Tob. 
Rumińska Franciszka, bez 
zaw. 
Rumińska Stanisława, rob. 
druk. 
Rumiński Edward, drukarz 
Wiese Feliks, tokarz 
Wiese Józef, biuTal. 
24 (16) Lisewski Marcin, kolej. 
Dobrosielska Marja, bez z. 
Dobrosielski Tadeusz, czel. 
nruraTski 
Kopruszyński Józef, Tob. 
Lisewska Marta, krawcowa 
Lisewski Franciszek, kup. 
Lisewski Roman, ucz. rzeź* 
nicki 
Lisewski Paweł, m. rzeźn. 
Lisewska Joanna, eksp. 
Łuczkowski Franciszek, 
kolejarz 
Marek Sylwester, czeladn. 
rzeźn. 
Piórek Józef, czel. rzeźn. 
i ul. Piaskowa 12 
25 (21) Kobierski Ludwik, rob. 
Jasiński Józef, emer. kol. 
Kobierski Bronisław, zakryj 
stjan 
Jaruszewski Jan, urz. kol. 
Kaiser Wanda, bez zaw. 
Mausolf Władysław, kolej. 
Suchodolski Alfons, fryzj. 
26 Turalska Józefa 
płac 
27 23) Zieliński Bronisław, ul. 
Małachowskiego 6 
Groszewski Franciszek, 
bruk. 
Kaniewski Jan, funkcj. 
państw. 
Kamiński Bolesł.. książk. 
Dnoznakiewicz Stanisław, 
funkcj. państw. 
Groszewski Konrad, bruk. 
Kretkowska Marja, bez z. 
Majewski Antoni, rob. 
Miklejewski Andrzej, pod* 
oficer zaw. 
Strzelecki Aleksander, ślus. 
Zabcl Otto, murarz 
28 (20) Kamens Wilhelmina, 
bez zaw. 
Berendt Paulina, bez z. 
Drążek Leon, kowel 
Drożdżewska Bronisława, 
bez zaw. 
Dywińska Helena, bez z. 
Drążkowska Marta, bez z. 
Grzębski Aleksander, kup. 
Janas Wincenty, Tob. 
Janowski Stanisław, urz. 
miejski 
Kamens Lucyna, urz. 
Kosiniewicz Józef, rob. 
Kwiatkowska Marja, bez z. 
Lewandowski Szczepan, 
bez zaw. 
Lewandowska Klara., bez z. 
Lewandowski Feliks, biur. 
Sochalski Jan, kolejarz 
Sochalska Władysława, 
eksp. 
Sochalski Maksymiljan, 
pom. kup. 
Sokołowski Maks., bez z. 
Wilczewski Feliks, kond. 
tramw. 
Żółtowski Ignacy, Tob. 
Żółtowski Władysław, po* 
mocnik oper. 
29/31 (25) Lewandowski Jan, 
emeryt, urz. sąd. 
Lewandowski Alfons, sędz. 
grodzki 
30 (22) Czarnecki Leonard, kup. 
Bajduszewski Wincenty, 
urz. państwa. 
Bajduszak Stanisław, pom. 
szewski 
Gerszewska Marja, służ. 
Jankowski Antoni, woźny 
sąd. 
Krzewiński Aleksander, 
mistrz piek. 
Krzewiński Jan, drogerz. 
Krzewiński Józef, dTogerz. 
Krzewińska Jadwiga, kanc. 
Trenk Bernard ucz. rzeźn. 
Trenk Norbert, stolarz 
Trenk Polikarp, rzeźbiarz 
i ul. Legjonów 41/43 
32 (22a) Tuniszewski Roman, 
bez zaw. 
Fielek Franciszek, oficeT 
Jarocki Zyg.m., techn. bud. 
Lewandowski Maksymiljan 
goniec 
Lewandowski Franciszek, 
książk. 
Lewandowski Józef, form. 
Lewandowska Wanda, 
książk. 
Lewandowska Gertruda, 
książk. 
Lewandowski Bronisław, 
czel. kraw. 
Łupicki Władysław, stoi. 
Łupicka Agnieszka, książk. 
Łupicka Łeokadja, biural. 
Nakielna Justyna, prakt. 
poczt. 
Tuniszewski Stanisław, b. 
zaw. 
Tuniszewski Antoni, ucz. 
ślus. 
Walczak Wanda, biural. 
Walczak Pelegja, eksp. 
Walczak Antoni, pom. 
handl. 
i ul. Legjonów 36/38 
33 (25a) Wełżyński Zygmunt, 
ogrodnik 
Lewandowski Franciszek, 
ślusarz 
Mclkowski Jan, rob. 
Małkowska Walerja, rob. 
MiilleT Maks., fryzjer 
Pokorowski Ignacy, emer. 
Zielińska Anastazja, 
bez zawodu 
(Zieliński Bronisław, rob. 
Zielińska Monika, rob. 
34 (22b) Kopieńska Antonina, 
bez zawodu 
Bystram Helena, modniar. 
Dziedziński Józef, kolejar* 
Dziedziński Józef, urz. 
Dziedzińska Marja, biural. 
Oziedzińska Gertruda, 
ek&pedjenfka 
Haberland Franicszek, 
urz. państwowy 
Elszkowski Franciszek, 
kolejarz 
Kopieński Franciszek, urz. 
prywatny 
Lewandowski Wktor, urz. 
pocztowy 
220
		

/Pomorze_005_08_237.djvu

			Podgórna 
Podgórna 
Rychlewski Jan, 
kamieniarz 
Rychlewski Bronisław, urz. 
Słomka Bolesław, 
st. asyst, kolej. 
Wierzbicki MJaksymiljan, 
kupiec 
35 (27) Wełlżyński Zygmunt, 
Januszewski Alojzy, 
ucz. stoi. 
Januszewska Pelagia, eksp. 
Januszewski Józef, urz. 
ptryw. 
Januszewska Czesława, 
.modyst. 
Januszewska Leonarda, 
krawc. 
Januszewski Michał, cie­ 
śla 
36(24) Brzeski Stefan, emer. 
Brzeski Stanisław, ksiażk. 
Brzeski Władysław, rzeź. 
Bażański Marjan, księgarz 
Ciesielski Franciszek, 
ucz. rzeźnicki 
Jeuszówna Celina, naucz. 
Kuntze Erwin, pom. "ogr. 
Klette Henrvk, urz. ipryw. 
Kamper Edmund, pom. 
mleczarski 
Malchrowicz Stef., urz. pr. 
Rzędowski Henryk, urz. 
Kurat. Szkol. 
37 (27a) Szukalski Antoni, 
m. rzeźnicki 
Szukalski Maksymiljan. 
rzeźnik 
i ul. Wodna 39 
38(26) Waśniewski Leon, 
malarz 
Garbiak Marjan, oficer 
Garibiak Marta, eksp. 
Gottwald Juljan, murarz 
Gottwald Stanisław, 
itapicer 
Gottwald Leon, stolarz 
Orylski Ludwik, kraw. 
Piaskowski Stanisław, 
ogrodnik 
Powierski Paweł, dekarz 
Pyszkowski Kornel, 
urz. P. St. Ub. 
Roehle Zygmunt, urz. pr. 
Sankiewicz Jan, szewo 
Tebus Eugenjusz, ucz. 
ogrodniczy 
Właśniewska Klara, .biural. 
Weber Wojciech. 
przód. Pol. Paistw. 
Wilkiewicz Leon, urz. 
pocztowy 
Żuławski Stanisław, kraw. 
39 (29) Szwaba Śaanisław, 
Mickiewicza 54 
Brzozowska Katarzyna, 
bez zawodu 
Baska Franciszka, robotn. 
.Dressler Aleksander, rob. 
Goryńska Józefa, bez zaw. 
Goryńska Irena, rob. 
Jabłoński Alojzy, kraw. 
Przybytkowska Joanna, 
bez zawodu 
.Przybytkowska Bronisława, 
robotnica 
Przybytkowska Marta, rob. 
Przybytkowski Jozef, rob. 
Smoliński Dominik, piekarz 
Smolińska Anna, eksp. 
Smoliński Franciszek, 
term. ślus. 
Senkbeil Paweł, m. koszyk 
Tomaszewski Teofil, emer. 
wojsk. 
Wutke Stanisław, piekarz, 
i ul. Wodna 40 
40 Schmidt Otton, 
ul. Wodna 37 
i ul. Wodna 37 
41(31) Glawer Anna, b. z . 
Dondalska Irena, bez z. 
Glawer Maksymiljan, 
asyst, poczt. 
Gauzówna Franciszka, rob. 
Lisewski Bronisław, rob. 
Łęcki Władysław, rob. 
Macikowski Jakób, kolej. 
Milewski Jan, kolejarz, 
Prusakowski Antoni, 
asyst, poczt. 
Pawlikowska Katarzyna, 
rob. 
Pawlikowska Marta służ. 
Sosnowska Antonina, rob. 
Sosnowski Jan, rob. 
Sosnowski Franciszek, rob. 
Sosnowski Stanisław, rob. 
Sosnowska Marta, rob. 
Szubrych Barta, rob. 
Zakrzewski Marjan, kolei. 
od ul. Wroniej. 
42(26a) Białas Jakób, kupiec 
Górski Józef, podof. zaw. 
Głowińska Marjanna, rob. 
Lewandowski Tomasz, 
em. chor. 
Małkowski Stefan, kier. 
par. kol. 
Pawłowska Felicja, rob. 
43(33) Kurowski Feliks, b. z . 
Brandebura Zygmunt 
em. P. P. 
Chęciński Teofil, urz. skarb. 
Grabowska Anna, bez z. 
Kruk Stanisław, młynarz 
Mazurowski Bernard, 
emeryt 
Mazurowski Leon, elektrom. 
Mazurowska Irena, posług. 
Romanowski Frane, rob. 
Szulc Józef, rzeźnik 
Stielow Teodor, kolejarz 
Zakużewski Józef, czel. 
kraw. 
Zakużewski Antoni, rob. 
Zakużewski Stanisław, biur. 
44 Olszewski August, 
plac 
45(35) Karłowska Antonina, 
ul. Podgórna 22a 
Buczkowski Maksymiljan, 
kolejarz 
Bądzielewski Alojzy, 
6t. pocztyljon 
Nowak Bronisława, rob. 
Nowak Cecylja, krawc. 
Przybyszewska Febrania, 
krawc. 
Talikowski Edmund, druk. 
Werner Antoni, etol. 
Zalewski Władysław, rob 
46(28) Kalinowski Bronisław, 
bez z. 
Kalinowska Bronisława, 
kasjerka 
47(37) Ragusę Michał, Czarne 
Błoto 
Adm. Brużkowski Woj­ 
ciech, rob. 
Bruszkowska Zofja, bez z. 
Bruszkowski Alojzy, 
ucz. krawiecki 
Bruszkowska Helena, biural. 
Bruszkowski Dominik, 
woźny 
Bruszkowski Stanisław, 
pom. bedn. 
Cirkowski Bernard, kolej. 
Iwański Benjamin, rob. 
Iwański Benedykt, ucz. biuT. 
Iwański Edmund, stoi. 
Iwańska Anna, biural. 
Lubowiecki Marjan, emeryt 
Płonka Władysław, rob. 
Rybarkiewicz Leon, 6tróż 
wojsk. 
Rybarkiewicz Władysław, 
szofer 
Raszkiewicz Jan, biur. 
Raszkiewicz Augustyna, 
posług. 
Skrąbaczewski Alfons, 
szofer 
Zakrzewska Anastazja, rob. 
Zakrzewska Wład., rob. 
i ul. Ogrodowa 1. 
48(30) Serożyński Konrad, 
komornik miejski 
BeŁlejewska 4nna, bez z. 
Klimpel Walter, ogrodnik 
Machciński Jan, biural. 
221
		

/Pomorze_005_08_238.djvu

			Podgórna 
Podgórna 
Ronatowski Jan, rot>. 
Szumotalfiki Alfons, stoi. 
Szulc Leokadja, ogrodn. 
Zabłońska Aniela, bez z. 
4Q{39) Bielicka Antonina, b. z . 
Bielicka Cecylja, książk. 
Bielicki Edmund, .prakt. 
Brąszkiewicz Czesław, 
kołodziej 
Czarnecki Marjan, szewc 
Czarnecki Józef, szewc 
Grabowska Marjanna, rob. 
Grabowski Alfons, rob. 
i ul. Ogrodowa 2 
50(32) Olszewski Franc, bez. z . 
Bielawski Jan, m. szewsa" 
Cugier Józefa, bez z. 
Kruszkowska Helena, b. z . 
Kruszkowski Franciszek, 
cm. post. P. P. 
Krzyżanowska Joanna, 
rob. 
Olszewski Stanisław, kier. 
gorzelni 
Skrobacki Teodor, rob. 
Skrobacka Marja, eksp. 
Szczepańska Antonina, b. z . 
Szczepański Zygmunt, m. 
kraw. 
Speina Bronisław, czel. 
kraw. 
Speina Franciszek, palacz 
kol. 
Speina Paulina, bez z. 
Tylkiewicz Bernard, piek. 
Thiem Wiktor, pomocnik 
rzeźni oki 
Trąbina Katarzyna, rob. 
Wilczewski Stanisław, e- 
lektromonter 
Wende Józef, kolejarz 
Wiatras Marcin, murarz 
Zielińska Zołja, arkusz. 
Zielaskowski" Antoni, mur. 
51 (41) Adam, Śląsk Niem. 
Adm. Neumann 
Reinhold, stróż 
Dejewski Antoni, rzeźnik 
Krajewski Kazimierz, rob. 
Krajewska Helena, rob. 
Neumann Paweł, szofer 
Pleumann Bruno, rob. 
Pasternacki Józef, malarz 
Pasternacka Helena, kraw. 
Tyrocke Kurt, inż. 
Tyrocke Aleksander, ucz. 
elektromonterski 
Wołowska Marcela, bez z. 
Wróblewski Franciszek. 
robotnik 
Zaremba Antoni, .podof. 
zawodowy 
52(34) Ładoś Paweł, rzeźnik 
Belska Anna, bez zaw. 
Dulkiewicz Aleks., szewc 
Grajkowski Józef, kołodz. 
Gołembiewski Alfons, ucz. 
ślusarski 
Gołembiewski Konstanty, 
ucz. ślusarski 
Kowalski Bronisław, rób. 
Krajewski Jan, czel. rzeźn. 
Kowalska Marja, pom. 
introligatorska 
Linda Franciszek, czel. 
kowalski 
Macikowski Maksymiljan, 
mistrz rzeźnicki 
Narkiewicz Jan, introl. 
Obermiiller Stanisław, kol. 
Sajkowska Antonina, rob. 
Szymański Leon, kolejarz 
Warot Stanisław, kowal 
Witkowski Aleksander, 
biurałista 
Woelk Feliks, stołowy 
Woelk Jan, murarz 
Woelk Alojzy,, fryzjer 
Woelk Czesław, kupiec 
Zdrojewski Franciszek, 
robotnik 
53 (43) Sochacka Franciszka, 
restauratorka 
Marjański Adam, kolejarz 
Sochacki Józef, szewc 
Witkowski Antoni, kol. 
i ul. Wiązowa 7 
54{34a) Paruszewska Anna, 
bez zawodu 
Amkiewicz Antoni, siad. 
Bielecki Józef, .podof. zaw. 
Cybulski Jan, rob. 
Cybulski Paweł, robotnik 
Chludziński Anatol, 
zegarmistrz 
Cettler Szymon,, rob. 
Duszyńska Marjanna, 
bez zawodu 
Dymówna Helena, bez z. 
Dawiidówna Anna, służ. 
Grzywacz Józef, murarz 
Ganasiński Zygmunt, 
ze cer 
Jabłońska Helena, biural. 
Jeszawicz Paweł, murarz 
Jeszawicz Paweł, robotnik 
Mikolajec Ludwik, rolnik 
Paruszewska Anna. bez z. 
Lewandowska Tekla, bez 
zawodu 
Rojek Jan, robotnik 
Śmigielski Wiktor, kołodz. 
Śliwiński Leonard, kowal 
Śliwiński Allfons, fryzjer 
Winiarska Walerja, 
szwaczka 
55 Michliński Antoni, 
ul. Wiązowa 8 
5ó Pyszora Jan, Wiązowa 5 
57 Lewicki Stanisław 
i ul. Chodkiewicza 1 
58 Zakrzewski Stanisław 
59 (47) Majewski Stanisław, 
ślus. 
Brzezińska Anastazja, 
krawcowa 
Domachowski Franciszek, 
rob. 
Domachowska Helena, rob. 
Domachowska Antonina, 
krawcowa 
Domachowski Stefan, 
goniec 
Demski Ludwik, rob. 
Jaroszewska Łucja, fryzj. 
Kamiński Franciszek, 
handlarz 
Majewski Stanisław, służ. 
Majewska Marta, krawc. 
Marcinkowski Franciszek, 
młynarz 
Moryson Jan, rob. 
Moryson Alfons, rob. 
Moryson Jadwiga, eksp. 
Moryson Marta, nakład. 
Piasecki Stanisław, szewc 
Prusakowski Aleksander, 
szofer 
Piątkowski Franciszek, 
handlarz 
Zakurzewski Juljan, malaTz 
i ul. Chodkiewicza 4 
60 (36) Gliński Franciszek, ulica 
Podgórna 66 
Kościecha Bolesław, rob. 
Mederski Zygmunt, handl. 
Piotrowski Antoni, 
handlarz 
Skolmowski Władysław, 
szofer 
61 (49) Malicka Emilja, ul. Bro» 
warna 9 
Blangiewicz Antoni, urz. 
kolej. 
Faleński Jan, kolej. 
Faleński Jan. biural. 
Glamowski Franciszek, 
mularz 
Gilamowska Zofja, 
fryzjerka 
Jasińskj Bolesław, urz. 
miejski 
Jędrzejewski Piotr, kol. 
Kulesza Bronisław, urz. 
państwowy 
Sumra Józef, kupiec 
62 Gliński Franciszek, 
ul. Podgórna 66 
plac 
63(51) Szyiiańsk; Jan, b. z . 
Blangie\ ioz Wilhelm, 
konduktor kol. 
Chojnack. Walenty, rob 
222
		

/Pomorze_005_08_239.djvu

			Podgórna 
Podgórna 
Chajnacka Zofja, krawc. 
Chojnacka Cecylja, eksp. 
Jankowski Leon, funkcj. 
celny 
Kurowski Henryk, podof. 
zawodowy 
Kamiński Jan, kolejarz 
Kamińsk; Edward, pom. 
handlowy 
Olszewski Wacław, 
maszynista kolejowy 
RetmańskasStrzelecka 
Marja, posługa czka 
Strzelecki Czesław, śhis. 
(od ul. Ogrodowej) 
64(38) Mączkowski Józef, wł. 
fabryki 
Brytonówna Antonina, 
służąca 
Schóyntag Michał, mech. 
Wanatowska Jadwiga,, 
ibez zawodu 
Wanatonowski Bernard, 
muzyk 
Wanatowska Weronika, 
robotnica 
Wanatowski Zygfryd, 
murarz 
Wanatowski Bronisław, 
robotnik 
i ul. Chodkiewicza 2 
65(53) Switalska Marja. 
Sienkiewicza 40/42 
Achtabowski Józef, rob. 
Achtabowska Helena, 
eksp. 
Achtaibowski Bolesław, 
ślusarz 
Gronowski WładylsłaW, 
robotnik 
Gronowska Zofja, rob. 
Gronowska Zofja, kraw. 
Kuczkowska Weronika, 
bez zawodu 
Licznerski Józef, stoi. 
Murawski Józef, stolarz 
Mroczyńska Jadwiga, urz. 
rpocztowa 
Mroczyński Jan, prac. 
•państwowy 
Strahl Antonina, bez zaw. 
Tułodziecki Franciszek, 
emeryt 
Treichel Leon, rzeźnb. 
Wróblewski Jan, bez zaw. 
ul Kordeckiego 1 
66(40) Gliński Franciszek, 
bez zawodu 
Biernacka Marja, bez zaw. 
Buczyński Wincenty, rob. 
67(55) Kozłowski Bronisław, 
em. urz: .pocztowy 
Afgelt Franciszek, 
podof. zawodowy 
Chęcińska Katarzyna, gosp. 
Krajewski Juljan, urz. 
kolejowy 
Krajewska Helena, krawc. 
Krajewski Zygmunt, stoł. 
Kalińskj Edward, szewc 
Kaniewski Wacław, pom. 
kupiecki 
Kamma Michał, em. urz. 
.pocztowy 
Kamma Jan, urz. druk. 
Kalińska Józefa, bez zaw. 
Klimkiewicz Wład., czel. 
Małecki Franciszek, urz. 
kolejowy 
Ryczek Florjan, uczeń 
Sobucki Władysław, kol. 
Siemiński Jan, inkasent 
Warwas Józef mistrz kom. 
i ul. Kordeckiego 2 
(42) Szamocka Antonina, 
Starogard 
Adm. Kruk Stanisław, 
Podgórna 43 
•Barozak Józef, krawiec 
Janczarski Bronisław, 
straż, pożarny 
Glofoisch Jan, ślusarz 
Nogalski Bolesław, kol. 
Pilachowski Józef, rolnik 
Rezmer Antoni, mistrz 
formiarski 
Radziejewski Stanisław, 
robotnik 
Trawiński Józef, rob. 
Ziółkowska Ksawera, 
bez zawodu 
Ziółkowska Anna, książk. 
.Ziółkowski Jan, stołowy 
>(57) Werle Hermina, bez z. 
Kęsicki Zygmunt, rob. 
Kęsicka Elżbieta, rob. 
Lebowski Władysław, rob. 
Przybyszewski Stanisław, 
bagażowy 
Zobel Anna, bez zaw. 
\ ul. Zamknięta 1 
} (44) Sękowski Robert, ul. 
Św. Ducha 
Błaszkiewicz Adam, rob. 
Błaszkiewicz Kazimierza 
uczeń murarski 
Drążkowski Antoni, mur. 
Iwański Franciszek, rob. 
Iwański Bernard czel. stoi. 
Iwański Bronisław, ucz. 
stolarski 
Kierzkowski Stanisław, 
rzeźnik 
Kamulla Franciszek, 
mistrz piekarski 
Kamulla Teresa, książkowa 
Kamulla Bronisław, czel. 
(piekarski 
Kamulla Felicja, książk. 
Pyszewski Jan, ślusarz 
Pyszewski Jan, ślusarz 
Stocki Zygmunt, rob. 
Wojs Władysław, rob. 
71 Ulatowski Władysław, 
handlarz 
i ul. Zamknięta 2/4 
Hubertowa Juljanna, gosp. 
72 (46) Dąbrowski Władysław, 
dl. W. Garbary 14 
Andrzejewska Marja, urz. 
wojskowa 
Andrzejewski Jerzy, urz. 
(prywatny 
Błaszkiewicz Bronisław, 
tokarz 
Gołębiewski Antoni, rob. 
Iwańska Elżbieta, b. z . 
Jakszewska Juljanna, 
bez zawodu 
Kalinowska Weronika, 
bez zawodu 
Klonowska Klara, prasow. 
Kamma Bronisław, kol. 
Lang© Włodzimierz, szewc 
Marchlewski Jan, czel. 
piekarski 
Makowski Antoni, czel. 
rzeźnicki 
Marks Jakófo. krawiec 
Marks Małgorzata, naucz. 
Małkowski Bernard, mistrz 
piekarski 
Małkowski Franciszek, 
czeladnik piekarski 
Mroczkowski Franciszek, 
krawiec 
Skowroński Edmund, 
fryzjer 
Szwarcman Malkj, gosp. 
Urbański Władysław, kol. 
Wojciechowski Bernard, 
krawiec 
Wiwatowski Izydor, pom. 
piekarski 
73/75 (Grudziądzka 85) Malino, 
wski Antoni, 
Grudziądzka 69 
i ul. Grudziądzka 69 
od ul. Chodkiewicza 
74/76(48) Gmina Kość. Św. 
Jerzego — ewangelicka 
Burkert Joanna, służ. 
Steffani Johannes, 
ks. pastor 
78 (50) Huhse Walter, insp. 
pocztowy 
Haab Barbara, gosp. 
Rutkowski Jan, urz. Kur. 
Szkolnego 
Siwakowska Marta. służ. 
223
		

/Pomorze_005_08_240.djvu

			Podgórna 
Pod Krzywą Wieżą 
80 Ewang. Gm. Kościelna 
plac 
81 Blok C Gmina m. Torunia 
i uil. Staszyca 4 
82 Tietzc Paweł, plac 
83 Blok D Gmina m. Torunia 
Boniewicz Franciszek, rob. 
Balukiewicz Józef, biural. 
Boniewicz Teodor, książk. 
Boniewicz Monika, biural. 
Boniewicz Franciszek, 
czeladnik krawiecki 
Boniewicz Tadeusz, ucz. 
.graficzny 
Chajęcka Marja, emer. 
Godziński Konrad, zecer 
Jagielski Józef, kolejarz 
Kraska Stanisław, urz. 
pocztowy 
Krause Aleksander, 
sekr'. miejski 
Markowski Zbigniew, urz. 
państwowy 
Marcinkowski Franciszek, 
ślusarz 
Nowacki Franciszek, pom. 
monterski 
Patryas Wojciech, drukarz 
Rajewska Helena, bona 
Staniukówna Marja, służ. 
Vauk Bronisław, muzyk 
Wesołowska Irena, kasjer. 
Wesołowska Halina, eksp. 
Wesołowski Witold, prakt. 
biurowy 
Zdrodowski Jan, kupiec 
Ż-uchlińska Łucja, urzęd. 
84 (Grudziądzka 83) Lewan* 
dowska Rozalja, 
i ul. Grudziądzka 67 
Gmina m. Torunia 
i ul. Staszyca 2 
92 Blok B Gmina m. Torunia 
Brzeziński Ksawery, rob. 
Brzeziński Marcin, kol. 
Balcerowicz Otto, biural. 
(Domagalik Anna, urz. 
i państwowa 
Drost Jan, podof. zaw. 
Oejewska Marjanna, rob. 
Jaworski Franciszek, rob. 
Karaim Teodor, inż. 
chemik 
Kowalik Jan. urz. sądowy 
Kutniak Wiera, fotograf 
Maj Józef, palacz 
Nowikow Bazyli, fotogr. 
Piotrowicz Teodor, urz. 
miejski 
Steinke Marta, bez zaw. 
Switajski Szczepan, mech. 
Sobecki Zygfryd, pielegn. 
Sobecki Antoni, palacz 
Sontowski Fryderyk, 
mistrz piekarski 
Sontowska Melanja, eksp. 
Sontowski Helmut, rob. 
Tomaszewski Wład., mistrz 
szewski 
Torliński Stefan, uczeń 
rzeźnicki 
Schwarz Kazimierz, urz. 
wojewódzki 
Torliński Adam, biunal. 
Torliński Alojzy, ucz. 
rzeźnicki 
Zawadzki Ksawery, biural. 
i ul. Czarneckiego 31 
Podgórska 
(od dworca Przedmieście 
w stronę Podgórza) 
1 Skarb Państwa DOK VIII. 
Pod Krzywą Wieżą 
(Od ul Św. Ducha 
dc Placu Bankowego) 
1 Gmina m. Torunia 
Krzywa Wieża 
Byszewski Jan. emer. 
Byszewski Bronisł.. fotogr. 
Chojnacki Jan, Tob. 
Herzberg Bernard kowal 
Herzbeg Miecz., elektrom. 
Herzberg Edmund rob. 
Rempulska Anna, bez zaw. 
2 Rakiewicz Eugenja. War* 
szawa, ul. Wierzbowa 11 
Admin. Bylicki Teofil, św 
Ducha 1 
wejście z ul. św. Ducha 
iul.w.Ducha1 
3/5 Gmina m. Torunia 
Elektrownia i Gazownia 
Hohlweg Michał, gazo- 
misi.- z 
Hohlweg Marta, eksp. 
Hohlweg Franciszek, rob. 
i PI. Bankowy 11 
4 Mallon Maksymiljan 
wejście z ul. Rabiańskiej 
spichlerz 
6 Spadkob. Franciszka Zeh* 
Ter 
Admin. Pellowska Charlot* 
ta, św. Ducha 3 
wejście z ul. Rabiańskiej 
8 Szymański Ludwik, ul. Że< 
glarska 3 
Domagalska Leokadja, rob. 
Kankowski Jan, kotlarz 
Malinowska Marta, rob. 
Nowakowska Ludwika, 
rob. 
Pasfartowski Stan., biural. 
i ul. Piekary 2 
10 (6) Tuziński Wacław, 
Łachwa 
Kutzner Augusta, Niemcy 
Admin. Dymski Jan, 
i ul. Piekary 1/3 
12 (8) Słomkowski Franciszek, 
rob. 
Barth Adolf, cukiernik 
Barth Hildegard, biural. 
Olkiewicz Bronisław, kraw. 
Pingalski Jan, majst. wojsk. 
14 (10) Jankowski Władysław, 
ul. Piekary 7 
wejście tylko do stolarni 
główne wejście z Piekary 
16 (12) Dr. Hercberg Henryk, 
Zawiercie 
Admin. Kirsz Stefan, ulica 
Piekary 9 
Babel Bruno, ślus. 
Babel Joanna, emer. 
Barczak Jan, kolej. 
Barczak Antoni, ucz. stoi. 
Gross Antoni, st. asyst. 
•kolejowy 
Gross Czesław, eletrom. 
Gajewski Franciszek, rusz« 
nikarz 
Gajewski Józef, blacharz 
Gajewski Konrad, rob. 
Gajewski Jan, rob. 
Grzegorkiewicz Apolonja, 
rob. 
Dombrowski Juljan, st. 
pocztyljon 
Janiszewski Leon, biural. 
Neumann Marja, bez zaw. 
Neumann Jan, urz. poczt. 
Obermiiller Jan, cieśla 
Paprocki Jan, m. kowalski 
Siemiankowska Leokadja, 
rob. 
Uzdowska Leokadja, b. z . 
Walter Walerjan, aptek. 
Wegenke Janina, bez zaw. 
Zieliński Leon, urz. państw. 
Zarzycka Jadwiga, biural. 
18 (14) Szczepanowski Jan, 
bez zaw. 
Lewandowski Jan, mech. 
Lewicka Tekla, bez zaw. 
Łęgowski Jan, czel. kraw. 
Nesse Alojzy, bez zaw. 
Orezykowski Stanisław, 
stolarz 
Preis Jan, maszynista kol. 
tSzczepanowski Leon, urz. 
państw. 
Zieliński Alfons, piek. 
20 (16) Pawelski August, ulica 
Piekary 13 
Grabowski Jan, czel. blach. 
Kobusiński Czesław, ślusl 
224
		

/Pomorze_005_08_241.djvu

			Pod Krzywą Wieżą 
Podmurna 
Kwaśniewska Marjanna, 
rob. 
Lewandowski Władysław, 
śłus. 
Moczyński Sylwester, fryzj. 
Milewski Roman, fryzjer 
Milewska Jadwiga, urz. 
Osmańska Marja, rob. 
Winiewski Jan, rob. 
Zielińska Joanna, bez z. 
22 Kozielecka Apolonja, ulica 
Kopernika 45 
wejście z ul. Kopernika 
i ul. Kopernika 45 
24 Schroder Paulina, ul. Ko* 
ipernika 47 
wejście z ul. Kopernika 
i ul. Kopernika 47 
Podmurna 
(Od ul. Mostowej 
do Placu Teatralnego) 
1 Olejniczak Michał, ul. Że* 
glarska 20 
spichlerz 
i ul. Mostowa 2 
la (1) Kręćki Łucjan, inż. 
2 Skarb Państwa, DOK VIII 
Jaśniewiski Maksymilian, 
czel. piek. 
3 Olejniczak Michał, ul. Ze* 
glarska 20 
Dąbrowski Stanisław, stan* 
gTet 
Demska Marta, bez zaw. 
Marciniak Henr., drogerz. 
Siudzik Roman, przemysł. 
Zieliński Paweł, fryzj. 
4 Skarb Państwa. DOK VIII 
5 Żółtowski Władysław, 
Przylubie Polskie, poczta 
Solec Kujawski 
spichlerz 
wjazd*wejście z ul. Mo* 
stowej 
i ul. Mostowa 6 
6/8 (2) Gmina m. Torunia 
Zamek Krzyżacki 
Hope Konstanty, urzędn. 
miejski 
Łukaszewski Władysław, 
asyst, miejski 
Motyczkówna Stanisława, 
służ. 
Roth Ferdynand, inż. urz. 
miejs. 
7 Hozakowski Bronisław, ul. 
Mostowa 8 
Krajnik Ign., eksp. poczt. 
9 Zduński Bronisław, ulica 
Lubicka 26 
Jankowski Bronisław, rob. 
10 (6) Gmina miasta Torunia 
plac Zamku 
11 Hozakowski Bronisław, • ul. 
Mostowa 8 
spichlerz 
i ul. Ciaana 1 
12 (8) Hozakowski Bronisław, 
ul. Mostowa 8 
spichlerz 
13 Wykrzykowski Juljan, ul. 
św. Jakóba 7 
spichlerz 
i ul. Ciasna 2 
14/16 (10,12) Hozakowski Bro* 
nisław, ul. Mostowa 8 
Pokornicki Jan, woźny 
Pokornicki Bolesław, mech. 
15 Rausch Henryk, ul. Mo» 
stówa 16 
Bartnicka Czesława, kupc. 
Bartnicki Czesław, elektro, 
monter 
Brozdowski Szymon, bez z. 
Groszewski Władysław, ra» 
marz 
Groszewski Jan, ucz. kosz. 
Macierzyńska Weronika, 
portierka 
17 Miłowski Feliks, ul. Mo* 
stówa 18 
Nowacki Stefan, stołowy 
Sarnowska Adela, naucz. 
Sobieralski Antoni, kolej. 
Sobieralska Cecylja, biur. 
Sobieralska Jadwiga, masz 
18 (14/16) Strzelnica, Bractwo 
Strzeleckie, ul. Przed* 
zamcze 15 
19 Florczak Wawrzyniec, ul. 
Mostowa 20 
spichlerz 
20 (18) Bracia Kling, ul. Sze* 
Toka 7 
foflsztfl 
21 Róhr Emil, ul. Mostowa 22 
wejście tylko do ślusami 
22 (20) Orcholski Kazimierz 
ul. Szeroka 36 
wejście z ul. Szerokiej 
23 Treichel Jan, ul. Grudzią* 
dzka 75 
Bandrowsika Marta, bez z. 
Bandrowska Ana, kraw. 
Bandrowski Roman, 
cukiernik 
Fiietterer Franciszka, 
Ibez zawodu 
Kamiński Michał, nadz. 
przewozu 
Niemirowioz Stefan, 
bez zawodu 
Tafel Mieczysław, 
kancelista kolejowy 
Wiśniewski Roman, zecer 
Zdrojewski Bronisław, 
robotnik 
24 Bracia Klin, ul. Szeroka 7 
wejście z ul. Szerokiej 
25 Jurkiewicz Paweł, ul. 
Mostowa 26 
wejście z Mostowej 26 
26 Heyer Greta, ul. Szeroka 
Nr. 6 
i ul. Szeroka 6 
27 Hozakowski Bronisław, 
ul. Mostowa 8 
składnica 
28(22) Szmit Albert. 
Konopnickiej 113 
iDługoński Antoni, inż. 
leśny 
Fajchert Elżbieta, bez z. 
Frenszek Augustyn, 
krawiec 
Kasprzakówna Helena, 
stenotypistka 
Krause Roman, szlifierz 
Krause Bronisław, ucz. 
drogeryjny 
Kaczmarek Józef, 
rytownik 
Mikołajewska Jadwitfa, 
urz. prywatna 
Popławski Władysław, 
kuchmistrz 
Rynkowski Zygmunt, mai. 
Rudawski Alwin, rob. 
Smykała KaroL murarz 
Sniegowski Leon, szofer 
Sniegowska Elżbieta, urz. 
pocztowa 
Szczygielski Bronisław, 
st post. Pol. Państw. 
29 Bracia Tews, ul. Mostowa 
Nr. 30 
warsztat 
i uł. Szeroka 13 
30(24) Gmina m. Torunia 
spichlerz 
31 Bank Kwilecki i Potocki. 
Poznań, ul. Marcink. 11 
wejście tylko do warsz* 
tatu 
32(26) Maćkowiak Wacław, 
ul. Szeroka 24 
spichlerz 
33 Brock Ernest, ul. Mosto* 
wa 34 
wejście z ul. Mostowej 
34 (28) Gmina m. Torunia 
Boldt Józef, urz. miejski 
Donderska Łucja, bez z. 
Grąbczewoki Jan, kojid. 
tramwajowy 
Janiszewski Leon, kond. 
tramwajowy 
Smykała Kazimiera, 
krawcowa 
35 Wojciechowska MaTJa, 
ul. Bydgoska 94 
15 Księga Adresowa 
225
		

/Pomorze_005_08_242.djvu

			Podmurna 
Podmurna 
36 (30) Osmański Michał, 
ul. Podmurna 38 
Brózda Leokadja, gosp. 
Cierpisz Jan, oficer 
Geisel Bronisław, kowal 
Kret Piotr, uczeń k'ow. 
Kamiński Jan, uczeń kow. 
Lindemann Alma,, rob. 
Lindemann Bronisław, 
terminator 
Wiśniewski Konstanty, 
malarz 
Wolsza Tadeusz, ucz. 
kowalski 
Żuchowski Władysław, 
kowal 
37 Wicncek Franciszek, ul. 
Mostowa 38 
wejście z ul. Mostowej 
38(32) Osmański Michał, m. 
kowalski 
Andruszkiewicz Weron., 
bez zawodu 
Andruszkiewicz Józef, 
elektromonter 
Andruszkiewicz Franc, 
mechanik 
Andruszkiewicz Leon, 
ucz. elektromon. 
Jagodziński Bernard, 
sekr. miejski 
Kosiedowski Franciszek, 
urz. sądowy 
Lewandowska Marjanna, 
posługaczka 
Rozwadowski Czesław, 
urz. miejski 
Tolksdorf Anna, posług. 
39 Thimian August ul. 
Mostowa 40 
wejście z ul. Mostowej 
40(34) Mieszkowski Piotr, ul. 
Bydgoska 33 
wejście z Strumykowej 
41 Jurkowska Celina, 
Inowrocław 
Adm. Jaszczyńska Anna, 
ul. Mickiewicza 52 
Lewandowski Sylwester 
Andrzejewski Aleksy, 
woźny 
42 (36) Wakarecy Maksym., 
Szosa Chełmińska 50 
Bcszczyński Feliks, urz. 
Elektrowni 
Bcszczyńska Julja, bez z. 
Bill Alfred urzędnik 
Dobruchowski Franciszek, 
kołodziej 
Coźć Marja, bez zaw. 
Głowacki Czesław, 
książkowy 
Lipertowicz Jan, rob. 
Lipertowicz Wiktor, 
palacz 
Lipertowicz Kazimierz, 
brukarz 
Lipertowicz Konrad, 
mechanik operator 
Lubiszewska Gertruda, 
bez zawodu 
Milewska Władysława, 
bez zawodu 
Milewski Edmund, woźny 
Prill Zygfryd, m. szew. 
Piątkowska Helena, eksp. 
Skonieczka Stanisław, 
urz. państwowy 
Szulc Kazimierz, mistrz 
fryzjerski 
Szulc Czesław, pom. 
fryzjerski 
Sikorski Miaksymiljan, 
ucz. biurowy 
Sikorski Maksymiljan, 
biuralista 
Sikorska Anna, pokój. 
Szwidowski Wacław, 
meljorator 
Piątkowski Paweł, ucz. 
ślusarski 
Zielińska Marja, naucz. 
i ul. Szeroka 11 
43 Gałdyński Adam, ul. Sze* 
roka 9 
44 (38) Wojtowicz Kazimierz 
mistrz ślusarski 
Brzezińska Justyna, bez z. 
Głowacki Franciszek, 
kowal 
Kaliszewska Walerja, 
woźna Sem. żeńskiego 
Wiśniewski Juljan, kier. 
statku 
Zagórowska Leokadja, 
gospodwii 
Ziętak Władysława, rob. 
45 Szmit Albert, Konop. 113 
Chęsy Franciszek, 
kołodziej 
Fryauf Stefan, urz. pryw. 
Hermanowski Roman, 
kupiec 
Lewicka Stanisława, b. z . 
Sadowska Ruta, prasow. 
Sadowska Franciszka, 
krawcowa 
Witkowska Czesława, 
kucharka 
i ul. Szeroka 8 
46(40) Jankowski Feliks, ul. 
Rabiańska 5 
Jeske Herman, robotnik 
Kińska Marja, bez zaw. 
Reichel Adolf, fryzjer 
Szostak Jan,, szewc 
Szolten Juljan, kotlarz 
Selińska Anna, krawcowa 
Tolińska Klara, rob. 
Wyczyńska Antonina, 
bez zawodu 
Zolciak Wojciech, ślusarz 
Zelmer Herman, ślusarz 
47/49 (43/45) Westphal Franc, 
ul. Szeroka 10/12 
48 (42 Langhof Józef, ślus. 
Langhoff Genowefa, rob. 
Tomaszewska Marja, rob. 
Tomaszewski Jan, stoi. 
Tuszkowska Jadwiga, służ. 
50 (44) Topolewski Antoni, 
fryzjer 
Bochocka Joanna, prasow. 
Felski Ludwik, kominiarz 
Fac Weronika, bez zaw. 
Goldmann Berta, bez zaw. 
Kowalkowska Agnieszka, 
bez zaw. 
Litkiewicz Antoni, 
sprzed, gazet 
Przybylska Wadysława, 
posług. 
Szeferski Stanisław, prac. 
elektr. 
Sawicka Zofja, prasow. 
Śliwieki Feliks, rob. 
Wroniecka Joanna, praczka 
Wroniecki Alfons, bandaż. 
Wroniecki Franciszek, ucz. 
form. 
Wroniecki Stanisław, ucz. 
stoi. 
Warachewicz Anna, bez z. 
Wiśniewska Weronika, 
prasow. 
Zientarski Jan, szewc 
51 (47) Bank Związku Spółek 
Zarobk., ul. Szeroka 14 
wejście z ul. Szerokiej 
52 Zawadzki Ksawery, ulica 
Most Pauliński 3 
wejście z ul. Most Pau» 
liński 
i ul. Most Pauliński 3 
53 (49) Stephan Oskar, ul. Sze« 
roka 16 
wejście z ul. Szerokiej 
54 Wasielewski Bolesław, Po» 
znań, ul. Skryta 9 
Szczepański Feliks, ulica 
Most Pauliński 6 
Berger Artur, malarz 
Bronikowski Stanisław. 
oficer 
Czarnecki Franciszek, wł. 
jadłodajni 
Ernest Marja, bufet. 
Kmieć Ludwik, rob. 
Kocik Klemens, em. wojsk. 
Lamparski Władysław, 
robotnik 
Lipowski Jan, krawiec 
226
		

/Pomorze_005_08_243.djvu

			Podmurna 
Podmurna 
Laurentowski Piotr, oficer 
Metzler Mikołaj, kup. 
Ośmiałowska Marja, bez z. 
.Szałkiewicz Antoni, kraw. 
Szczepański Feliks, emer. 
naucz. 
Szczepańska Leokadja, st. 
asyst, poczt. 
Szczygłowska Marja, bez z. 
•Smok Piotr, szofer 
Urbanowski Wacław, kup. 
po dr. 
55 (51) Śliżewski Jan, ul. Cheł* 
mińska 20 
wej. z ul. Szerokiej 18. 
56 (46) Klammann Piotr emer. 
kom. sąd. 
Kuberski Stefan, portjer 
57 53) Murawski Stanisław, ul. 
Szeroka 20 
tylko wjazd 
wejście z ul. Szerokiej 
58 (48) Freining Aleksander, 
ul. Podmurna 60 
browar i składnica 
59 (55) Kawecka Hartyna, ul. 
Szeroka 22 
wejście z ul. Szerokiej 
60 (52) Freining Aleksander, 
przemysł. 
Bartoszyński Wiktor, stoi. 
Białkowska Józefa, bez z. 
Freining Franciszek, kup. 
Górska Józefa, siostra P. 
Cz. Krzyża 
Gang Fryda, służ. 
Krause Bronisław, stolarz 
Melnicki Teodor, fotograf 
61 (57) Maćkowiak Wacław, 
ul.'Szeroka 24 
składnica 
62 (54) Freining Aleksander, 
ul. Podmurna 60 
Kozłowski Tadeusz, podof. 
zaw. 
Kowalski Władysław, kraw. 
Kowalski Konrad, ucz. mai. 
63 (59) Pyszora Michał, ulica 
Szczytna 8 
64 (56) Szczepańska Marja, 
Gdańsk, Poggenphul 3 
Herszlikowicz Gitta, b. z . 
Broniewski Franciszek, 
podof. zaw. 
Beszczyński Stanisław, 
kraw. 
łl^drich Karol, woźny 
miejski 
Loga Andrzej, krawiec 
Przepiórka Mortko, młyn. 
Preuss Jan, introligator 
Szyndler Władysław, kraw. 
Wojciechowska Antonina, 
rob. 
65 (61) Gmina Kahalna, ulica 
Szczytna 12 
From Gedidja, kup. 
Israel Ewa, bez zaw. 
Iżbicki Fischel, sługa boż* 
nicy 
Kon Szyja, eksp. 
Nawrot Elżbieta, służ. 
Wolff Samuel, złotnik 
From Abraham, kupiec 
66/72 (58/64) SkaTb Państwa 
Starostwo Pow. Toruńsk. 
plac niezabudowany 
67 (63) Gmina Kahalna, ulica 
Szczytna 12 
wejście z ul. Szczytnej 
69 (65) Lewandowski Franci* 
szek, ul. Szczytna 14 
Brzozowski Wacław, fryzj. 
Betlejewski Ludwik, stoł. 
Dulkiewicz Stanisława, rob. 
Dulkiewicz Józef, rob. 
Dulkiewicz Józef, rob. 
.Dulkiewicz Marta, rob. 
Fałkowska Marjanna; b. z . 
Ficht Maksymiljan, muzyk 
Grucela Marcin, masz. kol. 
Gus Wiktorja, gosp. 
Gołębiewska Janina, buf. 
Gicka Helena, bez zaw. 
Jakubowicz Bronisława, 
szwaczka 
Jakubowicz Edmund, ucz. 
kup. 
Rotkiewicz Zacheusz, kra* 
wiec 
Kotkiewicz Franciszek, 
stołowy 
Kalinowski Wincenty, rob. 
Kolanowski Bolesław, fryzj. 
Maciejewski Stanisław, 
fryzjer 
Makarski Bernard, czel. 
szewski 
Modniewska Agnieszka, 
bez zaw. 
Mokwińska Walerja, tanc. 
kab. 
Nowakowski Józef, pom. 
szewski 
Oliwkiewicz Paweł, rob. 
Oliwkiewicz Wojciech, rob 
Oliwkiewicz Leon, rob. 
Oliwkiewicz Wiktorja, rob 
Oliwkiewicz Klara, rob. 
Oliwkiewicz Jan, rob. 
Pitulska Jadwiga, rob. 
Piwoński Franciszek, funks 
cjonarjusz kolejowy 
Sławiński Roman, muzyk 
Stuczyńska Genowefa, 
prasow. 
Stuczyński Jan, pom. fryzj. 
71 (67) Drewienko Helena, Ry­ 
nek St. 37 
Gołębiewski Stan., kuch. 
Gorlicki Władysław, rob. 
Gorlicka Franciszka, rob. 
Gorlicka Anna, rob. 
Klode Karol, krawiec 
Karaszewski Józef, szewc 
Karaszewski Józef, ucz. tok. 
Malankowski Jan, rob. 
Malankowska Helena, 
krawcowa 
Poprawska Franciszka, 
bez zaw. 
Starzyński Kazimierz, 
szewc 
Starzyńska Eleonora, szwa* 
czka 
Starzyńska Ludwika, eksp. 
Starzyński Witold, uczeń 
fryzj. 
Wasiak Henryk, ślus. 
Zieliński Jan, podof. zaw. 
73 (69) Ostrowska Stanisława, 
ul. Szczytna 20 
Jóźwiak Stanisław, biural. 
Kamiński Aleksander, 
mech. ortoped. 
Kucher Rozalja, bez zaw. 
Motyczyński Teofil, rym. 
Sikorska Juljo, bez zaw. 
Winiarski Franciszek, ślus. 
Wodkowski Władysław, 
mechan. 
Wróblewski Zygmunt, me* 
chanik 
74 (66) Perkinowa Wanda, b. z . 
Granowska Weronika, pra* 
sowaczka 
Lewandowski Leon, rob. 
Perkinówna Melanja, urz. 
Rygielska Anastazja, bez z. 
Zielińska Antonina, bez z. 
Zieliński Józef, handl. 
75 (71) Wyczyński Stefan, ul. 
Szczytna 22 
wejście z ul Szczytnej 
76 (68) Śliżewski Jan, ul. Cheł- 
mińska 20 
spichlerz 
77 Spadk. Hauptmanna Fran* 
ciszka. ul. Szewska 1 
78 (70) Skarb Państwa 
Stocki Zygmunt, rob. 
Stocki Zygfryd, telegT. 
Stocki Jan, funkcj. państw. 
Stocki Maksymiljan, rob. 
79 Kosowicz Edward, Poznań 
wejście z ul. Szewskiej 
i ul. Szewska 2 
80 Skarb Państwa 
Starostwo Pow. Toruńsk. 
wejście z ul. Wały 
i Plac Teatralny 4 
iul.Wały8 
227
		

