/gazeta_bydgoska_1926.08.11_R.5_nr18200001_0001.djvu

			Dzisiaj 10 stron 


.. 


'"..... 


ena 20 groszy. 


" 
 


>'. 


ABONAMBNT 
w BydgoszCZ)' : ekspedycji i agenturach wraz z dodatkiem "Wladomo8ci 
Gospodarcze Izby Przemysłowo. Han
eIń Xjemiec do U. Nieobecność 
!\iemiec podczas tych rozpraw i odosobnione stano- 
wi8lw Rosj; stworzyłyby ella Litwy bardzo niewygo- 
dnę. sytuaejt', wystRw!ajęc ją. na JX>ważne ataki dy- 
plomatów. Litwę możnaby było stosunkowo łatwo 
zmusić do porozu n 1ienia z Pol
kę., gdyby dyplomacja 
polska rzeczywiście dążyła do pokojowego załatwic. 
nia sprawy i gdyby opierała się na zasadzie: do ut 
des LE'cZ "Tarszawa na wszystkie propozycje możl: 
tylko odpowiedzieć odrr:ownem przyjęciem możli- 
wych wamnk6w. Wtedy stworzyłoby się dla dyplo- 
macji europejskiej trudne polożen:e, gdyż Europa nie 
może popierać impcrjalist}'cznych planów Polski. 


-- 


Prawa mniejszości na kongresie "\viedeńskim. 
Zas1rzefe:Iia Połs
i co do 'składu komisj'o Poparli nas delegad Prancji i Czech, 


W i e d e ń, 9. 8. (PAT.) Prace komisji między- 
narodowego kongresu prawniczego trwaję. w dalszym 
cię.gu. Delegat polski adwokat Witembcrg z Paryża 
zgłosił łę.cznie z profesorem Alvarezem i ministrem 
szwedzkim 'Weitzmanem wniosek w sprawie nautral- 
ności na morzu. Wniosek ten przyjęto i odesłano do 
stałej komisji prawa międzynarodowego. 
Duże zainteresowanie wywołały u członk6w kon- 
gresu obrady komisji głównej, poświęcone zagadnie- 
niom procedury praw mniejszościowych w Lidze Na- 
rodów. Ze względu na drażliwość zagadnień prze- 
wodniczący komitetu wykonawczego lord Philimore 
oświadczył, że przedmiot obrad jest ściśle prawniczy 
i że należy unikać w toku dyskusji momentów poli- 
tycznych. Rezolucja, zgłoszona na poprzedniem po- 
siedzeniu komisji, b
'ła rezultatem prac stałej ko- 
misji przygotowawczej, powołanej przez komitet wy- 
konawczy na pOdstawie rezolucji poprzedniego kon. 
gresu, odbytego w Sztokholmie. 
Stanowisko delegacji polskiej ujęte zostało w 
przemówieniu prof. Ehrlicha w ten sposób, że dele- 
gacja, uznając bezstronność i dobrę. wolę stałej ko- 
misji i jej przewodniczącego, musi zgłosić zastrzeże- 
nia z powodu tego, że do komisji stałej, w której za- 
siada delegacja niemiecka, nie weszły państwa, ma- 
ję.ce traktaty mniejszościowe. Jednocześnie profesor 


Ehrlich zażądal, by na przyszłość zasiadali w tej i w 
innych komi
jach polscy członkowi o i oświadczył, że 
w głosowaniu nad tekstem ł'ezolucji delegacja polska 
udziału nie weźmie. 
PrzewodniczlJ,cy komitetu wykonawczego lord 
Philimore oraz przewodnicz
cy stałej komisji zape- 
wnili, że na przyszłość życzeniu Polski stanie się za- 
dość. Stanowisko Polski podzielił delegat francuski 
Brunet i delegat czechosłowacki. Pro!. Brunet zaję.ł 
stanowisko prz}'chylne dla sprawy rozszerzenia pro- 
cedury mniejszościowej w sensie s:większE'nia upra- 
wnień mniejszości. 
Dełegacja polska podała do wiadomości kongresu 
referat mec. Ma[ka KurRtorsldego o nowej ustawie 
polskiej w sprawie zwalczania nieuczciwej konku- 
rencji. Po posiedzeniu komisji gł6wnej poseł Rzeczy- 
pospolitej w Wiedniu p. Wil'rusz-Kowalski podl'jmo- 
wał członków kongresu śniadaniem. Dziś przybył do 
Wiednia delegat prawny 
f. S. Z. p. Leon Babiński. 
W i e d e ń, 9. 8. (pAT.) Komisja gł6wna między- 
narodowego kongresu prawniczego, obraduję.c dziś 
nad sprawami mniejszości, przyjęła rezolucję, doma- 
gajflcę. się jawności przy rozpatrywaniu zażall'ń 
mniejszości, wniesionych do Ligi Narodów. Postano- 
wiono ponadto, by stała komisja dla spraw mniejszo- 
ści była czynna aż do następnego kongresu. 


Aby uzgodnić interesa ogólno państ"owe z inte- , p Buczkow
ki. 
o wyczerpującym omówien
u cało. 
resami lokalnemi Pomorza i miast pomorskich kształtu s
rawy I przyc
yn, kt
re wywołały mekorzy- 
zwołano konferencję przedstawicieli zainteresowa- tny dla mIast pomorskIch projekt budowy nowej ko- 
nych miast do Bydgoszczy. Stawili się p. dyr. Bie- lei - postanowi?no jednomyślnie opraco
ać szcze. 
chowiak jako przedstawiciel m. Bydgoszczy, p. Wo- gółowy kontrprojekt wraz z całym materJałem kal- 
dniczak 'burmistrz m. Koronowa, p. Kuba!'ik bur. kulacyjnym. Uproszono Izbę BandI. Przem. w Byd- 
mi"trz 
 Kartuz i p. S&dowski reprcZ<'ntant Czer- goszczy, aby ona objlJła kicrownictwo i inicjatyw
 
sk
. Pon
dto w naradach wzię.ł udział koronowski w zorganizowani
 odnośnego zwię.zku .celowego za- 
komitet bu )wy kolei w osobach p. Szulca, Kleybora intere30wanych C1ał samorzę.dOWYch i fll'Dl. 
i Bleryka oraz syndyk bydgoskiej Izby BandI. Przem.
		

/gazeta_bydgoska_1926.08.11_R.5_nr18200002_0001.djvu

			fnr. t. 


"Gazeta Eyllj;osko." środ3., 
1 sk pnta 1926 r. 


Zbiory tegoroczne. 
Naolół trochę gorsze, nit w roku ubiegłym, dadzą Jednak motność wywie- 
zienia pewnej Ilości zbóż I m2\ld zagranicę. 
. War s 2: a w a, to. 8. n'el. wł.) BYły minister rol- Można przewidywać, że nadwyżki eksportowe 
nIct
a! 
oileł .Jerzy Gościcki, wypowiedział do przed- jęczmienia w roku bież
cym będł większe, nii w ro- 
stawlcIeh prasy następuję.ce zdanie o stanie r.biorów ku zeszłym. \Vówczas przy zbiorze 16 miljonów q. 
tegorocznych: jęczmienia eksport w cfQ8U 11 miesięcy przekroczył 
.PJ'óbne omłoty By ta nie daje. pol\stawy do wyei
 160 000 tonn. Tegoroczny zbiór j
czrnienia przewyż- 
gama wniosków definitywnych. Ogólnie jednak po- szy zeszłoroczny. 
wiedzieć momlł, 
e zbiór iyta będzie mniejszy. niż w Co do owsa (eksport zeszłoroczny - 86000 tonn) 
roku ubiegłym. W cf'łgu 11 miesięcy zeszłego roku dziś jeszcze zawcześnie mówić o wysokości zbiorów. 
gosJ?Odarczego wywieziono żyta z kraju 283000 tonn. Dopiero omłoty w listopadzie dostarc
 ku temu do- 
PosIadamy z zeszłego roku jeszcr.e nadwyżkę żyta statecznych materjałów. Owies naogół zapowiadał 
w w!8okośCi 
O tyslęoy wagonów. się bardzo pięknie I dałby urodzaj wyższy, nli przed 
.. Zbiór pszenicy będzie prawdopodobnie wyższy, rokiem, gdyby nie rdz
 która w ostatnich tygodniach 
n:z . w roku ubiegłym z powodu powiększenia obszaru wystę.piła silnie w wielu okolicach. 
zaSIewu I z powodu wyższego plonu, o ile szkodniki, Ziemniaki w niektórych miejscowo
ciach prze- 
występ
j.ę.ce w niektórych okolicach. nie wyrz,dziły padły z powod\J nadmiaru wilgoci, ale to nie wpłynie 
i:naczmeJilz

h szkód. Zbiór pszenicy w roku uhie- na zbiór ogólny, ttóry zapowiada się dobrze. Buraki 
głym (15 ł:n1łJo
ÓW q.) .zaspokoił w zupełności potrze- cukrowe znacznie się poprawiły. O wysokości zbio- 
by aproWlZaeYJne kraJu i dał możnośĆ wywiezienia rów i słodyczy ich zadecyduje stan pogodY w sier- 
zagranicę 130 000 tonn ziarna i 5000 tonn męki pszen- pniu i wrzdniu. 
nej. Nadto pozostały niewielkie zapasy. 


Nr, llł2 
-.;;:::: 
Nowe konsulaty polskie 
w Rosji. 
Pi.$ma stołe
zne d?noe
 
 n
ch naszych kon. 
sulatach w RosJi SoWIeckieJ.' J8Jne powstać tnaj
 
najbliższych miesiQ.cach. Juz pono został IIlianOWatl w 
konsulem w Kijowie p. Mieczysław Babiński d y 
tychczasowy urzędnik wydziału prasowego Min: S o. 
Zagr. Nowy konsul udaje się wkrótce do Kijo
 pr. 
lem objęcia swego stan0:wiska, a !"łaściwie r.orga: 
zowania. tej nowej nASzeJ placówkI konsularnej. J 
dnocześnie też wyjeżdża b. ruulZ konsul w Kolonj
 e- 
Heljodor Sztark, dla objęcia konsulatu w Petersh

 
gu. KOTJ.'3ulat zaś generalny Rzeczypospolitej Polski . 
w Ty1lisie ma być uruchomiony w październiku rb e) 


Świetokradztwo. 
.. 
Niewykryci doUJ.d sprawCY dokonali nie
wYkle 
śmiałej kradzieży z włamaniem w kościele wiejskiIn 
we wsi Borowno, gminy Karnoszyn, powiatu Radom_ 
skiego. Dobrze obznajomieni z terenem dostali się do 
wnętrza kościoła przez małe okienko na chórze do 
którego przystawili drę.g drewniany zaopatrzony ha. 
kiem, który zaczepiono o parapet okienny. Złodzieje 
po splą,drow-aniu kościoła skradli dwa złote kielichv 
arcydzieło sztuki złotniczej. Kielichy owe, antYk
 p
 
chodzę. z wieku XVI, z cza,sów króla Zygmunta Sta- 
rego, który, jak niesie legenda, sam miał je wykonać. 
WartośĆ skradzionych kielichów narazie nie ustalo- 
na. Kradzież spostrzegł o świcie dopiero dozorca ko- 
ścioła. 


Zatarg jugosło wiańsko- bułgars tri. 
Przed ultimatum w Sofji. Demarche wspólne Jugosławji, Rumunji I Grecji. 
w i e d e ił, 9.8. (PAT.) "Neues Wiener Tageblatt" dzaję.ca, że Rumunja popiera solidarnie krok Jugo- 
donosi z Białogrodu: W ministerstwie spraw zagra- sławji w Sofji. Dnia 8 b. m. po południu otrzymano 
nicznych trwają, nadal narady w sprawie noty do również w Białogrodzie odpowiedź Grecji na propo- - 
Bułgarji. Tekst noty został już ostatecznie zreda- zycję wspólnego demarche w Sofji. Grecki minister 
gowany. Co do jego treści zachowywane jest mil- spraw zagranicznych Ruffos wyraził w swej odpo- 
czenie, zapowiedziano jednak, że nota nie będzie mia- wiedzi swę. zgodę na krok Jugosławji w Sofji. Poseł 
ła 
harakt
ru ultymatywnego i będzie utrzymana w jugosłowiański w Bułgarji wyjechał wczoraj z Biało- 
tODle pokoJowym, acz stanowczym. grodu do SOfji, gdzie odb
dzle razem z ministrami 
. .
d rumuńskiego ministra spraw zagranicznych rumuńskim i greckim wspólny krok u rządu bułgar- 
\htllmeu nadeszła do Białogrodu odpowiedź, stwier- skiego. 


Wyrzuty sumienia. 
Przed kilku dniami popełnił samobójstwo pułk. 
Stanisław Laudański. O przyczynach tego rozpaczli- 
wego kroku czytamy w "Vossi.sche Zeitung'. z dnia 
'b. m.: 
. - "Jeden z najbardziej znanych oficerów pol- 
SkICh sztabu generalnego pułk. Stanisław Laudański, 
który w rewolucji majowej walczył u boku Piłsud- 
skiego, popełnił samobójstwo. Pozostawił list, w któ- 

 donosi swym przełożonym, że nie może przyzna- 
wu . się dłużej do rewolucji i że śmierć jego należy 
uwazać :la protest przeciw niej". 


Sowiety zaprzeczają. 
A jednak dla pewności aresztują i strzelają. 
M o s k w a, 9. 8. (P AT). Tass podaje że wiado- 
m
i prasy zagranicznej o zaburzeniach 'w zwię.zku 
SOWIetów, szczególnie o pow!ft.aniu wojskowem na U- 
krainie, w Leningradzie itd. jak również doniesienia 
o zamachach i aresEtowaniach przywódców sowiec- 
kich sę. .c
zym wymysłem. Wiadomości te rozpo- 
wszechn18.Ję. tródła wrogo usposobione względem 
zwiQ.Zku sowietów, które otrzymały dyrektywy ze 
strony państw zainteresowanych, szczególnie w tern, 
by 
w:óciĆ uW88ę opinji międz)'narodowej od ich 
po}oz6m.a.. 
L w ów, 9. 8. (P AT) ..Gazeta Poranna" donosi z 
pogranicza sowieckiego, że w Kijowie rozpoczął się 
proces przeciwko 13 księżom katolickim, oskarżo- 
nym o rzekome ułatwianie żywiołom polskim prze- 
krac1.anie granicy sowieckiej. W rz.eczywistości cho- 
dzi w danym wypadku o wysłanie z Bołszewji do 
Polski dzieci. których rodzice dawno już znajduję. się 
w Polsce. Wśród oskarżonych znajduje się znany pol- 
ski dziala.c.z narodowy ks. Zuliński. 
Lwów, 9. 8. (PAT) "Gazeta Poranna" donosi z 
pogranicza sowieckiego, że w pobliżu granicy ru- 
mu
skiej rozstrzelano na podstawie wyroku sę.du 
wOJs
oweg? 5 osób, oskarżonych o rzekome upra- 
wia.xua SZpIegostWa. na rzecz Rumunji 


Katastrofy i wypadki. 
Statek norweski zatonąl koło Nowej Szkocji. 
Fala porwala 10 kąpIących sIę w jeziorze Brie. 
Dtuma w Konstantynopolu. 
H & l i fax , 9. 8. (P AT) Statek norweski, jadę.cy 
z P
rtland do. Manchester zatonę.ł w czasie gwałto- 
wneJ burzy ruedaleko Nowej Szkocji. Pięć ludzi z 
załogi parowca. zginęło, 15 zaś ludzi z załogi uratował 
wojenny statek kanadyjski, który nadpłynf)ł na miej- 
sce katastrofy na skutek sygnałów alarmowych. 

