/Archiwum_001_02_203_0001.djvu

			Jutrr> _ r,.:..';elką tajemnicą - Ponury się tutaj odbył ob- Kremlu lub jego, następców. Po- na głowie - pozostawał w stałej gam go - \\ oła na radio\\ ej fali parcntach. R\'li w prteszłości pa- pis 7dobił pas\ \\ oiskowe napast- 
Staniglaw Wyspiaóski rzęd. A było to w głębi nocy, w i;łuszeństwo 
olak0v.: wobec Mos.k: ł
C/ności z uliq Miodową w \Vat'- - by nie liczył na naszą gościn- pieże, którzy zawiedli zaufanie ników l zachodu. Ich kamraci z 
tej okrutnej epoce, kiedy to, nie wy gw
rantule 

Ój ',\' zachodOlel szawie i ul. Franciszkańską w ność". "Papież, który stale nawo- Polaków, nie spełnili pokładanych czerwon
 gwialdą na clapce przy- 
1\1 ADONN:\ STRAJKUJE DA- pytając Polaków o zgodę, Króles- EuropIe. Destab
hzaCJ.a systemu, Krako\\'ie. "Czy \Vatykan jest łuje swoich rodaków by str/egli \\. nich nadi'iei. Karol \\'ojtyła ma najmniej mieli się n bezbożników. 
"..1.. LEJ!" _ papież nie mógł two Polskie z
ączono u.ni
 perso- zr
zon
 z polsk
e
o mfantylnego prLedmieści
?1 Gdańska?" - szep: narodowego dliedzictwa, i nawią- historię nasi'
ch 7ryWÓW wolnościo- Niewiadomo co gorsze. :\ może 
oderwać oczu od napisu, widnie- nalną 7 impenum rOSYjSkIm. Za- naCJo?
hzmu, . 
ągnęłaby. nJe- tano ,w k
nI na ucho. -;-, "czy tez zywali do najlepszych tradycji mi- wych. Tueha nazy\\'ać TZeC7Y po "upri'edzenia" ofiar historii, nie 
jącego na bramie stoczni gdań- trutyowoc tego konWesu 00 to 
ęSC1e na m
Jącą pokóJ lud7' 

ans
" Jest prLt.dnuesclem Wa- 11I0nych stuleci, powinien wiedzieć, imieniu, iść za głosem sumienia, u,mi
jących prteskoc/Yć własnego 
skid. Napis ten migotał na szkla- ta
;
'ł walca na gł"?bac
 ludó'.v kość. To chyba ja
e. . t) kanu. . '. że. i my .tutaj, n
 Wyspach 
rytyj- nie lękał się 


.w o
wiecznie I
!?- CleI1la, są wybojami na gościńcu 
nym ekranie telewizora. uClsmonych. Car MIkoła]. bluz- Tak, 
o. chr ba JaS?e. Raz jesz- ,- CLY to roztropn
, ze bIskup sk
c
, n:le CIel pIlny na zamk pa- d, ch: .,\\"olnosc , "nlcpod1cgłosc . \\"iodicym w IcpsLe jutro? Była i 
Jak każdy Polak. od dwóch nierc70 prlebrany, zjawił 5i
 w c7;e .po
c.n
, swe ruezdrowe am-. Kaczn;arek . w Gdansku r07dał n
l
1 
Istoryclnej!:' - tak b
mi Co .roku 
tolica ApC}st.olska 
r

Ia- Edyta Stein \\ śród Jl'iesięciorga 
miesięcy pr7eŻ}wał to robotnic-I'e mundurze generała polskIego. blCJe POSWlęcl C na ołtarzu cudzej członkom mIędzyzakładowego ko. \\- Uątek 7 memoriału pastorow, mUje . ŚWlato\\ y dZlen poko]u. sprawieJliwvch. 
Dosyć! n. Jeszcze jeden protest w Dwunastu szambelanów, sześciu po.myśln ości , tragiczny 
zie. mitetu straj
owego. w Tr?jmieś<;ie skIerowanego do królowej Elżbie- - W tym roku będzie to dzień ,,\\'}oacnmy i prosimy o w\- 

jczyźnie. Spoglądał na thml mło- 
amerjunkrów, a byli wśród nich N!e nowe to zresztą. od
r
Cle, że medale z wIzeru
k1e!n Ojca .śwlę- ty II, 
łowy CIzu.rch, of E
f{lall
. pokoju.i wolności!. Prr, sen'!1'e la baczenie". ,Pisar7 Heinr!ch 
(')eIl 
dych ludzi, klęczących na podwór- i Polacy! - 
ołem uderzyło o WIn
 !- reKUły ponoS1 Wl.ęz leń .za- tero; _-:-. mart
rł SIę 
!OskI 
a- - O}C7«:, P:ł;z)J
z do SzkoCJI! p,lce m
petta l.a ltbert,a!. N,le ma rOi'płakał SIę w roku ,\1dlel1lllum, 
cu stoczni gdańskiej, nos7ącej imię próg t:r0nu. NIe 
. katedrze, lecz s!rrnack nazywa s!rajki ,,
a- ple
 cz
0v.:lek od lat mu SlCLe- pod kolumnadą Berniniego - by ZO\\- i z Polski w językowym wy- 
kach w \\'arsLawie .i Lublinie _ lin z Jasnej Góry - podzieliła w Kr
OWl
. Spokojne,.w tome r:z;ędaem s

tana"? -pIsała KSle- gólnIe }.>hskI. . . przysl'h' histonh papiestwa na/wał pnlcrO\\aniu homilii, chociaż Jan 
papież był wtedy w Brazylii, roz. SIę. ostatni? na dwa obozy. Jedni posłaOle papieskie olcreshła przy- m z IrIandu. - NIe przeczlmałem, ze lest ona mnił: "Zwiastunem wolności". P.
weł II doŚĆ dobrze IOówi po nie- 
mawiałem 7 jego s
kre!2rzem na tw
erdzą:, ze Wałęsa nosi .w
y NIedługo ,prz
b\.
\'a do R
Ył:nu nllecku
 , 
ten temat - cooLlennle dOP}1Y- a la WitOS, 
dzy 
 móWIą, ze Prymas \\ ysz\nskI. Ad [mIma . -o 
i'ko9a. 
e a.postoł spr
\\'i
d- 
wał się o ostatnie wiadomości z są to w'!sy PIłsudskiego. ..... Apostulorll1Jl. Zda sprawę I'e swo- h\\ OSCl ł'!le ]edzle do NIemiec 
kraju. Casaroli zauważył wtedy, Cz
 m
gł . milczcć . "papi
ż ,?raw ..... ' ich 
.ozmów 
 nowy
 przy;vódcą ,\ V 

hodmch! - odei'w
ł się gł<,>s 
że prasa często pri'ejawia skłon- lu
zkl(;h . kIedy n
 Jego ZiemI TO- i "' 
 pa.rtIl komul1lstyci'neJ. \\' "ars/a- l Elfurtu., -: Ci'Y potę
1 strzelal1le 
ności do przesaoy. Papież zaś nie dzmne.J
 . pod blało-czel\
onymi" \
Ie. NO\\'\ch .w
adykow \nznacza 00 ucho

cow na .g
al1lc\'? . 
ukrywał swej troski. flagarru. I orłe
 w korome, roz-:' . """1 .... Sl
, h\ p

na\\ lah 8ta
e błęd
. 
ra- - .\lIejmy, nadzIeję - napIsała 
Tego zachodni polskoznawcy I€gło S1ę 
o
ame o prawo do s
- \ .' 


 
 
, ' ). wldłowosc, p.o\\'tar
ają.ca SIę I
k grup
 pastor
w. z Al
gsb.urga - 
e 
nil przeci'u\\'ali. .\1łody elektryk o mos
nowlema, o. prze8
egaryIe \ .. ,," , po.r\ roku: llekrOC .SIę w kralu p
'zYjazd paple
a oZYWI wresLcIe 
posta\\'ie Wołodyjowskiego, Lech s
obód ob):w
telskIch, takIch, Ja- 
 ..i
:
.., 
": _. :"' , \ '- splętrz
 fala .ohurzen
a społec
n
- l!lalog eku

l1lcmy.. Od. lat drep
 
\\'ałęsa, niczym hohater filmu: k
e wolny sWl.at be
 .s
wa .spr7e- ł..i..ij;;f . ., . .''i, _" ,:T ,1>,' '- go, ,nIc.udoln l . st
rl11
y w Iml
 l:zemy ':" mIeJSCU, bo)olc SIę własne, 
"Sam pri'eciwko milionom n, zakło- CIWU przyznaje dZISIaj, kazdemu .,' ',> '.' i 
 -- 4', --ł't \\'sp
ll1eJ !roskl probuJą \\'yz!1aczv.c odwagI. . . 
potał w 1\111 samym stopniu nie- nowo. pows

mu pans:łew
u w " " " .., " ,
" j,.- , \ ' " -' kOSClOłO\\'1 r
lę strazy pozarnCj. Od rok
1 178
, kleJ\ to nIe' 
przyjaoiół co i przyjaciół naszego TrzecIm ŚWIeCIe? '\1od
lł SIę w ( , H" > i(i 
\ _ Gdy 
el'zka SIę rolsycha, bednarze szczęsny PIUS. Si'
sty w 
rodze P?- 
kraju. Nareszcie się ktoś urodzil, Castelf{and<;Jlfo, by zdam
 zrodw- ,. ... J 
 Ę 
IJ \> sz.uk
J
 ob:-ęcI'Y. Apel do, praco- \\ rotneJ z. '.Vledl
la (gd
le mu SIę 
kto nikomu - pOLa polskimi pa- ne, w I1
neJ, roI!l antyczneJ , epoce: 'T J 

. ,. W
tlłła), za- 
triotal1li - nie dogodził. Szer- ,,!<-re\
. .
S! ulubIonym at:ame
tem ;-,..;....,. \.Ił, " '\ \\'1I11el1 
\'ledzlec po 
o 
raCl!l
 i dla tuvmał SIę . w .\lona<:hmm. i w 
mierz p
aw człowieka w Białym hlstoTl!. me n
brało 
gtcznej .ak- 
 '" kogo. I oddan,y mU
1 
Ię SUIC oby- A
lgshurgu: za.den Pontlfex me od- 
Domu nulczał dla dobra od\,,'aż- tualnoscl na ulIcach mIast polskIch. 
 
 s .-' (\\":,v/--: 

" '\ \"atelcm. L pokarza,!'lcy status "'Iednł NIemIec. \\' marcu 1938 
nic strajkując;
h Polaków" nie Jedno jest przecież pewne: w epo- ,,
.. '- X:.
",i-"-; f>.. R(}C
 "'-:. 
 . I - ' <
. , przedmiotu już mu nic w\starcza. późniejszy papież, Pius Dwunast) , 
chląc by go .\1oskwa pomó\"iła o ce nieśw.iętej?;o przymierza, zawar- r! ',
,. , :...,: 
 " _ , '--V. l .,.' Zaslu
yt na ra
g-
 podmiotu. Jest chcia! 
ię .
po
ka{ z Hitlerem, by 
\\'trącanie się \V \\'ewnętrzne spra- t t e
o w l Jałcl z e, h l ,aJ d 10n:ł0wego' d sz.an- 
, " .,...,., Fi 

 ",,' c:- W w l11 s l1 t l k prI'CC t 'lez., cLąstk ł a, ,Boga. "w b ło
y
 kl.J 
llędz\' S k zP ł r

h l } cora ł L 
wy obcego państwa. Kto milczy, azu wo ny ac o Ole prz\'j. Zle z " , ,'
 I" " . , :' '('I 
 " . 
7), :0 pos 'b.......
 t ł 
 
at:', ktoT\ w 
w
)Im. monologl
 wa ludzkl(

 I boskIe. ZanIm bez- 


pl(


t;c


e j
k \/
r:y
ar: lec zpi
 i
a


a{


mt'J 
 .
" 1 

 
'J ; "
!\ i, łÓ\:
a ?o;at

.l
 


n(
te
ie
 l:ln
'el

s


k
 p
ha


:
i;)
 
wysun.!ł tezę, że roztropmm mil- PomóŻCie. sobie. sami, a nie
o '..... 'J \
 \.. .
 . _ ' 
 przezwyclęz0ł:
m 
r
-lęku.. P1"?J?3: wieka, ś,\nadkowie wy
ł3:rzeń j
.ż 
czeniem można zdziałać więcej niż w
 pomoze. ŻYJemy W stulecIU f " gand.a od\\ agI, mov.:I
. na,Jci'ęsclej teraJ' ":'Iedzą co o nIej S
dLlC. 
!('omkimi deklar,ej' m;. Byłyby to W.clk>cgo S",chu. L= lech W,. ,," · .,-0:., "'<,. wymh z n.epewno",.. H "łe,yzm, "Odd,mc Pmno..,. i Cd,ń,b 
zresltą deklaracje bel pokrycia, bo łęsa z. krzy
e
 w r
ku. kon
eder
t ", ). ". "_. ) ,klasYlzn
 kulnlInacJa zbIOrowy
h Niemcom. może . ocal
ć pokój" - 
któż chce umierać 7a Gdańsk? barski redlvu'uB, Olczego Się Ole ,\ ł " 
.. ....;.-- .. ...... II lacho\,,:an . salh s
ycLl1\ch, , słuzył rozległ) SIę w sIerpnIu 1939 słowa 
Dyplomatyczni przedstawiciele re- lęka. "Więcej jak zabić mnie nie 1'.1 
 
' 
 fil' li . " . ;' rozłaJowaJ1l11 
łlaj
nych h;kow SP(
- w "Sala ClemenUna ". Nuncjusz 
żymu podziękowali zachodnim mę- mogą" - oświadczył zagraniczn
m J
 """"" . 'j łec7I1vch. ..Pfel,fen Im Dunkel" (
I- Orsenigo v. Bcrlinie, lękaj'lc się 
żom stanu za ich przvkładne sta- reporterom. "Nie przyjdą! Oni \
 ..
, i sał o, tY
ll NIetzsche! łat
\:
 SIę .,prowokacji ", odmówił księciu 
i


gu 
o
i
'


jnrb

k 
 
{
;\1
'la
a087


Zi

i;;' ,lo. ' ł 

 .\' 

, I g

 \
 r

cz
I

l


tkr

 :i

;ls;
/i
wił


1y p;


ih 
Kolonii nad Renem' (do dyskusji fymczasem posknrżyli się wierni .-"", pIachu areny. " i puesłania ,jej poczt'! dyploma- 
nad sytuacją w Polsce zaprószono, z Trójmiasta: , ;0 ' ,T
zeba pOn?W}l' apel 
 zwol- t
clną do Rlymu. \-\'ahkan, fri'e- 
oczywiście, ubeka) 
twierdzili: im - Nasz protest ma charakter ,. ""_'

 ,
10 . J j -< '.;. . nl
I1le zakładmkow. J
k SIę upo- cia Rzesza,. Polska w najczarniej- 
mniej się m ll \\" i obecnie o Polsce, nie tylko społeczny, ale i plue radosne spotkame Chr7eSCIjans,tv.
, kt?re ---:- o. 
z}m papIeż!" ukląkł prl'edarc)biskupem 
Ironizował młody poseł socJalis- Chociaż papież w "polskim ża, "nie mOgącego lub nie chcącego L. Tłodzlez
 na Skałce.. "UfaJ?Y naSi'e pokolCJ1le WIC naJlepIej - 
tyczny w Bonn. - \Vszystko za- sierpniu" - mimo "wakacji" - się zdobyć na ekskomunikę terro- CI
 ' "Ty. ]e
łcn nas. nIe Lawle- doŚĆ często zawodLi w godLinach 
leży przecież od św. Leonida na miał sporo spraw nic załatwionych ryst6w z katolickiej IRA". "Ostrze- dZIeSz! n widmały napISY na tra ns - prÓby. Gott mit uns: - ten na- 


Be
 at the G.P.O. .. a n-ęaper 
London 7th-28th December 1980 


Nr 49/50/51/52 (1810-1813) 
Cena £1.50. Dziś 16 stron 


Londyn 7 -28 grudnia 1980 


TADEUSZ NOWAKOWSKI 


*) Uzupełnione i poszerzone zakoń- 
czenie książki p.t. "Reporter Papie- 
ża", wydanej przez Polską Fundację 
KuJturalną w Londynie. 


17 Great Ruaaell Street. London WCIB 3BS. 
Redakcja i Administracja: 
telefon: 01-242.3644. 
Prenumerata .kwartalna: w Wielkiej Brytaniii £7.50. 
w Stanach ZJednoczon
ch_ i Kanadzie !20, w Belgii 
500 fr. belg., we FranCjI 70 fr., w Niemczech 32 DM 
w Szwajcarii 30 fr. szw., we Włoszech 14.000 lir. \': 
innych krajach równowartość 
 .50. Zmiana adr
stl 
SDp. lub SI. - Dopłata za pr!!numeratę lotniczą SlO 
lub £4 kw
nie. 
głoszenia.1. cal X l szpalta £3 
lub S6. Czeki nalezy wystawlac na "Wiadomości". 


Założyciel: Mieczysław Grydzewski 


TYGODNIK 


-- 


- 


B E Z 


EPILOGU') 


.
		

/Archiwum_001_02_204_0001.djvu

			2 


WIADOMOSCI 


Nr 1810/1813 7th-28th December 


1980 


w namiocie, umyślnie pr7ez żan- 
darmerię rozpiętym dla teologiw. 
j'lcych żurnalistów. Słowa, słowa. 
Upał, upJ.ł. Cykady w skroniach. 
Rozpalon" gwóźdź \\" gardle. Ciep- 
ła lemoniada w puszce. 
- Człowiek z natury sv. ej nie 
jest ani dobryani zł}, jest jednak 
v. o l n,. \\' olnoś( określa istotną 
cechę . c/łowiec7eństwa. Reakcje 
zwier/ęcia są zdeterminO\\ ane 
przez bodziec. Natomiast człowiel. 
sam siebie determinuje w oparciu 
o. własn} wybór. l dlatego właś- 
rue... 
- Postulat spra\\1edli\\ego po- 
działu dóbr jest podstawą etyki 
społecznej. Ale dlaO'ego mamy 
być sprawiedliwi v.:obec osób któ- 
re na to nie zasługują?.. 
- To clLi\U1e, że ja, kibic, du- 
cho\\ y pasażer na gapę, i"aczynam 
sję z woln.1 poczuwać do współ- 
udp()\\ ied/ialnoŚci za papieskie 
podróże. Czy i ta \\ yprawa po- 
'winna się u d a ć? Co to i"naCZ\ ?... 
- Poci"ątkiem m;gh OŚCI jest bo- 
jaźń Bom. I dlatego właśnie... 
Ból głowy rośnie. Serce /sycha 


ot, uchybienie w slenariusl.:u) 
chętnie spotkał się z polonijną 
starszyzną. "Tonący etników się 
chwyta - szepnął mi prL\ jaciel 
d') ucha - C7Y mu to pomoże pf/Y 
wyborach, pokaże się w praniu". 
Łowiąc zgłodniałym uchem każde 
słowo, jakim pf/} wódca wolnego 
Zachodu hOJnie częstował nas prl\ 
biesiadnym stole, usłyszałem że ze 
w8Lystkich prz\miotów najwyżej 
ceni w człO\neku odwagę prLeko- 
nań i dlatego dwóch lud.Ó otacza 
sLClególnym szacunkiem i senty- 
mentem: Jana Pawła Drugiego i 
Lecha \Vałęsę. Złożyliśmy ręce do 
oklaskó\\. "Nikt /e współczesnych 
nie W} warł na mnie tak glębokie- 
go wrażenia - PO\\ iedział Carter 
- jak papież z Polski!". 
Słowa te puypominają mi się, 
gd, na Zat\ brLu na plakacie \\ łos- 
kiej organizacji katolickiej, spos. 
tIzegam fotografię papieża i \\'ałę- 
sy. Także i w gromadzie. jaka wy- 
sypuje się na Corso z autobusu, 
od dawna zaslugującego na umiesz- 
cLenie w muzeum nwtoryzacji, 
rzuca mi się w oczy tabli< a z 


,--.,. "''''' ,\I u. .... 


.. 


, ł, ,j, ".;.+... 

. .;:...:.- 
"'-'......:....... + 'Y ,A 
, 


-.. t 
, \
. 
I\.-" 
.... 
" 
 


. ..... 


:o 


,h 
\ :t;, '\f 
ł.

 
f 
. ' 
 - 
--i-;:£:\.-:-......--- 
., .". -, "., 
, ... 


.. 
I '. \ - Jt, 
. . _!!t. .. 
\ 


I Co 


.t 


1,,1 


ł.:- 
.. 
.:
 
 
", ;,,
  r- 
_ 
i "f:
'1łff....:. 1: 
 


--..., 
tiJ I
;, I > , 


.. 


.... 
.J  4" I 'ł 


.. 
, . 


. 
 
,'. 


"\ ' 


>' , 


Poklon pasterzy (forma do opłatków ze śląska) 


* 


* 


* 


1- 


Paweł Drugi odwicd/a eg-Lotyczne że jest tam absolutnie wszystko - 
strony, ;ł :\IiemC\, "kraj tak bar- z wyjątkiem Boga. 
dzo /.aslużonv dla chrześcijaństwa", \Yracajmy do RL\mu. Ziomek 
pomija. -\ teraz ubole" ają nad z \\'adowic pisi"e z Londynu: Skan- 
,.ró\\ nic efekto,,'nym co zbytecz- d.ł\! Watykan powinien zaprotesto- 
nym festiwalem pobożności". Łat- wai przeciwko umieszcLf'niu pa- 
wo sobic w\ obrazić, jaki krzyk by picża w gabinecie figur woskowych 
podnieśli na wiadomość, że papicż :\Iadame Tussaud obok Lenina i 
n i e przyjeżdża do Niemiec. "ClY M A . 
. . . k ' . 'ł ;lO-tSe runga. najgorsze 
paplez pl
eprosl n
sz :oscto l
 kończy się skarga _ że nasz pa- 
krzy wdę! jaką MarC1l10Wl .Lutr
,,:
 ież wcale rae' 'est do siebie po _ 
wyrz,!dzlł Rzym pT/ed wIekamI? 
 b I 
- zapytuje młod\ pastor w ha m- o I
Y.. . 
burskim /borze. . Ci"Y papież 
I<: ł:l 1a dma! 
y roda
y nl
 
. ' h . 1 ' h chcleh SIę w warnCJ S p rawIe udac 
wspomm w sW\lh OInl lac o . . . , . ,. 
Ślą/akach, wypęd/on"oh l ojCLYZ- d(, paplez
., P
)skarzyc .Slę na s
voJ 
n\'?" - ci"emi się nagłówek w I
s. Znalezc Sl
 w, z
slęgu papl
- 
l k . II ' , kIego głosu I usmIechu. Powle- 
ty gm nl'u przesIeI encm\. d ód \\' al K 
Arc\ biskup Toledo wzdycha że r
)c m
 ow i"two. ery
- 
papież po rai" drugi \\'\ biera' się Im.ka pIsał ,\\. z
szłYm stuleclU, 
e 
d p I k' . dr". l d głownym zadanIem ZgromadzenIa 
If o s.: I I. o.' r;
n
jl, a e Dl o Zmartw\ chwstańców powinno być 
. ISZP;11I1 SIę l1Ie sples/\. a .,oświecenie Stolicy Apostolskiej o 
czeB'0' . potrzehach kościoła i narodu pol- 
SuperIntendent Lohse ubolewa, k. "Al d .. d p' t 
że \\' pr/ededmu wii"yty papicm S lego. . e IIs.laj, g y na. 10 ro- 
k I' F l I . d . d wym trome zasIada polonista na 
u a/a a SIę " 'u 171e'p0 egt ą pamięć znaj'!Cy wiersz Piotra Wo- 
epIskopatu. hroszura hlstoryczno- n , G I d . . ę 
k ' . I - d . ro Icza: " l Y po nogamI SI 
oSCle na z na er u ]emną ocen'l d tk ' h . ., k . 
I R . h epcze WSL\S 'IC jencow 'raJu, 

utra. O/1-ywan l e stan'c ran. d I d k . . ł l . 
N . G :ł b d , " g} prawa u /. 'le SIę am e w 
unCJus/ z Ol eS erg onOSI, ze bl" N" d b' 
otoczenie Schmidta upiera się, cho- 
 Iczu są 
 d _a
 e \\ c yz ł sle
 l .o k " g 
 \ ' z .gn p ę an l 
. . k l " ł ' SIę W Zl / ov. e a, cz 
claz anc erz 11Ie lest g ową pan- t . d t ,'" t t' n" 
stv,:a, żcłn był \\'spółgospodarzem k eg
 nie os r l .
ega. . l .\ e 1 s. k 
 n
 c l a eJ 
" I ) " Ol11eCLne n z za ,IC 'leWI z . 
pr7"jęCIa \\ >Onn na rownl z pJ;e- K d P l tt ' . Y 
. . b ar. o e I na \VleCZOr11lc \V 
zydentem republikI, o w .,ogonku C P d 1, < I I. . V ' a S Te _ 
. . ,. . " p asa a re ('-.. ue 11.1 I . o 
L mnYllll stac me zamleri"a. res- d . d br 
tig e . nami
tno
ć doroshch dzieci, ore po ll w k 'la 
 ze 
nym: 
. . N . . l -e roc / O j cz\zn , na p leza 
to Spr.l\Ht wazna. le ty ko w d h d . k . ą .... .','. 
AhHe PILed dwud/iestu kilku na od c l . o zą. nIeP R o oJ .ce d Wle tr SCI, 
l t '. d A ł 1,_ d m Imy SIę w /.ymle o pa 0- 
a, mię 1\ l enauerem a "<1.r . tr' t . d'f£" T" d M 
Fring-scm dOS7łn do sporu, kto n z a e "n? k 8 1 0 ,en
 ęc PI. 
 ICI l , o j ę- 
. k . , k c nm 'a SWI Imla. 
plen\"!vy ma pri"e roczyc prog '0- 
lońskiej katedr). "Jestem od Emi- 
l'el1l"ji starsLY, a pnZ;1 tym jestem 
kandcl zem uparł 
ię Ade- 
nauer - nic mogę \\ lęC przejŚĆ 
przel dli"wi jako dlllgi". 
- PO\\ iedi"cie nuncjuszowi - 
roześmiał się papież - że następ- 
ca Rybaka nie pr/) wiązu je zb,.t. 
niej wagi do ceremoniału dwor- 
skiego i" r. 1720. Sluga sług nic 
chCe się małodusznie wynosić nad 
il1l1\< h, chce lud/iom służyć. 
Z Niemcami bywają kłopoh, nie 
mniejs/e niż z Flancuzami. Nie 
wszy scv L nich mają s7częślh\ ą 
rękę. Purpurat H offner , m,!ż 
wielkiej Lacności. słaby kaznodzie- 
ja, pasteri" bez charyzmatu, niezbyt 
w Nadrenii lubiany (lud obdarzył 
gu pI/)domkiem Galtcl1zwerg. 
kar/elek ogrodo\\ \) nie jest typem 
sternika \\ śród raf. Jego prawa 
ręka, dynamiczny prałat Homeyer, 
wręcz promienieje samo/adowole- 
mem, < hoć Clas)', dalibóg, nie po 
temu. 
PORtępO\\ y bIskup \ loser ("Pax 
Chnstl") jest aż nadto uwrażlI- 
\.\ iom na poklask przeciwników. 
K;\II d. Ratzlngel, Jal, mówią, po 
cichu S) mpatyzuje z Lefebvrem, 
ale doś( plotek! ,.Nle mieszaj się 
głupi w spór al C) biskupi, oni SIę 
pogodi";!, na tobie się skrupi!" - 
ostri"egał fraszkopis Hemar. Czy 
hJ prawda, że papież - taki to już 
system! - otocLony jest głównie 
pr/\'takie\\ iczami. czego zresLt'l nie 


ronto pomnik polskiego generała... 
Katy nia! A może by nie jechat 
do Niemiec? Pater Lepich uwa- 
m, że tych 20 mln marek, jakie 
episkopat niemiecki prLeznaczył na 
papieską wizytę, (z pewnością za 
wiele!), należ)' obrócić na ratowa- 
Lie dzieci W Ugandzie przed gło- 
dową śmiercią. Teolog, pani Hei- 
nemann w Bonn, naz} wa św. Al- 
berta Wielkiego, kf/ewicielem an- 
tyfeminizmu, bo to on twierdził, 
ż<. kobIeta jest " \\ ybrykiem natu- 
ry". Jak można czcić takiego świę- 
tego? Zapowiada protest publiczny 
przeci\\ Pielgrzymowi. "Nie jedź 
de' ,\llonar7a wieje nad .\V
- jakby reflektor padał na scenę - 
tykanem. PapIeż w skupIeOlu dojrzał obelisk po środku placu. 
przegląda polskie gazety. \V cyrku celarów ochlzczony zo- 
- Jeśli się na niebie przejaśni stał krwią pierwszych chrześcijan. 
- mówi półgłosem - to tego Któż nic stał pr/.ed tym pom- 
gdańskiego zucha-stoczniowca, nikiem o któq m legendy mówią, 
który nie uląkł się potężnego Im- że '" \ ciosała go niewolnicza ręka 
perium, Pnmas z pewnością podej- w kopalniach Salomona, że spadł 
mie chlebem i solą w Warszawie, Lo nieba jak meteoryt. l Tasso i 
a ja chętnie go oprowadzę po mo- :\1,ichał Anioł i naSz Norwid. I 
jej r) backiej stoczni w Rz"mie. Mickiewicz z chorągwi;! swego 
"Ktokolwiek kocha Polskę, musi Legionu. legioniści Dąbrowskiego 
j'l karmić, żeby z glodu nie umar- I Andersa, tułacze na Polskę nieu- 
ła .. pisał kiedyś Żeromski. Ale leczalnie chorzy, emisariusze wol- 
tr/eba ją także karmić słowem, ności. To miasto pełne jest pom- 
chlebem anielskim. Naród łak- nikÓw na których wyryto imiona 
nic otuchy. Prymas przyjmie Le- i insygnia papieskie. Horacjańskie 
cha \Vałęsę na ,\1iodowej - pa- "Non 0111/lis 1Jloriar", chęć zapi- 
pież nie mógł się oderwać myślą sania się w pamięci potomnych, 
od gdańskiego Zl H\ U. - O \Vałę- protest pr;,eciw własnej śmięrtel- 
SI e, ojcu siedmiorga dzied, warto ności... Co pOlOstawić po sobie? 
by wspommeć na synodzie bisku- ,.Czym jest nasze istnienie?" - 
pim w Rzymie. poświęconym roli zap' tywał angIelski poeta, ten któ- 
rod/iny we \\ spółc7esnym świecie. rego lInię pisane jest na wodzie. 
J o jego żonie. Niezła odpowiedź a proch v spoczywają na rl:ymskim 
na tei"ę francuskiego fil070fa, że cmentaTlu... "Najw)ższ\m autory- 
nierOi"erwalność małżeństwa stała tetem moralmm świata" nazywają 
się dziś żałosl1\ m anachronizmem. papieża w liście młodzi stocznio\\'- 
I n3 kąśliwą uwagę Shawa: "Mo- C) z Gdańska. 
1l()1!,07l1.... Iws lleve1- '1.:.:m'ked". Pr/y- Od . . k 
jel
l11e powiC'd/(mko przywieźli _ ry\\'

ąc w ,:rok. o
 obehs 
. 
pielglLymi z Wybrzeża: ..\\'ałęsa prz
p
mmlal sobIe I
SZC:ł;
 sło\\a 
r/.ądi"i, a rząd się wałęsa ". Pola- polskIego p<;ety o hlstoTll,. 
me
- 
C\' z Austrii zapras7ają na trz\sto- talzysku lu
ow. kultur
 cyw
hzacJl. 
lecie wiedeńskiej potrzebv na Kah- .Długo tej noC) o
\\ art\ !l,u .0Cla- 
lenberg. Na rok 1983. Co się mo- 1111 


,gI1da
 \\ cI
mn?sc l od- 
że \\'ydarzyć do tego C7..aSU? ,\1 a ma\\ Ja mem'l modhtwę. 
lau polski z \'ancouveru błaga, - Pal11e, który wiedziesL ludzi 
i narody ku nieznanym prLezna- 
czenIOm, pomóż mojej ojczyźnie... 


..
 
.
:. 


t I 
 


 .\ \ .,tt I j ',j 


 tii to . . . łr.ł:iL ł!' 
I;
'


' 1". - tła

), 
.
.. 
BlM r,ł !;.,' 
...
 ::;:!) ..;;:. łll(;
 i 


.
. lo( '&"!:,- A 

. 
r\(Q

 - ł !- .' \
'ł>' III II 
. ś"", 
'}


 11 IQ.'.' /;;; 
--.' l. fO\ ....P.! t 
;,' Ii - ¥:' ': 
 L '-<ł ...--:-: 
 '(I.-' 
 ...,;. ,- _ 
1ł '
 «u-" 
'., 
, i 
 .. 1 1 ' -.. ;,," 
'
) ! 1' 
 : " 
 
 ' .
 I ł 
. I It I 
 f: f 
 t I ,.. ., I '.. 
t .t. !O:,.
 
 
... -' I '. Ą.:ł: 
. 1ł"

 Ic.&(irr .:r.:-.... .J..

)' . 


 ' ..u.
_ ..
' 
 

 . t
 ,


:
 ." · 
u - '/:,. / J,..... .:r ' "ę Aj . ł 
,1Ha l
!i ł 

' }'-h.' .'" ..
'.
 i 
'EIJ£ 
 .....- \ 1 1 . fl!j, - 
J'iJ <.-*
 .
 ..-.._. ,,::=. . .

.
.... ,,' -,-,
...


, 

 
 . -,,,
,,'
",, I
 
-
: 
 ł --
 
'-- 
, """ - _ 1 ' . 
 f R ."
 ,'1' - . /4 ?-'.. ; 
co), l' " ł.
 . t ł j,JeJ ' . 
RI .
fl " '
" 
t. · t" ,l-""! . . i - 
fl.
 , . }H' ',' 
 ' '. ł IIll
.... .
. 
-
 _....
 ł
 :-.. f 
 II I ""'_ ",' . 
"" .M
_ .",..:....... .-... 
... ., -,'
 
ł-.' "'" - " .JI =- _1ł
L
-' 
.'.... "!$ 
'1", ' .' 

 
 ,II . -ł><"- . , 


Szopka krakowska (na przełomie 


XIX l XX wieku) 


klakO\\ skun. .\logunc)a. spiżem ciekawością jak dużej nakręLOn('j 
ptach\ o plosz;!ca. To tutaj uniwer- labawce. Proszę taksówkarza by 
syte t im. Gutenberga \\ czerwcu Się zatuymał i /.awiÓzł chorego do 
1977 pr/\/nał purpuratowi spod s/pitala. Z pri"ekleńst\\'em dodaje 
\\'a\\ elu godność doktora honoris gaLu. Po co Papież traci czas na 
C,lllSa i"a "ro/wijanie personalizmu spotkanie z trędowatymi? - iq- 
chri'eścijańskiego, uzasadnianego tuje się beuęlma \\ iedźma przy 
fenomenologici"nie n. Na placu straganie z de\\ ocjonaliami. Jcsz- 
przed starą katedrą papież spotka c/.e jeden I'O,\' populi pr/eci\\ nie- 
się z Polakami, prl.:ybyłymi z r?ż- s/.częsmm. Gdybyż to była tdko 
nych stron republiki i z Berhna "normalna" i'nleczulica na los dru- 
zdchodniego. Polo,[lia westfalska giego człowicka! Ale skąd: tyle 
pochyli przed nim stary sztandar niena\\ iścI w glosie? "Im jest le- 
g-órnic/\, w czasie brunatnej nocy piej niż nam, pr/
mierając\ m z 

akopan} " ziemi, a po zakoócze- głodu! \VylegUją się \\! cieniu pr/" 
niu \\'ojny uroczyście zmartwych- ,"ent\latorLe, nie pracują, be/pła t - 
ł nil jeść dost.tją 
" (Gdy Wf'gl'to- 
\\ sta y. , 
A na południu tej apoStolskiej \\ aliśm\ \\ kacecie, naszym g-łow- 
pipll'TZ\mki... W wyniku dynamicz- nym \\fogiem l11e b\ł Himmler czy 
nei rOlbudO\\ y nadizarskiej metro- komendant oho/u, wielkoś< i nie- 
polii miastec7kn Dachau stało się dostępne. wręcz nie\\ yobrażalne 
ill7 prz('dmieściem stolicy Bawarii. jak rok ś\\ ietlny, leei' \\Rpólwię- 
..Cn od",iedziłeś już naSZe wesołe zi3n z s;!sledlllego hal ak u, któ
 \ 
miastec/ko?" - zapytuje plakat na dosta\\ ał 100 gramÓ\\ chleb,ł wię- 
stac\jce kolejowej w czasie piwo- cei. "Tylko la\\ iśi tr/\ma mnie 
brania, przybranego chóralnym prLY życiu!" - wybuchnął "tedy 
śllie\\em i dętą orkicst:I"l. Przed mój S;lsiad na pryci'Y. prted woj- 
dziesięciu laty wracałem z corocz- n;! ceni om krze\\ iCleI humanita. 
nej wi/yty w obozie. Po złożeniu ry/mu). 
kwiatów, uczci" szy pamięć nai- O długotrwałe skutki papies 
bliżs/ej mi osoby, zajrzałem do kiej w\ prawy pod równoleżnik 
kaplin Przedśmiertnego Lęku moralnej ohojętności prosimy Cię 
Chnstusa. PC/ed kn1<'yfiksem z Samarytaninie! "W krajach ludz. 
koIcnstcgo drutu z twarzą ukryt'l kości jesi"cze noc głucha". 
\V dłoniach klęcnł przewodnik - W niespelna tydÓeń po \\ \- 
pielgrlymki księży kacetowców, jeźd7ie papieża - kracze włoski 
Karol \\' ojtvła. ksią
/. Vitto Mlr;lcapillo - rLą

 
Czas nwodny moralista, pokry- odło
y bhskot

 demokr a tY7aC]1 
\\'a pamięć bielmem. I tak jeSlt ch)- c.zyh. "Abcrtl!r
 . ad acta: Znanl\ 
ba lepiej. \V .\1onachium, w daw- SIę me od 
71slaj. Skr;yplące koła 
nej wylęgarni nielud/kiej ,ideologii, WOZt.l raz TJeszCle wrocą \\ st
r
 
Pat1'olla B.n'ariae szerokIm baro- koleIny. Usł}s/ymy trzask kosc!. 
owo o/dobmm plas/czem' z ma- Kto pr.zedwci"eśnie. wz

ł wł3:sl
e 
:i
rzyńską c/ułością okrywa dziś marzenIe za 
/ecLH\lstosc, pr/ezYje 
\\'lI1owajców i ich ofiary. Kto zna bolesny, PopIelec. 
pismo gotyckie, tę do pajęczych Dowo?ca o.kręgu. wojskO\\ ego 
nóżek podohną s/wablłchę, ten na Ąmazom l , ogOlstookI 
ene
ał I:co- 
sczerniałych wotywnych deskacih OIdas. Gor
calve/.
 s
arz) Się, 
e /. 
\\ malownici"ym miasteczku Al- 29 b
skuI?ow 
zlałaFlc\ch. na lego 
toetting osobliwy 7l1ajd.tie napis: terel1l
 az 20 lest Cl.I
ZOi"l;mCanll. 
..,\la1\ jo, spraw b)m się um
ał Braz
li?- dla Bra
vh
Clykow!, Na 
prlypodobać WJogom, bo przyj a- szczęSCle - <;łodaje ow Leonidas, Się z upału. Dos}ć! Dosyi! napisem: ,..\1y, ludl'ic Wałęsv". 
cioły i tak mnie w nieszczęściu s
c wYP


jący nowych .Tern!o- Vive la Polo
ll(, l11l1l1ortel- Jeszcze prLed rokiem świat 
ie 
OPUSZCi";!!" Pod tę zah\,tkową kap- pI. .- uCl'lzhwycl
 C
ldz07lem.cow Ze! _ woła młoda Belgijka w ha- rveczuwał istnienia tego młode- 
hcę podpłyną wkrótce od Bawar- m

a d
J?Ortowac.. Kto .nad
z'ywa bicie i" portretem papieża na pa- go człowieka, Jes/cze przed mie- 

klego l asu, czeskiej i austriackiej goscmn0:-CI: pf/estaje b\c gosclem. rasohl. si,!cem tylko /I1a\\ cy litcratury sly- 
granicy setki tysięcy \\ iemych w D?szło JUZ do tego - przez ru: sLcH o Czesławie .\1iłoszu, a dZJi- 
niekońo'łcej się procesji. W urze- 
lan'l twarz dov,:ódcy przechodi"1 * * * siaj... Słowem: co się nie wyda1za 
kająco pięknym s
nktuariull1 m
- Cl
Ó ..smutk
 - że k
er na . pro- w tej chwili, może się wydarZ\ć 
njnym co roku plcrws'I'ego wrzes- WI.nCJl 
ka
ony /agran
ci".n\'1lll nC?- Siostrz)c 7 ki polskie 1\ Wal\ka- jutro. \V tym naiwnym odkryIlIa nej emancyp.lcji czlowieka", ale nięd/.y na poslebrzenie rclih\ iaf/ćI 
cym ogrodzie wat}kańskim na h
t} I od tej. po
y gotO\
 I. pOlsC 
a wiadomo kto jest właściwym ad- ś'". Korbiniana? Dlac/ego aż w 
uczynnego Ojca Fla\\ iana, spo- 0l
1 na komec sWla1;a, SllZgam SIę resatem. Do krytyki przył,!czaj;! się trzech miastach trzeba USla\\ ić 
wiednika Jana 
XIIl, .ł)Ota11lk
 okIem po perga
mnowyc.h t\\a- arcybiskup Cincinnati i kard. Hu- kosLtowne batene reflektorów dl3 
Lnającego każdy lIste
 te] 
rkadlI T/
ch st:ar)c
 
SlęZY, Ol
 kIlku go- me z AngliI. Domagają się "teo- oświetlenia ołtarza i Celebrans.l? 
na pamIęć - . jak k . oHCO bIją sta- . d/ln oerph\\ le. c
ekalącYch . na loo-ji dla ludzi, otwartc J ' na ws p ół- DlacLeO'o w " O j 'cz y źnie Lutra " , . .\1 d łb . 
h k C t k'" 1-0 lubI? , oLe puy a \. mu SIę za 
re Legary nie u/naHcC' e 'tyune] P . rogu. . zy p
n . 1Ię ają o -res PIZI'- czesność" , ] 'akb y mężowie boży na J '- g dzie t y lko P oło\\a mieslkańcó\\ B ' . k . ł . 
, ł I d L' ł d t Spiżową ramą SW1eC'1 um)s nle- 
za . dyszk . i naszeg . o czasu. - zag . ę- s a owan ('-.OSCI . " a. za 
re?\ e!1 a chętnic j ' P lzebierali się w P roku- ] 'est katolicka , zam\ ka si ę dla w"v y - k d f ' l f Le 
b l C II ., A t . d l /.aIeżny'! Na przy'ła: I 070 - 
btam SIę raz jeSZC7e w raLY 11- a eSa. Illoze jes \\ sro nIc I ratorskie togi. Któż to tdko na- stki,. s I.C l e S IC SZ'O ac, 0poWlat a I l zleolOm czy spr3wie Chrystuso," ej napraw- pełny dZlen na .dys,?utę teologlci"n.! łości. Podatck kościelny, źródło 
samego. Twórca naszej religIi 7nał o nowym Colloseum w dalcklm dę potrzebna jest jednomyślność? z. pro
es
antaml: ,.Samo. \\ ysłuch
- materialnej tęŻ\ Zll\, tylko pozornie 
n atur ę c/łowieka. Nie C/\ń dru- Ml'ksyku. . . . Cz y rLecz y wiŚci e n luSI ' b \ć l , n a nIe oswladc e los t S . 
, . I: l11a ( o]ncgo g(! - \\.\ chod/i religii ńa zdrowie. Po 
glemu co t o b i e nie miłe. Na Ama/Ol1la ma naj\\ lębi"Y re/er- S a n c t a? c,ia z Rzym,
 bez d)skusji mIja tr/eby wspóln
)ty, jej ofiarna d/.ia- 
wyboistym chodniku pod BelÓn wat i"lele
i na świ.ecle: 50% .tl
n.u 20 wrLeśnia w chicagosklllI SIę z <:elem "Roma locuta. ale talność w Tri"ecim Świe< ie _ tej 
(pomyśleć że w tej lu/wie prze- dla rodzaju l.udzklCgo - Ob]a S !1I a Whitc Eagle Club prcz}dent Cal- c.au.\'a wcale nie fill
ta" ---: pl

 ueci")wistości pomijać nie można. 
ehowuje się pamięć o Betlejem!), nas oxford/kun .l
centem pizasny ter, Lanicpokojony wiadomością, b
eraLna gaLeta,. zall1les7.czaj
c. jU
 Jednakowoż pieni'ld/ \\ każd'l d7ie- 
wśród skorup, popiolu i lard7e- mulat z profcsorsklm tytułem, ,w
 że jego rywal z Kalifornii, Reagan pIąty z rzędu ł.ucchętny papleU!\\'l dzinę życia wprowadza SWOISt'! 
wiałych puszek wije się stary In- POC
\w8:ją

 pod palm;! po ,dzw I - odwied7ił stolicę Polonii amef\- a
ykuł J?od jaskra
ym nagło\\ - d\namikę, nit' /awsze błogosła\\ io- 
dianin w łachmanach. Rzuca się gal11u. nęzkIego fe.retronu 
swlęta kańskiej \\ stroju góralskim (pod 
lem: ,.
?sztowna. Impreza: A ną. Ile ruy nglądam do nowo- 
na popękanej glinie jak nha na C.eC}
la sreb
z" SIę \\ gor/f> / pclerynką miał, co prawda, ko- Jed
lOcLesnle, r
dakCJa tego. pIsma czesnych, prz)kladnie sprawnych 
patelni. Drgawki ramion i nóg, nIewI.ar
godll1e w\saką. harfą). ---: szulkę z IMpisem "I love Lithua- zableg
 o nuejsce d
a s.w?łch, re- biur Ihecezjalmch. pl7ypominają- 
piana na listach, Ldradnj.! epiIep- Tutaj SIę rozt;gra batalIa o ostat11l nia" i domagał się na głos, prosto por.terow na pokładzIe papICsklego cych i" \\'\ glądu banki lub towa- 
t}' ka. Przechodnie nie zwracają 11.1 oddech człowIeka... w mikrofon, "t) powo polskiej po- h
lil
opter
. J eszcz
 P!zed. paru rZ\ stw a ubezpIeczeń, nie mogę si
 


¥
 d


.
m;ltr
:j\
 a
:
1 
r
k
 d/{a

i
zejes\\
iręd

t

i trawy: Sauerkraut \\ ith kdhasa" nueslącanll obulLah Się, ze Jan opęd/ić kri'Y\\ dzącemu domysłowi, 


b} ,.Sobieskiego pod \ V ledniem " 
Matejki umieś< ić w mUi"eUl
l, wa- 
tykańskim na lepsi"ym 111lCJ S CU. 
Jest jeszcze tyle niewiedz\ o Pol- 
SCe za Spiżową Bramą. \\'c/Oraj 
jeden / prałatów powiedział, że 
kardvnał Ruhln poświęcił w To- 


* 


. 


