/Bibliografia_05_001_0001.djvu

			Karol Estreicher 
BIBLIOGRAFIA 
POLSKA 


TOM 5 


,
 


\!'
		

/Bibliografia_05_002_0001.djvu

			.
		

/Bibliografia_05_003_0001.djvu

			- 


BIBLIOGRAFIA POLSKA 


XIX. STOLECIA 


PUD 


J<. f s T R E I C H ERA. 


Tom V. 


(W" - Z) 


- - 
 - 
W,tllnle A kademII Umtejt'nolct, sta raniem loi., i lIibliogr af1cln6j. 


Krak6-w, 
CZCIONKAMI DBUKAlłNl O. K. UNIWBRSYTETU J.\OIELLOŃSKIEGO, 
pod. zarzfdem Ignacego Stelcła. 


1880.
		

/Bibliografia_05_004_0001.djvu

			,  Llor ,
 
,
 


bO/1 gr 1 


o
		

/Bibliografia_05_005_0001.djvu

			I 


Pi:tty tom TIibliografii XIX wieku zakOlicza (lzicło, Cokohviek wyj<1...ic wircej, 
1:Jr llzi a uzupełnieniem nie obowiflzkowem. Zapowiedziałem. zebranie 50.000 (hu- 
Mw za to 80 lat, zebralo sir dot:til blisko 52.000 a z dopełnieniami ogarniQ 
70.000. A jednakowoż jeszcze to nie jest wszystko co wyszło, bo w braku ir6- 
lleł katalogowycb, nie mogłem dowiedzieć siC o wszystkiem. 
Nie wszystko co tu zebrałem, tworzy materyał JitcraŁu!"y polski(j. Wyłą.- 
czy6 należy umk i cudzoziemc6w o Polsce lub w Polsce arukowane, dzieła pol- 
skie ale mające znaczenie rządowych lub urzQdowych publikacyi, i .aziela Pola. 
k6w pisano dla zagranicy, nie o Polsce i nie po polsku. 
Ostatni poczet rośnie bardzo wydatnie, Bywają, dzieła drukowane z koniecz- 
JJości. z nauKowej potrzeby, z polit}.cznćj potrzeby. Te są nieuniknionem następ. 
st\\em wsp6lnego,.porozumiewania się wświecie wiedzy. Bywa atoli wi
cej utwo- 
I'ÓW w obcych językach pisanych przez Polak6\Y dla popisu, dla figuro"ania w ob- 
cćj literaturze, dla zaspokojenia próżności. 
Rośnie z.roku do rOKu poczet tych co dobrowolnie rzucają, ognisko domo- 
we, bo im wygodniej wygrzewać się przy cudzem. Ci cudzoziemczeją, mimowie- 
Gnie, a choć m6wią, po polsku, czują, i wyrażają, sir tak, jak się wJ'l.aża ich oto- 
czenie. 8=1 oni wygodnemi spektatorami działań w kraju, sądzą, klaszczą lub 
karcą, ale sami w kraju dziaJa6 nie c1Jcą, Ci wyrastają w owocowe drzewo, kt6re 
rzuca owoc w sadzio sąsiada, bo tam przez parkan konary swe przec1Jy1i10. 
J
'ył kto
 w obczyznie co pisał dzielko OdstQpcy przeciw tym, kt6rzy 
'IV kraju pracowali uczciwie i U6rzy błądzili pismem w dobl'ej wierze, sądząt', 
:lo ten k1'3j wydźwigną z pod obucba. Dyl ł(tog w kl"3ju, co znowu pisał rzecz 
o NieobccnycJl to jest o tycI): kt6rzy nie 2yj:l w ojczyznie, lecz szukają swobo. 
dJ' w obczyzniI.'. Ci ostatni, są, to wła
ciwi OdstCpcy w6wczas , jeżeli biorą pióro 
JJa to tylko, aby cudzoziemską, odzywal5 sig mo wą. Jestto nowy gatunek polonii, 
zwa6 ich moina Polacy cudzoziemcy, z przekonań patryoci lecz z pióra kosmo. 
PQlici. 
Nieobecność i odsłfpstwo pi6ra, cz
sto schodzą siQ, po uługoletniem 'od
 
wyknięciu od obowiązku względem kraju. Literatura tego gatunku \vzrasta, czę- 
stokr06 
wietna, nawet rozgłos i zaszczyt przynosząca piszl1cemu, ale nie polskiej 
literaturze;- \V obec literatmy polskiej jest ona zarazą Da zdrowem ziarnie. 
Ten polsko-cudzoziemski materyał, zar6wno jak ści
le cudzoziemski w Pol. 
sce szczepiony, nio nale:iy do wła
ciwcj polskićj literatury, lecz nie moi e byl5. 
wydzielony z fi ibJiografii pols'ki
j,
		

/Bibliografia_05_006_0001.djvu

			IV 


Jeżeliby
my jednakte chcieli to oddzieli
 i oprzM sifJ tylko na czysto pol- 
skim rodzimym materyale, mogliby
my jeszcze pochwali
 się, 
e jakie 50.000 
druków wyłącznie w polskim języku, dostarcza nam obecne st6lecie. 
Calo

 zebranych w Bibliografii drnków obliczam B7.czegółowi
j. 
W Tomie I do IV było autorów 9923. druków 4563; w Tomie V litera 
W ma autorów 950, druków 3732; lit. X autorów 2, druków 8; lit. Y autorów 5, 
druków 6; litera Z autorów 492, druków 2308 czyli razem 51.823 druków, 
autorów 11.372. 

e za
 wiele op
ciłem i o ile mi wiadomo przypada opuszcze6 na literę A 
autorów 117, druków 452; na B autorów 477, druków 1322; na literę C auto- 
rów 317. druków 909; czyli razem na trzy litery autorów 911, druków 2.683 
przypu
ci
 mo
na, te liczba opuszczonych druków przeniesie 20.000. 
Jest to nad$podziewanie du
a liczba, lubo mogłaby i powinnaby więks!ą 
urosnąć. W strzą
nienia polityczne, kt6rym ulegamy co lat ki1kan
cie, wycień- 
czają, na długie lata pochód pracy umysłow
j nasz6j i tamują, naturalny rozwój 
sił żywotnych narodo. 
Pomimo wywoływanycb klęsk, żyjemy jeszcze, czujemy, działamy. Snadź 
to niespożyte siły, któremi obdarzyła nas Opatrzn

. Ta giną,cym nie dozwala 
zagin
ć. tonących wydźwiga z topieli. Boża wola, 
e 
yjemy i będziemy zyt. 
z przeszło
ci
 lat tysiąca dla przyszło
ci lat tysią,ca. 
Oddając sko6czone dzieło, mógłbym uchyli
 sie od dalsz
j pracy, looz jakże 
to usunąć się. gdy widzę, ze du
o jeszcze uzupełnić potrzeba. 
Eatwi
j tego dzisiaj, niz kiedyindzi
j dokonać. Obudziło się jut zajfJcie 
niejakie około Bibliografii. Wydawnictwa Wład. Wisłoc1rlego w Krakowie i S. 
Czarnowskiego w Warszawie mogą stanowi
 i stanowią, podwalinę dodatków. 
Czego u nich nie ma, to jest pewnie literaturą broszurową, nic nie !naczącą, 
ale i to znajdzie się i wcieli. Tak więc latwym sposobem wzrasta grube dzieło 
dopelnie6. 
Sądzę, te prenumeratorowie przyjmą, wdzięcznie te dopełnienia, bo wią,
ą 
()ne wyszłą, całoM z tem co obecnie wychodzi. Przyjmą, i ci, co pracują, nad li- 
teraturą, polską. bo tak uzupełniona Bibliografia mote rzuci
 jasne t1wiatło na 
ogólny rozwój pigmiennictwa u nas. 
Dla mnie do

 będzie pociechy, ze pchając taczkę moją, doczekałem się 
oddania całego dzieła na u
ytek ogółu. 
Oddając je. upraszam o wybaczenie licznym ale drobnym błędom to kor- 
rekty, to nieuwagi. Niechaj mnie nikt nie wini o to. ze nie same perły nagro- 
madziłem. Bibliograf to nie historyk. Jeden zbiera drugi wybiera. Jeden wsy- 
puje ziemię do sita, drugi w ni
m wypłukuje złoto rodzime. Inacz
j być nie 
moie. Umiejcie tylko szuka
 a znajdziecie. Oddzielicie plewy od ziarna. 
Zaj
cie się dopełnieniami, nie wyklucza wyko6czenia Bibliografii za ubiegł
 
stólecia. Jest ona gotową do druku. Rozmiarami większa, nii stólecie XIX, dla 
tego długo się pociągnie. Na początek wyjdzie rejestr chronologiczny do st6100i 
XV do XVIII wieku. Wiek XV i XVI znacznie uzupełniony. Rejestr ten obro. 
bił pan Acbilles Brzeza, według mego manuskryptu. Na podstawie jego. mo-
		

/Bibliografia_05_007_0001.djvu

			temy mie6 jut prz.vblitone wyobratenic o rozległo
ci dzisiejszego materyału bi. 
b1igraficznego. 
Jifateryał ten nie wyczerpuje dokładnie całego cgromu. Jeżeli ju
 dawni
j 
obliczano summę aruMw polskich do końca XVIII w. na sto tysięcy, mnie do 
owego czasu znane m jest znacznie mniej. Nic dziwnego, druki polskie marniały 
i ciągle marniej
 nie wykryte i nie opisane. bo ulegały wyt
pieniu w czasie 11'0" 
jen nieustannych i ciągłych klesk narodowych. 
Zdaję rachunek z liczby druków co doszly mej wjaiIomo
ci. Dla tego nie 
jest on }lełny i rzeczywisty, Jecz prawdopodobny i przyblitony. Z opływem czasu 
gdy uprawa Bibliografii u nas rozszerzy się, cyfry moje oka

 si
 za szczupło, 
summa ogólna wyjdzie kiedyś pełniejszą" Dzisiaj poprzestańmy na pierwsz6m 
przełamania lodów. 
Według mojego obrachunku wydano polskich o Polsce, dla Polski lub 
w Polsce lub przez Polak6w: 
Od roku 1456 do 1499 roku druk6w 171 
" " 1500., 1509" " 205 
" " 1510" 1519" " 440 
" " ]520., 1529 " " 452 
" " 1530" 1539" " 551 
" " 1540" 154.9" " 534 
" 1550 " 1559" " 576 
" " 1560 " 1569" " 758' 
" " 1570 " 1579" ,,' 792 
" " ]580" 1589" ,,1140 
" ., 1590" 1599" .. 1234 
Eez wyrażenia roku w XVI w. ,., 642 
Razem w XV-XVI wieku '? 7455. 
Od roku 1600 do 1609 roku druk'6w 1821 
I 
" ., 1610" 1619" ,,2143 
" " 1620 " 1629" ,,1967 
" " 1630
, ] G39" ,,2288 
" " 1G40" 1649" ,,2679 
" ,,1650 1659" ., 2123 
., ., 1660., 1669 n n 1721 
r. n 1670 " 1679 n ,,1945 
n " 1680 " 1689" ,,2366 
" " 1690" 1699 " 2421 
Razem " 21474. 


Od roku 1700 do 1709 roku druków 1818 
" n 1710 n 1719:, ., 1842 
., " 1720" 1729" n 2555 
" " 1730 " 1739" ., 2743
		

/Bibliografia_05_008_0001.djvu

			VI 
Od roku 1740 do 1749 rokn druków 3220 
;, " 1750' " 1759 " " 8468 
ił " 1760 " 1769 fi t) 4381 
" " 1770 " 1779 " " 5089 
,. " 1780 Ol 1789 " " 5834 
" n 1790 " 1799 " 11 4994 
Razem " 35944 
Z w, XVII i XVIII druków bez daty 8281 
Razem druków 44225. 
Ogólna summa z wifk6w X V, XVI, XVII i XVIII mnie znana, wynosi 
drukdw 73154.- Przypu
cić moi na, że jakie jeszcze 10000 druków nie doszły 
m
j wiadomości. 
Jeszcze 
ci
Mj rozpatrując, poda.ję rok ia rokiem ilo
6 ukazuj,\cych siQ . 
druk6w: 
Wykaz ilości druków na każdy rok przypadających. 
1456 l 1504 29 1537 42 
1460 1 1505 18 1538 61 
1470 3 15()6 13 1539 53 
1472 1 1507 30 1540 52 
1474 3 1508 34 1541 63 
1475 7 1509 23 1542 42 
1476 4 ]510 36 1543 70 
1477 3 1511 34 1544 49 
1478 6 1512 50 1545 73 
1480 3 1513 36 1546 45 
1481 l 1514 53 1547 37 
1482 i 1515 60 1548 57 
1483 2 1516 33 1549 46 
1484 3 1517 35 1550 70 
1485 4: 1518 57 1551 67 
1486 3 1519 46 1552 35 
1487 4 1520 33 1553 48 
1488 4 1521 36 1554 48 
:1489 l 1522 50 1555 41 
1490 6 lf,23 43 1556 70 
]491 15 1524 59 1557 !l9 
1492 8 1525 5( 1558 61 
]493 ]2 1526 34 1559 71 
1494 12 1527 53 1560 76 
1495 13 1528 45 1561 86 
1496 8 1529 45 1562 72 
1497 12 ]530 49 1563 70 
1498 11 ]531 60 1564 91 
1499 19 ]532 51 1565 70 
]500 18 1533 56 1566 84 
1501 8 1534. 56 1567 70 
1502 12 1535 66 1568 87 
1503 20 1536 51 1569 
3
		

/Bibliografia_05_009_0001.djvu

			Vll 
1570 ()2 1580 81 1590 118 
1571 41 1581 86 1591 75 
1572 60 1582 139 1592 118 
1573 12( 1583 125 1593 Hl 
1574 131 1584 114 ł594 141 
1515 50 1585 123 1595 140 
1576 58 lj86 108 1596 131 
]571 89 1587 1
1 15fJ7 115 
1578 H1 1588 120 15!:18 163 
1579 84 1589 101 159:) 116 
Bez daty dl'llk6w z XVI w. 642 
I 
1600 13!1 1641 239 1682 ! 242 
1601 104 1M2 230 lG8:ł 284 
1602 146 16ł3 243 1681, 271 
lG03 141 Hj44 318 1685 254, 
1604 20G 1645 276 1681; 215 
1605 221 1646 366 1687 233 
1606 241 1641 241 1688 220 
1601 192 1648 265 ]689 197 
Hi08 223 lli49 280 1690 211 
1609 20
 1650 241 lIj!H 199 
1610 188 1651 211 1692 11;9 
1611 252 1652 In 1603 200 
1612 173 1653 144 169-1 184 
1613 WR Hi5,! 161 16!):) 198 
16H 182 llj55 19G HiOI; 
09 
lGł5 211 1656 271 1697 457 
]61G 191 1657 212 1698 342 
Ha1 241 1658 232 16!19 25
 
1618 247 16;j!J 2!j
 1700 218 
1619 260 1660 223 1701 272 
1620 153 1661 181 1702 11:;5 
1621 229 1662 108 1703 182 
1G22 210 1663 117 1704 222 
1623 16
 166(, 157 1105 171 
1624 175 166;) 130 170G 158 
1625 185 1666 167 1707 128 
161G 161 1667 ł53 1708 93 
1627 183 16G8 192 1709 129 
16
8 ]
9 1669 
S7 1710 154 
16i9 210 1670 191 1711 112 
1630 18.7 1671 150 1712 186 
1631 141 1672 150 ]1]3 14l 
f()

 244 1673 123 1714 120 
I {j-:JJ 2;;1 1(;7-1 217 1715 163 
1634 
54 1675 167 1716 190 
1635 219 1676 276 1717 24G 
1631, 
6S ]677 IW 1718 249 
1637 212 ]678 252 1719 21:l 
1638 268 1079 253 17
O 222 
1639 238 1680 226 1721 204 
1640 221 1681 218 1722 221
		

/Bibliografia_05_010_0001.djvu

			VIII 
1723 245 1749 275 1775 645 
1724 302 17GO 305 1776 778 
1725 229 1751 307 1777 459 
J726 288 1752 270 1778 507 
1727 310 1753 338 1779 457 
1728 266 1754 374 t 780 659 
1729 268 1755 379 1781 424 
1730 273 17M 404 1782 591 
1731 249 t757 290 1783 446 
1732 236 1758 369 1784 506 
1733 423 1759 432 1185 456 
1734 331 1760 432 1786 582 
1735 249 1761 404 1787 426 
1736 265 1762 381 1788 756 
1737 255 17(;3 485 1789 988 
1738 230 ]764 555 1790 1°88 
1739 232 1765 378 1791 994 
1740 283 1766 562 1792 804 
1741 288 1767 493 1793 598 
1742 210 1768 341 1794 380 
1743 197 1769 350 1795 269 
1744 282 1770 402 1796 277 
1745 644 1771 365 1797 236 
1746 275 1772 414 1798 124. 
)747 496 1773 586 1799 222 
1748 270 1774 476 


Obowi:1zkiom moim wspomnieć o doznaw3mjj życzlhvo
ci z wielu stron. 
Pomijam osoby, o którycJl mówiłem \V przedmowach do tom6w poprzednich. 
Największej pomocy doczekałem się od Pana Zawadzkiego. ksifgarza z Wilna 
kt6ry mi przysłał znaczny poczet materyał6w po Jocherze i Sobolewskim, obej- 
mujący już to manuskrypt drukowanej Bibliografii, już to liczne części nie dru- 
kowanej. Widocznie, iż pewna czę
ć tej pracy może w rękach rodzin,y Jochera 
pozostala, ale i to co otrzymałem było nader użyteeznem. Bibliografią, Walew- 
skiego nieustannie por6wnywam i wcielam. jestto równie ważny zasiłek. 
Pan J Birgel ze Słucka nadesłał mi spis kilkudziesięciu rzadkich dzieł 
z jego biblioteki; spis6w bibliotek swoich udzielili mi Xźe Czetwertyński i Pan 
Konstanty Przeździecki. 
Ze strony Dra Franc. Nowakowskiego, Bibliotekarza w Suchy, doznaje wy- 
dawnictwo poparcia w udzielaniu katalogów bogatej biblioteki Hr. Branickich 
jak I dostarczeniem zebranych funduszów od osób przychylnych temu wydawnic- 
twu. Mianowicie Hr Art. Potocki dał 100 marek i 100 złr., H... K. Branicki 
50 złr. i 200 franków, Pan W H, 50 rubli. 
Tom piąty wypadł o połowę szczuplejszy, niż poprzednie. Stało się to 
z powodu ukończenia cnło
ci. I potrzeby njęcia dodatków w osohne tomy. Obję- 
tość jego powiększyć można oprawianiem z nim razem Zeszytu Bibliografii 
z lat 1871- 73 wydanego z okazyi wyst:lwy Wiedeńskiej. Zeszyt ten uzupełnia 
tomy pocz
tk()we Bibliografii, albowiem obejmuje te druki. które ukazały się 
jut po wyj
ciu T. I i 11 Bibliografii t zatem tamte wcielonemi być nie mogły.
		

/Bibliografia_05_011_0001.djvu

			POLNISCHE BIBLIOGRAPHIE 


D
 XIX. JAHRHUNDER
 


bearbeitet 


VON PR. FARL fSTREICHE
 
]t, to Bł1lUot.hebr.  


V.Ban
 
(W' -Z) 


Krakau. 
K. :B:, U1UVBB8IT!TB-BUCHDBUC:B:B BBI. 
Geacbiftaleiter Ign, Steleel. 
1880.
		

/Bibliografia_05_012_0001.djvu

			7  
I 


....
		

/Bibliografia_05_013_0001.djvu

			" 
I 


Die Bcendigung des Druckes des V. Bandes (ler Bibliograpbie ues XIX 
Jahrbundertes und (lie V ollendung der V orbereitungAarheiten zur Herau
gahe 
der Bibliugraphic (les XV --XVIII Jahrhundcrtes, gibt mir Anlass und l\lOg- 
lichkeit, glaulnviirc1ige Daten Uber den Umfang (ler polnischen Literatur an- 
zugeben. Es ist auch sehon Zcit, mit positiven Daten, die nicht in Abrede 
gestelIt werden konnen, aufzutreten, da. von nnserem geistigen Leben in aus- 
]andiscben Sehriftcn so sonderbare und von der wil"klichen Sachlage wcit- 
entfcrnte V orstcllungen verbreitct werdcn, dass man glaubcn konnte, Russer 
einigen Diehtem sei niebts mebr in der polniseben Literatur erschicnen. 
Nicht lange, (lenn im J_ 18G8, hat der Kurator (leI" wissenschaftIichen 
Anstalten in Kongresspolen, der Regierungsrath Witte, aIs er die Nacbricl1t 
erhaltcn hatte, dass ich die polnische Bibliographie zu vcroffcntIiehcn beab- 
sichtige, mir diese umlankbare .Arbeit al/geratben und vor mir lang Uluł brcit 
bewiesen: "Ihr Polen habet keine Spraehe, nur ein Idiom, ihr habet keina 
Ijteratur, ihr mlisset cuch dnmal dicsen Provinzialismus aus dem Sinne 
scblagen und eueJl in (lic grosse rm;siscbe I,iteratur einverleiben." So sprach 
ein gar intelłigentcr Mann, (ler Representant des :Ministors fUr CuItns im pol- 
nisehen Lauuo, und wenn er, uessen Amt uml I'flicbt es erheisebten, den 
Jmuungsstand unseres Landes zu kClIllClI, soleber Ansiebt war, wie sołlten 
mm andere urtbeiłcn, dcncn cine solche Pflicbt nieht o blag. 
Was Witte mdntc oder ZII meinen wiiUHeLte, giłt auch aIs Uebcrzcugung 
aussel"balb (len Grenzen PoIcns, untcr den Franzoscn und DClItschen, nlld uie 
Ursacbe davon ist ganz einfaeh. Waluend andere Literaturcn, wie die russi- 
Behe, bUhmiscbe, ungarischc, diinischc und andere, obwobI hci Weitcm nieht 
80 umfangrcieh, wie uie l}olnische, bereits edirte Bibliographien habcn und 
ihr gedrnektel" llUehen'orrath gezabIt wcnlen konnte, habcn wir Pohlen (He 
Sysyphusarbeit immer vom Neucn begonnen, und baben nie Geduld gchabt, 
dieselbe zu Ende zu bringen. Wir baben also ohne Reehnung gclebt, uml wo 
keine Rechnnng ist, kann auch keine Sacbkenntniss sein. Die Folge davon 
war, dass man unsere Literatur, die gleich nach der delltsehen, franzi.isiscben, 
eng1iscben, italienischpn nnd spanischen geht, cinen Platz ganz aro Ende an- 
gewiescn hat, und zwar weit nach der russischen und bUhmischen.
		

/Bibliografia_05_014_0001.djvu

			IV 


lIente gewlnnt sic uen ibl' geottbrenden Platz, denn das Beweisma.tenal 
ist bereit!'! gesamme1t worden. W cnn wir nehm1ich vergleichen, tlm:s bis Zllm 
.J. 1655 in RllssIand 245 Werk c erseliicncn gind, und wir bis zu diesel' Zeit 
20.000 Drlleke :tllfweisen (von welchen ein bedcutendes Perzent in polnischer 
Sprache), und wir )lOc1i dazn lJemerken, dass dieRo J'ussiscben Drneke lauter 
litnrgisc11en Inhalts sinlI uml kein einziger wissom;chaftliehen, so mti.sscil wir 
zm' UeoerzcugllTlg 
ommen, dass die Civi1isation im Nor	
			

/Bibliografia_05_015_0001.djvu

			V 
Vom Jahre 1560 bis 1569 Drucke 758 
" " 1570 ., 1579 " 792 
" 1580 " 1589 l' 1140 
" n 1590 ., 1!)9
 12M 
Ohne Datllm aus dem XVI. .Jhl'h. " M2 
ZUHamlllmcll im XV -X VI Jhl'h. " 7555. 
lm XVII .Jahrhunderte: 
Vom Jahl'e HiOO Ms lfi09 Drucke 1
21 
" " IGłO .. 1610 ,. 214a 
" " 1620 .. 1629 " 191)7 
" l' 16HO ,. lfi3!1 " 22
8 
" " 1640 l' 164!J " 2679 

 1650 1659 2123 
" l' ,. " 
" " 1660 ,. 1669 " 1721 
" " 16iO .. 1Gi!' " 1945 
" l' 16HO l° 168
' " 236f) 
" " 1(;90 " 1699 " 2421 
Zusammen im XYII Jabrlnmderte " 21474. 
Im XVIII ,Jahrhllnderto: 
Vom Jahre 1700 bis 1i09 Drucke 1818 
" " 1710 " 17 l!) " 1842 
" " 1720 " 1729 " 2555 
., " 1730 .. 1739 " 2743 
" " 1740 " 1749 " 3220 
" " 1750 " 1759 " 34fi8 
'o " 1 jW " 17G!) " 4381 
" " 1770 " 177!) " 508!) 
l' 17f\O ,. 1789 " 5834 
" " li
IO " 1 i!)!} " 29!)4 
Zusammcn im XVIII Jabrhulldcrte " 35944 
Aus dem XVl1l1. XVIII Jahrhull- 
derte ollllc DatulU . " 8281. 


Die mir bis mm zu bekannte Anzahl dcl' Dl'ueke ,"om XV-XVIII Jahr- 
łnmdcrt hetr1igt Ilicmit 73.154. Und da nu f 	
			

/Bibliografia_05_016_0001.djvu

			VI 
[j000 llngariSche J 2000 (lcl1tscbe, 30 latcinische, 8 polniscbe; 80 sIovakische 
u. s, w. :Bis 2um J. 18G3 aber hat er 47.000 l1ngariscllO Drl1cke al1fgezablt. 
Von bOhmischen Drueken sollen vom J. 1775 bis 1825 bIos 1353 er- 
sdlienen sein. Nacb Kucharski solI dio Totalf:ummo tler Druckc bis -1830 J. 
.5500 al1sgemacbt Iw,ben. Jungmann Imt dic ZahI der bcsom1ers cl'scbicn£lnen 
Werke nicht-bis 4000 georacht, obwobl Cl' sclbst dic ]deinstcn, sogar 1\fa. 
1lUscriptc um! Zeitungsartikc1, gesammelt bat. l\fit <1icscn hat er 6634 Num- 
1110rn. Vom J. 1860 bis 18G8 ist dic>. Zah} dei' Drueke bis 5400 angewaehsen. 
Seit diesel" Zcit 'W
icbst ibro Zahl jHbrlich um 1000 ano 
In tlel" rnssiscben Literatur z
ibIt Karatajcw bis 1730 J. 1581 Werke; 
es ist jedoch reino llIusioD, dcnn dicss Find kyriIliscbe Drucke, <1ie bIoss Vor. 
g
inger tlcr fi l'ażl1ana-Drucke wm."en. Von tliescn genoren nur 838 ZlU' eigen- 
tlichen l"1lssischen Uteratur, da sie in Moskan im XVI um! XVII um1 in Pe- 
tersburg im XVIII .1ahrbnmlert ge<1ruckt won1eJl siJl(}. Am!cre ]3iieher waren 
in 21 }1OInisc11en Stadten gcdrucU, 11nd zwar 620 Werke. Diesc J13ben Po- 
Jen mit dcl' KYl'ilik fUl' RntIlCnen in Provinzcn PoIens gedruekt. uml niebt 
fiil' Grossnu;sland, wclches cine andere Flavi
che 
funnart sprirbt. Dic iibl'igen 
Drucke kOIDD1Cn aufa AusIand um1 dio Siidslaven, clie Dicbts N1illCres mit 
Russland babcn, daber auch ibre Dmcke auf keinen ]i'aU zu £len l'ussischen 
gcz
lLJt wcr<1cn ldjnnen. Bis auf Pcter den Grossen stand £lic KYl'ilik in Po- 
Jen unter dem ScJniłze J1o]niscber 1\fa gn aten , und '\'on dorten gin:; sio Dach. 
1Ifoskan in (lic dortigen gl'iecbischen J{jrcben Uber. Derart war cIer EiDflus$ ner 
hiiberen J1o]nischcll CiviIisation. Russiscbe Bibliograpnen z:i.lI1en absicbtIich 
dic in Polcn in kleinrutheni
cher Sprache fiir rutheniscbe Kircben gedruek- 
ten liturgiscben Werke zur 1'l1ssiscIlen Literatur, um den Umfang derselben 
l1nd ibr Alterlhum zu steigem. 
Erst im XIX Jabrbundert gcwilmt £lic russiscIlc Literatur an Bedeutung. 
Seit dem Ja]11'c 1801 bis 1805 sind in Russ}a.nd Dach Storeh in 13 Stadten 
1304 Wcrkc crschiencn (von (lieson 546 Ucbcrsetzungen), und in a,nderen 
SpracłlCu 1486 Werke. 13is zum J.1821 bat Sopikow 13.249 russiscIleDmckc 
gesammcIt, von (licsen iiber 5000 scrbischc, weissruthcnische, kleimuthenische 
und altliturgisehe, also kcine grossrussiscbc. Im Jetzten VicrtcI des XIX Jabr- 
hunucrtes w
icbst dio russischo Literatur ras cher um1 iibertrifft scllOn die pol- 
niscbe, dem kein WUDl1cr ist, wenn man dio poIitiscbcn Verb:lltllisse diesel' 
Hinder ins Ange fasst. 
Trotz iliescs Aufscłlwunges stelit (lic rnssiscbc Literatur bei Weitem 
bintcr dcn 150.000 poIniscIlCll Ulul Ubcr Polcn erscl}icnencn Druckcn. Nichts 
wunderbares, da wir nicht seit gestem :lUfgcwaebscn sind, somlern seit dem 
Anfange dcr J3ucb(lruckerkunst, wlihl'cml łlic grosse russische Literatur erst 
mit mllfto dcs xvn Jaurhundcrtcs bcginnt. 
Dieses Aufwachscn der unserigcn Literatur Spricllt selbst zu Gunsten ih- 
l'cr Wicbtiglwit, und jcdcr gebiIdete Aus11inder soIIte nicbt vergessen, dass 
man sic weder gcringscb:
tzcn nocn untcrdriicken, und dass man der polni- 
Bebe Sprache ibre Rcchtc im offcntlic1lcn 111\£1 privatcn Lebcn und in der 


l 


'"
		

/Bibliografia_05_017_0001.djvu

			\II 


SchuIe nidlt ahsprechen dań. Jeder Ver8nch sio ans ihren Stalldortell zu vcr- 
driingeu, schlug- iChI ulld wird auch iD ZukunU fchlsehlagen. Das Heeht nnd 
dio W:łhrhcit kiiDneli auf cinige Zcit \'crclriillgl. und untm.driickt wcnl('n, abel'" 
im natiirlichell Laufe der Dingo mlii':Ren sie wicderum ihre Ela"tiziUit \Ind 
LebcuskraU abgewinncn. 
Si('bC'n 13iin(le, aus denen das XIX Jahrhuudcrt. hcslchell 
ull, UlIII mehr 
alI'; sieben 13iilHle, auo;; wclchcn di(' friiherell JahrhuuUforh' be
tl'hen wOI"(I('n, 
sollen jedel1l Ausliimlel' aIs Fiilucr iD dem Labyrintho der ihuell ii.cmdcn LI- 
teratur dicnell. 
Es ist łeieht sieli in densclbcn zu orientiren l da. sie mit allcn El'icich- 
temngen ausgest,attct 
ind. In f'inem und (lełllsclben Alphaheh' simł nieM um' 
dio Werko lIIIlI ilu'e Autoren registrirt, sOlldf'rn zug!t.ieh aurh llinweiser 
nacI. Materien, 150 das!; man in jcdclll AUf;'enLłiekt' wisscn kanu uieht nur 
was Jcmand in Polen gesclnieLeu hat, sondem auch in was fiir Materio, \'on 
welcher Person 111111 :-;ache bei miR geschriehen woniell ist. ViI' Lift'ratur nad.! 
Wissensehaften ist genau in cinem und denll,dben Alphabete angegeben. 
Ich fiigo noch hinzu, dass dio Bibliogl"3}lhie dcs XIX Jahrhundcrtes 
zugleich den Katalog d('r polni8chcn Biichcmhtheilnllgcn in dcl' Uni\'crsitiits- 
Bibliotll('k \tiul in dcr Bihliothek der Akademie dcl' Wissellsehaften in Kra- 
kan clIth;iJt. Die in dcn
clbcn \lJI"handl'nen WCJ"liC 
inll mit (+) Krellzchen 
bezeichnet : (+) cin Krellzehcn ht'delltet, dass da.s W rrk in dcl' Uni\'ersimts- 
BiLliothek, (++) zwci, £lass elO in dC'l" Akademie der WislOellst'lJallen, (+++) 
drei, £lass es in lwiden llibliothckcu sich łJetindct. 


-
		

/Bibliografia_05_018_0001.djvu

			I 


" 
, 

 


r
		

/Bibliografia_05_019_0001.djvu

			w. - W. J. 


vv 


w. ob: Groza Wę.źyk Sylw. (Pan Justynian.) 
W....ska ob: Widulińska J. 
W....r A....r dr_ Dr. Franciszek Kasparek, 
]Jrofesor filozofii prawa i prawa uarodów 
w Uniwersytecie Jagielloilskml, i jego nAj- 
110wsze dzieło, obacz: Wiktor Artur. 
W....cki A. Wier6z do ziomków (Podpisal 
1Iię: A..... W....cki) Warszawa, 1831, ,,, Sce, 
k. l. 
W. A. 
mierć republikaninom przez A. W. 
1848, (wIersz), W 8ce, k. 2, ob.: Anczyc. 
- Zbój galicyjski z r. 1846. obacz: An. 
c:zyc W. L. 
- Wiersze wolne przez A. W. na wspar. 
cie ranionych wojskowych. Warszawa w dru- 
karni 1'iasta, lb31 (podpis W...dy A.)' gr. 15. 
- Skrzypki w
drowne bistorya z francuz. 
kiego. ua j\:zyk polski przełożona (na końcu 
podpIsano A. 'V.) Warszawa, w drukarui 
przy Nowolipiu, Nr. 6t6.1817, w 8ce, str. 226. 

'. A. L. 
Ian ,de Sebas
opol, drene pnr ..., 
ofticler de l arlOee polonalse, Ilvec les forti- 
fications de terre et de mer et le nombre de 
łenra canona, le nom de batiments de gner- 
re qui I'y trouvent et le nombre de ca- 
110ns qU'lls portent, la poplJlation de la vil!e, 
le nom bre des troupea de s differeots armes 
qui composent la garuison, tea divers ports 
la profondeur des eaux. et une fuule d'an
 
traa imhcatlOna utiles. 1854, fol. k. l. 
W. A. E. ob: Więzownicki. (Nauka moralna). 
W. A. (ksiądz), ob: Arcybractwo. 
W. A. T. obacz: Wiślicki Ad. 
W. A. ob: Giorgi (11;68); Saxe; Waźyński A.; 
Waga A. (Pobyt 1827); Waśniewski (Słowa po- 
koju). 
W. B. ob: Dudevant A. (Konaueto. JoannR) 
lCecht (Warsz. 1830) i Sterne W.j Wisłocki Teo- 
fil (Bogumił). 
W. E. Ks. ob: Schmid j Wodziń8ki Ernest 
(Pieśń 1853). 
W. F. ob: Saber (upr. chmielu 1861); Sche. 


'/} 


rer j Węlyk Fr.; Wrolnowskt Fe'. (RozmowYi 
U poro inek dla dżieci j Dwa losy j Zbiorl Ci. 
chowskiego). 
W. G. Die Schlacht ł..ei Leipzig von G. Ton 
W. E'osen, 1835, w 8ce. 
Obacz: Gadon Włodz. 
W. H. Die poluische Insurrection im Gros,- 
herzogthume l'osen von II. W. Berlin, 18ł8. 
w 4ce. sgr. 15. 
- Ob: Gour8ud J. (1868) j Lisiecki (Inlur. 
rection)j Wuttke Henr. 
W. H. C. K. Biblia dla d2ieci. ozdobiona 
41:1 I yc. przekł. z francuzko W_ C. K. Wilno, 
1822, w 16ce, złp, 4. ob: Zgierski. 
W. J. ksiądz. Ilistoryja biblijna Itarego i 
nowt'go testamentu, nowo ułozona przez X. 
J. W. dta użytku młodzieży katolickiej. 2. 
CZ\1
ci. Bochnia, druk Pisza, 1849, w 12c
, 
str. 216. złp. 1 gr. 18. 
- Toz, z dodaniem dziejów apostohkich 
i jeografii Palestyny dla u
ytku młodzieży 
katolickiej płci obojga. Bochnia, 1859. kro 40. 
W_ J. Trójca narodowa w jedni (wiersz) 
przez J. W. Lwów, 1848, w 8ce. 
- W dniu imienin Ant. Kaczorkiewicz& 
gwardyana 00. Reform. w Krakowie d. 13. 
Czerwca 1815 r. w 4ce, k. 2. (podpisani: J. 
W. i 1'. 1>.) 
- Poradnik dla gospodyń ułożonyalfabe. 
tycznie przez J. W. Tom J_ 'Varszawa, na- 
kład wydawcy, 1861, w 8ce, Itr. XV i 398. 
- Warrago Russy w 5ciu pieśniach bisto. 
rycznych przez J. W. Stanisławów, druk: J. 
lJaszkiewicza, 187J f W 8ee, alr. 31. cnt. 15. 
_ Wi{)cowiny, operetka narodowa w 3ch 
oddziałach przez J. W. Stanisławów, druk 
J. Vaszkiewicza, 1871, w 8ce, litr. 40_ et. 40. 
_ Zbiór pieśni i I)Oez)"i przez J. W. Lwów, 
drok Gaz, Narodowej, 1872, (skonfiskowal& 
Po1ieya). . 
_ Obacz: Tarcza duchowna; W;o
ner "i 
Więckiewicz J. (Mowy pasterskie), 
W. J. H. ob: Marewicz l. 
W, l. X, Pijar, ob: Alzog I,
		

/Bibliografia_05_020_0001.djvu

			2 


W. J. - WACllENHUSEN 


W. J. K. D. K. Ch. obacz: Joly (Wi
ckiewicz). 
W. Józef X. Głos radości z powodu wynie- 
sienia X. J. C. Fukiera Da infułata przez X. 
Józ. W. Lwów, 1838, w 4ce. grp. 12. 
W. Julius. Die galizische Judenfrage von 
_... Lenlberg, druk Winiarz, 1860, w 8ce, 
str. 36. 
W. K. Dykcyonarz. Lublin, 1801, ob: Win- 
kler Karol. 
- Przebaczenie grzecllU. K. W. b. w. m. 
ar. i r. (Ziirich 1862?) w 12ce, slr. 4 I 
- Los wielki na małej loteryi, zbiór cie- 
kawych powiastek dla roałych dzieci, przez 
K. W. Warszawa, 1870. w 16cc, str. 39. 
kop. 25. 
- Nicboszczyk narzeczonym. Powiastka 
tłumaczona z francuzkiego, przez _... (z ry. 
ciną.). Warszawa, druk Unger i Banarski, 
1869, w 32ce, str. 32. kop. 10. 
- Rzut oka na upominek Pliszki o suk- 
cessyi. Wl1nIzawa, druk A. Gał
zowskiego 
i komp., 1821:1. w 8ce, str. 4.0. (na końcu pod- 
pisał sili K..... W.....8ki.) 
- Niezasłuzony alc szcz\Jśliwy, czyli po- 
tulno rozmyslania nad dobroczynnym wpły- 
wem, jaki teorya Darwina na ogół publicz- 
noścI już wywarła lub wywrzeć może przez 
_. .. z illustr. F_ Kostrzewskiego. Warszawa, 
druk Gazety polskiej. 1869, w 8ce, str. 19. 
kop. 30. + 
- Powiastki cztery dla dzieci, przekład 
z francuzkiego przez.... Warszawa, 1867' 
w 32, !Itr. 47. kop. ']'/.. 
W. K. ob: Dumas; Narrey; WachleI K.; Walew- 
ski K. (listy 1861)j Wille Karoł (Gaw
dy, 
Pami
tnik sceny). 
W. L. Mnłe ułatwienie rachunkowe za 
pomocą palców; przyczynek do tabliczki 
mnozeuia, nApisał .... (druk zapowiedziano 
r. 1863. w Warszawie). 
W. L F. Elegia na zgon Franciszka Dybka 
Dra Med. Chirurg. i :Filoz. Prof. Uniw. Warsz. 
przez. ... ucznia wydziału lekarek. Warsza- 
wa. 1826, w 4ce, str. 6. 
V. M. obacz: Widal M.; Wiesiołowski M. 
W. Marya ob: Wielogłowska. 
W. Maurycy. Barwinki. poezye jobacz: We. 
reszczyński M. 
W. M. Ksiądz. Sprawa religijna w Polsce. 
KrakiJw, druk W}'wiałkowskiego, 18/j3, w 4ce, 
str. 7. + 
W. P. obacz: Wierzchaczewski (1614). 
W. Paulina z P. Tajemnice zdrowia i I)i
- 
knoHci czyli na doświadczcniu i nauce oparte 
rady i przepisy, jak picI\)gnować, rozwijać, 
utrzymllć i upi
kszać siły, przymioty i wdzif- 
ki zdrowia, młodości i urody Z dołą.czeniem 
receptur przepisów, po większej cZfśei w ta- 
jemnicy dotqd zachowanyc.h a mogących 1'0.- 
słuzyć do łatwego preparowania z picrwiast. 
ków Die8zkodliwych najsłynmejszych, nl1j,ku- 


teczniejszych i nnjdoskonalszych arkanów by- 
gicny i pitlkności, które za wysokie ceny 
w złym i cz
stokroć DAjszkodliwszym gatun- 
ku od szarlatanów zagranioznych nabywamy. 
Dzieło l1ader pożyteczne dla wszystkich, 
a mianowicie dla płci l>i
knej, ułozone we- 
dług najsłynniejszych prac w tym przedmio- 
cie w Anglii i we Francyi ogłoszonych i po- 
mnożone uwagami na trzydziestoletniem do- 
świadczcniu nl;(runtowanemi przez ..... Lwów, 
Milikowski, 1863, przedl>łata 5 rcusk. 
W....r K. (Węgierówna K.), ob : Żochowska. 
W. S. Do Boga modlitwa o zwyci{)stwo 1>. 
w. m. i r. (Warszawa, 1830) w 8ce, k. 1. 
- Życiorys Rajmunda Rembiel.ińskiego, 
przez.... z ryciuq.. Poznali, J. K. Zupański, 
1873, 8ce, str. IX. :.Ii. sg. l fil. 10. 
-=- Barwy ;nasze, wien;z pr:;:ea .... Lwów, 
184.8, \Y 8ce. k. 1- 
W. S. W. obacz: Wilczyński (1870). 
W. T. Gwarclyak akademicki, obacz: Thul. 
lie Winc. 
W. T. L. Powinszowanie w dzień Zmar- 
twychwstania Pallskiego. Na kOIICU: .... druk 
w Wilnie, 182.. w 4ce, k. 1. + 
- Nowego roku, 1819, w 4ce, str. 1 nieI. 
Na koucu .... 
- Toz, Nowego roku, 1820, w 4ce, k. 1. 
W. W. Prawidła Rry preferansa przez .... 
Objaśnione przykładami czerpanemi z dzieł 
francuzkich i o.parte l1a doświadcz!'niu naj- 
lel'szych graczy gier kamet'acyjnyc-h. Przy- 
tem objasnione sq. gry, które si
 nigdy prze- 
grywać nie mOVą; z dudaniem przy kazdym 
rodzaju gry preferansowej tahlicy rozliczania 
si£. Warszawa, ]845, w 16ce, str. 80. złp 4. 
W. W. Ksiqdz. Nauka v nawozie ob: Wą- 
sikiewicz W. 
- Obaf'z: Pełri (1822)j Wielądko Woj. (Epi- 
cedion 1012) j WieIo!lłowski Walery i Wolski 
Włodz. (1869). 
W. W. X. O organizacyi szkół wiejskich. 
Nowy Sącz, I 861i. 
(OliLito ]00 egzempJ., skonfiskow&ła pro- 
kuratorya). 
WADER Józef, ksiqdz w OstJ'zeszowie wW. 
Ks. Pozn. (ur. ]805 t 1859). Katechizm v śś. 
Sakramentach, ]859. 
, - Słów kilka (przymówieiJ IX), przy za- 
pruwadzenill wRtrzemiti.Iiwc,
i i trzeźwości. 
Poznail, I84-ł, w 8c:o. zł}l. I gr'. 18. 
VACCAI Niccolo (lir. 1790 t 1866). j'I'ak- 
tyczna szkola śpiewu przez.... tłumaczona 
i zastosowana do. jęz}'ka polskiego. przez L. 
Ml\tllszYllskiego Art_ O}JCłY i naucz. i\piewu. 
I.ipsk, nakład H. ::;cllncwahl, Warszawa, 1871. 
rs. l kop. 35. 
WACHENHUSEN Hans. (ur. około. 1820). UII- 
ter delii weissell AdICl'. Roman aus l'olen 
jungst6r Vcrga/lgcllheit. 3 Theile in l Band. 
Berlin, Janka, 1866, w 8cc I str. 77J, 4'/. Tblr,
		

/Bibliografia_05_021_0001.djvu

			V ACHEROT - WAGA 


3 


VACHEROT Etienne (ur. ]809). Wiedza i su- 
mienie, przekłAd Zofii Grabowskiej. T. J. 
WaT'
zawa, nakład i druk Przeg. tygod., 1873, 
w 12ce, etr. 177. kop. 40. 
Wącbocka szkoła ob: Nauka. 
WACHTEL Ignacy. Mały wokabu1arz r,'an. 
cuzki i gramatyka elemenlarna czyli pierw- 
sze naprowadzenie do mówienia .i!!zyka fran. 
cuzkiego (tak). V ocabulnire fmn\)ais et Gram- 
rnaire ćlenHmłaire. Be.rlin, nakład Kastuera 
i spółki, ]862, w l(;co, str. IV i ]06. sgr.l0. 
- Dio polnischen Ereig'lisee im J. 1862. 
INnch o. Al'likel dor russ_ ZeitsclJl'ift: Swo- 
hodne Słowo). Berlin, acadcm. IJueblJandl. 
in Commis., 1862, w 8ce, str. 19. egr. G. 
WACHTEL Kalikst. KomuTlilmcyf', p-ościilce 
i drogi w Galicyi przez.... z mnpą. I.w.iw, 
nakłndem redakcyi Gazpty Lwowskipj. w dru- 
karni Rr.ęt1owej. 1856, w 8ee, str. 40. (Oddruk 
z Dodat. tyg. do Gaz. Lwows., 1856). + 
Wacław, dramat \V 5. aldnch (przez polk
t 
Paryż, druk Bourgogno et 1\lartinef, 1844, 
w 8ce, str. 130. + 
- zOleska , pseudonim, obacz: Zaleski 
Wacław, 
Wacława modlitwy, obacz: Malinowski Lu. 
cyan ; Suchecki Henr. 
WACŁAWSKI Andrzej x. Uwa
i i przekona. 
nia o nieśmierfelno
ci duszy ludzkiej, uło- 
zone przeJ" . ... plebanA brzo.towsJdego. Lwów, 
druk Sznejdl'a, 1834, w 8ce, st... 33. 
- Zdrowa rada cIa przyjaciel cnoty przoz 
. . .. plebana brzozowskiego uło
ona, popraw- 
ne wydanie. Lwów, druk Józefa Sznajdra, 
1844, w 4ce, str. 8. grp. 12. 
Wada. Pan l\larcin Kmieć ob: Rejtan_ 
Vade mecum ad infirmoa. V:U'8aviae ad S. 
Crucem, 1853. w 16ce, str. 96, (po polsku 
i łacinie, modlitwy). :ł-łp. I. 
- Toz, Varsaviae, XX. Misyonarze, 1861. 
zlp. I. 
- To"" 1(rakew, Wielogło\\'ski Wal., druk 
Czasu, 1854, w ]2ce, str. 96. złp. ] gr. 6. ot 
- Toż, tamze, druk Jaworskiego, 18iO, 
'" l6ce, str. 96. kop. 20. + 
- Toż, ex rituali synodi provincialis re- 
tricoviensis depromptum. Editio nova, auda 
et emendata. Gnesnac, Lange, 1872, w 16ce, 
etr. 65. sgr. 5. 
- Ilecum parochorum, ex rituali sacra- 
mentorum depromptum. Vilnao, typ. Rafa- 
łowicz, 1856, w 32ce. Na weliDow. papierze 
kop. 35. 
- Mecnm polskie albo zbiór wiadomości 
1833. ob: Hoffman Karoł. 
WADLAWSKA Julia. Nabożeństwo do Matki 
Boskiej doLrej rady, staraniem i nakładem 
.... Lwów, Kar. Wjld, 1863, w 16ce, str. 47. 
et. 16. 
, W
DOlDWSKI Felix L. Elementarz poczllŁ. 


- 


kowego czytania podług now

o. sposobu 
ułozony. Warszawa, druk XX. pIJarow, 1834 , 
w 12ce, str. 23. złp. I. 
- Rys cbronolo
iczno - historyczny nar?- 
dów. Warszawa, 1858, folio, 1 arkusz tabhc 
(litograf.) 
WĄDDlDWSKI Feliks Kazimierz. Skorowidz 
albo (sic) inwentarz ordynacyi kryminalnej 
pruskIej alfabetycznie ułozony na każde 
w szczególności zaarzenie przez .... sekret. 
wydz. indagacyjnego przy urz
dzie municy- 
palnym. War8zawa, w druk. rZl}dowej, 1836 , 
w Bce, stl". 48. 
Wadowice ob: Mehoffer (Wadowicer Kreie). 
Wadswooth ob 
 Longfellow. 
Wady staropolskie, przedruk dzieła: Robak 
sumienia zlego człowiek" niebogobojnego i 
o zbawienie swoje niedbałe
o, wydanego 
w pierwszeJ połowie 17go wIeku. Kraków. 
J. Czech, 1853, w Bco, str. V i li5. złp 7. + 
WAECHTER l, Glatz Jakob i Gerh. Ant.. Neu- 
kołer. Chl"istliches GesangLuch zum Gebrau- 
che bei (jffentlichem Gotteedienste der evan- 
gelischen Gemeinden in den k. k. deutschen 
und galiziachen };rblanderD von .... etc. 
Wien, 1810, w Bce. 
- Toż, nowe wydanie. Wien, J82G. (Z tem 
z1ą,czone: Chrisłliches Gebetbuch etc. Wie- 
deń, ]816). razem sgr. 16 i sgr. 14. 
WAGA Antoni Stanisław Floryan, (ur. 1799). 
Atlas do nauki historyi naturalneJ z koloro- 
wanemi 222. wizerunkami, <:1hjaśniony no- 
menklaturą polską, łacińską i francuzk=ł przed. 
miotów, któro wyobraża, tuazież ich opisami 
wykonallemi pod kie,'unkiem i z pomoc,! A. 
\V. b. rrof. hist. naturalnej. 'Varszawa, na- 
kład i Jitografh J. Odessera. druk J. Psur- 
ski ego, l8fiO, folio podłużne, Tablic X. Do 
tego tekst w Sco, 6fr. IV, II. UH. rbs. 2 
kop. 50. 
- O nowym szczególnym gatunku pszczo- 
łowatego owadu. Warszawa, 1826. 
- HiaŁorya naturalna. Dzieło wskazuj=łce 
pomoc do Dauezenia się tej umiejętności. 
uważanych w głównych 8tanowiekachjpj wzro- 
atu. Tom I, zeszyt J. Warszawa, nakład R. 
Friedleina, druk K. Kowalskiego, 1859, w 4ce. 
str. 218. (wi
cej nie wyszło) z rycinaini czar- 
nemi. rs. 3 kop. 60. z rycinami kolorowane- 
mi rs. 5. kop. 40. + 
- Książka dla dobrego chłopca ułozon3 
w drukarni l:.ątkiewicza czterdziestu od- 
miennemi gatunkami char"kterów, ozdobiona 
obrazkami iluminowanemi i znaczną, liczb
 
winiet. Dzieło w).ł,!cznie przeznaczono do 
wprawienia małych dzieci w czytsnie pism 
rozmait.ych. Warszawa, A. Brzezina, 1826. 
w 16ce pod., str. 79. złp. 12. 
- :Kazwiska monet u ró2nych narodów 
i w róznycb wiekach uzywane, abecadłowo 
spisane i objaśnione przybliZonem porówna: 
niem z dzisif'jszemi picni
dzmi }Jolskieml.
		

/Bibliografia_05_022_0001.djvu

			<4 


WAGA 


Warszawa, S. Orgelbrand J 18{\O. w 12ce, Itr, 
118. zlp. 4. 
- Historyczno - naturalne opilanie znacz- 
niejszych zwierz'!t, menazerią, Van Dinter 
z Amsterdamu składajqcych. WarszawaJ 1827, 
w Bce. 
- Do pRna Karola Lipińskiego po (lanym 
koncercie \V Lipsku dnia 25 8ierpnia 1821 r. 
przytomui rodacy z pożegnaniem b. w. m. 
dr. i r. (1821 r. w Lipsku), w 4ce J kart nio- 
1iczbowauych 2. + =r 
- Pobyt. w Ojczyźnie. Warszawa, w dru- 
kami A. Brzeziny, 1827, w 8ce, str, 14. (na 
końcu podpi
any A. W.) (Jestto wiersz pi- 
Bany do P. Karola Milewskiego z powinszo 
waniem imieniu)_ + + + 
- Pochwała hr. Konst. Tyzenhauza. War- 
Bzawa, w drukarni Gazety polskiPj, 1862, 
w 8ce, str. XXVI i V. (Odbito 200 egzempl.) 
+ ++ 
- Podróż z Berlina do Lipska. Lipsk, 
w druk. pod firmą, Breitkopf et IInertel, 1821, 
w Sce, str. 16. (Jestto wiersz pisany rlo Hen- 
ryka Bl'ezy, na końcu podpisany: A. W.) + + 
- Rozprawa o naukach przyrodzonych a 
w szczególności o historyi naturalnej zawie- 
rająca odpowiedzi tla nastcpujące pytania: 
l) Czy nauka matematyki, czy tez wyłącznie 
umiejętności pl'zyrodzenia silniej i korzyst- 
niej na umysł młodego działaj!!? 2) Jakie 
spływaja korzyści. na osoby poświ
cają,ce Bi
 
naukont przyrodzonym w szczególności, a 
w ogólności na całe narody? 3) Jak nalezy 
postępowa
 ucz:!C młO!Jziez historyi Datur"l- 
nej i jakiego potrzebujemy dzieła el£>men- 
tarnego do pomocy w tym zamiarze? 4) Ile 
nam jeszcze nie dostaje do zrównania lię 
w znajomości rzeczy przyrodzonych z innemi 
narodami? 5) Wzmianka o znakomitych dzie- 
łach polskich w przedmiocie przyrodzonym. 
przez.... nauczyciela zooloj:tii w szkołach 
wojewodz. warszaw. XX. Pijarów i Liceum 
Warszawskiem, 'Varszawa, druk XX. Pija- 
rów J lS19, w See, Btr. :)2. złp. 2. + + 
- Rozprawa o ptakach, które wyginęły 
III okręgu ziemskiego. Warszawa, 1845. 
_ Rzecz o piórze pod względem jego bu- 
dowy, różnic i uzytku. (Program szkoly wo. 
jewódzkiPj), J825, w 4ce, (i odbitka). 
_ Teorya gospodarowauia wewnctrznego, 
czyli zbiór wiadomości potrzebnych gOSlJo, 
dyniom dla uzytku inst.ytutów zeilskich przez 
.... Część I. Warszawa, druk XX. Pijarów, 
1828, w 8ce, k. S, str. XIV, 3JO i k. 6. 
Złp. 4. + 
(Wi
cćj nie wyszło J ksiqika pisana wzoro. 
wl) polszczyzną). 
- tenźo tytuł: Warszawa, 1837, w 8ce, 
str. 402 i nie liczb. 13. 
- O t.urach i żubrach z okoliczności znale- 
zienia niedawno czaszki wołu kopalnego' \V 
Pru
zkowie w 1'łocku.(Oddruk z Bibl. warsz. 


--- 


1843), Z ryciną. .Warszawa, druk JuliaDa I\a- 
czanowekiego, 1848, w,Bce, Itr. 16. 
(W tymże roku 18ł3, T. J. Bib1. war, jest 
Tymot. Lipińskiego rzecz O Turach). 
- Wielmoznemu JMci Ksi
dzu Janowi By- 
strzyckiemu, profesorowi fizyki w szkołach 
wojewódzkich Ksi
ży PijArów, członkowi To- 
warzystwa przyjaci.-.ł nauk itd. w dzieil imie- 
nia 24 czerwca 1817 roku JJajobowiązail8zy 
uczeń ofiaruje, w 4ce. k. 2. (Na koiicu pod- 
pisany Antoni Stanisław Floryan Waga). +... 
- Wstęp 110 Dauki gospodarowania b. w. 
m. i r. (Odb. z Ig'o, Dzieda- 
wma, (oda nóg tłumaczenie Szydłowskiego, 
wyjątek z Junga Sąd ostateczny). 
- Toz, wydanie Scie, tamze. 
- Toż, wydanie 4te, przeroLione i znacz- 
nie powi
kszone. Wanzawa, nakład Gustawa 
Sennewalda, 1840, w See, z ryciDlh str. 238 
i niel. 6. 
- Toż, wydanie 5te, przerobione i znacz- 
nie powi£kszone. Warszawa, nakład G. Sen- 
newalda, druk Ungl"a, 1854, w 8ce, str. 259, 
-VIII i rycina. 
- Toz, (nowo "'yl1ane). Warszawa, dru- 
kiem i nakładem Wróblewskiego, 1856, w 
16ce, z ryciną, str. 116, niel. 2. 
- Obacz: Bentkowski Fel. j Beudant; Cy. 
gański (Myśliws. ptasze 1842); Gluziński Józ.j 
Milne Edw. (Zoologia); Taczanowski Wł.; Ty- 
zenhauz Konstanty; Waga Jakób j Virej (Zmyśl. 
zwierząt 1845). 
(Waga Antoni). Z powinszowRniem imienin 
Wielmożnemu Ant.onicmll Wadze, profesoro- 
wi kursów I,edagogil
znych, członkowi komi- 
tptu egzaminacyjnpgo i członkowi redakcyi' 
Biblioteki warszawskii'j, unia 13 czerwca
		

/Bibliografia_05_023_0001.djvu

			WAflA - WAGILEWICZ 


5 


1844 r., fol.. ark. rozłozony. (
a dole: Pra- 
cuj,!cy przy druku Biblioteki wanzawskiej).+ 
WAGA Jak6b. (ur. 1800 t 23 lut. 1872). Flora 
polska jednokwiatowych rodzajów, czyli bo- 
taniczne opisy tak dzikich jak i }lOdowl\nych 
pod otwartem niebem jawnokwiatowych kró' 
lestwa rolilin, uporządkowane według zasad 
sztucznego układu, a )Joprzcdl.Oue ogi)lnem 
wyobrażeniem o zual
zni('jszych przyrodzo- 
Dych l'okrewień
twach królestwa roślinnego 
przez. .., mag. fil. pl'of. bot. w girnn.lomzyus., 
Florn polonica pll3netog
rna in regno lin- 
Daeano Poloniae tall1 "ponte nascentiuD1 
qualn continuata cultura solo noslro rnetbodo 
disposilae Pl'aemisso conspectu generali fami- 
liarum reglli vcgetahilis natUl'alium auctac. 
'romów 2 w 3 cz
ściach. Warszawa, l\1u- 
kow
ki, druk Strąbskiego, 1847-1849, w 8ce, 
litr. XlII, 766 j 8. T. 11. str. VIJI, 679 i 4, 
Regestru str. 680, 820 i 4. Uksziciela pol- 
skich nazwisk sh'. XXX i 336. (Ostatnie pióra 
Antoniego Wogi). 37 złp. zniż. 3 rub. 60 
kop. + 
- Obacz: Figuierj Flammarion. 
WAGA Teodor ksiądz (1739 t 1801). Bisto- 
rya książąt i królów polskich krótko zebrana 
i niektóremi uwagami nod dziełami narodu 
polfłkiego nQ nowo przedrukowana. Warsza. 
wa, druk XX. Pijarów, 1806. w 8ce, str. 360 
1 10. Złp. 4. + 
- Toz. nad dziejami narodu polskiego, 
tamże. 1808. w 8ce, str. 357 i nieI. l. 
- Toz, Dad dziełami N. pol9. Da 1IO\VO 
przedrukowana. Warszawa, u XX. PijaJ")w, 
1809. W Sce, str. 360 i k. 4. (Na końcu bio- 
gl'afia autora). + 
- llistorya książąt i królów polekich ad 
poczlltku tego królestwa, aż do r. 1794 ze- 
brana przez .... z nlektóremi uwagami nad 
dziełami narodu polskiego Da nowo przedru. 
kowana. Warszawa, w druk. S. Piar. 1816, 
w 8ce, str. 361 i Wiadomość o zyciu j pi- 
.mach autora II Pami
tłlika wanz., 1808 J kart 
B. Złp. 3. 
- Historya ksiąząt i królów polskich od 
początku tego królestwa az do roku 1794 
zebrana przez .... teraz dla lepszpgo uiytku 
przejrzana i poprawiono. Wilno, 1816, w 8ce. 
Zlp. 4. 
- Historya polskich ksiąząt i królów krót- 
ko zebrana przez ...., z 1Iiektórcmi uwa
a. 
mi nad dziejami narodowemi na nowo prze- 
drukowana. Warszawa. w drukami XX. Pi- 
jarów, 1818, w 8ce, str. 348. Złp.:J. 
- Historya ksia7ąt i królów IJolskich krótko 
zebrana. ma lepszego użytku powtórnie przej- 
rzana i dodatkami l)onmożona przez _... . 
(z przydaniem panowania StauisławR Augu- 
lita przez J. Lelewela). Wilno. oakładem i 
drukiem Józefa Zawadzkiego, w Wilnie i w 
Warszawie, w ksi
garui Zawadzkiego i Wfe- 
kiego, 1818, w 8ce, str. VIII, 402 i niel. 3. 
Zlp. 4 gr, 15. .. 


_ Toz, Z przydaniem panowania Stani- 
sława Augusta. Warszawa. 1819. w 8ce. 
- HistoryJ!. ksiąz,!t i królów polskiell krót. 
ko zebranl\. Z niektóremi uwogami n3d dzie. 
łami narodu polskiego DA. nowo przedruko- 
wana. Kraków, w drukarni akademickiej, 1822, 
w 8ee, k. 2, str. 280 i k. l. Zł!). 3. + 
- Historya książąt i króIllw polskic11Ilrót. 
1.0 zebrana, dla ll'pszpgo użytku znacznie 
przerobiona j 110rnno
ona (przez Joach. I.ele- 
wpla). Wilno i Warszawa, nakład i oruk J. 
Zawadzl{iego, 1824, w 8ce, litr. 381. Złl)..t 
gr. 15. + 
- Bislorya lIeięząt i bólów }101skicn krót. 
ko zpbrana, dla lepszego uzytkn znacznie 
przerobiona i pomnozona (przerol,ionlll)rzez 
J. Lelewpla). Wilno, J. Zawadzki, 1831, w 
8ce. str, 381. Złp. 6. 
- Toz, Wilno, Zawadzki, 1833, w 8ee, 
str. 581. + 
- HistorYI1 królów i ksiąząt polskich krót- 
ko zebrana olI!, lepszl'go użytku wydaniem 
wileńskiem 1824 znacznie przerqbiona i po- 
mnożona. Poznań, nakład J. K. Zupaiiskipgo. 
czcion. N. }{arnieńskiego i Sp., 1857, w 
8ce, str. XVI. 4-13 i 4. Rsr. 2. + 
- Toz, wydanie 2gie. Poznań, 1859, sfr. 
XXIV, 423 i 2. Rer. 1. kOl). 80. 
jsze są: Supraśl. li67. .. 
Warszawa, 1770. + 1786, 1789, + 1795. także 
hez roku (17..) 
- W yciQ
 z geografii polskiej przez ..... 
w r. 1767 skreślonćj j ogłoRzone.!. Poznań. 

upański, 1856, w 8ce, str. VI i 
8. Złp. 3. 
- Toz, tamże, 1860, w 8ce. str. VI, 55. 
- Toz. tamże, 1864, w Sce, 6tr. VI i 49, 
(dodane do Distoryi). Złp. 4. + 
- Obacz: Atlas; Bogusławski J. K. (1814)j 
Dmochowski F. X,; Gley (Hist.); Lelewel J. 
WAGENFELD. Nauka leczenia. zwierząt do- 
mowych czyli gruntowne sposoby, według któ- 
rych kazdy właścicil'1 chorobom swych zwie- 
rząt, ptastwa, ryb i owadów gospodarskich 
zapobiegać, poznawać je i leczyć moze ta- 
niemi i uprosl.nionemi środkami, nawet bez 
pomocy wetel'ynarza. Edycya trzecia, z nie. 
mieckiego przełożona, upoJ"ząllkowaua i licz- 
nemi Jlowemi postrzezeniami z dzieł Daj- 
sławnipjszych weterynarzy dla użytku PP. 
ziemianów uzupełniona przez 8_ I. 1'.l.ysz- 
kowskiego, z 10 tablicami rycin. Warszawa, 
Spnewald, lS40, w 8ce.st.r.26 i 440. Złp. Hi. 
(Pierwszo dwie edycye wydał J. N. Ku. 
rowski)_ 
Wagi, obacz: Bakka (rOlsyja.)j Burger J.
		

/Bibliografia_05_024_0001.djvu

			6 


WAGNER 


(1831 i miarY)j MiarYi P'yliński T.; Tablice, 
1 152 ). 
WAGllEWICZ Jan Dalibor, (181 t 10 MAja 
1866). Vnewnyk RU8kii. Lwów, druk Miko- 
łaja Poremby, 18-18, Col., NN. 9. 
- Monast.yr Skit w l\1aniawie, z 2 ryc. 
Lwó\v, Jabłoilski, lę48. w 8ce, str. 24. Złp.l 
gr. 10. 
- Grnmmałylla j£zyka mdoruskipgo w Ga- 
Jicyi ułozona przez .... Lwów, druk Stauro- 
pigii. 1845. w 8ce, str. XXIII, 183 i 2. + 
- Obacz: Rusałka (1837); Sielowski A. 
(NestOl', 18(5); Stachurski. 
(WAGNER Benedykt). Dem Hohwolg. Bob. 
gel. H. H. Dcuedikt Wagner lł.bgister d. Chi. 
rurgie ect. sm 21 Marz 1832 bei G£>legenheit 
!leine!! NnnJen
f!'etes von df\1l Schiilern der 
theoretisch. Abtheilung. Lwów. druk Sznej- 
dra, 1832, w 4ce. str. 4. 
WAGNER Feliks, (z Warszawy). DeI paralysies 
musculaircs a f"rigol'e. Paris, 18U. (Rozprawa 
ta wydana nakładem księgarza Delahaye. zo- 
IItała w cil!gu ł-ilku dni rozsprzedan:j, jak 
donosi ftPI'awdn." Dz. pozn. ur. 269). 
WAGNER H. HistorYI\ naturalna dla mło- 
dzieży. ł'r7.ełozył z niemieckiego i uzupełnił 
]{arol Jurkiewicz, z 15 tab!. kol. rycin i 20 
drzeworytami. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1873, w 8ce, str. 391. Złp. IZ. 
- Obrazy natury podług .... i innycb 
nowszych autorów podał dla młodziezy Winc. 
Sarnecki. Kraków. nakład J. Wilda z 6 ko- 
Jor. rycin.. 1872, w 8ce, etr. 216. 2 złr., 60 
cent. 
_ Podr6ż naukowa po pokoju odbyta z 
młodymi przyjaciołmi. Przekład z niemiec- 
kiego z wielu rycinami. Warszawa, 1875, w 
8ce. str. 150, karton. 1 rub. 20 kop. 
WAGNER J. Bogdan. Dziewica jeziora. balet 
w trzech aktach ułożony na 8cenę tutejszlll 
przez Romana Turczynowicza, treść Wagnera, 
muzyka Gabryela Rozuieckiego. Warszawa, 
druk Gazety warszawskiej, ISGO, w 8ce mniej- 
szej, str. 15 
- Gimnast;yka domowa dla użytku dzieci 
i dojrzałych osób, według naj nowszych auto- 
rów Crancuzkich i niemieckich ułożona, w 
dwóch cZfś('iach z licznemi drzeworytami. 
Czei!ć Isza. «';wiczenia pokojowe z hantlami. 
Cz
ść lIga. Cwiczenia pokojowe bez przyrz
- 
dów lekarsko-hygieniczne, według Dr. Schro. 
ber(a), z 30 drzeworytami. Warszawa, nakład 
j druk J. UngrB, 1860, w 12ce, str. 111 i 101. 
Rlr. l. 
- Toż, wydanie drugie. Warszawa, druk 
J. Ungra, 1871. w 8ce, str. 111, II i t01. 
I rub. ;- 
- Obacz: Kloss. 
- Kolej żelazna wenaIska. Komedya ze 
śpiewkami w l akcip, oryginalnie wiers7em 
napisana przez ...., grana bzy raz w t,ea. 
trze Rozmaitości d. 5 Lil.ca, 1842, w 8ce, 


Itr. 11. Ze zbioru Biblioteki teatrów, (Ma- 
rzec, 18(3). 
- }[odni
, kome(lYĄ ze śpiewkami w lym 
akcie oryginalnie wienzem napisAna przez 
. .. ... grana tezy ra? w teRŁrze Rozma i toiici 
d. 16 Września lf142 f. Warszawa, 18.13. w 
8ce, st.r. 25, (w Bibliotece teatr6w, Maj, lf143). 
- Krótki rys }'istoryi I10wszechnej dla po- 
c7.ąt.kuj
cej młodziezv lIa wzór Bredowa ulu- 
zony kurR niższy. Warszawa. B. Les.mlmn, 
1863. w 8ce. str. XII, 127. Złp. 2, gr. 15. 
- Krótkie wiadomości z dziejów polskich 
ozdohione 45 wizerunkami królów, ksią7ąt 
polskich i sławnych het.manów. (Oddruk z 
Skarbczyka polskiego). T. I. WarszawB. na- 
kład Nowoleckiego, 1861, str. W6 i XXIII. 
5 złp. 
- Toz, wydanie drugie, pomnozone jeo- 
grafią dawnej Polski, chronologią uczonych 
pisarzy polskich, oraz chronologią wazniej- 
szych wypadków dziejowych. Warszawa, 1863, 
w 12ce, str. 260. 75 kop. 
- Krótki zbiór dziejów powszecbnycb dla 
początkują('ej młodzieży na wzór :NosseIta 
ułozony. Warszawa, 1865, w 8ce, str. 156. 
Kop. 41\. 
- Obacz: Dumas (Salisbury)j Unicka M. 
(Historya) j Niissellj Ojczyzna. 
WAGNER Jędrz
j. Podr!)('jI:lIik dla do?orców 
lasów i ga.iowych. Cieszyn, Prochaska, Lwów, 
u Gubrynowicza, 1875, w See, str. IiI. 45 cnt. 
WAGNER J. F. O stanie teraźniejszym cho- 
dowania mprynosów z krótkim wykazem "pro. 
wndzenia i rozpowszechnienia =ch szczegól. 
niej w północnej Europie. OrRz krótki wy- 
kład teraźniejszego biegu handlu wełną przpz 
.... z niemieckiego na polski język przeło- 
żone. Poznań, Tpodor, Scherk. druk Fried- 
liindera, 1837. w 8ce, str. IV, 11 l. Złp. 4. + 
(WAGNER Karol), bibliotekarz Uniwersv- 
tetll w Peszcie, (r. 1831). Regestrum bursae 
Cracoviensislłungarorum nunc primulOex au- 
togr. Cod. bibliothecae Cracoviensis editum. 
Budae, 1851. 
- Obacz: Regestrem. 
WAGNER Carolus Polonus. De scirrho et 
carcinomate. Halae, 1829, w 8ce. 
WAGNER Karol. Kurs początko\\	
			

/Bibliografia_05_025_0001.djvu

			WAGNER - W AKU.ŁOWSKI 


7 


- Dal russische Reich_ Stammverschie- 
denl1eit, Religionsverschiedenheit, Standes- 
vel'8chiedenheit, Chronol. Uebersicht der Ter- 
ritoriAIgeschicMe von Russland und Polen. 
Leipzig, Hinrichs, 1851, fol., l ark, 5 sgr. 
WAGNER Piotr. Disser. inaugur. medica de 
inaomniis morbosis ect. Wiedeń, 1813, w 8ce, 
str. 56. 
WAGNER Rudolf Jan, (ur. 1822). Podręcznik 
technologii chemicznćj tłóm'aczył z ostat- 
niego wydania Juliau Grabowski ze współ. 
udziałem Alfreda }t'uchsa. (Dział I, Ił, III 
i początek IV). Warszawa, nakło Spółki wy- 
dawniczćj ksi
g-arzy, dmk J. BpI'gera, 1877, 
w 8ce, str. XII i 54ł. 6 rubli za kOlUlllet. 
WAGNER Tadeusz Jan syn Jakóba pro£. (ur. 
1830). Logarytmy zwyczajue liczb do 1
 OO
 
i trygonometryczne. 'Varszawa, A. :LewlDskl, 
druk A. Liefelda, 1861>, w 8ce, str. 63. Złp.4, 
(W r{)kopiśmie doprowadził do miliona. 
Pracownł nad dziełem lat sześć). 
- Opis królestwa polskiego lJod wzgl!)- 
dem matematycznym tj. astronomicznym i jeo- 
graficznym. (R
kopis, wyjątki w kalendarzu). 
Wagner Tadeusz Jakób, (1794 t 1852), ob.: 
Fenelon (Telemak 1847); Mitterer (Budowni- 
ctwo 18::!6). 
Wągrodzki, ob.: Wołowski Tad. 
· W
GRDWSKI Aleksander Emil, z kaliskiego. 
De l hydroecle these. MontpelIier, 1839. 
WĄGRDWSK. Marcin (t 1827). Kościół Te. 
midy. -Warszawa w Maju r. 1807, w 8ce, str. 
'16. + + ..,. 
- Rozprawa o okolicznościach zmniejsza- 
jicJch kar!) wydana przez _.,. adwokata przy 
sidzie apelacyjnym. Warszawa, druk XX. 
Pijarów, 1858, w 8ee, str. M. + + + 
- Obacz: Olwarcie szkoły nauk prawa,1811. 
WAHLBDURG Wilchelm, prof. Uniw. warsz. 
(ur. 1759 w Poznaniu t 1823 w WAl'8zawie). 
Merkwiirdiger und seltener Fali einer Emp- 
fangniss aU5ser der Gebarmutter und ihr 4us- 
gang. (Berlin, 1819), w 8ce. 
WAHLENBERG Georg, (1780 t 1851). Flora 
Carpathorum I'ri[Jcip
1i?m exhi
ens plantas 
in montibus CarpatlcIs lDter tluIUlua Waagum 
et Dunajetz eorumque ramos, Arvam et Po- 
pradum crescentes, cui praemittitur tractatus 
de altitudine, vpgetatlone, temperatura et me- 
teoris horum montium in geuere. Cum map- 
pa lJhysico geographica, tabula. altitudił;le.m 
I.Ilontium ostendcnte et 2 tabuhs botaUlCIs. 
Gottingae, impensis Vnndenhock et Ruprecht, 
1814, w 8ce, str. CXVJII, 408. 2 tal. 12 sgr."t 
Wahlslalt, ob.: Kehler G. 
Wahlverwandtschaflen, polnisch - ru
sische, 
vom Einzug der Polen in Moskau, (1605) bis 
z. Einzug d. Russell in WBrschau, 1831. Bel- 
levue, 1846. 6 sgr 


- Obacz: Pipilz und Fink. 
W AHRENBERG om sweri
s yttr8 politiska tor. 
hallanden frankon. Karl X[ a dM tiU fredon 
i 'l'raventhal. 
tokholm, 1855, w 8ce , str. 89. 
3 fran. 75 cnt. 
Wajdelotka, ob.: Godziemba Nehrlichowa 
(dram.), Osi powska, (1844). 
Wajdner, ob.: Waydner. 
Wajgel ferdynand,ob.: Weigel. 
WAIGEL Leopold. Szkodniki naszych pól. 
ogrodów i lasow, 
prz
tów domowych itd. 
ze szczególnem uwzgl
duieniem szkodliwych 
owadów, z 8 tablicami kolorowanemi. Lwów. 
GuLl'ynowic
, 1875, w 8ce , str. 172, VIII. 
Złr. 2, cnt. riO 
- Paj
czaki galicyjskie, (Arachnoidea Ha- 
liciae). Kołomyja, druk M. Biłousa, u Sey- 
fahrta i Czajkowskiego we Lwowie, 1874, w- 
8ce, str. 36. 32 cent. 
- Obacz: Przyrednikj SprawDzd. gimn. 
WAILLY Noe.. Franc. (1724 t 1801). Abrege 
de la grammaire francoi2c. Krótki zbiór gra- 
matyki francuzkiej pI'zełozył X. Kajetan Ka- 
miński S. I'(iarum). Wilno, 1803, w 8ce. 
- Toż, Berdyczów, druk Karmelitów, 1804, 
w 8ce, str. VIJ1 i 354. 
(Dawniejsze edycye: Berdyt..ów, 1799. War- 
szawa, 1792). 
- Toż, edycya druga. Warszawa, druk XX. 
PiaTÓw, 1810, w 8ce, str. 375 i kart niel, 4- 
- Toż, tamże. Edycya druga. Warszawa, 
1812, w 8ce, atr. S75 i rejestr. 
- Zbiór krótki gramatyki francuzkiljj Pa- 
na .... przełozony na j
zyk polski. łiow", wy- 
danie przejrzane i poprawione. Abrege de Ja 
grammaire francaise par .... Nouvelle edi- 
tion corrigee et augmentl!e avec le texte po- 
lon ais en regard li l'usage des Polonais par 
C. Kamiński. Wrocław, nakładem W. B. Kor- 
na, 1811, w 8ce, str_ 299 i k. 2. Złp. 4. + 
-- Toż, Kraków, druk J. Maja, 181:.!, w 
8ce, str. 451. + 
- Toż, edycya poprawna. Wilno, Zawadz- 
ki, 181S, w 8ce, str. VII, 557 i III. Złp. S, 
gr. 10. + 
- Toż, przekładu X. K. Kamińskiego, 
wraz z tekstem franeuzkim. EdycJa druga. 
Warszawa, w drukarni XX. Pijarów, 1816. 
w 8ce, str. 575 i 8 spisu. 
- Toz, Wilno, 1817, w 8ce. 
- Toż, Kajetana Kamieńskiego s. P. Edy. 
cya poprawna. Wilno, Józef Zawadzki wła- 
snym nakładem, 1827, w 8ce mnil'j
zej, str. 
VI i 357, niel. 3. Zip. 4. 
- Obacz: Błolnicki H.; Goulourbe i Tera- 
jewicz. 
Waisenhaus. (Das Lemberger israelit), 
ect. lnstruction ect. Lwów, 184.2, w 4ee. 
Wakcyna obacz: Barankiewicz (IBI5) j Becu 
Organizacya i Ospa i Tieflenbach (1805).
		

/Bibliografia_05_026_0001.djvu

			8 


WALACH - WALEWSKA 


Wakomski J., obacz: Wieland. 
WAKUŁDWSKI Mikołaj. De morbo Brightii 
dissertatio practica. Petropoli, 1851. w Sce_ 
Walach Ad.. obacz: Pokorny J. 
Walach A.. obacz: Zwiastun. 
Walbergowie grafowi!" drama w 5ciu ak. 
tach z niemieckiego. Zytomierz, 18łO, w 8ce. 
:lłp. 4. 
VALBEZEN E. (de). Anglicy iJndye.Przeło- 
iyła z fl'ancm:kiego 1'. z Radwańskich Świe- 
tlicka. 2 tomy. Wilno, J. Zawadzki, 18(;} , 
w 8ce, str. 322, 191 i 108. Złp. 13, gr. 10, 
cena zniż. 70 kop. + + + 
(Z Biblioteki podrózy Serya IX. W drugim 
tomie Dedatek 108 stronnic, zawiera: Aug. 

icaise. Indye i Anglia w roku 1857-185tt 
U8t
p z historyi XIX wieku, pr..:ełozyła T. 
II: Radwanskich Świetlicka). 
Walcker, ob.: Haustein. 
Walców drzewa miązszosć, ob.: Henke. 
- milion, ob.: Damse I. 
Walczyński, ob.: Kaznodzieja. 
WALD A. Antologie rU8sischer Dichter. 
Mptrisch ius deutsche iibersetzt. 2te Auflage. 
Warschau, 1866, w 8ee, str. 168_ 
WALDAU Maks. (tłumacz). Wasser.potaki- 
sche Volkslieder (są w czasopiśmie Prutzs. 
Deutsches Museum. Zeszyt 7. Lipsk, 1851). 
WALDBERG Samuel. Die Rósenkrone. Ab- 
handlung fiber das 45te Kapitel aus den Paal- 
men Dawida. Daa Lob des Landesfiirsten und 
dessen begliickende Eigenschaften, wie auch 
Gliickwunsch zu seiner Vermii.hlung i t. d. 
Lwów, druk PoreUlby. 1654, w Sce. str. 52. 
WALDBROHL Wilchelm. Wiara w czary w 
obec badań przyrodniczych, tłom. z niemiec- 
kiego, Warazawa, spółka wydawn., 1874, w 
Sce, str. 32. 15 kop. 
WALDBROHL Balalaika. Polnische und klein- 
ruscbische V olksweiaen iibersetzt von ..... 
Leipzig, 1848. 
WALDENBERG (D). Elegia na zgon niewy- 
gasłej pami
ci w Bogu syoczywajlj,cego J. O. 
X. warszawskiego hrabi Paszkiewicza Ery- 
wailsldego, feldmarszałkQ głównie dowodzą,- 
cego armią, czynną" namiestnika jego cesar. 
sko.hólewskiej mośei w królestwie pol- 
skiem, kawalera wyższych orderów cesarstwa 
rosyjskiego, oraz znaków zagranicznych. War- 
szawa, dl'llk J. Tomaszewskiego, 18;,6. w 4ce, 
str. XIX. 
- Wiersz na dzień św. koronacyi jego ce. 
sarako.król. M. nl!jjnśniejszej cesarzowej i 
królowej Maryi Aleksandrownej odbytej w 
pierwotnćj stolicy Moskwie dnia 26 sier- 
pnia (7 września), 1856, ułozony przez naj- 
niższego sług
 i poddauego nauczyciela szkół 
elementarnych. Warszawa, druk Józefa 'ro- 
maszewskiego, 1857, w 4ee, str. 14. 
VALDER Ludwik. Co to jest klerykalny? 
List do pewnego wolnomyiliciela przez Wł, 


M(iłkowskiego). Kraków, nakładem autora 
ruk KOl'neckiego. 1872, w 12ce. str. 41. 10 
ant. + 
Waldor Melania, VilIenave ur. 1796 r. (czy 
1803)?, obacz: Skarbek (Tarło). 
WALĘCKI Gabryel ksiądz z CZ
8tochowy. 
Posiłek zbawienny tak dla ciekawej myśli 
jak dla poboznej duszy z odrobin stołu na- 
zareńskicgo królowy nieba i ziemi zebrany, 
czyli krótka wiadomość o cudownym obrazie 
Najświ
tszćj Panny Maryi cz
stochowskiej od 
Lukae:l:a św. apostoła i ewangielisty malowa- 
nym. z przyłą,czonym nabozeństwem i przy- 
gotowamem siIJ do spowiedzi doekonalej, dru- 
kiem odnowioue na Ja
Uljj górze r. 1812, W' 
8ce. kart nie!. 4. str. 152. (Data cenzury 1796). 
+ + 
Walencya (1822). ob.: Charkiewicz. 
WALENDWICZ Sylwester, (l790t 1831). R\j- 
kopia Sobieskiada. poemat w ::!4 pieśniach. 
Walentego syn. ob.: Gorecki Ant. 
VALENTlNI Jerzy Wilhelm, (1775 t t 834). 
O wojnie tureckiej przez królewsko.pruskie- 
go generała. '" w niemieckim j
zykn 1822 
r. wydane. przez pułkownika Meciszewskiego 
na polski jezyk przełożone. Warszawa, druk 
i nakład N. Gliicksberga, ksi
g. i typograf
 
król. warsz. Uniwprsytetu, 1829, w 8ce. str 
196, XV i 4, plany. Złp. 12. + 
Walenty z Lublina, obacz: Majer Józef. 
Wąlenty ze Smolnicy, obacz: Łoziński Wa- 
lery. (Ludzie z pod słomianej strzechy. Lwów. 
1876). 
WALENTY S. Pieśń o św. Walentym, ka- 
płanie i m\jczenuiku. Kraków, druk Czasu, 
1857, w 8ce, kart 2, ob.: Pąrafiński F. 
VALERIO L., prefet de Como. Copie de la 
lettre du commissaire du gouvernement ita. 
lien au prince Marcellin Lubomirski. Turin, 
1862, w 8ce, str. 2. 
(O szkole wojakowej pollkićj w Genui i 
Cuneo ). 
WALEWSKA z Kuszlów Aniela. (t 1878). Kilka 
chwil we Włoszech w lataeh 1847 i 1848,.przez 
WandQ Odrow/łz. Poznllń, w kom. u Zupań- 
skiego. 1850, w 8ce. str. V. 180. 1 tal. + 
- Franciszek S. Seraficki i poeci włoscy 
z jego szkoły przez B(oienn
): Kr
ków, nakł_ 
J. Wildta, oddruk Czasu, lskroceme z Ozana- 
ma), 1854, w Sce. str. 31. Złp. l. -+ 
_ Stefania. powieść dzisiejsza przez Bo- 
żenn
. Wilno, R. RaCałowicz. 1853, w 8ce. 
str. 1 V. 94. Złp. 5. 
_ Uvrzedzenia, powieść oryginalna przez 
Bozenn
, T. 2. Warszawa, druk Gazety pol- 
skiej, 1862. w 8ce. str. 144 i 14.8. 
WALEWSKA Teodora, podkomorzanka kra- 
kowska. Ostatnie słowo konającego ojca do 
syna. List umieraj'icej matki do córki swojej,
		

/Bibliografia_05_027_0001.djvu

			WALEWSKI 


9 


przetłumaczenie z Irancuzkiego na polski j
- 
zyk przez J. W. Jejmość panu
 Teodorjl 
Walewską, podkomofEank
 krakowsk,!. Wy- 
danie trzecie. Wilno, w drukarni Manesa i 
Zymela przy ulicy zamkowej pod N. 185. 
1827, w 8ce, str. 36, niel. 4. 
(lsze wydanie. Kraków, 1783 -t j 2gie wyda- 
nie 1785). 
Walewski Aleksander Kolonna, obacz: Mę- 
tlewicz J. K. (1845). 
WALEWSKI Aleksander Floryan Józef (Ul.. 
l8W t 1868). Uu Ulot sur la question d'Afri- 
que. Pal'is, Barba, 1837, w 8ce, str. 32. 60 c. 
- Un mot sur I'alliance auglaise. Pal'is, 
impr. Locquin, 183S. w 8ce, str. 32. 1 frank 
WALEWSKI Aleksander i CAMPBELL Tomasz. 
Poland, the polisch qucstions harley state.J, 
by an t'nglishman. London, 1831. 3 fl'anki. 
WALEWSKI Aleksander i AnaisAubert (zona 
'Valcwskiego artystka z Thc;lb"e francai8). 
L'Ecole du monde ou la coquette sans le 
savoir, comedie en cil1q acle8 et en prosc. 
Paris, Heuriot, Trcsse, 1810, w8ce, str. 34. 
60 cent. 
- Toż, tamze. 1840. w 8ce. str. X. 166. 
6 frank. 
WALEWSKI Ar. i DUMAS Aleksander. Made- 
moiselle de Belle-lale. drame en 5 actes. 
WALEWSKI Antoni, prof. (l805 t 1876). De 
la diplomatie de la republique vis a vis lea 
puissances. Paris, 184-8. 
- Dzieje bezkrąlewia po skonie Jana III 
przez .... członka czynnego Akademii Umie- 
jttD. w Krakowie. w druk. Uniw. Jag.. wy. 
danie Akademii Umiej
tności w Krakowie, 
1874, w 8ce. Tom l. kart l. str. XLIV, 375, 
(24). Treść VIlI. Omyłki (I). 2 rub. 25 kop.+ 
- Filozofia dziejów pobkich i metoda ieh 
badania przez członka czynnego Akademii 
U miej
tności w Krakowie. Nakł. autora. czcion. 
druk. Uniw. Jag., 1875. w 8ce. k. l, str. 
LXXV, 429 i XVJIJ. + 
- Geschichte der hl. Ligue und Leopolds 
J. von Umschwung im G1eichgewichtssyst.em 
des Westens durclI den !lchwedisch-polnisch- 
oesterreichischen Krieg bis zur Verwicklung 
der orientalischen Frage durch August II. 
1657 -1700 von... . !ten Theils I Abtheil. Ein- 
leitung: Uebersicht dcr Gefahren, welche seit 
dem Westfalischen Frieden die katholische 
'Weltordnung bedroheten, vom Kaiser Leo. 
pold und dessen Nachfolgcrn bekiimpf't wur- 
den. Uebersicht der V orgeschichte Oesterreichs 
von deu Antangen der abcndlaudischen Ge- 
sittung bis zur gricchisch.macedonischen Pe- 
riode. Krakau. druk Uniwel'sytecki. 1857, w 
8ee, str. 532, XXXVI i VIII. Złp. 15. + 
- Toz, Iter Theil, 2 Abtheil.: Uebersicht der 
Geschichte der osterreichischen Lander un- 
ter den Roroern. Ursprung der Cultus in 
Oeaterreich. Anfang der KampCe um die Ma. 
jeatiitsreehte in Rom. Die ereten Keims des 


Kaiserthums. Krak au. (Wien). 18;;1. w 8ce, 
str. V, 451. + 
- Toz, 2ttr Theil, !te Ablheil, 1861, w 
8ce. str. LIV, 556, 152, LII i X. + 
- Historya wyzwolenia Polski za. pano- 
wania Jana Kazimierza, (1655 t 1(60), przez 
.... c. k. pl'Of. historyi powsz. w Uniw. Jag. 
T. 1-11. Kraków, dl'uk Uniwers. 1866-68, 
w 8ce, '1'. I, k. I, s. IV i od 5-346, przypi- 
sek s. 6. Dokumenta XXXII. A. H. treść VIl. 
omyłka I. T. 11, s. 111, 326. LXXII. D. VII. 
(Tom j, odbitka z Roczn. Tow. nauk. krak.) 
Tom po 2 ruble. + + + 
- Historya wyzwolonej Rzeczypospolitej 
wpadaj
cej pod jarzmo domowe za panowa- 
nil! Jaua J{ażmierza (1655-1666) przez .... 
('. k. prof. hist. pow. w Uniwcrs. Jag-. 1'. J. 
Kraków, nakład Tow. nauk. kl'ak. z fundacyi 
ksi
cia Jerzego Rom"na Luboinirskiego. druk 
Uuiwers. Jag., 1870, st.r. 39, 332 i LXXIV, 
tresć str. XII, omyJki l k. 2 rob. 25 kop. + 
- Toz, Tom II. tamże, 1872, w 8ce, k.l, 
str. 336. Zarazem: Dumani" polaka nad pi
- 
ciolptuiemi (1655-1G6O) dziejami narodu i 
ich bezpośrcdnicmi (1661) wynikami. str. 66. 
Dokumenta, str, LXXXVIII. TreEć XXII. + 
- Pogląd na spraw
 Polski ze stanowiska 
monArchii i historyi przez .. . . Lwów, druk 
E. Winiarza, 1848-49, w 8ce, str. 581. Złr 
4, kro 10. + 
(Walewski AI)toni), Wspomnienie ś. p. An- 
toniego Walewskiego Radcy stanu, Guber. 
natora guberni i kieleckiej, kawalera orderów 
św. Stanisława I. św. Włodzimierza III kla- 
sy. Na korzyść szpitala św. Aleksandra. W 
Kielcach wydrukowano, 1846, w 8ce, str. 11 
(Dedykacya Julii z Libiszow8kich Walew- 
skiej ). 
WALEWSKI Cypryan, (1820 t 1872). Jan 

aski reformator kościoła. Wiadomość histo- 
ryczno-bibliograficzna. Warszawa, nakład re. 
dakcyi Bibliot. warez., druk J. Bergera, 1872, 
w 8ce. str. 36. 
- Bibliografia rolniczo-technolop;iczna pol-- 
ska po rok 1800. (Odbitka zEncyklope. 
dyi rolnictwa). Warszawa, druk J. Bergera, 
1873, w 4ce, slr. 11. + 
- Marcin Kromer przez ..... nIlkładem 
autora. Warszawa, w drukarni Józefa Uer- 
gera, 1874, w 8ee, l karta tytułOWA. Wst
p 
11. Wizeruuek śp. Walewskiego. Biografia Wa- 
lewski£>go, str. X. Wizerunek Kromel'R, tekst 
sb'. 221. Spis bibl. pi
m M. Kromera, str. 
100. Skorowidz imion i miejsc, str. 14, spili. 
rzeczy 1. + 
(Gló wnie przerobił Eichhorna). 
WALEWSKI Juliusz, (ur. 1837). Kodeks cy- 
wilny królestwa polskiego (Pl'aWO z r. 1825),. 
objaśniony motywami do prawa i juryspru- 
dencyą, zebrał..... adw. przy sądzie spell. 
król. Pols. Ksitga l. Warszawa, autor, druk 
J. Bergera, 1872, w 8ee, k. 4, Itr. 216 i III, 
1 rub, + + +
		

/Bibliografia_05_028_0001.djvu

			10 


WALEWSKI - WALIGÓRSKI 


_ O ItoBunku prawnym wył#}cznoiici ma. 
j,tkowej mi
dzy małZonkami. według kodeksu 
cyw. pols. (Art. 191-206) przez ..... War. 
Izawa, Gebethner i W ollf, druk S. Orgel- 
branda, 1871. w See, k. niel. l i str. 96. 60 
kop. + + -ł- 
WALEWSKI Kajelan. Karol i Marya, tłuma: 
czenie z francuskiego przez .... był. podpuł. 
wojsk francuzkich. Wrocław. W. B. Koro, 
1817, w 8ce, Rtr. 114 i k. nieJ. l omyłek. 
Złp. 8. + + 
WALEWSKI Karol. Listy z Saksonii o go- 
Ipodarstwie rolnem z uwagami administra- 
cyjno-ekonomiczncmi, pisane w czasie podró- 
ży odbytej w jesieni 1860 roku przez ..... 
Warszawa, w komisyi u Gebethnera i Wolli"a, 
1861, w 8ce, str. 224, k. 4. 75 kop. + 
WALEWSKI Michał. Moje naj milsze godziny, 
powieści obyczajowe. Warszawa, 1855, w 8ce, 
str. 285 i niel. 1. Rub. 1. 
_ Niespodzianka, komedya w 1 akcie. fi- 
nał ze śpiewem ze znanej sztuki: "Szkoda 
WI!Sów" naśladowaua. Kijów, 1857. w 8ce. 
_ Leliwa. komedya w dwóch aktach. dla 
amatorskiego teatru napisana. Kijów, J. Za- 
wadzki. druk Uniwers.. 1857. w 12ce. str. 
IV i 112. + 
_ Pieśń dawna do Boga-Rodzicy uzupeł- 
niona nowemi strofami do śpiewania na cześć 
najświ
tszej Maryi Panny w dnie jej poświ
. 
cone ,lub w ciągu doroczneg
 roaj,!wego. na- 
bozeństwa wydał ...., z ryclDł. ZytomJerz, 
J. Hussarowski, 1859, w 8ce, str. VI. Zlp.I.-ł- 
Walezyulz Henryk król., ob.: Akta; Alber- 
.randy (panow.); Choisnin! fredro J. M.; Giu- 
stiniani P.; Hueppe S. (lUterregnum 18(6); 
Noailles j Piliński Th. (1572-3); Plater Włodz. 
WALlCKI Aleksander, (pseudonim ŻeleźniRkj 
ur. 1826). Bł
dy nasze w mowie i piśmie ku 
Bzkowie j
zyka polskiego popełmane oraz 
prowincyonalizmy. Warszawa, autor, Gebeth- 
ner i Wolli", druk Kowalewskiego, 1876, w 
8ce, k. 1, str. X, 103 i k.2. Złp. 3, gr. 10.+ 
_ Elementarz ścienny (na uzytek dzieci 
włościańskich). Mińsk, nakład autora, druk 
E. Adamowicza, 1862, folio. dwie tablicp, 
ark. 2. + 
_ Stanisław Moniuszko. (Z portretem i z 
dodatkiem kartki nut). Warszawa. Gebethner 
iWolIi", 1876, w 8ce, str. Ul i 140. Złp. 4-. 
gr. 10. 
WALlCKI Alfons. (1800 t 1856). Ad cele. 
brandam caes. universitRtis charcoviensis so- 
lemnia anniversaria orationem de cyclo epl- 
co conscripsit etc. Charcoviae, 1839. 
_ De Cornelio Nepote dissertatio inaugu- 
ralis quam consensu et auctoritate amplissi- 
mi philosophorum ordinis in caesarea littera- 
rum Universitate Dorpatensi ad gradum 
o- 
ctoris philosophiae rite ob!ine.ndum conBcrl
- 
Bit..., LithuanU8. Dorpatl LIvonorum, tYPls 
Schi1nmanni , 1882, w 8ce, str. VIII i 55.-ł-++ 


- Obacz: Góthe; Sofokles. 
(Rekopisma: Sofokles: Antygona; Gete: Faust 
w r
kop., cz. 2jta. cz
ść Isza r. 1844; Eury- 
pides (Mede,,); Eschinee i Demostenes (Mowy); 
Zbigniew (dramat oryg.)j Historya literatury 
greckiej 50 arkuszy). 
WALlCKI Jan A. Nouveau genre d'analyse 
dans les mathematiques elementaires ou di. 
scu88ion de la formule: F (R. 
I '1') = 1. + 
?Iti - l + Z X 1 A. Radom, druk Trzebiń- 
skiego, 1870, w 8ce, k. 2, str. 56, l tabJ. 1 
rub. + 
WALlCKI Lucian. De fractura colli femorill, 
di88ertatio iuauguralis chirurgica, quam iu 
caesarca litterarum uuiversitate vilnensi ad 
gradum doctoris medicinae le
itime capes- 
sendum publico medicorum judicio submittit 
Lithuanusmedicinae magister a. MDCCCXXVl 
mense junii. Typis A. Mareinowski. 1826. 
w 8ce, str. 67, nieJ. 1. + 
Walicki Tom, ob.: Mąrmontel J. 
WALIGÓRSKI franciszek. Krótka geografia 
dla dzieci ułozona podług najuow8zych i naj- 
lepszych źródeł. Lwów, druk Pillera, 1855, 
w Sce, str. 87. 36 kro + 
_ KuJe ziemskie. (globusy, 1861), u Ja- 
bloilskiego we Lwowie. Od 6 złr. do 14 złr. 
_ Pieśń poświ
cona wygnańcom Polski. 
Lwów. druk Stauropiginm, b. w. r. (1848). 
w 8ce, str. 7. 
_ Ku pami
ci Karola BoczkowB
iego z!llar- 
łego we Lwowie w 22 r. z. na dnIU 12 hpca, 
1846 głos pośmiertny przyjaciół jego. Lwów. 
druk P. Pillera, 1846, w 4ce. str. 2. 
_ Poezye. Lwów. 1862, w 8ce , .(skonfl8J..o- 
wane). 
_ Obacz: Hammer. (Podał opis bistor. 
8tatyst. Stanisławowa w dodat. do Gaz. lwow. 
1854). 
WALIGÓRSKI J. Zakład naukowy i nieuau- 
kowi ludzie. Pogląd na cał,! do
ychczaso.wi 
polemik
 o zakładzie OssolińskICh. Lwow. 
autor, 1850, w Bce. str. 84. + 
(Rzecz wywołana za podzeganiem jednego 
kandydata na posad
 Szlachtowskieg
 a wy- 
dana pod firmlb Waligól'skiego). 
_ Obacz: Hammer; Rylski. 
WALIGÓRSKI und J. WERGELAND. Reisekarte 
von Norwegen. 2 Aufl. 2 Taft. color. in Car- 
ton auf Leinw. gezogen. 5 tal. 
_ Wohlfeile Ausgabe. 1856_ 
_ NordlichpB Norwegen. Coior. 1 tal 3 sgr. 
_ Siidlicbes Norwegen. Color. 1 tal. 3 sgr. 
WALIGÓRSKI Jan (wydawca). "Na dziś," 
pismo zbiorowe. redaktor Kirkor. 
WALIGÓRSKI J. Mieczysław, et 2 stycznia 
1868). Zum Grenzverkehre ,.mit Russland u.nd 
dem Konigreiche Polen. Eme 
nterpellahon 
an die konigliche Staats-Reglerung nebst 
Beantwortung in der Sitzung des Hauses der
		

/Bibliografia_05_029_0001.djvu

			WALISZEWSKI - WALTER 


11 


Abgeordneten am 25 Januar 1867 vom Ab- 
geordneten ..... (Nach stenogrsphischer Auf- 
zeichnung). Berlin. im CommiHsionsverlage 
der Sturschen Buchhandlung (8. Gerstmanll), 
untpr den Linden, druck von Eduard Kraus£: 
'in Herlin, 1867, w 8ce, sir. 32. + 
- Dł:iennik poznański. Pisma tego był 
",łaścil
ielem, i firmowanym Redaktorem pc 
ustąpiellin z Redakcyi Ludwika Jagieiskiego. 
WALISZEWSKI Kazimierz. Joanna i Giova- 
nina, wspomnienia z Palermo, napi1iał Kazi- 
mierz Leszczyc. Warszawa, dl'uk J. Sikor- 
skiego, ]874, w 12ce, 3 kartki nie!., sir. 167. 
(Odbitka w 250 egzempl.) + 
- Obrazki z iycia wiejskiego (wierszem). 
Warszawa. druk. J. Sikorskiego, 11:377, w 8cc, 
str. 92. 60 kop. 
- Wiadomość o kasach zaopatrzenia dla 
urz
dników, officialistów, sług i robotników. 
Wal'szawa, Kowalski, druk J. Sikorskiego, 
1876, w 8ce, str. 67. Kop. 40. 
Waliszkiewicz Bartłomiej, ob.: Dmietrow M. 
WALKA. (pismo wydziału wykonawczego 
rz
du narodowego dla ziplO l'uskich). Kijów, 
]863, N. 1. d. 4 Lipca. N. 2. w końclI lipca. 
N. 4, str.'3, d. 3U Pazdzieruika, (dwie edy- 
cye). N; 5, str. 2, bez daty (w końcu listo- 
pada 1863). + . 
- duchowna. Berlin, B£>hr, 1859, w 12ce, 
str. Xl[ i 276. % ta!. 
- Toż, wydanie drugie. Berlin, B. Behr, 
1867, w 12ce, str. XII, 25t i 24. 22'1. agI'. 
Walka Bohdan, obacz: Ujazdowski. 
WALKER S. M. A. Ucby\.euie zwątpienia, ka- 
zallie przez ..., W areza wa, druk A. Ginsa, 
1862, w 8ce, sir. Hi. 
- Obacz: Rykaczewski (Słownik). 
WALKHDFF L. Teoretyczuy i praktyczlIY 
wykład uprawy bUi'aków cukrowych wyj
ł.y 
z dzieła: Traite compIet de fllbl'ication et ra- 
finage du sucre de bette raves. Warsza WI!., 
]876, w 8ce, str. 131. I złr. 50 cnt. 
WALKIEWICZ Wnwrzyniec ksiądz. Katedra 
poznańska. Dyecezya poznańska, roku psń. 
skiego 1786 wydana w Warszawie, w drukarni 
narodowej Jego królewskiej mośei i prze- 
świetnej komisyi edukacyjnej narodowej, a 
teraz na nowo przedl'ukowana. Cieszyn, Pro- 
chaska, 1860, w 8ce, 6tr. VIII i 47. 18 sgr. + 
WALKDWSKI Józef ks. (1802 t 1865). Wspom- 
nienia o kościele metropolitalllJffi w Gnieź- 
nie, o jego ołtarzach, kaplicach, pomnikach 
i osobach tymi pomnikami zaszczyconych, na 
pami
tk
 dziewi
ć-setnej rocznicy jego istnie- 
nia napisane w r. t8G5 przez ks. kanouika.... 
a w r. 1876 wydane przez autora Katedry 
gnieźllieil.kicj (ks. J. Polkowskiego). Gniezno, 
nakł. i druk J. B. Langiego, ]87G, w 8ce, 
str. 3 nie!., 256 i 3 nI. 
VALKUR. Dwie eiostry cz)'li pami
tniki mar. 


grabiny de .... napisane po francuzku przez 
nią sarnę. Warszawa, 1805, w 8ce. Złp. 4. 
WaUace (tragedy
); obacz: Szujski Józef. 
Valhio Aug. La faux Demetrius 1833; ob.: 
Bulgarin T. 
VALLEFRANCHE Prosper. Le panlatinisme. 
ConfecJeration gallo-latine et celto.gauloise. 
Alliance fćderative de la France, la Belgi- 
qIle, l'An
leterre, l'Espll/!,ne,le Portugal, Pita- 
)je la Grece, etc. Nouvelle ćdition, accompa- 
gnće de do cuments et renseij.(nements nou. 
veaux: sur I'ltalie, la Hong-rie, la Romanie, la 
Polo/!,ne. la Routhenie, le J'a.llalavisme. etc. 
etc. ('aria, Passard, ]862, w 8ce, str. XXVIII 
i 240. 3 fr. [i
 cI. 
WALLICH Emanuel Wolfgang, (ur. 1770). 
Rozprawa o zapaleniu - krtani, chorobie na- 
zwanćj krup, w teraźniejszyeh czasach panu- 
jącćj i dzieciom zbyt niebezpiecznej, przetłu- 
Dlnczonlł Z niemieckiego ...... i pomnożona 
uwagami i przypisami wielu illuych w tejże 
materyi piszących autorów przez Andrzeja 
Józefa Polakowskiego c. k. krajowe/!,o okuli- 
st
 operatora w królpstwie galicyjskiem i aku- 
szera. I.wów, drukiem Józ. Schnaydl'a, 1622, 
w 8ce, str. X. 73 I H. 40 kMłjc. oj- 
WALLNER J. K. Spis pierwszy roślin za- 
kładu ogrodowego w Antoninie pod Ostro- 
giem w guberni i wołyńskiej, przełożył. Kijów. 
1854. w 8ce, str. 32. Porównaj Zienkowski 
W. 
'vALMDNT W. Szpieg pruski, powieść angiel- 
ska. Przekład Jadwigi T. Warszawa, 1873, w 
16ce. 60 kop. 
VALMDRE (Hyp.) Les Dainos, chauts popu- 
laires de la Lithuanie. (Extrait de la Revue 
contemporain du 15 fevr. 1858. Paris, 1859, 
w 8ce. 2 fl'anki. 
WALTER Filip Nereusz (ur. 1810 t 1847). 
De combillationibus acidi oxalici cum alca- 
liis. Berolini, typis Trowitschii, 1830, w 8ce, 
str. 21. 
- Krótki wykład nomenklatury chemicz- 
nej polskiPj, przez.... doktora filozofi b. 
profesora chemii Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego, dyrektora prac chemiczny('h szkoły 
centralnej paryzkiej sztuk i manufaktur. Kra- 
ków, nakład Fusieckiego, druk Gieszkow- 
skiego, 1842, w 8ce, str. 32. egr. 16. + + 
- Wykład nomenklatury chemicznej pol- 
skiej i porównanie jej z nomenklaturami: ła- 
cińską, angielską i lliemiecklj, przez .... dra 
fil. Uniw. ber!., b. prof. chemii Uniw. Jagiel.. 
dyrektora prac chemicznych szkoły centr. 
paryzk. sztuk i rzemiosł itd. Kraków, u J. 
Wildta, 1844, w 8ce, str. 96. złp. 3. + 
WALTER Karolina. Zum unvergesslicben 
Gediichtnis8 liebevoller Seelen gewidmet Sei- 
ner Kaiserlichen Majestat Alexander dem J. 
sller ReuRsen, und K6nig von Pohlell. Gedicht 
von der Frau .... (1826), w 4re, l kart. niel.
		

/Bibliografia_05_030_0001.djvu

			12 


WALTER - WAS DA 


WALTER vom Berge. Der Einsturz de8 
RathhauA- Thurmes zu Lemberg. Wien, 1826, 
w 4ce, grp. 20. 
WALTER SKOTT ob: Skoli W. (ur. 1771 
t 1832). 
WALTHER A. de. De mechanismo impli- 
cationis J)ilorum in plica poloni('o. dis qui- 
8itiones microscopicae auctore. Kijów, 1845, 
w 4ce. 
WALTER Fr. Christian. Dissertatio de plica 
polonica. Marburgi, 1808. 
WAL THER von Norden. Polen und Schles. 
wig-Holstein, die Angelpunkte napoleoniAcher 
rolitik. Ein Mahnruf an das deutsche Volk 
und seine Fiirsten, von .... Leipzig, Wal. 
do \v, 1863, w 8ce, str. 20. Ngr. 4. 
Walujew ob: Wałujew. 
WALUSZEWICZ Tomasz Dominik, (ur. 1747 
t 1800). ob: Henry. (Nauki dogmatyczne, 1825 
1861 ). 
Waluta nowa aUBtryjackB. Wiedeń, 1858, 
w 8ce. 
_ (Nowa) austryacka. Sambor, druk Po. 
budkiewicza, 1858, w 16ce. 
WAlECKI Antoni (ur. 1815...) Materya- 
ły do fauny ichtyologicz[\ej Polski. Warsza- 
wa, druk Gaz_ polskiej, ]864, 8ce. str. 68. + + 
(Oddruk z Biblioteki warszawskiej.) 
_ Materyały do fauny ichtyologicznej Pol- 
ski. H. Systematyczny przegląd ryb krAjo- 
wych przez .... kustosza gabin. miner. szkoły 
główuej. Warszawa. druk Gazety polskiPj, 
1864, w 8ce, sh'. VI 115 i 1. tabl. kop. 75. 
+ + + 
WAlKIEWICZ W. Wzory do rysunków zło. 
zone z 12. tablic. Nakładem litografii Juli- 
ana Mu!lera. Warszawa, bez w. r. w 8ce po- 
dłużnej. Tytuł w rycinie, wblic rysunk. 12. 
_ TrPHciwy przegl
d zwierzłt ssących kra- 
jowych. Zebrał .... kust08z gab. miu. szkoły 
głównej warszawsk. (bez tytułu, osobna od- 
bitka po r. 1866 w W"rszawie), w 4ce, str. 
46. + + 
WAlUJEW Dymitr, (ur. 1820 t 184.5). 
Neue Bcleuchtung der polnischen Frage. 
Aus dcn Papieren eines Russen ins Deutsche 
ilbersetzt von Dr. Ludewig. Leipzig, bei 
Wilch. Schrei, Druck Teubner, 1845, w 8ce, 
str. VIII, 86. 
- Maciejowski W. A. Hi8torya prawod. 
Słowiańskich. przekład ros8yjski J. Sawini- 
eza, nakład Wałujewa. Moskwa, 1842, (druk 
przerwany śmien:ią nakładcy). 
_ S
.mbirski.i sbornik 1845. (W nim apra- 
wy małorosyjskie w wieku XVII. Jisły polskie 
Jana Sobieskiego, Dymih'a Wiszniowieckiego, 
listów kilkanalicie). 
Wały zmijowe ob: Lippoman N. 
_ Trajańskie ob; Kijanin. 


VAMBtRY Herman, (ur. 1822). lalam w dzie- 
wietnastem stuleciu. Studium z historyi cy. 
wilizacyi. Przekład W. Bogusławskiego. War- 
szawa, M. Glucksberg, 1876, w 8ce, str. 176. 
klłrt S. kop. 80. 
Wampir, obacz: Rappaport. 
Van obacz: Ess L. Beneden (Anatomia) j. 
Velde (Kawaler). 
Wand canton, obacz: Rapporł. 
WANDA Filrstin vnll Krakau oder die Opfer 
der J.ipbe nach der unteren Geschichte ro- 
mant.isch bearbpitet (pow.) Cz. 2. Wien, Pa- 
tzowski, bei Dolliner, 1804, w 8ce, str. 2 i 
152 i 122, z 2 ryc. zlp. 8. 
_ Obacz: Chocholauschek (pow.); Dembow- 
ski (trag.); linant (pow.); Ponińska (ou la. 
superstition 1834)j Przyjemski (poem.); Wę- 
łyk Fr. (tl'llg.) 
_ Wi
zanie na rok 1825. płei I,i
knej nau- 
kom i sztukom wyzwolonym lJ08więcone. 
ozdobione rycinami. WaJ'
zawa, Ub kładem A. 
Brzeziny, druk O. Łątkiewicza przy ul. Se- 
natorskiPj Nr. 467, w 8ce, .tron 226, z ry. 
cinami, muzyki stron 16 i objalinienia figur 
4 k. nieJ. złp. 4. 
_ Noworoclmik 1869 ob: Osiecki Józef. 
_ Tygodnik polski płci pi\)kncj i litera- 
turze p08wi
cony. Warszawa, w drukarni przy 
ulicy ś. Jerzego, w 8ce.. 
(Jako dalszy ciąg pisma p. t.: Tygodnik 
polski redakcyi Br. hr. Kicińskiego). 
- Rok 1820, Tom I, ogólnego zbioru Tom 
XI, stron 334, spisu I k. niel.; Tom II, ogól- 
nego zbioru Tom XII, strou S02, spisu l k. 
niel. 
_ Rok 1821, Tom I. og. zbioru Tom XIII. 
str. S88, spisu 1 k. niel.; T om II, OR". zbioru 
Tom XIV, .tr. 374, spisu l. k. niel.; Tom. 
III, og. zbioru Tom XV, str. SIO, spisu l k. 
nieł.; Tom IV,og. zLioru Tom XVI, str. 166. 
spisu 1 k. niel. 
_ Rok 1822, Tom I, og. zbioru Tom XVII. 
str. 230, spisu l k. nie).; 1'om II, og. zbiorm 
Tom XVIII, str. 206, spisu l k. nieJ.; Tom 
III, 0[1:. zbioru Tom XIX, str. 222, episu l k. 
niel.; Tom IV, og. zbiorJl Tom XX, str. 118. 
spisu l k. niel. 
(Redak('ya: Dmochowski, D. Lisiecki, Ksaw. 
Godebski). 
Rok 1820, Tom I. (ObAjmuje : Marzenia 
Tassa; Powieści moralne dla dzieci; Okolice 
Krakowa; O Karpińskim; NierozB
dne śluby 
(recenzya); Oda na czelić orderu legii bono- 
t'owPj przez Lorda Byrona; O Pszczółce i o 
Twardowskim; Listy Polak" podrózuj,!cego 
we Wło8zech; ElzbiE>ta ksi
zna Ostrogs ks . 
Emma; Podróz w kroju zaczarowanym, Kar. 
pińskiego j Akme i Medon, romans spartań. 
ski; Synonimy; Opactwo Westminsteru; No- 
wy słownik; Przedmowa z imiennika pewnpj 
damy; Narcys; O dobroci; Mowa pana lN. 
w towarzystwie uczonych j P.ami\jtlliki megu
		

/Bibliografia_05_031_0001.djvu

			WANDA 


13 


pobytu na ksi

ycu; Teatr Narodowy; Wspo- 
mnienia Legijonów ; Historya Legii pierwszej 
ci: pism jenerała Hen. Dlj,browskiego przez 
Dom. Lisieckiego zebrana. 
Poezye pisali ci: Bezimienny (do dawne- 
'go lekarza); Chodkiewicz (Alckssnder hrabia); 
Dmochowaki Franc.; Gawdzicki Feliks; Gos:t. 

zyński Sew. (do R. G.); Górecki Antoni; 
H. K.j A. Sk. W.; Kiciliski (Rruno hrabia); 
K. Koimian ; Kropińtiki Ludwik j l.isipeki 
Dom.; .f.aski; Podróz z Warszawy do I\ra. 
kowa (wierszem i prozlj,l; Si"moilski Adam; 
Wiersz Daniela Naborowskil'go ElżLiccie eór- 
ce Jakóba, króla angielsk.; Wolski Mikoll.j 
(wit'Isz z czasów Stl\n. Augusta). 
(Do tomu tego dołączony tomik I. Mo- 
musa stron 96, zaruz('m ryeiny mód). 
Rok 1820, Tom II. (Obejmuje: OSomnam. 
lJUlizmie; Artykuły wyj\}te z Domownika W. 
ł.1.....ckiej; Dar(/;o i Krymoina; EleganC'ja; 
Opis świ
ta narodow('go założeuia Mugiły Ta 
deuszowi Kościusz.:e w doła('zeniu do N. 19 
Wandy; Słowo o Mogile T. 'K; Wspomnienie 
Linowskiego; O kobietach; Wspomnionie 
narodowe; Myśli; l3ajki !\ ierneewicza; Krótki 
zbiór wszystkich umiPjętności; Stóletn; sta- 
Tzec w Alpach alho Lawina; Iwen i Roza- 
monda; ""zakja i Celarjo; Exorhitsnc)"e; List 
'Zalotny; O kohietRch. z praw Gentn; WRr. 
iSzawa; Poeta Pope przy mogile Emmy; Goź- 
dzik; Do Bed. Wandy z dołączeniem Ody 
przez M. O.; Obraz pgoisty; List pewnego 
artysty drRmatycznego; Wystawieni!! płodów 
przemysłu w Berlinie; Teatr (rozbiory sztul<): 
.sz.arlatan; Hora('jusze; l'oeta wiejski; Ka- 
phca w Hannau; Stary komendant 
 kłopo. 
tachj Artsxerxes; Nauka m
żomj Zółkiew- 
aki; Dziewica Orleauu). 
Poezye umieścili: Bezimienny (hajkil; Chi- 
liński; Humnicki; Kniaźuin (Anakreont, Os- 
.eyanl; R. Korsak; S. Kaczkowski: R H. Ki- 
cińskij H. 1\.; Dom. Lisipcki; Wauda Ma. 
lecka; M8rcinkowski: J. U. Niemcewicz; K. 
Piotrowskij S. Uosołowski; F. W
;.yk. 
(Do tego tomu tJołlj,czony Tomik II i III 
Momusa; str. 96 i 56). 
Rok 1821, Tom I. [Obejmuje: Pisma A. 
Felińskiego, tom 11.; O przyjaźni; Odpo- 
wiedź na recenzYIł Nieszporów; Cheiwosław ; 
Uwagi nRd stanem i potrzebami literatury 
polskiej Żółkiewski pod Cecorą; O Karvili- 
.kim; Leybe i Siora; Podró7. do wysp Joń- 
!lkich; Katarakta Kanadyjska; Bistorya szpil- 
ki i Braminka ; Skała rozpaczy kochanków; 
O upiorach: O kobietach; Nic; Anatomia 
&erca niestałej kobiet-y; Tykanie j Pozór i 
rzecz; O rozmawianiu w towarzystwie; Po. 
chwała zalotności; O kobietach wiedeńskich; 
Sprawa roskoszy; List pilna młodeg'o UO swo- 
jej narzeczonej; Teatr narodowy; W spownienia 
legionówi Wspomnienia narodow. Poczye: Bez. 
imiennYj Brzozowski (z Ossyana); Dmochow- 
ski Fr.; Goszczyński Seweryn (Stanisław tu 
nazwany) (Duma o Czarnieckim, TI'yolety, 
Akrostychon J Sonety) j Kaliński Hier. (z ł'6- 


-- 


dry); Konopacki 8zym.; Korsak Raym.; Ki- 
ciński Br.; Lisiecki Dom.; Łaski; Potpourri 
przez Alojzpgo 
ółkowski(:go (prozf). 
Rok 1821, Tom II. [Obejmuje, Prozą: Te. 
atr narodowy p. D. Lisieckie!!'o; Czarny Bu- 
'!olf, pow ie
ć Picblerowej; Pot. pouri przez 
ZółkowskicRO; Emmelina pow. Rautenstl"au- 
chowej rcccnzya Dmochowskiego. Zresztł 
same drobne powiastki i rozprawki tłuma. 
czono bez wartości, 
Wicrsze pisali: Niemcewicz; GawtJzicki; 
Koźmi"n; Kni!lŹllin (z tr/lgeoyi Hektor): J. 
K. (Helena); Zale Igdoty o Józefie 11.; Chsrsk- 
telY kobiet; Doniesienie w wydawaniu dal. 
szem TYR. Wandy; Kilka słów z nowego sło- 
wnika; l.ist pewnego Chińczyka do przyja- 
ciela; Myśli; Niektóre szczegóły o Lapoń- 
czykach; O małżeństwie; O miłości własnej 
i pl"ózności; Omyłka; O róznych charakte- 
rach kobiet; O stylu narodów wschodu; O 
wyobraźni; Jędza j Pierścień j Talent widze- 
nia; Pytania i odpowiedzi, Co to jelit me.
		

/Bibliografia_05_032_0001.djvu

			Ił 


VANDAL - WANDZIE 


1ancbo1ik? Jakie rzeczy \Sił Dajrzadsze ? 
W czero si
 różni mędrzec od (lłup('a? Szcze- 
gólniejsza wymówka; Ojciec i syn; Kocba- 
nek i zakochany; Płocha, nicstala, lekko- 
myślna, zmienna j Zdania; Zerwane owoce 
z ur.lewa doświadezenia. 
Poezye piBa1i ci: Cbotomski (Ferdynand); 
Jaszowski; Kiciński B. (Allegorie; IJajki j 
Ceix i Alcyona, usttp z Przemian OwidyuszR; 
Malarz zniechtJcony; Malwina do kOl,hanka 
niezazdr06nego; Powieści; Puyjaciele; Ucin- 
ki; Złość i złośliwość). 
- Tygodnik war
zawtild literaturze, mo- 
ralności i krytyce pm!witcony pod redalleyą 
Ksawerego Godebskiego. Warszawa, 184!3, 
w 4ce. 
Tom I. miesil1c Styczeń - Czerwiec, 280 
.hon. Tom H. mieBilłc lipiec - Grudzień 
.tron 36. 
_ ....'yg-odnik nadwiślański, wydawalJY przez 
Wandę Malecką. Warszawa, druk Wróblew- 
skiego, 1828, W 8ce, T. l, str. 236 i 2 lit. -I- 
rOb£>jmuje poezya: F. :M. (na śmierć 
Karpińskiego): Ferdynand CLot.omski (z tl"8- 
"Westowanej Eneidy); Kazimierz WJady. 
zjaw Wójcicki; G.; l.. Siemieński (Po 
drozny; Janusz i MilonR); R. 8,; WaudR bla. 
lecka. 
:Prozą: Stauisław Z....ki. (Niektóre ł;taro. 

ytności Darodowe Sybilli w Pnławach); 
:Kazimierz Władysław Wójcicki i (An('gdota; 
Obrazy towarzyskie; Myśli; Opis starożytnej 
PoIoki przez Tomasza Święckicgo i Mowy i 
czyny znakomil)'cb Polek; Napis grobowy); 
Wanda 1\lalecllB j (Pietiui Wandy; POllllllki 
Słl\wiańskio na wyspie Rugel\; ObyczajP, zwy- 
(:zajtJ i wiara dawnych Słowian); Bezimienny: 
Opis bistoryezna - malarski deIJartamentu l
u. 
bolskiego. 
- Tygodnik mod i nowości. Kraków, ] 830, 
w 8ce, jest numerów 27, stron lOG. z rycin:}. 
Pismo to dodawane było do Gońca kra- 
kowskiego, którf'go wydawał w Krakowie 
:Konst. .l\lajerauowski. NI'. J. wyszedł d. 30. 
Grudnia 1S:!9 r., otitatni Nr, 27. d. 30. Czerw- 
ca 11:130 r. + + 
VANDAL Albert. rodróii: wózkiem po Szwe- 
cyi i Norwegii, przekład z francuzkiego przez 
J. M.. Tom I i 11. Warszawa, wydawnictwo 
:M. Glucksherga, druk. S. Org..nJranda synów, 
1877, w l(jee, f;tr. 135 i 141. kop. 80. 
Wandalowie 01,: Sarnicki. 
WAHDASIEWICZ Paweł. O nauce języka oj. 
czystego w szkołach JudowycJJ. J{raków. tlruk 
Uniw., 186[1, w Sce, str. 32. et. 25. + 
- Nauczyciel ('zy1i sposób nauczania d,de- 
ci w l. kla
i" szkólludowydl. J{rak,jw, druk 
Uniwers., 1869. w 8ce, str. '11. et. 
O. 
 
WANDELAINCDURT Antoni Hubert, (ur. 173] 
t 1819). .Mentor czyli 1si=!źka dla panien i 
dam młodych, dzieło przeznaczone osobom 
płci 
ej\fikiej, a zwJaszcza daJnom wycl1owa- 


nia panien. przez .... obok z tekstem fran- 
cuzkim. J
e mentor ou le livre des demoi- 
Belles et des jeunes dames, ouvrage destine 
aux personnes du sexe et liur-tout aux pen- 
siona dps jeunps demoiselles. Breslau, chez 
G. T. Koru, 1809, w 16ce, str. 359. złp. 4. 
_ Elemens de mythologie a l'usage des 
ecoles du second age et dps adolpscents, par 
.... Ouvrage orne do 32 fig. representant 
les difft'I'entes divillilćs des anciens. Początki 
mitologii do ui'ytku w szkoład, dla młodzie- 

y dOI'oślejszl'j l,rzez .... po polskn i po 
francuzku, z figurami knlorowauerni. Wro- 
cław, nakład ,V. B. Korua, 1803, w 8ce. 
- Toż, wydane po francuzku, a po pol- 
sku przez J. Wyhickiego. Dzieło przyozdo- 
bione onrazllRmi 32ma, które bóatwa staro- 
żytne wystawiają. Wrocław, u W. B. Korna. 
1805, w 8ce, k. 2, str. 208 i ryc. + 
- Toz, przełozone na język polski przez 
wojewod
 Józefa Wybickiego. Dzieło przy- 
ozdoLione oLr:izkami dwudziestu dziewięciu, 
które hóstwa starożytno wystawisją. Trzecia 
edycys poprawna. ll'o polsku i po jraneuzku). 
Wrocław, Kom, 1806, w 8ce. złp_ 14. 
- Toz, 4te w)danie, tamże. 1810, w Bce, 
str. 301, (obok tekst fl'ancuzki). 
- Toz, edycya 5ta llOprawnn, (po polsku 
i po franc.) Wrocław, Korn, 1816. w 8ee. 
złp. 12. 
_ Szkoła cnoty i grzeczności, dziełko prze- 
znaczone dla miejsc J.>oświ{:conych wychowa- 
niu młoc1ziezy w miastal'h i na wsiach, przilz 
.. .' w f,'ancuzkim j\:zyku wydane. L'ecole 
de la vertu et de la )Jolitesse .... ouvrage de- 
6tiuc aux potites ćcoles de
 villcs et des CRm. 
J.>ag-nes. Wro<.:ław, Korn, 1809, w 16ce, 8tr. 
227. złp. 4. + 
Wander- Versammlung (Dritte) der Ab- 
g'oOl'dneten der wechselseitiJren llrandscba- 
den- Vel'sicherungs-AvRta1ten Oesterreichs, RO- 
gtJImIten in Krakau ani 26. Miirz 10;3. K.o!- 
kau. Selbetverlag der Gesell., Druck Pasz. 
kowski, 1873, w Bce, str. 41. -I- 
WANDERER Aleksy. Grobowiec matki, po- 
wieść, z niemieckiego. płock, nakładem i dru- 
kiem Karola liuliga, 1827, w 8ce, str. 117. + 
Wanderung (Die) in Grosspolen und Maso- 
vien, hislorische Erzahlung. Leipzig, 1840- 
w Bce. 
Wanderungen ob: Feyerabend (kosmopoliti- 
sche 1798-1802). Preussen (1803). 
Van der Velde obacz: Velde. 
Van Diemen obacz: [vans (1830); Strzele. 
cki Stan. 
WANDYCZ. Mi"'noll, nowelIa. Lwów, na- 
kładem \VI. Beł;y, druk K. l'ilIera, lB76, 
\V 8ce, ttr. lOG. złr. l. 
Wandzi przygody, obacz: t. A. 
Wandzie (Dumka o) do romansU Jadwigi, 
z towarzyszeniem fortppinnu. Warszawa, Brze- 
zina, (około 1830) nuty.
		

/Bibliografia_05_033_0001.djvu

			VAN EsSE - WAPOWSKI 


l
 


Van Esse obacz: Esse. 
WANGENHEIM F. Th. Die Polinn, historio 
acbe Erziihlung. Cr:. 3. (Der Małachowski- 
Jiiger; OstroltJkaj die Heimatlosen). Braun- 
achweig, Meyer, 1833, w 8ce. tal. S. 
WANGEMAN Er., Marcin I.uter, doktor sło- , 
wa Bozego, reformator z mocy ducha św. 
wielebny, czyli opis życia Dr. M. Lutra i re- 
formacyi ułożony w Lutrok8i
7.ce przez .... 
dyrektora w Kaminie j z niemieckiego prze- 
tłomaczył Surmiński, kaznodzieja w Rozo' 
jach. Barmen, nakładem towarzystwa nR wy- 
dawanie ksi
źkow nabożnych w Wupertalu, 
drukował J. F. Steinhaus, 1868, w t!ce, I!tł'. 
104. + 
WANIEK Franc. Carmen in honorem Gre- 
gorii Ziegler episcopi Tyniecensis. Lcopoli, 
typ. J. Scbnayder, b_ w. r. w 4ce. 
- Ode in honorem S. C. R. Maj. Fran- 
cisci 1. Caesaris AlIstriae... quam cecinit... IItud 
human. profes. Tal'Doviae, Kal'::Jstiidt, 1826. 
w 4ce, stl'. 7. 
- Ode in honorem et laudem L. B. An. 
tonii Baum ue Appclsbofen circuli Bocbnen- 
lis praefecti..., cecinit.. ., Tarnoviac, 1826, 
w 4ce, kart. 3. 
WANIEK J. Informator sttJPloW8 czyli zbiór 
8Ifabet
'czny, przypadaj
cych w nowym pa- 
tencie st
plowym charakterów, pod st
pel 
podpadaj,!cych lub też od niego wolnych 
przedmiotów, z wyrazeniem w każd.rm przy- 
padku st
plowej tl£ksy, ułozony przez.... 
wszystkich praw doktora, a ula użytku pu- 
bliczności z niemieckiego na polski j
zyk 
przełożony. Z dodat.kiem DR końcu przepi- 
'ów sttplow
'ch na róż do barwienia, kroch- 
mal, puder, jako też tabela papieru stem- 
plowego na sumy picnitżne i w innych oko- 
licznośr:iach używanego. Kraków, nakład Fr. 
Gertnera, 1803, w Sce, str. 80. Dodatek o ró- 

,u i krochmalu 2 kart i l tabela. Złp.. 2 
gr. 16. + 
- Patent nowy stemplDwy z dnia 5. Oct. 
1802 r. dla 8
dziów, obywatelów, adwokatów, 
kupców, etc. lJodług alfabctli nnjzgodnipj 
z orygin. etc. ułożony. Lwów, PilIer, 1803, 
w 8ce, Itr. 78. 
WANIDREK dr. Wincenty. Antril.s.Rel1e ge- 
halten bei dcr EI"Cofnung der Yllrlesung-cn 
iiber Rpich um] I

chtsgeBcbichte an der k. 
k. Jagel!. Uni\'. zu Krakali im Winter-Seme- 
liter 11:355/56 von .... Krakau, U ni w. dl'uck., 
1856, w 8ce, str. 20. -t 
Vanin oh: Zdanie sprawy. 
Wańkowicz Apoli, ob: Kuszelewski S. Pro. 
gramm. 
Wańkowicz Tad. ob: Gędźwilło. 
Wańkowicz Wal. ob: Smokowski W. 
V ANNDTI J(akób 7) A. W st£p do rozpozna- 
wania i zaszczepieuia ospy ocbraniaj,cPj, 
krótkim dziejów zbiorem pow6zechuie przed-  


siębranego tej
e I!ZC zepienia, pnez.... me- 
dicinae uoctor. Lwów, druk ł'illera, bez w. 
roku (także z dat'! r. 1804). a nla końcu data 
1814, w See, kart. 2. r.tr. 122. + 
WANNDWSKI August, prof. (1801 t 1871). 
Autiquitates romanas e graecis fOlltibus expli- 
catBs edidit. Regiomonti PrusoOl'um, I!umpt. 
Borntrager, 1846, w 8ce, str. X i 290. + 
(Toz jest w Program. gimuaz. katol. Po. 
znań, 1843). 5 złp. + 
- Gazeta Poznańska, redagował ją 011 1840 
do 1815, 
- Init.ia thcor iae casus, qui dicitur abso- 
lutuB. Rastenburgi, 1825, w 4c£>. 
- :r.letonymiag ratio e scriptoriLus latinis 
explicata. w 4cc, 8tr. 40, (w l'rog. gimn. po- 
znań. Maryi M. 1860) 
- De prom. sc no verborum activorum et 
neutrorum U8U l apud scriptores latinos, w 4ce, 
str. 19, (w Progr. gimn. Magda!. poznańsko 1867). 
- De rationc qua Graeci in scribendis no- 
minibus Vro!JI'iis Romauorum usi fuerint. 1'0- 
znań, 1836, str. 37. 12'/2 sgr. 
- Semasio logiae latinae specimen. (w Progr. 
gimn. M. M. Poznań, 18;;5, w 4ce, str. 35). 
- Syntaxeos anomalae Graecorum, pars de 
eonstructione, quae dicit.ur Bbsoluta deque 
anacolutbis buc pertinentibus. Lipsiae, 1835, 
str. XII i 267. oJ. 
- Theoria casus, qui dicitur absolutus 
Fasc. II. lł.aste nb urgi, 1826, w 4ce. 
- O wolności W szkole. Mowa, Poznań, 
1866, w 8ce. 12 kop. 
- Obacz: Jakubowski M.; S. M. (Wspom- 
nienie 1869). 
WANNDWSKI Leopold, pl'efekt wSłucku, vice. 
supcrintendeut Białoruski (t po r. 1850). 
R
kopis, pami
tniki życia, obacz: Opis za- 
łożenia kościoła reformowanego w Wilnie. 
1836. 
VAN RDY Józef, radca gubernialny, (1774 
t 2 września 1849). Ouserwacye barometrycz. 
ne i met.eorologiczne przez lat 30 w Gazecie 
lwowaki{.j. 
Vanwyn, obacz: Wyn (la polyglotte 1841). 
Wapno hidraul., obacz: Igo r
kopismu, z .i
zyka ła- 
ci'-I
kleg-" na ojczysty llrzdłumliczyt, przypi- 
sami ollja
nił, poczet rzeczy i osób dodał 
Mi
ołaj J\lalinoy,ski. Tomów 4 (zapowiedzia- 
no). Wilno, T. GlucksLel'g, 1847-49. Tom 
J
Jll, w 8rc, T. I. str. 4\11, T. II. str. 611:1, 
f. 111. str_ !Bl. Za 4 tomy zlp. 60. -t+ + 
(Dzieło to streszczone wcielił Marciu Biel- 
ski dQ Kroniki ,wiata 15M). 


