/Pomorze_014_01_02_001_0001.djvu

			Bi


Ra \ 412545 
I Torun if

 at 


 qt
fat 


In!£[ 


) I 


· Jo IIIGS; l1rh.inellJque «nr(frlorUIll 


(' 


ffblho nUnfl 


/' 


(!
UtU6 11. 


, 

 


/ 


(!omtl\'(;lJubll 


I (' Q!OIt5UIIt Gdalll l\nlro 1412. pag 1-360 
1\bbitnmrntum; pag 361-482 


t' 


POSNANTAE. 


UMPT1BUS BIBLIOTHECAE KORNICENSIS 


'l'Y1'I" OFW'INAII D7IE'iNIh. POZ:t'!ANSKI 


MDCCC1CII. 


/ ,
		

/Pomorze_014_01_02_002_0001.djvu

			II 
" I 
J 


A  
! 
I 


i 11!-2GOI
		

/Pomorze_014_01_02_003_0001.djvu

			I 
, 


II 
I 


\ 
J 
I 


. 
f 


- Ll
rES AC RES GES
rAE i 
L...::. 


._
, --------- 


INTER 


POLONOS ORDINEMQUE CRUCIFERORUM. 


-I 
j 


SPORY I SPRA WY 


POMl
DZY 


POLAKAMI A ZAKONEM KRZYZACKIM. 


.\ 
j. 
.j
		

/Pomorze_014_01_02_004_0001.djvu

			f LITES ACRES GEST M , 
\ -- J 
--------. "'- ---...-- 


. 
v 


INTER 


I' 
I 
tt 

 


r
1
N

 
RmNEM
ijE 
Rij
IFER
RijM. 


EDITIO ALTERA. 


g 
II 
if 


} 
TOMUS II 
 . 


" 


...--' 


COMPREHEND IT 


I 
f 
j.., 


C. CAUSAM ACTAM ANNO 1412, pag. 1-260, 
ADDITAMENTUM, pag. 261-482. "'H
 


POSNANIA.E. 


SUMPTIBUS BIBLIOTHECAE KORNICENSIS. 


Tl'PIS OFFICINAE DZIENNIK POZNANSKI. 


MDCCCXCII.  


/:' 


.
		

/Pomorze_014_01_02_005_0001.djvu

			SPORY I SPRAWY 


I 
't 

 


POM
DZY  


r
1AKAMI A ZAK
NEM KRZnA
K1M.  
II 
i! 
Ii 
r 


WYDANIE DRUG IE. 


, 


TOM II 


ZA WIERA 


C. SPRA WE WYTOCZONA. ROKU 1412, str. 1-260, 
DODATEK, str.261-482. 


-1--H'i
 


I 
.
 
, 


POZNAN. 


N"AKLADEM BIBLIOTEKI KORNICKIEJ. 


DRUKIEM DRUKARNI DZIENNIKA pOZNANa
II';Go. 


1892. 


t- 


.
		

/Pomorze_014_01_02_006_0001.djvu

			r 
I 
1 


J  


l't(
5lt5  


.\ 
f 
I- 
I 
1 
I 

 


K, y) I 'KJ 


'\
		

/Pomorze_014_01_02_007_0001.djvu

			J 


NiniejSzy drugi tom Litcsow jest tak sarno, jak pierwszy, dzielem s. p. pulkownika 
Zakrzewski ego. Jak juz 0 tcm w przcdmowie do picrwszcgo tomu wspomnielismy, 
zaskoczyla go smicf(
 wsrod druku tomu drugiego. Nasze zadanie ograniczylo si
 
na dokonczeniu tomu tego wedle planu nakreslonego przez s. p. Zakrzewskiego 
z materya16w przcz niego zebranych i do 	
			

/Pomorze_014_01_02_008_0001.djvu

			" 


. 


1C
		

/Pomorze_014_01_02_009_0001.djvu

			c. 


SPRAWA 
WYTOCZONA W BUDZIE 
R. 1412. 


" 
 


-# 


r 


RES 
ACTA BUDAE ' 
AO' 1412. 


\ 


1 


I 


.-......--
		

/Pomorze_014_01_02_010_0001.djvu

			'- 


.,' 


.... 


41,
		

/Pomorze_014_01_02_011_0001.djvu

			w .s T E; P. 


... 


Po wydaniu w roku 1339 w Warszawie korzystnego dla Polski wyroku delegat6w 
papiezkich, bo skazujl},cego Krzyiak6w na odbudowanie spalonych przy napadzie 
w roku 1330 i 1331 kosciol6w, na oddanie Pomorza i Ziem Inowroclawskit
j, Brze- 
skiej, Dobrzynskil
j, Chelminskiej i Michalowskiej, daIej na zaplacenie krajowi po- 
niesionych szk6d i wybranych z tych Ziem dochod6w, obliczonych na 194,500 grzyw., 
r6wniei koszt6w processu, wynoszl},cych 600 grzyw., a nadto obarczajl},cego Zakon 
za te gwaUy kll},twl}" wyslal Kazimierz Jana biskupa Krakowskiego i rycerza Nie- 
mierz
 jako posl6w do Papieia Benedykta XII w celu uzyskania potwierdzenia. 
Wiedzieli dobrze Krzyiacy, ie wykonanie tego wyroku r6wnaloby si
 zniweczeniu 
'na zawsze ich ambitnych widok6w ufundowania dla siebie pot
gi swiecki
j, tak prze- 
ciwnych wlasciwej naturze Zakonu, dla tego zawczasu temu zagrodzili przewidujl},c 
z g6ry wynik bezstronnego sl},du, kt6ry im grozil. A najpierw wystarali si
 u ce- 
sarza Ludwika jui w 'roku 1338 0 pismo, w kt6rem tenze na mocy urojonej w tej 
mierze wladzy cesarskiej zakazuje Zakonowi oddawac jakl},kolwiek cz
sc swych po- 
siadlosci obcemu jakiemu mocarstwu i stawac przed jakimkolwiek sl},dem, swieckim 
lub duchownym 1. Nast
pnie zaprotestowali jeszcze przed ogloszeniem wyroku w War- 
szawie przeciwko calemu wytoczeniu sprawy2, mogli zatem teraz spokojnie czekac 
dalszych wypadk6w, ile ze byli w faktycznem posiadaniu gl6wnych przedmiot6w 
sporu, kt6rych Z rl},k dobrowolnie wypuscic zapewne nie mysleli. Nie zaniedbali 
wszakze przytem popierac swej sprawy w Awignonie i wyslali tamze swych posl6w; 
ie jednak na mocy bulli Benedykta XII z roku 1338 W. mistrz byl zobowil},zanym 
stanl},c osobiscie przed nim z przywilejami Zakonu dla wytl6maczenia si
 z skarg 
Polak6w 8, do czego wcale nie mial ochoty, spowodowal zatem biskup6w Chelmin- 
skiego, Pomezanskiego i Sambjiskiego do wyst6sowania wsp6lnego pisma do kolle- 
gium kardynal6w, w kt6rem wszystkie skargi Polak6w jako zupelnie nieuzasadnione 
zostaly przedstawione 4. Uniewinniali oni najpierw niestawienie si
 W. mistrza nie- 
. 
1 Dokument ten drukowany w ostatnim tomie tego dziela pomil}dzy innymi, kt6re 
Krzyzacy przywodzili na obronl} swych pretensji. - 2 Zob. apellacjlJi Krzyzak6w w tomie 
IWBzym na stronie 89. - 8 Zob. bulll} Benedykta XII w tomie IWBzym na stronie 68. _ 4. Voigt, 
Cod. diplom. Prussic. III, Nr. XXI. Byl to spos6b od dawna uzywany przez Zakon, ze 
wielekr06 sil} widziat cil}zko skompromitowanym, zawsze sobie kazaJ: przez biskup6w lub 
1* 


I 
i 


fI- 
1 


y
		

/Pomorze_014_01_02_012_0001.djvu

			4 


bezpieczenstwem jakoby groz
cem Zakonowi od Tatar6w, Kazimierza zag oskarzyli, 
ze swemi nowemi pretensjami lamie swe dawne przyrzeczenia dane Zakonowi, nie 
wspominaj
c naturalnie ze te sit) rozbily 0 op6r Narodu \ a nadto, ze wsp61- 
nie z poganami l
czy sit) naprzeciw niemu. W obec tak przeciwnych przedsta- 
wien z obu stron, Benedykt XII ponownie sit) w swych postanowieniach zawachal. 
Nie chcial on zupelnie przygnt)biac maj
cego pott1znych opiekun6w Zakonu, kt6ry 
mu sit) sam zawsze jeszcze jako przedmurze przeciw Litwie i Tatarom polecal, 
zwlaszcza ze skargi na pierwszll: nieustannie sit) jeszcze powtarzaly; z d:rugiej strony 
nie zyczyl sobie zrazac Kazimierza, kt6rego dopiero co za jego podleglogc Stolicy 
apostolskiej byl pochwalil 2 , i wprost obalic wyroku delegat6w przez siebie ustano- 
wionych, a nadewszystko nie znal natury wladzy monarszej i prawa sukcesyjnego 
tejze w Polsce, r6wnaj
c jll: z Zachodem i przypuszczaj
c, ze tu jak tam kr610wie 
mieli zupeln
 moc odstt)powania lub darowania calych Ziem obcej pott1dze. Gl6wnie 
bowiem na mocy aktu sprzedazy czy darowizny Pomorza przez Jana Luksembur- 
czyka i jego syna Kar6la Zakonowi uczynionej opierali teraz Krzyzacy swe pretensje 
do tej Ziemi 3. Benedykt obral zatem drogt) po
rednill:. Wysluchawszy posl6w obu 
stron mianowal z zezwoleniem tychze nowych komissarzy, t. j. biskup6w Misnjiskiego, 
Krakowskiego i Chehninskiego z poleceniem doprowadzenia do zgody, za kt6rej g16- 
wn
 podstawt) polecil, jeiliby sit) obustronnie na to zgodzono, zwr6cenie Polsce Kujaw 
i Ziemi Dobrzynskiej wraz z doplatll: 10,000 zlotych (florenorum auri). Co za
 do 
praw tychZe stron do Pomorza i Ziemi Michalowskiej, to mieli takowe doskonale 
zbadac i 0 wyniku poszukiwan Papieza uwiadomic 4. W odpowiedzi zag na list 
kr6la przywieziony przez biskupa Jana i Nicmierzt) a z
daj
cy potwierdzenia wy- 
roku pisze, ze sprawt) os
dzonll: w Warszawie oddal na nowo do rozpatrzenia pe- 
wnym kardynalom, a ze ci w procesie znalezli pewne niedokladnosci (defectus), zatem 
potwierdzic wyroku nie moze; natomiast ze po dlugich obradach z poslami polskimi 
i krzyzackimi zgodzono sit) na to, aby wyslac na miejsce pewnych komissarzy, kt6- 
rych ciz poslowie wsp6lnie obior
, aby ci sprawt) zbadali. W koncu nie szczt)dzi 
Papiez Kazimierzowi pochwal i pociesza go m6wi
c, ze wicniec chwaly nie jest 
przeznaczony rzutnym, lecz wytrwalym 6. Przypuszczal Kazimierz ze podane przez 
Papieza podstawy pokoju nie zrodzll: zadnych trudno
ci, bo Zakon i on sam juz 
w Welehradzie i w Inowroclawiu sit) na nie byl zgodzil, szlo zatem tylko 0 porozumie- 
nie sit) co do Pomorza i Ziem Chelminskiej i Michalowskiej; zeby tu wit)c sprowadzic 
praktyczny jakis skutek, spowodowal w jesieni tegoz roku zjazd w Toruniu, na kt6ry 
przybyli opr6cz samego W. mistrza Teodoryka z Altenburga, syn kr6la Czeskiego 
Kar61, posel kr6la W t)gierskiego Antonius praepositus de Hay i poslowie Kazil'1ierza 
i arcybiskupa Gnieznienskiego, gdy wtem 
mierc W. mistrza, kt6ra na poczll:tku pa- 
zdziernika nastll:pila, toczll:ce sit) uklady przerwala. Umarl takze w Kwietniu rolm 


, 


] 
,
 


, 


\ 
I: 

 
I 
j 
J 


II 


opat6w Pruskich wystawiac swiadeetwa swej doskonalosci. kt6re potem przedkladal Sto- 
!ieyapostolskiej. Pelno takich swiadectw spotyka sil} w Voigta Cod. dip!. Prussic. JaklJi im 
przypisywac wartosc, latwo mozna oSlldzil:, jezli sil} wspomni, ze Krzyzacy w panstwowym 
celu wszystkie dostojenstwa duchowne wyllJicznie ksi
zmi swego Zakonu obsadzali. Jako 
pr6ba takieh poehwal i systemu nieeh posluzy w tomie poprzednim Nr. IV i XII w Dodatku. 
1 0 ukladach w Wyszehradzie i w lnowroclawiu zobacz w tomie I na stronie 62. 
Odnosne dokumenta drukowane w Dodatku I tomu. - S Bulla Benedykta XII datowana 
z Avignonu 1339 Aug. 17 u Theinera I, DLIII. - · Zobacz w tomie I na stronie 59. - 
'" Zob. Theiner 1, Nr. DLXXXI. - II Zob. tamze Nr. DLXVIII. 


r 
i 
ij 
i  
( 


j}
		

/Pomorze_014_01_02_013_0001.djvu

			,
 


" 


\ 
I: 

 
I 


I 
..,j 
t 
I  

 


j 

 
# 

 
( 


j) 


5 


nast
pnego Benedykt XII, lecz nas
pca jego Klemens VI, r6wnie pragn
ey Polsk
, 
z Zakoncm pogodzic, powt6rzyl kroki przez s wego poprzednika w tym celu rozpocz
te 
upominal Zakon aby si
 do pokoju okazal sklonnym, zwlaszcza ze kr61 do tego okazal 
juz gotowosc 1, i potwierdzil komissarzy przez niego zamianowanyeh r6wne im dajllc 
wytyezne 2. Leez tu juz Krzyzaey pocz
li robic trudno
ci pod pozorem, ze Kazimierz 
dot!!:c1 nie uzyskal od Ludwika W 
gierskiego eofni
cia zobowillzania danego na zjezdzie 
w Wyszehradzie w Lipeu r. 1339, ze jezeli po 
mierci Kazimierza wst!!:pi na tron 
Polski, wtenezas odzyska napowr6t kraje od niej oderwane, a mianowieie Pomorze 8. 
Tak spelzl na niezem wielki proees Krzyzaeki z roku 1339 wraz z swymi dal- 
szymi wynikami, r6wnie jak poprzedzaj
cy go z roku 1320. Moralnosc i uczucie 
sprawiedliwo
ci polityk6w nie starczyly juz w6wczas, aby przyznac slusznosc pra- 
wdzie i skarcic gwalt i bezprawie; nie zdobyto si
 nawet na zwr6cenie Polakom 
Kujaw i Ziemi Dobrzynskiej. Gl6wnym do tego powodem byla plemienna stronni- 
czosc ksi!!:zllt i d
Znosc cesarzy Niemieckich do utworzenia na p61noenym wschodzie 
mocarstwa Niemieckiego, im oddanego, by tern sw
 pot

 podniesc, popierano zatem 
bezwzgl
dnie w tym kierunku Krzyzak6w nawet przy kaZdem ieh bezprawiu. Wystl}:pi 
ta bezwzgl
dnosc niebawem w jeszcze jaskrawszyeh koloraeh. Nie mogla tez na bieg 
wypadk6w rozstrzygaj
co wplyn
c Stolica apostolska straciwszy podezas pobytu swego 
w A vignonie wiele z dawnej swej pot
gi i b
d
c cz
sto przez falszywe przedstawienia 
Krzyzak6w, ich wyzszego duchowienstwa i placonych wlasnych doradzc6w w bl
d wpro- 
wadzan
, nie wspominaj
c juz innych wzgl
d6w politycznyeh. Zresztlb Zakon dllz
e 
eoraz widoczniej do przeksztalcenia si
 na pot
g
 
wieck
, nie zwazal juz na gromy 
Stolicy Piotra, i lubo juz byl kilkakrotnie podpadl pod kl
tw
, nie ust
powal nigdy. 
Dalekim byl Kazimierz od bohaterskiego usposobienia ojea, kt6ry w podobnem 
znajduj
c si
 polozeniu niechybnie teraz bylby chwycil za or
z. Odsuwal on owszem 
od siebie wszelkie kombinacje, kt6reby go mogly doprowadzic do wojny z Zakonem, 
nie poprowadzil do ostatniego wyniku gl6wnej my
li Eokietka, kt6ry dajllc mu za 
zon
 Ann
 Giedyminown
, wskazal na pot
znlb Litw
 jako na jedynego i pewnego, 
bo naturalnego sprzymierzenca przeciw drapieino
ci Krzyzak6w. Wolal on szukac 
pokojowego poparcia kolejno u cesarza, u kr6l6w Czeskiego i W 
gierskiego, nie po- 
mnlbc, ze ci zawsze skrycie Zakonowi sprzyjali a jego ostatecznie po
wi
cali. Wie- 
dzial dobrze ze Zakon nigdy bez ostatecznego przymusu, kt6ry tylko or
z sprowadzic 
m6glby, nie wyda Pomorza i Ziemi Chelminskiej, a ze sarna my
l wojny z tym prze- 
ciwnikiem byla mu niezno
n
, lubo Nar6d byl do niej usposobiony a skarb mial do 
tyla napelniony ie m6g1 pozyczac grube sumy dwuznacznym swym sprzymierzencom 
Jano\Vi i Kar610wi Czeskim 4, od dawna byl jednak got6w kraje te po
wi
cic, jak tego 
dowi6dl w Wyszehradzie i w Inowroclawiu, bo jeicli dotlbd tego nie uczynil, to bylo 
to jedynie zasluglb dygnitarzy duchownych i 
wieckich i calego Narodu, kt6ry wr
cz 
si
 takim zakusom byl oparl. W obecnem polozeniu, 
wieie wrazenie ujemnego 
skutku processu z roku 1339, wspomnienie r6wnej bezskuteczno
ci processu z r. 1320, 
widok niem
zkiego kr6la, musialy zmitr
iyc Nar6d i jego dostojnik6w li , widzl}:cych 


1 Bulla Klemensa VI z Villa nova 1342 Aug. 4 u Theinera I, DLXXX. - I Tamze I, 
DLXXXI. - 8 Naruszewicz, Rist. Nar. Polsk. pod rokiem 1339 i 1343. - & Naruszewicz, 
Rist. Nar. Polsk. pod rokiem 1343. - 1\ Na duchowienstwo wplynl}la niewlltpliwie bulla 
Klemensa VI z r. 1343 d.5 Maja do biskup6w Jana Krakowskiego i Ottona Chelminskiego, 
w kt6rej im poleca sprowadzenie pokoju na podstawie podanej przez Benedykta XII. Zob. 
str. 4, ods. 4, i samll bull
 Klemensa w Dodatku.
		

/Pomorze_014_01_02_014_0001.djvu

			6 


sit] zagI'zt]zlymi w sprawt] bez wyjscia; poddano sit] wit]c mysli bolesnej utraty i upo- 
lmrzenia. Tak m6g1 nastl!:pic za posrednictwem bislmp6w Krakowskiego i Chelmin- 
skiego 6w pok6j Kaliski z dnia 8 Lipca r. 1343. Kazimierz zrzekl sit] na zawsze za 
siebie i swych nastt]pc6w Pomorza i Ziemi Chehniiiskiej, t. j. wydal smiertelnemu 
wrogowi wbrew oczywistemu prawu trzydziesci i kilka mil wybrzeza morskiego wraz 
z ujsciem Wisly i Gdaiiskiem, naturalnym a niezbt]dnym portem dla Polski, i kraj z lu- 
dnoscil!: zwil!:zanl!: z PolskI!: wsp6lnem pochodzeniem, odwiecznl! tradycjl!:, wiarl!:, mowl!: 
i obyczajem, - on, prawodawca i ekonomista! Polsce zwr6cone zostaly Kujawy i Zie- 
mia Dobrzyiislm, a ostrozni Krzyzacy nie zapomnieli tym razem sprawic, ze ksil!:zt]ta, 
dygnitarze swieccy i miasta polskie zatwierdzily powyzszy uklad w osobnych doku- 
mentach 1. 
Dalsze lata panowania Kazimierza nie przedstawiajl!: widoku starcia sit] pomit]- 
dzy dwoma tak wybitnymi antagonizmami, jaldmi byla Polska i Zakon; tlalo jednak 
daIej w Narodzie uczucie poniesionej krzywdy, bo daremnl!: jest rzeczl!: aktem ze- 
wnt]trznej legalnosci uswit]cac w sumieniach lud6w bezprawie. Krl!:zyly w kraju gadl{j 
o osobistem ur!!ganiu kr610wi przez Krzyzak6w, spiewano w W. Polsce zwrotki wy- 
tykajl!:ce mu odstqpienie Pomorza 2. Samemu kr610wi glos wewnt]trzny nie dawal 
spokoju; nie przestawal wbrew pewnej stypulacji pokoju Kaliskiego uiywac w swej 
pieczt]ci tytulu ksit]cia Pomorza, swiadczl!: tez 0 tern uklady prowadzone w r. 1348 
w Namyslowie i w r. 1356 w Pradze z cesarzem Kar6lem Luxemburczykiem, gdzie 
zamiar odzyskania Ziem zagrabionych przez Zakon byl w pewnych artykulach obma- 
wiany 8, spotykamy nadto slady, ze Kazimierz krzywdy swe na nowo przekladal 
Papiezowi Innocentemu VI 4. 
Stan, w jakim sit] Polska znalazla po smierci Kazimierza, r6wniez sit] nie na- 
dawal do poszukiwania na Zakonie poniesionych krzywd. Nar6d sam w sobie do 
dna wstrz!!snit]ty przez sprawy i intrygi 0 sukcessjl!: tronu dla c6rek Ludwika, przez 
wewnt]trzne zawieruchy spowodowane brakiem statecznego rz!!du, nie mial ani czasu 
ani usposobienia podjt]cia mysli ;tokietkowej, porzuconej juz przez Kazimierza; nowe 
pokolenie zaczt]lo juz zapominac tego, co stanowilo kwestjl!: zywotnl!: dla jego przod- 
k6w. Z drugiej strony Zakon, l{t6ry teraz bt]dl!:c w stallie najwyzszej swej pott]gi 
staral sit] g16wnie 0 rozszerzenie swych granic 1m wschodowi na koszt imudzi 
i Litwy i z tl!: w krwawe boje byl zawiklanym, kontentowal sit] teraz tern, co mu 
podawal pok6j Kaliski i nie szukal tymczasem z PolskI!: nowych zaczepek. Zmie- 
nily sit] jednak calkiem warullki jego polityki, a nawet jego bytu, z pol!!czeniem przez 
Jagiellt] Litwy z PolskI!: i przyjt]cie przez picrwszl!: Chrzescjanstwa. Ujrzal sit] bo- 
wiem teraz od wschodu i poludnia otoczonym przez narody, 0 kt6rych wicdzial ze mu 
musialy byc smiertelnymi wrogami; jedna tylko granka zachodnia pozostawala db 


1 


1 Dokumenta odnosne Kazimierza i innycb znajdzie czytelnik ponizej w Dodatku 
i w ostatnim tomie tego dziela; dokumenta dygnitarzy W. polskicb, miast, dygnitarzy ko- 
sciell1ycb i pojedynczycb ich stypulacji w Kod. W. P. pod Nr. 1217-1223. Podobne doku- 
menta tyczqce sil;j M. Polski u Dogiela i u Voigta Cod. dipl. Pro Uderza, ze fakt zwrocel1ia 
Polsce Kujaw i Ziemi Dobrzynskild w zadnym ze znanych dokumentow nie jest wspomnia- 
nym. - 2 Zob. w ostatnim tomie tego dziela zeznania swiadka VIII do artykulu 69: Krzy- 
zacy mowili krolowi w oczy: jezli nam nie ulegniesz to cil;j poszukamy naszymi mieczRmi 
w Krakowie. Swiadek III zeznaje do art. 2, ze slyszal jak spiewano w W. Polsce: ty 
krolu Kazimierzu poty nie bl;jdziesz mial pokoju od Niemcow, poki im Ilie odbierzesz 
Gdanska i Pomorza. - 8 Naruszewicz, Rist. Nar. Polsk. pod rokiem 1348 i 1356. - 4 Zob. 
Theiner I, Nr. DCCL 


t 


......
		

/Pomorze_014_01_02_015_0001.djvu

			'f 


t 
1 


7 


niego jeszcze wolnt!, przez kt6rt! dott!d m6g1 
cit!gac posilki ze Zachodu; pospieszyl 
tez sobie jt! zabezpieczyc zawierajt!c jeszcze w roku 1386 przymierze z ksit!ietami 
Pomorskimi wprost przeciw Polsce zwr6cone 1. Ochrzcenie za
 Litwy, wykonane 
w roku 1387, wskazywalo go na utrate bardzo waznych posilk6w, kt6re mu wcit!z 
przychodzily od zachodniego rycerstwa szukajt!cego slawy w zwalczaniu poganstwa; 
gdy za
 tego nie stalo, musial Zakon uczue, ie jedyny wla
ciwy warunek dalszego 
jego bytu na zawsze mu sie z pod n6g usuwa. To tez jezeli z jednej strony szukal 
swych podp6r w cesarzach i nawet w Papiezach, wyjednujqc u pierwszych potwier- 
dzenia i rozszerzenia swych dawnych przywilej6w a drugim przedkladajl!c klamliwie 
r6ine skargi na JagieUe 2, to z drugiej strony nie przestawal Zachodowi przedsta- 
wiae Litwy jako siedliska poganstwa i wzywae jego ksit!zqt i rycerstwa ku pomocy. 
Przedewszystkiem nie spuszczal Zakon z oka zamiaru oderwania dla siebie cze
ci 
imudzi i Litwy, a pr6bowal tego najpierw dokazae na drodze uklad6w z Polskq 
i korzystae z niesnasek pomiedzy ksit!zetami Litewskimi. Pozorowal to Zakon utrzy- 
mujt!c, ie lubo Litwa zostala ochrzcont!, to przeciei nalezy sie obawiae, ieby jak 
kiedy
 za czas6w Mendoga napowr6t do poganstwa nie wr6cila, a ie na taki raz 
musi granice swe od tej strony zabezpieczye 8. Zjechali sie zatem w roku 1388 
dnia 1 Lutego w Toruniu pelnomocnicy kr6lewscy Bodzanta arcybiskup Gniernien- 
ski, Sedziwoj z Szubina wojewoda Kaliski, Jan z Teczyna kasztelan W ojnicki, Pasek 
z Bogorji i Ramold z Gorynia wraz z pelnomocnikami Zakonu, kt6rzy im podali 
3 g16wne punkta jako podstawe przyszlego pokoju, majt!cego bye w miejscu ozna- 
czonem a w dniu 12 Kwietnia przez kr6la i W. mistrza osobi
cie zawartym. Punkta 
te dotyczyly wymiany jenc6w wojennych, zabezpieczenia granic Zakonu od Litwin6w 
i imudzi, i uwzglednienia przez Polak6w praw i przywilej6w Zakonu 4. Ostatni ten 
punkt, bardzo niejasny, byl zapewne powodem, ie tak uklady pelnomocnik6w jak 
samych kr6la i W. mistrza zupelnie sie rozbily II. Widzt!c Zakon zamiar sw6j spel- 
zlym, zawar! nowt! umowe z ksit!zetami Pomorskimi i kilku lennikami tychZe wzgle- 
dem uzyskania pomocy za pienit!dze przeciw Jagielle 6, a swojq drogt! nie omieszkal 
doniesc Papiezowi 0 tym wypadku, starajt!c sie Jagielle, Polske i Litwe w najgor- 
szem przedstawie swietle 7. W tymze jeszcze roku 1388 przerwalo dlugo juz trwa- 
jqcy pok6j zdobycie zastawionego Krzyiakom przez Ziemowita Mazowieckiego grodu 
i miasta Wizny z okolict! 8, do czego Witolda prawdopodobnie sklonily czeste rabunki 
i gwalty przez tamecznego namiestnika Krzyiak6w wykonywane, jak sie tego moina 
domyslae z skargi tegoi Ziemowita p6zniej wytoczonej II. Skorzystal z tego wypadku 
W. mistrz Konrad Zolner, aby po swojemu Urbanowi VI calq niegodziwo
c JagieUy 
przedstawie 10, wprost jednak zaczepki nie szukal, tylko owszem, wykonawszy na 
wielkie rozmiary acz bezskutecznie wyprawe na imudi podleglq Witoldowi, staral 
sie doprowadzic do konca uklady przerwane w Toruniu. Zgodzono sie zatem r. 1389, 
po daremnych ukladach na wyspie Wislanskiej pod Solcem, na nowy zjazd pelno- 
mocnik6w w Niborku, gdzie Krzyzacy zn6w dawne swe 3 artykuly z zjazd6w To- 
runskich przedloiyli. Wyjawili tu wreszcie, co pod 3cim artykulem rozumieli, kt6ry 


1 Voigt, Cod. diplom. Prussic. IV, Nr. XXXVIII. - 2 Voigt, Geschichte Preuss. V, 
p. 486, t.'37, 497, 503 i 506, i tegoz Cod. diplom. Prussic. IV, Nr. LiLlI. - 8 List kr6la 
Rzymsk. Waclawa do JagieUy z roku 1P'39 
ept. 21 u Voigt Cod. dip 10m. Prussic. IV, 
Nr. LXV. - 4 Zob. tamze Nr. XLVII. - 1\ Zob. tamze Nr. LII. - 8 Voigt, Cod. diplom. 
Prussic. IV, Nr. XLVIII. - 7 Tamze Nr. LII. - 8 Voigt, Cod. diplom. Prussic. III, 
Nr. XCIX. - 1/ Tamze Nr. LXIX i LXXI. - 10 Tamze Nr. L.
		

/Pomorze_014_01_02_016_0001.djvu

			8 


zl!:dal, aby Polacy okazali si
 wzgl
nymi dla praw Zakonu. Rozumieli oni pod 
temi prawami darowizny uczynione Zakonowi w r6znych czasach przez Mendoga, 
z kt6rych rZ4iJsc najnowsza krytyka uznala za falszowane, Fryderyka II i Ka- 
r6la IV oparte na urojonem prawie cesarzy do kraj6w zamieszkalych przez pogan, 
wreszcie potwierdzenia tychze darowizn przez Papiezy Innocentego IV i Alexan- 
dra IV 1. Gdy pelnomocnicy to uslyszeli, wyrzekli opuszczajl!:c zebranie: "Teraz wi- 
dzimy jasno, ze nie 0 wiar
 Chrzescijanskl!: z naszym kr6lem szukacie wojny, tylko 
o Litw
"', - ten bowiem kraj i Zmudz obejmowaly wspomnione darowizny, i te 
lagarnl!:c bylo istotnie ostatecznym celem Zakonu. Nie mozna przypuseic aby Za- 
kon, przedkladajl!:c te trzy punkta na wszystkich trzech zjazdach, mial si
 ludzic 
ze 6w trzeci zdola obecnie przeprowadzic, gdzie poll!:czona Litwa z PolskI!: wielkl!: 
jni stanowily pot
g
, kiedy tego przedtem ani gwaltem, ani cill;glemi wichrzeniami 
pomi4iJdzy niezgodnymi ksil!:z
tami Litewskimi nie zdMal dokazac; godzi si
 raczej 
przypuscic, ze gloszl!:c Papiezom i swiatu odpychanie pokoju przez JagieU4iJ, a ukry- 
wajl!:c starannie 6w wlasnie g16wny artykul, cheial tylko na Polsk
 zwalic caly za- 
rzut zakl6cania pokoju w Chrzescjaiistwie a tern samem jl!: zupelnie odosobnic 8. 
Widac ztl!:d, ze juz wtenczas Krzyzacy tak pojmowali polityk4iJ, jak jl!: i dzis pojmo- 
wac, uchodzi za szczyt ludzkil
j przebieglosei i sprytu. 
Powt6rne ujscie Witolda do Krzyzak6w i oddanie im si
 w opiek
, kt6re na po- 
cZl!:tku roku 1390 nastl!:pilo, dalo im pozl!:danl!: sposobnosc do wmi
szania si
 na nowo 
w sprawy Litewskie, bo ujmujl!:c si
 niby za zbiegiem i oddanie mu rzqdow na Litwie 
obiecujl!:c, spodziewali si
 przez to przeprowadzic oderwanie od Polski nowo przy- 
Il!:czonego kraju. Przyjl!:wszy zatem z otwartemi ramionami Witolda wraz z jego 
pokrewienstwem i adherentami, urzl!:dzili natychmiast przy udziale wielkiej liczby za- 
granicznego rycerstwa, panow i ksil!:zl!:t w tymze roku jedn
 po drugiej 3 wyprawy na 
nieszcz4iJsliwy kraj, napelniajl!:c go mordem, pozogl!: i uwodzl!:C tysil!:ce ludnosci w nie- 
woll!:; celu jednak swego, wzi4iJcia Wilna i ostatecznego opanowania Litwy, nie osill;gli, 
odpierani m4iJznie od bronionego dwoma zamkami miasta przez Polak6w przyslanych 
na pomoc przez krola. Pochwycil jednak teraz Zakon przynajmniej jeden cel swych 
zyczen, dziell!:cl!: jego posiadlosci pruskie ou Kurlandji Zmudz, ktorl!: mu Witold po 
pierwszej wyprawie Utewskiej byl odstl!:Pil. Nie mintJly przeciez i te krwawe dramata 
bez pr6by sprowadzenia pokoju. Przybyli w Maju do Prus po slaney Bonifacego IX aby 
si4iJ przekonac 0 istocie Chrystjanizowania Litwy, naklonili W. mistrza do ponownego 
traktowania z PolskI!:; postanowiono zatem, aby w dniu 13 Pazdziernika kr61 Polski 
stawil si
 w Racil!:zU a W. mistrz w Toruniu i aby z tych miejsc rozpocz
li na nowo 
rokowania, lecz smierc Konrada projekt ten zniweczyla 4. Wypadek ten, kt6ry w Sier- 
pniu r. 1390 nastl!:pil i namiestnictwo po nim Konrada Wallenroda staly si
 przyczynl!:, 
ze zbrojne starcia tymczasowo ustaly; Zakon wszedl teraz na drog
 rokowaii. Roz- 
pisano listy do cesarza Waclawa li , do ksil!:zl!:t Szll!:zkich, do Jana ksi4iJcia Zgorzeli- 


1 Wszystkie te przywileje znajduj
 sil} w ostatnim tomie tego dziel:a pomil}dzy do- 
kumentami przywiedzionemi przez Zakon na poparcie swej sprawy. - 2 Voigt, Cod. dip!. 
Prussic. Nr. LXVI. - 8 Zdaje sil}, ze ten sam eel miallist W. mistrza w tym samym duchu 
pisany po niemiecku do burmistrz6w i rajc6w miast polskich, u kt6rych jako u Niemc6w 
spodziewal sil} znalezc posluch. Jezeli mu tylko chodzilo 0 list zelazny dla swych po- 
slanc6w nios
cych listy do cesarza Waclawa, to winien go byl zi}dac od dygnitarzy kra- 
jow
ch Voigt, Cod. dipl. Prussic. IV, Nr. LXXII. - 4 Zob. tamze Nr. LXXIV. - Ii Voigt, 
Cod. diplom. Prussic. IV. Nr. LXXX. 


1 


J\ 
I
		

/Pomorze_014_01_02_017_0001.djvu

			9 


\ 
) 
I 


ckiego 1 i do ogolu spoleczeflstwa 2, w ktor} ch namiestnik oskal'za kr6la 0 lamallie 
pokoju i niedotrzymywanie ukladow pl'zez to ze posilkuje Litw
, siebie zas uniewinnia 
od zal'zut6w, kt6re mu Polacy cZYllil1. W odpowiedzi na list krolowy Jadwigi od- 
pisuje namiestnik w dniu 10 Stycznia 1391 na jej przedstawienia: Jezeli poslowie 
polscy, 0 kt6rych kr610wa wspomina, Zakonowi oswiadczyli ze kr61 przyll1czyl Litw
 
i Zmudz do Polski, to on na to odl'owiada, ze nic przeciw temu nie llla, byleby 
tylko Zakon nic z swych praw przez to nie utraeil. DaIej, jezeli krolowa mu przy- 
pomina zjazd przeszlego W. mistrza z kr6lem, to prawda ze takowy mial micjsce 
pomit)dzy Toruniem a Raci!j,zem, ze tam Polacy przedlozyli swe zl1dania a Zakon swe 
3 punkta (zob. powyzej str.8 wiersz 1), ale ze na tern si«;) tez pomimo 10 dniowych 
rolwwan skonczylo 8. Korzystal teraz i kr61 z tego czasu aby si«;) wzmocnic; przymie- 
rzem w Pyzdrach 4 przecil!gn!j,l na sw!j, stront) ksi!j,z!j,t Pomorskich i cz«;)sc ich lennik6w 
zwi!j,zanych dot!j,d umowami z Zakonem II, nadto pozyskal ksil1z!j,t Mazowieckich Zie- 
mowita i Jana, kt6rzy dot!j,d dwuznaczne stanowisko zajmowali 6. 
Podj!j,l teraz rokowania nowo obrany mistrz Konrad Wallenrod i doprowadzil 
za posrednictwem Sedziwoja z Szubina do zjazdu pelnomocnik6w obu stron w tymze 
roku 1391 w dniu 8 Kwietnia w Malborgu, na kt6rym znow postanowiono uskutecznic 
na 13 Lipca w tych samych co ostatnim razem miejscach zjazd krola i W. mistrza, 
popl'zedzony zjazdem pelllomocnik6w na Wislaflskiej wyspie pod Zlotorj!j,. Jako przed- 
mioty maj!j,ce bydz tam traktowane oznaczono glownie zawieszenie broni, ktore mialo 
trwac pomiedzy Zakonem a Litw!j, i Zmudzi!j, od 7 l\iaja az do 27 Lipca, podczas kto- 
rego kupcom obu panstw wolny ruch mial bydz dozwolonym 7. Jeszcze ono jcdnak nie 
bylo uplyn«;)lo, gdy W. mistrz rozpisawszy wpierw zaproszenia na caly ZachOu Europy, 
wzywajqce ksiqz!j,t i rycerstwo do wziecia udzialu w wyprawie na Litwe, ktorq jako 
pogansk!j, wystawiac nie przestawal, zgotowal najscie na niebywale dot!j,d rozmiary, 
wsparty opr6cz tego licznymi stronnikami Witolda. Kiedy przybywajqcych Niemc6w, 
Anglik6w i Francuz6w malllil widokiem walki za Chrzescjaflstwo a Witolda na- 
dziej!j, oddania mu rzqd6w Litwy, mial on tu istotny zamiar, powziety zaraz po przy- 
l!j,czeniu Litwy do Polski, zagarn!j,c dla siebie Litw«;) i tak stworzyc fakt dokonany. 
Nie dopisalo mu i tym razem szczescie; poch6d skierowany znow jak poprzedni na 
g16wny punkt, Wilno, musial dla braku zywnosci powr6cic bez inn ego rezultatu, 
jak nieslychanych mord6w i pustoszenia kraju oraz zbudowania kilku zamk6w nad- 
granicznych. 
Tymczasem zaszedl wypadek, kt6ry zdawal sit) pomi«;)dzy Polsk!j, i Zakonelll 
sprowadzic wojlle. Wladyslaw ksil1Z«;) Opolski, ktoremu kr61 Ludwik by 1 nadal nus, 
a nastt)pnie, zamierzajqc jq przylqczyc do W t)gier, w zamiant) za nil}; Ziemie Wie- 
lunsk!j" Ostrzeszowsk!j, i DobrzyflSkl}: tenlUZ ksieciu oddal, drt)czony dlugami war- 
chOl polityczny przerzucal sie w celu uzyskania pienit)dzy raz na stron«;) krola, to 
zn6w na stron«;) Krzyzak6w, zacil}:gajl}:c u nich coraz to nowe dlugi 8, az wrcszcie 
zastawil im w Maju r. 1391 bardzo wazny i warowllY zamck ZlOtOljl}: wraz z pl'zy- 
naleznym obszarem 9. Nieprawne te darowizny Ludwika, bo uczynionc wbrcw wyra- 
zncj jcgo obietnicy zaprzysi
zonej przy koronacji a powt6rzonej w traktacie Koszyckim,  


1 


I 
} 


l 
1 


1 Voigt., Gesch. Preuss. V, p. 569. - 2 Voigt, Cod. dipl. Prussic. IV, Nr. LXXXIII.- 
a Zobacz tamze Nr. XCVII. - 4 Kod. 'V. Polski Nr. 1095. - 5 Voigt, Gesch. Preuss. V, 
p. 573-574. - 6 Tamze p.570. - 7 Raczynski, Cod. diplom. Lithuan. p.73. _ 8 Voigt. 
Cod. diplom. Prussic. IV. Nra. LXXXIV, XCIII i XCV. - 9 Tamze Nr. XCIV. 
2 


,)\ 
I
		

/Pomorze_014_01_02_018_0001.djvu

			r 


10 


ze zadnych Ziem od korony nic Q(U
czy, owszem ic b
dzic si
 staml odcrwane przy- 
l
czyc \ postanowH Jagiello faktycznic uniewaznic, 0 ile ze charakter Opolczyka 
krok taki czynH obecnie koniecznym; latwo bylo bowiem przewidziec, ze silJ nie za- 
wacha po Zlotorji zastawic cz
stkowo czychaj
cemu Da ni
 Zakonowi i calej Ziemi 
DobrzYllskiej, tak waznego pogranicza ku drapiczncmu s!);siadowi. Wyslany zatcm 
przez b6la z wojskicm Krystyn z KozichglOw zaj
l tlJ ZiemilJ az do Bobrownik, 
kt6re to miejsce przez Opolczylm mocno obsadzone, stawHo silny opor. Wazn
 tlJ 
bardzo dla Zakonu twierdzlJ, bo lez=!c
 blisko jego granicy i panuj
c
 nad Wislq, 
postanowH Zakon przy tt
j sposobnosci posi
)M, aby raz postawic stoPIJ na upragnionym 
zaborze. Wyslal tam zatem pod blachym pozorem znaczny oddzial, kt6ry gdy Po- 
lacy oblegaj!);cy Bobrowniki ujrzeli, widz=!c swe sHy za zbyt slabe, od miasta odst
- 
pili, poczem zaraz zaloga Opolczyka zamek Krzyzakom oddala 2. Kroki te Zakonu 
r6wnaly silJ wypowiedzeniu wojny i nie licowaly bynajmniej z gotowosci
 zawierania 
pokoju, kt6r
 dotqd udawal, i to tez mu oswiadczyli podczas pobytu b6la i kr610wy 
w Litwie zebrani w Piotrlwwie rolm 1392 dnia 8 Maja dygnitarze duchowni i swieccy, 
wyrazaj!);c zarazem gotowosc blizszego silJ w tej sprawie porozumienia 3. 
Teraz jednak zaszly st6sunki, kt6re dla Polak6w dobrc otwieraly widold. Witold, 
kt6ry od przejscia do Krzyzak6w lmvawymi napadami wlasny sw6j kraj na czele ich 
hufc6w wielokrotnie pustoszyl, przejrzal wreszcie zc Zakon tylko go uzywa za na- 
rz
dzie aby sobie przywlaszczyc LitwlJ, jak sobie lwzywlaszczyl Zmudz, lub przynaj- 
mniej aby j
 od Polski oderwac. Tern chlJtniej dal teraz ucho poslanemu przez 
JagieUIJ do niego do Grodna jeszczc w r. 1391 Henrykowi bislmpowi Plockiemu, bratu 
Ziemowita ksi
cia Mazowiecldego, kt6ry ll1U przedstawial, ze kr61 mu o(lda zarz
d 
Litwy, a SkirgieUIJ osadzi w Kijowie, byleby tylko si
 z nim pojednal. Gdy tez w roku 
nast
pnym 1392 umarl Alexander brat JagieUy, kt6ry rz
dy Wilna sprawowal, Wi- 
told, kt6ry swe zamiary zr
cznie dotl):d ukrywal, l1apadl teraz niespodzianie kilka 
zamk6w osadzonych ludem Krzyzackim i cudzoziemskiem rycerstwem i takowe spalil, 
a nast
pnie zaj=!l tym samym sposobcm Grodl1o i caly przylegly kraj opanowal. Stwo- 
rzony tym krokiem Witolda nowy stosunek do JagieUy, zostal zatwierdzony w Ostro- 
wie pod Lid!); w obecnosci kr6la i kr610wy; Witold zostal z pomini
ciem braci kr6la 
mianowany W. ksilJciem Litewskim z uznanicm zwierzclmictwa Polski. Przerazeni tym 
wypadkicm Krzyzacy postanowili powetowac utrat
 Litwy, kt6rl): jui w swym r
lm 
prawie trzymali, winny spos6b; odm6wiwszy bowiem Zygmuntowi W 
gicrskiemu za- 
proponowanego im kupna Kujaw i Ziemi Dobrzynskiej, do ktorych wiedzieli ze zadnych 
pmw nie posiada 4, nie wachali si
 wzi!);sc teraz w zastaw Od OlJolczyka za 50,000 
dot. WlJg. calej tej Zicmi 0, lubo znanym im byc musialnicprawny tytul jej posiadania 
przcz tegoz ksilJcia, i lubo wiedzicli ze krok tcn do starcia z Polsk
 musi doprowa- 
(lzic. Byl to bowiem spos6b od dawl1a praktykowany przcz Krzyzak6w, zc korzy- 
stajq,c lichwiarskim obyczajcm z lekkomyslnosci i rozrzutnosci s=!siednich ksiQ;zq,t, 
pozyczali im na lichwlJ picnilJdzy biorq,c w zastaw przylegle baje, przez co zyski- 
wali cz
sto sposobnosc aby jc sobic przywlaszczyc. Tak postl},pili w roku 1329  
I 


] 
r 
I 


t 
,. 
I 


1 Kod. W. Polski Nr. 170(). - 2 Voigt. Cod. diplom. Prussic. IV, Nr. XCVI.- 
8 Tamze Nr. CXI. - '" Tamze Nr. CVI. Wzajemne knowania obu mocarstw wraz z V{la- 
dyslawem Opolskim zob. Voigt, Cod. dip!. Prussic. Nr. CXIIl i Kod. W. Polski Nr. 1940.- 
I'> Rzyszczew. Muczkow. Cod. diplom. Polou. II, Nr. DXLIII, DXI..IV. Voigt IV, Nra. CVIl 
imn . 


j 


..
		

/Pomorze_014_01_02_019_0001.djvu

			r 


11  
I 


z Darnimem ksi
cicm Pomorskim biol':};c od niego w zastaw Slupsk, z Leszldcm ksi
- 
cicm Kujawskim biOl¥ Ziemi
 lYIichalowsk:}; \ w roku 1330 z Jancm ksi
ciem Ma- 
zowieckim biorl!;c Ziemi
 DobrzynskI!; awl'. 1352 tl:):z Ziemi
 od kr6la Kazimierza, 
w roku 1341 z l{sil.j;z
tami Pomol'skimi biorl!;c Od nich powt6rnie Slupsk, w roku 1370 
z Ziemowitem ksi
ciem Mazowieckim biorl.j;c Wizn
 i w roku 1384 z tymie ksi
ciem 
Ziemowitem biorl!;c Zawkrze 2. Post
pek ten oburzyl caly Nar6d, a dali mu wymowny 
wyraz zebrani w Skolmch w Lubelskiem dygnitarze polscy swieccy i duchowni w pi- 
smie z dnia 30 Sierlmia r. 1392 wyst6sowaIJem do Zakonu, w kt6rem pi
tnujl!;c call!; 
polityk
 Krzyzak6w wzgl
dem Polski, zapowiadajl!;, ze 0 tern ich post
powaniu zawia- 
domil:): kr616w, ksil.j;z:};t i ludy calego Chrzescjansldego swiata 3. Pomimo tych wypad- 
k6w W. mistrz tak si'E czul bezpiecznym od strony Polski, ze jeszcze w tym l'oku 
wyslal przy nader licznym udziale rycerstwa zagranicznego dwie wyprawy na Litw'E; 
pienvszl!; wprost przez Ziemie ksil.j;zl!t Mazowiecldch, przez Kolno, Eomz'E w kie- 
runku- na Bielsk az pod Surasz, kt6ry Krzyzacy zdobyli i z ziemil!; zr6wnali, drugl!; 
jui w jesieni na Grodno 4. W tym to wlasnie czasie byli ksil!;z'Eta Litewscy z powodu 
oddallia Witoldowi rz:};d6w Litwy a Skirgielle Kijowa pomi
dzy sobl!; powasnieni; 
uszedl Swidrygiello brat Jagielly czujl!;c si'E pokrzywdzonym do Krzyzak6w, a lubo 
:fJrzez osobiste wdanie si'E lu'6la i kr610wy nastl.j;pila zgoda, nie mniej przeto pozostal 
kraj caly w zamieszaniu, nie bylo nilmgo coby stawil op6r; upadlo zatem Grodllo jak 
upadl Surasz i tysil!;ce mieszkanc6w zn6w uprowadzone zostaly w niewol'E Krzyzackl!. 
Trwajl!;ce dotl!;d slJory pomi'Edzy arcybiskupstwem Rygskiem a Zalmnem daly 
sposobnose Papiezowi wejrzenia na nowo w zatargi Polski z Krzyzakami, a wyslany 
przez niego w roku 1393 Jan biskup :M:essynski dla zalatwienia sprawy Rygskiej, 
otrzymal takze poleccnie ponownego zbadania stanu Chrystjanizacji Litwy, aby przez 
to stworzye podstaw'E dla czynnosci, jal{1!; tu Stolica apostolska miala przedsi'Ewzil!;se. 
Gdy sl!;d legata jako naocznego swiadka byl Litwie calkiem przychylnym 5, wezwal on 
z woli Papieza W. mistrza, aby teraz z nawr6conym juz krajem zawar! staly pok6j, 
kr610wi zas polccil, aby si'E do tcgo przychylil. Rzccz prosta ze taka propozycja nie 
mogla bye do smalm Krzyzakom, bo uznae Litw'E za Chrzescjanskl!; i zawierae z nil1 
staly pokOj, bylo to zI'zec si'E widoku zagarni'Ecia jej, dla tcgo tez odpowiedi W. mi- 
strza, kt6rl1 dal po llaradzie z dostojnikami Zakonu w Malborgu, byla, lubo co do 
podj'Ecia rokowall przytakuj:};ca, co do ich przcdmiotu jednak nader obludna i wymija- 
jl!;ca 6. Gdy jednak legat nie zraiaj
c si'E wyznaczyl W. mistrzowi Torun a Jagielle 
Inowroclaw za miejsce stawiellia si'E na dzien 6 Maja, a Nieszaw'E jako miejsce 
w kt6rem mieli obradowae wsp6lni pelnomocnicy, przyjl!;l t'E propozycjl!; kr61 Polski 
zatwierdzajl!;c przytem na czas rokowan zawieszenic broni 7. Nie mozna si'E bylo przy 
takiem usposobieniu Zakonu spodziewae jakiegokolwiek skutlm, istotnie tez po dziesi'E- 
ciodniowych bezowocnych traktowaniach pomi'Edzy pclnomocllikami wyjechal Jagiello 
z Inowroclawia, widocznie przekonany 0 nicmozliwosci dojscia na tej drodze do jakie- 
gos rezultatu 8. Zakon tez nie omicszkal na nowo stwienlzie swego udawanego przeko- 


] 
r 
I 


t 
,. 
I 


1 Zobacz w tomie I zeznanie Kazimierza ksiQcia Kujawskiego na stronie 285. - 
2 Odnosne dokumenta w Voigt, Cod. dip!. Prussic. pod przywiedzionemi latami. - 8 Zob. 
tamze Nr. CIX. - 4 Voigt, Geschichte Preuss. IV, p. 624 i 637. - 1\ Tamze p. 639. - 
6 Tamze p. 640. - 7 Voigt, Cod. dip!. Prussic. V, Nr. L i LII. - 8 Dlugosz milczy zupelnie 
o rokowaniach Tormiskich a Voigt je po swojemu podaje. 0 ich przebiegu mozna tylko 
przyblizajf1co wnioskowac z oswiadczenia W. mistrza, kt6re zob._ u Voigt, C. d. Pro V, Nr. L. 
2* 


"
		

/Pomorze_014_01_02_020_0001.djvu

			12 


nania 0 poganstwie Litwy i zaraz po zcrwaniu uklad6w Ul'z!j;dzal zn6w przy lieznym 
jak zawsze udziale zagranicznl'go ryeerstwa wyprawy uo nicszczt)sliwego kraju z towa- 
l'zysz
cemi mu okolicznosciami; nawiedzono najpierw Ziemie Jana ksit)cia Mazowie- 
ekicgo, a jego samego pojmawszy sromotnic uprowadzono t, nastt)pnie spalono na nowo 
odbudowane Grodno 2. Smierc W. mistrza, kt6ra w tym jeszcze roku nast!j;pila, nie 
przeszkodzila ze wkr6tce po niej Krzyzacy urz
dzili ponown
 wyprawt) na Litwt) 
pod zwyklemi olmlicznosciami, wspomagani jak zawsze licznemi hufcami ryeerstwa 
Zachodu, mamionego, ze ieh prowadz!j; na walkt) za Chrzescjanstwo. I nowy na 
koilCU roku wybrany W. mistrz Konrad v. Jungingen rozpoez
l swe rZ!j;dy od po- 
dobnego napadu na poez
tku roku 1394, kieruj
c go przez Grodno az na Lidt); ra- 
bunki, mordy, pozoga trwaly teraz przeszlo 14 dni, ale przewyzszala daleko ttJ klt)skt) 
druga wyprawa w lecie tegoz rolm osobiscie przez W. mistrza na wielkie rozmiary 
podjt)ta. Celem jej bylo ostateezne opanowanie ealCj Litwy, skierowano zatem po- 
tt)gt) Krzyzaek
 przez Troki na Wilno, kt6re przez blisko dwa miesi
ce przy usta- 
wieznych luwawych utarczkach z stoj
cym blisko Witoldem na pr6zno oblegano; 
miasto i tym razem ocalalo bronione z wielkiem mt)ztwem pl'zez zalogt) Polsk
 i Li- 
tewsk
, a wojska Krzyzaclde zmuszone do odwrotu, podpzas niego jeszeze wielkie 
straty poniosly. ' 
Tymczasem wyszly na jaw nowe knowania Opolezyka, kt6ry robil ci
gle usi- 
lowania aby Zakonowi sprzedac Ziemit) Dobrzynsk!j;, a to na przemian z Zygmuntem 
kr6lem W t)gierskim, kt6ry opr6cz Dobrzynia ofiarowal Krzyzakom jeszcze sprzedaz 
Kujaw z Bydgoszcz
s. Napr6zno zll,dal teraz kr61 Polski, chc!j;c te frymarki pl'ze- 
ci
(\ aby mu Opolczyk z swych posiadlosci w Polsce zlozyl przysit)gt) homagjaln
, bo 
ten nie tylko tego uezynic nie chcial, ale owszem, do zaciljgnionej juz na Ziemit) Do- 
brzynsk!j; u Zalmnu pozyczld 50,000 zlot. W t)g., dopozyezyl w r. 1394 jeszcze 22,900, 
tak ze Krzyzacy, kt6rzy sit) pozornie wzbraniali wchodzic w kupno tej Ziemi, fakty- 
cznic weszli teraz w jej posiadanie, bo sobie zawarowali, ze tylko za wyplat
 cal- 
kowitt
j sumy, t. j. 72,900 zlot. maj
 bydi zobowi
zani j
 wydac 4. 
Polsce przybyla jednak teraz niespodziewana pomoe z strony Waclawa ceSRrza 
a kr6la Czeskiego, kt6ry bior
c w sprawie 0 arcybislmpstwo Rygslde stront) biskupa 
Dorpackiego przeciw Zakonowi 6, jeszcze w r. 1392 wszystkie jego dobra w Czechach 
zabral, a teraz, zagrozony przymierzem pomit)dzy Zygmuntem, ksit)ciem Albreehtem 
AustIjackim, Wilhelmem Misnjiskim i Jodokiem Morawskim margrafami, wymierzonem 
wlasciwie przeciw Polsce 6, ale i jemu zagrazaj!j;cem, zawar! 25 Czerwea r. 1395 traktat 
z Jagien
, moe
 kt6rego zobowi!j;zal sit) dostawic mu w razie wojny pomocy 7, roz- 
kazuj
c tymczasem z ramienia swej eesarskiej wladzy Zakonowi, aby dalszych wy- 
praw na Litwt) zaprzestal. W odpowiedzi danej cesarzowi na ten rozkaz m6wi 
W. mistrz z zdumiewaj
c
 oblud
, ze rozkazu jego na razie usluehac nie moze, gdyz 
obala on g16wny eel zalozenia Zakonu, t. j. zwalezanie niewiernych, i ze sit) wpierw 
w kapitule 0 tern musi naradzic 8. Niczem mu zatem byly, pomijaj!j;c jego osobiste 
przeswiadezenie 0 istotnej prawdzie, dwukrotne na miejseu poczynionc poszukiwania 


1 Zobacz w processie z roku 1422 zeznania lIwiadk6w 1, 2, 21, 22 etc. do artykulu 
LXXV. - 2 Voigt, Gesch. Preuss. V, p. 643 i Dlugosz pod rokiem 1393. - 3 Voigt, Cod. 
diploro. Prussic. Nr. CV1. - 4 Voigt, Gesch. Preuss. VI, p. 45. - 
 DogieI, Cod. diploro. 
Polon. V, Nra. LXVIII, LXIX, LXX. - 6 Voigt, Cod. dip!. Prussic. VI, Nr. XVI. - 7 Zob. 
Dogiel I, p. 6, Nr. VI i VII, - 8 Zob. odpowiedz W. mistrza Voigt C. d. Pro VI, Nr. XI. 


t.
		

/Pomorze_014_01_02_021_0001.djvu

			13 


legat6w papiezkich i tychzc korzystnc sl};dy 0 stanic Kosciola w Litwie wydane; iu- 
teres Zakonu wymagal aby Litwa byla poganskl};, i za takl}; jl}; przed swiatem 
Cbrzescjallskim udawal. Wymowny tez temu wyraz dal w instrukcji, kt6rl}; poslal 
komcndorowi Radzynskiemu, jak ma spraw
 Zakonu z PolskI}; i Litwl}; elektol"Om 
Niemieckim przedstawic \ a swojl}; drogl}; nie troszczyl si
 bynajmniej ani 0 zakaz 
aby Litwy nie napadal, ani 0 dmgi podobny, zaraz po nim wydany, aby z PolskI}; 
wojny bez pozwolenia cesarza nie rozpoczynal, bo jeszcze na koncu tegoz roku 1396, 
otrzymawszy posilki z Zachodu, nowl}; wypraw
 acz bezskutecznl}; na Litw
 wykonal. 
Nie min!!,l i ten rok bez szczerych czy udawanych pr6b dojscia do jakiegos 
ukladu pomi
dzy Zalmnem a Witoldem; w Lipcu roku 1396 odbyl si
 zjazd naIl 
rzekl}; Dubiszl};, gdzie W. mistrz napr6zno usilowal swemi propozycjami zupelnie Wi- 
tolda ujl};c w l{arby; sl}; one zebrane w instmkcji, jaklt W. mistrz poslal pelnomocnikowi 
Zakonu u kr6la Rzymskiego 2. Poniewaz juz jednak bylo niepodobieilstwem wprost ma- 
mic Zach6d poganstwem Litwy, wymyslil Zakon nowl}; formul
, kt6ra mu miala slu.zyc 
do dalszego trzymania swej zelaznej r
ki nad utrapionym krajcm, zltda1 bowiem 0(1 
Witolda pomi
dzy innemi pewnej gwarancji ze napowr6t do poganstwa nie powr6ci, 
a rozumial pod tern odbudowanie killm na pograniczu swem lezl};cych a przez Litw
 
zburzonych grod6w i uznanie wladzy cesarzy Niemieckicb. Byly to sidla, kt6re mialy 
spowodowac odosobnienie Litwy od Polski, ale spostrzegl je WitoIU i oswiadczyl po- 
mi
dzy innemi, ze ma nad sobl}; juz zwierzchnika, kr6la Polskiego, kt6ry b
d!!,c sam 
doskonalym Chrzescjaninem, daje dostatecznlt gwarancjlt i za Chrzescjanstwo Litwy, 
a ze st6sunek, w kt6rym ten si
 wzgl
dem cesarzy znajduje, i on sam podzieli. 
Inne wymagania Krzyzak6w wr
cz odrzucil 3 . Tu st6sunek Litwy do Korony staje 
si
 juz wyrainiejszym, bo lubo Witold dotl};d na wlasnl}; r
k
 wyprawy na Prusy 
podejmowal a Krzyzackie z pomocl}; Polak6w odpieral, lubo tak samo zawieral tra- 
ktaty z biskupem Dorpackim, b
dl};cym z powodu sprawy arcybiskupstwa Rygskiego 
w stanie wojny z Zalmnem, tu jednak uzual JagieU
 za swego supremus dominus 
i odpicral zakusy, kt6re zmierzaly do na(lwyr
zenia tego st6sunku. Z tem wszyst- 
kiem zgodzono si
 na °zawieszenie broni az do konca Wrzesnia tegoz rolm, a lubo 
ze Krzyzacy natychmiast po jego uplyni
ciu dwa nowe najazdy na Litw
 wyslali, 
Witold jednak, zaj
ty teraz rozszerzaniem swych granic ku Rusi, szukal i doszedl do 
nowego zawieszenia broni z Zakonem do Kwietnia rolm 1397 4 . Widzl};c tu Zakon 
swe nadzieje rozll};czenia Polski z Litwlt zawiedzione, szukal podpory w ksi!!,z
tach Rze- 
szy Niemieckiej i wyslal w tyro celu do elektor6w posla z przedstawieniem sprawy, 
kt6re 0 tyle jest wazne, ze jest jedynem, acz stronniczem zr6dlem, kt6re nam daje 
wyobrazenie 0 calem polozeniu rzeczy o. Tern tez wazniejszem musialo bydz teraz 
dla Jagielly uznanie siebie przez Witolda za zwierzchnego pana Litwy, ze wlasnie 
teraz wylonila si
 pomi
dzy PolskI}; a Zakonem kwestja palltca zastawu Ziemi Do- 
brzynskiej. Nieustajltce kOllspiracje Wladyslawa Opolskiego z Zalmnem, Zygmuntem 
kr6lem W 
gierskim i jego bracmi przeciw Polsce, uczynily pozbycie si
 niebezpie- 
cznego czlowicka z wn\)trza kr6lestwa koniecznem. W rolm zatem 1396 zajlj;l kr61, 
zebrawszy na pr
dce wojsko, nadanl}; mu Ziemi
 Wielunsl{l};, Ostrzeszowskl}; i Inowro- 
clawskq, a teraz wszystkiemi sposobami dlj;zyl do odebrania tak waznej Ziemi Dobrzyn- 


+ 
.L 


1 Zobacz Voigt, C. d. Pro VI, Nr, XXI. - 2 Zob. tamze Nr. XXVI. - 3 Voigt, C. d. 
Pro V, Nr. LXXXVII - 4 Voigt, Cod. dip!. Prussic. VI, Nr. XXXIX. - 1\ Zob. tamze V, 
Nr. XCIX. 


{
		

/Pomorze_014_01_02_022_0001.djvu

			14 


ski(
j, Zak0110wi w tak wysokicj cenie jak to willziclismy zastawiol1cj, zc zastaw 
r6wnal siIE prawic sprzcdaiy, ale jak Zakon wszystkich sl'odkOw uzywal aty Litw
 
odl
czyc od Polski, tak kr61 z swej strony staral siIE teraz dokazac, aby w sprawic 
Dobrzynskicj oba Narody solidarnie postlEPowaly 1. 
V{ tym stanie rzeczy, gdy Witold co kilka micsi
cy pl'zedluzal z Zakoncm 
zawieszenie brol1i i staral siIE wymijac sidla stawiane mu przcz niego, gdy Ziemia 
Dobrzyilska zdawala siIE stawiac nieul1ikniony pow6d do wojny, wyst
pili naraz pra- 
wie wsp61czcsnie dwaj rozjcmcy pomilEdzy obu stronami, Zygmunt kr61 V{ egierski 
i Waclaw 1,1'61 Rzymski i Czeski. Pierwszy, przycisnit)ty przez Turk6w po wall1cj prze- 
b'Tanej pod Nikopolis w r. 1396, majllc przcciw sobie w znaczncj czt)sci zbuntowallych 
poddallycb, zagroiony na tronie W 
gicrskim przez smicrc swej iOllY Marji, c6rld kr6la 
Ludwika a siostl'Y kr610wy Jadwigi, staral sit) zapewnic sobie spolmjnosc oel strony 
Polski i zawar! najprz6d pok6j w Krakowie na lat 16 2 , a nast
pnic chcial przez 
posredniczenie pomit)dzy Polsk
 i Zakonem dalszc sobie jej wzglt)dy uzyslmc; lecz 
Zakon widz
c slabosc a znaj
c przytem dobrze clmrakter tego l,sit)cia, wrlEcz 
mu wzit)cia udzialu w proponowanych uldadach odmowil B . Zwr6cil jednak jego 
uwagt) na to, ie nie byloby w og6le politycznie zawierac z Witoldem dlugiego po- 
koju, bo onby z niego tylko korzystal aby rozprzestrzcnic swe panowanie na Rusi, 
a przez to stac sit) dla Zakonu tern niebezpicczniejszym 4. Daleko wazl1iejszem bylo 
wdanie sit) drugiego rozjemcy, Waclawa krola Rzymskiego i Czeskiego, kt6ry zai
- 
dal od W. mistrza, aby na dzien 24 Czerwca tegoz roku 1397 stawil swych pelno- 
mocnik6w w Wroc1awiu, aby ci wraz z pelnomoCl1ikami Jagielly, Witolda i biskupa 
Dorpackiego ulozyli pok6j pomiQdzy stronami, a w razie gdyby tego nie dolm- 
zali, aby sprawt) oddali pod Sllll jego samego, obiecuj
c j!! po zasi:}gl1ieniu rady 
elektor6w sam rozstrzygn
c. Uchylil sit) i od tcgo i
uania Zakon pod blahemi 
wym6wkamij znaj!!c llieprzychylne usposobienie dla siebie Waclawa i slabosc swcj 
sprawy 0 ufal on wit)cej w poparcie clektor6w Rzcszy, kt6rym, gdy sit) w Maju 
w Frankfurcie zebrali, zn6w w znallY sposob zatargi swc z Polsk
 i Litw
 przed- 
stawial. Wedlug jego orlEdzia Litwa byla jeszcze wci!!i pogailsk
, a kr61 Polski, nie 
przestaj
c wysilcn Zakonu ku jcj nawracaniu paraliiowac, utwierdza tylko pogaIl- 
stwo w tym Narodzie. Wszelkie uklady, kt6re Zakol1 z nim prowadzi w cclu roz- 
poscierania Chrzescjanstwa, kr61 Polski psuje; tak odwi6dl nicdawno Witolda ou 
uznania llad sob!! zwierzchnictwa cesarstwa Niemicckiego, a lla domiar dol
czyl tc- 
raz do zatargu Krzyzacko - Litewskiego zupelnie obc
 mu sprawIE zastawu Ziemi 
Dobl"zynskiej i spowodowal cesarza do wyznaczenia rozejmu w Wroclawiu, spodzic- 
waj
c sit) tam znalesc dla swych intryg korzystnc pole 6. 
W ci
gu tych wypadk6w pomit)dzy Litw
 i Zakollcm, sprawa DobrzYllska nie 
przestawala byc w st6sunlm jego do Polski pal
c
. Podjt)la j
 teraz kr610wa Ja- 
dwiga bt)d!!c w dobrcj wierzc, ze Zalwn uzna slusznosc praw Polski i zwr6ci niepra- 
wnie zastawion
 Ziemi
. Zgollzono siIE na zjazd kr6lowy z W. mistrzem w Wloclawlm 
w Czerwcu roku 1397, w kt6rym W. mistrz, jak siIE zdaje na przedstawienia kr6- 
lowy ze nieprawnie Zicmit) Dobrzynsk
 wzi
l w zastaw, oswiadczyl, ie b
dzic siIE 


1 Zobacz powyiszy dokumel1t. - 2 Od110811Y dolmmcl1t pozostal dot
d l1iezna- 
nyro. - 3 Voigt, Cod. diploro. Prussic. VI, Nr. XLIX. - 4 Tamze Nr. L. - 5 Zob. tamic 
Nr. XXXVII. - 6 Zoh. tamze V, Nr. XCIX. 


,- 


i
		

/Pomorze_014_01_02_023_0001.djvu

			1 


\ 


15 


staral naklonic OpoIczyka do jej wylmpicnia 1, dobrze zapewne wiedz
c, ze obdlu- 
:lony ksi
ze nigdy tego uczynic nie zdola. Odpowiedzi W. mistrza na liczne listy 
kr610wy nastt)pnie w tymzc celu pisane, wykazuj
 tylko ei
gle oswiadczenia Krzy- 
zak6w ze wydadz
 Dobrzyil tylko za zwrotem wyplaconej OpoIczylmwi sumy i po- 
nicsionych koszt6w 2; i tak ta sprawa zostala w zawieszeniu, lubo tworzyla dla obu 
stron kwestj
 wojny lub pokoju. 
Ambicja Witolda dala teraz pow611 do nowego obrotu stosunk6w pomit)dzy 
Polskl1, Litw
 i Zakonem. Ksi
ze ten, kt6ry granicc Litwy az po za Smolensk 
i Kij6w rozprzcstrzenil i juz ku poludnio - zachoclowi z Tatarami sit) zctlm
l, goto- 
wal sit) teraz z nimi do walncj rozprawy, i szulml pokoju z Zakonem chocby mimo 
JagieUy. Zakon z swcj strony rownie go pragn
l, bo sit) przez to spodziewal do- 
pi
c dawno zamierzonego celu ocldzielenia Litwy od Polski, tak wit)c latwo bylo 
rozpocz
c wzajemne rolmwania 0 zawarcie polmju. Cht)c zrzucenia zwierzchnictwa 
Polski popychala niew
tpliwie ufnego w sw
 pott)gt) Witolda do zbliienia sit) do 
Zakonu, a zdecydowalo go zapewne do ostatecznego kroku z
danie kr610wy, aby 
jej wykonal przysit)gt) homagjaln
 z Podola kt6rem teraz rz
dzil, a kt6re jej bylo 
l)l'zez kr6la jako wiano oddane. Bez wiedzy i pozwolenia Jagielly nast::!:})ily zatcm 
najpierw w K wietniu roku 1398 w Grodnie rokowania pomit)dzy pelnomocnikami 
obu stron, a nastt)pnie zostal zawarty w PaZdzierniku tegoi roku staly pok6j na 
wyspie Niemieilskiej Sallin. Wachal sit) jeszcze pomit)dzy obiema temi czynnosciami 
Witold, czy sit) ma teraz zrzucic z zwierzchnictwa JagieUy; w Grodnie ostatecznc za- 
warcie pokoju czynil on jeszcze zaleinem od zezwolenia kr6la, potem staml sit) jeszcze 
wl
czyc w uklady i sprawt) Dobrzyilsk
, lecz teraz przezwycit)zyl te skrupuly W. mistrz 
swemi przedstawieniami, bo na SalIinie nie bylo jui 0 zadnym z nich mowy. Gl6- 
wnym warunkiem pokoju bylo ust
picnie Zakonowi imudzi, pomaganie mu przy 
wystawieniu na pograniczu kilku grod6w, seisle opisanic granic i wzajemne uwolnie- 
nie jellc6w; dalcj wzajcmna pomoc, clla Zakonu przy zamierzonem zajt)ciu Pskowa 
a Witoldowi W. Nowogroclu, wrcszcie wnjiscie Witolda w te same stosunki do lm- 
sciola Rzymsldego i pft6stwa Niemieckicgo, w jakich sit) znajcluj
 inni ksi
zt)ta 
i t. d. 3 . Byl to istotnie pienvszy krok do ocll
czenia sit) Litwy, a bylby zapewne 
doprowadzil i do ostatecznosci, gclyby walna ldt)ska Witolc1a kt6r
 12 Sicrpnia roku 
nast
pnego 1399 poniosl przeciw Tatarom nad W Ol'skl
, nie byla polozyla konca 
jego wygorowanym planom. Pomimo nich jednak stosunek vVitolda z JagieU
 nie 
byl zald6conym, bo nie tylko widzimy go na pocz
tlm tego roku jak usiluje spro- 
wadzic pok6j pomi
c1zy nim a Zakonem 4, nie tylko ze w nieszczt)sliwej U:j wyprawie 
przeciwko Tatarom posilki Polskie nie maly braly udzial, ale nadto zaraz po niej 
c1
iy on na spotkanie si
 z Jagiell
 do Krakowa o. 
Smierc kr6lowy Jac1wigi kt6ra w tymze czasie nast
pila, obuc1zila w Wilhelmie 
Austrjackim nadziejt) osi1!gnit)cia tronu Polski, a ze c10 tego wiedzial ie usunit)cie 
Jagielly byloby clIa Zakonu nader poi
danem, uclal sit) zatem c10 W. mistrza po 
rade. Odpowiedi ktorq, otrzymal byla wprawdzie banlzo ostroina 6, lccz tem eie- 


1 Dokumentu bIizej opisuj
cego przebieg rokowail w Wloclawku nie posiadamy j 
okazuje on sil} tylko z dokumentu, kt6ry zob. w Voigt, Cod dipl. Prussic. V, Nr. XCVI.- 
2 Voigt, Cod. diplom. Prussic. VI. Nra XLVI, LI, LXII i LXIX. - 3 Dokument zawie- 
raj
cy tekst tego pokoju znajdzie si
 w ostatl1im tomie tego dziela. - 4 Voigt, Cod. dipl. 
Prussic. VI, LXXXI. - 6 Dlugosz na koilCU roku 1399. - 6 Voigt, Cod. dip!. Pl'Ussic. 
VI, Nr. LXXXVI.
		

/Pomorze_014_01_02_024_0001.djvu

			16 


kawsze s
 rady, kt6ryeh W. mistl'z przez komendora Wiede-6.skiego:kaze poufnie ksi
ciu 
udzielie. Powiada, ze nie ma si
 co lmlzie co do utrzymania si
 Jagielly na tronie 
po smierci kr610wy, bo caly Nar6d mu zlozyl hold, ale za to radzi ksi
ciu, aby 
wszelkiemi sposobami staral silJ przeszkodzie wydaniu za niego za m
z Anny c6rld 
hrabiego Hermanna z Cilly, wnuczki Kazimierza W., a nadewszystko, aby zani6sI: 
skarg
 przed Papieza, cesarza i ksiqzqt Niemieekich na Jagiell
 ze sobie uzur- 
puje tron Polski, kt6ry si
 jemu nalezy 1. Byla to zatem znana nam juz, od da- 
wna praktykowana przez Zakon polityka przeciw Polsce. Pomirno tego W. mistrz 
udaje obrazonego gdy Jagiello z
da od niego salvum conduetium aby m6gl bezpie- 
rznie odprawiae lowy na pograniezu Zakonu i ubolewa, ze kr61 ma tak malo do 
niego zaufania 2, na co mu tenze zn6w gI'zeeznym listem odpowiada 3. Nie mozna 
si
 tez dziwie, ze przy takiem wzajemnem pozorowaniu i niedowierzaniu spelzly na 
niezem ponowne usilowania Witolda, kt6remu teraz g16wnie chodzilo 0 pomoe Za- 
lmnu przeciw Tatarom, do sprowadzcnia pokoju pomi
dzy obu stronami, bo w obe- 
cnem polozeniu, gdzie Zalmn pod wszystkimi pozorami staral si
 Ziemi
 Dobrzyii- 
sl,!!, zatrzymae a kr61 w zaden spos6b pozbye jej si
 nie ehcial, zawarcie stalego 
pokoju bylo niemozliwem 4. - W nast
pnym roku 1400 widzimy jeszcze Witolda 
starajlj,eego si
 0 dobre stosunki z Zakonem; podejmuje on wsp6lnie z nim wypraw
 
na odst
pionlj, mu Zllludz i zmusza jlj, do poddania si
, a zona jego objeZdza Prussy 
i odwiedza W. mistrza w Malborgu, wsz
dzie wspaniale przyjmowana i kr610wlj, za- 
pewne w tym celu t),tulowana, aby tcm zaznaczye niezawislosc Litwy od Polski. 
Witold znajdowal si
 teraz w krytycznern polozeniu. Mial on do wyborn go- 
nie za dawnemi lllarzeniami zalozenia potlJznego paiistwa posuwajlj,c si
 1m W seho- 
dowi item samem dlj,zye do oderwania Litwy od Polski, lub tez zadowolnie si
 
stanowiskiem, jakie mu nadawala ugoda Ostrowska z roku 1392, t. j. wielkorzlj,dz- 
twem Litwy z uznaniem zwierzchnictwa JagieUy. Warunkiem do pierwszego planu 
byl pogrom Tatar6w, i tu ezynna pomoc Zakonu byla nieodzown!}" ta jednak pomi- 
mo uprzedzajlj,cego wyst
powania Witolda, pomimo calej uprzejmosci W. lllistrza przed- 
stawiala lllU si
 jako bardzo problematyczna, bo znaj!},c plany Krzyzak6w lllusial 
si
 przekonae, ze pot
zna Litwa tak sarno jak pot
zna Polska r6wnie z ieh polityki 
byly wylduczone. Wplyn!},l wreszcie jak sj
 zdaje osobisty pobyt Jagielly w Litwie 
w rolm 1400 na ostateezne postanowienia Witolda, i tak stan!};l nil. walnym zjezdzie 
dygnitarzy Litewskich w obecnosci kr6la i Witolda dnia ] 8 Stycznia rolm 1401 
w Wilnie 6w uklad fundamentalny co do stosunlm Litwy do Korony. Litwini przy- 
rzekajlj, kr610wi i Koronie wiernose i pomoc w razie potrzeby, a za to ze tenze 
nadal Witoldowi dozywotni
 godnose W. ksi
cia, stanowi!}" ze taz godnosc po smierci 
Witolda do kr6la ma powr6cie a oni sami uznae si
 za jego poddanych i nigdy 
innego pana nie brae. Gdyby zas Jagiello mial urnrzee bezpotomnie, wtcnezas Ko- 
l'ona tyllm wsp6lnie z Litw!}, ma sobic kr6la wybierac o. Oswiadczenia te Litwin6w 
stwierdzili z swej strony r6wnemi zobowi
zywaniami zcbrani w dniu 11 Marca 
w Radomiu dygnitarze kOl' ony 6; tak wi
c polozony zostal pierwszy fundament Unji. 
Taki obrot rzeezy uezynil dla Witolda zcrwanie z Zakonem koniecznem, a dala 
do tego latw!}, sposobnose odstQ:piona Krzyzalmll1 ZmudZ, gdzie Witold, biorqc w obront: 


1 Voigt, Cod. diplom. Pl'. VI, Nr. LXXXVII. - e Voigt, Cod. dip!. Prus!;.ic. VI, 
Nr. XCI. - 3 Tamie Nr. XCII: - 4 Tamze Nr. CII. - 1\ Dokument odnosny drukowany 
w Vo!.legum I pod rokiem 1401. - 6 Rzyszczew. Muczkow. Cod. dipl. Polon. I, Nr. CLI, 


)
		

/Pomorze_014_01_02_025_0001.djvu

			.. 


17 


micszkallCow wynoszf!cych si{} l)rzed zeIaznf! r«Ek
 Zakonu do Litwy, wyst!!pil otwar- 
de jako jego wr6g 1. Zakon zas ujrzal si«E teraz, pomimo swych usilowan do utwier- 
dzcnia pokoju z JagieUf! 2, jeszcze mocnit:
j zagrozonym traktatem zawartym pomi«Edzy 
Jagiellf!, Witoldem, ksif!i«Etiuui Ruskimi i Mazowieckimi, widocznie przeciw niemu 
zwr6conym, a gdy w Krakowie na pr6ino zf!dal co do niego jawnego oswiadczenia, po- 
cZf!1 si
 sposobic do wojny kt6ra zdala si«E nieunilmionf!, a nadewszystko staral si«E 
wplf!tac w swe sidla brata kr6lewskiego SwidrygieU«E, kt6ry lubo za utrat«E wiellw- 
rZf!dztwa Litwy swieio nadaniem Podola z pograniczem zostal wynadgrodzony, nie 
przestal z Zakonem knowac spiskowan. Pozawieral tez uldady z rycerstwem Po- 
morskiem 0 wzi«Ecie go na MId w razie wojny z Polskf! 3, do Papieza zas, kollegjum 
Kardyna16w, kr6la Francji i kilku patrjarchOw rozeslano listy skarzf!ce si«E na zdrad
 
Witolda i na kr6la Polskiego, ze wraz z innemi ksif!z«Etami pozawierali traktaty na 
zgub«E Zakonu i wiary Katolickiej 4, a wszystko to jako odpowiedz na skargi, kt6re 
Witold tamze przeciw Krzyzakom byl podni6s11\. 
Gdy tak stosunki byly napr«Ezone, uszedlna poczf!tku rolm 1402 SwidrygieUo 
z Podola i udal si
 wprost do Krzyzak6w, kt6rzy wlasnie co byli wydali haslo do 
wojny i wyslali nowf! wypraw
 na Litw«E, pierwszf! po killm latach przerwy, a Da- 
st
pnie zawar! z nimi w Malborgu d. 2 Marca pok6j, prawie doslowny co do tresci 
z pokojem zawartym przez Witolda na wyspie Sallin w roku 1398 6 . Odplacil wr6tce 
Witold w pol
czeniu z Zmudzinami napad na Lihv«E napadem na ziemie Krzyzackie, 
zanim W. mistrz, mamif!c teraz Swidrigicn
 tak sarno jak dawnicj mamil Witolda, 
t. j. osadzcniem go na wielkorzf!dztwie Litewskiem, urz
dzil na nie bywale dotf!u 
rozmiary wielkf! wypraw
. Na czele 40,000 zbrojnych wkroczyl teraz W. marszalek 
Zakonu Werner v. Tettingen na koncu Czerwca do Litwy zmierzajf!c jak dawnil
j 
ku Wilnu; post«Epowal obok niego Witold nie smiejf!c dla slabosci sil dac mu pola, 
lecz gdy si«E zamach na Wilno nie udal, nawr6cili Krzyzacy na powr6t nie uzyska- 
wszy nic, opr6cz 3 tygodniowego lupienia i pustoszenia kraju. Na poczf!tku zas 
rolm 1403 wyslali oni znow napau na Grodno i Merecz, kt6ry Witold zaj
ciem waznej 
twierdzy krzyzacldej Geol'genburgu i Dunaburgu powetowat Tymczasem Jagiello nic- 
przestawal cif!glych rokowau z Zakonem, tak widzimy go d. 24 Maja z W. mistrzem 
w Toruniu, nast«Epnie zn6w, wlasnie podczas wyprawy na Litw«E, W. mistrz udaje 
si
 do kr6la "za Wisl«E" 7, eel i skutck jednak tych zjazduw pozostal nam nicwiado- 
mym. Nie zaniedbal przy tern Jagiello wystawiac Zakonu przed ksif!z«Etami i panami 
Chrzescjauskimi w prawdziwem swietle, jak 0 tern swiadczf! obrony W. mistrza 
do tychze wyst6sowane, prawdziwy specjal obludy i zlej wiarys. Najwainiejszcm 
jednak bylo oswiadczenie, kt6rc krol uzyskal ou Witolda w Czerwcu tegoz roku 
w Lublinie, ze nigdy nie b
dzie z Zakonem zawicral zadnych ukladow bez jego wie- 
dzy i woli D, bo to przecinalo wszelkf! okazjf! tajemnych knowau, kt6re juz tyle razy 
si
 powtarzaly. Pomimo tak napr
zonych stosunk6w zgodzono si«E na zf!danie Wi- 


1 Zob. skargl} W. mistrza na Witolda przcd ksif1z
tami, Voigt Cod. dipl. Prussic. 
V. Nr. CXVI. CXXII i VI. Nr. CXIl. - 2 Tamze VI, Nr. CIl i CVIl. W. mistrz podaje 
znow te same miejscowosci na miejsce zjazdu pclnomocnikow, gdzie sil} odbyly 1"oko- 
wania Zakollu z Loldetkiem w roku 1309, t. j. Grabie i Murzynno pod Inowroclawiem. 
Zob. wDod. tomu I Zj azd w Gra biach. - a Voigt. Cod. dip!. Prussic. V, Nr. CXVlIl, 
CXX. CXXI. - 4 Tamze Nr. CXXIl. - 6 Voigt Cod. diplom. Preussic..VI Nr. CXIl. _ 
6 Tamze V, Nra. CXXIV i CXXV. - 7 Voigt. Gesch Preuss. VI, p. 221. _ 8 Voigt, 
C. dip. Pl'. V. Nr. CXXXV i VI, Nr. CXLVI. - 0 Caro Gesch. Pol. II p. 219. 
8
		

/Pomorze_014_01_02_026_0001.djvu

			l 


18 


tolda na nowl}: pr6b
 osifJ:gni
cia pokoju i wyznaczono zjazd kr6la, Witolda i W. mi- 
strza nad rzekl}: DubiSSI}: na dziell 8 Wrzesnia, guzie jednak, gdy si
 kr61 kazal tylko 
przez pelnomocnik6w zast!!,pic a Krzyzacy zazfJ:dali zwrotu Ziem, kt6re im Witold 
byl odebral, t. j. Zmudzi, uklauy zostaly, po przedluzeniu pokoju ai do konca rolm, 
zerwane wsr6d wielkiego z obu stron rozdraznienia 1. Tymczasem osi
gly przedsta- 
wienia i skargi Jagielly u Stolicy apostolskiej ten slmtek, ze Papiez Bonifacy IX 
wydal bull
 zalmzujl}:cl}: Krzyiakom pod kll}:twl}: najazd6w na Litw
. Nie zwaial na 
nifJ: bynajmniej Zakon, tylko owszem zalozyl appellacjfJ:, w kt6rej dowodzil ie bulla 
zostala podst
pnie na mocy falszywych informacji wyludzona; przedkladal daIej 
wszystkie krzywdy kt6re Zakon poni6s1 od £okietka, Mendoga, Witolda i Jagielly, 
wreszcie przeczyl jakoby Litwa byla Chrzescjanskl}:, a w kOI1CU oswiadczyl, ze za- 
kaz najeZdiania jej sprzeciwia si
 interessowi Chrzescjanstwa 2. 
Zdaje si
 jednak ze bulla ta sprowadzila po obu stronach pokojowe usposobie- 
nie, bo na koncu roku nast
pila w Wilnie za posrednictwem Zakonu zgoda pomit)- 
dzy Witoldem a SwidrigieUem, a nadto naznaczono na SwifJ:tki przyszlego roku 
walny zjazd, na kt6rym sprawy Litewskie wraz z sprawl}: DobrzynskI}: mialy bye 
traktowane. Tak przygotowany przyszedl do skutku w Maju r. 1404 pok6j w Ra- 
cifJ:iu, w kt6rym postanowiono ie Polska ma wykupie ai do 7 Czerwca roku 1405 
Ziemi
 DobrzynskI}: za 50,000 zlotych a Zlotorjl}: za 2400 kop groszy Praskich. Po- 
twierdzono takie pok6j Kaliski zawarty r. 1343, zawieraj
cy zrzeczenie si
 Pomorz a 
i Ziemi Chelminskiej, i pok6j zawarty z Witoldem z r. 1398 na wyspie Sallin, wy- 
daj
cy Zmudz Krzyiakom 3. Zwolany w Listopadzie tegoi roku sejm stan6w w Kor- 
czynie 4. uchwalil tei istotnie na rok 1404 pob6r 10 groszy od lanu kmiecego, za- 
miast 2 groszy zawarowanych traktatem Koszyckim z r. 1374, tak ie w Czerwcu 
roku 1405, za osobistej bytnosci kr6la w Toruniu nastfJ:pil wreszcie wykup Ziemi 
Dobrzynskiej wraz ZIOtOljl}: i potwierdzenie zeszlorocznego pokoju 5. 
Pok6j ten lubo powierzchownie zdawal si
 klasc kres wszystkim niesnaskom 
i dlugl}: trwalosc zapowiadac, zawieral jednak w sobie tyle sprzecznosci z natural- 
nymi pierwiastkami objt)tych w nim panstw i narod6w, ie ta trwalosc musiala si
 
wkr6tce okazac zludnl!. PrzeclewszystIdem nie odpowiadal lagodny charakter W. 
mistrza KOlll'ada v. Jungingen drapieinosci natury Zakonu, a pokojowy kicrunek 
kt6ry mu tymczasowo byl nadal, nie m6g1 bye trwalym. Powt6re iywil op6r 
Zmudzin6w przeciw poddaniu si
 Krzyialwm ducha zemsty, kt6ry ci mieczem za po- 
mocl}: Witolcla musieli lamac a kt6ry czekal tylko chwili wybuchu, wreszcie otworzylo 
si
 i nowe pole zatarg6w z kupnem Nowej Marchji, kt6re Zakon w rolm 1402 na 
wp61 byl wykonal. Pogranicze to, gwaltem i podst
pem wydarte Polakom przez mar- 
graf6w Brandenburskich, miescilo w sobie zarodek niezliczonych wasni pomi
dzy no- 
wym, chciwym nabywc
 i PolskI!, bo jeieli Krzyiakolll bylo ono poilj,danem jako 
droga llj,cz
ca ich z Niemcami, to Polska tern wit)ksze miala powody aby ich od tego 
zr6dla odcilj,c 6 . Posluiyla tu kr6lowi niech
c Jodoka mRrgrafa Morawskiego, kt6ry 
przez zastaw N. Marchji przez Zygmunta, r6wnaj
 si
 przedaiy, widzial swe prawa 
do niej zagroionej zawil}:zal zatem w roku 1403 za posrednictwem biskupa Po- 


1 Voigt, C d. Pro VI. Nra. CLVIU i CLIX. - 2 Tamze V, Nr. CXXXVII. - 3 Odno- 
sne dokumenta zob. w ostatnim tomie tego dziela i u Dogiela C. d. Pol. IV, Nr. LXXII. - 
4 Rzyszczew. Muczkow. C. d. Pol. II, Nr. 349. - ft Dogiel. C. d. Pol. IV, Nra. 74 i 75. - 6 Jak 
w W. Polsce pojmowano s
siedztwo Krzyzak6w w N. Marchji, okazuje sil} z uchwaly po- 
wzi
tej na walnym wiecu z d. 25 Stycznia r. H03, kt6r
 czytelnik znajdzie ponizcj w Dodatku.
		

/Pomorze_014_01_02_027_0001.djvu

			19 


znanskiego i biskupa Lubuskiego w Mi
dzyrzcczu rokowania, kt6re mialy na celu 
przy pomocy ksi
z
t Pomorskich i ryccrstwa N. Marchjiskiego zwr6cic N. Marchj
 
Polsce 1. Projekt ten nie przyszedl wprawdzie do skutku, ale tlala i tu iskra zrouzona 
z naturalnej sprzecznosci zywotnych interes6w obu stron, kt6ra czekala tylko chwili 
wybuchu. Dal do niej pierwszy pow6d warowny Drzen, kt6ry w r. 1317 margraf 
Waldemar wydadszy Polsce nadal byl Ostenom w lcnno, tych zas potomkowie, trzy- 
majl!c zawsze z mocnicjsz/1 stronf!, raz si
 uznawali lennikami margraf6w i Krzyza- 
k6w to zn6w Polsld 2, az go wreszcic VI' roku 1405 Zakonowi zastawili. Warownia 
ta lez/1ca nacl Noteci/1, a zatcm na samem pograniczu nowo nabytego przez Zakon 
kraju, okazala si
 teraz cUa Polski r6wnie niezb
dn/1 jak Zlotorja i Bobrowniki, i gdy 
dla tego kr61 Polski usilnie przy niej obstawal, Krzyzacy nie mniej jej wypuscic 
nie chcieli. Opieraj/1c si
 na tern, ze Notec stanowila obecnie ponizej ujscia Drawy 
granic
 pomi
dzy Now/1 Marchj/1 a W. Poisluj;, odprowadzili oni rzek
 po lewym brzegu 
powyMj grodu kanalem kt6ry zn6w poniMj si
 z ni/1 l
czyl, tak ze Drzen znalazl 
si
 teraz na prawym, t. j. do Nowej Marchji nalez/1cym brzegu 3. Knowania po- 
mi
dzy szlacht/1 N. Marchjisk/1 w celu wydania pewnej cz
sci N. Marchji kr610wi 
Polskiemu 4, nadawaly opr6cz innych wzgl
d6w Drzeniowi w oczach Zakonu tak 
wielkl.! wartosc, ze nabywszy gr6d ten od Ostena w tak sarno nieprawny spos6b jak 
dawniej Zlotorj
 od Wladyslawa Opolczyka, usilnie teraz si
 przy nim upieral, nie 
przypuszczaj/1c, ze tworzy tern przyczynek nowego zatargu z Polsk
, kt6ry w kilka 
lat mial mu si
 stac tak fatalnym. Na pr6zno z
dal Jagiello sl'};du polubownego 
Konrada i Ruprechta ksi
z
t Szll'};zkich, od kt61'ego si
 W. mistrz wym6wil, r6wniez 
bezskutecznie prosil W. mistrz 0 interwencj
 Witolda; spowodowalo to tylko Pola- 
k6w do zakusu ubiezenia Drzenia, kt6re si
 jednak nie powiodlo. Zgodzono si
 
wreszcie na zjazd pelnomocnik6w w Brodnicy w Lipcu r. 1406, kt6ry zeszedl bez- 
skutecznie, bo Krzyzacy zastawiali si
 co do Drzenia nadaniami margraf6w Walde- 
mara i Ludwilm pomijaj/1c, ze warownia ta wraz z krajem Zanotecldm gwaUem 
zostaly Polsce przez Brandenburczyk6w wydarte; dalsze tez z
danie Polak6w, aby sro- 
dek Drw
cy odt
d stanowil granic
 i obwarowany mlyn w Lubiczu, na lewym brzegu 
Dwr
cy lez
cy, zostal powr6cony Polsce 5, r6wniez zostalo odrzucone. Owszem, 
W. mistrz udal si
 teraz pod protekcj
 Zygmunta kr6la W
gierskiego, jako dawnego 
wlasciciela N. Marchji, z
daj
c ocl niego protekcji pl'zed uroszczeniami kr6la Pol- 
skiego, i rycerstwo tego kl'aju do tego kl'oku naklonil 6 , lubo ono, jak to widzieli- 
smy, dawniej ku stronie Polski si
 sklanialo. Ostatnie dni pokojowego tego m
za 
byly zakl6conc zamian
 nader cicrpkich list6w'z kr6lem polskim, kt6rego w koncu za 
nie przeprasza1 7 , a gdy w Marcu r. 1407 umarl, dostojnicy Zakonu wyslaU do Zlo- 
torji, guzie Jagiello wtenczas bawil, swcgo pelnomocnika, aby u niego dobre uspo- 
sobienie wyjednac. Na ich oswiadczenia odpowicdzial kr61, ze wszelkie zatargi odklada 
do wyborn nowego W. mistrza, a ze na tcraz zywi dla Zakonu tylko dobre ch
ci. 
Majl!c juz raz oczy zwr6conc na pograniczc Nowej Marchji i grozne tu s
- 
siedztwo Zakonu, zamierzyl Jagiello przywr6cic Polsce Santok, 6w wazny historyczny 


1 Voigt. Erwerb der Neumark, p. 41-43. - 2 Zob. Kod. W. P. Nr. 1545, Dogiel 
I Nr. 3, i Riedel. Cod. dipl. Brandenb. XVIII, p. 317. - 3 M. Dogie1 Limites regni Polo- 
niae p. 7, Il, 15. - 4 Voigt Gesch. Preuss. VI, p. 259. - 1\ Okolicznosci, pod kt6remi 
waznlJi tl} miejscowosc Zakon zagarnlJil, zob. w Voigt Cod. dipl. Pruss. II, Nr. 25. - 
6 Voigt Gesch. Pl'. VI, p. 349 i 350. - 1 Zob. tamze p. 366-375. 


8*
		

/Pomorze_014_01_02_028_0001.djvu

			r 


20 


gr6U ktOry juZ Gallus clavis rcgni nazywal, a kt6ry Drandenburczycy, korzystaj11c 
z chwilowego zall1i
szania w Polsce po smicrci Kazill1ierza W., zllrad
 byli ubiegli 1. 
Zastawiony przez Zygmunta m3rgrafh Drandcnburskiego Zakonowi Johannit6w, zo- 
stal tcraz na wiesc zbicrania si
 sil pol skich opatrzony mocn
 zalog
 Krzyiak6w, 
tak ie Polacy, nie kUSZ11C si
 daIej 0 jego zdobycie, od niego odst11pili. Drugi zamck, 
Drahim pod Czaplinkiem, nadany w XIII wieku przcz ksi11z
t W. Polskich Tcm- 
plarjuszom a po ich zniesieniu Johannitom, dal natomiast przez lupieztwa swcj 
zalogi pow6d Polakom do wzi
cia go szturmem i zaj
cia calej okolicy; oddanie in- 
nych miast i grod6w przygotowywala nienawidz
ca fiskalncj natury Zakonu szlachta 
N. Marchjiska. Tak gromadzily si
 tcraz na tern pogTaniczu wypadki, ktore rychly 
wybuch wojl1Y zapowiadaly. 
Wybor nowego W. mistrza, kt6ry w Czerwcu r. 1407 nast
pil, zadecydowal 
jakim torem mialy daIej pojsc sprawy Polsko-Krzyiackie. Padl on jednoll1yslnie na 
Ulryka v. Jungingen, znanego jako czlowieka gwaltownego, brata zmarlego W. mi- 
strza, lubo ten na loiu sll1ierci Zakon przed tym wyborem ostrzegal, przewiduj
c 
dolnj,(l on zaprowadzi. Wiedzieli to takic zebrani w Malborgu dostojnicy, a jeieli 
teraz jednomyslnie si
 na Ulryka zgodzili, to tern zaznaczyli, ie rozstrzygni
cie 
spraw z Polsk
 chcl!; pozostawic mieczowi. W rzeczy samcj, s
dz
c ze stanowislm 
polityki Zakollu, byla to jedyna droga, kt6ra go mogla do jakiegos korzystnego wyj- 
scia doprowadzic. W obec scislego pol
czenia Litwy z Polsk
 w skutek przysi
gi 
Witolda, ze nigdy z Zakonem pomimo wiedzy i woli JagieUy nie b
dzie traktowal, 
w obec ubywaj11cych teraz posilk6w Od zachodniego rycerstwa i ksi
i
t w miar
 jak 
si
 pl'zekonano, Ze nie masz tam jui poganstwa do zwalczania, w skutek obrony wre- 
szcie jakl!; Stolica apostolska teraz otoczyla Litw
, trzeba bylo im pr
dzej, tern lepicj 
spraw
 rozstrzygnl!;c, zal1im pot
ga Polski jeszcze wi
ccj sit} rozwinie i ustali, za- 
nim moze jeszcze i przez odebranie N. Marchji sit} rozpostrze. Zakon skazany juz 
teraz po czt}sci na trzymanie zacit}Znych hufcow, przewidywal ie wkr6tce zupelnie 
na nich sit} bt}dzie musial ograniczac, na coby jcdnak nawet jego bogactw nie stalo, 
trzeba zatem bylo korzystac z obecnego jakkolwiek korzystnego polozenia i czas 
walnej rozprawy z PolskI!; przyspieszyc. Ot6i osobistosc Ulryka g16wnie im sit} do 
tego zdawala nadawac. 
Pierwsze czynnosci W. ll1istrza nie zdradzaly jcdnak w niczem wojennych za- 
miarow. Po wYll1ianie wzajell111ych oswiadczen, uzywanych zwykle przy takich 
okolicznosciach, zgodzono sit} za posrednictwem Witolda na osobisty zjazd krola 
z W. mistrzem, ktory sit} tez odbyl w Styczniu roku 1408 w Kownie. W. mistrz 
oswiadczyl tu z gory, ie wszystko Polsce zwr6ci co tylko nie jest pismem obwaro- 
wane i czego tylko nie posiadal od dawlla, bo w tym punkcie czul sit}, dzit}ki da- 
wncj przezomosci Zakonu, kt6ry wszystkie gwalty zwykl byl aktem prawnomoenym 
legalizowac, zupelnie bezpiecznym. Co do Santoka oswiadczyl, ie go dzis jeszcze 
nie obchodzi bo go nie ma w r
ku, ale gdy sprawt} Drzenia zdal na s11d Witolda, 
a ten sit} za prawem Polski do niego oswiadczyl, W. mistrz ten wyrok odrzucil 
i strony rozjechaly sit} bez iadnego rezultatu. Rok ten przeminl!;l jednak spokojnie, 
bo na Witolda, bt}dl!;cego w wojnie z W. ksit}ciem Moskwy, nie mogl kr61 teraz 
liczyc, W. mistrz zas uiywal tego czasu aby opatrzyc i obwarowac swoje zamki, a to 
gl6wnie nad Niemnem na pograniczu Litwy, bo przewidywal ie wzburzenie Zmudzi 


J Janko z Czarnkowa, 8.
		

/Pomorze_014_01_02_029_0001.djvu

			21 


przcciw srogicmu uciskowi ze strony Krzyzak6w, kt6rcmu dali glosny wyraz w slmr- 
dze wyst6sowancj do ksi
z
t Chrzescjaiiskich \ zapewne tu do wybuchu doprowadzi. 
Tcraz uczynil W. mistrz bok stanowczy, bo napisal 1 Sierpnia do b6la, ze przeko- 
nawszy si
 ze Santok i Drzeil nalez
 do N. Marchji, niebawem st6sowne tu przedsi
- 
wezmie kroki 2; i istotnie tez wkr6tce pO tern dokonal kupna Drzenia, a CO gorsza, 
gdy kr61 z powodu glodu na Litwie posylal Witoldowi 20 wielkich statk6w zboza, 
kazal takowe przytrzymac. W obec tego kroku postanowili kr61 z Witoldem na 
zjezdzie w Nowogrouku odbytym w Grudniu r. 1408, aby Zmudz odstf!pionf! Krzy- 
zakom na nowo ouebrac; na poczf!tku tez rolm 1409 rozpoczf!l si
 tam zywy op6r, 
kt6ry doprowadzil do napasci Zmudzin6w na pogranicze Krzyzackie, a w lecie te- 
goz roku wybuchlo og6lne powstanie, kt6re Witold ju.z prawie otwarcie wspieral. T
 
okolicznoM pochwycil W. mistrz aby zapytac kr6la, czy zamysla dac pomoc Witol- 
dowi w razie gdy go z powyzszych przyczyn zaczepi, a gdy po niejakim czasie ode- 
bral odpowiedz przytakujf!cf!, uchwalonf! dnia 17 Lipca na sejrnie w r.
czycy, wyslal 
pod dniem 6 Sierpnia do bawif!cego na wiecu w Obomikach Jagielly wypowiedzenie 
wojny, zawarlszy wpierw przyrnierze 0 posilki z ksif!z
tall1i Szczeciiiskim i Slupskim s. 
Jezli si
 zwazy dawno powzi
ty zamiar Zakonu doprowadzenia do walnej roz- 
prawy Z Polsk!j" to trudno pojf!c jego rozporzf!dzenie sil, jakie teraz uczynil. Kiedy 
dawniej zwykl byl wtargnf!c do niej jednym zast
pem i si
gac w glf!b kraju, to te- 
raz rozcifk,"1lf!1 on swe wojska wzdluz granic, poczl}:wszy od N. Marchji az do Zmudzi, 
i na calej tej linji rozpoczl}:l prawie r6wnoczesnie kroki nieprzyjacielslde. Oq Drze- 
nia napadali Krzyzacy s
siednif! W. Polsk
, od Tucholi i Czluchowa pustoszyli Krajn
, 
wzi
li Kamieii i S\jpolno, a w koiicu zdobyli i spaIili Bydgoszcz, od Brodnicy zas 
wpadl sam W. mistrz do Ziemi Dobrzyiiskiej i wzil}:l kolejno Rypin, Lipno, Dobrzyii 
i Bobrowniki, gdzie nadarernnie Mikolaj Kurowski arcybiskup Gnieznieiiski staral 
si
 wyjednac pok6j, w lmiicu padla i ZlotOlja po rn
znej obronie. R6wnoczesnie pu- 
stoszyli Krzyzacy i pogranicze Mazowsza nie znajdujl}:c nigdzie oporu, bo kr61 wy- 
slawszy wpierw do dwor6w Europejskich skarg\j na cale posttJPowanie Zalmnu 4), 
wyznaczyl dopiero dzien - 8 Wrzesnia na zebranie sit) wojska pod W olborzem i ztam- 
tl}:d przez Kujawy na Bydgoszcz podl}:zyl. Tymczasem nadaremnie pr6bowal zn6w 
w Radzynie arcybisKup GniGznienski sprowadzic pok6j, bo gdy W. mistrz zl}:dal aby 
kr61 odstf!pil Witolda i aby to, co na Polsce teraz zdobyl, m6g1 zatrzymac az p6ki sl}:d 
polubowny nie rozstrzygnie pomi\jdzy obu stronami, Jagiello wcale na to nie dal 
odpowiedzi 5, a Witold tez wboczywszy do Zmudzi, zalogi Krzyzackie z zamk6w 
i kraju powyp
dzal. Nadcil}:glo tyrnczasem wojsko polskie pod Bydgoszcz i gdy jl}: 
zacz\jlo oblegac, stawili sit) przed kr6lem poslowie Waclawa b6la Czeskiego ofia- 
rujl}:c posrednictwo; lecz Jagiello zdobywszy zamek i miasto, wyprowadzil swe woj- 
sko naprzeciw W. mistrzowi, kt6ry od Nowego post\jpowal. Tu spowodowali poslowie 
Waclawa na nowo wsp6lne rokowania, i tak zgodzono sit) dnia 8 PaZdziemika na 
zawieszenie broni az do 24 Czerwca roku 1410, w kt6rym czasie Waclaw rnial od- 
prawic sl}:d polubowny pod warunkiem, ze wyrok zapadnie przed 30 Stycznia; az do 
tego czasu miala kaMa strona pozostawac przy tern, co posiada obecnie, a Zmudzini 
nie mieli otrzymywac zadnych posilk6w 6. Rozejm ten, do kt6rego przylf!czyl sili) 


1 Skarga ta umieszczona W ostatnim tomie tego dziela. - 2 Voigt, Geschichte 
Preuss. VII, p. 34. - 8 Tamze VII, p. 48. - 4 Dlugosz. Rist. Pol. pod rokiem 1409. - 
I) Voigt, Gesch. Preuss. VII, p. 51. - 6 Raczynski, Cod. diplom. Lithuan. p. 104. 


-
		

/Pomorze_014_01_02_030_0001.djvu

			... 


22 


takze w kilkana
cie dni p6zniej Jan ksi
ze l\'Iazowiecld, wzbudzil w Polakach wiel- 
kie nieukontentowanie, bo mnicmali, ze sHy ich bylyby wystarczyly na pokonanie 
Krzyzak6w, podczas gdy kr61 zapewnc tylko ilIa tego si
 teraz cofnq,l, ze otrzymal 
wiadomosc od Witolda, zaj
tcgo obccnie na Rusi i Zmudzi, ze dopiero na przyszly 
rok zdola mu znaczne sily w pomoc przyprowadzic 1. W tern polozeniu uzyl Zakon 
teraz pieni
dzy; poslane Zygmuntowi kr610wi W
gierskiemu 40,000 zlotych wystar- 
czyly do sklonienia go do zawarcia sojuszu, w kt6rym si
 zobowi
zal dac Krzyza- 
kom w razie wojny z Polsk
 posilki 2, a 60,000 zlotych, obiecanych Waclawowi 
Czeskiemu, zamicnily tego dawnego przyjaciela Polski w nieprzyjacicla 3. Kr6l za
 Pol- 
ski ograniczyl si
 tylko na wyst6sowaniu w dziCll po rozpocz
ciu traktowan powt6rnej 
skargi do duchownych i 
wieckich dwor6w, w kt6rej cal
 polityk
 Zachodu nalezy- 
cie nacechowal 4 . W takim stanie rzeczy mogla bYdZ latwo l)rzewidzian
 d
inosc 
wyroku kr6la Czeskiego, wydanego na zjezdzie pelnomocnik6w w Lutym w Pradze. 
Opiewalon, ze obie strony majq, pozostac przy Ziemiach, kt6re posiadaly przed wojnq,; 
Ziemia Dobrzyiiska ma zostac zwr6conq, Polsce, ale wpierw bydz oddanq, do rq,k 
Waclawa, Zmudz za
 ma powr6cic do Krzyzak6w, ale takze wpierw przejsc przez r
ce 
Waclawa; dalej Drzeii wraz z Santokiem i innymi zamkami przyznany zostal Zygmun- 
towi kr610wi W
gierskiemu. Wreszcie 1 Czcrwca ma nastq,pic zjazd w Wroclawiu, 
na kt6rym pok6j Kaliski z roku 1343 ma bydz odnowionym i przez Papieza i cesa- 
rza potwicrdzonym, a tymczasem ma trwac zawieszenie broni do 24 Czerwca:l. Na 
domiar uczynH jeszcze Waclaw Zakonowi darowizn
 z znacznego obszaru okolicy Gro- 
dna, prawdziwego klinu pomi
dzy Polskq, a Litwq" opierajq,c sit) na tern, ze kiedy
 miala 
ona bydz zdobytq, przez Jana Luxemburczyka; czem wszystkiem poslowie polscy obu- 
rzeni, opu
cili Prag
 z protestem przeciw takicmu wyrokowi, waruj
c tylko przedloze- 
nie go kr610wi. Tak sq,d Pragski nie mial zgola zadnych skutk6w r6wnie jak nastt)pne 
usilowania przekupionego przez Zakon w tajemnym ukladzie Zygmunta, aby Witolda 
nakl:onil do odst
pienia kr6la 6 kuszq,c go w Kesmarku ofiarowaniem kr6lewskiej korony. 
Gdy wit)c wszystkie srodki do sprowadzenia pokoju zostaly wyczerpnit)te, chwy- 
conn na nowo za broii. Po przedluzeniu na z
danie W. mistrza zawieszenia broni 
na dni dziesit)c, wyruszyl kr61 z rycerstwcm Malopolsldem zn6w jak roku zeszlego 
z pod W olborza, kieruj
c sit) tym razem ku Wi
le, kt6rq, dnia 30 Czerwca poniMj 
Czerwiiiska przebyl. Polllczywszy si
 na prawym brzegu z Litwq, pod dow6dztwem 
Witolda i z Wielkopolanami, pokicrowal sit) 1m Prusom i przekroczyl granict) w dzien 
uplynit)cia zawieszenia broni, t. j. 8 Lipca, zk
d godzq,c w Malborg podszedl pod 
Kurz
tnik 1m g6rnemu biegowi Drwt)cy. W. mistrz zas, kt6ry sq,llz
c mylnie ze 
kr61 tak sarno jak w zeszlym roku skieruje sit) 1m Bydgoszczy, 
ci
gal byl swe sHy 
pod Swieciem, wyruszyl ztamt
d w kierunku przccinaj
cym poch6d Polak6w ku Mal- 
borgowi, i tak, kielly ci byli pod Kurz
tnikiem, oba wojska znalazly si
 do
c blisko 
siebie, przedziclone tylko Drwt)c
, mocno przez Krzyzak6w obwarowanq,. Rozpo- 
znawszy to kr61 zwr6cil sit) na prawo ku D
brownu a ztamtq,d zn6w ku p6lnocy 
aby obejsc zr6dla Drwt)cy a tern samem i ob6z Krzyzak6w, lecz ci takze wyruszywszy 
z swego obronnego stanowiska, r6wnie i tu kicnmck pochodu mu przecinali. Tu sta- 
nt)li przcd Jagiellq, powt6rnie poslowie Zygmunta, kt6rzy juz na samcj granicy starali 


1 Dlugosz, Rist. pod rokiem 1409. - 2 Caro, Gesch. Polens II, p. 305 i Voigt, Gesch. 
Preuss. VII, p. 57-58. - 8 Tamze VII, p. 53, Anm. 5. - 4. Tamze, p. 56, Anm. 3. - 
6 Tamze, p. 60. - 6 Caro, Gesch. Pol. II, p. 309, Anm. 2. 


"
		

/Pomorze_014_01_02_031_0001.djvu

			... 


23 


si\} doprowadzic do zawieszenia broni, tym razem jednak po to, aby kr610wi na mocy 
traktatu zawartego z Zakonem w imieniu swego pana wypowiedziec wojn\}. 
Nie zwazajl):c na to kr61 zdal rozstrzygni\}cie los6w Polski na Opatrznosc i ostrze 
miecza, bo istotnie staly one teraz na szali. Nie podlega prawie wl):tpliwosci, ze w ra- 
zie przegralll3j Polska bylaby podzielonl): pomi\}dzy Zakon i W \}gry, tak jak to juz 
Zygmunt pl'Oponowal przez Opolczyka w roku 1392, ile ze obecnie nie tajnem bylo 
wrogie dla niej usposobienie Waclawa Czeskiego i Rzeszy Niemieckiej, i ta alternata 
byla tez zapewne kr610wi znan!!:. Panstwa zachodnie nie wchodzily tu W rachub\}. 
Z drugh
j strony Zakon po walnej przegranej mogl byl takze zostac zmazanym 
z karty dziej6w, ale za nim bylaby si\i zapewne ujmowala cala Rzesza Niemiecka, 
kr610wie W\}gier i Czech, a moze i Stolica apostolska. Na polach Grunwaldu w dniu 
15 Lipca roku 1410 Opatrznosc rozstrzygla na korzysc Polski. Dzien ten nie za- 
konczyl wprawdzie istnienienia Zakonu, ale zadal cios smiertelny jego slawiollt3j 
przez Europ\i pot\idze i okazal zarazem, jak ta pot\iga, oparta jedynie na sile ma- 
terjalnej, bez wewn\}trznej racji bytu, owszem zadajl):ca klam swemu pierwotnemu 
przeznaczeniu, bez tych sil zywotnych, kt6re jedynie zapewniajl): byt panstwowy, 
byla W swej istocie kruchl):. Opr6cz tego braku sok6w zywotnych, toczyl: Zakon 
antagonizm wynildy pomi\}dzy nim a jego poddanymi. Potrzebujllc wcil):z ogro- 
mnych sum juzto na oplacanie wojsk najemnych, kt6remi si
 teraz musial: poslugiwac 
w miar\} jak mu ubywaly posilki niesione dotl):d przez rycerstwo Zachodu, juzto na 
wypozyczanie ich kr610m i sl):siednim ksil):z\}tom, co jak to widzielismy stanowilo 
wazny przyczynek jego polityki, juzto wreszcie na przekupywanie dwor6w papiez- 
kiego i innych, byl Zakon zmuszonym wyciskac z swego kraju jak najwi
ksze po- 
datki. Prowadzil opr6cz tego przez swych szafarzy w najbezwzgl
dniejszy spos6b 
bardzo rozwini
ty handel na swI): wlasnl): r\}k\} z wielkim uszczerbkiem wielkich miast 
handlowych, nie dopuszczal zadnego udzialu w administracji i sl):downictwie miast 
i szlachty lenniczej, obchodzH si
 okrutnie z prostym ludem, slowem zostal przez 
sw6j fiskalny i absolutny system tak znienawidzonym, ze jedna poniesiona kl\}ska wy- 
starczyla, aby tym sztucznym kolosem tak zachwiac, ze jui nigdy nie przysze(U do 
r6wnowagi. B
dzie on odt!j,d wi6dl tylko sztucznie i z najwi\}kszem wysileniem pod- 
trzymywany zywot, p6ki jego wlasne pierwiastki przeciw niemu nie powstanl): i zu- 
pelnie go nie rozsadzq. Malo si
 do tego processu przyczyni Polska, 6w smiertelllY 
wr6g na kt6rego zycic Zakon tal{ dlugo godzil, bo jcj sHy w innl): stron\i skierowane 
przestanl): sit} przcciw niemu zwracac w miar
, jak ustanl): jego zaczepki. 
Zaledwic si
 rozeszla wiadomosc 0 kl
sce Grunwaldzkiej, gdy na calym obszarze 
dawnych posiadlosci Zakonu wybuchlo po\Vstanie wiclkich miast, rycerstwa i ludu; 
z zamk6w Krzyzackich powypt}dzano zalogi i oddano jc Polak om. Elblf!g, Gdansk, 
Torun poddaly si\} dobrowolnie, za nimi poszly i inne miasta, tak 2e w r
ku Krzy- 
zak6w pozostaly tylko zamki Gdansk, Radzyn, Swiecie, Brandenburg, Kr6lewiec, 
Balga, Ragnety, Memel i Malborg, wreszcie bislmpi Chelmillski, Pomezallski, War- 
mjiski i Sambjiski zloiyli hold kr610wi Polskiemu. Pozostal tylko jako ostatecznR 
nadzieja Zakonu Malborg, i bylo rzeczl): widocznl):, ze jak ten upadnie, runie z nim 
takze i Zakon, tam ruszyl zatem Jagiello z Witoldem. Rozpocz\ite dnia 23 Lipca 
obl\}zenie zapowiadalo z razu dobry skutek, i napr6zno staral sit) Henryk v. Plauen 
na poczl):tku Sierpllia sldonic kr6la do odstl):pienia ofiarujl):c zwr6cenie Polsce Porno- 
rza, Ziemi Chehnillskiej i Michalowsldej, byleby sit} Zakon tylko przy Prusach utrzy- 
mal, bo Jagiello zl!dal przedewszystkiem wydallia Malborga. Lecz tcraz zmienilo
		

/Pomorze_014_01_02_032_0001.djvu

			... 


24 


sit) Szczt)sCle. Uszczuplenie sH polskich przez obsadzenie zajt)tych miast i zamk6w, 
mt)zny odp6r zalogi pod dow6dztwem Henryka v. Plauen komendora Swieckiego, brak 
zywnosci i choroby w wojsku kt6re z czasem w obozie zapanowaly, w koncu widoczna 
niecht)c zbalamuconego zn6w przez Krzyzak6w Witolda, kt6ra sit) zakonczyla opuszcze- 
niem obozu i cofnit)ciem na Litwt), przedewszystkiem zas brak pienit)dzy na oplacanie 
zacit)znego zolnierstwa i sci
anie sit) pod Malborg tak hufc6w zacit)znych jak Krzy- 
zak6w Liwonskich, spowodowaly Jagiellt)19 Wrzesnia do zniesienia oblt)zenia. SHy 
polskie skierowane ku Golubiowi wzit)ly jeszcze po drodze szturmem Radzyn i przeszly 
24go Drwt)ct), poczem kr61 czt)M rycerstwa rozpuscil do domu. Uszczuplone wojsko 
przeszlo w kilka dni p6iniej Wislt) w bliskosci Nieszawy, a gdy i tu zn6w roz- 
puszczenie czt)sci jego nastl1pilo, udal sit) kr61 z pozostajll:cemi mu zaledwie ldlkuset 
kopjami przez Torun i Nieszawt) do Inowroclawia. 
Tymczasem ochlont)li Krzyzacy z pierwszego przerazenia po walnej przegranej 
i zaczt)li pod energicznym rZll:dem nowo obranego W. mistrza Henryka v. Plauen swe 
sily skupiac, nowe zacit)zne gromadzic a nastt)pnie zamki w Prusach Polakom odbierac. 
Tak oblegl Michal Kochmeister, rZll:dzca Nowej Marchji, zamek Tucholski i pusto- 
szyl okolict), czemu kr61 ogolocony z wojska gdy wprost zapobiedz nie m6gl, wyslal 
do Koronowa to co mu pozostalo z jego nadwornych chorll:gwi i co mu przyprowa- 
dzili z Wielkopolski wojewoda i kasztelan Poznanski, aby przynajmniej tt) okolict) 
zaslonic. Natychmiast wyprowadzil przeciw tl3j zalodze Koronowa Michal Kochmei- 
ster wit)kszll: czt)M swych sil z pod Tucholi, a gdy Polacy dali mu opodal miasta 
pole, stoczyl sit) w dniu 10 PaZdziernika krwawy, z obu stron z bezprzykladnem 
mt)ztwem i uporczywoscil1 prowadzony b6j, w kt6rym Polacy odniesli wprawdzie 
swietne zwycit)ztwo i dow6dzct) Krzyzak6w wraz z innymi znakomitymi rycerzami 
pojmali, ale przez podstt)pny fortel Krzyzak6w zamek Tucholski stracili. Tuchola 
stala sit) teraz punktem zbornym zacit)znych sil Zakonu, kt6re W. mistrz z wielkll: 
skrzt)tnoscill: zewszl!d scill:gal, nie mniej rozporzll:dzil i kr61 Polski ruszenie Wielko- 
polan, Kujawian, £t)czycan, Sieradzan i Wielunian naznaczajll:c Bydgoszcz za miejsce 
zlll:czenia sit). Tak stant)ly zn6w naprzeciw sobie groine sHy, kt6re gdy sit) dnia 28 Pa- 
idziernika pod Tucholll: starly, lubo zwycit)ztwo przypadlo Polakom, nie zmienHy 
jcdllak w niczem niekorzystnego dla Polak6w, a przez niewczesne odstll:pienie od 
oblt)zenia Malborga sprowadzonego stanu rzeezy. ZWll:tpily miasta i grody Pros 0 po- 
wodzeniu sprawy polsldej i kolejno sit) Krzyzakom poddawaly, poszedl wreszcie za ich 
przyldadcm Torun i Gdansk. Nie wplynt)lo tcz na ten stan nowe powolanie Wiel- 
lwpolski, Kujaw, Sieradzkiej i Lt)czycldej Ziemi, kt6re ruszywszy z Inowroclawia 
spustoszylo tylko posiadlosci Zakonu na Pomorzu, lecz z nieprzyjaciclem nigdzie sit) 
nie spotlmlo. Czynnosci wojenne tego pamit)tnego roku zakOl1czyly sit) waznem zwy- 
cit)ztwem nad Krzyzakami Liwonsldmi pod Golubiem, gdzie wit)ksza ich czt)sc do- 
stala sit) Polakom w nicwolt). Wreszcie gdy juz nadchodzll:ca zima i nieslychanc 
znuzenie rycerstwa dalsze prowadzenie tej wojny bez scislego pIanu czynila niemo- 
zliwcm, zgodzono sit) na zjazd pelllomocnik6w kr6la i W. mistrza na dzie1l8 Grudnia 
w celu sprowadzenia zawieszenia broni, kt6rych postanowienia b61 dnia nastt)- 
pnego w Nieszawie potwierdzil. Zawieraly one, wlll:czaj:tc Witolda, ksi:tz:tt Mazo- 
wieddch i Pomorskich, czterotygodniowe zawieszcnie broni, podczas kt6rego kazda 
strona miala pozostac w status quo 1, po czem tez W. mistrz udal sit) do kr6la 


j>. 


, 


1 Raczynski, Cod. diplom. Lithuan. p. 120. 


t
		

/Pomorze_014_01_02_033_0001.djvu

			.,.. 
J 


25 


1 

 


do Raciq,za i staral si
, acz nadaremno, naklonic go do przyj
cia s!):du polubownego 
w celu zawarcia stalego pokoju. Zamiast tego wyznaczono jednak z obu stron pel- 
nomocnik6w a za superarbitra wybrano Witolda, i ci zacz
li przy kilkokrotnem 
przedluzaniu zawieszenia broni ukladac warunki pokojowe. Kr61 tymczasem zebral 
znow pot
zne wojsko i wyruszyl na pocz!):tku Stycznia roku 1411 w tym samym 
kierunku jak zeszlego rolm. Pod Wloclawkiem zlq,czyl si
 z Litw!): i rozpoczq,l juz 
przechodzic Wisl
, zapewne aby zn6w na Malborg uderzyc, gdy ulegajq,c namowom Wi- 
tolda zwr6cil si
 napowr6t i poci!):gn!);l pod Raci!j;z, gdzie rozlozywszy wojsko ,,. lasach 
oczekiwal wyniku traktowau pf'lnomocnik6w, prowadzonych na Wislauskicj wyspie 
pod Toruniem 1. Wreszcie stan!):l 1 Lutego 6w pami
tny pok6j w Toruniu, do kt6- 
rego zostali wl!j;czeni ksi
z
ta Mazowieccy i Boguslaw ksi
z
 Slupski, nast
puj
ccj 
tresci: Wszystcy jeucy maj!i bydz bez okupu uwolnieni i wszystkie zamki zabrane 
Zakonowi w czasie ostatniej wojny, napowr6t wydane. Zmudz ma nalezec dozywotnie 
kr610wi i Witoldowi, po ich zas smierci przejsc na Zakon. Ziemowit ksi
z
 Mazo- 
wiecki ma wykupic Ziemi
 Zawkrze, kt6r!): byl zastawil, Ziemia Dobrzyuska ma na- 
lezec do Polski, za to Ziemie Chelminska, Michalowska i Pomorze, grody Nieszawa, 
:Murzynno i Orl6w maj
 pozostac przy Zakonie. Sprawa zas 0 Santok i Drzen ma 
bydz pozostawiona sl1dowi polubownemu, a gdyby p6zniej jakie niesnaski pomi
dzy 
obu stronami mialy wynikn!):c, ostateczne ich rozstrzygni
cie ma bydz oddane Pa- 
piezowi 2. Opr6cz tego postanowiono W osobnym doclatku, ze za wykup ksi!j;z
t 
Kazmierza Szczecinskiego i Konrada Olesnickiego, wzi
tych W niewol
 pod Grun- 
waldem, Zakon ma zaplacic 100,000 k6p groszy Prask. i takowe w ci!igu tegoz 
roku zlozyc 3. 
Darmo si
 do dzis sill! historycy, aby wykryc dotykaln!i jak!j;s spr
zyn
, kt6ra 
podyktowala punkta tego pokoju, tak nieodpowiedniego warunkom, w jakich si
 
obecnie Polska i Zakon znajelowaly. Z jednej strony ci!):gla gotowosc Narodu stawa- 
nia pod bron przeciw wrogowi, kt6rego niebezpieczn!); natur
 doskonale poznal, z dru- 
giej strony jawna niemoc Zakonu pozbawionego posilk6w Zachoclu i podkopanego 
w wlasnych posiadlosciath nieprzyjacielskiem usposobieniem swoich poddanych, zda- 
waly si
 czynic teraz ostateczn!); zaglad
 Krzyzactwa nieunilmion!);, a przynajmnicj 
zapowiadac Polsce zwr6cenie Ziem, 0 kt6re od 100 lat z krwawym mozolem sit) 
dobijala. Zdaje sic;) ze w cz
sci przewrotnosc Witolda, w kt6rego osobistym, ale 
tylko osobistym interesie pot
zna Polska a tern samem zaglada Zakonu nie lezala, 
w cz
sci zas uleglosc dla niego chwiejnego JagieHy, g16wny, moze jedyny tu stano- 
wily pow6d. Jezeli si
 wspomni na trzykrotne oddawanie sic;) Witolda pod opiek
 
smiertelnego wroga swego Narodu, na jego dawne z nim knowania przeciw Jagiellc, 
na rol
 jak!); odgrywal przy pokoju Racil!zkim roku 1404 i przy obl
zeniu Malborga, 
wreszcie na swieze odwiedzenie bola od zamiaru zaniesienia wojny, jak WI'. 1410, 
w samo scree Zakonu, to slusznie mozna teraz 0 nim powzi
sc mniemanie, ze byl 
zlym duchem Jagielly, i ze teraz pod Toruniem poswit)cal wlasncj ambicji najiywo- 
tniejszy intcres swego kraju. ;tatwo godzi si
 przypuscic, ze widoki kt6rymi go 
kr61 Zygmunt kusH w Kesmarku, nie odst
powaly jego wyobrazni w chwilach gdzic 


, 


1 Raczynski, Cod. diplom. Lithuan. p. 125. - 2 Dokument krola tamze p. 129. dru- 
kowany takze w ostatnim tomie tego dziela. Dokument ,V. mistrza u Dogiela Cod. dipl. 
Polon. IV, p. 84. - 8 Powyzsze wypadki podane slJi wedlug Dlugosza Hist. Polon. od 
a. 1410-1411. 


4 


, 
r
		

/Pomorze_014_01_02_034_0001.djvu

			26 


mial decydowac, czy Polska przez zgniecenie Zakonu stawszy silJ potlJznl);, ma osilJgnl!c 
dose sHy, aby jego marzenia 0 koronie kr6lewskiej unicestwic. 
Gdy tak czynnose wojenna milJdzy obu wcielonemi antagonizmami zostala bez 
rezultatu acz z chlubl! Polski zakonczonl!, zaszly w jcj sl);siedztwie znaczne zmiany, 
kt6re sprawlJ Krzyzacko - PolskI); ponownie sprowadzily na pole dyplomacji. Umad 
w rolm 1410 Ruprecht kr61 Rzymski, a wybrany na jego miejsce Zygmunt kr61 
W
gierski postanowil teraz uzyc swej potlJgi aby dawne swe p1any przeprowadzic, 
kt6re jak to widzielismy zasadzaly si
 na tern, aby Litw
 odll);czyc od Polski a na- 
stlJpnie jl! saml! podzielic st6sownie do planu podanego przez Wladyslawa Opo1czyka 
w roku 1392. Znajdowal on si
 obecnie z PolskI! w stanie wojny, kt6rl! byl Jagielle 
w roku 1410, pl'zekupiony jak to widzielismy pienilJdzmi Krzyzak6w, po przekrocze- 
niu granicy Prus wypowiedzial, a lubo jedynem dotl!d tego skutkiem bylo wtargni
cie 
W 
gr6w pod Sl!cz, kt6re Polacy z latwosci
 odparli, to jecInak teraz po wyniesieniu 
swem na tron cesarski pospieszyl w czasie traktowan pokoju Torunskiego z listami 
do W. mistrza, w kt6rych zl!dal aby broni nie skladal, bo mu obecnie obiecuje przy- 
niese skuteczn
 pomoc 1. Nadeszly one za p6ino, bo juz po zawarciu pokoju, a Zy- 
gmunt tez, widz
c Zakon z grozl!cego mu niebezpieczenstwa wyratowanym, a tern 
samem i pot
g
 polskI! nie 0 tyle wzmocnionl! aby mogla jego plany zniweczyc, 
przerzucH teraz swe zabiegi na inne manowce. Udajl!c zagniewanego na Zakon ze bez 
jego wiedzy zawar! pok6j Torullski, rozpoczl!l w Lutym uklady z Jagielll! 0 zawarcie 
stalego pokoju, skutkiem kt6rych zatwierdzono zawieszenie brolli az do 11 Listopada 
roku 1411, a nast
pnie postanowiono na zjeidzie pelnomocnik6w w Iglawie w dniu 
31 Marca, aby 11 Listopada urzl!dzic tamze zjazd 12tu polskich, a w Zebranowi- 
cach zjazd 12tu w
gierskich notabl6w, kt6rzy wsp6lnie pod przysi
gl! mieli punktacje 
ulozyc 2. Lecz i ten zjazd nie doprowadzH jeszcze do zawarcia pokoju, a to zape- 
wne w skutek tajnych instrukcji Zygmunta, kt6ry wsp6J:czcsnie jeszcze inne ukryte 
roboty prowadzil a kt6re jeszcze nie byly dojrzaly; przedluZono zatem tylko zawie- 
szenie broni az do 15 Sierpnia roku 1412 i postanowiono, aby obaj kr610wie zjechali 
si
 w tymze roku dnia 17 Lutego na pograniczu, kr61 polski w Sl!czu a kr61 Rzym- 
ski w Kesmarku, i aby ztamtqd osobiscie ostateczne warunki pokoju ustanowili. 
Co do sprawy Krzyzackiej dodano, ze 1)ok6j Torunski ma bydi z obu stron dotrzy- 
many; gdyby go kr61 zlamal, wtcnczas Zygmunt nie b
dzie zwil!zanym dopiero co 
zawartem zawieszeniem broni, gdyby zas Zakon to uczynil, wtenczas Zygmunt zupel- 
nie go opusci. Istotnie tez pok6j Torunski, juz z samego powodu swych nienaturalnych 
warunk6w malo zapowiadal trwalosci. Zatargi graniczne malej wazllosci, sprawa bi- 
skupa Warmjiskiego wygnanego za oswiadczenie si
 za Jagielll!, nieporozumienia co 
do wylmpu jenc6w, otwarty bunt przeciwko Zakonowi zwil!zku jaszczurczego, kt6rego 
czlonk6w kr61 polski mial potajemnie wspierac, g16wnie zas przeswiadczenie we- 
wn42trzne W. mistrza ze Polacy tak nielwrzystny dla siebie pok6j przy pierwszej sposo- 
bnosci b
dl! si
 starali zrzucic sprawily, ze Zakon kazdej chwili wybuchu si
 spodziewal 
i w tern polozeniu rozsylal listy do wszystkich kr616w i ksil!zl!t Europy, proszl!c 
o op iek 42 i wsparcie 3. Najwi
cej dolegal przytem Zakonowi brak pieni
dzy, kt6rych juz 
nie starczylo na zaplat
 najcmnego zolnierstwa a tern mniej na zaspokojenie dlugu 


1 Voig, Gesch. Preuss. VII, p. 137. Istotnie tez rozporzl1dzil Zygmunt sci
gnil}cie 
8wych wojsk pOll Koszyce. Zobacz Caro, Gesch. Pol. p. 862. - 'Dogiel, Cod. diplom. 
Polon. I, p. 42. - I Voigt, Gesch. Preuss. VII, p. 150, 151. 


i 


..-
		

/Pomorze_014_01_02_035_0001.djvu

			27 


I 
, 


100,000 k6p groszy, kt6re mial w trzech ratach w tym roku jeszcze Jagielle za- 
placicj zalcdwie ze je m6gl zebrac na drug
 rat
, nawet po nalozeniu nadzwyczaj- 
nego szosu na wszystkich poddanych. Napr6zno kolatal 0 pozyczk
 do kr616w 
Europy i do miast handlowych, bo zyskal tylko tyle, ze przyszly teraz listy od Pa- 
pieza i ksi
z1!t do Jagielly, z
daj
ce utrzymania pokoju. Poniewaz za
 nie uuala 
si
 byla pr6ba zjazdu pelnomocnik6w w Murzynnie, uczyniona przez W. mistrza 
w polowie Wrzesnia w celu porozumienia si
 co do wzajemnych skarg i pozostawie- 
nia wyroku, wedlug brzmienia pokoju Tormiskiego, s
dowi Papieza \ a zbrojenia 
swoj
 drog
 z obu stron spiesznie post
powaly, zapytal kr61 W. mistrza 0 ich zna- 
czenic. Uszczypliwa i wymijajl!,ca odpowiedi 2 kt6r
 otrzymal sprawila, ze wyslal 
w Grudniu pisma do wszystkich duchownych i 
wieckich ksi
z
t, w kt6rych skargi 
Krzyiak6w zbijal zar
czajl!,c, ze wszystkich warunk6w pokoju Torunskiego dotrzy- 
muje a ze Krzyzacy naleznych sum mu nie wyplacaj
, a pomimo tego przed calym 
swiatem go czerni
 3. 
Gdy si
 to na widowni Polsko-Krzyzackiej dzialo, kierowal tymczasem Zy- 
gmunt swe dyplomatyczne zabiegi do zamierzonego celu. W czasie toczenia si
 ukla- 
d6w Iglawskich wyslal on byl swych zaufanych na Litw
, gdzie w 6wczas Jagiello 
bawil u Witolda wraz z legatem Papiezkim zaj
ty naradami nad utrzymaniem po- 
koju 4, aby wymiarkowac wzajemny st6sunek obu ksi
i
t. Azeby za
 wzbudzic ich 
zaufanie, nie omieszkal okazywac si
 surowym dla Zakonu; z
dal od niego pod 
kar
 10,000 grzyw. restytucji biskupa Warmjiskiego i, pomimo znanego mu niedo- 
statku Zakonu, wyplacenia sobie znacznych sum, kt6re niby na jego potrzeby byl 
wyloiyl. Zdaje si
 niew
tpliwem, ze podbechtywania poslanc6w Zygmunta nie po- 
zostaly i tym razem na wiarolomnym Witoldzie bez skutku, pomimo ze otrzymal 
teraz od kr6la wbrew radzie dostojnik6w polskich Podole, bo naraz zaprzestaje on 
przysposabian wojennych, oswiadcza ze z Zakonem chce zyc w pokoju, a nadto 
wyjeidia w jesieni do Zygmunta, gdzie st6sownie do knowan Kesmarskich, wprost 
o odl
czeniu Litwy od Polski traktuje o . Wszystko to robi Zygmunt wsp6lczesnie 
z przygotowuj
cym sitr })rzyjacielskim zjazdem z Jagien
; zapewniwszy sobie jednak 
Witolda, zmienia l1araz swc post
powanie i pisze na koncu Grudnia do kr6la gro- 
iny list z zapowiedzenicm, ze nie zniesie zadnej zaczepki Zakonu i ze go w razie 
wojny b
dzie swcmi silami pod wlasnem dowodztwem wspicral 6 . Zrozumial zapewne 
Jagiello nowe poloienie rzeczy i wiedzial jak si
 tcraz postawic, przynajmniej widzimy 
w Styczniu r. 1412 w Krakowie Ernesta ksi
cia Austrjackiego, nieprzyjaciela domu 
Luxemburskiego, zawieraj
cego sluby z c6rl{
 Ziemowita Mazowieckiego a siostrze- 
nic
 krola, przybywaj
 takze poslowie Wenneccy ofiarujl!,c Polsce przymicrze przeciw 
Zygmuntowi 7, ale wszystko to przyspieszylo tyllro jego scisle pol
czenie z Zakonem. 
Bawil w Budzie od Grudnia r. 1411 pclnomocnik Krzyiak6w, wspomniany juz Michal 
Kochmeister, z tym wi
c zawar! Zygmunt w dniu 6 Stycznia r. 1412 przymierze wa- 
ruj
ce, ze jeieli Jagiello teraz zaczepi Zakon, wtenczas Zygmunt ma mu dac pomoc, 
w czasie zas zawieszenia broni, kt6rc wedlug ukladu Zebrallowickiego mialo trwac ai 
do 15 Sierpnia r. 1412, ma si
 Zygmunt starac sprowadzic pomi
dzy Polsk
 a Zako- 


1 Voigt, Gesch. Preuss. VII, p. 159. - II Tamze p. 162. - 8 Raczynski, Cod. diplom. 
Lithuan. p. 150. - 4 List Jana XXIII do legata u Theinera Vet. Monum. II, Nr. 5. - 
II Voigt, Gesch. Pro VII, p. 161. Anm. 1. - 6 Tamze p. 164. - 7 Dlugosz, Rist. Pol. na 
wst
pie roku 1412. 


4*
		

/Pomorze_014_01_02_036_0001.djvu

			28 


nero staly pok6j. Jezliby go Im51 polski przelamal, wtcnczas Zygmunt ma osobiscie 
poprowadzic Zakonowi posilki i za to ma otrzymac oll tcgoz 375,000 zlot. W
g., a za- 
dna strona nie ma sarna bez zezwolcnia drugiej zawierac z PolskI}: pokoju 1. Do tcgo 
dodano tajny zapewne artykul, w kt6rym si
 Zygmunt zobowil}:zal, w razie gdyby Pol- 
ske zdobyl, odst1!:pic Zakonowi Kujawy i Zicmi
 Dobrzynsk1!: 2, i tu wyjawia sie tajna 
mysl Zygmunta, kt6ra wszystkicmi jego krokami kicrowala. Osmielony tym zwrotem 
rzeczy W. mistrz wyst6sowal teraz do JagieUy list wytykaj1!:cy mu czelnie jego niccne 
przeciw Zakonowi postepowanie s, toz sarno uczynily w listach otwartych, wyslanych 
do stan6w duchownych i swieckich, miasta Pruskie, kt6re przed rokiem slubowaly 
Polsce wiernosc, jak Gdansk, Elbl
g, Chelmno i Torun 4. 
Spllj,tancgo tak Jagielle siecmi swych intryg przedsiewzi1!:1 teraz Zygmunt przy- 
prowadzic dalszcmi dyplomatycznemi sztukami do celu swych zyczen i zaprosil go 
w mysl uklad6w Iglawskich na zjazd do Lubowli (Liblo), na samcm pograniczu We- 
gier. Po trzcchdniowych obradach stan1!:1 wreszcie dnia 15 Marca pomi
dzy PolskI!: 
i LitwfJI a Wegrami pok6j, w kt6rym tylko tral,towano i zakonczono spraw
 0 Rus 
i Podole, datuj
cfJI jeszcze z czas6w kr6la Ludwika, kt6re Jagielle i Witoldowi llo- 
iywotnie przyznano; r6wnie uznano za wazne holdownictwo hospodal'a W oloskiego 
wykonane Jagiellc, pod warunkiem wszakze pewnej pomocy dla Zygmunta w razie 
wojny z Turkami o. Sprawa Krzyzacka, kt6ra stanowila wlasciwe j
dro calej tl>j llyplo- 
matycznej czynnosci, bo ona to byla powodem wypowiedzcnia wojny przez Zygmunta 
Polsce w roku 1410, a nie Podole ani Rus, lubo nie znalazla miejsca w dolmmencic 
pokojowym, byla nie mniej przedmiotem banlzo waznych narad obu mOllarch6w; i isto- 
tnie tego samego dnia jeszcze poslal Zygmunt Zakonowi uwiadomienie 0 zawarciu 
pokoju i rozkaz, aby si
 strzegl wszelkiej zaczepki Polak6w i Litwin6w 6, dajl}:c tern 
do zrozumienia ze osobliwe ma do tego powody, bo rzecz ta w skutku pokoju To- 
runskiego sarna sie przez sie rozuroiala. Istotnie zas uzyl Zygmunt nadzwyczajnego 
srodka aby wszelkie traktowanie tej sprawy z obrad Lubowlskich wykluczyc, przed- 
kladal bowiem tajemnie Jagiclle plan calkowitego zniesienia Zakonu, zwr6ccnia Pol- 
sce Ziem Chelminskiej, Michalowskiej i Pomorza I)od warunkicm, zc si
 obaj w Prusy 
podziel
 7; ze jednak obaj monarchowie zaraz po zawarciu pokoju Lubowll}: opu- 
scili 8, nie stalo czasu do sporz
dzenia koncept6w odnosnych dokument6w. Nast
- 
pilo to dopiero w Koszycach, dok
d sie byl Jagiello na pl'oiby Zygmunta udal i gdzic 
obaj monarchowie swym poufnym radom 6w tajny artykul ukladu Lubowlskicgo 
odkryli, kt6ry lubo Polacy nie pochwalali, na zl!:danie jednak kr6la polozyli go na 
pierwszem miejscu konceptu do dokumentu pokojowego. Gdy jednak przyszlo do 
jego spisania, wyprosil sobie Zygmunt, aby 6w tajny artykul opuscic, zar
czaj
c ze 
go faktycznie dotrzyma, ale ze terazby sobie nim nie tylko narazil cale Nicmcy, 
kt6rych dopiero co zostal cesarzem, ale nawet ze m6g1by przez to tron postradac. 
Do tych matactw nawiqzal Zygmunt projekt sl!:du polubowncgo, kt6rego sam mial 
byc superarbitrem II. Tak uszeul Zakon zaglady, kt6ra mu niechybnie grozila, ile ie 
mysl jego zniesienia, jak kiedys Templarjuszy, w tyro wlasnie czasie w Rzymie 


1 Voigt, Gasch. Preuss. VII, p. 165. - 2 Tamza Anm. 3. - 3 Tamze p. 166. _ 
40 Tamze p. 166, Anm. 2. - & Dogiel, Cod. diplom. Polon. I. p. 46. _ 6 Raczynski) Cod. 
diplom. Lithuan. p. 152. - 7 Dlugosz, Rist. Polon. pod rokiem 1412. - 8 Podlug Dlugo- 
sza stanl}li monarchowie w Koszycach po trzydniowej podr6zy dnia 21 Marca, opuscili 
zatem Lubowll} 199o. - 9 Zoh. ponizej oswiadczenie Zygmunta.
		

/Pomorze_014_01_02_037_0001.djvu

			29 


juz zostala podniesion
 z powodu sporu W. mistrza z wspomnionym biskupem 
Warmjiskim 1. 
Daremnieby bylo sledzic na polu politycznem motyw6w, kt6re kierowaly w tych 
i nast
pnych obrotach dyplomatycznych krokami Zygmunta w st6sunku do latwo- 
wiernego i plytkiego JagieUy, zdaje si
 jednak ze z
dza zagarni
cia jak najwi
ccj 
pieni
dzy byla tu g16wn!}: przewodnil!, lubo i pr:}:d panuj:}:cy obecnie w Niemczech, a Za- 
lwnowi, jako ich przedniej strazy wysuni
tej ku Wschodowi banlzo przychylny, nie 
malo tu zapewne takze zawazyl, 0 ile ze calkowite zniszczenie Zakonu wiclkich korzy- 
sci nie zdawalo mu si
 tu zapowiadac. Na przedmiot zas juz nie politycznych, ale finan- 
sowych spekulacji, zdawal si
 Zygmuntowi szczeg6lnie nadawac ton!!:cy prawie Zakon, 
a obok niego pragn:}:ca odzyskac swe utracone Ziemie Polska; stawic si
 pomi
dzy 
obiema za posrednika, dawalo mu moznosc wyzyskiwania obu. Nie trudnem bylo 
clla Zygmunta zadaniem sprowadzic Jagien
 na te tory. Opusciwszy Koszyce dnia 
28 Marca obwozil on lubil!cego nadewszystko zabawy i mysliwstwo JagieU
 po kraju 
gotujl!c mu wsz
dzie ulubione rozrywki, az wreszcie 12 Maja stan
li w Budzie, gdy 
juz calkiem zaufanie kr6la polskiego byl posiadl. 
Dopiero przed 2 Maja uwiadomil Zygmunt W. mistrza 0 swem postanowieniu 
co do s
du rozjemczego, naznaczaj
c za termin stawienia si
 stron dzien 5 Czerwca 
i wzywaj
c go, aby przyslal swych pelnomocnik6w; ale w killmnascie dni po tern 
lmzal mu oswiadczyc, ze jego sprawa najlepiej si
 pokiemje, jezeli mu wyplaci te 
50,000 k6p groszy, kt6re kr610wi polskiemu jeszcze byl winien jako ostatni
 rat
 
znanego nam dlugu 2, obiecujl!c za to zwr6cic oblig Zakonu Jagielle wystawiony. 
W ostatnich dniach Maja rozpoczl!l si
 wreszcie przed Zygmuntem proces; obie strony 
przecUozyly swe slmrgi i pretensje uj
te w artylmly, lecz uklady nie postt)powaly, 
bo si
 zahaczaly na skargach Zakonu przeciw Witoldowi ze swe granice ku Prusom 
coraz daIej posuwa, czego ten zaprzeczal, i 0 wyplatt) ostatniej raty dlugu Polsce 
naleznego, w kt6rej zubozaly zupelnie Zakon byl zalcgl. Spos6b aby tej potrzebie 
zaradzic podal pienvszy pelnomocnik Krzyiak6w, Michal Kochmeister, t. j. azeby 
Zakon oddal Polsce za ten dlug w zastaw Drzen wraz z N. Marchi
, co lubo osta- 
tecznie zostalo przyj
tem, wywolalo jednak protest W. mistrza. Tymczasem nad- 
chodzily do Zygmunta zewsz
d listy wnosz:}:ce prozby za Zakonem, Jagiello zas 
widz
c ze one wyplywaj!j: z oszczerstw, kt6re agenci Krzyzak6w po Europie na niego 
roznosili, rozeslal takie listy ze skargami na Krzyzak6w tl6macz
ce jego post
po- 
wanie 3. Wreszcie oglosil Zygmunt dnia 24 Sierpnia wyrok, kt6ry w gl6wnych swych 
zarysach powtarzal warunki pokoju Toruiisldego; opr6cz tego mial biskup Warmjiski 
powr6cic na sw
 stolict), a JagieUo wraz z Witoldem mieli za 6 miesi
cy dac Za- 
konowi zapis na Zmudz po ich dozywociu, jak to byl pok6j Toruflski zawarowal. 
DaICj mial Zakon Jagielle wyplacic do Bozego Narodzenia tegoi rolm reszt
 dlugu, 
wynosz:j:cego teraz 69,400 k6p groszy, z kt6rych 44,000 mial otrzymac Jagiello 
a 25,000 Zygmunt, co gdyby w oznaczonych terminach nie nast!}:pilo, mial oddac Pol- 
sce N. Marchj
 z Drzeniem na zastaw; rozstrzygni
cie zas zatargu z WitolUem 0 po- 
suwanie granic ocUoiyl Zygmunt na p6zniej, m6wi!}:c ie chce wpierw przez osobnych 
komisarzy stwierdzic prawdziwy stan rzeczy 4. Nie zaspokojony jednak w swych 
pieni
inych widokach, staral on sobie powetowac zaw6d ukladem zawartym z W. mi- 


1 Voigt, Gesch. Preuss. VII, p.l54. - 9 Tamze p.176. - 8 Tamze p.178. _ 4 Zob. 
ponizej odnosny dokument. 


1
		

/Pomorze_014_01_02_038_0001.djvu

			30 


strzem w 6 dni po ogloszeniu wyroku, moc
 Id6rego ten mial mu jeszcze wyplacic 
i owe 44,000 grzywien przeznaczone dla bola, jeZli Zygmunt wr\lczy mu oblig przez 
Zakon na ten dlug wystawiony. IJecz i to bylo nadaremnem, bo lubo W. mistrz pro- 
jekt ten przyj!!l, to Jagiello wzbranial si'ij wypuscic z r!!k to wazne pismo, ktore 
mu stawialo w perspektywie odzyskanie dla Polski N. Marchji. Zygmunt z!!dal je- 
dnak bq,dZ co b!!di pieni'ijdzy, i zapewne na jego to proiby udal si'ij Jan arcybiskup 
Strygonski i znany nam Michal Kochmeister z Budy do bawi!!cego w Medyce Ja- 
gielly, gdzie dnia 15 PaZdziernika nnst'iJpuj!!cy uklad zrobiono: Jeili W. mistrz do 
Bozego Narodzenia nie wyplaci Polakom dlugu, wtenczas ci wezm!! N. Marchjq wraz 
z Drzeniem i miastem Schievelbein w zastaw, jezeli zas wyplaci, to te pieni
dze 
wezmie Zygmunt, a za to odda Jagielle w zastaw komitat Sczepuski. Tymczasem 
uzyl W. mistrz ostatecznych srodkow aby na oznaczony termin zebrac pieni!1dze. Na- 
lozyl na wszystkich poddanych bez wyj!!tku, na swieckich i duchownych, nawet na 
komendorow i rycerzy, opr6cz szosu, podatek od gotowego kapitalu, od zaslug, od 
sto16w, od osiadlych lan6w, nadto zmusil ich do oddawania kosztownosci w drogich 
kruszcach i kamieniach nie szcz'ijdz!1c nawet koscio16w, tak ze w pierwszych dniach 
roku 1413 ostatnia wyplata w Toruniu nast!1pila. 
Pozostawala jeszcze do zupelnego wykonania warunk6w pokoju Bmlzkiego sprawa 
Witolda 0 granice Zmudzi i Litwy, a mianowicie 0 zamek Wielon'ij \ do kt6rej zalatwie- 
nia przybyl juz w Pazdziernilm do Prus pan Wli)gierski i licencjat obojga praw Benedykt 
z Makry jako pelnomocnik Zygmunta, w celu rozpoznania miejscowosci i wydania wy- 
roku 2. Sprawiedliwosc bylaby wymagala, azeby Krzyzacy wsp6lnie z pelnomocnikami 
W itolda ukazywali temu pelnomocnikowi sporne miejscowosci, lecz zamiast tego trzy- 
mali oni przybycie Benedykta w sekrecie a tymczasem okazywali mu granice tylko 
sami dygnitarze Zakonu st6sujqc si
 w tern do instrukcji, jakie od W. mistrza otrzy- 
mali 8. Odbywszy wreszcie na pograniczu namdy i z poslami: Litewskimi, przybyl 
Benedykt w Grudniu do Witolda bawi!1cego w Trokach i na mocy otrzymanych od 
Krzyzak6w pismiennych zazalen 4 postanowil odprawic w Kownie zjazd pelnomocni- 
k6w i sporne punkta pogodzic. Lecz W. mistrzowi nie chodzilo bynajmniej 0 nowy 
wyrok, kt6ry jak m6g1 miarkowac, nie bylby wypadl na jego korzysc, dla tego pod 
r6znemi pozorami, to ze listy zelazne dla jego pelnomocnik6w nie byly dostateczne, 
to ze Benedykt przywlaszczaj!!c sobie prawa sli)dziego z!1dal od Zakonu aby swe 
twierdzenia poparl dokumentami 0, odrzucil przyjfty przez Jagien
 i Witolda 6 pro- 
jekt zjazdu 7 i osobistego sili) z nimi spotlmnia. W tern polozeniu zlozyl Benedykt 
w Kownie w dniu 28 Lutego oswiadczenie, ze obecni tamze kr61 polski z Witoldem 
zgodzili sit) co do wypuszczenia Krzyzackich jenc6w na wyrok Zygmunta wydany 
w Budzie, nastli)pnie ze ofiarowali pclnomocnilmm Zakonu dokumenta dotycz!!:ce wy- 
dania im po swem dozywociu Zmudzi, lecz ze pelnomocnicy c6rek obu kil}:zl}:t i sa- 
mych Zmudzin6w przeciw temu zaprotestowaIi, m6wi
c ze ich ojcowie nie mieli prawa 
Ziemi tej ustt)powac. Po tern oswiadczeniu opuscil Benedykt Litwt) i wracaj
c do 
swego krola, aby mu dac sprawt) z poleconego sobie zadania, wydal dnia 10 Czerwca 
w I{rakowie manifest, ze wbrew potwarzom jalde Zakon po dworach Europy rzuca 


1 Wielona nad Niemnem, powyMj Georgellburga. - 2 Zobacz poniMj pelnomo
 
cnictwo Benedykta. - 3 Zob. ponizej illstrukcje W. mistrza. (Voigt, Gesch. Preuss. VII, 
p. 190). - 4 Zob. poniMj skargl} Krzyzak6w. - r; Voigt, Gesch. Preuss. VII, p. 191. - 
6 Zob. ponizej mianowanie pelnomocnikow polskich na ten zjazd. - 7 Tamze p. 192. 


I 
\
		

/Pomorze_014_01_02_039_0001.djvu

			J 


31 


,. 


na bola polskiego i Witolda, jakoby nie chcieli wypelnic warunk6w S1!du Zygmunta, 
on publicznie twierdzi, ze nie ci dwaj ksii!zt)ta, tylko Zakon z pod pokoju zawar- 
tego w Budzie sit) wylamuje 1. 
Tak pozostalo na przyszlosc dose jeszcze mateljalu palnego, aby nowe wybuchy 
plomieni wojennych pomitJdzy Polsk1! a Zakonem przygotowae; dwa te antagonizmy 
d
zyly tez istotnie dalej do spelnienia swych zadan, a to moglo sit) tylko zupelnem 
zniszczeniem jeunego z nich wykonae. 


1 Zobacz ponizej protestacj!j: Benedykta de Macra. 


-___
_:L
- 


'\ 
J
		

/Pomorze_014_01_02_040_0001.djvu

			[
		

/Pomorze_014_01_02_041_0001.djvu

			Doc. 1. 


Sigmund Romischer Konig etc. 1412 Ian. 4, ell! Offen; zawiera z Michalem Koch- 
meyster marszalkiem Zakonu Krzyzackiego uklad, mocl!: kt6rego zobowil!:zuje si
 go 
wspierae w razie wojny z kr6lem Polskim i W. ksi
ciem Litewskim. W ciqgu je- 
dnak zawicszenia broni, maj
cem trwae z PolskI!: ai do 15 Sierpnia i W obec zjazdu 
wyznaczonego na 1 :Maja, ma si
 starae sprowadzie pomi
(lzy nil!: a Zakonem po- 
k6j; gdyby zas Polacy pomimo zawartego polwju z Zakonem mieli tcnie zaczepie, 
obiecuje osobiscie mu przyj
e w pomoc za pewnem wynagrodzeniem i pod pewnemi 
warunkami. (Str. 28, Odselacz 1.) 
f{onigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. XX/a, Nr. 73. (Oryginal net papierze.) 