* 


Nazajutrz wśrod wielot}j;i
cm
- 
go tłumu, /ebranego na Placu św. 
Piotra. dostrzegł pielgrzymów z 
Polski.. r \ si;!c pochylonych głów. 
Na blało-czerwoll\m płótnie na- 
pIS "Gdańsk". 
Przemówił do nich i do tych 
\\ Kraju. \\'idi"ąc łzy na twarlach 
klęczącej g'ł-Omady, z trudem prze. 
mógł \\7fUsl'enie. 
Pierwsi") września - data 
niezabliźniona I O tej dacie nie 
możen1\ 'apominać - rzekł L mo- 
cą. - Także i dlatego, że poprzez 
olbrzymi wkład naszego narodu w 
latach wojny uzasadl1lamy nasze 
moralne prawo do niepodległości, 
de SU\\ erennego b) tu... Suweren- 
noŚĆ o/nacza słus/ne prawo do Sa- 
mostanowienia o sobie. Nic tdko 
jako Polak, ale z racji sprawowa- 
nego pllCZ sIebie uuędu mam pra- 
\\ o i ohO\\'1ąLek o tym mówić. 
Oby naRZa ojc/'yzna, oby żaden in- 
O'. narÓd nie padł nigdy ofiarą aR- 
I'csji i pf/emocy... .\lódlmy się o 
to, In w Europie i na całym świe- 
cie SZaI1O\\.:tno prawo każdego na- 
rodu .do 
lIepodległoścl, które jest 
orgal11on l e związane z prawami 
czło\\ ieka. 
W chwilę później w tłumie Po- 
laków ro/legł się ni to krzyk, ni 
to płaci', 
- Co to? Już śpiewać nie umie- 
cIe? - zawołał papież. - Może 
więc ja wam pomogę? 
I dźwię< mym barytonem zalnto- 
nO\vał. 
JeszcLe Polska nie zginęła... 


Tadeusz NowakowsJd 


TADFUSZ NOWAKOWSKI 


- 


Reporter 


Papieża 


Wyd. 'Polska Fundacja Kulturalna 
9, ChaI\c\'IIle Rd, W14 9JL 
Cena / prze
yłką 1:5.00 ($14) 
Do na!l\cia li '\V\dawcy i ksi
gar>l1iach r>0lskich. 


- 


---'
		

/Archiwum_001_02_205_0001.djvu

			Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 
JANINA KOSCIALKOWSKA 


WIADOMOSCI 3 
X. KAZIMIERZ WOJTOWICZ 


NAJJAŚNIEJSIA*J 


NIGDY nie widziałam Najjaśniej- niemal prowokujemy, aby zapew- l
c
 p
ezYje. Co zaś do Najjaś- świętami mały ryngTaf wycinany nieruchomości powiek, w niedba- 
szej twarzą w twarz. Nawet nHa nas, spadając nie na nas, o meJszeJ... L blachy puszek konserwowych, złym zes7tywnieniu nad kuflem b\"- 
wtedy kiedy to mi się wydawało. naszym bezpieczeństwie. My'lę Najbardziej bałam się o język. namalowanym pośrodku wizerun- ła jakaś wewnętrzna niezgoda na 
Ale nikt jej chyba naprawdę nie dziś, że wszystkie wizerunki w Podobno wszystkie emigracje krze- kiem Rogurod7icy. Nawet łatku- nieuchronność, którą pilnie obser- 
widział, choć może w bardzo nad- jakie woielała się Najjaśniejsza mienieją, zamykają się na słow- szek do zawieszenia był zrobiony wowałem. Mimo niedawnego re- 
kich i uroczy
tych chwilach w były w gruncie rzeczy potuebą nictwie swojej epoki, dbano więc z ręcmie ciętych wiórek blachy, montu, pub wyg-lą.dał na przysta- 
sali sejmowej, w kancelariach, ka- bezpieczeństwa. Będzie mnie strze- bardzo o "nieposzlakowaną pol- co okazało się jednak zbyt żmud- nek ludzi zrezygnowanych. Przy- 
tedrze czy w archiwach można gła, a ja jej. A tam gdźie "pad- szcz)znę n. l tutaj jakby czekała ne przy więks1ej produkcji i 78- patrywałam się im U\\ ażnie, właś- 
było pochwycić jej ślad, jej obec- nie gTom" będą jakicś specjalne pułapka. Na inną pr7ecież, niż ową stąpiony został białoczeI'WQnym ciwie śled7iłam ich chroniczny 
ność. A także prywatnie w nie- przyrządy, jakieś piorunochrony, "niepoS71akowaną" nie potrafimy sznureczkiem. Puszek od konserw stan jakiejś dolegliwości. Ah, 
przewidzianych okolicznościach i jakieś "złochrony" .i do szkody się zdobyć. 1 cóż to za szkaradny dostarczał mi młody sprzedawca więc jednak... W wycieraniu szkla- 
nastrojach. Miała życie "niereal- żadnej nie dopuszczą. Dziecinna wyraz "nieposzlakowana", paskud- w jakimś sklepie spożywczym. nek. w szeregowaniu ich dnem 
nf''', byt idealny, nie nadawała się potrzeba pewności, ładu i zaufa- ny dla ucha, może ucho zacznie Mieszkał u Polaków gdzieś na do góry, w grzecznej gotowości 
więc do oglądania z Miska, za to nia. Dziecinna kosmogonia, ale z nas już zawodzić? MoŻe wszystko Clapham i jego "Iand'lady" podję- usłużenia taiła gję obojętność g-ru- 
można było - i trzcba było - tej nie wyrasta się chyba nigdy. się przechowa sił,! nawyku lecz nic ła się rozsprzedaży tych bibelotów ba jak świat. I równocześnie roś 
wszystko czynić za jej pośrednic- Najjaśniejsza wypełniała więc cał,! nie porwie się nowego, strzeliste- między rodakami. "Ładne - poch- jak p,'cha. Gatunek moich proble- 
twem, jeśli nie wprost dla niej. pr
est.f1eń od niskich truskawek do go, odważnego j zaskorupiejemy waliła - a z Matką Boską ws
y- mów, poziom moich dramaJtów 
Do nadawania człowiekowi racji WIelkIej Niedźwiedzicy. Wśród w poprawności? W kraju strze- stko ludzie kupią". Ryng-raf, tego c7łowieka bez ojczyzny górowały 
bytu nada','ała się doskonale. Tym takich truskawek, przed laty, stał lały race słów nowych, zwłaszcza słowa nie znała, nic jej ono nie nad tamtymi ,,7wykłymi ludźmi", 
się od Polsk.i różniła, że tamta w naszym ogrodzie mały Piotr wyzwisk przeróżnych i przekleństw, mówiło, miała za to talent do 11ie mogliśmy mieć żadny
h punk- 
przywykła 00 złego losu niemal Kunderka i pokazywał ręką w zbyt otworzył się istny lej plugawy lecz h
ndlu, mój "towar" sprzedawał tów stycznych, żadnej wsp61nei 
więcej niż do dobrego, umiała szerokim i długim rękawie na nie- twórczy i z tym nowym językiem. 
Ię dosyć dobrze. Pokazywała go perspektyw) ani wprzód ani 
wszystko znieść, była przedmio- bo i mówił, że w s7kole widział z jego .,knajactwem" zaczynaliśmy .nnym rodakom po mszy oraz w ws
ecz. Pojęłam więc nagle i do- 
tern miłości i troski, zapewne, ale "pustą kulę co uczy z pręcików..... tracić kontakt. Przekleństwa fas- innyoh miejscach Londynu. Potem śWIadczyłam owej dumy 1 nie- 
trosk sprawi;,ła więcej i trudno Ojciec mój w7fuszył się tymi sło- cynowały mnie - ale można było zaczęłyśmy nabijać te ryngrafiki szczęść "wyżs7ego rzędu", którą 
ją- było utożsamić z sLczęśliwości,!, wami, ho Pietrek, dziecko nędzar- już odczuć, że one właśnie są re- na drewniane szkatułki, okrągłe tak okrutnie wykpiwał Dostoje\\- 
narzekało się więc na nią często- skiei rodziny, chodził do szkoły z zerwatern "cuius regio"... i Że pudełka, dostarczane mi przez ski kreślą,c postacie Poh\ków i 
gęsto. Najjaśniejsza zaś wymaga tak nieopisaną radością Że starsi zachodzi pewna nieuchwytna lecz ową panią M. Przypatrywałam się która dawniej i mnie samej wy' 
czci, ale owe szczęśliwości ukazu- wzruszal.i się. I jak w rzeczywis- istotna intymność pomiędzy ziemią tej własnej robocie z bardzo dawała gię odp
chająca. A oto nie 
je, obwarowuje paragrafem, poz- tości, tak i na owej alegorii Noc) rodzoną a czelnosci,! ję-Lyka. Na sprzecznymi uczuciami, ale głów- tak leżała daleko, choć wygodny 
wala wybierać w nich, ma w sobie widniały w głębi nieba drobne bezczelność nie byłoby nas stać. nie 7 rozpac7liwą dezaprobatą. angielski puh to nie sybiryjska 
coś co skupia uwagę a nieraz za- gwiazdy, w dole 7aś drobne led- My, emigranci, mieliśmy te same Takie więc przedmiociki miały być katorga. Ah, więc to tak... Owa 
trzymuje oddech. I choć nie mo- wo widoczne domostwa. prawa i powody kl,!ć i złorzeczyć równoważnikiem prac podejmowa- nieznośna dla eudzoziemców pol- 
gła czynić cudów, na mnie dl.ia- Tak, niewątpliwie, takie uczucie naSlemu losowi a jakoś to nie nych przez moje pokolenie w ska zaro7umiałość i stars/eństwo 
łała jak 
1atka Boska Ogólna. Nie uspokojenia, przyzwolenia na obrót wychodziło. Ho nie uchodziło. Ko- Polsce? Taka była doraźna moja rangą w cierpieniu, to może się 
tarnowiecka, ani tucholska ani na- dnia i nocy, prawie duma, że tak rLeń językowy zatrzymał się na rola i wkład w teraźniejszość? Od i mnie przytrafić? W sposóh nie- 
wet wileńska, które wymagały właśnie toczy się świat a nie ina- poziomie słów słownikowych, prze- takiej myśli mOŻna było zapaść na widoczny na zewnątrz, lec7 na 
modlitwy i skruch,'. Najjaśniejsza czej, jak gdybyśmy byl.i sami au- latujące w kraju mody na nowin- wszelkie możliwe newrozy. Po- wewnątrz?.. Trzeba uważać. Po- 
odwoływała się do 'potrzeb innego torami 
t
.orzenia - taI?e uczucie ka

twa.' o
e słO\
a jedno- r
uciłam :vięc o
e ryngr
fy.. Pocz- paŚĆ ;-v ten sal!l mechani7m,. któr
' 
rzędu. Ona jedna miała dar i wła- było naJbhzsze temu co Jest godną dmowkl, me obejmowały nas, clwa panI \1. me porLuclła jednak flądZlł tamtymI, cz,: to zesIancanll 
dzę napełniać słowa i hasła od szczę
liwością człowieka. Takie oczywiście. Zapewne, to lepiej - mnie i znalazła mi pracę barman- c
y członkami. \Vlelkiej Emigra- 
wielkiego dzwonu prawdziwą po- przetrwało we mnie przez długie mówiłam sobie i starałam się w ki w pubie nie daleko Drayton CJl, bvłoby jeS7CZe dodatkową 
wagq i za to wzbudnła wdzięcz- lata za sprawą tej reprodukcji w to uwierzyć - walory klasycznego Gardens. O dwa kroki ode nmi e . przegraną. Histor!a się nie pow- 
ność. Samo jej ,imię szło z głębi albumie nie
ażnego malarza. . języka to ważna necz... . ale jakby Stary. zatabaczOl
y,. niezbyt tar/a a najhard7.lej !1iebezpieczn
 
dawl}ych w
ek<;>w, kiedy było. ,C
y. oc
e
lwałam czegoś od N
l- cno
a przy.mu
o
a.. Bęwana wtajemni

ć
 stawać się ważne, 
Ona nas mogła zaspokoić, na kar- C
z 
tąd.' ze uWJelb
ałam ge!1Jusz 
 ę Wlę
 o, 
JJa nleJs
el: o nle
 Ism'!C
m mCifaleł:n' .lś!lląc)'ml sze- coraz 
vaZmejS7e... 
mić. wszelkim dobr
m, ucieslYć i Mlck.le\vJc
a, tym 
lę
SZy . mIałam I i
,a 
Ią r nt. wdo . "SWO I !1 l1 ł słowa rcgaml s.zklanek l klehsz
o.w przed MusIały chyba 
pary alkoholo- 
pOCIcszyĆ. ,\1am wIdocznie pane- do mego żal, ze dZIelIł śWIat cały 
 .' czy l 1 m co .wymos o /tl
 
 sobą, mIałam za sobą sClanę bu- we pubu poddawac mI wtedy po_ 
giryczne serce. na "clllcie" i "mędrca oko". Po- raJu. w ro. 
 wOlny, 
 P OleJ telek, przebywałam ,.... miejscu dobne myśli-śmieci. Ogarnął mnie 
Ufonnowała się oCzYwiście na dzielił raz na Lawsze i tym po- to. JUZ kt
 ro
'. kto kahną.. Czł?- pełnym połysków, czystości, gład- prawdZ:iwy przestrach. Ja, córka 
obra7 i podohieństwo osób mi zna- ?ziałcm. ustanowił do. dziś trW":: '\.Iek 
łO\
 
m 
je, 

e pr
ecle 
]e kości. Czego
olwiek. dotykał
m Najjaśniejszej, miał
bym. tocz
ć 
nych i jako dziecko nadawałam 
,!cy .d",lał na "tych" I. 
,tamtych n
 ta roznyc po
lOmac. .:: :: 0- był
 chłod
e I gładkIe. Ah, ",::Jęc p
obne rOZl1mo\\'am
, l1Iema
 ze 
jej różne oblicza. We wczesnym 
 uWle
ono n:u, do dZls posługu: wo to n<ł;sza bro.n 
st.atnla to Jest .mol 8.z
lany 
om, mysla- nllsty.czne, .c
 gorzej z
latuHce 
dLieciństwie moich lat ośmiu wy- Jemy SIę termInem "romantyzm' lecz. 
 o lin pO\
ledZlec,. tylU w łam sobIe, takle] porcJI szkła mam prawIe mesjanską pretensJą?.. Do 
glądała jak matka Karnkowska jako znakiem tożsamości i wiel- krat: Żc 
zujerY
 bdw
my. nakazywać posłuszeństwo i utrzy- czegóż więc dojść można i cóż 
przełożOlia Sacn
-Coeur we Lwo: kości. nar<:>dowej.. Ja
by w cień cza 
jemy, cz
 am) e ę zlem
 mrwać w ładzi
. " Sto 
azy lepiej jeszcze czekać mnie może? _ . 
wie, gdzie pr7ystępowałam do z
szh Jan I Jędrzej 
madeccy, cho- C ZUC , 
zuwac, 
ato
ać, cze
ć. dZIałało na m
lle .gTUbe l 
rdynar: Bardzo 7decydowanYl!l kro
lem 
pierwszej komunii. .\1atka Karn- claż 
. oni. patronu)'! naszym 
a- zt;
pac ,,
e s ar mc
 nar C?: nc szkło. amżeh nostalgIczne. J wyszłam wtedy. z m
JeJ kl
tkl ze 
kowska była istotnie wspaniała i som I Ich jest Z;a .gro
eł-ł: z
ycI
- W
j. M
ze czaro
va
.. C


 szlachec
le ryngrafy, pomysł nIe s7k!'a i czego mgd¥ l!.le robllał-łł _ 
imponująca, piękna bard70, szyb- 8tw,0.. W młodzIenczej 
Jęc zarh- wIele p
pIe
U o "n
s
eJ 1 waszej , n
 czasIł:, ch?ć zaro
Iłam. TeraJ: 
amo
łan: kufel plwa temu jego: 
ka, zwinna, energiczna. Uśmiecha- '

CI, . przyrz
kałam, ze wedł.ug z, któ
ej 
został
 JllZ tyl ko sama wIzerunkI .mme .0tacz
Jące .t
 były moścI,o
"1 czw
rtemu. .od prawej 
la się często uśmiechem dystansu Sl
 mOl.ch, ktore tylko. !TIa'lutklm czas: k .a. mt Ole . sama ot, z kol
row
 1l1sygma. naj
łmm.eJszych pod sClaną.. naJbard.zleJ ponureł:lU 
i udziC'lała aud.iencji na stojąco, k0eczkIe
 by
 t.11og ł y, l
 ,:w tyno - orze le
 
 orol1le. . ,anglelsklc
 oberzy l zaJazdó,
. ze wszy
tklC
 .a takZe .90. tam !TII:ł- 
uważna a zawSze jakby zaprząt- mIa "szkleł
 .1 ,,-CZUCIa będą 
udzl.e jednak pozost
h. ob,- SzachownIca "The Ch
quers I łam nalłatwlejsLt; dOjs.cle wsrod 
nięta czymś ważniejsz)m. Przv opressa et vmdlca
. Że po"!yłka '
aJąc SIę bez .t.Yc
 w
aśrue wszyst- kwiat "Rose & Crown':.. m

grab. 
tolików, Postawl!am pIWO na S
?- 
tym jej karbowany rąbek otacza- ta pomałutku, ?ędzle . naprawIona. kl
h d

gacJI .1 . n!e,produ
tyw- n} łe.b "Bull's. Head zbIegały hku, cała w u
nl1ec.hu. Jegomosc- 
jący twaf7 ucinał możliwość po- Poma.lutku. Coz hwała d

 przychodzili jakby przeczekać na Łódź bukowa I" w nr, 1622, "Ł()dz 
mCZOSClq. Na .'pe\\:n
 ta
 własme Dorazne porachunkI wydawały mI mme 
os 7. synonIł:n u 
khmaty
a91 chw.ilę własny los, wydobyć się bukowa II" w nr. 1647, "Dalszy 
wygl
dała. NaJjaśl1lcjs z a I całowa: się cLymś gorsząc
m wobe
 ?gro: lecz I odpornoŚCI rown?Czesme. spod jego trybów albo z nudy. cią.g" w nr. 1660, "Pelargonie" w nr. 
łam H. N.le był, t? poca
unek CZCI mu katastrofy. Od pom
sl
neJ 
a
 
. 	
			

/Archiwum_001_02_206_0001.djvu

			4 


T- 
I 


WIADOMO
CI 


Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


JÓZEF LOBODOWSKI 


TO fenomen zupełnie wyjątkowy o panujących, bardziej interesu- wymienić Józefa Wittlina i jeszcze prawa do takiego samego, tylko kwie żółkiewski zachował się z 
i jedyny w dziejach ludzko- jce, jak wyglądało ich otoczenie. by się na tym lista nie skończy- własnego patriotyzmu, świetnie największ'ą ludzkością. A należy 
ści. Imperium rosyjskie, dawniej To właśnie stanoWI główny te. ła. Ale powtarzam, co podkreś- pasuj
 do wzgardliwych słów. pamiętać, jak wyglądały wojen- 
carskie, obecnie sowieckie, two- mat niniejszych rozważań. }iłem uprzednio: analogia jest przypisanych przez 2eremiasza ne obyczaje w XVII wieku! Pro- 
rzyli w większym stoPnIU cudzo Z A l' 'h najzupełniej pozorna. Kultura Samuelowi Zborowskiemu. Więc szę porównać post
powanie pol- 
ziemcy, niż Rosjanie czystej ł d nn
 wa
ownYb 

ec - starej Rzeczypospolitej już ja za jego przykładem taKże nie skiego hetmana z zachowaniem 
krwi. Oczywista, cudzoziemcy 
 a ty; kW
Ql,/m dr Iron. istniała. gdy pomimo n.ieszczęść uważam za braci tych, co "nik- 
i{' Francuzów w Palatynacic, 
zrusyfikowani, czy może raczej hu
n 
y d .os . po ego p
- politycznych, zaczęli do niej do- czemność swej duszy w polskiej Cromwella w Irlandii, Szwedów 
zimperializowani. Jak do tego c o ,eOla, \ a]e Sl
, zN.
mła
l- szlusowywać liczni cudzoziemcy. wypowiadają mowie". Ani tych w Polsce! Nie przesadziłem ani 
doszło, na czym cała sprawa po- z?wany Lo y
z. a l o aJa Kulturę cesarstwa rosyjskiego od pomniejszych prostaczków, któ- na idziebko, nazywając :l:ółJciew- 
lega? Ale może najpierw garść Pi
rwszefo pl
ws
e d Sk{ZYfct samego początku budowali obcy rzy polsk
 mowę niezdarnie ka- ski ego prawdziwie chrześcijań- 
danych historycznych, by nikt gk". h gra vton, , eJ) en ok' 18
3 przybysze. leczą, znęcając się nad gramaty- skim rycerzem, który wyrósł o 
mnic nic mógł posądzić o fan' S k lC ł po.ws a?cow af z ro u B Z ' dł t k ', ' d ły ' ką i stylistyką. Przypomnę, jak wiele głów ponad poziom mo- 
t . . aza WleSZa(' gr von erg. ro a a ra CJa zna] owa Się , l d , k . I t . k t . k . 
aZJowanle. W ś ód . k h d 'd' dz . . d . . Co . k i t to swego czasu w on yns ,1m ra ny tam ej o ru neJ epo l. 
r wOJS owyc owo cow g le 10 Zlej. Innego u u. I t y tuc' Sikorskie g o P owie 
Zaczęło się od tatarskiego jarz- i warszawskich generał-guberna- ra narodu pokonanego. rozdar- n
 le k :. . na ro ' d - Na niecałe dwa lata P rzed W y . 
N' . l ł ł' . . t ' b ł ' . k '. dZIał Z o aZJI wręczerua g b h Dru .. W . Ś 
d ma . le' k Ole u e
 t em g 
P t leJ. l l oro d w k . h y o. z,!w f s l ze W k -łę h ceJ N ' ur- lcgo na t strzęp I Y spOllIeWlerane- literackich Fundacji imienia u
 em. ł gleJ. oJny wiato- 
awno s ompromlowaneJ eZle, an z IC l ID anc lC lem- go, coraz o weczonego na sza- Ann G dl k'ej Tadeusz we] naplsa em wIersz p.t. "Noc 
według której Rosja'nie nie 
ą ców, niż rodowitych Rosjan. Za- foty, podzwaniaj'ącego "kajda- N y k ko. e(:d
je się że pod Cecoc'l". Był rok 1937, któ- 
Słowianami, lecz Mongołami. wsze roiło się od różnych Dy18i- niarskim mazurem", a co inne- owa ?':
 l ] 'e g o sarkastyczną ry zaCZ'ął się dJa mnie ban-dzo po- 
Z
cznijmy od ,tego. że k
l
niza- 
w Zabałk
ńskich. (vo,n pi- go kultura }?Otężnego, pa
stwa. z
:ml

ś
dokładnie): "O, mo- o:yślnie: w styczniu 
kademia 
cJ
 dorzeczy gorneJ W
gl 1 dol- bItsch), Roseno\\, Gelsmsrow I m. opartego o sIedem morz l dwa u gę I k '1 c' trzeba ce- LIteratury przyznała mI Nagro- 
neJ Kamy odbywała SIę na te- nych Skałłonów. Rannego Koś- oceany, panującego od Wisły v.:
 lO s tIk" ! e d;tie kto sta- dę Młodych, która mnie ominęła 
renach zamieszkałych przez ciuszkę wzięli do niewoli Koza- po Alaskę i od szczytów Kauka- fI' yt en. y °l

lę , jednym tylko głosem w roku 
szczepy ugrofińskie, a nie mon- cy, którymi dowodził von Fer
 zu po śnicgi podbicgunowe. e cz uJe.... }X>ł>rzednim. Dwa tysiące złotych 
golskie ("Czud' nac:mdiła da sen. I tak niemal zawsze. Niechże symbolem tej zasadni- Zgadnijcie, kogo, względnie co piechotą ówcześnie nie chodziły. 
Mieria namieriła" - śpiewał po- A' k to b ł b I . k <'Zej różnicy będlie owa tragicz- dowcipny mówca miał na myśli. Wkr6tce wznowiłem zbankruto- 
eta Aleksander Blok, poeta tak- lJa . ? T Y ok' 
 
 sz
w
c ą na scena na zboczach warszaw- Co do mnie, dobrze wiem, ale wany w r. 1932 dziennik "Kurier 
że nie rosyjskiego pochodzenia). 
wo 
cJą. 
od lJ, amIetik" skiej cytadeli, gdy zrusyfikowa- wrodzona dyskrecja nie pozwa- Lube
ki". I znowu nłe udało się. 
Więc nieunikniona mieszanina mowIew,. WI
 orni:. -:-ć y o ny Niemiec, graf 'von Berg, la mi wymienić zasłużonych w.i- Pierwsze bankructwo spowodo- 
miała nieco inny charakter. P t roszę't mm
 me os arz
.k °w:
i przyglądał się egzekucji spolo- nowajców. Ole! - jak wykrzy- wah konfiskaty; powtórne 
Tatarszczyzna wpłynęła _ jąk- Id

I b


żYński ziru

ńfYńl!ki nizowanego Niemca, Romualda kują hisz
ańscy d
emok.racl P?d- niedotrz
ane obietnice i moje 
że nie?! - ale nie t le etnicz-.!. lsc sadyści. Lenin _ pół Trau
ut.la. I w
lno do teg? do- czas komdy,. czyli walkI bykow. tradycYJne ryzyk
nctwo. Był to 
. ( h ' B Y . Gad N . P 


Józef Lobodowski 


Por. "Dwna o Hetmanie" w nr. nr. 
1799/1800 i 1804/1805 ..Wiadomo- 
ś ." 
a.
		

/Archiwum_001_02_207_0001.djvu

			Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


25 lat temu 


WIADOMO
CI 
LJTERACKI
 


LONDYN, 4 GRUDNIA 1955 


. Jan LeszGla drukuje wiersLf' pL: 
,,Ikar", .,Jestem jak tylu innydl, . . ". 
"Wprowadzenie do wiers7a", "Do co- 
dzienności", "Milczenie", "Ocean}", 
,.Lis", ,.Powrót" i "Słonecznik". 


. O "Zmierzchu domu" pisze Anna 
Granowska, Domy, podobnie jak lu- 
dzie umierają naturalnie, tragicznie. 
lub w zapomnieniu. Jeden z takich 
domów. w okresie rozkwitu 70stał 
pr7edstawiony przez autorkę szkicu. 
(Nie podane zostało ani nazwisko 
właścicieli ani dokładne miejsce. w 
którym si
 znaj dcm al.) Dom upa- 
miętniał czasy świetności, ludLkiego 
dobra, dostatku. smaku i szczęścia. 


. "Nied7iela" Wadawa Solskiego 
jest fragmentem powieści pt.: "Dym." 
Edward i Julian są synami szanuj:).- 
cego się łódzkiego adwokata. Dora- 
stający młodzieńcy mają um}sł i żywe 
zainteresowan1a. Zajmują się również 
nielegaIn:). działalnością socjalistyczn:)., 
za co grożą im represje ze strony po- 
licjri. 


. Wartykule pt.: "Obraz i osobo- 
woś{" Jan Ul atow ski zastanawia się 
nad perspektywami i ambicjami 
wspbłczesnego malarstwa Znajduje 

ię ono w połowie drogi między su- 
biektywilmem a obiektywizmem. Ar- 
tvsta idLie na kompromis co, zdaniem 
Ulatowskiego, 'ligdy nic W} chodzi 
sztuce na dobre. 


.Pandora w "Pus7Ce" podsuwa te- 
mat do najbliższej zabawy radiowej 
B,B.C W zgad} wance ..00 dwu- 
d7iestu razy sztuka" należy odpowie- 
dzieć na pytanie jak się nazywa dzi- 
waczny, be7sensowny stwÓr. sprzecz- 
ny w swoich posunięciach i wysoce 
kompromisowy. Jest to polityka bry- 
l}'jska. Znamionuje ją brak zmysłu 
samozachowawczego, ustępstwa Cly- 
nione na rzecz Sowietów i krotko- 
wzroc7nc..:{ r1\'plomatyczna. 


. W R7ymie, jak IIIt,Jf!l1uje Cze- 
sł.iw Jeśman, jest jui jesień. Nasiro; 
pesymizmu pogłębia ubó
two lycia 
teatralnego. Miasto ma 175 kin i tyl- 
ko L 2 sal teatralnych, ł:).cznie z ope- 
rą. Kino upada. \\'inę za to ponosi 
nakręcanie "Wojny i pokoju". W 
uhogiej Kalabrii schwytano kilku her- 
sztów band terroryzujących ludność, 
Nie rozwiąże to problemu zbrodni. 
ujawniaj.
cej się na tle straszliwej 
nędzy, 


. Jerzy G. Ponikiewski opisuje ra- 
dośl' Wiedeńczykow z powodu otwar- 
cia odrestaurowanego gmachu oper} 
na Ringadl, (5 listopada b.r.) 


. Z l,1 azji przyjazdu Marii ModLe- 
Ie\\
kit:; d.o Londynu ,.Wiadomości" 
zamleszcaH jej zdjęcia ze sztuk, w 
których wyst1:?0wała przed wojn:). w 
WarsLawie. ("ickkom}ślna siostra", 
,.Rod7ina", "Jadzia wdowa", .,Obro' 
na Ksant}p('. ..Pi..kna Helena"). 


. S/pcracz w "SLkiełku i oku" 
streSl:cza wspomnienia Infelda o Ein- 
steinie (wrześniowa ..Twórczość"), 
Einstein dopomógł Infeldowi w dosta- 
niu si" na uniwers}tet berliński a pó- 
źnIej do Institute for Ad\'anced Study 
w Princeton. Einstein był samotni- 
kiem, Nic interesował się pohtyką. ln- 
feld odpiera ataki krajow}ch kole,gów 
nd idealizm napisanej wspólnie z Ein- 
steinem ksi:).żki pt,: ..The b-olution 
of Physics". Autor stara się zrobić 
z Einsteina matpńalistę, Według 
Szperae;...a, Einstein wierzył w Boga. 
Pojmował go pantc"istycznie "a więc 
i dealhtyc7l1ie". 


. Collecwr "W oCLach Zachodu" 
relacjonuje treść artykułu w "News- 
week" (14 listopaJ,i). Jest w nim 
mowa o przeludnieniu, o wyczerpy- 
waniu się zasobow iywnościowych i 
o rosn,!cej nędzy krajc'tw zacofanych, 
..Tablet" (I 12 listopada) porusza 
problem uchodźcciw zza żelaznej kur- 
tYI?Y. 
ależałoby ich raczej nazwać 
zbIegamI. Ludno
 nienawidzi komu- 
nizmu. Uciekaj:). rhłopi i robotnicy. 
Richard Lowenthal (,.Observer" z 
13 listopada) pisze o "zezwoleniu Su- 
wietów", udzielon}m P,lIlstwom ko- 
munistycznym na sLUkanie własO('j 
drogi do socjalizmu. W Polsce "d- 
st:).piono od so\'vieckich wzorów ko- 
lektywizacji. f" 
P"dró.lnik amer}k.ul,ki opisał swo. : 
je wrażenia z Rosji. ("Rivarol", 10 : 
listopada). Wszęd/ie pełno policji, 
Kobiety cięiko haruj:
. Istniej:). przf'- 
działy klasowe. "Człowiek pracy nie 
liczy się". 


. W "Korespondencji". Zbigniew 
Grabowski zarzuca Tymonowi Terlcc- 
kiemu lekceważenie 1.K.c. W arty- 
kule zamieszczonym w Schillerow- 
skim numerze "Wiadomości" (30 
października 1955) Terlecki mówi o 
..niesławnej pamięci" 'Ikam'''. Gra- 
bowski, wieloletni członek zespołu re- 
dakcyjnego I.K.C. twierdzi, że okre- 
ślenie takie pasuje do pisma " gadli- 
nowego " a nie do pisma, które na 
to "nie zasłużyło" 


TERZ\' PIETRKIEWICZ 


WESOL YCH 


\'"olę pisać ręcznie n1Z stukać na maszynie. Kiedy mi coś nie 
wychod7i i nic mogę dojść do ładu 7e Ldaniem, ręka c7
sem odska.k
1- 
je od liter i Laczyna maszerować wzdłuż jakiejś lini,l, potem bnIa 
robi swoje wywijasy, i tak od niechcenia powstaje f}sunek.. Cały 
ten proces w
 gl,!da na ćwiczenie odprężające, jest spontamc/ny: 
działa drog'l \\ olnej asocjacji. Pochylona linia na pTl'yk!ad c
ce ?yc 
kolumną Nelsona, potcm w\'skakuje szcik, a za mm ktlka zon, l
. 
Podpis 7jawia się na końcu: jest niLv podsumowan.iem a n:ochę In- 
s
nuacją. Be7 spontaniczności cała ta łabawa pe" nI(' 
)\' SIę pl-/e- 
mieniła w rysowanie na serio. A o to wcale nIe chod/l. 
Pau1 Klee, którv był dobrym pedagogiem. móv. ił o aktywnej linii 
co "idlie na przechadzkę". Bardzo mi to prz\pJczko czy tają- 
kadzie polskiej: polski papież. cych te słowa - do wzięcia od. 
polski laureat nagrody Nobla. i powiedzialnośd za I'rTetrwal'lie 
piękne poczynania Polaków w ,.Wiadomości". Przesyłam w za- 
kraju w ciągu ostatnich miesię- łączeniu czek na £50.00. I 6C7e- 
cy - które tworLą historię. Mo- kuję że przynajmniej 1000 czy- 
żerny i powinniśmy być dumni telników podąży moim śladem i 
z tych osiągnięć. .\Ie część odpo- prześle ,.Wiadomościom" skrom- 
wiedzialności za przetrwanie kul- ną sumę tl5.00 (£5.00 lub £10.0) 
tury polskiej spada na nas tutaj. będą też mile widziane). Zwra- 
Zapytuję przeto. Ciebie Czy- cam się do tysi.ąca sGlidarnych! 
telniku: Co zrobiłeś dla dobra Czy nie ma na świecie tysiąca 
kultury polskiej? Co zrobiłeś dla Polaków poczuwając
'ch się do 
dobra .,Wiadomości"? Bo .,Wia- odpowiedzialości za los kultury 
domoś('i" są częścią kult.ury pol_ polskiej? 
skiej, Henryk Skolimo\\ ski 


- 


- 


- 


ROZGŁOśNIA POLSKA RADIA WOLi'iA EUROPA 


w Monachium 


zamiast kartek świątecznych tą drogą składa swoim 


SLUCHACZOM I SYMPATYKOM 


Szeik Ahmed na 7a.kupach 
w Londynie 


najserdeczniejsze życzenia 


, 
""esolych Swiąt 
I Szczęśliwego Nowego Roku 


- 


-'- 


Mieczyslaw 
Redaktor 


\liec'Z\ sb w Gl Hlzl'wski nie po 
zo,tawił po sohie ani jednej książ- 
ki (je'li nie licz
ć antolo
ii przez 
nieg-o (lpracow
wan\:tnemu redak_ 
.tml(Jwi, 	
			

/Archiwum_001_02_208_0001.djvu

			fi 


-:- w imię haseł tycw pełnego 511y 
l Jędrności - bezlitosną walkę z 
wszelkiego rodzaju tandetą i kra- 
miarstwem, wszędzie dziś podno- 
sząC)'m fIłowt;. ... 
Ar.t\ kuły te naJeh uznać za 
przefomowe '7arówno 
 dot\chcza- 

ow}m rozwoju pisma, jak i jego 
redaktOl a. Przede wsz\stklm Gn'- 
dzew
ki po raz PIU\\ 
zy e 'In CS\'I \ 
verbi5 . uJaw.nił swóJ program, po. 
kry waHcy SIę w całości z pogląda- 
mI lIterackimi przyszłych skamaJJ- 
clrytó w . Wkrótce, pozbywszy 
ię 
oponClltó\\, z sohie ty lko wła.
< iwą 
energIą zabIał się do pracy. Re- 
dagowanie "Pro Al te et Studio" 
nie 1>\;ło bynajmnIej jed}ll\m je- 
go ujęciem Sy
temat}cznie kon- 
tynuował IOzp0('Zęte studIa hlsto_ 
nczne, które ukończ\ ł o
tatc< 7me 
7 t, tułem doktOl a. zaś jego mlstJ z. 
profesor Marceh Handelsman 
za\\sze ponoć uwaŻ;tł, żc (;1 \ 
d zewsk I w praq' ledakcv]nej po 
prostu "zmarnował s;ę". Pod ko- 
nie< 1918 roku wydał (WI,IZ z Le- 
choniem, Topohnskim I Lmisto'\- 
,kml) na rzecz BI atniej POmo(" 
studcntów Uniwer
ytetu Wals/aw'- 

klego "Jednodniówkę Akademil_ 
Lf'. II świet1l/ly iq - wspomJl1\\ nictwa Za ,\ IstO'\ sklego 
udzi.łł Gry(łza w ledagowan1l1 
,Skam,llIlha" b\ł niemał}. GIY 
dzew'oklemu ud.Ił.1 Sił; sztuk,1 nI(>- 
sł'i'chana. .1,11 na owe czas, - 
utrzymał nlIesięcznik w zas.ulzle 
pl zez całe dwud7ieslOlecie (z pl n'- 
nvą w latach 192fL] 9
5. kled} to 
klYZ\S ekonoml'.Iić - 


utrL' Olał, ale UCl:' mł zerl pismo 
CZ\ t,I11C, n,1 wysokim poziomie ed}- 
to! skllll I aIt}st}nzurą Stało Się trad}CJ'!, 
że po kaidej konfiskacie dokonanej 
przez cenzurę, "W1adomości Literac- 
kie" kierowały sprawę do Warszaw- 
skIego S.!du Okręgowego i nierzadko 
wygrywały ją Pismo protestowało 
przeciw wszelkim prześladowaniom 
wolnoś<,i słowa i zabierało głos w in- 
nych sprawach niepokoF}cych OpInię 
Opublikowało m 111 list otwarty pi- 
sarzy protestujących przeciwko ares/to- 
waniu komunIstycznego poety Witolda 
Wandurskiego Tu warto dodać, że 
sekretarzf'm redakcji 'N .,\\Tladomoś- 
ciach Literackich" był Wład}słav. 
Broniewski 


Piękną i szlachetn,} kart.! w dZIejach 
pisma pozostame na zawsze cykl re- 
portazy społecznYch Wśród nich re- 
portaż
sprawol:danie Iren} Krzywic- 
kieJ z procesu Balachowsklego. bezro- 
botnego, zredukowanego buchaltera z 
ż}'rardowa. który l:astrzel'ł Francuza 
Koehlera, dyrektora naczelnego Z} rar 
dowskieJ fabrykI. znienawIdzonego 
przez robotników Czytam} w nIm m 
10 : A teraz prawda robotnikÓw. If/J- 
krz)cz,ana, wJ'/ęczana, Il-') b r łkotalla 
czasem niezrozll1male, chaot) czme, 
często goło \ło wna. a Jedna/'- praU'da 
niewtJtpllu'a (..) w)'glt!da tak, nędza I 
głód! bezrobocie! Trzy CZll'mte h/d- 
flośa Żyrardowa bez prac). Ro-::pacz' 
Ci, co pracllJtJ - sterror}zowam, p/ze- 
rażeni, traktowani Jak PS), zalezm od 
kaprY\1I IllaJstra czy szefa, zagrozem 
w każde; chwili redl/kcJtJ. Llldzle po 
Pięćdziesięciu latach praC} W)YZI/CG1l1 
na bruk bez odszkodowama. bez ellle- 
rytury. MIlcztJc), niedostępn) d}rrktor 
Idzie przez fabr)k
, pokazllJe palcem, 
bez słowa, robotnrk a ::; SI WJ 1111 u/osallll 
na skromach, dziewcz)nę o krz)w)Ch 
nog61ch, urzędmka, którego twarz 11111 
SIę nie podoba, JI/Z Ich mI' ma, JIIŻ 
znikali, ;uż stl skazani na ilmerć głodo- 
wt}. Stm'com, którzy błagaj'! o ;:asi/ek. 
odpowwda SIę' Jak OsiellldzleSltJt plO- 
Cent was wymrze. wtedy prz)'Jdzlecze 
do nas. Piękne tradycje z}rardoU'sk,e 
podeptane. szkoły, prz)tltlkl, IIhezple- 
czenza społeczne - tęPIOIl( 14 
To żywe reagowanie na blez.}ce wy- 
darlenia społeczno-pohtyczne mogłoby 
wydawać się czymś nowym w piśmie, 
które uchodziło za programowo apoli- 
tyczne (zadnej Ideologii - mówił 
Grydzewski od razu na począ.tku - 
am społecznej, am artystycznej) Jed- 
nakże "Wiadomości". me hołduJ?ce 
żadnej doktrynie ideowej (filozofICz- 
nej, politycznej czy religIJnej), mocno 
sta.ły głębokim przekonaniem Ich re- 
daktora o koniecznośCI zachowanIa 11- 
berahzmu mtelektualnego, dotyczącego 
myśli, twórczośCI i nauki 15 T}godnl k 
- by powtórzyć za Koźniewskul1 - 
re-prezentował postawę zasadniczej 
wrogojci uobec nacJonallSt}czneJ, fa- 
szyzujtJcej prawIcy, ale pełnt! rezerw) 
wobec rewolllc)'JneJ lewIcy, która 
wprawd2ie zapowiada realizację spra- 
wiedliwości społecznej, ale szanse Jej 
obwarowllJe twm'd}lll/ r)g01G11l1 d)k- 
tatury pro/etarlatll.ł 6 
Niektórych czytelnlk(,w draznlł na- 
wet &w liberalizm pisma. w którym 
obok Nowaczyńskiego drukował Boy, 
a między nimI mieśCIły Się Jeszcze wler 
sze Broniewskwgo Juz choćby 7 tego 
widać, z jakich tradycJI pIsmo wyrasta- 
ło; były to oczYwiście tradYCJe mteli- 
gencjj polskiej. zaWSze bardzo postę- 
poweJ, jednak
by posłużyi Się pr/}- 
kładem z tamtych czasów - traktu)4" 
ceJ "PrzedwIośnie" Zeromsklego raczej 
jako groźne dla siebie ostrzpzenle nlZ 
perspektywę społecznego fOl:WOJU To 
między mnymi tłwnaczy ogromną po- 
czytność tygodnika w środowisku 111- 
teligenckim, w szczegÓlnośCI i'aś inte- 
lIgencji warszawskIej Przeglądając 
roczniki "WiadomoścI Literackich ., 
zdumiewać moze wpływ czyte]mków 
na pismo. To oni, OWI "lIberałowie 
warszawscy" byli niesłychanie w}maJ- 
gającymI czytelnikami pisma I Jego 
nIeustannymi egzamlllatoraml, om kre- 
owah Antoniego Słonimskiego I Boya 
na bezkonkurencyjnych autorow ty- 
godnika. "WarSzawskość" pisma prze- 
jawiała SIę zresztą nie tylko w owym 
liberalizmie mtelektualn}'II1, aJe takze 
w pewnej lekkośCl dowCipu, błYskoth- 
wości, przekorze, no I pr/ede wszyst- 
kim - w "Kronlkach tygodnIowych" 
Słonimskiego. liberała JUŻ ortodoksyj- 
nego. 
Ten orgamczny zWI?Zek "Wiado- 
mości Literackich" z miastem został 
ostateczme przypleczętowan)' speCJal 
n}m numerem po\Świ
conym Warsza- 
wie - nwner 791/92 z grudnia 193R 
roku. Trudno było o lepsze uczczenie 
dostojnego Już Jubileuszu Numer h- 