/Pomorze_005_08_244.djvu

			Podmurna 
Polna 
81 (73)Kosowicz Edward, Poz» 
nań 
83 (75) Taborska Irena, ulica 
Żeglarska 5 
Chmielewski Feliks, urz. 
Goldfarb Josel, kupiec 
Goldfard Majer, kupiec 
Łakomski Zygmunt, kup. 
Mech Franciszek, kup. 
Sanowska Józefa, bez zaw. 
Urbaniak Stefanja, służ. 
85 (77) Woźniak Wojciech, ul. 
Szweska 4 
wejście z ul. Szewskiej 
87 (79) Wakarecy Karol, ul. 
Chełmińska 6 
spichlerz 
89 (81) Browary Chełmińskie 
Admin. Goertzen Paweł, 
ul. Chełmińska 10 
tylko wjazd 
wejście z ul. Chełm. 
91 (83) Skowrońska Weronika, 
ul. Chełmińska 12 
Biczyński Józef, rob. 
Biczyńska Marja, handl. 
Fijałkowska Elżbieta, b. z . 
Jabłońska Klara, bez zaw. 
Jabłońska Marta, nakład. 
Jabłoński Paweł. piek. 
Laskowski Bronisł., szewc 
Laskowska Irena, ucz. 
sklep. 
Siemianowski Marjan, 
kotlarz 
Wiśniewski Franciszek, 
szofer 
Wiśniewski Leon, rymarz 
Żurawski Leonard, blach. 
Żurawski Władysław, rob. 
93 (85) Kryszczyński Maks. i 
Ciesielski, ul. Chelmiń' 
ska 14 
hurtownia tow. kolnjal. 
95 Kryszczyński Maks. i Cie» 
sielski, ul. Chelmiń. 14 
składy 
97 (87) Jałoszyński Stanisław, 
ul. Chełmińska 18 
wejście tylko do piekar. 
101 (91) Kozłowski Władysław, 
restaurator 
Wróblewska Aniela, b. z . 
Bieniaszewska Paul., służ. 
Gabryelewicz Leon, bufet. 
Gabrjelewicz Marja, dzier» 
żawczyni rest. 
Dr. van Huellen Emil, lek. 
Jasiewicz Wład., przemysł. 
Kozłowski Tadeusz, urz. 
Klemański Bernard, portJT 
Kadlec Ferdynand, urz. 
_ 
skarb. 
Kadlec Aleksandra, bez z. 
Kadlec Marceli, przemysł. 
Malinowska Helena, służ. 
Wróblewska Marja, bufet. 
Wróblewska Aniela, bez z. 
(93) Maćkowiak Jan, ulica 
Chełmińska 26 
Lisewski Antoni, stolarz 
Zawiślewska Stanisława, 
ul. Chełmińska 28 
•rogowy dom 
Wojdak Zygmunt, ul. Chel, 
mińska 30 
wejście z ul. Chełmińsk. 
i Plac Teatralny 5 
i ul. Chełmińska 30 
Polna 
(Od ul. Grudziądzkiej 
do Szosy Lubiekiejl 
1 Niedzielski Adam,, 
ul. Grudziądzka 182 
i uli. Grudziądzka 182 
2/4 Handze! Józef 
płac 
i Grudziądzka 176/180 
3/5 Skarb Państwa, 
•D. O. K. VIII. 
plac 
6/10 Straszewska Anna, 
plac 
i Grudziądzka 176/180 
7/9 Roeder Robert 
11/13(9) Dybowska Juljanna, 
bez zawodu 
Dybowski Jan, rab. 
Dybowski Maksymiljan, 
ucz. murarski 
Żuchowska Antonina, b. z . 
12 Roeder Robert 
plac 
14/18 Dybowska Juljanna, ul. 
Polna 11/13 
plac 
i ul. Kraińska 17/21. 
15 Skarb Państwa, PKP 
Gdańsk 
Ziętarski Aleksander, urz. 
kolejowy 
17/19(11) Ehlert Bronisław. 
rolnik 
Kryspin Marceli, rob. 
Olszewski Franciszek, 
robotnik 
Rudowska Helena, rob. 
Rudowska Franciszka, 
robotnica 
Sobociński Jam, rob. 
20/22 Ehlert Bronisław, 
ul. Polna 17/19 
plac 
21/25 Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
plac 
i ul. Michałowska 2 
24/32 Rygielski Jan, rolnik 
Krawczyk Antoni,, rob. 
Świątkowski Jan, rob. 
plac 
27/29 Rygielski Jan, ul. Polna 
Nr. 24/32 
plac 
31/33 Gapińska Helena, 
plac 
i Ul. Batorego 9/95 
34/36 Gapińska Helena 
plac 
i ul. Batorego 91/95 
35 Nathan Jakób, 
plac 
i ul. Batorego 80/84 
37/39 Kowalakowa Leokadja 
Jadwiga 
plac 
38 Nathan Jakób, 
plac 
i ul. Batorego 80/84 
40/42 Kowalakowa Leokadja 
Jadwiga, 
plac 
41/49(25) Wardalińska Katarz., 
bez zawodu 
Wardaliński Edmund, rob. 
Witowski Szczepan, rob. 
44/54 Wardalińska Katarzyna, 
ul. Polna 41/49 
plac 
51 Nathan Jakób, 
plac 
53/55 Rienas Maksymiljan, 
plac 
56 Nathan Jakób, 
plac 
57 Skarb Państwa. 
D. O. K. VIII. 
plac 
58/62 Rienas Maksymiljan, 
plac 
i ul. Mazowiecka 19 i 
Nr. 20/22 
59/65 Pankiewicz Jan, 
plac 
64 Spadk. Witowskiego Jana, 
plac 
66/74 Pankiewicz Jan, 
plac 
67 Hcise Fryderyk, ul#Chro> 
brego 58/64 
plac 
i ul. Chrobrego 111/117 
69/79 (Chrobrego 36) Heise 
Fryderyk, ul. 
Chrobrego 58/64 
i ul. Chrobrego 58/64 
228
		

/Pomorze_005_08_245.djvu

			Polna 
Port Drzewny 
76 Heise Fryderyk, ul. Chro* 
brego 58/64 
plac 
i ul. Chrobrego 111/117 
78/88 Heise Fryderyk, ul. 
Chrobrego 58/64 
plac 
i ul. Chrobrego 56 
81/89 Zawiślewski Karol, 
Rynek Sterom. 12 
plac 
i ul. Kociewska 17/19 
i 16/20 
90/94 Zawiślewski Karol, 
Rynek Starom. 12 
plac 
i ul. Kociewska 11/15 
91/93 Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
plac 
95 Wojciechowska Rozalja, 
plac 
96/98 Skarb Państwa. 
D. O. K. VIII. 
plac 
i ul. Kociewska 14 
100 Spadkob. Witowskiego 
Jana, 
r 
pIil 
l 
C 
102/104 Chlodowski Józef, 
plac 
Poniatowskiego 
(Od ul. Piastowskiej 
do -ul. Św. Jakóba) 
1 Gniazdowska Ksawera, 
bez zaw. 
Adler Janina, krawc. 
Apaniuk Helena, krawc. 
Barańska Emma, bez zaw. 
Dawidowski Jan, maszyn. 
kolej. 
Dzilski Marceli, woźny 
Dzilska Stefanja, modystka 
Dzilska Irena, biural. 
Dydyński Wawrzyniec, 
urz. P. P. 
Gniazdowski Stanisław, 
urz. 
Górska Pelagja, służ. 
Jankowska Anastazja, gosp. 
Karkocka Eleonora, krawc. 
Kowalkowska Franciszka, 
bez zaw. 
Kaczmarek Joanna, służ. 
Ławniczak Antonina, em. 
Ławniczak Marjan, uczeń 
fryzjerski 
Lissowski Władysław, kup. 
Łęczyńska Helena, kuch. 
Moszyński Edward, mai. 
Majchrzak Stanisław, kup. 
Niklas Ludwik, 
woz. pański 
Nowak Pelagja, kuch. 
Szałkiewicz Edmund, ban» 
kowiec 
Słyszanowa Agata, bez z. 
Wojczyński Wacław, urz. 
pryw. 
Wrzesiński Tertuljan, st. 
przód. P. P. 
'Wajnert Józef, maszyn. 
kolej. 
Wojno Jakób, urz. 
i ul. Piastowska 11 
2 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac niezabudowany 
i ul. Piastowska 13/17 
3 Dr. Beeli Zygmunt, lekarz 
Aber Georg, bez z. 
Bujak Irmgard, służ. 
Bogatko Feliks, em. sędzia 
Bojanowski Józef, szofer 
Bojanowski Jan, rob. 
Czechowicz Antoni, dozór* 
ca kosz. 
Dziura Natalja, służ. 
Gródecka Aleksandra, b. z . 
Gródecki Leon, bez zaw. 
Hajduk Jan, urz. 
Hajduk Józef, rolnik 
Jasińska Eugenja, służ. 
Jasiński Alojzy, malarz 
Kryszczyński Maksymiljan, 
kupiec 
Kryszczyński Leon, kup. 
Kusiewicz Anna, bez zaw. 
Lincburg Włodzimierz, 
urz. państw. 
Lambeck Emma, bez zaw. 
Piotrowska Anastazja, 
krawcowa 
Piotrowski Bolesław, ślus. 
Przybyłowski Czesław, 
handlarz 
Rozbor Józef, szofer 
Dr. Stachowski Henryk, sę, 
dzia okr. 
Trocki Józef, urz. 
Wiznerowicz Wanda, służ. 
Zieleziński Władysław, 
urz. pryw. 
Zielezińska Lucyna, urz. 
państw. 
Zalewska Felicja, służ. 
ż,ur Franciszek, ks. pref. 
gimn. żeńsk. 
4 Wojciechowski Stefan, Ry« 
nek Staromiejski 17 
plac niezabudowany 
5 Pawlik 'Władysław, urz. 
pryw. 
Arendt Stanisława, rob. 
Jakobik Jadwiga, służ. 
Miraszewska Wiktorja, 
gosp. 
Pfanhauser Stefanja, kier. 
poradni zaw. 
Napiórkowski Feliks, kup. 
Napiórkowski Kazimierz, 
kupiec 
Pawłowska Marjanna, 
służ. 
Dr. Roman Stanisław, lek. 
Ratajski Józef, emeryt 
Ratajska Danuta, urz. pr. 
Ryniewski Stanisław, em. 
oficer 
Smykałła Wiktor, kupiec 
Stryjak Marjanna, służ. 
Sulińska Weronika, służ. 
6 Ks. Kroczek Jan, ul. War* 
szawska 16 
tylko wjazd — wejście 
z ul. Warszawskiej 
i ul. Warszawska 16 
7 Bielecki Feliks, Warszawa, 
ul. Krótka 40 
Admin. Kazimierz Krenc 
Warszawska 14, główne 
wejście z ul. Warszaw* 
skiej i ul Warszawska 14 
8 Skarb Państwa DOK VIII 
Przedszkole Rodziny 
wojsk. Im. M. Pilsud* 
skiego i ul. Warszaw* 
skiej 9/11 
9 (7) Wołoszczuk Marcin, ku* 
piec 
Gołoński Karol, em. urz. 
kol. 
Gołoński Jan, urz. bank. 
Gołoński Karol, technik 
włók. 
Brzeziński Ludwik, rolnik 
Brzeziński Konrad, kraw. 
Kuczkowiak Rozalja, służ. 
Letke Mtichafl. przemysł. 
Łaniecki Wacław elektro* 
monter i ul. Warszaw* 
10 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac niezabud. 
11/13 Skarb Państwa, DOK 
VIII, Składnica 
12 Skarb Państwa, DOK VIII 
pralnia garnizon. 
i ul. św. Jakóba 14 
15 Skarb Państwa. DOK VIII 
Magazyny 
i ul. św. Jakóba 10/12 
Port Drzewny 
1 Toruński Port Drzewny 
Tow. Akc. 
Ziełke Otton, dzierż. 
2 Zielke Otton, Port Drzew 
3 Toruński Port Drzewny 
Tow. Akc. 
4 Toruński Port Drzewny 
229
		

/Pomorze_005_08_246.djvu

			Port Drzewny 
Prosta 
Leon Bernach, 
Stelter Wincenty, ślusarz 
Belkę Stanisław, kolejarz 
Belkę Marjan, pr. fryzj. 
Belkę Maksymilian, ślus. 
Purczyński Józef, ślusarz 
Rodacki Piotr, rob. 
Sądecki Antoni, rob. 
Sądecki Adam, portjer 
Wesołowski Józef, kowal 
Wesołowski Antoni, rob. 
Rabenda Józef, rob. 
Sądecki Józef, rob. 
Wielosiński Władysław, 
rob. 
Chojnacki Bronisław, szofer 
Ziihl Fryderyk, rob. 
Portowa 
(Od ul. Nadbrzeżnej ponad 
Portem Zimowym) 
1 „Polmin", składnica 
2 Bracia Piohert, składnica 
3 Skarb Państwa, Zarząd 
Dróg Wodnych 
4 Skarb Państwa, Zarząd 
Dróg Wodnych, 
plac 
5 Skarb Państwa, Zarząd 
Dróg Wodnych 
Pawłowski Jan, rzeź. 
Pawłowski Aleksander, 
bud 
Pawłowski Konstanty, m. 
bud. 
Pawłowski Władysław, 
stolarz 
6 Skarb Państwa, Zarząd 
Dróg Wodnych 
plac 
Prosta 
(od Rynku Nowomiejskiego 
do ul. Wały) 
1 Sohimidtowa Joanna, ulica 
Szeroka 27 
Kamiński Bronis.aw, kolej. 
Młynarczak Stanisław, 
przód. P . P. 
Młynarczak Marcin, rob. 
Młynarczak Franciszek, 
litogr. 
Rogalowa Elfrieda, kupc. 
Wichrowska Franciszka, 
bez zaw. 
i ul. Kr. Jadwigi 2 
2 Kryn Teofil, ul. Chrobre­ 
go 39 
Bogucki Franciszek, mont 
Bogucki Józef, szofer 
Borkowski Leon, urzędnik 
państw. 
Cichewicz Leon, fryzjer 
Dziennik Elżbieta, fbiural. 
Drozdowska Marja, służ. 
Dębowski Józef, czel. stoi. 
Dolecki Jan, muzyk 
Fasiński Bolesław, czel. 
kra w. 
Gardzielewska Klara, b. z . 
Goryńska Władysława, 
służ. 
Gutekunst Marja, Ib. z . 
Galiński Feliks, szofer 
Hertzig Antonina, służ. 
Jasińska Antonina, bez z. 
Jasińska Helena, biural. 
Jasiński Zygmunt, biural. 
Jakowczyk Franciszek, 
fotogr. 
Lewandowski Józef, dent. 
Lemańczyk Michał, czel. 
Laskowska Franciszka, 
służ. 
Mazaton Piotr, urz. Star. 
Kraj. 
Machalski Stanisław, czt\. 
kraw. 
iNędzewicz Stefan, kupiec 
Piotrowski Antoni, 
wł. zakł. stoi. 
Rygielski Franciszek, 
fryzj. 
Rygielska Marja, fryzj. 
Siatkowska Czesława, b. z 
Siudziński Erwin, kolej. 
Taglewski Jan, brukarz 
Zalewski Tadeusz, stoi. 
i ul. Rynek Nowomiej- 
iski 14 
3 0) Reimer Oswald, m. rze- 
źnicki 
Brzuszkiewicz Jadwiga, 
ekisp. 
Drzewiecka Irena, eksp. 
Flachs Kurt, pom. piek. 
Flachs Wilhelm, restaur. 
Gehrt Helmut, czel. rzeźn. 
Guczalska Marja, krawc. 
Kruger Joanna, eksp. 
Kozłowski August, czel. 
rzeźn. 
iKilanowski Alfons, czel. 
rzeźn. 
Liedtke Kurt, ucz. rzeźn. 
Łukaszewski Hipolit, czel. 
rzeźn. 
Lenc Anastazja, gosp. 
Marciniak Gertruda, b. z . 
Murawski Józef, woźnica 
Olszewski Stefan, czek. 
rzeźn. 
Przybysz Katarzyna, służ. 
Reimer Kurt, bankowiec 
Reimer Erich, czel. rzeźn. 
Steinke Kurt, czel. rzeźn. 
Stender Juljanna, bez z. 
Tykwińska Anna, eksp. 
Zakrzewski Zygmunt, czel. 
rzeźn. 
4 Gmina m. Torunia 
Szkoła Powszechna 
Kaczyński Roman, woźny 
Kaczyńska Czesława, 
krawc. 
Kaczyński Edmund, introl. 
i ul. Jęczmienna 23 
5 (3) Piskorska Zofja, bez z. 
Białecka Marja, emer. 
Cieplińska Zuzanna, służb 
Kropiwtmcka Janina, urz. 
Peter Jan, urz. 
Turgałówna Marja, służ. 
Wroniak Michał, op. kin 
Zientara Stefania, ołuż. 
6 Rausch Justyna, ul. Jęcz­ 
mienna 14 
wejście tylko do składu 
i ul. Jęczmienna 14 
od ul. Wysokie' 
7 (5) Moede Otto, przemysł. 
Bednarski Stanisław, 
straż. poż. 
Binkowski Stanisław, stoi. 
Droszyńska Rozalja, bez z. 
Droszyńska Anna, naucz. 
Firse Ryszard, muzyk 
Fredrych Jan, ksiąźk. 
Gutmann Bronisława, 
bufet. 
Jędrzejewska Agnieszka. 
bez zaw. 
Kochowicz Małgorzata, 
bez zaw. 
Kochowicz Antoni, kolej. 
Krasucka Helena, krawc. 
Karłowski Antoni, wjźny 
Karłowski Antoni, kolej. 
Kamiński Bronisław, ryt. 
Kamiński Jan, szewc 
Niewiada Jan, urz. m . 
Polzin Marta, krawcowa 
Sadowski Aleksander, 
stołowy 
Sadowski Witold, mechan. 
Starzyński Adam, 
ziemianin 
Witkowski Zygmunt, 
krawiec 
Wałdowski Franciszek, 
piek. 
Żakowski Konrad, ucz. 
droger. 
8 (6) Barczyński Ludwik, 
m. piek. 
Bednarski Wojciech, mur. 
230
		

/Pomorze_005_08_247.djvu

			Prosta 
Prosta 
Bednarski Feliks, zecer 
Bednarska Antonina, 
eksp. 
Boczar Władysław, urz. 
kolej, 
Klawiński Stanisław, czel. 
piek. 
Myszewski Alojzy, czel. 
piek. 
Maćkowska Amalja, służ. 
Narzyńska Angelika, 
kuch. 
Piórkowski Józef, uczeń 
piek. 
Piątkowska Marta, eksp. 
Różycki Cezary, ucz. piek. 
SenJbeil Jan, ucz. piek. 
Smentek Maksymilian, 
książk. 
Sikora Marjanna, rob. 
Sikora Bolesław, rob. 
8 .(6) Wyszkowski Waldemar, 
cukiernik 
9 Zellner Ryszard, Niemcy 
Admin. Griitzmacher Maks, 
Warszawska 8 
i ul. Jęczmienna 25 
10 (8/10) Omieczyński Leon, 
kupiec 
i Gierszewska Walerja. 
bez a.. 
Byczkowska Marta, emer 
Biegalanka Wanda, książk. 
Domagalski Dominik, kraw. 
Domagalski Alfons, ślus. 
Gierszewski Jan, kupiec 
Hmdrykowska Zofja, 
naucz. 
Juszczakiewicz Daniela, 
bez zaw. 
Majewski Franciszek, pom. 
handl. 
Morvan Marcela, bez zaw. 
Polarrowska Małgorzata, 
służ. 
Różycka Janina, naucz. 
Rogowski Aleks, kupiec 
Szuster Zarembina Marja, 
art. dramat. 
Wartowska Antonina, b. z . 
Wolff Emma, bez zaw. 
Witkowska Helena, b. z . 
Zielińska Marta, służ. 
11 Post Walter, 
ul. Bydgo­ 
ska 30 
wejście tylko do składu 
i ul. Jęczmienna 16 
12/14 Skarb Państwa DOK VIII 
dom familijny 
13 (7) Spadkob. Begdona Jana 
Begdon Helena, kup. 
Beigert Adolf, zecer 
Jastrzambska Marjanna, 
służ. 
Jaźwińska Malwina, b. z . 
Kazimierska Bronisława, 
służ. 
Miąskowtski Jan, urzędnik 
Star. Kraj. 
Turowicz Władysław, ofic. 
Wichert Elsa, służ. 
15 (9) Witt Jan, ul. Bielańska 
nr. 64. 
Drost Bronisław, czel. 
rzeźn. 
Falkowski Konrad, czel. 
rzeźn. 
Gruba Klara, gosp. 
Knopp Bolesław, czel. rzeź. 
Majewski Stanisław, porrj. 
Małachowska Teodozja, 
krawc. 
Koliński Leon, czel. rzeźn. 
Rolirad Jan, rzeźnik 
Stasiński Michał, mechan. 
Zakrzewski Piotr, funkoj. 
poczt. 
16 Spadkob. Murzyńskiego 
Admin. Omieczyński Leon, 
ul. Prosta 10 
Abbe Dawid, kupiec 
Albbe Fela, kupc. 
Cieszyński Marceli, kup. 
Cicherski Stanisław, pom. 
handl. 
Dybowski Alojzy, szofer 
Dybowska Walentyna, b. z . 
Furmański Józef, rob. 
Ferfecki Oskar, podróż. 
Fiałkowska Leokadja, służ. 
Feiwlowicz Salomon, 
podróż. 
Kaniewska Franciszka, b. z . 
Kumiński Leonard, miernik 
Łuczyk Henryk, pom. 
handl. 
Łuczyk Marja, biuraL 
Łuczyk Wanda, biural. 
Obermuller Stanisław, stoi. 
Rudnicki Kazimierz, 
m. piek. 
Rudnicki Zdzisław, stoł. 
Rudnicki Maksymiljan, 
handl. 
Żuchowska Konstancja, 
służ. 
i ul. Wysoka 7 
17 (li '13) Sobocińska Józefa, 
ul. Danielewskiego 4 
Bąk Józef, ucz. piek. 
Czechowski Jan, mistrz 
piekarski 
Ciszewski Ignacy, stoi. 
Domagalski Leon, emer. 
cbor. 
Domagalska Marja, eksp. 
Domagalska Irena, modn. 
Domagalski Czesław, 
biuraL 
Domagalska Janina, urz. 
Dylewska Anastazja, b. z 
Dybianówna Marta, eksp. 
Górski Teofil, podod. zaw. 
Gałuszka Józef, kom. 
kont. sk. 
Gaca Władysław, czel. 
piek. 
Górski Stanisław, czel. 
piek. 
Kub lin Stefan, naucz. gim. 
Kempiński Józef, woźny 
Karpiński Henryk, instr. 
P. W. 
Kłosiński Franciszek, druk. 
Lewicki Jan, urz. kolej. 
Pokrywczyńska Władysła­ 
wa, b. z. 
Pokrywczyńska Władysła­ 
wa, biural. 
Pokrywczyńska Helena, 
biural. 
Pokrywczyński Stanisław, 
leśniczy 
Rzymyszkiewicz Leonard, 
urz. 6ąd. 
Reich Weronika, kuch. 
Szałek Józef, ślusarz 
Sokołowska Jadwiga, b. z . 
Sokołowska Leokadja, urz. 
Sokołowska Franciszka, 
asyst. 
Wykrzykowski Antoni, 
m. siodlarski 
18/20 Willimczyk Emil, Niemcy 
Admin. Rogalski Józef, 
Św. Jakóba 9 
Bereźnicki Władysław, of, 
Czechowski Kazimierz, 
urz. pryw. 
Dr. Ko wała Jan, urz. pryw. 
Kaczorska Klara, ślus. 
Mordaszewska Stefania, 
służ. 
Szymecki Franciszek, 
woźnica 
Tboman Alfons, oficer 
Zuchowicz Zygmunt, 
książk. 
i ul. Wysoka 12 
19 (17) Chmurzyński Teofil 
i Gorczyński Feliks 
Behrenstrauch Alvine, 
krawc. 
Chmurzyński Teofil, kup. 
Chmurzyński Józef, sędzia 
Chojnacki Paweł, urz. kol. 
Gorczyński Józef, urz. woj. 
Gorczyński Feliks, kupiec 
231
		

/Pomorze_005_08_248.djvu

			Prosta 
Prosta 
Jarnsen Carlen Ellfriede, 
bez zaw. 
Kosenmund Luiza, emer. 
Łydzińska Janina, służ. 
Przybyszewska Marja, służ. 
Rabaut Marja, służ. 
Rabaut Weronika, służ. 
Sutorowska Berta, b. z . 
Schöbe! Alojzy, kupiec 
21 (19) Wachowiak Helena, 
ul. Prosta 23 
Kuflewski Roman, pom. 
mal. 
Pyziowa Władysława, rob. 
Śmigielska Wiktorja, b. z . 
Tułodziecka Helena, posł. 
Tułodziecka Bolesława, 
posług. 
22 Spadkob. Skalskich 
Dębski Stanisław, mech. 
Dzielińska Eugenja, b. z . 
Grochowski Jan, em. kier. 
szk. 
Kisielewska Michalina, 
bez zaw. 
Kisielewska Józefa, 
kwiaciarka 
Kubiatowicz Konstanty, 
muzyk 
Machalewski Władysław, 
kupiec 
Około-Kułak Tadeusz, 
wł. ziemski 
Skalski Bronisław, przem. 
Skalska Marja, prakt. 
Szpadzińska Władysława, 
służ. 
Trojanowicz Stanisława, 
krawc. 
Zamrowski Franciszek, 
bud. młyn. 
23 (21) Wachowiak Helena. 
Chojnicki Józef, kupiec 
bez zaw. 
Krykant Jadwiga, b. z . 
Metelski Oktawjusz, 
em. oficer 
Matejkowski Aleksander, 
oficer 
Szepterak Marja, modystka 
Wachowiak Karol, kup. 
24 Skarb Państwa 
Dom familijny OK VIII 
25 (23) Eichstädt Adolf, m. ko* 
walski 
Bojanowski Bronisław, in» 
stalator 
Czerniewicz Bronisław, 
szklarz 
Dyas Ignacy, m. krawiec. 
Dyas Alojzy, sternik 
Dyas Zofja, książk. 
Dyas Zygmunt, biural. 
Górski Józef, krawiec 
Hapke Ludwik, ucz. kow. 
Jezierski Józef, stołowy 
Hassenrick Zygfryd, czel. 
kow. 
Hassenrick August, ucz. 
kow. 
Lewandowski Jan, rob. 
Lewandowski Teodor, szo« 
fer 
Licznerski Jan, ucz. gastr. 
Rumocki Wincenty, mu» 
rarz 
i ul. Wysoka 9 
26 Syska Konstancja i sukc. 
Ziółkowski Józef, podofic 
zaw. 
Antczak Zofja, krawc 
Domżalska Anastazja, służ. 
Figurska Helena, książk. 
Gołębiewska Cecylja, po* 
mocnik introl. 
Hetteł Apolinary, urz. sąd. 
Kowalski Feliks, ślusarz 
Kędziorska Klara, bez zaw. 
Lewandowska Marja, eksp. 
Lewandowski Antoni, rob. 
Lektarski Stanisław, szofer 
Nelkowski Jan, m. kraw. 
Nelkowska Antonina, wł. 
jadłodajni 
Marjanowska Agnieszka, 
bez zaw. 
Piner Leon, przemysł. 
Schubring Augusta, rob. 
Szczepański Jan, rzemieśłn. 
Sankowski Teofil, szewc 
Witkowska Rozalja, bez 
zaw. 
Wołowski Maksymiłjan, 
stołowy 
Wronecki Michał, urz. K . 
Chorych 
Wronecka Helena, eksp. 
Wronecka Klementyna, 
książkowa 
Wronecki Ignacy elektrom. 
' (25) Marzec Bronisław, Ja* 
downiki, p. Brzeski 
Adm. Dr. Marzec Ludzi* 
mit, lekarz 
Guzowska Zofja, urz. 
państw. 
Dąbrowska Franciszka, b. 
zaw. 
Ejme Jan, urz. 
Ejme Alfreda, krawcowa 
Furmańska Paulina, handl. 
Goede Olga, bez zaw. 
Goede Betty, kasjer 
Górski Juljan, emeryt 
Kmieciak Weronika, rob. 
Jarząbkowska Walerja, 
krawcowa 
Jarząbkowski Witold, 
monter 
Jarząbkowska Władysława 
modystka 
Nowakowska Józefa, rob. 
Otto Fred, muzyk 
Szumotalski Leon, krawiec 
Szymkowicz Fłorentyna, b. 
zaw. 
Wiśniewski Franciszek, 
UTZ. miejski 
Wiśniewska MaTJa, akusz. 
i ul. Wysoka 14 
26 Guzicka Janina bez zaw. 
Klewenhagen Wojciech, 
bez zaw. 
iKrohn Aniela, praso w. 
Lipiński Franciszek, kraw. 
Lipiński Roman, rymarz 
Pieczonka Jan, bez zaw. 
Szymkowiak Wawrzyniec, 
bez saw. 
29(27) Olkiewicz Nviadyslaw. 
mistrz szewski 
Grejkowski Wacław, 
szewc 
Schulz Franciszek, bez z. 
30 Fischer Franciszka, bez z. 
Ablewski Stanisław, handl. 
Augusiak Franiciszek, 
urz. Kurat. Szk. 
Augusiak Wanda, biural. 
Boralewski Stanisław, 
litograf 
Bojanowski Anastazy, 
czel. kowalski 
Ciesielski Władysław, 
szewc 
Dąbrowski Robert, 
m. podkuwacz 
Górny Ludwik, 
restaurator 
Gogolin Otto, czel. kow. 
Herwy Emil, urz. wojew. 
Kruszyńska Teodozja, 
bea zawodu 
Kleiner Ema, bez zaw. 
Kamiński Kazimierz, urz. 
wojewódzki 
Kamiński Józef, litograf 
Krawczyk Sabina, bez z. 
Kołtun Józef, szewc 
Kruszewska Marta. emer. 
Kłos Kazimierz, kołodziej 
Iwankowska Monika, służ. 
Ruszkiewicz Aleksander, 
urzędnik 
Ruszkiewicz Elżbieta, 
fryzjerka 
Ruszkiewicz Walerja, 
krawcowa 
Romanowska Anastazja, 
bez zawodu 
Szymański Józef, m. szew. 
232
		

/Pomorze_005_08_249.djvu

			Prosta 
Przedzamcze 
Richter Henryk, muzyk 
naucz. Kons. 
Szczepański Antoni, czek 
kowalski 
Susmarska Janina, służ. 
Wysocka Juta, służ. 
Wyrwiński Stanisław, .b. z. 
Wyrwiński Bernard, urz. 
prywatny 
Wyrwińska Cecylja, biurł. 
Wyrwińska Marja, eksp. 
Wojtaszewski Julj., kraw. 
Wojtaszewska Pelagja, 
ekspedjentka 
Wojtaszewska Jadwiga, 
biuralistka 
Wojtaszewska Marja, 
krawcowa 
i ul. Międzymurze 9/11 
31(29) Olszewski Zygfryd, 
brukaTZ 
Obremski Roman, urz. 
kolejowy 
Trejderowski Antoni, rob. 
32 Gmina m. Torunia, 
Straż Pożarna 
Kliński Teofil, dyr. 
Straży Pożarnej 
i ul. Wały 16 
i ul. Międzymurze 4/10 
33(31) Matejowa Feliksa, b. z. 
Bączkowska Franciszka, 
wyw. miej. 
Czerwińska Prakseda, 
prasowaczka 
Kabatówna Zofja, prasow. 
Mateja Antoni, bea z. 
Masłowski Franciszek, 
czeladnik rzeźnicki 
Nalińska Wiktorja, 
krawcowa 
Rokicki Aleksandrę, m. 
tokarski 
Schulz Amanda, bez zaw. 
Ziomkówna Zofja, służ. 
35(33) Moszek Michał, kraw. 
Górski Aleksander, szewc 
Jaeger Gustaw, urz. pryw. 
Jarząbkowski Aleksander, 
krawiee 
Lisewski Jan, pom. kup. 
Moruta Stanisław, kupiec 
Nowak Magdalena, bea z. 
Thalacker Maks., malarz 
iZembik Tadeusz, handl. 
37(35) Jankowski Jerzy. kup. 
Czekała Michał, portjer 
hotelowy 
Czalgorzewska Helena, 
bez zaw. 
Chojnacki Jan, urz. państ. 
Cackowska Kazimiera, 
bez zawodu 
Habas Helena, służ. 
Hermanowskj. Karol, urz. 
wojewódzki 
Henkelmann Karolina, 
bez zaw. 
Habich Jan, urz. 
Jankowski Witold, kupiec 
Jankowska Florentyna, 
kupcowa 
Majewski Józef, drogerz. 
Masny Bronisława, książk. 
Masny Jan, emeryt 
Masny Jadwiga, urz. 
Mosjo Stanisława, urz. 
Olszewska Zofja, urz. 
Orłowski Teofil, 
funcjonarjusz poczt. 
Puta Joanna, służ. 
Studzińska Barbara, służ. 
Ziółkowski Mieczysław, 
urz. państwowy 
i ul. Dominikańska 10 
Przedzamcze 
(Od ul. Szerokiej do 
ul. Nadbrzeżnej) 
1 Paozoska Augusta, ul. 
Przedzamcze 6, garaż 
2 Młyn Zamkowy, ul. Przed* 
zamcze 6 
HerteT Gertruda 
3 (1) Skarb Państwa, DOK 
VIII 
4 (2) Skarb Państwa, DOK 
VIII 
drugie wejście z ul. Wo» 
la Zamkowa 
5 Gmina m. Torunia 
Szpital miejski 
Bolt Jan, Dr. lekarz. 
Bukowski Paweł, inspektor 
szpit. 
Brzycki Andrzej, rob. 
Brzycka Stanisława, bufet 
Brzycka Helena, ucz. fryzj. 
Bruszkowski Jan, palarz 
Bukowski Paweł, sani ta* 
rjusz 
Bukowska Anna, pielę* 
gniarka 
Długosz Elżbeita, służ. 
Dr. Dullin Wiktor, lekarz 
Fisieczko Marja, służ. 
Frankowska Konstancja, 
służ. 
Grzemska Leokadja, służ. 
Getka Władysław, ślusarz 
Kuczmarski Szczepan, po* 
sługacz 
Kłeparska Cecylja, słu. 
Kąkol Franciszek, rob. 
KuczmaTska Wiktorja, 
służ. 
Lewandowska Marja, służ. 
Małkowski Konstanty, urz. 
miejski 
Mandrysz Henryk, knż. 
Molus Barbara, służ. 
Marciszewska Helena, pie* 
lęgniarka 
Nowakowski Stefan, pie* 
karz 
Olejnik Marja, bez zaw. 
Dr. Oszwałdowski Marjan, 
lekarz 
Olkiewicz Anastazja, służ. 
Ostrzyżek Julja, służ. 
Potarska Gertruda, służ. 
Rudnicka Elżbieta, służ. 
Sikora Stefanja, służ. 
Szakuła Salomeą, służ. 
Szatkowska Cecylja, służ. 
Sonnenberg Helena, pie* 
lęgniarka 
Solarjówna Filomena, aku< 
szerka 
Tamkon Salomeą, służ. 
Turzyńska Felicja, służ. 
Walczak Ludwika, służ. 
Wójcikówna Zofja, służ. 
Wilamowicz Monika, służ. 
Dr. Zmyślony Stanisław. 
lekarz asyst. 
Zborowski Adam, szofer 
Zabielska Marta, służ. 
6 (4) Paczoska Augusta, bez 
zaw. 
Orpikowski Jan, księgarz 
Paczoska Jan, młynarz 
Paczoska Zygfryd, naucz. 
Heise Helmuth, ucz. młyn. 
Hapke Otto, ucz. młyn. 
Herter Robert, wł. młyna 
Kołpacki Benedykt, maj* 
ster piek. 
Kopczyk Borys, ucz. piek. 
Kawczyńska Marja, służ. 
Kozłowska Marja, eksp. 
Lietz Jakób, bez zaw. 
Lewandowska, krawc. 
Małolepszy Michał, urzęd. 
celny 
Pawlak Florjan, ucz. piek. 
Szczepanlkiewicz Wawrzy* 
ni cc, m. dek, 
Samuel Icek, kier. fabr. 
Strunk Augusta, służ. 
Wedemeyer Willi, młynarz 
Wrzesiński Czesław, urz. 
państw. 
Zieliński Paweł, rob. 
Zielińska Agnieszka, eksp. 
7/9 (7) Firma Bracia Pichert, 
biura i składy 
8/10(6/7) Gmłria m, Torunia, 
Sziptal mieski 
11/13 Bractwo Strzeleckie, ul. 
Przedzamcze 15 ogród 
233
		

/Pomorze_005_08_250.djvu

			Przedzamcze 
Przy Rynku Wełnianym 
12 (10) Włoch Ludwika, Ry* 
nek Nowom. 3 
Entner Berisz, kupiec 
Frisch Elżbieta, bez zaw. 
Jakczyńska Rozalja, rob. 
Krupiński Józef, szewc 
Krawczyński Stanisław, 
rob. 
Krajewska Marja, praso* 
waczka 
Liszewska Anna, służ. 
Meyer Marja, bez zaw. 
Nalikowski Leon, rob. 
Szwarcowa Helena, rob. 
Smoczyński Jan, rob. 
Wędzicha Piotr, chorąży 
Wędzicha Paweł, ślusarz 
Waniewski Kazimierz, se« 
dzia okręg. 
Przęgalińska Wanda, bez 
zaw. 
Przęgalińska Aleksandra, 
bez zaw. 
Sadowska Stefanja, den« 
tystka 
14 (12) Klein Juljusz, m. szew* 
ski 
Gembal Jan, teleteohn. 
Helbin Marta, gosp. 
Lewandowski Kazimierz, 
krawiec 
Rygielska Julja, książk. 
Rygielska Weronika, biu* 
ralistka 
Rygielska Klara, bona wy* 
chow. 
Sypek Walenty, ucz. kra* 
wiecki 
Schulz Konstanty, tapicer 
15 (9) Bractwo Strzeleckie 
Kopliński Marjan, dzierż, 
rest. 
Grzankowski Alfons, rob. 
Piotrowska Marta, służ. 
Witkowska Zofja, kucha-- 
16 (14) Wojciechowska Włady* 
sława, bez zaw. 
Bucholc Jan, restaur. 
Jęchorek Helena, kasjerka 
Kaufmann Henryk, apte* 
karz 
Modrzyńska Bronisława, 
służ. 
Miorkowśka Pelagja, bez 
zaw. 
Paluszyńska Ksawera, mo* 
dystka 
Pokojska Dorota, służ. 
Rzeżnicki Ignacy, kolejarz 
Rutkowska Ludwika, emer. 
Rutkowski' Witold, cukier* 
nik 
Rząsa Roman, urz. pocz. 
Siatkowski Maksymiljan, 
elektromonter 
Waleńczak Stanisław, dru* 
karz 
Wilczopolski Jan, piekarz 
Ziółkowska Wiktorja, fo* 
tograf 
Waszak Marta, książk. 
17 Germann Maksv.miljan, 
ul. Szeroka 1/3 
18 (16) Spadk. Czesława Buzy. 
ul. Wielkie Garbary 23 
Doroszewski Aleksy, urz. 
sąd. 
Grzelczak Pelagja, biural. 
Sieraszewski Mikołaj, kol. 
Wiśniewski Jan, krawiec 
Wiśniewska Helena, książ* 
kowa 
Wiśniewska Łucja, eksp. 
Wiśniewski Kazimierz, ku* 
kupiec 
20 Firma Czesław Buza 
Buza Henryk, kupiec 
Banach Jan, rob. 
Dąbrowski Stanisław, na* 
uczyciel 
Dutkowski Józef, dyr. gim. 
Grade Zygmunt, piekarz 
Jeske Sławomir, kier. kanc. 
adwok. 
Jagielski Leon, dent. 
Markiewicz Józef, rob. 
Mahlzahn Herta, służ. 
Sohwarzenberg Czerny A* 
dam, art. mai. 
Żabiński Alfons, ker. biur. 
Ziegenhałs Paweł, cukier* 
nik 
i ul. Wielkie Garbary 23 
Przy Cegielni 
(Od ul. Bydgoskiej do restau­ 
racji „Park Cegielnia") 
1 Gmina m. Torunia 
Żłóbek 
Chrtóścińska Agnieszka Bi- 
bjanna, siostra Elżfo. 
Dąbkowska Czesława, służ. 
Grabowska Gertruda, 
pom. do dzieci 
Kuraszkiewicz Marja 
Diomieda, siostra Elżb. 
Kolesińska Aleksandra, 
służ. 
Konieczna Michalina, służ. 
Marszałkowska Anastazja 
Amata, siostra Elżb. 
Mikulska Jadwiga, kuch. 
Meszyńska Pelagja, pom. 
do dzieci 
Retmańska Ludwika, pom. 
do dzieci 
Talaśkówna Gertruda, 
pom. do dzieci 
Wilczewska Stanisława 
WaleTJa, siostra Elżb. 
Zielińska Marta, siostra 
Elżb. 
2 Gmina m. Torunia 
Jankowski Oskar, 
urz. miejski 
3 Gmina m. Torunia 
Hala wystawowa 
Wierzbowski Franciszek 
szofer 
Śliwińska Marja, krawc. 
4 Gmina m. Torunia 
Polanowski Zygmunt, 
dzierżawca restauracji 
Gorlicka Czesława, 
bufetowa 
Gorlicka Bronisława, 
służąca 
Jaśniecki Stefan, służący 
Wachowiak Adalbert, 
służący 
Przy Kaszowniku 
(Od ul. Jagiellońskiej do 
Placu Pokoju Toruńskiego). 
1/25 Gmina m. Torunia 
plac 
strona lewa przy Kaszo* 
wniku 
2/24 Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
Radjostacja 
Jankowski Tadeusz, 
oficer 
Kosydarski Franciszek, 
oficer 
Kędzierski Zygmunt, 
podof. zaw. 
Tylman Stanisław, 
podof. zaw. 
27/65 Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
plac 
strona lewa przy 
Kaszowniku 
Przy Rynku Wełnianym 
(Od ul. Grudziądzkiej 
do uli Stawnej) 
2/4 Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
cmentarz 
i uł. Grudziądzka 20/30 
234
		

/Pomorze_005_08_251.djvu

			Przy Rynku Wełnianym 
Przy Rzeźni 
1/3 Gmina m. Torunia 
składnica 
i ul. Grudziądzka 32/34 
5/7 Gmina m. Torunia 
plac 
6 Gmina m. Torunia 
(plac 
i ul. Stawna 2/4 
Przy Rzeźni 
(Od ul. Marsz. Focha 
do Rzeźni Miejskiej) 
1/9 Gmina Kość. św. Jakóba 
cmentarz 
i ul. Pułaskiego 17/29 
2 iPaluszyńska 
iplac niezabudowany 
4 Maćkiewiozowa Dominika, 
bez zawodu 
Wójtaś Aleksandra, urz. 
prywatna 
Wojtas Fraciszek, kup. 
Wojtas Józef, kupiec 
Zerebecki Edmund, 
biuralista 
6 Trafas Marta, bez zaw. 
Dzierżanowska Pelagja, 
służąca 
Polakowski Władysław, 
inż. urz. 
Stopiriski Teodor, 
murarz 
Tr*fas Wiktor, kupiec 
Trafas Urszula, biural. 
8 DerebecKi Aleksander, 
plac niezabudowany 
10 G w zdała Teofil, 
plac niezabudowany 
11 Witkowski Maksymiljan, 
Przy Rzeźni 48/50 
warsztat 
< ul. Puławskiego 16 
12 Siekierkowska Stan&fawa 
13/15 Gmina żydowska 
cmentarz 
14 Małkowski Bronisław, 
podof. zawodowy 
Brzezicka Anna, emeryt. 
Brzezicka Łucja, biural. 
Janicka Barbara, krawc. 
Lisiak Jan, n. funkojonar. 
państwowy 
i ul. Puławskiego 15 
16 Katarzyński Antoni, ul. 
Lubicka 17/21 
plac niezabudowany 
i ul. Pułaskego 12/14 
17 (25) Weber Wojciech, 
rzeżnik 
Arszelewskj Leon, rob. 
Mańkiewicz Joanna, bez 
zawodu 
Mańkiewicz Wanda, rob. 
Sulecki Jan, robotnik 
Weber Jan, krawiec 
Weber Wojciech, rzeźnik 
Weber Edward, rzeźnik 
Wankiewicz Franciszek, 
rzeźnik 
18 Katarzyński Antoni, ul. 
Lubicka 17/21 
Cybulski Antoni, zdun 
Cybulska Weronika, b. z . 
19 (29) Królikowski Andrzej, 
bez zawodu 
Gapska Małgorzata, bez 
zawodu 
Goszka Bronisław, kol. 
Królikowski Leon, rzeźnik 
Królikowski Kazimierz, 
rzeźnik 
Królikowski Jan, rob. 
Leszczyński Władysław, 
robotnik 
Leszczyński Jan, robotnik 
Leszczyńska Marta, bez z. 
Laskowski Franciszek, 
kier. warsztatu 
Laskowski Bolesław, rob. 
Laskowski Aleksander. 
stołowy 
Laskowski Jan, blacharz 
Laskowska Leokadja, 
krawcowa 
Macikowski Franciszek. 
piekarz 
Słodkowski Antoni, rob. 
Słodkowski Bronisław, 
robotnik 
Skulski Bronisław, rob. 
Skulski Bernard, rob. 
Waliszewski Bernard, rob. 
Waliszewska Marja, rob. 
Waliszewska Marta, rob. 
Waliszewski Stanisław, 
robotnik 
Waliszewska Bronisława, 
robotnica 
i ul. Gołębia U/15 
20 Katarzyński Antoni, ul. 
Lubicka 17/21 
plac niezabudowany 
(od ul. Gołęiej) 
1 (31) Stachowska Antonina, 
bez zawodu 
Bejger Antoni, robotnik 
Buntkowski Aleksander, 
stolarz 
Cwilklińska Anna, bez z. 
Dreger Józef, malarz 
Kalinowski Jan, robotnik 
Stachowski Józef, ślusarz 
Stachowska Elżbieta, 
modniarka 
Stachowski Alek., fryzjer 
Stachowicz Jan, robotnik 
i ul. Gołębia 14/16 
22 Katarzyński Antoni, 
Lubicka 17/21 
buduje się 
23(35) Kalinowska Marta, b. 
zawodu 
Chrzanowski Fabjan, rob. 
Ćwikliński Bernard, b. z . 
Groszewska Joanna, bez 
zawodu 
Groszewski Ksawery, 
szklarz 
Groszewska Jadwiga, 
ekspedjentka 
Krzeptoń Józef, emeryt 
chorąży 
Kopczyńska Apolonja, 
bez zawodu 
Krakowski Edwin, 
brukarz 
Olszewski Józef, podof. 
zawodowy 
Rakowskj Jan, czel. piek. 
Rakowski Władysław, rob. 
Rakowski Alojzy, 
malarz 
Szymański Bronisław, rob. 
Strzelecki Stanisław, rob. 
Strzelecki Feliks, szklarz 
Treiederowski Franciszek, 
krawiec 
Łoza Aleksander, urz. 
państwowy 
Chrzanowski Edward, kup. 
zbożowy 
24 Katarzyński Antoni, ul. 
Lubicka 17/21 
Jaworski Leon, murarz 
Jaworski Jan, fryzjer 
Jaworski Kazimierz, ślus. 
Ziółkowski Zygmunt, rola. 
Ziółkowski Franciszek, 
rolnik 
25(37) Demkiewicz Rochon, 
plac niezabudowany 
26/28 (24) Murawski Piotr 
bez zawodu 
Grześkowiak Maksym., 
po drożny 
Buchciński Władysław, 
kowal 
Buchciński Alfons, urz. 
państwowy 
Buchcińska Adela, stenot. 
Chmielecki Augustyn, 
urz. kolej. 
Florjan Gustaw, kolej. 
Florjan Anna, pom. lek 
Goli Władysława, bez z. 
Goli Florjan, .palacz 
Goli Witold, ucz. droger. 
Jagacka Antonina, bez z. 
Jagacka Marjanna, posług. 
235
		