* Wir Sigmund yon Gotes Genoden Romisscher Konig, czu alIen Czyten MereI' 
des Ryches uml czu Ungern, Dalmacien, Croacien etc. Konig, bekennen uncI thun 
kunt offenbar mit desem Bryeffe alIen den, dy in sehen aMI' horen lesen. Wy wol 
uns von angeborner koniglicher Glltte und, nach dem und (sic) wir von Gonnunge 
gotlicher Schickunge czu Romisschen Konige irkoren syn an Underlasze anligenu 
ist, wy wir mit Gotes Holffe des heyligen Romisschen Ryches, das leyder swerlich 
czurissen und vorfaUen ist, Sache in gute uud redelich Ordinunge brengen, gcmey- 
nem Nutcze, (lerlang Czyte nedergedrokt liget, wedel' uffh
lffen, Gerechtikeyte hant- 
haben und meren, Frede in den Landen machen und mit Gotes Holffe des iczgenanten 
Ryches Undertanen und Getruwen Ruwe und Gemache besteIlen, idoch so ist unser 
koniglich Gemute billich mee und el'llstlicher beladen und bekommert, wy vor- 
sichteclich und flyslich versorget werden moge, das cristenlich Volke VOl' del' Ungelo- 
bigen Echtunge bewaret und behuttet sy, und wie wir Sulchen, dy den heyde- 
nisschanden (sic) Landen gesessen syn unrI wedel' sy dorch Cristenlichens Gelobens 
willcn allc Czyte streben, unse getruwe Rethe, Holffe und feste Bystant mitteylen. 
Wann nti del' erwinlig Homeyster unel dy ersamen Brudere des lobelichen Ordens 
des Hospitals sancte Marie Duczschen Huses von Jherusalem, dy czu uns und dem 
heyligen Romisschen Ryche gehoren, ire Lande und Ltite von Sarraczenisschen 
Dyeten, als Littwen, Tharteren, Samayten und andel'll Unglobigen, dy Konig Wla- 
dislaw von Polan uncI Herczog Wytawt syn Vettcr czu in wider dy iczgenanten 
Homeyster und Brudere geruffen und gellOmen hatten, nuwelichen obirczogen, hertic1i- 
chen angegriffen, irslagen, ire Lute und Undertane berowbt, irtotet, gefangen, hin- 
weg gefuret, Iungfrauwen und Frauwen gesmehet, Kirchen czustoret und ire Lande 


* Vv
 niniejszem wydal1iu kladziemy zamiast malego e umieszczonego W oryginale 
nad niektoremi samogloskami, dwa pUl1kta.. 


5 


A
		

/Pomorze_014_01_02_042_0001.djvu

			. 


34 


swcrlich vorher (sic)l synt, und wann sy den iC7genanten Unglobygen gesessen, mit 
iren Landen gelegen, und del' ganczen Cristenhcyte an irem Orte eyn fester Schilt 
synt, und wann man tegelich b(-'sorget, das dy vorgenanten Wladislaw, Wytawt uml 
dy Iren dy vorgenanten Unglobygen aber czu in ruffen und czu Holffe nemen und 
dy iczgenanten Homeyster und Brudere, ire Lande und Lute czu krygen und noch 
mee czu vorterben understehen werden: dorumbe, czu Lobe dem aimechtegen Gotc, 
czu Eren del' Iungfrauwen Marie, in del' Namen del' vorgenante Orden von irste ge- 
stifft ist, czu Holfft', czu Troste und czu Fromen, und ouch durch merklichcr Noth- 
dorfft wylIen des heyligen Romisschen Ryches, des vorgenantcn Ordens uml del' 
ganczen Cristenheyt, haben wir mit wolbedochtem :Mutte, guttem Rate unsere (sic) 
:Forsten, Edelen und Getruwcn und l'echter Wissen, mit dem ersamen Bruder Mi- 
chel Kochmeyster des vorgenanten Ordens obirsten Marsschalke, unserm lyeben, an- 
dachtigeu, an stat uml von wegen des erwirdegen Bruuer HeYl1richs yon Plauwen 
Homeyster und desselben Ordens, off sulche Gewalte, ais im noch Inhalt des Ge- 
waltbl')'cffes, dol' obir gemacht, gegeben ist, beredte (sic), beteydinget und obirkomen, 
als hil'lloch geschriben stehet. Czum irsten: als del' vorgenante Konig von Polan 
dem iczgenanten Orden czu deser Czyt unwillig ist und man sich vorsicht, das er 
denselben angriffen und l\rygen werde, ist das ir das offenlichen und wedel' Hechte 
thun wonlet ader aIlreyte gethon hat, do Got VOl' sy, das wir dann demselben Or
 
den wedel' den iczgenanten Konig und das Konigrych yon Polan, Herczog Wytawt, 
aIle dy Iren und aUe ir Lande und Lute getruwelichen helffen und bystemlig syn 
sullen uml wellen, als wir beste mogen, an alle Gevercle. Item, als wir ouch mit 
1412. dem iczaenanten von Polan eyuen :Frede bis off Unser }
rauwen Tag Assumptionis 
Aug. 1
 0 
1'12. Mai. 1. uml eynen Tag off Phylippi et Iacobi schyerste komende czu leysten offgenomen ha- 
ben noch Inhalt del' Bryeffe dol' obir gemacht 2, das wir den alzo nochgehen uml 
doctwisschen vorsuchen mogen, ab wir den Orden und in gutlieh voreynen ader Ffrede 
czwisschen ill gemachen mogen, wann was dem Orden czu Noteze und czu Fromen 
keme, dorczu weren wir alleezyt geneyget uUll willig. Item, ouch sulle wir des 
iczgenanten Ordens czu Glych und Hechte hirinne mechtig syn. Iteni, were ouch 
das del' von Polan syne Bryeffe, dem Orden in del' nehesten Richtunge gegeben, 
nieht haiden aeler keynen }'rede mit im offnemen ader uns Glychs und Rechts 
czwisschen in beydersyt nicht volgen, sunder den Orden dol' 
bir offentlichen uml 
wedel' Recht yo krygen wolde, so sullen uUll wollen wir dann czustunt dem Orden 
helffen mit Veldmaehen uUlI mit unser selbes Persone getruwelieh und an alles Ge- 
verde. Item, und das del' vorgenante Orden uns ezu Holffe und czu Sttlwre czu 
geben pflichtig syn sal drystunt hundirtiisend uml fumffundsebenczig tusent Onge- 
risscher Golden, uml das uns dy del' vorgenante Homeyster yon des Ordens wegen 
mit synen Bryeften vorschryben sal an V orczyhen mit sulchem Gedinge, als hir-noeh 
begriffen ist mit Namen: alsbalde wir yon dem vorgenanten Velde ezyhen und mit 
unsel'll Helffel'll und Dynern aberechen, das denne del' vorgenante Homeyster und 
Orden uns ader unsern Erben, ader weme wir das befelhen werden, dyselben nIC tu- 
sent und LXXYM Golden in den nehesten ezwen Iaren noeh solichem Aberechen 
volgendcn, nemclieh das irste Jor IC tiisent LXXXVII
I und VC del' vorgenanten Gol- 
den, uml des anderen Jares czuneheste dornoeh obiI' so vyl riehten, geben uud an 


p 


1 verheert. _ 2 Uklady w Zebranowicach z roku 1411 jako dalsze nast
pstwo tra- 
ktowall. w 19lawie z tegoz rokuj odnosne dokumenta zob. w Dodatku. (Str. 26, Ods. 2.)
		

/Pomorze_014_01_02_043_0001.djvu

			35 


alle unser, unserer Erben und del', deme wir das befelen werden, Scheden beczalen 
sullen mit Golde ader Silber, ader mit Behmisschen Grosschen, als glych ist, an 
alles Geverde, V orczyhen und Wedersprechen. Item, und wann soliche Abereche- 
nunge gescheen ist, was wir dann unsern Helffern und Dynern under drystunthun- 
dirttusent und LXXVM Golden scholdig blyben, das sal dem vorgenanten Orden 
dorane abgehen; was wir abir dorobir scholdig syn werden, das sulle wir ader unse 
Erben mit unserm eygen Gutte usrichten und beczalen, und des sal dann dericzge- 
nante Orden nichtes czu schicken haben. Item, were ouch das wir in dem vorge- 
nanten Kryge eynes rechten Veltstrytes oblegen worden, so sollen aIle, dy dorinne 
gefangen werden, unser ader unser Erben syn, domete czu thun und czu lassen, was 
wir ader sy wollen, und sol doroff del' vorgenante Orden del' vorgenanten dry stunt- 
hun(lirttusent und LXXVIII Golden ledig und nicht scholdig syn czu beczalen. Item, 
was aber sust in Schermotczelen ader in andern Geschefften gefangen worden, do- 
mete mogen und wellen wir dem vorgenanten Orden czu Troste und czu Notcze ge- 
nedeclichen thun; so sal uns del' Orden mit synen Gefangen ouch czu Willen thun, 
also das man das von beyden Syten guttelich und fruntlich halde, und Gefangen 
mit Gefangen lose, als sich dann das noch Genade, gutter Lybe und Fruntschaffte 
gebOl"et an Geverde. Item, were ouch das del' vorgenante Orden mit dem vorge- 
nanten von Polan vorsunet und vorrichtet wonle ee wir in das vorgenante Felt 
qwemen, so sal uns derselbe Orden del' vorgenanten Summa aber nicht pflichtig syn 
czu geben. Item, were ouch das wir czu unserer Romisschen Cronunge czyhen wor- 
den, so sollen wir doch glychewol mit unsern Howptbluten und V olke bestellen, das 
dem Orden getruwelicb gebolffen werde. Item, ouch sollen noch wellen wir keynen 
Frede, Stine ader Richtunge mit dem vorgenanten yon Polan, Herczog Wytawt und 
iren Helffern an Wissen und Willen des vorgenanten Homeysters und Ordens an- 
gehen, offnemen noch machen in keyner W yse. Item, desglychen ouch sullen der- 
selbe Homeyster und Orden keynen Frede, Stine ader Richtunge mit dem iczgenanten 
von Polan, Herczog Wytawt und iren Helffern an unser Wissen und Willen angehen, 
offnemen noch machen in keyner Wyse. Item, dorczu sal ouch dy Piintnusse, dy 
czwisschen uns als eynem Konige czu Ungern etc. und dem vorgenanten Orden vor- 
mols gemacht und vorbryeffet ist, by iren Krefften vorbas blyben, alle Geferde und 
Al"gelist hirinne genczlich usgescbeyden mit Orkunt deses Bryeffes, vorsegelt mit 
unserm Romisschen koniglichen anhangenden Ingesegel. Gegeben czu Offen noch 
Christi Gebort XIIIIc lor und dornoch im XII. lore, des nehesten Montages VOl' dem 
Obirsten Tage del' Wynachten, del' in Latin heyset Epyphania Domini, unserer Ry- 
che, des Ungerischen etc. im XXIIII, und des Romisschen im andern Iare. 


Doc. 2.  


Sigmund Romischer Kunig etc. 1412 Ian. 4, zu Olen; czyni uklad z Michalem 
Kuchenmeister W. marszalkiem Zakonu Krzyiak6w i tegoz pelnomocnikiem na sl1dzie 
Budzkim, ze jeieli zabierze Polsk
, odst1j;pi Zakonowi Ziemi
 Dobl'zyiiskl1 i Kujawy. 
(Str. 28, Ods. 2.) 
Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. 21, Nr. 1, (pergam. oryg. z przYlvie- 
szonq piecz
ciq krola Zygmunta.) 
Wir Sigmund yon Gotes Gnaden Romischer Kunig, zu alIen Ziiten Merer des 
Riichs und zu Ungern, Dalmacien, Croacien etc. Kunig, bekennen und tun kunt 
5*
		

/Pomorze_014_01_02_044_0001.djvu

			86 


offentlich mit disem Brief alIen die in sehen odeI' bOren lesen. Als wir mit dem 
ersamen Bruder Michel Kuchenmeister, des Ordens del' Bruder des Hospitals sant 
Marie des Tutschen Hus von Iherusalem obristen Marschalk, unserm lieben andech- 
tigen, an stat und yon wegen des Homeisters und desselben Ordens ein Teyding 
begriffen und uberkommen haben nach Ynnbalt unsers und sins Briefs doruber ge- 
macht, daz wir bii unsern kuniglicben Wortten gerett und versprochen haben: ob 
del' almechtig Got fugen wurde, daz wir das Kunigriich zu Polan gewunnen, daz 
wir danne die Lande zu Dobrin und zu del' Koya dem vorgenanten Orden lediclichen 
geben und volgen lassen wollen on alle Hindernusse und Widersprechen mit Urkund 
diss Briefs, versigelt mit unserm Romischen kuniglichen anhangundem Insigel. Geben 
zu Of en nach Crists Geburt vierczenhundert Iare und domach in dem czwelfften 
Iare, des nechsten Montags VOl' dem obristen Tage del' Wyhennachten den man in 
Latin nennet Epifania Domini, unser Riiche, des Ungrischen etc. in dem vierund- 
iwenczigisten und des Romischen in dem andern Iaren. 
Ad mandatum domini regis 
Iohannes Kirchen. 


Doc. 3. 


Sigmund Romischer Kunig etc. 1412 Mart. 15, zu Lublow; donosi W. mistrzowi, 
ze na zjeidzie z kr6lem Polsldm odbytym w dniu 15 Lutego i w dniach nast
pnych 
takie poczynil z nim umowy, kt6re wyjdl! na korzysc Rzeszy i Zakonu, pl'zyczem 
przestrzega Zakon, aby zadnym gwaltownym czynem widok6w tych nie popsul. 
(Str. 28, Ods. 6.) 
Konigsbel'U, Konigl. Slaalsarch. Schiebl. XX/a, Nr. 76. (Karla pap. ol'ygin. 
z szczqtkami zapiecz
lowania.) 


1412. 
F6br. 15. 


Sigmund von Gotes Gnaden Romischer Kunig, zu alIen Ziiten MereI' des 
Richs und zu Ungern etc. Kunig. Erwirdiger, lieber, andechtiger. Als du nechste 
vo[ n dem] 1 ersamen Bruder Michel Kuchenmeister dines Orden obristen Marschalk 
wol vernomen hast, des wir hoffen, wie das wir mit dem Kunig von Polan uff Vas- 
nacht nehst vergangen zusamen komen solten etc. also verkunden wir dir, das wir 
beide etwie lange Ziite biieinander gewest sin und das wir von Gotes Gnaden 
ein solich Beslieszung beteidingt und gemachet haben, die wir getruen der heiligen 
Kirchen, dem Riche, dem Orden und gemeinem Nutze erlich, trostlich und nutzlich 
sii, als dir das unser treffliche Botschafte, die wir sampt Iohannes dinem Schriber 
disem gegenwertigen dinem Knaben unverczogenlichen nach senden, genczlich und 
eigentlichen underwiisen sol, und begeren dorumb von dir mit ganczem Ernste 
und Flisze, das du herynne gewamet sin und din Gebietiger zu Stunde bii dich 
rufen wollest, so dieselbe unse Botschaft kumme, daz man die on Vercziehen ver- 
bOren und sich damach rich ten mog, wann wir disen Knaben allein dorumb uml 
umb nichts andel's vorgesant haben. Und das du ouch genczlich und emstlich be- 
stellen sollest, das keinerley Zugriffe uf die vorgenante Kunig und das Kunigrich 
zu Polan und Herczog Witold yon den dinen beschehen, als wir dir des genczlich 
gelouben und getruen, wann wir demselben Kiinig damr versprochen habenj so hat 


1 Dziura w papierze.
		

/Pomorze_014_01_02_045_0001.djvu

			37 


er uns ouch widerumb versprochcn, das kein Zugriff uf dich und dinen Orden von 
Herczog Witold und den sinen getan wcrden sol. Und wolIest das ouch gen Liffland 
unu wo des Not ist verkunden und versorgen on alles Vercziehen. Geben zu Lublow 
des nehsten Dinstags nach Letare, unser Riche, des Ungrischen etc. in dem XXV 
und des Romischen in dem andern Iaren. 


Ad mandatum domini regis 
Iohannes Kirchen. 
Dem erwirdigen Heinrichen yon Plawen Homeister Tewtsches Ordens, unserm 
lieben, andechtigen. 


Doc. 4. 


Friderich unde Wilhelm Landgraffe in Doringen etc. 1412 Mart. 19, zcu Dresden; 
w skutek przedstawien poslanca Zakonu Krzyzak6w piszl!: do kr6la Rzymskiego, aby 
tenze w sprawie z PolskI!: i Litwl!: wzil!:l pod swI!: opiek
. (Str. 29, Ods. 3.) 
Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. XX/a, Nt'. 62 u. 72. (Kopja w dwoch 
egzemplarzach na papierze.) 


J- 


1 


Unsern undirtenigen willigen Dinst zcuvor. Allirdurchtigester Furste, libel' 
gnediger Herre. Als ir uns nest hatte lazen schriben unde vorbrengen umbe den 
Duczschen Ordin zeu Pruszin, das del' goz 1 Not, Unreeht unde Gedrengnisz liede 
von deme Konige zcu Polan, Herczogin Witolde unde andern sinen Helffern, das 
habin wir wol vomommen. Nu hat del' erhafftige Er Heinrich von Plauwin Hoe- 
meister desselbin Duczschen Ordens zcu Pruszen unsir libel' Herre zcu uns gesant 
den ersamen Bruder Georgin Eglingern Huwescomthuer zcu Tharan 2 , del' uns ouch 
allir Sache unde Lauft'te, die sich czwuschin deme Konige von Polan, Herezogin 
Witolde unde yn vorlouffin habin, eigintliehin undirrieht had, unde hat uns mit 
Clage vorbracht, wie das yn derselbe Konig von Polan sine Briefe nieht halde, die 
er in gegebin habe, unde yn ire Gefangen nicht ledig unde loisz gebe, als is getei- 
dinget sii, unde vil ander Gebrechin unde Schelunge, die wir ouch VOl' yon viel 
fromen Rittern, Knechtin unde guten Luten wol vornommen haben, das wir mei- 
nen, das uwirn Gnaden von irem obirsten Marschalke wol undirrichtet sin: also als 
sie sich zcu alIen Cziiten beruft'en habin an unsirn geistlichin Vatir den Bobist, an 
uwer Gnade unde an dy Korefursten des Riches, des yn del' Konig von Polan noch 
Herezoge Witold nicht gefelligk wollen sin, unde muszen sich noch alle Tage tege- 
lichin VOl' yn besorgen unde in Faren sitczen, das sie die mogen obirfallen mit 
Hulft'e del' Ungloubigen: Bitten wir uwer Gnade mit dinstlichim Flisse, das ir sie 
in uwer Hanthabunge, Schuczczunge unde Beschirmunge nemit, wenne sie sich zeu 
allin Zciiten VOl' uwer Gnade beruffin habin unde die uwern sin, unde sehit an die 
groszin Gebrechin del' Cristinheit, wenne sie ye ein Frideschild uft' deme Orte del' 
Cristinheit gewest sin; unde uwir Gnade wulle darczu thun unde gedeneken, y ehir 
y bessir, wenne is gros Nod ist von sulchir Vorbindunge wegin, die der Koning yon 
Polan mit den Ungloubien gethan hat, die del' Cristinheit grossin Schaden brengen 
moehtin; das wollen wir gein uwirn Gnarlen zeu alIen Zciiten williclichin gerne 


1 W kopji grosz. - \I W kopij Thoran.
		

/Pomorze_014_01_02_046_0001.djvu

			38 


vordincn. Gegebin zcu Dresden am Sunnabunde VOl' deme Suntage Iudica anno 
Domini MO CCCQo duodecimo, under unsirm Secret. 
Friderich unde Wilhelm 1 
Lantgraffe in Doringen lillde Marcgrave zcu Missin. 


Doc. 5. 


Fridericus et Wilhelmus lantgravii Thuringie etc. (1412, Mart.); przedstawiaj!! Pa- 
piezowi Janowi XXIII wedlug relacji poslanca Krzyzak6w krzywdy poniesione przez 
Zakon i groz!!ce mu niebezpieczenstwo od Polski, prosz!!c, aby go wzi!!l pod SW!! 
opiek
. 
Ronigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. XX/a, Rr. 72. (Konccpt na papicl'zc.) 


Apostolicam obedienciam debita cum subiectione ac devotis pedum osculis bea- 
torum. Pater clementissime. Vestralll pietatelll nuper de iniuria, violencia et oppres- 
sione Ordinis dominorum Theutonicorum parcium Prossie per regem Polonie, ducem 
Witoldum ac ipsorum complices illata nobis scribentelll sane intelleximus. Vestre 
autem sanctitati iterum proponentes humiliter referimus, quoniam venerabilis do- 
minus Heinricus Plauwin eiusdem Theutonici Ordinis in Prosie partibus supremus 
magister et rector, dominus noster specialis, honorandum fratrem Georgium Eglin- 
gem commendatorem domus iamdicti Ordinis Thoran transmisit, qui eciam omnia et 
singula mota, gesta et ab ambabus partibus perpetrata nobis clare et distincte ex- 
posuit, querulose proponens, qualiter prefatus Polonie rex fedus et indueias cum 
prescriptis Thelltonici Ordinis fratribus initas, testibus litteris suo sigillo signatis, in- 
fringere non formidavit ipsorumque captivos pristine libertati secundum confederales 
litteras postposuit resignare, ac plures alias dolositates et circumvenciones, baronibus, 
militibus, militaribus ac aliis fide dignis nobis referentibus, fratribus exhibuit pre- 
notatis. Et quia sepe dicti fratres omnes suas causas totumque sue litis negocium 
vestre clemencie, regis Ungarie et electorum necnon aliorum spiritualium sive secu- 
larium principum arbitrio, aliis tam en, videlicet rege Polonie et duce Witoldo illud 
recusantibus, sepe commiserunt, antedictisque fratribus respectu supradictorum una 
cum infidelium et Christianitatis persecutorum adiutorio ipsis adversancium in diurno 
periculo laborantibus, de toeius Prossie territorii invasione valde sunt incauti: Quare 
vestram patemitatem obediendo semper prompti petimus incessanter, quatenus ve- 
stra benignitas fratres sepe expressatos manutenere, defendere ac a tam rapacium 
luporum inva3ione, cum certe singulis temporibus, horis et momentis in omnibus 
suis causis et litigiis ad vestram sanctitatem appellarunt, sua protectione munire 
non dedignatur (sic) inevitabilem sancte matris Ecclesie dampnificacionem ipsis devictis 
intuentes, quoniam ipsi pro illa parte tel're propter Ihesu crucem forti tel' dimica- 
runt, vestra gl'aciosa paternitas periculo mOl'am occupante festine dignatur subve- 
nire, quoniam magnum incommodum fidelium communitati de tali quali regis Polonie 


1 Tak poprawione z Friderich del' eldere Lantgraffe etc. j kopja, z reszt
 rowno- 
brzmi'lca, ma podpis: Friderich Lantgrave etc. del' iungere. 


I 
f 
] 


J 
I 
I 
j 
, 
\
		

/Pomorze_014_01_02_047_0001.djvu

			39 


et infidelium confederacione atque coniuracione timetur immincrc, quod apud ve- 
stram pietatem cupimus singulis temporibus humillime promereri. 
Ffridcricus et Wilhelmus lantgravii Thuringie 
necnon mal'chiones Missenenses. 
Piissimo in Christo patri ac domino, domino Iohanni Pape XXIII, dmino suo 
gTaciosissimo. 


Doc. 6. 


Sigismundus Romanorum rex etc. 1412 Mart. 25, Cassovie; rt)czy kr610wi Pol- 
sldemu Wladyslawowi, ze Zakon Krzyzacki zda sit) w swej sprawie z Polsk!J: i Li- 
tWI}: na jego slj,d polubowy i ze sit) na tenze stawi w Budzie na dzie(l 22 Maja; 
gdyby sit) zas z pod wyroku chcial wylamac, ze go do jcgo wykonania przymusi. 
TVarszawa. Arch. C/O/vne. (Pergam. oryg. Jfr. 57.) 
Nos Sigismundus Dei gracia Homanorum rex semper augustus et lIungarie etc. 
I'ex tenore presencium et in verbo nost1'o rcgio sine dolo et fraude pollicemur et 
nos Mciussoria adstringimus caucione se1'cnissimo principi domino Vlauislao regi Po- 
Ionic etc. pro Cruciferis de Prussia, quod ipsi Cruciferi facta ct negocia sua, Ordi- 
nis sui ct suorum subditorum ct coadiutonun, que inter dominum Wladislaum regem 
Polonic etc. predictum ct preclanlln principcm Alexandrum alias Vitoluum l\Iagl1Um 
duccm Litvanie ac terms, subditos et coadiutores ipsorum, ab una, et predictos Cru- 
ciferos ac corum sub(litos et coadiutores parte ab altera vertuntur et verti sperantur, 
pro literis pacis fe(lerum et pace perpetua au manus nostras ac de alto et basso in 
fOl1na mcliOl'i compromittent et in festo Pentecostes proximo in Buda in termino 
ipsis per nos deputato cum plena et commoua mandati potestate et literis compro- 
missi ipsorull1 coram nobis comparebunt, et omnia in dicto termino l)er nos et no- 
stri decreti sentenciam pronunciata, discussa ct decisa, cum adieccione pene protunc 
exprimendc, exequentur, tenebunt, adimplcbunt et scrvabunt inconcusse. Si autcm 
pronunciacioni vel cdic,t
 huiusmo(li nostris in aliquo vel in aliquibus punctis, arti- 
culis, clausulis vel cOlldicionibus contempnerent vel negligerent obedire aut cis quo- 
vis modo contrairent, extunc ipsos ad observamlum eo. et quodlibet eorum compellere, 
cogerc sine aliqua dilacione et arcere volumus fidelitcr et constanter, dolo et fraude 
quibuslibet proculmotis. Datum Cassovie anno Domini millesimo quadringentesimo 
duouecimo, feria sexta ipso die Annunciaciollis Virginis gloriose, regnorum nostro- 
rum anno, Hungarie XXV, Romanorum vcro secundo. 


1412. 
Mai. 22. 


Doc. 7. 


\ 
J 
8 
I 
I 
I 
\ 


Wladislaus rex Polonie etc. 1412 Mart. 26, in Caschovia; przyjmuje \V sprawie 
z Zakonem Krzyzackim Zygl11unta kr6la Rzymsldego za st)dziego polubowego, i przy- 
rzeka jego wyrokowi, kt6ry jednak IDa zapasc pomieizy dniem 22 Maja a 5 Czer- 
wca r. b., we wszystkiem sit) poddac. 
1Varszawa. Arch. ClOmne. (Pergam. oryg. lVr. 67.) 


Nos Wladislaus Dei gracia rex Polonic Lithvanieque princeps suprcmus et he- 
res Russie ctc. significamus tenore prescnciulll quibus expedit ulliversis, quomodo de
		

/Pomorze_014_01_02_048_0001.djvu

			'.Mai. 22 aa 
,Jnl1.5. 


" 


40 


iusticia et equitate ac iuris cnltura et pericia serenissimi principis, domini Sigismundi 
Romanorum regis semper augusti et Hungarie regis et fratris nostri carissimi plene 
confidenteB, pro et super omnibus et singulis causiB, Iitibus, dissensionibus, discor- 
diis, contro\"ersiis, contractuum cOl1cOl'datorum et pacis perpetue lesionibus, con- 
ceptorum, susceptorum, promissorum et stipulatorum inter nos, ex una, Henricum 
de Plaven magistrum generalem et professos Ordinis Cruciferorum de Prussia (ex 
altera,) 110strosque et ipsorum subclitos, coadiutores, adherel1tes ac terras, vel earum 
occasione quomollolibet ortis vel orituris, motis vel movendis, solempniter ac (Ie alto 
et basso in ipsum compl'omittimus et consentimus tenore presencium mediante. Dan- 
tes et concedentes sibi plcnam potestatem, infra quindecim dies a die Pentecostes 
proximo Yenturo, stal1do vel sedel1do, die feriato vel non fel'iato, vel'bo vel in scripto, 
de facto vel de iure, pal'tibus vel earum aUera absente vel presentibus, pronunciandi, 
sentenciandi, diffiniendi, arbitrandi et laudandi. Pl'omittentes nostro et regni nostri 
nominibus stare et pm'ere ipsius pronunciacioni, diffinicioni, decisioni, sentencie al'bi- 
trali ,el amicabili; renunciantes iuris vel facti excepcionibus, defensionibus, quibus 
contra ea possimus vel possemus tueri quomodolibet imposterum ac eciam in futu- 
rum, harum, quibus sigillum nostrum est appensum testimonio literarum. Datum 
in CascllOvia sabbatho ante dominicam Ramispalmarum, anno Domini millesimo qua- 
dringentesimo duodecimo. 


Doc. 8. 


L10dewig Herzog yon Bayern 1412 Mai. 1, czu Franvort; pisze w imieniu ksiqzqt 
Rzeszy Niemieckic.
j do krola Rzymskiego z pl'ozb1/;, aby nie dopuscil zaglady Zakonu 
Krzyzakow zagroiol1ego przcz krola Polskiego z powodu, ie si
 nie uiszcza z suroy, 
ktorl}. zaplacic mu jest obowi1/;zanym. (Str. 29, Ods, 3.) 
[{onigsberg, J{onigl. Slaatsarch. Sclliebl. XX/a, Nr. 72. (J{opja na papierze.) 


Unsern willigen, undertenigen VOl'an. Allel'durchluchtigister Furste unde gene- 
diger Here. Uns hot del' erwirdige Here Her Heynrich von Flawen Homeyster 
Duczsches Ordins, als her unde seyn Orden mit dem durchgeluchtigisten Fursten dem 
Kuninge yon Polen eyn ewiger Zun unde Fride angangen seyn, als del' ouch czwisschen 
in beyderseyt vol'cl1l'ibin unde vorsygelt sey, unde doruf her ouch yon seyner unde 
seynes Ordens vegell dcm selbigen Kuninge wol uf funfcziktusent Schok gegebin 1 
unde beczalet haben, hoffende, das her im die selbigcn Fride unde Sun halden, unde 
namenlich die Gevangcn, dy her im unde seYllem Orden gefangen hot, ledik zolen 
sold, als das in del' egeschriben TIichtigul1g begriffen wart, dy selbin Gefangen im del' 
abgeschribell Kilning nicht ledik lossen wolde, wywol her dy selbyst muntlich unde 
ouch mit scinen Botschofften unde Driven offte unde vil an in habe irvordern lassen, 
des her unde seyu Orden czu grossem Schaden komen sey, unde doruf habe her das 
ubrige Gelt, das her dem Kuninge von Polen noch beczalen solde, hinderstellik ge- 
macht, unde sich ummc aller Czvoyung czwisschen seyn unde des egenanten yon 
Polcn an uwer kuniklich Person ull	
			

/Pomorze_014_01_02_049_0001.djvu

			41 


doruber sich der yczogenante Kiinig von Polen Fursten unde Heren uber in unde 
seynen Orden vast irclage, sy habin im den cwigen Fride unde Siin nicht gehal- 
den, solger Clage billig VOl' angieng, dorczu sey her ouch gewel'llet worden, das sich 
del' Kiining von Polen unde Herczok Wittold mit den Riissen, Tattel'll unde andel'll 
ungeloubigen Luten vorbunden haben unde meynen, in unde seynen Orden unde das 
Kristentumb mit dem Krige czu vorlegen unde czu vortilgen. Gnediger Here, sint 
nii del' egenante Duczsche Orden vroher eyn vester Schilt del' Cristenheyt gewest 
ist, unde sulde del' von den Ungelowbegen gedruclmt unde unbillich vortilgit weruen, 
do Got mitsampt iiwercn Gnaden VOl' seyn, das daz del' gancen Cristenheyt eyn 
grosser Schade wiirde unde dovon: so bitte wir uwer Diirchlowhtikeyd (sic) mit 
ganczem Fleysse el'llstlich, das ir clem selbin Orden beyseyt czu Hulf czu komende 
unde im sulcher V ortilgunge unde Erstorunge VOl' seyn wellet, wen aIle iiwer Gna- 
den Vorval'll clem egenanten Orden in pflichtiger Beschirmunge gehalden haben, des 
selbin wir iiwel'll Gnaden noch volkomelichen getruwen, unde wellen ouch das wil- 
liklich umme iiwer Gnacle vordinen, wo ir uns das geruchet czu heysen; wen doran 
beweyset ir nicht allein dem Orden, sunder del' gancen Cristenheyt gros Gnade 
unde Furdrung, dy wyr mitsampt alIen Fursten unde Heren miigelich billich umme 
iiwer Gnade vordinen sullen. Geben czu l
rancvort am Tage Philippi et Iacobi in 
Iarczal unsers Heren tusent lor, IlIl hundert lor, in dem XII lore. 
Copia duci (sic) de Bavaria Llodewig. 


Doc. 9. 


(Iohann II Kurfiirst Yon Mainz 1412 Mart.-Iuni) w skutek przedstawien posla Za- 
konu Krzyzakow pisze do kr6la W 
gierskiego, aby wzil!l tenze Zakon w jego spra- 
wach z PolskI! w opiek
. (Str. 29, Ods. 3.) 
Konigsberg, Konigl
 Staatsarch. Schiebl. XX/a, Nr. 72. (Kopja na papierze.) 
Copia dez Brifes an den Konig yon Ungern. 
Min otmiidigen, undertenigen, willigen, schiildigen Dienst iiwil'll koniglichen 
Gnaden alle Ziit bereit. Allerdiirchliichtigister Fiirste, liebcr gnediger Herre. Ich 
bidden iiwir konigliche Gnade zii wiszen, daz del' erwirdige Briidir Heinrich von 
Plaiiwen Homeister Diitschez Ordens eynen del' synen, mit Namen den erbal'll Briidir 
Jorgen yon Eglingen Hiiszcommenthiiren zii Tboranne, hiite iiff Datum disses Brifes 
zii mil' gesant hat. Derselbe mil' vorbracht und underwiiset hait grosze DIilbsal und 
merglicbe Noit dez Diitschen Oruens und dez Landez zii Priiszen, die del' Orden und 
Land zii Priiszen babent und worden sin yon dem Konig von Polanne, Hirczoge Wy- 
taiiwd und den, dar midde sie sich behelffcn, Sarrazien und heidenschen Folken, alz 
iiwir konigliche Gnade daz von dem Homeister vorgeschriben und dem Orden oiich 
zii wissen getan und vorbracbt ist alz ich virstanden han, und alz iiwir konigliche 
Gnade mil' aiich nii ziinehesten dieselben Piint mit andel'll iiwirn koniglichen Gna- 
den, dez heilgen Richez Sachen merglich geschriben hat. Und wand liebeI' gnedigcr 
Herre del' Orden und daz Lant zii Priiszen an dem Orte ein fester Schilt del' 
Kristenheit und ein Offhalt aller Ritterschafft und ein merglich Leit dez heilgen 
Richez ist und iiwirn koniglichen Gnaden alz eim Heubt del' Cristenheit zii verspre- 
chen stet, und uwir konigliche Gnade daz und aiich ander dez heilgen Richez in 
6 


-
		

/Pomorze_014_01_02_050_0001.djvu

			42 


del' Cristeuheit Noyde gutlich zii. Herezell genomeu habcnt, alz ieh daz inne ii.wil' 
koniglichen Gnaden Brife mil' uii zugesand offlich mm'ken und die sehincber dait 
von Tage zii. Tage mit Gotez Hulffe genczlich sich bewiisen: Also liebeI' gnediger 
Herre, ich mit dem vorgesehribcu Orden ruffen uwir lwnigliehe Gnade an mit An- 
dacht und flisziger Begirde, daz uwir konigliche Gnade den Orden, daz Lant zu 
Pruszen und Schilt del' Cristenheit gcin dem vorgeschriben Konig von Polanne uml 
Herczoge Witauw und die iii zu legen wenlen zuvoran, dureh Got, del' heilgen Cri- 
stenbeit und dez beilgen Richez Eren uml Notdorfft willen gnedecIich biistendig sin 
uud vesteclich versprechen wil1ez (sic) alz dez Noit ist, alz daz allez basz mirket 
uwir konigliche Guade, del' almeehtige Got etc. 


Doc. 10. 


(Sigismund Romischer Konig 1412 Mart. -Iuni); odpisuje elektorowi Moguuckiemu, 
ze dzieli jego zapatrywanie na spraw
 Krzyzacko - PolskI}: i ze pragnie zjechac si
 
z innymi elektorami w celu wsp6lnego porozumienia si
. 
KOnigsberg, K"" igl. Staatsarch. (Kopja na tym samym papierze, co dokument 
poprzedni. ) 
Copia dez Brifes an mynen Herren von Mencz. 
Herre von Mencz, liebeI' N efe. U wirn Brif inhaldende so wie daz die wir- 
digen und die geistlicben del' Homeister und sin Gebietiger dez Dutschen Ordens 
ir erber Botschafft bii uch gehabt haben,' mit Namen den geistlichen Hem Iorgen 
von Eglingen Huszcomptur zu Thoranne, yon grosser Noyde wegen dez Ordens und 
del' Cristenheit inne dem Lande etc. daz ban ich liebeI' Neve wol verstanden. 
Und alz uwir Liebe uns furbasz gescbriben hait, also duiicket aucb uns, daz die 
Sache die ganczen gemeynen Cristenheit hertlich und swerlich anrurende sin, und 
daz darumbe grosze Nottorfft sii, ucb und unserm lieben Nefen, darzu Erczbischoff 
von Tryre, den bochgeborn Fursten Herczoge Lodewig von Beyem und uns kurczlicb 
darumbe bii einandir zu komen und uns mit einandir zu undirsprechen und gliden 
Rat zu haben von del' Sacben wegenj und so, wanne ir lieber Nefe uns eingen Tag 
darzu lasszet wiszen mit uwirn Brifen, so wollen wir uns gem darzli fligen und 
stellen zli Rense 1 darbii zu komen etc. 


Doc. 11. 


Fr. Henricus de Plauwen Ord. Hospit. s. M. Theut. magister gener. 1412 Mai 18, 
in Marienburg; zgadza si
 w sprawie z kr6lem Pol skim Wladyslawem na sq,d polu- 
bowy Zygmunta kr6la Rzymsldego, pod warunkiem aby spory, kt6re dalszych po- 
szuldwall nie wymagajq" zostaly w Budzie co pr
dzej, a iune w przeci
gu dw6ch lat 
rozstrzygni
te. 
Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. LXIV, Nr. 16. 
Nos frateI' Henricus de Plauwen Ordinis Hospitalis sancte Malie domus Theu- 
thonicorum Ierosolimitani magister generalis significamus tenore presencium quibus 


1 Rhens pod Koblencjll, miejsce uroczystych zebran elektorow Niemieckich.
		

/Pomorze_014_01_02_051_0001.djvu

			----.,., 


43 


expedit universis, quod cupientes ex animo dissensiones, bella, guerras, lites et dis- 
cordias evitare, ad pacem aspirare et in quiete et dulcedine pacis colere Auctorem, 
de illustrissimi principis ac graciosissimi domini nostri, domini Sigismull
 • /Pomorze_014_01_02_052_0001.djvu

  			44 
  
  
  vel alium, quem ad hos decreverit specialiter deputandum, terminentur. Et nisi in- 
  fra terminum et locum predictum suam arbitralem sentenciam, ordinacionem et com- 
  posicionem amicabilem tulerit, compromissum huiusmodi ac omnia in eo contenta 
  viribus non subsistant nee ad ea vel eorum aliqua tenenda vel observanda astringa- 
  mur, prolataque infra dictos locum et terminum corrigere, declarare, interpretari va- 
  leant, si ex eis dubietas vel obscuritas imminebit inter partes. Promittentes bona 
  fide, quod tam nos compromittentes quam successores nostri et Ordo noster arbi- 
  trium, laud urn, ordinacionem et composicionem ac quidquid super premissis et quo- 
  libet premissorum idem dominus Sigismundus rex duxerit faciendum, in perpetuum 
  acceptabimus et acceptabunt, ratificabimus et ratificabunt, emologabimus et emolo- 
  gabunt, ratum et gratum habebimus et habebunt ac observabimus et observabunt, 
  eisque parebimus et parebunt, ac acquiescemus et acquiescent inviolabiliter, nec in 
  aliquo contraveniemus vel contravenient de iure vel de facto quoquomodo, nunquam 
  a pronunciacione, sentencia, ordinacione et composicione per dictum dominum Si- 
  gismundum regem facienda appellabimus vel appellabunt, et super his vel illorum 
  aliquo reccurremus vel reCCUfrent ad arbitrium boni viri, aut ea petemus vel pe- 
  tent revocari, emendari vel moderari, nee racione persone domini Sigismundi regis 
  predicti arbitri et arbitratoris, nec ratione rerum et questionum, de qui bus com pro- 
  missimus, vel alia ratione opponemus vel opponent contra dictum compromissum vel 
  contra sententiam, ordinacionem et pronunciacionem dicti domini Sigismundi regis, 
  qualitercunque procedat' vel qualitercunque proferat suum arbitrium vel sua man- 
  data, sive servet iuris ordinem sive pretermittat, sub pena per eundem dominum Si- 
  gismundum regem, arbitrum et arbitratorem apponenua et vallanda; que quiuem 
  pena totiens commitatur et exigatur, quotiens contra predicta vel aliquod premisso- 
  rum ventum, factum, non obtempcratum aut paritum fuerit per se vel alium seu 
  alios quoquomodo; qua pena commissa et exacta semel vel pluries, soluta vel non 
  soluta aut exacta, nichilominus omnia et singula premissa in sua semper remaneant 
  fu'mitate. Renunciantes insuper omni iuris auxilio canonici vel eivilis, omnibus ex- 
  cepcionibus, membranarum allegationibus, rationibus et ceteris beneficiis iuris, facti 
  et patrie legibus seu consuetudinibus, quibus possemus facere vel venire contra com- 
  promissum predictum, et omnibus, que huiusmodi compromisso possent obici vel 
  opponi, et specialiter titulis, punctis et articulis in quibuscunque litteris, pactioni- 
  bus, federibus, conventionibus et contractibus preteritis positis et expressis, ac aliis 
  in contrarium facientibus quibuscunque, harum quibus nostrum et Ordinis nostri 
  sigillum maius est appensum testimonio litterarum. Datum in castro nostro Ma- 
  rienburg Pomezaniensis diocesis, anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, 
  decima octava die Mai. 
  
  
  Doc. 12. 
  
  
  Homeister Deutschs Ordens 1412 Mai 25, czu Marienburg; donosi Janowi arcybi- 
  skupowi Rygskiemu i innym pelnomocnikom Zakonu Krzyzak6w wyslanym na sl!d 
  w Budzie 0 wysileniach podj
  tych w celu zaplacenia kr610wi Zygmuntowi obiecanych 
  mu 25,000 dot. W
  g., z kt6rych 10,000 majl! bye zaraz wyplacone. Pelnomocnicy 
  majl! si
   starae 0 opuszczenie braknl!cych 15,000; gdyby jednak Zygmunt chcial
  		

  /Pomorze_014_01_02_053_0001.djvu

  			I 
  
  
  wydac wyrok dla Zakonu korzystny, wtenezas maj
   si
   takze do ich wyplaeenia zobo- 
  wi
  zac. W koncu donosi im 0 zbrojeniu si
   W. ks. Witolda. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. IV, Nr. 89. (Oryginal papierowy z resztkq 
  zapieczftowania. ) 
  Noeh sehouldiger Dirbietunge und fruntlichem Grusse. Geruchet allirerwir- 
  digster Vater und liebeI' Herre, und ouch ir lieben Gebietger und unsere Sendeboten 
  alsam ezu wissen, das by uns gewest ist als gestern del' Stadler und del' ander von 
  Collen durch del' Usrichtunge wille del' fumfundczwenczig tusundt Guldyn, die wir 
  unserm gnedegen Henen Romisschem und Ungerisschem Herren Koninge syn vor- 
  pfliehtet; und alleyne wir uns groslichen und swerlich wedel' und vort an Frunden 
  und Gonnern umb semelich Gelt czu lyen gearbeytet haben, so enmochte wirs doch 
  in keyner Weizer (sic) irlyen adir sost czu wege brengen, sunder wir haben sie mit 
  vil maneherhande Bethen so demuteclichen angelegen, das sie uns, noch deme als 
  sie seIber unsere bittere Not unde Clage irlmnten, del' ezehentusundt Guldyn, die 
  wir in entrichten sulden, sulche Czeit und Stundt dorczu gegeben haben. Wir sullen 
  Stadlere bynnen desen aeht Tagen an Gelde, Pmssch adir wie wir mogen, genuk 
  thuen VOl' fumftusundt Goldyn; und czu dem Gelde sy wir eczwas getrost, das man 
  uns das wi! lyen, nicht lenger, den off Michaelis nehestkomende zcu betzalen, also 
  das wir hoffen dieselben fumftusundt Guldyn bynnen desen aebt Tagen allenczeln 
  czu irlyen und usezuricbten. Und deme yon Collen sullen wir ouch fumfthusundt 
  Guldyn czwisscben hiI' und Iohannis Baptiste nehestkomende mit Rocken, Werg, 
  Ware und mit Gelde, wie wir mogen, entrichten; Got gebe, das wirs ezu wege 
  mogen brengen und dirlyen, seIber haben wirs nieht. Abel' Stadler wolde dorobir 
  die andern fumfczeen tusundt Guldyn an rotem Golde haben. Nu haben wir immer 
  des Goldes nieht und vormochtens ouch nieht am Prusschem Gelde, so enkonde 
  wirs ouch, Got weys, sost nyrne dirlyen; und synt ir dirkennet und gemeynlieh 
  ouch VOl' wor wol wissed, das wir sleehts keyn Gelt haben, so bitten wir, als wir 
  hertste und hogeste sullen; das ir eyne beqweme Weize irdenket und die an unsern 
  vorgenan. Hem Romissehen und Ungerisscben Konynge also mit Fuge und Gelympfe 
  brenget, das syne Gnade uns qweit und ledig losse del' andern obrigen fumfczentu- 
  sunt Golden, und ouch ouch (sic) sost in keyn Gelt gebet, want wir eueh immer 
  by del' Worheyt, die Got seIber ist, mogen sehreiben, das wirs niebten haben noeh 
  gehaben adir dirlyen konnen. Ouch syt mit solchem Fleisze dornoch, als wir ouch 
  wol wissen das ir tut, das mit Namen keyn Usspracb geschehe mit nichte, ir wissed 
  denne VOl', in welcherley Weize del' syn solIe; went wo eyn semelieh Usspraeh ge- 
  sehege do wir Gelt usriehten und geben sulden, so wisset ir seIber wol, das wir 
  sleebts des nieht haben, und so wir eyn sulches nicht beleyten und irfolgen 
  mochten, so wurde wir Unrecht VOl' aUer Werlde; was Ungelympfes uns und unserm 
  Orden dornoeh denne von eym sulchen entstunde, das gebe wir eueh alIen selben 
  czu irkennen. Idoch wurde unser Herre der Romisscbe und Ungerisscbe Konyng 
  betraehten und czu Herczen nemen den Gedrank, Leyt und lamer unsers Ordens 
  und del' armen Cristenheyt disser Lande und wurde eynen sulchen fromlichen und 
  nutezlieben Ussproeh VOl' uns tbun, das unser Orde das gebessert wurde, mogeliehen 
  teten wir ouch wederumme an alIen Enden gelozende wes wir mochten, und ge- 
  decbten mit Frunden und Gutgonnern Rate und Hulffe, das wir unserm Herren wedir 
  czu Willen wurden und stunden dornoch, das wir im die obrigen fumfczeen tusundt 
  
  
  45 
  
  
  S
  pt. 29. 
  Inn. 24. J 
  I 
  ]
  		

  /Pomorze_014_01_02_054_0001.djvu

  			Mai 22. 
  
  
  46 
  
  
  Goldyn vorgutten und czu Danke entrichten; sost vormochten wirs nicht in keyner 
  Weize. Ouch ist als hute des Pflegers Brieff von Insterburg an uns komen, in 
  deme her sc.hreibet, wie am nehesten Pfingstage czur Collacien syn czu im komen 
  czwene Fliher us Littawen, und syn des Landes von Aliten, die haben im gesagt, 
  das Herczog Witowt mit alle syner Macht besammelt sy und buwe czwey Huzere, 
  eyns czu Welun \ das ander czu Beisten 2. Sie sprechen ouch das Herczog Witout 
  is also vorhat, wenne her die Buwunge del' Huwzere getan habe, denne hat her 
  Willen unsere Lande czu beschedigen czur Memel adir andirswo; del' gleichen hat 
  uns (von) Welfin del' Fliher ouch wol berichtet. Abir wir habens czu Lifland und 
  ouch alhie all umme des besten das wir mogen bestalt, uml wellen, ap Got will, mit 
  aIle den unsern dornoch also wachen, das wir uns syner wol dirweren und entsetczen 
  wellen. Wir lwnnen slechts andirs nicht vornemen us semelichen und alIen andern 
  Wytawts Gescheften, denne sie geen mit grosser Bosheyt umme, und mogen globen 
  was sie wellen, is wirt doch von in nicht gehalden; die voraldete Gewonheyt und 
  Missetat mag nicht wol entwenet werden, is were denne, das sie usgerodt und also 
  usgeworczelt wurde, das sie vorder nicht grunen mochte. Schreibet uus yo, ap deser 
  und ouch andere unsere Brife, die wir euch noch gesant haben, alles wurden syn, 
  went wir io keyns dovon vornemen. Sundirlichen bitten wir euch, so euch alIen 
  Got hilfft, das ir czum Tage lwmet und mit teydingen euch begreiffet, Got gebe, 
  mit Gesunth und W oUart. Lasset uns io vorstehen, wie is sich anlesset, want uns 
  sere domoch wirt vorlangen. Tut by alIen Dingen das beste, alz wir Got weis vor- 
  war wissen das ir sorgfeldig geniik syt, went is uns alIen groze Not tut, und sun- 
  dirlichen desem m'men Lande. Gegeben czu Marienburg an del' nehesten Mitwochen 
  noch dem Pfingstage, anno etc. duodecimo. 
  
  
  \ 
  J 
  1 
  I 
  
  
  Homeister Deutschs Onlens. 
  
  
  Dem allererwirdigsten in Gote Vater und Herren, Hem Iohanui del' heilgen 
  Kirchen czu Rige Erczbischoven, und ouch unsers Ordens Gebietgern und Sende- 
  boten etc. Tag und Nacht an aUes Sumen. 
  
  
  Doc. 13. 
  
  
  Homeister Dutsches Ordens 1412 Mai 28, Scharfaw; przesyla pelnomocnikom Za- 
  konu na zjezdzie w Budzie opis stanu spraw Krzyzacko - Polskich i donosi im, ze ta- 
  kowy przeslal takze prolmratorowi KrzyzakOw w Rzymie z poleceniem, aby si
   staral 
  dla Zakonu wyjednac u Papie.ia u.iycie krzyza przeciw Witoldowi i sprowadzic od- 
  ll}:czenie go od krola Polskiego. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. XVIIfa, J\ T r.124. (Oryginal papierowy 
  zzapiecz
  towaniem. ) 
  
  
  Allererwirdigster Vater und besunder liebeI' Herre, liebeI' Her Marschalk und 
  Gebittiger etc. Wir senden euch desze ingeslossene Artikel umb eins Gedechtnisses 
  willen aller Sachen, wie sich die yon Anbegyn unsers Ordens czwisschen deme Ko- 
  
  
  1 Wielona nad Niemnem powyzej Jurborga. - 2 Beisten, Bisten, grod nad Nie- 
  mnem pomil}dzy Wielon
   a Kownem. Zob. Voigt, Gesch. Preuss. IV, p.12. Anm. 3. i po- 
  niZej w Relacji Benedykta z Makry.
  		

  /Pomorze_014_01_02_055_0001.djvu

  			, . 
  
  
  47 
  
  
  nige von Polan irlowfen haben und Herczog Witout bis uff (lesze Czit '. Und alleyne 
  sie del' Kompthur yom Elbinge bas weys usczurichten, so dunket uns doch unsche(l- 
  lichen, das ir sie mitsampt im von nuwens weget, was euch hulflichcn mag gesien 
  in deszen Teydingen, das ir das dorus czict, was VOl' unscrn Orden ist. Wir haben 
  sie ouch unsers Ordens Procuratori in Hoff czu Rome gesand, das her den Amba- 
  siaten des Herren Konigcs von Frankrik etc. von Orte czu Ende Usrichtunge moge 
  gethun, das die vort unser Gerechtikeit mogen irkcnnen und deste fleissiger sich 
  in unsers Ordens Sachen erbeten. Wir haben im ouch geschriben, das her mit den 
  Ambasiaten dornoch stce, das unser heiliger Vater dcI' Pabest das Cruce obiI' Her- 
  czog Witout gebe, dergleich bitten wir euch ouch, das ir dOl'noell stehet, das her 
  von deme Konige czu Polan gescheyden wcrde. Und schreybet in den Hoff czu 
  Rome unserm Procuratori alle Sachen wie del' Tag czugeet, uff das her sich dornoch 
  moge richten, und obirgebet yo nichtes von unsern Landen und Greniczcn, und das 
  Herczog Witout yo die Husere 2 wedir rume, uff das uns unscre Greniczcn unbe- 
  kommert bleyben. Wir haben Herczog Witout ouch eine Antwert wedir uff sinen 
  Brif geschriben, des Copie wir euch hirynne senden vorslossen, und haben im dor- 
  inne deste ernsterlicher geschriben, das wir von im vorhoren mogen, so verre her 
  uns wedir schreybet, syne Meynunge. Und ouch das del' Bote, del' den Briff furet, 
  besehen moge wie is umb die Husere sie gestalt die her buwet, a(lir ap her sust 
  ichtes kan irfaren. Gegeben in del' Scharfaw 3 am Obende Trinitatis anno etc. (luo- 
  decimo. Homeister Dutsches Ordens. 
  Deme allererwirdigstem in Got Vater und Herren, Hem Iohanni Erczbisschofen 
  del' Kirchen czu Rige, deme obirsten Marschalk mitsampt den andern Gebittigern, 
  iczunt czu Of en weszende Dutsches Ordens, detur. 
  
  
  Doc. 14. 
  
  
  (ludovicus dux Bavarie) 1412 lun. 5, in Munchen; pisze do Papieza Jana XXIII, 
  aby Zakon Krzyzak6w od grozl}:cej mu przez kr6la Polskiego zaglady zachowal. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. XX/a, Nr. 72. (Kopja na papierze)l 
  Cura humi1lima subieccione et reverencia ad devota pedum oscula beatorum. 
  Beatissime pater et domine metuendissime. Quia reverendus dominus Hinricus 
  de Plawen magister Teutonicorum Ordinis, dominus meus predilectus, ad me hono- 
  rabilem fratrem Georgium Eglingern preceptorem in Thoran fidedignis ambasiacio- 
  nibus suis destinavit, qui quidem michi omnes et singulos CUl'SUS et causas, qui et que 
  inter regem Polonie et ducem Witoldum, parte ex una, ac inter ipsos et ipsofUm 
  Ordinem parte ex altera sopita et exorta sunt propriissime indicavit, ipseque frater 
  Georgius michi significans et ad meam noticiam deducens, quomodo et qualiter pre- 
  fatus rex Polonie suis cum complicibus litteras inter ipsos parte ex utraque plaei- 
  tatas infringit, captivos vero eorum contra acta et placitata inter eos habita in 
  captivitatem (sic) ipsorum graviter detincnt, variosque (sic) controversias eorum et 
  assenciones, prout estimo, ad vestram sanctitatem presens deductam (!Sic) sunt (?); 
  
  
  1 Wspomniany opis nie znajduje sil} W Arch. Kr61ewieckiem. - 2 Wielona i Bistenj 
  zob. dok. poprzedni. - 8 Scharpau p. m. Tiegenhoff.
  		

  /Pomorze_014_01_02_056_0001.djvu

  			48 
  
  
  et quamvis tamen idem magister Teutonicorum suis cum confratribus eiusdem Ordi- 
  nem (sic) sedul(is) (e?) temporibus ad vestram sanctitatem necnon au serenissimum et 
  indevictissimum principem Romanorum regem ceterosque principes coelectores meos 
  appellaverunt, quod prefati rex Polonie una cum duce Witolldo mini me advertentes, 
  de die in diem ipsis summopere, quando et quociens poterint, cum adiutorio paga- 
  norum in preiudicium, dampnum et iacturam sancte Romane (Ecclesie) mala anhe- 
  lantes, proinde sancta Romana Ecclesia, sacrum Romanum imperium non minimum 
  suscepit detrimentum, prout qualitatem tanti negocii sanctitas vestra plenius perci- 
  pere poterit. Proinde vestram peto sanctitatcm precibus meis affcctuosissimis, qua- 
  tenus prefatum magistrum Teutonicorum Ordinis aliosque confratres ipsius manute- 
  ner[ e] et sub alis vestre proteccionis recipientes et foventes, ponderantes, quod idem 
  filii vestri in omnibus existant et temporibus omnibus pro sancta Romana Ecclesia 
  ut precipuum pugilles fideliter pungnant et sangwinem contra et adversos (sic) pa- 
  ganos et infideles largiter effundunt. In casu vero sy (sic) eidcm sic exstirparentur, 
  quod absit, eo tunc sancta Romana Ecclesia, sacrum Romanorum imperium sub orbe 
  universo tantos non habcnt pugilles et defensores, qui eis in tribulacionibus suis tan- 
  turn subsidium defendendi exhiberent, et pagani una cum infidelibus in gentem ma- 
  gnam crescunt: exurgat ergo sanctitas vestra celeriter, ne deterius fiat, ipsosque, ut 
  prefertur, pocius protegere et defendere intendat, pro quo vobis sancteque Romane 
  (Ecclesie cum) omnibus meis adherentibus fideliter subiugabor. Datum in Munchen 
  proxima dominica post diem sancti Erassimi (sic), anno Domini MO. CCCCO. XIlo. 
  
  
  Doc. 15. 
  
  
  (Fridericus III elector CoJoniens. 1412 Jun.?); pisze w imieniu drugich elektor6w 
  do Papieza Jana XXIII z prozb
  h aby Zakon Krzyzak6w ratowal od zguby, groz
  - 
  cej mu od kr6la Polskiego. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. XX/a, Nr. 72. (Kopja na papierze.) 
  
  
  Copia Collen. 
  Totum desiderium cum promptitudine animi famulandi humillime preparatum. 
  Beatissime et domine graciossime 1. Vestram sanctitatem 2 cupio non latere, quin 
  honorabilis frater Ordinis Theutonicorum dominus Heinricus de Plauwin, in Pruszie 
  partibus eiusdem Ordinis supremus magister et rector, honorandum fratrem Geor- 
  gium Eglingen, preceptorcm domus supradicti Ordinis in Thoran, de omnibus apud 
  se gestis instruendum me plenarie transmisit. Qui ante frater recitatus lamentabi- 
  lem iniuriam, angustiam, vexacionem et tribulacionem Ordinis antedicti, per regem 
  Polonie, ducem Witoldum' ac infidilium multitudinem ipsis assistentem procuratas 
  proponendo declaravit, quod vestra sanctitate S nuper eadem puncta cum aliis sacro- 
  sancti Romani causis michi scribente, eandem opinor non latere. Sed quia profes- 
  sores Ordinis expressati et provincia Prutenorum sancte matris Ecclesie et imperii 
  
  
  1 Beatissime et domine graciosissime poprawione z principum illustrissime, .iak 
  bylo z razu napisano. - 9 Poprawione z regiam maiestatem. - 8 Poprawione Z regali 
  dignitate. 
  
  
  
   
  . 
  
  
  1 
  
  
  .
  		

  /Pomorze_014_01_02_057_0001.djvu

  			49 
  
  
  
   
  I 
  
  
  Romani ex illo muncli climate scutum efficax fuerant hucusque, et cum certe a ve- 
  stra sanctitate 1 tamquam Christianorum capite suam exspectant et affectant a tanto 
  periculo, miseria et oppressione liberacionem et proteccionem, quemadmodum vestra 
  graciosa sanctitas 2 una cum aliis Christianitatis defectibilitatis (sic), ut in vestre invin- 
  cibilis sanctitatis 3 litteris intellexi, ad cor revocavit: sic ego vestrum servitorum hu- 
  millimus fratribus cum supradictis vestram graciositatem 4 imploro indefesse, quatenus 
  vestra sanctitas 0 Ordinem antefatum, gloriose Virgini et suis servulis fm"titer mili- 
  tantem, a tam voracium luporum, scilicet regis Polonie, ducis Witoldi ac ipsis in 
  hac parte adiacentibus (sic), dignatur (sic) principaliter propter Dei laudem, Christiani- 
  tatis necessitatem et sacrosancti Romani Ecclesie 6 honorem, dentibus asistere con- 
  tuendum. 
  
  
  Doc. 16. 
  
  
  Wladislaus rex Polonie etc. 1412 lun. 24, Bude; 11rzyjmuje w sprawie z Zakonem 
  Krzyzackim na s
  dziego polubownego Zygmunta krola Rzymskiego, pod warunkiem, 
  aby sporne punkta, kt6re obecnie mogl!J bye zalatwione, zaraz teraz zostaly osI!J- 
  dzone, inne zas, kt6re dalszych poszukiwall wymagaj
  , aby w przeci
  gu dw6ch lat 
  zostaly rozstrzygni
  te. 
  Konigsberg, J{onigl. Staatsarch. Schiebl. LXIV, Nr. 16. 
  
  
  Nos Wladislaus Dei gratia rex Polonie Litwanieque princeps supremus et he- 
  res Russie etc. significamus tenore presencium quibus expedit universis, quomodo 
  licet nostro et incliti principis domini Alexandri alias Witoudi Magni ducis Li- 
  twanie ac prelatorum, baronum et subditorum regni nostri magnificorumque princi- 
  pum, dominorum Iohannis, Semoviti Mazovie et Boguslai Stolpensis ducum et eorum 
  subditorum ac omnium coadiutorum et adherentium nobis nominibus, in sercnissimum 
  principem dominum Sigismunclum Romanorum regem semper augustum ac Hungarie, 
  Dalmatie, Croatie etc. regem, fratrem nostrum carissimum, super omnibus displicen- 
  tiis, limitibus, graniciebus, damnis, iniuriis, rancoribus, dissencionibus, litibus et odiis, 
  pactorum et stipulatorum concordatorum et promissorum violationibus, que inter 
  nos
   subditos, adherentes et coacliutores nostros, et fratrem Henricum de Plawen 
  Ordinis Hospitalis sancte Marie Domus Theutonicorum magistrum generalem ac ipsius 
  Ordinem Cruciferorum de Prussia, terras, subditos et coadiutores eorum vertebantur 
  et verti sperabantur, tamquam in arbitrum, arbitratorem, iudicem et amicabilem com- 
  positorem de alto et basso absolute et sine dolo compromiserimus, et huiusmodi 
  compromissum ac tempus in eo diffinitum lapsum, et eis pro tunc non comparenti- 
  bus, iuribus evacuatum existat 7, tamen dissensiones, bella, guelTas, lites et disconlias 
  volentes evitare, ad pacem aspirare et in quiete ac dulcedine pacis colere Aucto- 
  rem, contemplatione eiusdem domini Sigismundi regis etc. plurimum de iustitia et 
  equitate ipsius, iuriscultura, fide, prudencia et peritia quibus multipliciter illustratur 
  confidentes, in ipsum presentem ac onus huiuSlllOdi compromissi pro bono pacis et 
  
  
  . 
  
  
  1 Poprawione z regia dignitate. - 9 Poprawione z maiestas. - 8 Poprawione z di- 
  gnitatis. - 4 Przed graciositatem IiItalo teraz wyskrobane, ale czytelne regalem. - 1\ Po- 
  prawione z invictissima regalitas. - 6 Poprawione z imperii, dla te
  o zostalo sacro- 
  sancti Romani. - 7 Pierwotnie byf za termin wyznaczony dzien 5 Czerwcaj zob. Doc. 7. 
  '1 
  
  
  f
  		

  /Pomorze_014_01_02_058_0001.djvu

  			50 
  
  
  concordie sponte in se recipientem, itcrum et de novo eorundem ducum et prelato- 
  rum, videlicet Gnesnensis, Wladislaviensis, Posnaniensis, Plocensis et Warmiensis 
  episcoporum et ecclesiarum ipsorum nominibus ac subditorum eorum, pro quibus 
  omnibus et singulis supranominatis nos Wladislaus rex predictus bona fide et sine 
  dolo promittimus de rato habendo, et procurabimus cum effectu, quod prenominati 
  et quilibet ipsorum presens com promissum ac omnia supra et infra scripta indeque 
  secutura ratum rataque habebunt et firmiter observabunt, nee non quod presens 
  compromissum ratificabunt et approbabunt infra annum facta pronuntiatione, fiend a 
  vel non facta, compromisimus ac de alto et basso absolute et sine dolo compromitti- 
  mus per presentes, tamquam in arbitrum, arbitratorem, iudicem et I},micabilem com- 
  positorem de et super omnibus displicenciis, controversiis, odiis, rancoribus, pactorum 
  stipulatorum, contractuum pacis feuerum et confederationum, iurium, libertatum et 
  privilegiorum, cirographorum lesionibus, violationibus, ac de et super omnibus iniu- 
  riis, dampnis, limitibus, graniciis, diffamacionibus, detractationibus, offensis, grava- 
  minibus, interesse et expensis hactenus factis et debitis per magisrum generalem et 
  Ordinem predictos, et generaliter super omnibus et singulis actionibus, obligationi- 
  bus, iuribus, querelis, convencionibus, peticionibus et aliis rebus et questionibus qui- 
  buscunque, preteritis et presentibus, excepto pecuniarum debito et penis appositis, 
  ad que se magister et Ordo cum ceteris fideiussoribus per litteras efficaces nobis 
  obligavit ], pro quibus in eundem dominum Sigismundum regem etc. compromittere 
  noluimus nee etiam intendimus. Dantes et concedentes eidem domino Sigismundo 
  regi plenam potestatem, quod possit summarie, simpliciter et de pIano, sine stre- 
  pitu et figura iudicii, lites, controversias et causas ac omnia predicta inter nos, pre- 
  fatos prelatos, duces, barones, coadiutores et subditos nostros, ex una, et dictos 
  magistrum et Ordinem Cruciferorum, parte ex altera, sedare iudicialiter vel extra- 
  iudiciaIiter, et dictas dissensiones ac displicentias, controversias, lites, questiones et 
  quascunque causas preteritas vel presentes, omniaque alia contingencia et dependen- 
  cia, incidentia, seu forsitan de novo infra infrascripti compromissi terminum occa- 
  sione premissomm emergencia, oritura vel orta ex eisdem, per nos proponenda, audire 
  et legitime examinare, in et super omnibus et singulis pro suo libito voluntatis, in 
  quibuscunque horis et temporibus, diebus feriatis et non feriatis, partibus presentibus 
  vel absentibus, vocatis tamen, lite contestata vel non contestata, iuris online et so- 
  lempnitate servatis vel non servatis, verbo vel in scriptis, stamlo vel sedendo, simul 
  vel divisim diffiniendo, ordinando, arbitrando, transigendo, componendo'vel alias quo- 
  modolibet faciendo, prout sibi melius videbitur expedire, infra hinc et duos annos 
  continue se sequentes; ita tamen, quod omnes cause que quomodolibet possint per 
  ipsum dominum Sigismundum regem Romanorum etc. hac vice hic in Buda diffiniri 
  et discuti, sine ulteriOli dilatione decidantur, relique autem aIie, notabiles difficul- 
  tates et obscuritates continentes, que maiori indagine et examine indigent, eorundem 
  duorum annorum dumtaxat durante spacio, et brevius quo fieri potest, in Buda vel 
  intra limites regni Hungarie per se vel alium seu alios, quem vel quos ad hoc ipse 
  dominus rex Sigismundus decreverit deputandum, terminentur. Et nisi infra termi- 
  num predictum et locum idem dominus Sigismundus rex etc. arbitrium et suam 
  al'bitralem sentenciam, ordinacionem aq composicionem amicabilen;t tulerit, compro- 
  
  
  
   
  
  
  1 Artykul pokoju Torunskiego, zobowi:J:zuj:J:cy W. mistrza do wyplaty 100,000 kop 
  groszy; zob. str. 25, ods. 3.
  		

  /Pomorze_014_01_02_059_0001.djvu

  			51 
  
  
  
   
  
  
  missum huiusmotli onmiaque in eo contenta viribus non subsistant nee ad ea vel 
  eorum aliqua tenenda vel observanda astringamur, prolataque infra dictos terminos 
  corrigere, declarare et interpretari valeat, si ex cis dubietas vel obscuritas immi- 
  nebit inter partes. Promittentes bona fide arbitrium, laudum, Ol'dinacionem et com- 
  posicionem et quidquid super premissis et quolibet premissorum idem dominus 
  Sigismundus rex l1uxerit faciendum, acceptare, ratificare, emologare, ratum et gra- 
  turn habere et observare eisque parere et acquiescere, nee in aliquo contravenire de 
  iure vel de facto, nunquam a pronunciacione, sententia, ordinacione et composicione 
  per dictum dominum Sigismundum regem facielllla appellare, et super hiis vel illo- 
  rum aliquo recurrere ad arbitrium boni viri, aut ea petere revocari, emendari vel 
  moderari, nee racione pcrsone domini Sigismundi regis predicti arbitri et arbitra- 
  toris, nee ratione rerum et questionum de quibus compromisimus, vel alia ratione 
  opponemus contra dictum com promissum vel contra sententiam, onlinacionem et pro- 
  nunciacionem l1icti domini Sigismundi regis, qualitercunque procedat vel qualiter- 
  cunque proferat suum arbitrium vel sua mandata, sive servet iuris ordincm sive 
  pretermittat, sub pena per eundem dominum Sigismundum regem, arbitrum et arbi- 
  tratorem apponenda et vallanda; que quidem pena tociens committatur et exigatur, 
  quotiens contra premissa vel aliquoll predictorum ventum, factum, non obtempera- 
  turn aut non paritum fucrit per se vel alium seu alios quoquomodo; qua' pena com- 
  missa et exacta semel vel pluries, soluta vel non soluta aut exacta, nichilominus 
  omnia et singula premissa in sua semper remaneant firmitate. Renuntiantes insuper 
  omni iuris auxilio canonici vel civilis, omnibus exceptionibus, membranarum alIega- 
  tionibus, rationibus et ceteris beneficiis iuris, facti et patrie legibus et consuetudi- 
  nibus, quibus possemus facere vel venire contra compromissum predictum, et omnibus 
  que huiusmodi compromisso possent obici vel opponi, et specialiter clausulis, punctis 
  et articulis, in quibuslibet litteris, paccionibus, federibus, concordiis et contractibus 
  preteritis positis It expressis, ac aliis in contrarium facientibus quibuscunquej harum 
  quibus sigillum nostrum presentibus est appensum testimonio litterarum. Datum 
  Bude ipso die nativitatis' sancti Iohannis Baptiste, anno Domini milesimo quadrin- 
  gcntesimo duodecimo. 
  
  
  Doc. 17. 
  
  
  . 
  
  
  (Michael Kochrneister) oberster Marschalk Diitsches Ordens 1412 lun. 28, czu 
  Offen; wyraza wraz z drugiemi pelnomocnikami Zakonu W. mistrzowi nadziej
  , ze 
  spodziewany wkr6tce wyrok kr6la Rzymskiego wypadnie pomyslnie, w r
  ce kt6rego 
  swe sprawy poruczyli. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schbl. XX/a, Nr. 75. (Oryginal na papierze, 
  podpiecz
  towany.) 
  U nsirn gar willigen, undirthanigen Gehorsam nU und czu alIen Geczeiten C€U- 
  VOl'. Erwirdiger, libir Her Meister. Wir . thun euwir Erwirdikeit mit Begerunge 
  czu wiszen, das wir in desir Gebunge von beiden Seyten unsir Anelosbrieff adir 
  Machtbrieff unserm genadigen Herren Romischem und Ungerischem Konynge antwer- 
  ten werden, czu welchem wir beiderseit unsir Sache mechteklich Us del' Hant gege- 
  ben haben, und hoffen wir czu Gote l1eme Herren, das aIle Ding gut werden sullen, 
  und vorseheen uns wol, das del' Usproch bei eime adir dren Tagen gescheen wirtj 
  und baben ouch in desir Gebunge Reicbarten euwirn Diner czuvor Us ken Bresslow 
  7*
  		

  /Pomorze_014_01_02_060_0001.djvu

  			.. 
  
  
  52 
  
  
  gesant, wie is mit alIen Dingen bleibct und iisgesprochen wid, das wir euwir Er- 
  wirdikeit das vorschrciben werden, das her sich mit den Brieffen czu euwir Erwir- 
  dikeit gefordem moge ane alles Sum en. Ouch so geruche euwir Erwirdikeit czu 
  wiszen, das uns alle Briefe geentwert sint wurden, die uns euwir Erwirdikeit gesant 
  hot, und ouch ist uns del' Briff in desir Gebunge geentwert, del' czur Tylsodt ge- 
  geben was von del' czweer Huszcr wegen 1 dorumme ir den Tolken usgesandt hattet, 
  welchen Briff wir unsirm Herren Konynge geantwert haben czu leszen, uff das her 
  eyn semelichs czu Herczen neme und VOl' dem Usproche doran gedenken weIde 2. 
  Ouch so thue wir UWlr Envirdikeit rzu wissen, das del' Konyng yon Polan das (sic) 
  einen Artikels mit nichte nicht mechtigen wolde unsim Herren Konig s, als ir sel- 
  bir wol wisset, sundir unsir Herre VOIl Rige, del' Kompthur czum Elbinge, Crist- 
  borg und wir unsirm Herren Konig gantcz und eygentlichen onsirs Onlens Sache und 
  Gelegenheit dirczclet und undirrichtet haben, und wir dennoch selbir czwer mit im 
  sunc1irlich gereth und gebethen haben, das syne Gnode also fugen weIde, als uiis 
  cuwir Erwirdikeit methe gegeben hot, und hcr uns gelobethe in del' Sache getrii- 
  lich und so her hOgste mag, sich dorynne erbeitcn wil noch syme ganczen V ormo- 
  gen. Und wir viI andir Sachen euwir Erwirdikeit czu schreiben hetten, dy UIlS 
  off deze Czit nicht beqwemelich ist czu schreiben. Ouch geruche uwir Erwirdikeit 
  czu wissen, das uns foste viI swerer Sachen undir Ouwgen gestanden haben, uncI 
  sundirlich von den Soldener in del' Slesien, das wart deme Herren von Rige und 
  unsirm Herren Herczoge Lodwige czur Hant gesaczt, sundir sie des eyns nicht 
  mochten wol mit enandir werden; das habe wir ouch unsim Hem Konig gemech- 
  tigit und czu im gelazen, und wie is domete und mit andel'll Sachen besteen bleibet, 
  das welle denn euwir Erwirdikeit vorschreiben. Gegeben czu Offen am Obende Petri 
  et Pauli apostolorum anno etc. XII. Obirster Marschalk Dutsches Ordens. 
  Dem erwirdigen Homeister mit allir Erwirdikeit Tag und Nacht an alles 
  Sumen. 
  
  
  Doc. 18. 
  
  
  Sigismundus Romanorum rex etc. 1412 Aug. 24, in castro Budensi; jako s
  dzia 
  polubowy pomi
  dzy kr6lem Polskim Wladyslawem a Henrykiem v. Pauen W. mi- 
  strzem Zakonu Krzyzackiego wydaje wyrok*. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. LXIV, Nr.16. (Transsumpt oryginalny 
  biskupow Jana Chelminskiego i Gerharda Pomezanskiego z r. 1421.) 
  
  
  Sigismundus Dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, Dal- 
  macie, Croacie etc. rex ac arbiter, arbitrator, iudex et amicabilis' compositor inter 
  
  
  1 Wielona i Bistenj zob. str. 46, ods. 1 i 2. - 2 OkolicznoS6, ze pelnomocnicy Za- 
  konu pokazywali Zygmuntowi listy W. mistrza do nich pisane, rzuca 8wiatlo na ich zna- 
  czenie. - 3 Pewnie artykul tycz1J:cy wyplaty Jagielle 100,000 kop gr.; zob. str. 50, ods.!. 
  * Dla ocenienia usposobienia. z jakiem kr61 Zygmunt przyst
  powal do wydania 
  tego wyroku. posluzy oprocz powyzszych instancyi ksi1J:z
  t Niemieckich, zestawienie na- 
  stl}puj1J:cych danych: 
  1. 1411 Nov. 19, zawieraj1J: pelnomocnicy Zygmunta uklad z pelnomocnikami krola 
  Polskiego stoj1J:cy co do sprawy KrzyzackilJj na stanowisku pokoju Torun- 
  skiego. kt6ry gdyby Zakon zlamal, ma zostac przez Zygmunta pozostawionym 
  samemu sobie. - Zob. w Dodatku uklad Zebranowicki. 
  
  
  .
  		

  /Pomorze_014_01_02_061_0001.djvu

  			53 
  
  
  J 
  
  
  serenissimum principem dominum Wladislaum regem Polonie Litwanieque principem 
  supremum et heredem Russie etc. et inclitum principem dominum Alexandrum alias 
  Witaudum Magnum ducem Litwanie, ac prelatos, barones et subditos regni Polonie 
  magnificosque principes Iohannem ct Semovitum duces Mazovie et Boguslaum Stol- 
  pensem ducem et eorum subditos ac omnes coadiutores et adherentes dicto regi 
  Polonie, ex una parte, et venerabilcm fratrem Hinricum de Flawen Ordinis Hospi- 
  talis sancte Marie Domus Theuthonicorum magistrum generalem ac ipsius Ordinem 
  Cruciferorum de Prussia, terras, subditos et coadiutores eorum, ex altera, super 
  omnibus displicenciis, limitibus, graniciis, dampnis, iniuriis, rancoribus, dissensioni- 
  bus, litibus et odiis, pactorum stipulatorum, concordatol'Um et promissorum violatio- 
  nibus, que inter dictas partes vertebantur et verti sperabantur, prout in litteris 
  emanatis hinc et inde super dicto compromisso latius continetur; quarum quidem 
  litterarum tenor sequitur in hec verba: (Sequuntur ./)oc. 16 et 11.) 
  Visis compromissis predictis ac intellectis et examinatis partium iuribus, ipsis- 
  que partibus auditis et intellectis, deliberacione prehabita diligenti, pro bono pacis 
  et concordie vigore compromissorum predictorum, Christi nomine, de cuius wuItu 
  omne rectum procedit iudicium, devotissime invocato, inter partes predictas viam 
  arbitratoris et amicabilis compositoris assumentes et omnibus melioribus forma, iure 
  et modo, quibus magis et melius possumus et debemus, laudamus amicabiliter, com- 
  ponimus, declaramus, arbitramur, diffinimus, dicimus atque componimus in hunc 
  modum et in hanc formam, videlicet: 
  Inprimis pronunciamus, decernimus, declaramus, amicabiliter componimus, ar- 
  bitramur et sentenciamus per hanc nostram arbitramentalem et amicabilem compo- 
  sicionem, quod tam per subditos sercnissimi domini, domini Wladislai regis Polonie 
  ac regni, ac etiam illustris principis domini Witoudi Magni ducis Lituanie ac subdi- 
  torum suorum, coherencium, adiutorum et sequacium, quam etiam venerabilis fratris 
  domini Henrici de Plawen magistri generalis Ordinis prelibati ac etiaID Ordinis ipsius 
  atque ipsorum subditorum; 'complicum, adherencium et sequacium aliosque venientes 
  et transeuntes, undecunque per proprias terras et aquas quascunque liceat libere 
  sine impedimento ac molestia aliquali ire et perambulare, merces et alia quecunque 
  consimilia ducent quo maluerint, prout antiquitus extitit consuetum, sub pena, ultra 
  satisfactionem iniuriarum et dampnorum illatorum et illatarum, decem milium mar- 
  
  
  I 
  1 
  
  
  .. 
  
  
  2. 1412 Ian. 4, oswiadcza Zygmunt W. mistrzowi gotowosc sprowadzenia. pokoju po- 
  mi
  dzy nim a PolskfJi. - Zob. Doc. 1. 
  3. 1412 Ian. 4, zawiera Zygmunt z pelnomocnikami Zakonu uklad majfJicy na widoku 
  zab6r Polski i jej podzial. - Zob. Doc. 2. 
  4. 1412 Mart. 15, zawiera Zygmunt przymierze z kr6lem Polskim, w kt6rem mu obie- 
  cuje pomoc przeciw kazdemu nieprzyjacielowi. - Zob. w Dodatku. 
  5. 1412 Mart. 15, uwiadamia Zygmunt W. mistrza 0 zawartem przymierzu z kr6lem 
  Polskim i wyraza nadziejl}, ze poczynione tam uklady pokieruje na korzysc 
  Zakonu. - Zob. Doc. 3. 
  6. 1412 Mart. 19, proponuje Zygmunt kr610wi Polskiemu zagladl} Zakonu Krzyza- 
  ckiego i podzial jego posiadlosci. - Dlugosz Rist. Pol. s. a. 1412. 
  7. 1412 Mai 25, W. mistrz czyni przez swych pelnomocnik6w w Budzie Zygmuntowi 
  widoki zysku pieni
  znego w razie uzyskania pomyslnego dla siebie wyroku. _ 
  Zob. Doc. 12. 
  8. 1412 Iun. 28, wyrazajfJi pelnomocnicy Zakonu W. mistrzowi nadziej
  , ze oczeki- 
  wany wyrok wypadnie dla niego pomyslnie. - Zob. Doc. 17. 
  
  
  I 
  
  
  ...
  		

  /Pomorze_014_01_02_062_0001.djvu

  			54 
  
  
  carum puri argcuti l)ersolvcnda pCI' partcm contrafacicntem, applicamla pro tertia 
  parte camcre apostolice, pro alia tercia parte fisco impel"iali, pro alia tercia parte 
  parti aIteri, et totiens committenda, quociens contra predicta ventum fueIit, predictis 
  tamen in esse suo salvis remanentibus. 
  Item pronunciamus, decernimus, declaramus, amicabiliter componimus, arbitra- 
  mur et scntenciamus per hanc nostram arbitramentalem et amicabilem composicio- 
  nem, quod ccclesie Wladislaviensi et reverendo in Chri:;to patri domino Ihohanni Dei 
  gratia eius episcopo, ac domino Andree prcposito et Capitulo dicte ecclesie resti- 
  tuantur per magistrum et eius Onlinem omnia sibi pel' eosdem ablata, de ceteroquc 
  ipse episcopus nomine sue ecclesie permittatur libere utifrui villis, curiis, decimis ac 
  omnibus obvencionibus et iuribus in terra Pomeranic consistentibus, ad ipsam eccIc- 
  siam pcrtinentibus, cum libera, plena iurisdictione spiritualium et temporalium, ac 
  dominus Andreas prepositus percipcre quinquaginta marcas Prutenicales per com- 
  mendatorem de Tuchel pro decimis, quas idcm colligit pro ecclesia Wladislavicnsi 
  de certis villis in eodcm districtu consistcntibus, eidem domino Andree per dictum 
  domim,lm episcopum conccssis, eciam acceclente confirmacione apostolica, prout et sc- 
  cumlum quod utebantur, fruebatur et percipiebat ipse dominus episcopus iam tribus 
  annis elapsis et eciam postea aliquo tempore; et quod de cetero dicti magister et 
  Ordo nullum ex ipsis impediant, quominus possint et valeant omnibus preclictis 
  libere uti et gaudere, sub pena decem milium marcharum puri Hl'genti pcrsolvemla 
  per partem contrafacicntem, applicanda pro tertia parte camere apostolice, pro alia 
  tertia parte fisco imperiali, et pro alia tertia parte altcri parti, et totiens commit- 
  tenda, quotiens contra predicta ventum fucrit, predictis tamen in esse suo salvis 
  remancntibus. 
  Item, quod ipsi magister et Orcl0 dictis dominis episcopo et Amlree preposito 
  l)leno et intcgre satisfaciant de omnibus proventibus, iam duobus annis elapsis epi- 
  scopo, et Andree prcposito anno uno tantum, de llictis villis, curiis et decimis sub- 
  latis per eosdem magistrum et Ordinem, et sub pena decem milium marcarum puri 
  argenti pcrsolvenda per partem contrafacientem, applicanda pro tertia parte camere 
  apostolice, pro alia tertia parte fisco imperiali, et pro alia tertia parte parti alteri, 
  ct totiens committenda, quotiens contra predicta ventum fuerit, predictis tamen in 
  esse suo salvis remanentibus. 
  Item, quod prcdicti magister ct Ordo cUeto domino el)iscopo restituant omnia 
  ablata in tribus suis curiis, videlicet in Sublww \ Komorsko 2 et Milobancz 3, sub 
  pena decem milium marcarum argenti puri persolvenda per partem contrafacientem, 
  applicanda pro tercia parte camere apostolice, pro alia tertia parte fisco imperiali 
  et pro alia tcrtia parte parti alteri, et totiens committenda, quotiens contra pre- 
  dicta ventum fuerit, predictis tamen in esse suo salvis remanentibus. De dampnis 
  vero et aliis ipsi domino episcopo, preposito et ecclesie per magistrum et Ordinem, 
  et e converso per ipsos dominum episcopum et prepositum magistro et Ordini pre- 
  dictis illatis una cum aliis, et clecimis manipularibus in Pomerania Wladislaviensis 
  diocesis, reservamus nobis cognicioncm et diffinicionem iuxta informacionem per illos, 
  quos transmittemus ad partes vel quibus commiseIimus, aut aliam nobis fiendam. 
  Item pronunciamus, decernimus, declaramus, amicabiliter componimus, arbitra- 
  mur et sentenciamus pCI' hanc nostram arbitramentalcm et amicabilem composicio- 
  
  
  J Subkowy p. Tcr.ewem. - 2 Komorsk p. Nowem. - 3 Milob
  dz p. Tczewem. 
  
  
  " 
  
  
  , 
  I 
  
  
  .
  		

  /Pomorze_014_01_02_063_0001.djvu

  			j 
  
  
  \ 
  I 
  1 
  I 
  . 
  I 
  
  
  .... - - 
  
  
  55 
  
  
  nem, quod reverendus in Christo pater dominus Henricus Dei gracia episcopus 
  Warmiensis restituatur ad ecclesiam suam, et sibi et ecclesie sue restituantur per 
  magistrum et Ordinem predictos omnia ablata, pertinentia ad ecclesiam sive episco- 
  patum suum; cui etiam debet dari salvus et securus conductus per eosdem magi- 
  strum et Ordinem standi in ecclesia sua, illaque et suis iuribus cum libera et plena 
  imisdictione spiritualium et temporalium prout consveverat utifrui, llec debent ali- 
  quid magister et Ordo contra ipsum, nisi mediante iure facere, et hoc sub pena de- 
  cem milium marcarum puri argel1ti, applicanda pro tercia parte camere apostolice, 
  pro alia tercia parte fisco nostro imperiali et pro alia tercia parte parti alteri, to- 
  tiens committenda, quotiens contra predicta ventum fuerit, predictis tamen in esse 
  suo salvis semper remanentibus. 
  Item pronunciamus, decernimus, declaramus, 3micabiliter componimus, arbitra- 
  mur et sentenciamus per hanc nostram arbitramentalem et amicabilem compositio- 
  nem, quod prefati domini rex Polonie et dux Witoudus debeant dare litteras infra 
  sex mensium' spatium proxime futurorum magistro et Ordini predictis super terra 
  Samagittarum, sicut cautum est in litteris pacis federis in Thorun inite inter ipsos 
  dominos regem, ducem Witoudum etc, et magistrum et Onlinem, sub pena decem 
  milium marcarum argenti puri, applicanda pro tercia parte camere apostolic£', pro 
  alia tercia parte fisco nostro imperiali et pro alia tercia parte parti observanti, ct 
  totiens committenda, quotiens contra predicta ventum fucrit, predictis tamen in esse 
  suo salvis remanentibus. 
  Item pronunciamus, decernimus, declaramus, amicabiliter componimus, arbitra- 
  mur et sentenciamus per hanc nostram arbitramentalem et amicabilem compositio- 
  nem, quod prefati domini rex Polonie, dux Witoudus, Henricus magister Ordinis 
  prelibatus et ipse Ordo bona fide, absque dolo debeant libere hincinde dimittere et 
  relaxare omnes captivos in continenti, quamprimum poterint, vel saltern infra sex 
  menses, sub pena decem milium marcarum argenti puri, applicanda pro tercia parte 
  camere apostolice, pro alia tercia parte fisco imperiali et pro alia tercia parte parti 
  alteri, et totiens committenda, quotiens contra predicta ventum fuerit, predictis tamen 
  in esse suo salvis semper remanentibus. 
  Item, quod dicti dQIllini rex et dux Witoudus in presentia nostrorum commis- 
  sariorum, per nos deputandorum et mittendorum in limitibus et granitiebus dictarum 
  parcium, debent omnes captivos de Tbammow 1 et Nerweketen 2 liberos et solutos 
  dimittere de omnibus manenciis, obligacionibus et homagiis, ita, quod post maturam 
  captivorum deliberationem, usque ad octo dies si voluerint ipsi captivi habendam, 
  possint libere deliberare, an circa partem predictorum dominorum regis Polonie et 
  ducis Witoudi velint remanere, an circa pattern magistri et Ordinis prefatorum, ac 
  secundum quod eligerint (sic), ipsis per nostros commissarios libera facultas acce- 
  dendi quo maluerint cum rebus suis concedatur. Et predicta pronunciamus, decer- 
  nimus, declaramus, amicabiliter componimus, arbitramur et sentenciamus per premis- 
  sam nostram arbitramentalem et amicabilem composicionem sub pena decem milium 
  IDarcarum argenti puri, applicanda pro tercia parte camere apostolice, pro alia tercia 
  
  
  1 Tamowiszki p. Wystruciem. - 2 Norkitten p. Wystruciem. JellCY ci zostali za" 
  brani w jesieni roku 1409 w wyprawie, kt6rfli Witold byl wykonal na pograuicze Krzy" 
  zak6w nie bl}dfliC uwiadomionym 0 zawartem w dniu 8 Pazdziernika zawieszeniu broni. 
  Zob. Voigt Gesch. Preuss. VII, p. 174, i Dlugosz Rist. Polsk. p. r. 1409.
  		

  /Pomorze_014_01_02_064_0001.djvu

  			56 
  
  
  parte fisco imperiali et pro alia tel'cia parte parti alteri, et totiens committenda, quotiens 
  contra predicta ventum fuerit, predictis tamen in esse suo salvis semper remanentibus. 
  Item pronunciamus, decernimus, declaramus, amicabiliter componimus, arbitra- 
  mur et sentenciamus per hanc nostram arbitramentalem et amicabilem composicio- 
  nem, quod omnes exacciones, a captivis reccpte hincinde post federa pacis facte in 
  Thorun, libere restituantur, omnesque promissiones litterales, tideiussorie et alie que- 
  cunque etiam restituantur illis, a quibus fuerint exacte, et sive restituantur sive 
  non, sint ipse promissiones casse, inanes et vacue ac nullius efficacie et momenti, 
  quas etiam cassamus, irritamus, evacuamus, annullamus ac irritas et nullas esse de- 
  cernimus et mandamus; volumusque de cetero, illarum vigore in iudicio et extra 
  neminem posse molestari vel conveniri sub pena decem milium marcarum argenti 
  puri committenda per pal'tem contrafacientem, applicanda pro tercia parte camere 
  apostolice, pro alia tel'cia parte fisco impcriali et pro alia tercia parte parti obser- 
  vanti, et tociens committenda, quociens contra predicta ventum fuerit, predictis 
  tamen in esse suo salvis semper remanentibus. 
  Item pronunciamus, decernimus, declaramus, amicabiliter componimus, arbitra- 
  mur et sentenciamus per hanc nostram arbitramentalem et amicabilem composicio- 
  nem, quod a deductis in quarto articulo contincnte in effeetu: Quod arbitri pro parte 
  Cruciferorum electi, erant regi Polonie suspecti, quia expresse instruebant Crucife- 
  ros; et in deductis in septimo articulo contillente in effectu: Quod postquam arbitri 
  concordare non potuerunt, Poloni reqllisiverunt Cruciferos ut certum diem statuerent, 
  in quo dominus rex Polonie et magister Ordinis convenirent, ut saltern ipsi concor- 
  darent, quod Cruciferi nullomodo facerc voluerunt]; et a deductis in quintodecimo 
  articulo continente in effectu: Quod Poloni propter metum gencium armatorum, quas 
  congregaverunt Cruciferi, convocaverunt sibi stipendiarios, in quibus expenderunt de. 
  cern milia sexagenarum monete Polonicalis: dietos Cruciferos absolvendos fore et 
  absolvimus illosque reddimus absolutos, et ulterius super illis per dominos regem 
  Polonie et ducem Witoudum nullatenus posse molestari. 
  Item decernimus, pronunciamus, declaramus, amicabiliter componimus, arbitra- 
  mur et sentenciamus per hanc nostram arbitramentalem composicionem, quod a de- 
  ductis in tricesimo tertio articulo continente in effectu: Quod de partibus Litwanie 
  ad terram Prussie secrete vie et inconsuete fuerunt designate in magnum preiudicium 
  Ordinis, ad quam viam tollendam in stipendariis ipse Ordo consumpsit quinquaginta 
  milia florenorum et percepit dampnum in mille quinquaginta florenis: dictos dominos 
  regem et Witoudum etc. absolvendos fore et absolvimus illosque reddimus absolutos, 
  et ulterius super illis per magistrum et Ordinem predictos nullatenus posse molestari. 
  Item pronunciamus, decernimus, declaramus, amicabiliter componimus, arbitra- 
  mur et sentenciamus per hanc nostram arbitramentalem et amicabilem composicio- 
  nem, quod pendente compromisso, super graniciebus seu limitibus nullus audeat 
  facere aliquam novitatem, donec per nos aut nostros commissarios debite fuerit ter- 
  minatum, sed quilibet maneat in terminis, in quibus sunt de presenti, sub pena 
  etiam decem milium marcarum argenti puri committenda per partem contrafacien- 
  tern, applicanda pro tercia parte camere apostolice, pro alia tercia parte fisco nostro 
  imperiali et pro alia tercia parte parti observanti, et totiens committenda, quotiens 
  contra predicta ventum fuerit, predictis tamen in esse suo salvis semper remanenti
  u,s. 
  
  
  a Qdnosi sil} to do niedoszlego zjazdu w Murzynnie; zob. Rtr. 27, ods. 1. 
  
  
  J 
   
  I 
  
  
  .I
  		

  /Pomorze_014_01_02_065_0001.djvu

  			57 
  
  
  J 
  
  
  Item, quia unio fcdcris perpetui in Thorun initi inter dominos regem Polonie 
  et ducem Witoudum, em'um subditos et adherentes, et magistrum et totum Ordinem 
  Cruciferorum ipsorumque subditos et adherentes fuit mutuo consensu prefatomm 
  partium celebrata, et in ea per expressum cautum est: Quod per nullas penitus dis- 
  sensiones violetur, etiam partium aliquibus insurgentibus dissensionibus: arbitramur, 
  sentenciamus, declaramus et volumus dictam unionem perpetui federis et contenta 
  in scriptura dicte unionis et concordie perpetuo valituram et valitura et per partes 
  predictas debere perpetuo observari, exceptis tantumodo hiis, in quibus per compro- 
  missum in nos factum per partes predictas ct presens nostrum arbitramentum su- 
  pCI' eo et aliud quodcunque, arbitramentum per nos ferendum aliter vel alio modo 
  fuerit declaratum. Et dictam unionem et omnia contenta in scriptura elicte unionis 
  perpetuo observari mandamus ad penam decem milium marcarum argenti puri com- 
  mittendam per partem contrafacientem, applicandam pro tercia parte camere apo- 
  stolice et pro alia tercia parte fisco nostro imperiali et pro alia tercia parte palti 
  observanti, que pena commissa, exacta vel non, predicta semper maneant in sui 1'0- 
  boris firmitate, salvis tamen semper in his, que in presenti capitulo omnibusque 
  precedentibus capitulis continentur, iuribus imperialibus quibuscunque. 
  Item arbitramur, pronunciamus, decernimus, declaramus, componimus et sen- 
  tenciamus, quod omnes alie proposiciones, articuli producti coram nobis pCI' supra- 
  dictas partes, remittantur et remitti debeant ad partes probandi et probande, quoniam 
  hic facultas probacionis eorundem et earundem ac effectuum ipsorum capitulorum non 
  fuit, et quia est dubium, an quedam articulata sint antiqua et sublata per pacem 
  initam inter partes predictas in Thorun. Quorum quidem proposicionum et articu- 
  lorum tenor summarie sumptus et effectualiter sequitur infrascriptus: 
  Inprimis effectus primi articuli est, quod concordiam, quam fecerunt Cruciferi 
  cum domino rege Polonie etc. in civitate Thorun anno Domini MCCCCXI in mense 
  Februarii, ipsi Cruciferi servare noluerunt, eo, quod in die Nativitatis beate Marie Sept. 8. 
  virginis in loco compromisso 1 nec per se nec per suos procuratores comparere vo- 
  luerunt, sed quarta die comparuerunt; petuntur ergo expense facte pro parte dicti 
  regis Polonie. 
  Item effectus Ir 'articuli est, quod postquam ipsi Cruciferi comparuerunt 
  quinta (sic) die, statim suos articulos et responsiones dare noluerunt, sed aliquot 
  diebus protraxerunt; pro quibus pro parte domini regis Polonie petuntur expense 
  ct interesse. 
  Item effectus III articuli est, quod sicut super granicicbus et limitibus fuerat 
  concordatum, Cruciferi nichil tractare voluerunt de eisdem metis, sed aliis factis in- 
  tricaverunt ne perveniretur ad finem. 
  Item effectus V articuli est, quod arbitri Cmciferorum non tendebant ad de- 
  cisiones causarum, sed solum tendebant ad hoc, ut ad superarbitrum dominum 
  Papam causa remitteretur. 
  Item effectus VI articuli est, quod post quatuordecim dies postquam convene- 
  rant Poloni et Cruciferi et quelibet pars suos arbitros eligerat (sic), inventum est, 
  quod nuncii ipsorum Cruciferorum plenum mandatum non habuerunt. 
  
  
  1 Sprawa ta odnosi si
   do bezskutecznego zjazdu pelnomocnik6w w Murzynnie 
  p. Inowroclawiemj zob. str. 27, w. 6. 
  
  
  8 
  
  
  ....--- --- --
  		

  /Pomorze_014_01_02_066_0001.djvu

  			58 
  
  
  Item effectus VIII articuli est, quod pro parte domini regis Polonic petuntur 
  expensc factc predictis diebus in articulis supradictis, ct est summa prcdictarum ex- 
  pcnsarum mille marcarum moncte Polonicalis. 
  Item effectus IX articuli est, quod Cruciferi diffamaverunt dominos regem Po- 
  Ionic ct ducem Witoudum, imponentes eis, quod promissa ipsorum non servasscnt. 
  Itcm effectus X articuli est, quod Cruciferi intulerunt dominis regi Polonie et 
  duci 'Vitoudo magnam iniuriam, imponcnclo eis, quod captivos Cruciferorum non di- 
  miserant prout promiserant, et quo(l ipsi Cruciferi adhuc hodic detinent captivos ue 
  regno Polonie. 
  Item effectus XI articuli est, quod Crucifel'i intulerunt magnam iniuriam do- 
  minis regi et duci predictis false asserentes, quod ipsi domini rex et dux sexingen- 
  tos captivos Pruthenorum contra propria promissa adhuc detincnt, et quod ligam 
  cum inficlelibus contra Christianos fecissent. 
  Item effectus XII articuli est, quod Cruciferi dixel1.111t, quod ipsi domini rex 
  et (lux cum paganis et Tartaris vellent destruerc Cruciferos, et sic ipsi Cruciferi in- 
  ccperunt incitare totam Christianitatem contra dictos regem et ducem in eorum de- 
  trimentum et infamiam valde magnam. 
  Itcm effectus XIII articuli est, quod Cruciferi fecerunt inextimabilem iniuriam 
  prcdictis dominis regi et duci, et quod ipsi Crucifeli pacem et concordiam initam 
  violaverunt. 
  Item effectus XIV articuli est, quod Cruciferi precluserunt viam mercatoribus 
  dc Polonia, et quos invenerunt in terris eOl'Um de mercatoribus Polonie, submerse- 
  runt, iugulaverunt et expoliaverunt bonis eorum, que extendunt se ad viginti mille 
  sexagenas monete Polonicalis. 
  Item effectus XVI articuli est, quod propter infamiam, quam intulerunt Cru- 
  cifel'i ipsis dominis regi et dud, fideiussores ipsorum Cruciferorum noluerunt venire 
  ad obstagium, propter quod petuntur interesse. 
  Item effectus XVII articuli est, quo(l durantibus b'eugis ipsi Cruciferi de sub- 
  ditis propriis tam nobiles quam rusticos interfecerunt contra litteras federis pacis, 
  in quibus dictum est: Quod omnes qui tempore guelTe adheserunt regi Polonie, im- 
  munitate priori gauderent et quod bona ipsorum pacifice possiderent. 
  Item effectus XVIII articuli est, quod Cruciferi receperunt septuaginta vasa 
  cervisie propter theloneum fictum, circa curiam que vocatur Antiqua Thorun. 
  Item effectus XIX articuli est, quod Cruciferi exspoliaverunt certos mercato- 
  res de Polonia, a quibus ipsi Cruciferi receperurit viginti vasa cervisie, duo mellis, 
  ac dccem et octo equos ac centum et quinquaginta ll1arcas monete Polonicalis. 
  Item effectus XX articuli est, quod ipsi Cruciferi receperunt a quibusdam no- 
  bilibus de Polonia res ad centum et quinquaginta ll1arcas ascendentes, et quod re- 
  ceperunt ll1ultos carbones. 
  Item effectus XXI articuli est, quod ipsi Cruciferi vulneraverunt quosdam 
  cives de Thorun et exspoliaverunt eos de rebus suis, ad ducentas marcas ascen- 
  dentes. 
  Item effectus XXII articuli est, quod Cruciferi captivaverunt sex mulieres Po- 
  lonorum cum sex adolescentulis, et eos carceraverunt et in carceribus dctinuerunt 
  a Carnisprivio usque atl fcstum Pasche, ubi petuntur interesse sexaginta marce. 
  Item effectus XXIII articuli est, quo(l Cruciferi captivaverunt. tres mulieres de 
  Polonia cum maritis earum et receperunt triginta marcas ab eisdem.
  		

  /Pomorze_014_01_02_067_0001.djvu

  			59 
  
  
  
   
  
  
  Item effectus XXIV articuli est, quod Trcska vasallus Cruciferorum spoliavit 
  duas Polonas in quimleccm marcis. 
  Item effectus XXV articuli est, quod Cruciferi detinent duos cives cum qui- 
  busllam rebus eorum et depactaverunt eosdem au centum viginti marcas. 
  Item effectus XXVI articuli est, quod Cruciferi detinuerunt et detinent Nico- 
  laum Rosochatz transeuntem cum pice, et depactaverunt ipsum in sexaginta marcis 
  et rcceperunt omnes alias suas res. 
  Item effectus XXVII articuli est, quod Cruciferi exspoliaverunt terram Bid- 
  gosciensem. 
  Item effectus XXVIII articuli est, quod Cruciferi exspoliaverunt quosllam cives 
  de Bidgoscia de tribus curribus et novem equis sexaginta marcas valentibus. 
  Item effectus XXIX articuli est, quod Cruciferi exspoliaverunt certos cives Bill- 
  goscienses de bonis que valebant ducentas marcas Polonicales. 
  Item effectus XXXI articuli est, quod Cruciferi recepenmt viginti vasa cervisie 
  et unam navim valentem quinque marcas. 
  Item effectus XXXII articuli est, quod Cruciferi prohibuerunt, ne mercatorcs 
  Poloni POSSillt applical'e au podum reglli per fluvium Wisla. 
  Item effectus XXXIII articuli est, quod Cruciferi prohibuerullt ipsis Polonis, 
  ne navigia exercCl'ent in fluvium Wisla. 
  Item effectus XXXIV articuli est, quod post pacem perpetuam ipsi Cruciferi dc- 
  tinent iniuste feudum, possessiones regni, ducatus et ecclesiarum ac fructus percipiunt 
  ex eis, quos fructus extimant ad viginti mille sexagenas grossorum Bohemicalium. 
  Item effectus XXXV articuli est, quod Cruciferi submerserunt quemdam vasallum 
  domini regis Polonie. 
  Item effectus XXXVI articuli est, quod Cruciferi occupaverunt iniuste bon'am 
  ad districtum Gnewcoviensem spectantcm, ad latitudinem per medium milliare, in 
  longitudine per duo milliaria. 
  Item effectus XXXVII articuli est, quod Cruciferi quosllam vasallos domini regis 
  Polonie abstraxerunt ab obediencia domini regis Polonie post ultimam pacem factam. 
  Item effectus XXXVIII articuli est, quod quadraginta equites Cruciferorum 
  abduxerunt de regno' Polonie quadragillta pecora. 
  Item effectus XXXIX articuli est, quoll Cruciferi occupaverunt insulam Potter- 
  werder 1 ad regnum Polonie spectantem. 
  Item effectus XL articuli est, quod Cruciferi submerserunt quatuor familiarcs 
  domini regis Polonie. 
  Item effectus XLI articuli cst, quod post pacis unionem Cruciferi vasta,erunt 
  tres provincias domini ducis Witoudi devastando predictas provincias et comburendo 
  ac bona deportando, que bona existimantur ad decem milia sexagenarum. 
  Item effectus XLIII articuli est, quod. post paeis unionem Cruciferi feccrunt 
  ligam cum diversis principibus contra dominos regem et ducem Witoudum. 
  Item effectus XLIV articuli est, quod Crueiferi detinent castrum :Memel in 
  terra Samagittarum, quod tamen domini rex ct dux prefati ex littera pacis usque 
  ad vitam eorum plene deberent possidere. 
  Item effectus XL VI articuli est, quod aliquas terras Crueiferi precario habucrunt 
  et detinent, quas requisiti noluerunt restituere. 
  
  
  1 Na Wisle W okoliey m. Solea. 
  
  
  8*
  		

  /Pomorze_014_01_02_068_0001.djvu

  			60 
  
  
  Item effectus XLVII articuli est, quod sanctm:; Otto convertit terram Po- 
  meranie una cum ducibus, quare petitur, quod illorum ducum successoribus re- 
  stituatur. 
  Item effectus XL VIII articuli est, quod terra Pomeranie, Dobrinensis, Micha- 
  loviensis Lothonensis \ Naklensis, Cuyavie, Syradie, Brestensis, Lanciciensis, Maioris 
  et Minoris Polonie continue fuerunt dominorum regis et ducis Polonie, et non Cru- 
  ciferorum, et quod hec sunt notoria et manifesta. 
  Item effectus XLIX articuli est, quod articulus precedens probatur per istud, 
  videlicet quod predicte tene sunt de diocesi episcopatuum Polonie, videlicet Gne- 
  snensis et Culmensis. 
  Item effectus L articuli est, quod quadragesimus tertius (sic) articulus probatur 
  per hoc, quod Dantzk et Pomerania adhuc hodie partim sunt Gnesnensis et partim 
  Wladislaviensis, partim Caminensis diocesis. 
  Item effectus LI articuli est, quod Cruciferi sunt de iure patronatus domino- 
  rum regis et principum Polonie, quia ipsi dominus rex et principes fundaverunt pre- 
  dictum Ordinem. 
  Item effectus LII articuli est, quod Cruciferi occasione terrarum, eisdem 
  Cruciferis per dominum regem et principes Polonie donatarum, plures alias terms 
  occuparunt iniuste, que petuntur restitui una cum fructibus perceptis et perci- 
  piendis. 
  Item effectus LIII articuli est, quod omnia privilegia Cruciferorum, per summos 
  pontifices et imperatores concessa, sunt surrepticia, eo, quod obtinuerunt ius patro- 
  natus domini regis et prineipum Polonie. 
  Item effectus LIV articuli est, quod Cruciferi destruxerunt castrum Slotorie 
  et spoliaverunt terram Dobrinensem, Siradiensem, Lanciciensem, Cuiavie et terras 
  Gnesnenses, et destruxerunt villas et ecclesias defloraveruntque virgines et rapuerunt 
  mulieres in iisdem tenis. 
  Item effectus LV articuli est, quod Cruciferi nolunt restituere terras Pome- 
  ranie et Michaloviensem, sed violenter et iniuste usque nunc detinent. 
  Item effectus LVI articuli est et generaliter, quod pax est violata. 
  Item effectus LVII articuli est, quod Cruciferi ipsi ingrati tenam propriam 
  ipsorum ducum Mazovie violenter occupaverunt, terras et limites ultra decem mi- 
  liaria in longitudine et sex miliaria in latitudine. 
  Item effectus LVIII articuli est, quod ipsi Cruciferi vi rapuerunt bona domini 
  regis et principum Polonie. 
  Item effectus LX articuli est, quod ipsi Crucifcri crudelius invaserunt regnum 
  Polonie, postquam viderunt dominum Wladislaum regem Polonie coronatum. 
  Item effectus LXI articuli est, quod Cruciferi invidentes regi Polonie, quando 
  viderunt cum ire ad baptismum, assumptis sibi infidelibus et schismaticis devasta- 
  verunt et conbusserunt terras dicti domini regis ad spatium LX mi1iarum, conantes, 
  quod per hoc idem dominus rex a baptismo retraheretur 2 . 
  Item effectus LXII articuli est, quod Cruciferi post baptismum domini regis 
  Wladislai terram ipsius XVIII annis continue invaserunt, baptisatos et cathecume- 
  nos ac neophitos interficiendo et aliquos deducendo, et tandem predicti regis fratrem 
  Casimirum interfecerunt Christianissimum, cum capite eius ludibria facientes in con- 
  
  
  0[1-... 
  
  
  
   
  
  
  .f. 
  
  
  11
   
  tIi 
  
  
  1 Zlothoriensis? - 2 Wielka wyprawa na Litwl} W r. 1385. 
  
  
  A 
  
  
  ,.,
  		

  /Pomorze_014_01_02_069_0001.djvu

  			I 
  j.. 
  
  
  . 
  I 
  
  
  ", 
  
  
  , 
  A.. 
  
  
  
   
  ! 
  
  
  4. 
  
  
  11
   
  tii 
  
  
  ,.f 
  
  
  .'9 
  
  
  61 
  
  
  temptum fidei catholice, et ecclesias schismaticorum ibidem existentes intactas per- 
  miserunt cum suis pertinenciis 1. 
  Item effectus LXIII articuli est, quod Cruciferi sororem domini regis Polonie 
  baptisatam tradiderunt nuptui Wasilio Magno duci schismaticorum in dampnatum 
  matrimonium, preteI' voluntatem dictorum dominorum regis et ducis, pCI' quod ma- 
  trimonium multe conversiones infidelium sunt prohibite, et adhuc illam fovent. 
  Item effectus LXIlII articuli est, quod quamvis incole terre Litwanie de die 
  in diem fidei catholice se subicerent et quasi onmes fideles existerent, tam en ipsi 
  Cruciferi vocant eos infideles per totum mundum, et omnes Christianos contra eos 
  excitaverunt quantum in cis fuit. 
  Item effectus LXV articuli est, quod dominus Papa misit litteras inhibitorias 
  ipsis Cruciferis, ne debellarent ulterius ipsos Litwanos; quam litteram ipsi Cruci- 
  feri deriserunt et vilipenderunt. 
  Item effectus LXVIl articuli est, quod Cruciferi a tempore regine Hedwigis 
  detinent tenas Dobrinensem et Slotoriensem una cum fructibus usque modo, qua- 
  rum obventiones et utilitates estimantur ad centum milia marcarum. 
  Item effectus LXVIlI articuli est, quod Cruciferi terras predictas noluerunt 
  restituere dominis regi et duci, donee ab eis extorsissent magnam summam pecunie, 
  viuelicet L millia florenorum et duo millia ac quadringentas sexagenas grossorum 
  Bohemicalium atque promissionem littere super tefl'am Samagittarum. 
  Item effectus LXIX articuli est, quod ipsi Cruciferi nolunt tenere conconliam 
  factam sub castro Raczans super Wislam 2, in qua conventione expresse cavebatur 
  de castro Drezno B. 
  Item effectus LXX articuli est, quod Cruciferi exspoliaverunt exercitum domini 
  regis Polonie sub castro Drezno. 
  Item effectus LXXI articuli est, quod Cruciferi occupaverunt multas terras 
  prope castrum Drezno fingentes novas metas in novis signaturis arborum, in quibus 
  rex Polonie habuit dampnum centum milium sexagenarum. 
  Item effectus LXXII articuli est, quod Cruciferi occupaverunt sylvam mense 
  episcopalis Posnaniem;is. 
  Item effectus LXXIII articuli est, quod Cruciferi derivarunt fluvium Drewantz 4 
  ab antiquo alveo per artificium. 
  Item effectus LXXIIII articuli est, quod Cruciferi in loco Fonlan 0 nominato 
  destruxerunt navigia, et regnicolas regni Polonie muItos interfecerunt ibidem et sub- 
  merserunt. 
  Item effectus LXXV articuli est, quod Cruciferi prohibent cives Bidgostienses 
  navigare cum magnis navibus in fiumine Wisla. 
  Item effectus LXXVI articuli est, quod quamvis rex Polonie consenserit, quod 
  una vice Cruciferi possent piscare in quodam fluvio regni prope Wislam, nunc ta- 
  men contra dominum regem Polonie proprietatem fluminis sibi usurpant. 
  Item effectus LXXVIl articuli est, quod quidam commendator de ecclesia 
  oppidi Caminensis 6 traxit quendam nobilem vasallum regni, nomine Rinar zschofzky 7. 
  
  
  t Przy obll}zeniu Wilna w r. 1390. - 2 Pok6j zawarty w Raci
  zu roku 1404 dnia 
  23 Maja, Zob. na str. 18, Ods. 3. - a Drzen nad Noteci
  . - 4 Rzeka Drwl}ca. - 1\ For- 
  don przy ujsciu Brdy. - 6 Miasto Kamien na Krajnie. - 7 Rynarzew nad N otecilk'
  		

  /Pomorze_014_01_02_070_0001.djvu

  			62 
  
  
  Item effectus LXXVIlI articuli est, quo(l ipsi Cruciferi receperunt LX lastas 
  frumenti ipsius domini regis contra promissa per eosdem Cruciferos. 
  Item effectus LXXIX articuli est, quod ipsi Cruciferi litteram pacis federis no- 
  lunt tenere, eo, quod adhuc hodierna die limites occupant sicut prius. 
  Item effectus LXXX articuli est, quod contra litteras l)acis fcderis Cruciferi 
  confederavenmt se cum Switrigallone regis inimico 
  Item effectus LXXXI articuli est, quO£I ipsi Cruciferi Wiskonem vasallum re- 
  gni Polonie exspoliaverunt rebus suis, que extendunt se ad octingentas sexagenas. 
  Item capitula iIlorum, qui dicuntur proscripti, videlicet Iohaunis Sczyplyn ], 10- 
  hannis Renicz 2, Francisci de Kintenaw 3 et Guntheri de Delaw 4. 
  Item capitula Staske et Bertoldi filii sui et Slomiuske coniugis domini Schebude. 
  Item effectus unici articuli pro parte domini episcopi Gnesnensis producti est, 
  quod Cruciferi occuparunt et exspoliarunt villas, curias, decimas mense archiepisco- 
  palis Gnesnensis, quare petitur restitucio cum fructibus perceptis et aliis rebus 
  ablatis per eosdem. 
  Item effectus articuli unici pro parte domini episcopi Plocensis producti est, 
  quod Cruciferi de anno precedenti de mense Novembris spoliaverunt dominum episco- 
  pum Plocensem et mensam suam de villis Berwalt 0 et Orzechaw 6 in terra Culmensi 
  Cruciferorum existentes (sic), quare petitur restitucio eorundem cum fructibus per- 
  ceptis et tributis indebite exactis et rebus ablatis. 
  Sequuntur articuli et proposiciones pro parte ducis Mazovie prouucti. 
  Item effectus primi articuli est, quod anno Domini millesimo trecentesimo LXI 
  fuit gravis dissensio orta inter ducem Mazovie Semovitum awum nunc existencium 
  ducum, ex una parte, et inter dominum Ludolphum magistrum Ordinis, parte ex 
  altera, de et super certis limitibus infrascriptis. 
  Item effectus Il articuli est, quod post dictam guerram dux predictus et ma- 
  gister prefatus fecerunt concordiam perpetuo duraturam, certis litteris patentibus 
  ipsius magistri Ludolphi et regis Polonie comprehensam. 
  Item effectus III est comprehensivus copie littere magistri Ordinis Ludolphi 
  predicti pie memorie super limitacione limitum seu granicierum super terris Mazovie 
  ct Prussie, propIio sigillo magistri predicti, et non conventus Ordinis sigillatarum 7. 
  Item effectus IV articuli est, quod dux Semovitus fuit in pacifica possessione 
  terrarum circa limitcs iacentium secundum continenciam litterarum, quarum littera- 
  rum effectus in precedenti articulo inmediate continetur, et quod etiam ante datam 
  illarum litterarum, et quod predicta sint vera, publica et manifesta. 
  Item effectus V articuli est, quod non obstante littera magistri prefati, Cruci- 
  feri occupaverunt ten'am ducis Mazovie ultra metas in littera contentas in latitu- 
  dine ad quatuor miliaria et in longitudine ad multo plum. 
  Item effectus VI articuli est, quod Cruciferi ultra metas in predicta littera 
  contentas diversos agros, prata, sylvas, borras, rubeta, molendina circa fluvium 01'- 
  zicz 8 et Rudam 1/ iniuste occuparunt et usque nunc detinent occupatos. 
  
  
  1 Szczupliny p. Dllbrownem. - 2 RyIisk p. Chelmz:j;. - 8 Kitnowo p. Grudzilldem. - 
  
   Dylewo p. Brodnicll. S:j; to czlonkowie t. zw. ZwillZku .iaszczurczeg
  , z kt6rych Mikolaj 
  Ii!: Rynska sci
  ty zost.al w Grudzilldzu r. 1411. - 5 Mysia dziura p. Swieciem. - 6 Orze- 
  chowo p. Toruniem. - 7 Dokument odnosny zob. w Voigt Cod. diplom. Prussic. Ill, 
  Nra. XXXIX. XL. - 8 Orycz, prawy przyplyw Narwi. - \I Ruda, llllyn nad strum, Ruda 
  pa p6lnoc Mlawy. 
  
  
  .t 
  
  
  '"
  		

  /Pomorze_014_01_02_071_0001.djvu

  			.. 
  
  
  . 
  
  
  63 
  
  
  Item effectus VII articuli est, quod Cruciferi tempore pacis modernorum du- 
  cum castrum Novigrad 1 in terra Mazovie situatum devastaverunt et combusserunt, 
  et ibidem diversos nobiles et ignobilcs utriusque sexus interfecerunt. 
  Item effectus VIII articuli est, quod Cruciferi turrim Lothoria 2 nominatam, 
  tempore quo dux Mazovie edificabat, hostiliter circumde(lerunt dictumque ducem 
  captivayerunt et multas suas gentes interfecerunt et omnem thesaurum ibidem 
  existentem deportavenmt. 
  Item effectus IX articuli est, quod Cruciferi villam domini Iohannis ducis }fa- 
  zovie nunc existentis, que villa vocatur Pyrsewoszi 8, invaserunt et ibi tres masculos 
  occiderunt et quartum puerum in ignem proiecerunt. 
  Item effectus X articuli est, quod Cruciferi invaserunt quandam villam ducis 
  Mazovie Lanki 4 nominatam, et ibi annuum censum dicti duds receperunt aliaque 
  bona plura dcportaverunt, et que deportare non poterant, combusserunt. 
  Item effectus XI articuli est, quod provisoI' de Ianowgrod 0 ex mandato Ordi- 
  nis villam ducis Iohannis nomina tam Ploczko 6 invasit, ibidem diversos vulnerando 
  et scultetum interficiendo. 
  Item effectus XIlI articuli est, quod ipsi Cruciferi multos piscatores, item mel 
  lifices in terris predicti Iohannis ducis submerserunt et interfecerunt bona ipsorum 
  auferendo. 
  Item effectus XIV articuli est, quod ipsi Cruciferi frequenter invaserunt terram 
  Iohaunis ducis prefati, et diversos ibidem interfeccrunt et multos ad pOl'fas pro- 
  prias suspenderunt. 
  Item effectus XV articuli est, quod de anno Domini MCCCCIX commendator 
  de Osterrod 7, ceteris commendatoribus sibi adiunctis, ten'am ducis Iohannis Czecho- 
  noviensem 8 nominatam invasit et diversos homines interfecerunt, ac diversas virgi- 
  nes defloraverunt plures atque mulieres violaverunt et rapuerunt. 
  Item effectus XVI articuli est, quod ipsi Cruciferi post ultimam pacem merca- 
  tores quorum nomina sequuntur exspoliaverunt in terra Prussie, videlicet Mathiam 
  metsccundum, Graudam metsecundum, Stanislaum opidanum Czechonoviensem, unum 
  nobilem de Obrab 9 et quendam Nicholaum de villa Comorowgrad 10, quorum bona 
  extimantur ad CCCC .sexagenas communiter et divisim. 
  Item effectus XVII articuli est, quod scultetus de villa Prantnicza 11 in telTa 
  et dominio Prussie quendam Iacobum opidanum de XIX et dimidia sexagena publice 
  et palam exspoliaverunt. 
  Item effectus XVIII articuli est, quod de villa Gmewo 12 quendam opidanum 
  Wischegradensem 13 in XVII sexagenas grossorum spoliaverunt, 
  Item effectus XIX articuli est, quod villani de predicta villa Gmewo Albertum 
  opidanum de Wischegrad de duabus sexagenis cum dimidia et decem grossis spolia- 
  verunt et graviter afflixerunt. 
  Item effectus XX articuli est, quo(l homines Cruciferorum tres opidanos pre- 
  dicti opidi Wischegrad omnibus bonis spoliaverunt et spoliatos in lacum proiecerunt, 
  qui miraculose de lacu exiverunt. 
  
  
  1 Nowogrod p. LomzlJ:. - 2 Zlotorja p. Tykocinem. - 3 Przewoz p. Ostroll}klJ:? - 
  4 L
  g p. Nurem? - 1\ 
  1:iasto lohannisburg na Prusach. - 6 Maly Plock p. LomzlJ:. - 7 Mia- 
  sto Ostr6d na Prusach. - 8 Ziemia Ciechanowska. - 9 Obrllb w Prasnyskiem. - 10 Ko- 
  morowo w l\Uawskiem? - 11 PrIJ:tnica p. LubawIJ: - 19 Gniewowo p. Nowem na Kaszu. 
  bach. - 13 Wyszegr6d, miasto i grad przy ujsciu Brdy.
  		

  /Pomorze_014_01_02_072_0001.djvu

  			64 
  
  
  Item effectus XXI articuli cst, quod subditi Crucifcl'onlm Mathiam et lohan- 
  nem opidanos de Wischegrad de singulis bonis spoliaverunt. 
  Item effectus XXIl articuli est, quod omnia predicta, a X VI articulo inclusive, 
  sunt publica et notoria. 
  Item effectus XXIII articuli est, quod de civitate Plocensi et ceteris opidis 
  multi sunt interfecti per commendatorem (sic) opidonlm de terra Prussie. 
  Item effectus XXIV articuli est, quod circa metas et limites veros ipsi Cnl- 
  ciferi captivarunt diversos, et pastores multos exspoliaverunt pecoribus et pe- 
  cudibus. 
  Item effectus XXV articuli est, quod ipsi duces lohannes et Scmovitus revo- 
  carunt et revocant predicta sibi ad iniurias extimant, Iohannes ad octingenta milia 
  sexagenas, Semovitus vero ad centum milia sexagenas. 
  Sequuntur articuli et proposiciones pro parte ducis Stolpensis producti. 
  Item effectus primi articuli est, quod ipsi Cruciferi occupant magnam partem 
  ducatus Stolpensis, videlicet usque ad fluvium Wisla. 
  Item effectus Il articuli est, quod ipse (lux Stolpensis ac predecessores ipsius 
  fecerunt diligenciam in repetendo tcrram ab ipsis Cruciferis, qui restituere recusa- 
  verunt, propter quod petitur interesse, quod exstimatur ad CM marcarum purl 
  argenti. 
  Item effectus III articuli est, quod castrum Butaw 1 est ipsius ducatus, sed Cru- 
  ciferi iniuste occupant cum fructibus, quod llampnum ad quinquaginta milia marca- 
  rum puri argenti extimant. 
  Item effectus V articuli est, quod Ordo impedivit officiales ducis, ne colligerent 
  mella in agris ducatus predicti, quod dampnum extimant au decem milia marcarum 
  argenti purl. 
  Item effectus VI articuli est, quod Baldewinus Stal, advocatus Ordinis in Nova 
  Marchia spoliavit villas ipsius ducatus, videlicet Coldacz 2 et Nemmyrn 3, duo milia 
  marcarum argenti. 
  Item effectus VII articuli est, quod marescalcus Ordinis nomine Walroder in- 
  travit ten'am domini ducis cum potencia earn exspoliando ac mulieres et virgines 
  violando, et quam plures homines dicti ducatus occidit, quod dampnum extimatur 
  ad quinquaginta milia marcarum argenti. 
  Item effectus VIII articuli est, quod pronuncciacio ducis Swantibori, ex com- 
  muni voluntate Crucifcrorum et ducis facta de limitibus et graniciebus, mandetur 
  effectui. 
  Item effectus IX al'ticuli est, quod procurator dicti Ordinis, nomine Phleger, 
  detentor districtus Butow, intrans terram ducis interfecit Putkummar et Iereslaum 
  ac omnia que in dicta curia lereslai fuerunt abstulit in predam, que dampna et in- 
  iurie extimantur ad viginti milia marcarum argenti. 
  Item effectus X articuli est, quod Cruciferi castrum Nuwestetin4, ac villas et 
  ecclesias in circuitu existentes spoliaverunt, que dampna extimantur ad tria milia 
  marcarum argenti. 
  
  
  1 
  Iiasto Bytowo na Pomorzu. - 2 Kolacz p. Bialogrodem na Pomorzu. - 3 Nemmin 
  p. Falkenburg na Pomorzu. - 4, Szczecinek na Pomorzu. 
  
  
  t 
  j 
  
  
  
  --.,.---,.-.
  -- -----
  		

  /Pomorze_014_01_02_073_0001.djvu

  			65 
  
  
  Item effectus XI articuli est, quod advocatus de Lauwenburg 1 nomine Ordi- 
  nis submersit quendam hominem ducis pro eo, quod petebat salarium pro suo ser- 
  vicio, quam iniuriam extimat idem dux ad mile marcas argenti. 
  Item effectus XII articuli est, quod idem advocatus in Lauwenburg effregit 
  ecclesiam ville Budissin 2 et oblaciones ac omnia que in ea erant abstulit, que 
  dampna extimantur ad mille marcas argenti puri; et captivavit unum familiarem 
  ducis, nomine W oczik, et adhuc eum detinet. 
  Item effectus XIII articuli est, quod officiales Cruciferorum de Nova Marchia 
  post compromissum aetum in dominum regem Romanorum etc. terram ducis inva- 
  serunt et spoliaverunt ultra XXX equos, quam iniuriam estimat idem dux ad XX 
  marcas argenti puri. 
  Item effectus XIV articuli est, quod advocatus de Lauwenburg fregit pisci- 
  nam ducis in fluvio Leve 3, quod dampnum extimat dux ad quinquaginta marcas 
  argenti puri. 
  Item effectus XV articuli est, quod advocatus de Lauwenburg iterum de novo 
  spoliavit ecclesiam de Budissin, quam iniuriam et dampna extimat dux ad tria milia 
  marcarum argenti. 
  Item effectus XVI articuli est, quod post compromissum factum in regem Ro- 
  manorum etc. Cruciferi invaserunt telTam ducis Stolpensis eique infinita. dampna 
  intulerunt. 
  Sequuntur articuli et proposiciones pro parte Cruciferorum producti etc. 
  Effectus primi articuli est, quod domini rex Polonie et dux Witoudus nolunt 
  tenere primum articulum littere pacis, sed antiqua dampna per eundem articulum 
  sopita, per verba diftamatoria repetunt 4; propter quam infamiam petunt Cruciferi 
  interesse. 
  Item effectus II articuli est, quod episcopus Wladislaviensis contra eundem 
  articulum pacis litigat in curia Romana de dampnis sibi il1atis ante pacem ultimam. 
  Item effectus III articuli est, quod rex et dux Witoudus in convencione cele- 
  brata in Morin 0 repetierunt dampna antiqua, et occasione istorum trium articulo- 
  rum magister compul
  ,!s est mittere oratores suos ad reges et principes pro sui ex- 
  cusacione cum expensis quinquc milium florenorum Ungaricalium, quas expensas 
  Cruciferi repetunt. 
  Item effectus IV articuli est, quod rex Polonie et dux Witoudus noluerunt 
  servare secundum articulum pacis, quia adhuc hodie multos captivos detinent in 
  grave dispendium sumptuum et impensarum dictis suis captivis in captivitate fac- 
  tarum, quarum summa ad XX milia marchal'Um Prutenicalium se exten(1it; quas 
  expensas Cruciferi repetunt. 
  Item effectus V articuli est inter alia, quod dux Witoudus fecit submergi 
  quendam familiarem Ordinis Cruciferorum, qui iverat ad querendum unum captivum 
  in Litwania. 
  Item effectus VI articuli est, quod numerus captivorum est centum et nona- 
  ginta sex. 
  
  
  t Miasto Lawenburg na Pomorzu. - 2 Dzis Budow p. Slupskiem. - 3 Rz. Leba. - 
  4 To jest zmazanie wzajemnych skarg i krzywd j zob. w Dodatku Pok6j Torunski. - 
  fi Murzynno p. lnowroclawiemj zob. str. 27 ods. 1. 
  
  
  
   
  
  
  1 
  !
  		

  /Pomorze_014_01_02_074_0001.djvu

  			66 
  
  
  Item effectus VII articuli est, quod quia dux Witoudus detinet captivos ma- 
  gistri Livonie cum gravissimo dispendio Ordinis ad summam XX marcarum Prute- 
  nicalium ascendentem, petitur solvi interesse inter alia etc. 
  Item effectus IX articuli est, quod multi captivi Cruciferorum sunt interempti 
  propter dura vincula Polonorum, et multi sunt missi ad partes remotissimas infide- 
  lium, de quibus timetur, quod nunquam revertantur ad fidem catholicam. 
  Item effectus X articuli est, quod dux Witoudus per unum annum post pacem 
  remisit LX pueros, quos tamen statim post pacem debebat dimittere. 
  Item effectus XI articuli est, quod contra litteram paeis domini rex et dux 
  prefati multos captivos mutiIaverant post pacem, petitur ergo ut satisfiat pro mutilatis. 
  Item effectus XII articuli est, quod a multis captivis Cruciferorum Poloni post 
  pacem extorserunt iam soluciones pecuniarum. 
  Item effectus XIII articuli est registrum summarum exactarum a captivis post 
  pacem ultimam, et continet illos captivos, qui dederunt fideiussores. 
  Item effectus XlIII articuli est registrum exactorum de Marchia post pacem 
  ultimam, que exacta et dampna petuntur per Cruciferos, et est summa exactorum 
  LXIl marcarum Prutenicalium, et interesse ducentorum milium florenorum Unga- 
  licalium. 
  Item effectus XV articuli est narratio nominum corum Polonorum, qui spo- 
  liavcrunt homines Ordinis sine captivitate. 
  Item effectus XVI articuli cst nanatio eOfum, qui post pacem factam dede- 
  runt fideiussores pro libertatibus ipsorum, sed nondum solverunt. 
  Item effectus XVII articuli est narracio eorum nominum, qui adhuc in capti- 
  vitate detinentur. 
  Item effectus XVIII articuli est, quod Iungeling exaccionavit militem Sibiconem 
  post festum sancti Michaelis proxime elapsum in CXX marcis Polonicalibus. 
  Item effectus XIX articuli est registrum expensarum, quod fecit magister ad 
  relevandum penuriam captivorum, et durat per tIia folia cum dimidio. 
  Item effectus XX articuli est, quod domini rex Polonie et dux Witaudus con- 
  tra litteram pacis, iuste relegatos per Prutenos propter crimen lese maiestatis, post 
  ultimam pacem factam seu cOllmissam fovent et defendunt; petunt ergo Pruteni, ut 
  predicti relegati eliminentur de regno Polonie. 
  Item effectus XXI articuli est, quod Poloni contra litteram paeis castra et ci- 
  vitates, quas restituerunt Prutenis, non restituerunt integms, sed spoliatas tam uten- 
  silibus, provisionibus, quam instrumentis. 
  Sequuntur propositiones contra ducem Stolpensem. Item effectus XXIII arti- 
  culi est, quod dux Stolpensis iniuste detinet quatuor villas Ordinis. 
  Item effectus XXV articuli est, quod dux Witoudus mercatorum Livonie bona 
  fecit arrestari in Ploskow t, et tamen magister Livonie habet litteras ducis Witoudi, 
  quod bona mercatorum Livonie debent esse libera. 
  Item effectus XXVI articuli est, quod marschalcus domini regis Polonie fecit 
  novum et falsum theolonium super fluvium Drewancz. 
  Item effectus XXVIl articuli est, quod capitaneus in Bromburg feeit novum 
  passagium et inconsuetum super fluvium Wisla in magnum preiudicium Ordinis. 
  
  
  1 Mialilto Psk6w. 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_075_0001.djvu

  			- 
  
  
  67 
  
  
  ! 
  
  
  Item efIectus XXVIII articuli est, quod capitaneus Wladislaviensis impedit 
  piscatores commendatoris in Thorun, navigia cum retibus et piscibus recipiendo. 
  Item efIectus XXIX articuli est, quod Thomischik miles, iniuriam sibi factam, 
  per litteram pacis sopitam difIamando, Ordinem divulgat. 
  Item efIectus XXX articuli est, quod subditi domini regis Polonic contra lit- 
  tems pacis et salviconductus dominum archiepiscopum Rigensem una cum fratre 
  Hinrico Hold, missos per Ordinem ad dominum regem Romanorum et Ungarie, acri- 
  tel' invaserunt. 
  Item efIectus XXXI articuli est, quod dominus rex Polonie, quamvis promisit 
  in littera pacis quod factum castri Drezno iuridice deberet terminari, tamen ipse 
  dominus dux furtim misit proditores, ut castrum predictum furtive habere posset. 
  Item efIectus XXXIl articuli est, quod in conventione facta in Morin oratores 
  et nuncii domini regis Polonie non poterant induci ad tractandum de iusticia, nec 
  volebant remittere causam ad sUl1erarbitrum dominum Papam vel ad sacrum Roma- 
  num imperium, sed dominus rex predictus congregavit exercitum propter habenda 
  fortalicia Pruthenorum. 
  Item efIectus XXXIUI articuli est, quod dominus rex Polonie preclusit viam 
  mercatoribus Prussie. 
  Item efIectus XXXV articuli est narracio diversorum nominum nuncciorum Or- 
  dinis, qui in Polonia fuerunt spoliati litteris et bonis. 
  Item efIectus XXXVI articuli est narmcio diversorum nominum nuncciorum 
  magistri generalis Ordinis in Polonia interfectorum. 
  Item efIectus XXXVII articuli est, quod dominus rex Polonie nec litteras apo- 
  stolicas nec aliorum principum pro Ordine directas recepit, ymmo capitaneus suus 
  in Briske 1 scripsit commendatori in Thorun, quod nullum nunccium sibi mittat, 
  quia submergeret quoscunque mitteret. 
  Item efIectus XXXVIII articuli est, quod dux Witoudus non intendit pacem 
  firmatam servare, quia continue imlucit mos de Ploskow 2 et Nowgarden 8 ad hoc, 
  quod faciant gwerras Livoniensibus. 
  Item efIectus XXXIX articuli est, quod intencio Polonorum est exstirpare 
  Cruciferos. 
  Item efIectus XL articuli est registrum, in quo sunt nomina militum Prussie, 
  qui post pacem ultimo factam fuerunt exspoliati. 
  Item efIectus XLI articuli est registrum dampnorum et interesse, magistro ge- 
  nerali et Ordini post firmatam pacem factorum et illatorum ac diversis castris et 
  eivitatibus, opidis et personis, que dampna durant scripta per quinque folia. 
  Item efIectus XLIl articuli est, quod dux Witoudus in terra Samagittarum 
  pendente compromisso edificavit duo castra 4. in preiudicium Ordinis valde magnum. 
  Item efIectus XLIIl est registrum dampnorum, que fecerunt et intulerunt Po- 
  loni ipsis Cruciferis pendente compromisso in diversis castris, civitatibus, villis, opi- 
  dis et personis circa festum Pasche proxime preteritum, que dampna durant scripta 
  per tria folia. 
  De reliquis vero tam deductis quam deducendis, quia in presenciarum ter- 
  minari non possunt et aliqua alciorem indaginem requirunt, rcmittimus partes ad 
  
  
  1 Brzesc Kujawski. - 2 Miasto Pskow. - 3 Miasto Nowogrod. - 4 Wielona i Bei- 
  stenj zob. Doc. 12. 
  
  
  9* 
  
  
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_076_0001.djvu

  			68 
  
  
  nostros commissarios, deputandos a nobis tam ad l'ecipiendas informationes opportu- 
  nas per quascunque probaciones, quam ad amicabiliter de communi consensu par- 
  tium per eosdem terminandum vel referendum nobis, aut alias per nos deputandos, 
  postea cognoscendum, terminandum, arbitrandum et amicabiliter componendum, prout 
  ex tenore litterarum compromissorialium predictarum concessum est, et hoc, quando 
  et quotiens nobis visum fuerit et commode desuper poterimus intendere. Nee non 
  reservamus nobis super iam pronunciatis et pronunciandis etc. potestatem interpre- 
  tandi, declarandi et cetera faciendi, de qui bus vigore litterarum compromissorialium 
  predictarum nobis facultas com petit pro facto, quia in negocio edificationis seu con- 
  structionis castri per ducem Witoudum de novo erecti seu instamandi, in presen- 
  tiarum propter eius arduitatem deliberation em nostram et pronuncciacionem duxi- 
  mUI:; deferendum. Et in crastino pronuncciacionis predicte, de et super eodem ne- 
  gotio in domo habitacionis reverendissimi in Christo patris et domini, domini Iohan- 
  nis archiepiscopi Stregoniensis Bude, modo et forma inmediate subscriptis, digesta 
  maturitate duximus pronuncciandum ut sequitur in hec verba: 
  Item pronuncciamus, decernimus, declaramus, amicabiliter componimus, arbi- 
  tramur et sententiamus per hanc nos tram arbitralem et amicabilem compositionem: 
  quod si castra per ducem Witoudum noviter erecta fuerint infra limites patrimonii 
  dominorum regis et ducis predictorum, quod super illis magister et Ordo nullam 
  molestiam eis inferant; si vero inter limites magistri et Ordinis, excepta terra Sa- 
  magittarum, domini rex et dux prefati illa debeant magistro et Ordini libere et sine 
  impedimento relaxare sub pena decem milium marcarum argenti puri, committenda 
  pel' partem contrafacientem, applicanda pro tertia parte camere apostolice, pro alia 
  tereia parte fisco nostro imperiali et pro alia tercia parte parti alteri; que pena to- 
  tiens committatur, quotiens contra predicta ventum fuerit. Si vero in terra Samagit- 
  tarum predicta castra nostri commissarii per nos deputandi edificata invenerint, nostre 
  deliberacioni reservamus, an predicti domini rex et Witoudus illa castra in terra 
  Samagittarum potuerunt edificare, an non. 
  Datum, latum et pronunciatum fuit dictum arbitramentum seu amicabilis com- 
  posicio sive sentencia arbitral'ia inter partes predictas ad peticionem, instanciam et 
  auscultacionem procuratorum partium utrarumque, videlicet domini Andree Laskaris 
  prepositi Wladislaviensis et domini Michaelis Blida canonici Poznaniensis decreto- 
  rum doctorum, procuratorum dominorum pl'edictorum regis Wladislai et ducis Wi- 
  toudi et partis eorumdem dominorum regis et ducis ac domini lohannis et Henrici 
  episcoporum supradictorum, nee non ad peticionem et instanciam et auscultacionem 
  procuratorum partis adverse, videlicet reverendissimi in Christo patris domini 10- 
  hannis Dei et apostolice Sedis gracia archiepiscopi Rigensis, domini Henrici senioris 
  de Plawen, fratrum Michaelis Kochmeister supremi marscalci, Werneri de Tettingen 
  supremi hospitaladi et commendatoris in Elbingo, Frederici de WeIde supremi tra- 
  parii et in Cristburg commendatoris, Eberhardi de Wallenfels commendatoris in 
  Thorun, Ordinis sancte Marie Theuthonicorum, domini Iohannis Abeczyher decreto- 
  rum doctoris et prepositi Warmiensis, Iohannis Hildebrandi cappellani magistri ge- 
  neralis, Petri de Lapide fratrum Ordinis supradicti et Teodorici militis de Logen- 
  dorff Pomezaniensis diocesis, in aula magna regia castri Budensis sub nostre maie- 
  statis sigilli appensione testimonio litterarum, anno pomini millesimo CCCCXIl, vige- 
  sima quarta die Augusti, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXV, Romanorum 
  vero secundo, presentibus ibidem reverendissimis in Christo patribus, dominis, domino 
  
  
  ] 
  
  
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_077_0001.djvu

  			1 
  j 
  
  
  69 
  
  
  ] 
  
  
  Branda miseracione divina presbytero cardinali Placentinensi ac apostolice Sedis in 
  regno Hungarie a latere legato, domino Iohanne al'chiepiscopo Stregoniensi primate 
  et in Strigoniensi ac Collocensi provinciis legato nato ac aule Romanorum regie 
  cancellario, domino Andrea de Benciis de Guallo archiepiscopo Spalatinensi, comite 
  Bertoldo de Ursinis de Urbe comite Suanensi, Hugone de Herworst ambaxiotoribus 
  domini Pape, domino Symone abbate sancti Iohannis Reumensis decretorum doctore, 
  domino Iohanne preposito sancti regis Stephani Strigoniensi et vicecancellario im- 
  periali, domino Benedicto preposito Albensi et domini Pape prothonotario, domino 
  Mimoldo Stephani de lVIagalottis de Urbe veteri, magistro Benedicto de Macra legum 
  doctoribus, domino Philippo de Pictavia milite, domino Arceriano consiliario ac cam- 
  bellanio regis Francie, domino Bruneto de la Schala de Verona, Iacobo de Carra- 
  ria de Padua, comite Guillermo de Prata, Pipone de Ozora comite Themesiensi, 
  Emerico de Peryn secretario cancellario regie maiestatis, et aliis quam pluribus fide- 
  dignis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
  
  
  Doc. 19. 
  
  
  Sigmund Romischer Kunig etc. 1412 Aug. 30, zu Ofen; zawiera z pelnomonikami 
  Zakonu Krzyzak6w uklad, moc
   kt6rego tenze zobowi
  zuje si
   wyplacic mu nale- 
  zne kr610wi Polskiemu 50,000 kop gr. Prazkich, jezeli dostawi Zakonowi zapis na 
  t
   sum
   wystawiony. (Str. 30, w. 1.) 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. XX/a, Nr. 80. (Oryginal aa papierze, 
  podpieczftorvany drvoma pieczfciami.) 
  
  
  I 
  
  
  Es ist zu wissen, daz in den Iaren nach Crists Geburt tusent vierhundert und 
  in dem czwelften, des nechsten Dinstages VOl' sant Egidii Tage, zu Of en, wir Sig- 
  mund yon Gotes Gnaden Romischer Kunig und zu Ungern, Dalmacien, Croacicn etc. 
  Kunig, und wir Iohan Erczbischoff zu Ryge, Heynrich Herre zu Plawen, Bruder Mi- 
  chel Kuchenmeister des Tutschen Ordens obrister Marschalk, Wernher von Tettyngen 
  obirster Spittaler und .Kompthur zu Elbinge, Bruder Fridrich von Welden obrister 
  Trappier und Compthur zu Cristburg, und Bruder Eberhart von Wallenfels Compthur 
  zu Thorun, anstat und yon wegen des erwirdigen Hern Heinrichs von Plawen Ho- 
  meisters und des vorgenanten Ordens diser nachgeschriben Teyding und Stucke 
  recht und redlich mit einander uberkommen sin. Czum ersten also: mogen wir vor- 
  genanter Kunig Sigmund dem vorgenanten Orden den Brief, den er dem allerdurch- 
  luchtigisten Fursten Kunig Wladislaw Kunig zu Polan, unserm lieben Bruder, uber 
  hunderttusent Schok Behemischer Grossen gegeben und mit Burgen vergwisset hat, 
  widerschaft'en, das uns dann die vorgenanten Homeister und Orden das Gelt, das sy 
  demselben Kunig von Polan noch schul dig sin, des mit Namen fumfczigtusent Schok 
  Behemischer Grosser ist, richten und beczalen sollen, als hernach begriffen ist mit 
  Namen: sollen derselb Hohmeister und Orden uns Kunig Sigmund vorgenant uff unser A.1413 
  Frawn Tag del' Liechtmesse nechste kommende dryczehenthalb tusent Schock, Febr. 2. 
  ft' M . 
   ff M . A. 1413 
  und dornach u Ittelaste dryczehenthalbtusent Schock, und dann u sant 1- Mart. 13. 
  chels Tag zunechste dornach volgende fumfundzweinczigtusent Schok, und dann uff 'A. 1413 
  Ostern die zunechste nach clem yczgenanten sant Michels Tag, mit Namen in dem s
  
  t;4
  
   
  Iare nach Crists Geburd vierczehenhundert Iar und dornacb in dem vierczebenden ApI'. 8. 
  
  
  --
  --- ----
  		

  /Pomorze_014_01_02_078_0001.djvu

  			'70 
  
  
  Iare kommen, czwelftusent Schok, alles del' vorgenanten Grossen, rich ten und be- 
  czalen on Vercziehen. Item, ouch sol solich Beczalung zu Thomn odeI' zu Bresslaw, 
  mit Gold odeI' mit Silber, gemunczt odeI' ungemunczt odeI' an Behemischen Grossen 
  beschehen. Item, wer abel', daz wir vorgenanter Kunig Sigmund dem vorgenanten 
  Homeister und Orden den vorgenanten Schuldbrief nicht widerschiifen VOl' del' vor- 
  geschriben ersten Beczalullg, so sollen uns derselbe Homeister und Orden del' vor- 
  genanten Beczalung nicht phlichtig seyn. Und zu Urkund diser vorgeschriben 
  Teyding, ist unser, vorgenanten Kunig Sigmunds Insigel, und myn, vorgenanten Bruder 
  Michels Insigel von mynen und del' vorgenanten miner Herren und Mitbruder wegen 
  gedrukt zu Ende diser Schriftt. 
  
  
  Doc. 20. 
  
  
  Sigisrnundus Rornanorurn rex etc. 1412 Oct. 1, Budej udziela Benedyktowi z Ma- 
  kry pelllomocnictwo do wykonania wyroku wydanego przez siebie w Budzie dnia 
  24 Sierpnia roku 1412 i do zakonczenia niedoszlych jego cz
  sci. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Prusie composicio pag. 1. 
  
  
  Nos Sigismulldus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, 
  Dalmacie, Croacie etc. rex, arbiter, arbitrator et amicabilis compositor inter sere- 
  nissimum principem dominum Wladislaum regem Polonie et preclarum principem 
  Allexandrum alias Vitho1Uum Magnum ducem Lythwallie, fratres nostros karissimos, 
  et prelatos, barones et subditos regni Polonie magnificosque Semovitum et Iohannem 
  duces Mazovie et Boguslaum Stolpensem ducem eorumque subditos et omlles co- 
  adiutores dicto domino regi Polonie, ex una, et venerabilem fratrem Henricum 
  de PIawen Hospitalis sancte Marie Ordinis Theutonicorurn magistrum generalem et 
  ipsum Ordinem, terras, subditos, coadiutores et adherentes eorum, partibus ex altera, 
  super omnibus displicenciis et controversiis, que inter dictas partes vertebantur et 
  nunc vertuntur, electus et deputatus benivole pari tel' et assumptus, notum facimus 
  tenore presencium quibus expedit universis, quod quia magna nobilis ct egregii viri 
  Bencdicti de Macra in utroque iure licenciati dominique de Czuch, ficlelis nostri di- 
  lecti circumspeccionis industria, que in magnis et arduis quid expediat quidve deceat 
  longe lateque circumspicit, non inmcrito nos induxit, ut sibi, in quo sccuri quiesci- 
  mus, que grandis sunt ponderis et cordi nostro quam plurimum insident committa- 
  mus: Quare meliori iurc, via, modo ac auctoritate, quibus melius possumus et 
  efficacius, predictum Benedictum deputamus ad omnia et singula infrascripta, et tan- 
  turn in hiis nostras vices plenarie eidem committimus, nostrumque iudiccm delega- 
  turn, subarbitratorem ac commissarium de nostra certa sciencia ipsum: presentibus 
  constituimus. Primo damus sibi auctoritatem, quod scntenciam et scntencias per 
  nos Bude anno Domini millesimo quadringentesimo duodccimo, vigesima quarta die 
  mcnsis Augusti latam et latas, cum omnibus suis articulis, punctis, clausulis, de- 
  pendenciis et connexis valeat et debeat execucioni demandare, testesquc pro liqui- 
  dacione ablatorum et dampnorum illatorum pro ipsorum execucione fienda recipere, 
  et in illis partibus sentencie, in quibus terminus execucioni fiende per nos assi- 
  gnatus non fuerit, ipsum terminum assignarc tociens quociens sibi visum fuerit ex- 
  pedire, intra quem seu quos partes parerc predicte scntencie nostrc debeant. Item 
  damus eidem domino Benedicto auctoritatem, in omnibus proposicionibus utriusque 
  
  
  --
  
   
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_079_0001.djvu

  			j 
  
  
  71 
  
  
  1 
  1 
  
  
  parlis, per nos ad partes remissis et per dictas partes de novo proponendis, citandi 
  testes et partes, testibusque iuramentum deferendi et ipsos examinandi, presumpcio- 
  nes audiendi, instrumenta videndi, et generaliter omnia probacionum genera reci- 
  piendi. Item metas et granicies atque nova opera respiciendi et super illis cuiuscunque 
  generis probaciones recipiendi, et in illis, si fieri poterit, de communi partium pre- 
  dictarum consensu finem imponendi, et si non poterit finem imponere de communi 
  partium consensu, que invenerit, per probaciones nobis referendi. In hiis autem ta- 
  liter agat, quod posterius maiora valeant sibi committi per nostram maiestatem et 
  coram Deo et nobis non paciatur detrimentum, nil odio vel favore, nil timore vel 
  amore, munere vel obsequio, sed solius Dei amor et fidelitas, quam nobis et corone 
  nostre debet, sit in corde et operibus suis. Datum Bude anno Domini millesimo 
  quadringentesimo duodecimo prima die Octobris, annm"um vero regnorum nostrorum 
  Hungarie etc. vicesimo sexto, Romanorum vero tercio. 
  
  
  Doc. 21. 
  
  
  Sigisrnundus Rornanorurn rex etc. 1412 Oct. 2, Bude; donosi Henrykowi W. mi- 
  strzowi Zakonu Krzyzackiego, ze na odbytym sll:dzie w Budzie staral si
   wedlug sil 
  spraw
   Zakonu korzystnie przeprowadzic; pomimo tego poleca mu, aby si
   z kr6- 
  lem Polskim i z ksill:z
  tami Litewskim, Mazowieckim i Slupskim zupelnie pogodzil, 
  w tym bowiem razie zrzeklby si
   i wydanego przez siebie wyroku. Gdyby jednak 
  zupelna zgoda nie nastll:pili1, posle Benedykta z Makry, kt6ry sprwy do konca ma 
  doprowadzic. (Str. 30, Ods. 1.) 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. IV, Nr.4. (Oryginal papiel"Owy Z szczfJtkiem 
  zapiecz
  ton'ania. ) 
  
  
  Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie etc. rex, 
  venerabili viro fratri Honrico (sic) de Plawen Hospitalis sancte Marie Ordinis Theo- 
  tunicorum magistro generali ac toti Ordini eiusdem salutem et omnis boni votivum 
  incrementum. V enerab
  \es viri, Deus est testis qui nichil ignorat, in causis vestris 
  coram nostra maiestate propositis totis viribus nostris laboravimus, uti finem vobis 
  placitum salva nostra consciencia eisdem imponeremus, et adhuc hodiema die pro 
  hiis anhelamus et omnibus diebus vite nostre non cessabimus, sicut tenemur, in 
  omnibus vestris negociis atque que vestrum honorem poterint promovere. Unde ex- 
  hortamur vestras dilecciones intime, quatenus, quantum cum Deo et bona conscien- 
  cia poteritis, cum dominis rege Polonie ac duce Lytuanie ducibusque Mazovie et 
  Stolpensi concordetis non obstante compromisso in nos facto et sentencia per nos 
  lata, quibus parati sumus hodiema die renuncciare; sumpmum enim esset nobis gau- 
  dium, si concordiam inter vos et predictos dominos adherentesque ambarum partium 
  audiremus. Si vero concordia fieri non potest, sciatis, quod in medium vestre di- 
  leccionis mittimus de consilio nostro virum egregium dominum Benedictum de Ma
   
  era, licenciatum in utroque iure, dominum de Chuch, nobis sincere dilectum, qui 
  auctoritate nostra sibi plene concessa sentencias per nos latas exequetur et proba
   
  ciones remissorum ac proponendorum articulorum recipiet, terras, limites et granicies, 
  in quibus discordie orte sunt, et predictas dissensiones auctoritate nostra amicabili- 
  ter diffiniet. Datum Bude secunda die Octobris anno domini millesimo quadringeq- 
  J 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_080_0001.djvu

  			72 
  
  
  tesimo duodecimo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. vicesimo sexto, RomanI 
  vero tercio, quas propter absenciam sigilli nostri imperialis, sigillo nostro, quo ut 
  rex Hungarie, fecimus consignari. 
  Venerabilibus viris fratribus Henrico de Plawen magistro generali totique 01'- 
  dini Hospitalis sancte Marie Ordinis Theotunicorum, fidelibus nostris grate et sin- 
  cere dilectis. 
  
  
  Doc. 22. 
  
  
  Fr. Heinricus de Plauwen Ordinis frllm. Hospitalis s. Mar. dom. Theoton. lerosolni. 
  magister general. 1412 Nov. 26, in castro Marienburg; mianuje pelnomocnik6w do ukla- 
  d6w majqcych si
   toczyc przed Benedyktem z Makry z kr6lem Polskim i ksi
  eiem 
  Litewskim w skutek wyroku wydanego 24 Sierpnia r. b. w Budzie. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. 64, Nr. 18. (pergam. orygin. z przy- 
  wieszonq piecz
  ciq.) 
  