WIADON:08CI 


czył 48 stron i zawierał 236 ilustracji 
- prawdziwy albwn o Warszawie! 
Mimo uroczystego charakteru. nie by- 
ło w nim nic z dostojnej pompy; zad- 
bano o atrakcyjność czytelniczą, me 
wzbraniając się przed elementami lu- 
dycznymI. Opubhkowano m In dwa 
teksty niejako polemiczne oskarżaj
cy 
(Karola Zawodzińskiego) i broruąC} 
(Jarosława Iwaszkiewicza) Wars7awę 
PrawdzIwą. rewelacją były Jednak ry- 
sunki dziecI ze szkół Polesia, które 
będąc po raz pierwszy w Warszawie, 
utrwaliłY na nich swoje wrazenia wy- 
niesione ze stol,icy Nalf"ży dodać, że 
był to pierwszy w Polsce przypadek 
wykorzystania przez cZasopIsmo twór- 
czości dziecięcej. 
Pod koniec lat trzydi'.lestych zaczęł)' 
pojawiać się w "Wiadomościach LI- 
terackich", tym ciągle młodym piśmie, 
pewne tony sentymentahzmu wobec 
przeszłoścI (w wlplu numerach akcent} 
iście Dr-O towskl e) , jakby redaktor 
przewidział zagładę mH!sta. Okazj'ł do 
wspomnień o młodości literackiej i 
wieczorach w lokalu na Now}m ŚWIe- 
cie nr 57 stało SIę dZIesIęCIoleCIe Pi- 
cadora. Podobnie było z kolejnymi 
rocznicami odzyskanIa niepodległości, 
etc. 
Ostatm nwner "Wiadomoścl Lite- 
rackich" (829) nosił datę 3 wrzeŚnIa 
1939 Był to zwyczajny nwn
r, gdyz 
niewielu tylko wierzyło w wybuch wOJ- 
ny. W ostatnIej chwIli redaktor dolą 
czył ulotkę z wierszem KazImierza 
Wierzyńskiego "Wst
ka z 'Warsza- 
wlankJi' ". 
Na początku wrzeŚnIa Gl) dzewski 
opuścił Warszawę, udaNc SIę na tu- 
łaczkę, podobnie Jak wielu mnych 
Nigdy już nie wrócił do Warszawy 
Zmarł w LondynIe 9 strcznia 1970 
roku 


Waldemar SmasLcz 


1) Kazimierz WIerzyński: ,.Po- 
chwała redaktora" z książki "XXX- 
lecie Wiadomo
ci ". red Tymon Ter- 
lecki. 
2) Antoni Słonimski, Mlecz}sław 
Grydzewski, w: A Słommski "Alfa- 
bet wspomnień", Warszawa 1975, ' 
71. Opime te potwierdzają. zgodnie 
wSZyscy pisząq' o skamandr)'tach W 
wydanej niedawno ksi.!zce "Historia 
co tydzień" (Warszawa 1976) pIsał 
Kazimierz Koźniewskl: MI'IWI SIę 
kazde pokolenie lIterackie musI mleć 
swych krytyków i swych redaktorów 
Na krytyka, na KW Zawodzińskiego 
mieli jeszcze poczekać. Rf'daktor Już 
był wśród nich -, rówIeśnIk, student 
Mieczysław Grydzewski 
Minęło lat nieWIele, a JUz wszyscy 
wiedzieli, że mierze poetyckich talen- 
tów młodych skamandryt(>w odpowia- 
da miara redaktorskich umiejętnośCI 
ich rówieśnIka OczYWlśCle CI młodzI 
zostaliby świetnymi poetami i bez te' 
go ich pomoCl11ka, ale czy bez takiego 
organizatora grupa przyjaciÓł ze "Ska- 
mandra" zysbłaby SW,! dominują.q 
rolę w dniu codziennym IHeratury dwu- 
dziestoleCIa' Nad tym pytamem JUZ 
można się zastanowić, liez to raz} w 
ciągu dwudziestu lat CI młodzI poeCi 
podejmowalI samodzielnie - szcze- 
gólnIe czynny był tutaj Tuwim - róz- 
nmakie inicjatywy edvtorskle I G
asopi- 
ŚmlennICZe, wszystkie kończył} się 
sLfbko. A nawet najdłuższa z nich, bo 
dziewIęcioletnia - "CyrulIk Warszaw- 
ski" - pozostając kartą w hlstow 
polskiej satyry politycznej me odegrała 
jednak tej roli autentycznego spoiwa 
pOetów "Skamandra", jaka przypadła 
zespołom i ill'iCJatywom. kwrych 
zwieńczenIem stał SIę ostatecznie ty- 
godnik "WiadomośCI Literackie" 
3) Jarosław IwaszkIewicz "Ksiązka 
mOIch wspommeń" Warszllwa 1975, 
s. 158-159. 
4) SzeC7ej na ten temat. Janusz 
Stradeckl : ..W kręgu Skamandra" 
Warszawa 1977, s. 37-46 
5) Dzieje tej polemiki przedstawił 
M. Grydzewskl w anonimowym ar 
tykule "Wojna o 'Wlosnę' TuwIma", 
"W'ladomośd Literackie" 1926 nr 20 
por. Janusz Stradeckl dl: qt.' ' 
6) Dz. cyt. s. 228. 
7) Władysław Grzelak: "Wśród 
autorów i ksiijiek" WarSl:;łWa 1975, 
s 121. 
8) Janusz Stradeckl, dz cyt s 46 
9) JU]IUSZ Sakowskl. "C7ęŚĆ nasze- 
go żyda", z "Książki o Gr}dl:ewsklm", 
red MIchał (hmlelowIec 
10) Pr. Alina Kowalczykowa ..Pro- 
gramy i spory literackie w dwudzies- 
toleciu", Warslawa 1978, s Hl 
II) Kazimlf"rz Koźnlewskl: "H IStO- 
ria co tydzień. SLkJice o tygodnIkach 
społeczno-ku]turalnych", Warsl:awa 
1976, s. 15. 
12) Dz. cyt. s. 
13) Dz. cyt. S. 
14) Dz. cyt. s. 
15) Dz. cyt. s. 
16) M. cyt. 


21. 
21 
65. 
42-43 


- 


- 


\\. poprzeJmm 6-stromcowym nu- 
merze (1808/1 809) "Waad om OŚCI" 
(8 ilustraCJI). Karol Zbyszewski: 
\\ ilhelm - zdobywca AngIn. - 
ladeusz Gorc7ański: Ekumenizm 
Stamsława Vmcenz.a. Adam 
Czerniawski: Słowo o wIerszu (13) 
-- 50 lat temu. - Anna Hoffman- 
nowa: Różne przygody kawalera 
Fabiana - Wojciech l\lbiński: Wę- 
że spadają z nieba. - 25 lat temu. 
-- 25 lat temu - Zdzisław Kosiń- 
sloi: Złoty Jubileusz. - Marian Bo- 
husz-Szyszko: Twórczość Józefa PI- 
wowara. - Wojciech Wasintyński: 
Beczka DanaId. Gdybym był młod- 
szy dZIewczyno.. - Krzys,tof Ro- 
wiński: Polonica. - Kromka 
50 lat temu. - Józef ł_obodowski: 
Worek Judaszów. LIteracka nagroda 
Nobla. - LIsty do redakcJI (Kazi- 
mierz Zamorski, Aleksandra Sapero- 
wa, Stanisław żoehO\\'ski). 


WOJCIECH 


GNIA TCZYŃSKI 


Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


Chiński 


krajobraz 


W dali zbocza smle/tJ, las od deszczu zamglony, 
NiebIeskim królom w koronach błysk«N szmaragdy. 
DZiesięć t)Slęcy kropel potrtJca llŚcle; 
Pod stn/gt} dotkmęć dzdzystego planist) 
Zre/one klawISze wśród galązek drgaNo 
LtktJ z dolm mesIe. 


WIdzIalem lUZ trau) ugIęte pod szronem. 
JJVkrótce fi )puszczq pIóro palce 1lieporadNe, 
Mu\zę ;eszcze przepleltć swe 1Il)ślt - 
Arabeskę korzenI koronkowe osty 
Sprzt}t1ltfć wśród nrch nadzleJf dawno zaslant]. 
Czekalem t)lko na Jesiell. 


- 


Wojciech Gnłatczyński 


- -- 


ST ANISLA W SOBOTKIEWICZ 
Wigilia dwóch Mar 


- 


Dokładnie przed stu laty panna Ma- 
na Szetkiewic;>:ówna została wysłana 
przez lekarzy za granicę, napri'ód 
o 
Steinerhofu, potem do Meranu, bo Je- 
szcze "J;rzez rok czy dwa lata trzeba być 
ostromie 7 płucami". Udała SIę tam 
lesienIą 1880 ze swą przyjaciółk;! Ma- 
rią. Sobotkiewiczówną I jej ojcem, pa- 
nem Gustawem, który zatrzymał Się w 
hotelu "Erzherzog Relner" z t}ml 
dWIema "Maraml", jak je ochrzczono 
Postawną 1 ciemnowłosą Jego córkę 
nazwano ,czarną. Marą", a delikatną 
hlondyneczkę Szetkiewlczównę - "ja- 
sn,! Marą" 
Jasna Mara JUZ od pierwszych dm 
pob}'tu w dawnej stolIcy Tyrolu, Me- 
ranie. nudzI Się pIekielnie i tę
km, choć 
wybiega na spacery, a powietrze Jest 
suche I rzpiwe. spadł nawet pIerwszy 
śnieg 41.istopada, przystraJa,ą.c w zimo- 
wy urok głośnc uzdrowIsko, kJtÓre ze- 
wszą.d ściągało do siebie derpqcyd1 
na astmę, serce i płuca kuracjuszy 00- 
skonali lekarze przywracali chorym 
zdrowie, a grająca na promenadzie dwa 
razy dziennie orkiestra pobudzała do 
przyjemniejszych myśh i ufmej!;zych re- 
f1ebjl Na zjezdr.zaF!cych tu bardzo h- 
o:nie na sezon Polaków czekała we 
wszystkICh aptekach i wIelu sklepach 
polska obsługa 
NIc to jednak me cieszy Jasne) Ma- 
ry Z musu wykonuje wszelkJle zle- 
cema sławnego dr. TaJppemera, b} "ku- 
pIĆ bUCIki skórkowe na flaneli I pod- 
w{)JneJ podpszW1e" NIc poCIesza ją 
c,lłklem Jego krytyczny komplement, że 
"Polki maj:} ładne nózki i dbają tylko 
o to, żeby SIę dobrze w cIasnym bu- 
ciku wydały". Drarzni ją teraz nawet 
najlepsza prznaclółka. czarna Mara, do 
której przYJed1ał \\ ielkl mlłośmk gwa- 
r} podhalańskIeJ, Bronisław Dembow 
Ski, a do tego stopnIa zakochan} w 
czarnej Marze, ze świata poza nią me 
widzI I ona widocznie 7nalazła w 
mm swego królewicza. bo Jakze mocno 
do siebIe przytuleni Idą! WidzI to 
panna SzetkiewicLów:na przez okno I 
nie moze się pow
trzymać od kąśliwe) 
uwagI: "nic głupSzego jak CI zako- 
chani". 
Jedyne szczęście. że tutaj tel prze- 
bywa ten "kochany, swobodny I ser 
deczny" Stach WitkieWiJCz Ten ..uko- 
chany malar;>:". na ktÓrego wprawdi'ie 
CIarna Mara ,.dZlczy Się" trochę. ale 
dla niej Jest on nieocenIony. Slkoda 
tylko. że siły Jego nie pozwalaJ.} mu 
Jeszcze na towarzyszenIe Im w dalszych 
w}Cleczkach Lecz musi go zapro
lć na 
wigIlIę, żeby choi trochę weselej Jej 
było Bo taka Jest samotna, hez ojca, 
bez matki I bez [ego ani w li- 
ŚCIe. am na gło, me WHazJ. choć Jest 
on w nIeJ zawsze I na chwilę z myśli 
nie schodLi Kt{)l: to taki) Czy Się kto 
domyśh ł ChOl1by z Jej listu z 13 grud- 
nia, w którym donosI. ze WieczoramI 
duzo czyta, czasem nawet na głos panu 
Gustawowi Sobotkiewlczowl pow CŚcI 
francuskie, przYnIesione przez WitkIe- 
v.lcza tygodnIki ..Kłosy" I - ..Tatar- 
skI niewolę" LI,tWO!ia Zatem pana 
Henryka SIenkiewicza 
Po-mała go prl:ed rokiem w We 
necJl, dokJd on pośpieszył za nią z 
SzczawnIcy, gdzie ŚCiągnął na sIebie 
Jego oC/y "tęgl olbrzym z dWIema śli- 
cznymi pannamI", i ak pIsze Barbara 
WachowIcz. autorka "MarYJ Jego ży- 
cia". Jedna z nich mIała Ja-sll
 włosy 
I mebleskle OCZ}. DowIedzIał SIę, ze 
tO Jest Jedna z córek pana KazimIerza 
SzetkIewlcza. Litwina, ogołoconego z 
ma)ż Jej z tego) Co 
JCJ po takich ŚWIętach, gdy nIc ma 
przy mej rodzIców" I me ma tego. 
który przyniósłby jej szczęście I wy- 
pełnił z}Cle 
Smętne refleksje slluł} sIę równlez 
po głowie czarneJ Mary Moze pew- 
nleJSl:a była sv. ego wybrańca. mOl:e JUz 
układała sobie nowe z nim Z} Cle. ale 


czy zdoła przewidzIeć. w przed nią. 
stoi? Jaka tajemnicza karta dopiero ot- 
wIera SIę przed nimI' MIała Jednak 
przy so
e kochanego ojca, którego 
szczęśliwie po powrocie z zesłania od- 
zyskała. Jakże smutne były bez mego 
wigilie I Jaka rozpacz ogarniała ją 
przed piętnastu laty, kiedy już po 
śmierci matki, straCiła równlez I ojca. 
wywiezionego na S}"blr W dziecię- 
cych łzach, a wkrótce potem w wstrz?- 
sającym hŚOIe wylała ból I zal oŚlmo- 
letniej dziewczynki, która w ó,
 Wle- 
czór wIgiIijflY szukała otuchy I pocie- 
szema u portretu swej matki, całulą.c 
jej rękę i modl
c się gorąco o wysłu- 
chanie JeJ próśb za matlkę, ojca I in- 
nych, "bo Ojciec mówił zaw
e, że Pan 
Bóg (1ZaSMl lepiei lubi modlItJw} ma- 
łych ludzI jak dużyd1 . " 
List ten jak rehkwlę przechował do 
dziś sterany czasem i niC\
olą ojciec. 
a patrz?c w tę WJgilię na pochyloną 
ciemnowłos? głowę swej Mary. może 
właśnie ku niemu zwrócił swe myśli I 
przebł}"skami wspomnień, jak podrM- 
ny w Ciemną noc latarką, przenikał 
mroki minionych lat. Ukończenie szkół 
w żytOlThlerzu, praca nauczycleIska w 
tamtych stronach, ożenek z miłą I ma- 
jętną wdówką po Zbignlew:ie Poziom- 
sklm, z Jarzembskich. rychłe owdo- 
wienie I jedyna poCiecha, mała, ślIcz 
na, nad wIek rozgarmęta Maryma A 
z dawnych nocnych gawęd, dyskusJI i 
J>1astowanych Ideałów - zostały tylko 
rozgoryczenie i smutne doświadczenIa 
I jeszcze trochę dowcipnej lromi I 
.,prawdziwie angielskiego hwnoru". 
jak napisze pamiętnIkarz Tadeusz Bo- 
browski Nie pozbawił go tego nawet 
pobyt na SybIrze, a powrót do ojczyr 
ny I ta czarna Mara stały się pokrze- 
pIenIem na resztę jego żywota 
Patrzył} na roziskrzoną chomkę 
dwie panny Mary, to chv.llami spo- 
gl
dały na siebIe, to wybIegały spoJ- 
rzeniami daleko, gdZJleś. naprzód I 
próbowały odgadn
ć, co Się przed nimi 
krYJe. Pogodna, Jasna (albo szara lub 
popielata) Mara, którą pan Gusta\\ na- 
zywał "człowiekiem śmIechu", zapew- 
ne ufniej i pewniej patrzyła w swą 
przyszłość Nazwana przez ojca ,.czło- 
wiekiem płaczu" czarna Mara, ktÓrej 
tak smutne dZieCiństwo odbiło SJę na 
jej psychice, miała bardzIej pesymis- 
tyczne przewld)'wania Ale ani Jedna, 
ani druga nie mogła przenlkn?{ mro- 
ków tCJJ wigilijnej noC} 
Nie w'ledziała jasna Mara. ze JUZ 
podczas następnej wigilII będzie panI.! 
Henrykową Nie wied7lała, ze swcmu 
mał7onkowl powi je dwoJe dzieCi, ,,0- 
limpłJską" Dżmię i .,bosklego" He- 
nia Nie wIedziała. ze dopwro przy 
niej ten Lltwos ..rzestanie brzęCleć na 
cienkiej kwmcle I porwie Się na ta- 
kie dzieło. które cały naród zach\\}- 
ci I rozpalI do gorączki Jego patno- 
tyzm. Ani o tym, /.p lata Jej żYCIa Juz 
s.! policzone, a lej choroba I zmaga- 
nia SIę ze śmIerCią pobudzą. zbolałego 
Henryka do Jakże mocnych a tkllw}ch 
OpISÓW chorÓb i śmiercI bohaterek 
swoICh późniejszyd1 powieśCI' 
I nIe wIedziała cnrna Mara ze I 
o
a ze swym ukochanym "Ię p
łą.czy 
NIe wiedziała. ze w swe, ,.01aCle" 
w Zakopanem będZIe gośoła hterackie 
wielkości 7 panem Henrykiem na cze- 
le, nie była entuz1jastką jego dZieł 
Nie wiedziała JeszC2e, Ile smutn}'ch I 
gOrL;k1ch d1wll przezyje Ze będ7ic 
prz}" śmiertelnej pościelI Swej naJdroz- 
szeJ prz)'jaClółkl, Jasnej Mary Ze po- 
żegna ukochanego ojca na zawsze. Ze 
wkrótce I ze swoim Bronkiem na wie- 
ki się rozstanIe, a pan Henryk dla po- 
CIeszenia rozżalonej wdowy prITś1e Jej 
r.eprodukCJę ulubionych przez mą rzeźb 
DonateHa I obraz<'>w BottICellego 
Ze coraz częściej będzie przy łożach 
ukoc?anych osób Ze po śmIerCI męża 
b
dzle "Muzą i natchnlemem" - Jak 
pisze w ..Onegdaj" wnuczka autora 
.,TrylogIi", tego Stacha WItkiewicza 
na którego tak SIę dawnieJ "dziczyła'" 
Ze pojedzIe za nim do kuraC}Inych 
mieJsc I jak pielęgniarka będzIe dogI.! 
dała schorowanego i zreumat}'zowane_ 
go malarza, który sWóJ duszę \\ Zako- 
panem zostawił I - syna, Staszka 
Igna.sla (Witkacego późnieJszego), w 
do chrztu przez samego Homera Tatr, 
Sabałę z "kumoslom" ModrzeJewsk<} 
był trzymany . Nie wledzla.ła, ze 

 
dZle Jeszcze świadkiem I śmIerci na- 
gr
?
ol.Jego Noblem autora "Quo va- 
dis I ze sama dozYJe końca "paskud 
ności I meszc7ęść", zamykając oczy w 
odrodzonej JUZ 0JczYŹl11e, w r 1922. 
Patrząc na rozmigotaną śWIecidełka- 
mI chOInkę I wyb1egaJ'
c myślaITI1 \\ 
przyszłoŚĆ, nIe wiedziały jeszcze o t)'m 
dWie panny Mary podczas tej pamięt- 
neJ wIgIlii sto lat temu v. odległ}m 
od kraju Meranie. 
Stanisław Sobotkiewicz  


25 lat teml 
e 0w me 
miał granic. 
W kościele ŚW Pawła w Cm'ent 
Garden odbywają Się doroczne do- 
żynkI. 
ęść produktów z targu ofia- 
rowuJe SIę pastorowi świątyni 
. "W oczach Zachodu" cL}'tamy 
m in. o zagłuszaniu przez Rosjan roz- 
głośni radiowych wolnego świata 
("Time and Tide", 19 lIstopada). 
Juliusz Gould w "Truth.. (l8 listo- 
pada) pisze o pladze alkoholizmu w 
RosJI i w krajach satelickich 
Wprawdzie podejmuje się walkę z na- 
łogiem. ale szarzyna zycia i brak go- 
d:zJlwych rozgrywek wpły\\ ają na 
wzro
 spożYCIa wódkI 


. 18 gr.udnia 1955 "WIadomości" 
nie ukaz.ały się Ostatni gwiazdkowy 
nume
 pIsma 51/52 datowany jest 25 
grudnia 195'.
		

/Archiwum_001_02_209_0001.djvu

			JANINA LUBAS CUNNELL y 


Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


WIADOMOSCI 


Andrzeja 


SURREALIŚCI, z wmściwą im 
intuicyjną wyobraźnią. prze- 
widzieli że kino stanie się kiedyś 
sztuką i że estetyczne normy zo- 
staną rozszerzone na X Muzę. 
Prawda, była ona wówczas nieco 
podkasana, ale już zapowiadała 
przyszłą świetność. Andre Breton 
mawiał że chodzi do kina jak na 
mszę: bez względu na program. 
Tak w zasadzie chodzi się na fil- 
my Andrzeja Wajdy, kt6ry w tym 
roku obchodzi piękny jubileusz: 
dwadzieścia jeden fabularnvch 
filmów znanych dzisiaj na całvm 
świecie. Dodać tutaj należy - że 
Andrzej Wajda z równym powo- 
dzeniem reżyseruje w teatrze i 
w swoim dorobku ma kilkanaście 
śwJetnych wystawień sztuk. Nie- 
które z nich widzowie londyńscy 
mieli okazję obejrzeć. l) 
.,21" jest symbolicznym nume- 
rem młodości. Jest to więc jubi- 
leusz szczególny J historycznie 
wiele mówiący. Pierwszym bo- 
wiem pełnometrażowym filmem 
fabularnym Andrzeja Wajdy by- 
ło "Pokolenie". nakręcone w r. 
1955 według scenariusza opartego 
na powieści Bogdana Czeszko 
pod tym samym tytułem. Kolej- 
nym filmem, zapowiedzianym 
przez Andrzeja Wajdę będzie 
"Człowiek z żelaza", kt6ry zam- 
knie w tryptyk dwa poprzednie 
filmy ("Człowiek z marmuru" i 
"Bez znieczulenia") oparte na 
scenariuszach "z życia", które 
niespodziewanie przerosło wyo- 
braźnią literaturę polską. Wyczu- 
cie i oc-ena rzeczywistości stały 
się dla reżysera wystarczającą 
inspiracją dla k,ina historycznej 
ironii. Nie należv jcdnakże utoż- 
samiać filmów Andrzeja Wajdy z 

inem veriti. filł:nY p
lski
go re- 
zys era są e5.cnCjonalme hlmami 
LmierzająC\'l11i do svntetyczncgo 
ujęcia rzeczywistoścI, są bardzo 
udaną próbą h\'orlcnia na gorąco 
Llitów współczesności. Stąd też 
uliajc się im osiągn;!ć niemal /a\\ 
Sle rangę widowiska, rangę s/tuki. 
16 listopada b.r. \\ :'oJ arodow\ m 
Teatrze filmowym w Londynie, 
przed \
 yświetleniclII "Duygenta ", 
Andrzt') \Vajda na konferencji 
p;asowej odpO\dadał na pytania 
licLnie olgromad/onej widowni, 
\\ śród której była też i jego żona, 
świetny teatralny scenograf, Kry- 

t
 na Zachwatowic/. ObYd\\'uje, 
ze Lnac/I.ami "Solidarność" w kła- 

ach, demunstrO\\ ali otwarcie 
S\\ oje sympatie i przynależność. 
Andrzej Wajda jcst doskonałym 
rozmówcą, cLłowid:iem dużcj eru- 
dycji. którą komunikuje z łatwoś- 
cią, bez oienia arogancji czy zadu- 
f-mia. PopulanlOść- filmów AndrLe- 
ja \\'ajdy całko\dcie ,lasłużona, 
ich sukces. miejnn nadzieję, zosta- 
:Iic nag-rodzony \V końcu Osca- 
rem, na który, kto jak kto ale An- 


- 


GRZECH 


Grzech 
lo jest, ja myślę, 
jak nÓż wbIty w piasek, 
I!;lI'ti:5:dź zardzewillłv 
IV jelitach 
mataii przecz)'stej sumienia. 
A małoduszność 
- jak kand czteropięty 
gros::.a szuka 
w pyle ulicznym 
IJełzajqc; 
lIie wie, LO to galop. 


\l Y.
LI 


.\lyśli 
Wlljl[ .'Ji[ pv nici babiego lata 
niewidzialne, 
obdarte z pstrokacizny. 
.'1 arzeT/ia 
oddzielić c./ t}/,z)'z'w)'f'Z.ajeli. 
Spotkać, " ' 
wieczny dwlog blbllJ1IY 
starca z dlugą brodą 
na kamieniu, 
w jesie1l1ł-vm opadaniu liści. 
i słowika. 


\"Tł I\'OLA] MNIE 


Zamknij tlr::.wi 
nil' wołaj mnie, 
nie trzeba 
Zwtań z tamtej strony. 
Vie wołaj mnie myślą, 
nic wołaj mnie wcale 
w chwili nieproszonej ciszy, 
nim żółte zgasną abażury. 
,Vie wołaj mnie 
w sen niepraw dziwy 
w życiu prawdziwym, 
na wysPę kwiatów, 
'I' al/reoli poranka. 
Sie wolaj. 
Lepiej będzlt. 
gdy ja samotna 
i ty samotny 
zostaniemy z dala, 
gdzieś z wiatrrm przemijamy, 
a cienie na.lze 
we mgle pełnej zadumy 
błądzą nagie po polach. 
Nie wołaj mnie. 
Tak jest lepiej. 


Barbara M. 


Młoda autorka z kraju. 


Wajdy kino 


historycznej 


. .. 
Ironii 


dIzej \\'ajda dawno już zasłużył: polskość Jana Pawła H i Czesława ¥atna i bolesna, ale z bicpjem 
7.a namiętne 7aang-ażowanie w XX :\1iiosza. Jest to pol
kość, która C7aSU staje się drobno ulkaną siat- 
wiek, 73 wytrwałość i wierność stała się uniwersaln:ól, uniwersalna ką-kolc7ugą, pucz którą prleszłość 
oz jaką towarzyszył w ostatnim jest bowiem ws/elka wartoŚĆ, kM- filtru je światło konieczne do bu- 
ćwierćwiec7u własnemu pokole- ra akceptuje osobę i indvwidu- d(IWY przys7łości. Birkut, bohater 
niu, a także za zrozumienie i iden- alność. ..C7łowieka L marmuru" nic prze- 
tyfikację, z pokoleniem młodszym, Andrzej Wajda jest nic tylko kreśl a jej tak jak usiłował to zro- 
które w chwili obecnej wchodzi "unoszony historią", ale jest tej bić Maciek Chełmicki. Birkut stał 
w historię. Młodość Andrzeja hJstorii \\'spółtwórcą i świadkiem. sił;: bohaterem ludowym, nicmai 
Wajdy uCl'ynila go art\"styc.mie Rola świadka jest bardzo trudna. mitycmym, ś\\'iadOlH\m swego 
bardzo w}czulonym na problema- .\ rusi 011 nie tylko rejestrować miejsca i roli w historii. ". fil- 
tykę ostatniego ćwierć\\ iecza. Zbli- \' iernie fakty ale co najważniejsze, mir przcgr
 wa ale ostatnie wypad- 
żarny się do końca XX wieku. fakty te tak selekcjonować, by od- ki potwierdhiły słuS7ność jego 
żyjem} już w zasadzie na prleło- dzielić historyczne plewy od ziarna wyboru. Pozostał także jeg-o syn, 
mie X
I wieku. JesteŚmy świ:óld- po to, hy stwor7Yć wi/ję - teraz młody stocolniowiec Birkut, który 
I.ami ogrom11\ch /Illian społecz- - która stanie się projekcjO! w stanic się bohaterem zapowiedzia- 
nych i historycoln} ch. My wszyscy ł,l/yszhJść. Jest to umiejętność, neg'o na kwiecień 1981 roku filmu 
ł.}ńce? 
Jesteśm
 d/iś odpo\\>iedl.ialni La którą posiadają jedynie nielic7.ni. ,.CLłowiek l żelaza". Film ten 
przysLłość dzisiejszych 20-latków, L,udlie, o takim Lasobie wyobraź- równie dob1'le móglby nosić t} tuł Spokój? 
la kicrunek, w jakim posunie się Jll, która pOLwala im na transpo- 
ich dojrzałość. Jest to więc SZCLe- Ł\cje "teraz" w mit, w taki sam 
gólna udp(m'iedzialnośl'. Nie 7wal- sposób, w jaki Grecy zamieniali 
nia nas ona jednakże przed nie- zft)/umienie własnego społeczeń- 
Iwntrolowan}m reagowaniem na st\\!a w teatr, który stał się włas- 
ir2dycję przekazaną przez przesz- nością świata. 

ość: 
enimy j;! i 
\'S7
S
y, jak p
d- OglO!dając filmy Andr7eja Waj- 
kreshł to. Ąu?rzej V\ ajda, na1e.zy- dy łatwo odnaleźć w nich pasję 
l.l1Y do ,?I
j l dlateg? tak \\'azn
 t\',:órcy dla historii, z którą jed- 
J:
t 
v!.a
l\,,:a selek
j
 po
taw l Ilostka. \
ad7i S!ę o swoje racje 
\. artosCl JakIe w niC] tkWIą. .\ly dla sIebIe. Rezyser ten zawsze 
Polacy mamy 
z
ś szczegó
ne po- 
'y<;:zuwał ogromń y dylemat przed 
,:",o?v do, rados
l. Ostatrue la
a rk1m stawiała historia pojedyncze- 
l mc m
lslmy b
c. w t}ł-ł: fałszYWIe go człowicka. \V poswkiwaniu 
s
lomnl, a
e. tez,1 wolnI od 
S7el- bohatera Andrzej \Vajda widział 
kJ<;:h SZO\v.llllzmow, są latamI Pol- g-o zgodnie z czasem: - na lIa- 
ski. Jest jas!le 
e 
\
orzymy d
iś lOym początku wywodził się on z 
na. gorąco hlstaweł .11. Chrześ- domej swego miejsca w historii i 
cljan
kl personal.lzm Ujęty w ry- \\' społeczeństwie. Była to "smuga 
gor tenomen?logIclny
h Lasad. 
a- cienia" filmowego bohatera Waj- 

olrzebowame na 
akl s}stem, ]
st dy. Dzie
iła ona młodość biologicol- 
o
romne ,we wspołLzesn
m sWle- ną od wIeku dojlzałcgo, \\ któr\"m 
CIC,. w h
?rym po sukcesach 
 
e- poj awiało się coraz więcej znakÓw 
zonentaCjl czystego. eg-zystenCJahz
 rÓwności między - ja - a spo- 
mu prolYSzła kolej na osobę l łl'CLeńst\\ cm. "C/.łowiek I. marmu- 
L
yn,l) na troskę o kulturę i czło- ru" i "Bez zniec/.1Ilenia "3) to fil- 
\\ leka. 111), w których bohater Andrzeja 
Czesław .\liłosz otrzymał nagro- \Vajdy zaczyna akcepto\\ać histo- 
tlę Nobla La W) trwałość .i wierność rię, g-dyż Laclyna olda\\ ać sobie 
dla pewnych wartości, za laickie spa\\'ę, że jest jej współtwórcą. 
spojrzenie na XX wiek. Andrzej H'ielki ,\lcchanilm, ktl')ry dalej to- 
\Vajda powinien otrz}lllać Oscara Col) koleje życia bohatera _-\ndrzeja 
La ekrano\\ e dzieje pokolenia, do Wajdy, nie jest już ślep;! siłą, ale 
k
orego należy i Jan Paweł II i \\ypadkową stnKhu i ła,t\\ ego kom- 
Czesław ,\liłosz ale nade wszyst- InlIuisu. Pojawia się powoli wie- 
ko WSlYSCY ci, któuy tworzą "So- Jza że ten Mechani/11l nie tyle trLc- 
lidarność" i w politycLnym i w ba obłaska\\ iać co nadać mu nowy 
uniwersalnym tego słowa znacze- rytm. Bohatera Andrzcja \\'ajdy 
niu. PolskoŚć filmó\\ Androleja charakteryzuje pamięć. Jej tkanka 
\VajJy jest tegc samego rLędu co jf'!-t na początku poszarpana, dcli- 


- 


KWARTALNIK POLITYCZNY 


ANEKS 23" 
" 


W nr. m.in.: K. Dorosz: Śladami Kolumba; A. Besan
on: 
Sowiecka teraźniejszość j rosyjska przeszłość: J. Szadek: 
Zjazd funkcjonariuslY; O MYśLI SOCJALISTYCZNEJ: Wy- 
wiad "Aneksu" z C. Castoriadisem; P. L. Berger: Mit socja- 
listyczny; I. Hove: Socjalizm a liberalizm - warunki pojed- 
nania; O "STYLACH POLITYCZNEGO MYśLENIA" M. 
KRóLA: A. Jakubowski - P. Bodnar; NOTY I REFLEK- 
SJE. 


Uprzednio ft nr. 22: L. Kołakowski: Rewolucja jako pi
kna 
choroba; J.T. Gross: W zaborze sowieckim; J. Lewandowski: 
Wokół biografii K. K. Baczyńskiego; B. Dębicki: Sztuka i 
rewolucja; SŁOWIANOFILE - Wywiad z A. Siniawskim; 
Anonim: Naród - religia - misja - odpowiedzialno
ć; 
A. Besan
on: Sołżenicyn i Zachod; A. Janow: Państwo idealne 
G. Szymanowa; DOKUMENTY: Towarzystwo Kursów Nauko- 
wych. 
Rocznie 4 numery - dol. l
.OO, FF/Skr 50.00, w W. Brytanii 
£6. 


Zamówienia wraz z wpłatą należy przesyłać na adres: 
A N E K S, 61 Dorset Road, London, W5 4HX, ENGLAND. 


............. --.. 


-'- OWOŚĆ! 


Kulisy ł\vórczości 


\\ \ 1".11' lish'l\v 14 nieżyjących jui. pisarzy do wydawcy i przYJa- 
ciela JULlL'SZ.-\ SAKOWSKTEGO (zm. w r. 1977). 
Wśl-Ód ,]utorc)w listów m.in.: JA;\' LECHOŃ, KAZIMIERZ 
WJERI.\,J\;SKI. JÓZEF WITTLlN, ANTONI SŁO
IJ\1SKI, 

r\IU-\:\ HEI\r-\R, MIECZYSŁAW GRYDZEWSKI. 
\\"trP LEOPOU)!\ KIELA '\'O\\'SKIFGO. 
15 fotogra£ii aUJtorów. 
K -.iąi.ka ukazała się llakładem Księgat1n.i Polskiej w Paryżu. 
Do nabycia we w,>zystkich księgarniach. 
';k'lad Główny: Polska Fundacja Kulturalna 
9 Charleville Road, London, Wl4 9JL 
Cena £5, z przesyłkO! 
tową £.50 


- 


- 


z "właściwcgo tonn" jakby powie- 
d, iał ,\1ickie\\ icz. 
Andr7ej Wajda ma wielkie wy- 
c:?ucie i zrolumienie literatury 
polskiej. Kto wie czy jako malarz 
nie patrL
ł na nią wi7yjnie. Do- 
cenił jej ekspansy\\ ną wyobraźnię, 
w której za wsze było W\ starCla ją- 
Co duŻo miejsca na naród i świat. 
:'\i,' była to parafiańszcl'yzna lecz 
najlepiej pojęte królcst\\ () solidar- 
ności / drug-im człowiekiem. Tak 
jak pojmował to królestwo Nor- 
\\ id: 
O'zeł? - nie jest prił-żołl.'iem. 
pół-gl'U111e11l. 
nie jest ęół-dnie1J1, a 
pół-nocą. 
nie Jest pół-trumną, 


.ł.fi'DB.ZBJ WAJD.I.  


1955_ 


POIOł-I:1 (.1 c.neratioa) 
IDI DO SLalCJ. (r W&lk to tbI 81m. - .nor'> 
nilU 
POPIO I DIAMDft' (.łahlle Gl,d Dl.-oDd.) 
LOTBA 
B1miDiJf1 Cz.u.ODZIBJB (lDnoCClt. Soro.ren) 
S-""'ON 
LIAJII)DJi .A VIJKi.T A)lB (.pl
. WABSAV oalJ") 
SIBDłBLł. LEDI IUDIET (J. Slberian LadJ' Kaobetb) 
POPrOLT (J.ah..) 
mwa BAJU (The Ge.t.e. ol Pand.1..) 
PBZaL1IWf
 (BolJ' Pol!, _ 'I'T tila) 
POLOWUD JlJ. MUCHY (B\m.t1D& 1'11..) 
WSZI'lł'mO JlJ. 5PRZKDAZ (EnrytJU.ng for Sal.) 
1IRZEZIR.ł. ('l'he Biroh W'ood) 
IJU.J'01lUZ PO BINIE (Luld.cape Mwr Battle) 
PIL1'l't1S mm AItDEBB (pnate IIIDd Otblr. - W..t Ge..-a 'I'T '11..) 
WESELE (i'be Wedd.1D,g) 
ZIIKlA OBIIC&1U (Luld ot Proai..) 
SMt&! C:mIIA (i'be Shadov L1ne) 
CZL€IVII!I: Z M#JłMURU (Man oC Karb!.) 
:BEZ ZliI::lrZCLDiIA (BQU&h Trea'bNnt) 
tIKAnL.1 lL.ł.S.1 ('l'he Dead Clu. - 'I'T CU...) 
PAN1iY Z WILU (i'be YOUDA' Lad.1.. ot Wilko) 
DYRTCmr ('l'he Coaductor) 


19571 
19581 
1959. 
1960. 
19611 
1962. 


1965. 
1967. 
19681 
1969. 


1970. 
19711 
1912. 
19n. 
1975_ 
1976. 
1917. 


19781 


1979. 
1980. 


/' 
ĄJj-

 
d/f &/{C{P4 
 \. 
lttl-,rtJu 1/4l-,
fu(M- :i I'/?
 


 
;" J ....... /6 II, <.7 e o - - T' 


)"Człowiek historii n. Andr/l"j Waj- pół.do1J1e/Jl. 
d:l pT7yrzekł że będlie to film l;z.y? - nie deszcz .'Iq, choć jak 
opt\ mistyc/ny. No i bardzo dob- deszcz v:ilgoclJ. 
Ut>. Znając delikatną ironię reży- 
SHa doda jm}" - mądrO! ironię 
hlstorryc7ncgo paradoksu, miejmy 
n:ld/.ieję że hęd/ie to optymi7nl 
ostrożm i st,!d też dojrzały, opty- II d'::.ia J e7ll tl
'Y7ll 
miLIn pokolenia, które zasłużyło 
sobie na zwycięstwo. 
Filmy Andrzeja Wajdy byłv jed- 
,lym z najlepszych ambasadorów 
kultu r \ polskiej. Znane d7iś nie- 
mal na całym ś\\ iecie, prlekalY- 
wały uczciwie wiedzę, o trudnym, 
p
\Vojennym, d/iś już niemal pół- I) Na kolejnych swiatowy
h Fes- 
\VleCLU Polski. Myślę że stało się tiwalach Teatrów w Londynje An- 
to dlateg-o że reżyser zakochany drzej Wajda wystawił "Biesy", we- 
w polskości jak Wyspiański i Nor- dług powieści Dostojewskiego j "Noc 
wid zro/umiał jej wędn.l\\'kę w Listopadową" Wyspiańskiego. Mimo 
XX wiek. Trudna była to podróż ogromnych starań nje udało się zor_ 
ale też i piękna, Ocaliła wiarę w ganizować zaproszenia "Nastasji Fi- 
c:dowieka. Dowód że \ndrLej lipownej" recenzowanej w nr. 1636, 
\\Tajda odbicrał L ogromną wraż- 1977 "Wiadomości". 
liwością, nie zawsze zbyt oczywiste 
) Karol Wojtyła - "Osoba i 
na zewn'!trz, impulsy grupy Euro- 
zyn". Polskie Tow. Teologiczne. 
ptjczyków, których dochodzenie h.rak6w 1969. 
do uniwersali/111U nie było łatwe. 1) Patrz recenzje w "Wjadomoś- 
\Vędrówk:ól uie jest bynajmniej ciach" nr. 1631, r. 1977 i nr. 1735, 
5.końclona ale ro/poc/ęta została r. 1979. 


Nie llie.u;ol<1 ni woIIlOś(
 są 
 
tanie 
uszc:::rślhdć cir nie! - t'\'ś 
osobq: 
'I.;:ircejf... - 
pan o wWli, 
,zad "i.l.szystkim nil ś';.;.'iecie, i nad 
sobą 
(C "-. 
Ur\\ id - Kr61e\\ stwo) 


Janina I ubaś CtuUlell
 


-  " 


- 


1'01 SKA BIlli IOTEhA 


MONTREALU 


\\ 


P0:SZlI kil je 


II AllFIKOW AMEGO 
BIBLIOTEKARZA IBIB llOTEKARl1 


St,lła posada, dohre walunki. \\'\lIIagana I.llajolllość j£Zykd 
polskiego, fr;tncLl,kicg-o i angiebkiego. 
Podania pi
emne należy kierować do J5'go 
t)cl.lIia 1981 na 
adres Bil
lioteki: 3479 nIe l'eel, \Iontreal. Que., Canada, 

V3A 1\\'7. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


\Vy(!awlIictwo 


h.SIĘGAR:'\I-\ l'OLSKA \\ P.-\R'tŻ( 
12:3 Hd. St.-Gcrm,lin Paris VI 

I1nL\L BORWICL 


ludzie, 


książki, 


spory. .. 


- 


3B Fr. trancuskich. \Y innych krajach r6\\ nowartość 
MI('HAł. RORWICZ. ("Zn;Ml1XT") 


Spad szubienicy w 


teren 


\ \ tekście 


h;fKa",;a,h pol.,";,h. ł 


32 lolo,!.\l.Ifie dzi.lł;1( L\ i 


oddzi.lło\\ . 