/Pomorze_005_08_252.djvu

			Przy Rzeźni 
Przy Rzeźni 
Kunitz Emma, bez z. 
'Kosiński Franciszek, 
kolejarz 
Kosińska Marta, rob. 
Kukielski Franciszek, 
cieśla 
Kukielska Prakseda, 
książkowa 
Lipiński Franciszek, rob. 
Lipiński Franciszek, ślus. 
Lipiński Józef, ipom. 
handltówy 
Lipińska Helena, bufetów. 
Lipiński Jan, murarz 
Lipińska Zofja, hafciarka 
Licau Stanisław, kolej. 
Makowski Jan, 'bez zaw. 
Pudlewski Stanisław, 
listowy 
Stawski Czesław, cukier. 
Stawska Gertruda, książk. 
Wiśniewski Kazimierz, 
robotnik 
Wiśniewski Jan, robotnik 
Wiśniewska Rozalja, 
poslugaczka 
27 (39) Kwiatkowska Ewa, 
bez zawodu 
Bądzielewski Leonard, 
robotnik 
Gliszczyńska Marjanna, 
bez zawodu 
Jabłoński Władysław, 
kowal 
Kowalski Bernard, rob. 
Kwiatkowski Aleksander, 
funkcjonarjusz 
Kwiatkowski Kazimierz, 
technik drogowy 
Kuźmiński Bazyli, rób. 
Kruszewski Jul jan, rob. 
Leszczyński Piotr, rob 
Leszczyński Władysław, 
handlowiec 
Leszczyńska Władysława, 
krawcowa 
Masłowski Feliks, szofer 
mechanik 
Masłowski Ignacy, rob. 
Masłowska Anna. rob. 
Masłowska Helena, rob. 
Masłowski Jan, ucz. rzeźn. 
Osiński Franciszek, piek. 
Olechnicki Ludwik, kup. 
Olechnicki Ludwik, ucz. 
malarski 
Pawłowski Antoni, 
młynarz 
Ruszkiewicz Jan, rob. 
'Ruszkwiewicz Helena, 
robotnica 
Sobecki Józef, podof. zaw. 
Szlagowski Józef, monter 
Wolski Antoni, rob. 
Ziółkowski Wiktor, 
karmelkarz 
29(41) Dąbrowski Franciszek, 
mistrz stolarski 
Bogucki Stanisław, rob. 
Dąbrowski Bronisław, 
czci. stolarski 
Falkowski Ludwik, rob. 
Fałkowska Marjanna, rob. 
Fałkowska Anna, rob. 
Falkowski Jan, ucz. 
murarski 
Kuszel Jan, ślusarz 
Kosiński Jan, ślus. 
Kosiński Edmund, pom. 
biurowy 
Krause Karol, ucz. stoi. 
Kruger Edward, ucz. 
stolarski 
Lipertowicz Jan, kol. 
Rohde Herman, ucz. stoi. 
Rohde Maksvmiljan, skis. 
Stachewicz Maksymiljan, 
urz. kolejowy 
Stachewicz Helena, krawc. 
Stachewicz Zygmunt, 
ucz. ślusarski 
Stachewicz Alfons, urz. 
Szewiako Jan, stolarz 
•Zieliński Władysław, 
murarz 
30/34 Weese Gustaw, ul. 
Danielewskiego 6 
plac niezabudowany 
i ul. Gołębia 5/9 
31/33 (41 a) Kaszubowska 'Kat, 
emerytka 
Ćwikliński Sylwester, 
oglądacz mięsa 
Moszczyński Wiktor, 
oglądacz mięsa 
35(47) Ehlertowa Marja, bez 
zawodu 
Dybowski Jakób, rob. 
Dybowska Anna, rob. 
Dybowska Weronika, rob. 
Dybowska Bronisława, 
robotnica 
Dvfbowski Bolesław, ślus. 
Ehlert Blandvna. bez zaw. 
Falkowski Wojciech, rob. 
Fałkowska Pelagja, rob. 
Fałkowska Cecylja, rob. 
Głowacki Antoni, rob. 
Głowacki Bolesław, palacz 
Gomólski Maksymiljan, 
biuralista 
Góralczyk Wacław, 
introligator 
Jasiński Franciszek, rob. 
Jasiński Bernard, czel. 
•murarski 
Kędziorski Piotr, rob. 
Lewandowski Władysław, 
robotnik 
Murawski Bolesław, szewc 
Nowakowski Michał, urz. 
pocztowy 
Płoński Szmul, krawiec 
Płońska Ruchla, kupcowa 
Siwanka Bernardyna, 
bez zawodu 
Teichert Stanisława, bez z. 
Teichert Elżbieta, eksp. 
Teichert Alfons, ucz. 
gastoronomiozny 
Witkowski Kazimierz, rob. 
36(32) Pastwikowska Rozalje, 
bez zawodu 
Buntkowski Jan, murarz 
Buntkowski Franciszek, 
mech. inst. 
Łopatka Józef, urz. miej. 
Łopatka Stanisław, ucz. 
sztukatorski 
Ulatowski Mieczysław, 
fryzjer 
i ul. Gołębia 6/12 
37(49) Chotkowski Jan. b . z - 
Jędrusiak Wincenty, m. 
piekarski 
Jasieniecka Anna, służ. 
Jabłoński Jan, kond. kol. 
Kosobucki Juljan, rob. 
Kosobucka Leokadja, rob. 
Kosobucka Helena, rob. 
Kosobucka Anna, rob. 
Kosobucka Irena, eksp. 
Kanneberg Ludwik, urz. 
Kalas Tadeusz, czel. piek. 
Lewicka Anna, bez zaw. 
Leonik Czesław, rob. 
Małecki Leon. kolejarz 
Smoktunowicz Kazimierz, 
podof. zaw. 
Sosin Franciszek, podof. 
zawodowy 
Tomaszewski Antoni, ucz. 
piekarski 
Wiszek Stanisław, bez z. 
i ul. Studzienna 11 
38(34) Tomaszewska i Dybów* 
ska, ul. Przy Rzeźni 40 
Domagalski Alfons, kolej. 
Gosieniecka Monika, b. z. 
Iwański Franciszek, rob. 
Iwańska Stanisława, fryzj. 
Iwańska Władysława, rob. 
Modrzyńska Franciszka, 
bez zawodu 
Szozypiórska Weronika, 
pielęgniarka 
39/41 (51 '55) Gmina m. Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Studzienna 14/22 
236
		

/Pomorze_005_08_253.djvu

			Przy Rzeźni 
Przy Rzeźni 
40(36) Tomaszewska i .Dybów* 
ska 
Biliński Franciszek, rob. 
Dcgórski Tadeusz, szewc 
Tomaszewski Jóizef, urz. 
kolejowy 
Tomaszewski Juljan, urz. 
kolejowy 
Tomaszewski Klemens, 
fryzjer 
42((38) Nowacki Jan, rob. 
Karaszewski Edmund, 
piekarz 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Nowacki Bronisław, mai. 
(od ul. Studziennej) 
43 (57) Hett Anna, bez zaw. 
Grenda Paweł, rob. 
Malinowska Joanna, bez z. 
Schróder Łucja, bez zaw: 
Tręnewicz Władysław, 
muzyk 
Wothge August, rob. 
Żytniewski Zygmunt, 
ślusarz 
44 (38a) Nowacki Jan, ul. Przy 
Rzeźni 42 
Dekańska Marja, bez z. 
Gumowska Wiktorja, b. z . 
Knorr Rozalja,, rob. 
Krause Anna, eksp. 
Krause Czesław, op. kin. 
Lewandowski Józef, rob. 
Łączkowski Jan, robotnik 
Raszyński Wincenty, 
tapicer 
Walczak Anna, bez zaw. 
Witkowski Henryk, rob. 
45 (59) Lipiński August, rest. 
Bach Maksymiljan, czel. 
rzeźnicki 
Buczkowski Leon, kolejarz 
Gutkowski Juljan, mistrz 
rzeźnicki 
Iwański Maksymiljan, 
ucz. rzeźnicki 
Iżykowska Cecylja, b. z . 
Iżykowska Marja, rob. 
Iwański Władysław, rob. 
Iwański Paweł, rob. 
Iwański Józef, murarz 
Iwański Alfons, rzein. 
Maciejewski Władysław, 
form. 
Maciejewski Stefan, muz. 
Maciejewski Jan, magaz. 
Makowski Franciszek, pa­ 
lacz kawy 
Palacz Józef, pom. handl. 
Szeibach Charlotte, b. z . 
Stabenau Minia, urz. m . 
Wosikowska Łucja, b. z . 
i ul. Targowa 11/15 
46 (40) Szyc Jan, naucz, 
gimn. 
Borowicz Stanisław, b. z . 
Buchholc Szczepan, rob. 
Buchholc Władysława, rob 
Czarnecka Katarzyna, 
Cima Franciszek, iluś. 
bez zaw. 
Gumowski Antoni, rob. 
Kurcz Leokadja, bez zaw. 
Lepka Bernard, kolejarz 
Paździorówna Zolja, biural. 
Piasecki Kazimierz, rob. 
Piasecka Marjanna, b. z . 
Słowiński Maksymiljan, 
Śliwiński Maksymiljan, rob. 
Urbański Czesław, rzeźnik 
Wolski .Aleksander, kond. 
kolej. 
Zbrojewska Petronela, b. z . 
Zbrojewski Jan, rzeźnik 
biural. 
48/50 (42a) Gzyźmewski Leo­ 
nard, kupiec 
Dąbrowski Ludwik, b. z . 
Dąbrowski Aleksander, 
piek. 
Gierszewski Władysław, 
rzeźnik 
.Hoffmann Rudolf, woźny 
Konklewski Władysław, 
kolejarz 
Kaczmarek Franciszek, 
ślusarz 
Korzeniewska Marjanna, 
bez zaw. 
Lewandowski Stanisław, 
kond. kolej. 
Murawska Waltraut, służ. 
Słoniecki Stanisław, kolej. 
Witkowski Maksymilian, 
m. rzeźbiarski 
Wiśniewski Maksymiljan, 
stoi. 
Wojtkowiak Wiktor, podoi, 
zaw. 
52 (44) Szarafiński Juljan, em. 
urz. poczt. 
Budziński Karol, urz. poczt. 
Bednarski Alojzy, bez. z . 
Bednarska Klara, urz. 
państw. 
Bednarska Łucja ,naucz. 
Bednarski Franciszek, stoi. 
Bednarski Juljan, murarz 
Bednarski Alojzy, podof. 
zaw. 
Kolankowski Feliks, 
kolejarz 
Malak Ludwik, ślus 
Nowakowski Józef, rob. 
Nowakowska Marjnna, 
bez zaw. 
Orduński Władysław, rob. 
Orduńska Zolja, rob. 
Spiess Cecylja, bez zaw. 
Spiess Alfons, ucz. mur. 
Szarafińska Leokadja, 
urz. poczt. 
Szarafiński Bolesław, urz. 
54 (46) Kozłowski Maksymi­ 
ljan, malarz 
Byszewski Feliks, elektro­ 
monter 
Derebecki Leon, ślus. 
Dąbrowska Wiktorja, b. z . 
Gliwiński Leonard, rob. 
kolej. 
Jankowski Jan, rob. 
Krużyński Ignacy, rob. 
Lutowski Stanisław, rob. 
Lutowski Franciszek, rob. 
Lutowski Wacław, mech. 
Laskowski Antoni, bez z. 
Madajewski Kazimierz, 
rob. 
Olkowski Bolesław, kond. 
kolej. 
Rybiński Jan, urz. kolej. 
Sowiński Ignacy, rob. 
Sowiński Alojzy, ślus. 
Sowiński Konrad, uczeń 
rzeźbiarski 
.Szczodrowski Piotr, kolej. 
Szpejna Jan, czel. rzeźn. 
Wrze liński Franciszek, 
urz. kolej. 
Wróblewski Franciszek, 
rob. 
Wesołowski Bolesław, rob 
56 (48) Mindak Jan, piekarz 
Balewska Marta, bez zaw. 
Czołgowski Franciszek, 
kolejarz 
Ciupiński Czesław, piek. 
Grelewicz Konstantyn, 
rob. 
Grelewicz Helena, krawc. 
Groszek Czesław, rzeźn. 
Gutowski Franciszek, rob. 
Guziewicz Franciszek, rob. 
Jasiński Walenty, szofer 
Kamprowski Franciszek, 
kolejarz 
Kowalski Maksymiljan, 
kolejarz 
Kowalski Franciszek, kolej. 
Melkowska Bronisława, 
rob. 
Melkowska Marja, rob. 
Melkowski Stanisław, ślus. 
Melkowski Stanisław, rob. 
Niewczas Stanisław, rob. 
Nalaskowski Wawrzyniec, 
rob. 
Nalaskowska Klara, rob. 
237
		

/Pomorze_005_08_254.djvu

			Przy Rzeźni 
Rabiańska 
Orłowski Piotr, Tob. 
Orczykowska Agata, ib. z . 
Orczykowska Wanda, rob. 
Orczykowska Monika, rob. 
Orczykowski Marceli, rob. 
Przybyszewski Stanisław, 
bez zaw. 
Siodelska Aniela, bez zaw. 
Siodelski Bernard, pakier 
Siodelska Marjanna, rob. 
Siodelski Leon, rob. 
Siodelski Kazimierz, rob. 
Siodelski Edmund, uczeń 
mai. 
Wankiewicz Salomeą, 
eksp. 
Wiśniewska Leokadia, 
szwaczka 
Wiśniewska Leonarda, 
bez zaw. 
Wiśniewski Zygmunt, 
szewc 
Więckiewicz Władysław, 
malarz 
58 (50) Górski Jan, bez zaw. 
Ewald Franciszka, emer. 
Ewald Paweł, ślusarz 
Ewald Konrad, ucz. rzeźn. 
Jankowska Zofja, bez zaw. 
Jankowski Leon, rob. 
Jakubowski Michał, Test. 
Maćkowski Antoni, kraw. 
Maćkowska Kazimiera, 
biural. 
Plaskiewicz Alfons, rzeźn. 
Szatkowski Paweł, kolej, 
i ul. Studzienna 9 
60/66 Gmina m. Torunia, 
Rzeźnia miejska 
Targowisko i remiza 
i ul. Studzienna 2/12 
i ul. Targowa 1/9 
Pułaskiego 
(od ul. Lubickiej do ul. Sobi'- 
skiego) 
1 Skibicki Paweł, ul. Lubic­ 
ka 11 
i ul. Lubicka U 
2/10 Kuntzei Kittler, ul. Że­ 
glarska 21 
składnica, teren 
i ul. Lubicka 13/15 
3 Rumiński Leon, stolarz 
Ciżewski Stefan, stoi. 
Rumińska Helena, bez zaw 
5 Hierowski Franciszek, 
drukarz 
Dembek Alojzy, urzędnik 
Kornacewicz Piotr, podof. 
zaw. 
Kornacka Aniela, służ. 
Łowińska Zofja, kontr. 
Rink Szczepan, emer. 
naucz. 
7 Rogaczewski Feliks, podof. 
zaw. 
9 Józefowska Stanisława, 
bez zaw. 
Bożeijewicz Jan, rob. 
Lewandowski Piotr, rob. 
Putko Jan, ślus. 
U Susowa Mar ja, ul. Pułask 
nr. 24 
Murawska Anastazja, rob. 
12/14 Katarzyński Antoni, Lu­ 
bicka 17/21 
plac niezabud. 
i ul. Przy Rzeźni 16 
13 Makiła Jan, Koszary Pił­ 
sudskiego 
Gurtowska Leonarda, rob. 
Gurtowski Józef, rzeźn. 
Gurtowska Marta, gosp. 
Michalski Antoni, podof. 
zaw. 
Mosewicz Jan, aptek. 
Mosewicz Olga, bez zaw. 
Mroczek Antoni, m. komin. 
Murawski Jan, pom. komin. 
Sypniewska Wiktorja, b. z . 
15 Małkowski Bronisław, 
ul. Przy Rzeźni. 14 
i ul. Przy Rzeźni 14 
16 Witkowski Maksymilian, 
ul. Przy Rzeźni 48/50 
i ul. Przy Rzeźni 11 
17/29 Gmina kośc. św. Jakóba 
cmentarz św. Jakóba 
i ul. Przy Rzeźni 1/9 
18/22 (4/6) Żydowska Gmina 
Wyznań, ul. Szczytna 12 
Leszczyński Paweł, ogrodm. 
24 (10) Tuleja Franciszek, b. z . 
Gumowski Walenty, szofer 
Garstka Florjan, podof. 
zaw. 
Kosiński Anastazy, urz. 
skarb. 
Kajdasz Czesław, podof. 
zaw. 
Mędlarski Felicjan, podof 
zaw. 
Przybyszewski Alfons, 
wyw. miejski 
Polaszek Stanisław, chor. 
Siiss Bronisław, podof. zaw. 
Siissowa Marja, bez zaw. 
Tuleja Zygmunt, prakt. gorzel. 
Wasielewski Edward, em. 
oficer 
24a Kisielewski Feliks 
plac 
26 Tuleja Franciszek, ul. Pu­ 
łaskiego 24 
28 Skarb Państwa, DOK VIII 
plac 
30/34 Skarb Państwa, DOK VIII 
dom familijny i plac 
31/51 Gude Ernest, ul. Sobie­ 
skiego 74 
pl. niezabud. 
i ul. Sobieskiego 10/30 
36/38 Skarb Państwa, DOK VIII 
Koszary Skrzynieckiego 
i ul. Sobieskiego 32/36 
Rabiańska 
(od ul. Żeglarskiej) 
1 Mcks Stanisława, ul. Krzy­ 
żacka 8 
Gmdziccki Stanisław, szli­ 
fierz szkła 
i ul. Żeglarska 7 
2 Zgromadzenie Sióstr Elżb. 
ul. Żeglarska 9 
tylko_ wejście 
i ul. Żeglarska 9 
3(1) Szymański Ludwik, ul. Że­ 
glarska 3 
spichlerz 
4 Konkolewska Marja, ulica 
Żeglarska 11 
5(3) Dr. Śmietana Stanisława, 
Baligród 
Adm. Knapczyk Józef, em. 
urz. sk. 
Bogacka Janina, krawc. 
Dubowski Aleksander, urz. 
bank. 
Jankowski Edmund, cuk. 
Jankowski Feliks, sprzed, 
lodów 
Karcewicz Icek, krawiec 
Kurcz Adam, pom. dek. 
Karozenny Jakób, urz. sk. 
Klęczewski Franciszek, 
cieśla 
Orłowska Marta, szwaczka 
Rosiński Adma, kuchm. 
Repkowski Icek, szewc 
Szatkowska Zofja, gosp. 
Wessely Edmund, urz. pań. 
6(4) Strehlau Frytz i Käthe, 
ul. Kopornika 5 
Czechowski Anastazy, kup. 
Iwański Waler.jan, czel. kr. 
Jabczyńska Anna, bez z. 
Jabczyński Franciszek, m. 
stoi. 
Jankowski Jan, m. kraw. 
Jankowska Stanisława, 
urzędn. 
Jankowski Alfons, handl. 
Kuźna Ludwika, bez z. 
238
		

/Pomorze_005_08_255.djvu

			Rabiańska 
Rabiańska 
Kwiatkowski Czesław, ucz. 
kraw. 
Nadolny Leon, kupiec 
Siarkówna Genowefa, haf. 
Schrbder Henryk, książk. 
Schroder Leokadja. kasjer 
Zielińska Franciszka, b. z . 
7(5) Suchocki Jan, em. urzęd. 
poezt. 
Auguściński Baltazar, mu­ 
rarz 
Ciesielski Zbigniew urz. P . 
Stow. Ubezp. 
Cichewicz Marja, emeryt. 
Cichowicz Walerja, krawc. 
Delhomme Paul, naucz. 
Grabowski Maksymiljan, 
eksp. poczt. 
Guzowski Władysław, m. 
malarski 
Janc Cecylja, biural. 
Jankowska Ludwika, star. 
asyst, poczt. 
Jankowska Prakseda, b. z . 
Krukówna Janina, służ. 
Krzyżanowska Marja, b. z . 
Krzyżanowska Agnieszka, 
urzędn. 
Kwiatkowski Franciszek, 
m. zdun. 
Małkowski Julian, urz. m . 
Małkowska Klara, urzęd. 
poczt. 
Putz Tadeusz, urz. miej. 
Suchocki Franciszek, ślus. 
Suchocki Bruno, naucz. 
Suchocka Jadwiga, urzędn. 
poczt. 
Suchocka Wanda, urzędn. 
poczt. 
Nitka Stanisław, urz. sąd. 
Warszewski Jerzy, handl. 
Żuchowski Maksymiljan, 
czel. stoi. 
8(6) Malicka Marja, ul. Wiel. 
Garbary 14 
Bruch Alfons urz. wojew. 
Chynowski Franciszek, rob. 
Chynowska Zof ja, rob. 
Dondalski Piotr, stołowy 
Gęsik Joanna, bez z. 
Gęsikowski Ksawery, rob. 
Kołek Bronisław,.urz. drog. 
Kuczewicz Jan, wodniak 
Lewandowski Józef, rob. 
Olszewski Kazimierz, rob. 
Poprawska Walerja, bez z. 
Poprawski Czesław, urz. s . 
Poprawski Józef, rob. 
Szubert Agnieszka, bez z. 
Szubert Marta, kup. 
Swakowski Alfons, stoł. 
Szneider Juljanna, bez z. 
Tacik Henryk, pom. kup. 
Thober Emma, bez z. 
Zaborowska Weronika, b. z . 
Zieliński Franc urz. cyw. 
Żołnowska Leokadja, bez z. 
Żołnowski Leonard, biural. 
Żołnowski Izydor, ucz. m . 
Żuchowski Franciszek, tap. 
9(2) Doehn Georg, Ida, ul. Ban­ 
kowa 8 
warsztat 
10(8) Doehn Georg i Ida, ulica 
Bankowa 8 
Beyer Marta, służ. 
Blok Jan, szofer 
Bobek Józef, port jer hot. 
Dzięgielewski Franciszek, 
handl. 
Hamerska Emilia, bez z. 
Janicki Władysław, urzęd. 
wydz. po w. 
Janicki Czesław, praktyk. 
wydz. pow. 
Jasiński Jan, fryzjer 
Koester Jan, rzeźnik 
Lewandowski Jan, urz. s . 
Majewski Michał, krawiec 
Majewska Marta, biural. 
Majewski Aleksander, biu- 
ralista 
Pierzyński Franciszek, 
szewc 
Poznański Jan, ślus. 
Siudowski Jakób, bez z. 
Siudowska Anna, książk. 
Szulc Charlotte, krawc. 
Szulc Eugenjusz^ cukierń. 
Szulc Paweł, handl. 
Wilek Martin, naucz. gim. 
Zacharek Antonina, bez z. 
(9) Gaca Adolf, ul. Mickie­ 
wicza 45 
Eisnach Edmund, eksp. 
d'Erceville Zygmunt, literat 
Guzowski Jan, stoi. 
Gęsikowska Antonina, kr. 
Gęsikowska Anna, krawc. 
Jaśniewski Jan, magaz. 
Jaśniewski Paweł, urz. m . 
Jaśniewska Helena, pras. 
Jaśniewski Bernard, stoi. 
Jaśniewska Monika, kraw. 
Janicki Roman, bez z. 
Konarzewska Walentyna, 
praczka 
Konarzewska Melanja, haf. 
Konarzewska Gertruda, 
krawc. 
Krańska Marja, bez z. 
Karliński Mieczysław, kr. 
Kamiński Antoni, stoi. 
Laskowski Zygmunt, stoł. 
Liedtke Hugon, rob. 
Przybylski Aleksander, 
rob. 
Stuczyńska Rozalja, pracz. 
Stuczyńska Bronisława, 
służ. 
Stuczyński Zygmunt, rob. 
Sofińska Leokadia, bez z. 
Weber Jan, szofer 
Weber Irena, krawc. 
Ziółkowski Mieczysław, st. 
post. P. P. 
12(10) Doehn Georg i Ida, ul. 
Bankowa 8 
Bartkowiak Stanisław, ko­ 
mornik sądowy 
Kiczka Kazimierz, drogerz. 
Kurzmann Olga, praczka 
Witkowski Jan, m. mai. 
13(11) Kowalska Klara, bez z. 
Błock Jan, szofer mech. 
Jarocki Wincenty, książk. 
Kowalska Joanna, eksp. 
Pohl Leonard, kupiec 
Rywalski Konstanty, ciel. 
Stefankiewicz Leopold, 
urz. wojew. 
14(12) Badowski Roman, urz. 
poczt. 
Janiszewska Marja, krawc 
Janiszewski Stefan, muz. 
Kurtz Halina, biural. 
Lotocki Wiktor, bez z. 
Machowska Marja, bez z. 
Machowski Jan, art. dram. 
Ulanowska Stanisława, 
bez zajęcia 
15(13) Szymański Ludwik, ul. 
Żeglarska 3 i Reinl Hen­ 
ryka, 
Balicka Wanda, emer. 
Balicki Michał, urz. bank. 
Czerniawski Józef, urzęd- 
skarb. 
Feliński Wilhelm, książk. 
Grochalski Franciszek, 
elektromont. 
Grochalski Tadeusz, prakt. 
Hagen Marja, hafciarka 
Jaranowska Stanisława, 
biural. 
Kruszka Helena, kier. jadł. 
Łatka Krystyna, włóczkar. 
Lewandowska Wanda, b. z . 
Maruszewska Marja, rest. 
Maruszewski Modest, rest. 
Morkowski Marjan, rest. 
Majewski Ludwik, rob. 
Noak Flarolina, bez z. 
Mikołajewski Stanisław, 
cieśla 
Pietrasińska Gertruda, sł. 
Sobczak Teresa, służ. 
Skrętna Rozalja, służ. 
239
		

/Pomorze_005_08_256.djvu

			Rabiańska 
Reja 
Trenkler Augusta, hafciar. 
Turoczy Anna, bufet. 
Wroczyński Nestor, techn. 
bud.' 
Welter Franciszek, urz. m . 
Wysocki Wacław, m. mai. 
Żołędziowska Jadwiga, urz. 
16(14) Juchnicki Fryderyk, m 
blach. 
Beszczyński Franciszek, 
rob. 
Firmanty Aleksander, urz. 
sąd. 
Klumski Albin, ksiażk. 
Rattelsberger Jerzy, b. z . 
Springer Alojzy, emeryt. 
Weber Wiktorja, bez z. 
Wierzbicki Maksymiljan, 
rob. 
17(15) Ulmer EJżbieta, ul. Ko­ 
ściuszki 49 
spichlerz 
i ul. Św. Ducha 4 
Od ul. Św. Ducha 
18(16) Jaworski Walerjan, ml. 
Drzymała Stanisław, sekr. 
Janowski Wojciech, kom. 
sąd. 
Jasiński Szczepan, kup. 
Jnworski Sylwester, kraw. 
Musiał Franciszek, woźny 
Marciniak Stanisław, kup. 
Nowak Jan, bufet. 
Nowak Józef, handl. 
Trzop Marjan, stołowy 
Wronkowska Bronisława, 
rob. 
19(17) Mallon Maksymiljan, 
Rynek Starom. 25 
spichlerz 
20 Fa Wendisch, Rynek Sta­ 
romiejski 35 
spichlerz 
i ul. Św. Ducha 6 
21(19) Spadkob. F. Zahrer 
Adm. Pellowska Charlotta, 
ul. Św. Ducha 3 
22 Spadkob. F . Zahrer 
Adm. Pellowska Charlotta, 
Św. Ducha 3 
Glatzel Marja, bez z. 
Glatzel Cezary, dziennik. 
Jakubowska Wacława, 
naucz. 
Murawska Katarzyna, b. z . 
Otrembowa Anna, krawc. 
Otremba Jan, kup. 
Ostrowska Marta, pokój. 
Pcllowski Feliks, kup. 
PollRk Helena, naucz. 
Radtke Marja, bez z. 
Szulist Helena, krawc. 
Zahrer Emma, bez z. 
i ul. Św. Ducha 3 
Od ul. Piekary. 
23(21) Szymański Ludwik, ul. 
Żeglarska 3 
Kaklewski Franciszek, r. 
Karasiński Władysław, 
kotlarz 
i ul. Piekary 2 
24 Spadkob. F . Zahrer 
Adm. Pellowska Charlotta, 
Św. Ducha 3 
spichlerz 
i ul. Piekary 4 
Reja 
(od ul. Bydgoskiej do 
ul. Bielańskiej) 
1/11 Gmina m. Torunia 
lasek 
plac niezabud^ 
i ul. Mickiewicza 119 
i Szosa Bydgoska 2/24 
2 Krzyżanowska Paulina, uL 
Reja 4 
plac niezabud. ogród 
i ul. Bydgoska 116 
4 Krzyżanowska Paulina, 
bez z. 
Abramowicz Jerzy, em. of. 
Kęsy Władysław, oficer 
Kryś Antonina, służ. 
Krzyżanowski Stanisław, 
kupiec 
Kaczyński Leon, urz. pańs. 
Laskowska Stanisława, sł. 
Osikowski Feliks, urz Star. 
Kraj. 
Podczaska Marja, bez z. 
Rynkowski Robert, fryzj. 
Sokulski Stanisław, urz. p . 
Wiśniewska Marta, służ. 
6(2) Krzyżanowska Paulina, 
ul. Reja 4 
Chmielewska Albina, em. 
Jędrzejewski Bronisław, 
czel. rzeźn. 
Makowska Joanna, bez z. 
Piątkowska Regina, służ. 
Slęk Józef, ucz. mech. 
Szatkowski Jan, rob. 
Zalek Ignacy, art. rzeźb. 
8(4) Dunikowski Piotr, bez z'. 
Borman Aleksander, art. 
malarz 
Hassę Małgorzata, bez z. 
Kustodjewa Lydja, naucz. 
śpiewu 
Miszczak Andrzej, garbarz 
Nowak Stanisława, bez z. 
Pawlikowski Leon, siodl. 
Pawlikowska Julja, bez z. 
Wojno Stefan, major lek. 
Szumański Leon, Pod­ 
górz Główna 50 
Adm. Makowski Józef, 
Słowackiego 59 
Blok Stefanja, służ. 
Dr. Burek Władysław, 
adwokat 
Burkowa Anna, naucz. 
Dybczyński Marcin, post. 
P. P. 
Gottfried Otylja, naucz. 
Dr. Gumiński Mieczysław, 
nacz. Sądu Grodzk. 
Ignatowski Jan, prac. kol. 
Jędrzejczak Anna, bez z. 
Kowalski Jarosław, naucz. 
Kożuchów Mikołaj, ślus. 
Lilje Jan, bez z. 
Marcinek Władysław, 
podof. zaw. 
Niedźwiedzka Marja, służ. 
Steinbacb. Ludwik, em. of. 
Zębik Lucjan, urz. skarb. 
Żelichowski Bazyli, książk. 
i ul. Krasińskiego 123 
12 (8a) Billewicz Stankiewicz 
Marja, ul. Mickiew. 138 
i ul. Krasińskiego 120 
13/15 Skarb Państwa, DOK 8. 
Koszary 
i ul. Mickiewicza 146/150 
14 Billewicz Stankiewicz Ma­ 
rja, ul. Mickiewicza 138 
16(8) Drzewiecka Marja i Zo­ 
fia, 
i ul. Mickiewicza 117 
17 Gmina m. Torunia 
plac niezabud. 
18 Jettke Józef i Salomeą, 
ul. Mickiewicza 144 
i ul. Mickiewicza 144 
20 Meller Zofja, ul. Mickie­ 
wicza 142 
ogród niezabud. 
22(14) Osmański Stefan, kom. 
miejski 
Zieliński Bolesław, murarz 
24(16) Kraut Hugo, ul. Bro­ 
warna 2 
Błaszkiewiczowa Marja, 
praczka 
Chmielewski Karol, kraw. 
Gardzielewska Leokadja, 
praczka 
Gardzielewski Franciszek, 
mai. 
Gardzielewski Konrad, pa­ 
lacz 
Jankowska Anna, posług. 
Karczewski Jan, ślusarz 
Karczewski Józef, podof. 
zaw. 
Marciniak Franciszek, 
podof. zaw. 
240
		

/Pomorze_005_08_257.djvu

			Reja 
Rybaki 
Misiołek Feliks, podof. z . 
Nowakowski Jan, bez z. 
Piojda Jan, rob. 
Rybicki Jan, bez z. 
Szymańska Elżbieta, bez z. 
Scnmahl Edmund, stołowy 
Straus Marta, posług. 
Szymkowiak Pelagia, gosp. 
Tobiasz Walerja, bez z. 
i ul. Słowackiego 139 
26 Wojda Józef, ul. Sienkie­ 
wicza 30/32 
i ul. Słowackiego 142 
28 (20) Erews Emil ja, Niemcy 
Adm. Langiewicz Józef, 
emeryt 
Czarzyńska Helena, bez z. 
Pohl Alfred, rob. 
Pohl Adolf, ucz. stoi. 
30 Drews Emilja, Niemcy 
Adm. Langiewicz Józef, ul. 
Reja 28 
i ul. Koszarowa 45 
32 Jarocki Franciszek, ul. Ko­ 
szarowa 24 
i ul. Koszarowa 24 
34 (22) Trapszyc Tomasz, pod* 
oficer zaw. 
Dalke Stanisław, rob. 
36 Gmina m. Torunia 
ogródki 
Rejtana 
(od ul. Grudziądzkiej do* 
ul. Bartosza Głowackiego) 
1 Nachemstein Hugo, ulica 
Grudziądzka 43 
i ul. Grudziądzka 43 
2 Krause Adolf, Niemcy 
Adm. Grutzmacher, Gru­ 
dziądzka 53 
składniea 
i ul. Grudziądzka 45/47 
3/7 Nachemstein Hugo, ulica 
Grudziądzka 43 
składnica 
4 Hirsch Maks, 
plse 
6(5) Szymański Józef, ul. Pro­ 
sta 30 
Og-Ód 
8 Schróder Henryk, 
plac 
i ul. B . Głowackiego 22 
9(2) Jędrczakowa Felicja, em. 
Borowska Marja, bez z. 
Cyrkowski Stanisław, rob. 
Fenslau Marja, bez z. 
Gibińska Marja, inst. CTO 
Handke Hugon, piwowar 
Jarocki Ignacy, bez z. 
Kowalski Kazimierz., ogr. 
Kohnert Marta, szwaczka 
Kaszubski Stefan, rob. 
Makowski Bolesław, naucz. 
gimnast. 
Neubauer Leokadja, posług. 
Olszewska Helena, bez z. 
Romanicz Marja, bez z. 
Zieliński Bronisław, pom. 
handl. 
9a Gmina m. Torunia 
Kondukt miejski 
11(4) Jankowska Bronisława, 
ul. Mickiewicza 63 
Grabowski Piotr, em. kol. 
Grabowski Tadeusz, biural. 
Klucznik Juzefa, służ. 
Lipski Bolesław, emeryt, 
urz. państw. 
Szmidtke Marja, służ. 
13 Riemer Ernst, ul. Bartosza 
Głowackiego 19/21 
plac 
i ul. B . Głowackiego 20 
Różanna 
(od Rynku Staromiejskiego do 
ul. Piekary) 
1 Spadkob. Szymińscy 
Adm. Stephan Oskar, ulica 
Szeroka 16 
Stanisławska Wanda, pok. 
Szymiński Karol, kup. 
Zatchej Włodzimierz, urz. 
pryw. 
i ul. Św. Ducha 23 
2 Ewang. Gmina kośc. 
kościół 
i Rynek Starom. 14 
3 Rohloff Ludwik, rzeżnik 
Massel Teofil, urz. rzeźn. 
Ochocka Katarzyna, kuch. 
Rucki Alfons, pom. rzeźn. 
Sanermann Ludwik, pom. 
rzeźn. 
Wentówna Marta, eksp. 
4 Ewang. gmina kośc. 
Maretzki Samuel, djakon 
Heuer Reinhold, pastor 
Stiller Helena, bez z. 
Stiller Charlotta, piastun. 
Strauss Ludwika, służ. 
i ul. Piekary 24 
5 Kohnert Edward, ul. Pie­ 
kary 22 
Wejście do składu 
i ul. Piekary 22 
Rubinkowskiego 
(połączenie od ul. Kościuszki 
pod torem kolejowym do Dwor­ 
ca Toru-Mokre do Placu Franc. 
Skarbka) 
1 Schiemann Adolf 
plac 
2 (Kościuszki 58a) Kaczoro­ 
wski Józef, ul. Kościu­ 
szki 70 
i ul. Kościuszki 70 
3 Kozłowski Edmund, ulica 
Kościuszki 76, plac 
4/8 Skarb Państwa, Państw. 
Monopol Spiryt. 
plac 
i ul. J. Olbrachta 14/16 
5 Skarb Państwa, Państw. 
Monopol Spiryt. 
9 Fehlauer Elwina, Ema i 
Ida, ul. Kościuszki 84 
plac 
10 Klewe Wiktor, ul. Chrob­ 
rego 51 
biuro 
i ul. Chrobrego 51. 
11 Skarb Państwa, P. K. P. 
Gdańsk 
plac 
12/14 Skarb Państwa, P. K . P. 
Gdańsk 
plac 
13/15 Skarb Państwa, P. K. P. 
Gdańsk 
plac 
16/18 Skarb Państwa, P. K . P. 
Gdańsk 
p!ac 
17 Skarb Państwa, P. K. P . 
Gdańsk 
Rybaki 
(od ul. Bydgoskiej do 
ul. Klonowicza) 
1 Gmina m. Torunia 
plac niezabud. 
2/4(2) Rosochowicz Antoni, ul. 
Bydcoska 1/3 
i ul. Bydgoska 1/3 
5 Skarb Państwa, Zarząd 
Dróg Wodnych, ul. Byd­ 
goska 24 
plac niezabudowany 
6(4) Tcmpska Stanisława, ul. 
Bydgoska 5 
7(3) Skarb Państwa, Zarząd 
Dróg Wodnyeh, ul. Byd­ 
goska 24 
Bogusz Stefan, inż. urz. p . 
Nowicka Marja, służ. 
Rutkowska Marja, bez z. 
16 Księga Adresowa 
241
		

/Pomorze_005_08_258.djvu

			Rybaki 
Rybaki 
8/28 Gimnazjum Męsk. Im. Ko­ 
pernika, Zauł. Prosowy 1 
Ogród Botaniczny 
i ul. Matejki 2/14 
9/11(5) Szwengrub Walerja, 
ul. Sienkiewicza 14 
Dittmann Konrad, kierów, 
statku 
Dittmann Paweł, szyper 
Hagen Hugo, mech. 
Kasprzewski Kazim., rob. 
Kasprzewska Helena, biur. 
Kurzawa Juljanna, gosp. 
Przyborski Antoni, stolarz 
Przyborski Alojzy, techn. 
dcnt. 
Schneider Helena, bez z. 
Szulc Bronisław, rob. 
13(7) Janiszewski Paweł, emr. 
Błoch Karol, kupiec 
Florkiewicz Antonina, sł. 
Janiszewski Bronisław, 
urz. sąd. 
Janiszewski Leon, u. kup. 
Janiszewski Paweł, p. han. 
Moulis Roman, rob. 
Szczawiński Stanisław, 
urz. telegr. 
15(9) Błaszkiewicz Apolonia, 
bez z. 
Błaszkiewicz Wiktor, cieś. 
Biedermann Ksawery, 
rzeźb. kam. 
Frenszek Franciszka, po- 
sługaczka 
Gąsikowski Wiktor, kap. 
statku 
Gołomski Józef, bez z. 
Kwiatkowski Edmund, cie­ 
śla 
Krupecki Michał, bez z. 
Krupecka Marta, biural. 
Kopruszyński Stanisław, 
rob. 
Kwiatkowska Teresa, gos. 
Marcinkowski Józef, pom. 
kraw. 
Pokorniewska Rozalja, 
bez z. 
Olszewski Bronisław, kond. 
kolej. 
Osiński Franciszek, kier. 
statku 
Osiński Józef, goniec 
Rczulski Jakób, stolarz 
Szatkowska Augusta, b. z . 
Schiinke Marja, bez z. 
Wruk Marja, służ. 
Wierzbicki Paweł, handl. 
Zwoliński Ignacy, asyst. k. 
17(11) Bartnicki Bronisław, 
bez z. 
Bednarska Wiktorja, b. z . 
Kucharska Marja, bez. z . 
Kruger Justyna, bez z. 
Łowicka Marja, bez z. 
Parzybok Marjan, ogród. 
Parzybok Kazimierz, rob. 
Rudnicki Leon. rob. 
19(13) Roszkowski Brunon, ul. 
Rybaki 21 
Grzywińska Leokadja, b. z . 
Grzywiński Feliks, rob. 
Moede Jerzy, funk. państw. 
Moede Herbert, krawiec 
Moede Erik, stolarz 
Nowakowski Franciszek, 
kier. statku 
Okoniewicz Juljan, rob. 
Szarszewski Władysław, 
murarz 
Wilmanowicz Józef, rob. 
Wilmanowicz Marta, kraw. 
Wilmanowicz Aleks, elek­ 
trotechnik 
21(15) Roszkowski Brunon, 
malarz 
Błachowski Antoni, czel. 
kowal. 
Błachowski Józef, cz. stoi. 
Błachowski Kazimierz, ucz 
druk. 
Czajkowska Joanna, fot. 
Czapa Anna, bez z. 
Delii nger Rut, urz. 
Dombrowska Rozalja, b. z . 
Dombrowski Bronisław, 
murarz 
Dombrowska Małgorzata, 
eksped. 
Gołębiewska Józefina, b. z . 
Krajniowski Jan, książk. 
Kucharski Bolesław, czel. 
szewski 
Kowalkowski Wincenty, 
drukarz 
Osiński Jan, wodniak 
Połaczewska Klara, b. z . 
Połaczewski Robert, podof. 
zaw. 
Rupiński Bronisław, cieśla 
Rupiński Edmund, tokarz 
Rupiński Feliks, tokarz 
Rupiński Leon, rysownik 
Winczewski Jan, pom. fr. 
Wutkowska Leokadja, b. z . 
Ziółkowski Stanisław, ma­ 
szynista 
23(17) Durmowicz Stefan, em. 
kol. 
Bigałka Jan, straż. poż. 
Kleparska Tekla, bez z. 
Magerska Franciszka, b. z . 
Magerska Paulina, krawc. 
Słomczewski Walenty, 
wodniak 
25(19) Kilanowski Walenty, m. 
koszykarz 
Grzembski Józef, rob. 
Szołkowski Leon, urz. 
Wojciechowska Marja, 
bez z. 
27/29(25) Kulwieć Kazimierz, 
Rusocin Nowogród. 
Adm. Podczaszyńska Róża, 
bez z. 
Budzyński Rafał, emeryt, 
insp. las. państw. 
Brzeziński Kazimierz, han. 
Podczaszyński Wiktor, 
elektrotech. 
30 (Bydgoska 33a) Masa upa­ 
dłościowa Firmy Taffel 
plac niezabudowany 
i ul. Matejki 1/9 
31/33(27/29) Gmina m. Toru* 
nia. Wodociągi 
Grabowski Antoni, rurm. 
Grabowski Edward, pom. 
handl. 
Jasińska Pelagja, urz. sąd. 
Jasińska Anna, służ. 
Wąsik Józef, radca miej. 
32(32) Modniewska Pelagja, 
bez z. 
Browska Cecylja, bez z. 
Boruta Marja, emeryt. 
Boruta Karol, szewc 
Boruta Magdalena, biural. 
Czerwiński Ksawery, m. śl. 
Dropniewska Marjanna, 
bez z. 
Flaszczyńska Antonina, 
bez z. 
Jasińska Marja, gosp. 
Jeziorska Cecylja, bez z. 
Jeziorski Albert, handl. 
Jeziorska Florcntyna, st. 
asyst, poczt. 
Kędzierska Joanna, bez z. 
Kędzierska Stanisława, u. 
Kołpacki Władysław, kra­ 
wiec 
Lewandowski Marcin, stoi. 
Lewandowski Leon, muzyk 
Modniewski Teodor, m. ko­ 
szykarski 
Osiński Jan, f unkc. państ. 
Pulczyński Franciszek, ko­ 
lejarz 
Pulczyńska Marta, fot. 
Ratejczak Józef, post. PP . 
Ratejczak Karol, ucz. dr. 
Ratajczak Alfons, u. kup. 
Szelangiewicz Teodor, 
elektr. niont. 
Wesołowski Feliks, żegl. 
242
		

/Pomorze_005_08_259.djvu

			Rybaki 
Rybaki 
34(34 i 34a) Olkiewiezówna Fe­ 
licja, urz. telegr. 
Affelt Jan, stołowy 
Chamkicwicz Małgorzata, 
bez z. 
Chojnacka Weronika, b. z . 
Chojnacki Bernard, kupiec 
Dondalski Jakób, woźny 
Elińska Walerja, bez z. 
Fabiański Leon, wodniak 
Fabiański Roman, ucz. dr. 
Fabiańska Cecylja, masz. 
Klimczak Władysław, szo­ 
fer meeh. 
Kubacka Hulda, bez z. 
Markowski Henryk, ślus. 
Olkiewicz Feliks, bez z. 
Olszewski Franciszek, rob. 
Polaszewski Jan, kolejarz 
Polaszewski Karol, eksp. 
Polaszewski Edmund, me­ 
chanik 
Prusakiewicz Jan, kolej. 
Prusakiewicz Antoni, żegl. 
Prusakiewicz Maksymiljan 
wodniak 
Prusakiewicz Marja, bez z. 
Stenzel Otylja, wł. karuz. 
Stenzeł Hermann, szofer 
Szeffera Bronisław, kap. 
statku 
Witomska Marta, kuch. 
Witomska Wanda, krawc. 
Śladkowski Feliks, wodn. 
35 Gmina m. Torunia 
36 Ratyński Eugenjusz, Su- 
darwa k/Wilna 
Adm. Piasecki Mikołaj, 
prac. Gaz. 
Dr. Wojzym - Antoniewicz 
Władysław, lekarz 
Barwikowska Marta, eksp. 
Boczar Bolesław, urz. pr. 
Ciechowska Stefanja, służ. 
Garczyńska Anastazja, em. 
Garczyński Kazimierz, 
nauczyciel 
Gujda Marja, służ. 
Jamrosz Michał, naucz. 
Jamrosz Helena, emeryt. 
Rybicka Kazimiera, służ. 
i ul. Kujota 7 
Od ul. Ks. Kujota 
37 Tomaszewski Ludwik, rest. 
Donarska Marta, bez z. 
Donarska Marta, posług. 
Donarski Zygmunt, introl. 
Gardzielewski Franc., rob. 
Klauza Wojciech, rob. 
Lis Władysław, pom. ogr. 
Tomas Franciszek, rob. 
Tomaszewska Janina, sekr. 
notar. 
Wolska Marja, bez z. 
38 Stow. Urzędników dla bud. 
mieszk. 
Adm. Lendzion Stanisław, 
asyst, miejs. 
Baranowski Bolesław, st. 
przód. P. P. 
Barwicki Wiktor, urz. wy­ 
działu pow. 
Drumsta Edward, urz. p . 
Fischer de Fischering Bro­ 
nisław, urz. 
Hempler Małgorzata, bez z. 
Hermanowski Józef, b. z . 
Krawczyk Bogusław, ofic 
Kuś Antoni, ślusarz 
Kuś Leon, ucz. murar. 
Kuś Józef, goniec 
Kuś Franciszek, funkcj. 
skarb. 
Lewicka Teresa, służ. 
Melcer Adolf, bez z. 
Nitschke Bronisław, służ. 
Piłat Maksymiljan, naucz. 
Pleśniarski Bolesław, nau­ 
czyciel 
Rajewski Franciszek, nau. 
Senftleben Karol, urz. kol. 
Sokołowski Jan, bez z. 
Ziembiński Antoni, dek. 
Ziembińska Kazimiera, p. 
handl. 
Wejście z ul. Ks. Kujota 6 
39 Stefański Józef, bez z. 
Stefańska Marja, b. z . 
Chmielewski Józef, funkc. 
państw. 
Dropiewski Czesław, kosz. 
Majchrzak Feliks, kond. 
tramw. 
Ostrowski Feliks, stoi. 
Sommerfeldt Michał, b. z . 
Wróblewski Teodor, kowal 
40 Glińska Walerja, bez z. 
Gottwald Marja, bez z. 
Krupka Jan, urz. pryw. 
Kołpacki Feliks, 
Nowak Leon, kolejarz 
Oskwarek Andrzej, rob. 
Pa8ternacki Jan, książk. 
Rudnicki Łucjan, rob. 
Szydłowski Konstanty, r. 
Wierzbicka Anna, bez z. 
Zdanowicz Józef, rybak. 
41 Berger Adam, ul. Żeglar­ 
ska 25 
Burkacki Franciszek, b. z . 
Cyrocki Jan, kolej. 
Gerasiewicz Bazyli, podof. 
zaw. 
Kwiatkowski Mateusz, ko­ 
łodziej 
Preuss Helena, bez z. 
Pękacki Leonard, m. cuk. 
Preuss Maks, szofer 
Szramkówna Zofja, kasj. 
Stankiewicz Henryk, ofic. 
Szajbach Rozalja, bez z. 
Urbański Bronisław, urz. 
państw. 
Zieliński Jan, blacharz 
Zielińska Salomeą, gosp. 
41a Berger Adam, Żeglarska 25 
Górecki Władysław, kow. 
Kossmann Antoni, koszyk. 
Kruk Paweł, rob. 
Olszewski Bronisław, rob. 
Robkiewicz Aleksander 
Smiglewski Józef . 
Suwalska Łucja, bez z. 
i ul. Stroma 1 
42 Pokrant Teodor, ul. Kono­ 
pnickiej 2 i ul. Konopn. 2 
43 Kamiński Dominik, kupiec 
Grosaw Teodor, rob. 
Perkowski Zbigniew, roln. 
i ni. Stroma 2 
Szydłowski Antoni, mai. 
Szydłowska Weronika, b. z. 
45 Skoczyńska Zofja, Poznań 
Małeck. 25 
Ad. Malakówna Czesława 
ul. Bankowa 12 
Błock Augustyn, naucz. 
Borowska Zofja, emer. 
Dembicki Bruno, em.. urz. 
si*d. 
Jełowicki Stanisł. inż. urz. 
Pom. Iz. Roln. 
Kallówna Maksym., ślus., 
Karolczak Jan, dyr. Druk. 
Roln. 
Kłosowska Lubowja, b. z . 
Liszewska Franciszka, sł. 
Mnsinłowska Olga, służ. 
Dr. Namysłowski Stefan, 
urz. Pom. Izby Roln. 
Nowakowski Łucjan, urz. 
woje w. 
Ożałas Aleksander, podof. 
zaw. 
Pękalski Eugenjusz, agr. 
Pękalska Salomeą, atystka 
dram. 
Pietruszyńska Felicja, b. z . 
Pietryk Katarzyna, służ. 
Rutkowska Marja, bez z. 
Szustkowska Cecylja, służ. 
Witkowski Ludwik, kupiec 
Zielińska Zofja, służ. 
i ul. Danielewskiego 1. 
Od ul. Danielewskiego 
47 Sobocińska Józefa, ul. Da­ 
nielewskiego 4 
Burdziak Irena, książk. 
Gembała Janina, art. dram. 
243
		