  
  Nos frateI' Heinricus de Plauwen, On1inis fratrum Hospitalis sancte Marie domus 
  Theothunicorum Ierosolimitani magister generaliR, tenore presencium recognoscimus 
  et fatemur notum facientes quibus expedit universis, quomodo de pleno ac unanimi 
  consensu omnium preceptorum ac tocius Ordinis nostrorum fecimus et constituimus 
  et tenore presencium facimus et constituimus nostros et prefati Ordinis nostri vo- 
  ros (sic) et indubitatos procuratores, actores et factores, videlicet venerabilem et 
  religiosum virum fratrem Michaelem Kochemeister Ordinis nostri supremum mar- 
  schalcum, necnon fratres Theodericum de W ozebach cellarii nostri magistrum et 
  Heinricum Clocz provisorem in Insterburg Ordinis nostri supradicti, honorabilem vi- 
  rum dominUID Caspar Schuenpflug canonicum Warmiensem et discretum virum Am- 
  brosium de Huntenberg et quemlibet eorum in solidum ad producendum testes, 
  litteras, instrumenta et alia probacionum genera, quod castrum Welune nuper per 
  illustr€m principem dominum Allexandrum alias Witowdum Magnum ducem Littwa- 
  nie constructum et erectum, fuit et est infra metas et granicies dicti nostri Ordinis, 
  coram valido et magne sciencie viro domino Benedicto de Macra, domino de Cuch, 
  licenciato in utroque iure, subarbitratore et commissario ab illustrissimo principe et 
  domino nostro graciosissimo, domino Sigismundo Romanorum et Hungarie rege, ar- 
  bitro, arbitratore, iudice et amicabili compositore inter serenissimum principem do- 
  minum Wladisslaum regem Polonie, dominum Allexandrum ducem supradictum ac 
  eorum coadiutores et regnum Polonie, ex una, nosque, nostros Ordinem, coadiutores 
  et subditos, parte ex altera, concorditer electo, super premissis et !_nonnullis aliis 
  causis inter partes predictas vertentibus seu verti sperantibus ad hoc specialiter de- 
  putato, testesque et alia probacionum genera ex adverso produci videndum eisque 
  contradicendum et contra eosdem excipiendum, et ad petendum ab eodem pronunc- 
  ciari, decerni et declarari, dictum castrum fuisse et esse indebite et iniuste in dicto 
  loco constructum et erectum; necnon dicto domino Allexandro aliisque omnibus et 
  singulis sua interesse putantibus, sub penis contentis in pronuncciacione et senten- 
  cia seu sentenciis alias per prefatum dominum nostrum Romanorum et Hungarie 
  regem in Buda de anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo vicesima 
  sexta (sic) die mensis Augusti pronuncciatis et senten cia tis et factis inter partes pre- 
  yictas , mandari et ipsum compelli l ut dictum castrum destruat seu destruant, aut no. 
  
  
  f
  		

  /Pomorze_014_01_02_081_0001.djvu

  			73 
  
  
  bis sine eontradiccione et dilacione qualibet et nostro Ordini tradat et assignet, 
  tradant et assignent cum eius possessione vacua, pacifica et quieta; et eciam ad 
  petendum liberari et a detencione eorum absolvi et libertati donari subditos nostros 
  de Tammaw, Nerweketen et Insterburg 1, aliosque omnes et singulos, quos de nostris 
  hominibus idem dominus Allexander in proxima ct ultima gwerra captivavcrat et 
  adhuc in sua potestate detinet; et similiter ad petendum nobis, nostris Ordini et 
  subditis in districtibus Ragnith, Nuwehus 2 et Tylsod satisfaccionem condignam exhi- 
  beri a prefatis dominis rege et duce ac eorum subditis de dampnis illatis in dictis 
  districtibus post pacem factam inter prcfatos dominos nosquc ct nostrum Ordinem 
  nuper de anno domini millesimo quadringentesimo undccimo in vigilia Purificacionis 
  beate Maric virginis 3, et interesse eorundem, iuxta traditam sibi a prefato domino 
  Romanorum et Hungarie regc formam et mandatum, et eciam iuxta continenciam 
  pronuncciationis et scnteneie supradicte. Dantes et concedentes eisdcm et corum 
  cuilibet plenam et liberam potestatem au faciendum ct agendum in premissis et quo- 
  libet premissorum omnia et singula, que eis videbuntur ad eadem necessaria seu 
  quomodolibet oportuna, unum vel plures loco sui substituendum et eosdem revocan- 
  dum, et omnia alia et singula, que in premissis et eorum quolibet faceremus et 
  ageremus seu facere et agere possemus, si eis possemus personaliter interesse; pro- 
  mittentes pro nobis et Ordine nostro habere et tenere ratum, gratum atque firmum 
  perpetuis temporibus totum et quidquam per prefatos proeuratores nostros aut eo- 
  mm alterum vel substitutum seu substitutos ab eisdem actum, factum seu procura- 
  tum fuerit in premissis seu quolibet premissorum, sub ypoteea et obligacione omnium 
  bonorum nostrorum presencium et futurorum, presentibus reverendissimo in Christo 
  patre domino Iohanne arehiepiseopo Rigensi, egregio decretorum doctore domino 
  Iohanne Abeczier preposito Warmiensi, et strennuo milite domino Theoderico de Lo- 
  gendorff. In quorum omnium testimonium, Ordinis nostri sigillum maius presentibus 
  est appensum. Datum in castro nostro Marienburg anno Domini, quo supra, XXVI 
  die mensis Novembris. 
  
  
  . . 
  
  
  Doc. 23. 
  
  
  Hochmeister des deutschen Ordens (1412, December) o. 0.; sporzqdza instru- 
  kcjq dla pelnomocnik6w Zakonu krzyzackiego, obejmujqcq zqdania, kt6re majq przed- 
  10Zyc Benedytkowi z Makry na zjezdzie majqcym sili) odbyc z pelnomocnikami Pol- 
  skiemi i Litewskiemi, a zarazem dajqcq wskaz6wki, jak kr6la Polskiego sklonic do 
  przedluienia terminu wyplaty naleznego mu dlugu, i jak wytlumaczyc niemozliwosc 
  zastawienia mu N. Marehji. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarchiv, Registrant 6, pag. 56-61. 
  
  
  Dese Rede sal maD vorgeben Herren Benedicten, wen man kompt off die Littaw- 
  schen etc. Grenitczen. 
  Lieber Her: Benedictus. Also als eueh unser gnediger Herre del' Romische 
  und Ungrische Kunig her gesant hat czu beseen, ab das Huws Welune in des 01'- 
  
  
  1 Zob. str. 55, ods. 2. - II Znikly grM Krzyzacki p. TylZll, na prawym brzegu Nie- 
  mna. - · Pok6j Torui!.ski. 
  
  
  10 
  
  
  f
  		

  /Pomorze_014_01_02_082_0001.djvu

  			74 
  
  
  I 
  dens Grenitczen sei gebowet und gelegen, so begeret del' Homeister, das ir czu Her- 
  czen nemet die V orschreibunge gescheen bei des Homeisters Meister Conraden Geczei- 
  ten t, dem Got gnade, in del' eigentlich usgedrucket sein alle Greniczen, die del' 
  Orden vorlibte und obirgap von gutem Willen dorumbe die Lande, die den (sic) 
  Orden forder angehorten. Dorczu habt ir lieber Her Benedictus ouch wol geseen 
  die Berichtunge die leczt czu Thorun gescheen ist 2, in del' cIar usgedruckt steet, 
  das iklich Teil bleiben sal bei den Grenitczen und Landen, die her VOl' dem negsten 
  Kriege in del' Besiczczunge gehat hat, und sint is offembar ist, das del' Orden 
  pobstliche und keiserliche Brive dorobir hat und dorczu Konig Myndowin Briven, 
  so begert und bittet del' Homeister das ir heist, das das Huws Welune, das in so 
  fredlichen Tagen gebowt ist in des Ordens Grenitczen, werde abgebrochen, als der 
  Usproch des Hern Romischen und Ungrischen Koniges gebiiett und heiset und 
  euch hat bevolen. 
  Domest so lese man die Berichtunge die gescheen ist uff Sallinwerder 8 , in del' 
  eigentlich irczalt und usgedruckt werden alle Grenitczen, die sich an einer Seiten 
  strecken ken Leifland, an del' andel'll Seiten ken del' Massow wert, welche Berich- 
  tunge oben benumpt befestiget hat del' Herre Konig czu: Polan mit Herczog Wy- 
  taud czum Raczans 4. 
  Domest lese man die Berichtunge, die leczt czu ThorUll nw bei dis Homei- 
  sters Geczeiten gescheen ist und befestet, die usweisen das iklich Teil bleiben sal 
  bei den Landen und Grenitczen, die is VOl' dem negsten Kriege besessen hat und 
  bei seinen Privilegien und Gewonheiten. 
  Ap sie vil Infelle wellen machen, so bitte man Hem Benedictum, das her noch 
  Gebote und Geheise des Herren Romischen und Ungrischen Koniges heise das Huws 
  abebrechen, das in des Ordens Grenitczen leit, als man is mit den Briven wol beweiset. 
  Ap sie nw sprechen, das das Land czu Samayten in were vorschreben czu irem 
  Leben und das das Huws lege im Lande del' Samayten, so spricht dowedir del' Ho- 
  meister, das das Huws Welune nicht im Lande czu Samayten, sundir del' Orden 
  hat dieselben Huwsere angewonnen (sic) den Unglawbigen und den Finden des 
  Cruces Christi und hat die gehabt iure belli, die her ouch in Besitczunge hat ge- 
  habt manch lor und so lange bis doher, das is nw in disen fredlichen Tagen ist 
  gebowit. 
  Dorczu so hat del' Orden die Memel uff mit den Huwsern die do gelegen ge- 
  west sein gehabt bis an 0 die Heyne del' Samayten, us den sich die Samayten werten 
  wen sie vom Orden obirczogen worden, und del' Orden hat die Memel uff mit den- 
  selben Huwsern besessen und gehabt als vorgeschreben ist, ee del' Konig czu Polan 
  und Herczog Witaud vorschreib die Grenitczen und das Land del' Samayten dem 
  
  oo
   , 
  Nw cIaget io del' Orden, das obir alle Vorschreibunge und ouch in so ufge- 
  nomenem fredelichen Tage Herczog Wytaud mit Frevel und gewopenter Hand dasselbe 
  Huws hat gebowet und empot dem Homeister troczlich was her dorczu thun weIde, 
  domete ummel' dem Orden seine Eigenschaft entfremdet ist, die her an Hoeffen, an 
  
  
  1 Pok6j zawarty no. wyspie Sallin w r. 1398. - 9 Pok6j Torunski z r. 1411 d. 1 Lu- 
  tegoj zob. str. 25. - 8 Pok6j zawarty na wyspie Sallin w r. 1398j str. 15, Ods. 3. - 4 Po- 
  k6j Raci,\zki z r.1404j zob. str. 18, ods. 3. Dokumenta tych trzech czynosci zob. w Do- 
  datku. - fi W RegistraDcie poprawione z in. - 6 W pokoju Torunskimj zob. str. 25, ods. 2.
  		

  /Pomorze_014_01_02_083_0001.djvu

  			75 
  
  
  Acker, an Fischereien, lacten und alIen Notczen und Genissen gehabt hat die Me- 
  mel uff, und yon del' Memel bis an Samayten, des del' Orden unczelichen Schaden 
  hat, als der Orden das wol mag beweisen. 
  Hirumb so bitt dcI' Homeister, sint die Egenscbaft seime Orden in so fredli- 
  cben Tagen entfremdet ist, das man in VOl' alIen Redin und Tedingen wider setcze 
  in seine Besitczunge und das das Huws abegebrochin werde adir dem Orden Or- 
  den (sic) ingegeben; und del' Orden ruffet dorumb eucb Hem Benedictum an bit- 
  tende: sind ir von unserm Hem Romiscbem und Ungriscbem Konige her mechtig seit 
  gesant ein sulcbs czu thun, das ir ein sulchs beiset das is geschee und irkennet 
  den Schaden und Gedranck, del' dem Ordem (sic) und dem ganczen Cristentbum 
  davon entsteen mochte, wo das nicbt geschege. 
  Ouch sal man heisschen und fordem aIle des Ordens Gefangen, das mim die 
  dem Ordem wider antwarte als is ist betedingt, als die yon Tammow, Nerweketen, 
  Instirburg und Samlandtt, und dorczu andere Gefangen, uncI nemlich die Leitlewte 
  us den Gebieten Brandenburg und Balge. 
  Ouch sal man fordem den Briff obiI' Samayten. 
  Von des Geldis wegen, das man deme von Polan beczalen gal. 
  Findet man den Herren Konig yon Polan selbir off dem Tage, so sal man im 
  sagen, das noch sulchir Undirricbtunge del' Botschaft, die del' Homeister czu im 
  babe gesandt, habe her die Merkiscben und alle sein Land vorboth und getruwlich 
  mit Ernste an die Merkischen brocht von del' Vorsatczunge wegen del' Nuwenmarke 
  etc. , die im offentlicb antwarten, das sie sulche Freyunge yom Keiser in iren Pri- 
  vilegien hetten und in ouch vorsprochen were, das man sie vordan nicht vorsetczen 
  solde, dorumb wellen sie unvorsatczt seyn j das die Boten nichten wosten, do sie 
  mit dem Herren Koninge dorumme in Tedingen woren 2. 
  Item als del' Homeister das vomaID das her die Merkischen nicht vorsetczen 
  mocbte, wolde her und wil noch alle sein V ormogen sulche Tedinge volfuren, umbe 
  Frede und Gnade beider Land czu bebalden, und ist des mit aIle seinen Landen 
  eyns wurden, das her das Gelt, dovor her die Marke sulde vorsaczt haben, wil be- 
  czalen. Nu besorget .her, das die Czeit Circumcisionis korcz sey das her so vihm. Ian. I. 
  Geldes czu Solber (sic) und Golde nicht moge machen, doch wil her dorczu thun 
  alle seinen Fleiz, Mogen 8 an Gefeer; wurde abir also vil Geldis an Silber und Golde 
  nicbt uff dise Czeit usgerichtet umbe so korczir Czeit willen, so bittet del' Homei- 
  ster den Herren Konig, das her im die Czeit vorlenge uff Vasnacht adir uff Licht-1413 Mart. 7. 
  messe, wen her ane Gefeer getruwlich das meinet. Febr. 2. 
  Item, ab man nicht das Silber und Golt so volkomelichen geheben mochtc, 
  das her weIde Prewsch Gclt nemen. 
  Item, mocht man das mit Bethen nicht behalden, so vormane man in, das her 
  aIle Sicherheit, die her itczunt hat, bei im behalde, und was sost der Homeister 
  dorczu mit Briven und Burgen thun sal, do wil her willig czu sein. 
  
  
  1 Zobacz na str. 55, ods. 1, 2. - 2 Zastaw N. Marchji Polsce mial nastl!pi6 w razie, 
  gdyby Zakon drugiid wyplaty ustanowionej w pokoju Torunskim na termin nie wykonal j 
  zob. na str. 29. OstatecznoM ta wyda.wala 8i
   ta.k dalece nie Ulliknionl!, ze wygotowano 
  na nil! juz odnosny dokument j zob. w Dodatku odnosny dokument. - 3 Fleiz nad IDO- 
  gen p6iniej dopisano, mogen wszakze nie przekreslone. 
  
  
  10* 
  
  
  
  -,.--- -""\0
  		

  /Pomorze_014_01_02_084_0001.djvu

  			76 
  
  
  Item offs leczte und uffs herteste: ee das ir an Ende von dannen scheidet, so 
  vorhoret am Konige ap her Geissel nemen weIde und wer die solde sein und wie viI, 
  und ab die Beczalunge nicht geschege, das die czum ,Brisk t adir Lesslaw 2 adir 
  sust yrnde in del' Nehede del' Grenitczen eyn Inleger J teten; dorin in (sic) doch 
  euch nicht fordeI' sullet geben, denne das iI's wider an den Homeister wellet brengen. 
  Abir findet man nicht den Konig off dem Tage, so darff man keins dovon 
  redin, sundir das mans schreibe czurucke dem Homeister ane Sumen. 
  VOl' alIen Dingen sal man dise Rede mit nichte gedencken noch czu Rede 
  setczen, is sei denne, das man die Sachen von den Huwseren und Grenitczen VOl' 
  habe geendiget. Off das allideczte gedencke man ken Herczog Wytoud del' towsint 
  Marg Pruscb, die her dem Orden ist schuldig, dorobir man seinen Briff hat, in dem 
  her sieh vorschreibt bei Truwen und Eren an Eides stat. 
  Item gedencke man czu reden mit Herczog Wytawd umbe die XL tusint Marg 
  die man im tat, als her mit alle seime Gesinde im Lande wart enthalden, do her 
  gelobte, so her czu seinen Landen qweme, das her die getruwlich beczalen weIde 
  und weIde semelicbe W oltat dem Orden wol vorgueten, went is disem ganczem 
  Lande offembar ist, wie her wart gehalden. 
  10 sal man keine Grenitcze obirgeben noch vodeiben, das die Huwsere stehen 
  bleiben. 
  Man gedencke IIII adir seichs erbar Leuthe, Ritter und Knechte, mit benuff- 
  czufuren 3 czu Geczugnisse czu thun mit den Schalwen 4 . 
  
  
  Doc. 24. 
  
  
  Hochmeister des deutschen Ordens 1412 Dec. 23, Marienburg; przesyla Michalo- 
  wi Kochmeister W. marszalkowi instrukcje co do maj
  cego si
   odbyc zjazdu pod 
  przewodnictwem Benedykta z Makry z pelnomocnikami kr6la Polskiego i W. ksi
  - 
  cia Litewskiego. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. XX/a, Nr. 171. (Kopja na papierze.) 
  
  
  Homeister. 
  Lieber Her Marschalk. Hern Renedicten, euwer und ouch des Huskompthurs 
  von Ragnith Brife uns gesand und als eenechten geeantwert, haben wir wol verno- 
  men, und mit Rathe des Herren Erczbisschofs von Rige, des Groskompthurs, Tresz- 
  leI's und andir die wir uff desze Czit bie uns hatten, haben wir Hem Benedicten 
  Briff in aIle synen Punkten gemerket und gros gewegen. W 01 derkennen wir al- 
  sam, das man vil Unbequemikeit in den Sachen suchet, nemelicben der Czeit die 
  unmossen korcz ist, dornoch des Weters, deshalben im ganczen Iare nicht swerer 
  Czeit hett mocht ramen noch gelegen, und ouch sust andir vil Ungelegenheit, die 
  hirynne nicht fuglichen sien usczudrucken. Idoch uff das wir mitsampt unserm 
  Orden nicht sam ungehorsame adir mit andir Unredlichkeit bedasset werden, so 
  haben wir undir uns alIen geacht das beste czu sien, den Tag czu halden in deser 
  nochgescbriben Wise. Wir wellen den Statschreiber von Danczk Iohannem und An- 
  
  
  1 Brzesc Kujawski. - 2 Wloclawek. - II W Registrancie: henuffzciifuren j zcii 
  potem dopisano. - 4 Szczep Prusakow osiadly po obu brzegach dolnego Niemna.
  		

  /Pomorze_014_01_02_085_0001.djvu

  			77 
  
  
  J 
  
  
  dream unsern offenbaren Schreiber czu euch vordern und senden, und bitten euch 
  mit fleissigen, begerlichen Bethen, das ir euch irhebet mit den und mit Hem Cas- 
  par, Ambrosien und mit aIle den ienen, yon den wir euch vorgeschriben haben, die 
  euch mogen Notcze werden, und richtet euch us in aller Wise, als ir derkennet, 
  das ir mit in moget henuff komen, fugets das ir euch do obene legert czu Gotswer- 
  der 1 adir Salynwerdir 2 adir uff Romeywerder 8 adir dorbie, wo is euch bequeme ist, 
  uff unsern adir in unsern Greniczen. W orde ouch del' Herre Koning von Polan 
  adir Herczog Witoud euwer begern czu Cauwen 1 czu sprechen, doran moget ir yn 
  wol czu Willen werden, adir (sic) keyne Teydinge sullet ir nicht furen czu Cauwen 
  yon unsern Landen noch Greniczen, sunder alleyne uff adir in den Greniczen. Un- 
  ser Gutdunken ist, das ir schreybet Hem Benedicto das ir czum Tage wellet komen, 
  sundir ap ir Wetersch halben so schire nicht mochtet hinufkomen und eyne adir 
  czwene Tage adir del' gleich euch wordet vorwilen uff deme Wege, das euch das 
  nicht czuvor stunde noch vorkart worde durch so swerlicher Wege wille, del' Brncher, 
  Wasser und vorte, als sie das selbir wol wissen. Und so euch Got mit den unsern 
  gehilft henuffen czu dem Tage, so derynnert Meister Benedictum noch deme, als ir 
  ouch VOl' in den ersten Artikeln usgedrukt findet die Her Caspar nns gesant hat 
  und die wir euch bie Iohanni r; wedir senden, und bittet den, das her den Ussproch 
  unsers allergenedigsten Henen Romisschen und Ungerisschen Koniges am (sic) deme 
  Orte volfure, czum ersten am Huse Welune in sulcher Wise, das her gebitte das 
  Hus Welun abeczubrechen adir unserm Orden ynczugeben, sind is in unsers Ordens 
  Greniczen leit, als das wol unsere Brife obir unsere Greniczen gegeben uswisen und 
  die Privilegia ynnehaldcn unsers Ordens. Donest leget Meister Benedictum an, das 
  unser Gefangen gebracht und geentwert werden uff die Grenicz, als is beteydingt 
  ist, und dorbie ouch thu das siene. Weren ouch an deme Orte eingerley Schelungen 
  an Greniczen OOben die, die unserm Orden bestetiget sind und vorschriben, das die 
  ouch gehandelt werden und geteydinget doselbst. Abir sind del' Fredebrif del' czu 
  Thorun gegeben ist uswiset, das unser Orden bie den Landen und Greniczen bley- 
  ben sal und die behalden, die her VOl' deszem hingelegtem Krige gehabt hat, das 
  ouch unser Herre Romisscher und Ungerisscher Koning hat bestetiget, so sullet ir 
  sust keynes obirgeben;. noch mit nichte Hern Benedictum mechtig machen unser 
  vorschribenen Greniczen, als im das ouch nicht czusagt sein Machtbrif, den im 
  unser Herre Romisscher und Ungerisscher Koning hat metegegeben 6. ObiI' das alles, 
  wordet ir vornemen das Meister Benedictus am Huse Welun, an unsern Gefangen, 
  an den Schaden unser armen Luthe adir sunderlich an unsern Greniczen eingerley 
  Ussproch meynete czu thUll, del' unserm Orden czuwedir were und boben sinen 
  Machtbriff, des sullet ir im nicht gefollig sien, sundir euch weren mit den Artikeln, 
  die wir euch senden bie Iohanni, und im keynen Weg unser Grenicz obirgebet noch 
  ynramet obir den Briff, del' czu Thorun ist gegeben. Ouch sende wir euch bie 10- 
  hanni Statschreiber czu Danczk adir Andrean unserm Schreyber ettliche Bullen und 
  Abeschrift der Bullen undir einer uffembaren Hant und dorczu eine Abeschrift Mei- 
  ster Benedicten Machtbrif, die ir allesampt wol werdet vornemen; und sunderlich 
  
  
  1 Gotteswerder grod nad Niemnem ponizej m. Wielony. - 2 Sallinwerder wyspa 
  na Niemnie, lezala okolo 6 mil ponizej Wielony; zob. w Relacji Benedyka z Makry. _ 
  8 Ostrow na miejscu lasu Romowe, lezal nad Niemnem powyzej ujscia Dubissy do Nie- 
  mna; zob. Voigt. Gesch. Pro IV, p. 539, Anm 2. - 4 Miasto Kowno. - 1\ Dokument po- 
  przedni. - 6 Doc. 20.
  		

  /Pomorze_014_01_02_086_0001.djvu

  			78 
  
  
  senden wir euch hirynne vorslossen einen Brif, (Ier Meister Benedicto stet czugeschri- 
  ben, und dorczu eine Abeschrift deselben Brifs, in dcI' ir bcfinden werdet, was wir 
  im vor eine Antwert uff sienen Briff wedirschreyben 1. Thut wol und bestellets, das 
  im unser vorsegelter Briff gesant und czu im gefordert werde yo e besser, und bitten 
  euch, das ir bie alIen Dingen thut das beste, als wir unczwifellichen wol glouben, 
  das ir euch noch Ynnehaldunge del' Artikel, die wir euch vorgesant haben und ouch 
  deser die Iohannes nu brengen wirt, gancz richten sullet und aIle Sachen wol beley- 
  ten. Lieber Her Marschalk, unser Gutdunken were wol, das ir czuvor imands he- 
  nuffen sendet, del' cuch koufte wes ir bedorffen werdet, adir was ir dorynne euwer 
  bestes moget derkenen, das secze wir czu euch. Gegeben czu Marienburg am Frci- 
  tage VOl' Nativitatis Cristi. 
  
  
  Doc. 25. 
  
  
  Hochmeister des deutschen Ordens 1413 Ian. 4, zu Riesenburg; uwiadamia Bene- 
  dykta z Makry, ktory byl wezwal W. marszalka Zakonu na zjazd w Kownie naj- 
  pierw na 6 Stycznia a nast
  pnie na 20 t. m., ze tenze pomimo trudnosci na ten 
  dzien si
   stawi. Przyczem donosi mu 0 wyniku uklad6w z biskupem Kujawskim 
  i Warmjiskim. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Regislmnt 6, pag. 151-153. 
  
  
  Meister Benedicto. 
  Edler und hochwirdiger, lieber, besunder Frunt und Gunner. Uwern Briff 
  uns gesandt, den wir mit pflichtigen Wirden in disser Gebunge haben entpfangen, 
  H12 haben wir wol vornomen, in deme ir uns schreibet, wie daz ersten am Cristage nu 
  Dec. 25. 
  vorgangen seyt 2 CZU Herczog Witoldt komen, YOn dem ir unserm Marschalke eynen 
  1413 Jan. 6. Geleytisbriff entkegen habet gesant, nu uff Epyfonye mit den synen ken Kauwen 
  czu komen, und wie Herczog Witawt gebethen habe gebethen habe (sic) umb eynen 
  1413 Jsn.20.lengern Tag, alz XlIII Tage noch Epiphanie, uff das her synen Rath mochte czu- 
  sampne brengen und daz man die Gefangenen gesuchen mochte und off die Grenitz 
  schicken, und ap die unsern nu uff Epyphanie wurden do hen komen, das sie doch 
  aldo musten sumen und bey ten die XIlIl Tage abir 3 (sic), dorumb ir ouch schreibet 
  das is besser were, das sie hie im Lande bey ten, denn czu Cauwen etc., alz euwer 
  Brieff das eygentlich usweizet. Lieber Meyster Benedicte, ir wissed wol, das unsere 
  Herren der Konig czu Polen und Herczog Witawt weite ee wosten, denne wir, wie 
  del' Ussproch von unserm gnedigen Herren Romisschen und Ungerisschen etc. Ko- 
  ninge was gescheen, dovon uns ymmer vor unser Boten Czukomft keyns mochte czu 
  wisse werden, dorumb sie sich deste mogelicher czu desem Tage hetten geschicket, 
  umb des willen ir ouch hcr ins Landt syt gesant, dovon wir ouch sundirlichen 
  dem Koninge czu Polen und unser Marschalk Herczog Witawte geschreben haben. 
  Ir dirkennet das wol, das unser Orden grosse Unkost in desen Sachen mus thun 
  und unsere Lute unmessige und swere Miihe und Arbeyt mussen haben, sint is 
  czmale viI Arbeyt kostet die Notdurft ken Ragnith 4 und vort durch die WiItnisse 
  schicken in desem unsteten Weter und swerem Wege; und ist uns czmale unbe- 
  
  
  1 Dok. 23. - 2 Przed seyt wypuszczono zapewne ir. - 3 abir mylnie zam. obir. - 
  
   Ragneta nad Niemnem.
  		

  /Pomorze_014_01_02_087_0001.djvu

  			1 
  
  
  79 
  
  
  qweme das del' Tag also vorschoben ist, dorczu sich unser Marschalk mit den seinen 
  itczunt czweer gancz geschicket hatten uff den Weg was komen, und nu in deser 
  ander Fart was komen bis ken Toplawken t, von dannen her wedel' czurucke muste 
  keren. So wissed ir ouch wol, wie ir von uns seyt gescheyden, und uff daz wir yo 
  in eyme Gehorsam gefunden werden, und alleyne is uns unbequeme ist umb del' 
  sweren Wege wille, Unkust, Mue und Arbeyt, dy dol' uff louffen, so welle wir duch 
  den selbien Tag gerne lieben, und haben unserm Marschalke geschreben, daz her 
  ain XlIII Tage noch Epyfonye nu czukomende czu dem selbien Tage sulle komen, 1413 Ian. 20. 
  noch deme alz her uch wirt schreiben. V ortmer lieber Meister Benedicte, alzo alz 
  ir unserm Marschalke habit gesandt eynen Geleytesbrift' etc., in deme benumet wirt 
  eine benemeliche Czal wie her czu Tage sulle komen: liebeI' Meister Benedicte, wi 
  wol wi!' wissen, daz is eyn fruntlicher und eyn fredelicher Tag sal syn, so were is 
  nicht Noth usczudrucken dy Czal; wir haben doch daz selbie Geleyte gewegen und 
  dirkennen, daz unser Marschalg mit den sinen nicht wol bewaret were, und uff daz 
  daz von den Saymaithen adder lichte von andern Leuthen keyne Invelle geschen, 
  bitten wir uch mit allem Fleisse, daz unser Marschalke mit den seyne eyn sulch 
  Geleyte schicket, domethe sie bas bewaret werden, alzo daz sye von hynnen us durch 
  dy Wiltnisse bis in unser besatczte Landt frey und sichel' VOl' dem Konige czu Po- 
  lan, Herczog Wytoldt und aIle den eren geczyen mogen etc. Und wenne denne un- 
  ser Marschalk czu Tage kummet, bitten wir uch mit Fleisse daz ir alzo beleyten 
  wellet, daz dy unsern nicht bedurffen lange do czu legen, went ir kurczlichen wol 
  moget irkennen an den Schelungen alzo umb dy Huser czu Weloune und umb dy 
  Grenitczen und des Ordens Gerechtikeit. Sunderlichen so habet ir uns geschreben 
  von den Herrn Bisschofen von Lesslaw und von W ormedit etc., so wellet wissen, 
  daz wir den Hern Bisschoff von Lesslaw haben ingeweist in aIle sine Gutere, die 
  her och bevaren hat und mechtiklich besitczt, und haben czwene Tage mit im ge- 
  halden, doby wir hatten von beyden Teylen beyde geistliche und werltliche redeliche 
  Luthe; nu kunde wir umb etczlicher Schelunge nicht eyns werden, dorumb wir uns 
  an uch beruffen haben. W orde nch ymant andirs vorbrengen, bitten wir uch deme 
  keinem (sic) Globen byczulegen. Sunder yon dem Bisschofe czu Wormedyt wissed, 
  daz wir een noch deli Usproche (sic) santhen unsern Geleytisbriff, alz uch del' Mar- 
  schalk dovon wol wirt underwissen, alzo daz her czu uns sulde syn komen ken Gru- 
  dencz; und hatten is bestalt mit dem Kumpthur czu Thorun, daz her een in selbis 
  Persone sulde beleyten czu uns ken Grudencz, dohin wir mit unsern Gebittigern 
  in swerem Wege entkegen gerethen woren; und do quam her nicht, und mochte 
  doch uff daz Geleyte wol sin komen, und haben deme Usproche (sic) gefolget an 
  aIle sinen Puncten unde Stucken und den gehalden, "0 und wellen och den halden noch 
  unserm ganczen V ormogen. Lieber Meister Benedicte, wir hatten wol gehoffet, daz 
  ir uns sulch Beswerunge hettet obirhaben; ir habet uns korcze Tage geleget, czu 
  den dy unsel'll itczunt czwer uff dem Wege sint gewest :und unser arme Leuthe mit 
  del' Nothdurfft itczunt uff del' Wiltnisse woren und musten wederkeren, nu vorlan- 
  get ir aber den Tag -ghenen czu Behegelichkeit, ane unser Wissen, und als uch unser 
  Marschalk hat geschreben, bitten wir uch, als wir uch gancz czugetruwen, dorby 
  czu thun daz best. GegebeIi. czu Resenburg an del' _ Mitwoche VOl' Epyphonie anno etc. 
  tercio decimo. 
  
  
  1 Nad Preglem. powyzej ujscia rz. Lyny (Alle).
  		

  /Pomorze_014_01_02_088_0001.djvu

  			r 
  
  
  ,. 
  
  
  80 
  
  
  Doc. 26. 
  
  
  Wladislaus rex Polonie etc. 1413 Ian. 17, in castro Troky; mianuje pelnomocni- 
  k6w do traktowania spraw granicznych z Zakonem Krzyzak6w przed Benedyktem 
  z Makry. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsar'ch. Prussie composicio pag. 25. 
  
  
  Nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie supremus princeps Lythwanie Russieque 
  dominus 1 et heres etc. ac Allexander alias Witholdus eadem gracia Magnus dux 
  Lithwanie et terrarum Russie etc. tenore presencium constituimus, facimus et prout 
  melius possumus ordinamus nostros vcros et lcgittimos procuratorcs, actores, facto- 
  res et nunccios speciales honorabilcs et scicntificos viros, dominos Andream Laskarii 
  prcpositum Wladislavienscm, Stanislaum rectorem parrochialis ecclesie aput sanctum 
  Petrum Sandomiricnsem, Michahelcm dictum Blida canonicum Poznaniensem, Nico- 
  laum Vigandi decretorum doctorem et Iohanncm Pella prepositum Cruschwiciensem, 
  absentcs tamquam prcscntes, nccnon honorabilem dominum Donyn prcpositum sancti 
  Floriani in Cracovia et regni Polonic vicecanccllarium, Nicolaum Sapienski 2 ct Ni- 
  colaum de Mikluszewicze 3, notarios et fideles nobis sincere dilectos, presentes et 
  onus procuracionis in se spontanee recipientes, quemlibet eorum in solidum, ita ta- 
  men, quod non sit melior condicio occupantis, in singulis causis nostris, quas ha- 
  bemus vel habituri sumus circa limitacionem graniciarum vel aliarum quarumcunque 
  causarum nostrarum cum wenerabili ac religioso viro fratre Henrico de Plawen ma- 
  gistro generali Ordinis Cruciferorum domus Theutunice et ipsius Ordinem de Prus- 
  sia, coram egregio ac strennuo militc, domino et magistro Benedicto de Macra 
  utriusque iuris doctore ac executore, comissario, subarbitratore et iudice delcgato 
  inter nos, ex una, et dictum magistrum gencralem et ipsius Ordinem de Prussia, 
  parte ex altera, per sercnissimum principem dominum et dominum Sigismundum Dei 
  gracia Romanorum regem semper augustum et Hungarie regem etc., fratrem no- 
  strum carissimum, specialiter deputato. Dantes et concedentes eisdem nostris pro- 
  curatoribus et ipsorum substitucndis in omnibus et singulis causis nostris plenum 
  mandatum et omnimodam facultatem omnia et singula faciendi, agendi et ordinandi, 
  que in huiusmodi causis nostris necessaria fuerint et oportuna; et specialiter ad pa- 
  rendum sentencie ac sentenciis predicti domini Romanorum et Hungarie regis, quas 
  idcm magistcr Benedictus tamquam iudex comissarius contra nos duxerit exequen- 
  das, et ad requirendum sepedictum magistrum Benedictum pro execucione senten- 
  ciarum, que pro nobis per dictum dominum Romanorum et Hungarie regem late 
  existunt. Item, ad ostendendum granicias ipsasque probandas iuris ordine, et ad 
  reprobandum granicias per Ordinem de Prussia ostendendas, si veritati contraric 
  videantur j item ad liberandum omnes et singulos captivos de Prussia in nostra vel 
  nostrorum subditorum potestate existentes, necnon ad solvendum omnes de Thamow 
  et de Nerwiketen in terris nostris habitantes ab homagiis et marenciis ac obliga- 
  cionibus nobis debitis aut promissis j item ad iuraI\dum in . I nostram quo- 
  cienscunque iudex predictus iniunxerit comittendum, et eciam petere partis adverse 
  
  
  1 Dodane inn
   r
  kl):. - 
   Sepno pod Koscianem. - a Pewnie Milduse pod :Lu- 
  kowem. 
  
  
  I 
  'j
  		

  /Pomorze_014_01_02_089_0001.djvu

  			81 
  
  
  iuramentum quociens nostris proruratoribus yel ipsorum alteri videbitur expedire; 
  item libellum offel'endi et recipicndi, litem COlltf'standi, protestaciones et prohibi- 
  ciones facipndi et prescripciones interrumpemli, excepciones, duplicaciones triplicacio- 
  nesque obiciendi, terminos et dilaciones petendi f't recipiendi, testes et instrumenta 
  l)foducendi et alterius partis videmli et reprobandi,' assess ores ct notarios dandi et 
  recipiemli suspectosque refutandi, et generaliter constituimus et ordinamus eos et 
  quemlibet eorum seorsum ad omnia et singula facienda, que met'ita causarum exigunt 
  predictarum et que per nos faccrcmus vel facere possemus, si causis huiusmodi per- 
  sonaliter adessemus. Promittimus itaque bona fide rata, grata habere atque firma, 
  quecunque dicti nostri procuratores aut ipso rum substituti circa predicta vel aliquod 
  predictorum duxerint facienda, et si necesse fucrit, predicta litteris nostris volu- 
  mus confirmare, harum, quibus sigilla nostra presentibus sunt appensa, testimonio 
  litterarum. Actum, datum in castro Troky feria tercia in vigilia Prisce virginis de- 
  cima septima die mensis Ianuarii, sub anno Incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi 
  milIesimo CCCco. tredecimo. 
  
  
  Doc. 27. 
  
  
  Wladislaus rex Polonie etc. et Alexander Magnus dux littwanie etc. 1413 Ian. 25, in 
  castro Cawno; wystawiajq Zakonowi Krzyzakow w mysl pokoju Toruliskicgo, potwier- 
  dzonego w Budzie przez Zygmunt a 1,r61a Rzymskiego, dokull1ent tyCZ!!cy odpadni
  cia 
  Zmudzi po ich smierci do tegoz Zakouu, pod IJewnem jeduak zastrze2eniem. 
  Konig.
  berg, Konigl. Sta'l/8w'cll. Scltiebl. 64, Nr. 23. 
  
  
  J 
  
  
  Nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie Litwanieque princeps supremus et he- 
  res Russie etc. ac Alexander alias Wytowdus Dei gracia Magnus dux Litwanie et 
  Russie etc. significamus'tenore presencium quibus expedit universis, quod iuxta te- 
  norcm litterarum pacis perpetue, inter nos, regnum, terms, subditos et adherentes 
  nostros, ab una, ac venerabilem ac religiosum dominum Heinricum de Plawen ma- 
  gistrum genemlcm Ordinis Cruciferorum Domus Theutonicorum ac eundem Ordinem 
  una cum terris, subditis et adherentibus suis, parte ex altera, in Thorun faete et inite 
  ct per senteneiam serenissimi principis et domini, domini Sigismundi Romanorum l'egis 
  semper augusti et Hungarie etc. regis, fratris nostri carissimi, inter nos arbitratoris, 
  confirmate, tenere et habere possumus et debemus terram Samaytharum cum totali 
  plenarioque ipsius dominio per totum tempus, quo vitam uterque nostrum duxeri- 
  mus in humanis, nisi in vita nostrum ipsam Ordini prefato lib ere vellemus dimittcre 
  et resignare; hoc stet in nostra voluntate. Post mortem vero amborum nostrum, 
  et id presentibus roboramus, idem 01'£10 se intromittere poterit de terra Samaytha- 
  rum predicta cum omnibus iuribus et proprietatibus suis secundum tenorem littera- 
  rum eidem Ordini per nos, si que sunt, prius datarum: salvo iure alieno quocunque, 
  cui per presentes vel alias quascumque non potuimus nec voluimus, non possumus 
  nec volumus derogare nee intendimus derogari, harum quibus sigilla utriusque no- 
  strum sunt appensa testimonio litterarum. Datum in castro nostro Cawno ipso die 
  Conversionis sancti Pauli apostoli, XXV die mensis Ianuarii, anno Incarnacionis Do- 
  mini millesimo quadringentesimo tredecimo. 
  
  
  HIt 
  Ffll.r.1. 
  
  
  11
  		

  /Pomorze_014_01_02_090_0001.djvu

  			82 
  
  
  Sigilla vero, quibus huiusmodi littpl'a sigillata prat., numero prant. duo et. parva. 
  Pl'imum domini l'pgis fuit parvum ad modum unius grossi, figure rotuude, de cpra 
  communi, in cuius mpdio Cl'ra rubea cel'P communi impressa erat; Pt. in medio cerf' 
  rubee forma seuti in quatuor partps divisi videbatur, et. in primo et tercio angulis 
  ymago aquilp, in spcundo £'t quarto angulis Jmago cuiusdam armigeris (sic) inse- 
  dpntis equo phalerato apparpbat et cognoseebatur. Tenor yero litterarum circum- 
  f
  
  reucialium talis erat: Wladislaus Dei gracia rex Polonie et cetera. Secundum vero 
  sigilIum similiter erat parvum pt rotundum, de cera communi, cera rubpa cere com- 
  muni impressa, in cuius medio ymago armigeris (sic) manum exteusam habputis cum 
  gladio evagillato, insident.is equo phalprato cognoscebatur et videbatm'. Littere vero 
  circumferellciales ips ius sigilli huiusmodi tenoris erant, post t sequebatur: sigillum 
  Alexandri Magni ducis Litwanie et cetera. 
  
  
  Doc. 28. 
  
  
  Wladislaus rex Polonie etc. nec non Alexander Magnus dux Lituanie 1413 Febr. 6, 
  Vilne; stanowi
   pelnomocnikOw do wreczenia Zakonowi Krzyzakow dokumrnt.u tycz
  - 
  eego sit) Zmudzi i do zalatwienia spraw z tlj; czynnoscilj; si
   l
  ezlj;c)Th. 
  Wm'szawa. Arch. Gltjn'ne. (perga'll1. 01'yg. 1\'1". 68.) 
  
  
  Nos Wlarlislaus Dei gracia rcx Polonie Litwanirqur l)rinccps supremus ('t he- 
  r('s Ilussie etc. npc non Alexandrr alias 'Yitowd eadem gracia Magnus dux Litwanir 
  significamus tmore presellcium uniyersis, quod ex ccrta sciencia nostra, omnibus nlP- 
  lioribus modo, via, forma et. facto qui bus potuimus, feeimus, constituimus reverendissi- 
  mum in Christo patrem et dominum, dominum Nicolaum divina providencia archi- 
  episcolmm sancte ecclesie Gncznensis, nec non honorabilem Denedictulll archidiaconum 
  Lanciciensem devotum nostrum, absentes tanquam presentes et eomm quemlibet in 
  solidum in nostros veros et legitimos procuratorcs ad represclltandum, exhibendum 
  et tradendum venerabili viro fratri lIenrico de Plawcn magistro generali in Prus- 
  sia lIospitalis sancte Marie Ordinis Thcutonicorum Jitf'l'aS super terra Smnaitarum, 
  nostris sigillis consignatas, iuxta sentenciam arbitralem scrcnissimi principis, fratris 
  nost.ri, domini Sigismuncli llomanorum semper augusti et Hungarie regis; nee non 
  :111 faciendas quascunque pcticiones, protcstacioncs, noticias circa premissall1 exhibi- 
  eionem, et super eisdem notariull1 sru notHios lJIlbli('os requirmuli ac eciam unum 
  vel plurps procuratorem seu procuratorrs sllhstihH'lHli et eos revorancli tociens, quo- 
  ciens furrit opportunum, et generaliter omnia et. singula faciendi, que in premissis 
  t't quolibct. premissorlun necessaria fUl'rint seu quomodolilwt opportuna, eciamsi tali;t 
  sint, que mandatum all hoc magis exigaut. speciale; proJ1littl'ntes truere rata, grata 
  atque firma omnia et singula, que in lu'emissis pl'r pll'fntos procuratores nostros 
  aut substitutos eo1'umlem (acta furrint), t('J1('re et imiolalJilitrr obsl'rvare. In quo- 
  rum fidem ('t testimonium l)I'('missornm, sigilIa nost1'a, presl'ntihus sunt appensa. 
  Actum et datum ViIne dip sexta m('n
  is Fl'bruarii, 3.n110 Domini mi1Irsimo quadrin- 
  gentesimo tredecimo.
  		

  /Pomorze_014_01_02_091_0001.djvu

  			83 
  
  
  Doc. 29. 
  
  
  Benedictus de Macra 1413 Ian. 28, in Kauwen; oswiadcza, ze na s
  dach, ktore 
  ollb)'wal w Kownie jako dclegat bola Rzymskiego, Wlallyslaw krol Pobki i Wi- 
  told W. l{si
  z
   Litewski wykonali warunki pokoju ustanowionc przez tegoz krola 
  Rzymskiego co do uwolnienia jencow, gdy je(lnak chcicli IJelnomocnikolll Zakonu 
  Krzyzackiego wr
  czyc dokumcnt przekazuj
  cy tenmz IJO ich smierci Zmudi, ze pel- 
  nomocnicy corck obu ksi
  z
  t i samych Zmudzinow przeciw temu zaprotestowali. 
  Warszama. Arch. GlOwne. (pergam. oryg. N/". 565.) 
  
  
  In nomine Domini amen. Nos Bencdictus dc :Macra tenorc presencium decla- 
  ramus quibus expedit universis, quod cum in iudicio ut subarbitcr regis Romano- 
  nun in Kauwen iudicaremus, coram nobis serenissimus princeps dominus Vladislaus 
  rex Polonie ct preclarus princeps Alexander alias Witoldus Magnus dux Lithvanie 
  paruerunt sentenciis ac execucionibus iIlsarum, de captivis in generali ac captivis 
  de Thammow ct Ncrviketen IJer regem Romanorum latis sufficienter. Item coram 
  nobis ibidem procuratores regis et ducis prellictorum obtulerunt procuratoris ma- 
  gistri et Orllinis litems super terra Samayttarum secundum tenorcm sentencie regis 
  Romanorum. Quibus literis IJrOcuratores filie ducis Litvanie predicti ac procerum 
  terrc Samayttarum, ac barones regni Polonie in pcrsona domine Hedvigis filie regis 
  Polonie contradixerunt coram nobis, tanquam in preiudicium predictorum datis, et 
  prohibucrunt parcntes predictal'Um filiarum, scilicet regem et ducem, ne de terra 
  Samayttarum aliquid fienllum post mortem ipsol'Um disponerent, quia protestati 
  sunt, quod tali disposicioni nullo (modo) vellent consentire. Item predicti prOCUl'a- 
  tores ibidem reprobaverunt coram nobis literas granicierum, datas pCI' parcntes 
  ipsorum ilJsi Ordini super terra Samayttarum, contrallicentcs eisdem animo inter- 
  rumpendi prescripcionem, si que contra ipsos et ipsas de predictis granitiebus aut 
  terra Samayttarum currcre cepisset. In quorum omnium et singulorum premisso- 
  rum fidcm et testimonium, presentes litcras seu publicum instrumentum per nota- 
  rios inscriptos scribi et publicari mamlavimus nostriquc sigilli quo utimur fecimus 
  apIJensione communiri. Actum et fh1tum in Kauwen anno Domini millesimo qua- 
  dringentesimo tredecimo, Indiccione sexta, die Saturni vicesima octava mensis Ia- 
  nuarii, hora Terciarum vel quasi, in stuba lignea donms habitacionis domini Stanislai 
  Czupurny dicti, feHcis lllcmorie supremi marschalci terre Lithvanie, pontificatus 
  sanctissimi in Christo patIis ct domini nostri, domini Iohannis divina providencia 
  Pape vicesimi tercii anno ipsius quarto, presentibus ibidem honorabilibus et nobili- 
  bus viris, dominis Nicolao archiepiscopo Gnesnensi, Andrea preposito Bystryciensi, 
  Swantoslao canonico Vylnensi, Stiborio terre 
  Iasovie supremo marschalco, Michaele 
  proconsule de Cracowia, }Jresbyteris et laicis Gnesnensis, Vilnensis, Plocensis et 
  Cracoviensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
  Et ego Petrus Urbani de Michow, clericns Cracoviensis diocesis, publicus apo- 
  stolica auctoritate notarius, predicte dec1aracioni, dum sic ut premittitur tierent et 
  agerentur, aliisque omnibus premissis una cum notario infrascripto testibusque supra 
  dictis presens interfui eaque omnia et singula sic fieri villi et audivi, manuque pro- 
  11*
  		

  /Pomorze_014_01_02_092_0001.djvu

  			84 
  
  
  pria conscribens in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis 
  (S' et consuetis una cum appensione sigilli dicti domini Benedicti consignavi rogatus et 
  t:
  
  u;Ub
  
   requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum. 
  
  
  Doc. 30. 
  
  
  Heinricus de Plauwen Ordin. b. M. Theuton. magister general. 1413 Febr. 24, Ma- 
  rienburgi; wzbrania si
   przyjl!c dokunent, wystawiony w roku 1413 dnia 25 Stycznia 
  w Kownie przez Wladyslawa krola Polskiego i Witolda W. ksi
  cia Litewskiego, 
  dotyczl!cy odpadni
  cia imudzi po ich smierci do Zakonu. 
  Konigsberg, Konigl. Staatsarch. Schiebl. 64, Nr. 23. (perg. oryg.) 
  
  
  In nomine Domini amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 
  tredecimo, Indicione sexta, die vero Veneris vicesima quarta mensis Februarii, hora 
  Nonarum vel quasi, potificatus in Christo sanctissimi patris et domini, domini no- 
  stri Iohannis divina providencia Pape vicesimi tercii anno eius tercio, in reveren- 
  dissimi in Christo patris et domini, domini Iohannis Dei et apostolice Sedis gracia 
  archiepiscopi Rigensis nec non magnifici principis, domini Heinrici de Plauwen Or- 
  dinis beate Marie Theutonicorum Ierosolimitani magistri generalis nostrorumque 
  notariorum publicorum et testium subscriptorum presencia personaliter constituti 
  honorabiles et discreti viri Benedictus archidyaconus Lancicie et Stanislaus Czoleck 
  canonicus Sandomiriensis, habentes quandam litteram incliti principis domini Wla- 
  dislai Dei gracia regis Polonie nee non magnifici principis domini Alexandri alias 
  Witowdi Magni ducis Litwanie, quam dictus Benedictus in suis manibus tenuit, 
  ipsommque amborum sigillis minoribus sigillatam, eandem littera.m dicto magnifico 
  principi Heinrico de Flawen magistro generali ad recipiendum porrexerunt. Qui qui- 
  dem magnificus princeps dominus Heinricus magister generalis suprascriptus, ante- 
  quam huiusmodi litteram ad se reciperet, in dicti reverendissimi patris et aliorum 
  testium infrascriptorum presencia per strennuum militem Theodericum de Logen- 
  dorff interpretem suum allocutus est ipsos nunccios in hec vel similia verba in 
  effectu: 
  Si vultis, quod litteram ael me recipiam, perlegi faciam et perlecta consilium 
  desuper habeam et consilio habito super eadem littera vobis respondeam, paratus 
  sum earn recipere et me desuper informare, et si secundum pronuncciaeionem sere- 
  nissimi principis et domini, domini Sigh;mundi Romanorum ct Ungarie rcgis, Bude 
  factam, Ordini men et michi sufficiens sit et utilis, paratus sum earn retinerc. Si 
  autcm talis inventa non fuerit, huiusmoeli recepcio nullius sit roboris vel momcnti; 
  de quo manifestc protestor. 
  Et sic ipsi nunccii, habito prius consilio inter se, dictam littcram magnifico 
  principi predicto domino Heinrico magistro generali tradiderunt ad lcgcndum et se 
  desuper informandum, presentibus religiosis, honorabilibus et strennuis militibus et 
  viris Fredlico de Zolr comite, Michaele Kochenmeister marschalko generali, Rey- 
  mundo Brendel, Ebirhardo Walfels. 
  Eadem die et hora idem magnificus princeps dominus Heinricus de Flawen 
  magister generalis ad stubellam consilii cum suis se recipiens, dictam litteram per- 
  legi fecit, et consilio habito cum suis preceptoribus, coram dicto reverendissimo patre 
  
  
  " 
  
  
  I 
  I 
  J
  		

  /Pomorze_014_01_02_093_0001.djvu

  			85 
  
  
  domino Iobanne archiepiscopo Rigensi et aliis iurisperitis nos notarios publicos 
  requisivit, quatenus sibi transsumptum de huiusmodi littera, nil addendo, nil minu- 
  endo, quod substanciam facti inmutaret, conscribere et in publicam formam redigere 
  curaremus ad securitatem presencium et cautelam futurorum. Idcirco ego Andreas 
  notarius infrascriptus una cum Iobanne collega meo in bac parte, videntes et cogno- 
  scentes nos ex officio nostro litteras quascunque posse transsumere nil addenda vel 
  minuendo, prout in iuramento amborum nostrum plenius continetur, buiusmodi litt
  - 
  ram ad nos recepimus, transscripsimus habita collacione unius ad alteram, eamque 
  per modum tanssumpti in publicam formam redegimus, ut sibi plenaria fides tam- 
  quam vera transsumpto valeat adhiberi. Cuius tenor per omnia sequitur in bee 
  verba: (Sequitur IJoc. 27.) 
  Post dicte vero littere transsumpte perleccionem, auscultacionem et diligentem 
  examinaeionem, dictus magnificus dominus magister Heinricus de Plauwen de con- 
  silio suorum preceptorum in dicta sua stubella consilii protestatus est, buiusmodi 
  litteram velIe refutare et recusare causis et racionibus infrascriptis. Primo, quod est 
  insufficiens et sigillis minoribus dictorum dominorum regis et ducis, et non sigillis 
  maiestatis, secundum quod tales littere consueverant sigillari, sigillata. Secundo, 
  quia non cst illius tenoris et sufficiencie, secundum quod requirunt littere paeis fe- 
  deris et pronuncciacionis Romanorum et Ungarie regis. Item ex pluribus aliis causis, 
  loco et tempore oportunis proponendis. Presentibus dicto reverendissimo patre do- 
  mino Iohanne archiepiscopo supradicto, magistro Iohanne Abeczier preposito et ca- 
  nonico ecclesie Warmiensis, Iobanne de Reddin officiali curie Pomezaniensis, Paulo 
  Winkelman plebano in Resenburg, Nicolao Witkopp et Sigismundo Schonfeld militi- 
  bus, Culmensis, Pomezaniensis et Wratislaviensis dyoceseos presbyteris et laycis, 
  testibus ad premissa specialiter vocatis et rogatis. 
  Eadem die et bora idem dominus magister generalis reversus est ad refectorium 
  magnum ad respondendum nuncciis dictorum dominorum regis et ducis post repre- 
  sentacionem littere, de qua supra fit mencio, et per dictum Tbeodericum militem 
  allocutus est nunccios per hec vel similia verba in effectu: 
  Habetisne aliquam aliam litteram super terra Samaytbarum nobis directam, 
  buic littere sufficienciorem, parati sumus et exspectavimus cum preceptoribus reeipere 
  earn, et si quis unam sufficientem litteram nobis presentaret, parati sumus reci- 
  pere earn. 
  Qui cum respondissent, quod aliam non haberent, et si habuissent, dudum pre- 
  sentassent, dictus dominus magister generalis petivit sibi fieri transsUmIJtum a dictis 
  nuncciis et decerni sub manu publica; qui respondentes, boc se non habere in 
  mandatis, sed si dominus magister vellet habere copiam, parati essent sibi eandem 
  presentare; quapropter dictus dominus magister generalis in presencia dicti reveren- 
  dissimi Imtris, domini arcbiepiscopi, ac preceptorum, iUlis peritorum et quampluri- 
  morum prOCentlll et nobilium dictam litteram nuncciis presentatam petivit sibi 
  denuo presentari in presencia omnium predictorum ad legendum. Que quidem 
  littera postquam ad presentacionem dictorum nuncciorum, consulum et preconsu- 
  lum in presencia omnium predictorum lecta latinis et demum vulgarizata tbeuto- 
  nicis verbis ipsisque nuncciis rcpresentata fuisset, idem dominus magister generalis 
  per dictos reverendissimum patrem dominum archiepiscopum ac strennuum militem 
  dominum Tbeodericum de Logendorff in presencia omnium predicwrum allocutus est 
  
  
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_094_0001.djvu

  			86 
  
  
  ipsos nunccios et respondit eisdem super recusacione acceptacionis littere predicte 
  per hec vel similia verba in effectu: 
  Litteram nobis directam et per vos presentatam, propter sui insufficienciam 
  recusamus recipere et acceptare in eaque contentari, causis et racionibus infra et 
  supradictis. Primo, quia est insufficiens et sigillis minoribus dictorum dominorum 
  regis et dueis, et non sigillis maiestatis, secundum quod tales littere consuevel'aut 
  sigillari, sigillata. Secundo, quia non est illius tenoris et sufficiencie, secundum 
  quod requirunt littere pacis federis ct pronuncciacionis Romanorum et Ungarie re- 
  gis. Item ex pluribus aliis causis, loco et tempore oportunis proponendis; presen- 
  tibus testibus immediate, quibus supra. 
  Eadem die et hora Vesperarum, vel quasi, dictus Benedictus archidyaconus 
  Lancicie in domo Michaelis Crapicz opidi Marienburg, hospicii ipsius Beneuicti, co- 
  piam supra(licte littere per omnia eiusdem tenoris, collacionatam et auscultatam 
  cum dicta littera originali, secundum quod promisit nobis tradidit et prout promi- 
  SCl'at presentavit, presentibus honorabilibus et discretis viris Stanislao Czolcck ca- 
  nonico Saudomiriensi et Paulo Winkelman plebano in Resenburg Pomezaniensis 
  dyoceseos, testibus all premi
  sa vocatis et rogatis. 
  (Sigllll.
  ' 110- Et ego Andreas Magni de N uwenl1larkt, Pomczalliem;is dioc. cIericus, publicus 
  t..rll.) imperiali auctoritate notarius, quia predicte litterc porreccioni, deliheracioni, pre- 
  scntacioni, leccioni, protestacioni, traussUlupti peticioni, litterarum collacioni, sigillo- 
  nun inspeccioni ct descripcioni, littcl'e repl'esclltacioni et rcddicioni, causarum insuf- 
  ncicncie allegacioni 0l1lnibusque aliis et singulis premissi:::, dum sic ut premittitur 
  fierent et agerentur instrumcntum una cum preuominatis testibus prcsens fui caque 
  sic fieri vidi et audivi, ideo hoc prcsens publicum im;trumcntum, per alium fidcliter 
  scriptum una cum collega l1leo 10hannc notario infrascrilJto cximlc confcci, publicavi et 
  in hanc publicam formam rcdcgi, signo ct nomine mcis soli tis ct consuctis consignavi, 
  rogatus ct re!luisitus in fidem ct testimonium omniulll et singulol'ul1l premissorum. 
  
  
  Doc. 31. 
  
  
  Procurator Deutsehes Ordens am Hofe elll Rome (1413) lul. 18, elU Senis; po- 
  mi
  dzy innemi sprawal1li, 0 ktorych W. ruistrza uwiadamia, wyluszcza mu powody, 
  dla ktorych Polacy spraw nie l'ozstrzygni
  tych wyrokiem Budzkim nie przeniosl!: do 
  dworu Rzymskicgo. 
  Konigsberg, Konigl. Slaalsarcll. Sclliebl. 1, lV/". 21. (Urygillal 1la papierze 
  z szczrllkami zapieczf(loIVWtia.) 
  
  
  Meinen willigen undcrtenigen Gehorsam czuvor. Erwirdiger, liebir, gnediger Her 
  Homeister. Euwcr Gnade geruchc czu wissen, das als ich Hem Mattis gancz usge- 
  richt hatte unde her kegen Florcncz quam, do vant her bey Meister Heinrich, des 
  Hem Erczbischofes van Rigen Neveu, euwer Briefe mit den her uude del' vorganante 
  Magister Heinrich widderunune czu mil' kcgell Senis 1 quomen gereten. Die Briefe 
  ich wol vornomen habe, ullfle als euwer Gnade schribt, wie das Iacob euwern Gna- 
  den geantwert hat die Bullen van dcme .Aplas etc. unde wie das euwern Gnaden 
  
  
  j 
  
  
  1 Miasto 
  iena.
  		

  /Pomorze_014_01_02_095_0001.djvu

  			87 
  
  
  die Bullen an einem Artikel nicht folkolllPn Ilunlcet ('te. Gnediger Hpr Homeister, 
  es ist alsampt vormols wol gewegen; suldp dip Bullp sein usgericht mit allem Applas 
  des Ordens, so hette man must haLen aIle Bpwisungen alles AI)las des Ordens, unde 
  vorwor das hette must kostpn obir pI Gulden. Nul" nympt man £loch keinen Aplas 
  uss in Vorczeiten van Pebsten dorezu gegeben, alleine ap desser Pobst Applas lwtte 
  vormols dorezu gegeLen, del' ist nieMs; Ilorumme mogt ir allpn Applas laszen of- 
  fintlichen kundigen, als man "ormols hat gethan, went eueh das in Mr BuJlI'Jl llicht. 
  "orboten nach widderruffen ist; i(loch mag ich ptwas in d"n Saehen gutes gethun, 
  das wil ich gancz mit Fleise "olenden. Ouch so schribt iI' mil', das ieh welI1!' an- 
  (Iel'll Aplas van unserm Bern Pobste heha1llen. Gnediger Bpr HoulC'ister, ich hab 
  es euwirn Gnaden ouch in den andern BriefPll gpsehreben, wie das die 
  linuten 
  unde alle Ding dorobir sein gemacht; ich hofil\ mag ichs an Gplde habpn ullIh' 
  finde die aIden Bullen mule Minuten widder, ich welle sy vorbas usriehtpn als ich 
  wente haben gethan, were £lis Ungelucke nicht. entstand('l1.. Ouch als ir schribt, wip 
  das Magister Benedictus uncle die Polan utfnemen die cldisten van Polan, beiIh', 
  Prister unde Lcygen, unde betwingen die bie irem Eide das si muszen swercn uft' 
  £leA Ordens Greniczen etc. Liebil' Her Homeist.er, sulche GeczugnissC', wo das an- 
  dere Teil nicht wirt geruffel1 die G(;('zugen czu horen unde sehen sweren, mogpn 
  eueh nach nymandes in geistlichem Rechte geschaden, unde ouch so sullm die Gp- 
  rzuge srin, dil:' keime Teile seint yordcchtig ader DyneI' nach Muck etc. Nemlich 
  als puwer Gnade schribt, wie das Her Anl1reys Prabst czu J,eslaw] her in den Hoff 
  werde komcn mule \Verde das Buch dcI' Attestacionen unde del' Pri\"ilegil'n mit im 
  brcngpn unde das bitten czu confirmircn ullIle bcstetigen etc. Ich gloube nieht das 
  lIeI' Andrrys sich underwimle sulcher Sachen unde sie YOI' den Pobst brenge, went 
  her wris wol, das mans im nicht YOI' gut wurde haben, unde dorczu so weis Iwr 
  \Vol, das die Sache den Romischen Koning angehore, unde nieht. clen BrI'll Pobst. 
  Ouch gloube ich nicht, das del' Koning van Polan die Saehe w('lIe uss des Ro- 
  miss chen Koninges Rende czihen unde in des Pobstes Gerichte gebC'l1, went mil' ein 
  erbar 1\1an, del' in des Hern Herczogen van del' Stolpe Hatlte was, ezu ()fen in 
  Ungern gesagt hat, wie das die Polan un de ouch del' Herczoge van del' Stolpe unde 
  alIe uwer Widclersacher mit allem Fleisze dol'llach stunden, das sie die Sachen us 
  des Hem Pobsts Henden mochten czihen, unde hettens in viel laszen kosten, das 
  del' Berichtsbdeff, czu Thorun gescheen, gancz vortilget were gewesen, utI' das Hi(' 
  gpnczlich mit del' Sachen uss des Pobstes Henden weren komen 2. Dorumme so ist 
  obil czu glouben, das sie die Sachen widllir in den Hoff welden brengen, das sy 
  ouch alleine nicht mogen thun, is were clenne, das sy del' Herre Romische Koning 
  "an beider Teile wille widder in den Hoff an den Hel'll Pobst weisete. Queme her 
  Ilorober her mit den Sachen, so sullet ir ench kcins besorgpn, das del' Herre Pobst 
  ],;pinerleye BestetuDge tete, is were denne, das ir uwer Bewisnnge ouch mit guter 
  Musze uncle Bequemkeit hettet vorgebrocht. Ouch so sullet ir siclH'r sein, das kd- 
  nerleye Usproch geschege, her geschege clennc mit Rathe unde mit grosjCer Vorbp- 
  dpchtikeit unde vorsichtigem 1\1ute; weIde Got das sic her quenlC'n, ich hofte wir 
  welden wol bey Rechte b]eiben. Ouch als uwer Gnade schribt, wie das dir Polan 
  
  
  1 Zob. powyzej na str. 54 wyrok wydany w Budzie. - 2 Zob. w Dodatku instru. 
  ment pokoju Torunskiego, wedlug ktOrego sprawy, kt6re przez slld dwunastu sI}dzi6w 
  rolubowych nie mog
   bye zalatwione, maj
   bye oddane pod rozstrzygni
  cie Papieza..
  		

  /Pomorze_014_01_02_096_0001.djvu

  			88 
  
  
  viel Privilegia gefunden hahen in eynem Tonne del' ummegefallen ist etc. Dorane 
  bedarff sich oueh euwer Gnade nicht bekummern, clas man den so rischlichen Glouben 
  geben; man welle ouch VOl' des Ordens Bewisungen vorhoren. Vortme schriht iI', 
  wie das ich euch bey Iacobo czu werhlichen habe gl'schrcben van deme Bischtume 
  czu Heislberg (sic). Ich habe euwem Gnarlen uff die Czeit geschreben mein Gutdunken, 
  als ir das begernde wort, nach deme als mich duchte, das sich die Sache nach Gote 
  unde noch Rechte mit Bequemkeit geenden unde gefligen mochte. II' schribt euch 
  des czu besorgende, wo ir in 1 in das Bischtum setczt, das in einer Nacht all' Hew- 
  ser vol Polan wurrlen sein. .Ich gloube wol, so euch czu Herczen unde czu Synne 
  were des Hem Romischen Koninges Usproch genUg czu thullfle den Bischoff inczu- 
  setc2en in sein Biscbtum, so mogt ir mit Gote unde mit aUem Gelympfe VOl' aUen 
  Dingen mit im ustedingen unde usnemen, das ]1Cr keinen Polan widder uwem Willen 
  in keins seiner Hewser moge setezen; tete hers denne, dorobir so hettet ir denne demc 
  Usproche genug gethan, unde her hette gebrochen; so mochtet ir denne wid(ler in 
  thuen beide, mit Gewalt unde mit Reehte. Sust mogt ir widder in nicht gethuen 
  mit Rechte, ir babt im denne den Usproch gebalden, als ieh das luterlicher in deme 
  andel'll Brife, den euch Her Mattis brenget, habe hegriffen. Ich weis keine andere 
  bequeme Weise nicbt, denne ich euch babe geschreben; ap euch ymand eins bessern 
  undirwiszt, deme folget ir moglichen. Sundirlichen so schribt ir mil' van Aplas czu 
  einem silberinnen (sic) Bilde unser Vrauwen etc. Gnediger Her Homeister, ich muste 
  wissen in welchir Kirchen ader Capellen das Bilde were unde was Heilgethums 
  dorinne, dornach so mag ich denne den A plas derwerben. Ouch so schribt mil' 
  euwer Gnade, das sie mil' habe empoten bie Her Mattis umme ein Conservatorium 
  an die Hem Erczbischof czu Prage, Bischoff czu Breslaw etc. Do hat mir Her 
  Mattis nieht van gesagt, sundir mag ieh Gelt gehaben, so wi! ieh gel'lle usrichtcn. 
  Gegeben czu Senis am Dinstage noeh Margarethe. 
  Procurator Dutsches Ordens im Hofe czu Home. 
  Dem erwirdigen, grosmeehtigen geistliehen Hem, Hem Heinrich van Plauwen, 
  Homeister Dutsebes Ordens, mit Wirdikeit detur. 
  
  
  Doc. 32. 
  Benedictus de Macra etc.; zdaje spraw
   z swycb czynno
  ci, podj
  tych z poru- 
  czenia kr6la Hzymskiego Zygmunta w celu dopelnienia wyroku Budzkiego. 
  Kiinigslm"g, Konigl. Staatsarch. Registrant JIlr. 7. (Fol,jant wspolczesny pergam. 
  z 252 stron, pisany jednq rfkq.) 
  Prussie composicio. 
  [N]os Benedictus de Macra dominus de Czuchz, magister in artibus, licencia- Pag. 1. 
  tus in utroque iure, notificamus tenore presencium quibus expedit universis, quod 
  secundum comissionem regis Romanorum ac Hungarie etc., arbitri principalis, in nos 
  facta (sic) virtute compromissionum in ipsum factarum, in partibus Polonie, Prussie, 
  Samagitarum, Lithwanie, Russie, Mazowie ac Stolpensi processimus una cum asses- 
  soribus et notariis modis sequentibus. Et primo sequitur forma commissionis nobis 
  facte cuius virtute pl'ocessimus, deinde forma compromissorum, racione quorum nobis 
  comissio facta est, tercio sentencie regis Romanorum, quarto concordia facta ultimo 
  
  
  1 Henryk biskup Warrnijski. Zob. wyrok wydany w Budzie Btr.65. 
  
  
  
  ..
  "(\' .r. _
  		

  /Pomorze_014_01_02_097_0001.djvu

  			89 
  
  
  I 
  
  
  ante Thorun inter regem Polonie ac magistrum de Prussia, quinto ponentur acta 
  per nos et partes coram nobis cum assessoribus et notariis, et primo execucio facta 
  per nos in Polonia, deinde eadem execucio repetita in Prussia, deinde acta in Ma- 
  rieburg, deinde acta in Labia \ deinde acta in Hegneth 2, deinde acta in Cowno, 
  deinde acta in Wilno, deinde acta in Mazovia, deinde acta in terra Dobrinensi, deinde 
  acta in Zlothoria, deinde acta in Cuiavia et Gnewkovia, deinde acta in Bigostia (sic), 
  deinde iterum acta in N akel, deinde acta in ducatu Stolpensi, deinde acta a Iuve- 
  niwladislavia incipiendo, usque ad granicies Hungarie. 
  Cuius quidem comissionis tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis: 
  (Sequitur ]Joc. 20.) 
  Tenor autem concordie pro parte magistri et Ordinis oblate sequitur et est 
  talis: (Sequitur instrumentum pacis anno 1411 die l ma Febr. in Torun ictae, inferius 
  in Additamento typis descriptum.) 
  Pag. 4. Tenores autem compromissi parcium hincinrle facti, de verbo ad verbum se- 
  quuntur et sunt tales. Et primo compromissum magistri et Ordinis de Prussia se- 
  quitur huiusmodi sub tenore: (Sequitur ]Joc. 11.) 
  Tenor autem alterius compromissi pro parte serenissimi regis Polonie de verbo 
  ad verbum sequitur: (Sequitur ]Joc. 16.) 
  Tenor autem sentencie serenissimi domini Sigismundi regis Homanorum de 
  verbo ad verbum etc. sequitur. 
  Visis compromissis predictis ac intellectis et examinatis parcium iuribus ipsis- 
  que (SeQUitUl' ab inde arbitrium l'egis Sigismundi in pagina 53, linea 14 typis de- 
  scriptum, usque ad jinem eiusdem in pagina 68, linea 9 et verba: nobis facultas com- 
  pag. 21. petit. Tunc continuatur:) Datum, latum et pronuncciatum fuit dictum arbitramentum 
  et amicabilis composicio inter 8 partes predictas 4 per predictum serenissimum prin- 
  cipem dominum Sigismundum Dei gracia Romanorum regem semper augustum ac 
  Hungarie etc. regem, arbitratorem, iudicem et amicabilem compositorem inter partes 
  predictas electum et assumptum a partibus predictis, et de mandato dicti serenissimi 
  principis et arbitratoris leCtum et lecta per honorabilem virum Octavianum de sancto 
  Severino archidiaconum Zemylezensem et canonicum in ecclesia Agriensi sue sere- 
  nitatis in Buda, Vesprimiensis diocesis, in castro residencie dicti domini regis Roma- 
  norum etc. et arbitratoris in aula stuba magna dicti castri sub anno Domini mil- 
  lesimo CCCC duodecimo, die vicesima quarta mensis Augusti, Indiccione quinta, 
  tempore sanctissimi in Christo patris et domini, domini Iohannis divina providencia 
  dignissimi Pape vicesimi tercii, regnol'Um autem dicti domini regis, Romanol'Um et 
  Hungarie etc. XXV anno, Romanol'Um vero anno secundo, presentibus, audientibus, 
  intelligentibus, videlicet domino Andrea Lascarii preposito Wladislaviensi et domino 
  Michaele Blida canOlllCO Poznaniensi decretol'Um doctoribus, procuratoribus domino- 
  rum predictorum regis Wladislai et ducis Witholdi et partis eorundem dominol'Um 
  regis et duds, et dominis Iohanne et Henrico episcopis supradictis, et presentibus 
  reverendis in Christo patri (sic) et domino Iohanne Dei gracia et apostolice Sedis 
  archiepiscopo Rygensi, domino Henrico, procuratoribus prelibati domini Henrici ma- 
  gistri Ordinis Cmciferol'Um generalis et ipsius Ordinis et partis eorundem magistri 
  et Ordinis, et presentibus reverendissimis in Christo patribus, domino Branda tytuli 
  
  
  / 
  
  
  1 Miasto Labiewo, z niem. Labiau. - 2 m. Ragneta z niem. Ragnith. - 3 Popra- 
  wka innej rl}ki. - t Dodatek innej rl}ki. 
  
  
  12
  		

  /Pomorze_014_01_02_098_0001.djvu

  			90 
  
  
  sancti Clementis presbitero cardinali Placentino ac legato apostolico in regno Hun- 
  garie etc., domino Iohanne archiepiscopo Strigonensi, domino Andrea de Benciis, 
  Gualdo archiepiscopo Spalacensi (sic), domino Bertholdo comite de Ursinis de Urbe 
  comite Suavesi, domino Ugone de Emitrist 1 ambasiatoribus domini Pape, domino 
  Symone abbate sancti Iohannis Reoniensis 2 decretorum doctore, domino Philippo de 
  Pictovia milite s, domino archanorum consiliaIio ac capellano regis Francie, domino 
  Brunoro 4 de Scala de Verona, item Iacobo de Karanna de Padwa, domino Guiltell- 
  nino comite de Prata, domino Henrico de Perin secretario cancellario regie maie- 
  statis Romanorum, Pipone de Ozora comite Themesiensi, Hugone de Hervost 0, domino 
  Iohanne preposito Shigoniensi et vicecancellario imperiali, domino Benedicto prepo- 
  sito Albensi seu Albe Regalis, magistro Iohanne cancellario de Ecclesiis 6 imperiali, 
  egregio legum doctore domino Mimaldo Stephano de Magalectis 7 de Urbe veteri, 
  egregio legum doctore domino Benedicto de Macra, domino Hugolino, testibus ad 
  predicta omnia et singula per prefatum serenissimum principem et regem Romano- 
  rum etc. et arbitratorem vocatis, adhibitis, rogatis, domino 8 Mimaldo Stephani de 
  Magalectis de Urbe veteri egregio legum doctore domino Benedicto de Macra do- 
  mino Ugolino ad predicta omnia et singula [per] prefatum serenissimum principem 
  et regem Romanorum etc. et arbitratorem vocatis adhibitis rogatis domino Mimaldo 
  Stephani de Magalectis de U rbe veteri. 
  Acta per dominum Benedictum de Macra etc., delegatum, comis- 
  sarium, subarbitratorem serenissimi principis, domini et domini 
  Sigismundi, reg is Romanorum semper augusti necnon Hungarie 
  etc. regis incliti, in terris Polonie, Prussie, Lythwanie, Samagita- 
  rum, Mazovie, Pomeranie earumque adherenciis, coram Petro 
  publico pontificali auctoritate notario. 
  Primo executus est sentenciam de securitate viarum sub hac forma, premit- 
  tendo sentenciam predictam de verbo ad verbum. Ego quoque Benedictus etc. pro 
  execucione premisse sentencie specialiter transmissus, presencium vigore mando omni 
  iure ac modo, quibus melius possum et valeo, auctoritate arbitratoria, virtute com- 
  promissorum predictorum per regem RomanofUm michi concessa, omnibus tam ex 
  parte domini regis Polonorum quam ex parte Cruciferorum, quatenus ab ista die 
  incipiendo usque in perpetuum nullus audeat viatores ac mercatores seu negociatores 
  quoscunque impedire seu quovis modo perturbare, sed eos pacifice permittant trans- 
  ire cum personis, bonis et rebus omnibus, nec aliqualiter audeant retardare, sub 
  pena decem milium marcarum puri argenti, quorum tel'ciam partem presentibus 
  collectoribus domini Pape assigno, aliam vero terciam partem fisco imperiali, que 9 Pog. 22. 
  recipiantur de mercibus illorum, in quorum regno talia fiunt, ultimam vero ter- 
  ciam partem, parti cui fit iniuIia. una cum iniuriarum et dampnorum resarcione 
  comitto, quam quivis per arestaciones vel aliis modis recuperare potest. Datum, pro- 
  
  
  1 W transsumpcie z r.1421 Hugone de Hervorst; zob. str. 69 wiersz 5. - 9 W tymze 
  transsumpcie Reomensis t. j. de Remi (Rheims,) j zob. str. 69 wiersz 6 - 3 Poprawione 
  przez innlJi rl}kl}. - 4. Brunoro w Kodeksie, w transsumpcie zas z r. 1421 Bruneto; zob. 
  na str. 69 wiersz 11 - 1\ zob. powyzej dopisek 1. - 6 Fiinfkirchen. - 7 W wspomnionym 
  transsumpcie Mimoldo Stephani de Magalottis; zob. str. 69 w. 9. - 8 Ustl}P powt6rzony od 
  domino do veteri, .jest przez dodanie inn!]: rl}k!]: wyrazu va - cat zniesiony. - 9 Dodane 
  inn
   r
  klfl. 
  
  
  , 
  j
  		

  /Pomorze_014_01_02_099_0001.djvu

  			. 
  
  
  latum in civitate Brzescze in vigilia sancti Martini confessoris in mense Novembre, 
  anno domini millesimo quadringentesimo duodecimo. Et hoc idem in Thorun est 
  executus XlIII die mensis predicti. 
  Acta in Mariemburg. 
  Primo executus est sentenciam pro episcopo Wladislaviensi, pro parte tantum, 
  sub hac forma. Ego Benedictus etc. mando vobis magistro, quatenus hac die mit- 
  tatis in possessiones omnium villarum et curiarum episcopatus Wladislaviensis, que 
  sunt in terra Prussie, dominum scolasticum ac Temchinum (sic) procuratores domini 
  episcopi Wladislaviensis etc. Magister autem statim predictos procuratores misit 
  cum litteris suis efficacibus ad capiendum omnes possessiones predictarum curiarum 
  et vilarum; et predicti procuratores episcopi recessemnt contenti. 
  Aliam autem partem sentencie eiusdem reliquid (sic) amicabili composicioni ex 
  comuni consensu parcium comittens, quod concordarent, si possent, si autem non, 
  promisit predictus Benedictus, quod post reversionem suam ad magistrum vellet 
  plenissime sentenciam totalem exequi. 
  Item executus est sentenciam pro domino Andrea Lascarii latam, pro parte, 
  sub hac forma: Ego Benedictus etc. mando vobis magistro etc., quatenus domino 
  Andree etc. restituatis amodo deinceps annuas quinquaginta libras. Magister autem 
  statim precepit per litteras suas advocato loci illius, ubi debentur predicte quinqua- 
  ginta marce, quod restitueret; et procurator domini Andree contentus recessit. 
  Aliam autem partem sentencie similiter reliquid (sic) amicabili composicioni 
  usque ad reversionem suam. 
  Item predictus Benedictus expectavit septem diebus in Mariemburg procuratores 
  episcopi Varmiensis, quem episcopum oretenus citavit in Ranczansz sub hiis verbis: 
  Veniatis domine episcope per vos vel per procuratorem vestrum in Marien- 
  burg, et requirar per vos vel per procuratorem vestrum ibidem pro execucione sen- 
  tencie vestre. 
  Et tandem completii! illis septem diebus, nullus procurator comparuit nee ipse 
  episcopus comparuit. Et tandem predictus Benedictus mandavit magistro, quod 
  usque ad reversionem ipsius ad Marienburg concordaret cum episcopo Vermiensi (sic), 
  si posset, si autem non, promisit predictus Benedictus, quod post reversionem suam 
  vellet sentenciam exequi pro episcopo Varmiensi latam. Item precepit predictus 
  Pag. 23. Benedictus magistro, quod in continenti mitteret salvum conductum pro episcopo, 
  ut posset venire secure et secum loqui de concordia; et statim paruit magister. 
  Item predictus Benedictus requisivit, ut mitteret secum ad Wladislaviam An- 
  tiquam assessorem unum de suis, item unum notarium et suos procuratores ad 
  proponendum causas suas, si quas habet, que respiciant illas partes Pmssie et Cuia- 
  wie, contra partes regis Polonie et ad respondendum eiusdem partis (sic) regis Polonie, 
  si que obiecta fuerint per eandem. Magister autem respondit: nolo mittere quem- 
  quam ad proponendum vel respondendum, donec faciatis execuciones sentenciarum 
  tam contra me quam contra partem adversam, vel saltern donee amieabili composi- 
  cioni parcium relinquatis predietas sentencias. 
  Et requisivit statim magister predictum Benedictum, quod iret ad granicias 
  Lythwanie ibique exequeretur sentencias respicientes partes easdem et ad audien- 
  dum proponenda realia et personalia utriusque partis. Et predictus Benedictus sta- 
  tim iter suum recepit versus Lythwaniam, et misit magister cum eo marsalcUID, 
  12* 
  
  
  91 
  
  
  A. 1412 
  :Nov. 10.
  		

  /Pomorze_014_01_02_100_0001.djvu

  			92 
  
  
  procuratores, notarios et assessores. Qui Benedictus statim scripsit Allexandro 
  Magno duci Lythwanie litteras huius sentencie: 
  Domine dux, sciat vestra serenitas, quod ego accedo ad grenicias Lythwanie 
  ad videndum grenicias et ad respiciendum castrum noviter erectum per vos, item 
  ad audiendum proponenda realia et personalia per vos et contra vos, item ad exe- 
  quendum sentencias et ad audiendum alia, que partes illas respiciunt; unde mittatis 
  vestros procuratores ad grenicias predictas. 
  
  
  A. 1413 
  JIl0.5. 
  
  
  Acta in Labia. 1 ) 
  Deinde veniens predictus Benedictus ad Labiam interrogatus est per marsal- 
  kum, an statim, quod veniret ad grenicias, vellet exequi sentencias et audiret pro- 
  ponenda. Qui Benedictus respondit: quod non, sed prius vellet adire dominos ducem 
  et regem, quos speraret simul in Lythwania invenire, eosque vellet a.micabiliter in- 
  ducere ad hoc, quod facerent omnia que in sentencia continentur, et in casu quo 
  nollent concordare, vellet cum eis convenire de tempore et loco. Et sic marsalkus 2 
  remansit in Labia et Benedictus recessit ad Rangnyt cum comendatore de Rangnyt 
  Kasper, magistro cellarii de Mariemburg et magistro Ambrosio procuratoribus magi- 
  stri et Ordinis. Et cum voluiss t recessisse de Rangnyt, venit littera domini ducis 
  Lythwanie huius sentencie: 
  Benedicte, amice noster carissime, nos libenter suscipimus vos, sed non credi- 
  dissemus quod ita cito voluissetis venisse, quia vos promiseratis regi Polonie in Pre- 
  mislia, quod prius voluissetis episcopos induxisse in possessiones eorum, deinde vi- 
  dissetis illas grenicias Polonie, ducum Mazovie et Stolpensis, et in fine ad nos 
  venissetis. 
  Quibus litteris visis, statim predictus Benedictus dedit predictas litteras dominis 
  Kasper et magistro celarii ut mitterent eas magistro generali, et statim concordavit 
  cum procuratoribus magistri de tempore convencionis. Petebant enim procuratores 
  magistri tercium diem Ianuarii, sed notarius domini regis Polonie Nicolaus contra- 
  dixit, et tandem ex ipsorum comuni consensu constituit diem vigiliam' Epiphanie; 
  de loco autem concordare non potuerunt, sed promisit dictus Benedictus de I.Jythwa- 
  nia rescribere. Et sic citavit predictus Benedictus dominum Kasper nomine procu- 
  ratorio ad comparendum coram eo in vigilia Epiphanie in loco, quem sibi scriberet 
  de Lythwania, ad videndum execuciones sentenciarum et ad audiendum omnia pro- 
  ponenda realia et personalia et ad producendum, si que velIet, que scilicet respice- 
  rent grenicias vel que circa ilIas grenicias circa terras Prussie et Lythwanie contin- 
  gissent, et mandavit predictus Benedictus predicto Kasper, quod omnia ilIa magistro 
  rescriberet in continenti. Et avisavit specialissime predictum Kasper, quod vellet 
  audire omnia gravamina Lythwanorum facta a Pruthenis, et omnia gravamina Pru- 
  thenorum facta a Lythwanis, sive alia gravamina in castris, in greniciebus, in occu- 
  pacione terrarum, aquarum, captivorum et iniuriarum ac dampnorum quorumcunque. 
  Facta fuit hec citacio anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo in vigilia 
  Concepcionis in Rangnyt in castro exteriori in pede pontis castri interioris ante Pag. 24. 
  fabrile, presentibus Nicolao notario regis, item vicecomendatore de Rangnyt, item 
  Petrassio de Hungaria, magistro celarii de Mariemburg et quampluribus 8liis etc. 
  
  
  \. 
  
  
  A. 1412 
  IJec 7. 
  
  
  1 m. Labiewo, z niem. Labiau. - 2 Innym inkaustem poprawione marsalko.
  		

  /Pomorze_014_01_02_101_0001.djvu

  			Et recessit predictus Benedictus de Rangnyt et venit usque in Cowno. Et in via 
  ostense sunt sibi terre granicies, quas Ordo gerebat pro graniciebus. 
  
  
  \. 
  
  
  Acta in Kowen. 
  Primo citatis partibus ad diem Fabiani et Sebastiani, partes comparuerunt 
  obediendo. 
  Et eadem die procurator dominorum de Prussia peciit execucionem duarum 
  sentenciarum, scilicet sentencie generalis de captivis, item sentencie que loquitur spe- 
  cialiter de captivis de Thamowo et Nerwiketen t, concludendo, quod 2 infra quatuor 
  dies predicte sentencie ad effectum deducerentur. 
  Eadem die predictus Benedictus prefixit diem inmediate sequentem omnibus 
  partibus ad dandum assessores et notarios; voluit enim predictus Benedictus, quam- 
  vis potestatem solus habuisset, omnia cum consilio assessorum et testimonio nota- 
  riorum ambarum parcium peragere. 
  Item prefixit parti dominorum regis et ducis eandem diem crastinam nominatam, 
  ante prandium scilicet ad deliberandum, et post prandium die eadem ad responden- 
  dum; et sic fuit dies illa finita. 
  Die autem sequenti veniente, que erat dies Agnetis virginis et erat XXI mensis 
  Ianuarii anni supradicti, comparuerunt ambe partes et assignaverunt primo notarios 
  publicos; pars dominorum de Prussia dedit Andream, pars vero dominorum regis et 
  ducis dedit notarium Nicolaum. Dominus autem Benedictus pro parte sua recepit 
  notarium suum Petrum Urbani. 
  Quibus visis dominus Benedictus fecit quemlibet predictorum trium notariorum 
  iurare sub hac forma, que inmediate sequitur, tactis scilicet sacrosanctis Ewangeliis: 
  Ego iuro, quod omnia acta coram domino Benedicto de Macra, executore, sub- 
  arbitratore, comissario ac iudice delegato per dominum regem Romanorum etc. de- 
  putato, que in mei presencia ventilata et producta fuerint, fideliter rescribam, nee 
  umquam revellabo secreta 'predicta ante prolacionem sentencie aut ante exspiracio- 
  nem compromissi facti in dominum regem Romanorum, et que iniuncta fuerint michi 
  cellanda, cellabo, et iuro, quod in examinacione testium nichil loquar nec nutum 
  aliquem vel signum aliquod faciam, per que testes possent terreri vel confortari, nee 
  dicta ipsorum ante prolacionem sentencie aut exspiracionem compromissi predicti 
  expresse vel inplicite umquam revellabo: ita me Dominus Deus adiuvet et hee 
  ancta 
  Dei Ewangelia hie et in futuro seculo. 
  Eodem die dederunt ambe partes assessores, pars dominorum de Prussia dedit 
  magistrum Ambrosium, pars autem dominorum regis et ducis dedit assessorem do- 
  minum Iohannem. Et ambos assessores fecit iurare predictus Benedictus sacrosanctis 
  Ewangeliis tactis sub forma, que inmediate sequitur 3: 
  Pag. 25. Ego iuro per hee sancta Dei Ewangelia, quod domino Benedicto de Macra, 
  executori, subarbitratori, comissario ac iudici delegato, per dominum regem Roma- 
  norum deputato, in omnibus causis per ipsum agendis in presencia mea fidele con- 
  silium dabo, nee quidquam sinistri persuadebo eidem, sed semper, quod miehi 
  
  
  1 
  
  
  1 Zob. dopisek na str. 55. ods. 1 i 2. - g Dopisane innll rl}kll' - I W Kodeksie 
  sequuntur. 
  
  
  l' 
  
  
  93 
  
  
  A. 1413 
  laD. 20.
  		

  /Pomorze_014_01_02_102_0001.djvu

  			94 
  
  
  videbitur in consciencia iustum, demonstrabo, sic pro quacunque parte, vel contra 
  quamcunque partem; item iuro, quod quecunque respiciencia causam predictus Be- 
  nedictus dixerit michi cellando, celabo et in secreto tenebo nec umquam revellabo 
  ipso irrequisito ante prolacionem sentencie aut exspiracionem compromissi facti in 
  dominum regem Romanorum; et specialiter iuro non revellare atestacionem testium, 
  nec testes verbo vel facto confortabo vel terrebo: ita me Deus adiuvet et hec sancta 
  Dei Ewangelia hic et in futuro. 
  Deinde procuratores I'egis et ducis volentes satisfacere termino, deliberando et 
  respondendo dixerunt, quod placet quod fiat execucio predictarum sentenciarum, 
  dummodo executor non excedat fines potestatis sue, et protestati sunt, quod quam- 
  vis execucionem sentencie generalis de captivis differre possent usque ad tempus 
  quod positum est in sentencia predicta, tamen volentes ostendere quod domini rex 
  et dux affectant instantissime iusticiam ambarum parcium videre, nec aliquas dila- 
  ciones volunt acquirere, consenserunt predicti procuratores, quod tam illius sentencie 
  generalis quam alterius specialis prefatarum statim fiat execucio. Et ad ostenden- 
  dum quia volunt parere predicte sentencie, statim et eadem die predicti procura- 
  tores dominorum regis et ducis obtulerunt captivos eosque predicto Benedicto libertati 
  pristine restituerunt; quos idem Benedictus ipsis procuratoribus dominorum de Pms- 
  sia liberos restituit et in navi ipsorum super fluvio Memel posuit eosque cum eisdem 
  captivis libere navigare permisit. 
  Eadem die predictus Benedictus prefixit diem crastinam ambabus partibus 
  circa horam Vesperarum, vel quasi, ad docendum de mandatis procuracionis, item 
  ad iurandum de calumpnia, item ad audiendum execuciones predictarum sentencia- 
  rum duarum; et sic est finita tota dies sabbati, que fuit XXI mensis lanuarii anni 
  supradicti. ' 
  Adveniente die dominica, que fuit XXII mensis Ianuarii, supradicti et partes 
  comparuerunt et de mandato sufficienter docuerunt; sed mandatum procuratorum re- 
  gis et ducis fuit plenius, mandatum vero domini Kasper minus plenum. Quorum 
  procuratoriorum tenores de verbo ad verbum secuntur et sunt tales; et primo pro- I 
  curatorium regis et ducis subsequitur in hec verba: (Sequitur .lJoc. 26.) 
  Tenor autem alterius procuratorii pro parte Cruciferorum de verbo ad verbum 
  sequitur et est talis: 
  Nos frateI' Henricus de PIa wen Ordinis fratrum Hospitalis sancte Marie Domus 
  Theutunicorum lerosolimitani magister generalis tenore presencium recognoscimus et 
  fatemur (Sequitur .lJoc. 22, ommissis tamen istis tocis: pag. 72, tin. 4: nostrorum 
  fecimus et constituimus et tenore presencium facimus et constituimus nostros et 
  prefati Ordinis; - pag. 72, tin. 9 ab imo: testesque et alia probacionum genera ex 
  adverso produci videndum eisque contradicendum et contra eosdem excipiendum; - 
  pag. 73, tin. 6: et similiter ad petendum nobis, nostris, Ordini et subditis in di- 
  strictibus Ragnith, Nuwehus et Tylsod satisfactionem condignam exhiberi a prefatis 
  dominis rege et duce ac eorum subditis de dampnis illatis in dictis districtibus post 
  pacem factam inter prefatos dominos nosque et nostrum Ordinem nuper de anno 
  Domini millesimo quadringentesimo undecimo in vigilia Purificacionis beate Marie 
  virginis, et interesse eorundem). 
  Deinde eadem die predicti procuratores de calumpnia iuraverunt, tali tel' scili- PaB'. 21. 
  cet: quod calumpniam volunt evitare: cum omnibus suis capitulis super articulis 
  
  
  'I
  		

  /Pomorze_014_01_02_103_0001.djvu

  			-" 
  
  
  95 
  
  
  \ 
  
  
  contentis in mandato procuratorum magistri, agendis coram Benedicto iudice pre- 
  fato. Deinde Benedictus prefatus executus est sentenciam de captivis generalem 
  sub hiis verbis: 
  Ego Benedictus de Macra, subarbiter, comis
  arius ac iudex delegatus, per do- 
  minum regem Romanorum specialiter dcputatus, auctoritate michi per eundem do- 
  minum regem Romanorum semper augustum, tamquam arbitrum et arbitratorem 
  per dominos regem Polonie etc. ac Magnum duccm Lithwanie etc. cum eorum ad- 
  herenciis, ex una parte, et illustrem principem dominum Henricum de Plawen ma- 
  gistrum generalem tocius Ordinis de Prussia ac eius Ordinem eorumque adherentes, 
  parte ex alia comuniter electum, exequendo sentenciam ac arbitramentum prefati 
  domini regis Romanorum, que de captivorum liberacione generaliter loquitur, ex con- 
  silio coassessorum et comuni consensu parcium mando, precipio et volo modis omni- 
  bus, quibus possum, valeo et debeo, domino regi Polonie ac domino duci eorumque 
  adherentibus predictis, necnon magistro generali Ordinis de Prussia ac toti Ordini 
  eiusdem, quatinus abhinc usque ad quatuor dies continue se sequentes bona fide et 
  absque dolo debeant omnes captivos hincinde dimittere et liberare, et quod debeant 
  iurare infra eosdem dies per se vel quelibet pars per baronem suum pociorem una 
  cum tribus notabilibus terre sue, quod nuUos captivos se habere sciunt, et quod, 
  quandocunque scient, in continenti per fidem eorum liberabunt sub pena in sentencia 
  expressa, taliter, qualiter in sentencia continetur. 
  Deinde eadem die executus est sentenciam, que de captivis de Thamow et Ne- 
  wiketen (sic) loquitur, sub hiis verbis: 
  Ego Benedictus de Macra, subarbiter, comissarius ac iudex delegatus, per domi- 
  num regem Romanorum specialiter deputatus, auctoritate michi per eundem dominum 
  Pag.28. regem Romanorum semper augustum, tamquam al'bitrum et arbitratorem per domi- 
  nos regem Polonie etc. ac Magnum ducem L}'thwanie etc. cum eorum adherenciis, 
  ex una parte, et illustrem principem dominum Henricum de Plawen magistrum ge- 
  neralem tocius Ordinis de Prussia ac eius Ordinem eorumque adherentes, parte ex 
  alia comuniter electum, exeqnendo sentenciam et arbitramentum prefati domini regis 
  Romanorum, que de Thamowo et Nerwiketen captivis loquitur, ex consensu asses- 
  sorum mando, precipio et volo modis omnibus, quibus possum et valeo, domino regi 
  Polonie ac domino duci Maiori Lithwanie, quatinus in presencia mei \ comissarii 
  per dominum regem Romanorum deputati et missi, in portu fluvii Memel inter Sa- 
  lewerder 2 et Helicwald 8 debeant abhinc usque ad quatuor dies omnes de Thamow 
  et Nerwiketen, qui sunt in potestate dominorum regis et duciR, vocatos captivos 
  liberos presentare ibidemque solutos dimittere de omnibus obligacionibus, marenciis" 
  et homagiis; ita quod post maturam dictorum captivorum delibemcioni (sic), usque 
  ad octo dies, si voluerint ipsi captivi habendam, possint libere deliberare, an circa 
  partem predictorum dominorum regis Polonie et ducis Witholdi velint remanere, an 
  circa partem magistri et Ordinis prefatorum, et secundum quod elegerint, ipsis dent 
  facultatem liberam accedendi, quo maluerint, cum rebus suis, scilicet dando eis sal- 
  vum conductum sufficiens statim quod erunt circa predictum portum, per quam (sic) 
  habeant facultatem recipiendi res suas, familiam et singulos attinentes, uxores et 
  
  
  1 Innll r
  kl!i dopisane. - 2 Sallin, wyspa na Niemnie powyzej Wielony. - 3 Heili. 
  gewaId, Ias cillgnllcy sil} tu od Niemna ku p6Inoc-zachodowi. - , W Kodeksie m
  4 
  nenciis. 
  
  
  ,
  		

  /Pomorze_014_01_02_104_0001.djvu

  			96 
  
  
  proles et cum eis securum redditum ad partes Prussie: sub pena in sentencia ex- 
  pressa, taliter, qualiter in sentencia continetur comittenda et dimittenda. V 010 ta- 
  men expresse, quod per hanc execucionem nulli parcium fiat preiudicium in suis 
  graniciebus seu limitibus quibuscunque. Datum in Kauwen anno Domini millesimo 
  quadringentesimo tredecimo, die Solis, XXII mensis Ianuarii, bora Vesperarum vel 
  quasi, in stuba magna domus cuiusdam Czuppllrne supremi marsalci Lithwanie, ubi 
  tunc pro tribunali sedebat. 
  Et eadem die dominus iudex statuit terminum procuratori magistri generalis 
  die Lune ad producendum iura, si que haberet, super castro Weluna. Item statuit 
  procuratoribus regis et ducis terminum ad audiendum voluntatem iudicis, an velit 
  exequi sentenciam pro episcopis hic, vel non. 
  Die Lune, XXIIIa mensis Ianuarii, iudice cum assessoribus pro tribunali loco 
  consistorii residentibus, obtulit Casper procurator magistri generalis quosdam arti- 
  culos super castro de Vel una sicut infra signabitur. 
  Oblatum die Lune, XIII (sic) mensis Ianuarii per procuratorem Ordinis, et pe- 
  titur per eum parti adverse statim terminus ad respondendum 1. 
  Quorum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis: 
  Coram vobis nobili viro et egregio in utroque iure licenciato domino Benedicto 
  de Macra domino de Czucbz, comissario et executore in causis vertentibus seu verti 
  et esse sperantibus inter serenissimum principem dominum Wladislaum regem Po- 
  lonie supremum ducem Lithwanie etc. illustremque principem dominum Allexandrum 
  alias Witholdum Magnum ducem Lithwanie, eorum terras, subditos et coadiutores, 
  ex una, et magnificum et religiosum' principem dominum Henricum de Plawen Or- 
  dinis beate Marie Theutunicorum magistrum generalem eiusque Ordinem, terras, 
  subditos et coadiutores, parte ex altera, ab 2 illustrissimo principe et domino, do- 
  mino Sigismundo Romanorum rege semper augusto et Hungarie rege etc., arbitro, 
  arbitratore et amicabili compositore principali in causis supradictis a prefatis parti- 
  bus concorditer electo, - ad recipiendas nonnullas probaciones, et presertim infra- 
  scriptas, et exequendas certas sentencias, pronuncciaciones, lauda seu arbitria per 3 
  prefatum dominum Romanorum et Hungarie regem alias lata et pronuncciata spe- 
  cialiter deputato, ad docendum et ostendendum quod prefatus dominus Allexander 
  prefatum dominum Henricum et suum Ordinem certa area seu aggere fructibusque, rag. 29. 
  piscaturis, agris cultis et incultis, silvis, mericis, nemoribus, pratis, pascuis, venacio- 
  nibus aliisque omnibus utilitatibus, quos et que ipse et suus Ordo longis retroactis 
  temporibus prout infra clarius deducetur in dicta term, area seu aggere et terris eis 
  adiacentibus possedit, habuit, tenuit et percepit usque ad presens tempus spoliacio- 
  nis eorundem, in qua seu quibus ipse dominus Allexander prefatus castrum Velune 
  nuper, videlicet anno Domini millesimo CCCCO duodecimo, infra metas et granicias 
  prefati Ordinis contra Deum et iusticiam in pregrande dicti Ordinis preiudicium et 
  gravamen construxit et erexit, temere, frivole, illieite et iniuste spoliavit, et eandem 
  adhuc sic occupatam detinet in anime sue periculum, pacem perpetuam, alias inter 
  ipsum et dictum Ordinem sollempniter or4inatam et firmatam violando: procura- 
  
  
  "'" 
  
  
  1 Ustl}P ten zostal na marginesie prawdopodobnie pozniej dopisany. Dzien 18 Ian. 
  przypadal tez w tyro roku nie na dies Lune, to jest poniedzialek, tylko na pilj:tekj jest 
  filatem omylka zam. XXIII mens. Ian. - 9 R
  klli pozniejsZIli dopisane. - 8 Tak samo.
  		

  /Pomorze_014_01_02_105_0001.djvu

  			97 
  
  
  tores dicti domini magistri generalis et sui Ordinis dant, faciunt et exhibent arti- 
  culos infrascriptos, et eos et contenta in eis dant coniunctim et divisim ac narrative 
  et dispositive, et sic eis et singulariter singulis petunt per partem adversam medio 
  iuramento responderi. 
  (I) In primis ponunt et dicunt et probare intendunt, quod Ordo seu religio 
  fratrum beate Marie Theutunicorum prefatorum a Romanis pontificibus ad hoc prin- 
  eipaliter et specialiter institutus seu confirmatus existit, ut quoslibet hostes Crucis 
  Christi invadere eosque cum potencia exterminare, et terras seu dominia eorum de 
  manibus eorum eripere et in usus suos convertere pro augmento katholice fidei pos- 
  sint, valeant et debeant; cuius auctoritate prefatus Ordo terram, aream seu agge- 
  rem
   in qua prefatus dominus Allexander dictum castrum erexit ut prefertur, cum 
  terris circumiacentibus infra et supra, ab infidelibus et Christiani nominis inimicis 
  ante tempora prescripcionis legittime, ut infra patebit darius, expungnavit ac iure 
  belli devicit et obtinuit Domino sub prefato vocabulo Velune, castra in eadem seu 
  eisdem per infideles huiusmodi successive constructa, sub magnis sumptibus et labo- 
  ribus et non modica Christiani sanguinis effusione pro exaltacione orthodoxe fidei 
  nostre expugnando et funditus devastando; et hoc fuit et est verum, publicum, ma- 
  nifestum et notorium. 
  (II) Item ponunt, dicunt et probare intendunt, quod magistris generalibus qui 
  pro 1 tempore fuerant et prefato Ordini licitum fuit dicta castra ut premittitur ex- 
  pungnare et aream seu aggerem ipsius cum ceteris circumiacentibus supradictis de 
  manibus huiusmodi infidelium eripere et in usus suos convertere, non solum aucto- 
  ritate predicta, verum eciam ex concessione tocius regni Lithwanie, terrarum Russie, 
  Samagitarum omniumque terrularum seu districtuum in terra Samagitarum situata- 
  rum 2 omniumque aliarum parcium infidelium terrarum prefati Ordinis finitimarum, 
  felids memorie quondam Lodewici quarti Romanorum imperatoris 3 et presertim 
  Myndowe regis Lithwanie, apostolicis et imperialibus confirmacionibus roboratis, prout 
  in litteris desuper confectifi .plenius continetur; quarum vera transumpta in vim pro- 
  bacionis producunt in medium, ad que eciam se referunt in quantum faciunt pro 
  parte sua, et contra partem adversam, et non aliter, nec alias, nec ultra. 
  (III) Item ponunt et dicunt et probare intendunt, quod prefatus dominus Hen- 
  ricus, sui predecessores et Ordo predictas terram, aream seu aggerem cum terris 
  adiacentibus, a metis Samagitarum, que wlgariter Samaytenhoyne appellantur, usque 
  ad fluvium Memla inclusive, et usque ad metas seu granicias Lithwanorum in longi- 
  tudine, cum omnibus usibus, usufructibus, piscaturis, agris cultis et incultis, mericis, 
  nemoribus, pratis, venacionibus aJiisque fructibus seu utilitatibus ab annis X, XX, 
  XXX, XL, L, LX, ultra vel citra, et tanto tempore, quod legittimam prescripcionem 
  induxit, usque ad tempus spoliacionis supradicte habuerunt, tenuerunt et possede- 
  runt, prout probabili constat veritate per castrum Beyern" quod ante prefatos an- 
  nos per felicis memorie quendam Henricum ducem Bavarie cum adiutorio et potencia 
  Fag. 30. Ordinis pl'ope dictum castrum Welune ad quartale unius miliaris construxit (sic), 
  
  
  1 Dodane innll rl}kll. - II Poprawione inn
   r
  k
  . - 3 Odnosny dokument cesarza 
  Ludwika datowany r. 1337 Dec. 12, Monaci, drukowany b
  dzie poniMj wraz z odno- 
  snemi dokumentami kr61a Mindowy pomil}dzy przywilejami Zakonu, pr7.edlozonemi takze 
  w sprawie w r. 1422 wytoczonej przed delegatami Papieza Marcina V. - , Baierburg 
  gr6d na lewym brzegu Niemna, lezal powyzej Wielony. 
  
  
  13
  		

  /Pomorze_014_01_02_106_0001.djvu

  			98 
  
  
  a quo eciam dictum castrum Welune fuit ab infidelibus expungnatum et per Ordi- 
  nem evictum, et castra Iorginborg \ Marienborg 2 , Gotiswerde 3 (sic), Ratterswer- 
  del" (sic) etc. infra et supra dictam aream per prefatum Ordinem constructa, errecta, 
  et postea prefatis dominis rege et duce scientibus et non contradicentibus, ymmo 
  prefato domino duce opem et auxilium dante et ferente Ordini in constructione ca- 
  stri Dobese 0, alias per Ordinem constructi in ascensu dicti fluvii Memla supra aream 
  dicti castri Welune, cum suis subdictis (sic) et artificibus; et hoc fuit et est verum. 
  (IV) Item ponunt et dicunt et probare intendunt, quod alias, videlicet de anno 
  domini' millesimo tricentesimo nonagesimo octavo, XII die mensis Octobris, felicis 
  recordacionis quondam Conrauus de Iungingen, prefati domini Henrici magistri ge- 
  neralis predecessor, cum prefato domino Allexandro pro augmento fidei Christiane 
  in vinculo perpetue pacis conveniens 6: ut nullo umquam' tempore de cetero inter 
  ipsos et eorum posteros ex limitum, graniciarum seu metarum differencia oriri posset 
  dissensionis materia, sed ut quelibet parcium more Christianico subditos suos sub 
  suis legibus et limitibus per amplius regere posset et gubel'llare terras consignatas, 
  notabiles et expressas gades, metas, limites seu granicias matura deliberacione pre- 
  habita, quibus terras Prussie, Mazovie, Lithwanie et Livonie ab invicem sepera- 
  rent (sic), dividerent et distingwerent, incipientes ab insula dicta Sallyn in medio 
  fluminis Memla situata, et ab una parte recto tramite usque ad metas tene Livonie, 
  et ab alia usque ad tenas seu metas ten-arum Mazovie se protendentes, inter se fe- 
  cerunt et ordinaverunt consiliariorum utriusque partis voluntate et consensu ad hoc 
  accedentibus. Quam eciam ordinacionem seu metarum distinccionem postea, videlicet 
  de anno Domini millesimo quadringentesimo quarto feria sexta proxima ante festum 
  sancte Trinitatis in Ranczans Wladislaviensis diocesis 7, dominus rex Polonie supra- 
  dictus, tamquam supremus dux Lithwanie, velucl (sic) racionabilem ratam, gratam ha- 
  bens, approbavit, ratificavit et confirmavit, prout tam sue regie maiestatis quam prefati 
  domini Allexandri antedictis litteris est probabile, quarum vera transumpta in vim 
  probacionis producimus in medium, sub quibus metis, limitibus seu graniciis, dictum 
  castrum Welune contra Deum et iusticiam, ut prefertur, per dictum dominum Alle- 
  xandrum constructum est in terra seu dominio Ordinis a prefatis limitibus seu in- 
  sula Sallyn fere per sex miliaria vel citra distante; et hoc fuit et est verum, prout 
  ex inspeccione earundem metarum comprehendi poterit luculenter. 
  (V) Item ponunt et dicunt, quod prefata metarum, limitum et graniciarum 
  distinccio amplius cessit, prout cedit, et facta fuit in favorem prefatorum domino- 
  rum regis et ducis et SUOl"Um heredum et successorum, quam Ordinis, nam propter 
  huiusmodi metarum distinccionem Ordo videbatur recedere a titulo, quem habuit in 
  bonis, terris, partibus et possessionibus, quas dudum iUl'e belli ut prefertur ultra 
  prefatas granicias in terris Lithwanie et _ Russie a prefatis dominis, antequam ex 
  
  
  1 Dzis Georgenburg pl'ZY ujsciu Mitawy do Niemna. - II MarienburJ
  , gr6d 
  leial nad ujsciem Dubiszy do Niemna, powyzej zas niego stal wspomniany wyzej gr6d 
  Baisten. Zob. na str.46, ods. 2. - 3 Gotteswerder, grod lezal rownie nad Niemnem, 
  ponizej poprzednich. - 4 Ritterwerder, grM lezal nad Niemnem, kilka mil ponizej 
  Kowna. - Ii Dzialo sil} to skutkiem pokoju Salinskiego. Do be s e, gr6d lezal przy ujsciu 
  Dubiszy do Niemnaj Voigt Gesch. Pro VI, p.356, Anm.4. Grody te wystawili byli Krzy- 
  zacy w czasach wypraw wykonywanych z pomoclJi rycerstwa zachodnich krajow na 
  Zpludi i Litwl} w latach 1337, 1366 i 1391. - 1\ Pokoj zawarty na wyspie Sallin a. 1398 
  Oct. 12j zob. powyzej str. 74, ods. 1. - 7 Zob. odnosny dokument w Dodatku.
  		

  /Pomorze_014_01_02_107_0001.djvu

  			\ 
  
  
  --- 
  
  
  99 
  
  
  aqua et Sphitu sancto renati forent, ac eorum progenitoribus, fidei nostre hostibus, 
  in scuto fidei et gladio virtutis Dei acquisiverunt et ad quas alias iustum titulum 
  pretendebant, que utique valorem illorum bonorum et tenamm, que super prefatis 
  gadibus, metis seu graniciis Ordini veniunt seu venerunt, extendunt in multo. Et 
  quamvis Onl0 ad dicta bona, terras seu possessiones, que sub prefatis metis sibi 1 ve- 
  nerunt et veniunt, iure belli iustum dudum acquisiverat titulum et alias ex con- 
  cessionibus et donacionibus supradictis, et eadem seu easdem per tempora legittime 
  prescripcionis vigore eiQsdem tituli possedisset prout possidet, nichilominus 2, ut maioI' 
  inter prefatos principes et Ordinem nutriretur pax et caritas, in granicias et limites 
  huiusmodi voluntarie tunc consensit; sed nunc protestatur solempniter coram vobis, 
  quod si nisi, (ut) infra petitur, a(l possessionem pacificam dictarum terrarum, aree 
  seu aggeris et aliomm, quibus licet pronunc spoliatus existunt (sic), restituatur et 
  sibi satisfiet de dampnis, iniuriis et interesse infra deducendis, de agendo et petendo 
  non solum prefatas terras, quibus spoliatus existit ut prefertur, verum eciam totam 
  terram Lithwanie et alias terras, ad quas ante prescriptam pacem et conconliam 
  rag. 31. et metarum distinccionem iustum titulum acquisiverat, coram sibi competente iudice 
  loco et tempore oportunis. 
  (VI) Item ponunt et dicunt, quod dictum castrum Velune non sit, prout eciam 
  nunquam fuit, edificatum in patrimonio prefatorum dominorum regis et ducis, prout 
  minus iuste et causa diffugii procuratores eorum in suis responsionibus super mti- 
  culo materiam edificacionis dicti castri continente per procuratores Ordinis coram 
  prefato domino Romanorum et Hungarie rege alias in Buda oblato asserebant; nam 
  posito, sed non concesso, quod prefati domini tempore expungnacionis dicti castri 
  iam fuissent nati et quod a progenitoribus eorum dictum castrum fuisset per Ordi- 
  nem evictum et expungnatum, ut tacite videntur dicere, ita quod ex eo intencio- 
  nem suam in huiusmodi responsione eorum fundare conarentur, nullum tamen ius 
  hereditarium ea de causa in dicta area pretendere possunt, cum certum sit, ipsos et 
  progenitores eorum protunc fuisse in paganismo, (in) ipso eciam ipsi progenitores 
  eorum decesserunt, propter quod utique Ordini licuit ipsum castrum et alia eorum 
  dominia tam de ipsorum quam de progenitorum suorum manibus eripere et cum 
  mero et mixto dominio in usus suos convertere et sibi appropriare eadem auctorita- 
  tibus supradictis. 
  (VIl) Item ponunt et dicunt, quod prefati domini rex et dux nullo umquam 
  tempore, et presertim post expungnacionem secundam dicti castri Velune, tenam, 
  aream, fundum seu aggerem cum terris adiacentibus, de quibus presens questio ver- 
  titur, possederunt nec in possessione fuerunt, aliquos fructus percipiendi ex eisdem 
  nee aliquod ius pretenderunt, prout eciam minime potuemnt in eisdem, preterquam 
  modo, quamvis frivole, temere et iniuste; et hoc fuit et est verum. 
  (VIII) Item posito, sed non concesso, quod post obitum suorum progenitorum 
  racione successionis paterue aliquod ius vel aliquem titulum in dicta terra, area, 
  fundo seu aggere et aliis, de quibus presens questio vertitur, pretendere potuissent, ab 
  illis utique ex certa sciencia et spontanea voluntate recesserunt, easdem terram, 
  fundum seu aream cum terris adiacentibus sub prefatis metis seu graniciis Ordini, 
  quantum in eis fuit, solempniter appropriando et possessioni earundem libere assi- 
  gnando, ut in supra scriptis articulis clarius est expressum j quare prefato domino 
  
  
  1 Poprawione przez iIm
   rl}kl}. - 2 Tak samo. 
  
  
  13*
  		

  /Pomorze_014_01_02_108_0001.djvu

  			.100 
  
  
  Allexandro omnino non licuit nee licere potuit in dicto fundo seu area dictum castrum 
  erigere et Ordinem possessione eiusdem spoliare, nam quod semel sibi placuit, amplius 
  in talibus non debuit displicere; et hoc fuit et est verum prout probare intendunt. 
  (IX) Item ad docendum quod area, terra, in quo seu in quibus dictum ca- 
  strum Velune constructum est, prout in precedentibus articulis declaratur nunquam 
  fuit, prout nec est, pars terre Samagitarum nee infra metas eiusdem situatum, po- 
  nunt et dicunt, quod fundus seu area dicti castri seu ipsum castrum distat fere 
  quatuor miliaribfis a nemoribus Samagitarum, que wlgariter del' Samayten Heyne 
  appellantur, que pro metis ipsorum Samagitarum tam ab ipsis quam ab hominibus 
  aliis ab annis X, XX, XXX, XL, L, LX, LXX, LXXX, C et ultra et tanto tempore 
  et per tantum tempus, cuius inicii seu contrarii memoria hominum non existit, ha- 
  bita sunt et tenta, habentur et tenentur, ex quibus eciam se defendere consueverunt 
  quociens per Ordinem fuerunt invasi, que similiter tamquam extremos eorum fines 
  et terrarum suarum metas tueri consueverunt; et hoc fuit et est verum. 
  (X) Item ponunt et dicunt, quod non est nec fuit in memoria hominum, quod rag. 32. 
  Samaythe ultra prefatas eorum metas seu nemora aliquando habitare consueverunt, 
  et presertim in temtorio, in quo dictum castrum est constructum. 
  (XI) Item ponunt et dicunt, quod Ordo dictum fundum seu aream, in quo 
  dictum castrum erectum dinoscitur, et certa alia castra seu fortalicia in superiori- 
  bus articulis nominata, cum omnibus usibus, fructibus, usufructibus, piscaturis, vena- 
  cionibus, montibus, vallibus, pratis, pascuis, rivis, fluviis et utilitatibus habuit, tenuit 
  et possidet a tempore prescripcionis legittime absque uno impedimento Samagytha- 
  rum, qui eciam falcem suam in messem alienam mittere non valentes seu presu- 
  mentes, extra dicta nemora, eorum granicias, in prefato territorio Ordinis nullo modo 
  venari presumpserunt seu aliquid aliud attemptare sub pena capitis, absque eo, quod 
  pro venacionibus huiusmodi seu (aliis) exerciciis, comendatoribus in Rangnith et Me- 
  mel singulis annis certas (pecunias) persolvissent. Quam ob rem incole districtuum 
  de Velune et Mygeyte 1 situatorum in terra Samaytarum, ut extra dictas eorum 
  metas in dicto territorio Ordinis, in quo dictum castrum erectum ut preferlur existit, 
  usque ad fluvium Sassuwo 2 venari poterant seu aJiquid aliud exercere, et non ultra, 
  et incole districtus Karsschow 8 et Kalthene 4 usque ad fluvium Asserune 0, dictis 
  comendatoribus in Rangnith pro tempore existentibus unam marcam Pruthenicalis 
  monete annis singulis persolvere consueverunt et quilibet eorum persolvere con. 
  suevit; et ita incole districtus Schawdan 6 , ut extra dictas metas usque ad fluvium 
  Waywusze'1 in dicto territorio Ordinis venari poterant, similem summam vel eius 
  valorem comendatoribus in Memla pro tempore existentibus annis singulis similiter 
  persolvere consueverunt. Quod si forte aliqui de prefatorum districtuum incolis ultra 
  dictos terminos venari seu aliquid attemptare presumpsissent, pro excessu huiusmodi 
  ad specialis pene solucionem, duarum videlicet vaccarum, fuerunt irremissibiliter obli- 
  gati, que edam pena ab ipsis et eorum quolibet tociens exaqta fuit et recepta, quo- 
  ciens comissao Et hoc fuit et est verum. 
  
  
  1 Nie odgadnione i zdaje sill, ze lezalo na poludnie rn. Rosienie. - 
   Rzeczka Sze- 
  szuwa, lewy przyplyw Juru, prawego przyplywu Niemna. - 8, 4 Okrl}gi Karsz6w i Kal- 
  tene zdaje sil} ze lezaly w okolicy m. Nowemiasto. - 1\ Rz. Ejsra prawy przyplyw Jury 
  p. p. Niemna. - 6 Okr
  g Szaudan zdaje sil} ze lezal w okolicy Retowa. - 7 Rz. Wywie- 
  rza, 1. p. Mingi wpadajllcej do morza w poblizu ujs()i& 
  iemna, na p6lnoc od tegoz.
  		

  /Pomorze_014_01_02_109_0001.djvu

  			\ 
  
  
  " 
  
  
  101 
  
  
  (XII) Item ponunt et dicunt, quod prefatorum districtuum infra nemora seu 
  defendicula Samaytharum, wlgRliter del' Samayten Heyne appellata, situatorum in- 
  cole et quilibet eorum, pro venaeionibus et exerciciis huiusmodi in prefato territorio 
  Ordinis extra dicta eorum nemora usque ad suprascriptos fluvios seu terminos, eis 
  ( et) eOl"Um cuilibet per comendatores castrorum 1 de Rangnith et Memla assignatos, 
  annis singulis prefatam summam unius marce monete Pruthenicalis vel eius valorem, 
  prout in precedenti articulo clarius exprimitur, persolvere consueverunt et quilibet 
  eorum persolvere consuevit a tanto tempore et per tantum tempus, cuius inicii seu 
  contrarii memoria hominum non existit. Et hoc fuit et est verum. 
  (XIII) Item ponunt et dicunt, quod de (sic) prefatorum districtuum in terra 
  Samagitarum situatorum incole, qui huiusmodi census seu redditus Ordini persol- 
  vere consueverunt, ut discreeio inter eos et alias (sic) Samaytas haberetur, fuerunt ab 
  Ordine specia1i vocabulo, videlicet dy Fredeluthe, id est homines pacis nuncupati. 
  Et hoc fuit et est verum. 
  (XIV) Item ponunt et dicunt, quod antequam Ordo tenam Samagitarum pos- 
  sedisset, iam tanto tempore aream seu fundum dicti castri cum suprascriptis castris 
  eorumque fructibus et utilitatibus suprascriptis tamquam specialem terram et a terra 
  Samaytharum divisam et distinctam possederat, quod prescripcionem longissimi tempo- 
  ris inducere poterat et induxit, videlicet utra LXta annos usque ad hec tempora, qui- 
  bus (sic) possessione huiusmodi prefatus dominus Allexander ipsum Ordinem spoliavit. 
  Pag.33. (XV) Item ponunt et dicunt, quod dictum castrum est (sic) constructum, nun- 
  quam fuit inhabitatum per Samaytas, sed per alios infideles, a quibus Ordo illud 
  expungnavit ut prefertur. 
  (XVI) Item ponunt et dicunt et probare intendunt, quod Ordo fuit in pacifica 
  possessione dictarum tene, aree, fundi seu aggeris et terrarum adiacencium ac per- 
  cepcionis omnium et singulorum fructuum, proventuum et utilitatum prefatorum ex 
  eisdem, ante gwerram proxime nunc preteritam; quare prefato domino Allexandro 
  omnino non licuit, et presertim tempore treugarum, prefatum Henricum magistrum 
  generalem et suum Ordinem eisdem spoliare, eirca que utique Ordo debnit perpe- 
  tuis temporibus permanere; quia sic fuit inter cetera pacis federa, inter prefatas 
  terras nuper, videlicet de a.nno Domini millesimo quadringentesimo undecimo in vi- 
  gilia Purificacionis beate Marie virginis in opido Thorun Culmensis diocesis, inter 
  partes predictas inita et celebrata et utriusque partis fidei et honoris dolo et fraude 
  quibuslibet circumscriptis vallata munimine, conventum et conclusum et litteris 
  autenticis roboratum, que eciam per laudum, arbitrium, arbitramentum, pronunccia- 
  eionem et sentenciam prefati domini nostri Romanorum et Hungarie regis, arbitri etc. 
  in omnibus suis punctis et articulis ratificata, approbata et confirmata dinoscitur, 
  illius articuli testimonio, qui in dicte paeis perpetue litteris editus et conscriptus 
  est, cuius tenor sequitur per omnia in hec verba: Item terra Dobrynensis debet 
  permanere circa l'egnum Polonie et omnes terre, quas regnum Polonie habuit ante 
  istam gwerram in possessione. Et iste terre: Pomeranie terra, Michalow terra, 
  Culmensis terra, Nesszow 2 , Murzinow et Orlow 3 cum suis atinenciis debent manere 
  Ordini, et omnes alie terre, quas Ordo habuit ante istam gwerram in possessione. 
  
  
  1 Dodane przez innlJi r
  kl}. - 2 Nieszawa pod Toruniem. - a Murzynno i Orlow 
  pod lnowroclawiem. 
  
  
  '. 
  
  
  ; 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_110_0001.djvu

  			102 
  
  
  (XVII) Item ex premissis satis aperte claret, quod subterfugii causa frustra 
  et inique dicitur et asseritur, dictum castrum seu ten-am, aream, aggerem et fun- 
  dum, in quo seu in quibus ipsum castrum est constructum, pronunc esse vel umquam 
  fuisse pars terre Samagitbarum vel alias in tena Samaytarum situatum, vel eciam 
  in patrimonio dominomm regis et ducis prefatorum, sed verius infra metas et gra- 
  nicias Ordinis; et similiter, quod prefatus dominus Allexander dictum dominum ma- 
  gistrum generalem et suum Onlinem possessione sua dictorum fundi, aggeris, terre 
  seu aree omniumque et singulorum fructuum agrorum, nemorum, piscaturarum, ve- 
  nacionum et aliarum utilitatum, quos et que ipse et Ordo suus prefatus in cUeto 
  suo territorio a metis Litbwanorum et a flumine Merola inclusive usque ad metas 
  Samagitarum a tempore prescripcionis legittime, ut prefertur, iusto titulo usque ad 
  tempus presentis edificacionis dicti castri babuit, percepit, tenuit et possedit et in 
  possessione, percepcione eorundem ex titulis et iure (ut) supra fuit, temere, frivole et 
  iniuste contra Deum et iusticia)Il spoliavit. Et boc fuit et est verum. 
  Item posito, et non concesso, quod fundus et area, in quo dictum castrum Ve- 
  lune est constructum, esset in terra Samaytarum, propter hoc non liceret prefatis 
  dominis l'egi et duci vel eorum altero, prout nec licuit, in eodem dictum castrum 
  edificare. 
  (XVIII) Item ponunt et dicunt, quod castrum Velune magister generalis suo 
  et dicti sui Ordinis nominibus in edificacionem dicti castri non consensit, ymmo ve- 
  rius publice contradixit prefato domino Allexandro tempore construccionis eiusdem 
  novum opus, per suas potentes (sic) littems nunciando. Et fuit et est verum. 
  Item articulus in quadam cartha papirea additus, cuius quidem tenor de verbo 
  ad verbum sequitur buiusmodi sub tenore: 
  Item posito, et non concesso, quod fundus et area, in quo dictum castrum Ve- Pag. 34. 
  lune est constructum, esset in terra Samagitarum, propter boc non liceret prefatis 
  dominis regi et dud vel eorum aItero, prout nec licuit, in eodem castrum erigere, 
  nam per hoc dicta terra adeo fortificetur, quod post mortem dictorum dominorum, 
  qui tantummodo possessionem terre Samagitarum ad vitam utriusque babere de- 
  bent 1, Ordo ipsam aream sen fundum de levi recuperare non posset snmptibus et 
  in expensis. 
  Protestantur insuper, quod possint suprascriptos articulos et contenta in eis 
  corrigere, declarare et reformare ac alios de novo, si opus fuerit, dare, et si aliqua 
  contrarietas est in eis, pro non datis babere volunt et exnunc tollunt et revocant, 
  nee astringunt se ad probandum omnia et singula in eis contenta, sed solum ea, 
  que sufficiunt ad victoriam cause sue. 
  Item sequuntur declaraciones articulorum, die Martis seu vicesima quinta die 
  mensis Ianuarii 2 pro declaracione ipsorum articulorum prius per ipsos productorum, 
  et pro quibusdam aliis in ea contentis, specialiter per ipsos et pro quibusdam aliis 
  specialiter expressis, (quarUffi) de verbo ad verbum sequitur tenor et est talis. 
  Die Martis, XXV mensis Ianuarii, oblata est ista cartba per procuratores do- 
  minorUm de Prussia pro declaracione articulorum per ipsos productorum et pro qui- 
  
  
  1 W skutku odnosnego artykulu pokoju Torunskiego, potwierdzonego wyrokiem 
  Budzkim. - \I Dies Martis, wtorek, przypada w r. 1413 w Styczniu na 24go. 
  
  
  J
  		

  /Pomorze_014_01_02_111_0001.djvu

  			103 
  
  
  busdam aliis in ea specialiter expressis. Ista 1 eadem die producti sunt articuli ex 
  parte regis et ducis Polonie et Lituanie, de quibus infra videbitur. 
  Item pro declaracione illorum articulorum, qui de expungnaeione castri Velune 
  facta per Ordinem et de possesione terre, aree, fundi seu aggeris, in qua seu in 
  quibus dictum castrum edificatum fuit, terrarumque adiacencium, percepcioneque 
  fructuum et utilitatum ex eisdem habita, tenta et possessa per eundem Ordinem 
  ante tempora prescripcionis legittime, procuratores prefati domini magistri generalis 
  et sui Ordinis nominibus quibus supra ponunt et dicunt et probare intendunt, quod 
  idem Ordo dictum castrum ab infidelibus expungnavit et evicit et aream seu fundum 
  eiusdem de manibus eorundem eripuit ante magnum bellum, de anno Domini mille- 
  simo trecentesimo LXXmo comissum in terra Prusie dictis (sic) Rudow, a qua dictum 
  bellum "der Stryot czu Rudow" 2 appelIatur, inter Ordinem et infideles huiusmodi, 
  videlicet dictorum dominorum regis et ducis progenitorum, et quod tempore expun- 
  gnacionis eiusdem castri Ordo fuit in plena possessione vel quasi iure percipiendi 
  fructus supradictos, et quod nulIus, preterquam subditi Ordinis, a tempore expugna- 
  cionis prefati castri in prefatis terris usque ad spoliacionem presentem habitavit seu 
  habitare consuevit. Et hoc fuit et est verum. 
  Item in casum et eventum, quod pars adversa contra prescripcionem huius- 
  modi aliquam interrupcionem pretenderet, contra huiusmodi interrupcionem procura- 
  tores prefati domini magistri generalis et sui Ordinis procuratorio nomine eorundem 
  ponunt et dicunt et probare intendunt, quod felicis memorie Allexander Papa quar- 
  tus et Clemens Papa quartus magistro generali et fratribus Hospitalis sancte Marie 
  Theutunicorum de benignitate apostolica omnes terras, regiones, castra, villas seu 
  opida et quecunque loca, que ipsi adiuti subsidio exercitus Christiani eripere pote- 
  mnt de manibus paganorum, in ius et proprietatem beati Petri susceperunt, et sub 
  speciali proteccione et defensione apostolice Sedis perpetuis temporibus postquam ad 
  Christianum cultum reddacta fuerint permanere sanxerunt, ipsaque eidem magistro 
  et Ordini et Domui eorum cum omni iure et proventibus suis ac decimis exinde pro- 
  ventmis concesserunt in perpetuum libere possidenda, ita quod tene, regiones, ca- 
  stra, ville aut opida et loca huiusmodi per eosdem aut quoscunque alios (possessa), 
  nullius umquam subiciantur dominio potestatis; quam eciam concessionem nonnulli 
  alii summi pontifices suis apostolicis donacionibus et Uteris confirmaverunt. Et hoc 
  fuit et est verum. 
  Pal)'. 35. Item ponunt et dicunt, quod vigore concessionum prefatarum nunquam potuit, 
  prout nee potest, per quoscunque actus interrumpi prescripcio in illis terris, parti- 
  bus, regionibus, et presertim super quibus questio presens vertitur, quas Ordo de 
  manibus infidelium, ut in suprascriptis articulis deducitur, eripuit et pro augmento 
  katholice fidei per longa tempora pacifice possedit singulos fructus ex eisdem per- 
  cipiendo. 
  Item ponunt et dicunt et probare intendunt, quod alias post firmatam pacem 
  conclusam et literis autenticis pro utraque parte roboratam, in Thorun de anno 
  Domini miIIesimo quadringentesimo undecimo in vigilia Purificacionis inter par- 
  tes suprascriptas initam et celebratam, dominus magister generalis scripsit suis 
  
  
  1 Od Ista do videbitur dopisane innll: r
  kll:. - 2 Krwawe zwycil}ztwo Zakonu pod 
  W. mistrzem Winrychem z Kniprody nad LitwlI: pod Kiejstutem, Olgierdem, JagieU'Ii 
  i Witoldem pod RudawlI: w okolicy m. Fischhausen r. 1370 Febr. 17. 
  
  
  ,., 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_112_0001.djvu

  			--- 
  
  
  104 
  
  
  officialibus de castro Rangneth et Thulsich intimando eis pacem factam, ut sub- 
  ditis Ordinis eandem notificare deberent et eis dicere, quod sublato timore gwer- 
  rarum, per amplius possent et deberent suis negociis ubilibet intendere, prout 
  eciam dicti officiales eisdem subditis Ordinis notificaverunt; qui post hoc invasi 
  fuerunt et post prefatam pacem per Romoldum marsalcum prcfati domini Alle- 
  xandli cum magno exercitu gencium armatorum, subditorum eorundem dominorum 
  regis et ducis, qui prefatos subditos Ordinis in suburbiis Novi castli 1 et Tulsich 
  dampnificaverunt, depredaverunt et spoliaverunt hostiliter, furtive, noctis silencio, 
  aliquos ex eisdem, videlicet septem homagiales seu feudales Ordinis et quemdam 
  fratrem Ordinis dictum Iohannem vom Rode interficiendo et aliquos ex eisdem sub- 
  ditis captivando, omnia eorum edificia cum castro N euwehus et curia provisoris in 
  Tulsich et omnia eorum blada et fena incinerando et comburendo, prefatos dominum 
  magistrum, suos Ordinem et subditos in equis, bobus, vaccis, porcis, capris, lecti- 
  sterniis, vestimentis lineis et laneis et omnibus aJiis utensilibus dampnificando in 
  summa et valore M et VIII C marcarum monete Prutenicalis usualis. Iniurias 
  vero, dampna et interesse, (que) premissorum occasione incurrerunt et passi sunt, 
  estimant usque ad summam VII C et viginti mal'carum monete suprascripte, occisis 
  et interfectis prefatis in summis huiusmodi minime taxatis et non computatis. Et 
  hoc fuit et est verum. 
  Quare petunt omnia predicta bona eis ablata tempore pacis, ut prefertur, vel 
  valorem suprascriptum eis et eorum cuilibet restitui, et per vos dominum Benedic- 
  turn executorem etc. brevem terminum prefato domino Allexandro ad restitucionem 
  huiusmodi statui et assignari, sub pena decem milium marcarum argenti et cetera, 
  et alias per vos in huiusmodi negocio procedi iuxta traditam vobis formam et man- 
  datum. 
  Item petunt prefatos dominos regem et ducem pro prefato interfecto fratre 
  in ducentas mRrcas et pro quolibet dictorum homagialium interfectorum in triginta 
  marcas monete Pruthenicalis suprascripte condempnari, cum ab antiqua consuetu- 
  dine sit inductum, quod quilibet frater Ordinis a captivitate sua, si quandoque ca- 
  peretur, pro centum marcis, et quilibet filiorum homagialium, si quandoque caperetur, 
  scdecim marcas (sic) monete suprascripte a suis captivitate redimitur et liberatur, 
  que merito summa pro interfeccione talium predictorum, facta tempore pacis, dupli- 
  catur seu petitur duplicali ut prefertur. 
  Item prefatus dominus magister generalis et suus Ordo dampna que percepit, 
  ultra superius taxata in combustione castri Ncuwehus et horreorum latorum (sic) et 
  curie provisoris in Tilsich cum omnibus utensilibus, bestiis, animalibns et aliis pe- 
  cudibus, estimant ad summam quingentarum marcarum, salva moderacione iudicis. 
  Item combusserunt fena in Ranich (sic) in valore centum marcarum monete 
  suprascripte. 
  Protestantur insuper, quod bullas, transumpta literarum papalium et imperialium 
  et aliarum quarumcunque literarum producunt, salvo modo, in quantum faciunt pro Pag. 36. 
  velificacione cause articulorum per ipsos productorum, et contra partem adversam, 
  et non aliter nec ultra; et in casum et eventum, quo per bullas et transumpta su- 
  pradicta et testes per ipsos proc1uctos non sufficienter et plene probant probanda, 
  quod se offerunt ad probandum sufficiencius tam per literas quam per testes et alia 
  
  
  1 Zamek Neuhaus na prawym brzegu Niemna W okolicy Tylzy.
  		

  /Pomorze_014_01_02_113_0001.djvu

  			105 
  
  
  j 
  
  
  probacionum genera, salvo iure addendi, minuendi, ut est moris, nec astringunt 
  se ad superfluam probacionem, sed dumtaxat eorum, que sufficiunt pro victoria 
  causa sue. 
  Secuntur modi, per quos procuratores Cruciferorum volunt probare articulos 
  inmediate precedentes \ quorum tenor de verbo all verbum sequitur et est talis: 
  Infrascripta super probacionem cause castri Velune producundur etc. 2: 
  Super primo articulo producuntur in vim probacionis bulle Pape Clementis 
  quarti et Allexandri quarti et omnes confirmaciones apostolice super privilegiis 01'- 
  dini concessis per predecessores suos Romanos pontifices. 
  Item super secunda parte eiusdem articuli, videlicet quod duo castra sub vo- 
  cabulo Velune sunt expungnata ab infidelibus etc. examinentur testes producti, 
  videlicet dominus Klocz, Godkant, Wyntil et Pobel. 
  Item super secundo articulo producuntur quinque magna transumpta literarum 
  quondam regis 1'lindow et ceterarum confirmacionum apostolicarnm super eisdem. 
  Item super tercio articulo examinentur testes producti, videlicet. suprascripti. 
  Item super quarto articulo producuntur transumpta literarum regis Polonie 
  super concordia in Ranczans et ducis Witholdi super concordia in Sallynverder 
  confectarum, producta et oblata in graniciebus Ordinis ubi captivi de Thamowo fue- 
  runt presentati. 
  Item quintus articulus declaratur per se ipsum, cuius protestacio est notabiliter 
  attendenda. 
  Item super quinta parte sexti articuli examinentur testes suprascripti, su- 
  per secunda parte videantur bulle super primo articulo producte cum confirmacioni- 
  bus apostolicis super primo articulo productis. 
  Item super septimo articulo examinentur testes producti suprascripti. 
  Super octavo articulo producitur transumptum literarum regis Polonie et ducis 
  Witholdi, super quarto articulo et graniciebus Ordinis in loco, ubi captivi de Thamow 
  presentati fuerunt product
  Ip. 
  Super nono, decimo, undecimo, X110 3, tercio decimo, quarto decimo et quinto 
  decimo articulis examinentur testes, videlicet dominus Klocz magister celarii 4, Win- 
  tel, Pokol, Cunike. 
  Super sexto decimo articulo producitur transsumptum litere confecte super pace 
  et concordia in Thorun celebrata. 
  Item decimus octavus articulus relinquitur confessioni domini ducis j et si pla- 
  cet interrogetur, si habuit literas domiui magistri generalis super materia contenta 
  in articulo: et speratur quod non negabit, quia super eisdem per suas literas res- 
  pondit domino magistro supradicto. 
  Super articulo, in quadam cartha in medio articulorum addita et adiuncta 
  specialiter descripto, nichil est producendum, quoniam veritatem sue probacionis 
  secum portat. 
  Pag.37. Item producitur unum transsumptum Allexandri Pape quarti pro eo, quod fra- 
  tres Ordinis possunt testari in causis Ordinis. 
  Secuntur probaciones super articulis productis per procuratores Ordinis XXV 
  die mensis Ianuarii. 
  
  
  1 Poprawione inn
   rl}klJi zamiast: sequentes. - 2 producentur etc. dodane innlJi 
  rl}klJi. - 8 XIIO dopisane inn
   rl}k
  . - 4 calarii W oryginale. 
  
  
  14
  		

  /Pomorze_014_01_02_114_0001.djvu

  			106 
  
  
  Item super primo. articulo si reverencia vestra voluerit sine magna fatiga 
  veritatem congnoscere, super articulis, de quibus in dicto articulo fit mencio, ex3,- 
  minentur testes omnes suprascripti coniunctim ct divisim. 
  Super secundo et tercio videantur bulle supcr primo articulo inter primos pro- 
  ductos articulos cum confirmacionibus apostolicis eorundem. 
  Super quarto et quinto articulis petitur respoilderi per procuratorcs domini 
  ducis, et si negabuntur per eos articuli, off crt se procurator Ordinis ad probandum 
  super dampnis in Tulsich perceptis, et dominus Iohannes de Halle et allii testes 
  producti, qui in superioribus non sunt examinati. 
  Item dominus procurator eadem hora produxit quandam bullam Clemcntis 
  Pape quarti in vim probacionis et protestatus est, quod ea non produceret tamquam 
  omnia, sed si ista non sufficerent, plura producere vellet. Dominus iudex interlo- 
  quendo pronuncciavit, quod dominus procurator satisfecit prcsenti termino; de factis 
  vero episcoporum iudex respondit, quoll cum honore domini sui videbatur non posse 
  facere aut videbitur de iure sibi posse facere, quia magister ad ista per eum non 
  fuit citatus, nec videbitur honestum, quid per literam tanto principi deberet mandare. 
  Item dominus Andreas procurator dominorum regis et ducis de gravamine sibi 
  illato et de appellando ad primum arbitrum protestatus est. 
  Item dominus iudex prefixit terminum diem crastinam cum sequenti ambabus 
  partibus ad producendum omnia iura, quecunque sint, per testes aut instrumenta 
  aut per alia probacionum genera, sic quod ultra illos duos dies, nulla illarum par- 
  cium audietur, vel ad 1 probandum aliquid amplius de predicto castro aut terra, in 
  qua dictum castrum extitit edificatum, amplius admittetur. 
  Dominus vero Andreas prepositus, procurator dominorum regis et ducis pro. 
  testatus est, quod non consentit in aliquem terminum per dominum, dominum Be- 
  nedictum assignatum, propter gravamen sibi illatum in eo, quod suam peticionem 
  l'epulit oblatam pro restitucione episcoporum Warmiensis et Wladislaviensis spolia- 
  torum, pro quibus ipse dominus Benedictus magistrum et Ordinem requirere recu- 
  savit, ut ponantur ad possessionem iuxta sentenciam regis Romanorum sub pena 
  expressa. 
  Die Martis XXIIII mensis Ianuarii in rippa fluminis Memel inter Sanctam sil- 
  vam 2 et Salynwerder, coram domino Benedicto iudice delegato liberaverunt omnes 
  et singulos captivos cum tota familia et omnibus rebus quas secum portaverunt de 
  Prussia, qui sunt de Nerwiketen et de Thamow, in portu fluminis Memel, de qui- 
  bus realiter presentaverunt patrcs familias viginti duos, et iidem dixerunt quod tres 
  ipsorum fuissent mortui, scilicet Mertin et Alleke et Luban. 
  Eadem hora procurator dominorum regis 2 et ducis protestatus est, quod sa- 
  tisfecit sentencie 3 regis Romanorum, omnes enim quos habuit de Thamow et Nerwi- 
  keten presentavit et liberos dimisit et salvum conductum dedit, ut libere possent (ire), 
  quo vellent. 
  Item eadem hora procurator Ordinis protestatus est, quod non est satisfactum 
  sentencie regis Romanorum, quod non omnes presentaverunt, sed solum XX duos, 
  item uxores et filii familias non sunt presentati; procurator vero dominorum regis 
  et ducis protestatus est, quod omnes qui fuerunt in potestate regis et ducis presen- 
  
  
  ,. 
  
  
  1 ad dopisano inn
   rl}klJi. - 2 Heiligewald, czyli Romeywerder, i Sallinwerder, zob. 
  dopisek 2 i 3 na. str. 95. - 8 regis a,z do sentencie dopisane innlJi rl}klJi.
  		

  /Pomorze_014_01_02_115_0001.djvu

  			]07 
  
  
  tasset, exceptis duobus qui fuerunt gravi infirmitate pressi, quorum unus intervenit 
  pro patre. 
  Pag.38. Item eadem hora, postquam dicti de Thamow et Nerwiketen fuerunt presentati, 
  dominus Benedictus quemlibet illorum viginti duorum per iuramentum sigillatim in- 
  ten'ogavit, an circa regem et ducem, vel Cruciferos manere vellent; quorum quilibet 
  sigillatim respondit, quod aput dominos regem et ducem manere vellent, et non aput 
  Cruciferos. Dominus vero iudex, recepto a quolibet ipsorum iuramento, dedit eis 
  facultatem, quo elegerint, ibidem manendi. 
  Die Mercurii XXV mensis Ianuarii citati sunt procuratores dominorum regis 
  et ducis ad videndum iurare testcs dominorum de Prussia super articulo de Weluna. 
  Item eadem die dominus iudex admisit procuratores dominorum regis et ducis 
  dare eopiam omnium productorum. 
  Item eadem die obtulit procurator Ordinis duas bullas et XIlIl instrumenta 
  publica, quorum tenor de verba ad verbum sequitur in hee verba j et primo secun- 
  tur tenores literarUID papalium originalium. 
  Tenor vero litere Pape Clementis sequitur in hee verba: 
  Clemens 1 episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis.. magistro et fratribus 
  Hospitalis sancte Marie Theotonicorum Ierosolimitani salutem et apostolicam bene- 
  dictionem. Operis evidentia declarante, quod vos acl hec ferventer insistitis, ut cul- 
  turn catholiee fidei tam in Orientis quam Pruscie ac Livonie et in conterminis eis 
  partibus ad Dei gloriam amplietis, Sedi apostolice delectabile redditur, ut vos gra- 
  tiosi favoris affluentia prosequatur. Hinc est, quod nos vestris supplicationibus in- 
  elinati omnes terras, regiones, castra, villas seu oppida et quecumque loca, que vos 
  adiuti suscidio 2 exercitus Christiaui eripere poteritis de manibus paganorum, dum- 
  modo non pertineant ad aliquos Christianos vel Christiani ea non possederint a tem- 
  pore cuius existat memoria, exnunc in ius et proprietatem beati Petri suscipimus 
  et illa sub speciali protectione ac defcnsione apostolice See lis, postquam ad Chri- 
  stianum cultum reducta fum-int, perpetuis temporibus permanere sanctimus 3 ipsaque 
  vobis et Domui vestre cum omni iure et proventibus suis ae decimis exinde pro- 
  venturis concedimus in perpetuum libere possidenda, ita, quod terre, regiones, castra, 
  ville aut oppida et loca huiusmocli, per vos aut quoseumque alios nullius umquam 
  subiciantur dominio potestatis. V olumus tamen, quod postquam ilIa Deo propitio 
  a vobis fuerint aequisita et possessa pacifice, vos omnium ipsorum et predictarum 
  etiam decimarum eertam pa.rtem ecelesiis earumque prelatis, constituendis 4 ibidem 
  iuxta providentiam Sedis apostolice, teneamini 0 assignare. Nulli ergo omnino ho- 
  minum 6 liceat hanc 7 nostre protectionis et concessionis infringere vel ei ausu 
  temerario contraire 8; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem 
  
  
  r 
  
  
  1 Potthast, Regel!lta pontificum Rom. Nr. 19.166. Tu drukowano podlug obydw6ch 
  bul orygin. Archiwum Kr6Iewieckiego, SchiebI. 6. Nra. 2a i 2. Z tych pierwsza, Nr. 2a, 
  nosi in dorso dwie notatki: Oblat. die Lune XXIlI mensis Ianuarii, i: Product. die Lune 
  XXIII mensis Ianuarii. Druga, Nr. 2, bardzo defektowna, tylko miejscami czytelna.- 
  2 subsidio w Prussie composicio. - 3 sanccimus tamze. - 4 constituet. tamze. - 6 te- 
  Demini tamze. - 6 hominuID omnino w Prus. compo - ? Tak w bulli oryg. Nr. 2a 
  i w Prus. comp.; hane paginam zas w bulli defektowej Nr. 2. - 8 eontrarie w Prus. 
  compo 
  
  
  14.* 
  
  
  L
  		

  /Pomorze_014_01_02_116_0001.djvu

  			II"" 
  
  
  .. 
  
  
  108 
  
  
  1265 
  Mai 31. 
  
  
  omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit ineursurum. 
  Datum Perusii II] Kalendas Iunii, pontificatus nostl'i anno primo. 
  Alterius autem litere Alexandri Pape tenor de verbo ad verbum sequitur et 
  est talis: 
  Alexander 2 episeopus servus servorum Dei, dileetis filiis. . 8 magistro et fratri- 
  bus Hospitalis sancte Marie Theutonicorum lerosolimitani salutem et apostolicam 
  benediccionem. Operis evidencia deelarante, quod vos ad hoc ferventer insistitis, 
  ut cultum eatholice fidei tam in Orientis quam Pruscie ae Livonie et in conterminis 
  eis partibus ad Dei gloriam amplietis, Sedi apostolice deleetabile redditur, ut vos 
  graciosi favoris affluencia prosequatur. Hine est, quod nos vestris supplieaeionibus 
  inclinati omnes terras, regiones, castra, villas seu oppida et queeunque loea, que 
  vos adiuti subsidio exercitus Christiani eripere poteritis de manibus paganorum, I Pag.39 
  dummodo non pertineant ad aliqos Christianos vel Christiani ea non possederint 
  a tempore cuius memoria non existit 4, exnune in ius et proprietatem beati Petri 
  suscipimus et illa sub speciali proteecione et 0 defensione apostoliee Sedis 6, postquam 
  ad Christianum eultum reducta fuerint, perpetuis temporibus permanere sanecimus 
  ipsaque vobis et Domui vestre 7 cum omni iure et proventibus suis ac decimis ex- 
  inde proventuris eoncedimus in perpetuum libere possidenda, ita quod terre, regio- 
  nes, castra, ville aut oppida et loca huiusmodi, per vos aut quoscunque alios nullius 
  unquam subiciantur dominio potestatis. V olumus tamen, quod, postquam illa Deo 
  propicio a vobis fuerint acquisita et possessa pacifiee, vos omnium ipsorum et pre- 
  dictarum eeiam decimarum certam 8 partem ecclesiis earumque prelatis, costituendis 
  ibidem iuxta providenciam Sedis apostolice, teneamini 9 assignare. Nulli ergo omnino 
  hominum liceat hane paginam nostre proteccionis et coneessionis infringere vel ei 
  ausu temerario eontraire 10 ; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacio- 
  nem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit in- 
  cursurum. Datum Anagnie 11 VIllo Kalclldas Februarii, pontificatus nost11 anno Vlo. 
  Tenor autem alterius litere Innoeencii Pape de verbo ad verbum sequitur et 
  est talis: 
  Innocencius 12 episcopus servus servorum Dei, dileetis filiis magistro et fratri- 
  bus Hospitalis sancte Marie Theutunicorum Ierosolimitani salutem et apostolicam 
  bcncdieeionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equi- 
  tatis quam ordo exigit racionis, ut id pro solicitudine 13 officii nostri ad debitum 
  produeatur (sic) effeetum. Ea propter dilecti in Domino filii, vestris iustis postula- 
  
  
  '> 
  
  
  1260 
  Ian. 25. 
  
  
  1 Tej liczby nie masz w Prus. compo - 2 Potthast, Reg. pont. Rom. Nr. 17769. Tu 
  drukowano wedlug transsumptu de 1324 Oct. 25, znajduj!l:cego si
   w Konigsberg Konigl. 
  Staatsarchiv Schieblade 4 Nr. 26. ZnajdujlJ: si
   tamze Schieblade 17 Nr. 23 i Schieb- 
  lade I) Nr.88 i 89 trzy inne transsumpta tejze bulli. de 1393 Mai 29, 1445 Nov. 20 i 1506 
  Oct. 14. - 3 Dwoch punktow nie mailz w transsumpcie de 1445 Nov. 20 ide 1506 Oct. 14, 
  rownie jak w Prus. compo - 4 existat w Prus. compo - 6 ac w Prus. compo i w 3 trans- 
  sumptach de 1393 Mai 29, 1445 Nov. 20 i 1506 Oct. 14. - 6 Sedis apostolice w Prus. 
  compo - ? Ordini vestro tamze. - 8 terciam tamze. - 0 tenemini tamze. _ 10 con- 
  trarie tamze. - 11 Anoanie tamze. - 12 Potthast, Reg. pont. Rom. Nr. 11316. Znajdu- 
  jlJ:Cy si
   w Konigsberg Konigl. Staatsarch. Schiebl. 3 Nr. 13 transsumpt de 1412 Dec. 22 
  tej bulli, nosz
  cy in dorso notatkl}: Oblat. die Mercurii XXV mensis Ianuarii per 
  procuratorem Ordinis, w malej tylko cz
  sci jest czytelnym. - 13 per sollicitudinem. 
  w transsumpcie. 
  
  
  ------
  		

  /Pomorze_014_01_02_117_0001.djvu

  			cionibus grato concurrentes assensu, omnes libertates, immunitates a Romanis pontifi- 
  cibus, predecessoribus nostris, sive per privilegia vel alias indulgencias vobis vel 
  Hospitali vestro concessas, necnon libel'tates et exempciones secularium exaccionum 
  a regibus et principibus vel aliis Christi fidelibus racionabiliter vobis seu Hospitali 
  predicto indultas, sicut eas iuste ae pacifice obtinetis, vobis et per vos eidem Ho- 
  spitali auetoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communi- 
  mus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis 
  infringere vel ei ausu temerario contrarie 1; si quis autem hoc attemptare pre- 
  sumpserit, indignacionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum 
  eius se noverit incursurum. Datum Laterani II Kalendas Aprilis, pontificatus nostri 
  anno primo. 
  
  
  Per me Nicolaum Sapiensky visa. 
  In 2 nomine Domini amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo CCC. quinqua- 
  gesimo secundo, Indiccione quinta, sanctissimi in Cristo patris ae domini, domini 
  nostri Clementis divina providencia Pape sexti anno decimo, mensis Marcii die 
  septima, hora Terciarum vel quasi, in presencia mei notarii 8 et testium subscripto- 
  rum, ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, religiosus vir in Cristo devotus 
  frateI' Goswinus 4. de Herike magister fratrum Domus Theutonicorum Ierosolimitane 
  per Lyvoniam, in domo habitacionis sue in castro Riga 0 quasdam patentes litcras 
  olim Myndowen nobilis regis Lettowinorum 6, cum vero suo sigillo integro et illeso 
  in filis sericeis rubeis appendenti, non abolitas, non rasas 7, non cancellatas nee in 
  aliqua sui parte viciatas seu suspectas exhibuit et in 8 instrumentum publicum re- 
  digi peciit, quarum tenor sequitur in hee verba: 
  Myndowe D Dei gratia rex Lettowie 10, universis Christi fidelibus presentes litte- 
  ras inspecturis salutem in nomine Ihesu Christi. Quoniam inspirationis divine gratia 
  faeiente, per consilium dileetorum nobis in Christo magistri et fratrum Domus Teu- 
  thonice in Lyvonia de tenebris gentium in Ecclesie Ihesu Christi lumen 11 vocati 
  sumus ac renati per unde gratiam baptismalis, ac sanctissimus 12 pater ac dominus 
  noster Innocentius Papa quahus personam, regnum et omnia bona nostra iuridi- 
  cioni ae protectioni apostoliee Sedis 18 subiciens, auctoritate sua nos fecit eoronari 
  in regem toeius Lettowie 14. ac terrarum omnium, quas divine virtutis auxilio 10 iam 
  Pag.40. eripuimus de infidelium manibus I vel eripere poterimus in futurum: ut fine lauda- 
  bili valeat consummari quod in nobis inehoatum est, fideique rebelles, turbatores 
  regni nostri, manu potenti reprimere valeamus 16, necessarium nobis vidimus ma- 
  
  
  1 Tak w Prus. compo j w transsumpcie stalo pewno contraire. - 2 Tu drukowano 
  wedlug transsumptu znajduj
  cego si
   w Konigsberg Konig!. Staatsarch., Livlandische 
  Sachen, Schieblade XI Nr. 13, nosz
  cego in dorso zapiski: Die Mercurii, XXV mensis 
  Ianuarii, per procur. Ordinis oblata est ista litera, i: Product. cor. card. sancti 
  Marci MCCCCXXI. Ten i nastl}pne dokumenta Mindowy powszechnie Sl!i uznane za 
  podrobione. - 3 notarii infrascripti w Prus. compo - 4 Gosiwinus tamze. - 1\ Regis 
  tarnZe. - 6 Lithwanorum Leetomorum (Lettoviorum?) tamze. - ? abrasas tarnZe. - 
  8 in braknie tarnZe. - 9 Drukowano wedlug pergaminu oryg. znajdujl!icego sil} w Konigs- 
  berg Konig!. Staats arch., Livlandische Sachen, Schiebladde XI Nr. 12, u kt6rego braknie 
  piecz
  ci. - 10 Lithwanie w Prus. compo - 11 lumine tamze. -- 12 sanctissimis tamze.- 
  13 Sedis apostolice tamze. - 14. Lithwanie tamze. - 11\ auxilia tamze. - 16 valeamus re.. 
  primere tamze. 
  
  
  --- 
  
  
  109 
  
  
  1244 
  Mart. 31.
  		

  /Pomorze_014_01_02_118_0001.djvu

  			..' 
   