36 h. IralIC \\ illll\ch 


kraialh 
iII/HI h 


ró\\ lIowallośi', 


])0 


I/ah)'cia li' 11' "dml'flidwir i 


- 


- 


STANISLAW SZUKALSKI 


Troughful of Pearls 


Bray Publ. 1980, 11" x 12ł", 176 str. 300 reprodukcji, płyta 
z nagraniem przez autora. Cena rz przesyłką do wszystkich 
krajów US$16.50. 
SZWEDE SLA VIC BOOKS, 2233 Camino Real. Palo 
Al to , Califomia, 94306 USA 


--- 


...-" ..... 


TADEUSL POLANOWSKI 
Do Czesława Miłolza 


A.q.\ał IIrgel, )-orłac
' lIirraz feż dogr\'ili. 
S f}()kuj II i,' 'w /u IJIltrz'\'.lz z wyż)'n Jwego Grizzly. 


Koszula Rejtana 


\\' sierpniu 19S0 minrło 200 Jat od śmicrci 
TadeuSl.a Rejtana. 


Ro:.dar/a t)'m ge,\trm, ('() szedł w pokolenia 
( Jł ',\'zu'allie i m:.ptlcz i sp"U'cil1' .'illrTIienia 
 
, ,\fnl1l /\'!'h I/i .
ladll II posliJw, 11 króla), 
',:".lZII/a Urjtmw, nu'nka koszula, 


I p
'::e.lzli próg haribv, choć 16Ytł 11 progu. 
Choe błagał, zakimał, polect1l ieh IJogu. 
/.o.\/ała flam Iw lIim mzdartR, zdepta'la 
!\.1J.I::'lIla ,\min/dna, koszlIla Rt'jta1ltt. 


'
:P/ltlł 
,. obłęd: 
yć ,.,ir. (.'zciał: otll'orz)'ł .
zkłem żv/y, 
Jł 'ęc k.1/tiC/Z POSwlęl'One) odm@wił mogih. 
C,zy tlali m II chociaż do lm rTlny ci swoi 
I\,IJs::/llę rozdartą. Ńum1lic'js:.ą od zbroi? 


I I:t Ul( Z'\'u IJr::.y.\z/o.
:i U' dll,'em n,\'('h sprzeciwa	
			

/Archiwum_001_02_210_0001.djvu

			8 


WIADOMO$CI 


EUGENIA 
ADLEROW A 


BIAŁA 


PLAMA 


, 
",# 


d -:
 
 
 
.
 ,., /'
 
.
\ dl'lr "- 
\.
, IIII


' , 
, 
 \ !
 1IIIf 
. 
.11/11:; .  


... 
\ 


.. 


Na 


półkach 


Eugenia Nadlerowa. 


- 


-- 


- 


z 


książkami 


F'our C;enerations of la F'amily and 
Their F'riends pióra Barbary i Hens- 
leiRh Wedgwood (Studio Vista, 1980). 
Dziś nie możemy sobie wyobrazić 
jak fantastycznie trudno było podró- 
żować przed wiekami. J. G. Links 
w Travellers in Europe (Bodley 
Head, 1980) przyp.Jmina wygląd dróg 
i miast europejsk.ich od starożytności 
do XVIII w. Wiemy więc jak pod- 
różował Horacy i Erazm, co zwiedził 
c,iekaw świata Tafur, który w r. 
1435 opuścił Hiszpamię i cztery lata 
spędził między Szwajcarią, Włochami 
a Krymem. OKazuJe się. że zawadził 
nawet o Wrocław i odnotował swoje 
przyjemne wrażenia, mimo dokucz- 
liwego mrozu. 
Ukazał
' się The Letters of ł'velyn 
Waugh w opracowaniu Marka Amo- 
ry (Weidenfeld and NicolsOlI1, 1(80). 
Waugh (1903- 19(6) spędził ostatn,ie 
dwadzieścia lat na wsi, w odcięciu 
od świata. Pogrążył się we wsp.Jm- 
nie ni ach przeszłości. Uważał, że jego 
życie skończyło się wraz z wojną. 
Arianna Stassinopoulos - Gre- 
czynka - napisala po angielsku 
książkę o swojej sławnej rodaczce, 
Marii CaJla
. Zburzyła mil w.ielkiej 
gwiazdy. Wydobyła z niej komplek- 
S Y niedole zawiedzione nadzieje. 
, ' 


- 


- 


Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


- 


L. SCHWEIZER 


LTD. 


. 


Sprowadza co tydzień świeże w dużym wyborze 
WĘDLINY 
. 


PASZTETY 
. TOWARY KOLONIALNE 
l Polski. Belgii. Francji. Niemiec. Włoch i Węgier. 

owość: krajowe wędliny ,.PEK" i "ZAMEX" 
Paczkowane po 4 Ol.. 
Dostarczamy TYLKO HURTOWNIKOM I DETALISTOM 


Gv..aranlujem) : 
śWIEŻOść, JAKOsĆ I SZYBKĄ DOSTAWĘ. 
Rozwiniesz swój interes kupując towary w firmie 
L. SCHWEIZER LIMITED 
37-73, !»aocras Road, LurdOD NW, 2QB 
Tel. OI-837-8Il! 


RESTACRAC]A i KAWIARNIA 


"DAquise" 


serdeczne życu:nia jwiątecznF I 
noworoczne wszystkim swoim przy- 
jaciołom i bywalcom 
przesyłaJą 
SERCE GAN.JOU 
CZESŁAW KONARSKI 
Dyrekcja 


20 ThurIoe St.. SW7 2LT. 
Tel.: 01-589 6117 
or 01-584 4944 


- 


- 


Płyną okręty przez ugór' niebieski, Przywieziony do Jerozolimy maczy jego wolną od obcych - był pierścień, symbol ich połą- lami zdobi Baptvsterium w Par- 
Płyną okręty przez KanaJ Suc:ki. znalazł się w mym mieszkaniu na egipskich, asyryjskich, babiloń- czenia. . ., .. mie sylwetka Salomona, skiero- 
najjaśniejszej sClanie. by gra skich. perskich, hellenistycwych W dZlewlęc mIeSIęc) plęc v. aną ku Bilquis. Ten sam mo- 
czytałam, prując ten "ugór" - światła i promieni wydobyła zeń ;zy późniejsl.)ch rzymskich dni przyszedł na świat chło- tyW powtarza się na gotyckiej 
M<;>rze. ś:ódzie
me - 
a. p
kła- naj drobniejszy nawet szczegół. wplywów, wolną kulturę, archi- piec, !\IeneJik, według zrcwido- katedrze w Chartres, na koro- 
dZIe plęknego
. Jugosłov.:
a
skIeg
 Lubiłam patrze{ na królowę tekturę, ustępującą jedynie e- wanej w r. 1955. konstytucji E- nacyjnym kościele w Reims, na 
statku "KralJlca Mar
Ja. Rok ogrzaną, jak gdyby z:lfumienio- gipskiej, rzeźb w kamieniu i mo- tiopii. "syn królowej Etiopii, witrażach w Canterbury, na 
był 1935
 
 

ręty, kto
ym H
- ną słońcem południa na jej dro- siądzu. Temu położeniu zawdzię- królowej Saby i króla Jerozoli- ołtarzu w Klosterneuburg, na 

ar "pOSWlęCI w '! Wladomos- gocenne szaty, na skupione obli- czał kra,j też helpieci"eń
two my, Salomona. protoplasta nie- tryptyku w Madrycie, pędzlil 
cI,ach,. proroczy, WIersz, t b1.
 cze Salomona, ktÓry z wyżyn przed napadami potężniejszych p.

rwanej dynastii Raile S
la
- nieznanego hol
nderskiego. 
is.t- 
\\ ł

kle. ,
 snl
 . d.ykta:ors".


 swego "szczerozłotego" tronu sąsiadów, co sprzyjało stworze- SIe. .Gdy ł:ła!ka W. młodzIe n- rza XYI w., kt<;,ry w. odrózmemu 
m
h,tlullI
nll :\
uss
I.lm wypuwle starał się przeniknąć genezę niu niezwykle udoskonalonego - czym wI
ku uswladomlła go o po- od WI.ernych Sre
fll?WleCZnemu 
dZIał wo
nę AbisynII pod hdsłem uciążliwej, niebezpiecznej wypra- na terenie ubogim w rzeki -sys- c
od
emu, zapałał <;Jchotą P?zna- StylO
I popr
edmkow, p!Zed- 
ekspans:Jl.. " wy władczyni tak odległego, na temu ir\gacyjnego. który stał ma 0Jc:ł'. Jako dowod. s
ęJ }den- stawI
 
róla Jako przystoJn
g
 
WątPIę,. c.zy Ja, czy.ta.Jąc .wlersz owe czasy kraju. Myślałam o ,ię źródłem hogactwa, o C1Ylll tycznoscl otrzym
1 plersclen. 
a- mł<;,dzle
ca, czułe
o na WdZIękI 
Remara, I InnI pasazerowIe zda- nich tak 
iek, Le w pewnym pisze już Pliniusz Starszy. Kli- lomona 'Y,raz z lIstem,. wyral:aJą- k
oIO'
eJ. 
P?t.kanIe. Sal?moD;a z 
wali sobie wtedy sprawę z tego, sensie zamieszkali ze mną. mat i woda błogosławiły ziemię <;:ym prosb
 o przysłame ?O kra- BIIquIs u
ru
c:Ił Ghlb
rh na Jed- 
że lont rzucony na bezbronny - Po kilku latach ,.\\SpóI7ycia" z roku na rok bujnym urodza- JU. Saba fragm
ntu ArkI Przy- nY!H z dZIesIęCIU pmljaJącqzo . w 
Król Dawid ciem sprawiedliwości, że jest sy- przecIętnego umysłu l potęg) od- w sobie wiele z mistyki, jaką prze- s\
el .,L
, rótJssen
 de la. rCille 
llonimem lliepf/ccił.tnego lII11Y
- ległego monarchy. Według e- siąknięty jest Stary Testam nt pcdauque sl.czegółll onental- 
Atmosfera na okręcie była bez- lu? Jak pojąi t
 niezachv..ianą w tiopskiej tr
dycji., 
rólowa, Jej nić stwarza dziwne o;i 
 nego. pochodz
nia o 7:
iekszta.l- 
troska. bo ani podróżni, ani nią \\'iarę'! Osąd /alel monarchow pe\.\'na .własl
e] m:!drosc,I" kai".al
 zania w dzie J ' ach obu na
odó
 co,;eJ (.w mysI trad.\'
]I) stopIe 

f:ze

:ew


li ju
oSł

j zm
eni
, się wraz z 
pokami. obJuc;z)c wI.elbł'J,dy najcenme.1- jakkolwiek judaizm od na 0- kroI oweJ na \':'i"ór gęslel
 Flallbcr- 
agresji bezpośredniego niebez- Mądrosc Salo
ona stOI pOllad SZ
1 da
aml: złotem. kor
enia- r,em hord p
gańskich 
ie utr
y- 
a Y! ,.TentaboTl d
 
alnt 
n
- 
O 'I tym. Dlaczego. . ., mI, kadzldłe
, balsamerł: l ru- mał si ę dłu g o. Lecz trad y c J o a ż _ me , C
a.rłe.s 
odler a. s/kl.cuJą- 
7

st
iochy"r
eell
gi;J
w:
 Salomon byl drugim uLletklem szyła na osobIste spotkame. (Sa- la i po klęsce zadanej Judei 
 cego BIlqlllS Jako dcmomcmą 
d'l b króla Dawida z!': z:Wlązku z B
t
 lom
n, .urzeczony .wonią ,roślin, 70 roku p
ez We
 az'ana i ..
emm
 fatal". a przede w
zy
t- 
stan wOJenny, a móWI Y nam o - szebą. W 
erO,ZOllml
, ,obok LWlt:;J załozyl IC
 pla
tac.)e wokol Jery- Tytusa, niedobitki, ;;'cz J szla- klm Ger.
rd de NCł:al "HlstOlTe 
jętego programem wjazdu do Nca- Bramy IstnIało zrodlo, gd.
le cha. Przyjęły SIę 'l1lezwykle. Gdy ków euro p e J 'skich szJkal y schro- 
e la rel?e du matm at de So- 
i>olu, ale mało kto pr/cjmo- Dawid, trapiony bezsennoścIą, o wieki pÓźniej Antoniusz ubie- nI ' enI ' a W kr6Iest ' WI ' e Saba Za - hman, prmce au genies", urze- 
wał się tą odmową. "Ugór nie-. k . ł 'ł . t t 
bieski" odsłaniał coraz inne pięk- ujrzał 
 o le,n pa acu, o po no- gał się o \\7ględ\. Klcopa.ln, l
lię- akceptowani tam jako "Falasha" cz?nego ema ,em, wie!okrot
ie. 
na , coraz nowe wrażenia, które cy
 kąpIąCą SIę Bats
e
ę. do 
to- d
y egzotyczm 1111 dara
11I, ktory- (Obcy), sami zwą się Rl'ta lsra- ,\ .XX 
.-
-procz mnych - pISZą 
I ' d k . n . rej zapłonął młodZlenczą mllo- nu szukał drogi do Jej serca, rl (dom I/raela) rz swaiIi 80- o nIch KIplIng, Yeats i John Dos 
rt
/ 
r:l h?wał
 
\:u bel ścią. By ją, 
obie. pr
ywłasz
zyć, znalazl się hals
m zJerycha, bal- bie język Amha;i/i 
siedlili się Passos: . szkicując królową v: .1'0- 
'e' lał ale dumn krÓł Hail
 wrznac;zył JeJ męzo:W l " genel
h?- sam władcy, oha,rowany mu Z po- na terenach górzystych, gdzie ]
ch ro
norodn
ch. - 09 kUSICIel- 
I I n. y, y . WI Un, w tocząceJ Się w.asme dobnych motywow.) '. .. . r.', t kI do sIOstry mIłosIerdzIa, co swą 
t

ss;
d sZC


d?naSI
 g


ir; w?j
ie, b
rdzo niebe
piec
ne .Jaki m
ała c,el 
 tym spotka- :
do

rdozY

al;

 p
J

 ha'ńcowości
 ..przemawia za b.o- 
T dł y Ptk '1, . .yg '.' mIeJsce. Un padl, co me uszło mu? Zmlerzyc SIę z mona,rchą, sńw ulegali coraz bardziejPprze- gac.
wem WIZJI wysnutych z hls- 
. ° b g"o. o U l t WI c, n
 ł l "'. panl1ęc
 uwagi Boga, dotychczas n1ezwy- o którym dochodziły ją ciąe:1e wad ' ze tub lco ' w D....,. zna ' ne I ' m ton
, faktów, legend. Ich cień 
l z leglem a zmlem o SIę w sen ki D 'I' h I Z I h . . .. k ' y. r l LY ." ' d . . 
t meni. ' e ;
Wll OWI pr/yC \ nego: S 
c y. l1
trvguJą
e
o Ją Ja .

 picrwotnie samod7ielne kró1c- 
,zY.Je , a w:az. z !1 lm na. Zle.la, 
y , ,', " . . ,po
ecema Boga, prorok. 
.!tan me.zro:uIl1hlłą relIgIi!,. bez Jel stwo wórach Semien, dzie ze arche
logla l ?nen
ologla. roz- 
SąsIadka mOja, Francuzka, Ade- 
{lerował do krola pytanIe. "Na WIdzIaln y ch" symboh bez bo-' l .g. I . t . g t k szer.zą wIedzę o JedneJ z naJbar- 
l A d ; . ł . ł . L I . . . ł '" I " , . . . -. zaJmowa I SIę 1'0 me wem ] sz u ą d .. f . . ., . 
c. n 
e,. s):e ma a " an
 aSal Złe Ja
ą ,k<
rę zasługu.l
 w asclcl
, ga słonca, kSII,:Z,H:,I, Amon n
 '\s- stosowaną w srebrze i mOSl _ zleJ _ asc
nli'ących SPUSClzn 
ebopskleJ az do komumstyczne- wIelkIeJ trzoav, ktory biedak,! tarte? I mądroscl ą . g odną Inte- d dł d 350 I t ą d starozytnoscl. 
g t ( .. t . . 
. - .. . " zu, pa o prze a y po 
o przewro. 
 co. Jej wro a w P?
?aWla Jego Je?y
e.l .,?v..lecz- lektualnego pOJe<;lynku. Ulozyła na po rem fOlwija j ''!ceuo się Islamu, Niedobitki "Falasha", którzy 
Izraelu defmltywme zamknęło), kI? - ,Na karę snllerCl - od- - b y uo wvstaWIĆ na P róbę - . k Ó h l l . b O' p arli si ę Islamow) ' P ost l . 
f k' k t k' D' k" .. , , . T . h,. l . . ,przecIW ,r remu wa czy I u o... . oz a l 
un cJę se re ar.1. Zlę l me] paTł. ol)l
r/()ny Da
ld. "" o trzydzles
1 dWIe zag
d
k1, 
,k
o- ku chrześcijan. Walczyli mężnie, wIerni mozaizmowi, w etiopskiej, 
poznałaI?- prze
 wle
u.laty. czł
n- ty Jestes tym przestępcą, - rych dla Ich aktualnoscl, dZIS me- odważnie przywiąz'ani do ziemi na Pentateuchu opartej wersji. 
ka rodzmr k;rolewskleJ, ktory .Ja- usl) szał z list proroka. D;m'llI, li n
niejs
e.i niż przed trzem3, !y
 która id'; nicgdyś 'pri"\'jęla. bv l
 Ci naj biedniejsi z biednych' z 

o koptY,Jskl duc
o
ny, sĘ>ec.
a- szcz
tu sla
y, .zwf:clęstw. powo- sl.ącaml lat, przytoczę pomze.l krcsu nadliei powtóri"Yć _ 'we- entl1/jazmem powitali odro- 
hzow
ł Sl
 na unIwersytecIe .I. e - dzema" pOJą
 sWOJ grzech, ko- pIerwszą. . dług histonci"mch źródeł dzO'ny Izrael, który według kon- 
rozohmskIm. v: klasycznym 
ę- rzył Się, 
aJał, prosząc B
ga? o Gdy królo,,:,
,. o na.)c.zęSCI
J, Massadę. W' naśtępstwie zredu- stytucji, wszystkim wspó
wyz- 
zy
u. hebraJskIm. . Aba. Pehos prze?aczeme. Czy Je UZYSkl
., h\'Cdłll!{. \\.er
jl Is!al1l
k'l:J) lIZY' kowani z miliona do 28.000 stali nawcom zapewnia prawo powro- 
(OJ.clec. Petros) , me
wykl: wr- DZIecko, zrodzone. z małLen- \yanym l1luenIu Rrlqurs, i"
1ala
la się obiektem konwersji na Is- tu. Po przewrocie etiopskim zna- 
SO
I, cIemnr, powazny, chętme 5t\\ a z Batszeb;l. /amcmoglo p:'- SIę we wnętrzu palacu. os'eplO- lam i misjonarskiej aktywnO'ści czna ilość Koptów szukała - i 
za.Jąl zw?lnlone 
 . mym domu ważnie. Knil odmawiał str
wy. na blaskiem marmurowej posadz- Koptów znalazła schronienie w . . . 
m
eszkame. D
 oJczyz
y pr
y
 odświętnych szat, pogrążał Się w ki, w przekonaniu, że kroczy po' Izraelu. Czy Lew Judy \\skazał 
w
ązany, O'powladał mI o mej '" * * im drogę? Czy od dzieciństwa 
wIele. k '. . , . S l . 
W . Podnietą fantazji bywa llleJaS- armIem opowlesclą a a omome 
owym okresIe. podczas stu- _H P dł ' k ' ł S l i Sabie widzieli w nie j ' dnym
 by I?u u- 
łej okolicy i ilekroć opuści mie- /l'! ,t..., \ I' ł', I ;:
'lr
 g Ye 
r
yzowc
 dO
 \\'.
.Iv- ZY


Ce gO.SC g l
y ,I tbezplecf
r:łst

, 
szkanie, płyta. pełnić. będzie 1'0- ,,_ _ _ . n 1 r op
wl.a an, sn
J
- o . Ol' nie ys rroi;zczy lę a 
lę dozorcy. NIe zawIOdia. I 'r)c
 SIę po \\ sch £jZI
. pr/V\\lez- mme. 
Do rozryw
k, ktore mnie W
! .... II Ją. do Europ,Y. Juz w XII w. 
Londynie szczególnie pociągały, . # rzetblarz włoskI Benedetto Ante- 
należało pilne odwiedzanie licy- _ __ 
tacji obrazów. Oglądałam je, z 
katalogiem w ręku, w przed- G. Vanden Eckhout. Salomon i Królowa Saby 
dzicń marz'!c o nabyciu. \ V ha- dł h . ' l b . h N . d .. , 
r R 'b' d F t dk mo ac l s u owamac . Ie u- wo Zle, umosła w gorę swe po- 
ła l m ° X I V ns I o I 
 ,an oS le e
 O S r l Y- ratował potomka. Gdy zdumieni włóczyste szaty, jej owłosione 
wieczny OJ" o 0- d . . I' . b .. ł . k ' Angielka. Juliet Herbert była gu- 
mon and the Queen nf Sheba", k \":tzanIP ur
e I d me .ad'e
ll no g s n
 ut z y 
waglk -rola-es
e- wernantką C'aroline, siostrzenicy 
pędzla malarza holenderskiego ro.a przy. s o e, .0 pow,le mo ty: tą sz' a
uł. a z osmety a- Flauberta, w rodzinnym Croisset. 
G Va d r , kh t I > d . odzIanego, nIe mogh ukryc zdu- 1111 na odwłoSICnlE' dodana w P o- Ź 
. II en ( oU. (1)rz<, mo .. d' k ' , . ,. d' S Ale czy była kochanką pisarza? ród- 
wspomniany sentyment za"eago- mlema - z!ec o me. wrocl -=- splechu do arowalomona, łem informacji mogłyby być listy. 
wał na to dk ' . tk ... tłumaczył kroI - to Ja podazę przy g otowanyc" dla u
wietnienia 
o rYCIle WYJą owo . 
 :.. \.. . Tylko, że J,istów nie ma. Albo za- 
gorąco. Nie mogłam oderwać za mm. przywltan ł la, . t a od s\\ t -ob
'dne B 
( I " ginęły, albo rozprawiła się z nimi 
OCZu od wyniosłej postaci królo- Widocznie ebpiacja Dawida ze. 
aczę o SIę py anIa l - zazdrosna Caroline. W ogóle, nie Jst- 
wej, ni od majestatu Salomona, miła była Bogu, bo gdy Salomon qms. nieją żadne ślady romansu między 
ni od glębi i aury O'brazu, utrzy- zasiadł na tronie, nie czyniąl' go Angielką a autorem "Madame Bo- 
manego w rembrandtowskich odpo\\ ied/ialnym /a grzech ojca, l\,urz, pocbod-:..Qcy z -;:,;cmi, va.ry". Tymczasem Hermia Oliver w 
cięniach. Stałam przykuta, rza- na co Stary Testament 7e- Karmiony jej kurzem, ks.iążce pL FIalIbert and an F.Jlglish 
magnetyzowana, pewna, że na- zwala, pojawił mu się we śnie z Płynny jak woda, Governess (Clarendon Press/Oxford 
zajutrz, na dlugo przed rozpo- zapytaniem, czego pragnie naj- Dar-;:,ący światłem? University Press, 1980) stawia hipo- 
cLęciclll aukcji znajdę się \\ hali bardziej: "Ni sławy, ni zwycięstw, tezę gloszącą intymną zażyłość tej 
Numer obrazu, by nie przeoczyć, ni bogactw" - odparł Salomon "Nafta" - odparł Salomon bez pary. Rezultat: wątpl,iwa wartość 
zaznac/ył811l ci"erv..onYl1l olów- - "użycz mi, B07e, mądrości, nam}słu. Podobnie ni"Olllylni e naukowa pracy, ale dowód zafascy- 
kiem. Nie byłam jedyna, w ktÓ- umiejętności rządzenia krajem". wypadły dalsze oJpowiedzi. nowania badaczki przedmiotem i do- 
rej wzbudził zainteresowanie. To boskie źrl,dło jego cech, ta Olśnienie bylo wzajemne, trwa- bry kawałek detektywistycznej ro- 
Gdy przyszła nań kolej, rozpo- mądrość, dosławnie z Bożej - łas- ło przez okres pobytu królowej, boty. 
częła .się :zażarta rozgrywka. Czu- ki, sprawia, że jej sława prze- którą Salomon wprowad7ał w 10siah Wedgwood (1730 1795) 
łam, ze nie ustąpię, że nie dam trwala na wieki. a u wpółczes- ideI,: 1Il0IlOleii"llIll, przych) lnie byl znanym ceramik.iem angielskim. 
sir,: pr/elicytuwać. Siedząca obok nych mu monarchów: Egiptu, A- przez nią pr/yjętą. Wedlug tra- Min
ła właŚinie 250 rocznica jego 
pf7vjaciółka, mająca lIle, rnoż]j- syrii, Fenicji, zapcwnila mu lycji nie tylko biblijnej, Salo- urodzin. Klan Wedgwood'ów stowa- 
wości, przywołyv:ała m
ie 
o po- rozgłos i podziw. W, królestwie mon .zaproponował Bilquis pod rzyszał się z kręgami naukowymi i 
:ządk.u. Darem
le. W.
edzLałam, Saba, oddalonym .od owc
esnego koniec wi/yty ws.zystko .,ci"eg-o artystycznymi (Susannah Wedgwood 
ze mIędzy za
wlerdz
Olem kup- Izraela o 1.400 m!l, T7ąd:l1ła kró- zapragnie". Kobieta, zaprae:nęła była matką Darwina. Z Wedgwood	
			

/Archiwum_001_02_211_0001.djvu

			I 


Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 
JERZY ROS 


Król 


O, pr::'1'jacidll 71lój, Enkindu, 
braciszku 
Któryi icigał pantery w pustyni 
O. fYr;.yj.T>!:ielu, J...tórys -::.nbijal 
lwy, 
Stawiajqc rwraz ze mną czoła 
nit bezpi e czellst'U-.U 
Przeznac<;:,clli, dosięgło cif... 


Archeologia odkryła ilustrację 
do tcj pieŚni: rteźbę babilońską, 
na którcj sumeryjski bohater Gil- 
gamesz tr/yma pud pachą lwa jak 
kota. 
Imię lwa używane b\ło w eg- 
zorcyzmach sumPTyjskich kapla- 
nów i gdy \\'ypęd/ano złego de- 
mona Samana, Lwracając się do 
boga Enki o pomoc \\" potrzebie, 
petent recytował tormułę: 


Sal1lmw Z pyskicm [.w(l, 
D-::iki lerw En/ił,; 
I,ew ;: Vinisin () kr,-u:awej 
paszczy 
Lew bogów ru<;:,chiawiający 8."}Ją 
c:;:,elusc ... 


Następnie szła litania chorób i 
dolegliwości, i"a Które demon jest 
odpowiedzialny i w konklU7ji 
oskarżenie denl(ma: 


Poniew,IŻ, Ojc<;:,e nasz 
Smnana o pa:;<;:,
ZY /rwa 
l n kłach smoka 
Sal1lwl<1 o ar/icb szponach 
l <;:, źqdłem skorpiona 
D<;:,iki lew Enlila 
Lew z Enki, który przegry:;:a 
krtań 
Lew Z N inisin o kr'u:ar.J.:)"11l 
pvsl m 
Leu' bogÓ'u', ktr...v ro::.dzia'U.:ia 
paszc-;:ę - 


...i"l"obił to, a to. 
Tak więc lew urastał do pr/era- 
żającej w swojej potędze bestii, 
apcIuj 


MIECZYSŁAW P ASZKIEWICZ 
Rozmowy 


z 


Dariuszem 


Klio odwraca się z pogardą od - Czy s,!d7isz, że tac\ jak on 
tych, którzy natrętnie zabiegają rzemieślnicy hardziej kochają 
o jej względy, ale pamięta, nie- lwy ni
 królów? 
_ śpiewa legendarny, sumeryjski kiedy imiona, to znów twarze - Rozumieją je pewnie lepiej. 
książe-p-Jsterz, Gudea, w peanie owych, którzy podziwiają ją bez- Jakże rzeźbiarz znać by miał ta- 
sprzed pięciu tysięcy lat... interesownie i L daleka. jemnicc władcy? -\ przecież to 
I tak wielki kot zdobywa sobie - Jeffli nawet jest jak mó- tajemnice innych - choćby za- 

 J .
ej
cew n
d
t
 t


 ;
t
l
l g aii 
 "'
' 
..


.., > .
.' ':Ł
sz 
 ,o

e

i
i,ć t

'
aa c
f
 
f: ka 
b
h


 

a

j

r

1et 

 "',. ,', 
. b t lk A t . 
jako Leo, determinuj'lC charakter ':"
h ',' ...'.'r' samej sle le y o.' przy ym Pl"i"ynaJmniej w s7tuce. Bud7ą 
oraz łosy tych. którzy urodzili się . :

a,.:.
 tu, w gruzach Niniwy, hardziej smutek. A zarazem radoŚĆ. To 
między 23 lipca, a 23 sierpnia. 
 <" 
 ,>' '-: 


, .Joo.
",>.. niż gdzie indz,iej przychodzą na jest, w sumie, współczucie. 
Napoleon, Dumas, Calsworthy, f' 
 '/f l'
 . myśl kaprysy dziejÓw. Prawda: "'. . 
BerillHd Shaw i Shelley urodzili 
 '.., '.r 
,':Ji:; ,:' .:..., zachowały się w napisach imiona - MO
lSZ Językle!ll sfl.nks
. 
się pod jego wpływami - jak \ " . ":

 
lr
'... : przedwczorajszych królow, ich gd z:ł
lle 
o wlęce] zaw k lloścl. 
również i \\'alter Scott. Henn . 'Ił . .:, ł.ff".-ł' '.' wizerunki zdobią płaskorzeźby . y. Y!', "?ll1e nawet prze on
ł, 
Ford oraz Herbert Hoover. 
, 'li ',;,: .. 
....-::':. .ł...- . na miejscach poczesnych, a na- 
e htoś c . j
st 7alelą, czy sądzIsz 
Astrologia powiada, że u rod i"e- ł 'ł;/. ,"


' £
<
r-'.' wet tSZczfgół
'Ye opiS
 tryumfÓ
 

ań P;\bI;;li 

ka
;itie p


- 
ni pod wpływem Lwa - wierzaj- 11-", 
 ". 
:;',!, ." " prze rwa y. e prze e wszys - b y ' o al"' 'reb: 'kI b .' 
cie lub nie _ są "urodlOnymi 01'- f " ł . ,<;' , 
. - 't'J; kim zwróciło naszą uwagę cier- c l
 '!' lę I :łCZ. y 

za- 
ganiLatorami, ludźmi dumnymi. <,,' "pienie i gniew rannych lwów, nie- nować . .leJ matcz
na C'
ułosc? 
uczucimnmi i szczodrymi; że pokój dzikiej oślicy o swe źre- - .Nlgdy b
 Clę Pame do te- 
doskonale radzOl sobie w stosun- -: .T
, wśród ruin, 
ilczysz bię. doganiane prtei" psy ło\\"Cze, g
 me. nalIl
wlał. Przed upły\\ eł: 11 
bch z innymi ludźmi, a wrodzona cz
s
IeJ, a uśmiechasz SIę rza- jej zwalnianie w biegu, odwra- poł wieku I tak. i"dechłr hy, me 
im energia i realizm mogą ich za- dZIej. , .. canie głowy, przychylny gest z
stał? . by po. nich I. sl
du. Co 
prowadzić wysoko". Ludzie ci w -:- WIatr . t? "pra
la Pam
. żołnierza, gdy uprowadzana Zt:: wlę
e] JUz w cIągu mlesląc
 czy 
miłoki S" " namiętn y 'mi kochanka- 'Ylatr n.a mIeJscu gd/lc była NI- zdobytego miasta niewolnica poi dwoch asIę wyro
ło by, dOJrz:łło, 
"t swe dziecku. a matka zapommała by o swym 
mi, którzy lubią bujne życie to- niwa. .' M ' l ' kl " doń. ślep\m na niebe 1 pieC7eń- 
warlyskie, są popularni i pr7ywi,!- - Alez Jest CISZd. , -:- ys ę, ze zwy lsmy zwr
- stwa. przy",iąnniu. Tymczasem 
zani do najbliższy('h". Pod zna- ..::- Mysla-ł em : ,;h,ungan hlsto- cac uwagę na rzeczy nad,zwyczaJ- " I I 1 .' I d . ł Ó 
n K 'I K I P t h \1 ' kł ' l '" db \\1(0" o\\OW Olll ZI 'w tw rc" 
kiem Lwa urodzona jest księżnicz- l,' o ro u. . ro 
w. I 
 yc ne.. e nle/w
 : ą jest ItOS(' o 1- wzruszenie, j polityki". Narzędziami machi- 
w postaci lwa. Po raz pierwszYI dach gdy krwiożerczy lew, \\-.łas- domek LWIego Serca l/Jego to nacji cwanych łobuzów bywają. arty'Ści 
gdy Dionizos jako lew uczestniczy ność jednego z normańskich pa- tarczy .!ew z.awęd.rmy
1 do herbu i ludzie kultury. Przyłą.czają się do 
w wojnie Olimpu z Gigantami, a nów, wyrwał się z klatki, zabija- BrytanII, stając Się lej symbole!TI' ogólnego szaleństwa w myśl pawie- 
po raz drugi gdy przyjmuje na j'!c dwóch nadzorujących go I:Jenryk Le
 (I 13?--:1l80) , H
tn
 dzenia "nie czas żałować róż. gdy pło- 
slebic postać lwa w cLasie jcdncj szlachciców i zmuszając króla Ka- nch d.
r 
,(W
" kSląZ
 S
w
Onlt 1 ną. lasy", Zdaniem Wasow
kiego "gdy 
ze swoich licznych prLygód. rola i jego królową do wycofania Ba
arlI 
owmez przY)'J.ł I11H.ę tego płoną. lasy" (tak brzmi tytuł jego raz- 
W c/asie swojej podróż\', Dioni- się. Pepin skoczył do i"aIllku po /.wle!i"a ,lako symbol o
lwagL L
w w3Źań) zawsze musi zOstać ktoś do pil- 
zos przechadzał się nad brzegiem miecl. \\' mgnieniu oka stawił I?amłO\\"Jcz, syn 
m
ła.. Hallc- nowania "r6ż;. Tylko dzięki takim jed- 
moT/a. gdy napadli na niego i bestii czoło i zabił ją..... kiego (1230-1280) załozyclel Lwo- nostkom jeszcze coś ocalało z dorob- 
porwali go piraci, biorąc go za Pepin (751 _ 768) _ JUż jako wa .-: <:>t o t1astępl1y. Notabene ku ludzkośoi. Miejscem twórcy nie jest 
królewskIego syna, i spodziewaj'lc młodzieniec wyszedł zwycięsko Z słc
WI
nsklC słow
) .Iew --:- w"wo
 arena rozgrywek polItycznych. Czło- 
się bogatego okupu. Usiłowali "lwiej próby..... ?Zl S1ę z. h
.braJskle
o I stan
wl wiek kulturalny winien ..zachować dy- 
lwi
zać go na pokładzie stat- \V innej cpoce i \\ innym kraju Jedno z blblJmych słow określaJą- stans pomiędzy swoim posterunkiem a 
ku, ak więl\' nie imały się bo_ powtarta się analogiClna próba cych tego kota. . . " jarmarkiem polity
nym ". 
ga. Pri"emżony sternik usiłowali odwa i Trzynas'tu paplezy, wśród mch. ." 
odwieść swoich kompanó\\- od te- pg '. ł d' d El święty Leon \Vidkj liczni cesa- . Piotr Baryka relacjonuje przeblcg 
l C ' d " e\\!lego ł popo U k .nla, g y . . rze królowie i ksi ą i ę ta P rz YJ 'mo. zjazdu pisarZY proletariackich. któr} 
go, aIc oni pozosta i glusi na pel's- I zaznva drzem I na swoJeJ I., Odb ł' CJI k' r d . 
\\er
edurze, synU Y Dr- 
buszu w myśliwskiej opowieŚci. p07a sobą. Kiedy ten - powic- ku", trafiamy na ni'ą w roman- 
\\- jednym z najstarS7ych, zna- 
nych nam przeka 7 ów mitologicz- 
nych. w "Pieśni o Gilgameszu" 
odcyfrowanej z sumeryjskich tab- 
liczek glinianych zapisanych klio 
nowym pismem, pleśni lic7ącej 
ok 5.000 lat, bohater opłakujący 
imierć druha. lamentuje: 


...:;  


, . 


Ił' 


,- 


t!........- 
....
 


< . 


'" 


..;,\ 
...\
.. 
.. 


/ 
f
'i9
: 


łł., 


.., 
.1 .
_ 


" 


, 
--\.!:)j 
, 


,
t.. \: 

. - -'. 

 ,,!
' ..t.t fł ...>.. 
'..'
:
 .,,:
 "', 


A.
>, 


l_ 


50 lat'!!temu 
..1 
WIADOMOSCI 
LITERACKIb 


WARSZAWA. 14 GRUDNIA 19
0 


stępuje drętwa mowa, blaga i dema- 
gogia. Podcza.
 dyskusji wystąpił Ja- 
sieński i "wyraził żal z powodu nie- 
obecności delpgacji pohkich pisarzy 
proletapiackich, kt{lra nie mogła P
y- 
być gdyż 'polski faszyzm' nie po/W0'" 
lił na to". Mówca pochwalił ,.Mie- 
sięcznik Literacki" i zapewnił, że w 
Małopolsce WschooniPj i na BiałDrusi 
istnieją podstawy formowania się re- 
wolucyjnych organizacji twÓrczych. 


. .,WiadDmości Literackie" przedru- 
kowują z "The New Stateman" (22 li- 
stopada b.r.) artykuł Richarda Sun- 
ne'a na tpmat nagrody Nobla, Z na- 
gród przyznawanych najwybitniejszym 
osob;stościom za osiągnięcia w pięciu 
d/iedzinach. literatura wzbudza naj- 
więcej zastrzeżeń. Sunne oblLTza się, 
że tegoroczną nagrodę przyznano A- 
merykaninowi Sindair'owi Lewisowi, 
a nie pisarzowi anJ.,rielskiemu, Jury 
zlekceważyło warunki Nobla: obecno- 
ści w dziele "tendencji idł-'alistycz.nej" 
i bezstronności w wyborze przynaJeż- 
noŚCi narodowej. Szwedzi chcieli dać 
nagrodę Amf'rykanowi I nie szukali 
żadnych wartości w dorobku kandy- 
data. 


. Paweł Hulka-Laskowski charaktery- 
zuje x. Turmela. modernistę franrus- 
kiego, profesora seminarium duchow- 
nego w Rennes, Zygmunt T oneOO za- 
poznaje z działalności? krytyczn,! 
Niemca. Alfreda Kerra, a Z, SL KJ,ing- 
sland pisze o Henryku Gierszyńskim. 


-- 


LEKARSTWA DO POLSKI 


. 


Wszystkie leki produkcji angielskiej, szwajcdrskiQj. nie- 
mieckiej, francuskiej, Stanów Zjedn. i innych pl--zodu- 
jących producentów świato wych. 
Materiały dentystyczne. 
Okulary, aparaty słuchowe. 
Pończochy na żylaki. 
Wykonywanie recept krajowych, wykona 
zwłoki 


. 
. 
. 
. 


w}'śle bcz 


NAJWIĘKSZY POLSKI DOM WYSYŁKOWY NA śWIECIE 


TAlAB 


of 


LONDON 


273, OLD BROMPTON ROAn, W5 91B 


LONnON, 


- 


- 


*) Por nr. 1679. 1690, 1702, 1712, 
1722, 1834, 1738, t747/48, 1763, 
1779, 1801 .,Wiadomości". 


- 


-- 


patriocie i redaktorze ,.Wolnego Sło- 
wa Polskiego" we Francji. 


. ..Ostatni zbiór poezyj" Antoniego 
Langego (Warszawa, 1931) ukazuje. 
zdaniem Stefana Napierskie-go. mi- 
strzostwo słowa i nieznana w litera- 
turze polskiej głębię filoz
fiC7n'l. 


. Wito1d Gidżyń
:ki recenzuje ..Z 
przeżyć i walk" - pamiętniki Wła- 
dysława StudnicJ<,iego. (Warszawa, 
192
). Jest to najlepsza książka, któ- 
ra wyszła spod jego pióra, Autor był 
patriotą., waJczą.cym o odzyskanie przez 
Polskę niezależnego bytu państwowe- 
go. Studnicki "wyprzedzał myśl poli- 
tyczną. narodu" i ..wniósł pierwiastki 
patrjotyczne do socjalizmu polskiego". 
Miał jednak popędliwą. naturę i trud- 
ne usposobienie, Pohyt w Rosji (na 
wygnaniu) i w Niemczech (na stu- 
diach w Heidelberf,ou) ..zrobił z nie- 
go nacjonalistę, przeciwnika demokra- 
cji, 1iberalizmu, hwnanitaryzmu". 


. W rubryce "Wśród ksią.żek" ji. 
odnotowuje "lWarz i kobietę" Stani- 
sława Wasvlewskiego (Poznań, 1930), 
bardzo mił:} lekturę o paniach w 
XVIII i XIX wieku. 


- , 


. "Wiadomooci Literackie" drukują. 
tekst o
iadcz("nia Jana Parandowskie- 
go, który złoży votum separatnm w 
zwią.zku z uchwałą jury o przyznaniu 
nagrody państwowej Jerzemu Szaniaw- 
skiemu. Parandowski najchętniej gło- 
sowałby na Wierzyńs
iego, albo na 
Rostworowskiego, WyrMnienie Sza- 
niawskiego uznał 7a ustępstwo na rzec7 
..marginesów literatury współczesnej", 


. Dwa wiersze Stanisława CiesieIau- 
ka (bez tytułu - zaczynaj?cy się SłD- 
wami: ..Kocham ziemię i łopot jej 

ztandan>w zielonych" i "Wiara") po- 
choo7ł z tomu pL: "Głazy i struny", 
który ukaże się w najbl,iższym czasie 
nakładem "Kwadrygi". 


. Antoni Słonimski obejrzał .,Noc Li. 
stopadową" w reżyserii Stanisławy 
,:,,"ysockiej (teatr "Polski") i pochwa- 
hł przedstawienif". ,.Nocy Listopada- 


j" 
 teatrze "N?'Wym". w reżyse- 
1"1<1 EmIla CJIabersJ<,lego Ule obPjrzał. 
bo uciekł przed deklamacją Mirskiej i 

ahorskiej. (Słonimski był obecny na 
pIerwszej części wieczoru zorganizowa- 
nego dla uczczenia sotnej rocznicy po- 
wstania listopadowego. Zareprebento- 
waną., z tej okazji składankę okolicz- 
nościow
, u7nał za udaną.). 


........ 


21 grudnia 1930 "Wiadomości 
Literackie" nie ukazały się. 
Ostatni, podwójnie znaczony 
numer gwiazdkowy nosi dai ę 
28 grudnia 1930.
		

/Archiwum_001_02_212_0001.djvu

			HI 


WIADOM08CI 


Nr 1810/1813 7th-28th December 19
O 


A 


STEF ANIA \1ITKIEWICZOW A 


Zwali 
ię :\:ela i Kret, matka i 
syn. Ncla była rasową, hr;!zową 
jamniczką. Dostaliśmy j
 roku 
Pańskiego 1927 od puH..ownikost\\a 
Konstantych Druckich-Lubeckidl. 
Polubiliśmy ją od pielw
zei chwi- 
li, gdy jej kr6tkie łapki prze
ro- 
czyły próg na$zego domu. Mlesz- 
kali
my w6wczas w Grudziądzu 
w ko
zal J.ch B(')le
ła wa Chmhrego 
'PTZV uIin Chełmińskiej. 
!'\ela - tak już siC( nazywałJ. - 
nieraz ('latowała pod drzwiami i 
W\ hiegała z domu z koszar n,ul 
Wisłę, zapewn span
- 
J'\' przcdwiec/orne nad uroczą 
rzek.! Niewiażą. Kret wzbudzał 
podziw wśród Litwinów i cudzo- 
zieml'Ów - d\plomatów swojlt 
urodą. Niemiecki attadH'
 wojsko- 
wy - pułkownik Tust, darz.}1.:) 
nas wielką atenl'jor7c 
m II z n imt było. 
W dzień naszego wyjazdu do 
Anglii odwiozłam Kreta wraz "- 
c,dym jego osobist\m majątkiem, 
a więc poduszką. kołderk
, piłk
- 
mi, pła'Slczykami i z własnymi łzamI 
Gdy 
iemcv zhiża]i się do Pa- 
nża. opiekunowie Kreta opuśdli 
wraz z nim Paryż, udaiąc się sa- 
mochodem poprzez południow:, 
Fran<'ję, Casah1anlę. Lizbonę, A- 
merykę Północną (Jo Kanady. do 

f ontrealu. 