-
		

/Bibliografia_05_034_0001.djvu

			16 


WAPPLER - WARNERY 


_ Obacz: D,soliński. Wiadom. hi st. kryto 
(Bibl. 0880Iińs. 18-&7, I. 829). 
- Kroniki cz
ść ostatnia, czasy po Długo- 
szowskie obejmująca lata 1480-1535 z r\;ko- 
pismu wydał Jó zef Szujski, ob.: Scriptores.+ 
WAPPLER Antoni (I\s.) (1841 t 1876). Hi. 
storya kościoła kRtolickiego, napisana dla wyz- 
lZych zakładów naukowych, tłumac
ył ks. Wł. 
Jakllbowicz. Warszawa, nakład Maur. Orgel- 
b:-anda, druk ::i. Orgelbranda synów, 1872, 
w 16ce, str. IX i 241. 76 kop. 
- Nauka wiary katol}ckiej. Przełożył z nie- 
mieckiego X. J\jdrzej Swiderski. Lwów. To- 
warz. do wydaw. dzieł szkol. i nauk u K. 
Wilda, dl'uk K. PilIera, 1875, w 8ce. str. 187 
i VI. l złr. 40 cnt. 
VAQUETTE L. Hymne aUK faucheurs polo- 
naia; paroles de E. Raynal. Paris. Hure. 
1855. 
WARCHALDWSKI Jakób. Preis.courant der 
Nahmascuiuen.Fabrik. Wien, Mechitarieten 
Buehdr. (1869), w 8ce. atr. 42. + 
WARCHDCKI Józef. Mowa przy pochowaniu 
zwłuk ś. .p. Waleryi Janiszowskićj, miana 18 
liatop. 1852. Wilno, 185a, w Sce. 
VAREZ E. F. i SEVILlE Armand. Metusko 
ou les Polouaisj melodrame en a aetes. Paris. 
Barba, 1858, w Sce. 
WAR.... O. M. ksi,dz. Odpust zupełny ojca 
świ
tego Piusa IX i rozpami\jtywanie cier- 
niowego lD
czeństwa, jakiego od Moskwy do- 
znaje wierna katolicka POISKII, spisał ks. ...... 
Kraków, Fr. Grzybowski, 186ł, \'I 8ce, str. 
58. 3 sgr. + 
War beck I Nielrafny, dwie POWIP8CI II! 
francuzkiego. Warszawa, 1815, w Sce, str. 172. 
Warga zaj\jcza, obacz: Brzeziński Er. 
Wargocki Andrz6j obacz: Cezar J. (O wojnie 
franc.); Radziwiłł 
Peregryuacya 18ł7). 
WARHANEK Ludwik z Upowca. Elodia czyli 
muzyka. chorej duszy; powieść I'oświ
conll na 
wspomog';J Lipowieckiego kościołll_ (Pl'tera- 
burg), 1::148. (Biletów prenumeracyjuych ro- 
zebrano do 500), prenumerata rsr. l. 
WARHANEK W. Die hohe Tatra; eine physi- 
cal-geogr..ph. Skizze. (Programm der k. k. Ober 
Realachnie in Wien 1857). 
WARIN Wiklor i LAURENCIN. (Cbapelle). Pan. 
na pełnoletnia, kometlya w l akcie z frRn- 
cuzkiego tłomaczona przez Estellłj Mozdzeń. 
IIkfł. grana pierwszy raz w teatrze Rozmai- 
tości d. 2 Października 1843 r., w 8ce, str. 
22. (ze zbioru Biblioteki teatru Rozmaitości). 
Desvergers, ob.: Jasiński J. S. 
WARKUlEWICZ Aleksander. Captivite des 
polon ais en }'russe. Troyes, Bouquot; Paris, 
.Aoret, 1835, w Sce, str. 316, z 2 litogr. 
- Dix ml1l81 Polonail .n Pru..e, mólo- 


drame en 3 actes. Troyes, impr. Carc1,n, 
1835 (1837), w 16ce. 
_ Le triumvirat abo1i ou les polonai. i. 
Danzick, narrodrame en trois actes par ....... 
etudiant de l'universite de Wilna. Troyes. 
Anner Andre, 1839, w 12ce, str. 69. + 
- Toz, edycya 2gB. Troyes.Anner Andre, 
18ł2, w 16ce, str. 72. 
Warmbrunn i okolice jego w S8 obrazach 
w 12tu wycieczkach l,rzez pielgrzymko w 
Sudetac1l. Wrocław, Korn. 1850, w 12ce, str. 
54. Złp. 2. 
Warmia, obacz: Beckmann (biskupstwo); 
Hipler F.; Walky (monumenta bistor.) 
WARMIŃSKI Jan (pseudonim). OpIS WUlZa- 
wy i jej okolic, z drzeworytem (zapowiedzia- 
Ile r. 1862). 
_ Pamifłtka z Czerniakowa. Warazawa, 
autor, druk Jaworskiego, 1861, w 16ce. str. 
47. 2'/. sgr. 
WARMIŃSKI Slanislaus aus Sierakowo Prov. 
Posen. Die fehlerharteu Kindeulagen und ai. 
niges ubcr ihre Bebandlung. I
aug. Diss. .z
r 
Erlangung der Dcetorswiirde ID der Medlzlll 
und Chirurgie, vorgelegt der mediz. Facul- 
tat der Friedrich Wilchclms.Univ. zu Ber- 
lin und offcntlich vertheilliget am 9. Fe. 
bru ar 18;2 von Stanislaus Warmiński aus 
Sierakowo. (Prov. Posen.) Opponenten: Lo. 
renczewski Dr. Med., J. Boenny, 1:1. Wicher- 
kiewicz. Berlin, Buchdruckerei von Gustaw 
Lange (otto Lange), Friedrich.trasse 103. 
w 8ce, str. 56. + 
WARMIŃSKI Teodor. Maximilianus de Stadl- 
bauer st. th. dr. Ad disputationem publicam 
pro summis in theologia rite cape8sendis ho- 
noribns Be admodum rever. D...... polono 
diacono posnHniensi die IX m. Junii, 186ł, 
hora X. habendum .... iuvitat. Monachi, typ. 
J. Weiss, 1864, w 4ce, k. 2. + 
Warna, obacz: Gondulicz (poemat); Łabuó- 
ski; Sękowski J.; Siemieński L. tpoezya). 
WARNAS Jonas. Paszaro Toles SiPjamosel 
apraszia aut mandos Ziamajtin nóinyka ..... 
Wilno, Zawadzki, 1855, w 16ce. Kop. 3. 
WARNER Ant. Franc. (ur. 1790) i DUWERT. 
Siostra KasperkR, kOO1£>dya w l akcie z (ran- 
cuzkicgo tłomaczona przez 1.. Sygietyńskiego. 
grana pierwszy raz w teatrze RuzmaitoJici d. 
4 Czerwea, 1842, w 8cp, str. 22. (Biblioteka 
teatrów 1843). 
- Obacz: Dupin j Duwerl. 
WARNERY Karol Emanuel, (1719 t 1786). 
RemBrques sur la mihtaire des Turcs et lur 
la fa
on de les combattre l'ar Mr. de W. *.. 
.... general major de cava!. au I. du roy 
et de la repub. de Pologne, aide de camp 
gen. de S. 1\1. et chevalier de l'orore mili- 
taire pour la merite de Pru6se. Paris. 1812, 
W Sc., str. V i 04 7-128, tablio 8, +
		

/Bibliografia_05_035_0001.djvu

			WARXKA 


WAI{SC'HAUER 


17 


I. 


(InnB cdycya. Lcipsic. 1770). + 
- Uwagi nad kawal ery'!. I>aryz, druk A. 
Pinard. 1835, w 8cc, atr. 80. 15 sgr. 
WARNKA Stanisław, (ur. w Labiszynie 18iS}. 
Franciszek Deak. Szkic biograficzny. Poznań, 
- Leitgeber i Sp., drul( .1. J. KI"Rszewskiego, 
1876, w 8cc, str. 5
. (Oddruk z Dzien. poz.) 
12 !!gr. 
- De ducis Michaclis Glinscii contra Ri- 
gismundum regcm Poloniae ct m. duceIn 
LithuAniae r"helliono (1507-1!J08). lJisser- 
tatio iuauguralis, «nam couacllsu et auctori- 
tate ampli
8imi l.hilosophorum ordinis 
in alma lillcl'arum IJ niwrsitate Fridel'ica 
Guilelma ad summOH in phHosuphia hUllorca 
rite capessendos (liu XXX Dl. I\'!arf.ii nnno 
MDCCCLXVIIl L. I. yalo
, wicr
z 
śp. Z. A. Helcla; Wiersz do Franciszka Wę- 
zyka przez tegoż j Kronika llOlitYl:zna przez 
Z. L. Derubickiego). 
Warr3go Russy, ob.: W. I. (t871). 
WARRDT pani. I.allski ou une victime l1ee 
troubles d'Avignon ell 1:515. T.
. Pllris. Davi 
et Locard, 18:W. w 12ce. 5 frnnków. 
WARRY A. Spaziergiinge eines lcmbcrger' 
Poeten von Lyczakow nach J{isiclka. Lwów, 
Schneyder, HJ4:;, w 4ce, litr. G. (Bito około 
400 egzemp.) Złp. l gr. 10, 


,. 


r. 


l- 
'. 
l. 
:a 


i). 
Ir 
'. 
., 
lp 
i- 

, 


ł t.lIO'
 
\.li.IlWfł..uV"
 
."' 'u 'lIfoI,\I 


Warsav, oh.: Obrien (1863-4); Oedmann 
Weimar, (1794); Wraxall. 
(Warschau). Grundriss der Stadt. Warschau, 
1831. fol. (mapa). 20 sgr. 
- (Von) bis OImutz, ein preUS9. Geschichts- 
blaU. JJerlin, 1851, w 8cc. 
- Toz, wydanie 2gie, tamze, 1851, w 8ce. 
- neLst Ut'1gogend. Fur Zeitungsleeer. 
Au>:sburg, 1831, '/. folio, (mapa). 
- COllveutiunen zwischen den Huf.m von 
WicII, st. Petersburg ulld Berlin in Folgo 
dor mit HOI'zogtbum .... vorgegallgenen alB. 
3 .l\1ay etc. \Vien, 1815, w 4ce, str. 39. 
- Erstiil'mung (die) von .... _ durch die 
RłI
sell 3m 6 U. 7 SCl't. 1831. Im Burcau dcs 
kon. GenOl'alstabes lIach olJie. Berichton be- 
arheitet, mit l rlan, 2 LiI. uDll 4 matt. Ber- 
lin, l'usen unl1 Bromberg, E. S_ MittleI', 
1
3I, w 8ce, str. 25 i .1 nicI. 16 sgr. ... 
- Nacblrag zur Ersliirmung von War- 
schau l1urch 	
			

/Bibliografia_05_036_0001.djvu

			18 


W ARSCIIAtJER - WARSZAWA 


1ego do 28 Kwictni
 lb29 r., trzy razy na 
ty dzieli we Wtorek, Czwartek i :NiedzicltJ pu 
Jjół arkusza, bióro Redakcyi było przy ulicy 
Jmazowieckiej Nr. 1349; wyuawał Dietricl]. 
- Der _.. COI'respondent. Redaktor Dr. GoM. 
:mann. Warsclu\u, 1833, folio. Tom I. !!Ir. 
454. Tom H, str. 410. Tom III, 1835, w 4ce, 
litr. mo, wychodził początkowo dwa razy a 
potem trzy razy l]a 1yc1zieil i pocz=!ł si
 od 
dnia 1 l>aździemika 1832 r. 
- Inte1ligenzblatt, Warszawa, w dl'ul<:1lrni 
XX. Pijarów, w 4ce, wydawany od liDG do 
1806. (Encyklopedya Orgelbr., VI sir. 309), 
wychodziło po niemiecku i po lwIsku dwa 
rary Da tydzic.u. we Wtorck i I'i
tek. 
Rok 1799, w 4cc, Nr. 105, slr. 838 (tyle 
posiada BiLl. rząu. warsz.) 
- Zeitung. Warsc1lall, w 4ce, pocz
ła wy- 
chodzić d. ::;tycznia 1831 T. 
Tom I, lirów 138, str. 5':;2. 
Tom H, Nrów 139-210, sb'. 553-810. 
Tom II.i, Nrów 211-28G, str. 841-1091. 
ostatni Nr. 286 jcst 7. 31 Grndnia 1831 r. 
Rok 1832, Nrów 1-149, str. 5ł:16, Nr. I. 
wyszedł 2 Stycznia 1832 T. Nr. 149 wyozedł 2 
Czerwca 1832 r. witJcej, nie wyszło. 
- Deutsche Zeituug Pour angenehmen unu 
belehrenden Unterhaltung, veraDtwortlicher 
Redacteur :&1. Berthold. Warschau, Sonnabend, 
den 8. :Mai 1845, gedruckt bei Adolph Kre. 
hlow, 4 numera, arkuszowo, str. 24, druko- 
wlme w trzy kolumny. + + 
- Zeitung. Redaction una Expedition in 
Druckerei der Gebriider Hindemith, W 81'8chau, 
folio. 
Rok 1859, Nrów 201, str. 872. 
- 1860, Nrów 298. 
- 1881, Nrów 195. 
- 1862, Nrów 279. 
Warschauer Jonatan, ob.: Warszauer. 
Varsovia, ob.: Paszklewicz J, (1831). 
(Varsovie). Carte de Ja partie meridiona1e 
au Grand DucM de Varsovie. 201lgr. 
- Convenłions concluses entre Jes cours 
de Vienne, de st. Petersbourg et de Berlin en 
suite des changemens IInrvenus dali s 16 sort 
du ducbe de Varsovie signees a. Vienne le 
 
de Mai, 1815. Vienne, Ibl5, W 4.ce. 
- Les evonemcnts de Varsovie, appel a la 
presse liberale f..ancaise. Paris. E. Dentu, 
druk Tinterlin. J861, w 8ce, str. 64. l fr. 
!jO cnt. + 
- Explication du plan de Varsovie. Pe- 
teraburg, 1842, w 8ce. 
- Massacres de Varsovie, ob.: Massacres. 
- Plan general de Varsovic. Warszawa, 
litogr. Letronne, 1822. 
- Plan des environs de Varsovie publić 
de l'armee l'o
'ale polonaise, 1829. 10 sgr. 
_ Prise de Varsovie par les Russes 1832, 
attaques des 6 et 7 Sept. 1831, avec un plan 


IIOUl' les općrations de siege. P .nis, 1832 
\v Sce, litr. 22 i 1 plan, 
- l{elation de I'attaque de Yarsovie (6 sep- 
lembre Ib::H), nvec Ulle carte. lJari!!, 1832, 
w Sce. 2 fi'anki_ 
- Tout c1lCrnin rncne a Rome. Pesth, Var- 
sovie, J{omc, Paris. };. Dentu, 1861, w 8ce, 
str. 16. 1 frauk. 
- Varsovie au mois de :Mai 18m, Exlrait 
de Ja Rcvuc contemp0l'aiue. l'aris, impr. L. 
l\1artinct, \V Sce, str. 4. + + + 
- Obacz: Blanc V. (1861); Estai:lg (1863); 
Ferrier A. (guide); Fonvielle W. (ISuD); Gal- 
lois (statist. J81ii);lIalie (confcr.1860);Juvigny 
(1863); Lapie (mapa \V . ksi!)
twa); Le Gal- 
ais (18rHI; Marmier Ks. (1811); Machell (1862)
 
Poirson .(1823); Rambaud; Valercy (Eutrevu6 
1860); Zurkowski A. (et :;ebastul'ol). 
Varsoviennc ob: Delavigne; Deląruelle (cbaut). 
Paulain. 
WARSZAUER (WARSCHAUER) Jonatan Dr. 
medycyny (Ul'. 1820). :Rl'unncnarztliche 1\Iit- 
tbcilungen iibcr die Badesaison des J. 1858 
in Szczawnica im SRndczer Kreis in Galizien. 
Wien, Dl'Uck A. Schweigen, 1859, w Sce, 
str. 21. + 
- O cholerze epidl'miczuej i sposobie jej 
leczenia, napisał.... Dr. med. i chir., lekarz 
ordynuj
cy w szpitalu eholeryczuym na Ka- 
zimierzu. Kraków, dl'uk Czasu, nakład au. 
tOl'a, 1850, w Sce, str. 111 i 5
, + 
_ Choroby trl}bki Eustachego i ich lecze. 
nie. Kraków, druk Uniw., 18tH, w 8ce, str. 
39. cnt. 
o. + 
- O nieiycie ostrym i długotrwałym ja- 
roy b
benkowej i jego leczeniu (odbit. z Przegl. 
lekarsk.) Kraków, druk. Uuhv' J 1867, w 8ce, 
atr. 84. kop. 20. T 
_ Rzut oka na. niektóre choroby W 1852 
r. panująee w Krakowie i porównanie odry 
tegoroczu£>j z odrą 1815 r. przez.... doktora. 
medycyny i cbirurgii, człunka. towarzystwa. 
naukowego z uniwersytetem jagiellońskim 
połączouego, lekarza prAktykującego w Krę.- 
Jwwio. \Varlizawa, w d.luk. Jana Jaworskiego, 
1853, w 8ee, litr. 38. 
- De vi ct efficientia. nquRe roedicałae Ivoni. 
censis commcntatio inaugul"ahs medica. Cra. 
co\"iae. tn,is Univel's., 1843, w 8ce, litr. 62 
i 11. złp. 3. + 
- Wiadomość o źródłach .Krościenkow- 
skich :podał .... KI'al,ów. druIt Uniw' J 1859, 
w 8ce, str. 9. + 
_ Zjazd niemieckich przyroduików i leka- 
rzy w Urodźcu Styryjskim (Gucu), w osta- 
tnieh dniach Września 1875 odbyty, opisał 
",; Kraków, nakładem autora, czcionkami 
drukarni Czasu, 1876, w Sce, str. 21, (osobne 
odbiciu z Czasu). + 
Warszawa. Budżet m. Warszawy na r. 1871. 
WarszawaJ W druk, miejskiej, 1671, w 4ce, 
str. 4fi8.
		

/Bibliografia_05_037_0001.djvu

			WARSZA W A - WARSZAWIANIN 


19 


Bud!et kwaterunkowy miasta Warszawy. 
WarszAwa, 1871, str. '20. 
- Oda nR cześć obrońców WArszawy. (Wa1'- 
lizawa, 1830), w 8ce. 
- Plan miasta Warszawy. W litografii BzlĄ. 
bu kwatermish'zowstwa generalnego w War. 
IIz!Lwie, foJ. I t.ab!. + 
- Plan M. War
zawy w litografii Herk. 
nera, druk S. Strąbskiego, b. w. J'. folio, 
(odbicie na perblu). 
- Pogląd ua wypadki wllrBzawskie z dnia 
25. i 27. Lutego b. r. Berlin i Poznań, na- 
kład l\L JagicIskiego, (lruk Steinthala, 18GI, 
w 8cp, str. J3. Złp. l gr. 15. 
- Tenze tyluł, Rzeszów, dl"Uk J. A. Pe- 
lara, ]861, w B('e, litr. ]2. + 
- Skorowidz mieszkańców mlasfa War- 
lizawy z przpdmieścinmi, na rok 1854 ulwie- 
rający: J. Spis mieszkańców, z oznaczeniem 
numeru domu znmieszkania. 2. Spis szcze. 
gółowy lekarzy, prRwników i t. p. oraz lud- 
ności przemysłowej i rzemieślniczej. 3. Ta- 
ryfa domów. UłozOlIY pod kierunkiem za- 
nądu policyi. Rok pierwszy. 'Varpzawa, drult 
Józ. Ungra. ]854, w Bel', 11apisów kart 2. 
str. 452. Tar)'fy dąmów sb'. 31. Rs. Ikop. 50.+ 
- Toż, na rok 1855. 
- Toz, na rok ]856. 
- 'l'oz, na rok 1857. 1Vanzaw8, 1857, 
w Bce. rs. ] kop. liO. 
- Taryfa czyli opis wszystkich pałaców, 
domów, kościołów, IIzpitalów i ich posesorów 
miasta Warszawy. Warszawa, 1807, w 8ce, 
litr. 112. 
- Taryfa domów miasta Warszawy roku 1808 
dla wygody publicznej wydana nakładem S. 
Z. w r. 1807, w miesiljcu Wrześniu, II po- 
prawiona stósownie do nowego lJOdziału na 
cyrkuły w miesiącu Lipcu 180S r. Druk rZI}- 
dowej, w 8ce, str. 124, 
- Toz, dla wygody publiczuej nowo wy. 
dana z dołączeniem cyrkułu Bgo czyli Pragi- 
toź domów za rogatkami b
dl}cych. Warsza- 
'WB, 1812, \V 8ce, str. ]]J. zlp. 4. 
- Taryfa domów miasta stołecZD£>go War. 
8zawy, z doł,!czeniem cyrkułu VIII. czyli 
przedmiescia PJ'agi, toz domów za rogatkami 
bedących, nłożona w miesi,!cu Styczniu ]817, 
druk Dl}browskiego, w 8ce, str. 112 i nieI. 
2. zlp. S. 
- Toz, r. 1820, druk Ll!tkiewicza. 
- Toż, tudzież Opi8U bistorycznego tej 
stolicy w miesil}cu I{wietniu 1821. Warpzaw8, 
\V drukarni LlJ:tkiewicza, w 8ce, str. 137. 
- Taryfa domów miasta stołecznego War. 
fzawy dla wygody puLlicznej nowo wydana, 
Podzielona na w)'działy polieJjuc i cyrkuły, 
Oraz przedmieścia Pragi i domów za rogat- 
kami b
dl!c.ych. Warszawa, 1825, w 16ce, 
Itr. ] 90. złp. 3. + 
- Taryfa domów miasta Warszawy i przed. 


mieścia Pragi, z wielu uzytecznemi informa. 
cyami. Warszinva, druk' J, Ungra, 1844, w 12ce, 
str. 216, k. 1. złp. ó. + 
(Od str. t-23 W:u'szawa w r; 1844 przez 
Ił. Skimhorowicz/ł). 
- Toź j przedmieścia Pragi (z kalend. Un- 
gra). Wars1.awa, ]855, w 4ce. 
- Toż, Warszawa, 1869, w Sce, kop. 25. 
- Wiersz z okazyi wzięcia War"zawy,26. 
Sierpnia, napisany \V Pctersburg-u 15. \Vrze- 
śnia, w Sankt Petersburgu, w drukarni Ka- 
rola Kraya, 1831 w arkuszu. 
- Widoki Warszawy wykoT1ano ?a pomo. 
cą jjwia.tłodruku w pi
kllej oprawie zloconej. 
dr. l cnt. 70. ' 
- VarJ;:w8 za Jlruzllcho roku ]863, cił 
strasue vyjevy z povstślli brdinnych Polaku 
proti nkrutenst.vi RusII. Roma.u z npjnovej- 
slch l1uii.losti v Pohku dle pravobodnych 
zprav. V Parilubicicll. V:icl. PosPlsil, 1864, 
\V 16, slr. 134-, kro 28. 
Warszawa. ob: Aleksander I. 1815; Bericbj 
1830 -31; BOQucki (społeczClis. wi1.erunki; 
Bykowski; Ceglitiski J. (widoki); Chrzanowski 
Leon (1859); Czyński J. (1831); Droyspn J. 
(1G56); Dubrowski P. (opiR 110 rossyj.k.) Dya- 
ryusz (wimu ) 767); Dzierźanowski W. (prze- 
wodno 18GR); Gerson (widoki)j GIiicksberQ J. 
(przev;odnik 1828 Taryfa); Głos (t861); Gol- 
wing; Gołębiowskl Ł. (opis); Goślicki (teatr)j 
Gregorowicz Kar. (bygiena, domy); Gronau : 
Hasse Fr.; Hoop A.; Kuoz K. (pamiętniki); 
Kurowski F. X, (pami
tniki); Kurowski (1861)i 
Lekczitiski (lJlau ] 845); Lot.ocki (1'lIFka epar- 
cbia 1863); Micrzejewski (Taryfa ] 870); Mi- 
Ichel G. (w r. 1831); JIIIochnacki (kontrrewo- 
lucya 183]); Mopller J. W,; Dedmann L.; Pasz- 
l5. kop. 30. 
Warszawiak. Czy b
dzie Polska? napisał 
.... nakło Topolnickiego, druk A. J. O. Ro-, 
gosz8, ]877/8, w 8ce, str. 18, cnt, 20. 
- Kiedy b
dzie Polska napisał .... Lwów, 
nakł. TopoJnickiego, druk A. J. O. nogoszB, 
1878, w 8ce, str. 16. cnt. 20. 
Warszawianin. I(alendarz familijny na rok 
zwyczajny 1871, Rok H. Warszaw II, naklad 
i druk I{eltera, w 8ce, str. SOi 4 tablice. 
10. kop. 
- Toż, tamie, rok IV na r. 1873. 
- Toz, na rok zwyczajny JS75, pod re-
		

/Bibliografia_05_038_0001.djvu

			20 


WARSZAWIANKA - WARTA 


dakcY'} J. L. Kaczkowskiego. Warszawa. 1874, 
w 8ce. str. 92, XX. 
- Toz, nl\ r. 1878. Rok IX. Warszawa, 
Ch. Relter, 1878, w 16ce, str. 92 i XX. kop. 
12 i pół. 
- Ma!!nzyn mód IR22 r. Warezawa, 1822, 
w Sce, Nr. 36, Etr. 576 i 4 k_ niel. Episl1, 
rycin 16 i nut 5. Redaktorowie : Ksawcry 
Godebski i M. ,T. 
(Obejmuje głównie przekłady z fmncuz- 
kielł"o: Wieczna miłoRĆ (pow.); O Chińczy- 
kach p. K. lIf.; Grzeczność; Człowiek uży- 
teczny i człowiek przyjemny; Ml1delina (z WRI- 
singhama); Przepaqka przez damę: 7. podróZy 
po Szwajcaryi; Mody; Edg-ar i Elf,:vda (po. 
wieść); O wpływiE' moralnym i pohtycznvm 
kobiet; Rec£>n7.ve M. J.; J. Z j J., K. Rzesiil- 
skiE'go), ob: Godebski Ksaw. 
Warszawianka d. ]7. Kwietnia 1794. (War- 
BZawa 1831), w 8ce. k. 2. + 
- (wiersz) ob: Delavigne. 
- Żniwiarkl\ pomvsłu Floryann Grllbiń- 
eki'!g-o z fabryki .J. Woronrowa. Weljamino. 
wa i J, T{raszewskiego w 'Varszawie, ulica 
CzerniRkowska Nr. 2938 (nowv 64). Warsza- 
wa, druk JÓ7.efa Ungra, Nowolipki Nr. 2406 
(nowy 3). ]874, w 8ce, str. ID, l tabl. 
W:łrszawskie Księstwo. Odmiany nowe w jeo- 
J;!'ra£i zaszłe ()d roku 1806 az do roku lRl1. 
Wrocław, 18n, str. 88, w 8ce, ob: Wybicki J. 
- Opis Ksi
st.wa Wars\>.I\wskiego krótkim 
rysem dziejów polskich Ri;. do naszych cza- 
Sów. Poznań, 1809, w 8ce, ob: Fiali. 
- Specyfikarya ogólna przychodów Ks. 
Warszawskiego z wys2czególnieniem depar- 
tamentów i rodzllju podat.ków. 
- Ob: Autentyk (oddanie 1815); Bignon 
(Polog-ne en 1811): Chrzanowski (Campagne 1812) 
F'att B. (opis 180m: Craffenauer (podróż 1805 
-8h Creoorowicz K. (hv/!,ienicz. 1862); Kol- 
łętai. H. (Uwagi 1809\; Koźmian Kaj. 
Pa
ię- 
t,niki T. T. 11.): Nakwaska K. (Pam]
tmk1); 
Niemcewicz J. (Pamietniki); Pillitz (dzi:>je); 
Pradt (l'ambR8sRde); Preussen, (Rys kampanii 
(w PrzpgI. Europ. 1862); Senfft (l\'Jemoiren 
1863); Skarbek F. (dziPje); Sołtyk R. £Napo- 
leon): Specyfikacya (dochody); Surowiecki (stR- 
tyst.yka); Zamorski B. (1812); Zbiór pism ty- 
czących sił: powstania. 
Warszawskij Dniewnik. WarBzawB, r. 1864, 
Folio, Nrów 76. Rok 1865, fol. Nrów 21'6; 
Rok 1866, fol. Nrów 280, str. t156; Rok 1867, 
fol. Nrów 283. str. 1148; Rok 1868, fol. Nrów 
280, str. 1136; Rok 1869, fol. Nrów 281, str. 
1132; 18;0-1878 obacz: Dniewnik. 
WARSZEWICK. Krzysztof, ke. kanon. kra- 
kowski, (ur. 1524 t 1603). De laudibus Jo- 
annie Tarnovii caste!. cracov. et summi in 
Polonia belli ducis oratio. !{raków, 1858, 
w 8ce. od str. 21 - 35 (dodatek do dziela 
Jana Tarnowskiego). (Bib!. Polsko wyd. Tu. 
xowakiego). + 


- Dwie mowy pOf('rzebowe. Kraków, Bi- 
blioteka PolskI!. zeszyt 166, ]859, w Sce, str. 
n. 35 i 18 i H. 
(Obp.jmujl}: l) Po śmierci króla Stefana 
na pierwszym i R'łównym zjeździe Mazowiec- 
kim mowa. Kraków. 1858. w 8ce. str. 85. 
2) O limien:i Anny Rakuszanki polskiej i szwe- 
dzkiej królowE'j orsrya, tłumacz. ke. J. Bo- 
gUBławskiego. Kraków, 1858, w 8ce, str.J8 
i II. + 
- Ob: Ossoliński J. 
WARSZEW'CZ lóze' (ur. 1812 t 18661. Ran. 
delepflansen, welche fiir ostiudisehe Coloni- 
sten wichtig und von grossem Werthe sein 
kónnen von .... fnspec. dos kaiR. kOIl. Lot. 
Gar. in Krakau. (Til'ć-a-part du Bulletin du 
Congrcs InterIl_ do Lotan. 3. Amsterdam ]865) 
w 8ce, str. G_ 
- Tndex eeminum. Berlin, 1850. 
- Inde:!!: seminum, (Juae hortu!! botanicus 
C. R. Crncov. mutuo communtanda offert e 
collcctione 8. 1855. Cracovia, .typis Uuivers. 
Ja
., 1855, w 4ce. str. 15. 
Warsztaty i fahryki 1\ postęp 'przemysłow:v. 
Lwbw. 1870. w Sce, str. 48. ct. 25. ob: Skał- 
kowski Jad. 
Warta rzeka ob: Wierzbowski Józ. 
- Ty!!,odnik poświ
cony nauce. ro:r:rywce 
i "ychowaniu. Redaktor odpowiedz_ Fran- 
ciszek GanowiC'?. od Nr. 58 Tvt. Daszkie- 
wiC'z, od Nr. ]72 Jan Nepom. llisłoBzyilski. 
Czcionkami drukarni i w komisie ksi
garni 
Tytusa Daszkicwic7.8 w Poznaniu, 1874. od 
Nr. 171 od 7. Paźd7.iern. 1877 czcionko WłRd. 
Simona, w 4ce. Rok I. od 5. Lipca do 27. 
Grudnia 1874. Nr. 1 - 26 str. 244 i od 3. 
Stycznia do 27. Czerwca 1875. Nr. 27-52. 
str_ 464. k. 2, tyto i "pis i 2 k. nut. Rok H. 
od N. 53-104, od str. 465 do 1078. Rok TIr. 
od Nr. 105- 156. od str. 1079 - 1704. Rok 
IV. półrocze r. od N. 157-182, od str. 1705 
- 2010. Rok IV. półrocze II. 1878, od Igo 
Stycznia, od Nr. 183, od str. 2011. + 
(Lud. Rzppecki, ułówny współpracownik. 
Do Roczników II-IV nie dodawano ani spi. 
sów, ani kart tytułowych). Przedpłata roczna 
15 grzywien (marek). 
Rocznik J. obejmuje: Zjazd archeologiczny 
w Kijowie; Pan Zygmunt Dzisłowski; Borba 
dziennikarska w Pmml\niu; Wygnanie; Tu- 
my i Groby; Rewera : Otwarcie teatru pol- 
skiego w Poznaniu; Ks. Dr. l.ukowski: 'Via- 
domość o ksi\jdze Jana l.askiego zwanej "Li- 
ber Beneficiorum"; Ludwik Hzepecki: Muza 
domowa, czyli niewydane a po części i nie. 
znane dotąd poezye "Stanisława Morsztyna"; 
Ks. Kujot: Grzymisław Knipziota; Ks. Lic._ 
Chotkowski: OWelaminie Ruckim; Louise 
Lateau przed trybunałem krytyki europpj- 
skiej; Ks. Hornik z Budyszyna : Łuzyczanie 
(Serbowie łuzyccy); Z przeszłości Pelplina; 
Dr. J. Kusztelan: O bursztynie; P. A.: Je- 
zioro Lednica (z rYBunkiem) j Dr. J. :N.: Z po. 


ł
		

/Bibliografia_05_039_0001.djvu

			WARTA 


2) 


a 


wodu 600 letniej rocznicy Petrarki; Uwagi 
nad pauowaniem Mieczysława II.; KB. Dr. 
:tukowski : O mBłzlJństwie cywilnem ; Oko. 
lonizac)i niemieckiej w Wielkopolsee; W. 
Granatowicz: Teorye Maltuzyailskie; Ks. Wa- 
leryRn Serwatowski : O llierwotnycb trady- 
cyach na.idawniejszvC'h patryarcbów rodu ludz- 
kit!go; Kometa: Na co si
 przyda? obser- 
wować przejście 
 W enery
 pl zez tarcz
 sło- 
necznij, w dnilJ fszuda: Nowe 
drolZi. CentralizacYR starozakonua. a o£>cen- 
tralizacya nowozakonna : Słówko o ruskiej 
pisowni: A. P. Czem był Ostrów Lednicki? 
Hrabia Iłelina WfRierski: Czt'm był Ostrów 
Lednicki? Imperatoryzm; Aleksandra Mar- 
szewska: Posa/! cały; I.egendy i podania 
górnoszlązkie; WystawA sztuk pi
kny('h \Y Kra- 
kowie; KR. dr. Kantecld: Przyczynek do hio- 
grafii Jędrzeja Krzyckif>go: Dr. Karol Li- 
belt: Ks. Dr. Łukowski: Mowa załobna na 
cześć li, p. Ksi
dza Walentego Wojciechow- 
skiego; Delta: Histor)'a powszechna i pol- 
skie jPj podręczniki; Dr, J. N.: Zadanie pism 
polskich osuute z progJ'amatu J Kraszew- 
skiego; Rys urządzeń pailstwowych w Polsce. 
Dla uczni/Jw gimnazyalnycb; Wladysław Mił- 
kowski. 
auka bez nauczyciela; Lwowiauka; 
O wvchowRniu kobiety; Dr. Rzepecki: Pro- 
tokół z XXX. posiedzenia Komisyi ortogra 
ficznej poznańskiej; Dr. ZYlZmunt Celicbow- 
ski: Dwa kalendarze polskie na rok 1528 i 
1429 według egzemplarzy biblioteki kórnic- 
kiej 
Poezye pJsali: 81. G.; A. Kantecki (z Sar. 
biewskiego)' Wl. Bełz8; l\Iarya LwowiRnka: 
Dereń Brzo;tkowski; Kalina, Hanna ze Lwo- 
wa. Muzykę: J F. Gnniewicz. Rpcenzye: 
Brandowski Alf o Br Kruczkiewiczu (Cen- 
zura Apiusza); Delta o Fabiszu (Dpkanat 
Kozmiński); Renata o listach Al. Jełowic- 
kiego; Brandowski Al. o Freund A Triennium; 
Łukowski o prawie polsk. R. Hubego; o Mo- 
dlitwach Wacława wyd'. Malinowskiego; Bran- 
dowski Al o Dajzenbergu (Leibnitz). 
Rok II. od 4 Lipca 1875 Nr. 53 - 104 d. 
;Mi Czerwca 1876 obejmuje Pamiątka m£ki 
pańskie,l przez prof. K Mecherzy
skiego; 
Adam Czerny przez prof. K. Mecherzymkiego; 
Kilka uwsg nad Goraidą Seb 1<'ab Klono 

icza przez Dra Wład. Ok
ckit'go, Mowa 
załobna na cześć i p Karola Libelta przez 
ks. dr Łukowskiego; Borba w Towarzystwte 
Przyjaciół nauk; Anguat i Paulina Wilkoń- 
Icy; Uniwersał Michała Jana Paca, WYClf'CZ 
k
 do Borylilawia; Litania do Polski; Proto- 
koł z XXXIII posiedzeDJR Komisyi ortogra 
tiCZD6j poznańlkiej. Domówienie do ł'lauto 


wych Menechm6w kl. dra KanteckieFo; Dr. 
DaiBenberg; Trzy mazuJ'y i adagio Fryde- 
ryka Chopina; 8tudya Platońskie przez Dra 
Zygmunta Sa"lolewicza; Dodatek do uwag 
ks. dr. Łukowskiego nad opactwem Pelpliń- 
skiem; Słów kilka o zniemczeniu Dolnego 
Szlązka St. Pnipjniaj Trzynastu przez Wł. 
Bełzf; O początku głagolicy prz£>z .'awła 
Józefa Szafarzyka; Teatr Polski w ł'oznaniu; 
O Msrgierze Symkomli; Losy psów; Ks. To- 
masz Cieśliński; Odwiedziny u Ludwiki La. 
t£>an; Walne zcbmnie Towarzystwa oświaty 
ludowej; Wycieczka archeologiczna do .'a. 
roguiewic: K uryer PozłJański; H\Jhen ks. To- 
masza CieślińskilJRO; Kronika Pelpliń
ka; Sło- 
wo o saml)hó.istwie Dr. med. Ant. Stan. Ber- 
gera; Palla Edwarda Luhow.kicgo Nietope- 
rze na scenie poznańskiej; Subskrypc)'a dla 
ksi
źy polskich wygnanych w głąb Rossyi; 
Piosnka rnska 21 okolicy Grodna; Pana Ka- 
zimierza Zalewskiego "Przed slubem
: To- 
warzystwo muzyczne w Poznaniu; Pokój To- 
ruński; Dyalog o Narodzt'niu Pnńskif'm przez 
pJ'Of. Mel'hp.rzyńBlliego; Kupiec Wenecki; 
Wacław z Potok A Potocki i jego .,isma; Jó- 
zefa Rychtel'a kilka słów w sprawie założe- 
nia szkoły dr'amatycznej we Lwowie; Co i 
jak naśladował Słowacki w Mazepie; Kon- 
cert pozegnalny panny TereJlY Brzechwianki i 
Odczyt p. Józefa R)-chtera z Calderona o "Ksie- 
ciu Niezłomnym;" AreEztowallie Hychtera; 
A postołowie szatana; Słowniczf'k Kaszubaki 
p. ks. Pobłoekif'go z Chełmna; Chv.'ilowy od- 
wrót Don Carlosa; Kilka ntwOl'ów p. Ign. 
Guniewicz'i; ł!ozprawy w sejmie pl"uakim 
i pl"otest przeciw uiektór
'm ustępom mów 
powiedziauych w ohronie języka; Mowa Kor- 
nelego Ujl'jskil'go na po!!" zl'bie ś. p. Sewe- 
ryna Goszczyńskie/!,o; O walnem zebraniu 
spółki akcyjnt'j "Teatr polski w olZrodzie 
Potockipgo w }'oznaniu; Trzy występy go- 
ścinne pani I1eDJyki J:.adnowskiej; Ostrożnie 
z oguiem; Liberalizm; Moskale w Pradze; 
Kto zdradza ojcz)'znę? Tpatr PoznańlIki a 
rozkiełzanie młodziezy naszej
 Twarda szkoła; 
Agaton GiIler tRk przemawia do &Ioskaloti- 
lów W Gazecie narodowej pisz,!c o 8ło\\a- 
kach: Federalizm a Moskwa; Ks. Tomasz 
Kłoniecki; Mowa kil. Antoniego Hanteckiego. 
Rok 111. od 2. Lipca 1876, do 24. Czerwca 
1877. Nr. 105- 156 obf'jmuje: List ks. Pry- 
masa do Pana Stefana Stablewskiego; Dziew- 
cz
 z Tatrów przeklad J. L.; Liberalizm ma- 
dZIarski i próhkA j
ZykR słowackiego; Im- 
prowizac).a polska ku panslawistom powra- 
cającym z Moskwy; Polacy a Wschód; Do 
Shwiau ucztujących W Warszawie: Serbów, 

łowieńców, Rusinów i Czechów, ciągnących 
na wystawę etnograficzn:} w Moskwie p.E.;Pro. 
Lokół- z LVI posiedzenia komisyi ortogra. 
ficznpj poznańskiej; Moskwa i WJlIlenrodyzm 
a Dziennik poznański; Nowe transakcye o 
Polskę; Zebranie przedwybon':ze w P07naniu. 
Filozofia I.ucyusza Anneusza Seneki, Dzien. 
nik p(lznańBki uwłacza kosciołowi katolic
		

/Bibliografia_05_040_0001.djvu

			22 


WARTA 


kiemu; Sprawa \\'ło
cinnina Ga\\'laka zaslu. 
guje Da UWAgę: Moskale a J}ziennik poznań- 
lIki; "an Danielew
ki wywdzigcza się jak 
możr; ll1.PCZ o l'eligijnem wychowllniu dzif'ci 
w szlwlacb ludowych wobec nowy<:h ustaw 
szkolnych: Jak Popów "roni obecnej anli. 
katoliekiej polilyki rządu m08kicw
kif!go; 
ł.luzR dys3'deń
I,,, chimItrą opanowAna, za- 
wrót Rłowy cit'rpiąca. iak d"llga ChHl"y"bdis 
na Barską szczeka konfedelacyą. 1768 r.; Pro. 
tokół z L VIJ. posipdzenia Komisyi OI'tol!ra- 
ficznrj pozIl8ński
j; :Ka obcJlód. powl'olu 
10 
Wtll'szawy wojsk IHU'odow)'ch p. 
\cI. Anul- 
kara liosiński£>go; I'rotokół z I. pIIsiedzelli;t 
Komisyi orlogl'aficzn£>j poznańskil'i; C!dpo- 
wiedź mini
trów na adres J{nla Pulskll
go; 
Histol'
'1I rdormy ,JI'otestanckiej )1. Józefa 
KroJjiwnicki£>go; Ustawa o jfzyku ul'zędo- 
wym i gerDl:iOizll
Ya. szkół;. PWlokół z Vgo 
posirdzenia Komisyi ortogl'aficzuej pozuań. 
skiej: M. K. 
arbiewskicgo. Do l\luży 111; 10. 
ł'ochwała WlaJ. IV, I"ól:, Polski i Szwecyi; 
l<1iolyzm, czy zdl'ada? Złudzenia ks. Lislwpa 
Sb'llśmierza; Spory Nirmców poznaiJsldcb j 
Do sel'CII z J:urgera Uclol'ln" spółek pożycz- 
kowycłq Plutal'cIlR Periklcs; "H
lka" Mo- 
nius"ki 11a Acenie tl'atrll poznaiislllcgo; Pro- 
tekóły y, IX, X. 1.IX. LXI. Km, XIV, xv, 
XVI. XVIIl, XIX, XX, XXI. Ilosiedzellia Ko. 
mi
yi ort,ogrnfieznl'j poznańskiej j Placzc
e 
I:'lowianie l)oznań
I'Y; Kard:rnał Antonel/I; 
Teat.r pohki w Poznaniu; 8uhsllrypc,ya dla 
ksirzy polskich w)"gnauców; Rok 13;H; KRr- 
lI1Bz)"n p. 1"coJ
ra .Jes
e Choii
9k
ego; No. 
tatka do historYj eturlyow ltebrRJskJcb w Pol- 
ecc. Teatr polski w Pozn:miu; 'ViccZól.]'o_ 
w:n
zystwa Pl'z)'j!\ciół muzyki; Mowa Kornela 
Ujejskicgo w rocznicę śmierci Ad(lma Mic- 
kiewicza; Kazanie powielIziane nR k!lngre. 
ga<,yi w Dniuie w r. 1876. pl'z£>z X. LIC. Ja- 
Bku]
kiego; OLywatel powiatu l{ościaóskic!!o 
do obywateli s,'jrnują,cych w Warszawie 1811 
roku; Piotr Swi
ca " Władysław łJokictck 
przez X. Stanisława Kujota; Fatalne oświad- 
{'z£'uie włł\
cicieli "Dziennika PoznalisItiego;" 
Żp'J, dramat J':lcgo w Sch aktach n8 sceuie 
pozllł\ński£>j; })J'obny Im>:yczynek do bistol'yi 
!lynodów prowincyonolllych Ks. dr. Lukow- 
Ilki 
g(\; Z uczty odbytej na cześć b. prałata 
Kuźmiava' Cnota uciemił)zona, \Volnos
 obal" 
czona; I\
ncert panny Ludmiły Ostoja Mi- 
korskirj; !\fandat hl'. PIaterll j Loża pana Po- 
tockiego przfd f,)rum opinii j Gazet
 Gól'Ilo. 
8z1l!zka; Kilka słów w "obronie" "nel
opoł- 
IIki£>go k
ięgal'stw
; I\Iowa na ,,
gl'zcble. Al]- 
tonic!'o Walpwsklf>go przez p1'of. (Ira Jozefa 
!':zujskiego; Mowa biędz8 Cc1cst)"lla Adan
- 
ski ego ; Cztery henpfisa w teatl"zo p
znau. 
8kim; Córka pułku; Do Jli5tOlyi znanej 11am 
"Loży." Akta Tomicialia Tom IX.j List p. 
dr. Szymaliskiego do rerlakcyi WSl'lYi Spra. 
wa b\V. Stauislawa J\ostki; O sidank
cIi Szy- 
mona Szymonowicz" i Bartłomieja Zimoro. 
wiczs; Pan Fr. Cic
lowski w Poznaniu; Wal. 
ne zelmmie spólki akcyjncj tCRtru polskiego 
W ogrodzili l'olockiego w I'oznaniu; Proto. 


kół z .xXII, XXV, XXVI, :XXYlI, XXVIII. 
IlosiedzeniR Komisyj ortog'mficznpj poznań- 

kjl'j j Nieznnne pismo Adama :Mickiewicza 
z r. 18.17,; Rozbiór kryt.yczny tef{o, ('o mó- 
wiono na \\"slnem zebraniu "Spólki akcyjn£>j 
'reah'u polsk. i t, d. \V Poznania." Kościól 
w I.igniowie; :Mowa 1(. Ujejskiego podczas 
uczty dllł. Karola. I.ibe1t:\ We I.wowie; Leou- 
tyuie Pat'zniddej art,ysfce ill'amatycznej; Cho. 
rag-iew proroka ą orzeł biały; Ostatnie chwile 
ś: p. ks. Alcksan(rra JellJwickiego; Kilka 
uWlłg o J'fkupisio orlnosz:!cym !>iQ do BoLotu 
kun s tan('vjskir'.!1'o p, l\Iaksymiliana Kantec- 
k-ir'go; O Sohblcc, UOJnua1r1a FI'ydryc1]owi- 
czaj Henryk Siemi,'adzki w Warazawio ; Fun- 
dusze Mil'lżyńskicb j }> erckińczyk, komedya 
we Bch aktac1t, sccną gahinetowa w 'Yllr- 
sZl1wie; Sofly wielkopolskie; Oda do Jaśnie 
O
wilJcollcgo Księcia. Antoniego Radziwiłła. 
Huk IV, I.ipicc 1877 do Stycznia 18iB 
obejmuje: Ca" l:.azal'z, czyli bitwa na Koso- 
wem )Jolu; ŹOlla I{sięzycowR. przez Julig 
Woykowsk1!: KiJka uwng o rflwpisiu odno- 
8z:1 C )'11I si!! do 801101'11 kOllstanc
'.iskiego przez 
l\Iaktlymiliana r\:al1lcckiego; Perekińczyk; Hoz- 
biól' Ili
torYl'zllo-ljgć Qbr3zów z zycia Szy- 
mona Konllrskiego; Obrazek z szlacheckiego 
zycia tkreślony w Iirenznach w r. 1853; 
Giotrzwałd; Fryderyk Spielhagen przez Teo- 
dora Jesko Choióskiego; Nad b-umnl! ks. Jana 
I(oźmianR j Odwieczna polityka rządu knia- 
ziów rllsldd1 wzgl\")dem stolicy I1posto'sldej 
Protokół I
XVJl i LXVIII IJosiedzenia Komi-; 
tlyi Clrt(lgl'aficzDrj poznańskil'j; Pogrzeb ks. 
I{oźmiBlJa; Czy jest cywilizacya w l\loskwie? 
napisał hplan wygllllny do Syberyi; Milewna. 
IJowil'Ść z dziejów (;erbskich; Ksiąl1z Józef 
Hrzl'ziiJslli prałat i kanonik meb'opolila)ny; 
Ksiądz Syroti>ry311 Tomicki. proboszcz w Ko- 
nojedzic Jlod Kościanem; Ilcktor !lJalot przelS 
Teodora Jeske Cboińskiego; Trafiła kosa 11a 
hmień, czyli Dą;Lrowski, Kosińscy a Mos- 
baeh; Pan i chłoI,ki; Francya, Wielkopol- 
ska 8 rlli1ykalizm Dziennika Poznańskiego; 
Odwieczna polityka kniaziów ruskich w:!:gIQ- 
dem stolicy apostoIskiPjj PRn DamazYj Pan 
Władysław przez Anielę l\Jilewsklg Angora, 
powieść z dziejów serbskieJl; :Mowa ka. dra 
Jana SiemieiJskieg-o przy poświ
ceniu szkoły 
sztuk pi
knycb; Obrońca Litwy; Wi\Jc uwi
- 
zicJl1Y ks. WeicJlseI; Poet
a wiejska! Wyj/)- 
lel
 z listu lJsna Pawła PopJeIa; HrabIa :Mont- 
fort p1'2ez ks. Karola Antoniewicza T. J.; 
Dokumenta w Bprawio wieca proll'incyonal- 
net.o; Dositej Tablicz. przez Teodora Jeske 
CJJ
ińakiej.'!o; Ostroinie z ludem: Dla dob
. 
ogólu; Wiec prowincyonalny czyli :wały epl.
		

/Bibliografia_05_041_0001.djvu

			WARTE.NBERG - W.t\SIJ([EWICZ 


23 


20d Z wojny trojailsko-wielkopol
kiej; Pra- 
wosławie; Wprowadzenie nowej ustawy slł- 
(lowej t. j. Slłdów przysi!)głych w t. z. gu- 
Derniach zRchodnieh Rosyi, czyli na Litwie, 
Wołyniu i Ukrainie; Teatr polski w Pozna- 
niu; Konkurs dramatyczny z zapisu Ś. p. 
Norberta Bredkrojeza; Mowa profesora. Wlje- 
]ewskiego na obchodzie 22ej rocznicy śmierci 
Miekiewieza; Obehód 47 roeznicy powstania 
lIarodowego w muzcum R1pperswylu. Prze- 
;gl,d spraw domowych; Lilia Weueda na sce- 
nie poznańskipj. 
WARTENBERG Jan Paweł z D\:bna w W. Ks. 
Pozn. (ur. 8. Czerwca 1833). De iridectomia. 
Dissert. inauguralis medica. Gryphiae. typis 
Frid. Guil. Kunikc, 18GO, w See. str. 30. + 
WARTENBERG T. (ks.) Petycye Parkowskic. 
<>dpowiedi dziennikowi. Poznań, 1871, w 8ce. 
1Jtr. 12..(Odbitka z Tygodnika Itatolickiego). 
2 sgI', 
- W sprawie pisowni odpowiedź p. H. Ce- 
gielskiemu ną. jego broszurlj: ,,0 pisowni p. 
L. Rzepeeki
go i towa!"z1szó
, napIsał SzcZQ- 
fmy. Poznan, w koml810 1\hecz. Lcitgebra, 
.czci on. A. Sehmedickiego, 18G8, w 8ce, k. l, 
str. 125. sgr. 10. 
- O teoryi Darwina. Na dochód ochronki 

ieró
 w Gnie
ni
 napisana. (
rzeclruk z Ty- 
godJ:uk a katohcklego). ł'ozl1an, M. Leitgcber 
"W kom., 18G6, w 8cl}, str. 91. sgr. li. . 
Wartość wody w ogólnośei i o bogactwie 
jakie Wisła i Dniepr da6 mogą. (Odb. z Gaz: 
pols.) Warszawa, 18i2. 
Warly obacz: Słułbie (o). 
Warunki ubezpieczeń na życie w .Krakowie. 
Kraków, czcionkami Leona Paszkowskiego, 
nakładem Towarzyetwa, 1874, w 4ee, l kart" 
tyt., str. 8.- + 
- Przyj
cia uczniów do szkoły rolniczej 
"W Dublanach. Lwów, druk Ossolińskich, UlGO, 
w 4ce, str. 2. + 
Varus obaez: Sokolnicki M. 
, Waryat komedya, ob: Gaszyński K. 
WARYŁKIEWICZ Bronisław. Wst!J}J do lite- 
:ratury. Warszawa, 1869, w 16ce, str. 36, 
kop. J5. 
Warzyw uprawa oh: Lompa J. (1
r,8); Lu- 
\as (18t.i7, 1876)j Stelmasiewicz (1862). . 
W
S kotlarezyk lwowski później rotmistrz 
:połotyński. Zdarzenie historyczno.romantycz_ 
lIe od r. 1577-1579. Bochnia, W. Pisz, 1856, 
lr 8ce, str. 24. cnt. 5. + 
W'1SALA Franciszek. Wojtek najprzód siar. 
'Czysty pijak a potem gospodarz zawołany, 
POwieść prawdziwa. Z pitknym obrazkiem do 
POWieszenia na ścianie. Chełmno, Danielew- 
ski (1865). 2% sgr. 
kł Waschinglon Jerzy, obacz: Niemcewicz I.; 
....aSzyHgton. 
Waschington .rwlng, ob.: .rwillg. 


WASIANSKI F. A. C. I. Kant in seinen letz- 
ten Lebensjahren. .Ein Heitrag zur Kenntnis8 
seincs Charaktcrs und hauslichcn Lebens; aua 
dem tiiglichcn Umgange mit ihm. .Konigs- 
bel'g', Nicolovius, 1804, w 8ee. 22'/2 IIgr. 
WĄSIK Jan. Po wicśei starozytno i nowo- 
cze3no dla ludu IJOlskiego zcbrał ..... Bo- 
chnia, Pisz, 1853, w 12ce, str. 34. 6 sgr. ..- 
- Powieści stal'oż y(ne i nowoczesno dla 
ludu pospolitego. Madej i kupiee; Wali gó- 
ra; W.vrwi d
h; BOl'Uta; Oczy urocze czyli 
Biały dwór. Cdery IItarozytne powieści gmin- 
Ile zebrał .... teolog. Hoehnia, nakład i druk 
W. Pisza, 1856, w 12ee, str. 31. 8 grp. + 
- Stoletnia praktyka gospodarska czyli 
krótka nauka o po:mawaniu własnośei kaz- 
dego roku urodzajów i odmian powietrza, 
podług płauet i innych znamion na niebie 
i na ziemi doświauuona, R dla czułyeh i do- 
brycII gospodarzy, ekonomów i włościan na- 
pisana i do druku podano. Bochnia, druk i 
nakład Pisza, 1856, w 8ce. 12 grp. 
- Najwit)kszy scnnik egipski czyli wykład 
kabalistyczny snów z przydaniem odpowie- 
dnich liczb do stawiania na loteryą. Wyda- 
nie pomno
oue i poprawione przez .... Bo- 
ehni8, nakład i druk W. Fisza, 1876, w 12ce, 
str. 119. + 
- Vade me('um alLo weź milj z sobą czyli 
zbiór najulubieńszyeh pieśni światowych i 
Ilryi z róznych oper w polskim i ruskim j
_ 
zyku ułozone przez .... Bocbnia, (186 ..) 
- Obacz: Chi mani. 
WĄSIKIEWICl W. ksi,!dz. Kauka dla ludll 
o sposobił', jakby można dzi
iejszej zaradzić 
biedzie. Nowy Słez, druk Pisza, 1855, w 8ce, 
etr. 24. + 
- Toz. druk J. Pisz a, wydanie drugie, 
tamze, 1856, w 8ce, str. :/3. + 
- To
, wydanie trzecie. tamze. 1856, w 
Bce, etr. 23. t 
- Nauka o Jlawozie, która wskazuje jakim 
sposQbem rolnicy doebody swoje znacznie po- 
mnoźyćby mogli, napisał X. W. W. No\vy 
S=!cz, druk J. Pisza, J862, w 8ce, str. 15. 
S cnt. + 
- Toz, wydamo drugie. Kraków, nakład 
R:Ldy powiatowej limanowskiiij, druk Czasu, 
leW, w 8ee, Stl.. 15. 3 cnł. + 
- Nauka dla szkół wiejskie h o rozpozna_ 
wRniu gatunków roli, o jej uprawie i nawo- 
zie przez ks. W. \V_ Wydanie trzecie. Bo- 
chni". wydawca, druk W. Pieza, 1872, w 8ce, 
etr. 24. 10 cnt. + 
- 'l'o
, wydanie czwarte. Boehnia, nakla- 
dem wydawcy, dmkiem W. Fieza, 1876, vr 
12ce, str. 24. + 
- Tygodnik wiejski. Wadowice, druk J. 
Pokornego wdowy, J848, NN. 23 od lIS Czer- 
wca do 16 Listopada 1848, w 4ce, 
- Obacz; Tygodnik wiejski,
		

/Bibliografia_05_042_0001.djvu

			24 


WASILEWSKA - W ASNIEWSKI 


WASILEWSKA Felicya. lIistorya literatury 
polskiej, ofiarowana młodym uez'łcym li
 
Polkom. Tom I. Lwów, K. Wild, 1867, w 
8ce, str. VII i 520. + 
- Klelijentyna z Tańskich Hoffmanowa. 
Odezyt z d. 23g(' kwietno 1871. Lwów. K. 
Wild, 1871, w 8ee, str. 21. 20 cnt. 
(Połowa dochodu dla TowarzYltwa otiwiaty 
ludowej). 

 Obacz: Hacker (oblężenie Tro i). 
Wąsilewski Dominik. Uistorya kościelna sta- 
rego i nowt'go testamentu, ob.: Graweson. 
WASILEWSKI Edmund. (1814 t 1847). Kate- 
dra na Wawelu. Poemat w 3ch pieśnia('h 
pl'zez .... PoznaiI, nakład Red. Tygodniku, 
u Gunthera w Lesznie. 1846. w 8ce, str. 34. 
Złp. 2. + 
_ Poezye. Tom I. Poznań, druk W. Sle- 
fańskiego, 1840, w 8ee, Itr. 172. Złp. 4. + 
- Poezye, wydanie zupełne. Kraków, Czeeh, 
1849, w 12ce, str. XII i 292, k. 2. Złp.8. -t 
_ Toz, Warszawa, S. Gebethner et Comp. 
181)9, w He e, str. 11, 260 i V. Złp. 6 grs. 20. 
_ Toz, Petersburg, nakład Wolfa, 1855, 
w 12ce, str. 85. (Skarbczyk poezyi). Cena 
zniz. 30 kop. + 
- Toż, wydanie piąte, (przejrzane i po. 
wi
kszone). .Kraków, nakład Himmelblaua, 
1873, w 8ce, dr. XVI i 359. + 
- Krakowiak "Halko miła! Tyś pobożna" 
nuty z muz. na fortepian St. M. 7 i pół sgrj 
- Krakowiak pN a krakowskiej Ziemi
y" 
nuty z muz. na 10rtepian 
t.M. 10 Igr. 
_ Krakowiak "Na akalist}'m brzegu" z 
muz., nuty na fortepian St. M. IS sgr. 
- Krakowiak "Na Wawel! na Wawel", z 
I!luzyką na fortepIan St. M. (nuty). Poznań, 
Zupański. 5 sgr. 
- Swaty. Pieśń. Poezya. Muzyka S. Mo. 
niulzki. Wilno, Zawadzki. 60 kop. 
- Trzy Krakowiaki. Poezye, - mn?)ka 
Moniuszki. Wilno, u Zawadzkiego. 90 kop. 
- Dąb, śpiew z towarzyszeniem fortł:pia- 
nu. Słowa; Iłłuz)'ka Ant. Placheckiego (nuty). 
Kraków, J. Wild. 50 cnt. 
- Obaez: Moniuszko i Plejada j Rappaport Z. 
(Pami
tnik); Studziński W. 
Wasilewski Feliks, Redaktor. (1812 t 30 
Maja 187li). Wiek. ezasopismo polityezne od 
16 Lutego 1864 r. Krakow, nakład Lipczyń- 
skiego i Szymona Samelsena. Współpraco- 
wnicy: Leon l1hrzanowski i Józef Szujski; 
obaoz: Wiek. 
WASILEWSKI Franciszek Ksawery. Przepisy 
dla po
pólstwa tycząee si\) leczenia zimnic. 
Warszawa, 1809, w 8ee. 
- Obacz: Arnold (1807). 
WASILEWSKI Jall. Diasertatio jnauguralis 
obltetrico-practica exhibens metrorhagiam 
:parturientium, 'lUBm iD o,eure, liUerarulD 


Univers. vilnensi ad consequenda doctoris 
mediciuae jura et honorea publice defendet 
Vitebseeusis medieinAe magister anno 1822 
die 29 Novembris. Vilnae, typis Josephi Za- 
wadzki, Univers. typogr., 1822, w 8ce, Itr. 33. 
WASILEWSKI X. J. Bazylian. Kazania na 
niektóre 
witta w religijno. narodowym du- 
chu miane przez.... Kraków, druk Uniwer- 
sytetu, 184B, w 8ce, Itr. 64. + 
- Mowa pogrzebowa na n&bozeństwie za- 
łolmem po B. p. ks. Janie Pawle Dąbrow- 
skim, kapelalUlI wojsk polykieh. Paryz, 1851J 
w I tiee, 
WASILEWSKI Ludwik. Cze
ć Matce Boskiej 
Ostrobramskiej. Nowe pomnożone wydanie. 
Wilno i Dynaburg, nakład I\rasnosielskiegoJ 
druk J. UngrR W Warszawie, 1858, w lGce J 
Itr. 4
. 40 kop. 
WASILEWSKI Piotr. O czem to d7.iś u nas 
kRżdemu wiedzieć nalezy? Lwów, nakład wyd. 
pism dla ludu, 1861, w 8ee, str. 49. 15 kro + 
- Nowy dziennik polityezny WII Lwowie, 
jego zadanie i stanowisko. Lwów, w komie 
syi u Jabłońskiego, 1860, w 8ce, Itr. 14. 10 
celltów. + 
- Rzut oka na sprawy C. k. Towarzystwa 
gospodarskiego galioyjskiego lprzez P. W. we 
Lwowie). Lwów, druk Zakładu narod. imienia 
Ossolińs., 1860, w 8ee, str. 22. + 
- Sprostowanie i odpowiedź na IIrtykuł; 
Wybory powszechne na Rad\) narodow, w 
Nr. HI3 Gazety nar. umieszczony. Lwów, d. 
9 Października, 1848, fol., str. 2 niel. + 
WASILEWSKI Tadeusz (t 1850). Uwagi nad 
Towarzystwem kredytowem w Galieyi. Lwów, 
w drukarni rządowej, 1839, w 8ce, str. 40. 
.- Szy,!!on. Hr:o:eski, powieść, (w 
kopiB. 
mle). (DzlenDlk hter. lt:!53). 
WASILEWSKI Teofil. Słowa do braci z tu. 
łaetwa przyLyłych 29 Kwietnia. Lwów, 1848, 
folio, (l\r. 9. Gazety Rady Narodowej). 
WASILlJEW Hilaryon Wasiliewicz. Nowiejsze 
jstoriczeskoe statistiezeskoe j geograficzcskoe 
opisanie carstwa polskawo izdano. l\loskwa, 
1831, w 12ce, str. Vl11 i I7t1. 
(Wasi Iii). prawila czina S'taho Wasilija We- 
likaho wo Uhorszezynie po nastawIeniu świa. 
taho osnowatelia i zakołłodawca ::I. Wasili- 
ja wo kratcie spisannaja apostolskim pOlie- 
szezatelem Metropolitanom Archiepiskopom 
Ostrocholskim Kardinałom Joannom Scitow- 
skim ot welikaho kira potwerżdennaja. Lwów, 
tipo m instit. Staucopi., 1858, w 8ee, str. IV 
i 160. + 
WASNIEWSKI Antoni. (1811 t 18 Czerwca 
1862). Kazanie przy ukońezeniu ośmiodnio- 
wego nabozeństwa ua eześć niepokalanie po. 
cz
ti-j N. Maryi Panny, miane w kośeiele ka. 
tedralnym lwowskim dnia 13 Grudnia 1849 
przez .... prof. religii i filozofii u zakonni- 
ków, Lwów, druk Winiarz., K. Wild, (na.
		

/Bibliografia_05_043_0001.djvu

			W ASNIEWSKI - W A TEN 


25 


korzyść biblioteczki pisemek oLyczajowyeh i 
religijuych), 1850, w 8ce, str. I
. 
o grp. 
_ Odezwa nad grobem Itudolra Jal)ka, pro 
boszezo. przy kośde1e Panny Maryi Snieznćj, 
zmarłego n8 dniu 29 I.ipca r. IH5G, miana 
przez .... Lwów, druk Ossol., 185G, w 8ce, 
str. 11. + 
- Sześć tygodni na Wschodzie. Podróz do 
Carogrodu, odbyt.a w roku 1846 i opisnna. 
Z kartą topograficzną Konqtantynop01a i 1'0- 
Ilier. ks. hiskupa Gutkowskicgo. Kraków, wyd. 
dzieł katolickich, druk J. Czeeha, 1851, w 
bep-, str. 2ó6, spisu k. nicI. I i mapa l. Złr. 
l kr.6. 
(Od str. 237 zaezyna si
: Rys biskupstwa 
katoliekiego w Multanaeh. W końcu dołączo. 
no list Jaua 1II i Lrevc kał'dyn. Julinsza).+++ 
_ Słowa pokoju napisane przez A. W. na 
korzyść braci wychodźców. Lwów, Poremba, 
1848, w 8ce, k. 2. 
WAŚNIEWSKI Stanisław ks. Nauka czyta- 
nia i pisowni wedle najgl'untownił.jszyeh ?a- 
sad ułozona, podaj
ea sposobność do pozna- 
nia meehanizmu mowy polskićj i do uezy- 
nienia spiesznego w niej posttpu; z doł
- 
czeniem 
posobu 1iezb pisania. krótkiej geo- 
grafii, tudzie;i: stósownyeh uwag nad j
zykicm 
dla poczynających uczyć si{Jczytać. pisać po pol- 
sku i rachować przez ...... nauczycicla j«;;zyka 
polskiego w gimnazyum 
rugi
m warszawsk. 
Udoskonalić nauk\J czy tama, metylko powód 
z samej nauki wynikający, ale tCii: jeszeze 
ludzkość nam mdzi. Szopowiez. Warszawa, 
druk Józefa Tomaszewskiego, 1848, w See, 
str. 104, l k. niel. Złp. 2. 
- Przypisy do nauki ezytania i pisowni 
p01skiej przez ...... Warszawa, u Natan- 
sona, w druk:u'fiI .Jozeła Tomaszewskiego, 
1848, w 8ce, str, 76. 
WĄ-SOWICZ Mieczysław Dunin. Rohatyn, 
miasto króle\\ skie. Krótki opis tego miejsea 
zehrał ..... Kraków, druk Uniwers., 1869, w 
IGce, str. 14. Złp. 2. 
- Rodziny: trawowate, ciborowate i sito- 
wate na górnym Sz1ąsku, zebrał i spisał ..... 
magister farmaeyi. (Odbitka z tomu Xl spra- 
wozdań Komisyi fizyogr. za r. 1876). Kra- 
ków, druk Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 20.+ 
- Ueber die Monocyancrotonsaeure und 
ihre Zersełzungsprodu ete. Inaugural Di6ser- 
tation zur Erlangun
 der philos. Doetors. 
wiirde, vorgelegt der philos. Facultiit der 
U niversitiit FreilJUrg in Baden von .... aus 
Uobromil in Galizien. Freiburg in R. Univer- 
sitiits Buehdruekerei von Chr. Lehmann,1877, 
w 8ce, str. 35. (Ded ykaeya: "Den Manen 
meines inniggp]iebten unvergeHsliehen Va- 
ters in treuer Erinnerung). + 
- Czasopismo TowarzYBtwa aptekarskiego. 
Rocznik VI-VII. Lwów, 1877-78, w 8ce. 
Obj,ł RedakeYi w Październiku 1877. 
- Odbitka z KosmoBzu. Rocznik II, zeszyt. 
12. D"r. ... . strc6zcza prac
: Beitraege zur 


Kenntlliss de Mellithsaeure v. Dr. Friedrich 
POPIJe. Inauaural-IJissertatioD, Freiburg im 
Brg. 1877, w"'8ce, str. 41. Lwów, l zwiłzko- 
wa drukal'llia, b. w. r. (1877), w 8ee, Btr. 4.+ 
- .Jntrzeuka (dwutygodnik). Kołomyja od 
20 MAja 1870, druk M. Eiłousa, redaktor J. 
lIawel, I!łówuy współpracownik Mieez. D. 
Wąsowicz, w 4ce. 
WĄSDWICZ Artur. I'ost
p, (pismo illustro.- 
waue eo 10 dni). Wiedeń z tłoezni L. Som- 
mera, 18G 2, w 4ce. Od d. 25 Kwietnia 1862 
do d. l Sierpnia 1863, red. Ant. Wąsowicz. 
Wasowiczuwa Anna, obacz: Chrzanowski Pa- 
weł (1827); D ornfeld Fr. 
WASSERBERG Ewerharcł- (ur. 1GIO t około 
1670). Wi\;zienie we Francyi Jana Kazimie- 
rza polskiego i szwedzkiego królewieza przez 
.... opisane. Z łacińskiego na jl,jzyk polski 
wytłumaezył, wiadomośeią o żyeiu i pracaeh 
autora, prZY!Jisami i dodatkami pomnożył Mi- 
chał BaliilBki. (Dziejopisowie krajowi).' Pe- 
tersburg, dr ukiem i nakładem B. M. W olffa, 
1858, w 8ce, str. XXVI i 185. + 
(Z dzieła tego skróeony wypis z edycyi 
z Hi44 jest w Niemcewicza Zbiór pamil,jtni. 
ków III, 238-503). 
Wąsy ()baez: Źuławski L. 
Wasyf Tarycha ob: Pietraszewski Ign. 
Wasyl S. ob: Bohohlasnik Wasilii. + 
Wasylkowski powiat, obacz: Rulikowski E. 
(1853 r.) 
WASZ AK J. kand. med. 'Mleczan sody (na- 
trum laetieum) jako lek nasenny, podał .... 
kand. med. (Nadbitka z Medycyny 18i7, str. 
od 37-43). w 8ce. + 
- Obaez: Ziem sen (Zatrucia 1877.) 
WASZKIEWICZ lan (ur. 1797 t 1859). Hi. 
storya ban ków, oraz innych celniejezyeh usta. 
nowień kredytowyeh, pokrótce zebrana przez 
. .. profesora gospodo narodowego, Dauki 
handlu i finansów w b. uniwersyteeie wileń- 
skim. Wi Ino, nakład i druk T. Glueksberga, 
1838, w 8ce, str. 18. 
- Nauka o handlu przez .... w ces. wileń. 
uniw. eko nomij p01it. publicznpgo nadzwyez. 
profesora ułozona; z 4. tablicami. Wilno, T. 
GlueksLerg. 1830, w 12ee, str. 295. Opraw. 
złp. 6 gr. 20. + + -I- 
- Ob: Pinnock (logika); Storchj Susann8 
(ekonomia). 
 + 
WASZKLEWICZ Adam Ern. z Wilna (osiadł 
w Kal kuteie w Azyi.) Quelqut's considćra- 
tions pratiqu,"s sur les reln'icissementB de 
l'urcth re che z l'homme. Tbese. MontpelIier J 
J. Martel, 1
34, w 4ce, str. 32. 
Waszkowski Aleks. obaez: Sabowski Wł. 
(Rozkaz dzienny). 
WASZKDWSKI Józef. Mowa przy poehowa- 
niu zwłok WBleryi Janiszowskiej. Wilno, 
1854, w 12cII, str. 28. 
(Waszyngtoa Jerzy). (ur. 1732 t 179ł). Wia- 
,
		

/Bibliografia_05_044_0001.djvu

			26 


W.t\SOWICZ - WAWROWSIU 


domość krótka o zyciu i sprawach generała 
'Vashingthona. Warszawa, 1807, Vi' 8ce. złp. 2. 
- Obacz: Irwing. 
WATEN (Watin J. Felix). Nauka teoryezno- 
praktyczna sztuki malarzR, pozłacarza i la,: 
kiernika. dzieło uzyteczne artystom i ama- 
torom, cheącym sit: zajmować malowaniem, 
pozłacaniem i lakierowaniem na przedmio- 
tach wszelkiego rodzaju, w budowlach, na 
meblach, na rozmaitych fraszkaeh, pojazdaeh, 
na płótno ch i t. p., przetłómaczył z czwar- 
tego wydania Crancuzkiego Wiktor Siekie- 
rzyński. Wilno, druk Marcinkowekipg"o, 1854, 
W 8ce, str. VIII, 248. rub. l kop. 20. 
VATER Jan Seweryn (ur. 1771 t 1826). Kur- 
zer Abris dcl' polnischen Grammatik von .... 
Profes. der 'fhco!. und rbilos. mit 4. Tabcl- 
Ien. Halle, Gcbauer. 1807, w 8ce, str. 32. '.rak- 

e tytuł (Gramatik der poln. Sprache in '.ra- 
bellen, Regcln und Beispiclen). + 
- Grammaire abrćgee de la langue polo- 
JJsise consistant on tableaux, regles et exem- 
pies par .... prof. de tbćol. et hist. a Halle. 
Halle., cher Gebauer, StrasLourg, chez Le- 
vrault, 1807, w 8CB, str. 52. sgr. 7 pi: 6. T 
- Nowa gramatyka niemieeka podług naj- 
lepszych pisarzów w tablicach z prawidłami 
i przykładomi i polska gramatyka podług X. 
Kopczyńskiego takoz w tablicach ułozone, 
l)rzez .... a tłumaczone przez Adama Igna- 
cPgo ZubeUewicza. (Toz tytuł po niemieeku) 
Neue Grammatik der deutschen Sprache etc. 
HaUa, w ksi
garni Gebauera, 1807 , w 8ce, 
5tr. V 1II i 96 i 5 tablic. złp. 5. 1- 
- Wypisy hebrajskie podlug układu .... 
z przydatkiem znaeznej częśei przypowieści 
Salomonowych i z pomnozonym stosownie 
do przydatku słownikiem hebrajsko-łacińsko- 
polskim, wydane przez S. Żukowskiego T. M. 
łldj. uniw. wilcńsk. Wilno, nakładem i dl'U- 
kiem Józefa Zawadzkiego, 1811, W 8co, st.r. 
XVI, 115. i słow. 77. zlp. 9. + 
- O języku dawnych Prusaków, ob: Linde 
(rozbiór w r. 1822). 
Waterloo obacz: Zenowicz J. D. 
WATEŻVŃSKI Jan Michał z Ol'donowa. The- 
se pour 16 doctorat en medecine de l'anemie. 
Paris. Rignoux, 1848, w 4ee, str. 2:1. 
Wątpliwości obacz: Królikowski J. F. (1822). 
Wątróbka Recess. ob: Languet. 
WATSDN M. polish meIodies. I.oudon, 1833. 
WaUa machina ob: Jarocki K. 
WATTENBACH Wilhelm (ur. 1819). Cod ex 
diplomaticus Silesiae. Hrsg VOIll V ereine fii
 
Geschicbtc u. AltcrtIlUm Schlesiens. V. Band. 
A. u. d. T.: Rt!gistrum St. Weneeslai. Urkun- 
den YOJ'ziiglich zur Gcsebichte Oberschlesiens 
nach einem Copialbueh Herzog Johaun's von 
Oppeln U. Ra.Łibor in Auszjjgen mitgetheilt 
und Namens des Vcreins fiir Gescbichte und 
Alterthum SchleBiena hrsg. v. Prof. .... und 
l'rov. Archivar C. GrunhRgen. BreBlau, J. 


}Iax et Comp.. 1865, w 4ce, str. VIII i 246, 
Rthl. 2 Ngr. 10. 
WATTERICH Jan prof. (ur. 21. Grudnia 1826). 
De Lucae Watzelrode Episcopi Varmiensill 
in Nlcolaum Copernieum meritis, scripsit et 
ad audiendam orationem, quam pro capessen- 
do loeo proft'ssol'is extraordinarii die III Apri- 
lis MDCCCLVI hora. XI. in lyceo Hosiano 
habebit ea (lua par est observantia invitat 
Johannes Watterich philos. Dr. Regimonti, 
typie IIcademicis Dalkowskianis. 1856, w 8ce, 
stron 35. + + 
- Die Griindung des deuł8chen OrdenB' 
Staates in Prcussen. Leipzig, 1857. w Bec. 
- Nikolaus Koppernik ein Deutscher. 
(umieszezonc w Zeitschrift der errolandischen 
Geschiebte I. llalld.) 
Watzelrode ob: WaUerich J. 
VAUCHER Jan Piotr Stefan (ur. 1761). Mo 
nografia skrzypów. przez .... z Genewy, 
tłumaczenie z francuzkiego (panny Aleksan- 
dry Wolfgallg). Wilno, Zawadzki. 1826, w4ce, 
przedmowy str. VIII i str. 62 z 13. tablicami. 
złp.9. 
VAUDDNCDURT Wilhelm (ur. 1772). Wojna 
polską 1831. tłumaczenie wykonał. objaśnie- 
nia dołozył J. B. Ostrowski. Paryz, w ksi
- 
garni polskiej, lS3G, w 16ce, str. Ci4. frank l. 
+++ 
VAUGONDY Robert. Carte du nouveau roy- 
aume de pologne. par .... corl'igee et di- 
visee d'apres le dernier traite. par Delamar- 
che. Paris. 1817. frank l. 
VAUTRIN Hubert exjezuita (ur. 1742 t 1812). 
L'observateur en Pologne. par .... paris, 
impr. Giguet et Michaud, 1807, w 8ce , str. 
VII i 484. frank. 5. + + + 
Wawel obacz: Łętowski X.; SIęczyński S. 
Wasilewski Edm. (pot:mat). 
VAVIN BUCHEZ et DRDĘGA. Discourll de 
M. M. (29. Listopada 1842). Versailles, impr. 
Klefel', w 8ce. str. 8. cent. 25. 
WAWNIKIEWICZ Roman. Woda roine.1"8lu& 
R!'ono siarczano alkaliczna. Solecka_ Warszawa. 
1869, 8ee. 
Wawra Em. ob: Fredro Al. 
WAWRDWSKI Jan, redaktor. Przyjaciel ludu. 
Leszno, 1849. 
WAWRDWSKI Wojciech. De bellis inter Bo- 
leslaum l. Poloniae regelJl Rtque lIenricum 
II imperatorem regemque Germaniae gestis 
fasc. I. Dissertatio iuauguralis. qURm eon- 
sensu et auctoritate ampliRsimi philosopho- 
rum ordinis in alma litterarum unh.ersitate 
Friderica Guilclma pro summis in philosophi.. 
honoribus rite capessendis die IX m. Decem- 
hris a. MDCCCLIlI. hora XII. publiee defea- 
det autor .... Berolini, typis fratrum Scble- 
singer, w 8ce, z przodu 2 k. n.. dziełka óe 
Mtron i na końcu 
. k. niel. + + +
		

/Bibliografia_05_045_0001.djvu

			W A WRZECKI - WEBER 


27 


Wawrzecłla Kunegunda z GedroJc6w obacz: 
'Ważyńskl Aleksander. 
Wawrzecki AJ. ob: Trynkowski L 
WAWRZECKI Tomasz (nr. 1753 t 1816). Mo- 
"'& miana. przez .... w dzień obchodu uro- 
o{'zystości ogłoszenia Królestwa Polskiego 20 
-Czerwca 1815 r. Warszawa, \V 4ec, str. 6 nieJ. 
(Wawrzecki). Wspomnienia o zeszłym \V r. 
1816 Jliewn
Rsłej J>aU1i
ei Tomasz
 z Krze- 
tuszewa Wawrzeeklm, senatorze wOJewodzie. 
Wilno, 1829, w Bce, str. 3S. 
fMielici mowy Ant. Eicńkowskiego i Stan. 
:Slużewskiego ). 
Wawrzrniec czyli moc religii i obacz: To- 
micki S. 
WAYDNER Franciszek. Uwaga nad 8toBun- 
ldem mowy polsk!ej do frllneuz
i,:j. Kraków, 
,druk T_ Groblowej, 1806, Sce, ulehczb. k. 11. 
i 1 tabl. + + + 
Waza Kąrol Ferd. ob: Barloszewicz J. 
WAZGIRO Michał. T,yumfując
 cnota nad 

brodni
 i zdl'adą,. tłuma.czona na język oj. 
-cZYBty przez.... 3 cz
śei. Wilno i Warsza- 
wa, nakład i druk Józefa 7.awadzldego. 1815, 
w 12ce, str. T. 1.141; T. II. 126j T. III. 
138. zlp_ 12. 
_ Rozpr8w
 o luIce .czyli ,paleniu 
ytuniu 
przez .... Jlaplsana. \Vllno, Zawadz1n, 1811, 
w 8ce, str. 27. złp. 1. 
- Sposób zachowania drzew owocowych 
od wymarznięcia. ogłoszony przez .... a w r. 
1814 ju1i 30. d. Imper. S. PetersIl. Ekonom. 
Towarzvstwu zakomunikowany. Wilno, na- 
kład At Żillkow
kiego, druk XX. Pijarów, 
1814, w- 8ce, str. 21. zlp. J. + 
- Cztery wieezory w stolicy, I!apisane 
przez .... .( cz
ści ",:ilpo, 
ak!. Aleb. Zółkow- 
ski ego, w druk. XX. PIJarow, 1820-1821, 
w Hee, Cz. I. str. VI i 49; Cz.)J. 42; Cz. 
III. 57; Cz. .IV. 44. złp. 6 gr. 15. 4- 
- Życie Sokraresa. Wilno, Zawadzki, 
1806. w 16ce, str. 70. zlp. 3. 
- Obacz: Hoffmann F. 
Wąż Mikot. ob: Kamieriski A. O. 
Waźności (O) ubezpieczeń na. zycie d
a 
włościan nakładem 	
			

/Bibliografia_05_046_0001.djvu

			28 


WERER - WĘCLEWSKI 


ski ego. Podręcznik z kt6rego w bardzo krót. 
kim czasie bez pomocy nauczyciela łatwo 
i nall'życie po włosku 11auczyć 6i
 mozna; 
dla użytku młodzie?y polskiej opraeował .... 
J
rakowiAnin. były uezeń gimnazyów krakow- 
skicb. Kraków, nakład i druk W. Kornec- 
kiego. 1875, w 8ce, str. 172 i 2 kartki spisu 
prenumeratorów. + 
WEBER Jerzy (ur. 1808). Dzipje powszecbne 
ze wzgl
dem na oświat
. piśmiennictwo i re- 
ligię od naj<1awniejszveb do najnowszych 
nasów. Na j
zyk polski przeło
one a w rze- 
czach sławiaJiskich do potrze h uarodowyc11 
zastosowane przez S. Zarańskiego i H. Ży- 
wiekiego. I.wów, druk i nakład Wwiarza, 
1851 - 54. w 8ce. Tom. I, str. X i li3S r. 
1849; Tom II. str. XI i 582. dr. 6. + 
_ Rys dziPjów powszecbnych, przełozył 
z piątpg"o tliemieckiego wydania M. B. Szysz- 
ko. pctersLnr!!" Wolf, 1861-2, w 81'e, Tom 
1.. st.r. III. 284; Tom H. str. 293. 
WEBER Karol Maryan Fryderyk Ernest (ur. 
] 7Sfi t I S:.!6). 
piew polslco iu linguam 
polonicam conversis brevissimam l1isrlltatiun- 
cu!am vraemisit. (Program katoJ. gimnaz 
ś. Maryi Magdaleny w Poznaniu na r, 1857]. 
w 4ee. 
(Mylnie podano wEncykL powszeeh.. 
e 
tlowa cdycya w L(lndynie, gdyż w r1Jkopillie 
mej Bibliografii, zką,] czerpano, było zanoto. 
wanem. iż w Katalo!!;" antyllw. uGalwarego 
w Londynie, cena l frank 75 ce.ntim.) 
- Carm£>n 
olemnia dedicationis nnvi gym- 
nasii regii ad St. Mariam poznaniensem 
cclebrans. PO:'.Dań, 1858- 
_ Disput.otio de Clementis Janicii scrip- 
tis et editioniLus nonnuUisque locis emenda- 
tis atque carmen perpgrini advenae cujusdam 
in laudem Janicii eompoRitum. Varsavi1ł, for- 
mis C. Kowalewski, w 8ce, st.r. 42. 
(lndpx leetionum in univet'sitate literorum 
Varsaviensi. ppr annum 1864-66 a die XV 
mensis octobris habitarum et hnbendarum). 
- Hi6torya literatury greckiej. Warszawa, 
druk Kowalewskipgo, 1867, w 8ce, str. 289 
i Vlll. l tal. 20 sgr. + 
_ Kronika ksiązą,t polskieh wydał .... (Odb. 
z 111 t. Monumenta ł'oloniae histor.) Lwów, 
druk Ossol., 1877, w 4ce, str. 155. 
- O niewiastach w starozytnej (;reeYJ. 
Rzecz czytana na posiedzeniu pubhcznem w 
Warszawie dllia 4 Kwietnia 1865 r. Warsza- 
wa, druk Gazety llolsldej, 1865, w 8ce, str. 
42. Zlp. l gr. 20. 
- O poezynch AndrzPja Krzyckiego, na- 
pIsał .. Osohne odhieie z Pami
tnika Aka- 
demii Umil'jętnoliei w Krakowie. Kraków, 
187-1, w 4cp, str 28. 1-
		

/Bibliografia_05_047_0001.djvu

			WEDA - WĘDROWIEC 


29 


_ De rpbu8 Epidaurioru
 oisputatio, w 
4ce, 8t
. 25. (w Prog. gimn. Maryi Magdal. 
Poznan, 1854) 
. - Słownik crree1co-pols
i, ułozył .... Dr. 
fil. prof_ zwyez. szkoły p:łO\'n. warszawskiej. 
Warszawa, nal<ł
 i druk S.Orgelbranda, 1870, 
w 8ee, k. 3, 
tr. 693. 2 rub. 25 kop. 
_ Rłownik łaciń6ko-polsld 00 autorów kla- 
lIycznyeh, zwykle po gimnazyach ('zytywa- 
D!eh .ulożony 
rzez ...... JlRuezyeiel... przy 
J!'lmnaz. poznano R. MatYI Magd. })ozllań 
:Nowa ksi
garnia. drul! A. Poplińskipgo 1851' 
w 4ce, str. VI, 499. 2 tal. + " 
_ Toz, wydanie drugi
 poprlłwoe j po- 
-mnozone. Kraków. Himmelblou. druk Czasu, 
18G8, w 4ce, str. 777. 2 tal. 20 sgr. 
_ De Sophoclis Oedipo ReR'e eommentatio 
DissertAtio inauguralis. quam, amplissimi phi: 
losophorum ordinis conspnsu et auetoritato 
in aeadpmia Fridericiana Halensi cum Vito- 
bergensi consociat" ad snmmos in philoso- 
pl1i" honorps ritp impptrandos nie XVI mpn- 
lis Januarii anni MDCCCLXm publi£>a dis- 
putRt,ione dpf£>ndet auctor .... prapct'ptor ordi. 
.QRriu8 in gymnasio ad St. Mariam posna- 
niensi. Advf'rsariorum part.es sU6eeperunt: Dr. 
Guenther Hartmann praee. ord. orphan. Hal., 
.Jos£>phus Foprst.f'llIanu cand. philnl. Halae 
Sax., t.ypis Jlf'ndeliis, \V 8ee, str. 37, k. 2. 
_ De studio in graeeR l£>gg-. a polonis 
consumpto. Posn
uiae, 1857, w 4ce, (toż, sa- 
mo co Choephl'rIs). l fronk 75 cnt. 
. _ 
iadomość o zyciu.. ,!ismacb, wyd". 
maeh l przekladaeh poezYJ I\lemensa Janic- 
kiego) napisał .... Wa1"8zawa) druk Gaz.l'ols., 
1869, (odb. z Bib1. warsz.), w 8ee, str. 50. 
2 złp. 20 
r. 
_ Wiallomość o zrciu i pismach Gotfr'yda 
Ernesta Grodka napisał.... Kraków w ornk 
Uniw. Jag., 1876, w 8ce, I kart. tyt.. 'str. 157 
(Odbitka zo Sprawozdań Akad. Umiejl. + ) 
_ Obacz: Babrios (Ezop 1816); Eschylos 
(Agamemnon 1856; CllOefory 1857). Jurkow- 
ski (słownik greeki); Sofokles (trag
dye). 
Weda. K6i
gi sanskrytu, obacz: Krasnosiel- 
ski (w Bib!. warsz. 1866 Lipiec); Majewski 
Skorochod Walen. 
WEDEL C. E. O własnośeiaeh ezekolady ijej 
przygotowaniu. wydane z parowej fabryki 
czekolady C. K Wedel. przy ulicy Miodowej 
Nr. 484 w Warszawie, druk Jana Cotty, 11567, 
w 8ce, str. 8. 
WEDEL Geo. Wilch. Ulryk. Ct 3 Maja 11;31). 
Vorlesungen wider das copernikiauische 
Sonncnsyst.em, wOlin dessen liasis, dass dic 
Erde um d. 80nne sich \\ende aIs 
l"Undfalsch 
dargestelIt wird. Kiel, 1820, w Rcp. 20 sgr. 
WEDEL R. Westpreuss£>n und Posen in ihl'en 
Beziebungen Z Ul' Anklagesehritl des Staats- 
snwalts, und das aIle I'olen iu dpn Grcn7l'n 
von 1772 nebst I.. v. I\til'\lsławski's Operati. 
()nsplan, mit Ortsehnfts, una Namensvenei- 


rbni
a df'r siimmtlich Kompromittirten. 1817, 
folio, l k. (mappa). 15 pgr. 
_ Historisch geoI!Tl.phiseher Uand-Atlas in 
36 Kattf'n npbsŁ erliiuterdf'm Text. 2te ver- 
be.s£>rte Auflagp. 2faer Theil. Deuł..chland. 
UnJ!"aI'D nebst Riebl'nhiirgen u. Polen.l )Deutsch- 
land und dbanych dzie- 
ci. Rzeez miana w sali Alel	
			

/Bibliografia_05_048_0001.djvu

			30 


WĘD ROWKA - WĘGIERSKI 


Wędr6wka do krainy baśni i bajek. Rymo. - Marynka czarownica, opowiadanie moj
j 
Waue gawędki autora ZłołPj rószczki z 15 piastunki przez Bron. KamińskI}. Warszawa. 
kolorowo rycinami, WPt1łuq ry
unku C. Rein- Merzbach. druk Strąbskiego, 1852, w 16ce, 
hardta. l'£>ft'rsbul'g, Wolff, ]864, \V 4ee, kal't str. VI i 224. ;, złp. + 
]6 nirl. I l'ub. + _ Obrazy dziecinnego wieku. Zbiór po- 
- po niebie i ziemi. Opowiadania. 1873, wie
ei dla dzieci od 6 do 9 lat. Wrocław, 
ob.: Zaleska J. (Wcrnicj. SellIetter, 1850, w 8cc, str. 220, z 4 kolor. 
WĘDRYCHDWSKI E. (prof. szk. sgron.) Tco- obr.j Złp. 12. 
rya rachunkowości wi£>jsldej podwójnej pn'.E\z - Toz. Nowe wyl1anic. Berlin, 1864, w 
.... !,wów, n3.llładem Gubl'ynowieza i Sehmid- 12ce, str. 220_ I ruL. 20 kop. 
ta, 1872, w 8c£', str. 88 i rej. (Odb. 5aO - Podróz malownicza po Dsjciekawszyeb 
egz.) 96 cnI. okolicach ziemi nasz(\i, podług Humbolda i 
W YC DWS l' illnYl
h znakomitydl podróznych i badaczy 
ĘDR H KI Ludw. Rogala. romptua- natury dla DlłOlhiezy płei obojćj, z 8 ryci- 
rium codicis jUl'is civilis Ino Galicia in trihus k S l 
partibus editi sumlDll cum diligentia recolle. nami olorow. \Vr.ocław, c lletter, 1853, w 
dnm pt. ('ommuni utilitati traditum. I,eopoli, 8ee, 2tr. IV, 281. 2 tal. 
nakło Pfaff."ł, ]800, w 8ce, sł.r. 239 i k. 5. + - Toz, wydanie dru
ie. Berlin, 1858, w 
_ Skorowidzczy1i zbiór a1fabet)'czny ustaw 12ee, str. 281. Cena zniz. l rub. l)O kop. 
cywilnych w 3 pz
ściach dla Galicyi w roku - Nowa l)odróż malownieza czyli obrazy- 
179i nadanyeh, ku wygodzie publiczności w z Ameryki, Afryki i Australii podług znako- 
rodowitym jrzyku ustaw tyeh wiadomości mityeb podrózt1y('b i badaczy natury. (wyda- 
potrzebującej z n:ljwiekszą. piluo
cią ułożony nie drllgie). Berlin, druk Jul. Sittenfelda. 
przez .... dóhr J, 'V. I{azimierza Rzewu- 1860, w 8ce, fltr. 297, bez rycin. Rub.l kop. 35,. 
ski ego państwaR.ozdołn justyciaryusza. Lwów, z ryc. 2 rub. 
kosztem i nakładem Karola B. Pfaffa, ]800, _ Toz, wydanie drugie. Berlin, 1871, w 
w 8ee, str. 249. 6 złp. 12ce, str. 297. Rub. 1 kop. 50. 
WĘDRYCHOWSKI Władysław. Pan starosta - Sta8 i J:ulwisia. Powiastki dla grzeez- 
na Wilczkaeh. Dramat I1istoryezny w pifeil.l nych dzieci przez aut.ork
 "Obrazów wieku 
()dsłonaeb, osnuty na tle prawdziwego zda- dziecinnego", z 8 ryeinami litogr i kolorow. 
rzenia z czasów Zygmunta III. KI'allów, druk Wrocław, Schletter, 1853, w 16ee, JIItr. 81 
Uniwers. Lwów, komisowo K. Wild, 1863, 18 sgr. 
w Sce, str. 51. 50 cnt. ... _ 'foz. Nowe wydanie. Berlin, 1868, w 
- Słów kilka o ,Józefie Korzeniowskim, 16ce, str. 80. Karton kop. 40. 
Dominilm :Magnuszewskim, Karolu Bnlińsl/:ro, w drukarni Nr. 644 przy No- 
w 8ee. wolipiu, 1808, w Bce, str. 278-464. 
Vega Lope Feliks Carpio, (1562 t 1635), (T. I. Cz. II. Wybór pisarzów polskich. Cz
ść. 
obaoz: Lope. I. stanowią, Szymanowskiego Pisma). + 
W ę gierówna K., ob.: Żochowska. - Poezye. (Bibl. klas. polskich). Warsza' 
wa, nakład Jana Breslauera, 1872, w 8ce, 
Węgierska kampania, ob.: Łapiński T. str. IV i 134. 35 kop. 
WĘGIERSKA z Kamińskich l go ślubu Nie. - Ohacz: Estreicher K. (biogr.); Marmonłel;. 
lęcka Zofia, (1822 t 8 Listopada 18691. 1.6- Montesquieu; Przyborowski W. (biogr.); Sie- 
gendy historye?ne przez llronisławę Kamiń- miński L. {Portrety liter. 1865)j Rousseau. 
ską, z 22 ryein. litogr. Poznań, Zupański, Szymanowski J. 
1852, w 8ee, str. 324. OprawIle 3 tal. 10 sgr. WĘGIERSKI Wojciech ksiądz, (1604 t 1660). 
- LegBndy historyezne.. Wydanie druf!ie I{ronika zbol'U ewangeliekiego krakowskiego, 
przejrzane. Poznań, J. K. Zupański, druk W I \V której erektia zhoru tego, przywi1£>jB, ka- 
Deekera i Sp., 1863, w 8ce, str 3:l1 l rub. znodzieje, albo słudzy Boży, starszy zborowi. 
20 kop + rozne prześladowanie, zboru zburzenia i wiele
		

/Bibliografia_05_049_0001.djvu

			WĘGJ.AN - WEGNER 


:w 


innych pamiętnych rze
zy 
rzypomina.ią si
 
i opisuj
, z ró
nych kSll!g .111s
orye
nyc
 sy- 
Dodowych i zborowych, WIęC 1 Z mektorych 
prywatny('h albo domowych manuskryptów 
i listów zebrana i opisana przez .... w tymze 
zborze słowa Bozego kaznodzieje, y zborów 
dystryc. krak. seniora roku Pa
skiego J65 L 
Kraków 1817, w 4ce, str. 132 I VJI. (Wydał 
J. Sam.' Bandtkio). 4 złp. + 
Węglan ammonowy, ob.; Kowalski H. 
Węglarstwo, obacz: Brinken. 
Węglarz z Waleneyi, obaez: Schmid K. 
Węgle, obacz: Engelmann, Scholt. 
Węgleńska Anna z Dl!bskicb, obacz: Gąsio- 
rOwski J. 
Węgleński Alwar, obaez: Ulanowski L. 
WEGLENSKI Franciszek, minister sprawiet11. 
(1766 t 1820). Mowa JW. ....pos
a hrubieszow- 
skiego miana na posiedzeniu se.lmowym d. 15 
Grudnia 18U, folio, str. 4. 

ĘGLEŃSKI Jan, mini
tcr .skarbu, (176. t 
1835,. lnstrukeya dla plsarz?\V celnyeh itd. 
Warszawa, 18U, w 8ee małej. 
- dla kontrolerów celnych itd. Warszawa, 
1811, w 8ce. 
- inspektorów wydziałów itd. Warszawa 
1811, w 8ce. 
- nadstrazników itd. Warszawa, lBll, w 
Sce. 
- rewizorów miejskich i t. d. Warszawa 
1811, w 8ce. ' 
- Regulamin kasowy, tamze, 1811, w Bce 
lIIałej. 
Węgleń ski Ignacy. I.istyobywatelskie do ... 
obacz: Wybicki Józef (1816). 
- Obacz: Horodysk! len. 
WĘGLlŃSKI Lew. Słowo Boze przez ueta 
proroka o nowem ludzkoś::i odkupieniu dla 
polskiej ziemi od 500 lat zesłane. Lwów 
18 48, w 8ce, str. 4, (wiersz). 12 grp. + ' 
- Wiara, nadzieja i miłość kamienie w
. 
gielne do gmaehu Polski naszej. Lwów, lB48 
" 8ce, str. 4, (wiersz). ' 
- Nowyi poezyi małutscbthums in Westpreussen, 
wie auc11 zur Kenntniss der A1tertbiimer die- 
ses Landesthcils, mit zahlreichen IIlustratio. 
nen und bishel' noeh ungedruckten histori- 
schen Dokumenten. I. Bd. 1. u. 2. Thl. bis 
I4.G6. Posen , 'l'urk, 1872, w Bee. str. 439 i 
10 tablic, 3 '1'a] , 10 sgr. +
		

/Bibliografia_05_050_0001.djvu

			82 


W
GRZ
CKI - W
ID
NK
LL
R 


(WQgry). Opis jeog"raliezny i statystyo
my 
W\Jgier, Siedmiogrodu, Kroacyi i Pogralticza 
wojskowego. (Główny tytuł:- Jeo!:\"rafia i sta- 
tystyka Europy). Warszawa, S. Orgelbrand. 
1849, w 12ee, str. X, 220 i X. Zlp. 8. 
- Teatr wojny węgierskiej w r. 1848 i 
1849. I'aria, Lemt:rcier, 1852, fol., ark. mapy. 
- Obacz: Balleydier (1819); Boldenyi (dzieje 
1863); Bułharyn J ; Gołemberski W. (1869); 
Hollok; Jazygowie; Łapiński T.; Szyc J. (le- 
Riony 1850); Wilczyński S. W. lSojusz); Wy- 
socki Józef; Zglinicki Eug. 
WĘGRZECKI SI.anisław (ur. 1765 t .1845). 
DzieJe o znaczelIlu władzy duehowneJ obok 
świeckiPj w Polsee. z dodatkiem IJrzez .... 
do dl'uku podane. Warszawa, druk Zawadz. 
kiego i W
ckiego. 1818, w See, str. 190. (Od- 
druk z Gazety korespond. warszawsko z roku 
ltH7). zlp. 3. ... + + 
- Porównaj: Surowiecki Kar. (List); Skar- 
szewski W, 
- Głos ..... prezydenta miasta, komen- 
danta naezelllego gW8rdyi uarodow£>j war- 
szawskiej, miauy dniA 8. Września 1814 r. 
przy wchodzie od Woli wojsk polskich pod 
dowództwem jaśnie wielmoznego hraLi Kra- 
sińskiego, jenerała dywizyi b
dąeych (b. w. 
m. i r.) fol., str. I. + + 
- Magistrat policyi m. stoI. Warszawy 
zdaje spraw
 J. Król. Xi,ż. ł1ci (Fryd. Aug:.) 
względem usuni
cia zydow z głównyeh uhc 
stolicy, w Warszawie 11. Grudn. 1808. (pod. 
pisany W
grzeeki wiee-prezyJeut). 
- Obwieszczenie Magistratu miasta Warsza. 
wy. O zachowaniu w mieśeie. czystości i gdz!e 
nieczystoś
i z domu WYWO.ZIĆ, wydane dOla 
9. Kwietma 1807 f. (podpisane przez prezy- 
denta W
grzeckiego Stanisława). fol. pół ark. 
- Mowa prezydenta miasta Warszawy 
lT!iana na powitanie N8jjaśniej
zego Ale
san- 
dra I. króla polskiego w czasie Jego wjazdu 
w miesiąeu Listopadzie r. pań. 1815 (laby- 
tego, w 4
1I, str. 2. 
- Toz, tenze tytuł, folio pół arkusza na 
1. stronnicy. -T- ... 
- Toż Lublin, druk Pruskiego, w 4ce, 
k. 1 wra
 z Mol9kiego: Swi
łO narodowe. 
- Pismo o prawaeh dla Ksi
stw
 War- 
szawskie!:\"0 uchwalouych z uwagami stoso. 
wnemj poł/łczone przez .... Warszawa, w dru- 
karni Ragoezego, 15. Sierpnia 1809, w bce. 
str. 125 i 4 i 2 tabI. złp. 4. + + + 
- Rozbiór dzieła pod tytułem: Upominek 
pogrobowy, ś. p. Kaźmierza Pliszki PodIa. 
sianina rzecz o sukeesyi czyli uwagi nad 
prawem przyrodzonem do spadku. Warszawa. 
druk Gał
zowskiego, 1828, w 8ce, str. 155, 
z tabl. geneal. zlp. 4. + 
- Obaez: Szaniawski F. X. 
- Rozprawa o profesyach 
 _profes
oni. 
I'ach OUZ o systemacie admInlltrac)'Jnym 


przez .... Warszswa, w drukarni Ragoczy , 
1810, w 8ee, str. 2 i 242. zlp. 5. + + + 
- Uwagi nad powszechnem moratorium 
czyli odpowiedź na pismo Antoniel{o Ble
- 
skipgo, posł!l konińskiego, z doł=e?zenił:,m hl- 
storyi o zbIOrze prawa przez Illegd)'s An- 
drzeja Zamojskiego sporzlłdzonym, wydane 
przez _... Warszawa, w drukarni sukeesorów 
Zawadzkiego na Krakowskiem przedmieśeiu 
N. 4ri3, 1810, w 8eA, str. 42 i 56 i 2 karty 
o wplywie miast w rzeczaeh publicznych 
w Polscc. + ... + 
- Wiadomość o odmienieniu stanu kró- 
lestwa Uuńskiego w r. 1660 zaszlem, sporz'ł- 
dzone w r. 1816 z dodatkiem uwag nad mo- 
ratorium. WarszawB, druk przy Nowolipiu, 
1816! w 8ce. str. ą8. (w końcu podpisany 
Stamsław W
grzeckl).+ + 
- O włościanach polskieh. Warszawa, druk. 
Rząd. 1814, w Bec, str. 20, (Lez osobnego 
tytułu). + ... ... 
- Obacz; Molski M.; Rabaul (uwagi poli- 
tyczBe 1831); Surowiecki K, (List). 
WĘGRZYN ks. Wojciech. .K!lzRnia na wszyst- 
ki.. eałego roku uroczystoscl do d.ucha C
:ł-8U 
ZRBtosowane. Przemyśl, druk braCi Jelemow, 
1859, w 8ce, str. VIII i 239. dr. Ikr. 80. + 
Węgrzynowice obaez: Zapalski J. 
Wegweiser zur gotUichen Wa
rhe
t odet' 
Anleitung sich von der Ueberemsbmmung 
des Alten und Neuen Testaments besonders 
in Betrdf der Lehre von dem Messias dem 
Erloser der Menschen zu iiberzengen. War- 
schau, gedl'uckt in der Missions Buchdrucke- 
rei. 18li2, w 8ce, str. 25. 
- (Kleiner polnische) fiir Gesehii.ftsman- 
ner, Ael.zte und Landwirte, enthaltend pol- 
niseh-deutsehe Gesprache u. Vocabell! neb
t 
Grammatik Andeutllngen und Regelu uber dle 
Aussprache. Toruń, Lambeck, 1844, w Bee, 
zlp. 2. 
VEHRING prot: Historya i instytucye prawa 
rzymskipgo (przekład rkps. prz
z Maks. Poz- 
nańskiego i Ksaw. Tatarkiewicza w War- 
sza wie.) 
WEJCHERT Edmund. O zn
ezeniu Bastiat'a 
Carey'a i 5upińakiego w Ek
lIomice.. Roz- 
prawa napisana dla. 
trzym
Dla 
topDla M
- 
gistra prawa i 
dmlD
straeYI w Szkole Gło- 
wnpj warszawskieJ. VI ar
zawa, druk Gaz. pol- 
ski£>j, 18G8, w See, str. 17. kop. 50. 
- W eiehsel-Niederungen. Die unteren .... und 
ihte Eisgangs- G€
ahrell. D
nzig! Kafemann, 
1877 w 8ce duzeJ, str. 40 l 2 htografowane 
plan
 w 4ee duzej i poprzecznem folio. Mar- 
ka I fen. 50. 
WEICHSELMANN (Jacob Balde) und Sar- 
biewski, w 4ce, str. 14, (w prog. gimnazyum 
w Leibaeh 1864). 
WEJDENKELLER Dr. 'ob. 'ac. Dię rusuiBchęu
		

/Bibliografia_05_051_0001.djvu

			WElGł:L - WEINERT 


ss 


und poinischen Pferdo in den siiddentachen 
Staaten. Niirnberg, 1822, w 8ce. 
WEIGEL Ferdynand Kilka słów przy zło- 
h'uiu do grobu B. p. 1.<'. H?gus
aw_a Kopczyń- 
skiep-o, dra med. prof. UD1
. J
glell. b. dyr. 
Izpitali ugóln)'ch (tak), powiedziane na cmen- 
tArzu krakowsko d. 24. 'Kwietnia 1861 r. ku 
czci i pami
i zacnego m
za. Kraków, druk 
Uniw., 1861, w 8ce, str. 10. + 
_ Wystawa przemysl?
a mialIt Biały i 
nielaka w r. 1867. (odbicIe z Czasu). Kra. 
ków, druk Czasu, 1867, w 8ce, str. 11. + 
WEIGEL Józef (ur. 1766 t 1846). Spiew 
z fortepianem z opery Familia Szwlljcarska, 
przez.... Warszawa. (nuty). zlp. 2. 
Weigel Michał ob: Księiarsk i H. 
WEIGEL T. D. Bibliotbeca bobemico.polo- 
nico - hungnrico - RU8triaca. Catalogue de la 
pn'Jcieusl! biLliothćque de M. Venceclas de 
l'ichof'nhecr ii. Prague. 8nte Supplement du 
Catalogue 
eDljral de la librairic aneienne 
de .... Leipzll1;, Vruck v. C. P. Melzer, 1871, 
w 8ce, str. 1376-1497. 
WEILAND C. F. Das Konigreich Galizien. 
Weimar, Geograf. Institut, 1849, fol. l ark. 
10 sgr. 
_ Toi., Eilllheilung berielitigt. Weimar, 
I.andf's-llId. COIDl't. 1851, fol. k. 1. 8gr. 10. 
_ Karte ,"oJn KuniR"r. Pole n, den preuss. 
Provinzen Ost- und 'West-PreulIsen ulld 1'0. 
lIen. Folio, 1829. złp. 2. 
_ Carte von dPID Konigr. Polen, Os t- und 
West-Preu9sen uud Posen. Weimar, 1630, fol. 
_ Kartf' von d. k. Preuss. Provinzen Preus- 
sen und Posen nebst dem kais. russo Kl5l1igr. 
Polen. Weimar. 1852, fol. 
WEILEN Jtizef. (WeiI, ur. 1828). Draho- 
mira, trag. w 5. aktach, przekład W. I.. An- 
czyca (Bibliotf'ka utwor. dram. oryg. i tłum. 
N. I.) 'Varsznwa, M. Hlucksbprg, 1869, w 8ce, 
litr. 143. (Odbitka z D1uszczu) IIrg. 20. + 
_ RozaJllUlJ(łA, dramat w 5. aktlIch, prze- 
Id alI S. z Ż. D{uchiilsldej). ..Warszawa, na. 
kłall IJiLlioteki warfzawskll"j, druk J. Her. 
gera, 187:!, w 8ce, litr. 75. (Odbitka z Bibl. 
warsz.) złp. 4. 
Veille d('s dp.l1x Ilernicres hatllillell, avec 
I.hotographies de Napolćon et de KOściusz. 
ko. frank. 3 cnt. 50. 
WEJMAR Leopold. Dis!łer
atio inauguralis 
£>birurgico- prRctil'a do \.l1morlbna lympbaticis, 
quam iu caesarca litterarum Uuivers. Vil. 
ucnsi ad COuSf'IIUellda doctoris mcdicinae jura 
et hODQres puhlico judici
 sU
?Ilitlit. ..... Li- 
tI.IIIanus med. magister semmarn meollcł sump- 
tibus cacsarcis IItahiliti ornatique alumnie a. 
IB22 die Novembrill. Vilna, typie dioecesanill 
ad ecclelliam :5. Casimiri, w 8ce, litr. 21. 
WEIMARN F. Matoryały dla geog
fi i .ta- 
ł.y..tyki Rossii 80Lrannyje oficeraliił general- 
naho sztaba. Liflillnd
kaja gubcrnija, sosta- 


wił gwa.rdiejskaho generalnaho IIztaba fligiel- 
adjutant połkownik .... Sankt. Petenburg. 
tipogr. R. Golike, 1864. w 8ce, .tr. VII, II, 
707 i l mapa. tal. 4, IIgr. 4. + 
WEINBERG Aleksander Maryan. Rozbiory 
piw krajowych przez.... studenta wydz. ma- 
tpm.fizycz. Szkoły Gl. Waru. (odbicie z Gaz. 
lek. Nr. 2,. S. z r. 1868). Druk Gaz. polsk. 
w 8ce, litr_ 11. + 
_ Warszawska woda do pieia pod wzg1e- 
dem sanitarnym, z map, geologiczną gruntu 
Warszawy. (Osobne odbicie z Pami
tnika 
Towarzystwa lekarskiego warszawskiego r. 
1877), Wał'szawa, druk Ę, SkiwIlkiego, 1877. 
w 8cc, litr. 63. kop. 60. 
WEINBERG Julian. Cbolera i jej leczenie. 
Warszawa, druk S. Orgelbranda, 1854, w 8ce, 
str. 86 i 5. kop. 50. ... 
- Choroba IIkrofuliczna. jpj przyczyny, 
sposoby uniknienia, oraz Brodki leczenia przez 
.... lekarza klasy l. Warszawa, nakładem 
autora, w druk. S. Orgelbranda, 1845, w 8ce, 
k. 5, str. V i 228, spisu l k. nieJ. + 
_ O grzybach i bedłkacb jadowitych i ja- 
dalnych krajowych, oraz o niesieniu pomocy 
otrutym jadowitemi. Rzecz czytana na po. 
siedzeniu publicznem Towarzystwa lekankie- 
go warszawskiego d. 21. Stycznia 1849 roku 
przez członka tegoz towarzystwa. .... Warez&wa. 
w druk. Józefa Ungra, 1852, w 8ce, 2 przodu 
2 k. nieJ. i H7 lItron, IIpillu 2 k. nieJ. 
_ Kobieta w litanie dojrzałolici jaką jest 
i jak, być powinna przez .... lekarza klasy 
I. Warazawa, w drukarni Banku polskiego, 
1842, w 8ce. Tom T. str. VII, YłIl i 96. T. 
II, X i str. 143. 
(Tom I ofiarowany cieniom i. p. Jedrzeja 
Śniadeckiego). , 
- Polacy w rodzinie Slawian. Warszawat 
Kowalski, 1876. rub. 1. 
Weinberg L obacz: Geramb. 
WEINERT Aleksander (ur. 1809). Najdawniej- 
azy cmentarz pod Warszawą. Bez wyr. m. i 
r. (Odbitka 1856), . 8ce, litr. 8. + 
- Co była era cbrześciańska.? przez .... 
Warszawa, druk J. Sikorskiego, 1872, w 12ce, 
k. I, atr. 27. + 
_ Wykryte oryginalne listy nieznane króla 
Sobieskiego w iloBci utuk 28. bez w. m. i r. 
w 8ce, litr. 1. + 
_ OLchó(1 uroczystości Bo;.ego Ciala w War- 
szawie w XYII i XV11l wieku. \Varllzawa. 
h. w. r. w 8ce, (odbicie z Biblioteki wanz. 
1853, I. 567-5i['). 
_ Odkrycie wodociągów dawnych Nowej 
Warszawy, z rycin,. Podał .... wydawca Sta- 
roi.ytności warszawlIkich. Warszawa, druk 
Strąbskiego, w 8ce, napillów kar.t 2 i litr. 15. 
(Jelltto oddruk z Hiblioteki warszawlIkiej. 
Taż broszurka jest w całości umieszczona 
takte w 3. tomie dzieła tegoż wydawcy p 
n, Starożytności Warszawy). kop. 50 + 
I)
		

/Bibliografia_05_052_0001.djvu

			8' 


WE IN ER T - WEINKAUF 


- Opis historyczny trzech k
p na Wiśle 
pod Wąrszaw,!: Polkowska, Bełk, Saska; od 
najdąwniejszych czasów do 1850 r. Z wido- 
kiem k
py Saskiej na ark. Warszawa, nakład 
autora, w drukarni Banku polskiego, 1850, 
w 8ce. str. 156. złp. 6 gr. 20. + + 
- Opis bistoryczny zaślubin królewicza 
polskiego Jakóba Sobieskiego. Z wizerunkiem. 
Warszawa, 1851, w 8ce, str. SI. (Oddruk 
z BiLl. warszawsk.) złp. 2. + + 
- Pogląd ua posta
 ro
asta Warszawy 
w rozmaitych czasach I zmIanach b. w. m. 
dr. i r. (Warszawa, 1850), w 8ce, str. 36. + .. 
- Wykryty r
kopi9 J
drzeja Załuskiego 
bisk. kijowsko (hi
toria comitiorum). War. 
lizawa, druk Gazety polskiej (odbitka z liibl. 
wal.sz.), w 8ce, str. 4. 
- Uozwiązanie wątpliwości o istnie.niu 
w Warszawie kośc:ioła N_ P. Maryi ZwyCl
z- 
ki ej i k
py na Wiślo przy Bełku, jako odpo. 
wiedź na occn
 prac IDoich przez 1'. J. Bar- 
toszewicza w BiLI. warsz. za Sierpień r. b. 
umieszczon=!o w 8ce, str. 16, (odbitka z liibl. 
warsz. 1853 r.) + 
- Spominki dziejów. polskich za pan?wa- 
nia Zygmunta 111 z dZieła Konr. MemmlUsa, 
w 8ce od str. 99 - 120. (Osobne odLitki z 
Wień
a 1863 bez zmiany paginacyi). + 
- Sprostowanie bł
du co do czasu wpro- 
wadzenia kalendarza Gregoryańskił::go do 1'01- 
liki, w 8ce. str. 11 (oddruk z BlbI. warsz. 
1865 r.) + 
- O starostwach w Polsce do końca XVJlJ 
wieku z dołącuniem wykazu ich miejsco. 
wości.' Warszawa, nakład autora, druk J. No- 
skowskiego, 1877, w 16ce, str. 137. kop. 75. 
- Staro
ytności warszawskie, dzieło zbio. 
rowo-poszytowe wydawane przez .... magi- 
litra prawa i admistracyi. konserwatora akt 
dawnych m. Warszawy. 2 tomy w 12. zeszy. 
tach. Warszawa, druk J. Ungra, 1848, w 8ce, 
litr. 383, nieliczb. 3, 411, Tom I z 7 tabl. 
i planami arkuszowemi. T. II, z 4. rycin. oj- + + 
- Toz, Tom 3ci. Warszawa, w drukarni 
S. Strąbskiego, 1864, w 8ce. k. 4, str, 882 
i k. str. 111 z ryci nt Saskiej K
py. 
(Jestto zbiór I'óżnych prac wcześniej druko- 
wanych, rÓZnej formy i paginacyi Zebrane ró. 
ine odbitki j oprawione zostały w księg
 o 
200 egzemplarzach. Zaczyna sj
: Opis k
1' 
pod Warszawą. reszta oddruki z Biblioteki 
'Warszawskiej (Zaślubiny króla Jakóba; O mo- 
rowem powietrzu; Obchód Bozego Ciała; 
Odkrycie wodoci,!gów). 
- Toż. dzieło zbiorowe wydane p"zez . ... 
magistra obojga praw i nauk administracyj- 
nych, konserwatora akt dawnych miasta War- 
lizawy. Serya drnga T. IV. z rycin,!. War- 
IIZBwa, nakładem autora, druk Banku pol- 
skiego, 1856, w 8ce, str. III, 462. 
- Toż, Tom V, 1857, dl'uk tamże, k. niel. 
S, str. II, 453 i l nie!., z 2. ryc. i I facsim. 
- Toz , Tom VJ, lB58, tamze druk, kart. 


niel. S, str. II i H, 468 i nieJ. 1. Spisu treści 
w 6 tomach str. XVIII. Za tom IV-VI rb.B. + 
- Szczegóły wyświecaj,!ce powody zerwa- 
nia umów mIllżeńskich królewicza Jakóba 
Sobieskiego z ksi
zną Radziwiłłową Brande- 
burgsklł, w 8ce. str. 10, b. osobo tyto (odbitka 
z BibJ. warsz. 1855). + 
- Najdawniejsza taryfa domólv m. Kra- 
kowa (z r. 163::!) b. osobo tyto w 8ce, str. 10_ 
(oddruk z Bibl. warsz. 1868). 
- Ulica Krzywokolna w Warszawic. b. 
osob tyto (Oddruk z Bib\. warszaw. 1864), 
w 8ce, str. 8. + 
- Rozlllaito
<:i. Ulica Daryczkowska w War- 
szawie od 1438 do 1766. (Oduruk z Bibl. warsz. 
1865), w 8ce, str. 13. .. 
- Wiadomość o Wilanowie pod Warsza- 
szawą z r. 1338. (Odbitka z r. 1870), w Bcl'.. 
str. 4. + 
- \Viadomo
ć Listoryczllo, statystyuna o 
morowem powictrzu w Warszawie, w latach 
1624 i 1625 panuj,!cem, z rycinł, podał..._ 
wydawca Staro
ytuości warszawskich. War- 
szawa, autor. dl'uk St. Strąbskiego , 1852, 
w 8ce, stl'. 42, k. 2, (oddl'uk z Biblioteki 
warszawskiej). kop. 30 + 
- Wyjaśnicni" założenia mnrów obron- 
nych miasta Warszawy, jako odpowiedź na 
zarzuty pp. WilhelmR Kolberga i F. M. 80- 
bieszczańskiego. (Na końcu: Odbitka z Nr. 12. 
Gazety polskiej z r. 1871). w drukarni Ga- 
zety polskiej, przy ulicy Dauiłowiczowskiej, 
Nr. 619, w 8ce, str. 18. + 
- Zabytki dawnych urządz:eń sądowych 
mi"sta Warszawy, skreślił .... mag. prawI!. 
i admin.. konserw. akt dawnych miasta War- 
szawy. Cz. J. Warszawa, druk J. Ungra, 1869, 
w 8ce, str. 68. Iwp. 60. + 
- Toż. Cz
ść H. Warszawa, 1870, w Sca, 
str. 50. kop. 40. + 
- Toz Część III. (Przedruk z Przpglądu 
sądowego;. Warszawa, druk S. OrgelbrandB, 
1871, w 8ce, str. 76. kop. 60. + 
- Toż. Część ('zwarta i ostatnia, skrelllił 
.... Warsza wa, druk S. Orgelbranda Bynów, 
1872, w 8ce, 
tr. 27 i spis alfab. litr. \'1. 
kop. 20. + 
WEINERT Antoni (nr. 1751 t 18. Czerwca 
1850). Text zur Cantate am Ostelfest.e in 
J\f usik gesetzt von 
... Professor 
m Cons
r- 
vatorio aufgefiihrt In der evangehschen Kir- 
che U. 'A. C. Warschau, 1828, w 8ce, k. niel. 
2, + + 
- Text zur Cantate am Neujahrsfeete. 
Warschau, 1828, w 8ce, k. 2. + 
WEINHDLD Karol, profesor w Krakowie. 
Beitriige zu einem 9chlesischen Worterbnche. 
Wien, Gerold, 1855, w 8ce, str. HO. Anbang 
zum 14. Bd. der Sitz.-llerichte der philos.- 
hist. Classe dor Akad. d. Wisgenschaft.) sgr. 20. 
WEINKAUF. Pieśni kościelne dla użytku
		

/Bibliografia_05_053_0001.djvu

			WEINREB - WEISSE 


35 


młod&iezy. TrzemelIzno, druk i nakład OIaw- 
Ikipgo. sgr. 2. 
Welnkopf ob: Steczkowski Jan. 
WEIHREB A. ze Lwowa. Dissertalio in:tu- 
guralis medico l,ractica de hppatide qllam 
.... Vindobonae, typ. Storkholzcr, 1832, w 8ce, 
.fr. 22. 


I 


WEINREICH Franciszek, ksilłdz (t w Cheł. 
mnie 20. Kwietnia 1829). l{az8nie l1a l'ogrze. 
bie ciała ai\Yi
tpj pluni
ci JW_ JMci Ksi!:dzR 
Iwana Onufn'go Rogowskiegn, biskupa Ka- 
meceńskiego, sufrsgana i archidy
kona ka. 
tedry Chehniilski£>j, misna w ko
ciel8 kat..- 
dralnym w Clicłll1?y dnia 311. Stycznia 1806 
r. przez .... pr"buszezA chełmińskiego Zgro- 
madzenia Missyi kapłana w Kwidzynie, dru- 
kowano u Jana Jakóba..... w 8ce, str. 46. 
 + 
WEINREICH Casp. D8nziger Chronik. Ein 
Hcitrag zur Gescbichte Danzigs, der I.ande 
Preussen u. rolen, des lIansobund('8 u. der 
t1ord. Reiebp. Herausg'. u. erlautert von Th. 
lIirsch 11. F. A. Vossbcrg, mit Ahbildgn. Ber- 
lin, J. A. Stargard t, 1855, str. 132, XXVlIl, 
tab!. 2. (wydauie w 300 e
z.) tal. 4. + 
(Egzemplarz wytworny Jeden z dwóch od- 
bitych, 75 tal.) 
WEIRICH Adam. Nowa metoda mccb'niczna 
laligrafii. Warszawa, 1854 
WEISBACH Jut (urodz. 180u t 1871). 'Me. 
chal1ika teoretyczna i stosowana. Z drugiego 
wyd. Iliem. na polski j
zyk przełozył Stan. 
l!akka inżynier. Tom l. }[,'chanika teore- 
tyczna z ,no blizko d"z('wOl'ytami w tekscie. 
WSI'szaws, Natanson, druk Jaworskiego, 1856, 
w See, litr. 7US, k. 1. rsb. 4, kOli. bO. Cena 
zniź. . rub. 2 kop. 50. + 
WEISBERG Mich, ob: Szokalski. 
Weisenfeld ob: Lippe: 
Weishaupt Adam, załoźyciel 1IIuminałów 
(ur. 1748 t 1
301 obacz: Baruel (HiBtorya 
Jakobillizmu 181:.!). 
WEISKETERN. Prusy i Polacy (po 'angiel. 
liku). Londyn, 1863?) 
WEISS Albert Album polniscner Volks-Lie. 
der der Oberschlesiel. metrisch iibertrsgen. 
Leipzig, Rhode, 1868, w 8ce, str. 60. pgr. 12. 
_ Ob: Erbrich E; Mickiewicz A. i .Zieliń. 
ski G. 
WEISS Izydor. Ogłoszenie wzgJ
dem wyda- 
nia obrazow hiatorycznych 1,olskich przez 
smugIewieza, 14. Lipca, 1820. Wilno, folio. 
Weiss Dr. ob: Balcerowski. 
WEISS. Dem pcbOnen Polen -LA11(1e (Veri- 
tati corona). Gedicbt. Zum bpsten der Ar- 
men. Warscbau, IF28, w 8ce, str. 4. 
WEISS Felix i LEWKDWICZ Jan, wydawcy. 
Dziennik Muz)'czuy_ Wilno, 1834, (mie6i
cz- 
nik). Hocznie rsb. ti. 
Weiss L. ob: Dorn G. 


. 


. 


..... 