.uffalo., 9.8. (PAT) Wczoraj wieczoorem w 
ch!"1 l1 , gdy Wlele osób kępało się u brzegów jeziora 
Ene, nadpł!llęłą, nagl
 olbrzymia fala, która uderzy- 
ła o brzeg l cofnęła SIę, unOB
c k/łpiGc:ych 
ię. 10 0- 
sól> utonęło. 
Londyn, 9. 8. (PAT) Według doniesienia f, 
KonstantynoPQIa, stwierdZDno 
 W, wypadki dżu- 
my. 


Obostrzenia dla cudzoziemców 
we Francji. 
p a ryż, 9. 8. (PA T) Komisja finansowa izby de- 
putowanych przyjęła uchwałę, w myśl której przyby- 
waję.cy do Francji cudzoziemcy obowię.zaDi będę. u- 
zyskiwać zezwolenia na pobyt w ciągu 15 dni, a nie 
jak to było dotychczas w cilłgu 2 miesięcy. Zezwole- 
nia takie maję. być odnawiane corocznie, a. nie co 2 
lata, jak było prze4tem. Jak donoszę., komisja doma- 
gać się będzie od tzby podjęcia dyskusji nad tą pro- 
pozycję. jeszcze przed ferjami 


Poseł sowiecki urządza konfe- 
rencję prasową w Warszawie 
War s z a w a, 9. 8. (A W) W zwię.zku ze zwołanI) 
na dzisiaj na godz. 17 popoi. przez przedstawicielstwo 
sowieckie w Warszawie kontereńcję prasowę., na któ- 
rej poseł Wojkow będzie usiłował zatrzeć wrażenie, 
jakie wywarły w Polsce informacje o tennencie w 
rosyjskiej partji komunistycznej. Dzisiejszy Kurjer 
Poranny zamieszcza artykuł pod tytułem "Sowiet pra 
sowy w poselstwie Moskwy", w którym poucza posel- 
stwo rosyjskie, iż zwoływanie konferencji przez 
przedstawicielstwa cudzoziemskie z prasę. stolicy, w 
której sę. akredytowani, nie leży w zwyczaju dyplo- 
matycznym, gdyż kontakt z przedstawicielami prasy 
może być utrzymywany za pośrednictwem urzędu mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych. 


Wycieczka polskiego glmn. 
z Dynaburga w Warszawie. 
w ostatnich dniach bawiła w Warszawie wy- 
ciec
a gimnazjum polskiego w Dynaburgu pod kle- 
rowDlctwem p. dyr. Monczyńskiego. Wilno, Wal"Sza- 
wa, Częstochowa, Królewska Huta, Kraków, Bochnia, 

opane, to sę. etapy pobytu w Polsce naszych go- 
śCI, których przyjazd dobitnie świadczy, że młodzł('ź 
nasza, c
o
iaż oddalona granicę. od . Macierzy, nie 

a DlCt, łę.czę.cych jł z Krajem, lecz korzysta z 
kudej sposobności, by je wzmocnić i utrwalić. 
. Przyjęciem wycieczki w stolicy zajęły się Kura- 
torJum Okręgu Szkolnego i Tow. Krajoznawcze, d
lc- 
frI;1Ję.c pana 
yr. L
wickiego i pana KOłodziejcr.yka. 
Plerwsz
 dZIeń .zaJ
ło zwiedzanie Starego Miasta, 
Zamk
 I śródmIeścIa, oraz przedstawienie w Teatrze 
Polskun "Madame sans Gene'" Drugiego dnia 
wie- 
dzo
o Łazienki i okolice War8zawy; wieczorem Tow. 
Krajoznawcze ul'7.Q.dziło herbatkę w Bagateli ora
 za- 
prow
d.ziło 
cieczkę na koncert do Doliny Szwaj- 
carskIeJ. WycIeczka złożyła również wieniec na. gro- 
bie Nieznanego 20łnierza. 
W n
cy dnia 6 bm. młodzież udała się w dalszę. 
dro.gę, dZIęku
l)c serdecznie za gościnne przyjęcie i u- 
woz
c 
łębokle przekonanie, że, chociaż ję. dzielę. 
S
t.ltl kll
metr6w, st.oUea nie zapomina o swych bra- 
cIach i sIostrach I Łotwy. 


Je.tel1 Ojczyma Jest matką, to Inwal1dzi, pow- 
.laDcy I woJuJ w1Dn1 bJ6 naJb8I'dzleJ nmfłowanyml 
Jej .,-ł8Aa1L 


Wiadomości telegraficzne. 
Podwyik.a taryfy kolejowej. 
War s z a w a, 10. 8. (A W) 'Ministerstwo kolei 
żelaznych rozpatruje zamiar podwyższenia taryfy o- 
sobowej i bagażowej w wysokości około 5%. Wpły- 
wy z 
wyżki przeznnezone byt maję. na. niezbędi1e 
inwestycje, jak powiększenie taboru węglarek, rOl- 
budowę węzłów kolejowych, powilJtszenie ilości po- 
ciągów itp. 
Rmblcle kasy pocztowej w W8I'szawle. 
War s z a w a, 10. 8. (A W) Ubie
łej ocy do loka. 
lu urzędu pocztowo-telegraficZlJfgo przy ulicy Fredry 
włamali się złodzieje, którzy 
zbiwszy kasę i znaj- 
duję.ce się w niej kasetki zabrali około t 000 złotych 
w gotówce, pozostawiając znajdują,ce się tam znacz- 
ki pocztowe na sumę około 1000 złotych. Wytrawni 
włamywacze obmYli wodę. wszystkie ślady rę.k dla u. 
niemożliwienia dochodzeń. _ 


W ostatnIm tygodniu abylo Dam 8001 bezrobotnych, 
War s z a w a, 10. 8. (A W) Ostatni tydzień przy. 
niósł dalsze obniżenie liczby bezrobotnych na terenie 
Rzeczypospolitej. Zmniejszenie się ilości bezrobotnych 
zaznaczyło się w województwie ślę.skiem, wargza.w- 
skiem, w Lodzi, Poznaniu, Kielcach i Sosnowcu. Wy- 
nosi ono 7908 osób mniej, aniżeli w poprzednim o. 
kresie sprawozdawczym. Ilość bezrobotnych na calym 
obszarze Rzeczypospolitej wynosi obecnie 265 000 osób 
Dalsze mgL 
. War s z a w a, 10. 8. (A W) W dniu wczorajszym 
w
J
woda woł
ki p. Dębski odbył kOnferencję z 
mInIstrem 
nodzlanowskim, która. w dniu dzisiejsz}LI1 
będzie ponowiona. "Kurjer Porann y " i Głos Prawd y' 
. zk " 
W ZWll
 U z tem zamieszczaję. wiadomość iż konfe- 
r
ncje 
e pozostaję. w łl!czności z zamieł-v:nę. dymi 
sJę. wOjewody wołyńskiego. 
Projekt ustawy o rozbudowie miast. 
. W ar.szawa, 9.8. (PAT) Dziś odbyło się w 
I; 
msterstwle Skarbu pod przewodnictwem p. roin 
Klarnera posiedzenie Rady Państwa w sprawie roz. 
budowy miast. 
W posiedzeniu wzięli udział wiceminister robót 
publicznych p. Górski, przedstawiciele za interesowa.- 
n
ch ministerstw, zwi
u miast, tudzież sześciu 
WIększych miast polskich. Przedmiotem obrad był 
projekt noweli do ustawy o rozbudowie miast, który 
w. !ormie dekretu PJ'ezydenta Rzplitej ma być w !laj. 
bhzszym czasie wprowadzony w życie. 
W Gdańsku drojyzna roŚJ1.ie. 
? d a ń II k , 9. 8. (P A T) Urzędowa statystyka w OJ. 
G
anska. komunikuje, że w lipcu br. Jwszt y utrzyma- 
Dla w porównaniu do kosztów utrzymania w czcrncu 
wzros.y o 3,'''. 


Bałtycka konferencja geodezyfQ.8. 
W a. r s z a w a, 9. 8. (P A T) Prof. Banasiewicz z 
Krako
a wyjechał do Sztokholmu, gdzie będzie l
: 
czes
n

zył w charakterze delegata polskiego w ses)l 
kO
18JI geodezyjnej, która potrwą. od 11 do 14 siar- 
pDla br. W komisji biorą Ullz
ł przedstawiciele 
państw bałtyckich, skandynawskich oraz reprezen- 
tanci Niemiec l Rosji 
Przec:lwnk Trocldego opuacza Sowiety. 
7 War s z a w a, 10. 8. (A W) Dzisiaj przybywa do 
"arszawy w przeje
dzie do Niemiec b. komisarz 
u' 
dowy dla. spra
 skarboWYCh Sokolników, obecnie je" 
den z. naJ wybItniejszych opozycjonistów kierunku 
TrockIego. Wyjazd jego z Rosji DABtłpil na skutek 
za.rz
eD.ia GPU
		

/gazeta_bydgoska_1926.08.11_R.5_nr18200003_0001.djvu

			Nr. tS! 

 


...... 


".', ." 
y'" 


. .' 

... .: 
 
. ,.'(., 
,; 


"Ga.ozet Bydgo!!!n\- 
roda 11 .ferpnla. 1926 !'  .". 
-"
;1 
.... . 
 .- 

 }i'.. .ł. r . 

, :

J<
> 
.;. ", ..,
 
- ,. 


i ,"::ł 
:
>;

: :.
 :
,
'. 

J
 : *.:f1,.:'; x'; 
.:. i= ",-r:.
 
.,

 


o,: 
,,': ,. 
.,)Iy.. . ., " . .ł.'. 
<- '.' "-:" ;',
 
:%
 . 

 .: :'\
;;"'
;P 

 
;-; --.
 
:'-' .1 >
. 
.. . 


> . 


L C 

 c
,.. 
.; 
,. '- '... --ł--- ,; :. .' 
?( -. 


..
....-- 


J 
!
A.

Y< 


". .- 
:!:;m,
t {
 


Wędkarze 
z parasolami 
Ponieważ ryby chęt- 
nie zatrzymuj:;t się 
w cieniu, przeto ame- 
ł'ykańscy i angielsq- 
wędkarze zawieszaję. 
na wędki parasole. 
Cień stanowi przyn
Ul 
na ryby. 


'/ ., 


: . ,. I 
. .. I, 
ł;, iI 
., 
,I 
" 


-]. .::.... 
,," 
.
 ....... 
:
 :-" 
- .. ..., 
"..
 
'-:t r/
-< : 
(
";, :t. 
 _i" 


':1,' L 
'ł}, . 


......."', 


l 
 


.$> 


...... " 
j 
:.
.;..:.:.. 


w 


Wallr8 O iranka francuskiego. 
Oszczę1ności w administracji. Walka z drożyzną. 
p a r y i:, 9. 8. (P.A T) Rada ministrów obradowa- syndykatów żywnościowych. W dalszym ciągu po- 
la dziś w dals
m Clęgu n8:d środkami 
aprowadz
- siedzenia min. Tardieu wyszczególnił środki, przed- 
nia oszcz
nośc1: :o
tanowlOno ut,,:orzy
 w ł?nIe sięwzięŁe w celu zapobieżenia brakowi węgla powo- 
m du dw
e komIsJe, Je
nę 
 skł.adZle Pomcare Jako dowanemu przez przedłużaję.cy się strajk górników w 
przew
nIczę.c
?, Tar
Ieu I Hann dla sp
aw OBzezę- Anglji, zaś min. Bokanowsky przedstawił projekt 0- 
dnOŚCI w admiIllStracJI, druga w składZIe. Barthou gólnej rewizji taryfy celnej. 
jako przewodniczę.cego Bokanowsky, Queuille, i Sar- ... .. 
t dla zwalczania drożyzny. . Rzę.
 za.wladomlł komIsję spraw zagr. Izby, ze 
mu . . . . . me będzIe SIę domagał od parlamentu przeprowadze- 
Rada ml11!Btrów 
 dę.zemu do przystosowama. cen nla przed ferjami dyskusji w sprawie długów. W 
artykułów pIerwsZej potrzeby do zwyżki kursu fran- zwię.zku z tem większość członków komisji uznała, 
ta postanowiła niezwłocznie zwołać konferencję że niema powodów domagania się obecnie od rzedu 
przedstawicieli wielkich instytucji handlowych oraz złożenia wyjaśnień w tej sprawie. 


!!itr. B. 