W r. 1942 prlehywaliśm\ w 
Szkocji w ,Melrose. Pra('()wała
 
ochotniczo w kantvnie w PierwszPI 
Dywizji Pancernej i niehawem 
znalazłam się z powo- 
g-o ogniwa z przeszłością. Kret.t0 
hył kwiat, ale lasy płoną. ŚwIat 
w ogniu. losy świata i naszego kr<\- 
.iu w niehezpieCleństwi;. Nie PT 0ra 
i nie trzeba uholewac nad Kre 
tern". 
Generał miał rację. 
. .. a jednak portrecik pastcI o . 
wv Kreta, robiony przez znan;! 
m'alarkę w J uans 1es Pins - Nin
 
A1exandrowicz - dojechał 7.e mną 
poprzez Amerykę Północną. do 
Anglii i wisi u mnie w pokoJu w 
\ntokolu. 
Stefania Mitkiewic:wwa 


p 


o 


L 


o 


N 


I 


c 


Sygnalizuję wydanie powieści Bel- 
vy Plain, pt. "Evergreen" (Wiecz- 
nie zielony), której fabułą jest burzli- 
we życie Anny, emigrantki z Polski 
i jej rodziny (wyd. CoIlins, Lon- 
dyn), oraz powJeści Leny Kennedy.pt, 
.,Autumn AIley" (Jesienna Aleja). 
0pisuj:!cej życie trzech pokoleń emi- 
grantów w robotniczej dzielniC' lon- 
dyńskiej "East-End'u". (wyd. Mac- 
donald). 
* * * 
W Observerze" ukazała się recen- 
zja 
dpisana "PT" nowej książki 
Samuela Pi sara, urodzonego w Bia- 
łymstoku w żydowskiej rodzinie, 
wyzwolonego przez Amerykanów w 
Niemczem w r. 1945, jako 16-letni 
sierota, b. więźnia Auschwitz, a 
obecnie międzynarodowego prawnika, 
liberała i internacjonalistę. "PT" u- 
waia że idee zawarte w nowej książce 
Pilklra .,Of Bloocd and Hope" (Z 
krwi i ńadziei) - pokojowa kc- 
egzyst
mcja, przez rozwÓj przem}'sło- 
wo-handlowy, plus rozbudzenie in- 
styrudu przetrwania u człowieka - 
s:! zbyt płytkie i niesprecyzowane aby 
był z mm jakiś praktyczny pożytek, 
( wyd. Cassel). 
. . . 
We wrześniu i październiku gościł 
w Anglii znany w Polsce zespół ta- 
neczny stuc!eJlltów z Uniwersytetu im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
- "Lubliniacy". Po występach w 
ColIegiate Theatre w Londynie, ze- 
spół wystąpił w Arts Theatre, Cam- 
bridge, w "The Dome" w Brighton 
i w King Theatre, Southsea, zbieraj
c 
wszędzie entuzjastyczne recenzje. R€- 
żyserem i naczelnym choreografem 
jest Stanisław Leszczyński. Re- 
żyserami muzycznymi s
 A. Denis i 
Bogusław Chmiel. Lubliniacy, od 
swego powstania w r. 1953 wystolpili 
1,600 razy w kraju i przeszło 400 ra- 
zy za granią. 
* 


Redaktor pisma "Our Fami1y" wY- w wojnę), (Deutsch, 1979), której ak- 
dawanego przez "Home Church As- cja ro7Jgrywa się w północnej Francji 
siociation of London & Kent" (sekta w r. 1940. Wy
ępuj
 w tej ciekawej 
religijna), (wrzesień 80) opubliko- powieści dwaj polscy odważni chłopcy, 
wał bardzo przyjazny robotnikom synowie po1sk1iego oficera i !>-ngielki 
polskim artykuł redakcyjny "The - bliźniacy Tadek i Stefek; (Ilustracje 
Polish Workers and us" (Robotnicy Joanny Stubbs); Anne Holm: ..1 am 
polscy i my), Jego nazwisko: Bru- David" (Nazywam się David), (Meth- 
no Marze. nen 1965), hi
oria bodaj że polskiego 
* chłopca, który ucieka z obozu koncen- 
· * tracyjnego i po długiej wędrówce po 
Pismo niemieckie "Theater", opu- okupowanej Europie, odnajduje sW
 
blikowało specjalne wydanie pt. matk
 w Dana: wreszcie znana po- 
"Theate r 1980" poświęcone 20 1
- wieść laRa Serrailera "The Silver 
tom teatru europejskiego. 1 'kazał SIę Sword" (Srebrny miecz) - (Cape, 
tam artykuł Jana Kotta o noWOCZeS- 1956) opisuj
ca dzieje pol
kiej rodziny 
nym teatrze: "Das ende des unmo$'- podczas wojny i zaraz po wojnie, na 
lichen Theaters", oraz Andrzeja której BBC oparło już dwie serie telc- 
Wirtha "Grotowski nach 20 Jahren" wizyjne. 
(Grotowski Vi' ci
gu 20 lat). Jak już mowa o ksi
żkach dla mło- 
. .. dzieży - pragnę zwrócić uwagę na 
powieść Rumer Godden: "The Kit- 
chen Madonna" (Madonna kuchen-- 
na) wyd. Macmillan, 1967, wzrusuio!- 
co napisanej o służ
cej - Marcie U- 
kraince z polskich kresów - prarują- 
cej u małżeństwa angielskiego, któ- 
r:zy oboje są architektami. Marcie 
brakuje ołtarzyka z ikon
, który wyko- 
nuje po wielu zabawnyd1 tarapatach 
syn arrnitektów Gregory. 0p'ieraj
c j.) 
na podobiźnie .,Matki Boskiej Często- 
chowskiej Królowej Polski". zauwdżo- 
nej przypadkowo w katolickim koście- 
le, dokąd się dzieci schroniły podczas 
deszczu. Ciekawa ksi
żka ukazuj
c.ł 
różnice kultura]ne, jest pdna ciepła i 
głębokiego zrozumienia. Piękne ilustra- 
cje wykonała Carol Barker. 
* * * 
,.The Washington Post" donosi że 
na bllnkiecie w Mayf10wer Hotel upa- 
miętniający'Ill 20-]ecie istnienia organi- 
zacji "Youn,; Americans for Freedom" 
(Modzi Amerykanie dl.ł wolności) 
przyznano m.in. Stefanowi Korbo,'!- 
ski emu nagrodę Bojownika o Wolność 
(Freedom Fighter Award). 
* * * 


* 


* 


W Whitechapel Gallery odbyła 
się wystacwa zatytułowana Fo- 
tografia Polska 1939 1979 
zawit'rajo!ca przeszło 300 ekspo- 
natów polskiej sztuki fotograficznej, 
poczynając od widoku Warszawy 
Maurycego Scholtza a kończąc na 
tzw. fotografice strukturalnej obecnej 
doby. Podczas wystawy Ryszard Bob- 
rowski wziął udział w dyskusji o 
fotografice polskiej z Victorem 
Burginem, Johnem HilIiardem i Ja- 
nem Siegie&! oraz odpowiadał na py- 
tania z sali. Każdej środy i soboty 
podczas trwania wystawy pokazywa- 
no program filmów i "video" trwaj
- 
cy 90 minut, na który złożyły 
się: film "Uprising Notebook" (No- 
tatnik powstańczy) Franciszka Ka- 
duka oparty na fotografiach Jerzego 
Tomaszewskiego; film ..Adventures 
of Good Citizen" (Przygody dobrego 
obywatela) Stefana Them£'rsona z r 
ł937; film "Ticklish and undressed" 
(Łaskotliwa i rozebrana) Janusza Ha- 
ki; film "Medium Analysis, 1977" 
(Analiza medium 1977). Wojciecha 
Bruszewskiego oraz przekrój foto- 
dziennikarstwa polskiego 
* * . 


W szkockim plsmle katolickim 
..Flourish" ukazały się recenzje kSią- 
żek x. M. Malińskiego: "Our Dail} 
I3read" (Nasz chleb powszedni) pió- 
ra Kryst}'ny Tribeldi i "Pope John 
Paul II: The Life of my Friend Ka- 
rol Wojtyła" (Papież Jan Paweł II: 
ŻyÓe mego przyjaciela Karola Woj- 
tyły) - pióra Joanny Reising. Obie 
książki wydała firma Search Press 
Publications. 
. . * 
W serii telewizyjnej "Coronation 
Street" występuje postać Martina 
O1evskiego którol gra z sukcesem Jo- 
nathan ('aplan, 
* 


* 


* 


W .,Larry Grayson's Gencration 
Game" (program telewizyjny BBC l, 
w którym biorą udział goście spośród 
publiczności) prowadzonym przeZ ko- 
mika Larry Graysona z pomocą. cza- 
rującej Isli St. Clair. - wystąpił ze- 
spół taneczny Polskiej YMCA, "Ma- 
zury" wraz z własną kapelą. Numer 
zaczęła Isla SL Clair mówiąc po pol- 
sku "ZaprasLamy do tańca". Kierow: 
nikiem artystycznym grupy starszej 
"Ma/urów" której cz
ś{ wystąpiła na 
telewizji był Włodzimierz Lisiecki. 
On też był sędzią kiedy dwie pary 
angielskie próbowały tańczyć wraz z 
zespołem, nie umiejąc naszych tań- 
ców. Producentem był Marrus Plan- 
tin. Brawo "Mazury"! 
* * 


* 


W "Sunday Te]egraph Colour 
Supplement" ukazał si
 report
 
Anthony'ego Manna "Inslde Vatl- 
can" z licznymi zdjęciami Papieża. 
. * * 
Amerykański tygol!!nik "Time" po- 
święcił duż:). Część jednego ze sWYc? 
wydań europejskich sprawom SJtraJ- 
kowym w Pol
ce a na okładce poka- 
zał robotnika polskiego przebijajqce- 
go młotem dziurę w sierpie wra/ z 
napisem "Poland's Risky Triumph" 
(Ryzykowny sukce
 w Polsce). 
.. . . 
Finna Routledge & Kegan Paul 
wydała w listopadzie książkę mojego 
znajomego Johna EIsoma, krytyka 
teatralnego londyńskiego "Li 6 tenera ", 
pt. "Post-War British Theatre Criti- 
osm" (Powojenna krytyka teatralna) z 
ilustracjami Feliksa Topolskiego. W 
październi'ku ta sama firma wydała "Es- 
seys in Law and Sodety" (Eseje ,o 
prawie i społeczeństwie) pod redakq,! 
Zenona Bankowskiego, wykładowcy 
socjologii na Uniyersity College, Car- 
diff i Geoffa Munghama, wykładowcy 
Prawa Publicznego na Uniwersytecie 
w Edynburgu. Obaj też napisali eseje 
dla tego zbioru prac 11 autorów. 
. . . 


W Heath Ubrary & Keats House 
w Londynie (Keats Grove. NW3) 
Adam Czerniawski czytał (w paź- 
dzierniku) poezje Tadeusza Ró- 
żewicza; tydzień później A. Alvarez 
czytał poezje Zbigniewa Herberta. a 
Keith Rosley - poezje Jerzego Fic0- 
wsklego. 


. 


* 


* 


W Wigmore Hall w Londynie w 
serii ,.The Macnaghten Concerts" u- 
rzą&ono 5 koncertów pod ogólno! 
na.zw
 "The European Connection". 
Na program polskiego koncertu ..The 
Polish Connection" (Polskie Powi:!za:- 
nia) złożyły się następujące utwory: 
Marka Stachowskiego - "Ptaki" 
(premiera brytyjska), Nigela Osbor- 
ne "Pamiętając Esenina", Andf7e- 
ja Panufnika - "Kwartet smyczko- 
wy" (premiera londyńska). Jo
n
 
Caskena - "la Orana GaugUln I 
Witolda Lutosławskiego - "Kwartet 
smyczkowy". WykonawcY: Jane 
Manning - sopran, John McCab/> 
- fortepian, David CampbeIl- 
klarnet oraz "The Locrian String 
Quartet". Dwaj brytyjscy kompozy- 
torzy. których utwory weszły do pro- 
gramu, Osborne i Casken, tworzyli 
także w Polsce i są pod wpływem tzw, 
"sl:koły polskiej ". 


. . * 
Jak już mowa o Panufniku, to Ba- 
let Królewski (Royal Ballet) wystawi 
w grudniu b.r. dwa utwory baletowe 
z jego mU7yką, w dlOreografii Davi- 
da Bint1ey i z dekoracjami Mike'a 
Beckketa : ,.Homage to Chopin" 
(Hołd Chopenowi) i ..Polonia". 
Pierwszy utwór ma londyńsk.! pre- 
mierę a drugi premierę światową 9 
grudnia. 


* * * 
Ursula Opens i Frederjk Rzev.ski 
dali w ..Round House" w Londynie 
koncert muzyki nowoczesnej 12.10.80. 
grając na dwa fortepiany utwory Bu- 
soniego, Rzewskiego, Schoenberga. 
EIIiotta Cartera i Christiana Wolffa, 
* * * 
W Monachium odbyło siC; tego la- 
la fantastycznie udane przedstawienie 
sztuki Gombrowicza "Iwona książnicz- 
ka Burgunda" w reżyserii Ingmara 
Bergmana w scenografij Gunduli 
Palmif'stra- Weiss. 


. 


. 


.. 


Pragnę raz jeszcze zwrócić- uwag\; 
na działalność w Australii Jerzego 
Zubrzyckiego, '::BE, FASSA, profeso- 
ra socjologii na Narodowym l 'ni- 
wersytede Australijskim w Canberze 
oraz prezesa (Chairman) "Ethnic 
A
fairs Counol" w Australii. Pismo 
,.Quadrant" (odpowiednik australij- 
ski londyńskiego pisma "Encounter") 
opublikowała w sierpniu ubiegłego 
roku wykład profesora pl. ..The Boat 
People" wygłoszony na obiedzie w 
National l Tniversity Convocation w 
maju tego roku w którym profesor 
oskarżył społeczeństwo australijskie o 
obojętność w stosunku do uÓekinierów 
z WietnaFllu. W grudniu 1979, "The 
Reader's Digest" opublikował skróco- 
ny tekst tego przemówienia. \\' kwiet- 
niu 1980. prof. Zubrzycki wygłosił z 
powodu zjazdu Uniwersytetu Zachod- 
niej Australii - przemówienie zaty- 
tułowane "Perspektywy chrześCijań- 
skie w tworzeniu wielorasowego spo- 
łeczeństwa w Australii". 


* 


. 


. 


BrosLUra p@lecająca powieŚci dla 
młodzieży, których akcja rozgrywa się 
podczas II wojny światowej, wydana 
przez biblioteki dzielnicy Barnet w 
północnym Londynie, wymienia m:in. 
ksi
żki: Gllbriela Alingtona: "Rumbe- 
low Road" (Heinem/lOn, 1979) w któ- 
rej występuje postać lzaka Zalcmana, 
polskiego Żyda, uciekiniera z Polski..a 
obecnie zamieszkałego w AnglII; 
Szkotki z Highla:ndów, Margaret 00- 
naldSon: "Journey into war" (PodrÓ.l 


Sygnalizuj
 publikację przez Cam- 
bridge Universj'ty Press dłu[.,'o oczeki- 
wanego opusu "The History of Po- 
land since 1863" (Historia Polski od 
1863) pod redakcją profesora R. F. 
Leslie. z pracami samego profesora o- 
raz wykładowców na poziomie uniwer- 
syteckim i pisarzy ksiąŻek his- 
torycznych : Antoni Po10nsky' ego 
Jana Ciechanowskiego i Zbigniewa PeI- 
czyńskiego. Neal Ascherson pisze w 
swej recenzji w "Observerze", zatylu- 
łowanej .,Popiół i Diament ". pozy- 
tywnie o nowej ksi:j.Żce. kr}'tykuj,
c 
miejscami nudne ujęcie fascynującej hi- 
storii naszego narodu i w}Tażaj
c na- 
dzieję że z nowymi zwi'Fkami zawo- 
dowymi, era ucisku i najazdów ma się 
ku końcowi. 
* 


* 


* 


S. L. Shneiderman rodem z Kazimie- 
rza, absolwent Uniwersytr'tu Wars7aw- 
skiego napisdł sw:! trzeci.! hi,
żkę pt. 
,.The Riyer Remembers" (Rzekd P,I- 
mięta) którą wydała amerybńska fir- 
ma wydawnicza ..H0fi70n Press" w 
Nowym Jorku, Autor pisze: ..Wisla 
przedstawia to dla Polski co Missisipi 
dla Stanów Zjednoczonych i Wołga 
dla Rosji. W tej ksią7ce Wisła jest po- 
kazana jako rzeka na ktl}rej brzegach 
Żydzi mieszkali przez wieki, stworzyli 
własną kulturę i zginęli w przerażaj,)- 
cych okolicZ1lościadl". Ksi
żka jest o- 
sobistą od}'sej:). autora a także hi
,to- 
rią żydowskiego miastec7ka w Polscc 
od XI w. do chwili obecnej. Jest to 
dobrze napisana książka, która nie u- 
wiera też nieuzasadnionych ataków na 
Polskę i Polaków. Autor mie- 
szka w Stanach Zjednoczonych od r. 
1940, napisał "Between Fear 
and Hep8" (Pomiędzy strachem a 
nadzieją) orllZ "The Warsaw Heresy" 
(Herezja Warszawska); które opisuj.
 
stosunki w komunistycznej Polsce Był 
on też redaktorem kroniki życia i 
śmierci w getcie warszawskim pt. .,The 
Diary of Mary Berg" (Pamiętnik Marii 
Berg). S. L. Shneiderma.n jest regular- 
nym współpracownikiem pisma ..Je- 
wish DJ.ily For:ward" w Nowym Jor- 
ku oraz żydowskich pism \\ języku 
jidysz na całym świecie. 
* * 


* 


Międzynarodowa Organizalja "In- 
ternational Biographical Association" 
w Cambridge (Anglia) zaprosiła inf. 
architekta Mariana Hełm-Pirgo z No- 
wego Jorku do przyjęcia członkostwa 
tej organizacji oraz nadała mu swl'j 
..FeIlowship" (FlBA). Jest on b. na- 
czelnik1iem Urzędu Nadzoru Budowla- 
nego Lwowa i b. prezesem Society of 
Polish Architects Abroad oraz autorem 
znanej powieści historycznej "Royal 
Dragoons", osnutej na tle dz,jejów Pol- 
ski XVII w. wydanej prLez Bicenten- 
nial Publishing Corporation w Now}m 
Jorku, spółkę polonijną, wydającą 
"Nowy Dziennik" w Now}'Ill Jorku. 
Krzysztof Rowiński 


NAK1..ADEM "ANEKSU" 


Stuilł." Buaiaaak 


Sztuczne oddychanie 


Bibliofilskie wydanie poematu wybitnego przedstawiciela 
powojennego pokolenia poetów z grafikami j ana Lebenste.i
. 
Autor w sugestywnej poetyckiej form.1e przedstawia obraz 
jednego dnia przeci
tnego Polaka i ukazuje rozmiary spusto- 
szenia moralnego i wynikającej z tego udręki jako konsek- 
wencję wynaturzone!o sY!Jtemu politycznego. 


CENA: US S 6.00. FF 25.00. W Wielliej Bry,anii £2.50. 
Z.
MóWIE.NIA wraz Z wpłatą naJeży pru:sył3Ć na adres: 
A N EKS. 61 Doaet Road, Le.d_ W5. II'''EJ--d.
		

/Archiwum_001_02_213_0001.djvu

			Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


WIADOMOSCI 


Przelot 


NOTATKI Z SUDANU 


I 


spotkanie*1 


o SIę staram, tu go chcę jeziora do Zinder b)liśmy o 240 po nich az od morIa środ/lemnego! 
S p r
\
e::t7ićn. I dalej mówił t
n mil morskich. cz\li 460 km nad L północnego \lamka. sl
b.la
l1 
I d T beldl oz ' enl. DLI ' ę k l ' S tałoŚc I ' wiJ.tru arabskich fanatyków i hlplezcow 
ONZ-etows...i gospo alI: ". u mc 
b k l "> tr ' ,ls l e pos/ ło n am nieźle. Trud- sd.h- \Imoravidó\\, iądnych ich 
ma pługa, rony, 'osy, mc ma ... 
k . t t d t nos ' cl ' pOI ' a\\ I 'ł y Sl ' ę l lo p iero 1? od złota , sol. i niewolnika. I \\. zamian 
cepJ. nie ma 'Iera u. ej po. s a: 
t sann m Zinder: słaba hUrla P las- La znis7czenie ich struktur pań- 
wowej maszyny prze war
aJą-ceJ '1 I d 
pO\\olny chÓd konIa, osła. l wlel- kO\
a zakryła to miasto małe, nis- stwowych po/OSta\\1 i tym u, Om 
bł,!da, CI} wołu. na szybkie .obro- kie i s/are i ta sama burz,l \\ y- tę,knotę do :\lekkl. Oto lecImy 
h młocarni, wialni, siecIkarnI, na- krzesała I. pyłów atmosfer\
nyc.h !lad tą nat
ralnej \\'.iclkośoi. map
 
' t ' j ' es ' l ' S ' lę j ' e dostos '. lJ ' e d ość elektr ) 'czności 11\ mO j e nn- Ich da\\ neJ okrutnej \\ spamałoścJ 
we zaren, I L . . ' '. .' . h h d ' d b . . 
Jak pan \\ idzi, polit\ cy. robią .wie
- lemp. pomoce radlOw.e ZI1lWeC7)C. l Il . n
\\ S(yc r?g o.', a\\ leJ1l
. 
k . Il ' t I .i ' kol lo m Iści wielkIe Na\\ lą/,lłem \\ P ra\\ dZle kontakt na lh SnllerCI, lub mewolmctwa. kto- 
le po )" c . . I . d ., d . - h' ci 
ekonomie. prlemysł y 
hcą budo: krótkich fa-ła
h z wle

 
ontro ną, ( r
ml l . P d o. ./!S . d ' ązą na \\SC d o.: 
' . to 'c lc nie lekkIe W y rwac lec7 tlZ,ISkl I tI udnoslI jęLyko\\e, ,o He lIIejSl I ą pieSIO, z ro Zl 
wac l \\ a, I d . d . . . kt ' . t r Y 
t\'ch lul/i I ich poldek 7ieml, pro- 
uże, n!e po/\\'o iły mi OWI e zleC naJ
lI, 1
le: 0ł-:z;v \
 yc
erp
m I.
 1,- 
lctari,lt I nich zrobić, z jego nęd / 4 SIl,; na .pkull \\'C
tor/e od pt!nUu I.n
j.ą SIę. l gmą, 1
11l. oSIedlają SIę 
\\ budach I tcktlll y i blachy \\ o- urientac) jnego nuałem. smkac lot- jesh nH
Lna. by\\ aH I tacy co \\\.- 
k ',' t I . C kto m"śli o Mur z )- nIska. Ani tym bardllCJ - co hdo pr/cd/.aFt wS/\'stko, na\\ct dnecl, 
 
. b k h? T\ m ludziom tr/cba pocie czola dohrnęhsmy do lot- Hadzl. Zdro\\ I I sllm nIejedno- 
<-zy I) 
, a
 h obecne życie nie niska w Zmder, w pocie czoła! krotnie żenią 
ię na tpj drodze. 
popr,lwl
 IC . S ' ze ale da Ć l 'm Otóż kled\ r,ldio mamrotało naj- rozmnażają, larabiaj;t na rodliny 
znllenl,1C go le zc , , '. . "d' B ' . I .' 
roste nar
ędzia, leJ,\,:i pług, polski głosI1lej zacLąłem tzw. "Sq
a
e - 
 ,t. Og,ICI. eC'ł.. . .'. 
kic rat. Niech ich kO\\ ale im to Search", kWJdrat 'prawdopodobIe
- G.dy pr/enllnęło I naH
otęznler 
d t . d ich r ą k I dać im st\\'a bo szukać Igły na sawanme S7e Ich mOlarstwo Songhal, znowu 
-'os oSUją l o ,,, . , trzeba P odobme j 'ak małej łodzi ,nis/c/o ne pr/ez Arabów z .\13- 
.:Jrzewo - asy. I " ' I k . 
\ \'tcd słuch,lłem t\'ch \\ y,,"o- L rozbitkami na morzu - syst c - ro ,a, j
l.z bronią, pa ną la uplOną 
) w AngIn, nastąpIło rOZlh obmemc. 
potem Iblednienie i wiek h,mdla- 
rzy nie\\ olniIJI\\. \i: "nastała Eu- 
ropa ". A gd
 Europa u siehie 
uklękła na kol.II1,I. W\ kn\ awiona 
przel. rod.llllle wilki. pr/ys/ło \\ yr 
\\'olenie I jej ohjęć. nO\\'.1 niepod- 
legło_ć, stale n;\z\\
 odŻ\l) i plÓ' 
IHlje Sil; odnowienia cy\\ ilizacji, 
obud/enia kultun prz\ pomocy 
ONZ, Ameryki. Europy. 
Minęliśmy Ouagadougou. Bo. 
bo-OlOul.1sso. tam Ino\\ u wLięhś- 
my pali\\ o. gdyż wolałem nadło- 
zyć drogi I tr/ynl.1( SIę ,lil1Ji kole- 
jowej, \\ idoczność ho\\ lem Les
ła 
nad c,lhm klajem niemal do plo- 
no\\ ej t\ Iko. podobnie jal, w "sm 0- 
CTU". Palono sawannę pod upra\\ ę 
poletek, d
 m stał \\ ustabih/o\\ a- 
n}m powIetrIu P,lIluj;!cego tu \\y- 
ŻU jak zasłol1\ za\\ ies/one aż 
o 
dl.ieslęclu h sięcy stop. \\'reS/CIC 
bmako \\ \lali. Tam lelnik zaj
ł 
,ic;: \\ yłąclnie pf/epro\\ ,Idzcniem 
do\\ odu () \\ yżslOści p,lpierosó\\ 
amen kańsklch nad lokalnymi, któ- 
re c/ymły go nies/częślm \ m, za 
CL jcs/c/c musIał płaci(. Później 
b) \\ ,Ilem tam ClęSto i za\\ SLe ten 
sam celnik przeplow.td/.lł ten sam 
dowód. 
I już Senegal Tamb,lco
1I1
;,I
 
l ichc. pl Z) tulne, 
1.lchnące dZIkImi 
I.iołanll l;tdO\\ isko. A potem - 
Oakar. W kilka dm późmej Jot' 
odleciał do Chartumu. do s\\ ego 
pm.ka Camcl, l ulgą \\ oCIach. _.......P"""ł
 _ 
OosłO\\ me, gdyż pr/cl dni.\\ 0.1- nlelłe. hotele. Luksus\ \\ poró",- 
kar7c oC/Y mial nadmlerllIe 10/- naniu z whisb, ginem i .,York!,- 
SZerzone: widok mnie dclektllj,!cc- hill' pudding onh-". Gdybyż to 
go się ślimakami (importow.lm mi były p<1C1i!tki. nie taś osi
gnięda 
z PolskI! ,.\\'mnic/ki", mó\\iłem elity. \\\ohcO\\ane. Bił} \\ oczy 
do JOl'. I' posłuchaj jak 
o brlIl1i: różne gIlllne s\mptomy zmian pro- 
,vlnnic/l,i..... LecI. j to nIc pO/\\O- \\ad/;IC\ch może do no\\ego ż\cia, 
liło Joe mnie lTO/umieć. Czyż 011 ale pt lez (h\ Clesn() z.ll1ueranie. 
b\ j.ldł ślimaki szkockie?) \\'Idok Pe\\ nego dma pojech
łeJll dale. 
ludzi jed/ącYl:h żaby! Zmęcz?ny kc pOla' miasto. do małej restau. 
rol.\\ leramem OCI.U i \\ str/ąsaJl l em I ac\ jki 11.1d occanem. Byl to WCzes- 
SIę Joe odleciał, j
 ./Ostał em 
\ n) d/ień t\ godnIa. sled/iałem Więl 
dokończ\ć formalnoscl przeka/aIlIa sam przy długim stole, przy bu- 
s.ll1lOlotu, napisać odnośne raporty te1ce Muscadet należycie ochłod/o- 
i czel,ac Ita 110we ittstrlll,cje z No- lIej, czekaj
 na oSIrygi. Prtede 
\\ ego Jorku. mną AU.lltr\ k lalecał się koronka- 
Dakar. Już końclący :;;ię. im por- mi planek na plaż} nicpojęcie .dlu- 
to\\an) dobrob\t drobnol1l1esz<:/ań- Kiej (jal, to Pan Ik'g.'" chwIlach 
stwa francuskicgo ,i lokalna hleda, sIczodrośl i daje lud110m, nawct 
prLY mej nędn ostatIlla.. CHce peł- nie wybran\m!). W. 
iebieskiej 
Ile spr/edawcó\\ ofIarujących 

 le głębi oceanu deknlac
 jme. ste
c/
ł 
Cl' la duże sumy, handlaTLY uhcz- na 8kałkach stary wrak laponskl. 
n)ch Eastępuj;!cych drogę przy ich Słońce. OCe 111, \\ ino Inad Loary - 
sllaganach. czę!>to nachalności,! piękne b) ,vają dni pIlota ro. prac\', 
Illluszających aż do zejśua z cho.d- nic przeczę. I \\ tej ch\
'lh ndo- 
nika na jezdnię, gdzie inm obsla- u,olenła 11.1deSzła refleks la: co na 
dah obccgo jak much\.. Restau- przestl/eni tego lotu było \
yda- 
racje, jak z boclIl\eh ulIc NIlel, rzeniem n,ljuekaws/ym. naj war- 
otoczone hOldami pełzających ka- tościO\\ s/ym'! I patr/ąc na Sene- 
lek-żehr,lkó\\; jedyne co na drogę galczyka -:- rest,
uratora nios,!ce
o 
ż\cia rodlicI" dać im mogli to po- mi ostngl pomyslałcm: "On moze 
\
 \kręcane nogi i jedno, lub oba takŻe jada ostngi I imp<,llto\\ a,?-e 
ra
l1iona. T
tk wyposażon)ch w \\ innic/ki. lecz jego bl,lcm?"" NIe 
Idolność lar0Lko\\ .lIlia sprzeda- t:tk d,j\\ no temu kraj ten znowu 
\\ .lIi, C/Y oddawali ich "tIt,l
ab
)u. marno\\ały "kresowe SUSze. wszę- 
tom" dueho\\ n\'m muzułmansklm. dzie rozlegał się sbaszll\\'\ ryk byd- 
n
1 n
ukę, utTlymanle, pod opiekę. la któremu ozory puchh l pr.lg- 
,\ larabout uClył ich - SItU ki że- n{enia aż pad,lło, tracIło się. Potem 
brama' utrzymy\\ ał - z res/.tek padał\ dl leCI, pc'tem ich matki. 
tego 
o odb;r fal Im Co wiecz
)I; Nic. nie \\ stałem od stołu drama- 
opiekow,lł !"I<: nimi - I l?cz'! lC,h tycznym ges lem wrl'ucając talerz 
nip spusZ( [.,Ił, b\ I 
1U kton s !1 IC ostryg do oceany, !'<1: t eI.'legahza- Jllego. 
cję. Oakar był dekadenckI. .1\11JJ
0 
to, mimo \\ łasnego LamIerama 
wśród biedy i kalect\\
, na tle 
niew\dolności innych miast afry- - 
kańskich jesl.cze b1\ hm ał tą fran- 
CUS/CZ\ Iną: miał I dobre restau- 
I acje, w nil h śWietne wi
la i, \\ sz
- 
stkie chyLa smakuł)' kI FrancJI: 
l,yslne mięsa, sery i. desery, nawet 
żaby wożone po śmIercI sam
lota
 
mi ku talerzom tamże. i '" mnIcLkl 
podnoszone do :ł:angi "eBcargots ", 
homary olbrL)nne, kr.,by l ryby, 
z 1) bą - miecL, wspaniałą w ?cea- 
nie i pr/eśwletną na patelnI, w 
tęgich plastrach, na czele. Kina -.. _ 


. 


- 


I 
I 


, 


\ 


" 


ł 
) 
 
.. " . 


- 


'" 
1 
ł 
ł 
l 
'I 
J 
... 
. 

 
i 'I: 


Zatrzymywałem silniki w pobli- mas7yny do pisania wy
yniała 
żu wieży kontrolnej, gdy zobaczy- zachwycaj;!ce C7ary: jej dWIe d
o- 
łem że idzie ku nam bardzo wy- nie, dehkatne jak sklzydełk
, Ich 
soki pan. Podszedł, czekał spo- cieniutkie palce ° n.adz
y
zal dh
- 
kojnie aż się w}gramolimy z ka- gic.h pa
nok.ciach nJe
Jęcle wV,gl- 
biny. Jeszcze podkurczenI pTLez naj/!,;, LaprO\\.ldź nkJ Idawał się b}L bez kresu, bez 
panó\\ do ich pokojów, a ja do- granic, ale też i hez \\
Taźn\ch 
p,ltrzę obi,ldu. Dziś będzie obiad punktó\\ charaktcrystycznych. Pod 
specjahl), bo dawno nie mieliśmy zachód słońca '" rc'lCił gospodart 
tu nikogo swojego. do domu, pozdrowił nas zam
- 
Poczuliśmy się pod właŚcIwym s/yście i \\}'p)tał o jutro. Po dłuz- 
dachem. Bodaj to francusko-afry- szej chwili ogólnej. r.ozmowy. zo- 
kańskI bungalow w rękach poz
a- '::;ta\\ iliśmy pamą 'JeJ zadamom, 
nia

i! Było lam. przestronn.le. Joe na fotelI!, przed do
em przy 
cz)suutko, wygodme. A po oble- pi\\ ku i pos/hsmy pog-adac po pol- 
oZIe, teŻ sLczęśliwie o charakterze sku n,ld rzekę, bo tam działo się 
polsko-francuskim, mieliśmy usta- pIęknie. Na t\11I odcinku Izeka 
lony y!an akcji.: najp!em. do fr
n- phnęła sLCroko.. \
'ięc s,?okojnie i 
clIsklej "bazv lotmczeJ, do Ich że nic mtrmah Jej larosla, otwar- 
baraku radio\\'ego J żeby popytać ta b\ ła słońct;. 1\ słońce właśnie 

' mapy,. potem do la
j,
cych le- mespiesLnie schod/!ło 1.1 .\\ idno- 
KaIZ)
mlsjonaf/Y katohckllh, na
 krąg i na.g pozostaj:lcych zegnało 
stępme do oddzIału OCLAL.\ V l wrzami _ obletmcą \\ schodu. 
w końcu do m,
lcj linii lotniczej! T,llU, \\ ,1£1\ k,lńskim zmielzlhu 
gałęli Air Afnquc, operowane I OdC/l1\\ a się Że to meod\\ ohlny 
pl
ez młodych FranCULÓ\\. Ba! kres dma. Choi to tak odległe 
.'I.Ieokolunializlll sLalał w Cza
! prz\ równanie, jak dalekie S,! 
JeSLcze teg
 sam
go popołu
llll3: światy _ lecz podobne 
tany psy- 
natknąłem SIę !ld Inny. zasadnl
zeJ chiclII(' h\ UrL) ły \\ e mme PO\\ 01- 
",agi .,polomk Otoz po \":Jelu IlE' kwadranse op,ldania zmlerL:< hu 
w}siłkach mego Rel Repa J Jego n,1 śnieui mikz
cych pól \\ Polsce}. 
::;ckret.u ki - krysIlaI) O CLęStOt- R/eł.:
 z cicha bul
otała " cicm- 
lmoścu
h w)maga
Ylh przez pra- ności i opędt.aliśm) SIę 
d .
oma- 
\\ o lotnICLe \\ sta\\ Ii do mego na- ró\\ IeCl wciąż rOlIna\\ lalIsmy o 
Jajmka radiota amcnk.1ński ,!?sł u - kraj:1 Cnd. o kraju jak i inne 
gUjąCy sam.olot amuasady. L S.-\., kr.lje Afnki sprag l1l Ol1\m \\ybu- 
p
n o naz\
lsku .\IJ.rck, o Ile, p
- chu dawnej ś\\ ietnosli o no\\ ych 
nuęlam. {\I\ tedy wkle spotkama formach. NatychmiaM! Pr/\ pomo- 
k
ńcz}-Iy się .n
 u,)
aŻenlu 
o
o- cy ONZ, Banku Ś\
 iatowego, Eu- 
polnych IdLlwlen ! Ill1łych l!::; li Ile- IOPy. Lecz na mOJc .zapytal1le II 
chach oraz chętn.el P('I
lOC), tak \\: jakich to 1.tsach kontero\\ ał p.1Il 
t\III wypadku, Ol
 myslało, s
ę 
as Rez Rq, dZIŚ rano usłysz
łem .'da- 
c kole
( jonowamu ,.'pO
O
llkow ). ma lastanawiaj4ct', Idunut'wa).!cc: 
1ak WIęc Joe, Dornler I ja pOC/ę- "ProsIę p,m a , ten kraj trteba la- 
liśm} la,ta.l w po\\'
etrzu Afnkl le siać. \\' całej Afryce, g.dzlekol- 
Zachodmej - leg,llme, na skutek v. iek można tf/eb.1 sad/lć lasy. 
polskiej mfiltracji tego kontynentu. fu bl ak drL:
\\ a I RoI, lOl znie pias- 
Na drugi dzień \\ cl.e.snym lan- ki Sahar\ zas
 pują nO\\ c tereny. 
kłem pmvedłem d.o blUr
 mt'
o Klimat Imienia Się. ludIle i /\\ ie- 
gospodalz.:;, 
y .La Jego posredmc- r/ęta gm't. Cl\ pan \\ ie wiele drze- 
twem umOWlC lI1ne potrzebl
c mI wa id/ie roc7nie na opał, do goto- 
iger. 
ą kraje na świecic, kto- 
spotkanl,1 i taki
 b} l'OlpocZąl rOI.- wam.l, a \\ iele nm\ ego się sadzi? re Ldają się mif'ć tylko naZ\\ę 
mowy o r
dLaju transportu. lot
l1- OZle\\ ięćdziesiąt procent dl/e\\,a unosląc,! się \\ pow ietr
,-! .nad 
czego. komee/nego dla Projel,t o \\ ścinal1l;go rOClI1lC \\ Afncc IdLle płacht,! ziemi I przed!>taWlclch.v.: 
w Czad. To było moje dru.gle La- pod kociołki do \
arzeni
 str,,:wy ONZ. \\'slhodni Nigcr z mOlej 
dame: occna I r,lpol t na temat na otwart\m ogniu. A Jaka Jest \\ \ sokości to sa\\ anna bezkresna, 
tych potrLeb ONZ. wyda jność tych ognisk'! Dobr/
 naga. led\\ ie upstrzoua plamkami 
Pana .\lilut y me za:5lałem \\ blu- jeślI sIedem. p
ocent". I pod,lł n11 "rlaków ostrokolcl.1st)ch _ ko!
 
r7e, pO\\iedziano mi że pojechał innc. C\ fi Y S\\ Iadc/ącc ,o. prost}m canll l)loni
 marnej egzystencJI 
11<' konfelencję \V spra\\ le lasu, że fak< le, żc skor,o 
udnoscJ pllyby- przed nieliclnymi ga/ela.mi: Wi.ltr 
niedluuo \\ róci. I żeb\1I1 sobie wa, dr/e\\ a zas mI' - Afryka bę- niósł tam pia-skl I pyły l kIerune
 
usiadł.Zdzlwlło mme ie tutaj kr/Y- d/le ogołuc ma z. drzew
 . op,lł o \\ e- t) ch miotó\\, \\ 
doc7ny. n
 chudej 
we dr/ewka i kolc-łaste kr/aki na- go w hard/o medaleklej . pl.'\SZ- lieml jak smugI na wIelkIch wo- 
Lywają ł.l
em, NIe \\ iedziałem .że łl?ści. n.

ó\Vią I.m ekspercI 
e 
u dach, pOIluf..rał mi okleślać klerun- 
właśmc wstąpil
m na t,rop m
- OlC ITObl
 SIę nIe da, ze tu Ile?lIa ki jego niskiego Liągu 1 t) m sa- 
spudLl.lnck... USIadłem \
'Ięc sobIe pod. komec o
resu su
hego twa,r- mypI, po wprowadzemu po(?ra
\e
, 
cichutko i zapatrl)łem ,SIę .na pal- da jak skaLI. ze \\ najlep
/)m ra- pTlybliżony wiatr na dZIesięcIU 
c
 młodl.iu.tkiej mas/) mst
1 z .kra- 
e t
/eb
 dłu;gl
h stu,d ' anty. Czad. 


dó\\ jako LUpełnie ocly\dst\c
, 
pot\\ ierd/aly Się w nilh i n
ole 
obser\\ acje z kilku już la.t. I?oJ;)lero 
później pr/yszło oszołomIenIe I po- 
myślałem: jakże to nie pasuje, dl? 
moich doświadczeń z w\soklI1l1 
urzędnikami na kierownicz)ch sta- 
nowiskach. Ten Rel Rep \\'\ kra- 
cnł pun ugranicl.enia oficjalnych 
poruczen. r
)zs/erzał je, a ł:ławet 
tu,orzył swoje Proglamy! I d/
Ś gl
y 
on jest na emer} tUfie oddaje Się 
tym spra\\ om 
 całą s
ą rom}s
 
łowością. Welf, jak powlada]4 n:lsl 
Inajomi. \\'tedy byłem oS/Oł0'!1l0- 
ny. d/iś jestem pod u
oklem jeg
 
praC\ i dlate.go nJ.pl
zę l! Ille
 
oSobno, lar,IZ po skonczel11u tej 
podróż\', któnt \
 ła.śn
e odb) wam 
pono\\ nil, po dlle!'>lęclU latach 
t
 m razem na paplcf/e. .Istępnego t ank,1 pożegnah
my 
się już lap/yjaźniem. Pogoda plęk- 
n.1 \\ d/i
C/l11e wróżyła dohry prze- 
lot. co mme cieszyło. prLcwidy- 
\\ alem ha\\ iem, że następna "no- 
ga" hęd/le najtfl1dn i ejsla 
Rozp0l:/ęh II e (. p o q u f''' Emihenn,. 
D' Alenc,on, ktÓra pomagała utalento- 
wanei krawcowf'j w zrobif'niu karierY. 
Dzieje scenariusza napisanego P'17f'Z 
Raphela Lopel Sal'lchez. męża Palom\" 
Picasso są tez ciekawe. Zastanowiło go 
zdumiewaiace podobieństwo iego żony 
do Chanel, gdy była młod.! dziewczy- 
ną Dostrzegł to oglądając powiększo- 
ne zdjęcia Chanel u fotografa Hor- 
sta. W rf'zultacie rolę bohaterki jako 
kobiety w wieku dojrzałym kreuje 
Marie-France Plssier. a jako młodej 
d7iewczyny Paloma Picasso. 
TreśCIą SCil!1aflU
Za jest problem 
współczesne i utalentowanej. kobiety: 
czy wybii się o własnych siłach, czy 
s7ukać poparcia mężczyzny. 


. 


. 


. 


PrZeciwieństwem mody prostej I 
nieskrępowanej, kóra lansowała w 
pierwszej połowie bieżącego stulecia 
CoCQ Chaneł. jest retrospektywna wy- 
stawa strojów damskich 7 XVIII stu- 
lecia. l rrz
dzono ją w mało znan\"m 
muzeum Nissim de Camondo. które- 
go kuratorem jest Nadine Gasc. Daw- 
ne ubiory efektowne lecz Riewygodne 
starano się na wystawIe dostosować 
do stylowych mebli i dZIeł sztuki z 
tego samego okresu, I tak np w wiel- 
kim salom@ można podzIwiać trzy 
suknie z epoki LudwIka XV. z któ- 
rych jedna spięta z t) łu - zapewne 
t>od wpływem upodobań kT()lowej 
MariI Leszczyńskiej jesl na7wana stro- 
jem uszytym według .,polskiej mod(. 
Dalsze eksponaty umIeszczono w Ja- 
dalni, gdzie ubIOry harmonizują. z zie' 
lonym kolorem boazerii. Innf' uloko- 
wano w sali ..porcelanowej". S,
sladu- 
j3 one ze wspaniał:) koJekcj,
 ptaków 
XVIlI-wif'C/.nego hilitoryka i przyrod- 
mka hr. Georges Buffon. 
Dawne stroje sprowadzono z dwóch 
głównych ośrodków muzealnvch. S1 
to "Umon Centrale des Arts Decora- 
tifs" oraz "Union Fran<;aise des Arts 
du Costump". Ta druga instytucja po- 
siada 6.500 kompletnych kostIumów 
historycznych oraz 32 tysiące akceso- 
nów. Recenzenci pis7ą. że w przeci- 
wieństwie do puJiJlicznośc i paryskIej 
największe zainteresowanie 
rancusk!- 
mi strojami ubiegłych stuleCI ckazuJ.! 
Amerykanie. 
Muzeum przy ulicy Monceau zostało 
założone przez bankIera Moise de Ca- 
mondo zmarłego w r 1935 Fundator 
nazwał kOlekcj£ imieniem swego syna, 
który Lgin
ł na froncie w czasie pierw- 
SZf'j wojny światowej, 


. 