Weiseagung (die) Jellsaja8, deren Inhalt, Er- 
klirungen ob: Ho" L. (18,13). + 
Weisse (Der) Adler. Zurich, 1865, wyszło 
:Nrów 77, redaktor I'later L. 
WEISSE Chrys!ian Ernst Dr. Geochichte Frie- 
derieh Augusls Kouig von Sachsen, Herzogl 
v. 'WarRch"u bis zum Posener Frieden von 
.. .. Ob"I'hofgerichtsrat h und ordentlicbem 
Professor des Lehnrecbts zu Leipzig), mit 
Portralt. Lcipzi
, Hinrichs, 1811, w 8ce, 
str. IV, XVI i 2!i2. cnt. 30. + + + 
WEISSE Maksymilian (ur. 1';98 t 12 Paźdz. 
1863). Beobacbtungen mit I1l'm Magnompter 
in Krakau etc. Kraków, 1840, fol. pół ark. 
_ Coordinatae }Iercurii, Veneris, 1Ilartis,- 
Jovis, 8aturni et Urani j clllculatae a ..._ 
phi!. Dr. astron. prof. p. o. Observ. astron. 
direct. Acad. scient. crac. sodali. Cracoviae, 
typis fratrum Gieszkowski, 1829, w 4ce, str. 
XIV i 73. złp. 10. + 
_ Corrpctiones temporis ex alliludinibuB 
eorrespondcn tibus calculatae " '" prof. p. o. 
Cracoviae, Gieszkowski, 1829, w 4ce, dr. 19. 
złp. 3 gr. 10. + 
_ Latitudo geograpbica Cracoviae ex ob- 
servationibus anuorum 1829, lS30 et 1831 
deducta. b. w. m. i r. w 8ce. + 
_ positiones mediae Btellarum fixarum in 
zoniB Regio montanis 8 lIesselio inter 15 et. 
... 15 declinationis observatarulII ad a. 1825 
reduclae et in catalogum ordiuatae JUBlU 
lIcad. imp. PetropoJitanae edi curnvit et prae- 
fatus est F. G. V.... Struwe, z 3. I'yciu, w 8ce. 
Petersburg. typ. Ac"d. scientiarum, 1846, 
w 4ce, str. 2M i III tllbl. i przedmowy str. L. + 
_ Toz, Tom II. Pt!tereburg, nakład Akad. 
pelersb., 1852. + 
(Dzieło to głównie jest zasługą pracy J. K. 
8teczkowskiego, adjunUa obserwatoryum). 
_ Resu1tate der an der Krakauer Stcrn- 
warte gemachten meteorolog. u. 3atronom. 
Beobachtuugen. Krakali, druk Stan. Giesz- 
kowskiego, 1839, w 4ce, ptr. 33. + 
_ Sternbedeekung und lł.Iondsterlle be o- 
bachtet Buf d. k. k. Sternwarte in Krakau, 
herausgegeben von .... Krakan, Druck Univ.. 
1855, VI 4ce, k. 41 niel.+ 
_ Tafeln zur Reduction dpr bei verscbied. 
Wii.rmesrraden zur oberen O be	
			

/Bibliografia_05_054_0001.djvu

			36 


WEISSE - VELDE 


covie. ViennB, chez Wallishauser, 18S1, w 
4ce, str. X. i 74. ... 
- Tafeln zur Berechnong der lIóhen.Un- 
terschiede aus beobachteten Barometer-und 
Thermometer-Standen. Wien, 1831, w 4.ce. 
- Uebersicht der im Jahre 1850 an der 
k. k. Steru warto zu Krak BU angestE'llten me. 
teorologischen Beobachtunlten. (Aus d. Si. 
tzungsber. der Acad.) Wien, 1851. cnt. 10. 
- Vergleichung deR Catalogns generalis 
pro 1830 in struves Stellarum fixarum in. 
primis duplicium et multiplicium positiones 
mediae Petropoli 18.'')2 mit den beiden Ka- 
talogen aus Uessel's Zonen-Boobacbtungen 
von Dr. .... Wie n .... 1858, w 8ce, str. 20. 
WEISSE Maks. i Adaib. KUNESZ. Stundlicbe 
Barometer-BeobachtuuJt'en zu Krakau, iu den 
Jahren 1848-1856 auf offentl. Kosten heraus- 
gegeben. Wien, k. k. I-Iof- und staatsdruck. 
1858, w 8ce, str. 107. ... 
WEISSENBACH Władysław Jan. Zdrój po. 
ciechy czyli ćwiczenia pobozne dla osób płci 
obojej, zost3jących w arcyhractwie "Paska 
rzemiennego
 zakonu braci pustelników Au- 
gust.yna św.. ułr.zone celem ppmnożenia cbwa. 
ly Boga w Tr. św. jedynego, kn czci N. Ma- 
ryi P. Pocies?enia, tudzież na uwielbienio 
BW. Ojca Augustyna i matki Moniki. Zebrał 
na. pozy tek duchowny braci i sióstr tegoż 
arcybrac. a nasł
pnie wszystkich wiernych chry- 
atusowych ..... ks. pleban krzemieniecki. Rze- 
szów, druk j nakład Jana A. Pellara (1871), 
w 8ce, str. XXVII, I i 621. (Nakład 2,000 
egz.) 1 dr. 50 cnt. + 
Weissenhorst O. obacz: Szymański. 
WEISSENSTEIN Dr. aut Wien. Worte ge- 
Iprochen bei Gelegenheit der Errichtung des 
Leichenstoines fiir Abraham Kohn vou sei- 
nem innigsten Freunde (bez m. dr.) Lwów, 
184.. w 4ce. złr. 4. 
WEISSENTHURMOWA Joanna Franc. Wero. 
nika (ur. 1773 t 1847). Die Bestiirmung von 
Smoleńsk. Schauspiel. Wien, 1833, w 8ce. 
sgr. 10. 
- Obacz: Błotnicki. 
- Marya królowa szwedzka i Katarzyna 
królewna polska, drama przerobione (przez 
Ad. Dmu
zewskiego). Warszawa, 1819 (1822). 
WEIT X. Jan Emanuel (ur. 1788). Narz
dzia 
meki Chrystusowej, tłumaczenie z niemiec- 
kiego X. Stanislawa Chołoniewskiego. Wilno, 
T. Gliicksberg, 1842, w 8ce, str. Sil. Zlp. 15 
gr. 10. 
- Słowa nieprzyjaciół Chrystusa, Uóma- 
czył z niemiecki£>go ks. Stanisław Chołoniew- 
liki. Wilno, 1'. Gliicksbcrg, 184.3, w t!ce, str. 
VII, 330. Złp. 13 gr. 10. 
VEl T Dr. J. Nauka o chorobach kobiet (Gy- 
naekologia). Przekład dzieła dra. . .. Krank- 
heiten der weihlichcD GeschJechtsorgaDo. 
Puerperal- Krankheiten. (2te Anflage Erlan- 


gen 1867), przez dra Miecz. Gruella, lekArla 
m. Ostrowca, z 32 drzewor. w tekscie. War- 
szawa, Bibliot. umiej. lekarsk., wydanie red. 
Gaz. lekarsk., druk Józ. Bel'gers, 1871, w 8ce, 
k. 1, str. V, 627 i III. rub. 6. .,. 
WEJZENBLUT Leopold. Popularny pOltl,d 
na choroby syfilit.yczne napisał ...., lekarz 
praktykujący w Warszawie. Warszawa, w dru- 
karni S. Lewentsla, 1
67, w 8ce, str. III. 35. 
kop. 30. 
- f1zkic hiltieniczny. l\1
7atka i matka czyli 
przepisy zachowania siQ dla kobiet w stani l' 
brzemiennym, oraz pid\;gnowanik dzieci DO- 
wonarodzon)'ch. Warszawa, 1871, w 16ce, str. 
75. kop. 50. 
- Toz, drugie powi
kszol1e wydanie. War- 

zawa. u Ungra i Hanarskiego, 1875. " 16ce, 
str. IV, 141. kop. 75. 
Weitzmann ob: Rlchter. 
Wekslowa ustawa, obacz: Ordynacya; Ret- 
tinper l (Ustawa 1876); S. K. (1870); Ustawa i 
Zbiór; Zbyszewski K. (w Galicyi 1856); Zie- 
liński F. 
VELDE VAN DER Carl Franz (ur. 1779 t 1824) 
Arwed Gylleustierna romans historyczny z dzie- 
jów szwedzkich z XVIII wieku. Z dzieł.... 2 
tomy. WarszAwa. nakładem j drukiem N. 
Gliicksberga, ksiQgarzR j typografa królew- 
skiego uniwersytetu, 1827, w 12ce, str. T. J. 
246; T. II. 246. zlp. 12. 
- Horoskop, powieść historyczna w cza- 
Bach fanatyzmu i wojen domowych we Fran- 
cyi, dzieło .... na ojczysty j
zyk przez Jana 
Korwina Krasiilskiego przełozone. Wilno, 
w drukarni Manesa j Zymela, 1829, w 8ce, 
Btr. 132. złp. 2 grp. 15. 
- Kawaler z zakonu maltańskiego, po- 
wielić historyczna wydana przez Winc. Ostojo 
Orlińskiego b. kAp, w Art. W. P. Cz. J i 11. 
Kraków, w druk. akadem., 1827, w 8ce, Cz. 
I. str. 114 i k. niel. 4. Cz. II. str. 164. .,. 
- (Toz samo, z tegoi roku ma tytuł bez 
wymienienia przerabiacza i boz przedmowy_ 
Jestto nowy tytuł dodrukowany. Tlumaez 
Józef Kurzewski.) + 
- Kawaler Ma1tański, powieść romantycz- 
no-historyczna. Tomy 11. Kraków, 1830. w 8ce, 
otr. 144 i 164,. (Nowy ł).tuł do starej edycyi). 
Złp.6. 
- Korsarz amerykański, romAUS historycz- 
ny, z francuzkiego na pol.kie przełożony. 
Wilno, 18SI, w 8ce, złp. 2 gr. 20. 
- Novellen und Erzihlunl!en. Tomik 2gi 
p. t.: Lodoiska, SoUyk, Catharina Gabrieli 
etc. I.eipzig, 1832. Cena zuizona pół tal. 
- Paweł LaskariB, albo: hwaler Maltań- 
ski, romana biBtoryczny. 2 Tomy. WilIlo, 
1830, w 8ce, zlp. 6. 
- Powieści historyczne, przełożone na jo- 
?yk polski 2 Tomy. (Gunima. Axel. ..lsrnund 
Thysklirgurson: Horoskop), z niemieckiego. 
WarBzawa, Merzbach, druk przy ulicy Elek- 


I 


.
		

/Bibliografia_05_055_0001.djvu

			WELICHOW8KI - WENDT 


57 


I 


toralnej. (Wydawca F. S. Dmochowski},18S0, 
W 12r.e, str. 143, -t 77 i 92 + 191. złp. 6. 
- Patrycyusze, rom
ns historyczny z dzie. 
jów Szlązldch w XVI wieku, z dzieł ..... 
2 Tomy. Warszawa, w drnkal'ni przy ulicy 
Mazowicckiej Nr. 1349, 1828, w 12ce, Itr. 
179 i 192. złp. 6. 
- Zdobycie 1tlexyku, romans hisforyczny 
..... z niemieckiego. 3 Tomy. Warszawa, 
s. Org£>lbrand, w dlUlmrni J. Wróblewskiego, 
18:.!7, w 8cp, str. '1'. I; 152 j T. II; 162; T. 
III: 139. złp. 10. 
- Ob: Błolnicki. 
WELlCHDWSKI Jan. Za miasłpm. T. MłYII 
djabelski, II. Gospoda, lir. Wróżka, IV. Ska- 
ła czartowska. Powieść dla unlil'jących c,y- 
tać. Lwów, u Czajkowskiego i Seyfabrta, 1869, 
w 8ce, str. 71. kop. 15. 
WELlCZKO (Welyczko) Samo ił. J.iłopis so- 
bytJj jllgozapadlloj Rossyi w XVII. wiekie 
sostawił .... bywszyi kallcelaril!t kallcelaryi 
wojska 2apor07k
ho, 1720.2 Tomy a S Cz
ści. 
Kijów, wyd. Komis. aJ'cheol., uWalnero, 1848, 
w 8ce, str. VIII, 454, 51, XXX, H. Tom II: 
612, XVII, III, r. laSI. Tom III: IV, XII. 
568 i 2. r. 1855. 
(Czerpał z Sam. Twal'dowskiego, TyUew. 
JJkiego, Okolski£>go i innych kronik. O tern 
szeroko Padalica w Dzieli. Warsz., 1855, Nr. 
153-1(2). + + 
WELKE F. Zbiór wpzelkicb postanowień 
i urzą,dzeJi od roku 1816 wz
l
u('m kupiec- 
twa, f3bryk i rzemiosł w J{rólestwie Pol- 
likiem wydanych, ułożouy pJ'Zł:Z .... naczel- 
nika sekcyi 1abryczIII'j przy komisyi wc1ztwa 

aliskiego. I(alisz, w drukarni J. Polł:skicgo 
1 komp., 1629, w 8ee. Tom I, 1. Iliel. 2, str_ 
107 i spisu k. niej. 2. (obok jest tekst nie- 
:rniecki). Tom II, k. nicI. 2, str. 131 i Je. nieJ. 
13. + + 
WELLE G. Unter der Erilc und iibCl' dt:n 
Steinen. Ein Polenscbicksal (Gcdicht). Bonn, 
]847, w 8ce. 
Vellejus Paterculus Marcus (20 r. przed Chr., 
31 r. po Chr.) obacz: Paterculus. 
Wellington ob: Capeliguc. 
Welte ob: Encyklopedya. 
WELTER Teodor Bernhard (ur. 1796). Dzieje 
-powszechne skrócone. Przełożył na j
zyk 
pOlski Z. Sawczyński. Część l. Dzieje staro- 
zytne; Cz
ść II. Dzieje wieków Brednich; 
Cz
śc III. Dzieje nowożytne. I{raków, Ilim- 
rellJlau, druk Czasu, ]8G5, w 8('e, T. L btr'. 
:r V , 148, VI. T. ]J. str. 184. T. HI. str. 
Om po złp. 2 gr. 18. 
- Toz tamze, wydanie wtóre. Kraków, 
lIinlInelblau, druk Czasu, 1869, w 8ce, str. 
142, 177 i 192. + 
.- Toz, OOCBć I. Dzieje sł.arozylne. Wyda- 
n l . e trzecie. Kraków, nakład ksi
garni J. M. 
IJnmelblaua, druk CZASU, 1873, w Bee, str. 
138 i 1) kart nieliczb. .t 


. 


- Toi, CZtŚĆ I.: Dzieje starozytna, wyd. 
czwarte przl'jrzane i poprawione. Kraków, 
nakło J. 
I. Himmelblan, druk Uniw. Jagiel. 
1878, w 8ce, str. 8 nieJ. i 148. + 
- Ilistor)'a powszechna dla szkół wyż- 
szych i niższych. 3. Tomy, wedłuR" IlSgo wy- 
dania T. l-III. Poznaii, Kamiński, 18(jO, 
w 8cc. str. IV, 256j II, 242; 11 i 364. rub.3 
kop. 60. + 
- 'I'oż, Tom pierw
zy: Dziejo nowozytne. 
(Drugie wydanie według- pil'tnast.pgo niemiec- 
kieg-o). l'oznań, N. Kamieński i Spółlm, 1864, 
w 8ce, str. 364. taj. 1. 
- Historya powszechna dIn szkół wyz- 
szych i nizszych. Tom. l.: Dzieje starożytne, 
wydanie trzecie. Poznali, Kamiński i Spółka, 
1873, w 8ce, str. 258. sgr. 25. 
- Obacz: Popliński J. (1844 IIist. poW
7.. 
na wzór We1teraJ. 
Weltfrage (Europaiscbe 1'8(5), obacz: Ter. 
gonde. 
WEL TZEL A. Geschicbte der Stadi Ratibor. 
Zeszytów VI. Ratibor, in Commission bl'i F. 
Thide, 1861, w 8ce, str.6G7. '1'111. l Ngr.18. 
WEŁDYCZ Sylw. Der Antheil der Polell an 
dem ungarischen Freiheits. Kllmpfe 1848 u. 
1849 Altona, J.ange, Druck Gust. Esch, 1850, 
w l :!ce, str. 80. bgr. 10. 
Wełłański Daniel ob: Gołucbowski J. 
Wełna obacz: [Isner l; Myciu (o); Rybicki 
Teof.; Wagner {1ułlHlel)j Zienkowski Jan (1825). 
Wełnictwo obacz: Trylski A. 
VEMAR A. (pseuJonym Gustawa Marx). 
Almaul\('h dc la J'ologne, contL'Jl:lnt l'histoire 
.le la PologIle, l'Rr. M. A. \"
mar. P(lis
y, 
imp... Bouret, Faris, libr. COUJ'nol. 1865, 
w 1(;, str. lIG, z 1) ryc. fJ'ank l. ... 
WENCKSTERN DUo. Sicbzellll Polenli£>clor. 
Leil'zig-, O. Wigaud, Druck H. 1'auchnitz 
jnn., 1843, w 1Gcc, str. 47. sgr. 12. 
WENDE Ryszard, z Goniembjc w Poznań_ 
skiem, (ur. 1840). Quaest.iones rnythologicRP de 
hesperidum fabula. Dissertatio iuaugurRli- 
philologica qualU sCl'ipsit .... PosnallieuBiss 
VI'atislaviae, impress. Hrehmer et Minuth, 
1876, w 8ce, str. 69 i k. 1. + 
Wendowie obacz: Kaszubi; Łużyce; Dber- 
miiller (1874); Schreiter (1807); Sivers (18(7).. 
Wendrychowski ob; Wędrychowski. 
Wendt A. obacz: Tenneman. 
,. 
 - 
WENDT Jan Dr. (ur. 17ł-: '
 '
5). lł.laterya 
lekarska krótko zeLrlllla,_

 _.walla do użyt- 
ku praktycznego i wyl,ładó

;'-uniwers}teckich 
przez .... lekarza praktyczn{'go, radc
 taj- 
nego królewsko lekarskiego, profesora uniwer- 
sytetu zwycZ. puLlicz., dyrektora chimrgicl!- 
no.lekarskiego zakładu j nojwyższt'j egzami- 
nacyjuej komisyi lekarskiej; lekarza dyrygu- 
jącego w szpitalu lIbogidl, kawalera różnych 
ordcrów, Rady lł:kal'skiej 8zląskiej i wielu 
uczonych towarzystw cdonka. Z niemieckiego.
		

/Bibliografia_05_056_0001.djvu

			38 


VENEDEY - WERBU8Z 


z drugiego powi
kszonego wydania tłuma- 
czona pl'zez Franciezka Józefa Kleszcze".- 
skiego lekarza i aKuszera. Wal'llzawa, w dru. 
karni .Juliana Kaczanowekiego, 1842, w 8ce, 
kart niel. 15, str. 502, pomyłek drnkarskich 
kart niel. S. + 
- Wykład systpmAtYCEny chorób dzieci, 
tłuma('zył z ni('mieckiego, podłu{! d rUlriego 
wydania F. SowiilSlła. 
Warszawa, w drukarni przy ulicy Nowo Se. 
natorskiej Nr. 476 Lit. D., 1833, w 8ce, atr. 
XXII, kart uiel. 320, kart niel. 4. + 
Wenecya, wspomnienia z podrózy w roku 
1875. I.wilw, nakładem drukami ludowej, 
1877, w 8ce, str. 32. cnt. 30. 
- Obacz: FeldrnanowSki H.j Gnoiński Ks. 
(1870); Pietrusiński L.; Wiszniewski M. (Podróż). 
VENEDEY J. Die F'olenfrage vor dem preus. 
Fischen Abgeordneh'nhause. Zurich, Meyer 
u. Zeller's.Verlag, 1863, w 8ce, str. 24. sgr. 4. 
VENELlN Jurij J. Okrużnyjo żitcle Bałt.ij. 
sl(R:!o lIIorja t. j. Lety i Slavjane. Moskwa, 
1847, w 4ce. cnt. 75. 
Wenera obacz: Parny. 
Wenerya obacz: Docurno J. (de hubone 1848); 
Grabowski L (1847); Janikowski (choroby 1829); 
Kartscb (cłlOroLa 1875)j Lagneau (chor. 1823); 
Orłowski Fr. (w Azyi 1877); Reder A. (Prze' 
))isy 1835); Rosenblum; SililiSj Wendt J.j Wer- 
deramo (1811); Zeissl 
WENICER Marya. Barkarola, śpiew rybaka 
(nnty z tekstem). Warszawa, Dzwonkowski. 
kop. 45. 
WENING Józef. Beitrag ZUI' Naturkunde. Von 
jll katedry krakowskiej 
miss. apost. Zeszyt l-VII. Kraków, wydanie 
W. Wielogłowskiego, dmk Czasu. 1856 - S, 
w 12ce, str. 651. + 
- Toi, zeszyt S i 9. Kraków, Jaworski, 
1871, w 8ce, str. 162. 67'/. kop. Zeszyt I -7. 
rub. 2 kop. 40. 
- Wzór doskonałej chrzeBcianki w tego- 
czesnym świecie zyjącej, czyli żywot Wirgi- 
nii Bruni Granei, zIDarł£>j W Rzymie r. 1840. 
po włosku napisał.... generał zQkonu 00. 
'featynów. a na polski j
zyk przełozył X. 
Prokop (I.eszczyński) kapucyn. Warszawa, 
w drukarni .Józefa Ungra, 1855, w Sce, str. 
Xl V i 228. rsb. 1. kop. 20. 
- O rozumie filozoficznym i rozumie ka. 
tolickim przekład Mich. Doh. Szyszko. Wa.rsza- 
wa. u Orl!clLranda, 1855, (zapowiedziano). 
lTe konforencye si przełożone w PamiQt- 
niku religijno. moralnym, 1855, pod tytułem: 
O rozumie filozoficznym w starozytności. 
O rozumie katolickim w wiekach cnrześci- 
ańskich. O rozumio filoi!oficznym nowozyt- 
ności). 
- Obacz: Liguori. 
Wenłzel God. Em. obacz: Jaroński F. 
Wentzel J. ob: Wielogłowski Wal. 
WENTZEL Konrad. Do szanownych kolegów 
radców a w szczególności radców sekcyi skar- 
bowpj. Kraków d. 19. Lutego 1877. w dru- 
karni Czasu w Krakowie, nakładem K.Wentzla, 
w 4ce, 2 kartki. ... 
Wenus ob: Parny (Przemiany). 
Wenzick Teressa abbadessll delle Carmeli- 
tane 1873j ob: Kulczycki Lud. 
Verba ob: Miklosich. 
Verba veritatis, czyli słowo Podolanina do 
moich współbraoi Polaków mieszkaj,!eych 
w zachodnich guberniach C. R. Kijów, 1868, 
w 8ce. str. 176. (Mylnie pod Radzimińskim 
stoi). 
Werbel oL: Gregorowicz J. K. 
Verbum nobile ob: Moniuszko K. 
WERBUSZ Kazimierz, profesor lit. rossyjsk. 
w uniw. warsz. NauI.a o poznawaniu liczb 
oraz początkowe wyohrazenie cztereeh pierw. 
szych działań i t. d. Warszawa, 1832.
		

/Bibliografia_05_057_0001.djvu

			39 


VERDEll - WERlIRATSIUJ 


Wzory piem polskich ułożone przez .... 
nauczyciela kaligrafii w Liceum warszaw- 
skiem. Wanzawa, 1804. w 4ce. złp. 4. 
- Obacz: Rapporl. 
VEROEH - KIMANAK (pseudonim). Historya 
Arm£>nii. Nikol czyli rozproszenie Ormian 
w Polece przez ...... (
o,,!ieśó hietoryczn'\ 
w j"zyku ludowym gruzYJsklm). Petersburg, 
1866. 
WEROERAMO Emanuel. Dissertatio m
dieo: 
practica de metbodo merc
rium exhlbe?dl 
in morbis syphiliticis, quam I!I caesar£>a 
 11. 
nensi universitate annuente mclyto medlco. 
rum ordine pro obtinenda I!bera praxi. pe
 
universnm R08siarum ImperlUm quae graduI 
doctoris medicinae com petit publico judicio 
submittit ..... Neapolitanue. Vilnau, 1811, 
w 8ce. sgr. 15. 
WERDEREWSKI E. Niewola u Szamyla ro- 
dzin biCda Orbeliani i. ksi
cia «?zewe_zawa- 
dze 1854 _ 1855, skreślił z opowIadaDla n
- 
ocznych świadków .... tłumaczył z. rossrJ: 
skiego Józef Lew
o
icz. (z m
PQ teł cZ\J
CJ 
Kaukazu, w której Sl
 rzecz dZIała). rom

 
3 Kijów J Zawadzki, 1857. w 12ee, str. I. 
I; 12 i 189
 T. 11: 175; 1'. 11I: 103 i 126. 
zlp. 16 gr. 20. Cena zniż. rub. I. + 
VERDI Józef, (ur. 1814). Bal maskowy. Ope
a 
3ch aktach, muzyka .... (Jedyne wydaDle 
przejrzane i aprobowane .przez. Dy,:ekcyą tea- 
tru lwowsk.) Lwów, ad mm. DZJenDlka polsk., 
1873, w 16ce, str. 71. cnt. 25. 
_ Ernani, opera w 4ch aktach z muzyk,! 
..... tłum. J. Ch
cińskiego. Lwów, nakład 
Gaz. narodowf'j, 1873, w 32ce, str. 62. kop. 15. 
_ Giovanna de Guzman. opera w li aktach, 
tnuzyka G. Verdi. Warszawa. druk pajew. 
Bkiego. 1872. 
- Treść opery w Bch aktach pod tyt.: Vio- 
letta, mnzyka .... Wanzawa, druk J. Ungra, 
1856, w 16ce. str. 28. -t 
- Violetta (La TraviAtta). Opera w Bch 
aktach (w 4ch obrazach), z muzyką .... tło- 
maczona przez J. Ch
ciński£>go. Lwów. 1872, 
w 16ce. str. 64. cnt. 20. 
- Obacz: Piave (Rigoletto) j Radziszewski 
J. (bal); Soler. 
Verdienen die Polen obacz: Polen (1848). 
WERDUM Ul ryk. DYllryusz wypraw
 .Jana 
Sobieskiego z r. 1671, wydał _ dr. Ksaw.er
 
Liske. (Odbicic z I. tomu Archiwum KomisYJ 
historycznej). Kraków. druk Wł. L. Anczyca 
i Sp., 1877, w 8ce dużej, str. LXXIX. (183- 
261). .. 
Vereinsschrift des Westgalizischen Forst. 
vereines hrsg. vom Ausschusse. I. Heft. Wa- 
dowice, Friedlein in Krakau. 1862, w Bce, 
str. 122. zlp. 2. 
WERESZ Wacław. Anna (pow.) Warszawa, 
M.Orgelbrand, 1869. (odcinek Gaz. polskiej.) 
85 kop. 


WERESZCZYŃSKI Józef, bisknp kijowski. 
Kazania .... wyd. przez Ign- Hołowińskiego, 
arcybiskupa mohilewsk., metropolit" rzymsko 
katol. kościołów w cesar8twie. Petersbnrg i 
Mobilew, nakład B. M. Wolffa, druk K. Kraja, 
1854, w 8ce, k. 2, str. XXI, 402 i 2. rub 2. 
cena zniz. rub. l. + 
- To!, Petl'rsburg, B. M. Wolff, 1862 
w 8ce, str. XXI i 402. rsb. 2. 
(Nowa okładka, rzeczywiście wyszło 185ł r,) 
- Pisma polityczne.... Z wiadomościQ o je- 
go zyciu i pismach, z dołączeniem podobizny 
własnor
cznegojego podpisu. Wyd. K. J. Tu. 
rowskiego. Kraków, nakład wydawn. Bibliot. 
polsk. Biblioteka polsk., oddział państwowy, 
(zeszyt. 124-6, 4. - 6 nowej seryi), 1858, 
w Bce. str. XVI, 184. + + + 
- Pisma treści moraluej: l). Goliciuiec 
pewny niopomiernym moczyg
bom a obmierz- 
łym wydmikuflom itd.. 1585 i 2). Wizerunek 
naksztlllt kazlInia i świata tego n
dznego itd. 
1585. (Bib!. pols. Zesz. :.17, 2B). Kraków, K. 
J. Turowski, 1860, w 8ce. str. 117. 58 cnt.+ 
Wereszczyński J, ob.: Korzeniewski Krzysz. 
WERESZCZYŃSK. Maurycy Ernest. Barwin- 
ki. poezye Maurycego W. Wilno, 1842, w 
8ee, str. 138. 
- Obacz: Hoffmann E. T. 
WERESZCZYŃSKI Michał. Dissprtatio inau- 
guralis medico-practica de diagnosi morbi 
.... Viennae, typ. Pichler, 1837, w 8ce, s.25. 
- WyjaBnienie legendy (obrona jezuitek). 
Lwów, 1848, w 4ce, pół ark. 
Verfassung Slav. Lander 1842j ob.: HaJt- 
hau sen. 
Verfolgung und Leiden der katholischen 
Kirehe in Russland. SchRffbllusen, 1843, w 
8ce; obac
: Horrer; Riiltingerj Vervolging. 
Vergerius Piotr Paw. (1565) i obacz: Szwe. 
miński. 
Vergi., obacz: Sobieski; Wirgiliusz. 
Vergleichung dee Zollgewichtes mit dem 
Wllrschauer Gewicht. Breslau, b. W. r., fol. 
Verhandlungen (die) des polnischen Reichs- 
tageB von dcm TlIge dor ł:!CBliirrouug War- 
schaus biB zur letztcn Sitzung ('l. bis 23 Sept. 
1831) aus deu uugedruckten.polnischel
 Pro- 
tocoIlen iibersetzt und aIs eu! "uthcntJscher 
Bcitrag zur Zeitgesehicbte mitgethŁilt. Stuł.t- 
gard uml Tiibingen, Cutta, 183J, w 8ce, str. 
144. 
- dee Landtags im ){jjnigreich Gallizien. 
1820. Lemberg, 1845, w 4ce i ob.: Czynności. 
_ zu dem 6 und 7 provincial. Landtage 
versawmalt geweseuen Stii.nde des Grosshertz. 
Posen. 2 Theile. Posen, 1843-5. 5 złp. 
Verhiillnisse (Ueber LiUhauens) zu Polen. 
Petersburg, 1831, w 8cl'. 
WERHRATSKIJ Iwan. Poczatki do ułożenia 
nomenklatury y terminologyi pryrodopyśnoj
		

/Bibliografia_05_058_0001.djvu

			40 


WER!\IINSKI - WERNER 


narodni.i napisRw człen towaristwa Pro- 
świta. Cz. I-V. Lwów, z druk. stawropigij. 
instytutu, 18G9, w 8ce. Zesz. II, str. 40. Z. Hl 
str. 23, Z. 1 V r. 1872 str. 23. Z. V str. V, 40. 
Zeszyt ).10 20 cnt. + 
- Znadobi do słowaria juznorliskobo na- 
pisaw .... Lwów, pieczat. tow. imien. Szew. 
czenki, 1877, w 8ce,. k. 2, str. 88. + 
Verite (La) dHendue et prouvee par les 
faits, contre les calomnies anciennes et nou- 
velles, a Poloek, 1817, w 8ce, str. 176 i l re- 
gestru. 
- sur Pierre-le-Grand; obacz: Grzymała 
(18iSa). 
- La, vraie Bur la Pologne, ob.: Tolstoy, 
Jacq. (I86I). 
- La, sur l'insurrection polonaise de 1863 
par UD ex-che f insnrrectioneL Paris, Dentu, 
druk Dunneaud, lB69, w 8ce, str. 96. + ... 
- (La) sur lea evenemenB de Galicie. Pa- 
ris, druk Maulde et ł{enou, 1847, w 8ce, str. 
liO. + -t 
(Werki). Przewodnik obcbodzqcym psmilłtke 
naszego zbllwienia Jezusa Pana, dróg jerozo. 
limsk. w dyecez. wileńsko na górach Werkow- 
skich pod Wilnem złożonycb, pod dozorem 
XX. Dominikanów Weł'kowskich v.'ydsny. 
Wilno u Marcinkowskiego, 1838, w 8ce, str. liS. 
WERMIŃSKI Feliks. (t 14 Stycz. 1878) O lam- 
pacb do domowego uzytku i sl'0sobie obcho- 
dzenia się z niemi. Warszawa, Gebetbner i 
Wolft, 1868, w 8ce, str. 45. 60 kop_ 
- O niekt,órych specyalnycb gał
ziach to 
tografii. (Odb. z Przegl. tecbn.) Warszawa, 
1867, w 8ce, str. 31. Kop. 30. 
WERMDNTY Alfons. Historya literatury fran- 
cuzkiej. HerJin i Poznań, Sortim. Nicolai (Ja- 
gielski), druk Steintbala w Herlinie, 1861, 
w 8ce, str. 485. 3 rub. 
- Toz, wydanic drugie. Poznań, I 86G, w 
81'8, str. 485. -t 
VERNE Juliusz. (ur. 1828). CbanceIlor. No- 
tatki podróżnego J. R. KazalIon. Warszawa, 
J. St.opl'cllf', druk L. JaDu9zkiewicza, 187G, 
w 8ce, str. :.!t4. 7:> kop. 
- Dziel'i kapitana (;rllllta, podróż fanla. 
styczno-naukoł'Ja. 1'om l-HI. \VarszawA, 
druk J. Sikorskiego, (oddr. z Gazety l,oIRk.), 
1877, w 8co małej, str. 323, 319, 2BO. 3 złr. 
75 cnt. + 
- F:mtazya Dra Ox, powieść. \Varszawa, 
nakl. II. Stana i F. Stol'pelle, 187G, w 8ce, 
atr. 130, 75 kop. 
- Miasto pływające, powipść. (Odbitka z 
Rncbu literackiego). l.wów, Gubrynowicz i 
Schmidt, 187G, w 8ce, litr. 213. 1 złr. 80 ct. 
- Miasto J,ływnj=!ce, powieść, z francuz- 
kiego tłumaczyła Jadwiga T. Warszawa, nakł. 
red. Opiekuna dom., druk J. Jaworskiego, 
1872. 
- 20,000 mil podmorskiej zeglugi około 


świata. 1'. 2. Warszawa, 1870-71, w 8ce, 
str. 309 i 360. l rub. 50. 
- Toz, wydanie drugie. Warszawa, druk 
J. Sikorskiego, 1877, w 8ce, str. 618. 2 złr. 
- Pi
ciotygodniowa podróż bAlonem nad 
Afryką. (Oddr. z feuilet. Gaz. Pol s.) Warsza- 
wa, J. Sikorski, u Gebethnera i Wolli'oł, 1873. 
w 8ce, str. 350. 5 zlp. 
- Podróz na około świata w ośmdziesi
cill 
dniacb, przełozył J. Grsjnert. 3 tomiki. War- 
szawa, 1873-4, w 8ce, str. 127, 96, 176. 75 
kop., opr. 1 rub. 15 kop. 
- Podróz na około ksi
zyca. Warszawa, 
Gebclhner i Wolfł
 (uudruk z Gazety po Isk.), 
1
70, w 8ce, k. 2 i str. 283. 75 kop. + 
- Podróż du bipguna północnego. (Oddr. 
z Gaz. pols.) 2 tomy. Warszawa, nakło Ge- 
betbnera i Wulffa, 1
76, w 8ce, str. 567,357. 
Złr.5. 
- Podróż do Arudka ziemi, przeklad z fran- 
cuzkiego. Warszawa, (z Gaz. pols.), J. Si- 
korski, 1874, w 8ce, str. 552. 75 kop. 
- TAjemnicza wyspa, powieść w S tomach 
przełozył z franc. J. Pl. (Dzieło premiowaue 
przez akademię francusk,!). (Odbitka z Ty- 
godnia i z Ojczyzny). Lwów, Seyfahrt i Czaj- 
kowski, druk Rogosza, 1876-76, w 8ce, str. 
222. 322, ;j03. li dr. 40 cnt. 
WERNEBURG i BEYER. Nowy i praktyczny spo- 
sób dla gospod arzy wiejskich nieobeznlłuych 
z weterynoryą, poznawania i leczenia chorób 
zwierzqt domowycb, jakoto: koni, b)'dła ro- 
gatego, owiec, trzody chlewnej, kóz, psów, 
kur, g
si, goł
bi itp. z dodatkiem obejmuj,!- 
cym sposoby udzielania pomocy podczas po- 
rodu zwierzą.t domow)'ch l'rzez p. tłu- 
maczył A. Ił. Warszawa, 1854, w 8ce, str. 
377 i 3 tablie rycin. Złp. 12. 
Werner, ob.: Trepka. 
WERNER Abr. GoUlob. (l'i50t 1817). Zasady 
oryktognozyi i geognozyi podług najnowszego 
układu.. .. wydane przez S. Zdzitowieckiego. 
Lublin, 1819, w 8ce, stl'. 110. 3 złp. 
- Regestr minerałów cesarskiego uniwer- 
sytetu wilcilskicgo, dla uczniów odwiedzają- 
cycb gnLinet mineralogiczny podług układu 
Wernera sporzą.dzony. Wilno, druk IIlanesa 
i Z)'mels, 11>28, w 8ce, str_ 39. 
- Obacz: Bogatko; Drzewiński F.; Jakowi- 
cki (Oryktogn.lt!25); Kumelski N.; Symonowicz R. 
WERNER Antoni, nauczyciel muzyki we wsi 
Prussach, powiat Czerksski, gubern. KijowRka. 
I{ompletue dzieło muzyki w 3ch częściacb, 
(Zasady muzyki. Nauka fortep. O harmonii. 
Opera mU7.yki), miało wyjść w 100 i kilku- 
nastu arkuszacb przy koilCU r. 1840. (Ogło- 
szono prenumerat.
. Cena prenumeracyjna 40 
rub. asyg. 
WERNER J. Dzieło dor
czne dla ekonomów 
i wieliuiaków o zarazie i innycb zwyczajnych 
chorobach ro
atego lJydła, owiec, koni i 
świń. z krótkim dodatkiem o wściekliźnie
		

/Bibliografia_05_059_0001.djvu

			WERNER - W ERNSDORFF 


41 


czyli wodowstr\)cic tak ludzI jako i IDnych 
zwierz'!t etc. ułożone przez ...._ medycyny 
i chirurgii cyrkułu Raciborskiego fizyka col- 
legii medici et sanitatis w Wrocław. Depar- 
tamencie adjunkta; druga powi!:ksl'ona i po- 
prawiona edycya za laskawern zczwoleniem 
n:łjj:łśniej. króla imci pruskiego, pana mojego 
miłościwego. Wrocław, druk Grassowej, Ra. 
ciborz, Karul Henr. Jahn, 1800, w 8ce, str. 
298, tndzież rejestr i tabele. 8 złp. + 
- To
. Nowa poprawna edycya. z 3 tabc- 
lami w Suwałkach, w drukarni F. Swierczew 
skiego, 1820, w 8ce, str. 245, kart niel. 4, 
regeatru kart 4. Złp. 4. 
WERNER Ferdynand, ssse
or fa.'macyi, (14 
l.ititop. 1799 t w Siorpni'l lB70). Rozbiól' 
cbemiczny wody mineralnej zn:łjdującej si!) 
pod miastem BURkiem, uskuteczD10ny z pole- 
cenia wysokiej komisyi rz1!dowej spraw we- 
wn!:trzllyeh i policyi przez .... aRsesura far- 
mł!.cyi w Rsdzio o
ólnćj lekar
kiej. War
Z1l- 
wa, druk Galyzowskicgo, 1832, w 8ce, str. 2 
i 28. Zlp. 2. + + 
- Ustawa dla farmaccutów, materyalistów 
i kupców, dla aptek, składów i handlów ma- 
teryołów aptecznych i farb (po polsku i TO 
syjsku), b. w. m. dr. i r. (Warszawa, 1839), 
w 8ce, str. XVI, 235, 11 i wiele tablic. + 
- Toż, Warsz:łwa, 1844, w 8ce, str. 255, 
i 4. Porów naj Ustawy. 
Werner J. B. obacz: Goszczynski Sew. 
WERNER Fryder. Ludw. Zachar. (1768 t 
1823). Wands, tragedya w 6 aktach II: nie- 
mieckiego. Warszaw3, 1810, w 8ce. Złp. 4 
gr. 20. 
Werner T. obacz: Katolik; Poradnik. 
WERNERY Fryderyk. Uwagi nad choler
azya' 
tycką przez Dra med. i chirur. lekarza dyw. 
koq', inwal. i weterynal'yi itd. członka Tow. 
w Wiirtzburgu. Bcitl'sg ZU!' Cholera asiatica 
von .... Med. t't Chirur. Dr. Warszawa, w dl'u- 
karni A. Gałfzowskipgo i Komp., 1833, w 
8će, str. 76, (po polsku i niemieckn). 
WERNET J. Jakób. (1698 t 1789). Rozmowy 
sokratyczne w materya,'h moralnych uło.i:one 
dla nauki książ
cia dziedÓczncgo Saxe Go- 
thy y Altenburg p,'zez paua ..... proft'sora 
w Genewie, tłulllaczenia przez X. Ho P0l'iela 
K. W. Nowa edy"ya po paryzkiej powiększo- 
nej przez autora dwoma nowami rozmowami. 
Łowicz, I 80S, w Bce, k. I, str. :.!49. (Inny 
przekład Fl'anc. ZaLłocklt'go r. 177;;). + 
Wernic Henr. (Nauka o rzeczaC'h. Przc.wod. 
wyehow.) obacz: Zaleska Julia. 
WERNICH Dno F. Der Livlii.nder J. Reinh. 
v. Pat kul und seine Zeitgenossen. Berlin, 
1874, w 16cc, str. 348 i 8 ryc. kolor. 1 rub. 
20 kop. 
. WERNICH 0110 A. Ludwig Heinricb von Bo- 
Janus. (Prc>f. in der Univ. zu ViIna), b. w. 
m. i r., w 4ce, 


WERNICKE Juliusz Emil. Geschichte Thorns 
aus Urkunden, Dokumenten und Handsehrif- 
ten bearbeitet von .... Erster Band, die Ja- 
hre 1230-1530 umfassend. mit Abbildungen. 
Tborn gedr. bei Heinr. Gruenauer, 1839, w 
8ce, k. nici. 3,. str. 6 i 347, rycin tab!. 4. 
- Zweiter Band die Jahre 1531-1840 um- 
fassend, mit Abbildungen, 'l'horn, 1842, in 
Commission bei ł
rnest Lambeck, w 8ce, k. 
niel. 3, str. l V i 623, (abl. 2. + i- 
- Ueber die Bedeutung und Wicbtigkeit 
dpr am 27 Decem. 1831 zu bej;\'eg. ł'estfeier 
der vor (j()0 Jahr. erfolgt. Griindung d. 
tadt 
Thorn. Berlin, 1832, w 4ce. 
- Obacz: Praelorius. 
WERNICKI Józef Aleks. z War5zawy. J
ssai 
sur la IIIJeumonie aiguc simple. Tbese. Mont- 
l'cllier, J. MartcI, U!S4, w 4ce, st.r. 60. 
WERNICKI Aleksander. (t 1871). O przcśla- 
dowaniu kościoła uńickiego według źródeł 
moskiewskich. Lwów, czcionko Jasieliskiego, 
1869, w 16ce, str. 127. (Biblioteka Mrówki 
Nr. 16). 
(Pierwotnie wyszło w Dzienniku Poznań- 
skim). + 
- Dzienniczek (?) wydawany w Moskwie 
za uniwersyteckich czasów, (po polsku) 
- Obacz: Przyszłość (1866). 
VERNIER H. Veron. Arytmetyka dla użytku 
początkowycb przez .... proCesora matematyki 
w kolleg. królew. Ludwika w Paryżu, z fran. 
cuzkicgo przekład Michala Brzostowskiego. 
Wilno, J. Zawadzki, 1833, w 12ce, str. II i 
188. Złp, 2 gl'. Hi. + + + 
- Toż. Inna edycya, 1839. 
WERNIK Tadeusz. Rachunkowość gospo- 
darska czyli wzory tlo utrzymania rejestró rrt 
gospodarskich przez .... komisarza dóbr Radzy- 
roieliskich, byłego inspektora przy instyŁucie 
agronomiC'znym w Mar).moncic pod Warsza- 
w'!. członka honorowpgo 1'owarz}'stw rolni- 
czycb w Dreźnie i Wrocławiu; z 21 tablica. 
mi w70rowemi. WarRZaWI1, w drukarni Łąt. 
kiewic,za, nakład wydawcy, 1823, fol., str. 
[)R Złp. 7. + + 
Vernois Petronella z Borzęckich ob.: Wój. 
cicki SI. 
WERNSDORFF M. Gottlieb Jubel-Reda, wel- 
ehe zum Andenken des fUr numhero Drci- 
hund£>rt Jahre erfc.lgten Ąbfalls der Provinz 
I'rcuRsen vun dem Teuschen Ordpn, um df'r 
Einvcdcibung clprselbclI in dell polnischclI 
Staa(.skiirper am Aschcrmit.twoC'hc des 1754 
Jabres im grossen 11OI'snl11 d!'A LJan?iger Gym- 
naaii von lIrn. .... ufl"entliC'hcn Lehrcr der 
Bere.lsamkeit IIl1d herllacll dem Drllck iiber- 
lassell worden \011 J. A. T. D:lI1?ig Im t Sclu'ei- 
berscheu Schriften gedruckt.. I'osell, lJruck 
und Verll1g von A. Schmaedicke, 1
72 w 8ce, 
k. 1, str. IV i 60. (Na okladzinie: Jubel- 
Gabe. Ein Reitrag zu dem lł.Iarienburger Sa- 
kularfe8te). 10 5gr. T 


6
		

/Bibliografia_05_060_0001.djvu

			42 


WERRr -WERYIIA 


Wernychora, obacz: Czajkowski M,j Koszul. 
Werona, obacz: Potocki M. (corigrbs). 
Weroneiiczyka, poezye, patrz Biblioteka kla- 
syków łacińskich, wydanie Ed,Raczyńskiego. 
(Weronika BW.) (1445 t 1497). Krótki zbiór 
wazniejszyeh rzeczy z 
ycia BW. Weroniki 
Giuliani, kapucynki kanonizowanej przez Ojca 
ŚW. Grzegorza XVI papieza w dzień świ
t.ej 
Trójcy d. 26 Maja 1839 r., z prz
'daniem lita- 
nij, modlitw i pieśni o tej ze św. (b£'z oso. 
bnego tytułu, bez wyraienia ID. i r.) (Warsza- 
wa, w drukarni J. Wróblewskiego, 184..), w 
Bce, str. 16 i portr. + 
- Toz. Tenże tytuł, tenZe druk, przekład 
tenże sam nawet co do liczby wierszy i tre- 
ści na stronIlicach, tylko kolumny stronnie 
o pół wiersza wyższe, bez wyrażenia miejsca 
roku i druku, w 8ce, str. 16. 
- Żywot świ
tt
j Weroniki opatki kapu. 
cynek. Z włoskiego na j
zyk polski p'rzeło. 
zony. Poznań, w komisie u J. K. Zupań- 
skiego, J856, w 8ce, str. VII i 256. Rsr. I. 
- Żywot św. Weroniki, kapucynki wraz z 
nabożeństwem do tejze św. Warszawa, XX. 
Misyonarze. 1859. Złp. 3. 
- Obacz: Jędrzejowiczowa Ludwika (1841); 
Salwatori. 
Verordnungen dor Landesbehorden fiir das 
Konigreich Galizien uud die Bukowina. I.em- 
berg, kk. Staatsdruck, w 4ce. Jahrg. 1860, 
k. 2, str. 114. R. 1861, k. 2, str. 13. R, 862 
R. 1863. k. 2, str. 26. R. 1864, st,r. U, III i 
19. R. 1865, k. 2, str. 6. Rok 1866, str. 136. 
R. 1867, str. V, II i 36. R. 1868 str. VI, 96_ 
R. 1869, str. VI, V i 194. + 
- Toż, po polsku, obacz: Dziennik ustaw. 
1866-69. + 
Veronlnungsblatł. (Land es - Gesetz "nd) fUr 
dIs Konigreich Galizien und Lodomerien 
sammt dem Grossherzogthume Krakau, Lem 
berg, Buehdr. E. Winiarz, Jahrgang 1873, 
w 4ce, Stiick, XI, str. XII, XXIV, 285. Jahr. 
1874, Stiick. XXXVU, str. XIV, VII, 208. 
Jahrg.1875. St. XXXIII, str. Xl, VI, 265. Jahr. 
1876, Stiick XXI, str. IX, V J. 235. J ahrg. 
1877. Lata 1870-1872; obacz: Landesgesetz. 
Werowski Ign. (1788 t 1841)j obacz: Piotr 
Krempa. 
WERRI Piotr. Nocy Rzymian. Warszawa' 
drukar. szkolna, 1831, w 8ce. 
Vers d'un gentilhomme galicien. b. w. m 
i r. (Uopoł), w 8ce. + 
- chantes devant L. Exc. MM. Pierre 
Lazarew et le com te Aug. lIiiiski, a I'occa- 
sion de J.eur vęnue au colIeO"e do la Com- 
pagnie de Jesus le 15 Janv. °1800 a Połock, 
b. w. r. (1800), w 4co. 
- dedies iŁ S. M. J. Aleksandro I. l)our 
Je jour de sa fete par l'auteur d'un memoire 
SOU8 lo titre: Sur les moyens d'accroitre eon. 
isderablement les rovenus do la couronne de 
la Russie, dans les provincea de Volbynie, 


de l'Ukraine et de la Podolie. St. Petorabourg, 
1804, w 4ce. 
(Wersal). Wiadomość o biblio te co polskiej 
w Wersalu 1841. Wersal, impr. Klefer, 16łl, 
w 8co. str. 8. 
Versammlung (Generał). Krakauer Beamten 
des Spar.und Spielvereins am 11 Dez. 1864, 
Kraków. druk Uniwers. 1864, w 8ce, str. 15.+ 
Versuch (Ein) I!ur T.osung der Verfassungs- 
wirren der Parteien. Lemberg. 1872. 
Werlheim, obacz: Spoerlin. 
WERTTERBERGH Adam. Pieniądz i praca, 
powieść, przekład zo szwedzkiego Pa..liny 
F(echnerowej?). Warszawa, nakład Kaufmanna 
ksicgarza, druk A. PajlJwskiego, 1872, w 6ce. 
str. 595. 1 rub. 20 kop. 
Verwallung und RefOl'men im Konigreich 
Polen von 1815 bis 1867. 2te Ausgabe. Ber- 
lin, 1867, Vi 8re. 
Vervolging en lijden der catho]yke Kerk in 
Russland. Met onuitgegevene bewijsstukken 
gestaafd door G. F. Vit het Fransch. Leiden, 
1843, w 8cci obacz: Horrer, Verfolgung. 
WERYHA DARDWSKI Aleksander. Przysło- 
wia polskie odnosz
ce si
 do nazwisk szla- 
checkich i miejscowoiici. Poznań, 1874. Rub. 
I kop. 60. 
- Obacz: Darowski A. 
Verzehrungsteuer, obacz: Malinkowski A. 
Verzeichniss samtlicher lł.1itglieder der ge- 
rechten und volkommen St. Joh. Loge zur 
Halle der Bestiindigkeit in Orient zu War- 
schau. 5821. (1821), w 4ce. 
- (Ałpbabetiscbes) elier Ortschaften Gali- 
l!ienB und der Bukowina aufgenommen im J_ 
1818. Lemberg, gedruckt bei J. Piller, fol., 
arkuszy T t. t. + 
_ der Beamtell, welche mit patriotiacher 
Gabe beigetragen łlaben. Lwów, 1849. folio. 
ark. 13 jener Depositenmassen, welche iiber.80 
Jahre in gericht1icher Aufbł::wabru0(5' s
ch 
befinden. zu denen wiihrend dleser Zelt Nle- 
mand sich g-emeldet. Landes Gerichta Zahl 
62752 ex 1865. Od ark 9go nowy nadpi
: Ver- 
zeichnissjener Depositenmassen, welche uber80 
Jahre im Deposite sieh hefinden etc. Verfasst 
zu FoJge Auftrags des Lemberger Landes- 
gerichtes. LcmbE'rg, 1866, folio, ark. 16. + 
_ der seit Beginn des Lotto vom 1774 
bei dem kk. Lotto Gef:illsamte in Lemberg 
gehobcnen Zahlen jobacz: Wykaz wszystkich 
numerów. 
- Obacz
 Poscn (1821». 
Verzeichnisse der zn Gunsten der Klein. 
Kinder-Eewahr-Anstalten eingefłossenen Un- 
terstiitzungen. Lemberg, 1843. w 4ce. 
Wesełe, obaC'z: Gloger Zyg.; Gosławski M. 
(podolskio); Halina j Łoziński I. (ruskie 1835). 
Siarkowski (włościan 1871).
		

/Bibliografia_05_061_0001.djvu

			WESELI - WESTERMAYER 


'9 


_ u Wojta, obacz: Skimborowlc%owa. 
Wesełeńko. Winec iz cwitów poctyczeekycb. 
Lwów, 1872. 
WESELI Ignacy. Śpiew krakusów ułozony 
w Krakowie r. 1831 przez ś. p. .... krakowia- 
nina. Kraków, 18ł8, w 8ce, 2 Imrtki. + 
Weselsky M. ohacz: Kraszewski J. I. 
Węsierski M. obacz: Stabba A. 
Wesna. Sbornik rozlicznych BOCZY nenij at y- 
Clbom i Pl'ozoju. Lwów, nal\ład i dl'uk stau- 
ropi"ii, 1852. (Na dochód drugiej cerkwi i 
domu nal'Od.) 
Wesołe powiastki, ob.: Skimborowiczowa. 
WESOŁDWSKA K. .Przygody karzełka. Po- 
wiastka dla małych dzieci noslar1owaua z 
francuzkiego, z 15 drzeworytami. Warszawa, 
nakład K. Bernsteina, druk A. Giusa, 1860, 
w 12ce, str. 32. 1 złp. 10 gr. 
WESDŁDWSKI Adam. X. Mowa religijna 
miaua w Stryju 28 l\Jaja 1848 r. Lwów, 1848, 
w 8ce. 1J. ark. 
WESDŁDWSKI Franc, Józef Dr. !ł 184..). De 
examine microscopico urinae et humorum, 
ąui in ea morbis vif.iata invenillntur, disser- 
tatio inauguralis. Kraków, druk Stan. Giesz. 
kowskiego, 1847, w 8ce, otr. 49 i 2 tablice.+ 
WESDŁDWSKI Józef. Tkliwe uczucia w dzień 
\1rodzin Naj. Ces. Ferdynando d. 19 Kv;ietnia. 
Stauisławów, druk Pawła Pillera, 1835, w 4ce, 
Itr. 4. 
_ Pozegnanie. Stanisławów, 1835. 
_ Wyraz wdzi	
			

/Bibliografia_05_062_0001.djvu

			r- 


44  


WESTPHAL - WETERYSARYA 


tronów krajowych. Tomów 3. Wydanie Jó- 
zefl\ 1<'eitzingera w Białej, druk Kar. Pro- 
cbaski, 1853, w 8cp. T. I: 4 k. 276 str. 
i 2 k.; '1'. II: 808 i IV; '1'. IlI: 806 i 2 k.+ 
- Toz. Do ludu v;iejslk Jlllla 
Jakóba Hl1ssa pochowauego w Ermenowilu, 
z francuzkiego naślodowone; Do Potockiego 
Stan. przez W. S. 1'. P. J.; Do przyjaźni 
wiersz L Ł\lkaszewicza; Wyprllwa wOj"lllID. 
r. 1812i Wychowanie d/iat"kj Wzgl
.łcm kllr. 
mienia własną piersił d7iel'i; 'l'helem i Ma- 
kar z Woltcom; Do księcia Kazimierza Po- 
niatowskiego p. W. S. T. P. J.; Moja roz. 
rywka p. L. P.; no złota p. 1. Łukaszewi- 
cza; Rozprowa króla Leszczyilski£>ge uwień 
ezona w Rzymie, tłumaczenia Polki z W. X. 
P.: Niektóro uwagi prr.ez J. i\1(oraczewski?); 
.Fiołek p. Waleryana K-; Upiór z angielskie- 
go lorda l3irona, (prozo); Do Piwa grodzis. 
kiego; Nil jdrmark poznański ló23 r. p. W. 
S. '1'_; Adnnis z Lafonlena p. W. S. TUI.. 
skipgo; Wiodemość o historyi polskipj w Iw. 
brsjskim j
z)'ku wydanej r. Hi78 p. Natha. 
no; Porządne postanowienia od uczciwPj HR- 
dy poznońskiej w czasie pOł;lIru z XVI w.; 
O Stanisławie L"szczyńskim; Łódź Antonio 
go p. KOl'oltn
 Montiauy; Treny na śmierć 
Palmiry mojćj p. L. P.; Marya Leszczyńska. 
O krytyce godziwej z Woltera pism ]<'edra
 
l'oeci op
szczeni IJrzez Juszyńskiego p. J: 
Lukas

wlc.za; Gustaw Adolf, (powieść); Wia- 
domosc hotka o drukarniach poznańskich. 
Pisownia polska). -I- ' 
Veternn des yeterans J840, obacz: 'Kubal 
ski N. A. 
Weterynaryjny kongres, ob.: Seifmann. 


- nkoła , obacz: Seifman. 
Wełerynarya. Źródła chrolloh'gicznie zosta- 
wione: Werne
 J. (Dz.ieło dla gospodarzy 1800); 
Sztuka leczema (WIlno 1804); Przepisy (ra- 
tow. bydła 1(07); Piąlkowski (Zoonomia 180!); 
Polocki A. (Anglizowanie 16(9); Willburg (We- 
telYo. wiejski 1810); Bojanus (Zarozy h
'dłs 
1tH
. .11-<32); Sposoby (leczenia bydła 18\fH; 
Bahckl W. (Welel'YDRrYIł 18191; Rudnicki A. 
(Głos przy otw. kurs'l 1824. Warsz. 1826; OlJi- 
sanie ?alozy 1827); LaJlpmann (O kuciu koni 
lH271; Balassa. (O kocili kOlii Ib18); Ciecha- 
nowski. (Pomór 1830): Kurowsl(i. (WBcielnil1 I
!)(). 
1871); Guellon. (!lJlI'CZIIOSĆ k.,ów 18M); Wer- 
neburg i Beyer. (Spó
óh dla gospodo 185t.'; 
Eberhard F. (Chów I[oni t1:!561: Seifmann 10S- 
pa OWcza t855; PI'zpwod. dla kupuj konie 
!lili8); Dłużniewski M. (Wct.eryn. hom£>op. 
I R58) j Magne. (Hygicna weteryn. lR57); Ha- 
selbach. (Zarai:a śledziony 18!i0); Seifmann 
(SpI'a
vozd. z vodr. wetm'yn. 1HGO); Eichler 
Dl. (h.arbunkuł l!i61 , wetel'yn. gospodo 1862)_ 
Seifmann (Chów młodego bydła tBGI); 
Kaetracya krów 1861); Rohlwes. (No- 
wy ]ekorz 186)); Weckerlin. (Cbodowla zwiu- 
1"Zł t domowych 1862); Wiadomość (o ksi
go- 
SU"ZU 18(3); Seifmann. (Księgosusz owieo 
1b(3); Malcz M. (Zoraza bydła W stosunku 
do człuwleko /8(5); Seifman P. (WłoBnik 1865); 
Armaty>. (Włosicilco IH66); Kaczkowski (PI'e- 
zel'\vatywue środki 186(;); (O kongresie 
wctel'ynal'yjJl('j 18IiG); (O szkol" wetery- 
naryjnej 1866); Seifmann Wscieklizna psów 
1867; ZarAza py
kowa 18(9); Haselbach i Ja- 
gielski. (Leczenie chorób u owicc 1867); Wo- 
lański Fr. (Wscieklizna 18(7); Lewandowski 
(Wscieklizn'l 18łi91; Puchaiski. (Poradnik gosp. 
187/); Dstrowski E. (go
podll"<:za 18711; Lit- 
tich. (Księgosusz 1872); Jagielski Wł. (I.ecze- 
nio drobiu 18721; Lewandowski. (Utrzymanie. 
zdrowia 1872); Rohlwes ihomcopalyezn:l 1857- 
1872); Piq!kowski. (Wścieldizna H:!73); Fitzin 
ger. (Wścieklizna u psów 18761; Haubner (go- 
spodllrs. 187G); Drkisz. (Wściel(liznn 1876);
		

/Bibliografia_05_063_0001.djvu

			__o 


WETHEREI.L 


WĘŻYK 


'5 


Sobolewlkl (popularnA l 876) j San.on A. (Dla 18;7, '\V 4ee, str. fi9l. Ze8,:yt po 1 dr. 6 6 
rolników 1877); Czapla. (Wścieklizna n zwie. ent., razem 16 rubli. 
rz,t 1877). WEYMAR Leopold. Dieeertatio inaugurAli1 
WETHERELL E. Szeroki świat. Powieść z chirurgico-prBcticB. De tumoribulI Iymphati- 
Angielskiego przeUad Maryi J. 2tomy. Lwów, Ci9. qllam etc. lIubmittit. Vilnae, typ. riioecel. 
Gubrynowicz i Schmidt.. (Biblioteka po- 1822, w 8C8, Btr_ 21 i I. + 
'deś
i i romanSów tom 86/87), 1876, w 8ce, WEYRICH J. Emil Sokolowpki, Putor zu 
str. 844, 372. S złr. 60 et. St. Gertrud in Riga. Riga. 1869, w 8ce. 
VET TER Alojzy Rudolf. De plica lemilu . Wezuwiusz obacz: Borkowski Stan. 
nari in cordiH b
malli atri? lini
tro nupPl'ri- Wezwania. 'ustawy i I'aporta Towarzystwa 
me d
tecta. .OratJo IlCademlca dle 12f!18 F
. dobroczynności w "departAmencie lubelskim. 
LrURrI. n
tah S. Caes. ac Reg. III
Je5łl.łhs w Lublinie d. 12 Lutpgo 1815, w druk. u Jana 
ł':ranClBcI 
I. P. F. S Aug: p. P. Um,:er
lt
- KarulA PruBkie g o w 4ce. 3 zł . 
tJI Cracovleo restauratorl8 c1ementlsslml, .'. 
 .. 
habita in J\mphiteatro Imblico ejllsdem Uni- Wezwanie do ws
ys
klCh braCi oficyal
slow 
verllitatia ab ..... anst. et physiologiae pro- pry.watn
ch w 
ahcYI (wraz z ustawsml po' 
feaBore P. O. Cracoviae. t.ypil Academicis. wY.lBZemll. Lwo\v, 1848, fol. 
1804, w 8ce, str. 29 i l karta wykładu i l - Od komitetu Towarzyatw" biblijne
o 
tablica. + -ł- + rosHyjskipgo. Wilno, druk MarcinQwskiego, 
_ O fałdziku półksi
zycznvm w lewej 1820, \V 12ce, atr. 15. 
.ionce serca ludzkiego nowo odkrytym. Mowa - Toz, Petersburg, 1820, 'lO' 12ce. 
akademicka d. 12 Lutego na!:odzin Najj. 
 - Do nabozeństwa ku NsjRłodszemu Rercu 
J. C. M. Fr

c. II. AkademII kra
ow. na
' Jeznr;a. Warszawa. 1859, \V 16ce. kop. 21f.. 
laIk. odn

nClela. cz).tana na pubhcz. amti. _ Do ekładlti, 1855 ob: Mickiewicz Ad. 
testrze tPjze Aknd. przpz ..... lIrzekład An- , .'. . 
toniego Samuka. Krsków, 1805, w 8ce, Btr. . - I::iena
u Kr?lest"'
 Pubklego do roble- 
SD z rycin,!. ma skład
l w krol1J8t
le l1a reparacy'ł zamku 
V tt I A b . P S A krakowskiego, 10. LIpca. Warszawa, 1830, 
e er . ., o aez. reus . folio, k. 1. 
VETTER R
jmund, Kri0lt
kAnz
illt. Daa J.ied - Do wyboru pełnomocnika dl" emigra- 
1/on den drel StIJpum. Em IJJld AUS. dem cyi demokratycznej. Genewa, w 4ce, &t.r. 7. 
Soldatenłeben. I\rakau, druk I:!udwelsera, _ Pn:ez Senat. W. M. I\rakowa do zebra- 
1858, w 8ee, dr. 46. Cena 12 kro nia siO na sejm w dniu 20. stycznia 1817 r. 
Welzel loh. Christ. Fryd, obacz: Cezar Jul Kraków. 
(De bello 1812) D . k I . k . 
. - o zaWI'łZ u II owan.YllzelJlĄ u wsple- 
WETZER i WETTE. Encyklopedya kOBciel- ranili modlitwą i szczupłym datkiem tych 
'l\a, podług teologiczm'j encyklol,edyi .... Z a postolskich mężów, co po dzikich narodach 
licznemi jej dopełnieniami. przy wRpółpraco- opowiadaj!) nauko ,Jezusa Chrystusa. KraL.ów, 
wnict.wie kilkunastu duchownych iliwieckich Gicszkowski, 1840, w 8ce, Itr. 16. + 
os
b, wydan
 przez ks. Mich. .Nowodwor- Węźe ob: JachnD J. (1867). 
I;klego. 'J.'omow 14. Warszawa, red. Przegl.. .. . 
katol ulica Senatorsl	
			

/Bibliografia_05_064_0001.djvu

			46 


WĘ2:YK 


£ dołączeniom sprawozdania z obecnej wy- 
litA wy warszawski"j o produktach lIuchPj de. 
I!Itylacyi. WarsZI\WII , .T. N08kowski. 1874 , w Bce, 
str. 61. kop. 40. 
- WĘŻYK Feliks. Der Conflict dell KOlliJtB 
Sip;ismuudB nr. WaBI\ mit den prilniRchen 
Stauden ulld der Inqllisitions-Reichstag von 
7. Sept. 1592 dargestelIt von .... TIIAu211ral- 
Disserbtion. Leipzig, Ur. Bnitknpf unu Har- 
tel, 1869, \V 8ce, str. 61. + + + 
-- Obacz: Fabisz P. 
WĘZYK Franciszek (nr. 1785 -ł lS62). Bar- 
bara. ltallziwiłłówna, tragedYI\ w 5. aktl\cb 
przez .... Z .lodatkicm rozprawy drug-i..j o 
poezyi dramalyr.znt'j. Kraków, w bi
garui 
.Ambro
cgo GrabowFkipgo, 1822. w 8co z przo- 
du l k. niel. i stron 102, (na koilCU: dru- 
kiem MAcieja Dziedzickipgo, od str. 85. po- 
czyna sit) ów dodatek.). złp. 4. + + + 
- Bezkrólewie, dramat wierszem. b. m. r. 
(Kraków, około 1858 r.) w 8ce, str. 8, (wy. 
drukowana jedna fOl'ma). + 
- Bolosław Śmiały, hajedya w 5. aklach 
przez .... z dodaniem rozprawy trzeciej o 
poezyi dramatycznej. Discite justiliam mon- 
iti, et non temeredivos. Virgil. Kraków, 
w ksit)gllrni AnIbr. Grabowskif'go, (1822), w 
8ce, z przodu l k. nieJ. i str. 87. zlp. 4.+++ 
- Na dzień doroczny urodzin Napo)pona 
Wielkiego d. 15. Sierpnia 1812 r. przez F. W. 
wierEz,w 4ce' k. 2 (bez osobnego tytułu). .t 
- Do Fr. IIeclJla dr. med. i l)rof. U. J. z po- 
wodu pisma jego o pijaństwie. Kraków, 1844 , 
w 4ce, str. 2. 
_ Gliński, trajedya w li. aktAch z doda- 
Jjiem rozprawy l. o poezyi dramat.ycznej. 
Kraków, druk M. Dziedzickiego, 1821, w 8ce, 
str. 81. i 4. zlp. 4. 
- Toz, trajodya w 5ciu aktach wierszem 
pra:ez .... Edycya druga. Kraków, 1831. 
w 8ce, str. 10 i 72. złp. 3 gr. Hi. + 
- J ja teZ, czyli Rzeczpospolita Babińska, 
Komedya historyczna w 3ch aktach. War- 
szawa, dmk Gazety Codziennej, 1861, w Bce. 
str. 72 i l k. omyłek. kop. 60. i- .. + 
- Mieszkaniec Krakowa do mieszkańca 
Warszawy. Kraków. druk Gieszkowskich, 1829, 
w 8ce, str. 40. + 
- :Mowa przy obj
ciu prezeeowstwa Towa. 
rzystwa Naukowego d. 28. Lut. 1852 (tak, za- 
miast 1857) w Krakowie. Kraków, druk Cza- 
su, 18')7. w 8ce, str. 8. + 
- ;\lowa n' prezesa c. k. T. N. 1<' na posie- 
dzeniu puLlicznem d. G. .Marca 1858, oraz spl'a- 
wozdanie z prac tej{')z Towarzystwa w ciągu 
1657 r. Kraków, czcion. Czasu, 1858, w 8ce, 
Etr. 21. + 
- Ostatnia mowa ... na pnsif.dzeniu puhlicz. 
nem c. k. Towarz)'stwa na nkOWl'go w Kra- 
kowie, wygłoszona dnia 25. I.utego przy zda- 
niu a:arz
du tego
 Towarzystwa, ro ul'z
do. 


waniu trzeehletniem nowo obrAnemu preze- 
sowi drowi i prof. Uniw. JA!':. Józ. Msjerowi. 
Kraków; druk Uuiwersytetu 1660, w SCG, 
str. 16. cnt. 10. -I 
- '1'rzy mowy nR posiedzeniach pu1Jlicz- 
nJch c. k: Towarzystwa nauk. w Kl'akowie 
w dniach 28. Lutego 1857, tudziez 6. Msrca 
1858 i 26. I.utego 1659. z dodaniem dwóch 
ułAmków z dramatu ('od napisem: Bezkróle- 
wie I czyli Jadwiga, odcz)tanych na tychJ.e 
posiedzeniach drugiem itrzeciem. CeDa złr. 
I m. k. na fundusz bndowy domu T. N. 
w I, str. S, 21 i 46. dr. 1. 
(Jestto ksiązka złoiona z trzech mów ra- 
zem oprawnych a osobno przy rocznilcie. Kraków, J. Czech. 
1833, w 12. str. 89 i k. 5. dp. 3. + 
- Przrmowa wyrzeczona przy wyprowa- 
dzeniu zwłok nrc
'bi8klJpa lIrymasa Woroni- 
cza 8. Stycznia 1830 r. (w Zbiorze mów 1830), 
obacz: Woronicz. 
- RY8Y ?; jycia Ś. p. ksi
dza Karola An- 
tODiewicza, ojca z towarzystwa Jezuitów. 
Poznań, Pawicki i Gube, J853, w 8ce, Itr. 
55. egr. S. 
- Rzym oswobodzony, scena bistoryczna 
we 3ch aktach wierszem przez .... wysta. 
wiona pierwszy raz na teatrze warszawskim, 
21 Grudnia 1809 r. z okoliczności tryumfal. 
nego powrotu wojska narodowpgo do stolicy. 
Warszawa, 1811, w 8ce, str. 3!). złp. 1. + + + 
- Wanda, trajedya \V pi
ciu aktach, przez 
.... Kraków. w k6ięgarni Ambrozego Gra- 
bowskiego, wybijano w drukarni uniw. Ja.- 
giellońskirgo, 1826, w 8ce, str. 90, niel. 4. 
złp. 2 gr. 15. + + + 
- Wiersz do 'Woi
ka pohki£>go z okolica:. 
ności rozpocz
tej wojny z Moskw,!, w 4ce. 
- Wiersz 11ft śmierć Tnu. Dembowskiego.
		

/Bibliografia_05_065_0001.djvu

			WĘŻYK - WIADOMOf;C 


47 


ministra .karbu zmarłego d. 12. Kwietnia 
1809 r. . 
- Władysław :Łokietek, czyli Polska w XlII 
wiekn przez .... 3 Tomy. Warszawa, nakład 
i druk N. Gliicksberga, 1828, w 12ce, str. '1'. 
J. 256 i XIV, niel. li 1'.11.263; T.III. 180. + 
_ Zygmunt z Szamotuł, powieść z dzie- 
jów XIV wieku, przez.... Warszawa, na- 
kład i druk N. Gliicksberga k9i
garza i ty- 
pografa król. warszawskiego uniwprsytptu. 
1830, w 8ce mniej. Tom I. str. XIV i 189. 
Tom Ił. litr. 230. Tom III. str. 204 nicliczb. 
w kazdym tomie po 4 s. z 3. rysunk. litogl'.+ 
_ 'Sigismund aus Samter, historischer Ho. 
man. Aus dem polnisch(:n von K. C. F'I'ei- 
herrD Oelsnitz - Hohcnlinden. 2 Theile. Zwi- 
ckau, Gebr. Schumann, 183ł, w 8ce, 35 ark. 
- O zyciu i zgoLic Tekli z Wodzickich 
Małachowskiej wojew. krakowsko Kraków, 
druk J. Czecha, 1830, w 8ce. str. Hi. złp. I. + 
(Węłrk). U wagi z powodu listu przez .... 
do p. lIechla. Kraków, 1844, w 4ce, l k. 
- Obacz: Liberowna Anna; Siemieński 
Luc. Sofokles j Wirlliliusz j Woronicz J. P. 
lkazania ). 
WĘŻYK Grzegorz, kanonik katedry lubel- 
Ilkiej. Nauka religii i obyczajów dla szkoły 
parafialnej w Goukowie w r. 1798 przez J. 
X. _ . proboszcza tamtejszego dawana, w szcze. 
gólności wyjaśniona na I'ozum przyjmowanlł 
być zwykła. Część druga, Tom J. Lublin, 
w drukarni Jana Karola Psurskiego, 1822, 
w 8ce, str. 151. zlp. 2 gr. ló. 
(Część I. miała wyjść w 3ch tomach). 
- Organizacya 
zkoły goukowskiej Łowa. 
rZYlltwu przyjaciół nauk w Lublinie, w celu 
rozlzerzpnia oświecenia publicznego anajszcze- 
gólniej rozkrzewienia szkół elementarnych 
zawiązanemu i przez komisyę TZ,!dowq, wy- 
znań reI. i ośw. pub!. d. 7. Lipca 1811:1 roku 
zatwierdzonemu, do roztrząśnienia podana i 
dla łatwiejszego postrzezenia niedogodności 
drukiem wyjaimiona w roku 1820. Za pozwo. 
leniem zwitorzchności, w drukarni Jana I{a- 
rola Pruskiego, w 8ee, z przodu 3 k. niel. 
dziełka 7 i 82 stron i 2 tabele. (Przypisał 

wickiemn prezesowi Towarzystwa X. W
- 
zyk). + + 
. WĘŹYK Leonard, poseł (ur. 1816 t 5 Stycz- 
nia 1876). Rzut oka na obecny stan rzeczy 
'" AUlltryi napisał. .... Kraków, nakład au- 
tora. druk Czasu, 1870, w 8ce, str. 30. cnt. 
10. + 
WĘŻYK Rafał. Elegia w dziei) pogrzebu 
J. o. Książ
cia Adama Czar.tOl'y
kiego, mar. 
.z.łka polnego wojsk c. k. austr" złotego 
rUna i wielu iunycb orderów kawalera. wc 
I.wowie, 10. Kwietnia 1823 r., druk l'illcra, 
w 4ce, str. 4. + 
- Hołd publiczny, oddany wiekopomnej 
pami
ci Józ. Maks. na Tęczynie hrabiego 
Ossolińskiego, kor węg. (Jrd. Ii. Szczepana 


kom., c. k. austr. tsjn. radcy, biblioŁpki nadw. 
preftokta Ir. k. gal. w. kor. ochmistrza inst. 
gab. w Wiedniu kur., członka c. k. akad. 
wiedeń. sztuk wyzw., Tow. ekon. N. austr. 
k. przyjaciół nauk w Warszawie, 'row. ucz: 
w 1J0etindze, Pradze, Wiedniu i Krakowie, 
doktor filoz. i sztuk wy zw. przy uniwersyte- 
cie lwowskim, biblioteki nadwornej OSlloliń- 
skicb we Lwowie zalożyciela przez.... Lwów 
c
cionkarni Piotra l'illera, 1826, w 4ce, k: 
OleI. 4. + 
- Spicw na uczczenie cnót JW. z :Mała- 
chowskich Poniatowskiej i t. d Lwów, 1829. 
w 4ce. 
WĘŻYK Władysław, (ur. l8W t 16.18). 1Ii- 
storya sicdmiomiesi
cznf)go tCRtru poznań- 
skiego. Poznań, Kamieński i Spółka, 1843, 
w 12ce, str. 54. złp. 1. + + + 
- Podróz po starozytnym świecie (Eg ipt) 
2 Tomy. Warszawa, druk przy ulicy rymar- 
skjpj, 18ł2, w 8ce, str. 8. 230 i 2U3 i 2. zlp 
15. -ł- + + 
WHEELER i WILSDN. Przewodnik praktyczny 
przy użyciu amerykai1skich machin do szycia 
Wheelera i Wilsona, w domach prywatnych 
i zakładach fabrycznych. Wanzawa, druk A. 
Ginsa, 1864, w 4ce, str. 32. 
- Toż, wydanie trzecie. Warszawa, Fla- 
Łau Aleks., 1874. 
WHITNEY P. Małe kobietki. powieść dla 
dziewcz'!t, z angiebkiego. Przekład Zofii Gra- 
bowskiej. WarEzawa, Kowalski. clruk J. Sikor- 
skiego, 1875, w 8ce, str. 453. zlp. G. 
- DolJre zony, powieść z angielskil.go' dla 
panienek. Warszawa, 1876, w 8ce, str. 443. 
złr. 1 cnt. GO_ 
. WHRICT loanna. RYli pod rÓl y do krajów 
Zjednoczonych Ameryki północnej, odbytej 
w latach 1818, 1819, 1820 przez.... Cztjści 
2. Warszawa, nakład Fr. Sal. Dmochowskiego, 
1830, w 12ce. zlp. 8. 
Wiadomość o arcybractwie Rózańca świO- 
tego. ]{raków, nakładem kks. Dominikanów, 
druk lJniwers., 1872, w 8ce, str. 34. i I. + 
- Statystyczna o archidyecezyi rnohilew- 
skiej. M.ohylew, 1823, fol. ob: Mohilew. 
- O bibliotece polskiej w Wersalu. 1841. 
(Versailles, 1841). w 8ce, ob: Wersal. 
_ o biórze informacyjnem i komillowem 
w Warszawie. Warszawa,lb30, w 4ce. 
_ (Krótka) o b.-actwie IIzkaplerza BW. I{ra. 
ków, nakładem arcybractwa szkaplcrza BW. 
w drukarni I
. Paszkowli\;iego, 0871)), w J2ce. 
str. 16. + 
_ o bozyszczu słowiail
kiem znalezionem 
w Zbruczu J848 r. (Wyj. z Uoczn. tow. nauk. 
oddz. archeo.l.) Kraków, druk uuiw., b. w. r. 
w 8ce, ob: Zebrawski T. 
- Sta tyetyczna o bydle rogatem na rzeź 
do WarllZawy sprowadzanem, b, w. m. i r. 
(Warszawa, 1860)1 w 4ce, str. 15. + 


1
		

/Bibliografia_05_066_0001.djvu

			48 


WIADOMOŚĆ 


- O cholerze i o aposobach oczyszczania 
powietrza w czasie panuj.cej zarazy. Wiluo, 
druk T. GIUckeberga, 1830, w 8ce, str. 80 i 
l tabl. + 
- O cholerze. Warlzawa, druk stereoty. 
pem, 1831. grp. 8- 
- O cholerze podana przez Rade lekarsk. 
królestwa Polskiego. Warszawa, w druk. rz.- 
dowej, 1831, w 8ce, Itr. 80. grp. 30. + 
- O cholerze podana przez Rad
 ogóln. 
lekarsk. królestwa Polskiego bez wyr. m. i r. 
(1830) w 8ce, str. 12. + + ... 
- O cholerzo, ob.: Fonberg I,R. i Rymkie. 
wicz Fel (1830). + 
- Genealogiczna o domie Brzoatowskich 
od wejścia z Polski do Litwy. b. w. m. 1811, 
w 8ca. ob: Brzoslowski. 
- O powstaniu galicyjskipgo instytutu głu- 
choniemych (z tekstem niemieckim). Lwów, 
1831, w 4ce. grp. 20 
_ (Krótka) o znakomitej cze5ci krzyza 
pana naszego Jezusa Chrystusa, znajduj.eej 
.iO w kościele XX. Dominikanów lubelskich, 
lłyn,!cej cudami, zebrana 1872. Lublin, druk 
Ko.akowskiego, 1872, w 8ce, str. 53. kop. 30. 
- O filiponach polskioh. Kraków, druk 
Uniw. (oddr. 2 T. XXVIII Roczn. T. 1'1.) 1861, 
w 8ce, str. 39. + 
_ O cudownej wieku XIX św. Filomenie 
pannie i nleczenniczce, wraz z modlitwami 
i naboień.twem do tejte świetej. WydanIe 
czwarte. Warszawa, skład główny u Ungra 
i Hanarskipgo, druk Czerwińskiego i Sp., 1872, 
w 8ce, str. 64. kop. 15. ob: Filtlmena (1840. 
1856). 
_ (Krótka) o funduszach IZpitaluych, 1849, 
obacz: Wlęckowski J6z. 
_ Historyczna o kościele, kollegium i ill- 
nych gmachach nalez.cych dawniej do XX. 
Jezuitów warszawskich. Wanzawa, 1836, ob: 
Kurowski. X. + 
- Historyczna o kościele metropolitalnym 
worszawskim pod tytułem B. Jana. Warszawa, 
1841, obacz: Kurowski X. + 
- o kOBciele ś. Katarzyny oh; Psl Wlnc. 
_ O krajach poł.czonych z Polsk.. obacz: 
Giiycki Fr. 
- O k,!pielach. obacz; Wieliczka. 
_ O mie8zkańcach morza Lodowatego I o 
młodej Eskimo. Kraków, druk Kwartalniko, 
1836, w 8ce. Itr 12 i rycina. O bacz: Paga 
nini. + 
- Historyczna o pocz'łtku i skutkach no- 
wego medalu wybitego 118 czeBĆ niepukala- 
nego pocz
cia Nnjświetl7.Aj Panny Maryi.. . 
z dodaniem nowenny. Szóste wydanie z fran- 
cuzkiego. Wilno, 1836, w 8ce. grp. 12. 
_ Tenze tytuł, N. Maryi PanDY a po- 
wszechnie znanego pod imieniem medal cu- 
downy. z dołlloczODł przy końcu nowennf, 


przez ksilldza M. Zgromadzenia XX. Misyo. 
narzy S. l.azarza. Wydanie szóste paryzkie 
z r. 1836, znocznie powi
kszone, z j
zyka 
francuzkiego Da polski przetłumaczone, wy- 
danie polskie trzecie poprawne. Kraków, 
druk Gieszkowskich, 183a, w 8ce, atr. XV, 
i 186 
_ Toż, na cześć niepokalanego poczeCla 
Nojwi
tszej Maryi Panny, a powszechnie zna. 
n£>go pod imieniem cudownego medalu. Lwów, 
Jabłoński, 1839, w U;ce, str. 29. grp. 12. 
- Toż, powszechnie znanego pod imle. 
niem Medal cudowny z dołą,czon'ł przy końcu 
nowenn. przez ksi
dza M*** zgromodzpnia 
ksi
zy Missyouarzy ś. Łozarza. Poznań, w dru 
karni i ksi9garni K. R£>yznera przy ulicy Gar. 
barskiej, l!;49. w 8l
e małoj, str. XVI. 158 
_ Obacz: M. (I{raków, 1837 Warszawa, 
1838, 1811, 181">9). 
- Z nauk i umiej9tności w szkole powla. 
towej lubarskiej xx. Bazylianów od l. Wrze. 
śnia 1818, do 30. Czerwca 1819 r. dawanych, 
w 4ce. 
- O naukach białostockiego gimnazyum, 
ob.: Nachrichl, 1806. 
- Z nauki rolniczej o różnośCI gruntów 
o przyczynach ich iyznoBci lub nieurodzaj. 
w 4ce, k. 4. 
_ O dziewietnastym obchodzie rocznicy re- 
wolucyi polakiej 29. Listop_ 1830, uchwalo. 
nym przez Zgrom. polaków zamieezkuj.cyct. 
Londyn, Paryz, druk Uaudouin, 1889, w 
8ce, atr. 15. + 
- O obiorze Papieża I dworze jego, ob 
Kiliński T. 
- O cudown(,m objawieniu św. Antonieg(t 
Warszawa, 1844, w 8ce, str. 228. 
_ O cudownych obrazoch Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i NRjświ
tBzej Panny Maryi 
w mielicio Wilnie. Wilno, 18G3, w 12ce, str 
30, obacz: Rolewiez M. 
_ O obrazie Najś. r.Jaryi Panny Waraza 
wa, 1813. 
_ Historyczna o stllTozytnym obrazie N 
Panny Maryi w kaplicy domu schronienia 
ubogich i o IZpital.. krakowskim b:raków 
1857 r. 
_ Historyczna o slaroiytnym obrazIe 80- 
!ta-Rudzicy Maryi na Jasnej Górze przy Cz-: 
.tochowie. Częatochuwa, 185G, w 8ce, obacz 
Częstochowa; Hawelski E. 
_ O obrazie Najśw. MarYI Panny '" 61 
dlach, 181>7. ob: Mikusiński K. 
_ Pewna o obrazie Na.jBwlętszeJ M.atYI 
Panny w ziemi DobrzyńskIej w kościele Sk\lp 
skim XX. Bernadynów, od kilku wieków.. 
dami i laskami wsławionej, od Benedykta 
XIV. Papieza roku 1751) dnia 18. Marca ko 
ronowanej, teraz dla dogodzenia prawowilII' 
uym Izczególnie do miejsca tego naboznym 
za dozwoleniem zwierzchnoici po pi,ty raz 
do druku podaDa Waraza",., 1827, w 8ce,
		

/Bibliografia_05_067_0001.djvu

			WIADOMOSC 


49 


l kart. tyt., l \t art. dedy
acyi 1.. Mich. Mu- 
rzynowskiemu, str. 92. 2 wizerunki N. P. M. + 
_ Wewn
trzna obrazu stworzonego czło. 
wieka. Warszawa, 1855. w 12ce, str. 204. 
_ O ołtarzu iw. Jana Chrzciciela, dziele 
Wita Stwosza w kościele BW. Fluryana na 
Kleparzu, z 6ma tablicami. Cieszyn, 1870, 
w 4ce, str. 23. rsb. I. 
_ Historyczna o opactwie i koiciele w LQ- 
dzie. Warszawa, 1858, w 12ce, ob: Lęda. 
_ O odpustach i jubileuszu z przydanemi 
aktami, modlitwami i pieśniami, z 4>kolicz- 
ności wielkiego jubileuszu odprawiaj. sili W 
ye- 
cezyi Łuckiej. Berdyczów, druk Karmelitów 
Bosych. 1826, str. 170 i 3 rej. 
- Dla ogółu mieszkańców o puznawaniu 
cholery, sposobach ochronienia siQ od niej, 
jakotez o leczeniu BI'odkami pospolitemi. Wy. 
dana li pol( cenia wYZszej władzy. Warszawa, 
w drukarni rZ'łdowej, 1836, w Sce. str. 33. 
zlp. l. + + + 
_ Toż, wydana powtórnie li polcc. 
yż- 
azej władzy, tamże, druk Stan. 
trąbsklego, 
1847, w 8ce, str. 22. 
_ (Krótka) o Najświ
tszej Pannie w Lour- 
de. z nowenną. Wydame drugie, nakładem 
ksi
ży Mieyonarzy krakowskich. Kraków, druk 
Leona Paszkowskiego, lB75, w 12ce, str. 116, 
pis (I.) + 
- Obacz: S. J. t I 87S}. 
- O percepcie y expensie summ, na kan- 
ceUarye marszałkowskie zbieranych w trzech. 
lecie z d. l. Lipca 1823, folio. 
- O piśmiE' pod tytułem: Feriae Varsa- 
yienses. Wilno, w drukarni A. Marcinow- 
.kiego, 1821, str. 31 ob: Ciampi; Sobolewski. 
- O liturgicznem piśmie egiptskiem. Kra. 
ków, 1830, folio. 
_ (Krótka) o początku i uzyciu błogo- 
.ławionego chleba, który na mocy pot.wier- 
dzenia Eugeniusza I V papieża poświ
ca siO 
corocznie w kościołach Augustyńskich dnia 
10. Wrzeinia, jako w uroczystość BW. Miko- 
łaja II Tolentynu. Kraków, nakład ks. Au- 
gustyanów, druk Uniw., b_ w. r. lB71, w 8ce, 
k. niel. 2. + 
- O przychodzie, wydatkach i czynno- 
iciach instytutu macierzyństwa wileńskiego, 
od dnia 7. List. 1809 r., epoki ustanowienia 
jego, do dnia 31. Grudnia lBIO roku. Wilno, 
1811, w 4ce. 
- O pomnikach w koiciele uniwersytec. 
kim 8. Jana w Wilnie wystawionym na uwiecz. 
nienie pami:}tki Hieronima hrabi Stroynow- 
skiego, biskupa wileńskiego. Wilno, 1830, 
w tlce. 
- O rodzaju mostów wynalazku F. Pan. 
cera, ob: Pan cer. 
- O rocznym postępie Tow. naukowego 
w Płocku od dn. załoź. do 3 Czerwca 1821 r. 
w 4ce, str. 8. 
- Historyczna o Bwi
IYl:h pozostałościach 


z narzQ(lzi mQki Pana Jezusa Chrystusa. 
Lwów, druk Pillera i Sp., 1850, w 12ce, alt 
19. grp. 20. 
- O najstarezym p
ałterzu 1827, obacz. 
Bandlkie J. S.; Borkowski Slan. 
- O krwawej rzezi w Moskwie ob: Roussel. 
- (Krótka) o sakramencie bierzmowania 
z dołączeniem modlitw przed i po bierzmo- 
waniu, dla wygody golują,cych siO do tego 
sakramentu przez ks. H. P. W!lrBzawa, druk 
XX. Missyonarzy,1860, w 16ce, str. 40. kop. 10. 
- O składzie i urządzeniu in.tytutu zeń- 
skiego Deybelów " Wilnie. Wilno, 1830, 
w 8ce. 
- Z roku 1805 o summie etatem przez 
najwyższe potwierdzenie na utrzymanie uni- 
wersytetu wileńskiego naznaczonpj, łolio, l 
arkusz. 
- Tożsamo, corocznie li lat 1806 do 1822 
włQcznie. 
- O stanie handlu I przemysłu w PoIsz- 
cze 1846, obacz: Giźycki Ks. 
- O synodach prowincyonalnych obacz 
Fabisz (1861). 
- O szkaplerzu mokI pańskipj z dodatkiem 
stosownego nabożeństwa i rozmyślań na kaz- 
dy dzień tygodnia. Mikołów, T. Nowacki, 
1869, w 12ce, str. 72. sgr. 2- 
- Krótka o szkaplerzu niepokalanego po. 
cz
cia NajBwi
tszej Maryi Panny_ Lwów, 
druk zakładu im. Ossolińskich, 1865, \Y 32c.. 
str. 40. i l ryc. 
- Toż, wydanie drugie. Lwów, nakład A, 
Vogla, druk zakł. Ossolińsk., 1865, w 16ce 
str. 36. + 
- O azkaplerzu m
ki Pańskiej z dodat- 
kiem 1850, 1856. 1858, ob: Pawlicki J. X. 
- O szkaplprzu Niepokalanego pocz
cia 
1859, 1863 ob: S. J. ksią,dz. 
- O tłusce siewnej 1841, ob, M. Ludwik. 
 
- O towarzystwach bib licznych Wielko- 
brytańskiem i Herlińskiem. Kraków, druk 
akademicki, 1817, w 8ce, str. 18. (przekład 
z dodatku do Gazety literackiej wiedeńekiej 
z r. 1816, Wrzesień). + + + 
- O towarzystwach płockIch w r. 1822 
zebrana. (zarazem) Druga wiadomoić o po. 
st
ple roczno Towarz. naukowo od 3go Czerw- 
ca 1821 r. do 10 Czerw. 1822, w 4ce, Itr. 16. 
- O towarzystwie biblijnem gubernii gro- 
dzieńskiej. 
- O towarzystwie oszcz
dnosCJ, b. w. m. 
i r. (Warszawa, 1828), w 4ce, k. 3. + 
- O towarzystwie typogra6cznem wileń- 
skiem. Wilno, w drukarni pism peryodycznych, 
1818, w 8ce, str. 2 i 14. 
- (Trzecia) o towarzystwie naukowem przy 
IIzkole wojewódzkiej płockiej w r. 1823, w 4ce , 
str. 7. + + 
_ O towarzystwie wyrobów zbożowych. 
(Warszawa, 1625}1 w 4ce. sU". VIII. + + 
7
		

/Bibliografia_05_068_0001.djvu

			- 


50 


WIADOMOŚCI 


_ Historyczna o uroczyatoiici imienia Pan. 
ny Maryi i o bractwie tegoż imienia w ko. 
ściele katedr. wileńsko z dodatkiem modlitw 
do Matki Bozej. Wilno, 1846. 
- O ustawach i odpustach 1861,- ob: Pro. 
motor, M. M. 
_ O główniejszych warunkach, pod ja- 
kiemi żegluga parowa na rzekach spławnych 
królestwa podejmuje sig zboże na swoich 
atatkach spławiać. Warszawa, 1850, w 8ce. 
_ O wypadkach udzielania siO ksi
gosu- 
szu owcom w r. 1863 w Król. Polak., z przy- 
toczeniem podobnych spostrzezeń w innych 
krajach, podana przez RadlJ lekarsk'ł Króle- 
stwa, z rozporz:adzenia komisyi Rz,!d. Spraw 
Wewnętrznych. Warszawa, dl'Uk S. Orgel. 
branda, 1863, w 8ce, str. 40. k. 1. i 1. tabl. 
+...... 
_ (Krótka) historyczna o Warszawie. War- 
8Zawa, 1839, w 8ce. 
- O założeniu i otworzeniu akadc!mii du 
chownej rzymsko - katolickiej w Warszawie. 
Warszawa, druk XX. Pijarów warszawskich, 
1837, w 4ce, str. 55 i niel. kart. 4. 
- Krótka o tak zwanem zapaleniu egip- 
skiem oczu podana przez RadlJ lekarsko Król. 
Polskiego. Warszawa, druk Gliicksberga, 1850, 
W 8ce, str. 29. 
_ O zgromadzeniu siostrzyczek ubogich 
we Francyi, 1853 i 1858 ob: Aubineau Leon. 
_ O znakach rzeczywistej i pozornej śmier- 
ci, tudzież o obcllOdzeniu silJ II: zmarłymi, 
wydana przez RadlJ lekarsk'ł Król. polsk. 
Warszawa, druk Strlibskiego, 1846, w 8ce, 
Itr. 11. 
_ Lekarska o subtelnych nader żyłkach 
mal'hiny ciała naszego żywej, co sił ciągn,!- 
cemi lub parujlicemi od lekarzy Jlazwanemi, 
W 4ce, str. 3. 
_ Historyczna o ołJrazie Matki Boskiej, 
obacz: GidIe 1845, 1851, 1857; Loreto 1850; 
Skępe 1827; Sulisławice 1857; Sącz. 
- Krótka o obrazie, obacz: Fielzek J. A. 
_ O Ormianach, ob: Zachariasiewicz Gr. 
(1842.) + 
_ O ratowaniu, ob: Janikowski. 
- O rzezi w Moskwie, ob: Roussel (1858). + 
- O tegoczesnych Grekach 1827, obacz: 
Voutier. + 
- O towarzystwip, ob: Charków. 
- O zjawieniu, ob: Rimini (1850.) + 
- O życiu, ob: Bernard Jan Gabr. (1862); 
Franciszek Hieronim (1840). 
.:- _O warunkach zeglugiparowej, ob: Gar. 
IIlnskl W. (1850). 
Wiadomości archeologiczne. Spostrzezenia 
lat ostatnich w dziedzinie starożytności kra- 
jowych. Czasy przedhistoryczne 1. Warszawa, 
ksi
garnia Gebethnera iWoUfa. 1873. w 8ce, 
str. 155. złp. 13 gr. 10, 


- Toz, Cz. II. Warszawa, druk S. Orgel- 
branda Synów, 1874. w 8ce, Bt.r. 93 i XXI tabl. 
2 ruble 
_ Toz, Cz. 111. Warszawa, 1876, w 8ce. 
str. 14.6 i tab!. 7. rub. 2. + + 
_ Bibliograficzne podawane przez ksi

_ 
i skład nut muzycznych Gebethnera i Wolft"a 
w Warszawie. N Nr.7. od PBźdz. 1871 do koń- 
ca Wrzeiinia 1872. Warszawa, druk Kuryera 
warsz., 1872, w 8ce, str. 20. 
_ Brukowe czyli rozmowa na placu pod 
Ratuszem wielkiego X. z małym x. Nr. I. 
w 4ce, l karta, na końcu tejze położono: 
Dozwalo silJ drukować. Wilno, 21 Sierpnia. 
1816. G. E. Groddeck, i znowu nastopny jest. 
oznaczony Nr. lym, i odtl}d jest liczba ci,. 
gła; 4 numera wyszły 1816 r. a pil}ty nu- 
JDer rozpoczyna rok 1817, i wychodził w Wil. 
uie w drukami XX. Pijarów, w 4ce, str. 239, 
numerów 66. 
T. 11. Rok 1818, poczynA Bił: od Nr. 57, 
w 4ce wi
kszej. Wilno, w dl'ukarni XX. Pi. 
jarów, str. 210, ostatni Nr. 108. 
T. lIJ. Rok 1819, w 4ce, poczyna a;iv od 
Nr. 109 do 100 wł'łcznie, str. 214. 
T. IV, Rok 1820, 'W 4ce, od Nr. 161, 
Nrów 212, str. 212. 
T. V. Rok 1821, w4ce, od Nr. 213 do 265, 
Btron 216. 
T. VI, Rok 1822, w 4ce, od Nr. 266 do 
287 (półrocze), str. 88. Każdy rok po 26 złp. 
(Współpracownik Mich. Baliń
ki. Z poczłtku 
wyszło nieperyodycznie Nrów 5. ćwiartko- 
wych, kazdy po 5 groszy. Po pewnej przer- 
wie wydawano Wiadomości od 1817 po pół 
arkusza, kazdy numer po 10 grp.) + 
_ Do dziejów kościoła i religii katolickiej 
w krajsl'b panowaniu rossyjskiemu podle- 
głych. Cz. 2. Poznań, Stefański, 1843, w 8ce, 
tal. 3. 
(Cz. J. obejmuje: Zbiór wiadomości o ko- 
ściele i religii katuJ. prz<'z ks. Szantyra. Cz. 
H. AlIokuc
'a Grzegorza xVI miano 22. J.ip. 
co 1842 i t. d., wedłng wydania niemiec- 
kiego P. G. Moreli, Dwa lata było to dził!ło 
w procesie nadcenzury berlińskiej az je roku 
1846 puszczono w obieg). 
- Obacz: Gienijusz Paweł. 
_ Z dziedziny stenografii (miesił:cznik). 
Red. D. Czajkowski_ Lwów, główny skład 
w IIdmin. i eksped. Seyfartha i Czajkowskiego. 
1872, w 8ce. 
_ (Ciekawe) dla dzieci. Warszawa, bM w. 
r. (po r. 1830), w 12ce, str. 95. 
_ Krótkie, z dziejów piśmiennictwa pol- 
skiego ob.: Łyszkowski M. 1851). 
_ Krótkie z dziejów polskich, obacz: W... 
ner J. B. 
_ Pożyteczne gospodarzowi, 2 pisma nowo 
wyszłego wyjlJte, i na polski jozyk przeło- 
zone, w 4, cz
ściaoh, Z dodatkiem. Wrocław,
		

/Bibliografia_05_069_0001.djvu

			WIADOMOŚCI 


51 akł. W. B. Korna, 1SI1, w SCf', Itr. 5U, VI 
i 10 niel. zlp. 10. 
- Dla gospodarzy i gospodyń u!yteczne, 
nanka chodowania drobiu czyli ptactwa do. 
mowego i królików, przepisy rozmnażania, 
iywienia, leczenia chorób, tuczeuia i użyto 
kowania tych zwierząt itd. (Oddr. z Kalend. 
pow.) Wanzawa, 1887, w 8ce. 
- Gospodarskie każdtom'l rolnikowi. T. 2, 
Warszawa, 1836, w 8ct'. ruh. 1 kop. 36. 
- Gubernialne, Grodzieńskie Kamipnipc. 
Podolskie, Kijowskie. Miń,kie Mohllewskie, 
Wileńskip. Żytomirskie (wydawane po 1'01' 
Iyjsku) ob: Huben. 
- O Grekach, obacz: Grecya. 
- Haudlowe. War
zawa, druk Banku pol. 
"kiego. Nr. I. d. 4 Stycznia 1830 r. w 4cp, 
Nrów 138, stron 748, w dwie kolumny; wy. 
chodziły trzy rRzy na tydzimi. po pół ark. 
Ostatni numf'r wyszedł d. '1.7. I.istopada 1830 
r. Redaktor K"zim. KOl1trym. Ląc
mie z tem 
wydawano Blblioteklj handlową, pismo ze- 
lIZytowe po li al'k., rocznie 12 zeszytów. Ce. 
na 24 złp. rocznie. 
- Handlowe i przemysłowe. Warszawa, 
dni. 2 Czerwca tb3G r. w 4ce. 
(Wyszło najprzód 9 numerów, niellumero 
wanych Itr. SG, poczem idą, numt'rownne do 
. końca i jest Num. liS, str. 212 (wychodziły 
. dwa razy na tydzień). 
Rok 1837, od Nr. 54 do 156, str. od 213 
do 58B. 
Rok 183B, od Nr. 157 do 254, od str. 589 
do 1064. 
Rok 1839, od Nr. 25
 do 355, od str. 1065 
do 1482. 
Rok 1840, od Nr. S5G do 457, od str. 1483 
do 1890. 
Rok 1841, Nrów 99, każdy po 4 ..trony. 
Bok 1842, Nrów 102, każdy po 4 strony, 
i apisu 4 str. 
(Dodawano je do Gazety codziennej). 
- Z historyi polskiej, obacz: Polska. 
- Historyt'zne i literackie (pismo pcryo- 
dyczne). Pal'Yż, d,'uk. Polska. Wychodziły od 
POł'Zątkn r. 1838, trzy razy na rniesillc nu- 
merami; z końcem roku 1840 ustały. 
(Powstały w mipjsce Wiadomosci krajo. 
\'łJch i emigracyjnych.) Cena 9 ark. frank. 3. 

 Kościelne. Rok I. Lwów, druk Prze- 
gltdu lwowsk. j Chaty pod zarządem Jul. 
IJirkenmaiera, 187S, w 4ce. Wydawca X. Ot. 
ton Hołyńlki, redaktor X. Edw. podolski. 
Nr. 1. d. 1. Paźdz. 1873; Nr. 6. d 15. Gru. 
dnia 1873, str. 52. (dwutygodnik). Kwartal- 
nie cnt. 80. + 
- Dotyczące młyna parowe
o w Zegrzyn- 
ku. Warszawa, 1874, w Sce, str. 14. 
- Z krRju z lat 1861 - 1862. Lipsk, W. 
Gerhard. Naumbur
, druk S. Paetz, 1863, 
w Sce, Itr. 183. tal. i sgr. 10.+ 


- Przygotowawcze do nauki jeometr}'i z 2, 
tablicami. Warszawa, 1843, w 121'8. złp. 2. 
- Krajowe j emigracyjne 1837. Nrów S6. 
w 8ce, str. 148, ob: JełGwicki AJ. (1886- 31). 
- O konfederacyi, obacz: Kaczkowski S. 
/1843). + 
- O król. prusko lotteryach numerowych 
i klasycznych na rzecz inwalidów j wd6w, 
tudzic:ż !la wsparcie szkół i IzpitaJów na r. 
1800. Berlin, druk Deckcra, w Bce, str. 48. + 
- Toż, na rok 1801. tam ze, str. 51. 
- Toź, Da ro.k 1803. 
- Krótkie z nauk, obacz: Jędrzejowiczawa. 
(18łS). 
- O Syberyi, obacz: Kobyłecki J. (1837). 
- Poczlllkowe, ob: Wianuszek. 
- Z placu boju. Warszawa, druk Rzą.du 
narod.. 1863, w -Ice, w Sierpniu Nrów 10, 
we Wrzpśnill Nr. I. śnia IB54, 
od st.r. 65-72. Cz
ść II. Nr. 2 od 73 - 88 d. 
26. Września. Red. Winc. Budzyński. Cz
ść 
II. Nr. V. d. 16. Listop. od 113 - 120. Cz
ść 
II. Nr. 7. od 129 - 144 d. 20. Grudnia 1854. 
Cz
ść III. Nr. 1 do 7. od 10. Stycznia IBM 
do 22. Marca od str. 145-200, {,d Nr. 4 re- 
daktor St. Gajewski. L. Czo,;ść IV. Nr. 1-8 od 
str. 209-232 od 15. K,,'ietnia. Nr. 8 i 9 od 
str. 257 - 264 d. Hi. Czerwca 1855. Wiado. 
mości polskie 11. (Rok), Redaktor Józ. 1'..0
		

/Bibliografia_05_070_0001.djvu

			-- 


5i 


VIAL - WIANECZEK 


paciński. Cześć I (tak) Nr. l. od str. 1-8 d. 
24. Czerwca. Nr. 1 - 4. do str. 52 do 25. 
Lipca. Nr. 7-8. od str. 49-64 d. 15. Wrze. 
inla. Dodatsk do Wiadomości polsko od str. 
1-48 obejmuje wyj'łtek z Morawskiego T. 
Dzieje państwa polskiego od r. 1763-1815). 
od Poźdz. 1855. Format w 4ce. Redaktor Fe- 
liks Wrotnowski. Nr. 2. d. 20. PoźJz. do Nr. 
7. do SI. Grndnia. Nr. 8 i 9. razem d. 19. 
Styczno do Nr. 38, do str. 152 d. 3. Gmunia. 
Nr. 40 i 47. d. 27. Grudnia do str. 164. Ro- 
ku 1859. Nr. 34. 38, 39 r. 1860. Nr. 39 do 
Nr. 48, do 29. Grudnia, str. 206. Redoktor 
JaD Kaz. Ordyniec r. 1861. Nr. 1 do 4 do 
Itr. 16 do 2. Lutego. Drnk L. Martinet. Pre- 
Dum. rocznie frk. 20. + .. + 
_ Ró
ne pozyteczne ku nance i rozrywce. 
(Przedruk z illustrowanego Kalendarza 1870 
roku). Kraków, nakładem wydawnictwa ..Czy. 
telni ludowej". w 8ce. t kart. tyto str. 64 
li drzeworytami. kop. 40. 
Zarazem Anczyca Wł. Dzieje narodu WIJ- 
gierskiego. w 8ce, str. 70. + 
_ Rózne. lIlustrowana ksiąteczka z cie. 
kawych i nauczających rzeczy złożona. (Prze- 
druk z illustrowanego kalendarza 1871 roku.} 
Kraków. nakło dem wydawnictwa "Czytelni 
ludowej", 1872, w 8ce, 4 kartki nieliczb. str. 
108 i 43. cnt. 60. + 
_ Toz. Serya III. Kraków, nakład Al. 
Nowoleckiego, 1873, w 8ce. litr. 152. cnt. 40. 
_ Serya IV. rok 1874, str. 135. cnt. 40. 
_ Serya_ V, rok 1875, str. 114. cnt. 40. 
_ Serya VI, 1876, str. 96. cnt. 40. 
_ O spółce zeglugi parowej nR rzekach 
apławnych Królestwa, pod firm, Andrzej hr. 
Zamoyski i- Spółka. Warszawa, 1862, w 8ce. 
_ O trzech szkaplerzach to jest: l) Nie- 
pokolanpgo pocz\jcia M; 2) Z góry Karmelu. 
S) M
ki Pańskiej. Kraków, nokład XX. Mi. 
eyonarzy, druk W. Korneckiego, 1873, w 16ce. 
litr. 35. cnt. 6. + 
_ pierwsze, dla uzytku dzieci, które za- 
czynajlł lubić czytanie. Z obrazkami. Edycya 
nowa. Wrocłow, nakład W. B. Koma, 1821. 
'Ił" 12. 
_ (Werdauskie) misyjne. Wydawca dr. ks. 
L. Otto, redaktor A. Walach. Cieszyn, druk 
K. Procha8ki, 1871- t875, w 4ce małej. Co 
mieai,!c numer dwukartkowy. (Dodawane do 
Zwiastuna). Rocznie cnt. 35. + 
_ lnformacyjne dla właścicieli dóbr pry. 
watnych w Królestwie polskiem. zamierzaj!}- 
cych zaci'!gnłć pozyczk
 z towarzystwa kre- 
dytowego w listach zastawnych 5go okrl!su 
b. w. m., 1859, w 8ce. 
- O noszej wojnie z Moskalami. Nr. t d. 
l. Lutego, 1864. Nr. 2. d. l. Marca 1864 
przez Bartka Wytrz
kosa, a po litewsku przez 
Czinoderiszkin Mikałojulia. W druk. Narod. 
województwa AugustowIkiego. 
_ Historyczne o wymowie iWilJtej w po. 


wszechno'ci, z krótkiemi nwagami co do wy" 
mowy kościoła polskiego. Warszawa, 18SO, 
w 12ce. kro 24. 
_ Statystyczne o stosunkach krajowych, 
wydane prze", krajowe biuro statYltyczne pod 
redakcyą prof. dra Tadeusza Pilota. Rocznik 
III. zeszyt 2. Lwów, I. związkowa drnk.. 
1877, w 4ce. str. 69-204. 
(Treść: Wyrób piwa i wódki w Galicyi 
w r. 1875, napisRł dr. J. Kleczyński; Zbio- 
ry r. 1876 w Galicyi, z dodatkiem pod:o:iału 
powicrzchni kraju pouług głównych rodza- 
jów uprawy i poglądu na stosunki roboci- 
zny pr
ez prof. dra Tadeusza Pilala; Podatki 
bezpośrednie w Galicyi rozpisane na r. 1877, 
zastawił dr. J. ){\eczyński j Kasy oszcz
dno- 
ści w GaJicyi w r. 1876, przez dra TodensZ'a 
Skałkowskiego). 
_ Toż, rocznik II', zeszyt 3. Lwów, I. 
zwi!}zkowa dl'uk., 1877, w 4ce, str. 207-232, 
l 111. i tablic V I. 
Treść: Stowarzyszenia zarobkowe i gOllpo- 
darcze w Galicyi w r. t876fT, przez dra Al. 
freda Zgórskiego (wyci,!g z wydanego ró- 
wnocześnie 111 Hocznika StowarzYlzeii za- 
robkowych i gospodarczych), ob.: Piłat. 
VIAL P. Jan Chrz. Karol (ur. 1771). Kto 
pierwszy ten lepszy czyli cztery mile drogi. 
Komedya w 3ch aktach z francuzkiego na 
ojczysty jezyk przerobiono, na teatrzlJ 'IIar- 
szawskim d. 28. Maja 1815 r. l.ierwszy raz 
grana. Warszawa, Zawadzki, 181G, w 8ce, 
k. 1, str. 152. + 
YIALAR. I{ollstytucya politycznR monarchii 
hiszpańtikie;, ogłoszona w Kadyxie dnia 19. 
Marca 1812 r., Uómaczona z hiszpailskiego 
na jg
yk fl'3ucuzki przez ..., na pulski j
- 
zyk przełożona pouług wydania w Sankt- 
Petersburgu r. 1812. Wilno, 18'2, w 8ce. 
Wianeczek na Boze Narodzenie i na Wiel- 
kanoc. Lublin, druk Józefa Nowaczyńlkiego, 
nakład lubelskiego bractwa Niepokal. Serca 
Maryi, 1862, w 8ce, str. 52. 
_ dla Nojświętezego Dziecilłtka Jezus. No- 
wenna z odpuBtomi, z francuzkiego. War- 
szawa, druk J. Psurskiego, 1859, w 16. litr. 
16 z rycin,. grp. 20. 
_ mojowy na czeŚĆ, obacz: Ma..,. N. P. 
( 1855). 
_ majowy na cześć najBwiotszt'j i naj- 
czystszej panny niepokalanie pocz
tej Maryi. 
Warszawa, Czerwiński i Spółka, 1869, w 128e. 
Ilr. 24. kop. 7 i pół. 
_ majowy Najśw. Boga Rodzicy Maryi. 
Kraków, nakłRd W. Jaworskiego, 1871. " 8ce, 
str. S5. 
_ krzyzowy na cześć Nojsłod. Serca Je- 
zusowego i Niepokalanego Serca Maryi. War- 
szawa, u XX. Misyonarzy, 1855, ob: Anto- 
niewicz Karol. 
_ powieści dla ludu. 1. Flis. 2. Historya 
okropna o walec znym Stasiu i o pil/knej
		

/Bibliografia_05_071_0001.djvu

			WIANEK 3 


Anulce. 8. Ksjeta. 4. Ojciec i trzej eynowie. 
6. Bwienzcz wielki prorok. 6. Powieść o eta- 
rym wilkn j o lisie fllucie. Poznań, 1869. 
kop. SD. 
- panieński, ob: N. I. (1871). 
- modłów do Opatrzności Boskiej, z do- 
datkiem litanij i modlitpwek do św. Rocha 
patrona od morowego powietrza, oraz mo. 
dlitewek w cza8ie utrapipni8. o szcz
iliwą 
8miet'
 i o wybawienie od niespodziewanej 
imierci. Warsza'a'a i Wilno. druk. M. Orgel- 
brand, 1868, w 16ce, litr. 79. kop. 15. 
WIanek anielski. Tarnów, druk i nakł.' Ru- 
liuowskipgo, 1859, w S2ce, Itr. 96, + 
- anielski dla dzieei Cieszyn, Prochaaka, 
około 1861. S cent. 
- anielski dla pobożnych dzieci. Cieszyn, 
K. Prochaska, 1869, w 82ce, str. 64, cL 7, k. 
ozd. 14 ct., opr. w płótno ct. 20. 
- (anielski) dla dzieci. Bielsko, dxnk i na- 
kład R. Zawadzkiego, 1867, w S2ce, str. 63. 
- anielski dla poboinych dzieci. Wado- 
wice, nakładem i drukiem Fr. Foltyna, 1876, 
w 12, str. 6S. + 
- ku czci Najwiętezej Maryi Panny. Ksi,!ż- 
ka do nabożeńst.wa dla chrzcściau rzymsko. 
katolickiego k08cioła. CZ
ltochowa,1873. rb l. 
- Obacz: Dąbrowski I. N. 
. -. duchowny sługom Jezusa i Maryi po- 
iwiecony. Warszawa. u Gebetbnera i Wolffa, 
druk lnstytQtu głuchoniemych, 1878, 'IW 8ce, 
str. 64. kop. .80, ob.: Jeławicki Aleks. 
- ju..ileuszowy nil urocl!ystośc tysi,!c le- 
tniej rocznicy zaprowadzenia chrześciai.Mlwa 
w Słowiańszczyznie a w narodzie PoilIkIm 
od powołauia rodziny PiaMtów ua rJrzyj
cie 
c.hrze8ciańatwa i tronu ł'olskiego. LCllzuo, 1111- 
kład i druk 1<'. Giinthcrll, 1863. w 8ce, str. 
60.. dp. l. 
- krl!Yżowy na czeBc najsłodszego serca 
Jezusowego i niepokalanego serca Maryi. O 
jak słodko cierpieć temu, co umie kuchać 
Jezusa i )lary!:, bo kto kocha Jezusa i }la- 
rye wie, umie i posi\)dzie wszystko. Warsza. 
wa, druk xx. Misyonarzy, 1855. w 16ce, k. l. 
&tr. 22. (Tytuł litografowany u M. Fajansa) 
grp. 15. + 
. - Tenże tytuł, w Żytomierzu, w drukarni 
i litogrsfii pod firm,! A. KwiatkowBkiego, J. 
ChrZł8ZCZ i Ho, 1860, w 8ce, str. 24. 
- krzyżowy ua cześć nsjsłodszego serca 
J'ezusowego I niepokalanego serca Maryi. 
Warszawa, Czerwiń8ki i Sp., 1869, w 12ce. 
Itr. 28. kop. 7'/.. 
- z kwisteczków w ogrodzie kościoła ka- 
tolickiego wzrosłych uwity i na wielki po- 
iytek dusz cbueAciańskich drukiem pnmno. 
tony. Piekary, nakład i druk Teod. Hene- 
czek, 1857, 'IW 16ce, str. XIV, 486. 
- Toż, na wielki pożytek dusz chrześoiań- 
akich do druku podany przez kl. A. R..go. 
Rzeazów, A: Pelar, 1860, w 16ce, atr. XVJll 


-- 


i S86. (Wybito 2000 egz., do r. 1872 sprze- 
dano ISOO). cnt. 80. 
- z swojekich kwiatów. Kraków, 1855, 
ob: Badeniowa S. 
_ (Mały) Maryi. Nabozeństwo do Najśw. 
Panny Maryi. Warszawa, u XX. Misyonarzy. 
1861. 
- naboteńetwa dla dzieci polskich. Cał- 
kowity zbiór modlitw dlA młodzieży kato- 
lickiej płci obojej kaŻdego wieku. ułożony 
wedle najsławniejszych od zwierzchnoici du- 
chownej uznanych autorów duchownych. Lipsk, 
nakład E. f.. Kasprowicza, druk F A. Brock- 
hau88, 1871, w 82, str. 253. (Odbitk
 z bi- 
blioteczki nahoieństw katolickil'h Tomik 111). 
27 1 /. sgr. 
- NAjśwj
t8Ze.i Maryi Panny Czeatochow- 
Bkiej. Ksi,!żka do nabożeństws. Wsrszawa, 
nakłsd GUltllwa Sennewalda. druk J. Ungra, 
1856, W 24ce, etr. 419 i IX, z dwoma stalo- 
rytami. nb. 1 kop. 20. 
- Toż. wydanie H, tllmże, druk J. UngT8, 
1862, w 12ce, litr. 491 i X. z staloryt. rb. I. 
- nowy, bosk,! miłość Berc kwitnfłCych na 
ł,!kach Maryi u nóg królowPj nipba złożony, 
albo zbiór nabożpństwa na chwał
 Doż,! ku 
czci najśw. Maryi Panny w Łąkowskim obra- 
zie u 00. Rpformatów wielkiemi cudami 
Blynącpj od Ojca !iw. Benedykta XIV. R. P. 
1752 ukoronowanr'j. Z krótk,! histor)"! i opi- 
sem kilku cudów. Wydanie dru
ie. Rrodnica, 
C_ A. Kohler. w 16ce. str. 93, z rycin!! P 
M. Ł,!kowskiej. sgl'. 2 1 /.. 
_ noworoczuik 1111 ruk 1836. Oryginalne 
otwory lIrozy i poezyi Z8wicrsjlłcy. ozdo- 
biony azeBciu rycinami i muzyk,!, wy
any 
uAkładem i Itarauiem Józefa KilczanowsklPgo 
WarSZHwa. w drukarni J. Gliicksberga ksie. 
garza Izkół publicznych w Królestwie P.ol, 
tikiem, 1836, w 12ce, l! przodu 2 k. me\. 
i D39 stron, 6 ryciu na stali rZDi
tych i 2 
tablice muzyki, ob: Korwell Karol. 
_ Doworocznik na rok 1837, zabrany I uło. 
zony przez Karola Korwela z ryciu,!, wydany 
nakładem Józefs KRcZolnowskiego. Wanzawa, 
w drukarni O. Ł,!tkicwicza, 1837, w 8ce, 
mn., str. 808. 
- powieści dla ludu. (Bibl!oteka. lud
wa. 
Serya I, Tomik 8 i 7.) Pozna u, Jsg,elskl M. 
druk Marxa M., 1868-69, w 8ce. Tom I i II, 
str. 95 i 92. Tomik po 7 1 /. sgr. 
_ powinezowań i wpisów. imi
nnjkowy
h, 
wybranych z najlepszych plsarz
w polskIch 
i francuzkich. La nouvelle corbellle de Heura 
ou recueil compIet dei compliments pour 
le jour de I'an; de bouquets pour lt's fetel 
de famille, de felicitations et couplels pour 
lee aunivers8ires, ainsl qu'un choix de vera, 
pour les albums. (po polsku i frsncuzku. 
Lwów, Milikowski, 1844, w 8ce, etr. IV, 
281 i 3. Cena zuiż. złp. 4. 
- różany czyli nowy zbiór modlitw na 
wlzystkie świ
ta 
ajliwi
t8zej Maryi Panny
		

/Bibliografia_05_072_0001.djvu

			54 


WIANKI - WIĄZANIE 


"ydany na dochód Towarzystwa dobrot'zyn. 
IlOści. Warszawa, u XX. Misyonarzy. 1858, 
Itr. XXIV. i 925. Na welinie bez oprawy 
złp. 10. Na papierze zwycz. złp. 6 gr. 20. 
- Toi;, tamie. 1854. w 12ce, str. XXiV i 
925, 
_ Ob: Biblioteka (nabożeństwa). 
- R. 1862, ob: Częstochowa. 
_ z paproci, obacz: Medeksza (1842). 
Wianki, tygodnik dla płci zeńskiej, p<>8wiłj' 
CODY oświacie duchowej, umysłowej i prze. 
mysłowej. Lwów, 1849-1850, w 8('e. wyszło 
22 numerów. Redaktor Julia Goczałkowsks.. 
_ pismo pozytkowi i rozrywce p08wi
cone 
Lwów. 1852, druk FilIera, \V 4ce, wycbodziły 
od d. I. Kwietnia 1852 r. dwa razy na mie. 
si,!o po pół arkusza, 
_ świ
tojańskie, ksi,!żeczka zbiorowa na 
rok 18:>3, pozytkowi i rozrywce p08wi
cona. 
Lwów, w drukarali zakładu Narod. im. Osso. 
lińskicb. Wydanie W, MI.nieckiego dzierza,,- 
cI tejże drukarni, w 12ce, str. 144. zlp. 2. 
(łłiee:U1zą same przpdruki, jako lo: Żmi- 
I'bowskirj G. 11 Do moich (lziewczynek. 2) 
Z książki J1ami,!t.ek powieść. Wilkońskiej l'. 
Rozprawa, powieść. Pola Wincentego. I) 
Rozmowa z dzip.wczYII,!. 2) Rybki. 3) Stół 
cudowny. Ob: Goczałkowska J. 
Wianków puszczanie ob: N. J. 
_ Wianuszek s obrazków. Kai,!teczka dla dzie- 
ci z obrazkami i wierszykami. Kraków, Jul. 
Wild. 18li8, w 8ce, str. 16, ryciu 16. złr. 1 
cnt. 50. 
_ od Tadzia dla braciszków. (To. 
mik I __ 14. Bochnia, 18,16 - 69). tomik po 
cnt. 20. obacz: K, A. + 
_ dla nsjświ\)lszpgo dzieciłlka Jezul No. 
wenna II: OdpustAmi, z francuzkieJlo. War. 
lZawa. 1869. w 8eu, str. 16, kop. 7'/.. 
_ pieśni na majówk
, ob: TrY'owski Włodz. 
Wiara lmiesi,c Sierpień). Tom l. l'iBmo 
wydawane btaraniem stowarzyszenia kapła. 
nów polskich w emigracyi. l'aryz, (Lipsk. 
Kallprowicz), 1866, w Bce, str. 48. 
_ Toż, miesi,!o Wrz61ień, 1866. T. I. Z. 2. 
Zurich, w drukarni A. GilIera, (u Kasl'ro. 
wicza), 186li, w 8ce, od str. 50 - 88. 
_ Toz, (miesi,!c Październik). T. I. Z. S. 
ZiiridJ, w drukarni Gillera, (dostarcza Ka- 
sprowicz w Lipsku). 1866, w 8ce, od str. 89 
do 144. Zeszyt po 
gr. 10. 
_ nad
ieja i miłość, książka do nabożeń. 
Itw'" dla wygody katolickich chrzeician. za- 
wiersjąca rnoJlitwy, nauki i pieśni na cały 
rok i do katrlej potrzeby zastosowane, z ksi,!g 
przez kościół BW. potwierdzonych zebraop. 
f!tarannie ułozone i do druku podane. !\owy 
S'!cz, druk j nakład J. Pisza, J867. w 12ce, 
etr. JX, 20, 876, VIII. + 
_ nadzipja i miłość, obarz: Sk6rzeswki J. 
(18401. 


- 


_ nadzieja i miło'ć, czyli modlitwy i pie- 
Boi dla chrzejcian katolików. Warezawa. Sen. 
newaId, b. w. r. (1841), w 16ce, str. S81, i X. 
z wizerunkiem Chrystusa. złp. 6, na pspierzo 
welinowym dp. B. 
_ 1'oz, drugie wydanie. Warszawa, Sen. 
newaId, 1847. w 16ce. rub. 1 kop. 20. 
_ Co npm nakazujo na9za wiara. Mikułów. 
T. Nowacki, 1862, rół ark. (pieśni) libra po 
sgr.6. 
_ ob: B. F. (dziadów); Chwallb6g (my- 
ślenie); Cypryan (kat.o!. 18-151; Czerski J. (wy- 
znanie lb451; Elzenberg (
Iojzesz)
 Gaullle 
(katolicka); Guilloil (wykład katoII; Piła (wy- 
znanie}j PI nard (cbrze8('iań
k.); Pluszczewski 
(roZ8zen:anip); Segur: Wierciszewski (wykład). 
WIAROGÓRSKI lan. Dissertatio inangursli8 
de diabete mellito. Berolini, 1831. w 80. 
etr. 28. 
WIARUS. Obrazy tułaczeRo żywota oddane 
w rymach przez polskiego Wiarala (ARt. 
Ruckiego z Krzemieńca). Paryz. 1847. 'Ił Bee. 
J/. tal. 
Wiarus, pismo dla ludu. 1849/50, Nr. 61 
tal. 2. 
- Ob: Prusinowski Al. 
_ pismo dla średllje
o stanu polskiego. 
Red:łktor Frauc. KrajewJcz. Rok I. pozna.a. 
nakład i druk J. I. Kraszewskiego (Dr. Le- 
bińskiego), 1873, fol. KwartsInie sgr. 16., ty. 
godniowo l sgr. 6 ten. (Wydawane trEf razy 
na tydzień od l. Stycznia 1873). 
WIATDR X. Nabozeństwo do iw. Feliksa za- 
konu braci mniejszych S. O. Franciezka Ka. 
pucynów, z opisem życia jego i cndów or8Z 
z przydatkiem na koilcu modlitwy wielce na- 
bożnej, l'rzrdl"ukowane- Za pozwo1. zwierze". 
Warbzawa, 1828, w 8ee. sIr. 86. i ryc. + 
_ Tenze Iytuł, życia jego i cndow. War. 
szawa. druk XX. Pijarów, 1847. w 8ce, Itr.87. 
- Wiązanie dla grzeczny('b psnienek. Pocz/łtki 
czytania polskiego. z obra
ksmi. Warszawa. 
1854. kop. 30. 
_ 'foż, s 24. obrazkami koloro'lłanemi. 
Wydanie drugie poprawne i powi
kszone. 
Warszaw8, nIlkład B. Lpssll1ana, drnk Ch. 
KJ.lter i S. Rothmiick, 1862, w 8ce, str. 94. 
zlp. 2. 
_ dla grzecznych chłopczyków. Początki 
czytania polskiego z 24 obrazkami. Warsza- 
wa, nakład B. Les8mana, 1864, w lice. etr. 
94. kop. 45. 
_ Toz, kolorowanemi, drugie poprawne 
i powi!:kszone wydanie. W arszswa. nakład 
LesBmsRa, druk Hiudemitha. 1862. w 8ce. 
atr. 92. złp. 2. 
_ Toż, trzecie poprawione i powi
bzon. 
wydanie. Warszawa, 1868, w 8ce, Itr. 92. 
kop. 40. 
_ Helenki. ob: H,fflltlnOWI; WUitnka 
nowe).
		

/Bibliografia_05_073_0001.djvu

			WIA
EWICZ - VIDAL 5 


Ole8ia, oh: Lubi.wa (1882). 
Wiązanka miłości ułozona ku czci, obacz: 
Ulaaec:ki S. + 
- mirry. Rozmyślania na cześć prze naj- 
8wi
tlZe.i m
ki Zbawiciela i ćwiczenia du- 
i)howne z rozmaitych ksi,!g pobożnych ze- 
brane. Poznań, Tyt. Daszklewicz, druk Ka- 
mieńlkiego i 
rółki, 1876, w lGce, str. 216. 
.gr. 10. 
- Ksillzka z obrazkami dla dzieci. Kra. 
ków, Wildt, druk Czasu, 18l.i5, w 8ce, Itr. 
SI i 7 rycin kol. cnt. 80. + 
- układu ś. p. Chirur-ga filozofii, oL: Wil- 
.oński August (1858). 
WIAŹEWICZ Jerzy, kauouik gnieźnieński. 
Spoaóh wychowania i edukowania rohaczków 
jedwabnych dla rZliuców dóllr ukraiilskich 
Jaśnie Wielmoznej JMci l'ani hr. z Mnisz- 
chów potockiej napisany. W drukarni III' 
dwernej Tulczyń
kiej r. 1;95, (przedruk w r. 
1871 w Warszawie, 8taralliem An. Wagi, w 6. 
egzempl), w 8ce, kart niel. 4, atron liczb. 84. ł- 
Wiazulicz, obacz: Matkowski A. 
Vieenda delia Chiesa, ob: Theiaer. 
Vicenti Francesco- La questione 1I0lacca per 
l'avvocato .... Italia, 18G3, w 12ce, atr. a2. 
.gr. 7. + + 
WICHERA Jan. Kilka Iłów o machinach roI- 
lIiczych ze składu pana Jana WIchery we 
Lwowie. W drukarni krnjowej M. F. Poremby 
"We Lwowie, w fol. k. 2. + 
WICHERKIEWICZ Bolesław. Uebpr Sarkome 
uod ihr Vorkommen ilu Medisstinum. Inau- 
gural.Dissertation zur Erlangung der Doc- 
torw\1rd& in dpr Med. und Chirurg. Vorge- 
legt der med. Facultiit der Friedrich - Wil- 
helma - Universitiit zu Berlin uud offenUich 
vertheidiget aro 6. Juli l:i72, von. ... 
lIerlin, Drnck von Guetav Lange (Otto), w 8ce, 
atr. 315. + 
WICHERKIEWICZ Jan Alojzy ze Zdun (ur. 
1812). De pelvi foeminea et pel vis demon- 
atratore di8sertatio inlługlll'nlis. V,'atislavlae, 
typ. Friedlander, 1839, w 4ce, str. 22 i 2 tab. + 
WICHERKIEWICZ Władysław (z Exin. w obw. 
Szobińskim). Dio kirclahche :steUung der .Erz. 
bischOfe von Mniland zur Zeit der Pataria. 
lłi8torische luaugural Dissertation, welche 
mit Genehmiguug der philosophischen Fa- 
cultit der UlJlversitat Breslau Behufs .Erlan- 
rung dur Doctorwlirde Montag den 2. Au. 
gust Vormittags 9 ' /, Uhr in der .Aula Leo- 
poldina, gegell d,., Herren Opponenten: 
Auguat Wambera Dr. philos., Carl Lange, 
i)and. juril t Kasimir Wicherkiewicz Itud. 
pharm. off
ntłich vertheidigen wird .... aus. 
Exio. Brealau, IJruck v. Fiedler et Hentschel, 
J875, w 8ce, Itr. 36 i 4 niet. 
WICHERSKI Feliks. Nowy harpagon. Kome. 
,d
. we dwu aktach, Petersbur
, Woltr , druk 


Wienhubera, 1853, w 12ce, str. VII, 116. 
rub. 1. + + -ł- 
- Piiimo k'generału Trepowu. Geneve, 
Impr. RU88
 de Londres, 1869, w 8ce, 8tr. 
27. + + + 
- Poezye, wydał Erazm Ostapowicz. Pe- 
tersburg, w tłoczni Karola .ł.'ejenstejna, 18i4, 
w 12, str. 177. (I'rócz drobniejszych wierszy 
mieści: :Młody człowiek, fantazya 
 11 8ce- 
nach. Dymitr Wiszniowiecki, fan tazya dra. 
mat w XV. scenach.) 
- Mi
cel\aneat 'l'om I. Paryz, 1872, w 8ce. 
str. 302. (Cztel'y ksi
gi bajek. epigramy i 
wiersze różne). 
- Matka, wirrsz. Uruxolla, 1863. 
WICHERT Michał lUn. (ur. 1733 t 1802) 
Nauki katechizmowe Da trzy części podzie- 
lone przez ... za staranielU księdza J. Sta- 
graczyńskiego na nowo wydane. ł'elplin, nakło 
J. N. Homan3 1874, w 8ce, str. 640 i rejestr. 
złr. 3. 
(Inna edyeya, Kalisz, 1871). + 
Wicbliiiski Kazimierz, oLacz: Czarnecki Ed. 
Wici. (Pismo polityczne). Redaktor: Bene- 
dykt Iłora I Rachoza). Zurich, drukiem J. 
;Surcmanua, 1875, w 4ce, (co tydzień pół 
ark.) Prospekt (d. I Stycznia 1875), st\". 1, 
Nr. I, (d. 23 Stycznia 1875), str. 1-6. Nr. 
5ty, (d. 15 Marca Ib71i), 8tr. 21-24. Wi
cej 
nie wyszło). (Współpracownicy Wal. Wró- 
blewski z Londynu; Zygm. MiłkowIki, (wspom. 
o Wikt. Iłeltmanie) j Fel. I.ewicki (Pamiętn. 
Syhiraka). 
Vicissitudines, oLacz: Theiner (1843). 
WICK Józef Dr. Prawdziwa religia ksi,!- 
żeczka ludowa przez ...... proboszcza przy 
kościele N. .Maryi Panu}' w Wrocławiu, prze- 
łożona na jezyk polaki przez b. Ii(orytkow- 
akiego z Trzciny!, według trz..cipgo popraw- 
nego wydania. Gniezno, lIakład i druk J. B. 
L:mgiego, 1863. w 8ce. str. 204. Zł!.. 2. 
WICKENHAUSER Fr. Ad. :Moldawa oder Hei- 
trage zu einem Urkundenbuche der IIlolda. 
uud Hukowina. JJ. AbtheilulIg: Geschichte 
und Urkunden des Klostel'9 Roiku. Czemo- 
witz, l'ardini in Com UJ.. 1877, \\' Sce, Itr. 

;!
. 4 marki. 
Victor (Sedu! Aurelius). De vil'is iIlu. 
stribus. Obacz: Aurelius. 
VfCTDR Paweł St. B!lgowie i ludzie. Spol- 
szczył Zgliński. 3 tomy. Warszawa, 1874, w 
16ce, 8tr. 155, 152 i 160. 60 kop. Uli.: Błol- 
nicki: Saint-Victor. 
VIOAL Ludwik. (1811 t 19 Słyczni
 1862). 
Genealogia domu królewskiego de Bourbon 
orsz domów królewskich hiszl'aliskiego, ol.oj- 
gl 
ycylii i ksi:}y.
cego parmeriskiego. Z ory- 
ginalu francuzkiego księgi złotćj, przeło;.yl, 
uzupełnił i wydał L(udwik) de Vlidal). War- 
azawa, druk K. Kowalskiego 113 ulicy Kró- 
lewakiej pod liczb'ł tOGa, 1857, w 8cu, Itr. 
140 i VII. 'fablio gellealo
iczDych VII, kart
		

/Bibliografia_05_074_0001.djvu

			56 


VlDAL - VIDOCQ 


napiaowyoh 2. (Wybito egzemplarzy SOO; w 
handlu ksit;garskim nie znajduje aifJ). + + 
VIDAL Maksymilian. Człowiek wielki do ma- 
Jy('h interesów. Komedyo.opera w l akcie 
oryginalnie napisana przez M. V, Warszawa, 
1885, w 12ee. Złp. 2. 
_ Henryk, powieść oryginalna przez M. V. 
Warszawa, w drukami Józefa W,"ckiego, 
1829, w 12ce, Btr. ]31. Złp. 4. 
WIDEŃSKI Teolil. Harap. Kraków, w dru- 
karni "Czasu", 1876, w 4ce, litografie na 4ćj 
stronie kazdego numeru odbite w lit. A. Pru- 
azyńskipgo w Krakowie. Odpowiedzialny re- 
daktor i wydawca Teofil Wideński. Nakład 
i redakcya d<> d. 
2 Listopada 1877 f. Kaz. 
Bartolzewicza. Rocznie 2ł Nrów. 
_ Obacz: Harap. 
WIDMANN. Ueber die StellulIg des Schna. 
belthieres in der NAturgeschicbte w 4ce. str. 
4. (W prog. gimn. Rzeszów, 1851). 
WIDMANN Go'fried Der Volkstribune. Pa- 
triotische Gemiilde aus Polen, nach dem jiing- 
!!ten FaUe "on WBn;cbau. Wiirzburg, u Fryd. 
Ernesta 'fheina, 1832, w 8ce, Btr. 54. tal. 