I PrOmocja w Szkole Oficerskiej. 
Dnia 15 sierpnia br. kończy nasza Szkoła Oficer- 
sk
 rok. szkolny 1925/26 i w dniu tym, jako dniu 
śWIęta zołnierz& polskiego, odbędzie się na dziedziIi- 
cu szkolnym promocja uczniów starszego rocznika na 
podporuC
ików. Dla uś\\ietnienia tej uroczystości i 

poznama szerszego ogółu naszego miasta ze ży- 
CIem sportowem Szkoły, 1ll"7.ądzone b
dę. zawody o 
bardzo obfitym programie. 
Już w dniu dzisiejszym o godzinie 24, wyruszą ze 
Szkoły trzy patrole konne dla odbycia b;egu 100 kilo- 
metrowego, podczas którego maję. do wykonania spe- 
cjalne zadania taktyczne. Spodziewany powrót pa- 
troli dnia 11 bm. około godz. 18-tej. DotYchczas mie- 
szk
ńcy nasz
o. miasta nie mieli sposobno
ci oglę.- 
d?,ma 
o
neJ Imprezy sportowej, dlatego nie wę.t- 
puny, ze ulIca Gdańska od Szkoły w kierunku do 
Myślęcinka b
dzie przepełniona ciekawymi oglę.dania 

rzybywaję.cych patroli; zaznaczyć przytem trzeba 
ze patrole maję. ograniczony maksymalny czas, a je: 
dnak regulowanie szybkości marszu pozostawiono I- 
nicjatywie ich dowódców. 
Dnia 12 sierpnia br. odbędę. się zawody strzelec- 
kie, walka na bagnety, rzut granatem. Ta część pro- 
gramu odbywać się będzie w różnych miejscach w 
ciągu całego dnia. Na drugi dzień, tj 13 bm. od go- 
dziny 19,30 dbędzie się w sali honorowej szermierka 
na szable, w której rywalizować będzie rocznik star- 
szy z młodszym. 
Dnia tł bm. od godz. tł,OO odb
.dę. się zawody na 
boiskach Szkoły. Dzień ten będzie prawdziwą. ucztą. 
sportową., albowiem oprócz lekkiej atletyki, piłki ko- 
szykowej i biegu szturmowego (nagroda przechodnia) 
odbędę. się niewidziane dotąd w naszem mieście po- 
pisy artyleryjskie, podczas których uczniowie wyko- 
naję. karkołomne wprost ćwiczenia. Dalszą. część 
programu wypełniaję. konkursy hippiczne, o których 
nie potrzebujemy się rozpisywać, gdyż one same za 
siebie przemawiaję. i zapewne nikt nie omieszka 
przyjść, aby przyjrzeć się naszym junakom, skacuy 
cym przez różne przeszkody. - 
Po zakończonych zawodach rozdane b
dę. zwy- 
cięzcom nagrody. 
I wszystko to, wszystkie te dla naszego miasta 
niebywałe a trzydniowe atrącje oglę.dać można hl'z- 
płatnie. Sę.dzimy wIęc, że tłtimy przyglądać się będą 
produkcjom nieprzeliczone. 


Po liście otwartym Clemenceau. 
Opinja angielska po stronie Francji. Amerykanie domagają się anulowania 
długów. 
Paryż, 9. 8. (PAT.) Agencja finansowo-ekono- gresowi, który winien dokonać ratyfikacji układów, 
miczna donosi z Nowego Jorku, że prezydent Coolidge zawartych w toku prowadzonych przez komisję ro- 
po zapoznaniu się z pismem Clemencau oświadczył, że kowań. 
rokowania z Francje w sprawie długów zostały za- Coolidge zaznaczył, że ostatnio Menon nie otrzy- 
kończone. Gdyby miały być nawi
zane rokowania mał żadnego upoważnienia do podjęcia w czasie swe- 
w tej sprawie, to będę one prowadzone w drodze dy- go pobytu w Europie jakiejkolwiek akcji w sprawie 
plomatycznej. Wynika sted, że Coolidge odmaWIa długów wojennych. 
traktowania listu Clemencau jako dokumentu, nio- P a ryż, 9. 8. (pAT.) "Journal" donosi z Londy- 

cego charakter oficjalny. nu, że list Clemencau do prezydenta Coolidge wywo- 
Plym au th, 9. 8. (PAT.) Prezydent Coolidge, łał w Londynie głębokie wrażenie. Zdaje się nie ule- 
dOwiedziawszy się za pośrednictwem prasy o treści gać żadnej wę.tpliwości. że cała niemal Anglja po- 
listu otwartego (:lemencau, zajął wczoraj wieczorem dziela opinję, wyrażonę przez Clemencau. 
stanoWisko w tym kierunku, że rzę.d w Waszyngtonie L o n d y n, 9. 8. (PAT.) "Daily Mail" donosi z No- 
%amierza utrzymać swe stosunki z narodem francu- wego Jorku, że amerykański adwokat Peaseny, który 
skim co do wszystkich spraw za pośrednictwem swo- wystosował do prezydenta Coolidge list, przemawia- 
ich odpo\\iednio ustanowionych przedstawicieli Wo- ję.cy za anulowaniem długów, tworzy obecnie komi- 
bec zakończenia rokowań w sprawie francuskiego tet, poświęcony tej sprawie. We wszystkich miastach 
długu wojennego w Stanach Zjednoczonych, prezy- Stanów Zjednoczonych będę utworzone odpowiednie 
dent uważa, że wszelka moc prawna w sprawie dłu- podkomitety. 
gów przekazana została przez komisję długów kon- 


KOlejowa delegacja sowiecka 
w Gdańsku i Gdyni. 
. Gdańsk,9. 8. (PAT.) Wczoraj rano przybyło tu 
kilku delegatów sowieckich, uczestniczę.cych w roko- 
waniach kolejowych polsko-sowieckich w Poznaniu. 
Po powitaniu delegatów sowieckich na dworcu przez 
pr
zesa dyrekcji P. K. P. w Gdańsku, p. Czarnow- 
Sklego, i po spożyciu śniadania, goście sowieccy z to- 
W
yszą.cymi im delegatami polskimi zwiedzili 
G
ansk oraz port gdański. Po południu goście so- 
Wieccy wzięli udział w przyjęciu, wydanem na ich 
cz
ść przez p. prezesa Czarnowskiego w sali recepcyj- 
l1e] . dworca gdańskiego, poczem udali się do Gdyni, 
gdzIe zwiedzili nowo wybudowany dworzec kolejowy 
:az. buduję.cy się port. W dniu dzisiejszym delegaci 
Wieccy udali się statkiem na Hel i dziś w nocy po- 
ViróCIJ. do Poznania. 

- 


Skutecznie zbojkotowaliśmy 
Targi Gdańskie. 
Ile Gd
ńsk, 9_ 8. (PAT.) W ubiegłę. sobotę odbyło 
go 
ta
 zebranie udziałowców towarzystwa akcyjne- 
ruj 
gI Gdańskie. Sprawozdanie za rok 1925 wyka- 
e eflcyt w sumie około 22000 guldenów. 
2da 
zYCzynę. tego deficytu jest, jak głosi sprawo- 
tlio l1łe , w pewnej mierze bojkot tegorocznych targów 
}Iol:

Ch 
rze kupiectwo polskie, dalej 
ojna celna 
largO n.le
lecka, która przyniosła powazne szkody 
nIe In JesIennym w roku 1925. 'V końcu sprawozda- 
IIlIec
znacza, że dalsze trwanie wojny polsko-nie- 
także lej mogłoby uniemożliwiĆ urządzenie targów 
VI roku bieŻlj,cym.  !!!' 
.
=..
.'t' 
'.""", "'.. W*' u --u <"'''r - ' j ' 

 .
v "h 
... ......
 
 
i .....
...._
: <: ,..'
-ł<>'\ '. . 
.. 
 
-".... ,p '.' 
* . ", _.. . 
. 
:!':. 
;;..r. - '.;' :,
 -'
>

'L ," :' ':;' . . . 
". .. _ , : '.:
 .. i"_ _ '

 . ' .. . I 
0(..;:- .
' "-.,"."V :." ..t-
t.. "",,- -,..r1'_ 
W' '" ., .J:- 0/1 ..,". "." -'.; '"0 
 ': 

,t

 . !
 ":
< . '
'
>:::
 
:\ 
 
"',.i'
 ': -.--:; -. ,-. .i ..
 o.,F
. ... k 
/
;:,: '

 
=

<; ,
 
. ..
 ....

.. .
;;
..

._'
'..r':.,::..<ł--::f.s.
  ....

....-. 


Amerykanka Gertruda Ederle 
osię.gnęła światowy rekord w szybkości pływania. 
Przepłynęła kanał La Manche w cią.gu 14 godzin 
.12 min.; jest ona pierwsza kobieta, która przebyła 
kanał i to o 2 godziny rychlej, aniŻeli najlepszy pły- 
wak, m
żczyzna. 


Programy Radiofoniczne. 
Czas środkowo-europejski. 
W t o rek, 10 sierpnia. 
Warszawa (.180 m) godz. 15-15,15 Komunikat gospo- 
darczy; godz. 17-17,25 Odczyt z działu "sztuka 
plastyczna" pt.: ..Sztuka a wojna" wy
ł. Jerzy 
Szwej cer; godz. 17,30-18,30 Koncert popołudnio- 
wy; godz. 20,30-22 Koncert wieczorny. 
Pary! (458 m) godz. 21 Koncert. 
BerUn (504 i 571 m) godz. 20,30 transmisja. 
Wf.dei. (531 i 582,5 m) &'odz. 20 wesoły wiecz6t1- 


500-1ecie Ryczywołu. 
P o z n a ń, 9. 8. (Tel. wł.) Pięknie w niedzielę 
święcił Ryczywół 500-lecie swego istnienia. Maleńkie 
miasteczko przyozdobiło się obficie zielenię. i mnó- 
stwem chorl;J.gwi biało-czerwonych. Gości zjechało 
się mnóstwo. Było ich o wiele więcej, aniżeli Rzyczy- 
wół liczy mieszkańców. Był senator Szullll'zyński, 
ks. dziekan z POłaj ewa, ks. radca StepczyiIski z Byd. 
goszczy, poprzedni proboszcz Ryczywołu, przedstawi- 
ciel starostwa i województwa, przedsta,\> iciel Magi. 
stratu miasta Poznania, burmistrzowie: Chodzieży, 
Rogoźna, 2nina, Budzynia, przedstawiciel Rawicza. 
W kościele porafjalnym odbyło się uroczyste na- 
bożeństwo, które odprawił ks. radca Stepczyński, ks. 
proboszcz Kosiak wypowiedział podniosłe kazanie. 
Śpiewał podczas nabożeństwa chór miejscowy ..Lut- 
nia". Pochodem ruszono z kościoła pod :\fagistrat 
dla odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamię.tkowej. 
Z białego marmuru wykonana tablica głosi: ..9. VIII. 
tł26 - 9. VIII. 1926. Ryczywół wdzięczny kwitną.cej 
Polsce Jagiellonów czasu odrodzenia, wierzą.c i ufa- 
ję.c w wieczystą i promienną przyszłość". 
\V sali restauracji p. Piętkowskiego odbyła się 
potem Akademja, które rozpoczął śpiew miejscowej 
..Lutni". Powitał gości burmistrz Pituła, w imieniu 
wojewody złożył życzenia radca wojew6dztwa Cho. 
rzemski, imieniem D. O. K. VIII zaś major Maryno- 
wicz. Nastą.pił piękny i zajmuję.cy odczyt dyr. Za. 
leskiego z Poznania o przeszłości miasta, który, koń. 
cZę.<:, złożył życzenia imieniem prezydenta Ratajskie- 
go i Magistratu miasta Poznania. Z kolei ks. dziekan 
Radac z Połaj ewa, mówię.c o przeszłości parafji i ko- 
ścioła w Ryczywole, składał mu życzenia imieniem 
władzy duchownej. Imieniem miasta Czarnkowa 
składał życzenia prezes tamtejszego Bractwa Strze. 
leckiego p. Grupiński, wreszcie imieniem Kółek RoI. 
niczych dr. Gładysz. Po odczytaniu depesz Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, prezJ'denta miasta Poznania Ra. 
tajskiego oraz całego szeregu miast, nastę.piło otwar. 
cie Zlotu Sokolego, na który przybyło tł gniazd. 
Następnie odbył się wspólny obiad w restauracji 
p. Kaczora, po południu zaś przez ulice miasta prze- 
cięgnę.ł wspaniały pochód. 
Na czele jechał wóz, cię.gniony przez dwa bogato 
wieńcami przystrojone woły. Na wozie widniał herb 
miasta: czarna głowa wołu o srebrnych rogach na 
złotem tle. Szły potem dzieci szkolne, szeregi umun- 
durowanych Bractw Strzełeckich, Sokołów, Straży 
Pożarnych i cechy. Pojawił się potem wóz restaura- 
torów z olbrzymią. beczkę., wóz kowali, na którym 
grono kowali kuło zawzięcie młotami, wóz żniwiarzy, 
pełen snopów, wreszcie wóz bartników z ogromnym 
ulem słomianym, dokoła którego widniały wdzięczne 
pszczółki, mianowicie dziewczątka w żółto-czarnych 
sukienkach ze skrzydełkami u ramion.
		

/gazeta_bydgoska_1926.08.11_R.5_nr18200004_0001.djvu

			Str. ł. 


Występ "Strzelca" 
w Bydgoszczy. 
t5 sierpnia 1914 r. - dzień wkroczenia kompanjl 
kadrowej "Strzelca" wraz z okupacyjnemi wojskami 
państw centralnych w granice b. Królestwa Kongre- 
sowego - to dzień błędu politycznego, popełnionego 
przez Józefa Piłsudskiego; błędu, którego epilogiem 
było rozbrojenie Legjonów, internowanie legjonistów 
i ich brygadjera przez Niemców, u boku których wal- 
czyły Legjony Polskil!. 
I trzeba było starań Komitetu Narodowego w Pa- 
ryżu z Dmowskim na czele, &żeby błę.d ten naprawić, 
I czynu generala Hallera na Murmanie i we Francji, 
dywizji Syberyjskiej, korpusu polskiego 'VI Rosji gen. 
Dowbor-Muśnickiego, aby uzyskać dzisiejsze granice 
Rzeczypospolitej POłsklej. Czyn zbrojny u boku 
kOalicji przeciw pańlltwom centralnym był odpowie- 
dnikiem uczuć całego narodu polskiego i wywolal we 
wszystkich zaborach szczery entuzjazm, którym nie 
cieszyły się nigdy walczę.ce po stronie Niemiec legjo- 
ny Piłsudskiego. 
Czcząc też pamięć bohaterskiej młodzieży legjo- 
!1owej, która z pobudek szlachetnego patrjotyzmu 
przelewala daremnie krew - nie dla sprawy polskiej 
- należałoby dzień 6 sierpnia obchodzić żałob
 i 
IBmutkiem, a nie krzykactwem, polę.czonem z bałwo- 
dtwalczym kultem dla Piłsudskiego. 
Inaczej myśłeli bydgoscy lewicowcy i urzę.dz1li 
__ niedzielę ubiegłę. krzykliwy występ ..Strzelca" w 
;12-letną rocznicę wymarszu ..kadrówki". Takie świt:- 
to jest obecnie w modzie i ma poparcie naczelnych 
władz wojskowych. Pogłębianie ..rewolucji moralnej" 
Jla zachodnIch kresach, a co za tem Idzie, zdrój lask 
kila przybyłych i zamieszkuj
cych tu lewicowych 

a.cZ}" pod postaci
 posad, tytułów, orderów... 
. . . 