. 


. 


Salvador DalI (Jat 76) wraca z 
Hiszpanii do Paryża. Korespondenci 
franruscy odbyli z nim w Figueras 
rozmowę. z ktÓrej dowiedzieli się ze 
mistrz chorował ale czuje się teraz le- 
pIej i pozbył się depre
ji Ostatnio na- 
malował nowy obraz 
atytułowany 
"Rozpustn}' koń". W Paryżu Dali 
ożeni się ponownie ze swą żoną Galą 
(lat 57), Zwi:).zf'k małżeński zostanie 
Lawarty w kościele koptyjskIm. Reli- 
gia koptyjlika - powiedllał DalI - 
Jest nalle
7a i najprzyjemn elsza na 
świeCIe. 


Feliks {'hrzanowsi"i 


- 


.....,.. 


D1 T WAN\7 


NOWE I U2YW ANF 
Iprz.edaz. kopoo. repencje. okbldaaie. oferty Da 


żądaDi
 


.łTL.4.NTIC BA}' CARPETS 
739. FaDaam Road. LondoD. S.W.6 
Tel. Ol - 736 877i 
StaCJa metra: pan;ons Green. AutvCus nr 14 


- 


- 


-.... 


-
		

/Archiwum_001_02_214_0001.djvu

			12 


\UECZYSŁA W P ASZKIEWICZ 


WIADOMOSCI 


"Balladvna" 


pIS,-\NIU, a takżc mówieniu. o 
teatrze amatorskim (jak i"re- 
s/t'l i () miłości) lawsze zagraża 
złv duch stronniC'lości. A niebez- 
pi
czeńst\\ o \\ ięksi"e jest tu dla 
mnie. niż dla wielu. Na uformo- 
\\ anie się howiem opinii w tcj 
spra\\ ie wpłmęły doświadLzenia z 
di"icciństwa i chłopięctwa. Źle na 
nich w\si"edkm, a mało brakło, b\ 
skońc7\'ły się dla mnie fatalnie. Ta- 
kie urazy z wczesnej młodości zo- 
stawiają trwałe ślady. utrudniają 
jasność sądu i śmiert"lnie ranią 
cnotę bezstronności: piękną i god- 
n'ł pożądania, jak \"'SZ)stko crego 
nic ma. Plzynajmni
j tu. na na- 
Sl.ej małej, dalekiej od doskona- 
łeści i \\'zrusi"aj,!cej ułomnościami 
/iemi. 
Bo któż ma pra \\'0 1\\ icrdLić żc 
cokoh\ iek, i kiedykoh\ iek, roz- 
slrzygmlł obiektywnie? Uniemoż- 
liwia to chodn° nieunikniem; brak 
pełni wied" , 'i"najomości wszyst- 
kich faktó\\ . ci"ynó\\ , a przede 
WS7\ stk im intencji poc/ynań na- 
s/vch bliźnich, Brak hezstronności 
ni
 \\ ykluci"a oCi"\ wiście sprawied- 
li\\ ości. .\lożem\, najniesłusi"niej, 
gardi"ić kimś. uważać za kanalię, 
a gdy nadarłY się oka/ja. wydać 
W} rok unie\\ inniająC}, podać dłoń 
pomocną, nawet uratować pogar- 
dzanej istocie życie r, zyku j,!C 
\\'Jasnym. .\10żem} i powinniśmy 
pod/i\\ ia{ bezstronność, dąŻyć do 
nicj wytf\\ ale i beznad/icjnie. Ale 
nic' jest ona, nic możc być, naSi"ym 
ebowiązkiem. Jest nim natomiast 
sprawiedJi\\ ość. l jej stopień naj- 
wyższy: miłosierdzIe. 
Ih \\ ięc jakoś sprawiedliwoś{ 
uratować i ostrzec na clas, kogo 
nalei\, ll"lcba mi pri"cdc wszyst- 
kim opowiedzieć owe w}padki. A 
że było to - jak na możliwości 
mej pamięci - bard/o dawno, więc 
\\'kraść się mogą jakieś nieścisiości 
w s/czl'gółach. Ale to i tak 'W Si"Y- 
stko jedno. Nikt pTi"ecicż chyba 
nic wierzy doslownie w anegdotv, 
a tylko. co najwyżcj. \\ z:1\\ art y 
w nich morał. 
Otóż, gdy miałem led\\ ie parę 
lat, do obowią/ków spolecznych 
mego ojca (a za\\ Si"e traktował 
k poważnie) należala w jakimś 
stopniu opicka nad ochotnici",! 
Slrażą pożarną \\ Za\\'ichości e . 
Kusi by przypomnicć - jak się 
należv \V am'gdocie - że miasteei"- 
kll to U\\ iecmił \\ połowic XVII 
w" na piękn}m rysunku uwielo- 
krotnionym następnie w miedLio- 
rycie, sLwed/ki gencral En-\.., Dahl- 
bergh. Na rycinie tej mieścina 
wygląda malownic-zo. nawet ro- 
mantycznie, alc rozmiarami skrom. 
nie, jakby - bior
c ud/iał \V i"ma- 
ganiu narodów - grać chciala rolę 
ponad swe siły I możliwości. 
- Strzec się jednak tł-i"cha dyg- 
resji - powie ktoś - szc/ególnie, 
gdy nici"ego istotnego nie tłuma- 
CZ'ł. 
- Alc 
kąd wiadomo, że nie 
tłumaczą? Ze się nie pri"\dadz'1 
jednak na coś \\ lrudnym przed- 
sięwzięciu .r.rolumienia otauaj,!cej 
nas rzeczywistości? odpowie 
ich zwolennik. 


\V raeaj-ąl: de rzecz\. IIchotnicza ł 
straż pożarna zorgani7owała w 
owym czasic amatorskie plIed- 
stawienie. któremu ,sprawnie pa- 
tronował micjscowy aptekaTl. W\'- 
brano do gry - ambitnie, ale mo- 
że niew lekkomyślnie - "Balla- 
dynę". .\1yśl pr/edsta\\ ienia zro- 
d7iła się w dohrym celu: by \\ spo- 
móc notorycznie ubogą. strażacką 
kasę prz} zakupie motorcm poru- 
szanej pompy. 
Di"ięki inicjaly\\'ie biegłego \\. 
inż} nierii teatralnej aptekarn zbu- 
dowano w deskach sceny ustawio- 
nej w remii"ie strażackiej zapadnię, 
by pochłaniała kogo tr/eba we 
właŚciwym dramatycznie momen- 
cie, orał skonstruowano nóż - n.t 
niby - z którego tryskała przy 
słabym 11<1\\ et 1'derzcniu czerwona 
ciecz: p%rna krew ofiary. \"re- 
sLcie tęgi łaJ
!'1ek tradycyjnie pl.d- 
czas rezurekcji i na odpustach 
używanego caliclz/O'ricll1l1 ( vlll
(}: 
ka/ich/orku) Z\\ iastować miał pio- 
run zabijając y złą córkę i siostrę. 
Co dorodniejs/e dziewc/ęta i 
chłopców 7 Zawichostu i okolic\ 
zw<.'rbowano do nauki rój i gry. 
\\'/ięli się do tego z godnym pod/i- 
wu entuzjai"mem i należy się im 
za dobry trud podziw i najleps/a 
p-amięf, oraz godne miejsce w ja- 
kiej
 Encyklopedii Polskiego Tca- 
tru. Nie ich \.. ina, że Juliusz Sło- 
wacki był romantykiem. \\ ięc e/łe- 
wiekiem skłonnym do kaprysów, 
a prz\' tym, jak się to mówi i jak 
sam zresztą uważał - ,.mistri"em 
słO\\ a ", co lawilą tresć, ubierał \V 
ktms/towną i trudn,! formę, a wy- 
razy dobierał jakbv umyślnie, b} 
się nd nich łatwo było potkn,!ć. 
Nie hylem tych potknięć świad. 
kiem, bo, le względu na wiek. nie 
Labrano mnie do teatru, ale opis 
owego wydaTlenia tak często wra- 
cał w rod/innej anegdocie, że La- 
pamiętałem je. może z pueinacze- 
niami - a i"apewne i" przejaskra- 
\\ ieniami - ale szc/egółowo. 
Pf/cdsta\\ ienic uległo znaczne- 
II
U opÓŹni
ni1
, bo chłopak graj,!cy 
(.rabca upił SIę, by opanować tre- 
mę i trzeba go było tr;reźwić w 
sludni. Gdy się wreszcie zaczęło, 
mnogość W) szukan}ch /dań i słów 
stała się ję/ykową pr/eszkodą nie 


w 


do pokonania dla młod/icży Uż\- 
\\'ai
ccj na codzicń zgr/ebncj, 
czcrstwej sandomierskiej gwary. 
Zwic\\'na Goplana mówiła o sobic: 
,Bańka z krystalu którom wichry 
wydmom... ", a dworny Kostryn 
zapewniał Ralladynę: ,,- Ty jez- 
deś z raju ". 
\V momentach szczególnie dla 
u\" ażnego słuch.tcza niebezpiecz- 
nych ojciec pochylał się gwałtow- 
/lie. uknwaj'ąc twarz w dłoniach 
gestem zasłuchania. StaJ's/e ro- 
dzeństwo. hliskie parsknięcia śmie- 
chem, przy\\ oły wał do porządku 
surowy w/rok matki. 
Co gnflej, teatralny pirolechnik 
usnął, znużony tragicznymi d/.ie- 
jami i"brodni i lawiedzionych mi- 
łości, albo może ladunck zamókł, 
bo piorun u k
)ńca ostatniego .1ktu 
nie chdał uderi"Y( i bicdna Balla- 
dyna męczyła się okropnie, pow- 
tarzaj"lc w roZJ'YdC/y w\dany na 
samą siebie w\Tok: ..- \Vinna 
śmicrci... śmicrci... ' śmierci...". 
Wresi"cie dohił ją liwściwie Kanc- 
lerz, jej własnym, krwa\\ iąc\Jn 
na zawołanie nożem. 
Po brawach, gratulacjach i S,!- 
siedi"kich pożegnaniach siadano do 
powo/ów i hryc/ck, gdy nagle 
opóźniony piorun i"agrzmiał, plo- 
sząc nawet najspokojniejsze konie. 
Nic chyba di"iwnego. że ojciec. na 
przypol1łnien i e plLedstawienia /ło
- 
cił się. starsze rod/eństwo opowia' 
dało wydarzcnia po wielckroć le 
śmiechem, cI do rod/inne
o języka 
wesi"ł o na stałe określcnie: ,.J ak 
Ballad\Jla \\. Zawichoście" - dla 
Oznaci"enia ambilnych JnlprCi" nic 
wróż,!cych nic dobrego, bo mie- 
rzących ponad sił\' w\kona\\ców. 
rrzeha trafu, że po 'wielu latach 
przerabial iśnl\ ,.Ba lIadynę" w szko- 
le. Nasi" polonista, Iresztą dosko- 
nały pedagog. był w jcdnej dzie- 
dzin!e. amatorem / nicfortunnymi 
ambiCJami (a \\ ięl. jak to hywa. 
szcl.cgólnif' dr;}żliwym): lubił po- 
pisywać się deklamacją. OtÓŻ, gd\' 


Zawichoście *> 


Nr 1810/1813 7th -28th December 1980 


2& lat temu 


\'\i lAUOM'US D 
LONDYN, 25 GRUDNIA 1955 


. Na pierws7ej stronie ogłoszone 1939. doł.}czono. w aasie druku. 
zostały dwa konkursy. Jeden. ufundo- wkładkę 7 wierszem Kazimierza Wie- 
wany przez firmę .,Tazab" dotyczy rzyńskiego pl.: "Wstążka z Warsza- 
eseju literackif'go na dowolny temat. wianki'''. (W wydrukowanym nume- 
Pierwsza nagroda wynosi 50 gwinei. ue nie ma tego utworu - przyp.). 
Tematem drugiego konkursu jest 
., 1000 lat historii Polski w obrazach". 
Z ililltracji, zamieslczonych na trzech 
stronach bieżącego numeru należy od- 
gadnąć do jakich wydarzeń z naszej 
przeszłości odnoszą się, Za naJjlepiej 
opracowana. odf'O"viedź. bC'/. względu 
na i10śł trafnie ,)dczytanych ilustracji. 
wstanie przyznana nawoda "Wiado- 
mości" w wysokości 5 funtów, 


kiedyś doszedł do słów ,,- T\ kat w wypracowania< h z polskie- 
jestcś z raju". W) powiedzian}ch z go (jeśli potrafisz) błędów orto- 
patosem, ale oczywiście hez gwa- grafiC'lnych. 
rowych pTlcinaczeń, parskn
lem I tak upieklo mi się wted\', ale 
śmiechem i ani rusz - mimo na- stosunki z polonistą prze/. czas 
pomnicń i gróźh. a mOże właśnie, dłuższy nic układały się najlepiej. 
w cLęści. z ich racji - nie mo- Zresztą prlestał prawic deklamo- 
głem się uspokoi(. Albo raci"cj, wać, a ja, powodowany nieśmia- 
co gorsza, po chwili opanowania, łością, pychą. czy lękiem, nie nau- 
szalona wesołość wracala. co tym czyłem się tej trudnej sztuki nig- 
bardziej drażniło poczci\\ ego pri"e- dy. A także - zapewne stronni- 
cież nauczyciela. który podcjrze- czo i trochę niespra\\ iedliwie - 
wał rozmyślną lłośliwość i krnąhr- cóż pOCi"'ąć: nie lubię amatorslwa. 
ność. Oczywiście wylc<'iałem i"a Nie t}lko amatorskicgo teatru, ma- 
drLwi, a po lekcjach trafiłem do larstwa, muzyki, polityki, ale i 
pokoju glównego wychowawcy. dziewcząt I. tak Iw.1I1\ch "porz,!d- 
Na s/częście hył to C/ło\\'iek wiel- nych domow" klon. po amatorsku 
kicj serdeci"llości i rozumu. \Vy- oddają się OWemu, ponoć jcdnemu 
słuchał cierpliwie całej historii. t. najstars.lych na świecie, i"aWO- 
Znałem go dobrze: dostrzcgłem, dowi, nie mająccmu ocz)'\\'iŚcie 
żc w k,!dkach oc/u c/,aiła mu się nic wspólnego z miłością, jeśli nie 
wesolość \\'ięl:, nieroztropny smar- liuyć rynsLtokowych nadużyć mo- 
kacz, p
zcci,!gałem opowiadanie, wy. 
dodJ.jąc barwne si"czegóły. poznał d h ... T 
się na szalbierstwie. Spoważniał. Ą- . g- d y b c odzi n, mlłos
... ę 

. Tł' h'l umIeją orze zagrac pra\\ le wy- 
ZanlIlkłe!
l. ZaI!t

 I 
lę n;t c 
\".I ę. łąci"Ilie aktorzy-zawodowcy. Tylko 
- \\lesz J esh kled y s i"blerZe . d ' .. d 
., , , , " w teatrze WI Zl ,SIę j '! P rze sta- 
C . SIę n a sn1lcch z cl\lchs P raw- 
. . ' .,' wioną przekonywuj"lco w całym 
dZ1wych Ci"Y dommemany<'h ułom- b t' k J'k'! t' 
ś' ---'- owiedi"iał wres/cie _ oga
 wle. . omp I aCJ
, g;es O\\
, 
no CI ,P U . '. k' 'I. s uczuc na jaklC zasługuje. \\ całej, 
przypomnij so le P, ąs. \\ a ną olśniewającej różnorodności: od 
śmiesznostkę, tak,!, kto reJ \:'Yk
y- Antygony ktÓra kocha brata i obo- 
cie pr/.eL kolegów zabolało Clę kI€'- . 'k 'R kt' k h 
lhś. Z<',bółczysż, ochola do śmiechu 
;tze j fOrt. on d lea, O h TY 'oc a 
: , d ł N dodał y O U le ę, o owyc, co, na 
nIe potl"\
 a ug
... o - , swój ułomm sposób kochaj
 się 
p o malc I pł-lcrwle - pamIętasz. ' 
. . . k ' .. nawzajem. a WSlySCY razem w 
JUz ja ąs. c/y mam CI przvpom- \ AT'" I . .. P o 
, '? .. 'v]Smowynl sa( zle 
mec. . . . Jaques'a z "As you like it", który 
Po raL pIerwszy l ostatm w 
y- kocha swój smutek i podróże, a 
ciu prz
!.1a
cm wte
y na chw,llę, przy tym, przynajmniej trochę, 
na mgmeme, kochac mego głow- nie/nośną, uroczą Rosalind, dzicw- 
neg-o wychowawcę. A raczej ko- czynę w chłopięcym przebraniu, 
cha!
m może nadal, ale przestałem W!ęc nie wiadomo ,kogo 
vla
ci- 
lubK. WIe; od Alvara, .\;hslrza Santla- 
- Wracaj już do klasy - po- go - ,\1ontherIant każe mu kochać 
wicdi"ial. uśmicchaj,!c się serdec/- Boga - po Ondynę która, w wer- 
nie i trochę po szelmowsku, jak sji Giraudoux. nieszclęsna, czy 
to umiał cqnić, gdy chcial dać do szczęśliwa, zapomniała kogo ko- 
zroLUmienia, że czuje si, po trochu cha 
.vtajemniczonym winowajcą, czym Za UC/CIWą opłatą brać możemy 
oczywiście natvchmi
st. odz\'sk
ł bierny - więc bC/pieczny - u- 
moje serce. [pamIętaJ. by Ul1l- dział w owych miłościach \V zależ- 
_.r- - ności od ceny obserwując je z da- 
leka, lub z hliska, podziwiać, 
współczuć. pogardzać - zaWSZe 
chronieni od fatalnych skutków 
namiętności nic\\'idl.ialną, leci" 
mocną barierą: zawodlm ą Tletd- 
nością artystów, reżysera, dekora- 
tora i smutneg-o pana, który rządi" i 
światłem. 
Co więcej, gdv miłość jakaś wy- 
d:l się nam szczególnie pociąg,1j'1C,!, 
pełną czaru, godną trwalszej uwa- 
gi, już następnego wieczoru mo- 
żemy ją oglądać - znowu la ucz- 
ciwą opłatą - ponO\nlie... i po- 
nownie... aż do i"nm!/cni a - jeśli 
w ogóle kiedykolwiek możliwe jest 
znużenie tymi wi"I'uszeniami i u- 
czuciami tak przekonywuj'łcymi, 
kunsi"townymi w swej \\.ielostron. 
ności, bogatymi \\ niespodzianki, 
odwroty serca, podstępy d}kto- 
wane pasją, i w gorzką sat}sfakcję 
ranionych w zdradlie, ale unika- 
jących od\\ etu. CZ\'Ż, powtari"am, 
znużyć się można widokiem, wy- 
mowną obecnością tych, do któ- 
rych czulo
ć naszą i"wracamy póź- 
no, w chwIli klęski spowodo\\ anej 
ich własnymi wadami, podstępa- 
mi, małością, ośmicszającą pychą, 
ale przecież klęski mimo WSZ} stko, 
n
emniej prawdziwej. zasługującej 
- . me tylko na współClucie, ale na 
:zułość. Żałowane do niedawna 
ofiary krocząc teraz \\' aureoli 
wynag-rodzonej cnoty, pri"eZ czyste, 
lecz płytkie kałuże zado\\ olcnia 
drażnią nas nieco w wstawieniu 
z nicponiami, łotrami, bufon.1mi, 
którym . powinęła się noga; by 
\'ospomnieć tu mniej lub więcej 
"negat} wnydl" bohatcrów Shake- 
spearc'a: Ryszarda III. Sh\locka, 
Fal staffa. Malvolia, wSlystkich 
zarażonych jakąś mił()śd
, czy mi- 
łostkami, a. pod koniec ostatniego 
aktu kupujących drogo. i już na 
- zawsze, naszą serdeci"11'ł pamięć. 
Prawda: i"darzają się niekiedv 
- 19ardLO rzadko! - \\' graniu tej 
głównej roli ogromncj większoRc'i 
wszelkIch dramatów - znakomici 
amatorzv. We własnym ją życi u 
rO.lgr} wają, pfi"ekonywu j,!CO, z do- 
brl.
 tajon,! werwą, / pozorami 
um13rU. Ale i oni - te piękne 
wyjątki! - improwizują jednak. 
Do nahycia \\ wsz\'stkich ksirgallliad1. Cena C. $5: ,Iwn fi?, Nie uczą się swych ról na pamięć, 
_ jak .na. dobrcgo /.awo
owca pr
ysta- 
_ lo I me potraflhby lch powtOf/yc'-. 
Co gorzej, r"zę::>to ł,!o,! typO\\ e 
wady amatoró\\: nonszalancję, 
brak szacunku i wyrozumiałości 
dla widzów - którL} pvecież 
oczekują godziwej ro/rywki - l 
brakiem w}1rwałości: albo. i"IlU- 
dzeni, gdzieś \\' poło\\ ie drugiego 
aktu, od

odzą bez pożegnania, 
pOLostawIając uc/ucie zawodu i 
prowokując ,słusLne pretensje, al- 
bo. co gorsla, końCi"ą grę nieocze- 
kiwanie, niezgrabnie i o wiele /a 
I ii wczeŚnie, bez dramatYC'lnclTo u- 
sprawiedliwienia, wbrew P
WOIII 
_ teatru i i"amiarom reżysera, w ka- 
luży krwi. na środku sceny, utrud- 
niaj,!c innYIII aktorskie obowiązki, 
a bardziej wrażliwc panienki w 
pierwszych ł-1ędach przypr.1 \\ ia jąc 
? mdłości, co fatalnic wpływa mI 
Ich reputację i może tl"\'o'alc lIlie- 
chęcić do teatru - i do miłości. 
Zupełnie jak "Balladyna" w 
Za wichoście 


RE SP U B LICA 


h."'.\RTAL:'\Ih. \\,YI>A\\A:,\Y POZA eF:\/('R
 \\. I'OLS< I 


\\' III. I: U/lJZ/AX/-. 7. U AR SZA UT; Euwpa i IlI\'; Szkoła 
czeskiej demokracji; Bohater nasndl uJ,sów: \\' pól drop;i - 
warsza w,ka s7koła histo[\ ków idei; Spór o fundament\ ; 
STA.\'() W/SA' I - 8. Kisielewski: Czy p;eopoli,tyLI strat'ila zna- 
czenie; PR7.ł:(;L1n PRASr - S/P\ćdzicsięc:oJede; TF.\fATr 
- Aleksanwied/i 38 pisa- 
rzy polskich. rozsIanych po całym 
świecie. na temat tygodnika. z zamia- 
rem wydania ich w formie książkowej. 
Trudności uniemożliwiające doprowa- 
dzenie inicjatywy Tf'rledciego do koń- 
ca, sprawiiy, ie ,.Wiadomości" nie 
chc,!c zmarnować zgromadzonego ma- 
teriału. zdecydowały się na doł.}czenif' 
go do bież:J.ce
o. .ł.(wiazdkoweJ('{) nu- 
meru. 


. 6 styczma. 1924 ukanł się pierw- 
szy numer .,Wiadomości Litf'rackich", 
Stanisław Baliński wspomina reakcję 
odbiorców nowego pisma. Skaman. 
dryci nie byli nim zachwyceni, ale 
później ,.przełamali się" i zaczęli po- 
syłać własne teksty. Baliński nie po- 
trafi wyjaśnić dlaczego pierwszy nu' 
mer .,Wiadomości" wzbudził sprze- 
ciw. a drugi. nie różniący się od po- 
przedniego, wywolał aprobatę. Zawa- 
żył tu może zapał Grydzewskiego na- 
zywanego przel najbliższych "Gri- 
Gri. Mietkiem. Mietułą, Miotłą, 
Mf'me łub Leporellem". Artykuł Ba- 
lińskiego zdobią zdjęcia pi
rwszego i 
ostatniego numeru "Wiadomości Li- 
terackich" Do ostatniego z 3 września 


- - 


. W przemówieniu. wygłoszon}ID na 
wieczorze ..Wiadomości .. Stanisław 
Stroński podkreślił zasrugi pisma i je- 
go Redaktora. Szatę zewnętrzną ..Wia- 
domości" można porównać z "Nouve1- 
les Li,ueraires". Właściwością tygodn
- 
ka jcst kOnfrontacja poglądów, prze- 
konań i sLkół literackich. Grydz
- 
ski, uosobimie cnót "niebiańskich" i 
"piekie1nycJ." jest prz},kładQm "nad- 
ludzkiej pracowitości ". W jego wysił- 
kach uczestniczył od początku Antoni 
Borman. Później. dołąayli się inni. 
Należą im się "wyrazy szaerego 
wsp6łaucia jako współmęczennikom". 


. Juliusz Sakowski zwrócił uwag
 na 
więź "Wiadomości" z Warszawą i na 
obecne w ni'ch "tchnienie Europy"_ 
. X. Kamil Kantak napisał po łaci- 
nie wiersz ,.Na modłę śrt>dniowiecz- 
ną ". W przekładzie Stanisława SlJroń- 
skiego utwÓr zaczyna się słowami: 


SzczęJn'l' to wielce t).t!.odnik, 
co naz;ą zmienia! przygodnie. 


. Wiktor Weintraub piszf' o Adolfie 
NowaC7yńskim i o Kazi'ku - woźnym 
"WiadomOŚci Literackich". 


. Wacław Grubiński zamif'szGZa ..A- 
foryzm o redaktorze": "Grydzewski ja- 
ko redaktor. 'Wiadomości' i jako Imtor 
rubryki 'Silva rerum' w nasz)"m życiu 
literackim jest twórcz/ na sposób 
szczupaka w stawi!'''. Jego apetyt po- 
budza energię pisarską i z niego sa- 
mego emanuje ogrom n} zapał, 


. Ludwik Fryde w}IDógł na Gustawi" 
Heclingu-Grudzińskim "pr-7Ysię
ę na 
świece", że nie będzie pisał do "Wia. 
domości Literackich ". Sprzeciw mło- 
d)"ch, wobec ..Wiadomości" wypływał 
z niechęci do "Skamandra". eklekt}'l- 
mu i braku fachO\vOŚci krytycznej. 
Herling-<;rudziński nie hłuje złama- 
nia złożonej ..Ludwiczkowi" przysięgi. 
żałuje, że w spisie w
półpracowni- 
ków dodatku. wydanego z okazji 30- 
lecia ..Wiadomości", nip ma nazwis- 
ka Frydego. 


. ..Wiadomości Literackie" b}'ł)" ..pi- 
smem młodości" Tadeusza NowakO\v- 
skiego. Na "kartoflan)"m ugorze" pol- 
skiej prowincji. wzbudzał)' sprzf'ciwy 
i oskarżenia. były zaczynem fermentu 
umysłowego. Nowakowski deklaruje 
wierność "Wiadomościom" nif'zalcżnie 
od doktryn)" jaką zarnieTlają głosi{. 


. W "Jubijednolalkach" Fr}'	
			

/Archiwum_001_02_215_0001.djvu

			Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


HALINA śWIDZIŃSKA 


WIADOMO$l.;! 


13 


NA TAN GROSS 


CO ICH KSZTAŁTOWAŁO 


N otatki izraelskie 


Pierwszą próbą ustalenia cech wą glebę stare doświadC'Lenia wy- niczym, producentem. wynalazcą. 
chara
tefl1 jcdne
o. z mł?
sz
ch RrĆlbowane .prze/. pokolenia, 
rogcy. której udzielają do różnych temató\\ z lakresu 
kSI
zee/ka z r. 1785 Hcctora de do wl
dzy IndIan, 
czy
 SIę Ich darki, dlatego pewnie przemówi- Przed drugą wOfną nie produ- Kazlnu
rza Brand\'sa, \\ re7yscrii in. polscy prz"jaciele lub ludlie historii Żydow polskich, a także 
C
evecoeura. Franc
za. który spę- sp<>:"obow upra\\ 
 ZIemI, pozna- ł} do stanu średniego w niektórych kowano '.\' Polscc filmów na tcma- Andrzeja \Vajd\, który opisuje dobrej woli - giną jako ofia
 Biblii. /wojÓ\\ .\t1artwego .\lorza 
dz
ł w 
mer
 Ce wiele lat p
zyglą- w
c 
O
\ <}. fau
ę l florę.. Naokoło krajach Europy, b): po latach pow- ty żydo\\ skie. Ryly co prawda fil- r07terkę wewnętrzną Żyda. ukry- donosu, zdralh lub \V służbie etc. Co najmniej 4 filmy poświę- 
daJąc SIę w
nkom bytu l poz- rozpo
lcrał} SIę llletkł:łl
te rę
ą tórLYć się rykoszetem w środowis- my jak .,Meir E!ofowicz" wg. Eli- waj
cego si
 wśród. Polaków w walc7ącego pod7iemia. cono powstaniu w !!etcie warszaw- 
naJąc zwyczale.;. Autor "I:,etteł:s cz,
owle
a lasy, pelne ,
Zlkl
h. zw!e- kach nowcgo mieszcLaństwa ame- 7Y lIwyi:szych 
klasllwH'h, .lecz l Idc,l utworzenl:ł r<,Jby, meroLpozna\\:alne szkodn
k1 sonał:1se!T" lbędn}m próżnowaniem, s
ę u
azywać w .\Vars/a.wie tyg
d- (!964) znaJduJ
 żydowski ucieki- b.I,e
io
y " ..\\ csel
 (
?73) \Vy
- należałoby dodać 3.-4 fiiIł:Y o sto- 
narodu; ubler
 w tresr byt lud/.kl, 
szczyły LasIewy. Ilarno prlywlc- 7akłocalącym rytm praC), rytm m
 fIlmowy \\. ję/yku z\'dowsklm m
r.1 .w
lerskiego transportu do pI.1
sk,leg<: \\. reZ\Sefn And

ja sunkach polsko-zydowsklch w 
podsta.\\:owy. jego l:egulat
lr. Zlone z
 sobą, ze. starego kon
)- twor/.ący to. czym dliś jest Ame- "FIlm \\'elt'. (wydawany przez Os.\\ lęClmla 
chł:(m u członka pol- WaJ.d
 I 
n
hgen
ną- R
c
('lą, lor- okresie Zagłady. Film "Pod tym 
i\;1ozItWOSCJ wybIcIa SIę by
o ne
tu n
e prz\ noslł kar c 7m ą " 
Jll.crycc z nI:J .na . 7Ien s
ac Się o Ja cgo ZYCla 
amlema SIę 
 wości c łow'ek '!\:. ś'i paganda produkowanego filmu .,W 'on
ne Jest, zc oJ OWIec, któn '. . '. '. -r:. . . glej stronie muru. pokaLując mat- 
posIadaczem, dLled/letwo jeszcze n
m
da, uczył SIę eksploatowac d. "ł l' r I . k' owcgo. 
\ a
, lasach polskich" wśród ludności chcIał Żyda ratować - zdradził 
\ klOI,
j schodzą SJ
.( hłopl; "DI
I
 ki i idi"ieci tu i tam. "Za cen, 
n
e istni.II
, t
tułów nie prlywie- ZIemIę dopók i przynosiła do
re 
li1 i 

vO
js.. ,le czepIarue. SI
 żydowskiej. go. I n.oc.c (975) ,\lanl D
bro
\"sklcj życia i śmicrci" - opowiada o 
Llono gubIąc le po drodze przez plony, potem ladował swą rodlinę t .J. z .YC72jOW, po
ol
młnn Postac' . '.d 'sk" \Varto wspomnicć serial telewi- l 
z\msz
l
m bałagu
Zl I wieloma prz}jaźni i wspólnym losie Pola- 
ocean. Rolę arystokracji europej- na cygański wóz i jechał dalej, n

ją
.w \tc
Lł.łlm ruc U ij I ł p rn- choć ra

 ,Z\r 


o le mcra/ t - Lyjny ..Polskic drogi" (1977) sze- epl/odaul1 nduwsklmI. hSw i Żydów w dialogu między 
skiej PU\ jęła na siebic plutokracja szukaj;!c lepszego i urodl3jniej- n,
sc.I. 
ll.ec?1 a pozw
 a at- . ł ,ej. 
 .' - h w lf ępoh roko zakrojony obraz społeczeństwa Postaciami reprel.entują-cyrlli ucalonymi pr/.ez Polaków Żydami 
amenka6ska /nacznic później. Od SZego zakątka. Lądował na ziemi WleJ to . on} wac prz
.le, prze- \\ al Yk' \
 pll.el \\ OjCI!;łYc, . I maf
l polskicgo w latach 1939-1943 społec-/eńsh\o żydowskie w fil- i ich wybawicielami Film Spra 
samego poc/ątku istruenia symbo- zamieszkałej. jeden z pierwSLych r/'uca 
 ed lę swym k c
ganskim d w
- po \IC, w kszczc1fło BO
CI w I - Żydowski motvw przewija się t
 mach polskich (i \\ literaturze) wieJliwi" - k
hl;uuje tę" linię- 
lem powod/cnia życioweuo h\ł opis()\\', z r. 1524, pochodzi spod Z
llll zk j. nc
o r
nca n
 1 rugI, n
a<:n' rozrYt '.O\
yc: y y to prke- w kilku odcińkach' dr SOlllmer są pł-leważuie krawcy lub karcz- Te dwa o
tatnie filmy wyprodu' 
"self-madc-nMu"; chwytał'" możli- pióra johna Veraz7.ano będącego me, _ę aHc S d lę 
ysJę<;} 011., z
la- na \\a n z l . IC a ' k P t OS 
Cle >c 'o h ml d cz e ne. w. \\ d ' y '0- ucieka z getta l'. 6-lcrnią córeczką marLe. \\. ..Celulozie (J965) - kowane \\ r 1968 ur"d
 J ':ł S i ę b y Ć 
, . . ł . b ' W h d . . .. gan z pTlyro ą I Indl:!naml NIósł u orow P( o z nIa zy ow- . . . ., . , . .'.. I ,.., I . ." J "t 
WOSCI na gorąco, przetwarzał jC. \\. s uz Je sc o mej KampanII . . . h . ski . k K ł T . L I zmus/(my lest /osta\\ IC Ją li pol- \\ g.. p0'\ ICSCI gora ,'ojcver y (po- reakcją na wyżej wspomniany film 
Gromadlenie dóbr m.nerialnych Indyjskicj. PuebrnąJ prl.ez "The \\. nowc 
l d eJsca S\\ C . O YC7a b 1e, ekeg
rlako sk
ra
t, om 
lV .0- skich pr7\jaciół, ci oddają- dziec- wOJenna klasyka polska) - repre- Tego nie wolno l'apomnieć" któ 
stało się grą, sztuk.!. Zfęc/ności;}. Nanows", cieśninę międł"Y pół- 
VI
y, T mc o y pracy I ł sposo y P . k t Ut \\". I, I orz" uzy\\ ając ko pod opiekę zakonnic do siero- Lentujc ŻYdów, biedn\' krawiec, 
y sugeruje że pomoc Poiak.ć
 
CLęSto o(h\ agą. L\.merykanin chciał u'yspem Richmond i Rrookhl1em zYCI;
. e 
echy pOZ
liSta y A do na- 
Ie n
 a.joncJ i O SJY
L
Y. w r1- cińca, który zostaje później ewa- s/yj,!cy uhr,mia dla robotników; w dla ścigan\
('h przez Niemców 
konkretnych wynikó\\. ryzyka się prowadzącą do portu nowojorskie
 
zyc: czasO\t J'
z
C!ę
y, l t mery- kl' r\"s
:
' am.y d o 'sk€' I ':; n
c :' ? - kuowany do Niemiec - gdzie ..\\'sp'.,lnym pokoju" (1960), wg uciekinierów l getta był:! raczej 
nic bał. Odrwcal uJ\ślellie abstrak- go: - .,Znaleźliśm) się wśród ła- a
l1d 1
la t c/der I Zle
1 Plęc. a . m
 sz
r ti no-zY'dl\
 'I
 k 10Z I Sk-Ie h - dziewcz\nka znajduje sw'} śmierć Zbig-nie\\'a L'niło\\'skiego, którego nikła ' 
cyjne, wS/clkie estetyclOe bajdu- godny(h wzgórz z wijącą się po- d Cl e
 /! d es.o-. \\ u j etlll'! tk !llałz l onkę ół l J ' a ' I. Z .l y lI d ll \ \ ' s \ k \'
 c . h /O\ T \ r a d ' po s 'I
 TyuKl3ścm W} bucha powstanic 
 akcja r07grywa się przed w(o)jną, PO
/ ą WSL Y , )d t ' I ' lnl M . d k 
. 1 .. I . śr' I . h' k l k WOjC I.lCCI-pOl ros ow c p ho I 0\ I. U no pOWle- rTP4 . k . P I p< 'libC/n d sk s' t' ,u" a lane 
rZ
ll1a. IU\\'leme ry) w mętnq wo- Ot nic S7ero o roI. aną rze ą, t " , . " . 26 dzieć Ż' t 1I0t.. "d ki" h
.Cle warszaws 'Im. o scy part y- . . e \ II je OCLą SIę W --- cment.łfZ Furo " (1944) Al k 
dLic teorii. OdTlucał też \\'s/dkic głęboką i wartk;!... oglądaliśmy na f OI1\ t ' z
n h ( l 'sc b l r.oczme ł ' \v l0 t 2 Ym f l I ll i a ł y ' ,c h ' \ / a k t ,.l r P t \ Y s z\. ' k '
s t e 72nci prLeprowad/aj,!, bojowni- zy<:l0wskicj karczmie: w "Zicmi sandra F
rd'l l : J e r P , Y c cr o E , k e- 
t b . k' .. t ) ch 'r h r h . un 0\\ c e a l mas a unty c, e an y emlc I. vm k' ta d I . d S obIecane J '" (I975) R t 'F. osa a wy- 
.a. \
 euroJ?ejs 'le.. ogl:amczame ,,\\zgo. Lac, .wlnyc nl1es
- cukru 287 'a' w .. '247 f,ł' bard/iej że P isali j 'e reż y scrowali ow.z ge
 o asow; rommer .." \\.g. e
m0n a, produkowano \\iele filmów o róż- 
'ImC]at\\\.} md\\\ IdualneJ. Olugo kancow tej ZIemI, czerwonosko- lek'. k \j, yplj:ł.. un ow i w k( 
\'\ 'ar Ż d, '. ta . LOstaJe Ujęty prLcz gestapo. Za- \\ rezysellI Andueja WaJdy, w nych obozach konccntr c' I 
trwało' nim rąd fcderalny w Wa- rych... ubierająqch na wpół nagic m .
 l N o:o o t 700 . fllIzaIlek ł kawy C . olo J \ . k 
 ' O 
 .I C ' S } 11 f S' 1 nowląc l Y sadnici"o wszysC} bohaterowie tego którego wiehl filmach figurują szcze g Ół ll() Ś CI ' O . s ' . ęc 
 ).Jn
c \ I' 1 
 
. l . . ł d .' ł ' . b . , . rOClme leStc y me znalaz am w z \ ę \\i le ncgo I mu po. . I . . .' .... . - ł k . .... . o \\ I IIWU I , aj- 
s/yngtome uSla Ił swoJą wazę na a w rozno arwnc plora ptasIe. ł- t t'k 'h'l . d b < f t k' skieg' \r'h ł \\< . 'k' J' f sena u gIną w l.a\\'IerUS/e wOJ en- Cpl/OU\- L\( ows le. mam" rOWnIeZ danku .lle . o St tth f'e S b'b 
faktyc711ą nad ler
'torium Stanów. \Vitano nas okI7ykami podziwu i 
.l' ys y ac , I e Zj
 a. e sz y ow, L 'te
' Al
k ,and a;:y
s I: oze nej. postać bi['dnego żydowskiego kra\\'- rze B'u(:hen
\'aldzilI ? I 'od
 1'10- 
Amerykanin nosił w sobic pogardę radoŚci..." - Radość trwała krót- ('. n
 pewno mnost\\oo, 
o Ame- . C), .sa c
 or. czy v.y- I jes/cLe jedcn film tego rodLa- 
a, ale akcent p
łożony jcst na . c' faktu 'e Ż d
! nic p .' .res a. 
do zawodów artystycznYCh i pro- ko Naprzcciw siebie stanęli ci, rY k 
an
n bez. bcfs/t.yka to mc 
m
- k ze t j , ,:spoll ł lluaf?Y e Konra ł d '! O l m - ju: "Świadect\\.o urodzenia" (1961) ITInego Żyda, 11lesympatycznego ] o ą r()llln ' C Z lęs ' /- Y ,
I, S
llO\\i li I I tan:ł 
f k . , . k ' b l . . n anl11 Prleclętrue prLenosl SIę on pisa rez\s rowa gla' ope- T d R '" . . . f b' k t . 1 . k d . h . g ą . W lęZnIOW (a e tez 
<:sors Ich, on tworca potęgI t['ch- .tor/Y y l przeznaczeni na zagła- ' .. . . . r' t r ' b" \Vi d i . a eusza OZe\\ Icza o zvdo\\'skleJ .1 I Y an a, wspo nI a woc In- nie ignoruj,!' 'ch . t i ') P' 
nicznej i finansowej. dę. i ci którzy mieli zwyciężyć. L I t mleJsca t na od ll
lejs f cc CO cztery A a d o l z f Y _ I ' rb ra rt cItrak.cY
II\ 
n. .zrodłem !o
'arzystw!e .HIstorycznym o 
\'m l1!u d? zł:zesLama SIę. Gdy bieg lu filmach dokumentarnych i fa- tą, \\ epl
odach wI
lu tI1nyc
 fd. 

 s/ys
klc
 kra\\ lec z\dowskl, SLY- ty Paula Zolena. S <.'C'alnF ci
ka- 
rozm\'slan byla BIblIa l JCJ /alece- sWladc/ą. Kazda lt. stron chCIała hIsterIi utonnowal lokalnc Zfi"e- bularn) ch. b,!dź jako motyw cen- 1110\\. ktoQ-'Ch akCja toczy Się w HCY kos . tmm" teatralne dla akto- wość wzb d' . , . P j . 
t' h 
'a j t ł ą ł i "śl llstawić transakc j ' ę j 'ak na j 'l P i I '. . ' I ' oh traln y b;'dź w C p i/odach O duż y m cLas\ch oku p lc j 'i \\' Z ka a h rów \Vesoh P rzed\\o j 'cnna War u ZIC l110ze u me oryc 
nl d " eC'/. I o eTy II S \t CI e. z K żela . h . . . ł e 
. sze
la l w d Pn:por
ji 
gono
pans"vo-. . · k h" '(1947 ) . k " a './ nyc. SZ'l' ,',' . - film "Dzieci ramp)" opO\viadajł- 
rw. waJcLąc
go v.ej. "T\,:a

 anIoła (1791); niami" - 7a
wne są jesl.c.le inne 

 - 
 - Halina świdzińska sklch paplcrach . CLęSC scenanu- getta. Jest tcz w fdmle zaS\1nllo- ..WYZ\\ulellle (970) - te dwa fi y kt' . h . dł' . 
wan y lekarz, którecro córka clowia- ostatnie z okresu okupacji i wczes- I I n
.' oT)c mC t U k a f ? l 
l Sl d ę V. k 'y- 
d ', 1"0. k . OWIC l mOrLa se e I mow o u- 
- uje SIę o swym żydowskIm po. nego ° resu powoJennego. taru h xl k h 
chodLeniu dopiero ady musi ubrać Być może wajdą się jeszcze ja- 
cn' 3J c I t W));\ u owanJc . v.: 
opaskę z tarczą Da
ida: są Pol a- kid filnn pełnomctrażowe o któ- 1

I1. "
 t w. . o sce, po ruglej 
k ' ' ł ' tr . r h . d ł ., b " \\ OjnIC S\\ la 0\\ ej. 
cy, 'torzy \\oSpo cZUją L aglc l - yc me u a o 011 SIę ze rac m- J Ś I ' t . , d . ta 
' I I d ,. . ł k .. f( I mac J ' i e I u I 0'\' /Je czy my o na- 
n}m i asem,. unoscI . zy( o
s le)
 I strojach antysemickich, w różn)ch 
ludz c ,prosc!. g-
tOW!. 
yclągnąc okresach w Polsce, wydaje mi się, 
p0!T'0( ną dłon .do z}dow I są, ta
y, Z:\GŁ \DA - \\' POI SKICH że tego rodzaju tendencjc nie ma- 
ktorzy gotowI są. p
dstawlC 11.11 FIL.\IACH lazły odbicia w filmie polskim. 
nogę. Lu
zka 
p'?peja flln
o
va, kto. OOklJAIENTARNYCH Warlo podkreślić fakt. ŻC po dLień 
r
 :ł: wszystk.l
m 
łędaml I J 

te l !- dzi
iejsLY - lata 1978 -79 pr(Kiu- 
kam.1 nar.odzlla SIę \\ godz.m e Z 37 filmów dokumentalnych, kUJe się \\ Polscc fil'llY na temat 
łaski - l p%s
ała ?samotnI
 które odnotowałem, 18 poświęco- Lagiady żydostwa. 
w pcwnym senSIe, az po d/Jen ny<.h jest w całości tematowi ży- . 
dzisiejszy. dou skicmu; 13 L nich odnosi się 
Inny film, klóry WI,!CLył w 
swą treść tcmat pows-tania w get- 
cie wars/awskim to "Pokolenie", .. - 
Andrzeja \Vajdy. Żolnierle komu- 
nistycmego podziemia otrzymują 
&OlkaI' niesicnia pomocy żydowskim 
bojownikom i pr /.eprowad/cnia ich 
S 40 kanałami z płonącego getta do la. 
£ 15 sów. W C'Lasie tej akcji ginie do- 
\\'ódca polskicj grupy. 
.,Ostatni etap" (1948) Wand} 
lakubowskiej stawia w ccntrum 
opowiadania o obozie oś",ięÓm- 
skim .\lartę, żydowską tłumaczkę, 
współpracując,! z organizacj'} pod- 
ziemną. Zlapana w czasie ucieczki 
ginie na s/ubicnic\- powi['sLona na 
oczach WSLystkich więźniów zwo- 
$ 40 łanych na plac apelowy. O innej 
żydowskicj męaennicy, która przy- 
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za życzliwość padkowo też nazy\\ a się .\1arta, 
hojność. opowiada film tra
icznie zmarłego 
reżysera Andrzeja ."lunka - .,Pa- 
sażcrka" (1963). 
Nie należy dopatrywać się w 
wyżej wspomnianych filmach pol- 
skich próby luszowania faktów, 
do 3 pp. fałs/owania historii CLY przesadnej 
tendencji do wybielania stosunku 
ludności polskiej do Żydów w get- 
CIe i poza gettem: wszyscy boha- 
, 


KRYTYKA 4 


KW ARTAL
IK POLITYCZNY 


wydawany poza cenzurą w Polsce 
ł- LlPIl'Sld: o lIiepodległu.
 pobki. 
Z D/IEJ()\\' :'\:\J:\:O\\'SZYCH POLSKIEGO SOCJALJL\ll': 
T. -\!cksalldr"wilZ - A. Ci()łko
z - J. Hochfc1d - W. Pań- 
ski - Z. żllław
ki, Stanowisko redakl'ji q. Kuroń - S. Star- 
aewski). 
S. B.-\.RA:\:CZ-\K: \Iąż opatllnościm\'\'; A. BO:\:IECKI: B\ć 
księdzcm \\ Polsn'; H. In 'CZ\':\:SKA: o upadku filozofii; 
V HAVEL: Mój ał-e
zt dOl11ow\; :\. \IlCH
II\.: Uwięzicnie 
V. Havcla; S. KTSIELE\\'SKI: \\'spoJlJnicnia poJitycllle. 