Jł + 
WIDM ANN Karol. ObwieszczAnie Magistratu 
lwowskiego 28 .Maja. Lwów, 1848, folio, pół 
ark. 
_ Odezwa 11 Lipca. Lwów, 1848, folio, 
pól. ark. 
_ Przestroga. Lwów, 16 Maja 1848, druk 
Stauropigii, folio. 
WIDMANN Karol. II. (ur. 1821). Franciszek 
Smolka. Wspomnienie "biogrsficzne. (Odbicie 
It dzieła: Wspomnienia biogr. polskie, str. 
169-238 i dokumenta str. 28). Lwów, druk 
JaBieńskiego, 1868, w 8ce. 50 cnt. + + + 
_ Józef Korzeniowski. Studyum literackie. 
(Przedruk z Dziennika literackiego). Lwów, 
antor, druk E. Winiarza, 1868, w Sce, Itr_ 
174 i Vłł. 20 cnt. + 
_ Kalendarz dla nauczycieli Da rok 1875, 
który jest rokiem zwyczajnym mljłcym 365 
dni, wydany staraniem Towarzystwa peda. 
gogicznego przez.... we Lwowie, nakładem 
wydawcy, drnk Zakładu narodowego Imienia 
Ossolińskich, w 8ce, IM. 240. + 
_ Kościół BW. Jana Chrzciciela we Lwo- 
wie. Wiadomość historyczna, z fotogrBfi,! T. 
Szajnoka. Nakładem Karola Rosadzińskiego 
i Stanisława Kunasiewil.za, zajmuJ,!cego si
 
w imieniu c. kro konserwatora budowli i pom- 
lIików krajowych restaur8cyl} kościołl' św. 
Jana. Lwów, druk Dziennika lwowsk., 1869, 
"tV 8ce, litr. 62, z fotografiI}. 20 sgr. + + + 
_ Nowe podstawy praw narodowych. Od. 
dział l. Narodowość a rewolucya. Studyum 
polityczne. Lwów, K. Wiłd, 1864, " 8ce, 
Itr. Xl, 569. Cena 2 dr. + + + 
_ powinnoić nllZa woble IpOru mj
dzy 


Austryą a PruBami i Włochami. Lwów, 1866. 
(O tli broszurt; uwi\jziono autora). 
- Pamit;lnik kapitana gwardyi narodowej 
w r. 1848, spisany podłngdyktatów. Tom I, 
(Cz
ść l i 2). Lwów, K. Wiłd, 1872, w 8ce 
str. 78 i 47. 1 złr. ' 
_ Tygodnik lwowlki. Pismo literackie 
wydawca Karol Wild_ Rok 1850. Redaktor ..: 
Lwów, druk E. Winiarza, lS50, w 4ce. Ty- 
godniowo po l ark. wyszłoj Nrów 39. Cena 
ćwiel'ćrocznie. l dr. 
(Umieścili tu swe prace: J. Jakubowicz 
Wacław KmiŁa (Jabłoński Hen.); J. I. Kra: 
azewski; Zyg. Kaczkowski; Micb. Jełowicki' 
Jul. Miłkowski; Feliks Morawski; F. Nowic= 
ki; (Widmann); J. Osiecki; Henr. Rzewuski. 
Mar. POn,łezaliska; S. Kl( u
z
cki); Przył
cki 
St.; SzaJllocha Kar.; UJejski Korn.' Mich 
Wiesiolowski; M. Warszauerowa; J: Zacha; 
riaBiewicz; W.l. Zawadzki. Nadto wiersz D. 
Magnuszcwsklcgo). 
- Progl'am na gazet\j: postjjp. 15 Kwie- 
tnia. Lwów, 1848, folio, pół ark. 
WlDMANN Karol i ZACHARIASIEWICZ Jan. 
Po
tt;p, pismo politycZDe. Lwów, 1848, foł., 
Nrow 54. - 
(W spółpracownicy: Rybicki A.; Kruszyń...ki 
Jan; Wiśniewski Wiktor; Tyc Karolj Rze- 
wuski Leon; Paducb Karol; Eder Ludwik) 
Terlecki Ks. j Wiesiołowski Michał). 
_ Obacz: Chodźko L.: Chrząslowlki Eug.; 
Kaczkowski Zyg. (GlOl): Lutze; Zachariasiewicz 
J. (kółko rodzinne); Zawadzki Wład. 
VIOOCQ Eugeniusz Franciszek. (ur. 1776 t 
'857). Prawdziwe tajemuice Paryza, z ican- 
cuzkiego. 7 tomów. Warszawa, 18'5, " 12ce, 
str. 268, 254, 257, 259, 2
9, 289, 261 j nieJ. l. 
Złp. 24. 
Widok dawnego Wilna z krótkiem objae- 
nieniem. H. w. m. 1S22, w 8ce. 
Widoki Cz
stochowy i J a8nej góry r; opi- 
Bem. Warszawa, D. Lange, litogr. W. Kohn 
i A. Oderfelda, druk w Cz
stochowie, 1877, 
w 8ce, str. 24, tablic 22. l złr. 67 cnt. 
_ gmachów 1806, ob.: Voge' Zygm. 
_ Warszawy, obacz: Schmidtner. 
_ Krakowa, obacz: Głowacki J. i .aJer.- 
nowski Kons. 
_ Pienin, obacz: Szalaj; Wyspiański. 
Widoków 48 główniPjszych miast i przed- 
miotów natury i sztnki po całej ziemi, na 
stali wyrytych wraz r. opisem tychże. War- 
szawa, M. Orgelbraud, 1862. 2 rub. 
_ Toi. 24 widoków na stali wyrytych 
wraz z opisem tychie. Warszawa, 1867. l rub. 
_ oBm, najrzadsze i Ulljcelniejeze zdarze- 
nia w naturze wystawiaj,!cych. Zebrane s 
dzieł najkosztowniejszych, naj wyborniejszych 
i najlepszych z dołlłczonymi opiaami. Wro- 
cław, nakład W. B, Koma, (181.). Cena 64 
zlp" zniiona tal. 7.
		

/Bibliografia_05_075_0001.djvu

			WIDULIŃSKA - WIECZORKOWSKI 


57 


Widokach (O tabelarnych) nauki mowy. 
Lwów, Piller, 1841. 
Widowicz M. Ant. Gondulicz. obacz: Gondu- 
liczi J. 
Widowiska u Rzymian. obacz: Wolfram. 
Widozwa Ruskoho Soboru 8 Czerwcia. Lwów, 
18ł8, folio (półarkusza). 
_ Soboru Ruskoho do W. dusz prowidni- 
ków. Lwów, 1848, w 4ce. 
_ Towaristwa bratej do mytych bratej Se- 
lani n, aby swoi grunta nie marnowały. Lwów. 
18ł8, w 8ce. 
WIDULlŃSKA Joanna z Sucbeckich tt d. 9 
Styoznia 1861). Henryk i Floretta przez ..... 
Warszawa, druk N. Gliicksberga, 1824. w 
12ce. str. 151. Złp. 4. 
_ Powieści z dziejów po1skich dla mło- 
dych p-anien przez autorkIl Floretty i Po- 
wieści dla mojej córki (przekład Widuliń- 
Ikiej). 2 tomy. Warszawa, w drukarni Jó- 
zefa W
ckiego, 1828 w 12ce, 8tr. T. l: XII, 
180; T. Jl: 188. + 
_ Magazyn mód. Dziennik przyjem nych 
wiadomości, redagowany przez ..... Rocznie 
62 Nrów z modami. Rok 1835-1860. Warsza- 
wa, druk J. Gliicksberga, w4ce, Rok. złp.40, 
półrocznie zlp. 23. 
_ Obacz: Bollilly (powieści 1827) j Choiseul 
{Polak, Jagiełło); Saint Feliks. 
Widzenia rozliczne 8iodlaka prostego. Mi- 
kułów, liowatzki. (1861 ?), w 8ce. ark. 18112. 
58gr. 
Widzenie. obacz: Pol W. 
Willzkie szkoly, obacz: Treść. 
WIEBEKING C. F. v. Analyse descriptive, 
hi.torique et raisonnee des ćdifices remarq. 
des gralldes rivieres et canaux, ponts ct ports 
de la .,.. etc. la Russie et la Pologne. Munch. 
lB40, w 4ce. .Avec 16 pl_ fol. ohl. et atlaa 
e 
11 gr. pl. Gr. form. atlant. (Strony 111-204 
ebejmuj,!: la lłussie ct Pologne). (Jestto 
cz
ć pi
ciotomowego dzieła). 
WIĘCKIEWICZ J. Mowy pastersllie na Ide- 
dziele całego roku przez J. W. K. D. K. Ch. 
kanonika, dziekaua katedralnego chełmskie. 
&'O). T. l-UJ. W Kwillzyuie. 1818-19, w 
eco. 
_ Mowy pasterskie na święla uroczyste 
ctrłpgo roku przez J. W. K. D. K. Ch. T. 111. 
Kwidzyn, druk Kanteru, 1819, w 8ce, Tom I 
atlr. ..... T. 11: 218. T. lU: .... Złp. 14. 
_ Obacz: Jol, (kazania). 
WIĘCKOWSKI Józef. Krótka wiadomość o 
funduszach szpitalnych wcielonych do domu 
o
ólnego schronienia ubogich pod opiekli 
'l'ow. Dobr. zostaj,!cych. Kraków. druk Giesz- 
kowskiego, 1849, w 8ce. Itr. 91. + 
WIĘCKDWSKI Tadeusz. :Mierzwienie podług 
1,Itemu p. Biches. Wilno, 1858. Kop. SD, 
Więcław (bracł.wo), ob.: Dobrzariski L. 


...... 


WięcowinJ, obacz: W. J. 
Wieczerza pańska. albo Jlabozeń.two do 
Najśw. Sakramentu w dzień Kommunii 6w. i 
innych czasów służ'łCe. Wadowice, Babiński. 
(około 1852), w 12ce, litr. 79. Cena 12 gr. 
WIECZDR Szczerbowicz Ludomlr, (ur. 1842). 
Eurypides nieprzyjaciel kobiet, studyum z 
literatury greckiej podług źródeł klasycznych 
przez ..... Warszawa, w druk Gazety polsk., 
18G8, w 8cp, 8tr. S8. (Od druk z Bibl. wars..) 
20 kop. + 
- Kwia ty m arzeń. Zbiór poezyi. Cześć I. 
Mińsk, autor, druk J, Dworca, 1860. w 8ce. 
str. 65. 4 złp. + 
- Kilka kwestyj jako u!:upełnienie zagacł- 
.aień i kierunków przez ..... Warszawa, na- 
kłada m redakcyi Kroniki Rodzinnej, " druk. 
J. Jaworskiego, Krakowskie Przedm.. 1871), w-- 
12ce, l kartka tyt., str. 117(1).80 cnt. + 
_ Parmenide s, filozof z Elei, jego nauka 
i jej znaczenie z pogl,!dem na rozwój filozo- 
fii i prawdziwe znacz enie tf'j nauki napisał 
.... Warszawa, druk Gaz. polak., 1868, w 
8ce, etr. 47. (Oddruk Z Bibl. warszawsk.) 40 
kop. 
_ Sztuka kochania i lekarltwo na miłość. 
Studium z literatury nymskiej. Warszawa. 
nakład autora, Gebethner i Wolff, druk J. 
Sikorskiego, 1872, w 8ce, k. S, str. 76. (Jesito- 
streszczenie Owidiusza). 2 złp. 20 gr. + 
_ Talmud i zydzi przez I.. S. Kraków, A. 
Dygasiński, druk Czasu, 1876, w 8ce, str. 43 
i k. S. kop. 35. + 
_ Zagadnienia i kierunki, przyczynek do 
kwestyj biezących. Warszawa, nakładem re- 
dakcyi Krouiki rodzinnej, druk Jana Jawor- 
skipgo, krak. przedmieście, 1874, w 12ce, 
4 kartki niel.. str. 94. 30 kop. + 
WIECZDREK August aus Polnisch-Warten- 
berg (ur. 16 Września 1846). Ueber die !rei- 
willigen Na belblutungen der Neugeborenen 
Inaugural-Dissertation. G eifswald, Drllck von 
Fr. Flasche, 1871. w 6ce, str. SI. + 
WIECZDREK JaR ksi,!dz proboszcz w Lu- 
beczku. l'ies ń podczas spowipdzi wielkano- 
Cllcj. B. w. m. i r., (181.), w 8ce. Itr. 4 niel. 
Wieczor ek N. ks. Rozm)'ślania gorzki
j 
m
ki Jezusa Chrystusa. obacz: Ludwik z Gre- 
nady. 
WIECZDREK Roman z Rogozina. Zur Rese- 
ction dei Ellenbogengelenka. Inaugural. 
Dissertation. Breslau, Lindner. 1869, w 8ce, 
str. 35. + 
WlECZ OREK Rudolf. Predigt gehalten in 
.Berlin am 21 Juni. Berlin, Enslin. 1846, w 
8ce. 1 1 /. 8gr, 
WIECZORKOWSKI Micbael. De morbo maca. 
1080 haemorrhagico Werthofii. Kraków, druk 
D. E. Friedleina. 1838 1 w See. str. 40 i III. 
+ t t 


8
		

/Bibliografia_05_076_0001.djvu

			68 


WIECZORKOWSJH - WIEDZA 


WIECZDRKOWSKI Nikołaj, Dr. med. i chir. 
De linguae aemiotice, Deo non de amplificQ- 
tione ejuadem. Kraków, 1139, w 8ce, str. 72. 
Wieczorkowski Władysław. (ur. 18114 (1833) 
t 18:i7). Ob : Biblioleka warszawska, 1853-4. 
Dziennik warsz. 181)2. 
Wieczory wrózki. Zbiór powiastek dla mło. 
dzieży ozdobiony stalorytami kolorowane mi. 
Wolny przekhld z francuskiego. Warszawa, 
Naur. Orgelbrand, druk G. P8elza w Naum- 
burgu, 1874, w 8ce, str. 229.1 rub 20 kop. 
- Czwartkowe, obacz: Zaleska Julia. 
- Itarego nauczyciela. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk KowalewIkiego, 1877, w 
8ce, str. XV, 165 i 11. 1 dr. 
- zabawne czyli rozrywka dla dam i ka- 
walerów w rozmaitych ciekawych i dowci. 
pnych wierszach i anekdotach z przył
cze- 
niem sto i oko zagadek. Waruawa. 18U5, 
w Bce, str. 157. S złp. 
- Tenze tytuł. Lublin, nakłsd Kazimierza 
Szczepańskiego, druk Jana KarolL Pruakiego, 
w Bce, str. 159. Złp. 2. 
- zimowe. Oddział I. Powieści Bernarda. 
Warszawa, 1844; Oddział II. Dumasa Szlu- 
ardowie. 1844; Oddział IIl. Mery.Hewa i W. 
Teniat: Powieść Antoninaj tłumscz J. Jaaiń. 
..ki. WarBzawa, 1844, ob.: Jasiński J. S. 
- Toz roku 1861, obacz: Consciencej Di- 
ckens. 
-; familijne. 1887, ob.: Szczepański Jur. 
- jesienne, obacz: T.masz z Kent. (Hoff- 
manowa). 
- pielgrzyma, obacz: Witwicki Sł. (1833- 
35). 
- pod lip'!, obacz: Siemieński L. 
- stolarza, obacz: Nakwaska A. (niedzielne 
1858). 
- wioaenne, ob.: 110 Feliks. (poezye 1828). 
- w domowem zaciszu, obacz: DlI1Ochow- 
_ki F. (Powieści Klaurena, Karamzyna i inne 
1834). 
- w zamku, obacz: K. P. (1826). + 
WrED£MANN F. Nauczyciel dzieci poczft. 
kujących. Praktyczny poradnik dla nauczy- 
cieli ułożony podług niemieckich pedagogów 
a w znacznej cZ
ści według pism... przez Al 
berta G,!9iorowskiego. Wadcwice, nakładem 
autora, czcionkami Franciszka Foltyns, 1875, 
CZt;ść I, w Bce. str. 110. + 
Wiedeń. Opis poszczegółowy obchodu re- 
ligijno-narodowego oswobodzenia Wiednia, 
(po polsku i po niemiecku). Lwów,1848, fo!., 
1 ark. plakat. 
- Przewodnik J11uatrowany po Wiedniu i 
jego okolicach oraz po wyslawie powszechnej, 
z dołl)czeniem _planu Wiednia wykonanego 
przez inzyniera i architekta H. Greve w 2 
kolorach i planu sytuacyjnego wystawy po- 
'W»
echnej 
e szczegółowemi objaśnieniami, 


ułożony podług najnowszych Przewodników 
w niemieckim i francuzkim jezyku. Krak6w, 
A. Nowołecki, druk Kraju, 1873, w 16ce, str. 
XXVII, 240, 16 i Przewodn. Itr_ S6. 2 dr. 
- Przewodnik po Wiedniu i jego okpI., uło- 
zony podług najnowszych przewodników w nie- 
mieckim i francuskim j
zyku z dołl}czeniem 
najnowszego planu Wiednia wykonanego przez 
inzyniera i architekta H. Greve w dwóch ko- 
lorach. Wydanie drugie. Kraków, 18U, w 
16ce, str. XXVJl i 256. 1 rub. S5 kop. 
-1)rzewodnik 1'0 W iedniu dla osób udaj'łCycJa 
się na powszechnI! wystaw
 wied. r. 1873. War- 
szaws, nakład J. Kaufmanna, 1873, w 2łce, 
str. 64-, z l planem. Oprawno 4 złp. 16 gr. 
- Coctralns targowica C. k. głównego i 
stołecznego miasta Wiednia, (tłumaczone z 
niemieckiego). Wiedeń, nakładem zarz,!du 
targowicy, druk Waldheima i }'onter8, 1865 
w tjce, fltr. 15. + 
- Uwiadomienie o Wiedniu 80 Psździer- 
nika z Ołomuńca. Lwów, 1848, folio, pół 
ark. (po pohku i po niemiecku). 
- Wiadomości z Wiednia z dnia 18 Msja 
itd. Lwów, 1848, folio, (pół ark. dodat. d. 
Gazety Nr. 24). 
- Obacz: Bem; GaliCJa (wystawa)j Gorow- 
ski Al. (wyprawa wiedeńs. poemat); Kara 
MusIała (oblg!enie)i Kluczycki (pami'!tki 1835); 
Kunaszowski W. (1683) i Leśniowska L 
(1686) i lubomirski (obraz r. 1815) j Pfchle- 
rowa (obl
żenie); Pol W. (wyprawa poemat) 
Poland (1683); Sękowsll,j J. I. (wyprawa 1683); 
Vihcaja (1683). 
Wiedeński dwór, obacz: Niepodobieństwo. 
Wiedeński kongres, obacz: ConsłaAtill; E.- 
gland. 
Wiedomosłi podolskija guberskija 1840-00, 
w 4ce. 
- Wołyńskija guber8kija 1840-00, w.łCB. 
- Wilensk ija guberskija. Wilena. gaberD. 
typogr. r. 1858, w 4ce. + 
Wiedz!!, zbiór popularnych odczytów li li- 
teratury i nauk. Sery. J. Zeszytów XII. 
Warszawa, nakło red. Przegl. Tygodn., 1868- 
73, w 8ce. Serya l obpjmuje: 
Zeszyt I. Schulze-Delitscl,. Prawa i ob.. 
wi,!zki społeczn£>, str. 20. 12 i pół kop. + 
Zeszyt JI. BluutscLIi. Znaczenie i pOltepy 
tpgoczesnpgo prawa narodów, puełożył Wł. 
Savowski, str. 4G; 21i kop. + 
Zeszyt III. Engel. Cena pracy. przełozl ł 
Wł. ::5abowski, Itr. 47. 25 kop. + 
Zeszyt IV. J.ette Dr. I
westya mieszkań, 
przełożył Ad. Grąbczyński, str. 19. 15 kop.+ 
Zeszyt V. Holtzendorf Dr. Ulepszenia w 
społecznem i ekon. położeniu kobiet, przeło- 
zył Wł. Sabowski. atr. SI. 20 kop. + 
Zeszyt VI. Rosenstein. O przesądach i mi. 
stycyzmie w medycynie, str. 22. 15 kop. + 
Zeszyt VIJ- VfII. Taine'a Filozofia sztnk 
piekuych, przekład Ludwiki z K, Sabowskiej. 
str. 68. 40 kop.
		

/Bibliografia_05_077_0001.djvu

			WJEGAND - VlEILH 


69 


Zeszyt. IX. r.jebj
 Dr. JUsiUI. O wllrtoBci 
po!ywn
j pokarmów, przełozył Stsnisław 
Xrams!tyk. War,zllwa, 1870. Itr. SI. 20 kop. 
Zeszyt X, X[ i XU. Za 12 ze8zytów 2 rub. 
- Obacz: Chałupczyitskl (dzieje); Wojciech 
(ludzka); Spencer Szulc D. 
WIEGAND August Dr. Katechizm zabezpiecze. 
\ nia zycia, rozmowy wzi
te z życia ogłoszone 
. przez .... dyrektora technicznego Towarzyst. 
ubezp. życia, pensyi i renty dozywotnej, 
Funy w Halli nad Sal
; podług drugiego nie 
mieckiego wydania. Poznań, naklad i czcionki 
Ludwika Mel'zbacha, 1860, w 16ce, str. 48 
i IV. 1 i pół sgr. 
- Obacz: Wigand. 
WIEGEL F. Radca tajny. Troi, me moi reI 
a proproB de la qUl'lItiou polonaillo CD ]831 
par Ph. Viguel. Moscou, 1864. 1 rub. SD kop. 
VIEILH de Boisjoslin Klaod. Aug. (1788 t 
1832). Biographie universelle et portative 
deI eontemporains ou Dictionnaire historique 
des Ilommes ViV31lS et mol'ts depuis 1781 
jnsgu'iI. nos jours; IluLlie sous la direction 
de M. Vieilh de Boi.joslin, Plecedemment 
aoos ceUe de M. Alphonse Rabbe. l \'01. en 
-4 tomes en caractere nonpsreille. Paris 
1826-1831. Portraits gravćs par Montaut 
200 f. 
(L'ouvrage et le supplćment contiennent, 
ąDaDt iI. l'l1istoire do l'ologne, les biographies 
deI hOlllmes Buivall8: 
Albertrandy Jean-Baptisttl; Ankwicz Jo- 
aeph; Anastazewicz Dasile; Bandtkie 6eor- 
ges Samuel; Dandtkie Jean Vincent; Bidió. 
liki Pierro; Hiernacki Aloise; Bohusz Xavicr; 

orusla8ki Jospph; llt'anecki Francoi, XB' 
yier; ł!rykczyński Joseph j Chlspowski Dc- 
sire; ehlopicki Joscph; Chodkiewicz Aleksan- 
dre; Chodowiecki Daniel Nicollłs; Chodźko 
Jgnace; Chodźko Jeal1; Chodźko Leonardj 
Chvmelltowski; Chomiń.ki Xavier; Chrepto. 
"Wiez .JORchim; CichowBki Adolphe; Czacki 
'Thade; Czartoryski Adam Kasimir j Czarto- 
ry.ki Adam Georges; Czartoryski Constan- 
tin Adam; Cz.rtoryska lsabelle; Czetwertyń- 
ski Antoine; Dam brow Bki Xavier; Damelj 
Dederko Jscques Jgnace; Dembowe:	
			

/Bibliografia_05_078_0001.djvu

			60 


WIEJSKA - WIELADKO 


]w]nicki Miche]; So1tyk SŁ-aniB]as; Sowiński 
.Albert; StanislaB Angoste Poniatowski; Sta- 
rzyński Stanis]as; Staszic Stanislas; SuJkow. 
.ki Joseph; Tański Ignace; Tań6kaj Trem- 
becki Stanislas; Turno Kasimir ; 1.'ymowski 
Cantorbery; Tyszkiewiczj Umiński Jean Ne- 
pomuccne; Waga 'l'hćodore; Wawrzecki 'Iho. 
nlas; Wawrzecki Joseph; Wenzyk FraJlQoisj 
Wielborski Joseph; Wodziński Charles; Wo. 
Jicki 'l'hćophile; Woronicz Jean; Wojczyń- 
.ki Stnnislas; Wybicki Joseph; Wysocki 
Pierre: Zaborowski Jgnace; Zajon£'zek Jo- 
tieph; Zaluski Roman; ZAmoyski Amlre; Za. 
moyski StaniBlasj Zamoyska Sophie; Zan Tho- 
mas; ZlIidler Bernard; Zenowicz GeorGe). 
Wiejska medycyna. ob.: Paulitzki. 
Wiejski rZłd, obacz; Czerwiński. 
Wiejskie czytania. ob.: Reebman. 
- obrazki. obacz; Gregorowicz J.; Wlelo- 
ałowskl Wal. 
- pogadanki. ob.: Dmochowski Fr. Sal. 
. Wiek. (CZ8S0p. polityczne). Kraków, druk 
. F. X. Pobndkiewicza, 1864. Reduktor odpow. 
Józ. FelikB Wasilewski; wydawcy J. Lip- 
czyński i Szymon Same]son. Wydawany od 16 
Lutego do 10 Lipca 1864. Folio w li Bzpalt, 
Brów 111. 
(Głównie redakcy, kierowRł Chrzanowski 
Leon. współpracownik JózefSzujski (nmieścił 
powieść Pami
tnik Mimozy). Do N. 52. dnia 
23 1I
8I'CU, druk u Wywialkowskiego. Wsku- 
tek zamkDi
cia c1rnkarni, wyszedł Nr. 83 w 
znacznie muiejszym fonnacie d. 6 Kwietnia 
w druk. Pobuc1kicwic2B. Tę fOl'me zatrzymał 
do Nru 102; (Id Nru 103, folio zwiększone 
w cztery szpalty). 
- Gazeta poJityczna. literacka i spolecz. 
DL Redaktor F. Henr. Lewestam. Wal'sza- 
wa. druk J. Noskowskiego. Rok 1873-77, 
folio. Rok I. Nrów 149, (od d. l Lipca 1873). 
Rok II 1874, Nrów 286. Rok Ul 1875 Nrów 
286. Rok IV 1876. Rok V 1877. Rok VI 
1878. 
(Od 1 Stycznia 1875 wspołredaktor RAZ. 
Zaleski, a od 12 Listopada 1876 tenit! objął 
wy'"cznie redakcyę). Rocznie 9 rub. + 
Wieki średnie, obacz: RDhs. 
- (Przed) wybrana. Kto sil) w opiekI) pod- 
da Pan n Bwemu. Mialem ci ja w sercu. (pieii. 
nI). Mikołów, T. Nowatzki, 1862, pół ark. libra 
po sgr. 6. 
Wieków (10 upłynionych) czyli chronologia 
do obrazu dziejów polskich. ob.: Lelewel J. 
Wieku duch, obacz: Godebski kB 
VIEL CASTEL (de) (Ludwik,? ur. 18DO). I.e 
prince Adam Czartolyski. Paris. Douniol, 
1862, w 8ce, str. 66. (Wyciąg z Corrcspon. 
denta). 
- Dyplomata PolBki w XIX w. Ksi,!żę Ad. 
Czartoryski. (Z franc. tłum. I.uc. Siemień. 
liki). Kraków, czcioIl. Czasu. 1863, w 8ce, 
Itr. XXIV i 149. + 


WIELĄDKO Woje. Win
. (174
 t 1622). 
i- 

larnR dziewczyna czyh dowcIp w kochanru. 
Kornedya oryginalna 1796 r. ułozona. Wer-. 
szawa, w druk. Dl!bl'owskiego, b. r. (ok. 1808),. 
w 8ce. str. 89. + + 
- Epicedion czyli wiersz załobny (tak) i. 
p. Juśnie W. IIbgdaJenie z Sołtykow Stra- 
szowej J. WieJ. Strllaz Generała woj8k po]. 
małzonce (tak), zmarłej dnia 25 MaJa 1808 
r. w Warszawie przez .._ złożony. w 4ce, 
k. niel. 2. + 
- Epicedion śp. JWżnerno Maciejowi So- 
bolewskiemn kasztelanowi p. warszawskiemu 
Ot'del'ów orła biaJego i ś. Stanislawa kawa. 
lerowi dnia 2go ruiesil}ca Lipca 1804 roku 
zmudemn \V Warszawie. w 4ce, l ark. (Wicr- 
szem opłakuje śmierć kasztelana, który "'ył 
synem Stanis1'awa de Piętki SoboJt'wskiego, 
lJOdkomorzego wars?. i Moniki z Gąsiorow- 
skich i umarł w 81 roku życia). Na końcu. 
podpisany W. W. 
- Epicedion czyli wiersz żałobny na śmierĆ' 
Jaśnie Oświeconej Marty z Trcmbickich Ra- 
QziwiUowej kl-ajczyny W. KBi
stwa Litew: 
Bkiego dnia 18 Września 1812 roku zmarłeJ 
w Warszawie, w 4ce, 3 kart. nieJ. (Na koilCu 
podpisany W. W.) 
- Głos prawdy w dzień Imienin J O. X. 
Imci l\fichnła Hieron. Radziwiłła wojewody 
wjleil
kiego, orderów roznych kawalera dui& 
29 Wrześuia 1813 r. wydany. w 4ce, str: 8
 
... + 
- Kucharz doskonały i w wybornym gu- 
ście z oszczędnością dogodny, z kopersztycLa- 
mi zastawiania stołów, czyli sposób gotowa. 
nia róznych .potraw z wil)sa i ryb, robienia. 
do nich g,!szczów, BOSÓW, galaretówj pie
zo- 
nia pasztetów, tOt.tów. ciastaj smnrzenla z 
wszelkich gatunków owoców, kOD!itur, cu- 
krów; tudzież dystylowania rozmsllych do- 
brych wódek, likworów, syropów, 
rzytem 
ciekawe sekreta doświadczone do wIadomo- 
ści w domowem goepodllrstwio potrzebne, 
utrzymywania i kOl)serwowania w sl'iża

i 
znsjduj,!c;).ch si
 żywności, warzywów, . ZIO
 
ect. ect. przez .... z nowych francuskIch I 
niemieckich auf.orów przetłómaczony. Nowa 
edycYII. T. 2. Warszawa, druk Ragoczego, 
nakład 'Ihomsa i Melcnina, 1800, w 8ce. T. 
I str. 251 i 19. Zlp. 9. + 
- Toż, dla wygody obywateli i obywate. 
lek, I!ospodyń do dl uku podany, n0'Ya edy- 
cya. 2 Tomy. Wllrs?awa, \Y drukarm Rago- 
czy. 1808. w 8ce, str. T. I: 251. T. II: 252. 
- Toz. 2 tomy. Warszawa, 1812. w 8ce, 
str. ']'. I: 188. T. 11: 267. -t 
(Inne wydanie 1786 r. Warszawa). 
- Oda do Jaśnie Oświeconego ksiłzt;cia 
Imei KonstanŁPgo Czartoryskiego G. majora. 
wojsk rosyjskich, orderów św. Anny, św. Al.. 
Newskipgo i Maltańskiego kawalera. z oko- 
lim>.ności szczęśliwego rozwi'izaniR J. O: 
si
ż- 
l1ej Jmości AngeJi z ksiąząt Radzlwlłł?w 
Czartoryskiej iodn{oj jt'go Jnal
onki w mle-
		

/Bibliografia_05_079_0001.djvu

			WIELAND - WIELICZKA 


61 


siłCIl Lipcu 1804 roka przez .... ofiarowana. 
Warszawa, w 4ce, J arl{uaz. 
(Herbarz w 12 tomacb, foHo. r!jko
j8 po- 
.iadał w r. 1862. Włod. plater. Cz
śc onego 
"yazła p. t. Heraldyka 1794-96). 
WIELAND Christoph Martin. (1733 t 1813). 
Agaton, romans historyczny Z oryginału swo- 
bodnie przełozony przez J. Wakomaldego, 
2 Tomy. Wilno, u Dworca, 1814. w 8ce, str. 
T. I: 252. T. II: 223. Zlp. 12. 
_ Libussa IIlbo załozenie mi88ta Pragi. 
powieść. Wilno, w drukarni Manesa i Zyme- 
la, przy ulicy Niemieckiej. pod 
r. 2S6, 
1828, VI 8ce, str. 66. Zlp. 2. 
- Ob!,r!l
' poemat romantyczny w dwu- 
naatu plesnlach, przelcłnd przez Wiktora z 
Baworowa (Baworowskiego). Lwów, nakład 
tłnmacza, w drukarni Imienia O
soliliskich, 
185S. w 8ce, k_ 3, atr. 244 i ¥. Cena 3 złr. 
(Inne tlumaczenio Obel'ona uskutecznionem 
było r. 1842; o niem wiadomośó w Lwowia. 
ninie, 1842, zes7.yt 6). 
- POBQg i aalamandra, powieść z ..... na- 
filadowana przez A onł! z XX. Radziwiłłów 
Mostowską. Wilno, Zawadzki, 1807, w 12ce. 
atr. 151. 
- Stilpon rozmowa patryotyczna o wybo- 
rze naczelncgo Trybuna w Magarze zastoso 
Vlana do krajó.w, w których wybory urz
dni- 
ków 
iejsce znajdują; z źródła nillmieckicgo 
»rzełozona na mowo ojczyatlł przez IUemen. 
lIa Urmowskie
o sfdziego nppelacyjnego król. 
PolIIkiego. War
zawa, w druk. Rządowej. 
1816, w Bce. str. 93 i XVIll. 2 zlp. ot 
. .- Uczucia chrzeBcijanina podług .... skre- 
IIhl Jo.hn or Dycalp (Jankowski). Wilno, Za- 
wadzkI, 1843, w 16ce. str. 154. Złp. S gr. 20.+ 
. - .Wedzidło z muła powieśó napisana po 
n.lemlecku przez ..., podług Tableau des chre 
tlen s de TroyeB przełozona na polski jt;zyk 
przez A... (H.ościszewskiego). Kraków, dru- 
kiem Józefa Mateckiego, 1828, w 16ce, str. 
fil. (Edycya w 100 egzemp1.) + 
- Obacz: Chodani (Oberon, Muzarion). 
WIELERS Karol Franc. Dominik. (1765 t 
1815). Konstytucya trzech miast wolnych an 
zeatyckich: Lubeku, Bremy, Hamburga, z 
wyk!adem, jaki stopień te miasta zajmować 
powllJny w handlowej Europy organizacyi 
przez .... obywatela honorowego Bl'emu. ka- 

alera orderu gwiazdy polar. 8zwedz. Z kartą 
Jeogrilficznq, i przydanym traktatem kon"r
&u 
wiedeńskiego, tycz'łCym miasta Krakowa [jego 
konstytucyi. Tłumaczona przez Sebas. Siera- 
kowskiego i drukowana w l{rakowie r. 1816. 
druk Akal1em., w (ce małej, str. 91. Złp. 3.+ 
Wielewicki Jan S. J. (1566 t 1639), obacz: 
Tomasza a Kempis: O naśladowauiu Chryst. 
Wrocław, 1820. 
WIEL
WIEJSKI Stefan X. W. S. J. (1651 t 
l i2J). Z;ywot Hwiętego P/ltrycyusza. arcyb. i 
apostoła w lIibernii pisany przez Jocelina 


- 
- 


Mnicha, Probue& J"otandczyka, Rycharda St.- 
nichursta i innych wielu. 
ył około r. 458. 
Przedruk oryginalny z dzieła obszernego pod 
tyt: Nowe żywoty świ
tych W. X.. BochniD, 
drule i nakło Waw. Pieza, 1856, w 8ce, 
str. 60. 
- Toz, Wadowice, druk i nakło Fr. Fol- 
tyna. 1869, w 12cc. atr. 60. + 
_ 
ywot św. Patrycyusza oroz krótkie opi- 
sanie o czyticu tegoi jjwietego, który Mom- 
bricius? i BBronimlz studni!} zowiq, Z żywo- 
tów świętych wyj
ty. Za pozwoleniem zwierz- 
chności. Mikołow. 1'. Nowacki, 1865, w 12ce. 
str. 48. l i pół sgr. 
WIElHDRSKI J6zef. ZaBt
pca min. woj. ge- 
ner. dyw. l'adca St. Do wojska Polskiego d. 
29 Czerwca 1812. (Zawiadamia. ze sejm na 
czple z Ad. CzsrtOl'yjskim zawiqza1: sie w 
konfederacYI}). 1 arkusz. plnkat. 
Wielhorski Michał. obacz: Sołłohub W. 
WIELlCHDWSKI Jan. Za miastem. l. 1\1łyn 
djabelski. 2. Gospoda. S. Wrózka. 4. Skała 
czartowska. PowieśQi dla umiejl!cych czytać. 
Cieszyn, druk Prochaski. 1869, w 8ce. Btr. 
71. 6 sgr. 
WIELICKI Jan. Upominek dta młodzidy 
rzemieślniczej. Warszawa, 1870. w 52 , Itr. 
64. 1 i pół kop. 
(Wieliczka). Bade-gaste in Wieliczka im 
Sommer 1836 angekommen biB 28 Juli. w 
(ce. k. l. -ł- 
_ Goście k,pielowi w Wieliczce, 1839, w 
4ce, str. B. 
_ Kurze Anzeige iiber dio WirJ.ungen nnd 
den Gebrauch der Soolenbader in Wieliczka. 
B. W. m. i r.. (1855), w 8ce. atr. 8. .. 
_ Przewodnik dla zwiedzaj'lcych zupy sot- 
ne w Wieliczce. Kraków, Jul. Wildt. 1860 , 
w 8ce, str. 16, z drzewor. I złp. 
 
_ staatsvertrag des Konigs von Sachsen, 
Herzog von Warschau mit; dem Kaiser von 
Oesterreich in Betreff der aUein Verwaltnng 
der Salinen von Wieliczka 1811. Drezno. 
1812, w 4ce. 
_ Krótka wiadomoBó o kIłpielach słonych 
w Wieliczce. b. W. m. i r. (1885), w 808, 
str. 8. .. 
_ Uwiadomienie o k,!pielach słonych otwo 
rzooych w Wieliczce w Galicyi austr. w cyrk. 
bocheńsk. (1835), w 4ce, k I. + 
_ UMad Naj. Króla Imci Saskiego. Xi/łz. 
warsz. z Naj. Ces. Ausir. w2:glijdem Jedno- 
ah'onnego zarz,!du zup wieliczki zawarty r. 
t81I. w 4cc. 
_ Zalew kopalni Wielickiej w r. 1868. 
SkreiiJił świadek naoczny. Lwów, nakład 
F. H. Richtera, 1869, w 16ce. str. 22. 
20 kop. + 
_ Obacz: Beudanl; Boczkowski {o Wielicz. 
ce 1843}; Codex; Grabcwski A. (Kraków)j 
Hrdina j Kopelent (183l)j labecki (gót'nictwo
		

/Bibliografia_05_080_0001.djvu

			62 


WIELICZKO - WIELOGŁO\VSKI 


1841); Miltner H.; Obwieszczenie; Steskal J.i 
Sydow; Turski J. (Przewod. 1868); Vivian (1825); 
Wolaóski F. (kodeks dnI. 1672J; Zeiszner L. 
(Opis 184-3). 
Wiełiczko Sam., obacz: Weliczko. 
WIElICZKD Jakób. Perpmyszlianin, miesiaco- 
słow na god 18li7 w podlinniku soczynien- 
I1yj Jakowom Weliczkom. Puemyszl. ti- 
I poro 90borll kriłoszan" nskłsd M. DzillOw- 
skiego, 1&;7, w 8ce; str. 156. 
(Mieści: Rys Biskupstwa przemyśl
kiego od 
czasu unii 1691 do końca J8 wieku. Zyciorysy 
Biskupów: Jerzy Winniokij H. Ustrzyckij O. 
SzumIBński). 
- To! nil T. J858. Rocznik 8my. 
- Toż na r. 1859. Rocznik 9ty. 
- Toż na rok 1860. Rok lOty. Przemyśl. 
tlruk Dzikowskiego. 
Wielka gra towarzyska z bistoryi polBkicU 
wraz z objaśnieniem. Złr. J (Jnt. 70. 
Wielki los. na mRłćj loteryi. DJa małych 
dzieci. Op". cnt. 45. 
Wielkiej Nocy obliczenie. obacz: Jaehlmo- 
wicz J. 
Wielki Piątek. obacz: M. B. (1805). 
Wielkopolanin, red. X. Prusinowski. Rocznik 
l. 2 i 5, obacz: Prusinowski. 
Wielkopolski (z) Franek. obacz: Staszic, 
(napad tatarów). 
Wielkopolska, obacz: Dąbrowski J. H. (1792); 
Jarochowski (od 1655-7); Koleje; Kondrato- 
wicz L.; Orpiszewski L. tl838) j Raczyński E-j 
Poznańskie W. ksi
ijtwo. 
WIElDBlDCKI Ignacy. Krótki 1')'8 wypad- 
ków litewskich w l'. Jł:;5J przez .... Paryz. 
druk L. Martinet, 1862, w Bce, str. 68. fran. 
l cnt. liO. + 
Wielogłoscy. Do szanownych współbraci na 
tulactwie (o zegarze dla l'iusa IX). Paryż. 
1848, w 8ce_ 
WIELDGŁDWSKA Marya_ Chrystus Pan mó 
wi'łcy do serca młodzi PDca, dziełko francuz- 
kie na polskie przełoi ono przez młodlj polk!) 
na tulactwie Mary,! W. Pary z, w biórzeinteresów 
polskich, 1848, w 82, str. 164. Złp, 2. 
- Toz. Wydanie drugie. Kraków, wyd. 
dzieł katolickich, 1852, w 24ce, str. 240. 
Złp. 2. -I- 
WielogłowsU Kasper, zast
pca preCekta 
depart. krakow., prezes Senatu, (t w Warsz, 
1845). Piosneczka dla Kaspra Wielogłowskiego 
Z. P. D. K., w 4ce, l karta. 
- Obacz: Bogucki T. 
WIELDClDWSKI Walery, wydawca (IS05 t 
11 Lipca 1865). BekanutmachuDg von der 
:Mineralquelle zu Solec. Breslau. J830. 
- Dom mojej babki. Kraków, wyd. dzieł 
kato!., czcion. Czasu, 1856, w 8ce, str. 423...- 
- Dramat spraw obecnych w kilku odsło 


nacb. Kraków, W. Wielogłowski, 1868, w 
8ce, Btr. 61. 25 cnt. 
- Toź. Część III.(?) Kraków, W. Wielogłow- 
sld, 1864, w 8ce, str. 106. 25 kro 
- Toz, Ciąg dalszy. Kraków, W. Wielo- 
głoweki, J864. w Bce, str. 8ł. 25 kro 
- Toż, Ca\:ść III. Kraków, W. Wielogłow- 
ski. 1865. \V 8cp, str. 108. (Przedruk z Ka- 
lendarza na rok 1865). :> sgr. 
- EmigracJa polska w obec Boga j na- 
rodu. (Paryz, 16"4. ?). 
- Gawędy gosdodarekie. Kraków. 1859 
w l 2ce, str. 93. kop. 85. 
- Godła rewolucyjne w obec prawdy. 
W rocJaw, C. H. Storch. 1849, w See, str. 
4... 2 zlp. + -ł- -I- 
- Groby polskie w Irkucku.l{raków. 1863, 
w I2ce, str. 72. 
- Groszówka czyli nlluka czytsnia dla 
wiejskich dzieci ułoy.ona. Kraków, W. Wie- 
logłowski, 1865, w 8ce, str. 56. 15 cnt. 
- 
Iistorya o lornecie albo o tej gwiaz- 
dzie, co nliała iiwiatem gonić, . napisał o 
niej taki, co l	
			

/Bibliografia_05_081_0001.djvu

			WIELOGEOWSKI 


63 


- 'l'oz, wydanie drugie. Kraków, druk K. 
Budweisera i spółki, 1857 , w 8ce, k. 12, st.r. 
(17. + 
- lIa rok 1858. Rok V, w 8cl', k. 14, str. 
116. (Jarmark w Dltbrowej. Przygody lite- 
rackie). 
- Toz, na. r. 1859, druk K. Budweisera, 
kart. 16, str. 95. k. 10 i dr_ ]2. katalogu. 
(mieści: O lIajdawnicjszym mszale dla dye. 
cezyi krakowskiej. O pracy z punktu kato- 
lickiego. Uwagi nad oświat/ł Indu wiejskiego. 
Obrazek z obyczajów ludu wiejskiego. Trzy 
ostatnie pióra.wydawcy). + 
- Toz, na rok 1860. Kraków, druk Bud. 
weisera, w 8cc, k.16, str. 84, k. 4. i 28 (katal.) 
(mieści; Jarmark w Krakowie, obrazek; Me- 
dycyna wiejska, pIóra wydawcy; Spis jar- 
lIlarków w Galicyi). 
- Toz, na r. 1861. Rok 8, k. 16, str. 88, 
i k fi. (Człowiek sam i człowiek z Bogiem. 
O modnem miłosierdziu. Obrazki cieniowane. 
Gospodarstwo, z drzewor.) + 
- Toz, na rok 1862, lamze. k. 16,titr. 95. 
(Iwanowski: O patryarchacie w Rossyi. M
- 
czeństwo X. Piotra Newna przez J. F. K. 
l ja tez (humor.). pobudka). + 
- Toz, na rok ]863. Rocznik dziesi=lty. 
Kraków, ,V. Wieloglowski, w 8ce, k. 16, str. 
lOB i l tabl. (Obejmuje: Ił.zym. Do Kuj. Suf- 
c.zyńskicgo, wiersz C. Lcgenda z Podtatrza. 
Zniwiarka J. T. Zarskiego. Dramat spraw 
obecnych. Jarmarki). cnt. 50. 
- na rok 1864. (Rok jedenasty). Kraków. 
W. Wieloglowski, k. 14 kalendarza, str. 124. 
Cena et. W. 
(Zawiera prócz kalendarza astronomiczne- 
go i kościelnego: Legenda z czasów stwo' 
rzenia świata. Dalszy ci'1g dramatu spraw 
obecnycb. Jarmarki uprzywilejowane w Gil.- 
licyi). + 
-Toż nar. 1865.RokdwunRsty. Kraków, księ- 
garnia i wydawnictwo dzieł katolickicb, w 12, 
Je. 14. i str. HO. złp. 2. 
(Obejmuje: Bozyszcze naszej epoki. Dramat 
!Spraw obecnych. Legenda o B. Szcz
snym). + 
- na r. 1866. Rok XII. k. 42, str. 105. 
(Obejm.: Życiorys Wielogłowskiego przez L. 
D
bickiego. O kościpIe w polscc. Ostatnia 
Jnowa Joba, wier
z X. W. Serwatowskiego. 
Obrazek z pożycia małżeńskiego p. W. Wielo- 
g
owskiego. Legenda o BW. Lucyanie. Psalm 
WIgilii przez Cyp. Norwida. Legenda o św. 
Polieukcie). + 
- na r. 1867, k. 20, str. 122. (Obejmuje: 
Duchowieństwo polskie p. X. Stefana Rawi- 
cZa. Katakumby p. X. F. Gondka. Wiersze 
Stef. Rawicza i łIier. Kajsiewicza. Polska 
.., załobie. WIersze Syrokomli. Boh. Zaleskiego). 
- na r. 1868, w 8ce, k. 15 i od str. 25- 


8. (Obejmuje: Daurignac. Ign. Lojola przez 
'Y-ł. Jaworskiego. Polska w żałobie. Jan Kor- 
::n, dramat z powstania na Litwie przez 
"ładysława). + 


- Toż, na r. 1869. Rok XVI, w 8ce, k. 
14, I!Jtr. od 25 - 132. COLpjmuje: Galileusz 
przed sidem. Dokumenta papiezkie w spra. 
wie polskiej. Z zycia Misionar-za Dewadatta). + 
-l'oz na r.1870. Rok XVJl. w druk. Ja- 
worskiego, w 8ce. k. 14. i od str. 25 - 116. 
(Obejmuje: Nieomylność ery chrześciańskiej. 
Unia rcligijna w Polsce prz£>z J. B. Andrzej 
Lipski, kanclerz kor. przez X. Ign. Polkow- 
skiego ). + 
- Kalemlarz roln.-przemysłO\..y na r. 1859. 
J{raków, nakład wyd. dzieł katDl. (Mielici : 
O miłości rodzinnej ziemi przez Waler. 
Wiclogłowskicgo. O pegazach angielskich i 
o koniaah roboczych_ O szkole rolniczej 
w Czernichowie. O Lanku rolniczym). 
- Komornica, czyli tajemnica życia wiej- 
skiego. Kraków, druk Uudweisera, W. Wie- 
loglowski, 18(j2, W Bce, litr. 314. Wydanie 
welinowo dr. 1 cnt. 50 ct. Wydanio zwy- 
czajuc zlr. J. ot 
- J{o
cioły krakowskie wydane w ataIo- 
rytach z treściwym onych opisem. Kraków, 
1855, w lGce podłuznej. Cena dr. 2 kro 60. 
- Kościół 8W. Katarzyny w Krakowie i 
Katarzyny w Polsce. Kraków, druk Czasu, 
nakład XX. Augustyanów, 1858, w 16ce, str. 
110.+ 
- Kraków przed czterdziesti laty przez 
.. _. (Wyd. pOBmiertne, dopełnione przez Luc. 
Sicmieńskiego). Kraków, nakło wyd. dzieł WI. 
Jaworskiego, 1871, w Bce, str. VI i 298. 2 
złr. + 
- Kraków jako główne targowisko zbo- 
źowe i pnnkt handlowo przemysłowy (przedr. 
.z Ogniska). Kraków, czcionkami Czasu. 1860. 
w 8ce, str. 58. Cena grp. 18. + + + 
- Ksil!zka do nabozeństwa katolickiego 
z msz i świ
ti w obrazach zebrał. Kraków , 
1851, w 12ce. litr, 261. Cena od kro 40 do 
złr. l. 
- Wydanie 2gie, 1861. 
- 'l'oz, wydanie 3cie, 1862 r. (lod tyta- 
łem Ołtarzyk mały. 
- Książka parafialna r
ymsko-katolickiego 
nabozeństwa wedle rady duchownych z naj- 
lepszych dzieł wybrana. Krakó\'V, 1858, w 12ce, 
sIr. IV. 450 i VI. Cena od złl'. 2 gr. 20 do 
12 złp. 
- Kucharki, obrazek z oby('zsjów domo- 
wnictwa miejskiego przez .... Kraków, wyd. 
dzieł katol. nauk. i rolnicz., 1858, w 16ce. 
str. 102. zlp. 1. + 
- Lalka od dziadunia. Powieść dla dzieci 
od lat 5ciu do 10ciu, z obrazkami koloro- 
wanemi przez W. W. Kraków, drnk Budwei- 
sera i Spółki, 1856, w Bce, str. 104. zlp. 2. + 
- Toz, 2gie wydanie z 6 kolor. obrazk. 
Kraków, Jaworski. 1868. w 16ce, str. 110. 
kop. 50. 
- List posła z gmin wiejskich do wybor.
		

/Bibliografia_05_082_0001.djvu

			64 


WIELOGŁOWSKI 


ców. Kraków. 1861, w 4ce, str. 4 (dodat. do 
Nr. 111 Czatu). 
- Medycyna wiejska (obrazek z obycza. 
jów ludu wiejskiego). Kraków, 18W. 17 ' /, k. 
- Toż, wydanie drugie. Kraków, druk Ja- 
worskiego, 1868, w 16ce, str. 80. + + + 
- Modlitwy i ohchody kalwaryjskie przez 
W. Kraków, wyd. dzieł. katolick..185I, w l2ce, 
k. 2, str. 216 i l ryc. + 
- Naboz\Jiistwo majowe poświtcone czci 
Najświ
t.szej Panny królowej korony polskiej. 
Wrocław, nakład autorA. czcionko Storeba, 
1849, w 16ce, litr. 516. złp. 8. + 
- Niewiasta przez ..... (Isze wydanie). 
Kraków, 1855, w 12ce. 
- Toż, wydanie drugi e. Kraków, druk 
Czasu, 185
, w 8ce, str. 102. + 
- Toż, wydanie trzecie. Wydawnictwo 
dzieł katolickich, 1856, w 12ce, sb'. 106. 
zlp. 2. -ł 
- Toz, wyd. czwarte. 1858(?, 
- Toi, wydanie pi=!te poprawne. Kraków, 
czcionko Czasu, 1860. w 8ce, litr. 76. złp. 2. + 
- Noworocznik katolicki dla daUI na rok 
18511. Kraków, drnk J. Czecha, 1854, w 16ce, 
str. 140, VlII i 24. ... 
(Obejmuje: Kaleud
rz. Niewiasta (str. 140). 
Dziadunio i babunia (str. VIII). Wiersze au. 
torki z okolic Sambora z lat 1840 - 1853. 
Sił tu wiersze do córki, katedra w Kolonii, 
Jasełka w Samborze.) 
- Obraz
k wiejskich rozkoszy. Żniwo 
dworskie. Kraków, wydaw. dzieł katolickich, 
1857, w 16ce, str. 94. złp. I. + 
- Obrazelt oderwany przez W. W. (Pisarz 
prowentowy, kucharz, lokaj, panna słuiąca, 
garderobianna i pokojówka.) Kraków, druk 
Czasu, 1857, w 16ce, str. 93. złp. 1. + 
- Obrazki z obyczajów domownictwA wiej- 
skiego. (Gospodyni, fornale i dziewki fol- 
warczne). Kraków, wydaw. dzieł katolickich, 
1857, W 16ce, str. 223. Cena złp. 2. + 
- Obrazki z obyczajów łudu wiejskiego 
przez ... Kraków, druk Budweisera, 1856, 
w 8ce. 
(POIIZ. I wydanie drugie. Leniwy Bartek, 
str. 48; Poszyt II, wyd. II. Kuba jarmarczny, 
str. 39. Poszyt 111, 1856, F'I'allek pijanica, 
str. 41. Poszyt IV, Wsiowi złodzieje i szko. 
dnicy, str. 45. Paszy t V, wyualiie drugie, 
1856, Grzeszni rodzice i wyst
pne dzieci, 
str, 40. Poszyt VI, wyd. II. 1856, Narada 
gromadzka, str. 33. + 
- Toi, wydauie II, 1857. Zeszyt III obej. 
muje str. 6ł. 
- Toz, wydanie 111. w l. Tomie bez obl'az. 
ków: Leniwy Bartek. Kuba jarmarczny. Fra- 
nek pijanica. Waiowi złodzieje. Grzeszni ro- 
dzice i występne dzieci. Narada gromadzka. 
Kraków, wydawnictwo dzieł katohckich, druk 
Czasu, 1857, w 16ce, złr. 1 


- Ognisko, pismo tygodniowe interesom 
rolnictwa, przemysłu, handlu, sztuk i rze- 
miosł Kraków, 1860-1862, 1865, ob: Ognisko. 
- Ołtarz rzymsko. katolickiego nabofeń. 
stwa, zebrał W. W. Kraków, 1859, w 12ce, 
str. 404. 
- Ołtarzyk (mały) I'zymsko - katol. nabo' 
żeilstwa, zebrał .... K..aków, nakład wyd. 
dzieł kato!., 1859, w 16ce, litr. 285. 11. -I- 
- Ołtarzyk mały, polski. Ksią
ka do na. 
boipilstwn. Wydanie trzecie. l(raków,..... 
(1862), w 16ce, str. 282 cnt. 40. 
- Pielgrzymka do ziemi ś. odbyta w r. 
1863 przez Fel. Borunia włościanina z I{a- 
szowa (pod Krakowem) spisana za opo\Oia. 
daniem pielgrzyma przez,... Kraków wyd. 
dzicł katul., 1863, w 8ce. str. 89. kop. 20: + -t -t 
- Plon do Towarzystwa akcyonaryuszów 
w celu załozellia kąpieli w Solcu, wai poło. 
zOllpj w województwie krakowskiem obwo. 
dzie i powiecie stopnickim, na trakcie han. 
?l?wym krakowfko - lubelskim, posiadaj,!cej 
zrodła ałone, nasycone gazem wodoroao-siar- 
kowym, solił kuchenn,! l wiei,! przytem .iar- 
konsmi i solanami. Kraków, druk Stan. Gieea. 
kowskiego, 1830, w 4ce, str. 8. -t -ł 
- Poczet świ
tych i błogosławionych pa. 
tl.onów polskich. Kraków, nakład wydawnic' 
twa dzieł katolickich, druk J. Czecha, w 16ce 
kart. 62, nie!. ze stalorytami. zlr. 2., z opra- 
wą w płótno złr. 3., w skórę złr. 5. 
- Toz, r. 1862, tamże, 6talorytów 60. Ce. 
na jak w}'zej. 
- Podsrek dla grzecznych dzieci ozdo- 
biony 24. obrazkami kulorowanemi, napisał 
Wydał Castermann wydawca i kei
garz 
w Tournay wspólnie z ksi
g. katol. '" Kra. 
kowie. l(raków. 1856, 12ce, str. 192. złr. 1 
et. 30. + 
- Toż, wydanie drugie. Kraków, Jawor. 
ski, 1868, w 16ce, str. 198. -t 
- Podrói do Rzymu i Pary
a odhyta w r. 
1861 przez I,'cliksa Borunia, włościanina II Ka. 
Bzowa pod Krakowem, spisana za opowiada. 
niem pielgrzyma przez .... Kl'aków, nakład 
wydawn. dzieł kato!., czcionkami K. Budwei. 
sera, 1862, w 8cE', str. 79, z l ryciulł litogr. 
Borunia. cnt. 50. -t 
- Toz, wydanie trzecie. Kraków, 1863, 
w 12ce, str. 81. kop. 20. 
 + 
- Podróz po szerokim świecie czyli jak 
jest gdzieiudziej, a jak u nas. Napillana dla 
ludu wiej8kie
0. Kraków, ksi
garnia i wy- 
dawnictwo dzieł katolickIch, 1865, w 8ce, 
str. 104. zlp. 1 gr. 6. Oprawne ozdobuie z na- 
pisem: Nagroda pilności. zlp. 2. + + -t 
- Pokarm duchowny dla małych dziecI 
przez W. \V. Kraków, Wielogłowski i Jaworski 
1868, w 24ce, str. 126. ct. 12. 
- Pokarm duchowny dla młodzidy kato- 
lickiPj. Ksiliika do modlitwy. Wydanie trze. 
cie. Kraków, W. Wielogłowski, 1862, w 16ce,
		

/Bibliografia_05_083_0001.djvu

			WIELOPOI.SCY - WIEI.OPOLSKI 


65 


Itr. 282. ct. 40, oprawna w płótno et. 80., 
1r lIafian ze złoconemi brzegami złr. l. 
- Toz, wydanie czwarte. Kraków, 1867, 
'" 16, str. 288 i IV. kop. SO. 
t...- Polska na drodze pokoju i miłości. Kra- 

ow, druk pod 
owł L. l.ukaszewic... 1850, 
W 8ee, str. 1S8. 
:- Toz, Krak6w, ksiegarnia i wydawnictwo 
dnel katolickich, 1865, w 8ce, str. 132. złp. 4. 
- O poruszaniu i wrózbiarstwie stołów. 
Kraków, wydawn. dzieł katolic., druk Czasu, 
1853, w 16ce, Itr. 72 i kart. 2. Cena zlp. l 
gr. 10. -t + + 
- O potrzebie banków rolniczych (prze- 
druk wlt
pnych artykułów Ogniska). Kraków, 
druk Wy\\iałkowskiego, 1860, w 16ce, str. 
100, (druk w 1000 egzem pl.) cnt. w. 
- 1'rzy powieści obyczajowo-moralne z 3. 
rycinami. Kraków, nakład wydawD. dzieł ka- 
tolickich, 1853, w 8ce. (Mieszczł {Jowieści: 
t) Wspomnienie Maryi. 2) Różowa 8uknia. 
31 Malya czyli świllto Hożego Ciała). 
- Pożary, obrazek z życia ludu wiejskiego 
przez.. .. Kraków. }>ja9, w 8ce, str. 47. (od. 
bicie osobne z kalendarza), złp. l. + 
- Rozmaitości (bez tyt,) dodawane do Cza. 
8U, 1861, w 4ce, ark. 10. +. 
- Społeczeństwo dzisiejsze w obrazach. 
Zeszyt J. Moini panowie Szlachta magnaci. 
Giełdowi. Kupcy. Kraków, nakład wydawn 
dziel katolickich, druk Kar. Budweisera, 1859, 
w 8ce, str. 158. zlp. 3. + 
- Toz sIłmo. Kraków, 1861, w 12cII, kop. 50. 
. - O szkole politechnicznej i szkole gór. 
l1\czej w Krakowie. Kraków, W. Wielogłowo 
aki, 1861. w 8ce, str. 15, cnt. 10 ant. ... 
(Przedruk z Ogniska.) 
- Westchnienie pobozne za dynastYł Czar. 
toryskich w Polsce posiane III ziemi ucisku 
do synów jej w rozpro
zeniu. Paryz. w ksi\:- 
garni sławiańsk. lmpasse Royale Collard, 
druk P. Baudouiu, 184.0, w 8ce, VIII, 192. + 
. _ Wiadomość o cudownem zj"wienin w mie- 
I
ie Rimini. Z rycimi przerysowanł z ory- 

nalnego obrazu. Kraków, "ydawn. dzieł 
katolick.. druk. Wielogłowski, 1850, w tGce, 
Itr. 32. grp. 18. 
- Wiadomość o olJrazie na kamienicy J. 
1Ventzla (litografowana, wraz z wizerunkiem 
ob
azu N. Panny). Kraków, nakład wydawn. 

zleł katolickich. Zysk na odbudowanie Ipa. 
onych świątyń. 1850. grp. 15. 
- Wiadomość o sejmie galicyjskim po. 
elług protokołów sejmowych dla ludu napisa- 
lI.a przez posła lejmowego. Kraków. druk 
JJudweisera, 1861, w Sce, str, 27. grp. 12. + 
:- Do szanownych wylłańców polskich na 
'
Jm w Kromierytu od brata wygnańca bez. 
Il1ecznego ze strony legaluej ale solidarnie 
· tułactwem miłosierdziem Bozem zł
CIO' 
1I.ego, Kraków. 1848, w 4ce, lr. 2. 


-- 


_ Zabawa dnchowna dla małych dzieci 
przez W. W. Kraków. W. Jawonki, 1870, W' 
16ce, str. 252. ct. 20. 
_ Zwiady 'wiata i ludzi. Oddział I. od r. 
1800 do 1818. Dom mojej babki. Kraków, 
1856. złr. 3. 
- Ob. wytej: Dom. 
- O iebractwie w Krakowie. (Przedruk 
z Ogniska). Kraków. W. Wielogłowski, druk 
Budwł!isera, 1861. w 8ce, str. 24. cnt.. 10. + 
- tywot błogosławionego Andrzpja Bo- 
boli S. J. Vf krótkieł t
pś
i podany, napisał 
W. W. z rycIn,. Krakow, Wlelogłowski, nakład 
ksieg. dzieł katol. 1853 , 16ce_ złp. 1. 
_ Żywot Najświ
tszej panny Matki Zba- 
wiciela przez ..... Kraków, wydawnictwo dzieł 
katolickich, druk K. l!udweisera i Sp., 18:)6, 
W 8ce, str. 124. zlp. 2. + 
- Toź, wydanie drugie. Kraków. 1867. 
w 8ce, Itr. 163. cnt. 60. + 
- l;ywot panny de LamouroulI zwanej 

obr
 matka, założycielki i pierwszej przeło- 
zonł'J w Bordesux, tłumaczony z francuzkie- 
go. dla domu miłosierdzia we Lwowie. przes 
W W. Kraków, 18li8, w See. Cena złp. 2. 
- Ob: D'Arbois (list); Pius IX.; Serwa- 
łowski W. 
(Wielopolscy). Replika ze strony hr. Wielo- 
polskich w 5prawie o ordyn. Myszkowsq 
w I1rodze restytucyi in integrum. (B. osobn. 
tyt.) b. w. m. i r., fol. Itr. 64. 
Wielopolska Elżbieta z Wielopolskich, ob: 
GoJiaA Z. (1859). 
Wielopolska Waada, ob: Cherry. 
Wielopolska Urszula Monika z Poiockich 
(t 11:106) ob: Łabęcki A. 
WIEL OPOLSKI Aleksander margrabia Myszo 
kowski (ur. 1802 t 3Ujl:! 1877,. Akt urz
- 
dowy przed AlekBandrem Engelke 'W d. 17 
Września 1827 spiuny obejrnuj:)cy mauifest. 
"zgł
dem ordynacyi Myazkowsklej. B. w. m. 
i r.. folio, ark. l. ... 
- Brief eines polnischen Edelmannes aa 
den Fiinten von Metternich i\ber die Metze- 
łeien in Galizien. Grimma, 1848, W Sce. str. 
l V i 56. ..gr. 6. 
_ Dri9f an den I<'Ursten Metternich ge. 
Ichrieben von einem polnischen Edelmanne 
fiber die 
letzcleien in Galizien. Nach dem 
franzosischen von L. v. Ałvenaleben. Wien. 
Sallrnayar, druk HirschfeldR. 1848 , 1'l 16ce. 
Itr. 40. Igr. 5. . 
- Di blioteka ordynacyi Myszkowskich. Za- 
pis Konstantego Swidzińskiego. Kraków. drak 
uniwersytetu, 1859, w 4ce, Itr. 86, 7, X.146. 
z wizerunkiem Swidzińskiego. złp. 9. 
(Mieści: l) Zapis Kon8t.ant. Swidzińskiego. 
2) Piama rozmaite Konst. Swidzlńakiego: O 
monetach Hanów Kapczaku. O wykopanycb 
numizmatach w Steblowie. 3) Jurium con- 
Ititutionum'lue Sigillmundinarum propolita 
9
		

/Bibliografia_05_084_0001.djvu

			66 


WIE LO POLSKI 


a MatMa Slivnicio dcscriptio, e I)odice an- 
tiquo adhuc ignoto, opera Ant, Sig. Helcelii 
praefixo prooemio nunc primum edita (str. X. 
i 146). + 
- Biblioteka ordynacyi Myszkowskicb. 
Zapis KO.llstantego Swidzińskiego. Rok 1860. 
Kraków, nakładem margrabipgo Myszkow- 
skiego, w drukarni uniwersytetu, 1860, w 4ce, 
str. X. 16, XI, 600. zlp. 45. 
(Obejmuje: 1) Zapis Konst. Swidzińskiego. 
J. O zapisie Swidzińskiego oznajmienie po- 
żegnalne. Dodatek do tegoż. Zrzeczenie Bię 
spadku przez margrabiego Wielopolskiego, 
a przyjecie przez Swidzlńskich. JI. Kores- 
pondencya. 111. Sprawa o zRpis w pismach 
publicznych. Uwagi nad pismem pp. Włady- 
I!ława Małachowskiego i A. Przeździeckiego, 
z dnia 20. Grudnia 1859 r. p. Erazma Mi- 
chałowskiego. Rys ustawy dla Muzeum pol- 
lIkiego imienia Swidziliskich i jego historya. 
IV. Kronika zbiorów. III. Listy Jana Sobies- 
kiego uporz'łdkowane, pomnożone i obja- 
iinione przez Ant. Zygm. lIcIcIa). + 
- O zapisie Swidzińskiego oznajmienie. 
Kraków, druk Uniw., 1859, w 4ce, str. 111. 
(Chroberz, dnia 13. Kwietnia 1859.) + + 
- Constitutional charter of the .kingdom 
ofPoland, in the year 1815, with som e re- 
marks on the manner in which the Charter 
and the Btipulations in the treaties relating 
to Poland, have been observed. London, 1831. 
f\'Dk. 4. 
- De idea aeternitatiB Bcripsit. Goettingae, 
typ. Er. IIuth., 1824, w 8ce, str. 22..+ 
- Ucber die blutigen Ereignisse in Gali- 
zien. Sendschreibeu an den FUl'sten von Met- 
ternich, BIs Antwort Buf d£>sBen diplomati. 
sches Rundschreiben vom 7. Mai 1846, I!US 
dem franzijsischen. nem, Druck und Verlag 
von Jenni Soho, w 8ce, z przodu 1. k. niel. 
i 41 stron. 
- Lettre adrcssee a Sa }[ajellte l'empe- 
reur d'Auh'iche par un gentilhonuoe polo- 
lIaie. .Berlin, Schneider et C., 1852, w 8ce, 
IItron 16. sgr. 5. 
- Lettre d'un gt!ntilhoffime polon ais sur 
les massacres da Gl1l1icie, adł'essće au prince 
de Metternich a l'occasion de sa depeche 
circulaire du 7. Mars 18-16. Pads, Jul. Renou- 
ard et Cie, impr. Paul Rllnouard, 184G, 
w 8ce, k. 2 i str. 47. "gr. 16. + -t '1- 
- Toż, llruxella, 1846, w 12ce. 
- Memoire prescntć ii. Lord PRlmerston 
secrćtaire d'Etat de S. M. B. par le Marquis,... 
envoye de l'ologue. Mars 1831. Varsovie, 
1831, w 8ce, str. 33. + + + 
- Mowa w sprawie o testament Konstan. 
tego Swidzińskiego, miana w Sądzie apel- 
lacyjnym Królestwa d. 19. Czerwca 18:;7. 
Warszawa, uruk S. Orgelbranda. (Na oklad- 
ce: Zapis K. Swid
ińskit:go. Zeszyt },) 1857, 
tv 8ce, str. 27. kop. 30. + 
(Na końcu podpis obrońcy Z. B.) 


- Nota podana Lordowi Palmeratonowi 
S. G. T. K. M. Króla angielskiego przez ..... 
posłannika polskiego w Marcu 1831. War. 
szawa, 1831, 1\1 8ce, str. 30. + + 
- Odpowiedź ...mal'gTabiego ordynata Mysz. 
kowskiego Tla skarg
 Ludv.ika Swidzińskiego,. 
Tyt. Swidziń8kie
o i Izabelli ze Swidzińskiclł 
Kochanowskiej. folio, str, 128. Sunlmaryusze 
str. 16. (litografowane). 
- Oupowiedź ze strony Aleks. Wielopol- 
skiego na interpelacyą, Krystyny z Wielo- 
polsltich 130ntaniey w sprawie o uznaui8 ZA 
niewał.ne umów. zmniejszających ord)'nacYIł 
l\fyszkowskich z 12. na trzy klucze. (Kielce. 
1827), folio, Btron 8 i I obraz genealog. + 
(Podpisał asystujący adwokat Kowalski I + 
- Ogólne przepisy rządowe dotycz:Jce 
uregulowania stosuuków włościańskich w do- 
brach prywatnych oraz ważniejsze rozprawy 
i sk3zówki w kwestyi czynszowej przyj
te na 
ogólnych zebraniach Tow. rolno w Królestwie 
Polskiem w latach 1860 -18Gl. Warszawa, 
1861, w 8ce, str. 812. 
- Replika ze strony Al. hr. WieI opolskie- 
go w sprav,ie o uznanie za nieważne umów 
zmnicjszaj=!cych ordynacyą, Myszkowską z dwu- 
nastu kluczów na trzy klucze. b. w. Ul. i r. 
(Kielce, 1827), folio, stron 139, k. l. (Podpi- 
sali w asystencyi patronowie: Kowalski i 
K.Izyzanowski). ... 
- Rozbiór pisma, mającego tytuł: "IIisto-, 
rya, prawa i dowody własności dziedzicznej 
tej części dóbr, która z fideikomisu margra.. 
biów Myszkowskich rozprzedaną zostuła. 
z orygiualnych dokumentów, ustaw krajowych 
i wszelkich innych źródeł zebrana przez J. 
OIr)'cha Szanieckit'go, radcę wojew. krakow.. 
nabywc
 najznaczn. części dóbr rzeczonych 
i ekspromitenta wszystkich długów w ogóle. 
tak hipott'cznych jako i osobistych JW. Jó- 
zt'fa Jaua Nep. hr. Wielopolekiego margrabi 
z Gom!:Bgów !Iyszkowskiego. Wal'szawa, 1820. 
Kraków, druk Józefa Mateckiego, 1824, w 8ce,. 
str. 84. + 
- Skarga restytucyjua ze strony Alek._ 
hr. Wielopolekiego etc. napl'zeciw wyrokowi 
Sądu najwyz. instaucyi z r. 1835, w sprawie' 
o orilyn. Myszkowską, zapadłemu, wzgl
dni8 
prokuratoryi generalncj król. Polsko itd. (1 '/2 
strony tytułn). fol. str. 6. 
- Wywody ze strony Aleks. hr. Wielo- 
polskiego w spl'awie o nznanie za nieważne 
umów zmllif'jszajllcych crd)'uacY:J Myszkow- 
skI} z 12. kluczów na 3. klucze. Kielce, 
2. Maja 1826. fol. str. 22. + 
- Wywóc1 apelac.)'jny ze strony A. Wielo. 
polskiego w spl'awie o uznanie za niewazne 
umów zmuicjszBją,cych Ordynacyą llyszkow- 
silą z 12, kluczów na trzy klucze i uchyle- 
nie wyroku trybunału cywilnego wojew. krak. 
w tejże sprawie zapadłego. Kielce d. 2. Maj., 
1625. folio, str. 59. złp. 2. + 
(Pisał sam Wielopolski). .
		

/Bibliografia_05_085_0001.djvu

			WIELOPOLSKI - WIENIARSKI 


67 


- Ekspedycya główna wyroku p,!du ape. 
1.r.yjnego Królestwa Polskiego podług akt 
I!ądowycb dla Al. hr. Wielopolskiego. W Gru- 
dniu 1829 r. folio. zlp. S. 
(Układał sam Wiplopolski). 
(WieiopolskI). Wyrok s,!dn opelocyjneg n Król. 
Polak. w sprawie Alek!. hr. Wielopolakipgo. 
Warszl\wa, ]829, folio, 17. ark. + 
. - Wyrok tryl)unRłu cywilnpgo piprwszf'j 
Instancyi wojew. krakowskif'go w sprawie Al. 
hr. Wielopolskipgo powoda, przeciw /lmosowi 
i Andrzejowi Jaworskim pozwanym. W I{jpl. 
cRch d. 7. Sierpnia 1827 zapadły. l\ielce, 
1827, folio, 3 ark. + 
_ Wyrok 
ądu nIljw. instancyi Król. Polsko 
w !Oprawie między A. .-\. W. J. K. Wielopol- 
IIIkiemi . a proknratol'Yą. jeneraln
 i t. d. za- 
pRdły w r. 1836, in folio. zlr. 1. 
WielDpolskl. Margrabia i reformy rządu ros. 
" Królcstwie rolskiem (z francuzkiego). 1'0- 
znań, J. K. Zupański. 18li3, w 8ce, str. 44. 
Ngr.20. 
. _ List ulachcica polskiego do margra- 
biego Wielopolskiego. Drezno, II. Schsnych, 
wspomnień i 7yciorysów, przez .... Trzy lo- 
my. Wartizawa, druk J. Jaworskiego, 18[,5, 
w 12ce. 'rom I. str. 307, Tom H. etr. 2C17. 
Tom 1\1. Itr. 252. rnb. 2 kop. 70. 
_ Szwaczka warszawska. Krotochwila w 1. 
akcie ze śpiewkami, muzyka Tarnowskiego. 
WarszAwa, ] 857. kop. <10. 
_ Ulicznik warszawski. Krotocbwila ze 
śpiewkami w jednym akcie przez .... War- 
nawa, nRkładem i dl'ukiem J. UI1gł'a, IS56, 
w 16co, str. 75. knp. 30. 
_ Warszawa i Warszawianie, szkice to- 
warzyskie i obyczajowe przez .... T. 2, Se- 
Iya l. Wars7.8Wa, li. Bernstein, t857, w lGce, 
1'. I, str. 236; T. 11. 199. zlp. 12. 
_ WarszawiAcy i hreczkosieje, komed)'a 
w 3 aktach ze śpiewkami przez.... Przed- 
stawiona nl\ warszawskim teatrze rozmaito- 
ści w r. 1857. Warszawa, S. H. Mer:l:bach. 
1857, w 16ce, str. 108. zlp 3 gr. 10. +
		

/Bibliografia_05_086_0001.djvu

			68 


WIENIEC 


- Nad Wisł'!. krotochwila w jednym ak- 
cie ze śpiewkami przez..... grana pierwszy 
raz w teatrztJ warszawskim d. SI. bierpnia, 
1856, z dwit'ma I'ycinnmi i nutami na forte- 
pian. Warszawa, 1\1. .FJiihling, 1857, Vi 16ce, 
I3tr. 63. złp. l gr. 10. + + 
- Wysokie Vi XVII. wieku czyli aryanie 
w Polsce, powieść historyczna. Petersburg, 
M. WollI, druk Gazety codziennpj. Warsza- 
wa, 1851, w 12, str. IV, 190. 1 rub. 
Wieniec, pismo dodatkowe do Gazety war- 
B2'awskiej poświęcone literaturze. Warszawa, 
w 8ce. 
Rok 1839. T. J, str. 215; T. II, litr. 207; 
T. III, litr. 231; T. IV. Itr. 263; '1'. V. str. 
237; T. VI, litr. 215; T. VII, litr. 257; T. 
VIII, str. 239; T. IX, str. 225. 
Rok 18,10. T. X. str. 247; T. XI. Itr. 221 j 
T. XII, str. 240; T. I. str. 197 i '1'. 11, str. 
238; T. m. str. 207; T. IV. str. 227; T. V, 
Itr. 2.17; T. VI, I3t,r. 21)6; T. VII, st/'. 223, 
T. VIII, str. 239; T. IX, str. 216. 
Rok 1841. T. X. litr. 247; T. XI, Itr. 215j 
T. XII, litr. 230. 
(PierwPj było pod nszw'! T
cz a, R od l. 
Kwiptnia 1841 pod Ilazwł Echo, dodawane 
do Gaz. Warl3zaw8kiej.) 
- Dwut.ygodnik literacki; odpowiedzialnA re- 
daktorka Julia Goczałkowska. Jiraków, na. 
kład redakcyi, 1862, w 4ce. Frzedl)łala kwar- 
talna w miejscu złr. l ct. 50. 
Wychodził co dni czteruaście o 2ch npal- 
tach, w połowie i na kOlicu miesiącB, z ki'o- 
jami wzorkowemi i descniami. WYlzło łh'ów 
24 każdy po 16 stron. Współredaktur Gus 
Czernicki. 
(Wazniej
ze artykuły: NOt'mi. powi£>śc przez 
Goczałkowsk,!; Bajki Luc. Sit'mieńakiego; 
Kliądz Marc. Buchowlki zmarły 1823; Spie. 
wy i nuty Julii i A. Goczałkowllkich: Dzia- 
Clunio do dziewic listy przez J. P.j Wiersze 
G. Czernickie
oi Blagpr i komedyantka p. 
Paul. Wilkońską; Zabobon, pow. X. W. Ser-, 
watowskiego; Koresp. Lucyny M....ej z War- 
szawy; Poleka w obrazach; List dYlllydenta 
z r. 1641; Jacek Klulzewski, założyciel tea- 
tru; Szkice z życia przez Ludwik(l z MYśle- 
nic Leśniowską; Pol W. do Nereulza Ho- 
nowskiego i odpowiedź; Stan. Mierolzewski 
przez T. Gł
bockiego; P/"Zedwczesność wie- 
ku przpz GUl. Czernickiej!'o; Wiersze J..... 
P..... Aud. Dubraw8ki, sl:dzia grodzki żyto. 
mir;k. przez H. W. łoi. (biografia); Sio- 
dra puez S. Morawskiego; Marzenia wiersz 
O. K. panienki kilkunaltuletnif'j; Ilon. Za- 
powa pr>t'Z Al. Borkowską; Jan Taa. I.ubo- 
mirlki (biogr.); Zgło
kow"nie, wiers:il Kon- 
dratowicza \Vł.; Kore8pondencya Tom. ZAlla; 
Jan K. Grl'gorowicz (biogr.) l'rzez l'. \Vil- 
lwiiskI}; Wiersze KrYl. Utltrowskit'go; łły. 
Ezard Hel'wiilski (biogr.) .'rzez Ił. Iloraczew- 
liką; Marya Józ. Sobielka "rzez SAl. GI'ZC- 
gorzewsklł j Wierszo Kar. 
ieńkow3kicgo; In- 
.trukcya posłowi wojew. krakow8k. III r. 1786 i 
Powrót konfcderata, komed. p, L. Starzeń- 


skiego j Z dyaryu8za Stan. Niemojewlkiego 
o Marynie iDymitrze r. 1606: Z tycia co- 
dziennego przez J. Smigielsk'ł; Zemlta ko- 
biety przez l{owatsa Fal z v.ęgie/'lk.; Dwa 
listy Lud. Kondratowicza; Wi
źnie politycz- 
ni w Zamoiiciu 1824 prze.z kapit. Dob/'zyc- 
kiego i Gaw,"dka, przez Józ. Łepko\\"skiego; 
Z zapisków_o wojnie włoskiej 1859 przez J. 
B.; Niewieścia siła, l'ow.llałuckiegoi Wierl3 
Wikt. Dłuzuiewskil'go; Mowa X. Henr.Otow- 
skiego ; Wiersz Edrn. Waailewakit'go; Wierlz 
Karula 
yna Karola; Wiersze M. Dałuckiegoj 
Biała figura J)J"zcz KrystY/J
 L.; Anioł Paó- 
ski myśl W. Hugo I,rzez Jaua M.; WieJ"lz 
Deotymy; Józef Ziemblowski dziadek kościelny. 
Między współpracownikami pi
ma tego 
ł 
także wymit'nicui: Wład.l'hom
to\Vski, Mie- 
rORzcwska l.., ks. Rożyński z Paryża, je/Je- 
/'a łZałuski, lu,rol Załuski, J. Kozłowski, 
A. Goczałkowski. Warazauer E., W. z L. S.) 
- }'ismo czasowe ilultrowane, wychodzIł" 
ce 2 razy w t)'godniu. Red. Mieczysław Or- 
gelbra/Jd. Warszawa, nakład i druk Hipol. 
Orgelbrauda. 1872, w 4ce, Nrów 105, Itr. 
974. l{wartalnie złr. 3. z przesyłk'ł złr. S ct. 
52. w Warszawie ro(,znie rub. 5. 
(Ważniejsze tlrtykuly Tom I. obejmuje: 
Hcrod -Baba, powieść J. I. Kraazewlkiego j 
Stanowisko F/'anci&zka Karpińskit'go w lite- 
raturze l)rzt'z W. liorotyńskiego; Aleksan- 
der l'rzeździecki; Róza Jnflantki, Wiktora 
Hugo, przekład Klemensa Podw)'sockiego; 
Romantyczność przed lł.Iickiewi,
zeD1, przez 
Adama nełcikow
kiegoi Typy ludowe z gu- 
bernii Grodzieilskif'j I'ysował W. 11mochow- 
ski; llyły kOBciół B. Jerzcilo; ZRrY8Y okolicy 
nad Niewinz,!; Niewiasty XIV wieku, ultęp 
z dziejów obYl.zsjów średniowieczuycłl, przez 
Wlad. Chomętowskiego j Przegląd literacki 
przez L. Sowińskit'go; Kartka do dziejów 
paremiografii poJskiej; Wn
trze kościoła w L\j- 
dzie i Bogumił Dawison i Wczasy warszaw- 
.kip; Utylitaryzm I{rupiń
kil'go; .ł.'ranciszek 
GriIlparccr przez Augusta Jeske; Leopold 
Nowot.ny; Julian Bajer; Przegląd literacki 
Z. Gloge..a; Pytania czasu przez D. Henkie- 
la; Ksiądz Aleksy Prusinowbki; Przez Tatry 
p. Ant. Zaleskiego j I'rzl'gląd litcracki Kra- 
szewskiego; Kalecy, kl'medya w 3ch aktaca 
Saroecllie go j (I o
pie i szczepil'niu p. May- 
zla; Dwa ostatnie Ichronienia Kondratowicza; 
WYI'how-anie kobiet p/zez Augllsta Jeskiego; 
Idealizm i materyalizm p. 1{lemeusa Łuczy- 
ea; Adam Ferdynand Adamowicz 1'. prof. 
GiI'sztowla; Literatura It:agraniczua p. Kla. 
werego Tatarkil'wiczlI; Kształt i wymiar ziemi 
przf'Z Feliksa Fryzego ; Decyma .1 ulinla Ju- 
wena lisa SlItyra III, przekłall Fclicyana l"a- 
leńskiego ; l{iII,B uwal!' o stanie ohecnym 
0l,ery warszawskiej p. Fuz,"; Laski I)mbo- 
liczne j Trzc!Jiuia Ilad 'J'rzl'biś/łią; ?\a tlliey 
przez \\i adawa Szyman(\wlkicgo; Józcf Hall 
i jego fantast)'ozna lJOlll-óz 1'0 ziemi })/ zez f"". 
Wrcley;skiego; 'J)'DlOll Zabol'owtiki i pisma 
jego pObmicrtul' l"'zez I,. Sowiński£>ł/Oi lto- 
dzina GllmLełtó" w dll,mej I'obce przez A.
		

/Bibliografia_05_087_0001.djvu

			WIENIEC 


69 


r 
11 


W ejnerta; Wiadomość o pOle8syi Dr. 2768 
'lir 
a
lzs
ie Al. Wejnarta; Geneais komedyi 
dZls1e.lsz eJ przl'z Kaz. Kaszpwskiego; Jdź 
f
 WiktorR HuJ!'o) przekład WJktora Gomu- 
ncku'go; Na Marne, szkic powieściowy Hen- 
tyka Sienkipwimm; Pomnik Juliana Bart.o- 
szewic:ta; ]{ośeiół wiejski w Sandomierskiem. 
-:-.
Olll Ił., obl'jmllje; .Poat
p wyobrażeń 
religijnych w atarożytnoscl przcz D. IIcnkie- 
la; Instytut głuchoniemych i ocieruniałych 
w War
zawie p. Kazimierza l'.llniewski£>go; 
stanowisko aktora w społeczeństwie p. St. 
JI1
ińskiego; Niemcy apółczl'snc p. Luuil'w- 
Bklego; Obraz wychowania publicznego w Sta. 
tlach Zjpdnoczonych Amer)'ki Północnej przez 
Krupińskiego; O osadach rolnych dla mało- 
letnich przest
pców przez Karola Straabur- 
gera; Gmina przez Dur,ina; Rzut oka nli ('Iw- 
n?miczne wamnki przez Dunina; 'fanie kuch- 
tue przez 8. B. W; Oklaski, kl..Ica, klakif'ry, 
krytyka Bztuk teatralnych i artystów Ill'zez 
S. Jasiliskiego; Sztandar i reklama przez D. 
I!enldela; Arcybiskup So1ikowski przez W. 
KorotyńBkiego; Stosunki domowe i społl'cz- 
tle w XVIII wieku przez wł. Chomentow- 
B
i.ego; StaniBław MOlliuszko przez Fuz
; 
}{sląże Jerzy J.ubomirski przez Zawadzidego 
Wład.; Józef Narzymski przez Bełcikowskie- 
go Ad.; Jan Dolinowski przez Adama Mie- 
czyńakieJ!'o; Michał Godecki przez GerBona: 
F,'raniszek Rude przez W. Gersona; Antoni 
Stolpe przez W. Boguławsl(iego;. Alfred de 
łd
sBet, Btudyum literackie Edwarda I.ubow- 
lilnego, (wiprsze przełożył W. Korotyilski); 
Rarol Swoboda; H£>nryk Sztark; Wincenty 
Pol przez W. Korotyilskieg-o; Szkice antro- 
Jlololliczne, dr. Stanisł. Chomentowskiego' 
Claude Bernard i nowozytny materyalizm P: 
s. B. W.; Słomki przez St. Kramsztyka . Cho. 
lera indyjska j Klejnoty wyzwolenia' przez 
Coppeego, przekład z francuzkiego Waci. 

z.ymanowskiello; Na Marne, Bzkic powie- 
BCIOWY przez Henryka Sienkiewicza; O pro. 
BZo
ym chlebie, powieść przez Waleryą, Mar- 
rene (Morzkowsk,!); Ramułtowie, powieść 
"-spółczesna przea J. I. KraBzewskiello; Strz
. 
I'y dawnej świetności p. Felicyana :Faleńskie- 
f,to j Przygody i obrazki Anatolskie, Kara A w- 
Ożi'; Wrazenia a wystawy Fztuk pi
knych p. 
r.ol11ulickiego; Przeglądy teatrHlne D. IIpn- 
l
l

 Przeglłdy muzyczne Fuzy; Przpgląd 
tle10w prz1'rody ))r. Szyszły, recenzYI\ przez 
: Sowiilskipgo; Miasto Ostróg- przez Cliło- 

lckiego j Zamek w OIesku; Miasto GdańBk: 
. amek w Dubnie; Malborg ; I.udy Raul(8zu 
l Kaukaz; Kościół S. Wojciecba w Poznaniu; 
Chochołów przez Eliasza). 
T - Rpdaktor Czesław Pieniłzek, wydAwca 
eofil Szum ski. Lwbw, dl"Uk A. J. O. Rogo- 

za, 1875, w "ce. Od dnia 23. StyClmia. wy- 
aw.any co drugą sohot
. Rocznie złr. ':t 
(N
ow 14 stron 120, Artykuły dla ludu pi. 
Bah: Wt Bełza, Jul. StarkeI, T. Szumski, Jó- 
Zef z Bochni, Michał Mekler z Turki, T. Me- 
runowicz, X. Otowski, Ks. Wojc. Michna, 
I3tefan ze Sokołowa. K. Wł. Wojcieki). 


r. 


li 


,- - 
n 
.. 
y 
II 
r. 
la 
,- 

. 


(Od Nr, 'l. druk Zwi'łzkowej drukarni. Od 
Nr. 14, druk W,:M:anieckiego. W Lipcu Iprze. 
d
ł Pi
uiQzek pismo 
ezuitom i .od d. 23go 
Sle
pDla do 10. GrudmIl wychodzIło w mnil'j- 
szeJ "ce Z podwójnpm llUmerowaniem tJ. Nr. 
1 (15), redaktor St. StojałowBki. druk OS5s01. 
A. V ogla, Nrów 9 każdy po 8 shotl. -t 
Rok lI. 1876, druk Kar. Budweisern, Nr6w 
26, kllŻdy po stron 8. Uok III, 1877, Nrów 26, 
numer po stron 4, fOl'mat zwięk5zony. Rok 
IV 1878. Obok u'go wydewsł X. 5tojałowski 
Pszcz ólkę. 
(W fcuiletonio Wieńca w h.tacb 1877 - 8 
przedrukowano komedYł Anczyca Emigracya 
chłopska). I'rzedpłata roczna dr. 3 -t 
_ Pismo zbiorowe, ofiarowane Stan. Ja- 
chowiczowi przez pierwuych kraju auto- 
rów (z.ebrane Btaraniem Ludw, Pietrusiń- 
Bkiego). 'l'oDlÓw IV. WarBzawa, 1857 - li8 
w 8ce, obacz: Piełrusiński Lud. ' 
(Wazniejsze artykuły w zbiorze tym za- 
warte, s,!
 W Tomie J. Dra Ferdynanda 
Ihvorzst'zl,a (w Wal'llzawie): Wyjqtek z roz- 
prawy p
)d 
Ill'isem ..Człowiek"; Dra Teo- 
dora Tnpplma (w Warszawie): Osada polska 
na vrzegach jeziora Dalaton w Węgrzech. 
Sawyny lW Kamieńcu Podolskim): l'rzechadz: 
ka w stronie naddnieBtrzańskiej; Antonipgo 
Czajkowskiego (w Petersburgu): Statut Wi- 
i;licki z roku 1347; }'ryderyka hr. Sl	
			

/Bibliografia_05_088_0001.djvu

			70 


WIENIEC estanu na Kaukazie (List); Michaliny Hle- 
bickieJ J6zefowiczowej (w Warszawie): Zo- 
zanna Wilczyńska; Dra Ferdynanda Dien- 
heim Chotomakiego (w Warszawie): Wypisy 
z księgi 6ej Eneidy Wirgiliusza przenicowa. 
nej; Zygmunta Aureliana Lemnickie
o (w Mo- 
lIylewie nad Dnieprem): WepoDllJlenie Po- 
dola: Henryka Chrzanowskiego (w Szczodr- 
kowiCJłC'h\: Wyzynek (obrazek z okolic Kra- 
kowa); Maksymiliana Urbańskiego (w War- 
szawie): Wojewodzie Kaniowski: Karola Me. 
cherzyńskiego (w Krakowie): O stanowisku 
poetyckie m Dantego i znaczeniu Boskiej ko- 
medyi; Antoniego Wagi (w Warszawie): Sko- 
czek koroniasfy (Eup
lix cuspidata); J. Ba- 
dowskiego: J\Jorz p , stepy i rodzinna chata; 
Łukasza WłodarkicwiczA (w Łomzy): Pogląd 
Itatystyczny na ludność w Królestwie Pol- 
likiem; Antoniego Połujańekicgo: Kościół 
w Kraenymborze (w)-jątek); Juliusza Zwier- 
kowskiego (w Lubieni, pod Suchedniowem): 
Słówko o sercu; Tegoz: KilIca słów z powodu 
najnowszych naszych powieści obyczajowych; 
A. J. (w Warsz.awie): Wspomuienie o Teofilu 
Janikowskim; Z angielskiego ś. p. Woleryana 
hr. Krasińskipgo: O Cuchach i Polsce w wie 
ku XIV, XV i XVI (Ułamki). 
Tom III. obejmuje: Franciszka 1\1. 
o' 
bieezczańskiego (w Warszawie): Ulica Mio. 
dowa; Aleksandra hr. Przeździeckie!1:o)(w War. 
szawie): Willa w
l{ierskie w dawnej Polsce: 
Z pism pozostałych po ś. p. Józefie EIsne- 
rze : Wyjątek z listów pispnych do Wiktora 
KazyiJskiego: O muz)'ce i jej barmouii; Hi- 
polita Skimborowieza (w Warszawie): () Sla. 
nisłAwie Jachowiczu; Adama Bartoszewicza 
(w WarBzawie): Przemowa przy otwarci u sali 
przytułku dla niemowląt (żłóbka) w War. 
szawie; Chłopa z powiatu Maryampolskie!1: o : 
Wspomnienie Litwina; Jana Smolikowskiego 
(w Warszawie): List do JW. Krasnickiej, 
ksieni zgromadzenia pp. Kanoniczek w War- 
szawie; Alojzego Kosteckiego (w Warszawie): 
O kmieciach w dawuej Polsce, Hieronima 
Duchnowskiego (w Warszawie): O dawnipj- 
szem sądownictwie dla miast prywatnych; 
Kornelii z B. S. (w Sochaczewskiem): Ustep 
z rokopismu: Wpływ matki na duchowny 
rozwój człowieka; Józefa Soleckiego (w PO" 
kowie, w Pułtuskiem: O włoicianach w Kró- 
lestwie Polskiem; Zofii z Wrońakich Scisłow. 
skiej (w Sokolo wie na Podlasiu) : Kilka słów 
o Braciach polskich (Aryanach) w Lubelskiem; 
Z pism pozostałycb po Franciszku Sztocblu: 
Kościelisko; Teofila Borz
ckiego (w Kielcach): 
Instynkt, uwazany pod względem moralnym 
(Początek); Bronisław P. (w Warszawie). 
Prz,'chadzka po ochronach warszawskich 
(w czerwcu 1858); Bronisława P. (w War- 
szawie): Z Antwerpii do Londynu j Franciszka 
Odrowąz Wilkońskiego (w Górzuie): Myśli 
starego Polaka o wiejskiem wychowaniu ko- 
biet w XIX. stuleciu; Aleksandra Grozy: O 
dzieleniu wyrazów na sylaby w języku pol. 
skim 


W piśmie tem wziOły udział te autorki 
Aniela; Bakałowicz z Pancerów Emilia (W War. 
Izawiel; Belejowska z Pomianowakicb JoanDa 
(w Warszawie) i Bogusławska Aniela, Dobr. 
ska Eufrozyna Iw Warszawie); Gedrojc; Ja 
rahowa Antonina z ksi,!7.ąt Radziwiłłów, 
Gerhardt z Wojdów Matylda Iw Puławach, 
Nowej Aleksandryi); Goczałkowska Julia 
(w Hulczu, pod Rełzem w Galicyi); Grzego- 
rzewaka z G. Sabina (w Warszawie!: Gra. 
bowska Auiela (w Winkowicachi i lIaukowa 
hr. Zofia (w Warszawie); Hoffmanowa z Tań- 
skich lilementyna i Ilrlicka li: Majko\l\"skicb 
Maryn (w Warazawie) ; Janicka z Malczów Zoo 
fia (w Warszawie); Janiszewska JuliA (w War 
azawie); Jelska z l!iernackich BronisławA 
(w Szumsku, w Sandomierski..m): Jolant. 
KomierowskA (w Warszawie); Józpfowiczowa 
IIh'bieka MicLalina z Hoffmanów (w WarBza 
wie); IC. Bronisława: K. Józefa, KWalen 
tyna; li. Zofia (w D)deliszkach na Litwie) 
KAliszanka; Kamocka Józefa IW Kielcacb. 
Kowalska Walentyna (w Warszawie); Kra 
kowowa z Radziejowekich Paulina (w War 
szawie) ; Krysińska Leona z Brzezióskicll 
(w Warszawie); Kwaśniewska Julia (w War 
ezawie); Lewocka z LipińskiC'h Katarzyu 
Iw Warszawie); Łuszczewska Jadwiga (w War 
ezawie) ; Moclmacka ]\[arya Iw Wiedniu I 
r.lachczyńska Antonina (w Warszawie)' Mac 
kiewiczowa Agnieszka z Palczewskich (..; Wsr 
szawie) ; IUarkowska Teresa z Palczewskicb 
(w Warszawie); Michalina z; Młocka z Drew 
nowsk.ich l.udwika (w Warazawie); Nakwaska 
KaroIma z hr. Potockich (w Genewiel, Noa 
kowska Stefania (w l1ielcach), Pakajzerowa 
Barbara (w Warszawie); Paucerowa ł'elicy" 
Iw Wsrszawie); I'ietrusiilska z Ulidowskich 
Auua (w Warszawie); I'ietrusińaka l.ul1wika 
l.. (w Warszawie); Porebska Józefa (w KicI 
uch): Proniewska Karoliua, Pruaiec:ka Jó 
zefa (w Warszawie); Pruszakowa Seweryna 
z 
ochowskich (w Warszawie), Puzynina 
ksi
zna Gahryela z br. Giinther'ów (w Horo 
dziłłowie na Litwie); ROR'ozińska Władysła 
wa (w Warszawie); Rościszewaka Paulina 
(w Kaliazu); S. Kornelia z B. (w Socbaczew 
skiem); S. Wiktorya (w Warszawie), Scho 
atrowa Julia z Krzemińskich (w Warsz,n,ie)i 
Scisłowska z Wrońakich Zofia (w Sokołowie, 
na Podlasiu); SmigielskB Józpfa (W War.za 
wie); Sroczyńska Antonina z Byronów Sb 
nimira : Sz. Zofia; Ur. Paulina Iw W
raza 
wiei; V. Matylda (W Puławacb, Nowej Ale. 
ksandryil; WIlgnerowa Aniela (w Warszawie), 
Wdowinska Emma; Wyspiańska A Iw San 
domierzu}, Ziemi
cka Eleonora Iw Warsza- 
wie), Ziemińska Karolina Iw Wanzawie) 
Żdzarska Anna (w Suwałkach); ŻdŻRrska Jó' 
zefa (w Suwałkacb), 
miehowska NarcY5sa 
Gobryela (w Warazawie) 
- z kwiatów prawdzlwegt> naboteilstwiO 
KSIążka do modleniA dla katolickich chrze 
ściun wraz z zbiorcm pieśni i drog'ł krzyżo. 
wą, pana naszego Jezusa Chrystusa. lozdob
		

/Bibliografia_05_089_0001.djvu

			WIENIEC - WIERSZ 


71 


I 
Ił 
Ił 


20. drzewor.) Sambor, nakład i druk Fr. Ks. 
!,obudkiewicza w Krakowie, 1860, atr. 262 i 
1 fi. et. 80 
(Odbito 1000 egzempt.) 
- niebiański ezy1i zbiór nabozeństwa ka. 
tolicłdego z azczególnem zastosowaniem dla 
poboznych niewiast. Lwów, nakło Wmiarza, 
1859. w 12ce, str. IV i 348 z 3. rycin. Cena 
dr. Ikr. 50. 
- Obacz: Czas i wieczność. 
k .- powiastck dla grzecznych dzieci. '{ra. 
ow, nakład i druk Józ. nensdurlfa, 1867. 
w 16ce, str. 186. kop. 40. + 
- roku łaskawości Pańskiej. Zbiór nabo- 
żeństw w nowszych czasach szczególnemi 
łaskami i odpustami przez Stolicę Apostoł. 
ak
 zaleconych, a które w uzywanych dotąd 
kSllłŻkach do nabozeństwa nie były I'azem 
pomieszczone. Po raz pieJ'wszy zl:br'ane i dla 
uświątobliwienia dusz wiernych wydane. Pe- 
tersburg. M. 'Volff, 1858, w 12ce, litr. 427. 
Oprawny w safjan z złoconemi brzegami. 
rub. l kop. 20. 
_ Obacz: Andzikowski (1823); Ciemniew- 
Ik.a B. 
12 miesigcY)j Pietrusiński L (Jacho- 
WICZOWI). + + 
.WIENIEC Władysław, op. 4. Oczywistość, 
WIersz Gabryełi (nuty z tekstem) kop. l 5. 
_ op. 5. Tę.knota, wiersz Gabryeli, k. 15. 
- op. 6. Lumiere, paroles de Valbelle trad. 
de Cbęciński. kop. 2';!.J/
. 
- op. 8. Trinite du poete (Mery) trad. de 
Cbęciński, k. 15. 
_ op. 14. Do dziewicy (W. Hugo). k.30. 
- op. 18. Revelation (kocbam) przekład 
Cb!:cińskiego. k. 65. 
- op. 20. Extase, paroles de v_ Hugo. kop. 
30. 
- Chanaon d'exił, paroles de F. COPl'ee, 
aVec accompagnement de piano. Paris, Ge- 
rard et Cie, 1877. Cena fr. 5. 
- Serenade (Mignonne, voici l'avril), pa- 
roles de F. Coppee, avec accompagnement 
de piano. Paria, Durand, Schoeuwerk et Cie, 
1877. Cena fr. 4. 
WIENKDWSKI Cz. nemerkungen 1iber die 
L Bestrafung der Unterthans - Misshandlungen. 
wów, Milikowski, 1836, w 8ce, złp. 2. 
WIEŃKDWSKI Georg. Lehrgang der polni- 
'
hen 
prache zum Gebrauche in k. k. Mi- 
htairschulen und zum Sełbstunterrichle.(Vom 
k. k. Reichs.Kriegs-Ministerium fUr die k. k. 

adetenschulen aIs Lehrbuch vorgeschrieben). 
..:eschen, Prochaska, 1876, w 8ce. str. V, 142. 
złr. 1 ct. 20. 
WIEŃKOWSKI Josephus. Do venenia eo- 
r
lI1que antidotis. Dissertatio inauguralis. 
\'Indobonae, typ. Ueberreiter, 1840, w 8ce, 
str. S
. + 
WI,EŃKDWSKI Józef II. Kapłani obrzl}dku 
1'Ilsklego ziemi Sanockiej do szanownej Rady 


b 


t 


b 


t 


lO 
" 
h 
:t 
I 
r 
la 
,& 
) 
a 
la 
r 
J 
,}; 
e, 
a 
a 
a 
e. 
tJ, 
II 
a 
,) 
Ó. 
sa 


'ił 


:e 
o. 
,b 


obwodu Sanockiego 8. MSJa 1848 (Lwów'l 
folio. 
(Do tego Bci'!łra si
: Do kapłanów obrzł d - 
ku ruskiego ziemi SanockiPj od Rady obwo
 
du Sanockiego, 1848, ful. str. 2). 
WIENKDWSKI Teofil. Freimiithige Be- 
trachlungen uber Wachslhum, GIi>sse, Ver- 
fan und Ulltergang dea polnischen Reiches. 
Nebst einer Skizze der Geschichte die.es 
Landes. Berlin, 1855. w 8ce. 
WIERCIŃSKA (Izabella z Dzierzanowekich), 
Siostra miłosierdzia. Powieść, 2 tomy. War- 
szawa, nakład i druk S. Orgelbranda, J854. 
w 12co, str. 188 i 185. rub. 1 k. 20. 
WIERC,ŃSKI BertoId. Mowa na obchodzie 
29. Listopada 1844 r. w Londynio. b. w. m. 
i r. w 8ce, str. 4. 
WIERCISZEWSKI Władysław. Kazania dog- 
matyczno i moralno .... kaznodziei katol. 
krak. Kraków, nakład Wł. Jaworskiego, druk 
W. Korneckiego. 1071, w 8ce, litr. 220. dr. 
l ct. 50. + + + 
_ Kazania uiedzielnc, świętalne i majowe. 
2 tomy. Krsków, Jaworski, 10G9. w 8ce, str. 
380 i od 381 - 734 i IV. rub. 2 kop. 50. 
+ + + 
_ Wykład nauki wiary kościoła. katolic- 
kiego napisał.... wikaryusz i manbyonarz 
przy kościele archiprezbiteryalnym N. M. Pan. 
ny, kaznodzieja katedry krakowskiej. Kraków. 
nakład wyd. ilzieł kato!. Wład. Jawonkiego. 
1871, w 8ce, str. VIII. 171 i 111. złr. l et. 25, 
+ + + 
- Ob: Kaznodzieja. 
WłERN'KOWSKI A. Pięć ofiar, powieść współ- 
czasua, napisana ol'yginaluie. Warszawa, druk 
J. Jawor8kiego, 1846, w 12ce, k. 2. str. 294, 
złp. 4. 
W'ERNlKDWS KI Ildefons Dominik. De l'ascite 
peritoUlJałe. Montpellier, P. Grollier. 184ł, 
w 4ce , str. 67. + 
Wiernikowski Jan Nepomucen, (ur. 11. Maja 
1800 r.) obacz: Bibl. Ossol. (1863)j Fryłlof 
(1861); Pindar (ody 1824Ji Tegner (Aksel 
(1842). 
V'ERDRDT K. Dr. Embryjologia czyli .krót- 
ki rys nau'ki o powstaniu -i 
ozwoju ustroju 
ludzkiego, wyj
ty z tizyołogii Dr. .... IIpolBz- 
czył Jakób Neufeld, słuchacz medycyny pod 
przewodnictwem dra Hoyera, pruf. hiatu!. i 
embryol. w uniw. warsz. Warszawa, druk J. 
Bergem, 1873, w 8ce, str. nie!. VIII, liczb. 
89. rub. 1. + + + 
Wiersz na okoliczność przysię
i ludów ob- 
wodu białostockiego na wierność imperato- 
rowi Aleksandrowi I. Białystok, 1807, w 4ce. 
_ na zgon Aleksandf'a I. ob.: Kurzewski. 
_ z okoliczności przeniesienia i powi
k- 
nenia księgarni w mieście Wilnie pod firmł 
Józefa Zawadzkiego dnia 23 Styczno 1858 r. 
napisany przez drukarzy. Wilno, 1858, w 
8ce.
		

/Bibliografia_05_090_0001.djvu

			72 


WIERSZE - WIERZBA 


- z okazyi wzięcia Warszawy 26 Sierpn. 
St. Petersburg, 1831, fol. 
- do wojsk polskich. Wat'szawa, (1830). 
W 8ce, l kart, obacz: Kicióski (zbiór), 
- na dzień S Grudnia 1830. Warszawa, 
1830, w 4ce, l I	
			

/Bibliografia_05_091_0001.djvu

			WIERZBICKI - WIERZBOWSKI 


73 


0- 
rA 
18 
W 

. 
B. 


WIERZBICKI Adolf. Wykład pocz'!tków gra- 
tuatyki polskiej ułozony przez ...... prywat. 
!lego nauczyeiela. Wilno, druk Rafałowicz8, 
1858, w 8ee, str. 27. 15 kop. + 
WIERZBICKI Benedykt, inspektor. Na akt 
uroczysty zakończenia nauk roeznych w szkole 
cbwodowej w Rawie odbywać si
 maj,!cy w 
d. 80 Lipc'ł 1836 r. zaprasza. Warszawa, W 
druk. Józ. W
ekiego,1836, w 4eB,2 k. Jliel.+ 
Wierzbicki Bon., obaez: Kecht j Kluk (bota- 
)lika). 
WIERZBICKI Daniel, dr. Geometrya wykreśl- 
tła wraz z zastosowaniem do teoryi cieniów 
j wolnpj perspektywy do użytku szkół real- 
nych przez Dra .... adjunkta obserwatoryum 
:tstl'onomicznego krAkowskiego. Kraków, lIa- 
kładem Adolfa Dygasińskiego i Sp., w druk. 
Dr. Gumplowieza, 1876, w 8ce. Cześp pierw- 
sza z 18 tablicami, 4 kartki niel.. !:itr. 128, 
atlas, 18 tablic. 2 złr. + 
- Toz, dla uzytku wyższyeb szkół Bred- 
Ilich. CZe8Ć drug1l z 17 tablicami. Kraków, 
]875, w 8ee, od 6tr. 129-2:17, k. 2, atlae 17 

ablic. + 
- Nauka o uzyciu globusów ziemskiego, 
niebieskiego i Uranoskopu czyli zbiór zagad- 
Jiień przyrządami tymi l'ozwląr.ać si\) daj!}- 
cych przez.. .... aaj. cbe. astron. krak. Wy- 
danie drugie powiekszoue z 1 tablie=ł. Kra- 
ków, uakładem J. M. Himmelblaua, druk 
Uniw. Jag., IS77, w 80e małej, str. 60. 60 
ent. + 
- Uzycie globusu. Zbiór :zagadnień dają,' 
cych si
 rozwi
zać za pomoc,! globusu ziem- 
lIkiego przez ..... adj. obserw. astr. Kraków, 
druk Uniwers., 1872, w 8ee, str. SI. SO cu1,+ 
- Wyznaezenie kolei komety II z r. 1850 
:zwanej komet'! Bonda przez ..... adj. astr. 
obserwatoryum. Kraków, druk Uniw. J'Ig. 
1870, w 4ee, str. ]9. + 
WIERZBICKI F. P. Californien wie es ist 
und wie es werden kann oder eip Fuhrer 
nach den Goldregioneu; aus dem Eoglischen 
iibersetzt uDd mit Anmerkungen versehen 
"on dem A. Pajeken. l:Jremen, Lormig,1860, 
\'( 8ce, str. IV i 58. 10 sgr. 
WIERZBICKI Ludwik. Behandlung (eine ra- 
tionelle) der Pfer(lekratze, Wurmkrankheiten 
und einer Methode, naeh welcher m'an bei 
geringen Kosten das Griinfutter fiir den 
Winter conserviren kaun. 1839, w 8ee. 
_ Mittel, wodurch dem Rindvieh die Triu- 
Jee angcnehm gemacht werden kann, um da- 
durch eioe grose Aufoahme von Fliissigkeit 
Zu erzielen. 1839, w 8ce. 
(Autor zapewne Niemiec, pisz, go bowiem 
Wierzbitzkl). 
WIERZBICKI Nieczuja. Carte de l'empire 
11ave. Poznań, M. Leitgeber. 20 sgr. 
- Gadania Polaków. Zurich, Cesar Sehmidt 
(libr, Bchabelitz), druk F, A. Brockhausa W 
Lipsku, 1874, W Boe, str, 10. 10 'gr, 


=- 
t- 


i- 
B- 
2 


ta 


1- 


:y 
3. 


:a. 
i. 
ł. 


e 
w 
Ił 
u 
,t 


1- 


., 


. . 


li 


s 


I. 


I. 
I. 
I 


'.  


- Przeszłość i terainiejszoilć Sławian. Po- 
znań, Leitgeber , 1873, w 8ee, str. 82. 10 Igr. 
- Słowa prawdy dla Polaków napisał .... 
Neu-1diinster, 1872, w 8ec, str. 28. 155 kop. 
:.... Toz. Wydanie drugie. ZUńch, 1878, w 
8ce, Itr. 29. 60 kop. 
- 'reraźniejszość i przyszłość Sławian. 
Neumiinster, u Richtera we Lwowie, druk 
E. Schmidta w Ziirichu, 1873, w 8ce. Itr. 16. 
50 cnt. 
WIERZBICKI Olto Korwin. Maria Aurora 
GriiCin von KB nigsm!lrk. l.ipsk. 1848, w 8ce. 
(Stanow j 17 zesz.: lliographien historisch 
beruhmt.er 1daitrcssen). 
(Inne jego niemieckie prace opuszczam. 
Autor podobno Niemiee). 
WIERZB ICKI Stanisław. O wyrobach lnia- 
nych. Wilno, 18W, w 12ce. 
Wierzbiński Stan., ob,: Giller Agaton. 
Wierzbno, obacz; Lelewel J. 
WIERZBOWSKI F. Lebens-und Ermordungs- 
Gescbiehte des Bischoph von Ermland Dr. 
Andr. Stanis. von Hatten. Braunsberg, 1841. 
w 8ce. 4 zlp. 
_ Dcmerku ngen zu der notwendigen Ent. 
gegnuug des b. J ustiz. kom III. P orsch, aufmeine 
Widerlegung dea in Beiner Karakteristik 
Kiihuapfels enthal. Unriebtigkeiten und Irr- 
thiimel'. (Kontynuacya broszury poprzedni6j). 
Mohrunge n. 1842, ,,8ce. ł sgr. 
WIERZBDWSKI inzynier. Opis IpollObu ozna. 
czenia współczynników młynków Woltmana 
i Daum gartena, uzytych do spo&trzezeń nad 
przepływem w6d w rzece Warcie i wypadki 
z takowych, z rycin,!. 
WIEIłZBDWSKI Grzegorz. Dissertatio inau-. 
goralis pbysieo-chemieo mediea de oxygenio. 
Vienuae, typis Schmidt, 1815. w 8ee, str. 55.+ 
WIERZBOWSKI Michał Ks. (1782 t 18ł8).. 
Kazanie z powodu przeniesienia kośei Wład. 
Hermana i l:Jolesława Krzywoustego, królów 
polskich, poehowanych w kościele katedral- 
nym płoekim i połozenia pomnika tymze kró- 
lom przez J. W. A. M. Prazmowskiego ,bi- 
skupa dyecezyi płockiej, senatora król. Płoek, 
12 Września 1825. Warszawa, druk J. Wt!c- 
kipgo, 182li, w 8ee, Btr. 23. + -+ 
- Kazanie przy wprowadzeniu do kośeioła 
metropolitarm'go i spuszczeniu tamze do 

robu śmiertell1ych zwłLk ś. p. Wojcieeha 

karszewskif'go, ar('ybiskupl\ warszawpkiego,. 
prymaaa 1Irólestwa, orderów orła Liałego i sw. 
Stanisława lIawalera, miane przpz ..... kano- 
nika metropolit. d. 15 Czerwca. Warszawa, w 
drukarni Weekiego, 1827, w 8ee, str. 16. 
- Mowa pogrzebowa w czasie nabozeń- 
stwa żałobnego za duszlI ś. p. JW. Tomasza. 
Skarzyńskiego, dziedziea dóbr Popowskich, 
niegdyś posła powiatów Ostroł
ckiego i Puł- 
tuskiego. w kościele Popowskim odprawione- 
go d, iii Haja 1856 przez ....... kanouika me- 
10
		

/Bibliografia_05_092_0001.djvu

			74 


WIERZBOWSKI - WIERZEJSKl 


tropolita!"nego warszawskiego, prezesa sądu 
apostolskiego metro pol. War&zawa, druk XX. 
Pijarów. 1836, w 8ee. str. 23. 
- O wpływie religii na edukacy'ł i mo- 
ralność, rzecz czytana na publiczmim posie- 
dzeni!l królewskiego uniwersytetll dnia 14 
Lipca 1827. Warszawa, w 4ce. 
(OddruJ. z pOlliedz. pubI. uniw. war.) 
- Obaez: Pamięlnik religijno-moralny_ 
Wierzbowski P., obaez: Propo.itio. 
WIERZBOWSKI Stanisław starosta Ł
czycki 
i Barwałdzki. (1659 t 1728). Peregrynaeya 
Stan. Wierzbowskiego wojewodzica sieradz- 
:kiego do Francyi w latach 1678-79, 80, 81 
z niedrukow. rł:kopisu przekład Józ. Załus- 
kiego generała, {w Czasie miesi 
ez. dodat. 
18li8}. + 
. - Konnotata wypadków w domu i w kraju 
zaszłyeh od 1634-89 skreślona ..... Lwów, 
1858, w 8ee, str. VII i 234. 
(Umieścił tu wydawca Jan Kon. Załuski 
także swe rozprawy: o bitwie Bl!resteckiej. 
Szwedzi w Polsce. O związku !:hviderskiego. 
l'el'egrynacyE'. O rokoszu Lubomirskiego 
(przedruk rozprawy: Uwagi nad projektem 
obioru Kondeusza na tron polski). -+ + + 
WIERZBOWSKI Teodor.Puteolanus. kriticzes- 
:koi izsliewanie Fieuora Wierzbowskaho. (Pri- 
10
enie k'otezetu). (Warszawa, 1877, b. m.d. 
i r.), w 8ee, str. 14-4.1. (nadbitka). .,. 
Wierzby, obaez: Rzut. 
WIERZCH/iCZEWSKI Piotr. Wiersz żałobny 
z okolieznosci zesdego na dniu 24 Kwiet.nia 
1814 z tego świata śp. JW_ Kajetana grafa 
Potoekiego, kanonika krakoWBkiego, kawalera 
-orderu św. Stanisława, dziedzica Buezacza od 
wiernego jego sługi .... S. B. na :r:nak wdzi
- 
cznośei napisany w dzień św. Kajetana jako 
imieniu ś. p. zmarłego J. W. grafowi Pa- 
włowi Potockiemu scholastykowi. łnckiemu 
ofiarowany. Buezaez 7 Sierpnia 1814. Lwów, 
w drukarni Jóitefa Jana Pillera, w Bce, str. 
15. 20 grp. 
WIERZCHLEJSKI Franc. Ksaw. _ arcybiskup 
lwowski. Nr. 20. Z Bozej i stolicy apostol- 
skiej łaski bi8kup przemyślski obrz. łaeińsk. 
wiernym dyeeezyi swojej zdrowie i błogo- 
dawil!ństwo w Ps nu. (Li
 pasterski z 7 :styez- 
nia 18.:i2 z okazyi Jubileuszu). 
- Nr. 20. Dei et ApostoI. Sedis gratia 
epiRc. l'raemisl. rit. lat. univ. venerabili 
Clerotum secul. quam regulari dioeceseos suae 
salntem et benedic. in Domino. folio, ark. 
2. (List pasterski z tegoz dnia). 
- Okóluik konsystorza meŁrop. Lwow- 
skiego obu:. łaein. (o oświec. ludu wzgl
dem 
rozsiewanych pogłosek). Lwów, druk Osso- 
lińskich, 1861, w 4ee. 
- Kurrenden des Lemberg. lat. MetropoI. 
Consistoriumsin ScbulsachenJahrgang. Lwów. 
druk Ossolińskich, 1860, w 4ce, kart 2. 


- Szkolne kurendy lwowsk. konsJ1lt. me- 
tropoI. obrz. łaeiń. Roeznik 1861. Lwów, 
druk Ossolińskich, w 4ce. kart 6. 
- Toz, tamże, 1861, kart 2. 
- Toż, tamze, 1861, kart 2. 
- Curl'endae Consistor. Metrop. Leopol. 
rit. lat. in Ecclesiastieis annUB 1861. Lwów. 
druk Ossoliuskich, w 4ee, kart S. 
- Toż. rok 1861, kart 6. 
- Toz, rok 1861, kart I. 
- Toz, rok 18Gl, kart 4. 
- 1'oż, t"mże, 1861, kart 6. 
- Toż, tamie, 1661, kart 2. 
- Toż. Lwów. druk Ossolińsk., 1862. w 
4ce, k. 2. + + 
- Currendae Consistor. Metropol. Leopo. 
liensis rit. latini in Eeclesiastieis annUB 
1861. Lwów, (o śpiewach: Chorał, Boże coś 
Polske). 
- Obaez: Jamrowicz T. L. 
WIERZCHLEJSKI, PUCHALSKI J. Aloj., JASIŃ. 
SKI Ad. (Kurenda wzgl
dem Bułgarów). Lwów, 
druk Ossolińskieh, lb61, w 4ce, karL 2. 
(Wierzchlejski Franc.) Pamil!tka wizyty 
kanonieznej przez JW. i NajprzewiPlebniej- 
szego biskupa przemyślskiego obrz
. łaciń. 
Fr. ks. Wierzehlejskiego mianej w dekanaci3 
Bielskim r. p. 1850. Nowy S'!ez, druk Józef.. 
l'iszl&, 1850, w 8ce, str. 31. 
- Obacz: Dlzinger L. (kazanie 1847); Za. 
łuski A. (Carmen 1858). 
WIERZCHLEJSKI Józef. Kilka słów powie- 
dzianych przy zwłokach JW. Rozalii baro- 
nowój Braniekiej dziedzieki PIatów. Lwów, 
druk Ossolińskieh,1855, str. 4. 
WIERZCHOWSKI Iilzef. Kapłan bez nagany 
czyli nDwom Panom nie moina służyć". Ode- 
zwa przy pierwszej św. mszy kapłańs. przez: 
..... Lwów, druk zakł. Ossol., 1856, w 4ce. 
- Mowa podczas uroczystego obrz
du zło. 
;;enia zwłok Jakuba i Konstantyna Królewi- 
czów Sobieskieh w świeżo odkrytym i odno- 
wionym groboweu w kościele Żółkiewskim, 
dnia 16 Czerwea 1862 roku powiedziana przeli; 
.., plebana zTartakowlI. Lwó\v. z drukarni E. 
Winiarza, 1862, w 8ce, str. 14. 20 ct. 
(Cały dochód pośwj.
cony na fundns.. od- 
nowienia kościoła w Zółkwi). .,. 
WIERZCHOWSKI Stanisław. De hypoebon- 
dria et hysteri:&. Dissertatio inauguralis au. 
ctore.... Vindobonae, typ. Ueberreuter, 1841, 
w 8ee, str. 28. + 
WIERZEJA Kwiryn. Kolonista, jakich mato, 
obrazek wiejski skreślił ....... Z trzema drze- 
worytami. Warszawa, druk J. Psurskiego, 
1860, w 8ce, str. 120. 60 kop. + 
WIERZEJSKI AnIoni. Ocena podręcznika pod 
tytułem: "Szkodniki naszych pól, ollrodów,
		

/Bibliografia_05_093_0001.djvu

			\VJERZErSKf - WIEŚNIAK 


7$ 


b,ów, Iprtotów domowych Ud. ze .z('.ze
ól- 
ZIem uW-ł.JP;lodnipniem IZkod1iwycb owadow. 
Opraco
ał L. Wpisrel prof. Ilimn.. z 8 tabliC' 
ł!"",i kolorow"npmi. Lwów. nakło ksiOIr. Sey- 
f..rt"" i Czpikowskiego. 1{l'I'ków. nakładem 
A. Wierzej8ln Ca1ico- 
tyle Kroyeri Dies. Zeihchri!t fur wiseen- 
Brłlaftlicbe Zoolo!ł'ie Leipzill'. 1871, w 8ce. 
zpszyt 4 tomu XXIX, etr. 650-561 i 3 ta- 
blice. 
_ Uebpr Scbmarotzer-Krebse von Cepha- 
1opoden. Tfłmze, Itr
 562-582 i S tab1icE'. 
WIERZEYSKI' J. i J. M. GUARDIA Gram- 
JJleire de la IADgue 1atine d'opres la 
:rmitbode anolytique et historique. Par J. 
:M. Guardia et ....... professeurs au collejre 
Sainte Barł.p. Paris, A. Durand et Pedone- 
Laurie1. 1876, w 16ee, Itr. 912- Cena kar- 
ton. 20 fr. 
_ Grammaire de la l"njrue latine u'apres la 
metłloiJe analytique et bistoriqu
; par J.. M. 
Guardia et ..., professeurs au college de samte 
Barbe. Paris, DuraniJ et Pedone-Lauriel impr_ 
ChamerQt, 1876, w Bce, Itr. LXX
X i 826 
WIERZUCHDWSKI F. starszy Zgromady.enia. 
statut a stowauy
zenia subjektów handlowycb 
Krakowa i p"dgórza. Kraków. druk Wywiał. 
kowskipgo. (1860?), w 8ce, etr. 41. 
(Odbito 800 egzemplarzy). 
Wierzyć? czy nie wierzyć? przez Wł. M,. 
cbncz: Miłkowski Wł. 
Wierzyciel przeeiw złemu dłn!nikowi roku 
1821. obacz: WyszyńSki. 
Wierzyciele, óbarz: Dulkiewicz W.i Morato- 
rium; Szaniawski F. ks. 
Wierzynek Mikołaj (t 1868), obacz: SZ8jno- 
tlla (Szkice hist. '1'. 11); Tatomir (mieszcza- 
nin). 
Wieś opuszczona, ob.: Goldsmith. (Kamiń- 
ski L.) 
Wieie pismo po1ilyczno-literaekie 1874. Rok 
I od d. l Stycznia. Wydawca i odpowiedzial- 
ny redaktor Dr. Wład. Rudnicki. drukiem K. 
l'iJIera, w)'chodziło eo dwa tygoduie. Przed. 
płata w miejscu Złr. 1 kwart., z przesyłk,! 
Złr. 1 cnt. :lO. 
(Ustało d. 1 Października 1874. Wydawane 
" 4ce, po J.ółtora arkusza. z dodatkiem po. 
wieiciowym). - 
Wieści poznańskie r. 1851 i 1852. W 1'.1862 
zmienione na Dziennik poznański. 
WIESELTHIER Jacob. Sa.tze aus dem Ge- 
biete der Rechts-und Staats. Wissensehaf. 
ten. Lwów, druk Pili era, 1861, w 8ee, str. 8. 
WIESIOŁDWSKI Franciszek. (1814 t 20 kwiet. 