  
  
  110 
  
  
  1259 
  Aug. 7. 
  
  
  gistli et fratrum auxilium [pre] 1 dictorum, quod et ipsi nobis ferendum, ut in 
  eorum litteris super hoc confectis plenius continetur, sub iureiurando firmiter pro- 
  miserunt. Quamvis autem milicia eorundem fratrum Ordinis instituta noscatur 
  contra fidei et Ecclesie turbatores, et ipsi nobis plus quam ceteris Christianis auxi- 
  lium suum ferre essent parati ad resistendum inimicis fidei absque obligationis vin- 
  culo speciali, vitam eternam sufficiens sibi stipendiulll reputantes, tamen ut suam 
  obligationem nobis in hac novitate maxime necessariam efficatius in auxilio nobis 
  ferendo valeant observare, telTas inferius nominatas Domui eorum de consensu he- 
  redum nostrorum contulimus libere ac quiete perpetuo 2 possidendas, nichil nobis 
  iuris sive iuridicionis vel dominii in eisdem reservantes 3; ea conditione interposita, 
  ut ipsi fratres per se ac suos in propriis expensis ma[teria]li gladio, auxilio et con- 
  silio nobis ac regni nostri legitimis heredibus assistant perpetuo contra fidei inimi- 
  cos, regni nostri terminos infestantes. Nomina autem terrarum hec sunt: Denowe 
  tota, quam etiam quidam Ietwesen 4 vocant, exceptis quibusdam terrulis, scilicet 
  Sentane, Dernen, Cresmen 0 et villa que Gubiniten 6 dicitur cum tribus villis in 
  W clzowe 7, quas nostro dominio reservalllUS. Insuper dedimus fratribus prelibatis 
  totam terram Schalowen 8, Seymeten I! totam, illis dumtaxat bon [is in] ipsa 10 Sey- 
  meta exceptis, que venerabili patri ac domino Lettowie 11 episcopo contulimus, 
  prout in litteris c1esuper confectis plcnius continetur. Hanc etiam ipsis gratiam fa- 
  eimus 12 sp[ eciale]m cum heredum nostrorum consensu et voluntate liberaliter et 
  libenter, ut 13 quicunque in regno vel dominio nostro fratribus ipsis de bonis suis 
  tam mobilibus quam inmobilibus in toto vel in parte aliquid dederit vel in testa- 
  mento legaverit, sive a nobis teneantur in feudo seu dantium 14 vel legantium sint 
  propria, tam quam alia bona sua, que ipsis contuIimus, libere possidere valeant per- 
  petuo et habere. In huius 10 itaque donationis ordinationisque perhennem memo- 
  riam, presens privilegium inde confectum sigilli nostri munimine fecimus 16 roborari 17. 
  Datum anno Domini MO CCO LIXo, VII Idus Augusti. 
  Actum 18 anno Domini, Indiccione, mense, die, pontificatu et loco prenotatis II!, 
  presentibus honorabilibus et religiosis viris, fratribus priore fratrum Predicatorum et 
  ganliano fratrum Minorulll in Riga, quorum sigUlis presencia in testimonium evi- 
  dencius sunt munita 20, presentibus eeiam famosis famulis Iohanne dicto Wacken, 
  Nicolao clicto Somer 2\ Goswino de Lamestorpe et aliis pluribus fide dignis ad pre- 
  missa testibus vocatis et rogatis. 
  Tenor autem alterius instrumenti pro parte Cruciferorum inducti, videlicet 
  litere Myndowe regis Lithwanie, de verbo ad verbum sequitur et est talis: 
  In nomine Domini amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo 
  Lmo secundo, Indiccione quinta, sanctissimi in Christo patris ac domini, domini no- 
  
  
  1 Dziura w pergaminie. - 2 perpetue w Prus. compo - 3 reservat. tame. _ 
  & Ierwesen tamze. (Jadzwiez). - 6 Gesmen tamze.- 6 Gribinitelll tamzej Gribiniten w trans- 
  sumpcie wymienionym na str. 109, dopis. 2. - 7 Welzewe w Prus. compo _ 8 Stalowen 
  tamze, (okolica dolnego Niemna). - 9 Seymeyten tamze i w powyzszym transsumpcie, 
  (Zmudz). - 10 ipsi w Prus. compo - 11 Lithwanie tamze. - 12 faciemus tamze. _ 
  is libenter ut tamze braknie. - 14 donancium tamze. - 11\ cuius tamze i w wzmiank. 
  transsumpcie. - 16 facimus w Prus. compo - 17 roborare tamze. - 18 Drukowano we- 
  dlug powyzej przywiedzionego transsumptu. - 19 prenominatis w Prus. compo - 20 mu- 
  nlte tame. - 21 Semel' tamze: 
  
  
  f 
  j 
  
  
  ----
  		

  /Pomorze_014_01_02_119_0001.djvu

  			111 
  
  
  stri Clementis divina providentia Pape sexti a11no decimo, mensis Marcii die septima, 
  hora Terciarum vel quasi, in presencia mei notarii infrascripti et testium subscripto- 
  rum ad hoc specialiter vocatorum religiosus vir in Christo devotus frateI' Goswinus 
  de Renle 1 (sic) magister fratrum Domus Theutunicorum Ierosolimitani (sic) per Li- 
  voniam, in domo habitacionis sue in castro Rege 
   quasdam patentes literas exhibuit 
  et [in 3] instrumentum publicum reddigi (sic) peciit; quarum una olim Mindowe no- 
  bilis regis Lithwanie cum vero suo sigillo integro et illeso, in filis lini albis et 
  vlaveis permixtis appendenti, non abolita, non abrasa, non cancellata nec in aliqua 
  sui parte vieiata seu suspecta, cuius tenor sequitur in hec verba: 
  :Myndowe 4 Dei graeia plimus rex Lettowie 0, universis Christi fidelibus, acl quos 
  presens scriptum pervenelit, salutem in Filio Dei vivi. Cum dilecti nobis in Chlisto 
  magister 6 et fratres Domus sancte Marie Theutonicorum in Lyvonia sua fideli ac 
  diligenti persuasione de tenebris gencium nos vocarint 7 ut cum 8 ceteris Chlisti fide- 
  libus veritatis lumen 0 eo levius agnoscere valeamus, et eorum auxilio mediante do- 
  minus apostolicus nos renasci fecerit per unde graciam baptismalis et de 10 sua solita 
  Pag.41. clemencia nos in regem tocius Lettowie 11 fecerit coronari; cum itaque vi I gilanti 
  sollicitudine meditaremur, quid ad eiusclem regi 12 conservationem et protectionem 18 
  nobis expediret, fide conspeximus oculata nobis fore valde necessarium ac proficuum 
  fidei Christiane, quatinus circa memoratos magistrum et fratres de Lyvonia dona- 
  tiones regias faceremus. Licet tamen eorundem perutilis Ordo ad huiusmodi Eccle- 
  sie singulare subsidium a Domino sit feliciteI' institutus, ut ipsi in assistendo nobis 
  eo 14 fore 14 valeant forciores et nos eo 10 liberius ac potencius impugnatoribus regni 
  noshi fideique rebellibus resistere valeamus, et cum eciam nemo cogetur suis sti- 
  pendiis militare: de consensu heredum nostrorum predictis magistro et fratribus in 
  Lyvonia terl'am que Selen dicitur, videlicet Meddene, Pel one 16, Maleysine, Thovraxe 17 
  cum suis attinenciis duximus assignandam perpetuo libere possidendam. In cuius 
  itaque facti perhennem memoriam, presentem paginam sigilli nostri munimine feci- 
  mus 18 roborari 10. Datum 
  I\no Domini MO CCO L VO mense Octobris. 
  Alias autem litera:'! olim sanctissimi in Christo patris et domini, domini nostri 
  Alexandri Pape quarti cum vera bulla plumbea in filo sericeo appendenti, minime 
  rasas, non cancellatas nee in aliqua sui parte viciatas seu suspectas, exhibuit 
  et forma pari in instrumentum publicum reddigi peciit; quarum tenor sonuit in 
  hec verba: 
  Alexander 20 episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis magistro et fratribus 
  Hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Lyvonia salutem et apostolicam benedictio- 
  nem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam 
  ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem offieii nostri ad debitum perducatur 
  
  
  1255 
  Oct. 
  
  
  I 
  
  
  1 Czytaj Helike. - 2 Czytaj Riga. - 3 in w Prus. compo braknie. - 4 Drukowano 
  wedlug perg. oryg. znajdujlJicego sil} w Konigsberg Konigi. Staats arch., LivUindische Sa- 
  chen, Schieblade XI Nr. 9, u kt6rego wisi piecz
  c Mindowy. - fi Lithwanie w Prus. 
  compo - 6 magistri tamze. - ? vocavit w Prus. compo - 8 cum tamze braknie. - 9 lu- 
  mine tamze. - 10 de tamze braknie. - 11 Lithwanie tamze. - 12 Tak w perg. orygin. j 
  regni w Prus. compo - 13 peticionem w Prus. compo - 14 conferre tamze. - lfi eo tamze 
  braknie. - 16 Polone tamze. - 17 Thovraxie tamzej Slli to okolice ujscia Pregla. - 18 facimus 
  w Prus. compo - 19 roborare tamze. - 20 Potthast, Reg. pont. Rom. Nr.16923. Tu drukowano 
  wedlug bulli oryg. znajdujllcej sil} w Konigsberg Konigl. Staatsarch. Sehieblade 4 Nr.38. 
  
  
  I 
  I 
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_120_0001.djvu

  			1257 
  Inl.13. 
  
  
  112 
  
  
  effectum. Exhibita siquidem nobis vestra petitio continebat, quod carissimus in 
  Christo filius noster M. rex Lettowie 1 illustris, terras Selen, videlicet Meddene, 
  Pelone, Maleysine et Theuraxe 2 cum suis pertinentiis, prout spectabat 8 ad eum, 
  vobis pia et 4 provida liberalitate I) contulit perpetuo possidendas, prout in patenti- 
  bus litteris eius, confectis exinde ac suo sigillo signatis, plenius continetur. Nos 
  itaque vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc ab eodem rege pie ac pro- 
  vide factum est 6 ratum et firmum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus 
  et presentis scripti patrocinio communimus. Tenorem autem litterarum ipsarum 
  de verbo ad verbum presentibus fecimus annotari, qui talis est: 
  Sanctissimo patri ac domino, sacrosancte Romane Seuis summo pontifici Ale- 
  xandro, Mindowe Dei gratia rex Lettowie 7 filialem obedientiam et constantissimam 
  in Domino caritatem ac devota pedum oscula, beatorum. Cum dilecti nobis in 
  Christo. . 8 magister et fratres Domus' sancte Marie Theutonicorum in Livonia sua 
  fideli ac diligenti persuasione de tenebris gentium nos vocarint 9 ut cum ceteris 
  Christi fidelibus veritatis lumen eo 10 levius agnoscere 11 valeamus, et eorum auxilio 
  mediante 12 apostolicus 18 I. U lIB, predecessor vester 15 felicis mem0l1e, nos 16 re- 
  nasci fecerit per unde gratiam baptismalis et de 17 sua solita clementia nos in 
  regem totius Lettowie 18 fecerit coronari, ut idem regnum a nobis et nostris succes- 
  soribus pacifice valeat gubernari vidimus nobis 19 fore 20 valde necessarium ac pro- 
  ficuum fidei Christiane, ut circa quoslibet donationes regias faceremus. Cum itaque 
  memorati magister et fratres in Lyvonia, nostri constantissimi cooperatores et fide- 
  lissimi promotores, suum ferre nobis auxilium sint parati: ut in auxilio nobis 
  ferendo eo 21 fore 21 valeant fortiores et ad hoc explendum eis etiam suppetant facul- 
  tates, de consensu heredum nostrorum eisdem magistro et fratribus teITam que Se- 
  len dicitur, videlicet Meddene, Pelone 22, Maleysine 28, Thouraxe 24, cum suis attinentiis 
  contulimus perpetuo possidendam 21>. Supplicamus igitur benignitati vestre, quatinus 
  eandem donationem, circa predictos magistrum et fratres a nobis provide factam, 
  ratam et gratam habentes, eam patentibus papalibus litteris dignemini confirmare et 
  magistro 26 et fratribus Domus Theutonicorum in Lyvonia per exhibitorem presen- 
  tium destinantes. Datum anno Domini MO CCO LO VO mense Octobris. 
  Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 27 nostre 28 confirmationis in- 
  fringere vel ei ausu temerario contraire 29; si quis autem hoc attemptare presumpserit, 
  indignationem omnipotentis Dei et 30 beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se 
  noverit incursurum. Datum Viterbii III Idus Iulii, pontificatus nostri anno tertio. 
  Anno Domini, Indiccione, mense, die, pontificatu et loco prenotatis, presentibus 
  honorabilibus viris et religiosis fratribus, priore fratrum Predicatorum et gardiano 
  
  
  I 
  
  
  1 Lithwanie w Prus. compo - 2 Thouraxe tamze. S
   to okolice dolnego Pregla 
  i jego ujscia.. - a spectabant tamze - 
   ac tamze. - I) libertate tamze. - 6 est bra- 
  knie w Prus. compo - 1 Lithwanie tamze. - 8 Dwoch punktow tamze nie masz. - 
  I} vocavit tamze. - 10 et tamze. - 11 congnoscere tamze. - 12 medietatem tamze. - 
  13 apostolicam tamze. - 14 Innocencius tamze. - 11\ vestri tamze. - 16 nos braknie 
  tamze. - 11 de braknie tamze. - 18 Lithwanie tamze. - 19 vobis tamze. - 20 fore 
  braknie tamze. - 21 conferre w Pm-so compo - 22 Polone tamze. - 23 Melyesine tamZe.- 
  2
   Thuraxe tamze. - 25 possidenda tamze. - 26 a magistro tamze. - 21 paginam bra.- 
  Jude tamZe. - 28 nostri tamze. - 29 contrarie tamze. - 30 ac tamze.
  		

  /Pomorze_014_01_02_121_0001.djvu

  			I 
  
  
  .. 
  
  
  lIB 
  
  
  Fag. 42. 
  
  
  fratrum Minorum in Ryga, quorum sigilla in amplius testimonium premissorum pre- 
  sentibus sunt appensa., ac famosis famulis Iohanne Wacken, Nicolao dicto Somer, 
  Goswino de Lamestorpe ac aliis pluribus fide dignis testibus presentibus, ad pre- 
  missa vocatis et rogatis. 
  Per me Nicolaum Sepienski (sic) visa. 
  Tenor autem alterius transumpti de verbo ad verbum sequitur in hec verba: 
  In 1 nomine Domini amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo CCCo quinqua- 
  gesimo secundo 2, Indiccione quinta, sanctissimi in Cristo patris ac S domini, domini 
  nostri 4 Clementis divina providencia Pape sexti anno decimo, mensis Marcii die 
  septima, hora Terciarum vel quasi, in 0 presencia mei notarii et testium sub- 
  scriptorum ad hoc specialiter vocatOrllm et rogatorum religiosus vir in Cristo de- 
  votus frateI' 0 Goswinus de Hmike magister fratmm Domus Theutonicorum Ierosolim. 
  per Lyvoniam, in domo habitacionis sue in castro lUge quasdam patentes literas 
  exhibuit et in 6 instrumentum publicum redigi pcciit; quarum una olim Myndowe, 
  nobilis regis Lettowie 7, cum vero suo 8 sigillo integro et illeso, in filis sericeis ru. 
  beis permixtis appendenti, non abolita, non rasa, non cancellata nec in aliqua sui 
  parte viciata seu suspecta, cuius tenor sequitur in hec verba: 
  Myndowe II Dei gracia rex Lettowie 10, universis 11 presentes litteras inspecturis 
  salutem in nomine Ihesu Christi. Quoniam inspiracionis divine gracia faciente per 
  consilium l1 dilectorum nobis in Christo.. 12 magistri et fratrum Domus Theutonice 
  de Lyvonia de tellebris gencium in Ecclesie Ihesu Christi lumen sumus vocati ac 
  renati pel' unde graciam baptismalis, ac sanctissimus pater ac dominus noster Inno- 
  cencius Papa quartus personam, regnum et omnia bona nostra iuridicioni ac pro- 
  tectioni apostolice Sedis subiciens auctoritate sua nos fecit coronari in regem tocius 
  Lettowie 10 ac terrarum omnium, quas divine virtutis auxilio iam eripuimus de in- 
  fidelium manibus vel eripere potuerimus in futurum: ut fine laudabili valeat consu- 
  mari 13, quod in nobis est inchoatum, fideique rebelles et turbatores regni nostri 
  manu potenti reprimere valeamus, necessarium nobis vidimus. .12 magistri et fra- 
  trum auxilium predictorum
   'quod et ipsi nobis ferendum, ut in eorum litteris super 
  hoc confectis plenius continetur, sub iureiurando firmiter promiserunt. Quamvis 
  autem milicia eorundem 14 fratrum Ordinis instituta noscatur 16 contra fidei et Eccle- 
  sie turbatores 16, et ipsi nobis sicut 17, et plus quam ceteris Christianis auxilium 
  
  
  1 Tu drukowano wedlug transsumptu de 1352 Mart. 7, znajduj!}oego sil} w Konigsberg 
  Konig!. Staats arch., Livlandische Sachen, Schieblade XI Nr. 11, zawieraj!}cego dwa na- 
  stl}pne dokumenta. Ma on in dorso te dwie notatki: Oblat. die Mercurii XXV mensis 
  Ianuarii per procurator. Ord., i product. cor. card. sancti Marci MCCCCXXI; 
  przypuszczeniu, ze sluZyl za oryginal Prussie compositioni, nie przeszkadza, ze w niej po- 
  dano rok millesimo quadringentesimo quinquagesimo, gdyz ten jest mylny przez wzgl!}d 
  nil. lata panowania Klemensa. VI. - 2 W Prussie composicio: millesimo quadringente- 
  siroo, a inn!} rl}klk dodano: quinquagesimo. - 3 et w Prus. compo - 4 nostri tamZe bra- 
  knie. - /; Wyrazy in az do frater tamZe nie stojll' - II in braknie w Prus. compo _ 
  7 Lithwanie tamze. - 8 suo braknie tamZe. _ "II Tu drukowano wedlug powyMj wzmian- 
  kowanego transsumptu. - 10 Lithwanie w Prus. compo - 11 Wyrazy universis az do 
  consilium tamze wypuszczone. - 12 Dwa punkta tamze opuszczone. - 13 confirmare 
  tamze. - 14 eorumquc w PI'US. compo - 15 noscuntur tamZe. - 16 inhibitores tamze. _ 
  17 fiant tamZe. 
  
  
  16
  		

  /Pomorze_014_01_02_122_0001.djvu

  			114 
  
  
  suum ferre 1 essent parati absque obligationis vinculo speciali et vitam eternam suffi- 
  ciens sibi stipendium reputarent: tamen ut suam obligacionem, in hac novitate no- 
  bis maxime necessariam, efficacius in auxiIio nobis ferendo valeant observare, terras 
  inferius nominandas Domui eorum de consensu heredum nostrorum contulimus cum 
  omnibus attinenciis libere possidendas, ea condicione interposita, ut ipsi 2 fratres per 
  se ac 3 suos in expensis propriis materiali gladio, auxilio et consilio nobis ac regni 
  nostri legitimis suecessoribus assistant perpetuo contra nostros ac fidei inimicos. No- 
  mina autem ten-arum hec sunt: Rasseyene llledietatem, Loukowe 4 medietatem, Be- 
  tegalle 0 medietatem, Ergalle 6 medietatem, Deynowe medietatem, Pamemene 7 me- 
  dietatem, Kulene 8 totum, Carsowe IJ totum, Crase totum, Niderowe 10 totum, 'Veyzze 
  totum, aliud Weyzze 11 totum, Wanghe totum. In huius itaque rei testimonium, 
  presentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari 12. Datum anno Domi- 
  125(3?) nice Incarnacionis millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo 13. 
  Alias 14 autem literas olim sanctissimi in Cristo patris ac domini, domini 10 
  nostri Innocencii Pape quarti, cum vera bulla plumbea in filis sericeis glaucis et 
  rubeis appendenti, minime rasas, non abolitas, non cancellatas nee in aliqua sui 
  parte viciatas seu suspectas exhibuit et pari forma in instrmpentqm publicum rcdigi 
  pcciit; quarum tenor sonuit in hec verba: 
  Innoeencius 16 episeopus servus servorum Dei, dilectis filiis.. 17 magistro et 
  fratribus Hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Lyvonia salutem et apostolicam 
  bcnediccionem. Ex tenore vestre peticionis aecepimus, quod carissimus in Cristo 
  filius noster. .18 illustris rex 19 Lettowie'20 de novo conversus ad cultum fidei Cri- 
  stiane, Wangen et Carsowe 21 terras ac medietatem 22 10cofUm que Dainowe 23 et 
  Rassione wlgariter appellantur, necnon quedam alia loca et bona vobis et Hospitali 
  vestro prout asseritis pia et provida liberalitate 24 sicut ad cum noscitur pedinere 
  donavit. Nos itaque vestris supplicacionibus inclinati, qUOl1 2o ab eodem. .26 rege 
  in hac parte provide factum est et in alicuius 27 preiudicium non redundat ratum 
  et firmum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti pa- 
  trocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre con- 
  firmacionis infringere vel ei ausu temerario contraire 28; si quis autem hoc attemptare 
  
  
  1 facere w Prus. compo - 9 sepedicti tamze. - 3 aut tamze. - 4. W transsumpcie 
  u gory dopisano nad w male v; Laukowe w Prus. compo - 6 Betegulle w Prns. comp, - 
  6 Engrille tamze; pewnie Ejragola pod Rosieniami. - 7 n poprawione w transsumpcie; 
  Pamenienie w Prus. compo - 8 Nad u jest male 0; Koulene w Prus. compo - I) Cusowe 
  tamze. - 10 Niderame t.amze. - 11 Weyzezc tamze. - 19 roborarc tamze. - 13 Ze rok 
  tu wypisano mylnie, dowodzi nast
  pna bulla Innocentego IV de 1253 Aug. 21. Bunge, 
  Liv.-, Esth.- und Curlandisches UB. I, Nr. 252, str. 334 i tamze Regesten str. 73, daje 
  temu dokumentowi dat
   Iuli 1253. - 14 Podlug transsumptu przywiedzionego na str, 113 
  dopis. 1. - 11\ Drugiego domini nie masz w Prus. compo - 16 Tu drukowano podlug po- 
  wyzszego transsumptu; oprocz tego znajdujlJi siQ w Konigsberg Konigl. Staatsarchiv 
  Schieblade 4 Nr. 3S/a i Schieblade 3 Nr. 61 dwa transsumpta tej bulli de 1386 August 27 
  i de 1388 Mai 26. - 17 i 18 Dwoch punktOw braknie w Prus. compo i w obu powyzszych 
  transsumptach. - 19 regc w PrllS. compo - 20 Lithwanic tamze. - 21 U dopisano u gory 
  nad w w transsumpcie; Gorsuowe w Prus. compo - 22 medietates tamze. - 23 Dymowe 
  tamze. - 24 libertate tamze. - 26 quod bralmie tamze. - 26 Dwoch punktOw tamze nie 
  :masz. - 27 alterius tam.ze i w transsumpcie de 1386 August 27. - 26 contrarie w Prus. com p. 
  
  
  j 
  
  
  -----
  		

  /Pomorze_014_01_02_123_0001.djvu

  			115 
  
  
  presumpscrit, indignacioncm omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolo- 
  Pag.43. rum cius se noverit incursurum. Datum I Asisii XII 1 Kalendas Septcmbris, ponti- 1253 
  ficatus nostri anno undecimo. ... Aug. 21. 
  Actum 2 anno, ut supra. 
  Ego Nicolaus Sepienski (sic) et ego Utuilfundus vidimus etc. 
  Tenor autem litere Karoli imperatoris de verbo ad verbum sequitur in hec 
  vcrba et est talis: 
  In 8 nomine sancte et inuividue Trinitatis feliciter amen. Karolus quartus, 
  divina favente clemencia Romanorum imperator semper augustus et Boemie rex, ad 
  perpetuam 4 rei memoriam. Etsi imperatorie maiestatis circumspecta benignitas di- 
  versorum ( sic) saluti dignatur intendere et publica 0 commoda frequenti sollicitudine 6 
  proll10vere laborat, plus de subditorum quiete 6 contenta 7, quam si proprii thezauri 
  cumulos adaugeret, ad illos tamen quadam speciali gracia benigne dirigitur, qui sub 
  honorande professione virtutis grata religione militant, et divinis laudibus insisten- 
  tes, gratull1 reddunt obsequium altissill10 Creatori. Sane pro parte religiosorum.. 8 
  magistri generalis ac!J toeius universitatis fratrum et Christi ll1ilitum Domus Teu- 
  tonice Ordinis sancte Marie HOSI)italis Ierosolimitani, devotorum imperii et dilecto- 
  rum nobis fideliull1, cesareo culmini nostro nuper oblata supplicacio continebat, qua- 
  tenus Ordini et universitati ipsorum tam in capite quam in membris universa et 
  singula privilegia, literas, libel' tates, gracias ct indulta, que et quas a recolcnde me- 
  ll10rie divis imperatoribus et regibus Romanis, l)redecessoribus nostris, super quibus- 
  cunque possessionibus, rcbus, iuribus aut honoribus optinuisse noscuntur, approbare, 
  ratificare et confirmare dc impcrialis plcnitudinis gracia dignarell1ur. Nos conside- 
  racionc Dei omnipotentis, ad honorem gloriosc Virginis beatissime gcnitricis ipsius, 
  cuius precioso vocabulo decoratur titulus Ordinis supradicti, habito rcspcctu ad mul- 
  tiplicia merita probitatis ct 10 indefcsse virtu tis constanciall1, quibus Ordo predictus et 
  clari professores 11 ipsius nos et ipsum sacrum imperium sollicitis animis et pervi- 
  
  
  1 X w Prus. comp.- {) W Prus. com}). ogranicza si
   to oswiadczenie na tych 4 wyrazach, 
  w transsumpcie zas brzmi one prawie doslownie jak na str.1l2 wiersz przedostatni i t. d.- 
  8 Tu drukowano wedlug znajduj
  cego siliJ w Konigsberg Konig!. Staatsarch. Schiebl.20 Nr. 5 
  transsumptu de 1371 lUll. 7, ktory nosi in dorso nast
  puj
  c
   notatkl}: Oblat. die Mercurii 
  XXV die mensis Ianual'ii per procur. Ordinis. - W Prus. compo dodano tu na brzegu 
  inn
   rl}k
   llast
  pnj!lcy nstl}p: Istae litterae ct aliae subsequentes imperatorum nihil 
  addl1nt iuris, nam imperatores nihil poterant iuris conferre in aliis dominiis in de- 
  rogationem dominii directi regum Poloniae. Nihil enim fundaverunt neque dederunt 
  de suo ill1peratores Ordini Crueiferorum in tcrris Prussiae, sed tantummodo duces 
  Mazoviae et rcgcs Poloniac crant fundatorcs huius Ordinis. Itaquc Ordo ct eorum 
  subditi nullius erant vasali, nisi rcgni et rcgum Poloniae. Iccirco quicquid obtine- 
  bant in contrarium subicctionis ct fcudorum SUOl'um, quae debcbant rcgibus Polo- 
  niae, ipso facto poenam perduellionis contra principem suum et amissionem fcudi 
  incurrerunt, neque tales literae eos in aliquo sublevare possunt, imo, ut premissum 
  est, eis semper obesse dcbebant et debent. - 4 perpetue w Prus. com}). - 1\ publi- 
  cari tarnZe. - 6 SlOw sollicitudine az do quiete tamZe braknie. - 7 continua tamze. - 
  6 Dwoch punktow braknie w Prus. compo -- {) et tamze. - 10 et ipsius tamze. - 
  11 predecessores tamZe. 
  
  
  16* 
  
  
  -
  		

  /Pomorze_014_01_02_124_0001.djvu

  			13
  5 
  Dec. 17. 
  
  
  116 
  
  
  gili studio frequencius honorarunt, presertim cum supplicacio predicta de fonte ra- 
  cionis emanet 1 et iuste 2 petentibus non sit denegandus assensus, animo dcliberato 
  et sanD principum, baronum et procerum sacri imperii consilio precedente, Ordini 
  supradicto tam in capite quam in membris universa et singula privilegia sive lite- 
  ras, que et quas super bonis antedicti Ordinis in genere et singularium locorum, 
  domorum seu habitacionum in specie, in quibuscunque eciam regnis, principatibus, 
  comitatibus, dominiis sive tenis aut insulis consistant, quibuscunque iuribus, posses- 
  sionibus, proprietatibus, castris, civitatibus, ten-is, provinciis, territoriis, vasallis, 
  vasallagiis, feodis 3, feodotariis 4, iudiciis, theloniis 0, vectigalibus, daciis, monetis, ga- 
  bellis, libertatibus, emunitatibus, honoribus 6, obvencionibus, proventibus, redditi- 
  bus et singulis quibuscunque rebus, utilitatibus sive emolumentis, quibuscunque 
  eciam specialibus designentur vocabulis, a divis Romanorum imperatoribus sive 
  regibus, predecessOlibus nostris, optinuerunt hactenus, in omnibus suis tenori- 
  bus, sentenciis, punctis et clausulis de verbo ad verbum, prout scripta seu scripte 
  sunt, acsi tenores omnium forent inserti, presentibus, eciamsi de hiis iure vel 
  consuetudine deberet fieri mencio specialis, auctoritate imperatoria ac de certa no- 
  stra sciencia approbamus, ratificamus et de singularis benignitatis gracia confirma- 
  mus. Nulli ergo penitus hominum liceat hanc nostre approbacionis, ratificaeionis 
  et confirmacionis paginam infringere vel ei quovis ausu temerario contraire. Si 
  quis autem hoc attemptare presumpserit, penam centum librarum auri puri se 
  noverit in-emissibiliter incurrisse, quarum medietatem fisco nostro sive erario 7, reli- 
  quam vero partem ipsis fratribus et eorum Ordini volumus applicari. - Signum 
  serenissimi principis ac domini, domini Karoli quarti, Romanorum imperatoris in- 
  victissimi et gloriosissimi Bohemie regis. - Testes huius rei sunt: venerabilis Gerlacus 
  Moguntinus 8 archiepiscopus sacri Romani imperii per Germaniam archicancellarius, 
  magnifici 9 Rupertus senior comes palatinus Reni 10 archidapifer et dux Bavarie, Ru- 
  dolius dux Saxonie archimarschallus 11 sacri Romani imperii, necnon illustres Bolko 
  Falkinbergensis 12, Bulko 18 Opuliensis 14, Iohannes Opavie 15, Przmislaus 16 Thescbi- 
  nensis duces, ac spectabiles Iohannes Nurembergensis 17, Burkardus 18 Magdeburgcn- 
  sis 19 et alii quamplures, presencium sub bulla aurea typareo nostre maiestatis 
  impressa testimonio literarum. Datum N uremberg anno Domini millesimo tricente- 
  simo quinquagesimo quinto, octava Indiccione, XVpo Kalendas Ianuarii, I regnorumPag.44. 
  nostrorum anno decimo, impmii vero primo 21. 
  Acta sunt hec 22. 
  Gopiata et collacionata per Nicolaum Czebulka. 
  Tenor autem litere Fredrici secundi imperatoris de verbo ad verbum sequitur 
  et est talis: 
  
  
  1 emanet az do baronum inn
   rl}k
   w Prus. compo na brzegu dopisane. - 2 iusta 
  tamze. - 3 frodis tamze. - 4 frodatariis tamze - 6 theoloneis tamze. - 6 honol'ibus et 
  tamze. - 7 errario tamze. - 9 Maguntinensis tamze. - 9 magnifico tamze. - 10 l'egni 
  tamze. - 11 archimarsalcus tamze. - 12 Folkenberigensis tamze. - 13 Bolko tamze. - 
  14 Opoliensis tamze. - 16 Oppaviensis tamze. _ 16 Przemislaus tarnZe. - 17 Nureberi- 
  gensis tamze. - 19 Burcardus tamze. - 19 Mardemburiensis tamze. - 20 XIII tamze. - 
  21 primo braknie tamze. - 22 Z oswiadczenia wpisano w Prus. compo tylko te trzy 
  slowa.
  		

  /Pomorze_014_01_02_125_0001.djvu

  			117 
  
  
  In 1 nomine sancte et individue Trinitatis amen. Fridericus 2 secundus divina 
  favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Ierusalem et Sicilie 3 rex. 
  Ad hoc Deus imperium nostrum pre regibus orbis terrc sublime constituit et per 
  diversa mundi elimata ditionis nostrc terminos ampliavit, ut ad magnificandum in 
  seculis Nomen eius et fidem in gentibus propagandam, prout ad predicationem Evan- 
  gelii sacrum Romanum imperium preparavit, sollicitudinis nostre cura versetur, ut 
  non minus ad depressionem quam conversionem infidelium gentium intendamus, illius 
  provisionis gratiam indulgentes, per quam viri catholici pro subiugandis barbaris 
  nationibus et divino cultui refonnandis instantiam diuturni laboris assumant, et tam 
  res quam personas indeficienter 4 exponant. Eapropter per prescns privilegium no- 
  turn fieri volumus modernis imperii et posteris universis 4, qualiter frateI' Heinricus 
  de Hohenloch venerabilis magister sacre Domus Hospitalis sancte Marie Thcutoni- 
  corum 0 Ierosolimitani, fidelis noster, devotam animi sui voluntatem attentius rese- 
  rando proposuerit coram nobis, quod ipse et fratres Domus sue, piG estuantes 
  desiderio ad dilatandam fidem catholicam et cultum divini nominis ampliandum, sub 
  confidentia divini auxilii laborem libenter assumerent ct insistcrent oportune ad in- 
  grediendum et obtinendum ten-as Curlandiam, Letowiam 6 et Semigalliam 7 ad hono- 
  rem et gloriam veri Dei, et celsitudinem nostram attentius implorabat, quod, si 
  dignaremur 8 annuere votis suis 9 ut auctoritate nostra fretus inciperet aggredi 10 et 
  prosequi tantum opus, et ut nostra sibi et Domui sue concederet et confirmaret se- 
  renitas omnes terras, que in partibus predictis, Curlandia videlicet, Letowia 11 et 
  Semigallia 12 , per suam et fratrum suorum instantiam fuerint acquisite, ct insuper 
  Domum suam immunitatibus, libertatibus et aliis concessionibus, quas dc conquisi- 
  tione predictarum terrarum petebat, nostre munificentie privilegio muniremus, ipse 18 
  ad ingressum et conquisitionem terrarum prescriptarum continuis et indefc5sis labo- 
  ribus bona Domus exponeret et personas. Nos igitur attendentes pl'omptam et ex- 
  positam voluntatem et ferventem devotionem eiusdem magistri, qua pro terris ipsis 
  sue Domui acquirendis ferventer in Domino 14 estuabat, et quod terre ipse sub mo- 
  narchia imperii sint conteIite, confidentes quoque de prudentia magistri eiusdem, 
  quod homo sit potens opere et sermone et per suam et fratmm suomm instantiam 
  potenter incipiet et conquisitionem terrarum ipsarum viriliter prosequetur, nee de- 
  sistet inutiliter ab inceptis, sicut plures, multis laboribus in eodem negotio frustra 
  temptatis cum viderentur proficere 10 , defecerunt: auctoritatem eidem magistro con- 
  cessimus terras predictas cum viribus et 16 totis conatibus invadendi, concedentes et 
  confirmantes eidem magistro, successoribus eius et Domui sue in perpetuum omnes 
  terras, quas in partibus Curlandie, Letowie 17 et SemigalIie 18 Deo faciente conqui- 
  ret 19, velut vetus et debitum ius imperii in montibus, planitie, nemoribus, flumini- 
  bus et in mari, ut eas 20 liberas ab omni servicio et exactione teneant et immunes, 
  
  
  1 Tu drukowano wedlug oryginalu znajdujlJicego si
   w Konigsberg Konigl. Staats- 
  archiv Schieblade 20 B, u kt6rego przywieszona zlota bulla cesarska. - 2 Fredricus 
  w Prus. compo - 3 Silicie tamZe. - 4 Wyrazow indeficienter az do universis braknie 
  tamze. - 1\ Theutunice tamze. - 6 Lettoviam (mozna tez czytac Lectoviam) tamze. - 
  7 Samaytarum tamze. - 8 dignaremur et annUCl'e tamze. - 0 suis et ut tamze. - 
  10 ingredi tamze. - 11 Lettovia (Lectovia?) tamze. - 12 Samagitamm tamze. - 13 ipsi 
  tamze. - 14 domo tamze. - 16 perficere tamze. - 10 est tamze. - 17 Lettovie (Lecto- 
  ,ie?) tamze. - 18 Samagitarum tamze. - 10 congmeret tamze. - 20 eis tamze.
  		

  /Pomorze_014_01_02_126_0001.djvu

  			118 
  
  
  1245 
  Inn. 
  
  
  et nuIli tenealltur inde, nisi tantum nobis et successoribus nostris, Romanis princi- 
  pibus respondere. Liceat insuper eis per omnes terras cOllquisitionis eorum, sicut 
  Rcquisite per eos et acquirende fUClint, ad commodum Domus passagia et thelonea 1 
  ordinare, nundinas 2 et fora statuere, monetam cudere, tallias et alia iura taxare, di- 
  recturas per terram, in fluminibus et in mari, sicut utile viderint stabilire, fodinas 
  et megeras auri et argenti, ferri et aliorum metallorum ac salis, que fuerint vel 
  invenientur in terris ipsis, possidere pcrhenniter et habere. Concedimus insuper eis 
  iudices et rectores creare, qui subiectum sibi populum, tam eos videlicet qui con- 
  versi sunt quam alios omncs in sua superstitione degentes, iuste regant et dirigant 
  ct excessus malefactorum animadvertant, secundum quod ordo exegerit equitatis. 
  Preterea civiles et criminales causas au(liant et dirimant secundum calculum ratio- 
  nis. Adicimus I insuper ex gratia nostra, quod idem magister et successores sui iu- Pag.45. 
  risdictionem et potestatem ilIam habeant et exerceant in terris suis, quam aliquis 
  IU'inceps imperii melius habere dinoscitur in terra quam habet, ut bonos usus et 
  consuetudines ponant, assisias faciant et statuta, quibus et fides credentium robo- 
  retur et omnes eorum subditi pace tranquilla gaudeant et utantur. Ceterum aucto- 
  ritate presentis privilegii firm iter prohibemus, ut nullus princeps, dux, marchio, 
  comes, prelatus, advocatus, oflicialis, nullave persona, sublimis vel humilis, ecclesia- 
  stica vel mundana, contra presentis concessiollis et 3 confirmationis nostre tenOl'em 
  audeat aliquid attcmptare. Quod qui presumpserit, indignationem nostri culminis et 
  penam 4 quingentarum librarum auri se noverit incursurum, quarum medietas 0 ca- 
  mere nostre, reliqua 6 vero passis iniuriam applicetur. Ad huius igitur concessionis 
  et confirmationis nostre futuram memoriam et robur perpetuo 7 valiturum 8, presens 
  privilcgium fieri et buna aurea typario nostre 8 maiestatis inpl'essa 9 iussimus com- 
  muniri. Huius rei testes sunt: Chunradus 10 illustris Romanorum 11 in regem electus, 
  Eberhardus 12 Salzpurgensis 18 archiepiscopus, Sifridus Ratisponensis episcopus impe- 
  rialis aule cancellarius]4, R11degerus Pattaviensis episcopus, Chunradus Frisingensis 
  episcopus, Heinricus Babbergensis electus, Egeno Brixinensis electus, Fridericus 
  Campidonensis abbas, Chunradus Elwacensis abbas, Fridcricus dux Austrie et Stirie, 
  Otto dux Meranic, Bemhardus dux Karinthie, Albertus comes Tirolensis, Ulricus 
  comes de Ultimis, Rudolfus comes de Habchesburch, Ludowicus comes de Froburch, 
  Godefridus et Chunradus de Hohenloch et alii quamplures. - Signum domini nostri 
  :Friderici, Dei gratia iIivictissimi Romanorum imperatoris semper augusti, g
  ;;:::
  
  ) Ie- 
  rusalem et Sicilie regis. Acta sunt hec anno dominice lncamationis 15 millesimo 
  ducentesimo quadragesimo 16 quinto, mcnse Iunio 17, tertie lndictionis 18, imperante 
  domino nostro Friderico 19 gloriosissimo 20 Romanorum imperatore semper augusto, 
  Icrusalem et Sicilie 21 rege, Romani 22 imperii eius anno vicesimo quinto, regni Ie- 
  
  
  1 theolonea w Prus. compo - 2 nundines tamze. - 3 vel tamze. - 4 penarum 
  tamze. - 6 medietatem tamZ6. - 6 reliquam tamze. - 7 perpetue tamze. - 8 Wyrazow 
  valiturum az do llostre tamze braknie. --. 0 in premissa tamze. - 10 Conradus t.amze.- 
  11 in Romanorum regem tamze. - 12 Ebrchardus tamze. - 13 Salczburigensis tamze.- 
  14 Po callcellarius napisano w Prus. compo etc., reszta swiadkow i zapowiedzenie mono- 
  gramu opuszczonej a po etc. polozono: Acta sunt lIcc anno dominice nat. - 16 nati- 
  vitatis w Prus. compo - 16 quadringentesimo tamZe. - 17 Iunii tamZ6. - 18 tercia in- 
  diccione t.amZ6. - 19 Fl'cdrico tamze. - 20 graciosissimo tamze. - 21 Silicie tamze. - 
  22 RomanofUm tamze, 
  
  
  ]
  		

  /Pomorze_014_01_02_127_0001.djvu

  			119 
  
  
  J 
  
  
  rusalem vicesimo primo, regni vero Sicilie 1 quadragesimo septimo, feliciteI' amen 2. 
  Datum Verone 3 per manus magistri Friderici Werdensis prepositi imperialis aule 
  notarii, anno, mense et Inclictione prescriptis. 
  Transsumptum sub sigillo Alberti abbatis monasterii Ordinis Cristriciensis (sic) 
  Darbatensis diocesis anno Domini millesimo CCC LXXXVlIIo per notarium publicum 
  Theodricum de Leczijn Darbatensis diocesis. 
  Copiata et collacionata per Nicolaum Czebulkt\. 
  Tenor autem alterius transsumpti Myndowe regis Lithwanie de verbo ad ver- 
  bum sequitur et est talis: 
  In nomine Domini amen. Anno Incamacionis eiusdem MO CCCO quinquage- 
  simo secundo, Indiccione quinta, sanctissimi in Christo patris ac domini, domini 
  nostri Clementis divina providencia Pape sexti anno decimo, mensis Marcii die VII, 
  hora Terciarum vel quasi, in presencia mei notarii et testium subscriptorum ad hoc 
  specialiter vocatorum et rogatol'Um religiosus vir in Christo devotus frateI' Goswi- 
  nus de Herike magister fratrum Domus Theutunicorum Ierosolimitane per Livo- 
  niam, in domo habitacionis sue in castro Rige (sic) quasdam patentes litteras olim 
  Mymlowe cum vero suo sigillo integro et illeso in filis lini albis appendenti (sic), 
  non abolitas, non rasas, non cancellatas nee in aliqua sui parte viciatas seu suspec- 
  tas exhibuit et in instrumentum publicum redigi peciit; qu
  rum tenor sequitur in 
  hec verba: 
  Myndowe 4 Dei gracia I'ex Lettowie 5, universis Christi fidelibus presentes litte- 
  ras inspecturis salutem in nomine Ihesu Christi. Quamvis inspiracionis divine gra- 
  cia faciente per consilium dilectorum nobis in Christo magistri et fratrum Domus 
  Theutonice in Lyvonia de tcnebris gencium in Ecc1esie Ihesu Christi lumen 6 vocati 
  simus? ac renati per unde graciam baptismal is, et sanctissimus pater ac 8 dominus 
  noster Innocencius Papa quartus ad instanciam et operam efficacem predictorum 
  magistri et fratl'Um personam nos tram, regnum nostrum et omnia bona nostra iuris- 
  dictioni Sedis II apostolice subiciens auctoritate sua nos fecerit coronari in I'egem 
  tocius Lettowie 10 ac terraniIb omnium, quas divine virtutis auxilio iam eripuimus 
  de infidelium manibus vel eripere poterimus in futurum, tamen ante nostram con- 
  versionem et post, tam nos quam totum regnum nostrum Lettowie 10 per aliquos 
  Christiane fidei inimicos et aliquorum apostasiam sic turbati fuerimus et concussi, 
  quod, nisi dictorum magistri et fratrum magnum consilium et auxilium nobis affuis- 
  set, totum I'egnum nostrum fuisset cum subversione fidei annulatum. Unde nos 
  considerantes labores et expensas ac voluntatem magisri et fratrum prenominato- 
  Pag.4.6 rum, que in promocione nostre persone, regni nostri, I ymmo pocius fidei Christiane 
  habuerunV \ de consilio, voluntate et consensu heredum nostrorum nostrorumque 
  nobilium totum regnum nostrum Lettowie 1\) et omnes terras adiacentes, quocunque 
  
  
  1 Silieie w Prus. compo - 2 feliciteI' amen braknie tamze. - 3 Wyrazami: Datum 
  Verone etc. konczy Prus. compo tl} buIll}. - 4 Tu drukowano wedlug transsumptu de 
  1392 Dec. 17, znajduj
  cego sil} w Konigsberg Konig!. Staatsarch., UvHindische Sachen, 
  Schieblade XI Nr. 15. W tyffiZe archiwie, IJivlandische Sachen, Schieblade XI Nr. 14, 
  znajduje sil} drugi transsumpt de 1393 Mai 18. - 1\ I.ithwanie w Prus. compo - 8 lumine 
  tamze. - 7 sumus tamze i w transsumpcie de 1393 Mai 18. - 8 et tami;e. - g scdis 
  braknie w Prus. compo - 18 Lithwanie tamze. - 11 habuerint tamze. - 12 Lithwanie 
  tamze. 
  
  
  !
  		

  /Pomorze_014_01_02_128_0001.djvu

  			120 
  
  
  nomine censeantur, exceptis terris et iure episcopali domino episcopo Lettowie 1 in 
  dicto regno nostro deputatis, sepedictis 2 magistro et fratribus de Domo Theutonica 
  in Lyvonia dedimus, contulimus et donavimus et presencium tenore donamus in ve- 
  rum ius et proprietatem sue religionis, ita tamen: si nos sine legittimis heredibus 
  decedere contingeret; transferentes in ipsos exnunc et extunc 8 dominium et posses- 
  sionem tocius regni Lettowie 4 supradicti. In cuius translate possessionis indicium 5, 
  conventum fratrum predictorum 6 in nostl'a cuda collocavimus speciali. Et licet va- 
  rias et diversas 7 donaciones prius fecerimus circa fratres memoratos, sicud in litteris 
  inde confectis continetur, tamen hanc piam nostram et providam donacionem, factam 
  predictis 8 magistro et fratribus ac successoribus eorundem I) tamquam nostris prin- 
  cipalibus coadiutoribus, aliarum precedencium donacionum conclusionem esse volu- 
  mus plenariam et finalem. In cuius rei pcrpetuam memoriam 10, ut prehabita nostra 
  donacio robur obtineat firmitatis, hanc cartam inde conscribi et nostri sigilli muni- 
  mine fecimus confirmari. Ruius autem donacionis testes sunt: venerabilis dominus 
  Culmensis episcopus et magister Andreas fratrum predictorum 11 ac fratres sui, 
  Langwinus sororius noster, Lygeyke, Schabbe 12, Bixe 18, Bune 14 nostri barones et 
  consangwinei, Pm'busse de Nere 10 , Gerdine de Nailse 16 , Vege 17 , Vesegele 18 ibidem, 
  et Parbusse 19 iunior, de fratribus Predicatoribus fmter Syndarinus 20, de fratribus 
  Minoribus frateI' Adolphus et sui socii, et alii quamplures fide digni, qui omnes 
  simul et semel dicte donacioni nostre, a nobis provide facte magistro et fratribus 
  ac eorum successoribus supmdictis, interfuerunt vocati ad hoc in 21 testimonium pre- 
  1260 missorum. Datum Lettowie 22 in curia nostra anno Domini millesimo ducentesimo 
  Iun. (15?) sexagesimo, in medio mensis Iunii 28. 
  Actum anno Domini, Indiccione, mense, die, pontificatus (sic) et loco preno- 
  tatis, presentibus honorabilibus et religiosis viris priore fmtrum Predicatorum et 
  gardiano fratrum Minorum in Riga, quorum sigillis presencia in testimonium evi- 
  dencius sunt munita, presentibus eciam famosis famulis Iohanne dicto Wacken, Ni- 
  colao seniore, Goswino de Lamestorpe et aliis pluribus fide dignis, ad premissa 
  testibus vocatis et rogatis. 
  Ego Nicolaus Sopenski (sic) vidi. 
  Et ego W olfradus de Rouron 24 Pateburiensis diocesis clericus, publicus impe- 
  riali auctoritate notarius, una cum prenominatis testibus exhibicioni prescriptarum 
  litterarum presens interfui et eas de verbo ad verbum fideliter transscripsi et in 
  
  
  ) 
  
  
  ) 
  
  
  1 Lithwanie w Prus. compo - 2 sepedicto tamze. - 3 Zamiast ut extunc powtO- 
  rzono w Prus. compo in ipsos. - 4 Lithwanie tallze. - 1\ iudicium w transsumpcie de 
  1393 Mai 18. - 6 fratrum dictorum conventum w Prus. compo - 7 diversas et varias 
  tamze. - 8 predictis braknie tamze. - 1/ eorum tamze. - 10 testimonium memoriam 
  zamiast perpetuam memoriam tamze. - 11 predicatorum tamze. - 12 Schawo tamze. _ 
  18 Byxe tamze. - 14 Boheme tamzej Bixebune w jednym wyrazie w transsumpcie de 
  1393 Mai 18. - 11\ Rlere w Prus. compo - 16 Naalst w transsumpcie de 1393 Mai 18. _ 
  17 awge w Prus. compo - 18 Wesegele tamze. - 10 Pat'busso tamze. - 20 Sinderamus 
  tamze i Sind ramus w powyzszym transsumpcie. - 21 in braknie w Prus. compo - 22 Lith- 
  wanie tamze. - 23 Iulii tamze. - 24 Buren w obu transsumptach przywiedzionych ua 
  str. 109 dopis. 2 i na str. 113 dopis. 1. 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_129_0001.djvu

  			121 
  
  
  hanc publicam formam redegi nil addendo vel minuendo quod viciaret sensum aut 
  mutet intellectum, meque signo consueto et nomine signavi requisitus et roga- 
  tus 1260 1 . 
  Donacio tocius regni 
  Lithwanie per regem 
  Mindowe facta ultima 2 
  Et per me Benedictum vis. 
  Et per me Ambrosium 
  Tenor autem litere Lodwici imperatoris quarti de verbo ad verbum sequitur 
  et est talis: 
  Pag. 47. Ludowicus 3 quartus, Dei gracia Romanorum imperator semper augustus, uni- 
  versis Christi fidelibus presentibus et posteris graciam suam et omne bonum. Mul- 
  tifariam multisque modis variis Christianus populus, quam (sic) orthodoxe fidei 
  volgor 4 illuminat 5, diversarum virtutum iubare irradians et preclarus, sacrum ac 
  felix Romanum imperium cunctis mundi, presertim principatibus 6 q uibuslibet bar- 
  baris prepollere nacionibus fecit in preterito, verum eciam disponente omnium Do- 
  mino efficiet in futuro. Nempe publice rei tuicio de stirpe gemina pullulans vimque 
  suam exinde muniens, celebi 7 videlicet milicia solidat et confirmat, sicque eminen- 
  cia extollitur, et perversorum, presertim Crucis Christi inimicorum infidelium malicia 
  extra mundi terminos profugatur. Eapropter non tantum in nostris armatis mili- 
  tibus seu bellorum ducibus, quantum in religiosorum assidue Deo militancium devotis 
  intcrcessionibus et aliis piis operibus nostre spci anchol'am fingentes 8, coruscantis 
  glorie nostre solium sublimius et solidius in speculo sublevatur: feligiosam itaque 
  vitam ducentibus serenitatcm nostram convenit prospicere, ipsorum utilitatibus inten- 
  dere, ut felicis status recipiat 9 incrementum et 10 eOl'um facultates augendas graciosa 
  largicio principis excitatur (sic). Inter ceteros autem illi precipue nostram graciam, 
  benificia et benivolenciam promerentur, quibus hospitalitatis piissime et defensionis 
  rei publice necnon alia pietatis opera suffragantur, qui abiectis rebus suis, propriis 
  voluntatibus abdicatis spretoque suorum corporum cruciatu ascendentes, in adverso 
  pro Romano imperio et Domo Ierusalem se murum non formidant exponere et in 
  proprio sangwine pro fide catholica et paternis legibus animarum suarum pallia 
  rubricare, veluti venerabiles 11 in Christo frateI' Theodericus de Aldenburg magister 
  generalis, princeps noster et Romani imperii karissimus, ceterique fratres Ordinis 
  Hospitalis beate Marie DOllius Theutonicorum Ierosolimitani, quorum sancta religio 
  ab imperialibus beneficiis 12 sumpsit inicium, ac imperialis ortus floridus, imperato- 
  
  
  1 Die Mercurii xxv mensis Ianuarii 
  per procm'. Cruciferorum oblat. sunt 
  Et per me Andrcam notarium 
  Et per me Ambrosium 
  
  
  1 Powt6rzenie na tem miejscu roku wystawienia dokumentu jest niezrozumialej stal 
  on pewnie in dorso oryginalu tak jak nastl}pne 5 wierszy: Donacio etc. - 2 vltis w Prus. 
  compo ma pewnie znaczyc ultimis i jest bll}dem pisarskim zam. ultima. - 8 Tu druko- 
  wane wedlug transsumptu znajdujlJ:cego sil} w Konigsberg Konig!. Staatsarch. Schieb- 
  lade 20 Nr. 3, sporzlldzonego przez notarjusza Andreas Lobner 1393 Apr. 28 w Malborgu 
  a noszlJ:cego in dorso zapiski: oblat. die Mercurii XXV mensis Ianuarii per procur. 
  Ordinis, i: product. cor. card. sancti Marci MCCCCXXI. - 4. volgor czyli wlgor 
  w transsumpcie, fulgor w Prus. compo - b illuninat w transsumpcie. - 6 principibus 
  w Prus. compo - , celebri tamze. - 8 figentes tamZe. - 9 recipiant tamze. - 10 ad 
  tamZe obclJ: rl}klJ: poprawione z et. - 11 venerabilis tamZe. - 12 W transsumpcie popra- 
  wiana. 
  
  
  16 
  
  
  -
  		

  /Pomorze_014_01_02_130_0001.djvu

  			122 
  
  
  rum plantula et factura, a nullo principe tantum, quantum ab imperatoribus in re- 
  bus temporalibus incrementum. Sane quia venerabiles 1 magister et fratrcs prelibati 
  et totus illibatus Ordo grata et laboriosa ael elivini nominis laudem et gloriam et 
  catholicam fidem ampliandam servicia, in quibus agemlis incessanter ct strennue sc 
  inmiscent, se nobis valde graciosos et placielos representant, non inmerito ad tam 
  pii negocii subsidium fervidis desideriis anhelamus, ipsos ad benivolos applausivc 
  dulcedinis admittentes amplexus. Nam novissimis istis 2 temporibus illustris prin- 
  ceps, patruelis noster dilectus Heimicus dux Bavarie egregias edificiorum iuncturas 3, 
  in infidelium Littwinorum 4 regionibus primogenitas, indissolubiliter imperpetuulll ad 
  tocius orthodoxe fidei machinam supportandam anlluente Altissimo veluti columna- 
  rum prestancia permansuras, utpote castrum capitale tocius terre Lythowie 0 provide 
  constrnxit 6, cooperante ad hoc venerabilium generalis magistri et suorum fratrum 
  consilio et auxilio. Ob eiusdem patruelis nostri interventum et strennua merita 
  predictorum frab'Um, ipsis et beato Ordini memorato ad laudem et gloriam omni- 
  potentis Dei et beatissime virginis Marie, matris sue gloriose, terram Lithwinorum 7 
  cum omnibus pertinenciis suis et partibus cuiuscumque ydiomatis, sive Samayten 8, 
  Karsow vel Rusie I} seu alterius cuiuscumque existant, prout nunc sunt vel ad quam- 
  cunque fidem declinaverint, de imperiali auctoritate donamus pure et irrevocabiliter 
  iure proprio in perpetuum pro se et suis successoribus recipientibus dictam terram, 
  dictumque fratrem Theodericum felicem nostrum et imperii 10 principem nomine dicti 
  sacri Ordinis investimus de eisdem cum admillistracione temporalium et iurisdiccione 
  eiusdem plenaria principatus. Cui quidem castro principali idem noster patruelis 
  dilectus nomen et insignia afmorum et vexilli terre Bawarie que Beyren elicitur 
  aproprivaviP1, ita quod insignia sui vexilli ea debent honoris et dignitatis preroga- 
  tiva pollere, ut pre omnibus vexillis aliis in expeclicionibus contra Lythwinos 12 sint 
  anteriora in agressu 13 et ultima in recessu, et nichilominus predicte regionis incole, 
  quos opitulante omnium Conditore in eadem terra felici succedente tempore inhabi- 
  tare contigerit 14, in prefato castro capitali debebunt requirere sua iura. Dictus eciam 
  patruelis noster dilectus, glorie et laudis Dei Matrisque sue gloriose non inmemor, 
  sed iuste et religiose cogitans, deliberavit una cum prefato magistro generali ma- 
  turo prehabito consilio, instituendam et construendam fore in predicta terra, quam- 
  primum eam omnipotens Deus fide catholica ampliaverit, ecclesiam kathedralem, in 
  qua tamquam in ecclesia metropolitana archiepiscopus sit metropolitanus, una cum 
  canonicis ibidem instituendis i
  
  ':::
  ) pcrpetuo permancbit; I ct si qui suffraganei opi- Pag. 48. 
  tulante Domino imposterum creabuntur, illi idem]o archiepiscopo tamquam suo me- 
  thropolitano subenmt et sibi exhibebunt in omnibus obedienciam, reverenciam debitam 
  et honorem, que quidem ecclesia et archiepiscopatus Beyel1l 16 appellabitur in eter- 
  num. In cuius rei testimonium, prcsentes conscribi et nosh'a bulla aurea signoque 
  nostro consweto iussimus communiri. Datum Monaci XVII Nonas (sic) Deccmbris, 
  
  
  
   
  
  
  1 venerabilis w Prus. compo - 2 gratis tamze. - 3 iucturas tamze. - 4 Lithwano- 
  rum tamze. - 1\ Lithwanic tamze. - 6 Baierburgj zob. atr. 97, dopis. 4. - 7 Lithwa- 
  norum w Prus. compo - 8 Samagiten tamze. - n Russie tamze. - 10 impcriali tamze.- 
  11 Tak w transsumpcie; w Prus. compo zas: apropriavit. - 12 Lithwanos tamze. - 11 in 
  gressu tamie. - 14 contingerit tamze. - 11\ Tak w transsumpcie j w Prua. compo zas 
  poprawiono pierwotue idem inn
   r
  k1J: na eidem. - 16 Beyeren w Prus. compo
  		

  /Pomorze_014_01_02_131_0001.djvu

  			. 
  
  
  ... 
  
  
  123 
  
  
  anno Domini millesimo trecentesimo triccsimo septimo, Indiccione 1 quinta, rcgni no- 
  stri anno viccsimo tercio, imperii vcro decimo. Signum domini Ludowici Romanol'Um 
  impcratoris invictissimi 1. 
  Translata 2 sub anno Domini millesimo triccntesimo nonagesimo tercio, pontifi- 
  catus Bonifacii Papc noni anno quarto. 
  Ego Andreas vidi. Ego Bencdictus vidi. Ego Ambrosius vidi. Ego Nicolaus 
  Czebulka collacionavi 3. 
  
  
  1387 
  l)ec. 12. 
  
  
  1 Wyrazow: imliccione az do invictissimi w Prus. compo braknie. - 2 Brakuj
  cy 
  w Prus. compo pocz
  tek transsnmpcji, zob. na str. 120, podany jest tu w skr6ceniu. - 
  3 Teksta rownobrzmi
  ce tego dokumentu poc1aj
   takze dwa inne transsumpta znajdu- 
  jllce sil} w Konigsberg Konigl. Staatsarch., c1e 1421 Mai 10 (Schiebl. 52 Nr. 13), i de 1421 
  Nov. 5 (Schiebl. 20 Nr. 4); trzeci zas oc1pis tegoz dokumentu (Schiebl. 20 Nr.l), ma jako 
  miejsce wystawienia Icnti zam. Monaci i 0pu3zcza zapowiedz monogramu: Signum do- 
  mini Ludowici etc. sam jednak monogram l)odaje. Inny odpis z piecz
  ciami ksi
  cia Ba- 
  warskiego i W. mistrza (Schiebl. 52 Nr. 12) kOllczy siQ slowami: que quidem ecclesia et 
  archicpiscopatus Beyem similitcr appellabitur nomine tituli in eternum, jest zatem 
  bez daty. Ostatni wreszcie transsumpt, sporzlj.dzony takze przez Andreas Lobner ro- 
  wniez de 1393 Apr. 28, Marienburg, (Schieblac1e 20 Nr. 2), noszllcy in dorso zapisek: 
  product. cor. Card. sancti Marci MCCCCXXI, a z innym zachowanym w Schieblade 20 
  Nr. 5 und 6 (in c1uplo) rownobrzmiq,cy, podaje tekst nastl}pujllCY: 
  In nomine Domini amen. Sub anno Nativitatis eiusdcm millesimo trecente- 
  simo nonagcsimo tcrcio, Inuiccione prima, vicesima octava die mensis Apprilis, hora 
  quasi Vespcrarum, pontificatu sanctissimi in Christo patris et domini nosb'i, domini 
  Bonifacii divina proviucncia Papc noni anno quarto, in castro Marienburg Pomeza- 
  niensis dyocesis, magnificus et revcrcmlus princcps dominus Conradus dc Wallcnrod 
  magister generalis Ordinis bcate Marie Theutonicorum Icrosolimitani quandam pa- 
  tentcm littcram in pcrgameno' scriptam, quam dedit dominus Ludowicus quartus 
  divc memorie quondam Romanorum imperator, michi notario publico infrascripto in 
  testium subscriptol'Um ad hoc spccialiter vocatomm presencia ad manus fideles tra- 
  didit, et me, ut eam transsumcrem ct copiarem ac in publicam formam redigerem 
  cum dcbita instancia rcquisivit; cuius tcnor scquitur et est talis: 
  Ludowicus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus, universis Christi 
  fidelibus presentem paginam inspccturis graciam suam et omne bonum. lVIultifariam 
  multisque modis variis Christianus populus, quem orthodoxc fidei fulgor illuminat, 
  divcrsarum virtutum iubare irradians et prcclarus, sacrum et felix Romanum im- 
  perium cunctis mundi preferri (sic) principatibus, quibuslibet barbaris prepollere na- 
  cionibus fccit in prctcrito, vcrum eciam disponcntc omnium Domino cfficiet in 
  futuro. Nempe publice rei tuicio dc stirlJC gcmina pullulans vimque suam exindc 
  municns, celibi videlicet milicia solidat et confirmat, sicquc eminencia extollitur et 
  perversorum, prescrtim Crucis Christi inimicorum infidelium malicia extra mundi 
  terminos profugatur. Eapropter non tantum in nostris armatis militibus seu bello- 
  rum ducibus, quantum in religiosorum assidue Deo militancium devotis intercessio- 
  nibus ac aliis piis operibus nostre spei anchoram fingentes, choruscantis glorie nostre 
  solium sublimius et solidius in speculo sublevatur: religiosam itaque vitam dueen- . 
  tibus serenitatem nostram convenit prospicere, ipsorum utilitatibus intendere, ut 
  felicis status reeilJiat inel'ementum et eorum faeuItates augendas graciosa largieiQ 
  16*
  		

  /Pomorze_014_01_02_132_0001.djvu

  			. 
  
  
  124 
  
  
  Tenor vero litere Fredrici imperatoris secundi de verbo ad verbum sequitur 
  et est talis: 
  In nomine Domini amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo 
  o<;tuagesimo nono, pontificatus Urbani Pape sexti anno duodecimo etc.: 
  
  
  J337 
  Dec. 12. 
  
  
  principis excitatur. Inter ceteros autem illi precilme nos tram graciam, beneficia et 
  benivolenciam promerentur, quibus hospitalitatis piissime et defensionis rei pubIice 
  necnon alia pietatis opera suffragantur, qui abiectis rebus suis, propriis voluntatibus 
  abdicatis spretoque suorum corporum cruciatu ascendentes, in adverso pro Romano 
  imperio et Domo Ierusalem se murum non formidant exponere et in proprio 
  sagwine ( sic) pro fide katholica et patemis legibus animarum suarum pallia rubri- 
  care, veluti venerabilis in Christo ffrater Theodericus burggrafius de Aldenburg ma- 
  gister generalis, princeps noster et Romani impmii karissimus, ceterique fratres 
  Ordinis sancte Marie Domus Theutonicorum Ierosolimitani, quorum sancta religio ab 
  imperialibus beneficii (sic) sumpsit inicium, ac imperialis ortus floridus, imperato- 
  rum plantula et factura, a nullo principe tantum, quantum ab imperialibus (sic) in 
  rebus temporalibus incrementum. Sane quia venerabilis magister et.. fratres pre- 
  libati et totus illibatus Ordo grata et laboriosa ad divini nominis laudem et gloriam 
  et lmtholicam fidem ampliandam servicia, in quibus agendis incessanter et strennue 
  se inmiscent, se nobis valde graciosos et placidos representant, non inmerito ad tam 
  pii negocii subsidium fervidis desideriis anhelamus, ipsos ad benivolos applausive 
  dulcedinis admittentes amplexus, ipsis, videlicet predicto Theoderico burgrafio de 
  Aldenburg magistro generali et suis successoribus ac fratribus necnon toti Ordini 
  Domus Theutonice prefato, in perpetuum ad laudem et gloriam omnipotentis Dei 
  et beatissime virginis Marie matris sue gloriose tenam infidelium Litwinorum, Cru- 
  cis Christi inimicorum, videlicet Ouchsteten, Samayten, Karsoto (sic), Rfizzen cete- 
  rasque partes prenominatis terris adiacentibus (sic), cum omnibus suis pertineneiis 
  et partibus, cuiuscumque ydoneitatis (sic), prout nunc sunt vel ad quamcumque for- 
  mam seu statum fidei declinaverint, de imperiali libertate (sic) dam us, donamus pure et 
  irrevocabiliter iure proprio in perpetuum pro se et suis successoribus recipientibus 
  dictam terram, dictumque fratrem Theodericum burgrafium de Aldenburg, felicem 
  nostrum et imperii principem, nomine dicti sacri Ordinis investimus de eisdem cum 
  aministracione (sic) temporalium et iurisdiccione eiusdem plenaria principatus. In 
  cuius rei testimonium, presentes conscribi et nostre maiestatis sigillo iussimus com- 
  muniri. Datum Monaci feria sexta ante Lucie virginis proxima, anno Domini mil- 
  lesimo trecentesimo tricesimo septimo, rcgni nostri anno vicesimo quarto, imperii 
  vero decimo. 
  Que quid em littera, ut prima facie apparebat sana et integra, non rasa, non 
  cancellata nec abolita, sed omni prorsus vicio et suspicione carens, sigillata fuit 
  sigillo maiestatis cesaree de glauca cera rotunde forme, in cordula de serico rubei 
  coloris appendenti. In cuius sigilli medio apparebat ymago quasi imperatoris se- 
  dentis in maiestate sua, habentis coronam in capite et sceptrum in dextera, pomum 
  autem cum cruce in sinistra, subter cuius pedes iacere videbantur quasi duo leones 
  provoluti versis capitibus ad invicem, ita quod ipsa ymago imperialis videbatur quasi 
  habere ipsos leones pro scabello pedum suorum; et super quemquam leonem sta- 
  bant quasi due aquile ereete et quasi ad volatum disposite. In cireumferencia vero 
  
  
  f
  		

  /Pomorze_014_01_02_133_0001.djvu

  			125 
  
  
  In 1 nomine sancte et individue Trinitatis amen. Fredricus secundus divina 
  favente clemencia Romanorum imperator semper augustus, lerusalem et Silicie (sic) 
  rex. Ob" hoc Deus imperium nostrum pre regibus terre sublime constituit et in 
  diversis mundi climatibus nostre iurisdiccionis terminos ampliavit, ut ad magnifi- 
  cendum (sic) in futurum nomen eius et fidem in gentibus propagandam nostre solli- 
  citudinis cura versetur, prout ad predicacionem Ewangelii sacrum Romanum imperium 
  ad hoc Deus preparavit, ut non minus ad depressionem, sed plus ad conversionem 
  gencium incredibilium (sic) intendamus, illius provisionis graciam indulgentes, quo viri 
  catholici pro subiugandis barbaris nacionibus et divino cultui reformandis, instan- 
  eiam diuturni laboris assumant et incessantcr res et personas exponant. Hinc est 
  igitur quod presentis privilegii serie volumus fieri notum universis nostri imperii, 
  qui nunc sunt et in posterum veniendis (sic), qualiter frater Hcnricus de Hoenloch 
  vencrabilis magister sacre Domus Hospitalis sancte Marie Theutunicorum in Ieru- 
  salem, fidelis noster, nobis proposuit devotam animi sui voluntatem reserando, quod 
  ipse et fratres Domui (sic) sue ferventi desiderio ad propagamlam fidem catholicam 
  et Omnipotentis obsequium in providencia Dei auxilii benivole laborem assumerent 
  et insisterent ad invadendum, conquirendum tenas istas, videlicet Prussiam, Lithwa- 
  niam et Russiam in laudem veri Dei, et magnificenciam nostram diligenter implo- 
  rabat et petebat humiliter, quod nostra sibi serenitas et Domui sue concederet et 
  confirmaret omnes terras, quas in prenominatis partibus Prussie, Lithwanie et 
  Russie cum sua et fratrum suorum instancia conquireret. De speciali et impe- 
  riali nostre maiestatis gracia concedimus eis has terras, quas vel quascunque alias 
  cum eorum (sic) atinenciis scismaticorum aut infidelium Deo faciente conquirerent, in 
  quamcunque fidem declinaverint catholicam vel se postea locaverint. Et eciam eidem 
  magistro et successoribus suis in predictis et quibuscunque aIiis, quibus laus in celo 
  et fides in terra roboratur, et eorum pro augmentacione propria eos magis reddere 
  
  
  sigilli legebantur hee littere: t Ludowicus quartus Dei gracia Romanorum impera- 
  tor semper augustus. - In tergo aut(em) sigilli huius impressum fuit quoddam 
  aliud sigillum minoris forme, eciam de glauca cera; in cuius medio apparebat quasi 
  aquila volans verso capite retrorsum, et in circumferencia hee littere: t Iuste iudicate 
  filii hominum. Acta sunt hec anno, Indiccione, mense, die, hora, loco, pontificatu, 
  quibus supra, presentibus discretis viris magistro Nycolao Fabri, Mathia Foraiiiis, 
  Nicolao Rampardi, Heinrico Stange, Heukone de Konyet, clericis Wladislaviensis, 
  Pomezaniensis et Culmensis dioc., testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
  Et ego Andreas Lobner quondam Iohannis, clericus Culmensis dyoce- (Signum no- 
  sis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, suprascriptam litteram co- tarii pub).) 
  ram prefatis testibus ad manus meas recepi et legi, ac de mandato predicti 
  domini magistri ipsam per alium, quia aliis arduis occupatus fui, fideliter 
  transsumi et copiari feci, diligentique coUacione habita originalis cum trans- 
  sumpto, ipsum transsumptum cum originali per omnia concordare inveni, 
  ideoque transsumptum hoc in publicam formam redegi, hic me subscripsi, 
  nomen et signum michi conswetum apposui in testimonium premissorum. 
  Por6wnac tu Voigt, Gesch. Preuss., IV, S. 659, Anm. 1. 
  t Wedlug Bohmer-Ficker, Regesta imperii V Nr.3474, jest ten dokument "zweifel- 
  lose Falsohung." 
  
  
  , 
  f 
  
  
  -
  		

  /Pomorze_014_01_02_134_0001.djvu

  			126 
  
  
  volentes proniores et pro effusione sangmms eorum maius a Deo meritum et pre- 
  misum (sic) sempiternum obtinendum, donamus ex impcriali singularique nostre maie- 
  statis gTacia conferimus manifeste, quod ubi vexillum eorum vel ad quoscunque fines 
  ct partes infidelium transierit cum exercitu, eosllcm fines et partes imperpetuum 
  obtineant, libere teneant et quiete, vcl si castra edificaverint, expugnavcrint et ea pos- 
  siderint (sic) et eis Dei permissione reexpungnarentur, sepedicto magistro et succes- 
  soribus suis cum omnibus attinenciis debent in pristinam restitui possessionem. Nos 
  igitur attendentes promptam plenamque voluntatem et ferventem devocionem eius- 
  dem magistri, qua pro tenis sue Domui conquirendis ferventer in Domino estuabat, 
  et quod ipse terre sub monarchia imperii sunt contente, volumus et ex speciali gra- 
  cia concedimus, quou hii idem Pruteni, Lithwani et Ruteni, quascunque terras post 
  resipiscenciam et conversionem eorum obtinuerint in feodum ab eodem magistro et 
  successoribus suis, debent recipere perhenniter et habere. Nos eciam confidimus de 
  pmdencia eiusdem magistri, quod homo sit potens verbo et opere, per suam et 
  suorum fratrum instanciam potenter incipiet I et conquisicionem earundem terra- rag. 49. 
  rum viriliter prosequetur, nec desistet inutiliter ab inceptis, quemadmodum plures, 
  multis laboribus in eodem negocio frustra temptare (sic), cum viderentur proficere, 
  defecerunt. Auctoritatem eidem magistro concessimus predictam terram cum iure 
  et totis viribus se intromittend., concedentes et confirmantes eidem magistro et suc- 
  cessoribus eius et Domui sue imperpetuum omnes terras, quas in prefatis partibus 
  Pmssie, Lithwanie et Russie Deo cooperantc conquirent, velud vetus et debitum ius 
  imperii in montibus, l)lanicie, nemoribus, fluminibus et in mad, easdem omni sine 
  exaccionis habeant servicio et inmunes libere possideant atque regant et nulli pro- 
  inde respondere teneantur. Liceat insuper eis per omnes terras conquisicionis eomm, 
  sicut ilIa que acquisita sunt et acquirenda fuerint, ad comodum Domus passagia et 
  theolonea ordinare, nundinas et alia fora statuere, monetam cudere, taliam et alia 
  iure (sic) taxari, directuras per tenam, in fluminibus et in mari sicut utile viderint 
  stabilire, fodinas et mineras (sic) auri et argenti et alterius metalli ac salis, que 
  sunt vel inveniuntur, possidere perhenniter ct habere. Concedimus et insuper iudi- 
  ces et rectores, qui subicctum eis populum, tam eos qui conversi sunt quam omnes 
  alios in sua supersticione degentes, iuste regant et didgant et excessus maleficorum 
  animallvertant, secundum quod ordo exigit equitatis, preterea mundanas et crimi- 
  nales causas audiant et dirimant secundum calculum racionis. Addicimus eciam ex 
  gracia nosh'a, quod magister et successores sui iurisdiccionem, dominium et pote- 
  statem 1mbeant et exerceant in terris suis, quam aliquis princeps imperii melius 
  habere dinoscitur in terra quam habet, ut bonos usus ponant et consuetudines, assi- 
  sias faciant et statuta, qui bus fides credencium roboretur, et omnes eomm subditi 
  pace tranquilla gaudeant et utantur. Post hoc auctoritate privilegii presentis pro- 
  hibemus, quod nuUus princeps, dux,! marchio, comes, prelatus, advocatus, officialis 
  nee uUa persona sublimis vel humilis, ecclesiastica vel mundana, audeat quidquam 
  nttemptare contra tenOl'em istius nostre donacionis et confirmacionis; quod si quis 
  facere presumpserit, se nostre celsitudinis indignacionem novcrit et penam quingen- 
  tamm libramm auri incursurum, quorum (sic) medietas camere nostre, reliqua 
  passis iniuriam persolvetur. Vemmtamen presens privilegium in omnibus suis 
  punctis et articulis, eque bene predictorum (sic) donacionis et confirmacionis, nostrc 
  roboracionis et gracie, integrum debet, incorruptum et a quolibet inviolabiliter in 
  ferpetuum observari. Ad futuram memoriam huius nostre concessionis et perpetue 
  
  
  
   
  
  
  
   
  j 
  
  
  \
  		

  /Pomorze_014_01_02_135_0001.djvu

  			127 
  
  
  confirmacionis manendam, hoc privilegium fieri iussimus et sigillo nostre maiestatis 
  signo pl'esso fecimus communil'i. Ruius rei tcstes sunt illustres Conradus electus in 
  J{omanorum regem, Ebrahardus (sic) al'chiepiscopus Salczburiensis. Anno Domini 
  millcsimo CC. XLV, mcnsc Mai. etc. 
  TranSuml)tum per Iohanncm clcl'icum Warmicnsis dioccsis, datum Verone, 
  actum anno millcsimo CCC. LXXXIX o. 
  Ego Nicolaus Czcbulka collacionavi. 
  Tcnor vero transumpti serenissimi principis W cnceslai regis Bohemic dc vcrbo 
  ad verbum sequitur et est talis: 
  In 1 nomine Domini amen. Presentis publici instrumenti tenore univcrsis 
  Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, maxime autem hiis, quorum interest 
  vel interCl'it quomodolibet in futurum, pateat cvidenter, quou anno a Nativitate Do- 
  mini millcsimo trecentesimo octuagesimo quarto, Indiccione septima, pontificatus 
  sanctissimi in Christo patris et domini nosh'i, domini 2 Urbani llivina providencia 
  Pape sexti anno suo sexto, unclccima die mensis IanuaI'ii! hora Vespcrarum vel 
  quasi, in mei notarii auctoritate imperiali subsClil)ti et testium infrascriptorum pre- 
  sencia personaliter constitutus religiosus dominus frateI' Rutgerus de Dulken 3, con- 
  mendator domus in Spira Ordinis Theutunicorum, habens et in manibus suis tenens 
  quandam patentem literam verbis latinicis 4 super pergamenum vitulinum conscriptam, 
  non abolitam, non cancellatam neque rasam, nichilominus sigillo serenissimi princi- 
  pis ac domini, domini Wenczeslay divina favente clemencia Romanorum regis sem- 
  per augusti et Boemie regis, in zona 0 filis sericeis contexta (de cera 6) gilbi coloris 
  facta impendente: in cuius medio superficiali ab una parte quedam ymago regalis 
  habens in manu dextra ceptrum regale, et in eodem latere dextro figura aquile cum 
  rag. 50. clippeo triangulato effigie aqui Ilana 7 desuper impressa, in manu vero sinistra glo- 
  bulum 8 rotundum cruce superposita, et in eiusdem latere sinistro formam (sic) leonis 
  cum clippeo triangulato dcsuper impressa. Titulus vero circumferenciales II literarum 
  in eiusdem sigilli ymagine sculptarum erat iste: Wenczeslaus Dei gracia Romano- 
  rum rex semper augustus et Boemie rex; in laterc nichilominus eiusdem sigilli trans- 
  verso, seu a tergo, sigillum parvum de cera rubei coloris cum forma aquilana 10, et 
  in medio sigilli formam (sic) leonis desuper impressa, eiusdem 11 sigillo maiori fuit 
  appositum: michi. .12 notario publico infrascripto presentavit, meque sub mei officii 
  debito, ut eandem literam de verbo ad vcrbum sibi transscriberem et in hane pu- 
  blicam formam redigerem, cum debita instancia requirebat; quam quidem literam 
  ut sic ad me recepi, ipsamque de verbo ad verbum prout sequitur transscripsi te- 
  noris et continencie in hec verba: 
  Wenczeslaus 13 Dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex 
  notum facimus tenore presencium universis. Regiam condccet maiestatem, ut illos 
  
  
  
   
  i 
  J 
  
  
  1 Tu drukowano wedlug transsumptu oryg. znajduj
  cego sil} w Konigsberg Konig!. 
  Staatsarch. Schieblade 20 Nr. 2, nosz
  cego in dorso notatkE2: Oblat. die Mercurii XXV 
  mensis Ianual'ii pCI' procm'. Ordinis; zob. ponizej na str. 133, c10pisek 4. - 2 Drugiego 
  domini nie masz w Prus. compo - 3 Dielkcn tamze. - .1 latinis tamze. - 
   sona tamze. - 
  6 de cera tamze braknie. - 7 aquilina tamze. - 8 globum tamze. - 9 circumferen- 
  cialis tamze. - 10 aquilina tamze. - 11 eiusdem poprawione tamze na eidem. - 12 Dwoch 
  punktow tamze braknie. - 13 Tu c1rukowano wedlug transsumptu wymienionego w do. 
  pisku 1. 
  
  
  I 
  
  \ 
  
  
  1245 
  JlIai.
  		

  /Pomorze_014_01_02_136_0001.djvu

  			128 
  
  
  pre ceteris favore pl'osequatur gratuito, quorum probata fides firmaque devocio ser- 
  viciis operosis in nostris et imperii sacri beneplacitis profectibus 1 et commodis pl'o- 
  curandis alios antecellunt. Sane per venerabilem Sifflidum de Venyngen 2, Ordinis 
  beate Marie Hospitalis Iherosolimitani Domus Theutunice preceptorem pCI' Alema- 
  maniam generalem, consiliarium devotum nostrum dilectum, nobis oblata peticio 
  continebat, quatenus infrascripta privilegia serenissimi dive memorie domini Karoli 
  quondam Romanorum imperatol'is et illustrissimi Boemie regis, genitoris nostri, ac 
  aliorum in imperio sacris 8 predecessorUlll nostrorum privilegia dicto Ordini concessa 
  approbare, confirmRre et innovare de regie munificencie nostre dono graciosius di- 
  gnaremur; quorum privilegiorum tenor sequitur in hec verba: 
  In' nomine sancte et individue Tl'initatis feliciter amen. Karolus quartus, 
  divina favente elemencia Romanorum imperator semper augustus et Boemie rex, ad 
  perpetuam rei memoriam. In supreme impel'ialis dignitatis specula licet insufficien- 
  tibus meritis diem 0 dispensacionis minere 6 constituti, universos et singulos fldeles 
  sacri imperii et devoto 7, piG et benigno ex innata nobis clemencia favore prosequi- 
  mul', et ad ea que ipsol'um profectum respiciunt libenter oportuni favoris suffragia 
  impartimur: ad illorum eciam statum et commoda promovenda ubel'ius et specialius 
  convertimus acie 8 nostre mentis, quorum fides et sincere devocionis integritas am- 
  plius est ex laudabilibus comprobata operibus in prosperis et adversis. Nuper si- 
  quidem maiestati nostre venerabilis Wolframus de Nellemburg lJ preceptor Alemanie, 
  et Rudolfus de Homburg provincialis Boemie et Moravie, fratres Hospitalis sancte 
  Marie lherosolimitani Domus Theotonice, devoti nostri dilecti, exhibuerunt quoddam 
  privilegium dive 10 memorie Fryderici secundi, Romanol'um imperatoris, predecessol'is 
  nostri, nostro 11 culmini humiliter supplicantes, quatenus idem pl'ivilegium de verbo 
  ad verbum approbare, ratifical'e et confirmare auctoritate nostra imperiali beni- 
  gnitate solita dignaremurj cuius quidem privilegii per omnia tenor dinoscitur 
  esse talis: 
  In 12 nomine Domini et individue Trinitatis 13. Frydericus secundus, divina fa- 
  vente clemencia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie. Inter alia 
  
  
  1 profectis w Prus. compo - 2 Wenyngen tamze. - 3 sacr. (= sacro?) tamze. - 
  , Bohmer-Huber, Regesta imperii VIII, Nr. 2342; tu drukowano wedlug powyzej przy
   
  wiedzionego transsumptu. - II dIe = divine w Prus. compo - 6 Tak w transl:!Umpcie, 
  munel'e w Prus. compo - 7 Tak w transsumpcie, devotos poprawione innlJ: rl}klJ: z devoto 
  w Prus. compo - 8 Tak w transsumpcie, aciem w Prus. comp - I) Newemburg w Prus. 
  compo - 10 divine tam.ze. - 11 nostro tamze braknie. - 12 Bohmer- Ficker, Regesta im- 
  perii V, Nr 1807; tu drukowano wedlug transsumptu przywiedzionego na str. 127 dopi- 
  sek 1. W Krolewieckiem Arch. znajduje si
   takze Schiebl.20, Nr.2, drugie potwierdzenie 
  tegoz dokumentu przez Karola IV z r. 1356 Ian. 2, (Bomer-Huber, Regesta imperii VIII, 
  Nr.2368), noszlJ:ce in dorso notatk
  : Producta XII Aprilis MCCCCXXI. Toz potwier- 
  dzenie drukowano w Bunge Liv.-, Esth.- und Curlandische Urkundenbuch II, Nr. 951, 
  wedlug naszego transsumptu, z zatrzymaniem wszakze przy roku 1356 mylnego quarto 
  zam. sexto. Opr6cz tego znajduje sil} w temze Archiv. Schiebl. 20, Nr. 4 jeszcze jedno, 
  oardzo uszkodzone potwierdzenie dokumentu Fryderyka II z roku 1350 Oct. 10. - 18 Tak 
  w naszym transsumpciej w Prus. compo zas: In nomine domini amen et individue tri- 
  nitatis, a w transsumpcie z r. 1353 Oct. 10: In nomine sancte et individue trinitatis. 
  Inwokacji tlJj braknie w potwierdzeniu z r. 1356 Ian. 2.
  		

  /Pomorze_014_01_02_137_0001.djvu

  			129 
  
  
  pietatis opera, quibus impelialis dignitas uberius exornatur, liberalitas obtinet plin- 
  cipatum, illa precipue, que ad utilitatem et commodum locorum venerabilium exer- 
  cerunt 1; nam si a terreno principe particula datuI', Illius interventu qui affluenter 
  tribuit universa, quod dat, ad eum cum 2 favore 3 multo revertitur, maxime cum 
  per hoc videtur, quod pro terrenis eterna provida meditacione mereatur. Ea prop- 
  ter notum facimus universis imperii fidelibus tam presentibus quam futuris, quod 
  nos meditacione piissima attendentes, qualiter sacra Domus Hospitalis sancte Marie 
  Theotunicorum in Iherusalem, a predecessoribus nostris pietatis intuitu propagata, 
  in multiplices fructus prodiit laude dignos et a divo quondam imperatore Henrico 
  incIite recoruacionis, patre nostro, rebus ac libertatibus premunita ac 4 incrementum 
  suscepit I) spiritualiter et temporaliter Domino famulando, et erga nostram magnifi- 
  cenciam fratrum dedicatorum ibidem 6 ad divina servicia cum fide devocio semper 
  crevit, necnon celibem vitam et honeste religionis cultum, quibus dilectus nobis in 
  Domino frateI' Hermannus 7 magister Domus Hospitalis eiusdem et fratres sui cIa- 
  rere 8 noscuntur, labores eciam et sudores assiduos, quos pro fide Christianorum et 
  gloria sustinent incessanter, eterne retributionis intuitu et pro remedio animarum 
  progenitorum nostrorum memorie recolende et pro nostre salutis et glorie incre- 
  mento, ipsorum favori et profectui intendentes eandem sacram Domum et ab ipsa 
  quaslibet derivatas 9, fratres et confratres ipsarum 10, cum omnibus bonis stabilibus et 
  mobilibus, que per totum imperium nostrum racionabiliter possident in presenti et 
  que inantea, dante Domino, iusto tytulo poterunt ll adipisci, necnon subditos earum Ii 
  eiusdem legacionem atque negocia exercentes 18, sub speciali protectione ac defen- 
  sione nostl'a recipimus, et eidem Domui perpetuo confirmamus omnia privilegia et 
  Fag. 51. scripta quelibet, tam a parentibus nostris quam a nobis sibi I pia liberalitate con- 
  cessa, necnon eciam castra, casalia, homines et possessiones, que donacione regum, 
  concessione principum et oblacione fidelium, sive quolibet alio iusto tytulo est adepta 
  vel in futurum poterit adipisci, eximentes,14 ipsas ab omni data, collecta seu exac- 
  tione, ab omni angaria et ab omni onere cuiuslibet servitutis. Concedimus eciam 
  eidem sacre Domui de muni'ficencia liberali libertatem aquarum, hcrbarum et ligno- 
  rum ubique 10 per 16 proprias imperii nostri tcrms, ad suarum. 17 domorum usum et 
  utilitatem, et ut de ipsis per totum imperium nichil racione portatici, plateatici, 
  falangatici 18, ripatici 10 thelonei 20 vel alicuius alterius exactionis et iuris, consuetudinis 
  seu statuti in terra vel mari sive fluminibus solvere teneantur seu eciam aIiis aquis, 
  firmiter statuentes, ne quis fratres predictos de tenimentis 21 et possessionibus Hos- 
  pitalis eiusdem sine iudicio et iusticia presumat aliquatenus dissasire 22. De habun- 
  danciori quoque gracia nostra eidem Domui et frahibus suis concedimus et perpe- 
  tuo confirmamus, ut quicunque aliquid de bonis imperii nomine feodi tenet et pos- 
  
  
  1 Tak w naszym transsumpcie; exercentur w Prus. comp.; exercetur w transsum- 
  pcie z 10 Oct. 1353 i w potwierdzeniu z 2 Ian. 1356. - 2 cum braknie w Prus comp.- 
  3 fenore w transsumpcie z 10 Oct. 1353 i w potwierdzeniu z 2 Ian. 1356. - 4 et w Prus. 
  compo - 1\ suscipit tamze. - 6 ibi esse tamie. - 7 Henricus tamze. _ 8 clare tamze.- 
  \I quoslibet derivatos tamze. - 10 ipsorum tamze. - 11 potuerunt tamze. _ 12 subditis 
  eorum tamie. - 13 exercent tamze. - 14 eximimus tamze inn!!: rl}kll popra.wiono. _ 11\ ubi 
  tamze. - 16 per braknie tamze. - 17 suorum tamze. - 18 falongatici tamie. _ 1\1 pipa- 
  tici tamze. - 20 theolonei tamze. - 21 tenumentis tamze. - 22 dissentire tarnZe. 
  11
  		

  /Pomorze_014_01_02_138_0001.djvu

  			130 
  
  
  Apr. 
  1221. 
  
  
  sidet, licenteI' et libere tamquam proprium conferre valeat eidem Domui Hospitalis. 
  Statuimus igitur et auctoritate presentis privilegii prccipimus firmiter universis, ne 
  aliquis memoratam Domum et fratres ipsius super predictis omnibus aliquatenus 
  molestare presumat; quod qui presumpserit, in sue temeritatis vindictam centum 
  libras auri puri componat, medietatem camere nostre, et alteram passis iniuriam 
  persolvendam. Ad cuius rei certam evidenciam et perpetuam firmitatem, presens 
  privilegium fieri et 1 bulla aurea typario nostre maiestatis impressa 1 iussimus com- 
  muniri. Huius rei testes 2 sunt: Ulricus Pataviensis episcopus, Albertus Tridenti- 
  nus electus, Ludowicus dux Bavarie comes palentinus (sic) Reni, Hermannus mar- 
  chiD de Baden, Dyopuldus marchio de Homburg, Reynaldus dux Spoleti, Fridericus 
  comes de Brenen, comes Everhardus de Elphenstein, Bechtoldus (sic) comes de 
  Sancto Monte, comes Ernestus de Welsecke, comes Conradus de Werdecke, Anshel- 
  mus de Iustingen imperialis aule marescalcus, Berchtoldus de Alefelt, Conradus de 
  W olre, Bertoldus de Wangen, Sybertus de Ulmne ( sic), Hertwicus magister coquine, 
  Cnustungus marescalcus et alii quamplures. Acta 3 sunt hec anno dominice Incar- 
  nacionis millesimo ducentesimo vicesimo primo, mense Aprilis, Indiccione nona, im- 
  perante domino nostro Fryderico secundo, Dei gracia invictissimi 4 Romanomm im- 
  peratore semper augusto et rege Sieilie, anno Romani imperii eius primo, regno I) 
  
  
  1 Sl6w et az do impressa w Prus. compo braknie. - 2 W Prus. compo brzmi po- 
  czet swiadk6w: Ulricus Pataviensis episcopus, Albertus Tridencinus (sic) electus, 
  Ludovicus dux Bavarie comes palatinus Reni, Hermanus (sic) marchio de Baden, 
  Dypoldus marchio de Homberg, Rinaldus dux Feleci (sic), E'redricus comes de Bre- 
  nen, comes Ebrehardus de Elfesten, Bertholdus comes de Sancto Monte, comes 
  Hemestus de Welscherke (sic), comes Conradus de Werdercke, Anselmus de Iu- 
  stingon imperialis aule maiestatis (sic), Bertoldus de Aleselt (sic), Conradus de 
  Wolte (sic), Bertoldus de Wangen, Sybel'tus de Blume (sic), Hertwicus magister 
  coquine, Cnustungus m3rsalcus et alii quamplures. - W transumpcie z 10 Oct. 1353 
  brzmi tenze poczet: Ulricus Pata... epis...,... Tridentinus electus, Lodevicus dux 
  Bawarie comes palentinus (sic) Reni, Hermannus marchio (Ie Baden, Diopuldu.... . 
  chiD de Hohpnburch, RaynalUus dux Spoleti, :Fredericus comes de Brenen, comes 
  Everhardus de Elphe. . ., Bertholdus comes de Sancto Monte, comes Ernestus de 
  Velsecke, comes Conradus de Werdecke, Anselmus d . . . .. imperialis aule mareschal- 
  cus, Bertholdus de Alevelt, Conradus de Wulre, Bertholdus de Wangen, Sib..... 
  Ulmine, Hertwicus magister coquine, Cniftingus marcschalcus et alii quamplures - 
  W potwierdzeniu zas z 2 Ian. 1356 brzmi poczet swiadk6w: Ulricus Pataviensis episco- 
  pus, Albertus Tridentinus electus, Ludovicus dux Bawarie comes palatinus Reni, 
  Hermannus marchio de Baden, Dyepoldus marchio de Hoenburg, ReynalUus dux 
  Spoleti, Fridericus comes de Brenen, Eberhanlus comes de Helfenstein, Bertoldus 
  comes de Sancto Monte, Ernestus comes de Welsecke, Conradus comes de Werdecke, 
  Anselmus de Vinstingin (sic) imperialis aule marscallus, Bertoldus de Asvelt (sic), 
  Conradus de Boler (sic), Ba. de Wangen, Sybertus de Ulmme (czy tez Ulmine), Hert- 
  wicus magister coquine, Constingus (sic) marscallus et alii quamplures. - 8 Pomi
  - 
  dzy quamplures a. Acta zapisano wtranssumpcie z 10 Oct. 1353 slowa: Signum domini 
  Frederici secundi Dei . .. invictissimi Romanomm imperatoris semper augusti et re- 
  gis Sicilie. - 4 invictissimi poprawiono w Prus. compo ns. invictissimo. - 1\ regno takze 
  i w Prus. compo
  		

  /Pomorze_014_01_02_139_0001.djvu

  			131 
  
  
  vero Sicilie vicesimo tercio, feliciter amen]. Datum Tarenti anno, mense et Indic- 
  cione prescriptis. 
  Nos attendelltes eximie devoconis 2 (sic) fervorem necnon sincere fidei purita- 
  tern ac pregrandia et utilia obsequiorum merita, quibus dictus Ordo et fratres ipsius 
  a primcvo fundacionis et 3 institucionis sue tempore erga predecessores nostros, divos 
  Romanorum impcratores et reges, ac sacrum imperium constantibus animis clarue- 
  runt ct crga nos 4 clarere continuato fidelitatis studio dinoscuntur, intuentes quoque 
  laborcs 4 fratrum dicti Ordinis assiduos, quibus ad ampliandam fidem katholicam 
  et pro Christi nominis gloria contra incredulos personarum et rerum suarum peri- 
  culis intrepide se exponunt, iusti 0 predictorum preceptoris et provinrialis supplica- 
  cionibus favorabiliter inclinati, preclictas prefati Fryderici secundi impcratoris literas, 
  prout de verbo ad verbum prcsentibus sunt inserte, approbamus 6 auctoritate nostra 
  imperiali, ratificamus, innovamus ac de nostra certa sciencia presentis scripti patro- 
  cinio confirmamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre approbacionis, 
  ratificacionis, innovacionis et confirmacionis paginam infringere aut ei ausu temera- 
  rio contraire 7; si quis autcm contrarium attemptal'e presumpserit, indignacionem 
  nostram et penam mille marcarum puri auri, quarum medietatem fisco nostro im- 
  periali, residuo 8 vero partem iniuriam passorum usibus applicari volumus, se novi- 
  tel' 11 incunisse. Signum serenissimi principis et domini Karoli quarti, Romanorum 
  impcratoris invictissimi et gloriosissimi Boemie regis. Testes huius rei sunt: vene- 
  rabilis Gerlacus sancte sedis Moguntinensis 10 archicpiscopus sacri imperii per Ger- 
  maniam archicancellarius, magnifici Rupertus senior comes palatinus Reni archida- 
  pifer et dux Bavarie, Rudolfus dux Saxonie archimarescallus sacri Romani imperii, 
  necnon illustres Balko 11 Falkenburgensis 12 , Bolko Opuliensis 18 , Iohannes Opavie et U 
  Przimislaus Teschinensis 15 duces, ac spectabiles Iohannes Nuwenburgensis, Burhar- 
  dus (sic) 16 Magdeburgensis 17 burggravii et alii quamplures, presencium sub bulla au- 
  rea typaree 18 nostl'e imperialis maiestatis impressa testimonio literarum. Datum 
  Nurenberg 111 anno Domini MOCCCo quinquagesimo quinto, octava Indiccione, sede- 1355 
  cimo 20 Kalendas Ianuarii,. regnorum nostrorum anno decimo, imperii vero primo. L'ecemb. 17. 
  Nos igitur dicti preceptoris et consiliarii nostri, qui adhuc in minoribus con- 
  stitutus dicto sancte memorie genitori nostro dum viveret servivit fideliter et nobis 
  Pag. 52. servire non desinit fidelius suis et Ordinis I sui sumptibus et labore, petieionem 
  racionabilem atque iustam graciosius admittentes, predicta privilegia et alia, 
  a quibuscunque predecessoribus nostris in imperio necnon ab aliis ecclesiasticis 
  et secularibus pel'sonis pCI' dictum Ordinem obtenta, de certa nostra sciencia, 
  sane 21 clectorum et aliorum impcrii principum et nobilium accedentc consensu, 
  prout superius in suis punctis, al'ticulis, clausulis et sentenciis sunt expressa 
  et quelibet in eisdcm contenta approbamus, confirmamus et de novo concedimus, 
  
  
  1 Anno zamiast amcn w Prus. compo - 
   devocionis tamze. - 8 et braknie w Prus. 
  compo - 4 W yrazow nos az do labores tamze braknie. - 5 iusti tamze innlli rl}klli po- 
  prawiono na iustis. - 6 approbavimus tamze. - 7 contl'arie tamze. - 8residuam tam- 
  ze. - 9 novcrit tamze. - 10 Magutinensis tamze - 11 Bolko tamze. - 12 Fulkcmgcnsis 
  tamze. - '8 Opolicnsis tamze. - 14 et tamze braknie. - 11\ Teschimensis tamze. - 16 Bur- 
  gardus tamze. - 17 Mandcburgensis tamze. - 18 typariee tamze. - '9 Nuremberg tam- 
  ze. - 20 secundo tamze. - 21 sano tamze. 
  
  
  17* 
  
  
  -
  		

  /Pomorze_014_01_02_140_0001.djvu

  			- 
  
  
  132 
  
  
  volentes et decernentes omnia et singula contenta in ipsis pro commodo, usu et 
  utilitate dictorum preceptoris, successorum suorum et Ordinis obtinere et habere 
  per totum sacrum imperium ubicunque locorum plenam perpetui roboris firmita- 
  tern. Adicimus insuper ex certa sciencia de nostre munificiencie gracia speciali, 
  uP in perpetuum dicti preceptor eiusque religionis fratres et Ordo, tamquam ad 
  nos et imperium sacrum sine medio pertinentes, in castris, possessionibus, opidis, 
  bonis, hominibus et subditis suis, que et quos in presencia possederit 2 et in futurum 
  dante Domino iusto tytulo possidebunt, et a 3 nullo penitus homine, sive archiepis- 
  copi, et 4 episcopi, principis, ducis 0, civitatis, communitatis aut alterius cuiuscunque 
  potestatis prefulgeat dignitate, unquam exnunc inantea aut advocaeionis officio sive 
  iure, vel subiectionis aut imposiciones 6, vecturarum, stem'arum 7, angariarum, paran- 
  gariarum, serviciorum vel solucionum vexaeionibus, tediis vel molestiis gravali possint 
  aut debeant, sed in hiis omnibus sint omnino liberi et exempti; et si in premisso- 
  rum contrarium aut preiudicium quecunque litere date forent hactenus aut darentul', 
  quod absit, imposterum, seu prodirent in lucem, has 8 regia potestate de certa no- 
  stra sciencia cassamus, et decernimus ac declaramus 9, dictis preceptori, Onlini et 
  eorum successoribus, bonis, hominibus et subditis eorundem nullum importare seu 
  generare debere 10 vel posse dampnum, gravamen, molestiam seu iacturam. Nulli 
  ergo omnino hominum liceat hanc nostre approbacionis, innovacionis, confirmacionis 
  et 11 exempcionis paginam infringere vel ei q uovis ausu temerario contraire sub pena 
  centum marcarum auri purissimi, quam contrafaciens incufrat eo ipso tociens, quo- 
  eiens contrafecerint 12; cuius quidem medietas erario nostro, residua vero dictis pre- 
  ceptori et Ordini a contrafaeiente 18 realiter persolvatur, presencium sub regie nostre 
  1255 maiestatis sigillo 
  estimonio literarum. Datum Nurenberg anno Domini MOCCCo 
  Oct. 17. b . 
  octuagesimo tercio, Indiccione sexta, sedecimo 14 Kalendas Novem 1'1S, regnorum no- 
  strorum anno, Boemie vicesimo primo, Romani vero octavo. 
  Acta sunt hec in SasRinhusen prope Franckenford Maguntinensis diocesis in 
  curia dominorum Theutunicorum ibidem in quadam stupula 11; eiusdem curie, sub 
  anno, Indiccione, pontificatu, mense, die, hora et loco, quibus supra, presentibus 16 
  discretis viris Theoderico dicto Foyd, Henrico Hedersdorffer, armigeris, Henno Mucter 
  cive Franckonfordensi, Waltero clicto Ygersheim de Mergintheim, Henrico dicto Olber 
  clerico, Hannemanno de Wiszenburg, Maguntinensis, Spirensis, Herbipolensis et Hal- 
  berstadensis diocesis, pro testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. 
  (Signum 00- Et ego Hermannus dictus Manegolt de Cassel clericus t 7 Maguntinensis dioce- 
  tarii }Jub!.) sis, publicus imperiali auctoritate potarius, quia predictam literam regalem sic vidi 
  
  
  t 
  
  
  1 ut w Prus compo braknie - 2 possederint tamze. - 8 a tamze braknie _ 4 et 
  tamze braknie. - 1\ ducis, comitis tamze. - 6 inposieiones poprawiono tamze na inpo- 
  sicionis. - 7 scernorum tamze. - · hac tam.ze. - 9 ac declaramus tamze braknie. _ 
  10 debere tamze braknie. - 11 et tamze braknie. - 12 contrafecerint tamze innlJi r
  kl!i 
  poprawione na contrafecerit. - 13 a przed contrafaciente innlJi rl}kl!i wpisane. _ 14 septimo 
  tamze. - 11\ stuba tamze. - 16 Poczet swiadk6w brzmi w Prus. comp.: Theodrico dicto 
  Soyd, Hemico Hedersdorfer, armigeris, Henno Muthrcer (sic) cive Franvorforderg, 
  Valtero dicto Ygofheny de Merguntheim, Hemico dicto Alber clerico, Hannemano 
  de Viszenberg, Maguntinensis, Spirensis, Hobipolensis et Halkerstandy dioc. - 17 cle- 
  ricus braknie w Prus. compo
  		

  /Pomorze_014_01_02_141_0001.djvu

  			133 
  
  
  sigillatam una cum prenotatis 1 testibus, ideo ex requisicione dicti domini Rutgeri 2 
  conmendatOlis ipsam transscripsi de verbo ad verbum nil addendo vel minuendo 
  maliciose quod variet sensum vel mutet 3 intellect urn, signoque meo solito et con- 
  sueto sig'llavi legitime requisitus et rogatus. 
  
  
  Octavum 4 transsumptum Wenceslai Romanorum regis, in quo confirmat privi- 
  legia Karoli 0, patris sui, Ordini. 
  Oblat. die Mercurii XXV mensis Ianuarii per procuratorem 6 Ordini
   annu 7 
  Domini millesimo quadringentesimo tredecimo, ipso die sancti Pauli Conversionis, 
  in Cowno. 
  
  
  Ego Nicolaus Sepenski vidi. 
  
  
  Tenor vero alterius transsumpti pro parte Cruciferorum inducti, de verbo ad 
  verbum sequitur et est talis: 
  rag. 53. In 8 nomine Domini amen. Nos 9 frateI' Iohannes Dei et apostolice Sedis gracia 
  sancte ecclesie Rigensis lO archiepiscopus notum facimus 11 universis et singulis pre- 
  sentis transsumpti instrumentum publicum inspecturis, quod sub anno eiusdem 
  millesimo quadringentesimo duodecimo, Indiccione quinta, die Iovis XXII mensis 
  Decembris, hora sexta vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac 12 do- 
  mini nostri, domini Iohannis' divina providencia 13 Pape vicesimi tercii anno tercio, 
  in nostra 14 notariique infrascripti presencia personaliter constitutus magnificus et 
  religiosus vir frater Heinricus de Plawen, Ordinis beate Marie Theutunicorum Iero- 
  solimitani magister generalis, habens et tenens in suis manibus quasdam literas apo- 
  stolicas sanctissimi in Christo patris ac lC> domini nostri, domini Innocencii divina 
  providencia Pape quarti, in filis sericeis rubei et crocei coloris more Romane curie 
  impendentj16 bullatas, sanas et integras, non calicellatas (SiC)17, non viciatas, non 
  abolitas, non abrasas nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et 
  suspicione carentes, easque coram nobis et notario infrascripto in medium 18 exhibuit 
  et produxit, asserens 19 dicto' suo Ordini valde periculo sum fore propter viarum discri- 
  mina et pericula, literarum huiusmodi literas originales ad diversa loca deduci et 
  portari. Quapropter nos cum instaneia debita requisivit, quatenus huiusmodi lite- 
  ras 
  o transsumi et 21 in transsumptum publicum redigi, sic quod eis in iudicio et extra 
  plenaria fides adhiberi valeat, auctoritate ordinaria dignaremur. Nos igitur frater 
  Iohannes archiepiscopus supradictus attentis iustis precibus et oracionibus supra- 
  
  
  1 prenominatis w Prus. compo - 2 Rutgery tamze. - 3 minuet tamze. - 4 Prus. 
  compo podaje tu calkowity napis dorsalny oryginalnego transsumptuj octavum jest tamze 
  inn
   r
  k
   dopisane. - 1\ Karoli braknie w Prus. compo - 6 per procuratorem jest ro- 
  wnie jak octavum tamze innlJt r
  k
   dopisane. - 7 Wyraz Ordinis konczy napil!l dorsalny 
  transsumptu oryg. - 8 Tu drukowano wedlug znajduj
  cego sil} w Konigsberg Konig!. 
  Staatsarch. Schieblade 3, Nr.54 transsumptu oryg. noszlleego in dorso napis: Oblat. die 
  Mercurii XXV mensis Ianuarii per procurator. Ord.; tamze w Schieblade 17, Nr. 3 
  znajduje si
   takze transsumpt z r. 1335 Jul. 28. - 9 Nos braknie w Prus. compo - 10 Ri- 
  gensis ecclesie tamze. - 11 notificamus tamze. - 12 et tamze. - 18 divina providencia 
  tamze braknie. - 14 in mei notarii tamze. - 16 et tamze. - 16 Prawdopodobnie bra- 
  knie: bulla. - 17 cancellatas w Prus. compo - 18 modum tamze - 19 asserensque tamze.- 
  110 literas tamze braknie. - 111 et tamze braknie. 
  
  
  J 
  I 
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_142_0001.djvu

  			1253 
  Mart. 17. 
  
  
  (Signnm no- 
  larij pub).) 
  
  
  134 
  
  
  dictis, easdem literas ad nos recepimus easque transsumi et in vera transsumpta 
  redigi, facta prius per nos debita et diligenti collacione ad originalia 1 de trans- 
  sumptis, mandavimos per notarium publicum infrascriptum; quarum quidem litera- 
  rum apostolicarum tenor de verbo acl verbum sequitur et est talis: 
  Innocentius 2 episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis.. 3 magistro et fratribus 
  Hospitalis sancte Marie Theotonicorum Ierosolimitani salutem et apostolicam bene- 
  dictionem 4. Solet annuel'e Sedes apostolica piis votis, et honestis petentium preci- 
  bus 5 favorem benivolum impartiri. Eapropter dilecti in Domino filii, vestris iustis 
  postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et immunitates, a pre- 
  decessoribus nostris, Romanis pontificibus, sive per 6 privilegia seu 7 alias indulgentias, 
  ac etiam ab archiepiscopis, episcopis 8, abbatibus et aliis ecclesiarum 9 prelatis vobis 
  et Hospitali vestro concessas, necnon libertates et exemptiones secularium exactio- 
  num ab imperatoribus, regibus, principibus, ducibus 10, marchionibus, comitibus vel 
  aliis Christi fidelibus rationabiliter vobis indultas, sicut eas iuste ac 11 pacifice obti- 
  netis, vobis et per vos eidem Hospitali auctoritatc apostolica confirmamus et pre- 
  sentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino 12 hominum liceat hanc 
  paginam nostre confirmati()nis infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis 
  autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei 13 et beatorum 
  Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Perusii XVI Kalen- 
  das Aprilis, pontificatus nostri anno decimo. 
  
  
  Acta H sunt hec in castro Mariaburg 10 Pomezaniensis dyocesis in stubella 16 
  consilii domini magistri generalis supradicti, anno, Indiccione, die, mense, hora, pon- 
  tificatu 17, quibus supra, presentibus honorabili ac 18 famoso viro domino Gregorio 19 
  de Bisschoffwerdel', Conrado de Grawinburg, Petro Wargil, Thymoteo Stolnick, 10- 
  hanne Hoke, Pomezaniensis, Auspurgensis, Warmiensis, Wladisslaviensis et Wra- 
  tisslaviensis dyocesium presbitel'o, vasallis et laycis, testibus ad premissa vocatis 
  et rogatis. 
  Et ego Andreas Magni de Nuwenmarckt Pomezaniensis diocesis clericus, publi- 
  cus imperiali auctoritate notarius, quia dictarum literarum originalium produccioni 
  earumque 20 recepcioni et 21 requisicioni, auscultacioni et 21 decreto omnibusque aliis et 
  singulis, dum sic ut premittitur fiel'ent et agerentur, una cum prenominatis testibus 
  presens fui eaque sic fieri vicli et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum, 
  
  
  M 
  
  
  1 originalis w Prus. compo - 
   Potthast, Reg. pont. Rom. Nr. 14918. Tu druko- 
  wane wedlug bulli oryg. znajdu.i
  ce.i sil} w Konigsberg Konig!. Staatsarch., Schieblade 3, 
  Nr. Mfa. - 3 Dwoch punkt6w nie ma w Prus. compo i w transsumpcie Jana. - 4 Po bene- 
  dictionem stoi w Prus. compo etc. - 
   petentibus tamze. - 6 per brakl1ie tamze. - 
  7 sive tamze. - 8 episcopis braknie tamze. - 9 ecclesiasticis tamze. - 10 ducibus bra- 
  knie tamze. - 11 et tak tamze .iak i w transsumpcie. - 12 omnino braknie w Prus. compo - 
  13 Dei omnipotentis tamze. - 14 Tu znow wedlug transsumptu przywiedzionego na str. 133, 
  dopisek 8. - 1
   Mariemburg w Prus. compo - 16 stuba tamze. - 17 pontificatu et loco 
  tamze. - 18 et tamze. - 19 Poczet swiadkow brzmi w Prus. comp.: Georgio de Ke- 
  scheffverder (sic), COlll'ado de Grawenburg, Petro Wargel, Tymotheo Scolnik, Iohanne 
  Hoke, Pomezaniensis, Auspurgensis, Warmiensis, Wladislaviensis et Wratislaviensis 
  diocesium presbitero, vasallis, laicis, testibus ad premissa vocatis et rogatis. - 20 et 
  zam. eal'umque w Prus. compo - 21 et w obu miejscach tamze braknie. 
  
  
  
  . "1.
   
  I -{, "t
  / 
  ,! " 
  t
  		

  /Pomorze_014_01_02_143_0001.djvu

  			135 
  
  
  per alium fideliter scriptum, exinde confeci et de mandato reverendissimi patris, do- 
  mini archiepiscopi, executoris suprascripti, me subscripsi t, publicavi et in hanc pu- 
  blicam formam redegi, signo et nomine meis soli tis et consuetis una cum eiusdem 
  domini executoris maioris sigilli appensione consignavi rogatus et requisitus in fidem 
  et testimonium omnium et singulorum premissorum. 
  Pag.54. Per me Nicolaum Sepenski vis. 
  
  
  Item eadem hora dominus iudex requisitus est per procuratorem dominorum 
  regis et ducis, ut examinaret literas, instrumenta et alia per procuratorem Ordinis 
  producta, an illa sint in aliqua parte falsificata. 
  Item assignatus est terminus procuratori regis et ducis ad respondendum ar- 
  ticulis oblatis per procuratorem magistri et Ordinis feria sexta proxima, et eadem 
  die dabit iudex terminum ad contradicendum instrumentis et literis et testibus ab 
  utraque parte productis. 
  Item protestatus est procurator Ordinis, quod si quis alios terminos procura- 
  tori dominorum regis et ducis ad producendum omnia assignaret, de gravamine et 
  appellando ad dominum arbitrum principalem; et dictus procurator petivit dominum 
  iudicem, quatenus procurator regis et ducis ad ulteriores terminos probaciones non 
  admitteret. 
  Procurator vero dominorum regis et ducis petebat iudicem, omni equitate pen- 
  sata terminum ad feriam sextam a(1 producenclum omnia palti sue assignari, pro 
  eo, quia terminus alius, ad producendum omnia per partem eandem per iudicem 
  datus et assignatus, acceptatus non fuerat propter cel'ta gravamina. 
  Item procuratores 2 utriusque partis protestati sunt a(1 dicendum contra testes 
  et dicta testium. 
  Eadem die dominus iudex assignavit partibus terminum diem crastinam ad 
  producendum testes et iurandum eos de communi S parcium consensu. 
  Item Casper procurator Ordinis protestatus est quod: manumito et libem omnes 
  et singulos captivos in hac gwerra captivatos, si qui sunt in partibus Ordinis de- 
  tenti, iuxta execucionem sentencie regis Romanorum super hoc late, et promitto 
  nomine procuratorio quo supra, quod dominus magister generalis exactam faciet 
  diligenciam de inquisicione captivorum huiusmodi, et quod omnibus qui reperiri 
  poterint, dabit salvum conductum ad eundum, quo volueril1t, pro ipSOl'Um libitu 
  voluntatis. 
  Item procurator regis et ducis protestatus est, et iudex propriis oculis vidit, 
  quocl dictus procurator l1ullum re et actu presentavit liberando, sed tantum verbo 
  manumisit, cum multos aput (sic) se Ordo teneat captivos pro presenti (de) parte domi- 
  norum regis et ducis, (non) quemadmodum dominus procurator regis et ducis fecit, 
  personas 4 quadraginta septem, citra vel ultra, presentando, et tunc et nunc liberat 
  omnes, si qui sint in latibulis, quos rex et dux ignorant, si qui umquam comperti 
  fuerint, ipsos cum salvo conductu dimittet liberos et absolutos, sicut et nunc di- 
  mittit, et quod iuxta ordinacionem et interlocutoriam in vim execucionis latam, pa- 
  rati sunt fidem prestare de premissis. 
  
  
  1413 
  Ian. 27. 
  
  
  Ian. 26. 
  
  
  1 me subscripsi braknie w Prus. compo - 2 procuratores inn
   r
  k
   dodano. ...... 
  8 C w communi innlJi rl}klJi dodano. - 4. InnlJi rl}klJi popl'awione z persol1is. 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_144_0001.djvu

  			136 
  
  
  Die Iovis XXVI mensis Ianuarii, iudice cum assessoribus iudicio residentibus, 
  procurator dominorum de Prussia protestatus est, quod transsumpta que prolluxit, 
  probare wIt per principales literas ad mandatum iudicis in loco eis tuto. 
  Ex adverso procurator dominorum regis et ducis protestatus est, quod non 
  crederetur 1 transsumptis, nee testes admittantur, nisi originalia producantur nec 
  pars approbaverit hunc tutum locum pro personis et munimentis. 
  Eadem die dominus iudex interlocutus est de consensu assessorum suorum, Pag. 55. 
  quod rex et dux testes quos produxit, de ordine legittimo fecit, et consensus 
  accessit. 
  Item quod Ordo testes quos produxit, de Olodine legittimo 2 fecit, et consensus 
  accessit tan turn de productis. 
  Item marsa1cus de Prussia et comendator de Regnit (sic) debent iurare et 
  examinari in hospicio vel in camera iudici8, et debcnt intrare examen vel possunt. 
  Item omnes testes ex utraque parte producti, debent examinari super omnibus 
  articulis. 
  Item dominus iudex interlocutus est, quod pagani, heretici, scismatici, possunt 
  produci in testes super terris, castris, dominiis, que sunt iuris gencium. 
  Item eadem die, hora Vesperarum vel quasi, procurator dominorum regis et 
  ducis, volens satisfacere termino per iudicem de
  )Utato protestatus est, qualiter pro 
  parte dominorum regis et ducis paritum est sentencie de dimissione captivorum in 
  in genere late 3, per iuramentum domini Alberti alias Monovid 4 woyewode Wilnen- 
  sis, Rumwlti marsalci generalis terre Lithwanie, Michaelis dicti Kynsgal capitanei 
  terre Samagitarum, et Stanislai dicti Dunnigol r; vexilliferi terre Lithwanie. 
  Eadem die dominus Andreas procurator dominorum regis et ducis expectavit 
  usque ad primam horam noctis coram domino Benedicto iudice et protestatus est, 
  quod expectavit usque ad hanc horam noctis ut pars adversa iuraret, videlicet mar- 
  sa1cus et pociores tres comendatores seu fratres de Ordine, de liberandis et rela- 
  xandis 6 ac dimissis captivis in genere de terris dominorum regis et ducis per 
  Crueiferos, iuxta ordinem et execucionem dispositam et factam, infra quatuor dies 
  complendam, quorum (sic) hec est ultima, per egregium et spectabilem virum domi- 
  num Benedictum sub pena in sentencia enuncciata et expressa. 
  Die Veneris XXVII mensis Ianuarii, comparentibus partibus et iudice cum 
  assessoribus, datus est terminus procuratori magistri et Ordini (sic) ad respondendum 
  articuIis all 7 diem crastinam pro parte dominorum regis et ducis productis, alias 
  die Mercurii, que erat dies XXV mensis Ianuarii, per 8 pl'Ocuratores dominorum 
  regis et ducis productis; quorum quidem articulorum de verbo ad verbum tenor se- 
  quitur in hec verba et est talis: 
  Inprimis ponit et probare intendit, quod ab annis Va, LXta et ultra, et a tanto 
  tempore et per tantum tempus, cuius contrarii memoria hominum non existit, inter 
  tcrram Lithwanie et Prussiam mediavit et mediat terra Samagitarum, protendens se 
  usque ad mare salsum. 
  
  
  1 InnlJi rl}klJi poprawione z creditur. - I>. Mozna tez czytac: legittime. - 3 Innll rl}klJi 
  poprawione z latum. - 4 Mozna takze czytac: Mononid. - 1\ D um gol w Kodeksie. _ 
  8 Inn,!: rl}kll poprawione z ralaxandis. - 7 InDI\ rl}kli dopisane. - 8 !nUll rl}k,!: do- 
  pieane. 
  
  
  
   
  t
  		

  /Pomorze_014_01_02_145_0001.djvu

  			137 
  
  
  Item ponit et probare intendit, quod inter ceteras distincciones limitum tClTe 
  Lithwanie cum terra Samagitarum mediavit et mediat fluvius dictus Nyewesza \ 
  signanter et speeifice medians et dividens dictam terram Lithwanie cum terra Sa- 
  magitarum, et (ita) fuit tentum, babitum et servatum, ac tenetur, babetur et obser- 
  vatur, fuitque et est palam, publicum et notorium et est publica vox et fama. 
  Item ponit et probare intendit, quod castrum Weluna 2 fuit et 3 est situm, fun- 
  datum et edificatum in terra Samagitarum per tempus et tempora supraclicta, et ita 
  fuit et est verum. 
  Pag. 56. Item ponit et probare intendit, quod a X, XX, XXX, XL, L annis, eitra et 
  ultra, et a tanto tempore et per tantum tempus, cuius contrarii 4 memoria bominum 
  non existit, inter ceteras villas ter1'e Samagitarum, a,d principes Lithwanie iure he- 
  reditario et paterno pertinentes, fuerunt et erant ville nuncupate wlgariter, videlicet 
  Peygrowa 0 versus fluvium Sesuppa 6, necnon Pastua 7 cum suo condam castro et 
  monte castri, necnon W oygrawa 8 et silva dicta Vent 9, que Sancta tempore pagano- 
  rum vocabatur, cum willa (sic) Colsina 10 necnon villa Gostowd 11, que quidem ville 
  cum suis territoriis, districtibus, agris, pratis, silvis, nemoribus, fluminibus, stangnis, 
  paludibus, borris ac omnibus et singulis fructibus, iuribus, obvencionibus, iurisdicio- 
  nibus et utilitatibus universis cum mero et mixto 12 imperio 18 pertinuerunt 14 et 
  spectaverunt ad dictos duces et principes Lithwanie, et nunc ad serenissimos prin- 
  cipes dominos Wladislaum regem Polonie et eciam Vitholdum Magnum ducem Lith- 
  wanie ex successionibus paternis pertinent atque spectant; et ita fuit et est verum, 
  palam et publicum et notorium. 
  Item ponit et probare intendit, quod castrum Veluna ac predium et territo- 
  rium ipsius castri fuit et est fundatum 10, situatum ct erectum per principes et du- 
  ces Lithwanie, patres et predecessores dictorum dominorum regis et duds Viltholdi, 
  in tena dominio dictorum dominorum principum Lithwanie iure paterno et beredi- 
  tario subiecta inter villas prescriptas in primo articulo et quasi centro earundem 
  villarum et territorii ipsarum, confinantes et confrontantes inmediate cum codem ca- 
  stro Veluna, videlicet a patt\3 meridionali ultra fluvium Nemen et versus fluvium 
  Suppa, villa seu predium et possessio que dicebatur Peygowa (sic) cum ipsius ter- 
  ritorio et districtu, ad partem vero orientalem dicti castri Veluna territorium dictum 
  Pestwa cum sua possessione seu predio et monte ubi alias castrum erat erectum, 
  item versus occidentem dicti castri Veluna ex una parte fluviy N emen, villa que 
  vocabatur Woygowa, et ex alia parte fluvii p1'edicti Nemen silva dicta Ventus, que 
  alias Sancta in paganismo vocabatur, circa quam silvam fuit et erat villa dicta 
  Calsina (sic), item versus partem septentrionalem dicti castli Veluna fuit et erat 
  villa dicta Gastowdi (sic), in quorum quidem tam castri quam villarum possessione 
  predicti principes Litbwanie et dicti domini rex et Vitoldus Cum predecessoribus 
  
  
  1 Niewiaza, prawy przyplyw Niemna. - 2 Wielonaj zob. str. 46, dopisek 1. - 
  3 InnIJ. rliklJ. dopisane. - 4 Ostatnie trzy litery w contrarii innIJ. rliklli dopisane. - Ii Pi- 
  ragi p. Szakami. - 6 Szezupa, lewy przyplyw Niemna. - 7 Grod zwany przez Krzyzakow 
  Bisten, Beisten: zob. str. 46, dopisek 2. - 8 Wojgowiszki pod Wielonll, - U Las ten po- 
  nizej zwany Ventusj jest to juz wzmiankowany Heilige Waldj zob. str. 95, dopis. 3. _ 
  10 Colsina nie odgadnione. - 11 Gustany p. WielonlJ.. - 12 to poprawione innIJ. rfi1kll na 
  mixto. - 42 InnIJ. rliklli dodane. - 14 pt poprawione innIJ. rfi1kIJ. na pertinuerunt. - lli Po- 
  prawione innIJ. rl}kIJ. z atu. 
  
  
  18
  		

  /Pomorze_014_01_02_146_0001.djvu

  			138 
  
  
  ipsorum fuerunt pacifica vel quasi 1, habentes merum et mixt!1m imperium ac uni- 
  versale dominium et iurisdicionem omnimodam in dictis castro et villis ac hominibus 
  et incolis earmn, salvis impedimentis, si que de facto vel de iure per inimicos et 
  invasores momentaneos eisdem inferebantur. 
  Item ponit et probare intendit, quod per tempus et tempora supradicta pre- 
  fatum castrum Veluna, quamvis in terra Samagitarum consistat 2, fuit et erat pa- 
  trimonium verum et legitimum ac naturale dominium dictorum principum Lithwanie 
  inter limites et centro (sic) vel quasi villarum superius descriptarum dominii eo- 
  rundem, ipsumque castrum fuit et erat tentum, rectum et gubernatum per dictos 
  principes et ipsorum predecessores et eorum nominibus, tamquam dominium patri- 
  moniale et naturale, cum villis prescriptis et territoriis earumlem, prout et nunc 
  pro dicto domino rege et duce Vitholdo, tamquam dominis naturalibus, tenetur, re- 
  gitur, gubernatur, quodque homines et incole villarum prescriptarum et in ipsis 
  villis inhabitantes pro tempore et morantes, spectant et spectabant ad dictum ca- 
  strum Veluna tributum et servicia consueta pro eodem castro Veluna nomine dicto- 
  rum pIincipum Lithwanie persolvendo et exhibendo inecuse, obedienciamque debitam 
  tamquam veri subditi eisdem principibus Lithwanie ut dominis naturalibus impen- 
  dendo cum effectu. 
  Item ponit et probare intendit, quod in terra Lithwanie in certis districtibus 
  et. palatinatibus et territoriis, incole et homines inhabitantes eadem territoria, di- 
  strictus et paHatinatus, a dictis temporibus in primo articulo descriptis solverunt 
  et solvere consueverunt, prout et nunc solvunt, certum tributum annis singulis tam 
  in blado quam in meHe et 
  liis rebus victualibus pro uicto castro Veluna et victu 
  hominum in eodem castro degencium et demorancium ex parte et nomine principum 
  Lithwanie predictorum regis et ducis; (ita) fuit et est verum. 
  Item ponit et probare intendit, quod quocienscunque 3 dictum castrum Ve- Psg. 57. 
  luna per inimicos et emulos atque hostes invasum, crematum et depopulatum fuit, 
  semper et continue per eosdem principes Lithwanie tamquam veros et naturales 
  dominos recuperabatur et reedificabatur 4 et reficiebatur, refectumque et recuperatum 
  et refectum tenebatur, regebatur et gubernabatur ac possessio ipsius tenebatur pro 
  eisdem, prout et nunc pro dictis dominis rege et duce Vitholdo, tamquam naturali- 
  bus dominis, heredibus et patronis, regitur, tenetur et gubernatur; ita fuit et est 
  verum, palam, publicum et notorium. 
  Item ponit et probare intendit, quod quamvis ville in preterito articulo de- 
  scripte, sint per inimicos dictorum regis et ducis despoliate, vastate ac deserte, ni- 
  chilominus tamen agri earundem villarum et ten'arum ac districtuum ipsarum ara- 
  bantur et arari soliti sunt, prout arantur, necnon prata falcabantur, fa1caIi solita 
  sunt et falcantur, ac omnes alie utilitates, obvenciones ex eisdem provenientes, pro 
  libito dominorum regis et Vitholdi percipiebantur, prout et nunc percipiuntur ad 
  dictum castrum Veluna et eius usum. Et sic fuit et est verum, palam, publicum 
  et notorium. 
  Item ponit et probare intendit, quod soli ipsi principes Lithwanie cum prede- 
  cessoribus ipsorum, a dictis annis in primo articulo descriptorum (sic), et amplius, 
  in possessione pacifica vel quasi dicti castri, territorii, villarum et hominum ac 
  
  
  _ 1 Inn!!! r
  klk poprawione z qua. - II st. poprawione innlJi rt;!klJi na: consistat. - I quo- 
  ciens poprawione innlk rt;!klJi. - 4 Drugie e dopisane innlJi rl}k!\.
  		

  /Pomorze_014_01_02_147_0001.djvu

  			139 
  
  
  iurisdicionis excrcicio ac mero et mixto imperio eorundem (permanebant), salvis 
  iniuriosis inpedimentis, si que forsitan ab inimicis et invasoribus momentaneis de 
  facto sunt presumpta], que per dictos principes Lithwanie pro tempore tociens quo- 
  ciens erat necesse recuperabantur eciam iniuriis propulsatis. Et ita fuit et est verum, 
  palam, publicum et notorium. 
  Item ponit et probare intendit, quod de predictis omnibus, in confinio pareium 
  . predictarum et in ipsis partibus, in quibus dictum castrull1 situatull1 est, fuit et est 
  publica 2 vox 2 atque fama 2. 
  Quare petit procurator predictus, per vos reverendum dominum subarbitrum 
  delegatum pronuncciari, decerni et declarari: predictum castrum Veluna cum 
  ipsius territoriis, prediis et districtibus ac villis prescriptis fore et esse de patrimo- 
  nio et infra limites patrimonii dictorum dominomm regis et Vitholdi, dictisque 
  magistro et Ordini Cruciferorum super ill1pedimentis ipsius castri Veluna perpe- 
  tuum silencium imponendum fore et imponi, ipsosque dominos regem et Vithol- 
  dum, tamquam veros dominos, heredes 8 et successores, patrimonium ipsorum ac 
  villas paternas 4, pere dictos magistrum et Ordinem de cetero non debere molestare 
  (sic) iuxta sentencie per dominum regem Romanorum late vim, continenciam et te- 
  norem, vestrum officium implorando, salvo iure addendi, roiD.u.
  n,di, declarandi et 
  alia de novo offerendi, ac aliis beneficiis sibi salvis. 
  Item protestatur, quod 0) ad aliquam probacionem superfluam se non astringit, 
  sed solum ad ea, que sufficiunt pro relevamine sue partis. 
  Item aliomm articulorum, pro parte dominorum regis et ducis super castro 
  Memel contra procuratorem inductorum; quorum tenor de verbo ad verbum sequi- 
  tur et est talis: 
  Item ponit et probare intendit, quod iuxta concordiam inter serenissimos prin- 
  cipes, dominos regem et ducem, ex una, et magistrum et Ordinem parte ex altera 
  ultimo factam in Thorun, tota terra Samagitarum prefatis dominis regi et duci ad 
  vite ipsorum tempora cum omnibus fructibus, usibus, castris, villis, terris et ter- 
  ritoriis et appendiis universi
   debeatur et debetur. 
  Item quod terra Samagitarum ex una parte isto limite clauditur sive limitatur, 
  qui incipit a flumine Szesszuppa in superiori parte versus eius ortum circa confinia, 
  usque 6 ad lacum dictum Habk 7 (sic), et deinde ad salsum mares ab alia parte 
  usque ad terms Livonie, ex alia parte limitatur in confinio terrarum Lithwanie et 
  clauditur per fluvium dictum Newesa, qui in ascensu suo dictas terras Samagitarum 
  Pug. 58. et Lithwaniam distingwit per longa I spacia. Ita fuit tent urn et servatum, ac te- 
  netur et servatur. 
  Item quod castrum Memel cum suis attinenciis et utilitatibus in vera terra 
  Samagitarum est situatum, et ideo ad vite tempora predictorum dominorum regis 
  et ducis est ipsis debitum. 
  Sequitur tenor declaracionum trium ultimorum articulorum, pro parte regis et 
  C\ucis oblatorum, de verbo ad verbum sequitur et est talis: 
  
  
  1 ta innlJi rl}klJi poprawione na: presumpta. - 2 Ostatnie litery w publica, vox 
  i fama inn,!! r
  k,!! poprawione. - 8 es poprawione innlJi rl}klJi na: heredes. - 4 InnlJi rl}klJi 
  poprawione. - b quod innlJi r
  klJi napisane. - 6 Wyrazy usque az do salsum SIJi inn!!: rl}klJi 
  na brzegu dopisaue. - 7 Mylnie zam. Haff, t. j. Kurischer Haff. - 8 re poprawioue 
  innlJi r
  klJi nil.: marc. 
  
  
  18*
  		

  /Pomorze_014_01_02_148_0001.djvu

  			140 
  
  
  Pro declaraeione articulorum super castro Memla oblatorum, quod (sic) pro- 
  bare intendit procurator dominorum regis et ducis, dicitur et declaratur: quod terra 
  Samagitarum, que ad tempora vite utriusque domini eis manere debeat, distingwi- 
  tur limitibus ex una parte flumine Szesszuppa inclusive in superiOli parte, ubi confy- 
  nat cum Sindland, alias Iacwesi 1, et infra ubi confluit cum flumine N emen, et deinde 
  inclusive dicto flumine defluente ad lacum Keririschhab 2 (sic) usque ad medium 
  lacum, et a loco, ubi dividitur N emen aliis nominibus nuncupatus 3, limes continua- 
  tur terre Samagitarum in flumine dicte (sic) Beste 4 inclusive usque adversus Ii terram 6 
  Lyvonie sunt limites et ad terf3m Samaytharum spectant inclusive. Item hoc fuit 
  et est verum. Item de hoc est fama publica et vera. 
  Item castrum Memel est intra prefatos limites terre Samaytharum, que (sic) 
  alio antiquo vocabulo Caloypede 7 nuncupatur. Item procurator protestator, quod 
  ad superflua probanda se non astringit. 
  Quare petitur, ut possessio eiusdem castri Memel realiter cum effectu cum 
  omnibus suis obvencionibus et emolimentis (sic) regi et duci assignetur a Cruciferis, 
  perpetuumque silencium magistro et Ordini predictis super eo inponatur. 
  vidi 8. 
  Item eodem die procurator dominorum regis et ducis protestatus est, quod 
  satisfecit termino, quia respondit articulis in scriptis pro parte magistri et Ordinis 
  alias productis. 
  Quarum responsionum pro parte regis et ducis ad articulos premissos de verbo 
  ad verbum tenor sequitur et est talis: 
  Oblat. \I XXVII die mensis Ianuarii. 
  Procurator procuratorio nomine regis et ducis ad articulos Cruciferorum et 
  Ordinis productos 10, salvis inpertinenciis et superfluitatibus ipsorum, respondit ut 
  sequitur: 
  Ad primum articulum 11: non credit quod sit ad hoc specialiter institutus, et 
  si ad hoc fuisset institutus, sine iuris alieni lesione intelligitur institutus. 
  Ad secundum: dependet a primo, cuius finis indiget edicione et visione litera- 
  rum, de quibus fit mencio, contra quas dicetur loco et tempore oportunisj de quo 
  protestatur procurator. 
  Ad tercium: non credit quod sit legittime prescriptum, nec credit quod pre- Pag.59. 
  dicta castra fuissent usque ad prescripcionem legittime possessa, nec credit quod 
  opem tulerit, et si tulit, idem fecit propter patrimonii sui l"ecuperationem. 
  Ad quartum: non credit. - Ad quintum: dicit dictum articulum de limitibus, 
  de quibus ad presens non agitur nec procurator habet 12 mandatum, ad id ideo non 
  est eis respondendum. 
  
  
  1 JadZwiez. Jako granicl} pomil}dzy LitwlJi a Zmudzilli na lewym brzegu Niemna 
  wypadaloby pewnie wedlug tych danych przyjlJic linjlj: wiodlj:clj: od ujscia Niewiazy ku po- 
  ludniowi az do Szezupy, moze rzeczkl} Pilwl} az do jej ujscia do Szezupy pod Pilwiszka- 
  mi. - 2 Kurischer Haff. - 3 Russ i Gilge. - 4 Ma to bydz prawa odnoga Niemna, 
  Russ. - fi ad innl!: rl}klJi zmienione nieslusznie na in. - 6 tenam innlJi rl}klj: dopisane. _ 
  7 Klajpeda. - 8 Przed vidi miejsce wyskrobane. - \I InnlJi r
  kl!: na miejscu wyskroba- 
  nem. - 10 Skr6cenie product. pisane na miejscu skrobanem. _ 11 Artykuly Krzyzak6w 
  zob. na str. 97 i nast. - 13 Poprawka innej rl}ki.
  		

  /Pomorze_014_01_02_149_0001.djvu

  			141 
  
  
  Item sextum et septimum dicit, quod sunt negativi. 
  Ad octavum: non credit appropriacionem specificam, et si que est generalis 
  limitaeio, adhuc licuit dictis dominis tamquam intra limites ipsorum patrimonii eclifi- 
  care vel saltim ex vi concordie ultime de terra Samagitarum in Thorun facta. - 
  Ad nonum: oppositum credit. - Ad decimum: per verbum non credit. - Ad unde- 
  cimum dicit, quod dependet a precedenti. 
  Ad duodecimum: non credit quod idem fuisset solutum in vim subieccionis, sed 
  si fuisset solutum, posito sed non concesso, id fuit propter rcdcmpcionem vexacionis, 
  nec vocabulum predictum 1 facto fraudulenter rem inmutare potest, quin prefati de 
  terra Samaytarum censeantur et consistant. 
  Ad tredecimum articulum: non credit. - Ad XlIII dicit, quod dependet ab 
  aliis, cuius oppositum credit. 
  Ad quint urn decimum: non credit, sed infra limites sui patrimonii edificavit in 
  terra Samaytarum consistenti, quam eciam ten'am ad tempora vite sue et domini 
  regis ex vi concordie predicte debet possidere. 
  Ad sextum decimum dicit, quod dependet ab aliis, quibus non est responsum. 
  Ad XVIl dicit, quod non oportuit consensum super hoc magistri requirere, et 
  non credit nuncciacionem novi operis fuisse legittime factam. 
  Ad ultimum dicit, quod sicut liceret, si possessionem haberet Ordo terre Sa- 
  magitarum, edificare, ita credit, quod 2 dupliciter licet ipsis dominis: primo, quia 
  infra limites patrimonii ipsorum, secundo, quia in terra Samagitarum, quam habent 
  ad vitam. 
  Ad declaracionem eorundem, ad plimum dicit, quod finem 8 non credit, ad prin- 
  cipium 4 vero Ii superius est expressum. 
  Ad secundum respondit, quod pendet alias a literis, que edicione et visione in- 
  digent earundem, contra quas dicetur loco, tempore oportunis. Ad tercium dicit, 
  quod dependet a precedenti. 
  Ad alias (sic) subsequeIites dicit, quod si qua (sic) dampna facta sunt, illa 
  sunt illata ante pacis federa, vel si que quod (sic) post secuta sunt, ignorabatur 
  fedus dicte pacis, que ignol'ancia est invincibilis aput (sic)' dominum Ramoldum 
  marsalcum Lithwanie 6, nam pacta concordie statuta non ligant a tempore date litere, 
  sed a tempore sciencie facti vel saltim de iure presumpte sciencie, attenta distancia 
  loci et itineris accessu, sicut in hoc loco, nam de loco Thol'Unensi usque ad terram 
  Samagitarum non potest haberi in quinque vel sex dicrum accessus. 
  Item eodem interlocutus est iudex, quod ad contradicendum XVI literis papa- 
  libus, imperialibus et rcgalibus atque parcium, equitas 7 est dare XX dies, in quo- 
  rum principio copie debent dari. 
  Pag.60. Ex concordia parcium dati sunt XXIIII dies a tempore tradicionis copiarum 
  litel'arum predictarum ad contradicendum literis predictis peremptorie in Lubicz, 
  Thorun vel Slothoria; ct placuit iudici. 
  
  
  1 T.j. dy Fredeluthej odnosi si
   to do artykulu XlIIi z tego powodu nastl}pujlj,ce od- 
  powiedzi nie zgadzajlj, sil} z numerami odnosnycb artykulow. - 2 quou dodane na brzegu 
  innlj, rl}klj,. - 8 f w finem poprawka innej rl}ki. - 4 i 5 principium i vero poprawki in- 
  n
  i r
  ki. - 6 Zob. str. 104, ustl}P pierwszy. - 7 a w equitas poprawka innej r
  ki.
  		

  /Pomorze_014_01_02_150_0001.djvu

  			142 
  
  
  Item procurator dominorum de Prussia requisivit iudieem, ut declararet do- 
  minos regem 8t ducem incidisse in penam decem 1 milium marcarum pl'Opter non 
  paricionem sentencie de eaptivis de Thamow et Nerwiketen, eo, quod uxores et 
  filios non presentaverunt et 2 quandam 3 Katherinam relietam cuiusdam Mathie 
  de Thamow. 
  Procurator vero dominorum regis et ducis respondit, quod 5atisfecit sentencie 
  nee ad predicta obiecta tenebatur" ex sentencia. 
  Item procuratores regis et dueis ex adverso protestati sunt, quod magister et 
  Ordo penam incurrissent propter non paricionem sentencie de captivis in generali, 
  quia nullos captivos statuerunt realiter, sed solum verbis. 
  Item, quia dicti marsalcus et fratres de Ordine non iuraverunt, iuxta senten- 
  ciam interlocutoriam per iudicem latam, in publico coram iudice. 
  Item procurator Ordinis protestatus est, quod mat'salcus cum tribus fratribus 
  notabilibus Ordinis iuravit coram Ambrosio assessore et Andrea notario datis 4 per 
  iudicem. 
  Item eodem die iudex interlocutus est, quod non apparreret (sic) sibi nec 
  assessoribus suis quod haberet potestatem determinandi, an aliqua parcium incur- 
  risset aliquam penam vel non, sed libenter wit referre testimonium domino regi Ro- 
  manorum de hiis, que vidit et audivit. 
  Item dominus Andreas procurator regis et ducis protestatus est, quod tunc 
  hora et loco presentaverunt captivos de Thamow et Nerwikethen, et iuraverunt tres 
  pociores barones de Lithwania, quod non habuerunt plures. 
  Item procurator Ordinis protestatus est, quod hoc nunquam fuit factum; do- 
  minus vero Andreas procurator dominorum regis et ducis premissa. 
  Die vero XXVIlI 8:dveniente, que ipsis procuratoribus, videlicet Cruciferorum, 
  pro termino ad respondendum ad articulos pro parte regis et ducis oblatorum (sic) 
  exstiterat assignata, tandem procuratores magistri et Ordinis contra premissos arti- 
  culos in scriptis responderunt. 
  Quarum responsionum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis: 
  Contra articulos partis adverse procurator magnifici domini, magistri generalis 
  Ordinis beate Marie Theutunicorum et sui Ordinis, et super contentis in eisdem dat, 
  facit et exhibet responsiones infrascriptas. 
  Et primo super primo articulo, negando quod inter tenam Lithwanie et Prus- 
  siam mediavit et mediat terra Samagitarum, sed concedendo quod dicta terra 
  Samagitarum aliquando mediavit et mediat inter partes prefati domini magistri ge- 
  neralis et sui Ordinis, et terram Lithwanie: nunc vero absque medio est inter alias 
  terras Ordinis computata et situata et per Ordinem a longe retroactis tempori- 
  bus acquisita et possessa, et prescrtim immediate ante proximam nunc preteritam 
  gwerram. 
  Item super eodem articulo, negatur quod dicta terra Samagitarum se pl'Otenclit Pag.61. 
  usque ad mare salsum, cum tota terra Kurelandie, vel quasi, usque ad stangnum 
  magnum dicto (sic) Kewryschhab o (sic) inter dictam terram Samagitarum et mare 
  salsum sit in medio situata. 
  
  
  1 decem dopisane inn!\: rl}k!\: na brzegu. Zob. str. 55, ustl}P ostatni. - 2 et po- 
  prawka innej rl}ki. - 3 Pierwsze a w quandaffi poprawka innej rl}ki. - 4 Skr6cenie w dat. 
  
  t'obione na miejscu skrobanem. - 1\ Kurischer Haff.
  		

  /Pomorze_014_01_02_151_0001.djvu

  			143 
  
  
  Item super secundo articulo, negatur quod fluvius dictus Newese inter ceteras 
  distincciones limitum terre Lithwanie cum terra Samagitarum mediavit et mediat, 
  et quod dividit seu mediat dictam terram Lithwanie cum tena Samagitarum, sed 
  conceditur, quod inter ceteras distinceiones limitum, dictus fluvius Neywese dividit 
  terras seu partes prefati domini magistri generalis et sui Ordinis a terra Lithwanie 
  et mediat inter easdem usque ad granicias contiguas eidem fluvio, prefatas terras 
  distingwentes iuxta tenorem literarum super limitibus inter terras Ordinis et Lithwa- 
  nie confectarum 1. 
  Item super eodem articulo: quia Samagite semper fuerunt, prout hodie sunt, 
  pro maiori parte infideles et fidei nostre inimici, nullum ius habentes usque ad 
  tempora, quo (sic) per Ordinem certis legibus privilegiati fuerunt, ideo nephas est 
  dicere, eos et eorum tenas sub certis finibus et limitibus conprehendi, cum propter 
  eorum perfidiam, procul dubio sint a fidelibus extra fines orbis terre propellendi. 
  Item .super tercio articulo respondetur negative quod castrum Veluna sit fun- 
  datum seu erectum in terra Samaytarum, quia nichil pro terra Samaytharum a tem- 
  pore prescripcionis legittime tentum est et observatum, prout nee hodie tenetur et 
  observatur, quam terre ille, que inter nemora Samaytharum, wlgariter der Samaythen 
  Heyee (sic) appellatam (sic) continetur (sic). 
  Item in eodem articulo procurator seu procuratores dictorum dominorum regis 
  et ducis sunt sibi ipsis contrarii, et ergo super huiusmodi materia minime admit- 
  tendi vel eciam aucliendi, nam in responsionibus suis alias oblatis Bude coram illu- 
  strissimo principe domino Sigismundo, Romanorum et Hungarie rege, super articulis 
  super et contra edificacionem dicti castri pro parte Ordinis oblatis expresse ponunt 
  et dicunt: posito enim sed non concesso, quod dictum castrum sit in terra Sama- 
  githarum, ad vitam utriusque tam regis quam ducis Vitholdi debet circa eos rema- 
  nere: et in presenti articulo non tanta (sic) concedunt, quantum assertive ponunt et 
  dicunt, quod dictum castrum sit in terra Samaytharum situatum, ad quas se pro- 
  curator Ordinis refert in quantum in hac parte pro parte sua faciunt, et non aliter 
  nee ultra. 
  Item super quarto -articulo respondetur, quod nomina villarum in dicto arti- 
  culo descriptarum, excepta villa Pastwa (sic), si illa est, que prope fluvium Neywese, 
  qui distingwit terras Ordinis (et) Lithwanie supradictas, quondam situata et per 
  Ordinem iusto tytulo ex concessionibus apostolicis et donacionibus imperialibus et 
  regalibus, ad quas se refert, acquisita et possessa cum percepcione fructuum usque 
  ad tempus spoliacionis eiusdem fuit, sunt parti nostre incognita, et a tempore et 
  per tempus, cuius inicii seu contrarii memoria hominum non existit, inaudita. Ideo 
  negatur articulus et omnia coutenta in eodem. 
  Item super quinto articulo respondetur, quod territorium, in quo castrum Ve- 
  luna edificatum est cum super (sic) terris circumiacentibus, de quibus in dicto arti- 
  culo fit mencio, a tempore prescripcionis legittime fuit et est per Ordinem legittime 
  possessum, et per nullum alium, qui eciam Ordo usque ad tempus spoliacionis su- 
  pradicte dictum territorium pacifice possedit cum mero et mixto imperio ac uni- 
  versali dominio, fructus et utilitates omnes et singulos percipiendo ex eodem. Ideo 
  dictus articulus et contenta in eo negatur in se et in qualibet sua parte. 
  
  
  1 Zob. w Dodatku traktat zawarty z Witoldem w r. 1398 na wyspie Sallin,t 
  
  
  . 
  
  
  --a,. -
  		

  /Pomorze_014_01_02_152_0001.djvu

  			. 
  
  
  144 
  
  
  Item super sexto articulo respondetur negative quod territorium, in quo dictum 
  rastrum edificatum est, nunquam fuit nec est pars terre Samaytharum vel in terra 
  Samaytharum situatum, prout hoc clarius deducitur et ostenditur in articulis super 
  hoc pro parte Ordinis coram vobis oblatis et superius declaratis. 
  Item quod dictum castl1lm a tempore prescripcionis legittime, seu area et fun- Pag.62. 
  dus in quo constructum dinoscitur, non fuit patrimonium seu naturale dominium 
  dictol1lm dominorum regis et ducis seu eomm progenitol1lm, sed verius in dominio 
  Ordinis, et incole circum circa (sic) dictam aream habitantes, fuerunt vel fratres Or- 
  dinis supradicti vel eorum et sui Ordinis subditorum (sic), et nullius alterius, prout 
  in articulis super hoc pro parte Ordinis coram vobis oblatis clarius deducetur. 
  Item super octavo articulo respondetur, quod a tempore ultime expungnacionis 
  dicti castri Veluna et eviccionis eiusdem ab infidelibus per Ordinem, quod tempus 
  legittime prescripcionis videlicet XL annorum excedit, dictum castrum nunquam fuit 
  redificatum (sic), nisi tempore presentis spoliacionis, de qua supra, quamvis frivole, 
  temere et minus iuste, et possessio aree eiusdem castri et terrarum circumiacencium 
  fuit habita, recta et gubernata per Ordinem et nomine Ordinis. Et ideo articulus j 
  omnino negatur et contenta in eo, prout narrantur. 
  Item super nono articulo respondetur negative, quia contenta in eo non sunt 
  vera; nam per tempus et per tempora legittime prescripcionis, videlicet XL anno- 
  rum, usque ad tempus spoliacionis, de qua ad presens agitur, in area dicti castri 
  et in terra, de quibus in eodem articulo pretenditur, nulli agri arari soliti sunt aut 
  prata falcari, quam per fratres Ordinis et nomine Ordinis per subditos Ordinis vel 
  familiam eius. 
  Item super decimo articulo respondetur negative, quia moderni principes Lithwa- 
  nie non fuemnt in possessione pacifica, vel quasi, dicti territorii, villarum et homi- 
  num, cum a prefato tempore seu prefatis temporibus nulle ville fuerunt in dicto 
  territorio, sed quidquid utilitatis ibi fuit, Ordo percepit. 
  Item super XI articulo respondetur quod probare intendit, quod (non) de narratis 
  in eo fit in confinibus publica vox et fama, sed verius de responsionibus factis su- 
  per eisdem; ideo peticio partis adverse ex iniuste narratis procedit, quam ob rem 
  non est exaudienda, sed pocius refutanda 1 etc. 
  Item super articulis per partem adversam oblatis super castrum (sic) Memel 
  dicit procurator Ordinis, quod non teneatur ad eos hic respondere, quia ad contenta 
  in eisdem non est citatus ad hunc locum; sed petit per vos dominum Benedictum 
  parti 2 adverse citra dictum castrum Memel assignari terminum ad videndum grani- 
  cias, quia de graniciebus causatur et iure Ordinis, quibus super dicto castro est 
  minutus s, officium vestrum de videndo granicias humiliter implol'ando. 
  Die Saturni XXVlIIa mensis Ianuarii coram me Benedicto iudice prefato com- 
  paruerunt dominus Donyn vicecancellarius regni Pollonie (sic), ex parte domini 
  regis, item dominus, dominus Nicolaus episcopus Wilnensis, ex parte domini Alle- 
  xandri Magni ducis Lithwanie, item dominus Andreas Laskary prepositus, utrorum- 
  que dominomm regis et ducis, sedente pro tribunali cum assessoribus et notariis ab 
  utraque parte datis (et) proposuerunt tali modo: quod domini rex et dux parati sunt 
  
  
  1 ta w refutanda innlJi rl}kft poprawionej za u wyskrobano n. - 2 Wyskrobane 
  iii partilh. - a minut. w Kodeksie.
  		

  /Pomorze_014_01_02_153_0001.djvu

  			145 
  
  
  , 
  j 
  
  
  (parere), sicut iam omnibus executionibus plellissime paruerunt; et quia in sentencia 
  rcgis Romanorum cOlltinetur: quod domini rcx et dux debent dare literas infra sex 
  menses super tcrram Samagitarum, sicut cautum est in litera pacis ante Thorun, 
  nolcbant prcdicti rex et dux cxpectare illum termillum datum, turn quia testimo- 
  nium illo temporc dcficere posset, tum quia coram persona fratris ipsorum magis 
  videbatur eis cxpcdire tali SClltcncie parcndum, item quia ca, que coram iudice ge- 
  runtur, maim"i testimonio fulciuntur, quum ca, quc in privato aguntur, de facili 
  possunt negari: obtulerunt domino marsalco supremo de Prussia cum comendatore 
  de Rcgnit sc paratos offerre die crastina litems super terra Samaytharum, sicut in 
  sentencia domini rcgis Romanorum elarius continctur. Adveniente autem die se- 
  quenti, similiter me sedcntc pro tribunali, realitcr obtulcrunt domino Casper procu- 
  ratori Ordinis ct suo socio Ambrosio litcras patcntcs, sigillis pcmlentibus amborum 
  dominorum roboratas, huius tenoris: 
  Pag.63. Nos 4 -Wladislaus I Dei gracia rcx Polonie nccnon suprcmus dux Lithwanie 
  Russiequc dominus et heres ct cctera, ac Allexander alias Witholdus Magnus dux 
  Lithwanie ct Russie etc. significamus tcnore prescncium quibus cxpedit universis, 
  quod iuxta tenorcm literarum pacis perpetue, inter nos, rcgnum, terras, subditos et 
  adherentcs nostros, ab una, ct venerabilcm ac rcligiosum virum dominum Henricum 
  de Flawen magistrum generalem Ordinis Crucifcrorum Domus Theutunice ac eundem 
  Ordincm una cum tcrris, subditis et adhcrcntibus suis, parte ex altera, in Thorun 
  facte et inite ac per sentcnciam sercnissimi principis et domini Sigismundi Romano- 
  rum regis semper augusti ct Hungaric rcgis etc., fratris nostri carissimi, inter nos 
  arbitratoris confirmatc, tcncrc et habere possumus et debemus ten-am Samagitarum 
  cum totali et plenario ipsius dominio per totum tempus, quo vitam uterque nostrum 
  duxerimus in hUl11anis, nisi ipsam in vita nostI'a ipsam (sic) Ordini prefato libere 
  vellemus dimittere et resignarc: hoc stat in nostra voluntatc. Post mortem vero 
  amborum nostrum, et i(l prescntibus roboramus, idcm Ordo sc intromittere poterit 
  de terra Sal11aytharum predicta cum omnibus iuribus et proprictatibus suis secun- 
  dum tenorem literarum cidcm'Ordini pcr nos, si que sunt, prius datarum: salvo iure 
  alicno quocunque, cui per presentcs et alias quascunque non potuimus neque volu- 
  mus (sic), non possumus ncquc volumus derogarc nee intendimus dcrogari; harum 
  quibus sigilla utriusque nostrum sunt appcnsa tcstimonio literarum. Datum in Cowno 
  ipso dic Convcrsionis sancti Pauli XXVII (sic) die mcnsis Ianuarii, anno Nativitatis Ian. 25. 
  Domini nostri Ihesu Christi millesimo CCCCO XIII. 
  Super 2 tali sollcmpni presentacione et exhibicione literarum regis et ducis et 
  tenore ipsarum, dominus Andrcas procurator dominorum predictorum pcciit a me 
  notario sibi confici publicum seu publica instrumcnta, pl'esentibus honorabilibus et 
  nobilibus; viris, dominis Nicolao archidiacono Gnezncnsi, Andrea prcposito Vistri- 
  cicnsi 3, Swanthoslao canonico Wilnensi, Stiborio tel're Mazovic marsalco, Michaele 
  prcconsule dc Craeovia, testibus ad prcmissa vocatis paritcr et rogatis. Unde do- 
  minus Casper in rccessu suo, sub oblacionc litem predictc regis ct ducis super terra 
  Samaytharum, huius tcnoris literas l11isit domino Benedicto: 
  Nobilis domine, supplico rcvcrencie vestre, quatcnus protestacionem nostram 
  hodiel'llam faciatis notarie (sic) pCI' notarios vestros inter acta, videlicet quod do- 
  
  
  1 Zob. Doc. 27. - 2 pCI' W sup IJOprawka na miejscu skrobanem. - 3 Bistricien- 
  sem :poniz
  j. 
  
  
  19
  		

  /Pomorze_014_01_02_154_0001.djvu

  			146 
  
  
  minus mal'sakus noluit acccptare literas super terra Samaytharum, quas procurator 
  partis adverse hodie offerebat, sub talilms modo et condicione: quod nullo modo 
  velIet cas approbare vel reprobare nee eas pro contentamento Ordinis assumere, sed 
  simpliciter, quocl "elIet cas domino magistro generali presentare, et si ille conten- 
  taretur in eis, bene quidem, si non, quod hoc esset Ordini et domino magistro sine 
  prciudicio quod eas remitterent etc. Eciam rogo, non audiatis partem adversam in 
  mei absencia, sed exequamini sentenciam domini regis Romanofllm et nichil inno- 
  vando circa granicias, iuxta requisicionem nostram hodiernam, quam eciam notarie 
  faciatis inter acta. Dominus marsalcus recedit et ego cum eo. Cum recomenda- 
  Ian. 28. eione consueta, die sabbati. 
  Per vestrum Casper procuratorem etc. 
  Item eadem die constituti procuratores dominorum, aliorum principum Lithwa- 
  nie, et procerum terre Samaytharum et filie domini dueis Witholdi et aliorum sua 
  interesse putancium et nomine procuratorio, de quorum procuratorio mandato nobis 
  sufficienter constabat per publica instrumenta per ipsos nobis oblata. 
  Quorum instrumentorum seu procuratoriorum de verbo ad verbum sequitur 
  tenor in hec verba: 
  Anna Dei gracia ducissa Lithwanie, conthoralis preclari magnifici principis, do- l'ag.64. 
  mini Allexandri alias Witholdi Magni ducis Lithwanie etc. Tenore presencium con- 
  stituimus nostros veros procuratores, nunccios directos necnon actores legittimos, 
  familiares nostros fideles, dilectos, strennuum Conradum Frankenberk militem et 
  honorabilem Nicolaum Czebulka canonicum Sandomiriensem prefati mariti nostri 
  prothonotarium, presentes et in se onus procuracionis sponte recipientes, Andrcam 
  prepositum Bistriciensem et Petrum plebanum in Radom, licet absentes, quemlibet 
  eorum in solidum, sic tamen, quod non sit melior cOllflicio occupantis, in singulis 
  causis nostris, quas habemus vel habiture sumus racione iuris proprii, aut racione 
  illustris Sophie ducisse Mosquensis filie nostre carissime proliumque ipsius, aut ra- 
  cionQ future prolis nostre, quam speramus a Patre domini nostri Ihesu Christi se 
  habituras (sic), coram nobili et egregio et strennuo viro domino et magistro Bene- 
  dicto de Macra utriusque iuris doctore, executore, subarbitratore, comissario et iudice 
  delegato, per serenissimum principem et dominum, dominum Sigismundum Romano- 
  rum regem semper augustum et Hungarie regem etc. in medium nostri transsmisso, 
  in factis et causis, que cum serenissimo principe et domino, domino Wladislao rege 
  Polonie etc. et predicto marito nostro domino Allexandro Magno duce Lithwanie 
  habemus adversus dominos Cruciferos Ordinis Domus Thcutunice, ad protestaciones 
  et prohibiciones faciendas, ad prescripciones interrumpendas omnesque contractus in 
  preiudicium nostrum factos rumpendos, item ad proponendum qucrelas nostras et ad 
  petendum literas testimoniales super predictis, item ad consenciendum 1 in 2 magi- 
  strum Benedictum predictum tam quam in arbitrum, ut in omnibus causis nostris 
  cum predictis et contra predictos iudex esse poterit et suam sentenciam penis 3, qui- 
  bus voluerit, wall are possit in perpetuum valituram, et generaliter dandi eidem po- 
  testatem de verbo ad verbum, de sensu ad sensum, quam domini rex Polonie et dux 
  maritus noster ac domini Crucifeli Ordinis predicti in regem Romanorum predictum 
  compromittendo transfunderunt, usque ad XX dies a data presencium valituram, et 
  
  
  1 sen w consenciendull1 poprawka. - 9 in poprawka. - 8 Poprawione z penitus.
  		