:\D KSI
ŻK:\\II 1'01 E\IlKI - l.IRTY 
Nr 4 - str. 200 - cena £2, US $5. 
:\:1' 1-2 lpodwójn
) - £4, l;S $10. :\:1' :3 - t2. US $5. 
IA,]\IO\\'IE:\L-\. wraz z wpłatą (czeki proszę wystawiać lIa 
\:\:EKS) należ\ pł-l('s\łać IM adres: 


ANEKS, 61 Dorset Road. London W5 4HX, England 


- 


- 


DROGI l BEZDROŻA 
WSPOMNIENIA I OPOWIEŚCI 
O LUDZIACH I ZDARZENIACH 
HALINA śWIDZIŃSKA 


23
 stron - totogratie 
-\keja odln wa si\, międz\ \\'ileńs/cz\zną' 
 aJJlel ykańsko-naka- 
t!yjskim bezludziem. Józcf Wittlin w liście otwart)m do \1. 
GrVdzewskiego (m. 849 z 7 sierpnia 1962 r.) stwierdza że twór- 
czość pisarska autorki W\ różnia SIę harwnoŚl'ią i pelnią ży('ia; 
.1 jej artykuły o \meryce są najlep
ze jakie na tCII temat po 
polsk UCZ) tał. 
Sprzedaż w Oticynie Poctów i \Ialarz\. 146 Uridge Arch, 
Sutton VlTalk, London S.E.1, Englal'ld, oraz w księgarniach 
polskich. Cena 5 funtów luh i('h równowartość w walutach 
innych plus 70 p. koszta puesyłki. 


ŻYDO\\ SKIE \10TY\\}' W POLSh.TCH FII..\1ACH 


- 


Fundusz Specjalny 


(6) 


W ODPOWIEDZI NA 


APEL 


"WIADOMOŚCI" 


Fundacja z Brzezia Lanckorońskich (po raz piąty) 
J. Danik, Londyn (po raz szósty) 
Irena Habrowska i Jerzy Jellaczycowie, Toronto 


£1000 
£ 20 
$300 


Natan Gros5 


Fundusz Wydawniczy »Wiadorności« 


-- 


NOWOść WYDA Wl\-łCZA 


Dalsze wpłaty: 


Dwunasty z kolei tom wierszy 


H. Czajkowski 


W ACLA W A IW ANIUKA 


L. R. L. 


NEMEZIS IDZIE PUSTYMI DROGAMI 


Halina i Krzysztof Grodzkcy (dla 
Bronisława Przyłuskiego) 


uczczenia 


pamięci 


$100 
fr. szw. 100 
fr. SIlW. 75 
£ 50 


96 stron, 57 utwor6w. ncta bibliograficzna. 
linoryty Sł-Uł.wa Gliwy. 
Składy drukarskie i tłoczenia wykonano r
cznie 
w OficJBie Stani.". Gb"}'. 
Cena £ 450 lub $9.00 łą.:znie z kosztem opakowanIa 
i pnuyłki. 


T.Knapkiewicz 
Maria Wasungowa 
Dr. Henryk Skolimowski 
Adam Sporzyński ("półroczna prenumerata 
jomego prenumeratora") 


za niezna- 


Zamówienia wraz z należnością należy kierować; 
Stanisław Gliwa.. 165 Greea Lane. Ne" EltIaam, Loadon SE9 


lub 


- 


Administracja ,. WiadomoKi" 
(j1 Great Ruwell Stftet:, Lor:adon WCI B 3BS 
w KanadzIr i USA. 
Baltazar I':rasusld. 8 Hi. Park BI
d.. Toro.to. 
Caaada 
i6R (.'14 


otwarte 


BIURO "WI A DO ItIOś CI" 
iest od poniedziałku do piątku od godz. 11 
(naprzeciw British Museum) 
". Gnał a....eU Street. wCtB 3 BS - 


-"!l a-.; 


- 


- 


-
		

/Archiwum_001_02_216_0001.djvu

			14 


WIADOMOŚCI 


WOREK JUDASZÓW 


,\1ówi się że nie ma ludzi nie- 
zastąpionych. Nieprawda - są, 
zawSze hyli i hędą. lIeż to razy 
przedwc/esna śmierć zmieniała 
bieg \v
dari'eń historyc/H\ch, ileż 
ra/Y wpływała w sposóh zdecy- 
dowam na losy osób bliskich 
zmarłemu, lub od niego zależn\'ch. 
l\1iałem niejednokrotnie \\ życiu 
to nieszc/ęście że zawodziły mnie 
wSlystkic plany, gdyż nagle. 73- 
brakło życzliwego mi człowIeka. 
W stYCi'niu 1941 po'nałem w 
Nicei Inakomitego typ01-,rrafa, za- 
łoż\ciela i właściciela Oficyny Flo- 
renckiej. Sanmela Tyszkiewicza. 
Oczywista, shszałcm o nim przed 
\\-ojną, miałem pf/elotnie \'v rę- 
kach bibliofilskie wydania "Sone- 
tów Krymskich" Mickiewic7a. oraz 
"Vita Nueva" Dantego, w prze- 
lład7ie F dwarda Porębowicza. Gdy 
wybuchła wojna. T yszkiewicz 
zgłosił się na ochotnika do armii 
polskiej, tWIJ'Ti',!cej się po klęsce 
wrzeŚniowej we Francji, przesi'edł 
przez Codquidan, a po kapitulacji 
Peta i na nie chciał wracać do 
\-\Tłoch, które akurat wtedy wstaly 
\,\ ci
gnięte przez Mussoliniego do 
awantury wojennej. ani podejrze- 
wającego że po niespełna pięciu 
latach za\\-iśnie, powieszony ta no- 
gi, na r/eźnickim haku w Medio- 
lanie. 
Samuel. popularnie zwany S a m- 
k i e m, osiedlił się na czas \\ ojny 
w Nicei, w starej dzielnicy Ci- 
mie7, w pobliżu ruin rzymskiego 
Coliss.eum i parku Liserbe. W nie- 
wielkiej willi i'ałoż\'ł mał
 dru. 
karenkę, w której antiquo modo 
7aci'ął drukowa{ polskie ksi4żki na 
ż('berkowym papier.te, sprowad/a- 
n\'m ze starego młyna w Owernii. 
Na pierwszy ogień poszedł "Bar- 
bakan Warszawski" Kazimierza 
\VierLyńskiego, na który żarłocmie 
17ucili się polscy rozbitkowie 
Wielkiej Wojny, pozostający jesz- 
CZe we Francji. Zachęcony powo- 
dzeniem, postanowił kontynuować 
d7iałalność w\dawniczą i nC/ął 
rOLglądać się za autorami. \\'spól- 
ni przy jaciele poinfoTlno\',:ali go że 
lllalll gotowy tomik wierszy wojen- 
nych, pisanych głównie w 7imie 
z 1939 na 1940 rok. Tvszkiewicz 
nigdy o mnie nie słys/ał, więc po- 
czątkowo ustosunkował się doŚĆ 
pOllcjr.diwie. ale gdy mu 
łałem 
do przeczytania masi')nopls, z 
miejsca się zdecydował. 
W czerwcu 1941 ukazał się 
zbiÓr wiers/Y p.t. .,Z dymem po- 
żarÓw", liczący sto osiemnaście 
stron. ,.Złożyłem własnoręc/Hic 
Antykw
 i K ursyw
 - pisał Tys/- - 
kicwicI w końcowej notatte - 
punktów 12 i 8, wykonaną w maI- 
S) lskiej odlewni Ci'ciOl}ek Olive i 
odbiłem antiquo mudo na żeher- 
ko\\'ym papierze BOl/ffant vcrge I Tadeusz Nowakowski. Reporter Moczulski. Rewolucja bez rewolucji. Wiadomości Polskie. Nr 1O{145. Celt, Anna Sabbat, Zdenko Antk, 
Delfinatu, we własnej 
ęcznej Papieża. Polska Fundacja Kultural- (Artykuł, Droga nr 7, czerwiec Stockholm październik 1980. Kevin Devlin, Patrick Moore , Law- 
tłocwi nicejskicj pr/.y Boulevard na, Londyn 1980; str. 248. 1979). Wydawnictwo Polskie War- Stanislaw SzukaIski. Troughful rence Sherwin, Cam Hudson, Her- 
de Cimiez pod n. 47. Skończyłem Michał Borwicz "Zygmunt". Spod szawa. of Pearls. Editors: 'Glenn Bray and bert Reed, W
lIiam F. Robinson, 
drulo\\ ać na świętego Antoniego. s7ubienicy w teren. Księgarnia Droga nr 6, pjsmo Konfederacji Lena Zwalve. Sylmar, Kalifornia. Elizabeth Scheetz. Kazimierz Za- 
\,\' rok po tragicl.nym czerwcu, CO Polska w Paryżu, Paryż 1980; str. Polski Niepodległej. Warszawa 1980. morski, Ryszard Kołaczkowski, Vla- 
naS7C nadi'ieje rOIwiał na długo. 183. kwiecień 1980. Społeczność Akademicka Wolnej dymir V. Kusin. Erlited by Wil- 
przeznac/ając egzemplarze imienne Alicja Iwańska. Karnawały. Ori- . Migrant 
ho. Culture - Ethni- Wszechnicy Polskiej Zagranicą. Biu- Iiam F. Robinson, Radio Free Euro- 
dla przyjaciół-bibliofilów, 125 eg- C}na Poetów i Malarzy LOJIdyn CJty - RehglOn. Volume IX. Num- letyn Nr 5, wrzesień 1980, Rok 4. pe Research, Munich, October 
zemplarzy licLbowanych słownie !980; str. 112. ber 2 May - August 1980. Publi- LondYiI1. 1980; str. 447. 
dla Rodaków na obci'yźnie, oral Polskde lato 1980 (w karykaturze). shed by The Society of Christ San Marian Krzyżanowski. Anatomia Bronisław Mi
&owski. Rapsod 
dwieście egzemplar7v be7 inicjałów Polonia Book Fund Ltd. Londyn Francisco. rzeczywistości. Oficyna Poetów Hetmański. Londyn 1970; !itr. 14. 
t'zerwonych, liczbowanych ręcznie, 1980; str. 40. ' Books in Polish or relating to Malarzy, Londyn. 1980; str. 
9. Marian Pankowski. La poesie po- 
do wyłąci'nej dyspoJ'ycji Autora ". Aleksander Utwin. I Bogowie Poland added to the collection of Lesław J
ewlcz. Z
rodma czy lonaise crue. Nadbitka z An- 
W tri Y miesiące po tYm wyda- błądzili... Oficyna Poetów j Malarzy the Polish Library between 1st July początek wOJny domowe]. Poets and nuaire de l'lnstitut de Ph-ilo- 
r/.eniu poszedłem pr/el Pi
eneje Londyn 1980; str. 84. and 30th September 1980. London Painters Press, LondOll1 1980; str. logi e et d' Bistoire Orientales et 
(oczywiście na zielono) z zamIarem Wiera Gran. S
tafeta oszczerców. 1980; str. 81-116. 149. Slaves. Edite par Marie Onatzky, 
pr/edostania się do 
i7bonY, al
 Autobiografia śpiewaczki. Wydane Vrij Pol en. Polska walcząca o August 1980. The strikers In Malin, Aristide Theodorides, Rene 
po drud/e prf-ysi'ł,,? 1
1l ug-rzę1n.ąc kosztem autorki, Paryż, 1980; str. wolność. No 16, Sept('mber 19RO. Poland. Authors: J.B. de 
eyden- Van CompernoIle. Tome 23. 1979 
na osiemnaśCIe nueSlęCY w Wlę- 253. Vlissingen, Holland. thal. Roman StefanowSkl, Ewa Editions de l'Universite de Bruxel- 
zieniu \\ Figucras. Sporo tam pi- Zofia Romanowiczowa. Skrytki. le
, str. 53-69. 
salem nO\\ e wiersze usiłowałem Biblioteka "Kultury" Tom 322. In- _ Pomost. Kwartall1lik 
połeczno- 
przesyłać do 
icei. w nadzi.ei, że stytut Literacki Paryż 1980; str. polityczny. Chicago, Październik- 
powstanie z 11lch nowy tomIk, .ale 198 NAKŁADEM ANEKSU Grudzień 1980, Numer 8. 
tylko niektóre listy dochodnły, Rebelles et Reveurs. Quatorze Ks. Karol Wojtyła. Biskup-Me- 
więc nic I tego nie wyszło. Tys
.- poetes polonais contemporains elA RNA KSI ĘGA tropolita"Kardynał. Kazania 1962- 
kicwicz drukarskiej i wyda", nl- (Stanisław Barańczak. Jacek Biere_ 1978. Wyd. Znak, Kraków 1980; 
clej pracy nie zawiesił ani pod zm, Mieczysława Buczkówna, Jerzy str. 523. 
krótko tn'vającą ol upacją \\ łoską, Ficowski. Zbi 5 niew Herbert, Zdz.is- e E N Z U RY P R L WIadysław Ogrodziński. Nad je- 
ani pod znacznie dł
IŻSZ'!. i o. wicie law Jaskuła, Anna Kamieńska, Ju- ziorem. Pojezierze Olsztyn-Biały- 
groźniejsI:! okupacJą. nl
n
lec.k,
. lian Kornhauser, Anka Kowalska, stok 1980; str. 272. 
Traf Idartył że \V s
sledmej \\ liII, Ryszard Kry,nicki, Barbara Sadow- 2 Henryk Panas. Roz
ta,nia. Poje- 
oddzielonej od ofinny niewielkim ska. Wjtold Sułkowski, Wisława t Om zierze Olsztyn-Białysto" 1980; str. 
ogrodem, lainstalowało się kie- Szymbo
ka, Adam Zagajewski). 175. 
rownictwo nicejskiego Gestapo. Choix, traduction et prćsentation Alojzy Twardecki. Szkoła jan- 
Przvjaciele radzili "SamkO\\'i", by de Lucienne Rey. Avantpropos pa1r Kilkusetstronicowy zbie. ta]nych dokumentOw czarów. Lristy do niemieckiego 
pTlcniósł się gdzie indziej, ale ten Andrć Laude. Collection "La Peau Głównego Urz
u Kontroli PJa
Y. Publikacji i WidowIU przyjaciela. Pojezierze Olsztyn -- 
uznał że właśnie w najbliższym des Mots". La Pensće Sauvage, w Wa.rsl.awie 1979; str. 213. 
sąsied/twie z Gestapo jest mu l-dtiteurs. Grenoble 1980; str. 154. .....Z lektury zbioIU wyłania Solę O!lóaz przeraża j
cy... ;\; IC Jan Seklucjan. Wybór pism. Po- 
najbezpieCi'niej. K1
'ryż. Ni.emiec Krytyka 4. Kwartalnik polityczny. wahamy się powiedzieć, że mamy do C!.l l ;ie.nia z jedn
 z naj- jezierzee Ol
tyn 1979; str. 227. 
może WP,łŚĆ na podCJrzeme ze ma rozpowszechniany w Polsce poza większych demaskacji C41egO okresu pvWOjennego, l aktem, Mieczyslaw Sobotko. "Rosomak". 
pod bokiem takiego sąsiada?! cenzurą ukazuje się drukiem na k.tóry porównać można jedynie z odległymi już w 
asie rewe
a. Między Turią a Bugiem. PojeZJie- 
I \\'ytrwał na swym postcrunku Zachodzie nakładem kwartalnika cjami Światły. Działalność ceni lny w PRL musI lOstać j.llo. rze Olsztyn-Białystok 1980: str. 183. 
aż do końca, nie prLestając dru- Aneks. naj
zerzej ujawniona..." __ Pawell Sc:oaniecki OSB. Tyniec 
..ov. ać. Janusz PiekalkiewicL. Cassino. A- Z .JśwladC2.e1UU Wyd. Znak Kraków 1980; str. 239. 
Udało się tylko dtdU;WI, że pra- natomy of the battle. Orbis Publi- Komitetu Samoobrony Społ't'C lne l "KOl<" Ojcowie żywi III. "Karmię Was 
cował, jako się uprzednIo rzekło. shing. London 1980: str. 192. 150 tym, czym sam żyję". Ojcowie 
antiquo 111(}(/O, więc bez hałasu, ilustracji i map. Tom l _ str. 248 U5$8'5 0 , FF/Skr.35. oo , £3.5 u Kościoła komentują ewangelie nie- 
bel zuż\cia prądu. Cała ofin-na Leopold Tyrmand. Dziennik 1954. Tom 2 _ str. 470 I1S$17. uo . ł-ł-:
kr.i5'oo, £7'fI" dzielne roku C. Opracował Ks. Ma- 
mieściła się w jednej i7debce be7 Polonia Book Fund, LOIl1dyn 1980; rek Starowieyski.. Społeczny Insty- 
okien, więc żaden eiekawski z str. 364. , ZAMÓWIENIA wraz L wpłatł należy przc5yłać na "dl
5: tut Wydawn.iczy Znak 1980; 
tr. 
i'ewnątrz nie móg'ł lajrzeć. Nikt Piotr Domański. Ty jesteś śnieg. ANEKS, 6z Don,,! Rond. Tpl'Jdnn W5 4HX, Enf!.land 432. 
t} pografa nic zade
unci.0wałt ł:l ie Młodzieżowa Agencja WydaWll1ic z a Trybuna, Kwartalnik Polity,zny 
było żadnego pOdejr/enla, a Wl
C Warszawa 1979; str. 57. - Nr 36/92 Londyn, 1980. 
i rewizji. Upiekło się aż do Si'Ci'ęs: Jan Skorusa. Bywaj d-ziewczę zdro- _ Anna Strońska. Podróż na kresy. 
liwego lońca. Pomag-ała ł: 1U w tej we. Ver.itas 1980; !itr. 251. "- - Pojezierze Olsztyn-Białystok 1979; 
benedyktyńskiej pracy nuła blon- Ks. Franciszek .\ntoni Cegielka, ANNA FRAJLICH 
dynka, Halinka Gąsiorowska, któ- STD. Stow. Ap. Kat. Siostra Faust y- 
trM=i:
rzata Szejoert. l niespokoj- 
rą pO'lnałem i'a mego pic:wszego na. szafarka miłosierdzia Bożego. TYLKO ZIEMIA nie. tu i tam. Pojezierze 1979; 'itr. 
pobytu \\ Nitei, w shcmlu 1941. Wydanie drugie (przejrzane). Kato- 
Za młodu Tvszkiewicz kochał się licki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 22

n Grabowski. Kochany zwie- 
w jej matce, ale hez w/ajemności; Lond}'ln 1980; str. 334. rzymiec, Ilustrował Wiesław Woj- 
wystla i'a .innego. ,.Jeżeli l
la
z A:ntemurale XXIII. Institutum Hi- wiersze aulanis Pojezierze OlsLtyn-Biały- 
trochę wdzIęku - opryskhwle storicum Polonicum Romae. 1979; stok 1988; !itr. 117. 
mawiał typogr k af - t<
 d pi? ł twojej str. 160. Cena £2.00 (przesyłka 30p) Bohdan Koziełło-Poklewski. Woj- 
matce!" I Talin a nie WIe zla a, C7y Kontinient 25. LiteratUirnY J ', obsz- 
l I . ł OfiC VD'" Poetów I Malar z y Lond yn 1979 cl ' ech Wrzesiński. Szkolnictwo P ol- 
J 'est mężatk
, c/Y \\'( ową. a e zya czestwienno- p oliticleskij i religioz- J - . , 
. . dł' skie na Warmii, Mazurach i P0wi- 
nad.tieją że Jej .m
ż osta SIę !la nyj żurnal. Izd. Kontinient 1980; str. Do b ', h k ch S ' lu W la ta ch 1919-1939. pO J 'ezie- 
wiosnę poprzednIego roku do me- 419. na; ycia we wszysr...ic si
arnia 
mieckiej niewoli i żyje Mętne Wolność i niepodległość. Leszek rlR Olsztyn 1980; :;tr. 268. 


o 


LUDZIACH 


NIEZAST ĄPIONYCH 


v. iadomości że 'gin:!ł w płonącym \v szufladi'ie i nie bardzo się 7a- ców przepraszam. roku. Ukaże się! I to \V znaC7.01e 
czołgu potwierdziły się /. czasem nosi, by rychło miały ukuać się Ostalnia moja książka ukazała zwiększonej. niż zapowiedziana 
i Halinka została u/nana oficjal- na półkach księgarskich. się pr/ed ośmiu laty. To bard70 swego czasu objętości. Bo ta kom- 
nie i'a wdowę. Otrzymala jakieś Gdyby nie pr/cdwCi'esl1\ zgon nieprzyjemne - pr7el całe osiem promi'tująca zwłoka spowodowała 
picniądi'e od wojskowych władz Horencko-nicejskiego typografa lat nie powąchać farby drukar- Żt: dosi'ły nowe wiersze o tematyre 
francuskich po poległym oficerle. emigracja polityczna miałaby jesz- skiej. N0l111alnie, pi'sarz w pcłni hiszpańskiej i - co ważniejsze - 
Po raz drugi i ostatni zetkną- cze jedną, nie ostatnią pod wzglę- sii twÓrczych powinien wydawać przekład\' z poetów uprzednio 
ie 
łem się z T\'szkiewic7eill w maju dem wartościowym placClwkę wy- przynajmniej jedn
 ksi;lżkę rocz- uwzględnionych, lub uwzględnlo- 
1945, już po llęsce i kapitulacji dawniczą. Warto dodać Że w Ni- nic. Z czego wynikałby wniosek nych niedostatecznic. Czyli - nie 
Trzecicj Ri'esi'Y. Przygotowywał cei Tyslkiew:icz pracował naj/.u- że mam do wydania osiem ksią- ma tego złego, co by na dobre nie 
swÓj powrót do Florcncji, co WY- pełniej bezinteresownie ,i nie żądał Żek. Wniosel całkowicie mylny. wysi'ło. 
ma gało czasu i sporych zabiegów. od auto[(iw ani grosla (conajmniej \lam tego Inacwie więcej. ho Dam konkretny przykład. Jed- 
Zapowiadał, że gdy tylko urząd
i odemnie) . Drukował do ich dys- przecież w latach 1939-1953 uka- nym i' naj\\'iększych osiągnięć ba- 
się l i'rekonstruuje Of.IC)nę, będzIe pozycji tańsze ewemplarze, co lały się tylko dwa, doś{' szczupłe rakowej poezji hiszpańskiej jest 
nadal drukować polskie książki. równało się honorarium w gotów- tomy wierszy: wspomniane "Z dy- twórclOść zakonnicy, Sor Juany 
"Przecież musiało się ich zebrać Ce. Na "z dymem pożarów" za- mem pożarów" i "Modlitwa na Ines de la Cruz (w cvwilu Juana 
sporo w ciągu tych wojennych robiłem tym sposohem kilka tysię- wojnę n. wydana przez ,.świat- de Asbaje y Ramire
 de Cantil- 
lat". Pytał mnie. co bym miał do q franków, co w r. 1941 stano- pol" \V r. 1946. A więc mam za lana), która urodi"iła się i pisała 
wydania. Wymieniłem kilka tytu- wiło sumę nie bagatelną. Ten sobą dw,ic dziury jedną - trzy- '" Meksyku (wiek XVII). Miałem 
łów. Zapalił się do dwóoh i oświad- piękny lwyczaj Tyszkicwiua nic nastoletnią, drugą - ośmioletnią. przekład jednego jej sonetu - i 
czył że je wyda. "Słowo o ko- jest, nie
tety, naśladowany przez Powinienem mieć w npasie jakieś nic więcej. A teraz trafił mi do 
niach ". a najchętlliej i w pierw- wielu wydawców emigracyjnych. dwadzieścia książek. \lam? Jeżeli rąk obszerny tom, zawierający ca- 
szej kolejce "Pieśń o Krzysztofie". Ale nie podohna gromić ich z po przeczytaniu tych słów wyda w- rość -tej świetnej twórczości. uprzed- 
Kilka fragmentów z tej książk,i tego powodu. Nakłady ksi;!żck cy Igłoszą się gromadnie, będę nio lnanej mi tylko fragmenta- 
drukowałem nieco później w lon- emigracyjnych musz4 być z natury miał okazję wykazać się zapasami rycznic. Udzielam je.j kilka stron, 
dyńskich .,Wiadomościach" i w rzeczy bard/o niskie, zważ
ws7Y w si'uflad7ie, a raci'e.j w szufla- zamiast pół stronicy, jak było 
paryskiej "KulturLe". Jest to swo- stan liczebny naszej w\ mierającej dach. bo jedna byłaby stanowczo uprzednio zaplanowane. To jeden 
ist) życio,!"\s Krtysztofa Kolumba. cmiwacji. Zaś koszty wyda;wllicze nie wystarczająca. z przykładów, dla których zwłoka 
p(, każdym ro/.dziale prozą. wi
r- (skład, druk, papier, oprawa) ros- Tu najwyżslY czas wyspowiadać się opłaci czytelnikom, którzy za- 
szowanr tekst. Proz,! opowled:Zla- n
 nieustannie. Jeszcze dobra po- się publicznie na temat .,Drogi do płacili za ,.Drogę do Tobozo" z 
łem ŻYCIC Kolumha, wsta\\'ki wler- wieść, jeszeze książki polityc/ne na Tobozo", która wciąż nie ukazuje gÓry. 
szem, pr7ewa ż nie liryczne, stano- doraźne tematy albo wspomniel).ia się \-\ księgarniach, ani nie dotarła Nawracam w 7akończeniu do 
wią jak gdyby pamiętni l Admirała wojenne mogą liczyć na snbkie do coraz bardzie.i niecierpliwiących myśli, wyrażonej na wstępie: "Mó- 
Oceanu. Pokazałem c/.ęś{ tekstów, zjawienie ,się na rynku cI.ytelni- się suhskrvbentów. Niektórzy, jak w,i się że nie ma lud7i niezastą- 
ktÓrc miałem prty sohie Tyszkie- czym. Ale tom wierszy, ale poe- dochodzą do mnie mętne słuchy, pionyeh. Nieprawda - są. zaw- 
wiczowi; przeClytał ucieszył mat - pożal się, Boże! uwierzyli że książka nigdy się nie su: byli i będą!" Gdyby Samuel 
się. Postanowił że wyda ks
ążkę Co prawda, na książce ,.W po- ukaże,' C'Lyli że padli ofiarą oszust- Tyszkiewici' nie odszedł prz
- 
luksusowo, w dużym formacIe, z łowie wędrówki ", wydanej pr/.ez wa. To nieLUpełnie tak, tylko zu- wcześnie, miałbym w rubryce bl- 
licznymi ilustracjami: mapy z Polską Fundację Kułturalną \\' r. pełnie inaczej. Od trzech lat, ci'.yli biiograficl.l1ej cO najmniej dwa 
XV wieku, portrety bohatera. 1972 (doskonały papier, twarda oc mego powrotu z dwumiesięcz- tytuły więccj: "PieŚń O Krzyszto- 
Zastrzegłem się że potrzebuję okładka) trochę zarobiłem; mniej nej eskapady do Ameryki, dziej
 fie" i "Słowo o koniach ". Tysz- 
kilku miesięcy, 
anim książkę wy- z honorarium, więcej i'a e
vempla- się zc mną dziwne rzeczy, miano- kiewicz nie spicslył się. Jak rasowy 
kończę.. UzgodnIliśmy t
nnin: dwa rze autorskie, których było sporo wicie, nie będąc t'horym, ci
gle typograf, a więc również biblio- 
lata. NIech hęd/ie na \\ IOsnę 1947. l sprtedawałem je na lewo. Zdaje mam do Clynienia L hczsennością. fil. pieścił się każdym pomysłem, 
"Do pracy przyst,!pię - mówił się że wydawnictwo nic na mnie JU7. wspomniałem pr/.y innej oka- przedłużając radość wydawniczą - 
opt\'1nIstY
i'llie - /.a jakiś 
ok. nie straciło. Także moja tetI'alogia zji, że z niemanych mi powodów, wytrawny kochanek i smakosz. 
na /.ebrame materiału ilustracYJne- o tematyce prLedv. ojennej ("Czer- bóg ,\10rfeusz opuśc,ił mnie prawie Była jesi'cze mOwa o wydaniu, w 
go także potri'eha będzie spOoro wona wiosna ", "Terminatorzy re- całkowicie, co powoduje z jednej nieco dalszej kolejności, "Złotego 
Ci"aSll
'. Wróciłem do Madrytu w wolucji", "Nożyce Daliii", "Rze- strony zwolnienie t('mpa codziennej Runa Kolchidy", a w nim mego 
euforIi i \\ \,\ olnych chwilach la granicma ") spf/eda\\"ała się pracy, z drugicj - zmniejs/enie prLekładu, rOIpoczętego jeszcze 
kompletowałem i szlifowałem obyd- nieźle podobnie, jak trylogia "Ko- się dochodów, normalne w takich przed wojn
, epopei gruzińskiej z 
wa teksty. myszc", "W stanicy" i "Droga po- okolicLtlOŚciach u pisarza. utrzy- XiiI wieku, wielkiego Szoty Rus- 
Po jakimś clasie Tyslkiewi<-:z wrotna", wydana upr/.edni o przez mującego się niemal wyłącznie z tawelego. Przekład "Wepchis 
napisał do mnie, już z FlorencJi "Gryf"; jak się i'daje, niektÓre pióra (raczej ze starego, a wciąż Tkaosani" (tak hri'lni tytuł w ory- 
że myszkuje po antykwariatach i lomy zostały \\ YCi'erpane. Nato- jeszcle, na sLczęście, sprawnego g,inalc) miał być poprzedzony ob- 
Lebrał wiele starych map i szty- miast nic mam pojęcia. co się sta- "Remingtona"). szcrnym wstępem i garścią moich 
chó\\. A g-rly wydrukuje "Pieśń o łu ze Lbiorem wiersl\ pt. .,Kas\- Korzystam z okazji, by \\'szyst- wiers/Y oryginalnych na tematy 
"-rz\ si'tofie", labierze się do ..Sło- dy i gai'ele", wydanym bardi'o kich "prLedplacicieli" (nie znOSi'ę gruzińskie (jeden i' nich, "Gro- 
wa o koniach". "TTleba je będzie dawno pr/e7 "Oficynę Poetów i tego neologizmu. ale cÓż na to bowiec Tamary", ukazał się swego 
- i'apowiadał - koniecznie zilu- Malarzy" (1961). Nie ma go \\' p()rad/ić że' jest szeroko używany) czasu w "Wiadomościach"). 
stI'ować. Postaram się o dobrego księgarniach i nie wiem, jak to - pr/.eprosić. Książka ukaże się, "Złote Runo KoIchidy" również 
rysownika". Po roku bodaj - do- wygląda: wszystkic egi'emplarze choć dokładnej daty okrcślić nie ueka na dnie si'ufIady na lepsze 
kładnej daty nie pamiętam - rOI zostały spri'edane, czy też reszta jestem \\ stanie. Ja sam Clekam na losy, w najbliższym towarzystwie 
chorował się i po dłuższej chorobie nakładu - "zamrożona karnie "? to z niemniejs/ą niecierpliwością i "Słowa o koniach" i "Pieśni o 
umarł. "Słowo o koniach" ,i "Pieśń Jeżeli 10 podejrzenie jest niesłusz- Ze ściśniętym Sercem. Zakładam że KrL:ysl1ofie ". 
t. KrzysLtofie" leżą po di'iś dzień ne, odwołuję i najmllcniej wydaw- najpóźniej w jesieni orzys7lego 


Józef Lobodowski 


- 


- 
- 


- 


Wydawnictwa 


nadesłane 


Nr 1810/ 1 813 7th-28th Decemb6r 1980 


POLSKA FUNDACJA KULTURALNA 
9 Charleville Road, London WIł 9JL 


JESIEŃ - ZIMA 1980 


28 


SERIA 


J 
] 

 


]i 


 

 


5 KSIĄŻEK 


CENA CAŁEJ SERII 


£12.00 


$19.00 


ANNA BOGUSŁAWSKA 


NA RUCHOMYM GRUNCIE 


stron 232 cena £2.60 
przesyłka 40p 
Pami
tnik młodej Polki z lat 1944 -1946. k
edy na miejsce 
ustępującego z naszych ziem okupanta hitlerowskiego zjawiał 
s.ię okupant sowiecki. Z jej wspomnień odsłania s'ię przejmu- 
jący obrai' doświadczeń, nastrojów i obaw społeczeństwa 
polskiego pod koniec drugiej wojny światowej. 


$7.20 


MAGDALENA DUBANOWICZOWA 


( 


NA MONGOLSKICH BEZDROżACH 


stron 288 cena £3.60 
przesyłka 40p 


$8.60 


, 

 


Drugie. poszerzone wydanie książki traktującej o losach au- 
torki, zesłanej w 1939 roku \\ bezkresnc 
tepy azjatyckiej 
Rosji. Te wspomnienia z piekła na i'iemi skreślone są pilirem 
chrześcijańskiej dobroci i wiary w odmienion,! przyszłość. 
Uwagę czytelnika pochłania dojmująca skala ludzkich prze- 
żyć, połączonych z malowniczym tłem egzotycznego krajo- 
brazu, ludzi ich bytowania.  

 


, 
I 


W ACLAW LIEBERT 


EWIDENCJA W.16 
stron 248 cena £3.60 $ 8.60 
przesyłka 40p 


r  
r 
( 
z 
t 


"Thriller", którego tematem jest śmiertelny pojedynek kontr- 
wywiadu obwodu .kieleckiego AK z bezwzględnym i okrutnym 
kierownikiem hitlerowskiego aparatu policyjnego. Historia 
oparta na materiale autentycLnym, jest pośrednio hołdem zło- 
żonym bohaterskim żołnierzom AK. 


S 
I 
( 
a 
l 


, 


WLADYSŁA W ROMANOWSKI 


ZŁY ZNAK 


stron 168 


cena £2.00 


$4.80 


przesyłka 40p 


Cykl z dużym talentem skreś
onych opowiadań. z , t.er
nu 
australijskiego. Autor ogłoszone] w 1978 roku powle
Cd ,.Za- 
giniony czas", tym razem posłużył się formą n?Wehs,tyc:n
, 
w której celuje doskonałym zmysłem obserwacYJnym. zw1
z- 
łością wyrai'U artystyclllego i umiejętnością tr/.ymania \\. na- 
pięciu uwagi czytelnika do ostatniej strony utworu. Przykład 
dobrej beletrystyki. 
ZBIGNIEW ZANIEWICKI 


OD AMAZONKI DO WISI. Y 


$8.60 


stron 290 cena £3.50 
przesyłka 40p 
Do książek "Moje dwudziestoleoie" i ,.Moje pełnol
cie" 
przybywa obecnie część trzecia. Je
 akcja rozgrywa SIę w 
przedwojennej Warszawie. do któreJ autor wraca po pełnym 
niezwykle kolorowych przygód poby
ie ":' egzo
y..-:zny
h ba- 
jach. Ks,iążka Zaniewickiego przynosI, mIędzy n
nymI, ł:0
e 
oświetlenie podjętego przez Zenona Przesmy
klego (M
[la- 
ma) wysiłku wydania zbiorowego dzieł CyprIana NorwIda. 


Zamawiam całą seri
, 
zamawiam następujących autorów: 
A. Bogusławska ........................... egz. 


M. Dubanowiczowa -...................... 


W. Liebert .................................... 


W. Romanowski ........................... ., 


Z. z.aniewicki .............................. ., 


Załączam 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 


Imię i nazwisko ............................ 


Adres 


............................................ 


--................................................ .......................... 


- 
 


N o w ość! 
HENRYK GRYNBERG 


. 
Zycie osobiste 
Powiesć stanowiąca dalszy ciąg "Życia ideologicznego" 
Polska Fundacja Kulturalna, 
9 CharleviUe Rd.. London W.14 9JL 
Do nabycia u wydawcy i we wszystkich ksicgarniach 
polskich. 
Cena £1.80. Z przesyłką £2.0U. 


-
		

/Archiwum_001_02_217_0001.djvu

			Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


WIADOMOSCI 


Listy do redakcji 


KSI
ŻE JANUSZ RADZIWIŁŁ 


W związku z artykułem p. Łobo- 
dowskiego, który wsadził do ,.Worka 
Judaszawego" śp. red. Grrdze','vskie- 
go ("Silva także popełniał błędy" w 
nr. 1801 "Wiadomości"), polemizu- 
jąc z nim w sprawie księcia Janusza 
Radziwiłła, pozwalam sobie posłać 
konterfekt, który może zainteresuje 


f'l''ł 


.:: 


ł.... . 
 


.,' 


I
 V 
,,
O . 

 -
 
... 


......-; 


t< 
:' 


v 


'; 
,\1- \ 


,,(1 
l 


l/.ytplników. Jest to .,domniemany"- 
jak głosi katalog, portret księcia Ja- 
nusza Radziwiłła (1613-1655) jako 
Hetmana Wielkiego Litewskiego. ma- 
100\any po r. 1654. Portret ten jest 
własnością Państwowego Zbioru Sztu- 
ki na Wawelu. Reprodukcja. którą po- 

yłam pochodzi z pięknie wydanego 
katalogu Wystawy Polskich Portretów 
w Krakowie, który przysłano mi z 
Polski. 


Antoni Machajski 
(Londyn) 
JACEK SOPLICA I ZOSIA 


P. Jędrzej Giertych w ciekawym 
li
cie do Redakcji ("Wiadomości" 
nr. 1804/1805) szuka odpowiedzi na 
pytanip, Jak to się mogło stać, że nikt 
nie poznał Jacka Soplicy w jego ro- 
dzinnych stronach. Autor listu sądzi. 
że Jacek popełnił zabójstwo Stolni- 
ka "w czasach konfederacji barskiej, a 
więc w latach 1768 -1772" 
PoniewdŻ sam Jacek mówi w przed- 
śmiertnej spowiedzi, że ..niedługo żo- 
Ha ma z żalu umarła, zostawiwszy to 
dziecię", Pan Tadeusz miałby w czasie 
akcji epopei około czterdziestu lat. 
TrLeba przyznać, że obierujący mło- 


dzian dość długo studiował na sław- 
nym Uniwersytecie Wileńskim. 
A Zosia? 
"Córka Stolnika ze swym mężem 
wojewodą 
Gdzieś w Sybir wywieziona. 
tam umarła młodo. 
Zostawiła tę w kraju córkę, 
małą Zosię". 
Więc i tu rachunek lat jakoś nie 
zgadza się. Mała Zosia w r. 1811 daw- 
no by już przekroczYła trzydziestkę. 
Jako ..femme de trente ans" zbliżałaby 
się do balzakowskiego wieku Pani Te- 
limeny. 
Wyjaśnienie tej zagadki daje w swPj 
spowiedzi Ksiądz Robak: 
..MOskwa mnie uważała gwałtem 
za srronnika, 
Dano Soplicom znaczną część 
dóbr nieboszc7rka. 
Targowiczanie potem chcieli 
mnie zaszczycić 


Urzędem... 
W
ęc nie ma chyba wą.tpIiw
ci że 
dramat Jacka Soplicy rozegrał się w 
czasie Konfederacji Targowickiej w 
r 1792. 