18671 PamiOłnik _ roku 1845 i 46. Lw6w. 
E. WiniAr.. n.U. wyd. Dzien. literao, 186Bt 
w 8ce, dr. lh9, IX l złr. + + + 
_ Do łowarzyny wiezienia (Kwiecień). 
Lwów. druk Pillera. 1848. w 6ce. str. S. + 
_ Udep z moich wspomnień (1832 -S6). 
3'asło, (Przpdruk z "Goóea.), 1861, W 8ce, Itr. 
131. Cnt, 40. + + 
Wiesiołowski Ksawel'J obacz' Sarbiewski. 
WIESIOŁOWSKI Krzysztof. (1141 + 1826) O 
pożytkach wynikAjIłC}.('b z wiRrlomoś.!i stAfO- 
zytnych numiv.mat.ów greckich i rzymskich 
dyssertaeya czytana w MAju 180g na- pOI. 
publ. tow. kl'. WSI'. p. n. przez ....... członka 
tego towarz. w 8ce, (w Roczn_ Tow. T. VII 1).+ 
_ Pismo o niektórycb nipprzyzwoit.Yc'h wy- 
razarh języka polskieR'o przpz ......... członka 
Tow1Lrzystwa król. warsz. przy,iaciół Nauk. 
WaTezawa, 1822, w 8ee. Itr. B. 15 6j1;r. .. + 
_ Do Prześwi"tnej prokuratoryi .Jenprlll- 
nej królestw" Polskiego prośhA ohyw. i człon- 
ka Tow. uczon. jRko nip!!'dy Krzysztufs wie- 
siołowskic/!,o W. MarszRł. W. X. I.it. sukces- 
sl)ra o wiudyklley'ł 8zpitala w Tykocinie wy- 
fundowRne!ł'o orRz zBpisanycłl dla teooz .zpi- 
tnla dóbr Do1istów z wsilj Radzie. W':..rszawa, 
1821, folio, str. 16. + 
_ Obacz: Ciampi S. 
WIESIDŁDWSKI Michał. (1816 t w Krakowie 
18
9). Rys st.Rły
tyczno-jeolZ'rnfjczny Gslicvi 
al1stryjaekiej skrl'Blony r. 1811 przez M. W. 
Poznnń, druk W. StefBńskiego, 18
2
 w Bc". 
str. IB. Złp. S. gr. 16. + + + 
_ Uwagi g09podarskie szczel!'ólnie dla li- 
siadów kreślone. Lwów. uMilakowskiego, 
1850. w 8ee, str. 80. 24 grp. 
WIESIDŁDWSKI Wł
dzimierz. Noworocznik 
gubernii kowieńskiej na r. 1861 wydBny przez 
komitet statystyczny a redagowany przez ... 
(Mieści artykuły statystyezne Prekera; nadto 
S. Poleskiego opis flory w g\1bernii kowień- 
skiej). 
WIESHER Ad. Russ, polit. Aritbmetik, Strei 
flichter an dns Werk. des rl.SI G..heimrBthel 
M. L. v. Tegoborski iiber die FinBnzen 08- 
sterreiehl. 2 Hde. Leipzig, 1844. 2"1. t!ll- 
_ Zwanzig Spalten Uber ein Pamphlct- 
Streiflichter an eine so
enal1nte Kritik. be- 
trpffend die Sebrift "Russ. polit. Arilhwe- 
tik". Leipzig, 184ł. 11. tal. 
Wieśniacy ob: Brueggeney (w Polsre w X IV 
wil'kul; H8ssenkampf ldo XVI w. 1853); Ha- 
dwański Feliks. 
Wieśniacze powieści,obaez: Chodiko Alek..; 
Gregorowicz J. K. 
Wieśniak w Warszawie (wiersz), b. m. dr. 
i r. w 8ce, k. 7. + 
(Trzy odmienne edycye, jedna o 7 a dwie 
po 6 kartek wydane przed r. 1820). 
_ pismo treśei moralnej i naukowej po-
		

/Bibliografia_05_094_0001.djvu

			76 


WIESTNIK - WIGURA 


'wiecone dla ludu wiejlkiej1:o, kwartał I. Nr. 
l. KrAków, nakład CypeeTa,I
'8, obacz: G6r. 
nicki L + 
Wieetnlk ruskij od 1856 wycbodf:'cy w Mo. 
.kwie pod redAkcy,! KRtkowa i Lt'ontiewa. 
(Mieści: KozłowsH: I'ola<,y w Ukrainie w 18. 
wieku (181;3 ; .Iłowajs
i. Fzkiee z dzipjów po
- 
.kich I'Pjmów (1862); Tenże, dZIeń 3. l\hJII 
J 791 (1864); Atwsecnko. Małorl1ska szlachta 
w r. 1767 (1863); Sołowlew A. L., Wyniesie. 
nie na tron polski Zygmunta Wazy (18561 j 
)lałorusey kozacy przed Chmielnickim (1859) j 
Europa w końcu 18. wieku (1862)j Szcze 
balski Jadwiga i Ja
iełło (1861) j Powstania 
ludu 
a Podolu i Wołyniu 1768 i 1789 (1863); 
Francuzka polityka w Polsee 1768-9 (1864); 
Rossyjska po1ityka i rossyjskie stronnictwo 
w Polsce (1864). 
- upadnoj Rossyi. ob: Goworski K. 
- (czasopismo) Wiedeń, 1849 - 65, obacz: 
WJsłobockl. 
Wieszczba wyroCl!:Di, czyli tablice kaba1i. 
etyczne, zapomoc,! których kaMy, byle tylko 
cl!:ytać umiał, ciekawł odpowiedź na .we py- 
tania w wierszach łacińskich odbiera. złp. I. 
Wieszczbiarka czyli gra pytań i odpowie- 
dzi, dla zabawki w zebranych towarzystwach. 
Poznań, nakładem i drukiem K. Rejznera , 
1864, w 12ce, li kartek Diel., str. 48. + 
Wieszczby trzy, ob: Siemieński Luc. 
Wieszczek mały raehunkowy. Z futerałem, 
Wroeław, nakład W. B. Korna. zł. 2 gr. B. 
Wieszczenia lechowe, obacz: Borkowski Le. 
szek. 
VIETINGHOFF genonnt Sc:hoel Henryk. Herbst- 
bliithen. Warichau, 1835, w 8ce, str. 77. 
- Ebbe und FIuth. 'Warschau , 1836, w 12ee, 
Itr. 232. 
- Historiche Erinnerungen von Kalisch 
geschrieben im August 1885, Warschau; 
obacz: Miroschefski. 
WIETZ J. K. i P. BOHMANN. Rys histo- 
ryczny zgromadzeii zakonnych obojej płei, 
wraz z rycerskiemi zakonami i orderami 
państw, 1Iiydany w j
zyku niemieckim, przp- 
łotouy na j
zyk polski j pomnozony opisami 
DOWO powstałych zakonów, wraz z objaśnie- 
niami ogólnemi i ryeinami nowemi; dzieło 
zebrane i ułotone przpz kl. Benjamina Szy- 
mańskiego, zgrom.. 00. Kapncynów polskich 
prowincyała. Tom I. Zakony m
zkie. Tom II. 
Zakony żeńskie. Tom III. Zakouy rycerskie. 
Warszawa, nakład wydawcy, druk XX. PijA- 
rów, 1848 - 49, w 8ce, T. I. str. 258 i rycin 
83, T. II, str. 229 i ryein B4; '}'. III, str. 
229 i 20 i rycin 94. złp. 120. i- 
WIEWIDRKDWSKI Artur FrJderyk (ur. 1841 
w Hoheustein w I'rusach Wschodnich). De 
cholerae asiaticae pathologia et theravia dis- 
lertatio medica, quam die XVIII. ?rl. Junii 
H. A. thesibus publ. defensis ex reseripto 
miJ,listeriali de die XVI m. M&ii rite ca. 


pes
ivit m. Deeembr, a. ]866 in medium 
proffert (tak) !iudor Rpj!"iomonti Pr. tyr. aCld. 
DAlkowskiRnis, w Ace. str. SO. -I- 
Więzienia obacz: CZ!lplicki (Rtanul; Czyiislci 
J. (w Polsc!'!; Frank J. (policya Jpl<:ar
k.): 
Jabłonnw!łlci J S (wpływ kAry 1843); Insłrulr- 
cya; Kopff W. Isy
tem): Kozłowski K. (odosohn ); 
Koiuchowski; Lo'z (urządzenie); Mo'denhauer 
(odosob.); Na
waski H.: Niemcewicz J. U; 
Pismo (w Irlandyi); Potocki Ksaw. (w Król. 
Polsko 1819); Projekt ladmini.t.r.): Rułltowlki; 
Sampoliński (
tAnu); Skarbek Fryd.; SJstł!me: 
Uwagi; Wojde M. '(odosobuianie)j Zamojski 
And. (Aystem 1870). 
Więźnie ob: Ostror6g St. 
WIĘZOWNICKI A. E. Nauka moralna i oby- 
£'Zajowl\ dla Indu wi!'jskiego przez.... Dau- 
czyciela szkoły wiejskiej. Kraków, wyd. dzieł 
kat., 1852, w t6ce podł., Itr. 87. + 
Wieia Babitońska. b. w. m. i r. (Lwów, Mi. 
likowski, 1848), w Bce, str. 12. gr. 10. + 
- rlltuszna we Lwowie ob: K. Wiersz. 
WIGAND z Marburgu. Puścizna po Janie Dłu. 
goszu dziejopillie polskim, to jest: Kronika 
Wigunda z Marburga, rycerza i kApłana 1:8- 
konu krzY2:Bckipgo. Da wezwAuie DłUj1:osza. 
z rymowanej kroniki niemieckiej. Da j
zyk 
łaciński przetłomaczona. Na tJolski J
zyk przp- 
łozylj,! Edward JJr. Raczyński. Wydania Ja";a 
Voigta i Edwarda br. Rllczyńskiego. Chrom- 
eon ,seu annales.... Ml\rgeburj1:ensis equitis et 
fratrii Ordiuis Tl'utonici primum edide
lIn.t 
Joannes Voigt et Ednardus comes }{aezynskl. 
Poznań. w księgarni .Nowej, 1842. w 4ce, str. 
XIII, 877 i omyłek druk. k. 1. zlp. 12. + 
Wigh, obacz: Lewestam. 
Vignault Henr. ob: Saint-Marco 
Vignix. pologne et HODl!;rie, caDtate. paro- 
Jes d'AlIegre. Paris, Lafleur, 1865. Ngr. 25. 
VIGNY Alfred Wiktor, (nr. 1799 t 1863). 
Czatterton. Dramat w S aktaeh. Powiedziany 
po polsku przez Apolla KorzeDiowskił:go. 
Kijów, nakład J. B. Czerniaka, dJ"Uk UD/W.,. 
1857, w 8ce, dr. XXVII i 147. rub. 1 kop. 50. 
- Toż, dramat w Sch aktach przez .... 
ułożony dla seeny polskiej wierszem miaro- 
wym' przl'z Krystyna OstrowBkipgo. Kraków. 
Czech, 1860, w 8ea, str. IV i 98. złp. li. + + 
- Henryk d'Effist markiz Cinq Man, albo 
spisek za Ludwika XIII. romsns historyczvy. 
przpłozony z frsneuzkiego przez E. F. Gu...- 
skiego (GliicksbprgaEmanuela). 4 Tomy. WII. 
no, T. Gliicksberg, 1834, w 12ce, zlp. 20. 
VIGUEL (Wigel) Filip. Trois rnernoires a. 
propos de la qupstion polonaise en 1831. 
Edition posthume. .Moscou, 1864, w 8ee. 
WIGURA Andrzej. Słownik podręczny pra- 
w niczy polsko - ros)'jski przez .... ułożony. 
Berdyczów, 1832, w 8ce. 
WIGURA Franciszek. Cud Napo}eoDl.. pi-
		

/Bibliografia_05_095_0001.djvu

			WIHL - WILCZEK 


77 


m 
d. 


semko napi.ane przez .
.. Wanzawa, 1807, 
'W 8ce, Itr. 16. + + + 
- Iskierka z uderzenia liC umysłOw przy- 
'niona, czyli Dad ełówkiem o filozofii. przez 
Józefa Bychowca Dapisanem, kilka uwag przez 
..... Warszawa, druk GIUckabel'ga. 1819, 
w 8ce. k. I. str. J33. złp. 8. -+ 
- Przecl1adzki r
koksi,!g dla użytku nlło. 
dziezy ducl1em świecenia aijł obt1arzomjj przez 
. . .. WaI'llZAWa, W drukarni sukcesorów Rit- 
goczych, 1815, w 8ce. str. IE6 i Iliel. 6. złp. 
8. + 
- Ob: Bychowiec J, 
WIHL Louis. Le mondiant paul' la Pologne, 
))Oesies allemandes et francaises. Grenoble, 
Paris, libr. MicheI I.evy freres; Libr. nou 
"elle, 1863, w 8ce, Itr 172. frank. 8, 
- Toż. allemandes et fmn!;aisel par.... 
anteur des HirondellPB. Paris. 1\1ich£>l Levy 
frere., impr. A lIier pere et fils, 1864. w 8ce, 
Itr. 103, III i k. I. + 
WIKSZEMSKI Adam. Beitrage zur Kenntniss 
der giftillen Wirkung des Wassersehierlings. 
In augur. Dissertation. Dorpat, 1875. 
Wiktor Emanuel II. (ur. 1820), ob: Osiecki 
T.j Wizerunki j Znak!lmilości. 
WIKTOR Arlur. Doktor Franeiazek Kupa. 
rek prof. filozofii .praWR i prawa nArodów 
w uniw. jagiell. i jego najnowsze dzieło .Pra. 
wo polityczne ogólne. przez dra .... Lwów, 
nakład Gazety nBrod., 1877, w 8ce, Itr. 30. + 
- Odpowiedź na odpowiedź dra ł..'r. Ka. 
eparka prof. filoz. prawa i prawa narodów 
w uniw. Jagiel. na zllrzuty czynione w do 
datku Gazety narod. do Nr. 200 dziełn: Pra- 
wo polityczne ogólnA. napisał .... Lwów, 
Dakład Gaz. narod.. druk J. Dobrzań. 
lIkiego i K. Gromana, 1878, w 12ce, Itr. 191. + 
WIKTOR 1. K. Z kliniki lekarAkiPj prof. 
dra Korczyńskiego w Krakowie. Kilka wy. 
padków moczówki eukrowej (diabetes melIi. 
tus z Izczególnem uwzglednieniem leozenia. 
Podal dr. .... Warszawa, w drukArni M. Ziem. 
kiewicu, Krak. przedro. Nr. 415,1877, w See, 
.tr. 23. (Osobne odbieie z "Medycyny", 1877.) + 
WiU.rya I. Aleksandryna (ur. 1819). Wize. 
runki i żyeioryay znakomitośei tegoczeenych 
ubrane z najnowszyeh źródeł. Nr. 7. Kró' 
lowa Wiktorya. Warszawa nakład A. Dzwon- 
kow8kiego, druk J. l'surekiego, 1862, w 8ce, 
atr. 1
. 
Wiktorya Sta (t 2150). Nabozf'ń
two do iw. 
WiktorYJ P. M. Warezawa. u XX. blisyona. 

zy, 18:;6. grp. 15. 
- Ob: Maczakiewicz A. 
Wiktoryna albo moe wiary, z niemieckiego, 
(zapowiedziane u XX. Misyonarzy Yf Warsza- 
Wie. 1861). 
VIKTORYNI OTTMAR. Przewodnik praktycz- 
ny gospodRI.gki p!"zez .... Lwów, druk M. 
Por
by, 1854, w 8ce, Itr. V i 196, dl" 8. 


ki 
) : 
!c- 
); 

r 


; 
,J. 
i' 
, 
I: 
ki 


r- 
r- 
Ił 


t- 


l- 
a 


,B. 
k 


a 
1- 
.t 
,t 
i. 
r. 


,- 
i. 


). 
Y 


l. 


..' 
I. 


r. 
f- 
o 
r. 


'- 


l. 


a. 


'. 


. WIU. Pami
tniki lalki, powia.tka po'wiO- 
cona Ludwini mojej sioltrza I Ipollzczon. 
z frRncuzkiej!"o, z 2. rycinami, przez .... 
Warpzl\wa, 1873, w 16ee, str. 160. kop. 60. 
VILAIN de Saint Hilalre. Le dernier cri de 
la Pologoe a la Franr,;e. PRris, impr. David, 
(l832?), w'8ce, k. 1. + + 
WILAND Romuald Jan. Zatl'Udnipnia rolni- 
cze podezas wiosny. WarszllwlI. druk .J. Si- 
korskieJ!o,1874, w SCP, str. 50. 2 zlp. {Odbitka 
z Gnzety rolniczej!. ob: Bibliot. rolnicza. 
Wiland ob: Macie;
w8ki B.; Wjeland. 
Wlła",w ob: Ciampi (Feriae). 
Wilanowska galerya, obacz: Blank (katalog 
galeryi lS35) j Strzelecki A. (
pis obrazów 
1834). + 
WILANT X. Hipolit, (tI6/91851 w KrRkowi",. 
KRzania niedzielne przez ..... kRZdodzieje 
kAtedralnego krakowskieJ/:o, wikaryueza i man- 
syonarza przy kościele N. P. M. w Krakowie 
miane. WArszawa, npkład i druk S. Orgel- 
bJ'anda, 1859, w 8ee, str. 488.I'ub. 2 kOl" 25. 
- Kazania .świ,teczne, pa8syonalne i przy- 
J/:odne przez .... kRznodziPjl) katedralnego 
krakowekipgo, wikaryusza i mRnsyonarza przy 
kościele N. Panny Maryi w Krakowie. War- 
szawa, S. Orgelbrand. 1858, w 8ee, Itr. 642 
si 3. złp. 18. 
VILBORT Józef (ur. 1829). La Pologue et 
80n droit. Paria, Dentu. impr. L. 'fiuterlin, 
1860. w 8cl', atr. 31. frnk I. + + + 
- Varsovie, leUre aS. M.l'emperenrAle- 
J[lIndre U. PariB. E. Dentu, druk Tiuterlin, 
1861, w 8ce. frk. 1. -I- + 
- Les Heroine.. Nouvellel ['olon/tisea. Po.- 
ris, 1864, w 16ce. erko l. 
Wilchelm I. ob: Pawłeckl Józ. 
Wilchelm Bogusław ob: Wilhelm. 
WILCKE Joh. Alb. Duerger in Zamośó. 1:11'. 
kanntmachung eines neu entdeckten Mine. 
ral- W a88ere in der Stadt Zamość in Ost.Ga. 
lizien (po pol. i po niem.) Zamość, 1b09, 
w 8ee. 
_ WILCZEK kl. Józef. Homilie niedzielnp. 
Kraków, u. D. E. Friedlpina, druk Uniw., 
1861, w 8ce, str. 284. złr. 2 kro 40. +. 
- Kazania Da niedziele całego roku. 2. 
Tomy. Lwów, PilIer i Spłka, 1848-49, w 8ć£>. 
Tom l. Itr. 220; T. II. atr. 186. zlr.2 et. 1\0. 
_ Toż. wydano nowe, 'fom 2. Wilno, na- 
kład Rubeua RafRłowicza. 1863, w 8ce. T. 1. 
Itr. VIll i 288; T. JI. ..... zlp. 12. 
- liazania pasyonalne podwójne o Mece 
PRńykiej i o warunkaeh pokuty pnez ..... 
kAnonika. doktora, profes. św. teologii na 
wszpehuicy krakow
kipj. £>złonka towarzystwa 
naukowego. Kraków, druk Budweisera, 1&62, 
w 8ce, str. 122. złr. 1 cnt. 80. + + + 
- Kozania przygodne przez .... Tarnów, 
w drukarni AnRstazego Rusinowskiego, 1866, 
w 6ce, Itr. 266, zlr. 2. et. 12. +
		

/Bibliografia_05_096_0001.djvu

			78 


WILCZEK - WILCZYŃSKI 


Kal!:ania na 'wi
ta uroczy.te cnłpgo roku 
przez .. . prof. te ol. pastorAlnej '" Tarno. 
wip. Rocznik I. Wiedeń. w tłoczni 00. Mp. 
chitarystów, )845-7, w 8re. str. 187. dp 6 
Rocznik II. TRrnów, Milikowski. drnk Ru. 
sinowskiego. 1854, w 8ee, str. IV, 156. dr. 
2 et. 12. + 
- Mowy pogrzebowe przez..... prof. tp. 
ologii paztorlilopj w Tarnowie. Tarnów, Mi- 
liko wsk i, druk Rusinowskiego, 185', w 8ee, 
Itr. 167. złr. 1 ct. 42. 
- PRstoralnn. Homiletyka. Tom pip.rw- 
szy. I 
str. 56 i I k. 
- Chirnrgia nizsza dla u!ytku felczerów 
ułołona, ..ydnna z upowRznienia Rady le 
karBkiej Królestwa Polskie[{o. WOl'Pzawa, au 
tor, druk K. Kowalewskiego, 1862, w 8ce 
str 123. 
- t'oz, wydanie ilruU1e poprawne I po 
mnozone. Wnrszawa, G. Hermansztadt, 1874 
w 8ce, 8tr. 124. rub. l. 
- Nauka o nawi,!"kach (DesmUrjllal. dl& 
uzytku fplczerów ułozona, przez nauezyc 
szkoły fplc?erów cywilnycb, wydaDa z npo 
wnznienia Rody lekarakiej Królestwa Pol 
skiego. WarsZI\wa, druk KKowalewskiego 
1862, w 8ee, II, II, 48 str 
_ Toz, wydanie drugie poprawIle I po 
mnozone. Wsrszawa, G. Hermansztadt, 1874. 
w 8ce, str 48. kop. 40. 
- Przewodnik do pielęgnowama choryeb, 
ułozony przez dra nauczyeiela szkoły 
felczerów £>ywilnycb, lpkarza ordynującego 
w s...pitalu BW. Ducba. Warszawa, w drukarllł 
rz,!dowej przy Kom. RZ'łd. SprawiedliwoścI 
1863, W 8ce, str 101 i niel 2 .. 
- Krótki rys anatomii opIsowej dla uzyt. 
ku felczerów, ułozony przez nauczyciela 8zko. 
ły felczprów cywilnycb. wydany z npowaz 
nienia Rady lekarskiej KróJ. Polakipgo. WRr 
szawa, druk K. KowBlewskiego. 1862. .. 8ce. 
Itr 100. kop. 30. 
- Toz. wydaDle drugie, poprawIone I po' 
mnozone. Warszawa, G. Hermansztadt. 1874. 
w 8ce. str. 100. kop. 60 
WILCZYŃSKI Alfons. Drobiazgi powleielowe 
"przez Rutora Kłopotów starego komendanta. 
T 2 .Mohilew, nakło J Syrkina ksi
gatza, 
w druk J UngrR, Warszawa, 1858, .. 8ce 
Tom I, 5tr 258. Tom 2, sU 324. 
_ Nasze dziecI, powieść w 2ch tomach 
przez autora Kłopotów starego komendanta 
Mohilew, J 
yrkin, 1857, w 12ce, t , Itr 
255. T 11. 298. zlp 16 [{r. 20 
Dziecilj niedoli 1 dzieei
 próinoilcl, Opo
		

/Bibliografia_05_097_0001.djvu

			- 


WILCZYNSKI 


79  

. 
12 
d 
O. 


wiadanie przez autora Kłopotów starego ko. 
mendanta.... w dwóeh tomach. Warszawa, 
nakładem i drukiem Józefa Ungra, 18!16. 
w 12ce. T. I. str. 264, Tom II. str. 258. (Od. 
druk z Dziennika Warszawskiego). rub. 2. 
_ Fotografie społeczne z
brane- przez au- 
tora Kłopotów starego komendanta. T. I-III. 
Lwów, uakład Gubrynowicza i Schmidta, 
druk K. pili era, 1878, w 8ce. str. 248, 203 
i... (T. I.. Kaprys pauny Julii, Sąd polubowny. 
Tom II Przegrana sprawa, Pan komornik, 
Pani inspektorowa. Tom 111. Mauia curaeiosa. 
Intromisya lekArza, Zl)by warszawianki, Nai- 
wności szlacheckie). 
_ Der Hauptmllnn Professor. Eine Erin- 
nenlDg aua dem Studentenleben. Nach dem 
polnischen des A. W. von J(osef) Sltrs8zyń- 
.kil. Krakau, Verlag nnd Druck von W. Kor- 
necki, lB75, w Bce, str. 23. + 
_ Historya mojej dubeltówki, podana do 
drnku przez autora "Kłopotów starego ko: 
mend'lnta". Lwów, nakło Kroniki codziennej, 
druk K. Pille:-a, lB17, w 16ce, str. 122. ct.60, 
_ Kłopoty starego komendanta. Obrazki 
naazych czasów. Opowiadanie. Tomów !I. 
Wilno, drukiem T. Gliicksberga, nakład Jo- 
zefa Wład. Zagajewskiego, w 12ce. T. 1, str. 
Vll, 225, T. 11, str. 276, T. 111, str. 
0.4. 
(Jestto przedruk z Biblioteki WarszawekIPJ). 
_ Toz, edycya druga. Lwów, 1878. (Prze. 
kład rossyjski w Biblioteka dla daez, par.o- 
chodów i żelaznycb dorog. Nakład A. ::)mlr- 
dina, 1857, tomik 90. p. t.. Zaboty naczal- 
nika inwalidnoj komandy.) 
WILCZYŃSKI Bolesław. Stanisław MODluszko 
i sztuka muzyczna narodowa. 8tudyum este- 
tyezne, wydanie redakcyi Uiblioteki warszaw- 
skiej. Warszawa, druk J. Bergera, 1874j w Bce, 
.tr. 149. rub. I 
WILCZYŃSKI J. K. Dr. medyeyny. Album de 
Vilna (ryciny litografowane czarne i cbromo- 
litogr). Teka l. folio wi
ksze, 29 rycin (z tycb 
2 dublety). Teka 11. fol. min.61 ryein, w 8ce, 
18 rye., nadto 8 dubletów, .razem 118 rycin. 
łł.ejestr l drukowany a 2 pisane. Cpna 123 
ruble 16 kop. (wydawane niesystemat.ycznie, 
komplety Slj, li dubletami.) 
_ Album wili'ńskie ezyli zbiór rycin, bto- 
grafij i chromolitografij, poświl)cony wyłącz- 
nie przedmiotom krajowym i wy
onany .ze 
szezególnem 6taratliem przez naJz
akomlt. 
szych ml6trzów w Paryżu, a mlaD
wlcle. przez 
pp. Arnout pere, Adam V" Audlbl'an, Be
o- 
ist Bachelier BlCbbOlS, Hayot, Cor Erm, 
Co'uet, Dawid 'Jules, Deroy, Edwarlllay, .l<'in- 
den, Gioiez, Greuier, Hauger, Jaco
tet, KeI. 
lerhoveu Lafosse, MaurJD. l\touhn fleres, 
Leon No
l Sabatier, Thurwanger frere8, }'ir- 
pen, Aut. 'Oleszczyński, Gavarni, Marin La. 
vigne, E ClCeri, Cbarpeutltlr, VllrlD Rouar. 
lue, Feart, Guerard, Laurens (18:;71 
Wzory do niniejszego zbioru wzi
te l.osta. 
ły albo z pierwotworów spółczunych art y- 


e- 

 
II 
li. 
+ 


'1 
ia 
" 
110 


[)e- 
t.c 

,. 


). 
le 
lU 

e 


10 
74 


11& 
f c 
)0 
01 
go 


)0 
74. 


cb, 
Dły 
,go 
rlll 
iCI 


yt. 
kG 
az 
Rr 
Ice. 


po' 
lU. 


twe 
[lta. 
tza, 
)c8 


ach 
nta 
.tr 


,po 


.tów i znakomitych amRtorów; elbo wyko. 
nane zostały na miejscu przez sprowadzo. 
nych na ten cel do Wilna biegłych sysowni- 
kó w , lub tp! nareszcie ze starożytnych au. 
tentyków. 
Serya I. składa sil) z widoków In fol. maj. 
i dzieli się na poszyty zawierające w sobie 
po sztuk 12. 
Poszyt Pierw8ZY. 
l. Ulica Dstrobramska podług obrazo Mar. 
cina Zaleskiego, prof. sztuk piękno w szkole 
warsz. (lithographiee it paris p. Vietor Adam 
et Bichbois), egzemplarz ezsrny rub. S 
_ Toż, kolor. w -Paryzu rub. 5 
2. Odwrót wojsk francuzkich na plaeu ratu. 
szowym w Wlluie. lDokument hlstoryezny 
jako rysowany z natnry przez znakomitego 
artystlij ze szkoły wileńskiPj J. Damela; li tog. 
Ił paris par Victor Adam et Bichbois). Egzem 
p:arz czarny rub. 3. 
- Toz, kolor. w Paryżu rub. h 
3. Wnętrze kaplicy ostrobramskiej. zdJllte 
z nnjwi
kszlj, dokładności'ł w czasie odpra. 
wiaj'łceJ sili mszy św. (lithogr. a. Phris par 
Victor Adam et Biehbois). Egzemplarz CZllr. 
ny rnb 3 
_ Toz, kolor ze złotem w Paryżu ruD. h 
4. Dokładny wizerunek N. P. Ostrobramskiej 
wielki format mogę,cy słuzyć do ozdoby ku. 
Bcil łów i kaplie domowych, chromolitogra 
fowllr.y złotem i kolorami w Paryż.u Egzem- 
plarz rub. 6. 
5. Werkł (Rezydencya niegdyś wlelklcb 
księ,z,!t htewskieh, a nastl)pnie własność bi 
skup
w wileńskich). Rysował z natury Al. 
bert Zamett, litogr. Ił Paris par Victor Adam 
et Biehbois. Egze mplarz ezarny rub 2 
_ Toz, kolor. w Paryżu rub 3 
6. Czerwony dwór przy uj
ciu Nlewlazy dL 
Niemna, niegdyś zamek warowny KrzyŻA 
ków. (Rysował z natury Albert Zamett (h 
tbogr. a parie par Jacottetl Egzemplan 
czarny rob. 2. 
- To
, kolor "PRryżlI rub ;S 
7. Katedra rzymsko-katolicka w Wilme \LI 
tbogr. Ii Paris par Del'oy). Egzemvlarz CZ&J' 
uy I'ub. 3 
. Toz, kolor lO Paryżo rub .. 
tS. Wspaniałe wnętrze kościoła Pana Jezusa 
na Antokolu w Wilnie, słynącego od dawna 
łaskami. (Llthogr ił Pari8 par DeroYI Egzem 
płarz czarny rub 3 
roz, kolor w Paryżu rub b 

. Wyprowadzenie zwłok ś. Kazimierza WI' 
zerunek obral.u znajdującego Sl
 w kaplicy 
marmurowej św Kazimierza w WJlDle, ma 
lowany na śCianie (al fresco) przez Piotra 
de 1ty Daukellla, za paDowania Władysławlt 
IV Rysował z oryginału Karol Rypiński. 
lithogr. a 1'arls pIU' Greniel et Ueroy} 
Egzemplarz czarny rub S
		

/Bibliografia_05_098_0001.djvu

			80 


-- 


ALBUM WrLENSKIE 


- Tol;, kolor. w Paryza rub. 5. 
10. Cud wskrzeszenia dzieweczki przy gro. 
bie św. Kazimierza. WIzerunek obrazu (al 
fresco) w kaplicy marmurowej ś. Kazimier::a 
znajduj,!cego si\:. Malował Piotr de Ry Dan- 
kerse. (Lithogr. par Grenier et Deroy). Egzem- 
plarz czarny rub. 3. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. li_ 
II. Portret biskupa wileńskiego Wacława, 
litografowany w Paryzu przez Leona Noi3l. 
Egzemplarz czarny rub. 3. 
- Toi, kolor. w Paryzu rub. 5. 
12. Epizod Z podróży generała Kopcia z Nit. 
lZej Kamczatki do Ochocka, podług oryginała 
znsjdnj,!eeio sil: w zbioraeh hr. KonsL Tysz. 
kiewicza w I:.ohojsku (Lithogr. par' Sabatier 
et Bayol). Egzemplarz ezarny rub. 2. 
- To
, kolor. w Paryzu ruL. 4. 
Poszyt drugi. 
13. Kościół niegdyś XX. Misyonarzów z wi. 
dokiem na całe Wilno i okoli08. (Lithogr. par 
Deroy et V. Adam. Egzempl. czarny rub. 2. 
- Toz, kolor. w Paryżu ruL. 4. 
14. Kościoł ,. Anny w Wilnie, jedyuy pom- 
nik w eałym kraju pod wzglljdpm piljknej 
budtJwy gotyckiej, wykonany podług rysunkn 
Smuglewicz8 zdjełego około r. 1785. (Lith. 
par Benoist et Bayot). Egzempl. czarny rub. S. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. 5. 
15. Rozwaliny zamku Kokenhuzen ... InHan- 
taeh nad DźwinQ, pami
tne 
wyei
stwem 
Kr
ysztofa Radziwiłła nad S
wedami lIR pa- 
nowania Zygm. 111. Rysował 
 natury br. 
Konsł. Tyzenhauz. Egzempl. czaruy rab. 2. 
- Toż, kolor. w Paryżu rub. 4. 
16. Uroczysty wjazd do Rzymu księcia Ra- 
dziwiłła, jako posła od Jana Sobieski"loto, po- 
dług ówezesnego autentyku. Ryeina wielkiego 
rozmiaru wykonana w aquatillta przez An. 
O. Egzempl. czarny rub. li. 
128. Portret Leona Osztorpa, zasłuionego 
marszałka gub. Mińskiej, w ubiorze koman- 
dora maltańakiego, litogr. w Paryiu p. La. 
fO'Be. Egzempl. ezarny rub. 3. 
- Toi, kolor. w Paryżu rub. 4 
129. Wnętrze pałacu zwanego Łazienki, 
" WarSZaWItI, (arcydZll'ło perspektywy, przed- 
stawione ono jeat w tym alanie, ... jakim było 
za cza.ów Stanisława Augusta.) Litogr. w I:'a. 
rliu p. Ph. Benoiat. Egz"mpl, ezaruy rub 3. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. 5. 
150. Wesele w Djcowie, podług orygiaału 
Gawarni, lliuanpgo ze swych utworów mi- 
strzowskich, iii dokładnem podubień8twem Br. 
ty.tek teatru warszawskiego akładlljQcych ba- 
let; malo\1oał Gawarni, litogr. w Paryżu Char- 
pentl8r. Egzempl. ezarny r. S. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. 5. 
131. Dokładny wizerunek N. P. Cz,stecb.w. 
,k'el, podług I")'.unku na tlD oel zdjvtl'go 


na miejscu, w szacie ozdobionej bogato .a- 
memi ekswotami starożytnemi pobożnych 
przodków. Wielki format, mog,!c)' służyć do 
ozdoby kościołów i kaplic j ehromolit. złotem 
i kolor. w Paryżu. Egzempl. rub. 6. 
177. Stefan Batory podług współczesnego 
wizerunku, a znajduJQCego si
 obecnie w ob- 
serwatol'yum wileńsk.; lit. w Paryzu p. La. 
fosse. Egzempt ezarny rnb. 3. 
- Tot, kolor. w Paryiu rub. 6. 
178. Portret Cypryana JanczewskielD, zalł.. 
iwnego marszałka ptu rosieńsk. Litogr. w Pa- 
ryzu p_ Lafosse. Egzempl. czarny rub. S 
- Toz, kolor. w Paryżu rub. 6. 
179. Portret Macieja Wołączewskiego bisk.. 
pa żmudzkiego. Litogr. w Paryzu p. Larolle. 
Egzempt czaruy rub_ 3. 
- Toz, kolor. w Paryzu rub. 5. 
180. Portret hr. Naryana Czapsklqo, mar- 
szelka gubernii I{owieńskiej. Litogr. ViI Pa- 
ryzu Lafosse. Egzempt czarny -rub. 3. 
- Toz, kolor. w Paryiu rub 5 
ł'oszyt trzecI. 
181. Stanisław Leszczyński Król. Pol. W. X. 
Lit. podług współczesnej ryciny znajduj.cej 
si
 w zbiorze hr. Maryalla Czapskiego. Litogr. 
w Paryżu Lafosse. F'gzempl. czarnl rub. 3. 
- Toż, kolor. w Pary?u tub. 5. 
182. Wjazd wojewody Antoniego Chrapowio. 
kiego na województwo Witebskie. Epillod hi- 
storyezny rysował Antoni Zaleski, obywa"l. 
pow. Trockiego. Litoj;(r. w ParyiD Balat. 
Egzempl. czarny rub. S. 
- Toż, kolor. w Paryżu mb. 5. 
183. Wizerunek N. P. Ostrobramskiej, " h. 
pliey Gotyckiej otoczonej wieńcem kwiatów, 
z widokiem u dołu nliey Ostrobramskiej i 
dwoma wizerunkami Zbawiciela. Chrome- 
lit. w Paryżu Freres Thurwanger. Egzempl. 
rub.6. 
147. Portret OLtona Horwa«a marszałka ga. 
bernii Mińskiej. Litogr. w Paryzu LafoHe. 
Egl!:empJ. czarny rnb. S. 
- Toż, kolor. rob. 5. 
Serya 2ga składa sie z widoków fol. mniej. 
i dzitlli sie na poezyty, złożone ze sztuk 12. 
w okładkaeh wspaniale ehromolitografowa- 
nych. 
ł'oszyt pierwsz)'. 
18-22. Pięć widok6w Werek. Lito(r. '" Pa- 
ryżu p. Victora Adam et. Bichbois. KaidJ 
egzemplarz czarBY rub. I. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. 2. 
23. Zakreł, niegdyś rezydencJa 00. Jezu. 
itów wysłużunyeh. Rysował z natury Albert. 
Żamett. Litogr. w Paryzu rub. 1. 
2ł. Antokol. Rysował z natury Kanuty Ru- 
liecki, 11th. a Paris par Vietor Adam et Hich. 
boi.. Egzempl czarny rub. 1 
- Tot, kolor. w Paryla rub. 3. 


......
		

/Bibliografia_05_099_0001.djvu

			ALBUM WILEŃSKIE 


81 


25. Przedmieście Snipiszki z widok lem figury 
Zbawiciela, _ podług obrazu malowanego z na- 
tury prze? Jana Chruekiego, członka akad. 
Iztuk pięknych w Petersburgu, lithogr. pRr 
Vietor Adam et Bichbois. Egzempl. czarny 
rub. l. 
- Toz, kotor. w Paryzu rub. 2. 
26. Rybiszki, własność niegdyii 00. Jezu- 
itów, dziś miejsce publicznych zabaw. Ry- 
80wał I: natury Albert Żamett. Egzemplarz 
.:zarny rub. 1. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. 2. 
27. Tuskulanum, własność z hr. Olizarów 
M. Cramer. Rysował z natury Albert Żamett. 
Egzemplarz czarny rub. l. 
- 'l'oz, kolor. w Paryzu rub. 2. 
28. Kdciół Kalwaryjski pod Wilnem, przy 
którym urządzone Sił dróżki świete z naj. 
"i
kszlł dokładnośei,! na wzór Jerozolimskich, 
podług obrazu malowanego z natury przez 
Jana Chruckiego czł. akad. sztuk pieknych 
\V Petersburgu. Egzempl. czarny rub. l. 
_ Toż, kolor. w Paryżu rub. 2. 
29. Obraz N. P. Ostrobramskiej chromolito- 
grafowany z małym widokIem ulicy Ostro- 
bramskiej w czasie odprawiającej sie Litanii. 
R;rsowal II: oryginału Fr. Zawadzki, exeeute 
i. Paris par Giniez. Egzemplarz rub. 6. Kom. 
pIet ze sztuk 12 w okładee chromolit. Heura 
et oiseaux. Egzempl. czarny rub. 12. 
- Toz, kolor. W Paryzu rub, 24. 
Poszyt d.rugi. 
80. Dobycie fortecy duńskiej, ułozone z Pa- 
mietników Paska przez Ant. Zaleskiego ob. 
ptu Troek. Lith, p. Grenier. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 
_ Toz, kolor. w Paryzu rub. 2. 
31. Ofiarowanie upominku pannie Krosnow- 
skiej. ułożone z Pamiętnikowo Paska przez 
Ant. Zaleskiego. ob. ptu. Troek. Lithogr. par 
Julea David. Egzempl. czarny rnb. 1. 
_ Toż. kolor. w Paryżu rub. 2. 
82. Portret Walentego Wańkowicza. :r:nako. 
mitego Jualarza Z8 s_zkoły wileńskiej, execute 
en etude par Lafosse. Egzempl. czarny rub l. 
- Toż, kolor. w Paryłu rub. 2. 
S8. Portret Jędrzeja Sniadeckiego z wido- 
kiem na tle cz
sei Uniw. Wileńsko Rytowany 
na stali przez pl'of. rylownietwa w Akademii 
Antwerpskiej Erin Cor. Egzemplarz rub. l. 

4. Żydzi przemycający tow
ry . w okolieach 
Wilna. PI'Zt:Z B. p. K. KukIewIcza, podług 
ol'yglDału zaszczyeonego medalem na wysta- 
-wie pett:rsbul'skiej par Blehbois et Deroy. 
Egzempl. czarny rub. 1. 
- Toż. kolor. w Paryzu rub. 2. 
35. Ołtarz N. P. Dstrobramskiej, chromolit. 
waposób nowo wynale!!louy, (ExBcUle a Pa- 
ris par Ed. May.) Egzempt. rub. S. 
S6. Ruiny zamku i klasztoru w Korcu na 


Wołyniu, rysował z natury Józef Wilczyńaki. 
Egzempl. ezarny rub. l. 
- Toz, kolor_ w Paryzu rub. 2. 
37. Ruiny zamku w Oslrogu na Wołyniu. 
Rytował z natury Józef Wilczyńeki. Egzempl. 
czarny rub. 1. 
- Toz, kolor. w Paryzu rub. 2. 
8S. Brzegi rzeki Teterowa pod 2ytomie- 
rzem. Rysował z natury Józef Wilozyński. 
Egzempl. czarny nb. l. 
_ Toz. kolor. w Paryzu rub. 2. 
59. Mereczowszczyzna Domek, w którym lig 
urodził T. Kośeiuszko. Egzemp. czarny mb. l. 
_ Tai;, kolor. w paryżu rub. 2. 
40. Grobowiec ksi
eia Radziwiłła, z cześci, 
wepaniałego kościoła gotyckiego 00. Bernar- 
dynów w Wiluie. Egzempl. czarny rub. 1. 
_ Tai. kolor w Paryżu rub. 2. 
41. Grobowiec misternej roboty Jerzego Ru- 
dominy i 8 rycerzy poleglyeh na potrzebie 
Choeimekiej, a znajduj,!cy si
 w kośeiele far- 
nym Nowogrodzkim, ebrornoht. Egzm. rub.2. 
Komplet ze IIztuk 12. w okladce chrom. (lU. 
jets historiquee). Egzm. czarny r. 16. 
- Toż. kolor. w Po.ryzu rub. 24. 
Poszyt trzeci. 
42. Przeprawa wojsk przez odnog
 morek," 
z Pamietnlków Palka przez Ant. Zaleskiego. 
(Lithogr. a Paria par Grenier). Egzemplarz 
ezaruy rub. 1. 
- Toż. kolor. w Paryżu rub. 2. 
43. Msza obozowa po odnieeionem zwyoiez- 
twie nad Szwedami. UbiofY s,! wziete z ry- 
cin Dolabelli ; Czarneeki zaś rysowany po- 
(lług wepółezesnego portretn. Układ Ant. Za- 
leskiego. (LIthogr. a Paris par Grenier) 
Egzempl. czarny rub. l. 
- Toż. kolor. w Paryżu rnb, 2. 
44. Utarczka Paska w obronie pokrzywdzo- 
nej wdowy, ułożona przez Ant.. Zaleskiego_ 
(Lithogr. a. Paris par Greoier). Egzemplarj\ 
czarny rub. 1. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. 2. 
45. Pasek ze 8wemi lowarzyszami rozpo- 
ezy"a tańee u pani kssztelanowej wobeo bło- 
gosławi,!opgo kasztelana; Układ Ant. Zale- 
skiego. (LIthogr. par Grenier). Egzemplara 
czarny rub. l. 
- Toż, kolor. w Paryżu rub. 2. 
46. Widok Uniwersytetu Wileńskiego. (Lithogr. 
par BeuOlst et 8ayot.) Egzempl. czarny rub.ł. 
_ Toż, kolor. w Pal}'zu rub. 2. 
47. Ulica Dominikanska w Wilnie. z widokiem 
Instytutu szlachetnej młodzi. lLitho<7r. par 
Arnout Pere). Egzempt. czarny rub. i. 
_ Toż, kolor. w Paryżu rub. 2. 
48. Wizerunek dokładny N. P. Łaskawej. 
znajduję,cy Bie w kościele św. Piotra na An- 
tokolu w Wilnie. Chromolitogr. p. Thurvan. 
ger. Egzempl. rub. 3. 
11
		

/Bibliografia_05_100_0001.djvu

			. 


ALBUM WILENSKIE 


49. Wizerunek starożytnej monstrancyi, szcze. 
ro-złotej. ozdobionpj drogiemi kamieniami 
i dwa kielichy arey.misternej roboty etc. 
(Chromolił. par Kellerhoven). Egzemp. r. 2. 
liO. Medale i monely. których opisy lub ry_ 
.onki dot,!d nie były znane podług auten- 
tyków znajdujących sił: w z'biorze hr. Mich. 
Józ. Tyszkiewieza w Gródku; z dołłczeniem 
herbów podskarbich W. X. Lit. (ChrolDolit. 
p. Hauger.) Egzempl.. rub. 2. 
61. Czyn bohaterski Chrzanowskiej w czasie 
oblezenia Trębowli, podług rysunku Fr. 8mu- 
glewicza, znajduj
cego sił) w Zbiorach Sta- 
rozytn. Krajowych hr. Konst. Swidzińskiego. 
Grave en aquatinta par A. O.) Egzm. rub. l. 
62. Widok Kowna rytowany na 11tali podług 
rysunku hr. Adolfa Czapskiego przez A. O. 
EgzempJ. rub. 1. 
68. Obiór Piasta podług rysunku Fr. Smu. 
glewicza. znajduj,!cego sił) w zbiorach hr. 
Konst. Swidzińskipgo. (Grave en aqua tinta, 
p. A. Egzempl. rub. 1. 
Komplet z 12 sztok w kosztownie chromo- 
lit. okładce i przedstawiajłcej staroz}'tnoiiei 
litewskie z czasów przedchrześciańskich. Eg- 
zempl. czarny rub. 15. 
- Toz. kolor. W ParJ'zu rub. 24. 
Poszyt czwarty. 
JS3. Szyszak Zygmunta I. Kr61a Polskiego. 
arcy misternej roboty, lIajdawniejszy z dotąd 
2nanyeh pomników w tym rodzaju, znajdu- 
j,cy się wzbioraeh hr. Konst. Swidzińskiego, 
chromolit. w Paryzu p. Thurvanger. Egzem. 
plarz rub. 2. . 
18ł. Powrót Paska do domo rodziciebkiego. 
pierwotwór Alit. Zaleskiego. litografowany 
p. Grenier w Paryiu. Egzempl. czarny rub. l. 
- Toz, kolor. w ParyZu rub. 2. 
135. Pojedynek Paska z Jasińskim. pierwo. 
twór Ant. Zaleskiego. litografowany w Pa- 
ryzu p. Bayot. EgzempJ. czarny rub. l. 
- 
l'oł. kolor. w Paryża mb. 2. 
186. Posłuchanie Paska u Króla Jana Kazi. 
mierza, pierwot...ór Ant. Zalefkiego, litogra- 
fowany w Par,zu p. Gaerard. Egzeml>larz 
czarny rub. I. 
- 1'0z, kolor. w Plry!o rab. 2. 
187. Pasek wzbrania si, złama6 przysięgę 
złofonII Królowi, pierwotwór Ant. Zaleskiego, 
IitografowallY w Paryzu p. Grenier. Egzempl. 
czarny rub. l. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. 2. . 
18S. Pomnik grobowy z brązu biskupa wiI. 
Jerzego Tyszkiewieza, znajdujący sig w ka- 
tedrze wileńskiej. clrromolitogrHfowany w Pa- 
ryżu p. Moulin. Egzemplarz rub. 2. 
189. Widok Druzklenik, podług rysunku J. 
I. Kraszewfkiego litografowany p. E. Ciceri. 
Egzempt. czarny rub. 1. 
- Toi, kolor. w Paryzu rub. 2. 
140. Widok Krakowa po pogorzeli, przed. 


Itswiaj,!cy nabozeństwo przy rozpoez!jciu aa- 
prawy kościoła XX. Dominikanów, podług 
rysunku B. p. Kurowskiego litografowany w Pa- 
ryzu p. Deroy. EgzempI. czaruy rub. l. 
- Toż, kolor. w Par)'zu rub. 2. 
141. Wyjazd na kwestę brata l.awrynowieza. 
Scena z Pamietników kwestHrza Ign. Chodźki
 
ułozona przez Ant. Zaleskiego. htogr. W l'a- 
r)'żu par Vietor Adam et E. Ciceri. Egzem- 
parz czarny rub. I. 
- Toz, kolor. w Paryzu rub. 2. 
li4. Popiersie wielkości nl\fnralnpj znako- 
mitego autora dzieł muzycznych Stanisław& 
:Moniuszki (Execute en etude p. Lafosse). 
EgzempJ. czarny rub. 2. 
- Toż, kolor. w Paryzu rub. 4. 
55. Popiersie wielkości naturalnej M. Do- 
giela S. P.. autora Kodeksu dyplomatyczuego. 
Execute en Etude par :Maurin). Egzemplar
 
czarny rab. 2. 
- Toz, kolor. w Paryzu rub. 4. 
li6. Portret S. B. Jundziła, S. P. znakomi- 
tego zoologa i profesora w nuiw. Wileóskim 
z widokiem ogrodu botanicznego niegdyś. 
znajduj,!cego sie w Wilnie. (Grave au burill 
par A. O.) EgzempI. rub. 2. 
142. Pasek pisze swe pami
tniki otoczony 
zbroj,! z czasów Jalla Kazimierza, podług 
pierwotworu Ant. Zaleskiego. Egzpl. rub. 2_ 
Komplet z 12 Iztuk składajlłcy si
 z okładk'ł 
rob. 15. 
- To!, kolor. w Pa!J'zu rub. 24. 
Poszyt pitfy. 
U3. Portret marszałka gubernii Kowieńskiej 
Kletego .Burby i lithogr. par Marin - Llvigoe. 
Egzemplarz czarny I'ub. 2. 
144. Pielgrzymka do Cz,stochowy Jana Chry- 
zostoma Paska, pierwotwór Ant. Zaleskiego i 
lilogr. w Paryzu p. Bayo'. Egzemplarz czar- 
DY rub. I. 
- Toł, kolor. Paryzu rub. 2. 
145. Portret zasłułanego pisarza J. f. Kra- 
szewskipgo (e:xecute en Etude p. Lafo'le). 
Egzempl. czarny rob. 2. 
- Toż, kolor. w PUJ'zu rub. 4. 
146. Pasek na łowach, pierv.-otwór Ant. Za- 
leskiego, litografowany w Paryzu p. Victor 
Adam. Egzempl. czarny rub. 1. 
- Toy., kolor. w Paryzu rub. 2. 
148. Wieczór sejmikowy u pana Rudominy_ 
Scena z PaI::1i
tników hwesbrza Ign. Chodź- 
ki, pierwotwor Antoniego Zaleskiego. Egzem- 
plarz czarny rub. 1. 
Toz, kolor. w Paryżu rub. 2. 
149. Widok niegdyś Sławkowskiej IJramy 
w KrAkowie obeCllltt już nieistniej,cej. po- 
dług dawnego rysuuku. Egzempl czar. rb. J. 
- Toz, kolor. w Paryzu rub. 2. 
184. Dawne kochaJmJ się przy wegrzynie. 
z .Pllmi
tnikó\Y Chr, fAska; rysował An\oni
		

/Bibliografia_05_101_0001.djvu

			ALBUM WILEŃSKIE 


83 


ZBle.lli. Lit. "Paryiu BaJot. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 
- Toi, kolor. '" Paryiu rllb. 2. 
185. p;!IFk wygania 
iemców z izb,. jllko 
obrn!siąr
ych honor Króla Sobie
kiego: rY90 
"'Ał Antoni Zsleski. litogr. w Pary
u Bayoł, 
Egzempt czal'ny rub. I. 
- Toz, 1I01or. w Paryzu rub. 2. 
186. Portret br. E. Tyszkiewicza zBlozycjpJR 
Muzeum Starozytności w Wilnie LitogrBf. 
'w Paryzu L!lfosBe. Egzempl czarny rub. 2. 
- Toz. kolor. w PBryiu rub. 4. 
]32. Widok pałacu niegdyś bi61cupów wio 
leńskicb z widokiem obse/'watorynm ",ileń. 
Ikiego. Litogr. w Paryzu Benoit. Egzemplarz 
czarny Tub. 2. 
- Toz. 1	
			

/Bibliografia_05_102_0001.djvu

			84 


ALBUM WILE
SXIE 


64. Od Bolesława n. na wOlnDŚc i na kró. 
lestwo Czeskie Albert przywrócony, podług ry. 
lIunku Smuglewicza rytował na miedzi }t'. 
John, Egzemp1. czarny. rnb. 1. 
- Toz, kolor. w PRryzn rub. 2. 
6
. Bolesław n. zwany Śmiały, w zAmkn 
królewskim w Węgrzech Bell: księcia koroną 
....ieńczy, podług J'ysunkll Fr. Smu
lewicza; 
rytował na miedzi w Drcźnie C. F. StoeLtzel. 
Egzempt. czarny rub. J. 
- Toż, kolor. w Paryżu rub. 2. 
66. Popiersie Jana Śniadeckiego, znakomitep;o 
asb'onoma i nip gdyś rektora uniw_ wilellsk., 
podłng rysnnku Bo Klembowskiego; rytował 
na miedzi w Paryżu Autoni Oleazczyiiski. 
Egzempt. rub. 2. 
67. Popiersie księcia Józefa Poniatowskiego, 
rytowane na miedzj w Rzymie przez J. Pa. 
von. Egzempl. rnb. 1. 
68. Chrystus upadający pod krzyiem, wize- 
rnnek obrazu znlljdlJjqcego aię w jednej z ka 
pliczek kalwaryjskich pod Wilnem, rytował 
na miedzi Ricci. Egzempt. rub. 1. 
Komplet z 12 sztuk czarny ru1). 12. 
Komplet kolorowy w ParyżlI rnb. 22. 
Serya 4ta składa się z wizerunków ryto. 
wanych na atRli i chromolitogr. w 8ce wię- 
k8zej, w okładkach chromolitogl'afowanych, 
dzieli się na poszyty. 
I'olzyt pierwszy. 
69. Ołtarz N. P. Ostrobramskiej w czasie 
odprawi..jącPj aię mszy Ś.. rytowany przez 
ErlD Corr, pro£. ryt. w szkole sztuk pięknych 
w Antwerpii z hymnem WIad., SYI.okomli. 
Egzemplarz czarny kop. 30. 
- Toż, kolor. w Paryżn kop. 40. 
70. Wnętrze kaplicy Dstrobramskiej. ryto- 
....ane przez A. O. Egzempl. czarny kop. 50. 
- Toż, kol{)r. w Par
'żu kop. 40. 
71. Grób i ołtarz ś. Kazimierza w Wilnie, 
ryt. p. A. O. Egzempt. czaruy kop. 30. 
72. Wyprowadzenie zwłok ś. Kazimierza, ry- 
towane przez A. O. Egzempl. czarny kop. 30. 
- Toż, kolor. w Paryzu kop. 40. 
'73. Ś. Józef podłng obrazu S. Czechowicza 
znajdującego się \V kościele PP. Wizytek 
w Wilnie, ryt. przez A. o. Egzm. cz. kp. SO. 
Toż, kolor. w Pal'Yzu kop. 40. 
74. Chrystus na krzyiu. podług obrazu S. 
Czechowieza. znlljduj
cego się w kościele ka- 
tedralnym Wileńskim, z hymnem Wład. Sy. 
rokomli. Rytował A. OIeszczyński. Egzem- 
plarz czarny lwp. 30. 
- Toz, kolor, w Paryiu kop. 40. 
75. Popiersie pierwszego Metropolity ko- 
ściołów rzymsko-katolickich \V cesarstwie, ry- 
towany przez Chrzczonow
cza ze 
zkoły ryt. 
wileńsko Egzempl. kop. 30. 
76. Starożytna pieczęi: Zygmunta Kiejstuło- 
wic:za W, X. Lit. podług autenLyku ZDIIJduj/i' 


cPgo aię w zbiorach Micbała Balińekiego. 
Egzempl. cZRrny kop. 30. 
77. 78. Dwa relikwiarze szczero-złotA arey- 
misterlll'j roboty ctiarowaue do kośeioła 00. 
Bern"rdynów przez Jerzego Tyszkil'wicza 
biskupR wileńskiego, chl'omolit. ze złotem i 
6rehrem w Pal'Yżu egzt'mpl. rub. 2. 
79. Monstrantyum I(olosalne I\rcy miRtprnl'j 
roboty, ofiarowane przez OjclI św. I{azimie- 
rza do kościołll 00. BernaIdynów wil..ńsk. 
(Chromolilh. par Kellerhovpn ił paris). Egz. 
rnb. J. 
80. Aparata kościplne drogocenne ofiaro' 
wane do kościoła 00. Bernardynów przps 
mRtkV S. KRzimicr!>.II. (Chromolit. par KeI- 
lerhoven a Paris). Eg'zempJ. rnb. I. 
Komplet z 12. Rztuk w okładce chromolit. 
i przedstawiaj'łcej podwoje kaplicy S. Kazi- 
mierza rub. li. 
POłłzyt drugi. 
81. Cud wskrzeszenia dzieweczii Jlrzy gro- 
bie S. I	
			

/Bibliografia_05_103_0001.djvu

			ALBtThI. WJLENSKIE 


85 


!lowicz ze BEkoły wi)eń.kiej. Egzemplarz 
kop. 80. 
91. Ś. Tek'. podług starołvtnp(!:o ()bral'-u 
majdującpgo się w KOB<,iele XX. AU(!:t!stya- 
nów w WIlnie, Chromolit. ze złotem 1 sre- 
brem. Exemp1. rub. l kop. 50. 
92. Sw. Antoni Padewski pn.dłuJ!' star.o
yt 
lIPR'0 obrazu znlljdu.i
cPJ!:o SIę w k(1
cJele 
:XX. Franci"ksnów 'fi WIlnie. Cbromohł. 
ze 
złntem i srebrem. Egzpmpl. rub. J kop. .,
. 
Obił te lIomp1t.ty spryi czwartpj w ndmie
- 
nych okładka('b chromolit. razem 24 kosztuJ!! 
rub. 10. 
93. Św. Franciszek Seraficki podłng obrll
u 
ZbBjdującpgo 
ię w kościt'le ś. MicbAła. w WII- 
I\ie. mRlowllnp
o w piprwRuj połowJe )7g
 
wieko })rzez X. Fr. Le:xyckiego j ryt na stab 
przez A. O. Egzemvlan: czarny kop. 30. 
- Toi, kolor kop. 40. 
94. Wizerunek dokładny N. P. Ostrobra

 
S)ciej z widokipm u dołu ulicy OstrobrflmsklPJ 
"czasie odprllwiaj
c('.i się Litanii; ryt. l1a 
.t,li przez A. O. Egzempl. czarny kop, 30. 
- Toz, kolor. kop. 45 
95. Św. Kajetan podług ()brezn. 
r. Smu- 
R'lewicza znajdu.iąf'Pgo się w. k
scJele XX. 
Trynitarzy tiR Antokohl w WlIJIle; ryt. 118 
siali A O. Egzempl czarny z hymnem Wł. 
Syrokomli kop. 30 
- Tof. kolor. lIop. 40. 
96. Św. Franciszek Ksawery podług O
I'
ZU 
S. Czef'howicza 2llAjclujliCł'go sig w k08(,Jele 
PP Wizytek w Wilnie, ryt. ua \Stali A. O. 
Egzempt czarny kop. 30. 
- Toz, kolor. w Paryzu 
op. 40. 
UiO. Św. Jan Kanty podług obrazu Bymon3 
CEechowicZII ryt. na dAli przez .Ant. Olesz. 
cz1ńakipgo w Paryzu. Egzl'mpl. czarny. k. 30. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. 40. 
200. Wizerunek Zbawiciela 
odług s.t
ro. 
iytnl>go obrazu znajdującpgC? Się w koscIele 
i. Ducha w Wilnie, chrorr.ohtogr. ze dotem 
i .rebrem w Paryzu przez Moulin8 Egzem- 
Jllarz rub. ) kop. 60. 
2{)1. Wizerunek N. P. Częstochowskiej, 
- 
'owanej z oryginału; cbromoht. w Paryzn 
prtez Moulins. EgzempJ. J'nb. 1 k. 50 
Serya lita składa się wyłączDle z obl'azków 
Iiii. przezDarzonycb do książek l1ab,?znycb, 
ozdohne koronk, w rozmaitych od,!,J.nac
, 
""konane zaś zostały podług . o
rll
ow 
n
J' 
dujących SJę w k08ciołllrh wllensklcb I m. 
nych krajowycb 
Obrazki iś. chromolitogr. ze dotem J Ire. 
bl'em, ozdobne koronk,: 
97. N. P. Ostrobramska kop. 80. 
98. Ś. Antoni (w kościele Xx. Franciszk:!.. 
lIow w Wilnie) kop. 30. 
.99. Ś. Józef (w kościele rp Wjz).tek w WiJ. 
lUe) kop. 30 


100. Ołtarz N. P. Ostrobramskiej kop, SO. 
]01. N. P. Łaskawa (w kościele fi, Piotra 
VI Wilnie). kop. 30. 
102. p, Jezus Antoko'ski kop. 30. 
103, Ś, Jacek podłl1g st. pOPl}l!1t .kClp. 80. 
lo.!. S. Kazimierz (podług I1njdawniejszego 
obrR2u Y1 Jcated. wi1eń
k.) kop. 30. 
105. Ś. Tekla (w koiiricle XX. Ii uguslyanów 
w Wilnie) kop. 30. 
106. S. Stanisław (podług figury kat. wiU 
kop. 30. 
107. Dllarz i grób ś. Kazimierza kup. SO. 
108. N. P. Berdyczewska kop. 30. 
109. S. Jan Nepomucen (w kat. Wil). k. 80. 
110. Zbawiciel ukrzyżowany (w bt. wileńsk.) 
kop. 30. 
111. Figura Zbawiciela (na Snipiszkacb) 
kop. 30. 
112. N. P. Częstochowska kop. 30. 
202. N. p_ Dstrobramska w Owalu z Pogo- 
nią. Lit. u dołu kop. SD. 
203. S. Władysław .podłu
 obrazu znajdu- 
jącP
o się niegdyś w kośeiele ksi
zy HernaI'- 
dynów w Dubnie kop. 30. 
205. S. Teodor podług obrazu znajanjljcego 
się nipgdyś w kościele kui\)zy Pijarów" Szczu. 
cioie kop. 30. 
205. Ś. Henryk podług 01lr81\U v;n8j
u.!ącego 
się niegdyś w kościele kei
zy Kauolllkow re. 
gularnych w Słonimie kop. 30. 
20G. S. Konstanty plldł

 ()Lrazn. znIlJ.du

- 
cego si\! niegdyś w kOlicJcle XX. PIJllrG\V 
w Lubieszowie kop. 30. 
207. S. Leon podług obrazu 2I1Rj

.iące
o 
f;ię J1iegdyś w k06(;iele XX. DomJolkanow 
w jolowogródku. 
208. S. Benedykt l'odług obrazu znajdują' 
cego się w koiicielu w Czerwonym Dworze 
pod I{ownem kop. 30. 
209. S. Stefan podług obrazu znajdu.il!ceł!O 
lIiO niegdyś w kościele XX. Pijarów w Wił- 
kODlierzu kop. 30. 
210. S. Mikołaj podlug obrazu znajdującefto 
.ig l1iegdyś w kościele XX 13ernardynow 
w Duhnie kOl" 30 
Obrazki SS. R)"to\Vane 11& stali, ozdobne 
kOI'onką \V J.oZlllflit.ych o
mia]).ch, o
az mo. 
dJilwl! dosown:J, na lItroDle ol1wI'obleJ 
113. N. P. Ostrobramska kop. 20. 
- Toż kolor. \V Paryżu J;op. 30 
) 14. N. P. Berdyczewska kol'. 20. 
- Toz, kolor \V Paryżu kop. 30. 
115. S, Antoni Padewski w kościele XX 
Bernardynów wileńsko kop. 20. 
- Toz, kolor. w ParyżlJ kop. 50. 
116. S. Józef u PP. Wizytek wil. kop. 20. 
- Toi J kolor. W Pl\r
'iu kop. 30. 
117. S. Tekla 11 XX. Aug. Wil. kop. 20.
		

/Bibliografia_05_104_0001.djvu

			B6 


- 


ALBUM \VILEHSKIE 


- To!, kolor. w Paryża kop. SD. 
118. Zbawiciel (Ecce homo w koficiele 'w. 
Ducha w Wilnie) kop. 20. 
- 'roi, kolor. w Puy!n kop. 80 
119. N. P. Szydłowska Da 
mudzi kop. 20. 
]20. S. Barbara w kościele XX. Augustya. 
nów Wileńsko kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu Jcop. 80. 
12t. S. Salomea (w klaszt. PP. Klarysek 
w KrAk.) kop. 20. 
- Toz. kolor, w Paryzu kop. BO. 
151. Ołtarz OSlrobramski w czasie odpra. 
wiającej sit mszy z modlitwą Da "tronie od- 
wrotnpj zwykle odmAwiRn,! w Ostrej bramie; 
kolor. w Paryzu kop. 40. 
}52. S. Wojciech podług ()DrIlZU znajdują- 
cego się w katedrze krakowskit'j_ Egzem- 
plarz czarny kop. 20. 
- Toż, kolor. w Paryzu Jeop. 50. 
153. S. Stanisław Kostka podług obrazu S. 
Czecbowicza zllajilująct'go się w kościele 8. 
Rafała w Wilnie. Eg
. czarny kop. 20. 
- Toż, kolor. w Pllryzu k. 50. 
l!i4. S. 'gnacy podług' obraził S. Czecho. 
wicza znlljdvjącpgo się w kościete katedral- 
1Iym w 'ViInie. Egzmpl. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w PRryŻU kop. SD. 
155. S. Katarzyna podług obrazu znajdu. 
j,cP
o aię w kościele 00. Bernardynów 
w Wi'nie. EgzempJ. czarny kop. 20_ 
- Toz, kolor. w Pllryżu k. SD. 
156. N. P Rółańcowa podług obrazu znaj- 
eującego sil) w Tomsku. Eg1Jemplarz czarD1 
kop. 20. 
- Toż, kotor. w Paryzu kop, SD. 
157. S. Anna podłng obrazu S. Czechowi. 
dza zDajdujłcelrO sj
 w kościele li. Rafała 
w Wilnie. Eg1Jempl. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor, w Paryzu kop. SD. 
158. S. Jan Kanty podłu
 obrazu S. Cze. 
chowicza. Egzempt czarny kop. 20. 
- Toż, kolor. \V Paryzu kop, 50. 
159. N. Panna Dslrobramska z widokicm 
u dołu ulicy O:;tl'obramskiej w czalie odpra- 
wiaj,cej sil) litanii. Eg1J. czarny kop, 20. 
- Toz, kolor. w Paryiq kop. SD. 
]60. S. Karol podług obrazu znajdujQcego 
aill w kościpIe PowQzkowbkim w Warszawie. 
Egz. c
Rrny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryżu kop. 30. 
161. S. Wincenty podług obrazu znajdujQ- 
cego IiI) w kosciele XX. Dominikanów w Ko- 
wnie. Egzempl. czarny kop. 20. 
- Tez, kolor. w Paryiu kop. SD. 
162. S. Dominik podług obrazu znajduj,. 
cego sie w koscipie XX. Dominikanów w Gro- 
dnie. Egmpl. czarny kop. :20. 
- Toi, 1I01or. w Paryżu kop. 30. 


J6S 8. Teresa podlug obra"n IDejdajłcego 
lię w koficiele Ostrobramskim w Wilnie. Egz. 
czarny kop. 20. . 
- Toł, kolor. w Paryżu kop. 80. 
164. S. Franciszek SerafickIpodlog 00"1111 
znajdującpgo lie w kościele XX. Franciaz. 
klnów w Wilnie. EgzempJ. czarllY kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryżu kop. 30. 
165. S. Michał podług obrnzu znajdu.i,!ceg/) 
się IV kościele ś. Micbała pp. Beruardynek 
w Wilnie. Egz. cz
rny kop. 20. 
- Toz, ł-olor. w Paryzu kop. 30. 
166. S. Emilia podłng obl'llzq 'luajdoj,!cf'go 
się w kościele 00. Bernardynów W Połocku, 
Egz_ cz. kop. 20. 
167. S. Julia podług ol>razu 2111jdująeego 
si
 niegdyś w .kościele ś. Ignacego w Wilnie. 
Egz. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. sa. 
168. S. Piotr, podług obrazq zuajdojlłceBo 
siO w kościele XX. Augu8tyanów w WiJule. 
Egzempl. czarny kop. 20. 
- Toż, kolor. w Paryzu k. 30. 
]69. S. Wacław, podług obrazu 8Dajduj,. 
cego lię w kościele katedralnym w Krako- 
wie. Eg1Jempl. czaruy kop. 20. 
- Toz. kolor. w Paryżu k. sa. 
170. S. Feliks kop. 20. 
171. S. Aleksander kop. 20. 
172. Zbawiciel lJłClgosławiąCJ c:hle" i win. 
podług obraził znajduj,!cego się w jednej 
z kapliczek kalwaryjskich pod Wilnem. PiG' 
kIlY ten wizerunek przeznaczony jest Da pa- 
milłtkł! pierwszpgo przystlJpienia do spowie. 
dzi i komunii iwi
tej, i at060wny do tego 
ma napis na ,tronie odwrotnej kop. 
O. 
211. S. Paulina podług obrazu znajduj,. 
cego eie niegdyś w Jtoliciele XX, Kartuzów 
w .Berezie. Egzempt czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. 30. 
212. S. ludwik podług obrazu znajdojłcege 
siO niegdyś w kościele XX. Trynitarzy w 14v.c- 
ku. EgzemvI. czarny kop, 20. 
- Toź, kolor. w Paryzu kop. 30. 
213. S. Wacław podług obrazu najduj,- 
cego lii! w koiciele katedralnym "Kraka. 
wie. Egzempt czarny kop. 20. 
- Toi;, kolor. w Paryzu kop. 30. 
214. Wizerunek Anioła Slr6ia. Egzemplara 
czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. SD. 
215. N. P. Częstochowska w szacie perłami 
ozdobionpj, rysowaną z oryginała. Egzell1- 
plarz czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryiu kop. so. 
216. N. P. Oslro"nmska w małJll' owalu 
dla dzieci. Egz. czarny kop, 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. 30. 
247. S. Floryan podług obma Inlljduji'
		

/Bibliografia_05_105_0001.djvu

			ALBUM WIT.EŃSKIE - ALBUM KIJOWSKIE 


87 


«:ego liO w koiciel
 niegdyi XX. Mil}'ollarzy 
19 Willlie. Egzempl. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryżu kop. ao. 
218. S. Paweł podług obrazu znajduj,cpgo 
aiO w kościele katedralnym w Wilnie. Egz. 
eZ8rny kop. 20. 
- Toz, kolor. W Paryzu kop. sa. 
219. S. Wiktorya podług oh razu znajdują' 
eego si
 niegdys w kości
le XX. Dominika- 
tlów we Włodzimierzn. Ezg. cnrny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryiu kop. 30. 
220. S. ElŻbieta podłllg obrazu znajduj!!. 
eego sie niegdyś w kościele XX. Misyuna- 
t:%Y w Wilnie. Egz. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. 30. 
221. Wizerunek N. P. Latrczewskiej na Po- 

otu. Egz. czarny k. 20. 
- Toż, kolor. w Paryzu kop. 30, 
_ 222. S. Zofia podług obrazu zł:lajdnj!!cpgo 
110 w kościele katedralnym w Zytomierzu, 
z hymncm Wł. Syrokomli na .tronie odwrot- 
tlej. Egz. czarny. kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryżu .kop. sa. 
223. Wizeruuek figul'J Zbawiciela na Sni- 
]liszkach w wilnie. z bYffinem Wł. Syro- 
komli na stronie odwrotnpj. Egz. cz. kop. 20. 
- Toz, koll)r. w Paryżu kop. 30. 
224. S. Jusłrn, z modlitwł na stronie od- 
wrotnej ksi
dza Aleksandra Wazyńskiego. 
Egz. czarny kop. 
o. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop.30. 
. 
25. S. Aniela podług obrazu znajdnjQcego 
Ilł niegdyil w koilciele ksi
ży Bernardynów 
" gtuckn. Egz. czarny kop. 20. 
- Toi. kolor. w Paryzl1 kop. 30. 
.226. S. Trójca podług obrazu znajduj!!cego 
"lO niegdyś w kośeiel.. XX. l>owinikanow 
" Winnicy na pl.ldolu. Egz. czarny kop. 20. 
- Toi, kolor. w l'al'Yzu kop. 30. 
.227. S. Helena podług obrazu znajduj
cpgo 
"110 niegdyś w kośeie!e XX. Bernardynów 
" Urodnie, z bymnem W ład. Syrokomli na 
Itrouie odwrutuej. Egz. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w I'aryzu kop. BO. 
228. Pamiątki z Wilna z wizerunkiem N. P. 
Oitlobram.kll
j i Zbawiciela. Egz. cz. kop. 20. 
- Toż, kolor. w l'al'Yzu kop. 30. 
229. S. Weronika podług obrAZu znajduj,!- 
c
&o lie niegdyś w kościele 00. Berna
dy- 
!low w ł'insku, z hymuem 'VI. Syrokomb Jla 
Itronie odwrotnej. Egz. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. 30. 
. 230. S. Cecylia podług obrazu znajdujłceg o 
110 w. kaplicy bractwa al.tystÓ.w muzycznych 
" Wilnie, z byronem J. U. NiemcewICza na 
Itronle odwrotuej. EgII. czaruy kop. 20. 
- Toż, kolor. w Paryzu kop. 30. 
. 231. Jan Chrzciciel podług obrazu znajdu. 

łcl:Ko liV nieguyi w koliuiele XX. Domi. 


niksnów w Merecz;u. .Egzemplarz czarnI 
kop. 20. 
- Toż kolor. w Paryzu kop. 30. 
232. S. Filomena podług obrazu %Dajduj,- 
celZo 
ill w kościele W orońskim w dyecezyi 
wileńskiPj. Egz. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. SO. 
233. N. Panna Agłonska w Inflantacb, od. 
dawna łaskami słynąca. Egz. czarny kop. 20. 
- Toz, kolor. w Paryzu kop. 30. 
234. S. Tadeus
 0J,iekun !dów i sierót po. 
dług obrazu zns.Jdujlłcego SIl! w kOBciele iw. 
Jana w Wilnip.. Egz. czaruy kop. 20.. 
_ Toz, kolor. w Paryzu kop. 30. 
235. Wizerunek N. Panny Trockiej łaskami 
słynącej. lObraz ten jako bardzo starożytny 
ofiarowany zl)słał do Fary Trockiej przez 
Witolda W. X. Lit.) Egz. ezarny kop. 
O. 
- Toż, kolor. w ParY!11 kop. 36. 
Sery a Izósta. 
173. Halka. Spiew z muzyk, St. Moniuszlli. 
ozdobiony wizerunkiem wieśniaczki litew. 
skiej; litogr. p. Grenier. Egz. czarny rub. 1 
kop. 50. 
- Toz. kolor. w Paryzu ruh. 2. 
174. Krakowiaki i Mazury z Wesela w Ojco- 
wie z portretami zna!(omltych artystów tea- 
tru warlzawskiego. Egz
mpl. czarny rub. 1 
kop. [jOe 
- Toz, kolor. " Paryiu rub. 2. 
Album kijowskie poświęcone wyłłcznie 
starozytnośeiom i pamllłtkom Kijowa. Ukra- 
iny, Podola i Wołynia. 
122. Wniebowzięcie N. P. Najdawni
jszy 
obraz w Słowiańdzczyznie. Chromolit. a Pa- 
ris par Moulil1. Egzmpl. rub. 5. 
123. N. Panna z dzieciątkiem Jezus, bardzo 
starozytny ohr&z znajdujący li; w liijowie. 
(Chromolit.) .Ęgz. czarny rub. 5. 
12ł. Widok niegdyi Liceum w Krzemieńcu 
i rozwlllin zSDlku. l.ith. i. Paris par 
ichois. 
Egzempl. czaruy rub. 
. 
- To!, kolor. W' Paryzu rub. 4. 
125. S. Mikołaj. starozytny obraz kijowski. 
Chromit. w Paryzu rub. fi. 
126. Źwaniec nad Dniestrem, Pllmi;tn,. 
w krouikach krajowych. (Effet de JlQit par 
Sabatu
r). Egz. czarny rub. 2. 
- Toz, kolor. w Paryill rub. 4. 
127. Widok Kamieńca Podolskiego. Egzem- 
plarz czarni rub. 2. 
_ '1'oz, kolor. w Paryzu rub. 4. 
175. Wizerunek N. Pannr Berdrclewskiej, 
chromolitograf. złotem i sr\jbrem w Paryżu. 
Egzempl. rub. &. 
1/6. Dokładne nailadowanie mozaiki miltrzów 
bizantyulikich, zdobiącl'j od lat pueszlo sie. 
dwiuset kopułe kOBcioła katedrallleio i. ZOo 
fii W Kijowje. Egzempl. rub. 6,
		

/Bibliografia_05_106_0001.djvu

			89 


WILCZYNSKI - WILDT 


286. .Wnętrze kościoła latyczewsklego na Po- 
dolu, latogr. w Paryzu Hachelier. Egzempl. 
czarny rub. 8. 
- Toz, kolor. w Paryżu rub. 5. 
287. Wizerunek N. P. Latyczewskiej na Po. 
dolui cbromolit. :dotem i kolorami. Egzem- 
plarz rub. 6. 
237. Widok RGmanowa na Wołyniu. Egz. 
czarny rub. 2. 
- Toi, kolor. w Paryzu rub. 4. 
238. Obrazy Ostrobramskie podobnie jak 
w oryginale, ozdobione Ezatami ze srebra 
pozłacanego, w ramach paryzkich, na roz. 
maite ceny. 
- Herhy starodawnej IIzlachty podług he- 
raldyków polskieh z dopełnieniem do croasów 
obecnych. Paryz, b. w. r., (1858-59), w 4ce. 
Zeszytów 4. Liczbowane St arknsze z osobna 
mianowicie: Umiastowski str. 7, rycina Roch, 
(p. L. Chodźkę). Słotwińscy przez M. Mali- 
nowskiego Itr. 8, herb Leliwa. Ogiilscyprzea 
L. Chodźke str. 17 i l k. nieJ. herb Drama. 
Czechowicze atr. 4 herb Ostoja. Abramowi- 
cze str. JO herb Abramowicz. l'laterow.ie przez 
Wilczyńskiego str. 27 herb Plater. W
cła- 
wowicze przez M. Malinowskiego str. 8 herb 
W
cławowi..z. Czapski przez L. Chodźke str. 
19 herb Leliwa. Kuszyce przez M. Molinow- 
Ilkiego str. 15 herb Radwan. Chomińacy przez 
Al. Malinowskiego herh Lis. Tekst drnkowany 
u J_ Claye. Do ka2dego dołączony chromoli. 
t02'rafowany herb. ł/adto St ryciny herbów 
Pobóg, Zadora i Syrokomla. 
- Obacz: T.rszkiewicz M. (Dziennik po. 
dróźY). 
WILCZYŃSKI Karol Redaktor. Zgoda (dzien- 
nik polityczny). 'famów,1848, folio. :Nr. 1- 
il8 od l Kwietnia do 24 WrzeBuia 1848 r.. 
(tyle tylko wyszło), od Nr. l-IS, folio, a od 

r. 14-88, w {Cli. 
WILCZYŃSKI Maurycy kai,!dz Reformat. 
Wiadomość o relikwii prllw
j 
ki S. Kata- 
rzyny P. i M. alck
andryjskiej znajdu.ilicej li
 
w kościele jw. Kazimierz" 00. Ueformatów 
w 1{l'Bkowie D!lpisał ..... Kraków, druk-Unio 
wers., 1870, w l:lce, Jltr. 30. ... 
WILCZYŃSKI Roman z Pawłowic. Pogląd na 
czasy i prace Grzegorza l)iramowicza. Wy. 
kład Romana z Pawłowic miany w Paryzu d. 
3 Lntego 1870. (Odhitka z Gazety narod.) 
Lwów, nakład i druk Gaz. 
ar.. 1871, w 
12ce, str. f19. 30 cent. + 
WILCZVŃSKI Włodzimierz Stanisław. Kara 
timierci i jej 5zkodJiwe dla ludzkojci skutki 
przez W. S. W. Kraków, druk Czasu, 1670, 
,.. 16ce, Itr. 15. + 
- Pro
pectus -(po franc. przedmowa óo 
niemieckiej teoryi wojny). Kraków, 1869, w 
Sce , Itr. H. 
- Die Resolutian des 
alizlscbeD Land. 
t_gB oder Ungarilch'ga)jzischer Bund yon W. 


. S. W. aus dem Polnischen ilhersetzt. Krakau. 
Druck des Czas, ltj70, w 8ce, str. 15. + 
- Rczolucya albo sojusz z W
grami przez 
W. S. W. Kraków, druk Czasu, 1869, w 16ce, 
atr. 24. + 
- Krótki rys taktyki trzech hroni. Kra- 
ków, Autor, druk Czasu, 1867, w 8ce, str. 
XVI, 129 i 38 fig. 2 złr. 20 cnt. + + + 
- Taktyka jazdy przez wyzszPgo oficera. 
wojsk polskich, z 3 tabl.litogr. BrokseJla. 
Berlin, Schł'ider i Spółka, 1852, w 16ce, str. 
183 i tabl. I tal. 
- 1'heorie des grossen Krieges, mit HiIfe 
des kleinen odcr f'artisanen I\rieges. Wiei., 
Gerold, 1669, w 8ce, atr. IX, 169, z 8 tabl. 
- Die 'fodes-Strafe ein Schandfłeck un. 
lIeres Jahrhunderts von W. 
. W. (aus delii. 
Polnischf'n Ilbersetzt). Krakau, Buchdrnck. 
CZIIS, 1670, w 16ce, str. 15. ;. 
- O wolnośei, gdzie jej szukać, aby j'ł 
znaleść przez W. 8. W. Kraków, druk Czasu, 
1870, w 16ce, Itr. 8. l' 
WILD Karol. KatAlog biQzek l map geogra. 
licznych wydany.:b własnym nakłądem ksi
- 
garni .... we Lwowie. (Ulica Halida 1 , 21.) tn- 
dziez takich, które taź ksi
garnia albo na. 
skład otrzymała albo w znacznej iIuści na- 
była i zawsze na składzie ntrzymuje. 1796- 
1876. Verlags-Commissions- und Partie.Arti- 
keI. Katalog der Buchhandlung von ....... 
Lwów, nakład J\. Wilda, drukiem J. Rosen- 
heima w Brodach, 1878, w 8ce. 
- Spis ksiązek stosownych dla bibliotek 
Izkół ludowych małomiejskich i wiejskich 
znajdujl!cych się zawsze na składzie w ksi
- 
garni ....... we Lwowie. druk J. ROlenheima. 
W Brodach, 1876, w 8ce, str. 16. 
--Obacz: w T. l. Wstęp; Katalogi. 
Wildenow kar. Ludw., obacz: Besserj Hoff- 
mann J. T. 
Wilderspin Pani. OdomReb oehrony. Tłó- 
mączone z angielskiego z d
ieł ...... i zastó- 
sowane dla Polski pr
ez H. K. Leszno, Glin- 
ther, 1842, w 8ce, Itr. Vlll j 79. Zlp. 2 gr. 
Hi. + 
WILDNER-MAITHSTEIN Dr. Pogadanki ludowe 
o puwołaniu i godnuści człov.ieka, prawie i 
wolności działania, wła
lJllści, podziale i. 
wspólności dóbr, o ich skutkach, bogactwie 
i ubóstwie, pracy robotnika. braku roboty i 
uzyciu rnaszyn, czerwonej republice, po- 
Wł	
			

/Bibliografia_05_107_0001.djvu

			WII.DT 


89 


(Redakcya Al. Szukiewicza; obejmuje: Ka- 


ndarz myśliwych z XVll w.j K. zwyczajowy. 
n. bistor., codzienny i stoletni). 
- Toz. Rok H. Kraków. drnk Czallu, 1854, 
Vi 4ce. str. ]6 i 146. k. 7 z drzeworytami. 
JMiesci; :l:yciorysy J. I. Kraszewskiego, 
Korzeniowskiego, Kopernika. FloryailHka bra 
11111. Z Jasiennicy w Sano ckienl pieśni przy 
weselacb. Ogrody. Pszczoł y. W roczniku tym 
główniejsze prace J. Rad wańskiego). 
_ "foi. Rok IH. Da r. 1855, k. 16, str. 
138, k. a i ] taLlica, 3 drze woryty. 
(Mieści: Biografi" Szopena. Hoflinano,,'ej, 
Pola. Prawidła go,podarcze w Modlnicy z 
rekop. z r. 1582. Przepowiednie pogody). 
- To2, Rok IV, 1856, k. 16, str. 175 l l 
IlIapa). 
(Mieści: Kalwarya Zebrzyd. przez .1. Łl'p- 
Jiowskiego. podhol'ce, Dzików przez L. Sie- 
lJ1ieńekiego. Wyjątek z dzid X. Owsii1skiego 
z r. 1726 przez J. Jerzmanowskicg o , z 8zym. 
StarowolRkiego. O towarzystwie sztuk pi
- 
knycb w Krakowie. O krzyzach p. J. Łpp 
kowskiego). 
_ 'J.'02. Rok V. na r. 1857. k. 16. str. 160.-1 
(Prognostyki z XVJIl w. astrologiczne. Opis 
archeoL Tarnowa i obu S%CZÓW p. J. 1:...1" 
kowllkiego. Al. Orłowski. "Iad. Czacki). 
_ Toi. Rok VI. Da r. 1858, k 2', Itr. 
160). ot 
(Babia góra II okolici przez J. Łepkow- 
.kiego. Kościół na Smoleńsku, legenda. Za- 
bobony i przes,!dy w W. Polsce i na Szll!s, 
ku. Przezwiska dawane ludziom. Z Kuryera 
Pol
kiegu z XVll wieku. ł'rzysłowiaod imion). 
_ Tot. Rok VII na r 1859, w 8ce, str. 
100 i 4 ark. 
(Mieiici: Życiorys. SkargI Kondratow Icza. 
\Valcer II "fynca. Arlykuły: G. Czernickiego 
\\'ystawa archeol. w Krakowie. Łcpkows. 
kiego O
wi
cim i Zator., W. Theriota i kil- 
ka artyknłów treści powieiiciowej i ekono. 
lIliczneJ. nakoniec Zabawy orackie r; XVII 
Konrada Stall. Słupskiego). ... 
_ Kalendarz powszechny na rok 18GO, rok 
VIII, k, 2ł, st.r 150 
(Mieści: Myślenice przez Lc/iniowską, Du- 
biecko. Monast('r Bazylianów w Krecho-wie. 

kała w Hozbureu. Wspomnienie. o zyciu 
I pis!D-ach Oczapowskiego, Swi
('
 i 
ł
gos
a- 
"lenl polscy. Wieliczka. Trąba gormkow WIC' 
lickich). 
 
- Toz na r. 1
61, w 8ce, k. 24, Itr 127 
1 k. 4, z drzeworytami. ]6 
gr. 
{Obejmuje: Improwizacya przez Leśn.iow. 
skI}; Kmiclół arheologicz. p. J. Łepkowslnego; 
Kościół na Wawelu przez S. p i przez te- 
gO
 inne kościoły; Biogr. X. Lud. Ł
tow- 
'kIego; Morawica. przpz L. Leśniowsk,! i Roz- 
mnażanie ryb pr.zez Ad. l\lieczyńskiego; O 
1>
lkach pokojowych; pomyłka, opowiadanie 
Joz. Korl'-eniowlkipgll, Joarbim Lelewel i Wy- 


dawnictwo dzieł 1>łu
osza w 18 tomach; In- 
&tytuta plłhliczne w Krakowie). + 
_ Toi, Da r. 1862, w 8ce, k. 24. Itr. 136 
i k. 4. 
(ObPjmuJe. Stare dzieci młodych ojców, 
powieić; Pielini K. Balińekiego; Cerkwie i 
osady ruskie w. Sanderkiem przez J. Łep- 
kowlkiegoj Adam Czartoryski; Zam"k Ddrzy- 
koński przez X. And. Ujejskiego; .MeIch. Fi- 
jałkowski; Obyczaje w Polsce l'isstowskiej 
przez J. I. KrallZewskiego; Pani Sułkowska, 
scena przez Odynca; Zamek Ojeowski). + 
_ '1'02 na r. 1863. w 6ce, k. 26, str. 140, 
k.4. 
(ObejmuJe; Tyrteusz przez Anczyca; Oh. 
wód Sandecki przez J. I:.epkowskiego; Wa- 
terloo przez w. Hngo; And. Zamojski; Po- 
dania i zwyczaje ukraińskie; Podobnież wiel- 
kopolskie; Wiersz Boh. Zaleskiego i Materyał 
do historyi Kościuszkowskich czasów p. J. 
Radwsuskiego; Instytuta publiczne w Kra- 
kowie). + 
_ Toż na r 1864, w 8ce, k. 26, str. 13ł 
k. ł. 
(Ohejmuje: Wielki człowiek. powi('ść j Lu. 
dwik Narbott wiersz Turskiego; Zaloty i o. 
gl
dy w XVI-XVII w. przez I{. Wójcickie- 
go i Pamieci Miecz. Romanowskiego przez J. 
L.; Dwa obraz)' przez Syrokomlc; Wystawa 
sztuk pi
kl)ych w Krakowie; MaHeństwo :la. 
improwizowane przez J. Turskiego; Powsta 
'nic z r. 1863. (z drzewor.); Kampania pod 
Wyszkowskirn i bitwa pod Chełmem (1792). 
Raport Kościuszki o bitwie pod Szczekoci- 
nami; Zdrojowiska w Ęabce). + 
, _ Toz na r 1865. kArt 28, str. 143. k. 4 
: (Obejmuje: Dwa światy przcz OdrOwl!zai 
Jtarnpnnia r. 1809 w Ks. warlz.j Eksaltowa- 
na, kom. przpz Czes. Pieni/łzka; Poselstwa 
rzpczyp. polskiej; Kowno i jego okolice, p. 
ł{, !l.i 81\\\'a Czały (pies ni ukraińs.) przez l{ 
R.; Knchcik Jana III). + 
- To? na r 1866, \V 8cp. kRrt 2G, str.9G 
k 2. 
(ObeJmuJc: Zbytek przez A. F.. Krako. 
wiak p. N. Ekielskiego; Widok z gór, wiersz 
Lamartina; X. ł'rau<,. Rychłowski reformat 
przez M.; O wychowaniu panien p. N. Ekiel. 
ski ego ; Gdzie szcz
ście, powieść i Odwiedzi 
ny u Gorstekera wojażera). + 
_ Toż nl\ r. 1867, k. 24, str 148, k. 2 
(Obejmuje. Walka zasad przez Prawdzica 
z Koearzewa; Góra św. Bronisławy. legenda 
L. Siemieńskiegoj Z teki l)odróznej. wiersz 
Józ. 
zujskiego; Bluszcz prze./: tegoz; Lis"a 
poslów lIa seJm lwowski, Leon Sapieha; I{ar 
I.ibclt przez K. Estreichera; Posłowie n& 
sdm berliński; I{rnszwicaj W liśeiast)'m lesie 
wiersz J Szujskiego , Puszcze podgórskie w 
wiekach średnich p. f;. Morawskiego. Spis 
zdrojowisk krajow)'cbj Zbytek I sk,!pstwo p. 
JJ/n. Sołdraczyńskiego; Najazd dzików przez 
W. pola; PolowRnie po Sanowych iciankach 
przez tpg07., Edm Walilewski przez Guat 
12
		

/Bibliografia_05_108_0001.djvu

			00 


WILUEr.M - WILKOŃSK.\ 


Czernickiego ; Cmentarz krako\vski p. Ant. 
Kosteckiego (z planem); Instytucye i zakła- 
dy krajowe; Pałac Wielopolskich. dykteryjka
 
Edward Raczyński,. T 
- 'l'oz na r. 1868. Rok XVI, w Sca, kart 
26, Itr. 141, k. l. 
(Obejmuje: Zegar niebieski doroczny przez 
Winc. Pola; Rady i zyczenia na tJowy rok 
p. J. I. Kraszewskiego; t.Iiawki wiersz Józ. 
I:!zujskiego; Ostatnia nobilitacyn, powic8ć; 
S.JozafatKunccwicz; Maksyma, wierszJ. Szuj- 
skiego; Agenor Gołuchowski; Poczet posłów 
na lejm; Dokumcnta, wiersz Syrokomli; Józ. 
Dietel; Podatki przez Ign. Soldraczyńskiego. 
Polowanie z tropowcem na niedźwiedzie p. 
Wine. Pola j Emigl'acya nasza w Dreznie p. 
J. J.. Kraszewskiego; Instytucye i zakłady 
polskie). T 
(Kalendarze te redagowali kolejno AJ. SZli 
kiewicz, WIad. Anczyc, a po nich JIIO Ra. 
dwański). 
- Kalendarz mały ścienny na rok 1849, 
l kartka w ćwiartce. Kraków, Wildt. 
- Toi na r. 1850, w 52ce. Cena 18 grp. 
- Toz na r. 1851. I{raków, Wildł, w 4ce, 
l k.. lInklejony w okładce. 12 kro rn. k. 
- Toż na r. 1852, folio, 2 pół arkusze z 
obwódką, w kolor. druk. 20 kro m. k. 
- Toż, lata 1853-1864. 
- Kalendarzyk kieszonkowy na r. 1866. Kra. 
ków. J. Wildt. w 32ce. 1 zlp. 
- Katalog czytelni polskiej. ksiegBrul ..... 
w Krakowie. I{raków, drnk CZąsu, b. w. r. 
1871, w 8ce, str 48 30 cnt, obacz: Tom '. 
Katalogi. 
Wileńscy biskupi, obacz: Osiiiski Al. 
Wileńska dyec., obacz: Litwa. 
- gubernia, obacz: Korewa A. (stał,Y5t. [10 
rosyjsko 1861); Sbornik; Wilno 
- młodź, obacz: Burba A 
Wileńskie muzeum, obacz: Onewnik (J8G5); 
Otczet. 
Wilgoć, oharz: Bleicbrod j Spoerlla. 
WILHELM Bogusław. Uwagi gospodarza pra- 
ktycznego ściągająr.e się do stosownej i ta- 
niej bndowy stodół, w których młockal'nie 
mogIł być uajdogodnićj mieszczone. Warsza- 
wa, druk N. Oliicksuerga. 1825, w 8ce, str' 
9 i 2 tabelle. 
WILHELMI August. Der poluischo Gil BIos 
oder Johann LapuDzky's lustige und sf;ltsamc 
Begebenheiten. '1'. 2. Leipzig in der Sommer- 
schen Buchhnndl., 1798-1800, w 12ce, k. 3, 
str. 190 i 246, k. 1. + 
Wilija rzeka, obacz' Chodźko Ignacy; fJsz- 
kiewicz. 
- Nowego Roku. Komedyo.opera w Je. 
dnym akcie z francuzkiego naśladowana; na 
scenie narodowej w Warszawie dnia 31 grn- 
dnia 1821 r. pierwszy raz grana WanzawII, 


w drukarni Łl!tkiewicza, 1821, w 8ce, str. CIS. 
Złp. 2. 
Wilibard arcyu. gniezn., obacz: Buieński. 
VILlCAJA Vinz. Pindarisrhe Ode ols die 
Tiirken im Jahre 1683. \'Vien belagerten, aus 
dem ltalienischen uhersetzt von J. B. Sch'łUt. 
Gmiinden, ltiUcr, 1823, w 8cs.. 
WILlŃSKI X. Piotr. Kazanie przy zwłokach 
Ludw. PruszYliskicgo, 1806, w 8ce. 
Wilkins, obacz: Majewski. 
Wilkinson Stuarł. Poland Bnd the Polel. The 
Polieh ladies. 1.01Idon, 1864, w 8ee. 
- To?, 3cia od. London, 1664. w 8ce. 
- Toż, 4t;
 ed. London, w 8ce. 
WILKDMIRSKI Hipolit. ChiloplastiCB. Char. 
kow, 18G13, w 8ce. 
- De rationibu8 quibus dial'tlJroses conti- 
g'uae ob divcr8am ear. etructuram anatomi- 
eam ruoveantUl' et. luxentur. Dissert. inaug. 
nnatomico-chirurg. Charcoviae, typ. Ulliwers. 
1654, w 8ce. 
WILKOt'4SKA Paulina z Lauczów (1815 t 9 
Czerwca 1815). Dziedziczka Jodłowca, po. 
wieiić. 2 tomy. Warszl\wa, druk Kowalew- 
skiego, 1867, w 8ce. 1'. I 8tr. Hi8, T. II str. 
151. Rs. 1 kop. 20. 
- Dziedziczka Czarnolic, powieść. I.wów, 
Wild w kom., d\'Uk E. Winiarza, 1867, w 
8ce, str. 179. 1 złr. zlli
. 40 cnt. + + 
- Dziedzic Orłowa, powieść. Toruń, F. 
Rakowicz, dl'uk J. Buszczyńskiego, 1868, w 
16ce, str. 264. 20 sgr. 
- Dziś. powiastka. Poznań, I.eitgeber i Sp., 
druk I.ud. Merzhacha. 1870, w 8ce, str. 79. 
40 kop. 
- Fata.Morganll, powie8ć. 2 tomy. (Pism 
t. 1. 2.). Poznań, 1859. w Bee, str. 180 i 168. ł 
- Godzina rozrywki. Zbiór powiesci. szki- 
ców i obrazów. 2 tomy w jednym. Warsza. 
wa, 1819, w 8ce, Itr. 269 i lt)9. Zlp. 12. 
(1. Marya Wrzostkówna, powieść. Skutki 
wychowania, powieść. II. Idiotka. IIzkic w 
kilku leltkich zarysach. Białe rÓt8. 1'0 nl\- 
mY81!? obrazek zdj{)ty z rzeczywi!tości. Stra- 
cone !:łudzenia. Córka leśnika. Gawęda pani 
Siel.*c1lUlillćj. DWB lułępj' z życia niezmmego 
wieszcza}. 
- Gal
zl{l
 cierniowa. Powie
ć. (Z wydaw. 
DzienOlka liter.) Lwów, K. Wild, uruk Wi. 
niarza, 1866: w 8ee, sb'. 121. 80 cent. 
- Hanna z Grzymalowa, powie
ć z CZUtDW 
Kazimierza W.. i Natalia. Warszawa, 18i2, 
w 12ce. Złp. 9. 
- Helena, powiesć. Wrózka, powieść z u. 
Liegł£>go stulecia. Warszawa, druk S. Orgel. 
braoda, Jlakład Artzta w Lublinie, 11:)55, w 
12ce. atl'. 361 Rar. l kop. 60. 
- Irena, powie
ć. 2 tomy. Poznań, drnk 
i nakłatl I.. Herzbach3, 1657, w 8ce, 
tr. 275 
i 24:l Hsr. 2 kop. 25
		

/Bibliografia_05_109_0001.djvu

			WILKOŃSKA 


91 


- 


- Kaaimira, powieści w r.1863, zarys do. 
'JIełniaj,!cy powieś6 "Vata Morp:aua". Poznań. 
L. Merr.hach, 1869, w 8ee. str. 164 i 178. 
2 tal. (Pism Tom B i 9). . 
_ Rózni ludzie, powieśó. 2 tom,.. War- 
117.8Wa, nakł. i druk ,l. Ungra, 1855. w 12ee 
etr. 269 i 301. Rsl'. 1 kop. 20. ' 
'L - MRcocha, powieść. Warszaw:.. 
I. Orgel- 
IJrand. druk K. Kowatew8kiego.1869. w 8ee, 
)Itr. JSO. 60 kop. 
_ Mrowio i Trock, powieść. 2 tonlY. War. 
.zawa. druk K. KowalewBkiego. lIakładem 
Redakcyi Tygodnika Mód, 18G3. w Sce, str. 
167 i 14!. 1 rub. 
_ Na dwóch krańcach. powieRć. (Bibliot. 
row. i romo T. XLVII). Lwów. Onbrynowic:/: 
l Schmidt, (lruk ({. pilIera, 1873. W Bee, str, 
350. 1 złr. 40 cnt, + 
_ Obrazek poznański, piórem naukico. 
_ '-Y"ł.. I.ipsk. Edw. Weap:ler. druk Breitkopfa, 
1
7. W 12ce, str. 211. III. tal. 
_ Obrazf\k święty. komedyjka w 1 akcie. 
Lwów. relł. P,-zyj. dOJDow., 1872 , w Bec, 
litr. 18. 20 cent. 
_ Opactwo Orodzieckin. powieść. (Bibt. 
)IArod. T. X.) Lw6w, F. H. Ricbter. 1872, 
" 16ce, Itr. 226. 1 złr. 20 cent. 
_ PaD Wojski. (Bratni obrazek do Pani 
Podkomorzyny). powieśó (Pism Tom St Po. 
znali, 185
, w 8cc. sŁr. V, 186. III.. tal. 
_ Pani Podkomorzyna, powieść. PoznRii, 
1.. Nertbach. 1857. w 12ce, str. 2ł4. 1'/. tato 
_ Kilka pereł. Szkic. (Zbiór powieści tom 
X.) Toruń, Rakowicz F. T., druk J. BUBI!:' 
c:zyńlkiego. 1869, w 16ce, str. 149. 7'/2 sgr. 
_ Pisma. PozuRń, nakł. i CZciOR. Lndw. 
1Ierzbacha, 1858. w 8ce. 
Tom pierwszy. pan Wojski. (Bratni oLra. 
2ek do pani Podkomorzyny); 2 kartki tyto i 
trzecia k. dedyk. Ludw. Piotr. i Aleks. Wio 
końskim, str_ 186. 
Tom drugi, 1859. I<'al a-Morgana. Cz
ść 
pierwszR, 3 kartki nieliczb., Btr. 180. 
Tom trzeci, 1861. Fata.Morgana. Cześć 
druga, 2 kartki nieliczb., str. 168. 
1'om czwarty. Skalince, opowiadanie z prze- 
sdoici. Cz
ść pierwsza, 2 kartki tyt., str. 
200. 
Tom piłty, 1864. Skalince. CZl:iić druga. 
2 kartki t.yt., str. 192, I,rzypiski 1 kartka. 
Tom szósty. Skalińce, opowiadauie z prze 
8złoBci. Cz\:ść trzpcia, 2 kartki tyt.. str. 190. 
Tom siódmy, 1869. Na pograniczno Za,')'s 

iórem nakrt'ślony. Opowiadanie z przeaz1o. 
aci. 3 kart nieliczh., str. 150. 
Tom ósmy. Kazimira. Powieść. CZf:ŚĆ pier- 
Wsza. 2 kart nieliczh., str. 164. 
Tom dziewiąty. Kazimira. Część druga w 
r. 1863. Zarys (dopełniający powieść "Fata 
Morgana"). 2 Iyluły, str. 178. Za 9 tomików 
.( Itr. 
_ Podkomorzyno. Wawrz,na. Obrazek. 


- 


ICilk", llereł. G8ł
zka, przełozonA na niemiec- 
kie pl'zez Fanią Arndt. StutŁga,'d, 1873. 
_ NR po!!,ranicl':U, opowiad. z przeszłości. 
Pmman, 1864. 25 Rgr. 
_ Poranki i "ieczory. O"razy,szkice i po- 
wieści. Warszawa, Sennewaid, 1847. w 8ee, 
Złp. 10. 
_ Z" poaagicm. powieść w dwóch czoś- 
ciacl.. Lwów, wyd. Mrówki, 1871, w 16ce, 
atr. 278. l złl'. 
_ powieści. T. 2. Warszawa, 18ł2, w 8ce, 
atr. 229 i 242. 
.(Hallna, Nat.łlia, Zgliezcza. Chłopka. Anna 
i inne). 

 Powieści. T.' 2. Warszawa, J. Bre,lauer , 
1859, w 16ce. atr. 227 i 227. 12 złp. 
_ Powołanie, powit'iić. 2 tomy. (Riblioteka 
Ilsjcielr. pow. i rum., tom XI.I i LX. Lwów, 
Gubrynowicz i Scbmidt, druk Korn. PilIera 
1874, W 8ce , str. 186 i od 187-3a8. 2 złr: 
40 cent. + 
_ Ska1ińce, opowiadanie z przeszłości. 3 
oz
ści. (piRma T.IV, V i VII. Poznan, L. Merz- 
bach, '" 8ce, str. 200, 194. i 192. S tAl. 16
 
n gr. 
_ Sval.y obrazek. lira w l jedno napnla 
Paulina z l.. ViJkońska z polsztiny przeloZił 
Ed. Jelinek. (w zbiorze Ocbotnik divadelni 
Sell. 91. Praga, Mikulaaz a KDAPP, 1876), " 
12ce, str. 79. 
_ Na teraz, powieść. (Odh. z Ruchu 1iter.) 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876, w 8ce, 
str. 233. Złr. 2 ent. 40. 
_ Tak siQ dzi"eje. powit'sć. 2 tomy. Wilno. 
T. Glficksberg, 1848, w 12ce, str. 287 i 255. 
Złp. 12. 
_ Wawrzyna, powieść. Petersbnrg, Wolff, 
uruk J. Ungrl\ w Warszawie, 1851. w 8ce, 
str. 206. 1 ruh. 
_ Wit'ś i miaslo, obrazy i POWiCHCi. 2 to- 
my. Wars>'8wa, G. 1.. GlUcksberg, uruk !I. 
Chmielew..kiego,. 1841, w 12ce, 6tr. 228 i 

28. 12 zlp. 
_ Wnuk czyli precz z przesłdem, powieść. 
Toruń, rtakowirz, (w Poznaniu, M. Lt'itgeber), 
druk J. Buszczyńskiego, 1868, w 16ce, Itr. 
160. 1
 I1gr. 
_ Moje wspomnienia o zyciu towarzys- 
kiem w Warszawie. Poznań, Dakład i druk 
Merzbacha, 1871, w 16ce, str. 430. 1 hl. 20 
agI'. + + + 
_ Me>je wspomnienia o zyciu towarzya- 
kiem na p,.owincyi w Kongresówce. Poznań. 
drnk illakt Lndw. Merzhacha, 1875. w Bee. 
CZ
HĆ vierwszH, 1 karta tyt., atr. 267. spis 
(II. Część dl'uga, l karta tyt., atr. 226, spis 
(I). 2 tal. + 
_ Wychowanka zehraka. przekład czeski 
wczasop. mora\Yskiem Nasiniec, 1877. 
_ Zapóźno! i je!lzcze dość wczeiaie. Dwie
		

/Bibliografia_05_110_0001.djvu

			99 


WILKONSKI 


powie6ci. 3 tomy. War
zRwa, nakład autorki, 
1846, w 6ce. Zlp. 13 gr. 10. 
- Snopek literacki. Dzipło zbiorowe. Po 
znań, Lud. Merzbach. 18:17. W 8ce, str. 486. 
Rs. 2 k. 40. + 
- Obacz: Fulłerlon. 
WILKDŃSKI August. (1806 t 181\2). Dzwon 
literacki. Pismo r.biorowe. Wydawca Ang. 
Wilkoński. Oddział I. -1 tomy. (20 poszytów). 
Warszawa, drnk Kaczanowskiego, 1846-47, 
w 8ce, (I dr. 460j II It.r. 420; III litr. 395, 
JV Itr. 397. Zlp. 48. 
- Oddział. II. War8Zawa, 1848-1849,1853, 
w 8ce. 2 tomy: IV i 399, IV i 450. 2' zlp. 
(Oddział I. T. I. Obejmuje: Wł. Wolski: 
D. Magnuszewski i je&(o pisma; Zeiszner L. 
:Budowa geolo!!,iczna Tah'ów j Wilkoń6ki Ang. 
Prz}'gody Jul. Byczkowskiego. Tenze: Ostatnie 
chwile Tryllerskiego. Tenze: Najwyrazniejsza 
rzeczywistość; Lewestam H.: Ang. Cieszkow. 
.ki i jego prace; Kroliński Józef: O lichwie 
i lichwiarzach j Dziekoński Józ. B.: WłAdy- 
Ilaw, powieść; Ch. T. Paradoksy o szcz
'ciu; 
'W ójcicki K. Wt: Samuel ksitze Korecki; 
Nacipjowski W. Al. Mitologia Poluków i Li- 
twinów; L. 1'. Moje wspomnienia z r. 1837; 
'Winarzycki: Jan Gutemberg, przekład P_ 
Dubrowskipgo; Wolski Włod.: Pół światła, 
.zkic; Paszkowski Józ. były pulkow. w. p.: 
O metodach nauczania; ĆwiczeniĄ grama- 
tyczne (filozofia i Hegel) przez - ty-ski; Skor- 
Clzyński Lud: List do Redakc
'i przegll!d li- 
teracki). 
(Oddział I. T. II. Obejmuje: Układ rzeczy 
:ziemskich, zastosowany do potrzeb powszech- 
Dych przez profeslora Jastrz
bowskiego; 
Kilka scen z :Burgrafów V. Hugo, przekład 
/1. Korzeniowskiel'(o; U wagi 11Rd pochwal, 
poematu "lIziecil!tko Jezus ks. lIołowiiiskie 
go" umieszczonl) przez J. I. Kraszewskiego 
'W poszycie Bibl. Warsz za miesiłc Lipiec 
]846 r., napisał Józef Bogdan Dziekoński; 
PierwRza prelekcya historyi cywilizacyi fran- 
cnzkiej Guizota p. R. I..; Pan Pasoi}'cki. 
redaktor in spe, przez Wł. Wolskiego; O 
:mlllarstwie w Polsce przez Wincentego Smo- 
kowskicgo; Spekulallt, powieść Józefa Ko 
rzeniowskicgo JJI'zez J. Ił. Dziekońskiegoj 

ak lIie dzieje. przez Paulin
 z I.. Wilkhń- 
.k,!; Życie umyslowe w Czechlwh (przpgll!d 
2 lIierwszego półrocza 1846 r.) prze? Piotra 
Dubrowskiego; O przygotowanych do drnku 
pracach JanĄ Majorkiew1cza przez Aug. WiJ- 
końskiego; Zdarzenie z 1'oku 182... ramot- 
la przez Au. Wi.; pamitjtniki nieznajompgo 
J. I. Kraszewskiego przez J. fi. Dziekou- 
ekiego; Poezye W-. Dłu1.niewskiego p. Au. 
Wi.; Kilka uwag o uzyciu wyrazów: Spra- 
",iedliwośó i odwet w prawie kIlmelII, napi- 
181 Karol BBchmann Dr. O. P.; Helena, I!zkic 
do romansu napisał Au. Wi.; Zygmuntow- 
ekie czasy. powieść z 1'oku 1572 J. J. Krą 
.zewskiego przez Z. W. J,; 1:.uvyccy Serbo- 
'Wie i ich pieśni przez Piot,rą DubrowJkiegoj 


Kataleptyk, powief6 J1iebo8Zczyka Pantofla. 
przez J. B. Dziekońskif'go; Cecylia Renats.. 
Anstryaczka, Wladysława IV pierwaza mał- 
zonka, napillBł Wojciech Dobiecki; KiJka. 
ełów o komedyach Shakespeara przez K. Ił.; 
Jordan, fantRzYR dramatyczna Antoniego So- 
wy przez Au. Wi.) 
(Oddział r. T. lU. Oł)Pjmllje: Marya Kazi. 
mira, Jana Sobieskipgo niałzonkĄ {lrzez W. 
Dobieckieg"o ; O pieśniach litewskich przu. 
08kara KolhergA; Jarmark w Łowiczu, bar- 
dzo SDJutna r31Uotlzieje korony 
Polskiej i Litwy Bernarda Wapowskiego; 
Rachel. powieść Żegoty Kostrowc8, przez 
Au. Wi.) . 
(Oddział J. 'r. IV. Ohpjmuje: Prawoznaw- 
stwo u Słowian. przez Dauk
 i prBktykłl S,- 
dowl) naby\vanp. przez W8cława Alek8andrs. 
Maciejowskiego; Kafarek, II tysifłCa zdarzeń 
jedno. jsk umilił tak opisał An. wio ch. fil.; 
Do mojej mylili, pot"zya W. B.; Kochanka 
Poety, poezya przez J. Kalinowskiego; Do 
Skowrouka, poezya przez ŁPgo!; Kilka słów 
o pi{)knolici artyst)'czuej przez Cezara Augu- 
styna B.. .('kiego; Wila li,t do pani P. 
przez P. D.; Pielgrzymka do Ja8nej Góry" 
Cztj8tochowie odbyta przez Pl!tnika XIX w. 
i wydana z r
kopisu przez MicbAła Baliń- 
skiego; Młynarczllnka z Czarnopola, powieś6 
PauJiny Willcońskiej; 2ywy trup, poezy" 
przez l\. li ; Fr8j!'went, poezYII Ludwika Nor- 
wida; Dumanie przy fajce. Obrazy Iilnfastycz 
ne poezya Teodozjusza Krzywickipgo; Po 
namyśle. obrazek zdj.;ty z rzeczywistości przez 
l'auline z L. Wilkońskłj Los Poetów w łHem- 
czech przez J. L.; Nowości z Czech, prze
 
Piot!'a Dubrowskiegoj Ducl. a;ie
oty. piosnka 
gminIIII przez T. L.; SOllety przez Seweryna 
KapliiJskiego; Do braci lekarzy, poezya przez 
li. R i KirJ(iz, rozbiór przez Olkuszaninaj 
Trudno uwierlYć a jerlnakze i t.rudno nie- 
wierzyć, ramotka p. A II. Wi.; O ł.ycin w ogóluo- 
lici w8Zczególności i!:d o zyciu krwi, wjej .\anię
		

/Bibliografia_05_111_0001.djvu

			WILKONSKI 


93 


prawidłowym i chorobliwym p. Ferdynanda 
Karola Dr. Dworzaczka ; Kollokacya, powieść 
Józefa KorzeniowskIego przez Au. Wio j 
Pioenka Rolnika przez IC. 1:1.; Wspomnienia 
z wycieczki w Północnych NIemczech przez 
Michała Morzko\\"slliełlo; Pieśni Czeskie i Sło- 
wackie przez Oskara Kolberga; Ziarnko Pias- 
ku, ezkic przez Paulinv z L. Wilkońsk'ł; 
:Niemcy arlY8tyczne (w przeglądzie) p. An- 
toniego Białopiotrowicza; Li8t.y ze wsi plzn 
T. L.; Oetatni GowortJk przpz Au. Wi; WiA: 
Qomości Literackie. (wyjątek 
 lietu); Nad. 

wyczaj rzadka w kraju naszym osobliwość, 
przez Au. Wi.; Donipsienie o drugim oddziale 
Dzwonu Literackipgo). 
(Oddział II. T.I. Obejmuje: Spowiedź przed 
aniołem p. K Ba1ińskipgo; Jan z k8i,!z.t li- 
tewskich, bi8kup wileń8ki i poznański. p. Wł. 
Łomnickiego; Orłowo i Murzynowo, opi8 
topograficzno-hietoryczny p. W. Jawareckiego; 
() życiu w ogólności p_ Dr. Dworaczka; Wios- 
ka, fantazya p. Wło. WolRkiełlo; Wepomnie' 
!lie z wycieczki w północnych Niemczech p. 
M. Morzkowskipgo; Listy ze wsi p. T. L.; 
1Iuur p. T. L.; Rzut oka na 8tan obecnych 
!laszych wyobrdeń p. H. Marcinkiewicza; Co 
znaczy gdy młodzieniec jest dobrze, gdy je8t 
bardzo dobrze, i gdy jest skończony przez 
Au. Wi.; Słów kilka o pannach bardzo do 
brze ułozon)'ch, o pannach, które nRzywa
,! 
oaobami dyetyngowanemi i t. d.. p. Au. WI.; 
Wiadomość o KonetAntym Tropiańskim mu- 
zycznym artyście i kompozytorze j Listow!,- 
!lie Z nadsyłej,!cymi bezimiennie pl"llce 8w
Je 
do Dzwonu Literackiego od Rpd. Dzw. LIt.; 
Samodzielne wykształcenie eiV m'łteryi p. A. 
1iloczewskiego; Pamietniki Karola Lange p. 
L. J.; O życiu w ogólnoścI p. Dr.Oworzacz- 
ka: Wepomnienia z wyciPl'zki w północnych 
Niemczech p. M. Mortkowskiego i Rauch i 
Schwanthaler, dzisiejsi rzeźbiarze; Muzyke; 
Wepomnienia o Bartoszu. właściwie Bartło- 
mieju PAprorklm. niej!'dy podcza8zym ziemi 
Dołirzyńskiej p. W. H. GAwareckiep;o; Naj- 
pi!:knipjszy kulig w karnawAle roku 1848, 
Powiastka przer. Pauline Wilkońską; Roz- 
mówka na bruku warszawekim p. Paszkow- 
8kiego; Waryarye muzykalne; Muzyka natu- 
ry p. Komierowsk'ł; Pogl.d. w niebo przez 
tłz; Kartki z albumu T_ L.; I.ampa grobo- 
Wa przez Korn. Lisow8k.; b34 traktat filo. 
1!oficzny; Paź, powieść fantast.) 
(Oddział II. Tom II. Obejmuje: 2ycie Je- 
dnej kobiety, obr8Zpk przez Paulinjj z L 
Wilkoi'8k.; WiAdomość historyczna o mieście 
Bolesławcu W. H. Gaware
kiego; Dwór i 
Chata, powieść Seweryny z Zochowskicb. Pru- 
8zakowej; Pośmiertne psmietniki P.. de Cha- 
teaubriand. przeglQd P. Broglie; Zywot w 
k
ótkim ryeie B. p. Ksi
dzll Ke8werpgo Sza. 
Jllllwskiego; Bibliografia 1622 piSlll1l Wojcie. 
cha Gos!kow8kiego; Nocna pioeenka Sewe- 
r
ny z Z. P.; Djak. obrazek Leona Kunic- 
k
ego; Podrói rzemiennym dy.szlem, gawęda 
CIO'uni, przez Seweryne z Z. Pruezakową; 


Poezye. Ułuda przez Seweryna Kap1ińakiego: 
'hm, tpgoz; Jallełka w Anglii; Dwa Doku- 
ment.a do iyciorysu Hr. Anny Orzel8kiej. 
córki Augu8ta 11 królĄ pol8kiego (przekład 
z orYj!'inału łacińskiel(o); p
pzye: Spojrzpnie 
Zll siebie S. Kaplińskiago, Swiatło epAdA.i'łce 
tpgoi, Biały kAmień, tegoi, Do Nadwiślań. 
8liej topoli j Wiejska miłość. Szkio powiej- 
ciowy p. S. Kaplińskiego; Gawjjda Ciotuni. 
Nie mów hop, a! przeekoczyez, Seweryny 
Pruszakowej). 
_ Ramoty i ramotki literackie nspisllł 
Au. Wio Tom I i II. Warszawa. nekłsd au- 
tora, druk J. Kaczanow
kiego, 1845, lir Bce, 
litr. 218 i 205. Złp. 15. + + 
_ Tamzp. Tom III i IV, 1846, w 8ee,8tr, 
197 i 187. Złp. 15. + -ł- 
_ Toż, wydanie nowe i zupełne z iycio- 
rysem autorlI przez K. Wł. Wójcickiego. T. 
6 (z portretem autora). Poznań, L. MerzbAch, 
1861-62, w 8ce. Tom 1-111 Btr. XXVIII, 
238, 255, 218 r. 1862. 1'om IV str. .... Tom 
V Btr. ..... Cena 6 tal. 
(Część ramotek tłnmaczył E W. wWsr8chau 
er Zeitunlr 1859 Grudzie li, Rilckerinner. aUI 
den Scbmieralien). 
_ Ramoty i ramotki w li tomach. War. 
Bzawa. nakł. i druk J. Ungra, 1872-8, w 8ce, 
Btr. XLVIII. 272 i l k., 826 i 1 k., 298 i l 
k., 292 i 3 k., 83ł i l k., ozdobno opr. 4mb. 
_ Wspomnienieezkolne (\la czeskie w cza- 
sop. Lumir, 1862). 
- Wi'!zsnka układu 8. p. Chirurlt'a filo- 
zofii 2 tomy. War8zawa, drnk J. Jaworskie- 
go, 1868, w 8ce. Tom l Itr. 396. 'rom Ulłl' 
447 R8r l kop. 80. 
- Obacz: Ciepliński. 
WILKOŃSKI Leonerusz. Eseal drsmatique. 
La dernibre heure d'un condAlnne a mort, 
drame en troi. Bcenes et en verso Bone, 1861, 
w 8ce. l frsnk. 
WILKDŃSKI Zygmunt ze Stol
iyna wW. X. 
Pozn. (ur. 1853). QuaeBtioneB dtJ querela inoffl- 
ei08i teetamenti imprimie interpretatione L- 
19 D. de inoff. Test. (V. 2) nixae. Dill.ena. 
tio inaugurali8. Vrati8laviae, 1866, w ac., 
8tr. 42 i l k. ;- 
WILKDSZEWSKI AwU z ToporzY8k. Wienz. 
Smierć przypadkowa keięd7.a Woje. Bla. 
Bzyńskiej!'o, plebana Sidzińskiego d. 11 Sierp. 
1866 w Chochołowie. Kraków, druk Uniw, 
1870, w 8ce, etr. 8. + 
WILKDSZEWSKI Mecenss. Odpowiedź zare. 
kursowanego Rudnickipgo na ekergę rekur- 
sową Dl'Ozyńskiego 'IN arrzawa, 1834, folio, 
8tr. 14, 
_ Wydawał od 1830 do końca 1832 Ga. 
zete WArszaw
ką po 'J'ome8zu Lebr'uuie, a po 
nim objął redakcye Kr'upski 
Villafranca, obacz: Swierszcz B. 
Wili_nów. Album widoków i pamiłtek orsz
		

/Bibliografia_05_112_0001.djvu

			9ł 


WILLBURG - WILLI SEN 


lcopie z obraz6w galery' wilanowekiej, wy- 
konana na drzewie w drzeworytni warusw. 
..kiej. z dodanipm n»isów ekrPBlonych przez 
Dra II. SkimborowiczlI i W. Gersons. WAr 
8ZAWR. 1Jakł. i druk S. OrgplbrAntla eynów, 
1877, fol., str. II i 186 z drzeworytami. 
Wlllardł. Przewodnik w anatomiczu£>m mu. 
2eum Willardła. najwiębzym zbiorze eztucz- 
nycb p..eparAtów z dziedziny z)'cia cielesne- 
go człowieh. Kraków, bakI. właec. muzeum. 
czcion. Knr. Bud\veisera, 1869, w 8ce, Itr. 4. ł 
WILLBURG Antoni Karol. WprowRdzcnie zie. 
min,.ina do poznRnin i leczenin chorób by- 
iUn i owiec, tudzież wypie lekllrstw wraz z 
dodatkiem materyi medycznej i wyłożeniem 
na polskie nipktórycb lekarstw po łacinie 
IIR?Wanyc}" ułożone przez ....' chirurga llrab. 
.twa Lodronskiego i miasta Gmindy, orAZ 
członka rc,lniczego towarzystwa i llUI18ztóW 
w KRryntyi, a ns polski j
zyk wyłożone z 
.iódmej edycyi niemieckiej. Krllków, nakła. 
dem Franc
szka Gertnero, w drukarni Anny 
Dziedzicki. B. w. r. (1804), w 8ce, dr. 328, 
XII i rf'j. k. 4. Złp. 6. + 
WILLE Henryk. Przewodnik do rozbioru 
chemicznego jakościowego przez .. ...., prze- 
tłomaczył z czwarl.ego niemieckiego wyda- 
nia Ksrol Lii pop, mag. farm. asseeor urz
du 
lpkRre. nI. Warezawy. WArezawa, nskł. tłu- 
mRCZlł, druk BAnku pol, 1859, w 8c.., etr. 
XXIV, 29
 i VlU. Kop. 65. + 
- Tablice do rozbioru chem icznego ja. 
kościowego przl3Z .... pro£. chem. doświadcz. 
w Uniw. Oissen. przetłomaczył z cn,"artpgo 
niemieckiego wydania KRrol Lilpop, mAgist. 
fArm. a8leeor urzedu lekars. m. Warszawy. 
Warszawa. w druk. Banku polsk., 1869, w 
8ce, str. IV, toblic Xl. Złp. 3 gr. 20. + 
- Tablico do jakościowo.chemicznych roz- 
biorów wl'az z opisem e ystematyczneeo biegu 
analizy\ przez ..... prof. zwycz. chemii doiw. 
przy umw. w Gieesen, przełoiył Mik. Lud. Bru- 
ner stodent ceR. król. warsz. me d. chir. Aka- 
demii. Z przedmowł profeeora JAna Lo.ia 
at. nauczyciela chemii w gim. real. War- 
.zawakiem. Warezawa, keięgarnia E. Wende 
et Comp, w druk. J. Jaworekiego, 1859, w 
8ce, napiaów i przedmowy kart 4 i etr. 6 z Xl 
drukowanemi tablicami. 60 kop. 
VILLE Jerzy. (ur. I 824). Konferencye rol- 
nicze. O nawozach chemicznych, tłumaczone 
przez Polikarpa Szl,źkiewicza, z dwiema ta- 
blicemi rycin. WarszawA, 1870, w 8ce, atr. 
X i 276. Rub. 1 kop. 50. 
- Nawozy chemiczne. Odczyty goapodAr- 
cze na podstawie prob dokonanych w Vin- 
cenneR. Podług trzeciego wydania fJ'ancuz. 
kiego tekstu przetłumAczył na j
zyk polski 
Stanisłllw 1'.ubień8ki. Poznań, 1872, w 8ce, 
et.r. 241. 1 rub. 35 kop. 
V IIe,our KArdyn., obacz: Jełowicki A. 
VILLEDIEU Eugeni. I.a polognc chretiellne 


et nouvelle. Paria, Cb. Duniol E., Dentu, 
imprim. W. Rl!mquet Goupy et -Cie., J869, 
\V 8cc, dr. 64. + 
VIUEMAIN d'ABANCDURT Franciszek Jan. 
(17.J
 t 1805). Adina czyli pasterka pyreney- 
ska i innych kilka romansów, napissna po 
francuzku p. Pana .... a po polsku wyłożona 
przez F. Zaleskipgo. Wanzawa, w drukarni 
Rngoczy, 1808. w 8ce, dr. 109. Zł. ) gr. 15. 
- Obacz: Grabowski Michał. 
V'LLEMARD Achil!el. Poluieche 1\fjjnz-und 
)ledaillen.Sammlun
 dee H... l Ablheilung. 
Wiell. Bcltelbeim, }J. w. r. (1869). w 8ce, 
str. U.. + 
Villemelant Redactcnr, ob.: Ostrowski J B. 
V'LLEMDNTEZ C. Ovineka. ou le. exiles 
en S)'berie, dramo Jyrique. Paris, 1801, w 
80e. 
WilIenberg Bogisław, obacz: Gurzkowskl 
KapU. 
V'LLENEUVE Tea. Ferd_ Vallou. (ur. 1801), 
i SAINT HILAIRE. I.a vieillesse de Stanialasi 
drame - vaudcville en l aote. Psrie, 18S1,. 
w 8ce. 
Villers Karol, obacz: Śniadecki Janj Wielers. 
W'LLEWICZ HiBr. Zbiór nabożeóetwa od. 
prnwionej!'o w kościele pobernardyńskim w 
Lublinie itd. przejrzane i poprawione przez 
WsrEzRwa, 187J, w 8ce, etr. 88. 
VILLFRANCHE J M. Japońscy m
czennicy_ 
HiBtorya chrześcijań6łwa w Japonii od jego 
brnie zaprowsdzenia af. do czaeów na.zycb_ 
Tłumaczenie. Poznań, nakład tłumacza, druk 
N. Kamieńekiego i Sp., 1863, " 12ce, Itr. 
92 i 14. 7 1 /. egr. 
WILLIAMS _ Helena Marla (ur. 1769). Po- 
dróż przez Szwajcary'ł w roku 1800, za wio)- 
rajł ca opisanie tego kraju, zwyczlijów i T2łdU 
z niejakim przyrównaniem do obyczajów Pa- 
ryża, w cZB8ach ostatnich Depillllll& oryginal- 
nie po angieleku przez panno ........ Warsn- 
wa, w druk. Nr. 646 na Nowolipiu , 1802 , w 
8ce, Itr. 273, nieJ. S. 6 złp. -ł + 
WILLlE Jacob, Dr. nadwor. ces. rOI. Chi- 
rurgia obozowa (przerobiona)" przez Tomoro- 
wicza, sztsbslekarza pułku 7 piechoty liniowo 
wojek króJ. pols. Wanzawa, Zawadzki i 
Wecki, 1816, w 8ce, efr. XV, 95. (Dodatki 
brane z Chirorgii Ravatona (1786 po 
franc .) i Szymkinvicza (16061. Złp. 2. + 
VILLlERS Piotr, kapitan. Le. coeeql1es on la 
jeune Dodiski, melodrame hietorique en troia 
actes et en prose. Paria, Ducrocq, 1805, w 
8ce. 
- Obacz: Francuni (Poniatowski). 
WILLISEN Wilchelm. (ur. 1790). Akten und 
Bemerkungen iiber meine Sendung nach dem 
Grosaberzogthum Posen im Friihjahr 1848 von 
General.Lieutennnt z. D. aIs l\II1Duscript gę-
		

/Bibliografia_05_113_0001.djvu

			WILMOWSKI - WILNO 


95 


druckt. Berlin, Druck von Julius Draeger, 
leł'), w 8ce, str. 117. (Takze z dat, 1860, 
" 8ce, str. 115). 1 zlp. 15 grp. 
- Offener Briefan den H. MAjor. v. Voigts- 
Rhetz a18 Entgęgnung auf leine aktenmasllige 
Darstellong ete. Berlin, Duncker i Humblot, 
gedruckt bei den Gebrudern Unger. 1818. w 
8ce. 8tr. 19. 2 8g r. + + + 
- Theorie des grossen Klipges angewen. 
det auf den rus8isch 'polnischen Feldzug v. 
.T. 1831. T. 2. Berlin. bci Duncker und Hum. 
blot, Druck Weidle, 1841, w 8cp, str. XVI i 
205; VUI i 164, z 6litogr. tablicami. Zlp. 10, 
- Teoria do la gran guerrl\ applicada a 
las campanas de 108 Russ08 en Polonia 1831 
Barcelona, 1850, w Bce. 

Willisen). General-lieutnant WilIisen und 
lelne Zeit. Stuttp-ard. 1851. 1 tal. 
- Denbchrift de8 JSational-ComiteB an den 
General von Willisen fiber gegenwarligen 
Zuetand des Gr088herzogthums Posen. 1818, 
fol., Itr. 2. (Extrablatt zur Ober-Post Amt.Zei- 
tung). + 
- TenzE! tytuł. Po sen, druk Kamieński, 
1848, w 8ce, 8tr. 36. + 
- Memoryał Komitetu narodowego do ge- 
:ner. Williaena o teraźniejszym 8tanie W. X. 
Poznańskiego. Poznajl. 1848, w 8ce. 
WILMOWSKI Gustaw. Dcutschlands Grenzen 
:nImentlich gegcn Danemark und Polen. Gło
 
gów. Flemming, 1848. w 8cJ, str. 26. 3 Egr. 
- fiber niedere strafgerichtsgewalt unU 
V o lk8recht. Głogów, Flcmming, 1848, w 8ce, 
I'r_ 22. 3 sgr. 
WILMSEN Fryderyk Filip. (1770 t 1831) 
PU1jaciel dzieci, kei,żka do czytania uba.- 
1Vna i do dawania nauk w 8zkołach dla mło. 

zieiy bardzo poi:yteczna, zawiera.i,!ca rozma. 

te nauki z tycia ludzkiego powziete, które 
I dorolł,y1Jl przydać eie mogli, z niemieckiego 
Pana ....., podług Ui edycyi przetłumaczona, 
Wrocław, Korn, 1811, w 8ce, str. 32t!. Złp. 6. 
- Toz, tamze, 162ł, w 8ce,8tr. 268.40 £lp. 
- Dziełko dor!jczne dla pocz'!tkowej mło. 
dZieży, zawieraj,!ce rozmaite nauki, z i:ycia 
l
dzkiego wybrane, które i dOl'o8łym przydać 
BI!j mogło Z niem. nR j\Jzyk polski pl'ze.łozo 
Ile. l'odług wydania steorelyp. na nowo zu- 
i6łnie popr. i odmienione. Wrocław. W. G. 
orn, 183', w 8ce, str. 228. Zlp. 3. 
- KBi,!zka do czytania dla pOCZątKuj
cej 

łodziezy lłrzez ...., po niemiecku z objaś- 
III
niami ułatwiają,cemi tłomaczenie na pol- 
Iki i rusyj9ki. Der Kinder Freund. Ein Le- 

buch flir die Jugend. Wilno, M. Ol"gelbrand, 
854. w 8ce, str. 214. 60 kop. 
- Obacz: Knigge. . 
( Vilna russf:, obacz: MourawieU A ndrz6j 
1866). 

ilna (Rusllkl1ja). .Pl'iłozenije k'puteszest- 
"'IJU po IW. miestam rUB$kim, Wilna, W ti- 


....... 


pogr. A. Syrkina, 1866, w See, litr. 62 i [, 
litogr. i l plan Wilna. + 
Wilno i Warszawa. Psryz, druk L. Marli. 
npt, 1860, w Bce, atr. 32. 1 frank. 
- An eille hochIObliche c\'anp;6lisch.lutheri- 
sche Gemeinde zu Wilna. dd. Wilna den 
50ten April 1842. Wilna. 1842 goda. fol., Btr. 
4 nieJ. + 
- Kuiżka (parniatnllja) wilcńskoj gubernii 
na 1850 goił. t ruI.;. 
- Toz nB 1852 goił. l rub. 
- 1'oz na 1853 god. 80sta\\l£>na z raz- 
ricRzenija naczAlstwa, wileilskim gubernskim 
8tatisticzeskim komitetom. Wilna, 1853. Rub. 
l kop. 50. 
_ Toz. Wilna, 1854. 2 rub. 
_ 'l"oz na 1856 god. l rub. 20 kop. 
_ Toz na 1868 god, z kartuju wileńakoj 
gubernii. Wilno, Zawadzki, 1058, w 12ce, 
litr. Ill. 
- Toz na golI 1859. Wilno. Zawadzki. 
1858, Itr. lIt. 
- Toz na 1862 golI. Czast. I. Wilno, 
T. A. Syrkill, 1862, w 12ce. Bb'. VIU i 183. 
- Toż na r. 1666. 
- Ksi,!ika zbiorowa historyczno.statY8tycz. 
nycb matery"łów Guberuii wileńBkiej. Wilna. 
1863. 
- Katerye na pnbliczny popi8 gimnazyum 
wilcń8kiego, 1812, w 4ce. 
- Toz na publiczny popis młodzi 1820. 
Wilno, folio. 
- 1'oi na r. 1821 pod Iterem Jó.. Skocz- 
kowskiego, w łce. 
- Toż na r. 1822. w .łee. 
- Toi na r. 1825, druk przy ulicy S. Jań- 
Bkiej, w 4ce. 
_ Oczerki (istoricze8ko'Btatisliczeskije) wi- 
leńakoj gubernii izdauy o razrie8zenija Da- 
czalstwa wileńBkim gubernBkim Itatiticzeskim 
komitetom. Wilna, 186:ł. w 8ce. 2 rub. 
-Opis obrz
dów załoł.euia wr. 18Wi poś
ie' 
cenia w r. 1835. kościoła ewangielicko refor- 
mowanego w \Vi lnie odbytycb. z doł,!czonym 
tegoż kolicioła wi terunkiem. Wilno, 1836, w 
8ce. 5 złp. 
_ Ollis8nie połozeuia geograficznego i tem 
peratury Wilna. Wilno. 1815, w Bce. 
_ Rueckzug der Frauz08en von Moskau 
biB Wilna. Saukt. Petersburg, 1814. 'Igr. 
_ Sobranie drewnych hramot i aktow. 
gorodow: Wilny. Kowna, 'frok, prawosław- 
nych monastyrei, cerkwiej i po rHzuym pred- 
mietam, s priłozenijem trech litografirow. ri- 
Bunkow. Czast l-U. Zbiór dawnych dyploma- 
tów i aktów miast: Wilna, Kowna, Trok, prawo- 
aławnycb monaBterów, cerkwi i w róźnycu spra- 
wach, z przyłączeniem trzech rysuuków lilogra. 
fowanych. Cz
ść I-II. Wilno, 1843, w 'ee, 
Itr. XCIV, 194 i 206 i tytułów kart niel, 3,nadto
		

/Bibliografia_05_114_0001.djvu

			96 


wn
SON - WINCENTY 


Iycina litogr. cprkwi w Wilnie; Plan wilna 
z 1'.1672 i 2 tabl. podobiznj Przywileje m. Wilna 
przedrukowano ze zbioru Dubińskiego wy- 
danego w Wilnio 1788 r.) 
(Układali: l\farcino\Vski Ant..; N arbutt po- 
mocnik trybunalnego archiwisty; Konakie- 
wicz duchowny soboru S. Mikołaja; Jachi- 
mowicz Bekretarz komitetu statystycznego; 
ArBeni ihumpn monastera S. TrójcYj Platon 
archimandryta)_ 
- Obacz: Semenow. 
- Ukazatel goroda Wilny. Sostawlen po 
razpori8Żeniu gławnago naczalnika kraja. 
Wilna, 1864. 60 kop. 
- Widok dawnego Wilua z krótkiem ob- 
jaśnieniem. Na odwr. karty tytułowej wyra- 
zono: Widok ten, którpgo nabyłem w We- 
necyi, jeat dziełem sztycharza Gabr. Bude- 
oehra. który słyn,!ł pod koniec wieku 17j mu- 
siał zapewne z dawniejszego kopijować. 
kanonik Stanisł. Czerski, 1822, w 8ee, 2 karty. 
w których: Epoki miasta Wilua i Wykład 
Nrów do tablicy tuż przył,!czonej z nnpisem: 
Wilno dawne. 
- Wizyta jenerahia dyecezyi Wileńskiej 
T. 1828. Wilno, 1828, w 8ce. 
Wilne, obacz: Wileński (a, ie); Baliński (O. 
pisanip, akAdemia); Boudon (1809); Charkie- 
wicz (podróż 182.!); Engel A. (Archiw. 1870); 
Golański F. (aksdemia); Januszewicz (staro- 
żytne 1887); Kondra'owicz L.; Kirkor .(1868); 
Kraszewski J. I. (histOlya) j Maehwitz (stlltyst\; 
Nareinowski A. (dyplomata 1843); Pfuel E- 
(l81!!) j Przyałgowski (Biskupi '861); Saint 
Ursinj Tablica (1864)j Wilcz,ń8ki J.lmuzeum). 
WILSDN Wille Rae. Travels in Russia, Po- 
land and Finland by. .... T. 2. London, 1828, 
w 8ce. 
WILSDN Robert Tomasz generał (1777 t 
J8"9). Account oC the campaignB in Poland 
in t806-7 with remarka on the character 
and composition of the Russian army, 1811, 
w 4ce. 
- Brief remarks on the character and 
compoeition ofthe Russian army, and asketch 
of the campaignB in Pul and in tbe yeArB 
1806 snd 1807. l.ondon, 1810, w 4ce. 
WILTDSIŃSKI Paulin KB. Nauki niedzielne 
homlletyczuo-popularne. Warszawa C. Le- 
wicki, druk Czerwińskiego i Sp., '1878, W 
8e£', T. 1 str. 369. l mb. 20 kop. 
- Tom II: Nauki homiletyczno-popular- 
ne na liwieta uroczyste i odpustowe. Tom 
Ul: Nauki ludowe przygodne, postne i pas- 
ayjne dwuletnie. Warszawa, 1876. Cena tOUlU 
2 złr. Cena całego dzieła 6 złr. 
(Wilucki Zychlińlki). Sendschreiben an die 
Redacteure der in Leipzig erscheinenden 
Kriegerzeitung: Wilm'ki Oberlieutn., MiilIer 
Oberlieutn., Ertmansdorf Lieutnant, Zychlili- 
.ki Lieutn., Audree Lieutn. Von ein8m preus- 
.ilchenLandwehr-Offlcier. Berlin, ł1ittler,1848, 
" aoe, str. 8t, S sgr. 