Sobota wieczór. Na Starym Rynku zbiórka 
toStrzelców" z przeszło godzinne m opó:tnieniem. Po- 
wodem op6tnienia - jak fama glos i - oczekiwanie 
na transport maciejówek, jakie nadejść mial y wraz 
. posiłkami BtrzeJeckiemi z poza Bydgoszczy. Na- 
etępnie marsz z orkiestrę. wojskowę. przez miasto. 
W niedzielę - po nabożeństwie- składanie wień- 

 na grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. 
120 strzelców w szeregu z karabinami i bagnetami. 
Na głowach maciejówki. Sztandar po jednej stronie 
koloru czerwonego z orłem legjonowym, druga stro- 
na koloru białego. \V szeregu - obok bezrobotnych 

 socjalistycznych zwi
zków - młodsi urzędnicy z 

bozu inspektora poczty, p. Gramka, doniedawna tyl- 
ko enperowca, dziś już prezesa "Strzelca". Po prze- 
gledzie nastą.pily przemówienia przy płycie grobowej. 
:Pan Gramek wygłasza mowę z rękopisu, trzymanego 
w cylindrze. Nie szło jakoś to czytanie, a miało ono 
!Charakter wybitnie agitacyjny za "Strzelcem". :Kie- 
IZnanEW1U Powstańcowi "'ielkopolskiemu poświęcii 
p. Gramek kilka zaledwie zdań. 
Lepiej trochę poszło drugiemu mówcy w mun- 
(lurze "Strzelca". Zakrawalo tylko na ironję łeczenia 
!Czynu zbrojnego Legjonów 6 sierpnia 1914 r. z czy- 
IDem zbrojnym Powstańców Wielkopolskich 27 gru- 
dnia 1918 r. Tam legjony przecież walczyły po stro- 
nie naszego odwiecznego wroga - Niemca, tu prze- 
dw temu samemu Niemcowi-zaborcy wybuchło po- 

tanie. Powinien to był mówca odróżnić i zrozu- 
mieć. Ałe on się podobno rozumie na czem Innem. 
UrocZyt8tość przecięgnfęto długo dła wywarcia 
M8.Żenia. W orszaku okolo pł:rty Nieznanego Po- 
wstańca. Wielkopolskiego widzieliśmy obok kilku Ie- 
gjonistów kilku niższych oficerów z ramienia woj- 
, 


Wykopaliska 
na jeziorze Bytyńskiem. 
z badań nad przeszłością przeddziejową 
Wielkopolski. 
Jezioro bytyńskie, znane z bogactwa. ryb i zna- 
komitej gospodarki rybnej p. Frankowskiego. którego 
rodzina od stu lat dzierżawi więksZlJ, część jeziora, 
widocznie już w czasach przedhistorycznych przy- 
eiogalo licznych osadników, jak wynika. z dużej ilości 
5tanowisk przedhistorycznych nad brzegami jeziora. 

derza przytem, że wśród znalezisk przedhistorycz- 
nych z nad. jeziora b}"t)'ńskiego znajduje się duża 
ilość zabytków niezwykle rzadkich i cennych. 
Wspomnimy tu tylko o znalezisku gromadnem 
(t. zw. "skarbie") przedmiotów miedzianych (jednem 
z czterech znanych z Wielkopolski) odkrytem w By- 
tyniu, które zawierało oprócz szeregu siekierek, dwa 
roiedziane posl!żki wołków, sprzę.gniętych jarzmem, 
najwidoczniej wyobrażenia bóstw pierwotnych, dalej 
o podobnym skarbie ozdób złotych zWitkowic, pacho- 
dzteym z środkowej epoki bronzowej (około 1400 do 
1200 przed Chr.), "'Teszcie o bogatem cmentarzysku 
typu "łużyckiego", rozkopanem w Gorszewicach, któ- 
re dostarczyło m. in. dużej tlości przedmiotów, im- 
portowanych ze wschodnich Alp lub Górnych Wioch 
1 pod wzgl
em bogactwa znalezisk przewyższa wszy- 
stkie inne cmentarzyska Wiełkopolskie z wczesnej 
epoki żelaznej (800-500 przed Chr.). Poza wymienio- 
Ilemi tu znaleziskami mamy cały szereg dalszych za. 
bytków z najbliższej okoUcy jeziora, a takie dwie 

 aze
('i'l r
"!'
. ;" . rl'.. ;1' '. ...' ,10 ,.Y1-"-':'" ad.an1a 
sposobu wykonywania przywileju skarbu panstwa z 
tytułu ułrtawy o monopol
 spirytuso
, zakończy- 
ła swoje prace. PrzeWoGDlCZlJ,CY komIsJI prezes Po- 
morskiej Izby Skarbowej Stanisław Obrzud przedło- 
żył p. ministrowi skarbu sprawozdanie, obejmuję.ce 
ocenę obecnej orga.n.iLa.cji i działalności dyrekcji pań- 
stwowego monopolu spirytusowego, projekt ewentu- 
alnej reorganizacji tej instytucji, tudzież wnioski w 
przedmiocie polityki w dziedzinie I?onopolu SPIrJ:"tu- 
sowego. Ministet'Stwo skarbu poddaje szczeg
lO'WeJ a- 
nalizie powyższe sprawozdanie i równocześDle. wyda- 
je Z8.rZę.dzClI1ia, mające na celu poprawę stwierdzo- 
nych niedomagań. Już obecnie w wyniku tego sprll;-- 
wozdani& ministerstwo skarbu odwolało ze stanoWI- 
ska dyrektora monopolu spirytusowego p. dr. Jana 
PodkoIIH>rskiego. Jednocześnie p. minister skarbu wy 
delegował do dyrekcji państwowego monopolu sp
- 
tusowego komisarza I"ZIJ.dowego, którego zad8.D.lem 
będzie informowanie pana ministra. skarbu o postę- 
pach akcji sana
yjnej i przygotowanie materjału do 
projektu nowej organizacji dyrekcji państwowego 
InO'Ilopolu spirytusowego. Pan minister skarbu poru- 
czył funkcje komisarza rządowego dyrektoroWi de- 
partamentu akcyz i monopoli w ministerstwie Emilo- 
wi Kwiatkowskiemu. Funkcje te maję. z natury rze- 
czy charakter przejściowy do chwili ostatecznego roz- 
strzygnięcia sprawy, dotyczę.cej naczelnego kiero- 
wnictwa monopolu spirytusowego, co nas
Pi nieza- 
wodnie w cięgu najbliższych tygodni 
Ministerstwo skarbu pocągnie do odpowiedzial- 
ności te czynniki, którym udowodniony będzie brak 
staranności w spełnianiu obowiWLków. Już obecnie 
zawieszono tymczasowo w urzędowaniu dwu naczel- 
ników wydziału D. P. M. S., a mianowicie naczelnika 
wydziału IV inż. Witolda Gościmskiego i na
zelnika 
wydziału VII Zdzisława Thiemego Wstępne ustalenie 
stopnia winy innych osób z kierownictwa D. P. M. S. 
poruczono komisarzowi śledczemu w osobie dr. Ka- 
rola Korty, naczelnika wydziału z departamentu ak- 
cyz i monopoli z ministerstwa skarbu. 


rowa, już przy zwykłej przechadzce. nazbierać można 
duże ilości ułamków naczyń z rozmaitemi ozdobami. 
pochodZQ.Cych z dwóch rozmaitych okresów przedhi- 
storycznych, a okalaję.cy wyspę wał wskazuje na 
cbronny charakter istniej
cych tu osad. Na wy- 
spie piaskiej dochowały się ślady drugiej warowni 
ziemnej, pochodZl!cej jednak dopiero z wieków śre- 
dnich. Badania archeologiczne, przeprowadzone w 
ostatnich tygodniach na wyspie Komorowskiej, przy- 
czyniły się w dużej mierze do wyjaśnienia szeregu za- 
gadnień, jakie nastręczały znane dotlJ,d znaleziska 
z tej wyspy. \V świetle przeprowadzonych rozkopy- 
wań dzieje osadnictwa tej wyspy przedstawiaję. się 
jak następuje: 
Już w młodej epoce kamiennej, kOńcZlJ,cej się 
u nas około 2000 przed Chr., pojawia się na wyspie 
pierwsr.a. łudność, która pozostawiła po sobie pewnQ. 
ilość narzędzi krzemiennych i bardzo ładny, niestety 
zlamany czekan z czarnego kamienia z otworem dla 
trzonka. Druga fala osadników obejmuje wyspę w 
posiadanie pod sam koniec młodszej epoki bronzowej 
(okolo r. 800 przed Chr.) i zamieszkuje jł przez cały 
wczesny okres żelazny (800-500 przed Chr.). Jest to 
ta sama ludność o kulturze ..łużyckiej", która pozo- 
stawiła po sobie wspomniane wyżej cmentarzysko 

orszewickie. Zacożona najazdem z północy (Skan- 
dynawji) ludność ta chroni si
 w warowniach ziem- 
nych (grodziskach), które wznosi, wykorzystuję.c umie- 
jętnie naturaln
 obronność terenu. Takle grodzisko 
"łużyckie" wznosiło się też na wyspie Komorowskiej. 
Przekop przez potężny wał obronny, majecy kilka- 
n8ŚcI metr6w szerokości, wykazał dowodnie, że gro- 
dzisko nie pochodzi dopiero z oH.rcsu wcze!lnohisto- 
r'7cmco (w. X I Xl po ChrJ. Jak wiekszość J>Odobnych ,ł- 


UrzQ.dzaj
 uroczystość q zadowoleni PÓJdt 
depesze do pism leWIcoWYch, ?bóz pana inspektora 
Gramka na poczcie kilka dm będzie pOlitYkował. 
a prezesowi "Strzelca" przy

dzie jesz
ze jeden lIPlen. 
dOl dzialalności "spoleczneJ. PoglębIono ,,rewolUcję 
moraln
" w Bydgoszczy i jedn?c
eśnie ,Pogłębiono 
antagonizmY dzielnicowe, które 
uz pr.zycIchly, a te.. 
raz napewno wybuchnlł ze zdwoJon
 sIłIł. ROZInOWy, 
widzów. prowadzone na uH
ach, ,,?,ka
ujQ., że to na: 
stą.pL Mog
 być i inne mesp
zlank
, bo niejeden 
zapomniany i upośledzony będzIe chciał upiec 8Włj. 
pieczeń przy pomocy ,.Strzelca". 
li. . 


Pierwszy występ "Strzelca" w 
Ydgoszczy stWier. 
dził że organizacja ta nosi wybitme partyjn
 markę, 
gdY
 patronuj
 jej Kronenbergowi
, 
iener-Gawroń. 
scy I różnego autoramentu soc)aliki, jawne lU]] 
ukryte. Pod płas2.cz
kiem. przysposobienia wojsko- 
wego tworzy sijJ skraJn
 
)owkę partyjnI) o doboru 
moralnym niezbyt wysokim. 
O tem niechaj nie zapom1naję. żywioły zdrowe 
i pragnoQ.Ce dobra Polski 


Sowiety pod kuratelą 
niemiecką. 
M o s k wa, 9. 8. (A W) Rada. komisarzy 
Udo- 
wych zastanawia się nad sposobe
 pok
ycia dehc)"tu 
DA przyszły rok budżetowy. DefIc
 wynos
cy w 
przedstawionych przez resorty projektach kIlkaset 
miljonów rubU, us1lDJ)Ć będzie bardzo trudno, nawet 
w razie powodzenia pożyczki 
ewnętrznej, której 
rozmiar projektowany jest na SUIDQ 150 miljonów 
rubli. 
W radzie komisarzy ludowych rozważane s
 pro- 
jekty przedstawione przez przemysł niemiecki udziEl- 
lania' Niemcom całego szeregu koncesji na wybudo- 
wanie na terenie S. S. S. R. fabryk maszyn. samo- 
chodów i t. d. wzam1an za co przemysł niemiecki 
obowię.zuje się do przeprowadzenia gruntov:nej re- 
organizacji ustroju i zasad eksploatacji dOnIeckiego 
zagłębia. Jaknajgorsza sytuacja gosp
arcza Zagl
 
bia Donieckiego skłoni prawdopodobnIe radę koml' 
sarzy ludowych do podjęcia pertraktacyj z przemy- 
słem niemieckim. 


Sowiety a międzynarodowa 
konferencja praso,va. 
G e n e w a, 9. 8. (P A T) Rosyjska agencja telegra. 
ficzna. odmówiła. przyjęcia zaproszenia na zwolan
 
przez sekretarjat generalny Ligi Na.rod6w na dzień 1.
 
sierpnia koruerencję przedstawi<:ieli prasy i agenC)l 
telegraficznych. Odmowę swoję. rosyjska. agencja te. 
legraficzna uzasadniła bojkotem terytorjum Szwaj. 
carii. ogłoszonym przez rzę.d sowiecki w r. 19?.3. 


Olbrzymi pożar lasów. 
11 i s s o u l a, 9. 8. (P A T) Trwaję.cy od 21 lipca 
pożar lasów w stanie Montana rozszerza się coraz 
bardziej, tak że musiano za.J"ZQ.dzić opróżnienie wielu 
miejscowości Dymy. unoszę.ce się wskutek pożaru 
lasów, sę. w stanach Montana i Idaho tak wieJkie, że 
za.ciemniaje sloń
. W sę.siednim stanie Wyoming pa- 
U się obecnie 125 tysięcy akrów lasu. 