  /Pomorze_014_01_02_155_0001.djvu

  			147 
  
  
  ad omnia et singula facienda, que merita causarum exigunt, que per nos facere 
  possumus aut filia nostra predicta cum prolibus suis facere posset; promittens bona 
  fide, quod omnia facta per ipsos aut alterum ipsorum, rata et grata babebimus et 
  filia nostra cum prolibus babebit, literisque nostris confirmabimus et confirmabit 
  infra terminum, quem predicti procuratores duxerint statuelldum: barum quibus 
  sigillum nostrum est appellsum vigore et testimonio literarum. Datum in castro 
  Troky feria tercia in die sancti Alltbouii abbatis ct confessoris, mcnsis lanuarii 
  die XVII, anno Domini 1\10 quadringentesimo tredecimo. 
  Tenor autem alterius procuratorii seu publici instrumenti, per procuratores 
  dominorum principum ac procerum producti, de verbo ad verbum sequitur ct 
  est talis: 
  In nomine Domini amen. Sub anno Nativitatis eiusdem millesimo quadringen- 
  tesimo tredecimo, Indicione 1 sexta, die Martis decima septima mensis Ianuarii, hora 
  Terciarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, uo
   
  mini Iobannis digna (sic) Dei providencia Pape vicesimi tercii anno ipsius tercio, in 
  castro inferiori Trocensi, sala lignea habitacionis serenissimi principis et domini 
  Allexandri alia,s Vitbollli Magni ducis Lithwanie etc., in nostrorum publicorum no- 
  tariorum infrascriptorum testiumque subscriptorum all hoc specialiter vocatorum 
  presencia nobiles ac strellnui viri: Petrus dictus Nicael, Petrus dictus Vissabor 
  de Scoconanuw, Nicolaus dictus Cusz, Petrus dictus Tbitaco de Carszow, Iobannes 
  dictus Louxtincd 2, Petrus dictus Myszeyco de Croszow, Iobannes {lictus Minimunth, 
  Bernardus dictus Buthouth 3, Stanislaus dictus Nadobe de Wid ucla, Stanislaus dictus 
  Golmin, Andreas dictus Golyknuth 4, Gregorius dictus Cytund, Gothardus dictus Go- 
  tard de Raygel et Berhardus (sic) dictus Clansge}O de Rosseyna, ac alii heredes 
  te1'1'c Samaytharum personaliter constituti, modo, via, causa et forma, quibus me- 
  Pag.65. lioribus potuerunt I et debuenmt, fecerunt, constituerunt et sollempniter onlinaverunt 
  suos veros et legittimos ac imlubitatos procuratores, actores, facto res negociorumque 
  ipsorull1 gestores et nunccios. speciales ac generales, ita quod specialitas non dero- 
  get 6 generalitati, nec e converso, venerabilem ac religiosull1 virum fratrem Andream 
  prepositum de Bistrzice Onlinis sancti Augustini de penitencia beatorum martirum, 
  tamquam absentem, necnon honorabilem ot strennuum viros (sic) Nicolaum canoni- 
  cum ecclesie Sandomiriensis et Conrauum de Frankcnburg, tamquam presentes, nota- 
  rios (?) nobis sincere uilectos, in causa seu causis quam habent vel babituri sunt cum 
  venerabili viro, domino Henrico de Plawen magistro generali Ordinis sancte Malic 
  Domus Theutunicorum de Prussia, in Cowno, videlicet circa limitacionem granicia- 
  rum, et presertim ad contrauiccndum quibusdam litcris et inscripcionibus, si sic est 
  ut dicitur, per sercnissimos principes, scilicct Wladislaum Dei gracia regem Polonie 
  et Withoklum eadem gracia Magnum ducem Lithwallie etc. predicto magistro Hen- 
  rico et Ordini eius super te1'1'as Samaytharum datis, coram venerabili et strennuo 
  vim magistro Benedicto de Macra utriusque iuris licenciato, per excellentissimum 
  principem dominum, dominum Sigismundum Romanorum et Hungarie rcgcm iudice, 
  comissario ct subarbitratore delegato ac spccialiter deputato; dantes et conceuentes 
  eisuem nostris procuratoribus ct cuiuslibet (sic) ipsorum in soliuum plenum manda- 
  
  
  1413 
  Ian. 17. 
  
  
  1 Indicione dopisano na brzegu illn
   r
  k
  . - 2 Mozna takze czytac Lonxtinell. - 
  8 Buthonth? _ 4. Golykuuth? - 1\ Clausgel? - ti Popl'awka z derogetur. 
  
  
  19*
  		

  /Pomorze_014_01_02_156_0001.djvu

  			148 
  
  
  turn et omilimodam potestatem, ita quod non sit melior condicio occupantis, sed 
  quod unus inceperit, alter valeat terminare et finire, cum potestate substituendi, 
  agendi, defendendi, libellum seu libellos vel alias summarias peticiones offerendum (sic), 
  iuramentum de veritate dicenda et quodlibct aliud licitum iuramentum in animas 
  I I 
  ipsorum constitucncium patrandum (sic) et ex adverso prestari petendi, litem con- 
  testandi, respondendi et responderi petendi, contradicendi, duplicandi, triplicandi, 
  quadruplicandi, allegandum (sic), articulandi, ponendi, defectus et crimina opponen- 
  dum (sic), declarandi et declaracioni respondendi et aperte (ad) adversa respondendi 
  et responderi petendum (sic), testes producendi et produci videndi ipsosque ad iura- 
  mentum et ael examinandum petendi, testibus adverse pal,tis et eorum dictis contra- 
  dicendi, interrogatoria contra testes partis adverse offerendi ac excepciones contra 
  litems seu quascunque alias probaciones adverse partis ponendi et admitti peten- 
  dum (sic), sentenciam seu sentencias tam interlocutorias quam diffinitivas fene pe- 
  tendi, audiendi et ab eis seu earum altera si opus fuerit appellandum (sic), apostolos 
  petendi et appellacionem prosequendi, ac amicabiliter componencli, transfiendi (sicF 
  ac paciscendi, expensas in lite factas vel faciendas petendi, procuratorem seu pro- 
  curatores unum vel plures loco sui substituendi et eos revocandum (sic) tociens 
  quociens necesse fuerit seu oportunum, et iterum in se onus seu officium procura- 
  cionis reassumendi tociens quociens ipsis fuerit visum fore utile, eciam si magis 
  mandatum exigunt spe[ ci]ale, et generaliter omnia et singula faciendi, que ipsimet 
  constituentes facerent vel facere possent, si premissis aut alicui premissorum per- 
  sonaliter interesset (sic); promittentes predicti constituentes ratum, gratum atque 
  firmum tenere et habere, quidquid per predictos procuratores vel substitutos ab eis- 
  dem actum, factum vel ordinatum fuerit in premissis. Super quibus omnibus et 
  singulis, prefati constituentes a nobis publicis notariis infrascriptis pecierunt sibi 
  confici hoc presens procuratorium seu publicum instrumentum, vel plura si opus 
  fuerit confici publica instrumenta. Acta sunt hec anno, Indicione, die, mense, hora, 
  pontificatu et loco, quibus supra, presentibus nobilibus et strennuis viris Alberto 
  Monimid 2 palatino Wilnensi, Iwano palatino Tl'ocensi, Luisgalo 3 capitaneo terre Sa- 
  maytharum marsalco sercnissimi principis domini Witholdi, et aliis testibus quam- 
  pluribus Me dignis circa prcmissa. 
  Et ego Stanislaus olim de Kargow clericus Cracoviensis diocesis, publicus 
  auetoritate imperiali notarius, prcdicti pl'ocuratorii ordinacioni, constitucioni ratique 
  habicioni ac aliis omnibus et singulis IJremissis, dum sic ut premittitur agerentur 
  et fierent, una cum prenominatis suprascriptis testibus prenominatis (sic) presens 
   
  interlui caque sic fieri vidi et audivi, conscripsi mea propria manu et in hane pu- 
  blicam formam reddegi signo nomineque meis consuetis et solitis (consignavi) in 
  fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum. \ 
  Et ego Swanthoslaus Swanthoslai olim de Tharnowa c1erieus Cracoviensis diocesis, Pag.66. 
  publicus auetoritate imperiali notarius, prc(licti procuratorii onlinacioni, constitucioni 
  ratique habicioni ac aliis omnibus et singulis premissis, dum sic ut prcmittitur agc- 
  rentur et fierent, una cum notario preseripto testibusque prenominatis presens in- 
  terfui eaque sic fieri vidi et audivi meque manu propria subscripsi, signo et nomine 
  meis solitis et consuetis consignavi in fidcm et testimonium omnium premissorum. 
  
  
  1 Pewnie omylka zam. transigendi. - 2 Czytaj: Moniwid. - 
   Czytaj: Kinsgalo.
  		

  /Pomorze_014_01_02_157_0001.djvu

  			, 
  
  
  149 
  
  
  Eadem die procuratores prcclicti 1 protestati sunt satis prolixe, quam (protcsta- 
  cionem) dominus iudex decrcvit dare in scriptis, ct ibidcm pro parte domine He- 
  dwigis filie regis Polonie etc. 2 petentis dare tutorem cedcm filie per dominum 
  iuclicem ad hanc causam, easdem(quc) protestaciones habucnmt pro repctitis et re- 
  sumptis, petentes, ne aliquicl in preiudicium ipsius domine filie rcgis in alienacionc 
  dictamm terrarum et aliorum principuI!l Lithwanie ct procerum terre Samaytharum 
  fiat. Dominus vero Andreas procurator dominorum regis et duds petivit eosdem 
  procuratores, quod ipsi non inpediant hunc contractum, sed consenciant; ct dictus 
  procurator requisivit notarios ibi existentes, quatenus super huiusmodi peticionc, quam 
  nomine dominorum regis et ducis fecit, scilicet petellllo procuratores filiarum et ba- 
  ronum ut huiusmodi contractum non impedirent, ut faccrent unum vel plura publi- 
  cum seu publica instrumenta. 
  Item dominus Donyn, vicecancellarius rcgni Polonie, in pcrsona domine He- 
  dwigis iuvcnis regine Polonie nondum puberis contradixit modis, quibus preclicti 
  procuratores s; que quidem contradiciones 4 sequuntur (sic) huiusmocli sub tenore per 
  procuratores plincipum ct procerum pro parte Samaytharum oblate et secuntur. 
  Compal'cns honorabilis vir dominus Nicolaus Czibulka canonicus ecclesie San- 
  domiriensis, Cracoviensis diocesis, procurator Magne ducisse Lithwanie magnifico- 
  rumque nobilium virorum, procerum et baronulll ac aliorum hominum terre Sama- 
  gitarum, contradiccndo dictis literis prefatorum dominorum regis et uucis, in ipsorum 
  prciudicium preter scienciam et consensum eorum em ana tis, quandam protestacionem 
  in cartha papirea aIta et intelligibili voce legit et publicavit coram nobis Br enedicto] 
  huiusmodi sub tenore: 
  Procuratores procuratorio nomine nobilium, procerum tociusque comunitatis 
  terre Samaytharum, coram vobis honorabili viro domino Benedicto, comissario ac 
  iudicc delegato serenissimi principis domini Sigismundi regis Romanorum et Hun- 
  garie, arbitri principalis, dicunt: quod licet domini nosb'i principes possunt liberc 
  ipsis uti, non tamen volunt, quod 0 ipsis Samaytis invitis ipsos vendere possint, nam 
  cum ipsi principes ipsos habere noluerint, Samaytharum potestatis est et eorum 
  liberi arbitrii eligcrc prillcipcm, quem voluerint, et ideo alienacio dicte terre Sa- 
  maytharum vel particule eius, per sercnissimos principes, dominos Wladislaum regem 
  Polonie et Allexandrum 6 alias Witholdum Magnum ducem Lithwanie attemptata, 
  est nulla 7, quia heredum et coheredum illius telTe non accessit consensus expressus 
  vcl inplicitus sive eorundem dominorum nobilium et procCl'um eiusuem terre; quod 
  enim omnes tangit, ab omnibus debet approbari. (XLIIII cli., c. 1 8 , et LXVI di., 
  c. 111, et VIII q. "Licet ergo" 10; De temporibus or. "Si archiepiscopus" 11, ubi de 
  
  
  1 Za predicti, kt6rego ostatnia litera poprawiona, przekreslono: domine Heclwi- 
  gis. - 9 Po etc. przekreslono: licet in eius. - 3 Tu widoczne opuszczenie kilku sl6w. - 
  4 Wyrazy que quidem contraclicciones inn
   r
  k
   poprawione. - 1\ quod inn
   r
  k
   dopi- 
  sane. - 6 urn w Allexandrum poprawka innej r
  ki. - 7 Odnosi sil} to do odst
  pienia. 
  Zmudzi Zakonowi po smierci Jagielly i Witolda, zawarowanego pokojem Torunskim 
  z r. 1411. - 8 Mylnie zam. LXIIII. Corp. jur. can. Decreti prima pars, Distinctio LXIV, 
  Can. I: Episcopi ab omnibus. qui sunt in l}rovincia sua, debent ordinari etc. - I) Ibidem 
  Dist. LXVI, Can. I: Archiepiscopus ab omnibus sue provincie episcopis ordinetur etc. - 
  10 Decreti sec. pars, Causa VIII, Questio I, Can. XV: Licet ergo Dominus de consti- 
  tuemlo principe precepisset etc. - II Decretal. Gregorii IX, Lib. I, Tit. XI De tempori- 
  bus ordinationum etc., Cap. VI: Si archiepiscopus diem obierit etc.
  		

  /Pomorze_014_01_02_158_0001.djvu

  			150 
  
  
  hoc.) Et de 1 hoc nunc protestamur dicti procuratores et prohibemus ac interdici- 
  mus 2 ea intencione expressa et ad hunc finem, quod prescriptum 3 per earn inter- 
  rumpatur, si que prescripcio contra calumpniose possit allegari vel pretendi. Quare 
  petimus vos comissarium et iudicem delegatum domini regis Romanorum, quatenus 
  de predicta protestaeione et prohibicione detur publicum instrumentum, unum vel 
  plura, cum sigillo vestro ael cautelam futurorum. 
  Item procuratores procuratorio nomine Samaythorum (sic) predictorum prote- 
  stantur, quod ipsorum intencionis non fuit nec est, quod granicies seu limites pre- 
  fati principes ipsis Samagitis non consencientibus potuissent cum Cruciferis vel 
  quibuscunque aliis diffinire., ymmo semper contradixerunt et contradicunt in pre- 
  senti et protestantur: quod nolumus ipsis fieri preiudicium, si prefati principes 
  de I dicta terra aliquid egissent, et prohibemus expresse, ne de terra predicta pacta rag. 67. 
  velliteras recongnicionis vel donacionis aliquas, aut concordacionem cum prefatis Cru- 
  ciferis de Prussia aut quibuscunque a1iis faciant. Et si que facta sunt vel que 
  fient sine ipsorum consensu expresso, volumus habere pro infectis. Similiter prohi- 
  bemus et interdicimus cuilibet, et specialiter magistro et Ordini de Prussia, ne pacta 
  talia vel quevis alia recipiant in preiudicium ipsorum Samaythorum (sic) valde ma- 
  gnum; super qua protestacione et prohibicione petimus a te I) dad publicum 6 vel 
  plura instrumentum seu instrumenta cum sigillo vestro in cautelam futurorum. Et 
  conquerimur ex parte eorundem procerum et comunitatis Samaythorum (sic) super 
  magistrum et Ordincm de Prussia de iniusta detencione castd Memel et aliarum 
  particularum terre Samagythorum (sic), et rogamus, quatenus declararetis (sic) ipsos 
  incurrisse penam decem milium marcarum argenti puri in sentencia contenti. 
  Item dicimus, quod ab annis X, XX, XXX, XL, L, C, et per tantum tempus, 
  cuius contrarii memoria hominum non existit, in terra Samaytharum non fuit ali- 
  quis princeps et dominus terre, sed erat una comunitas sub certis legibus, guberna- 
  cionibus et iure gencium vivens, usque ad tempora IJredictorum dominorum regis 
  Polonie et ducis Lithwanie, quorum gubernacioni propter certos inimicorum insul- 
  tus, non tamquam obnoxii, sed liberi, quamdiu ipsis placuisset se submiserunt; ob 
  hoc tamen 7 eis vel alted eorum nullam potestatem dederunt expresse vel implicite 
  dictam terram alienandi, nee super hoc tractatus ipsorum super alienacione tali, 
  prout iura decernunt, fuit factus, observatus aut tentus, nec aliquo munimine comu- 
  nitatis ipsorum dominorum dicte terre alienacio talis fuit roborata, et ob hoc talis 
  alienacio in preiudicium ipsorum fieri de iure non debuit nee potuit sicut neque 
  parti, et est nulla. Quare hec omnia et singula coniunctim vel divisim dicto ma- 
  gistro et Ordini ac prefatis principibus, dominis regi et duci, et vobis domino exe- 
  cutori intimamus, interdicimus ac prohibemus, ne quidquam in ipsorum Samaytharum 
  preiudicium quomodolibet attemptare contingat; et si quiu attemptatum fuerit, re- 
  vocamus et protestamur, ac prescripciones, si que pretendantur vel ipsos contingat 
  pretendi, interrumpimus et interdicimus, et petimus super hiis fieri publicum instru- 
  mentum, unum vel plura, sigillo vestro roboratum vel roborata, salvo iure addendi, 
  minuendi, corrigendi vel meliorandi, si necessarium fuerit, quecunque. 
  
  
  1 e poprawka innej rl}ki. - 9 dic w dicimus popl'awka innej rl}ki. - 8 prescrip 
  w prescriptum takze. - · Odnosi sil} to do okrojenia granic Zmudzi w pokoju na wy- 
  spie Sallin zawartym. - fi a te poprawka innej rl}ki. - 6 um w publicum takze. - 
  7 hoc i tamen poprawka innej rl}ki. 
  
  
  
   
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_159_0001.djvu

  			..... 
  
  
  151 
  
  
  Item procuratores inclite principis Zophie (filie) domini ducis Witholdi dicunt, 
  quod quamvis illustrissimi principes, rex Polonie et Allexander etc. dux Lithwanie, 
  quendam contractum alienacionis tene Samaytharum cum magistro et Online ipsius 
  Domus Theutunice ut dicitur fuissent facturi et tradicio literarum eorundem prin- 
  cipum emanasset et emanet, hoc tamen in preiudicium prefate Zophie fieri non po- 
  tuit, ymmo ipso iure est nulla, quia alienacio de iure non veniet, nisi ratihabicione 
  quorum interest confirmetur. (XVI, q. 1, c. "Ultima 1; De iure patronatus "Cura" 2, 
  et XII, q. Il, "Si qua de rebus" s; al"gumentum Institutionis "De auctoritate tuto- 
  rum" 4); et quia intererit et interest prefate domine Zophie tamquam legittime he- 
  redis 1>, igitur ratihabicio ipsius de necessitate fieri debuit, que quia non est facta, 
  est nulla. Item, quis umquam vidit, quod parentes bona heredum heredibus non 
  consencientibus possint alienare 6? nullus 7 utique, ymmo talis alienacio ipso iure est 
  nulla sicut vendicio facta de re aliena, et ista probari non debent, quia iura pro- 
  bant. Item, quamvis predicti principes in contractu ipsorum habuerunt predicte 
  terre Samaytharum alienacionem, tamen ipsi facere non possunt nec potuerunt in 
  preiudicium ipsarum, cum ipsis deficientibus, tena ad ipsas devolvi debeat tamquam 
  de iure hereditario vel iure sanguinis debita, quod relinquimus eS5e notum de iure 
  comuni. Item, nullus princeps potest donare terram sui principatus aut partem 
  eius, nisi ex consensu heredum et consilio ac consensu procerum vivorum terre 
  illius, sicut patet in omnibus donacionibus omnium principum, prelatorum, impera- 
  torum et regum, in omnibus enim illis scribitur: Dedimus tali talem rem ex con- 
  sensu et consilio heredum nostrorum, prelatorum, baronum, procerum etc. In 
  assignacione autem terre Samaytharum vel limitacione graniciarum ipsius, nunquam 
  accessit consilium vel consensus heredum et maiorum procerum terre Samaytharum, 
  et ergo donacio est nulla, et quecunque arguuntur per predictos procuratores de filia 
  domini ducis seu (regis), per nos procuratores similiter arguitur 8 de heredibus et 
  coheredibus aliis predictorum dominorum regis et ducis, salvo iure addendi vel mi- 
  Pag. 68. nuendi et meliorandi ac corrigendi, prout I necessarium fuerit. 
  Quibus protestacionibus "auditis, prefatus dominus Andreas procurator regis et 
  ducis dicto domino Nicolao et procuratoribus cum instancia supplicavit, quatenus 
  contractum II pium et salubrem dominorum regis et ducis non inpedia.nt, se(l in lO 
  ipsum consenciant, ut equitas 11 dictorum dominorum regis et ducis elucescat. Pre- 
  fatus vero dominus Nicolaus cum aliis suis comprocuratoribus iteratis vicibus aIta 
  et intelligibili voce vivo ore rec1amavit protestando, quod in hunc contractum nun- 
  quam consenserunt neque consentire intendunt neque consenciunt, tamquam in pre- 
  iudicium. dictorum dominorum Zophie et consanguineorum regis et ducis, procerum, 
  
  
  
   
  
  
  1 Mylna cytacjaj ma bydz: Decreti secunda pars, Causa XIII. Que!ltio II, Can. IV: 
  Ultima voluntas defuncti etc. - I Decretal. Gregorii IX Lib. III, Tit. XXVIII De iure 
  patronatus, Cap. XI: Cura pastorali necessitate constringimur etc. - 3 Decreti sec. pars, 
  Causa XU, Questio II, Can. XLII: Si qua de rebus ecclesie etc. - 4 W Kodeksie: 
  ar instituta. Corp. jur. civil. Institutiones Lib. I. Tit. XXI: De auctoritate tutorum.- 
  I> S inn
   rl}k
   dodane. - 41 Inn
   rl}kll poprawione z alienari. - 7 US w nulIus inn
   rl}k
   
  poprawione. - 8 Innll rl}k
   poprawione z arguuntur. - I) Przed contractum stoi prze- 
  kre
  lone in. - 10 Inn
   rl}k
   dopisane. - 11 W Kodeksie equalitas, lecz e dopisane 
  inn
   rf;Jk'l' 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_160_0001.djvu

  			152 
  
  
  baronum terrc Samaytharum, liberonlm hominum factum, petcntcs supcr premissis 
  nostras literas testill10niales ipsis concedi; ct dedimus cis. 
  
  
  Acta in Wilno. 
  Die Mercurii octava l11ensis :Fcbruadi iudice cum assessOlibus ct notariis pro 
  tribuuali in domo Czupurne in castro Wilnensi in hospicio domini Benedicti iudicis 
  [scdentc], dominus Andreas prepositus Wladislaviensis procurator dominorum regis et 
  ducis coram dicto iudice produxit testcs ad iurandum et deponendum super articulis, 
  per dictum dominum Andream pro parte dominorum regis et ducis productis, quorum 
  nomina sccuntur, salva porreccione dictorum articulorum per ipsull1 productorum. 
  Tenor autem Rrticulorum sequitur in hec vcrba: 
  Procurator procuratorio nomine serenissimorum plineipum, dominorum Wladi- 
  slai regis Polonie et Allexandri alias Witholdi Magni ducis Lithwanie, et cuiuslibet 
  eorum tam coniu[n]ctim quam divisim pro declaracione 1 XLI, LXI, et LXII arti- 
  culorum, pro parte dictorum dOll1inornm coram sanctissimo principe domino Sigis- 
  mundo Romanorum rege semper augusto tamquam arbitro, arbitratore et amicabili 
  compositore contra lllagistrum et Ordinem Cruciferorum de Prussia oblatorum, dat, 
  facit, exhibet et produeit articulos infrascriptos, a primis articulis per hoc non rece- 
  dendo, sed ipsis magis ac magis inherendo, ad aliquam superfluam probacionem 
  eorundem se non astdngens, sed solum ad ea, que pro intencione partis sue suffi- 
  ciant et victoria; de quibus protestatur procurator antedictus. 
  In primis pro dec1aracione XLI articuli 2 ponit et probare intcndit, quod Cru- 
  ciferi tempore paeis treugarnm inter dictos dominos regem et ducem cum dictis 
  Cruciferis et Ordinem (sic) factarnm, fraudulenter et dolose terras et provincias 
  dicti domini ducis Vitholdi subintrantes, districtus, videlicet Medeli 3, Swyre 4 et 
  Brachslaw ac Ploczsko invaserunt, vastaverunt et depopulaverunt, domos et edificia 
  cremaverunt et ineineraverunt, homines utdusque sexus et pueros trucidaverunt, 
  mortificaverunt, interfecerunt et nonnullos captivos de predictis districtibus vinctos 
  abduxerunt 5, puellas, virgines et ancillas defioraverunt et stupravernnt, maritatas et 
  alias pudicas mulieres oppressernnt, equos, iumenta, pecora et pccudes, res, vesti- 
  menta, lectisternia, vasa auri, argenti ac supelectilia rapuernnt et de dictis di- 
  strictibus pro eorum libito asportaverunt, dampnaque eidem uomino duci et sue genti 
  in premissis ad XXM sexagcnarnm grossorum monete Pragensis intulerunt et irroga- 
  verunt preter estimacionem huiusmodi sangui[ ni]s interemptorum hominum, quomm 
  numerus ad unum vel quasi mille se extendit, necnon dofloraciones, stupra et oppres- 
  sionibus (sic) predictas, pro quibus petit eosdcm Crucifcros, patratores impios pre- 
  missorum, iuxta constituciol1es imperiales et canonicas contra tales promulgatas 
  puniri et in ipsas declarari incidisse. I Et nichilominus iniurias in premissis occisio- Pag. G9. 
  nibus, trucidacionibus hominum, stupris, dcfloracionibus et oppressionibus illatas, in 
  quantum extimabiles (sic) sunt, taxat et estimat procurator predictus ad decem milia 
  sexagenarum monete Bohcmicalis; in quibus summis predictos Crueiferos et Ordi- 
  
  
  1 Wyrazy: quam divisim pro declaracione napisane inn!!! rl}k!!! na miejscu skroba- 
  nem. - II Zob. na str. 59. - 3 Okolica Polocka po obu brzegach Dzwiny. Wypadki te 
  odnosz!!! sil} do naja.zdu Krzyzak6w Pruskich i Liwonskich na Zmudz r. 1399, w rok po 
  pokoju Sallinskim. Zob. Voigt Gesch. Pro VI, p.166 i nast. - 4 Swir, pomi
  dzy Wilnam 
  i Bra.slawiem. - I) b w abduxerunt poprawka innej r
  ki.
  		

  /Pomorze_014_01_02_161_0001.djvu

  			, 
  1 
  
   
  J 
  
  
  153 
  
  
  nem condempnari et ad satisfaccion
  m compelli per dictum dominum regem Roma- 
  norum, arbitrum principalem, petitt. 
  Item ponit et probare intendit, quod de premissis omnibus fuit et est publica 
  vox et fama. 
  Item ponit et pro bare intendit, quod dicti Cruciferi post firmata paeis federa 
  inter dictos dominos regem et ducem, ex una, ac magistrum et Ordinem prefatos 
  parte ex altera inita, firmata, celebrata et roborata, cum multitudine gentis armo- 
  rum terras dicti domini dueis iniuriose, fraudulenter et dolose subintrantes, districtus 
  videlicet Wpitey 2, Romygalo S invaserunt, vastaverunt et depopulaverunt, domos et 
  edificia cremaverunt, homines utriusque sexus et pueros interfecerunt et nonnullos 
  captivos de dictis districtibus .vinctos . Et nichilominus 
  iniurias in premissis occisionibus hominum et captivis (sic), stupris, defloracionibus, 
  oppressionibus et violacionibus irrogatas, in quantum estimabiles sunt, taxat et esti- 
  mat procurator predictus ad decem milia sexagenarum grossorum monete Bohemi- 
  calis; in quibus petit prefatos Cruciferos et Ordinem condempnari et ad satisfaccionem 
  compelli per prefatum dominum regem Romanorum arbitrum principalem. 
  Item ponit et probare intendit, quod de premissis omnibus fuit et est publica 
  vox et fama. 
  Item pro declaracione LXI articuli procurator predictus nomine dicti domini 
  regis proponit et probare intendit, quou cum dicti Cruciferi seu magister cum 01'- 
  dine iuxta asseneionem ipsorum sint ad hoc instituti et regula seu 6 observaneia 
  dicti Ordinis ad defensionem Christianorum et expungnacionem infidelium, fidem ca- 
  tholicam inpungnancium et ad gremium et unionem Christiane fidei converti recu- 
  sancium teneantur, tamen magister et Ordo, qui pro tempore fuerunt, intelligentes 
  et mestum (sic) videntes prefatum dominum Wladislaum regem Polonie ire corona- 
  turn ad fidem catholicam assumendam, quam tunc ibidem assumpsit et sacri gurgite 
  baptismatis in Christianum de errore paganico est renatus et subsequenter in regem 
  Polonie aBsumptus et coronatus, accensi 7 in invidiam, suggestione dyabolica volentes 
  dictum dominum regem ab assumpcione fidei orthodoxe retrahere ac nitentes ipsum 
  in errore paganico confirmare 8, colligacione et liga ac conspiracione facta cum non- 
  nullis infidelibus emulis 9 et seismaticis ab unione sunete Romane Ecclesie precisis, 
  
  
  ;1 
  t 
  
  
  1 petit dodane mnl\ rl}kl\. - 2 Upita pod Poniewiezem na Zmudzi. - 8 Pewnie 
  Romeyen, okolica W orlowa na polnoc Kowna, napadnil}ta r. 1388. - · cto w vinctos 
  poprawka innld r
  ki. - 8 sacros canonicos - promulgatos stalo z poczl\tku, z czego 
  sacros i promulgatos zmienione innl\ rl}kl\ na sacras i promulgatas. - 6 seu innl\ rl}klli 
  na miejscu skrobanem. - 7 
  ccensj tak sarno. - 8 Innl\ r
  klli poprawione z reformare.- 
  9 e w emulls dodane innl!i rl}kl!i, u takaz poprawka. 
  
  
  20
  		

  /Pomorze_014_01_02_162_0001.djvu

  			154 
  
  
  ipsisque infidelibus et scismaticis in auxilium assumptis, terras et prOVlllCIaS dicti 
  domini regis tunc in fide neophiti invaserunt et vastaverunt ipsasque combusserunV 
  et incineraverunt et depopulaverunt, et valde multa milia hominum, ultra trecenta 
  milium animarum utriusque sexus, et pueros crudeliter interfecerunt et nonnullos in 
  captivitatem receperunt, puellas defloraverunt, virgines stupraverunt, maritatas ho- 
  nestas et pudicas mulieres oppresseruut, res et pecunias et thezauros necnon vasa 
  auri et argenti, pecora et pecudes, equos et iumenta, vestimenta et suppellectilia in 
  predam rapuerunt et de dictis terris abduxerunt palam, publice et notorie, dampna 
  in premissis eidem domino regi et sue genti usque ad summam trecentarum milium 
  sexagenarum inferentes preter estimacionem occisorum ad aliorum forefactorum pre- 
  dictorum, de quibus petit dictum Ordinem puniri iuxta canonicas et imperiales sanc- 
  ciones contra tales promulgatas. Et nichilominus iniurias in premissis occisionibus, 
  stupris, deflo Iracionibus et oppressionibus irrogatas, in quantum estimabiles sunt, Pag. 70. 
  taxat et estimat procurator autedictus ad ducenta milia sexagenarum monete Pra- 
  gensis grossorum; in quibus summis petit eos Cruciferos et Ordinem condempnari 
  et ad satisfaccionem compelli per dictum dominum Romanorum regem, arbitrum 
  principalem. 
  Item ponit et probare intendit, quod de premissis omnibus fuit et est publica 
  vox et fama. 
  Item pro declaracione LXII articuli procurator predictus nomine dicti domini 
  regis ponit et probare intendit, quod dicti Cruciferi et Ordo, scientes verisimiliter 
  et manifeste videntes prefatum dominum Wladislaum regem fidem catholicam as- 
  sumpsisse et in ea fideliter persistere, terrasque et homines terrarum sibi subiecta- 
  rum de die in diem et de hora in horam ad unitatem fidei orthodoxe et congnicionem I 
  Salvatoris confugere ac fonte baptismatis renasci et ex conversione 2 eorundem fidem 
  catholicam augmentari, eundem dominum l'egem opprimere et ex oppressione in 
  appostasiam S ac desperacionem producere cupientes, terras et provincias ipsius do- 
  mini regis decem et octo annis continuis interpollatis temporibus cum multitmline 
  gencium armatarum invaserunt ipsasque crudelius, quam tempore gentilitatis et ante 
  agnicionem fidei, persecuti sunt et expungnaverunt, baptisatos et cathecuminos (sic) 
  et neophitos Dei necnon sacerdotes et clericos, ibidem in dictis terrris divina officia 
  et Sacramenta ecc1esiastica prefatis Christianis neophitis et alia fidei obsequia mi- 
  nistrantes, ad trecenta milia et ultra, ymmo innumerabiles seve et acriter occiderunt, 
  interfecerunt et trucidaverunt et quamplures in captivitate vinctos ad propria dedu- 
  xerunt, et tandem Christianissimum principem, dominum Cazimirum dictum Cortgello, 
  fratrem germanum dicti domini regis interfecerunt, interfectique caput a corpore 
  scindentes et amputantes et detruncantes, cum eodem capite ludibria et multas sub- 
  sanaciones fecerunt in vilipendium dicti domini regis, necnon signum Crucis Salva- 
  toris nostri, in memoriam passionis eius penes vias et publica itinera in locis diversis 
  positum, deponi, scindi et ad partes minutas per suos sathelites secari iusserunt, 
  ne ipsis ex signis visis, eorum stipend[i]arii et coadiutores ipsorum, (quos) in sub- 
  sidium contra terras predictas et Cristianos neophitos, quos paganos nominabant 
  advocaverunt, retraherentur a subsidio ipsorum quoad invasionem dictarum terra- 
  
  
  1 Drugie s poprawka innej rl}ki. - 2 con w conversione takaz poprawka. - 8 Po- 
  prawione inn
   r
  k
   z appostasim.
  		

  /Pomorze_014_01_02_163_0001.djvu

  			155 
  
  
  rum; necnon ecc1esias ad cultum divinum preparatas et edificatas succenderunt et 
  incineraverunt, ipsasque tociens, quociens reedificabantur \ semper iteratis vicibus 
  igne combusserunt una cum Sacramentis ecc1esiasticis, abstractis primitus ab eisdem 
  ecclesiis vasis et calicibus, libris et ornamentis ac aliis rebus sacris ad cultum di- 
  vinum preparatis, in contumeliam Creatoris et contemptum et depressionem fidei 
  catholice premissa facientes; necnon civitates, opida, villas dictarum terrarum depo- 
  pulaverunt et cremaverunt, thezauros auri et argenti, et vasa, res, vestes et supel- 
  lectilia 2, equos, iumenta, pecora et pecudes in dictis terris in predam rapuerunt 
  raptosque et rapta abduxerunt at asportaverunt, puellas et virgines defloraverunt et 
  stupraverunt, maritatas et honestas mulieres oppresserunt et ex hoc multos neophi- 
  tos in fide scandalisaverunt, dampna eidem domino regi et sue genti per dictos de- 
  cem et octo annos interpollatis 3 temporibus usque ad quingenta milia sexagenarum 
  grossorum Bohemicalium inferendo, preter estimacionem sanguinis occisorum cathe- 
  cumenorum et neophicorum (sic) Dei, sacerdotum et clericorum, quorum numerus 
  ad valde multa milia hominum se extendit, necnon interfeccionem dicti domini Ka- 
  zimiri principis et ludibriis (sic) de dicto suo capite factis (sic), necnon puellarum 
  et virginum defloracionibus (sic) et stupra maritatarum et honestarum dominarum 
  oppressionibus (sic), ecclesiarum incineracionibus (sic) et aliis (sic) forefactis (sic) et 
  sacrilegiis (sic) vergentibus (sic) in contumeliam Creatoris: de quibus petit 4 prefatos 
  Cruciferos puniri, tamquam persecutores et inpungnatores Christianitatis et fidei, iuxta 
  canonicas et imperiales sancciones contra tales promulgatas. Et nichilominus iniu- 
  rias per prefatos Cruciferos in premissis occisionibus et aliis prescriptis dicto domino 
  regi irrogatas, procurator predictus taxat et estimat ad quingenta milia sexagena- 
  Pag.71. rum grossorum monete Bohemicalis, in I quibus summis petit prefatos Cruciferos et 
  Ordinem condempnari et ad satisfaccionem compelli per prefatum dominum Roma- 
  norum regem, arbitratorem principalem o. 
  Item ponit, quod de premissis omnibus fuit et est publica vox et fama. 
  Item ponit et probare intendit, quod si dicti Cruciferi post baptismum dicti 
  domini regis prefatas terras non 6 inpungnassent et persecuti fuissent, necnon si 
  a persecucione et a contradicione dictorum Christianorum et neophitorum, sacerdo- 
  turn et clericorum in dictis terris existencium, ac eciam ab mcendiis ecclesiarum 
  destitissent et cessassent, valde et in decuplum Christianus populus et fides catho- 
  lica necnon cultus divinus auctus et augmentatus fuisset in terris antedictis, palam, 
  publice et notorie 7. 
  Item quod (sic) ponit et probare intendit, quod de premissis omnibus fuit et 
  est publica vox et fama. 
  Item ponit et pl'obare intendit, quod cum dicti Cruciferi castrum Wilnense 
  circawallassent et Christianos neophicos (sic) paganos nuncupassent, presbiteri, pre- 
  lati, canonici et clerici tam seculares quam religiosi ecclesie et civitatis Vilnensis, 
  exorantes divinam clemenciam pro pace danda et hostium ferocitate et crudelitate 
  mitiganda 8, de ecclesia cathedrali ad ecclesiam sancte Anne sacris vestibus et sup- 
  
  
  1 Drugie e w reedificabantur poprawka innej r£2ki. - 2 e przed I w supelectilia 
  innlJi r£2klJi dopisane. - 3 tis w interpollatis innlJi r£2kq poprawione. - 4 Ostatnie t w petit 
  innlJi r
  klJi dopisane. - 1\ Skarga ta odnosi sil} do wyprawy Zakonu na Wilno w r. 1390. 
  Zob. Voigt Gesch. Pro V, p. 546. - 6 non dopisane na brzegu innlJi r
  klJi' - 7 W Kodeksie 
  publicum et notorium. - 8 Ostatnie a w mitiganda poprawka innej r
  ki. 
  
  
  20*
  		

  /Pomorze_014_01_02_164_0001.djvu

  			156 
  
  
  periliciis 1 induti more sacerdotali processionaliter cum cantu devoto laudis (pro- 
  cessissent) sacrum Corpus Christi et pignera (sic) seu reliquias Sanctorum publice 
  in manibus deferentes, prefati Cruciferi contra dictos presbiteros et clericos in fidei 2 
  contemptum et contumeliam Creatoris diversis telis et tandem pixide sive bumbarda 
  sagittaverunt, cuius bombarde seu lapidis 8 de ipsa emissi ictu unus sacerdos reli- 
  giosus nomine Venceslaus de Grecz, Ordinis sancti Francisci, est interfectus et quam- 
  plures alii wlnerati, palam, publice et notorie. 
  Item ponit, quod de premissis omnibus fuit et est publica vox et fama. 
  Deinde proposuit procurator ducis, quod magister et Ordo, non obedientes sen- 
  tencie et execucioni de captivis in generali, adhuc hodie detinent captivos infra- 
  scriptos; ct primo captivi de Walkoviska 4: 
  Primo Supprim cum uxore sua, nomen uxoris sue Marca, et filio Marschalecz, 
  et isti in castro Twongst o retinentur. Item Iwanecz cum uxore sua Wliana cum 
  duabus filiabus, Oxynia et Wsylgsa, isti ignoralltur ubi sunt. Item Symon cum 
  uxore Wlicha et filia Oxymia, isti in Ressel 6 detinentur. Item filius Radussow, Mol- 
  dus nomine, ibidem in Ressel, et filia ipsius Katherina, ista est apud Schyling prope 
  Labiaw. Item Ysak tres pueri: Ostabko filius aput dictum Schiling, secundus filius 
  eius Selywon, iste servatur aput Ryinin inter Topyaw 7 et Twoyngst, et filia ipsius 
  Theodora, ista est aput quemdam Wernyk mellis braxatorem in castro Twongst. 
  Item mulier Blyanicza, ista est aput Rymin (sic). Puella Panka, ista nescitur ubi 
  est. Item Iacobus filius Anstynne, iste est in castro Rongnich 8. Item Andotya filia 
  Chotymini, ista est apud Prutenum in castro Waldow\), et Nyechwod nescitur ubi 
  est. Item uxor Petri Ohresska cum filio Gothys, ista est in Limopyli 10. Item Anna 
  uxor Vasilii ncscitur ubi est. Item filia Tactari (sic) Ochsymia, ista est aput Leo- 
  nem Hrodnanyn dictum in castro W oldow. Item filius Conradi Ostabko, iste est 
  in Pobyete 11 aput Dumas camerarium. I tern duo filii Damiani: Onanya, iste est 
  aput Martinum in Byelawicza 12 , secundus Ancibur, iste nescitur ubi sit. Item 
  Andre tres filie: Cristina et Chotymia, iste due sunt aput Leonem Hrodnanyn, ter- 
  cia Massa, ista nescitur ubi sit. Item uxor Slussczyna dicta Dobrussa cum filio Ia- 
  cob et filia eius Kulyna, isti nesciuntur ubi sunt. Item Mossonis pueri: filius et 
  filia Symeon et Cristina, I isti sunt in Pelnow prope Burwalka 13 apud Barthosy Pag. '12. 
  amicum Sturza. Item Carp geneI' Gregorii, iste aput Holbracht in Cat'schow 14. Item 
  Chotymia uxor ipsius Carp cum duabus filiabus, Maria et Tatyana, iste sunt in 
  Ressel lO aput quemdam camerarium, et filius Iwan nescitur ubi est. Item quatuor 
  pueri cuiusdam Tartari: filius Ywan et filia Ncwa, tercia Maluscha et Katherzina, 
  nesciuntur ubi sint. Item tres pueri Leonis: filius Masz, filia Oryna et secunda 
  Masza, isti sunt aput Gerkam in villa a castro Wyelow 16 per medium miliarium. 
  Item Miczkonis pueri quinque: filius Hannus, iste est aput Petrum in Woyrudow, 
  item filius Mynecz et Iacobus et filia Katherina et Dorothea, istos omnes scit idem 
  
  
  1 Tak w Kodeksie, czytaj superpelliciis. - 2 Pierwsze i w fidei poprawka innej 
  rl}ki. - 3 Ostatme i w lapidis tak sarno, - 4 m. W olkowysk na Litwie. - 1\ Twongst, pier- 
  wotne nazwisko lasu i zamku, na kt6l'ych miejscu stan
  l Kr6Iewiec.- 6 m. Reszel, (Rossel).- 
  7 m. Tapiewo. (Tapiau). - 8 m. Ragneta, (Ragnith). - I) Waldau p. Kr61ewcem. - 10 Lie- 
  neballen p. Welaw
  . - 11 Pobethen p. Fiscbhausen. - 12 Bielauken p. Labiewem. _ 
  18 Jak sil} poniMj okaze, lezaly te nieodgadnione miejscowosci pod Rastenburgiem. - 
  14 Karschau p, Kr6lewcem. - 15 m. Reszel, (Rossel). - 16 m. Itawa, (Wehlau). 
  
  
  ,
  		

  /Pomorze_014_01_02_165_0001.djvu

  			157 
  
  
  Petrus de Woyrudow. Item David duo pueri: filius Dimitrius, iste est apud quem- 
  dam sacerdotem in villa prope W oyloda, et filia Chedossia nescitur ubi sit. Item 
  Hyrcz tres pueri: filius Selyvon, iste est apud Cimizam in Smyrdokoyma, et filius 
  Chodor cum filia ipsius Palahya nesciuntur ubi sint. Item ecclesia in Walkowysky 
  spoliata in omnibus rebus ecclesiasticis et tempor[ al]ibus prope XL sexagenarum 
  summa. 
  Item Mayg duo pueri: filius Thymos, iste est apud vexiliferum de Tapyow 
  W oyschutyn dictum, filia Beyekxa, ista est apud Cornuta retro Ankelytin 1 vel Bor- 
  tensteyn 2. Item filius Iwan Iohannis Andreas, secundus Mathias, et due mulieres, 
  ambe Chodosya, nesciuntur ubi sint. Item Thywunonis duo pueri: filia Dobrincza, 
  filius Ossip vel Ioseph, nesciuntur ubi sint. Item Michalconis duo homines: Symon 
  cum uxore Fedessia, iste est in Bromytha aput Cruciferum qui senior est supra 
  piscatores, Welchmeyster 3 . Item Dyak duo pueri: filius Petrus, iste est aput Han- 
  nus in villa Petriconis 4, filia Ywlampia nescitur ubi sit. Item filius Curiani Procz 
  nescitur ubi sit. Item Symon filius Philippi et Nyencoynus Yatwassyn et filius ipsius 
  Petrus nesciuntur ubi sunt. Item filius Synowow et Boriss et Czisz filius Zclono- 
  vicz et Nichwod Heraczicza nescitur ubi sunt. Item apud Ywan Gorwacovicz capti 
  sunt quinque homines: uxor Vliana, fi]ia est Theodosia, isti sunt in Valga o , filia 
  Wasia, ista est in W oytholicha, filia Maria et filius Polikath ncsciuntur ubi sunt. 
  Item Gregorius socer Iarmacowicza, filius Kusnia, nesciuntur ubi sunt. Item Sino- 
  wecz pater Boris et faber Iohannes nesciuntur ubi sunt. Item filius Danielis Michael 
  nescitur ubi est. Item uxor Oponasch Ohasska cum filiis Allexandro, Boris et filia 
  Maria, isti sunt aput Mathiam rotro (sic) Twangst castrum. Item Vlyana filia 
  Ywanii nescitur ubi sit. Item uxor Philippi Ewa aput Woymench in Limopyla, so- 
  1'01' ipsius Vliana, ista aput Macz Petrum sub castro Twangst, pater Y wan ipsius 
  nescitur ubi sit. Item aput Malischam fabrum quatuor homines: uxor ipsius Theo- 
  dora et filius Vassil, isti sunt aput Hermon (sic) et aput Tylam sub Wonygina, et 
  filius Hyrcz et filia Maruna 
  
  sciuntur ubi sunt. Item Chodocowicz quinque sunt 
  recepti: filius Pasco, Scopan. Lariwon, Sydor, filia Polucha, isti omnes sunt aput 
  Herman supradictum 6 in Chylam. Item Chodorowicz quinque pueri:' filius Allexi, 
  iste est aput Symeonem retro Twangst castrum, Synow filius eiusdem aput thaber- 
  natorem in Rostemborg (sic), tercius filius Meloch et quartus Lukyan, mulier An- 
  thonia, isti tres nesciuntur ubi sunt. Item uxo
  anrilanis Ewa, filia Palradia, sunt 
  apud Chilman supradictum 7. Parsko filius Olychferi nescitur ubi sit. Item filius 
  Martini Iokymi, iste aput Iacham Pruthenum prope Domyn 8 civitatem. Item tres 
  filii Nemor: Iacobus, iste aput Mathiam retro Twangst, David et Lukyan, istos duos 
  nescimus ubi sunt. Item uxor Martini Cristina metseptima cum fratre Dimitri, se- 
  cundus Selywon, Ohimia, Anna, Matrima, Erechsina, et solus vir transivit 9 post 
  uxorem, isti omnes sunt aput Lalkonem in Rodow 10 . Item uxor Vasili Marconis 
  nomine Vliana cum filia Massa, istas nescimus ubi sunt. Item pater Panis Opa- 
  naschow Wassili cum sorore Anna, isti aput Iurech, filia Thatiana. Item Berendow 
  aput Symonem, est filius Vasili. Item A wden, iste nescitur ubi sit. Item Borst 
  
  
  1 Augklitten p. Allenburgiem. - 2 m. Bartenstein, (Bartoszyce). - 8 Czytaj Fisch. 
  meister. Zob. Voig Gesch. Pr. VI, p. 638. - 4. Pewnie Petersdorf p. Haw!!! (Wehlau). _ 
  II Pewnie zam. Balga. - 6 Powyzej Hermon. - 1 ChHman, powyzej zas in Chylam.- 
  8 m. Dommau p. Kr61ewcem. - v W Kodeksie transsunt. - 10 Roddau p. naw
  . 
  
  
  -- 
  
  
  .J
  		

  /Pomorze_014_01_02_166_0001.djvu

  			/ 
  ./ 
  
  
  158 
  
  
  cum uxore et filio, omnes isti sunt aput marsalcum Prussie. Item uxor Damiani 
  Ewa, filius A won, nescitur ubi sunt. Item soror Symeonis Schemechovicz Cristina, 
  filia ipsius N astasia et Wasza cum filio Iacobo nescitur ubi sunt. Item Theodosia 
  soror Dimitri et alia Zophia, iste nesciuntur ubi sunt. Item aput Onanhyum Czer- 
  nowicz Sochari captus, et nescitur ubi sit. Item aput Thenich Sowicz duo capti: 
  filius Ywan, mulier Pohnaria, nescitur ubi sunt. Item aput Anthymii filium Serhen 
  nomine et patrem I Denkam ceperunt, qui nesciuntur ubi sunt. Item eorum quinque: Pug. 73. 
  Andream, uxorem eius Culyana, Owdochia filius Parchwen et s[ e ]c[ und]us Curian, 
  David filia Thirma, omnes nesciuntur ubi sunt. Item Allexii filium nomine Wassil, 
  iste est almt Custram, et David secundum filium ipsius nescimus ubi sit. Item 
  aput Chodor Konuch ceperunt filium nomine Iakyn, nescitur ubi sit. Aput Iolchuch 
  filiam nomine Sinowia, nescitur ubi sit. Aput Cischus Conczowa uxorem nomine 
  Thalam et £ilium Petrum et Damian et tercium Necrasch, nesciuntur ubi sunt. Item 
  aput Cyyssuch Binykonwicz duas mulieres ceperunt nomine Borunna et Hirpina, et 
  Katherinam filiam Thodaskam et Thethianam, filium Modenko et Deyys et Hrycz et 
  pupillos, omnes nesciuntur ubi sunt. Item aput Lucam Wargulowicz quatuor sunt 
  capti: Dirschich, Iessek, filii, filia Rimlyo et Pyenaka, nesciuntur ubi sunt. Item aput 
  Sinow quatuor: filia Vlyana, ista est aput Hannus in villa episcopi sub Ressil castro, 
  et filius Yssay aput Bartholdum Cycltin, et filia fratris eius Vlica, ista est aput 
  Vcrnessum Lithwanum, filius eiusdem Sinow Ywanecz nescitur ubi sit. Item aput 
  Russmalva quinquc de familia sunt capti: filiia eius Chyma, Rist est aput fratrem 
  Bartholdi, Tulina filia et filius Michen, isti sunt aput Bressum Samagitam, filius 
  Zan nescitur ubi sit. Item homincm domini ducis, Synow sumpserunt, quatuor equos 
  in Labyow 1 quando captivus equitaverat deducendum. Item aput Hyrczko sub Ban- 
  czicz capta est mulier nomine Stepanida, filius Zezon et Jacobus, nescitur ubi sunt. 
  Item filius ipsius Hyrczconis est aput Bartholdum. Item aput Zizon ceperunt ITa- 
  trem eius Thomam Rywan et filiam Annam, et nesciuntur ubi sunt. Item aput Pau- 
  lum hominem ipsius Maxim et filiam ipsius Annam et Wassil, et nesc[i]untur ubi 
  sunt. Item aput Benkonem quatuor: uxorem suam Polodiam, filium Iohannem, filiam 
  Katussam et Stephanum; et Otylinam et Katussam, et Currys, Ihnaczecz, Assawka, 
  nesciuntur omnes ubi sunt. Item de villa magna dicta Loponicza 2 aput Andrussum 
  quinque ceperunt: filium Miczipur, filiam Polahya, Iacobum, Lariwon, nesciuntur ubi 
  sunt, item Nastasia filia ipsius, is
   est in civitate Tamin 3 (apud) Iunkor servitorem 
  marsalcy. Item ceperunt Canonens Nowohrodzecz uxorem cum tribus pueris. Item 
  IJaul um Novohrodzecz ceperunt cum filia Possymia, et nesciuntur ubi sunt in Prus- 
  sia. Item aput Olissar Makarowicz, Ywan hominem, et nescitur ubi sit. Item aput 
  Ossypowicz ceperunt Borrs et alium, et isti sunt aput Wenyk in Rastemburg, et 
  soror ipsius Orina et secunda Owdochya et filius, isti nesciuntur ubi sunt. 
  Item de villa Droycziani 4. Item aput Androsch ceperunt quatuor de familia: 
  filium CaritIwny et Lenecz, et nesciuntur ubi sunt, et filia Anna, ista est aput Hol- 
  wianth, et filia Polucha, ista est aput Waldicam prope Ratimburg (sic). Item apud 
  Ostaschonem ceperunt patrem eius Wassil et uxorem A wdachiam et Thymas homi- 
  nem, Prossynia mulier et secunda Cristina, isti nesciuntur ubi sunt, scilicet Hyrcz, 
  
  
  1 m. Labiewo, (Labiau). 
   9 W. i M. Lapienica, 2 mile na poludnie W olkowysk. - 
  8 Powyzej Domyn, Dommau p. I(rolewcem. - 4 Derbiczany, 1 mill} na poludnie Wol- 
  kowysk. 
  
  
  ! 
  :a.
  		

  /Pomorze_014_01_02_167_0001.djvu

  			. 
  
  
  159 
  
  
  iste est in Rangnith. Item aput Ozaria tres filii sunt capti: primus Radko et se- 
  cundus Hyyeher et Chodor tercius, isti onmes aput Iurgam Ge (sic) Gymkonis (sic) 
  rctro Restimburg. Itcm aput Ywan Miczkowicza awu[ n]kulum eius ccpcrunt no- 
  mine Kostuk, et ncscitur ubi sit. Item Hyrcz Kawilacowicz ct filia cius Elena, isti 
  nesciuntur ubi sunt. Item aput Tymskonem Osscpovicz ceperunt sex: filium An- 
  dream, iste aput Sinowillowicz, filia ipsius Lussa cst in curia Burwalka, tercia in 
  Rustcmburg filia Katussa, ct Ywanecz filius, Nastasia puelIa et Elena, omnes ne- 
  sciuntur ubi sunt. Item Paulum sacerdotem ceperunt, filiam Utam nomine, ista est 
  in Tbamow 1 aput Cruciferum, filium eius Deskonem, hie nescitur ubi est. Item 
  aput Hyrcz ceperunt duos filios: low ct ThedaI', et nescitur ubi sunt. Item cepe- 
  runt mulierem Febronia cum filio lacub, nescitnr ubi sunt. Itcm aput Nygayl Sa- 
  matham (sic), filiam nomine Dersam et aliam nomine Cygutha, et nescitur ubi sunt; 
  fratrem ipsius Nagoyl ceperunt et filiam ipsius Miloscha et secundam Runskuda et 
  filium Stirpcnka et alium W ololes, et nescitur ubi sunt. Itcm aput Iaymeyko uxo- 
  rem nomine Kyrka et filiam Kywcha, et nescitur ubi sunt. Item Radaywan ceperunt 
  cum uxore Sadula et filia Pela, iste sunt in Dominow 2. Item fratrem Moydeyconis 
  ceperunt nomine Wilus, iste est aput Hannus in castro Theypyow 3, et sororem eius 
  Coysa, ista est in W olumscnis 4 in villa. Item ceperunt Soweyconis patrem Skeda 
  nomine, metoctavum, uxorem eius Tyta, filium Geykus, et alter Wilutis, tercius 
  Gynczus, filia Sotha et Goyweta et tercia Rolussa, que sciuntur ubi sunt. Itcm aput 
  Pag.74. Dreymeykonem ceperunt I generum ipsius Peuplo cum uxore Sadula ct filie (sic) Czer- 
  nia, iste sunt in Vinopill o. Aput Icsz ceperunt uxorem nomine Tholia, filium Damian 
  et secundum Petrum et tercium Sodeyko, isti sunt aput Cruciferum in castro in 
  Twangst. Item aput Dawkus uxorem nomine Catyanam, filium Damclam, et nesciun- 
  tur ubi sunt. Item aput Semon filia capta est nomine Waila, et ista est aput Bortik 
  in villa Glesnyconis. Item aput Semok filium Iacob ceperunt, et nescitur ubi sit. 
  Itcm aput Gergium in fluvio Wiechotuzicza ceperunt filium Wassili, et ncscitur ubi 
  sit. Item aput Chodor cepe
  nt septem de familia: filium Andream nomine et alium 
  Tymos, tercium Ywan, quartum Gratylo, filia Thadossia, et nesciuntur ubi sunt, 
  Maria filia ipsius, ista est in districtu Rastemburgensi in Pessesza 6. Item fratrem 
  Chodor Barrs dictum, nescimus ubi sit. Item aput Andream Barosczlwho militem 
  nomine dictum Byolowa, et nescitur ubi sit. Item aput Ossypowicz ceperunt sex 
  personas: filium Andream .qui est aput Suroloillowicz, filiam Katussam que est in 
  Burwalka in curia prope Rastembmg, et alia filia Lucia et Nastasia et Elena et 
  filius Ywan nescitur ubi sunt. Item aput Iacobum Bobrowicz matrem ceperunt Ele- 
  nam nomine et filium Wassili et secundum Hrydlo cum filia Machna, isti ncsciuntur 
  ubi sunt. Item aput HartY111 quatuor pueri: filius Stephanus, filia Ewa, et sunt in 
  districtu Wylowska 7, Prossymia et Ohapka filie nesciuntur ubi sunt. Item uxor 
  Nicolai Marchwa, filia Oxymia, filius Philippus, isti nesciuntur ubi sunt. Item filia 
  Truchon Masska, ista est aput molendinatorem in castro Wyclow 8, Thoma filius 
  Petri et filia Anna nescitur ubi sunt. Item Mathias filius molendinatoris est in 
  castro Brendburg (sic) aput Huskampteit 9, filia Vliana, ista est aput Samathucha111 10 
  
  
  I 
  
  
  1 Tamowiszki p. Wystruciem, (lnsterburg). - 
   Dommau p. Krolewcem. - 3 m. Ta- 
  piewo. (Tapiau). - 4 Moze Wosczele p. Elkiem, (Lyck).- 5 Na str.156 przyp.lO Limopyli.- 
  6 Pewnie Potschendorf p. Rastenburgiem. - 7 Ilawa nad Preglem, (Wehlau). - 8 Czytaj 
  Wyelow, t.j. Wehlau. - D Pewnie czytac Huskomptur. - 10 Pewnie czytac Samaitham. 
  
  
  - 
  
  
  .J
  		

  /Pomorze_014_01_02_168_0001.djvu

  			. 
  
  
  160 
  
  
  Brossa dictum. Item filius Lewoch nomine Sesson cum fratre Simcon, et Tatyana 
  filia, ista est sub Rostemburg castro Item aput Muscham tres pueri capti sunt: 
  filia Vlica, ista est aput Lithwanum carpentarium, secunda filia Elena, ista est aput 
  Iassek, filius Iohannes, iste est aput amicum dicti Lithwani Soak dictum, Oschasko 
  filius Radwan, iste nescitur ubi sit. Item uxor Thome Vliana, ista est aput Han- 
  nus Rymma, filius eius Y saac nescitur ubi est. Item Wasszka Sinobranyn tres 
  pueri: filia Allexandra, mulier Martinia, famulus Mysko, istas omnes bene scit ubi 
  sunt iuxta Toynowyn. Item aput Szarippam sex sunt capti: filia Elena, ista aput 
  scriptorem marsalci, mulier Maska cum filio Wassil et cum secu[n]do Luca, cum 
  filia Wasza et Melamya, isti nesciuntur ubi sunt. Aput Warhym filium ceperunt 
  nomine Marchumam et filia Ewa, isti nesciuntur ubi sunt. Item in quadam villa 
  Dwonecz dicta capti sunt isti captivi: Item aput Stephanum Tywum quil1que ho- 
  mines sunt recepti: filia Custimia, secunda Theodosia, tercia Thodra, quarta Syno- 
  wia, vir Rymda, isti omnes suE n]t aput Hannus Rym retro Skypopil 1 . Item aput 
  Thomam ceperunt septem: filiam Nelpam, ista aput dictum Hannus Rymma, secunda 
  filia Culyna, ista est aput sororium Winnionis in villa Laygwonis, filius Panko et 
  alii Waska, Neluba, Milena, Awximia quatuor sunt recepti, nesciul1tur ubi sunt. 
  Item aput Andream Bohdanowicz quatuor sunt capti: filius Patrikig, iste est apud 
  Cimczam prope Skypola, secundus filius Kussnia, Chodor, filia Ewa, isti nesciuntur 
  ubi sunt. Item Astaskonem generum Andree cepel'Unt, filium eius Sydor, isti ne- 
  sciuntur, filia (sic) Orechsinam, ista est in Synteli aput Tulk. Item filium Sredo- 
  wnis nomine lolchuch, iste est aput uxorem Mirudonis; Chodor filius, filia Asilacha 
  nesciuntur. Item Wassil filius Ihnachi cum uxore Vliana, isti sunt aput dictam 
  uxorem Oyondonis 2. Item aput Goilosch uxorem receperunt nomine Katherinam, 
  ista est aput Bl'Undenburgensem subdomii (sic), item et fratrem eius Gyppe, filia 
  Czernawa, alia Hostenya, iste nesciuntur ubi sunt. Item aput Olsini filium German, 
  iste nescitur. Item aput Mymgnith tres capti sunt: Swoulpis cum uxore Wynopna, 
  filia Ewa, Moszenko, isti nesciuntur ubi sunt vel per quem observantur. 
  Item nota retro fluvium Rosseya 8. Aput Kussniam decimarium cepel'Unt quatuor 
  de familia: mulier Ochynia, Metochan, Malisch, hii tres sunt aput Sweyconis uxo- 
  rem, puella Czemowa, ista nescitur. Item aput San duo de familia sunt recepti: 
  Theodora mulier cum filio Malina, nescimus ubi sunt. Item aput Wassil Patheo- 
  wicz sunt tredecim capti de familia: soror eius Sabbotha, filius Hyrcz, isti duo sunt 
  (apud) Holbrand in Cronutha 4 castro, filius Sobothe Iacob, secundus Hyrcz, tertius 
  Hyrcz, Annuscha filia Palahya, Nastasia, Sm'hen, Michael et Meclech cum uxore Ewa 
  et filia Thodosia, hii omnes nesciuntur ubi sunt. Item aput Sowam fabrum duo: Boris 
  et Oxinca, et sunt aput Iakyn Iachwasyn sub castro Twangst. Item aput Ollexium 
  duo: filia Marie, ista est aput Dzedzeyka de Visna sub Brandemburg castro, I Oxi- Pag.75. 
  nia filia nescitur. Item aput Poradna capti sunt septem: uxor eius Zynowia, Elena 
  filia, iste sunt aput Surkouch circa Brandeburg, et Elena secunda aput uxorem 
  Swoyconis, filius Malisch, Paraskiwia filia, Wassil, Sebestianus, isti nesciuntur. Item 
  David uxor nomine Chowra, filius Lazarus, Katherina filia, nesciuntur ubi sunt. Item 
  aput Allexium quatuor sunt capti: uxor eius Mamelchwa, filius Omelian, isti sunt 
  in Herrow aput Cleybach, filia Lewona et alia Ohathsia, iste nesciuntur. Item 
  
  
  1 Ponizej napisano Skypola a powyzej Limopyli i Vinopill. - 2 Powyzej napi- 
  sane Mirudonis. - 8 Rossa, lewy przyplyw Niemna. - 4. Pewnie Ragnetha. 
  
  
  :a..
  		

  /Pomorze_014_01_02_169_0001.djvu

  			161 
  
  
  Miczipur due filie: una Maria, ista est aput Ricowen in Ongin, secunda Palahya, 
  ista nescitur. Item aput Sinowka filia Michael, isti sunt aput consanguineum New- 
  dzeskonis. Item (apud) Odowoynam quatuor: filia Vlica est aput Wonthysk, item 
  Naruscbca filia Philippi, ista nescitur ubi sit, Anna Iohannis filia, ista eciam nesci- 
  tur, item Malday Iachwszim cum filia eius Sawka, isti sunt in Clyntyn aput Wla- 
  dicam, secunda eius filia Wilginga et Tala soror eius cum filio Cyonthi, istos nescimus. 
  Frater Maldayow Burke, iste est in Barchiburg 1. Item uxor Rxiclkonis nomine Mawra 
  et alia mulier Beydzrda, iste sunt in Klintin 2. 
  Item Sediwid cum uxore nomine Bymena cum filia Czestinga, soror eius Ne- 
  luba et alia Nancza, iste nesciuntur. Maxym, homo cuiusdam Lellionis, iste circa 
  Barthiburg. Item aput Woycecb duo sunt capti: filia Chodosia, ista neseitur, se- 
  cunda Nasca, ista circa Magmclsna 8 . Aput Tbericb ceperunt filium nomine Nos, 
  iste est in Kerdow 4. Item aput Iacob uxor Vliana cum filio Portwen et secundo 
  Macz, isti sunt aput Ditricb Iunker retro Slypapil 0, soror eius Nasca, ista nescitur. 
  Itom filius Conradi Iohannes in Gerdowen 6, Androsch fjliaster eius, iste in civitatc 
  Owtlebelit. Item aput Michaelem sex capti sunt: filius eius David, iste retro Thwangst 
  aput Symonem, filia eius Offimia, ista est aput consanguineum Nowdescbonis, Pan- 
  trach, Iwanecz, Ilko, puelIa Anthusia, isti nesciuntur ubi sunt. Item aput Trochffin 
  ceperunt filiam nomine Wruscha, ista nescitur. Item Miczko Novohradzecz captus 
  est cum uxore et filia, isti nesciuntur ubi sunt. Item Iohannem sororium David, 
  iste aput W oyladam. Item aput Malochfig ceperunt fratrem nomine Barrs, iste aput 
  Ostach retro Skypopil 7, filius Malachfley Andrisch est in S amla ch 8 aput Tilam. 
  Item aput Thadoch quinque: filiam Matronam, ista est aput Burkarth prope Sky- 
  popil, secunda filia Solocha et Philippi uxor Polahya, iste sunt aput W oyennich in 
  Llymopil, Ioseph, Domna nescitur. Item aput Sobczicz matrem nomine Martiniam 
  cum filia Ewa, iste nesciuntur ubi sunt. Item aput Swicz Dimitri quatuor sunt re- 
  cepti: mulier Natalia et alia Owdothya et Eximia et quidam vir Tych, isti nesciuntur 
  ubi sunt. Item aput Iacobum Bdelawicz ceperunt IIIIor personas: filiam Thodosiam 
  et Annam, Symowia filium Chodor, et nescitur ubi sunt. Item aput Mathiam tres 
  personas: filium Onanyam, secundum Wassil, isti sunt aput canonicum 9 in Sinthma, 
  filiam Orechffinum (sic), que nescitur ubi sit. Item Stryenschma uxor nomine 
  Echwra, filium Philippum, secundum Ywan, tercium Sawa, et nescitur ubi sunt. Item 
  aput Nowdoscham ceperunt duas personas: filium Sugnites et filiam Monchuza, et 
  nescitur ubi sunt. Item Chodor filium nomine Iakkym, qui nescitur ubi sit. Item 
  (apud) Saan Iermokawicz ceperunt tres personas: filiam Teodosiam, Mariam, Ma- 
  tronam, que nesciuntur ubi sunt. Item (apud) Ywan et et (sic) Visscow ceperunt 
  filiam Orechsszinam 10 et Varuscham, que nesciuntur ubi sunt. Item Denys W oydo- 
  tonis servus nescitur ubi sit. Mariam uxorem Sersuanis capta nescitur ubi sit. 
  Item Missonis tres persone capte sunt: filium W oynilo, filiam Thetyanam et Ka- 
  tussam. Item ceperunt Olichssar filium Allexandri, et nescitur ubi sit. Item nota 
  
  
  1 m. Wartenburg. - v Klinthen p. Gierdawami, (Gerdauen). - 3 Miejscowosci tej 
  trudno odniesc do jakiejs znaw3j, dla tego rozwil}zanie skr6cenia niepodobne. - 4 Pewnie 
  Kerschdorf p. Licbarkiem, (Heilsberg). - 1\ Powyzej bylo Skypopil i Skypolaj m. SZI}- 
  popel (Schippenbeil). - 6 m. Gierdawy, (Gerdauen). - 7 Zobacz powyzej na str. 160 przy- 
  pisek 1. - 8 Skr6cenie nie da sil} rozwill,;zac, poniewaz wyraz sam nie naprowadza na na. 
  zw1sko jakiejs roiejscowosci. - II W Kodeksie canie. - 10 Powyzej Orechffinum. 
  21
  		

  /Pomorze_014_01_02_170_0001.djvu

  			162 
  
  
  de villa Chodoronis etc. captivaverunt aput Semen octo personas: filiam nomine Na- 
  tolyam et Vlicam, iste sunt aput Henricum camerarium ipsius domini, et Elena in 
  Labyow et mulier Tetyana cum A wdochia et tercia Chomya et Chodor vir cum 
  Hyrcz, isti nesciuntur ubi sunt. Item aput Allexandrum ceperunt tres personas: Mi- 
  kitam, et est aput eundem Henricum, mulier Poloska, et nescitur ubi sit, filia ipsius 
  Matrima, et est inter Restinwerg (sic) et Skapopil. Item aput Wassil capte sunt 
  quinque persone: filius Kunika, et est aput Serdink in Nova Civitate, filia Halicza 
  est aput molendinatorem in Welowa, et filiastra ipsius Elena et Ewa mulier et filius 
  Olochno nesciuntur ubi sunt. Item aput Co
  tam uxor capta nomine Miania et filius 
  Vitus, et sunt aput Spurwin fratrem Trug. Aput Dimisczconem filius captus (?) 
  e[ s]t nomine Olischka et [ est] in Burwalka aput I Kaymk, et Conon nescitur ubi sit. Pag. 711. 
  Item aput Tyschomem nomine Waschscha et est in villa quadam circa fluvium Do- 
  myn. Item Allexium cum filio Iacobo et alium Mocz, tercium Stephan, et nescitur 
  ubi sit. Item aput Szycz capta est filia Cristina, et est aput Domyn circa uxorem j 
  Vokerti. Aput Lisknal: filium Howon nomine estque aput Tand. WashikerdP uxo- 
  rem. Item patrem Stephani nomine Tras et filium Eistasch, nescitur ubi sit. Item 
  aput Michaelem capte sunt septem persone: Vlica mulier, filius Hyrcz, filia Massza 
  et alie: Milucha puella, Chedomka et Matrona, Maria, et nesciuntur ubi sunt. Item 
  aput Ostasch filius Procz et est aput antiqu[ u]m canonicum 2 in Brandebrurg (sic), 
  filia Matrona in Gwydityn. Item aput Semon: patrem nomine Tilik et socrum ipsius 
  Ywan et filium ipsius Micula et Olchin filia Ouchscham et Othymiam, et nescitur 
  ubi sunt. Item Thotanus (sic) duo homines: Semcam et Prolixa, et nescitur ubi 
  sunt. Item Walenko metquartus est captus, filius eius Oynwilt et Cusnia, filia Ma- 
  ria, solus Wenko (et) filia est in castro Twangst, et ilIi duo nesciuntur ubi sunt. Item 
  aput Semon capte sunt septem persone: uxor sua Lucyrra, filius Iohannes et Nicon 
  et sunt aput comendatorem in Ongina, mulier Mylocha, filius Thoma et alius Lowin 
  et Micula et Chodora filia Maria, et nesciuntur ubi sunt. Item aput Michaelem 
  tres persone: Seliwon, Climata et Miloch, nesciuntur ubi sunt. Aput Miczconem 
  filius Hostilo, filia Maluscha, nesciuntur ubi sunt. Item aput Waynathonis hominem 
  Chodak mulier nomine Halicza capta, est aput Newdeschonis consanguineum retro 
  castrum Twangst cum filio Dimitr qui ibi est. Aput Ywan capte sunt quinque per- 
  sone: uxor ipsius Anna, filius Lewan, et sunt in Ewc1anthin, filius Awden, et est 
  aput Newdeschconis consanguineum, et alter filius Dimitr, filia Vliana, et nesciuntur 
  ubi sunt. Item aput Dothus captus est frateI' nomine Thaleyko et soror Koylusa, 
  et nescitur ubi sunt Item aput Paulum soror capta nomine Domna, soror VIa et 
  homo Waydothonis nomine Newer nescitur ubi sunt. Item aput Hirdka Sinobranyn 
  captus est Mikitha et Tecz et Rasta cum filio et Cudas cum filio Ponczus, et sunt 
  omnes aput Cy1c;onem, et Iacob cum Iasszy, Vliana et Czerna et Warka et Mascha 
  puella et Ladka vir nescitur ubi sunt. Item aput Capan capta est mulier Doma, 
  secunda Mascha, et Choda, Anna, Chodosszyn, Watha, Polulaska, Sophia, Mora, 
  Elena, Chyma, Wlittha, Prizcbissca nesciuntur ubi sunt. Quicupan etiam solus est 
  captus. Aput W oyskam capta est uxor Chodoszya, filia Prosszymya, filius tamen 
  Mochwen, et sunt aput Cuzstan in Twangst. Aput Michaelem mulier capta nomine 
  Ohachschya, mulier Awdochia, et nescitur ubi sunt. Aput Conradum filia nomine 
  
  
  1 S W Washikerdi till samlli r
  k
   dopisane. - · W Kocleksie cattJc.
  		

  /Pomorze_014_01_02_171_0001.djvu

  			163 
  
  
  Marchwa, et est in Twangst aput Troczanyn. Item Olissari 1 nepos nomine Awan 
  nescitur ubi est. Item aput Chaak filia capta nomine Nastasia et Othymia 2 et uxor 
  Sawe Awdochia, et nescitur ubi sunt. Item aput Andream de Nowohrad Maria, 
  filius Iacobus, et nescitur ubi sunt. Item aput Ostasch Lotawicz capta est filia Vliana, 
  nescitur ubi est. Item filium Micuthe ceperunt nomine Raczco, et nescitur ubi est. 
  Item in Dubno (apud) Ywan Podwoyskovicze capta est filia Othymia (sic), et 
  est aput Petorem in Pobnyekha, filius Chodek, et nescitur ubi sit. Item Wolowicz 
  Clima captus cum filio Kussnia, nescitur ubi sint. Item aput Ihnach filia nomine 
  Ewa, et nescitur ubi sit. Item aput Danielem duo filii capti: Wassil et Stephanus, 
  et nescitur ubi sunt. Item aput Sebestianum filius captus nomine Thocz et filia 
  Nebula et filius nomine Denyryd, et nescitur ubi sit. Item Pacz cum uxore et cum 
  puero nomine Ohawia, filius Masz et alter Ley, tercius Radwan et Stephanus et filia 
  Concefanida et vir Prassa, et sunt in Lymopil aput Reybarg. Item aput Netreb 
  tres capti: filius Maxim, filia Chachymia, Chodora, et nesciuntur ubi sunt. Item 
  Ywan Owczarz et est aput Iacobum servum marsalci prope Nestw, Simcan, Cuchta 
  et lasco, et nesciuntur ubi sunt. Item Holub capte sunt sex persone: filius Malisch, 
  et est in Byrwalca, et Samuclo est aput Martinum Krunchcawicz et Bulicha et filia 
  Odrya et secunda Chodora, filius Stephanus et Wlczco, tercius Chodor, omnes sunt 
  aput Gregorium in Comyn. Aput uxorem Charithonis item tres pueros nescimus, 
  filia Wassa, et est aput Sander Iunker, Sobka est aput Gourwalcam prope Goand- 
  burgS, Michael cum uxore et filia Elena capti, filiuB Mykutha et Chym, et nesciun- 
  tur ubi sunt. Item aput Michaelem filia Warka, et est aput antiqu[u]m camerarium 
  prope Gorihyburg. Item filius Iacobus et Haurilo, et nesciuntur ubi sunt. Item de 
  Nuyz capti sunt novem: Allexius, et est aput vexilliferum in Grondeburgensi, filia 
  Pag.77. Mama, alia Chodora, mulier Matrima I et Ochimya, Semen, Chodor, puella Thodora, 
  Synowia, et nesciuntur ubi sunt. 
  Summa omnium generalis, sexingenti sexaginta tres vivencium. 
  Item nota homines de Braslaw, quos (Cruciferi) Lyvonie captivos non restitue- 
  runt. Primo de villa Eisteschchowicze' tres filii Schalichani: Chodoch, Ywan et Za- 
  charias. Item mulier Warka, filia Achawona Chothymia. Item de Sadriwacha villa tres 
  filie Lewschkonis: Polmarya, Czirnawa et N ochotha, uxor Gregorii nomine Anna. Item 
  de Drucha Ii villa, filia Scurachonis nomine Chawra. Item Sabr Rassaschin nomine 
  Hridco, uxor Ohapia, filius Ywan, Petrus, filia Awdochia. Item de Isdrisswata 6 , 
  Thatiana, item Philippus. De 01lal 7 uxor Awlaschchonis cum filia. Item de HohmR 
  filius A wdei Kanon, secundus Hlebecz. Item Ozarii filius Anthonii, filia W silissa. 
  Item (de) Baramiczowicza 8 due mulieres: una Vliana nomine, secunda Elena. Item 
  de Ploczsko uxor Karobczina cum duobus pueris. Item uxor Vlassionis nomine Ka- 
  therina, filius Mycipor et Myna, Iacobus, filia Nastasia. Item (de) Dzisnao filia 
  Selkonis Offymia, filius Awscow, Cheten filia Smolconis, Ohapka filia Troreschconis. 
  Item Mamelchawa. Item homo Martini Pribischko nomine, filia Yholczonis. Item due 
  filie Chodachonis, Kathussza et Zophia uxor Haurilonis. Summa istorum XL VIllI. 
  
  
  
   Na str. 161 w. ostatni bylo Olichffar. - 9 Powyzej napisano Offimia, Ochsymia 
  i Oxymia (Eufemia). - 3 Powyzej napisano Burwalka prope Rastenburg; pewnie Parcz- 
  wola p. Rastenburgiem - 
   Moze Ejzy p. Braslawiem. - 1\ m. Druja na.d Dzwinl!:. - 
  II Dryswiaty p. Braslawiem. - 7 m. Ula nad Dzwinl!:. - 8 Pewnie m. Bieszankowice nad 
  Dzwinl!:. - 0 m. Disna nad Dzwinl!:. 
  
  
  21"
  		

  /Pomorze_014_01_02_172_0001.djvu

  			164 
  
  
  Item in districtu Madela retro Dwynam vel citra sic dictum fluvium. Item 
  Stephanus aput comendatorem de Dyrnburg 1. Item Oxymya Pilmowena aput Regen 2 
  comendatorem. Item Ohasszka, Okathyawa filia, est aput Ludiman, item Haurilko 
  Chotenowicz. Item aput capitaneum de Lussa 3 Iacobus aput pixidatorem, item 
  Ol"inko Motrimka, isti sunt in Lussa. Item A wdachia est aput Gergum in Lanfkossy. 
  Item Romeyko, Chawrzicz, Elena, isti sunt aput aput (sic) pixidarium in Rzezicza "'. 
  Item Ohapka, Matyana, Miirgicza, Elena, Sobbotha, Wasillissa, omnes sunt aput 
  Dirnburgensem comendatorem. Stephanus, Ywan cum fratre et cum matre sunt in 
  Rzesicza. Item Tatyana aput Dirnburgensem (commendatorem), Ywan filius Boris, 
  Vliana, Owdemia, aput pixidatorem Liwoniensem (sic). Summa horum XXIIIIOl". 
  Item de villa Brachasszowicz: Newniecz, Ohapka, Thessona, Chodossya, Elena 
  et Pauli pueri duo, Matrimcza, et est aput comendatorem Rygensem, Chodorzicza 
  puella; Ywan filius Bores, Anna filia Ozarie, vir Cucol, Ihnach frateI' Cythariste, et 
  est in Lussa; puella Ohchyna, et est aput iudicem Rygensem; Chodossya filia Schul- 
  sina, et est in Dirnburg. Summa horum XIII. 
  Item de Swischko 0 Kriconis Byclava puella aput monialem in Rygu (sic), Ne- 
  loppa mulier, in castro Cauconos 6 Martinus, uxor eius Chodossya, Mama, vir Cho- 
  dol'. De Boroua 7 mulier cum duabus filiabus; Chodossya, Damian, Selicha, Andothya, 
  Pantha puella, Vliana, Smila, Bohdanecz, Anna, Zophia, Knyna, Maria, Nepotha, 
  Ywan. Summa horum XXIII. 
  Summa omnium generalis: centum et unus. 
  In temporibus, quibus in terra Prussie fuimus in conflictu, isti de districtu 
  Regnithensi bellaverunt circa Cowno et multam captivam abduxerunt abinde fami- 
  liam, quam restituerunt, preteI' octo famulos 8, qui adhucusque aput comendatorem 
  in Ragnith c$tptivi retinentur, de quo est publica vox et fama. 
  
  
  Acta in via de Vilna ad Warschoviam. 
  
  
  Pag.78. 
  
  
  In veniendo de Wilna ad Warschoviam in domo Czupurne est restitutus unus 
  captivus Pruthenus. 
  Item in Drohyczin sunt restituti septem, quos omnes octo iudex vestivit cal- 
  ciamentis et dedit alia n[ e ]cessaria, de quibus octo sic disposuit: duos dedit cuidam 
  mercatori de Thorun, quatuor plebano de Liwa 9 et quintum capitaneo de ibidem ut 
  restitueretur parentibus suis, quos manifestavit comendator de Osterod. 
  
  
  Acta in Warschowia. 
  Primo procurator ducis Lithwanie conquestus est, quod magister et Ordo pro- 
  hibuissent mercatoribus de Llanwey 10 ne ducerent ligna ad Rangnith, et protestatus 
  est idem procurator, quod magister et Ordo incuTI'issent penam decem milium mar- 
  carum. Item iudex dedit literlJ,s testimoniales super isto domino Witholdo. 
  
  
  1 m. Dynaburg. - 2 m. Ryga. - 3 m. Lucin. _ 4 m. Rzezyca. _ 5 Pewnie Si- 
  niszki pod m. Widze na Zmudzi. - 6 Kokenhusen nad Dzwil1fj;. _ 7 Borowe p. Brasla- 
  wiem. - 8 Poprawione innfj; rl}kfj; z famulis. - 0 Liwa p. Ostrodem, z niemiecka Biebers- 
  walde. - 10 Langwen, Langwenne, nieznany gr6d w Litwiej zob. Script. rer. Prussic. ill, 
  p. 499 w przypisku.
  		

  /Pomorze_014_01_02_173_0001.djvu

  			165 
  
  
  Acta in eundo de Warschowia ad Mucolburg 1 . 
  Et primo in Nova Civitate 2 die Saturni XI mensis Marcii in domo plebani 
  iudex est executus sentenciam pro episcopo Warmiensi. 
  
  
  Acta in Mulcelburg. 
  Prima vice iudex precepit ffamiliaribus de Osterod, quod restituerent duas 
  thunnas cerevisie quas receperunt ab homine ducis Iohannis de Mazovia; qui non 
  obstante sentencia executa de securitate viarum, restituere 3 recusaverunt. Unde pro- 
  testatus est procurator predicti ducis Iohannis, quod magister et Ordo incurrisent 
  penam decem milium marcarum. 
  
  
  Acta in Neydburg. 
  Iudex requisitus 4 per magistrum: quod preciperet domino duci Allexandro 
  alias Witholdo Magno duci Lithwanie, quod soh"eret mercatoribus Lithwanie re- 
  cepta per eundem ducem in Ploczsko, scilicet 0 iudice existente in Kauwen, predictus 
  dux Allexander requisivit ipsum ut preciperet magistro et Ordini: quatenus resti- 
  tuerent ea, que receperunt mercatoribus de Lithwania in Rangnith. Unde magistro 
  Ambrosio assessore presente et presentem questionem ventilante, iudex exequendo 
  primam particulam concordie facte in Thorun, confirmate per sentenciam regis Ro- 
  manorum, imposuit ambabus partibus silencium, quia predicta dampna fuerunt illata 
  ante concordiam Thoruniensem. 
  
  
  Acta in Mucolburg post reversion em iudicis de Nydburg. 
  Pag.79. Die Mercurii XV mensis Marcii iudex prefixit crastinam ambabus partibus ad 
  producendum sibi invicem, si que vellent. 
  Adveniente vero quinta 'feria comparuit procurator magistri et Ordinis, qui re- Mart. 16. 
  cusando iudicem prout sexterno sequenti continetur, recessit. Iudex autem, quia 
  vidit sibi illum locum periculosum, citavit magistrum et Ordinem in Czechonow 6 ad 
  Mazoviam. Citacionis autem tenor sequitur in hec verba: 
  Vir magnifice ac domine. Sicut scitis, ego rogavi vos in Neydburg et domi- 
  num ducem Iohannem seniorem de Mazovia in Czechonow, quod concordaretis super 
  graniciebus terrarum vestrarum, item super aliis controversiis vestlis amicabiliter 
  circa Mucolburg. Sed quia concordia non est secuta, ad instanciam partis adverse 
  oportet me procedere iuridice ad decisiones predictarum vestrarum controversiarum. 
  Ideo compareatis die Lune proxima coram me in Czechonow peremptorie per vos vel Mart. 20. 
  per procUfatorem vestrum legittimum; et veniant assessor vestri et notarius ibidem 
  ad audiendum probaciones granicierum domini ducis Iohannis Mazovie, item ad au- 
  diendum quecunque alia, que ibidem proponentur contra, et contradicendum eisdem 
  si placuerit, item ad proponendum alia 7 quecunque contra eandem partem. Et appor- 
  tetis omne ius vestrum super graniciebus Mazovie et Prussie, et veniatis per vos 
  
  
  1 Nie odgadnione j z kierunku podrozy Benedykta moglaoy bydz Malga p. Nibor- 
  kiem. - 
   m. Nowemiasto na Mazowszu, na p6lnoc pomi
  dzy Plonskiem a Nasielskiem.- 
  3 Inn!} r
  k!l poprawione z restitui. - 4 re w requisitus poprawka inllt3j r
  ki. - 1\ W Ko- 
  deksie similiter. - 6 m. Ciechan6w - 7 W Kodeksie ea.
  		

  /Pomorze_014_01_02_174_0001.djvu

  			166 
  
  
  vel per vestrum procuratorem legittimum 1 una cum assessore et notario taliter, quod 
  primo expediamus negocia domini ducis Iohannis, deinde 2 transeamus ad terram 
  ducis Semoviti, deinde ad terram Dobrinensem, ulterius ad Cuyaviam, et ulterius 
  per regnum Polonie usque ad terram ducis Stolpensis inclusive, de graniciebus pro- 
  positisque et proponendis secundum auctoritatem michi datam in locis suis proce- 
  dendo; item ad videndum tradi copias privilegiorum vestrorum, in Kauwen pro- 
  ductorum, circa Thorun vel prope, et ad audiendum contradici predictis literis 
  et ad audiendum execucionem sentencie de castro Vel una et Memel castri et 
  aliorum remissorum de Kauwen; et in isto aliud non faciatis alias sine ulteriori 
  vocacione. In absencia partis vestre nichilominus procedam secundum formam com- 
  promissi et facultatis mee, et non dubitet 3 vestra serenitas de me, quia fide- 
  lissime procedam iuxta traditam michi formam, non revocabo in animum verba 
  seu fulmina amici mei domini Casper. Et una cum presentibus mitto salvum 
  conductum vestris procuratoribus, assessori et notario eorumque comitive domini 
  Iohannis senioris ducis Mazovie 4, et antequalJ) exibunt mecum de terra ducis 
  
  
  1413 
  Mart. 17. 
  
  
  1 Poprawka innej r
  ki z legittime. - I deinde tak samo z dende. - a Tak samo 
  z dubitat. - 4. Dokument ten w perg. oryg., opatrzony pieczl}cilli ksi
  cia Jana, znajduje 
  sil} w Konigsberg Konigl. Staatsarch. Schiebl. 57 Nr. 34 i ma nast
  pne brzmienie: 
  Iohannes Dei gracia senior dux Mazovie, magnifico ac venerabili viro domino 
  Henrico de Plawen, magistro generali Ordinis sancte Marie Ierosolimitani Domus 
  Theutunice, amiciciam et pronam conplacendi voluntatem. Ex citacione nobilis viri, 
  domini Benedicti de Macra, iudicis subdelegati ac subarbitri, subarbitratoris et ami- 
  cabilis compositoris per illustrissimum principem et dominum, dominum Sigismun- 
  dum Romanorum regem et semper augustum et Hungarie regem deputati et transmissi 
  pro audiendis, recipiendis et examinandis causis atque testibus recipiendis in, de et 
  super greniciebus, metis et limitibus aliisque iniuriarum proposicionibus, obieccioni- 
  bus et allegacionibus pro parte utraque nostrum et nostrorum coadiutorum et sub- 
  ditorum verissime didicimus, quomodo XX die mensis Mareii in opido nostro Czecho- 
  noviensi de sua potestate, que in sua comissione plenius continetur, ad producendum 
  articulos et ad testes recipiendum aliaque et singula faciendum terminum assignavit, 
  in quo per nostros procuratores parere legitime deberemus. Et licet in federibus 
  pacis inter serenissimum principem et dominum, dominum Wladislaum Dei gracia 
  regem Polonie, nos nostrosque subditos caveatur plenissime: quod quelibet partium 
  nostrarum ad terras et dominia, amplioribus salvis conductibus mutuo non securate, 
  secure et sine omni impedimento loca oportuna adire et ab eisdem reddire quociens 
  oportunum fuerit possint: nichilominus tamen, ut tractatus causarum inter nos ex 
  titraque parte concepti debito fine terminari possint, vestris procuratoribus, assessori 
  et notariis in eisdem causis oportunis, quos ad predictum terminum in Czechonow 
  XX die mensis Marcii celebrandum dirigere procuraveritis, eorumque familie, salvis 
  rebus et personis, quamdiu ipsa facta expediverint standi, faciendi et procurandi da- 
  mus et presentibus concedimus securam et liberam facultatem, abeundique ab eodem 
  loco et per dominia nostra securitatem. In cuius rey testimonium, sigillum nostrum 
  presentibus est appensum. Actum et datum in Crzinowloga 6 feria sexta proxima 
  post dominicam Invocavit, anno Domini MO CCCCXIIIo. 
  I Krzynowloga p. Chorzelami. 
  
  
  J
  		

  /Pomorze_014_01_02_175_0001.djvu

  			Iobannis, procurabitur eis salvus l' conductus aliorum pnnClpum, per terras quo- 
  rum transitum faciemus si voluerint; et pro omnibus predictis ac aliis michi 
  comissis, hac citacione, una pro omnibus, peremptorie vos eito, et infrascripto- 
  rum episcoporum ac prepositi 2 negociis 8, que locis et temporibus debitis tracta- 
  bimus et discuciemus. Item sciatis, quod sentencias pro episcopis Warmiensi et 
  Wladislaviensi ac preposito Wladislaviensi Laskary, latas in vigilia beati Gregorii 4- 
  proxime preterita, que fuit dies sabbati post (sic) Ii dominicam Invocavit, cum eorum 
  omnibus clausulis predictis execucioni demandavi coram notario publico et testibus 
  usque ad viginti dies inclusive. Pro fructibus autem et dampnis ac rebus ablatis 
  aliisque in sentenciis ipsorum contentis infra hunc ducatum et Stolpensem, recipiam 
  testes et alia ipsorum munimenta, ut in instrumento publico continetur. Unde rogo 
  vos amore Dei, custodiatis vos ne incurreretis 6 in penam, quia quantum in me est, 
  ego custodivi vos et custodiam in iusticia vestram fideliter et aliam partem. Et vi- 
  deatis quod domino episcopo Warmiensi vel procuratori suo infra XX dies predictos 
  possessionem omnem bonorum ecclesie sue reddatis et salvum conductum, secundum 
  formam sentencie regis Romanorum, ad Raczansz capitaneo castri eiusdem, et ad- 
  vertatis bane rem ne decipiamini, nec advertatis consilia illorum, qui vobiscum locun- 
  tur, sed vobiscum solvere nolunt. Item si sunt aliqua, ad que eg() debeo respondere, 
  die 7 Lune et loco predictis respondebo. Datum in Czinowloga. Vester totus Bene- 
  dictus de Macra. 
  Pag.80. Decima quarta dje mensis Marcii Iacobus et Martinus nobiles de Symothis 8, 
  nuneii et cursores literarum vigore domini Benedicti ac sue facultatis creati sunt 
  et iuraverunt coram predicto domino Benedicto fideliter eas presentare. 
  Decima nona die mensis MarcH in opido Czechnowo Iacussius heres de Smos- 
  sorz \I Plocensis diocesis, nunccius seu portator literarum suprascriptarum, de pre- 
  sentacione litere salvi conductus et citacionis prescriptarum talem fecit relacionem: 
  quod predictas duas literas in. Camorowgrod 10 in illa parte fluminis Cruciferorum 
  (dederat) cuidam inhabitatori ibidem, rectori aliorum 11 incolarum in ibidem et col- 
  lectori mellium in illo districtu, qui dictis literis receptis mox ad dominum magi- 
  strum eas portare se dixit; qui magister erat tunc de certo in Gnydburg 12 a Conco 18 
  per duo miliaria vel circa, et presente Semach presentavit talem citacionem. 
  
  
  1 Poprawka innej rl}ki z salvum. - \I Andrzej proboszcz kapituly Wloclawskiej; 
  zobacz str. 64. - 3 W Kodeksie negocia, lecz ocia poprawione innl!i r
  kl!i. - .. Po- 
  prawka obca z Georgii. - Ii Wilja s. Grzegorza przypadala w roku 1413 na sobot
   nie 
  po, lecz przed nied
  iell!i Invocavit. - e W incurretis skr6cenie nad e innlJi r
  kl!i dopi- 
  sane. - ? Obca poprawka z dic. - 8 Szamoty p. Warszawl!i, lub tez mylnie zam. Smo- 
  sarz; zob. dopisek nast
  pny. - II Smosarz p. Ciechanowem. - 10 Obca poprawka z Ca- 
  mowgrodj jest to Komorowa (Ramerau) nad Oryczem, kt6ry tu plynie granicll, na przeciw 
  m. Janowa. Popraw. na str. 63 przyp. 10. - 11 Obca poprawka z aliarum. - 11 m. Nid- 
  bork (Neidenburg). - 11 Poprl\wka obca; jest to Diew
  tpliwie skr6cenie z powyzszego 
  Camorowgrod. 
  
  
  167 
  
  
  1413 
  Mart. 11. 
  
  
  Mart. 20.
  		

  /Pomorze_014_01_02_176_0001.djvu

  			168 
  
  
  Nota (acta) circa Mulcukburg inter preclaros principes, dominos 
  Iohannem et Semovitum duces Mazovie, parte ex una, dominum 
  Henricum de Plawen magistrum generalem terre Prussie eiusque 
  Ordinem, parte ex altera. 
  Die Mercurii XV mensis Marcii dominus iudex prefixit diem crastinum circa 
  horam Primarum partibus ad producendum coram eo producenda, si que producere 
  volent 1. 
  Die Iovis XVI mensis Marcii, iudice cum assessore et notario pro tribunali 
  loco consistorii 2 residentibus, comparuit dominus Casper magistri et Ordinis procu- 
  rator et obtulit procuratorium, cuius tenor talis est: 
  In nomine Domini amen. Anno N ativitatis eiusdcm millesimo quadringente- 
  simo tredecimo, Indicione sexta, die vero Mercurii quinclecima mensis Marcii, hom 
  Terciarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, do- 
  mini Iohannis divina providencia Pape vicesimi tercii anno tercio, in stubella ma- 
  gnifici et l'eligiosi principis, fratris Henrici de Plawen Ordinis beate Marie Theutu- 
  nicorum magistri generalis, castri Nydemburg Pomezaniensis dyocesis, in mei notarii 
  publici testiumque subscriptorum presencia constitutus personaliter magnificus et 
  religiosus princeps supradictus
   omnibus mclioribus modo, via, iure, causa et forma, 
  quibus melius et efficacius potuit et debuit, fecit, constituit et sollempniter ordinavit 
  pro se et toto suo Ordinc suum verum, legittimum et indubitatum procuratorem, 
  actorem, factorem negociorum suorum gestorum (sic) ac nunccium specialem et ge- 
  neralem, ita tamen quod specialitas generalitati non deroget, nee contra, honorabilem 
  ac discretum virum, dominum Caspal'em Schwpflug canonicum ecclesie Warmiensis, 
  presentem et onus huiusmodi procuracionis in se sponte suscipientem, ad recusan- 
  dum dominum Bencdictum, subarbitrum, arbitratorem et amicabilem compositorem 
  per illustrissimum principem, dominum Sigismundum Dei gracia Romanorum et Hun- 
  garie l'egem specialiter deputatum et ordinatum, ipsumque tam quam suspectum sub- 
  arbitrum et eius iudicium declinandum, causas recusacionis, suspicionis et declinacionis 
  tociens quociens opus fuerit proponendum et allegandum, apostolosque cum instan- 
  cia debita petendum, et si necesse fuerit, apellacionem seu appellaciones tociens 
  quociens sibi visum fuerit expedire interponendum et insinuandum, et generaIiter 
  omnia et singula faciendum, gerendum et exercendum, i que in premissis et circa 
  premissa necessaria forent seu quomodolibet oportuna, et que ipsemet dominus con- 
  stituens faceret et facere posset, si presentibus personaliter interesset; promisitque 
  michi notario publico infrascripto sollempniter stipulanti vice et nomine omnium et 
  singulorum, quorum interest, se ratum, gratum et firmum habiturum I, quidquid Pag.81. 
  per dictum suum procuratorem actum, factum, dictum, gestum et procuratum fuerit, 
  sub obligacione et ypoteca. Super quibus omnibus et singulis, dominus magister 
  generalis requisivit me notarium publicum infl'ascriptum, ut sibi de hiis unum vel 
  plura publicum seu publica conficerem instrumentum seu instrumenta. Acta sunt 
  hec anno, Indicione, die, mense, hora, pontificatu et loco, quibus supra, presentibus 
  venerabilibus ac discretis viris, dominis magistro Iohanne 3 Abecyer decretorum 
  
  
  1 Obca poprawka. II valent. - 2 W Kodeksie consistor. - 8 W Kodeksie Phanne; 
  
  ob. na. str. 85.
  		

  /Pomorze_014_01_02_177_0001.djvu

  			169 
  
  
  doctore ecclesie Warmiensis preposito et canonico, Iohanne de Reddin et Nicolao 
  Rampardi, Pomezaniensis et Culmensis curiarum officialibus, Paulo Winkelman in 
  Resemburg et Mathia in :Magna Czingem ecclesiarum parrochialium rectoribus, 
  Warmiensis, Pomezaniensis et Wladislaviensis diocesium presbiteris, et pluribus aliis 
  testibus fide dignis, specialiter ad premissa vocatis et rogatis. 
  Et ego Andreas Magni de NuwenmarckP Pomezaniensis diocesis clericus, im- 
  periali auctoritate notarius publicus, quia predictis procuratoris constitucioni, rati- 
  habicioni, promissioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premittitur 
  fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens fui eaque omnia et sin- 
  gula sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum propria manu 
  scriptum exinde confeci, publicavi et in hanc publicam formam reddegi, signo et no- 
  mine meis solitis et consuetis consignavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium 
  omnium et singulorum premissorum. 
  Deinde idem Casper obtulit quandam cartham papiream, continentem recusa- 
  cionem infra sequentem, cuius carthe tenor sequitur in hec verba: 
  Cum litigantibus semper legittima defensio reservetur, et maxime iudicis recu- 
  sacio, eo, quod res est periculosa et tristissimos solet habere eventus sub iudice 
  suspecto litigare, ideo ego Casper Schuenpflug 2 canonicus ecclesie Warmiensis, pro- 
  curator, procuratorio nomine magnifici principis, domini Henrici de Plawen ma- 
  gistri generalis Ordinis sancte Marie Theutunicorum, intendens examen vestrum et 
  recepcionem testium aliaque vobis comissa racionabiliter declinare, dico et propono: 
  quod licet serenissimus princeps et dominus, dominus Sigismundus Romanorum sem- 
  per augustus ac Hungarie, Dalmacie Croacieque etc. rex, arbiter, arbitrator et ami- 
  cabilis compositor inter serenissimum principem dominum Wladislaum regem Polonie 
  et preclarum principem Allexandrum alias Witholdum Magnum ducem Lithwanie et 
  prelatos, barones et subditos regni Polonie et Semovitum et Iohannem Mazovie et 
  Boguslaum Stolpensem duces. eorumque subditos et omnes coadiutores dicti domini 
  regis Polonie, ex una, et dictum magnificum principem dominum Henricum de Flawen 
  magistrum generalem Ordinis predicti ac ipsum Ordinem, terras, subditos, coadiu- 
  tores et adherentes eorum, partibus ex altera, super omnibus displicenciis et con- 
  troversiis que inter dictas partes vertebantm et nunc vertuntm electus et deputatus, 
  de vestra circumspeccione et industria (persuasus), in hiis que grandis sunt pon- 
  deris se credidit posse secure quiescere et confidere vos subarbitratorem suum sub- 
  stituendo cause predicte, dando vobis auctoritatem (senteciam) suam per ipsum unde 
  inter partes predictas latam execucioni 3 debite demandare, testes et eorum iuramenta 
  super dictis et aliis questionibus de novo proponendis ac probaciones recipere et 
  examinare, metas et granicies atque nova opera respicere et de hiis relacionem sibi 
  facere, in hiis nil odii vel favoris, nil timoris vel amoris, muneris vel obsequii in- 
  tuitu respiciendo, sed solius Dei amore producendo, prout hec omnia in litera dicti 
  domini Sigismundi principis et regis plenius continentur: nichilominus tamen vos 
  domine Benedicte comissarie, de dicta domini nostri confidencia et quietudine et 
  aliis vobis comissis in ea forma qua vobis comissa sunt non attendentes, sed 
  quasi comissionem principis non curantes, salva tamen semper in omnibus vestra 
  
  
  1 Kod. IDa Neowenmarbit, m. Neumarkj zob. str.134. - 2 Kod. IDa Schuenpsbrgj 
  zob. str. 72. - 3 W Kodeksie execucionem; zob. str. 70. wiersz 6 od d. 
  
  
  22
  		

  /Pomorze_014_01_02_178_0001.djvu

  			170 
  
  
  1413 
  Febr. 7. 
  
  
  reverencia, partem meam nitimini condempnare et gravare, et partem adversam ex- 
  cusare sibique favorabilis esse, et parti mee gravis ultra modum; de quo parti mee 
  et michi suspicio gravis generatur causis et racionibus infrascriptis: 
  Et primo: quia de anno presenti et mense Februario dicto domino meo prin- Pag.82 
  cipali literam misistis \ cuius tenor de verbo ad verbum sequitur in hunc modum: 
  Princeps venerande domine. Rex et dux paruerunt sentenciis omnibus usque 
  hue executis non solum verbis, sed rebus; quam vis enim nullo iure fuissent obligati, 
  tamen ad metas Lithwanie adduxerunt omnes captivos, quos exactissima diligeneia 
  invenire potuerunt, puniendo illos, qui tales captivos usque ad istam horam occul- 
  taverunt, et illi captivi fuerunt ad minus quinquaginta, quos marsalco vestro in 
  Cauwen dominus dux restitui fecit. Deinde iuraverunt sui proceres quinque in ani- 
  mas dominorum regis et ducis et proprias: quod plures nescirent, et si umquam 
  aliquos invenirent, illos restituerent: et realiter michi de die in diem restituerunt, 
  et ideo mitto vobis per illos qui ducunt ligna de Cauwen ad Ragnith unam virgi- 
  nem Theutunicam. Item omnes qui invenientur usque quo veniam ad Mazoviam, 
  michi restituentur, sicut disposuerunt predicti domini. Vos autem de istis omnibus 
  nichil wltis facere, quia nullum adhuc vidi quem vos adhuc liberassetis; et tamen 
  ego scripseram vobis, quod vos deberetis adducere omnes captivos ad metas, et non 
  fecistis: unde rogo vos, quod adducatis omnes captivos quos habere potestis ad 
  Muckemburg, ut videatur quod wltis parere sentencie. Item vestri aspernantur iurare 
  in publico, quod ego male interpretor, quia nolle iurare cum causa subest, est su- 
  persticiosum. Item domini rex et dux adduxerunt omnes captivos de Tarnow ad 
  granieies secundum contenta sentencie regis Romanorum. Item dominus dux misit 
  coram me mercatores suos liberos ad ducendum ligna et alia mercimonia ad terras 
  vestras, vos autem vestros non mittitis, unde nesciunt isti domini tenere se ad vos, 
  utrum sitis amicus vel inimicus, utrum sit pax vel gwen-a; rogo autem vos, ut mit- 
  tatis omnes mercatores vestros ascendere per Memel et per alias vias ad Lithwaniam, 
  Russiam et Poloniam, ne incun-atis penam sentencie de securitate viarum. Item 
  retulit michi dominus dux, quod quinque milia sexagenarum, que ex diversis pro- 
  missis vestris domino duci solvere debebatis, quam solucionem ad supplicacionem 
  vestram diu dominus dux distulit ideo rege petente, noluistis solvere domino duci 
  in Ragnith, sed volentes displicere domino duci, libencius in Thorun regi solvere 
  voluistis; non tamen per hoc dominus dux privabitur sua pecunia, et in isto nullo 
  modo vos excusare possum, sed apparet michi expresse, quod in isto peccatis, quia 
  postquam duci debetis, qui vobis magnam amiciciam in ilIa pecunia prestitit et 
  eeiam in aliis, et rex wlt bene quod sibi solvatis, et facilius est vobis solvere in 
  Ragnith sicut in Thorun, vel ita facile; et ego libenter audirem excusacionem ve- 
  stram in Muckemburg. Datum in Wilno feria tercia proxima post festum Dorothee 
  virginis. Benedictus de Macra vester totus. 
  In qua quidem litera per totum et specialiter per omnes eius clausulas niti- 
  mini iustificare et excusare partem adversam ipsamque sentenciis omnibus paruisse, 
  non tantum verbis, sed factis et rebus: quod manifeste falsum est, cum de hoc nec 
  per acta, nec per alia munimenta, nee rei evidenciam constare poterit, sed pocius 
  de contrario. Et in eadem litera et per omnes eius clausulas nitimini condempnare 
  et accusare partem meam, ex quibus non modica suspicio parti mee contra vos ge- 
  
  
  J 
  
  
  1 Obca poprawka z misi. 
  
  
  J
  		

  /Pomorze_014_01_02_179_0001.djvu

  			171 
  
  
  1 
  i 
  
  
  neratur. Scribitis enim post testimonium datum parti adverse de paricione senten- 
  ciarum: quamvis nullo iure fuissent obligati, tamen ad metas Lithwanie omnes capti- 
  vos adduxerunt: quod salva vestra gracia in facto non apparet, quia obligati erant 
  ex concordia, laudo et pronuncciacione domini regis Romanorum; nec enim verum 
  est quod omnes captivos adduxerunt, sed solum aliquos patresfamilias de Thamow 
  adduxerunt matresfamilias 1 cum liberis apud 2 se retinendo, nequaquam enim pa- 
  tresfamilias 3 per ducem Allexandrum vestiti potuerunt dimittere uxores cum libe- 
  ris, et sic retentis uxoribus cum liberis, dicti captivi cum domino Allexandro duce 
  predicto permanserunt, quos detinet de facto, prout hec omnia in actis cause con- 
  tinentur, ad que me refero. Et in hoc contra conscienciam propriam scribitis, scitis 
  enim, quod solum viros absque uxoribus et liberis adduxerunt; nemo eDim dubitat, 
  sub isto terminG "omnes captivos" tam bene contineri captivos feminini generis 
  quam masculini, cuius contrarium aliam partem non tamquam iudex sed advocatus 
  defendendo dicitis: hoc casu solum viros comprehensos in verbo "captivos" in sen. 
  tencia domini regis Hungarie expressato: cum tamen secundum generalem doctri- 
  nam doctorum et omnium subscribencium, qui in hoc concordant, verbum mascu- 
  linum concipit femininum in materia favorabili, prout est in casu meo, ubi ubi (sic) 
  agitur de liberacione captivorum; quamvis in materia odiosa! verbum masculinum 
  quandoque concipit femininum, quandoque non, secundum diversas distincciones 
  doctorum. Item, quamvis verum sit quod aliquos adduxerunt, illa tamen adduccio 
  Png.83. nimis cautelosa fuit et Ordini infructuosa, cum ex eo, quod captivi adducti I et pre- 
  sentati in dicto termino per partem adversam multis precibus et muneribus ac blan- 
  dis promissionibus ad sequendum dominum ducem Allexandrum instigati fuerunt et 
  inducti, de quo vobis per certa indicia facti evidencia pro tunc potera,t constare, turn 
  eciam, quia nunquam aliquis ipsorum captivorum habuit liberam facultatem loquendi 
  seorsum cum aliquo de parte mea. Cum tamen contrarium per prius per vos fuit 
  dispositum et non sine magno partis mee preiudicio et partis adverse favore fuit 
  immutatum, non erat igi£ur ex actis mea diligencia, ut vos eos conamini iustificare. 
  Item in eadem litera scribitis, quod "homines de parte mea aspernantur iurare 4- 
  in publico", quod, ut vos dicitis, male interpretamini, contra regulam iuris "Estote 
  misericordes", ubi precipitur quod ea facta, de quibus dubium est quo animo fiunt, 
  in meliorem partem interpretentur, (De regula iuris "Estote" 0 in antiquis), et hoc 
  in obprobrium partis mee et ad placenciam partis adverse dictum, quibus vir discre- 
  tus verisimiliter potest iudicare. 
  Item privata 6 affeccione iustificare conamini partem adversam, et prefatum do- 
  minum meum magistrum generalem et partem suam inculpare per hoc, quod scri- 
  bitis, quod "dominus dux misit coram vobis liberos mercatores suos acl ducendum 7 
  ligna et alia mercimonia aU terras Ordinis", et "quod prefatus dominus meus hoc 
  non facit" etc., cuius tamen contrarium est verum; constat enim vobis, quod Ger- 
  lacus de Gdansk mercator quem vos de carceribus liberastis, qui pro exigendis certis 
  debitis a quodam Nyclos Rothe nomine dominorum comendatoris in Brandenburg et 
  vicecomendatoris in Ragnith missus fuit per prefatos dominos de anno proxime pre- 
  
  
  , 
  I 
  I 
  
  
  1 Obca poprawka z natrefamilias. - 2 apud obcy dodatek. - 3 vei'familias w Ko- 
  deksie. - 4 iur w iurare obca poprawka. - fi Decretal. Gregorii IX Lib. V, Tit. XLI 
  De regulis iuris, Cap. ll: Estote misericordes etc. - 6 pri w privata obca poprawka.- 
  7 duce w ducendum tak samo. 
  
  
  22* 
  
  
  I 
  \. 
  I 
  
  
  -
  		

  /Pomorze_014_01_02_180_0001.djvu

  			172 
  
  
  terito in Cauwen, non solum (non) fuit permissus exequi sibi commissa ut prefertur 
  et reverti ad propria cum lignis seu mercibus quas a subditis dicti domini dueis 
  emerat, verum eciam tamquam pl'oditor per prefatum dominum ducem incarceratus 
  et duris vinculis mancipatus et in eisdem usque ad adventum vestrum crudeliter 
  detentus. 
  Item quidam civis de Tracken 4, postquam iam vos fuistis in terra Lithwanie 
  constitutus, cum scito et voluntate 2 ut asseritur capitaneorum Wilnensis 3, Tracensis 
  et Cawensis venit ad vicecomendatorem in Ragnith animo secum mercandi, prout 
  ante aliqua preterita tempora et presertim ante gwerram proximam facere consue- 
  verat, qui postquam reversus fuit in Tracken, fuit per dictum dominum ducem vinctus 
  manibus et pedibus dire carceribus traditus, a qui bus eciam exire non poterit, nisi 
  prius solvat prefato domino duci XL pecias argenti puri. 
  Item, quomodo potest cum veri tate dici, quod "prefatus dominus dux suos 
  mercatores liberos misit ad ducendum ligna etc. ad terras Ordinis", cum certo cer- 
  cius sit, quod eeiam mercatores de partibus Ordinis venientes ad terras suas per- 
  swasionibus inducit ut se sibi subdent, cum gravi dampno et iactura Ordinis, prout 
  fecit cum quodam Nyclos Rothe, de quo supra fit mencio, quem contra Deum et 
  iusticiam et pacem factam in Thorun manutenet et defendit tamquam suum subdi- 
  turn, ut 4 non persolvat prefato domino comendatori in Brandemburg L marcas mo- 
  nete Pruthenicalis et vicecomendatori in Regnith XL sexagenas grossorum Bohemi- 
  calium, in quibus eisdem pro bonis et iustis mercibus est effectualiter obligatus. 
  Item scribitis, quod "pars mea noluit pecuniam duci Witholdo debitam solvere 
  in Ragnith, sed volens sibi displicere, ipsam pocius in Thorun solvere voluit". Ecce 
  quam amara et sinistra interpretacione utimini contra partem meam iudicando de 
  occultis, que solo Dei iudicio sunt reservata! Quod si veritate lucidius inspecta et 
  previo recte deliberacionis iudicio ad cognicionem dicti negocii processissetis, iudicare 
  pocius debebatis, hoc propter utilitatem et comodum ac interesse Ordinis quam 
  displicenciam ostendendam fore actum, maxime ex eo, cum pro solucione huiusmodi 
  facienda, tam ex antiqua concordia habita in Thorun quam eciam ex nowa I con- Pag.84. 
  vencione celebrata in Premislavia 0, opidum Thorun et non Regnith sit pro loco so- 
  lucionis deputatum, quod factum presumitur non sine magno interesse Ordinis, ex 
  quo in ambabus concordiis sollempniter taliter est ordinatum. Et quamvis domini 
  mci alias promiserunt solvere dictam pecuniam in Ragnith, tamen hoc mutatum fuit 
  concordia facta in Prenisslavia (sic) de consensu illorum, qui fuerunt ibidem pro 
  parte domini Witholdi; unde ergo surgit vobis presumpcio de mala voluntate Ordi- 
  nis et animo displicendi? Nulla alia causa apparere potest, nisi affeccio cause partis 
  adverse, que vos ad huiusmodi sinistram interpretacionem faciendam contra partem 
  meam allicit, et allectum ad indebite pronuncciandum stimulat et impelIit, iuxta 
  illud: "Affeccionis et amoris ceca sunt iudicia". Et prout scribendo subiungitis, 
  quod "in hoc nullo modo ipsum Ordinem poteritis excusare", iterum apparet sinistra 
  vestra interpretacio, eo, quod quibus iudex sine affeccione procedens facilius plures 
  
  
  1 m. Troki. - 2 untate w voluntate obca poprawka. _ 3 W Kodeksie Wilnen- 
  sium. - 4 Obca poprawka z et. 1\ - Prinzlaff p. Gdanskiem. Wyplata 5000 kop groszy 
  miala nast
  pic w skutek ustllpienia tej summy Witoldowi przez J agieUI} z naleznej mu 
  od Zakonu summy, zawarowanej pokojem Torunskim; zob. Voigt Gesch. Pro VII, p. 150. 
  o ukladach w Przemyslawiu dotlld nie bylo wiadomo.
  		

  /Pomorze_014_01_02_181_0001.djvu

  			173 
  
  
  efficaces excusaciones posset invenire, turn quia multum interest Ordinis solucionem 
  huiusmodi facere in Thorun propter presenciam mercatorum ipsius, turn ne habeat 
  necesse sumptibus suis conducere pecuniam solvendam per longam viam, videlicet 
  usque Ragnith, quam solvendo in Thorun solum presentare habet ultra Wislam. 
  Item, qui operas ingerit in negocio ad eum non spectante, suspectus est, modo 
  (res) de huiusmodi solucione facienda in tali loco vel alio, ad officium vestrum nullo 
  modo spectare dinoscitur, de quo vos inpertinenter et precipue dispari affeccionis 
  causa intromittitis: quare merito parti mee vehemens contra vos suspicio est exorta. 
  Item, quia in singulis punctis dicte litere verba vestra nimis precipitatis, 
  propter quod mel'ito YOS recuso. (VII, q., c., q. "Quero" 1; L. di., "Ponderet" 2; 
  Il, q. 1, "Deus" s.) 
  Item vehementissime suspectus estis Ordini eo, quod pendente adhuc lite, vos 
  munera in magna quantitate a parte adversa recepistis, insignia militaria ab eadem 
  accepistis familiaritatem 4 quodammodo cum dicta parte contrahendo, cum tamen 
  iudex non solum a malo, sed ab omni specie mali debeat abstinere et excuttere ab 
  omni munere manus suas. 
  Item, quia cum debita instancia rogatus in Cawno, ut primo et ante omnia 
  discuteretis facta granicierum de Phisburg 0 et Memel, quarum congnicio facilius et 
  minoribus laboribus et expensis ibidem, quam in loco ubi pronunc estis poterat 
  tractari 6 et finiri, ymmo in loco ubi nunc estis, vobis non suppetit aliqua expe- 
  diendi potestas, quod perficere sine iusta causa recusastis. 
  Item notarium vobis per partem adversam associatum per partes Prusszie 
  eundo et eciam ad curiam magistri adduxistis, notarium autem vobis associatum per 
  Ordinem, volentem simili 7 modo 8 ire vobiscum per partes Lithwanie, accedere pro- 
  hibuistis maiorem favorem in hoc parti adverse ostendendo 9 quam Ordini, cum ta- 
  men in iudiciis omnis parilitas sit servanda. 
  Item terminum parti .tnee assignatum bis vel tel' ad instanciam partis adverse, 
  partem meam gravando laboribus longis et magnis expensis, prorogastis. 
  Item, cum litigatoribus per iudicem assignari debeat utrique parti locus eque 
  comodosus, vos in limitibus alterins pmtis, cui continue adheretis, locum per favo- 
  rem partis adverse elegistis. 
  Pag.85. Item, quia dominus rex Romanorum etc. in sua pronuncciacione facta grani- 
  cierum et limitum per comissarios per eum ad hoc destinandos discuti debere pro- 
  nuncciavit; sed quia vos estis solus et unicus in tam magno negocio concernente 
  tota:r.n Christianitatem et limites illarum parcium, quas Christianus populus multo 
  cruore et labore acquisivit, in quo negocio multum necessario plures viri circum- 
  specti et prudentes et solum Deum pre oculis habentes requiruntur 10, cum eciam 
  pluralis locucio, duorum numero ad minus debeat esse contenta. 
  Item, quia testes gentiles et inftdp-Ies et eorum iuramenta supersticiosa, in qui- 
  bus iurant per salutem 11 domini sui, per bestias et per iumenta et multa alia in- 
  
  
  1 Mylna cytacjaj ma bydz: Decreti secunda pars, Causa VI, Questio I, Can. XXI: 
  Quero ergo, quis peccet gravius etc. - 2 Decreti prima pars, Distinccio L, Can. XIV: Pon- 
  deret unusquisque sermones suos etc. - 8 Decr. sec. pars, Causa II, Questio I: Deus 
  omnipotens, ut nos etc. - 4 Kodeks ma familia. - 1\ Czytaj Pisten, czyli Beistenj zob. 
  str. 187 przyp. 7. - 6 Obca poprawka. - 7 Tak samo. - 8 Tak samo. - 9 Tak samo.- 
  10 Obca poprawka z requirunt. - 11 utem w salutem obca poprawka.
  		

  /Pomorze_014_01_02_182_0001.djvu

  			174 
  
  
  convenieneia, admisistis et recepistis non obstante legittima excepcione per I procu- 
  ratorem Ordinis proposita, qnam perperam procedendo repulistis, et hec omnia in 
  dicti domini mei mllgistri et sui Ordinis maximum preiudieium ac gravamen ac 
  toeius Christianitatis et katholice fidei irreparabile dampnum et periculosissimam 
  iacturam. Et quamvis ab inicio ex aliquibus supradictis disparibus affeccionum cau- 
  sis indubitanter sensit pars Ordinis animum vestrum parti adverse plus quam sibi 
  fore inclinatum, modo quia manifestissime ex causis supra deductis, quarUID alique 
  de novo et nuper ad domini mei magistri generalis et sui Ordinis noticiam devene- 
  runt, claro clarius percipitur et constat, quod favor vester, quem erga dictam par- 
  tem concepistis non decreverit, sed pocius pro sui convalescencia incrementum suscepit, 
  sicut de die in diem non minuitur, sed augetur: 
  Ideo ego Casper Schuenpflug 2 procurator, procuratorio nomine dictorum domi- 
  norum meorum, quo supra, vos tamquam suspectum recuso vosque iudicem, assesso- 
  rem seu delegatum aut auditorem sive tractatorem causarum prenominatarum habere 
  penitus pertimesco, protestorque, quod coram vobis nequaquam per amplius intendo 
  comparere. Protestor insuper de nullitate processus prius per vos habiti in Qauwen 
  sive alibi, et si ad aliquos alios actus de facto, cum de iure non possitis, pendente 
  huiusmodi recusaeione procedere curaretis, de nullitate eorUID simili modo protestor, 
  salvis eciam omnibus excepcionibus tam dilatoriis quam declinatoriis, loco et tem- 
  pore proponendis. Prefatas vero causas vel aliquas earum, que ad huiusmodi recu- 
  sacionis iustificacionem sufficere possunt et debeant, coram serenissimo et illustris- 
  simo principe ac domino, domino Sigismundo Hungarie et Romanorum rege etc. ac 
  reverendissimis in Christo patribus ac illustribus principibus sacri imperii electoribus 
  me et partem meam offero probaturum. Protestor. de emendaeione, correccione, ad- 
  dicione, minueione etc. 
  Ex adverso dominus Dadziboius cantor Plocensis, procurator dominorum Iohan- 
  nis et Semoviti ducum Mazovie, peciit dominum iudicem, ut 3 non obstantibus ipso- 
  rum excepcionibus recusatoriis dignaretur ad ulteriora procedere; et eadem hora 
  procurator dominorum ducum obtulit articulos, de quibus infra videbitur. 
  Et quia vidit iudex, quod procurator Cruciferorum elegit arbitros recusacionis Pag.86. 
  alios, quam arbitrum principalem, item quia predictus procurator elegit arbitros re- 
  cusacionis dominum regem Romanorum et electores simul, quos non erat possibile 
  facile convocare, interlocutus est, quod recusacio illa erat frivola et ad fugiendum 
  iusticiam ordinata; ideo dixit, se procedere velIe' ad instantes petieiones procura- 
  tOlis ducum Mazovie. Qui procurator statim obtulit articulos qui videbuntur infe- 
  rius, nichilominus prefigens diem crastinam partibus, et eadem die dixit se velIe 
  deliberare de causis recusacionum, qui deliberavit modo!'; suprascripto. Et quia 
  Crueiferi minabantur ruinam iudicis, iudex abstraxit se ab eisdem. 
  Deinde veniens procurator Cruciferorum predictus, hostio hospicii iudicis affixit 
  appellacionem huius tenoris: 
  Cum oppressis vel opprimi metuentibus salubre appellaeionis remedium le- 
  gis auctoritate sit concessum, hinc est quod ego Casper Schawenpflug 6 canonicus 
  ecclesie Warmiensis, procurator et procuratorio nomine magnifici et religiosi prin- 
  
  
  1 Obcy dodatek. - 2 Kodeks ma Schuenpsbig. - 3 ut obca poprawka. z et. _ 
  4. W Kodeksie non. - 1\ W Kodeksie motu. - 6 Kodeks ma Schawenpsug.
  		

  /Pomorze_014_01_02_183_0001.djvu

  			]75 
  
  
  I,ll 
  ! 
  I 
  
  
  ClplS, fratris Henrici de PIa wen Ordinis beate Marie Domus Theutunicorum Ieroso- 
  limitani magistri generalis et tocius Ordinis sui, non recedendo a recusacione mea, 
  sed eidem forcius inherendo, coram vobis domino Benedicto de Macra in utroque 
  iure licenciato dico et propono, quod licet hodie ex certis legittimis, veris et racio- 
  nabilibus causis vos tamquam subarbitrum recusaverim vestrumque eXRmen et alia 
  inde sequenda declinaverim, nichilominus vos domine Benedicte,i a predictis malis 
  non declinando, sed mala malis cumulando, recusaeioni ex causis legittimis in ea 
  expressis absque ipsius inspeccione seu leccione non detulistis et ad ulteriora proces- 
  sistis, michique nomine quo supra comminando in hec verba prorumpistis: Indubie 
  ego procedam, et dabo 1 vobis apostolos refutatorios. Edoctusque ex huiusmodi et 
  preteritis gravaminibus et malis, futura pericula declinare propono, timeoque par- 
  tern meam in futurum per vos vestrumque processum, propter recusacionem de per- 
  sona vestra, ut premittitur debite, iuridice et ex causis legittimis factam, verisimiliter 
  plus posse gravari; ideo, ne ad aliquos actus ulteriores huiusmodi recusacione pen- 
  dente procedatis, ego Casper procurator predictus nomine procuratorio dominorum 
  meorum predictorum ex dicta vestra responsione me senciens gravatum, ab eadem, 
  a vobis et a vestro processu et aliis gravaminibus exinde sequendis, ad illustrissi- 
  mum principem et dominum, dominum Sigismundum Romanorum et Hungarie re- 
  gem etc. arbitrum, arbitratorem et amicabilem compositorem principalem in hiis 
  scriptis provoco et appello, apostolosque instanter, instancius, instantissime, sepe, 
  sepius et sepissime licet unico verborum contextu peto, si quis sit qui michi eos 
  dare velit: salvo iure addendi, minuendi, corrigendi, nuncciandi etc. 
  Et quia iudex recessit de illo loco, citavit Cruciferos ad Czechanow misitque 
  citacionem una cum salvo conductu ducum Mazovie. Et creavit sibi iudex die XVIl 
  mensis Marcii nunccios ac portatores citacionis magistri ac salvi conductus eiusdem, 
  scilicet Iacobum et Martinum nobiles de Symochors, qui iuraverunt coram iudice, 
  quod debeant eas 2 fideliter. ,presentare. 
  Decima nona die mensis Marcii in Czechonow Iacussius heres de Smossarz 
  Plocensis diocesis, nunccius seu portator literarum suprascriptarum, de presentacione 
  litere salvi conductus et citacionis prescriptarum 3 tal em fecit relacionem: quod pre- 
  dictas duas literas in Comorowgrod oi in illa parte fluminis Cruciferorum (dederat) 
  cuidam inhabitatori ibidem, rectori aliorum incolarum in ibidem et collectori mellium 
  in illo districtu, qui dictis literis receptis mox ad dominum magistrum eas portare 
  se dixit, qui magister erat tunc in Ridburg 0 a Conco per duo miliaria vel circa, et 
  Pag.87. presente Semet 6 I presentavit talem citacionem: 
  Quamvis die Iovis fuisset assignatus terminus dies crastina, tamen quia partes 
  noluerunt inter se concordare de graniciebus, iudex distulit et dedit partibus ter- 
  minum secunda feria post Reminiscere, que fuit XXI dies mensis Marcii, et quia 
  locus Muculburg erat iudici et partibus periculosus, gravis et desertus', citavit partes 
  ad comparendum in Czechonow. 
  In qua die, scilicet secunda feria, comparens termino procurator dominorum 
  ducum de Mazovia primo obtulit procuratoria sufficiencia horum tenorum: 
  
  
  1 W Kodeksie do. - 2 Obca poprawka. - 8 Takaz poprawka z prescriptorum. - 
  
   Na str. 167, w. 6 od d. Camorowgrod. - II Tamze w. 2 od d. Gnydburg. - II Tamza 
  w. ostatni Semach. - 7 Moze m. Willenberg, tu poprzekrl}cane w rozmaity spos6b.
  		

  /Pomorze_014_01_02_184_0001.djvu

  			176 
  
  
  In nomine Domini amen. Anno Nativitatis Domini millesimo quadringente- 
  simo tredecimo, Indicione sexta, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
  nostri, domini Iohannis divina providencia Pape XXIII anno ipsius tercio, die Martis 
  XV mensis Mareii, hora Terciarum vel quasi, in villa dicta Rudowfk 1 in domo ho- 
  nesti viri Gregorii Plocensis diocesis personaliter constitutus serenissimus princeps 
  et dominus, dominus Iohannes Dei gracia dux senior Mazovie illustris, modo, via, 
  iure, causa et forma, quibus melius potuit et debuit, feeit, constituit et sollempniter 
  ordinavit suum verum et legittimum ac indubitatum procuratorem, actorem, factorem 
  negociorum suorum gestorum et nunccium specialem, wenerabilem virum dominum 
  Daczbogium cantorem ecc1esie Plocensis, citra 2 revocacionem alterius procuratoris 
  presentem 8 et acceptantem, in causa seu causis, quam habet vel habiturus est cum 
  magnifico principe, domino Henrico de PIawen Ordinis sancte Marie Domus Theu- 
  tunicorum magistro generali de Prussia et Ordine ipsius circa limitacionem grani- 
  eierum, metarum et gadium et ipsorum terminorum terre sue Mazovie coram magnifico 
  et strennuo viro, magistro Beneuicto de Macra dominoque de Czuchz utriusque iuris 
  licenciato, per sanctissimum principem dominum, dominum Sigismundum Dei gracia 
  Romanorum regem necnon Hungarie, Dalmacic, Croacie regem iudice, commissario 
  et subarbitratore delegato, specialiter ueputato; dans et concedens dicto procuratori 
  plenum mandatum et omnimodam potestatem, cum potestate substituendi, agendi, 
  defendendi, libellum seu libellos vel alias summarias peticiones offerendi, iuramen- 
  turn de veritate dicenda et quodcunque aliud licitum iuramentum in animam ipsius 
  constituentis prestandi et ex adverso prestare petendi, litem contestandi, respon- 
  dendi et responderi petendi, contradicendi, duplicamli, triplicandi, quadruplicandi, 
  allegandi, articulandi, ponendi, defectus et crimina opponendi, declarandi et decla- 
  racioni respondendi et a parte adversa respondendi et responderi petendi, testes 
  producendi et produci videndi ipsosque ad iuramentum et ad examinandum petendi, 
  testibus partis adverse et eorum dictis contradicendi, intenogatoria contra testes 
  partis adverse offerendi ac excepciones contra literas seu quascunque alias proba- 
  ciones adverse partis ponendi et admitti petendi, sentenciam seu sentencias 4 tam 
  interlocutorias quam diffinitivas ferri petendi, audiendi et ab eis seu earum altera 
  si opus fuerit appellandi, apostolos petendi, appellacionem seu appellaciones prose- 
  quendi, ac amicabiliter componendi, transsigendi 0, paciscendi, expensas in lite factas 
  vel faciendas petendi, procuratorem vel procuratores unum vel plures loco sui sub- 
  stituendi et eum ac eos revocandi tociens quociens necesse fuerit seu oportunum, 
  iterum in se onus procuracionis reassumendi si visum fuerit utile, eciam si manda- 
  tum exigat magis speeiale, et generaliter omnia alia et singula faciendi, que ipsemet 
  constituens faceret vel facere posset, si premissis aut aliquo premissorum persona- 
  liter interesset: promittens predictus constituens michi notario sollempniter stipu- 
  lanti ratum, gratum atque firmum tenere et habere, quidquid per dictum procuratorem 
  aut substitutum seu substitutos ab eo factum, actum vel ordinatum fuerit in pre- 
  missis et quolibet premissorum, sub bonorum suorum ypoteca. 
  Super quibus omnibus et singulis, prefatus dominus constituens a me notario 
  publico infrascripto peciit sibi confici unum vel plura publicum seu publica instru- 
  
  
  1 Rudowko p. Bielskiem. - 2 Obca popraw:ka. - 3 Takaz poprawka z presente. _ 
  4. as w sentencias poprawka. - 5 transsigend. poprawka z transfigend. Wszystkie ge- 
  rundia kladzie tu Kodeks w czwartym przypadku zam. w drugim.
  		

  /Pomorze_014_01_02_185_0001.djvu

  			--- 
  
  
  177 
  
  
  IIg. 88. mentum I seu instrumenta. Acta sunt hec anno, Indicione, pontificatu, die, mense, 
  hora, loco, quibus supra, presentibus strennuis militibus Bolesta de Cuchari Wiszo- 
  grodensi t, Dobeslao Plocensi, Stanislao Szawkrensi 2 iudicibus, Stanislao subiudice 
  Wiszgrodensi, Wigando Warsz Wiznensi s, Nadbor £ Czechonovicnsi 0 vexilliferis, testi- 
  bus ad prcmissa vocatis specialiter et rogatis. 
  Et ego Petrus alias Wladimirus Petri de Szychlino clericus Gneznensis dio- 
  cesis, publicus imperiali auctoritate notarius, predictis procuracioni, constitucioni 
  una cum prcnominatis testibus dum sic agerentur et fierent presens interfui eaque 
  omnia ct singula sic ficri vidi et audivi, scripsi et publicavi et in hanc public am 
  formam redegi signoque et nominc meis solitis et consuetis consignavi in fidem et 
  testimonium omnium et singulorum manu propria premissorum. 
  Tenor secundi procuratorii: 
  In nomine Domini amen. Sub anno Nativitatis eiusdem millesimo quadringen- 
  tesimo duodecimo, Indicione quinta, die vero XIX mensis Novembris, pontificatus 
  sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Iohannis divina providencia 
  Pape vicesimi tcrcii anno ipsius tercio, hora Terciarum vel quasi, in castro Plocensi 
  et in caminata seu dormitorio serenissimi principis (et) domini, domini Semoviti Dei 
  gracia dueis Mazovic, in mei notarii publici testiumque infrascriptomm ad hoc vo- 
  catorum specialitcr et l'ogatorum presencia constitutus personaliter idem serenissi- 
  mus princeps et dominus, dominus Semovitus Dei gl'acia dux Mazovie etc. citra 
  revocacionem aliorum procuratomm suorum, per ipsum ubilibet constitutorum, omni- 
  bus melioribus modo, via, iure, stilo et consuetudine, quibus potuit et debuit, fecit, 
  posuit et constituit et prout melius potuit sollempniter ordinavit suos et dicti du- 
  catus sui ac dominiorum et literarum suarum veros, legittimos et indubitatos pro- 
  curatores, actores, factores et negociomm suorum gestores ac nunccios speciales et 
  generales, ita quod specialitas genel'alitati non deroget nee vice versa, videlicet hono- 
  rabilem virum dominum Daczboium cantOl'em ecc1esie Plocensis et validos viros Adam 
  de Szelona II et Stanislaum de Sczhetrzegow 7 heredes militesque suos fideles Plocensis 
  diocesis, presentes et huiusmodi onus procuracionis in se sponte recipientes, quem- 
  libet in solidum, ita quod non sit melior condicio occupantis, sed quod unus eorum 
  inceperit, alter prosequi valeat et finire, ad deducendum, exponendum, allegandum, 
  proponendum omnes et singulas iniurias, combustiones, cremaciones bonomm mobi- 
  lium et inmobilium ipsius et ducatus sui ac dominiomm et terramm sual'um, ho- 
  minum interfecciones, incaptivaciones, pecorum et pecudum recepciones, rapinas et 
  spolia communiter et divisim, ablaciones, depopulaeiones civitatum, villarum, pas- 
  suum et locorum desolaciones et dampna et interesse, limites s[i]ve 8 granieies, pri- 
  vilegiomm, consuetudinum ac iurium et iurisdicionum usurpaciones, derogaciones et 
  pl'ohibiciones, ac molestias, vexaciones et impedimenta sui ducatus et dominiorum 
  ac terrarum suamm per venerabiles viros Henricum de PIawen magistrum genera- 
  lem et Ordinem suum ac subditos ipsorum Ordinis sancte Marie Domus Theutuni- 
  corum de Prussia illatas, datas, ablatas et prestitas, ac illata, data, ablata et 
  prestita, coram magnifico ac egregio utriusque iuris doctore domino Benedicto de 
  
  
  Kodeks ma: 1 Wiszgegradensi, 2 Szawtrensi (de Zawkrze), 3 W ieii (de Wizna), 
  & Nodborg, fi Czethomoniensi (de Ciechanow). - 6 Zielona; w Plockiem Sll 3 wsie tego 
  nazwiska. - 7 Moze Strzegow w Mlawskiem. - 8 sue w Kodeksie. 
  
  
  28
  		

  /Pomorze_014_01_02_186_0001.djvu

  			178 
  
  
  Macra dominoque de Czuchz, per screnissimum principcm et 1 dominum, dominum 
  Sigismundum Dei gracia Romanorllm rcgem semper augustUlll ct Hungarie, Dalmacie 
  et Croacie etc. rcgcm ac intcr screnissimos principes et dominos, dominos Wladi- 
  slaum cadem gracia regcm Polonic et Allexandrum alias Witholdum suprcmum du- 
  cern Lithwanie prelatosquc et subditos ac rcgnum Polonie et dominia ac coadiutores 
  ipsorum, parte ex una, ac inter dictos magistrum et Ordincm et coadiutorcs ipso- 
  rum super premissis I dampnis, iniuriis, spoliis, rapinis, cremacionibus, combustionibus, Pag.89. 
  depopulationibus, graniciis, privilcgiis terrarum, civitatum, villarum et dominiorum 
  ac quibuscunque impcdimentis, parte ex aItera, per ipsas partes ut dicitur hincinde 
  electum et assumptum ac nominatum, compromissorum subdelegato sive comissario 
  ac ad videndum et conspiciendum, discucicndum et diffinicndum omnia et singula 
  premissa et quodlibet premissorum communiter vel divisim deputato; dans et con- 
  cedens dictis suis procuratoribus et cuilibet ipsorum communiter vel divisim super 
  premissis et quolibet premissorum communiter et divisim super (sic) plenam, liberam, 
  omnimodam et expeditam potestatem sive facultatem, coram prefato domino Be- 
  nedicto ac aliis quibuscunque, (qui) pCI' dictum sercnissimum principem dominum 
  Sigismundum regcm comissarium subdelegati fuerint 2 comissariis, ac coram ipso do- 
  mino rege comparcndi ac premissa omnia et singula communiter vel divisim dedu- 
  cendi, exponendi, proponcndi et proposita et deducta prosequendi, necnon ad agcndum, 
  defendendum, libellos sive peticiones sumarias dandum et offerendum et oblata revo- 
  candum, litem contestandum, iuramcntum calumpnie et de veritate dicenda et aliuu 
  quodlibet iuramentum 8 licitum et honestum in animam ipsius prestandum, po- 
  nendum, articulandum, posicionibus et articulis respondendum, omnia producendum, 
  contra omnia dicendum, excipiendum et contradicendum, testes, literas, instrumenta 
  et quecunque probacionum genera produccndum, testes contra se producendum et 
  productos iurare videndum et contra eos et eorum dicta dicendum, crimina et de- 
  fectus apponendum et probandum, causas et causam et excusaciones sue absencie et 
  quodlibet aliud impedimentum si necesse fuerit proponendum et allegandum, termi- 
  nos prorogandum et de novo ordinandum, iudicis officium implorandum, beneficium 
  restitucionis in integrum et absolucionem simpliciter et ad cautelam petendum et 
  obtinendum, duplicandum, triplicandum et quadruplicandum, declarandum, contra 
  declaraciones excipiendum et dicendum, attestaciones et dicta testium publicari vi- 
  dendum, factum contrarium contra ante publicacionem testium proponendum et 
  proposita prosequendum, partis adverse absenciam et contumaciam accusandum, in 
  causa seu causis renuncciandum et concludendum, ius interlocutorium et sentenciam 
  ac sentencias tam interlocutorias, arbitrales quam eciam diffinitivas proferri peten- 
  dum et audiendum et ab ipsis et ab alio quocunque gravamine sibi illato vel infe- 
  rendo si opus fuerit provocandum, appellandum et rec1amandum et ab ea seu eis 
  resiliendum, et iterum aliam seu alias appellacionem seu appellaciones emittendum, 
  prosequendum, intimandum, insinuandum et notificandum, apostolos cum instancia 
  qua decet petendum et requirendum, decretos expensarum exigendum, recipiendum 
  et ipsas taxari petendum et super eis iurare videndum, et generalitcr omnia ct sin- 
  gula dicendum, procurandum, gerendum, exercendum, que veri et legittimi procura.- 
  tores et ad talia constituti possint et debeant facere, dicere et procurare et gerere 
  
  
  1 et r
  kl!! Kodeksu dodane. - 2 W Kodeksie subdelegatum fuit. - S Kodeks ma 
  sacramentum. 
  
  
  !
  		

  /Pomorze_014_01_02_187_0001.djvu

  			179 
  
  
  et exercere in premissis et quolibet premissorum communiter et divisim ac depen- 
  dentibus et emergentibus ex eis, que necessaria fuerint quomodolibet seu eciam 
  oportuna et que ipsemet constituens diceret, faceret, gereret et procuraret et exer- 
  ceret, dicere, facere, gerere vel pro curare et exercere posset, si premissis omnibus 
  et singulis personaliter interesset, eciam si que sint, que manuatum magis exigant 
  speciale; unum quoque vel plures procuratorem vel procuratores in premissis omni- 
  bus seu eorum aliquo, prout ipsis villebitur expedire, loco sui substituendum, eciam 
  ante litem contestandum vel post, simiIem eis vel quantam voluerit dare potesta- 
  tem, ac eciam substitutum se substituendo revocandum et huiusmodi procuracionis 
  officium in se reassumendum, et si necesse fuerit, iterum alium seu alios procurato- 
  rem seu procuratores substituendum, tociens, quociens, quando et prout visum fuerit 
  expedire: promittens michi notario publico sollemplliter stipulanti firme et perpetue 
  habiturum, quidquid pel' dictos suos procuratores aut substitutos seu substituendos 
  ab ipsis acturn, factum et procuratum fuerit in prernissis et quolibet premissorum, 
  volens idem dominus constituens dictos suos procuratores aut substitutos seu sub- 
  stituendos ab ipsis relevare ab omni onere satisdandi, promisitque insuper iudicio 
  sisti et iudicatum solvi in omnibus Buis punctis et clausulis sub rerum suarum mo- 
  bilium et inmobilium, presencium et futurarum sub (sic) ypoteca. Super quibus 
  omnibus et singulis, prefatus constituens a me notario publico infrascripto peciit sibi 
  confici unum vel plura publicum vel publica instrumentum seu instrumenta et hoc 
  presens publicum instrumentum. Acta 1 sunt hec anno, Indicione, die, mense, pon- 
  tificatu, hora et loco, quibus supm, presentibus strennuis ac nobilibus viris Stanislao 
  alias Grad palatino, Andrea de Golczevo 2 castellano, Sassino de Trapki 3 subcame- 
  rario Plocensi, laycis diocesis Plocensis, testibus ad premissa vocatis et rogatis. 
  Pal!'. 90. Et ego Stanislaus Mroceslai de Gnathowicze c1ericus Poznaniensis diocesis, pu- 
  blicus impedali auctoritate notarius, (hie aliquae lineae desunt). 
  Item produxit omnia verbo 4 prellictos dominos et causam ipsorum tangencia 
  et protestatus est, quod'vellet omnia producere temporibus et loco oportunis in 
  scriptis. Et idem procurator accusavit contumaciam partis allverse non comparen- 
  tis 0, licet ultra horam debitam expectate, peciitque nunccium ad citandum testes ad 
  probandum articulos die Iovis per ipsum productos. Et datus est Petrus notarius 
  cause per iudicem ad citandum dictos testes. Tenor autem articulorum est talis: 
  Ad effectum ut nobilitas vestra 6 informetur summarie de graniciebus et limi- 
  tibus, dividentibus terras et dominia sel'enissimorum principum 7, dominorum Iohan- 
  nis et Semoviti seniorum ducum Mazovie cum terris et dominiis magnifici principis 
  domini 8 magistri et sui Ordinis sancte Marie Domus Theutunicorum, inferius ut se- 
  quitur descdbuntur 9 et sequntur isto modo, veluti eciam in litera 10 magnifici 
  viri bone memorie domini Ludolfi Kung (sic), magistri generalis dicti Ordinis, realiter 
  et veraciter deducuntur et describuntur: 
  Et primo in hiis locis incipiendo a vado dicto Szegrz in Polonico et in Pru- 
  thenico dicto Singubrast ll , descendendo fluvium Orzicz usque ad silvam dictam Ra- 
  duka, ascelldendo ulterius et tenendo silvam a sinistris usque ad finem dicte silve, 
  
  
  
   
  
  
  1 W Kodeksie Anno. - 2 Gulezewo p. Ploekiem. - " Trl}bki p. Zakroczymem. - 
  4 Obca poprawka z verba. - 1\ com obca poprawka. - 6 vestra obey dodatek. - 7 urn 
  obca poprawka. _ 8 Kodeks ma dorninorurn. - 0 Obea poprawka Z rescrib. ntur. - 
  10 Zob. ponizej na Btr. 182. - 11 Br6d przez Oryez na drodze z Janowa do :Niborka. 
  2B* 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_188_0001.djvu

  			180 
  
  
  et ulterius procedendo quousque pervenitur usque ad flumen dictum Wanczatha 1 ubi 
  influit flumen dictum Piisz 2, deinde maiorem riwlum eiusdem fluvii Wanczatha ascen- 
  dendo usque ad lacum ubi fluvius dictus ortum habet, deinde usque ad originem 
  riwli dicti Choyana 3 et ab ipso fluvio quanto direccius ad fluvium Leyk 4, et abinde 
  directe eundo ad fluvium dictum Bebrza 0, et ulterius usque ad ortum suum; et 
  huiusmodi granicie[ s] supra descripte tendunt versus fines terrarum Russie. 
  Item pono et dico, quod prefati domini duces Iohannes et Semovitus fuemnt 
  et hodie sunt in possessione omnium et singulorum limitum 6 et graniciemm ac ter- 
  rarum et fructuum versus ducatum Mazovie 7 et circa prefatas granicies et limites 
  consistencium et iacencium, et ita fuit et est vemm, publicum et notorium. 
  Item pono, quod predicti domini Iohannes et Semovitus anno Domini millesimo 
  CCCco 11° in castro Strzosbork 8 magistro 9 Conrado 9 literam vobis offerendam ma- 
  gistri Ludolfi predecessoris eiusdem, in qua granicies continentur, presentaverunt, 
  qua visa et intellecta, predictus magister Conradus ipsam approbavit et iuxta ipsius 
  litere tenorem granicies ipsas reformare promiserat de con sensu suorum comen- 
  datorum. 
  Item pono, quod postea illm;trissimo principi domino Wladislao regi Polonie l'ag. 91. 
  iuxta eiusdem litere continenciam, eciam de consensu suorum comendatorum, refor- 
  mare predictas granicies promiserat, et in preiudicium ipsorum dominorum ipsum 
  facere distulit; quod est probabile, publicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et probare volo, quod 10 circa fundacionem et ereccionem turris 
  Slothoria 11 dicte predictum dominum Iohannem ducem captivavemnt, quamplures 
  suos milites et clientes interfecerunt et omnia bona in c1enodiis, auro et argento et 
  aliis bonis receperunt. 
  Item prefixit iudex terminum crastinam diem partibus ad producendum testes 
  et ad videndum iurare eosdem. 
  Item ad producendum omnia, si que contra invicem producere vellent, et hoc 
  gracia 12 partis 18 Cruciferorum absencium, terminum ad crastinam diem prorogavit, 
  et protestatus est faciendo, quod ulterius expectare nollet. 
  Die Martis XXII mensis Marcii dominus Daczboyus cantor Plocensis, procu- 
  rator dominomm Iohannis et Semoviti ducum Mazovie, coram domino Benedicto 
  iudice delegato in Czechonow in hospicio dicti domini Benedicti produxit articulos 
  pro parte sua super graniciebus et metis Mazovie, quos in proximo preterito ter- 
  mino verbo produxerat salvo sibi iure addendi, minuendi, corrigendi, et peciit pro- 
  curator predictus dictum dominum Benedictum subarbitratorem, quatenus super 
  predictis articulis dignaretur testes recipere et eosdem iurare. 
  Item eadem hora procurator predictus produxit verbo omnes articulos, in qui- 
  bus atemptata continentur contra dominos duces supradictos et eorum subditos, post 
  treugas pacis ultimo ante Thomn factas et eciam post execucionem sentencie sanctis
   
  simi principis domini regis Romanorum, per Cruciferos et eomm subditos. 
  
  
  1 Wicenta, lewy przyplyw Pyszu. - 
   Pysz, p. p. Narwi. - 8 Strumien zwany od 
  wsi Chojnowa, jedno z zrodel Matlaka, p. p. Bobru. - 
   Lyk, p. p. Bobru. _ fi Bobr, 
  p. p. Narwi. - 6 mit w limitum obea poprawka. - 7 zo w Mazovie tak samo. - 8 m. Bro- 
  dnica (Strassburg) - D 0 Da koncu obu wyrazow obca poprawka. - 10 quod obcy doda- 
  tek. - 11 ZlotOlja nad Narwi
   p. Tykocinem. - 1
   gracia obca poprawka. _ 13 Obea 
  poprawka z parti.
  		