Willański, obacz: Gołuchowski J. 
VIMERCATI Wiktor. Kurs j
zyka włoskiego 
podług metody Robertsona, przystoBował do 
j
zyka polskiego Jan Checiński. Warszawa, 
Orgelbrand. 1859, w 8ce, str. 268. Rubl. l 
kop. 85. 
VI MINA de GENEDA Wojciech. Istorie deUe 
guerre civili di Polonia. Wenecya, 1671; jest 
w akróceniu na rossy.iskie przełoż. w Ote- 
czestwennyja Zapiski, 1829, Tom 87 i 88. 
- Relazionne della Moscovia edita per 
cura deI -dottor Gugl. Berguett. Milano, 1861, 
fol. 
VlMPELLER Slefan. Dr. Med. (ur. około J790). 
Elementarz wBzechwiedzy ludzkiej. Sanok 
Kar. Pollak. 
_ P/"Opedentic zur Pansophie oder Vor. 
bel'icht zum absolut wahren Wissen der Fun- 
damental.Principien aller Legislatur iiber- 
hAupt ais des einzigen l\Iittels, durch wpl- 
cheB die alIgemeinen Staats-und Volkerkrank- 
heiten vulgo Revolutionen geheilt werden 
konnen, .von ... Sanok, 1848, w 40e, str. 1>9 i VI. 
- Grundriss der Ptlnsophie oder Theorie 
aller Theoreme iiberhaupt, welche an die 
a ITen t. Meinung ais den souverllinen Gerichts- 
hof BlIer civilisirten Staaten im Wege Rech- 
tell B appelire. Verfasst von ......., practischem 
Arzte zu Sanok in Galizien. Sanok, gedr. 
bei K. PolIak, 1861, w 8ce, str. LXXV, 11>1.+ 
- Powielić autentyczna w spólnej sprawie 
kościoła, państw i narodów. któr,! w roczni- 
ce stoletniej niewoli prawym Polkom poliwie- 
ca autor Elementarza Panzofii. Lwóo;v, oakł. 
Wład. Szczerbickiego, z pierwszej IIwi,!zko- 
wej drukarni, 1873, w See, kart 3, str. 92. 
+ + 
WINARZYCKI Karol. (ur. 1808). O słanie 
obecnym literatury czeBkiej, z niemieckiego 
()rzełozył J. Muczkowski. Kraków, J. Czech, 
1834, w 8ce, str. 31>. (Oddruk z Tygod. kra- 
kowskiego 1884 Nr. 4.7). Złp. 1 gr. Hi. -+ ++ 
VINCENT H. La Pologne vina. Chant patrio- 
tique, paroles de Nancy. Parii. B. wyr. r. 
(po r. 1868)_ 2 fr. riO c. 
VINCENTIUS W. VOIl. Der Krieg in Poleu und 
Ungarn. Eine strategische Skizze dem Ko- 
mando der kiinftigeu deutschen Armee ge- 
widmet. Dresden, 1860. w See, str. 29. + -ł- 
(Wincenty S. Ferreryusz) (t 1419). Regułka 
bractwa BW. Winc. Ferreryusza. Kraków, druk 
Jaworskiego, b. w. r., (1869), w 16ce, str. 11>.+ 
- Nabożeństwo do BW. Wincentego Ferre- 
rYUSZR. Warszaws, u XX. Misyonarzy. Złp.l. 
_ Litania o św. Winc. Ferreryuszu_ B. w, 
r., w 16ce, obacz: Rapezyński (anioł). + 
WINCENTY S. Liryneński (około 410 t (50). 
Pamietnik, przekład lnoc. Krzyszkowskiego 
trynitarza (w Dziejach dobrocz. Wiluo 1823). 
(Przekład I)krzyneckiego R. jest II r. 1780).-t
		

/Bibliografia_05_115_0001.djvu

			WINCENTY - WINIARZ 


97 


I. 
I) 
I. 
I" 


Obacz: Bib!. J. Ossol. 1863. 
WINCENTY 8 Paulo. (1576t 1660). Modlit.wy 
i przestrogi duchowne. Warszaws, XX. Mi- 
1!ion., 1831, w 8ce. gr. 10. 
_ Toz, tamże wyd. późniejsze. B. w. r. 
Złp. 1. 
(Wincenty a Paulo). Nowenna na cz
ś
 BW. 
Wincentego a Paulo zgrom. XX.. MIssIOna- 
nów i Sióstr miłosierdzlB założYCiela, w celu 
przygotowania sle do pobo
nego obchod
 j


 
uroczystości w d. 19 L
pca przypadRJ,ceJ.! 
uproszenia od Boga za Jego przyczynił Jakiej 
łaski szczególnej, odprawiająca sie przez 9 
dni t
z uroczystość poprzedzające czyli od 
d. 10 do 19 Lipca, z francuz. Warszawa, druk 
XX. Missyonarzów, 182U, w 12ce, str. 129, 
obacz: Pawlicki Józef {18!')71. .. 
_ Pamiątka drugiego stólecia od za pro- 
wRdzenia w r. 1657 zgromadzeń św. Wincen. 
tego ił Paulo XX. Missionarzy i Sióstr miło- 
lIierdziR w Polsce, zawieraj'łca w sobie no- 
wenne do niepokal. poczecia "
ar
i p". no. 
wenne do św. Wincentego, z krotklm OplSe
 
jego iywota, wiadom. o. .szkaplerzu, m
kl 
pańs., z wizerunkiem BW. WIDC. Poznan, 1851. 
Kop. 55. 
_ Pomnik św_ WlDcentego z PalIli. War. 
Uawa, druk J. Ungra, 1864, w 8ce, Stl'. 39. 
_ Przewolinik Towsrzystwa św. Wincen. 
tego ił Paulo. Pari
, libr. Bray, 1863, w 
16ce, Itr. VIII, 393. 2 frank. 
_ Zebranie krótkie uczynków św. Wio- 
c::entego i PAulo, z dodaniem nowenny, go- 
dzinek i pieśni. Poznań, 1'. Das;&kiewicz na 
_kładzie, drukiem S. Pawickiego, 1860. 7 ' /, 
sgr. 
_ Źycie św. Wincentego ił Paulo. War- 
naws, o XX. Missionarzy. Zlp. S. 
_ Obacz: AbeUi; Ansard F. (duch t851); 
AnsaulI (Pologne 1862); Coli el X.; Oekerł; 
DeYołiO; OGbrowolski J.; H. M. (1842); Jeło- 
wieki Al.; Karczewski W. (182t3); Leclerc; Mam- 
merł; Maynard X. (zycie 1876); Mer6; PruSi. 
nowski AI-; Ustawy. 
VINCHDN Carlier. PI'awdziwa przyjaciolka. 
DZieło dla mlodycb panien, zaw!erajlłC e wzór 
postepowania moralnego w. 
r:otklch prze- 
strogach i slósownycb powlesclacb, prz
ł. z 
franc. Warszawa, G. L. GIUckeberg, 1836, w 
12ce, str. 238, niel, 4. Złp. 6. 
VINCI Leonardda. Rozprawa o malarstwie 
wydana w Paryżo w r. 16;'1 przez Rafaela 
du Frcane. Z portretem Leonarda da Vinci 
i rysunkami obJaśniającemi. Przełożona na 
jezyk polski przez wojciecha Gersona- War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk S. Orgel- 
branda synów, 1876, w 4ce, Itr. 90, V. Rub. 
l kop. 20. 
Wincke Hagen, obacz: Oziałyńlki Tyl. 
Winckelmann Jan Joachim (1717 t 1768), ob.: 
Potocki St. 'O sztuce 1815).. 
WINCKLER Benno. Die NationalititeD Po- 


merellens. Hirschberg, R. Wendt, 1869, " 
8ce, str. 127. Ui sgr. 
WINDAKIEWICZ Edward. 	
			

/Bibliografia_05_116_0001.djvu

			98 


WINJECKI - WINKLER 


- Kalendarz ś<:ienny na rok 1862, w ar- 
kuszu. 20 kro m. k. 
- Toz na rok 1863. Lwów, nakł. i druk 
E. Winiarza, folio. 20 cnt. 
- Kaleudarz ścienny na r. 1862. Lwów, 
w 16ce. 18 kro m. k. 
- Kalendarz kieszoulcowy nB rok 1852. 
Lwów, WlIJi81'
, w 
2cf'. 12 kro m. k. 
- Toź na lata I 853-18GO. Lwów, Winiarz, 
w 32cc. 12 kro 
- Toż na rok 1862. Lwów, 1861. 20 cnt. 
- Toż na r. 18G3. Lwów, nakład i druk 
....., 1862, \II S2ce. 20 cnt. 
- Toz na 1". 1864 i lata naat
pno do 1877 
(corocznie). 
- Kaleudalz powszcchny galicyjski na rok 
zwyczajny 1878, rocznik XXIX. Lwów, IIRU. 
i druk E. Winiarza. 1877, w 4ce, kR.t 60 nI. 
50 cnt. 
- Sclu'eib- Wirtbschafts. und Haus-K
leu- 
der, a II gem. galizischer. flir d. J. 1850. Lem- 
l1erg, Ed. Winian, w 4ce, ark. 9. 24 kro 111. k. 
- Toz d. J. 1851, \II 4ce. ark. 9 1 /.. 2ł kl'. 
- To?, tiil' Katholiken, Pl'Otcstanten, Grie- 
chelJ, Jnden und Mahol1ledaner, fur daa JRhr 
1852. l.eml1cl g. WJlJiArZ, w 4ce, ark. 9.24 kro 
ID. k. 
- Toż, fur daa Herzogthum Bukowina auf 
daa Jahr 1851). eingerichtt't zum Gf'brauche 
der KAth., Protest., nicht unirten Griechen, 
Juden und Mahomedsner. I Jahrgang. Lem- 
berg und CZl'rnowitz, druk i lIakład E. 
WiniarzR, w 4cp. 
Toż na r. 18:>6. 
- Toż na r. 1857, atr. 48. 
- Toz lata 1858-77, w 4cp. 
- Haus-Kalender, AlIgemeiner Galizischer, 
fur das Jahr 18i8, XX VUl Jahrgang. Lem- 
berg, Verlag und Drnck v\ln E. Winiarz, 
1877, w 4ce, kart 50 uie\. 60 cnt. 
WINIECKI Johann. Ueher clio Entstehung von 
Darru-Krankheiten Dach Vertichluken IDfici- 
render sputa. luaugur"I.Disaertatioll zur Er- 
langung der Doctorwurde in der med. chi. 
rurg. und Gl'burtshtlfl', welche 1.cbst belge. 
m"ten Thesen mit Zustimmnnl! der hoben 
m
d. Facullat der Universitiit Greifswald am 
IV August MDCCCLXXIIl otfeuthch v"rthei- 
digen wird .... RUS dem Grosaherzogthume 
Posen. Greifswald, Druck ł'r. Hache, w 8ce, 
str. 27. -t 
WINIEWICZ Karol. Rozpra
a o jako wy 
st.ępkach (cle quasi delictis), w celu oSlągni
. 
cia sLopma doktora praw ol1ojga napIsana. 
hraków, 1836, w 8ce. str. 37. (Oddruk z I{war- 
taln.) -+- .. + 
WINlEWSKI Franc. Commentarii Listorici et 
chronologic. II] Demo
thenj8 orationem dc 
corona. InsnnŁ multo ad Philippicae aetRtiH 
cognitiouem omniumque Demosthenis ora. 
tionum, quae sunt ex gcnpre publico, intel- 


ligentiam adjuvRndam. Monasterii (Miinster) 
libraria CoppentanchiRna, 1829, w 8ce, str 
XVIII i 384. Zlp. 11. 
- Verzeichnis9 (s,)"stematischl's) der ID den 
Programmen der preuss. Gym\lRsien und 
Progymnas., welche in d. Jllhr. 1825-41 er- 
schiellen sind. ellthalt. Abhand\. Reden und 
Gedichte im Auftragedes k. prov Schulkom. 
herausg. !\Jjjnster, Rpgensburg, 1844, w 4ce. 
3 zlp. 
WINIWARTER Joseph (k. k. Ratb und Pro- 
fessor). Haudhuch d.'r politischen und Justiz. 
GesE:tzkunde fUr die 1\onigreiche Galizien 
ulld I.odomericlI I Abthellung. Darstellung 
der Orgamsatiou des Landes und der Ver- 
waltung. Mit einem alphabetiHcben Register. 
[,emberg, Miliko\llski, 1826, w 8ce. Cena zni. 
żona 30 kl'. 
- Code geueral de cOJOmerce valaule po Ul'" 
les royaumes de Bobeme, de Gallicie et Lo. 
domcrie avec les du"hes d'Auschwltz et Za- 
tOl' et II' 
rand-duche de Cracovie etc. ił:- 
troduit pRl' la lo; du 17 Decbl'. 1862. Tra- 
duit par le chevRlier. ... Vienne, R. Lechner, 
1865, w 8ce. Stl'. VIIl et 143. 1 fi 50 lir. 
WINKElMANN Edward D. Bibliotheca Livo- 
uiae historicR. Syslcmatisches Vel'zeichnis8 
der Quellen und Hiilfsmittel zur Geschich:e 
EstlRnds, I.ivlauda und Kurlands von .... O. 
o. Prof. der Geschichle au der Univ. Hern. 
S. Petersburg. Kymmel in ł{igA, 1870, w 
4cl', ptr. X, 4.t14. ... ... ... 
Winkelman, obacz: Potocki Stan 
WINKLER Edw. Dr. Flora lekarska czyli 
opipanie cech rodzajowyeh wszelkich roślin 
w medycy me używanych przekład z niemiec- 
kiego S. Pisulewskiego magistra filzofii etc. 
Poszytów 12. WarszAwa, Merzbach, 1852, w 
4ce, st.r. 157 tebtu i rycin kolorowanych 
270. f tar. 13 kop. 50. .. 
WINKLER Franc. Hep. Posnaniensis (ur. 1842). 
De cordis vent,.iculorum anatomia. DisEer- 
tatio inallgurRlis medica. Berolini, 1665, w- 
8ce, str. 32. + 
WINKLER Jan, pastor na Szląsku w Nawsiu. 
(ur. 179ł). Chorał mellldyi ula śpicwniha 
zborów eWRngelickich. (Ciesz,)"n? 18ł..) 
- Okropne s1mtki pijaństwa, powieść l1845?) 
oblicz: Skutki. 
- Rachownik dla szkół 184. 
WINKLER Karol. X. S. P. (1775 t 18(3). No- 
wy d}'kcyonarz niemiecko-polski, w którym 
nie tylko znaczenie wszelkich najświeższych 
j
zyka niemieckiego wyrazów, ale też ony..h 
grammatyczn}' podział, naz
isko, gatunck, 
rodzaj, forma nieregularnych słów, odmienne 
od swego początku czasy, najjaśnićj s,! wy- 
łożone, tuuzież przy końcu nowy słownik 
imion wlasnych mIast i ludzi jest dołączony, 
p. K. W. 3 tomy. Lublin, druk XX. fryni- 
torzy, 1801, 1804,1800, w 8ce, str. 410,356, 24iJ. 
18 dp, +
		

/Bibliografia_05_117_0001.djvu

			WIN KLER - VIOMENIL 


99 


.WINKLER Leopo'd. Sparzona główkA, po. 
"'JeŚĆ przez .... Krllków, nakładem St Grali 

howskiego, aUad główny w ksj
garni G. 
Gebetbnera j Spółki, drukiem Wł. L Anczy- 
CI i Spółki, 1875, w 8ce, str. 138. 60 cnt + 
. .:.... Grammatyka jezyka pol&kiego. ()bPjmu- 
J'!Ca nanko o cZIJBciach mowy i ich cdmia- 
lIaeh craz ortogrllfiO sposobem katecbizmo- 
"ym ułożona. CZIJfi6 pierwszlI. Warszawa, C. 
Lewicki, lS
3, w 24ce. Itr. 153. Zlp. 2. i- 
Wlnkrer L., obacz: Niewoli. 
WINklEWSKI Aleksander z Grua"zi
ca (nr. 
18321. De 1iJ!'aturR in continuatione artpriae 
circnm.ut,a; Dissert. JnAug. chirurg. Vratisln- 

i8e, typ. NeumanD, 1861, w. See, Itr. 20 i 1 
Ol. + 
- Obacz: Krasicki IgnacJ. 
Winnica CbrystusaPana, w której 8ie zawieraj, 
modlitwJ nabozne z różnych antorów zebra- 
tle, w 8ce, oprnwne zł. 6. 
Winnice w Polsce, cbacz: Gawarecki w ka- 
lend. Gałf:zowr. 1834 r. 
WINNICKI August Paweł (ur. 1789). De ea- 
łarrho et coryza. Dissertatioinaugura]il medica, 
qUam grRtiosi medicorum ordinis eonaensu 
et auctOlitate pro summis in medicina et 
C
irurgia honoribus in UnivC'rs. łitter.. Be
- 
hnensi publ. defellderet nuctor Varsovleusls. 
Berolini, forruis Krauzianis. 1821. w 8ce,str, 
30. + 
Winnlckl Jerzy biskup, ob.: Wieliczko I. 
. WINNICKI Paweł X. Kazanis tliedzielne, 
IIwiąteczne, jubileuszowe i inne rozmaito, oraz 
Homilie adwentowe, postne i niektóre nie- 
dzielne przez . '_' wikoryu8zą. kolleO"iaty za- 
lI1oYllkiej. WarlIzawa, Gust. Sennewa1d, JS98, 
... 8ce, etr, 4.00. Złp. 10, znji. 4S kop. + 
_ Kazania postne, z niemieckiego prze- 
poIlIzezone }Jl"Zez ..,
." WarlIzawa, S. Orge1- 
brand, lJakład i druk, 1849, w 12ce, etr. 194. 
Zlp. 6. 
- Obacz: Naller (kazatlia 1860). 
J.WlNNICIU Siani sław. X. pleban 
iałogórsld. 
k ?zef ŚW., pocieeha w 1Itrllpienin. z przydat. 
Jem modlit.w porannych, w cZl!sie mszy ŚW., 
d<;> spowiedzi i kommllnii i t. d. Przełozył z 
I!
blioteczki katolickiej z n;em. ks. St. Win- 
I1lcki. Lwów, Piller j Sp., 1845, w 16ce, str. 
247. Złp. S. 
_ Ołtarzyk złoty wonnego kadzenia przed 
'
t01icą Boż'!. na którym duch gorłcy czeŚĆ 
l chY	
			

/Bibliografia_05_118_0001.djvu

			Joo 


WIOROGORSKI - WIRGILmSZ 


traite l'epoque, l10nt ił .'.$rit l1an
 ce8 Jełfrel. 
Paris. chez Treuttel .et Wiirtz et & 8traBl- 
bourg. 1808. w Sce. Itr. SOI. 8 frank. -I' -lo + 
- Wspomnienia, IiRfy iraporta unodowe 
barona. ........ wysłannika .'rządu francuskiego 
tło jeneralicyi konfederacyi barskiej w latach 
1771 i 1772. z francuzkiego przetłumaczone 
przez Stan. pruli ksi
cia JabłonowekieJ!'o. 
KrAków, druk Budweisera, J663. W 8ce. litr, 
107. 10 Ngr. + + + 
Wiosna, obacz: KleJst (poemat). 
WIOROGÓRSKI Jan. De c'lillbete me1lite. 
dissertatio inAugurałis pałholofl'ico.mpl1ica, 
quam ...... die 17 Aprilis 1837 publice defen- 
det. Berolini, typi8 Friedliinderianis. 1837. w 
8ce, str. 28. + + + 
(Wiórogórski Mile.) Notice tJl!crolC1giqae lur 
Nic. de Wiórogórski, conaeiller intime de S. 
M. l'Empereur de toutes Ip.a Rus!lies. Parie. 
impr. Tinterlin, 18716, w Bce. 8tr. ]3 i 1. 
(PodpisAny E.de Saint- Maurice Cabany: wyj. 
ze zbioru Necrologe univer8el du XIX. miecIe.) 
VIQUEL Plt. Trois 1nemoirE'a B. propos de 
Ja Question Polonaise en 1631 par..... MOI' 
eou.' 1864. 1 rub. 50 kop, 
VIOUESNEL M. Ccup d'oeil sur queIques 
points de l'hiatoire des peuplel Slavel. Pa- 
ryż, ]862. 
(Z dziela. V oyage danI Ja Turquie d'Eg. 
rop e). 
- Obacz: Ducbiiiski F. 
VIRCHDW Rudolf. Pierwotne Jul1y. EuroP1. 
przekład z niemieckiego przez K. WRnzaw&, 
wyd, Spółki wydawniczej, druk S. OrgelbraD- 
da Iynów, J875, w Sce, Itr. 36. 1 złp. 
- Ltldzka i małpia czaszka. odczyt, prze. 
ozył -Bolesław L, Warszawa. 1871. w 8ee, 
tr. 26. 25 kop. 
- Pokarmy i artyknły apozywcze. Tłoma- 
czenie z niemieckiego. Warszawa. nakło Sp. 
"'ydaw. ksieg., drnk S. Orgelbranda Iynów. 
1874, w 8ce, etr. 45. 15 kop. 
- O wychowaniu kobiety ze wzgJedu na 
jej powołanip, przekłsd Aleks. Petrowa. War- 
azaW8, wyd. redak_ Opiekuna domoweJto. druk 
J. Jaworskiego, 1873. w 16ce. 8tr. 29. 
VIREY Jul. Józef. Fizyologia i jej stolunek 
do p8ychologii, przeklad \V" P. {Czy Przy' 
bylski Wacław?}. Wilno, naklsd i druk J. 
Zawadzkiego, 1852. w Sea. str. XXVIII i 364. 
Złp. J6, zniż. 6 zł. 20 gr. + .- 
- Historya naturalna I'odu ludzkiego z 10 
tablicami kolorowanych J'ycin. przełozył 1'. 
E. I.(eśniewski), b. N. N. P. 4 tomy. War- 
szawa. s. Orgelbrand, J842-43, w 12ce, str. 
T. I. XXXI i 44ł j 'l'. II. 379; T. m. 446; 
T. IV. 464_ Złp. 42, cena zniż. 3 rub. + 
- Toz z 10 tablicami kolorowanych rycin. 
wydanie drugie. T. 2. War8zawa, Orl(elbrand, 
1857, w See, str. T. I. XVI i 436. 1'. U.479. 
Zlp. 83 gr. 10. -I- 


- Jlistorya obycrajów j instyn1tłu zwie' 
rZłt. Kurl dawany W .Ateneum 1cró]e"ski
1II 
paryzkiem przez ....., tłumaczona z frAncus- 
kiego i skróconR przez Antoniejlo R
śmiń: 
s'kieg:o. T, 2. WarS7.RWR, drąk ZawadzkIego l 
W 
ckieJ!"o IJpr?}'wiJI'jnwRnyrh drukarzy i k8i
- 
garzy królestwa. "olsk., l 828. w 8ce, 8tr. 'l. 
J. 434.; 'J'. n. 494. 24 zlp, + 
- To?' i zmyślności zwier7.łt, z pniłziałAlTli 
metoc1ycznemi i I1nturalnemi wszystkich ich 
gromac1. KUI's czytany w Ateneum król. pa- 
ryzltiem, przekład Ant. Waj:ti. T. 2. Warszawa, 
Orgelbrand. 1844-45, w 12ce. etr. T. I. VI i 
658. T. U. 736. Zlp. 26 gr. 20. cena zniż I 
rub. 50 Jeop. 
(Jcstto przE'Han Kośmińskiego poprawny), 
- Kobieta yJod \V2
ledem fizyolol{icznym. 
moraJnym i literackim (tłuml\C'z Leśniew. 
8ki). Warszawa, Orgelhrand. 1843, w 8ce, 
etr. 464. (Stanowi cześć bistoryi rodu ludz- 
kiego). Złp. ]0, na papierze welinowym zł1" 
12..,. . 
- O kobiecie pod \Vz
l
dem fizyoloRiez- 
l1ym, motAlnym i literackim. przełożył P. E. 
LPśniewski. WydAnie drugie. Warszawa,1857. 
w 12ce. 8tr. 367. 2 dr. 40 kr., cena znit. 
75 kop, + + 
WIRGILIUSZ Publiusz "'aro (ur. 70 r. przl'd 
Chr. t 19 r. przed Chr.) Aeneidos !ib. IX. 
Polocia!', r. IBL., w 8ce. Zlp. J. 
- Bucolieon liber. fłuko1iki przekładania 
J'ózefa Lipińskiego. Waruawa. druk przy 
Nowolipiu. ]805, w 8ce. 8tr. 92. (Z tekstem 
łacińskim). Zlp. 7. 
- Bnkoliki, ....przekładania Józefa Lipiń- 
8kiego. W,""zRwa, w drukami Nr. 646 przy 
Nowolipiu. ]805. .. Bce, str. 51. Zlp. 6. + 
- Bucolica. Georgica et Aenei8 aa 1\01'- 
mam opiniarum Editionum reimprena Var- 
..via e, 1829, w Bce. Złp. 2. 
- Bukoliki.., wier8zemmiarowym,pr2etła. 
maczył Marc. Motty. Poznań. 2:upań8ki. druk 
Pawickiego i Gube, ]852. w 8ee. str. lU, 22. 
'i i pół 8gr. 
- Eneida, dzieło pośmiertne, przekłAdA- 
nia (po wi
kszej cz
ści) Fr. Dmochowskiego. 
Warszawa, wydawca X. Edw. Czarnecki. druk 
przy ulicy Nowo-senatorskiej u XX. Pijarów, 
]809, w Bce, str. 420. kart 2. str_ Xx. i por. 
tret. Na papiprze pięknym 8 złp., na papie- 
rze wodnym 6 zlp. + 
(Trzy ostatnie księgi tłomaczył X. WinI!. 
Jakubowski prowincyał. Dodana wiadomoś6 o 
zyciu i pismach Fr. Dmochowskiego przez 
Ludw. Osińskiego czytana 1'. 1806). 
_ Eneida, przekładania }<'. S. Dmochow- 
skiego (tłumAcza Illiady). Edycya drnga. 
Wyd. Dmochowskiego F. D. eyna. Warsza\u, 
druk przy ulicy Nowo-senatorskiej, J830. ." 
Bu. Btr. XVIII, 832. 
(Trzy ostatnie ksiegi przekładu wyda-łrcy, 
cz
ścią zllli w księdze XI i XII Franc. Ko- 
walskiego). ZłJ).S. + + +
		

/Bibliografia_05_119_0001.djvu

			WIRM!NSKI - WISEMAN 


101 


" 


1 - Eneia..1Jrzekłaa Fran. Wę!ykR, z roku 
809-25 (rt:kopism). 

 _ Eneida czyJi wierAz bobl\tyrstd ku czci 
.."nejasza z Troi, przpkłodania JAcka Przy. 
bylskiego N. N. W. W. i filozofii. doktora, 
:"meryta IIzkoly p-Iównej krakowski
j, dziE'ka- 
ba wydziału filozoficr.nep:o, przybranf'go człon- 
lu'! królewskiego Towarzystwa WIIJ1:1zawskiego 
Jlrzyjaciół Ilauk ect. z kopE'rsztychem i mnp'!. 
2 t.omy. Kraków, J1aklac1p.m Józefa Mnł,pckie. 
go wlaiiciciela księgArni i drukami Groblow. 
Ikiej, 1811, w Bce. str. T. I. XII. 309. T. n. 
442 z 2 rycinami i z popiersiem tłumacza. 
Złp. 27. -ł 
_ Jeorgiki Wirgilowskie do Mecenssa, 
wiersz dydaktyczny o 2ipmiRńatwie czyli o 

ospodarstwie wiejskim, k
ięlti cztery prze. 
kładanie Jacka Idzipgo PrzybylRkiep:o }t'. D. 
'\\' szkole głównej krakowskiej wysłuzonpgo 
profesora. członka krolewekiego towarzystwa 
przyjaciół Dauk WarszRwskiego. Kraków, w 

rukarui Groblowskićj, ]813, w Sca, str. 107. 
łp.s.+++ 
_ Georgiki ..., wiersz o 2ipmiaiiEłwie W
 
.czterech pieiiniath, tłomaczony p. Feliksa 
Frankowskiego. Warll2:aWA, druk GIHckBberga, 
1819, w Bce. 8tr. 80. Złp. 4. ... 
- Georgiki C2:y1i ziemiańetwo etRrozyf.nycn 
R.zymian. poema dyktoktyc7.ne - przekłada- 
n
a X. Alek8pgo Kot.inzyńskiego Scnolarum 
Plarum (z tekstem łacińskim). Wilno. w dru- 
karni A. Marcinowskiego. 1821, W Sce, 8tr. 
232 i XXVII. 
łp. 7. 
- Opero. omnia. NovA. editio accarate re. 
XOJtnita. Vilnae, Zawadzki. 1808, w:ł2ce, str. 
VII, 989. Złp. 3 gr. 10. + 
_ ORłos2:eTlie dzieła pod tytułem: Eneida. 
tłumaczenia Marcina Holskiep-o z wyimkami. 
Warszawa, 1801. w 8ce, str. 15, 
_ Skoiopaski ..,.(z tekstem łacińsl, 9. 
- Obacz: Blumauer: Bohusz Fr.; KOŹmian 
Kaj. i Maciejowski Wac. Al.; Sielanki; Taóski 
Ign. 
Virglnl Deiparae et Annae Matri Sacrnm. 
8tia editio. Cracoviae, druk A. Gieszkowskie. 
go, 1846, str. 10. 
'l' .(Ektoga wierszem łacińskim: Moelibeu8 et. 
ltYl'US). 
. WIRMANSKI Józef z Krakowa. Dissf!rtalio 
lnauguralis medico-chirllrgicR de cranii tre- 
]!anatione. Berolini, t.yp. Nietsch,18SI, w 8ce, 
8tr. 28. + + + 
- O zatruciach i śmiprci l>ozornej, o spo- 
sobach ratowania w owych zdorzeniach po. 
dług M. P. Orfilla, lek. nadw. kro FraD. itd.. 
1udzil!z o oparzenioch i fałszowaniu win, 1Jrze. 
robione i zastosowane do uzytku pllblicz. p. 
..... Warszllwa, 1841, (r
kopism). 


WIRTEMBERGSKA kll
łna Z CzartDrysklch 
Mary. An!!.. łona KsięcIa I.udwika (ur, 16 
Marca 1768 t 21 Października 18M), :Malwi
 
na C2y1i domyiilność aerc9, romanA ()ryginal
 
ny. 2 Tomy. Zawadzki i Węclci. 1816, w 8ce, 
k. J, str. V, 198 i 268. Złp. 12. + 
_ Toz czyli domyślnoś6 serca. Edycy.. 
druga poprawna i ue6ciu rycinami ozdobie. 
DR. 2 tomy. War8p.8wa, GJiicksberg i komp.t 
1817, w Bce, 8tr. VIIJ. 182, ryc. 4; k. 1, 8tr. 
248, ryc. 2. Zlp. 12. + 
_ Toz, eaYC
'8 trzecia. poprawne, 8zeecił 
rycinami czdohiona, 2 tomy. WRrullwa. 
Gliicbberg, 1821. 'IV 16ce, str. 202 i 272. Złp. 9. 
_ Toz. edycya czwllrtl\ poprawno. T. 2. 
Warszawa. uskład Gliick6berga, lE-28-29. 
W 12ce. T, J. litr. IV. 172, ryc. 4; T. II. etr. 
230, ryc. S. ,Złp. 7 gr. 15. 
_ Malvina ou l'instinct du coeur. roman 
f.mdnit du polonais 'PAr une Polonaise.2 vol. 
Varsovie, I'imprimerie de. C. RRj:(OCZY, 1817, 
w Bec, litr, 143. 191. k. 4. lPrzekład Nakwas. 
kiej). Złp. 6. + 
_ La Potonaise. ou J'inatinct au roeur, 
trnduit dn polonaig de la princesse W.'** 
par MndRmeNakwaskR. 2vo1. rary
.l'eylieux, 
1822, w 12ce. Złp. 6. 
_ Toz. prze)!łocl nR rosyjskie z ligo (?) wy. 
dania. Moskw8, 183ł. 
_ Oba£z: Czartoryska Izab. 
WIRTEMBERGSKI E. Maksymil (1£88? t 
1709). Reis
n und CampRl!"nien de8 Prinzen 
E, M. 'Von Wirtemberg 1720, (o wojnie w 
Polsce od 1703 pod wodz,! Karola XII). 
(Wyj'!tki w Tygod liter. pezu. 1839). 
WISEMAN Mikołaj, 1	
			

/Bibliografia_05_120_0001.djvu

			102 


WISLICKI 


- Lamp. w przybytku Pańskim przpz 
1cardynała .... (pr:zekład Jul. HorAina.). Wilno, 
Za.'Yadzki, 1859 , w Sce, atr. Bl. Zlp. S gr, 10, 
1!:D1Z. 2 21, + + 
- Perła ukryta. obraz dramatyczny. Ikre. 
ilony w jtjzyku Iłn
ielekim a lIa polski prze. 
ło?ony przez ksi
dza St. S(nareki) D. Wilno, 
JJakła.! J. KrRsnosielskiego. w Lipsku, w ko' 
misyi T. A. Brockhausa, 1862. w 12co.. Itr. 
118. 60 kOlT. + 
- Obacz: Tursld ,. K. (perła). 
Wisk, obacz: Filozofia (183B); Przepisy i 
Traktąt. 
Wiślane kornpiele (ta1<), (JuaCI;: bIJet. 
WISLlCKI Adam T. (ur. 1836). O cl1mielu 
rzecz gospodarska. Warszawa. 1862. 
- Co rzemieślnicy moglJ zrobić dla s"ycb 
dzieci, odczyt popnlamy dla l'z
mieślnikow. 
(odbitka z Gaz. przemysłowo.rzem.) Warszawa, 
1873 , w 16ce. I) ItfJp. 
- Podr
czna encyklopedY3 pows:zechna, 
-wydana prac% i staraniem redak. Frzegllłiłu 
ty
. Warszawa, 1873-75. w Bce. 6tr. 946, 
480 (właściwie 660). 920. Dodatek sti'. 21. 
Do cz
ści III dodano; Kozenna, Mały atlas 
tlzkolny. spol
zczył S. E. Stoeger, drukiem 
tóakladu Ed. Hoelzla w Wiedniu. 15 zlr. + 
- GawtJdy wars2tRtowe dla rzemieiilników 
i robotników poJskich opowiedział ..... Cz. J. 
Zakład krawiecki i kluby rzemieślników w 
Anglii. O kredycie. kasy pożyczkowe. Wy. 
płaty w czwartki. Szkoły wieczorne. Biblio- 
teki ludowe, opowiedział terrninator. War. 
8zawa, Okoński, 1862, w lGce. str. 72.20 grp. 
- Cz. n. Warszawa. J. OkOński, 1863, w 
16ce: eh'; 72. 20 grp. + 
- Krótka. geografia Królestwa PolsJdego 
ułożył ....... Warszawa. l'edakcya Rocznikó\v 
gospodarstwa kl1łjowsgo. druk Gazety pOlB., 
1863, w 12ce , litr. III, 102. 1 zlp. 10 gr. + 
- Klejnoty poezyi polskićj wybrane z dzieł 
lIajznakomitszycb dawn)'ch i nowoczesnych 
poetów p. A. T. W. Poczet I i U. Warsza- 
'Wa, Bernstein, 1857. W l6ce. atr. If, 62, III. 
II, l. 63, lV, HI. 
Poczet nI. Warszawa. dl'uk AJ. GinBa. 
1857, w IGca, str. 63. 
(Poezye: Baliński K.i Czajkowski A.; 1Jusz- 
eZ8wska j Domioowski A-i Gaszyński K.i Ma. 
gonszewski D.; OlizarOWBkij WtJgierski K; 
Zmichowska G.) 
Poczet IV, t'lmze. 
Poczet V. 1858. str. 6oi. 
(Sil< tu poeci: Baliński K.; Bielowski A.; 
Ch
ciński J.; Jabłoński H.j Korotyński W.j 
Odyniec E. A.; Pol W.; Siemieńeki L.; Ujej. 
eki K.j Wolski W.; Zmorski M.) 
Poczet V, Warszawa. 1858. POczet J. 15 
kop., dalsze po 20 kor. 
- 1'07.. wybrane z dawnyrh i nowoczes. 
JJJch dzieł, z dod..uicm krótkiego zyciorysu 
i l'(1gh;du 1Ja tltwory najznakoD1itszych poe- 


Łów prze. A. T. W. Oddział II. Poczet l. I: 
portretem Brodzińskiego, Warlzawa. lIakl. 
'KaroJa BerDsteiD8. w drok. Aleks. GiDs, 
1858, w 16ce, etr. 80. 80 kop. 
- To!. Oddział n. poczet III. z portretem 
Mickiewicza. Warszawa, nakł. 1\. Bemsteina, 
druk A. Gin9. '\859. w 16ce. sfr. 50. 20 kop. 
- 'J'oz. OddziRł n. poczet III. Warszawa, 
druk A. Ginsa. ]859. 50 kop. 
- Klejnoty poezyi polskiej. wybrane z 
dzieł uRjznakomitszych i nowocze
nych poe- 
tów przez A. 1<'. W. Warszawa.J. Kaofmann, 
druk Jaworskiego. 1872. w 16ce_ str. 846. 
1 rab.. 
- Narody Zamie62:ku.ilłce Jiemj
: braciom 
włościanom j mieszczAnom wszelkich Z8j
Ć 
opowiedział JlI.kób Wojak. Ksi,!zeczh pierw- 
SZR. Warszawa, druk A. Giosa, 1862, W 12ce, 
str. 59. (Opis Azyi). 
- Opis fabryki szkła i kryształów lIa osa- 
dzie Czechy do braci Ed\lfarda i Wilhelma 
Hordliczków nlllez,!cej, a kOllkuruj,!cej aa 
wzorOwe 1Jrz,!dzenie etanu robotników o na- 
grad, 100.000 fl'anków przez ces&r2:a Napo- 
leona Ulgo wyznaCZOD:! njł tegorocznej wy. 
stawie paryzkićj. Warszawa. J867. w 16c8. 
20 kop. 
- pogl,!d na sprawo wło&ciaiis1cł ze Bta- 
nowiaka przymusu w wieczysłem oczynszo- 
waniu napisał... (Oddruk z Gazety warsz.) 
Warszawa, Okoński, drnk Gazety warszaw- 
skiej, 1862, w 12ce, str. 51. Złp. 2 gr. 20. 
- Sztaka wycJlOwawczego bawienia dzieci 
podlug metody Fr. Froebla. twórcy cgród- 
ków dziecinnych w Niemczech. Dar Jazy (pu. 
delko z 6ma piłeczkamił z dodaniem 40 gier 
w piłk{! dla zabawy dzieci i młodziezy. War- 
szawa, nakło red. Pl'zep:lądu 'rygod., 1868_ 
w 8ce. str. 16 i l tabl. Iitogr. 
- Zadąnia ekonomiczne. I. WiejRkie kasy 
oszcz\Jdnoiici j pozyczek dla włościan i wy- 
robników napisał ....... Warszawa. druk A. 
Ginsa, 1862, w Bce. str. 16. 1 zlp. 
- PrzegJ,!d Tygodniowy. Redagował w la. 
tach 1866-71. W połowie r. 1877 obj,ł re. 
dakcy
 A. SwitJtochowski. 
- Wydał Milno Edw. i Reichenbacb. (P. 
E. I.eśniewski). Hist. naturalna, wyd. 2gie, 
1857. Toz rozdzielił na oddzielnIl dzieło p. 
to Skrócony wykład botaniki. 
- Obacz; Champannois (wódka)j 0110 
Siemens (Nauka przemYIłu gospodo 1857); 
Puefz (GeogrBfia); Smiles. 
WISLlCKI Józef Mikot. (ur. 1805) Karol i Marya 
czyli moje s
siedztwo pierwszegopi
tra. Eufe. 
mia czyli tak na tlwiecie. Obł
kana. Tuy, 
powieści. Warszawa. drul;: Gaz. warszawskiej, 
1836. w 8ce, str. 30 i 49. Cena zniź. 1 zlp. 
- Józef Krogulski jako kompozytor reli- 
gijny. (Jestto prozaiczne 'Wspomnienie, po' 
świlicone pami
ri młodego muzyka warszaw- 
skiego, zmarł. tu w 27 r. zycia Da d.9 stycz. 
1842 r.) Warszawa, 1843. w 8ce, str. 14. +-ł-. 


.....J
		

/Bibliografia_05_121_0001.djvu

			WJSłJA - WISEOCKI 


103 


,; 
t. 
s, 


- Opis królestwa polskiego pod wzgle dem 
bistorycznym. statystycznym. rolniczym, fa.. 
bry<,zn)'m. bandlowym, zwyczajowym i ohy. 
cZ8jowym. .£ cZ\Jści, w 2 tomach z 18 ryci. 
nami htogl'_ Warszawa, t1akb.d autorn, druk 
Gl\zety codziennej, 1850. Cz
ść 1.1853. Cześć 
11. 18M. T. I. k. 2, str. IV, J, 144, rycin 12. 
T. n. k. 2, Itr. 86, k. 2, str. 89, rycin 8. 
Złp. 28. + + 
_ Pani Orzelskn. obraz z domowego życia 
Polaków w pierwszej połowie XVIlI. wieku. 
2 Tomy. Warszawa, lt347, w I2ce; str. T. I. 
V i 226; '1'. 11. 25t3. zlp. 10. 
_ Starosta. Rabsztyński, obraz z domo- 
wego życin Polaków w drugiej połowie XVIII 
wieku. 2 Tomy. Warszawa., IS41, w 12ce, 
tltr. XV i 2... złp. 13 gr. 10. 
- Zarysy ziemi Opatowskiej i Sandomier- 
tlkiej pod wzg)
dem historycznym, etatystycz- 
nym, rolniczym. fabrycznym i handlowym. 
Warszawa, skład u Okońskiego, druk A. Gin- 
sa, 1862, w Bet!, str. ll, 149. (jestto Tom 3. 
Qpisu Kl'ólestwa. Polskiego). + 
_ Zborowscy, obraz z domowego życia 
Polaków w drugiej połowie XVI. .w. 2 T.Jmy. 
Warszawa, druk .J. Kaczanawsklego . 1843, 
\V Sco, str. T. J. VII, 286; T. H. S3! i nie). 
2. dp. 13 gr. 10. 
_ Wiślicki Statut ob: Helcel Antoni Zyg- 
munt; Lelewel Joach.; Łaguna j Stadnicki 
I.j 
Węclewski J. (Statutu m 1854); Wójcicki Ka 
zimierz W. 
Wisła biega zbiorowa ku uczczeniu 25cio 
letniej rocznicy pracy na polu dziennikar' 
skiem PawłA Stalmacha. Kraków, skład u S. 
Ą. Krzyzanowskie
o, druk Korneckiego, 1873, 
W łke, k. 2, str. XXVI, 400. II. k. 13 z por' 
tretem. dr. 4. + + .. 
Obejmuje: Anczyc Władysław: Paweł Stal- 
Jnsch; Bronisław Gr...., Fragment, poezya; 
Bełcikowski Adam: Faust. odczyt; Ch\Jciń. 
8ki Jan, JedYRa pieśń, lJoezya; Chł
dowski 
Kazimierz, Obrol1a łysych; )).:Jchiń
ka Sewe. 
ryna, Za Głoq'Ów Psie-pola, p"ezya; Enge- 
Itrom wawrzyniec, Miesiąc Maryi, poezyaj 
Emil, Dziaduś, poezya; EJ. y. Na grobie 
Wincentego 1'018, poezya; Felicyan, z Pe- 
trarki, po
zya; Grudzióski St>tnisław, Sztuka 
i prawda, poezya; Gregorowicz I. K" Ulicz. 
nik Warszawski, szkic; Jez T. T, Rozwóuka, 
obrazek; Jeniko l.udwik, Reiueke lis, poe- 
zyaj lluicka M., Wit St\Vo
z, pod obrazem 
Matejki, poezya. Kaszewski. Filoklet, Pocz
. 
tek tragedyi; Kraszewski .J. L, Trzeci Maj, 
dramat; liraszew
ki J. l., Z notatek 1866 r. 
l)oezya; Kostecki Plat'ID, Krainn SzczęśCia, 
poezya; Kosteeki Platon, Ksilj,zeczka do czy- 
telnika, 'poezyaj Koziebrodzki Władysław, 
Portret, nowella : lirupiński, O granicach ludz- 
kiego pozuania; I.ibełt Karol, Dr., Szczepo- 
WOsć i narodowość wobec rozwoju narodo. 
Wego; Lenartowicz T., List do P. K. R., 
poezya; Lenartowicz T., Do O. JS"., poczya; 
Lutostański Bolesław dr., hba IZkolnąj Mar- 


D 
ł, 

. 
IJ 


Z 
I- 
I, 
:i. 


11 
Ć 


. 
" 


:- 


a 
. 


,- 


I. 


,. 


,- 


) 


,i 


r 


" 


'i 


'. 


., 
'. 


. 
l" 
, 


1& 


, 
i, 


rene Walerya, Biała brzoza; Otto kl. dr., 
Okolice Cie8zyna.; P8jgert Adam, Hymn Iza- 
jasza, poezya; Pol Wincenty, Jeszcze Pieśń 
Januszowa, poezy&. Przyborowski Walery, O 
zrnrokn, poezya; Prusinowski Jan, Cbrzest- 
lIej córeczce, poezya; Pług Adam, W chatce 
góralskiej, poezya; Schmitt Henryk, KlQBka. 
i uwięzieniA arcyksi
cia rakuskiego Maks}'- 
miliana pod Byczym!; stef..n z Litwy, We 
wsi litewskiej. poezya; Supiński Józef, "Help 
yourself"; Stefan z Opatówka, Testament Zół- 
kiewskiego, poezya; Sznjski J. prof., Apostol- 
skie wyprawy S. Ottona z Hamberga; Sas 
Paweł. Paweł Stalmacb, poezya; Ujejski Kor- 
ne), Z polskich dytyrambów, poezya; Wil- 
czyuski A., I'ani Inspektorowa, oLrazekj Wil- 
końska I'aulina. Pogadanki ° wychowaniu; 
Wóycie:ki K. Wł., 1'radycya narodows; Wi- 
s10cki Włau)'sław dr., Powieść o Papieiu Ur- 
llJ1Die; Zacharyasiewicz Jan. Fatamorgana; 
Zieliński Władysław K.. Dewen.) 
Wisłą (Nad! obaez: Kapliński L. (1860); 
Miszkatowicz J. 1865. 
Wisła obacz: Brandstiitter (W eicbsel 1855). 
Darslellung 11864); Fajans M. (ulbum); Flatt D. 
(Brzegi 1854) Kolberg Wilh. (Wisła. Część II, 
1861 a część l. w rękopisie); Kisieiewski A.; 
Klonowicz S. IFlis 18(2); Manner C.; Pąncer 
F.; Pol W. (półn. stoki; Połątkiewicz (ltJ39); 
Der Weichselstrom (w Zeitschr. fur Bauwesen 
Erbksma. Berlin, 1858); Wartość; Wolski L. 
(bydTogrsfia w Bib!. Warsz. 1(49); Zeiszner 
L. (podróż do źl.ódeł Wisły w Bibl. War. 1850). 
Wisły wezbranie obacz: Dmuszewski A. 
(komed.) Zatorski Fr. 
WISŁDCKI Bolesław. Instrukcyjne oznacze- 
nia dla jt'glJ msj,!tku. Ksmieniec Podolski, 
1865, fol. 
WISŁDCKI L. ob: Gazeta lit. 
WISlDCKI Teofil Feliks z Tymblltkn (ur. 
1815). O dostoinstwie sudiebno - medicinskoj 
ekspe..tizy w ugotownom 8udoproizwodlltwie. 
Warszawa, 1812. 
_ Ver russiecb.tiirkische Kriegsschauplatz 
tupog,'aphisch und strategisch beleuchtet. 
Wieu, Vruck WaUillhausen. 185ł, w 8cp. str. 
8t. z 1 mapą folio. 
(Bit.o edycye dwie, razem 2ł,OOO egzempl. 
Za obiedwie nakładca zapłacił 300 dr. ho- 
norarium). 
_ Machtstellung und Słreitkraft der im 
O"eO"cnwii.rtigen europaisch-orientl1lischen Karn- 

f.;' b..theihgten Sloaten. Nebst einer Karte 
Scandinaviens und 2 Specialkarten der Ha. 
fen Kronstadt uud Reval. Wien, Druck und 
Verlag L. Sommer, 1854, w 8ce, str. 163. 
(Bito 4000 egzcmpl., autor otrzymał 300 
dr. honorarium). 
_ Compendium cer pathologischen Anato- 
mie aIs Anleitung zum BolhstRtudium besr- 
beitet. Wien, J. ...... GreslI, 1853, w 8C8, Itr. 
VIII i 478, + + t
		

/Bibliografia_05_122_0001.djvu

			104 


WISŁOCKI WŁ. 


- De encephalnlgiae IIpeciehulI, dillsertatio 
inauguralill medic
 quam .... publice defen- 
det. Berolini, typ. :Nietackianis. 1844, w f!ce, 
Itr. 32. tal. 2. + + + 
- Repetitorinm der Pharmacognosie und 
PharmReologie. Wien. SalImayer.1853, w 12ce, 
str. IV i 316. tal, 1 sgr. 10. 
- $wit. Dzienuik poświęcony polityce. prz". 
mysłowi i literaturze. Lwów. Rok I. II. (1866, 
18::'7), folio: po 1. ark. co dzień. R. I. Nrów 
75, Uok 11 .
rów 98. 
(Zaczl}ł wychodzić od l. Psździernika 1856. 
. ustał 30. Kwietnia 1857. lteuaktor na. 
czelny Dr. T. Wisłocki. wydawea odpowie- 
dzialny E. Winial'z. l'rzy redakcyi praco. 
wali Henryk Nowakowski do końca Grudnia 
i Roman Zmorski, W feuletonie mieścił po- 
wi£>ici Rzewuskiego Henryka, ZmorlIkiego. 

obeskiego). + 
- Toksykologia. Podl'ęcznik obrobiony 
według d
ieła dra med. teol. i fil. A. Huse- 
JDlłnna, z uwzględnieniem innych wainiej- 
szych autorów w tym przedmiocie, jak Tay- 
lor, Tal'dien, Sonenschein i inni. oraz naj- 
J10W8ZPgO postepu tej nauki, część ogólna. 
Warszawa, druk Gazety polskiej, 1870, w8ce. 
str. 256. (Bibl. Umiej. lekarek.) ... 

 Wst
p do wykładu patologii ogólnej 
odczytauy przez prof. .... d. 10. Lutego 18;;9 
r. w cel. król. abd. med. chir_, w tlce, Itr. 
36. (oddr. z Tyg. lekarlk. 1869. bez osobn. 
tyt.) + + + 
- Ob: Dudevant; Peschel (o ludach lB7G)j 
Rozprawy; Sterne (Joryka), 
WISŁDCKI Winc. Emil. Trzy ody. Lwów, na- 
kład autora, druk M. F. Poremby, 1872, 
'W Bce, litr. 8. + 
- Wierllz na cześć uroczYlItych zaślubin 
Jego c. k. Ap. M. 
aj. Franciszka Józefa J. 
z ł'laj. Elzb. Eug. ksi!:zniczk, łławarskł na 
dnin 24. Jiwietuia 1854. Lwów, z c. k. galic. 
druk. rz,d" 1854, w. 4ce, kart. 2. 
- Wiern na pamiłtke uroczystośei ob 
chodu poświęcenia JW. Łukasza Haranieekipgo 
na IItoliee arcyiJiskupi,! lwowski obrz. lac. 
d. 13 i 14 Styczuia 181:10. Lwów. druk 01180- 
Jiilskich, w 4ce, str. 2. 
WISŁOCKI Władysław (ur. 3t, Lipca 1841 
" Kniehyniczach). Glossa eupcr t:pistolas 
per annum Domll1icales. Kodeks lacińsko. 
polski z połowy XVgo wieku, z dwiema po. 
dobiznami. I{nków, w drukarni Uuiwersytptu 
Jagiel., 1876, w 8ce, l kartka tyt, atr. 141. 
i 2 przerysy. (Odbitka z Tomu l. SprawozslRD 
komisyi jezykow..j Ąkad. umiej. .... + + 
- Katalog r{/kopisów biblioteki Uniwer- 
sytetu Jagiellońskipgo. Zeszyt J. II. Kraków, 
nakł. Akad. umiej., druk Uniw. Jag.. 1877-8, 
w 80e, str. 232. dr. 1 ct. 30. + + + 
- Kazania niedzielne i świłteczne w jg. 
lIku łacińskim i czeskim z poczitku .xV. 
WIeku, podług kodeksu biblioteki br, Tar. 


nowskieh w Dzikowie. (UUbltka z III. Tomu 
Svrawozdań wydz. filolog. Akad. umiej.) Kra- 
kow, D. E. Friedlein, w drukarni Uniw. 
Jagi.,l. pod zarzłdcm Iguacego Stelcia, 18;6, 
w 8ce, str. 86. Cllt. 60. + + + 
- Kodex pil
nieliski ort.ylów magdebur- 
skich. Kraków, druk uniw. Jag. 1874. w 4ce, 
l kart. ty t.. SIr. 81 i l przerys. (Odbitka z 11. 
tomu Sprawozdań wydziału List. fil. Akad. 
umiej.) złJ'. I cnt. 25. + + + 
- L(>
enda o św. Aleksym, wiersz polski 
z r. 14M. Kraków, D. E. Friedlein, w dru- 
karni Uniw. JagiIJI., 1876, w 8ce, l kRrtka 
tytułowa, str. 48. (Odbitka z IV tomu Spra- 
wozdaD wydz. filolog. Akademii Umiej
tn,. 
et. 32. + 
- Nauka j
zyka polskiego w szkołach pol- 
skich pl'zed Kopczyńskim. (J. Parkosz, St. 
Zaborowski, J. Kochsnowski, G. Trlłdkow- 
ski, Bezimienny, Ł, Piotl'o\\ski, Szkoły je- 
zuickie przed r. 1741, S. Konar6ki, Jezuici 
po r. 1741), (odbitka. ze Sprawozd. rocznego 
c. k. gimnazyum imienia Franciszka Józefa 
we Lwowie, ruk szkolny 1868). Lwów, nakl. 
fund. naukow., druk K. l'illera, 1868, w 4ce. 
litr. 63 i l st. + 
- Poczet chronologiczny prac drukowa. 
Dych i rękopiśmiennych Grzegorza ł'iramo- 
wicz8. (Odbitka z V. t. Rozpraw wydz. filoJ. 
Akad. umiej.) Kraków, druk Uniwers., 1877, 
w 8ce, atr. 230. + 
- R
kopisy i ci.,kaw8Ze druki Biblioteki 
Zakładu nar. im. Ossolińskich, nabyte w r. 
1870. (Odbitka z II. T. ROCZD. dla archeo1.) 
Kraków, druk Uniw., 1872, w 8ce, str. 40. .... 
- Toz, nabyte" r. 1871. lOdb. z m. T. 
Roczn. dla archeologó.w). Kraków, druk Uniw., 
1873, w See. 8tr. 7
. i I przerys. 
- Dwie rzadkości bibliograficzne Mar. 
Bielskiego: Sen majowy jednego pustelnikaj 
Rozmowa dwu barsnów o j.,dn.,j głowie. 
Lwów, nakłtld Kar. Wilda, druk E. Wmiarza. 
(Odbitka z Przewodn. Iwowsk.I, 1873. w 8ee, 
Itr. 32 i k. 2. cnt. 75. ł- 
- Urszula ochmistrzyni Łab\:dzianka I jej 
korE:spondencya polek a lO Piotrem G..rubickim 
w r. 1627 przpz .,.. Kraków, czcionkami 
Czaeu, 1877. w 8ce. litr. 29 i k. 1. (Odbitka 
10 Przeglądu polskiego w 12 egzempl.) + 
- Uwagi nad pierwszym zeszytem Biblio- 
grsfii I{arola Estreichen. (Odbito 100 egz,) 
Lwów. nakład A. Vogla, dl'uk zakł. Ossollń- 
IIkich. lt!ll, w 8ce, str. 47. Cot. 30. + + + 
- WespazyanR z Kochowa Kochowakiego: 
Rubus incombustus. Lwów, K Wild, Z"kład 
OSIOl., 1873, w 8et', stl'. 68. (Odbit. ze :Spraw. 
081101.) cut. :iD. + + 
- Krótka wisuomotić o Towal'zystwie li_ 
.teratów w wieku XVIII. Lwów, 1<. Wild. 
druk E. Winiarza. (Oddruk ze Szkoły 1869).+ 
w 80e, litr. 17. cnt. 20. 
- Ob: Gliczner E. 
ksifłZki o wlchowaniu)j 
Hołowczyc S. (raport); NiemcewIcz lul. Ur.
		

/Bibliografia_05_123_0001.djvu

			WlSNIEWSKI - WIŚNlOWSKI 


105 


i 
) 
II. 


(dziennik drulI;iej podrózy); Padura T. \1) 
(Pyśma); Zimorowicz (Hymny). 
Wiśnicz ob: Leśniewska L. 
WiŚNIEWSKI Adam. Elegia na obebód po. 
łozenia grobowego kamienia w Tarhes X. J. 
J. S. Czetwertyńskiemu przez .... Paryi, 
1840, w 8ce, str. 2. 
_ Reforma gramatyczna narzeczy sławiań- 
.kich, a w szczególności j
zyka polskiego 
z ułatwieniem zasad do j
zyka francuzkiego 
i z zastosowaniem ich do nowego układu 
lIłowników. Na S cz
ści podzielona z tabli- 

ami. Strazburg, Silbermann, 1844, w 8ce. 
Cz
ść I. O reformie czasowników polskieh i 
rzeczowników czasowych). zł. 4 gr. 15. + 
WiŚNIEWSKI Ballazar, adw. przy Sqdzie 
.pp. Ksi
s. Warsz. Odpowiedź kolonistów 
dóbr pojezuickich Białoł
ki kolonii Szamo- 
cin, :M:arceUin i Józefin zwanych w powiecie 
idepart. Warsz. połozonych, wieczysto.czyn. 
szowych posiadaczów, w Bprawie Wgo Alex. 
Prnszaka wieczysto-dzierżawno tychże dóbr 
posesora, od wyroku Trybunału cyw. J. Inst. 
Dep. Warsz. wydz. I. dnia 3go mies. Stycz. 
nia roku idłcego zapadłego, o zniszczenie 
praw pomienionych koloniHtów i exmisy,! 
tychże, w S,!dzie apel. Ks. Warsz. popiera- 
nej. b. os. tyt.. b. w. m. dr. i r. (Warszawa, 
1812), folio, str. 20. 
WISNIEWSKI Julian de Tournefort. Etude 
Sur le poetes dramatiques de la France an 
XIX siecle. Paris, DentlI, 1860, w 8ce, str. 
324. frank. 5. l' + 
- Hymnes et eJegies. Paris, Ledoyen, 1853, 
w 12ce, ark. 10. 
WISNIEWSKI Kazimierz. Ksiqzeczka zawie- 
rlljica w sobie zbiór modlitw i pieśni cze- 
iciej uiywanych w kościele parysowskim, 
ltaraniem i kosztem ks. K. Wiśniewskiego 
przedrukowana. Warszawa, druk J. Kroko- 
szyńskiego, 1865, w 8ce, str. 69. 
WISNIEWSKI Kazimierz II. (ur. 1828). De 
Pleudo plasmatum in articulatione genn ob. 
\'iorum diagnosi. Dissprtatio inaugnralis chi- 
rurgica. Gryphiae, typ. Kunike, 1852, w Sce, 
Itr. 39. + 
. WISNIEWSKI Ludwik. Dissertatio inaugura- 
hs de apoplexia. llerolini, typ. Netorff, 1837, 
'" Sce, str. 30. + t- + 
WISNIEWSKI Narcyz, (t 1873). De falso 
Becundum jus romanum et legem vigentem 
pro obtinenda in utroque jure doctoratl1s 
laurea scripsit. Cracoviae, typ. Sto Gieszkow. 
ski. 1839, w 8ce, str. 60. 
- O małżeństwie, wynikających zh!d pra- 
Viach i nierozwi,!zalności mi
dzy katolikami 
zwii7.ku tego pod wzglł:dem filozofii i prawa 

owszechnego z dodatkiem o warunkach szcz". 
.cia w POZYClU małZeńskiem, napisał .... obojga 
praw doktor. 2 Tomy. Warszawa, nakład aut. 
w druk. Gaz. polsk., 1866, str, V, 405 i IV, 
160 i 1 k. rab. 2 kop. 40. + + 


.1 


'. 


)  


., 


'. 


" 
, 


'. 


,. 
l, 


IJ 
n 
li 
a 


,) 


I; 
d 
r. 


i_ 
I. 
+ 


)j 
r. 


WISNIEWSKI T. Kucharka polska miejska 
i wiejska, zawierajqca pareset przepisów ku- 
charskich dla młodych mt;:Zatek, kucharek 
i gospodyń na tanie i smaczne przyrz,!dza- 
nie rozmaitych potraw, wydana przez .... 
kueharza. Poznań, nakład i druk K. Reyzne. 
ra, 1858, w Scp, str. 54. złp. 1 gr. 15. + 
WISNIEWSKI Tomasz. Ludgarda 
zyli skut- 
ki wychowAnia opartego na religii i moral- 
ności. Opracował podług iródeł pewnych. 
Leszno, Gunter, 185ł, w 8ce, stron VIII i 
168. srg. 15. 
_ Trzej wedrowcy, Chrzeacianin, 
yd i 
Turek czyli kto w Bogu pokłada r.aufanie, 
o tym ma teuźe staranie. Powieść nader po- 
wabna i pouczająca młodzież szkolnq i rze- 
mieśiniczł. Z niem. na Folski j
zyk przetłó- 
maczona i dodatkami pomnozona przez. .., 
Leszno i Gniezno, Giinther, 1848, 12ce, str. 
62. złp. l gr. 6. 
- Toz, nowe wydanie. Leszno, nakład i 
druk E. Giinthera, 1863, 8ce, str. 61. sgr. 6. 
WISNIEWSKI Wiktor. Galicya czyli rok 1865- 
i 1864 przez autora ..Wspomnień kapitana 
wojsk polskich z r. 1863." Lipsk, E. L. Ka- 
sprowicz, druk Brockhausa, 1865, w Bee, str. 
95. sgr. 15. + 
_ Ośla góra, urywek z pamietnik6w wy- 
chodźcy, ogłosił BoI. Bek. Lipsk, Kasprowicz. 
druk A. Th. Engelhardta, 1865, w 8ce, str. 
85. {według innych autorem jest Pieńkow- 
ski). Igr. 15. + 
- Ludzie i ludziska, zycię i wegetowanie. 
Powieść przez autora "Wspomnień kapitana 
wojsk polskich z 1863 roku." Lipsk, E. L. 
Kasprowicz, (Naumburg, drukowano w drn- 
karni G. Paetza) 1866, w 8ce, str. 108. + 
- Tadzio, powieść. Lwów, PilIer. 1856, 
w 8ce, str. 91. + 
- Wiadomości polityczno-literackie i go- 
spodarskie. Pismo dla ludzi pracy. Lwów, diuk 
zakł. Ossol., 1869, fol. ob: Wiadomości. + 
- Wspomnienia kapitana wojsk polskich 
z roku 1863. Lipsk, Kasprowicz, druk Breit. 
kop fa i Haertla, ]866, w 8ce, Itr. '78. + 
Wiśniowiecc, ob: Stecki T. 
Wiśniowiecki Oymitr ob: Groza A. (poemat); 
Siemieński L.; Wałuj ew. 
Wiśniowieoki Jeremi Michał ob = OarDwski 
A. W. Drzewiecki K. (dramat); Wicherski. 
Wiśniowiecki Michał obacz: Celichowski Z'i 
Chrapowicki; Dsiecki F. (1669); PasEk J.j Sal- 
vanil,; W,rwicz Karol j Załuski J. Konst. 
Wiśniowiecki Tadeusz i Franc. Arend. Zni- 
wiarka, we Lwowie pod l. 863 1 /, przy placu 
Bernadyńskim. Lwów, druk M. F. Poremby, 
1860, w 8ce, str. 12. + 
WIŚNIOWSKI Franciszek (ur. 1775 t 1807). 
Pisma pośmiertne. \V arszawa, w drukami 
Wiktora D,!browskiego, 1816, w 8ce, str. 40. 
z popiersiem autora, lNa wlt
pie iycie au- 
U.
		

/Bibliografia_05_124_0001.djvu

			106 


WISNIOWSKI - WISTNIK 


tora przez Konstantego Piotrow5kiego, dalej 
Wiersz Popa o człowieku. Marzenia do Lu- 
dwika Kropińskiego. Naśladowanie XX. ele- 
gii Tybulla). złp. l gr. 16. + + 
WISNIDWSKI Franctszek II. z Koziny (umarł 
około 18!i6). Manifest w sprawie ojczyzny. 
Lwów, Piot.r PiIler, 1848, w 8ce, str. 79. 
(Przeciw darowaniu pańszczyzny). + 
WISNIOWSKI Konslanty. Sociedad especial 
minera los arnigos de Reding. Memoria leida 
en la Junta geueral ordinaria, cclebrada el 
28. de Febrero de 1867 por el director ge- 
rente don Enrique Amado Salazar. Madrid, 
1867, w 8ce, str. 31. + 
WISNIOWSKI Leszek (t 1863). List otwarty 
do paDa Jana DolJrzańskiego, głównego współ. 
pracownika lwowskiej Gazety Narodowej. 
Lwów, z druk. instyt. Stauropig., 1862, w 4ee, 
k.2. + 
WISNIDWSKI Sygurt. Dziesi
ć lat w Austra- 
lii. Tomy 2. Lwow, nakład Gubl'ynowicza i 
Sehmidta (oddr. z feulet. Gazety nar.), 1873, 
w 12ce, str. 478. złr. 4. 
- Dzieei królowej Oceanii. (Odbitka zWę. 
drowca.) Warszawa, autor, Gebethner i Wolff, 
druk J, Ungra, 1878, w 8ee, str. 447. złr. 2 
cent. 50. 
WISNIDWSKI Teofil. Noworocznik demokra- 
tyczny. Rok I. Paryż, 1842, w 8ce. Rok II. 
Poznań, druk Winc. GołębiowQkiego, 1843, 
obacz: Noworocznik. 
_ .Okólniki towarzystwa. 
emokr
tyezne
o 
polskiego 1836 - 37 r. POlbers, xrlogr. Pi- 
chot, w 4ce, str. 2 i M5. 
Dodane: Sprawozdanie contralizncyi towa- 
rzystwa demokratycznego za r. 1836/7, fltr. 16. 
- Toż, od d. 13. Listopada 1837 r. do 
25. Grudnia 1838, Poitiers, 1838, w 8ce. 
- Toz, (obejmujł wewnetrzne towarzy- 
stwa czynności. Paryż, zeszytami różnej (lbj
- 
tości i w różnym czasie, w 8ce, od r. 1836 
-1842. Tomów 6 w r. 1852.) ob: Dkólniki. 
- Pami
tnik towarzystwa demokratycz- 
nego polskipgo (politycz. i socialne), (ciąg 
dalszy: Pisma towarzystwa demohatycznego 
polskiego). Paryż, 1842. Zeszytami od 6 do 
10 ark., w 8ce, zeszyty 4 stanowią I Tom. 
Tomów 2 i 1 zeszyt. Naczelny redaktor T. 
Wiśniowski. Każdy zoszyt frk I ct. 50. ob j 
Pamiętnik. 
- Ostatnie słowa do ludu polskiego pi- 
lIane dnia 28/4 1847 po publikacyi wyroku, 
do druku podane przez pannę Helenę Le- 
wak(owsl	
			

/Bibliografia_05_125_0001.djvu

			WISZATEL - WISZNIEWSKI 


107 


Wlszalel. b. w. m. (Lwów). druk K. PilIera, 
1863, w 4ce. 1 k. (wierszem). -I- 
- Wet ?os wet. Tsm!e druk. 1863. w 4ce, 
l k. + 
WISZNIEWSKI Adam, la Prince. (I?) I.a me- 
thode his'orique eppIiqmSe a la reforme des 
banques et dcs CI.Mits mobilicrs. lIistoire 
de b banque de Saint.Georl!ps do GeDe8 la 
plus ancicllne banque de l'Europe et des 
origines du credit mobilicr. du credit fon. 

ier. dcs tontines et dcs amol,tissE'metlts y 
pratiques au In0Ycu age pal' le priuce .... 
m£>mbre de la Socićte italieune d'economie 
politiquc. PariII. Guillllumin et Cie. 1865, 
w 8ce. XLVI, 210. frank. 5. + 
_ Programma di una banca ipotecaria e 
finanziaria nellli stati di S. M. ił re di Sar. 
dcgu/l. proposta da Signori .... ad un comi- 
tato di premotori in Genova, Torino e Cag- 
liari. Genovd, lit. Pellas, 1851, Vi 8ce. str. 47. -f 
Wiszniewski Józef ob: Dzierżawin. 
WISZNIEWSKI Karo. Klaudyusz. Cl1arcovien- 
.tIis. DcsCl'iptio raIJbaniae epidemie ac grassan. 
tis atque l\Ieletcma circa vocem et gcstus 
ł\nimaliulD domesticol'um, specimen mcdico- 
vcterinal'ium, quod :luctoritate concessa 8m- 
plisII. coli. caesareac Acad. med. chrirurg. 
Vilnensis /Id dr. med. hOl1orclI jura et prj- 
vilcgia lcgitime asseqneuda publice defendet 
auctor .... CharcovieDsis medic!:s primi or. 
ilinis caesal'. mcdicorum Soc. Vilm>n. sodalis. 
Wilno, druk Romm2 M., 1837, w 8ce, dr. 4 
i 56. ... 
_ Ml'mOl'iae D. Pett.o Lubowski Univers. 
Charcov. p&'Ofessori. Charcoviae. 1839. w 8ce. 
_ Metod!ł uczenia pana Żakota (Jacotot), 
rozwinę,ł i objaśnił .... dl". mpi!. w imper. 
uniw. charkowskim. adj. pl'ofea-. ces. tow. med. 
w Wilnie, członek uniwel'sytetu w Jeua, fi- 
lozofii dr'. Wilno, autol". 
_ Artis vpterinaline conditio praesens, 
impedimenta, quae eidem pertieieudaB hodie- 
dum obstant. alq. momeuta. quae ad ilIam 
magis excolelldam valent. conacripsit C, CI. 
Wiszniewski. Charcoviae, 1838, wece, (w zbio- 
rze Riecz i istoriczeskaja zapiska w charkow. 
uniwers.1 
WłSZNIEWSKI Michał (ur. 1794). Bakona 
metoda tłumaczenia natnry, którQ... wyłożył 
i przydał wiadomości o S
dziwoju, alchemiku 
polskim. Kraków, nakład autora, druk l"ried. 
leina, 1834, w 8ce, str. XXIV i 191. zlp. 8. 
+ + ;- 
_ Toż. nowa edycYII. Wars:i!awa, 1877. k.50. 
_ Charaktery rozumów ludzkich. Kraków, 
J. Wild druk Gieszkowskiego. 1837, w 12cp, 
str. 6 i 179. złp. 8. + 
_ Toz samo. Wydanie drugie pomnozone 
i przejrzanp. I{raków, dI'uk Uniwersytetu, 
1842 w IGce. str. 303. złp. 8. + + + 
_ Toz, wydanio nowe. Warszawa, 1877, 
kop. liO. 


- Hilltorya literatury polski ej. T X. Kraków 
1840w8ce, (1'. I -JI). 1841(1'. 1IJ),1842 (T.IV). 
1843 (T. V). 18H (T. VI), 1845 (T. VII); str. 
T. I. XVIII. 466; T. 11. XII, 488; T. lIJ. 
XVI, li12: 1'. IV, V. 482; T. V. XVI, 385, 
1'. VI. XVI. 623; T. VII. VIII, 692. Tomu 
I - VII cenił pierwotna 2łp. 152. T. VIII. 
(z podobizną). Kraków. 1850, w Sce, .tron 
384 (wydauy w druk. Uniw. przez autora 
przed pozl1rcm, niedokończony spłonął w o- 
gniu.) T. VIII w druk. ULIiw., 1851, str. 503. 
\Wyday;ca Konstanty Macewicz). T. IX, str. 
fi&5. NaUad Aleksaudra Przeździeckiego. 
T X, litr. XC (właseiwje rl'jesłr)_ 1'0111 Ob ta.- 
tni wypracował Teofil Zebrawski. (Za T. VI( 
zapłacono dl.ukarni Uniw. po 5(; i 62 zlp., 
a. za 22% ark. razem złp. 1925 grp. 3, a to 
za 1500 egzempl. z tych 500 na wclinic. (Ce- 
na 10 Tomów rub. 2-1, znizona rub. 12. + + i 
- Myśli o ukształceniu siebie sampgo_ 
Dzieło pośmiertue z portretem i życiorysem 
autom, skreślonym przez I.udw. :Niesiołow- 
skiego. Warszawa, nakład i druk S. Orgel. 
bl'anda synów, 1873, w 12ce, str. XXVI i 12
 
i rl'j. kop, 60. 
_ Pamil}tka po (lobrym ojcu, z r
kopisu 
bezimienncgo trzeci raz wydana (Ua użytku 
młodzieży przez T. Sicl'ocińskiego, prof. j
z. 
pohk. i lit. w gimnaz. gubern. Mazowiec- 
kiem. Wars:tawa, druk Chmielewskiego. 1638, 
w 8ee, etr. 216 i II. + 
- Ob: Sierociński. 
_ rodróz do Włoch, Sycylii i MaUy. Dzieło 
ozdobione 12 rycin;omi na stali. Tomów II. 
Warszawa, nakład i druk S. Or
clbranda. 
1848, w 8ce , str. Sl
. 376 i VIII. zlp. SiJ 
gr. 10. ol- -I- + 
_ Toż, wydanie drugie. 2 Tomy. Warsza- 
WA. Orgelbrand, 1851, w 8ce, str. IV i SI5 j 
S76 i VlII. złp. 18. 
_ Pomniki historyi i literatt1ry polskiej, 
Tom 1- IV. Kraków. druk Friedleina. u J. 
Wildta, 1-835, w 8ce, str. XXXłl. 128, 207 
i tab!. 223 i V 111 , 158, (obpjmuje rnatoryały 
po Tad. Czackim). zlp. a2. -I- + -+ 
_ O rozumie ludzkim, jego silIJch, przy- 
miotach i sposobach kształ.
enia. Napisał dla 
pożytku kszlałcQc£>j się młodzieiy. Warsza- 
wa, Orgelbrand, 1848, w 12ce, str. IV, 258. 
+ + 
_ Sketches and characters on tha natu- 
raI hi8tory of the human inte\lactes, Ly Ja- 
mea William Wbitecl'oss. London, Saunderll 
et OtIey, 1853, w 8ca, str. VII, 375. + 
_ Verzeiehniss einer Sammlung gedieg-e- 
ner Wl'rke, welche sind zusammen fiir 1500 
Rthlr. zu beziehpn dureh Jut Wildt in Kra- 
kau. Krsków. druk Uniw., 1846, w 8ca, ark. 
2. (odb. 400 egzzmpl.. za druk zapłacono 
100 zlp.) 
WISZNIEWSKI Ryszard. Die mittlcre j1i hr . 
licbe T"mperatur auf der Erdoberfł1iche aIs 
Function der geogr. Lange und Breite nach
		

/Bibliografia_05_126_0001.djvu

			108 


WISZNIOWSKI - WITKOWSKI 


den Beobacbtungen dargestellt. Eine Abhand- 
1ung zur Erlangung der Magisterwiirde. Ver- 
fasst und mit Dewilligung einer Hochver- 
ordneten Phisiko mathpmatischen Facultii.t 
der kaiserlicben Universitilt zn Dorpat, tiC- 
fentlich vertbeidigt ven .... Cand. der ł'hi- 
siko-matbem. Facultii.t. Mit einer Isother- 
menkarte. Dorpat, Glaeser, druk H. Laack. 
manna. 1853, w 8ce, etr. 39. z tab!. fol. egr. 
16. + 
WISZNIDWSKI Tobiasz. Treny. Wydanie 
K. J. Turowskiego (wraz z poezyami S.za- 
rzyński
go Sępa od str. 41 - 70). Krakow, 
wyd. Biblioteki polskiej, 1858, w 8ce. 
(Edycya pierwsza 1585). + 
(Wit Bwi
ty.) Nabozeust",o (7) do ś. Wita. 
Gniezno, 1854. egr. 5. 
Wita BW. cboroba obacz: Jakubowski Józef; 
Kretschmer; Raczkowski J. j Rudawski Wal. j 
Strański. 
WITACZEK V. O ospie krowiej przez.... 
drll med. Warszawa, drnk Tom. Lebrun, 1803, 
w 8ce, etr. 40. + 
WITAKDWSKI IgnacJ. De prosopalgia. Dis- 
eertatio inauguralis patbo10gico-tberapeutica 
e\c. Petersburg, 1848, w 8ce. + 
VITALI Franciszek. Miesi,!c nabozeństwa za 
dusze zmarłych w czyścn zoetaj,!ce. Zawie. 
rające w sobie codzienne rozmyillania, przy- 
kłady, nauki i modlitwy. Na j
zyk polski 
z dziewilj,tego francuzkiego wydania przpz 
Polk
 przełożone. Kraków, Jaworeki, 1867, 
w 12ce, str. 188. cnt. 50. + 
WITALIS i ZDFlA. O pielęgnowaniu kwiatów 
w pokojach, na bslkonach i oknach. Lwów, 
W. Maniecki J u F. Richtera, 1874, w 16ce, 
etr. 62. cnt. 40. 
VITARD A. Wykład podreczny drenownic- 
twa, czyli nauka obsączania gruntów. Prze- 
łozył St. Zdzitowiecki. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk J. Krokoszyńekiego, 18f;3, 
w 12ce, str. 102, z dziewiłjeioma tablicami. 
kop. 75. cena zniz. kop. 30. 
Vilcomb Karol (ur. 1818), oh: Forster Kar' 
(Witebsk gubernia), ("Ib.: Korniłowicz ; Neu. 
mann E. (Wirthschsft); Orda (album widoków 
1876). 
- Pamiatnsja kniga gubernii Witebskiej, 
obacz: Sementowskij (1864). 
WITEBSKI Władysław. La Pologne en IEG8 
(w Revue genćrale Belgique, Maj 1869), w 
8ce. 
- Le canal de Suez. (tamze Decembre 
1869). 
(Witgenstein Piotr K8i/łze.) Uetawa kaey 
emerytalnćj i kasy edukacyjnej officyantów 
ksi
cia Wittgenetrina z d. S Grudnia 1861. 
Wilno, 1862. 
- Obacz: Rądziwiłł. 
WITH Emil. Opia wypadków na drogach ze. 


laznych przytrsfiajłcych siO Z wyra!eulem 
przyczyn oraz epoeobów ich uniksnia przez: 
..,.... inzyn. cywiln" z dodaniem przedmowy 
przez AUllusta Perdonnet byłpgo ucznia ezkoły 
politechnicznej. jedneuo z administratorów 
i człon. komit. zarządZJljąrego wscbod'li'ł 
droll'ł ł.elazlIl}, pr7.ptłumaczył na .i
zvk polski 
Klemens Danielski. Wars'ZQwa, druk Józefa 
Ungra, 1856, w 8ce, str. XII. 162. 
WITKIEWICZ lózel. Odpowiedź w kategoryi 
majl}U;u Mokrcgo ze strony WW. lokatoryu- 
szów za dekretem exdywizorskim maj'łcym 
wydzi(>lone sebedy imionsmi i nazwiskBmi w 
produkcie wyrazonych, przeciw JO. X. FrAnc. 
Sapiezie tsyn. sowiptnikowi i kaw. orBZ JW. 
prokur. massy Xi
z. Stpf. Radziwiłłowny. 
(Wilno, 1823), fol., ark. nieJ. 2. 
- Odpowiedź ze strony właścicieli okolicy 
Koilciuszczyzny alias Cisowierzcba produktem 
wymienionych, przeciwko JO. X. Franc. 81\- 
piezie tajno sowo i kaw., tudziez JW. Micb. 
Zaleskiemu daroilcie 8zw
t. podk. r. prokur. 
massy itd. (1823), fol.. 1 ark. 
- Odpowiedź w kategoryi maj'!tko Krzy- 
wobłot alias MedykQwszczyzny ze strony JW. 
Bened. Borey8zy b. aesee. etc. przeciwko 
XO. Xi
. Franc. Sapiezie itd. j. wytej. (1823), 
foJ., l ark. 
- Produkt w katej:!'oryi maj'!t1m Mokre
() 
przeciw JW. Prokuratoryi massy Xięzni ste- 
fanii Radziwiłłowny orliz JO. KRi
ciu Franc. 
8apiezie, tajno eowiet i kowal., fol., l 'Is ark. 
- Produkt ze strony JWW. i WW. I.udw. 
prezyd. grodz., Alojz. sedziego Ilrllnicz., Winc. 
cborlj,zego ziems. poznańs., Józefa aSSCR. 8. 
gł. p;rodzieńs., Juliana-majora w. roe., włlłŚ- 
cicieli maj'!tku Widnelt0, Kazimierza Wy- 
słoucha b. sędź. ziem. pruz. itd. (cała stron. 
nica nazwisk). Za dekr. sądu pxdywizorskie- 
go r. 1821 april 25 oczewiście ferowanym w 
majetnoBci Mokrym z funduszu JW. Grzego- 
rza Zienkowicza, marszałka pruzBńBkiello 
majfłCych wydzielone scbedy, przeciwko JW. 
Prokuratorowi maSRY X. Stefanii Radziwił- 
łowny orsz J. o. X. Franc. Sspiezie. b. W. 
m. dr. i r., fol., k. nie!. 14. 
- Replika ze strony pozwanych JWW. i 
WW. Andrzpjkowiczów właścicieli maj,!tku 
Widnego, Kszimierza Wysłoucha itd. prze- 
ciwko JW. Prokur. massy X. St. Radziwił- 
łowny w aesyst. opieki czynifłCćj oraz J. O. 
X. Franc. Sapiezie tajno sowiet. i kaw. ord. 
Wilno, 1822. folio, ark. nieI. 62. 
WITKDWSKI. Der Priester deR neuen Bun. 
dea alB ein treDer lIausbiilter Gottee in der 
katholischen I{ircbe. .Eine Primizpredigt. 
Wien, druk Mechitaryst6w, 1843, w 8ce. 
6 kro 
Witkowski Adolf, obacz: Puszkin (Fontanna).. 
Roselły. 
WITKDWSKI Antoni Marcin. (ur. 1828). De 
numero trihunorum militum consu)ari po-
		

/Bibliografia_05_127_0001.djvu

			WITKOWSKI 


109 


; 


test.te. Dil', in..ng. historioa. BeroUr.ł, typ. 
G. Bchsde, 1857, w 8ee. Itr. 77. + 
WITKOWSKI Franciszek, (ur. 1832). De plica 
-polonica dissertał,io inaugurelie medica. Be- 
rolini, typ. Schade, 1862, w 8ce, atr. SI. + 
WITKDWSKI Gustaw. Essai sur JA metbode 
8. Buivre dąns l'oxamen des yeux. These pour 
le doctorat en med. Nr. 599. Paris. 1872. 
_ Anatomie iconocJastique. Le corps hu- 
"JI1ain. Par 1\1... Atlas in'Uo Rvec brochure. Pa- 
ris, Lauvereyns, 1873. 
_ Anatomie ieonoeIR
tique. Organes r!
. 
nitaux et perineu de l'homme. Atlas iD 4.to. 
Paris, Lauvereyns, 1876. eona 7 fr. 
_ Atlss complementaire de tous les ou, 
'Vrsgell traitant de l'anatomie et de la 
'physiologie humaine, eompose des planches 
decoupees. colorieea par G. J. Witkowski doct. 
en med. de la facult. de Pańs. Paris, lit. 
Lanvereyns, 1873. 
_ Le corps humnin. 3me edition. Atl811 in 
4, avec brocbure expliestive. Paris. H. I.auwe- 
reyns. Cena 6 fr. 
_ Le cerveau. 2me ćdition. Tamie, w 4ce, 
<:ena 6 fr. 
_ Le lerynx et la langue. Tamże, w 4ea, 
Cena 7 fr. 
_ L'oreille, 2me cdit. La dent. Tam!!", 
1877, w 4ce. Cena 5 fr. 
_ Le parince de la femme. 2me iidition. 
'Tamze. w 4ce. 6 f.'. 
_ Le perinće de l'bomme. Tamże, w 4CB, 
Cena 7 fr. 
WITKDWSKI Kajetan z Badomia. De l'en. 
docardite tbllse. Montpcllier, 1835. 
WITKOWSKI Ludwik. Ein aehr protrahirter 
Fall von Abdomina1typhus mit Ansgang in 
Lungengangraen. Ina\lguralis DillsertatioD. 
Berlin, druk G. Lange, 1872, w 8ce, str. S:3.+ 
_ Ueber Gehirnerschiitternng, von ... ASli. 
etenteD der psychiatrischeo Klinik zn 
tr."- 
burg i E. (Arcbiv. fUr pathologiscbe Anatomie 
und PhYlliologie). Berlin, 1877, w 8ce, tomu 
LXIX zeszyt III i IV, str. 498-516. 
WITKOWSKI Ludwik Paweł. (ur. 189S t 
1855 w Warszawie). Uuiejów. Szkic histo- 
ryczno-statystyczny przez ....... Wsrszawa, w 
drukarni Gazety codziennej, (oddruk z Bi. 
blioteki warszawskiej). 1855, w Sca, str. 21. 
Złp. 4. + + 
WITKOWSKI Stanisław. Co sie dzisło z zie. 
mi, od jej poczQtku aź do teraźniej
zego 
czaIlu? napisał ..... KrakóW, nakładem auto- 
ra, druk W. Korneckiego, 1876, str. 16. I nl.-ł- 
_ Tot, wydanie drugie_ Kraków, nakła- 
dem autora, drnk W. Korl1eck iego, 1877, 
w 8ce. str. II). + 
_ Praznik na wsi czyli alumnul w kon. 
kurach, komedya w 1 akcie ze śpiewami i 
tańcami przez .... Kraków, nAkład autora, w 


drakami W. Komeckiego, 1876, w 8ce. litr, 
U. + 
_ Wybór nauczyciela" miasteczku, ko. 
medya w l skcie. Kraków, nakładem autora. 
drukiem W. Korneckiego. ]877, w 8ce, str. 
15 i 1 nI. + . 
_ Krótki opia trzech królestw przyrody. 
Krak6w, nakładem autora. druk W. Kornec. 
kiego. 1876, w 8ce, str. 16. 6 cut. 
WITKDWSKI Stanisław. Przegt,!<1 kr}tyczny 
łeoryi o gorłczce połogowej. ltozprawl\ na. 
pisana celem uzyskania stopuia doktora me- 
dycyny w szkole J!łównej warllzawskiej. War- 
szawa, czcioD. J. CoUy, 1866, w 8ce, Itr. 100. 
45 kop, + + + 
_ Sprawozdanie II czynności kliniki chi. 
rurgicznej I'rzy wydziale lekarskim szkoły 
głównćj Warszawskiej w r. 186ł-I). War. 
szawa, w druk. KowalewskiegQ. 1866, w 8ce, 
str. 47. + + + 
_ Sprawozdanie z czynności kliniki chi- 
rurgicznej istniej,c
j przy wydź. lekarllkim 
szkoły gł. warszawsko za r. 1865/6. napilIBl 
..... b. aSSV8. kliniki cbirur.. uzupełnił Dr. A. 
lekw. Le BruD, prof. zwy.:z. 'kliniki chirur, 
Odb, Z Pamięt. Tow. lek. warsz.) Warszawa. 
wdruk. J. Cotty, 1867 w 8ce, Itr. 6]. i 2 k. 
_ Obacz: Frey (histologia>; Neubąuer C. 
lbadanie moczu 1871). 
WITKOWSKI Stanisław Michał. (ur. 1&50 t 
10 Kwiet. 18731. Watka zwiedzouej, mono- 
dram. Poznań. Richter we Lwowie, druk F. 
H. Daezkiowicza, 187.2, w 8co. slr. 25. 60 cnt. 
+++ 
(Witkowski Stefan), Wspomnienia śp. sto 
fana Voł
gi Witkowakiego (w Kielcach}, w 
4ce. str. 7 litogr, (wierBz). 
WITKOWSKi. Władysław, ioi:ynier zarzłdu 
kommun. Nowy rachuuek funkcyj graniczDfch 
i jego zastosowanie. Warszawa, w komisie 
n. Natansona, autor, druk Gazety polskiej, 
1865, w Bce, str. XXIV. 26B i 1 tabl. 15 zlp. 
+ ... + 
WITKOWSKI Witalis profeslor Bzkoły wdzkićj 
Lnbelskiej, magister obojga prawB, profelor 
je;zyka i literatury polskiej w szkołe woje- 
wódzkiej Lnbels. Na popis i eXlłmin publiczny 
uczDiów'szkoły wojewódzkiój Lubelskiej, ma. 
j/łcy siV odhywsó od d. 24 do 27 Lipca Re- 
ktor itd. Lublin, w drukarni RZfłdowćj, 1822, 
w 4ce, str. 23i przytćm jest przekład jt!go 
pierwszej mowy Cycerona przeciw Katylinie. 
_ O potrzebie w szkołach dawsnych nank, 
a Bzczególniej j
zyków, któro wplyw maj;a 
na wydoskonalenie sil2 w poprzedzaj,!cych. 
(Rozprawa umieszcz. w Program. Izk. wdzkiej 
lubelskićj na T. 1817), w 4ce, str. 11-30. 
_ Obacz: SmDlikowski Rektor. 
Witold, ob:lC7.: Baczko L.; Hlebowicz (1821); 
Krasiński H.; Wołoński j Zatorski,
		

/Bibliografia_05_128_0001.djvu

			110 


WITO\'i'SKI - WITSCHEL 


WJtosławskl Antoni, oil.cz: Uwagi nad dzie. 
.iocinami. 
WITDWSKI Gerard Maurycy, (ur. 1787 t 8 
Paździt'rnika 1837 w Warszawie). OpilIanie 
obchodu 
ałobne.ro po wiekop. pami
ci Naj, 
Aleksanc1.'ze I. cesarzu wszech Ro
yi królu 
Polskim w Warszawie w dniach 7, 9, 10, 11, 
12, HI, 19, 23 liwictnill 1826 uroczyście od- 
bytpgo. Warszawa, druk GatQzowskiego, 18
8, 
w 12ee, str, 116. 15 sgr. + 
- Pustelnik;/; krakowskiego przedmieścia 
czyli ('harBkt,ery ludzi i obyczajów, z ryci- 
nami 2 Tomy. Wal'
z
\VA, druk iPDł ZRwadz- 
ki
go i Węckiego, 1818, w 8cn, str. T. L 311; 
T. 11. 276. Złp. 12, na pnpiel'ze pocztowym 
złp. 15, z 5 figurami ilIumino wanemi dp. 
20.+++ 
__ Orugie l,oprawne i powi
kBzone wyda. 
nie. War
zawa, w drukarni :\. Gałezowskiep:o 
i komp. przy ulicy Żabiej Nr. 472, 1828-29, 
w 12ce wiIJk. 1'. I. 
tr. 313. 'l'. 11. Btr. 321. 
T. 111. str. 312. 1'. IV. Btr. 337 nieliczb. w 
kazdym tomie po 6. Złp. 16. + 
_ Ż)'eie Joanny d'Arc zwanój dziewicJ
 
Orleańską z ręlwpiAmów PUlltelni ka z kra- 
kowskiego przedmieśc:ia. Warszawa, 1829, w 
12ce, k. 4, str. 39. Ztl). 1 gr. 15. + 
- Szkota kobiet, obacz: Molier (1810). + + 
_ Dwnj zięciowie, obacz: Etienne (1818). 
... + 
WITOWSItI Hippolit. Historya n;;.turalna, o- 
bejmująca I. Zoologią. II. Botanikę. III. Mi- 
neralogią i GeologiI}. Dla u.ku Inpgo i domo- 
Wf'go uzytku młodzIeży podł ug najnowszycb 
źródeł a mianowicie: Milne .Edwsrdsa, A. 
JUBlueu, T. S. I:!eudanta, Okena, Ks. Kluka, 
Jarockiego, Wagi ihl. wYV..acowann i ułożo- 
na w odczytach. I.wów, druk p. Pillern, 
849, 
1850, w 8ce. '1'0111 I. Zoologia z I tablicQ I'Y- 
ein str. V I i 2
6. 'l'om. II. Dział rOBI in. (Bo- 
tanika" str. 132. Złr. l kraj. 36 III. k. ++ + 
- Tom In zawierający: D.d..ł k"palin (Mi- 
neralogia), opisanie tikał (Pet.rografia), zje. 
miozDawstwo (Geognozia) z 25 dl'ztJworytami. 
Lwów, uakład autora, 1851, w 8ee, str. IV 
i 96. Za 3 tomy złr. 2 kro 15. + 
- Krzy"z'of Kolumb czyli odkrycie Ame- 
ryki skreslone dla ei,' kawej młodzi, ozdobo 
8 kolor. 
talorytarni. Lwów, l\sllenhach, 18!i3, 
w 8ce, str. IV. 181, opraw. w ozdobo okładce 
4 złr. 30 kro m. k. 
_ Pierwsza ksiQzka do ezytania i nauki 
jezyka polskiego. Wiedeń, L. Grund, 1854, w 
hce, str. 200. 31 kro 
- Mrówka z Wawpln, pismo poświ
cone 
ludowi. R. bzy. Kraków, druk Czasu, 1869- 
1870 NN. 24. Od l Marca 1869 do 15 Lntpgo 
1870, w 8('e, str. 384. + 
- Pl'Zyjaeiel dzieci. Tygodnik z ryeinami, 
zawierają"y nauki religii i moralności, wia- 
domości z fizyki, historyi naturalnćj, życio- 
rysy sławnyeh Polaków i Polek, powiastki i 


rótne wiersze moralne, zagadki i t. d. a po- 
świ
cony uczQcej się dziatwie przez ..... Rok 
2, cz
ść 2. Lwów, nakład wydawcy, drDk 
instyt. Ossolińs. (Jako dalszy ciąg Przyjacie- 
la dziebi wydawanego przez F. ks. Bełdow- 
Bkipgo), 1860, w 8el'. Złr. t kro 15 m. k. 
_ To
. Rok trzeci 1851. 
_ Toz. Rok czwarty 1852. Prenumerata: 
rocznie 2 złr. 3U kro 
(Ustało w Lipcu 1852 a to z powodu braku 
prenumeratorów. których było 41. Bilaos 
wykazał niedobór 6 złr. 26 kro m. k.) 
_ Najnowsze pszCZl,lnictwo 0llarte na za- 
sadach księdza Dzierzolla z postrzef;eniami 
Marlotta, Fukla, Nutta, J{ulmta, Kiihnera i 
t. d. tłumaczył i pomnozył ......." z 54 drze- 
worytami w tpkscie i ryciną. Lwów, nRkład 
Jana MililwwskjPJto, drllk zakład I) Imienia 
Ossolińskich, 1853, w 8ce, str. VII i 269. 
Cena złr. 2. 
_ Szkółka powszednia dla młodzieży umie- 
jącej czytać i rachować i po prostu ułozona 
PI'ZPZ ..... Tom I. I.wów, druk Korn. PilIera, 
1860, w 8ce. str. VIII, 343. Zlr. 1. + + + 
_ Szkółka pow8zedDia dla młodzief:y u- 
miejącej czytać i po }Jrostu rachować. Tom 
I. stanowiący całość w pięciu oddziałach. 
Rzeszów, J. A, Pellar, 18lj3, w 8ce, str. 343. 
l dr. 
(Z dziewiećdziesi!:ciu ośmiu drzeworytami 
w tekecie). 
_ Toż. Tom II. stanowiący całość w 4ch 
oddziałach z 38 (ll'Zeworylami w tekscie i 
jedD,! osobną tablic,! xylogrnficznł' Rzeszów, 
Pelar, 1866, w 8ct!, str. VII, 248. I reń. 60 
kroi. 
(Przerobione z niemieekiego: Das Buch der 
Natur. Bito 2000 egz., sprzedauo do r. 1872 
egz. 7(0). 
_ Obaez: Gaultier (geogr. 1857-9); Ger- 
sticker (mały obrazek 1859); Inkas (świat 
18M!); JohnstoD (chemia w obrazkach); Muller 
(świat roślinny); Saint-Pierre (Paweł i Wirgi- 
nia 1851). 
WITRUWIUSZ Marek Pollio. De arcbitectura 
lilJl.i X. Ad editionem Jo. Gotllob. SełJnei. 
deri. O budownictwie ksiąg dziesięć, prze- 
kładu na jQPyk polski Edw. Hr. Raezyńskie- 
go. T. 
. (Bibliot. klassyk. łacińs. Tom fi i 6.) 
Poznań, druk Schlełtera we Wrocławiu 1840. 
w 8ce, Bt.r. T. 1. 381. T. II. 427 i atlas obej- 
mujący 41 tablie. Zlp. 30. + + + 
_ Wyjł tek z dzieła: O budownictwie, tłu. 
m
czony z ła(,ińskiego i czytany na posili- 
dzeniu Towarzystwa Nauk. z Uniwer. Jagieł. 
poll!('zonol!"o (przez Fel. Radwańskiego, oddr. 
z J{oczu. Tow. Naul(). Kraków, 1825, w 8.:e. 
str. 43. Złp. 2. -t + + 
WITSCHEL. Modlitwy wierszem czyli pieśm 
nabozne dla chrZt'ści8n ułożone przez X. 
Juliusza Krause w Radumiu. Warszawo, Ga 
łęzowski, 1831, w 8ce, str. III i HI, na pap 
zwyc.. 5 złp. 10 gr., na welinie 8 złp. +
		

/Bibliografia_05_129_0001.djvu

			-' 


WITT - WłTTlG 


111 


ł 
!. 


WITT. GeschichLe des Lehuvt!l'h1iltnis&cs 
2wischen Prpussen und Polen wii.brend 1525- 
156B. Konigsber(l, 1837, w 4ce. Złp. 2. 
WITT August. Marienburg das I1aupthaus 
des deutscben ltitter-OrdeDII in dem ehema- 
ligen und in dem gegenwar'igen Zustande, 
von ..... Oberlehrer an d..m Kneiph. Gymna- 
Bium in Konigsberg, mit zwei Ansichten. 
Konigsberg, Wilb. Kocb, 1>35.ł, w 8ce, str. 
IV i 127 z 2 rycinami. + ... 
WITTE G. Ewo SiBtelstwu Gasp"d. Na- 
miestniku ete_ Gławnawo direktora w pra. 
witelstwiennoj Kommisyi naradn. proświesz . 
czenia rap port. Warszawa, 1865, fol., str. 41. 
(Obejmuje: Projekt IJstawa glaoVnawo nio. 
mieckawo evangeliezesl	
			

/Bibliografia_05_130_0001.djvu

			11i 


WITTIG - WJTWICKI 


(Jestto właśeiwie praca H.ozbierskiego An- 
tonil'go, którą sobill przywłaszczył). Złp. 2.+ 
- Tractatus de Galiciensi tabula pro. 
vinci ali libl'is civicis etfundalibus editQs a.... 
c. r. Appel. Trib. Galic. eon8iliario. Pars I. 
Theoretica. Viennae, typ. Car. Gerold, 1819, 
w 8ce, 8tr. 205, k. I. + + + 
- Von der Verlassenschafts Abhandlung 
fUr Justizbellmte; Advocaten, herschaftliche 
Wirth8chaftsamtsr H.echtsb/!flissene und Pri- 
vatparteien in Galizien heraosgegeben von .... 
Tarnow i Stanisławow, .Miliko\Vski, 1835, w 
8ce, str. VI, 73 i formul. Nrów 9. + 
- Toz. Zweite ganżlich umgearbeitete und 
ansebnlieh vormehrte Auflage von Dr. Mo. 
ritz von Stubenraueh, k. k. o. o. Professor der 
Rechte. (Mit einem alphabeti8ehen Materien. 
Register uud 48 Formularien in deutscher \Ind 
lateinischer Spracbe). Lemberg, 1841, w 8ce, 
Itr. XVIII, 196. Złr. 2. 
WITTIG Ludwik. Zehn Polenlieder. Dr8lden, 
1848, w 8ce. 
WITTMANN Jan Karol iRsDektor. Na akt 
uroczysty zakonczenia roku' 8zkolnep;0 1831 
'" szkole obwodowej l:.owickićj odbyć sie 
majłcy w d. 30 Lipca 1836 r. zaprasza. War 
8zawa, w druk. Józ. Wł:ckiego, w 40e, kart 
nieJ. 2. 
WITUŃSKI Rajmund. Rys dobr
j żony czyli 
Sylwan i .Meleshof, powieść. Wilno, w komi. 
sie u M. Or'gelbranda, 18tH, w l
ce, 8tr.24. 
I
 kop. 
WITUŃSKI Stanisław. Filon '1 Chloe w roz- 
maitych zduzeniach, pismo... Wilno, w dru- 
karni XX P.ijarów, 1802, w 8ce, str. 168. 
Złp. 3. 
WITUSKI Leon Władysław (ur. 1826 w Mar- 
kowicach). De maximis atque minirnis valo- 
ribu9 fuoctionum algebraical'Um curn CUjU8- 
libet nurneri variabilibus inter quae quot. 
libet aequationes algebraicae conditionales 
prop08itae sunt, Btque praecipue de lIecunda 
problematis hujus variatiune tractanda. ))is- 
8ertat.io iosuguralis. Berolini, typ. G. Scbade, 
1853, w 4ce, str. 25, k. 1. -t 
- O życiu I dziele optycznern Vitelliona 
napisał ." .. Poznań, czcion. Deekera i Sp., 
1870, w 8ce, str 80 10 sgr. + + -t 
WITWICKI Jan G,\licianus Berezniensis. 
Theses pro cOllsequenda doctoris juris lau. 
reatu. Pata v., typis Sernin., 1837, fol., 1 ark. 
WITWICKI Mikołaj. O karmieniu pszczół i o 
'rodkach ratowania słabyeh, wyj,tek z reko- 
pismu ". o Pszczolnictwie. Wyjątek z Ga. 
zety Kuryera litewskiego. Wilno, nakładem 
J. Zawadzkiego, b. w. r, w 8ce, 8tr. 20. złp. 
I gr. 10. 
- Nauka chodzenia około pszczół w pro- 
wincyach polskich, oparta na rzeezywistych 
w kraju naszym czynionych dOBwiadczeniach. 
Waruawa, nakładem autora, druk kom. R. 


W. R. i O., 1880, w dce, str. V 111 i 878. 
złp. 12. 
- Sokraszczennlja nauka prakticzeskawo 
pczełowodztwa etc. Peter8burg, 1846, w 12ce. 
- Pszczolnictwo krajowe, ezyli o iirod- 
kach i sposobach podniesienia pasil"k do tego 
przynajmnipj stopnia, na którym dawnie.; 
w Polsce były; podanyeh przez.... II ry_ 
cinł i tablicami. 2 Tomy. Warszawa. w mu- 
kSl'ni kom. R. W. R. i O. P. Nakładem an- 
tora, 1829, w 8ce, Itr. T. I. 322j T. 11. 862 
i VIIJ. złp. 50. 
- Prakticzeskoje pczelowodztwo etc. Cześć 
I-V. Petersburg, 1835-45, w 8ce. 
- Środki ratowsnia pszczół. by do reszty 
z głodu nie wyginł:ły na wiosnv roku na- 
st
pnego 1828 przez .... Warszawa, druk 
Józ. W
ckiego, 1827, w 8ce, str. 11. 
- Stewliannyi 1Jlei ili jzweleozenie liu- 
bopytniejszych jawlienij iz estestwennoi isto- 
ryi pczeł. z pisowo kU;llieniem krstkich swie. 
dienij o rastasteniach dostawliajuszczych pcze- 
łam poziwu ect. Z kartinkami. Petenb. 1843, 
w 16ce. 
- Upominek ojca z podróiy dla własnych 
przyjaciół, lIynów i córek, tudzid dla ro- 
dziców i edukacyi tychże. 2 Tomy. Peters- 
burg, u Daiena w Wilnie, typogr_ S. O. K. 
W. Strdy w Petersburgu, 1836, w 8ce, str. 
200 i 200. dp. 6 gr. 20. 
WITWICKI Sofroniusz. Dwa hołuby wodu 
pyły, a dwa kołotyły Narodnaja opera z 6. 
tańciarny w 2ch aktach. Ułożona z 12 zy- 
wych pisnej czysto r'lskych. Kazdyj akt kin- 
ezyt sia kozakom lławnoho Padury. Wo po. 
moszcz bidnycb, czemnych studentiw. Lwów, 
nakład M F. Porem by, 1863, w 8ce, atr. 
6, 
złr. I. 
- Myłost i zhoda, IIbo Winczanyje Helen. 
ny, kniahyoi ruskoi, z Kazimirom 11 Spra- 
wedływym, korołem polskym. Historyczno. 
łycarlkoje melodrsma w 3 aktach. Lwów, 
druk i nakład F M. Poremby, 1862, w 808, 
str. 62. złr. I 
- Bratnaja nezhoda abo POlmertni doy 
Władimyra Wełykabo. HistoryczDo.łycarskaja 
tragedja w 4eh aktach z XI. stolityjB. Pro 
nepriminnaju czest' myłym rodymciam. Lwów, 
drukowano u M. F. Poremby i jebo nakła- 
dom, 1862, w 8ce, litr. 78. złr. 1 ct. 60. 
- Rys historyczllY o Hucułach napisał na 
korzyść zskładu głuchouiemyeh we Lwowie 
. . .. duszpasterz obrządku grecko-katol. w Za- 
biu w Październ. 1862. Z dołłezeniem ma- 
py geogr. obecnej siedziby Hucułów. Lwów, 
nakł. i druk Porem by. 186a, str. 134. ct. 80. + 
- Do zgody I bracia do zgody! III Ży- 
wotne kwestye tutejszo krajowe dla dobra 
ziomkó" swoich skreBlił jako poseł kr!1jowy 
duszpasterz obrz. grecko - katol. w Zabili. 
Druk we Lwowie, w typografii M. f'. Porellł. 
by, 1861 w 80e, Itr. 56 


--
		

/Bibliografia_05_131_0001.djvu

			WITWICKI - WITZLEBEN 


liS 


WITWICKI Stefan (Szczepan). (urodz. 1800, 
t J847). BAllady i romanse. T. I. Warszawa. 
w druk. szkolnej, 1824, w 8ce, str. 145 i 3. 
Tom II. Y' druka
ni Gliicksberga, litografia 
A. BrzezlDY, 1823, w 80e, str. 182 k. 1. 
zlp. S. + 
- Edmnnd, poema dramatyczne przez .. h 
Warszawa, drukiem A. Gałt;jzowlkiego komp, 
1829, w 8ee, str. 177 i VI. na welinowym 
papierze. złp. 8. + 
- Gadu. gadu, powieść z papierów po. 
imiertnych autora Listów z zagranicy. Lipsk 
Wolfgang Gerhard. 1852, w 16ce. str. 212: 
zlp. 10. 
- O przenajBwi
t9zem imien iu Maryi. 
I.wów. w kom. u Fr. PilIera i Sp.. 1650. 
w 16ce, str. 16. kro " m. k. 
- Listy z zagranicy przez Stefana W. 
Lipsk, ksi
garnia zagraniczna,-wyd. J. Bo. 
browicza, druk Breitkopfa i Haertla, 1842, 
w 16ce. str. 231. zlp. 4 gr. 24. + + 
- Toż, przez Stefana W.... Wydanie po- 
wtórne J. N. Hobrowicza. Lipsk, nakładem 
ksi
garni zagranicznej, 1854, w 16ce, kart. 4 
i str. 231. sgr. 24. + 
_ Moskale w polszcze, albo treść dzien- 
nika pisanego w Warszawie przez ci,g dzie- 
sie ciu miesij;ey od 6. Września 1831 do 8. 
Lipca 1832. Paryż, u H. Bossange. druk A. 
Pinard, 1833. w 32ce, str. 115. zlp. 4. + + + 
(Na francuzkie przełożył Jański). 
- Notatki Podolanina (myśli urywkowe). 
\Varszawa, w drukarni A. Hrzeziny. 18:.!6, 
w 8ce, str. XV, 93 i 6 kart. złp. 8. 
- Ołtarzyk polski, mniejszy i wi\jkszy. 
Paryż, 1836 ob: Dłtarzyk. 
- piosnki sielskie. Warszawa, druk kom. 
R. W. R. 1830, w 12ce, str. XX. 210. zlp. 2. 
+ + + 
_ '.roż,. z muzykł .T. F. Dobrzyńskipgo. 
Poznań, ZupAński, (1857 ?). sgr. 26. 
- Podarek ślubny. Ksi,!żka dla panny mło- 
dej, gdzie jest nabożeństwo na dzień lilubu, 
tndziez potrzebne do szcz
ścia w stanie mał- 
żeńskim nauki i rady, ku szcześciu izbawie. 
niu małżeństw polskich ułożona i po raz 
pierwszy do druku dana. Paryż, nakład Al. 
Jełowickiego i Eust. Januszkiewicza. 1838, 
z 4' rycin. na atAli. frnk. 12. 
_ Podarek ślubny dla panny młodej za- 
wieraj,cy w sobie nabożeństwo na dzień 
'lubu, tudzid nauki i rady potrzebne do 
BZcześcia i zbawienia w stanie małZeńskim. 
Warszawa, u XX. Misyonarzy, 1841, w 12ce. 
str. 172. nie!. 6 i l ryc. litogr. zlp. 2 gr. 16. + 
_ Podarek ślubny, ksi,!żka dla panny mło- 
dej, gdzie jest nabozeństwo na dzień iii ubu 
tudzież potrzebne do szcześcia w stanie mał- 
żeńskim nRuki i rady. Berlin, Dehr, 1845. 
w 16ce i rycin 4. złp. 24. 
(W katalogach także figuruje edycya. Lipsk, 
cena 2 tal.) 


....... 


- Podarek ślubny czyli nabożeństwo dla 
osób do stanu małżeńskiego zabieraj,cych 
si
 lub w nim zostaj,cych, tudzież potrzebne 
nauki i rady, celem otrzymania szcz
ścia i 
zbawięnia w stanie maUeńskim. Nowe wy- 
danie. Wilno, nakład Gliicksberga, druk Hus- 
aarowskiego w 2ytomierzu, 18:i8. str. 274. 
rub. l kop. 20. 
- Poezye. Petersburg, (ze zbioru: Skarb- 
czyk poezyj polskich. T. IV).) Nakład B. M. 
Wolffa, 1853. w 12ce, atr. 236 i niel. k. 2. 
Oprawne reb. 1 kop. 50. 
- Poezye biblijne. Warszawa, druk kom_ 
rz,d. w. R. i O. P.. 1830, w 12ce, str. VI 
i 114. zlp. 2 gr. 15. + + + 
- Poezye biblijne, piosnki sielskie i wier- 
sze różne. Wydanie Jełowickiego i Sp. Pa- 
ryż. 1836, w 16ce, str. 376. frk. 5. 
- Toz. Berlin, Behr, 1840. w 12ce. + + + 
_ Romantyczność, ballada. Warszawa, druk 
Gliicksberga, 1827, w 8ce, str. 12, k. 1. + + 
- 'l'owiańszczyzna wystawiona i annexa- 
mi objaśniona. Paryż, w ksieg. katol., w druk. 
Bourgogne et Martinet, 1844, w 8ce. atr. 72. + 
- Uczczenie pAmieci Józ. Lipińskiego, 
wizytatora jeneralnego szkół w Królestwie 
polskiem zmarłego d. 23. Września 1828 r. 
Warszawa, druk Gałj;zowskiego, 1828, J.12ce, 
str. 28. gr. 15. 
- Toż, tegoż roku, tam ze. Edycya 2. Na 
dochód ubogich. w 12ce. str. 28. sgr...15. + + + 
- Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości mo- 
ralne, literackie i polityczne. Tom I. Paryż, 
druk Bourgogne et Martinet, 1837, w 12ce, 
str. 368. frnk. 7. + + 
(Iszy zeszyt 1833, 2gi w 1835 r. wyszedł.) 
- Toi, Tom I. Wydanie drugie, przej- 
rzane i pomnożone. Paryż, HonOl.e Cheva- 
lier, druk Bourgogne i Martinet, 1844, w 12ce. 
atr. 6, X, 438 i 2. złp. 13 gr. 10. + 
- Toz. tom drugi. Paryż, druk Bourgogne 
i Martiuet, 1842, w 12ce, str. XII. 480. k. l. 
zlp. 13 gr. 10. 
- Toz, tom drugi. WydAnie drugie po. 
mnozone. Paryz, w KsięR. katoJ. pols.. 1845, 
w 12ce. k. 2, str. VIII, XX, 494, k. 1. + 
- Toż, tom l-II, wydauie trzecie. Bibliot. 
pisarzy polskich. Tom 38-39. Lip
k, Brock- 
haus, 1866, w 8ce, str. X, 232 l IX. 249. 
tal. 2. + 
_ 2al za Gazet'! literack" czyli o potrze- 
bie krytyki (wiersz). Warszawa, Gliicksberg. 
18J4, w 8ce. str. VI, 8. zlp. J. + + + 
- Obacz: Cbołoniewski; Moniuszko. 
WITZELL Karol. Spis roślin ozdobuych, 
znajdujących sił.) w ogrodzie botanicznym 
liceum wołyńskiego w Krzemieńcu, których 
za pieni,!dze nabyć można u K. Witzella, 
ogrodnika botanicznego L. W. Krzemieniec. 
182 ?, w 4ce. 
WITZLEBEN Ferdynand August. Geschicht. 
15 


-
		

/Bibliografia_05_132_0001.djvu

			lU 


- 


VIVENOT - WJZERUNKI 


lich 'geografische Entwikelung des Zuwach- 
aes und der Abnahme des polnischeu Reicbes 
von J, 992 bis 1831 dargestellt in 5 Karten 
mit einem Texte eine kl1rze Uebersicht der 
polnilchen Geschichte entbaltend, bearbpitet 
von... Premier-Lieutenant im konigl. prenss. 
Generalstabe. Berlin, bei Reiner, 1831, folio, 
tekst na 2ch kartach, a geografia Da 5 kar- 
tach. thl. l sgr. 12. 
- Die GescbichtA Polens, bearbeitet von 
.... Prl!mier - Lieutenant im konigl. preuss. 
General-Stabe. IJalberstadt bei Carl IJriigge- 
mann, 1831, w 8ce, str. VI j 224. (na kODcu: 
Berlin, gedruckt bei Trovitzsch u. 
obn). + + 
Wiwaty cztery. Wieł'8z. Warszawa, 1830, 
w 8ce. 
- Cztery. Mazurek. W. S. Warszawa, 1831, 
w 8ce. 
VIVENOT Alfred et w Lipcu 1874). Zur Ge. 
lIesis der zweiten Theilung Polens 1792 _ 
1795 von .... k. k. Legationsrath. Zugleich 
aIs Ergiinzungsheft zum 2. Band der "Quel- 
len zur Gescbicbte der deutschen Kaiserpo- 
litik Oesterreichs wahrend der franzlisischen 
Revolutionskriege (1790-J801)" mit dem Se. 
parattitel "Die Politik des osterr. Vice-Staats. 
kanz1ers Gr. Ph. Cobenzl unter Kaiser Franz 
II. (April 1792 bis .Marz 1793)." Wien, Wił 
helm Braumiiller, k. k. Hof. und Universi- 
tiitsbucbbiindler, Druck von Adolf Holzhau- 
sen, in Wien k. k. Univ. Buchdr., 11374, w 8ce, 
Itr. 47. + 
Wiwia Perpetua czyli zastep bohater6w chrze- 
ściańskich. ObrQZ z 111 wieku przez autorkę 
Cwiczenia duchowne hr. Ignacego, Głos du- 
szy, Pokój wam (Xżn
 IIfeszczerskQ). Kraków, 
Wielogłowski i Jaworski, 1868, w 8ce, str. 
517. tal. 1 egr. 10. + + 
(Zapewne przerobione z IItaricourt M.) 
Vivian. Remarks on the salt mines oC Wie. 
litska in l'oland (z roku 1825) (znajduje si
 
w Transactions of the royal geological So- 
ciety of CornwaIl. Vol J. z r. 1828), w oc e, 
Itr. 154. 
Wiwiani G. B. ob; Bułharyn (1835); 
Viviers obacz: Skórkowski Alf. 
Wizerunek l\Iatki Boskiej bolesnej łaskami 
słyn,!cej od r. J352 w kościc1e św. Marcina 
w Warszawie, (z fotografiQ). WarszAwa 1874, 
w l6ce. 
Wizerunki duszy narodowt'j ob: Trenlowski. 
- nauk obłudnych obacz: Źarczyński. 
- ksi,!żąt i królów polskich od VI. do 
XVIII. wieku podług najdawniejszych ry- 
lunków i pomników zebrane, a teraz w drze- 
worytAch wydane. Kraków, IJ. K Ihiedlein, 
(1852), w 8ce, 4 poszyty, str 4 i 51 rycin. 
W okładce zlp. 16. -I- + + 
- polityczne dziejów państwa polskIego_ 
Tom I. Rzecz o rozumie stanu w Polsce przez 
Jana Alcyat
. 'l'om 2. I'olska w kraju i za 
granicQ od 1831 do 1848 r. Tom 5. Rewolu. 
cyonieci i etronnictwa wsteczne w 1848 r. 


przez Edm. Chojeckiego. Tom 4. Polska 
w kraju w 1848. Lipsk, 1864 - 1865, w 8ce. 
- polskie obacz: Fajans M. 
- znRkomitych ludzi ob: Prek. 
- j życiorysy znakomitości tegoczesnych, 
zebrane z najnowszych źródeł, z portretami. 
Warszawa, nakład A. Dzwonkowskiego, druk 
J. Psurskiego, 1861, w 8ce. (I. Napoleon III, 
str. 25. 2. Józef GaribRldi, str.3	
			

/Bibliografia_05_133_0001.djvu

			WIZERUNKI 


115 


tamie, at,.. X. i 836, !:pilu &tr. XII. Wydaw- 
ca Ignacy Szydłowski. 
(Serya I. obpjmuje w 12. tomRch: Prze- 
mowa; Zdanie o w9półczesnpj ]jteraturze 
frRncuzkiej; Goethe; O IIztuce dramatycznl'j. 
pierwsza lekcya Aug. Wilh. Szlp!1;pla. poprze- 
dzona wiadomości,! o jego zyciu. Zacha,.jasz 
Werner; O duchu mU7.ykij Emanuel Kant; 
Wiecv.ory literackie albo poeci pomi
dzy so- 
bą; O st.anie obecnym literatury czeskiej; 
Poezya PÓłWY8PU Ibpryjakiego; Wiktor Hu- 
go w r. 1831; O literllturze portugalskiej 
aśmnaRtl'go i dziewietnastego wie ku; Wia- 
domość o dziele: Index corporjs JJistorico- 
c1iplomatici ek.: Wizerunki i przypomnipnia 
""spółczesne: Ruch umysłowy i płody jPgo 
w Anglii, od pocz'!tku dziewietnAstego wie- 
ku; Jan Potocki; Post
p i upat1ek malar. 
ItWIi w Hiszpanii; William Hazlit; Karnawał 
Jana Pawła; Post
p i rozwijanie siO filozofii 
oraz umiejętności metafizycznych od począt- 
1(0 XIX. wieku; Wizerunki historyczne; Gib. 
bon, Edmnnd Burke i Chateaubriand; Krótki 
rya historyi nauki morslnrj wraz z wizerun- 
kami cllarakterysłycznpmi celnirjszycb mo- 
ralistów. Robert Maturin: O posł
pie sztuki 
drukarskiej. tudzipz o jpj wpływie lJa tAniość 
ksi,!zpk: Literatura, wymowa i poezya Sta- 
nów Zjpdnoczonych amerykaó.kich; Oelen- 
schlaeger; Opisanje wody mineralnej dru- 
skienickiej; oT an sniadecki w latach 1768- 
1781, autobijollrafia; X. Anioł Dowgird; 
Poezya I.udu słowiaóRkirgo: Podania o La- 
zarze: Przygody Marka; Doktor Francia, 
dykbtor Paragwaju. Rozmaitości w każdym 
tomiku domieszr.zane obejmujl) wazniej
ze: 
Ocenienie pi
m Zygm. Bartoszewiczaj Ocena 
Balińskiego dzipła: Opisanie Wilna; O poe- 
zvach Wiuc. Romanowakipgo (w r
kopisie) j 
Eneida w trawestacyi Blumauera. Kraków, 
1834 (recenzya połOpilłj'!c",) ; O pracach Ludw. 
Sobolewskipgo i jPgo biografia; Dzieło J. 
Szytlera: KuC'harz; Massalskiej!'o tablice mo- 
net; i wag. Rękopisa Zelizów z wieku VI- 
XI. przez J. I. Kraszewskiego (znalezione 
przez Jana Andrault de Buy Antosewir.za); 
O pami
tniku S. Markiewicza; Próbki pisma 
treścI duchownej z manuskryptów ś. p. Anioła 
Dowgirda: Kometa Halleja; Horatii Carmina 
recensuit Hofmann. Harlem, 1843 (recenzya); 
Dzieje Litwy przez NarlJuta. T. I. Mitologia 
(recenzya). 
Poczet nowy (Serya 2ga), T. J - 24 obej- 
muje: 
Tomik J. Przemowa Filozofia rplillii chrze- 
ścijańskiej; Felix NeW; Kantata dla dzipci 
pewnego dobroczynnpgo zakładu; Rozmai. 
tości; Rękopism zawierllj,cv prace nieogło- 
Izone drukiem ksi
dza Gwilhelma Kalińskie- 
go j Wyj,tki z tego rekopisu ; Zbiór sławnych 
procesów kryminalnych w Niemczech, przez 
prezydenta FeuerbBch'a; Ko
ieta według za- 
miarów przyrodzenia i społeczDości. 
Tomik 2. O stanie polił.ycznym i religij- 
nym Pogan i 2ydów w czasie przyjścia Da 


-- 


'wiat JezUSa Chrystusa; Beethowen; Roz. 
maitości; Zubr, Tur; Główniejsze zasady 
ekonomii przpmysłowPj P. H. Suzan!le: prze- 
kład na jtzyk polski, z dndaniem potrze. 
bniejszych uwag przez P. Jana. WaRzkiewi- 
cza; Nauka utrzym
nia i ulepszenia zwierzłt 
domowych, z dodBmem sposobu poznawania 
icb wieku przez A. }t'. Adamowicza D. l\J 
prof. cps. medyko-cbirurgicznej Akademii wi: 
leóskiPj w. toW. OI'Z. cd.; Zdania na doliwiad- 
czcniu zycia ugru Itowane przez A. J{. 
Tomik S. Alj!;ier; Waszington IrwinR". Roz- 
maitości j Wiadomość o g-aler)'i obraz6w hr. 
Mniszcha w Wiszniowcu: I.itpratura zagra- 
niczDR sła\\'isńskich dyalektów; SztyC'harstwo, 
tndziei introlil!:arstwo francuzkie; Bibliogra- 
fia dawna polskI, łJismB niektóre treści du- 
chownej w Eankt-Petersburskipj ces. biblio- 
tece opisane, o których Rentkowski tudziez 
dalsi bibliografowie zamilczeli. 
Tomik 4. Rys historyczny wielkolici i upad: 
ku domu Szwabskiello; Crabbej Rozmaito- 
ści j Sztuka rymotwórcza Horar.pgo. tluma- 
czona przez Adama Stanisława Krasińskiego' 
Wiersz Horacyu
za FlakkB o sztuce rymo: 
tworczej. przekład X. Antoniego l\foszyó- 
skiego. Zdanie krytyczne o tych obu tłuma- 
czeniach; Chaos szczypta kadzidła cienióm 
wierszokletów, od Witalisa Komu - Jedzie: 
Zdanie o tem dziełku i niektóre wyjątki 
z Ilipgoj Wyj'!tek z listu córki do ojca, pi- 
sanego z Sewastopola. 
Tomik 5. Literatura llindustańs1	
			

/Bibliografia_05_134_0001.djvu

			116 


- 


WIZERUNKI 


vost. Uwagi nad przekładem tego dziełka 
na .iezyk polski, napisane przez Stanisława 
Laskowic2a; Przypowipści w. duchu Pisma 
świ
tpgo z dzieła Herdera Blatter der Vor- 
zpit: Dzień przed śmiercią; Smierć wczesna; 
BiLlio/!,rafia dawna polska: PiBma niektóre 
treści duchowncj i t. d. 
Tomik 9. Faust Klingera ; Bernardin de 
Saint-Pierre j Rozmaitolici ; Kilka "łów o tea- 
trze wileńskim, z powodu odegranej na nim 
sztuki pod tytułem: Harwej Birsz, czyli s:7.pieg 
Jakich mAło; Simon Simonius, jego dzieła 
i spory piśmienne. wraz z niektóremi przy- 
toczeninmi z dzieł jego, tudziez notat.kami, 
IIzczegóły sporów rozmaitych napomykaj!!- 
cemi. 
Tomik 10. O tpatrze w Europie i drama- 
cie nowoczesnym; Robertson; Rozmaitości; 
Historya prawodawstw słowiańskich przez 
Wacława Aleksandra J\Iaciejowskie
o doktora 
prawa w Aleksandrowskim Uniwersytecie 
w Warszawie i t. d; Krótki wykłnd trpści 
tego dzieła, wraz z uwagami nad niem; Do- 
kument z r
kopisu oryginalnpgo datowany 
w Wilnie w poniedziałek po Gromnicach r. 
1555: Zapowiedź nowego wydania dzieła pod 
tytułem R I.engnicha Prawo pospolite Kró- 
lestwa Polskiego. 
Tomik 11. Obyczaje Leończyków; Lndwik 
Bojanus; Uozmaitości; O polskich romanso- 
pisarzaC'h przez Józefa Kraszewskiego; przy- 
powieści w dl1ehu Pisma świ
tego przez X. 
L.; To wszystko dla tego, że si
 porozumiec 
nie mOO'ą, Z mbL de soc. Bibliografia da- 
wna po1ska; Słowo do tomiku dzie
iątego 
\Vizerunków i rnztrzll9ań naukowych. 
Tomik 12. O poetach niemieckich wieku 
dziewietnastpgo; Guizot; Rozmaitości j Lite- 
ratu!'a sławinńskich narodów: List do redak- 
tora dziennika ministeryum narodowego o. 
świecenia; Wiadomość o życiu i pismach 
Jerzego Samuela Bandtkie; Mylili z Jean 
Paula Rychtera. 
Tomik lS. Sztuka wydawania obiadówj 
Walter Scott; Historyczny rzut oka na pra- 
wodawstwo narodu litewskiegoj Rozmaito- 
ści; Instrukcya dla rodziców życz,!cych umiesz- 
czać dzieci w zakładach wojenno-naukowych; 
O domowem wyrabianiu cukru z buraków; 
Jana Kochanowskiego Foricoenica sive Epi- 
grammatum libpllusj Welltchnienia za ubie!!;łQ 
młodości,!, przez Mar('ina Ossorya Ci; Mił08ć 
przez panill Desbordes Valmore, przekład 
tegoż; Nekrolog: Eugeniusz Metropolita Ki- 
jowski Halicki. 
Tomik 14. Poezya ludu holenderskiego; 
Michał Beer; Rozmaitości; Historya miasta 
Wilna pl'zez Michała Balińskiego; O złama- 
niach kości, przez doktora Józefa Mianow- 
skiego; Pszczelnictwo ogrorlowe czyli do. 
mowe przez Józefa Strumiłl
; Regulament 
Kurlandzkipgo Towal'zystwa kredytowl'go; 
Wianpk. Noworocznik na rok 1837, zcbrany 
i ułozony przez Karola I{orwella j Krzysztof 


..... 