/Pomorze_005_08_260.djvu

			Rybaki 
Rynek Nowomiejski 
Junk Kazimierz, em. dyr. 
- 
Banku Pol. 
Kulerski Juljusz, dypl. in. 
mech. 
Klótzel Pelagja, służ. 
Lewandowski Wincenty, 
szofer 
Machlitowa Ludomira, b. z . 
Machlitowa Marja, naucz. 
Machlitowa Irena, urz. 
Małkowska Helena, służ. 
Masłowski Władysław, 
urz. pry w. 
Hr. Moszyński Jan, ziem. 
Hr. Mniszech Aleksander, 
rolnik 
Rynduchowa Krystyna, 
emeryt, naucz. 
Ryndueh Zbigniew, naucz. 
gim. 
Stańczyk Janina, prakt. 
eosp. 
Szczerbińska Matuszyńska 
Natalja, art. dram. 
Wątorek Mieczysław, art. 
Wątorek Marja, art. dram. 
dram. 
Dr. Wiszniewski Jerzy, sę­ 
dzia apel. 
Wiszniewski Zbigniew, apl. 
sąd. 
Wiszniewska Krystyna, 
naucz. gimn. 
Witczak Jan, służ. 
Wojewódzki Kazimierz, 
urzędnik 
Zarębski Józef, kucharz 
49 Walkowski Józef, kupiec 
Bernolak Seweryn, urz. p . 
Cegielski Stanisław, emer. 
podof. 
Felski Kazimierz, szewc 
Grzesik Walerja, emeryt. 
Halski Eugenjusz, sędzia 
Knof Juljanna, bez z. 
Kwaśniewska Stanisława, 
służ. 
Stendel Weronika, bez z. 
Stendel Agnieszka, krawc. 
Stendel Józef, kupiec 
Stendel Anna, bez z. 
Szturmowska Marja, ślus. 
Ułanowski Bolesław, czel. 
murarski 
Ułanowska Marja, bez z. 
Walkowski Jan, rolnik. 
51 Majewska Gertruda, ulica 
Rybaki 53/55 
Bukiewiczowa Julja, bez z. 
Bukiewiczówna Wanda, 
naucz. 
Domański Jacek, inż. urz. 
państw. 
Grigorjew Konstanty, urz. 
pryw. 
Jerzykowska Franciszka, 
służ. 
Krienke Gustaw, kapitan. 
Krienke Kurt, piekarz 
Krienke Erich, handlowiec 
Kruk Teofil, kupiec 
Laurentowski Czesław, 
drogerz. 
Lubomski Jerzy, podróż. 
Martynow Gabrjel, urzęd. 
pryw. 
Michalska Zofja, służ. 
Słuszkówna Laura, książk. 
Schoeneich Wanda, bez z. 
Swirska Kazimiera, bez z. 
Thielmann Władysław, 
podróż. 
Thielmann Bogdan, prakt. 
53/55(55a i b) Majewska Ger­ 
truda, bez z. 
Bohdanowicz Franciszek, 
emeryt, urz. państw. 
Karasiowa Wanda, emeryt. 
Kranz Helena, służ. 
Dr. Krysiński Andrzej, le­ 
karz nacz. Wydz. wojew. 
Kiwała Kazimierz, oficer 
Krawczyk Michalina, b. z . 
Krawczyk Adam, niech, 
szofer 
Krawczyk Roman, szofer 
Lemke Bernard, em. naucz. 
Lewandowski Ludwik, 
ksiażk. 
Lewandowski Antoni, fryz. 
Meinhard Adela, bez z. 
Mielicki Stefan, kup. podr. 
Maślak Józef, naucz. gim. 
Strudziński Stanisław, 
urz. P. P. 
57 Mazurkiewicz Wincenty i 
Florentyna, ul. Kościu­ 
szki 9 
Behr Jakób, adwokat 
Białecki Bolesław, rob. 
Cieślikowski Zygmunt, na­ 
uczyciel 
Florer Roman, emer. ofic. 
Gniadówna Wiktorja, nau­ 
czycielka 
Gumiński Stanisław, oficer 
Jankowski Michał, szofer 
Kasicka Anna, emer. 
Kwiatkowska Teresa, b. z . 
Lewandowski Kazimierz, 
Marcinkowska Irena, urz. 
Nowakowski Witold, kom. 
P. P. 
Olszewski Kazimierz, kow. 
Pieprzycka Kazimiera, sł. 
Poehłopień Magdalena, 
służ. 
Dr. Rogowski Kazimierz, 
lekarz 
Ruszkowski Bolesław, do­ 
zorca parku miej. 
Sawicka Helena, służ. 
Skórzewska Rozalia, g09p. 
Skrocka Rozalja, bez z. 
Wiesiołowski Adolf, oficer 
Wiesiołowska Ludwika, 
bez z. 
Zawadzka Marja, gosp 
59 Wohlgemuth Teodor, b. z . 
Sroka Wincenty, kupiec 
Ablewicz Józef, handlów. 
Adm. Klimczewski Henryk 
kupiec 
Sawicki Aleksander, rob. 
Scheer Jadwiga, urz. nryw. 
Szwiec Józef, kupiec 
Tylicka Konstancja, służ. 
Zabaryło Michał, urz. pr. 
Rynek Nowomiejski 
(od ul. Św. Jakóba do 
ul. Krzyżackiej) 
1 Czehakowa Pelagja, bez z. 
Dębowski Bolesław, uczeń 
kraw. 
Finc Rozalja, służ. 
Filipski Ignacy, maszyn. 
Guz Benedykt, krawiec 
Lendzion Antoni, m. kraw. 
Lendzion Anna, akuszerka 
Leśniewski Feliks, kupiec 
Niklewicz Helena, bez z. 
Ołosiówna Helena, kupc. 
Ołoś Franciszek, kup. 
Ołoś Józef, pom. kup. 
Ołoś Franciszek, górnik 
Pronobis Bronisław, urz. 
Sobolewski Feliks, urz. 
Tretkowski Alfons, urzęd. 
pryw. 
Zmura Stefan, emeryt 
Zmura Pelagja, eksp. 
Wesołowska Walerja, służ. 
Węgierski Wiktor, kraw. 
Woźniak Bolesław, urz. 
i ul. Św. Jakóba 21 
2 Chojnacki Hieronim, właś. 
hotelu 
Baran Józef, portjer 
Barańska Leokadja, bufet. 
Czechowska Marja, bez z. 
Czechowska Marta, krawc. 
Hemes Bronisław, kupiec 
Kicińska Aniela, służ. 
Kucharska Marja, pokój. 
Łęcka Bolesława, gosp. 
Trocha Tadeusz, podof. z . 
3 Koerner Teodor, Mołewice 
pow. Wąbrzeźno
		

/Pomorze_005_08_261.djvu

			Rynek Nowomiejski 
Rynek Nowomiejski 
Adm. Matejewska Anasta­ 
zja, bez z. 
Filipski Feliks, 
Grzelachowski Antoni, roi. 
Matejewska Teresa, bez z. 
Matejewska Konstancja, 
bez z. 
Stemkowa Rozalja, gosp. 
Włoch Jadwiga, kupcowa 
Woźniak Krystjan. b . urz. 
miejs. 
4 Thomas Oskar, Gdańsk 
Ekowski Edward, admin., 
Mostowa 23 
Bełtowski Dr. Mieczysław, 
wet. Wojew. 
Czarnecki Zygmunt. kup. _ 
Mężnicki Witold, dzienni* 
karz 
Rost Albin, współwł. fabr. 
5 Browar Toruński Tow. Ak. 
ul. Browarna 5 
Chodkowski Bolesław, rest. 
Domżalska Józefa, służ. 
Hryniewicz Jadwiga, służ. 
Janca Kazimierz, dyr. bro­ 
waru 
Lewicka Stanisława, b. z . 
Puchalski Jan, urz. miejs. 
Rutkowska Jadwiga, ucz, 
kup. 
Rutkowski Władysław, 
urz. Elektr. 
Rutkowski Kazimiera, biu- 
ralista 
Stefańska Franciszka, b. z . 
Stefańska Janina, b. z . 
Stefański Edmund, urzęd. 
państw. 
6 Gmina kośc. Św. Jakóba 
Kozłowski Leon, ks. dziek. 
Klasa Cecylja, gosp. 
7 Treichel Jan, restaurât. 
Czarniak Stanisław, kup. 
Chojnowska Magdal., służ. 
i ul. Brow. 12 
(od ul. Krzyżackiej do 
ul. Królowej Jadwigi) 
8 Jakóbczak Kazim., restaur. 
Jędrzejakówna Anna, kuch. 
Majewski Jan, art. 
Nowakowski Leon, handl. 
Rutkowska Józefa, poko­ 
jowa 
Ilebcnstreit Mieczysław, 
art. mal. 
Tarkowska Konstancja, 
służąca 
i ul. Krzyżacka 2 
9 Tausch Karol, tokarz 
Beim Ignacy, emeryt 
Biberstein Zawadzka Wła­ 
dysława, naucz. muz. 
Tausch Eryka, biural. 
Tausch Elze, ucz. handl. 
10 Falarski Stefan, kupiec 
Radaike Wiliam, kupiec 
Białkowska Irena, służ. 
Bojanowska Kazinrsłużąc 
Heise Paweł, drogerz. 
Krause Ernest, ucz. droger 
Klin Alfons, książk. 
Maćkowska Katarzyna, 
bez z. 
Maćkowska Helena, naucz. 
Stern Frieda, bez z. 
11 Kalitzki Izydor, bez z 
Adasiewicz Fryderyk, nau­ 
czyciel gimn. 
Bruszewski Zdzisław, ofic. 
Bmszewska Olga, urz. 
Behlau Berta, bez z. 
Cywiński Feliks, oficer 
Döring Rudolf, fryzjer 
Frankowski Wacław, prze­ 
mysłowiec 
Formanowicz Marjan, kup. 
zboż. 
Gadomski Jan, rob. 
Hinz Berta, bez z. 
Kasprzewski Władysław, 
kupiec 
Kasprzewska Kornelja, 
bez z. 
Kate Józef, urz. pryw. 
Katarzyński Jan, handl. 
Kulesza Walerja, bez z. 
Kulesza Julja, biural. 
Kulesza Władysław, cu­ 
kiernik 
Lenartowska Helena, bez z. 
Leinwoll Hersch, krawiec 
Leinwoll Marjan, krawiec 
Marciszewski Józ., krawiec 
Olszta Leon, kolejarz 
Rutkowska Joanna, retu- 
szerka 
Śliwiński Roman, pom. kup. 
Sztern Hersch, pośrednik 
Sztern Jankiel, pom. kup. 
Ziemkiewicz Marja, służ. 
Zimmermann Leon, pom. 
kraw. 
12 Hoffmann Edmund, m. cu­ 
kierniczy 
Bielanowska Jadwiga, służ. 
Grześkowiakówna Maria, 
wychowaw. 
Gołkowska Pelagja, kuchar. 
Hoffmann Jan, rolnik 
Miszke Bronisław, cukierń. 
Nowak Józef, goniec 
Olszewski Ludwik, uczeń 
cukierń. 
Skrzypski Franciszek, ucz. 
cukierń. 
Wolny Stanisław, urzędn. 
pryw. 
Zawadzki Józef, post. P- P . 
13 Jakób Ryszard, wejście tyl­ 
ko do apteki 
i ul. Król. Jadwigi 1 
(od ul. Królowej Jadwigi do 
ul. Sukienniczej) 
14 Kryn Teofil, Chrobrego 11, 
wejście tylko do składu 
i kina i ul. Prosta 2 
od ul. Prostej 
15(13) Halberg Szulim, kupiec 
Gackowska Marta, służ. 
Halberg Abraham, kupiec 
Owczarski Adam, fryzjer 
Pomeranc Hennoch, kupiec 
Pomeranc Benjamin, kraw. 
Pomeranc Łaja, krawcowa 
Pomeranc Jakób, krawiec 
Srebrnik Hennoch, kupiec 
16(14) Jankowski Jan, kupiec 
Ciechanowska Weronika, 
bez z. 
Felski Józef, kupiec 
Kampert Maksymilian, ko­ 
lejarz 
Kielichowska Bronisława, 
gosp. 
Maciejewski Bronisław, ko­ 
lejarz 
Sikorska Helena, służ. 
Sowińska Władysława, służ 
17(15) Cech Murarski 
Wegener Erwin, cukiernik 
18(16/17) Kowalewska Helena, 
bez z. 
Chojnacki Władysław, kup. 
Dębek Stanisława, gosp. 
Dębska Marja, służ. 
Depczyński Antoni, naucz 
Dr. Jaworowicz Antoni, 
lekarz 
Konkolewska Helena, urz. 
pryw. 
Konkolewska Kazimiera, 
urz. pryw. 
Kowalewski Zenon, kupiec 
Kowalewski Teodor, stolarz 
Malinowska Bronisława, 
służ. 
Mańkowski Władysław, 
kupiec 
Meyza Bernard, kupiec 
Pęski Jan, lekarz wojsk. 
Staśkiewicz Teofil, linoty- 
pista 
Szapański Władysław, den­ 
tysta 
Wesołowska Aniela, służ. 
Wojcieszkiewicz Anna, służ 
245
		

/Pomorze_005_08_262.djvu

			Rynek Nowomiejski 
Rynek Staromiejski 
19(18) Hanert Franicszek, 
m. blach. 
Dąbrowski Maksymil.ian, 
stolarz 
Domański Franciszek, rys 
ttchn. 
Fischer Natalia, bez z. 
Hanert Ryszard, blach. 
Kwiatkowska Teofila, 
bez z. 
Langner Roman, handl. 
Schwarz Hans, cukiernik 
Wilczyńska Leokadia, b. z . 
20(19) Delikat Łucja, bez z. 
Schiffer Henryk, inż. elek. 
21(20) Spadkob. Siedrung 
Admin. Zube Jan 
wejście tylko do składu 
i ul. Sukiennicza 1 
od ul. Sukienniczej 
i od ul. Św. Katarzyny 
(od ul. Sukienniczej do 
ul. Św. Jakóba) 
22(21) Skarb Państwa D. O. K . 
Nr. VIII 
i ul. Św. Katarzyny 15 
23(22) Spadkobiercy Schneider, 
Niemcy 
Adm. Wegner Paweł, kup. 
Kawecka Wiktorja, wych. 
Krajnik Franciszek, kraw. 
Michalska Irena, modniar. 
Meclewski Tadeusz, techn. 
dent. 
Ziembińska Joanna, knpe. 
Żmudziński Stanisław, 
woźny 
24(23) Borkowski Paweł, prze­ 
mysłowiec 
Barałkiewicz Julja, kupc. 
Błaszkiewicz Helena, służ. 
Furmańska Katarzyna, 
kucharka 
Fhiele Hulda, służ. 
Krynicka Józefa, naucz. 
Liebner Gertruda, służ. 
Tyralski Jan, rob. 
Wasiołek Stanisłnw, prak. 
handl. 
Wasiołek Czesław, prakt. 
handl. 
-T hiele Hulda, służ. 
25(24) Dr. Prowe Franciszek, 
emeryt, dyr. gimn. 
Beszczyński Władysław, 
woźny 
Cechowska Anna, służ. 
Fellner Hans, naucz. gimn. 
Galewski Leon, kupiec 
Katafias Władysław, prze­ 
mysłowiec 
lirowe Fryderyk, pom. h . 
Sonnenberg Berta, służ. 
Schroder Łeokadja, kraw. 
26(25) Budziński Wojciech, k. 
Braun Franciszka, bez z. 
Cegielska Jadwiga, służ. 
Drygalska Janina, biural. 
Drygalski Michał, rob. 
Drygalska Rozalja, eksp. 
Kierska Henryka, naucz. 
Możej ko Edward, m. szew. 
Możejko Michał, szewc 
Owczarek Walerjan, kraw. 
27(26) Winiarski Czesław, Łu­ 
bianka p. Toruń 
Adm. Winiarski Przemy­ 
sław, ul. Krzyżacka 4 
Belchnerowski Bronisław, 
handl. 
Brunsch Aleks, urz. pryw. 
Dałkowski Ludwik, kupiec 
Guzicki Franciszek, m. ma­ 
larski 
Grabowski Alfons, asyst, 
poczt. 
Nichnerowicz Bronisław, 
krawiec 
Paschke Marja, bez z. 
Winiarska Paulina, bez z. 
i ul. Szpitalna 10 
28 Gmina Ewang., ul. Różan- 
na4 
Rynek Staromiejski 
(od ul. Szerokiej do ul. Różanej) 
1 Gmina m. Torunia 
Ratusz 
2 Robakowski Józef, mająt. 
Pruski pow. Działdowo 
Sicwert Michał, admin. ul. 
Żeglarska 31 
i ul. Żeglarska 31 
3 Heininger Alfred, Rynek 
Starom. 4 
Bandurski Walerjan, bla­ 
charz 
Zembrzycka Walerja, prac. 
4 Heininger Alfred, aptek. 
Borkowski Franciszek, 
rzeźnik 
Borkowska Helena, sprząt. 
Heininger Lothar, aptek. 
Rosińska Marja, gosp. 
Słowiński Zygfryd, rest. 
5 Szmit Albert, ul. Konop­ 
nickiej 13 
Berger Leon Adam, dyr. 
pryw. Szkoły Handl. 
Bcrgerowa Karola, dent. 
Dr. Van Huellen Adolf, le­ 
karz 
Jabłoński Piotr, kupiec 
Kicińska Walerja, służ. 
Kotarska Helena, bez z. 
Magdziarek Helena, służ. 
Nasierowski Eugeujusz, 
bez z. 
Sądecki Alojzy, rob. 
Sawicki Józef, wł. autodor. 
Trzcińska Zofja, bez z. 
Zielińska Marta, kuch. 
6 Gmina m. Torunia 
Dwór Artusa 
Witek Łucjan, dzierż, rest. 
Kłosowska Marja, służ. 
Myszka Justyna, służ. 
Osowska Weronika, służ. 
Pietrzak Józefa, służ. 
Pacholczyk Walerja, służ. 
Schaeffer Małgorzata, 
praczka 
7 Skarb Państwa 
Urząd Skarbowy 
8 Rucki Franciszek, m. rzeź. 
Chmarzyńska Elżbieta, ucz. 
sklep. 
Dziewulski Leon, rzeźn. 
Gwizdałówna Adela, ucz. 
sklep. 
Gwizdała Konrad, cz. rzeź. 
Kreczman Władysław, ucz. 
Karpus Walerja, ucz. skl. 
Kajut Józefa, gosp. 
Reichert Maks, kupiec 
Rogowski Jan, rzeźnik 
Rogowski Czesław, czelad. 
rzeźn. 
Sitniewski Kazimierz, ucz. 
rzeżn. 
9 Lcwinson Emilja, Niemcy 
Adm. Bączkowski Stanisł. 
m. piek. 
Bączkowska Wanda, naucz. 
Koehalski Feliks, czeladn. 
piek. 
Kraskę Alma, naucz. 
Maćkowiak Zofja, służ. 
Piotrowska Kunegunda, 
cksped. 
Siemianowski Flarjan, 
cz-el. piek. 
11 Michałkowa Helena, ulica 
Mickiewicza 18 
Angowski Antoni, kuśnierz 
Fedczuk Katarzyna, poń- 
czoszarka 
Gromke Robert, urz. kol. 
Jurek Marjan, urz. sąd. 
Klimaszka Ernst, kupiec 
Kowalska Agnieszka, krw. 
Lewandowska Marta, służ. 
Talkowski Władysław, ku­ 
śnierz 
Wojciechowska Halina, 
bez 2. 
246
		

/Pomorze_005_08_263.djvu

			Rynek Staromiejski 
Rynek Staromiejski 
12 Zawiślewska Emilja, b. z . 
Brończyk Klara, bez z. 
Bibik Kazimierz, zegarm. 
Bibik Stanisław, ucz. zeg. 
Czerwiński Stefan, ślus. 
Czerwiński Aleks, m. szew 
Jastrzębska Marta, bez z. 
Łęgowski Franciszek, 
m. 
kraw. 
Łęgowski Antoni, cz. kraw. 
Melchiorówna Jadwiga, sł. 
Piotrowski Zygmunt, ucz. 
kraw. 
Pokoiska Marja, bez z. 
Pokój ski Konrad, ucz. złot. 
Vauk Karol, sługa ratusz. 
Zawiślewski Karol, kupiec 
13 Zielińska Marta, ul. Św. 
Ducha 20 
weiście tylko od składu 
i ul. Św. Ducha 20 
(od ul. Różanej do ul. Panny 
Marji) 
14 Ewang. Gmina kośc. 
kościół 
i ul. Różanna 2 
15(13) Skarb Państwa 
Dyrekcja Poczt i Telegraf. 
Chmielewska Aniela, służ. 
Chmielewska Anna, służ. 
Niezieliński Tadeusz, dyr. 
Urzędu poczt. 
Sokołowski Andrzej, dyr. 
Urzędu Telegraf. 
16(14) Seidlerowa Władysława, 
kupcowa 
Burotek Józef, czel. optyk 
Czajkowska, wł. jadł. 
Gronkowska Teofila, służ. 
Rynglewska Joanna, b. z . 
Szczeciński Lech, kupiec 
Turostowski Bronisław, 
kupiec 
17(15) Wakarecy Karol, ulica 
Chełmińska 6 
Durmowicz Bronisław, lek. 
dentysta 
Olszewska Władysława, 
prasown. 
Olszewska Antonina, prac. 
apt. 
Templin Teodor, prak. ap 
Wojciechowski Stefan, ap. 
i ul. Panny Marji 1 
(od ul. Panny Marji do 
ul. Chełmińskiej) 
18(16) Gmina kośc. P . Marji 
Bucholz Bruno, ucz. cuk. 
Borys Helena, kupc. 
Hass Jadwiga, biural. 
Heyserówna Marja, eksp. 
Jaworski Franciszek, kol. 
Jankowska Leokadja, bez z. 
Kuskowa Halina, prac. me- 
reżek 
Korzeńska Marja, bufet. 
Klejnowska Teofila, służ. _ 
Kruger Maks, wł. cukierni 
Łyskowski Wojciech, kup. 
Peczonka Józef, bez z. 
Przybyszewska Franciszka 
służ. 
Rajca Jakób, urz. skarb. 
Reding Roman, pom. cuk. 
Schmidt Charlotte, bez z. 
Sawińska Anna, bez z. 
Schmidt Friedrich, u. cuk. 
Śmigielski Władysław, apł. 
sąd. 
Sobera Henryk, ucz. cuk. 
Wałdowska Joanna, służ. 
Wiśniewska Wiktorja, kup. 
Wykrzykowska Anna, gos. 
19(17) Spadkob. Beyer 
Adm. Bembanowska Ana­ 
stazja, ul. Most Pauliń- 
ski 1 i Schneider Aurora 
ul. Szewska 6 
Dąbrowska Róża, gab. kos. 
Godziewski Józef, komom, 
miejski 
Kannenberg Jan, mot. trm. 
Kopp Leopold, książk. 
Kopp Bronisława, wł. skl. 
Stutterheim Karol, bural. 
Stutterheim Marja, właśc. 
składu kapel. 
Wróblewska Helena, nau. 
20(18) Eisenhardt Jan, ortop. 
Braehaniec Franciszek, 
stołowy 
Dobrzyńska Józefa, bufet. 
Eisenhardt Helmuth, prak. 
apt. 
Eisenhardt Elze, biural. 
Jankiewicz Helena, bez z. 
Kochański Wiktor, kowal 
Kwella Władysław, ślus. 
Lesiński Konstanty, rob. 
Łosiński Aleksy, pom. kup. 
Liwkowski Stanisław, han­ 
dlowiec 
Lewandowski Bernard, rob. 
Raniszewski Franciszek, 
rob. 
Stawski Henryk, handl. 
Szarszewski Bernard, ucz. 
murarski 
Szarszewski Jan, rob. 
Warych Ewa, bez z. 
Warych Antonina, posług. 
Wielgoszewska Marta, b. z . 
21(19) Sadowski Władysław, 
wł. hotelu 
Aszyk Andrzej, bez z. 
Łazarska Helena, eksp. 
Makowska Cccylja, służ. 
Merchlewicz Anna, eksp. 
Pocie rznicki Władysław, 
dzierż, restauracji. 
Ruszkowski Czesław, urz. 
pryw. 
Stefańska Helena, bez z. 
Wiśniewska Franciszka, 
pokój. 
Włoch Adam, stoł. 
Żurawska Marja, kuch. 
22(20) Rohloff Ludwik, ul. Ró­ 
żanna 3 
Bulińska Joanna, bez zt 
Chmieliński Władysław, 
urz. państw. 
Drecki Józef, archyt. bud. 
Iwański Ludwik, rob. 
Iwański Bronisław, rob. 
Iwański Bolesław, rob. 
Iwański Jan, rob. 
Iwański Ludwik, rob. 
Lasecka Eleonora, eksp. 
Michałek Jan, kupiec 
Mańkowska Józefa, gosp. 
Rakowska Teofila, bez z. 
Rakowska Władysława, 
bez z. 
Stencel Felicja, bez z. 
Stencel Franciszek, ogród. 
Ullas Tadeusz, urz. Fund. 
Bezrob. 
Wierciszewski Wacław, 
handl. 
Wojciechowski Jan, dozór. 
ustępów 
23(21) Spadkob. Hesse Klary 
Adm. Hesse Walter, ulica 
Sobieskiego 72 
Jankiewicz Jan, teeh. den. 
Grzsszkowski Hilary, urz. 
państw. 
Kolter Marjanna, służ. 
Ludwiczak Kaźmiera, bur. 
Merdas Hieronim, zaprz. 
rew. ks. 
Słodowiczówna Marjanna, 
modystka 
Sobieśniewski Mieczysław, 
ucz. ślus. 
Wróblewska Helena, biur. 
Zalewski Józef, muzyk 
Zalewska Anna, muzyk. 
Żymiński Hieronim, mistrz 
malarski 
Żymiński Benedykt, ucz. 
malarski 
Żymińska Wiktorja, masz. 
Żymińska Helena, maszyn. 
24(22) Barańska Emma, ul. Po­ 
niatowskiego 1 
247
		

/Pomorze_005_08_264.djvu

			Rynek Staromiejski 
Ścieżka Szkolna 
Kortylak Stanisława, służ. 
Starzyński Wacław, kup. 
Szwaba Stefan, ucz. handł. 
Szwaba Antoni, bez z. 
Szczepski MaksymUjan, 
urz. P . Iz. Roln. 
25(23) Mallon Maksymilian, 
kupiec 
Kiihn Elise, bez z. 
Mallon Karol, kupiec 
26(24) Jankowska Bronisława, 
ul. Mickiewicza 63 
Czachla Jan, post PP. 
Lemke Marta, bez z. 
Pieczul Maria, bez z. 
Schmidt Joanna, kupe. 
Szuper Aleksander, urzęd. 
rachunk. 
Witkowski Jakób, oficer 
wejście tylko od składu 
27(25) Jankowska Bronisława, 
ul. Mickiewicza 63 
wejście tylko od składu 
i ul. Chełmińska 1 
od ul. Chełmińskiej 
i od ul. Szewskiej 6 
(od ul. Chełmińskiej do 
ul. Szerokiej) 
28(26) Jasiński Ignacy bez z. 
Andrzejewska Zofja, bez z. 
Grześkiewicz Anna, służ. 
Jakubowski Ludwik, adm. 
„Dnia Pomór." 
Kozak Michał, oficer. 
Patrycy Wiktor, redaktor 
i ul. Szewska 27. 
Piotrowski Korwin Włady­ 
sław, oficer 
29(27) Łyczywek Anna, b. a . 
Czarnocki Stefan, budown. 
Kasprzak Józef, 
majster 
wojsk. 
Lewandowska Felicja, b. z . 
Matkowska Cecylja, służ. 
Pliszczyńska Apolonja, sł. 
Warszewski Edward, apl. 
sąd. 
Warszewski Sobiesław, ze- 
cer 
Wiśniewski Józef, drukarz 
30(28) Hamerski Cyryl kupiec 
Hamerski Franciszek, ul. 
Mickiewicz 67 
Affeldtowa Augustyna, 
bez z. 
Affeldt Irena, krawc. 
Affeldt Klara, biural. 
Affeldt Łucja, kasjerka 
Bendowska Franciszka, 
bez z. 
Czachla Idzi, kupiec 
Jankowski Franciszek, 
urz. bank. 
Konieczny Czesław, kupiec 
zboż. 
Łangowski Władysław, 
urz. wojsk. 
Opatecka Stanisława, służ. 
Schubert Bruno, asyst. p . 
31(29) Miłowska Wanda, 
ul. 
Mostowa 18 
Koczorska Gertruda, służ. 
Ludwicka Aurelja, hafc. 
Szefler Edward, łiandl. 
32(30) Zawadzki Aleksander, 
kupiec 
Zawadzka Marja, b. z . 
33(31) Kordes Frytz i Willy, 
Niemcy 
Adm. Grześkowiak Woje. 
Rynek Starom. 34 
Baran Mieczysław, urzędn. 
skarb. 
Grześkowiak Edmund, 
kupiec 
Wierzbowska Konstancja, 
pokojowa 
Wopp Antonina, kuch. 
34(32) Kordes Frytz i Willy: 
Niemcy 
Adm. Grześkowiak Woje. 
kupiec 
Grześkowiak Zofja, bez z 
Zalewska Wanda, służ. 
35(33) Firma J. M. Wendisch 
sukces. 
Golińska Stefanja, służ. 
Kłos Juljan, magazynier . 
Kłos Edward, biural. 
Schröter Ludwik, kier. fir. 
„Wendisch" 
Tomczyk Juljan, magaz. 
36(34) Kopp Leon, kupiec 
Beckenstein Werner, pian. 
Bogacka Anna, biural. 
Budzyński Władysław, 
eksp. 
Drewienka Helena, bez z. 
Hufnagel Anatol, proku­ 
rent 
Śledzianowski Aleksander, 
piek. 
Śledzianowski Konrad, fo­ 
tograf 
Starybrat Anna, gosp. 
Taulitz Mieczysław, b. z . 
Ziółkowska Pelagja, naucz, 
pryw. 
37(35) Kopp Leon, Rynek Sta­ 
romiejski 36 
38(36) Polska Sp. Bata, Kra­ 
ków 
Adm. Ferfecki Oskar, 
Janiszewska Anastazja, 
kucharka 
Jurdziak Stanisław, m. sz. 
Marciniak Antoni, druk. 
intr. 
Nędza Wojciech, pom. kup. 
Radaike Wiliam, kupiec 
39(37) Wiśniewska Wiktorja, 
Rynek Starom. 18 
wejście tylko od składu 
Ścieżka Szkolna 
(od ul. Lubickiej do Winnica) 
1 Zduński Bronisław, 
ul. Lubicka 26 
i ul. Lubidka 26 
2 Krzyżyński Stanisław, ul. 
Lubicka 24 i ul. Lubicka 24 
3(4/6) Zduński Bronisław, ul 
Lubicka 26 
Lewandowski Bronisław, 
rob. 
Osiński Michał, cieśla 
Ostrowski Jan, rob. 
Ostrowski Marjan. malarz 
Ostrowski Józef, kupiec 
Ostrowski Atojzy, rob. 
Przyziolkiewica Piotr, rob. 
Przyziołkiewicz Cecylja, 
rob. 
Przyziolkiewica Bronisław, 
stolarz 
4(3) Katarzyńska Marta, b. z . 
Dłużniewski Władysław, 
mistrz krawiecki 
Echaust Józefa, bez z 
Echaust Marja, naucz. 
Echaust Józef, urz. państw. 
Karaszewski Wiktor, rzeźn. 
Katarzyńska Marja, bez z. 
Maciejewska Bolesława, 
bez z. 
Singer Kazimierz, oficer 
Schullzowa Stanisława, b. z- 
5(2) Kubacka Walerja 
Admin Pawski Konstanty 
Brążkiewica Juljanna, rob. 
Baedeker Karol, handlów. 
Gabriel Bernard, rob. 
Kalinowski Stanisław, rob. 
Kalinowski Leon, wodniak 
Lebowski Jan, rob. 
Lebowska Gertruda, eksp. 
Lefoowska Helena, eksp. 
Macierzyński Fefflks, szyper 
Macierzyński Tadeusz, urz. 
miejski 
Macierzyńska Janina, 
szwaczka 
Macierzyńska Bronisława, 
ochroniarka 
Macierzyńska Marja, 
szwaczka
		

/Pomorze_005_08_265.djvu

			Ścieżka Szkolna 
Sienkiewicza 
Majewski Marcin, kolejarz 
Rybicki Maksymiljan, 
mistra szewcki 
Szachta Franciszek, emer 
Szachta Małgorzata, rdb. 
Szachta Jadwiga, krawc. 
Skulski Bernard, kolejarz 
Wiśniewski Franciszek, 
ślusarz 
Wiśniewska Helena, rob. 
6 (1) Orłowski Anastazy, emer. 
Buczkowski Leon, blacharz 
Frydrychowicz Edward, 
ipodof. zaw. 
Lewandowski Antoni, rob. 
Sobacki Bolesław, kier. szk- 
WituJski Ksawery, urz. 
7 Janiszewski Władysława 
i Stefanja 
ul. Winnica 23 
i ul. Winnica 23 
8 Olkiewicz Józef, ul. Win» 
nica 21 i ul. Winnica 21 
Sienkiewicza 
(od dl Bydgoskiej • 
do ul. Balonowej) 
1 Jabłoński Władysław, 
Ameryka 
Admin. Pironobis Andrzej 
Sienkiewicza 3 
Bober Józef, palacz 
Depa Zofja, służąca 
Hoffman AJifred, urz. 
Krupecki Jan, stoi. 
Małkowski Franciszek, 
malarz 
Ryniec Jan, rob. 
Rogowska Florentyna, 
bez zawodu 
Rogowska Emiija, urz. 
Sobczak Wojciech, krawiec 
Sobczak Antoni, urz. 
bankowy 
Sukro Kurt, malarz 
Vogel Klara, sekr. 
Wiese Gertruda, emer. 
Zkwadzka Leokadja, 
urzędniczka 
i ul. Bydgoska 72 
2 (Bydgoska 70) Ollech 
Ignacy, ul Sienkiew. 4 
Kenig Wacław, inż. 
Liersch Anna, siostra mił. 
Liebert Wacław, dyr. 
fabryki gazomierzy 
Langowska Weronika, 
kucharka 
Narłoch Marta, służąca 
Wardaliński Franciszek, 
robotnik 
i ul. Bydgoska 70 
3 Jabłoński Władysław, 
Ameryka 
Admin. Pronobis Andrzej, 
em nauczyciel 
Ozablewska Stanisława, 
bez zawodu 
Czarnik Jan, urz. skarb. 
FigJleflsWa Anastazja, służ. 
Jopkiewicz Amelja, b. z . 
iKosicki Henryk, oficer 
Kwiatkowska Marja, służ. 
Lipski Damian, sekr. 
miejski 
Majewski Zygmunt, książ. 
Rybicka Rozalja, służ. 
Walczak Stanisława, kup. 
4(2) Ollech Ignacy, kupiec 
Adamczyk Zofja, bez z. 
iLamgnerówna Franciszka, 
gospodyni 
5 Dłuszozakowslki Konrad, 
i bez zawodu 
Gehrke Karol, bez zaw. 
Gazdówna Apolonja, służ. 
Murawska Wallerja, eksp. 
Mielnicki Wacław, m. 
szewiski 
Skrzypek Władysław, inż. 
Pom. Izby Roln. 
Wierzchowski Franciszek, 
	
			

/Pomorze_005_08_266.djvu

			Sienkiewicza 
Sienkiewicza 
Kaznowski Stefan urz. 
państwowy 
Orgacka Monika, sluiż. 
Pietrykowski Tadeusz/, 
sędzia okręgowy 
Wojciechowska StanipŁ, 
służąca 
,13 'Dr. Przewoski, Chełmża, 
Rynek 12 
Ćwikliński Michał, czel. 
r-zeźnickj 
Hensel Otto, kupiec 
Piepka Robert, murarz 
Radomski Janusz, naucz. 
Siejka Stanisław, naucz. 
Siekierówina Janina, rob. 
drukarska 
Szubert Feliks, kołodziej 
Waśkowska Helena, urz. 
państwowa 
Waśkowska Franiszka, 
krawcowa 
Zaleski Bernard, naujz. 
gimnazjalny 
14 Szwengrub Juljanna, ul. 
'Lindego 16 
Mejza Antoni, drukarz 
Szwengrub Eryk, 
radjotechnik 
i ul. Mickiewicza 69 
15 Idziak Józef, Piotrków 
Adm. Trzosowski Józef, 
'werkmistrz 
Cyflłlanadze Agnieszka, 
bez zawodu 
Czarnecka Krystyna, kuch. 
Doktor Elżbieta, bez z. 
Harwot Karol. inż. bud. 
Jankowska Stanisława, 
służąca 
Mackiewicz Bogna, b. z . 
Nestorowicz Łucjan, oficer 
Trzosowski Bernard, 
formiarz 
Trzosowski Alojzy, urz. 
bankowy 
Wierzbowski Ignacy, kup. 
Wołkowicka Wiera, naucz. 
prywatna 
Wierzbicka Zofja. bez z. 
Dr Woyda Stanisław, 
adwokat 
16 Kozłowski Władysław, 
Ameryka 
Adm. Mamela Fran., 
ul. Sienkiewicza 19/21 
Bąbel Franciszek, 
kuchmistrz 
Częcko Marja, urz. 
Fonrobert Janina, b. z . 
Ferroni Wiktorja, akusz. 
Feronni Adolf, urz. państ 
i ul. Mickiewicza 92 
Jaraczewski Zenon, 
handlowiec 
Jędrych Władysław, chor. 
zawodowy 
Nalaskowski Jan, zegarm. 
Pietrzak Helena, krawc. 
Paszkiewicz Zygmunt, 
ipodof. zaw. 
Skąpski Jan, handlów. 
Skąpski Wincenty, urz. 
państwowy 
Skąpski Leon, pom. kraw. 
Skąpska Zofja, eksp. 
Schaefer Klara, bez z. 
Taffel Teodor, kup. 
Taffel Mieczysław, rys. 
litograf ictzny 
Wysocki Euzeb., chor. 
zawodowy 
Wagner Józef, kup. 
Ziółkowski Bolesław, urz. 
Zakaszewski Florjan, 
podof. zaw. 
17 Rucki Franciszek, Rynek 
Staromiejski 8 
Lipska Stefanja, bez z. 
Majda Stefan, urz. Wojew. 
Roszkowski Franciszek, 
czel. ślus. 
Wiśniewski Mikołaj, unz. 
miejski 
i ul. Mickiewicza 71 
od .ul. .Mickiewicza 
18 Kłosowski Nikodem, b. 'Z. 
Albrecht Stefan, urz. 
Fund. bezrobocia 
Albrecht Marja, urz. 
Andrzejewska Marja, art. 
Baroz Maksymiljan, rob. 
Białkowski Franciszek, 
pom. handl. 
Breańska Marja, em. 
nauczycielka 
Dekowski Zygmunt, bank 
Geizel Teodor, ślus. 
Kisielewski Stanisław 
handlowiec 
Krobski Stanisław, kupiec 
Kuflawska Marja, bez z. 
Kulawski Walerjan, handl. 
Kulawska Zofja, urz. pań. 
Konwent Helena, bufet. 
Marciniak Michał, szofer 
Machówna Marja, naucz. 
Nachtmann Roman, emer. 
kolejarz 
Szełomow Mikołaj, bez z. 
Slawniewicz Bronisława, 
gospodyni 
Sikorska Anna, bez zaw. 
Żuchliński Jan, rob. 
19/21 Mamela Franciszek, 
bez zawodu 
Busch Ferdynand 
modelista 
Guliński Stanisław, oficer 
Frank Feliks, rob 
Jankowski Stanisław, 
pod. zaw. 
Kwoka Marja, kuch. 
Kucharski Józef, kolejarz 
Kucharska Izabela, kraw. 
Leiser Moryc, kupiec 
Sielecki Stefan, biural. 
Smiglewska Helena, 
emeryt 
Wyligatska Marja, rob. 
Wojciechowski Wacław, 
Wika Stanisław, kupiec 
krawcowa 
- 
i ul. Mickiewicza 94/96 
20 Wodzińska Helena, b. z . 
Borzeszkowska Józefa, 
kasjerka kolej. 
Dąbrowski Ignacy, b. z . 
Dąbrowski Stanisław, 
nauczyciel 
Figas Wojciech, kond. 
tramwajowy 
Górecki Adam. naucz. 
Kwiatkowska Teresa, b. z . 
Marciniak Walenty, 
podof. zawodowy 
.Marciniak Andrzej, ślus. 
Musińska Tekla, bez zaw. 
Płocharska Janina, biural. 
Piekarska Joanna, posług. 
Pietruska Wanda, emer. 
Pietruska Helena, bez z. 
Peszozyński Bolesław, 
podof. zaw. 
Pawłowska Zofja, kuch. 
Talaśka Antoni, urz. 
prywatny 
Tomaszewski Antoni, 
podof. zawodowy 
Wiwatowska Helena, 
krawcowa 
Wiwatowska Michalina, 
prasowaczka 
Winiarski Czesław, kup. 
Zakrzewski Ignacy, tm. 
stolarski 
22 Krogh Adolf, Warszawa, 
ul Wspólna 10 
Adm. Makowski Józef, 
Słowackiego 59 
Cebula Marcin, podof. 
zawodowy 
Dubieiski Jan, urz. P . laby 
RoHniczej 
Drzewuski Ludwik, urzęd. 
Górne Rozalja, bez z. 
Górne Bronisław, b. urz. 
skarbowy 
Kasprzak Roman, przem. 
250
		

/Pomorze_005_08_267.djvu

			Sienkiewicza 
Sienkiewicza 
Kasprzak Romana, naucz. 
Krokos Jerzy, inż. urz. 
Wojew. 
Nowack; Mikołaj, kol. 
Orzechowska Marja, 
nauczycielka 
Schmidt Anna, bez z. 
Zakrzewska Marja, służ. 
i ul. Słowackiego 87 
23 Zeńozak Hieronim, 
Puławy Młp. 
Adim. Erhardt Franciszek, 
inadkom. P. P. 
Adamczyk Wiktorja, służ. 
Ozosnyk Katarzyna, 
służąca 
Deszberg Kazim., em. 
oficer 
Fitkowska Janina, naucz. 
Głowacki Marjan, handl. 
Gorczyński Bronisław, 
murarz 
Hellebrand Jan, kupiec 
Kowalik Wiktor, oficer 
Kowalska Marja, służ. 
Kowalewska Anna, gosp. 
Meller Anna, gosp. 
Milkamanowicz Francisz., 
rolnik 
« 
Osowska Walerja, pok. 
Pietraszewski Eugenjusz. 
oficer 
Rybicki Franciszek, oficer 
Sierpińska Franciszka, 
służ. 
Superczyńska Jadwiga, 
praczka 
Superczvńska Irena, pras. 
Wiese Ludwik, rob. 
Wiese Jan, kowal 
24/28(26) Gmina m. Torunia 
Elektrownia Miejska 
Kubera Jan, m. maszyn. 
Stachowski Feliks, 
elektromonter 
Stachowski Bolesław, m. 
ślusarski 
Stachowski Henryk, 
urz. Elektrowni 
Stachowski Tadeusz, urz. 
Swiechowkiz Katarzyna, 
bez zawodu 
Strzeszyński Jan, bez zaw. 
Szatkowska Joanna, b. z . 
i ul. Słowackiego 94/96 
i ul. Gen. Bema 128/130 
25 Żak Rozajla, bez zawodu 
Fenski Czesław, pom. 
ślusarski 
Żak Jan, mosiężnik 
29(27/29) Deuter Alfred, 
Niemcy 
.Adm. Brie Karol, cieśla 
Armknechit Jan, ślusarz 
maszynowy 
Borowska Marja, emeryt. 
Brix Alfons, elektromonter 
Buszyńska Monika, urz. 
wojewódzka 
Cyrocka Łucja, służ. 
Czaja Franciszek, kupiec 
Czaja Helena, kupcowa 
Dąbrowski Stanisław, 
radca wojew. 
Grabowska Zofja, bez z. 
Grabowska Kazimiera, urz. 
Grabowska Eugenja, urz. 
Gardzielewska Genowefa, 
•urz. prywatna 
Hinz Marceli, emer. 
Hardt Edmund, ucz. ślus. 
Kamiński Józef, kupiec 
Kopecki Kazimierz, inżyn. 
elektr. 
Loryński Władysław, stoi. 
Meyka Anna, służ. 
Popławska Jadwiga, urz. 
Pęcherski Józef, naucz. 
Pisarczyk Klemens, kier, 
biur. Elektr. 
Solarczyk Władysław, urz. 
telegr. 
Stiirmer Emil, mularz 
Stiirmer Hugo, stolarz 
(i ul. Koszarowa) 
30/32 (38) Skarb Państwa, Se. 
minarjum Naucz. Męskie 
Gierszewski Józef, naucz. 
Semin. 
Jabczyński Stefan, woźny 
Janczewska Aleksandra, 
służąca 
Madejówna Franciszka, 
służ. 
Orłów Mikołaj, naucz. Se» 
min. 
Palacz Marja, służ. 
Piotrowska Helena, gosp. 
Targowski Tomasz, dyr. 
Semin. naucz. m . 
Wicher Magdalena, służ 
Wojda Józef, woźny 
Ks. Zaremba Feliks, kate. 
cheta sem. 
(i ul. Gen. Bema 129/131) 
31/33 Skarb Państwa 
Koszary Zamojskiego 
Gorczyński Eustachy, ofic. 
Fortunka Leon, chor. 
Jackowiak Marcin, podof. 
zaw. 
Kluj Franciszek, podoficer 
zaw. 
Kościółek Tomasz, chor. 
zaw. 
Kostek Franciszek, kap. 
Królikowski Jan, podofic. 
zaw. 
Modrzejewski Jan, podofic. 
zaw. 
Majewski Stanisław, podof. 
zaw. 
Musioł Alojzy, podof. zaw. 
Osuch Józef, podofic. zaw. 
Piotrowska Marja, bez zaw. 
Sroka Stefan, podof. zaw. 
Tadrowski Bronisław, pod. 
oficer zaw. 
Wierzbicki Piotr, podoficer 
zaw. 
Zaleska Rmilja, bez zaw. 
(i Koszarowa 2/6) 
(Juljana Fałata 3/9) 
34 (40) Gmina m. Torunia 
Pomorska Izba Rolnicza 
35/37 Koszary Prądzyńskiego 
Babicz Jan, podof. zaw. 
Blezień Michał, podof. zaw. 
Borowiak Stanisław, podof. 
zaw. 
Burjan Zbigniew, chor. 
Bilek Sławomir, oficer 
Baranowski Piotr, podofic. 
zaw. 
Czamański Stefan, podof. 
zaw. 
Ciesielska Leokadja, bez z. 
Choładce Walerjan, oficer 
Dobień Stanisław, podof. 
zaw. 
Frydel Adam, oficer 
Groblewski Jakób. dozór, 
koszar 
Groblewska Teodozja, urz. 
Gustowski Antoni, oficer 
Gładziak Stanisław, służ. 
Grześkowiak Stanisław, 
podof. zaw. 
Haenel Edward, podofic. 
zaw. 
Haenel Franciszka, biural. 
Heler Władysław, oficer 
Jachowski Maksymiljan 
podofic. zaw. 
Jankowski Józef, oficer 
Kraska Franciszek, podof. 
zaw. 
Moźlarek Marjanna, bez z. 
Kraczkiewicz Kazimierz, 
lekarz 
Kulesza Mieczysław, pod. 
oficer zaw. 
Kamforowski Józef, podof. 
zaw. 
Lemanowicz Franciszek, 
podof. zaw. 
Łaciński Antoni, podofic. 
zaw. 
251
		