= 


okopów u nas, lecz że zostalo usypane już w wczesnej 
epoce żelaznej, t. zn. około 2500 lat temu. 'Wewn
trz 
wału znaleziono zwęglony wprawdzie. lecz poza teDl 
dobrze zachowany Zl'Q.b budowli z nie obrabianych 
belek dębowych, częściowo układanych "na węgiel", 
majQ.cych widocznie za zadanie wzmocnienie wału, 
budowanego przeważnie z gliny. Odkrycie tak do- 
brze zachowanej konstrukcji drev."Ilianej w wale, rzu' 
caj
ej dużo światła na sposób jt>go budowy, była 
prawdziwę. niespodziankę.. 
Również nieoczekiwane by lo inne odkrycie, do- 
konane przy rozkop}-waniu wnętrza wału. rrzeko- 
pując części niewielkiej polanki w środku W)'spy, 
poza tem gęsto zadrzewionej natknięto się na ślad
 
chaty z wczesnej epoki żelaznej, zatem współczesne) 
z grodziskiem. Z chat podobnych dochowujlJ. się za. 
zwyczaj - rzecz prosta - jedynie niepozorne szcz
t. 
ki, w postaci zwałów gliny palonej (polepy) z zawa. 
lonych ścian oraz części dawnej zawartości. W 
a' 
szym wypadku jednak znaleziono wyjetko\\o coś WIę- 
cej, mianowicie dwie części dobrze zachowanej po- 
sadzki z gliny ubitej, układanej na pokladzie ze sk?" 
rup. \V środku chaty, gdzie posadzka zachowala. SIQ 
najlepiej, odkryto przy dalszem kopaniu w gł(!b pod 
posadzk
 górn
 cztery dalsze posadzki podobne, się- 
gaj
ce w głąb aż do calca, t. zn. at do próchnicy kO- 
palnej, stanowię.cej ówczesnę. powierzchnię ziemi 
Posadzki te, przynajmniej dwie z nich rozciągały sIę 
pierwotnie na całQ. powierzchnię podl
gi zachoW
Y 
się jednak dobrze tylko tam gdzie na sk
tek palema 
ognia gHna wypaliła się. P
nieważ właściwe ognis
O 
nie mieściło się w owej środkowej części chaty, gdZ1e 
posadzki były najlepiej dochowane, lecz przy wschO- 
dnieJ jej ścianie, należy szukać innej DrzyCf3D1 wtt
		

/gazeta_bydgoska_1926.08.11_R.5_nr18200005_0001.djvu

			Nr. 182 

 
studentki amerykańskie 
w Bydgoszczy. 
w sobotę o godzinie 10,47 zawitała do Bydgoszczy 
. czk a studentek amerykańskich. 
1O"cle . 
ByłY to pame: A. Coulton, D. Boyd, S. Balen, Fr. 
alugb, M. Greert, E. Gegenheimer, M. Woodworth, 

 La.D1 be , R. Hopkins, M. Lawland, H. Dower, R. 
Cook, S. Dobson, D. Clesou, M. Cassele, A. Lemon, 

Iontana, M. }fils, l,-. Kenzel, M. Deffenbaugh, 
B. Miller, L. LOher,. G.. Ca.uf
an. 
 Deffenbaugh, 
A. Sheets i S. GreenbIe, Jako kIerowDlczka wycieczki 
G. Na dworcu bydgoski
 . powitali wycieczk
 prof. 
J,lbł'Y Cht , dr. DobrowolskI 1 bydgoska kolonja ame- 
rYkańska. 
. Z dworca. Magistrat postawił do dyspozycji tram- 
waj, którym .Obwiczi
no wycieczk
 po mieście. Co 
awda niewIele mozna było WYCIeczce tramwajem 

kazać. Jedynie "Gazeta Bydgoska." dała auto do 
dyspozycji i tylko 3 studentki coś więcej zobaczyły. 
O godzinie pierwszej urządzono na. dworcu obiad. 
podczas obiadu były przemówienia. A więc najprzód 
dr. Dobrowolski imieniem miasta, któremu odpowie- 
działa serdecznemi słowy panna. Elsie Gegenheimer, 
następnie red. Morozowicz imieniem "Gazety Byd- 
goskiej". 
Uczestniczki wycieczki odapiewa.ły po obiedzie 
lilka pieśni, poczem udały się do specjalnie przycze- 
pionego wagonu i dalej w drogę do Piły. 
Wycieczka zwiedziła już Wschodnie Prusy, Szwe- 
cję, Estonję, Łotwę, Litwę i Polskę. Z Bydgoszczy 
udały sę studentki do Berlina. i Paryża., skąd rusz/) 
w drogę powrotnę.. 
=== 


t 


1 


. . 


lU 


" 


. 
K 


. ' 
., ' 


'- . 
..I-;'
 
, -, 


'Ą 


KALENDARzy][" 
Wtorek, 10 sierpnia. Wawrzyńca M., Bogdana W. 

roda, 11 sierpnia. Tyburcego M., Zuzanny M. 
Wschód słońca godz. ł,11. zachód godz. 1,09. 
Wschód księżyca. godz. 6,59, zachód g
z. 8.36. 
Dytar nocny w aptekach: 
OC! poniedziałku 9. 8. do poniedziałku 16. 8. br. 
ilyiuruje następuję.ce apteki: 
Apteka pod Koron,. ul. Dworcowa. 
Apteka pod Niediw1edzlem. ul. Niedtwiedzia. 
Biblioteka Mielska (St. Rynek 1) otwarta z wyj. 
nfedz.i śwfę.t od godz. 9-14 i 17-20. Wypożyczalnia 
od 11-13,30 po poło tylko w poniedziałki, środy i s0- 
boty od 17-18,4,5. 
Muzeum MieJskIe. Muzeum Miejskie przy Sta- 
rym Rynku otwarte codziennie od godz. 9 do 3; w 
Iliedzielę od godz. 11 do 1. 


- Teatr Popalamy w ogrodzie Pał-ra. Dziś, we 

orek, po cenach o 50 proc. zniżonych komedja ReTa 
i Sa
ofr'a "Gdy kobieta zapragnie...... Da której roz- 
haw10na publicmość, wybuchaję.ca salwami śmie- 
ehu, burzliwemi oklaskami nagTadza świetn" grę pp. 
Bogdanowicz, Karbowskiej, Massówny, Co
obisa., 
Xarbowskiego, Zborowskiego. (Ceny o 50 proc. zniżo- 
ne). W środę, efektowna pełna scen kapitalnych i hu- 
lIlorystycznie ujętych typów lekka komedja. "Noc 
przedślubna". Kto chce się ubawić za ta.nie pieniądze 
kto chce zapomnieć o troskach i zmartwieniach wi- 
palenia się i lepszego zachowania posadzek w środku 
ehaty. Nasuwa się tu możliwość, że w miejscu tem 
znajdował się pierwotny piec do wypiekania chleba, 
a pewnem potwierdzeniem tego przypuszczenia jest 
fakt znalezienia na. najwyższej posadzce glinianego 
talerza z ornamentem paznogciowym, uchodzę.cego 

owszechnie za podkładkę do pieczywa. 
Wobec braku drożdży chleby przedhistoryczne 
(zna
e nam w postaci zwęglonej np. z osad palowych 
6zwaJcarsklch l z Szotlandji) miały kształt płaskich 
placków w rodzaju naszych podpłomyków lub szwedz- 
kiego Kniickebrod. Po rozpaleniu ognia na posadzce 
i 
niu jej, zgarniano popiół i wypiekano na roz- 
PtloneJ płycie owe płaskie chlebki. W celu zacho- 
\'ani,,: ciekawego odkrycia ujęto znaczną część po- 
6adzkl w gips i przywieziono w stanie pierwotnym 
do Muzeum Wielkopolskiego, gdzie będzie wystawio- 
na w Dziale Przedhistorycznem. 
ŚWi
a zajęcia l kulturę ludności rzucaj/) pewne 
tła dalsze zabytki, odkryte w obrębie chaty, zna- 

no mianowicie owalny kamień żarnowy, na. kt6- 
rozcierano zboże na. m
kę, obok zaś odkryto cały 
6!ereg. glinianych cięzarków od krosien. wskazuję.- 

Ch, ze W tem miejscu stał warsztat tkacki Poza 

 znalazła się w chacie duta. ilość typowej cera- 
cEyń ..łużyckiej", w tej liczbie pewna ilość całych na- 
. głównie czerpaków i kubków. Z ozdób znalazła 
a bransolet blonzowych, z narzędzi ułamek 
i zelaznego oraz duża ilość narzędzi kościanych 
rogoWYch., mianowicie dwie motyki rogowe, młotek 


:: .i 
ilkanaście szydeł kościanych. Dochowane 
k ej ilości kawałki polepy z odciskami drzewa, 


gO chata była zbudowana, wskazuj" że ściany 
1 8ie ze słuDów, wkopanych pionowo w ltiAmi4a 


"Gazeta. By( go::'ka" ŚlOtłĄ, 11 
f"ł'PnIa 1926 r. 


-- -- - - - - 
EX PDES-,' 6RU&UNl\ 

.z,;,-:

:::,z 

óW b ' soków, wódek, koniaku w rótny
:g
m:l:
:U i


: 
o re. łatwy sp0!6b utycia Waptpkn h d . . 
:Y
b] han;!.ł:Ch kolonialnvch. GPner
]
a r
:

t

f
 
o sce 
.any. Lwów Rze:falcka 6 29ł 


;
 
nlen pójść. do !eatru Popularnego, aby po trudach 
pracy uśmIać su: do łez szempańskim humorem kt6- 
ry szczodrze 
ucaiQ pp. Karbowska, M8.!!sÓ, wna, Ska- 
rz
nska, WeIs
owa, Corn()bis, JaroS%y-ński, Karbow- 
SkI, Zboro
ski (Ce
y od 25 gr. do 1,25). Bilety na- 
bywać mozna w kSIęgarni Giaryna. Plac Teatralny 
Telefon 345. . 
- 
,Mis
 koncertule"' tir 'reatrze POpularnym. 
Pod rezyserJę. Józefa Karbowskiego na ukończeniu 
próby komedji Hermana Bahr'a Mistrz koncertu]e" 
w której świetny ten artysta kre
wać będzie rolę gł6 
WDQ,. Interesująca ta premjera odbędzie się w so- 
botę U sierpnia. 
- T
tr 
opalamy w Inowrocławiu. W środę, 
d
ia .18 SIerpnIa Teatr Popularny daje jedno przedsta- 
w.1ewł: w Inowrocła"\\1u, które wypełni lekka ko
 
dJa ,)\oc przedślubna". 
- Koncert. Tow. Śpiewu "Moniuszko" cbór pn.y 
kośdele św. Trójcy, Ut'Zę.dza. koncert woka'lno-instru- 
m
ta
ny, poll!czony z zabawę. ta.necznę. w niedzielę, 
dDla la bm. w ogrodzie i sall p. Backera. N a koncert 
ten Tow. "Moniuszko" jaknajuprzejmiej gzanowne o- 
bY!"atelstv."'O Bydgo!zczy i okolicy za naszem pośre- 
dDlct
'e,? zaprasza. Komitet wraz z zarządem zabie- 
ga . uSI
n
e, aby przedsięwzięcie to wypadło jaknaj- 
ŚWI
tDleJ, opracował więc program. który już w za- 
rysIe przedstawia się bardzo obiecująco; prócz tego 
wiele rozmaitych niespodzianek podczas przerw, jak: 

oło szczęścia, lItrzelanie do tarczy itd. itd. Sądzimy, 
ze obywatelstwo poprze !Wem liemem przybyclerm 
imprezę tego sympatycznego towa1"'lystwa i okaże tem 
8Wę. sympatję, która stanie 8i
 bodtcem do dalszej 
pracy na niwie śpiewaczej. 
- Nabożeństwo prawosławne w cerkwi bractwa, 
Pete.rsona ł, odbędzie się 14 bm. o godz. 7 wiecz. i 15 
bm. o godz. 10 rano. 
- Czas ochrony Jnll'Opatw I przepf6rek. Jak CIo- 
nosi nam Miejski Ul"Złd Policyjny, Wojewódzki Sę.d 
Administracyjny decyzję. z dnia 2 bm. skrócił czas 0- 
chrony kuropatw i przepiórek na podstawie 
 łO usta 
wy łowieckiej z dnia 15 lipca 1907 roku I ł 117 usta- 
wy o ogólnym zarZQdzie kraju z dnia SO lipca 1883 r. 
tak, że polowanie na kuropatwy I przepićckl rozpo- 
uyna lię z niedzielQ dnia 15 sierpnia br. 
_ Zamknięcie szosy. Z powodu budowy szosy z 
Wilcza. do Sitowca starostwo bydgoskie zamknęło 
tam pn.eja.zd od dnia 9 bm. aż do odwołania. 
_ i'emrln akladanJa podań o zezwolenie na 
przyw6z. Przypomina się, że w dniu 12 sierpnia br. 
upływa termin składania podań o zezwolenie na przy 
wóz oZ krajów pozaniemieckich na towary, podlega- 
j
ce zakazowi przywozu. Zwraca się przytem uwa
ę, 
że podania, złożone po tym terminie. nie maje wido- 
ków przychylnego r.a.łatwienia, tak, że ścisłe prze- 
strzeganie powyższego terminu leży w bezpośrednim 
interesie importerów. Wnioski należy na odpowie- 
dnich formulanaeh składać w Izbie Przemysłowo- 
Handlowej w Bydgoszczy. 
_ Z Automobłlkluba Wielkopolski, Oddz. Byd- 
gOSD:Z. Od czasu ustalenia terminu wyścigów, wyzna 
czonych swego clasu na dzień 16 maja br. i odroczo- 
nych z powodu zajśĆ politycznych, zmienił się stan 
toru na. szosach WoJnowo-Stnelewo-O
wa Góra 
tak macznie na niekorzyśĆ, że obecnie nie nadaj
 się 
te szosy na. urz
dzenie wyścigów. Ze vngI
ów finan 
sawych i już posuniętej pory ltltniej nie zaleca się 
przystępować do reparacji tego toru wyścigowego. In 


oraz pnywię.zanych do nich ciJ"V,gów. le
cych pozio- 
mo jeden nad drugim. Niekorzystne warunki tere- 
nowe. mianowicie to. że calec 8tanowiła. próchnica 
kopalna, uniemożliwiłY stwierdzenie tak typowych 
dla chat ..łużyckich" jam od słupów, mimo to granice 
l rozmiary chaty określa dość wyratnie obszar, zajęty 
przez posadzk
 Rozmiary jej wynosiły w przybliże- 
niu 7,5X8 m. Chata badana uległa. najwidoczniej 
pożarowi. o czem świadczy duża. ilość polepy l ułam- 
ków naczyń, zżużlonych w ogniu. Ślady pożaru w 
wale samym świadczą, że mamy tu do czynienia 
z kata&trofQ. która spotkała widocznie całę. osadę na 
skutek zdobycia i spaleni& grodu przez najeźdtców 
północnych, o których była mowa wyżej. Od tego 
czasu wyspa była niezamieszka.na. i dopiero w X wie- 
ku pojawiaję. się na niej nowe ślady zaludnienia. 
N a przełomie czasów przedhistorycznych i historycz.- 
nych przodkowie nasi, wykorzystuję.c obronne poło- 
żenie wyspy za.Idadaję. tu nową osadę, trwajeCł co- 
najmniej do' końca Xl wieku, jak śwladcZJ1, szczl).tki 
charakterystycznej ceramiki Później, już w czasach 
nam bliskich. stał na. wyspie Komorowskiej dwór 
dziedziców Komorowa, po którym pozostały funda- 
menty kamienne i resztki piwnic w ziemi W okresie 
tym wyspa połę.czona była z lę.dem szerokim mostem, 
którego istnienia poświadczaję. stercZłce z dna jeziora 
resztki pali w kilku rzędach idłce w stronę Komoro- 
wa. Dziś wyspa jest niezamieszkala, porośnięta bujnG 
roślinnościQ, przez kt6I'Q. trudno się nieraz przedrzeć 
i tylko z rzadka odwiedzi jG rybak lub gość przelotny, 
nie domy
laję.cy się zazwyczaj, że na odludnej i opu- 
szczonej dzisiaj wyspie tętniło ongiś bujne tycie. 
J. Kostnowski. 