Kolumb, ballada, L. Brachmann , przekład 
M. Ossoria Cie; Mylili z J. P. Rychtera; No- 
we odkrycie chi!miczne; Przedrukowanie ksi,. 
zek francuzkich ; Bibliografia dawna polska: 
pisma niektore treści duchownt'j i t. d. 
Tomik 15. Pienia duń
kie; Chapelain; Wi- 
zerunek szubrawski; Rozmaitości; Poezye 
Michała Jezierskiego ; Literatura sławiańska: 
List drugi tJo redaktora Dziennika Narodo- 
wego Oświecenia; Nowa morska wyprawa lIa 
Spokojny i Antarlltycki ocean; Uwiadomie- 
uie literackie o dl'Uku.i
cej 8i
 w Lipsku Hi- 
st.oryi .JallIlKarola Chodkiewicza, pl'zez Ada. 
ma Nal'uszewicza. 
Tomik ]6. Samnitowie star07ytni i nowo. 
zytni; Erazm roterdamski i wipk jego: Roz- 
maitości; Przechadzka po nad br.legami Renu; 
Metoda uczpnia P. 2"kota (Jacot), rozwinął 
i objll8nił Karol Klaudyu8z Wiszniewski. dok- 
tor medycyny w imper. Uniwpnytp('ie Ch"r- 
kowskim i t. d. Zdanie o tej broRzurce; Pi- 
sma rozmllite autora Pana Jana ze Swi
ło- 
czy; Bibliografia dawna polska: Pisma nie- 
które treści duchownej, i t. d; Dzwon wielki 
kolicioła Swieto-Jańskit'go w Wilnit>. 
Tomik 17. Wpływ Walter SkoWa na bo. 
gactwo, moralnośc i szcz
8de obecnej liPO, 
leczności; Zingnrelli; Nomenklatura chemicz- 
Ila Berzeliusv.a; KatHna-Etna; Rozmaitolici ; 
TeRtr niemiecki w Wiluie; Objaśnienie chro- 
nologicznej tablicy i t. d. podlug planu i 
metody P. A. Jaźwińskiego, przez A. Zdano- 
wicza; Nowa metoda uczenia chronologii 
przez P. A. Jaźwińskipgo z francuzkiego; 
Zoologia albo historya naturalna źwierzQt i 
t. d. przez N_ A. KumeIskiego i S. B. Gor- 
skiego, CZ
8Ć r. II i III. Zdanie . tem dziele j 
Bibliografia dawna polska: Pisma niektóre 
treści duchownej w Sankt-Petersbul'skipj ces. 
bibliotece opisane, o których Bentkowski tu- 
dzież dalsi bibliografowie zamilczeli. 
Tomik ]8. Uwagi nad history,! IItarozytn,!; 
Froissart; Rozmaitości; Wyjątki z poematu 
Juliana Korsaka pod tytułem Kamoensj Pe- 
guanka i Bramin; WiRdomości o pracach 
Szafarzyka zebrane z własn}"ch jPgo listów, 
do profesora M. Pogodina pisanych; Rozpra- 
wa o ci
zarze świat.ła, przez hrabipgo Chod- 
kiewiczaj Wiadomość historyczna o Czerwcn 
Aratarskim i pol8kim przez Hamel'a, prze- 
kładu P. S. B. G. j Raport do kont'erencyi ce- 
sarskiej medyko - chirurgicznpj Akademii o 
dziełach profesora P. Józefa Korzeniewskipj:\"o; 
O składaniu życzeń (lrzy kichaniu; Uwiado- 
mienie literackie. 
Tomik 19. O wielkicb ppidemiacb; Pusz- 
kin; Rozmaitości: Pomniki bistoryczne z po- 
czątków wieku XVIII. Oddział pierwszy: 
Listy odnos?ące si
 do czasów buntów Ko- 
zackicb na Ukrainie, pod dowództwpm Pa- 
leja 170S r. i t. d. Oddział drugi: Listyod. 
noszące si
 do czasów KlI.rola XII, i partyi 
LC6zczyńs
ipgo w Saxonii. 1706 r. i t. d.; KIl- 
takumby rzymskie j .Nowości literackie, (wy_ 


........
		

/Bibliografia_05_135_0001.djvu

			WIZERUNKI 


117 


3,tek . listu P. Jana Z"krzewlkipgo. pil.- 
MirO do P.., w Warszawie d. ."/17 Wrzpśnia 
1887 r.)j Uwiadomienie: Wezwanie literackie. 
Tomik 20. Poezya ludu pokoleń teutoń- 
Ikich j Millevoye; Rozmaitości; Rozpocz
cie 
trybunału i zamkni
cie szkół pijarskich w Wil- 
nie 1741 r.; Experiment Toczneg'o 
wirzenia 
li\,! w róznych umiej
tnościnch. od Jaśnie 
Wielmożnej młodzi .dacheckiej. edukuiącPj 
lie w Collegium Nobilium Akademii Wilpń- 
.kiej Societatia Jesu i t. d.; Kąpiele w bło- 
tach krymskich: Wyj'!tek z listu pisltllPgo 
z Sewastopoln pod datą 1836 roku Wrześnin 
80. dnia; Wielki koncert JP. Arłot DI\ skrzyp- 
cach w Wilnie roku 18'7 Grudnia IS. j Scena 
dramatyczna. Wi1eńska. 
Tomik 21. O szluce tłumaczenia i rozmai- 
t.ych jej systpmatach; Generał Arnold i ma- 
jor Andre; Rozmoitości; Artystki i artyści 
a1cładlłj,!cy terBŹnif>jszy teatr polski w Wil- 
nie; Gramatyka rOl!syjska przez Mikoła.ia 
Grecza napisnna, tłumnczona z rossyjskiego. 
Kssra AJII 'ImeHilCsB 4>pnsny3clCo."L RSIiIl'li 4>. 
feAHlCe. (Wypisy francuzkie F. Gedike ze sło. 
wniczkiem); Kuchmi
trz nowy czyli kuchnia 
udzielna dla osób odabionych, w wieku po- 
deezłym, tudzież do z<1rowia p09..racają.cych 
i t. d. priez .Jana Szyt.1era. 
Tomik 22. Zastosowanie ogólny
h zasad 
doskonałości w tworach przemysłu do obra. 
zów i posągów, tudzid do urz!)dzenia ogro- 
dów roskosznych czyli oRrojców, przez prof 
Podczaszyńskieg o ; Edmund Kean i mistris 
Siddons; Rozmaitości; Historya miasta \ViI 
Da, przez Michała Balinskiego. Tom II, za- 
wierejicy dzieje miasta Wilna od początku 
rz,!dów Swidrygajły do śmierci Stefana Ba- 
torego, czyli od. roku 1436 - 1586: Uwagi 
krytyczne nad tem pi.mem; Koresponden 
eya: List brabipgo Edworda Raczyńskiego 
do P. Józefa Zawadzkiego, z odpowiedzią na 
jello Wezwanie literackie: Nieznajoma: Bal- 
lada; Dzieła. pozgonne: Epigrama. 
Tomik 23. O zachowaniu się wstrzemię- 
źliwem i wpływie jPgo Da zdrowie; Jan Se- 
baltyan Bach organista; Rozmaitości; M. T. 
Cycerona rozprawa o stylu pod tytułem; 
Orator, z przyłlj,czenipm mowy za prll:wem 
'Maniliusza, z łacińskiego na polski Język 
przez Klemensa Żukowskiego przełożona: 
zdonie o wartości tego przekładu j Knol Li- 
pińeki w Wilnie. 
Tomik 24. Pierwiastkowa i terBŹniejsza cy- 
wilizacya nowego świata; Dupuytren; Ro
. 
.rnaitoBci; U wagi niektóre wzgl
dem wydam" 
zbioru dziejopisów rossyjBkich; Zb.iór kazan 
'Wzorowych: Homilie X. Hisłobrzesklego, Tom 
J. Pismo okólne Biskupa rZidzącego dypce 
zY/ł Wileńską X. J
drzeja Belledykta Kłągie. 
wicza, do duchowieństwa tejże dyecezyi ; 
Pami
tniki o królowej Barbarze .p,'zez Mi- 
chała Baliński..
o Tom 1.; Lekarz obywlltel, 
przez P. de Balzac , przekład Felicyaua Tu- 
.tanowllkiego; Tygodllik Literacki, od pierw' 


....... 


sEych dni Kwietnia t. 1'. "ychodz'1cy W Po- 
znaniu: Prospekt na to pismo. 
poczet DOWY drugi. Tom. 1-24. Obejmuj,; 
Tomik I: Przemowa; Katedra wileńska: 
Przypiay do poprzedzaj,!rego artykułu; JV- 
drzej Śniadeck i; Rozmaitości: Collecta naa 
medico-cbirm"gica Caesareae academiae me- 
dico chirurgicae lVilnensis) cura et impen- 
sis pdita. Vol. I. j Krótki wykład artykułów 
zawieraj,!cych sie w piprwazym tomie tego 
szacownp.go zbioru; Opisanie wody minerał- 
nej druskienickiej przez Ignacego Fonbprga: 
T
atr wiłeń
ki (olJdział pierwszy) Gonitwy 
w Tenczynie i Figle młodości pl'zez Jana 
Aśnikowskiego arlyst
 dramatyrznpgo teatru 
polskiego w Wi1nip; Tygodnik literacki po- 
znański: artykuły składajllce pierwszy Numer 
tt'go pisma. 
Tomik 2: Jezus Chrystu9 i Jpp:o nauka; 
Maciej Dogiel; Wiadomości o spone Pijarów 
wileńskich z Jezuitami wileńskimi; Rozmai- 
tości: Poczet biskupów dypcezaluych i za- 
rządzsj=łeych dyecezy,! wileński od i("h usta- 
nowienia aż do na8zych czuów; Widok przy- 
rodzenia przez Wincentego Gozdawę Reutta; 
1>0 mogiły, przez tegoz i Nadzipja, przez 
tegoż. 
Tomik 3: Uwagi Dad wymową kaznodziej- 
ską; Tomas? Morns; Rozmaitości: Wyjątek 
z listu córki, pisanego do ojca z Perokopu 
dnia 28 Października 1837 r.; Wiadomość o 
nowo w uzycie wprowadzonej nader posil- 
nej i wzmacni
j,!cej istocie pod nazwiskiem 
Arabskif'go Rakahu (Rft<'8hout UP8 Arnbes). 
Pnypowieśl'i: Doktor; Pszczółko; Pasterz i 
owieczka; Lis i borsuki. 
Tomik 4: O żydach w Polsce zamieszka- 
łyeh; Jan Rustem: Rozmaitości: Wiadomość 
o życiu i sprawach Jakóba Gibla burmistrza 
wileńskiego. wyjątek z kazania pogrzebowe- 
go przez X. J
drzeja 
chOnflissiusa; Wyj!)t- 
ki z poematu Aleksandra Puszkina pod ty- 
tulem Cygani: Wyjątek pierwszy, przekład 
P. Michała JIl1iana Kamińskiego. 
Tomik li: Rzeczywistość poznań ludzkich; 
Hieronim Strojnowski; Rozmaitolici : Nowy 
r(oktor rzymsko-katolickiej akademii duchow- 
III
j; Pomniki historyczne z l'OCz!)tku wieku 
XVII1, Oddział łrzeci. Listy JózefA Potoc- 
kiego, wojewody liijowskiego J:I.ł:tm
!la Wi.el- 
kiego koronnego. do żony swoJeJ \\ lktorYl z 
Leszczyńskich; Homilie na niedziele całego 
roku wydane przez X. Fr_ Wolińskiego C. 
M.; Czworowiel'8z do KOIlstantego Porcy- 
anki. . 
Tomik 6: Wyobrażenie Boga i jPgo przy- 
miotów. oraz wypływająl,:e ztąd dla nAS obo- 
wilłzki; Łukasz Hlihel; Zydowska czyli Sasi 
na k
pie, powieść; Rozmaitości: Pomniki 
historyczne z początków wieku osmnastego. 
dukończenie oddziału trzecipgo odnosz,!cego 
si
 do czasów bawieuia Karola XII w Turcyi 
po klęsce odn.iesi
nej p
d I'ułtawł r_ 1709 
i nast., . w mm Jeden bst Karola XIl w au-
		

/Bibliografia_05_136_0001.djvu

			118  


WIZERUNKI 


entykn 11 hr. Chreptowicza znajduj,cy li"j 
ObrAz bibliograficzno.historyczny literatury 
w Polsce od wprowadzpnia do niej druku po 
rok IR30 włączniA z pism Janockiego, Rent- 
kowskiego. Ludwika Sobolewskiejlo itd. wy- 
dawiony przez Adama Jochera itd. Tom l, 
poszyt pierwszy. 
Tomik 7: I.pgenda o poetac'h; Wyjątki z 
listu Grilmberj!'a do .Jana Riehtera o Franc. 
ZAbłockim; Jung Btillillg przyjaciel Goete- 
go; Arabowie i koniu Arabskie; ObrRz biblio- 
graficzno Ilistor. literatury w Polsce p. Joche. 
ra. T. I. S"osz. Ił. Wyjątek drugi z pOPJOa- 
tu Al. Pusz !	
			

/Bibliografia_05_137_0001.djvu

			WIZERUNKI 


119 


kow,!, gdzie Sił wspomniane zasługi dla b. 
Uniwenytetu wileńskipgo i tutejszegu kraju 
KArola Langsdorfa, G. E. Grodka, Józefa 
}t'ranka, L. Bojanusa i w. i; Rys historyczny 
przedstawień teatralnych, mianowicie w jlj' 
zyku polskim nil Litwie; Burza, obraz poe. 
t,cki przez Ig. Łagiewnickicgo; Dwa dzieła 
Krz. Wuszewickiego; PI'zes'!dy gminne; U- 
wiadomienia literackie: Zoouomia Dr. Prof. 
Adamowicza, Dziejo narodu litewskiego p. 
'T. Narbutta, Biblioteka klassyków Pohkich 
i t. d. 
Tomik 17: Dawny i teraźniejszy stan po- 
koleń indyjskich Ameryki północnej; Andrzej 
Wolan; Rozpocz
cie W8t
pU do dziejów św. 
ElZbiety W 
gierskiej; Rozmaitości: Dawny 
dokument; Rys historyczny przedstawień 
teatralnych, mianowicie w j
zykn polskim 
na Litwie j HermeneuticB biblica seu ars 
inł.erpretandi scripturam 8. etc.. i recpuzye 
tI
j ksi,!żki przez Ks. A. W. i X. B. W.; Wia- 
dom08ci o pensyi rocznej na ka
dego z Jch- 
m08ciów PP. konwiktorów zostających in 
Collegio Nobilium Societatis Jesu lZ r. 1771); 
Lot gol
hicy Jana Kazimierza Darowskiego. 
Tomik 18: Wjazd, koronacya, wesele naj. 
jaśniejszej królowej Jejmości Cecyliej Renaty 
\II' Warszawie; Anno 1637; Pigault-Lebrun; 
Testament Michała Paca; Rozmaitośei: Po. 
witanie Jana 111. w imieniu kapituły wileń. 
skiejj Rys historyczny przedstawień teatral. 
nycb, mianowicie w j
zyku polskim na I.i- 
twie; Dodatek I. Dyalogi z przedmiotów re- 
ligijnych; Dodatek II. :Niektóre teatra ama- 
torskie; Najtańsza i odnowiona gazeta po' 
ranna z dodatkiem literackim, pod nazwlf 
Piśmiennictwo krajowe. 
Tomik 19: Wymowa chrześcijańska w 
czwartym wiekuj Jan Fryderyk Niszkows1cij 
Kilka wspomnień i opisów z tycia Napoleo ns ; 
Rozmaitości: Rys historyczny przedstawień 
teatralnych, mianowicie w je?yku polskim na 
Litwie; Uzupełnienia do sl.tykułu dodAtko- 
wego o dyalogach: Dyalogi niektóre po szkołacb 
jezuickich wyprawiane w Grodnie, w Nie- 
Bwieźu. w Nowogródku, w l'iilsku, w Połoc- 
ku, w Słonimie, w Słucku: Dyalog albo tra- 
gedya pijarska wyprawiona w W
łkomierzu; 
Wyjątek z akt kapituły wileńskiej: Postano- 
wienie wzgh.dem dóbr kapitulnych: Strzc- 
szyna, Kamieńca i Worsicz, z instrukl'YI} 
rzqdcy tamecznemu szczegółowł; Muzyka w 
Wilnie, tudziez kilka Iłów o Lipińskim. i 
Oll-BulI'u; Ksilłżki 8wiezo wydan
 o wodzie 
mineraluej druskienickieJ; ROllmalte dumy i 
pieśni polskie. ukraińskie i Rusinów. 
Tomik 20: Rozbiór rzeczy ściągających eie 
do sumienia' ł'enelon; WIzerunek plebana 
i ważne obo
i
zki jego; Jeszcze kilka słów 
o chwilach ostatnich pobytu Napoleona na 
wyspie św. Ileleny; Rozmaitości: Załozenie, 
dokoilczenie tudziez stan kościoła P. Jezusa 
na Antokolu ; U rz,dzenie konwiktu szlacbetuej 
młodzi przy ukole wyższej połockiej xx. 
Pijarów na Białej Ruei i Rys bi.tory czn l 


......... 


przpdstawień teatralnych itd. Dalezy ciąg do 
artykułu dodatkowego o Dyalogarh. Niektóre 
Dyalngi przez uczniów akademii jezuickiej 
w Wilnie grywane; Poezye Aleks. Grotta 
Spasowskh'go itd. List autora do red. Wize- 
runków, tudzież zdAnie o dziełach P. SpaB. 
pożegnanie do mojej sukienki, wiersz: Wale- 
ryi Narbuttówny; :Niektóre dawne napisy na 
budowach, nagrobkach i innych pomnikach 
W Wilnie znajduj,!ce lIi
. 
Tomik 21: Skromność i pokora chrześciań- 
ska; Filip Kallimach BuonAcorsi; Rozmai- 
tości: Powitanie J
drzf'ja Benedykta Kłągie- 
wicza biskupa itd., imieniem duchownćj ąka- 
demii wileńskiej itd.; Dawue dQkumenta: I. 
Kopia li
tu oryginalnego l'iotra hiskupa 
Żmudzkiego w r. 1465 do wszysU,ich ..anó.... 
i Baronów ziemi Zmudzkil
j itd. 11. List króla 
Zygmunta August" do kapitnły wileńskiój 
itd.; Nekroloj!. Konstanty porcyanko; Donie- 
sienie o nowej ksi,!zce. Krótki ryś historyi 
Józefiny pierwszej żony Nalloleona itd., wy. 
danój przez J. B. 
Tomik 22: Kilka uwag nad dziełem Pana 
J. I. Kraszewskiego: Wilno od początków 
jego do r. 1760. Tom I i II.; Dodatek do 
poprzed7.oj, ce ł!'O artykułu; Innocenty J: I.; 
Rozmaitości: Dekret łluftego benderskiego 
Jussuflł w 'prawie Tatsrów litewskich, oLja
- 
nisj'łCY przeszkody, Ee stopni pokrewiei1stwa 
i powinowactwa do zawierania związków 
m
łieńskich. 
Tomik 23; Do uwag nad dziełem: Wilno 
od pocz,tków jego do roku 1750, ogłoszo- 
nych " poprzedzaj'łcym tomiku Wizerunków 
sprostowanie i dopełuienie; Wspomnienia o 
Autonim SokIlIskim ; ROEmAitości: Niektóre 
dodatki do dzieła: Wilno przez J. 1. Kra- 
szewskiego. Wilno, 1840 -1.; O wieży ratu- 
BzoWej w Wilnie i jej upadku. 
Tomik 24: Przemowa wydawcy; O planach 
Wilna, jAkiem było w XVI wieku; Dwa pom. 
niki ce,'kwi św. Trójcy w Wilniej Berło i 
pieczęć Akademii wileńskiej; Wspomnienie 
o Jj;drzeju Benedykcie Klqgiewiczu, biskupio 
dyecezalnym wileńskim, w okolnym do du- 
('howielistwa liście jego następcy i w Kaza. 
niu ks. Wazyńilkiego zawute; Rozmailości: 
Niektóre dodatki do dzieła: Wilno przez J 
I. KrAszewskiego. Wilno,18łll-lb41; Wzmian. 
ka O pałacu Sapieżyilskim na Antokolu 
i o testamencie podkanclerzego liazimie- 
rza I.eona Sapie by; Wiadomoisć o osobach 
duchownych, którym prze? Akademi,! R. K. 
duchowuł wileńsk'ł przyznane s
 stopnie 
uczone; Dodatek do artykułów hi
torycznycb 
O kaplicy św. Kazimierza przy kosciele kate- 
dralu)'m wileńskim, umieszczonych w 'l'omiku 
XUI i XIV Wizerunków nowego porztu dru- 
giego; Do al'tykułów o downem Wilnie ogło- 
szonych w Tomiku XXII i XXIII Wizeruuków 
jeszcze dopełnienie; Wadorooić o widokach 
cz,stkowycb miasta Wilna z okolicami, ro- 
bionych przez Smugiewieza:; Wprowadzenie 
iw. Stanisława Kostki i Alojzego G onzagi ,
		

/Bibliografia_05_138_0001.djvu

			120 


WIZY A - WLODEK 


wyznawców 'fowarzy.twa Jezu.owego, od- 
prawione w Wilnie 1728 roku; Dzieci, rzad. 
kich i niepo.politych zdolnoicij Kilka słów 
od Redaktora. 
Wizya posehka. Lwów, Gobrynowicz i 
Schmidt, 1868, " 16ce, !Itr. 28. ct. 20. 
Wizyta jeneralna dyecezyi wileńskiej roku 
1828. Wilno, 1828, w 4ce. 
Wizytki polskie. Rzym, 18-19, w8cp, str. 112. 
- Ob: Grabowski Ol. Jastrz,b.kl L. 
- w Warszawie ob: Koici6łi Noyer. P. 
Vladislaus Ru. Diploma Vladislai R. Pol. 
M. D. L., quo villas Wysoki n et 8tudziona 
Dobrogostio Nigro Capitaneo Radomiensi 
ejusq. successoribus confert. In Brzezi anno 
UH die 14 Januar. w 4ce?, str. S. (Przerys 
.taraniem Ad. Roiciszewskiego). + 
Wlasak Franciszek ob: Malczewski Antoni. 
WLAZŁOWSKI Jan, (ur. 1850). Zur Casuistik 
der 
ervennaht. Inaugural.Dis.ertation Bur 
Erlangong der Doctorwiirde in der Jdedicin, 
Chirurgie und Geburtshiilfe, welche nebst 
beigefUgten Thesen mit Zustimmung der ho- 
hen medizinischen Facult!t der Univer&itit 
Greifswnhl 8m 11. Augu
t 1875 ijft'entlich 
verlheidigen winI ...., praetiscber Arzt, aus 
Pose r OI'Ponenten: P. Przybyszewski prakt. 
Ant. M. v, Złotnicki, Cand. Med., A. v. Sen- 
dykowski, Cand. Med. Greifswald, Druck der 
Univ. Buchdr. von F. W. Kunike, 1876, 
w 8ce, str. 26. + 
Wł... Emisaryusz, poemat obaoz: Budzyński 
Włodz. . 
Władyga (Dr.), ob: Prom,czele. 
Włallymirowicz Jan ob: Rakowiecki_ 
Władysław (tłum&<'z 18S0) ob: Hodier C. 
Władysław Hermann (ur. 1043 t 1102), ob: 
Krasiński Zygmunt (powieść); Wierzbowski M.; 
Źdiarski Aug.; Zieliński lud. 
- Królewicz (1624 - 6) obacz: Pac. 
- Jagiełło ob: Albertrandj; Choiseul (po. 
wieść); Długosz J.; Szajnocha. 
- 111. Warnei,c7.yk (ur. 1424 t 1444) ob: 
Antoniewicz M.; Bierzyński S.: Gołębiowski 
Luk.; Gondulicz (poemat); Piotrowski K.; Za 
krzeWIIski W. (Król w
gierski). 
WŁADYSŁAW IV. (ur. 1595 t 1648). Listy i 
inne pisma urzędowe. Z r
kopismów zebrał 
A. Grabowski. Kraków, 1845. obacz; Gra. 
'owskl Amb. + 
- Listy Władysława IV. do Krzysztofa Ra- 
d
iwiłłA 
etmana polnego W. X. L.itewskip.go 
pllBne 1612 - 1632 r. Z autografow bibho- 
teki cesarskiej w Petersburgu ogłosił Antoni 
MuchIiński. Lwów, Igel, 1867, w Sce, str. 
VII i 136. dr. l et. 50. + 
- Ob: Bierzyński; Ciampi (ł'loscu1i 1643); 
.del; Kallimach; Kobierzyc;ki SI.; Kochowski 
W.; Kuczyński W.; Kwialkowski Kaj; Macri M.; 
Podgórlkl A.; POd,leclci; PtlJhlCk. 8tan.; Ru. 
d.WlSki W. . 


- księże kujawski, ob: Am.ntlA (1832). 
- ksi'!t
 opolski ob: Cz,stochowa. 
- Jagiellończyk ob: Foerster Ricanl. 
Władysław, powieść filozoficzna ob 
 Dzie- 
duszycki. 
Władza duchowna i wolność myślenia. Rzec& 
na czasie do rozwagi. Zurych, główny .kład 
w adm in. Tyg. wielkop., J876. sgr. 1. 
Władza ob: Oczapowski I. B. (i układ pań- 
stwa); Rocznik; Skarszewski W. (O władzy 
duchownej); Surowiecki K.j W,grzecki SI. 
Władzio mały. Pierwsze poczłtki czyi ania 
dla dziatek płci m
zkiej. Warszawa; nakład 
B. Lessmana, w druk. Gaz. codzien. J 1858. 
w 16ce, litr. 24. 
- To!, wydanie drugie, powiększone. War. 
szawa, nakło B. Lessmana', 1863, w 12ce. 
str. 32. 
- Toż, wydanie trzecie poprawione. War- 
szawa, nakład B. Lessmana, druk J. Cotty. 
1868, w 16cp, str. 32. kop. 20. 
Własność obacz: Bajer Jul. (liczb.); Norzyc- 
ki (1849); Roszkowski lEigentbum)j 8wl,oickl 
I. .(ziemska); Thiers. 
Włochy ob: Archenholz (1828); Borkowski 
SI. (1815); Chłędowski Kaz. (Szkice 1873). 
Cywiński M. (w.ersz); Dąbrowski J. (1866); 
Dmochowski Fr (1897); Dubrowski P. (Kollar 
J.); Dupat, (1748); Gaszyński K. (podróz); 
Karsnicki A. (podróże I; Kremer Józ. (podróz 
1862); lakorder (wolność); M. (legion polski 
1853); Moore (podróż); Niemcy (przewodnik. 
podróży 1832); Drański B.; Dsiecki J. (prze- 
wodnik)_j POlocki B. (voyage); Rogosz J. (po. 
dróż 1876); Stabik (1867); Sladnicki A. (w wie- 
ku XIV); Slerne W.; Walewska z Kuszlćw 
(1848); Wiszniewski M. (podróż 1848); Wo- 
łowski Fr. 
- Mapa specyalna leah n wojny w Górnych 
Włoszech. Nakład litografii Juliana Miillera. 
Warszawa, 1860, folio podłużne. kop. 30_ 
Włocławek (historya) ob: Popis uczn. 1823 r. 
Włoska rewolucya z r. 1848 obacz: Łu- 
bieński E. 
- gramatyka ob: Ahn (1866\; P. 1. (lekcyj 
12. 1877); Vimercati; Gramatyka. 
Włocki Stan. ob: Kiirte. 
WlDDARSKI Franciszek W. Pami,!tka tea- 
tru polakiego w ł!rodac
 w r. 1856, wydał: 
.... Lwów, druk I{ar. Plllera, 1856, w 8ce, 
str. 14. 
- Roczuik teatralny na r. 1855 wydał .... 
Lwów, druk M. Poremby, 1854, w 8ce, str. 16. 
- Toz, na rok 1857. Lwów, druk. Korn. 
Pillera, 1856, w 16ce, str. 31. + 
- Rocznik teatru Kowieós.kipgo. Kown". 
1860, w 4ce. .
' 
Włodawa ob: Biernaclea (podróż). 
 
WLDDEK Ignacy (1723 t 1780). O naukach: 
wyzwolonych, z ksi,żki napisanej przez .....
		

/Bibliografia_05_139_0001.djvu

			WŁODZIMtRZ - W
YN8KI 


121 


wyjłtki zrobiouo przez jednego przYjaciela 
nauk gruntownych. Wrocław, kosztem arcyb. 
Ignacpgo Raczyilskiego, u Wilhelma Bog. 
Korna, 1814, w 8ce, str. 290. dr. 6. + + + 
(Inne wydanie 1786 r.) 
(Włodzimirz) Marsz do młodzi w szkołach 
Włodzimirskich. b. w. r. i m. w 4ce, wiersz. 
. Włodzimierz W. ob: Hilferding j Dźarkiewicz 
J. (poema). . 
. Włos ob: Gembicki. 
Włościan (Do) polskicb, nauka o nrzłdze- 
niu kos i pik i t. d. Warszawa, 1830, w 4ce 
(z litogr.) Plorówoaj: Aigner. 
Włościan (Do) poltikich 20. marca 1848. 
-Paryż. druk I.. Martinct, właściwie dl'ukarnia 
w. Krakowie, 1848. w 4ce, str. 4. + 
....::. Ob: Aigner (nauka). 
Włościanach (O) l'0lskicb. Warszawa. 1814, 
w Bce, str. 20. 
Włościanie obacz: Biernacki Al. (pańszczy- 
zna 1808) j Chodie (o) (sprawa włościańska); 
Czartoryski Ad. (byt 1814); Czasopismo; De- 
cret (uwłaszcz. 1864), Oietel 1861 (Gnlicya, 
Nie bójmy si{jl; DługoboTSki M. 
gospudal8k. 
w .Poznańsk. 1875); Dzwonkowski Ad. (kwe- 
.tye)j Galicya (ubóstwo 1868); Garbińskl Wł. 
(kweltya 1858); Goeling (leczeuie 1855); Go- 
łuchowski Józ. (kwc
tya 1854); Górski. Lud. 
(Umowy o służebności 1877); Gregorowlcz J. 
K. (powieści\; Gl'9wenitz (w Polsce HU8); J. 
hr. J. (stoaunki 1860); Instrukcya (oczynszo- 
wanie): Jaroński J. (los 1814): KazimIerz 
(kloieca woluość 1859); Kmiecie; Kosiński J. 
A. (byt 1814); Klimontowicz lumowy. 1808); 
Kolberg O. (pieśni, obrz{jdy) j Kozakowlcz J. K. 
(kwelltya 18GO)j Lachnicki J. (bwgratia 1815); 
Leduchowski J. (uwłasz. 1867); lipiński (oczY':!- 
azowo 1861);_ Listy; Litwa (wys,,:obodz8D1e 
1863); Lubomirski Tad. (W Polsc
 hist.); Lud.; 
Ludwig (stosunki 185!:!); Łodyńskl H. (stosunki 
1845); Łubieński P. (
toąunki .1843); W. E. 
(byt Ib60); Macieiowski W. A. (Hlstorya 1. 874 1; 
Mączyński Józef (Kn.kowscy); .Maruszewlcz F. 
(w plolsce 1815); Michałowski .E. (uwłaszcz. 
18(;2); Michalski J.; Milewski Z. lKweetya 1858); 
Młodecki K. (polepsz. bytu 1814); Morawski 
T. (paysans cn ł'ologne 1833); 
akwaski K. 
lusamowoln. -1835);' Neymann (cultlvateur, re- 
geDl!ration 1815)j Nobist 19uspodar/!t
o 18
6)j 
Nowakowski W. (uLóstwo w GahcYI 1868); 
'Poddani j Połoienie (kwestya 18(41); Pomysły 
(kwetitya 186 'J; POTochine (emancyp. .(864) j 
Potocki Tom. (.tosunki); Prefekt ((loleps
. bytu); 
Projekt (.tan 1815); 'Przepisy (s10S

k
 18tH)j 
Puchaiski D. (rady lekaukie, p.loWIP
CI); Ra. 
dwański Fel. (Myśli 
ęI4)i Rechmewsk. (w .Pol. 
sce) .' Rembielinski (stan 1815); 
olnicy! Roz- 
jli6r; Siedlewski (przepisy); 
ko.rzewskl; Soł- 
1ykowicz J. (n
dza 1815); Stawisk. (bIBt: w PloI- 
'.ce); Slrojnowski (ugody 1803); surow
ec
i W. 
(poddani, 1807); Thoma A. (w P
zDansklcm) j 
UruSkl S. lkwestya); Urządzenie j Ustawa; 
Uwag kilka (usamowolnienie) j Uwagi ,Ck.w8Iitya, 
właanQić)i W,grzecki St. (161') ; Wlśhliki Ad. 


....... 


(bajka 1862); Wojciech; Zbiór przepisów (1862); 
Źukowski Jan (pańszczyzna 1830). 
Włościanin. nad Wiały ob: Kalinka Wa- 
lery (Jakł była Polska). 
Włościanin czasopismo iIlustrowane dla ludu, 
pod redakcy,! Czcsława l'ieni/łzka. Kraków. 
druk lIudweisera, 1869, od d. 1. I.ipca. w 4ce. 
Rok I. Nrów 12, str. 96. (Wydawane dwa 
razy w miesi,!c). Od Nr. 10. właściciel i wy. 
dawca C. Lewandowski, odpow. redaktor Pie- 
ni,!zek, (tytył i lista prennmcratorów str. 8. 
w drukarni Czasu). Prenumerata rocznie 
dr.3. 
Rok JI. folio, Nrów 24. Itr. 192. Od Nr. ł. 
właliciciele C. Pieni,!
ek i llron. Gabryclska, 
redaktor Czesł. Pieniązek. Od Nr. 6. w dru- 
karni Czasu. Od dodatku do Nr. 1, v.-łalici- 
cielka Salomea Jordanowa. (Tu redaktor do- 
nosi ze na 667 prenuIDPmtOI'Ów, tylko 36 
złozyło przcdpłat
). Od Nr. 10. w drukarni 
Wł. Jaworskiego. Od Nr. 14. redaktor odpo- 
wiedzialny Józef Chmielewski. Hok lA71, 
w fce, Nrów 24, str. 192. Od Nr. 16. redAk. 
tor Winc. Kornecki. Główny współpracownik 
Winc. Sarnecki. Od Nr. 17. redaktor odpo- 
wiedz. Ił. Jordan. Od. Nr. 19. w drukarni 
W. Korneckie
o i spółki. Roku lB72, Nrów 
24. str. 192. Redaktor H. Jordan, kieruj,!cy 
pismem Fr. Ks. blartynowski. Rok 1873, 
w 4ce. Nrów 24, str. 192. Od Nr. 3. kieru- 
j,cy pismem Teof. Merunowicz. redaktor Jan 
Krawecki. NAkładca S. Jordan, w drukarni 
CzaIłu. Od Nr. Hi. w drukarni W. Kornec. 
kie
o. -Redaktor odpow. J. Krawecki. Rok 
1874. Nrów 24, str. 184. Rok 187!;. Nrów 24, 
litr. 192. IŁ 1876 Nrów 23, str. 184. wydaw- 
ca S. Jordan. Od Nr. 6. redaktor Ant. Bo- 
lesław Koziańeki. Roku 1877 do d. 16. Sier- 
pnia. Nrów 11;. str. 132. Wydawca Kornecki 
Red. Koziański. Od Nr. 8. Redaktor Szczep. 
Kurowski. WepółprBcownik Nadbużanin. .Nr. 
11;. redAktor Ign. Siemipński, główny współ- 
prac. Nadbuzanin. Do pisma tego dołączano 
drugie, pismo p. t.: Zagroda. 
Włościejewski ob: Niegolewski. 
Włoska gramatyka obacz: Gramatyka, P. J. 
(lekcyj dwanalicie 1876) j Rykaczewski j Vi- 
mercati. 
Włoski 
łownik ob: Pląskowski; Rykaczew- 
ski; Weber J. (1875). 
Włośnik ob: Armatys; Seifman P.; Trychiny. 
Włoszek Sz. T. Pogadanki o rzeczach po- 
zytpcznych, wydał.... Wars?av;a, wydawca 
T. Sz. WłoBZek, druk Aleks. Pajewskiep;o, 
1878, w 8cc. str. 66. kop. 6. 
Włyńsld Zygm. A. X. (t 23. Wrz£>śllia 1831). 
Najwyzeza komisyo organizująca! (Proliba do 
Najwyższej komisy i organizuj,!cej Rzeczpo- 
spoI. Krakowskiej o umieszczenie siebie w eta- 
cie emerytów Akademii krakowsk.) 29. Maja 
1817 r. w 8C8, str, 11. zlp. l. ... + + 
Do J, W. Prezyduj,cego W zgromadze- 
16 


--'
		

/Bibliografia_05_140_0001.djvu

			122 


WNĘTRZA KI - WNIOSEK 


niu reprezentantów RzeczYPoIPol. krakow- 
Ikiej, 10. Grudnią 1819, w 4ce. ark. 1. + 
- Obacz: Orzechawsld Stan. (Dziela 1826). 
Wnętrzaki ob: Lewandowski J. H. 
W niebie i na ziemi ob: Dąbrowski A. (1870). 
Wniosek dyrekcyi 'l'owarzystwa wzajemno 
nbezpieczeń w Krakowie, wzglcdem otworze- 
nia urz
dnikom wszelkiej kategoryi kredytu 
na podstawie ubezpieczeń na życie. Kraków 
nakład l'oYiarzYlłwB. druk Czasu, 1873, w8ce' 
:str, 16. + 
- Polaków w PoitierB wzgJ
dem dekI ara- 
oyi i amne8tyi i o Czartoryskim. Poitiers, 
183,1, w 4ce, ark. 1. (litograf]. 
- wzgl
dem poprawy niektorych artyku- 
łów tyczl}cych sig POlt!!powania Ilłdowego 
w sprawach własnoiici publicznej. folio. str. 
14. (z czasów Król. Kongresowego). 
- na radg wychowania. Motywą (1862?) 
1 arkusz. Zarazem osobno: Projekt do po- 
'Itanowienia Rady Administracyjnej : We- 
wnetrzne nrzlldzenie Rady wychowania pu- 
blicznego. (Warlzaw.. 1862), fol. Itr. 7. -ł- 
- na Rado wyohowania, (WBwnetrzna or- 
ganizacya tejże Rady). Warszawa, 186', foL 
kart niel. 6. (i motywa ark. l). 
- do Rady wychowania. Projekt dziekana 
filologiczno-historycznego, podl!:ielenia przed- 
miotów w sakreI tego Wydziału wchodzt. 
cych. b. w. ID. dr. i r. (1863). folio, Itr. 8. 
- Wydzialu prawodawczpgo Rady Stanu 
Królestwa o uzupelnienie przepisów o przy- 
musie osobistym w materyl handlowej cywil- 
nej i przeciwko cudzoziemcom. b. W. m. dr. 
i r., folio, str. 4. ob: Wydział. 
- Wydziału prawodawczego Rady Sllnu 
Króleltwa o zniesienie dotychczasowych prze- 
pisów o wekslach. b. w. m. dr. i r.. folio, 
Itr. 3, 
- Ob: Wydział. 
- Wydziału prawodawczego Rad, Stanu 
Królestwa: Czyhby Rada Stanu nie uznała 
właściwem wynurzyć zdanie o potrzebie zmia. 
ny postanowienia z r. J817 w ten mianowi. 
cie tiposób, iżb, udziclenie dla Prokuratoryi 
dylacyi, do uznania Slldów było pozostawio- 
ne. b, w. m. dr. i r. Warszawa. folio. str. 2. 
- Wydzilłu Ikarbowo -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o rozszerzenie atry- 
bucyi wydziałów sporuych s=!cłu pokojl. i try- 
bunałów cywilnych pod wzgl
dem sądzenia 
"praw cywilnych r. Jnstancyi. b. w. m. dr. 
i r. folio, str. 3. 
- Wydziału skarbowo- administracyjnego 
wzgledem potl'zeby ogólnego polepszenia 
.tanu bruków w mieście Warszawie, oraz za- 
brukowanil niektórych ulic. dotlłd zupelnie 

ej do
odności pozbawiouych. b. w. m. dr. 
1 r. folio, str. 4. 
- Wydziału skarbowo - administracyjnego 
Rady Stuu Krulestwa o zan:łdzeDie IUelz- 


'"- 


czonego wydania Dzienników praw ze sko- 
rowidzem. b. w. m. dr. i r. folio. Itr. 2. 
- Wydzialu Ikarbowo - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o przedsięwzi
cie 'rod- 
ków wi
kszego upożytecznienia kanału Au- 
gustowskiego. b. w. m. dr. i r. folio, kart 
nieJ. 2. 
- Wydziału :łkar'bowo - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o pomieszczenie nar. 
budżetach funduszu na rozszerzenie komuni- 
kacyi. b. w. r. m. i dr. folio, kut nieJ. 2. 
- Wydziału skarbowo- administracyjnego 
Rady Stanu llrólestw!!. w przedmiocie uwag 
koqtrolera jeneralnego nad obrazem fundu- 
szów Królestwa za rok 1859. folio, str. 5. 
- Wydziału skarbowo - administracyjnego 
Rady Stanu Kr'ólestwa o oczyszczeniu ksiąg 
kasowych z pozostalolici poborowych W do- 
chodach budżetowych po koniec roka 1861. 
b. w. m. dr. i r. folio. kart nicI. 2. 
- Wydzialu skarbowo -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o oczy
zczenie ksiig 
kasowych z pozostalości płatniczych z czaSIl 
po koniec r. 1860. b. w. m. dr. i r. folio, 
k. niel. 2. 
- Wydziału skarbowo. administracyjnego 
Rady Stanu Kr6lestwa o obmyślenie środków 
rozwicifjcia działaln08ei komitetu utworzo- 
nego postanowieniem Rady administracyjnej 
z dnia 11. (25). PAździernika 1861 r. dla przy- 
gotowf\Dia projektu ItRlych zasad w Iyste. 
macie komunikacyj J,dowych i wodnych, po' 
lepszenia stanu istniejłcych i zaproponowa_ 
nia nowych. b. w. m. dr. i r. folio. :str. 5. 
- Wydziału skarbowo .administracyjuego 
Rady StaDu Królestwa o znizenie opłat. pocz- 
towych od liltów, gazet i pism czasowych. b. 
w. m_ dr. i r. folio, str. 8. 
- Wydzialu Iksrbowo - adminiltracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o przyspieszenie or- 
ganizacyi gmin. b. w. m. dr. i r. folio str. 6. 
- Wydziału skarbowo. administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o podanie do najw)'!_ 
8Zego jego cesarsko- królewskipj m08ci uzna- 
nia, czyhby nie raczył zezwolić na zaniecha- 
nie potrącania z lat Ilużby do pensyi eme- 
rytalnych, czasu w epoce 183J roku przez 
urzgdników Królpstwa w słu
bie 'redzonego. 
b, w. m. dr. i r. folio. str. 2. 
- Wydziału skarbowo-administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o reformłj szkoły WH- 
terynaryjnej istnif'j'lcej w Warszawie. b. w. 
m. dr. i r. folio. str'. 7. 
- Wydziału skarbowo. administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o uchylenie z pobora 
od menonitów i hernhutów opłaty za uwol- 
nienie ich od powinności zaciłgll od wojska. 
b. w. m. i r. folio. str. 2. 
- Wydziału Ikarbowo -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o uchylenie przepi- 
su rozporz,!dzaj,!cpgo przedstawienie wyro- 
ków karnych stanowiących kary nadzwyczaj- 
ne pod rozpoznanie i zatwierdzenie ł.a-- 


..ł....
		

/Bibliografia_05_141_0001.djvu

			WNIOSEK 


128 


młeltnika w Królestwie. b. w, mi dr, i r. 
folio. str. 4, 
_ Wydziału Ihrbowo-adminilt.rRcyjnego 
Rady Stanu Królestwa o rostanowienie co- 
rocznego przedstAwienia do ułaskawień w;\J- 
ini , odznAczaj¥ycb lIiC dobrem rrowadze- 
JlieD1, ule
łościł i przyzwoitolici'ł. b, w. m. 
dr. i r. fOlio, Htr 3. 
_ Wydziału lókarbowo - administrAcyjnego 
Rady St.ann Króles\wa o upOł'z,!dkowanie 
tabeli długów Iklłcbn Królest.wa. b. w. m. 
dr. i r. folio, kart niel. 3. 
_ Wydziału 
kal'bowo administracyjnego 
RROY StaIlu KrólestwA o wprowRdzenie do 
budietów Królestw" kredytu na przaistocze- 
J)ie gmacbów' wi
ziennych. b. w, me dr. i r. 
folio, Itr. 4. 
_ Wydziału Ikarbowo _administracyjnego 
Rady Stanu Króleltwa o przenielienie n" 
fundusz budzetowy, wydatku rocznl'p:O rs. 
2475 na płaco dla oddzi"łu administracyj- 
DI'II;O zRrządu poczt ci:)
łr.ego w sumie n. 
1875 fundusz wysłuzonych pocztylionów, a 
'W ilości rl. 000.. fundusz urz
dników. oficy- 
alistów i poczha1terów. orRZ o ZRprowadze- 
nie w administracyi plerwllzP!t0 z tych fun- 
dU8Zów zmian i przyj
cie warunków dogo. 
dniejszych dla 8towarzYlzonycb. b. w. JD. dr. 
i r. folio Itr. 5. 
_ Wydziału skarbowo. a!lministrACyjneg o 
Rady Stanu Królest.w" o niekt.óre zmiany 
w zarządzie dóbr i lasów rzłl\owych. b. w. 
m. dr. i r. folio, str. 10. 
_ Wydziału Ikorbowo - ailmi
isł!,acrjllego 
Rady Stanu Królestwa. o przel1leSl eme ter- 
minu zwyczajnt'go ogólnego zebran
a Rady 
Stanu z dnia 19. Września (I. pa!dzlerluka), 
na dzień 22. Października {3. Listopad,,> ka
- 
dego roku. b. w. m, dr. i r. folio, atr. S. 
_ WydziRłu krajowego aotycZ'łcy odbioru 
zarz,du funduszów indemnizacyjnych. Lwów, 
dnlk Wiuiarza, 1863. w 4ce. atr. 7. + 
_ To! tyczłcy liO zarzłdll mRj
tku zakła- 
.dów i fundulzów kr"jowych tudzlez władzy 
wydawania rozporzłdzeń w zakrelia statutu 
krejowego. Lwów, druk Winiarza, 1863, w 
4ce. Itr. 12. + 
_ do zmiany ustaw galicyjskiego Towa- 
rZYltwa kredytowego zpowodowane tem, że 
instytu<'ya etanowa istni
ć przestała. Lwów 
druk Zakładu narod. Imienia Olsolińlkich, 
1861, w 4ce , Itr. 23. 
(Wnioeki rządowe na lejm galicyjski). fol 
Obejmujł luźne projekta jako.to: . 
l. Ultawa. .wzgl\:dem kosztow utrzymama 
.zabudowań kościelnych, str. 4. 
2. Uetawa o patronacie Izkół, Itr. 2. 
ł S. U stawa o budowie gościńców. etr. 4. 
! .t. Prawo o ordynacyi gmin, Itr. 29. 
5. Ust"wy gRlieyj. instyt.. kredytowego z d. 
12 Stycznia. 1863, w 4ce, Itr. 21. 
_ wydziału krajowego i sprawozdania o 


przełotonycb wnioskach. Lw6w, druk Winia- 
rza, 1863. w 4ce ł zeszytów 20. + 
_ UWRgi i wnioski RROY stanu pocł:ynione 
przy rozhiorze eprawozdań zwierzchników 
różnych gRłł:zi aoministrRcyi i Najwyhzej 
izby ObrRchunkowej z r. 1861-1862. 
Wniosek 1. Wydział Skarbowo-Administra- 
cyjny Rarly stRnll z uWRgi. ł.e w sZpit"tACh 
miasta Warszawy śmiertelność o wiele jest 
1I'D3C1.niejti za niż \y szpitAlach l'rowil1cyonal- 
nych. czyni wnioBl'k. ażeby Rad 'I Lekarska 
zbRdRłR tego przyczyny. Odpowied
 Rady 
lekarskiej. 1 nk. 
Wniosek 2. UWRgi i środki do zRpobil'ze- 
nia ZRrUY bydła krajowpgO. przpchodzłcej 
od pcdzonego do nas bydła z CessBrstwB. l 
ark. 
Wniosek 3. Wydź. Skarb. Admin. Rady 
Stann, "teby władze włRś<,iwe gruntownie 
rozpoznały prz)'czyny objawionego ubytku 
rzcmieślników i obmyśliły środki zapobiega- 
jęcI' dcmu. 2 ark. nicI. 
Wniospk 4. Aby... przygotowany był pro- 
jekt do Inetyt. Tow. krpd. mogącej uoziplRć 
pożyczki ł.ypoteczne w Lietsch ZRstaw. na 
domy w mieście Warszawie_ 2 ark. 
Wniosek 5. 6, 7. Przy rozbiorze Iprl\wozd. 
7. Rr7.ądll pocztowego król. ZA rok 1860 wydź. 
Sklll'b. Administr. Redy Stanu poczynił uwa. 
git a zar"zem wnioski: a). Ażeby do poczt 
oRohowo-listowych w kraju kursnj,!cych, da- 
WRne były powozy do przl'je.zdu osób. b). 
Wniosek zamierzająoy' do poddania zRrządu 
pocztowego jak to było poprze(l., pod zwierzch- 
lIict.wo Kom.. Spraw. wewn\Jtrznych. c). wnio. 
sek w zwi,!zku - poprzednim b,.dłcy. 4 ark. 
Wniosek 8. dotycz,!cy układu projektu (lo 
budzetu roczllPgo przydaodów i wydatków 
Królestwa. ark. l '/ 2 , tabel 5, wykazów 2. 
Wniosek 9. IDllj,!CY Da celu zupełne uchy- 
lenie opłaty od rzezi wiejskiej. '/ 2 ark. 
Wniosek 10. dotyczłcy amortyzecyi dowo- 
dów likwidacyjnych Xtwa Wgo, tudziez dowo- 
dów I>a dostawione produkt a wojsk(,m cel. 
rossyjekim w r. 1815 i 1831. 1 ark. 
Wniosek 11. aby zbadRć powód utrudnio- 
nej cyrkulacyi pieniożnej, dla obul)'ślenia 
środków wyprowadzenia kraju z tak dotkli- 
wego położenia. l ark. 
Wniosek 12. Uwagi nad stanem dóbr i ka- 
pitałów skonfiskowanych. 2 uk. 
Wniosek lS. O przygotowanie projektu, 
dozwal"jłceg o udzielać pożyczki Tow. kred. 
i na wszystkie dobra zit>mskie, mniej jak zł. 50 
ofiary opłacsj,!ce. 1 ark. 
Wniosek 14. dotycZłcy projektowanej prtlez 
radc!j Niepokojczyckiego reorganizacyi Banku 
polskiego. 2 ark. 
Wniosek 15. O jak najspi61Zniejsze IPO- 
rządzenie Inwentarza majlltkowego Skarbu 
króla.twa folio, pół ark.
		

/Bibliografia_05_142_0001.djvu

			124 


WNOROWSKI - WODY 


lIS wniosków razem obejmujł kart niet. liO 
z dwiema tablicami. 
WNtJRDWSKI X. Kazimierz. Mowa na po. 
grzebie Bp. X. Kanonika Juliana Ciechanow- 
skiego kaznodziei kieleckiego, proboszcza P'!'- 
rafii Daleszyce, s
dzicgo w Daleszycach dOla 
18 Lutego 18,4 przez X....... prał
ta schola- 
styka kolh'giaty kieleckiej. 
rakow, nakła- 
dem Wilbelma Ciecbanowsklego, druk W 
Korneckiego, 1874. w 8ce, str. 40. + 
- Mowa na pogrzebie śp. Edw. Oraczew- 
skipgo właściciela dóbr l\1orawica, miana w 
kościele Lisowskim d. 26 Lipca 1871, przez 
....., scholastyka kollegiaty kieleckiPj, poprze- 
dzona przemową ks. kan. N. Bierońskiego. 
powiedziana w kaplicy Morawieckiej dniA 25 
I.ipca IB71 przed eksportacyą. Kraków, druk 
Czatm. 1871. w 8ec, str. 22. ł- 
- Przemowa nAd grobem miana na cmen. 
tarzu pow'1zkowskim przy pogrzebie śp. Jana 
Majorkiewicza. urz
du komisyi Rz,!d. Spl'B- 
wiedliwości. zmarłego d. 23 Marcu 1847 roku 
przez .., z. profesOl'a akad. duchowo Warsza- 
wa. druk Strąbskiego, 1847, w 8ce, str. 12. 
+ + 
- Rzecz o zasadzie tłomaczenia biblij i 
warunkach dobrego tejze rozumienia. CZytA' 
na na akcie uroczyatym zakońezenia roku 
szkolnego 1848/9 w akademii duch. rzymak. 
kat. warsz. 10 Lipca (28 Czel'wca) 1849 r. 
przez ... z. prof. tejże akaderuii. w 8ce, litr. 
34. (Odbit. z l'Dmi
t. relig.), o
.: Freppel. 
Wnukowski Jan, obacz: Magiuski R. 
WNUKDWSKI Wincenty, prałat. (1794 t 30 
Lipca 18(2). Nabozpństwo do przenajBwi
t- 
I'zPgo 
erca Jezusa i do najczystszego serca 
Maryi Panny ulljul(ocbańszćj matki naazej, z 
przydaniem modlitw i litanij od ludu kato. 
lickiego używanycb, zebrane i wydane ':la. 
kładem X. W. W. prałata kancl. katedry Zy- 
tomir. M. S. 1'1'01. Wilno, w 12ce. 
(Wydane w dwóch odbiciacb). Złp. Il. 
- Zbiór modlitw odpustowycb z dodaniem 
dziewi
ćdziesi!Jciu jednej litauij ułozony p. 
..... Wilno, 18M, w I6ce. 
- Toz. Wydanie nowe, poprawne i znacz. 
nia pomnozone. Wilno, nakładem i drukipm 
J. Zawadzkiego, 1856, w 16ce, str. XIV i 598. 
1 rub. 35 kop. + 
- Toz, z dodaniem 94 litanij, ułożony 
I?rzez ksi
dza ......, PI'ałata Kanc. Katedry, 
Zytomierskiej M. 8. Teol. Wydanie nowe, 
poprawne i znaczuie pomnozone. Wilno, J. 
Zawadzki, 1861, w 16ce, atr. 602. 90 kop. 
- Toz, z dodaniem 94 litanij. Wilno, t873. 
l złr. 50 ct. 
Vocabulaire (bez osobn. tytułu, b. W. m. 
dr. i r., francnsko.rosyjsko.polski), w 8cę, 
str. 72. 
- Franc;ais-russe, allemand-russe, frant;ais- 
polonais t!t alleJJlsnd'pololJaia, (,U les mota 
russes et polonais 80nt ćcrits selon la pro- 


.... 


nunciation des Frallc;ai8 et des Allemands. en 
II parties. Wrocław, Korn. Berlin, 11 Fryd. 
Braunera. 1812, str. 141. 12 sgr. 
- hebr.-franc;... obacz: Giraud. 
Vocabularlum latinum kil twot'Zenin zdań. 
Część J. na klas8Y V i IV. Poznań. l\Ierzbach. 
1857, w Scp, str. VII, 95, obacz: Haupt. 4- 
polono.latinllm, ad usum jU\'entutis 
scholasticRE>, in quo. prAeter singula verba, 
dictione8 Polonorum difficiliore8 et usitatio- 
reB loquelldi formulae in lat.inum conver
8e. 
rpperiuntllr. Rpcen8 condit,um atque editum. 
Drugi tytuł: Słownik polsko-łaciński, 1819, 
obRcz: Trojański J. C. 
Wochenblalt. Siidpreu
8ische8, 1805-06. I. 
n. 2. Qn_ Rawicz. l tAl. 
- (Militair) J9hr
. 1842. Entbiłlt.: Beitf. 
zum rus8_.poln. Feldzuge 1831 m. Planen u. 
Kal.ten. Berlin, 1832. w 4ce. 1 tal. 10 ilgr. 
- Obacz: Zamorski. 
Woda zimnR, .iako o60bliw
zy środek IItrjlY- 
manio. zdrowia i leczenia t'borob. Słówko do 
w8?y
tkich ludzi. klóry.y sobie zycz,! bye 
zdrowymi i wesołe,i dosi

nąć starości. przez 
przyjacielA ludzi; z niemieckiego, z rycin,!. 
Lwów. PilIpr i Sp., 1837, w 8ce, str. 87 i 8- 
Złp. 2. gr. 15. + 
- Toi. Wydanie drugie. Lwów, IS38, w 
8ce. . 
- ObAcz: Bakody T.; Fabricius (183S);. 
Gaume (święcone); Crae'enberg (Ssuvanl; Grzy- 
mała B; Jasiński W.: Kapiete (żywiczna); Ko- 
rytowski R ; Medwej Fr. (w Kisielcel ; Moczar- 
ski J.; Olszewski (rozbiór 
tudzienlle.i 1871 '; 
Potocki R: Priesnitz; Rechowicz (zimna); 
Schmidt; Skobel Fr. (morska): Soczyński R. 
(żywiczna); Uzdowski (1868); Wartość. 
Wódka. obacz: Bełza (wypaU ; Champon. 
nois (1853); Destyllacya (1832); Engelmann G. 
(pędzpnie 18241; Lee (franc. kuraeya); Ku- 
melski (pędzenie 1828); Kurowski J. N. (pędz.). 
MUnz J. Fr. (wvpalal1ie 1828); Nallórny (kwpst. 
ekol1. 1864); Neuhof (wypal 18381: Paull AUli. 
(1853); Piętkowski R. (z kukllrydzy); Przepis 
(przyr7ądzauiA): Reuter: Symon; Sztuka (de- 
stylow.); Ustawa (wyrób)_ 
Wodnicka J., obacz; Kock. 
Wodnickl Jan, obacz: Pessyna J. 
Wodociągi, obacz: Kołodziejski; Lewy. 
- w Warszawie, obacz: Wejnert Al. 
Wodociagu. (O) nieprzestannym wynalczio. 
nym przez pewuego amatora literatury w 
hisforyi naturalnej, oraz tpgoz .autora niektóre 
ogólniejsze i ciekawsze uwagI około powie- 
trza, ognia, zycia zwierzęcego itd. (przez o- 
bywatela z Litwy). Wilno, J. Zawadzki, 1806, 
w Bce, k. 1, atr. 184. Zlp. 4. + 
WDDDMERCUS Ernest. Die Eilluohme von 
Choczym. Coburg, lb25, w 8ce. 
Wody, obucz: Woda. 
Wody mineralne w ogóle: Amman (dietetyklL 


......
		

/Bibliografia_05_143_0001.djvu

			WODY - WODZICKI 


125 


1827); Beba (spoa6b t'o
bioru tB27); Baachan 
(dietetyka): Berger Ant. (przewodnik 1876); 
Domaszewski J. {przewodnik 1841'; Heinrich 
(o u7ywaniu 1842-57); Kaczkowski K. Cł8341; 
Kreysig (natur. i sztucz. 1832); Lesiński T. 
(JZłównp 1851): Lilpop (objaśnienil\ i cennik 
lB571: Malcz W. (1825): Nowicki E. (o rozbie- 
raniu IfH3); Pleszkowski T. (I{reiRsi
)
 Piął- 
kowski R. (zclezi
tp): Skobel (rohione i ro- 
dzime 1844. skłAuniki 18łi!): Struwe Iprze- 
wodnik 1858, n
ślad"wanie 1825); Studencki 
{przewodnik 18541: Sturmer T: (w ogólnoś,'i 
183A): Trembecki 	
			

/Bibliografia_05_144_0001.djvu

			1£6 


WODZJCKI 


Xrak6w, Gebethner. ł Sp., druk CII.U, 1878, 
W Bce, litr. 281. 1 dr. 80 cnt. 
Wodzicki Piolr, obacz: Swoboda. 
WODZICl	
			

/Bibliografia_05_145_0001.djvu

			WODZINSKI - VOELKER 


J27 


- Krakau nnter der Prasidentschaft dea 
Gr,fen Wodzioki. 1831, w 6ce, Itr. 20. + 
WOOZIŃSKI. Aniela; par le comte..... Paris, 
Dentu, drukowo w Clichy. u P. Duponta, 
1876, w tice, str. XII i 226. Cena S fr. 
- La fiancee de Gora. I.agny, imp. Aureau, 
Pan!, libr. Dentu, 1877, w 16ce , str. III 
i 272. S franki. 
WODZIŃSKI Aleksander. W iersze. Płock, 
1850, w 8ce, str. 61. 
WODZIŃSKI Antoni. A ]a Poli)gne une voix 
.pras la tempete. Paris, 1871. 
WOOZIŃSKI Ernest. Kazania niedzielne ksi
- 
dza ..... Tom I i H. Wydanie J. I<'eilzingpra 
11 Biały. Kraków, w drukarni K. Budweisera, 
]856-60, w 8ce, str. IV,299 i 253, (w pierw. 
BZym tytule stoi: Kazanie ks. ....... tom ligi, 
tj. zbioru caiego). + 
_ Kazania świ£taJne. BieJsko, Riała, nakło 
Józefa I<'eizingera, druk Kar. Procbaski, 1855, 
w 8ce, kart 2 i str. 19ł. 
_ Pami,!tka wizytacyi biskupiej \" Wila- 
rnowicach w dniu 3 Lipca 1860 przez JW. 
najprzewieI. ksi
du bisknpa Józ. Alojzego 
PukaIskiego. komandora c. k. austr. orderu 
Franc. Józefa I., członka stanów krajowych 
itd. itd. Hd. odbytej. Docbód przeznaczony 
na IIkładk
 dla Ojca świ
tego. Kraków, czcion. 
Kar. Budweisera, 1860, w 6ce, str. IV i 14. 
50 cnt. + 
- Pieśń w czasie mszy 6w. z powodu 
dzi
kczynnego nabozeństwa za ocalenie i 
'W'yzdrowienie Naj. cesarza Franciszka Józefa, 
ipiewana 22 Lutego i 19 Marca 185a r., uło. 
zona przez X. E. W. Wadowice, nakładem 
Jana Sabińskiego, (1853), w 8ce, Itr. 4. + 
WODZIŃSKI Feliks X. Uwagi o kandyda- 
tach do etanu dochownego. W drukarni l.o- 
wickiej, 1806, w 8ce, k. 2, litr. 267... + 
WOOZIŃSKI Karol Edward. (t 1834). Prze 
prawa z puszczy białowieskiej do Warszawy. 
(Bronikowski X. Pami
tniki polsk. 11. 236- 
40). 
- Obacz; Anniversaire; Biografia powszecl1- 
lIajj Pasek. 
WDOZYŃSKI Józef. (1816 t 1866). Encyklo- 
pedya dla włościan. (r
kopis). 
WDDZYŃSKI Maciej. (1782 t 1848). Mowa 
JW.... posła brzeskiego na sellyi s!'jmowej d. 
17 Grudnia 1811 r. miana (o podatkach kra- 
jowycb), w 4ce, str. 8. + + 
- Toz, dnia 19 Grudnia 1811 r. miana 
(o dostarczaniu. soli na potrzeby krajowe). 
w 4ce, str. 3. 
. - Obacz: Oroz (I1roga do szCZ£ŚCiA); Pel- 
lico (O powinnościach); Rulhiere i Szyma- 
nowski. 
.	
			

/Bibliografia_05_146_0001.djvu

			128 


WOELKERLING - VOGL 


w domowem gospodarstwie napisana przeli 
..., ż niemieckiego przełoiona przez Onu- 
frego Pietraszkiewicza. 1'.2. Wilno, nakł. Fr. 
Moritza, druk B. Neuma:ma, 1830, w 8ce, 
str. 296 i 208. Złp. 8, gr. 15. ... + 
- Obacz: Reichardt Chr. (ogrody). 
WDELKERLlNG Hermannus. Dr. Nco-Ruppi. 
niensis. Trium narrationum de martyrio San- 
cH Adalberti comparatio. Dissertatio inaugu-- 
ralis, quam consensu et auctoritate amplissi. 
mi philosophorum ordinis in alma literarum 
universitate Rostochiensi ad summos in 
philo!lophia honores capessendoB scril.sit Dr. 
..... Neo-Ruppiniensis. HeroliJJi, typis expres- 
sit Gustavus Lange (Paulus Lange), 1874, w 
w 8ce, str. 37. + 
WDELKY C. P. Monuruenta histOl'iae War- 
miensis J. Abtheil. Codex dil'lomalicus War- 
miens.s odcr Regestcn ulld Urkund"n ilU.' 
Geschichte Ermlandll gesammelt und auf 
Veranlassung des historischen Vereius lur 
Ermland he.'ausgegeben von ........ Domvicar 
in Frauenburg ulld .'M. SaAge Secretar und 
Archivar b. d. bischof. Erml. Curie. Main2:, 
Tom I. (1860), w 8ce, str. 601. T. 11. (1861- 
18641, str. 672. Tom 111. (1870-74), str.707. 
Tom po 2 tal. 10 sgr. + + 
- MonDmenta historiae Warmiensis. Scri- 
ptores rerum Warmiensium oder QueUen- 
schriCten zur Gpschichte Ermlands. J.\'Iaillz, 
186li-66, w 2 zeszytach, w 8ce, str. 499. 
+ + 
Woerłerbuch, obacz: OstrowskJ (pol.- deutsch 
1849) j Pichler (poin. 1847) j Słownik. 
WoerterbUchleln polniach deutsches, enthsl- 
tend die gebriulichsten Worter und Gespra. 
che zum Schul-und Handgebrauche. Słowni- 
czek polsko-niemiecki zawieraj,!cy najuzy- 
wańsze wyrazy i rozmowy dla szkolnego i 
podl'gcznego uzytku. (Piłte poprawne wyda- 
nie). Cicszyn, druk K. Prochaski, 1858, w 
8ce, etr. 80. 
Voeu d'un memhre du comila polonais, 
obacz: Lemercier Napom. L. (1831). 
Vogel Dan., obacz: Monela J. 
VDCEL Dan. i W. BRENNECKE. Rachunki 
praktyczne dla szkół przełożył na jlJzyk pol- 
ski Jut Zaboroweki. Czgść I. Oddzialy 11. 
ł'oznań i Bcrlin, Enslin i L. Merzb8ch, 1854, 
w 8ce, str. 158. ((aidy oddział po 6 sgr. 
(Oddział pierwszy zawiera cztery działania 
liczb całkowitych bezwzglgdnych, równoimien- 
nych i róznoimiennych). 
(Oddział drugi zawiera cztery działania 
zastósowane do ułamków tak zwyczajnyC'h 
jako i dziesigtnych, obrachunki praktyczne 
zapQmocl! ułamków rozwiąz)'wane, tudziez w 
krótkim zarysie nauk
 o potęgach i pier- 
wiastkach kwadratowych i kubicznych). 
Vogel Conrad R., obacz: Malczewski Ant. 
VDGEL Gustaw, Dr. Der Karpathen.Curort 
Korytnica. Mit besonderer Beriicksichtigung 


der Interressen d. Cur-Publikums. Wieu, 
BramiiIler, 1876, w 8ce wieksz., Itr. VII 
i 101. 
VDGEL Juliusz. Nauka o chorobach dzieci. 
(Pediatrya). J'odług dzieła "Lehrbuch der 
Kindcr.Krankheiten," opracowane przez Dra 
Fel. Sommer(a), lekarza oJ'dynujlj,cego w od- 
dziale niemowllj,t szpitalu dziccilłtka Jezu8 
w Warszawie. (Biblioteka Umiej\)t. lekarsk.) 
Warszawa, wyd. red. Gaz. lekars., druk Gaz. 
pols., 1871, w 8ee, str. VII, III i 672. Rsr. 
6. + 
- O cholerze i środkach jej zwalczenia. 
Poradnik dla wszystkich władz gminnych, 
sanitarnych i t. d., oraz dla osób prywat- 
nych, z niemieckiego przełozył Dr. Rudni- 
cki. Lwów, nakładem le Wilda, w drukarni 
Ossolińskich, 1872. w 16ee, str. XI i 50. 20 
cellt. 
- O cholerze i zaradczych przeciw niej 
środkach, tłomaczył Dr. SI. Jerzykowski. 
Poznań, 1872, w 8ce, str. 24, lli kop. 
- Uroscopia. (p. Neubauer C.) 
VDGEL Zygmunt, (rysownik). Zbiór wido- 
ków sławniejszych paruiłlek nArodowych, ja- 
koto: Zwalisk, zsmków, świłtyń, nadgrobków, 
staroiytnych budowli i miejsc pamietnych w 
Polsce. Przez Ludwika Vogel (sicI, prof. 
rysunku w liceum JK. Mci warszawskiem, 
członka zgro Przyj. n&uk, l: natury rysowany 
II. przez Jana Frey sztychowany, warsz. Tow. 
Przyj. Nauk przypisany. Warszawa, 1806, " 
druk. przy Nowolipiu. Recueil des vues des 
plus celebres, monumena nationaux: tels que: 
chateaux, temples, mausolees, edificea anti- 
ql1es et lieux memorables de la Pologne, 
dessinli d'apraw natura par Sigis. Vogel etc. 
s Varsovie, 1806, fol., 2 kart tyt., 2 kart de- 
dyk. 1. Widok Tarnowa. 2. Widok Krzeszowic. 
3. Widok rozwalin zAmku Tenczyńskiego. 4. 
Widok Pieskowej skBły. fi. Widok Łobzow8. 
6. Wieza w Radziejowicach. 7. Nadgrobek 
Kazimierza W. w kość. św. Stanisława w 
Krakowie. 8. Widok wnijścia. do zamku U- 
jazdzkiego. 9. Kaplica Gotska w Arka.dyi 
przy Nieborowie. 10. Widok kaplicy św. Ducha w 
Wiślicy. 11. Nadgl"Obek Jana Kochanowekiego 
w Zwoleniu. 12. Widok zamku w Ojcowie. 
13. Widok Puław. 14. Pałac w Jabłonnie, 
pałac w Mokotowie. 15. Widok zamku w 
Kazimierzu. 16. Widok iiwiątyni w Arkadyi. 
17. Widok kościoła św. Auny w Wilnie. 
18. Widok galeryi gotyckiej w Willanowie. 
19. Widok świlłtyni Sybilli w Puławach. 
(Edycya pierwsza r. 1806. Edycya druga 
r. 1807, odmienna tylko tylułl'm. Dzieło wyda- 
ne w trzech zeszytach po 6 ryc. Zeszyt I. wy- 
szedł d. l MarclI. 1806 r. Prenumerata na ca- 
łość 18 talarów). + 
WogezJ, ob: Wołowski W. 
V
GL Johann Ne
omucen. Twardowski der 
pol DISC he Faust. Em Volkshuch, Wien, Ko-
		

/Bibliografia_05_147_0001.djvu

			VOGT - WOHLMEISTER 


129 


ber et Markgraf, druk Forstera, 1861, W 12ce, 
str, 78. złp. 2. 
VDGT A. (Nauczyciel w Zbrudzewie). Krót- 
ka nauka rachunków w sposób elemeBtarny 
wyłozona. Srem, K. Gąsiorowski, 1871, w 8ce, 
litr. IV i 96. 8gr. 6. 
_ Rozwilłzania do nauki rachunków w spo- 
lIób elementarny wyłozonej. Brem, K. G2)sio- 
rowaki, 1871, w 8ce, str. 21. IIgr. 5. 
VOGT Karol (ur. 1817). Liaty o fizyologii, 
przekład dra Karola Dobrskiego, ze UO drze- 
worytami w tekscie. Warszawa, Przyroda i 
przemysł, nakt tłómacza, czcionkami M. 
Ziemkiewicza, 1877, w 8ce, str. 7 nI., X, 833 
i l niel. rub. 2. + 
WDHLBROCK Zygmunt Wilhelm. Geschichte 
des ehemaligen Bisthmus Leubus und des 
Landes dieses Namens, von .... kon. preuss. 
Kriegesrathe. T l-III. Berlin, 1829, w 8ca, 
litr. 16, XVII, 648. VIII, 645 i 111. Theil r. 
1839 str. Xli. 575. (Sił tu opisane takZe sy- 
nody i o zarz2)dzie dyecezyi). -r + 
WDHLFAHRT Hen.,k. Nowa szkoła na for- 
tepiau dla dzieci. Poznań, nakład Bote i 
Bock, 1862 (po polsku i francuz ku). 
WOHLFEIL Kazimierz (ur. 17.. t 18171. An- 
leitung den Kindern di" ersten Begriff" von 
Gott und der Religion auf das Faas!. b"izu- 
bringen, um eie hoherer Religion und Sitten- 
lehren empfinglich zu machen. Kraków, 
1806, w 8ce. 
_ Anleitnng zu der ersten Einsicht in die 
Religionswabrheiten, um dadurch we kleinste 
J ugend hoherer Begriffe von Religion und 
Morał empfiinglich zu machen. Lemberg, 
.Piller. UJOO. w Sce. 
_ Toz, tamze, 1801. w 8ce. + 
_ Toż, tamze, 1802, w 8ce, str. '12. 
_ l'oz, Kmkau, J. Georg Trualer. 1805, 
w Sce. Itr. 72. 
(I. edycya, Lemberg, 1797). 
_ Anleitung den Kindl'rn das deutsche 
Rechtsprechen und Rechtschreiben am faas- 
li(,hsten beizubringen. Krakau, bei J. G. Trass- 
Ier. b. w. r. w 8ce, etr. Vlll i 110. + 
_ Toż, Lemberg, Pi1ler. 1801. " Sce, 
atr. 120. 
_ Toż, Ste Auflage. Krakau, 1806. w 8ce. 
_ 'roż. Lcmberg, 1834, w 8ce, et.r. 115, + 
_ Toż, Lemberg. PilIer, 1853. 
_ Anleitung zur deutschen Sprachlehre fur 
Polen, (Wydanie Ue.) Kraków. 1807. w 8ce. 
(llze wydanie. Lwów, 1795). 
_ Bemerkungen der interessanteaten sinn- 
licher Dinge nach Art. der Bilderwelt von 
.Komenius. Leipzig, 1784. Neue umgearbei- 
tete Ausgabe untllr dem Titel: Practische 
Uebungen iD der deutscben uDd polniacheD 

prachll, mit der Absicht verbundeD die Ju- 


....... 


gend mit. den interessantesten Uingen be- 
kannt za maehen. Krakan, 1805, w Bce. 
- Deutlche Sprachlehre. Lemberg, 1800, 
w 8ce. 
_ Practische deutsche Sprachlehre. Prak- 
tyezna gramatyka niemiecka. Kraków, 1803, 
w 8ce, str. XII. i 382. + 
- Toż, wydanie 2gie, 1808, str. 318 i 5. 
_ TOż, 5te Auf1age. b. w. m. (gedr. bei 
TrassIer), 1807, w Sce, str. XII. 312. (Pierw- 
aza edycya, Lemberg, 1797.) 
_ Gramatyka praktyczna j\)zyka niemiec- 
kiego napisana przez .... Wydanie trzecie. 
Praktische deutsche Sprachlehre. Uritte Aur- 
lage in 2. Abtheilungen. Lemberg, gedruckt 
bei Jos. Joh. Piller, 1822, w 8ce, etr. 391 
i 171. (obok tekst niemiecki). zlp. 4 1 /.. 
_ IIandbuch fUr Lehrer, Aelteru und Er- 
zieher. I-III Abtheilung. 2te Ausgabe. Kra- 
kau, 1803, w 8ce. 
(Wydawe bze. Lwów, 1793, w 8ce, Itr 
420, XI. +). 
_ Mowa na otwarcie ćwiczeń nauczyciel- 
skich i katechicznych, miana w Krakowie d. 
5go Stycznia 1802 przez.... jeneral. inspek- 
tora c. k. ezkół narodowych zachodnio - gali- 
cyjskich w przytomności licznie zgromadzo- 
nych i najpowazniejszych gości w Krakowie 
dnia li. Stycznia 1802 r. miana. Rede bei 
Eroffnnng der ersten Vorlesungen etc. (w 2. 
szpalty, po polsku i niemiecku). Kraków. 
druk J. Maja, (1802), w 4ce. litr. 31. złp_ 2. 
+ + 
_ Prowadzenie dzieci do poznania naj- 
pierwszych prawd religii, aby je uczynić przez 
nie zdolnemi do poj
cia wyzszych wyobra- 
żeń o religii i moralności. Kraków, w 12ce, 
Złp.l. 
_ Toż za pozwoleniem Ces. kiej (sic) cen- 
sury. Lwów, druk p. PilIera, 1800, w 8ce, 
sir. 79. 
- Toz. Lwów, 180"2, w 8ce. 20 grp. 
_ l. Przejście od rozwa
ania dziel natu- 
ry do prawd religii. U. Przejście do religii 
objawionej, (dla młodzieży). Lwów, dnia 7 
Września 1800, 'I\' 8ce. 1 złp. 15 gr. 
_ Deutsche Sprachlehre mit Genehmigung 
(ler k. k. Zensur. Kostet gebunden 45 Kreu- 
zer. Krakali, gedrukt bei Jus. Georg 'l'r9ss- 
ler, 18ua, w 8ce, str. XII i od 13-332. + 
WDHLHYBNER Karol. Rady praktycznego 
rolnika z 40 letniego do
wiadczenill spisane. 
Warszawa, nakład autorA, druk J. Jawor- 
skiego. 1867, w 12ce, st!". al. 20 kop. 
Wohlmeinung der k. k. galizischcn Land- 
wirthschafts.GeseUJcbnft fiber die vom b. 
Ministerio des Ackerbaues und Bergweseus 
projectirte und in GalizieD zu erI'ichtende 
FOI'stschule. Lemberg, 1850. w Sce, Itr. 19. 
lO kro 
WohllReister, obacz: Tegner. 


17
		

/Bibliografia_05_148_0001.djvu

			130 


WOHNER - WÓJCICKI 


WDHNER E. Dr. 1st der heilige Adalbe
t 
aut seiner Missionsrei.e in Oppeln gewe.en? 
Oppeln, druk Reisewitz, 1868, w 8eę. 
Wojak, obacz: Wiślickl Adam. 
WOJAKOWSKI Mateusz, ksil}dz. Kaz&Die w 
czasie powstania obudwóch Galicyj w dzień 
uroczystości św. Antoniego miana. Warsza- 
wa, 1809. w 16ce, str. 22. + + 
VOJART Anna E. E. L' Algćrien. episode de 
l'expedition de lord Exmont t'n 1826. Le 
monastere de Sandomir traduit de 11alle- 
mand. T. 2. paris, Denain, 1830, w 12c8. 6 fr. 
VOIART Anna Elib. E!iza, Petit-Pain (Won- 
ters, nr. 1786 t 1866). Córka, iioatra i matka, 
czyli trzy obrazy nczuć kobiety. Powieści, 
przełożone przez wyda\\"ce romansów Walter 
Scotta (Dmochowskiego Franciszka). 3 tomy. 
Warszawa. druk przy ulicy Bielańskitij,1833, 
w 12ce, str. 159 i 111. 114 i V. 107 i 9. 6 
zlp. 
Wójci gmin, obacz: Arlylcuł; Inst,ukcya. 
WÓJCICKI Kazimierz Władysław. (ur. 1807). 
Albnm literackie. Pismo zbiorowe poświe- 
cone dziejom i literaturze krajowej pod re- 
dakcn ........ Tom I. Warszawa, nakład wy- 
dawcy, w druk. rZłdowej przy komis. rZłd. 
sprawie dl., 1848, w 8ce, str. 364. Złp. 16. ;- 
- Toz. Tom II. z jedDlłmap% Warszawa, 
w drukarni rZ'idowejJ 1849. w 8ce. st.r. IV i 
425. 15 złp. + 
(Tom I. Obejmuje: Bandtkie J. W. O Ta- 
tarach mieezkańcach Królestwa polskiegoj 
Bezimienny. O zgonie ostatnich ksiiz'it ma- 
zowieckich. (przekład J. M. z rekopismu ła- 
cińskiego współczesnego); Borowski L. Hi- 
storya literatury polskiej, od pocz/łtków aZ 
do wieku złotego Zygmunta; Dubrowski P. 
O czeskich wojennych taborach w XV wieko: 
Kolberg Oek. Pieśni obrzędowe Kogutek, 
Gaik. Okr
zne; Kunicki L. Stary Błoga za- 
rys; Lenartowicz T. Simara, scena drama- 
tyczna; Lisowski Stan. Przył,!czenie Mazow- 
:sza do korony; Wiadomość o nieznanym 
do.tłd r
kopiśmie kroniki M. Galla j Maciejow- 
"b W. A. Wzglqd na Ilistoryczność .pieśni 
ludu polskiego; Paszko weki J. Rosół kano- 
nierski; Radziwiłłowa. Opis Arkadyi. (prze- 
kład Seweryny Ż.); Wójcicki K. Wł. Czer- 
niakow pod Warszawł, $wi
ta Jadwiga, 
Rynek starego miasta w Warszawie; Pieśni 
z r. U62 o zabiciu Andrzeja T\,1czyńskipgo, 
Przejazdzka chwilowa w Mazowszu; 
. Se. 
weryna. Ojciec Salezy, Fantazya. Ryciny l). 
:Nagrobek Henryka Poboznego przy strolłuicy 
tytułowej. 2). Faksimil przysiegi Mazurów. 
3). Swi
ta Jadwiga. 4). Tabory czeskie. 5). 
Faksimil pieśni z 1462 r. 6). Melodye do 
pieśni obrzedowych ludu). 
(T,om II. Obejmuje: BaliJulki K. Chwila z 
czasow Piastowskich, Powieść malowana' 
Bartoszewicz Jul. Fryderyk Jagiellończyk 
kardynal, prymas, arcybiskup gnieźnieński i 


bi
kup krakowsk.i; Ku
icki 
. Salony wiej. 
skle, obrazek; Lisowski Stanisław. Ulica N.. 
lewki w Warszawie, O moro\\"em powietrzu 
w Warszawie. Wiadomość o dwóch uczo- 
ny

 fałszer
ach :ir?deł hietorycznych pol- 
skich w 111 18 wieku; l:.adnowski Aleks. 
Pan Stefan z Pokucia. monodram oryginal- 
nie wierszem napisany; Maciejowski W. A. 
Kronika polska pierwszych dziesięciu EO Chry- 
elusie wieków (z mappl}); Padnrra Tomasz, 
Przekłady poezyj polskich; Sobieszczański 
F. M. Poszukiwania historyczno.bibliogra- 
ficzne do żywotów znakomitszych uczonych 
polskich i dzieł ich szczególnie rzadkich (z 
wizerunkiem Marcina Bielskiego); Wójcicki 
K. Wł. Zmiany źycia, opowieść. Materyały 
do dziejów gospodlLl'Blwa w Polsee; Ż. Se- 
weryna. Dwie niewiasty. powieść). 
. -:- Album Jana Matejki z tekstem objaś- 
Dl8.JłCym przez ......... Warszawa, własność. 
nakład i druk Lewentala, 18;3, fol., J")'cin 
48 i kart 48. J 6 fi. 50 cnt. + 
- Album warszawskie, zebrane staraniem 
K. Wł. Wójcickiego. Warszawa, druk S. 
Strqbskiego. 1845, w 8ce, str. 251, nieJ. 4 i 
drzewor. 6. Zlp. 25. + + 
lObejmoje: Baliński Karol z JarosIawica. 
Proźba o krzyżyk; Baliński Mich. Pielgrzym- 
ka do Jasnej góry w Cz
stochowie; Dziekoń- 
ski Bogdan. Duch jaskini; G. J. POWI'ót Kiej- 
stuta; Krzyzanowski Adryan. ZaryB dzit:jów 
zakonu maltańskiego w Polsce (z drzewory- 
tem); Lenartowicz T, Z pieśni ludu l_ Dw& 
z
by. 2. Anioł i dziewczyna; Lewest8m Fr. 
Henr. Poczitki cywilizacyi i pierwotne reli- 
gię azyatyckie; l:.abęcki Hier. Wspomnienie 
niektórych gwarków olkuskich, jako mezów 
znakomitych w dziejach nauk; Maciejowski 
Franc_ O woli działania bezprawnego; Ma. 
ciejowski .W. A. Germanowie i Germania; 
Majorkiewicz Jan. Historya i zycie; Niewia- 
rowski Alebander. Nędza; Norwid L. Pieiiń, 
Fragment pism; Paszkowski J. Komorek_ 
Opowiadanie mojego ojca (z drzeworytem). 
Przeździecki Aleks. Sw. Wojciech urywek z 
Bolesławowskich czasÓw; Sikorski J. Niektóre 
myśli o piśmie muzycznem i jego 'Wykonaniu. 
Skimborowicz Hippolit. Jadwiga krOIowa 
polska (z drzeworytem); Smokowski W. Wa 
lent y Wańkowicz, życiorys (z drzeworytem). 
Wilkoiiska z L. Panlina. Pan Alfons; W ilkoń- 
ski Augustyn (Au. Wi.), Przypadek, który 
na własne oczy widziałem, w istocie mały. 
a wielkiego wstyd u naro bił; Wójcicki K. 
Wł. Flisy-Oryle (z drzeworytem); Wolski 
Włodzimierz. Dokończenie powieści Fanta- 
zya; Zieliński Gnstaw. Stepy, poemat; 
o- 
chowski Feliks. Wyją,tek z grammatyki pol- 
skiej. Mowa jest skutkiem usiłowań człowie- 
ka, jej trojakość). 
-Aleksander Przeździecki, urollz. 1874. t 
1871. (Odbitka z Bibl. war.) Warszawa, druk 
J. Bergera, 1872, w 8ce, Itr. 19, + 
- Amerykanin, powieść z czasów Koi-
		

/Bibliografia_05_149_0001.djvu

			WOJClCK1 


1S1 


ciolaki. Poznań, Leitgeber, dl11k L. Merzba. 
cha, 1869. w Sce. Itr_ 145. 22 J / 2 .gr. 
_ Archiwnm domowe do dziejów i litera- 
tut"y z r
kopiBmów i dzieł najrzadszych ze. 
brał i wydał ..... Warszawa, w druk rządo. 
wej, 1856, w 8ce, Itr. 578, V i 2 przerysy. 
3 rab. -ł 
(Obejmujo: Dwór i zarysy domo.wego życia 
króla Stanisława Angusta zebrane II r
kopis. 
mu Antoniego Magiera i przypiBlmi po\Vi
k- 
&Zone; List księcia Karola Radziwiłła pisany 
do li ostry zam
żnej Morawskiej 176
 roku i 
odpili tejże; List księcia Michała Poniatow- 
skieO'o opata Czerwińskiego do kBi
cia Pry- 
mas: Wł. Aleks. l.ubieńskiego 17H5; List 
k5i
dza Andrz. Wagnera jezuity do Młodzie- 
iowskiego podkanclerzpgo koronnego 1765; 
'Extrakt utwierdzenia praw i wolności Tata- 
rom 1766; Pokwitowanie Ksi
znej Sapieżyny 
z wydanych blankietów i podńiesionych 11a 
nie sum w imieniu króla Stanis1awa Augusta, 
1768; List hetmanowej K. Branickiej do 
sPokr. kor. Ogrodzkiego donollzący o śmierci 
jej Jn
za 1771; List pasterski A. S. Młodzie' 
jowskipgo bisk. w&rsz. w r. 1777 wydany z 
powodu zOf
szczonych w Warszawie spraw 
rozwodowych; Listy Adama Naruszewicza 
do króla Stan. pisane 1776-1784; List Stan. 
Sam. Naruszewicza brata Adama; Proźba J. E. 
Minasowicza do króla Stanisława. A
nsta; 
Proźba do króla St. AUR"Usta za Kajet. 
krze. 
łuskim; List L. Rogalińskie20 18 .Novem. 
bris 1783 an.; Dwie proźby do króla J- 
. 
Byt'trzyckiego astronoma; Przepisy noszema 
tałoby dworskiej wydane przez króla 
t. Au- 
Rusta w latach 1764-1792; Proźba !l. I
. 
"suchnie uzywanych przez Jo
ef
 Gluzln- 
skiego (z r
kopismu); PTzy
łowla 1 pr
ero' 
.,.iednie IndowI! ró
ne i w ró
nych okuhcach 
uzywane; List Naruszewicza do Stanisława 
Trembeckiego). 
_ Julian Bart.oszewicz. B. W. m. i r. (Nad- 
bitka z Bib). waraz.) Warszawa, 1870, w 8ce, 
od str. 77-89. + + + 
_ Biblioteka warszawska, pismo miesięcz. 
ne, 1841-78, w 8ce. Pilma tego współreda- 
kt.or, następnie redaktor. 
_ Biblioteka starozytna pisarzy polekich. 


-- 


T. 6. Warszllwa, S. Orp:lJlbrand, druk Chmie- 
1ewllkiego, 1843-44, w See, str. a60, 313 i 
nie1. 1, 290 i nieJ. 3. 271. 333 i nieJ. 5, Itr. 
347 i nie1. 1. + + + 
_ Tov., drugi!' wydanie znacznie powi
k- 
IZOlle. 6 tomów. Warszawa, Orp:elbrand. 
1854, w 8ce, Itr. 867. 401, 389, 436, 366, 
410 26 złp. 20 gr. + + 
(Nowy tytuł i powi
kszenia dodrukowane 
do wydania z r. 1843). 
(Tom I. Obejmuje: Facsirnil pieśni Zofii 
Oleśnickiej z Pieskowej Skały, PieśD nowa, 
w której jest dzil:kowanie Panu Bogu Wszech. 
mogącemu, i'.e malntkim, a pr(,stakom raczył 
objawić tajemnice Królestwa swojego 1556. 
l\lerknrynsz nowy 1662 r. wygranej Sobies- 
kiego pod ten czas hetmana (z współczesne- 
go r\Jkopismu); Prawa i artykuły Ormian 
lwowskich z łacińskiego oryginału pilnie na 
polski jl:zyk przetłó
aczone roku 1601 Iz 
I'ękopismu Biblioteki Dzierzkowskiego we 
Lwowie); 
ywot Krzysztofa Pieniążka rot- 
mistrza y dworzanina hólów Stefsna i Zy- 
J!"munta III przykładamy Bracipj okazany r_ 
]607 (przedrukI; Szwedzi do Polski (z rę' 
kopismu współczesnego z czasów Jana Ka- 
zimierza); Nowiny z Inflant o szcz
śliwej 
porazce. która 8ię IItała nad Karolusem ksią- 
7
ciem Sudermańskim przez Jana Karola 
Chodkiewicza dnia 27 Sept. r. 1605 (prze- 
druk); Nowiny pewne z Rakns dnia wczoraj- 
8zego to jest 12 Stycznia od posłańca ce- 
sar
kielł"o przez KrAków jadącego, przynie- 
sione z Wiednia, de dato pierwszego uniA St.ycz- 
nia 1620 (przedruk); Gazeta z Warszawy 6 
Octobr.1673 (z rękopismu); Jephtes tragedya 
Zawickiego 1687 (przedrukI; Cyro!!"raf czyli 
rewer
 wystawiony przez Jana Ilerhnrta z 
Fulaztyna własn:} ręką napisany 12 Aug. 
1576 (z r
kopiEmu); Bibliografia). 
(Tom Ił_ Obejmuje: Facsimil. Modlitwa 
powszednya do Troyce swyetey przeciwko 
nyeprzyacyelom kOBscyoła iwy
tpgo 1532, 
(Andrzeja Trzycieekiego) w Krokowye u Wdu' 
HYł'ro. Viet..; Droga do Szwecyey, nay- 
mozniejsze
o w północnych krAjach Pana 
Zygmunta Ul. polBkipgo y azweckipp-o króla, 
odprawiona" roku 1594: Przypowieści pol- 
skie przez Salomona Rysińskiego zebrane, a 
teraz nowo wydane, y na centuriy ośmnaB- 
cie rozłozone; Oekonomia albo porz,dek 
zabaw ziemiańskich według czterech cz
ści 
roku wydany przez Wladislava St.an. Jezow- 
skipO'o - studenta zacney Akad. krak.; Pa- 
mi
tniki do panowania Jana III. :5obieskie- 
go (z r

oplsmu !,spółczesnego ,1::I;tJlio
e
i 
Józefa DZlel'zkowllnego we LwowIe; PrIVI' 
legi um Lanionum. Actum Sandomiriae feria 
spxta ante festum S. t..Iichaeli. proxima 
Anno 1620). 
(Tom III. Obejmuje: Przedmowa; Facsimil 
Powszednya Spowyedz; Schadzka ziemiań- 
ska; 
zcz
śliwa expedycya pod Kamieńce
 z 
Turkami j Oekonomia albo gospodarstwo zle-
		

/Bibliografia_05_150_0001.djvu

			132 


WÓJCICKI 


:miańskie; Pogrom Tafarów; Wybawienie 
Ruggiera z wyspy Alcyny). 
(Tom IV. Obejmuje: Kronika albo krótkie 
!Z kronik rozmaityc11 zebranie spraw potocz- 
:nych ziemie z dawna sławnej pruskiej przez 
;X, Marcina l\luryniusa; Wołoskie dziPje nie- 
które z relacyl pewnych osób (z r!)kopismu 
'2621); Prawo bartne. bartnikom nalezl!ce). 
(Tom V. OlJejmuje; Umowy ze Szwecyą; 
Dyaryusz Janusza 1'yszkiewicza z r. 1625j 
Traktaty ze Szwedami za Jana Kazimierza 
w r. 1655 (z rękopismów własnoręcznych AI- 
l>ertrandego); Umowy ze Szwedami (z r
ko- 
:pismów J. Albertrsndego); Testament Tobiasza 
ldorstina :Łowczego koronnego z r. 1664. (z 
()ryginalnego r
kopismu); Opisanie wielu po- 
wainiejszych rzeczy, które si
 działy pod- 
czaa wojny !lZwedzkitij itd. (z I1)kopismu); 
Manifest króla Jana Kazimierza przeciw Lu- 
bomirskiemu; Dyaryusz marszu wiedeńsldego 
itd. r. 1683; Dyaryusz prawdziwej relacyi 
itd. (z l1)kopismu); Dziewosł,b dworski mię- 
Jlopustny ucieszny; List do Jana Zamoyskie- 
go Stanisława Garwackiego kasztelana płoc- 
kiego w 1'. 1602 i List wtasnorł:czny króla 
Jaua Kazimierza do X. Stefana Małachow- 
skiego kanonika krakowskiego. sekretarza 
królewskiego z r. 1666 (z autoJt'l'llfu); List 
króla Micbała do Jana Tarły wojewody san- 
domierskiego z 1'. 1670; Dyplom Augusta II 
:z r. 1669 na postanowienie kongregacyi mu- 
2yków przy kościele katedralnym fary MW. 
Jana w Warszawie, dany szlacbetnemu Sta. 
:nisławowi Fabrowskiemu organi'cie przy 
tejze katedrze; Własnorjjczne błogos1awień- 
stwo ksijjdza :Marka dane Micbałowi Krasiń- 
lIkiemu podkomorzemu Różańskiemu (z au- 
tentyku). 
(Tom VI. Obejm1Jje: Kronika od r. 1507 
do 1641 Bpisana (z r
kopi8mu); Panowanie 
króla ImCI Stefana Batorego 1575 (z r
ko- 
]>ismu biblioteki Załuskich N. 419); Spisanie 
Jł:roniki o ziemi wołoskiej itd. (z r
kopism6w 
)Jo AdRmie Naruszewiczu); Rozmowy zmar. 

ycb Polaków. w których różne ile ,ekret- 
tliejsze za icb 2:ywota dzieje i cirkumstan. 
cyB s, £ebrane; PotwieJ"(lzenie przez Zyg- 
munta Augusta w8zystkim obywatelom i 
:mieszkańcom miasta Witebska praw i przy- 
wilejów od pierwszych królów i wielkich 
ksi
i'!t im Dadanych (z rękopismów Archi- 
wum króla Stanisława. zbioru Dogiella); 
I'rz:ywiIl'j Unii wielkiego ksi
stwa litewskie- 
go 2 Koroną, z d. 1 Julij 1569 (Z 
kopismów 
Archiwum króla Stanisława zbioru Dogiella 
Vol. 221 pag. 152) j Unia Korony z Litw/ł z 
dnia 4 Julii 15G9 r.; Komput wojska na wuj- 
Dl;) turecką. za króla Imci Michała (z rl;jko- 
)Jismów Adama Naruszewi cza); Wiadomolić 
o r
kopiśmie z XII wiekn ZJlalezionym no 
kościele niegdyś .Jezuickim, a teraz Benedy- 
ktyńskim w Pułtusku (udzielona przez X. A. 
Z a łęsldego). . 
- Cmentarz Pow'!zkow8ki pod Warszawą 
opisał .... litografia M. Fajansa. ryciny A. 


. 
Matun1dewicza. T. I. II. Warszawa. druk B. 
Orgelbronda, 1855-56, " 4c
, Itr. 261, 
. l 
i 264, k. 1. 
- Cmentarz PowQzkowski oraz cmentarze. 
katolickie i innych wyznRń pod Warszawł 
i w okolicach tegoz miasta cpisał. Tom III, 
Warszawa, autor. druk S.Orgelbranda. 1858, 
w 40e. str. XI, 264 i XLII, rycin w III to- 
mach 60. Za T. I-III zlp. 120. 
- Z dawnych dziejów i wspomnień Da- 
Bzego lItnIecia. Kraków, 1875, w Bce. str. 
291. z1r. 2. 
IJestto. toz lIaIDO co Szkice historyczne. 
lJimmelblau nabył reszti! Dakladu i tytuł od. 
mienił). 
. - Dworek i pałac, })owieść. T. 3. War. 
szawa. w ksi
garni IgnRcego ldukowskiego 
i W. Rafalskiego. w drukarni. Gaz. codzien- 
nej. 18fi6, w 12, litr. T. I. 186; T. II. 185; 
T. Jn. 161. z1p. 15. 
- Franc. Salezy Dmocbowski. (Nadbitka 
z BibI. warsz.) Warszawa, 1872. w Bee, od 
str. 433-444, + - 
- Frycler. hr. .Skarbek. (Odbitka z Bib'. 
warsz.) Warszawa, Gebetbner j Wolff, druk 
J. Bergera, 1873, w Bce , str. 65. zlp. 3 gr. 
10. + + 
- stare gaw
ay i obrazy z rycinami. 4. 
Tomy. Warszawa, G. Sennewald, druk )I. 
Chmielewskiego, 1840, w 8ce. str. 321, S22. 
346, sao z widokiem Warszawy w T. 4tym. 
+++ 
(Oprócz gaw
dJ obejmuje w Tom. 111. star. 
ksijjga. O Jierbarzu :Marc. z Urz
dowa. Spie- 
wacy w Polsce i na Rusi. Rybałt. Kościół B. 
Krzyza na :Łysej Górze. W T.IV. Warszawa 
od r. 1339-1656 z 2 rycinami. Figury w tea- 
trze polskim. O cyganach ga",
d. z r. 1782. 
Wys<>ki 
amek (Ibraz z r. 1594. z Kroniki 
Lwowa.) . 
- Guslar gwarayi honorowej wydany przez 
.... Warszawa. 1830, w 16ce. str. :101, kart 
5. (S, tu wiersze Wojcickiego. St. Starzyń- 
skiego, Sew. G08zczyńskiego. Rajnolda Su- 
cbodolskicgo, J. Słowackiego, Ad. Mickiewi- 
cza, Felikea Frankowskiego. K. Brodzińskiego) 
zł. 2 gr. 15. + 
- Herr Luxus eine polnische V 0lkl88ge. 
(Z Obrazów starod. 1843). Jahr 1857, w 8ce. 
e oddruk z AIlgemeine Bibliographie fiir 
DeubchIand 1857. Nr. 10. Poemat przero- 
biony z przekładu Wurzbacha). 
- Historya literatury polskiej w zarysach 
4. Tomy. Warszawa, Sennewaid. druk J. Un- 
gra, 1845-1846, str. 432 i S. k.. 671 i 4 k. 
k. 426, k. 4 i 532, k. 4. + ;. + 
- Toi, wydanie drugie poprAwne i po- 
wi
kezone. Warszawa. nakład G. Senewalda, 
druk J. Ungra.. 18fi9-61. w 8ce. T. I. str. 
M6, k. 1. T. II. str. 542; T. 111. str_ 532j 
Tom IV. litr. XXII, 879. rs.8 kop. 25. + ;. + 
- Ostatni klasyk (A'. Osiński), wspomnie- 
nie z I'ierwszej połowy naszego stulecia. Wy"
		

/Bibliografia_05_151_0001.djvu

			WÓJCICKI 


133 


danie red. Bib]. warlr. Warszawa, Gebeth- 
ber i Wolłi, 1&72, w Bee, Itr. 121. kop, 90. 
++ 
-.: Kawa literacka w Warszawie (t829- 
BO). (Odbitka). Warszawa, wyd. red. BiLI. 
warsz.. u Gebethnera i Wolffa. druk J. Ber- 
gera. 1873, w 8ce, str. 68. złp. 4. + + 
_ Jsn stefan Wydiga i jego psmit)tnik 
spisany porlczaa wojny szwedzkiej od r. 1655 
do 16CO. Warszawa, 1852, w 12ce, Itr. 203. 
rub. 1. + + + 
_ Klechdy, starożytne podania i powieiici 
ludu polskiego i Rusi, zebrał i spisał .... 
2 Tomy. Warszawa. u Merzbacha. w drnk. 
Piotra Raryckiago. 1837; w 8ce, str. 237 i l. 
k. str. 215 i B k. + + + 
_ Toż. i powieści ludowe, wydanie drugie 
pomnożon9. 2 Tomy. Warszawa, 1851, w Sce, 
str. 266, niel. 2 i 248. nieJ. 2. 
- 1'01;. zebral i napiaał .... illustrowane 
rysunkami Andriolego. GerBona, Kostrzew- 
Ilkiego, Ksaw. PilIatego. Sypniewskiego. Wit- 
kiewicza, rytowane na drzewie przez Gorsz- 
dowslUego: Holewińskiego, Schiibelera. Sty- 
:6ego, Zajkowskiego i drzeworytni
 wanzaw- 
lik,!. Wydanie S. pomnożone. Warszawa, druk 
8. LewentaJa, 1876, w 4ce, atr. XXVI. 237 i 
2 nieJ. z portretem autora. rnb. B. 
_ (Dwie klechdy przełożone w Revue du 
Nard. Paris, 1837. W r. 1851 wyszedł prze- 
kład francnzki w Genewie. S,! tez przekłady 
angielskie. Na niemieckie tłumaczył Fr. H. 
Lewestam). 
_ Klechdy povesti Iidu polskeho a rusin. 
akeho priHozil J. B. }Ialy. (Stanowi rRzem 
z Zschokego powieści:) zeszyt. X. Bibliotheka 
zabawneho czteDi. ['rsgo, 1838. W zeszycie 
zaś XI jest: Stauislsv a Aninka z polskeho 
przelozil V. S, Sztulc, dodatek ku Klech- 
dam). kro 20, 
_ Kurpie, powieść historyczna. 2 1'omy. 
Lwów, JabłoDski, druk Pillers, 1834, w 12ce, 
Itr. 123 i 176. zlp. 4. -I- + + . 
_ Toż, v.ydanie nowe, nznpełDione. Lwów, 
druk Poremby, 1856. w 8ce. str.n5. nkr.88. 
_ Lekarz domowy, Dyalog dramatyczny 
w dwóch odsłonach. Wilno. w. drnkarni '1'. 
Głiicksberga, 1859, w Sce, atr. M. (Odbitka 
a VlI, tomu Teki Wileńskiej.) 
_ Niewiasta polska w poczl1tkach nlllzego 
stulecia (1800-lS30). Warszaws, M. Gliicks. 
berg. drnk S. Orgelbranda synów. (Odbitka 
z Bluszczn). 1875, w 8ce, str. 340 i IV: zlp. 
8, opraw. zlp. 10. 
_ Niewiasty potskie Zsrys historyczny, 
z Brna drzeworytami. WarBzawa, nakład au. 
tora, druk St. Strl}bskiego. 1845. w 12ce, str. 
XL i 3U. złp, 15. + + . 
(Obszerne wyj,!tki w przekłal1zie mieści 
Siewiernaja PCEeła, I 863j. 
- Obrazy starodawne. 2 'romy. Warsza- 
ws, SennewaId, drnk Chmielewskiego, 1843. 


-- 


w Bee, Itr. 292 i 281 i VIII. Drzeworyty 
Wincenteio Smokowskiego, Rycin 8. rub. S. 
+++ 
(Mieści: Przysłowia zmarłe; Husarze; Li- 
sowczyki; Hejducy: Żaki; Błazny; Pieśni hi- 
storyczne; Dawna siła; Artykuły cechu hsf. 
tsrskiego. T_ Il. Turnieje; Zb1tek: Tatarzy; 
Kalwarye: Włochy; Pontnicy; Astrotogia; 
Chorl}gwie; Dworzanin; Reasumpcya ordyna- 
cyi Msgistratu M. Tornnia.) 
_ NieszczęBli\vy i smutny dla mnie przy- 
padek dostania si
 W Diewol
 prnsklj roku 
1794. (J. Kiliński). 
_ Ki1ińekiego J. S2;ewca Pami\)tniki. War- 
szawa, 1830. 
- Historya Jana Kilińskiego 8zewca. Po. 
znań. 1850. 
_ pamit)tniki J. Kilińskiego. Par,z, (1868). 
Poznań. 1872. ob: Kiliński. 
- Pieśni Judu Białochrobatów. :Mazurów 
i Rusi z nad Bugu, z dol,!czeniem odpo- 
wiednich pieśni ruskich, serbskic'h. czeskich 
i słowiańskicb. Z ryc. i muzyk,. T. 2. War- 
szawa, wyd. Kaczanowskiego. druk P. Ba- 
ryckiego. 1836- 37, w 8ce, litr. 543 i nieJ. 
11; 383 od 92 do lOG i niel. 6. rycin 11. 
nót 41. zlp. 130. + + + 
(Wiele tu wypisano z Wacława Zale- 
skiego). . 
- Pieśni ojczyate. W Warszawie oswobo- 
dzonej 1830, w 12cII. k. 2. str. 102. + + -I- 
(Pieśni bez podpisu autorów. Pod jedDł 
Rajnold Suchodolski, pod inni S. K. podzna- 
czony). 
_ Pokój dzisilonia. Opowiadania z dzie- 
jów przeszłości dla młodocianego wieku. na- 
pisał .... z rycinami. Warszawa, )JakI. Ferd. 
H(isicka, Lipsk, drukiem Bara i Hennanna, 
1878. w 8ce, k. 4. str. 286. (Z rodzinDej za- 
grody Tom 11.) w oprawie rub. l kop. 80. 
_ Domowe powiastki i wizerunki. '1'. 2. 
Warszawa, antor, w drułBrp.i komisyi rZł' 
dowej sprawiedliwoBci Nr. 549, 1846. w 12ce, 
atr. 228 i 228. dp. 10. + 
- Mazowieckie powiastki przez.... War- 
szawa. S. Orgelbrsnd, 1868, w 16ce, str. 245. 
zlp. 6 gr. 20. 
_ Domowa powieść. 2. Tomy. Mohilew. 
GJassner i Droznes. (Merzbach w Warszawie). 
Warszawa, druk J. UDgra, 1854. w 12ce, str. 
IV, 172; IV i 166. ra. 1 kop. 50_ 
_ Starozytne przypowieŚCi z XV, XVI i 
XVII wit'ku, zebrał i wydał,... Warszawa, na- 
kład autora. 1836. w -Sce, atr. 2
0, VI. zlp. 
5. + . + 
_ Przysłowią naroilowe. z wyjaśnieniem 
źródła poczl1tka, oraZ sposobu ich uzycia. 
okazuj:}ce charakter, zwyczaje i obyczaje. 
przesl}dy, starozytności i wspomnienia ojczy. 
lite; z godłem: "Cudze rzeczy wiedzieć cie- 
kawość jest, a swoje potrzeba." And. Max. 
Fl'edro, Pnysłowia. Wal'8zawa, nakładem 
lIugues et Kermen I 1830, w Sce, Tom. I.
		

/Bibliografia_05_152_0001.djvu

			134 


WÓJCICKI 


str. 222. Tom II. Itr. S9(). Tom III. Itr. 247 
JlieL po ł. + + + 
- PrzYBłowia polskie czyli nauka Itarycb 
a roznmnych DIlBzych ludzi. Warszawa, eta- 
raniem redakcyi Biblioteki warszawskiej, dnlk 
Jgn. KroBzyńakiego, 1862, w 8ce. Itr. 28. agr. 
l fen. 8. + 
- Silva - Rerum. Staropolskie powieaci. 2 
tomy. Wilno, J. Zawadzki, 1861, w 8ce, str. 
VJI, 256 i 11, 126. zlp. 10. Cena zniz. złp 
S. gr. 10. 
- Społeczność Warszawy w pocz
tkach 
Jlaazego Itólecill. 1800 do 1830. Warszawa, 
wydanie "Biblioteki warsz., Gebethner i Wolfł-, 
druk J. Bergera, 1877, w 8ce, atr. 238. rub. 
1 kop. 80. 
- Spuścizna po Dieznajomym (Berezow- 
.kim) 'Wydał" .... Kraków, u Himmelblaua, 
druk. Uniwers., 1875, w Sce, litr. VI, k. I, 
atr. 381 i w 4ce, k. 1 Dut. Portret autora 
litografowany. 
(Jestto tytuł zmieniony do dzieła: Resztki 
z pazostałych prao zgasłego przyjaciela 
1869.) + 
_ Szkice historyczne z domowego życia 
niedawno ubiegłl'j przeszłości. Kraków, druk 
Uniw., 1869, w 8ce. str. 231. złr. 1 et. 60. 
-ł-++ 
(Obejmuj,!: Stanis. i Janusz XXta :Mazo- 
wieccy. Charakterys. dawnych Mazurów: KII.ią- 
t
 biały Władysław. Jan Kar. ChodkJewic
 
w rodziunem życiu. Bartnictwo w dawneJ 
Polsce. Kazania szlacheckie Jana Wardziu- 
8kiego z r. 1699 i inne. Flis na fryjorae. 
Ostatni kulig staropolski. Stary wiarus). 
_ Teatr Btaroźytny w polsce. 2 Tomy. 
Warszawa, Ssnnewald. w druk. Maksym. 
Chmielewskiego. 1841. w 8ca, Bir. 33ł i k. 
li; 378 i k. 2. zlp. 18. + + + 
- Polnische V olkasagen und :Miirchen 
nberseizt von F. H, Lewestam. Berlin, lS39, 
w 8oe. 
- War1lZawa i jej społeczność w pocz
t- 
iacD. naszego stulecia. (Odbitka z Biblioteki 
waRz.) War.aawa, Gebethner i Wolff, red. 
Bibl. warez., drnk Bergera. 1875, w 8ce. Btr. 
226. złp. 12. 
_ Zarysy domowe, nllpiBał ..... ł Tomy. 
Warezawa, G. BennewaId, druk Chmielew- 
akiego, 1842, w 12ce. str. 410, 478, 353, 310. 
mb. 4 kop_ 50. + + + 
(Tom I. zawiera: 6 zaryeów z podań szla- 
checkich; 13. zarysów historycznych; Tom 11. 
4, zarysy z podań Indu; Ptaki, drzewa i krze- 
wy. Zioła, kwiaty. zwier

ta. Tom. III. Y z
- 
rysów biograficznych, ml
dzy teml z ZYCla 
Ang. II. Stefan Koniecpolski, Ad. Źółkiew- 
ski, Sawa, Ogończyk. Pi
ć zarysów opiso- 
wych. Tom IV. 3 zar}'!lY z domowego życia, 
6 zaryaów bibliograficznych, jakoto : Zbiory 
pieśni ludn najdawniejsze ; Andrzej Trzy- 
cieaki; Dwa dzieła Mikołaja Reja; Pieśni i 
psalmy tegoż), + + 


..... 


- (Z Zarya6w domo"1cb Boruta przeło. 
tył na czeBkie r.1874. Fr. Zhenky (w Obra. 
zy zivota). 
- Z rodzinnej zllgroc1y. 
yciorysy z ryci. 
nami. Warszawa, Ferd. Iłosik, 1877. w 8ce, 
str. X, 230. kop. 90. w oprawie ozdobnej rub. 
l kop. 20. 
- Życiorysy znakomitych Indzi waławio- 
nych w róznych zawodach. WanZ8wa, Bern- 
.tein. 18(9 - 50, w 8ce. T_ I. str. 530, rycin 
9. T. II. str. 875. i 15 rycin. rs. 10. + 
(Tom I. mieści 30. biografij jlkoto: Kaz. 
R!odziń
kief{o; El: J
raczewskiej; J. Kr:asic- 
kIego; Fr. SlarczynRki
"O; Sto Trembeckiego; 
Al. Orłowskiego; ]1[. Rl'1ja; W. OleBnickif!j; 
Szymonowicza; Klonowicza; Drnżbackiej; 
Bohomolca: Kniaźnina; Karpińskiego; Bro- 
nikowskiego; Józ. Kraszewskiego; J. Korze- 
niowskiego; Marc. Mo1skiego; Ludw. Ario. 
sts; Al. 1i'elińskiego; Marc. Bielskiego; wł. 
Łubieńskiego; Bandtków; Świ
ckiego; Józ. 
Borkowskiego; Józ. Jakubowskiego; Sandc 
Miltona; Marc. Nikuty; Józ. Dobrowakiege 
Tom II. mieści: Bogusławski; W. Gawarec- 
ki; Gołembioweki; Falkowski ; Lubomiraki , 
Birkoweki; Łojko; Maciejowski; Niknta; Śli. 
wieki j Skarga; Stryj kowski ; Walter - Scott, 
LaoordairB; Kropiński; Kruszyński; Minaso- 
wicz; Osińskii Szymanowski; W
gienki, 
Kornel). 
- Zbiór ulnbionych śpiewów z towazy
ze- 
niem fortepianu: Schubert, Pozegnanie. Ła- 
da K- Piosnka wiejska; słowa K. Wójcickie- 
go. Warszawa, J. Kaufmalln i Spółka (1862), 
Btr. 3. (nuty z tekstem). po zlp. 1. 
_ Luźnych powiastek przekłady na cze- 
skie 8ł: Zalotnik Marcowy (w czasopiśmie 
Dennice 1840); Dobosz (w czasopiemie Wla- 
atimir 1840). Kleehdy niektóre (Biblioteka 
Zabaw. ctanii 1838, przekład J. B. Mala). 
1J0wiec (Gaz. literac. 1841); Rozdeleni za- 
atawenicko. Narod. pisne pols. z Wojcickeho 
(czas op. Wiela 1844); Żenich pni letech, 
z pol. K. W. Wojcickeho. tłum. P_ M. Vfe- 
selski, (w czallop. Kwety 1841); Slraszhwy 
dwur, (w czasop. Wlastimir 1840, T. l i 11)_ 
WÓJCICKI K. W., Lewestam F. H-, Rogalski 
Leon, Sobieszczański F., Biernacki Cezar (re- 
dakcya). Encyklopedya" powszechna. War- 
szawa, S,Orgelbrand, 1860-68. Tom 1- 28, 
w Bee. 
- Ob: Baliński Karo); Ciepliński; Hennel 
Ad. (kaiązka); Jerlicz; + +. Kalina J..; K!lzi. 
mierz Wielki (Statuta PolskIe); + + KltowlCz i 
Klukowski i Ralalski (bibliografia); Kłosy; Ko- 
chowski Wespazyan; Liman; Mickiewicz (1859); 
Odyniec; A. E. Dhryzko; Piasecki (Pami\jtni
i 
do panowania Zygmunta 111). + + Tygo
mk 
iIIustrowany; Wilkoński Aug.; Wurzbach lSprIcb- 
werter); Wydżga I. SI; ZiewDnia. 
WÓJCICKI Stanisław. Dla uwielhienia pa- 
milj,tki imienia Wielm. lm. Pani Marcyanny 


.....
		

/Bibliografia_05_153_0001.djvu

			WOJCIECH - WOJCIECHOWSKI 


135 


3 Habow.kich Florkiewiczowej przez zyczli. 
wego na d.9. Stycznia 1811 r. Oda. Kraków, 
w drukarni GroblOW8kiej, w 4ce. kart. 2. + 
_ Dla uwielbienia pami,tki imienia JW. 
.;TMp. Winc. Szembeka hrabi na Słupowie 
przez zyczliwego z &ług Da d. 5; Kwietnia 
1810 roku. oda. Kraków, druk Groeb
ow8ki, 
w 4ce. atr. 4. 
_ Dla uwielbienia pami'łtki imienia JW_ 
Kci Pana Józefa Szemheka kapit. wojsk pol- 
skich przez zyczliwego z dug na d. 19. Mar- 
ca 18łO r. Oda. Kraków, druk Groeblowej, 
w 4ce, atr. 4. 
_ Toz, JW. Mci Pani Katarzyny Szemba- 
1i:owej hrabiny na Słupowie. Oda w 4ce, 
atr. !t. . 
_ Wiersz do WieI. Baronowej Petronelli 
2: Borz\jckich de Vernoi w dzień jej imienia 
d. 81. Maj" 18łO r. złoiony. Kraków, w dru. 
karni Groeblowskiej, w (ce, litr. 4. 
_ Wojciech Ch
tkiewicz. włolicianin m'!- 
dry, albo nauka, jak włościanie mogił żyć 
swobodnie i uczciwie. Grudzi'łdz, r. 184, Itr. 
261 z drzeworytem. 
_ WDJClECH S. Boga Rodzica. Spiew. Pieśń j 
od Sw. .... ułożona, którl! XX. Wikaryusze ko- 
icioła Metropolitalnego Gnieźnieńskiego w kaź. 
d, Diedziel
 i świ
ta uroczysta przy grobie 
Jego śpiewaj!!, z fundacyi JW. X. Franc. 
Raczyńskiego, kanon. gniezn. i poznańsko 
Gniezno, nakło J. B. Langiego, w litogr. M. 
Eussego w poznaniu, 1862, w 8ce. k. 2. (nuty 
z tekstem). + 
_ Pieśń starodąwna, ułozona przez .... 
M,czennik{a) {śpie)wana bywa po kościołach 
naszych już (od lat) ośemset. b. w. m. dr. 
W 8ce małej. 1 kartka. {Kilka liter nieodbito 
w 2ch wierszach tytułu l. + 
_ Hym.. z X. wieku Bogarodzica. Słowa 
i melodya według najdawniejszych podań 
Sgo Wojcie,cha. Ofiarował w dowód prawdzi- 
wej przyjaźni St. Moniuszce, harmonizował i 
uło!ył do śpiewu lub grania A. Miincheimeri 
cena zlp. 6. 
_ Wiadomość historyczna o pieśni Boga. 
rodzicy i przedmowa wydawcy, znajduje sig 
na początku Albumu muzycznego, ozdobio- 
nego przytem wizernnkami Matki Boskiej 
Czestochowskiej i św. Wojciecha. Warszawa, 
nakład Dzwonkowskiego, 1863, (nuty z tek. 
stem). 
(Wojciech S.) Pobudka do restauracyi ko- 
ścioła ś. Wojciecha w Krakowie. Kraków, 
czci on. Czasu, 1862, w Bce, atr. B. 
_ Towarzystwo S. Wojciecha, ducho\,!ny 
pomnik tysil}c-letniej rocznicy. Poznań, Zu- 
pański, 1861, w 8ce, str. 16. 
_ Krótki zbiór zycia św. Wojciecha ar- 
cybiskupa guieznieńskiego, oraz św. Fidelisa 
kapucyna roisyonarza, pierwszego m
czen- 
Dika kongregacyi (de propaganda fide) wraz 
z modlitwami, litaniami i pieśniami o tychze 
świętych, których uroczystolió corocznie ob- 


chodzoDł bywa w koiciele 00. Kapucynów 
warsza,!ski
h w niedzielo pierwszł po dniu 
23. KWietnia. Warszawa, w druk. XX. Pija- 
rów, lB47. w 8ce. atr. 94. (
ywot ii. Wojcie-. 
cha wyjjjty z zywotów P. Skargi). 
_ Żywot i nabozeństwo do iiś. Wojciecha; 
i Fidelisa M. M. Warszawa. u XX. lIi_Jo- 
n.rzy, 1859. zlp. 1 gr. 20. . 
_ Żywoty 8. Wojciecba. ś. Stanisława, ł. 
Izydora i ś. Rocha. Poznań. nakład Rejznera. 
b, w. r. (185.). grp. 15. 
_ Żywoty ś. Wojciecha arcybiakupa, i. 
Franciszka a Paulo, Błogolt. Adelaidy. War. 
lizawa, 1862. sgr. 2. 
_ Obacz: Bielowski Aug.; Bonifacy S.; Kę. 
trzyński W.; Konopkówna; Koszutski H.; Mucz- 
kowski J. (!ywot); Ostrowski J. Ch.; Pawłowski 
J. N.i Piłat R.i Rakowicz i Rymarkiewicz; Woh- 
ner (1868). 
Wojciech z Medyk. obacz: Nichna W. {18Gł)j 
Wojciech Boguchwałowic ob; Baczyński B. 
Wojciech Jasiuk ob: Jasiuk. .+ 
Wojciech z Zaleslaa ob: Michna (Przemyśl, 
Włościanie 1871). 
WOJCIECHDWSKI. Wiersz o lłuckiej dobro. 
czynności roku 183.. 
WDJCIECHOWSKI Bazyli Vitebscenis. De 
encephalocele et fungo cerebri ..... Dissena. 
tio inauguralis chirurgico-practica ect. Vil. 
nae, typ. Manea et. Zymel, 1826. w 8ce, atr. 
40. + 
WOJCIECHOWSKI J. Kucharz polski czyli 
łatwe do zrozumie nia i dokładue przepiay 
gotowania, pieczenia, Emazenia, zaprawiania, 
robienia rozmaitych napojów, nasolenia, we. 
dzenia i innych przyrz,!dzeń potrzebnych do 
gospodarstwa domowego. Z kartt atolowł, 
podziel on!! na cztery pory roku, miesi,!ce. 
tygodnie i dnie. KaifłŻka podr
czna, niezb!l' 
dna a przynajmniej nader potrzebna dla mło- 
dych gospodyń, kuchauy, kucharek i wszyst. 
kich tych, którzy sobie awoje potrawy sma- 
kowicie, zdrowo i tanio sami jJrzyrządzać 
zechcą, zawiera 775 przepisów. Poznań,Rei. 
zncr, 1856, w 12ce. 6 zlp. 
WOJClECHDWSKI Józef. Dr. med. (1793 t 
w Kazaniu 7 Listop. 1850). Słownik cbińsk9' 
mandżursko-rosyjski. T. 3. (rfkopis). 
WDJClECHOWSKI Józef II. Judyta, poemat 
biblijny przez Józefa z Mazowsza. Warsza. 
wa, druk J. Jawol'8kiego, 1863, w Be e, str. 41. 
_ Kobiety i m
żczyzni, powieść przez J Ó. 
zcfa z Mazowsza. 'Varszawa, Dzikowski, 
1871, w 8ce, str. 534. 1 rub. 50 kop. 
_ Gero Margraf, tragedya w 5 aktach z 
czasów pogań
twa Sławian, wierszem p. Józefa 
z Mazowsza. Prsca konkursowa, uznana przez 
komitet konkursowy krakowski obok innego 
dramatu p. t. "Syn gwiazdy" za nsjlepszl}. 
Bez wyr. m. dr. i r. (Warszawa, nakład
		

/Bibliografia_05_154_0001.djvu

			186 


WOJCIECHOWSKI - WOJDE 


Opiekuna domowego, druk Jawol'lfkiego. 1872), 
w 8ce, str. 115. + 
(Dodatek do Opiekuna domowego Nr. 1). 
WDJCIECHDWSKI tCo Pamiętniki moje w 
Hiszpanii, wydał Leon Potocki. Warszawą, 
Orgelbrand. nakł. red. Bibl. warszawskiej, 
druk Str,!bskiego, 1845, w 12ce, str. 111. 
(Oddruk z Hib!. warsz.) 3 złp. 
- Obacz; Tennyson (Queen Mary). 
WOJCIECHOWSKI Konstant y_ Biblioteka po- 
wielici dla młodziezy. Zeszyt l-VIII. Kra- 
ków, druk i nakład W. Korneckiego, 1873, 
w 16ce, str. 8ł, 79, 80, 80, 80, 80, 80, 80. 
Za 12 zeszytów rocznie. 4 dr. 
- Wawrzyniec Kaszubski czyli kto z Bo- 
giem to Bóg z nim, obrazek .z .cz
sów Jana 
111. Poznaii, nakład Franc. Bazynsklego., druk 
F. H. Daszkiewicza, 1873, w Bce, str. 67. 
l) sgr. + 
- Występe
 
 
nota. Cztery nj
dziele w 
karczmie. PowlesCI dla ludu. Rzeszow. Pelar, 
1867, w 8ce, str. 14B. 
(Odb. 300 egz. do r. 1872 rozsprzedano). 
60 cnt. + 
WOJCIECHDWSKI X. I GRALEWSKI Mateusz. 
Ksiłzeczka do nabożeństwa w czasa.,h kon- 
federacyi bankiej. Lipsk, 1865, w 16ce. 
WDJClECHDWSKI Rajmund. De st.oicismo 
dissertatlO quam pro summo in philosophia 
doctoratus' honore ohtinendo scripsit. Craco- 
viae, typis academicis, 1829, w 8ce, str. 3G. 
ot + + 
- Krótki rys histor:ri ha?dlu w P
lsce z 
I,!siedzkipmi i odlegleJszem.1 narodami (';Im. 
w Program. instytutu techDlcznego. Krakow, 
1839, w 4ce, str. 50). + 
WOJCIECHOWSKI Tadeusz. Chrobacya. Roz- 
bior starozytności słowiańskilJh napisał ..... 
Dr. fil., amanupnt bibl. Jag. Tom I. Kra- 
ków, nakład wyd. Kraju, 1873, w 8ce, karta 
l, str. 341 i karta l. 4 złr. liO cent. + + -t 
- Zabiegi cesarza Maksymiliana ligo o 
kOl'onę polską w latach 11)72-1676. (Czas 
dod. mies. 18GO, Kwiecień). 
WÓJCIKDWSKI Antoni. Actionis publicianae 
secnndum priu
iJ
ia )ur
s rom
ni. e.xpositio, 
ejus'lue cum rei vlndlcabone ex JUI'H!lce p.rB:e- 
sumpto dominio actoris secnndum JUS c!vlle 
austriacum collatio. Specimen, quo d occ,!slone 
publicae defensionis anexarum ex UD/verso 
Jure et scientiis politi(
is msteriarum pro d
. 
ctoris univ. juris laurea rite asseqlilmda ed.. 
dit .... Neo-Sandecia in Galicia oriundus. 
Vindobonae, typ. Caro\i Ueberreuter, 1837, 
w 4ce, k. 4, str. 44. Zarazem: Gegenstiinde 
der oeffentI. Vertheidigung. k. 2. + 
WÓJCIKOWSKI Mąciej. X. Wierny obraz 
żywota chrześcijańskiego lip. Ludwiki R07;
 
hrabianki Ossolińskiej skretilił .... Na korzysc 
pogorzałych koticiołów Dominikańskiego i 


Franciszkaulikiego. Kraków, uruk Cza8u. 
1854, w 8ce. str. 52. .. + + 
- No\venna do św. Teresy. Kraków, druk 
Uniw., 1846, w 12ce, (wybito 600 egzempl. 
w 3'/. ark., druk zapłacono 104 złp. 15 grp.) 
WÓJCIKOWSKI Roch z Sandomirskiego. De 
la nonconsohdation des fractures these. Mont- 
pellier, 1840. 
WDJCZVŃSKI Antoni. Żydzi w Polsce w za. 
stósowaniu do obecnego przeistaczania w 
Krakowie starozytnej budowy Snkiennic na 
dom czynszowy napisał ..... kupiec w Krako- 
wip. Kraków. druk Kraju, 187 J, w 8ce, str. 
55. Gratis. + 
WOJCZVŃSKI Feliks. Wiadomości chemicz. 
Ilo-gospodarskie, czyli opisanie najwazniej- 
szych potrzeb życia, jako to: pokarmów, na- 
pojów i niektórych przypraw, ich wyrabia- 
nie, dobroć i czystość, tudziez dochodzenie 
przypadkowego zanieczyszczenia i umYBlnego 
zafałszowania, oraz O naczyniach kuchennych 
i stołowych. Warszawa, nakład i druk 01'- 
gelbranda, 1846, w Sce, str. 194 i 13. 4 zlp. 
(Wojczyński Stanisław). Sprawa o cof.niecie 
terminu upadłości handlu Stan. WOJczyń- 
skiego. (Kraków), 1838, 101. + 
WOJDA(Woyda) Karol F.ryder., prez. m. Warsz 
pseudonym Adamowicz Aleks. 1771 t 184(;)_ 
Moreau und sein letzter Feldzug his tor. Skiz- 
ze Tubingen 1801, w 8ce. 
- Toz, przekład francuzki. Paryz, 1814, 
w 8ce. 
- Briefe ueber Italien geschrJeben in deu 
Jahren 1798-99. T. I-IlI. Leipzig. Wolff, 
1802, w 8ce. 
- O rewolucyi polskiej w 'r. 1794. (Pa- 
miętniki z XVJ1I wieku 1'. VIIl).Pozuań,Zu- 
pański, J867, w 80a, str. J49. ... + + 
(Oryginał niemiecki wyszedł 1796). 
- Obacz: Minasowicz J6z. D. 
WDJDA MarcelIi. Ue!Jpr Commotion u. Con- 
tusion. Inaugural Disse..tation der medicini- 
schen FacuItat vorgelegt von Dr. MarcelIi 
von Wojda aus Warschau. J\liinchel1, Druck 
von E. Aliihlthaler, 18G9, w 8ce, str. 43. + 
- Siitze, wclche zur Erlangung der Do. 
ctorwiirde iu der Medicin, Chirurgie uud Ge- 
burtshilCe unter dem Vorsitze des IIl'rrn Dr. 
Fr. Christoph von Rothmund,Obermedicinal- 
rathes, O. Ii. Professors u. zur Zeit Decans 
der med. «'acultiit Herr ...:..... aus Warschau 
in Polcn Donuerstag den 15 Juli 1869 Vor- 
mittags 10 Uhr in der akademiscben Aula 
liffenUich ve..theidigen wird. .Miinchen, Druck 
von J. G. Weiss, Universitatsbuchdrucker. 
1869, w 4ce, str. S. + 
WOJDAK Jan, ks. pleban z Ossunia w In. 
flantach (zmarły 1853). Układał słownik ło. 
tewski i polski. 
WOJDE Ma u ryCJ. (nr. 1791 t 4 Kwiet. 1877)
		

/Bibliografia_05_155_0001.djvu

			WOJEJKOW - VOIGT. 


187 


o sY8temie odosobnionego zamykania wigźniów 
pod wEgl
dem lekar8kim {w Pam. 'row.lek. 'l'. 
XV). 
_ Przepisy obowi,!zuj,!ce przy wykonywa- 
niu slłdowo-Iekarsk. dochodzeń na trupach. 
War8zawa. 1840. 
- Obacz: Rudnicki A.; Stummer J . 
WOJEJKDW D. i ZAGOSKIN W. Kijewskaja 
gubernia. 8tatisticzeakija swiedienia o razpre- 
dieleniju zemlllwładienia, o ciennosti imienii 
i o krestiańskom diele.l'etersburg, 1867, z 2 
{'bromolit. mapami. 2 ruble. 
Wojenne dzialania, ouacz: Wojowanie; Woj- 
skowość; Wykład. 
Wojenność w Polsce, obacz: Głębocki T. J. 
(dzieJe ). 
_ w ogóle, obacz: Fredro J. M. (porzQ- 
de
); Gawenda A. (przepisy); Meciszewski 
Fr.; P. M. (wiadomo
ci 1808). 
WDJEWÓDKA Ferdynand. Merkur,. pismo 
peryodyczne, orgau bióra wywiadowczego. 
Lwów, od 3 Stycznia 1849, drnk P. PiJl"ra,. 
N. N. 4, w 4ce, 2'1. ark. 
Wojewódzki, obacz: Gałęzowski A. 
WOJEWÓDZKI Justyn. Kwelltya domu zarob- 
kowego w Warazawie, tudzież zaradzenia 
ubóstwu w kraju. (Streszczeni" i dalsze z 
uowemi azczegółami rozwinigcie poprzed. 
uiej w r. 1671) drukowanej rozprawy p. t. 
Myil St. Staszica i t. d.) Warszawa. dmk 
M. Ziemkiewicza. 1877, w 8ce, str. 70 i l 
nieI. 40 kop. + 
- O polepszeniu losu podrzutk6w przy 
azpitalu dzieci'!tka Jezu8. (Odbitka z Gazety 
lekarBkiej). Warszawa, druk Gazety lekara 
kiej, lb77, w 8ce. str_ 10. 16 cnt. 
- Myśl Stanisława Staazica w zapiaie na 

om zarobkowy wobec historyi przedmiotu 
I potrzeby społecznej, oraz przyczynek do 
badań w ogólnej kwestyi ubóstwa. Warsza- 
wa, 1875, w 8ce, str. 114. + + 
WOJEWÓDZKI MarcelIi i EKIELSKI Eustachy. 
ObronR w aprawie W. ł'etrondli Marchocki 
)JoWódki przeciwko W. Janowi Kantemu 
Marchockiemu pozwanemu o rozwód podnie- 
aionej. Kraków, folio. 
_ VOIG'! C
ristian August. Dr. Abhandlung 
uber dle Rlchtuug der Haare am menscbli- 
chen Korper v. Dr. ... o. o. Professol' der Ana- 
tomie an de,. Universitat zu Krakau, mit II 
Tafeln, Wien, aus d. Kais. kan. Hof-nud 
Staatsdruckerei 1857, w 4ce, l kartka tył., 
8tr. 50, 2 tab!. 
(Aua dem XIII Bande der Denkschriftell 
1 Math. Naturw. Classe). + 
- Ueber ein System neu entdeckter Li- 
nieu an der Oberflacbe des menachlichen 
Korper8 und iiber die lIauptverastlungs-Ge- 
biete der Hautnerven Debat der Art der 
Vertheilnng der lIauptnerveu in denselben. 
Von Dr. ...... Profps90r der Anatomie an der 


........ 