/Pomorze_005_08_268.djvu

			Sienkiewicza 
Składowa 
Jaruga Kazimierz, podof. 
zaw. 
Lisowski Władysław, pod» 
oficer zaw. 
Łojasiewicz Stanisław, of. 
Łysoń Władysław, podof. 
zaw. 
Malinowski Teodor, podof. 
zaw. 
Mroczyńska Marta, książk. 
Madejski Marjan, oficer 
Mazurek Czesław, oficer 
Marchlewska Leokadja, 
służ. 
Martynowski Wacław, ofic. 
Madejska Marta, handl. 
Manikowski Marjan, oficer 
Niechwiadowicz Piotr, 
podof. zaw. 
Mikulski Michał, oficer 
Nakwaski Włodzimierz, of. 
Osmański Zygmunt, podof. 
zaw. 
Pawlęty Jan, podof. zaw. 
Plewa Paweł, chor. 
Piasecka Jadwiga, naucz. 
Piasecki Jan, oficer 
Pytlówna Agnieszka, służ. 
Puczkowska Eugenja, służ. 
Pendias Jan, oficer 
Paszkiewicz Witold, oficer 
Piórkowski Roman, podof. 
zaw. 
Ratajska Teresa, bona 
Stachura Józef, podof. zaw. 
Reje Alfred, podof. zaw. 
Szafrańska Józefa, bez z. 
Schulz Marja, służ. 
Swierzyński Józef, oficer 
Sikorski Sylwester, podof. 
zaw. 
Woloszyk Jan, podof. zaw. 
Wiśniewski Teodor, chor. 
iWolszlegier Jan, oficer 
Zwoliński Józef, podof. 
zaw. 
Zimorski Jan, podof. zaw. 
Frieman Nikodem, oficer 
i ul. Jana Fałata 4/6 
36(42) Gmina m. Torunia 
Dom św. Józefa 
Bałchowska Marjann, b. z . 
Czajkowska Anna, bez z. 
Cichomska Katarzyna, b. z . 
Cywińska Agnieszka, b. z . 
Donarska Helena, b. z . 
Diirel Teodora, bez z. 
Głowacka Marjanna, służ. 
Grelewicz Weronika, b. z . 
Gołębiewski Michał, b. z . 
Hoioszczyńska Marjanna, 
bez zawodu 
Jeszke Rozalja, b. z . 
Jairuszewska Franciszka, 
bez zawodu 
Gardzielewski Michał, 
bez zawodu 
Kelch Paulina, bez zaw. 
Kruszewska Władysława, 
bez zawodu 
Krzyżykowska Katarzyna, 
bez zawodu 
Kossmanm Józef, bez zaw. 
Kochańska Teofila, b. z . 
Konieczka Marjanna, b. z . 
Kurowski Aleksander, 
bez zawodu 
Lewandowski Bronisław, 
bez zawodu 
Lewandowska Helena, 
Marchlewska Józefa, b. z . 
Markuszewska Apolonja, 
Mełnicka Małgorzata, b. z . 
Mielcarski Franciszek, b. z . 
(bez zawodu 
Nowak Wigarda, 
siostra przełożona 
Olszewska Katarzyna, 
bez zawodu 
ObermiiUer Franciszka, 
bez zalwodu 
Parchyta Aniela, b. z . 
Pępkowski Michail, b. z . 
Poznańska Elżbieta, b. z . 
Piątkowska Juljanna, b. z . 
Piekarczyk Józefa, b. z . 
Radziszewska Luiza', b. z . 
Rumiński Antoni, b. z . 
Rosińska Marja, b. z . 
Różycka Katarzyna, fo. z . 
Rutkowska Wiktorja, 
ibez zawodu 
Sobota Marja, bez zaw. 
Sierawskj Jan, bez zaw. 
Schröter Helena, b. z . 
Tille Franciszka, b. z . 
Troka Dig.na, siostra zak. 
Volgmatnn Käthe, b. z . 
Wamatowska Marjanna, 
bez zaw. 
Wiśniewski Aleksander, 
bez zawodu 
Wiśniewski Franciszek, 
bez zawodu 
Werner Helena, b. z . 
Wiśniewski Józef, b. z . 
Zielińska Katarzyna, b. z . 
38(44) Gmina m. Torunia 
Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Pom. 
Maślamkiewicz Paweł, 
woźny 
Maślankiewicz Pawel, 
ślusarz 
q 
39(49a) Korecki Mpreeli, 
ceramik 
Kotecki Aleksander, biur. 
GCropiński Bernard, pom. 
szewski 
Tomaszewska Janina, b. z . 
Woźniak Antoni, szewc 
40/42 Skarb Państwa, 
Seminarjtum Naucz. 
Żeńskie 
Eckmanowa Marja, dyr. 
Sem. Żeńskiego 
Borucki Stefan, wiz. szkol. 
Borucka Wanda, kreśl. 
techm. 
Bukarska Marjanna, gosp. 
Dzikowska Stanisława, służ 
Eckmann Jan, naucz. 
Goniszewska Weronika, 
służąca 
Główczyńska Stanisława, 
bez zawodu 
Kairczyńska Anna, bez z. 
iKs. Karczyński Alojzy, 
katecheta 
Klatknwiska Zofja, gosp. 
Klatkowski Bolesław, urz. 
państwowy 
Ludwiszewiski Józef, ucz. 
fryzjerski 
Ludwiszewski Józef, 
niż. funk. państw. 
Małisa Władysława, służ. 
Dr. Pollak Michał, urz. 
państwowy 
Rafalska Stefanja, służ. 
SwitaJiski Edmund, woźny 
Switalski Jan, fryzjer 
Szymanowska Anna, służ. 
Zakrzewska Anna, kuch. 
Zgoda Wanda, służ. 
Ziiz Olga, służ. 
i ul. Balonowa 2/4 
41 (49) Skarb Państwa 
'Dworzec Toruń Zach. 
Gołaszewski Jam, rob. 
Syrocki Arkadjusz, urz. 
kolejowy 
Wasielewski Fran., 
zawiad. stacji kol. 
Wiśniewska Franciszka, 
.bez zawodu 
Składowa 
(Od SZOSY Chełmińskiej 
do ul. Składowej). 
1/3 Skarb Państwa, 
Składnica D. O. K. 8 . 
i Szosa Chełmińska 35 
2/6 Cierpiałkowski Paweł, 
Sz. Chełmińska 37 
i ul. Sportowa 16 
i uł. Szosa Chełmińska 37 
5 Kaiun Fritz, 
plac 
252
		

/Pomorze_005_08_269.djvu

			Składowa 
Słowackiego 
7 CierpiaWcowski Paweł i 
Konstanty, Sz. Chelmiń* 
ska 37 
(pdac 
i ul. iStportowa 14 
Słowackiego 
(Od Czerwonej drogi 
do ul. Reja). 
1 Gmina m. Torunia 
iplac niezabudowany 
i Czerwona Droga 17/19 
2 Czachowski Tadeusz, Sz. 
'Chebninska 103 
Wejście z ul. Czenw. Dr. 
i Czerwona Droga 21. 
3/11 Sądecki Lambert, ul. Mi» 
.ckiewioza 6/8 
ogród i garaż 
4(2) Doerfferowa Zofja, ul. 
Moniuszki 25 
Doerffer Marjan, adwokat 
i notarjusz 
Kubicka Zofja, kuch. 
Otto Leokadja, służ. 
6(4) Gornig Gustaw, 'rolnik 
Neske Marja, bez z. 
Wardeńsk> Janusz, rysów. 
Wamka Gertruda, biural. 
8(6) Hintze Karol, ogrodnik 
Curtze Gertiruda, bez z. 
Hauff Lina, służ. 
Krajewski Leon, ucz. ogr. 
Witkowski Jan, ucz. ogr. 
10/18(8/10) Grosser Anna. ul. 
Mickiewicza 18 
Dobrowolski Stanisław, 
urz. miejska 
Hermann Augustyn, bez z. 
Jabłoński Ludwik, fryz. 
Krajewski Jan, ogrodnik 
Ofoerkiewicz Edmund, 
ogrodnik 
i ul. Moniuszki 22/30 
13/17 (Mickiewicza 16) Krauze 
Marja i Stahnke Augusta 
Mickiewicza 10/16. 
plan niezabudowany 
i ul. Moniuszki 14/20 
19/21 (15) Grosser Anna. ulica 
Mickiewicza 18 
Bender Wincenty, urz. woj. 
Buyko Bolesław, kom. PP . 
Dąbrowska Helena,' służ. 
Fałkowska Leokadja, rob. 
Falkowski Ksawery, rob. 
Geringer Jan, chorąży 
Głębocka Kazimiera, kor. 
Gęstwicki Feliks, emeryt 
Gęstwicki Bruno, art. mai 
Gęstwicki Feliks, art. mai. 
Gęstwicki Leon, naucz. 
Gęstwicki Witold, Tadjot. 
Heinrich Antoni, em. oficer 
adwokat 
Janik Marja, urz. poczt. 
Jankowski Władysław, doz. 
miejski 
Jasiewicz Marjan, urz. kol. 
Dr. Jezierski Franciszek, 
Kopcewicz Franciszka, 
służ. 
Linda Marta, kuch. 
Materna Jan, rob. 
Materna Walerja, rob. 
Materna Stanisława, rob. 
Pakuła Stanisława, służ. 
Petrykówna Petronela, 
bona 
Rutkowska Aleksandra 
Sarnowski Alfons, woz. 
zaw. 
Senkowska Agata, gosp. 
Dr. Seydlitz Mieczysław, 
wicewojewoda 
Zakrzewski Mikołaj, nacz. 
Wydz. Wojew. 
Ziółkowska Zofja, służ. 
i ul. Moniuszki 29 
20/32 Grosser Anna, ul. Mickie» 
wicza 18 
plac niezabud. 
i ul. Moniuszki 31/39 
23/27 (17) Jędryca Andrzej, ul. 
Słowackiego 29 
plac niezabud. 
29 (19) Schmidt Stanisław, bu» 
downiczy 
Jendryca Andrzej, kupiec 
Kaczmarek Władysława, 
służ. 
Kaszubowski Antoni, rob. 
31/33 Gmina miasta Torunia 
plac niezabud. 
i ul. Matejki 36 
34/40 (14) Lipińska Stanisława, 
ul. Chełmińska 5 
Broese Rudolf, czel. rzeźn 
Głodek Marja, bez z. 
Głodek Zofja, biural. 
i ul. Matejki 38/46 
35 (21) Krugłowski Konstanty, 
art. dram. 
Przybysz Rozalja, gosp. 
i ul. Matejki 35 
37/45 Gmina m. Torunia 
lasek 
42 Smolny Stefan, inps. bud. 
Sawicka Wiktorja, służ. 
Szymkowiak Zygmunt, urz. 
pryw. 
Węcek Weronika, służ. 
i ul. Matejki 37 
44 18/20) Zaremba Bolesław, 
aptekarz 
Strzelecka Helena, kuch. 
46 Krieger Stefan, inż. mech 
radca bud. 
47 (19) Gmina m. Torunia 
schronisko obyw. 
Bartel Angela, bez z. 
Beyer Anna, bez zaw. 
Czarnecka Leokadja, b. z . 
Dorszewska Władysława, 
bez zaw. 
Ferrari Klara, bez zaw. 
Fredrich Karolina, bez z. 
Gude Marja, bez zaw. 
Girand Jadwiga, bez. z . 
Gehrman Helena, bez zaw. 
Grunwald Emma, bez zaw. 
Hiige Augusta, bez zaw. 
Hoppe Anna, bez zaw. 
Hellwig Olga, bez zaw. 
Hirsch Małgorzata, bez z. 
Hanke Anna, bez zaw. 
Hass Ida, bez zaw. 
Janson Klara, bez zaw. 
Kelch Anna. bez zaw. 
Kamulla Antoni, bez zaw. 
Kamulla Antonina, bez z. 
Kinowski Stanisław, b. z . 
Kasprzewski Jan, woźny 
Kasprzewska Rozalja, b. z . 
Loch Elza, bez zaw. 
Lange Anna bez zaw. 
Miiiler Ida, bez zaw. 
Plantz Marta, bez zaw. 
Poitz Marta, bez zaw. 
Rux Adolf, bez zaw. 
Schmidt Marja, bez zaw. 
Salzbrun Olga, bez zaw. 
Thomas Minna, bez zaw. 
48 (22) Linowski Konrad, urz. 
kraj. 
•Błoch Franciszek, kup. 
Błoch Karol, kup. 
49 Gmina m. Torunia 
plac niezabud. 
i ul. Konopnickiej 30/34 
50 (24) Spadkob. Nowaka 
od ul. Konopnickiej 
51 (25) Jankowska Bronisława, 
Mickiewicza 63 
Brohm Marja, naucz. pryw. 
Jeske Choiński Maurycy, 
grafiksdinotypista 
Jaworski Wacław, urz. sąd. 
Jaworski Jan, rektyfikator 
Jaworska Zofja, eksp. 
Jankiewicz Cezary, urz. P . 
Izby Roln. 
Kierzkowska Prakseda, 
służ. 
Dr. Kołaciński Ignacy, lek. 
wojsk. 
Mosińska Helena, służ. 
Owczarek Michał, złotnik 
Rożek Karol, oficer 
253
		

/Pomorze_005_08_270.djvu

			Słowackiego 
Słowackiego 
Tomaszewski Władysław, 
urzędn. państw. 
Tomaszewska Łucja, naucz. 
Tarszykowska Marta, b. z . 
Wernerowski Jan, stoł. 
Wróblewska Marja, bez z. 
Ziemnicki Franciszek, 
agronom 
i ul. Konopnickiej 31 
52 (26) Różański Jan, przemysł. 
Standowska Ludwika, b. z . 
Szur Zofja, bez zaw. 
53 (27)Junkowa Lucyna, ul. 
Rybaki 45 
Affelt Jan, chorąży 
Chmielecki Stefan, urzędn. 
P. St. Ub. 
Grzęda Edmund, kupiec 
Guziński Piotr, urz. woj. 
Guzińska Irena, urz. pryw. 
Głowacka Apolonja, służ 
Karbowski Hubert, urz. 
Elektrowni 
Kaczorowski Czesław, 
nadkom. P . P. 
Lewandowski Bronisław, 
st. przód. P. P . 
Majewski Maksymiljan, 
bez zaw. 
Makasewicz Julja, bez zaw. 
Paprotny Bolesław, urz. 
państw. 
Pokuc'ńska Józefa, służ. 
Pułkowski Telesfor, urz. 
Wojew. 
Raczkowski Teodor, urz. 
Rutkowska Władysława, 
służ. 
Templin Elżbieta, służ. 
Widugier Edward, inż. 
most. 
Woroniec Józef, naucz. 
54 (28) Wagner Bronisław, urz. 
Star. Kraj. 
Górka Benedykta, służ. 
Kalinka Stanisław, oficer 
55 (27a) Junkowa Lucyna, ul. 
Rybaki 45 
Aleksandrzak Bronisław, 
techn. dent. 
Arcimowicz Wirginja, urz. 
Arcimowicz Olgierd, oficer 
Lekarska Juljanna, służ. 
Dąbrowski Jan, urz. bank. 
Krause Otto, ślus. 
Kwiatkowski Mieczysław, 
naucz. gim. 
Ługowski Jan, podróż. 
Łukowska Marja, naucz. 
Makowski Eugenjusz, ofic. 
Marchewicz Walerja, służ. 
Nadolska Zofja, urz. sąd. 
Szewczyk Marja, naucz. 
Tołwińska Jadwiga, biural. 
Wiens Elżbieta, bez zaw. 
Ziółkowski Andrzej, naucz. 
56/62 Gmina m. Torunia 
lasek 
57 (29) Makowski Józef i Cze* 
sława, ul. Słowackiego 59 
Buhrmeister August, bez z. 
Grzechowiak Antoni, biur. 
Grzechowiak Marja, krawc. 
Grzechowiak Antoni, ślus. 
Kurpińska Leokadja, b. z . 
Mazurkiewicz Wita, krawc. 
Napierała Roman, urz. cel. 
Osmólski Stanisław, szofer 
Runowski Marjan, mierni. 
czy meljor. 
Specyalski Roman, miern. 
meljor. 
Szreter Aleksander, druk. 
Szczepaniak Ludwik, kup. 
Szymański Adolf, blacharz 
mech. 
Scheffs Leokadja, bez zaw. 
Weroczy Helena, emerytka 
Wiorowski Franciszek, urz. 
państw. 
Wegner Anna, bez zaw. 
59 (29a) Makowska Czesława, 
bez zaw. 
Makowski Józef, sekr. Zw. 
Wł. Nier. 
Bielicki Franciszek, post. 
P. P. 
Dębiński Franciszek, szofer 
Gardzielewski Leon, b. z . 
Jabłonowski Feliks, murarz 
Jabłonowski Bron., mech. 
Jastrzębski Franciszek, of. 
Kurpiński Jakób, bez zaw. 
Kurpiński Antoni, bez zaw. 
Kochanowski Jan, urzędn. 
państw. 
Nowak Jan, st. przód. PP . 
Sawicki Bronisław, stoł. 
Sikorska Anna, bez zaw. 
Sikorska Zofja, biural. 
Sikorska Anna, biural. 
Słowiński Roman, funkcj. 
miejski 
Starczewski Bruno, mech. 
Sassowska Marjann, bez z. 
Talaga Marcin, rob. 
Zengierski Jan, maszyn. 
Zengierska Emma, biural. 
Zengierska Gertruda, eksp. 
61 (31) Daleszyński Stanisław, 
Chełmża 
Admin. Jurkiewicz Zygm. 
malarz 
Błocki Stanisław, muzyk 
Charzecki Mieczysław, 
podoficer zaw. 
Czołgowski Józef, urzędn. 
państw. 
Drążkowska Franciszka, 
bez zaw. 
Fałkowska Joanna, emer. 
Głowacki Jan, rob. 
Gołaszewski Władysław, 
stoł. 
Godlewski Władysław, of. 
Kraska Wanda, bez zaw. 
Karasiewicz Genowefa, 
rob. 
Karasiewicz Marjanna, b. z . 
Katryński Edmund, m. ślus. 
Kozłowski Józef, szofer 
Lindner Wanda, rob. 
Myszka Franciszek, st. 
pocztyljon. 
Piasecki Antoni, urzędnik 
państw. 
Preiss Stefan, asyst, poczt. 
Szpadzińska Marja, kuch. 
Stawicki Jan, linotypista 
Studniarski Wacław, urz. 
państw. 
Steppa Mikołaj, emeryt 
Steppa Alfons, biural. 
Szarafiński Paweł, monter 
lotn. 
Teege Franciszek, em. urz. 
poczt. 
Teege Artur, mech. 
Teege Teresa, rob. 
Wamka Antoni, rob. 
Więckowska Helena, bez z. 
Więckowski Stanisław, of. 
Widner Jan, biural. 
Wyczyński Feliks, ślus. 
63 (31a) Fabiszewska Wienczy» 
sława, kup. 
Barczykowska Marta, urz. 
P. Izby Roln. 
Budzyńska Anna, emer. 
Budzyńska Helena, urz. 
Star. Kraj. 
Danielecki Stanisław, em. 
insp. rybacki 
Danielewiczowa Zofja, b. z . 
Dobrowolska Jadwiga, em. 
Dobrowolski Leon, handl. 
Hincówna Walerja, służ. 
Kwiatkowska Helena, urz. 
poczt. 
Lubierski Józef, technik 
meljor. 
Lupa Józef, oficer 
Paprocka Paulina, bez zaw. 
Szadurski Zygmunt, inż. 
P. Izby Roln. 
Wiśniewska Prakseda, bona 
Wojciechowski Tadeusz, 
urzędnik państw. 
Zaremba Władysław, urz. 
Banku Polskiego 
i ul. Lindego 18 
64 (38) Schoenhoffer Karol, inż. 
miern. 
254
		

/Pomorze_005_08_271.djvu

			Słowackit„ 
Słowackiego 
Porzyńska Klara, służ. 
Schoenhoffer Karol, pom 
droger. 
65 (33) Chwastek Antoni, ul. 
Bydgoska 96 
Białkowska Aniela, bez z. 
Chodorowski Alojzy, m. 
stoi. 
Czarnecki Edmund, zboż. 
Czarnecka Jadwiga, eksp. 
Czarnecki Józef, em. urz. 
poczt. 
Czarnecka Marta, książk. 
Ferber Antoni, pom. handl. 
Fijuth Łucjan, oficer 
Gerhardt Emil, urz. poczt. 
Jankowski Franciszek, b. z . 
Kiedrowska Bronisława, 
gosp. 
Kukliński Władysław, urz. 
Elektr. 
Lutobarska Stanisława, 
służ. 
Nogajski Alfons, książk. 
Paczkowska Anna, bez z. 
i Lindego 19 
66/76 Gmina m. Torunia 
lasek 
67 (35) Finger Paweł, bez zaw. 
Brdysowa Jadwiga, bez z. 
Czarnecki Franciszek, nau« 
czyciel 
Hoffmann Franciszek, urz. 
Kasy Ch. 
Hermanowska Eugenja, 
urz. bank. 
Ilermanowski Józef, książ* 
kowy. 
Hinz Bruno, pocztyljon 
Jagielski Wincenty, druk. 
Klemp Józefa, urz. miej. 
Kowalski Franciszek, ogr. 
Kozłowski Maksymiljan, 
podof. zaw. 
Lubiszewski Jan, m. szkl. 
Laks Franciszek, fryzjer 
Loriński Franciszek, cieśla 
LoTiński Ludwik, handl. 
Misiaczyk Bartłomiej, em. 
Misiaczyk Jan, ślus. 
Misiaczyk Józef, elektrom. 
Misiaczyk Agnieszka, biur. 
Misiaczyk Franciszka, biur. 
Maliszewski Jan, woźnica 
Pika Anastazy, rob. 
Parylowski Karol, emeryt 
Szwank owski Antoni, pod» 
urz. poczt. 
Świst Antoni, post. PP. 
Stachowicz Leokadja, rob. 
Wiśniewska Irena, kolport. 
gazet 
Wieland Józef, rob. 
Zalewski Szymon, m. lak. 
69 (37) Wojciechowska Melan. 
ja, bez zaw. 
Cieślińska Franciszka, 
naucz. 
Jeziorska Annna, naucz. 
Wojciechowski Jan, em. 
71 (37a) Golus Franciszek, Go. 
lub 
Burdówna Stanisława, urz. 
telegr. 
Felski Jan, kond. kol. 
Grafenfels Ludwik, urz. 
państw. 
Grządziela Franciszek, 
prac. poczt. 
Krukowski Kazimierz, urz. 
państw. 
Łazówna Anna, urz. telegr. 
Osiński Alfons, ślus. 
Pawlikowski Roman, urz. 
zakł. hygj. 
Rogalski Walenty, stoi. 
Rogalska Katarzyna, b. z . 
Reich Anna, bez zaw. 
Stańczuk Edward, oficer 
Szczuciński Józef, em. urz. 
państw. 
Teutenbach Makowska 
Aniela, bez zaw. 
Templin Tadeusz, pom. 
stoi. 
Templin Wiktor, pom. ślus. 
Templin Jan. pom. fryzj. 
73 (39) Karallus Eugenja, GTÇ» 
bocin, po w. Toruń 
Gostyńska Helena, bez z. 
Głomska Marja, bez zaw. 
Konecki Antoni, podoficer 
zaw. 
Królikowska Marja, krawc. 
Kiszka Andrzej, urz. PP . 
Murawski Alojzy, listowy 
Robaszkiewicz Walenty, 
biural. 
Skrzoska Leon, rob. 
Siembit Adam, mech. 
Thrun Rozalja, modystka 
Zdrojewski Kazimierz, rob. 
75 (41) Szauer Anna, bez zaw. 
Dutkowski Czesław, stoi. 
Grabowski Stanisław, mes 
chanik 
Matecki Józef, rob. 
Migielska Marta, eksp. 
Migielska Pelagja, rob. 
Migielski Franciszek, stróż 
Sommerfeld Amalja, b. z . 
Szulc Teresa 
wejście z ul. Klonowicza 
i ul. Klonowicza 40 
77 Komorowicz Stefanja, ul. 
Mickiewicza 81 a 
wejście z ul. Klonowicza 
i ul. Klonowicza 43 
78 Bryk Stanisław, em. oficer 
Rutkowska Łucja, służ. 
od ul. Klonowicza 
79 (43) Bartel Kurt, Niemcy 
Admin. Moryksiewicz Al. 
fons, urz. poczt. 
Bartel Henryk, kapitalista 
Bartel Paulina, bez zaw. 
Baryła Stanisław, siodl. 
Bilanow Stanisław, oficer 
Brzeska Wanda, naucz. 
Borucki Konrad, cieśla 
Dondalski Marcin, woźnict 
Dondalski Bronisław, gon 
Dobucki Władysław, kraw 
Janowski Leon, czel. tok. 
Janowska Agnieszka, b. z 
Janowski Bronisław, czel. 
kraw. 
Janowska Leokadja, pom 
instrol. 
Janowski Franciszek, ucz. 
kup. 
Jaworski Jan, rob. 
Kwiatkowska Teodozja, 
naucz. gim. 
Koterba Edward, naucz. 
Minkolay Henryk, ucz. 
mech. 
Moryksiewicz Anna, urz. 
poczt. 
Muller Wilhelmina, bez z. 
Muller Marta, eksp. 
Parowicz Kazimierz, stoł. 
Pawlak Leon, naucz. 
Pollatz Anna, bez zaw. 
Pollatz Elza,-modystka 
Przewłocki Aleks., emeryt 
wojsk. 
Rabajczyk Jan, naucz. 
Skowrońska Weronika, 
kuch. 
Szczepański Franciszek, 
lak. 
Szymański Walenty, siodl., 
Tomczak Ignacy, siodlarz 
Weichert Leopold, naucz. 
Wesołowski Antoni, bilet. 
Wojciechowski Franciszek, 
rob. 
Wojciechowska Stefanja, 
krawc. 
80 Górzyński Ant., em. oficer 
Bogucka Marja, służ. 
Doroszkiewicz Marjan, 
technik dent. 
Doroszkiewicz Wanda, 
naucz. 
81 (45) Gutermann Regina, 
Warszawa, Zielna 27 
Admin. Moryksiewicz Al. 
fons, ul. Słowackiego 7< 
Arabski Jan, naucz. 
Dąbrowska Laura, bez z. 
: 
Dembek Józef. urz. Woj. 
Gałkowski Antoni, podof i 
cer zaw. 
Gutt Jan, urz. poczt. 
25
		

/Pomorze_005_08_272.djvu

			Słowackiego 
Słowackiego 
Grynicz Wiera, służ. 
Jacobi Elżbieta, aptk. 
Kuczerska Antonina, b. z . 
Kamiński Franciszek, of. 
Kalwasiński Piotr, rob. 
Kalwasiński Jan, stoi. 
Kilanowski Franciszek, 
urz. kol. 
Łaskawski Zygmunt, oficer 
Milewski Bronisław, biur. 
Maciejewski Czesław, kap. 
mar. handl. 
Ponicki Ludwik, kup. 
Podborowski Wawrzyniec, 
przód. PP. 
Rogacki Kazimierz, st. IU 
stówy 
Szpakówna Marja, naucz. 
Suchot Jadwiga, służ. 
Stasik Stanisław, kierownik 
SZICOJY 
Thiele Karol, kup. 
Tromszczyńska Eleonora, 
emer. 
Wojciechowski Jan, asyst, 
kolej. 
Wierszylło Edward, oficer 
Zawieracz Bronisław, ślus. 
83 (47) Witkowski Jan, ul. Ła« 
zienna 20 
Gruszka Jan, portjer 
Gruszka Antoni, technik 
bud. 
Gruszka Józef, ucz. lit 
Gruszka Czesława, pom. 
introl. 
Jaworska Stanisława, eksp. 
Jędrzejewska Anna, kuch. 
mistrz 
Karbowski Jan. rob. 
Laskowski Michał, kolejarz 
Lula Antonina, prasow. 
Lula Władysława, biura!. 
Liśniewicz Mikołaj, chemik 
Liśniewicz Joanna, biural. 
Leśniewski Aleksander, 
zegarm. 
Leśniewski Józef, rolm. 
Migielski Feliks, anal. 
Nowaczyk Altfons, 
uoz. kup. 
Siudowski Bolesław, rob. 
Ułanowska Stefanija, 
{książkowa 
Ułanowski Paweł, murarz 
Wiśniewski Franciszek, 
uczeń (kominiarski 
82/92 Gmina m. Torunia, 
Elektrownia 
plan 
, 
85 (49) Koch Ignacy, ul. Król. 
Jadwigi 12/14 
Chalidki Alfons, elektorom. 
Giilewiczowa Amelja, b. z . 
Gilewiczowa Halina, urz. 
bankowa 
Graibiański Ryszard, 
oficer 
Hajidamowiozowa Helena, 
bez izawodiu 
Hodbod Stefanja, em. 
Jurkiewicz Antoni, urz. 
samorządowy 
Jurkiewicz Jadwiga, 
książkowa 
Jurkiewicz Czesława, 
biuralistka 
Jiuirkiewicz Antoni, kup. 
Kolasiński Walienty, 
emeryt 
Kielma Franciszka, b. z . 
Kielima Leon, prac. Elektor. 
Linke Franciszek, 
elektnomoniter 
Mianowski Henryk, 
dekarz wojskowy 
Polirjkowsfka Naitalja, b. z . 
Pasieczyński Jan, podof. 
zawodowy 
Schariowski Maks., 
rzeźbiarz 
Swieczkowska Agnieszka, 
emerytka 
Skibiński Wacław, urz. 
pańsitwowy 
Skibińska Zofja, 
laborantka 
Więckowski Zygmunt, 
urz. samorządowy 
Wesołowski Franciszek, 
oficer 
Bejger Helena, ste. 
87 (Sienkiewicza 22) Krogh 
Adolf. Warszawa 
Adm. Makowski Józef, 
Słowackiego 59 
i u!L Sienkiewicza 22 
94/96 Gmina m. Torunia 
Elektrownia 
i ul. Sienkiewicza 24/26 
115(77) Różycka Józefa, b. z . 
Furman Franciszek, podof. 
zawodowy 
Frankowski Jan, szewc 
Ptaszyński Józef, szewc 
Pruss Zygmunt, kowal 
Racławski Bronisław, 
kond. tramwajowy 
Różycki Franciszek, b. z . 
Skowroński Jan, szofer 
i  
man, Wilno, ul. Pilsud» 
skiego 6/14 
Adm. Lewandowski Frań., 
motorniczy itramwajowy 
Jędrzejewska Anastazja, 
bez zawodu 
Jędrzejewski Jan, urzędn. 
państw. 
Krupedka Lucja, bez z. 
Krupedka Łucja, ucz. 
krawcowa 
Knupecka Helena, hafciar. 
Karaszewski Józef, rob. 
Link Gustaw, rob. 
Murawska Katarzyna, 
bez zawodu 
Migielski Jan, robotnik 
Saubryeh Edmund, rob. 
Wierzbowski Stanisław, 
konduktor tramwaj. 
123 (79b) Świątkowski Witold, 
rolnik 
Gutkowski Feliks, fcraw. 
Jasińska Leokad/ja, rob. 
Lewandowski Wincenty, 
robotnik 
Lewandowski Franciszek, 
stoi. 
Lewandowska Klara, eksp. 
Lewanidowski Aleksander, 
•robotnik 
Zakrzewska Władysława, 
bez zawodu 
124 (Kochanowskiego 19) Dost 
Marja, Niemcy 
Adm. Szupryt Jakób 
i ul. Kochanowskiego 25 
126(78) Heddebrandt Czesława. 
Sanok 
Adm. Pinsz Teofil, cieśla 
Brzeziński Sylwester, 
chorąży 
Jurkiewicz Władysław, 
malarz 
Kasprzewski Bemard, 
szeferamechamik 
Modrzewski Michał, podof. 
zawodowy 
Pinsz Helena, ekisped. 
Pirsz Jaidwiga, sksp. 
Pirsz Zygfryd, szof.amech. 
Schmidt Kazimiera, rob. 
Sedlaczkowa Zofja, 
emerytka 
i 
256
		

/Pomorze_005_08_273.djvu

			Słowackiego 
Sobieskiego 
Więdławski Franciszek, 
robotnik 
Więcławski Bronisław, 
ślusarz 
Wiejoławska Jadwiga, efcsp. 
136 (90) Szulc Adolfina, Niemcy 
Jankowski Stanisław, służ. 
Ratajczak Agnieszka, b. z . 
Walkowiak Franciszek, st. 
post. P. P. 
137(91) Śliwowski Józef, druk. 
Góralski Bronisław, podof. 
zaw. 
Krauze Józef .palacz 
Nowak Ludwik, urzędnik 
państw. 
Nehring Teodor, wojażer 
Paczkowski Kazimierz, 
dekarz 
Urbańska Marja, naucz. 
137a(91a) Ordowski Józef, 
portjer 
Dybalak Michał, urz. 
państw. 
Ordowski Wojciech, rob. 
Smykowski Walenty, 
podof. zaw. 
138(92) Zdziebłowska Kazimier 
ra, Gdynia 
Admin. Redik Barbara, 
bez z. 
Arkadjew Michał, fryzjer 
Uojn Bielawska Alicja, aTt. 
Feix Ottokar, chorąży 
Lejk Józef, podof. zaw. 
Mielnik Leopold, techn. 
instr. 
Polakowski Zygfryd, pom. 
mont. 
Redigk Jakób, post. P. P. 
Redigk Antoni, ucz. mech. 
Redigk Józef, kreślarz 
Waśniewski Franciszek, 
robotnik 
Wieki Bernard, tokarz 
Willmian Joanna, naucz. 
Wawrzyniak Elża, książk. 
Wawrzyniak Małgorzata, 
eksp. 
139 (Reja 16) Kraut Hugo, ul. 
Browarna 2 
i ul. Reja 24 
140 (94) Filarowa Aurelja, b. z . 
Dąbrowski Franciszek, 
kond. tramw. 
Filar Paweł, oficer 
Falkowski Jan, rob. 
Ignaszak Kazimierz, podof. 
zaw. 
Kurek Weronika, bez z. 
Kazanowicz Rozalja, b. z . 
Kaźmierczak Katarzyna, 
rob. 
Lewandowski Józef, nad» 
ogrodn. 
Majorowski Jan, podof. 
zaw. 
Popadyniec Piotr, tokarz. 
Rafiński Artur, uczeń ślus. 
Rafiński Aleks, leśniczy 
Skibicka Czesława, bez z. 
"Wawrzynkiewicz Włady* 
sław, podof. zaw. 
Woelk Marja, bez z. 
Wojnarowski Florjan, b. z . 
142 (96) Wojda Józef. ul. Sień* 
kiewicza 40/42. 
Fabiński Szymon, bez z. 
Fabiński Józef, podof. zaw. 
Jakubowski Władysław, 
podof. zaw. 
Kuczawska Łucja, rob. 
Lewandowski Jan, ślusarz 
Mahler Adolf,, rzeźnik 
Mahler Zygmunt, czel. śl. 
Olkowska Anna, posług. 
Potrykus Franciszek, 
podof. zaw. 
Rosenau Hulda, bez z. 
Rosenau Hans, urz. pryw. 
SieweTt Adolf, kołodziej 
Szczodrowski Benedykt. 
podof. zaw. 
. 
Wiśniewska Teresa, bez z. 
Zygmuntowicz Kazimierz, 
st. przód. P. P. 
i ul. Reja 26 
Sobieskiego 
(od ul. Chrobrego do Placu 
Fr. Skarbka). 
1 Domkę Otton 
teren niezabudowany 
2 Skarb Państwa, DOK VHI 
plac 
3/11 Gude Ernest 
teren niezabudowany 
4/8 Leutke Hermann 
10/30 Gude Ernest 
plac niezabudowany 
i ul. Pułaskiego 31/51 
13 (7) Wyszkowska Augusta, 
bez z- 
Kuligowska Berta, bez z. 
Kożej Hugo, ślusarz 
Kornatek Juljan, podoficer 
zawód. 
Kasprzewski Bernard, rob. 
Kasprzewski Bolesław, rob. 
Kosiński Hieronim, rob. 
Kosiński Edmund, ślusarz 
Kosiński Józef, ślusarz 
Mindak Michał, maszyn. 
Mindak Leon, piekarz 
Romanowski Jan, bez z. 
Romanowski Juljan, rob. 
Schwarz Otylja, rob. 
Schwarz Wilhelm, tokarz 
Schwarz Meta, ekspedj. 
Werner Piotr, rob. 
Warich Marcin, bez z. 
15 (9) Liidtke Adolf, bez z. 
Bartoszyński Jan, kolejarz 
Cichoracki Marceli, rob. 
Cichoraoki Zygmunt, biur. 
Cichoracki Edmund, goniec 
Cichoracki Wacław, goniec 
Czarnecki Antoni krawiec 
Gulczyński Jan, kolejarz 
Liidtke Fryderyk, tokarz 
Matuszak Józef, rob. 
Rutkowski Franciszek, 
blacharz 
Rychlewski Paweł, uczeń 
murarski 
Sałdecki Franciszek, kolej 
Stangricki Marjan, koleją*? 
Szedler Wojciech, formiarj 
17(11) Steffen Józef, kolejarz 
Kiełpiński Bernard, wojsk. 
Kozłowski Jan, urzędnik 
Steffen Jan. technik drog 
19 (13) Kisielewski Franciszek 
ul. Jana Olbrachta 3 
Beszczyński Franciszek, 
murarz 
Ciepły Józef, kupiec 
Ciepła Eugenja, kupcowa 
Drążkowski Antoni, rob. 
Jaworska Łucja, służąca 
Kwiatkowski Antoni, rob. 
Kaniewska Marja, kupcowa 
Kordyk Cyryl, rob. 
Sawicki Alojzy, rob. 
Sikora Filip, szewc 
i ul. Jana Olbrachta 1 
21 Słoniecki Franciszek 
i ul. Jana Olbrachta 2 
23 (15) Drzewiecki Jan, ul. So» 
bieskiego 25 
ogród 
25(17) Drzewiecki Jan, 
Dybowska Anna, warszat 
szewski 
Górska Anna, bez z. 
Górska Czesława, ekspedj. 
Górski Bernard, rob. 
Gauza Marja, robotm. 
Hoffmann Józef, czel. 
szewski 
Jaworski Mieczysław, 
pom. mont. 
Karpińska Anna, bez zaw. 
Kuczkowska Władysława, 
krawcowa 
Świerzyński Marjan, 
fryzjer 
Wiśniewski Jan, robotn. 
Wiśniewski Wacław, 
pom. handl. 
Wiśniewska Stefanja, 
bez zawodu 
Wiśniewska Zofja, bez z. 
257 
17 Księga Adresowa
		

/Pomorze_005_08_274.djvu

			Sobieskiego 
Sobieskiego 
27(19) Pępku Jadwiga, b. z . 
Cancan Janusz, książkowy 
Ciesielski Klemens, 
pom. masz. kolej. 
Ciesielski Kazimierz, rob. 
Materna Józef, rob. 
Musiał Marjan, urz. ipryw 
Molski Władysław, rob. 
Orgacki Stanisław, stróż 
Pepllau Edwarda bednarz 
Raths Emma, bez z. 
Szulc Leon, kolejarz 
29 (21) Ziółkowski Jan. 
kierownik ipociągu 
Brozdowski Witold, rob. 
Brozdowski Edmund, 
ogrodnik 
Engel Augusta, praczka 
Marchlewski Kazimierz, 
stolarz 
Przybylska Marja, bez z. 
Szymecka Ksawera, b. z, 
Szymecki Józef, ucz. stoi. 
Zander Władysław, rob. 
Ziółkowski Jan, 	
			

/Pomorze_005_08_275.djvu

			Sobieskiego 
Sobieskiego 
41(33) Paul Bronisław, b. z . 
Chojnacki Franciszek, roto. 
Chojnacka Stefanja, eksp. 
Gronkowski Feliks, 
powroźnik 
i 
Jankowski Michał, 
młynarz 
Paul Zygmunt, roto. 
Zawodniak Katarzyna, 
bez zawodu 
43(55) Neukirch Agnieszka, 
bez zawodu 
Bering Jan, robotnik 
Formella Juljan, kolejarz 
Gorlicka Joanna, bez z. 
Grubeoki Józef, biural. 
Jasińska Anna, emerytka 
Kilanowska Marja, bez z. 
Kilanowska Kazimiera, 
bez zawodu 
Kokoszyński Władysław, 
urz. miejski 
Kokoszyńska Antonina, 
bez zawodu 
Kruszewski Stefan, kol. 
Mikołajczyk Antoni, rab. 
Nałęcz Ignacy, szofer 
Nowakowski Walenty, 
kolejarz 
Olkiewicz Marjanna, rob. 
Olkiewicz Stefan, kolejarz 
Piotrowski Ignacy, bez z, 
Taterkowska Helena, fo. z . 
Pawłowska Helena, to. z . 
Palaszewska Franciszka. 
bez zawodu 
Szymborski Franciszek, 
bez zawodu 
Zawodniak Władysław, 
robotnik 
44/46 Skarb Państwa, 
iD. O. K. VIII. 
plac 
i ul. Gen. Prądzyńsk. 1 
45(37) iDobrzyński Franciszek, 
kolejarz 
Białek Franciszek, rob. 
Dobrzyński Jan, biuralista 
Dziurzyńska Michalina, 
bez zawodu 
Gornacki Franciszek, rob. 
Łuczak Michał, podaf. z . 
Urbańska Teofila, b. z . 
47.(39) Szybryczyńska Kat.. 
bez zawodu 
Bartoszyńska Barbara, 
bez zawodu 
Czołgowska Katarzyna, 
bez zawodu 
Czolgowski Władysław, 
robotnik 
Polak Stefan, ślusarz 
Palaszewska Marta, bez z. 
Palaszewskj Czesław, 
bOacharz 
Pałaszewski Edmund, 
ucz. malarski 
Rak Jóaef, 
technik młyn. 
Szubryczyński Stanisław, 
ppom. maszynisty 
Szubryczyński Bronisl., 
ślusarz 
Szubryczyński Alojzy, 
stolarz 
Szubryczyńska Bronisława, 
urz. telegraficzna 
Szubryczyńska Władysł., 
ekspedientka 
Świechocki Leon, malarz 
Wilamowicz Marjanna, 
robotnica 
Wilamowicz Franciszka, 
bez .zawodu 
Wilamowicz Jan, rob. 
Witt Helena, emerytka 
Wroński Hubert, stróż 
Zieliński Józef, rob. 
48 (10) Kopyciński Franciszek, 
ul. Sobieskiego 27 
ip ac niezabudowany 
49/51 (41) Rozynek Leon, 
emeryt wojsk. 
Grzmociński Stanisław, 
niż. funk. państw. 
.Zarembski Leon, ipodof. 
zawodowy 
50/52(14) Faleński Stanisław, 
m. piekarski 
Bociek Franciszek, piekarz 
Gołaszewski Józef, 
ślusarz 
Groszewski Franciszek, 
ucz. piekarski 
Jabłoński Antoni, czet. 
piekarski 
Janiszewska Marjanna, 
bez zawodu 
Kowalski Franciszek, kol. 
Kowalska Matja, eksp. 
Kowalska Weronika, 
książkowa 
Kowalska Zofja, kasjerka 
Kowalska Anastazja. Ib. z . 
Kopczyńska Marta, b. z . 
Kopczyńska Wanda, urz. 
telefoniczny 
Kopczyński Kazimierz, 
tapicer 
Kopczyński Józef, 
czel. rzeźn. 
Krzyżanowski Feliks, ucz. 
ślusarski 
Krzyżanowski Bernard, 
kolejarz 
Nasarzcwski Franicszek, 
zecer 
Petera Bolesław, ucz. 
piekarski 
Sawicka Franciszka, b. z . 
Sawicki Stanisław, rab. 
Szraimowski Kazimierz, 
ucz. piekarski 
Solecka Łucja, służąca 
Wiśniewski Leon, roto. 
«(43) Cyrantowski Jam, 
ślusarz maszynowy 
Buntkowska Marta, b. z . 
Buntkowska Monika, 
krawcowa 
Cyrankowski Leon, ślusarz 
Ławiński Kazimierz, 
emeryt wojskowy 
Strzałkowska Marja, 
krawcowa 
Strzałkowski Karol, rob. 
Sikorska Pelagja, rob. 
Sikorska Kaźmiera, rob. 
drukarska 
Wiśniewski Wincenty, 
funkcjonarj.usz poczt. 
Wojciechowski Franciszek, 
kolejarz 
54 (14a) Janiszewski Ignacy, 
m. rzeźnicki 
Borkowski Juljan, emeryt 
Blachowski Teodor, koł. 
Blachowski Heodor, 
toiurafflsta 
Lewandowkz Wacław, 
czel. rzeźnicki 
Nałęcz Marja, naucz. 
Pilarski Stanisław, urz. 
kolejowy 
Szlatikowski Bernard, 
czel. rzeźnicki 
Walisziewska Małgorzata, 
bez zawodu 
Wrzesiński Jan, rob. 
Wilangowski Apolinary, 
podof. zawodowy 
Wojnowski Kazimierz, 
biuralista 
Woźniewska Aimalja, 
służąca 
Zubkowski Stanisław, 
urz. kolejowy 
(45a) Więsek Michał, bez 
zawodu 
Dziurzyński Władysław, 
funkcjonariusz telegr. 
Fein Edward, bez zaw. 
Jarosz Jan, kolejarz 
Łączkowska Józefa, b. ż . 
Marciniak Stanisława, 
robotnica 
Opałko Augusta, rob. 
Pażysek Maciej, rob. 
259
		

/Pomorze_005_08_276.djvu

			Sobieskiego 
Sportowa 
Raczyński Antoni, rob. 
Ruliński Władysław, 
litogr. kreślarz 
Suśniak Franciszek, rob. 
Szatek Taduesz, ślusarz 
Taczkowski Władysław, 
robotnik 
Targowski Franciszek, 
rpowrożnik 
Więsek Mieczysław, rob. 
Wiśniewska Jułjanna, rob. 
Wiśniewska Rozalja, 
robotnica 
Witowski Stanisław,, 
urz. gospodarczy 
56(16) Grelewicz Stanisława, 
ul. Kr. Jadwigi 9 
Grubecki Franciszek, 
urz. ipaństwowy 
Krzyżanowski Józef, 
.maszynista 
Lewandowska Marja, b. z, 
Liedtke Franciszka, (b. z . 
Liedtke Zygfryd, ucz. 
kupiecki 
Michałowski Juljan, 
przemysłowiec 
Piórkowski Wincenty, 
kuchmistrz 
Szymanowska Pelagja, 
służąca 
Szymański Ignacy, rob. 
57 (45) Czyźniewski Leon, 
ul. Przy Rzeźni 48/50. 
Kempińska Anna, bez z. 
Kempiński Alfons, uczeń 
murarski 
Kempiński Bernard, mai. 
Lewandowski Władysław, 
robotnik 
Schäfer Stanisław, 
cieśla 
Świechowicz Cecylja, 
bez zawodu 
Wiśniewski Leon, rob. 
58(18) Knuth Berta, bez zaw. 
Gornacki Maksymiłjan, 
bez zawodu 
Gornacka Joanna, bez z. 
Jankowiak Stanisław, 
urz. wojew. 
Kasiprzewski Józef, 
konduktor kolejowy 
Kubiak Józefa, rob. 
Kurowski Franciszek, rob. 
Wasicki Wladvslaw, 
kond. kolejowy 
Zwierzyńska Bronisława, 
emerytka 
Zwierzyński Aleksander, 
toiuralista 
Zwierzyński Leonard, 
robotnik 
59/61 Więsek Michał, ul. So* 
bieskiego 55 
60 (20) Stahl Marta, bez zaw. 
Büttner Artur, młynarz 
Chmielarz Józef, urz. kol. 
Chmielarz Wanda, książk. 
Chmielarz Jan, handlarz 
Cywiński Kazimierz, pom. 
druk. 
Czajkowski Leonard, kole* 
jarz 
Kopacki Franciszek, rob. 
Kopacki Jan, rob. 
Kopacka Antonina, rob. 
Kopacka Helena, eksp. 
Kühn Wilhelm, robotnik 
Kryczyński Eustachy, urz. 
kolej. 
Lorenz Dyonizy, kupiec 
Neuman Jan, m. fryzjerski 
Okoniewska Lucyna, bez 
zaw. 
Radzie je wska Marjanna, 
służąca 
Stahl Rudolf, kupiec 
Tews Karol, rzeźnik 
Trienke Alfred, szofer 
Trienke Gerhard, tokarz 
Trienke Amanda, bez zaw. 
Trienke Rudi. ucz. tok. 
Tułodziecki Stanisław, ślu« 
sąrz 
Wąsik Czesław, ślusarz kol. 
Wąsik Marja, kupcowa 
Zittlau Adolf, tokarz 
60a Bending Ryszard 
plac 
62 (24) Zieliński Antoni, rob. 
Behringer Franciszek, wo« 
źny P. P. 
Behringer Jan, lakiernik 
Behringer Feliks, brukarz 
Felski Adolf, rob. 
Karaszewski Józef, bez z. 
Kwiatkowski Wacław, rob. 
Kwiatkowski Ludwik, szo» 
fer 
Kwiatkowski Franciszek, 
Kwiatkowski Józef, rob. 
Kwiatkowski Jan, rob. 
Paliwoda Władysław, rob. 
Szczotkowski Wincenty, 
stolarz 
Weiwer Marja, bez zaw. 
Weiwer Tadeusz, czeladn. 
szewski 
Winiarski Zygmunt tokarz 
Zieliński Adam rob. 
Zieliński Maksymiłjan. ma. 
larz 
Zieliński Antoni, rob. 
Zieliński Jan, rob. 
63 Chilkowski Jan, 
plac niezabud 
i ul. Żółkiewskiego 1/3 
64 (26) Lamparski Jan 
Cyrankowski Ludwik, 
monter kolej. 
Jankowski Antoni, rob. 
Kasprowicz Jan, stolarz 
Lewandowski Jan, tokarz 
Lewandowska Anna, bez 
zaw. 
Lewandowska Łucja, rob. 
Mikołajczyk Jan, bez zaw. 
Mikołajczyk Leon, uczeń 
Mikołajczyk Monika, po. 
sług. 
Norkowski Franciszek, ko. 
łodziej 
Pietrasiński Alojzy, bla« 
charz 
Pietrasiński Jan, rob. 
Sawicki Jan, prac. poczt. 
Wilamowicz Anna, bez z. 
66 Buchholz Willi 
Bucholz Maks 
plac niezabud. 
66 a Urban Dominik, em. of. 
68 Witkowski Stanisław, ma. 
gazynier 
Witkowski Zygmunt, ucz. 
ślus. 
70 (30) Kamiński Władysław 
72 (32) Gude Joanna, bez zaw. 
Heese Walter, kupiec 
Jaskuła Władysław, m. 
kowalski 
Kowalski Franciszek, 
kupiec 
Kowalski Izydor, biural. 
Marciniak Leokadja, służ. 
Pansegrau Charlotte, służ. 
74 (34) Gude Ernest 
Sportowa 
(od ul. Gen. Bema do ul. 
Składowej) 
12 Rochon Teofil 
14 Cierpialkowski Paweł. 
Szosa Chełmińska 37 
Cierpialkowski Konstanty, 
Szosa Chełmińska 37 
plac 
i ul. Składowa 7 
16 Cierpialkowski Paweł, 
Szosa Chełmińska 37 
plac 
i ul. Sz. Chełmińska 37 
i ul. Składowa 2/6 
18/22 Kaun Frytz 
plac 
19/29 Ewang. Gmina kośc. św. 
Jerzego 
cmentarz 
24 Kotecki Marceli, Szosa 
Chełmińska 
i ul. Cmentarna 34
		