Witold Czerwiński 
(Londyn) 


..KŁOJES KlTIR" 


Niezmiernie ubawiła mnie koro;pon- 
dencja pp. Krótkiego i Zamorskiego 
na łamach "Wiadomości" (nr. nr.1791 
/179 2 i 1808/1809) na temat wyra- 
żenia arabskiego .,kłojes kitir", zawar- 
tego w reportażu p. Zamorskiego p.l. 
..Wycieczka do Egiptu" (nr 1779 
"Whdomości"). 
Gdzie się dwóch czubi tam trzeci 
korzysta - więc pozwalam sobie wści- 
bić swój nos w ten zabawny spór. Tym 
z
awni
jszy .- ż
 obaj kor
sponden- 
CI m a J ą I n l e m a J ą. racji. 
Brzmi to paradoksalnie, niemniej tak 
jest w neczywistości. Będąc mieszkan- 
k.! krajów arabskich przez 30 lat. na- 
byłam nieco doświadczeOla w ,.arab- 
szczyźnie" - stąd moje zuchwalstwo 
.,besserwisserslcie" . 
W języku arabskim, w którym brak 
somogłosek prÓcz "ac' (aJef) dodaje 
się je w wyrazach, zgodnie ze zwycza- 
jem danego kraju. rejonu a nawet po- 
szczególnych rodzin. Br7mienie więc 
słowa ulega przemianom. Poza tym, 
jeśli chodzi o awe "kłojes kitir" lub 
.,kułais ketir", trzeba wzi,!ć pod uwa. 
gę fonetykę, jaka została użyta. Jeśld 
bowiem chodzi o poprawną wymowę 
- to w polskiej transkrypcji winno 
brzmieć "ktir kuajes" i znaczy to rze- 
czywiście "bardzo dobrze" lub "do- 
brze bardzo" (jeśli je odwrócimy też 
w arabskim "kuaies ktir"). Ale.. 
(wszędzie jest jakieś .,ale" - bo na- 
wet d o s k o n a I e kończy się na 
a I e ). Otóż wyraz "kuajes" jest wy- 
razem czysto slangowym 
i to używanym chyba tylko prLez pro- 


ZAPIS 10 


NUM.vizja i t.p.) oraz 
całą masę narzeczy. Więc nie martwcie 
się panowie - czy tak czy siak - 
wszystko jest "ktir kuajes" - bo 
przecież p. Zamorski miał do czynie- 
nia z prostym ludkicm, a nie z uczo- 
nymi w piWie. . . 
Irena Komarnicka 
(Londyn) 


- 


Anglia i Powstanie 
Listopadowe 


Niedawno ukazabi się książka p.t. Williamowi IV, listu od księcia Ada_ 
,.The HoIIand House Diarie!i 1831- ma Czartoryskiego, prezesa Rządu 
1840", wyd. Routledg-e & Kega.n Narodowego w Warszawie. Premier 
Paul, Londyn 1977. W "Dzienni- angielski był zdania, że król powi- 
kach" są wzmianki o Powstaniu Lis_ nien odmówić przyjęcia listu. życz- 
topadowym. Pod datą 20 lipca 1831 liwe Poldkom stanowisko zajęli tyl- 
czytamy, że Polacy głośno użalali ko lordowie Holland. CarI.isle i 
się z powodu oziębłego stanowiska Lansdowne. 
rządu brytyjskiego. Chooziło o to, Warszawa została zajęta 8 wrześ- 
że rząd frail1<:uski proponował Anglii nia 1831. "The sad news of the 
wspólną mediację w sprawie Polski. capture of \\arsaw arrived this day" 
Rząd angielski się nie zgooził. Wy- - czytamy w "Dziennikach" pod 
jątek stanowiła wypowiedź Lorda datą 17 września. Palmerston spot- 
Broughama, który "W ciepłych sło- kał się potem kilkakrotnie z ks. Ada_ 
wach zapewnił Polaków o swej gor- mem Czartoryskim. Chciał nawet coś 
liwości i wstawjennictwie w ich zrobić. żeby zapobiec calkowitemu 
sprawie". Gdy doszło do wizyty poubojowi Polski przez Rosję. Do- 
Niemcewicza u ówczesnego prem,ie- plero jednak w r. 1832 napi!!ał do 
ra angielskieg-o, Lorda Palmerstona, <:ara i prosił o łagooność w trakto- 
okazał SIę on "zimnieJszy od lodu" waniu Polaków. 
- - jak się wyraził Niemcewicz. Poe_ 
ta prosił go o przekazanie królowi, 


Wiesła" foporo" ski - - 


KRONIKA 


1\.01 ĘO\ WOJENM' 


W grudniu 1940 ukazał się w Lon_ 
dyn.ie zbiorek polskich kolęd, jako 
jf'dno z pierwszy<:h wydawnictw 
polskich w Anglii. Przedmowa wy- 
jaśnia, że jest to przedruk z wy- 
daWiJ1ictw stowarzyszenia "Opieka 
Polska nad Rodakami na Obczyźnie". 
które wyszło po raz pierwszy kilka_ 
naście lat przed wojną. Nowe wy- 
danie ..z inicjatywy wojskowego  
 

f 't ... 
.., 


 
-7j
 
Wf /4¥ 
" I ' J 
LI ....\ 
+ .- 
Ji( - 
->/f --ł!J!!!i 

L£ij
 
+ 


Okładka 


Biura Propagandy i Oświaty" zosta- 
ło uzupełnione i dostosowa.ne do 
bieżącej chwili, .,żeby trafiło do 
serc rodaków, na oocej ziemi wal- 
czących o niepodległoŚć ojczyzny, 
przede wszystkim więc - do serc 
żołnierskjch. Niech zadiwięczą ko- 
lędy przy ogniskach obozowych, 
unaoczlOiając nieprzerwaną łączność 
z krajem i będąc kraju tego nieza- 
pomnianym echem". 
Zbiorek, w którym :m1alazł się - 
poza tekstem i muzyką tradycyjnych 
kolęd, wiersz-kolęda Antoniego Bo- 
gusławskiego, poety-żołnierza. zo- 
stał wydany przez firmę M. I. Kolin 
(Publishers) Ltd. w Londynie, która 
była przedstawicielem "Wiado- 
mości" od chwili ich wznowdenia 
w Paryżu na wio Enigma 
\-"ar, 219 pp 
GROSS, J. T. Polish Socieh under Gennan Occllpation. 
The Gencralgouvcrnment 1939-1944. 343 pp £11.00 
CZĘSTOCHOWSKI, .J S. Contemporaf} Polish POSlers 
in FllIl Color. 46 plates £ 3.80 
]ASIFNICA, P. 1agiellonian Poland, 414 pp £ 6.00 
HALECK I. O. ,\ HistoT\' of Poland with additional 
material b\' -\. Polonsh 403 pp £ 7.50 
LESUF R. F. Ed. History of Poland since 1863,494 pp £25.00 
K LTLSKI, J. F. Dying. we live. The personal ,h ronicie 
of a YOllng Frcedom Fighter in \Varsaw 1939-1945. 
304 pp, pholographs £ 9.50 
LUNDGREN.NIELSEN, K. The Polish Problem at the 
Paris Peace Confercnce, 603 pp 
WATT. ,\1. His Holiness Pope J.hn Paul II. His 
Lifc & Travel. Album kulorowych fotografii 
,\IIŁOSZ, C. Captive .\'lind 
,\ 11 ŁOSZ, C. Bells in Winter - poetry 
WEYDFNTHAL DE J. B. Poland: Communist Adrift. 
88 pp £ 2.20 
\\'O\TAK R. A. On the Bordcr of War and Peace. 
Polish InteIligence and Diplomacv in 1937 - 1939 
and the origins of the ultra-secrets, 141 pp £ 7.70 
SLTR \'EY V. 24 No 4 Poland from inside part I. 
252 pp . . 
SeR \TY V. 25 No I Poland from mSlde part II. 
215 pp 
PIEKAŁhIE\VICZ, J. CASSINO. Anatomy of the 
Battle, 192 pp. photographs . . . £ 8.95 
LE\\'ANDOWSKI, J. Swcdish ContnLutlon to the 
Polish Resistanct> ,\1ovement during \V orld War 
Two, 112 pp 
DZIEW A
OWSKI. ,\1. K. Poland in the 20th Ccntury, 
308 pp . £ 4.50 
POLONSKY, A. The Gr
at Powers and the PolIsh 
()uestion 1941 45, 282 pp £ 6.00 
CI EN CIAŁA. A. Poland and thc \\'estern Powcrs 
]938 -1939, 310 pp £ 2.10 
ClIRISTL\NSFN. E. The Northern Crusaders. The 
Bahic and the Catholic Frontier 1100-1525, 273 pp £12.50 
WITNFSS OF SI LENCE. POLISH POETS FIGHTING 
FOR FREFDO,\1. Transhtion by A. Graham, 
introduction: Spender S, 92 PP £ 3.00 
THF .\lE.\IOIRS Or: JAN (HRYZOSTOM Z GaS- 
ŁA WIC PASEK. Translated by M. Święcicka, 
527 pp 
ZA:\10\ SKI, A. Chopin. Biograph
, 335 pp 
PRUS. B. The Doli (Lalka). 702 pp 
THO.\lPSON, E. W. Witold GombrowicL, 16.8 pp. 


JAN P \ \\TŁ II NA ZJE \1I POLSKIEJ. \\ s/ystkie 
pr/emówicma Papieża wygłos/one \\ Polsce. \\ ie- 
loharwnp zdjęcia 
J -\N PA WFŁ II DO Ll'DL' BOŻEGO. Zbiór przemo- 
\\ ień od k\\'ietnia 1979, s. ł6-3, ikJstr. 
JAN PA \\'FŁ II. ,\lężu\mą i niewiast,! slworLył ich, 
s. 98, illlstr. 
'\10\\ Y TFST.-\,\lENT. TIumaczenie z greckiego, 
s. 729 
BONIECKf. A ks. Budowa kościoł6\\ w diecci'ji prze- 
111\ skiej, s. 14(-, 
BL'hOWINSKI, \\'. ks. \Vspnmnicnia I Kalachstanu. 
O pracy duszpastcrskiej w latach 1945-1957, s. 78 

O\\'AKO\\'SKI, T. Reporter Papieża, s. 248 
KRZYŻANOWShI. J. G. Generał. Opowieść biogra- 
ficzfl	
			

/Archiwum_001_02_218_0001.djvu

			16 


WIADOMOSCI 


Nr 1810/1813 7th-28th December 1980 


kiej Azji krzyk. Na śmierć górnik6w tan. 1797jI798.. skiej w Paryżu. 1804/1805. 
z kopall1li "Silesia". Tak chciałbym Ostrows
1 Jan. 
z
oIIDctwo ta.ne
z.. Janecks Halina. Nareszcie literacka 
pisać radosne wiersze. Przed zmierz- ne w mlędzywo]l1Ilu. 1763. "PamIęt. polemika. 1787. 
chem na śródziemnomorskiej plaży. nik Literacki". 1791/1792. Jaworski Władysław. Dalsze losy 
Sierpniowa symfonria. O biedna jak Pachoński Jan: ,,Polacy .na Antyl- "Dziunia". 1797{1798. 
lipsa jutro. 1780. Gdzie słońce wscho- chery ptak ojczyzno. 1804/1805. lach i Morzu Karaibskiim" ob. Pasz,. JegUński Piotr. "Kurier z Warsza- 
dzi z Pacyfiku. 1782. Ewolucjonizm WloOOrczyk Andrzej. Wiersze japoń- kO\
sk.i L
ch. .1784. ., wy". 1772. 
80') { 1803 vs. Kreacjonizm. Druga runda. 1784. 
k!e (Przekłady z japońskiego). .,Pamaętmk LIteracki' Tom Illob. Jeleński K. A. "Nie z tej ziemi". 
l\lbiński WO J 'ciech. W ę że spada ] 'ą z Kossowska Stefania. "Wiadomości pomnieć. żyć. I -. ... . . 178 J d . O t I.: J 17 91{ 1 792 1773 
9 
 4 1939 W . d Odpowl ' ed "' I ' redakcJ ' l ' . 1768. 1805 { 
mlerć księżniczkI. 6. e en nłe Rambus. Bambus y . Kot y . Biał y ksrię- 
 roWSIU ano . . 
. b 1808{1809 Literackie" I L. - , , . la 0- .. Z T I J B '. J . f P h ł k 
me' a. . chciał widzieć SA a drugi Z . ż"c. S pog l ą da .l ' ą c na czubek zielone- Pasierb Janusz S.: " " hings U tima- . enne emamln oLe. oc wa a 0- 
Bal ' ck R B k 1791 / 179') moścJ Polskie" 1940-1944, ..Wiado- 1806 J h . t . h 1768 D I ' t k .. 
I a omana. in i. -. Oles ' l ' ak H e nry k . Ile raz y umiera 1791{1792. 1794. Prezydentura Czło- !!O drzewa. Wspinaczka. Dot y k. 1806{ te> and other poems ob. Szypulskl le pISZącyc . . o l erac lej 
Barrault. Jea n-Louis Barrault w mości" I 946-? 1769/1770. Ra- . 5/1 96 D . 
 
II' k , 3 k " 1793 
O człowl ' ek ? 1765. wieka Poc
lwego. 179 7 . zlen- 1807. mare . _7CJ . " ory . . 
t P . 1 7 87 fał. I 769 { 1 770. Pan Prefesor. 179. I l K . ka Ir Kło ' k ' t '" 
sz uce apieza. . O ..... cew . lcz Włodzimierz: Bezcenne nik pisa . rza. 1801. Gdybym był młod- Wójtowicz Kazimierz. Widziame z Paszkowski Lech. Po acy na Anty. omamlc ena. " ]es a lr . 
Bartoszewski Władysław. Powstanie "Wiadomości" dziś i jutro. 1794. .... 808 / 180 l h 1784 1810/1813 
{ 96 Kościałkowsk,a Janina. Było emigran- skarby żegoty Onacewicla. 1769/ szy dzIewczyno... 1 9. okna plebanii. O języku. X X X. ac. . . 
Warszawskie 1944 1979. 1795 I
 . tów wielu. 1785. Najjaśniejsza. 1770.' WIADOMOśCI li komenbr:z:e. 1771. Oglądając peWlien program telewi_ PankowskJ Marian: "Rudolf" ob. Komornicka Maria. Stanisław Kuui- 
BąC!l:kowska Irena. Powrót na u- Ostrowski Jan. Humoreska recen- 1784. . 7yjny. Poufne instrukcje o przepo- Frenkiel Stanisław. 1797/1798. czak. 1786. 
jawy. 1791/1792. 1810/1813. zyjna w tonie minorowym. 1769{1770. Wianecka .Janina. Uwagi dla uwagI. wiadaniu przyszłości. Powrót. 1775{ P:ekałkiewicz J3Itlusz. "Monte Cas- Korboński Stefan. Filipowicz nie 
Bie
ański Stanislaw. 
pu
zna his- Kott Jan. O "Śnie nocy letniej": Drapieżna "Zabawa w koty". 1780. 17
2. . , ." 1'776. Drzeworyt Waltera Habdanka: sino" ob. Młotek Mieczysław. 1818/ Frilipkowski. 1764. Gen. Rowecki w 
toryczna Henryka Pas7kiew.icza. (I) Ślepy Kupid i złoty osioł. 1766. Paszkiewicz Mieczysław. Rozmowy z WIeczór "WIadomoscI W Lonay. ;:maus. 1785. X X X. "Wieża Ba- 1813. Olszynach. 1774 
1790. 
III..Święt
 
rwina. 1767. (
II) rN
 Dariuszem. 1763. 1779. 1801. 1810/ me. 1794. ber'. Piotr Breugla. Zapowiedzi o Po!amowski Tadeusz: "Na pstrym K
anc Jerzy. Antysemityzm w 
BIum Ueksander. .,Kto mogąc W} JakIz t K o CI
 Język przet
umd
tV I... 1813 Obecni i nieobecni. 1764. "Bal- Wujastyk Stanisktw. "Mała Polska" ślubie św. Franciszka z Panią Biedą. koniu" ob. Ro
 Jerzy. 1786. "SI!V a . rerum". 
77ł. , 
brać wybrał"... 1765. 1768. omec tea1;ru memoz Iwego. l d ." Z' h ., 1810/1813 w pobliżu Kolhapur 1778 Z Sudanu Kaplica czaszek w Czeremnej. Me- Poray-Blernackl Janusz: ,?Z ł"
ze- K
ot
l Karol. 
lelokulturowosć bez 
Bohusz-Szyszko Marian. Sztuka Ka- m. 1778. .m}. !779. C.udowny ko- P


ws
i J
;:;
 


iuś w kwiat
 do Blackpoolu. 1'780. Notatki z dytacje nad językiem obcym. 1810/ konania" ob. ChrzanowskI Fehks. wleloJęzykowoscl. 1777. Polska trans- 
zimiery Wańkowiczowej. 1768. Ry- łatek z mICkiewIczowskIego kantor- k' 1762 AlI l' 1775/1776 Z Blackpoolu. 1786. JohllJ1Y. 1793. 1813. 1791/1792. krypcja z arabskiego. 1791/1792. 
sUFlki mistrzów europejskich ze zbio- 
. 17
4. 179
/
?96.St l t. Ga ęea P

ncem' do ira

:.awy. 1791/1'792. Czyhanie na hienę. 1799{1800. Prze- :l.agórski Jer1Y. Pog-rzeb Faraona. Raina .Pett;r: "KardY;Rał Wyszyński" Hong...Kong)
t brytyjski! 1794. . 
rów polskich. 1774. Dziwność sz1ukri. ° k zar lt ). nowa. ' od o la. . . k o 
 7 ' 7 " 7778 Pietrkiewicz Jerzy. Pogotowie ra- lot i spotkanje. (I). 1806/1807. (II). I 
01 ob. Mlrewlcz Jerzy. 1788. Krzeczunowlcz Kornel. RampolIa l 
1789. Twórczość Józefa Piwowara. (' u urze sr OWIS a. -., I 80 W łY h Ś i t l \III). 181O{1813. 7a w idowska Janina. For the Pope Ros Jerzy. Pozdrowienia z La Man_ Puzyn
. 1766. Dimutiki. 1783. Zięć 
1808/1809. 1786 1790 tunkowe. 7. eso c w ą. Wygodzki Stanisław. Notatki. 1763. while in Poland. 1810/1813. cby. 1786. Tetmajera. 180ł. 
Brandys Kazimieu. Miesiące. (Frag- KIO
jka '1764 1765. 1766. 1768. 1810{1813. 1765. Cenzura. 1767. SamueIs Erne!;t "The making of a Krzyżanowski JerL.y R. "Zorza po- 
menty). 17'9/18()O. 1769{177'o 1772 1773 1775/1776. 50 lat temu. 1762. 1763. 1764. 1771. Wvkaztreści za rok 1980.1810/1813. RECENZ J E KSI Ą ŻEK Connoiseur" ob. Frajlich Anna. larna". 1804/1805. 
Brzeziński Jan. Prawdziwe oblicze 1778 1779. 1783, 1785. 1787. 1788. 1766. 1767. 1768. 1769{1770. 1777. Zajączkowski Henryk. To ruie jest 1779. 
witter L. R. Grot,i okre!; poma- 
komunizmu. 1782. 1790' 1791/1792 179
 1794. 1772 . 1773. 1774. 1775/1776. 1783. nowe. 1766. A lf-Tarcz:yńsk i Tadeusz: "Wspom- ShostakovUch Dmitri: "Testimony. JOwy. 1764. 
Brzozowska Krystyna. Notatki nrie- 1797'/1798 180t '1804/18"05 1806/ 1778.1779.1780.1781. 1782. 1789. Zamorski Ka 7 imier7. Wycieczka do nienia Oficera Pierwszej Brygady" The Memoirs od Dmitri Shostako. Lisiecka Alicja. Gwoli swobodnej 
mieckie. 1766. 11\07 1808'/1809' 1810/1813 . 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 5 EgI ' p t u. 1779. ob. Benedykt Stefan. 1778. vich" ob. G niatc ry ński WO J 'ciech dyskusji. 1777. Pisarze eml g rac YJ 'ni 
. ..... .. I 1790. 1791{1792. 1793. 1794. 179 / 
C. R. Poezja Mickiewicza w GrecJi. Kr

zell1lckl ł--:udwlk. WIeI oku tu.ro- 1796 1797/1798. 1799{1800. 1801. Zamoyski Adam. Litewsk,je haremy Barański Zygmunt Guido. Nad no- 1773. i krajowi. 1787. 
I B06/1807. . ,. wosc AustralII (II). 17
3.. Ba.tlar. 1802il803 1804{1805. 1806/1807. i krakowski potwór. 1785. btnikiem teatralnym Jama Kotta. Siemaszko Z. S. Nic z tego. 1789. ł.obodowski Józef. Li$t o listach. 
Chrzanowski Feliks. Rozmaltoscl 1791/1792. Kotlet MIckIewIcza 1808/1809 181O/18B. Zbieracz. 65-lecie jana Kotta. 1765. 1793. Simmel Johanne!; Mario: "Hurra, 1762. D-wie nazwy jednej Avenidy. 
kulturalne. 1765. 1775/1776. 1778: 1799{1800. . p' t . Mari W s' szczęśli- Zbyszewski Karol. Wilhelm _ Zdo- Benedykt Stefan. 
pod znaku "wier- wu lebeR noch!" ob. Kielewicz 1766. Królobójstwo. 1783. Sprosto_ 
1783. 1790. 1797/1798. 1801. NotatkI Kruszewski EugeniuSL S. Notatk,1 lO,r

s
a a.. Y/f łodości bywca Anglii. 1808/1809. nej służby". 1778. Jan. 1773. wanie sprostowania. 1801. 
francuskiie. 1789. 1804/1805. 181O{ skandynawskie. "Zbudujemy socja- 1;0 1 l ,rzewo WleCZ n m . Zbyszewski W. A. Potęga pisarza. Bielecka Tadeusz: ,,Podzie
 walka Skowroński Tadeusz: "Wojna pol!iko- Machajski Antoni. Książę Janusz 
1813. lizm . bez dowcipów..." I
04/1 
05. Pot.
owski Tadeusz. Spotkanie na 1767. o Polskę Niepodległą" ob. Slemasz- niemiecka widziana z Brazylii Radziwiłł. 1810/1813. 
Cybulska Maja Elżbieta. Na pół- Kr y gier Ryszard. Andrzej Chcmk. d k . P . 1764 Zdz. K. Dar NRF dla Zamku Kró- k(l Z. S. 1789. 1Q39-1940" ob. Jeśma,n Czesław. Muszkowski Krzysztof. Honu-Kong 
65 ') 1773 szwe z lm arnasle. . . M d I . od . 
kach z książkami. 1763. 17 . 177_. ... . n" POLCUL FOUNDATION. Komum- łewskjego. 1802/1803. Brzezicki Marian J.: " e a e l - 1795{1796. jest brytyjski i może pozostanie 
1777. 1783. 1786. I 797{1798. 1810/ Krzyz
no
sk
 Jerzy R. .,T
or
,Zosc kat 1806/1807. żerańska Alina. O pol
kim drama- znaczenia" ob. Jeśm3ltl Czesław. Starzewski Antoni. Kolor klonowe- brytyjski. 1801. 
1813 Tematy i pisarze: Cudzoziem- a Pazdzlermk: 1764.. OlImpIJczyk. Po
a .Biernacki Janusz. Nie soból i cie narodowym. 1764. 1806{1807. go liścia. 1806{1807. Nuglikowa J. Jeszcze o "CahieI1! 
cy. 1780. Maurice i inni. 1804/1805. 1779. Ob. Kumczak WIesław S. 1793. . Y . 1787 Ż0chowski Stanisław. Muzyka "Cahiers de l'Est" ob. Krzeczuno- Strzałkowski Wiesław. Estetyka w d'" L'Est". 1795/1796. 
K I" h' 1763 I .. 1801 me panna. . 8 O b ' k L old J 1.0' 
 b . 
urSY LWnguap one u.. mlemny... . . . PospiesLalski Antoni. KIK o prawach drzewa. 1775/1776. Kobiety-nie_ wicz Nika. 1795/1796. Rosji !iowieckiej. 1799/1 00. lere eop . =posobach zachowa- 
Frenkiel Stanisław. Minotaur. 1804/ promlsu? 1781. O p
awdzlwv ,?or- Składkowska Jadwiga. Tadeusz Do- Grynberg Henl)k. Retoryczne py- dania. 1797{1798. 1787. nia "polskości"- 1782. 
IF05. tret 
e
n-Paul Sartr
a. }783. BIgos łęga-Mostowicz. 1775{1776. tani
. 
umanum est.. 1767. O
. Halikowska Teresa. Polski malarz W:isner Henryk: "NajjaŚI1iejsza Smogorzewski K a 7imierz. Płk.. Mar- 
Fundusz Specjalny (I). 1775/1776. hultaJsk'l. 1785. DWIe sIOstry: Elsa Skolimowski Henryk. Wspommenie Loune RIchard. 1779. List do MatkI. w Prowansji. 1763. Rzeczpospolita" ob. Żochowski Srta- kus nie mógł być "synem" Mar- 
(2). 1780. (3). 1788. (4). 1795/1797. i LiIi. 1786. "Dusze chc
 ło
ić.::' o Stachurze. 1763. Medytacje \.I Sza- 178
.. 
ntycypacja.. 
radliwe kali- Hoffmannowa Anna. RÓŻ;ne przygo- nisław. 1782. cuse'a. 1774. 
(5). 8106{1807. (6). 1810/1813. 1788. 1789. O psach takIch I S13- tanie i ewolucji 1771. Medytacje: fornJJskIe. Czy mlłosc. 1799/ł800. dy kawalera Fabia:na. 1808{1809. Woroszylskj Wiktor: " Powrót do Solski Wacław. Stare dzieje. 1789. 
Fundusz Wydawniczy "Wiadomości". kich. 1791/1792. C: i ohyd
i 
iszpa- Karma. Popioły. Pacierz. 1801. Moja Gross Natan. Ob. Ofen Jehuda. Jaworski Wladysław. Ucieczka z Kraju" ob. Lisiecka Alicja. 1786. Stachowski T.adeusz. Dołęga Mosto- 
1762. 1768. 1781. 1787. 1799/1800. nie. 1793. Spotkam e w NICeI. 1794. nominacja Miłosza. 1806/1807. Apel 1 797{1798. Izymskiej Syberii. ł782. Tajemni- Wygodzki Stanisław: ,.Pożegnan.ie" wicz _ i Zofia Kozarynowa. 1782. 
1
06/1507. 1810/
813. M£>chanizm P?etycki
go upadku. \\igilijny. 18IOjI813. I
tner 
ilip. 
ykl: Po
róże: Haga. cza powieść Nienaskiego. 1789. ob Ficowski Jerzy. 1801. .,Brano mnie za Żyda..." 1788. 
GiergielewicL MIeczysław. "Mot y- 1795/1796. ZłocIsta plaza. 1797/1798. Skowroński TadeusL. Dom Helder Norweg,Ja. W SztokholmIe. Sarn Fran_ Jł'r.man Czesław. Pamiętnik człowie- Żochowski Stanisław. "NaJJaśniej- Chrześcijaństwo w Afryce. 1794. 
lek". 1764. Losy rodziny Cenci w ,.'-.ilva" takżep?pełniał błę

... 1801. Camara. 1797/1798. ClSCO.. Powrót. 1797/
798. . ka zadowolonego. 1780. Wiza do sza RzeczpospoLita". 1782. Stahl Zdzisław. O zbiora.;:h polskich 
teatrze. 1786. 1787. . ..<
ora Euzkadl Azkatuta! 1804/ Skwarczyński Henryk. Upał. .789. I
amuk Wac1
w. Wlec
ory lIlad ]e- Hrubieszowa czyli droga do nikąd. Żurkowska Helena. "...kieJ diabeł w Instytucie Houvera. 1794. 
Giertych Jędrzej. W obrome ł-Lsz- 1805. Literacka Nagroda Nobla. 1808/ SmasLcz Waldemar. Mieczysław Gry_ ZlOTem Ontano: JezIOro Hades. 1785. Egzotyczll1e "polonicum". sl'usić ni może..." 1783. S7czowińska Wanda. Przyganiał ko- 
panów. 1789., 1809. O ludziach niezastąpionych. ozewski Redaktor ze Złotej 1810/ Światło gaśnie. Ołów wody Ontario. 1795/1796. Wspaniałe osiągll1
ęcie pol- cioł garnkowi. 1771. 
Glosator. Z czasopi$m krajowych. 1810/1813. 1813. Parafrazy. Ale nasza ułomność i skiego numizmatyka. 1806/1807. KORESPONDENCJA Szczygielska Wanda. "Wielonarodo- 
1762. 1767. 1773. 1784. 1794. Muzeum w Pamplonie. 1771. Sobotkiewicz Stanisław. Wigilia chciwość. Wschód słońca nad jezio- Konwicki Tadeusz: "Mała Akopa- Babiński Witold. Czy testament po- wość". 1767. 
1797{179F.. 1802/1803. Odwieczna dyskusja. (1). 1777. (II). dwóch Mar. 1810/1813. r
m .O
tario. Posia.tem siebie. Wiel- lipsa" ob. Kott Jan. 1762. Lityczny generała Roweckiego? Szudek P. A. O ile za wcześnie'! 
GniatcLyński Wojciech. Latający 1778. Bronisław Przyłuski. 1791/ Solski WaCław. Na letnisku. 1775{ kle JezIOro wypełnIone słońcem. Bo Kosiński Jerzy. "Passion Play"- ob. 1774. 1777. 
Holender. 1793. 1794. 1792. ,.Duma o Hetmanie". 1799/ 1776. jeśli .ży
. Arktyka.. Zachód. sło.ńca Hoffmannowa Anna. 1808/1809. Bazylewski Jerz}. .,Spotkania towa- Szumski Mikołaj. Narodowość Sła- 
GolI Edmlllld. Tym razem 60 IipOt- 1800. (2).1804/1805. Post scriptum Specłator. Krótko J węLlOwato: nad JeZIorem Ontano. GdzIe Jest k.osiński Zdzisław. Autentyści. 1783. rzyskie". 1774. womira Rawicza. 1791{1792. 
kania z "Brazylijczykiem" nie dosz- do ,.Dumy o Hetmanie". 181O{1813. Czy naród może być święty'! 1768. prawdziwy konfesjonał. Z braku Kott Jan. ...może innej apokalipsy Bischof Modlińska Krystyna. Wie. Szy
owski Juliusz. Polscy dyplomaci 
lo. 1774. m.w. Hemingway o Conradzie. 1764 Jak pomagać? 1769/1770. Zmierzch przyszłości. 1763. Białoszewski. '785. nie będzie. 1762. ,,11 Diario teatrale (zór Wacława Iwaniuka. 1778. w Królewcu. 1795/179(,. 
Gross Notan. Notatki izraelskie. M. W. 75 lat temu. 1762. socjalizmu? 1771. Trzeba się bronić. 

 śm
erć Poety. 179
/1798. di Jan Kott" ob. Barański Zygmunt Brunerowa Halina. Stefall1 Norblin. smieja Florian. Gombrowicz i Bor- 
1768. 1777. 1783. 1790. 1810/1813. Mantel Feliks. W skrócie: Islam. 1774. Więc co z demokracją'! 1779. KleleWlCZ Jan. FraszkI. 1764. 1775/ Guido. 1793. 1797/1798. ges. 1794. 1801. 
Grydzewski Mieczysław. Silva re- 1764. Europa. 1766. .Plan. 1767. Dia- D
monstrujm
 i. my! 1786. Fascy- 1776. 1788.. 17
9. '" Krzeczunowicz Nika. "Literatum Budzyner Simon, 
akralna wizja Terlecki Tymon. Polonistyka w 
rum. 1765. 1774. 1785. 1790. 1794. log. 1769/1770. JubIleusz. 1772. Bez nUjące zaśleplenile. 1787. Porządek ł:obodowskl Jozef. PeJzaze l eroty- polska na wygnaniu". 1795/1796. świata. 1783. Ameryce. 1789. 
...do Sakowskiego. 1771. dogmatu. 1773. Nafta. 1 775{1776. ludowy. 1788. Jeszcze duch tkwi w ki. 1?82. . Krzyżanowski Jerzy R. Seks i Oświę- Cybulska Maja Elżbieta. Komu Toporowski Wieslaw. Polskie mot y- 
Grynberg Henryk, Richard Lourie Niepokoje. 1777. Dyskusja. 1778 narodzie. 1790. Kto będzie płacić? Lourle RIchard, przeł. Grynberg Óm. 1773. wolno .,mówić" 1787. wy w malarstwie R. P. Bevana. 1784. 
(Nota biografIiczna) . 1779. Pisarz Stosunki polsko-żydowskie. 178 ł. 1801. Nic nowego pod słońcem. 1804/ Henryk. Ikar. OjoowJe. Należę. "Kulisy twórczości - Listy 14 pi- O'erwiński Witold. Jacek Soplica i Trębicki Kazimierz. Nie podoba mi 
emigracyjny - dlaczego na tyłach? Pershing II. 1782. Refleksje. 1805. 1779. SJ.IZY emi&racyjnych do juliusza Sa
 z.os.ia. 181Ojl813. sił,: dr Murek. 1781. 
1783. Europa Wschodnia a Połud- 1802/1803. Stachura Edward. Wszystko jest Lubaś CUDnelly Janina. Pożegnanie kowsk,iego 1945-1977" ob. Wieniew_ DusLa Edward L. Pisarze emigra. Uniborski W. O "Silva rerum" i 
niowo-Kalifornijska logika. 1788. Martinowa Halina. Ogród. 1733. poezją, każdy jest poetą. Się. 17
3. Syzyfa. 1763. . ski Ignacy. 1771. cyjni i wydawcy. 1794. Grydzewskim. 1766. 
Halski Czesław. Kronika muzyczna. l\1
tejko Aleksander. Szansa dla Stefanowski Roman. Kiedy pr
sa lU. B

ara. Ptak. CzarownIca. Sa- :..:Hang Hugh: "Fit to ł-ead'!" ob. Ihiewanowski M. K. Przepowiednia Wanke B. Prace prof. Paslkiewu;za. 
1771. Polaków? 1795{1796. polska przodowała. W 70-tą rocZJ11,Jcę motnosc. Jestem.. 1.1 67 : Po co,. 180
/ 
:,udek P. A. 1786. X. Jarzębowskiego. 1804/1805. 1794. 
Hermaszewski Antoni. 
ąsiedzi Miło!oz Czesław. Pudził,:kowanie. I KC. 1782. 1803. Grzech. My
l1. NIe wołaj mme. Lange Roderyk: "Folklor KUJaw" Evershed Zofia. Pani Tetmajerowa. Waldoń Stefan de. Służba Zwycię- 
Ukraińcy. 1763. 1769/1770. 1777. 1806/1807. Stryjakowa Hilaria. Jerzy. 1763.. 181
/1813. . ob. żurkowska Helena. 1783. 1768. stwu Pol
ki. 1767. 
Interim. Sąsiedzi Ukraińcy. 1793. MjtkiewicLowa Stefonia. Nela St.rzolkowski Wiesław. Pożegnam e MaJcherC'Lyk Juhon. Ruzrywka poe- Leitgeber Bolesław: "Bez przesądów Gemborek Edward. Warszawski Wasiutyński Wojciech. Granice Pol- 
1806/1807. K!et. 1810/1813. profesora. 1787 . tycka. I 775{1776. . i lęku" ob. Jeśman Czesław. 1780. "Przyjaciel psa". 1795/1796. skj 1764. 
Iranek-Osmecki Kazimierz. List g
- 1\I0stwin Danuta. Ściana. 11106{1807. Szaruga Leszek. Spotkame. 1794. Mak
mska A
. (P
zeł. z an,g.) Ja- Lisiecka Alicja: "Kto jest "Ks.ię. Giertych Jędr 7 ej. Katolicy i X. Wieniewski Ignacy. O terminach 
nerała Stefana Roweckiegu. 1780. Muszkowski Krzysztof. Chiny w sta. Szczawińska Wanda. Dwa marsze: łJOWl PawłoWI DrugIemu w Polsce. {"iem Poetów",!," ob. Miązek Boni- Kling. 1765. Inki czy Inkasi? 1773. "demokracja" i "pedagogika". 1765. 
Lord i jego pan. 1791/1792. nil' brzemiennym. 1774. Prawa stro- długi li 
ajdłuższy. 1?87. . 181O{1813. racy. 1780. , .Jacek Soplica i Zosia. 1804/1805. 7..ramorski Kazimierz. Nektar czy 
Iwaniuk Wacław. O zbiorach pol- na chińskiego medalu. 1784. Szeptycki Jerzy. KOnIec .nasLe] cy- 0f
n. Jahuda, .ł:rzeł. Gro
 N


. Lisiecka Alicja. Książki krajowe: Glosator. Filmy pol!ikie i w Polsce. wywar z węgla? 1771. Protest prze- 
skich w Instytucie Hoovera. 1788. Nadlerowa F.uJ;:enia. Biała plama. wilizacji. 1784. B.lskle. Dogomc. W okl1J1E:'. Plesn. 
;,azani na Ulro czyli mój przy ja- 1772. ciw nieistnieniu. 1784. Sprawdzać, 
Iwańska Alicja. O człowieku. który 1810/1813. śmieja Florian. Wierni Beskidom do Jf'go oczy. 17?7/17
8. c
cl Wiktor Woroszylski. 1786. Mała Gniatczyński Wojciech. Poezja i kry- a będzie dobrze bardzo. 1808/1809. 
. e 1 ' 1 ł 1771 Klatka Na g roda Nobla. Laureat Nagrody ostatka. 1777. Orzech Antom. WltIrsze. 1795/1796. h'zba - wielka liczba. 1791{1792. t"ka. 1788. Polemika z katastrofis- Zaniewicki Zbigniew. Numer gwiazd- 
nIe prz m cza. . . P I k . T d J . I . J 
I 799{1800. Nobla 1980 Czesław Miłosz Świdzińska Halina. Val Le Coq. o an
ws 
 a e
.. e&1en
y p e- Malouf David: .,An Imagmary tą 1793. kowy. 1768. 
Janecko Halina. Dni filmu w Kra- 1802/1803. 1791/1792. Co ieb kształtowało. ner. Sl
l"Pl
ń 
 Plemnach. Nleozna_ Ilf£>" ob. Jaworski Władysław. 1782. GrLesik F'. Syn Markusa? 1771. Zawisza Leszek. Podbój Ameryki 
k . 176 'J Na g roda ..Wiadomości". (Za r. 1978). 1810/1813. czonośc. ZIemIa A.D. 1980. Z eko- 1V1amontowicz-Lojek Bożena: "Pol. Guerrero Emilia. Powstamie War- LaciIiskiej. 1784. 
J
:
:
ska 
Helena. "Szczyt garbu- Przebieg obrad jury. 1773. Ulupeł- T
rna
ski Wit. Eseje Ignaceg? Wie- 10gii. . Z genetyki.. Przyczynek. :: skie szkolnictwo baletowe w okre- szawskie. 1786 Żaki Andrzej. O jerzyku naukowym 
!\3" Mrożka w Paryżu. 1763. nienie. 1775/1776. Wybory do Jury... ruewsklego. 1
88.. "Doktor Flsher z spr
wle "heglowskIego. u
ąszen.l
 . sie międzywojennym" ob. Jan Horzelski J. P. "O kobieoie można i treścjach ideowych. 1767. 
Jaworski WładySław. 
od nawar. 1790. (Za r. 1979). Przed przYLna_ Genewy" czylI mlXtum composItum. 17
 Ręce !'recz od ohmp
ady! Sa- Ostrowski. 1763. nieskończenie..." 1733. :{,deński Władysław. Polscy dyplo- 
stwień. 1773. niem... 1802/1803. Przyznanie. 1804/ 1794. VOll 
nounr. TomaszowI More: Ma).'er Stefan. Enigma i jej tajem- Iwaniuk Wacław. Je5zCze o auten- maci w Królewcu. 1804/1805. 
JeśmanCzesław. Oang-ielskichszpie- 1805. Terlecki T}'mon. Odzew n. 
.O.S. (
edo. !779. Jądro problemu czyh mce. 1791/1792. tyzmie. 1791/1792. .%ochowski Stanisław. Poprawki do 
gach sowieckich. 1769/1770. Nasi autorzy: Wojciech Rostafiński, 1794. CL.łowjek i architektura. 1806{ blada memądrym., Dr
bm
. Zdrada l\1iązek Bonifac}. Brzydki pamflet Jakubowski Józef. Z Księgarni Pol- ..Dum} o Hetmanie". 1808/1809. 
.. ... 1772. Romuald Kamiński. 1774. i 807. klerków. 1785. Szarosć I połysk. na Alicję Lisiecką i jej "Księcia". 
Kaluskl Marlan. OstJ.tm MohIkanIe. N k l '. R f ł R h . 1763 T ,


 e ki Ad P ID J Czerwień i zieleń Złoto ,j ołów. 1780. O lir y ce Harbar y Toporskiej ,........................_........................
...

 
1806/1807. 
 r
 ogl. "': a . ec OWICZ. . . . O.
L w
 " 301." a'e anie, . 
K .. ki R Id F k P'ł d Zbigmew KaslńskL 1765. Zblgmew PanIe Ja'l1J1e... 1772. Opera dei. 1802{1803. Do Czesława 171)7/1798. 
k
Duns 176') o
ua.t 19u
 
b I su - Jurewicz. 1766. Zbig-niew Kliszewski. Toporowski Wiesław. Historyk fran- Miłosza. Koszula Rejtana. Odku- Mirewicz Jerzy. Kardynal Wyszyń' 
s le
w. -j- agm °f
;
 . NO ;oz_ 1773. Antoni Hermaszew
ki. 1777. cuski o wrześniu 1939. 1777. Rot_ pienie. Szarość i połysk. Czerwień 
k
. 1788. 


 { 
 79: anem. . a 0Je. Bronisław Przyłuski. 1778. 1781. Ma. hay Reynolds.. przyjaciel Polski. 1778. i zieleń. Złoto i ołów. Urodzaj na l\l
otek Mieczysław. Saga wdu Szy. WykonuJ
 sygnety herbowe. H
barz Paprockiegu na mlcJscu. 
h. k' . B hd W .. ri« Sędzielowska. 1793. Marian Ste_ W R. MorfilII (1834 1909). 1785. psychiatrów. Wróżby. 1810/1813. gowskich. 1769{1770. Nowe książki Kupno-sprzedaż Jtarej biżuterii, zcaarkow . zegarowo 
awec I. 
. a;: "s


;naJąc w fan Węgielski. 1794. Bohdan Olgierd Angielski poemat o Pałacu Kultu- Reszczyńsko-Stypińska Marta. Kos- n walkach o Monte Cassino. 1810/ Zamówienia zamorskie mile widziane. 
ta. fra.... ki a n L ata Id K" Jeżewski. 1795/1796. Jerzy Zaremba. ry. 1788. Na lotnisku we Lwowie. m05. 1765. Towarzysz Głód. 1777. 11-:13. 30 HocartII Koad, Loadon, SW5 OPIj 
Ki w .e ano.w k s. b eopo. aZI I 

 6 erz 1801. Jan Hulewicz. 1808/1809. 1789. Anglia i Powstanie Listopado- Sawicki Ryszard. Wiersze 1769 II 770. Moskalowa Alicja H.: "AutemYlm : 
lerzyns l ez cenzury. . N k J P . I k . . 1810/1813 X X X X X X. 1778. Wiersze. 1788. w P olskie J ' P oez J ',i n.i ę dzywojennej" . (Stacja kolejki pod
w j: Earrs CoUrt) 
K' I . J M 'I' 1774 o""a ano 1(; grzym na e raOle. wc. . . 
K
e 
WI
Z a
 y
 I. T d . R' 1766. Kariera podchorążego "Misia". Trojanowski Wojciech. Saga rodu .'-;. X X. 1794. ob. Ko"iński Zdzisław. 1783.. Zakład otWany: 12.00 _ 15.00 
lenlf'WICZ enry. a eusz eJ- 1789 AppenlelIer. 1785. O cz.łowieku któ- Skwarczyński Henryk. Miejski targ. N. J. L Miłość na wyg,naniu. 1802/ : [ciefon. 
70-12.9. Wieczorem: 18!-1649. 
::::
ka Irena Z wędrówek po Now
kowski Tadeusz: Podbój Ame- ry za!iłużył na pomnik. 1795{1796. Wygnaniec. Ośle uszy króla Mida- 1803.: . 
Oriencie: Niezwykłe dzieje tyreń- ryki. (I). .17
8. (Ił): 1769/17:
. Trud- Vigil. Bat i Marchewka. 1799/1800. sa. Coraz trudniej. Paryski pejzaż. 1'ii:rdir. Cyrk. 1787. :....." ................r.....\ ...............
.......... 
sk ie j ' ta n c e rki w Antiochii. 1775 / 1776. n . Y grudZlen 1775,1776. WSlOd swo- Wasiutyński Wojciec'h. Beczka Da- 1783. !\:0wakowsK; Tadeus
: "Wiza I do Redaktor: ;u1d pnnted by Wbite Eagle PrllU 
h R k t 1784 J D naid: Papież i Poloacy. 1764. W kr ę - W. K. Niewysłany list. Zegar. Dro- Brubieszowa" ob. Jesman Cze"law. STEFANIA KOSSOWSKA Ltd. (TU) 2 VI ' De Lane. London SEI 
Komornicka Maria. Spotkanie z Pa- IC . "o emu. . . ,. oao e 
. T . t . e ow ą 1793 Deus. 1797/1798. Bez epIlogu. 1810/ gu sprawy Klinga. 1766. Chavin de goi. A Nike obojętnie koło nas 1785. Published by .,Wi:\domości" LondoD 
mą . ,e 
aJ r.. . '. 1813 Huantar. 1771. Pani M<1lnita. 1774. przechodzi. 1762. Już łez nie star- Oj en jehuda: ,.Nofim pnima", ,,\\ 67 Grcat Russell Stree t, WCl 3BS 
KOSIDSkl Zdzlsła\\. Złoty JubI-leus z . . . . . '" Prz y śli J 'de Soamesa! 1777. A p oka- cza. Samotność. Rozdwojenie. Wiel_ L.amkniętym kręgu" ub. Grass Na. 
1808/1809 Odojewskl Wlodzlmlerz. Ode ISc, la_ 


WYKAZ TRESCI ZA ROK 1980 


PROZA 


OPRACOWAŁ 


ZBIGNIEW MARCOV ALDI 


Koc h J..T\e 


M. 


FINE