  /Pomorze_014_01_02_189_0001.djvu

  			181 
  
  
  I 
  
  
  Item eadem die de vespere proJuxit omnes articulos in specie eadem hora, ct 
  iudex cum assessore prefixit predicto procuratori, ut produceret testes et alia mu- 
  nimenta, si que haberet, citata parte Cruciferorum ad videnclum iurare testes et ad 
  contradicendum eisdem et instrumento; articulorum autem tenor erat talis: 
  Coram vobis nobili et egregio viro domino Benedicto de Macra dominoque 
  de Czuchz, iudice subr de ]legato subarbitratoreque et comissario, per serenissimum 
  principem et dominum, dominum Sigismundum Homanorum semper augustum et 
  Hungarie regem, iudicem principalem, arbitrum et arbitratorem et amicabilem com- 
  positorem transmisso et deputato pro aUfliendo, examinando, exequendo, testes re- 
  cipiendo etc. 1 et aliis omnibus et singulis communiter vel divisim displicenciis, 
  controversiis, dampnis, limitacionibus granicierum, deduccionibus, invasionibus, occu- 
  pacionibus, usurpacionibus quarumcunque rerum et possessionum, nccnon declaracione 
  literarum et privilegiorum inter im[i]ctissimum principem ct dominum, dominum 
  Wladislaum regem Polonie etc. ac preclaros principes, Allcxandrum alias Withol- 
  dum Magnum ducem Lithwanie, Iohannem et Semovitum Mazovie seniores ac Bo- 
  Pall" 92. guslaum Stolpensis terrarum duces et nonnullos alios I ipsorumque subditos et vasallos, 
  ab una, et venerabilem magniticumque virum, dominum Henricum de Plawen magi- 
  strum generalcm Ordinis sancte Marie lerosolimitani Domus Theutunice, ab altera 
  partibus, ego Daczbogius procurator et procuratorio nomine inclitorum principum, 
  dominorum Iohannis et Semoviti ducum Mazovie predictorum, posiciones et articu- 
  los infrascriptos do, produco et exhibeo contra et adversus dictos dominos magistrum 
  Henricum ac suum Ordinem et conventumquc (sic), in hac parte adversarios, et contra 
  quamlibet partem pro eis legittime intervenientem et (contm) contenta in eis coniunctim 
  et divisim, et de quolibet eciam narrative et dispositive ct in quantum faciunt pro 
  parte ipsorum dominorum Iohannis et Semoviti ducum l\Iazovie predictorum, et con- 
  tra partem adversam, non aliter et non alio modo; et ut cicius ad effectum debi- 
  tum ipsi articuli deduci v
  
  leantur, 11eto eis per partem advcrsam medio suo iura- 
  mento rcspondere, et si negati fuerint, peto partem dictorum dominorum Iohannis 
  et Semoviti ducum ad probandum admitti, non astringens eos ad aliquam super- 
  fluam probacionem, sed ad ea dumtaxat, que sufficiunt pro em'um victoria. 
  In primis pono et probare intenclo, quod in provincia Gneznensi est predictus 
  ducatus vocatus et appellatus ducatus Mazovie, habens predictos illustres dominos 
  naturales ipsum ducatum ab corum singulis predecessoribus natumliter et actualitcr 
  possidentes, necnon civitates, castra, opida ac terms latas et longas, cum regno Po- 
  lonie et terris Prussie ac Russie confinantes et ab ipsis distinctas et limitatas; et 
  ita fuit et est verum, publicum, notorium ct manifestum. 
  Item pono et probare intendo nominibus quibus supra, quod a X, XX, XXX, 
  XL, L et centum annis citra et ultra, de iure, usu et consuetudine legittime pre- 
  scripcionis inconcusse et inviolabiliter observate, omnes et singule 2 terre 2, ville 2, 
  campi 2, agri 2, lacus, stangna, borre 2, silve 2, apisteria sive mellificia cum uniyersis 
  eorum utilitatibus, circa granicirs ct limites infrascriptas ante concordiam infra- 
  scriptam iacentes, et ultra, spectabant et pertinebant ad inclitos principes et domi- 
  nos duces Mazovie, prcdeccssorcs predictorum dominorum rlucum qui pro tempore 
  
  
  1 W Kodeksie transmissum et dcputatum pCI' audicndum - i examinandum exe- 
  quendum testibus recipiendum ex. - 2 Oetatnia litera jest obc
   poprawkll' 
  
  
  .. 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_190_0001.djvu

  			182 
  
  
  fuerunt, ac hodie !'pcctant et pertinent communi tel' et divisim ad modernos duces, 
  dominos Iohannem et Semovitum suprascriptos, raeione et nomine eOl'um ducatus 
  predicti; et ita fuit tentum, habitum, reputatum et servatum, ac tenetur, habetur, 
  reputatur et servatur publice, notorie et manifeste. 
  Item pono, dico et probare intendo nominibus quibus supra, quod de anno Do- 
  mini MO CCCo XLIo, citra et ultra, orta fuit gravis {}issensio et controversia inter 
  serenissimum principem, principem bone mcmorie dominum Semovitum, awm dicto- 
  rum dominorum modernorum ducum Mazovie, ex una, et felieis rccordacionis 1 ma- 
  gnificum virum, dominum Ludolfum Kenig dictum, magistrum generalem Ordinis 
  fratrum sancte Marie Ierosolimitani Domus Thcutunicorum Ordinemque ipsius pre- 
  dictum, de et super certis limitibus infrascriptis et eorum occupaeione 2, ab altera 
  partibus; et ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et probare intendo, quod prefati domini bone memorie Semovitus 
  dux et Ludolfus magister, cupientes bono zelo dissensiones et displicencias ipsas evi- 
  tare ac in bona pace et amicicia mutuo permanere, ad certam super ipsis limitibus 
  et graniciebus devenerunt concordiam, ordinacionem et perpetuam unionem, ipsam- 
  que concordiam seu unionem certis literis patentibus ipsius magistri perpetuis tem- 
  pori bus firmavenmt fines ac limites inter dictum ducatum Mazovie I et terram Prussie Pag. P3. 
  in dicta litera realiter describendo; cuius litcre tenor in supplementum et loco arti- 
  culorum sequitur in hunc mod urn: 
  In 3 nomine Domini amen. Ut maioI' fides gestis adhibeatur negociis, expedit 
  
  
  1 s obcy dodatek. - 2 ne w occupacione obcy dodatek. - 3 W Konigsberg Konigl. 
  Staatsarch., Schiebl. XIX/a, Nr. 75, znajduje sil} kopja tego dokumentu, kt6rld warjanty 
  pod tekstem Kodeksu podane Slli tu w przypiskach. Odpowiedni dokument ksil}cia Ziemo- 
  wita znajduje sil} w temze Arehiwie. Schiebl. 57, Nr. 39, w kopji na papierze i oprocz 
  tego w Malym Kopjarjuszu przywilej6w Zakonu A. 99, fol. 170 v., kt6rego warjanty pod 
  tekstem papierowej kopji tu podajemy w przypiskaeh. 
  In nomine Domini amen. Ut maioI' fides gestis adhibeatur negociis, expedit 
  ut conscripcione litterarum, que veritatis continent testimonium, lucide roborentur. 
  Ea propter noverint universi presentes et posteri presencium noticiam habituri, quod 
  nos Semovitus Dei gracia dux Mazovie a et dominus Wiznensis b, omnem materiam 
  ambiguitatis et dissensionis, que inter religiosos viros dominum magi strum genera- 
  lem et fratres c Ordinis Hospitalis beate Marie Domus Theutonice Ierosolimitani, ex 
  una, et nos parte ex altera actenus d vertibatur e ex parte graniciarum inter terras 
  eorundcm magistri generalis et fratrum, et nostras, amputare et decidere cupientes, 
  antedictas granicias f accedente unanimi conscnsu et bona voluntate predictorum g do- 
  minorum magistri generalis et fratrum et nostro dinstinximus in hunc modum: vi- 
  delicet primo incipiendo a vado in Prutenico h Singurbrast et in Polonico Egers 
  nominato, deinde descendendo fluvium Aritcz i usque ad silvam dictam Raduka, 
  eundo ulterius et tenendo silvam a sinistris, que tota manet in parte fratrum, usque 
  ad finem dicte silve et ulterius procedendo directe usque ad fluvium dictum Wicento 
  ubi influit Pissam, deinde maiorem livulum eiusdem fluvii Wicento ascendendo usque 
  
  
  a Maly Kop. Masovie. - b M. K. Wisenensis. - c et fratres braknie w M. K. - 
  d bactenus. - e vertebatur. - f granicies. - g W pap. kop. pndictorulll, w M. K. pl'e- 
  dictorum. - h Pruthenico. - i Aricz.
  		

  /Pomorze_014_01_02_191_0001.djvu

  			183 
  
  
  ut 1 conscripcione literarum, que vcritatis continent 2 testimonium, lucide roboren- 
  tur. Ea propter noverint universi presentes et posteri 11feSencium noticiam habi- 
  turi, quod nos frateI' Ludolphus 3 Kunig 4 , Ordinis fratrum Hospitalis sanctc Marie 
  Domus Theutunice 0 Icrosolimitani magister generalis, omnelll materiam alllbiguitatis 
  et dissensionis, que inter inclitum principem dominum Semovitum 6 ducem Mazovie 7 
  et dominRm Wisznensem s, ex una, nos quoque ac fratres nostros et 9 Ordinem parte 
  ex altera actenus vertebatur ex parte granicierum 10 inter 1] terras eiusdem domini 
  duds et nostras ac Ordinis 12, amputare et decidere cupientes ]3, antedictas grani- 
  cies 14 accedente unanimi consensu ct bona voluntate prefati domini ducis nostra- 
  que 15 et fratrum nostrorum distinximus 16 in hunc modum: videlicet primo incipiendo 
  a vado in Pruthenico 17 Singubrast 18 et in Polonico Szigerzs]9 nominato, deinde 
  descendendo fluvium Orzycz 20 usque ad silvam dictam Raduka, eundo 2] ulterius et 
  tenendo silvam a sinistris, que tota manet in parte fratrum, usque ad finem dicte 
  silve, et ultel'ius procedendo directe usque ad fluvium dictum Vincenta 22 ubi influit 
  Pissam 23, deinde maiorem riwlum 24 eiusdem fluvii Vincenta 25 ascendendo usque ad 
  locum ubi idem fluvius ortum habet, deinde usque ad originem dicti 26 riwli 27 dicti 28 
  ChoynR 29, et ab ipso fluvio 30, quanto direccius ire 31 potest 32, ad vadulll Likke 33 et 
  
  
  ad locum ubi idem fluvius ortum habet, deinde usque ad originem rivuli dicti Choyna, 
  et ab ipso fluvio quanto direccius iri potest ad vadum dictum Likke, et abinde di- 
  l'ecte eundo usque ad fluvium dictum Bebra, eundem fluvium Bebra ascendendo 
  usque ad locum ubi dictus fluvius ortum habet k: volentes prescriptas granicias per 
  nos heredesque et successores nostros perpetuis temporibus inviolabiliter observari. 
  In quorum 1 omnium testimonium et certitudinem firmiorem, sigilla nostrum et filioli 
  nostri domini Boleffm ducis Mazovie et domini Plocensis, qui omnibus prescriptis 
  presencialiter affuit et ipsa una nobiscum approbavit, presentibus sunt appensa. Da- 
  tum et actum in curia BrAtian n anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo 
  tercio 0, sabbato proximo ante diem beati Martini episcopi et confessoris, presentibus 
  hiis testibus: comite Ninoguco P (!) castellano Wiznensi, Paulo dicto Warda castellano 
  Cechonoviensi q, Dadzibogone subcamerario Plocensi, Arnoldo iudice Mazo. r, Doma- 
  chou iudice Plocensi, Ninogneo vexillifero et Gunoldo subpincerna Mozoviensi t et 
  aliis fide dignis. 
  
  
  1843 
  Nov. 8. 
  
  
  k Zobacz na str. 100. - 1 horum. - m Boleslai. - t>. Brathian, zamek komendor- 
  ski nad Drwl}cljr powyMj Kurzljrtnika. - 0 MO CCCO XLlIIO. - P Ninogneo. - q Cze- 
  chnoviensi. - r Mazoviensi. - 8 Domantho (Domaratho). - t Mazoviensi. 
  
  
  1 W Kodeksie obca poprawka. - 2 continet w kopji. - 3 Ludolfus Cunig w kopji. - 
  , u w Kunig w Kodeksie obea poprawka. - & Thewtonice w kopji. - II Semuvitum 
  tamze. - 7 Maszovie tamZe. - 8 Wysenensem tamze. - 0 fiC tamze. - 10 graniciarum 
  tamze. _ 11 W Kodeksie obca poprawka. - 12 Tak samo. - 18 Tak samo. - U granicies 
  ma w kopji nad e dopisane a. - 11\ nostroque w kopji. - 16 distincsimus tamze. - 17 Pm- 
  tenico tamze. _ 18 Singurbrast tamze. - 10 Sgers tamze. - 20 Orycz tamze. - 21 W Ko- 
  deksie obey dodatek. - lIB Vicento w kopji. - 28 W Kod. obca poprawka. - 24 rivulum 
  w kopji. _ 2& Vicento tamZe. - 26 W kopji braknie - 27 rivuli tamze. - 28 W Kode- 
  ksie obcy dodatek. - 29 Y w Choyna w Kod. obca poprawka. - 30 Tak sarno. - 81 iri 
  w kopji, w Kod. obea poprawka. - 81 W Kod. obca poprawka. - 88 Licke w kopji.
  		

  /Pomorze_014_01_02_192_0001.djvu

  			1343 
  Nov. 8. 
  
  
  184 
  
  
  J 
  
  
  abinde directe eundo usque ad fluvium dictum Bebra t, eundem fluvium Bebra 1 ascen- 
  dendo usque ad locum ubi dictus fluvius ortum habet: volentes predictas 2 granicies s 
  pCI' nos, fratres 4 ct suceessorcs nostros perpetuis tcmporibus inviolabiliter observari. 
  In quorum omnium 0 testimonium et certitudinem tirmiorem, presentes dedimus 
  appensionc sigilli nostri roboratas. Datum et aetum anno Domini MO CCco XLIllo, 
  sabbato proximo ante diem beati 6 Martini confessoris. Huius rei testes sunt hono- 
  rabiles et religiosi 7 viri 7, fratres 8 nostri in Deo dilecti, Hcnrieus de Boventen I) 
  magnus commendator, Theodricus de Spira comendator 10 in Thorun, Henricus de 
  Mencz 11 comendator in Hosterrode 12, Iohannes comendator in Goluba 13, Betko 14 
  eomendator in Schonem;e 15 , Petrus de Muro advocatus de Nuemmark 16, dominus 
  Henricus Sambiensis ecclesie canonicus noster capellanus 17, Henricus de Lewin- 
  steyn 18, Hebrem'dus 19 Grife 20, Henricus de KranischsveIt 2\ Iohannes de Valken- 
  steyn 22 socii nostri, Saulus et Iohannes notarii nostri ct quamplul'es alii fide digni 
  fraterque Iohannes provisoI' in Morin 23 etc. 24. 
  Item pono et pl'obare intendo, quod prefatus bone memorie dominus Semovitus 
  dux Mazovie, iuxta descripcionem et designacionem, sicut in proxima litera superius 
  descripta plenius declaratur, fuit et erat quampluribus annis, et moderni domini du- 
  ces Iohannes et Semovitus fuerunt et quilibet eorum fuit et est communiter et di- 
  visim in pacifica possessione omnium et singularum terrarum circa dictos limites 
  versus ducatum Mazovie iacencium, cum omnibus et singulis villis, campis, silvis, 
  bonis, rubetis, mellificiis sive apisteriis, venacionibus, paludibus et ceteris aquarum 
  decursibus, et cum omnibus et singulis eorum fructibus, proventibus, redditibus ac 
  utilitatibus universis, salvis impeclimentis 20; et ita fuit et est verum, publicum, no- 
  torium et manifestum. 
  Item pono et probare intendo nominibus quibus supra, quod prefati domini ma- 
  gister et Ordo predictos dominos duces in dicta concordia (et) unione super limitibus 
  et terris, ad predictum ducatum Mazovie ut prefertur spectantibus, perturbaverunt 
  et molestant 1 impediverunt et impediunt, ac fecerunt et faciunt, quominus de dicta 
  concordia et lmione et ordinacione supradictis gaudere possint ac eorum terras su- 
  pradictas ac fines et limites valeant pacifice possidere; et ita fuit et est verum, pu- 
  blicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et probare intendo, quod sub anno Domini MO CCCCO 11° in castro Pog.94. 
  Strosberg Culmensis diocesis illustres principes Iohannes et Semovitus duces Ma- 
  zovie predicti, cum magnifico viro domino Conrado Iungingen magistro generali 
  
  
  1 e w Bebra w Kodeksie obca poprawka. - 
   prescriptas w kopji. - 3 granicias 
  talllze. - 4 fratresque talllZe. - 1\ W Kod. obcy dodatek. - 6 b w beati tamze obca 
  popr. - 7 Ostatnie i w religiosi i w viri tamze obea popr. - 8 fratres az do magnus 
  comm. obcy ilodatek tamze na brzegu. - 9 Bovencen w kopji. - 10 Tamze wszl}dzie 
  commendator. - 11 Meicz tamze. - 12 Osten'ode talllze. - 13 W Kodeksie obea popr. - 
  14 Tak sarno. - 15 T. s., Schonensee w kopji. - 16 W Kodeksie obea poprawka, w kopji 
  Newenmargt. - 17 cappellanus w kopji. - 18 Y w Kodeksie obca popr., w kopji Leben- 
  steyn. - '9 Eberhardus tamze. - 20 W Kod. obca popr., w kopji Gryfe. - It W Kod. 
  obea popr., w kopji Kranisfeldt. - 22 W Kod. obca popr. - 28 Tak sarno. (Murzynno 
  p. Inowroelawiem). - 24 W kopji w miejseu etc. stoi Pl'zekreslone quiquidem. - 25 W Ko- 
  deksie silvis impedimentisj zob. str. 138, w. 3. 
  
  
  .....
  		

  /Pomorze_014_01_02_193_0001.djvu

  			185 
  
  
  Ordinis predicti personaliter constituti, eidem magistro dictam literam magistri Lu- 
  dolfi Kenig dicti super designacionem (sic), ordinacionem (sic) finium et limitum 
  (cum) sufficienti descripcione terrarum ducatus Mazovie et terrarum Prussie pI"eSen- 
  taverunt, qui quidem dominus Conradus magister ipsam liter am cum comendatori- 
  bus tunc sibi adessentibus sibi legi et in wlgari exponi fecit, qua lecta, exposita, 
  audita et sane intellecta, maturo consilio prehabito 1 ipsam literam non negavit, sed 
  omnino fatebatur et approbavit, dixitque, quod in simili forma literam aliam a se- 
  reno principe domino Semovito, awo predictorum dominorum Iohannis et Semoviti 
  ducum Mazovie, crederet se habere, et iuxta tenorem dictarum literarum vellet gra- 
  nicies renovare et signare; et ita fuit et est verum, publicum, notorium et mani- 
  festum. 
  Item pono et pI"obare intendo, quod predictus magister Conradus de anno 
  Domini 1\{0 CCCCO septimo illustrissimo principi et domino Wiadislao regi Polonie 
  moderno ac predicto domino Iohanni duci Mazovie promiserat et firma fide spopon- 
  derat, predictas grenicies in suprascripta litera domini Ludolfi reformare et renovarej 
  et ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et pro bare intendo, quod predictus magister Conradus ipsam limi- 
  tacionem ex quibusdam causis ad effectum dcducere de die in diem distulit in pre- 
  iudicium dominorum ducum non modicum et gravamenj et ita fuit et est verum, 
  publicum, notorium et manifestum. . 
  Item pono et probare intendo, quod de iure, stilo, usu et conswetudine ligittime 
  prescripta, et a tanto tempore cuius inicii seu contrarii in memoria hominum non 
  existit, terra sive districtus Culmensis iure hereditario et proprietatis 2 ac directo a 
  dominio spectabat et pertinebat ad illustrissimum principem bone memorie dominum 
  Conradum ducem Mazovie et Cuyavie, spectabat et pertinebat racione ducatus Ma- 
  zovie; et ita fuit et est verum, publicum, notorium etc. 
  Item pono et probare intendo, quod de anno Domini MO ducentesimo XXIlo, 
  citra vel ultra, felicis retordacionis illustris princeps dominus Conradus dux Ma- 
  zovie, Cuyavie, Dobrinensis et Culmensis, ad lamlem Dei omnipotentis et eius glo- 
  riose Genitricis virginis Marie ad expungnandos inimicos fidei Christiane venerabiles 
  fratres Ordinis sancte Marie Domus Theutunicorum Hospitalis Ierosolimitani ad ter- 
  ram Culmensem predictam vocavit, et in eadem terra Culmensi solempnem ecelesiam 
  kathedralem sufficienter dotando erigi et fundari per Sedem apostolicam procuravit 
  dicte terre Culmensis pociorem partem donando, et residuam partem dictis fratribus 
  et Ordini eorum pro eOl"Um victu atque expungnacione infidelium ibi(lem confinan- 
  cium Pruthenorum liberaliter applicavit; quibus cooperamlo in pungna ipsosque de- 
  fendendo eisque multipliciter subveniendo, ampliores terras infidelium prcfato Ordini 
  acquisivit, propter quod non est dubium, dictum Semovitum (sic) et suos successores 
  legittimos, qui pro tempore fuerunt et hodie sunt, ius patronatus 4 ipsius ecelesic 
  Culmensis et Ordinis habuisse et habere de iure, ac ipsos dominos duces, qui pro 
  tempore fuenmt, et modernos dominos duces Iohannem et Semovitum fuisse et esse 
  veros et Iegittimos patronos et predictum ius pat.ronatus habentes in ecelesia et 01'- 
  dine supradictisj et ita fuit et est tentum, habitum, ac habetur, tenetur et reputatur 
  paIam, publice et notorium. 
  
  
  1 Obea poprawka z prehabita. - 2 W Kmleksie proprietas. -= 3 Pierwotne directo 
  zmienila mylnie obca r
  ka na directum. - 4 W Kodeksie ius upionatus. 
  
  
  24
  		

  /Pomorze_014_01_02_194_0001.djvu

  			186 
  
  
  Item pono et probare intendo, quod de premissis omnibus et singulis est pu- 
  blica vox et fama. 
  Secuntur iniurie domino Iohanni duci illate. Pag. 95. 
  Item dico et probare intendo, quod de anno Domini millesimo tricentesimo 
  sexagesimo tercio, citra et ultra, XXIl die mensis N., sereno principe domino Se- 
  movito pye recordacionis predictorum dominorum ducum Iohannis et Semoviti patre 
  in hac labilitate vite 1 peregrinante, Cruciferi nescitur quo spiritu ducti castrum 
  Novigrod 2 tern ere et perperam ignis voragine combuserunt, homines utriusque se- 
  xus in numero XXX, quosdam nobiles et quosdam de rusticali genere procreatos 
  perimerunt 8 ; et ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et dico, quod de omnibus et singulis suprascriptis (est) eciam pu- 
  blica vox et fama. 
  Item pono et probare intendo, quod de anno Domini MO CCCo LXXXIIIo
   
  Sept. 18. feria sexta post festum Exaltacionis sancte Crucis, predicti Cruciferi villam predicti 
  domini Iohannis ducis Przewos I) dictam devastaverunt, Mislconem eiusdem ville et 
  Gregorium, Wassilonem, Thosz filium Mycossy, inhabitatores et villanos dicte ville, 
  interfecerunt et unum puerum in ignem proiecerunt et omnia II ipsorum 7 de valore 
  quinquaginta sexagenarum Pragensis monete abstulerunt et ad proprias domus (sic) 
  deduxerunt. Ranc iniuriam estimaverunt et estimant predicti ad centum milia flo- 
  renorum; et ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et probare intendo (et) volo nomine 8 quo supra, quod de eodem 
  anno, de quo supra, aliam villam predicti domini ducis Iohannis wlgariter dictam 
  Lawk y 9 in favillam 10 redigerunt, Iasskonem, Albertum Dzeworconis et Arnoldum 
  ac Mirkam mulierem et Iohannem, inhabitatores eiusdem ville, pedibus sursum 
  suspendentes interimerunt et omnem substanciam ipsorum ad valorem quinquaginta 
  sexagenarum secum abcluxerunt; et (hoc) fuit et est verum, publicum, notorium et 
  manifestum. 
  Item pono et probare intendo et volo nomine quo supra, quod de anno Do- 
  mini MO CCCo LXXVIIo predicti Cruciferi Petrum dictum Mazon, Dzivisz 11 et 
  Stanislaum dictum Taraslovicz, Petrum dictum Ossep, XXII die mensis Aprilis in- 
  terfecerunt et bona ipsorum ad valorem XXX sexagenarum grossorum rapuerunt; et 
  ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et probare intendo, quod de anno Domini miIlesimo CCCo LXXIX, 
  citra et ultra, cum predict us dominus Johannes dux in dominiis et terris propriis 
  turrim seu fortalicium Slothoria cognominatum eclificasset et de novo construxisset, 
  ipsi Cruciferi predictum dominum Iohannem ducem Mazovie, nescitur quo spilitu 
  ducti, ymmo malivolo, captivaverunt et captivum per diversa loca satis temere 12 et 
  pudorese (sic) nudipedem in equo positum hincinde pertraxerunt, suos milites, clien- 
  tes et ceteros quamplurimos suos subditos circa ipsum tunc existentes satis enormiter 
  
  
  1 Obca poprawka z vita. - 1m. NowogrOd nad Narwi
  . - 3 Voigt Gesch. Pro V, 
  p. 165. - 4. W Kodeksie MO LXXXIIlo. - b Przewoz pod OstroJl}kl!i. - 6 a w omnia 
  obca poprawka. - 7 i w ipsorum tak sarno. - 8 W Kodeksie eosdem. - 9 Obca po- 
  prawka z Lawla, pewnie I.awy p. Ostroll}kllii nastl}pne miejscowosci na str. 63 w przy- 
  piskach. - 10 Obca poprawka z lam na favillam. - 11 W Kodeksie Dzonisz. - 11 Obca 
  poprawka z tem. 
  
  
  ........
  		

  /Pomorze_014_01_02_195_0001.djvu

  			181 
  
  
  interfecerunt, plagis ceciderunt, manibus a tergo tamquam fures ligaverunt, pe- 
  cunias, clenodia in auro et argento ipsius domini ducis et suorum subditorum, 
  arma et singula eorum bona ad valorem dum'um milium sexagenarum grossorum re- 
  ceperunt, amicabili concordia inter ipsum dominum ducem, ex una, et magistrum 
  Ordinemque suum tunc durante, parte ab altera, et insuper ipsam turrim ignis vora- 
  gine consumpserunt et omnia ablata ad propria dominia deduxeruntj et ita fuit et 
  est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Pal:'. 96. Item pono et probare intendo, quod de anno Domini millesimo CCCC Vo in die 
  Martini confessoris, videlicet XII die mensis Novembris, predicti Cruciferi villam 
  predictam Ploczsk predicti domini Iohannis ducis devastaverunt, scultetum de nobili 
  genere procreatum in ipsa villa interfecerunt et ceteros homines plagis et wlneribus 
  afflixerunt et afflictos de singulis bonis spoliaverunt ipsaque spolia ad proprias do- 
  mos inique et perperam deduxerunt et deducta hucusque contra Deum et iusticiam 
  retinent ad valorem centum quinquaginta sexagenarum grossorum occupataj et 2 ita 
  fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et probare intendo et volo nominibus quibus 8 supra, quod in la- 
  cubus ipsius domini ducis Iohannis dictis Grayewo 4 Iohannem piscatorem spolia- 
  verunt, Nicolaum dictum Mirzwa interfecerunt, quindecim tunnas piscium, duas 
  sexagenas pecuniis in paratis, quindecem recia wlgariter dicta drgubicza et multas 
  res alias ad valorem quinquaginta sexagenarum r; grossorum anno Domini millesimo 
  COCC Y in vigilia Omnium Sanctorum receperuntj et ita fuit et est verum, publi- oct. 31. 
  cum, notorium et manifestum. 
  Item pono et probare volo, quod de anno Domini MO CCCC VIlo et de aliis 
  annnis continue consequentibus subditos ipsius domini Iohannis ducis, de Novogrod 
  et de Wisna habitatores de mellibus, Martinum ad valorem decem sexagenarum, Ia- 
  coburn patrem 8uum de sex sexagenis grossorum spoliaverunt, Bartholomeum dictum 
  Sepeto eciam de mellibus in valore XV sexagenarum spoliaverunt et Akpey eciam 
  sex sexagenas receperun( et ita fuit et est verum, publicum, notorium et mani- 
  festum. 
  Item pono et probare intendo, quod predicti Cruciferi in lacubus, borris, ve- 
  nacionibus quamplures piscatores submerserunt, mellifices et venatores interfecerunt, 
  pisces et ferinas rapuerunt, que actenus propter eorum pluralitatem describi non 
  possunt; et ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item pono et probare intendo, quod infrascriptos subditos ipsius domini Iohan- 
  nis ducis, de Novogrod Thoczconem, Bartholomeum, Mathiam, Sobeslaum, Roma- 
  num, Nicolaum, Clementem et Petrum starosta in locis venacionum captivaverunt, 
  captivari procuraverunt et de rebus ipsorum in valore duarum sexagenarum eosdem 
  contra Deum et iusticiam spoliaveruntj et ita fuit et est verum, publicum, notorium 
  et manifestum. 
  Secuntur attemptamenta post concordiam in Ranczansz anno Domini millesimo 
  CCCC Iln facta, citra et ultra. 
  Item pono et probare intendo, quod in dominiis ipsius domini ducis Iohannis 
  certos terrigenas in eorum villis arestantes, ipsos interfecerunt et ad eorum walvas 
  
  
  1 W Kodeksie VI. - t Obca poprawka z ut. - 8 W Kod. quo. - 4 Jezioro pod 
  m. Grajewo w Lomzynskiej. - 1\ Obca poprawka z sexagcu's. 
  
  
  24*
  		

  /Pomorze_014_01_02_196_0001.djvu

  			188 
  
  
  1409 
  Mart. 5. 
  
  
  proprias suspcnderunt, et quamplurima spolia tunc circa eosdem peremptos ablata 
  ad eorum domos proprias deduxerunt et dcducta contra Deum et iusticiam ad valo- 
  rem XX sexagenarum grossorum retinent occupata; et ita fuit ot est verum, publi- 
  cum, notorium et manifostum. 
  Item pono et probare intendo, quod sub anno, Domini millesimo CCCC IX Pag.97. 
  Cruciferi opillum Czechonow 1 et alia opida, villas, possessiones et quamplura bona in 
  valore viginti milia sexagenarum grossorum in favillam redigerunt, ipsorum opido- 
  rum et villarum (inhabitatores) scxus utriusque ignominiose et pudenter tractaverunt, 
  quamplures masculos interfecerunt, wlneraverunt, virgines deftoraverunt, mulieres 
  tam coniugatas quam solutas violenter oppresserunt, eciam ecclesias et molendina 
  cremaverunt et innumerabilcs molestias diversorum locorum inhabitantibus intule- 
  runt durantibus federibus 2; et ita fuit et est verum, publicum, notorium et ma- 
  nifestum. 
  Item S pono et probare intendo nomine quo supra, quod postquam predictus 
  Barthosius per fratrom germanum eiusdem Mathie ad comendatorem de Holbingo 
  fuisset et esset minus iuste delatus et detentus, ac per cives ibidem de Holbingo 
  fideiussus in ipsa caucione, predictus Bartholomeus fugam recepit, quo fug[i]ente pre- 
  dicti fideiussores bona sua et singula receperunt et pro eodem Mathia interfecto pe- 
  nitus nichil fecerunt; et ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item dico et pono et probare intendo, quod de eodem anno, quo supra, feria 
  tercia proxima post dominicam Reminiscere thabernator de Malawesz 4 in dominio 
  ipsorum Cruciferorum iacenti Albertum Dobroslai de Czechonow cnm socio suo in- 
  terfecit, ab ipso Alberto interfecto centum et XX sexagenas, receptis rebus aliis 
  circa ipsum Albertum tunc habitis, latrociniter recepit; qui quidem thabernator post- 
  quam ad comendatorem in Hosterod fuisset et esset in eodem malifico (sic) evocatus 
  et palam coram ipso comendatore est confessus, quia ipsum Albertum cum familiari 
  ipsius comendatoris interfecit, ipse comendator cum ipso malefico iusticiam 0 omnino 
  denegavit et ipsum inpunitum 6 abire dimisit; et ita fuit et est verum, publicum, no- 
  torium et manifestum. 
  Item pono et dico, quod durantibus federibus predictis quemdam nobilem et 
  unum kmetonem subditi ipsorum Cruciferorum interfecerunt et spoliaverunt, et ipsa 
  spolia pro ipsorum usibus reservaverunt; et ita fuit et est verum. 
  Item nomine quo supra pono et dico, quod quidam Philippus, preco sive mini- 
  sterialis predicti comendatoris de Osterod, Dobroslai (sic) captivavit et captivum 
  intruncando multimode contra Deum oppressit, et ab eodem de anno Domini 
  MO COCC XII de bonis et rebus pro una sexagena grossorum extorsit; et ita fuit 
  verum. 
  Item pono et probare intendo, quod de anno Domini MO CCCco XII supradicto 
  sculteti de villa Pranthnicza 7 in dominio ipsorum Cruciferorum sita 8, Iacobum opi- 
  danum Wiszegradiensem de XX et dimidia sexagenis grossorum durantibus fedel'ibus 
  
  
  
   
  
  
  \ 
  
   
  
  
  1 W Kodeksie Czechon. - 2 Zobacz na str. 21. - 3 Przed tym, opuszczono tu ealy 
  ustl}P, ustl}P zas nastl}puj
  ey, tu bardzo zepsuty, znajduje sil} poprawnie wraz z poprze- 
  dnim na str. 192. - 4 Moze :Maldaniee pod Szezytnem (Ortelsburg). - 6 ti i a w iusti- 
  dam obca poprawka. - (I Obca poprawka. - ? Prqtnica p. Lubawq. - 8 W Kodeksie 
  supra. 
  
  
  
   
  ]
  		

  /Pomorze_014_01_02_197_0001.djvu

  			189 
  
  
  spoliaverunt, et ipsas pecunias contra Deum et iusticiam propriis usibus usurpave- 
  runt; et ita fuit et est verum. 
  Item pono et dico, quod die Martis post fcstum sancti Michaelis, quarta die 
  mensis Octobris vel quasi, dc anno Domini MO quo supra, inhabitatores ville Se- 
  melno in terra predictorum Cruciferorum Albertum dictum Slothky 1 cum bonis suis 
  arestatum hostiliter apprehenderunt et apprehcnsum trucidaverunt, spoliaverunt et 
  de dimidia tercia sexagena grossorum et X grossis spoliaverunt, ipsiusque pecunias 
  usurpaverunt et usurpant; et ita fuit et est verum. 
  Item dico et propono, quod dc anno Domini proximo quo supra, quidam Alber- 
  tus et Mathias ibidem de Gemelno 2 cum eorum complicibus Iacobum, Stanislaum 
  et Iohannem predicti opidi Wisechgradiensis opidanos deprehensos de universis bonis 
  Pag.98. ad valorem sexaginta grossorum spoliaverunt I, wlneraverunt et ligatos in lacum 
  proiecerunt et tercium (?) socium ipsorum submerserunt (et) ibidem relinquerunt; et 
  ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item dico et pono, quod de anno Domini millesimo CCCC XI ultima die mensis 
  Octobris, vel quasi, in eadem villa Gemelno, durantibus ipsis federibus, Iohannem 
  et Mathiam predicti opidi Wisechgradensis hostiliter invasos maligno ducti spiritu 
  perimerunt et XV sexagenas grossorum, preter alias res ad valorem aliarum 8 XV se- 
  xagenarum spoliaverunt; et ita fuit et est verum. 
  Item pono nomine quo supra et probare intendo, quod de anno Domini pro- 
  xime (sic) quo supra, XXIII die mensis Iunii, subditi ipsorum Cruciferorum Swanchne 
  relicte fabri Iohannis de Czechonow in distancia unius miIiarii opidi Dambrowno' 
  ipsis federibus durantibus novem boves valoris novem 0 sexagenarum hostiliter rece- 
  perunt, et eosdem boves contra Deum et iusticiam usque modo retinent occupantes; 
  et ita fuit et est verum, publicum, notorium. 
  Item dico et probare volo, quod de anno Domini MO CCCC XO in Helbingo, 
  Iohanne fabro predicto Czechonoviensi opidano viam universe carnis ingresso, co- 
  mendator ibidem in Helbingo quinquaginta sexagenas grossorum minus iuste recepit, 
  aliis rebus exceptis ad non modicum valorem se extendentibus, et ipsas pecunias 
  cum rebus actenus 6 retinent occupatas 7; et ita fuit et est verum. 
  Item dico, propono, quod omnia et singula superius descripta communiter et 
  divisim fuerunt et sunt vera-, notoria, publica et manifesta, de quibus est publica 
  vox et fama. 
  Item pono et dico ac probare intendo, quod (super) huiusmodi graniciebus pro 
  parte predictorum dominorum Iohannis et Semoviti coniunctim, ac super aliis omni- 
  bus et singulis communiter et divisim dampnis, displicenciis, spoliacionibus, bonorum 
  et rerum usurpacionibus, homicidiis et aliis, pro parte dicti domini Iohannis ducis 
  ego Daczbogius procurator procuratorio nomine do et exhibeo (predictos articulos) 
  melioribus modo, via, iure, materia, forma et consuetudine, quibus dari possint. 
  Item protestatur: quod licitum sit michi huiusmodi articulos corrigere, ad- 
  dere, minuere, revocare, et si opus fuerit, de novo dare, tociens, quociens fuerit 
  oportunum. 
  
  
  1 Kod. ma Slochly; zob. str. 192. - \I Powyzej bylo Semelno; pewnie Jemiolowo 
  (Mispelsee) pod Ostrodem. - 3 Obea poprawka z aliorum. - 4. m. DIlbr9wno (Gilgen- 
  burg). - 
   e w novem obca poprawka. - 6 S w actenus tak sarno. - 7 occupatas 
  z occupantes tak samo. 
  
  
  jJ
  		

  /Pomorze_014_01_02_198_0001.djvu

  			190 
  
  
  Quare pro parte predictol'llm dominorum Iohannis et Semoviti ducum Mazovie 
  predictorum communiter et divisim ego Daczbogius procurator nomine procuratorio 
  quo supra peto, per vos dominum Benedictunl de Macra etc., prefati serenissimi ac 
  illustrissimi principis et domini, domini Sigismundi Romallorum regis 1 et semper 
  augusti et regis 1 Hungarie comissarium et subdelegatum in causa et causis, que 
  coram dicto domino Sigismundo rcge tamquam arbitro, arbitratore et amicabili com- 
  .. positore inter illustrissimum principem et dominum, dominum Wladislaum regem 
  Polonie ac predictos Iohannem et Semovitum duces Mazovie prefatosque et subditos 
  ipsius domini regis et corone regni Polonie et coadiutores suos, parte ex una, et 
  venerabilem et religiosum virum, dominum Henricum magistrum generalem et Ordi- 
  nem suum ipsiusque coadiutores, parte ex altera, hincinde communiter electum et 
  assumptum, aut per eandem regiam maiestatem diffiniri, decerni,' sentenciari, arbi- 
  trari et laudari et per vestram sentenciam diffinitivam sive arbitratoriam pronunc- 
  ciari: predictam ordinacionem, concordiam, unionem et limitacionem, superius in 
  litera predicti domini magistri Ludolphi plenius descriptam, fuisse et esse canoni- 
  cam, licitam et honestam suumque debuisse I et debere sortiri debitum effectum, Pag.99 
  dictasque terras, agros, campos, intra designacionem 2 limitum supradictam 8 versus 
  dictum ducatum Mazovie contentos, predictis dominis Iohanni et Semovito ducibus 
  Mazovie adiudicandos fore et per vos adiudicari, dictisque magistro et Ordini in pre- 
  dictis terris nullum ius competisse neque competere, ipsisque dominis magistro et 
  Ordini inde et super oppressionibus, perturbacionibus, occupacionibus et impedimentis, 
  usque ad sentenciam diffinitivam sepedicti Sigismundi Romanol'llm et Hungarie regis 
  silencium quantum de iure imponendum fore et per vos imponi, et nichilominus 
  ipsum magistrum et Ordinem ipsol'llmque subditos ad satisfaciendum pro rapinis, 
  spoliis, combustionibus, homicidiis et aliis dampnis superius descriptis, per ipsum 
  magistrum et suos subditos tam antiquis quam tempore treugarum pacis factis 4, et 
  illatis, iuxta taxas et summas, prout huiusmodi taxe et summe communiter et di- 
  visim sunt supra deducte et testificate, condempnandos fore et per vos condempnari, 
  ipsumque magistrum et Ordinem ac subditos eOl'llm communiter et divisim ad sol- 
  vendas huiusmodi taxas seu summas sub penis formidalibus et caucionibus ydoneis 
  compellendos fore et per vos compelli debere. Item petit dictus procurator procu- 
  ratorio nomine quo supra, pronuncciari, decerni et diffiniri et arbitrari: ius patro- 
  natus r. in dictis dominis magistro et Ordine ac in ipsa ecclesia kathedrali Culmensi, 
  spectasse et pertinuisse et spectare et pertinere de iure debere, racione dotacionis 
  et fundacionis supra deductarum 6, ad prefatos dominos Iohannem et Semovitum et 
  ad successores eorum legittimos racione ipsius ducatus Mazovie, ac ipsos fuisse et 
  esse veros et legittimos patronos magistri et Ordinis ac ecclesie Culmensis supra- 
  dicte: vestl'llm benignum officium super premissis humiliter implorando; salvo iure 
  addendi, minuendi, mutandi, corrigendi et alios (articulos) de novo dandi aliisque 
  iuris beneficiis per omnia semper salvis etc. 
  Et protestatur. 
  Item'l pono et probare intendo, quod illustris princeps bone memorie dominus 
  Com'adus, dux Mazovie, Cuyavie, Dobrinensis et dominus Culmensis, vocavit fratres 
  
  
  1 S W regis obey dodatek. - II Za designacionem przekreslone seu. _ 8 Obca po- 
  l>rawka z supradictum. - 4 W Kodeksie facte. - 1\ patronatus obca poprawka na miej- 
  scu skrobanem - 6 W Kodeksie deductis. - 7 Zob. powyz
  j na str. 185.
  		

  /Pomorze_014_01_02_199_0001.djvu

  			191 
  
  
  sancte Marie Domus Theutunicorum Hospitalis Ierosolimitani ad terram Culmensem 
  predictam, et ibidem sollempnem ecclesiam kathedralem sufficienter dotando erigi 1, 
  donando ecclesie predicte, et rcsiduam partem terre predicte Chulmensis fratribus 
  et Ordini eorum pro eorum victu atque expungnacione infidelium ibidem confinan- 
  cium liberaliter aplicavit; quibus cooperando, in pungna ipsos defendendo eisque mul- 
  tipliciter subveniendo, ampliores 2 terras infidelium prefato Ordini acquisivit, propter 
  quod non 8 est dubium, in'" dictum Conradum et suos successores legittimos et mo- 
  demos, dominum Iohannem et Semovitum duces Mazovie illustres, ius patronatus 
  ipsius ecclesie Chulmensis et Ordinis habuisse et habere de iure: et premissa petit 
  per sacratissimam maiestatem regis Romanorum et Hungarie regis suamque arbi- 
  tralem sentenciam diffiniri ac declarari. Et ita fuit et est verum, publicum, noto- 
  rium et manifestum. 
  
  
  Secuntur articuli pro parte illustris ducis Iohannis Mazovie et suorum subditorum 
  super iniuriis producti, quorum 1\ tenor est talis: 
  Item 6 primo, quod tempore domini ducis Semoviti antiqui, awi predicti domini 
  Iohannis ducis, Cruciferi castrum Novogrod in favillam redigerunt, in quo triginta 
  personas nobilium et ignobilium interfecerunt et multam substanciam ibidem re- 
  ceperunt. 
  Pag.l00. Item villam Przevossz dictam devastaverunt, Mislokonem, Grcgorium dictum 
  Pauloca cum Andrea filio suo, Micosium Cottowicz dictum, Szleconem, Wassilonem 
  et Cussonem filium Micossy dicte ville interfecerunt et puerum in ignem proiecerunt, 
  et omnia bona tunc per ipsos habita rapuerunt. 
  Item aliam villam dictam Lawki predicti domini Iohannis dueis ignis voragine 
  consumpserunt, Iasconem, Albertum Dzeworconis, Amoldum, Miskonem, Iohannem 
  et Mircam mulierem interfecerunt et aliquos ex eis pedibus sursum suspenderunt, 
  et singnla bona eorum propriis usibus usurpaverunt. 
  Item ipsi Cruciferi Petrum Mazan, Drzenusch et Stanislaum dictum Tharcisch- 
  kovicz et inhabitatores Vyschnenses intcrfecerunt de ibidem, et singula bona eorum 
  rapuerunt. 
  Item ipsi Cruciferi villam wlgariter Ploczk dictam devastaverunt, scultetum 
  nobilem interfecerunt et multos alios villanos ipsius ville plagis afflixerunt 7, et 
  omnem substanciam quam habuerunt receperunt. 
  Item in lacu ipsius domini Iohannis ducis Iohannem piscatorem spoliaverunt, 
  Nicolaum dictum Mirzwa interfecerunt, quindecim tunnas piscium ac duas sexage- 
  nas grossorum duas sexagenas (sic) et XV gulgustra de rethibus et quamplura bona 
  corum minus iuste receperunt. 
  Item in borris domini ducis Iohannis 8 predicti inhabitatoribus de Nowigrod et 
  de Wisznit, videlicet Martino ad decem sexagenas, Iacobo patri eiusdem ad sex gros- 
  sorum sexagenas, Barthkoni dicto Scheptoni ad XV sexagenas grossorum et Lippey 
  eciam sex sexagenas grossorum in parata pecunia receperunt mella eorundem ra- 
  piendo. 
  
  
  1 Slowa tu opuszczone zob. na str. 185. - 2 ores w ampliores obca poprawka. - 
  3 quod non tak samo. - 4. in obey dodatek. - 
   W Kodeksie cuius. - 6 Porownac to 
  co nastl}puje z strollili 186 i nast. - ? afl w afflixerunt obca poprawka. - 8 S obcy do- 
  datek.
  		

  /Pomorze_014_01_02_200_0001.djvu

  			192 
  
  
  Item multos venatores, piscatores, mellifices, quorum numerum exprimere non 
  valeo pro presenti, interfecerunt, submerserunt. 
  Item inhabitatores viIIe Novigrod, videlicet Koslonem 1, Barthkonem, Mathiam, 
  Sobeslaum, Romanum et Nicolaum, Clementem et Petrum in locis venacionum ipsius 
  d(omini) S(emoviti} ducis captivaverunt, et ab eis de rebus in valore duaruJU sexa- 
  genarum violenter rapuerunt. 
  Item in dominio ipsius domini ducis certos terrigenas in walwis ipsorum sus- 
  penderunt, et omnia bona eorundem interfectorum abstulerunt. 
  Item Czechonow opidum et alia opida et villas et possessiones combuserunt, 
  inhabitatores ipsorulll locorum interfecerunt, wlneraverunt, virgines defloraverunt, mu- 
  lieres tam coniugatas quam solutas violaverunt, ecclesias et molendina cremaverunt 
  et diversas molestias in diversis locis intulerunt attemptatas post concordiam ante 
  Thorun factam. 
  Item Mathiam Iohannis de Czechonow thabernator de Curkanno et Barthosius 2 
  de Nidbursz (sic) interfecerunt et bona ipsius rapuerunt. 
  Item Andream Dobroslai de Czechonow ministerialis comendatoris de Osterod 
  captivavit, et ab eo de rebus ad valorem unius sexagene receperunt. 
  Item dico, quod- postquam quidam Barthosius per Andream fratrem MathiePag.lOI. 
  pridem interfecti fuisset ad comendatorem delatus in Osterod propter homicidium 
  predictum, tunc idem Barthosius fuit propter ipsorum homicidium arestatus et ad 
  caucionem fideiussorum missus, quo Barthosio fugiente, ipsi fideiussores omnia bona 
  sua receperunt et pro ipso interfecto penitus nichil fecerunt. 
  Item thabernator de Malawesz Albertum Dobroslai de Czechonow metsecundum 
  interfecit et ab ipso Alberto C et viginti sexagenas grossorum recepit, exceptis re- 
  bus val oris non modici. 
  Item comendator predictus de Osterrod super eodem interfecto iusticiam mi- 
  nistrare denegavit. 
  Item quidam Philippus sive ministri (SiC)3. 
  Item scultetus'" de villa Pranthnicza Iacobum opidanum Wiszegrad[iensem] de 
  duabus sexagenis et XL grossis spoliaverunt (sic). 
  Item pono, quod Swanchnam relictam Iohannis fabri de Czechonow unum milia- 
  rium ante Dambrowno o de novem bobus subditi ipsorum Cruciferorum spoliaverunt. 
  Item inhabitatores ville Gemelno Albertum dictum Slothki de Wiszegrod de 
  XX una cum media sexagenis grossorum spoliaverunt. 
  Item pono, quod Iohanne predicto de Czechonow in Helbingo viam universe 
  carnis ingresso, comendator de ibidem L sexagenas grossorum aliis rebus exceptis 
  recepit, et actenus circa se retinet occupatas. 
  Item pono et probare intendo, quod post concordiam Thoruniensem anno eodem 
  Cruciferi intencione malingna et nocendi proposito, regno et ducatui Mazovie transitus 
  viarum omnibus mercatoribus et quibuscunque aliis negociatoribus de ducatu Ma- 
  zovie et rcgDo et alias undecunque et quomodolibet 6 transeuntibus in suis passibus 
  et limitibus per expressam prohibicionem et mandatum: ne quispiam ad eos de du- 
  
  
  1 Na str. 187 bylo Thoczconem. - 
   W Kodeksie Ratosinus; zobacz ponizej. - 
  8 Zob. na str. 188. - 4. Na str. 188 sculteti. - 1\ Kodeks tu ma Dambrolbus. - 6 Obea 
  poprawka z quemodolibet.
  		

  /Pomorze_014_01_02_201_0001.djvu

  			193 
  
  
  catu Mazovie et regno seu aliunde pet eundem ducatum transiens, ad eorum terram 
  per passus predictos ad eos intraret, seu de ipsorum subditis aut per terras eorun- 
  dem aliunde transiens negociacionis causa et alia, ad ducatum veniret: quam pro- 
  hibicionem nobili viro domino Silamo (?) iudici, subiudici et procuratori castri et 
  districtus Czecbonoviensis intimaverunt, et districcius 1 per advocatum de Szodawo 2 
  et fflager 3 de Nigborg, fratres Ordinis predicti: ne incolas ducatus intrare permitte- 
  ret ad Prussiam: quam eciam prohibicionem per presens fecerunt, et demum tem- 
  pore aliquo post de ducatu negociatores ac alios 4 abstinuerunt intrare Prussiam 
  gwerram repeti suspicantes, et rerum ablacionem, sicuti in pluribus contigit II, for- 
  miuantes. 
  Item pono et probare intendo, quod post pronuncciacionem arbitralis 6 sentencie 
  serenissimi principis, domini regis Romanorum etc., ac eius execucionem quoad omnium 
  passuum et viarum inter partes liberam apercionem per vos domine Benedicte fac- 
  tam, Cruciferi quatuor tunnas allecium, emptas pro coquina domini Iohannis duds 
  Mazovie in Nidborg opido, ipsi Cruciferi dicta allec[i]a educi Mazoviam non per- 
  miserunt, sed inpedientes liberum transitum viarum, arestaverunt et educi prohi- 
  buerunt. 
  Pag.102. Item unam tunnam cerevisie emptam in Nideborg, in passu Comorowigrod 
  arestaverunt et receperunt, propter quod non est dubium eos penam comisisse. 
  Item et eadem die dominus iudex prefixit domino duci Semovito terminum 
  sexta feria sequenti, que fuit dies Veneris XXIIII mensis Mardi. Similiter citavit 
  partem Cruciferorum ad probandum suos (sic) granicies contra dominum Semovitum 
  et ad proponendum alia, si que haberent contra eundem; et statuit iudex cum asses- 
  sore locum in opido Radzonow 7 In"ope granicias Plocensis diocesis ad predicta per- 
  agenda; in propinquiori tamen loco tribunal esse non potuit propter exercitum 
  Cruciferorum, ibi circa granicies tunc iacentem. 
  Adveniente autem die Veneris XXIII ( sic) mensis Marcii, iudice constituto in 
  loco et sedente pro tribunali -cum assessore, obtulit procurator prefati duds SUDS 
  Rrticulos pro parte Semoviti duds predicti; quorum tenor sequitur in bec verba: 
  Coram vobis nobili et egregio viro domino Benedicto de Macra dominoque dc 
  Czuchz, iudice subdelegato subarbitroque et comissario per serenissimum principcm 
  et dominum, dominum Sigismundum Romanorum regem semper augustum et Hun- 
  garie regem, iudicem principalem, arbitrum et arbitratorem et amicabilem composi- 
  torem transmisso et deputato 8 pro audiendis, examinandis, testibus recipiendis et 
  aliis omnibus et singulis communiter et divisim displicenciis, controversiis, dampnis, 
  limitacionibus granicierum, deduccionibus, invasionibus, occupacionibus, usurpacioni- 
  bus quarumcunque rerum et possessionum, necnon dcclaracione 1/ rerum et literarum 
  et privilegiol'Um inter invictissimum principem et dominum, dominum Wlailislaum 
  regem Polonie etc. ac preclaros principes, dominos Allexandrum alias Vitboldum 
  Magnum ducem Lithwanie, Iobannem et Semovitum Mazoviensis 10 ac Boguslaum 
  Stolpensis 11 terral'Um duces et nonnullos alios ipsorumque subditos et vasallos, ab 
  
  
  1 Obea poprawka z distric. - 2 m. Dzialdowo (Soldau). - 3 W Kodeksie effla- 
  gel', zamiast et Pfleger. - 
   W Kodeksie alii. - 1\ Obca poprawka z contingit. _ 6 Ko- 
  deks ma arbitralem. - 7 m. Radzanow w Mlawskiem. - 8 Kodeks ma transmissum et 
  deputatum. - II Kodeks ma declaradonem. - 10 Kodeks ma Mazovie. _ 11 Kodeks roo.. 
  Stolpensium. 
  
  
  25
  		

  /Pomorze_014_01_02_202_0001.djvu

  			194 
  
  
  una, et wenerabilem magnificumque virum dominum Henricum, magi strum generalem 
  Ordinis sancte Marie Ierosolimitani Domus Theutunice, ab altera partibus, ego Dacz- 
  bogius cantor ecclesie Plocensis, procurator et nomine procuratorio inclitorum prin- 
  cipum, dominorum Iohannis et Semoviti ducum Mazovie predictorum, posiciones et 
  articulos infrascriptos do, produco et exhibeo contra et adversus dictos dominos ma- 
  gistrum Henricum ac suum Ordinem et Conventum, in hac parte adversarios, et 
  contra quamlibet personam 1 pro eis legittime intervenientem, eciam dispositive et in 
  quantum faciunt pro parte ipsofUm dominorum Iohannis et Semoviti ducum Mazovie 
  predictorum, et contra partem aelversam, et non aliter nee alio modo; et ut cicius 
  ad effectum ipsi articuli deduci videantur, peto eis per partem adversam medio sno 
  iuramento responderi, et si negati fuerint, peto per pattern dictorum dominorum 
  Iohannis et Semoviti ducum ad probandum admitti, non astringens eos ad aliquam 
  superfluam probacionem, sed ad ea dumtaxat, que sufficiunt pro eorum victoria 
  optinenda. 
  In primis ponit et pro bare intendit procurator procuratorio nomine quo supra, 
  quod granicie[ s] seu mete vere atque limites, dividentes terram dictam Saffkrze 2 ad 
  ducatum Mazovie spectantem et terras dominorum magistri et Ordinis preelictorum, 
  sunt iste et secuntur isto modo: 
  Et primo incipiendo a vado dicto in Polonico Strzegrz et in Pruthenico dicto 
  Szimgubrast existente in fluvio dicto Orzicz, et ab ipso vado directa linea eundo 
  versus septentrionem usque ad ortum dicti fluvii N yda 3, et ulterius descendendo 
  dictum fluvium Nyda versus occidentcm usque ad opidum dictum Nidborg inclusive (sic), 
  et deinde descendendo dictum fluvium Nyda versus 4 occidentem usque ad opidum 
  dictum Szoldow Ii exclusive, et ulterius I descendendo ipsum fluvium N yda usque ad Pag.l03. 
  villam Nyczsko 6 inclusive, ct deinde ducit descendendo usquc ad villam dictam Cu- 
  ria 7 exclusive, et ibi venit ad aliucl flumen dictum Ffkra, quou flumcn non fluit sed 
  stat in loco suo, videlicet in alvco antiquo et priori; et ulterius ducit ad aliucl £lu- 
  men dictum V c1 8 , et ulterius ipsum flumcn ascendendo versus occidentem usque ad 
  lacum seu stangnum quod nominatur eodem nomine YeP, et ultcrius ipsum lacum 
  ascendendo versus occidentem usque ad finem ipsius lacus, et ultcrius a dicto lacu 
  sive stangno directa linea transc[ u ]ndo per tenam versus occidentem usque ad con- 
  currenciam seu confluenciam duorum fluviorum, quorum unus elicitur Gorznicza 10 et 
  alius elicitur Bremicza 11. Et ita fuit et est verum, publicum et notorium; et ibi 
  concUlTerunt fines granicicrum ct limitum regni Polonie, duds Semoviti seu uucatus 
  Mazovie, ac dominorum magistri et Ordinis, videlicct cum terra Prussie. 
  Item ponit et probare intendit, quod a tanto tempore, cuius inicii seu con- 
  trarii memoria hominum non existit, et ultra centum annos, de iure, usu, stilo et 
  consuetudine legitime prescripta omnes et singule telTe, ville, silve, borre, venacio- 
  nes, lacus, stagna, fluvii, molendina cum eorum diversis pertinenciis, infra granicies 
  sive limites proxime descriptos versus ducatum Mazovie contente, spectaverunt et 
  
  
  1 sonam w personam obca poprawka. - 2 Ziemia Zawkrze wziE}la nazwisko od 
  rz. Wkra, praw. przyplywu Bugu. - 3 rz. Nida, g6rny bieg Wkry. - 4, versus obcy do- 
  datek. - 
   m. Dziald6w (Solaau). - 8 Nieck p. Kuczborgiem. - ? Nowydw6r (Neubof) 
  p. Lidzbarkiem (Lautenburg). - 8 Welle, 1. p. Drwl}cy. - 9 Jezioro na zachOd pod Lidz- 
  barkiem. - 10 Gorznica, strumie{l wyplywajfley z jeziora pod m. Gurzno, lflcz
  ey si
   z - 
  H Braniel\, lewym przyplywem Drwl}cy.
  		

  /Pomorze_014_01_02_203_0001.djvu

  			195 
  
  
  pertinuerunt iure hereditario et vero dominio ad preclaros principes, dominos duces 
  Mazovie qui pro tempore fuerunt, racione et nomine ducatus Mazovie, ac hodie 
  1- spectant et pertinent ad modernum dominum Semovitum ducem Mazovie racione 
  dicti ducatus; et ita fuit habitum, tentum et reputatum, ac tenetur, habetur et re- 
  putatur 1 paIam, publice et notorie. 
  Item ponit et probare intendit, quod dicti domini duces Mazovie, qui pro tem- 
  pore 2 fuerunt, a tanto tempore dictas terras et villas cum earum 3 pertinenciis 
  suprascriptis infra granicies, fines et limites suprascriptas (sic) naturaliter et actuali- 
  tel' iure hereditario ac pleno dominio pacifice possederunt 4, quantum sufficit de 
  iure usque ad legitimam prescripcionem; et ita fuit et est verum, publicum et no- 
  torium. 
  Item I) ponit et probare intendit, quod dicti domini duces Mazovie, qui pro 
  tempore 6 fuerunt, a tanto tempore dictas terras et villas cum earum? pertinenciis 
  suprascriptis infra granicies, fines et limites suprascriptos naturaliter et actualiter 
  iure hereditario ac pleno dominio pacifice possederunt, quantum sufficit de iure usque 
  ad legitimam prescripcionem; et ita fuit et est verum, publicum et notorium. 
  Item ponit et probare intendit dictus procurator, quod magnifici viri magister 
  et Ordo de Prussia supradicti, qui pro tempore fuerunt, communiter et divisim, ne- 
  scitur qua intencione ducti, contra Deum et iusticiam de facto, cum de iure non 
  possent, multas terras cum omnibus et singulis suis pertinenciis longe ultra grani- 
  cies, fines ac limites suprascriptos 8 versus ducatum Mazovie violenter et iniuriose 
  mala fide et sine aliquo iusto tytulo occupaverunt et detinuerunt, ac hodie moder- 
  nus dominus magister cum Ordine suo detinent et occupant in maximum preiudi- 
  cium dicti domini Semoviti ducis, et ipsorum magistri et Ordinis anime non modicum 
  detrimentum. 
  Item D ponit et probare intendit, quod de anno Domini MO CCXXIIO 10, citra et 
  ultra, felicis recordacionis illustris princeps dominus Conradus, dux Mazovie, Cuyavie, 
  Dobrinensis et Culmensis, ad laudem Dei omnipotentis et eius gloriose genitricis vir- 
  ginis Marie et ad expungnandos inimicos fidei Christiane, wenerabiles fratres Ordinis 
  sancte Marie Domus Theutunicorum Hospitalis lerosolimitani ad terram Culmen[ sem ] 
  predictam vocavit, et in eadem terra Culmensi sollempnem ecclesiam kathedralem 
  sufficienter dotando erigi et fundare per Sedem apostolicam procuravit, dicte terre 
  Culmensis pociorem partem donando, et residuaID partem dictis fratribus et Ordini 
  Pag.l04. eorum I pro eorum vietu atque expungnacione infidelium ibidem confinancium Pru- 
  thenorum liberaliter applicavit; quibus cooperando in pungna ipsosque defendendo 
  eisque multipliciter subveniendo, ampliores terras infidelium prefato Ordini acquisivit, 
  propter quod non est dubium, dictum Semovitum et suos successores legitimos, qui 
  pro tempore fuerunt et hodie sunt, ius patronatus ipsius ecclesie Culmensis et Or- 
  dinis habuisse et habere de iure, ac ipsos dominos duces qui pro tempore fuerunt, 
  et modernos dominos duces Iohannem et Semovitum fuisse et esse veros et legi- 
  timos patronos et predictum ius patronatus habentes in ecclesia et Ordine. 
  
  
  1 reputatur obcy dodatek. -- I Obca poprawka z parte. - 3 Tak samo z eorum, - 
  , Tak sarno z possiderunt. - 1\ Na brzegu tego powtarzaj
  cego sil} ust
  pu obca rE2ka na- 
  pis ala va-cat. - 6 Kodeks ma parte. - 7 Kod. ma eorum. - 8 Kod. ma suprascriptas. - 
  9 Zob. powyzej na str. 185. - 10 W roku oboe popraw ki . 
  
  
  2&* 
  
  
  J
  		

  /Pomorze_014_01_02_204_0001.djvu

  			194 
  
  
  una, et wenerabilem magnificumque virum dominum Henricum, magistrum generalem 
  Ordinis sancte Marie lerosolimitani Domus Theutunice, ab altera partibus, ego Dacz- 
  bogius cantor ecc1esie Plocensis, procurator et nomine procuratorio inclitorum prin- 
  cipum, dominorum Iohannis et Semoviti ducum Mazovie predictorum, posiciones et 
  articulos infrascriptos do, produco et exhibeo contra et adversus dictos dominos ma- 
  gistrum Henricum ac suum Ordinem et Conventum, in hac parte adversarios, et 
  contra quamlibet personam 1 pro eis legittime intervenientem, eciam dispositive et in 
  quantum faciunt pro parte ipsorum dominorum Iohannis et Semoviti ducum Mazovie 
  predictorum, et contra partem adversam, et non aliter nee alio modo; et ut cicius 
  ad effectum ipsi articuli deduci videantur, peto eis per paltem adversam medio suo 
  iuramento responderi, et si negati fuerint, pcto per pattern dictorum dominorum 
  Iohannis et Semoviti ducum ad probandum admitti, non astringens eos ad aliquam 
  superfluam probacionem, sed ad ca dumtaxat, que sufficiunt pro eorum victoria 
  optinenda. 
  In primis ponit et pro bare intendit procurator pl'ocuratorio nomine quo supra, 
  quod granicie[ s] seu mete vere atque limites, dividentes terram dictam Saffkrze 2 ad 
  ducatum Mazovie spectantem et terras dominorum magistri et Ordinis predictorum, 
  sunt iste et secuntur isto modo: 
  Et primo incipiendo a vallo dicto in Polonico Strzegrz et in Pruthenico dicto 
  Szimgubrast existente in fluvio dicto Orzicz, et ab ipso vado directa linea eundo 
  versus septentrionem usque ad ortum dicti fluvii Nyda 3 , et ulterius descendendo 
  dictum fluvium Nyda versus occidentcm usque ad opidum dictum Nidborg inclusive(sic), 
  et deimle uescendendo dictum fluvium Nyda versus 4 occidentem usque ad opidum 
  dictum Szoldow 5 exclusive, et ulterius I descendendo ipsum fluvium N yda usque ad Pag.103. 
  villam Nyczsko 6 inclusive, et deinde ducit descendendo usque all villam dictam Cu- 
  ria? exclusive, et ibi venit au aliud £lumen dictum Ffkra, quod £lumen non fluit sed 
  stat in loco suo, videlicet in alveo antiquo et priori; et ulterius ducit ad aliud £lu- 
  men dictum Vel s , et ulterius ipsum £lumen ascendemlo versus occiuentem usque ad 
  lacum seu stangnum quod nominatur eodem nomine Vel 0, et ulterius ipsum lacum 
  ascendendo versus occidentem usque ad finem ipsius lacus, et ulterius a dicto lacu 
  sive stangno directa linea transe[ u ]ndo per terram versus occillentem usque ad con- 
  currenciam seu confluencialll duorum fluviorum, quorum unus elicitur Gorznicza 10 et 
  alius elicitur Bremicza 11. Et ita fuit et est verum, publicum et notorium; et ibi 
  concurrerunt fines granicierum et limitulll regl1i Polonie, ducis Semoviti seu ducatus 
  Mazovie, ac dominorum magistri et Ordinis, videlicet cum terra Prussie. 
  Item ponit et probare intcmlit, quod a tanto tempore, cuius inicii seu con- 
  trarii memoria hominum non existit, et ultra centum annos, de iure, usu, stilo et 
  consuetudine legitime prescripta omnes et singule terre, ville, silve, borre, venacio- 
  nes, lacus, stagna, fluvii, molendina cum eorum diversis pertinenciis, infra granicies 
  sive limites proxime descriptos versus ducatum Mazovie contente, spectaverunt et 
  
  
  1 sonaro w personam obca poprawka. - 
   Ziemia Zawkrze wzil2la nazwisko od 
  1'z. Wkra, praw. przyplywu Bugu. - 3 rz. Nida, g6rny bieg Wkry. - 4 versus obcy do- 
  datek. _ 1\ m. Dziald6w (Soldau). - 8 Nieek p. Kuczborgiem. - 7 Nowydwor (Neubof) 
  p. Lidzbarkiem (Lautenburg). - 8 Welle, 1. p. Drwl}cy. - 9 J ezioro na zachOd pod Lidz- 
  ba.rkiem. _ 10 Gorznica., strumien wyplywajllcy z jezioru. pod m. Gurzno, IlleZIlCY si
   z - 
  11 Brank", lewym przyplywem Drw
  cy.
  		

  /Pomorze_014_01_02_205_0001.djvu

  			195 
  
  
  pertinuerunt iure hereditario et vero dominio ad preclaros principes, dominos duces 
  Mazovie qui pro tempore fuerunt, racione et nomine ducatus Mazovie, ac hodie 
  "'. spectant et pertinent ad modemum dominum Semovitum ducem Mazovie racione 
  dicti ducatus; et ita fuit habitum, tentum et reputatum, ac tenetur, habetur et re- 
  putatur 1 palam, publice et notorie. 
  Item ponit et probare intendit, quod dicti domini duces Mazovie, qui pro tem- 
  pore 2 fuerunt, a tanto tempore dictas terras et villas cum earum 3 pertinenciis 
  suprascriptis infra granicies, fines et limites suprascriptas (sic) naturaliter et actuali- 
  tel' iure hereditario ac pleno dominio pacifice possederunt 4, quantum sufficit de 
  iure usque ad legitimam prescripcionem; et ita fuit et est verum, publicum et no- 
  torium. 
  Item r. ponit et probare intendit, quod dicti domini duces Mazovie, qui pro 
  tempore 6 fuerunt, a tanto tempore dietas terras et villas cum earum 7 pertinenciis 
  suprascriptis infra granicies, fines et limites suprascriptos naturaliter et actualiter 
  iure hereditario ac pleno dominio pacifice possederunt, quantum sufficit de iure usque 
  ad legitimam prescripcionem; et ita fuit et est verum, publicum et notorium. 
  Item ponit et probare intendit dictus procurator, quod magnifici viri magister 
  et Ordo de Prussia supradicti, qui pro tempore fuerunt, communiter et divisim, ne- 
  scitur qua intencione ducti, contra Deum et iusticiam de facto, cum de iure non 
  possent, multas terras cum omnibus et singulis suis pertinenciis longe ultra grani- 
  cies, fines ac limites suprascriptos 8 versus ducatum Mazovie violenter et iniuriose 
  mala fide et sine aliquo iusto tytulo occupaverunt et detinuerunt, ac hodie moder- 
  nus dominus magister cum Ordine suo detinent et occupant in maximum preiudi- 
  cium dicti domini Semoviti ducis, et ipsorum magistri et Ordinis anime non modicum 
  detrimentum. 
  Item \I ponit et probare intendit, quod de anno Domini MO CCXXIIO 10, citra et 
  ultra, felicis recordacionis illustris princeps dominus Conradus, dux Mazovie, Cuyavie, 
  Dobrinensis et Culmensis, ad laudem Dei omnipotentis et eius gloriose genitricis vil'- 
  ginis Marie et ad expungnandos inimicos fidei Christiane, wenerabiles fratres Ordinis 
  sancte Marie Domus Theutunicorum Hospitalis lerosolimitani ad terram Culmen[ sem ] 
  predictam vocavit, et in eadem terra Culmensi sollempnem ecdesiam kathedralem 
  sufficienter dotando erigi et fundare per Sedem apostolicam procuravit, dicte terre 
  Culmensis pociorem partem donando, et residuam partem dictis fratribus et Ordini 
  Pag.l04.eorum I pro eorum vietu atque eX'pungnacione infidelium ibidem confinancium Pru- 
  thenorum liberaliter applicavit; quibus cooperando in pungna ipsosque defendendo 
  eisque multipliciter subveniendo, ampliores terras infidelium prefato Ordini acquisivit, 
  propter quod non est dubium, dictum Semovitum et suos successores legitimos, qui 
  pro tempore fuerunt et hodie sunt, ius patronatus ipsius ecclesie Culmensis et Or- 
  dinis habuisse et habere de iure, ac ipsos dominos duces qui pro tempore fuerunt, 
  et modernos dominos duces Iohannem et Semovitum fuisse et esse veros et legi- 
  timos patronos et predictum ius patronatus habentes in ecclesia et Ordine. 
  
  
  1 reputatur obey dodatek. -- !I Obea poprawka z parte. - 3 Tak sarno z eorum.- 
  , Tak sarno z possiderunt. - 6 Na brzegu tego powtarzajl}cego sil} us
  pu obca rl}ka na- 
  pisala va-cat. - 6 Kodeks ma parte. - 7 Kod. ma eorum. - 8 Kod. ma suprascriptas. - 
  \I Zob. powyzej na str. 185. - 10 W roku oboe poprawki. 
  
  
  26* 
  
  
  I 
  II
  		

  /Pomorze_014_01_02_206_0001.djvu

  			196 
  
  
  Item ponit, quod omnia et singula communiter et divisim supradicta, fuerunt 
  et sunt vera, notoria, publica et manifesta ac de ipsis est publica vox et fama. 
  Item, quod huiusmodi articuli omnes et singuli, communiter et divisim, pro 
  parte dicti domini Semoviti 1 per Daczbogium cantorem et canonicum ecclesie Plo- 
  censis, procumtorem et procumtorio nomine dicti domini Semoviti dantm' et exhi- 
  bentur in meliori modo, via, iure, stilo, materia et consuetudine, quibus dari 
  possunt. 
  
  
  Secuntur attemptata ac dampna diversa, illata domino Semovito 2 duci Mazovie 
  predicto ac suis subditis infrascriptis per fratres dicti Ordinis, videlicet comenda- 
  torem de Thorun, comendatorem de Stroszbarg, advocatum de Szoldow, fflager 
  de Nydborg ac eorum subditos, communiter et divisim, facta et enormiter perpe- 
  trata post publicacionem treugarum pacis ante Thorun faete 8 de anno Domini 
  MO CCCCXIo. 
  
  
  Et primo, dominus advocatus predictus de Szoldow cum suis subditis recepit 
  violentcr quinque decem equas et duos boves ad valorem centum duarum sexage- 
  narum grossorum Pragensium secundum communem estimacionem Iasskoni heredi 
  de Grzybowo 4. 
  Item villani Cruciferorum de villa Sziplino 1\ receperunt Boruthe de Mthla 6 
  X pecora X sexagenas grossorum valencia. 
  Item predictus advocatus de Szoldow recepit dicto Boruthe IIllor equas ad va- 
  lm'em sex sexagenarum circa festum Penthecostes proxime pret[ er]ite. 
  Item advocatus de Szoldow recepit Thargeni (?) de Gnoyno 7 duos villanos cum 
  eorum omnibus et singulis bonis, communi estimacione valentibus ducentas sexage- 
  nas grossorum Pragensium. 
  Item advocatus cum aliis Cruciferis de Szoldow receperunt violenter villanis 
  in villa Crampa 8 dicta Thargove omnia bona, communi estimacione valencia XL se- 
  xagenas grossorum Pragensium. 
  Item Nicolao heredi de Grzeczsko 1\ ad tenam domini magistri et Ordinis causa 
  negociacionis venienti 10, subditi Cruciferorum receperunt violenter quinquaginta mar- 
  cas grossorum et sex equas pro XXX marcis valentes numed et monete Craco- 
  vicnsis. 
  Item predicti Crueiferi receperunt villanis Nicolao (sic) de Ganczewo 11 duos 
  equos ad valorem trium sexagenarum grossorum Pragensium. 
  Item Nicolao de Ianowo 12 homines CruciferorUffi de Szablocze 13 receperunt 
  duas secures. 
  Item homines et subditi Cruciferorum receperunt hominibus Cyszonis de Me- Pag.IOti. 
  czincovo 14 XV pecora et quatuor equos in valore XL marcamm Thoruniensium eirca 
  festum nativitatis sancti Iohannis proxime preterite. 
  
  
  1 Obca rl}ka mylnie zmienila na Semovito. - 9 Obca poprawka z Semoviti. _ 
  8 e w facte obca poprawka. - 4 Grzybowo p. Mlawl!; obca poprawka z Grzylowo. _ 
  1\ S.zczupliny p. D
  brownem. - 6 Modla p. Mlaw
  . _ 7 Gnojno p. Dzialdowem. _ 8 Krl}pa 
  p. Mlawl!' - 9 Moze Krl}ezkowo p. Sierpeem. - 10 Kod. ma venientes. _ 11 Moze Kien- 
  czewo p. Mlawl!' - 12 Janowiec p. Nidborkiem. - 13 Zablocie p. Nidborkiem. _ 14 Mie. 
  cznikowo p. Mlaw
  		

  /Pomorze_014_01_02_207_0001.djvu

  			]97 
  
  
  Item subditi Cruciferorum receperunt dicto Cyszoni duos boves duas sexagenas 
  valentes grossorum Pragensium sabbato pro
  imo post Ascensionem Domini proxime 
  preteritam. 
  i , Item Nicolao de Slavogera 1 homines Cruciferorum receperunt violenter unum 
  bovem valentem duas marcas Thorunienses circa festum sancti Bartholomei proxime 
  preteriti. 
  Item subditi Cruciferorum receperunt Przibislao de Szeplowo 2 duos boves va- 
  lentes IIIIor marcas Thorunienses. 
  Item Swanthoslao de eodem loco receperunt duos equos valentes tres sexage- 
  nas Pragenses, et postea ipsum incaptivaverunt et crudeliter martil'isaverunt. 
  Item villanis de Motla 3 receperunt duos boves ad valorem duarum sexagena- 
  rum gl'ossorum Pragensium. 
  Item Duczadlo (?) de Dluge canti 4 receperunt octo pecora et magnum ortum 
  apium ad valorem XXX sexagenarum grossorum Pragensium. 
  Item Stanislao de Wangowo 1\ receperunt lIIIor boves ad valorem IIIlor sexage- 
  narum grossorum Pragensium. 
  Item Blasio de eodem loco Wangowo receperunt IlUor boves au valorem IIIIor se- 
  xagenarum grossorum Pragensium. 
  Item Mroczislao de Chonelowo 6 spoliaverunt totam villam de omnibus ad 
  LXX sexagenarum valorem et postea ipsam villam combusserunt. 
  Item Petro de Paticowo 7 recepel'unt VII marcas numeri Cracoviensis grosso- 
  rum Pragensium. 
  Item Vito de Bandzislaw (?) receperunt apes et alia bona au valorem XVI se- 
  xagenarum. 
  Item Petro et Martino de Strzensko 8 hominibus domini palatini Plocensis 
  receperunt IIIIor marcas numeri Cracoviensis grossorum Pragensium. 
  Item domino Iohanni d
   Dlothowo {I receperunt IX equos ad valorem L mar- 
  carum numeri Cracoviensis grossorum Pragensium et postea villam suam voragine 
  ignis consumpserunt. 
  Item Vislao de Bogusino 10 receperunt de rebus vendibilibus pro tribus mareis 
  numeri Cracoviensis Pragensium grossorum. 
  Item villanis de Vneski 11 subditis domini Stanislai palatini Plocensis rece- 
  perunt XI pecora ad valorem LX marcarum numeri Cracoviensis grossorum Pra- 
  gensium. 
  Item eisdem hominibus dicti domini palatini receperunt quinque pecora ad va- 
  lorem IlIIor sexagenarum Pragensium grossorum. 
  Item villanis Iohannis 12 de V neskovo 13 receperunt duo pecora ad valorem 
  duarum sexagenarum grossorum Pragensium. 
  Pag.106. Item villanis Iohannis de Vneskovo receperunt Iohanni de eodem loco tres 
  equos ad valorem XV marcarum numeri Cracoviensis grossorum Pragensium. 
  
  
  1 Slabogora p. MlawlJ:. - 1 Moze Szczepkowo lub Szydlowo p. MlawlJ:. - 3 Modla 
  w Mlawskiem lub M. w Ciecbanowskiem. - 4 DlugoklJ:ty p. MlawlJ:. - fi Moze Wandowo 
  p. Ciecbanowem. - 6 Moze Kowalewo pod Sierpeem. - 7 Moze Piotrkowo p. MlawlJ:. - 
  . m. Szrensk. - v Dlutowo p. Kuczborkiem. - 10 Boguszyn p. Mlaw!J:. - 11 Uniszki pod. 
  M1aw'l' - 11 Ioh. dopisane tIJ: sam!J: rl2kIJ:. - n Uniecbowo p. Lipnem.
  		

  /Pomorze_014_01_02_208_0001.djvu

  			1412 
  Sept. 26. 
  
  
  1412 
  Apr. 9. 
  
  
  "".. 
  
  
  198 
  
  
  Item Stanislao de Staviszino 1 receperunt duos equos ad valorem XV marcarum 
  numeri Cracoviensis grossorum Pragensium. 
  Item Mathie de Petrowo 2 receperunt unum eq[ u ]um ad valorem duarum sexa- 
  genarum grossorum Pragensium. 
  Item Ffalante de Coboszino 3 recepenmt tres equos ad valorem XV marcarum 
  grossorum Pragensium. 
  Item Alberto de Potracosi 4 receperunt duos boves ad valorem Il sexagenarum 
  grossorum Pragensium. 
  Item plebano de Dambrowo I) et suo kmethoni receperunt duos gladios ad va- 
  lorem unius sexagene. 
  Item Bronislao de Grzibow0 6 receperunt eq[u]um ad valorem XX marcarum 
  numeri Cracoviensis grossorum Pragensium. 
  Item Hinconi, Broniconi, Swanthoslao, Velislao de Smolani 7 receperunt fenum 
  ad valorem X sexagenarum grossorum. 
  Item Petro eivi de Srzensko recepcrunt marcam de parata (pecunia) monethe 
  et numeri Thoruniensis, et Martino de eodem loco receperunt XXVII marcas eius- 
  dem numeri et monethe. 
  Item Gothardo et Staniszoni V marcas de mandato advocati de Szoldow mo- 
  nete Thoruniensis. 
  Item domine Lewiczniczsken 8 receperunt duos equos ad valorem V sexagena- 
  rum grossorum Pragensium. 
  Item Stanislao sculteto de Gorzechowo 9 receperunt tres equos ad valorem 
  X marearum. 
  Item Sdzeslao et Stanislao kmethonibus Iohannis de Wneszcowo rceeperunt 
  V boves ad valorem XII marcarum Thoruniensium. 
  
  
  I 
  
  
  Item nota dampna illata hominibus principis, sercnissimi domini et domini Semoviti 
  Dei graeia ducis Mazovie, de anno Domini MO CCCC XII in terra Zawcrzcnsi per 
  Cruciferos, et hominibus ipsorum illata pace stante. 
  Item Nicolao et Bogumylo de Crziweowo 10 ct Martino de Pothracosi Cruciferi 
  et homines ipsorum de Szoldow, Kessel et Fredrich, receperunt medonem pro sex 
  marcis et oves 11 pro media quarta marca et pecora pro tribus mareis et currum 
  cum duobus equis pro media sexta marca Pruthenicalis monethe, et ipsos Nieolaum, 
  Martinum arestaverunt et in careerem miserunt quousque sex mareas dederunt, feria 
  proxima secunda ante festum sancti Michaelis proxime elapsum. 
  Item advoeatus de Dzoldow recepit IlIIor equos valentes XIII marcas monethe 
  Craeoviensis Stanislao de Modla 12. 
  Item sabbato die proximo post festum Pasche Falantha et Nicolaus de Grawlo- 
  wo 18 receperunt duos equos valentes VII marcas numeri Pruthenicalis et monethe. 
  
  
  1 Stawiszyn p. Biezuniem. - 
   Piotrkowo p. Kikolem lub P. p. Mta.w
  . - 3 Kobo- 
  szyn p. Szrenskiem. - 4 Petrykozy p. Kuczborkiem. - 1\ D
  browa. p. Szrenskiem. - 
  e Grzybowo p. Mlawll. - 7 Smolary p. Mlaw
  . - 8 Lewiczyn p. Mlawll. - \I Gorzechowo 
  p. Dobrzyniem. - 10 Krzywki p. Kuczborkiem. - 11 Kodeks ma aves; zob. str. 200 w.16 
  od dolu. - 1
   Modla p. Mlawll. - 13 Mylnie zamiast Grabowo (p. Olsztynem) j zob. na. 
  str, 200 ust. przedostatni.
  		

  /Pomorze_014_01_02_209_0001.djvu

  			199 
  
  
  Pag.107. Item de anno Domini miIlesimo CCCC XIIIo kmethoni de Dambrowa 1 rece- 
  perunt tres equos in valore XII marcarum monethe Pruthenicalis, nomine dicti 2 
  Crzizan, Paulus faber alias Kauka 8. 
  Item Iohanni de Dambrowa 4 reccperunt vestimenta una cum gladio valencia 
  trcs marcas, post modum vero advocatus de Dzoldow nomine Kuncza predictum 
  Iohannem de civitate Dzoldoviensi equitantem detinuit sibique tres equos valentes 
  sedecim marcas et duo stamina panni valencia quinque marcas et currum unius 
  marce paratamque pecuniam dimidiam quartam marcam monete et numeri Pruthe- 
  nicalis recepit, ista tamen recepcione bonorum non obstante, predictus advocatus 
  Iohannem iam dictum submersit; testes ad premissa Nicolaus de Vneszcowo advo- 
  catus et Petrus ue ibidem. 
  Item Swuanthoslaus subditus advocati de Dzoldowo Proscowo (?) cum suis com- 
  plicibus de eodem loco receperunt violenter post treugas pacis ante ThofUn sex 
  pecora et XX scrofas ad valorem XVI marcarum mon[ e ]te et numeri Thoruniensis 
  Nicolao molendinatori de Mlawka o. 
  Et primo de anno Domini millesimo CCCCO XI mense :Marcii post publicacio- 
  nem predicte concordie et treugarum pacis perpetue, (cum) via libera et sine impc- 
  dimento subditis regis et regni Polonie et subditis ducum Mazovie cuiuscunque 
  condicionis et status existerent versus Prussiam et alias terras dominorum Crucife- 
  rorum, et e converso subditis dictorum dominorum Cruciferorum etc. versus regnum 
  Polonie et ad ducatum Mazovic via libera et absque aliquo impcdimcnto ffuisset et 
  esset similiter proc1amata, quidam civis Ploccnsis Iohannes dictus Goli ct Nicolaus, 
  cum mercimoniis corum et aliis rebus, bonis prudentis viri domini Pelcze civis Plo- 
  censis, confidentes de concordia perpctue pacis ac proclamacionc scu publicacione 
  predicta intraverunt terram Prussie et vencrunt in opidum dictum Luloma 6: venicns 
  quidam iniquitatis filius, advocatus dicti opidi cum suis nonnullis complicibus, pre- 
  fatos et Iohannem et Nicolaum cives Plocenses captivavit et captos morti tradidit, 
  ct XLV marcas et IlUor equos rccepit ad valorem XXti marcarum et duos currus 
  cum ferro ad valorem quinque marcarum numcri ct monethe Pruthenicalis ab ipsis 
  Iohanne et Nicolao recepit et ad usus suos dampnabiliter convertit palam, publicc 
  et notorie. 
  Item ponit et probare intcndit, quod de anno proxime dicto XXVIII die 
  mcnsis Novembris quidam Laurencius civis Plocensis, similiter confidens' de predicta 
  proclamacione perpetue pa.cis, intravit opidum dictum Strosbarg cum XL et VlIIo 
  bobus et vaccis causa vendendi: vcnicns dominus comendator opidi huiusmodi, boves 
  et vaccas et unum eq[ u ]um violenter rccepit in valore centum IIIIor marcarum mo- 
  nethe numeri Pruthenicalis seu Thoruniensis et demum ipsum Laurencium modi 
  tradidit, et ita fuit et est vcrum, publice (sic) notorium. 
  
  
  1 D
  browa p. Szrenskiem. Kodeks ma Nywij zob. str.200 ust. ostatni. - t Kod. mA 
  dicto. - 3 Kod. tu ma faber. Ustl}P ten tu popsuty; zob. na powyzej przyw. strome. 
   
  , Kodeks ma Dambcowa; zob. str. 200 ust. ostatni. - A Mlawka p. Mlaw
  . - e Pe. 
  wnie Lpbawa.
  		

  /Pomorze_014_01_02_210_0001.djvu

  			200 
  
  
  Secuntur iniurie opIdi de Plonsko in ducatu Mazovie et in tempore dominI, dominI 
  ducis Semoviti ducis Mazovie etc. 
  Et plimo ponit et probare intendit, quod de anno supradicto, mense et die, 
  proxime dictus dominus comendator Thoruniensis recepit Andree XVIIIo sexagenas 
  grossorum Pragensium. 
  Item Nicolao civi de Plonsko prefatus comendator recepit de rebus ad valo- 
  rem viginti sexagenarum grossorum Pragensium. 
  Item (eodem) die Dominico civi de Plonsko idem recepit duas vaccas ad valorem Pag.I06. 
  duarum sexagenarum grossorum Pragensium. 
  Item dominus fflager de Nydborg incaptivavit Niczconem civem de Plonsko et 
  captum decolare mandavit et de rebus spoliavit. 
  Item prefatus fflager Iohanni de Plonsko recepit violenter de rebus et pecu- 
  niis paratis ad valorem X sexagenarum grossorum Pragensium. 
  Item Kerstanowi civi de Plonsko Pruteni de Gylowa 1 in t[ er]ra Prussie rece- 
  perunt violenter in pecunia parata ad valorem decem sexagenarum. 
  Item Iacobo civi de Plonsko idcm Pruteni de Gylowa receperunt violenter 
  unum eq[ u ]um ad valorem duarum sexagenarum grossorum Pragensium. 
  Item Stanislao de Plonsko prefati Pruteni in villa Susze 2 in terra Prussie 
  existenti receperunt unum eq[ u ]um ad valorem unius sexagene cum media grosso- 
  rum Pragensium. 
  Item Nicolaus beres de Narzin:l veniens manu armata ad villam dictam Mlavlca 
  domini ducis Semoviti predicti incaptivavit quemdam (sic) mulierem dictam Mar- 
  garetha, uxorem Laurencii de dicta villa Mlavka, et captam duxit ad domum suam 
  et eciam recepit ei duos boves valentes duas sexagenas grossorum Pragensium; et 
  Mart. 21. hoc est factum de anno Domini MO CCCCo XIIIo in die sancti Bencdicti, post exe- 
  cucionem sentencie regis Romanorum et Hungarie etc. regis. 
  Item Kessel Crucifer et Fredrich ,Ie Szoldow reccperunt Bogumilo et Nicolao 
  lleredibus de Crziwcowo et Martino de Potrucoszi heredi pro sex marcis de medone 
  et oves pro tribus marcis et media et duo pecora tlium marcarum, et istis non obstan- 
  tibus prefatus Kessel et Fredrich iam dictos nobiles captivatos carceribus miserunt, 
  tam diu in eisdem ipsos tenentes, quousque ab ipsis sex marcas extorquerunt. 
  Item advocatus de Szoldow recepit Stanislao de Modla quatuor equos in valore 
  XIII marcarum et duos boves IIlIor marcarum (durante) pace treugarum. 
  Item Ff
  lanta et Nicolaus de Grabowo subditi advocati Szoldowiensis recepe- 
  runt Iohanni de Levicino 4 duos equos in valore VIl marcarum Pruthenicalium. 
  Item Crzizan, Paulus alias Kauka, subditi advocati de Dzoldow, (cum) kme- 
  thonibus de Narzin receperunt violenter Iohanni de Dambrowa, subditi (sic) domini 
  Stanislai Grad palatini PIocensis, post treugas pacis ante Thorun factas, post pu- 
  blicacionem sentencie sacratissimi principis et domini, domini Sigismundi Hungarie 
  ac Romanorum regi[ s], de libera via et strata inter alia continentis, tres equos 
  in valore XII marcarum Pruthellicalium et vestes una cum I gladio in val ore trium Pag.I09. 
  marcarum, et modico tempore elapso advocatus dictus Kuncza de Dzoldow pre- 
  dictum Iohannem equitantem de foro anuali spoliavit tribus equis in valore XVI mar- 
  
  
  1 Uawa p. Dzialdowem. - 2 Suszcze p. Elkiem. _ S Narzym p. Dzialdowem. _ 
  · Lewiczyn p. M1awll.
  		

  /Pomorze_014_01_02_211_0001.djvu

  			ot 
  
  
  carum et duobus staminibus panni quinque marcarum \Ina cum curru unius marce, 
  pecuniis vero in paratis trium marcarum cum media et duabus tunnis salis duarum 
  marcarum et vestibus; hiis non obstantibus predictus advocatus eundem Iohannem 
  sepius nominatum crudeliter submersit et vita sua privavit. 
  Item Petrus de Slawka 1 cum ceteris sibi adherentibus de terra Prussie, rece- 
  perunt hominibus domini Stanislai palatini Plocensis de Srzensko, equitantibus de 
  anuali foro de Dambrowno, videlicet Petro dicto Grad, quinque marcas et octo scotos 
  Pruthenicales, et Martino dicto Przigoda IlUor marcas pecuniis in paratis. 
  Item kmetoni (sic) de Dwekole 2 , advocati subditi de Dzoldow, receperunt 
  Iohanni de Thurza S quinque marc. Pruthenicalium (sic). 
  Item advocatus de Szoldow recepit Mathie de Lippowecz t duos boves in va- 
  lore V marcarum PruthenicaIium. 
  Item Laurencius de Wizkowo II, Paulus et Nicolaus de Nydanowa 6 receperunt 
  Ianussio de Turza in hereditate dicta Crampa pecuniis in paratis V marcas et pa- 
  lium pro quindecim scotis. 
  Item Kauka et Mathias de Curki? receperunt Gregorio de Crampa duos boves 
  in valore IlIlor marcarum Pruthenicalium, subditi Cmciferorum. 
  Item advocatus de Dzoldow recepit Stanislao kmethoni de Crampa unum 
  bovem in valore dual'Um mRrcarum Pruthenicalium. 
  Item Stanislaus de Wiszbowo 8 et Petrus de ibidem, Paulus et Kese, subditi 
  advocati de Dzoldow, receperunt violenter Nicolao de Wil'skowa 9 XX scrofas in va- 
  lore octo marcarum. 
  Item Martinus, Iacobus et Mathias kmethones de Narzyn, subditi Crucifero- 
  rum, recepel'Unt Petro de Vneszkowa 10 tres boves in valore IX marcarum Pruthe- 
  nicaIium. 
  Quare petit dictus procurator procuratorio nomine quo supra dicti domini 
  Semoviti ducis Mazovie, per '"os dominum Benedictum de Macra, prefati illustris 
  principis et domini, domini Sigismundi Romanorum regis 11 semper augusti et Hun- 
  garie regis etc. comissarium et subdelegatum in causis et causa, que coram dicto 
  domino Sigismundo rege 12 tamquam arbitro, arbitratore et amicabili compositore pen- 
  det inter illustrem principem et dominum, dominum Wladislaum regem Polonie etc. 
  ac preclaros principes Iohannem et Semovitum duces Mazovie ac alios subditos 
  ipsius regis ac regni Polonie ac coadiutores suos, parte ex una, ac magnificum et 
  religiosum fratrem Henricum de Plawem (sic) magistrum generalem et Ordinem suum 
  predictos parte ex altera hincinde communiter et divisim electum et assumptum, 
  aut per sacratissimam maiestatem ipsius domini Sigismundi Romanorum regis etc. 
  ac suam arbitralem sentenciam diffinitivam diffin[iJri, decerni, sentenciari, arbitrari, 
  dec1arari, laudari ac pronuncciari, omnes et singulas terras, villas, agros, campos, 
  silvas, bonas, rubetos, venaciones, lacus, stagna, molendina cum diversis eorum per- 
  tiuenciis ultra granicies seu limites suprascriptos versus ducatum Mazovie contentos, 
  
  
  1 Slawka p. Niborkiem. - 2 Dwukole (Zworaden) p. MlawlJi. - Z Turza p. Mlawl!!. _ 
  4 Lipowiec pod Lipnem. - 1\ Pewnie Wierzbowo pod Dzialdowemj zob. przyp. 8. _ 
  6 Niedanow (Niedenau) p. Dzialdowem. - 7 Kurki (Kurkau) p. Dzialdowem. _ 8 Wierz. 
  bowo p. Dzialdowem. - 9 Wierzchownia p. Rypinem. - 10 Uniechowo w Lipnowskiem. _ 
  11 i 12 obca poprawka Z regi. 
  
  
  26
  		

  /Pomorze_014_01_02_212_0001.djvu

  			202 
  
  
  spectasse et pertinuisse ac spectare, pertinere iure I hereditario debuisse et debere 1 Pag.1l0. 
  de iure ad prec1arum principem dominum Semovitum ducem Mazovie supradictum 
  et ad eius ducatum Mazovie, dictasque terras, villas, agros, campos etc. cum ceteris 
  pertinenciis supradictis, dicto domino Semovito adiudicandas (sic) fore et per vos 
  adiudicari, prefatisque magistro et Ordini in uictis terris, villis, agris, campis et in 
  ceteris pertinenciis supradictis nullum ius competisse nec competere et ab eise1em 
  removendos fore et per vos removeri, prefatasque occupaciones, detenciones, incapti- 
  vaciones, homicidia, violentas recepciones et spoliaciones et rapinas in suprascriptis 
  articulis deductis (sic), fuisse et esse illicitas, iniustas, iniuriosas, indebitas ac de 
  facto presumptas, illicita, iniusta, iniuriosa, indebita ac presumpta, necnon super 
  ipsis terris, villis, agris, campis ac singulis pertinenciis, occupacionibus, detencioni- 
  bus, spoliacionibus, incaptivacionibus, rerum et bonorum ablacionibus et recepcio- 
  nibus, perpetuum silencium inponendum fore, per vos inponi, ac ipsum magistrum 
  et Ordinem 2 prefato domino Semovito ac suis subditis suprascriptis, in summis et 
  taxis, in articulis supraelictis specifice deductis, racione dampnorum et iniuriarum, 
  spoliacionum, depredacionum S comlempnandos fore et 4 per vos condempnari, ac 
  ipsos magistrum et Ordillem communiter et divisim ad I) solvendum huiusmodi sum- 
  mas seu taxas communi tel' et divisim sub penis formidalibus et caucionibus ydoneis 
  compellendos fore et per vos compclli. 
  Item petit predictus procurator procuratorio nomine quo supra, pronuncciari, 
  diffiniri, declarari et laudari: in supradictis magistro et Ordine ac in ipsa ecclesia 
  kathedrali Culmensi ius patronatus spectasse et pertinuisse ac spectare et pertinere 
  de iure debere racionc dotacionis ct fundacionis, prout supra deducitur, ae1 prefa- 
  turn dominum Semovitum et ad dominum Iohannem fratrem eius duces Mazovie ra- 
  cione ipsius ducatus Mazovie, ac ipsos fuisse ct esse veros et legitimos patronos 
  magistri et Ordinis ac ecclesie predicte: vestrum benignum officium super premissis 
  humiliter implorando; salvo iure addendi, minuendi, corrigendi, mutandi, declarandi 
  et alios de nowo (sic) dandi aliisque iuris beneficiis semper per 6 omnia salvis. 
  
  
  Et protestatur. 
  Item eadem die prefixit dominus iudex ealldem diem cum sequentibus duabus 
  ad probandum predicta contenta in articulis, quibuscunque modis possent legitimis, 
  parte Cruciferorum citata ad contradiccndum 7, si placeret, continuando tot diebus, 
  quot sufficient. 
  Item eodem die prefixit uominus iudex terminum tercia feria proxima 8 regi 
  Polonie. 
  Item magistro Crucifel'Orum ad probandum granicies suas circa terram Dobri- 
  nensem et ad proponendum \I contra se invicem, si placeret, in loco scilicet Rippino 
  et Lipno, sic ut 10 tercia feria causas suas incipiendo continuabit 11 tot diebus, quod 
  sufficient. 
  
  
  1 Za debere przekreslono sed. - 2 em w Ordinem obea poprawka. - 3 epred 
  w depredacionum tak sarno. - 4 et w Kodeksie dopisane. - b au obca poprawka z ab.- 
  1\ per dopisane inn!} rl}kll. - 7 Obea poprawka z conducendum. - 8 Obea poprawka. - 
  v pone w proponendum poprawka. - 10 Kodeks ma et. - 11 uabit w continuabit obca 
  poprawka.
  		

  /Pomorze_014_01_02_213_0001.djvu

  			203 
  
  
  l'ag.l11. Adveniente autem feria tercia, que erat dies XXVIII mensis Marcii, expectata 
  parte Cruciferorum usque ad horam Vesperarum predictaque parte non veniente, 
  iudex decrevit predictam pal tern de novo citari ad Lypno ad feriam secundam pro- 
  ximam post dominicam Letare, que dies erat tercia mensis Aprilis, scilicet ad 
  audiendum et videndum ea que producuntur contra predictam partem, item ad pro- 
  ponendum, si aliqua velIet, contra paltem regis Polonie. Citacionis autem tenor 
  .. 
  sequitur in hec verba: 
  Magnifico principi et domino, domino Henrico de PIawen Hospitalis sancte 
  Marie Ordinis Domus Theutunicorum in Prussia magistro generali et ipsius Ordini, 
  Bcnedictus de :\iacra in utroque iure licenciatus dominusque de Czuchz, iudex de- 
  legatus sive comissarius et subarbitrator, examinator testium et auditor inter sere- 
  nissimos principes et dominos, dominos Dei grac.ia Wladislaum regem Polonie etc. 
  ac AlIexandrum alias Withold Magnum ducem Lithwanie ac prelatos, barones et 
  subditos regni Polonie magnificosque Semovitum et Iohannem duces Mazovie et Bo- 
  guslaum Stolpensem clucem eorumque suMitos ac omnes coauiutores dicto domino 
  regi Polonie, ex una, et vos venerabilem virum fratrem Henricum de Plawen Hospi- 
  talis sancte Marie Theutu[n ]icorum magistrum generalem et vestrum Ordinem, terras, 
  suMitos t, coadilltores et adherentes vobis, partibus ex altera, super omnibus displi- 
  cenciis, controversiis, dampnis, iniuriis, graniciis, limitibus et occasione ipsorum 
  inter ipsos hincinde quomodolibet exortis et suscitatis per serenissimum principem 
  et dominum, dominum Sigismundum Dei gracia Uomanorum regem semper augustum 
  ac Hungarie, Dalmacie, Croacie regem etc., al'bitrum, arbitratorem et amicabilem 
  compositorem inter et per partes subscriptas communiter £Ie et super premissis et 
  quolibet premissorum exequendis, discuciendis, discernendis, arbitrandis, sopiendis, 
  ordinandis, componendis, pronunciandis, sentenciandis et fine debito terminandis 
  electum, deputatum et nominatum ac concorditer assumptum per ipsas paltes et 
  quamlibet ipsarum per expressum, iuxta vim et formam compromissi et potestatis 
  dicto domino Uomanornm regi.. etc. trauite et nobis per ipsum dominum regem sub- 
  delegate et comisse electus, deputatus, assumptus et nominatus, salutem et sinceram 
  caritatem. Noveritis, quou licet iuxta vim, modum et formam facultatis et po- 
  testatis ac delegacionis et comissionis nobis ut premittitur facte, de cuius toto tenore 
  vos alias certificavimus, inter dictos dominos regem Polonie etc. ac vos magistrum 
  et Ordinem vestrum et quemlibet ex eisdem ad nonnulIos actus et terminos in certis 
  diebus et locis ipsis partibus de comuni earum voluntate per nos prefixis et statutis 
  per certa intervalla temporum et servatis servandis processerimus, ac dominum re- 
  gem Polonie, principes etc. et vos magistrum et Ordinem per nostras certi tenoris 
  literas ad quemlibet aetum et prosequendum ac expediendum nobis comissa citari 
  et ewocari (sic) procuravimus ad loca conveniencia et congrua ipsi domino regi et 
  principibus ac vobis et Ordini, videlicet in Czechonow et alias ad certos dies per- 
  emptorie competentes, vos vero domine magister cum Ordine huiusmodi citaciones 
  nostras pertinaciter 2 parvipendentes et comissionem nobis ut prefertur per dictum 
  dominum Romanorum regem factam 3 et per vos assumptam minime advertentes, in 
  huiusmodi terminis et locis assignatis, nescitur qua intencione vel voluntate, coram 
  nobis pertinaciter parere legitime non curastis nee curatis, nosque in premissis, licet 
  
  
  1 Obca poprawka z subditas. - 2 Za pertinaciter przekreslone et. - 3 factam 
  obca poprawka. 
  
  
  26*
  		

  /Pomorze_014_01_02_214_0001.djvu

  			204 
  
  
  in vestram et vestli Ordinis contumaciam, ad nonnullos actus et terminos proces- 
  sissemus et ad ulteriora procedcre potuissemus et possimus, nichilominus tamen 
  vobiscum et vestro Ordine graciosius et micius agere volentes, et ad convincen- 
  dam contumaciam vestram, non obstante pertinacia vestra, ad instanciam procura- 
  toris dicti domini regis Polonie, ducum, prelatorum et subditorum ipsorum ad 
  ulteliora procedere iuxta facuItatem nobis traditam cupientes, vos magistrum et 01'- 
  dinem ex superhabundanti citandos ad exequendum sentenciam et scntencias et 
  alias (sic) circa nobis (sic) comissa expediendum et fine debito terminandum decre- 
  vimus ct tenore presencium decel1limus: quocirca vos dominum magistrum cum 01'- 
  dine vestro primo, secunuo, tercio et peremptorie requirimus, obsecramus ct quantum 
  possumus in Domino exhortamur vobisque auctoritate dicti domini Sigismundi Ro- 
  llianorum regis, arbitri etc. mandamus vosque tenore prcsencium citamus, ut die Lune 
  proxime vcntura post domillicam Letare nunc affuturam, quc erit tcrcia mensis 
  Aprilis, coram nobis in opido Lypno in terra Dobrinensi situato Plocensis diocesis 
  hora Terciarum legitime compareatis ad videndum (et) ad audiendum testes, literas, 
  scripturas, instrumenta publica et quecunque documenta et probacionum genera pro 
  parte dicti domini regis Polonie et dictorum dominorum ducum Mazovie et Do- 
  brinie super graniciis, limitibus ac quibuscunque iniuriis ct per vos hincinde rein- 
  duci et de I novo induci, ac ad videndum deduci, probari, conspici, videri et superpag.ll2. 
  eisdem testes induci (super) dampna, iniurias, molestias, dampnificaciones et pertur- 
  baciones, vexaciones, impedimenta, crcmaciones, combustiones, vastaciones, rapinas, 
  spolia, incendia reverendorum in Christo patrum, dominorum Dei gTacia Iacobi Plo- 
  censis et Iohannis Wladislaviensis episcoporum et Capitulorum ac cIeri ipsorum, 
  necnon Andree Laskarii prepositi Wladislaviensis ac hominum et subditorum dicto- 
  rum episcoporum et Andree prepositi, rerum mobilium et inmobilium, pecorum et 
  pecudurn, vestium et vestimentorum ac auri et argenti spoliaciones, edificiorum ac 
  frumentorum quorumcunqe ablaciones et combustiones, hominum interfecciones, occi- 
  siones, ut coram nobis deducitur, sine culpa episcoporum; necnon certe vidue et mi- 
  litum \ videlicet relicte Iohannis Renis 2, Iohannis Czapplin, Fredrici de Kinthenowo, 
  Gunteri de Delove 8, quos de terris et dominiis vestris proscrip[ sis ]tis et expulsos 
  appellastis, ad probandum causam legitimam privacionis et proscripcionis ipsorum; 
  in casu enim quo non veneritis vel non probaveritis, nos 4, indicta eis canonica 
  expurgacione et prestita, quod de iure fuerit faciemus: necnon ad videndum recipi 
  testes et alia probacionum genera, pro parte nobilium Stanislai et Bartoldi filii sui 
  heredum de Bolomino Q armigerorum Culmensis diocesis producenda super villis ipso- 
  rum Bolemino et aliis ut dicitur per vos crematis, occupatis et asportatis ex eisdem, 
  et allis predicte vidue et dictorum nobilium iniuriis audiendum et probandum, et 
  deinde feria tercia proxima post dominicam Iudica, que erit XI dies mensis Aprilis, 
  in opido Gnewkowo in terra Cuyavie syta Wladislaviensis diocesis, tribus miliaribus 
  a vestra Thorun distante, ad producendum testes, iura, literas, privilegia, instru- 
  menta et alia probacionum genera, quibus uti volueritis et vos iuvare super terris 
  Pomeranie et Michaloviensi, ac pro parte domini regis Polonie producenda seu pro- 
  ducendos recipi (ad) videndum et audiendum, necnon super limitibus et graniciis 
  terre Cuyavie, eciam in districtu Bitgostiensi, ac aliis iniuriis regis et regni et sub- 
  
  
  t 
  
  
  I 
  1 
  
  
  1 Kodeks ma militibus. - \I Kod. ma mylnie Banis; zobaez 8tr. 62, przypiski. _ 
  I Kod. ma Dolobe. - 4 Kod. ma VOS. - 1\ Bolimin p. Fordonem.
  		

  /Pomorze_014_01_02_215_0001.djvu

  			205 
  
  
  ditorum ipsius, et viarum ac passuum mercatorum et aliorum hominum transeun- 
  cium in quacunque parte terrarum ct locorum hincinde preclusionibus, item ad 
  videndum et audiendum produci testes, privilegia, munimenta, instrumenta et literas 
  ac quecunque alia probacionum gcnera pro parte revel'cncli in Christo patris, do- 
  mini Iohannis episcopi Wladislaviensis, super dccimis manipularibus in terra Pome- 
  ranie in diocesi Wladislaviensi consistentibus ac pro liquidacione 1 bonorum ablatorum 
  in tribus cm'iis, videlicet in Sopkowo 2, Komorslm 3 et Mylobacz 4, ct fructibus de 
  villis, molcnclinis et prcdiis dicti domini episcopi in terra et dominio vestro con- 
  sistentibus perceptis:; et aliis occasione vestra illatis et execucione facienda de pre- 
  missis, necnon cremacionibus, incendiis opidi ecclesie sue Wladislaviensis dicti Ra- 
  czansz et villarum et curiarum ad ipsum dominum episcopum et ipsius ecclesiam 
  spectancium in districtibus Brescensi et Bytgostiensi terre Cuyavie consistencium, et 
  spoliis, dampnis et iniuriis sibi et domibus suis per vestros comissis et illatis, in 
  hospicio nostro eciam legitime compareatis. Et quia vos domine magister cum 01'- 
  dine ac procuratores vestri nomine vestro nonnullas literas apostolicas et imperiales 
  et alias quascunque super dictis gl'aniciis et aliis bonis vestris coram nobis realiter 
  produxerunt in Cawen et exhibuerunt, quarum literarum omnium copias sub vestri 
  marsalci sigillo clausas nobis dimiserunt, nos ipsis apertis copiam earundem parti 
  adverse, videlicet procuratori domini regis coram 6 notario publico et testibus fide 
  dignis heri, videlicet XXVI mensis Marcii dedimus et terminum dicto domino regi 
  Polonie ad dicendum 7, opponendum, si quid dicere et opponere voluerit verbo vel 
  in scriptis contra huiusmodi literas et privilegia, feria quarta post dominicam Ra- 
  mis palmarum, que erit dies XIX mensis Aprilis, in Slothoria prefiximus et assi- 
  gnavimus, ideo et vobis domine magister cum Ordine dictarum copiafUm literarum 
  vestrarum copias traditas intimamus vosque ad diem et locum predictos ad viden- 
  dum fieri premissa citamus per presentes. Preterea vos citamus in hiis scriptis, ut 
  feria quarta proxima post festum Pasche proximum, que erit dies XXVI mensis 
  Aprilis, in Gnewcowo pl'efato.-opido legitime compareatis au videndum et audiendum 
  nos exequi sentencialU et sentencias super castra S in nostrRm examen deducta, su- 
  per quibus pl'obaciones recepimus, et ad audiendum execucionem sentencie de gra- 
  niciebus gencralis et aliis execucionibus ac iniuriis dampnisque quibuscunque regni 
  et subditorum eius quorumcunque propositis et proponendis. Certificamus quoque 
  vos domine magister cum Ordine, quod sive in clictis diebus, terminis et locis com- 
  paruetitis, sive non, nos contumacia non obstante, ipsam divina supplente presencia, 
  ad premissa omnia et singula exequenda 9 et expedienda 10 iuxta comissionem et po- 
  testatem nobis traditam servatis scrvandis procedemus, et ne perhorrescenciam seu 
  aliquem metum vestri domine magister cum Ordine, quos ad observacionem termi- 
  norum predictorum mittere decreveritis, allegare possint et pretendere, eisdem salvum 
  conductum et sufficientem, dummodo voluntatem vestram nobis in Czechczino 11 vil- 
  lam domini episcopi Wladislaviensis proIJe fluvium Dranwacza seu ad littus eiius (sic) 
  
  
  1 Pierwsze i w liquidacione jest na miejscu skrobanem. - 2 Subkowy pod Tcze. 
  wem. - 3 Komorsk p. Nowem. - 4 Milob
  dz p. Tczewem; zob. str. 54, ustl}P przed- 
  ostatni. - 1\ Wyrazy perceptis az do facienda dopisane na brzegu inn
   rl}k
  . - 6 coram 
  na miejscu skrobanem. - 7 Poprawka z ducendum na miejscu skrobanem. - 8 Kod. ma 
  castrum - deductum. Zob. artykuly KrzyzakOw na str. 97 i nast. - U Obca poprawka 
  z exequendo. - 10 Obca poprawka z expediendo. - 11 Ciechocin p. Lubiezem. 
  
  
  ! 
  J
  		

  /Pomorze_014_01_02_216_0001.djvu

  			206 
  
  
  sitam intimaveritis, curabimus procm'arc. V olumus autem, quod si citacio nostra 
  huiusmodi et mandatum I ad presenciam vestram domine magister comode per por- l'ag.1l3. 
  titores ipsius deduci non poterit, ut saltim in opidis vestris, videlicet Thorun vel 
  Golub aut in Strasburg, locis insignibus in quibus eciam sunt Domus vestre, inti- 
  metur seu publicetur. In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et 
  testimonium, presentes literas seu publicum instrumentum, citacionem nostram hu- 
  iusmodi in se continentes seu continens, per Petrum notarium nostrum et causarum 
  huiusmodi coram nobis scribam 1 scribi et publicari mandavimus 110strique sigilli 
  appensione fecimus communiri. Actum et datum in Rypin anno Domini MO qua- 
  dringentesimo tredecimo, Indicione sexta, die Martis XXVIII mensis Marcii, ponti- 
  ficatus sanctissimi in Christo patris et domini, domini Iohannis divina providencia 
  Pape XXIII anno ipsius tercio, hora Vesperarum vel quasi, in domo habitacionis 
  providi viri Pauli civis ibidem, Plocensis diocesis, presentibus vencrabilibus ac ho- 
  norabilibus viris, dominis Daczbogio cantore ecclesie Plocensis et Stanislao Chebde 
  de Nevesch 2 canonico Wladislaviensi, necnon discreto Iohanne et nobili herede 
  de Lasothky S layco Plocensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et 
  l'ogatis. 
  Et ego Petrus Urbani de :\1ichow clericus Cracoviensis diocesis, publicus apo- 
  stolica auctoritate notarius, quia predicte citacionis decreto et aliis supradictis 
  dum sic agerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens interlui eaque 
  omnia et singula sic fieri vidi et audivi, scripsi et publicavi et in banc publi- 
  earn formam l'eddegi, ideo manu propria signo et nomine meis solitis et con- 
  suetis, quibus utor, hinc subscripsi una cum appensione sigilli predicti domini 
  Benedicti iudicis delegati consignavi in fidem et testimonium (omnium) et singulorum 
  premissorum. 
  Et eadem die misit iudex nunccios suos ad presentandum citacionem, quorum 
  nomina sunt bee: Janusko de Stangenbarg 4, Conradus de Ossek:;, una cum notario 
  publico Pctro. 
  Qui redeuntes iuraverunt, quod predictam citacionem presentassent in Stros- 
  barg et in Golub vicecomendatoribus, de cuius citacionis execucione sunt facta duo 
  instrumenta inferius scripta. in alio sextemo. 
  Adveniente autem predicta feria secunda, que erat tercia mensis ApriIis, parte 
  Cruciferorum contumaciter absente, eorum tamen absenciam Deo subplente, compa- 
  ruit in loco predicto Lypno reverendus pater dominus Iacobus episcopus Plocensis, 
  nomine suo et ecclesie sue ratificavit compromissum factum in dominum Roma- 
  norum regcm nomine domini regis Polonie et prelatorum, subditorum et adhe- 
  rencium. 
  Et eadem hora dominus Andreas prepositus Wladislaviensis tamquam procurator 
  domini regis Polonie et dominus Daczbogius cantor Plocensis tamquam procurator 
  ducum Mazovie obtulerunt et reproduxerunt citacionem alias realiter 6 per dominum 
  iudicem contra partem Cruciferorum decretam, execucionem vero predicte citacionis 
  solum verbo reproduxerunt cum protestacione: quod vellent verbo (?) realiter et 
  cum eftectu reproducere. 
  
  
  1 
  
  
  
  j 
  j 
  
  
  1 rib w scribam obea poprawka. - 2 Niewierz W £I}czyckiem. - 3 Lasotki pod 
  Dobrzyniem D. W. - 4. Stamberg pod Starogardem. - Ii Osiek, pewnie taMe pod Staro- 
  gardem - 6 Kod. ma mylnl} poprawk
   realem. 
  
  
  J
  		

  /Pomorze_014_01_02_217_0001.djvu

  			207 
  
  
  1 
  
  
  Item eadem bora comparuit dominus Sbigneus regni Polonie marsalcus, advo- 
  catus nobilium militum Iohanis (sic) Sczyplin t, Gunted de Delaw 2 , Francisci de Kin- 
  tenaw 3 et relicte Iohannis de Polkowo 4, petens in persona predictorum ipsis con- 
  sencientibus et presentibus. Deinde dicti milites cum nobi[li] Ro. relicta Iohannis 
  de Polkowo fecerunt, constituerunt et ordinaverunt honorabilem Albertum de Damia- 
  nice presbiterum Cracoviensis diocesis cum potestate 0 substituendi ipsorum verum et 
  legitimum procuratorem, actorem, factorem et negociorum ipsorum gestorem ac 
  nunccium specialem, et promiserunt dicti constituentes ratum, gratum atque firmum 
  perpetuo babituros, quidquid per dictum ipso rum procuratorem vel substitutum 
  Pag. lU. cum 6 ab eo actum, factum vel ordinatum fuerit in premissis I. Presentibus reve- 
  rendis in Christo patribus, dominis Iacobo Plocensi, Henrico Warmiensi episcopis, 
  Andrea preposito Wladislaviensi, testibus ad premissa. 
  Eadem hora predictus procurator Albertus dictorum nobilium et relicte pre- 
  fate accusavit contumaciam ma.gistri de Prussia et Ordinis ipsius non comparentis, 
  et in contumaciam ipsorum petivit 7 dominum iudicem, ut exhiberet 8 eis iusticie 
  complementum. Iuuex vero ex superhabundanti decrevit ex benignitate iudiciali, 
  duobus diebus magistrum esse expectandum, quibus si magister non venedt per se 
  vel per procuratorem suum, aut si venedt et non probaverit quod predicti milites 
  sunt exc1usi legittime et maritus predicte vidue propter infidelitatem, quam fecerunt 
  post pacem factam in Tborun et ante expulsionem ipsorum de Prussia, prefixit eis 
  quartam feriam proximam ad prestandum expurgaciones ipsorum legittimas, scilicet 
  quilibet militum 9 cum tribus paribus. Et erit iuramentum principalium persona- 
  rum: quod predicto tempore inter pacem et expulsionem nullum punctum infideli- 
  tatis incurrissent contra magistrum et Ordinem; conpurgatorum vero iuramentum 
  erit tale: quou credunt principales recte iurasse. Qui si defecerint in probaeionibus, 
  duello se expurgabunt, domina per alium campionem, milites vero per se, diebus et 
  locis eadem quarta feria determinandis. Domina vero debet iurare cum duabus sibi 
  paribus, et in casu si pares. non fuerint, cum tribus plebeis debet se expurgare, 
  similiter et milites. . 
  Deinde comparuit procurator dominorum ducum Mazovie offerens quoddam 
  instrumentum publicum, in quo COl1tinetur copia litere Conradi condam ducis Ma- 
  zovie, acl probacionem articuli et allorum contentorum de iure patronatus, et hec 
  idem produxit procurator regis ad probacioncm quorundam articulorum l)er ipsum 
  productorum; cuius tenor sequitur in hec verba: 
  In 10 nomine sancte et individue 'Irinitatis amen. Ego Conradus Dei gracia 
  dux Mazovie, Cuyavie notum facio omnibus fidelibus tam futuris quam presentibus, 
  
  
  J 
  \ 
  
  
  1 Kodeks ma Czaplin. - 2 Kod. ma Gunceri de Delicon. - 3 Kod. ma Fredrici 
  de Kintbnid; zob. na str. 62 ustl}P 5. -' Pulkowo p. Kwidzynemj na str. 62, przyp.2 bylo 
  Iohannis Renicz. Jan z Pulkowa byl bratem Mikolaja z Rynska, sei
  tego przez Krzyzak6w 
  w Grudzilldzu w r. 1411. - 5 potestate tu opuszezone, a polozoue mylnie poniiej po legiti- 
  mum. _ 6 cum obey, niepotrzebny dodatek. - 7 ivit w petivit obca poprawka. - 8 et w exhi. 
  beret tak samo. - 9 itum w militum t. s. - 10 Dokument ten drukowano wedlug in- 
  nych pierwowzorow, z ktOryeh wszakze zaden rowniez nie jest oryginalem, w Preus- 
  sisches Urkundenbueh, Polito Abtheil. Band I, Nr. 41, Ed. Philippi, Konigsberg 1882, gdzie 
  s
   takze dolllczone objasnienia mie,lseowosci. Krytyezny jego rozbior w W. K
  trzyn. 
  skiego 0 ludnosci polskiej w Prusaeh niegdys Krzyzaekieh, wraz z objasnieniem miej- 
  seowosci, wedlug ktorego ieh nazwiska w naszym tekscie poprawiamy i porownywam;}'-1
  		

  /Pomorze_014_01_02_218_0001.djvu

  			208 
  
  
  quod wenerabili domino XX. episcopo Prussie primo et suis successoribus, pro eo 
  quod H. ducem Zlesie, L. Wrazlaviensem, L. Lubucensem episcopos cruce signatos 
  et eorum barones cetel'osque cruce signatos versus Prussiam, ad peticionem meam 
  baronumque meorum castrum Culmense per multos annos a Pruthenis destructum et 
  totaliter desolatum rehedificare cum eius bona voluntate permisit, partem dicti terri- 
  torii Culmensis, quadam (sic) castra Grudencz, Wabsko, Coprivense, Villisaz, Colno, 
  Ruth \ Krzin 2, Glamboki, Turno, Pin, Ploth, Postolsco 3, Kovalevo, Beliz, Colman 4, 
  Ostrovith 1;, Nevyr 6 , Bobrofh 7, Vansino, Mylesev0 8 , Osechino, Plovenz0 9 , Iablovo, 
  cum omnibus eorum villis et attinenciis, iure predictor urn castrorum cum omni uti- 
  litate libera et omni iure ducali in remissionem peccatorum meorum liberrime do- 
  navi. Dedi eciam sibi in eodem dominio Culmcnsi centum villas ac possessiones 
  ac hereditates cum earum attinenciis iure predictorum castrorum; quarum posses- 
  sionum villarumque istarum ad presens confero, videlicet Coselko, Narazsene 10 , Mil'- 
  che, Scharncze ll , Bolemino, Ostromezch et omnes villas quas comes Syro circa 
  Colmen habuit, Saynsko, Levicz, Croscyno, Paselmo, Wezvino, Wnyslau, Benkowo, 
  Glovino 12, Polanche, Nesenavgewiz, Nedalino, Grobno 13, Tuseph, Kelz, Dembenz 14, 
  Selnowiz 10, Buch, Paysok 16, Cerebche, Vinche 17, Partheneve 18, Gelenz 19, omnesque 
  hereditates meas circa Lozam cum earum attinenciis et omnes villas meas circa sil- 
  vam Gruch cum ipsa silva Gruch et omnes villas meas meliores et hereditates cum 
  earum attinenciis, usque ad centum hereditates in terra Colomensi cum omni liber- 
  tate contuli. Preterea, quidquid est in lite de mea terra inter me et Pruthenos, pro 
  bono pacis eidem episcopo condonavi. Ut predicti episcopi Prussie (ad) 20 reedifi- 
  candum castrum Colmen bona voluntas et consensus accederet, reverendus dominus 
  Gelthko (sic) episcopus Plocensis cum suo Capitulo de Cal'llOVO et Papavo et de omni- 
  bus villis et possessionibus et de omni iure tam spirituali quam temporali, quod idem 
  episcopus et suum Capitulum in predicto Colmensi dominio olim habuerunt, videlicet 
  ab eo loco I ubi Drewancza de Prussia egreditur, iuxta terminos Prussie in Ossam, et sic Po,... 115. 
  infedus per Ossam in Vislam, et sic Vislam sursum usque ad 21 Drevanzam, et sic per 
  Drevanzam sursum usque ad locum ubi Drewancza egreditur de Prussia, ad episco- 
  
  
  1 Ruda w Grudzil\:dzkiemj Kodeks ma Buth. - 2 Gzin pod Chelmnemj Kl}trz. ma 
  Kysin. - 3 Osada znikla, lezala p. Toruniem j Kod. ma Poscolsko. - 4 Chelmonie pod 
  Kowalewem; Kod. ma Colmam. - I'> Ostrowite p. Radzynem; Kodeks ma Ostropich. - 
  II Niewierz p. Brodnic!I:; Kodeks ma Reint. --- ? Bobrowo osada znikla p. Radzynem lub 
  B. p. Brodnicl\:j Kodeks ma Bobrosh. - 8 Mileszewy p. BrodnielI:; Kod. ma Melesvo. - 
  P Plowl\:z p. Biskupcem; Kod. ma Ploverczo. - 10 Miejseowosc znikla.; Kl}trz. ma Na- 
  rozsne. - 11 Czarze p. Toruniem j Kl}trz. ma Scarnese lub Sarnese. - 12 Mglowo, dzis 
  Mgowo pod Radzynemj Kodeks ma Glomino. - 13 Grubno pod Chelmnem; Kodeks ma 
  Grovna. - 14 Dl}bieniec p. Radzynem; Kod. ma Damban. - 11; Po Selnoviz Kl}trz. ma 
  Pomzino. - 16 Osada znikla; K
  trz. ma Poyesch. - 17 K
  trz. ma Uniche, nie odga- 
  dnione - 18 Partl}ezyny p. Radzynem; Kod. ma Parthpnere. - 19 Jeleniee w Chelmin- 
  skiem; Kodeks ma Golerz. - 20 ad, wypuszczone Kodeksie, do zrozumienia dokumentu 
  bardzo wazne, gdyz inaczej moznaby mniemac ze gr6d Chelmno byl wlasnoscil} biskupa 
  Krystyna, majll: obydwa pierwowzory tekstu w Preuss. Urkundenbuch. - 21 Kod. ma tu po 
  ad, locum ubi Drewanczam et sic per Drewanczam sursum usque ad locum ubi 
  Drewancza egreditur etc. Poprawka zrobiona tu wedlug tekstu Preussiscbes Urkun- 
  "-enbueh.
  		

  /Pomorze_014_01_02_219_0001.djvu

  			T 
  
  
  209 
  
  
  patum sepedicti episcopi Prussie resignaverunt. Preterea autem in castro Colomensi 
  curiam propriam et conventum, qualem ipse episcopus Prussie voluerit, habebit. Et 
  quidquid ad dominium Colmensis 1 territorii pmtinet, exceptis bonis predictis que 
  supradictus episcopus Prussie ibi habet aut in posterum quocunque iusto modo aut 
  empcione aut fidelium donacione habiturus est, quicunque terram Colmensem ha- 
  buerit, omnes proventus ipsius terre cum episcopo Prussie dimidiabit. Insuper de- 
  cimam temporalium de parte sua episcopo Prussie pro tempore dabit, excepto duce 2 
  Slesie H., qui faciet cum episcopo secundum quod eis uuobus visum fueIit expedire. 
  Ne S itaque mea et supradicti episcopi Plocensis et sui Capituli donacio in posterum, 
  quod absit, duci possit in ilTitum, ipsam presentis scripti attestacionem tam mei 
  sigilli quam eciam Plocensis episcopi et sui Capituli necnon et illustrium ducum L. 
  Polonie et H. Slesie et venerabilium patrum, V. Gnezncnsi episcopo consenciente, 
  Y. 4 Cracoviensis, P. Poznaniensis, L. Wraslaviensis, L. Lubucensis, M. I) Cuyaviensis 
  eorum sigillorum inpressione dignum duxi roborare, nccnon et aliis testibus subno- 
  tatis: Gotardo cancelario Mazovie, Nicolao cancelario Cracovie, Arnoldo Mazoviensi, 
  Marko II Cracovie, Iacobo Sandomirie, Dirskone 7 Wraslaviensi palatinorum (sic), Pa- 
  cozlavo Cracoviensi, Mistiwino Sandomirie, Ostasio Wi::;licie, Clemente Plocensi, 
  Theodoro Cruswicie 8 , Mauricio Wladislaviensi, Sobeslao Wraslaviensi, Stephano Po- 
  lezlaviensi, Petricone I.egllicie castelanorum (sic). Acta sunt hec in Loniz 9 anno 
  sub Incarnacione Domini millesimo CCXXIIo. Nonas Augusti, regnante domino no; Aug. Ii. 
  stro Ihesu Christo. 
  Item quarta litera, (que) uno sigillo forme oblonge in filis sericeis pendente 
  fuit sigillata, in cuius medio stabat ymago episcopalis tenens baculum pastoralem 
  in sinistra, erigens dexteram ad modum benedicentis, et in eius circumferencia _ hee 
  litere continebantur etc. 
  Item idem procurator ducum Mazovie rogavit nunccium ex superhabundanti 
  ad citandum testes, quos de novo ex superhabundanti wult producere, et alios, non 
  recedendo a primis deposicioni,J:ms eorum coram prefato iudice, ad videndum si ma- 
  gister cum Ordine suo contra dicere vellet. Similiter et allii procuratores pecierunt 
  nunccium ad citandum testes; et datus est Nicolaus notarius cause ad citandum 
  omnes, quos partes produxerint esse citandos. 
  De graniciebus Dobrinensibus. 
  Deinde comparuit dominus Andreas procurator domini regis Polonie et obtulit 
  articulos super graniciebus terre Dobrinensis et terre Prussie, et rogavit diem cra- 
  stinam ad probandum 8rticulos propositos et ad producendum novos; et dedit sibi 
  iudex continuando sequentem diem. Articulorum predictorum tenor sequitur in 
  hec verba: 
  Posiciones et articulos infrascIiptos dat, facit et exhibet procurator nomine 
  procuratorio serenissimi principis et domini, domini Wladislai Dei gracia Polonie 
  
  
  1 Kodeks ma Colmensem. - I Tak Preuss. Urkundenbuell; w Kod. duce braknie.- 
  3 Tak Preuss. Urkb.; Kod. ma nam. - 4 Kod. mylnie ma A., bo biskupem byl wowczaB 
  Iwo. - 
   W Kodeksie braknie M. (Michael). - 6 Kodeks ma rownie jak pierwowzor A. 
  w Preuss. Urkundenbuch Narko. - 7 Kodeks ma Duskone. - 8 Kod. ma Oriswicio. - 
  · Wszyst.kie znane transsumpta tego dokumentu majll tu Lonyz, co Kl}trzynski zape- 
  wnie slusznie tlomaezy przez Lowicz; KOll. tu ma Laniz. 
  
  
  
  'l
  		

  /Pomorze_014_01_02_220_0001.djvu

  			210 
  
  
  rcgis divisim et coniunctim ac narrative et disl10sitive 1 protestando, si alique alias 
  iam date vel adhuc dande 2 tangunt 3 matcriam Thoruniensis concordie, de qua fit 
  mencio in sentencia arbitrali serenissimi principis et domini, domini Sigismundi regis 
  Romanomm et Hungarie, al'bitri, et pCI' ipsum iam sentenciatum inter dictum re- 
  gem Polonie et magistrum ac Ordinem Cruciferorum existeret, illas 4 et illos in vim 
  et effectum illius clausule in huiusmodi sentencia arbitrali prefata posite sub hiis 
  vel'bis, scilicet I: exceptis 0 tantummodo hiis, in quibus per compromissum 6 in nos P"g.1l6 
  factum partes predictas et presens 7 nostrum arbitramentum super eo et aliud quod- 
  cunque arbitramentum per nos ferendum aliter et alio modo fuit (sic) declaratum: 
  tunc dictus procurator dat et exhibet, et non aliter; ue quo protestatur. Quos pro- 
  bare intendit non astringens se et partem suam ad aliquam probacionem supel'fluam, 
  sed ad earn dumtaxat, que est necessaria ad sue partis intencionem fundandam j de 
  quo eciam protestatur 8 . 
  Item procurator domini regis ponit, primo, quod a tempore donacionis reco- 
  lende memorie Conradi ducis Mazovie et Cuyavie de certis castris tunc per Pruthe- 
  nos vastatis et centum villis necnon possessionibus ac hereditatibus ceterisque bonis 
  in terra Culmensi seu Culmen consistentibus primo episcopo Prussie de anno Do- 
  mini millesimo CCXXIIo faete, prout hec instrumento publico desuper confecto con- 
  tinentur, quod producit (et) ad illud se refert, fluvius Drawancza wlgariter dictus 
  terras Culmensem et Dobrinensem distingwebat sicut hodie, ut comunis limes dividit 
  et distingwit sicut hodie, et comunis limes dividit et distingwit (sic), et pro co- 
  muni limite tunc datus et per multorum annorum spacia, eciam antequam Ordo 
  Cruciferorum contra quem agitur in istas partes venisset, fuit tentus, habitus et 
  servatus pro limite comuni. 
  Item quod dictus fluvius Drawancza ab illo tempore, et citra, dioceses Plocen- 
  scm et Culmensem ex donacione seu consensu episcopi Plocensis et Capituli divi- 
  debat, sicut et hodie dividit et distingwit, et ita hodie tenetur et servatur palam, 
  publice et notorie. 
  Item incipiendo a flumine Visla, ubi dictus fluvius Drawancza ipsum fluvium 
  Visla influit, fuit et est castrum Slothoria dictum regis Polonie, in concursu dicto- 
  rum fluviorum a XL, L annis et ultra per olim dominum regem Polonie exstructum 9; 
  et ita est publicum et notorium. 
  Item a dicto tempore, ante et citra, inter dictum castrum Slothoria et Lubicz 
  castrum ascendendo sursum, dictus fluvius Drawancza ex opposito ville Gminewo 10 
  per semicirculum versus terram Culmensem incurvatum secundum antiquum alveum 
  defluebat, quem dicti Cruciferi in preiudicium domini regis et regni sui directa 
  linea artificio violento per terram domini regis et regni sui 11 fluere artaverunt, sibi 
  dictum circulum alvei in piscinam reddigendo et iniuste occupando et alias utilitates. 
  
  
  1 sitive w dispositive obca poprawka. - 2 Tak samo z dandum. - 3 Ostatnie t 
  w tangunt obey dodatek. - 4, Obca poprawka z illos. - fi Zob. str. 57, w. 8. - 6 compro 
  w compromissum obea poprawka. - 7 presens t. s. - 8 Tu nastl}puj
   wyrazy: seu 
  Culmen consistentibus primo episcopo Prussie, ktOre wlozylismy w nastl}pujllCY ust
  p, 
  jako wyraznie do niego nalez
  ce. - 9 Obca poprawka z exstinctum. - 10 Gumowo pod 
  Lubiczem. - 11 Tu zn6w powtarza Kodeks directa linea artificio violento per terram 
  domini regis. 
  
  
  I 
  
  
  -
  		

  /Pomorze_014_01_02_221_0001.djvu

  			211 
  
  
  Item ascendendo per eundem fluvium Drawancza ad Lubicz castrum predictum 
  et molendinum quocl distat per alterum medium miliare a castro dicto Slothoria, 
  dictus fluvius Drawancza, qui fuit et est ac esse debet comunis limes in longum et 
  latum, ipsi Cruciferi eum ab antiquo alveo ibidem in Lubicz (deducentes), in ter- 
  ram Culmensem ad duos iactus lapidis, vel quasi, artificiosa violencia per obstacula, 
  licet pluries per duces Dobrinenses prohibiti, fluere artaverunt et ibidem molendi- 
  num exstrucxerunt (sic), quod molendinum in castrum munitum 1 successive ere- 
  xerunt Lubicz nuncupatum, aggercm seu obstaculum artificiose factum dictum 
  fluvium Drawancza intra castrum ad molendinum prescripta fluere artancia littori 
  rippe et terre domini rcgis in dicto flumine Drawancza, ubi et hodie habita- 
  ciones sunt hominum et thaberne regis, applicaverunt 2. Et ita est publicum et no- 
  torium. 
  l'ag.1l7. Item ibidem in Lubicz in loco alvei antiqui, in prefato aggere et obstaculo, 
  post compromissum in prefatum serenissimum regem Romanorum etc. per partes 
  questionantes ad presens factum vel saltim post concordiam Thoruniensem, turrim 
  privati iuris in comuni limite exstruxerunt in dampnum regis etS preiudicium, sibi 
  suam terram usurpare conantes. 
  Item ponit etc., quocl in Lubicz dominus Ladislaus dux Dobrinensis et Opo- 
  liensis ac Russie, alias 4 Naderspan Hungarie, bina vice molcndinum in parte sua 
  aggeris seu obstaculi ciusdem et capit.e exstruxit, quod ipsi Cruciferi successive de- 
  struxerunt. 
  Item quod a Slothoria usque ad Lubicz continue sine intermissione, et ultra 
  Lubicz per plura miliaria sursum ascendendo lipam seu littus terre versus terram 
  Dobrinensem in dicto flumine Drawancza, medietatem aque fluminis regnum habuit, 
  tenuit, et hodie possidet, atque tenet et habere, tenere clebet. 
  Item quocl per dictum fluvium Drawanczam ascendendo continue sine inter- 
  missione usque ad Golub opiuum, fuerunt et sunt et esse debent piscature et alie 
  utilitates in clicto flumine provenientes comunes, ipsi tamen Cruciferi certas villas 
  domini episcopi Wladislaviensis, Czechoczino 0, Lgischewo 6, Pomorzani 7 et alias eum 
  inpediunt (in) eis consequendis et percipiendis, de quo impedimento in articulis per 
  dominum episcopum oblatis vel offerendis plenius elucescit, ad quorum probaciQnes 
  se refert procurator. 
  Item a termino dicte viUe Pomorzani, scilicet a flumine Russz 8 ubi influit 
  Drawanczam, ex opposito Golub opidi et longe ultra ut infra describitur fluvius Dra- 
  wancza est comunis limes; hec non curantes Cruciferi ue dicto opido Golub pontem 
  per Drawanczam usque ad rippam seu terram regis fecerunt et in ipsis terra et 
  aqua, flumine Drawancza terre Doblinensis palos ad IJ pedem pontis posuerunt, quod 
  et alia sunt notoria facti permanentis iuxta literas. quas nobiles de Stemberg super 
  viUis Dalsco 10, Caweczino 11, Madrzini et Socolowo 12 a duce 18 Dobrinensi obtinent, 
  ad quos se refert procurator. 
  
  
  1 nitum w munitum obea poprawka. - 2 Ostatnia eZl}sc tego ustl}pu widoeznie 
  popsuta, sens jej jednak wyjasnia sil} Z jego poez!j;t.ku. - 3 et obey dodatek. - 4 Kodekt; 
  IDa: Opoliensis alias Russie ac Nadcrspan. - 5 Cieehoein. - 6 E1gis'7.ewo. - ? Pomo- 
  rzany. _ 8 Rz. Ruziec. _ 9 Kokes IDa et. - 10 Du1sk 'Pod Dobrzyniem. - " Kawl}czyn 
  pod Lubiczem. _ 12 Sokolowo p. Dobrzyniem. - 13 Kod. ma conduce. 
  
  
  27* 
  
  
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_222_0001.djvu

  			212 
  
  
  'Item deinde ascendendo dictum fluvium Drawancza ad Ba1cowo 1 in terra Do- 
  brinensi et Plono 2 villas, dictus fluvius Drawancza est comunis limes, quod apparet 
  eciam ex munimento ducum Dobrinensium heredibus ville in Balcowo (sic) predicto 
  concesso 8. 
  Item ex opposito eiusdem ville Balcowo pali seu ligna infixa in medio Buminis 
  Drawancza reperiuntur usque in diem hOdiernum, pro eo, quod ab antiquo, cuius 
  memoria hec lux habctur hominum, ruda ferri fodina 	
  			

  /Pomorze_014_01_02_223_0001.djvu

  			213 
  
  
  J 
  . 
  
  
  qua parte fluminis Drawancze inter duo flumina Vislam et Brenniczam defluente, ut 
  deductum est, regnum Polonie et terra Dobrinensis sub pena alIiciente non mole- 
  stetur. Salvo iure addendi, minuendi, con'igendi et alia de novo dandi. 
  Deinde idem procurator obtulit quoddam privilegium in Theutunico scriptum, 
  cuius tenor videbitur infra ibi inter alias copias. 
  Deinde comparuit procurator reverendi patris, domini Iacobi episcopi Plocensis 
  et Capituli et subiectorum eius, et obtulit articulos pro partibus predictis et literas 
  quasdam ad probandum articulos predictos et rogavit nunccium ad citandum testes 
  suos, et datus est Nicolaus supradictus. Procurator autem predictus fuit constitu- 
  tus coram iudice. 
  Tenor autem articulorum sequitur in hec verba, et post articulos secuntur 
  copie literarum productarum pro episcopo Plocensi. 
  Coram vobis nobili viro domino Benedicto de Macra utriusque iuris licenciato, 
  pCI' serenissimum principcm et dominum, dominum Sigismundum Dei gracia Roma- 
  norum regem semper augustum et Hungarie etc. regem, arbitrum, arbitratorem et 
  amicabilem compositorem inter illustres principes et dominum, dominum Wladislaum 
  Dei gracia regem Polonie etc. ac prelatos et subditos dicti domini regis ac regni 
  Polonie et coadiutores suos principes et duces, parte ex unH, et religiosum virum 
  fratrem Henricum de Flawen Hospitalis sancte :Marie lerosolimitani Ordinis Theu- 
  tunicorum magistrum generalem ac Ordinem suum comuniter et divisim, parte ex 
  altera, de et super omnibus et singulis graniciis terrarum et dominiorum dictarum 
  parcium hincinde comuniter et divisim, terris, possessionibus, iuribus, iurisdicioni- 
  bus, privilegiis, decimis, combustionibus sive cremacionibus, spoliacionibus, rapinis, 
  hominum interfeccionibus et quibuscunque dampnis, occupacionibus, displicenciis et 
  iniuriis hincinde quomodocunque exortis inter dictas partes hincinde discuciendis, 
  diffiniendis, sopiendis, arbitrandis et fine debito terminandis comuniter electum et 
  assumptum, subdelegato sive comissario pcr dictum dominum regem Romanorum 
  subdeputato, pro parte reverendi in Christo patris et domini, domini Jacobi Dei 
  l'ag.119.gracia episcopi I Plocensis ac sue ecclesie et Capituli sui comuniter et divisim, et 
  contra dictos magistrum et Ordinem comuniter ct divisim articuli infrascripti sive 
  intenciones cornunitcr vel divisim dantur, producuntur et exhibentur, quibus per 
  partem adversam medio suo iuramento per vcrbum: credit vel non crcdit: petitur 
  responderi, qui si negati fucrint, petitur ad probandum eosdem admitti; non astrin- 
  gens tamen se ad aliquam superfluam probacionem, sed solum ad illas et ad illam, 
  ad quam de iure tenetur et que pro veritate clicienda sive habenda et victoria in- 
  tencionis sue essent neccssarie sive nccessaria, et non ad aliam; de quo protestatur 
  per expressum. 
  Inprimis ponit et probare intendit, quod a X, XX, XXX, XL, L, LX annis et 
  citra et ultra et a tcmpore fundacionis dicti Onij,pis in partibus istis, ecclesia Plo- 
  censis, episcopi et Capitulum pro tempore, et ipse reverend us pater dominus Iaco- 
  bus episcopus modernus tempore suo, semper et continue cum magistris dicti Ordinis 
  pro tempore et cum ipso Ordine et predicto magistro moderno comuniter et divi- 
  sim fuerunt et sunt, vixerunt, vivunt pacifice et quiete et in vera tranquillitate, 
  nullasque molestias, gwerras, spolia, rapinas vel controversias umquam, preterinfra- 
  !'(cripta, inter se habuerunt nee tenuerunt, sed sempcr pacifice et quietc tamquam 
  viri spirituales hincinde vixerunt et se amicabijitcr tractavcrunt. Et ita fuit sem- 
  per verum, publicum ct notorium. 
  
  
  J 
  
  
  -- 
  
  
  a. 
  
  
  "
  		

  /Pomorze_014_01_02_224_0001.djvu

  			214 
  
  
  Item ponit et probarc intendit ut supra, quod a temporibus, quibus supra, 
  ecclesia Plocensis ac episcopi pro tempore Plocenses ct ipse reverendus pater domi- 
  nus Iacobus episcopus modernus Plocensis nonnullas villas, hercditates sive posses- 
  siones, videlicet Barwalt sive Medzwecz t, Orzech ow 2, Iastrzambicze 3, Laszchow 4, 
  Galcowo parvum:l, Granszew0 6 , Breze Pauli 7, Brzoza Iohannis sive Ianow 8 , Glam- 
  boczek binum 9 et alias possessiones in dominio dictorum magistri et Ordinis cum 
  omnibus iuribus, iurisdicionibus, censibus, molendinis, pratis, silvis, borris, nemo- 
  ribus, piscinis, lacubus, fluviis, aquarum decursibus, campis, agris ac omnibus et 
  singulis fructibus et emolimentis, que in dictis villis ac bonis et infra limites et gra- 
  nicies ipsorum (habentur) comunitcr ct divisim, ac toto dominio utili et civili sive 
  directo et civili ac laboribus hominum ac cum omni servicio et libCltate habuerunt 
  et habent, ipsasque villas comuniter et divisim, iura et iurisdiciones, ut supra, co- 
  muniter et divisim ut 10 veri domini et hcredes possederunt, tenUl'runt, et .tenent et 
  possident pretcrquam infrascripta, census, fructus et proventus nullo eis impediente 
  levando, percipiendo et in suos usus beneplacitos convertendo, iura et iurisdiciones 
  exercendo, labores et servicia quecunque ab hominibus in dictis villis comuniter et 
  divisim existentibus libcre ct pacifice exigendo et percipiendo ac inobedientes et con- 
  tradictores iuxta libitum voluntatis eorum puniendo et corrigendo 11. Et ita fuit et 
  est verum, publicum et notorium. 
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod dudum et ante annum Domini 
  millesimum cec. XII (?) et a tempore fundacionis dicte Plocensis ecc1esie, ipsa ecc1esia 
  Ploccnsis et episcopi pro tempore Plocenses in toto districtu sive territorio, Micha- 
  lowiensi wlgariter cUcto, Plocensis diocesis, decimas manipulares omnium frugum 
  sive seminum in dicto territorio proveniencium haburrunt, perceperunt et possede- 
  runt 12 et iura parrochialia et diocesana exrrcuerunt ct ab omnibus et singulis in- 
  colis sive hominibus in cUeto territorio habitantibus recollegerunt et perceperunt ac 
  exercent pacifice et quiete. Et ita fuit et est verum, publicum, notorium et ma- 
  nifestum. 
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod dudum de anno Domini MO CCCC. 
  nono et de mense Augusti, patre discordiarum ipso dyabolo operante et Deo pec- 
  catis hominum exigentibus permittente, gwerra sevi inter prefatum "inclitum princi- 
  pem et dominum, dominum Wladislaum regem Polonie etc. et religiosum virum 
  fratrem Ulricum de Iungingen dicti Ordinis magistrum generalem ac ipsum Ordinem 
  hincinde comuniter et divisim cepta et inchoata, ac ipso magistro cum suo exercitu 
  in tcrra Dobrinensi dicti domini regis rolonie et circa castrum Bobrowniky wlga- 
  riteI' I dictum cum sua potencia hostiliter existente 13, ipse reverendus pater dominus Pag.120. 
  Iacobus episcopus Plocensis suos nunccios sive ambasiatores, videlicet reverendum 
  in Christo patrem dominum Petrum Dalmacensem episcopum, Daczbogium canto- 
  rem et Andream dictum Rucala, ecc1esic sue canonicos, ad dictum magistrum Ulri- 
  
  
  1 Niedzwiedz, osada niegdys w komendorji Toruilskiej j obacz ponizej na str. 218, 
  ust
  p 4. - 9 Jak sil} ze str. 218, ust. 4okazuje, Orzechowo p. Chelrnz,\. - 3 Jastrzl}bie p. Bro- 
  dnic
  . - 
   Laszewo p. Brodnic,\. - fi Golkowko p. Brodnic
  . _ 6 Grl\zawy p. Brodniclj;. _ 
  7 Brzozie Polskie lub B. Niemieckie p. Rrodnic,\. - 8 Kod. tu ma Bezcize, a na str. 218, ust. 2 
  Brzoza Iohannis, jest to zatem B. Polskie lub B. Niemieckie. - 0 W. i M. Gll}boczek p. Bro- 
  dnie,\. - 10 ut obcy dodatek. - 11 et corrigendo obey dodatek na brzegu. _ 12 Obca 
  poprawka z possiderunt. - 13 Zob. str. 21, w. 24. 
  
  
  
   
  
  
  '.
  		

  /Pomorze_014_01_02_225_0001.djvu

  			215 
  
  
  cum et ad omnes et singulos comendatores sive preceptores Ordinis sui tunc cum 
  eo in exercitu existentibus misit et cum omni clevocione eisdem supplicRre fecit, ut 
  terras Christianorum non dcvastarcllt, sanguincm Christianum non llcrfunderent ct 
  ecclesias non violarent, et bona ccclesiarum, et presertim bona ecclcsie sue Plocensis 
  ac sui Capituli, cum eas et cum ea, ipsos et bona ipsorum protegere et defensare 
  debent, non destruerent nee destrui permittereI
  t, cum ipse episcopus, Capitulum, 
  ecc1esia sua et clerus sue diocesis nullas molestias nec dampna ipsis magistro et 
  Onlini umquam fecerunt nec faciunt, nec cum ipsis aliquas gwerras tenuerunt nee 
  tenent. Quibus] magister Ulricus predictus expositis et auditis, habito consilio pre- 
  ceptorum suorum, bona prefati reverendi patris, ecclesie sue et Capituli sui cetera- 
  mmque ecclesiarum protegere et defendere, et non destruere promisit, et literas ad 
  comendatorem in Osterod Ordinis sui, qui in partibus Mazovie cum exercitu dicti 
  Ordinis stabat, scripsit et mandavit, ne bona dicti reverendi patris et ecclesie 
  sue et sui Capituli et aliarum ecclesiarum destrueret vel in aliquo molestaret, 
  prout hec omnia et singula com uniteI' et divisim in instrumento publico desu- 
  per confecto continentur, ad quod instrumentum ipse reverendus pater se refert 
  ac2 ipsum instrumentum, in quantum pro parte sua et contra partem adversam 
  facit, et non aliter, hic producit et exhibet. Et ita fuit verum, publicum et no- 
  torium. 
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod de anno et mense in proximo 
  articulo descriptis, magnificus princeps dominus Iohannes Dei gracia dux Mazovie 
  senior etc. dictum reverendum patrem dominum Iacobum episcopum Plocensem cum 
  magnis instancia et comminacionibus requisivit, ut homines ecclesie sue et suos in 
  adiutorium sibi contra dictos magistrum et Ordinem, qui in tenis suis steterunt et 
  ipsas hostiliter devastaverunt 8 , mitteret et eis cum eo ad gwerram transire man- 
  daret. Qui reverendus pater per expressum et publice dicto domino Iohanni duci 
  respondit, quod ipse et ecclesia sua dicto magistro et Ordini nullas gwerras facere 
  intenderet nee contra eos aliQ..ua subsidia sibi dare vellet, quia multa bona inmo- 
  bilia in dominio dictorum ma
  stri et Ordinis haberet et cum ipsis semper in bona 
  pace et tranquillitate vixerunt, vivunt ac vivere et stare intendunt, et maxime cum 
  ipsa ecclesia Plocensis et homines sui essent liberi nec ad aliqua dicto domino 
  Iohanni duci tenerentur vel essent obligati; precepitque ipse reverendus pater omni- 
  bus et singulis hominibus suis et capitaneis sive rectoribus dictorum bonorum suo- 
  rum ac ecclesie sue: ne aliquem ad huiusmodi gwerram cum dicto domino duce 
  contra dictos magistrum et Ordinem mitterent nec se moverent vel sibi aliquod sub- 
  sidium prestarent, eciam si per ipsum dominum ducem incaptivari et bonis eorum 
  spoliari deberent: que omnia et singula idem reverendus pater publice proclamare 
  fecit et prohibuit, prout hee omnia et singula comuniter et divisim in instrumento 
  publico de et super hiis confecto continentur et habentur, quod instrumentum ad 
  probandum ea communiter et divisim pro parte dicti reverendi patris, in quantum 
  pro parte sua et contra partem adversam facit, et non aliter, datuI' et producitur. 
  Et ita fuit verum, publicum et notorium. 
  Item ponit ut supra et probare intendit, quod de omnibus et singulis supra- 
  dictis comuniter et divisim fuit et est publica vox et fama, omniaque et singula 
  
  
  
   
  
  
  I 
  1 Kodeks ma qui. - Z Obca poprawka z act - S Kod. ma devastarent. 
  
  
  (
  		

  /Pomorze_014_01_02_226_0001.djvu

  			216 
  
  
  aput omnes comuniter et divisim eorum noticiam habentes 1 fUel'J.lllt et sunt vera ac 
  pro vero habebantur, reputabantur, tenebantur, et reputantur, tencntur et habentur. 
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod de anno Domini MO CCCCX 02 
  et de mense Decembris fratres dicti Ordinis et homines, per religiosum virum fra- 
  trem Henricum magistrum dicti Ordinis grneralem modernum in castro Bratiall 3 
  dicti Ordinis positi et de suis yoluntate et mandato cum magno exercitu exientes et 
  hostiliter bona dicti re\'erendi patris domini Jacobi episcopi Plocensis intrantes, 
  videlicet opidum Gorzno et curiam cum domo sua ibidem in Gorzno ac villas No- 
  yam Willam t, Golcowo 6, Schutowa 6, Mesanczkawo 7, ac ecclesias ibidem in Gorzno 
  et Schutowo ac homines in eisdem existentes spoliarunt, depredarunt argento, auro, 
  pannis, vestimentis laneis et llineis, frumentis, bladis, equis, iumentis, bobus, vaccis, P"Ir.121. 
  pecoribus et pecudibus et ad dictum castrum Bratyan omnia et 8ingula predicta de- 
  duxerunt et ad suos usus converterunt et ea omnia et singula pro se retinuerunt 
  et retinent, dictasque opidum, curiam et domum dicti reverendi patris ac villas 
  dictas Novam Villam, Golcovo, Schutowo, Maszanczkowo cum omnibus edificiis cre- 
  maverunt, combusserunt et in cineres converterunt, que hucusque sunt (deserte), 
  ipsi reverendo patri et omnibus suis in dictis opido et villis tunc existentibus ma- 
  ximum dampnum valoris infrascripti fecerunt et dederunt. Et ita fuit et est verum, 
  publicum, notorium et manifestum. 
  Item ponit et probare intendit, quod racione huiusmodi spoliacionis, rapine et 
  combustionis opidani et homines dicti opidi Gorzno sustinuerunt et habuerunt et 
  sustinent et habent dampna in omnibus eorum rebus ac edificiorum cremadonibus 
  ad valorem vere et iuste estimacionis sexcentarum marcarum monethe Pruthenicalis, 
  ecclesia vero in Gorzno et domus rectoris, ut prefertur spoliata rebus sacris, cali- 
  cibus, casulis
   libris, campanis et aliis ornatibus, recepit, sustinuit et sustinet dampna 
  in valore vere estimacionis ducentarum marcarum predicte monete Prutenicalis. Et 
  ita fuit et est verum, publicum et notorium. 
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod ipse reverendus pater racione 
  combustionis et cremaeionis dictarUID suamm curie et domus in dicto opido Gorzno 
  et per dictos magi strum, Ordinem et suos ut supra dictum est factarum et comis- 
  sarum, sustinuit et recepit ac sustinet et habet dampnum in valore vere et iuste 
  estimacionis quingentarum marcarum dicte monethe Pruthenicalis. Et ita fuit et 
  est verum, publicum, notorium, manifestum ac publica vox et fama,. 
  Item ville. 
  Et primo Nova Villa, sive homines tunc in ipsa existentes, in rebus tunc spo- 
  liatis ac domorum cremacione ac equorum, iumentorum, pecorum et pecudum ac 
  frumentorum, vestimentorum et aliarum rerum spoliacione et depredacione in valore 
  vere estimacionis sustinuerunt et sustinent dampna quingentarum marcarum dicte mo- 
  nethe Pruthenicalis, Golcowo vero tricentarum marcarum, Schutowo quadringrnta- 
  rum marcarum dicte monete et Mesanskobeo (sic) octingentarum marcarum pl'edicte 
  monethe:.Pruthenicalis. Et ita fuit et est verum, publicum et notorium. 
  
  
  1 Kodeks ma habentibus. - 
   Kodeks ma MO CCCCXIo. Bratjan odebrali Krzy- 
  zacy w r. 1410; zob. Voigt Gesch. Pro VII, S. 120 i poniMj str. 217, ust. 6. _ . Kod. ma 
  Bratiam. - 4 Nowa wie
   p. Gorznem, dzi
   nie istnieje. _ ., ., 7, Golkowo, Szczutowo, 
  Miesillczkowo p. Gorznem. 
  
  
  ..
  		