/Pomorze_005_08_277.djvu

			Sportowa 
Staszica 
26/28 Żółtowski Stanisław, 
Sz. 'Chełmińska 53/55 
plac 
i ul. Cmentarna 21/29 
30/32 Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
magazyn żywnościowy 
i ul. Gen. Bema 2/16 
31/39 Gmina m. Torunia 
plac sportowy 
Średnia 
(od ul. Mickiewicza str. lewa) 
3 Beck Marja, Warszawa, ul. 
Koszykowa 11 
Adim. Przybyła Franie, 
ul. Mickiewioza 87 
tylko wjazd 
i ul. Mickiewicza 87 
Kwietniak Stefan, 
Starogard 
Kwietniak Izabela, b. z . 
Hubner Karol, robotnik 
Izdebska Rozalja, kier. 
jadłodajni 
Izdebska Władysława, 
robotnica 
Izdebski Franciszek, 
szofer 
Kowalski Franciszek, rob. 
Kowalska Joanna, rob. 
Kwietniak Konstancja, 
bez zawodu 
Lewandowski Alfons, 
goniec 
4 Mosiński Alojzy, Ibez zaw. 
Brandt Franciszek, 
podof. zaw. 
Figielski Jan, rob. 
Figielski Marceli, malarz 
Figielski Jan, ucz. mai. 
Figielska Aniela, krawc. 
Lewandowski Franciszek, 
robtnik 
Lewandowska Antonina, 
bez zawodu 
Milewski .Michał, mrz. 
cywilny 
Podgórski Ludwik, mur. 
Reinboldt Anastazy, 
podof. zaw. 
Szperliński Stefan, stoł. 
Walczyński Karol, podof. 
•zawodowy 
Wargin Paweł, kolejarz 
Wargin Aleksander, kol. 
Wargin Jan, oper. kin. 
6 Friedrich Augusta, ul. Mic» 
kiewicza 85 
tylko wjazd 
i ul. Mickiewicza 85 
Stan. Przybyszewskiego 
(Szosa od ul. Bydgoskiej do 
Kępy Wiesego). 
1 Gmina m. Torunia 
Górni' Jan. restaurator 
Trzciński Feliks, rybak 
Wiśniewski Antoni, 
pasterz 
2 .Skarb Państwa, 
iD. O. K. VIII. 
Skulinorwski Bernard, 
podof. zawodowy 
Staszica 
(od ul. Czarneckiego do ul. 
Kościuszki) 
1/3 Siedlecki Kazimierz, 
Brazylja 
Adim. Siedlecka Kktarz., 
•ul. Staszica 5 
plac niezabudowany 
2 Gmina m. Torunia 
Burmistrzak Irena, bez z. 
Białkowski Teodor, mur. 
Bajeński Roman, 
akwizytor Druk. Robot. 
Ćwikliński Jan, ara. kolej. 
Dreger Wanda, bez zaw. 
Dereziński Stefan, rob. 
Dubiński Eugenjusz, 
emeryt, podof. zaw. 
GóraJska Elżbieta, bez z. 
Jeżewski Antoni, szofer 
Jodłowska Janina, pic lęg. 
Jodłowski Wiktor, 
•urz. państw. 
Krajnik Jan, szewc 
Krajnik Bronisław, .malarz 
Krajnik Maksymiljain, 
mechanik 
Krajnik Aleksander, 
ucz. zduński 
Kojtka Altfons, 
elektromenter 
Kordziński Jan, robotn. 
Kostrzewska Wiktorja, 
(bez zawodu 
Kowalski Bronisław, rob. 
Kubica Paweł, robotnik 
Letkiewiicz Stefan, biural. 
Lis Wojciecb, urz. pań. 
Łąkowski Stanisław, rob. 
'Malkiewicz .Zenon, insp. 
rodny 
Miazgowska Genowefa, 
służąca 
post. P P. 
Pacuła Józef, urz. 
Parczyńska Marja, bez z. 
Parczyńska Leokadja, urz. 
państwowa 
Paikmowski Jan, szofer 
Piórkowski Władysław. 
robotnik 
Piotrowski Wojciech, 
post. pp . 
Radzki Władysław, rob. 
Rapecki .Zygmunt, urz. 
państwowy 
Sawicki Piotr, szewc 
Sikorski Telesfor, podof. 
zawodowy 
Szkulmowska Herminja, 
Ibez zawodu 
Starzyński Teodor, kanc. 
sądowy 
Tobolski Brano, kier. kup. 
Trzciński Jan, kup. 
Wiśniewski Albin, rób. 
Wojdalski Zygmunt, b. z . 
Wróblewska Marta, bez z. 
Ziółkowski Franciszek, 
robotnik 
Ziółkowski Bronisław, 
ucz. kupiecki 
Ziółkowski Józef, rob. 
i ul. Czarneckiego 29 
i ul. Podgórna 90 
4 Gmina m. Torunia 
Bryohaj Franciszek, rob. 
Czapski Bolesław, 
asyst, kolejowy 
Czarnecki Alfons, szewc 
Czarnecki Józef, szewc 
Dereziński Jan, robotnik 
Helilebrand Janina, urz. 
wojskowa 
Jaworski Adam, ślusarz 
Jędrzejewski Franciszek, 
urz. państw. 
Jędrzejewski Bronisław, 
ucz. kupiecki 
Jędrzejewski Maksyimil., 
mechanik 
Komorowski Stanisław, 
linotypista 
KoTdowski Władysław, 
kond. tramwajowy 
Kruger Agnieszka, rob. 
Lewandowski Jan, sanit. 
miejski 
Łukomski Józef, woźny. 
Nasarzewski Jakób, 
emeryt wojskowy 
Nasarzewski AMons, zecer 
Ogożeja Kazimierz, urz. 
państwowy 
Olszewski Bolesław, kond. 
tramwajowy 
Seńkowski Kazimierz, 
urz. państwowy 
Rybak Fłorjan, ucz. 
drogeryjny 
Siemieniecki Antoni, mot. 
tramwajowy 
261
		

/Pomorze_005_08_278.djvu

			Staszica 
Stroma 
Szymański Kazimierz, s*. 
•post. Pol. Państw. 
Wende Jan, tapicer 
Wiliński 'Leon, rob. 
'Zieliński Jam, robotnik 
Ziółkowski Józef, b. z . 
Zahuka Klementyna, 
emerytka 
i uli. (Podgórna 81 
5{1) Siedlecki Kazimierz, 
iBrazylija 
Adm. Bednarski Piotr, 
koliejarz 
Jarzembek Leon, wolont. 
Maciejewska Juljanna, 
bez zawodu 
Olszewski Antoni, kole. 
Siedlecka Katarzyna, b. z . 
Wiśniewski Antoni, emer. 
Wiśniewski Jan, rob. 
6(4) Kalińska Julianna, b. z . 
Fonmański Franciszek, 
krawiec 
Gollnik Marjan, roto. 
Michllińska Józefa, Ib. z . 
Ogiński Kazimierz, szofer 
Polakiewicz Bronisław, 
woźny 
Szatkowska Władysława, 
bufetowa 
Sobiecki Franciszek, 
bioiralista 
Sumińska Helina, książk. 
Tykarski Józef, pom. mag. 
7 Kasprowicz Zygmunt, ul. 
Grudziądzka 68/70 
plac 
8 (ó) Kalińska Juljanna, ul. 
Staszica 6 
Gazda Kazimierz, rob. 
Gazda Józef, rob. 
Jabłoński Augustyn, urz. 
pryw. 
Jabłoński Józef, druk. 
Jabłońska Klara, krawc. 
Jabłoński Jan, ucz. tok. 
Kędziorska Juljanna, rob. 
8a (8) Geib Jakób, rob. 
Karliński Edmund, ślus. 
Wasielewski Jan, ucz. stoi. 
Zakierski Wincenty, ślus. 
Zieliński Michał, zawiad. 
domów miesk. 
9 (3) Polakiewicz Wawrzy* 
niec, rob. 
Janiszewski Leon, rob. 
Matuszewski Stanisław, 
ślusarz 
Obermiiller Jan, rob. 
Piasecki Franciszek, rob. 
Piasecka Gertruda, ucz. 
kraw. 
Polakiewicz Franciszek, 
sekr. 
Skalski Bernard, tkacz 
Wontorowski Józef, rob. 
Wysocka Anast., posług. 
Wysocki Franciszek, rob. 
10 Obremski Stefan, urz. kol. 
Gehrke Józef, szofer mech. 
Kant Hermann, em. naucz. 
Kosiedowski Antoni, rob. 
Wysocki Feliks, murarz 
11 (Kościuszki 10) Góralska 
Anna, ul. Kościuszki 10 
wejście z ul. Staszyca 
i ul. Kościuszki 10 
12 Raciniewska Aniela, ulica 
Kościuszki 12 
Wejście z ul. Staszica 
i ul. Kościuszki 12 
Stawna 
(od ul. Przy Rynku Wełnią* 
nym do ul. Przy Kaszowniku) 
1 Firma Drewitz 
fabryka 
2/4 Gmina m. Torunia 
plac 
i ul. Przy Rynku Wełnią, 
nym 6 
3 Skarb Państwa DOK 8 
cmentarz 
Stroma 
(od ul. Rybaki w kierunku 
Wisły) 
1 Berger Adam, Rynek Star. 5 
i ul. Rybaki 41 a 
2 Kamiński Dominik, Ryb. 43 
Bajerski Antoni, bez z. 
Bajerski Jan, bez z. 
Jankowski Wa.ław, ma­ 
larz 
Kalinowski Franciszek, 
rob. 
Połaszewski Franciszek, 
rob. 
Potaszewski Jan, ucz. 
mech. 
Połaczewski Roman, ucz. 
mech. 
Tolsdorf Aleksander, ślus. 
Twardowski Zygmunt, 
piekarz 
3 (12) Skonieczny Józef, piek. 
Bryszkowski Leon, rob. 
Bryszkowski Wiktor, rob. 
Bryszkowski, Franciszek, 
rob. 
Chojnacki Adam, prac. 
kontr. 
Ciężki Franciszek , mistrz 
stolarski 
Ciężka Helena, urz. 
Dąbrowski Antoni, rob. 
Dąbrowski Wincenty, rob. 
Dittmann Marja, bez z. 
Garstecki Tadeusz, 
wyw. 
miejis. 
Garstecki Wiktor, ucz. 
biur. 
Garstecki Franciszek, rob. 
Garstecki Franciszek rob.. 
Garstecki Aleks, rzeźnik 
Garstecki Teodor, rob. 
Garstecka Klara, krawc. 
Garstecka Marta, ekap. 
Jabłonowska Wilhelmina, 
bez z. 
Kasprowicz Berta, posług. 
Kuhn Paweł, rob. 
Lietz Klara, rob. 
Lietz Franciszka, posług. 
Lietzowa Klara, posług. 
Lietz Stefan, wodniak 
Lietz Leokadja, posług. 
Markowski Stanisław, rob. 
Mrozik Franciszek, piek. 
Persch Władysław, elek­ 
tromonter 
Szramka Stefan, czel. piek. 
Wilczewska Agnieszka, 
służ. 
Zając Julian, ucz. piek. 
4 (9) Wiśniewski Jan, rob. 
Bursche Ernst, wodniak 
BuTsche Ernst, goniec 
Duda Florjan, szklarz 
Łętkowska Marja, emer. 
Łętkowski Feliks, mechan. 
Łętkowska Antonina, 
szwaczka 
Łętkowski Ludwik, mur. 
Muller Wiktor/a, bez z. 
Niks Jakób, kucharz 
Rutkowski Hubert, murarz 
Rutkowska Marja, służ. 
Rutkowski Jan, szklarz 
Wiśniewska Weronika, 
bez z. 
Wiśniewska Bronisława, 
krawcowa 
Wiśniewska Janina, eksp. 
Wiśniewski Feliks, szklarz 
5 (10) Grześkowiak Zofja, Ry­ 
nek Star. 34 
Behrendt Tomasz, rob. 
Dąbrowski Leon, maszyni­ 
sta 
Dropiewski Bolesław, rob. 
Drużyński Ignacy, rob. 
Dzwonkowska Marja, bez 
zawodu 
Główczyński Bronisław, 
rob. 
Gmiński Jan, rob. 
Raciniewska Weronika, 
bez z. 
262
		

/Pomorze_005_08_279.djvu

			Stroma 
Strumykowa 
Radziński Wiktor, rob. 
Zasadzki Jan, bez z. 
Zielachowska Marja, bez z. 
Zielachowska Helena, bez 
zawodu 
6 (7) Osiński Franciszek, ul. 
Stroma 8 
Osiński Maksymilian, stoi. 
Osiński Franciszek, biura) 
7 (8) Białkowski Franciszek, m. 
kraw. 
Białkowski Witold, urz. 
droger. 
Grzywiński Wójcie •h, pod­ 
oficer zaw. 
Maćkowska Ludwika, urz. 
poczt. 
Okoniewicz Andrzej, rob. 
Okoniewioz Marta, rob. 
Recki Władysław, inkasent 
elektr. 
Urbański Franciszek, st. 
pocztyljon 
Wesołowska Zofja, bez z. 
Wesołowska Helena, ucz. 
fryzj. 
Wesołowski Mieczysław 
żeglarz 
8 (5) Osińska Franciszka, b. z . 
Janyska Andrzej, urz. 
Janiszewska Matylda, bez 
zawodu 
Kosman Antonina, posług. 
Łukaszewska Elżbieta, b. z . 
Piaskowski Stefan, urz. 
pryw. 
Osiński Franciszek, rob. 
Wierzbicka Anna, posług. 
9 (6) Wilke Leonard urz. kol. 
Drochowski Wincenty, 
mechanik 
Majewska Anna, bez z. 
Osińska Franciszka bez z. 
Osińska Elżbieta, krawc. 
Reuter Wilhelm, rob. 
Reuter Bronisława, bez z 
Świrska Józefa, bez z. 
Świrski Maksymiljan, rob. 
Wadzińska Katarzyna, bez 
zawodu 
Wadzińska Gertruda, posł. 
Wadziński Aleksander, 
rob. 
Wadziński Alfons, rab. 
Wadziński Bolesław, rob. 
Wilke Helena, bez z. 
10 (1) Wilke Helena, Stroma 9 
Lewandowski Władysław, 
eksp. poczt. 
Lewandowski Jan, rob. 
Lewandowski, Jan, stoi. 
Lewandowski Maksym., 
biur al. 
Lewandowski Bronisław, 
ucz. Szkl. 
Łukaszewski Leon, urz. 
miejs. 
Strzelecki Franciszek, wo­ 
źny 
Studziński Paweł, ślusarz 
11/13 (4) Osiński Rranci&zek, 
Stroma 8 
Domse Bruno, malarz 
Dąbrowski Feliks, murarz 
Dąbrowski Kazimierz, stoi. 
Dąbrowski Alfons, fryzjer 
Dąbrowska Gertruda, fry­ 
zjerka 
Górny Paweł, stróż 
Górna Helena, siostra C. K . 
Górny Bronisław, murarz 
Jaworski Ignacy, rob. 
Kościński Władysław, pod­ 
oficer zaw. 
Lewandowska Elżbieta, 
em. urz. 
Lipertowicz Paweł, emer. 
Łętkowska Rozalia, bez z. 
Łętkowska Helena, krawc. 
Łętkowska Gertruda, 
krawc. 
Łowicka Marta, bez z. 
Markowski Teofil, rob. 
Mohn Jan, rob. 
Osińska Marja, urz. P. St. 
Ub. 
Paczkowski Aleksander, 
prac. miejs. 
Paczkowska Antonina, bez 
zawodu 
Paczkowska Marja, rob. 
Paczkowska Walerja, rob. 
druk. 
Paczkowski Kazimierz, 
rob. 
Strumykowa 
(od ul. Szerokiej do ul. Zaułek 
Prasowy). 
1 Makowski Ludwik, ul. Sze« 
roka 2 
i ul. Szeroka 2 
2 Stephan Adolf, siodlarz 
Dawitt Bruno, lekarz dent. 
Fibich Jadwiga, stenot. 
Goździk Władysław, szewc 
Kriehn Robert, kupiec 
Kruszczyńska Antonina. 
handlarka 
Kwiatkowska Cecylja, por« 
tjerka. 
Lewandowska Józefa, służ. 
Lipiec Stanisław, szewc 
Lipkę Herman, mistrz kra* 
wiecki 
Lipkę Łucja, handl. 
Łamek Czesław, oficer 
Podlaszewski Wojciech, 
art. mai. 
Suchot Adelina, służ. 
Wiśniewski Zygmunt, urz. 
miejski 
Wieczorkowski Stefan, 
urz. sądowy. 
i ul. Kr. Jadwigi 26 
3 (1) Weese Gustaw, ul. Małe 
Garbary 5 
Kino „Lux". 
4 Gmina m. Torunia 
Państw. Szkoła Zawodo» 
wa Żeńska 
Szozda Stanisław, niższy 
funkcj. państw. 
Szozda Gustaw, goniec 
5 (3) Gałdyński Adam, ul. Sze« 
roka 9 
spichlerz 
6 Bettingera Fryderyka. 
opark., ul. M. Garbary 11 
Adamczak Ignacy, chorąży 
zaw. 
Glonowski Jan, emeryt 
Guzowski Franc, technik 
Kasprzak Kazimerz, wojsk. 
Majewski Teofil, em. kol. 
Majewski Bronisław, kup. 
Rumiński Władysław, ślus. 
7/9 (5/7) Dałkowski Ludwik, 
Rynek Now. 27 
8 Ewangielicka Gmina Lu» 
terska 
kościół 
10 Ewangielicka Gmina Lu« 
terska 
Brauner Teodor, pastor 
Crimmann Anna, naucz, 
muz. 
Krysa Józef, m. fryzjerski 
Riedel Lidja, służ. 
Rüther Rudolf, rob. 
Tobolski Maciej, m. stoi. 
Wohlgemuth Marja, em. 
Wohlgcmuth Joanna, naw 
czycielka 
Wohlgemuth Dorota, nau» 
czycielka 
Żytowicz Jan, urz. pryw. 
11 (9) Staniewska Marja, b. z . 
Beyer Emma, emeryt 
Borowski Franciszek, mech. 
Krezyn Janina, służ. 
Moraksiewicz Katarzyna, 
bez zaw. 
Motylewicz Tadeusz, urz. 
pryw. 
Mówka Teofil, naucz. 
Probucki Ignacy, urz. Sta« 
rostwa Kraj. 
Przytułówna Anastazja, 
gosp. 
Rutkowska Marja, kupc. 
263
		

/Pomorze_005_08_280.djvu

			Strumykowa 
Studzienna 
Rydlewska Zofja, służ. 
Rydlewski Czesław, kupiec 
Śliwiński M'arjan, Tzeźnik 
Staniewska Irena, labor. 
apt. 
12 Borowski Roman, bez zaw. 
Biesiedowska MaTJa, służ. 
Jendrzejwska Marta, b. z . 
Jendrzejewską Wanda, 
modystka 
Jendrzejewską Anna, kraw. 
cowa 
Kotowicz Czesław, aplik. 
sądowy 
Kotowicz Andrzej, emeryt 
państw. 
Pawłowska Helena, bez z. 
Pawłowski Antoni, furikcj. 
państw. 
Świtaj Michał, bez eaw. 
13 (11) Tow. Opieki nad Dzie» 
ćmiT.Zo.p. 
Żuchowski Stanisław, urz. 
pryw. 
Gołaszewska Franciszka, 
bez zaw. 
Grabowska Stefanja, eksp. 
Hahn Ida, siostra djak. 
Tietz Karl, urz. bank. 
Wandel Helena, eksp. 
Wiese Józefa, bez zaw. 
14 Młyn Lubicki, ul. Koper. 
nika 10 
Bieńkowski Franc, szofer 
Brzozowski Teodor, czel. 
kraw. 
Czubaka Helena, pończ. 
Janowska Chaja, bez zaw. 
Lisewski Franciszek, rob. 
Lisiński Franciszek, ślus. 
Ludtke Ernst, kupiec 
Płomyk Rejzla, bez zaw. 
Płomyk Ryfka, ucz. kraw. 
Rosenberg Aron, krawiec 
Śniadaj Marta, bez zaw. 
Zegarska Marja, bez zaw. 
15 (13) Dymkowski Bolesław, 
maszyn, kolej. 
Brock Wilhelm, mistrz 
krawiecki 
Czarnecka Marta, bez z. 
Kucharski Stanisław, pod» 
oficer zaw. 
Kusak Andrzej, urz. kol. 
Lubiewski Paweł, handl. 
Myczka Klara, kupc. 
Nowak Leon, urz. państw. 
Perkulli Paweł, urz. Wydz. 
Pow. 
Skowroński Leon, maszyn. 
Szczepanowska Wiktorja, 
bez zaw. 
Szczepanowska Leokadja, 
biural. 
Szczepanowski Sylwester, 
urz. miejski 
Węclawska Monika, biural. 
Zaborowski Feliks, kraw. 
16 Laudetzke Louis, ul. War. 
szawska 6 
Tobolski Maciej, m. stoi. 
17 (15) Steinbrecher Marja, 
bez zaw. 
Bucher Anna, bez zaw. 
Błaszkiewicz Leopold, bu> 
downiczy 
Guziejewski Marjan, b. z . 
Koerner Klara, bez zaw. 
Koleśniak Aniela, krawc. 
Krasiński Jerzy, kuchm. 
Krupiński Zygmunt, szewc 
Lewicki Bolesław, piekarz 
Mader Karol, stołowy 
Matz Marta, bez zaw. 
Neumann Zygmunt, kup. 
Olszewski Bolesław, ucz. 
kraw. 
Sabaraj Mikołaj, krawiec 
Warczak Bernard, urzedn. 
państw. 
18 (16) Skarb Państwa 
Państw. Gimnazjum Me. 
skie, tylko wzjazd 
19 (17) Mieszkalski Piotr, ul. 
Bydgoska 33 
Blank Natalja, bez zaw. 
Dr. Doński Wieńczysław, 
lekarz 
Głowicka Zenobja, eksp. 
Gożdzicka Antonia, 6luż. 
Hołyńska Eliza, urz. wojsk. 
Hołyńska Bronisława, 
handl. 
Jaskóła Walenty, rob. 
Jeliński Jan, podróżujący 
Karaszewski Antoni, por. 
tjer 
Kędziorowa Michalina, 
naucz. 
Kulczycka Henryka, naucz. 
Kuligowska Rozalja, służ. 
Łęgowska Stefanja, książk. 
Mosakowska Zofja, bez z. 
Nowaczyk Henryk, kupiec 
Rahn Emma, służ. 
Siemieniecki Stanisław, to. 
karz metal. 
Srokowski Władysław, urz. 
sąd. 
Urbańska Witolda, bez z. 
Urbańska Halina, urzędn. 
państw. 
Urbańska Lucyna, urzedn. 
państw. 
Wiśniewska Marja, służ. 
21 Ambroszkiewicz Anna, 
Wilno, ul. Popowska 
Admin. Związek Właśc. 
Nieruchomości 
wejście z ul. Most Pau» 
liński 
i ul. Most Pauliński 1 
Studzienna 
(od ul. Lubickiej str. lewa) 
1 Laskowska Marja, Lube­ 
ka 51 
i ul. Lubicka 51 
2/12 Rzeźnia Miejska, targowi­ 
sko i ul. Lubicka 53/59 
i ul. Przy Rzeźni 60/66 
3 Laskowska Marja, ul. Lu­ 
bicka 51 
5 Jabłoński Franciszek, ul. 
Kościuszki 87 
Eichberger Józef, malarz 
Jasiński Juljan, funkoj. 
kolej. 
Jasińska Helena, ucz. fryzj 
Jasińska Leokadja, krawc. 
Koester Jan, rzeźnik 
Koester Bronisław, tapicer 
Koester Leon, fryzjer 
Lemański Władysław, 
funkoj. kolej. 
Lewandowski Bronisław, 
malarz 
Lubiszewski Jan, murarz 
Lubiszewska Elżbieta, 
biural. 
Lubiszewska Helena, eksp. 
Lubiszewski Feliks, elek­ 
tromonter 
Lubiszewski Józef, elek­ 
tromonter 
Rauchut Antoni, rob. 
Rauchut Marcin, ślusarz 
Struszek Franciszek, kolej. 
Wojnowski Teofil, rob. 
Wojnowski Kazimierz, 
ślusarz 
Wojnowski Konrad, ucz. 
mur. 
Wojnowski Jan, ślus. 
Wojnowski Alfons, ucz. 
mur. 
7 Górski Jan, Przy Rzeźni 
50 
Jaworski Hubert, rob. 
Kamiński Franciszek, rob. 
Kamiński Feliks, mech. 
Mioducki Marjan, rob. 
Mioducki Stefan, ucz. ma!. 
Mioducki Zygmunt, ucz. 
mur. 
Mioducki Bolesław, ślus. 
Nitkowski Leon, czel. rzeź. 
Orzechowska Marja, b. z. 
iSzlabowska Teofila, b. z . 
Wyporek Jan, stróż
		

/Pomorze_005_08_281.djvu

			Studzienna 
Sukiennicza 
Wrzesiński Konstanty, 
urz. kolej. 
Wrzesiński Klemens, ślus. 
9 Górski Jan, ul. Przy Rze­ 
źni 58 
i ul. Przy Rzeźni 58 
U Ghodkowski Jan, Przy 
Rzeźni 37 
i ul. Przy Rzeźni 37 
od ul. Przy Rzeźni 
13 (11) Górski Jan, Przy Rze­ 
źni 58 
Bach Paweł, rzeźn. 
Chełmiński Stanisław, 
kolej. 
Guzowski Józef, urz. pań­ 
stwowy 
Jabłoński Jan, palacz 
Kawa Piotr, rob. 
• 
Kiprowski Franciszek, pra­ 
cownik P. St. Ub . 
Kopruszyński Franciszek 
kamieniarz 
Kurydkowski Franciszek, 
m. stoi. 
Kurdykowska Janina, 
krawc. 
Lubiszewski Wincenty, 
ślusarz 
Mach Weronika, bez z. 
'Olszewski Stanisław, kolej. 
Olkiewicz Marjan, bez z. 
Przybyszewska Józefa, bez 
zawodu 
Raca Szymon, rzeźnik 
Rafalska Franciszka, b. z. 
Rafalska Jidjarma, bez z. 
Śmigielski Franciszek, ko­ 
lejarz 
Wiliński Bronisław, ślus. 
Wiliński, Zygmunt ucz. 
ślus. 
Trawińska Zofia, bez z. 
Wonatowski Jan, kolej. 
Zander Weronika, rob. 
14/22 — Gmina m. Torunia 
plac niezabud. 
i ul. Przy Rzeźni 39/41 
15 (13) Górski Władysław, m. 
rzeźnicki 
Gutowski Mikołaj, rob. 
Gutowska Helena, rob. 
Gutowska Marja, biural. 
Gutowski Józef, goniec 
Gwizdała Teofil, kolejarz 
Olszewski Mieczysław, 
chorąży 
Miśniakiewicz Marjan, 
urz. państw. 
Pehlke Hulda, bez z. 
Rink Józef, em. podof. za­ 
wodowy 
Schwarzkopf Hermann, 
rzeźnik 
Schwarzkopf Marta, biural. 
17 (15) Dandurski Walerian, ul. 
Studzienna 19 
Brzeziński Antoni, kolejarz 
Bartoszewski Wincenty 
rob. 
Glińska Wanda, bez z. 
Gliński Leonard, bez z. 
Jagiełka Edmund, szofer 
Jopek Franciszek, urz. 
ipryw. 
Kilanowski Józef, masz.- 
kolejarz 
'Kruszewski Jan, rob. 
Kruszewska Marja, rob. 
Machowski Emil, urz. 
państw. 
Rosiński Dominik, kolejarz 
Rosiński Antoni, ucz. bla­ 
charski 
Rosińska Marja, rob. 
Rosińki Zygmunt, blach. 
Rosiński Edmund, goniec 
Rutkowski Paweł, szewc 
i ul. Konopackich 25/27 
19 (17) Bandurski Walerjan, 
przemysł. 
21 (19) Bandurski Walerjan, ul. 
Studzienna 19 
Brzeziński Jan, em. podof. 
Depczyński Ignacy, rob. 
Eliński Bronisław, podof. 
zaw. 
Jaworski Franciszek, asy­ 
stent kolej. 
Klepacz Czesław, oficer 
Królewczyk Leon, kolejarz 
Krużyński Bronisław, urz. 
kolej. 
Liberacka Wanda, uczeń. 
Mackiewicz Ksawery, rob. 
Mackiewicz Konrad, urz. 
rzeźn. 
Niedlich Józef, kier. mag. 
Nowicka Monika, biural. 
Nowicka Aleksandra, 
eksp. 
Nowicki Bernard, biural. 
Nowicki Mieczysław, ucz. 
gastr. 
Orłowski Jan, rob. 
Orłowska Klara, rob. 
Orłowski Alojzy, stoi. 
Sępińska Pelagja, gosp. 
Świderski Ludwik, fit. 
przed. P. P. 
Sosnowska Rozalja, bez z. 
Sosnowska Stefanja, rob. 
Sosnowska Bronisława, 
krawc. 
Sosnowska Wanda, rob. 
Sosnowska Helena, eksp. 
Sosnowski Bernard, goniec 
Wrzesiński Dominik, rzeź­ 
nik 
Wieczorkowska Rozalj.a 
bez zawodu 
Sukiennicza 
(od Rynku Nowom. do ul. 
Wysokiej) 
1 Spadkob. SiedeTung 
Admin. Zuhe Jan, Rynek 
Nowom. 21 
Fischer Zofja, służ. 
Hunker Gustaw, książk. 
Jahn Aleksander, kupiec 
Kuszaty Władysław, urz. 
pryw. 
Lipczyński Czesław, zegar­ 
mistrz 
Ruszyński Leon, szewc 
Will Klara, eksp. 
Żabiński Józef, fryzjeT 
Żabińska, Aniela, fryzj. 
Wejście z ul. Sukiennicze] 
i Rynek Nowomiejski 21 
2 Spadkob. Kwiatkowskiego 
Wejście tylko do składu 
Główne wejście z ul. Ka­ 
tarzyny 
Adm. Kwiatkowski Zyg­ 
munt, ul. Św. Katarzyny 
12 
3 (1) Sumowski Władysław, ku­ 
piec 
Jakimczuk Pantalemon, 
bez zawodu 
Kucharski Józef, podof. za­ 
wodowy 
Styranowski Jarosław, 
podof. zaw. 
Styranowski, Tadeusz, 
ucz. samoch. 
4 (2) Romek Amalja, bez z. 
Adamski Władysław, dor. 
prawny 
Aleksandrowicz Wiktor, 
em. ofic. 
Aleksandrowicz Janina, 
urz. 
Bartosiński Tadeusz, ku­ 
piec 
Błachowski Leon, kupiec 
Czajkowski Damazy, ku­ 
piec 
Górski Bolesław, ślusarz 
Janiszewska Rozalja, służ. 
Klepaczewska Władysława 
em. naucz. sem. 
Kogen Benjamin, kupiec. 
Lew Klara, krawcowa 
265
		

/Pomorze_005_08_282.djvu

			Sukiennicza 
Sukiennicza 
.Lenczewski Polikarp, 
szewc 
Leik Małgorzata, naucz. 
rob. ręcz. 
Lilje Marja, naucz, ipryw. 
Morgenstern Tadeusz, ofic. 
Osiński Jan, emeryt urz. 
kolej. 
Piskorska Kazimiera, b. z . 
Piskorska Helena, naucz 
Piskorski Zdzisław, sędzia 
okr. 
Pitow Walerja, warszt. 
szewcki 
Skowronek Jan, 6tud. 
Stocha Bolesława, służ. 
Szulc Leon, ogrodnik 
Szwolgin Helena, ek6p. 
Wiśniewski Konstanty, 
rob. 
Wojstowski Stefan, urz. 
państw. 
Zakierski Bronisław, stoi. 
5 — Bank Gospodarstwa Kra­ 
jowego Poznań 
Adm. Bortnowski Jan, ul. 
Rybaki 38 rogowy dom 
Wejście z ul. Jęczmiennej 
i ul. Jęczmienna 19 
6 (4) Szumlański Kazimierz 
Wacław 
Araczewski Teodor, elek­ 
tromonter 
Czechowska Regina, b. z . 
Capała Franciszek, oficer 
Drygalski Antoni, urz. 
miejski 
Jacukiewicz Gustaw, sto­ 
łowy 
Oskierczyna Stanisława, 
biur al. 
Piasecki Leon, rob. 
Poklękowski Władysław, 
rzeźnik 
Reich Karolina, bez z. 
Skrundz Izydor, kupiec 
Tomczyński Stanisław, 
urz. pryw. 
Wojtowicz Katarzyna, 
służ. 
7 Bank Gosp. Kraj. Poznań 
Adm. Bortnowski Jan, ul. 
Rybaki 38 
Rogowy dom — wejście z 
ul. Jęczmiennej 
i ul. Jęczmienna 10 
8 (6) Rucińska Feliksa, bez z. 
Dąbrowski Piotr, szewc 
Drojecki Stanisław, emeryt 
Godziątkowska Rozalia, 
krawcowa 
Jagierowa Józefa, bez z 
Jagier Irena, biural. 
Karnat Aleksandra, biur. 
Kozakowska Helena, gosp. 
Owsiana Regina, urz. 
werkmistrz 
Schab Marcin, handl. 
Stawicki Ludwik, piek. 
Sułkowski Władysław, 
Włośniewska Berta, kraw­ 
cowa 
9 (5) Lissowski Teodor, bez z. 
Baranowski Teodor, urz. 
bankowy 
Bukowski Franciszek, wo­ 
źny miejs. 
Czerwińska Helena, chir. 
Grosser Berta, bez z. 
Haupt Paulina, bez z. 
Jędrychowski Władysław, 
muzyk 
Kaniewska Elżbieta, biu . 
Kruszyńska Rozalja, słui. 
Kubacka Franciszka, eksp. 
Kubacka Maria, eltsp. 
Lipiński Marjan, kolejarz 
Roszczyk Stanisław, Woj. 
insp. poż. 
Stemska Marja, bez z. 
Widźgowski Franciszek, 
emeryt 
Widźgowska Elżbieta, 
ksiązk. 
10 (8) Płatuska Łucja, Byd­ 
goszcz, ul. Paderewskie­ 
go 32 
Adm. Białowąs Stanisław 
przemysł. 
Białowąs Mieczysław, 
iprakt. lit. 
Dr. Dąbrowski Tadeusz, le­ 
karz wojsk. 
Fisieczko Olga, krawc. 
Frąckowski Leopold, m. 
rzeźnicki 
Frąckowski Zygmunt, ucz 
kup. 
Hillar Ludwik, kapital. 
Hillar Ludwika, kapital. 
Hornowski Michał, inż. 
emeryt, of. 
Karlińska Antonina, pom. 
lek. 
Klemańska Marja, bez z. 
Niwińska Nina, naucz. 
Topolska Marta, służ. 
U (7) Lissowski Teodor, ul. Su­ 
kiennicza 9. 
Baryła Karol, muzyk 
Godzien Józef, naucz. gimn. 
Kotlewska Helena, bez z. 
Kwella Bernard, emeryt. 
przód. P - P. 
Kwella Alfons, pom. fryzi. 
Młodożeniec Wiktorja. służ 
Pawłowska Walerja, krawc. 
Piasecka Władysława, urz. 
Prechitko Poliński Lucjan, 
urz. p. 
Plank Marjan, urz. Wydz. 
Pow. 
Schultz Anna, bez z. 
Spendowski Władysław, 
pom. handl. 
Winiarski Jan, murarz 
Winiarski Wiktor, elekrom. 
Woynowski Paweł, urz. 
wojsk. 
Wycisło Alfons, urz. wojew. 
Wycisło Wanda, naucz. 
Zacha jłówna Maria, służ. 
12 Katarzyński Teodor, 
ul. Jęczmienna 17, 
Wejście z ul. Jęczmiennej 
i ul. Jęczmienna 17. 
13 Skarb Państwa, DOK VIII 
tylko wjazd, 
Wejście z ul. Prostej 12/14 
od ul. Jęczmiennej 
14(10) Maliszewska Juljanna, 
ul. Nadbrzeżna, Wysz 1 
Mańkowski Walerjan, 
em. oficer 
Malisówna Krystyna, służ. 
Malisówna Helena, służ. 
Olszewska Ksawera, bez z. 
Olszewska Stefanja, biural. 
Penkalla Leon, wł. nier. 
Pierzchało Jadwiga, biural. 
Szczęsny Jan, handl. 
Wejście główne z ul. 
Jęczmiennej 
i ul. Jęczmienna 8 
15(11) Jaranowska Katarzyna, 
bez z. 
Benedyk Jan, podof. zaw. 
Formaniewicz Marjanna, 
bez z. 
Formaniewicz Bronisław, 
pom. handl. 
Formaniewicz Antoni, 
ucz. mech. 
Jaranowski Juljan, kraw. 
Jaranowski Jan, stoł. 
Kiełpikowski Andrzej, 
maszyn, kolej. 
Lisewski Józef, rob. 
Łańcucki Leon, kond. kol. 
Łańcucki Paweł, fryzjer 
Suszyńska Helena, rob. 
Suszyńska Marta, rob. 
Suszyński Antoni, murarz 
Suszyński Maksymilian, rob. 
Urbańska Jadwiga, bez z. 
Wrzesiński Bolesław, ślus. 
Wysocki Józef, maszyn. 
kolej. 
266
		

/Pomorze_005_08_283.djvu

			Sukiennicza 
Św. Ducha 
16(12) Sulecki Zdzisław, 
m. malarski 
Sulecka Magdalena, bez z. 
Grzegorowska Rozalja, 
bez z. 
Szymańska Juljanna, bez z. 
Szymański Stanisław, 
szofer ślus. 
17 Spadkob. Skalscy 
Admin. Skalski Jan, 
ul. Most Pouliński 1 
i ul. Wysoka 3 
18(14) Kowalski Damazy, 
im. kraw. 
Burska Władysława, urz. 
Burska Maria, urz. 
Grężlikowski Jan, urz. kol 
Kowalska Gertruda, krawc 
Kowalska Łucja, krawc. 
Kowalska Klara, krawc. 
Laskowska Franciszka, 
dozorczyni 
Rudnicka Marta, bez z. 
20(16) Gmina m. Torunia 
Skok Izydor, rest. 
Skonieczna Wandą służ. 
Złobiński Antoni, kontroler 
Ubezp. Kraj. 
22(16) Kopeć Stanisław, 
m. kraw. i kuśnierz 
Kopeć Jerzy, urz. kur. szk 
24(20) Dworakowski Markary, 
Kukowo, p. Lipno 
Admin. Wrotkowski Igna­ 
cy, masz. teatr. 
Czerwiński Jan, krawiec 
Duszyński Paweł, stoł. 
Gwizdalska Marja, służ. 
Kądziela Bolesław, rob. 
Okuński Antoni, kamieniarz 
26(22) Rudzińska Janina, 
Fosa Starom. 34. 
Matracki Aleksander, 
dek. teatr. 
Michnowska Irena, bez z. 
Michnowska Wanda, stenot. 
Michałowski Stan., urz. kol 
Mądraszewski Feliks, rob. 
Kwiatkowska Jadwiga, biur 
Kwiatkowska Marja, bez z. 
Kowalewski Franciszek rob. 
Nowakowski Walenty, 
książkowy 
Orłowski Franciszek, rob. 
Przybylski Konstanty, 
podof. zaw. 
Szulc Marja, eksp. 
Szulc Edwarda, eksp. 
Szulc, Pelagja, bez z. 
Szulc Karol, eksp. 
Szymańska Franciszka, 
krawcowa 
Szymański Franciszek, stoi 
Szymański Tadeusz, kolej. 
Szymański Czesław, mech 
Uczyński Józef, kolejarz 
28(24) Neumann Zygfryd, 
ul. Batorego 26 
Błaszkiewicz Franciszek, 
szofer 
Błaszkiewicz Aleksander, 
rob. 
Gołębiewski Jan, palacz 
Maliszewski Dymitr, 
•metrolog 
Maliszewska Irena, 
siostra C. K. 
Pawlewicz Franciszek, 
murarz 
Siemińska Juljanna, pielęg. 
Tylmanowski Leon, bez z. 
Trzciński Jan, biural. • 
Trzcińska Stanisława, rob. 
Trzcińska Leokadja, rob. 
Wronkowska Leokadja, 
biural. 
Zielińska Józefa, pracz. 
Zimowski Jan, rob. 
Zimowska Elżbieta, posług. 
Zimowska Władysława, rob. 
30(26) Jabłoński Władysław, 
m. kowalski 
Ciesielski Henryk, 
urz. elektr. 
Jabłoński Alfons, kowal 
Jabłoński Aleksander, 
mechanik 
Kiedrowska Marta, służ. 
Mieczkowski Bernard, 
ucz. kow. 
Nowacki Wilhelm, ucz. kow. 
Szymborska Zofja, służ. 
i ul. Wysoka 1. 
Św. Ducha 
(od Rynku Staromiejskiego do 
ul. Wysokiej). 
1 Rakiewicz Eugenja, 
Warszawa, Wierzbowa 11 
Admin. Bylicki Teofil, 
em. urzędnik pocztowy 
Brandenburg Abram, 
kamasznik 
Byliński Franciszek, techn. 
dent. 
Grześkowiak Michał, 
post. Pol. Państw. 
Grześkowiak Józef, biural. 
Kobusińska Ludwika, służ. 
Kopistedki Maksymilian, 
czeladnik krawiecki 
Moszkiewicz Hersz, 
kamasznik 
Moszkiewicz Cha im, 
ikamaszmik 
iNowasielski Józef,, (uczeń 
krawiecki 
Sawicki Władysław, ogród. 
.Skrzypczak Jan, post. PP . 
Skrzypczak Pelagja, biural. 
Skrzypczak Irena, krawc. 
Sieradzki Franciszek, 
portjer 
Żurawski Antoni, podof. z . 
i ul. Pod Krzywą Wieżą 2 
2 Szymański Ludwik. Żeglar* 
ska 3 i Reinl Henryka 
Stecklinek 
tylko wjazd 
i ul. Bankowa 16 
3 .Spadkob. Fr. Zahrer 
Admin. Pellowsflca Szario* 
tta. be i zawodu 
Wejście tylko do składu 
4 Szymański Ludwik 
nil. Żeglarska 3 
i Reinil Henryka Stek« 
linek — Wejście 	
			

/Pomorze_005_08_284.djvu

			Św. Ducha 
Św. Ducha 
Gadowska Eugenja, urZ. 
Gadowski Wincenty, b. z . 
Hejankowski Tadeusz, 
mechanik 
Jaguszewski Alleksandet, 
robotnik 
Joehem Magdalena, posług. 
Jochem iKŁara, efcsp. 
Kamińska Marta, rob. 
Kaszanow Joachim, śkis. 
Klarkowski Jan, ślusarz 
Kościński Mieczysław, rob. 
Krynicka Janina, krawc. 
Markowski Aleksander, 
robotnik 
Mimdykowski Bernard, 
podoficer zawodowy 
Masfalda Franciszka, rob. 
Mołyń Jeregnit, szewc 
Nailaskowski Jan, rob. 
Nalaskowtski Piotr, bez z. 
Nering Rudolf, szofer 
Ostrowski Aleksander, kol. 
Pawłowski Franciszek, 
czeladnik ślusarski 
Rupińska Eleonora, posług. 
Stasiorowska Antonina, 
bea zawodu 
Szałkowska Łeokadja, b. z . 
Tułodziecki Franciszek, 
robotnik 
Weimamn Henryk, kupiec 
Wiśniewski Andrzej, rob. 
Wiśniewski Feliks, murarz 
Wiśniewska Elżbieta, fryzj. 
Wiśniewski Tadeusz, 
uczeń fryzjerski 
Wiśniewski Franciszek, 
podoficer W. P. 
Wiśniewski Zygfryd, rob. 
Wiśniewski Bruno, biural. 
Wiśniewski Leopold, mai. 
Wiśniewski Teofil, cieśla 
Wiśniewski Paweł, cieśla 
Witkowska Janina, bez z. 
Zakrzewska Anna, posług. 
Zieliński Adam, muzyk 
Żebrowski Paweł, rob. 
8 (6) Błock Jan, m. ślusarski 
Bettin Frieda, służ. 
Burgschat Hans, czel. śHus. 
Furszpaniak Michał, stall. 
Gałuszka Stanisław, 
linotypŁsta 
Kojpacki Aleksander, 
krawiec 
Milidebrandt Minna, bez z. 
Patecki Franciszek, rob. 
Polsfiuse Luiza, bez zaw. 
Poprawska Helena, bez z. 
Sieracka Marja, bez zaw. 
Sieracki Wacław, kraw. 
Steinhidb Paweł, mech. 
Wróblewski Edmund, ślus. 
10 (8) Bloick Jan, 
ul. św. Ducha 8 
Delikat Władysław, mai. 
Dębek Jan, kolejarz 
Dębek Bernard, ucz. kup. 
Fabiański Władysław, 
szypeł 
Feder Edm,und, m. medh. 
Kalinowska Teodora, 
krawcowa 
Lampanski Stanisław, b. z . 
12 (10) Błock Jan, 
ul. św. Ducha 8 
Adamorwski Franciszek, 
Adamowski Franciszek, 
post. Pol Państw. 
Głatkowska Weronika, 
bez zawodu 
Kaczmarek Józef, rob. 
Piekarski Szymon, szewc 
Stasińska Filomena, kiupc. 
Stasiński StanisłaWk kupiec 
Zandecki Jan, blach 
iZaworska Marta, 6zwacz. 
Zaworski Wilhelm, blach. 
11 Netz Paweł, kupiec 
Bolldt Fritz. elew. bank. 
Kalkstein Orłowski Hen* 
ryk, kupiec 
Kwaśniewska Marja, 
urzedn. sądowa 
Łukieiwski Izydor kupiec 
Murszewski Tomasz, 
woźny 
Murszewska Rozalja, biur. 
Neumann Leon, emeryt 
Neumanm Maksymiljan, 
ślusarz 
Paczkowska Jadwiga, kup. 
Słowiński Leon, stoJarz 
Targański Paweł, pomocn. 
gastronomiczny 
Weber Otylja, bez zaw. 
Wieczorek Antonina, służ. 
Wojciński Hieronim, 
krawiec 
Wojciński Paweł, handl. 
Wróblewska Marja, bez z. 
Wrzesiński Michał, naucz. 
13 Netz Paweł, 
ul. św. Ducha 11 
wejście tylko do składu 
i ul. Kopernika 23. 
14 (12) Serocka Branisława, 
skład mebli 
Stenzel Bronisława, 
wychowawczyni 
i ul. Kopernika 20 
15 (13) Pankiewicz Jan, 
ul. Chrobrego 1.19/125 
Kalinowski Franciszek, 
robotnik 
Mudarski Bofeslaw, rob. 
Wełnowski Szymon, rob. 
i ul. Kopernika 22 
16 (.14) Michałek Helena, 
IUI. Mickiewicza 18 
tylko wjazd 
wejście z Rynku Star. 11 
17 (15) Kamińska Marja, bez z. 
Brzezińska Elżbieta, gosp. 
Gołomski Jan, stołowy 
Kaniewska Marta, 
urz. pocztowa 
Kaniewska Zofja, urzejdn. 
telegraficzna 
Orzechowski Paweł, kup. 
Piotrowski Teofil, urzedn. 
Wojewódzki 
Piotrowska Marta, krawc. 
Przybylska Eleonarda, 
robotnica 
Słowiński Anastazy, szewc 
Słowińska Anna, rob. 
Słowińska Regina, rob. 
Szczypie rowski Franciszek, 
robotnik 
Szczypierowska Marja, rob. 
Szeffera Jan, rob. 
18 (16) 'Zawiślewska Emilija, 
Rynek Staromiejski 12 
19 (17) DopsiMf Paulina, bez z. 
Brodnicka Zofja, art. 
Dopslaff Artur, kupiec 
Fiirstenau Bolesław, kol. 
Gawroch Henryk, drogęrz. 
Heyke Bronisław, fryzjer 
Kraśnicki Wacław, rzeźb. 
Kamiński Franciszek, b. z . 
Kowalkowski Antoni, 
kołodziej 
Kostecki Roman, urzędnik 
skarbowy 
Kryniecki Wiktor, stolarz 
Królikiewicz Władysław, 
blacharz 
Linda Jan, elektromech. 
Pruss Edmund, kupiec 
Roszak Stanisława, bufet. 
Sękowski Robert, tapicer 
Schmidt Waoław, biural. 
Szymańska Helena, gosp. 
Weiwer Roman, ipodurzęd. 
pocztowy 
Wojciechowski Władysław 
emeryt, kol. 
Zieliński Aleksander, b. z . 
20 (18) Zielińska Marta, ibez z. 
Grabowski Alfons, 
uczeń krawiecki 
Krzymin Jan, urz. poczt. 
Krokosz Tytus, urz. poczt. 
Schylka Franciszek, pom. 
krawiecki 
Wciórkowa Wiktorja, em. 
Włoch Jan, kupiec 
268
		