J> 


8tr. 7. 


n
 !lOSY n!-tomlast w pobliżu Bydgoszczy nie nadaj, 
SIę ró
iez na toc wyścigowy z powodu nlemomoacl 
odbycIa stosownych okrąień. Komisja Sportow& 
Automobilklubu Wielkopolski, Odd:z. B)"dgoszcz, zde- 
c>:dowała się wobec tego z ialem odroczyć WYścigi do 
W)()SDY następnego roku, mając nadzieję, te w przy- 
szłym roku odbędQ się wyścigi w korzystniejszych 
warunkach. 
- W sprawie kolonii letnich dla dzleeł po1s1deh 
z Niemiec. Powrót dzieci z Lipska I Drez.na do Nie- 
miec nastąpi w sobotę, dnia tł bm. Wszystkie dzieci 
winny sta\',ić się już w piątek wieczorem w Pozna- 
niu, ponieważ odjazd w sobotę nast/ł.pi rychło rano. 
. - Sprostowanie. W niektórych pismach poznai1- 
SkI ch.. pomorskich i ślQskich pojawił siO t. zw. tajny 
okól
lk Polskiej Partji Socjalistycznej, wypowiadaj, 
cy s
ę .? "St;zelcu" i "ZwiQzku Naprawy Rzecz)-po- 
s
l1t.eJ: W okólniku tym wymienia si
 wśród za- 
łozY
Ie
l wspomnianego Zwiłzku Naprawy Rzeczypo- 
spohte) In. in. organizacjami z. niewiadomych nam 
przyczyn również i Zwię.zek Obrony Kresów Zacho- 

nich. C
.cę.c z
pobiec dalszemu szerzeniu tej błędnej 
InformacJł.. stwierdzamy, te ani Zar7./łd Główny Z. O. 
K. Z.. jedynie upraVt-niony do reprezentowania Z
 

u nazewną!Xz.. ani tez Dyrekcja Z. O. K. Z. nie bra.ły 
zadnego udzIału ani w pracach przygotowawczycli 
nad zorganizowaniem Zwi.ęzku Naprawy Rzec2:Ypo- 
spolitej, ani też 1'{ jego obecnej działalD(
ci polity- 
cznej. Zapewnić możemy, że Związek Obrony Kresów 
Zachodnkh jak stale dotychczas przestrzegał ta' 
i nadal surowo będue prezstrzegać za.sady be
lę- 
dnej bezpartyjności, w swych wyst/ł.pieniach stoJQC! 
wyłącznie na gruncie interesu państwowego i swego 
programu oraz wychodząc z założenia, ie specjalny 
i ściśle wyznaczony zakres jego zadań moie być sku- 
tecznie realizowany tylko w oparciu o wszystkie od- 
łamy społeczeństwa polskiego bez wygledu na 1.cb' 
zabarwienie i przyuależność parlyjno-politycZDG. 
(-) Dyrekcja Z. O. K. Z. w Poznaniu. 
- Do Nlezrzeszonych Towarzystw MancłoltDł- 
stn Wojew6dzhra Pozna:6sk1ego. Rozumujł)C co- 
raz bardziej wyłaniaję.ce się trudno
ci niezrzeszonycli 
Tow. Mandolilli!tów, a z-właszcza na prowincji przy- 
stąpiły Kluby Mandolinistów "Lira" l "Mewa" w 
Poznaniu dnia 19. 6. 1926 r. do organulI.cjl ogólnego 
..Zwi
r.ku MandolinlstóW"'. Z obu wymienionych 
klubów wybrano komi!ję orga.niza.cyjnę., która opra- 
cowała już projekt statutu zwiezkowego I stara sle 
przytem zjednoczyć wszystkie tow. mandolinowe 
narazie na obszerze \\' ojewód.ztwa Poznańskiego. 
Zadaniem Zwię.zku będz.ie kn,ewlenie w tlpo!Ób po- 
stępowy gry mandolinowej, dostarczanie L wypożycza 
nie nut a zwłaszcza utworów polskich - IIwojskieb 
i klasycznych, organ.1zo:wanie konkursów i popisów 
muzycznych tak w PQznaniu, jak i nI\. pr()wlncj1. 
gdzie już istnieję. wzgl. zamierzaję. powstać nowe tow. 
mandolinowe. \\1 celu uskutecznienia prawomocnego 
zawil)zan1a się Zwiezku odbędzie się w miesię.ciu 
wrześniu br. zjazd delegatów w Poznaniu. Z tego po- 
wodu uprasza się wszystkie tow. mand. o łaskawe 
spieszne zgłoszenia swego adresu i ewentl. r6wnocze- 
!'>nego przystę.pienia do majecego się założyć Zwip- 
ku. Korespondencję kier()wać uprasza się uprzejmie 
do przewodniczącego kom. organ. p. M. Skrzypczaka, 
Poznań 5, ul. Dąbrówki 16, który tet chetnie bezin- 
teresownie słuiy wszelkiemi infonnacjami i zarazem 
dostarczać może pmjekt statutu. Ponieważ zarazem 
z8JIIlierzamy urZlJ,dzić w jesieni popisy muzyczne po- 
łączone z konkursem o specjalnie ufundowane na. 
grody, nie wątpimy, że tow. mandolinowe skorzy- 
staję. z zaproszenia i będę. się jaknajlicmiej zgła- 
szały. W. P. Red.aktorów gazet prowincjonalnych 
prosimy jak najuprzejmiej o łaskawe przedrukowa- 
nie powyższego komunikatu w Swych poczytnych 
pismach. (-) Komisja organizacyjna. 


.. 4- __ 
- Paf1stwowa Szkoła Prmmystowych mistrzów 
meehanlk6w przy Państw. Szkole Budowy Maszyn w 
GrudziQdzu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na 
uczniów codziennie od godz. 10 do 11 przed połu- 
dnicom. Jako uczniowie zwyczajni mogQ być przyjęci 
kandydaci, którzy zło
: a) metrykę urodzenia luli 
chrztu na dowód ukończenia conajmniej 17 roku iy- 
cia; b) świadectwo szkolne ukończenia Szkoły po- 
wszechnej lub 2 klas szkoły średniej ogółnokształcę.- 
cej; c) świadectwo uczęszczania podczas terminu do 
szkoły dokształcaję.cej; d) świadectwo ukoilczenia ter 
minu, względnie świadectwo w)'cZwolin z jednym z 
zawodów przemysłu metalowego lub elektrotechni- 
cznego albo conajmniej 3-lelniej praktyki w jednym 
z przemysłów mechanicznycb lub w rzpmiośle mecha- 
nicznem; e) dowód obywatelstwa polskiego; f) świa- 
dectwo moralności i nienagannego zachowania się; 
g) świadectwo zdrowia. Kandydaci składaję. egza- 
min sprawdzający ustny i piśmienny ,z języka pol- 
skiego i rachunków, mogą jednak, jeśli posiadaj" od 
powiedni cenzus naukowy. być zwolnieni od składa.- 
nia tego egzaminu. Kurs nauki trwa. dwa lata. Dla. 
uczniów niezamoŻIlych i pilnych, pochodzę.cych z 
Pomorza, przeznaczył Wydział Krajowy Pomorski 
pewnę. ilość stypendj6w celem ułatwienia im kształ- 
cenia siO w szkole. Egzamin !C'prawdzajecy odbędzie 
się 9 września br. Poczę.tek roku szkolnego 10 wrze- 
śnia 1926 roku. 
_ Ze ZwilJZku Stuclent6w K.res6w Zachodnich . 
Warszawie. W myśl komunikatu Głównej Agendy 
Informacyjnej Z. S. K. Z. w Warszawie podajemy do 
wiadomcści, że w cza!ie od 10 sierpnia do 21 wrze- 

nia br. UNłdzać będzie Agenda. Informacyjna Nr. 3 
w Bydgoszczy, wszelkich informacyj o studjach na 
Wyższych Uczelniach \Varszawskich (Uniwenytet 
Warsz., Po11technika, Wyższa Szkoła Handlowa, Szko 
ła Głónna Gospodarstwa Wiejskiego, Wolna Wsze- 
chnica Polska, Szkoła N'auk Politycznych, Pań:-tw. 


I Instytut DentystY(21ly, Szkoła Sztuk Pięknych, OfJ.. 
carska Szkoła Sanitarna. L'Institut Franca1s d.a V
		

/gazeta_bydgoska_1926.08.11_R.5_nr18200006_0001.djvu

			tr. 8. 


eovie) i o warunkach bytowania udzielać będzłe u- 
stnie we wtorki od godz. 5-6 po poło i w pi
tki od 
godz. ł-5 po poło kol. Witold Chmarzyński, Bydg. 
Pomorska .19-50. Zapytania pisemne należy rownież 
kiuować adresem. W kwestjach wlltpU\\yeh prosi- 
my się zwracać pod adresem: Główna Agenda Infor- 
macyjna Zwię.zku Stud. Kresów Zach. w \Yarszawie. 
Nowy Świat nr. 21, II piętro. 
- "powr6t taty" na Czyłk6wku. Ubiegła nie- 
dziela miała i swoje uroomaicenie na Czvżkówku. 
Staraniem znanej tam pracowniczki na polu spał e- 
c:znem urzę.dzono wpośród cieniu drzew skromny le- 
stynek ludowy, który cel swój zbożny w zupełności 
osięgneł. Wprawdzie napływ nie był zbyt wielki, ale 
bawiono się szczerze i ochoczo z udziałem Wielbn. 
Duchowieństwa par. św. Trójcy. Punkte-m kulmina- 
cyjnym, poza śpiewem dziatwy szkolnej z udatną 
pio"'nk
 "Muszko moja", było odegranie Inscenizacji 
do ballady "PowrM taty", któr
 milusińscy nasi 
względnie dobrze oddali. Z pośród deklamacji wyr6- 
!inila sil;! recytacja małej sympatycznej Halci Kro- 
aówny, córeczki miesjcowcgo lekarza. pozatem przy 
dźwiękach małego zespołu smyczkowego szukano 
rOZl'ywki przy "kole szczęścia". obfitujlłcem w nie- 
które wartościowe rzeczy, przy rzucaniu kostek, swe 
łanlu do tarczy itp. I tak bawiono się, aż znikły 
!promienie słońca. St. L. 
- Jarmark w Trzemesmle. NastlJpny jarmark 
łO
61ny, tj. kramny i konie, odbędzie się w mieście 
tut. dnia 17 sierpnia br. Spęd zwierną.t racicowych z 
powtXlu pryszczycy nie jest dozwolony. 
- Bractwo StraeleckJe w Kcynt Ul"ZQ.dza. dnia 29 
ł go sierpnia br. poświęcenie strzelnicy noworozbu- 
idowa.nej na 15 tarczy i wedle najllowszych wymagań. 
Bractwo uprasza 8łsiednie Bractwa jak i dalsze o 
wstrzymanie się od urzę.dzenia uroczystości w tych 
ilniach a wzięciu udziału w poświęceniu strzelnicy, 
połę.czonem z strzela.nlem o wartościowe nagrody 
1 medale. 
- Kino KrisW wystawia dziś premjerę dramatu 
tyciowego w 7 a.ktach, ilustruję.cego tragiczne losy 
porwanych ddewcZlJ,t przez handlarzy żywym towa.- 
rem, pt.: "Strzeżcie się dziewczęta..... czyli "Handla- 
rze żywym towarem" z Ewę. Nowak w roli głównej, 
naj piękniejszym typt'm urody słowiańskiej, artystklh 
llagrodzon
 na konkursie piękności. Prócz te2'o Ha- 
2"old Lloyd w 2 komedjach 2 aktowych "Haroldek w 
roli pokojówki" i ,,Haroldek walczy ze zbójamI", 
Dziennik Pathe i Z całego świata. 
- lUno Nowości wystawia d.ziś poraz ostatni 
wielki z powodzeniem wystawiany 16-aktowy dramat 
..Wieczór cygańskich romansów" z Wie
 Chołodnoj 
w roli głównej. Podczas demonstracji obrazu wystę- 
3>Y znanych śpiewaków warszawskich Zofji Wojna- 
rowskieJ i Stanisława Szczuka, którzy bardzo przyozy 
niaJłc się do powodzenia.. 
- KIno Corso wyświetla sensacyjno-awanturni- 
ery obraz pt.: ..Król Pampas6w". W roli głównej Tom 
Mix i jego koń Tomy, którego zmyślność budzi w wi- 

zach powszechny podziw. Prócz tego arcywesoła ko- 
medyjka i występy art)-stów na scenie. Następny 
J?rogram Milton sms, najwiekszy siłacz i bokser 
iiwiata. 
- Kino Marysieńka na ż
danie publiczności wy- 
świetla dziś jeszcze obraz pt.: "Quo Vadis?" 


- UJ,to: 5 za kradzież, l za oszustwo, 2 za nii!le- 
galne przekroczenie granicy, .I kobiety £a przekrocze- 
iDie przepisów policyjno-obyczajowych i 1 zbiega z 
Ita.kładu karnego w Koronowie. Ostatni, nazwiskiem 
Owanek Antoni. zbiegł przed kilku dniami z dwoma 
wspólnikami, których dotę.d nie ujęto, z domu kar- 
:ne
o w Koronowie i przybył do Bydgoszczy w prze- 
Ibraniu kobiecem. Dzięki tej okoliczności zdemasko- 
wano zbiega i osadzono w areszcie. 
- Zaglnltcłe umysłowo.choreJ. Z domu rodzi- 
deIskiego oddaliła się w dniu 21 lipca br. umysłowo 
cl1()ra Franciszka Mierusiewicz (Gajowa łO), lat 23, 
d od tego z88inłł wszelki ślad po niej. M. jest ciem- 
Jlo-blondynkQ, posiada oczy piwne, ubrana była w 
gra.uatowy kostjum II: czal'Ilemi paskami, trzewiki 
bronzowe wysokie. czarne pończoszki, kapelusz mały 
i!łomkowy z zielone. wstą.żk
. Ze względu na to, że 
z88'iniona. jest umysłowo chor
. a więc zajść mógł 
nieszczęśliwy wypadek, policja prosi o doniesienie. 
- Zwłoki topielca. W dniu 9 bm. około firmy 
Goldberga w Fordonie zauważono zwłoki nieznanego 
topielca, prawdopodobnie mężczyzny, będ1J,ce mocno 
w rozkładzie. Pr
d silny zaniósł zwłoki pod tr8.twę, 
skąd trudno zwłoki wydobyć. Wydobycie ich uastłpi 
'Prawdopodobnie dzisiaj. 
- 'UsunlfCle wl.eAca z grobu N lepenego Pow- 
,tańca. W nocy po uroczystościach strzeleckich z 
grobu Niemanego Powstańca znikł wieniec, złożony 
pnez ..Strzelców". Ślady z grobu Nieznanego Pow- 

tańca. prowadzą. do Brdy. 


 


.,Gauta. Bydgoska ll iAroda, 11 s! 


t9!8 P. 


Inowrocła 


. 