  /Pomorze_014_01_02_227_0001.djvu

  			217 
  
  
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod dicto reverendo patri singulis 
  annis de dicto opido Gorzno de censibus, redditilms et proventibus proveniebant et 
  solveballtur XV marce monete Pruthenicalis. 
  Item in Nova Villa census singulis anni::; XXVI marcarUl1l cum fertolle et per 
  duos pu110s de quolibet manso, et sunt mansi quinquaginta duo. 
  Item de Golcovo census singulis annis XV marcarum CUIn media et duo pulli 
  de quolibet manso, et sunt mansi XXXI mansus. 
  Item in Schutowo census singulis annis XIX marcarum dicte monethe Pruthe- 
  nicalis et per unalll lllensuram tritici et per aliam avene et per duos pullos de quo.. 
  libet manso, et sunt mansi XXXVIII. 
  Item in lVIesanckowo XX marce dicte monethe Pruthonicalis et per unam 
  mensuram tritici et aliam avene ot per duos pullos de quolibet manso, et sunt 
  lllansi XL VIIIO. 
  rag. 122. Item ponit et probare intendit ut supra, quod racionc spoliacionis, combu- 
  stionis et uepredacionis preuictarum opirli et villarum per dictum lllagistrum et 
  Ordinelll ac suos supradictos factarum, ipse reverendus pater omnibus et singulis 
  censibus, proventibus, ut supra est positum, de dictis opido et villis a tempore dicte 
  combustionis, videlicet ab anno Domini MO CCCC X cat'uit ot caret et usque ad de- 
  cem annos ipsis Cal"erc ipsum oportebit, quia per dictum tempus, videlicet decem 
  annorum, omnibus et singulis hominibus in dictis opido et villis inhabitare (et) co- 
  morari volentibus decem annos libertatis ab omni solucione cer.suum, serviciorum 
  ac quorumcunque laborum ac proven tuum ipsum darc oportuit, ct dedit ac 1 ipsos ho- 
  mines liberavit. Et ita est verum, publicum et notorium. 
  Item ponit ut supra et probare intellllit, quoll homines in dictis villis, vide- 
  licet in Nowa Villa, Golcovo, Schucowo (sic) et l\fesanczkowo comorantes et exi- 
  stentes, ipsi reverendo patri tenebantur agros colere, In'ata prccidere, ligna conuucere, 
  vecturam cum quibusCUllqUC rebus suis quocunquc mallliarct conducere, aggeres circa 
  piscinas facere et alia multa sel'vicia quecunque cis mandarcntur inpendere; quibus 
  omnibus et singulis ipse reverendus pater a tcml)OrC dicte combustioDis cm"uit et ea 
  non habet et ipsum eisdem . usque ad dictum tempus libertatis, videlicet X anno- 
  rum de quibus supra dictum est, oportcbit carerc et sustincrc, quos labores et ser- 
  vicia singulis annis estimabat in omnibus villis supradictis ad valorem centum 
  marcarum monethe predicte, ymmo carius mallet huimnllodi C ll1arcas de propriis 
  solvere, quam huiusmodi laboribus et serviciis carere. Et ita fuit et est verum, pu- 
  blicum ot notorium. 
  Item pOllit et probare illtendit ut supra, quod cum de anno Domini millesimo 
  CCCC. XI et de mense Novembris ipse reverendus pater pl'O usu suo et familie sUP 
  mandavit emere in Danczsk LX tunnas sive quinque lastas allecum (sic) et IllI"r pc- 
  eies panni, et huiusmodi allecia et pannos ad villas et ad uomos sua!;', vidclicl't 
  Barvalt et Laschowo in dominio dicti Ordinis situatas conducere mandavit ('t con- 
  ducta fuerullt, tunc comendator modernus de Strosberg huiusmodi a11ecia et pannos 
  de dicta villa sua Ban ait recepit et ipsum reverendum patrem eisdem spolia\ it, et 
  demum dictos pannos et XXX tunnas minus una eidem revercndo patri restituit, et 
  In'o se XXXI retinuit ct hucusque retinct et ipsi l'cvel'cndo patri non rcstituitj que 
  
  
  1 Kodeks ma ad. 
  
  
  28 
  
  
  ..
  		

  /Pomorze_014_01_02_228_0001.djvu

  			218 
  
  
  aUecia, videlicet XXXI tunne, vera estimacione et prout empta fuerunt, cmU vectura 
  quamlibet tunnam estimat trium marcarum dicte monethe Pruthenicalis. Et ita fuit 
  et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item ponit ut supra ct I)robare intendit, quod cum ipse reverendus pater 
  dictas villas in dominio dicti Ordinis situatas, videlicet Barvalt, Orzechow, Ia- 
  strzenbe, Lascow, Breze Pauli, Brzoza Iohannis sive Ianowo, binum Glanboczek ha- 
  beat cum pleno dominio et utilitate ac ab omni servitute (licti magistri et Ordinis 
  liberas, tamen comendatores Thoruniensis et de Strosberg pro tempore existentes et 
  moderni comendatores diversis temporibus, et presertim tempore isto, homines in 
  dictis villis existentes ad diversos et multos labores et servicia eis facienda et pre- 
  standa conpellerunt et coegerunt ac conpellunt et cogunt, ita quod propter huius- 
  modi cohartacionem (sic) ad huiusmodi labores et servicia, dicte ville comuniter et 
  divisim sunt desertate et destructe in tantum, quod ipse revel'endus pater de dictis 
  villis penitus utilitatibus, censibus et serviciis, que habere consuevit, caruit et caret, 
  que singulis annis vera cstimacione estimat ad valorem centum XV marcarum 
  dicte monethe Pruthenicalis. Et ita fuit et est verum, publicum, notorium et ma- 
  nifestum. 
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod cum dictus reverendus pater Pag. 123. 
  habeat cum omni utilitate et piscatura medietatem fluvii Drawancza dictis bonis et 
  villis suis confinati sive adiacentis \ tamen dictus comendator de Strosberg huius- 
  modi utilitates et piscaturam pro se usurpavit 2 et usurpat et ipsum reverendum 
  patrem in percepcione utilitatis et piscature impedivit, ipsum singulis annis dampni- 
  ficando in valore vere estimacionis trium marcarum dicte monete Pruthenicalis. Et 
  ita fuit et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item ponit ut supra et probare intendit, quod de dictis villis Barvalt, Orze- 
  chow prefatus reverendus pater, comendatore de Thorun impediente et prohibente, 
  censibus duorum annorum ac laboribus et servieiis caruit et caret, quorum census, 
  valor et estimacio in Barvalt XLIII vel plus vel minus modico, et in Orzechowo 
  totidem et quantum sculteti dictarum villarum recognoscent existit, laborum vero et 
  serviciorum valor singulis annis decem marcarum dicte monethe existit. Et ita fuit 
  et est verum, publicum, notorium et manifestum. 
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod cum a tempore in primo arti- 
  culo descripto ut supra, et citra, octo mansi circa villam Laschowo dictam dicti 
  reverendi patris situati et infra limites et granicies bonorum dicti reverendi patris 
  et ecclesie sue, existunt et sunt de bonis et de dominio ipsius reverendi patris et 
  ecclesie sue, tamen dicti magister et Ordo et comendator pro tempore de Strosberg 
  dictum reverendum patrem et suam ecclesiam dictis octo mansis spoliaverunt et 
  ipsos ad dominium suum usurparunt et usurpant et ab hominibus in dictis mansis 
  comorantibus servicia pro se usurpant et iurisdicionem in eis exercent in dampnum 
  et preiudicium dicti reverendi patris et ecclesie sue. Et ita fuit et est verum, pu- 
  blicum, notorium et manifestum. 
  Item ponit ut supra et probare intelldit, quod cum de anno Domini millesimo 
  CCC 8 XIIO religiosus vir Karolus de Treviris 4 Ordinis magister generalis de con- 
  
  
  1 Obca poprawka z adiacentes. - 2 usurpant w Kodeksie. - 8 Czwarte C wy- 
  IIkrobane. - 4 Kodeks ma Stt:enemdam.
  		

  /Pomorze_014_01_02_229_0001.djvu

  			219 
  
  
  silio et consensu fratrum Ordinis sui suo et dicti Ordinis sui nominibus cum reve- 
  rendo patre Iohanne pro tunc episcopo Plocensi de et super solucione decimarum 
  manipularium, ad ipsum reverendum patrem Plocensem episcopum et ecclesiam suam 
  in districtu sive territorio Michaloviensi Plocensis diocesis proveniencium, ad ipsum 
  episcopum Plocensem et suam ecclesiam ut supra est deductum spectancium, ad 
  talem concordiam devenerunt: videlicet quod ipse magister et Ordo racione solu- 
  cionis dictarum decimarum, de dicto territorio Michaloviensi proveniencium, episcopo 
  Plocensi pro tempore et ecclesie sue nonaginta marcas dicte monethe Pruthenicalis 
  annis singulis solvere debuerunt, et se litet'is suis ad solvendum tam diu, quousque 
  census nonaginta marcarum, ut prefertur, in aliquibus bonis vel villis penes bona et 
  limites bonorum dicti episcopi et ecclesie Plocensis alicubi assignarent, obligarunt 
  et astrinxerunt, prout hoc in literis patentibus dicte concordie plenius continetur, 
  que litere ad premissa probanda, in quantum pro parte dicti reverendi patris, et 
  contra partem adversam faciunt, et non aliter, producuntur et exhibentur; in qua 
  solucionc prefati magister et Ordo episcopis Ploccnsibus pro tempore et ipsi reve- 
  rendo patri moderno episcopo defecerunt et ipsum solvere neglexerunt et negarunt 
  ac non solvunt, ipsum reverendum patrem et ecclesiam suam in ea(lem summa 
  dampnificando. Et ita fuit et est verum, publicum et notorium. 
  Item ponit ut supra et probare intendit, quod dictus comendator de Strosberg 
  modemus de anno Domini millesimo CCCC. XI Bernhardum nobilem ac molendina- 
  torem de parvo Golcowo ac Orzech consulem de Broze Iohannis sive Ianowo in- 
  captivavit et submersit, sive incaptivare et submergere mandavit, advocatusque de 
  Bratiam nobilem W seborium feodalcm de pal'VO Glamboczek et Owrach consulem 
  de Gorzno similiter incaptivatos et martirisatos submersit et occidit in maximum 
  Pag.124. preiudicium dicti reverendi patris I atque dampnum. Et ita fuit et est verum, pu- 
  blicum, notorium et manifestum. 
  Item ponit et probare intcndit ut supra, quod dictus comendator de Strosberg 
  modcmus de anno Domini millesimo CCCCXI de mense Augusti et in villa Laschow 
  predicta et in allodio dicti r
  verendi patris in ipsa villa situato duo iumenta anti- 
  qua et tres equos iuvenes sive paledares valoris XX marcarum dicte monethe Pru- 
  tenicalis per suos familiares violenter recipere mandavit et ea retinet et habet. Et 
  ita fuit et est verum, publicum et notorium. 
  Item ponit et probare intendit ut supra, quod de anno Domini MO CCCC XO 
  de mcnse Deccmbris comendator ac fratres et homines dicti Ordinis de castro Golub 
  dicti Ordinis hostiliter exicntcs, villam dicti reverendi patris Rus 1 dictam ac dotem 
  plcbani ac ecclesiam suam violcnter invadentes, homines in ea existentes au1'o, ar- 
  gento, vestimentis, frumentis, iumentis, equis, pecoribus ct pecudibus spoliaverunt 
  et depredaverunt ac ipsam villam crcmaverunt et dicta spolia ad dictum castrum 
  deportarunt et depullerunt 2 et in suos usus converterunt et omnia et singula reti- 
  nuerunt et retinent, ac ipsum reverendum patrem in censibus et in redditibus ex 
  dicta villa provenientibus singulis annis et 3 quolibet annorum in XXX marcis dicte 
  monethe Pruthenicalis, ac homines ipsius ville in Rus supradicte, quibus ipsos spo- 
  liarunt, in tricentis marcis ac ipsum plcbanum in XXX marcis dicte monete dampni- 
  ficarunt. Et ita fuit et est verum, publicum et notorium. 
  
  
  1 Ruza pod Dobrzyniem. - I Pierwsze u w depullerunt obca poprawka. - a et 
  tak samo. 
  
  
  
  *
  		

  /Pomorze_014_01_02_230_0001.djvu

  			220 
  
  
  Item ponit ut supra, quod de tempore de quo supra, fratres dicti Ordinis cum 
  exercitu et multitudine hominum de castro Bratiam dicto dicti Ordinis exientes, 
  villas dicti l'everendi patris et ecc1esie sue, videlicet Ianowo sive 1 Broze Iohannis, 
  Glamboczek binum, videlicet magnum et parvum, Zalese 2 et Zaborowo 8 et homi- 
  nes in eisdem existentes devastavenmt, spoliarunt omnibus et singulis rebus, pannis, 
  vestimentis, pecuniis, suppellectilibus, pecoribus ac pecudibus, iumentis, bobus, pulIis, 
  anetis, ancis, ac huiusmodi rcs ct pecora ad dictum castrum deportarunt et pepu- 
  lerunt 4 ac omnia ct singula in usus corum converterunt, retinuerunt ac retinent; 
  omnibus et singulis computatis, in Ianowo computaml0 ad summam trecentarum 
  marcarum monethe predicte Pruthenicalis, in Glamboczek parvo quadringentarum 
  marcarum, in maiOl'i Glamboczek ad valorem trecentarum marcarum, in Zalese ad 
  valorem ducentarum marcarum, in Zaborowo ad valorcm ducentarum marcarum dicte 
  monete dictum reverendum patrem ac ecclesiam suam ac homines dictarum ,'illa- 
  rum comuniter et divisim dampnificarunt. Et ita fuit ct est verum, publicum, no- 
  tOlium et manifestum. 
  Item ponit ut supra, quod dicti fratrcs cum eorum excrcitu cUeto tempore, 
  quo dictum opidum Gorzno et ccclesiam ibidem combusserunt et spoliarunt, hono- 
  rabilem ac religiosum virum dominum Iohannem prepositum sive rectorem dicte 
  ecclesie in Gorzno presbiterum crudcliter interfecerunt et mortificarunt. Et ita fuit 
  verum, publicum et notorium. 
  Item ponit, quod omnia et singula comuniter et divisim supradicta, fuerunt 
  ct sunt vera, notoria, publica ct manifesta, ac de ipsis est publica vox et fama. 
  Item quocl huiusmodi articuli, pro parte dicti reverendi patris omnes ct sin- 
  guli, comuniter ct divisim, dantuI' ct exllibcntur in meliOl'i modo, via, iure, stilo, 
  materia et consuetudine, quibus dari possunt. 
  Item petitur, quod ad omnes et singulos articulos supradictos et superius de- Pag.125. 
  ductos comuniter et divisim, pars 5 adversa per SUU111 iuramentum, per verbum: cre- 
  dit, vcl non credit: responderc compellatur. 
  Item protcstatur, quod licitum sit sibi lmiusmodi articulos corrigcrc, ct addcre, 
  minuel'e, revocare et alios si opus fuerit de novo dare. 
  Quare 1)1'0 parte dicti reverendi patris, ecclcsie ac Capituli suorum Plocellsis 
  pet.itur, pro vos dominum Benedictum de Macra magnarum nobilitatis et sciencie 
  virum, prefati iIlustris principis et. domini, domini Sigismundi Romanorum regis 
  scml)er augusti et Hungarie etc. regis comissarium ct subdelegatum 6 in causa et 
  causis, que coram dicto domino Sigismul1do rege tamquam arbitro, arbitratore ct 
  amicabili compositore inter illustrcm principcm et dominum, dominum Wladislaum 
  rcgem Polonie etc. prelatos ct subditos ipsius regis et regni Polonie ac coadiutores 
  suos, parte ex una, ac rcligiosum fratrern Henricum de PIawcn magistrum genera- 
  lel11 et Ordinem suum, parte ex altem hincil1de cOl1umiter cllccto et assumpto pen- 
  dent, diffil1iri, decerni, sentcnciari, arbitrari et laudari, ac per vestram diffinitivam 
  sive arbitrariam sentcnciam pronuncciari, dictas invasiones, combustiones, spoliacio- 
  nes, depredaciones rerum, pecuniarum, auri, argent.i, vestimentorum, frumentorum, 
  
  
  .t. 
  
  
  111 
  
  
  1 Kodeks ma scne; zob. sf-I'. 218, w. 6. - 2 Zalesie pod Lidzbarkiem. - 8 Zaborowo 
  p. G6rznem. - 4 Obca poprawka z sepulerunt. - 1\ pars obca poprawka. - 6 Kodc.ks ma 
  commissarii et subdelegati.
  		

  /Pomorze_014_01_02_231_0001.djvu

  			.t. 
  
  
  4; 
  
  
  .. 
  
  
  221 
  
  
  . 
  
  
  iumentorum, equorum, sacramm rerum, pecorum et pecudum, ablaciones et recepcio- 
  nes iurium et iurisdicionum, ac granicierum usurpaciones et occupaciolles, laborum 
  et servieiorum impendendomm prohibiciones, hominum captivaciones et interfeccio- 
  nes, pecuniarum de (licto territorio Michaloviensi non soluciones, octo mansorum 
  occupacionem, dampnorum in dictis opido, curia et domo ac villis illaciones ac cen- 
  suum in eisdem inpeticiones, necnon piscature ac utilitatum in dicto fluvio Drawan- 
  cza occupaciones et usurpaciones ac omnium et singulorum comuniter et divisim in 
  articulis suprapositis deductorum, per magistmm, comendatores, fratres ac Ordinem 
  et homines ipsorum, comuniter et divisim, (licto reverendO patri, ecclesie et Capitulo 
  ac homillibus suis comuniter et divisim factas, prestitas, illatas ac facta, prestita et 
  illata, fuisse et esse temerarias, illicitas, iniustas ac indebitas ac temeraria, illicita ac 
  minus debita, dictoque magistro, comendatoribus, Ordini ac hominibus ipsomm, comu- 
  niter et divisim, ea comuniter et divisim dicto reverendo patri, ecclesie, Capitulo ac 
  hominibus suis (inferre) non licuisse nee licere debere, eidemque magistro, Ordini et 
  comendatoribus ac hominibus ipsorum, super eisdem comuniter et divisim perpetuum 
  silencium imponcndum fore ('1. per vos inponi, dictosque magistnun, Ordinem et co- 
  mcndatorcs, comuniter et divisim, in solucione dicte summe nonaginta marcarum sin- 
  gulis annis occasione dicte ordinacionis de dicto territorio Michaloviensi, ac summis et 
  laboribus racione combustionum, rapinarum et spoliacionum opidi, curie ac villamm 
  predictarum, ac censuum dampnificacione sive privacione dictum reverend urn patrem 
  in die tis opido et villis per decem ann os, et racione serviciorum et laborum per 
  dictos homines in dictis villis non prestitorum, et prout in articulis huiusmodi 
  summe, dampna ac labores comuniter e1. divisim sunt supra deducta, de(lucti et de- 
  ducte et specificate de qualibet villa, conclcmpnandos fore et per YOS conuempnari, 
  ac ipsos magistrum, comendatores et Ordinem comuniter et divisilll ad solvendum 
  huiusmodi summas comuniter et divisim sub p.,'nis formidalibus fie caucionibus ydo- 
  neis compellendos fore e1. per vos cOllpelli. 
  Et ista omnia e1. singnta, comuniter e1. divisim, supra et in articulis supra- 
  dictis conten1.a ct deducta, meliori modo et florma, quibus possunt, pctuntur vestrum 
  bcnignum officium implorando etc. 
  
  
  Sequitur rcgestmm productorum pro parte dominorum episcopi ct CalJituli, subdele- 
  gato Plocensi coram domino Bcnedicto per dominulll Sigismundum Romanorulll rcgem 
  exhibitum etc. 
  Tenor procuratorii. 
  Fag. 126. In nomine Domini amen. Sub anno Xativitatis eiusdem millesimo CCCC. XIIo, 
  Indicione quinta, die vero vicesima mensis Novembris, pontificatus sanctissimi in 
  Christo patris et domini nostri, domini lohannis divina proYidencia Pape vicesimi 
  tercii auno tercio, hora Terciarum vel quasi, in civitate Plocensi et in archivo sive 
  thezauro ecclesie Plocensis in mei uotarii publici testiumque infrascriptorum ad hec 
  vocatomm specialiter e1. rogatorum presencia constituti personaliter reverendus in 
  Christo pat.er et dominus, dominus lacobus Dei gracia episcopus Ploccnsis, et hono- 
  rabiles viri, domini Daczbogius cantor, Mathias scolasticus et Stanislaus cancellarius, 
  prelati, necnon Florianus et Borrin canonici predicte ccclesie Ploccnsis capitulariter 
  congregati et Capitulum ut decebat ad infrascripta expedienda facientes, citra ta- 
  men revocacionem aliorum suorum procuratorum pCI' ipsos et quemlibet ipsomm
  		

  /Pomorze_014_01_02_232_0001.djvu

  			222 
  
  
  alias ubilibet constitutomm, omnibus meliori modo, via, iure, stiIo, forma et consue- 
  tudine, quibus potuemnt et debuerunt, fecerunt, posuerunt et prout melius et effi- 
  cacius potuerunt et debuerunt, sollempniter ordinaverunt suos et diete ipsofUm 
  Plocensis ecc1esie veros, legittimos ac imlubitatos procuratores, aetorum, factOl'um, 
  negociorum suorum gestores ac nunccios speciales et generales, ita quod generalitas 
  specialitati non deroget, ncc vice versa, honorabiles viros, dominos videlicet egre- 
  gium virum deeretorum doctorem Andream prepositum ecclesie Wladislaviensis, nee. 
  non Paulum decanum Warschoviensem et canonicum Plocensem, et Bodzantham 
  cantorem Crusviciensem Wladislaviensis dyocesis, absentes tamquam presentes et 
  eorum quemlibet in solidum, ita quod non sit melior condicio oecupantis, sed quod 
  unus eorum inceperit, alter proscqui, mediare valeat et finire, ad deducendum, ex- 
  poncndulll, allegan
  lum et proponendum omnes et singulas iuiurias, eombustiones, 
  cremaciones, bonorum mobilium et immobilium ipsorum et hominum ipsonUll ac 
  subditorum eorum ac ecrlesie sue Plocensis circa Gorzno opidum et alibi ablaciones, 
  depopulacioncs, desolaciones ac hominul11 interfceciones, ineaptivaciones, peeorum et 
  pecudum recepcioncs, rapinas et spolia ac dampna et interesse, limites sive grani- 
  cies, privilegiorum, consuetudinum, iurium et iurisdicionum usurpaciones, derogacio- 
  ncs, denegaciones et prohibiciones ac molestias, vexaciones et impedimenta ipsis et 
  ecc1m:ie Plocensi ac hOl11inibus et subclitis ipsorum pel' venerabiles viros Henricum 
  de Plawen Ordinis sanete Marie Theutunicorum maf:,ristrum generalem de Prussia et 
  Ordincm suum ac subditos ipsorum, comuniter et divisim, illatas, datas, ablatas et 
  prestitas, ac illata, data, ablata et prestita, coram nobili viro et egregio utriusque 
  iuris doctore domino Benedicto de 
  Iacra dominoque de Czuchz, per serenissimum 
  principel11 et dominum, dominum Sigismundum Dei gracia Romanorum regem sem- 
  per augustul1l et Hungarie ac Dalmacie et Croacie etc. regem inter serenissimos 
  principes et dominos, dominos Wladislaum eadem gracia regem Polonie etc. ac Alle- 
  xandrum aliHs Witholdum supremum ducem Lithwanie etc. ac prelatos ac regnum 
  Polonie et dominia ac coadiutores ipsorum et prcc1aros principes dominos Iohannem 
  et Semovitul1l Mazovie ac Boguslaum Stolpensem duces ac subditos et coadiutores 
  ipsorum comuniter et divisim, parte ex una, et inter dietos magi strum et Ordinem 
  et coadiutores ipsorum, super premissis dampnis, spoliis, iniuriis, rapinis, cremacio- 
  nibus, combm;tionibus, graniciis, privilegiis, depopulacionibus terrarum et dominio- 
  rum et quibuscunque impedimentis, parte ex altera, pel' ipsas partes ut dicitur 
  hincinde electum, assumptum et nominatum compromissarium subdelegato sive co- 
  missario ad videndum, cognoscendum, conspiciendum, discuciC'ndum et diffiniendum 
  omnia et singula premissa et quodlibet premissorum, comuniter et divisim, deputato; 
  dantes et concedentes dictis ipsorum procuratoribus et cuilibet ipsorum comuniter 
  et divisim super premissis et quolibet prC'missorum comuniter et divisim plenam, 
  liberam, omnimoclam et expeditam facultatem, coram prefato domino Benedicto et 
  aliis quibuscunque, l)er dictum serenissimum principem dominum Sigismundum re- 
  gem et comissarium subdelegatis 1 ac coram ipso domino rege comparendi ae premissa 
  omnia et singula comuniter et divisim deducendi, exponendi, allegandi, proponendi 2 
  et proposita et deducta prosequendi, necnon ad agendum, defendendum, libellos sive 
  peticiones summarias dandum et offerendum et oblatas revocandum, litem contestan- 
  dum, iuramentum calumpnie et de veri tate dieenda 3 et aliud quodlibet iuramen- 
  
  
  J Kod. ma ac subdelegatum. - 2 Kod. ma proponendum. - 8 Kod. ma dicendum.
  		

  /Pomorze_014_01_02_233_0001.djvu

  			228 
  
  
  turn 1 licitum et honestum in animas ipsorum prestandum, ponendum, articulandum, 
  posicionibus et articulis respondendum, omnia producendum, contra omnia dicendum, 
  excipiendum et opponendum, testes, literas, instrumenta ct quecunque probacionum 
  genera producendum, testes contra se productos iurare vidcndum et contra eos ct 
  eorum dicta dicendulll, crimina et defcctus opponendUlll et probandum, causam et 
  causas et excusaciol1es ipso rum absencie et aliud quodlibet impCllimentum si necesse 
  Pag.l2'i. fuerit proponendum et allegandum, terminos prOrogandUm et de novo I ordinandum, 
  iudicis officium implorandum, beneficium restitucionis in integrum et absolucionis 
  simpliciter et ad cautelam petendum et obtinendum, duplicandum, triplicandum et 
  quadruplicandulll, declarandum, contra ucclaraciones excipiendum ct dicendum, atte- 
  staciones sive dicta testium publicari videndum, factum contrarium contra ante 
  publicacionem testium prc,ponendum ct proposita prosequendum, partis adverse ab- 
  senciam et contumaciam accusamlum et in causa seu causis renuncciandum et con- 
  cludendum, ius interlocutorium et sel1tenciam ac sentencias tam interlocutorias, 
  arbitrales quam eciam dif'finitivas profcl'ri petendum et audiendum, et ab ea seu eis 
  resiliendum, proyocandum, appellandum et reclamandum, prosequendum, intiman- 
  dum, insinuandum, apostolos cum instal1cia qua decet petendum et recipiendum, de- 
  cretum expensarum 2 exigendum, recipiendum et ipsas taxari petendum ac videndum 
  et super cis iurandum, et generalitel' omnia et singula dicel1dum, faciendum, pro- 
  curandum, gerendum et exercendum, que veri et legittimi procuratores et ad talia 
  constituti possent et debeant facCl'e, dicere, procm'are, gerere et exercere in pre- 
  missis et quolibet premissorum cOlllul1iter et divisim, ac dependentibus et emergen- 
  tibus ex eis, que circa premissa necessaria fuerint quomouolibet seu eciam oportuna, 
  et que ipsimet constituentes dicerent, facerent, procUl'arent, gererent et exercerent, 
  eciam si que sint que mandatum exigaut magis speciale, unum quoque vel plures 
  procuratorem vel procul'atores in premissis omnibus seu eorum aliquis 8 prout ipsis 
  videbitur expedire loco sui substituendum tociens, quociens, quando et prout visum 
  fuerit expedire; promittentes michi notario publico solempniter stipulanti vice et no- 
  mine quorum interest, firme et perpetue habituros, quidquid et quecunque per dictos 
  ipsorum procuratores aut substitutos vel substituendos ab ipsis actum, factum et 
  procuratum, seu acta, facta et procurata fuerint vel fuerit, rata, grata, firma, sta- 
  bilia et immobilia tenere et observare in premissis et quolibet premissorum, iudicio 
  sisti et iudicatum solvi in omnibus ct singulis suis punctis, c1ausulis et condicioni- 
  bus sub rerum suarum mobilium ypoteca. Super quibus omnibus et singulis pre- 
  missis, prefati domini constituentes a me notario publico infrascripto pecierunt sibi 
  confici unum vel plura publicum seu publica instrumentum seu instrumenta et hoc 
  presens publicum instrumentum. Acta sunt hec anno, Indicione, die, mense, ponti- 
  ficatu, hora et loco, quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus viris, dominis 
  Mathia de Iemelnicza 4 et Paulo de Balitarszek 0 rectoribus parrochialium ecclcsia- 
  mm ac vicariis dicte Plocensis ecclesie, vocatis specialiter et rogatis testibus ad 
  premissa. 
  Et ego Petrus Nicolai de Glovina clericus Plocensis diocesis, imperiali aucto- 
  ritate publicus notarius, quia predictis procuratorum posiciol1i, constitucioni, creft- 
  
  
  1 Kodeks IDa sacramentum. - 2 Kod. ma expensi, gdzie i powstalo przez skroba- 
  nie. - 8 Kodeks ma aliqua. - 4 lmielniea pod Plockiem. - 1\ Bialotarsk pod GQ
   
  styninem. 
  
  
  j
  		

  /Pomorze_014_01_02_234_0001.djvu

  			*< 
  
  
  224 
  
  
  cioni, onlinacioni, potestatis tradicioni, ratihabicioni aliisque omnibus et singulis 
  lJremissis dum sic ut premittitur agcrentul" et f1erent una cum prenominati:5 testi- 
  bus presens illterfui caque omnia et singuht sic ficri vidi et audivi, ideo hoc IJre- 
  sens publicum instrumcntum manu propria scriptum hic me subscribend9 exinde 
  conficiens extraxi, 1mblicavi et in hanc lJublicam formam redegi signoque et nomine 
  meis solitis et consuetis consignavi requisitus et rogatus in fidem et testimonium 
  omnium et singulonnn premissorum. 
  ". 
  
  
  Tenor instrumenti procuratorum missorulIl ael magistrum et Onlinem Cruciferorum. 
  In nomine Domini amen. Sub anno Domini millesimo CCCC. IX, Indicione 
  secunda, die XIX mcnsis Augusti, pontificatus sauctissimi in Christo patris et do- 
  mini nostri, domini Gregorii elivina providcncia Pape XII anllo ipsius tcrcio, 110ra 
  nona vel quasi, in civitate Plocensi in uomo habitacionis reverendi in Christo pa- 
  tris ac uomini, domini Iacobi Dei gracia episcopi Plocensis, in mei notarii publici 
  testium que infrascriptorum ael hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia con- 
  stitutus personaliter idem reverendus pater dominus Iacobus episcopus, suo 1 et dicte 
  sue Plocensis eccIesie ac Capituli dicte ecc1esie nominibus, citra tam en revocacio- 
  nem suorum procuratorum per ipsum ubilibet constitutorum, omnibus meliori modo, 
  via, iure, stilo, forma et consuetudinc quibus IJotuit et debuit, fecit, posuit, consti- 
  tuit et prout melius potuit ordiuavit suos et dicte sue ecc1esie veros, legittimos ac 
  indubitatos I procuratores, actores, factores, negociorum suorum gestores et nunccios Pag.128. 
  ac ambasiatorcs speciales et generaks, ita quod generalitas specialitati non deroget 
  nee vice versa, reverendum in Christo patrem dominum Petrum Dei gracia episco- 
  pum Dalmacensem et suffraganeum Plocensem ac honorabiles viros dominos Dacz- 
  bogium cantorelll et Andl'eam Rucala canonicos Plocenses, presentes et in se onus 
  procuracionis sive alllbasiate aut nunccii sponte suscipientes, ad requirendum, mo- 
  nendum, petendum, exponemlum, allegandum, proponendum infrascripta wenerabili 
  viro fratri Video de I ungingen Ordinis sancte Marie Theutunicorum magistro gene- 
  rali de Prussia, Frederico de Walenrode 2 lllarsalko ceterisque comendatoribus sive 
  preceptoribus 3 dicti Ordinis, in exercitu tunc contra serenissimum pl'incipem et do- 
  minum, dominum Wladislaum Dei gracia regem Polonie etc. ac regnum ipsius, terras 
  et domini a, et presertim in terra Dobrinensi congregatis ct presencialiter existcn- 
  tibus ad invadendum, cremandum, depopulandum et desertandulll terras et bona 
  ipsius domini regis, ne bona dicte sue Plocensis ccc1esie et aliarum ecc1esiarum ac 
  homines et subditos ipsorum utriusque scxus in dicta terra Dobrinensi et alias in- 
  vauerent, spoliarent, non cremarent, non vastarent et ecclesias non incendcrcnt. 
  Qui quidcm domini procuratores sive nunccii et ambasiatores sUIH'adicti vicesima die 
  mensis preuicti hora Vesperarum vel quasi, ante castrum Bobrowniki Plocensis dio- 
  cesis, (per) predictos magistrum, marsalcum, comendatores, preceptores et exercitus 
  ipsorum hostiliter obsessum 4, coram domino Wlrico magistro generali, marsa ko, 
  comendatoribus sive preceptoribus personaliter constituti, nominibus quibus SUI Ira 
  prefatos magistrum, marsalcum, comendatores, preceptores 0 et Ordinem cum onmi 
  humilitate et instancia qua decet rcquisiverunt, monuerullt et 110rtati sunt in hec 
  
  
  1 Kod. ma sue. - 2 Kod. l11a Walenrcde. - 3 Obca poprawka z precentoribus. - 
  - Zob. na str. 21; es W obsessum obca poprawka. - II Tak samo w preceptores.
  		

  /Pomorze_014_01_02_235_0001.djvu

  			225 
  
  
  verba: Wenerabilis et magnifice domine et vos domini marsalco (sic) et comenda- 
  tores, qui hic omnes estis, cum semper fuistis defensores et protectores Christiano- 
  rum et ecclesiarum, et tamen nunc invaditis tenas Christianorum et per vestras 
  gentes ecclesie violantur et comburuntur, virgines de£lorantur, maritate mulicrcs 
  aduIterantur, pauperes spoliantur et sangwis Christianus perfumlitur, supplicat vc- 
  stre magnificencie reverendus pater dominus Iacobus episcopus Plocensis, in cuius 
  nunc diocesi et episcopatu statis et ista mala perpetrantur, quatenus propter Deum 
  a predictis violenciis et perfusione sanguinis Christiani ac depopulacione pauperum 
  velitis cessare, et ecclesias (sic) suam Plocensem et alias sue diocesis et alia- 
  rum et bona ipsarum nolite destruere, vastare nee cremare, cum ipse reverend us 
  pater et ecc1esie vobis nullas molestias, dampna vel impedimenta urn quam fecerunt 
  nec faciunt vel facere intendunt, et presertim cum ipsum reverendum patrem et 
  suam ecclesiam et bona ipsius ex privilegiis ipsius ecclesie defendere, et non inpun- 
  gnare tenemini, et eciam cum ipse reverendus pater et sua ecclesia et homines sui 
  vobiscum et cum Ordine vestro nullam gwerram nee aliquam molestiam umquam 
  fecerit vel facit. Qui quidem Ulricus magister dicti Ordinis, deliberacione et tractatu 
  prehabitis cum suis comendatoribus, preceptoribus et exercitibus, predictis procu- 
  ratoribus sive nuncciis ac ambasiatoribus per hec verba vel similia respondit: Ve- 
  rum est quod nobis et Ordini nostro dominus el)iscopus Plocensis et sua ecc1esia 
  nullas molestias vel impedimenta fecit et nos ipsum et ecclesiam suam et alias 
  ecclesias defensare tenemur, tamen pro modo si aliquid molestie ecclesiis occUlTet, 
  non est voluntatis nostre: nichilominus tamen ipsum reverendum patrem dominum 
  episcopum Plocensem et dictam suam ecclesiam Plocensem ac bona ipsius ac homi- 
  nes et subditos 1 ipsorum (sic) promisit et pollicitus est favorabiliter non vastare, non 
  cremare, non incendere, non spoliare, non recipere, sed ea iuxta posse promoverc, 
  defendere et tueri; et effectualiter ad premissa facienda literam ad comendatorem in 
  Osterod, qui in alia parte terre Mazovie stetit cum exercitu, scribere mandavit, ut 
  bona ipsius reverendi patris et sue ecclesie non destrueret nee molestaret. Super 
  quibus omnibus et singulis premissis et quolibet premissorum, prefati domini, ipse 
  reverendus pater dominus Iacobus episcopus Plocensis et dicti nunccii sive amba- 
  siatores ac procuratores nominibus quibus supra protestacione facta, per me nota- 
  rium publicum et a me notado publico infrascripto pecierunt sibi confici unum vel 
  plura publicum seu publica instrumentum seu instrumenta et hoc presens publicum 
  instrumentum. Acta sunt hec anno, Indicione, die, mense, pontificatu, hora et loco, 
  quibus supra, presentibus ibidem strennuo ac nobilibus et discretis viris, dominis 
  Petro Schafranecz subcamerario Cracoviensi, Iohanne de Radomino canonico Plo- 
  censi, Martino Czolek de Poltowsko et Bodzanta de Gorzno ipsius reveremli patris 
  domini episcopi Plocensis procuratoribus, Petro dicto Slup de Wirzbiczsko ac Petro 
  notario publico, testibus ad premissa. 
  Pair. ]29. Et ego Iacobus Iohannis de Brest clericus, impcriali auctoritate notarius pu. 
  blicus, predictis procuratorum, nuncciorum sive ambasiatorum posicioni, constitu- 
  cioni, ordinacioni et posicioni (sic), requisicioni, monicioni, responsioni, promissioni, 
  protestacioni aliisque omnibus et singulis premissis, dum sic ut premittitur fierent 
  et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia sic fieri 
  
  
  1 Kodeks IDa subditorum. 
  
  
  29
  		

  /Pomorze_014_01_02_236_0001.djvu

  			226 
  
  
  vidi et audivi, ideoque presens publicum instrumentum, me aliis occupato negociis, 
  per alium scribi procurando, in hanc formam publicam redegi requisitus in fidem 
  omnium premissorum etc. 
  
  
  Tenor instrumenti protestacionis de non mittendis hominibus ecclesie ad exercitum 
  sive ad gwerram. 
  In nomine Domini amen. Sub anno Nativitatis eiusdem millesimo CCCCO IX, 
  Indicione secunda, die XIX mensis Augusti, pontificatus sanctissimi in Christo pa- 
  tris et domini nostri, domini Gregorii divina providencia Pape XII anno tercio, hora 
  nona vel quasi, in civitate Plocensi et in domo habitacionis reverendi in Christo 
  patris et domini, domini Iacobi Dei gracia episcopi Plocensis, in mei notarii publici 
  testiumque infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia con- 1 
  stitutus personaliter idem reverendus in Christo pater dominus Iacobus episcopus 
  Plocensis, suo et dicte ecclesie sue nominibus exposuit, quod licet illustris princeps 
  et dominus, dominus Iohannes senior dux Mazovie etc. ipsum reverendum patrem 
  dominum Iacobum episcopum Plocensem per suos nunccios et literas requireret et 
  moneret, ut homines suos et dicte sue Plocensis ecclesie in dominio et in ducatu 
  et in terris suis degentes et moram trahentes contra mrgistrum et Ordinem ac Cru- 
  ciferos de Prussia ac subditos et coadiutores ipsorum in auxilium sibi mitteret et 
  in subsidium sibi daret, quia ipsi Cruciferi terras ipsius invaderent, spoliarent et 
  devastarent; qui tamen reverendus pater dictis literis et nuncciis dicti domini Iohan- 
  nis ducis per expressum et publice protestando hee et hiis similia verba dixit: Ecce 
  notarie et vos domini hie presentes attendatis, quod ego nee contra dictos magi- 
  strum et Ordinem suum nee contra Pruthenos et coadiutores ipsorum nullam gwer- 
  ram faeere nee cum ipsis gwerrare nee aliquod subsidium cum hominibus meis dicto 
  domino Iohanni duci dare volo nee intendo, sed eum ipsis et omnibus hominibus, 
  quantum in me est et fieri potest, pacem et tranquillitatem sicut semper ecc1esia 
  mea consuevit paratus sum tenere et tenco, cum ad me nee ad eeclesiam meam nee 
  ad homines ecc1esie mee spectat nee pertinet gwerram cum aliquo faeere; sed si 
  dictus dominus Iohannes dux aliquam violenciam contra iura et privilegia eeclesie 
  mee dudum observata et tcnta feeerit ac hominibus et subditis meis ad aliquas 
  gwerras contra dictos Pruthenos, magistrum et Ordincm et coadiutores ac subditos 
  ... 
  ipsorum transire mandaverit, hoc per me non stat nee ego malldatis suis eonsencio, 
  sed omnimode dissencio et revoco, et quantum potero, censuris ecclesiasticis et aliis 
  remediis sibi resistere intendo. Et statim et in continenti omnibus et singulis pro- 
  curatoribus, capitancis, factoribus ct rectoribus suis et bonorum suorum districte et 
  scriose mandavit et scripsit, ne aliquo modo umquam mal1uatis dicti domini Iohan- 
  nis ducis obedirent vel ea attemlerent, nee cum eo vel cum suis capitaneis contra 
  dictos magistrum et Ordinem Cruciferorum ad gwen"am aliquo modo se moverent, 
  sed omnino starent in pace, eciam si dictus dominus Iohannes dux aliquas violen- 
  cias vel rapinas et spolia in bonis suis propter hoc faeeret: et de hoc publiee pro- 
  testor. Super quibus omnibus et singulis premissis et quolibet premissorum, prefatus 
  reverendus pater dominus Iacobus elJiscopus no minibus quibus supra protestacione 
  facta, pCI' mc notarium publicum ct a me notario publico infraseripto peciit sibi 
  confici unum vel plura publicum seu publica instrumentum seu instrumenta et hoc 
  presens publicum instrumentum. Acta sunt hee anno, Indicione, die, mense, ponti- 
  ticatu, hora et loco, quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus viris, dominis 
  
  
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_237_0001.djvu

  			227 
  
  
  I 
  
  
  Bodzantha £Ie Gorzno et Martino de Poltowsko capitaneis sive procuratoribus bo- 
  norum suorum, Iohanne £Ie Radomino canonico Plocensi ac Iacobo Costa notario 
  publico ac vicario dicte Plocensis ecclesie, vocatis specialiter et rogatis testibus ad 
  premissa. 
  Pag.130. Et ego Petrus Nicolai de Glovina clericus Plocensis diocesis, imperiali aucto- 
  11tate publicus notarius, quia predictis exposicioni, requisicioni, monicioni, responsioni, 
  non conseneioni mandatis et protestacioni, faccioni aliisque omnibus et singulis pre- 
  missis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus 
  presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens 
  publicum instrumentum manu propria scriptum hic me subscribendo exinde confi- 
  ciens extraxi, publicavi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine 
  meis solitis et consuetis consignavi requisitus in fidem et testimonium omnium et 
  singulorum premissorum. 
  Tenor privilegii ordinacionis super territorio et decimis terre Michaloviensis etc. 
  In 1 nomine Domini amen. Nos frateI' Karolus £Ie Treveris magister generalis 
  Hospitalis sancte Marie Domus Theutunicorum Ierosolimitani tenore presencium re- 
  cognoscimus et ad omnium noticiam pervenire volumus et extendi, quod habito 
  nostrorum fratrum consilio et asensu, cum venerabili in Christo patre et domino, 
  domino Iohanne Plocensis ecclesie episcopo, necnon cum toto eiusdem ecclesie Ca- 
  pitulo super territorio Michaloviensi et super ducentis mansis ad castrum Kxenithe 2 
  pertinentibus locandis ad talem devenimus unionem et subscriptam inivimus ordina- 
  eionem, videlicet, quod elapsa septem annorum libertate, iam dicto domino et suis 
  successoribus racione fructuum decimalium nonaginta marcas monethe Culmensis 
  imperpetuum singulis annis solvere tenebimur, quas quidem nonaginta marcas in 
  villis duabus vel tribus, bonis ecclesie ipsorum contiguis, in censu promittimus assi- 
  gnare; quibus assignatis, eis ulterius in predicta summa pecunie non erimus obli- 
  gati. In prefata vero ordina
  ione villas ecclesie ipsorum dudum habitas includi 
  noluimus 8, ymmo penitus ammovemus 4. llle vero ville, in quibus nomine fructus 
  decimalium ipsis census assignabitur, libere erunt ab omni fratrum exaccione q.uo- 
  modolibet nominata. Predictas siquidem villas et omnes alias villas ecclesie ipso- 
  rum in sepedicto territorio sitas ita libere possidebunt in iudicio et in censu et in 
  omnibus aliis utilitatibus et proventibus, sicut possident villam Orzechow 0 sitam in 
  terra que Culmensis nuncupatur. Si vero, quod absit, timor sive clamor ad terram 
  pervenerit, quod pagani inimici fidei Christiane ten'am nostram invadcre vellent et 
  earn devastare, inhabitatores villarum dictarum cum ceteris prefati territorii incolis 
  ad defensionem terre venire et eis occurrere tenebuntur. Insuper ad municiones et 
  ad castra reformanda sive construenda, ad que concuncre voluerint necessitate 
  suadente, tenebuntur suum dare subsidium prout alii inhabitatores territorii preno- 
  tati. Quod si inhabitatores villarum predictarum secus egerint in premissis, supra- 
  dicto episcopo et suis successoribus iuxta terre consuetudinem in utroque casu 
  pena cedet in eisdem. Insuper omne et plenum dominium villarum eis assignan- 
  
  
  1 W archiwie Kr61ewieckiem znajduje sil} druga, papierowa kopja tego dokumentu 
  (8chieblade 75 Nr. 33), kt6rld warjanty podajemy w odselaezacb. - II Ksi
  te pod Gurz- 
  nem. Kodeks ma Kseniche. - 3 nolumus w kopji - 4 amovemus tawe. - fi Ore- 
  chow tawe. 
  
  
  29*
  		

  /Pomorze_014_01_02_238_0001.djvu

  			1312 
  1 uni 14. 
  
  
  1410 
  Iuni 15. 
  
  
  228 
  
  
  darum tam spirituale quam temporale in iudicando, corrigendo, mandando, senten- 
  eiando habebunt ipsi et eorum successores; in prefato vero territorio, scilicet Mi- 
  chaloviensi, sepe dictus episcopus et sui successores ius spirituale, cmn sit diocesis 
  ipsorum, pacifice gubernabunt. Promisimus eeiam eis una cum fratribus nostris, 
  bona ecclesie ipsorum in dicto territorio sita absque dampno eorum limitare. Insu- 
  per in ordinacionem deduximus et in pactum cum eisdem: si preclicti inhabitatores 
  villarum ipsorum in civitatibus, castris sive villis nostris delinquerint 1, per nostros 
  iudicabuntur advocatos, homines vero nostri et fratrum nostrorum in villis sive ter- 
  minis villarum dictarum delinquentes, per ipsius episcopi et successorum suorum 
  quantum ad omnem penam iudicabuntur advocatos. Ceterum promisimus una cum 
  fratribus nostris, bona eorum in prefato territorio sita contra omnem hominem tam- 
  quam propria defensare, littus vero Drawa,ncze, quod est ecclesie ipsorum, quoad 
  piscaturam et ad alias utilitates que in nemoribus et silvis fieri possunt, memo- 
  rato episeopo et suis sueeessoribus nee auferre nec in aliquo promisimus pertur- 
  bare. Ceterum si decreverimus unum molendinum aput dictum castrum Kxenithe in 
  littore ipsius episcopi edificare, tantum de terra nostra contigua bonis ipsius, sicut 
  occulmverit domus molendini, I in loco congruo tenebimur assignare. Ut autem pre-PILg.131. 
  dicta omnia robur optineant perpetuo valiturum. presentes literas nostri sigilli mu- 
  nimine duximus roborandas. Actum et datum in Grudencz anno Domini millesimo 
  cce. XlI, octavo decimo Kalendas Iulii, Indicione nona, presentibus fi.'atribus nostris 
  Syghardo 2 hospitalario 3, Teodorico 4 provinciali terre Culmensis, comendatore de En- 
  gelsberch 0 Iohanne videlicet, Ottone de Schonze comendatore, Luthero comendatore 
  in Grudencz et aliis quampluribus fide dignis. 
  
  
  .. 
  
  
  Tenor litere missilis, per magistrum episcopo misse. 
  Reverendo in Christo patri ac domino, domino Iacobo ecclesie Plocensis 
  episcopo, domino nobis sincere dilecto. Wenerabilis pater et domine sincere di- 
  lecte. Reeepimus literas paternitatis vestre ipso die date presencium, continentes 
  affectum et intencionem paternitatis vestre, de bonis ecclesie vestre instancius nobis 
  supplicantes, quatenus eadem dicte ecclesie vestre bona in gwerrarum tempestatibus, 
  que si per Dei misericordiam. sedate non fuerint, sub nostra proteccione dignare- 
  mur tenere et ea quemadmodum anno preterito modo diligenciori tueri. Seire igi- 
  tur cupimus paternitatem vestram per presentes, quod non solummodo bona vestre 
  ccclesie, ymmo omnium ecclesiarum ac ecclesiasticorum tam spiritualium quam se- 
  cularium sub nostra tenere et habere volumus proteccione in casu, si dicte gwerre 
  per misericordiam Dei sedate non fuerint et sopite; districcius omnibus et singulis 
  comendatoribus et preceptoribus nostris, ne huiusmodi bona destruent (sic) et vastent 
  seu vastare permittent (sic) inhibentes, paternitatem vestram in hoc ipso et in 
  omnibus aliis, in quibus poterimus, libentissime complacentes. Datum in castro 
  nostro Lippe 6 in die sanctorum Viti et Modesti, anno etc. Xmo. 
  Frater Ulricus de Iungingen 
  Ordinis Theutunicorum magister generalis. 
  
  
  1 delinquerunt w Kodeksie. - 2 Kod. ma Richardo. - 3 Kodeks hospitario. 
  4 Kod. Theodorico. - 1\ Kod. mylnie Engelskerchj Pokrzywno p. Grudziqdzem. _ 6 Li- 
  pinki p. Chelm.zq.
  		

  /Pomorze_014_01_02_239_0001.djvu

  			229 
  
  
  Tenor litere missilis, per comendatorem de Strosberg misse: 
  
  
  Debita reverencia cum promptitudine famulandi preporrecta. Venerabilis ac 
  pater amande. Velud vestra paternitas michi nuper intimavit, qualiter de vestris 
  subditis tres homines submersissem in pacis tranquillitate, idcirco sciat vestra pa- 
  ternitas, qui talia vestris auribus insonuit, quod idem inimiciciam inter me et vestram 
  graciam struit seu seminare intendit. Sed illud fateor, quod quemdam hominem 
  submersi quem ex veridico relatu hominUID proditorem seu traditorem intellexi, qui 
  civitatem nostram scilicet Brodnicz oculte incendere intendebat et castrum ibidem 
  ob (sic) manus inimicorum tradere volebat. Eciam, velud scribitis de alIecibus, vi- 
  delicet de duabus lastis et media, idcirco vestra paternitas sciat, quod illa bona. seu 
  cetera sub forma malicie seu invidie seu alicuius alienacionis non arestavi, sed ex 
  puro mandato nostri superioris, scilicet magistri generalis, et ideo adhuc illa alie- 
  nare non intendo, sed si superior meus preceperit, tunc ea absque ulla protraccione 1 
  solvere procurabo. Eciam, ut scribitis de magna agravacione vestrorum hominum 
  et anichilacione vestrarUID villarum, id tamen a meis antecessoribus 2 fuistis suppor- 
  tatus (sic), pro quo vestre paternitati humiliter respondeo, quod ea que antecessores 
  mei fecerunt, illa similiter adimplere intendo; sed tamen, ex qu0 3 nos necessitas ut 
  nunc cogit, tunc non credo quod erga vestram graciam sit ut hee quatuor ville 
  Pag.132. cum modico servicio laboris, causa municionis I seu reformacionis nostri castri ad- 
  herunt (sic), qui clipeo eius defensionis gaudere intendunt. Eciam, ut scribitis pro 
  pace et quiete vestrorum procuratorum sive factorum villarum, scitote, quod huius- 
  modi multa sinistra seu falsa auribus vestris intonant et, ut puto, quod hii de ini- 
  micicia inter me ac vestra gracia 4 multum gauderent, et specialiter procurator 
  Gorschnensis, qui subditos suos fugere fecit absque ulla necessitate, Et peto gra- 
  ciam vestram, ut subditis vestris dicatis, uto abs ulIo timore sint (et) sub bona pace 
  cum rebus suis venalibus sive quibuscunque ad nos venire possunt, licet tam en ali- 
  qui in graniciis nostris aliquos llomines detinuerunt pro plaga nostra, et sciant hii, 
  quod talia non obliviscuntur. Eciam graciose pater, licet pronunc homines seu alios 
  ad civitatem nostram intromittere nequio, hoc totum fit ex nostri superioris man- 
  dato. Idcil'cO valete in Christo filio Virginis gloriose. Datum 6 feria quarta in die 
  Quatuor temporum in castro Strosberg. 
  
  
  1411 
  Mart. 4. 
  
  
  Comendator in Strosberg. 
  
  
  Honorabili in Christo patri ac domino, domino episcopo Plocensi necnon utrius- 
  que iuris doctori. 
  
  
  Item ad continuamlum omnia et singula comuniter et divisim, que fuerunt 
  coram iudice faeienda (et) expedienda in Lypno feria secunda post dominicam Le- 
  tare, et ad que fuerunt partes citate et que in citacione ad ea expedienda (fuerat) 
  decreta, (iudex) terminum continuando eadem prorogavit usque ad feriam secundam 
  post dominicam Iudica proxime venturam exclusive. 
  Adveniente autem quarta feria, que erat dies quinta mensis Aprilis, comparuit 
  procurator militum, Iohannis Czeplin una cum militibus quorum nomina sequuntur 
  
  
  1413 
  Apr. 3. 
  
  
  Apr. 10. 
  
  
  I Poprawka z proteccione. -=- 2 ante w antecessoribus poprawka. - 8 quo zmie- 
  nione przez skrobanie z quos. - 4 Kodeks ma vestre gracie. - r. Kod. ma et. - 6 Wy- 
  padki tu wymienione mialy miejsce w r. 1411; zob. na str. 217, ustl}P ostatni.
  		

  /Pomorze_014_01_02_240_0001.djvu

  			230 
  
  
  infra, ipse tamen procurator non animo revocandi accusans contumaciam non com- 
  parentis magistri et offerens se ad satisfaciendum termino, reproduxit citacionem 
  verbo alias realiter productam et eius execucionem. 
  Eadem die et hora Terciarum predicta Nala 1 coram iudice comparuit, satis- 
  faciens termino iuravit cum duabus 2 sibi paribus modo et forma suprascriptis; nomen 
  prime compurgatricis Miloszlawa, nomen s vero secunde compurgatricis Kathelina, 
  ambe de Suszow'. 
  Hora eadem prefatus Iohannes de Czaplin coram domino iudice comparuit 
  satisfaeiens termino, iuravit cum tribus sibi paribus modo et forma suprascriptis; 
  nomen primi compurgatoris Beszel (?) de Czarne 0, nomen vero secundi Nicolaus 
  subiudex terre Dobrinensis heres de Zadusznik y 6, et hii duo fuerunt milites; loco 
  vero tercii militis duo iuraverunt nobiles, quorum nomina secuntur hec: Czambor 
  Michaelis de Cleszno 7, Luthko Iacobi de Maleszowo 8. 
  Ulterius subsequenter hora eadem prefatus Fredricus de Kynthenow \I coram 
  prefato domino iudice similiter comparuit satisfaciens termino, iuravit cum tribus 
  sibi paribus modo et forma suprascriptis; nomen primi compurgatoris Nicolaus Al- 
  berti de Makowecz 10, nomen vero secundi Andreas Petri de Dolsko 11, et duo fuerunt 
  milites; loco vero tercii militis duo iuraverunt nobiles, quorum nomina secuntur hec: 
  Albertus Stanislai de Suszow, Henricus Iacobi de Maleszow. 
  Ulterius subsequenter hora eadem prenotatus Gunterus de Delaw 12 coram prefato Pag.lS3. 
  domino iudice similiter comparuit satisfaciens termino, iuravit cum tribus sibi pa- 
  ribus militibus modo et forma suprascriptis; nomen primi compurgatoris Petrus 
  Bernhardi de Xante, nomen vero secundi Michael de Clesczino, nomen tercii Nico- 
  laus de Xante IS. 
  Et in subsidium dictarum expurgacionum procurator predictorum militum ob- 
  tulit literam incliti principis, domini ac domini Allexandri alias Witholdi Magni 
  ducis Lithwanie, sigillo suo sigillatam, coram prefato domino iudice in iudicio pro- 
  duxit, cuius tenor sequitur in hec verba: 
  Allexander alias Witholdus Dei gracia Magnus dux Lithwanie et Russie etc. 
  significamus tenore presencium quibus expedit universis, qualiter ad nostram noti- 
  ciam pervenerit, quod magister et Ordo Cruciferorum in Prussia nobiles et strennuos 
  milites Iohannem de Czaplin, Fredricum de Kynthenow et Guntherum de Delow in- 
  culpassent, quod ipsi una cum pie recordacionis Nicolao de Renithch 14 et fratre suo 
  eundem magistrum Cruciferorum in Prussia interficere et aliqua castra in terra 
  Prussie occupare sive obsidere voluis!5ent, et quod nobiscum conspiracionem habuis- 
  sent nosque 1o ipsis in subsidium venire debuisse. Nos vero ad premissa verbo et 
  fassione 16 nostris ducalibus dicimus, l'econgnoscimus et fatemur, Altissimum nobis, 
  cui omne patet secretum, in testem assumentes, quod numquam cum premissis mi- 
  litibus vel aliquo eorum, ymmo cum nullo hominum vivente talem clamdestinam et 
  industriosam, que honori nostro minus competeret, habuimus conspiracionem, vel 
  
  
  1 Wdowa po Janie z Pulkowa, na str. 207, w.4 nazwana Ro. - 2 Obca poprawka 
  z duobus. - 8 Kod. ma oba razy nomine. - , Suszewy pod Lipnem. - f> Pewnie Czarn6 
  p. Chorzelami. - 6 Zaduszniki p. Lipnem. - 7 Kleszczyn p. Rypinem. __ 8 Maliszewo 
  p. Lipnem. - 9 Kodeks ma Kytow. - 10 Makowiec p. Lipnem. - 11 Dulsk p. Dobrzy- 
  nem n. D. - 12 Kod. ma de Delaw dopiero po iudice. - 18 Obea poprawka z Xanti. - 
  U Kod. ma Banithch. - 11\ Kod. ma nos. - 16 Kod. ma fassionem.
  		

  /Pomorze_014_01_02_241_0001.djvu

  			2
  t 
  
  
  quod talem interitum magistri et castrorum subdolam occupacionem vellatentes in- 
  sidias intendissemus, nee umquam audivimus, quod prefati milites contra magistrum 
  vel Ordinem procurassent vel pro curare pretendissent ea, quibus inculpantur \ ymmo 2 
  verius, qui talia delatoria de predictis militibus et consequenter de nobis attemptare 
  presumpserit, magnam utique iniuriam ipsis et nobis inferre laboraret; non consue- 
  vimus enim, si cui inimicamur, nostras inimicicias facere in ocuIto. Harum quibus 
  nostrum sigillum est appressum testimonio literarum. Datum in Luczk0 3 in die 
  sanctorum Symonis et lude apostolorum anno Domini millesimo CCCC. XlI. Oct. 28. 
  Item predicti milites et vidua rogaverunt literas testimoniales super purga- 
  cionibus ipsorum predictis, et dedit iudex quinque literas, unam generalem pro 
  omnibus ipsis quatuor, item quatuor speciales, pro quolibet em'um scilicet unam 
  specialem. 
  P.restitisque purgacionibus predictis sufficienter, procurator petivit iudicem, 
  quatenus dignaretur predictos milites et viduam nomine mariti sui defuncti quatenus 
  ipsos absolveret ab 4 instancia r; magistri et Ordinis, pronuncciaretque ipsos esse in- 
  nocentes in 6 inpositis eisdem per magistrum et Ordinem. Item quod pronuncciaret 7, 
  infamiam eis impositam esse nullam. Iudex autem respondit: Vidi purgaciones pre- 
  dictas legittimas et innocenciam ipsorum sufficientem, et hoc ref cram regi Romano- 
  rum verbo et in scriptis per Dei graciam, sed absolvere eos vel condempnare partem 
  aIteram non est potestatis mee, sed regis Romanorum. 
  
  
  Acta prima vice in Gnewcow. 
  Die Martis XI mensis Aprilis in Gnewcow. 
  Iudice 8 cum assessoribus et notariis pro tribunali in Gnewcow residentibus, 
  comparuit procurator domini regis Polonie et obtulit articulos verbo omnes pro parte 
  regis, qui sunt in citacione contenti. Et ad continuandum et tractandum ea que 
  in citacione continentur, iudex dedit sex dies inmediate sequentes faciendo graciam 
  parti Cruciferorum absenti. 
   
  Pag.134. Item optulit eodem die procurator nomine Ordinis Cisterciensis 9 de Korunow 10 
  articulos una cum procuratorio sufficienter, quorum tenor sequitur: 
  In nomine Domini amen. Sub anno Nativitatis eiusdem millcsimo quadrin- 
  gentesimo XIIIo, Indicione sexta, die Lune nona (sic) 11 mensis Aprilis, hora meridiei 
  vel quasi, in domo murata wenerabilis patris, domini Mathie abbatis Byssowiensis 12 
  Ordinis Cisterciensis 13, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, 
  domini Iohannis divina providencia Pape XXIII anno ipsius tercio, in mei notarii 
  publici testium que subscriptorum presencia constitutus personaliter venerabilis pater 
  dominus Mathias abbas Byssowiensis 14 Ordinis Cisterciensis una cum Ceslao priore 
  ceterisque fratribus senioribus conventus antedicti, fecerunt, constituerunt et melio- 
  ribus modo seu 10 forma, quibus melius et efficacius potuerunt, onlinaverunt venera- 
  
  
  1 ur w inculpantur obca poprawka. - 2 Obca poprawka z ymm. - 8 Kodeks ma 
  Kuczko. - 4 Obea poprawka. - 6 Kod. ma instanciam. - 6 in dopisane w Kodeksie.- 
  7 Kodeks ma pronuncciarent. - 8 Kod. ma Judex. - II Kod. ma Cisteriensis. - 10 Kod. 
  Korimow. - 11 Dies Lune przypada w r. 1413 w m. Kwietniu na lOgo. - 12 B w Bysso- 
  wiensis obca poprawka. - 13 Tak samo z Cisternensis. - 14 Kod. ma Bychowiensis. 
   
  16 W Kod. seu modo.
  		

  /Pomorze_014_01_02_242_0001.djvu

  			232 
  
  
  bilem virum dominum Andream prepositum Wladislaviensem, absentem tamquam 
  presentem, fratrem Wenceslaum subpriorf'm monasterii antedicti et fratrem Andream 
  conversum monasterii predicti, absentes tamquam presentes et eorum quemlibet in 
  solidum, ita quod non sit melior condicio occupantis, sed quod unus eorum ince- 
  perit, alter prosequi valeat et finire, generales suos procuratores, actores, defensores 
  et negociorum suorum gestores, presertim in causa vel causis, quam et quas habent 
  vel habere se existimant cum domino magistro generali de Prussia et fratribus sui 
  Ordinis de et super iniuriis, dampnis, spoliacionibus, cremacionibus ac controversiis 
  coram wenerande strennuitatis domino Benedicto de Macra subarbitro et a. sere- 
  nissimo principe et domino Sigismundo Romanorum et Hungarie rege deputato, vel 
  coram quocunque vel quibusrunque iudice vel aUditore dato vel dando, ecclesiastico 
  vel seculari. Dantes et concedentes eisdem suis procuratoribus et cuilibet eorum in 
  solidum plenam et liberam potestatem agendi, defendendi, libellum seu libellos et 
  quascunque alias peticiones dandi et recipiendi, litem 1 contestandi, iuramentum ca- 
  lumpnie et de veri tate dicenda et cuiuslibet alterius generis iuramentum in ani- 
  mas ipsorum prestandi, alium 2 procuratorem seu procuratores loco sui substituendi 
  et constituendi, et generaliter omnia et singula faciendi 3 et exercendi, que ipsimet 
  constituentes facerent et possent facere, si personaliter interessent, ita quod liberam 
  et generalem habeant potestatem et administracionem in solidum, tam ipsi quam 
  substituti ab eis vel eorum altero, in omnibus et singulis, que ad ipsas personas 
  qualitercunque noscuntur pertinere; necnon promittentes se ratos, gratos et firmos 
  perpetuo habituros, quidquid per dictos ipsorum procuratores vel aliquem ipsorum 
  substitutum vel substitutos ab eis vel eorum altero, in premissis et circa premissa 
  actum, factum, procuratum fuerit sive gestum, et volentes dictos ipsorum procura- 
  tores et quemlibet eorum substitutum vel substitutos ab eis vel eorum altero rele- 
  yare ab omni onere satisdandi; promiseruntque michi notario infrascripto ac persone 
  publice et legittime stipulanti nomine omnium et vice quorum intersunt vel inter- 
  esse poterint, iudicio sisti et iudicatum solvi in omnibus (?) ipsorum presencium et 
  futurorum. Super quibus omnibus et singulis, predicti constituentes a me notario 
  publico presens procuratorium fieli postulaverunt. Acta sunt hec anno, Indicione, 
  die, mense, pontificatu, hora et loco, quibus supra, presentibus hiis nobilibus et 
  discretis viris, dominis nobili Hyncone herede de Grampeno 4, Martino et Nicolao 
  vicariis de opido Corunow 0, Gneznensis, Wladislaviensis et Varmiensis 6 diocesis, te- 
  stibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
  Et ego Mathias quondam Clementis de Padnewo clericus Gneznensis dyoce- 
  sis 7 (etc.). 
  Sequitur tenor articulorum abbatis predicti. Pag.l35. 
  Coram vobis strennuo viro domino Benedicto de Macra licenciato in utroque 
  iure etc. proponit dominus abbas monasterii Bissowiensis 8 Wladislaviensis diocesis 
  intra metas regni Polonie suo cum conventu, quod Cruciferi ex culpa eorum 9 et facto 
  
  
  1 Kodeks ma litis. - 2 Pomi
  dzy prestandi i alium wyskrobano in. - 3 Kod. ma 
  faciendum. - 4 Nie odgadnione. Grl}blewo p. Grodziskiem i Kramplewo p. St
  szewem 
  lezl\ w dieeezji Poznanskild. - 5 Kodeks ma Corimow. - 6 Swiadek z diecezji Warmill- 
  Bkiej opuszezony. - ? Koniec karty 134 Kodeksu pr6zny, pozostawia miejsce dla kilku 
  wierszy. - 8 W Kodeksie polozono Bissowiensis dopiero po Polonie. - 9 W Kodeksie 
  eOl'um polozono po facto. 
  
  
  ..
  		

  /Pomorze_014_01_02_243_0001.djvu

  			233 
  
  
  paiam dampna et nocumenta intulerunt per incendia et rapinas pluribus in locis, 
  allodiis et villis. 
  Primo et singulariter in allOdio Wadzyno J dicto ducentos equos cum poledris. 
  Item duo milia ovium cum ducentis. Item quinque sexagemis scropharum. Item cen- 
  tum pecora. Item sexaginta marcas in blado et frumento absque aliis mobilibus 
  ibidem ablatis et receptis. Summa secundum estimacionem comunem et bonam fidem 
  nostram, mille marce cum quadringentis marcis. 
  Dampna curie Transacz 2. 
  Item in curia Transacz recepti sunt quinquaginta equi cum duobus. Item qua- 
  draginta pecora cum sexaginta porcis et aliis omnibus tam mobilibus quam inmo- 
  bilibus. Item molendinum cum allodio in cinerem et favillam redigerunt. Secundum 
  estimacionem bone fidei nostre, quingentc marce cum triginta marcis et comunem 
  estimacionem. 
  Dampna allodii SamoczQsk 8. 
  Primo et singulariter triginta quinque equi cum poledris. Item quadraginta 
  tria pecora. Item quinquaginta sex porci et alia tam mobilia quam inmobilia. 
  Summa secundum estimacionem bona fide nostra, ducente marce minus XXti marce. 
  Fag. 136. Dampna curie Scarbew0 4 . 
  Primo et principaliter quinquaginta equi et septuaginta pecora, quingente ovcs. 
  Summa secundum estimacionem bona fide dampnorum nostre predicte curie, quin- 
  gente marce. 
  In curia Landczsko o. 
  Primo recepti sunt quadraginta equi, XLIIIIor pecora. Item quinquaginta porci, 
  et dictam curiam una cum mobilibus et inmobilibus in eincrem et favillam redige- 
  runt. Summa predicte curie secundum estimacionem nosb'am bona fide, quach'in- 
  gente marce. 
  In allodio Vilkowo 6. 
  Primo ablati sunt de eadein curia XXVI equi. Itcm XL pecora, ct alia tam 
  mobilia quam inmobilia una cum frumento in cinercm et favillam redigerunt. Summa 
  dampnorum predicte curie, ducente marce, summa in alodiis, MMMMCCC mafce 
  cum X marcis. 
  Item opidum nostrum Corunowo intrantes incendio deleverunt, ibidem ecclc- 
  siam spoliaverunt, homines in ea occiderunt, calices, libros et alia ornamenta par- 
  l'ochialis ecclesie abduxerunt. Summa dicte civitatis in incendio et in aliis ablatis 
  rebus ibidem secundum estimacionem iuratorum iudicum villc, decem M marce. 
  Item dampna villarum. 
  Primo in Luczime 7 in incendio et rapina, summa dampnorum mille marce. 
  In maiori Dzedno 8 in incendio et rapina, summa VI centa (sic) marce. 
  Item in parva Dzedno 9, tricente marce. 
  In Vilcze 10 in incendio et rapina, summa M marce. 
  In Ossek J1 summa dampnorum, ducente marce. 
  In Swinarzewo 12, ducente marce. 
  
  
  1 Wudzyn pod Koronowem. - 2 Trzl}sacz pod Fordonem. _ 3 Nie odgadnione. 
   
  4 Skarbiewo pod Koronowem. - fi I.ll ck O p. Koronowem. _ 6 Wilkowo p. Sl}polnem. _ 
  7 Luezmin p. Koronowem. - 8 Dzidno p. S
  polnem. - 9 Dzidzinek p. Sl}polnem. _ 10 Wil- 
  cze p. l
  oronowem. - 11 Osiek p. Korouowem. - 12 Osada znikla p. Wi
  eborkiem. 
  8Q
  		

  /Pomorze_014_01_02_244_0001.djvu

  			234 
  
  
  In Popelowo t, summa centum marce. 
  In Wischusczyno 2 in incendio et rapina, summa dampnorum ducente et XX ti 
  marce 8. 
  In Wiskythno 4, ducente marce et XXti marce. 
  In parwa Lanczsko I) in incendio et rapina, centum marce. 
  Item in magna Lanczsko 6 in incendio et rapina, duo milia marcarum. Pa&,.lS1. 
  Item in atiqua Byssowia, mille marce. 
  In Machowarzsko 7 in incendio et rapina, dampna centum et octuoginta marce. 
  In villa Stalno 8 in incendio et rapina, tricente marce. 
  In Borzkowo 1/ Illlor centum marce. 
  In Ftelno 10 VIII. C. marce. 
  In villa Nowidwor ll tricente marce. 
  In Pippe 12 ducente marce. 
  In Barssowo 18 quatuor C marce triginta et IIlIor. 
  In Gostzyracz 14 sexcente marce. 
  In Triszcze 10 XL marce. 
  Item in Sczodrkowo 16 quatuor centum marce. 
  In Glynky 17 in incendio et rapina, ducente marce. 
  In Wirzeszyni 18 tricente marce. 
  In W oyczino 11/ in incendio et in rapina, tricente et XII marce. 
  In Stronnowo 20 tricente marce. 
  In Byelune 21 CCC marce. 
  In Wlogi 22 in incendio et rapina, sexcente marce. 
  In Czetrzewecz 28 VIII centum marce in incendio et rapina. 
  Item ponit, quod predicte ville, allodia, cmie pro agricultura sunt et spectant 
  iure proprietatis ad monasterium in Byssowia prescriptum. 
  Item dominus abbas Bissowiensis 24 cum conventu suo proponit, quod domini 
  Prussie post treugas paeis, que facte erant post festum Pmificacionis beate Marie 25, 
  combusserunt molendinum in Mankowarsko et in villis tam parwa quam magna Dzedno 
  XXti duos mansos (?) cremavenmt et in valore centum marcarum equis (sic) et pe- 
  cudibus (sic) abduxerunt. 
  Item post latam sentenciam arbitralem, que facta fuerat per dominum regem 
  Hungarie inter dominos Prussie et dominum nostrum regem Polonie, duo equi et 
  sex stamina grisei panni in castrum Iaszenecz 26 (abducti) per eorum castellanum 
  Othonem et eius familiarem, camerario, persone monasterii nostri (recepti)j et con- 
  civem nostrum nomine Adam in via publica depredantes rebus et equis spoliantes, 
  
  
  1 Popielewo pod Koronowem. - 2 Wierzehuein pod Koronowem. - 3 Tu Kodeks 
  doslownie powtarza ust
  py 0 Popielewie i Wierzchucinie. - 4 'Vyskidno pod Korono- 
  wern. _ 0, 6, LIlCko Male i L. Wielkie p. Koronowem. - 7 M
  kowarsk p. Koronowem. - 
  6 Salno p. Koronowem. - 9 Buszkowo p. Koronowem. - 10 Wtelno p. Koronowem. - 
  11 Nowydw6r pod Koronowem. - 12, 13, Nie odgadnione. - 14 Gosciradz p. Korono- 
  wem. _ 10 Tryszczyn p. Bydgoszcz!!io - 18 Pewnie Szezutki przylegle Tryszczynowi. - 
  17 Glinki p. Koronowern. - 18, 19, Nie odgadnione. - 20 Stronllo p. Koronowern. - 11 Moze 
  Wielunek p. Koronowem. - II Wluki p. Fordonem. - 13 Trzeciewiee p. Koronowem. - 
  U Kodeks ma Wissowiensis. - 21\ Pok6j '.rorunski z r. 1411 Febr. 12. - 26 Zamek Jasie- 
  niee, kt6rego rujna sterczy na wyspie jeziora pod wsil\: tegoz nazwiska. Kodeks ma 
  lVIaszonecz. 
  
  
  j 
  
  
  I 
  
  
  ,.
  		

  /Pomorze_014_01_02_245_0001.djvu

  			235 
  
  
  eum occiderunt et ad castrum Sweczense predam abduxerunt, et per hoc viarum 
  libertatem violaverunt et penam comiserunt in sentencia arbitrali expressam. 
  Quare petit etc. (Mutatis mutandis verisimiliter ut in pag. 212.) 
  Pag.138. Eadem die procurator domini regis etc. obtulit se ad redimendum insulam 
  Poterwerder\ obligatam alias per quemdam malum officialem, potestatem et man- 
  datum non habentem a regno ad obligandum quecunque mobilia regni vel inmo- 
  bilia, obligatam scilicet cuidam comendatori de Neszo II pro XII sexagenis caseorum 
  et una tunna butiri, et peciit comissarium sibi de remedio perpetuo provideri iuxta 
  facultatem sibi comissam; qui (iudex) retulit ael regem Romanorum. 
  Adveniente autem die crastina, que fuit XII mensis Aprilis, videlicet feria 
  quarta proxima post dominicam Iudica, exspectata 3 parte Cruciferorum usque ad 
  horam Completorii ipsaque non comparente, comparuit procurator domini regis Po- 
  lonie et obtulit articulos super terra Michaloviensi, Pomeranie et graniciebus Cuya- 
  vie; quorum articulorum sequitur tenor in hunc modum: 
  De terra Pomeranie et Michalowiensi. 
  Posiciones et articulos infrascriptos dat, facit et exhibet procurator et nomine 
  procuratorio serenissimi domini regis Polonie coniunctim et divisim ac narrative et 
  dispositive de quolibet, quibus petit per partem adversam medio suo iuramento 
  responderi, qui si negati fuerint, probare intendit, non astringens se et partem 
  suam ad aliquam probacionem super£luam, sed ad earn dumtaxat, que est necessaria 
  ad sue partis intencionem fundandam4,; de quo protestatur. Et si aliquel'> posicio- 
  nes et articuli deinfrascripti (sic) aut alias iam dati vel adhuc dandi tangerent ma- 
  teriam Thoruniensis 6 concordie, de qua fit mencio in sentencia arbitrali 7 serenissimi 
  domini Romanorum et Hungarie regis 8, arbitri, et alias per ipsum dominum regem 
  Romanorum iam sentenciatum inter partem serenissimi domini regis Polonie et Or- 
  dinis Cruciferorum existere
   illos et illas in vim et effectum Ulius clausule, in 
  huiusmodi sentencia arbitrali prefata posite sub hiis verbis, scilicet: exceptis tantum- 
  modo hiis, in quibus per compromissum in nos factum per partes predictas, et pre- 
  sens nostrum arbitramentum super eo et aliud quodcunque arbitramentum per nos 
  ferendum, aliter vel alio modo fuerit declaratum etc. 9 : dictus procurator dat, exhibet, 
  et non aliter j de quo protestatur. 
  In primis ponit, et si negatum fuerit, probare intendit, quod a X, XX, XXX, 
  XL, L, C, CC, CCC annis et ab inicio regni Polonie continue et antequam Ordo 
  Cruciferorum fuerit admissus ad terras Prussie, fuerunt et sunt! in limitibus et intra 
  limites dicti regni ac de ipso regno, scilicet penes terras Prussie et inter dictum 
  regnum Polonie, quidam ducatus, terre et dominia, scilicet terra Pomeranie, terra 
  Culmensis et terra Michaloviensis wlgariter nuncupate et nuncupata, distincte 10 et 
  distincta limitibns a terra Prussie, civitates, castra, villas et alia loca et dominia in 
  multitudine in se continentes, palam, publice 11 et notorie. 
  
  
  1 WY8pa Butterwerder na Wisle powyzej m. Solcs.. - 9 Nieezawa nad Wisl
   ponizej 
  i na przeciw Torunia. - 3 Kod. ma spectata. - 4 d(am) w fundandam obca poprawka.- 
  fi Tak samo z aliqua. - 6 S.IIrobane na Thoruniensem. - 7 bit w arbitrali obca po- 
  prawka. - 8 T. s. is w regis. - 9 Zob. str. 67, w. 8. - 10 Obca poprawka z distincti.- 
  11 T. s. z publicum. 
  
  
  30*
  		

  /Pomorze_014_01_02_246_0001.djvu

  			236 
  
  
  Item ponit, quod prefati Cruciferi, nolentes tenam Pomeranie quam occupa- 
  verunt a 1 sua occupacione emittere, regibus Polonie, videlicet Wladislao, Kazimiro 
  et aliis legittimis heredibus dicte terre Pomeranie in signum dominii solvebant, sol- 
  verunt et solvere consueverunt annuatim certam pecunie quantitatem et summam 
  notabilem, et alias res, quam et quas solvere non curant nee a multis l'etroactis 
  (tcmporibus) solvere curaverunt. 
  Item ponit, quod a dictis temporibus et per ipsa tempora £luvius nomine Visla 
  (ut) publicus et comunis (limes) distingwebat et distingwere debet dictas terras Po- 
  meranie et Prussie, palam, publicum et notorium (sic). 
  Item ponit, quod ab inicio dictorum ducatuum continue et usque ad tempus Pag.139. 
  occupacionis infrascripte, dicte terre Pomel'anie regebantur et possidebantur per du- 
  ces et dominos seculares, qui ex ipsis terris habuerunt suam denominacionem et 
  tytulum ct vocabantur duces Pomeranie, palam, publicum et notorium (sic). 
  Item, quod dicti duces Pomeranie, et alii pro tempore tunc existentes et in 
  aliis ducatibus, vicinis ipsi terre Pomeranie, in quorum rex Polonie ducatibus et 
  dominiis iam successit de iure et de facto, admiserunt dictum Ordinem sibi in 
  subsidium et iuvamen faciendum contra potenciam 2 dictarum gencium Prussie et 
  aliorum infidelium tunc contra Christianos insultancium, palam, publicum et noto- 
  rium (sic). 
  Item ponit, quod predicti ducatus, telTe et dominia ab inicio regni Polonie 
  fuerunt continue ducum Polonie et usque ad ipsorum decessum et per eosdem pos- 
  sesse et possessa 3, ac ad regnum Polonie tamquam subditorum et vassalorum regis 
  ac regni predictol'Um spectantes 4. 
  Item ponit, quod rex Polonie pro tempore, post dictol'Um ducum decessum est 
  et fuit verus ac legittimus heres et successor eorundem ducatuum et dominiorum, 
  in eisdem succedere debet et debuit de iure et de facto, quemadmodum successit in 
  aliis similibus ducatibus, Cuyaviensi, Dobrinensi, Gnewcoviensi, Lanciciensi terra 5, 
  dictique ducatus et dominia ad regem Polonie pro tempore existentem ex huius- 
  modi successione tamquam ad verum dominum et heredem legittimum spectabant, 
  spectant et spectare de iure debent, palam, publicum et notorium (sic). 
  Item ponit, quod magister cum suis fratribus Cruciferis pro tempore existens, 
  successivis temporibus retroverse catervatim usurpando indebite spoliaverunt dictos 
  duces dum viverent, et indebite occuparunt et detinuerunt et adhuc detinent terram 
  Pomeranie, Culmensem et Michaloviensem predictas in non modicum preiudicium et 
  gravamen regis et regni Polonie et offensam. 
  Item, quod dicti duces dum viverent, eciam successive reges Polonie, fecerunt 
  sepius diligenciam et continuando laboraverunt pro recuperacionc dictol'Um occupa- 
  torum (dominiorum), sed propter potenciam excessivam Ordinis prefati nec per 
  iusticiam nec alio modo sine Christianorum exercituum magna sanguinis effusione 
  voluerunt rehabere quod suum fuit et de iure est et esse debet; itaque fuit et est 
  verum, palam, publicum et notorium. 
  
  
  1 a innlj; r
  klj; dopisane w miejsce przekreslonego que. _ 9 potenciam obca po- 
  prawka. - 3 Ostatnie S w possessus tak samo. - 4 es w spectantes t. s. - & terra 
  z circa t. 5.
  		

  /Pomorze_014_01_02_247_0001.djvu

  			237 
  
  
  Item ponit, quod cum dudum inter 1 felicis memorie olym dominum Kazimi- 
  rum regem Polonie, ex una, et magistrum ac Ordinem predictos, partibus ex altem 
  super prefatis terris, ducatibus et dominiis, scilicet Pomeranie, Culmensi ac Micha- 
  loviensi fuisset litigatum, huiusmodique causa 2 ex delegacione Sedis apostolice certis 
  tunc delegatis inter ipsas partes fuisset delegata, dicti huiusmodi iudices servatis 
  servandis in ipsa causa procedentes, super dictis telTis Pomeranie, Culmensi et Mi- 
  chaloviensi pro prefato domino Kazimiro rege Polonie, et contra magistrum ac Ordi- 
  nem predictos sentenciam diffinitivam protulerunt, que sentencia nulla 3 appellacione 
  suspensa transivera.t in rem iudicatam, dictasque terras regi Polonie prefato adiu- 
  dicaverunt'" easque declarantes ad (; regem Polonie pro tempore existentem et ad 
  regnum et regni Polonie coronam spectare et spectasse ac de iure spectare et per- 
  tinere debere, prout hec et alia ex tenore dicte sentencie diffinitive, sigillis auten- 
  ticis dictorum iudicum ac subscripcionibus thabellionum roborate lacius continentur. 
  Quam sentenciam dictus procurator nomine quo supra dat hie (cum) proposicionibus 
  et articulis, in quantum facit seu facere potest pro parte sua, et contra partem 
  adversam, et non aliter. Item de premissis omnibus et singulis est et fuit publica 
  vox et fama. 
  rag. HO. Item ponit, quod magister et Ordo predicti, non obstantibus premissis, tem- 
  pore dicte sentencie, ante et post ac contra ipsam sentenciam dictas terms et alias 
  contra Deum et iusticiam occupaverunt et occupant, et nunc detinent occupatas in 
  dicti regis ac regni Polonie magnum preiudicium et gravamen j itaque 6 fuit et est 
  verum, palam et notorium. 
  Item ponit, quod eciam si constaret aut constare posset de aliquo tam con- 
  tractu sive concordia, facta post dictam sentenciam inter partes predictas super 
  dictis terris aut earum 7 aliqua, ipsi tamen magister et Ordo predicti contractum, 
  concordiam et literas huiusmodi servare non curantes, terl'3S alias, castra, villas, 
  loca, iura, homines et res alias
   regis ac regni predictorum hostiliter post et contra 
  huiusmodi contractum, literas, fidem et concordiam invasel'Unt, 0. vastarunt et pro se 
  usurparunt et usurpant, licet iniuste, ac per hoc ab eodem contractu, fide et con- 
  cordia sponte recesserunt. Quod post huiusmodi predictam concordiam, si de ipsa 
  constaret, fuit et erat quidam dux et vasallus regis Polonie pro tempore, dux Albus 8 
  comuniter appellatus, in possessione pacifica et quieta predicte terre Michaloviensis, 
  item quod homines de dicta terra Michaloviensi ab antiquo et continue usque ad 
  occupacionem Cruciferorum infrascriptam iudicabantur et iudicati sunt ac iudicari 
  consueverant in terra Gnewcoviensi infrascripta, et ad opidi Gnewcoviensis \I castel- 
  lanum pertinebant et de iure pertinere debent. 
  Item ponit, quod in predicta terra Pomeranie fuerunt et hodie esse debent 
  dignitates, officia seu magistratus layeales, quemadmodum hodie sunt et simul cum 
  illis temporibus, quo regnum et duces terras Pomeranie et ducatus nunc in regno 
  et rege existente 10, videlicet palatinatus 11, castellallatus 12, iudicatus et cetera offi- 
  
  
  1 inter obcl} r
  kll dopisane. - 2 Tak sarno causa na brzegu. _ 3 Obca poprawka. _ 
  4 Tak sarno z adiudicaverit. - fi Obey dodatek. - 6 que obca poprawka z quod. _ 
  · Obca poprawka. - 8 Kodeks ma alius. - 9 Kodeks tu powtarza infrascripti et ad 
  opidi Gnewcoviensis. - 10 Ust
  p popsuty. - 11 Qbca poprawk8, z palatill. _ 12 Tak 
  sarno z castelnatus. 
  
  
  -
  		

  /Pomorze_014_01_02_248_0001.djvu

  			r 
  
  
  - 
  
  
  238 
  
  
  cia in locis et terris, districtibus Pomeranie, Swecensi, Dersaviensi alio nomine 
  Tczewa, et Dancensi. 
  Item ponit, quod ab inicio regni Polonie fuit continue et nunc est quedam 
  terra, ducatus sive districtus in regno Polonie, pars sive medietas Cuyavie, terra 
  Gnewcoviensis wlgariter nuncupata, ad regem Polonie pro temporc existentem et ad 
  suum regnum predictum spectans et pertinens, ex una parte confinans inmediate et 
  contigua terrc Bidgosticnsi 1, ab alia parte terre Maioris Polonie, ex parte tercia 
  confinans cum terra Cuyavie et Brestensi, et in parte quarta contigua et inmediate 
  confinis terre Culmensi, babens quemclam £luvium Visla nunccupatum 2 comunem ter- 
  minum et limitem, ipsam terram Gnewcovienscm a tcrra Culmcnsi dividcntem et 
  distingwentem. 
  Item ponit, quod predictus £luvius limes comunis, et pl'incipalis ipsius £luvii 
  alveus dividens dictam tel'ram Gncwcoviensem a dicta terra Culmensi et procedens 
  a terra Cuyavie in Brestensem ipsamquc tangens, que est ab uno latere inmediate 
  contigua dicte terre Gnewcoviensi, protenditur et procedit versus terram Bidgostien- 
  sem ipsamque tangens, que est ab alio laterc 3 eiusdem tcrre Gnewcoviensi inme- 
  diate contingua. 
  Item ponit, quod dictus £luvius ab inicio dictarum tenarum, scilicet Cuyavie, 
  Gnewcovie ab una parte, et Culmensis ab alia parte, comunis terminus et limes pu- 
  blicus fuit continue et esse debuit, ac nunc est et esse de iure debet. 
  Item ponit, quod ab inicio dictarum terrarum, per dictum £luvium de prefata 
  terra Cuyaviensi inmediate ad terram Culmensem inmediate, et presel'tim ad opi- 
  dum dictum Thorun, quod est insigne I et in rippa dicti £luvii ac in terra Culmensi Par. HI. 
  situm, est et fuit publicus transitus et via per navigium, de quo navigio ab annis 
  X, XX, XXX, XL, L, C et ultra ac infra et (per) predicta tempora, continue sol- 
  vebatur et solvitur ac solvi consuevit magna et notabilis summa pecunie annuatim 
  dominis dicti navigii. 
  Item ponit, quod quandocunque fuit dominus in possessione predicte terre 
  Gnewcoviensis, percipiebat, percepit ac percipere consueverat et consuevit medieta- 
  tern pecunie provenientis de dicto navigio. 
  Item ponit, quod prefatus dux Albus dum viveret, protunc in possessione dicta- 
  rum terrarum, scilicet Gnewcoviensis et Michaloviensis existens, qui strenuando et 
  certando cum Ordine Cruciferorum de medietate dicti £luvii Visle, eundem £luvium 
  tamquall1 legittime comunem fore declaravit et esse debere, et medietatem dicti na- 
  vigii racione terre Gnewcoviensis predicte ad se pertinere multis argumentis et ra- 
  cionibus ac eciam multis terrigenis et civibus ac aliis comprobavit, quodque medietas 
  provenientis pecunie de dicto navigio eidem duci solvebatur et pro ipso colligebatur, 
  palam, publice, manifeste, notorie. 
  Item ponit, quod castrum Neschowa nun<;upatum cum villa dicta Neschowa et 
  aliis villis, scilicet Staw4, Cossariniinol>, et molendinum prope et ante castmm 
  Neschowa in £lumine Wirdzelowa 6 et thaberna que est in littore et circa dictum 
  navigium prefati £luvii, totaque terra littOlis eiusdem ac inter dictos terminos, sci- 
  
  
  1 d w Bidgostiensi dopisane. - 2 Obca poprawka z nunccupatam. - 3 latere obca 
  poprawka na miejscu skrobanem. - 4. Staw pod Toruniem. - 1\ Osada znikla, lezala na- 
  przeciw Zlotorji. - 6 Strumyk wpadaj
  cy do Wisly pomil}dzy Nieszaw
   a Nie8zawk
  .
  		

  /Pomorze_014_01_02_249_0001.djvu

  			239 
  
  
  licet terram BidgosUensem ex una et Cuyaviensem ex alia, in longum et in latum 
  est et fuit, sunt fueruntque in dicta terra Gnewcoviensi, palam, publice et notorie. 
  Item, quod dictum molendinum in £lumine Wirdzelowa ante castrum Neschowa 
  tenebatur, gubernabatur et possidebatur per capitaneum Gnewcoviensem, ad opidum- 
  que Gnewcoviense spectabat atque spectat. 
  Item, quod a X, XX, XXX, XL, L, C annis, ultra et per ipsa tempora, dicta 
  terra Gnewcoviensis necnon Bidgostiensis ab uno eius latere, Cuyaviensis vero ab 
  alio latere et terra Maioris Polonie a latere tercio, fuerunt et 3unt possessa et 
  possidebantur et possidentur per regem Polonie, ipsaque terra Cuyaviensis spectabat 
  et nunc spectat et spectare debet ad regnum et ad regem Polonie pro tempore 
  existentem, palam, publice et notorie, ita fuit et est verum. 
  Item, quod a temporibus supradictis et per ipsa fuit et erat et est quedam 
  insula Putirwerder nunccupata in prefato £luvio Visla et in parte sive medietate 
  contingente dictam terram Gnewcoviensem, quodque predicta insula ad telTam sive 
  ducatum Gnewcoviensem predictum spectabat et nunc spectat et spectare debet. 
  Item ponit, quod prefati Cmciferi iam dictum navigium et proventus inde pro- 
  venientes sibi appropriaverunt 1 et appropriant, licet iniuste, et usurpaverunt et 
  usurpant, villas, molendinum, insulam, castrum predicta 2 necnon borras, nemora 
  atque terram a dicto navigio ad spacium unius miliaris cum dimidio ad latus ac ad 
  tria miliaria in longum et in terra predicta et ducatu Gnewcoviensi occupavemnt 
  et occupant de presenti in magnum predictorum regis et regni preiudicium et gra- 
  vamen, dictumque castrum Neschowa de muro construxerunt, palam, publicum, no- 
  torium et manifestum (sic). 
  Item ponit, quod de omnibus et singulis premissis est publica vox et fama etc. 
  
  
  Pag.142. Posiciones seu articuli granicierum Cuyavie et Gnewcow, de graniciebus Cuyavie 
  . et Gnewcow etc. 
  In primis itaque ponit et probare intendit, quou inter regnum Polonie preli- 
  bati domini regis et inter terras Prussie predictorum magistri et Ordinis sunt gra- 
  nicies et fines, limites, termini et gades in telTa Gnewcoviensi alias Cuyaviensi in 
  introitu £luminis 3 Drawancza in £lumen 4 Vislam, transeunt directe per medium Visle 
  descendendo sub civitate Thomn a parte dextra et descendunt ab eodem loco sub 
  castro Neszowa a parte sinistra prope insulam Puterwerder inclusive, ad ius et pro- 
  prietatem regni Polonie pertinebant et spectabant, ac pertinere et spectare debent 
  et in ipsorum possessione corona dicti regni fuit pacifica et quieta. 
  Item ponit et probare intendit, quod Ii in terra Cuyaviensi ex opposito Zlo- 
  thorie castri in rippa et descendendo per rippam Visle sunt ville Cosserinino, Staw, 
  necnon thaberna cum navigio ex opposito Tborun et rywlus Verdzelowa, et in eodem 
  riwlo molendina et vine Cossyworrodek 6, Neszowa maioI' et Neszowa minor et ca- 
  strum muratum dictum N eszowa et alia molendina, necnon bOlTa et nemora per 
  duo cum medio miliaria. in longum et per dimidium altemm in latum, a Cosseri- 
  mino procedencia citra et ultra usque ad insulam Poterwerder, (que) ad predictum 
  
  
  1 nt w appropriaverunt obcn poprawka. - \I Kodeks ma predictos. - 3 £luminis 
  obcs poprawka. - 4 men w £lumen tak sarno. - 
   quod obcy dodatek. - 6 Koziagorl\ 
  pod Toruniem. 
  
  
  .
  		

  /Pomorze_014_01_02_250_0001.djvu

  			240 
  
  
  regnum Polonie spectaverunt et pertinuerunt, pertInent et spectant et de lure 
  spectare debent, et in eorum possessione fuit corona 1 regni Polonie pacifica et 
  quieta. 
  Item, quod prefati magister, fratres et Ordo sine aliquo iusto tytulo et absque 
  bona fide temporibus vacacionis regni predicti et vacacione imperii et imperatore, 
  quem asserunt sibi pro domino et iudice, in rerum natura non existente 2, supra- 
  dicta occupaverunt et occupant, regnum predictum et coronam ipsius eorum iure 
  proprietatis et possessione spoliando minus iuste. 
  Item ponit et probare intendit, quod licet secundum leges et canones nulla 
  longi temporis consuetudo conscienciam tribuit occupandi et prescribendi res et bona 
  ac loca et limites supradictos alienos per magistrum, fratres et Ordinem predictos, 
  nichilominus occupacionem locorum, limitum, villarum, castri, thaberne, navigii, mo- 
  lendinorum, piscinarum, lacuum supradictorum temporibus vacacionum regni predicti, 
  quibus ipsum regnum caruit legittimo rege et defensore et imperatore Romanorum 
  asserenti (sic) ipsorum domino et iudice, in rerum natura non existente, capitanei 
  dicti regni cum exercitibus eo rum ab inicio occupacionis supradicte interrumperunt, et 
  novissime prefhtus dominus rex Wladislaus cum expedicionibus suis interrupit, fuit- 
  que per gwenas, bella, limites interrupta et aliis certis actibus, modis et factis. 
  Item ponit et probare intendit, quod dum prefati magister, fratres et Ordo 
  serviverunt regi Kazimiro ad expediciones contra Lythwanos et Lithwani propulsa- 
  bant ipsos de Prussia, tunc idem rex Kazimirus pro conservacione personarum ma- 
  gistri et fratrum concessit eis villas in terra Cuyaviensi sitas, Orlowo et binum 
  Murzino 3, de quibus certas pensiones, census, tributa, dominio ipsarum sibi et co- 
  rone sue reservando, debuerunt solvere corone regni Polonie predicte, et easdem 
  solvere per violenciam cessaverunt, non curarunt neque curant, sed ipsis et domi- 
  nium regni predicti ipsorum occupant, occupaverunt et occupant (sic), eadem occu- 
  pacioque predicta simili modo dictis modis fuit et est intenupta etc. 4. 
  Item ponit, quod de villis Cruciferorum, videlicet de Orlowo et Murzyno sitis Pag.143. 
  in terra Cuyavie districtus Gnewcoviensis, pro lignis, que incole dictarum villarum 
  pro igne colligebant in bona que est in terra Gnewcowo ad (; littus Visle ex oppo- 
  sito Thorun, de Orlowo villa predicta tricente mensure seminis avene usmiles in 
  patria et (per) mediam marcam pro colleccione dicte avene, de Murzino de quali- 
  bet curia cuiuslibet incole seu rustici, quicunque currum vel equum unum fovebat, 
  per IlIlor mensuras avene solvebatur; quam borram seu silvam Cruciferi intra limites 
  suos pretendentes existere, occupaverunt et ita a solucione predicte pensionis cessa- 
  verunt, et de hoc est publica vox et fama. 
  Item, quod de premissis omnibus fuit publica vox et fama. Quare. (sic). Vide 
  pag. 235. 
  Eodem die, videlicet quarta 6 feria proxima post dominicam Iudica, que fuit 
  dies XII mensis Aprilis, procurator domini regis Polonie obtulit articulos super grani- 
  ciebus terre Bidgostiensis ac prec1usione viarum, quorum tenor sequitur in hec verba: 
  
  
  1 Kod. ma curia. - 2 Kod. ma existere; zob. ust. nastl}pujllcy. Ustl}P popsuty. _ 
  a Orlow zostal nadanym Zakonowi w roku 1228 przez Konrada ksil}cia Mazowieckiego, 
  a Murzynno bylo juz w .iego posiadaniu roku 1271. Zob. Stronczynski Wzory pism da- 
  wnych. karta 1 i 14. - 4 Ustl}P popsuty. - 1\ Kodeke ma et. _ 6 Kodeks ma secundaj 
  !/Job. Btr. 235, ust
  p 8. 
  .. 
  
  
  ::-...
  		

  /Pomorze_014_01_02_410_0001.djvu

  			400 
  
  
  czu Polan unel unserm Orden ist gemacht, versigelt, verbrievet und bestetiget, das 
  wir den gebrochen sulden habcn. Do antwerte wir euwir Durchlucl1tkeit also uff: 
  elas wir hoffen, das wir mit deme Riche Ulul mit del' Crone czu Polan unt mit 
  euwirn Gnaden nich andel's wissen, wen Liebe uncI Gut und das wir euch gerne 
  dynen, und bitten euwir Durchluchtkeit als unser gnedige Frauwe, das ir is euch 
  wellet annemen und darczu sprechen und euwirn Herren den Konig daran halden 
  uml euwirs Richs Rat, das die Sache und Schelunge czu Tagen queme, die do ist 
  czwisschen euwirn Rich czu Polan und unserm Orden yon des Fredes wegen VOl' 
  F'tirsten VOl' Hen'en, Rittern, Knechten, Pfaffen, Leyen und VOl' die iene, die das 
  Recht versteen; do wirt man wol vorhOrel1, yorsteen uml Yornemen, wer den Frede 
  gebrochen hat czwischen deme Lande czu Polan und deme Orden. Gnedige Frauwe, 
  dis nemet euch an, want ihr eyn Erbling 8iet czu deme Riche und del' Crone czu 
  Polan und wir uns wol vermuten, mm'ken unel dirkennen und yorwar \Vol wissen, 
  wen is czu Tagen kiimpt das is entscheiden wirt czwisschen Littowin und Russen 
  und deme Orden, uncI das del' Orden unel wir euch und euwirm Riche gel'lle dynen 
  nach, als wir deme allirdurchl. Fiirsten euwirm allirliebsten Vater egenant vorgethan 
  baben und ouch Konig Kazimir seligs Gedcchtnis gcthan haben; und wen uns Got 
  gehilfft, das is entscheiden wirt czwisschen Littowen, Russen, deme Lande czu Po- 
  lan, und unserm Orden, was euch denne del' Konig zufiigt und gibt, das sal gute 
  Frede VOl' uns haben. Datum Marienb. feria tercia, proxima post Epil)haniam 
  Domini. 
  
  
  Cedula eidem littere inclusa. 
  Ouch allirdurchl. Fiirstyn verneme wir us del' Cedel, die ir uns in euwirm 
  Brieve vorslossen habt gesant, wie das euwir Durchluchtkeit undcrrichtet ist wu 
  euwirn Houptliiten die czur Wille sint gewest, das man Herczogen Kairigail, andirs 
  getowfft Kazimirus, sulde syn Houpt tot abgeslagen syn, do antwarte wir euwir 
  Durchluchtkeit abir uff also: wer das euwir Grosm. also vorgebracht hat, das del' 
  del' Warheit nicht gewust hat noch enweis, want wir yon deme obirsten Marschalk 
  Diitsches Ordens und yon andel'll erbal'll Luten, Herren, Rittern, Knechten, die czu 
  del' Cziet mit in del' Reise waren, vernomen haben, das del' egeschrebene Herczog 
  Kairigail unwissens wart dirslagen das in nymand kante. Und das stunt bis an 
  den viinfften Tag das do nymand von wuste das her dirslagen was, so lange bis 
  das Litthowin von deme andirn Husa stegen und flogen in unser Heel', die selben 
  sagten, das del' egeschrebene Herczog Kairigail were dirslagen; also dirfure mans 
  CZUll1 ersten das her dirslagen was, und were viel liebeI' und nutzer gewest, das 
  her lebendig were gefangen, want unser Gefangen die czu Littowin sint, grosel'll 
  Trost do yon hetten gehabt, als wir euwir Durchluchtkeit das VOl' wol eigentlich 
  haben geschribcn. Hirumb alIiI'd. Furstyn, bitte wir euwir Durchluchtkeit mit 
  Flieze, ab lmand sulche Rede an euwirn Grosm. brechte, das ir del' lichtlich nicht 
  glowbt, want die selbe Geschicht nicht andel's ist geschen, den als vorgeschriben 
  stet, als wir wol bewiscn wellen mit viel erbarn Liiten, die do selbist czu del' 
  Cziet kenwl:1rtig woren.
  		

  /Pomorze_014_01_02_411_0001.djvu

  			401 
  
  
  "'" 
  
  
  Nl'. XXV. 
  
  
  Sandzivogius palatinus Kalis. et ceteri commissarii 1391 Apr. 7, in castro Marien- 
  bUI'g: donoszq 0 zawarciu zawieszenia bl'oni mitJdzy Litwl}, a Zakoncm i 0 wyzna- 
  c...eniu nuwego zjazJu Kr61a i W. mistrza na dzicll 13 Lipca. (Str. 9, Ods. 7.) 
  RaczYilski. Cod. diplom. Lithuan. [Jag. 73. 
  
  
  Kos Sandzivogius palatinus Kalissiensis et kapitaneus Maioris Polonie gene- 
  ralis, Nicolaus Strus et Arnoldus de Waldaw notum facimus omnibus et singulis 
  presentem litteram visuris seu audituris, quod in anno Domini millesimo tricente- 
  simo nonagesimo primo, proxima feria sexta ante diem domini<;um quo in Ecclesia 
  Dei Misericordia Domini decantatur, pro parte serenissimi principis ac domini, do- 
  mini Wladislai Dei gracia regis Polonie etc. cum venerabililms ac religiosis dominis, 
  fratribus Wilhelmo de Helfenstein magno commendatore, SifIrido Walpod de Bas- 
  senheim suppremo hospitalario et commendatore in Elbing, Cunrado de Iungingen 
  thezaurario Ordinis beate Marie Theutonicorum, qui tunc temporis circa magnificum 
  et religiosum pdncipem dominum ac dominum Cunradum de Wallenrode magistrum 
  gcncralem Ordinis suprascripti in Marienburg prcsencialiter interfuerunt, qui eciam 
  tres plenipotentes fuerunt in hac causa, terminum quendam ibidem in Marienlmrg 
  convencionis habebamus, facientes unanimiter una cum ipsis et statuentes diem 
  quendam placiti inter dominum nostrum regem graciosum, ab una, et inter domi- 
  num magistrum generalem suprascriptos, parte ex altera, diem celebrandum et te- 
  nendum ipso die beate Margarethe proximo futuro, sic quod ipse dominus rex 
  quatuor honestos viros, de quibus in huiusmodi causis fidem gerit, ad eundem diem 
  mittat. Hii idem quatuor octavo die aute festum beate :Margarethe proxime nunc 
  futurum supra insulam ip. Wisla situatam circa Slottoriam, supra quam insulam 
  eciam prius dies tentistis placito rum, ac eciam ipse dominus magister generalis qua- 
  tuor honestos viros pro sua parte super insulam eandem ad hoc mittere debet, qui 
  octo ex utraque parte olllnia et singula impedimenta et dissensiones, inter rcgnum 
  Polonie, Litwanos et Ruthenos existentes, ab una, et terram Prussie, parte ex 
  altcra, tractandi plenariam debent habere potestatem, eademque inpedimenta et dis- 
  sensiones secundum iusticiam, dileccionem et amiciciam postponendo et discuciendi. 
  Insuper illi eciam octo, plenariam ad hoc habere debent ex utraque parte potesta- 
  tcm. Cum autem ipsos in eo mutuo conveniri contingeret, extunc domino regi scri- 
  bere debent et intimare, quod in Raczans, et domino magistlO generali quod in 
  Thorun vcniant propriis eorum in personis illius eciam hii octo debent esse parati, 
  quod sercnissimum principem domillum regem Polonie et dominum magistrum su- 
  prascriptos, dummodo in eo convenirent, ad locum, ubi utrisque hoc conveniens 
  erit, COmlJOrtabunt conpetentem, et dies placiti seu terminus dm'are debet decem 
  {liebus. In eo eciam convenimus unanimiter cum consensu, quod integra pax et 
  trcuge finne esse et durare debent inter terras Litwanie et Russie, et terras Prussie 
  spectantes ad domillum magistrum et Ordinem prcscriptos, dolo quibuslibet et fmude 
  semotis. Eedem dies treuge dominica proxima ante festum Penthecostes proxime 
  afIuturum incipi debent, et dm'are usque ad fcstum sancte Margarethe suprascrip- 
  tum, et quatuordecim dicbus post diem, sic ut partes una ab alia recedent. Inter 
  cetera habere volcntcs spccialitcr, quod term Livonic eciam sit in tl'eugis pacis eiusdem. 
  bl
  		

  /Pomorze_014_01_02_412_0001.djvu

  			-102 
  
  
  sie tam en, quod dominus magister generalis statim et ineontinenti litems suas 
  mittere debet ad Livoniam ac ipsis intimare, quod treugas easdem pacis tenerent 
  omni sine dolo et fraude. Convenimus insuper in unum, quod diem amicabilem 
  inter terras Litwanie, Russie, et terras Prussie fecimus et pacem firmam usque ad 
  diem et post diem prenominatum et exinde volumus quod predicte tene Polonie et 
  Prussia eommunicatores et convenciones mutuas habere poterint et dehent medio 
  tempore mereimonia em'um exercendum ac in singulis eorum negociis ambulando 
  quelibet pars in terras alterius pro ut ab antiquo facere consweverunt sine dolo et 
  fraude sic quod subditi domini regis Poionie poterint in Thorun et Danczk civitatis 
  et ultra mare ubi eis eonveniencius visum fuerit se transferre ibidem mercimonia 
  exereendo pro eorum libito voluntatis. Equali modo homines domini magistri ge- 
  neralis se transferre poterint ad Cracoviam, Ungariam, Russiam et ad alias tenas 
  civitatis domini nostri regis Polonie ubi eis conveniencius hoc extiterit et appare- 
  ret sic quod homines domini regis nullam ipsorum bonorum deposicionem faeere 
  habeant in Thorun ae eciam homines domini magistri generalis nullam deposicio- 
  nem suorum bonorum in Cracovia habere teneantur. Sed ipsi se transferre poterint 
  ubilibet ubi eis conveniens fuerit secundum conswetudinem antiquam prout est su- 
  prascriptum eciam si propter maris inconstaneiam subditi domini regis Polonie et 
  subditi domini magistri generalis bona ipsorum propter inpedimenta circa infra diem 
  seu terminum prefixum ad partes ipsorum ordinare non possent. Et si utreque par- 
  tes dominus l'ex Polonie et dominus magister generalis de ipso die seu termino 
  convencionis recederent sine finali decisione quod absit extunc ab utraque parte ho- 
  mines domini regis et domini magistri generalis unum diem seu terminum habere 
  debent ad festum sancti lohannis Baptiste proxime futurum post festum beate Mar- 
  garethe supraseriptum ut bona ipsorum infra eundem terminum ad partes proprias 
  poterint ordinare ad illum finem quod ipsorum bona et propria reputare valeant 
  nullum ut exinde dampnum incurrant interea extitit per nos ordinatum quod terre 
  Litwania et Russia suprascripte infra treugas pacis prescriptis nullomodo dampnum 
  facere debent nee expediciones contra Christianos seu contra quaseunque tenas alio- 
  rum Ruthenorum nee consilio nec auxilio domino regi subvenire debent terras su- 
  prascriptas in dampnificandum. Sed si contingeret quod prescripte tene Litwania 
  videlicet et Russia ab aliquibus seu aliquo tempore huiusmodi treugarum paeis ve- 
  xarentur seu infestarentur extunc ipsi se secundum ipsorum posse defendere possunt 
  ipsa tamen pax et securitas ex eo non fracta sed illesa esse debet. Equali modo 
  ipse dominus magister et Ordo eorum facere debent que omnia et singula sic su- 
  perius conscripta et ordinata nos Sandzivogius palatinus Kalisiensis et capitaneus 
  Maioris Polonie generalis, Swantislaus de Grosczisko castellanus Kalisiensis et 10- 
  hannes de Plomikowo subcamerarius Posinaniensis inviolabiliter per domillum no- 
  strum regem tenere firme et habere sine omni dolo et fraude promittimus sub fide 
  et honore. In premissorum omnium evidenciam et testimonium magis clarum nos 
  Sandczivogius palatinus Swantislaus castellanus et lohannes subcamerarius prelibati 
  sigilla nostra fecimus presentibus subappendi. Actum in castro Marienburg die pre- 
  scripta scriptum vero in Pisser sabato post diem Corporis Christi sub anno eius- 
  dem ut prefertur M. CCO. nonagesimo primo 1. 
  
  
  1 Dokument 'V. mistr7:t tcjze trei	
  			

  /Pomorze_014_01_02_413_0001.djvu

  			403 
  
  
  Nr. XXVI. 
  
  
  Relacja Zakonu Krzyzakow 0 zaj
  ciu Ziemi Dobrzyfiskil;)j w roku 1391. (Stl'. 10, 
  Ods. 2.) 
  Voigt. Cod. diplom. Prussic. IV, Nr. %CVI. 
  
  
  Von den Lande Dobrin, deme Orden czu getruwer Hant befolen. 
  Is ist eyn Herczog von Russen, del' eyn Erbe ist czum Lande Dobryn und 
  eyn geboren Forste von Opeln; demselben Herczogen wart del' Kunig czu Polan 
  vaste ungnedig und sienen Czorn und U ngunst groslich off en warff, also das her 
  en us dem Lande vQrtriben wolde und im das Lant czu syner Crone behalden 
  wolde, und sante dol' yn mit grosser Macht, meynende das selbe Lant in czu ne- 
  men. Do selbis nam her in eyn Hus 1 und besaczte das mit den synen, und quam 
  VOl' eyn ander Hus, das hatte del' Herczoge bestalt und besaczt, also das do selbis 
  eyn Houbtman was mit etlichen erbarn Luten des selben Landis, die das Hus inne 
  hatten und bewereten. VOl' das legerten sich die von Polan mit irem Houptmanne 
  und ganczem Heere und logen VOl' dem Huse manche W oche, also das en des Her- 
  czogen Lute vorhiIden, das die von Polan des Huses nicht gewynnen mochten. 
  Item bynnen des, als die von Polan VOl' dem Huse logen, toten sie des Ordens 
  Luten von Pruss en grossen Schaden und namen en ir Gut und ir Gelt wenne sie 
  ken Dobryn czogell mit irre Koufenschaft, als sie mit den von Dobryn viI und 
  mancherley Geschefte hatten, beide an Gut und ouch an Schult, und ir Gelt von 
  den von Dobryn begertell czu haben. Do sandte del' aIde Meister czu dem Houpt- 
  manne von Polan, del' VOl' dem Huse lag, eynen syner Pfleger, del' sagte im von 
  des Meisters wegen, das her mit den synen die Lute us Prussen unbeschediget 
  czien lisse, weIde her VOl' dem Huse legen, das hers tete ane syner Lute Schaden 
  und V orterpnisse, und lys en biten, das her den Luten us Prussen das ire wedir- 
  schickte, das en genomen were. Del' Houptman karte sich a
   die Rede nicht, also 
  das del' Pfleger von im ane Antwert muste czien. - 
  Item, do noch lissen is die von Polan nicht, wo sie des Ordens Lute obir 
  quomen, do beschedigten sie sie und nomen en was sie hatten. Do sandte del' aIde 
  Meister aber czu en etliche del' synen, die an dem Houptmanne begerten, das hers 
  nicht gestatte das des Ordens Lute also groslich schadehaftig worden und das man 
  en das ire wedir gebe; welden sie do legen, das sie is teten ane iren Schaden. 
  Del' Houptman karte sich aber an die Rede nicht, also das sie ouch von en ane 
  Antwert scheiden musten. 
  Item czum dritten mole sandte del' aIde Meister czwene syner Gebitiger mit 
  etlichem V olke czu dem selben Houptmanne VOl' das Hus, die an im eyne Antwert 
  vorhoren solden, ap den sYllen VOl' ire Schaden Glich wedirfaren mochte, die off 
  keynen Krig czu im reten. Do die Lute von Polan dese Lute ansichtig worden, 
  do dirhuben sich die selben VOl' dem Huse kegen en mit irem Gewere. Do sie en 
  also nahen quamen, do sie sie besogen das ir etwas viI was, do karten sie sicb 
  wedir umme und goben die Flucht von dem Huse; nymand slug sie, nymand iagte 
  sie, also das sie ane alIen Scbaden von dannen czogen. 
  
  
  1 Bobro. 
  
  
  6l*
  		

  /Pomorze_014_01_02_414_0001.djvu

  			404. 
  
  
  Item, do reten die Gebitiger VOl' das Hus, do quam del' Houptman mit den 
  Luten von dem Huse czu en her ap, und bat die Gebitiger, das sie das lIus in- 
  nemen und befredten, her wolde czu dem Herczogen syme Herren ryten und en 
  besprechen, wie hers mete halden solde. Do antwerten im die Gebitiger, sie weren 
  nicht dar komen umb des wille das sie das Hus innemen weld"n, sie weren do hen 
  komen, das sie an dem Houptmanne, del' VOl' dem Huse lag, eyne Antwert yon 
  ires Homeisters wegen vorhoren wolden, ap den iren ire Schade mochte offgericht 
  werden und eyn Gliches do VOl' gescheen. Del' Houptman antwerte in sprechende: 
  weIde sie das Hus nicht innemen, so weIde her weg ryten und das Hus wusten 
  lassen steen, her mochte noch weIde lenger nicht doroffe bliben noch is behalden. 
  Item, als die Gebitiger das yon im vornomen das her weg ryten wolde und 
  das Hus wuste lassen legen, besorgten sie siGh wol: wurde das Hus wuste legon, 
  das lichte Fremde das Hus innemen wurden und beide, den yon Polan und ouch 
  dem Orden, grossen Schaden czuezien wurden; und umb des wille undirwunden sie 
  sich des Huses und besaczten das mit den iren bis ezu des Herczogen Czukomft. 
  Und bynnen des, als del' Houptman czu dem Herczogen reit, hatten die von Polan 
  das gancze Lant inne, und die yon Prussen nymandes leidegeten noch bekommirten 
  in keynerley Wise, sundir alleyne das Hus inne hilden. 
  Item, do noch als sie das Hus etliche Czit inne hilden, quam del' Herczoge, 
  del' eyn Erbe des Landes Dobryn was, czu dem Homeister, begerlichen in und dm 
  Orden bittende, das sic im eyne etliche Summa Geldis off das Hus, das inne hat- 
  ten, und off das Lant Dobryn, das sien Erbe was, lyen welden, und is also czu ge- 
  truwer Hant hilden, bis her wedir loosen moehte. Des wart del' Homeister mit 
  synen Gebitigern czu Rate und wurden eyns mit im umb das selbe Lant, uno legen 
  im dol' off eyne etHebe Summa Geldes, wedir abeezu loesen, wenne her mochte. 
  Das wart also czwisschen en vorbrifft und vorschreben, das del' Orden das selbe 
  Lant Dobryn gancz mit aIle synen. . . . . (Lucke) gen innemen solde also lange, bis 
  hers wedir yon dem Orden loesete. 
  Item, als die V orbriffunge yon beiden Syten gescheen was, do vorbotte del' 
  Herczog die Lute des ganczen Landes Dobryn VOl' in und legete in VOl' von del' 
  Briffelunge desselben Landes dem Orden, und das her sie an den I10meister wissen 
  weIde mechticlich, das sie im holden solden und dem Orden, und al das tlmn, das 
  sic im getan hetten, als lange, bis her das Lant wedir czu im loesen mochte. Des 
  wunlen die Lute des selben Landes gemeynlich und mitenander eyns und hold ten 
  dem Homeister und dem Orden unbetwungen mit gutem wolbedachtcn Willen im 
  und dem Orden llndirtan czu sien in aller Wise, als sie irem reehten Erbherren 
  gewest weren; also wurden sie yon dem Orden offgenomen. 
  Item, a]s del' Homeister und del' Orden das Lant ingenomen hatten und en 
  das gancze Lant geholdet hatte, do woren die yon Polan noch in Dobryn off eyme 
  geringen Huse das sie inne hatten. Do sandte del' Homeister etliche del' synen czu 
  dem Houptmanne des selben lIuses und lys im sagen, das her das gancze Lant 
  Dobryn in Befielunge hette czu getruwer Hant und im die Lute geholdt hetten, das 
  her das selbe lIus ouch offgebe fredelich her ap mit den die by im weren cziende 
  und il'! nicht lenger inne hilde. Del' Houptman karte siGh an die Rede nicht und 
  wolde yon dem Huse nieht czien, also das die Doten von im czogen und in lissen 
  off dem Huse. 
  
  
  r 
  
  
  « 
  
  
  ....
  		

  /Pomorze_014_01_02_415_0001.djvu

  			405 
  
  
  Item, aIs del' Houptman yon dem Huse nieht czien woIde, do sandte del' Ho- 
  meister etliehe Gebitiger mit iren Luten VOl' das selbe Hus, das sie is innemen 
  solden. Do sie VOl' das Hus quomen und del' Houptman saeh das her das selbe 
  Hus nieh lenger halden moehte, do gab her das Hus off und ezog her ap mit den 
  die mit im do woren mit iren Pferden und mit aIle ire Habe fredelieh yon dannen, 
  das nymant yon en geslagen noeh das syne genom en wart, noeh des Ordens Lute 
  keynen yon den selben leydegeten und in keynerley Wise besehedigten; also hat 
  del' Orden das selbe I
  ant hutes Tages in Befelunge ezu getruwer Hant. 
  Item, do noeh etliehe Czit, als del' Orden das selbe Lant Dobryn ezu ge- 
  truwer Hant inne gehalden hatte, do vorderte del' Konig ezu Polan mit den 
  synen das Lant yon dem Ordrn, spreehende, wie das is ezu dem Konigriehe ezu 
  Polan gehorte, und begerte, das im del' Orden des selben Landes abetreten weIde. 
  Do wart im yon dem Orden geantwert, wie das in das selbe Lant ezu getruwer 
  Bant yon dem Herezogen befolen were, und sieh mit dem Herezogen also vor- 
  sehreben hetten, das sie des Landes ane synen Wissen und Willen nymandes abe- 
  treten welden, ouch so sulde is del' Herczog dem Orden fryen und vortreten VOl' 
  allir Manunge und Ansproche. Ouch antwerte del' Orden, das sie dem Herezogen 
  schriben welden, das her friete und vortrete den Orden ken dem Konige yon Po- 
  lan, del' yon en das selbe Lant vorderte und manete. 
  Dornoch schreib del' Homeister dem Herczogen czu Opeln en bittende, das 
  her im das Lant fryete ken dem yon Polan, das del' Orden yon des selben Landes 
  wegen ungemanet blebe. Des dirbott sich del' Herczog czu allem Reehte, wie das 
  her Bewisunge do yon thun weIde, das das selbe Lant sien reeht Erbe were, und 
  brgerte an deme Konige czu Polan und an den synen, das man im das Recht mit 
  den Forsten bestelte; her weIde do hen syne Bewisunge und Briffe brengen, is 
  queme im ezu Sehaden ader ezu Fromen, und bewisen aldo, das her eyn reeht 
  Erbe czu dem Lande were. In sulcher Wise hat her sich offte dirboten, und noeh 
  tegelieh dirbuit syne Bewisunge do ezu thun, und bis her noeh nymand von im 
  uffnemen wolde die selbe syne Bewisunge. 
  ObiI' das hat sieh del' Orden dirboten ken dem yon Polan, und ken keyme 
  ielichen andern del' das Lant manende ist, noeh tegcIieh dirbuetet, wer in ir Gelt 
  wedir wiI . .. sic dem Herezogen off das. .. .. (LUcke) das Lant czu getruwer 
  IIant . .. und en ouch offricl1te das Gelt, das sic off das Laut gclrgcn baben, deme 
  wiI del' Orden gcrne ane Wedirrede des Landes abtrcten. Adir ane des Her- 
  czogcn Wille, del' is en czu gctruwcr Hant befolen hat, so mag del' Orden mit 
  Eren des Landes nymand abtreten noeh deme, als sie sieh beide Site vorsehreben 
  habpn. 
  Ouch so czuyt im del' Orden des selben Landes nieht czu cyme Erbe, 
  sundir das is im aIle)'ne czu gctruwer lIant bcfolen ist, und cyme idcrmanne 
  gerne abetreten wiI, del' sicb do ezu mit Rechte ezicn wil, doch das im genug do 
  VOl' gesehee, in sulchcr Wise, als vorgeschrebcn stct, das hcrs mit Ercn und mit 
  Gelympe thun mag.
  		

  /Pomorze_014_01_02_416_0001.djvu

  			406 
  
  
  Nr. XXVII. 
  
  
  Uktady Zakonu Krzyzak6w z postern Zygrnunta kr61a W
  gierskiego prowadzone 
  roku 1392 dnia 5 Maja, dotycz!J:ce sprzedazy temui Zakonowi N. Marchji, Ziemi 
  Dobrzyilskiej i zamiaru zawarcia pokoju z kr6lem Polskim. (Str. 12, Ods. 3.) 
  J1oigt. Cod. diplom. Prussic. IV, Nr. CVI. 
  Dis ist die Botschaft, die Herman Schoef geworben hat an uns yon des Koniges 
  wegen yon U ngel'll. Anno Domini etc. XCII, lubilate. 
  Czum irsten sprach her: Mein Here del' Konig yon Ungern hat mieh zeu 
  ueh gesandt und leset ueh also sagen unde versteen, als umb die Marke uft' dis- 
  seit o del', ab ir die welt koufen ader vorpfenden yon im VOl' ezu vumf molen 
  hundert tusent Gulden; so meynet myn Herre von Ungern, her weIde sie ueh wol 
  frien yon deme Koninge yon Behem und yon Herezogen lohan yon Gorliez und 
  yon dem Marggrafen yon Mehern, und weIde ueh del' selben vorgenanten Herren 
  Brieve sehiken und geben, so sie beste toeehten. 
  Dis ist doruft' unser Antwart: 
  Herman, wir danken unserm gnedigen Herren dem Koninge yon Ungern vos 
  sine Gnade und VOl' sine Gunst die her ezu uns treit, das her uns des Landes 
  gunnen wiI und gan VOl' andern Luyten, unde thun uch ezu wissen, das huyer in 
  del' Vasten bey uns was del' Abt yon del' CelIe und braehte mit im unsers allir- 
  gnedigsten Herren des Romisschen Konings eine Credencie und unsers gnedigen 
  Herren Herczogen lohans yon Gorlicz ouch eine Credeneie, unde spraeh: mieh hat 
  gesand zeu ueh myn allirgnedigster Herre del' Romissehe Koning und Herczog 
  lohannes von Gorliez sien Bruder und hat mil' bevolen czu ueh zeu werben, das 
  sie die Marke uft' disseit Oder ueh wellen versetezen VOl' czu drien molen hundert 
  tuesund Goldin, also besehedenlieh, ab ueh ieht dorum ist. Do antwurte wir also 
  uft' und spraehen: Herre, wir danken unserm allirgnedigsten Herren dem Romis- 
  sehen Koninge und unserm gnedigen Herren Herezog lohanns VOl' die Gunst unde 
  Fruntsehaft, die sie ezu uns tragen, und antworten ueh unmoeglieh gerne uft. die 
  Sache, wuste wir was. Nu wisse wir neh von unser Herren wegen niehtesnicht 
  zcn antwurten czu desim mole, dureh des willen, das wir nicht enwissen, was 
  Rente ader Herschaft ader Reehtes unsir Herren haben in del' Marke; hirumbe 
  libel' Herre, ab is neh behaget, so were unsir Meynunge wol also, das unsere 
  genedigen Herren vorgesehreben senten in die Marke deme sie das getruweten, 
  ueh ader andere, yon Huese ezu Huese, von Stat ezn Stat, unde liesen do be- 
  schrieben aUe Privilegie, aIle Hantvesten del' Edelinge unde del' Stete unde del' 
  lnwoner des Landes, was yderman Reehtes hat unde was her pfliehtig ist del' 
  Hersehaft czu thuen, und was von alIen Renten, Czinsen und Unborn nnd Dinst 
  del' Hersehaft mag ezugehoren ader ezu geboert, und was Reehtes die Hersehaft 
  dorinne hat. Doruff uns del' selbe vorgenante Herre Abt also antwcrte und 
  sprach: das mag wol moeglieh sien. leh wiI czurueke czien so ieh irste mag czn 
  mynen Herren und wiI sie lasen vcrstehen, und als balde als mync Herren ire 
  Botsehaft habin getan in die Marke und mir eine Antwert wirt yon in, so wiI ieh 
  widder komen und wiI ueh allir Brieve J alIir Sachen eigentliebin bescbricbcn
  		

  /Pomorze_014_01_02_417_0001.djvu

  			407 
  
  
  brengen eine Usschrift, also bescheidenlieh, ab mynen Herren umb die Sachen 
  iehts ist. Del' Antwert sie wir wartende von 'rage zeu 'rage, und uns enfneget 
  nicht, das wir keynerlei 'reidinge andel's angriefen, bis also lange, das wir seen 
  und hoeren, wo dese Teidinge blieben. Weres, das von desen Teiflingen nicht 
  enwurde, were denne unserm gnedigen Herren deme Koninge von Ungern ieht 
  umb die Teidinge, und weIde is also usrichten, als obene steet gesehrieben, was 
  wir denne unserm gnedigen Herren dem Koninge czu Dinste und czu Fruntschaft 
  muchten getun, dol' uft' weIde wir denne gedenken, und welden unserm gnedigen 
  Herren deme Koninge antwarten, so wir beste muehten noeh unserm Vormoegen. 
  Item so warb Herman Sehoef an uns uml spraeh: Ouch leset ueh myn Herre 
  von Ungern sagen, das her mit deme Koninge von Polan eillen Frede gemacht 
  habe bis ezu sente Mertins tag, und del' Koning yon Polan sal mynen Herren 
  von Ungern eyn Land zcuvor us yngeben. 
  Dol' uft' ist unser Antwart: 
  Lieber Herman, also als ir von unsers g11edigen Herren des Konings von 
  Ungern wegen an uns werbet, das her einen Frede mit dem Koninge von Polan 
  gemacht babe bis czu sente Mertins tage, und das im del' Koning von Polan ein 
  Land zcu vorus yugeben sal, do antwarte wir also uft': Unser gnediger Herre von 
  Ungern bat des wol macht, das her mit deme Koninge von Polan und mit andel'll 
  Herren Frede machen mag wenne her wiI, und wi dicke her wiI ane uns, lmd 
  mag do bey thun und lasen, was sienen Gnaden bcheglich ist; sunder welden wir 
  haben l
  rede gemachet mit dem Koninge von Polan, und welden haben unsern 
  Herren von Ungern bus en gelascn und sine Land, wir welden lange wol Teydinge 
  sin bekomen die uns nutcze weren gewest, und welden unser Ding lange uft' ein 
  Ende bracht haben, sunder wir wolden sin noch nye getun. 
  Item, so warb Herman Sehoef, das del' Koning von Ungern nIl us sinem 
  Rate, und del' Koning von Polan ouch nn us sinem Rate kiesen sol1en; die VIII 
  sul1en ein Recht zwisschen in beiden spreehen umb das Land ezu Ruessen. 
  Dol' uft' ist unser Antwart: 
  Liebe Sehof, dol' uft' das ir spreehet, das unser Herre von Ungern UIl us 
  sinem Rate, und del' Koning. von Polan ouch nIl us sinem Rate kiesen sullen, 
  die VIII ein Recht czwisehen in beiden czu sprecben, wissen wir nichts czu ant- 
  werten, wir haben sin ouch nicht czu tun. Unsir Herre von Ungern und sien 
  wieser Rat wissen wol was in dorinne eben ist und nutcze, sunder als wir VOl' 
  gesprochen haben, als spreehin wir ouch noeh. Hetten wir wolt einen Frede mit 
  deme Koninge von Polan machen und betten wolt unsern Herren von Ungern uml 
  sine Land bus en lasen, das weIde wir lange wol gctan haben, des wir doch nieht 
  tun wolden. 
  Item, so warb Herman und spraeh: Welt ir das Land zeu Dobrin koufen 
  und ouch die Cuya, myn Herre del' Koning von Ungel'll wiI des Koufes nymanden 
  bas gunnen, denne ueh und dem Orden, und ist das ueh ieht dorumb were, so lasct 
  mynen Herren den Koning vorsteen, was wir dorumb geben weldet. 
  Dis ist doruft' unser Antwart: 
  Liebe Herman, ais ir sprecht, weIde wir das Land czu Dobrin koufen, das 
  11118er guediger Herre del' Koning von Ungern des Konfes nynumde has gunnen
  		

  /Pomorze_014_01_02_418_0001.djvu

  			408 
  
  
  wil, denne uns, des wir im groslieh und Hieseelieh danken del' Gnaden und Gunst, 
  die her dol' mite direzeiget, und were uns ieht dorumb, das wir in vorsteen 
  liesen, was wir im dorumb welden geben. Dorezu antwerte wir also: wir wissen 
  czu desir Cziet niehts doruft ezu antwerten, is sie denne, das wir VOl' geseen ha- 
  ben unsers Herren von Lngern meehtige Brive, dorus wir dirkennen moegen das 
  Recht und die Eigensehaft, die siene Gnade ezu dem selbin Lande zeu Dubrin 
  habe, und werdcn undirwieset, ab das selbe Land zeu Dobrin von naturliehim 
  Reehte ezu del' Crone yon Ungern gehoere, adcr ezu del' Crone yon Polan. Denne 
  so wellen wir doruff gedenken und doruff antwerten, als wir vordcrst moegen, unt! 
  wellen dorezu tun, was wir mit Gote uud mit Ereu und mit Reehte getun moegcn, 
  und wellen denue cine Antwert yon uns geben, noeh del' sieh unser Herre yon 
  Ungern auer die sienen, die her dorumb ezu uns sendet, riehten moegen. 
  Item, warb Herman und spraeh: Ouch leset ueh myn Herre yon Ungel'll sa- 
  gen, das im das Land zeu Dobrin wol wurde, als were, ab ir is im welt helfen 
  besehirlllen, wend is were im ezu wiet gelegen und nmehte sin nieht wol be- 
  freden. 
  Dol' uff ist unser Antwert: 
  Liebe Herman, also als ir spreeh, das unserm gnedigen Herren yon Ungern 
  das Land zeu Dobrin wol wurde, weres Saehe, das wir is ym welden heUen be- 
  sehirlllcn, dorezu antwerte wir also: Alles, das unserm gnedigen Herren von 'Gn- 
  gel'll ezu gute gescheen mag, des gunnen wir sinen Gnaden wol und sehn und 
  horen gerne siene und siner Lande Merunge und Selikeit, und worane wir im ezu 
  Dinste ulld beheglieh werden llloegen, do wollen wir aIle Cziet willig czu sien 
  noeh vermoegen, und bitten sine Gnade, das uns ouch in sine J3eschirmunge 
  neme. 
  Item, so warb her und sprach: Ab ir des Landes zcu Dobrin nieht koufen 
  weldet, so bittet myn Herre del' Koning und myn Frauwe die Koniginne yon Un- 
  gern, das ir dem Herczogen von Ruesen beholfen siet das her nieht erbelos werde, 
  do tut ir mynem Herren dem Koninge und myner Frauwen del' Koniginllen ezu- 
  mole liebe, ane das sie verseholden wellen. 
  Dol' uft' ist unser Antwurt: 
  Liebe Herman: doruft' als ir spreeht, ab wir des Landes zeu Dobrin nieht 
  koufen welden, das unser gnediger Herre del' Koning und unser gncdige Frauwe 
  die Koninginne von 'Gngel'll von uns begerenue sin, das wir hclfcu das del' irluehte 
  :Furstc Herczog von Opul nieht erbelos wurde: antwerte wir also und spreehen: 
  als wir VOl' gesproehin haben, was "ir unsenll gncdigen Herren deme Koninge 
  und unser gnedigen Framven del' Koninginne von Ungel'll ezu voerderst, dol'lloeh 
  unserm besundern Herren dem Hcrczogen yon Opul ezu Dinste und zeu J3eheg- 
  liehkeit tun moegen, und was wit Gote mit Eren und mit Reehte dorezu gethun 
  moegen, das wir das allewege gerne thuen wellen noeh unserm Vermoegen. Und 
  lasen ueh wissen, das uns das Hues zeur Slotorie Pfandes steet umb eine gnante 
  Summe Geldes, die uns del' egenallte Here Hcrezoge yon Opul sehuldig ist, do 
  VOl' her uns das selbe Hues vorpfendet und vorsaezt hat; und wenne uns unsir 
  Gelt wirt das wir dol' uft' gelegen haben, so wellen wir das selbe Hues gerne von 
  uns antwerten deme, der Recht dorczu hat. Wir haben ouch das Hues zeu Ber- 
  beren yugt'nomen durch des "mcn J das unser anncn Luyte us deme Rieehe zeu
  		

  /Pomorze_014_01_02_419_0001.djvu

  			.. 
  
  
  409 
  
  
  Polan und yon den jenen, die VOl' dem selben Huese logen, geschindt und beroubt ' 
  wurden, dorumb uns ny kein Recht gescheen kunde, und haben das selbe Hues 
  uff ein Recht, do yon wir unserm Herren deme Koninge yon uff eine andire Cziet 
  luter und eygentlicher geschrieben haben; und wenne das gescheen ist, das uns 
  und den unsern Gliech und Recht umb das unser widderfaren ist, so wclen wir 
  das Hues ouch gerne yon uns antwerten deme, del' Recht dorczu hat. 
  
  
  o 
  
  
  Dis ist die Botschaft, die Herman Schof gewurben hat yon unsers Herren wegen, 
  des Koninges von Ungern, in XCII Iare zcu Winachten. 
  Czum irsten so sprach her: Mich hat czu uch gesand myn gnediger Herre 
  del' Koning yon Ungern, und bedanket uch groslich del' Botschaft, die ir im czu 
  entpoten hat bic dem Herczogen yon Ruessen. V ortmer so hat mil' myn Herre 
  mitegegeben das ich an uch werben sal, das myn Herre der Koning gekouft hat 
  von dem Herczogen yon Ruessen die Land als Dobrin, Cuya, Bromburg und Leslaw, 
  und sine Meynunge ist, were nch icht umb die selbin Land, her wil ir nymanden 
  als lieb gunnen, als ueh und dem Orden. Sunderlieh umb das Land ezu Dobrin ist 
  ueh ieht, dorumb und welt iI's koufen, so habe ich des volle Macht von myne 
  Herren deme Koninge, das ieh eins mit uch dorumb werden sal, und wie ieh mit 
  ueh ober ein kome und was ieh dorane thu, das wiI myn Herre stetc und veste 
  halden. 
  
  
  Dis ist unser Antwurt: 
  Herman, wir danken unserm gnedigen Herren deme Koninge von Ungern VOl' 
  die und VOl' die Gnade die her ezu uns treit, also das her uns das Land czu Do- 
  brin gunnen wiI und bas gan, denne eyme andern, dorum wir gel'lle mitsampt 
  unserm Ordin Got unsern Herren bitten wellen VOl' sinen gesund W olfar und ein 
  seliges langes Leben. Stinderlieh Herman so thun wir uch czu wissen, das del' 
  irluchte Furste Herczog Ladislaw von Opul huyer urn sente Iacobstag und dornoch 
  by uns was in unserm Lande czu Pruessen und mit uns do ober ein quam umb 
  das Land czu Dobrin, also, das hers uns yorsatczte VOl' LM. Gulden; die selben 
  VI. Gulden die habe wir im bereitt und beczalt czu cineI' Genuge. Dorczu so hat 
  bel' uns dol' ober sinen Brieff gegeben mit sime angehangenden Ingesegel. dorinne 
  under andel'll Worten geschrieben steet, das her bekennet, das her uns Land czu 
  Dobrin vorsatezt hat VOl' LM. Guldinen. Ouch steet in dem selben Brieff undir 
  andern Worten, das wir dasselbe Land im und sinen rcchten Erben und Noch- 
  lomelingen widder czu losen sullen geben umb eine sulehe Sumrne Geldes als umb 
  LM. Gulden, wenne das hers losen wiI; des selbin Glich haben wir im ouch gege- 
  bcn unsern Brieff mit unscnn angehangenen Ingesigel, das wir im das sclbe Lanll 
  wcllcn widder ezu losen geben VOl' LM. Gulden. Ouch hat uns del' selbe Herczog 
  gelobet, das her uns schicken wiI Ullseres gnedigen Herren des Koninges von Un- 
  gel'll und ouch unscr gnedigen J:t'rauwen del' Koniginne Brive under iren angehan- 
  gcnen Ingesigel, das is ir Wille und Jowort und ire Wissenschaft sie, das her uns 
  das Land vorsaczt habe. Dorezu hat her uns ouch gelobet einen Brieff del' iduchtcn 
  :Furstinne Fmuwen Of ken, siner Efrauwen, under ircm angehangenen Ingesigel czu 
  schichen, das sie das Land nymmer ansprechin noch vordel'll sal, noch VOl' Liepge- 
  dinge noeh iu keinedey W ies, uUll das is ir Willc und V orhcngniss sic und ir 
  Wissellschaft. Dud birwnb , libe lIerman, so wisset, das wir wcrlich nieht p-nwis: 
  
  2 
  
  
  -
  		

  /Pomorze_014_01_02_420_0001.djvu

  			410 
  
  
  sen, was wir czu desir Cziet unserm gnedigen Herren dem Koninge und uch gebin 
  sullen VOl' ein Antwert, sint del' Cziet, das del' egenant Herre Herczog unsern Blif 
  hat, und wir widder sine Brive haben, das her uns das Land recht und redelich 
  vorsaczt hat umb LlII. Gulden, die selben Brive ouch uswiesin, das wir das selbe 
  Land im und sinen rechten Erben ader Nochkomelingen losen wellen urn LM. Gul- 
  den; und dorumb so wissen wir nicht, was wir doruff antwurten sullen, is were 
  denne, (las wir yore unser Brive, die wir dem egenanten Herren Herczogen dorober 
  gegeben habin, widder yon im haben, und das uns del' Herre Herczog halde also, 
  als sine Brive uswiesin, und ouch das uns die LM. Gulden gancz widder beczalet 
  werden, die wir im dor utI gelegen baben. Wenne das gescheen ist ader gescbiet 
  dornoch, weres denne das Land qweme an unsern Herren den Koning und an sine 
  Herschaft, und weres, das her uns denne des gunnen weIde und das her uch 
  denne dorumb czu uns sendet ader send en weIde und uns das selbe Land vor- 
  pfenden ader vorkoufen weIde umb eine Summe GeMes, die wir genesen much ten, 
  so welle wir gerne unserm Herren dem Koning beheglich dorane werden und 
  sien umb eine Somme Geldes noch unser Macht. 
  
  
  Nr. XXYIII. 
  
  
  Prelati, palatini, castellani etc. nobiles et milites tocius regni Polonie 1392 Mai. 8, 
  Petrcovie; zapytuj
   Zakon Krzyiak6w, jakiem prawem wzit)li w zastaw ZlOtOlj
   
  i zajt)li Bobrowniki podczas trwaj
  cego pokoju. (Str. 10, Ods. 3.) 
  Voigt. Ood. diplom. Prussic. IV, Nr. OX/. 
  
  
  Venerabili domino.. magistro de Prussia totique conventui Domus Theutuni- 
  corum Ordinis sancte Marie,.. prelati, palatini, castellani, iudices barones, milites 
  et clientes, ac universa communitas baronie, nobilium et militum toeius regni Po- 
  Ionie, debitam revereneiam cum omnis boni continuis incl'ementis. Nuper ad sere- 
  nissimam plineipem dominam Hedwigim reginam Polonie illustrem, dominam nostram 
  graeiosissimam, et ad nonnullos barones ipsius regni Polonie cedas litteras vestra 
  sollercia scribere procuravit super habenda conveneione de quibusdam Ordinem ve- 
  strum et regnum Polonie predictum concurrentibus tractandis, in quibus eciam lit- 
  teris de treugarum ordinaeione pel'petua inter !)rediclum Ordinem vestrum, et ipsum 
  regnum Polonie tetigistis; ad quam quidem conv£llcionem barones et nobiles eius- 
  dem regni Polonie, fratres nostri, profecti fueral1t, (sed) vestrum vcstrorumque a(l- 
  ventum in Brzesce diueius prestolantes, sine fine recesserant, vobis et vestris eidem 
  convencioni renittentibus interesse, quod quid em iam frequenter recolimus accidisse. 
  Quamquam autem treuge perpetue inter Ordinem vestrum et regnum Polonie me- 
  morate ab antiquo sint firmate, nichilorninus, durantibus treagis huiusmodi, nulla 
  difficlacione previa, primo castrum Siothoria in obligacionem in certa quantitate pe 
  cunie, demum castrum Bobrowniky nulla vobis suffragante iusticia recepistis, que 
  quiclem castra sunt de corpore sepel1icti regni Polonie, prout vobis novimus plena- 
  rie fore noturn, videtur igitur, quod per recepcionem predictorum castrorum treu- 
  gas predictas effectualiter violastis. In quibus omnibus et aliis quamplurirnis ad 
  vestri medium hOllorahikm clominum A ndream Lascary baccalarium in iw'e cano.
  		

  /Pomorze_014_01_02_421_0001.djvu

  			411 
  
  
  nico prepositum ecc1esie Wladislaviensis, fl'atl'em nostrum dilectum, mittimus ple- 
  nius eruditum, cui fidem in omnibus ccrtissimam dare velitis, tamquam vobis in 
  hac parte vive vocis oraculo loqueremur. Super quibus omnibus celerem et fina- 
  lem pctimus responsivam. Datum Petl'covie ipso die beati Sta.nislai martyris, anno 
  Domini millesimo cec nonagesimo secundo. 
  
  
  - 
  
  
  Nr. XXIX. 
  
  
  Ladisla Herczog' czu Opul etc. 1392 .ul. 28, czu Marienburgj zastawia Ziemie 
  Dobrzynsk
   Zakonowi J{rzyiak6w i wyluszcza okoliczno
  ci, kt6rc go do tego kroku 
  sklonily. 
  Ww'szama. Arch. Glomne, Nr. 776. 
  
  
  In Gotis Namen, amen. Wir Ladisla yon Gotis Gnadin, Herczog czu Opul, czu 
  Welun, czur Cuya, czu Dobrin etc. Tuwen kunt alIen di desin kegenwertigen 
  Briff sehen adir horen les('n, das yn den laren vnsers Hir tusunt drihundirt lar 
  und yn dem eyn und nunczigstem lara Her Krzon mit seynen Nochfulgern sich VOl' 
  vnsir Haws Bewerem 1 gelegert hatte, do wir sein Leibis und Gutis sichir woren 
  und uns ouch ny entczaget hatte noch der Koning yon Polen, do vorher ouch lange 
  Czeit lag, als leichte czen adir czwolf Wochin. Und yn den Geczeitin do her do 
  vorlag, lys her dem Herren Homeister, dem Orden und synen Luten yon Prusen 
  grossen Schaden tuwen und lys en ir Gut nemen wedir Recht, das del' Herre Ho- 
  meister andel'll Fursten, uns und andel'll erbam Luten geclagit hat und geschrebin, 
  das her ouch wol meynet czu beweizen, wen das Czeit wirt. Durch des Wille dcI' 
  Herre Homeister und syne Gebiteger czu Rathe wurden und meynten, das se das 
  Unrechton nicht lengir .1eidin mochten noch enwelden, und semthen den Komptur 
  yon Thorun ken Bewerem czu Hem Krzon mit em czu redin und en czu beten, 
  das her eren armen Luten ir Gut, das her und dy synen mit Gewalt und mit Urn- 
  rccht engenornen hette, wedirgebe, des doch nicht geschach nach gescheen kunde; 
  sundir se wusten sich also scholdig und also vnrecht, das sy das Rechtin nicht 
  dirbeyten corsten noch wolden, und wurden fiochtig yon dem Hawse, do del' Komptur 
  yon Thorun dorvor quam. Do das vnsir Howptmann und dy unsem oft dem Hawse 
  sogen das sy fiogen und dy Herren yon Prusen dovor komen woren, des wart vnsir 
  Howptmann czu mole fro und gink czu enher abe yon dem Howse, want wir ern- 
  befolen battin, wenne dy Herren yon Prusen quemen, das her se aUe uege off- 
  lasen sulde und das en unsir Howser aIle uege sulden offin sein, und furte mit ob 
  neyne, das se also mit sin off das Houes. Do quam unsir Howtmann mittenandir 
  czu dem Herren Homeister retyn. Do her czu em quam, do sprach her czu em 
  also: liebir Herre, ich bethe euwir Gnade, das ir durch meynis Herren des Her- 
  czogen willen und durch del' grossin Schaden und Unrechte wille dy.. euwern 
  Gnaden uud euwern Leuthen gescheen sein, und sundirlich durch del' Gewalt dy 
  meyme Herren dem Herczogen gescbit, dy Vesten Bewerem ynnemet, das ich moge 
  czu meyme Herren dem Herczogen gerettin, den ich ouch czu euwern Gnaden bir- 
  gen wil so ich allirscbirste mag. Und euwir Gnade mag das Hows bilch ynnemen, 
  
  
  1 m. Bobrownlki. 
  
  
  62*
  		

  /Pomorze_014_01_02_422_0001.djvu

  			412 
  
  
  want euch'-und euwern IJuten grossc Gcwalt und Unrccht geschccn ist und geschit 
  yon Hem Krzon vnd von den synen, und mil' hat meyn Herre befolen, wen euwir 
  Gnade adir di euwern quem en, das euch und den euwern seine Vesten offin seyn 
  saI. Also reyt Schar unsir Hawptmann czu uns ken Ungern und sagethe vns, das 
  her dem Kumptur von Thorun und dem Orden hette vnsir Vesten Bewerel'n ynge- 
  gebin, das wir ouch gerne horten und was unsir gutir Wille, wir dankten em ouch 
  czumole sere, das her das geton hatte. Dis stund bis yn das andir Jar dornoch, 
  als man schribt czwei und neunczigstem lare, {10 quomen wir czu dem egenannten 
  Herren Homeister yn sein Hows ken Mariemburg, und wurden mit em czu redin 
  von desselbin Howses wegen. Doruff her uns also antworte und sprach: Herre, 
  Her Herczog, das wir das Hows Bewerern yngenommen haben, dorczu hat vns 
  betnungen grosse und bitir Not, want wir und unsir armen Luthe wurden yon den 
  ienen, di do VOl' logen, geschindit und gerowbit wedir Got und wedir Recht, 
  dorumb uns ny Recht geschen mochte noch en mag. Idoch, liebir Herre, das Hows 
  wellin wir euch gerne wedir antworten also bescheidinclich, das iI's also bestellit, 
  das uns und unsern armen Luten vort mit sulches Rowbens und Schindens nicbt 
  Not sey yon demselbin Howse, als VOl' gescheen ist, und ouch das uns vnsir 
  Czerunge und Koste, di wir bisher doruff getragen haben, beczalit und offgerichtit 
  werdin, und ouch also, ob uns keynirley Rede und Anfechtunge von dem Konige 
  adir von dem Reiche czu Polen yon desselbin Howzes wegen entstunde; das ir 
  tuns dovon nemen und schadlos halden weUit, so wellin wir euch gerne das Hows 
  wedir antvorten. Do wir also horten, in welchir Weize del' vorgenante Herre Ho- 
  meister und del' Orden czu dem Huze komen weren, also als vorgeschrebin steet, 
  do wurdin wir czu Rathe mit del' irluchten Furstinne Vrowen Offken Herczoginne 
  . czu Opul etc. unsir lieben Betegenosinne, want dasselbe Hows und das Lant czu 
  Dobrin ir Lipgedinge ist, und mit vnsern Erbin und mit unserm getruwen Rathe, 
  und haben dasselbe Hows Bewerern und andir unsir Howsere und das gancze Land 
  czu Dobrin mit aIle deme das dorczu gehort dem egenanten Herren Homeister und 
  . dem Ordin vorsaczt umbe eyne Summe Geldis, die hie noch geschrebin steet, want 
  . wir an em und an dem Ordin nicht andirs finden kunden noch gefunden haben, 
  den das se des rechtin begernde sein yn den Sachen.. Hirumme wir Ladisla vor- 
  genante yon Gotis Gnaden Herczog czu Opul, czu Welun, czu Dobrin, etc. beken- 
  nen offintlich yn desim kegenwortigen Briffe alIen di en seheen, horen adir lesin, 
  . das wir mit wolbedochtem Muthe, mit gutim Willen uud mit friher Willikore yn 
  eigener Personen komen sein czu dem grossmechtigen geistlichim Herren, Hem 
  .Cunraden yon WaIlenroden Homeister des Ordens del' Brudere des Spittalis senthe 
  Marien des duczin Howses von Iherusalem, und czu synen Mittegebitigern vnd 
  fruntlich haben angesehen di grosse Fruntschaft und Truwe, Liebe und Erbarkeyt, 
  dy se uns und den unsern offte uud dicke beweizet haben and alIen ernbaren Lu- 
  then aIlewege beweisen, und czu vordirst dorumbe, das se £lurch Got und czu 
  sterken di heilige Cristenheit Tag und Nacht wedir di Heidinschaft mit grossin 
  Casten streiten und vechtin, und mit unsprechelicher Erbeit ir Blut vorgissen und 
  sich williclichin oppfern umbe den hl'iligen Glowben, und haben demselbin Herren 
  ,Homeister und synen Gebitegern und dem ganczin Orden vnsir Slosse, Howser uud 
  ,Vesten, als Bewerern, Rippin, Dobrin, Lippchin 1 und das gancze Land czu Dobrin 
  
  
  
   
  
  
  1 m. Lipno. 
  
  
  \, '-
   
  
  
  .
  		

  /Pomorze_014_01_02_423_0001.djvu

  			418 
  
  
  mit alIem demc das dorczu gr1lOrt, mit aHem furst1ichim Rechte, mit alIiI' Freiheit 
  mit Rathe und V olbort unsers getruwen Ratllis vorsaczt und yngegebrn umbe eyne 
  Summe Geldis, als funfczig tusunt Goldin ungerisch, adir ezwelftehalbe Scot prus- 
  sisch VOl' dE'll Golden, dy Summa Geldis wir auch von en enphangen und offge- 
  nomen haben an gutir Muntcze, an gemeyner Werunge und volkomelich geczalt 
  das uns genuget, dy se uns fruntlich an allevorbotine Vndirseheit und yn guten 
  Truwen haben gelegin. Und was se des vorgenante Landis an alIen Dingen bynnen 
  dem Lande, nichtisnicht owsgenomen, genisen mogen, das geben wir allis dem vor- 
  genanten Herren Homeister, synen Gebitegern und dem ganezin Orden mit gutem 
  Willen ezu Holfe eren Krigen und Orloirge czu nemen und ezu gebruehen noeh 
  alIen erem Willen. Und wen wir, unsir Erbin und Nochkomelinge das vorgenante 
  Lam} wedir haben wellin, so sullen wir en dy vorgenante Summe Geldis, als funf- 
  czig tusunt ongerische Goldin, adir VOl' dy Goldin bemische Grossin, als sy denne 
  genge und gewe sein, die ouch gut sein, adir mit Silbir gancz beczalin und wedir 
  gebin yn del' Stadt czu Thorun, als wir sy do von en enphangen haben, und sy 
  sullin uns denne das Lant mit aIle syner Czugehorunge wedir antwOlien und yn- 
  gebin an aIle Wedirrede, Argelist und Holferede. Was se ouch Gutere owskowten 
  von den dy bey uns gestandin und blebin sein in guten Truwen als erbar Luthc, 
  adir dy noch bey uns bleibin noch unsern Gnadin, was se di Gutere kosten, das 
  GeIt sullen wir en wedir gebin und beczalen mit Golden adir mit Grosschin, wen 
  wir en das Hawptgelt beczalen. Mocl1ten abir wir des Geldis, das sy also umbe 
  dy Gutere awsgegebin hettin, nicht gehaben wen wir en das Howptgut beczalin, so 
  sullen se und mogen di selbin Gutere also lange ynnehaldin und czu sulchem 
  Rechte, also se ire andir Gutir haben, bys das wir en ir Gold, dorumbe se dy 
  Gutir gekowft haben, wedirgebin. Abir das Land sullen se uns yo wedir antworten 
  und offgeben ane aIle Wedirrede als vorgeschrebin steet, wen wir ey die Hawptgut 
  beczalen. Euch ab die worgenannten Hen-en Howsere adir Slosse yn dem Lande 
  bauheten, was se das kostet, das sullen wir en ouch unsir Erbin adir Nochkome- 
  linge mit dem Howptgute wedirkeren, doch wellin wir und is ouch also beret, das 
  se nicht mer yn demselbin Lande varbuhen sullen, den off drey tusunt Goldin 
  vngerischin. Und ab wir dy dreitusunt Goldin nicht haben mochten mit dem 
  Howptgute czu gebin wen wir unsir Land wedir losen woldin umbe di Summa Geldis 
  als wirs en vorsaczit haben und als vorgeschreben steet, so sullen wir und wellin 
  ey yn demselben Lande czu Dobrin eynen Ort des Landis, del' engelegen ist, yn 
  gebin czu haben und czu balden VOl' dy dreitusunt Golden also lange, bis das wir 
  se beczalen mit Goldin adir mit Grosschin das en genuget. V ort ine, ab se an 
  Buhunge adir an Besaczunge adir andirs dmch ire Nocz wille Luten adir Steten 
  Briffe gebin, wen wir das Land wedir gelosten und ynnemen, so sullen wir di sel- 
  bin Brieffe von W orthe czu W orthe mit allin Freiheiteu, Gnaden, Gunsten uud 
  Fromen, dy dorynne brschrebin stehen, ouch ondir unsern Ingesigiln beschrebin 
  gebin und halden, Ouch was Gutir yn dem LanrIe sein dy uns pflichtig sein czu 
  dinen, dy sullin ouch dem Ordin dinen, se siczen wo se siczen. Vort ine, ab del' 
  Herre Homeister und del' Ordin irkeyne Ansproch haben wurde von eyme Fursten 
  von desselbin Landis wegen czu Dobrin, do wellin wir czu reiten und dy Ansproche 
  vortretin und en das Land gewern, als eyn Furste von Reehte dem andel'll tuwen 
  sal ken aUen den ienen, dy en am rechten Wellin lassen genugen. Ouch ab del' 
  Herre Homeister und del' Orden des czu Rathe wurden, dasse dasselbe Land eynem
  		

  /Pomorze_014_01_02_424_0001.djvu

  			414 
  
  
  andirn val'seczin volden, das se auch Macht baben sullen, so sullen sy is cyme 
  erbarn Fursten vorsoczin und umbe eJne su1che Summe Geldis, als wirs en vorsaczt 
  haben und als vorgeschrebin steet, und das denne derselbe erbar Furste, dem das 
  Lant also vorsaczt wurdc, uns, unsir Erbin adir Nochkomclingcn ys also vormachen 
  und vorgewissen sal mit zynen Briffen, wen wir, unsir Erbin adir Nochkome1inge 
  em das Golt beczalen. Und ouch was yon den drehen tusunt Goldin gar adir eyn 
  Teil doruff vorbuhet wurde, das her uns das Lant ane Arge1ist und Wedirrede 
  wedirantworte und yngebe, also als vorgeschrebin steet. Geschegis ouch, das Got 
  nicht cuwolle, das en das Hows Bewercn an gewinnen wurde, ys were mit Gewalt, 
  vorretlich aclir yn we1chir W cize ys geschege, adir ob das Land czu Dobrin mit 
  Herscbilde vorhert, vorwustit odeI' gewonnen wurde bynnen del' Czeit, die weile ys 
  yn eren Hendin stehet, do sullen se keyne Not umbe leidin yon uns, von unsern 
  Erben und Nacbkomelingen. AIle dese vorgeschrebene Dinge, Gelobde, Gobin 
  uncI Gunste, dy glowben wir mit desim Imgenwertigen Briffe stete, veste, gancz, 
  vnwcdirretlicb bey guten Truwen und Eren, an Argelist, ane Frogen, ane Nuwe- 
  funde yn slechtir, eynfcldiger Weise czu halden und czu haben. Und das se ouch 
  vnc7ubrochin und ungehindert bleiben mogen und gancz gehaldin werdin, so, var- 
  czihen wir uns VOl' uns selbir, VOl' dy egenante irluchte Furstinne Vrowe Offke 
  unsir Betegenose, VOl' unsir Erben cly wir iczunt haben und yn czukumftigen 
  Czeiten haben werdin, unci VOl' unsir Nochlwmelinge aIleI' Ansproche, dy weelir 
  dcse vorgeschrebin Stucke scin mochten. Wir vorczihen uns ouch allis furstlichen 
  Rechtis und aIleI' and ern Rechte, gemeyn1ich aclir sunderlich gegebin, se sein geist- 
  Hch und wertlich (sic), dy vns adir den unsern czu Holfe und en czu Schaden doran 
  komen mochten, und glowben ouch yn guten Truwen, ane Gefer und ane Argelist, 
  wedir se vorgeschreben Stucke und Artikil nich czu tuwen, noch vorhengen czu 
  thuwen von uns, noch yon ymande von unsir wegen, sundir das czu vorbiten und 
  czu weren noch unser Macht und als wir vorderste mogen. Czu merer Sicberheit, 
  Vrlmnde und stete Bleibunge a11ir desir vorgcschrebin Dinge, haben wir Herczog 
  Ladisla vorgenant unser Ingesigil mit desir noch gescbrebin Rittir und Knechte, 
  vnsir lieben, getruweu, dy czu eyme Geczugnis unsern Briff vorsigilt mit uns ha- 
  ben, Ingesigife von vnserm rechtin Wissen an desin Briff lasen hengin. Gescheen 
  und gegeben off dem Howse czu Marienburg in den Iaren unsers Herren tusunt 
  dreihunelirt czwei und nunczig Iaren, am nechstin Suntag nach Jacobi deli heiligen 
  Apostils. 
  Und wir Anders Herre czu Dobrin, Iwan von Radomyn 1 Marschalk czu Do- 
  brin, Petir Sromehen Herre czu Rippin, Petir von Lowsoln (?), Rittir, Schariborod, 
  S tachcn, Kncch te, bekennen, das aIle dese vorgeschrcbin Saehen mit unsenn Wis- 
  sen, guten Willen und Rathe gescheen sein, und czu cyme Geczugnis und Bekent- 
  nis, haben wir unsir Ingesigile mit des vorgenanten irluchten Fursten, unsers gna- 
  digcn Herren Ingesigil, yon unsern rechtin Wissin an desin Briff lasen hengen. 
  