/Pomorze_005_08_285.djvu

			Św. Ducha 
Św. Jakóba 
Zieliński Franciszek, kup. 
Zieliński Zygmunt, 
urzęd. Stow. Uibezip. 
Zielińska Zofja, kuch. 
i Rynek Starom. 13 
21 (19) Held Dora, bez zaw. 
Hełd Marta, bez zawodu 
Berłach Hildegard, bez z. 
Cukier Symicha, wojaż. 
Fa recki Kazimier A pomoc. 
handlowy 
Jezierski Bernard, fryzj. 
Kfewenhagen Stanisław, 
bez zawodu 
Klewenhagen Marja, rob. 
Kłewenhagen Elżbieta, .rob. 
Krzyszkowski Bolesław, 
inżynier 
Kuczkowska Jadwiga, b. z . 
Lamsztein Szymon, wojaż. 
Łopiński Marjan, szofer 
Perlimutter Matysja, wojaż. 
Stamm Zygmunt, handlów. 
Sulifriam 
Mar,gareta, 
kierowniczka składu 
Torlop Bronisław, urzędn. 
pocztowy 
Wandrydhowski Stanisław 
Warysówna Marja, urzędn. 
poczt. 
Zygelmann Szloma, wojaż. 
23 Spadkob: Szymińskiego 
Admin. • Stephan Oskar, 
ul. Szeroka 16 
.w ejście tylko do składu 
Igił. wejście z ul. Różan» 
nej 1 
•i ul. Różanna 1 
Skarb Państwa DOK 8 
Brama Klasztorna 
Św. Jakóba 
(od Placu 18 Stycznia do 
Rynku Nowomiejskiego) 
1/5 Skarb Państwa, DOK VIII 
Składnica 
i ul. Wola Zamkowa 12 
2/8 Skarb Państwa, DOK VIII 
Składnica 
i ul. Warszawska 1/5 
7 Tilk Joanna, Słomowo 
pow. Toruń 
Admin. Kaźmierczak Ans 
tonina, rob. 
Albrecht Antonina, służ. 
Burdanowska Bronisława, 
gosp. 
Janowski Tadeusz, radca 
Mag. 
Narbutt Tadeusz, em. of. 
Nowicka Franciszka, b. z . 
Otwinowski Stanisław, 
akwizytor ogł. 
Stańczak Blandyna, urz. 
Wykrzykowski Juljan, bud. 
Wojciechowska Wanda, 
bez zaw. 
i ul. Wola Zamkowa 13 
9 Schołz Franciszka, ul. Pier« 
nikarska 1 
10/12 Sk. Państwa, DOK VIII 
Magazyny wojsk. 
Markiewicz Wincenty, 
podof. zaw. 
i ul. Poniatowskiego 15 
od ul. Piernikarskiej 
11 (9) Thomas Oskar, Niemcy 
Admin. Ekowski Edward, 
Rynek Nowomiejski 4 
Badzinski Marjan, urz. sąd. 
Dolewski Leon, em. podof. 
zaw. 
Dolewski Alfons, ucz. druk. 
Dolewski GeraTd uczeń 
litogr. 
Gackowska Leokadja, b. z . 
Kruger Wacław, kolejarz 
Krzemkowski Bronisław, 
podof. zaw. 
Kurdyn Walerja, krawc. 
Lenc Aleksander, szwajcar 
Lorenz Agnieszka, bez z. 
Rogalski Józef, książkowy 
i ul. Piernikarska 2 
13 (11) Thomas Oskar, Niemcy 
Dzierż. Ros Albin i Szeers 
schit, 
fabryka pierników 
wjazd 
14 Skarb Państwa, DOK VIII 
Kucharski Tadeusz, oficer 
Daniec Tadeusz, oficer, 
Ratajczak Stanisław, oficer 
i Wola Zamkowa 14/16 
i ul. Poniatowskiegol2 
od ul. Wola Zamkowa 
15 (13) Willertówna Marja, 
Pelplin, Starogardzka 1 
Admin. Gajczak Józef, ul. 
Wodna 22 
Andruszkiewicz Józefa, 
modystka 
Andruszkiewicz Zygmunt, 
elektromonter 
Friedrich Emilja, akuszerka 
Friedrich Wanda, technik 
dent. 
Friedrich Marja, modystka 
Jankiewicz Wacław, urz. 
bank. 
Jettka Franciszek, emeryt, 
naucz. 
Jettka Felicja, urz. poczt. 
Knasiak Józef, biural. 
Krzymińska Marja, kupc. 
Krzymiński Aleksander, 
drogerzysta 
Kurdykowska Stefanja, 
bez zaw. 
Matuszewski Józefat, mły« 
narz 
Matuszewski Stefan, rob. 
Matuszewski Józef, op. kin. 
Szulz Joanna, służ. 
Wiśniewski Jan, ślus. kol. 
Wróbel Eleonora, stenot. 
16 Sobociński Roman, Skępe 
p. Lipno 
Bartoszuk Wiktorja, urz. 
Ciesielski Adolf, publicysta 
Hackenberg Bertold, tapic. 
Jasińska Bronisława, biur. 
Krawczyk Anna, urz. 
Laskowska Franciszka, 
• 
eksp. 
Lewandowska Małgorzata, 
praczka 
Lengowski Maksymiljan, 
kolej. 
Purwin Feliks, kuchmistrz 
Wolska Stanisława, bez z. 
Ziółkowski Korczak Józef, 
homeop. 
i ul. Woła Zamk. 15. 
17 (15) Pietrzak M. Chełmża, 
Toruńska 30 
Admin. Osiński Jan, ul. 
Sukiennicze 4 
Bordun Natalja, naucz. 
Bajeński Bernard, pom. 
handl. 
Bajeńska Helena, biural. 
Guzicka Joanna, służ. 
Jąder Józef, funkcj. pań» 
stwowy 
Jąder Marja, maszyn. 
Jarocki Ignacy, bud. 
Księżak Bronisław, stoi. 
' 
Nowak Stanisław, urzędn. 
miejski 
Nowak Anna, urz. państw. 
Prais Władysław, sanit. 
Rozumek Zofja, krawc. 
Skrobalski Kazimierz, ofic. 
Słupska Ludwika, służ. 
18 Skarb Państwa, DOK VIII 
Kiliańska Gertruda, b. z . 
Kiliańska Leokadja, urz. p . 
Nowicka Władysława, służ. 
Stachnik Jan, sędzia wojsk. 
19 (17) Topolewski Michał, 
bez zaw. 
Jarzębiński Łucjan, em. 
podof. zaw. 
Kaczmarek Franciszek, 
jubiler 
Matkowska Marta, służ. 
Michałowski Wacław, urz. 
Pakułowa Stanisława, b. 'z. 
Pakut Korneljusz, uczeń 
handl. 
Pawłowska Anna, krawc. 
Pawłowska Helena, krawc.
		

/Pomorze_005_08_286.djvu

			Św. Jakóba 
Św. Jerzego 
19 (17) Pincel Eleonora, bez z. 
Włoch Jakób, st. wyw. 
policji państw. 
Włoch Alojzy, stoł. 
Ziółkowski Piotr, blacharz 
Złotowski Marjart, fryzjer 
20 Skarb Państwa, DOK VIII 
Kamecki Adam, oficer 
Zbierski Stanisław, podof. 
zaw. 
21 Czehakowa Pelagja, Rynek 
Nowomiejski 1 
Czerkosz Józef, zegarm. 
Czerkosz Antonina, kTawc. 
Jankowski Władysław, 
funkcj. sąd. 
* 
Marz Olga, służ. 
Matecki Adam, linotypista 
Siwicki Tomasz, oficer 
Szezech Jan, urz. kom. 
Wiśniewska Franciszka, 
dozorcz. 
Wiśniewska Stefanja, biur. 
i Rynek Nowomiejski 1 
22 Gmina kośc. św. Jakóba 
kościół 
i ul. Szpitalna 3 
Św. Józefa 
(od ul. Sienkiewicza do Szosy 
Chełmińskiej) 
1 Skarb Państwa, DOK VIII. 
Czerniak Walenty, 
podof. zaiw. 
Kajdasz Kazimierz, 
podof. zaw. 
Kamiński Bronisław, 
podof. zaw. 
Muszyński Franciszek, 
chorąży 
2/30 Gmina m. Torunia 
plao 
3/21 Skarb Państwa, DOK VIII. 
(płac ćwiczeń saperów 
23/29 OO. Redemptoryści 
plac 
31 OO. Redemptoryści 
plac 
i ul. Grunwaldzka 39/43 
32/38 Gmina m. Torunia 
plac 
33 OO. Redemptoryści 
kościół 
35 OO. Redemptorzyści 
i ul. Grunwaldzka 45/51 
37/45 Gmina m. Torunia 
Zakład Wodoc. Miejsk. 
park 
Kołaczyński Albin, 
maszynista 
i ul. Grunwaldzka 40/42 
40 Płocki Edmund 
i ul. Grunwaldzka 38 
. 4 2 . Ossowski Leon, urz. Frok. 
Głodowska Magdalena, 
służ. 
Kasprowicz Anna, służ. 
Kopa Tadeusz, naucz, 
giron. 
Sztonmowska Władysława, 
służ. 
Wawszczak Ignacy, oficer 
Żyborska Janina, b. z . 
44 Jankowski Alojzy, 
ul. Kochanowskiego la 
46 Cichosz Jan, 
ul. Podgórna 3 
IpHac 
47/49 Gmina m. Torunia 
Zakład Wodoc. Miejsk. 
Felski Konstanty, masz. 
Grabowski Stanisław, b. z . 
Grabowski Alfons, bank. 
Grabowski Witold, handl. 
Grabowski Józef, masz. 
Gmettowa Helena, b. z . 
Jarocki Szymon, masz. 
Jarocki Bronisław, mech. 
Przybulska Anna, gesp. 
Wojnarowicz Stanisław, 
inż. Elektr. 
48/50 Gmina m. Torunia 
iplac 
51/81 Gmina m. Torunia 
iplac 
52/8« Gmina m. Torunia 
plac 
Św. Jerzego 
(od Szosy Chełmińskiej do ul. 
Gen. Bema) 
1/3(1) Kuczyński Bolesław, 
uJ. Mickiewicza 20 
i Szosa Chełmińska 15 
2 Tomaszewski Stanisław, 
kupiec 
Hinz Joanna, bez z. 
Hinz Charlotta, eksjpedj. 
Kujawa Józeif, ogrodnik 
Mikołajczak Wincenty, 
pom. ogrodn. 
Parpart Jan. ucz. ogrodn. 
Tomaszewski Franciszek 
ogrodnik 
Witkowska Elżbieta, rob. 
i Szosa Chełmińska 17 
4/6 Tomaszewski Bronisław, 
Szosa Chełmińska 
plac i ogród 
5 (3) Araszewski Bronisław, 
bez z. 
Araszewska Mrajanna, to. z . 
Gregorwska Juljanna, to. z . 
Grzeszkiewicz Antoni, 
stangret 
Lipiński Juljan, bez z. 
7/9 Cieszyński Marceli 
plac i ogród 
8 (12) Tomaszewski Bronisław, 
iSzosa Chełmińska 19/21 
10/12 (14) Szymański Ludwik, 
uft. Żeglarska 3 
szopa 
,11 Walkowiak Wiktor, Dzie« 
rzykraj. Czerw. Droga 31 
plac 
13/33 Skarb Państwa, DOK VII1 
iplac 
14(18) Skarb Państwa, DOK 
VIII 
magazyn 
16/23 (34) Gmina Ewangielicka, 
kościół Św. Jerzego 
cmentarz 
Wandelt Otta ogrodnik 
Wandelt KaroL ogrodn. 
Wandelt Erhardt, ogrodn. 
Wandelt EWrieda, urz. 
bankowa 
30/36 Gmina Ewangielicka, 
kośc. Św. Jerzego 
cmentarz 
Krause Jan, szklarz 
Leippert Jan, bez z. 
Panscgrau Paweł, grabarz 
i uli Cme nitarna 2 
35 Bartlewski Herman 
plac 
37/41 Ewang. Gmina kośc. Św. 
Jerzego 
cmentarz 
38(52) Waruszewski Leon, 
funkcj. rpoczt. 
Guzicki Stanisław, rob. 
Guzicka Marjanna, roto. 
Kosko Witofld, ślusarz 
Kosko Helena, krawcowa 
Nat Józef, rob. 
Nat Klara, rob. 
Ruszkiewicz Józef, rob. 
Waruszewska Władysława, 
bez zawodu 
Wiśniewski Jakób, rob. 
Wiśniewski Albin. 
ucz. mechanik 
Wiśniewski Jan, ślusarz 
Wiśniewski Bronisław, 
ślusarz 
i ul. Cmentarna 1/7 
38a(52a) Janek Franciszek, 
murarz 
40(54) Pisarek Kazimierą 
mechanik 
Łochowska Zofja, b z. 
42 (5ó) Reding Leon^ rest. 
Bucholz Ludwik, urz. 
pocztowy 
Bucholz Koman, druk. 
Delik Władysław, mech. 
?70
		

/Pomorze_005_08_287.djvu

			Św. Jerzego 
Św. Jerzego 
Jawgiel Anna, l 
siostra miłosierdzia 
Kaczan Jan, klucznik 
Kaczan Józef, pom. Jak. 
Kaczan Stanisław, 
i ucz. malarski 
Kaczan Antoni, 
ucz. ogrodniczy 
Kaznowski Bronisław, 
ekspedjent pocztowy 
Kaczan Franciszek, 
pom. drukarski 
Kraśnicki Wiktor, ślusarz 
Kraśnicki Hieronim, 
tokarz 
Kraśnicki Leon, urz. Ibank. 
Kraśnicki Antoni, 
ucz. mechanik 
Michalski Wawrzyniec, 
robotnik 
Reding Kazimierz, 
ucz. złot. 
Schielke Otylja, gosp. 
Zawacki Władysław, 
urz. sądowy 
Zbierajewski Feliks, 
oficer 
43(55) Gmina luterańska 
Schiermacher August, 
kołodziej 
Schirmacher Anna, rob. 
Winkler Eryk, ucz. graf. 
Winkler Maks, rob. 
Winkler Paweł, stolarz 
Winkler Walrter, ogród. 
Winkler Gertruda, fryzj. 
44/46 (58) Damrau Robert, 
Niemcy 
Adm. Utke Fryderyk, 
m. murarski 
Benek Jan, oficer 
Dylewska Leokadja, 
bez zawodu 
Dylewski Edmund, 
biuralista 
Dylewski Alfons, 
ucz ślusarski 
Dykewska Wanda. eksp. 
Dejewska Teresa, b z. 
Goliński Stanisław, 
oficer 
Grellug Olga, bona 
Janiszewski Marcin, rob. 
Janiszewska Anna, posług 
Kreczman Klara, służ. 
Miedziejewski Ludwik, 
bez zawodu 
Miedziejewska Irena 
krawcowa 
Piekarski Konrad 
em. oficer 
Schultz Augusta), bez z. 
Sierawski Marceli, handl. 
Sierawska Pelagja, 
biuralistka 
Stadniczenko Ignacy, 
urz. Kurat. Szk. 
Stadniczenko Antonina, 
nauczycielka 
Zabel Berta, bez zaw. 
i ul. Matejki 62 
45 (59) Deuter, Niemcy 
Adm. Dudek Paweł, 
ul. Bydgoska 
Bujakiewicz Michał, rab. 
Orczykowski Marcin, rob. 
i ul. Matejki 52/60 
47 (61) Byszewska 
i ul. Matejki 59 
48 (62) Lange Henryka, b. z . 
Bronatowski Józef, rob. 
Bronatowski Jan, ślusarz 
Bronatowska Helena, 
biuralistka 
Bronatowska Marjanna, 
ekspedjentka 
Bytkowski Jan, bez zaw. 
Dolecka Kazimiera, 
modystka 
Giczkowska Floremtyna, 
służąca 
Kaczyński Alojzy, 
pom. krawiecki 
Kwiatkowski Wilibald, 
mechanik 
Kolasińska Helena, gosp. 
Krakowska Bronisława., 
bez zawodu 
.Mossakowski Józef, rolnik 
Nodzyński Marjan, 
em. oficer 
Nowicki Józef, kofllejarz 
Pcpliński Franciszek, 
cieśla 
Regel Józef, nucz. gim. 
Szafrańska Marta, rob. 
Zapiecołowa Marja, 
krawcowa 
i ul. Matejki 61 
49(63) Rinow Walter, ul. 
Matejki 
50 (64) Lange Henryka, ul. św. 
Jerzego 48 
Stempskj Alfons, 
ucz. ślusarski 
Wichrowski Feliks, 
ucz. ślusarski 
Włoch Barbara, bez zaw. 
51 (69) Rinow Walter, ul 
Matejki 
Czolgowska Zofja, kraw. 
Czołgowski Alfons, stoi. 
Czolgowska Łucja, 
posługaczka 
Czolgowska Anna, bez z. 
i ul. Leśna 12/14 
52/54(66) Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
53(71) Gorczak Jan, rob. 
Braniewicz Stanisława, 
gospodyni 
Chyliński Franciszek, rob. 
Gorczak Bronisław, rob. 
Gorczak Jan, ucz. mur. 
Jelińsk! Bronisław, 
urz. kolejowy 
Kotecki Aleksander, 
biuralista 
Losek Józefa, praczka 
Rosolowski Jan, ślusarz 
i ul. Leśna 11 
55(75) Lewandowski Stanisł., 
.ul. Kraszewskiego 44 
Lewandowski Michał, 
kamieniarz 
Lewandowski Józef, rab. 
Lewandowski Teofil, 
kamieniarz 
Lewandowski Stanisław, 
ul. Kraszewskiego 44 
Mechliński Aleksander, 
stołowy 
Ossowski Józef, wojskowy 
Waliszewski Jan, rob, 
Waliszewski Wiktor, rob. 
55a (75a) Bojanowska Pelagja, 
bez zawodu 
Bojanowski Szymon, rob. 
Bojanowska Marja, służ. 
Bojanowska Jadwiga, 
służąca 
Bojarska Marja, gosp. 
Chylewska Pelagja, 
bez zawodu 
Domachowska Anna, rob. 
Drążek Franciszek, 
stolarz 
Fojutowski Stefan, rab. 
Hqppe Jan, rob. 
Hoppe Stefan, rob. 
Hqppe Marjanna, rob. 
Kociemska Franciszka, 
prasowaczka 
Kociemska Helena, 
stenotypistka 
Kociemska Leokadja, 
prasowaczka 
Leśniewska Juljanna, b. z . 
Leśniewska Helena, 
urz. państwowa 
Nowicki Franciszek, rab. 
Owsiński Jan, robotnik 
Piąjtkowska Marta, 
bez zawodu 
Pitulski Czesław, rob. 
Przerack; Józef, kolejarz 
Rutkowska Marja, rob. 
Uske Józef, elektromonter 
271
		

/Pomorze_005_08_288.djvu

			Św. Jerzego 
Św. Katarzyny 
56 Skarb Państwa. DOK. VIII 
Magazyn żywnościowy 
57 (77) Boehlke Anna, b. zaw. 
Kwiatkowski Jan., rob. 
Kwiatkowski Adolf, 
czeladnik cieśla 
Marcinowski Adolf, cieśla 
Polakiewicz Leon, rob. 
Słowiński Antoni, stoi. 
Starostin Jan, szofer 
Cieszyński Paweł, rob. 
Kreciński Bolesław, 
podof. zawodowy 
Łowicka Marja, bez zaw. 
Maillzahn Robert, roto. 
Malzahn Marta, eksp. 
Malzahn Elżbieta, 
kwiaciarka 
Piórkowski Józef, rob. 
Piórkowski Antoni, rob. 
, 
Syrocki Alojzy, rob. 
Wiśniewski Wojciech, rob. 
Zimmermann Jan, rob. 
58/60 Gmina m. Torunia 
plac 
59(79) Lietz Józef, murarz 
Bendyk Jan, podof. zaw. 
Lietz Jan, mechanik 
Leciejewska Łucja, to. z . 
Leyer Józef, rob. 
Piórek Józef, stelmach 
Smoliński Tomasz, podof. 
zawodowy 
Życiński Antoni, szofer 
(79a) 
Adamski Józef, murarz 
Byra Konstanty, 
urz. Wydz. pow. 
Drążek Michał, rob. 
Harke Anna, posług. 
Mądzielewski Bronisław, 
mechanik 
(Pryllewski Jan, rob. 
Rumiński Jan, rob. , 
Schmidt Józefa, bez zaw. 
Szwajkowska Walerja, 
bez zawodu 
(79b) 
Jonów Jerzy, czapnik 
Ordon Władysław, rob. 
Rutkowski Roman, mech. 
'Wiśniewska Anna, bez z. 
61 Gmina m. Torunia 
plac 
Św. Katarzyny 
(od PJacu św. Katarzyny do 
Rynku 
1 
Nowomiejskiego) 
1 Dąbrowska Gertruda, b. z . 
i iPlac Sw. Katarzyny 5 
2 Gmina m. Torunia 
Schronisko 
Adamska Franciszka, 
praczka 
Borkowska Marjanna, b. z . 
Beraps Matylda, bez z. 
Grajewska Anna, bez z. 
Groszewska Juljanna, b. z . 
Jankiewicz Apoionja, b. z . 
Kamińska Julijanna, bez z. 
Kochanowska Elżbieta, 
bez zawodu 
Kubiak Wawrzyniec, 
szewc 
Kanis-zewski Ignacy, rob. 
Konopka Weronika, bez z. 
Kraska Anna, bez z. 
Mądrzejewska Elżbieta 
bez zawodu 
Pollatz Irena, bez zaw. 
Radomicka Juljanna, b. z . 
Romanowska AnieJa, rob. 
Schiełike Ida, modystka 
Stalińska Weronika, b. z . 
Szczodrowska Franciszka, 
bez zawodu 
Zagrabski Jan, rob. 
wejście z ul. L. Szumana 
i ul. Leona Szumana 1. 
3 Kuczkowski Józef, mistrz 
garncarski 
Billert Paweł, kupiec 
Drzezga Franciszek, muz. 
Dońca Michał, m. szewski 
Hayde Hermann, kupiec 
Jacobi Zof ja, bez zaw. 
Jeszke Angelika, bez zaw. 
Jeszke Maks, cukiernik 
Krawczyńska Magdalena, 
bez zawodu 
Krawczyńska Irena, rob. 
Krawczyński Konstanty, 
kupieo 
Koszula Karol, nadleśn. 
Kuczkowski Stefan, kupiec 
Kuliozkowski Michał, 
emeryt, oficer 
Krüger Zofja. bez zawodu 
Martini Stanisław, em of. 
MijaiJska Jadwiga, urz. 
Musińska Marja, eksp. 
Pawlewicz Elżbieta, służ. 
Piesik Katarzyna, bez z. 
Pluczak Helena, służ. 
Rutkowski Bolesław, 
uczeń garncarski 
/Slezicki Serwiljusz, ziem. 
Szamocka Marja, bez zaw. 
Szmaj Tadeusz, urz. banku 
Polskiego 
Vogt Michał, szewc 
Vogt Marta, hafciarka 
Vogt Zofja, szwaczka 
Walter Herta, kuch. 
Wójcik Janina, służąca 
4 Drukarnia Toruńska, S. A. 
Biały Albin, książk. 
Bok Stanisław, przemysł. 
dyr. drukami 
Boroń Stefanja, służąca 
Fenger .Michał, szofer 
Kasprzakówna Marja, 
urzędniczka prywatna 
Kaiwczyńska Gertruda, 
bez zawodu 
Malesykówna Bronisława, 
urz. prywatna 
Majewska Marja, kuch. 
Przybyszewski Jan, stolarz 
Sołtysiak Franciszek, 
współpracownik druk. 
Szczypińska HóJema, służ. 
Winkilewiski Fryderyk, kup. 
Winikllewska Anna, bez z. 
5 Brochowa Ludwika, bez z. 
Błoch Franciszek, kupiec 
Drzewiecka Stanisława, 
służąca 
Melerski Alojzy, kupieo 
Pierzchała Mieczysław, 
urzędn. państwowy 
Stankiewicz Stanisław, 
portjer 
6 Jankowski Jam, wł. hotelu 
Fic Marja, eksp. 
Herzog Marja, kuch. 
Kantak Katarzyna, służąca 
Karaszewska Walerja, s tuż. 
Koperski Konstanty, 
'kupiec restaurator 
Ruszkowski Bolesław, kup- 
7 Kluge Alojzy, bez zaw. 
Ćwierkówna Marja. kuch. 
Cettler Feliks, stolarz 
Cettlter Franciszek, tapicer 
Donner Matylda, rob. 
Hass Stanisław, restaurât. 
Jany Teofil, apl. sąd. 
Kfllugo Alojzy, urz. pry W. 
Makowski Józef, stolarz 
stolarz 
Marchlewska Cecylja, służ. 
Matuszak Kazimiera, 
bufetowa 
Pawłoszewska Walentyna, 
kwiaciarka 
Rzeszutek Agnieszka, służ. 
Siadakówna Zofja, krawc. 
Wiśniewska. Genowefa, 
służąca 
Zabłocka Franciszka, 
kucharka 
Zabłocki Jan, rob. 
Zajączkowska Irena, hafc. 
Żonowska Janina, służ. 
8 Gerdom Henryk, fotograf 
Kupper Rudolf, naucz. 
Lewandowski Michał, b. z . 
Rzeczyński Hersz, szewc
		

/Pomorze_005_08_289.djvu

			Św. Katarzyny 
Szczytna 
Szymański Antoni, 
drogerzysta 
9 Gmina m. Torunia 
Schronisko 
Duwe Joanna, bez z. 
Fiszer Helena, bez z 
Knack Marja, bez z. 
Krykant Marjanna, bez z. 
Lauendonfer Berta, bez z. 
Malicka Karolina, bez z. 
Matuszewska Florentyna, 
bez z. 
Reiman Alma, bez z. 
Reptowska Marta, 
pielęign. 
Rinas Marja, bez z. 
Szymborski Jan, rob. 
Seichuz Ida, bez z. 
Szlee Emilja, bez z. 
Thober Władysława, 
bez z. 
Wojciechowska Mara, 
bez z. 
Zakrzewska Stanisława, 
bez z. 
Zulke Ida, bez z. 
10 Łukowicz Janina, bez z. 
Łukowicz Dr. Marceli, 
lekarz 
Nowaczyk Jan, malarz 
Szyszkowna Janina, bona 
Weltowska Walerja, 
kuch. 
Zieleniówna Emilja, służ. 
11 Gmina m. Torunia 
Schronisko 
12 Spadkob. Kwiatkowscy 
Admin. Kwiatkowski 
Zygmunt, piek. 
Błaohowski Alojzy, ucz. 
piek. 
Keller Anastazy, piekarz 
Kordowiska Marta, pom. 
handl. 
Kowalewski Eugenjusz, 
urz. Miejski 
Ogrodowski Bolesław, 
oficer 
Piechówna Franciszka, 
służ. 
Szapański Stanisław, 
bez z. 
Walczak Władysław, 
piekarz 
i ul. Sukiennicza 
13 Skarb Państwa, DOK VIII 
15 Skarb Państwa, DOK VIII 
Wejść, z Rynku Now. 22 
i Rynek Now. 22 
Św. Klemensa 
(od ul. Grunwaldzkiej do Sza* 
sy Okrężnej). 
1/7 Luedtke August, Szosa 
Chełmińska 
plac 
2/10 Gmina m. Torunia 
pOac 
i ul. Grunwaldzka 27/37 
9/11 Gmina m. Torunia 
plac 
12/16 Gmina m. Torunia 
plac 
i ul. św. Józefa 26/30 
13/17 Gmina m. Torunia 
pflac 
i ul. św. Józefa 2/30 
18/26 OO. Redemptoryści 
piać 
i ul. św. Józefa 23/29 
19/29 Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
plac ćwiczeń saperów 
i ul. św. Józefa 3/21 , 
28/38 Gmina m. Torunia 
piko 
31/41 Skarb Państwa, 
D. O. K. VIII. 
piko 
43/47 Gmina m. Torunia 
piać 
Świętopełka 
(od ul. Kościuszki po lewej str.) 
1/5 (9) Waszczewski Antoni, 
ul. Kościuszki 33 
Branicka Zofja, rob. 
Kędzierski Feliks, Tob. 
Norkowski Jan, rob. 
Norkowska Helena, krawc. 
Norkowski Józef, stolarz 
Norkowski Franciszek, rob. 
Norkowski Ludwik, rob. 
Norkowski Jan, ślus. 
Paprotny Anastazy, rob. 
Selke Józef, rob. 
i ul- Kościuszki 35 
2/6 (Kościuszki 31) Waszczew. 
ska Marjanna, ulica Ko> 
ściuszki 37 
i ul. Kościuszki 37 
7/11 (11) Spadkob. Bagińscy 
Admin. Bagiński Józef 
ogrodnik 
Borowski Wład., rzeźnik 
8 (10) Waleńtowicz Makary, 
Ogrodnik 
Bogun Władysław, pom. 
ogród. 
Kociemski Konrad, uczeń 
ogród. 
Pietrasiński Feliks, uczeń 
ogrodniczy 
Walentowicz Piotr, ogrodn. 
10 (24) Walentowicz Makary, 
ul. Świętopełka 8 
plac 
13/15 (13) Utke Leopodl. b . z . 
Bangel Selma, służ. 
Utke Oswald, ogrodnik 
17/25 Utke Leopold, ul. Świę« 
topełka 13/15 
plac 
26/32 Gapińska Helena 
plac 
27/39 Katarzyński Paweł 
plac 
34/40 Raapke Fryderyk 
plac 
41 Pethke Fryderyk, 
plac 
42/46 Gapińska Helena 
plac 
43/49 Gapińska Helena 
plac 
48/50 Maćkowiak Wacław 
plac 
51 (21) Kiliński Adam, bez z. 
Mierzchala Antoni, woźny 
Zych Franciszek, rob. 
Szczytna 
(od ul. Szerokiej do ul. Zaułek 
Proso wy) 
1 Pomorski Bank Rolniczy, 
ul. Szeroka 30 
Główne wejście z ul. Sze­ 
rokiej 
i ul. Szeroka30 
2 (Szeroka 28) Zawiślewski 
Emil, ul. Chełmińska 28 
Bugajewski Franciszek, 
urz. sąd. 
Gołaszewski Stefan, kuch. 
Kaptain Stanisława, buf. 
Kordek Franciszka, pracz. 
Kowalski Januarjusz, pro­ 
kurent 
Kulpa Józef, restauracja 
Lichotówna Karolina, służ. 
Majewska Cecylja, eksp. 
Serdacki Emil, pom. piek. 
Sieckmann Marta, handl. 
Zacharski Ignacy, rob. 
i ul. Szeroka 26/28 
3(1) Czempisz Józef, m. rzeźn. 
Łukowski Walerjan, uczeń 
rzeźn. 
Ziółkowska Władysława, 
służ. 
4(2) Zawiślewski Emil, ulica 
Chełmińska 28 
Kamiński Stanisław, portj. 
273 
18 Księga Adresowa
		

/Pomorze_005_08_290.djvu

			Szczytna 
Szczytna 
Kamiński Edward, biural. 
Kownczyk Piotr, szewc 
Rojek Ignacy, rob. 
Szwarcowa Bronisława, 
krawc. 
Wyrzykowski Walerjan, 
rob. 
5(3) Grabowski Stanisław, b. / . 
Grabowski Leon, kupiec 
Grabowski Aleksander, 
handl. 
Grabowski Bronisław, fryz. 
6(4) Dejewski Józef, m. piek. 
Biberstein Zawadzka Józe­ 
fa, fryzjerka 
Borowski Władysław, stoi. 
Borowska Agata, bez z. 
Borowska Marta, krawc. 
Borowska Bronisława, sł. 
Dejewski Edmund, kraw. 
Leszczyński Jan, rob. 
Lubańska Bronisława, b. z . 
Lahuta Feliks, czel. piek. 
Łegowski Feliks, kupiec 
Sroka Adam, urz. państw. 
Szmidt Stefan ja, służ. 
Wasilewska Rozalja, b. z . 
Wiśniewski Kazimierz rob. 
Wiśniewska Helena, służ. 
7(5) Gronowski Bolesław, b. z . 
Afelt Antoni, doz. koszar 
Afelt Maksymiljan, yiomoc. 
fryzj. 
Afelt Jan, zecer 
Boniewicz Marja, bez z. 
Janowski Antoni, introl. 
Lewandowska Walerja, 
gospod. 
Pułaczewski Kazimierz, 
technik 
Stachowiak Marja, bez z. 
Urban Piotr, kelner 
Wesołowska Zofja, bufet. 
Zbieranowski Władysław, 
urz. państw. 
8(6) Pyszora Michał, m. ślus. 
Bobkowski Feliks, m. kom. 
Jaworski Karol, cieśla 
Klemp Aleksander, rzeźn. 
Majewski Bolesław, czel. 
kom. 
Sinoracki Franciszek, woź. 
Wopp Marta, służ. 
9(7) Pasturski Ignacy, ogrodu. 
Brzózka Stanisław, bez z. 
Czyżniewski Leon, m. szkl. 
Fabiszewski Czesław, kup. 
Glich Franciszek, cm. urz. 
poczt. 
Glich Alfons, biural. 
Jasny Józef, rob. 
Kwiatkowski Stanisław, 
bez z. 
Liński Franciszek, pomoc. 
maszyn. 
Malinowski Franciszek, 
emeryt wojsk. 
Monitz Józef, bez z. 
Przywara Kazimierz, muz. 
Roli Hilda, służ. 
Rybacki Stanisław, szofer 
Siatkowski Aleksander, 
urz. sad. 
Siekicrkowski Józef, 
podof. zaw. 
Szegloński Kazimierz, stoi. 
Turański Aleksander, kol. 
10(8) Gmina Knhalna 
Cohn Henrietta, bez z. 
Gotfeld Frieda, bez z. 
Goldberg Enta, manik. 
Frantsck Bronisław, ref. 
Janowski Romuald, urzed. 
pryw. 
Komossa Adolf, kupiec 
Körner Aniela, bez z. 
Kunicka Leokadja, służ. 
Liberowa Walerja, urzędn. 
państw. 
Mrozik Leokadja, kupc. 
Wrocławski Menachem, 
rzezak 
Zielińska Elżbieta, służ. 
11(9) Firma Wendisch sukces. 
Rynek Starom. 35 
spichlerz 
12(10) Gmina Kahalna 
Antczak Wanda, bez z. 
Cygan Józef, rob. 
Ganza Marjanna, posług. 
Elechnowicz Icek, kupiec 
Kotłowski Seweryn, goniec 
Krainig Józef, woźny 
Myszkowski Maks, rzeźnik 
Otremba Jan, ślusarz 
Swołck Ludwik, nacz sck. 
Sądu Apel. 
Wasielewski Władysław, 
kolejarz 
13(11) Kordes Fritz i Willi, 
Niemcy 
Adm. Grześkowiak Woje. 
Rynek Starom. 33 
spichlerz 
14(12) Lewandowski Francisz. 
bez z. 
Andrzejak Wiktorja, służ. 
Daniclewicz Jadwiga, b. z . 
Grabowska Kazimiera, b. z . 
Hałabudzianka Cecylja, 
akuszerka 
Hałabudzianka Antonina, 
pielęgn. 
Jaszkiewicz Antoni, ni. fr. 
Jędrzejewski Antoni, ucz. 
fryzj. 
Kabuła Wacław, kowal 
Kamiński Henryk, przem. 
Kamiński Edmund, urz. m. 
Knieć Antoni, woźny 
Kuiee Stefan ja, maszyn. 
Knieć Maksymiljan, kup. 
Lewandowski Franciszek, 
rob. 
Lewandowska Franciszka, 
krawc. 
Lewandowski Stanisław, 
mechanik 
Mackiewicz Andrzej, szew. 
Morawska Stanisława, em. 
Makowski Jan ślusarz 
Olszewska Rozalja, służ. 
Owsiak Czesław, urz. bank. 
Siucówna Władysława, urz. 
Starzyńska Łucja, kuch. 
Szwankowski Maksymiljan 
zeceT 
Szwankowska Helena, eks. 
Sziwankowski Leon, mont. 
Szymkowski Tomasz, sekr. 
adw. 
Wałdowska Anna, bez z. 
Wałdowska Wanda, urzęd. 
miejs. 
Węgierski Jan, rob. 
Węgierski Paweł, rob. 
15(13) Tomaszewski Stanisław, 
ul. Św. Jerzego 6 
Skład i składnica 
16(14) Drewienko Helena, Ry­ 
nek Starom. 37 
Birponez Józef, kamaszn. 
Gorodziński Herszek, kup. 
Hildcsheim Lejzer, szewc 
Kraushar Szmul, eksp. 
Kuczadeńska Helena, służ. 
Leimer Józef, przemysł. 
Straus Genowefa, służ. 
17(15) Miłowski Feliks, ul. Mo­ 
stowa 18 
Bieńkowska Weronika, sł. 
Lewandowski Jan, podof. 
zaw. 
Nclkowski Edmund, czel. 
komin. 
Schiudler Marja, urz. 
Stoliński Józef, szofer 
Torba Józef, podof. zaw. 
Würz Ludwik, m. komin. 
18(16) Drewienko Helena, Ry­ 
nek Starom. 37 
Alpcrt Józef, biural. 
Fürstenau Stanisław, for- 
miarz 
Fürstenau Leokadja, eksp. 
Fürstenau Stanisław, gon. 
Krajnik Józef, m. piekar. 
274
		

/Pomorze_005_08_291.djvu

			Szczytna 
Szeroka 
Makowska Antonina, służ. 
Kołakowski Władysław, 
ucz. piekarski 
Kosińska Helena, służ. 
Krzewiński Franciszek, 
ucz. pick. 
i ul. Rynek Starom. 37 
19(17) Hamerscy Cyryl i Fran­ 
ciszek, Rynek Starom. 30 
Katlewski Walenty, woźn. 
Krasiński Jul.jnn, krawiec 
Krasińska Helena, urz. kr. 
Krasińska Irena, ucz. kr. 
Krasiński Hieronim, zeeer 
Krasińska Stefania, eksp. 
Nagórski Wacław, kraw. 
Otto Kazimiera, gosp. 
Tołodziecka Józefa, kup. 
20(18) Ostrowska Stanisława, 
bez z. 
Bonk Anastazy, kolejarz 
Geisel Zofja, służ. 
Kasprzycki Piotr dozorca 
fabr. 
Klimczak Salomeą, służ. 
Nowak Jan, kupiec 
Ostrowski Aleksander, b. z. 
Sobczyńska Klarai, b. z . 
Węsiora Władysław, urz. 
państw. 
Węsiora Gertruda, urz. 
21(19) Łyczvwek Anna, Rynek 
Starom. 29 
Baranowski Franciszek, b. 
urz. 
Baranowska Salomeą, biur. 
Dywińska Marjanna, b. z . 
Dywińska Charlotta, biur. 
Dywińska Hildegard, biur. 
Mutkowski Władysław, de­ 
karz 
Siudziński Ludwik, aplik. 
sąd. 
Szatkowski Jan, urz. m . 
Witt Zygmunt, czel. rzeź. 
22 Wyczyński Stefan, ulica 
Szewska 7 
Góźdź Franciszek, woźny 
Góźdź Leon, biural. 
Kolanowa Gertruda, b. z . 
Kwiatkowska Gertruda, 
biural. , 
Przybyszewska Ludwika, 
f?osp. 
Wieki Jan, kupiec 
23(21) Migdalska Karolina, 
Kanada 
Adm. Ośniiałowski Win­ 
centy, ul. Lubirka 25 
Gorlicka Helena, bufet. 
Knrkiewiez Franciszek, 
szewc 
Mendę Henryk, instr. ml. 
Mendę Jan, pom. krawiec. 
Stromiło Mikołaj, szewc 
i ul. Szewska 9 
24 Wyczyński Stefan, ulica 
Szewska 7 
Dom rogowy — wejście 
tylko od składu 
i ul. Szewska 7. 
Szeroka 
(od ul. Król. Jadwigi do Rynku 
Nowomiejskiego) 
1/3 Gehrmaron Maks. kupiec 
Flader Lina, służ. 
i ul. Przedzaimoze 17 
2 Makowski Ludwik, to. z . 
Bieszk Zbigniew, adwokat 
Grunwald Marja, bez z. 
Jehnke Betti, eks|p. 
Makowska Helena, urz. 
Mendyk Katarzyna, gosp. 
Peigert Wanda, kasjerka 
Ramisch Bruno. pom. 
•handlowy 
Sicradówna Bronisława, 
służąca 
i ul. Strumykowa 1 
4 Woroch Michał, Golub 
Adm. Kupczyk Władysł., 
kupiec 
Dąbek Marjanna, służ. 
Hartung Allfred, 
wołontarjusz 
Kalinowska Jadwiga, służ. 
Paluszkiewicz Michalina, 
bez zawodu 
Paluszkiewicz Feliks, urz. 
Pom. Izby Rolh. 
Tyimke Bronisława, bez z. 
5 Orcholski Kazimierz, ul. 
Szeroka 36 
Hanke Małgorzata, fo. z. 
Launer Paweł, czapnik 
Launcr Bronisław, czapnik 
Nalaskowski Kazimierz, 
urz. miejski 
Polsfuss Joanna, 
guwernantka 
Scłiarf Augusta, bez zaw. 
Szyimińska Hulda, bez z. - 
Zawacki Jan, techn. Ibtud. 
•Zielke Emil|ja, służąca 
6 Heyer Grete, kupcowa 
Burchardt Cecylja, bez z. 
Borucka Marjanna, służąca 
Biernacka Anna, służąca 
Jakobitz Gertruda, służ. 
Framzówna Rozalja, bufet. 
Heyer Gerhanrd, ucz. 
handlowy 
Kędziorska Marja, rob. 
Komorowski Mieczysław, 
sekr. miejski 
Pokorniewska Feforonja, 
służąca 
Ruszkowski Włodzimierz, 
urz. prywatny 
Stawski Antoni, kupiec 
Schreiber Cecylja, służ. 
Tollik Roman, urz. państt. 
Ziółkowska Klara, gosp. 
Zych Marjan, .sędzia okr. 
i uł. Podimurna 26 
7 Kling Heinrich, kupiec 
kuśnierz 
Kling Hugo, m. kuśnierski 
Kurkowska Marja, biural. 
i ul. Podmumia 24 
9 Gałdyńskj Adam, 
wl. drogerji 
Zielińska Józefa, gosp. 
i uil. Podmurna 43 
10/12 Wesitphal Franciszek, 
kupiec 
11 Lewandowski Sylwester, 
Inowrocław, Kr. Jadw. 
Andrzejewski Aleksy, 
stróż 
13/15 Konieczny Jakób, 
wejście tylko do składu 
i ul. Mostowa 29 
(od ul. Mostowej). 
14 Bank Związku S)p. Zarób. 
Głowińska Marta, służ. 
Janicka Marjanna, służ. 
Treiderowski Jan, woźny 
Urbańska Joanna, bez z. 
Wojciechowski Czesław, 
dyr. banku 
16 Stephan Oskar, ul. Szero* 
ka 16 
Wunsch Joanna, służ. 
17 Satnulski Franciszek, ul. 
Warszawska 6 
Samulska Antonina, ulica 
Warszawska 6 
Bonk Antoni, kupiec 
Bonk Antoni, mistrz kosz. 
Filich Wilhelm, prób. 
wojsk. 
Glamiński Stefan, handlów. 
Koenig Emma, służ. 
Kowalska Bronisława, b. z . 
Kulmowa Marja, bez z. 
Pohl Juljanna, służ. 
Sikora Konrad, drogerzysta 
18 Sliżewski Jan, ul. Chełmińs 
ska 20 
Borucha Irena, służ. 
Borkowski Franciszek, 
monter 
Bytkowska Rozalja, służ. 
Jurnych Helena, służ. 
Mazurkiewicz Marta, bez z. 
Osińska Franciszka, kuch. 
Trzeciak Marja, bez z. 
Wiśniewski Zygmunt, ad­ 
wokat, 
275
		

/Pomorze_005_08_292.djvu

			Szeroka 
Szeroka 
Tyrchan Stanisław, rewizor 
Ziarkowska Franciszka, 
służ. 
19 Bank Przemysłowców, 
Poznań, St. Rynek 
Admin. Lipiński Jan, ulica 
Mostowa 10 
Harendarska Helena, eksp. 
Fraleńska Franciszka, eksp. 
Jędrusiak Stefan, ucz. 
rzeźn. 
Kwiatkowski Stefan, rob. 
Kwiatkowski Józef, rob. 
Lindner Olga, rysown. 
Madejski Wacław, redakt 
Mejsenhalter Emma, haf» 
Merdas H., zaprz. rew. 
ksiąg 
.... 
Rudki Leon 
1 
, m. rzeznicki 
Rudki Leon, IUCZ. rzeźn. 
Ruickii Jan, czel. rzeźn. 
Staniszewska Rozalja, 
praczka 
Suszyńska Anna, gosp. 
Suszyński Józef, ucz. rzeź. 
Szymorowski Witold, urz. 
•państwowy 
Ptaszyński Jan, emeryt 
Wierzchowski Maksymilj., 
uc. rzeznicki 
Wierzchowska Anna, Ib. z . 
Wiśniewski Bernard, urz. 
imiejiski 
20 Murawski Stanisław, wł. 
kawiarni 
Brzoskiewicz Marta,, 
kasjerka 
Kalbuła Marjanna, służ. 
•Klączyński Władysław, 
robotnik 
Mrowiecka Emilja, pracz. 
PachuLczyk Zofja, służ. 
Piasecka Marja, ibuf. 
Przyborowski Benedykt, 
cukiernik 
Roszak Stanisława, bufet. 
Tomczak Marta, służ. 
Waliszewski Jan, robottn. 
Woźniak Regina, służ. 
Ziemkiewiicz Irena, gosp. 
21 Kałaimajski Stefan, Poznań 
Plac WoJn. 6 
Adm. Januszkiewicz Edm., 
kupiec 
Bilska Marja, bez zawodu 
Bliski Zbigniew, urz. 
pocztowy 
fiuczalski Stefan, podróż. 
Gumowska Franciszka, 
gospodyń' 
Januszkiewicz Marjan, 
orogerzysta 
Lewandowska Zofja, służ. 
Narloch Cecylja, służ. 
Dr. Zapałowski Bernard, 
lekarz 
22 Kawecka Martyna, kujpc. 
Drążkowska Monika, pok. 
Gaweł Franciszka, pokój. 
Jamdrówna Agnieszka, 
kucharka 
Kawecki Hieronim, 
ucz, kupiecki 
Kleinwaeohter Stanisław, 
insp. Ubez. 
Nowacka Janina, bez za w. 
Siewert Stefanja, kasjerka 
Szwed Genowefa, służ. 
Witkowska Marta, służ. 
Wyżlic Artur„ kup. 
Wyżlic .Zofja, kup. 
23 Biłliertowa Marta, ul. sw . 
Katarzyny 3 
Barczyńska Wanda, służ. 
Hertel Cecylja, Ibufet. 
Kamińska Teresa, bufet. 
Osińska Anna, kuch. 
Pomorski Kazimierz, 
cukiernik 
Pomorska Bronisława, 
bufetowa 
Stelmaszuk Włodzimierz, 
służący 
Stelmaszuk Mikołaj, służ. 
Tarnowski Andrzej, 
cukiernik 
Zoterek Marjanna, służ. 
24 Maćkowiak Wacław, 
przemysłowiec 
Derychowska Helena, 
biuralistka 
Dyefeld Konrad, 
destyłator 
Friedel Stanisław, prac. 
kupiecki 
Kruk Marta, gospodyni 
Lange Klementyna, b. z . 
Lewandowska Marta, służ. 
Powałowska Jadwiga, 
pom. tokarska 
Sikorska Władysława, służ. 
Dr. Wrembel Wacław, 
lekarz 
25 Zeep Alfred Niemcy 
Adm. Kohnert Edward, ul. 
Różanna 5 
Dąbrowski Gracjan, kup. 
Dziarnowski Wojciech, 
pośrednik 
Firańska Józefina, służ. 
Gajewski Zenor, pom. 
handlowy 
Grajewska Rozalja, pokój. 
Lewandowski Feliks, kup. 
Michalska Scholastyka, 
bez zawodu 
Pałaszewski Kazimierz, 
stolarz 
Rudy Jarosław, pom. han. 
Torzewska Janina, służ. 
Wiśniewski Tadeusz; 
dentysta 
Wrzesińska Bronisława, 
kucharka 
26/28 Zawiślewiski Brnij, ul. 
Chełmińska 28 
Bagiński Józef, kupiec 
Błaszkiewicz Zofja, służ. 
Franz Helena, pokojówka 
Kaimińska Joanna, kuchar. 
Klaozyńska Władysława, 
służąca 
Kowalska Franciszka, 
krawcowa 
Kowalska Elżbieta, urz. 
Banku Polskiego 
Kurzętkowski Adam, 
adwokat 
Kutzętkowska Olijmpja, 
bez zawodu 
Kułakowska Rozalja, gosp. 
Mollzahn Anna, służ. 
(Preuss Rudolf, przemysł. 
Sonnabend Nechum, b. z . 
Stefańska Marja, pokój. 
Tempski Esden Marjann, 
lek. dentysta 
Wawrzyniak Michał, 
szofer 
Weissand Ferga, przemysł, 
i ul. Szczytna 2 
27 Chwiałkowski Antoni, 
Bydgoszcz 
Adm. Szimitowa Joanna, 
Rynek Starom. 26 
wejście tylko do składu 
(od uL Szczytnej) 
29 Spadkob. Jabłońskiego 
wejście tylko do składu 
i uL Łazienna 19 
30 Pomorski Bank Rolniczy 
Nowak Ignacy, woźny 
bankowy 
Nowak Pelagja, toiural. 
Nowak Bernard, pom. 
krawiecki 
Nowak Marja, biuralistka 
Starszewski Antoni, 
woźny bankowy 
i ul. Szczytna 1 
31 Zielińska Helena, uli Kr. 
Jadwigi 20 
Apolinarska Helena, służ. 
Belbetówna Walentyna, 
służąca 
Dr. Betlejewski Jan, lekjtz 
Czarnowska Joanna, służ. 
Kozłowski Antoni, kraw. 
Ługowska Paulina, służ. 
276
		