X Praca w Sokole. Jest .idea - jest cz
 .prze- 
szłości i p-zYBzłości. O tych kie
ach w zYCIU 80- 
kolem mówiono wiele na zebraniu miesięcznem tut. 
gniazda dnia 5 sierpnia br. na górnej Ba1C
 Parku 
Miejskiego. Bez idei nie mOŻe istnioc na dłuzszą me- 
t
 żadne Btowarzyszenie, mówił Pł:zes dh. 
awan- 
dowski. O ludziach idei w sokolstWle wSPOJ?-IDa.ł dh. 
prof. Jagielnicki. Szczegółowe sprawozd8.Dle z uro- 
czystości 
więcenla boiska sokolego, zdawał dh. 
ł!karbnik Eckert. Dh. prezes Lewandowski skład;a 
wszystkim tym druhom i obywatelom, . którzy 
l
 
przyczynili do uświetnienia tej wspaniałej i rzadkiej 
uroczysoości sokole podzięk' :..16. 


.
 - 


'" 


Kto chce mle
 zapewnioną 
egzystencję na dzieli jutrzejszy, - ..
..;. .
--:':'.._>. .......
 

 ..,: 
. 
niech. kupuje tylko wyroby LotnJctwo Da usła ach aprowfzacJL 
krajowego przemysłu. . g . 
Odosobmonym osadom górskim dostarcza zywności 
____________________ 1 lotnik, UZllcają.t jł przy pomocy spadochronów. 


Nr. ts! 


nia i uzdrawiania, ja.k wYTZ?cać ciężki grosz obYwa. 
1&11 na przejażdżki strzeleckIe, w ktc?ryc
 to zja.z d 8.Ch 
nic nadzwyczajnego d!a państ
a Się nw robi, lecz 
chyba przeciwnie. gdyz zagramca 
 zwłaszcza N'ielll. 
cy urabiaję. już z tych cz
'7lÓW wOJenkę. Z!,- interpe.. 
lacjł Związku Ludowo-Narod?weg
 
USI też cale 
społeczeństwo zawołać: Z CZYich pleIllędzy jest za. 
bawa strzelców.  


ł '" 


1 7 
Ol: "Ą t; '.' 
J
, 
'G ilU DZIAD . 


. Walne zebranie wszy

h pracowników Ullly- 
słowych w Toruniu odbędzIe SIę dn. 10 
m. !' godz. 7 
wieoz. w lokalu Gospoda przy ul. SuklenDlcze i . Ze 
względu na bardzo wa
e spra"7 na por.zą.dku dzien 
nym, na które przybędzie p. K
latkowskl, prezes PI>- 
morskiego Zwię.zku Pracowników Umysłowych z 
Grudziłdza. O przybycie wszystkich pracO\vników u- 
mysłowych uprasa:a Zarząd. 
. Z zaplsk6w urzvdu poUcyJ
ego. 
. 7 i 8 bD:1. 
aresztowano ogółem 6 osób, o 
lanowI
.le: 2 mężcz. 
za kradzież 1 dezertera i S męzcz. za pIJaństwo. Do 
kary zapis
o 7 osób i to: 3 
s?bY za pus
cz
n
e psów 
bez smyczy na ulicy, 2 WOZIllCÓW za. roeosWletlenie 
wozu wieczorem, 1 osobę za sprzedaż artykułów SPI>- 
żywczych poza godzinę. przepisanę. (po godz. 6 wiecz.) 
i 1 osobę za sprzedaż napoji alkoholowych w czasie 
/Zabronionym. 
. ZamIejscowi kieszonkowcy przy robocie w Gm. 
dzlQdzu. Celem zwabienia gapiów i wywolania zbie- 
gowiska w celach kradzieży kieszonkowej wszczęło 
podczas targu w sobotę, dn. 7 bm. na Placu 23 Stycz- 
nia dwóch nieznanych osobników niby zażartę. bOikę 
ze sobą.. Zbiegowisko odrazu się utworzyło. a złodzie- 
Je kieszonkowi zaczęli działać. I nagle poC"Luł urzę- 
dnik kolejowy p. Gutow
l, kt?ry przyp!,-
k?wo !lię 
znalazł w pabluu zbieg	
			

/gazeta_bydgoska_1926.08.11_R.5_nr18200007_0001.djvu

			r. 1B2 
. - 

 . 
1 a wWarszawte wytępiona. 
! sp t tyka. urzędu zdrowia. stołecznego mil1Sta 
sta; stwierdza. że w r. 1926 nie Jaszedł w War 
r

8ni jeden wypadek śmierci 
 powodu ospy, 
. \\1 yć należy, że w okresie 1910 do t9U na 100 
8lD;

szkańc6W w Warslawie wypadało 29 wypad- 
''''' l 'crci z powodu ospy. 
6f1 s... 

 - 
NaJ\vyższy. wymiar kary. 
w Sja.mie pa
uje c
ekawe prawo ZWyc
jowe. Po- 
ODO na tern, ze kazdy władca tego krajU opieku- 
,a. z urzędu swego wszystkiemi dziewczętami, 
SIę i . k . . 
przekroczywSZY pew en WIe ,me wyjdą. za 
tó
'KróI pozbywa się swych pqpiJek w bardzo pro- 
iłZ-spos 6b . Oto kawy przestępca.. oprócz kary wie- 
J ia, fJ1luszony jest ożenić się z jedno z nich. Prs.- 
eD\vybO ru swej przyszłej ma tylko wtedy, jeśli jego 

ęps
 jest nie
n8.czn
, w przeciwnrm bowłe
.n 
Ltie przYdzIelą. mu SIę mał
o?
ę. Ludnosć Sjamu u. 
aŻ& ten rodzaj kary za na]CIęzszy. 


_J:. ...:I 


--- 


Do SZ80. Zarzadu Miejskiego 
m. Sosnowca. 
Mam zaszczyt niniejsr.em. r:awiadoItlif Sa.o. Za. 
J'II
d Miejski ID. SOSDow ca , 2e od dnia. 15 iierpnia 
b m. - o ile nie odwołam tego wcześniej 
 odstę 
pujij od dzie.d/lwy t
atru miej5kiego w Sosnowcu 
i przyczyn me odewDIe za
etnych A powody teio 
Są następujące: Szan. Magistrat m. :BydgoSJCzy od- 
mawia swej sankcji dla Wyroku Sądu Najwytszego, 
skoro nie wypłaca mi nale:tnej przegranej sumy. 
czego nikt w całej Polsce, prawor
ądnie myślący 
nie byłby. w stanie prze
wcześnie pnewidzieć - na- 
turalne jf\st przeto. ile me mogąc otrJymać przy zna- 
lIych mi tym wyrokiem (od 8 mies. prawomocnym) 
lundusz6w. wprowadziłem bezwiednie w błąd nie. 
tvlko Zarząd m. Sosnowca, lecz i grono artyst6w 
i-artystek. zaangatowanych priezemQie, jak rów- 
nie! i wierr.ycieli swoich. 
Rozumil'ID. te z chwilą obecną tylko ja'staję się 
wobec wszystkich odpowiedzialnym za zerwanie 
umóW i niedotrzymanie zobowiązań i będę zmuszo- 
ny ponieść wszystkie z tego płynące skutki prawne 
_ nie roniej jednak z drugiej strony, muszę upo. 
mnieć się na drodze prawa o krr:ywdy i straty by- 
najmiej nie z mej winy popełnione. 
Gdyby* to jeszcze Szan l\łagistmt Bydgoski m- 
czyi wziąść pod uwagę. te ja. wplączę się znowu przez 
to w kilkanaście nowych proces6w. 
A zresztą z chwilą, gdy idzie o stworzenie pla- 

6wki teatralnej, kwest ja częściowej wypłl\.ty zaleg- 
lości prr.eetaje by
 spra.wą prywatną stron spornych. 
a staje się sprawą wyłącznie kułturalno-spolectną 
i w tym ducbu apeluję do Sz. Magiastratu miasta 
Bydgoszczy. 


Z powalaniem 


Sł. Hnake Zawadzki. 


Giełdy. 
z pomańskieJ Giełdy Pleni,tneJ. 
Z papierów procentowych utrzymały siQ po o- 
, Ltnim kursie listy dolarowe, na.tomiast listy zbożo- 
doZIl1lly poważną. zniżkę i notowały 9,50-9,55 w 
. daniu. 5" pożyczką konwersyjnQ. obracano po 
. 'O 
Akcje bankowe bez zmiany. 
Akcje przemysłowo-handlowe nadal w popycie. 
IeCjalnie poszukiwano C
ielskiego. 
-:: 


..Gazeta. JJydg(] :;kłI,. 4roda, 11 sierpnia 192G r 


Poznań
k 
 giełda pieniężna. 
lfeduła urzedowa). 
Powai(, dnia 9 sierpnia 1926- 
Papiery procentowe: 
Kurs w ałotycb (za 1,000 mk. nom.) 
3\1.-łolr Poznańskie list v 
staWIle (przedwojenne) - 32 00 
(za 1 COO mk nom.) , 
... 8'-1 doJar
we listy Pozna(lskle,o Ziemstwa Kredytowego 

 50 za 1 dolarl. 
(jU(, Iiaty r:botowe Por.nańskiego Ziemstwa Kredytowego 
95()-935 ,za 1 ctr mt ) 
Akcje bankowe: 
- . Kurs w złotych (za 1000 mk. nom.) 
Bank ZWIązku Spółek Zarobkowych l-XI em. 555 
Akcje przemysłowe: 
Kurs w złotych (za 1.000 mk. nom.) 
Cegielski H 1- eID. d 16.00 
Goplana 1- em. zł 13.00 . 
Herzfeld-Viktoriua I
III em. 17.50 
Dr. Roman May l-V em. 83 M 
Poznańska Sp6łka Drzewna I-VII ero O łO 
Unja" (dawniej VentzkU I-III em 5.75 
Wisła. Bydgoszcz l-III ero 525 . 
Wytw6rnia ChemIczna l-VI em 0.70 
Tendencja: spokojna. 


Giełda Warszawska. 
3 dnia 9 aierpnla 1926 r. 
Dol. Stan. Zjedn. tr, 904 sp. 9,06 
Dewizy: 
Belgja tr. 25,65 sp. 25,71 
Londyn łł25 U,S2 
Nowy York 9,07 9,09 
Pary t ,,27 PO \' 2707 
Prr ,,26,94 27,00 
87 rja.. 175.75 ,,176,W 
S " 243.70 24ł,OO 
V n 128.60 ,,128,92 
W "80.60,, 30,67' 
5-procentowa potyuka. konwersyjną ł1,15 
10-procentowa po1.yczka kolejowa 14000 
6-proc. pot. dol. 67.50 68 50 \612.225-621295) 
Akcje: w złotych: 
Bank Polski .. 8O,OOr81.75-80.75 
Bank Dyskontowy. ; 7,25 
:Bank Handlowy. . 2,75 
Bank Zjedn. Ziem Polsk _ . 0,80 
Bank Zwiazku Spółek Zarobkowych 5,50-5.75 
Bank Zacbodni . .. 1.U)-1,20 
Elektryczność 39,00 
Chodor6w. 92 00 
Czersk.. _19-o,łO 
Cr.ęatoclee . M . . 1.05 
Firley . 0,36-0.37 
W. T. F. Cukru . 2.ł5-2,50 
Ła2Y.. 0,17-0.18 
W. T K. W
gla. M.OO-63 50 
Nobel. I 
 2,55 
Lii pop . O 81-0,8ł 
Modrzej6w 
. 8,15-3.10 
Norblin . .,. 0,97 
Ostrowieckie ZII.1s.łady.. . 5,80 
Parowozy . ... 0,25 
Rudr.kl . . . . . · 1,05-1,00 
starachowIce 
 . 1.69-1,67 
Ursus .. 0,85 
Zyrar6dw .... 9.50 
Zawierci8 .. 8,20 
Haberbusch . . . 8.20 
Ceiielski . . . 1350-14.50 
Bokorwkl. O.70-o
75-0,70 


kup. 9 02 


kup. 


2559 
U,09 
905 
2593 
26.80 
175.91 
242;80 
128,
8 
3053 


Str. t. 


B. BOZAKOWSJU, 'fOBtJ.. 
Sprawozdanie z handlu zbota I nasIon. 
T o ruń, dnia 7. 8. 1926 r. Tendencja zniŻkowa. 
Płacono za 
OO kg. 
asiona: Za koniczyno czarwoną 
260-300, kOnIczynę bIał
 270-330, koniczynę szwedtk
 
220-300, konIczynę żółte 75-90. koniczynę żółtł w łu- 
skach 40-45, inkarnatkę 60-70, przelot 100-120 rajgras 
krajowy 70-80, t}motkę 60-70, wykę latow
 30-40 wI- 
ezkę zimowIJ. 120-140, peluszkę 25-30, bobik S:>-łO,' gor- 
czycę 100-120, rzepak 60-65. rzepik letni 70-75, łubin 
niebieski sie\\ny 26-28, łubin ŻÓłty siewny 32-36, sIe- 
mJe InJane 50-60, konopie 60-70, tatarkę 35"""0, pro- 
so 25-30. 


'i 


" 


I) 


.1l
(" 


" 


II 


II 


" 


Bank Pobkl placl '" dniu 10. 8. 
Dolary amerykańskie 8,98, dolary kanadyjskie 
8,95, funty angielskie U,06, franki szwajcarskie 174,90, 
franki francuskie 26;60, franki belglJslde 25,15, liry 
włoskie 30,15, marki niemieckie 215,40.1. guldeny Oda(! 
slda 174,84, guld,u.y holenderskie 363,;::0, korony cze. 
.Ide 26,75, azyUngl austriackie 127,90. 
Gram zlota na dzień 10 sierpnia br. - 6.0281 
ł. 
(M. P. nr. 179 z dnia 9. 8. 1926 r.) 
, 


, .. 