  
  1 Rac10min p. Dobrzyniem n. D. 
  
  
  \
  		

  /Pomorze_014_01_02_425_0001.djvu

  			Nr. xxx. 
  
  
  Prelati, castellani, palatini, barones etc. regni Polonie 1392 Aug. 30, in Stoky; 
  oznajmiaj
   dostojnikom Zakonu Krzyzak6w, ze jeili nic zwr6c
   zabranych wsr6d 
  pokoju Polsce grod6w ZlOtOlji i Bobrownik i swiezo zagarnionej Ziemi Dobrlyil- 
  skiej, to ogloszl! calemu chrzesciailstwu bezpra\\ia, jaldch si
   11rzeeiw Polsce do- 
  puszczaj
  . (Str. 11, Ods. 3.) 
  Voigt. Cod. diplom. b"lJ,ssic. n
   N,.. CIX. 
  
  
  Venerandis viris et dominis, supremo commendatori, marschalco, commenda- 
  toribu8 totique conventui Cruciferorum de Prusia. 
  Venerandi domini, scimus plenarie neque nobis vertitur in dubium, quod 
  eorum, que nobis frequencius tum certis litterarum vestrarum tenolibus tum ver- 
  bali nuneiorum prolacione vestra solereia pluries intimavit, tenaci memorie com- 
  mendastis, nee a vestra noticia lapsum est usque in presens tempus, quomodo 
  videlicet treuge paeis inter regnum Polonie, ab una, et Ordinem vestrum, parte ab 
  altera, per predeeessores nostros et vestros a multis transaetis temporibus faete 
  sunt et statute perpetuis temporibus durature, quas eeiam firm iter et absque cor- 
  ruptela qualibet obtulistis continuo se tenere, asserentes eas in eo firmitatis robore 
  fore dispositas et in eam formam stili subtilitate redactas, quod nee seribarum 
  preseneium nec in futurum naseendorum subtilitas ad tantam possit ingenii subtili- 
  tatem aseendere, quod litteras super constitucionem treugarum huiusmodi quis va- 
  leret similes conficere vel eciam meliores, nee invenietur inter mundi artifices, qui 
  tanta vigeret ingenii solercia, quod tam ornatis sculpturis sigillum posset sculpere, 
  quale litteris treugarunr predictarum est appensum. Nuper tamen, hiis minime 
  suffragantes, castrum Slotoria, quod antiquis temporibus est castrum regni Polonie, 
  recepistis in obligaeionem. Demum, postquam nuperrime ten'am Dobrinensem, que 
  terra sicut vobis clare patet est de substaneia 	
  			

  /Pomorze_014_01_02_426_0001.djvu

  			416 
  
  
  Subscripcionis eiusdem littere predicte ad intra tenor est iste.. Ex IJade 
  prelatorum, castellanorum, palatinorum tociusque baronie, necnon nobilium, mili- 
  turn et clientum regni Polonie. 
  
  
  N r. XXXI. 
  
  
  Relacja W. mistrza Zakonu Krzyzakow z r. 1393 d. 17 Maja
   w Toruniu, 0 spe1- 
  zni
  riu usilowan Jana biskupa Messynskiego, legata papiezkiego, podj
  tych w celu 
  ustanowienia pokoju pomi
  dzy tymie Zakonem a kr6lem Polskim. (Str. 11, Ods. 8.) 
  Voigt. Cod. diplom. Prussic. V, Nr. L. 
  
  
  In nomine Domini amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo 
  nonagesimo tercio, Indiccione prima, decima septima die mensis Mai, hora Vespe- 
  rarum vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris domini, domini Boni- 
  facii divina providencia Pape noni anno quarto, in cenobio sancti Nicolai fratrum 
  Ordinis Predicatorum sito extra muros antique civitatis Thorun Culmensis dyo- 
  cesis, in loco ubi protunc reverendus in Christo pater dominus Iohannes Massa- 
  nensis episcopus manebat, in mei publici notarii infrascripti et testium subscripto- 
  rum specialiter ad hoc vocatonlm presencia constitutus personaliter magnificus 
  et reverendus princeps, dominus Conradus de Wallenrod generalis magister Or-' 
  dinis sancte Marie Theotonicorum, sedensque in quadam sede contra lectum, in 
  quo prefatus dominus Massanensis infirmitate laborans sedebat, eundem lllis ver- 
  bis est vel similibus allocutus: 
  Reverende pater, sicut novimus, ex commisso vobis per sanctissimum domi- 
  num nostrum Papam legacionis officio R. v. ad has partes venit, virtute cuius 
  certum placiti diem inter regem Polonie et suos, ex una, nos ac nostros, parte 
  ex alia, de et super dissensionibus et differenciis inter eos et nos pendentibus 
  ordinastis, eertum quoque locum regi prefato, videlicet Iuniwladislaviam, nobis 
  autem civitatem 'fhorun statuistis, quos eciam, tam diem quam locum, litteris 
  vestris disposuistis, ae partibus autenticis litteris muniri mandastis eosdem. Nos 
  una cum preceptore Lyvonie, secundum quod B. v. ordinaverat in eisdem loco et 
  die comparuimus et usque hodie comparemus, nec aliqualiter inde recedere inten- 
  dimus, nisi licencia vestl'a annuente, sed rex Polonie, sicut B. v. intellexit, pen- 
  dente ipso termino illecenciatus a loco sibi deputato recessit, Skirgalo eciam, 
  quem B. v. in eodem loco et tempore comparendum decreverat, non comparuit, de 
  quo non pl"esumimus aliud, nisi quod medio tempore in nostrum ac Ordinis nostri 
  dcterius machinetur. Deinde vero, pro audiendis parcium principalium procm'a- 
  toribus seu nunctiis, locum vobis convenientem, videlicet Nessoviam Wladisla- 
  viensis dyocesis elegistis, quem locum et nos utrique parti congruum arbitramur, 
  et non obstante a dicto loco regis et SUOl'um recessu, nichilominus turn, reverende 
  pater, nos personaliter cum omnibus nostris omni obediencia domini nostri Pape 
  ac dispositioni vestre offerimus, volumusque in omnibus, tamquam veri obediencie 
  filii obedire. Sed quia, reverende pater, rex ut premittitur pendente termino cum 
  suis recessit, nesciamus quoque cuiuscemodi respectum ad eum et suos de cetero 
  habere deb camus, stemusque iam per quadriduum hic servando terminum ac man- 
  
  !\ti
   Ye
  
  l'is pareudoj qURl'e B. Y. 
  amquam dOlUiuo uostro singulari humiliter 
  
  
  J 
  
  
  ..
  		

  /Pomorze_014_01_02_427_0001.djvu

  			417 
  
  
  suppiicamus,' quatenus, attenta obediencia nostra solum quoque Deum et iusticiam 
  advertentes, nobis de salubri consilio et paterna informacione, quid de cetero, 
  cum de imminentibus periculis agatur, fa cere expediat in premissis, graciose di- 
  gnemini providere, liberam nobis recedemli licenciam indulgendo. 
  Ad premissa prefatus dominus Massanensis respondens, predieto domino ma- 
  gistro, suam commendando obedienciam, liberam recedemli licenciam induIsit, swa- 
  dens sibi, quatenus videret, quid faceret, sibique a dampnis futuris et periculis 
  imminentibus precaveret. Super quibus omnibus et singulis, prefatus dominus 
  magister me cum debitis instanciis requisivit, ut sibi desuper publicum vel pu- 
  blica insrumentum vel instrumenta conficerem et formarem. Actum anno, Indictione, 
  mensi, die, hora, pontificatu et loco, quibus supra, presentibus reverendo in Chri- 
  sto patre domino, domino Iohanni episcopo Refaliensi, qui eeiam ad maiOl'em evi- 
  denciam premissorum sigilIum suum huic instrumento subappendiendum decrevit, 
  necnon honorabili domino lohanne Ryman canonico Pomezaniensi et decretorum 
  doctore, ac discreto domino Petro Lyse canonico Crnswicensi et rectore parro. 
  chiali ecc1esie in Prust Wladislaviensis dyocesis, pluribus eciam fidedignis testibus 
  ad premissa. :1 
  
  
  Nr. XXXII. 
  
  
  	
  			

  /Pomorze_014_01_02_428_0001.djvu

  			418 
  
  
  mittentes pura fide, sine dolo et fraude, predictas treugas firmiter et inviolabiliter 
  ae ineorrupte tenere et omnimodo observare, presencium sub nostre eelsitudinis 
  sigi110 appenso testimonio litterarum. Datum Posnanie feria tercia proxima post 
  dominieam Palmarum, que est prima Apprilis, anno Domini mi11esimo treeentesimo 
  nonagesimo tercio. 
  
  
  Nr. XXXIII. 
  
  
  Hochmeister des Deutschen Ordens 1395 Aug. 5, czu Marienburg; odpisuje Wa- 
  dawowi kr610wi Rzymskiemu i Czeskiemu, 
  e si
   spodziewa pok6j z PolskI}: utrzy- 
  mac, co za
   do zakazu robienia napad6w na Litw
   i Ru
   o
  wiadeza, 
  e mu si
   
  z wlasnej moey poddac nie moie. (Str. 12, Ods. 8) 
  Voigt. Cod. dyplom. Prussic. VI, Nr. XI. 
  
  
  Deme allirdurchlusten Fursten und grosmeehtigen Herren, Herren Wenezlaw Ro- 
  mischen Konige, ezu aUen Czeiten MereI' des Reiches und Konige czu Behemen, 
  synem allirgnedigen Herren, mit aller Wir(likeit: 
  Eynfeldige Befelunge und willigen Dienst mit andeehtigem Gebete czu Gote. 
  Bevor allirdurchluchster Furste und grosmechtiger, Jieber, gnediger Herre, euwern 
  Brieff my I' leczte geantwert als yon wegen des Koniges yon Polan, siner Lande 
  und Lute, habe ich mit groser Demut wirdiclichen entpfangen und wol vornomen 
  Begerde yon Herezen euwer Gnade ezu wissen, das czwissehen dem Reiche yon 
  Polan und mynem Orden yon langer Czeit ist gewest und hat gestanden eyn 
  namhaftiger und vorsehrebener Frede und hutes Tages stet und weys nicht andir, 
  wen das das Reich czu Polan mit dem Ordin, and del' Ordin mit dem Reiche sehul- 
  dig ist den :Freden czu halden, aUeyne das mynen V orfarn, myr, mynem Ordin 
  und Undirsassen grose Schaden synt czugeczogen bynnen dem Frede. ldoch so 
  getruwe ich wol, das das wol bericht werde sunder Orloyes not, ab dorumb des 
  Reiches man yon Polan myr, mynem Ordin und Undirsassen sich vorantworten 
  wellen mit reehte Liebe und Fruntsehaft. Ouch, gnediger Herre, mich demutie- 
  lichen ezu vorantwerten als yon der Lande wegen Russen und Littowen; so wisse 
  euwer Durchluehtikeit, das nicht alleyne del' Ordin, sunder ouch ander Cristen- 
  lande in V oriaren c1egelich und swerlich synt beschediget, und das eyn offgeno- 
  mener Frede czwischen in und dem Ordin, welcherley der gewest ist, so ist her 
  io schedelich gewest der heiligen Cristenheit. II' Geloubde, Briefe noch Wort sy 
  dem Ordin ny habin gehalden, sunder io beczogen und beschediget habin, als das 
  offenbar ist Herren, Rittern und Knechten und aIlen Landen des Ordins. Ouch, 
  a1lirgnedigste Herre, die Sache, die ir myr anmutende seit von mines Ordins we- 
  gen, ieh aUeyne das nicht Macht habe czu thun, want sie ist eyne grose SadIe 
  und die groste, worumb myn Ordin gestiftet ist, czu halden den Krig wedir die 
  Ungelubigen; und dorumb myn Ordin yon den Gnaden Gotis V orderunge hat ge- 
  habt bis an dese Czeit, und noeh hat, yon der heiligen Romischen Kirchen, yon 
  dem heiligen Reyche und yon aIlen Cristenliehen Konigen, }'ursten und Herren, . 
  die dy Sache also wol angeet, als mynen Orden, besundern der Herren, der Land 
  an die Ungeloubigen stossrn, und myn Ordin moehte in semeJicher Wise groslichen 
  beschuldiget werden. Ouch, gnpdiger Herre, ane das grose Capitel myns Ordin& 
  
  
  --
  		

  /Pomorze_014_01_02_429_0001.djvu

  			419 
  
  
  habe nieht Maeht czu thun in del' Sache, want eyner scmelicher Sachen Uffgobe 
  mus by not geschen yon aIlen Gebitigern myns Ordins, beyde, del' yon Lifflanden 
  und yon deutschen Landen und allir andir Lande. W orumb, allirgnedigste Herre, 
  vordenket mich nicht dorumme czu deser Czeit, went ichs nieht Macht habe czu 
  thun, sunder seit myn und myns Ordins eyn gnediger Herre und Beschirmer, als 
  ir bys her gewest syt, dorumme ich mit sampt mynem ganczen Orden Got unsern 
  Herren czu Tage und czu Nachte VOl' euwer W oUart, gesunt und seliges, langes 
  Leben innerlichen fleen wi! und bitten etc. Gegeben czu Marienburg am Dornstage 
  VOl' Laurcncii de heiligen Merterers, im XCV Iare. 
  
  
  1 
  
  
  11 .!:») 
  
  
  ) 
  
  
  j 
  
  
  Tn 
  
  
  Nr. XXXIV. 
  
  
  u 
  
  
  1 
  
  
  Swantoborius et Bucslaus duces Stetinenses etc. 1395 Sept. 10, Sandomirie; za- 
  wieraj
   przymierze z kr6lem Wladyslawem i przyrzekaj
   mu pomoc w razie zatar- 
  gow z Krzyzakami. 
  Warszawa. Arch. Glomne. - Perg. oryg. Nr. 790, U ktorego z dmoch zawie- 
  szonych piecz€ci jedna tylko pozostala. 
  . t 
  
  
  .1 1 Nos Swantoborius et Bucslaus dei gracia duces Stetinenses, Pomeraniac, Slauie 
  et Cassubie Prineipes. Significamus vniuersis quibus expedit presencium noticiam 
  habituris. Quod non improuide sed sana et vltronea mente recolentes et in recor- 
  dio obtinentes felicem statum et paeis caritatisque nexum, quibus ducatus nostcr 
  Stetinensis cum Regno Polonie a temporibus quampluribus amieabiliter colligatus 
  mutue paeis fruebatur dulcedine 
  b antiquo et presertim zelo amoris attento quo 
  Serenissimus Princeps eJ; dominus, dominus Wladislaus Rex Polonie Lithuanieque 
  princeps supremus et 'heres Russie etc. dominus et frater noster carissimus nos 
  propensius prosequitur, volens eeiam Illustrem Principem dominum Ottonem ducem 
  natum nostrum videlicet Swantoborium predam prosequi fauoribus gratiosis et 
  eidem domino Ottoni obsequiorum fraternorum per nos dicto domino Regi impen- 
  dendorum intuitu in facto assecueionis Archiepiscopatus Rigensis suis beniuolis 
  consiliis et auxiliis opportunis sine dolo contra fratres et dominos de Liuonia et 
  quoslibet ipsum impedientes assistere et adherere vnde volentcs vt mutue citatis 
  nexus quem ipse dominus Rex erga nos et reciproce nos gerimus erga eundem in 
  nobis succensus claris nutriatur iudiciis et optata recipiat incrementa. Quamquam 
  igitur cum dominis de Prusia treugas pacis per trienuium firmauerimus, In casum 
  tamen quo ipsum dominum Regem Polonie in propria persona proficisci vel ali- 
  quem seu aliquos Principem vel Principes fratres suos mittere aut gentes dirigere 
  contingat in succursum dicto domino Ottoni duci ad dictam ecclesiam Rigensem 
  per capitulum ejusdem ecclesie de consensu et voluntate gloriosissimi Principis et 
  domini, domini Wenceslai Romanorum Regis semper Augusti et Boemie Regis ca- 
  nonice postulato. Si tunc forsitan fratres domini de Prusia vel alii quipiam eorum 
  complices ipsius domini Regis Polonie adversarii Regnum Polonie terras Lithuanie 
  aut Russie vel quecunque dominia eius hostiliter inuaserint, molestauerint seu per- 
  turbauerint quouismodo, extunc per inuasionem seu molestacionem huiusmodi dicta.s 
  trel1gas volumus habere violatas promittimusque et sine dolo et f
  aude sub fide et 
  ii3
  		

  /Pomorze_014_01_02_430_0001.djvu

  			420 
  
  
  honore ac nominibu8 ducalibus policemur dicto domino Regi et Regno suo Polome 
  cum tota nostra nostrique ducatus poteneia contra dictos dominos fratres de Prussia 
  aut quoscunque Regnum terras suas et dominia ta1iter vt premittitur inuadentes I 
  adberere fideliter et assistere quando et quociens fuerit opportunum. Si uero dicti I 
  domini fratres de Prussia illis fratribus de Liuonia auxilia et consilia non prebue- 
  rint, extunc treugas supradictas per triennium inuiolabiliter obseruabimus cum do- 
  minis de Prussia memoratis. Quibus tribus annis elapsis eidem domino Regi et 
  Regno suo Polonie totis viribus et posse contra eosdem dominos de Prussia et eorum 
  complices quoscunque adberere et assistere vt premittitur promittimus sine dolo. 
  Porro si quando nos cum ipsis crueiferis treugas paeis vel aliqua federa seu ligam 
  amicabilem mire contrabere vel facere contigerit in futurum buiusmodi treugas pa- 
  eis mire vel facere non debebimus nisi prius ad hoc consensus iamdicti domini Re- 
  gis Polonie venerit concurrerit et voluntas. In quorum omnium testimonium et 
  euidenciam clariorem presentes literas scribi feeimus et sigillorum nostrorum appen- 
  sione communire. Datum et actum Sandomiri
   feria sexta infra octauas Natiuitatis 
  Sancte Marie virginis gloriose Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo 
  qwnw. 
   
  
  
  ") l 
  
  
  Nr. XXXV. 
  
  
  Magister general. Ordinis b. Mariae Theuton. 1397 lun. 20; obiecuje kr610wej Pol- 
  skiej, kt6ra w skutek zawartej (w Wloclawku) umowy zqdala, aby Zakon dopro- 
  wadzil Wladyslawa ksi\)eia Opolskiego do wykupu Ziemi Dobrzynskiej, ze sit) b\)dzie 
  staral do tego go naklonic, i ze natJ'cbmiast po otrzymaniu wykupu Ziemi\) t\) 
  wyda. (Str. 15, Ods. 1.) 
  Voigt. Cod. dyplom. Prussic. V, Nr. XCVI. 
  
  
  Regine Polonie et beredi Ungarie etc. 
  , 
  IIumili recommendacione cum fideli nostrarum oracionum studio pr
  missis. 
  Serenissima princeps ac domina nostra graciosissima, exigentibus tractatibus mutuo 
  inter nos proxime babitis, conclusive super tena Dobrinensi litteras regie vestre 
  exceUeneie seriem narrativam continentes recepimus, quibus atteneius adbortamur, 
  quatenus, iuxta conclusa, ad redimendam et liberandam dictam tenam, illustrem 
  Ladislaum ducem Opoliensem commonitum babcamus etc. Nos IrJinde, que in pre- 
  missis tractatibus proinde digesta sq:ut prosequi bona fide studiosius cupientes, 
  litteras nostras tam monitorias quam comminatorias illico a data preseneium dire- 
  ximus per expeditum nostrum nunceium et legalem, et sicut responsis occurrentibus 
  visum fuerit, curabimus iteratis vicibus sub obtentu honoris sui exaggerare et 
  aggravare in eundem dominum ducem nostra monita, dissimulaeione qualibet pro- 
  culmota; desiderio siquidem desiderantes circa premissa nos taliter exhibere, quod 
  vestra magnificeneia contemplari poterit affectus nostri promptitudinem pariter et 
  effectus. Nec amplius a nobis expetitur, quam quod soluta summa exposita se- 
  cundum litterarum contineneiam per eundem dominum ducem Opoliensem nobis 
  traditarum, simul bonori nostro super obiectibus obligantis in futurum contingen- 
  tibus consulcius provideatur. Quibus obtentis, cessionem a dicta terra animo gra- 
  tissimo faciemus, nee aliter in nostri honoris iac!uram et dedecus ves1ram. illu
  tJ.:elJl 
  
  
  11 i 
  
  
  f' 
  
  
  
  ..
  		

  /Pomorze_014_01_02_431_0001.djvu

  			421 
  
  
  c1emenciam confidimus aspirare. Intrncionem qnoque dicti domini due\s, po tquam 
  habuerimus eius et responsa, vestrc sercnitati significabimus indilatc. Datum Ma- 
  (ienburg in vigilia Corporis Christi, anno nonagcsimo scptimo. 
  
  
  tI 
  
  
  N r. XXXVI. 
  
  
  .1 
  
  
  t Instrukcja dana poslowi Zakon\l 
  rzyzackie!lo 
  d. 26 Lutego. (8tr. 13, Ods. 3.) 
  Archiwum IV Krolewcu. Registrant II, p. 72-73. 
  
  
  do ksi,z
  t Niemieckich r. 1398, 
  lIt dn f 
  
  
  g 
  
  
  " 
  
  
  , - 
  G f 
  Dis ist .
  ie J39ts
  haft, di
   Johannes Ryman ken deutschen Lande furte am Dinstage 
  ') nach Invocavit anno XCVIII. 1 J 
  Czu dem ersten gedenket vorbrengende, wy das Littower land und Ruscheland 
  Echter des Cristen globins alczu sere sich sterken mit Hulfe und Rate des Ko- 
  niges yon Polan, del' dye hat gesterket mit Pferden, Harnasch, Wopen, Werk- 
  meister etc. und hutes Tages sterket, a1czo. daz del' Orden a1czu swer hat iczunt 
  czu halden das Orloy del' heiligen Cristenheit wedel' die Ungelowbigen, wen sie 
  allirleye Oft'secze des Orloys werden gelart. Ouch dy das cristenliche Orloy vor- 
  dern solden, die hynderns und vorbiten die Ritterfart durch jr Land (:zu czihen, 
  als del' yon Polan. 
  Item, wy Wytawte obirster Furste del' Littowen und Ruzsen VOl' sich dicke 
  hat dirboten: er weIde gerne sich seczen dem Cristenthum mit allem sienem Lande: 
  die W orheit del' Orden noch ny an im hat funden, wen is geschach, das czu Iare 
  del' Herre Homeister hilde eyn Tag mit im 1, und dornoch ouch etliche syner Ge- 
  bitiger, do her versichert solde haben del' beiligen Cristenheit mit Gysel und Eyden, 
  del' her keyns thun wolq.e. 
  Item, wy del' obirste Marschalk mit etlichen andern Gebjtigern hilden mit 
  Wytawten eynen Tag 2, uft' dem geteydinget wurde nemeliche Artikel uft' beydc 
  Sieten vorliebet und bescbreben. Under andern Artikeln czu Sicherunge del' hey- 
  ligen Cristenheit del' Artikel vorliebet wart, das Wytawte uft'dem Tage der Czu- 
  somnekomung des Herren Homeisters und Siener her solde gelowbet haben: was 
  andere Cristenfursten pflichtig weren czu thun dem heyligen Romischen Riche, das 
  solde her ouch thun: den Artikel wederwarft' her und wolde doran mitnichte. Und 
  das machet der Konig yon Polan, als wir vornemen, del' sich ouch doweder saczet; 
  us dem man prufen mag die Swacheit sient
  s Gelowbens und alzo \\01 des Koniges 
  yon Polan. u u / 
  Item, das del' Orden in Littowlr land und Russen des Cristen gelowbens 
  kcyne Besserunge sporet, wen ir alczu wenig in cristenlicher E. getowfet werden, 
  sunder gar viI werfen sieh czu del' Rusehen E., die mit nicht gehoram sien wellen 
  weder del' heiligen Kirchen, noch dem heyligen Romisehen Riche. I 
  Item, wy del' Konig yon Polan vorhengit, doz aIle die Rusche Land, die yon 
  Alders gehort h aben dem Riche czu Polan ader ouch ken Ungern, was darynnc 
  >{ I 
  1 Zjazd Dad rz. DubisSfl odbyty roku 1396 dnia 22 Lipca. Zob. str. 13, ods. 2. - 
  II Narady pelDomoenik6w, kt6re poprzedzily zjazd osobisty Witolda z W. mistrzem. Voigt, 
  Gesch. Pro VI, S. 68.
  		

  /Pomorze_014_01_02_432_0001.djvu

  			422 
  
  
  Vesten und Huscr synt, die hat hcr basaczet ulld beseczet mit Houbtluten tlie 
  Russen sient und nicht Cristen. U nd del' Orden furchtet, ab icht geschege an dem 
  Konige yon Polan das Wytawte aller del' Land deste mechtiger und ouch domethe 
  des Riches czu Polan dem gliche man furchtet, das ouch del' Konig yon Polan ab 
  her solde mit Rechte abtretyn dem Riche, das her mit semelichen Offseczen \'IiI 
  dye Land behalden czu V orterpnis del' heyligen Crisknheit, beyde czu Polan und 
  anderswo. 
  Item, wy Wytowde, als man vornomen bat, sich sere trostet del' Torken und 
  Tattern, und ouch del' Konig yon Polan, und meJnen den Orden mit den czu 
  tlrengen, und nicht alleyne den, sunder ouch andere umsessen Cristenland. Und 
  del' Tattim hat Wytawte viI czu im geczogen, mit den her ciu lare in dem So- 
  mer wolde obirczogen haben den Orden, und ouch del' Konig yon Polan, alz offen- 
  bare ist, und del' Konig yon Polan dorumme etlichen syner Houptluten entsaczet 
  hat, die wol dirkenten daz V orterpnis del' Cristenlanden und wolden des nicht ge- 
  staten, usdem man kysen m:Jg, das beyde, del' Konig und Wytawte, nicht suchen 
  anders, den V orterpnis del' Cristen lande. I 
  Item, wy del' Herre Homeister hat vornomen heymelich, sunder noch nicht 
  vorware, das der Konig yon Polan doroach stee und Wytawte, das sic die Crone 
  obiI' Littowerland und Ruscheland yon unserm hey ligen Vater dem Pabiste dirwer- 
  ben wellen, daz her die geruche czu lehenen und czu eym Konigc bestetigen Wy- 
  taw ten obir die egeschreben Lande, das Got nnderstee, wen wo das geschege, so 
  wurde an in sIan eyn gros Teyl del' Heyden und Rus3eland, wen sie sich trosten 
  wurden, das del' Orden sy nymmer torfte herren noch obirreyten noch mit neyme 
  Orloy sie storen ader anvertigen, und alzo viI wurden sic mer in erem Ungelowben 
  gesterket und wedel' die hey heylige Cristenheit, als sie worden haben eynen be- 
  stetigitten Konig von del' hey ligen Kirchr, wen derselbe Wytawte von Anbegynne 
  unstete ist gewestan Worten, Vi erken, an sienen Briefen, als das offenbar ist, alzo 
  viI gewonne her eyne Besser stad syner Untogunt. Dorumme, so dnichtet unserm 
  Homeister gut, daz Euwer Gnade ouch schrebe an unsero heiligen Vater, ab das 
  worde geworben an im, das daz nicht geschege. 
  Item, Wytawtis Unstetikeit und ouch des Koniges yon Polan moget ir 
  ouch vorgeben, und dirmanen unsere gncdige Herren, das sic dorczu ernstlich 
  gedenken; andel's wyr vorchten, das in korzir Czeit eyn gr
  s Scbade und Leyt 
  obergeten werde die heilige Cristenhe:t, is sey denne, das es Got nnderstee gne- 
  diclich. 
  An del' Underwysunge ouch ir wol by nch habit, als is Not thun wirt. 
  Yon dem yon Stetyn 1. 
  ff' Gedenket ouch wy die Herczogen yon Stetyn wch haben nedergelegit dy 
  Ritterfart durch ir Land und hindern die, wo sie mogen, czn Lande und czu Was- 
  sere, alzo doz man sAerlich czu Hulfe komen mag dem OrIoy. 
  Item, wy sich verbunden haben mit dem Konige von Polan und Wytawten 
  weder den Orden und groslich noch ir Macht bylJgen mit Hulfe und mit Rate, 
  
  
  1 KsiqZQta Szczeeinscy SwiQtobor i Otto, z kt6rych pierwszy byl w zatargach z Za- 
  konem z powodu swego syna, arcybiskupa Rygskiego, kt6rego tenze odrzueal, roku 1396 
  d. 5 Mart. zawarli w Dorpacie przymierze z 'W. ksiQciem Witoldem. Zob. Voigt, Gesch. 
  Preuss. VI, S. 65, Anm. 2. .> 
  
  
  
   
  
  
  
   
  I 
  
  
  \ 
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_433_0001.djvu

  			1 
  
  
  1 
  
  
  423 
  
  
  und wy sie gar eyne unrechte Sache haben wedel' den Orden, als ir ouch vor- 
  mols seyt underwiset. 
  Item, uff das daz sie den Orden deste mit swerlicher Sachen beschedigen 
  mogen, del' Iungiste yon Stetyn 1 sich hat gefrundet mit Witawten und hat geno- 
  men eyne Ruschkynne. 
  Item, wy sie hegen die Vitalien brud'r alzo Seerouber wedel' Got und daz 
  Recht, nicht alleyne dem Orden, sunder dem gemeynen Koufmanne czu Scha{}en, 
  die sich yon erent wegen groslich haben gesammelt in del' See und haben yon in 
  Spysunge und Heyzunge, und del' Orden dorumme grose Czerunge tragen mus uud 
  itzunt getragen hat, wy man die Geselschaft st/)ren mag. Und ir ist itzunt alzo 
  vil, daz sie mit Gewalt bekommert haben daz Land Gotland genant, um} die hat 
  sich das meyste Teyl dirhaben yon Hagunge des yon Stetyn wegen und meinit mit 
  in, ob her mochte und ouch mit Hulfe del' Littowen beschedigen des Ordens Lande, 
  Liffland und Prossen, sunder wir hoffen, daz is Got understeen werde gnedeclich. 
  
  
  Nr. XXXVII. 
  
  
  Magister general. Ordinis b. M. Theutonicorum 1398 Mart. 30, Marienburg j odpo- 
  wiada kr6lowej Polskiej, ze wyda Ziemi
   Dobrzy6skq, jeieli b
  dzie Zakonowi zwr6- 
  conll: poiyczka za nill: dana Wladyslawowi ks. Opolskiemu wraz z innemi kosztami, 
  i komu jq tenze ksifl:ze wydac pozwoli. (Str. 15, Ods. 2.) f 
  Voigt. Cod. dyplom. Pt'ussic. VI, Nr. LXII. 
  Regipe Polonie. 
  Humili recommendacione cum obsequii benivolencia ad quevis beneplacita pre- 
  missa. Serenissima princeps, magnifica domina graciosa. Vestre celsitUllinis regie 
  litteris illtel1ectis, nobis' per honorabilem Albertum scolasticum Cracoviensem aule 
  vestre cancellarium secretariumque v{'strum specialem porrectis, materiam tracta- 
  tuum in Antiqua Wladislavia mutuis collacionibus inter maiestatem vestram et n
  s 
  sl1per terra Dobrinensi motum nonnullaque alia puncta nostrarum litterarum super 
  eodem negocio serenitati vestre directarum summarie quodammodo continentes, qui- 
  bus recollectis, a nobis scire tam votive quam conc1usive cupientes: utrum, suffi- 
  cienti interveniente debitorum solucione, cum qualicunque voluntate et consensu 
  expressis illustris Ladislay ducis Opuliemis, velimus dictam terram serenitati ve- 
  stre restituere liberamque dimittere et expeditam: serenissima domina graciosa, 
  absit, ut in dictorum nostrorum sentencia macula duplicitatis appareat, aut in no- 
  stri Ordinis devotum tytulum indebite mutabilitatis vicium apponamus, cum pro- 
  fecto dicta nostra et scripta dudum lance equitatis ponderavimus, ut que ad vota 
  complacendi vestre maiestati ac eciam nostro honori eonsulendi dieendo, scribendo 
  et adhortando bona fide absque duplieitatis serupulo perstrinxeramus, ad effeetum 
  dcducere quandocumque sumus dispositi et parati; ita, quod premissa duo neees- 
  sario in redimendi effectum primitus eoneurrant, videlicet integra omnium debito- 
  rum et expositorum pro dicta terra iuxta omnimodam continenciam litterarum 
  
  
  1 Ksiqze SzczeeiIiski Otto, kt6ry r. 1396 d. 5 Mart. zawarl byl w DorpRcie przymierze 
  :l. W. ks. Witoldem. Zob. Voigt, Ges('h. Preuss. VI, S. 65, Anm. 2.
  		

  /Pomorze_014_01_02_434_0001.djvu

  			424 
  
  
  cesuper confectarum solucio, demum- il'ustris duds Opuliensis expresse voluntatis 
  et certi consensus admissio, quibus habitis, vestre scrcnitati promptissime, vel eciam 
  cuicumque dictus dux nobis expresse de	
  			

  /Pomorze_014_01_02_435_0001.djvu

  			1 
  
  
  
   
  1 
  
  
  ,I 
  !!Ii 
  j 
  
  
  425 
  
  
  Nr. XXXIX. 
  
  
  Magister general. Ordinis Theutonicorum 1401 Sept. 3, in castro Marienburg; 
  oskarza przed Papiezem (Bonifacem IX) W. ksi\)cia Litewskiego Witolda, ze wbrcw 
  zawartych uklad6w Zmudz przeciw Zakonowi zbuntowal, zarazem prosi, aby nie 
  wierzyl oszczerstwom przeciwlw Zakonowi gloszonym. (Str. 17, Ods. 1 i 4.) 
  r'oigt. Cod. diplom. Prussic. V, Nr. CXX II. 
  
  
  Littera scripta domino Pape et mutatis mutandis collegio Cltrdinalium, patriarche 
  Gradensi, Neapolitano, Bononiensi, et magistro Bartholomeo de Novaria Ordinis 
  advocato. Item regi Francie. 
  Beatissime pater et domine metuendissime. Ad propaganda in ulteriores gen- 
  cium terminos Katholice fidei germina et pro apostolice Sedis magnificanda reye- 
  rencia, plurimum venerabilium patrum cpiscoporum, l'relatorum nonnullorumquc 
  principum et dominorum orthodoxorum non perfunctorie fretus consiliis, cum Wi- 
  toldo Littwanorum et Ruthenorum duce nuper cum toto Ordine mea pacem perpe- 
  tuam stabilivi, quamquam verebar de solitis eiusdem prodiciosis machinacionibus, 
  ob quam causam litteris meis distuli sanctitati vestre significare; nichilominus 
  amore Christi acceptis sui suorumque litterarum, quibus melius valui, cautionibus 
  de non molestandis perpetuo quorumcunque Christianorum finibus ac dilatanda fide 
  Katholica in omnibus tel'rarum suarum nacionibus, servandis quoque aliis punctis 
  inibi expressatis. Sed radix viciosa et marcida in speratos fructus salutis, quam- 
  quam sanis irrogaretur consiIiis, pubescere non valuit, sed a veri tate cito excidens, 
  ad assueta iniquitatis studia, nulla diffidacione antemissa, persecucionis rabie atro- 
  cius se convertit, terram Ordinis mei dictam Samaithe suis depravatis consiliis et 
  auxiliis contra decreta plicis inite prodiciosius occupavit, fratres et homines Onli- 
  nis mei durius captivari procuravit, municione3 pro firmamento dicte terre de novo 
  erectus succendi fecit, subditos seu ligios dicte terre, pridem sacri Baptismatis unda 
  suscepta et pro more Christiane religionis iam competenter instructos, contra Ordi- 
  nem meum calumpniosis donis et persuasionibus concitavit et corrupit. Et quod 
  peyus est, dictos ab Eccle
  ie Romane obediencia retrahendo in abyssum pristine 
  perfidie destinavit periculosius et transmisit. Verum quatinus sue impietatis arcem 
  vallo scrupulose societatis arcius muniret, cum rege Polonie se suosque Littwanos 
  ac Ruthenos scismaticos, ymmo hereticos, in malum Ordinis mei, quinvero tocius 
  Christianitatis, quasi in unum coeuntes et consencientes, Christus et belial, Deus 
  et ydolum contra racionem fidei perversius coIligavit, que liga tanto periculosior 
  sancte matri Ecc1esie extitit, quanta sub Christiani nominis tytulo, defensorcm 
  sibi (sir) advorat et patronum. Quare, beatissime pater, ad sanctitatis vestre api- 
  cem pulsatus huiusmodi molestiis cum toto Ordine mea advolo et accurro devocius 
  supplicans sanctitati vestre, quatenus contra huiuscemodi dampnanda figmenta, ab 
  eadem sanctitate vestra remedia quantocius apponantur, ne dissimulanter admissa, 
  toti Ecc1esie vergant in interitum et excidium novissimum et gravamen. Contem- 
  plantes oculis pervigilis providencie, quomodo inpresenciarum nacionum populu
  , 
  prof hdolor, multorum Katholicorum principum, perturbavit et perturbat, vi occu- 
  pando imperia, ymmo, quod deterius est, suis execrabilibus legibus, verius crrori- 
  bus, legem Christi pro viribus prefocant et prophanant. Attendentes igitur Ordinis 
  €l4 
  
  
  --
  		

  /Pomorze_014_01_02_436_0001.djvu

  			426 
  
  
  devocioni tociusque Ecclesie saluti, ct si que preclicti coniuratcrcs, conspiratores 
  et molestatores ad aures sanctitatis vestre contra ordinem meum aliter quam pre- 
  missum est exposuerint, eisdem fidem sanctitatis vestra non adhibeat, cum lure 
  clarius sit, quod dictus rex Polonie a dudum et nunc quibuslibet artis bellice in- 
  strumentis dictum Witoldum de suo regno armigeris et artificibus ac longe lateque 
  retro paganos muniat et exerceat, ultra quam scribere valeo. Et novit Ille, qui 
  nichil ignorat, quod ditti regis auxilio multo ut puto iam exercitaciores sunt ad 
  gwerras tenendas pagani et scismatici, quam plerique Christi ani seu fideles, qui 
  ante pauca tempora tam exercitati, muniti non fuerint. Pusonam sanctitatis ve- 
  stre sanam et incolumem conservat Omnipotens per tempora longiora regimini 
  Ecclesie sue sancte. Datum in castro Marienburg tercia clie mensis Septembris, 
  fnno M. CCCC. primo. 
  
  
  Nr. XI-l. 
  
  
  Sandziwogius de Schubino palatin. Kalisiens. et ceteri commissarii regis Polonie 
  1402 Febr. 14, Cracovie; zawieraj
   z pelnomocnildem Zygmunta kr6la W
  gierskiego 
  Sciborem z Sciborzyc uklad 0 wzi
  cie w zastaw N. Marchji. (Str. 18, Ods. 6.) 
  Berlin. Konigl. Ceh. Staatsarch. Neumal'k. 
  Perg. O1"yg., u ktorego na paskach pergam. 4 piecz
  cie przywieszone. 1"a przed- 
  stawia godlo 'I'odu Palukow w ksztalcie Topora, otoczone kolem. 2g a godlo lodziow 
  na tal'czy trojkqtnej. 3 cia odpadla. 4 ta na takieji tarczy godlo rodu Leszczycow. Na- 
  pisy pozacierane. 
  
  
  Nos Sandziwogius de Schubino palatinus Kalisicnsis Mosczicz de Stanschow 
  castellanus Poznaniensis cum Hugone fratre germano et Mathias de Labischino ad 
  universorum noticiam per hac scripta deduximus quomodo magnificus dominus Sti- 
  borius de Stiborzicze comes Pozonie amicus noster carissimus ex parte serenissimi 
  principis domini Sigismundi regis Hungarie etc. cum plena potestate quam sibi 
  contulit ad obligandum tcrram Nove marchie ad excellentissimum principem domi- 
  num Wladislaum regem Polonie dominum nostrum graciosum veniens infrascriptum 
  ordinem cum ipsius celsitudine fecit pro cuius maiori firmitate nos eidem domino 
  Wladislao regi Polonie et ipsius regno in fideiussoriam locavit caucionem. In quo 
  ordine taliter extitit cliffinitum quod eidem domino Wladislao regi Polonie et ipsius 
  regno terram Nove marchie cum omnibus civitatibus, castris, municionibus, opidis, 
  villis, prediis, dotibus, iuribus, dominiis, pertinenciis, coherenciis et appendiis qui- 
  buslibet nee non feodis feodalibus vazallis homagialibus cum quibus ipsam dominus 
  Sigismundus rex Hungarie tenuit nichil penitus exc1udendo nomine eiusdem domini 
  Sigismundi regis Hungarie in decem milibus marcarum numeri Polonicalis latorum 
  grossorum idem dominus Stiborius obligavit cuius possessionem duabus septimanis 
  post festum Pasche proxima affuturum eius celsitudini vel iI sius capitaneo ad hoc 
  per eum deputato dare promisit sine dolo. Cui e..iam domino Wladislao ad festum 
  sancti Georgii proxime venturum omnes vazallos fcodales homagiales terrigenas no- 
  bill's et cives civitatum eiusdem terre Nove marchie ad prestandum homagium super 
  fidelitate tenenda per se vel per alium adducere se astrinxit. Ipse autem dominus 
  Wladislaus rex Po1onie pro hac vice quatuor milia marcarum ad racionem em"un- 
  dem decem milium assiguav
  t nUlll('rata iam de facto in quibus idem dominus Sty-
  		

  /Pomorze_014_01_02_437_0001.djvu

  			427 
  
  
  borius ipsum et regnum ipsius certum reddere cupiens ipsius celsitudioi pura fide 
  et inviolabili sponsione una nobiscum promisit quod si aliquo casu seu eventu in- 
  tcrveniente utpote si domino Sigismundo regi Hungarie aut eidem domino Styborio 
  mol'S aut captivitas quod Deus auferat acciderit ita quod possessionem eiusdem 
  terre Nove marchie ad tempus prescriptum videlicet duabu J septimanis post festum 
  Pasche eidem domino Wladislao et eius regno dare differet aut non posset extunc 
  nos manu cOJiuncta et in solidum predicta quatuor milia marcarum eidem domino 
  Wladislao regi Polonie in Cracovia duabus septimanis post fcstum Pasche predic- 
  turn promittimus restituere et reponere sine dolo. Ipse autem dominU3 Styborius 
  omnia bona hereditaria et possessiones tam proprias qmmeciam fratr;s et filiastro- 
  rum suorum que in regno Polonie obtinet eidem domino Wladisla? re
   Polonie et 
  regno ipsius sine omni contradiccione et sine spe restitucionis debet perpetue 
  resignare. Nos autem si predicta quatuor milia marcarum numeri Polonicalis lato- 
  rum grossorum ad tempus predictum eidem domino Wladislao restituere et repo- 
  nere neglexerimus extunc nos Sandziwogius palatinus Kalisiemh possessione opidi 
  Pleschow cum omnibus villis et pertineneiis ipsius etc. et nos :Mosczicz cum Hun- 
  gone (!Sic) fratre nostro omnium bonorum nostrorum et possessionum quarumlibet 
  preter opidum Stanschow no::! vero Mathias de Labisebin similiter omnium bono- 
  rum hereditariorum ac possessionum quarumlibet nostrarum excepto solo opido La- 
  bischin intromissiones seu pJssessiones eidem domino Wladislao vel cui ipsim 
  serenitas commisserit dare nos sub mittimus et submisimus firmiter per hee scripta. 
  Que quidem bona utriusque nostrum hic descrlpta si ab ipso domino Wladislao in 
  quatuor milibus marcarum predictarum infra biennium non lib
  raverimus extunc 
  ipsa bona nostra huiusmodi ad ipsum dominum regem Wladislaum et eius regnum 
  perpetuo pertinebunt qua ipsius celsitudini tenore presencium exnunc prout extunc 
  perpetue resignamus. In cuius rei testimonium s;gilla nostra presentibus sunt 
  appensa. Datum Cracovie feria. tercia proxima post dom:nicam Invocavit anno Do- 
  mini millesimo CCCCmo secundo. 
  
  
  Nr. XLI. 
  
  
  Ulricus her. de Drezno 1402 Mai. 25, in Raczonsz; l)oddaje sit) z swym zam- 
  kiem Drzeniem Wladyslawowi kr6lowi Polskiemu jako panu lennemu z zastrzcic- 
  niem, ie w razie wymarcia swego potomstwa, zamek ten ma przejsc na koront) 
  Pohk
  . (Str. 19, Ods. 2.) 
  Berlin. Konigl. Celt. Staatsarch. lJriesen. 
  Perg. oryg., u ktorego pozostaly skrawki pergaminowe od przyw. piecz
  ci. 
  
  
  Nos Ulricus heres de Drezno ad universorum noticiam per hec scripta dedu- 
  cimus quod matura deliberacione non aliquo errore Eeduetus sed ex certa sciencia 
  voluntateque u!tronea de consilio genitricis nostre carissime serenissimum princi- 
  pem dominum Wladislaum regem Polonie, dominum nostrum graciosissimum in do- 
  minum nostrum recepimus. sibique et eius corone ac regno Polonie cum castro 
  nostro Drezno perpetue et homagialis una cum successoribus nostris tanquam vero 
  domino nostro et heredi adherere et subici ac verus subditus et regnicola ipsius 
  esse promittimus et eius dominacioni subicimur ut premittitur homagialiter tenore 
  54*
  		

  /Pomorze_014_01_02_438_0001.djvu

  			428 
  
  
  presencium mediante. Cui quidem domino Wladislao et eius regno homagium et 
  subieccionis ac obediencie debitum super fidelitate tenenda prestitimus per nos et 
  successores nostros inviolabiliter et perpetue tenendum more solito et consueto ita 
  quod prater ipsum dominum Wladislaum et eius successores ae coronam regni Po- 
  lonie nullum dominum aut heredem et l!rotectorem debemus queritare sed ipsis 
  tam quam verus subditus et homagialis fideliter adherere et eos ab omnibus insul- 
  tibus quorumlibet inimicorum premunire. Eo eciam non obmisso quod de castro 
  nostro predicto Drezno toto nostro posse de comodis ipsius domini regis et terra- 
  rum eius curabimus providere et ipsum ac terras ipsius ab omnibus incomodis 
  dispendiis atque dampnis toto posse ut premittitur premunire. Eo specialiter ad- 
  dito et expresso quod si nos mori sine prole contingerit predictum castrum no- 
  strum Drezno ad ipsum dominum regem Polonie et coronam ipsius devolvetur. 
  Similiter et si proles nostre si quas nos habere continget sine liberis et succedaneis 
  morientur castrum predictum ad ipsum dominum regem et coronam ipsius perpetue 
  pertinebit quod ad manus domini regis nobis decedentibus ut premittitur, tenebitur 
  ct regetur. Cui quidem domino regi burgrabius noster presens una cum consorte 
  et genitrice nostris cum eodem castro nostro ad manus Sandziwogii de Ostrorog 
  promissionem facient similiter et ceteri burgrabii in ipso castro eligendi et sta- 
  tuendi pro parte domini regis ipsi domino Sandziwogio promissiones super obedien- 
  cia et fidelitate tenenda cum ipso castro faeient fideliter et prestabunt. Promittimus 
  insuper quod pro necessitate ipsius domini Wladislai regis et corone regni Polonie 
  predictum castrum nostrum Drezno ad repellendum quorumlibet inimicorum ipso- 
  rum insidias volumus contendere et ipsum sibi tamquam proprium eius quocies- 
  cunque opus fuerit aperire harum quibus sigillum nostrum appansum est testimonio 
  literarum. Actum in Raczonsz feria quinta ipso die Corporis Christi anno Domini 
  millesimo CCCC secundo presentibus hiis venerabilibus in Christo patribus dominis 
  domino Nicolao de Curow archiepiscopo Gneznensi domino Iohanne Wladislaviensi 
  Alberto Poznaniensi et domino Iacobo Plocensi episcopis magnificisque viris do- 
  minis Sandziwogio Swidwa Poznaniensi et Sandziwogio de Schubino Kalisiensi pa- 
  latinis multisque aliis nostris fratribus ct amicis. 
  
  
  Nr. XLII. 
  
  
  Terrigene M. Polonie 1403 Ian. 26 Posnanie, in conventione generali; uchwalajlli 
  spos6b obrony kraju przeciw napadowi nieprzyjaci61. (Str. 18, Ods. 2.) 
  Poznwl. Konigl. Staatsarch. Lib. terr. Posnim. d. a. 1401-1403, {ol. 41. 
  
  
  Sub anno millesimo IIIIO tercio in crastino Conversionis s. Pauli Posnanie in 
  conventione generali nobiles terrigene Maioris Polonie articulos infrascriptos sta- 
  tuerunt firm iter tenendos pro defensione ab incursu hostium terre Maioris Polonie 
  predictc. 
  Item imprimis statuerunt modo ut supra, quod si aliqui hostes seu inimici 
  invadere voluerint fines seu granicies terre supradicte potencialiter et bostiliter, 
  omnes et singuli terrigene a primo ad ultimum, nullum excipiendo, eciam si in villa 
  una et eadem divisim ranem comedentes proprium decem, plures aut pauciores mo- 
  :rarentur, absque mora et qualibet occasiop.e tenebuntur proccdere cum armis de- 
  
  
  I" 
  
  
  II
  		

  /Pomorze_014_01_02_439_0001.djvu

  			429 
  
  
  fensibilibus et offensibilibus ad opponclldum se dictis 110stibus et ad dcfendendum 
  patriam prOIJriam. 
  Item statuerunt ut supra, quod omncs et singuli kmetbones villarum tam 
  regalium quam terrigellarum, in tali casu, cum bostes fortes dictam terram intrare 
  bostiliter voluerint, modo simili cum armis, arcubus, lanceis, clypeis, gladiis et se- 
  curibus absque mora cum eorum dominis procedere tenebuntur absque aliqua con- 
  tradictione, dimissis tantummodo in villa mlJ,,gna quatuor, in parva vero duobus 
  bominibus kmetbollibus IJro pascendis et gubcrnandis animalibus, peccoribus et 
  pecudibus et aliis gregibus. Quodque tam nobilcs quam kmetbones recipiant neces- 
  saria pro se iu victualibus pro sex septimanis sufficiencia. 
  
  
  XLIII. 
  
  
  Brud. Conrad yon lungingen Homeist. d. D. O. etc. 1404 Mai. 22, by dem Husze 
  Raczans j zawiera pokoj z Wladyslawem kl'olem Polskim. 
  Warszawa. Arch. GlOwne. - Perg, oryg. Nr. 128, u ktorego pozostal sznurek 
  jedw. czarny i bialy od przyw. pieczrei. 
  
  
  I" 
  
  
  I
   
  
  
  In dem Namen del' beiligen und ungedebeyden drynaldekeit Amen. Wir Bru- 
  der Conrad yon lungingen bomeister des Ordens del' Bruder des hospitalis sente 
  Marie des dutscben huszes yon Iherusalem Allen kegenwortigen und czukomftegen 
  den diesel' brieff vorkomptb heil uud diesel' teydige ein ewig gedecbtnisse czuder- 
  kennen die worheit wend del' merer des fredes mit seinen betwingenden geboten 
  uns tegelieh ledt ezu dem geiste del' eynikeit und des fredis. So achten wirs wir- 
  dig das die voraldeten m.issenelle gwerl'e und leydunge gescheen wedel' den Aller- 
  durchll1sten forsten und herren, herren Wladislaum konig czu Polan Obersten 
  forsten czu Littowen und Erbeling czu Russen und syne eldern kegen den landen 
  Littowen und Russen yon langer czeit yon uns und unserm Orden vmb die libe 
  des Cristen gelobens ungewandelt werden In eynen ewigen frede vorgebunge und 
  eyntreehtikeit. Dorumb wir Bruder Conrad homeister vorgenant mit volburt unser 
  Mitgebittiger In dem Iare tage und Stat undergesebreben haben eynen tag del' 
  czusampnekomunge gebalden mit dem Allerdurehluehsten herren Wladislao Yorge- 
  nant vft' demselben tage noeb maneherley teydige die dogeschacb yon del' lande 
  wegen Lyttowen und Russen wir uns mit 1m voreyneten czu eynem ewigen frede 
  in diesel' noehgesehreben wise Czum irsten gelobten wir und geloben mit diesen 
  kegenwortigen by guten truwen das wir yon diesel' czeit und forwert halden wellen 
  frede und eyntrechtikeit vnnol'serlieb mit dem obengescbreben Grosmeehtigen herren 
  Wladislao konige czu Polan seinen Cristen Erben und noehcomlingen und seinen 
  landen als Littowen und Russen und mit den landen die bel' doselbist bat in 
  seiDem besehirmc als die lande del' berren Bischoffe Prelaten Capitteln sy sent 
  geistlicb oder wertlich und mit alIen ynwonern del' vorgcscbreben lande Littowen 
  und Russen Ouch sollen wir noeh wellen keyncn bund stiff ten oder maehen mit 
  keynerley l.erren oder luthen wedel' den vorgeschreben herren Wladislaum und seine 
  Cristene nochkomlinge del' lande Lyttowen und Russen Worumb wir vorgeben und 
  vorlassen luterlieb vs vnserm berczen alles leyd vns und den unsem yon 1m und 
  } 
  
  
  j
  		

  /Pomorze_014_01_02_440_0001.djvu

  			430 
  
  
  den syncn dyrczciget Ouch so haben wir czwisschen unsern und des egenanten 
  herren koniges landen als Lyttowen und Russen eyne lantscbeydunge gemachet mit 
  demselben herren konige in del' nochgeschreben wise anczu heben an dem Ober8ten 
  orte des werders Sallyn genant gelegen in dem flisse genant die Memmyl boben 
  Romeywerder Also das das gancze werder Sallyn ewiclich dem Orden blybe yon 
  dannen ober den orth gerichte czu gehn vff die Noweze under dem heiligen walde. 
  1m grunde und yon dannen czu volgen der nouwesen in dem mittilstrowme bis czu 
  wiswilten yon dannen gerichte czu gehn czu eyme grosen steyne Roda genant der 
  do Iyth in dem flisse geheysen die A und gememlich Roda ist genant yon demseI- 
  ben steyne gerichte bys uff den Smarden yon dem Smarden gerichte uff czugehn 
  bis uff den Apeytensehe den Apeytensehe uff czugehn bis an den Brengelisschen 
  weg yon demselben wege gerichte uff czugehn bis czu nenemychen yon der nene- 
  mithen gerichte czugehn bis uff den orth Yon der heyden do der Born entspringet 
  yon dem Borne als her entspringet gerichte czugehn £lurch die Wiltnisser do dy 
  Egloffe entspringet yon der Egloffen gespringe gerichte mittene czugehen £lurch die 
  Wiltnisse bis an die Ploschkower grenicze £lese obengeschreben greniczen sent ge- 
  legen kegen Leyffland dornoch kegen dem lande ken Prussen sal der Orden haben 
  £lese nochg£'schreben greniczen yon dem vorgenanten werder Sallyn boben Romey- 
  werder gelegen gerichte czugehen bis uff die Suppe und vordan die Suppe uff bis 
  do sie entspringet yon dannen als die Suppe entspringet geric11te bis uff das Me- 
  tenflys do es us dem Metensee vellet und yon dannen dem Metenflysse czufolgen 
  bis in die Beber und der Beber czufolgen eyne myle nahe bis an die Nare und yon 
  dannen ober den orth in die Nare Ouch so vorczeyen wir vns VOl' vns vnsern Or- 
  den und nochkomelinge aller ansproche forderunge und Rechtes in des vorgenanten 
  Allenlurchluchsten herren Wladislai landen als Littowen und Russen Jenehalben 
  den vorgeschreben greniczen gelegen ab wir eyngerley recht dorynne gehabt haben 
  votme so sollen wir keyne forderunge haben czu Grosnowgarder lande Sunder in 
  Welcherwise sie betwungen werden yon vns unserm Orden odir an vns komen 
  bliben sollen dem vorgenanten herren konige seinen Cristen Erben und nochkome- 
  lingen der lande Lyttowen und Rusen czu ewigen czeiten £loran wir denselben herren 
  konig noch seine nochkomelinge in keynerleywise hindel'll sollen by guten truwen 
  Ouch sal es sein unser wille das £If's vorgenanten herren koniges und seiner noch- 
  comlinge luthe in Littowen und Russen kaufflagcn mogen In alien vnsel'll landen 
  frey yon czollunge und andrem ungelde die wir auch beschirmen sollen ais die 
  vnsern vsgenomen aIde czolle die yon alden; gesaczt und gewest sent bis an disse 
  czeit und was gebot seyn oder gescheen in ynsel'll landen dorczu auch vorbunden 
  sollen sein des vorgenanten herren koniges und seiner nochcomlinge luthe in Lit- 
  towen und Russen Ouch wo wir und unser Orden mit dem egenal1ten herrcn ko- 
  nige seinen nochcomlingen oder iren luthen yon Littowen und Russen In hcrferten 
  seyn was do des herren koniges oder seiner llochcomlinge luthe, luthe bahen die 
  sollen bleiben ire gefangen alleyne Ouch wo wir oder die vnsern mit demselben 
  herren konige oder den synen In hcrferten syn geschiet do keine obiltat yon des 
  herren koniges Iuthen oder seiner nochcomlinge In den vorgeschreben landen die 
  sal Ir Oberster in dem heere alleyne rich ten geschiet sie auch in der gemeyne das 
  sal man bussen und rich ten in der gemeyne yon beyden sythen V ortme sollen wir 
  keynen herren Ritter oder knecht kein heel' oder keinen menschen ab sy auch 
  Cristen scin Wissint1ich lassen czihen durch unser land den vorgenanten Grosmech- 
  
  
  \ 
  
  
  I 
  j 
  I 
  
  
  I 
  
   
  I 
  I 
  I 
  1 
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_441_0001.djvu

  			431 
  
  
  I 
  I 
  
  
  tigen berren Wladislaum scyne Cristene nochcomelinge oder die Iren czubescbe- 
  digen Sunder das understphen sollrn noch allem vnserm vormogen vortme was 
  menschcn geechtct werden in des vorgenanten herren koniges landen als Lyttowen 
  und Russen die sollen wir wedel' In oder die seinen mitnichte hcgen yn vnsern 
  landen nemlich die des herren koniges odcr seiner nochkomlinge landen oder luthen 
  gedroyet haben oder droyen es sey mit slachtunge mortbrande oder vorretnisse 
  vortme so sollen wir keyn heel' suren noch nyemand suren lossen durch des vor- 
  geschreben herren koniges oder seyner Cristen nochcomlinge lande als Lyttowen 
  und Russen es geschee denne mit wissen uml willen des hrren koniges oder seiner 
  nochkomelinge und ab wir iren willen dorczu wurden haben So sal doch die durch- 
  czocht geschen ane sclmden des vorgenanten herren koniges und seiner nochcom- 
  linge vortme so globen wir das wir keyne bruder oder mogen des vorgeschreben 
  koniges Wladislai die do fluchtig seint oder eyngerley ander vn Irrunge czyhnde 
  yon den del' herre konig und das Reyche czu Polan und die land Lyttowen und 
  Russen mochten beschediget werden bynnen des fredes werunge in unser land vff- 
  nemen oder dorynne hegen wellen. Alle vorgeschreben Artikel uncI einen iczlichen 
  besundern in alle, irem lute wir Bruder Conrad homcister vorgenant globen by 
  guten trewen ane alles generde VOl' vns unsern Orden und nochkomlinge veste uncI 
  vnnorrucket ewic1ieh ezuhalden und doweder nymmer ezukomen noch nymand 
  komen sal In keynerley wise mit unserm wissen und willen wedir mit listen mit 
  geseheidikeit mit reehte mit gewalt offembar noeh heymelich mit rate oder mit 
  tate und uff das alle die vorgeschreben teydinge in krafft bestehn So haben wir 
  diseu brieff gegeben ezulatin und czu dutseh glyches synnes und die vorsigeld mit 
  vnserm grossern Ingesigel gegeben uff dem flisse dy wisil genant by dem husze 
  Uaezans in dem stichte czu lesslaw gelegen am donrstage VOl' del' heiligen dry- 
  valdikeit tage des sent geezewg die Erwirdigen In gote vaters und herren herren 
  Arnolcl und Johannes Bisehoffe del' kirchen Colmensee und Pomezan uncI die Ge- 
  samen unser liben bruder Conrad yon lichtenstein Groskompthur Werner yon Tet- 
  tingen Oberster Marschalk Johan yon Rumpenheym Oberster Spitteler und Kompthur 
  czum Elbinge Burkhart von W obeke Oberster Trappyer und Kompthur ezu Crist- 
  burg Arnold von hecken Tressler Frederich yon Wenden Kompthur czu Thorun 
  her Johannes Ryman und her Johannes yon Rogetteln Thumherren del' kirchen 
  Marienwerder und frowemburg und vii ander prelaten und herren Ritter und 
  Imechte geczuge czu diesen vorgeschreben dingen. 
  
  
  XLIV. 
  
  
  Fr. Conradus de lungingen magist. general. 1404 Mai. 22 1 prope Raczansj za- 
  wiera pok6j z Wladysla.wem kr6lem Polskim. 
  Dogiel. Cod. diplom. regni Polon. IV, LXXIII. 
  
  
  I 
  
   
  I 
  
  
  In nomine sancte et individue Trinitatis amen. Frater COlua(lus de lungin- 
  gen magister generalis Ordinis beate Marie Hospitalis lerosolymitani de Domus 
  Teutonica, universis presentibus et futuris preseneium noticiam habitmis salutem et 
  rei geste ad perpetuam memoriam cognoscere veritatem. Cum Auctor paeis ad 
  unitatis et pacis spiritum suis rigorosis mandatis quotidie nos invitet, dignum ar- 
  bitramur, ut inveterate displicencie, guerre et offense contra sel'enissimum prinei-
  		

  /Pomorze_014_01_02_442_0001.djvu

  			432 
  
  
  pem et dominum Vladislaum regem Polonie supremum ducem t.itvanie et heredem 
  Russie suosque progenitores, quod terras Litvanie et Russie per nos nostrorum 
  quoque Ordincm intuitu orthodoxe fidei diucius exagitatc, in pacem perpetuam, re- 
  missionem. et conconliam commutentur. Hinc est quod nos de expresso consensu 
  compreceptorum nostrorum cum dicto serenissimo domino Vladislao anno, die et 
  loco infra scriptis certum terminum placitorum concorditer celebravimus super pace 
  inter nos et tClTas Ordinis nostri, ex una, et supra dictum dominum regem et 
  terras suas, videlicet Litvaniam et Russiam, parte ab altern, facienda perpetuo et 
  firmanda, variis premissis tractatibus tandem ut sequitur concordavimus in hunc 
  modum: Inprimis promisimus et presentibus bona fide promittimus, quod ex nunc 
  et in antea tenebimus pacem inviolabilem et concordiam cum supra dicto magnifico 
  domino serenissimo Vladislao rege Polonie, suis catholicis heredibus et successori- 
  bus ac prelatis et ecclesiis, omnibus quoque terris suis per Litvaniam et Russiam 
  terrarumque incolis perpetuis temporibus observabimus. Nec unquam volumus et 
  debemus aliquam ligam inire aut facere contra dictum Vladislaum suos quoque 
  catholicos successores terrarum Litvanie et Russie, cum dominiis aut aliis homini- 
  bus, et rancore quolibet postposito, omnes et singulas iniurias, nobis et nosh'is per 
  se vel per alios quomodolibet illatas, remittimus penitus et offensas. Insuper limi- 
  tes et terminos inter nostras et dicti domini regis terras, videlicet Litvanie et 
  Russie, distingui fecimus et modis distinguimus infra scriptis. Inprimis incipiendo 
  in quadam insula Sallyn dicta vulgariter, sita in fluvio dicto Memla, babente in 
  se insulam Romeywerder, que quid em insula tota apud Ordinem permanebit tem- 
  poribus affuturis, abhinc directe progrediendo ad fluvium dictum Norvesse in decli- 
  vio seu villa continua sub sylva dicta Heiligenwald, abbinc dictum fluvium sequendo 
  in mediis fluctibus usque ad Vyswitten, ascendendo abhinc linealiter et directe 
  eundo ad quendam lapidem magnum dictum Roda iacentem in fluvio dicto A. et 
  Roda vulgariter nuncupatum, ab ipso lapide ascenclendo super stagnum dictum Si- 
  narden, abhinc directe eundo usque ad viam vulgariter nuncupatam del' Brengeli- 
  scher Weg, abhinc directe usque in Novenritben, abhinc linealiter procedendo versus 
  finem seu aciem merice dicte vulgariter Heyde ad locum ubi fons oritur a dicto 
  fontis ortu procedendo per directum in wlitudinem quandam communi tel' Wildnisse 
  dictam ubi fluvius Eglosse ortum habet, abbinc directe eundo per medium dicte 
  solitudinis usque ad terminos et gades illorum de Ploschkow et hi omnes termini 
  siti sunt versus Livoniam. Ascendendo vero versus Prussiam termini subscripti 
  per dictum Ordinem perpetuo sine quolibet contradiccionis obstaculo habebuntur 
  incipiendo a supra dicta insula Sawin in directum procedendo usque ad fluvium 
  dictum Suppe, abhinc procedendo ad locum ortus sui, abhinc progrediendo usque 
  ad fluvium qui effluit a lacu dicto Motensehe et dicitur communiter Metchensly, 
  abhinc per descensum fluvii usque ad fluvium dictum Deber, deinde dictum fluvium 
  sequendo usque in milliare prope fluvium qui Nare dicitur, et abhinc directe eundo 
  usque in dictum fluvium Nare. Ceterum pro nobis nostro Ordine omnibus nostris 
  successoribus l'enunciamus omni impeticione et iure que in predictis domini regis 
  Vladislai terris videlicet Litvanie et Russie sitis terminos superius expressos ver- 
  sus dictas terras habuimus vel habere videbamur; insuper terre et dominia de ma- 
  gno Novohroden qualitercunque sive per nos, nostrum Ordinem aut per supradictum 
  serenissimum dominum Vladislaum aut per suos coniunctim et divisim acquisite 
  fuerint vel alias qualitercunque ad nostrum Ordinem devenerunt easdem 'I!c eadem 
  
  
  j
  		

  /Pomorze_014_01_02_443_0001.djvu

  			433 
  
  
  dictus dominus rex obtinebit nee unquam bona fide quominus easdem detineat im- 
  pediemus. Preterea volumus quod homines sepe dicti domini regis et suorum suc- 
  cessorum in terris Litvanie et Russie constituti in omnibus terris Ordinis mercari 
  et negociari libere valeant absque teloneis aliisque exaccionibus quos eciam defen- 
  dere tenebimur sicuti llostros salvis tamen teloneis ab olim institutis ac quibuslibet 
  edictis nostris editis et edendis in terris Ordinis qui bus nostri arctantur et dicti 
  domini regis suorumque successorum homines per Litvaniam et Russiam sunt arctati. 
  Item Ordine nostro in expedicione communi cum prenominato domino rege et suis 
  successoribus et ipsorum hominibus per Litvaniam et Russiam existente quotquot 
  ipsi captivaverint suos habeant ut captivos. Excessus quoque per dicti domini 
  regis suorumque successorum homines in predictis terris qualitercunque commissos 
  capitaneus exercitus eorundem eosdem libere iudicabit. Excessus vero communes 
  per utriusque exercitus homines commissos capitanei utriusque exercitus simul et 
  communi tel' iudicabunt. Nullos insuper armigeros, dominos, milites, vasallos vel 
  alterius cuiuscunque generis homines eciamsi Christi fideles fuerint in damnum seu 
  preiudicium dicti magnifici domini Vladislai aut suorum successorum unquam per ter- 
  ras nostras scienter ire permittemus sed impediemus et prohibebimus iuxta posse. 
  Denique omnes proscriptos seu bannitos de supra dictis terris prefati domini regis 
  non recipiemus ad tCITas nostras maxime qui in sui vimlictam homicidia vel in- 
  cendia eiusdem domini regis vel sum"um successorum hominibus in premissis terris 
  Litvanie comminantur et Russie. Preterea per terras dicti domini regis suorumque 
  successorum catholicorum videlicet Litvanie et Russie contra quoscunque nunquam 
  traducemus exercitum aut traducere per quemcunque faciemus nisi expresse fuerit 
  de voluntate dicti domini regis suorumque succesorum qua obtenta damnum nequa- 
  quam ipsis ac ipsorum hominibus inferemus. Preterea promittimus quod nullos 
  fratres et consanguineos ipsius domini regis fugitivos seu alios quoscunque erroneos 
  per quos dominus rex et i'egnum Polonie ac terre Litvanie et Russie possent mo- 
  lestari durante pace debemus ad terras nostras recipere et fovere. Omnia vero et 
  singula premissa in articulis premissis et eorum quolibet contenta bona fide pro- 
  mittimus pro nobis, toto Ordine nostl'O firmiter ac inviolabiliter observare nec un- 
  quam cOl1traveniemus aut contraveniri procurabimus per quoscunque arte, racione, 
  ingenio, de iure vel de facto, consilio vel auxilio, pub lice vel occuIte. In quorum 
  omnium evidens testimonium et fidem de et super omnibus premissis presentes lite- 
  ras nostri maim"is sigilli munimine mandavimus communiri. Datum in fluvio dicto 
  Visla prope castrum Uaczansz diecesis Vladislaviensis feria quinta proxima ante 
  festum sancte Trinitatis anno Domini 1404. Harum rerum testes sunt reverendis- 
  simi in Christo patl'es domini, dominus Arnuldus episcopus Culmensis et dominus 
  Ioannes episcopus Pomezaniensis ac h .norabiles et religiosi viri fratres, Ordo et 
  commemlatores. 
  
  
  XLV. 
  
  
  Vladislaus rex Polonie etc. 1404 Mai. 23, in Raczans: uklad Wlad. Jagielly 
  z Krzyzakami w Raci/l;zu w sprawie wykupu Ziemi Dobrzynskiej. (Str. 18, Ods. 3.) 
  Wal"szawa. At"ch. GlOwne. - Peru. OI"YU. NI". 45. 
  
  
  j 
  
  
  Vladislaus Dei gracia rex Polonie, Lithvanie princeps supremus Russieque do- 
  minus ct heres etc. signiticamus tenore presencium quibus expedit universis, quod 
  65 
  
  
  I 
  J
  		

  /Pomorze_014_01_02_444_0001.djvu

  			434 
  
  
  1405 
  IUD. 7. 
  
  
  gravis inter nos et regnum nostrum, ab una, et venerabiles magistrum fratresque 
  Ordinis beate Marie Hospitalis lerosolimitani Domus Theotonicorum in Prussia, 
  parte ab altera racione terre Dobrinensis aliquamdiu controversiarum dissensionis- 
  que pendente materia, inter partes ipsas hucusque non poterat medium inveniri. 
  Nunc autem divinis annuentibus auspiciis, quorum arbitrio dissona que que concre- 
  pant et ad pacis osculum amplectendum singula reducuntur, inter nos regnumque 
  nostrum, ac venerabilem dominum Cunradum de Iungingen Ordinis predicti magi- 
  strum generalem Ordinemque suum, super huiusmodi materiam terre ipsius Dobri- 
  nensis predicte pH modum concordie taliter est conclusum; videlicet, quod dominus 
  Cunradus magister generalis predictus cum conpreceptoribus suis terram predictam 
  Dobrinensem una cum castris, municipiis, fortaliciis, civitatibus, villis, vasallis et 
  omagialibus ac pertinenciis universis, nec non castrum Zlotoria cum suo districtu, 
  in festo Pentecostes proxime venturo nobis et regno nostro dare, restituere et re- 
  signare debent et debebunt totaliter cum effectu. Nos quoque medio tempore quin- 
  quaginta millia florenorum, valoris expressi in primis literis obligatoriis prefati 
  domini Cunradi magistri super obligacione ipsius terre Dobrinensis confectis, pro 
  ipsa terra Dobrinensi, et duo millia sexagenarum cum quadringentis sexagenis gros- 
  sorum, in valore in litera obligatoria contento ipsius magistri, pro castro distlictu 
  Zlotoriensi sive in aura sive in argento, quocunque modo potuerimus, usque ad 
  satisfaccionis complementum domino Cum"ado magistro cum Ordine suo predictis 
  dare et solvere debemus et debebimus integraliter et ex toto. Quibus quidem, 
  videlicet solucione pecuniarum et resignacione terre, c!1stri et disirictus predicto- 
  rum, inter nos et dominum Cunradum magistrum cum Ordine suo predictos mutuo 
  factis, eundem dominum Cunradum magi strum et Ordinem suum predictos a qui- 
  buscunque et ab omnibus omnino impeticionibus, inquietacionibus, infestacionibus 
  et impedimentis quorumcunque heredum legitimorum terre Dubrinensis nec non ca- 
  stri districtusque Zlotoriensis predictorum racione terre districtusque predictorum 
  eorundem tueri et pro ipsis, videlicet magistro cum Ordine suo, intercedere debere 
  nos una cum regno nostro astringimus in perpetuum cum effectu, harum quibus 
  sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in J{,aczanz feria sexta 
  proxima ante diem festi sallctissimc et individue Trinitatis, anno Domini millesimo 
  quadringentesimo quarto. 
  
  
  XL VI. 
  
  
  Vladislaus rex Polonie etc. 1404 Mai.23, in Raczanzj zawiera pok6j z Zakollem 
  Krzyzak6w. (Str. 18, Ods. 3.) 
  Warszawa. Arch. GlOwne, Nr. 46. 
  
  
  Vladislaus Dei gracia rex Polonie, Litvanie princeps supremus Russiequc do- 
  minus et heres etc. significamus tenore presencium quibus expedit universis, quod 
  quanquam olim sinistris se ingerentibus auspiciis, que statum pacificum federis ob 
  sequelam et success us homines semper felices oderunt, que tranquillitatis tempe- 
  riem distemperant queque promiscue dileccionis dulcedinem in absYl1thium odii sepe 
  convertunt, inter predecessores nostro
  , felicis memorie reges et regnum Polonie 
  nostrum, ab una, et venerabiles magistros fratresque Ordinis beate 
  Iarie Hospi- 
  talis Hierosolimitani Domus Theutonicorum in Prussia, parte ab altcra, illa al1tiqua
  		

  /Pomorze_014_01_02_445_0001.djvu

  			435 
  
  
  paeis emula, discordiarum pestis, inoleverat adeo, quod longo temporis tractu 
  ipsius morbi furiosa distrasia in antiquatam ducta pernieiem nuUo ad pacem leni- 
  tive sopiri tunc poterat benefieio medicine; demum tamen divini intuitus interve- 
  niente prospectu, qui ad cogitandas cogitaeiones paeis et non affliccionis humane 
  mentis retOl'quet aeiem, discordiarum odiosa huiusmodi materia, post multiplieium 
  tandem guerrarum ac cedium turbines, serenissimi principis domini Kasimiri regis 
  Polonie predecessoris nostri temporibus solempni stipulacione in confederate pacis 
  unionem fuerat vix redacta. Ne igitur et nunc et in antea tepescat, aut paeis 
  emulo procurante modo quolibct aboleat, aut oblivionis seu negligencie cuiuslibet 
  tempestate suggerente aliquatenus evanescat ipsa assumpte et conscripte paeis pul- 
  chritudo plurimum suspicantes, imo verentes, de prelatorum, baronum ac procerum 
  regni nostri consilio prefatam perpetuam pacem recentibus pactis tenore presen- 
  cium confirmamus, promittentes bona fide eandem irrefragabiliter observare, harum 
  quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Raczanz 
  feria sexta proxima ante diem festi sancte et individue Trinitatis, anno Domini 
  millesimo quadringentesimo quarto, presentibus reverendis in Christo patribus, do- 
  minis Nicolao Gnesnensi archiepiscopo, Petro Cracoviensi, Alberto Posnaniensi 
  episcopis, lohanne de Tanczyn Cracoviensi castellano, lohanne de Tarnow palatino 
  Cracoviensi, Clemente de Moslwrzow Visliciensi, Michaele Lublinensi castellanis, 
  Zbigneo marschalko curie nostre, Gnevossio de Dalevitz succamerario Cracovien:.:i, 
  Nicolao aule nostre vicecancelario et preposito ecclesie sancti FIOliani, nostris fide- 
  libus dilectis et aliis preplurimis fide dignis. 
  
  
  Nr. XLVII. 
  
  
  Conradus de lungin,gen Ordin. b. M. Theuton. ler. magister general. 1404 Mai. 25, 
  in castro Thorun; potwierdza pok6j zawarty w Raci
  zu. 
  Warsza1Va. Arch. GI01Vne. - Perg. oryg. Nr. 31, u ktorego na pasku pergam. 
  mala, okrqgla pieczfc. 
  
  
  Frater Conradus de lungingen Ordinis beate Marie Theotunicorum lerosolimi- 
  tanorum magister generalis. Ad vniuersorum notieiam dedueimus per presentes 
  Quod post celebres tractatus nuper in festo Penthecostes habitos in insula prope 
  Raczans Wladislauiensis diocesis Inter telTas Serenissimi prineipis et domini ma- 
  gnifiei domini Wladislai Regis Polonie Supremi principis Litwanie et heredis Russie 
  ex vna et telTas Ordinis nostri parte ex altera Ibi quibuslibet controuersiis semotis 
  et nobis ad unitatis spem conciliatis tandem mutuam conscripcionem decreuimus 
  quam et nostrorum corroborauimus munimine sigillorum. Inter quos tractatus 
  eeiam subsequentes tres articulos promisimus sicut et presentibus bona fide promit- 
  timus obseruare Siluam siquidem dudum nobis ac ordini nostro per dnum Sandzy- 
  wogium pro certe pecunie summa obligatam ut patet in originalibus obligacionis 
  eiusdem que quamprimum nobis tota exsoluta fuerit ac de ipsius heredem consensu 
  de restituendo Serenissimo Regi Polonie aut suo Regno constabit, extunc ad resti- 
  tueionem tenebimur indilate. Preterea granieies seu limites Nowemarth.. tenebi- 
  mus eo modo quo iidem . . . . .. et nostrum ordinem deuenerunt et quemadmodum 
  ab antiquo sunt seruati. Difficultates vero si que sunt Inter terminos Regni Po- 
  55*
  		

  /Pomorze_014_01_02_446_0001.djvu

  			436 
  
  
  Ionic et tenis s. . fines Ordinis nostri hec sopiri et tolli debebunt per amicabilis 
  composicionis tractatores, hoc ideo arbitramur dignum ne amaritudinis seu displi- 
  cencie vetigium in tanta paeis tranquillitate aut dulcidine quoquomodo relinquatur. 
  In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in 
  castro nostro Thorun in festo sancte et indiuidue Trinitatis, anno Domini mille- 
  simo quadringentesimo quarto. 
  
  
  Nr. XLVIII. 
  
  
  Wladislaus rex Polon. etc. 1405 lun. 10, in Thorun i potwierdza zeszloroczny po- 
  k6j zawarty w Raci
  zu i wykup Ziemi Dobrzynskiej. 
  Warszawa. Archiwum Glowne. - [{m.ta 66. Pergamin orygin., u ktorego na 
  skrawku zawieszona pieez
  c mala. 
  
  
  WIadisIaus Dei gratia rex Polonie Lithvanieque princeps supremus et heres 
  Russie etc. ad universorum noticiam per hec scripta deducimus, quod cupientes in 
  federe et pacis dulcedine inter nos et regnum nostrum, ab una, venerabilemque et 
  magnificum dominum Conradum de Iungingen magistrum generalem Ordinis beate 
  Marie de Domo Theutonica et eius Ordinem, parte ex altera, gratuite firmatis et 
  stabiliter roboratis iugiter permanere, pactaque anno preterito inter nos pretextu 
  terre Dobrinensis alterutrum solempniter conclusa servare fideliter et constanter, et 
  prout iustum est, ipsum magistrum et eius Ordinem reddere certiorem, eidem ma- 
  gistro et eius Ordini pura fide et in verbo regio tenore presentium promittimus, 
  quod pro ipso intercedere volumus et 0 mnium causarum actiones in nos assumere, 
  si que sibi aut eius Ordini moverentur per aliquos, qui iure hereditario aut quo- 
  cunque alio titulum proprietatis eiusdem terre Dobrinensis sibi vendicarent aut 
  presumerent vendicare, eumque et eius Ordinem ab omnibus impeticionibus quo- 
  rumcunque talium, ut premissum est, ius ad eandem terram habere volentium, per.. 
  petuo liberare; harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio litterarum. 
  Datum in Thorun feria quarta infra octavas Pentecostis anno Domini millesimo 
  quadringentesimo quinto 1. 
  Ad relationem Nicolai regni Polonie vicecancellarii. 
  
  
  Nr. XLIX. 
  
  
  ladislai regis Poloniae et Witoldi Magni ducis Lituaniae publica querela de Cru- 
  ciferis a. 1409 Aug. 10, Opatovie. 
  v. d. Hardt. Acta Conc. Constant. II I, f. 6. Ex antiquo codice msc. Lipsiensi. 
  
  
  Iuste Deus, iudex fortis, alme scrutator cordium, Te invoco et imploro, ut me 
  in proDunciatione necessitatum ingruentium aderrare non permittas, seu contra ve- 
  
  
  1 Jak niec1l(
  tnle Zakon wypuszczal z rl!k Ziemi
   DobrzynskI!, i jak wszystkieh spo- 
  sob6w pr6bowal, aby si
   od tego uehyli6, swiadczy list W. mistrza do Jana ksi
  cia Glo- 
  gowskiego z r. 1405 d. 18 l\1arca, w kt6rym go wzywa, aby dostarczyl wszystkich dowod6w 
  majllcyeh stwierdzic, ze Zakon zobowil!zanym jest Ziemi
   t
   wydac tylko spadkobiereom 
  Wladyslawa ks. Opolskiego. Zob. Voigt, Cod. diplom. Prussic. VI, Nr. OLXXI. 
  
  
  \ 
  
  
  11 
  
  
  1 
  
  
  1 
  
  
  l 
  II 
  
  
  I 
  L
  		

  /Pomorze_014_01_02_447_0001.djvu

  			1 
  \ 
  
  
  'I 
  
  
  '1 
  
  
  L 
  
  
  437 
  
  
  ritatem quippiam fulminare. Noscite igitur et attendite, percipite universi et sin- 
  guli reges principesque, tam spirituales quam seculares, comites, barones, nobiles, 
  milites, communitates eivitatum etc. et omnes qui inhabitatis terram sacrosancte 
  fidei catholice professores, quomcdo in f'actis, que inter nos et fratres Cruciferos de 
  Prussia ventilantur et occurrunt, per ipsos erga nos nullus penitus pietatis assen- 
  sus adhibeatur, ex quo pacem, ad quam ex precepto lesu Christi Regis pacifici 
  servandam fuimus obligati, in nobis dilacerant et vio]ant, ipsam nobis pretendentes 
  sequestrare. Quamvis enim nobiscum firmissimo paeis fed ere et litterarum robore 
  fuissent colligati, quod utique fedus nullis prorsus occasionibus violari sperabatur, 
  ipsi tamen contra, fedus huiusmodi sic firmatum, sub colore ficte amicitie innocen- 
  tiam nostram iniquis occasionibus et confictis adinventationibus coram aliquibus 
  prineipibus et multis probis detulerunt, prodictorie asserentes, quod temporibus 
  nostris et ducis Witoldi non muItum fides catholica per baptismum gentis nostre 
  Lithuanice fuisset roborata, quia nullus gentis nostre ad fidem Christianam per nos 
  fuisset conversus et attractus, et quod illi de fide Ruthenica, qui per nos fuere 
  baptizati, sub colore fidei catholice sectam eorum tenerent secrete et occulte. Sed 
  quia Ecclesia de occultis non iudicat, sufficit nobis pure devotionis diligentia, quam 
  augmento fidei catholice adhibemus. Si enim sciremus tales, qui fidem tenerent 
  palJiatam, nunquam sine penali vi ndicta ipsos dimitteremus incorreptos. Et si per- 
  fecta caritas maneret in cordibus Cruciferorum, aut si in fed ere nobiscum facto 
  fideliter stare vellent, hos quos sei verunt aut seiunt de nostris a fide exorbitantes, 
  nobis ipsos sinceriter debuerunt indicare, et si ipsos non correxissemus, iuxta 
  Evangelium, testes debuerunt assumere, et nos inducere ad correctionem eorun- 
  dem, et demum, si noluissemus stare inductioni eorum, tunc primo debuerunt nun- 
  ciare Ecclesie. Sed ipsi ordine prepostero, dimisso principio, a fine ineipientes, 
  contra nos et fratrem nostrum carissimum ducem Witoldum iniustas quere]as ince- 
  perunt fulminare. Nee sperandum est quod ipsi religion em nudam et immaculatam 
  sectarentur, ex quo, habenas li ngue laxantes ad vaniloquia, noluerunt vera loqui. 
  Libertate lingue potiti elegerunt loqui adversus nos, non vera, sed iniqua. Non 
  enim nos animadvertemus iustificationem nostram muItiplieitate verborum osten- 
  tare, sed per realem efficaciam clarificare volumus nostrarum opera factionum, imo 
  ad stabiliendum rem, oculis nos audacter immittere et hoc realiter ostendere, quod 
  cultus Christiane re1igionis per neophytos nostros in terri Lithuanie Christo duce 
  laudabiliter exercetur, quia ibidem de gratia Dei cathedrales et alias multas paro- 
  chiales et conventuales ereximus ecc1esias, ipsa de bonis patrimonialibus hereditatis 
  perpetuo sufficienterque dotantes. De quo quilibet certus reddi poterit, qui pro expe- 
  rientia habenda easdem partes Lithuanie, per nos de gentilitatis errore eductas, vellet 
  visitare, et ea que scribimus, non aliter se habentia propriis oculis contueri. Sed ipsi, 
  proh pudor, pudorem squalidum tegant proprium alieno sibi facto pudore culpas 
  proprias in alios transferentes; bene quid em faeerent, si prius de propriis oculis 
  trabem eiicerent, antequam de alienis festucam eiicere festinarent. lpsi enim, 
  scientes et videntes contrarium, asserunt, quod pauca infra viginti annorum decur- 
  sum a tempore baptismi nostri in augmento fidei catholice accrevissent. Dieant 
  ergo ex adverso, que quan
  aque in terris Prussip, per ipsos occupatis forte a du- 
  centis annis vel ultra, per eos accreverunt. Pro respectu eorum, que in terris 
  Lithuanie facta sunt, possent minima reputari, cum et eos quos baptizaverunt Pru- 
  tenos, utique bene constat, sub audientia ipsorum, quasi sub quodam palliato rigore,
  		

  /Pomorze_014_01_02_448_0001.djvu

  			438 
  
  
  ritus gentiles minime postposuisse. Et revera neminem huiusmodi gentilium fide- 
  liter ad fidem invitant Catholicam, prout de Samogitis experientia testatur quos 
  ad baptismum allicere debuerunt, quorum nullum infra quinquennium semite sue 
  adhuc usque licet baptiEmi gratiam plurimum affectantes, ad fidem catholicam vo- 
  caverunt solum. t\am in eo cursu gratulantur sui propositi, ut terras taliter qua- 
  liter possideant alienas. Unde probabili rationis colligimus argumento, scilicet, 
  si tali tamque pel'verso modo cum ceteris principibus circumibunt, quemadmodum 
  erga nos nunc procedunt, pro certo difficulter aliquis posset subsistere. Nec du- 
  bium quin in posterum, nisi ope Dei refrenentur, omnes prineipes et dominia ipso- 
  rum ditioni taliter subiugabunt. Illud quoque eirca dispositiones eorum est valde 
  dolorosum, detestabile, et deHendum, quod positionis suum cursum semper ha- 
  bent retrogradum, in nullis penitus cum legum institutionibus et canonicis sanctio- 
  nibus concord are volentes. Hoc etenim ipse cursus eorum non admittit, ut voluntas 
  sequatur rationem, sed hoc pretendit potissime, quod ratio cedat et subsit semper 
  imperio voluntatis. In 110c namque ipsorum tota fundamentaliter consistit intentio 
  et voluntas, ut propria teneant, aliena rapiant aut concupiscant, de alienis autem 
  utilitatibus semper uti volunt, 'proprias singulis prohibentes. Nec in acquisitione 
  alienorum ordinem iuris nec iustitie modum attendunt, dummodo viol enter valeant 
  occupare, et de occupatis etiam nullo modo cedere volunt, nee cuipiam iuri seu 
  iudicio parere et submitti pro eisdem. Et quicunque pro cursu huius ob paeis 
  amorem virtute patientie ipsos sequantur, magis horum humilitate contempta per 
  arrogantiam pede calcare nituntur, Et quamvis itaque in summa patientia virtutis 
  Dei ipsi Creatori devotionem nostram voluissemus humiliter commendare et ipsius 
  clementiam in paeis dulcedine liberius exorare, illud scriptum semper retinentes in 
  conceptu, quod: in pace bene coli potest Auctor paeis: pacem cum eisdem fra- 
  tribus Crueiferis constitueramus pcrpetuam atque firmam, per quam pacem ipsi 
  Salvatori duplicem nos sperabamus feeisse servitutem, quarum una in eo consistit, 
  quod cum proximis et domestieis fidei pugna cessasset et sopita fuisset omnium 
  -materia iurgiorum, alteram autem in hoc posueramus stabilitam, quod durante pa- 
  cis federe Christianam potuissemus ampliarc religionem et incredulos quoscunque 
  per baptismum Catholice adducere unitati. Ob quod obiectis ct evulsis cordis ran- 
  coribus locum purae praebueramus charitati, omnesque etiam iniuriarum Hammas 
  pia mansuetudine suffocantes, imo pro reductione constantioris foederis, ct propter 
  bonum paeis, tel "ram Dobrinensem, ad coronam pertinentem, per ipsos Crueiferos 
  iniuriose a nobis et corona nostra ablatam, et aliquot annos contra focdus, tem- 
  pore piae memoriae Casimiri olim Regis Poloniae inter regnum Poloniae et onlinem 
  ipsorum factum, occupatam, in multa pecuniarum liberavimus quantitate. Nee hoc 
  quidem profuit nobis, cum pacem in pace invenire non potuimus. Quia mox post 
  firmata paeis foedera ipsi gravioribus pI us quam praeteritis iniuriarum aculeis in- 
  festare ac afficere nos coeperunt, dum praeter alias plus quam plurimas nobis illa- 
  tas iniurias, castra nost!'a videlicet Dresno et Santok cum territoriis etiam aliquibus, 
  ad nos, et etiam ad Ducem Iohannem Mazoviae fratrem nostrum spectantibus, aliis- 
  que nostris utilitatibus, omni iuris modo et iustitiae postposito, frivole occuparunt. 
  Quas buiusmodi iniurias non sine magna patientia 
  mstulimus, foederi tali, quod 
  omni guerra durius reputamus, involuti firmiter et ligati. Et quamvis multiplicatis 
  jnstantiis per literas et solennes nuneios affectuose ipsos bortati fuimus, ut iuxta 
  inscriptiones nobiscum stabiliti foederis iniurias ipsas aequitatis temperamento mo- 
  
  
  1 
  I 
  
  
  ! 
  
  
  I 
  I 
  +
  		

  /Pomorze_014_01_02_449_0001.djvu

  			439, 
  
  
  derarentur, ipsi tamen super hoc facientes de nobis ridiculum nulla facere volue- 
  runt ratione. Interdum tamen quasi delusorie intimabant nobis, se velIe easllem 
  iniurias rigore iustitiae moderare. Quod et demum ad effectum, sicut alias, omnino 
  deducere renuerunt. Ideoque ad querelas contra ipsos prorumpere nos oportet, et 
  iniuriarum nostrarum animo turbato gravedines explicare, quas in chartula speciali 
  sigillatim Vestrae claritati descripsimus: Eandem vestram petentes attentius Clari- 
  tatem, quatenus dictis et relatibus imo et accusationibus eorundem Cruciferorum, 
  si quas contra nos et fratrem nostrum Ducem Wytoldum levitate linguae emi- 
  serint, fidem velitis subtrahere creditivam. Iniquis enim et dolosis accusationibus 
  nos depravant, soli pravitatis vitio claudicantes. Velitis etiam quaesumus ab ipso- 
  rum hortamentis iniquis avert ere mentes vestras, et tametsi aliquas sibi gentes 
  dominiorum vestrorum iam in subsidium contra nos et praedictum fratrem nostrum 
  Wytoldum venturas vocaverint et postulaverint, omnibus vestris illuc transitum 
  prohibere. Ipsi enim verissime contra eos, qui ad fidem catholicam promo veri du- 
  dum exspectant, se armant, gentis arma tae suffragia postulantes. Datum Opatovie, 
  ipsa die sancta Laurentii Martyris gloriosi anno etc. nono. 
  
  
  Nr. L. 
  
  
  Ladislai Regis et Wytoldi Ducis Epistola ad Caesarem Rupertum, ob Cruciferorum. 
  invasiones querula 1409, Dec. 
  v. d. Hardt. Acta Cone. Constant. Ill, f. 8. Ex antiquo cod. msc. Lipsiensi. 
  
  
  " 
  
  
  Serenissimo Principi, Domino Ruperto, Dei gratia Novo Regi Romanorum 
  semper Augusto, etc. fratri nostro carissimo, Wladislaus, eadem gratia (Rex) Po- 
  loniae, Lithuaniaeque Princeps Supremus, et haeres Russiae, sincerae charitatis 
  continuum iugiter incrementum. Serenissime Princeps, frater charissime, Deum et 
  conscientiam nos tram in testimonium assumimus, quod inviti traheremur ad effusio-- 
  nem et laesionem quorumvis Catholicae fidei domesticorum, et praesertim con- 
  terminorum nobis vicino rum. Sed quia pressi nos multipliciter, et sub patientia 
  dissimulationis, sustinentes multiplices iniurias nostras, laesiones, et offensas a Cru- 
  ciferis, gravi querela dignas, quas nobis intulerunt, et per arrogantiam inferunt 
  perperam et inique: pro quibus liect ab ipsis aequalitatem nobis fieri multiplieatis 
  postulaverimus instantiis, nullum tamen huiusl110di optatum aequalitatis ab eisdem 
  obtinere potuimus nec huc usque possumus tel11peral11entum, neque spes nobis aequa- 
  litatis offerendae conceditur ab eisdem. Quas huiusmodi iniurias, displicentias, offen-- 
  sas et laesiones sub famato pacis foedere ab ipsis nobis, ut prefertur, illatas, 
  sinceritati vestrae alias in specialibus descriptas ehartulis articulatim et sigillatim 
  cum praesentibus duximus dirigendas, cupientes de iustitia nostra sineeritati vestrae 
  facere plenam fidem. Videntes ergo, collectis hinc inde probabilibus argumentis, 
  quod tanti morbi malitia restingui lenitivis nequit antidotis, nisi ferri cauterio 
  rescindatur: Nullo levitatis motu, sed Deo teste tantarum iniuriarum et offensarum 
  gravibus pressus angustiis n{)ster animus adversus eosdem protervos et publicos ho- 
  stes nostros moveri compellitur, non aviditate ultionis appetendae, sed occasione 
  offensae tantae et iniuriae prolJUlsandae. Nee adeo tantum nos movere posset in- 
  iuriarum recordium, quantum ipsimet nos incitant detestabili bachati su
  erbia, pa- 
  
  
  i 
  + 
  
  
  --
  		

  /Pomorze_014_01_02_450_0001.djvu

  			440 
  
  
  cern nobiscum per nos multipliciter optatam habere nolen tes, imo adversus nos et 
  Christianum populum nostrum hostilitate avide se armantes, tanquam Christiani 
  sanguinis sitiabundi, fortiterque in nostrum extermiuium anhelantes armatae sibi 
  gentis ubique in auxilium mendicant suffragia, falso nos crimine deferentes. Et 
  quia falsus precator carere debeat impetratis, et in optata fraude debeant ipsi frau- 
  dari: Idcirco sinceritatem vestram studiose petimus ex affectu, quatenus assertio- 
  nibus ipsorum accusatoriis, si quas de nobis in auditu vestro fulminaverint, quoniam 
  vanae sunt, totaliter falsae et iniquae, fidem velitis subtrahere creditivam, homini- 
  busque vestris iustitiae nostrae intuitu inhibentes, ne eisdem hostibus nostris, dum 
  per ipsos vocati fuerint, adversus nos et Christianum populum nostrum properent 
  in succursum etc. 
  Quoties vero tentata fuerit horum reconciliatio, et quam vanis promissis Papae 
  lohannis XXIII res protracta, donec Caesaris S igismundi autoritas intercederet, 
  commemoravit cum aliis et laudatus Theodoricus a Niem in rebus lohannis XXIII. 
  
  
  f 
  1 
  
  
  N r. LI. 
  
  
  Brud. Ulrich v. lungingen Homeister d. D. Ord. etc. 1409 Oct. 7, off der Grenicz 
  czwusschen Swecz und Bromberg; rozejm milJdzy Zakonem a Polsk
   za posre- 
  dnictwem kr6la Czeskiego. 
  Warszawa. Arch GlOwne. - Perg. oryg. Nr.48, tt ktcJ1'ego na skrawkach peru. 
  10 pieczfci przywiesz(mo. 
  
  
  Wir Bruder Ulrich yon lungingen Homeister des Ordens der Bruder des Spe- 
  tals Sente Marien des Dutschen Huses yon lerusalhem Bekennen ThuD kunth und 
  offenbar, alIen die dessen brieff sehen horen adre lezen, Wen del' AIlerdurchluchste 
  Furste und Here, Here Wentz law yon gottes gnaden Romischer Konig, czu alIen 
  czeyten mereI' des Reiches und Konig czu Behemen, unser gnedigster Here, Die 
  hochgeborne Fforsten und Heren, Heren Conrad den EIdem und Heren Conrad senen 
  Son, den man nennet Senior yon dense1ben gottes gnaden Herczogen yon SIesyen und 
  Heren czur Olszen und czur Cozel etc und die Edlen Wentsch und Bemisch ge- 
  bruder von Donyn, lancken yon Chotemicz Hewptman czu Bresslaw uud czur Swey- 
  denicz Haunotz vom Sweyne Ritter und die Erbarn und Weyzen Ratmanne del' 
  Stat Bresslaw syne Forsten Reten und lieben getruwen czu badnsteen, sulche krege 
  Szley, czweytracht und unwillen ais Wir mit dem AIlerdurchluthsten Forsteu und 
  Heren Heren Wladislaw Konige czu Polan und syme Reiche bisz off desze czeith 
  haben gehat und noch haben, gesand hat die mit grosser getruwer und fleyssigcr 
  miihe uml sorgfeldik czwuschen unsz an eyme, und dem vorgenanten Heren Konige 
  und f:yme Heiche am andern teyle, Eynen Steten vest en und unvorserlichen Cri- 
  stenlichen Ffrede yon Wegen In namen und an stat des vorgenanten AIlerdurch- 
  luchsten forsten und Heren Heren WenczIaws Romischen und Behemischen Konigis 
  unsers gnedigsten Heren bered b2teydinget uud gemacht haben In aIln masze als 
  hyr noch steet beschreben, Czum Irsteu so gelouben Wir, mit dem Irstgenanten 
  Irluchten forsten und Heren Heren Wiadislaw Konige czu Polan und syme Reiche 
  eynen Steten vesten und unvorserlichen Cristenlichen ft'rede czu haben und czu 
  halden, bis oft den nehsten Scnte Iohannis tag als her Geboren wart In allm masze 
  
  
  I 
  I 
  t 
  I 
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_451_0001.djvu

  			r 
  
  
  4, 
  J 
  I 
  I 
  
  
  441 
  
  
  und In allem begriff(m Puneten und Artykeln als del' AIde fl"rede by etezwen Ko- 
  nig Casimir begriffen, gemaehet, uwl vorbriefft ist, ane gefm"de, ouch so sy wir 
  aller unser Sachen Stosse ezweytreuht, gebrechen und unwillen die Wir ten dem 
  dem vorgenanten Hern Konige und syme Reyehe noeh unser clage besehuldigunge, 
  und syne antwort und herweder noeh synet' clage und unser Antwort keynerley 
  usgenomen, an den obgenanten Hern Wenezlaw Romischen uncI Behmesehen Ko- 
  nig unsern gnedigsten Heren meehterlichtieh komen, und gegangen, Alzo und In 
  sulcher Weyze, Was syne gnade mit synem weysen Rathe, und den, die her mer 
  dorezu nemen wil ezwussehen uns beyden teylen Usprechen wirt das wir das gancz 
  Stete und unczubroehlich halden soIl en und wellen ezu ewigen ezeyten und gelou- 
  ben ouch das In craft deses brieffs by guten truwen ganez Stete, und unezubroeh- 
  lieh ezu halden In alIen stueken Puncten und Artykelln als das usgesproehen wirt 
  ane allerley argelist uncI geferde doch alzo das del' vorgenante Here Wenezlaw 
  Romischer und Behemiseher Konig, unser gnediger Here den Ussproeh thun sal, 
  ezwussehen Allermanne ffastnaeht nebstkomende off welchen tag, und an welche 
  Stete syne gnade uns beyden teylen beseheyden wirt, und alzo ab wir mit unsers 
  selbes Leybe dOl"eZU nich komen moehten, das Wir un sere Rethe In unserm Namen 
  und an unser Stat mit voller Macht dorezu send en mogen sulehen Ussproeh als 
  Wir seIber, ezufolgen und offezunemen ane geferde Ouch alle vesten und land mit 
  alle und schieber Irre ezugehorunge als Wir die von beyden teylen uff dessen hu- 
  tigen tag ynnehaben sollen wi 1', von beyden teylen geruhehen und ungehindert, alzo 
  ynnehaben und halden und del' genyssen und gebruehen, bis ezu des vorgenanten 
  unsers gnedigen Heren Romisehen und Bebmsehen Konig Ussproeh ane geferde Ouch 
  welche Ritter Knechte landluthe lehnluthe Burger ader gebuwer, In dessem Kryge und 
  Szloyd von Iren Erben und guten entwiehn syn, und die gerumet haben, und wedre 
  dorezu begeren ezukomen, die gelouben wir gerulich en wedre dorczulassen komen 
  und do by ezu bleyben "is ezu dem Ussproehe, doeh alzo das sye, do ezwussehen 
  ken uns thun, was billieh und Reeh t ist ane geferde Ouch zo geben wir alIen ge- 
  fangen tag, und gelouben rlen ezwussehen dem U ssproehe nieht wedre ynezumane 
  ane geferde Ouch zo gelouben wir, mit alIen Konigen, Fforsten, Grafen, ffreyen 
  Heren, Hittern, Knecbten, Burgern und Gebuwen, geistliehen und Weltliehen keyne 
  usgenomen, noeh usczunemen, die dem Heren Konige czu Polan und syme Reiche. 
  In dessem Szloy und Kryge czu hulffe komen u nd gereten syn, und alIen dem die 
  1m und syme Reiche Rath und that gethan haben, den obgesehrben ffrede, unezu- 
  brocblichcn czu l1alden In allerweyze, als wir den mit dem Hern Konige und syme 
  Reiche, halden sollen ane arg um} geferde, doch alzo vornemlieh, das die Samayten, 
  und aUe andre uncristen und aIle Ire Helff er In dessen ffrede nieht geczogen 
  werden In aIleI' Weyze, als das In des vorgenanten Allerdurchluchsten forsten und 
  Heren, Hern Wladislaw Konig ezu Polan etc. brieffe clerlieh und eygentlieh steet 
  gesehreben. AIle vorgeschreben ffrede teydinge beredunge und geloubde In aIleI' 
  masse als die begriffen und vorgeschnen syn, gelouben Wir by guten truwen Stete 
  ganez und unvorrueket czu halden ane allerley argelist und gefer, und czu mereI' 
  sicherheit zo gelouben Wir Nochgeschreben Burgen Bruder des Ordens vorgesehre- 
  ben, Conrad von liehtenstey'n Groskompthur, Ffrcdrieh von Wallemoden, Oberster 
  Marsehalk, Wernher von Tettinge Oberster Spitler und Kompthur czum Elbinge, 
  Borghard von W obke Oberster Trappier und Kompthur zu Cristping, Grafe Albrecht 
  von Swarczpurg Kompthur czu Thorun, lohan von Schonfeld Kompthur ezu Dantzk, 
  56
  		

  /Pomorze_014_01_02_452_0001.djvu

  			442 
  
  
  Wilhelm yon Helffensteyn Kompthur ezu Grudentz, Heynrieh yon Plauwen Komp- 
  thur ezur Sweez, Segemund Kompthur ezur Mewe, VOl' den vorgenanten unsern 
  Homeister, by 1m und mit 1m, das aIler vorgesebreben fli"ede teydinge und bere- 
  dunge In alIen Iren Stueken Puneten Artykeln und begriffen stete ganez unezu- 
  broeben und unvormissebet yon 1m und syme Orden sal werden gehalden ane 
  aUerJey argelist, und argeb geferde, und do got vorsy, ab del' vorgesehreben ffrede 
  teydinge und beredunge In keynerley Weyze yon uns ader den unsern gebroehen 
  wunle So sal und mag del' offtgenanthe del' AIlerdurehluchste forste uml Here 
  Here Wentzlaw Romischer und Behmsche Konig unser gnedigst Here, dem Heren 
  Konige czu Polan und syme Reiche obir uns und unsern Orden helffen und by 
  legen noeh syme Willen, alzolange bis das Wir und unser Orden, den vorgeschre- 
  ben ffrede, wedirhilden, und die brothe die Wir adir die unseren do by gethan 
  betten, naeb syne gnaden die kentnissz volkomlieben volkomlieh gekeret uud we- 
  dirthan betten, und was syne gnade, und aIle die den her eyn sulches von synen 
  Wege und an syne Stat czuthun hette befolen, do by teten adir thun wurden, 
  doran gelobcn wir by unsere gute truwe als VOl' sie nieht czuhindern noch dorzine 
  In keyne Weyze czu feden noch ezu nordenken ane allirley argelist und ane aIles 
  geferde des czugeezugnisse und befestunge haben wir Bruder Ulrich vorgesehen 
  unsers Ordens groste Ingesegel und wir vorgeschen Burgen schich syn Ingesegel 
  an dessen brieff gehangen, del' gegeben ist off del' Grenicz czwusschen del' Swecz 
  und Bromburg des nehsten Dinstag noeh Francisci, noch Clisti gebort Virczen- 
  hundert und dornoch 1m N eunden lare. 
  
  
  Nr. LII. 
  
  
  Wladislaus rex Polon. etc. 1409 Oct. 8, in loco granicierum j przyjmuje Waclawa 
  kr61a Rzymskiego na st)dziego polubowego w sprawie z Zakonem Krzyiak6w. 
  Dogiel. Cod. diplom. 1 V, p. 82. 
  Warszawa. Arch. GlOwne. - Perg. oryg. Nr. 48. 
  
  
  Vladislaus Dei gratia rex Poloniae Lituanieque plinceps supremus et heres 
  Russie etc. Signifieamus tenore presentium quibus expedit universis, quod omnes 
  guerras, lites, causas, displicentias, raneores, dampna et odia universa, que inter 
  nos, regnum nostrum et subditos nostros, ab una, venerabilem UJricum de lungin- 
  gen magistrum generalem Cruciferorum Ordinis beate Marie lerosolimitani Domus 
  Teutonicorum de Prussia et Ordinem eius parte ab altera emerserunt, quomodolibet 
  contingenter accesserunt et venerunt, arbitrio et decisioni serenissimi principis et 
  domini, domini Veneeslai Dei gratia Romanorum et Bob.emie regis, fratris nostri 
  carissimi, ab alto et basso comisimus et tenore presentium eommittimus: Dantes 
  et eoneedentes sibi in omnibus premissis, auditis hine inde nostre partis proposi- 
  tionibus et aIlegationibus et ipsius magistri et Ordinis predicti responsionibus, et 
  vieeversa ipsorum propositionibus et nostris responsivis, arbitrandi, decidendi et 
  concludendi plenam et omnimodam potestatem; sic tamen, quod omnia premissa 
  facta et negotia nostra, regni et subditorum nostrorum predietorum, hine ad domi- 
  nieam Invocavit proxime venturam, inclusive, per ipsum dominum Veneeslaum Roma- 
  nQrum et Bohemie regem predietum finaliter eoncludantur, decidantur et traetentur, 
  
  
  J 
  I 
  \ 
  
  
  \ 
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_453_0001.djvu

  			443 
  
  
  omnibus dilationibus amputatis. Quidquid autem per ipsum modo premisso in pre- 
  missis decisum, edictum, decretum, laudatum, ordinatum, tractatum, pronuntiatum 
  fuerit et conclusum, omnia rata, grata babentes, ipsa in omnibus punctis, condi- 
  tionibus, articulis et cIausulis firmiter, plene, integre et inviolabiliter, pura fide, 
  dolo et fraude remotis, pro mittimus observare, nee eis verbo aut facto volumus con- 
  traire, vel ipsa in aliquo irritare: barum, quibus sigillum nostrum appensum est, 
  testimonio literarum. Datum in loco granicierum regnum nostrum et Prutenorum 
  terras dividente, feria tertia proxima post festum beati Francisci Confessoris, anno 
  Domini millesimo quadringentesimo nono. 
  
  
  Nr. LIII. 
  
  
  Sigismundus Hungarie Dalmacie etc. rex 1409 Dec. 20, Sude; zawiera uklad 
  z Zakonem I\:rzyzak6w przeciwko Polsce. 
  RaczYliski. Cod. diplom. Lithuan. pag. 107. Schiebl. LX/lI, 2. 
  
  
  Nos Sigismundus Dei gracia Hungarie Dalmacie Croacie Rame Servie Gallicie 
  Lodemirie Comanie Bulgarieque rex marchioque Brandenburgensis sacri Romani 
  imperii vicarius generalis et archicammerarius ac Bohemie et Luczenburgensis he- 
  res recognoscimus tenore presencium coram universis quod ad honorem et gloriam 
  Dei omnipotentis necnon augmentnm et robur tocius orthodoxe fidei ac regnorum 
  et subditorum nostrorum cuiuscunque status et condicionis existant pacem tran- 
  quillitatem comodum et profectum et signanter ob sinceram devocionem quam ad 
  honorabilem et religiosum Ordinem fratrum Domus Theotonicorum semper habuimus 
  et habemus de presenti !lnimadvertentes eciam quod ipsi et terre ipsorum in con- 
  finibus et metis suis ab una nosque ac regna nostra parte ab altera ab infidelibus 
  defensio et scutum Christi fidelium existunt pro eo animo deliberato maturoque ac 
  sufficienti superinde prehabito consilio ac de certa nostra sciencia cum venerabili 
  domino fratre Ulrico de Iungingen prefati Ordinis Domus Tbeotonicorum generali 
  magistro successoribusque ipsius ac toto Ordine eiusdem per honorabiles ac reli- 
  giosos viros fratres Ordinis predicti videlicet Wernherum de Tettingen supremum 
  hospitalarium ac commendatorem in Elbingo necnon Albertum comitem de Swarcz- 
  burgk commendatorem in Thorun quos idem generalis magister suo ac tocius Or- 
  dinis nominibus tamquam suos et Ordinis ipsius veros et legittimos procuratores et 
  ambasiatores cum pleno mandato ac omnimoda potestate ad nostram serenitatem 
  destinavit veram unionem et certas ligas ac confederationes duximus faciendas modo 
  infrascripto de certa nostra sciencia facimus presencium per vigorem. Primum 
  videlicet et principaliter quod si et inquantum ac quodescunque successu temporis 
  inter Vladislaum regem Polonie vel heredes seu successores suos reges Polonie ac 
  regnum Polonie predictum cum nominato generali magistro successoribus suis et 
  Ordine quocunque modo vel quibuscunque causis lites seu gwerre suscital'entur. Et 
  idem l'ex Polonie aut heredes et successores sui vel regnum Polonie predictum aut 
  coadiutores eorundem infideies sieut Lithuanos Ruthenos Thartaros vel alios quos- 
  cunque scismaticos et a sancta Romana Ecclesia diversos quibuscunque nominibus 
  vocitatos sibi in subsidium et auxilium contra et adversus prefatum generalem ma- 
  56* 
  
  
  -I 
  
  
  --
  		

  /Pomorze_014_01_02_454_0001.djvu

  			444 
  
  
  gistrum et suceessores suos ae Ordinem reciperent haberent aut recipere et habere 
  ipsosque cum eisdem infidelibus dampnificare molestare aut quovismodo impedire 
  vellent et nos aut heredes nostri seu suecessores reges Ungarie aut regnum no- 
  strum Ungarie predictum per nominatum generalem magistrum aut successores 
  suos et Ordinem vigore presencium req uisiti fuerimus extunc statim et ineontinenti 
  ae sine omni protraecione eosdem magistrum et Ordinem contra predictum regem 
  Folonie heredes et sueeessores suos reges Polonie et regnum Polonie predictum et 
  CORc1iutores eorundem iuxta totum posse nostrum sine quovis dolo et fraude iuvare 
  volumus promittimus et debemus. Que inquam subsidia seu auxilia ipsis iuxta me- 
  tas et eonfinia ae granicias regni nostri Hungarie predicti aut ubi talia melius et 
  utilius facere poterimus in omnem eventum lucri pariter et dampni fideliter sine J 
  omni dolo et fraude fae
  re volux,nus. et debemu t s: Et t S t i vos in I b lUiusmo b d
   litib o US " 
  et gwerris modo suprascnpto suscltatls seu exor IS au erras ac ona a IpSO 1'- 
  dine alienata ae predictum regem Polonie aut regnum Polonie oecupata et usur- 
  pata reacquirere et reobtinere contingeret extunc easdem terras et bona per nos 
  taliter reaequisita et reobtenta prefato Ordini restituere ac sibi de eisdem eon- 
  descendere volumus et debemus. Et ilIa contra prefatum Ordinem nullomodo reti- 
  nere. Ceterum dum et quanto ae quotienscunque successu temporis inter predictum i , 
  generalem magistrum successores suos ac Ordinem ab una et prenominatum regem I 
  Polonie aut heredes et success ores suos nges vel regnum Polonie predictum parte 
  ab altera lites seu gwerre orirentur extunc litibus et gwen'is durantibus cum pre- 
  fato rege Polonie heredibus suecessoribus suis et regno Polonie predieto nullas 
  treugas pncis nullamve concordiam inire volumus nee tenere sine predicti generalis 
  magistri sueeessorum sum'um ae Ordinis seitu et volunblte quamrocius eosdem ge- 
  neralem magistrum et Ordinem contra prefatum regem Polonie heredes et sueces- 
  sores ipsius ac regnum Poloni e predictos modo superius expresso volumus et 
  debemus fideliter adiuvare. Si autem nos Sigismundum regem Hungarie predietum 
  aut heredes vel successores nostros reges Hungarie ae regnum Hungarie predietum 
  cum prefato rege Polonie aut heredibus vel successoribus suis seu regno Polonie 
  predicto pro metis graniciis terris hominibus vel aliis quibuseunque ex eausis ali- 
  quas dissensiones inire contigerit et ibidem ab ipsis condignam satisfaccionem et 
  coneordiam habere possemus quoeienseunque hoc suecessu temporis contigerit eas- 
  dem nobis licebit assumere attamen simpliciter et in toto sine preiudicio unionis 
  et ligarum ac eonfederationum supras criptarum nam tales per hoc nullomodo debent 
  violari nee infringi sed iuxta om nes ipsarum clausulas et artieulos superius expres- 
  sos perpetuo et inviolabiliter observari. N osque eciam in huiusmodi satisfaccione 
  concordia si quam modo prelllisso facere voluerimus expresse excipere et manife- 
  £tare debelllus quod unionem ac omnes ligas ae confederaciones cum nOlllinato ge- 
  nerali lllagistro et Ordine factas et stabilitas per omnia illesas et inviolatas perpetuo 
   i l . ! 
  'Volumus observare. Et nos prefatus Segismundus rex Hungarie promittimus bona 
  nostra fide in verbo regio ac sine dolo et fraude pro nobis heredibus ac successo- 
  ribus nostris regibus et regno nostro Hungarie predicto suprascriptas unionem ligas \ 
  et eonfederaciones quo ad omnes ipsarulll clausulas et articulos firmas et integra.s 
  tenere ac perpetuis temporibus inviolabiliter observare, harum quibus sigillum no- 
  strum maiestatis appensum est t€stim onio litterarum. Datum Bude anno ab Incar- 
  nacione Domini lllillesimo quadringentesimo nono feria sexta in Vigilia sancti Thome 
  apostoli.
  		

  /Pomorze_014_01_02_455_0001.djvu

  			445 
  
  
  Nr. LIV. 
  
  
  I 
  r 
  
  
  Alexander Pp. V 1410 Ian. 23, Bononiej upomina W. mistrza do zachowania 
  pokoju z PolskI!:. 
  Warszawa. Arch. GlOwne. - Perg. oryg. N1.. 791, u ktorego przY1vieszona bulla 
  papiezka. 
  Alexander episcopus servus seruorum deL Dilecto filio Vidco de Iunginghen 
  hospitalis beate Marie Theotonicorum lerosolimitanorum magistro salutem et apo- 
  stolicam benediccionem. Illius uices licet immeriti gerentes in terris qui disces- 
  surus ad patrem ex hoc mundo in ultimis pacem dedit atque suis reliquit apostolis 
  non quam mundus prestat mortalibus sed diuine uoluntatis omnipotencia et sal- 
  uatoris benignitas elargitu r in paeis et concordie studiis presertim inter Christifi- 
  dell's supremis nost!'is affectibus delectamur et sencientes nuperrime non absque 
  perturbaeione maxima nostri cordis inter carissimum in Christo filium nostrum 
  Wladislaum Regem Polonie illustrem teque et hospitale tuum et utriusque partis 
  subditos sic humani generis hostis paeis et amoris uincula iugiter dissoluentis 
  faciente nequicia grauissima scandala suscitata et attendentes quot et quanta pe- 
  ricula et tam corporum quam animarum Regnorum Prouineiarum et vrbium exilia 
  discordie pariatur ac uberes ex desiderabili bono paeis fidelibus fructus proue- 
  niant incessanter et cupientes ab intimis nostris precordiis ut depulsis fomentis 
  discordiarum quas pater ille discriminum inter Regem ipsum te et alios seminauit 
  proueniat uere tranquillitas vnionis sublato de medio quouis deuio scandalorum 
  ac refloreat pax et quies prefato Regi scribendum duximus iuxta formam quam 
  dileceioni tue transmittimus interclusam. Exhortantes eandem et per apostolica 
  scripta eum ea uergere dinoscantur in maximum preiudicium sicut manifeste con- 
  cernis orthodoxe fidei .et exaltacionem blaspheniorum nominis crueiferi deuotioni 
  tue preseneium tenore. mandamus quatinus modis omnibus quantum in te et tuis 
  subditis fuerit studeas et procures cum prefato Rege salutarem firmare concor- 
  diam firmatamque colere et soliditate infragibili pro iuribus stabilire ut exinde 
  apud paeificum Regem R egum et apud nos et sedem apostolicam crescas mentis 
  et religio continuus profitere ualeat incrementis nam non nisi in pace perfecte 
  colitur auctor paeis et con cordie parue res crescunt, discordia uero maxime dila- 
  buntur. Super quibus et hiis que ante et post assumpcionem nostram ad apicem 
  summi apostolicatus tam in Pisan concilio qua deinde sunt gesta dilecto filio 
  fratri Petro W ormedich procuratori tuo et prefati hospitalis in Romana curia ge- 
  nerali adhibere uelis credencie plenam fidem. Datum Dononie X kalendas Fe- 
  bruarii pontificatus nostri anno primo. 
  
  
  \ 
  
  
  Nr. LV. 
  
  
  Wenczlaw Romischer Kunig etc. 1410 Febr. 15, zu Pragei wyrok polubowy 
  mitJdzy PolskI!: a Zakonem. 
  Kotzebue, Preuss. Ges.ch. II I, str. 367. 
  
  
  Wir Wenczlaw yon gotes gnaden Romischer kunig zu alIen czeiten merer 
  des Reichs vnd kunig czu Dehem entbieten dem Erwirdigen Vidchen von Iun- 
  
  
  1
  		

  /Pomorze_014_01_02_456_0001.djvu

  			446 
  
  
  gingen Hohmeister deutsches ordens vnsel'll lib en Andechtigen vnser gnade vnd 
  alles gute. F:rwirdiger libel' Andechtiger Wir werden czu deiner Andaeht sendeu 
  den Edeln Benessen yon Douyn vnsern liben getrewen yon wegen des Landes 
  Dobryn vnd vnsere ernste meynung iss vnd wollen das yon dir geI1abt 1mb en , 
  wenn derselbe Beness dorumb mit vnsern briuen czu dir kumen wirdct, das du 
  1m dan des egenannten Landes Dobryn mit seinen zugehorungen, was du des mit 
  deinem orden dem Durchlauchtigsten Fursten Hern WIadisIaw kunig zu Polen 
  vnserm lib en Bruder in dies em Kriege angewunnen hast in vnserm namen vnd 
  czu vnsern handen abtreten vnd 1m das emantwurten sollest vnd Wir vorheissen 
  Dir mit volbedachtem Mute vnd rechten wissen in craft dicz briues das del' ege- 
  nante Beness das egenante Land Dobryn mit seinen Zugeherungen dem egenanten 
  hern Wladislaw, kunig zu Polen nicht abtreten sol, es 8CY dan das dir vnd 
  deinem Orden das Land zu Samayten nach vsweisung vnd gchaIt vnsers vsspruehs 
  den Wir czwissehen eueh beyderseyt nehst getan haben widerkart vnd volku- 
  melich widergegeben werde, vnd wurde dir vnd deinem Orden das egenante Land 
  Samayten mit seinen zugehorungen czwisschen sie vnd sand lohanstage dt's hci- 
  ligen Tewsers nach vsweisunge des egenanten vsspruebs nicht widerkart noch 
  emgealltwurtet, So sol dir del' pgenante Beness das egenante Land Dobryn mit 
  seinen zugehorungen wider abtreten und dir das yon vnser wegen gentzlichen 
  wideremantwurten vnd dich vnd deinen Orden des mechtig machen an aIles Wi. 
  dersprechen vnd vorezichen vnd wir wollen ouch dieh vnd deinen orden doran 
  nieht hindern noeh irren, sunder dobey gnedic1ichen bleiben lassen vnd ouch dir 
  vnd deinem orden das mit vnserm kuniglich Maiestat briuen confirmiren vnd be- 
  uesten. Ouch yon del' scheden wegen dorumb Wir noch czwisschen dir vnd dem 
  egenanten hel'll Wladislaw k. zu P. vssprechen sollen, wollen wir eueh beyder- 
  seyte also bedenken, das 11' vns czu dancken habt. Mit vrkunt dicz briues vor- 
  siegeIt mit vnser kuniglichen Maiestat Insiegel. Geben zu Prage noch Cristes 
  geburt Tawsend virhundert vnd im Czehenden lar des Sonnabendes VOl' dem Sun- 
  tag als man singet Reminiscere in del' vasten vnsere Reiche des B{:hemischen in 
  dem Siben vnd virezigsten vnd dem Romischen in dem vir vnd dreissigsten laren. 
  
  
  Nr. LVI. 
  
  
  Wladislaus rex Polan. etc. 1410 Apr. 27, Cracoviej udziela Zygmuntowi, kr6Iowi 
  W
  gierskiemu, list zelazny na wolny przejazd przez Polsk«;j do Ziem Krzyzackich. 
  Warszawa. Arch. GlOwne. - Perg. oryg. Nt'. 36. 
  
  
  j 
  
  
  Serenissimo principi domino Sigismundo Dei gratia regi Hungarorum, Croa- 
  cie, Dalmacie etc., marchioni Brandeburgensi, sacri Romani imperii vicario gene- 
  rali et regni Bohemie gubel'llatori etc. Vladislaus eadem gratia rex Polonie nec 
  non terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, supremus princeps 
  Lituanie, Pomcranie Russieque dominus et heres etc. salutem et perfcctam in 
  Christo amoris caritatem. 
  Illustris princeps, frateI' noster carissime. Ex ( quo) 8 d sopiendas dissen- 
  siones et ad sedanda disturbia, inter nos et Cruciferos de Prussia currentia, sa- 
  lutifero moti proposito ad partes Prussie satagitis visitare, ut securi et sine
  		

  /Pomorze_014_01_02_457_0001.djvu

  			447 
  
  
  1 
  1 
  
  
  impedimento fines regni et terrarum nosh'arum valeatis pertmnsire, pro charitate 
  vobis et omnibus prelatis, baronibus, militibus, clientibos aliisque cuiuslibet status 
  et condicionis hnminibus, in vestra familiaritate et comitiva euntibus, in numero 
  mille quingentorum equorum de salvo, securo et Christianico conductu tenore pre- 
  sentium providemus. Promittentes in verbo nostro regio sub fide, honore, et 
  onere iuramenti nostris, dolo et fraude cessantibus, nulla arte, ingenio, astutia, 
  vel colore observatis, quod lib ere, secure et sine omni impedimento cnm tota co- 
  mitiva et familiaritate vestris eundo ad Prussiam et reducndo ad regnum Hunga- 
  rorum, fines regni et terrarum nostrarum per terms et per aquas poteritis 
  pertransire sub securo, perfecto et integro Christianico et indubitato securitatis 
  conductu absque ulla molestia, arrestatione, retentione, offensa vel gravaminc, sal. 
  vis rebus omnibus et personis. Haque cum omnibus predictis vestris prelatis, 
  baronibus et tota comitiva familie vestre de regno vestro Hungarorum, ut premis- 
  SUIll est, per regnum nostrum ire et ad regnum vestrum reverti et redire usque 
  in Lubocza, a duce Wythowdo omnibusque subditis ipsius et nostris secUl"i va- 
  leatis ct possitis; nolentes tamen ut per ho c securitatis nostre conductus ledere- 
  tur, cassaretur et cessaret, si, quod absit, inter vestros familiares et nostros 
  subditos aliqua seditio, contentio, controversia et discordia verbi, facti, vel operis 
  oriatur vel crescat, etsi ex eis quantacunque offensio vel lesio personarum, inflictio 
  vulnerum vel mortis dispendium sequeretur vel veniret; etsi rumor aliquis vel 
  incendium per familiares vestros comitteretur, ut per hoc diet us salvus conductus 
  uno modo debeat violari, sed quod inviolabi1iter permaneat et robur obtineat 
  sincere et constantis firmitatis. Preterea nuntii et ambaxiatores vestri interim 
  vestram serenitatem ad Prussiam sequentes vel de Prussia ad Hungariam per vos 
  remittendi aut dlrigendi, cuiuscunque gradus, status, conditionis aut preeminentie 
  fuerillt, eadem securitate et conductu vobis cum debent potiri et gaudere, quorum 
  equos in numerum mill
   quingentorum equora.m vestre eomitive et familiaritatis 
  prius descriptorum poni volumus et omnimode computari. Vobis igitur capita- 
  neis, procuratoribus, tenutariis, castritenis et singulis regni nostri officialibus, 
  tum advocatis, consulibus et recto rib us civitatum, qui presentibus fueritis requi. 
  siti, damus firmis nostris regalibus in mandatis, quatenus predictum dominum 
  Sigismundum regem Hungarorum etc. cum eius comitiva honorifice susceptum be- 
  nevole pertractetis et de securitate omnimoda providere debeatis, presentibus ab 
  hinc ad festum sancti Iohannis Baptiste nunc proxime venturum tantummodo va- Inn. 24. 
  litmis. Datum Cracovie die domini co V ocem iucunditatis anno Domini millesimo 
  quadringelltesimo decimo, nostre maiestatis sigillo presentilJUs subappenso. 
  Ad relationem domini Nicolai regni Polonie vicecancellarii. 
  
  
  '- 
  
  
  Nr. LVII. 
  
  
  Wenczlaw Romischer Kunig etc. 1410 lun. 4, zu Prage; potwierdza wyrok polu- 
  bowy, wydany w Lutym mi
  dzy PolskI}: a Zakonem. 
  Warszawa. Arch. GlOwne. - Perg. oryg. Nr. 51, U ktorego na jedwubiu zollo- 
  czarnym wisi uszkodzona piecz
  c. 
  Wir Wenczlaw yon Gotes Gnaden Romischer Kunig zu aUen czeiten mereI' 
  des Reichs und Kunig zu Behem, Bekennen und tun kunt offenlich mit diesem
  		

  /Pomorze_014_01_02_458_0001.djvu

  			448 
  
  
  brive alIen den, diese sehen oder horen lesen. Das Wir mit W olbedaehtem mute, 
  gutem Rate Unser Fursten Herren Edeln und getrewen ezwisehen dem dureh- 
  leuehtigsten Fursten Hern Wladislawen Kunige zu Polan, Unserm liben Bruder, 
  und dem Erwirdigen Ulriehen yon Iungingen Hohmeister dewtsehes Ordens, unserm 
  liben Andeel1tigen, yon suleher Kriege und ezweytraeht w<,gen die siehezwisehen 
  In und iren landen und lewten beyderseyt bisher verloff
  n haben einen suIchen 
  Ussprueh getan haben, und tun den mit crafft diez brives, und Romiseher kunig- 
  lieher meehte volkumenheit und spreehen zum ersten also, das Unser Ussprueh 
  den Wir vormals ezwisehen dem egenanten Unserem liben Bruder Hem Wladislaw 
  Kunige zu Polan, und dem egenantem Ulriehen Hohmeister, uf ire beyder gewalt- 
  brive, die sie Dns doruber geben haben, in seinen ereften bleiben und von beyden 
  teylen stete und ganeze gehalden werden sol. Item wann ein teyle dem egenanten 
  unserem Usspruche volkumenlichen nachgefolget hat in alIen stueken, del' es an 
  uns mechticlichen komen ist, al" die in dem vorgenanten unserem Usspruche eygent- 
  lichen geschriben steen, und das andere teyle nicht, dovon so wollen wir beyden 
  Teylen des Unser bekentniss geben, so des an uns bcgert wirdet. Mit Urkunt 
  dicz brives versigelt mit unser kuniglichen Maiestat Insigel, Geben zu Prage, nach 
  Crists geburt Virczehenhundert Iar und dornach in dem Czehendem Iare des nech 
  nechsten Mitvochs nach sand Erasms tage, Unser Reiche des Behemisehen, in dem 
  Sib en und virezigsten und des Romisehen in dem virunddreyssigisten Iaren. 
  Ad mandatum domini regis Iohannes de Bamberg. 
  
  
  Nr. LVIII. 
  
  
  Wenczlaw Romischer Kunig etc. 1410 lun. 4, zu Pragej poswiadeza Zakonowi, 
  jako dopelnil warunk6w wyroku polubowego, robi
  c zarazem zarzut, iz kr61 Polski 
  ich nie dotrzymal. 
  Warszatva. Arch. GlOwne. - Perg. oryg., u ktorego wiszq sznurki jedwabne 
  zolto-czarne. 
  
  
  Wir Wenezlaw yon gotes gnaden Romischer kunig zu aIlen czeiten Merer 
  des Reichs vnd kunig zu Behem Bekennen und tun kunt offenlieh mit disem 
  briue aIlen den die in sehen oder horen lesen Wann del' erwirdige Vlrich von Iun- 
  gingen hohmeister dewtsches ordens vnser libel' andechtiger suIchen vssprueh den 
  wir yon del' kreyge und ezweytraeht wegen die sieh czwischen dem durchleueh- 
  tigisten fursten hern Wladislawen kunige zu Polan vnserm liben Bruder vnd seinem 
  ganezen kunigreieh und aIlen seinen helffern vnd zulegern an einem und demsel- 
  ben Vlriehen und seinem ganezen orden und allen seinen helffern und zulegern 
  an dem anderm teile bis her verlauffen han getan haben vf irer beyder gewalt 
  briue die sie vns doruber geben hant stete ganez und ununruekt gehalden und in 
  aIlen seinen begriffen stncken puncten und artikeln an alles widersprechen vol- 
  kumenlichen naeh gefolget hat und volfuret des doch egenanten vnser Bruder her 
  Wladislaw kunig zu Polan nicht volfuret hat. Donon mit wolbedachtem mute 
  gutem rate vnser fursten herren Edeln und getrewen. So spreehen wir und seczen 
  mit craft dicz briues und Romischer kuniglicher meehte volkumenheit das del' 
  egennante Vlrich hohmeister dewtsches ordens mit seinem ganczen orden aller 
  und yglicher sachen die del' egennante vnser vssprueh ynheldet und del' ermit dem-
  		

  /Pomorze_014_01_02_459_0001.djvu

  			449 
  
  
  selben scinem orden an uns mechtic1ich komen ist furbasmer cIvic1ichen genczlichen 
  uml gare yon rechtes wrgcn an aUe ansprach lcdig uml loze sein solt nemlichen 
  del' die wir vff disc czeit vsczusprechen bey vns hchalden 1mben. 1\'1it vrkunt dicz 
  briues versigelt mit unser lnmiglichen Maiestat Jnsigel Geben zu Prage Nach 
  Crists gehurt virczehenhumlert Jar uml dornach in dem Czehendem Jare des nech- 
  sten l\1itwochs nach sand Erasms tage vnser Heirhe des Behemischen in dem siben 
  und virczigistell und des Romischen in dem vir und dressigisten Jaren. 
  Ad mandatum domini domini regis Johannes de Bamberg. 
  
  
  Nr. LIX. 
  
  
  Wenceslaus Romanorum rex etc. 1410 lun. 5, Pragej na prozb
   W. mistrza 
  Krzyiak6w transsumuje dokument WladyslawR kr61a Polskiego, mianujl!cy go s
  - 
  dzil}; polubowym w sprawie z Zakonem Krzyzackim. 
  Warszawa. Arch. GlOwne. - Perg. OJ"yg. Nr. 28. 
  
  
  Venceslaus Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Bohemie rex 
  notum facimus tenore presentium universis, quod serenissimus princeps et domi- 
  nus, dominus Vladislaus rex Polonie illustris, frater noster carissimus, in, de et super 
  universis et singulis guerris, litibus, causis, disp1icentiis, rancoribus, dampnis et 
  odiis inter ipsum et regnum suum ac etiam subditos suos, ab una, et venerabi- 
  lem U1ricum de Jungingen magistrum general em Ordinis Cruciferorum beate Marie 
  Jerosolimitane Domus 'fheutonicorum de Prussia devotum nostrum dilectum et 
  On1inem eius, parte ab altera quomodolihet emersis vel subortis, serenitati nostre 
  pro parte sua de alto et basso arbitrandi et decidem1i dedit plenam et omni- 
  modam potestatem, prout ill ipsum in suis patentibus literis nobis desuper datis 
  lucidius continetur. Cuitis litere tenor talis est et sequitur per omnia in hec 
  verba: (Sequitur diploma). 
  Nos igitur non per errorem aut improvide, sed animo deliberato prefati Vla- 
  dislai fratris nostri carissimi literam, maiestati nostre super arbitratione et deci. 
  sione premissorum pro parte sua traditam, prout eadem de verbo ad verbum 
  expressatur snperius, ad supplicem predicti U1rici petitionis instantiam transumi 
  decrevimus et presentibus de certa nosh"a scientia integraliter intercludi, presen- 
  tium sub minori nostro appenso sigiHo testimonio literarum. Datum Prage anno 
  Domini millesimo quadringentesimo decimo die quinta Junii, regnorum nostrorum 
  anno Bohemie quadragesimo septimo, Romanorum vera tricesimo quarto. 
  
  
  Nr. LX. 
  
  
  Sigmund Kunig czu Ungern etc. 1410 Ion. 16, ezu Oven j robi wyrzuty Wladysla
   
  wowi Jagielle 0 kroki nicprzyjazne przeciwko Krzyzakom i grozi daniem pomocy 
  Zakonowi. 
  Warszawa. Arch. GlOlVne. - Perg. oryg., u ktorego na jedwabiu flOl.-czarnym 
  przYlVieszona pieczrc sredniCj wielkosci. 
  
  
  Wir Sigmund yon gots gnaden Kunig czu Ungern czn Dalmacien czu Croa- 
  den etc. .Marggraff czu Drandcmburg etc. Und des hei1igen Romischen Reic1ls 
  L'i 
  
  
  .. 
  I 
  k 
  I
  		

  /Pomorze_014_01_02_460_0001.djvu

  			.1 :>0 
  
  
  gn1f'incr Vicarie, lossen eueh Knnig Wlal1isla yon Polan WiSSCIl, Ilas dcr F:n\'in1ige 
  pl'11dpr Ulrich yon Inngingen TTonwistel' I)rwczhes Or(1f1n5 mit samt 8r)'lwn gt'bi- 
  tigern UIlS vorbracht un	
  			

  /Pomorze_014_01_02_461_0001.djvu

  			1 
  
  
  451 
  
  
  
   
  
  
  dislao l'egi Polonie etc. et corone iP3ius Polonie et successoribus eius pro tam 
  munifica donatione gratam et debitam reddel'e volentes recompensam, primo et 
  principaliter sub fide ct honore nostris in verbo ducali pro mittimus, quod cum 
  cisdem terris, castl'is, fortalitiis, oppidis et bonis aliis que nobis contulit et con- 
  cessit ad tempora vite nostre, ut prefertur, sibi ct suis successoribus ad regnum 
  Polonie ct terras Prussie spectantibus, quam diu vixerimus, adherere volumus et 
  eum nunquam aliquibus exquisitis et adiunctis £Ie nouo coloribus deserere, 
  ed in 
  presenti guerra, etiamsi ad temp ora vite nostre duraverit, aut si a1iqui domino 
  regi Polonie fratri nostro cal'issimo hostiliter resistere et rebellisare in terra et 
  dominio Cruciferorum £Ie Prussia voluerint, priusquam dictam terram et dominium 
  dictorum Cruciferorum £Ie Prussia sibi una cum subsidio nostro acquireret et 
  pacifice possideret, cum tota nostra potentia et omnibus nostris sub £litis adiuvare 
  promittimus propriis laboribus, dampnis et expensis, usque ad metas terrarum et 
  dominiorum Kenigisborg subditas et subiectas. Dum autem exercitum terrarum 
  nostrarum ad defensionem terrarum regni Polonie et subiectis ipsius in subsidium 
  adduccre contingerit, extunc trans metas Maioris Polonie predictum subsidium 
  }Jropriis laboribus, dampnis et expensis faciemus; si autem ultra metas Maioris 
  Polonie et ad metas aliarum terrarum regni Polonie, vel extra, idem, domino 
  regi et successoribus eius nos facere contigerit, predictus dominus rex et sui suc- 
  cess ores eisdem nostris hominibus eodem modo, quo subditis ceterorum principum 
  regni sui, utpotem ducum Mazovie, stipendia et subsidia facere et pro dampnis 
  stare tencbitur cum suis successoribus et debebit. In aliis autem guerris, si quas 
  cum regc Hungarie idem dominus rex et regnum cius Polonie et a1ie terre pro- 
  IJius habucrint, tale faciemus moderamen. Nam dum ipse dominus rex Polonie 
  ab eodcm domino rcgc Hungarie guelTas evitarc non poterit, extunc nos predicto 
  domino regi Hungarie intimare debemus et cum ad hoc inducere, quod CUIIl do- 
  mino r
  ge Polonie pr
  dicto ad iustitiam et cqualitatem se l'emitteret, et si hoc 
  ipsum facere nollet, cxtunc cum omnibus nostris subditis eidcm domino Wladislao 
  regi ct ipsius succcssoribus debita subsidia faciemus. Similiter si prcdictus domi- 
  nus rex l
  olonie cum codcm rege Huugarie ad iustitiam ct equalitatem se remit- 
  tere noluerit, tunc nos a subsidio predicto domino rcgi Polonie facicndo contra 
  prcdictum regcm lIungarie deb emus supportare et stare in quiete, nec aliqua 
  subsidia sibi faccrc contra regem lIungarie aut regi Hungarie contra reg em Po- 
  Ionic ministrare. Insuper promittimus, quod quotiescunque opportunum fuerit, 
  domino rcgi Polonie, imminentibus sibi aliquibus guerris et necessitatibus, eadem 
  castra, fortalitia, civitates ct oppida, nobis per ipsum dominum reg em Polonie 
  conccssa, 111'0 dcfcnsione armatorum et subditorum ac conservatione et refugio 
  ipsa aperire; illo etiam specia1iter expresso et adiccto, quod cives, nobiles ct 
  vasalli earuudem terrarum, nobis per ipsum dominum rcgem concessarum, tantum- 
  modo ad tempora vite nostre, ct non posteris nostris, debite fidei et obedientic 
  et homagiulll prestare tenebuntur. Post obitum autelll nostrum, ab onere iura- 
  menti et homagii nobis prestiti sint liberi, et nulli aUeri, preteI' domillum regem 
  et consortem ipsius Polonie, ad bomagium et subiectionem debitam obligati; eo 
  etiam non omisso, quod nos cfficere et committere firleliter promittimus, quod 
  omnes capitanei et officiales nostri et procuratores civitatulll et terrarum earun- 
  dem, nobis per ipsum dominum reg-em concessarum, easdelll terras, civitates ct 
  castra ipsi domino rt'gi aut successoribus il'sius seu COl'one Polonie sine contra- 
  67* 
  
  
  
   
  
  
  --
  		

  /Pomorze_014_01_02_462_0001.djvu

  			452 
  
  
  r 
  
  
  dictione, fraude et dolo atque dilatione ad requisitionem dicti domini regis vel 
  successoribus eius debebunt resign are, niehil iuris pro nostris sueeessoribus, pro se 
  aut eorum dampnis per ad adinvelltiones aliq uas villdicando: harum, q uibus sigil- 
  lum nostrum est appensum testimonio litterarum. Datum ante castrum Mariemborg 
  feria sexta infra octavas sancti Bartholomei anllO Domini millesimo quadringentc- It 
  simo decimo. 
  
  
  Nr. LXII. 
  
  
  Wladislaus rex Polon. etc. 1410 Sept. 1, auf dern Schlosse Sturn; nadaje przy- 
  wileje Ziemi Pruskiej. 
  Baczko. III. S. 143, Beilage V. 
  Wir Wladislaus - 1. bcsHitigen und bckriiftigen aIle ihre Privilegien, Hand- 
  festen, Urtheile und Spriiche, wie sie damit begabt seyn mogen von aller Welt, sic 
  seyn Geistlich oder Weltliell, Edel oder BUrger, wie auch andere Ackerleute; UUlI 
  wir geloben ihnen an Statt des Eiues, sic zu hamlhabcn und zn beschiitzen nach 
  unserm hochstell Vermogen, um Gottes willen. 
  2. So es wiire, das jemand von den Einwohnern del' Lande Prenssen, in 
  dies en Laufften ihre Handfesten verlohren hatte, wUrdc er von uns cine neue be- 
  gehren, wir wollen sic ihm geben, so fern er dies mit Zcugnis kann bewahren oder 
  mit Schrift beweisen, das cr cine solchc Gcrechtigkeit gehabt habe. 
  3. Wir heben auf und Wdten in ganz Preuss en alle Ungelde, Accisen, Lawe- 
  Gelde, PfundzoIle, und verbieten aIle (neue) ZiHle Ulld Schlossgelde, sondel'll allcin 
  jhres alten Zinses sollen sie sich versehen. 
  4. Die Schatzung Marschrat verbieten wir ganz, und lwin gut Mann soIl das 
  mehr ford ern noell geben Ztl ewigen Zeiten. 
  5. Biss nun her haben die Herren durch Gewalt' und Eigennutz sich zuge- 
  eignet aIle vergangene Giiter in Wasser- und \Vindcs-Nothe; und wiewohl die 
  armen Leute bezeuget llaben, dass ihre Giiter geborgen und vorha1ll1en sind gewest, 
  hat es doeh nicht mogen heItTen, sondel'll die Herren haben sic ihrer Gewalt halben 
  zu ihrem eigenen Nutz untergeschlager., und widcr Gott unu Hecht 6;ch zuge- 
  eignet. Wir wollen aber Gott und die Cerechtigkeit VOl' Augen habcn, uud ge- 
  bieten el'llstlich, dass man solche gestrandete GUter ihren rechten Herren wider 
  zukehren und geben soIl; ohne Schaden eines redlichen Dergegeldes. 
  6. Die Sachen des Landes Preussen geloben wir gleich als die Saehe ullserer 
  Krone, zu handeln und handzuhaben, auch darneben die Guter, als del' Krone von 
  Po bIen ihre zu mehren und niemande zu versetzen in kcinerley Weise und Wege. 
  7. Die Granzen del' Lande Freusseu geloben wir zu halten in aller Maassen, 
  wie sie jezund seyn. 
  8. Del' SUirlte in Prussen etIiche 1mben l\Iagdeburgiseh, etliche Liibisch, 
  etliche Colmisch, etliche Prcussiscb, etiiche Polnisch Recht gehalten, die befestigcn 
  und bekriiftigen Wir ihnen in allen Stiicken zu e\\igen Zeiten. 
  9. Silltemah die 1\Hintzc einer Stadt Nutzen bringet, so vergonnen wir dcm 
  Lande zu mUlltzen, bis auf Gold hoch; jedoch in del' Wiinle uml Kom, wie del' 
  jezige im Lande ist. 
  10. Es EtoSScn oftmals cinem Lande Saehen fiir, darum sie mUssen ihre 
  Henen besuchen. Da wir uen aus Gottes V orsichtigkeit grosse Laude haben, in 
  
  
  t 
  I 
  1 
  1 
  
  
  I 
  f
  		

  /Pomorze_014_01_02_463_0001.djvu

  			453 
  
  
  ..,. 
  ql 
  
  
  welehen wir zu Zeiten mogten wohnen; damit die Einwohner unsers gewonnenen 
  Landes nieht mogen auf Ungelder gebraeht werden, so wollen wir ihnen heim- 
  stellen, dass sie miigen einen Ort erwiihlen, in welchem ihre Saehen verhOret und 
  geriehtet werden mogen. 
  11. Nun fortan wollen wir alIen Kaufleuten, die Einwohner seyn del' Lande 
  Preussen, die Freyheit geben, dass sie mogen in Pohlen, Litthauen, Moseau, Reuss- 
  land, und in unserm ganzen Reiche ibre Gilter ffihren und verkaufIen, wie Christ- 
  lich und billig ist. 
  12. So wollen wir auch, dass solcher Kaufleute Saehen ausser Landes yon 
  niemand sollen angefertiget noch gerichtet werden, als yon uns. 
  13. Wir thun auch auf aIle Land,trassen durch unser Land, in die Mark, 
  Sa11?ayten, Reussland, Wallachey, Ungarn, Schlesien, Litthauen und Polen, in wcl- 
  chen die Einwohner des Landes Preusscn mogen handeln, doch ohne Schaden 
  del' Zolle. 
  Aller diesel' obbescbriebener Dinge und Artikel zu sicherer Wahrheit und 
  BesUitigung baben wir diese Privilegia mit unserer cigencn Hand unterschieben 
  uud versiegeln lassen. Gegeben auf dcm Schlosse Stum mit Wissen und Wille)l 
  unseres ganzeu Reichs, del' Krone zu Polen, im Jahre unsers Herren und Selig- 
  machers 1410 am I. Tage des Septembers. 
  
  
  II 
  
  
  I 
  r 
  
   
  
  
  Nr. LXIII. 
  
  
  Wladislaus rex Polonie etc. 1410 Dec. 9, in Neschava; potwierdza zawieszenic 
  broni mi
  dzy Polsl{
   i Krzyzakami. 
  RaczYltski. Cod. diplom, Lithuan. pag. 120. J{rolewiec, Schiebl. LXII I, 5. 
  
  
  $ 
  
  
  Wladislaus rex Polonie Dei gracia Lithwanieque princeps mppremus et heres 
  Russie ad universorum noticiam per hec scripta dcducimus quod in Vigilia Con- 
  eepcionis sanete Marie proxima preterit a nost!'i et maf,'llifici ct venerabilis domini 
  Henrici de Plawen Ordinis sancte Marie Tbcutonicorum magistri generalis etc. con- 
  silim'ii de et super intercipicndis gwen'is litibus displicenciis controversiis ac pre- 
  liorum dispendiis inter nos et regnum ac Coronam nosb'am et Ordinis predictum 
  hinc inde dampnabiliter lJactenus ortas legitimum habentcs terminum placitorum 
  inter nos ipsumque regnum ct Coronam 1'01onie ac terms principatus possessiones 
  dominia catholica et scismatica et alia omnia quc1ibet vel subiecta dicioni ac qucs- 
  vis suos adiutores homines et subditos cuiuscumque status condicionis dignitatis 
  aut eminencie extiterit et signanter preclaros ct magnificos principes dominos ffra- 
  tres nostros charissimos Alexandrum alias Wytowd Lithuanie, Boguslaum Stolpen- 
  sem, Iohannem et Syemovitum ffratres germanos Mazovie duces eorumque ndiutorcs 
  homines ac subditos terms prillcipatus provincias dominia et possessiones catholi- 
  cas scismaticas et gentiles status condicionis linguagii et dignitatis cuiuscumque 
  extant quibuscumque modis tytulo et condicionibus eas obtineant ab una ct eum- 
  dem dominulll Heinricum 
  e Plawcn magistnnn generalem eiusde Ol'llinem pre- 
  dictum terras eoadiutores ct quoslibet homines sibi subiectos parte ab altera pacis 
  treugas cristianicas veras ac perfectas ac sine cuiusvis ficti ac dolosi coloris inter- 
  iecciol1e inconcusse ct efficacitcr tenendas ibidem feccrunt disposuerunt ordinaverunt 
  
  
  .,
  		

  /Pomorze_014_01_02_464_0001.djvu

  			454 
  
  
  riteque et realiter pJraverunt et sanxerunt a die dominico proximo ad quatuor 
  septimanarum continue se sequcncium spacium et decursum duraturas sub condi- 
  cionibus infrascriptis primo quod omnia castra et civitates puta Strosperk, Ueddin, 
  Thorun, Nesrhabo et B)'taw homines in eisdem existentes et ad ips as pertinentes 
  quarum possessionem in tcrris Prussic habemus usquemodo in huiusmodi treugis 
  idem magister et cius Ordo Sl'l"varc dcbcbit hominibusque ct personis earum ubi- 
  libet per terras civitates et loca sua circumiendi incedcndi equitandi vehendi 
  ducendi fonnizandi ac ipsa castra et civitates fulciemli, implendi reformandi et 
  quoslibet actus libere et sine impedimento excrcendi Illenam et omnimodam dare 
  facultatem dempto solo castro Thorun quodlibet cum hominibus in ipso existcnti- 
  bus treugis huiusmodi incluJatur et ad ipsum queque victualia de civitate et de 
  aliis partibus medio tempore dud debent et parari non tamen maioribus appara- 
  tibus ciborum po/uum ignis defensionis annorum gencium propugnacionis et tutele 
  impleri debet et fulciri nisi quod in expiracione earumdem treugarum idem appa- 
  ratus in eodem numero pondere et quantitate prout nunc sunt et non plures ibidem 
  remanerent sub fide conscieocia et honore. lllo eciam non obmisso quod ipsum 
  castrum Tho11111 cum castello et molendino sub ipso sito et omnia alia que in area 
  castri continentur nos et nostri homines infra treugas huiusll10di tenere debebimus 
  pacifice et quiete. Ipse eciam dominus magister molendinum Lubicz per se et ])er 
  alium illstaurare re]larare et reedificare non debebit interim quoque modo hoc 
  eciam addito specialiter et rxpresse quod homines et familiares castri nosh"i Tbo- 
  run de castro ad cast rum ad civitatem ct CJ\.tra civitatcm Tborun et alias ad loca 
  ipsis placita viis et semitis 
  mtiquis solitis et consuetis ambulandi equitandi ducendi 
  hominibus conversandi et actus "ingulos exercendi liberam ct omnimodam debent 
  habere facultatem. Ipse autem dominus magister et sui omnes nulla nova edificia 
  structuras et quosvis apparatus ad oppugnacionem eiusdem castri opportunos medio 
  tempore parare debent nec aptar
   sed huiusmodi apparatus in eodem in quo nunc 
  habent usque ad explccionem rarum:lem trcugarum habere debelmnt llumero llervo 
  ct quantitate. Que quidem castra et civitates suprascripte cum corum utilitatibus 
  colwrenciis ct pertinenciis nos ct noshi homines habcbimus tcncbimus utifruemur 
  l t pacifice possidcbimus dUrfilltibus eisdcm treugis ut ])refcrtur. In caSUIn autem 
  si homines magistri status et condici{lnis ruiuscumque in tcrris civitatibus ct lods 
  nobis subiectis llosb'is quibuscumque bomillibus contcnciones disp1icellcias contro- 
  versias movere violcncias seu iniurias fa cere volnera illfligere ct aliquos excess us 
  cnormes committere contigerit pcr hoc tamen dicte trcuge inviolabiles debent esse 
  et illese nec de lmiusmodi llOminibus ])cr nos et officialcs 1J0stros debet recipi 
  vindicta ulcionis sed ad iusticiam de istis faciendis ipsi magistro et officialibus de- 
  bcbunt pl'rnotarc dccerneutes quod omncs captivi ]Jarcium utrumque tam depactati 
  quam deI1actandi cxclusis priucipibus et ca]Jtivis qui in remotis partibus sedentes 
  mancipati propria visitando domicilia non possent venire ad huiusmodi terminum 
  teDlpcstive ad I'rcsentandum sr. mancipio seu ad solvenduDl sue depaccionis debi- 
  tum debcnt habere terminum una selltimmJa I)ost ex"piracioncm presellcium treu- 
  garuDl. Si autem idem terminus aliquibus non placeat illi terminos ipsis alias 
  a
  signatos assequantur. Quas quidem ]Iacis treugas ita laudabiliter rite et ra