/Pomorze_005_08_293.djvu

			Szeroka 
Szewska 
32 Tempłin Ryszard, kupiec 
Grajewski Henryk, książk. 
Jordan Gerhardt, porni. 
kupiecki 
Katryńskd Antoni, kra w. 
Szaikowska Rozalja, służ. 
Zuhlke JLuisa, gospodyni 
33 >Dr. Wreanbel, uL Szeroka 
Nr. 24 
Borowicz Mieczysław, kup. 
Evrard Maurycy, ini. 
Graibosz Stefanja, bez z. 
Krawczewska Bolesława, 
bez zawodu 
Staniol Zygmunt, oficer 
Suwała Kazimierz, naucz. 
gimnazjalny 
Sulicz Kazimierz, oficer 
Telczewski SkaTbek, dr., 
lek. nacz. Kasy Chor. 
Wilczewska Helena, 
stenotypia tka 
34 Wallis Justus, kupiec 
Gronowska Helena, służ. 
Suchot Agnieszka, służ. 
Wallis Hans, kupiec 
Wittek Paweł, kupiec 
35 Ollech Ignacy, uli Sienkie. 
wicza 4 
Tow. HandlowOsiPrzemysło* 
we, dzierżawca 
sklep 
36 Kalinowska Marja, b. z . 
Czarniecka Agnieszka, 
służąca 
Orcholskd Kazimierz, 
dentysta 
Paliński Alojzy, kier. han. 
Szarafińska Anastazja, 
gospodyni 
Wysocki HiiDolit, urz. P . 
Stow. Ubezp. 
37 Tempska Helena, • 
ul. Bydgoska 5 
Krokos Marja, 
kosmetyczka 
Krokos Jerzy, inż. Woj. 
Krykant Fraciszek, emer. 
Krykant Aleksander, fryz. 
Krykant Józef, zegarmistrz 
Kujawski Franciszek, 
przemysłowi eo 
Lampart Gustaw, ślusarz 
Lewandowska Józefa, b. z . 
Maćkowska Rozalja, służ. 
Sikorska Marja, służ.. 
Sikorska Ewa, urz. Izby 
Rolniczej 
Skiba Leon, ślus. 
Dr. Slwinarski Emil, lekarz 
Szymańska Bolesława, 
gospodynd 
Zakrzewska Marja, służ. 
Ziątkowski Józef, woźny 
sądowy 
Ziątkowski Alfons, biuraj. 
Zieliński Franciszek, 
woźny sądowy < 
Zielińska Jadwiga, 
krawcowa 
Zyczkowski Stefan, lek. 
dentysta 
38 Malinowska Helena, uL 
Szeroka 13/15 
Śpiewaków ska Zof ja, 
nauczycielka 
Turski Jüljan, emeryt 
Wamka Franciszek, 
przcdsięb. budowlany 
39 Mączkowski Maksymiljan, 
kupiec 
Gąsiorowska Anna, kuch. 
40 Dobrzeniecki Zygmunt, 
Sz. Chełmińska 62 
Jankowska Marja, pokój. 
Wolstein Henryk, eksp. 
Wolstein Natan, wł. jadł. 
Wöllstein Bernard biural. 
Wolstein Józef, biuralista 
41 Rutkiewicz, ul. Szewska 23 
Trafas Józef, kupiec 
Olszewska Stefanja, służ. 
42 Chróścicki Leopold, ul. 
Batorego 7 
Koaczakka Józefa, handl. 
Konczalski Bolesław, 
goniec 
Salamon Michał, urz. sąd. 
Salamon Edward, szofer 
mechan. 
43 Kryn Teofil, ul. Chrobreg 
0 
Nr. 39 
Plewka Truda, hafciarka 
Pieszczoch Edward sekr. 
adwokacki 
Trunk Jeanette, bez zaw. 
Zarzycki Bronisław, kup. 
Żuk Zof ja, lek. dent. 
44 „Bata" Sp. Akc. Kraków, 
ul. Grodzka 15 
46 Bednarek Józef, bez zaw. 
Angowska Klara, urz. 
pocztowa 
Kwiatkowska Genowefa, 
służąca 
Szewska 
(od Rynku Staromiejskiego do 
ul. Most Pauliński) 
1 (5) Spadkob. Hauptmanna 
Franciszka 
wejście tylko do restaur. 
Hauptmann Franciszka, 
restauracja 
Hauptmann Zof ja, 
modniarka 
Hauptmann Alfons, techn. 
dentysta 
Hauptmann Anna, kasjerka 
Hauptmann Walter, pom. 
handlowy 
główne wejście z ul. Pod» 
murnej 
•i ul. Podmuma 77 
2 (16) Kosowicz Edward 
Poznań 
Adim. Jarosz Stanisław, 
kupiec 
Biltżyński Jan', handlarz 
Gołębiewski Paweł, kupiec 
Gołębiewska Anastazja, 
bez zawodu 
Janczyk Stanisław, handl. 
Nadölski Franciszek, 
woźnica 
Nadolska Walerja, bez z. 
Switajska Julianna, bez z. 
Swiitajski Józef, ucz. 
mechanik 
Szczepaniak Zofja, służ. 
i ul. Podmurna 79 
3(7) Sobecki Jan, bez zaw. 
Sobecki Kazimierz, szewc 
Sobecki Leon, handlowiec 
Sobecki Witold, ucz. handl. 
Sobecki Władysław, m. 
szewski 
4(18) Wożniak Wojciech, on. 
krawiecki 
Becker Erwin, krawiec 
Czerniewski Marjan, kraw. 
Berendt Ludwika, służ. 
Kamińska Elżbieta, służ. 
Lewandowski Władysław, 
krawiec 
Makowski Gerhard, kraw. 
Morawski Feliks, krawiec 
Schulz Maksymiljan, kup. 
Schulz Feliks, uczeń dent 
Sobczak Zygmunt, pom. 
handlowy 
Sobczak Kazimierz, mistrz 
malarski 
Wilczek Paweł, krawiec 
Żukowski Bronisław, stoi. 
5(9) Kamińska Marta, bez z. 
Kamińska Anna, urz. pań. 
Kamińska Władysława, 
anaszvn'.stka 
Kamiński Józef, 
zbożowiec 
6(20) Hayde Hermann, ul. 
|Sw. Katarzyny 3 
Admin. Schneider Aurora, 
bez zaw. 
277
		

/Pomorze_005_08_294.djvu

			Szewska 
Szpitalna 
Cybulski Janusz, oficer 
Guzowski Antoni apl. sąd. 
Horn Katarzyna, bez z. 
Horn MaTja, biuralistka 
Horn Edmund, pom. kup. 
Hoffmann Mieczysław, 
kupiec 
KatJewskL Stefan, kupiec 
kożuchowiką Marja, b. 'z. 
Korytowsk* Magdalena, 
bez zawodu 
Kowalewski Tadeusz, urz. 
państwowy 
Sontag Józef, oficer 
Staniewski Antoni, techtt. 
inż. 
Tombak Hersz, kamasznik 
Ziętara Bronisław, 
•stołowy 
7(11) Wyczyński Stefan, 
m. zduński 
Wyczyńska Elżbieta, 
biuralistka 
Ilordallska Helena, kraw. 
Zielińska Łucja, służ. 
i ul. Szczytna 2-i 
8(22) Jankowski Jan. Rynek 
Nowomiejski 16 
Bartnicki Wdhelm, jrz. 
skarbowy 
Bucholo Franciszka, służ. 
Czamopińska Julja, b. z . 
Czarnopińska Teresa, b. z . 
Falkowski Antoni, kond. 
tramwajowy 
Klin Antoni, urz. miejski 
Kołowrolkiewicz Sewe^y 
na, szwaczka 
Kotkowski Leon, malarz 
Liebersbach Rlżebieta, 
bez zawodu 
Narzyński Paweł. 
urz. kolejowy 
Strontowa Anna, bez zaw. 
od ul. Szczytnej 
9 Migdateka Karolina, 
Kanada 
Adm. Osmralowski Win* 
centy, ul. Lubioka 25 
wejście z .ul. Szczytnej 
dom rogowy 
i ul. Szczytna 23 
10(24) Nowogórski Czesław, 
Sz. Chełmińska 
Brzeski Ignacy,, kupiec 
Erdanowski Jan, mistrz 
piekarski 
Garlińska Rozalja, rob. 
Gałczewski Władysław, 
m. krawiecki 
Hyżvk Roman, kupiec 
Kamińska Małgorzata. 
robotnica 
Karpowicz Seweryn, b. z . 
Kieszkowski Tadeusz,, ucz. 
stolarski 
Krajewski Roman, kupiec 
Marchel Antoni, pom. 
handlowy 
Nowak Marta, bez zaw. 
Nowak Anna, bez zaw. 
Ossowski Leon, ine. leśny 
Olkiewicz Klara, bez z. 
Piotrowski Leon, stolarz 
Przestwór Wincenty, 
imomter lotniczy 
Rozenberg Hichil, kupiec 
Różycka Stanisława, służ. 
Rudnicki Władysław, 
bufetowy 
Muzalewska Klara. urz. 
państwowa 
Muzalewski Ludwik, 
.handlowiec 
Muzalewska Apolonja, 
bez zawodu 
Sapkowska Domicela, 
bez zawodu 
Sapkowska Genowefa, 
Szolla Antoni, drogerzysta 
Stiller Bolesław, krawiec 
Stryczyński Tomasz. 
maszynistka 
Surowska Anna, eksip. 
drogerzysta 
Wilczewska Marja, służ. 
Wrzesińska Ana, bez zaw. 
Zalewska Agata, hafciarka 
11 (15) Auerbach Abraham, 
ul. Łazienna 17 
Nowiński .Stanisław, rob. 
Nawrot Stefan, urz. 
. 
skarbowy 
Sakicrski Józef, robotnik 
12 {26) Araczewski Bronisław, 
ul. Św. Jerzego 
Cieślak Marja, eksp. 
Krystek Aleksander, kup. 
Michalska Pelagja, gosp. 
Nawrocka Joanna, b. z . 
Orczykowska Anna, bona 
Szymański Edmund kup. 
Szymańska Wanda, eksp. 
Wolniewicz Stanisława, 
frdWanka 
i ul. Chełmińska 2 
13 (17) Wiśniewski Brunon, 
m. rzeźnidki 
15 (19) Wakarecy Józef, 
Szewska 17 
Czołbecki Hilary, 
zegarmistrz 
17(21) Wakarecy Józef, 
m. rzeżnicki 
Czempisz Helena, bez zaw. 
Rychlewska Leokadja, 
służąca 
19(23) Borowski Roman, ul. 
Strumykowa 12 
Białowąs Stanisława, 
krawcowa 
Białowąs Roman, 
ucz. drukarski 
Kosiński Wilhelm, biural. 
Kosińska Gertruda, eksp. 
Przyżycki Juljan, mech. 
Sieradzki Władysław, 
bankowiec 
21 (25) Rutkowska Marja 
Krempczyński Tadeusz. 
kamasznik 
Piotrkowski Teodor, 
krawiec 
Wierzchowski Bronisław, 
krawiec 
Zaremba Stanisław. 
szewc 
Zaremba Teodor, ślusarz 
23 (27) Rutkiewicz Julja, b. z . 
Rutkiewicz Franciszek, 
kupiec 
Skulimowska Jadwiga, 
'bez zawodu 
25(29) Starzyński Wacław, 
Rynek Starom. 24 
Chrulowa Adela, kasjerka 
Kozieł Piotr, im. rzeźnidki 
Tosik Władysław, art. 
Tosik Helena, art. dram. 
27 Jasiński Ignacy. Rynek 
Staromiejski 28 
dom rodowy 
wejście z ul. Szewskiej 
i Rynek Starom. 28 
Szpitalna 
(od ul. PI. Św. Katarzyny do 
Rynku Nowomiejskiego) 
1 Skarb Państwa 
i Plac Św. Katarzyny 2 
Borszewslka Helena, służ. 
Sienkiewicz Jerzy, Ks. 
dziekan wojskowy 
2 Ewangielicka Gmina Kośc. 
Marcali Samuel, ul. Różan,, 
na4 
i Plac Św. Katarzyny 3 
tylko wjazd, wejście g|ló« 
wne z ul. Św. Katarzyny 
3 Gmina Kościelna Św. 
Jakóba, 
kościół 
i .ul. św. Jakóba 22 
4 Gmina m. Torunia 
Przytułek dla starców 
Blażejewicz Joanna, bez z. 
278
		

/Pomorze_005_08_295.djvu

			Szpitalna 
Szosa Bydgoska 
Czepczyńska Franciszka, 
(bez zawodu 
Gwizdakka Rozalja, b. z . 
Idżkowska Eleonora, b. z . 
Jaskulska Marjanna, b. z . 
Guzowska Józefina, b. z . 
Kawińtska Marjanna,, b. z . 
Klemańska Marjanna, b. z . 
Kłosińska Katarzyna, b. z . 
Kłosińska Franciszka, b. z . 
Kujawski Ludwik, b. z . 
Jabrożewska Marjanna, 
bez zawodu 
Marszcwska Franciszka, 
bez zawodu 
Majka Marjanna, ibez z. 
Okrocmska Francisz., b. z . 
Oborowska Józefa, b. z . 
Pawłowska Albina, b. z . 
Paczyńska Tekla. b. z . 
Ratlkowska Joanna, b. z . 
Ratkowska Weronika, to. z . 
Rogozińska Anna b. z . 
Riechert Katarzyna, b. z . 
Ratkowska Franc, b. z . 
Suffińska Katarzvna, b. z . 
Turowska Marjanna, b. z . 
Ciutowska Rozalja, b. z . 
Romanowska Ellżfoieta, 
bez zawodu 
Rumińska Katarzyna, Ib. z . 
Wantowska Wiktorja, b. z . 
Zwolińska Eleonora. Ib. z . 
Zieliński Teodor, b. z . 
6 Gmina m. Torunia 
Szkoła Handlowa Izby 
Przem. dzierżawa 
Kwaśniewska Marja, 
urz. państwowa 
Murszewski Tomasz, woź. 
Murszewska Rozalja, 
robotnica drukarska 
8 Borkowski Paweł, stolarz 
Rynek Nowomiejski 24 
tylko wjazd 
10 Winiarski Czesław, 
spichlerz i dom mieszkał. 
i Rynek Nowomiejski 27 
Szopena 
(od Placu Bankowego do ulicy 
Bydgoskiej) 
1/7 Gmina m. Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Wały 1/111 
i ul. Czerwona Droga 2/20 
8/10 Gmina m. Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Czerwona Droga 1/5 
U Szumanowa Emil ja, 
ul. Krasińskiego 15 
plac niezabudowany 
12 Gmina m. forunia 
plac niezabudowany 
i ul. Fredry 2 
13/15 Skarb Państwa DOK VIII 
'(Fortyfikacja) 
plac niezabudowany 
i ul. Fredry 1/5 
16 Gmina m. Torunia 
plac niezabudowany 
i ul. Moniuszki 2 8 
17(20) Friedberg Franciszka, 
emer. 
Belina Brzozowski Kazi- 
zimierz, em. oficer. 
Dusza Marta, służ. 
Krzyżaniak Marja. biural. 
Maćkowski Władysław, 
tokarz 
Moszkowski Seweryn, intr. 
Meister Ryszard, rob. 
i ul. Moniuszki 1. 
18(22) Rucińska Cecylja, bez z. 
Błeński Teofil, emeryt. 
urz. państw. 
Bezler Leon, kupiec 
Bezler Czesława, biural. 
Bantkowski Feliks, kupiec 
Czarnecka Antonina, pielęg. 
Eckhardtowa Helena, emer. 
Ehrenberg Adam, inż., 
urz. państw. 
•Huppenthal Karol, 
urz. Pom. Izby Roln. 
Jabłońska Marja, ziemianka 
Jaworska Helena, krawc. 
Kurkowska Zołja, służ. 
Miazga Julja, służ. 
Pysohny Bruno, urz. pryw. 
Pyschny Bernard, kupiec 
Kuciński Antoni, kupiec 
Ruciński Zygmunt, kupiec 
Ruciński Edmund, zegarm. 
Sarama Rozalja, służ. 
Sobolewski Kazimierz, 
urz. bank. 
Schirmacher Michał portjer 
Wysakowski Stanisław, 
rolnik 
19(24) STudowski Anastazy, 
ul. Bydgoska 44/46 
Buła Jakób, urz. państw. 
Bogdanowicz Adam, 
wicedyr. Zw. Rez. Sp. R . 
Bogusławska Marja, naucz. 
Buta Steianja, naucz. 
Chwieczko Albin, sędzia 
po w. 
Cybulski Feliks, emeryt. 
insp. celny 
Dębicki Mieczysław, urz. 
Dębicki Franciszek, emer. 
Dębicki Czesław, urz. 
gosp. 
Doruchowska Anna b. z . 
Eichenbaum Dębowicz 
Józef, artysta teat. 
Gendek Józefa, służ. 
Graeve Władysław, sędzia 
Kalarowska Pelagja, -gosp. 
Klonowska Marja^/służ. 
Kiólikowski AW&sandra 
art. dr. 
Krzeczkieiflcz Józef, rol­ 
nik 
m 
Le^^^Jowski Franciszek 
Lfl B< Leokadja, służ. 
L^HHtśki Władysław, 
mm państw. 
ilBpsiewicz Franciszek, 
mt% państw, 
jlwteka Wanda. emer. 
Br- ScheuTing Witold, 
•asesor sąd. 
Sandomierski Antoni, rob. 
Smeja Ignacy, szofer 
Wasilewski Ryszard, art. 
dr. 
Ziółkowska Jadwiga, b. z . 
Dr. Wagner Tadeusz, lek. 
wojsk. 
Szosa Bydgoska 
(od ul. Bydgoskiej do' Portu 
Drzewnego) 
1 Gmina m. Torunia 
schronisko 
Kłopotek Marta służ. 
Kurdziel Aniela, służ. 
Mroziński Edmund, wychów 
Piskorska Anastazja, 
szwaczka 
Płocki Bolesław, zarządca 
schroniska 
Płocki, Edmund, techn bud. 
2/24 Gmina m. Torunia, lasek 
3 Gmina m. Torunia 
Hala Wystawowa 
5(2) Gmina m. Torunia 
Lesiak Marja, gosp. 
Prymas Józefa, pokój. 
Rzyski Jan. miejsk. rad .a 
leśn. 
7(3) Gmina m. Torunia 
Jasiński Franciszek, kowal 
Marcinkowski Antoni, 
stangret 
9 Gmina m. Torunia, plac 
11 Gmina m. ToTunia, plac 
Ha Szelemetko Helena, 
Warszawa. Lwowska 11 
Lorenczuk Ryszard, em. 
oficer 
Ross Jan, służ. 
279
		

/Pomorze_005_08_296.djvu

			Szosa Bydgoska 
Szosa Chełmińska 
Rusinowa Adela, urz. 
państw. 
Witt Jan, rolnik 
Witt Stanisław, leśn. 
13/19 Bractwo Strzeleckie, 
ul. Przedzamcze 15 
Schmidt Władysław, rest. 
Stocki Feliks, rob. 
Stróżyk Stefania, służ. 
21 Gmina m. Torunia 
Bucholz Bolesław, 
borowy m. 
Kolankowski Antoni, rolb. 
Kolankowski Paweł, rob. 
Lewandowski Aleksander, 
dozorca 
Sądecka Zofja, rob. 
23/49 Gmina m. Torunia, plac 
26 Skarb Państwa DOK VIII 
Koszary Poniatowskiego 
28 Skarb Państwa DOK VIII 
Dom familijny 
30 Skarb Państwa DOK VIII 
plac 
32/56 Skarb Państwa DOK VIII 
plac 
51/53 Gmina m. Torunia 
plac 
55 Gmina m. Torunia 
57/59 Polsko Belg. Zakłady 
Chem. ul. Szeroka 33 
plac 
61 Gmina m. Torunia 
63 Gmina m. Torunia, plac 
65(13/14) Gmina m. Torunia 
Bańcerek Józef, urz. pryw 
BaTwicz Aleksander, 
majster chem. 
Chowański Władysław, 
malarz 
•Czernik Ignacy, murarz 
Dyba Czesław, murarz 
Podlewska Stanisława, 
gosp. 
Posiewała Michał, rob. 
Soja Piotr, rob. 
Słupianek Antoni, majster 
Włodarczyk Andrzej, rob. 
Zawada Józef, rob. 
Zawada Wincenty, rob. 
67(11/12) Gmina m. Torunia 
Jugo Leon, ksiązk. 
Jugo Mania, bez z. 
Kwiatkowski Stanisław, rob. 
Paluszkiewicz Marja, bez z. 
Spaleny Józef, majst. cies. 
69(5/6) Gmina m. Torunia 
Cedziano Piętro, chemik 
Kubicki Stanisław, cieśla 
Riali Ettare, chemik 
Rutkowski Franciszek, 
cieśla 
Szepka Arnold, cieśla 
Trafas Jan, rob. 
Trocha Gaston, rob. 
Trocha Juljan, em. urz. PP . 
71(1/2) Gmina m. Torunia 
Dondalski Władysław, 
woźny 
Pietruszewski Józef, rob 
Piotrowiak Stanisław, cieśla 
Ząbczyk Piotr, cieśla 
73/77" Gmina m. Torunia, plac 
78 Skarb Państwa, Fundusz 
Kwaterunku Wojskowego 
Arkc Edward, podof. zaw. 
Adamek Bronisław, 
podof. zaw. 
Ciecholewski Franciszek, 
podof. zaw. 
Dembicki Stanisław, 
podof. zaw. 
Iwański Teodor, podof. zaw. 
Klich Władysław, 
podof. zaw. 
Kujanek Antoni, podof. zaw 
Krys Bolesław, podof. zaw. 
Lenartowski Władysław, 
podof. zaw. 
Leżała Franciszek, 
podof. zaw. 
Mikołajczak Antoni, 
podof. zaw. 
(Paczkowski Józef, 
podof. zaw. 
Piasecki Józef, podof. zaw. 
Sosnowski Stefan, 
podof. zaw. 
Starosta Franciszek, 
podof. zaw. 
Trzciński Bolesław, 
podof. zaw. 
79/95 Neuman Ludwik, Przysiek 
Degener Klara, Przysiek. 
p. Toruń, plac 
80 Gmina m. Torunia, plac 
82 Gmina m. Torunia 
84(92) Gmina m. Torunia, p!ac 
94(106) Polsko Belg. Zakłady 
iPrzem. ul. Szeroka 33, 
fabryka i plac 
97 Tartak „Wisła", (Holzgross- 
handel u. Sägewerk G. m . 
b. H . Bydgoszcz 
Bochocki Bernard, rob. 
Kołlakowski Paweł, rob 
Kollakowska Klara, 
ucz. kraw. 
Kołlakowski Edward, rob 
Rydziński Walenty, rob. 
Rydziński Franciszek, 
bez z. 
Wielosiński Józef, rob. 
Wielosiński Stanisław, rab 
Winiarski Szczepan, rob. 
Winiarski Szczepan, rob 
Winiarski Stanisław, rob. 
99 Tartak „Wisła", (HolzgroM- 
handel u. Sägewerke G. 
m. b. H. Bydgoszcz 
101 Toruński Port Drzewny 
T. A. 
Nieradka Stanisław, rob. 
103 Toruński Port Drzewny 
T. A. 
Chojnacki Bronisław, szofer 
Parczyński Józef, ślusarz 
Rabenda Józef, rob. 
Rodacki Piotr, rob. 
Sądecki Józef, rob. 
Sądecki Adam, portier 
Sądecki Antoni, rob. 
Wesołowski Antoni, rob. 
Wesołowski Józef, kowal 
Wielosiński Władysław, 
rob. 
Zühl Fryderyk, rob. 
108/120 Gmina m. Torunia, 
plac 
122/162 Neuman Ludwik, 
Przysiek 
Degener Klara, Przysiek 
plac 
Szosa Chełmińska 
(od Placu Teatralnego do 
Dworca Północnego) 
1 Gmina m. Torunia 
Skrzydło nowego budynku 
Urzędu Wojewódzkiego 
i Plac Teatralny 2 
2/14 Gmina m. Torunia 
plac — ogródki Jorda­ 
nowskie 
i ul. Odrodzenia 2/6 
i Plac Teatralny 3 
3/13 Gmina m. Torunia 
plac 
i Czerwona Droga 22/54 
15(1) Kuczyński Leon, ul. Mic­ 
kiewicza 20 
Biendara Anna, służ. 
Cieszyńka Berta, akwizyt. 
Ratajczak Stanisław, koł. 
Zieleżiński Antoni, kupiec 
i ul. Dr. Czerwona 39 
i ul. Św. Jerzego 1/3. 
16 Skarb Państwa DOK 8. 
plac 
i ul. Odroczienia 1/9 
Od ul. Św. Jerzego 
17 Tomaszewski Stanisław, 
ul. Św. Jerzego 6 
plac 
i ul. Św. Jerzego 2. 
18/20(2/6) Lenartowicz i Szy­ 
mański, 
19/21(9) Tomaszewski Franci­ 
szek, zakł. ogrodniczy 
280
		

/Pomorze_005_08_297.djvu

			Szosa Chełmińska 
Szosa Chełmińska 
22(6) Truderung, 
i ul. Grudziądzka 2 
23/25(11) Majewski Edward, 
bea z. 
Bielatowicz Jan, stolarz 
Golińska Anastazja, służ. 
Kupkę Alfred, urz. miejs. 
Korolów Jan, szewc 
Malcan Laura, bez z. 
Tomaszewska Bronisława, 
służ. 
Od ul. Grudziądzkiej 
24(8) Goldenstern Teodor, m. 
koił. 
Biernacki Leon, technik 
miern. 
Warden Bronisław, u. fryzj. 
Willig Mar ja, bez a, 
i ul. Grudziądzka 1 
26(10) Goldenstern Teodor, Sz. 
Chełmińska 24 
27(19/21) Zalewski Szymon, ul. 
Słowackiego 67 
28/30 (12/16) Sobieszczyńska 
Władysława, Warszawa 
Ufnalewska Joanna, War­ 
szawa 
Adm. Marasiński Leon, 
restaur. 
Chrzanowska Anna, bufet. 
Derdulska Bronisława, ku­ 
charka 
29 Błaszkiewicz! i Jarocki 
biuro i plac 
Perschke Teofil, rusznik. 
31/33 Rochon Teofil 
plac niezabud. 
32(18) Sobieszczańska Włady­ 
sława, Warszawa 
Ufnalewska Joanna, War­ 
szawa 
i ul. Bawarczyków 2/6 
Od ul. Bawarczyków 
34(20) Soldenhof Maksymiljan, 
Poznań ul. Kręta 4 
Kaniewski Franciszek, 
murarz 
Kaniewski Franciszek, em. 
Ziętarska Sylwja, naucz. 
Ziętarska Izabela, biural. 
i ul. Bawarczyków 1/3 
35 Skarb Państwa DOK 8. 
magazyn 
i ul. Składowa 1/3 
36/38(22/24) Bąk Jakób, kup. 
Dylewska Walerja, gosp. 
Horowitz Izrael, kupiec 
Lisewski Marcin, rob. 
Sołtysowa Anna, emerytka 
37(33) Cierpiałkowski Paweł 
i ul. Składowa 2/6 
39/45(47) Maćkowiak Wacław, 
ul. Szeroka 24 
Kamiński Feliks, ogrodn. 
plac — ogród 
40(26) Gmina m. Torunia 
Szkoła Pomocnicza 
42 Zygmuntowicz Roman 
plac niezabud. 
44/46 Wolf Jan, ul. Małachow­ 
skiego 2/4 
plac niezabud. 
47 Nowogórski Stefan, Stzosa 
Chełmińska 49/51 
plao 
48(30) Wolf Jan. ul. Małacho­ 
wskiego 2/4 
Cywińska Anna, bez z. 
Łęgowski Józef, rob. 
Maruszewski Jan, cieśla 
Maruszewski Maksymiljan, 
urz. miejs. 
Śniechowski Paweł, rob. 
Śniechowski Paweł, rob. 
Sołowiew Jan, mechanik 
Zawiłowski Zygmunt, em. 
podof. 
49/51(49) Nowogórski Stefan, 
bez z. 
Brzostowska Janina, gosp. 
Chwiralska Józefa, służ. 
Dylewicz Jan, urz. P. St. 
Ubezp. 
Kwiatkowski Mieczysław, 
urz. 
Majewski Nikodem, ślus. 
Wielgopolan Weronika, 
służ. 
Wiśniewski Józef, kowal 
Zemrzycka Magdalena, 
służ. 
i ul. Cmentarna 36/38 
50(36) Wakarecy Maksymiljan, 
bez z. 
Bartz Jadwiga, bez z. 
Ciążyńska Kazimiera, b. z . 
Ciążyńska Zofja, bez z. 
Górska Olga, emeryt. 
Górski Feliks, apl. sąd. 
Góralska Antonina, bez z. 
Jagielski Jan, handlowiec 
Jurkowski Józef, naucz. 
Kozłowski Feliks, pomoc. 
handl. 
Kozłowski Edmund, stoi. 
Kozłowska Aurelja, kasj. 
Magdziński Mieczysław, 
urz. Fund. Bezirob. 
Mroczyńska Irena, gosp. 
Nowak Jan, rob. 
Nowakowski Karol, urz. 
skarb. 
Rzymkowska Franciszka, 
bez z. 
Rzymkowska Władysława, 
prasow. 
Sobolewska Mar ja, urz. 
Sobolewski Zbigniew, biur. 
Sobolewska Wanda, urz. 
bank. 
Swiderski Jan, rob. 
Szczypska Jadwiga, gosp. 
Wierzchowski Jan, kraw. 
52(38) Spadkob. A . Pysaczyń- 
skiej 
Cyrklaff Hieronima, urz. 
sąd. 
Cierpiałkowski Paweł, kup. 
Gąsiorowski Stanisław, 
urz. miejs. 
Dzieślewski Zygmunt, ofic. 
Kaliszewska Antonina, ku­ 
charka 
Kling Karol, kupiec 
Milewski Józef, urz. pań. 
Milewska Stanisława, biur. 
Pataczówna Władysława, 
biural. 
Pyszczyński Stefan, b. z . 
Pyszczyński Jan, apl. sąd. 
Stawinicka Helena, emer. 
Straaztewska Jadwiga, ku­ 
charka 
Stoss Elżbieta, służ. 
Wielowiejski Tadeusz, ofi­ 
cer 
53/55 Żółtowski Stanisław, rest. 
Damaziak Jan, rob. 
Gajewski Aleksander, rob. 
Jabłońska Zofja, rest. 
Jabłoński Józef, rolnik 
Krużyński Kazimierz, 
rolnik 
Lewandowski Jan, rzeźn. 
Lichocka Marja, bez z. 
Nowak Kazimierz, monter 
Pierańska Elżbieta, służ. 
Popiałkowski Stefan, rzeź. 
Żółtowski Jan, bez zaw. 
Żółtowski Leon, biural. 
i ul. Cmentarna 21/29 
54(40) Rutkowski Maksymiljan 
sekr. miejs. 
Brygier Wawrzyniec, post, 
P. P. 
Cichocki Bolesław, urz. p . 
Dylewski Józef, kond. kol. 
Dylewski Bolesław, urz. 
Dylewski Zygmunt, uczeń 
ślus. 
Dylewski Alfons, ucz. fr. 
Gromke Wendelin, kolej. 
Janczarska Leokadja, służ. 
Kozłowski Konstanty, cieś. 
Krużyński Leon, kond. ko­ 
lejowy 
Polakowski Bernard, masz. 
kolej. 
Porbadnik Antoni, b. z . 
i 
281
		

/Pomorze_005_08_298.djvu

			Szosa Chełmińska 
Szosa Chełmińska 
Rezmer Jan, kupiec 
Reanier Marja, książk. 
Rezmer Elżbieta, książk. 
Rez.mer Hugon, zbożowiec 
Sawicki Leon, murarz 
Stachulski Edmund, podm. 
murar. 
Witkowski Franciszek, 
ogrodn. 
56(42) Machnikowska Michali­ 
na, bez z. 
Falkowski Stefan, książk. 
Fałkowska Helena, książk. 
Fiałkowski Antoni, funkcj. 
P. P. 
Gadowski Józef, urz. bank. 
Lenczewski Jan, art. drani. 
Machnikowski Kazimierz, 
szofer 
Machnikowska Jadwiga, 
bez z. 
Machnikowski Henryk, 
urzędnik 
Metelska Eugenia, bez z. 
Pullwitt Hermann, druk. 
57/61(61/59) Skarb Państwa, 
DOK 8. 
magazyny 
i ul. Gen. Bema 2/6 
58(44) Zygmanowski Władysł. 
m. piek. 
Brandt Marta, posług. 
Ciesielski Feliks, piekarz 
Kunze Wilhelm, szewc 
Laskowski Piotr, urz. pań. 
Mayer Anna, bez z. 
Mulla Marta, sklep. 
Sadka Władysław, rob. 
Wichmann Augnstj ślus. 
Zygmanowski Maks.vmil.jan 
pom. piek. 
60(46) Lewandowski Władysł., 
restaurator 
Błażejewicz Franciszka, 
fryzjerka 
Bnayska Teofila, bez z. 
Brzeski Stanisław, rob. 
Brzeska Marja, rob. 
Brzezicki Piotr, rob. 
Brzezicka Stefanja, eksp. 
Brzezicki Leon, mechanik 
Cybulski Jan, rob. 
Czarnecka Marja, rob. 
Czarnecki Jó lef, rob. 
Damps Jean, linotyp. 
Furmanek Jan, szewc 
Gojke Jan, rob. 
Hrcszberg Izrael, handl. 
Jagusz.cwski Jan, rob. 
Kubacka Władysława, fry­ 
zjerka 
Kamiński Maks, brukarz 
Lewandowski Wiktor, urz. 
P. St. Ub. 
Malinowska Anna, bez z. 
Muszyński Leon, kowal 
Rynas Ella, służ. 
Sadowska Anastazja, rob. 
Skuciński Zygfryd, podof. 
zaw. 
Szczeciński Boruch, zegar. 
Taglewski Ignacy, kolej. 
Wagner Jan, naucz, ginm. 
Wysocka Konstancja, kr. 
Zaborowski Kazimierz, 
rob. 
Żmudzińska Marja, służ. 
Żurawski Józef, rob. 
od ul. Podgórnej 11 
62(48) Godzien Józef, ul. Su­ 
kiennicze 11 
Białkowski Józef, cieśla 
Cichumski Antoni, rob. 
Cichomski Konstanty, rob. 
Chachowski Józef, cieśla 
Dobrzeniecki Zygmunt, 
boa z. 
Dubik Andrzej, urz. kolej. 
Kamińska Józefa, krawc. 
Kamiński Franciszek, 
murarz 
Kamińska Katarzyna, rob. 
Kowalski Franciszek, szof. 
Kowalska Helena, eksp. 
Kowalska Stanisława, haf. 
Kowalska Marja, fryzjer 
Kowalski Alfons, ucz. bl. 
Lewandowski Jan, dozorca 
koszarowy 
Lewandowski Jan, litog. 
Lewandowski Bernard, 
introl. 
Michałowski Stanisław, 
rob. 
Michałowski Franciszek, 
rob. 
Mykowska Agnieszka, b. z . 
Różańska Kamila, bez z. 
Skórka Jnkób, handl. 
Sube Franciszek, cieśla 
Subc Józef, blacharz 
Szubko Mieczysław, urz. 
poczt. 
Wiśniewska Weronika, 
bez la 
Wiśniewski Konstanty, 
cieśla 
Wcibcl Robert, biural. 
Zieliński Stefan, kamień. 
63/65(63) Kiefer Hermann, re­ 
staurator 
Ebert Jadwiga, bez z. 
64(50) Smuciński Marjan, b. z . 
Bodlas Antoni, rob. 
Czaplicka Walentyna, b. z . 
Czaplicka Zof ja, biural. 
Dondalski Bronisław, elek­ 
tromonter 
Dziekan Jan, ślusarz 
Kajkowska Jadwiga, kupc. 
Kalinowski Franciszek, 
emeryt 
Lewandowski Jan, rob. 
Lewandowska Kazimiera, 
pokój. 
Lewandowski Zygmunt, 
rob. 
Lewandowska Jadwiga, 
rob. 
Matecki Ludwik, urz. PP. 
Matecki Edmund, ucz. tok. 
Matecka Marja, rob. druk. 
Matuszewski Jan, rob. 
Matuszewski Franciszek, 
rob. 
Matuszewska Marta, eksp. 
Nadolski 
J 
an, rob. 
Niczke Jan, biural. 
Ohodziński Antoni, rob. 
Ośmialowska Eleonora, 
bez z. 
Podlaszcwski Jan, woźny 
sąd. 
Podlaszcwski Jan, woźny 
sąd. 
Podlaszcwska Bernarda, 
eksp. 
Smuciński Walenty, bez z. 
Trawczyński Antoni, rob. 
Trokowska Franciszka, r. 
Trokowski Paweł, ucz. frj. 
Wienekowski Stanisław, 
robotnik 
66(52) Rządkowska Agnieszka, 
bez z. 
Algusiewicz Kazimiera, 
podof. zaw. 
Babiński Bolesław, podof. 
ziaw. 
Chojnacka Marja, bez z. 
Chojnacka Helena, robotn. 
drukarska 
Chojnacka Anna, rob. 
Ernest Marjanna, bez z. 
Ernest Bolesław, rob. 
Fiderewicz Władysław, kol. 
Gerke Bronisław, rob. 
Janiszewski Adam, bez z. 
Jund/iłło Stanisław, urzęd. 
państw. 
Kniazielska Franciszka, 
bez z. 
Kowalski Antoni, rob. 
Kowalska Anna, rob. 
Kowalska Walerja, rob. 
Kowalska Jadwiga, szw. 
282
		

/Pomorze_005_08_299.djvu

			Szosa Chełmińska 
Szosa Chełmińska 
Kańczewski Leon, kołodz. 
Kozłowska Augustyna, 
bez z. 
Kozłowski Wacław, ślus. 
szofer 
Przybulski Antoni, kam. 
Rospora Stanisław, rob. 
Rzndkowski Józef, pośred. 
Rządkowska Irena, masz. 
Skrobacki Jan, bez 7. 
Skrobacka Anna, eksp. 
Skrobacki Konrad, eksp. 
Strocki Bazyli, tapicer 
Strękowska Mar.ia, bez z. 
Służewska Marta, krawc. 
Służewski Alojzy, rob. 
Wierzbowski Teodor, rohi. 
Wcłczyński Feliks, szewc 
Wilmanowiez Irena, bez z. 
Wachaczewski Władysław, 
podof. zaw. 
67 Balio Augusta, wł. zakł. 
rzeżn. 
Balio Fitz, rzicźnik 
Balio Paweł, rzeźnik 
Hieske Walter, pom. rzeź. 
68(54) Wysocka Weronika, 
bez z. 
Bogacka Walerja, bezi z. 
Ciesielska Weronika, rob. 
Lewandowska Wiktor ja, 
bez z. 
Lewandowski Konstanty, 
bez z. 
Lewandowska Salomeą, 
eksp. 
Lewandowska Julja, kraw. 
Muller Karolina, bez z. 
Muller Eryk, rob. 
Opaska Franciszek, emeryt 
Stremlau Leon, urz. kolej. 
Wiśniewski Ignacy, kow. 
Wysocki Paweł, murarz 
Zawadzki Feliks, em. pod­ 
oficer zaw. 
Zieliński Maksymilian, 
urz. K. Ch. 
Zieliński Witold, handl. 
Zielińska Gertruda, elewka 
Zielińska Łucja, elewka 
Od ul. Małachowskiego 
69 Psuty Feliks, ul. Mickie­ 
wicza 
Doliński Wawrzyniec, rob. 
Dolińska Salomeą, posług. 
Dolińska Zofja, posług. 
Dolińska Stanisława, posł. 
Gajewski Paweł, elektrom. 
Gnjewska Helena, eksp. 
Gołębiewski .Kazimierz, 
ślusarz 
Grelewicz Antoni, szofer 
Kamiński Adam, szewc 
Kowalkowski Bolesław, 
rob. 
Kowalkowski Stanisław, 
rob. 
Kowalkowski Leon, ślus. 
Polakowski Teodor, rob. 
Polakowski Ludwik, rob. 
Polakowski Juljan, rob. 
Śmigaj Ignacy, ślusarz 
Smolukówna Aleksandra, 
urz. 
Świtalski Franciszek, mur. 
Świtalska Klara, prasow. 
Świtalski Franciszek, ucz. 
zecerski 
Świtalski Paweł, ucz. biur. 
Wiśniewska Marta, bez z. 
Wiśniewski Wład\ sław, 
drukarz 
Wudke Adolf, m. fryzj. 
Zientarski Józef, m. szew. 
Zientarski Tadeusz, litoffr. 
Zientarski Kazimierz, 
szewc 
70(56) Głowacki Mieczysław, 
m. stoi. 
Głowacki Władysław, b. z . 
70a(56a) Kraszucki Władysław 
Sz. Chełmińska 72 
Barański Maksymiljan, r. 
Barańska Gertruda, eksp. 
Barańska Leokadja, eksp. 
Barański Alfons, biural. 
Boniewicz Marja, bez z. 
Marcinkowski Bolesław, 
rob. 
Pawlikowski Maksymiljan, 
rob. 
Urbańska Katarzyna, b. z . 
Urbańska Bronisława, rob. 
Urbańska Leokadja, służ. 
Urbańska Anna, służ. 
Wiśniewska Rwalja, b. z . 
Wiśniewska Stefania,fryz. 
Witkowski Andrzej, rob. 
71/73 Luedtke Juljan, kowal 
Aleksandrzak Marciu, rob. 
Adamski Alojzy, ucz. fryz. 
Lamański Wincenty, szewc 
Mikołajski Władysław, 
stolarz 
Murawski Ignacy, rob. 
Murawski Stefan, zecer 
Murawski Bronisław, 
elektrom. 
Murawski Jan, biural. 
Murawski Władysław, ko­ 
wal 
Osińska Katarzyna, b. z . 
Osińska Genowefa, biural. 
Osiński Zygmunt, ucz\ dru­ 
karski 
Ossowski Antoni, kołodziej 
Rattaj Józef, urz. państw. 
Ryglewski Ezechiel, ślus. 
Soutschek Alfred, cukierń. 
72(58) Kraszucki Władysław, 
wł. przeds. przewoź. 
Białowąsowa Michalina, 
modystka 
Brażkiewiez Franciszek, 
podof. zaw. 
Dembiński Józef, stoi. 
Drozdowski Józef, fryzjer 
Jabłoński Teodor, stołowy 
Jaguszewska Władysława, 
bez z. 
Krupecki Bernard, rob. 
Kwella Janina, rob. 
Lewandowska Katarzyna, 
bez z. 
Lewandowski Bernard, b. z . 
Matowski Maksymiljan, 
urz. Star. Kraj. 
Matuszewski Teofil, kolej. 
Matuszewski Jan, biural. 
Mu/.alewski Konstanty, 
biural. 
Muzalewska Monika, eksp. 
Muzalewski Konrad, rzeź­ 
biarz 
Muzalewski Zygfryd, ucz. 
złotn. 
Norkowski Ignacy, rob. 
Norkowski Antoni, podurz. 
poczt. 
Norkowski Franciszek, ko­ 
lejarz 
Olszewska Klara, służ. 
Rogowski Leon, rob. 
Skowronek Władysława, 
bez x. 
Smolka Stanisław, bndow. 
Sobociński Ignacy, rob. 
Sobocińska Marja, eksp. 
Szczepański Bronisław, 
kołodziej 
Wojnowski Franciszek, 
ślusarz 
Wojnowski Zygmunt, stoł. 
Żuehowski Stanisław, rob. 
74(60) Kulwicki Antoni, Wabcz 
Adm. Pałczyński Rudolf, 
em. oficer 
Carowa Emilja, emerytka 
Hoffmann Artur, cieśla 
Jop Marja, służ. 
Kalkowski Benedykt, kom. 
miejski 
Murlewska Czesława, art. 
dramat. 
Pruszyński Emil, kupiec 
Świtaiski Franciszek, post. 
P. P. 
Świtajska Marja, biural. 
Świtajski Piotr, elektrom. 
283
		

/Pomorze_005_08_300.djvu

			Szosa Chełmińska 
Szosa Chełmińska 
Twarowski Czesław, art. 
dramt. 
Twarowska Laura, artyst. 
dramat. 
Wiśniewski Bronisław, 
podof. zaw. 
Wojciechowska Marta, sł. 
Wierzcholski Walerjan, 
kupiec 
i ul. Podgórna 2 
75/79 Liidtke Albrecht, Szosa 
Chełmińska 75a 
plac niezabud. 
75a(75) Liidtke Albrecht, ra­ 
karz 
76(62) Nowiński, 
Admin. Połom Józef, 
ul. Kościuszki 46. 
Blaumann Władysława, 
gosp. 
Gornowicz Marta, służ. 
Gackowski Antoni, podof. 
Gackowski Stanisław, stoi. 
Ronowski Józef, ucz. rzeź. 
Rutkowski Jan, ucz. rzeźn. 
Wiśniewski Bruno, m. rzeź. 
Zagierski Władysław, urz. 
78(64) Kowalska Aniela, b. z . 
Kowalski Bronisław, kup. 
80(66) Peisert Józef, Chełmno 
Adni. Zieliński Bronisław, 
ul. Małachowskiego 6 
Dąbrowski Wawrzyniec, 
wartownik 
Hoffmann Frieda, bez z. 
Kałamarski Franciszek, 
przód. PP . 
Kałamarski Alfons, litogr. 
Kałamarska Helena, eksp. 
Kałamarska Jadwiga, biur. 
Kobierski Ignacy, rob. 
Kraskowska Józefa, bez z. 
Lewandowski Stanisław, 
rob. 
Masłowski Jan, woźny 
Masłowska Wanda, biur. 
Masłowska Helena, biuraL 
Masłowski Edmund, uczeń 
kup. 
Nowak Marja, bez z. 
Nowak Helena, książk. 
Nowak Zofja, książk. 
Nowakowski Konrad, nau. 
Nowakowski Konstanty, 
naucz. 
Nowakowski Józef, naucz. 
Nowakowska Gertruda, 
naucz. 
Radtke Paweł, kołodziej 
Radtke Anna, akuszerka 
Witt Leonard, urz. kolej. 
Wronowska Leokadja, b. z . 
Zwoliński Franciszek, 
podof. zaw. 
81 Szuksta Jan, em. lek. wet. 
Gruszczyński Franciszek, 
książk. 
Januszkiewicz Janina, b. z . 
Majewski Tadeusz, biural. 
82(68) Walkowiak Franciszek, 
ul. Słowackiego 136 
Bryszkowski Stanisław, r. 
Beynke Helena, krawcowa 
Dąbrowski Alfons, goniec 
Dąbrowski Czesław, uczeń 
mont. 
Dąbrowski Franciszek, 
stróż 
Dąbrowski Edmund, uczeń 
ślus. 
Dąbrowska Helena, rob. 
Dąbrowski Maksymiljan, 
Btol. 
Kalinowska Franciszka, 
rob. 
Kalinowska Marta, rob. 
Kędziorska Antonina, rob. 
Liezmańska Władysława, 
rob. 
Lisińska Weronika, bez z. 
Lisińska Stefanja, szwacz. 
Miarka Jakób, stróż miej. 
Piórkowski Władysław, 
robotnik 
Wolski Józef, rob. 
Wolski Aleksander, rob. 
Wolska Helena, rob. 
Żurawski Marcin, czel, mu­ 
rarski 
Żurawska Helena, ochron. 
Żurawska Marta, fryzjer. 
Żur