K. S. uKorona". W środę, trening na Stadjonie 
od godz. 5. Po treningu zebranie ZarZi-du w sprawIe 
walnego zebranIa. prezes. 
ZwI'!zek Urzędników Izby KontroU Rachunkowej 
ur
dza w sobotę, U bm. po pol. o godz. 17 wlelą 
wycieczkę połę.czon
 z zabaw
 ogrodow
 i tańcami 
w sali szóstej śluzy dla członków, ich rodzin i gości. 
Punkt zborny ostatni przystanek tramwajowy Plac 
Teatralny-Wilc.zak. Orkiestra, klub mandolinistów, 
kółko śpiewackie, 9Oliśc1 muzycy, deklamatorzy, śple 
wacy, -efekta śwIetlne, bengalja, taitce, n()C w8l1eeka, 
wieczór j3.!'ffiitski, pochód karnawałowy, korowód ko- 
stjumowy itp. uczta rzymska, wstęp 50 gr. Zarqd. 
Tow. Glmn. Sokół Bydgoacz IV Bielawy. Ze. 
branie mie!!ięcr.ne odbędzie się w środę, dnia 11 sier- 
pnia br. o godz. 7 wieczorem w lokalu P. Fe.renca. Z 
powodu bardzo ważnych spraw przybycie wszystklch 
członków pożę,dane. Czołem I Zarz,d. 
Bacznoł6 Bracia Strzelcyl Nadzwyczajne t:ebra- 
nie Bractwa Strzeleckiego odbędzie się w pi
tek, 411. 
13 bm. o godz. 7,30 wiecz. w Strzelnicy. PonlJ.dek o. 
brad: Sprawowanie delegatów z uroczystości strze- 
leckich w Wą.grówcu, 2;oraeh, Inowrocławiu i Chełm. 
nie, Ol'al! !Iprawy bie
ęce. O łic
ny uJział prosi Zarąd. 
Sokól Ul Snrederowo. Zebranie plenarne odbę- 
dde się w środę, dnia 11 sierppilI. o godz. 7,30 wiecz. 
na salce p. Jarnatha ulica Jana Kazimierza. Zebra- 
nie za1"Z4du o godz. 7 wiecz. f:am d . 
K. 8. ..Brda.. przy tow. ot..... relła. pod wezw. tw. 
Ignacego. W środę, dnia 11 bm. odbędzie się półro&z- 
ne walne zebranie o godz. 7 wiecz. w lokalu Złoty 
Róg uI. Grunwaldzka. Zebranie zarzq.dU o Kodz. 6,;iO. 
Komplet członków pożądany, niestawienie aię na z&- 
branie nastQ.pi natychmiastowe wykluczenie. 
BacZDQś6 samodzielni Plekana, Zebranie W&J.Y' 
stkich piekarzy odbQdzie się dnia 10 bm. o godz. ł 
po poł. w lokalu p. Wicherta Stara Bydgoszcz. 
(-) Bojka. cechmistn. 
Tow. śpiewu .Dzwon... Po powrocie dba dY1"Y,e'ft 
tli. z wakacji rozp
znie sit nowa intensywna praea. 
We wtorek dnia 10 bm. lekcja wieczorem o I!"odz. 7,46 
w auli szkoły na Okolu. Uprasza się o punktualn8 sta 
wienie się wszystkich członk6w czynnych. Zan,d 
Zwlpek tJrqdnlk6w Kolejowych. ZrzesJ..n" U. 
rztdalków NU:&Z}'ch. Zebranie plenarne w środę, dn. 
11. 8. br. wiecz. o godz. 19 w lokalu p. Mellera plac 
Piastowski. Przybycie czołnków obowi
zkowe. 
Zap,d. 
Stowarzyszenie Św. Zyty. Zebranie miesięcZ1}e 
odbędzie się w przY8złę niedzielę, 15 sierpnia o godz. 5 
po poł. na sąlce parafjalnej przy kościele Najliw. Ser- 
ca Jezusowego. O Hemy udział członkiń oru gośei 
pl'O!!i Zan,ll.  


Redaktor odpowiedzialny: Kazlmlen Malycha. 

. . , 


Ogloszenie.. Mil 9 zunom mebli n-2283 Sprzedaż przymusowa. 
z powodu budowy szosy x Wil4:za do Sitów- 
 W pl.t.ł
 dnia 13 bm. przedpol. D godz. 11. 

 którą się rozpocznie dnia 9. bm. zamykam dQital'(:zamy I!tale na dogodnycb warunkach będą. sprzedane przy ul. Jagiellońskiej 18. (skład 
,n odcinek drogi (km. 9,6-10,089) tj. od drogi Meble atolarskle - Leiakl - Ka..py - Me"le delikatesów) przez licytację najwięcej dającemu 
uta-Dziedzinek, do szosy Bydgoszcz-Sitówiec klubowe - Materace nakladane aprtaiynowe za gotówkę. d-ł75 
3śno, dla ruchu publicznego aż do odwołania. 'szplrale - Szkielety do mebli wyiclełanych. t regal, i 2 stoły skiCIdowe 
P d I Fabruka skrz y " i mebli "Bocianowo" 
rzewo D CZQC" 
 Kozłowski kom. sądowy 1'/ Bydgoszczy. 
U Wydziału PO'ł'latowego. Telefon pr. 313 ąYDCiOSZC&: ul. Bocianowo 4, 
Z pol. Parn-sz. r: 

''''YY.YY"Y..'''.''''''rY''''.rYn
...''''''''''''''''''''Y'''' Ogłoszenie o FERT A 
-P I' N I N' ! MÓ 
 RoDrżaNIcT
oeemu 
.;
=;
:'.::

==--
 
pierwszorz ę dne ) ' ) 'akości ku p u ) 'e si" na l 'korz<)słniej : pQłożone pr
y ul. 8el1otorskieJ 
. 19 składajl)ce Mięsa i wędlin, Pieczywa Towilró" 
.. oS '" się z 6 mórg Q8fPdu i domu mleszkaJnego. 
z fabryki I hurtowni fortepianów : Pisemne ol. należy składa.ć do dnią 20 sier- kolonjalnych. "ablą'u, Warzywa. 
8 S O M M E R F E L D : pni"" br. !odz. 12-teJ w poł- 
 biurze Urz
u 
. . 
 Własności Miej$ich, Ratusz ohcyna, gdzie row- 
BYDGOSZCZ niej; zal:!ięgnę.ć moina bliilizych informacji co do D eklama J . est drJwi g ni ą handlu 

Iko ul. SniadeckicłI 56. tel. 885 i 918 \Varunk,ów dziertawy. q-S02 1\ 
 
Iii) a: Grtidf'!iądz. ul. Groblo-'a 4, tel. 229. Magl$trat zą anons oplacl! su: faz tylko! klientelę zy
ka się ns &awąze l 
: 
 zał. 1905 r, p1692 I Urząd Wlamo6cl Miel.s
lc.h Ogłaszajci e w Gazecie Bydgoskiej. 


 Dr. .Jasiński. radca mIeJskI. I' Nadprogram: - 
KIIl Dziś wtorek P!'O!pJera I O
raz, który WWleQł k
ł.dy zobaczJ
 . . Harol. LIey. w jeW' _i. 
O . W rolI Błównej. nowszych kreacjach p. t. 
I1 rl .t ł St zez . c. . e si ę Dziewcz ę ta ..1 EWA. NOW"'
 "aro'dek \f 
oli pokoJówki, 
1\ S a ' najpiękn
ejs2:Y. trp uro- K

edJa 2 akt.. 

 (Handlarze iywym towarem.) dy . słOWlallskleJ, .arty- łerolJ". ł
lczy ze 7JIOjaI. 
. k b'l tr t . me lo.,. porwanycb stlu nagrodr.oneJ na KOIDedJB w 2 akt. 
fi 
5 8 45 Dramat łydowo-obyoaajowy w 7._lu wielkich a tac I ua ragIc koDlluraie pi,ko'll. ....łł. PIali 1-' SDII. 
, - . dziewelAł prze2i JlandlarlY IJwym towarem. - . 


'-
		

/gazeta_bydgoska_1926.08.11_R.5_nr18200008_0001.djvu

			Str. 10. 


"Gazeta Bydgoska" 
roda, l1'erpnia 1920 r. r. 182 
---- 
I Znak oferty (Da przykład: :& 1864, Ił 273" 
b 3582 ltd.) = J .łowo. 0, 
Dla poszukuJących posad 50 proc. ZBitki. 


Napisowy wiersz tłusty 10 
. katde dalsze 
słowo 5 gr., 5 liczb = 1 słowo. 
I, w, z. a= katde atanowl8l0wo. 


OGŁOSZENIA ł) ROBNE 
na teD sam dzień, przyjmuje się tylko do g. 10 rano. 


Ob r t GOSPODARSTWO KUPUJEMY URZ
DNIK. BUCHALTł:R ul tnia " L
KCJE 
rODea prywa ny 60 m6rg ziemi ompj z 6 mor- 10°10 Potyczkę Kolejową. 8°/0 kawaler, UCZCIWY, samodzlel- koreIlP
nd:.nt 
I

n:owa ' 
. aroi łąki z torfem
 budynki Konwersyjną i 5°/ n Konwer- ny, potrzebny zaraz na 450 prakty a !uro
a I dl _ 
Eałatwla wszelkie. cbo
by 
obre 1.'w i martw inwen- syjną - Wielkopolski Dom morg folwark. Kaucją. refe- prowadzenIe bm.ra han o !3EZPLATNIE 
najtrudniejsze sprawy s1\do' tarz 
e.J zbforami z ypowodu ZIei:ell, Gdańska 31-32. n37ł rencje wymagane Zgłoszenia >vego znajomość .Języka fran- listownl
 wYUCza stenol!ral 
we. karne. procesowe, spad- zmia stosu k6wrodzinn ch z odaniem warunk6w do cuskiego i niemIeckiego po- WSzystkIch Instytut Ste 
ko
e, hipoteczne, waloryza- natycn:miast n dO sprzeda
ia DOlllEK Ga
 Bydgoskiej. d-1281. szuk
je posady, Łask Sr.grio.: graficzny, Warszawa '.KI'1IC' 
cYJ.ne, kont
k!owe..s
6łkowe Spieszne zgłoszl'nia przyjmu- kupię zaraz -ładny murow
ny . r szenla do Gazety pod". . Nr 26 n"1 
najmu. adrł:lJmst
a,.Yjne po: je Kowalczyk, Nekielka. po. o 3-5 pokojach z kuchmą z EkspedJentka d-ł57 
"'. 
datkowe, ścrągame nalet.noścl czta Nl'kla powiat średzki ogródkiem owocowo-warfyw- ROŻNe: 
i t. d d.1224 nym w mieście powiatowym z dłu
szą praktyką obezn.ana POS
UK
JI; POS
DY . '" _" 
lub w okolicy Bydgoszczy r6wl;1ld. z obsługą g.oścI w dla pamenkl z lepSzej rodzl- 
J d I _przy s
acji. Sczl'g6łowe oferty kawlarm potrze
na. Plśm zR"ł. ny. kt6ra pragmł'l 
yuCZyć . Z 000 zł. 
a a nie i cenę podać do Gaz. Bydg Cukiernia, laglellońska Ił. się dobrego gotowama z
p'ra- pOfyczkl poszukuje za PI 
dębowe, sypialnie sprzedaje bar. pod M. d-128!ł. d-477 wil'nia i t. d. najchetm
) 
 c
nt oddam skład z urząd. 
dzo tanio I na raty. Fabryka większym majątku mot!lwle nle
. Oferty do Gazety p 

Iehll, ul. Jackowskiel!"o 33. n2356 zaraz. M. Łaska.. KoślInka d-1_23 
Młyn Tuchola, d-1261 


St. Banaszak 
Cleszkowsklego 2- 
TeleloD 1301. 
Długoletnia praktyka. 
d1111 


WYJ . ez . dz . om 5 ubikacyj, 

:odem i par- 
celą sprzedam 3500 złotych 
Oferty do eksped. pod d-1273 
DOM 
na 2 tygodnie z ogrodem owocowym i czte 
ry morgi roll w Bydgoszczy 
Dr. Dzlembowskl 
w
P:
 zaraz. OfertYd

 
DOli 
,- jednopiętrowy z skladem 
-j wolnem mieszkaniem za 6000 
złotych sprzedam na pro- 
wincji. Oferty do Gaz. Bydg- 
pod M d-1291 


LEON MIKOUnCZlIK 


WA1:NE DLA PANOWI 
MISTRZ . Specjalny Zakład reperal 
piekarski, w średnim wle
u czyszczl'nia i prasowa' 
dzielny w swym zawodzl.e. wszelkiej garderoby męski 
szuka pracy jako kier?wmk Ceny najniUze. ,.Ekonotn;
 
w większym warsztacIe lub ul. Dr. Em. Warmińskiego 
jako pracownik. A. Tomczak d.l01 J 
Luboii. d.1239 
POSZUKUJE Interes zboiow f 
natychmiast lub od 15 8 26 r w małem mieście poszuk 
posady jako czeladnik. pie- pOfrczki 600.doł. gwarantl' 
karski, dobrze wykwalIflko- posIadłość zIemska. Ofert 
wany w swoim zawodzie do Gaz. pod. K P." d3-
; 
Zgłoszenia przyjmuje Kozłó- 
wska. Inowrocław, ulica R
- POMORZE 
źnicka 10. n goł Obywillele. poszukują pok 
POSZUKUI'V z tyciem, sierpień. trzy osob 
. ..
 Mogę dać trzy złote dzienni 
posady \lat 17\ Jako elew zbo- od osoby. Łaskawa wiad 
towy Mam ukończoną szkoł
 mośl': ,.Urzednik" do Gaze' 
handlową oraz rok praktykI Bydgoskiej. d.l0 
handlowej. Łaskawe zgłosze- . . 
nia Czesław Kril'ger Łopien- OBIADY 
no pow Wągrowil'c d-1286 domowe smaczne, zdrowe t . 
nie. Gimnazjalna 2 od 12 
d-l02 


QUO VlIDIS, 
OLONI1ł? 


,ł........ 


- 
, 
. 


SPRZEDAAł.£ 


Me 


e 


Niezmiernie ciekawe rOZWiązani 
 
aktualnego zag.adn
ia gospo . l
kl, naJ daleJ 3 klm. od Byd- piśmIe. St6ł I IItancJa pOR Gaz. Bydgozklej. d-1!70 Jednopiętrowy z kilkumorgo- p y) .....,....c I 

ERUCHO
O
C go:,zczy lub .tet w innem mie- domem . 'danie
 wym ogrodem w okolicy du- uczni szk6ł VIY"=-I . 
tv powlatowem mIeście s
rze- !kle w ceme od 12-U tys. referen.crJ I wysokoścI pensJI CUKIER
 fego miasta posr.ukuje a. nado od ch warllnl,ach n
1 
dam Wrn% z wolnem mlesz. zł. Połow
 wpłacę drugą oraz tycIorysem upraszaapte- samotny poszukuje posady. n;l'nkę do lat I)ł skromn
 g ;:
 . . ze wsi. 
kania.m Yłpł
ty 8-10000 lub ez
ść do 3 miesięcy. TyJko karz Zygmunt Gregorowicz. najcMt. na prowincji, przyj- got6wką celem 
 o
enku orz c e DleJ 
wydzlertaWl
.. Of
l 

1

 od właściciela. Zgłoszenia do BojanQwo lPomańsk.ie). mie obsłuiQ go6<:i. Oferty prOszę podać do Gaz Byds' FL Hałas 
zet). BY
k.iai - Gaz.. 
0u.1t1 
 d-12ł!O._ d-t:.:3& do Gaz. BY
 pod d.lm ,.pod M. d-l289. ' Bydgoucz aL pod46rDII ł 


Ob)ęt
C broszurki 72 strony. 


30000 zł 


Kupno