Universitli.t EU Krakau. (Aus dem October- 
h.eft.e de8 Jahrganges 1856 der Sitzungabe- 
f1chte der mathem. naturw. CJasse der Kai- 
serl. Akademie der Wissenschaften Bd. XXII 
S. 240 beaonderl abgedruckt). w 8ce, str. 
H. + 
VOIGT Johann. (1786 t 23 Września 1863). 
Briefwechsel dea I<'reiherrn SigiBmund von 
IIerberstein mit dem Ilerzog Albrecht von 
ł'reussen ......., (w Archiv fUr Kunde ósterr. 
Gescbichtsquellen 17er Band. 1857 s. 265- 
293). 
_ Brit>fwechsel der beriihmtesten Gelehr- 
ten dell Zeitalters der Reformation mit Her- 
zog Albrecht. von Preuesen. Konigsberg, 1841. 
w 8ce. 
- Codex tliplomaticua prussicua. 4 T. 
KOlligsberg, 1836-53, w 8ce. 
- Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft. 
18:l3, w 8ce. 
- Ges
}licht.e rreusaens, von den ii.ltesten 
Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft 
dea deutschen Ordenll. von Johannes Voigt. 
l Bnd. Die Zeit des Heidenthums. Konigs- 
herg, Borntrii.ger, 1827. w 8ce, itr. XLViII 
i 723. 
Tom II. Die Zeit von der Ankunft des 
Ordena bis zum Frieden 1
49. Itr. XXIU i 
67:2. 
Tom III. Die Zeit vom Frieden 1249 bil 
zur Unterwerfung der Preussen 1283. tamze 
1828. str. XV i 628. 
Tom IV. Die Zeit von der Unterwerfung 
der Preuseen 1283 bi8 EU Dieterich von Al- 
tenburg Tod 1341. tamte. 1830,8tr. X i 687. 
(i fgg). 
Tom V. Die Zeit vom Hochmeister LudolC 
Konig von Weizau 1312 bis zum Tode des 
Ilochmeisters Konrad von Wallenrod 1393. 
tamże. 1832. atr. XVi i 7:.!8. 
Tom VI. Die Zeit dea Hochmeisters Kon- 
rad von Jnngillgen von 1393 bis 1407. Ver- 
fasRung deI! Ordene und des Landes. tamze, 
183ł. atr. XII i 768. 
Tom VII. Die Zeit vom Hochm. Ulrich 
von J ungingen t407 bill zum Tode des Ilochm. 
Paul von Russdorf 1441. tamze, 1836, litr. 
XVI i 787 (z plan. bitwy pod Griinwaldem). 
Tom VIIJ. lIie Zeit vom Hochm. Konrad 
von Erlichshausen lUl bis zum Tode des 
Hochm. Ludwig vou Erlichshausen 1467, 
tamże. 1838. atr. X i 711i. 
Tom IX. Die Zeit vom Tode des Hochm. 
Ludwig von Erlichahausen 1467 bia ZUOl 
Untergange der Herrachaft dea Ordens unter 
dem Hochmeister Albrecht von Brandenburg 
1525 tamze, 1839, str. XVlll i 790. (z portr. 
autora). Zniż. 12 tal. + ... 
_ Sendschreiben Bn P. Auguetinu8 Thei- 
ner Prieater des Orato.rium8, 1D Betreff des 
von ihm behaupteten Ubertritts deB Berzoll8 
18
		

/Bibliografia_05_156_0001.djvu

			lS8 


VOIGT - WOJKOWSKI 


Albrecht von Prens.en znr katholi.chen Re. 
ligion. Kooigsberg, J846, w 8ce. 
- Herzog Albrecht von Preu.len uod daB 
gelehrte Weseo seiner Zl!it. T. 2. B. w. m., 
tSS1, w 8ce, od str. 256-366. ... + 
- HAndbuch der Geschicbte PreuB8eoe 
bis z. Zeit d. Reformalion. T. B. Królewiec, 
1850. 2 tal. 
- Obacz: Wigand. 
Voigt Bergrath, obacz: Ferbers. 
VOIGT Michał Wacław. (t 1820). Die Art, 
wie die atudirende JlIgend an der Philoso. 
phie gepriift und clasalficir
 zu werden pflegt. 
Lemberg, 1811, w 8ce. 
- Źródła apokojnoBci d u SIt y, które czło- 
wiek w awym własn)'m umyśle znajduje, dla 
wewnętrznego zaspokojenia myślłcych Indzi 
przez ..... ł'. D. byłego profesora filozofii i 
pedAgogii w szkole głównej krakowsl{iej w 
j"zyku uiemieckim napisane, a przez Feli. 
ksa herbu l.eliwa Slotwińskiego F. D. prof. 
aktual. prawa nato i umiej
t. polił. w S. G. 
K. na język polski przełożone. potrzebnend 
uwagami i przypisami pomnożone. Kraków, 
nakład tłumacza, w drukarni akademickiej, 
1814, w 8ce, str. 216 i IV. 4 złp. + 
 .... 
(Dodrukowano tytuł do ksi,!zki Voigta 
tłnm. Słotwińskiego, Źródła spokojności. Kra- 
ków, druk Uniwers., 1845, zapłacił za JOO 
egzemp. 6 złp.) 
VOIGTS-RHETZ C. Aktenmiiesige Darltel- 
lung der polnischen Jnsnrrektion im Jahre 
1848 und Beleuchtung der durch dieeelbe 
entatandenen politischen und militDirischen 
Fragen, mit Genehmigung Sr. Excellenz des 
Kommandirenden Generale von C. v. Voigts- 
Rhetz Major im koniglicb preussischen Ge. 
neralstabe. Zum Beaten der verwuudeten Sol- 
daten. Poeen, gedrnckt in der Hofbuchdru- 
ckerei von W. Decker et Comp, 1848, w 
.8ce, atr. 48. + + 
- Die atrategische Bedeutung des GroBa- 
herzogthnma Posen bei einem Kriege Ruas- 
lands gegen Preussen und Deulschland_ Eine 
militar Deukschrift. Berlin, Mittler 1848 w 
8ce, Itr. 24 z mapII: Poznańsko 1 zlp. 15 gr. 
- Ob. : Kościeiski ; SenSł (Der Generalatabs- 
major 1848); Willi sen W. (Offeuer Brief 1848). 
WojkasBna kile słów obacz: Cejnowa. 
WOJKE (WoYCkB) August. Sitten und Cha 
racter-Bilder alls Polen nnd Lilhanen. Mit 
biogr. Notizen. T. 2. Berlin, Nicolai u M. 
Jagielekiego, 1862. w 8ce. str. X, 360. 1 tal. 
10 agr. 
- Proben neuerer polnischer Lyrik und 
Epik in deu Ver8mas80n der Urachrift iibersetzt 
nnd nlit literarhiator. nnd biogr. Notizen 
versehen. von ........ (Przekłady z Leoartowi- 
cza, MickiewiczA i uatępów z Miudow8a Kra- 
Izewskiegol. Berlin, nbklad Nicolai, 1861, w 
16ce, str. V III, 198. I tal. 10 sgr. 
- Obacz: Lenartflwicz T. 
WOJKOWSKA Julia z Molińakich. (t 9 Sier. 


pnia 1851). Dzieje polskie od Lecha aJ: do 
śmierci królowej Jadwigi, opillane podług 
opowiadania Bartłomitoja przez autorkę: 
.Pieśni dla Indu. wiejskiego". Leszno. Giin- 
ther. 184
, w 8ce. Itr. VJlI i 145. JO Igr. ... 
- O poczciwym Jauku i dobrej Maryli. 
ksiłżka któclł Kuba kupił Jllnkowi i MarY8i. 
Wazystko razem opisane dla dzieci ku l1auce 
i zabawie. Poznań. KIIIJJit'ńfiki i Sp., 1846. 
w 8ce, atr. 96. + 
- Toż, dla ludu ku nauce i "Zabawie. Wl. 
danie drugie. Poznań. N. Kumiński i Spółk.. 
1868. w 8ce. str. 96. 
- Dwie ksil!źki, które stary Wojciech ku. 
pił na jarmarku w miasteezku do czytania 
w niedziele popołuduia przez autorke: O 
poczciwym Janku j dobrej Marysi, ksiłzka 
1 i 2. Poznań, 1846, w Sce. str. 136 i 150. 
J6 sgr. + 
- Z Kudowy. Poznań, nakłsd autorki, w 
kom. w ksiegarui Wojkow8kiego (Schirmer). 
druk Pawickiego, 1850, w 8ce. etr. 246. Tal. 
l Bgr. 15. + 
- Marynia czyli rozmowy o pierwszych 
zasadach świ
tej religii ułożone dla pożytku 
polskich dzieci przez X. X. X. Poznań, Źu- 
pański. 1846, w 8ce, str. 140. li złp. + 
- MarYlJio mala. Elementarz dla dziew- 
cZ'!t polskich przez autork,! małego Tadzia. 
Leszno i Gniesno, Giinther, 1844, w 12ce. 
2łp.4. 
- Nabozeństwo dla młodzieiy. CZł:B6 I. 
Leszno, nakład i druk Giinthen 1865. w 
t3ce, str. 222 i IX. 60 kop. · 
- Toz. Cz. H. Officynm albo godZlDY blo- 
g08ł. P. Maryi i za dusze zmarłych, oraz psal- 
my i Biedm p8almów pokutnych. Leszno. Giin. 
ther, 1858, w 16ce, str. VIII, 207. 
- Nauki religijno. moralne na .&ladach 
ewangelii oparte. dla szkółek elementarnych 
zastósowane przez autork
 Maryni czyli roz- 
mów o pierwszych zasadlIch nligii święt.6j. 
I'oznań. Żupański. 1817, w 12ce, ItI'. Uli. 
Złp. l gr. 10. 
- Toż, wydanie drugie. ł'oznań. Żupań- 
ski, 1862, w 8ce. 7,/s agr. 
- Piosnki dla ludu wiejskiego z muzykI 
do czterech pieśni A. Wojkowakiego. Zeszyt 
I i 2. Poznań, J. Żupański, Leszno, drnk 
Giinthera. 1843-44, w 8ce, zeszyt I. Itr. 46 
Złp. 2. + 
- O potrzebaclI naszego czasu. Uwagi dla 
kobiet. Lipsk, 1868. 75 fen. 
- :Mały Tadzio elementarzyk dla grzecz. 
nych chłopcz,)"ków z ryc. pa atali. Wroclaw. 
W. G. 1(0\"11, 1814. w 8ce, k. 2, str. 131. 
 
złp. '+ 
- Żywoty niektórych 8więt)'ch. Pismo po- 
śmiertne autorki ksiłzpczki: .Nabożeństwo dla 
młodzit'ży. Leszno. Giiuter. J856, w 16ce. 
li Fgr. 
WOIKOWSKI Anioni F. (t w Kwietnio 1860).
		

/Bibliografia_05_157_0001.djvu

			WOJLA
SKI - WOJNARSKI 


139 


Dzironnik bandlowy ala mla.ta poznAnia i 
prowincyj (" po1akim i niemieckim jozyko). 
Poznali, redaktor Wojkowaki. 1850; udał 
w tym roku. 
_ Gazeta wielko.polaka niedzielna. Poznań, 
18ł9 i 1850, !latała w Kwietniu. 
_ Pismo dla nauczycieli Indu i ludu pol. 
IIkipgo. wydawane przez ..... Rok I. Zeszy- 
tów 10. poznań, " komisie u Giinthera w 
Leaznie. 1845, w 8ce, atr. 308 i 290. Zlp. 2.+ 
_ Tygodnik literacki, pismo czasowe pod 
rpd. Woykowskiego. Rok 1838-1845. Po. 
.-nań, StefanJlki. Razem złp. 70- Kazdy rok 
złp. 12. 
_ Opia krótki rzezi" midcie HUDlaniu 
wydany przez Wojkowskiego A. POZI18i1, 
1842, w 8ce. 
_ Obacz: Mładanowiczowa. 
WDJLAŃSKJ CousiderBtionB lur l'etioloł ie , 
le traitemant et la prophylaxie de l'erisipele. 
Theae. Peris, 1874.. 
Wojna ilInstrowana wschodnia 1877 r. Se- 
rya I. Zeszyty J-12. Warszawa. A. Wiślic' 
ki, 1877. w 8ce, Itr. 190. Zeszyt po 10 kop. 
_ w r. 1870-71, spisał fizylier pułku 
górno.azl,!skiego Nr. 23 Katowice, G. Si- 
winna, 1871, w 8ce, str. 80. 7 1 /. sgr. 
_ francusko-niemiecka w r. 1870 z illu. 
atracYllmi. Zeszytów XIX. War
zawa, Kauf- 
mann, 1870-73, w 8ce, str. 600. Za 20 ze- 
ł>zytów 3 ruble. 
_ Obacz: Bogdanowicz M. j BojanowIki (r. 
1870-71); BY6trzonowski L. (zasady); Dem- 
biński I. H. (o wojnie); Głębocki J. (zasady); 
Grand.Maison (mała 1812); Guarna (grama. 
tyczna); Hyslol'Ja (1870); Jomini (Kombina- 
eya); Kamieński H. (ludowa 1863, o prawdach 
18(4); Krasicki Ig (Chocimskal: L M. (ma- 
ła 1828); Mott Y J. (o pannę 1871); Paprocld 
fr. (historya); Paszkowski Józef (w Polsce 
1861); Pontana (wyrazów łacińskich 1833; 
Potocki W. (Chocimska) ; Powinm;ści (mała
; 
Pradzyński J. (teorya); Scupoli (duchowna': 
Stawiaraki Ign. (na półoocy 1812); Schiller 
(trzydziestoletnia). 
WOJNA Ławl'Jn starosta piński j kobryński. 
Pilcowaja kniga bywszago piDskago staro. 
atwa sOlltawlenna po powielieniju Karola Si- 
gismunda Awgusta w 1561-66 godach, pin- 
akim i kobryńskim staro6toju.... (8 pcrewodom 
na rU6skij jazyl<). Czast l-li. (wydał S. Szol. 
kowicz). Wilna, "typogr. Zaka, 1874, w 4ce. 
str. X, k. 6. str. 421. k. 1, k. 9. str. 699, k. 
2. Itr. 140. ó rub. + 
Woj nar Wojciech z Korczyna, ob.: Zegar. + 
WDJNARDWSKA Karolina z Rylskich (1814 
t 12 Maja 1858). Bluszcze. poezye prz.ez 
młodl} Polke Wydanie J. N. BobrowiczD. 
Lipsk, księgarnia zsgraniczna, 1846, w 8ce, 
str. Xli, 258. 6 dp. 
_ Toi, nowe wydanie (tytułu). flrukselIa, 
Geratmann, 1862. w 8ce. str. 2fi8. 20 N
r. 


-- 


_ Do matek polskich d6w kilka o przy. 
.zł06ci wzraltajłcych pokol.ń. Lipsk, klit. 
garnia zagraniczna, 1845, w 12ce, str. 808. 
Złp. 9_ + T 
_ To!, przez autorke "Pier6cionk6w ba- 
buni". Wydanie drugie J. N. Bobrowicza. 
LiplIk, księgarnia zagraniczna, 1850, w 8ce, 
str. 309. l taJ. 15 sgr. 
_ Toż. BrukIella, Z. Gerstmann, \z Bi- 
blioteki domowfj Tom 111), 1862, "Bee, 
str. 30S. (Nowa edycya tytułu). 20 Ngr. 
_ Pierścionki babuni czyli bieg tycia ko- 
biety w li oddziałach przez autorke Slów kiJ- 
ka do matek polskich. 4 Tomy. Lipsk, kllie' 
garnia zagraniczna, 1845, w 16ce, sl.r. 4!10, 
8;14, 423, 404. Złp. 30. 
_ Toż, tenze tytuł. 4 Tomy. Wanzawa, 
Orgelbrand, 1852, w 16ce, str. VII i 352, IV 
j 21)6, IV i 340, IV i 286. Złp. 24. 
_ Toz, z doł,!czeniem pozostałych pism, 
Tomów 6. Lipsk, Rhode. 1868, w 8ce, razem 
Itr. XXVIII, 1564. 6 tal. 
_ Toi, czyli Bieg z)'cia kobiety. Tomów 
IV. Wydanie wznowione. Poznań, M. Leit- 
gpber, (!tuk Eugelha,'dta w Lipsku, 1872, 
w 8ce, T. I. str. 293. 1'. II. str. 218. T. 111. 
atr. 284. T. IV. atr. 261. 3 dr. 50 cnt. 
_ Ostatnie rady ojca dla syna przez Kar. 
Nowowiejskiego. Wrocław, Korn, 1842, w 
8ce, str. 874. Zlp. 10. 
_ 'Słowa prawdy dla uiytku wszystkich 
stanów zebrał ks. L. Nowak. Lipsk, kei
gar- 
UiA zagraniczna, druk Breitkopfa j Hiirtla, 
1842, w Bee, str. 99. Złp. 4 łZr. 24. ... 
__ Toz aamo. Wydanie drugie. Lipsk. na- 
kład Hobrowicz8, 1846, w 8ce, str. 99. Zlp. 
2 gr. 12. 

ojnarDWski, oban: Ryllejew. 
Wojnarowski lan X., obacz: Woliński Jan. 
WDJNARSKI Wojciech. Liczydło, narząd do 
uzmysłowienia nauki rachunków z pamieci. 
Wiedeń, nakło kaił7. szkol., 186J, " 4ce, Itr. 
16. + 
_ Metodyka czytania za pomoc" wygła- 
szania w połłczeniu z pisaniem, tudzież na- 
uki pogll}du odnoinie do Elementlorza dla 
azkół ludowycb napisał .. ...., nanczyc. przy 
c. k. głównej szkole wzorowej i kur&ie pe- 
dagogicznym w Krakowie. Wydanie drugie, 
popr. i pomno!. Wiedeń, druk Mecbitarystów, 
Ib61, w 8ce, str. 125. + 
_ Poczłtki języka niemieckiego dla wyz- 
szy:ch szkół ludowych. Z6szyt I. Wiedeń, 
1871, w Sce, str. 80. 
_ Śpiewnik dla szkół ludowycb galicyj- 
skich. Wiedeń, w zakładzie ksi'łg szkolnych, 
1862, w 4ce, str. 68 i V. 3S krajc. -ł 
_ Toż. Wiedeń, nakładem wydawnictwa 
ksiąg szkolnych, 1868, w 4ce, str. 68. 58 
cent. 
_ Uwagi dla nauczycielów. Wiedeń, (18671)
		

/Bibliografia_05_158_0001.djvu

			140 


WOINEZ 
 WOKURKO 


WOINEZ Ch., Pologne et France. Pośsies, 
Paria, 1863, w 8ce. 
WOJNIAKIEWICZ J. Wykład kroju .krawiec- 
twa damskiego pr?ez ..... Warszawa, druk K. 
Kowalews!dego, 1868, kart s. 
(Dosłownie toz samo co broszura Matliń- 
lIkiego). 
Wojnie (O) partyzanckićj. B. w.m. dr. i r., 
(1863), w 8ce, str. 80. + 
WOJNICZ Władysław Abdon. ESAai sur J'ery- 
sipele de la face. Montpellier, Jean Martel, 
1838, w 4ce J str. 16. + 
WOJHIEWICZ Wincenly Józef. Dissertatio 
inauguralia medico-practica de carbunculo 
faciei ect. Wilno, 1812, w 8ce. 
- Obacz: Fiszer (Hermstaedt Farmacya 
1811, 1817); Prochazka (Fizyologia tRIO); 
Rehmann (traktaty o położnictwie 1811); 
Trommsdorf (szkoła farmaceuty 1811). 
(Wojniłłowicz). Kekrolog lip. Jana Woj- 
nilłowicza. (Wilno, 1845), fol. 
WDJNIŁŁOWICZ Ksawery Edward. Humore. 
Bki, szkice, fraszki i inne szpargały z móz. 
Rownicy wlasnej pozbierał i wydał Jacek 
Burczymucha, (piBmo pośmiertne), z doda- 
niem powieści historycznej Dunneta. Wilno, 
nakład i druk T. GliickBberga. 1852, w 12ce, 
kart Dapisów 2, str. 280. Cena l rnb. 20 kop. 
- Poezye. Wilno, T. Gliicksberg, 1848, w 
12ce, Btr. 93. Złp. S gr. 10. 
- Serce i złoto. szkic z pami
tDików do- 
ktora przez Jacka Bnrczymnchę. Kowno, (R. 
Daien w Wilnie), 1844, w 16ce. Zlp. 2 gr. 
20. 
- Tłómaczenia. Wilno, T. Gliicksberg, 
1843, w 12ce, atr. 60. Złp. 3 gr. ID. 
(Zawieraj/}: Jeniec Kaukazu. Bracia roz- 
bójnicy z Puazkina). 
- Obacz: Puszkin Al. 
Wojniłowicz W., obacz: Lafonlen (MeDży- 
kówna 1808). 
Wojnow (prof.), ObRCZ: Szokalski W. 
. 
ojn1 pier,,:s
e krzyzowe, z dodaniem krót. 
klej wlsdomoscl o nast.ępnych. Staraniem re. 
dakcyi Biblioteki "'arszawski
j. Warszawa, 
druk Gazety polRkiej, 1862, w 8ce, str. 28. 
10 grp. 
- Obacz: Paprocki Fr. (biBtorya). 
Wojs Ign.. obacz: Bractwo. 
Wojsko, Wojskowość, obacz: Arlykuły (1808)j 
Bismark (jszda); Chantreux (sztuka); Char- 
szczewski (ćwiczenia bata!.); Chrzanowski W. 
(sztuka); Decker (wojowanie); Głębocki W. 
(rYli sztuki 1848); Gordaszewski Z (sztuka 
1861); Kiński (ałużba); Konstanty W. Xźe (roz- 
kazy 1815-29): Massach (o, 1809); Drgani- 
zacya (1843); Plany (służba) j Postanowienie 
(zaciąg) j Potocki Ad. 'przeprow); Potocki T. 
(organiz.) j Przepis (karność) j Regulamentj 
Regulamin (1868); Rocznik (z r. 1825 kostiu. 


mY)1 RodowiCZj SUe (bitwy); Schema (rap
 
portów); Słułba; Sobieski S.; UbIory; Vor- 
achriften (1862); Wyciąg (słu!ba 1858); Wf- 
socl!l Józ. (kurs sztuki 18(2). 
WojszDiłło J. X., obacz: Bouhour. X. 
Wojt. obacz: Powinności. 
WOJTAROWICZ J6zef Grzegorz. (1790 t 81 
Maja 1875). Epistola pastora lis ad universum 
rlerum. Dabamus Tarnoviae, 29 Nov. 1040, 
foJ., l % ark. 
- Z Hozej i stolicy apostolskiej łaaki bi. 
skup tarnowshi wszystkim wif'rnym dyece- 
zyi awojej pokój i błogosławieństwo od Boga 
i Pana Jezusa Chrystu
a (o wst,!pieniu na 
stolicfj biskupil!). Tarnów 29 Listopada 1840. 
w 2ce, kart 3. + 
WOJTKIEWICZ Adam, Biskup miński. List 
pasterski do druchów i wiernych Chrystuso- 
wych przy objęciu rządów swej dyecezyi r. 
1853 m. Lutego 22 dnia. Wilno, druk Za- 
wadzkiego, 1853, w 8ce, str. 73. 
- Obacz: Moszyński Antoni. 
WDJTKIEWICZ Stanisław X. Mowa w dniu 
uroczystym na pochwałę liw. Katarzyny, pa- 
tronki młQdziezy szkolnej IIzkół Datnowskich 
przez WJX..., prof. wymowy mówiona d.25 
Listopada 1815. Suwałki, w druk. Woje- 
wódzkiej, w 8ce, str. 16. 
WOJTKDWSKI Wawrzyniec. Dissertatio inar.. 
guralis cbirurgico-practica de epulide. quam. 
in caesarea Iitterarum Universitate Vilnensi 
pro gradu doctQris medicinae rite et legitime 
consequendo, publico medicorum judicio sub- 
mittit - Gali ciąnus medicinae msgister. 
lI-lDCCCXX die Junii. Vilnae, typis Josephi 
Zawadzki, Universit. typographi., w 8cc, str. 20 
WOJTDWICZ Wojciech. Sygnał pocztowy 
na tr,!bce kolendowej w dniu NoweRo Roku 
1872. Posł.bilchel i t. d. (po polsku i niem.)' 
Kraków, druk Uniw., 1871, '\1' 8ce, str. 11 i 5.+ 
Wójlowslwa, obacz: Sladnicki Aleks. 
Voix CUne) du nord aux amia de l'Autri- 
che v. Tęgoborski L., (1854). 
WDJZBUN Edward, naczelnik sekcyi leśnej 
w zaTZę.dzie finansów. O służebnościach Jeli- 
Dych. Z tablic,! kolorowan,! i planem leśno- 
gospodarczym. Warszawa, nakładp.m Gazety 
Rolniczej, Gebethner i wollf, buk J. Paur- 
al{iego, 1869, w 8ce, st,r. 61. Złp. 6. 
Vokabelbuch fUr Kinder, franzosisch'poln,_ 
deutsch. Rogasen, Alexander, 1851, w Sce. 
atr. 54. li llgor. 
Wokabularzyk C'bacz: I. M. (1864); Ploelz 
1864). 
Wokabularz polityczny, obac7.: Mieroszew- 
ski Jan. 
Wokabuły, obacz: Woliński. 
WDKURKD DE PFLlCHTENFELS Lud., Galic. 
Leopoliensis. Dissertatio inaugurl\lis medic..
		

/Bibliografia_05_159_0001.djvu

			WOLA - WOLAŃSKI 


141 


de dianboe.. Viennae, So11inger, 1826, w 
8ce, _tri 70. 
Wola, obacz: Gump'owlcz L,; Ocborowicz. 
Ś Wola (t831) jobacz: Drąiewskl (poemat); 
. witkowski J. 
_ pismo literackie. Redaktor Teofil Szum- 
-.ki. Lwów. druk J. Dobrzańskiej!o i K. Gro- 
'mana. 1871, w 4ce, Nr.l. d. 8 Msja. Nr. lU. 
d_ 23 Maja do Btr. 48. 
(Obpjmuje: Zmierzchy i świty, pow. Luc. 
Szczary-Szumskieł!o; Małoduszni, kom. Bron. 
Komorowskiego: Ruch umysłowy Ila polu re- 
ligijnćm; Balladyna Słowackiego, IItudium; 
Towarzystwo przyjaciól sceny narodowej; Z 
ksi
gi dziejów. wiersz H. Wróblew@kipj\"o; 
Przechadzka Salomona, wiersz Józ. Tretiakaj 
Poezye Wf. Bełzy, rcc. Hug. Wróblewskiego). 
Volak Fr. Prawo sław (t 4 Riprpnia 1865), 
()bocz: Bułharyn; CzajkowsIli M. (Kirdhli); 
Fredro (Damy); Korzeniowski J. (Spekulant, 
Tadeusz); Kraszewski J. (świat); Siemienski 
Luc. 
WDLAN Andrzl!j. (1530 t 1610). O wolnoś- 
ci rzeczypospolitej albo Bzlacheckiej. Ksi,!zka 
godna ku czytaniu, przedtem od niemałego 
czasu od pana AndrzPja. Wolana pisanA. a 
dopiero nowo z łacińskiego jezyka na polski 
przełożona od StAnisława Dubengowicza r. 
1606. Kraków, 1859, (Z 12 Biblio. pols.), w 
Scc, Itr. 93. 
(Poprzedza: Krótkie rzeczy potrilebnycb ze' 
branie, kończy zeszyt. od str. 94 V ot.um IIzlacb- 
cica polskiego ojczyzne wiernie miłuj'łceg o ).+ 
_ Obacz: Balinski M. (Pisma histor. T. 
IlI. str. 1-186). 
WDLAŃSKI Erazm. KsiQga rodowa koni, 

zystej krwi Bngiel.kićj i arahskiej oraz z 
ich pochodzeniem, znRjdujfłCych .ie w Gali. 
cyi wydana przez ....... '}'. J. (czysty dochód 
przeznacza Bi
 na bi£>g, ljszych pomników 
narodu polskipgo. Poznań, Stefański, 1843, 
w 4ce, Cz. I i II. 8tr. 52 z 2 tablicami mie- 
dziano 1 złr. 50 cnt. + + + 
_ Die Opfergefsesse des l'empels der bu- 
ri"chen Diana. dargestelIt und ihre ..Iavi- 
schen Inllchriften erkli\rt durch .......... EI'ate 
Abtheilung. Tablic l-IX. Gnes"". Lange, 
1851, w 4ce, str. 30. Tal. I. Ngr. 2 J / 3 . 
_ Schrift-Denkmaler der Slaven vor Chri- 
sti Geburt. Nach dero polnischen Kntwurfe 
ill8 Veutsche dllrch dpn VerfA8ser selbst 
iiberLragen. S Liefel'ungen. X Taf. mil 66 
Abbildungen_ Gnesen, VerlaJl J. B. Lange. 
Ib50-52, w 4ca. I I.ief. str_ 24. tab1- 11. II 
und Ul Lief. od atr. 25-62. tab. 4. X. 
ZłlSZ. po 1 tal. Ngr. 20. 
_ Pieśni uolno mularskie Da uzytek wllpa- 
niałego W. Wachodu narodowego i pracuj,!, 
cych pcd Jego konstytucY'ł w Król. polsk. 
loz regularnych zebrany i wydany przez ..... 
k. k. mistrza kate. i załoz. spr. i d08k. JJ. 
pod nazwiskiem doskonałego zjednoczenia na 
Wsch. Włocławka. Tomik r. (w futerale). 
Wrocław, n Grassa, Bartka i komp.. 1818, 
w 12ce. str. 174. Złp. 8. + 
_ Pieśni wolno mularskie na obcbód uro- 
czystości narodzin Naj. Ce8. j król. Aleksan- 
dra I. wygotowano na użytek ló7. w król. 
I'0ls. przpz ...... mistrza katedry i załozyciela 
spr.". i dosk'. lozy pod nazwi
kiem doskonałe- 
go zjednoczenia na wschodzie Włocławka 
praclljlłcej R.'. P:. S:. 5817 w drukarni kamien- 
ne,; GraBsa, Dartha i korop. w Wrocławiu, 
folio duże, kalt niel. 6 (litogr. z ozdobami 
marginesów).
		

/Bibliografia_05_160_0001.djvu

			142 


VOLCKHAUSEN - WOLF 


- Pomniki pogańskie w Gnieinie. Poznań. Kwietnia 181I r, Warszawa, "drukarni W. 
1844, w 4ce. D,browakiego. 1811. w 4ce, kart niel, 8, (w 
_ Obacz: Hugo W. Rocz. T. P. N. t. IX), + + 
VDLCKHAUSEN C. Der rnssiBrbe Hof von - RYB aztuki leczenia czyli terapia ogól. 
Peter ł. biB auf Nicolaus I. mit einer Ein- na i szczególna przez ...... doktora medyc. i 
leitung Ru
slRlJd vom Peler dem Grossen chirurg., profes. terapii i kliniki w wydziale 
VOID Maguus JAcob von Krnsenetolpa, fort- akademicko. warszawskim nauk lekarakicb. 

P8etzt von C. VolckhRlJsen. Tom 7 obejmuje: prezeea rady ogólnej lekarskiej królestwa pol- 
Nicolau9 l. die polnische Revolnlion bis zur skiego, członka. towarzystwa królew. przyj a- 
Intel"vention von Ungarn. Hamburg u Cam. ciół nauk i towarzystwa lekarskiego wileó- 
pa, druk Schmidta w l1alli, 1858, w 8ce, str. skiego_ Cz
ść J. obejmuje terepio ogóln,! i 
VIII i 325. główne formy chorób gorl}czkowych. Cz. II. 
obejmująca zApelenia i wyrzuty skórne go. 
VOLCKMANN Edwin. Da9 !iIteste geschrie. rl}czkowl'. 2 Tomy. Warszawa. koaztem au. 
bene polnische Rechtsrlenkrnal, heraus
egeben tora, druk Zawadzkipgo i Weckiego. 1816- 
von ......... Elbląg und Stettin, L. Saunier. 17, w 8ce. Tom r. Btr. g30 i recepty 9 kart. 
Druc1c der NeuIDann-HBrtmann'schen Offizin, T. n. str. 491. Złp. 20. + + + 
1869, w 8co, str. 24. 10 sgr. + 
Wolener Dktawian, obacz: Ossoliński J. - Obacz: Roczniki Tow. PrE)-j. Nauk T_ 
10 str. 488-606. IRozprawa O koltnniel. T. 
WOLETT A. Nowo miary i wagi, w spoaób 21 atr.268-296. (Rys topogr. medycznej War- 
DRder ł"twy do pojmowaniA, podług niemiec- 
zawy). 
kiego wydania opracował G. Igel nauczyciel. (WOn August). Celeberrimo viro An
uato 
6niezno, J. D. Lange, 1871, w 24ce, str. 32. Wolff de Postęp. Doctori Med. et Chir. Goet.- 
1 1 1. IIgr. tillgensi spectl1bili primo prapeidi in societate- 
WOLF. Prz)'kłady do tłumaczenia II: łaciń. litter. medicorum varsaviensi, nec non iIlu. 
f;kiego na polskie i z pols kiego na łacińskie, striss. Pl'aesidi quondom in ronsilio supremo 
wedłng niemieckiej ksilłzecz ki ...., z znacz. per rpgnum Poloniae. atque clarise. professo- 
Ilem i zmianami ułożył na I klasę gimna- ri. emerito Univereit"tie alexandrinae olim 

yaln'ł Jan Skorut. Wiede li, nakład Wyd_ Varsaviae el'Uditissimoque in re medica piu. 
dzieł szkoll1)"ch, 1872(?), 10 ark_ Oprawne 54 rium inauguratol"i ad sacra semisaecnlaria 
cent. doctoratus celebranda d. 16/28 febr. 1841 
WDLF Al k d U . d fi l . anno, Consilium snpremnm medicum in Reg- 
e san er. wsgl na zyo oglą no Pololliae una cum societate litteraria me. 
żółci. Rozprawa. kOllkursowR uwieńczona 
dotym medalem przez wy dział lekarski szko- dicorum varsoviensi, nomine omnium medio 
ły głównej warsz. w... szkol. 1867/68, przez eorum provinciae ad perpetuam memoriam 
d d \ " d k gratitudiuis lJumisma dono ferente.. w 4cp, 
......, litu euta me )'cyny. 'warszawa. ru - P ół Bl"k. + 
6azety polsk., 1868, w 8ce, Itr. 28. 30 kop. 
+ -I + WDLF Bronisław. Zdania ze wszystkich 
WDLF Aleksander II. Precyoaa, drsma li- umiej
tności prawniczych i politycznych. 1867. 
ryczne w czterecb aktRcb, P. Aleksandrs w 8ce, str. 6. ... 
Wolffa, wierazem. w miarach oryginału prze- WOLF Emil. Przewodnik do rozbiorów che- 
łozone, wystawione J,ierwfzy raz na teatrze micznycb ciał waZnych w gospodarstwie, 
JlArodowym wars:7l\wskim d uia 30 Stycznia przetłomaczył Todeu6Z Kowalski, uczeń in. 
1827 roku. Warszawa, w drukarni Józ. W
c- styt. go spod. wiejsko i leśnictwa w Mary- 
kieJro przy ulicy Senatorskiej Nr. 463. 1827, monde. Warszaw", druk J. Paurskiego, 1860, 
w 8cs mniejszej, str. XVI i 138. Zlp. 2 gr. w 8ce. str. 96 i ,piso rzeczy nieliczb. 2.. 
16. + kop. 50. 
Wolf Antoni, obacz: Borkow ski A. - przeglljd tahelaryczny wartolici poiy- 
wnych rozmaitych nA keTm
 dla bydła. wazy. 
WDLFF August Ferdynand. (ur. 1768 t 1846). wanin bAd<>cych P łodów. Z pozwoleniem au. 
Avia au beao aexe aur lea maux de nerfs. " ... ł . 
Buivis d'un appendix pour lee hommes qui tora 2 niemieckiego t umaczony J popolarnie 
Bont attaques de l'hypocondrie, dea bemor- ułozooy przez W. H. (Brutto dochod II: tej 
rhoides de la goutte etc. pAr ..... Dr. en me- tsbeli nalezy do zakładsć si
 maj,cej szkoły 
d . gospod"rakiej w I\rakowit;. Tarnów, druk Ant. 
ecine et chil'U rl!'ie cOll8eiller en merlecine Rusinowskie g o , 1857, folio, et. 20. 
de S. M. II' roi da Pr. et medecjn ordinaire 
de la ville de Varsovie. Varsovie, }'faff, 1804, WDLF Gustaw, Dr. Analiza źródła Broni- 
w 8ce, dr. 10 i 169. Złl). 4. sławy w Truskawcu wraz 2 przeglłdem wBzyd. 
_ Toz po nil'm. Berlin, 1804. kich źródeł w tern. miejscu kuracyi znajdu- 
_ Rozprawa o 
ztuce lekankiej popular. j,!cycL się. Lwów, 1861, roI., 2 ark. + + 
nej mówiona na )Josiedzcni o publicznem WDLF Józef Sabatie. .Mairuoniana oder Rhap. 
Tow. przyj. nauk przez ._....., medycyny do- eodien zor Cbarakterił;tik łfaimoni. Berlin. 
ktora i członka t£>goz Towarzystwa, dnia 30 I 1813, w Bce.
		

/Bibliografia_05_161_0001.djvu

			WOLF - WOLFGANG 


]43 


- To!, łamże, 1830. 

DLF Dr. Juliusz. Rozkolz miłości i 8zczłl- 
'cle .tanu mal!eóskiego. Poradnik dla ko. 
<:hankó. i maUonków, tudzie! nauka o cbo. 
ro
ach. z
 ICery. m
skiej i żeńskiej, o ich 
uDlkanlu I leczeDlu. Sztuka zachowania mło- 
dzieńczych wd&i
ków, .£upelnej siły i zdro- 
wia al w Daj późniejsze lata przez .... W'rocław 
Schletter, 1849, w 12ce, k. 2. str. 246 i IV: 
tal. 1. + 
_ Poradnik lekarski dla kochanków i mał- 
żonków, tudzież nauka o chorobach ze sfery 
płci mezkiej i żeDskiej, o ich unikaniu i le- 
czeniu, sztuka zachowania młodzieńczych 
wdziljków, zupełnej siły i zdrowia już w naj- 
późniejue lata przez .... Wydanie drugie. 
Wrocław, Schletter, U!C>5. w 8ce, kart l1iel 
2, str. 246 i nie!. k. 2, 8gr. 25. 
(Jelt. to tylko oowy tytuł do pierwszej 
edycyi). 
WOLFF Carl. Karte des ehemaligen Kij. 
nigreiches Polen, nach den Grenzen von 1772 
mit Angabe der Theilung
linien von 1772: 
1793 und 1795. MBB8stab: 13'000.000. Bea,.. 
beitat von .... Hamburg, ł..'riedełlchsen et 
Comp., 18;2, fol., l ark. Igr, 15. ' 
_ WOLFF Karol. O dobrodziejstwie uczepie- 
Dla olpy u owiec i rzecz dojwiadczona przez 
.... dziedzica dóbr Ciel,dz. Warszawa, Merz- 
bach, w drukarni M, Chmielewlkiego, 1839, 
w 12ce, litr. 19. zlp. 1. 
. W
LFF Nahymilian z Warsnwy. mlserta- 
tł(
 
n
ugura.lis medica listenl diagnosin bron- 
chltldll. IIaIJs SsJtonoram, typ. Haentschiauil, 
1832, w 8ce. ... 
WDLFF Maurycy. De UlU kali arseniati, dia. 
.ertatio inauguralil, Icripsit .... Polonus, med. 
chir. ar
ilque obltetńciae. do
tor. Bez wy- 
raten. mleJlc. druku. (Herblpoh; 1819), w 8ce, 
8tr. 31. 
WOLF Maurycy B. II. ksi
garll wydawca. 
Biblioteka zaBciankowa T. l-IV. Petersburg 
1860 - 61, w 8ce, str. 294, 844, 204, 217' 
kddy tom po kop. 75. Mieści: Tom J. Pa
 
.ek 1861 i Tom H. Życie i przypadki Dodo. 
lińskiego. PBmiętniki Seglasa przez Skarbka. 
Tom 111. j IV. Powieści Pantofla przez Ele. 
onoro Sztyrmerowł. rub. l kop. liO. 
Tom V. Pan Podstoli, powieić Ignacego 
Kralickiego, 1861. kop. 75. 
_ Skarbczyk Poezyi 1871- 2 ob: Skarb- 
czP. 
WOLF Maurycy III W sprawie wydzierża- 
wienia akcyz.)' napisał .... Krak6w, aut.or, 
druk Jaworskiego, 1869, w 8ce, str. 12. (ty- 
tuł drugi: Akcyza). + 
_ Uwagi dotycz,!ce Ipraw miejskich i za. 
rz,du maj,tkiem gminy miasta [{rakowa skre- 
Blił .... HochDia, nakło autora, druk PiaZA 
1870, w 8ce, Itr. 87. ct. 20. + ' 
WDLFF MIchał II Waflz.wy, (ur. 1812). De 


-- 


Herniarurn. .bdomin.lium origine atque dia- 
gnoli. DiBBertatio inauguralil. Bero1ini typ. 
Nietackianis, 1834, w 8ce, Itr. 89. + ' 
WDLF Michał II. Polnische Gramm.t.ik 
Lwó", 1859, w 8ce. . 
_ Deutscbes SprRCh- und Lesebuch Clir 
Haupt- und .1'rivialscbuleD. I. Heft. Lwów, 
druk E. WiD1arza, 1850, w 8ep. 
_ Riszon lemika (t. j. pocz,tki nauki j
- 
zyka hebrejskiego po niemiecku i po !ydow- 
sku). Lwów, druk Porem by, 18M. 
_ Modlitewnik Izraelitów. (Sidur Te6110t 
Israel) Tekst hebrajski z dosłowne," tłoma- 
czeniem na j
zyk polaki, z dodatkiem tablic 
dla .nauki czytania po hebrajsku i po polsku. 
I,wow, nakład i druk M. Wolfa, 1862, w 8ce, 
str. 320. ngr. 25. 
WDLFF O. L. B. ob: Chodźko Al. 
W.DLFf Rebek.a. Po
ska kuchnia koszerna, 
zawlerajlłca na.Jrozl!laltsze potrawy i pieczy- 
wa, k.oufitury l 6okJ
 OI'az IIZczegółowy prze- 
wodnik do urzq,dzeD1a koszernego gospodar- 
stwa, przez .... tIumaczenie z niemieckiego 
przez S. D. Warszawa, nakło tłómacza. druk 
M. Ziemkiewicza, 1877, w 8ce. str. nie l 2 
151, XVJlI i nie!. 1. kop. 60. . , 
WDLF (Samuel). Gymn. Cybin. A. C- Pro. 
fe88or. De veltigiiB Ruthellorum in Transyl- 
vania. Cibinii, 1802, w 8ce, str. 19. 
WDLFGANG 
.a Fr: (ur. 1770 .t 29 Maja 
1859). O chlebie zbozowym. lPosledz. Uniw. 
Wileńsk., 1828, w łce.) 
_ Pami
tnik farmaceutyczny wileński. T. 
2, 1820-1821, w 8ce. 
_ Rozprawa o gezie wodorodnym .iar- 
czystym. Wilno, 1806, w łce. zł. l gr. 20. 
. _ Rzecz 
 herbRcie czytana na posiedze- 
nIu celarsklego Towarzystwa lekarskiego 
w Wilnie 12. grndnia 1822 przez .... członka 
tego! towarzystwa- Wilno, drukiem Józefa 
Zawadzkiego, 1823, w 8ce', str. li6. zlp. 2. 
. _ Słownik wyrszów botanicznych (ręko- 
pIB). 
- Ob: Posiedzenie. 
WDLFGANG Ksawery. Ondyna drusk.ienic- 

ich źródeł. Pi
mo zbior
w
 dla zdrowych 
l chorych w czasie czteromlesl
czllego u wód 
mineralnych pobylU. Wydawca.. Cały ród ludz- 
ki prosił o jedno u Boga, o światło. Grodno 
nakład wydawcy, w druk. rZłdowf'j, 18U: 
w 8ce. 
Rok 1844, str. 57, k. 2, 5a. k. 2, 38 k. 7, 
52, k. 6, 53. k. 2, 63, 63, 62, k. l j Rok 
1845, str. 51, 47, k. 2, 42. k. 5. 47 k. 4, 51, 
42 k. 3, 63, 47 k. I; Rok 1846 str. 59 51 
48 k. .2, 51 k. 2, 41 k. 5, 50 k. 3, 47, 56......: 
roczmk po 24 złp. + 
(Rok 1844 obejmuje: O imionach zon wiel- 
kipgo księcia litewskiego Olgerda przez Teo- 
dora 
arbut!-Bj Uwagi nad au.tentycznolici, 
nadanIa Wlt.olda monastero'lU Trookieml1
		

/Bibliografia_05_162_0001.djvu

			lU 


WOLFGANG I{SA WEnY 


pr:l:e
 tegoż. Rozalia Szejner powieść przez 
John Dycalpa(Jankow8kiego). Sejmiki powia- 
towe, kilka Icen z komedyi przez Kazimie- 
ru Bujnickipgoj Bławatek i żyto bajka przez 
-rere8D J; Jejdoro Oko Dziewicze, nowina 
bistQryczna przez Teodora Narbutta; Biblio- 
teka szlachecka i gminna obywatela Polskiego 
XVI wieku przez Wscława Aleksandra Ma- 
ciejowskiego; Gondolier, ballada wenecka 
pł-Zez Marcina Ossoryj
 Cieplińskiego; Li- 
lity do przyjaciela z Druskienik j Wiersz do 
M... s.... łkonisława Narbutta; Sonet pr.:oz 
tegoż; Poezye J. M.; Odpowiedź A. K. na 
list Pana T. N. przesyłającego bilet prenu- 
meraty nR Ondyno Druskienickich źródeł; 
Szarmycel o tern. jako prawdziwego .Napo- 
leonA nie było mgdy, jako żywo, przez John 
Dycalpa; Dziadek Hoże w dobroci, nowina 
hidoryczna przez Teodora .Narbutta; Na 
.Piaskach, powieść fantastyczna przpz rłlichała 
hrabiego ł.Sorchaj Wodospad Narowy (wstęp 
do poematu) przez 19nĄcego Kułakowakiego ; 
Niewiaaty polskie. zarys historyczny przez 
K. W. Wójcickiego; Druskieuiki i okolicp, 
wspomnienie I1istoryczne przez Teodora Nar. 
butta. (Druskieoiki, Rotnica, I{ernmusze, 
Szendubry, Rajgrod); Poezye panny A... Bu.j 
Bietka, opowiadanie przez J. l. Kraszew. 
skiegoj Kłopot na popasie, relacya przez ...; 
Dumanie Czerkiesa przez ....; Wyznanie przez 
Aleksandra Groz
; Wiązanie w dzień imie- 
nin przez Józefa Krzeczkowskiego; Religia, 
..ouet przez Broni.Iawa Narbutta; Dumka 
przez tegoż.) 
Rok 1845 obejmuje: Wiadomość o źró 
dłacb ałonych w Litwie, przez Toedora Nar- 
butta; Sonety Antoniego O.; Z6mek Trocki, 
wspomnienie przez M_ K.; Kilka wrażeó z wy- 
cieczki od Starych Trok do Nowych, przez 
Ks. P. G.; Wodospad Narowy, wyj'!tek z poe- 
matu Ig. Kułakowskiego ; Do obrszu Maryi 
Msgdaleny, wiel'sz K_ w.; Dwa dni w Gro- 
dnie. Zdar.tenie podróżne, opisane przez T. 
R.j Historyczny wywód pochodzenia rycerzy 
krzyżowych, przez AldoDg N.; Słówko o ru. 
ulkach, przez Wacława Aldt9andra Macie. 
jowskiego j Poezje .**; Souety Edwarda ...; 
Bł
kitne oczy; S_ Antoni, obrazek v. domo. 
wego pozycia przez "'lo; Mniemany pobyt 
OwidYU8ZA Nazona w Puiszczyźnie, przea X. 
A. MORzyńskiego; Myśl mojR, wiersz S. P. H.; 
Pozegnanie tPgoż; Wiersz do .... przez ....; 
Do Gabryeli Giinterownej przez J. A.; Wo- 
roncz)'ńekie jezioro. pr.:ez X. A. rłloszyń- 
ekiego; Tajemniee wód, przez J. I. Kraszew- 
skiego; Kazania, przez 1<. S.; O Józefie Ale- 
kssndrze Lisowskim, przez Teodora Narbutta; 
Góra zamkowa w Bielsku Podlaskim, przez 
Józefa Jaroszewicza; Poezye Brouisława Nar- 
butta; Kilka wierszy na
ladowanych z Baj- 
rona przez N.; O Józefie Kowalewskim, przez 
X. A. Jr1oszyń
kiego; Bociau, gawoda tPgoz; 
O górach Owidow}'ch w Piószczyźnie, przez 
Teodora Narbutta; Rajgród. opowiadanie przez 
Marcina Ossoryję; 1J)'mn chorych w Druskie- 
nikacb przez tego!; Trzy koron)' hrabiego 


Wiktora Hugo, przez Gabryele Giintherown!:; 
Za odjeZdzajl!c, do Włoch Teofil,! W... przez 

ż; Do mojej nuty, prze:.: AlekB. Niewiarow- 
skiego j Rueałka, ballada (z Puszkina) przez 
W. Chrzanowskiego; Wierlz do ... (z Pusz- 
kina) przez B. D.loł
ga?); Ignacy Zosie ck i, 
nowina historyczna przez 'feodora Narbutta; 
Módl się za lias Dziecino! wiersz przez J. I. 
Kraszewskipgo; Wybryki dobrego humoru, 
przez L.Komlratowicza; List czwarty ipiąty do 
przyjaciela z Druskienik (o teatrze, k.oncer- 
tach, stolarzu M. M uli erze i t. d.) 
Rok 1846 obejmuje: Wiadomości o Kupal- 
nicach i Sobotach pomiualllych na Podlasiu 
przez J. J.; Giwjanim8s czyli w
drówka po 
błocie, przez Ludwika Podbereskiego; Ja- 
dwiga, śl,iewek. pr
ez Aleksaod
 Wolfgan- 
gówn
; Ni ei\) bigos, ni sie flaki, legeudo- 
przysłowie przez Marcina Ossoryj..,; Słówko 
o poezyi polskiej starożytnej, przez W. A 
Maciejowskiego; Grubo gramy w DlRrYaBZa, 
szkic przez Lullwika l'ollbereskit1go; WIcho- 
dni" czterdziesta oda Wiktora lIugo, prze. 
kład Szymona Konopackiego; Pieśni, plOsen. 
ki i viosneczki, prze
 J. ł. Kraszewskiego, 
Pieśó, przez Aleksandra Niewiarowskiego; 
Dawne wBpomnienia przez J. K.; Piolenka 
dla Zosi, przez Jana Czeczotta; Bogaty ubo- 
gi przez Ludwika Podbereekiego; Pamiętaik 
Wacława Borpjki (udzielony przez M. Gra- 
bowskiego); Skielet, ballada przez Alekaan- 
dra Pobotanina Obr,!palskiego; Dziwne rze- 
czy a jednak prawdziwe lz angielskiego); 
Pochodzenie nazwania Cerulik ; Korespon- 
dencya Ondyny; W iadomość historyczna o 
Liukowie, niegdyś Nowogródku nadniemno. 
wym czyli Nauenpille, przez Teodora Nar- 
botta; Mówko o duchu poezyi polskiej sb. 
roiytnej, przez W. A. Maciejowskiego; 80- 
nety (z czeskiego) przez S. E. B.; 
onet do 
.... przez ...; Do G. (z francuzkiego) przez 
Ben. Dołęge z Kijowa; Przepióreczka przez 
R. O.; Odrywek (
 BajronAJ; Do Opatrzności, 
'łi\ iersz przez T. L. Z.; Sonet do ... przez 
Zenona Fischa ; Sooet do *.. pnez Broni- 
Mława Narbutta; Piosnka z nad Niemna, przez 
Jana Czeczotta; Do Leonol'Y (z Benedyktowa) 
przez Ben Dołegęz Kijowa; Kaukaz (z Pusz- 
kina) przez tPgoż; Katastrofa w domowem 
życiu bociaoa, powiastka W. Władysławle- 
wa, w skróceniu, przez tegoż; Poselstwo Lwa 
Sapieby w r. 1600 do MOlIkwy, podług dya. 
ryusza Eljasza Pielgrzymowskif'go aekretarza 
poselstwa. przez Władyoława Trębickiego; 
Sonet smcntarz, przez Bronisława NRI"butta; 
MDja skarga, wiersz Hen. Doł
gi; Modlitwa 
wysłuchana (z Benedyktowa) , przez tegoż; 
Dumka przez Zenona Fischa ; O koronacYl 
ksi
cia Halickiego Uaniela w Drohiczynie 
Podlaskim, przez J. Jaroszewicza (z Wiadom. 
gubern. grod
ieńskich); Bogini LAjma, wy- 
jątek z mytologii litewskiej. przez Teodora 
Narbulta; Sonet, w góracb FinlRndyi, przez 
Zenona Fischa ; Orzeł, przez Edwarda Ba- 
roua de Conti; Dwa tryolety, przez tegóż; 
Co myalałem. przez J. D.; ObojDtne wyana-
		

/Bibliografia_05_163_0001.djvu

			WOLEGANGOWNA - WOLJAN 


145 


ł ie (z Beneuyktowa) przez Ben. Doł
gll; Po- 
zar (z Uenedyktowa) przez tegoz. Wiado- 
mośd o pozarze zdarzonym 1755 rok
 \'ł Grod- 
niej Wielomowca, Gaduła, dwa obrazki przez 
X. Antoniego Moszynskiego; Dwa listy Ta- 
deusz
 Cz,!-ck.ieg? d
 Mikołaja Wolskiego. 
(Jan ZamoJski, SlgOUlUS, Johnston, Hoziusz 
l'rzyłuski i t. d.) z notami Mikołaja Mali
 
nowskiego; I\.arjcrowicze, szkil: Druskie- 
nicki przez Jut AJlfl.; Wiersz w imiunniku 
przez tegoż; Do zwi
dłe""o dl'UskiiJllickiego 
bukietu, lll'zez tegoż j D
 Witoldka, przez 
Bronisława Narbutta. j Wiersz naśladowany 
z puszkiua, pl'zez tegoz; Do okrutnej puez 
..*; Wspomnienia z podl'ózy do Druskienik 
w r. 1843 odbytej przez Teodora Narbulta). 
O wodzie minel'aln.)j solnej w Omskie. 
nikach opisanie, postrzeżenia lekal'skio i prze- 
pisy dla chorych. Wilno. umk A. Mal'cinow- 
..kiego, 1841, w 12ce, str. 219 i 4. złp. 7. 
_ Obacz: Kraszewski Józ. Ign. (Dl'uskienib.i 
1849). 
WDLFGANGÓWNA Aleksandra. Rys histo- 
ryczny usiłowań w uczeniu ł{łuchoniemych 
i zskładów na t.en cel l'rzeznaczonycl., szcze' 
gólnie zaś w Polsce i na Litwie. Wiluo, Za- 
wadzki, 1830, w 8ce, str. XVI, 315. zlp. 9. + 
_ Obacz: Fischer de Waldheim (o Peli e- 
grinie 1822); Genijusz (mowa 1845) Vaucher 
J. P. (mouografia skrzypów 1826). 
Wolfówna A. ob: Saintine. 
WDLFRAM E. W. A. Nachricht von dem 
neuorgan. konigl. Gymnasium zo Posen, \\"0- 
mit zu der feler. Einweih. desselben etc. 
einladet. Posen, druk Deckera, 180-1, w 8ce, 
str. 32. 
(Von der Bestimmung der Gymnasien). 
_ Krótkie uwiadomienie o projektowanej 
poprawie szkół, a osobliwie gimnazyi po- 
znailskiej, którem na popis publiczny, i mo- 
wy W gimnazyi tutejszej, w poniedziałek d. 
11. Kwietni
 1808, zrana o 8, po połudnIU 
O 2, godzinie odprawi:\i,!ce się, wszystkich 
dobrodziejów i przyjaolół szkół jak najuni- 
żeniPj zaprasza .... profesor i rektor gimnazyi 
Pozuan, Decker i komp., 1808, w 8ce, str. 32. 
_ Niektore uwagi nad instrukcyą w szko- 
łach z licznym orszakicm uczniów, któremi 
do publicznego egzaruinu i mów, w tut ej- 
szem gimanazyum kl'ÓI. etc. wszyst\dch do- 
brodziejów, fautorów i przyjaciół szkół jak- 
najunizeniej zaprasza ... Poznan, dl'uck Decker 
i komp., 1805, w t!ce, str. 36. sgr. 7'/.. + 
_ Eiuige Gcdanl,en iiber den Untcrricht 
in frequeuten Schulanstaltcn. I'osen, 1805. 
sgr.8. 
WDLFRAM lohann Geo. Versuch iiber die 
hochstwahrscheinlichen Ursachen u. Entsteh. 
ung des Weichselzopfs. Berlin, 1802, w 8ce. 
_ Toz, Braslau, 180-1, w 8ce; str. 2-1. + 
WDLFRAM Jan Stefan prof. (ur. 1824 t 15. 
Paźd.1870). Rzymianka, studyum historyczno- 


i 


I 
a 


I. 


II 
Z 


"""-- 


oby
zajowe napisał .... profe.or szkoły głó. 
wneJ warszawsk. Wydanie (oddruk) Jjibl. 
warsz. Warszawa, Gebethner i Wolff; druk 
Gaz. polsk., 1869, w 8ce, str. 52. + 
_ De tribunis plebis usque ad decemvi- 
ralem potestatem. Dissertatio inaugoralis. Be- 
rolini, 1856, w 8ce, str. 33. + 
_ O widowiskach publicznych w itBro- 
zytnym Rzymie. Prelekcya publiczna miana 
w Warszawie 16. Maja 1865 r. Warszawa 
w drukarni J. Ungra, 1865, w 16ce, str. 59: 
złl'. 2. + 
WD
FSKRDN Adolllh Leopold. Die Jjilder der 
Hedwlgslegende naCh eiucr Handschrift vom 
Jahl'c 1353 in der Bibliothek der PP. Piari- 
sten z
 
chlackeuwerth. Mit einem Auszuge 
des Ongmaltextes und historisch -archeologi- 
Bcben Anrucrkungen. Ais Versuch einel Bei- 
tl'age.s zur deutsehell Alterthumskunde von .... 
Wien Buf . K05te
 des Matth Kuppitech, ge- 
druckt bel A. Plchler's wittwe 1845 fol. 
2 B.la
ter, pag. I - LII ond i - 13'8 (i
 
zwel 
palten), pag. 2, dann 2 gedruckte ge- 
nealog. TabeUen und 32 litograf. colorirte 
Tafdil (gcdruckt in 2UO Exemplaren). 
_ Uebcr einige Holzkirchen in Mihren, 
Schlesien und Galizien (w MittheiI. der k. k. 
Central-Commis. zur Eloforsch. der Baudenk- 
male, 1858 Wien. Nr. 4 od str. 85-92). 
WDLHY.BNER K. Rady praktycznego rolnika, 
z czterdZiesto-letniego doświadczenia spisane. 
Warszawa, 1867, w 16ce, str. 31. kop. 30. 
.(Wol
ynie). Carte politique statistique et 
heraldlque de la Wolbynie, de la Podolie et 
de I'Ukraine provinces de l'ancienne Polo- 
gne, indiquant les biens confisquee par le 
gou
er
ement russe sux PolonaiI, ainsi que 
lee el;h
es, les. cł:nvent
 et lea ecolea, qui 
ont ete supprlmes apres la revolution de 
1800. Quatre grandea lections, avec une le- 
gende contł:nanL: la situation geographique 
de ces provlDces, un resume historique do. 
I?BYI et so
 etat 10UI la domination ruese j 
e.tat 
ohtlque, eocia', rcligicux, indultriel, 
htterall'e; liste des dignitaires de la republi- 
que; dea metropolitains do Kiew et des eve- 
que!l de deux rites; tableaux Itatistiquea etc. 
Bruxelles. Gerstmann, 1864. 
.Egzemplarz nalepiony na płótno i koloro- 
:",any !J tal., broszurowany i czarny l) tal. 
_ Voyage et aventuro dCl emigres fran- 
",ais dan
 la Volhynie, le gouvernement d'Ar- 
changel, la Siberio, la Samoćdie le Kam. 
tchatka etc. T. 2. Paris, an Vfl. (17U9-1800). 
_ Ob: Feyerabend (Reisa 1795); ForslerM. 
(1856); L. R. F. (Reuschel. 
chattenris. 1804)' 
Molier (1787); Potocki Jan (ancienne); preus= 
sen lI795-8). 
WDUAN Wasyl A.Naczałnoje osnowanie ro- 
slynosławia (dla szkół niższych realnych). 
Wiedeń, u MeQhitarystów, 18M, w 8ce, str. 
XII i 272. 
_ Perwyi poniatyja O carstwii iekopae- 
19
		

/Bibliografia_05_164_0001.djvu

			146 


WOLlCKA - WOLINSKr 


mych il
 Mineralogia, (dla szkół niiezych 
realnych), Wiedeń, 1854, w 8ce, str. 202 i 6. 
tablic. ob: Burmajster. 
WDLlCKA Stefania z Warszawy. Griechische 
Frauengestalten von .... RUS Warschau. Er- 
ster Theil. Ziirich, Druck von ZUrcher und 
Furrer, 1875, w 8ce, str. VI (I) 77. + 
WDLlCKI Antoni Michał (ur. 1793 t 1853). 
O wzroście w rozmąitych krojach i wiekach 
arytmetyki i jeometryi. (Progr. szkoły łodz- 
kiej XX. Piarów 1819), w 4ce, str. 21. 
WOUCKI Jan Nepomucen. Projekt do ko. 
deksu post
powania sądowego cywilnego król. 
Polskiego. Bez tyto i m. dr. (około 1820), 
fol. str. 112 i kart 83. + 
(Z powodu zastrzezeń rz,!du pruskiego, 
nie przedstawiono do rozpoznania), 
- Relation d'une entrevue qui a eu lieu 
entre S. A. le Grand-Duc Czarewitsch et M. 
W olicki le 5 et 6 Decembre 1830. Paris, 1832, 
w 8ce, str. 19. + + 
- WDLlCKI Konstanty. Wspomnienia z cza- 
sów pobytu w cytadeli warszawskiej i na Sy- 
beryi. (Przedruk z Ituchu literackiego). Lwów. 
nakładem Gubrynowicza i Schmidta, 1876, 
w 8ce, str. 286. dr. 2 ct. 40. 
WDLlCKI Teofil, arcyb. gniezn. (1767-1829). 
List pasterski donosz,!cy o obj
ciu rządów 
obu dwóch archidyecezyj. Poznań, 17_ Maja 
1829, w 4ce, str. 8. + + +- 
- Polacy I (Odezwa po polsku i niemiecku 
o składki na kościół). Poznań, 1828, fol. str. 3. 
- Ob: Krzyżanowski Adr. (w PamiQf. relig. 
1850 T. XVUI); Złotnicki. 
WDLlCKI Tomasz. Dumania samotnego mło- 
dzieńca przekładania T. Wolickiego. Edycya 
nowa. w Krakowie, druk J. Moja, lt!05, w 8c
. 
str. 132, k. 1. kl'. 30. + 
(Inntl wydanie tamze 1796). 
- Nauka dla włościan, jak mogIł zyć swo. 
bodnie i wesoło, uczciwie do ma.i
tku i do- 
brego bytu przychodzić, oraz i bliźnim w przy- 
godach być pomocnymi, z niemieckiego przez 
.... Warszawa, drukiem Zawadzkiego i W
c- 
kiego uprzywilejowanych drukarzy i k8i
ga- 
rzy dworu Królestwa Polskiego, 1821, w t!ce, 
str. 227 i VI i niel. 3. (Odbito w 3,OUO egz.) 
złp. 2. + + + 
- Toz, drugie wydanie. Poznań, Bydgoszcz 
i LeHno, nakład E. Mieslel'a, czcionko król. 
druk. W. Deckera i spółki, 1862, w 8ce, str. 
VIII, 238 i k. 1. + 
- Toz, Warszawa, w druk. kom. TZ,!d. 
wyzn. reI. i 0św. pub1. 1830, w 8ce, k. 1. 
str. VI, 254 i k. 2. + 
(T
 edycy
 bt;jdącą, na 
kładzie w Bibl. 
głów. warszawskiej, oddano w r. 1864 intro- 
ligatorowi na cz
ściowe zniszczenie, z po- 
wodu domieszczonych w koilCU wierBzy pa. 
tryołycznych), 


- Obacz: Marmontel (Sniadania); Saint. 
Pier.re (Paweł i Wirginia). 
WDUŃSKI Franciszek Ksawery. Homilie na 
niedziele całego roku wydane przez .... 2. 
Tomy. Wilno, w drukarni H. Neumana, 1838 
-39, w 8ce, str. 302 i 251 i rejestr. zlp. 12. 
- Homilie na niedziele całego roku wy- 
dane przez.... Wydaaie drugie. T. 2. Wilno, 
nakład Rubena Hafałowicza i Dajena, druk 
M. Zymelowicza, 1845, w 8ce, k. 2, str. 395, 
k. I., k. 2. str. 329. k. 1. + 
(Ogólnego zbioru tom III i IV.) 
- Homilie na świ
t8 całego roku, zebrał 
i wydał .... T. 2. Wilno, nakło Rub. Rafało- 
wieza, druk M. Romma, 1844, w 12ce, k. 2. 
str. 190 k. 2. k. 2. str. 135 k. 1. + 
Cztery tomy zniż. złr. 3 ct. 50. 
- Mowa, którą, na pogrzebie X. Marcina 
Krzyzan9wskiego prałata i oficyała' dyecezyi 
Lucko - Zytomierskiej itd., r. 1845, dnia 15. 
Lutego w kościele katedralnym zytomier- 
skim powiedział X. Fr. Xaw. Woliński C. M. 
profesor dyecezyalnego seminaryum. Wilno, 
w drukarni M. Zymelowicza t.)'pografa 1845, 
w 8ce, str. 14. 
- MowB duchowna na pogrzebie Michała 
Goł
biowskiego, katedry zytomierskiPj kano. 
nika, miana w roku 1836 dnia 25. kwietnia. 
w 12ce. + + 
- Nauka pasterska o Rdministrowaniu sa. 
kramentu małZeństwa. Wilno, 1832. 
WDLlŃSKI J. i SCHDENKE K. A. J.ehrer. 
Polnisches Elementarbuch zum Schul- und 
Selbstl1nterricht bearbeitet. Posen, 1861, w 8ce, 
str. VI, 238. 
- Toz, P08en, 1863. 1'iiok, w 8ce. IV, 
223 str. Ngr. 15. 
(Drugie poprawne wydanie). 
- Toż, Vicrte verbesserte Auflage. Posen, 
Turk, 1872, w 8ee, str. IV i 229. sgr. 16. 
- Wokabuły i rozmowy do praktycznego 
nauczenia si
 języka polskiego i niemieckie- 
go, metodycznie ułoźone. Metodisches Voka- 
Lel- und Gesprachl.JUch zur praktischen Er- 
lel"Dung der polnischen, wie der deutschen 
Sprache. Poznali, nalcład J. ,Jolowicza ksi
- 
garza, 1872, w Hice, 8tr.226. Karlon. 19 sgr.; 
broszurowane 16 sgr. 
WOLlŃSKI J. i HENSEL C. Handbuch zam 
Uebertragen aus dem deutschen in dBs Pol. 
nische. Fur den Gebrauch in hi:iheren Unter. 
richts-Anstalten und zur Selbstiibung metho- 
disch geordnct und bearbeitet. Takze pod 
tytułem. Wypisy niemieckie dla szkół pol. 
skich metodycznie ułożone i wypracowane. 
Poznań, Merzb;!cb, 1852, w 8ce, str. VIII. 
208. sgr. 15. 
WDUŃSKI Jan X. Mowa zalobna miana 4. 
Styczaia 1853 przy obrz
dzie pogrzebowym 
ks. kan. Jana Wojnarowskiego przez .... gr. 
kat. proboszcza w Tudomsie, Lwów, druk 
OS501., 1853, w 8ce. litr, 16,
		

/Bibliografia_05_165_0001.djvu

			WOLINSKI 


WOLLHEIM 


147 


WOLlŃSKI J6zef. Rekurs w sprawie opieki 
lIieletniej Kazimirv i Micha1iny 1\1łockich po 
nil!gdy Michale Hieronimie dwojg'ł imion 
Młockim pozostałych córek i t. d. przeciwko 
.Józefowi Żebrowskiemu obyw. w dohrach Wu. 
jowie, pow. Stanieławow. wojew. !\fazowo ZA- 
miee
kałemu. od wyroków i t. d. z r. 1829 
w przpdmiocie unieważnienia umów tytułem 
przedaży i dzierZawy dóbr Roszczep zwanych, 
tudzief: zapbty 8ummy 50,000 i innyeh. (bez 
o80b. t.yU fol. 8tr. 26. 
_ Replika z 8trony sukcesorów ,Młockich 
przeciwko Żebrow8kim. fol. st.ron 29. 
_ Uwaai o brukowem w mieśeie stołecz- 
nem War;zawie przez .... mecenasa przy S. 
N. radcę municypalnego. Warszawa, w dru- 
karni przy ulicy Swi
tokrz. i Mazowieckiej, 
1831, w 8ce, str. 41, tab. 2. + + 
_ Uwagi o 8kładce osobistej w mieście 
etołecznem Warszawie. Warszawa, 1831, w 8ce. 
_ Uwagi o 8łuząc
ch i wyrobnikach w mie- 
jcie stołecznem Warszawie. przez .... mece. 
n&sa przy S. N., radcę municypalnego. War- 
"zaWR, druk przy ul. Swiętokrz. i Mazow. 
1831. w 8c£>, str. 56. i 2 tab!. + + 
WDLlŃSKI Mikołaj. Cennik nas;on, jarzyn 
warzywnych i pB8tewnych, kwiatów .i wsze]- 
kieh roślin hodowanych w zakładzIe ogro. 
dniczym Mikołaja Wolińskipgo we Lwowie. 
1875, w 4ce, 8tr. 8. ... 
WOLlŃSKI Piotr. Kazanie przy zwłokach 
śp. Hilary ona Jaworuika exprowJllcyała pro- 
wincyi ruskiej. S. T. dra, prd'ekta mi
8)'i. 
Berdyczów, 11'106, w 12ce. 
(Woliński Wojciech.) Obwieszczcuie egze. 
kucyi wyroku śmicrci na wojciechu Woliil- 
ekim za zbrodnią morderstwa. (Kraków, 1824), 
folio, etr. 4. + 
VOLKELT Johannes. Pantbeismus und In- 
dividualiemu8 im, Systeme Spin.ozas: Ein !:lei- 
trag zum Verstandnisse des Gmsts JOl SpIlJO- 
ziemus. 1 nauO"ural - Viesertation zur Erlan- 
gung der D
ctorwiird
 be
 ..der p
il
sop
i- 
8chen FBcullat der UDlversltat Lelpzlg cm 
gereicht von Johanne8 Volkelt aU8 Lipnik 
in Galizien. I.eipzig, 1872, w 8ce, 8tr. ó!). + 
WDLKENSTEIN M. N. Der wahre Herrscher 
oder der 8ichere Siego Eine Erbauungsrede 
zur Bethatigun
 dei patl'iotischen Gemein. 
sinnes verfasst von .... Religionslehrer an den 
sammt1ichen k. k. Lehranstalten zu Stanis- 
lau, vorgetragell am 31. Mai 1859_ in der 
grossen 8ynagoge. Stanisławów, PiIler, 1859, 
w 8ce, k. 4. + 
Volker obacz: Reichard; Voelker (technolo- 
gia 1830). 
VDLKHAUZEN C. Nicolaus loch .łet Ryska 
kofwet fr3n "olska revolutiollen till intcr- 
ventionen i Ungarn. OcfwcrsaUillg frRn Tys. 
kan. Stoekholm, 18[,9, w 8CI', sIr. 262. 
(Volkmuth). Rozhiór tezy, Dr P- Volk- 


mutha ..KoBriół htolicki ! protestantyzmem, 
w nsrodowe połączy się kościoły" (Przedrnk 
z Tygodnika literackiego). POZnllÓ, M. Leit- 
geber, 18Gi, w 8ce, str. 44. Sg'!". 5. 
Volksbibliotęk obacz: Hesslein B. 
Volkshymne. Stanisławów. Paw. Piller, 18S5 
w 8ce, sk. 3. 
Volkslieder. Slswische. iibersetzt von JOl\. 
Wcnzig. Halle, 1830, w 8ep. 
_ der polen. Ges9.mmelt und iibersetzt 
von W. P. Leipzig, 1833 ob: Pol W. 
_ l.itthauische. und Sagen. bearbeitet von 
Wilb. Jordan. Berlin, 1844, w 8ce, ob: Jordan. 
Volksmilrchen , Russiscbp, in den Urschrif- 
ten O"esammelt und ins Deutscbe iibersetzt 
von Ant. Dietrich. Leipzig, 1831, w 16. 
_ Die altesten, der Rus
en. Von Joh. 
Nepom. Vogl. Wien, 1841, w 8ce. 
Volkssagen ob: Bechstein, Tettau (Lithauen). 
Volksweisen obacz: Balalaika 
VDLLa.NDER REISBERG L. Fest.-Gedicht zur 
Ankunft Seiner Excel. uns. hocbedlen Statt- 
halters und kommandirend. Gcnerals in Ga- 
lizien nnd der Bukowina des Herm Feld- 
mars(.hal.Lieutnant Alex. Grafen von Mens- 
dorff-PouiIly im FriihliTlue des J. 1861, 23. 
April. Lwów, druk K. PilIera, U:!IiI, w 8ce, 
str. II. 
_ FestspicI zur allerhi!ch. Geburtsfeier Sr. 
k. k. Ap. Majestat unseres allergnadigsten 
Kaiscrs und Herm Franz Josef am 18. Au- 
gust 1863. Eine patriotieche Gabe. Lemberg, 
druk Staurop,. 1863, w 8ce, str. 15. + 
_ Vcutsche Sprachlehrc und Recl1tschrei. 
!Jung (meist ins Polnische ii!Jersetzt) mit ant- 
@prechenden Aufgabcn nach der neuen Spraeh- 
behandlung fur Volks- u. Mittelschulen. (Mit 
Statthalterci - Erlasse v. 2U. Janner 1865. Z. 
62.211 ex 1864, .als Hilfsbucb tiir Schulen 
empfohlen.) 3te von M. W ouf verbesserte U. 
m. 71 Aufgaben vcrmehrte AuR. Lwów, K. 
Wild, 1874, w 8ce, str. 94. ct. 40. 
WDLLHEIM de FDNSECA D. A. E. 11Autri- 
cbe et la pologne. Essai politique, par le 
chevalier .... Leipzig, Gouchard, impr. Gust. 
}'aetz a loIaumburg, 1863, w 8ce, str. 48. 
sgr. 12. + 
Wolne chwile Gabryeli ob: Źmichowska. 
Wolnemularstwo ob: Biegcń (1862); Bro- 
dziński Kazimierz; Brykczyński Józef; Discours; 
Farmazon: Frankmassonia : Gawdzicki F.j Kwit 
(1808 I; Massonia ; Missya apostoła; Obraz 
spraw (1821); Poczel Bci (1818); Segur (1869); 
Storch; Surowiecki K.; Tłumaczenie znaku (1810); 
Trentowskl (Freimaurerei); Ustawa konstytucyj- 
na (1820); Ustawy szczególne (1810); Wolailski 
Tad.; Wróblewski K.; 
Wolne źarty, !Świstki humorystyczno - arty- 
styczne zebrane przez bocianów polskich. 
Trzy scrye. Warszawa, w drukarni Karol
 
l	
			

/Bibliografia_05_166_0001.djvu

			148 


WOLNEY - WOLSKI 


(Poczeły wychodzić w Kwietniu 1858.) 
Scrya I. składa się z 6. zeszytów, a kaidy 
wychodził co dwa tygodnie, poczynaj,!c od 
15. Kwietnia 1858 r. Serya II. także ma 6. 
zeszytów i Serya III. 6 zeszyt6w. Ostatni ze- 
szyt w połowie Stycznia 1859 1'. 
Jako dodatek do tego wyszły: 
Szpargały wiosenne, humorystyczno - arty- 
styczne, zebrane przez bocianów polskich. 
folio, 70 stron, ob: Lewestam F. W. 
VOLNEY Celestyn Fr. CHASSEBDEUF (t 1820). 
Opia Egiptu podług najnowszp.j podrózy pana 
.... z francuzki ego, krótko zebrany przez Ja. 
na Nowickiegf'. Kraków, druk Grobla, 1800, 
W 8ce, str. 106. + 
- Podrói do Syryi i Egiptu odbyta w r. 
1784 do 1785 z dwiema mapami i 4. koper- 
sztychami przez' h (tłumacz Rom. Markiewicz). 
Kraków, w drukarni Jana Maja, 1802, w 8ce, 
dui. 2 Tomy, dr. T. I. 322 i XVIII i T. II. 
872 i VIII. złp. 27. + + 
- Rozwaliny, czyli uwagi nad rewolucya- 
mi narodów, przpz .... członka Zgromadz. 
Narod. w r. 1792 w Paryzu wydane, na oj- 
czysty j
zyk wyłozone, z jednym koperszty. 
chem. 2. Tomy. Warszawa, w drukarni Za- 
wadzkiej wdowy, 1804, w 8ce, k. 7. str. 218, 
k. l. st.r. 312 i IV. zlp. 12. + 
(hza Edycya l792.2ga 1794). 
Odpis na to obacz: Surowiecki K. (Kom- 
mentarz). 
WDLNIEWICZ J. T. Mały deklamator polski, 
czyli wybór bajek systematycznie ułoionych, 
dla uzytku szkół publicznych, prywatnych, 
jako tez familijuych. Zebrany z rÓŻnych au- 
torów i opatrzony objaśnieniem miejsc tru- 
dniejszych. Drugie nieodmienne wydanie. 
Wolsztyn, u C. Heymanna w Berlinie, 1849, 
w 16ce; str. 206. zlp. 1 gr. 6. 
WDLNIEWICZ Włodzimierz Antoni (ur. 1779 
t 1852). Projekt założenia spółki rolników 
w W. Ks. Poznań8kiem. Rzecz czytana na 
walnam zebrsniu TowarzYBtwa centralnf'go, 
gospodarsko W. Ks. Poznańsko 21. Lut. 
1861 r. w Poznaniu. Poznań, D Merzbacha, 
1861, w 8ce. str. 42. Ngr. 5. 
- O gospodarstwie mająlkowem, czyli o 
stosunkach finansowych W. Ks. Poznańskie. 
go. Berlin, 1855. sgr. 15. 
- Rok, czasopismo 1843 - 46. WSl)ółre- 
dakcya z J. Moraczewskim i K. Libeltem. 
WDLNIEWICZ Włodz. i LIPSKI Wojciech wy. 
dawcy. Ziemianin_ Pismo poświ
cone rol- 
nictwu i przemysłowi. Rocznik l-III. po 12. 
zP
zytów. Poznań, nakład redakcyi. W kom. 
u Zupańskiego, 1850-52, w 8ce. eona przed- 
płaty rocznie 6 taL 
- Ob: J. Szczaniecki (1856 i nast f p.) 
Wolność hasłem naszem! Lipsk, 1867, ob: 
Prawdzic Ludomir. 
Wolność. Tygodnik polityczny. Organ pół. 
urzędowy Rzqdu narod. polsko Warszawa, 


w druk. R. N. P. (Kraków. u 
. Wywiałkow- 
skiego. Wydawca Amborski). Od 18. Sier- 
pnia do Października 1863 r.. folio, Nrów 5. + 
(Współpracownicy J. Z. i Roman Zmorski.) 
- ObACZ: Borowski K. (osobista}; Chan- 
ning (1869); Górnicki Ł. /1650); Miklaszewski 
W. (pozbawienie); Mili J. S. 
Wolny Polak. Warszawa, dl'Uk A. Gałęzow- 
IIkipgo, 1831, w 8ce, str. 144. począł wyc:ho- 
ilzić OlI d. 1. Lipca, wydawca Ksawery H/'O- 
uikowski. 
WOLSKI Felicyan Abdon. Fl'ench extracts 
for beginners aud a vocabulary by.... Glasgow, 
1838, w Sce. 
- Pisowuia polska ułatwiona przez ..... 
nauczyciela j
zyków nowoczesnych przy 
IIzkole wybzej w Glasgowie. Londyn, Johu 
Reid et Comp., 1838, w 8ce, str. 12. + + + 
-- Miesięcznik, pismo poświ
cone moral- 
ności, naukom uzytecznym i rozrywce. Glas- 
gów, 1841, w 8ce, (poszytaJUi po 3 arkusze). 
- Przedpłata na al'ytmetyk
, napisnną dla 
użytku młodzipźy polski£>j przez .... Poznań, 
1843, w 8ce, karta l. 
- Rozmaitości Szkockie, pismo pośwj
co. 
n6 cnocie, naukom, użytkowi i rozrywce. '}' 
I. poszyt 1-3. Glasgow w Szkocyi, dmk pa- 
nów Bell i Hain, 1843, w 8ce, str. 144. (oLej- 
muje: O człowieku p. Jerzego Combe z ano 
gielskieg'o. Listy z Poznailskiego T'. K. O. 
Pisownia polska przez Wolskiego. O poezy- 
ach Józ. Zaleskiego, Dom szkocki, Papiem- 
klubu Pickwickn przez Kar. Dickensa. Bu- 
downi(:two l'rzez A. D.) złp. 9. . 
- Wzór ustawy zasaduiczej, ułozył, wy- 
lJowodował i oparł Da powadze praw lub 
zdaniu znakomitych pisarzy. Londyn, 1840, 
w 8ce, str. 144. + + 
WDLSKł H. M. de Wołynka (Polol!'ne). Es- 
Bai sur le trichoma. These. Pal'is, Rignoux, 
1837, w 4ce, str. 23. 
WOLSKI Jaoek. Materyały do sztucznych na- 
wozów, przedstawiane na wystawie pnblicz- 
nej w Warszawie, 18
7 r. oraz sposoby ro- 
bienia pudretów. Warszawa, w drukarni S. 
Ol'gelbranda, 1857, w 8ce, str. 42. kop.37 1 /.. 
WOLSKI Jan, nauczyciel w B
lIłymstoku 
(ur. 1780 t 24. Lipca 1850). Fizyka stosow- 
nie do teraźniejszego stanu wiadomości krót- 
Iw zebrana przez .... mag. filoz. naUl:z. fizyki 
i histor. natur. w gimnazynm Swisłockiem 
gub. Grodzieńskiej, pomocnika dyrektora. 
Ch('ącym si
 obeznać z pierwszemi zasadami 
całej tej nauki. pozytecznie służyć mClg,!ca. 
Z tablicami. Warszawa, druk Zawadzkie
o 
i W 
ckiego, 1817, w 8ce, str. 323 i 20. zlp. 
6. + + + 
- Rozprawa o człowieku, czytana przy 
zacz!;ciu si
 szkół gimnazyum Grodzieńskie- 
.:0 w Swisłoczy, w r. IR08 d. 15. \Vrześnia 
przez .... w tych IIzkołach nauczyciela fizyki
		

/Bibliografia_05_167_0001.djvu

			WOLSKI 


J49 


J M. F. Wilno. w druk. J. Zawadzkiego, 1808, 
... w 8ce, Itr. 20. zlp. 2 gr. 15. ' 
_ O spsdniQciu kamieni z powietrza pod 
Białymstokiem (w Dzienn. wił., 1826. T. II. 
WDLSKI Kalikst (ur. 1816). On Ameryki 
I w Ameryce. podróze, szkice obyczajowe 
i obrazki z zycia_mipszkoiiców Ameryki, przez 
autom dzieł: Zvdzi i kachały, Rumunia. 
Lwów, nakł. J. Paw. PilIera, u Kar. Wilda, 
druk OHsolińsk., 167&, w 8ce, k. 2, litr. 391. 
złr. 2. + 
_ Rumunia jej przeszłość i terAźniPj- 
szoBć (przez autorA Żydzi i Kahały). Lwów, 
1874, w 8ce, 8tr. 220. złr. l ct. 30. 
_ Toz, wydanie drugie. Lwów, ksi
gBrnia 
Polska, 1876, w 8ce, 8tr. 220. et. 80. 
- Ob: Brafman (Żydzi). 
WDLSKI Konstantyn (ur. 1762 t 1810). Mo- 
1Va o wazności ustanowienia i wprowadzenia 
po szkołach ksiązek elementarnych, miana 
11a posiedzeniu królewskiego Towarzystwa 
warszawskiego przyjAciół nauk d. 18. Wrze- 
śnia 1809 r. przez .... jako członka tegoz 
towarz. pierwszy raz miejsce na posiedz. 
publicznem zajmującego. Warszawa. druk 
Gązety Koresp., w 8ce, str. 28. złp. l gr. 15. 
+++ 
Toz, jest w Roczn. T. P. Nauk T. VlII. 
_ Ksiądz małżonek nic dziwnego nic no. 
wego. Bez wyr. druk., 1800, w Sce. str. 32. + 
(Na to wyszło: Zdanie o niedawno wy- 
.złym dziele p. t.: Ksiądz małzonek, 1800, 
1V 8ce, str. 42 bezimienne). 
_ Nauka pocz'łtkowego czytaniA, pisAnia 
i rachunków ułozona przez ... a przez To- 
warzystwo elementarne potwierdzona. War- 
IIlmWa, druk Wikt. D,!browakiego, 18ll, w 8ce, 
str. 216. 
_ Toz. Warszawa, druk W. D/łbrowskipgo, 
1818, w 8ce, str. 215. 
(Dołączona jest Arytmetyka przez X. Dą- 
browskiego). 
_ Nauka czytauia początkowego dla szkół 
elemelltarnych, nowo odmieniona. Warszawa, 
1819, w 8ce, dr. 216. grp. 10. 
_ Nauka czytania, pisania i rachunków 
dla szkół elementarnych. Warszawa, w druk. 
XX. Pijarów. w 8ce, 1819, około 200 stron. 
Cella oprawnej zlp. l gr. 5. 
_ Tenze tytuł, rachunków i innych po- 
cZ'łtkowych wiadomości dla szkół elemen- 
tarnych. Warszawa, druk stereotypowy. 1830, 
w 12ce, str. 181 i I. złp. l gr. 5. 
_ Toz. Kraków. w druk. Szkoły głównej, 
1830, w 8ce, str. 214. 
_ Toz i rachunków dla szkół pocq.tko- 
wych. Warszawa, 1835, w 8ce, str. 192. 
Inne edycye w Wal'szlłwi" i Czostochowie 
obacz: pod Nauka. 
- Ohrona ksi
dza małzonka (Dmochow- 
skiego Fr.) czyli list odpowiedni na krytyki! 


-- 


wyszlQ przeciwko I1łemu. Waruawa, nakład 
Thomsa i Melchina, druk J. G. Bagoczego, 
1800, w 8ce, str. 69. + 
(Ksi,!dz małżonek i Obrona, przyznawane 
Wolskiemu. zapewne wY8zły za udzi8łem 
ksi
dza Dmochowskiego, o którego spór ten 
toczył si
). 
_ Przepisy dla nauczycielów daj'łcych 
nauk
 początkowego czytAnia przez .... War- 
szswa. druk W. Dlłbrowskiego, 1811, w 8ce, 
str. 88. grp. 24. + 
_ .toz, tamże. Warszawa, 1830, (według 
Encyklop. S. Orgelbranda) ob: Wolter (Zaira). 
_ (I.iwiusza ksi
ga I. i II. w pamietniku 
Warszawsko 18(5). 
WOLSKI Konstanty i DSIŃSKI Ludwik. Układ 
edukacyi w pensyi nowo utworzonej pod do- 
zorem .... Warszawa, 1801, w 8ce, str. 29. 
WDLSKI Ludwik, adwokat. DokQd nas pro- 
wAdzi Dr. Ziemiałkowski Polak rezolucyo- 
nista. Lwów, dru-k K. PilIera, 1869, w 4co, 
k. 1. + 
_ Dwie mowy o kandydaturze Dra Zie- 
miałkowskiego. (Mowy Dra mSnigsmanna i 
Dra Wolskicgo za i przeciw). Lwów. nakł. 
L. Wolskiego, druk Kor. Pillera, 1870, w 4ce, 
k.2. + 
_ Mowa kand)'dacka ... miana d. 7. Grudnia 
1877 w wielkiej sali ratuszowej na walnem 
zgromadzcniu wyborców miasta I.wowa. Lwów, 
z I. Związk. drukarni (1877), folio, l. k. + 
_ Nauka gromadzka, co ją kazdy porz,!dny 
goapodarz dobrze znać powinien. I.wów. na- 
kładem K. Wilda, w drukarni K Winiarza, 
1867, w 8ce, str. 61. ct. 25. zniz. ct. 15. 
_ Powstanie polskie z r. 1863 z komen. 
tArzem p'lachjawela. (Nakładem redakcyi Ga- 
zety Narodowej). I.wów. U Kar. Wilda, druk 
K. PilIera, 1867, w 16ce, str. 45. ct. 40. 
- Józefa 8zujskiego z Ludwikiem Wol- 
skim polemika w sprawach nArodowych. 1. 
L. Wolskiego Diagnoza. (Wydanie druSie). 
11.. J. 8zujskiego D fałszywej historyi Jako 
rmstrzyni fałszywpj polityki. (Wydauie dru- 
gie). lII. L. Wolskiego, Odprawa pAnu Szuj- 
skiemu. Lwów, nakładem Kar. Wilda, z dru- 
karni Ludowej pod zarządem St. Baylogo, 
1878, w 8ce, k. 1. str. 109. ct. 80. 
_ Ob: Bielawski Bruno; Ziemiałkowski F. 
Wolski czy Dobrzański? Glos wyborcy 
lwowskiego w sprawie kandydatur na krze. 
sło poselskie w Radzie Państwa zajmowane 
dotąd przez Dra Franc. Smolke. Lwów, 1877, 
w 8ce, str. 6. ct. 5. 
WDLSKI LUdWik II. (ur. 1819). Materyały 
do statystyki Król. Polskiego. Warszawa, 1860, 
w 8ce. (Bibliotek. warszaw8k.. 1850, T. 38). 
_ Rys hydrografii Król. Polskiego. War' 
szawa, 1849, w 8ce. (w Bibliotece Warlzaw- 
skiPj, 1849, T. 34 i 1850, T. 58). 
- Obacz: Gałęzowski Antoni.
		

/Bibliografia_05_168_0001.djvu

			150 


WOLSKI 


WOLSKI Mikołaj (ur; 1762 t 1809). Dwie 
noce czyli o sztuCA gwiaździarskiej (w Pa- 
mietn. Wal"8z. 1804). 
- PJlJl1i
tniki o ostatuich chwilach Stani. 
sława Augusta (r
kopis). 
- Ob: Czacki Tad.; Rocznik T. hist. 
WOLSKI Sylwester. KrÓtki rys Q pierwo- 
tnem prawie narodów ze wzgl
dem na istot
 
rz,!du konstytucyjnego dla ludu. I.wów, 
nakład Jul. Kamiń
kiego, 1848, w 8ce, str. 
52, grp. 20. 
- Obacz: Bilans; Wykaz. 
WDLSKI Szymon Gryf z Podola. Tcnłamen 
de hydrophobią, eiusque historia, contsgio, 
natura, charactere, Renio, genesi, modo ge. 
neAP08 hydroJlhobiae canum et hominum, 
etadiis, pathologico et nosologico eft'ectu, 
divisione, sede, caUSR, prognosi. cura, de Ile. 
nera1ibus et specialihus curae indicationibus 
etc. Petropolitanae imperRtorine academiae 
alumni consiliarii aulici, sanct.i Wladimiri 4 
clanis equitis, silrnis pTO militibus IIrgen- 
teo, et pro nol,ililJUA feTreo ad memoriam 
1812, cum statutis ornati, societatis caeSR- 
reae naturao curiosorum mosquensis mem- 
bri. Petl'Opoli, typi
 curiae medicae admini 
rerum internarum, 1824, w 8ce, str. 74 i 3. 
i kart. nieI. 6. 
WDLSKI Tomasz, podleśny straży Jodłowice 
w leśnictwie Wieluń. O szkodach przez 
owady w lasach zrządzanych, orRZ środkach 
zapobiegania i zmniejszania talwwych. (Syl- 
wan 	
			

/Bibliografia_05_169_0001.djvu

			WOLSTEIN - WOLTER 


151 


_ Promyki. Nowe poezye liryczne. Bruk. 
sella, druk J. Dehou, (F. H. Richter we Lwo- 
wie w kom.), 1869. w 8ce, str. 106. 18 sg:r. 
+ + 
_ Poezye. Tomów 2. Wilno, nakład i 
druk Józefa Zawadzkiego. 1859, w 8ce, str. 
180 i 220. Rs. 2. zniz. 3 zł. 10 gr. + 
_ ::'piewy powstańcze z muzyką. Zeszyt 
pierwszy: (Przedśpiew; Śpiew towarzyszówj 
Marsz czwartego pi
tra;. Modlitwa; Marsz 
biedaków warszawskich; Spiewka strzelcówj 
Marsz zuawów; Marsz kossynierzy; Marsz 
powstańców). Lipsk, w komisyi u Fr. Volk. 
mara. Paryz. druk L. Martinet, 18G3, w 16ce, 
str. 38 i nut k. 8. 18 Ngr. + 
_, Toz. Zeszyt l. (Wydauie wtóre). Pał'Yz, 
w drukarni Polskićj ulica Mignon, 18U3, 
Itr. 38 i nut litografowanych, kart 8. -ł + + 
_ Uśmiech losu, powieść przez ...... T. 3 
Warszawa. nakładem i drukiem Józefa Un. 
ger, 1856. w 12ce, str. T. 1. 2!J!). 'f. II. atr. 
278. Tom HI. str. 385. (Jcstto oddruk z 
Dziennika Warszawskiego). Rsr. 3. 
_ Verbum nobile, opera w jednym akcie. 
partyzacya ze śpiewem. (Muzyka Stan. Mo. 
niuszki). Warszawa. Dzwonkowski, (1861?). 
Rer.8. 
_ Czarna wst'łzka. La kaczucza. Opowia- 
dania i powieści. Warszawa, druk Zawadz- 
kiego w Wilnie, 1852, w 16ce, str. IV i 881. 
Rsr. 1, zniz. 2 zł. 20 gr. + 
_ Obacz: Ciepliński; Hoffmann; Kalderonj 
Mendelsohn B. j Rellstab. 
WDLSTEIN lan Bogumił. Ksi
ga o zarazach 
i chorobach rogl'tego bydła, owiec i świń 
dla mieszkających po wsiach, wydana przez 
..... z niemieckiego no. polski j
zyk przetłu. 
maczona przez J. I1ildebraudta. Waruawn, 
1828, w 8ce. 
(Inne wydania. Warszawa, (1792); Wiedeń, 
(1782). + 
WDLTER Franc. Marya Arouet. (1694 t 1778). 
Alzyra czyli A.merykanie. '1'ragedya w 5ciu 
aktach, przekład Ad. Jankowskiego. War- 
szawa, nakład autora, drnk Strlłbskiego. 
1853, w 8ce, str. IV. 78. Złp. 5. 
_ Babuk albo świat jak si
 obraca, przy- 
powieść obyczajowa z francuzkiego. Edycya 
nowa. Warszawa, 1803. w 8ce. Złp. 2. 
(Inna edycya. Lipsk, 1785). + 
_ Dzieje Karola XII. króla szwedzkiego 
przez ....... po polsku wydane przez Augu. 
styna Kadyi. Kraków, druk Ant. Groebla 1'0- 
zostałćj wdowy i sukcesaorów, 1800, w 8ce, 
k. 1. str. 181. Złp. 2. gr. 15. + 
_ Uenryada w pieśniach dziesi
ciu przez 
.... napisana. z francuzkiego nR wiersz pol. 
ski (przez X. Chodaniego Jana Kantego) prze- 
łozona. Kraków, w drukarni Jana Maja, 1803. 
w 80e, str. Xl i 202. Złp. 7. + + + 
_ Henryada w dzie-sit;ciu pieśniach przez 
..... przełozona na j
zyk polski przez Euza. 


biusza Słowackiego. Warsza1\.'a, w drukarni 
N. 646. 1803, w 8ce, str. 213. Oprawna złp. 
10. + 
_ Henryada w 10 pieśniach przez pana 
....... na polski przełozona przez Ignacego 
Dembowskiego, z dodaniem historyi poematu 
i zycia Woltera. Warszawa. 1805. w 80e, str. 
246 i 8. Złp. 10. + 
_ Historya o Magellonie, królewnie nea- 
politańskićj. Warszawa. 1827, w 12ce, str. 
215. Złp. 2. 
(lnue wydanin 1783,1788). 
_ Kandyd Wszędobylski czyli najlepszość 
przez pana ..... wydana w j
zyku francuzkim 
a dla wygody na ojczysty język Uómaczona. 
Warszawa. druk Zawadzkiego, 1808, w 8ce, 
at... 229. Złp. 4. 
_ Katylina alLo Rzym wybawiony, traje- 
dya w 5 aktach tłómacz. z francuzkiego p. 
S. Laskowicza. Wilno. 1836. w 8ce. Złp. 5. 
_ Meropa, tragedya w 5 aktach z fran- 
cuskiego przez Jana Drozdowskiego. War- 
szawa, u Tom. Lebruna. 1803, w 80e, str. 
79. Zł(). 4. + 
_ Poema o zapadnieniu Lizbony, tłuma- 
czenie przez St. StaszIca, obacz: Staszic. + 
_ O prawie przyrodzonym przez ...'..., do 
Fryderyka Ił króla Imci Pruskiego z fr8D- 
cuzkiego przez Stefana Chomentowskiego. 
Edycya druga. Kraków, w drukarni Antonie- 
go Gróbla pozostałej wdowy i sekcessorów, 
1802, w 8ce. str. 29 i k. 1. + 
(Inna edycya 1798). + 
_ Rzym oswobodzony czyli I\atylina, tra- 
jedia.... przt'łozona wierszem polskim przez Pa- 
wła Czajkowskiego. profesora akademIi kra- 
kowskiej. Kraków, w drukarni akademic- 
kiej, 1818. w 80e. str. 75 i XI. ... + + 
- Rzym w)'bawiony, tl'ajedya w I) aktach 
z francuzkiego, ..... przekładania Ign. Stawiar- 
Bkiego. Warszawa, 18U7, w 80e, str. 84. 
Zlp. 5. 
_ Semiramia trajedya w l) aktach, prze- 
kładania BentJ
h.kta ł'aszkiewicza. Wilno, 
Zawadzki, 1807, w 8cl'. k. 2, str. 90. Złp. 
4. + 
Semiramis, tragedya.... w 5 aktach, wier- 
szem polskim przez S. Ch. Warszawa, w dru- 
karni .ł.'. A. RyBa, w rynku Starego miasta 
pod N. 52, 1830, w 8ce, str. 91. 
_ Sierota chiilski, tragedya w l) aktach. 
napisana przez pana ....... z francuzkiego. 
wierszem ojczystym przełozona przez Jerze- 
go RBdowickiego. Warszawa, druk Dą,brow- 
skiego, 1806, w 8ce. str. 96. Złp. 6. 
(Inny przekład 1781). 
_ Smierć Cezara i Semiramis, tragedya ..., 
przełozył wierszem i wydał wraz z tłuma- 
czeniem lfigcnii Rasyna Adam Rzyszczewski. 
Warszawa, 1801. w t!ce. 
_ Smierć Cezara, tragedya w 3ch aktach, 
z dzieł ...... .tłómaczona przez Ant. wybra-
		

/Bibliografia_05_170_0001.djvu

			152 


WOLUMINA _ WOEKOW 


Dowskiego. Lublin, druk Jana K. Pruskiego, 
1815, w 8ce, str. 52. Złp. 3. + 
- Obacz: Wybranowski (Różne wiersze). 
- Zadyk albo przeznaczenie, historya 
wschodnia, z frRncuzkiego na pohki wyłozo- 
ne j
zyk przez Raj. W
giersklego. Warsza- 
wa, ]811, w 8ct', str. 118. Złp. l. 
(Inne edycye: Warszawa, 1773, (przekład 
J. Szymanowskiego (1). + Grodno, 1776. + 
Wrocław, J786. +) 
- Zaira tragedya.n tłumaczona pr.:ez Kon- 
stantyna Wolskiego. Wal'8ZaWa, 1801, w 8ce, 
str. 84, + 
(Inny przekład 1787 i 1753). 
- Wolter dla młodzieży czyli wybór my- 
śli i zdań ze wszystkich dzieł tego sławnego 
autora, zdolnych oświecić umysł i kształcić 
serce. Le Voltaire de la jeunesse ete. Wro. 
cław, Kom, 1809, w 8ce, str. 518. Złp. 10. 
+++ 
- Toż. Le Voltaire de la jcnncsse, ou 
choix de morceaux les plus proprt's a for- 
mer le coeur et 8 orner l'esprit. Nouvelle 
edition. (tek8t polski i f.'ancuzki). Wrocław, 
itakI. W. B. Korna, 1819, w 8ce. 6 złp. 
- Obacz: Cornut (1846 Pologne); Czajkow- 
.ki P.; Dieulafoi j Dmochowski F. S. (Zaira); 
Guenee (Rep. des Juifs)j Koziebrodzki J.j La- 
harpe J. j Niemcewicz J. U. j Regulski; Szyma- 
nowski J. 
Volumina legum. Przedruk Zbioru praw sta- 
raniem Ksi
zy Pijarów w Warszawie, od r. 
1732-82 wydanego. 'tom l-VIII. Petenburg, 
lIakład i druk Józ. Ohryzki, 1859-60, w 
4ce, str. XXII, 268, XII i 482, XIV i 472, 
XVI i 602, XVJ1I i 464, XVI i 330, VUl l 
404, XII i 692, XXXIV. + + + 
- Inw6ntarz wolumiuów legum. Przedruk 
wyd. XX. Pijarów. Cz!:ść l-II. Obejmujlł 
Cz. 1.: Inwentarz praw, statutów, konstytu- 
cyj koronnych y W. X. L., znsjdujlłcych si
 w 
sześciu tomach Voluminów legum, niegdyś 
przez Macieja Marcyana Eadowskiego, od r. 
p. 1550 do r. 1683, potem przez Imci X. An- 
drzeja Józefa Załuskiego, referendarza na 
ów czas koronnego, z przydatkiem opuszczo- 
nych artykułów az do r. 1736 dociągniony, 
teraz przez X. Teodora Wag
 scholar. piRr. 
z potrzebnemi dodatkami i poprawami na no- 
wo powtórnie przedrukowany, w WArszawie 
1789. Petersburg, 1860, w 4ce, str. VI, 624 i 
I
. + 
Cz. II.: Inwentarz nowy praw, traktatów, 
y konstytucyj koronnych y W. X. L. w czasie 
bezkrólewia r. 1764 j za panowania lIajjaś- 
niejszego !:itanisława Augusta do r. 1780 u- 
chwalonych, na wzór inwentarza dawniejsze- 
go ułozony przez X. Teodora Ostrowskiego, 
w Warszawie 1782. Potersbu,'g, 1860, w 4ce, 
str. VIII, 166 i V. Za 10 tomów prenume- 
rata 22 rub. cena ksi
garska 30 rub. + 
- Obacz: Sozański Ant. (Regestr chrono. 
logiczny 1876), 


Volz L, obacz: Luschka. 
Wołanie (Ostatnie) dzieci polakich do Boga, 
błagaj,!cych o ratunek ojczyzny r.1831. War- 
szawa, (1831), w 8ce, str. 6 i 2 nie!. (Na 
końcu: 8 Sierpnia 1831). + 
WDŁCZVŃSKI J. J. de Matha. Dissertat.ionea 
juridicae super discrimine inter obligationem 
moralem et I'cliquas obligationum sic impro- 
prie dictarum spocios, tum super differeutia 
inter imputationelD in sensu ethico sumtam 
et imputationcm fori externi, subjunctis u- 
triusque principiis. Viennae, Schrambel, 1805, 
w 8ce. + 
WDŁEK Wojciech. Dr. med. okulista. O po- 
prawie ław szkolnych, IJodał do wiadomości 
na posiedzeniu 'fowarzystwa technicznego, 
1867, w 8ce. 
(Z 1'. I. Roczn. Stow. techn. we Lwowie). 
30 cn t. 
WDŁEK Zygmunt. Ccremoniał przyjmowania 
zywota zakounego reguły św_ Ojca Augu- 
stynu, biskupa I1ippony i wybornego doktora 
świ
tego kościołA, w klasztorze ,PP. Augu- 
styanek w Krakowie. Kraków, nakład Zgrom. 
PP. Augustyanek, w drukarui Uniw., 1872, 
w 8ce, str. 62. 
- Kościół św. Katarzyny XX. Augustya- 
nów na Kazimierzu napowrót słuzbie Bozej 
oddany d. 8 Września 1864. Kraków, w druk 
J. Bensdorffa, 1866, w 12ce, str. 11. + 
- Pamiątka 400-letniej rocznicy :rejścia 
błogo !zaj. Bonera August)-anina, obchodzona 
dnia 8 Lutego 1871 w kościele BW. Katarzy- 
ny Panny i M. XX. Augustyanów w K.'ako. 
wie. Kraków, nakład Zgl'omadzenia XX. Au- 
gustyanów, w drukarni Uniw., 1872, w 8ce, 
str. 31. 
- Krótki rya życia X. I\lemensa Doma. 
galskiego augustyanina zmarłego w Krako- 
wie przy kosciele św. Katarzyny d. 7 Wrześ' 
nia 1867. Kraków, druk F. Pobudkiewicza, 
1868, w 8ce, str. 15. + 
- 2)'ciorY8 śp. księdza Alojzego Jana Nep. 
Króla, pl'zełozonpgo XX. Augustyanów oraz 
promotora IIrcybractwa pocieszenia N: Maryi 
"P. skreślił ..... S_ T. D. kommisarz Jeneral. 
ski XX. Augustyanów. Piekary, druk T. He- 
oBczka, b. w. r., w 16ce, str. 16. T 
WDŁKDŃSKA Zeneida Xzna, z domu Bieło- 
sieltika. Ladowid i Miliada czyli początek 
Kijowa, obraz Słowian pi'!t.ego wieku. War- 
szawa, nakładem i drukiem A. Brzeziny, 
1826, w 8ce, str. 99, nieJ. 4. 
- Tableau slave du V siecle. Paris, Eber- 
bard Veuve Renard, ]824, w 8ce, str. XII i 
212, niel. 2. + 
WDŁKDŃSKI A. Souvenir d'un sejour 8 80- 
lellre par L.(e) P.(rince) A. V. Vartiovie, 1844, 
w 8ce, str. 29. 
WDŁKDW A. Oda na uśmierzenie rokoszu 
w Polsce (po rosyj
k.) Moskwa, 1831, w 8ca, 
Itr. 7. l rub,
		

/Bibliografia_05_171_0001.djvu

			WOŁKOWIŃSKI - WOŁOWSKI 


153 


WOŁKOWIŃSKI Th. Adolf. Carditidis rheu- 
maticae historia; dissertatio inauguralis etc. 
Wilno, 1817, w 8ee. 
Wołłczarski Feliks, obaez: Balzak (Torpil. 
la); Dumas (Antony). 
WOŁŁDWICZ C. J. (Graf.) Beitrage zur Leh- 
re von der Iriti
. InaugurRI-Dissertation, mit 
S lithographirten Taff!ln. Miineben, l.indau- 
er, 1862, w 4cc. str. 39. 2 fi. 24 kro 
Wołłowicz Michał, obacz: Chodźko M.; Us- 
que. 
Wołłowiczowa Wiktor. ob..: Borowski J. 
WDŁDDKDWICZ Aleksander. Ni pnix IIi "ó. 
cUl'ite pOUI' l'EUI.ope avec la Hussie telle 
qu'elle eBt par A. W. Paris, 1855, w 8ce. 
l frank 60 cnt.. 
WOŁDDZKD Henryk. De materiis ad claLe- 
rii ordincm pertincutilJus, quacuRm disquisi- 
tiones, dissertatio inRugurRlis. Dorpati l.ivolJ. 
t857, w 8ce. 
Wołogda, obucz: Połujański. 
WOŁDNCZEWSKI Maciej, biskup teI.zewski. 
(29 Grud. 1799 t 29 Maja 1875). l.ist pa- 
sterski ........ bisk. telszewskieKo do ducho- 
wieństwa i wiernych Cbrystusowyeh dyece- 
zyi telszewskiid. Wilno. 1650, \V Sce, str. 71. 
-I. + 
_ Zemajtiu wiskupiste a prasze. Wilno, 
dru.k .Zawadzkiego. 1848, w 8ce, str. VII, 
S37 i 274. (Opis biskupstwa zmudzkiego. 
przekład polski Jana Hryszkiewieza w rtJko- 
piśmie). l rub. + + 
_ Obaez: Tomasz a Kempls. 
WDŁDNSKI. Witold, powieść litewska. Po. 
zlJań, 1834. 7 sgr. 6 fen. 
WDŁDSIAŃSKI Bazyli. Sii.tz e aus eammtli- 
chcn Rechts-und StARtswissensehaften. Kra- 
kHU, Uniw. Buehdr., 18GI, w 8ee, str. 7. + 
Wołoska grammatykB, obaez: Błaiewicz. 
Wołoskie wsie, obaez: Sladnicki Ar. 
Wołoski j
lyk, obacz: Papłoński Jan. 
Wołoszczyzna, obaez: Fredro J. M. (Lasie)d 
1573); Kogalnicean (Rogalski L.); NaddunaJs. 
księstwa; Popis szkół kalisk. (1830). 
WDŁOSZVŃSKI Jakób. Opisanije drewnich 
russkich monet prinadleżaszezieh Minc. ka- 
binetu lmperatorskaho Universiteta św. Wla- 
dimira, iz czisła najdiennych bliz Niezina, 
w maje miesiaeo 1852.g. Kijew, w uniwers. 
tipogr., 1853, w 4ce, str. XllI, 13 i 5 tablic 
litogr. .. + 
Wołowicz Bohdan, (1599); obaez: Horba- 
czewski N. 
WOŁDWSKA Tekla. et w Maju 1871). Hi. 
Btorya polska. Tom I. Paryż, w drukarni 
Martinet, 1860, w 8ce, Itr. MO. 7 fr, liO cnt. 
+ -t + 
WDŁOWSKI były lekarz armii pols. Docn- 


mens sur le cł10Jera morbuB communiques a 
la nRevue Medicale". PBris, impr. COIson, 
1832, w 8ee, str. 12. 
Wołowski, obacz: Pochodnia. 
WOŁDWS KI. Obrona p. br. Chotomskiegore- 
daktora Tyg. wielkopolskiego przez Jasieńczy- 
ka. l'oznań, Callier, 187-1, pół ark. 15 grp. 
WOŁOWSKI Aleksander. Cerwantes, poete 
dramatique, la commcdia entretenidB. Me. 
moi re lu a la seance de l'institut historique 
le 4 Noverubre 1849. Batignoles. imp. d'Hennu- 
yer, 1849, w 8ce, str. 16. 
WOŁDWSKI Bronisław. Dombrowski et Ver- 
sailles )Jar ..... avec pieces et autogrnphes i. 
I'appui 6ignes: Picard, Dombro\\'ski, Valen- 
tin 
te. et une lettre autogral'he de M. Fran. 
c;;uis Smolka, ancien preaident de l'Assem. 
bleo untionale autriehienne, depute a la diete 
de Gallieie et au Reiehsrath de Vienne. S.e 
edition revue. Geneve, impr. Carey friujes, 
Londrps S. O. Breton. Lemberg, libr. Ch. 
Wild, SeptcmLre 1871. Droit reserves. w 
8ee, str. 148 i 7 tablic litogr. 
_ Toż 6me edition. Geneve, 1871, w 8ce, 
str. 148. 2 złr. 
_ Toż, tam że, 7me edit on, 1871. 2 złt. 
_ Z pami
tnika tułaczs, legion polski we 
Francy i w 1870-1871 r. przez ......... Lwów, 
nakłod Gubrynowieza i Sehmidta, autor w 
Wiedniu Victol"gasse Nr. l. (Wiedeń), druk 
J. Huszczyuskiego w Toruniu (Oddruk z Ga- 
zety toruńskiej), 187S, w 12ee, kart 4, str. 
191. l złr. 
_ Polaey w' rewolucyj paryzkiej. Kilka 
szezegółów odsłaniajłeyeh kulisy rz,!du wer- 
ealsklego nApisał ......... Lwów, nakład F. H. 
RichterR, w druk. Manieekiego. 1871, w Be!', 
k. l. str. 62. 80 cnt. + + 
_ Toż, napisał .... Drugie wydanie. Lwów. 
Richter, druk Kar. Pillera, 1871, w 8ce, str. 
100. (Nakład 1500 egzernp.) 80 cent. 
WOŁDWSKI Franciszek. Biografia ksieeia J. 
Józefa Czetwertyńskiego, członka Tow. liter. 
pole. w Paryżu, z polecenia towarzystwa na- 
pisana. Paryz, 1838, w 8ce, etr. 4. (Dodatek do 
Skarbra Sienkiewieza). 60 centim. 
_ Coup d'oeil sur la Jegislation polonaise. 
Paris, impr. de Cosson, w 8ee, str. SI. 00 
centim. 
_ Toz, tamże, 2me partie. 183S. w 8ce, 
str. 23. 
(Extr. de la Hevue de legislat. 1838. T. 
VIII). 
_ L'Empereur Nieols8 et la constitution 
polonai6e de 1815. Paris, 1832, w 8ce, str. 
16. l fr. 60 cent. + + 
_ Odpowiedź ze strony.... dziedzica dóbr 
Kosk z przyległośeiami Jaktrów i innemi" 
imieniu włościan Jaktrowskich podans, 16 
sgr. 
_ Drugi głol ze strony...,. dziedzica d6br 
20
		

/Bibliografia_05_172_0001.djvu

			154 


WOŁOWSKI 


Kosk z przyległościami Jaktrów i innemi w 
sprawie restytueyjnej. 15 agr. 
- Podróz do Szwajearyi i Włoch rozpo- 
czeta w r. 1825 z r
kopismu ...... deputowa- 
nego na sejm. król. polskiego. Paryż, druk 
Maulde i Renou, 1845, w 8ce, str. 408. 2 
franki. + 
- Obaez: Ledochowski J. 
- 
yeie śp. Frane. Wołowskiego go pod s,!d sej. 
mowy oddanego. folio, kart 22. 
- Obrona za X. Konstantym Delllbkiem o 
zbrodni
 stann oskarżonym, fol., str. 64. 
- Głos powtórny ze strony n. Byczkow- 
ekiego na replik!: w drodze retitylucyi A. Hr. 
Wielopolskiego i inny(:b. folio. Zlp. 3 gr. 20- 
- Odpowiedź ze strony BarU. Byczkow- 
skiego na skarg
 restytucyjną, Aleks. Jana 
Kant., Adama i Pawła hr. Wielopolskich. fol. 
str. 7. l złp. 
- Odpowiedź ze strony Uartł. Byczkow- 
skiego na ot.wory do restytueyi w spra \I i e 
Al. hr. WieIopolskiejto, oraz innyeh ezłon. 
ków jego familii przeciwko Józ. Margr. Mys7J- 
kowskiemu, tudzież naLyweom dóLr składa- 
j,!cych niegdyś ordynaeyą MyszkowskI!. fol. 
str 15, b. osobo tyto 
- Spis dowodów w sprawie nartł. Dyez- 
kowskiego przeciwko br. Wielopolskim. (1836). 
fol., str 6. 


Excepcya ze strony maU;on. de 
Boutiakin w sprawie przeciwko Juliannie 
Nowiekiej. fol:, str. 3. 
- Odp'owiedź ze strony ruałżonków de 
Houtiaquin na appelaeyą Juliauny l\owickiej. 
(O uehylellie tranzakeyi na przeżyeie mi
dzy 
Karolem X. Oranii a Karoliną, z Godzkich 
Igo śluLu Sanguszkow,!, 2go Nowiek,! i 
inne.) (po r. 1824). fol., str. 12. 
- Głos powtórny czyli replika ze stro..y 
J. SZAnieckiego na obron
 Al. hr. WieIopol- 
skiego. folio. 2 zlp. 15 gr. 
-- Rekurs ze stroIIY J. Olr. Szanieekiego 
itd. itd. przeciwko Aleks. hr. Wielopolskiemu 
itd. itd. od wyroku s. aIJel. kro pols. itd. w 
sprawie o uznanie za niewazne umów zmniej- 
szaj. ordy naey'! .Myszkowsk'ł z 12lu kluczy 
na 3 ki ueze itd. (po r. 1831), str. 35. 
- Replika w sprawie Szanieckiego prze- 
ciwko hrabiom Wielopolskim w appelaeyi 
interweuientom, a teraz zarekursowanym. fol., 
str. 14. 
- Odpow iedt ze strony sukcessorów Kar- 
czewskieh na główu,! appelacy'ł ł'issrzew- 
skich i Fiszerów, oraz usprawiedliwienie in- 
cydentalnej appelaeyi przeeiwko tymze i suk- 
eessorom W,!grodzkiego. B. w. TD. i r., w 4ce, 
str. 51. 
- Spis dowodów w sprawie sukces. Joa- 
chima Karczewskiego przeciwko Pisarzew- 
skim, Fiszerom oraz W,!grodzkim. (Warsza- 
wa, 1834" fol" srk. niet 3. 
WDŁDWSKI Jan Kanty naezelny prokurator. 
(1803 t 18G4). Głos naczelnego prokuratora 
1862. (W B.bl. warsz. 1862. T. IV). 
Projekt: tyto H. ks. li. Onabywsniu praw do 
maJ'!tku "rzez spadek. 1852 (litograf'Jwane?) 
- Proiekt kodeksu cyW. ksifłg IV. art)'k. 
2S43 (r. 1852). Projekt kodeksu postwowania 
cywilnego z komentarzem. 
- Kurs kodeksu eywilnego p. ...., b. dziek. 
wydz. prawn.szk. gł. warsz., a zarazem na. 
czelnego prokuratora 'X. WRrsz. depart. rz,!dz. 
senatu. Treści przedmiotów, tudzież spia 
rozbitJranych przepisów prawa dorobił, bra. 
kuj,!ce ust
py uzup
łnił, wiadomoBei o świe. 
żych zmianach l'rawodawstwa pododawał i 
wydal FelikA Jezi'JrRilski. Warszawa, Ferd. 
Uosiek, druk J, Jaworskiego, 1868, w !:lee. 
T. I. str. XII, ,!!.ID, XXXVI, IV. T. II. st.r. 
392, L VI. 4 ruble, ZIUŻ. 2 rllb. liO kop. .. 
WDŁDWSK' Jozefal Pantaleon. O arystokra- 
eyi, liberalizmie i demokraeyi w Polsee, 
słów kilka. PoznRń, druk St..fańskiego Wal., 
1643, w See, str. 32. + + + 
WDŁDWSKI Kazimierz. Etudcs sur la Polo- 
gne par ..... Paris, Ch. Douniol Amyot, Im. 
primerie W. Remquet, Goupy et Cie, 18G3, 
w 8ce, str. 270 i k. S. 6 frank. + 
- lrIeditations religieuses. Paris, Douniol, 
impr. W. Hemquet, 1863, w 8ce, str. XlII, 
408. 7 frank. 1"
		

/Bibliografia_05_173_0001.djvu

			WO
OWSKI 


155 


WOlOWSKI Franciszek. De l'amć1ioration 
de 1'etat des paysans roumaines par Const. 
Boreaco, prćcedć d'une laUr!! de Mr. Wo- 
lowski. Paris, .0\. J)urand, 1861, w 8ce str. 
160. (List jest na stronie 5-7). ' 
WOlDWSKI Ludwik Francisnk Michał Raj. 
mund (ur. 1810 t 1876\. Aux citoyens ele- 
cteurs du departement, de la Seine 12 aVl'il 
1848. Imprimerie de Hennuyer et Cie. rue 
Lemereier, 24, Bstignolles, w 4ee, 2 ul. + 
_ Nr. 2412. Assemblee nat.ionaJe annee 
1874. Annexe Kil proces v£>rhal de la BeRnce 
du ler juiu 1874. Proposition de loi r..lativc 
au budget de l'exereice 1875. (Renvuyee a la 
commision de budgf't de IB75\. Prescutee 
par M....... membre de l'auembleo nRtionale. 
Na końeu: Sai1les, li9. rue Du Plessis, Cerf 
et fils imprimeurs de l'assemblće natiouale. 
w 4ce, str. 9. i- 
_ Assemblee nationale. L'impot sur le 
revpnu. Discours de ...... depuie de la Seine 
(Seanees des 22 et 27 Deeernbre 1871\. avŁ'
 
d'es observations et deR annexea aur l'impot 
du revenu aux Etats-Unis et en Angleterre. 
Paris, librairie de Guillaumin et Comp.. tv- 
po
r. A. Hennuyer, 1872, w 8ee, str. xxxix 
i 55. -ł + -+ 
_ Assemblet' NationAle annee 1874. An- 
npxe au proces verbal de la 8eauce du 29 
Juin 1874_ Rapport. fait au nom (le la Com- 
mission du budget de 1875 sur l a le projet 
de loi ayant pour objet d'ćtablir un derni- 
decime Rdditionnel li diverses contributions 
indireetes; 2-. l.a proposilion de M......, rela- 
tive au budl!et de l'exereiee 1876 par M.... 
m::lmbre de l'assemblee nlltionale. Versailles, 
59, rue du Ples8is, Ceń et fils imp. de 1'as- 
aembJee nationale, 1874, w 4ee, atr. 24. -ł 
_ Assemblee nationale 8eance du 10 Juil- 
let 1874. Diseuseion du budget proposition 
relative au remboursement de la Banque de 
France. Discours de M........ rapporteur de la 
Commission du budget. Paris, typographie 
A. Hennuyer, ru" d'Arcet 7. w 8ce, str. 20, 
+ + 
_ ABsembJee nationale. 
eance du i3 fev- 
rier 1874. Discussion (jur l'impot des che. 
ques. Discours de M...., depute da la Seine. 
B. w. m. i r. (Paris, tipogr. A. Hennuyer), 
w 8ce, str. 24. + + + 
_ Assemblće nationale. Seances des 13. 
et 14 mars 1874. DiscuRsion de l'impot du 
sel. Discours de M.......... depute de la Seine. 
Paris, typographie A. Hennu)'er, 1874, w 8ce, 
atr. IV i 36. + + 
_ Nr. S183. Assemblee nationale. Annee 
1875. Annexe au proees verbal de lA seance' 
du 14 juillet 1875. Rapport fait au nom de 
la commis!on du lmdget sur les recettes et 
les depenses de l'exoreiee 1876, pal. M.. ......, 
membr6 do l'Assemblee nationale. Deuxieme 
ćdilion, revue et eorrigee. Versailles, Cerf 
et fil s, imprimeurs de I
Assemblće nationale 
1875, w 4ce, atr. 162. + .. 


_ Nr. 8191. A8sembl
e nationale. Antl
e 
1875. Annexe BU proces.verbal de I" 8eance 
d
 16 jnillet 1875. Rapport supp1ementaire 
falt au nom de lit Cnmmission du bud
et 
des depcnses de l'exercice 1876. (Ministere 
des finAnecs: par M......, membre de I'ABsem- 
l)lee nationulp. VersailIeB, impr. Cerf et fils, 
1875, w 4ce, str. 21. + + 
_ Asselllhlee nationale. Annee 1876 An- 
nexe au proces.verbal de la seanee du 21 
juin 1875. Rapport fait ilu nom do la Com- 
misBion tiu budget sur le budget des depen- 
scs de I'exercice 1876. (Ministera deB finan- 
ces), par M...... membre de l'AssembJee na 
tionale. Versail1es, druk Cer' et fils, (1875), 
w 4ee, str. 79. + + 
_ La banque d'Anglelerre et, les banquel 
d'Ecosse par ...... Paris, Guillallmin, 1867, w 
8ce, str. XI, 560. 2 tal. 15 
gr. + 
_ La change et la eirculation. Paris, libr. 
Guillaumin, 1869, w 8ee, str. VIII, 480. 
_ Coneours coneernant I'hiRtoire de la 
ligue Buseatique. Rapport fait a I'AcBdemie 
des scienees morales et politiquP8. paris, 
impr. Poupart.Davyl et Comp. 1863, w 8ee, 
str. 16. 
(Extrait du Journal des economistes, Nr. 
du 15 Juin 1863). 
_ Conseil gćneral du comrnpree. Enquete 
sur la queRtion monćtaire. Depositioll de 
M......, membre de l'lnstilut et de la Soeićte 
impćriale et centrAle d'agricullure, aneien 
reprćsenta'1t de la Seine a l' ARsemblee con- 
stituante et a l'Assemblee legislalive. Paris, 
Guillaumin et Cie, 1870, w 8ce, str. 128.++ 
_ Cours de Iegislation indush'ielle. 5me 
annee 1843-44 l-re let;on 22 nov. 1843 dei 
FrAudes Commereialcs. Paris, du Bureau de 
la Revue de lćgisł.. impr. Cosson, 18<13, w 
8ee, Btr: 32. (Extrait de la Rev. dJćg.) 
_ Diseours prononee a la seanee publique 
annuelle de la 8oeiel
 centrale d'allriculture 
de Franee, tenue le dimanche 27 juin 1875. 
par M...., deputć du departement de la Sei
 
ne, president dei la soeiete. w 8ee, str. 12. 
(Impr. et libraire de Mme Vve Houehard-Hu- 
sard). + + 
_ Diseours de M...., depute de la Seine, 
avec des observations et des annexes sur 
l'impot de reveou aux Etats-Unis et en 
Angleterre. paris, 1872, w 8ce, str. 55. + + 
_ Discoors prononce au 17e anniversaire 
de la revolution J1olonaise le 29 Nov. 1847 
par ...... profess. Bil Conserv. des arts et me
 
tiers. paris, typ. Martinet, 1848, w 8ce, str. 
8. + 
_ Di.cussion du projet relatif a la den on- 
ciation du traite de commerce de 1860, avec 
l' Anglelerre. Discours de .....
 depute de la 
Seine. 	
			

/Bibliografia_05_174_0001.djvu

			156 


WOr.OWSKI 


bIee nationale SeRDCe du 24 Decemhre 1873, 
Discours de M. Wołowski depute de la Sei- 
n8. Paris. tYl'oł!Taphie A. Hennuyer, I'ne du 
boulevard 7, 1873, w 8ce, str. 14. (Bez osob- 
nej kartki tytułowej). + 
- Le droit au travail au Luxembourfr et 
a l' assembIeo nationale. T. 2. Paris, Michel 
Levy freres, 1849, w 8ce. 
- Un grand economiatlJ fraD(
ais du qua- 
torzieme siecle par ....., de l' Acadćmie d,'s 
scienees morIIlelI I't. politiques. Lu dans la 
seance BnnuelIe des cinq acsdemies du 14 
Aout 1862. (Iustit. Imper. de France) Pada, 
Finnin Didot, 1862, w 4ce, str. 48. 
- Eloge de Quetelet. Diseours prononee 
par M....., de l' Institut, devallt la Societa de 
etati8tique de Paria. Naney, imprill1erio Ber. 
ger Levrault et Cie, 1874. w 8ee w' l str. lJ. 
++ 
- L' Empereur I\icolas et la constitution 
polonaise de 1815. Paria, b. w. r., w 8ce, 
Itr. 16. 
- Etudes d' economie politiquc et stati. 
stique. Le Pauperisme de Flandres, I'exposi- 
tion agrieole et ilJdustJ'ielle de Bruxellcs. Le 
commerce des grsins. L' union douaniere de 
la liberte commerciale. De]a statisłique. Pa- 
ris, 1848, w 8ca , Btr. 423. 1 tal. 20 sgr. +-ł' 
- Les fiuaneel d9 la Russie. Paris, impr. 
Claye, 186!, w 8ee, str. 24. 
(Extrait de la Revu8 des Deux.Moudee. 
Livraison du 15 janvier 1864). 1 frank. 
- Tenze tytuł. Paris, Guillaumin et Cie, 
Dentu, (1864), w 8ce, etr. 256. 1\ franków. 
+++ 
- Obacz: MeyendorH A. 
- Des fraudes commerciales. Paris, Du. 
rand, 1843, w 8ce. l frank. 
- Inauguration du momument d' Ad. Mic- 
kiewiez a Montmorency (21 Mai 1867) aUo- 
cution de M....., membre de l'institut. Paris, 
libr. Luxembourg, w 8ee, str. 4. + 
- lnstitut imperial de Franee. Henri IV. 
economiste. lutroduction de I'industrie de la 
Boie en France par ........., mel;llbre de l'aea. 
demie des seieDl
ee moralea et politiques. Lu 
a la. eeanee publique annuelle des cinq aca- 
demiea le 14 avri] 1855. paris, typogr. .Fir- 
rain Didot freres, 1855, w 4ce , str. 22. + ++ 
- Institut imperial de France. Rapport 
lur le eoneours relatif a l' adminietration 
de Colbert fait au nom de la section d'eeo- 
Domie politique et de statistique par M-....... 
Lu a l' Aeadćmie des seiences morales et 
politiquee, dans les eeances du r> avriI, 24 
mai et 18 octohre 185fl. (Extrait du tnme X 
des MelDoire s de l' Academie dos sciences 
morales et p olitiques). ł'aris, typogr. de Fir. 
min Didot f,erea, fils et Cie, J8130, w 4ce , 
Itr. 79. + + 
- Institut imperial de France. I.e grand 
deseein de Henri IV. par M........ membre de 


l' BCBdemie des sciencell morales et po1iti- 
ques. Lu dans la eeanee publique sunudle 
des cinq academies, le 14 Rout 1860. Paris, 
typogr. de Firmin Didol freres , file et Cie, 
1860, w 4ce, str. 82. + + 
- lnslructiun pour le peul'le. Cent trai- 
tes. (Dzieło zbiOJo\\"e mieści jego prace te: 
l. Statistłqlle de -Ja :France, tęrritoire, I'opu- 
lation, finuJlces. 1847, w 8ee. 2. Eeonomie 
politique. 8. Revenu8 publics.4. Forces pro- 
ductives, 5. Agl"iculture. 6. Mines. 7. Indu- 
stde. 8. Commerce). Paris, 1848, w 8ce. 
- Introduction de l' economia politique 
en Italie. Paryz, 1859. 
- La liherte commerciall:' et Jes reeultat8 
du traite de commeTCe de 1860. PAris, Guil- 
laUlnin et Cie, 1869, w 8ee , str. VIII i 472. 
+ + + 
- La liquidation sociale. (Extrait du Jour- 
nal dea Economiates. avril 1870). Paris. 
Guillaumin et Cie, w 8ee", str. 16.. + + + 
- De la mobi1isation da crMit foneier. 
Memoire III a l' academie des seienees mo- 
ralcs et politiquee dana S" seance du 18 ju- 
illet 1839. Parls, I' auteur, 1889, N 8ce. str. 
86. 
- La monnaie. Eutretilln sur ł
 traite de la. 
monuaie (le COPQl"Uik. (Confćrence ,1u 2 Mars 
1864) par ..... memLre de l' instil.ut. (Acad. 
d£>s scienet's morales et polit.) }'8ris, libr. 
Didier, ]864, w 12ee, str. 52. 1 f'rauk. + + 
- De la monnaie. Conferencesl,opulaires_ 
Paris, l.. Haehette et Cie. Paris, 1868 , w 
16ce, str. 72. + + + 
- O monecie. Warszawa, 1874, w 16ce, 
Itr. 58. 7'/, kop. 
- Notiee sur M. Monny de Mornay par.... 
membre de I' instit. et de la seetion d' ecouo- 
mie, statistique et lćgislation de la eoeietó 
d' agriculture de France. Paris, impr. de 
Mme Ve Houehard-Huzard, 1870, w 8ce, str. 
15. + 
- Notions generales d'economie politique. 
Paris, L. Iłache tte et Cornp. 1868, w ltice, 
str. 69. + + + 
- Quelques observationl presentees 8. la. 
commission du corps legielat,if chargee de 
l'examen da traite. entre la ville de Paril et 
le Crćdit foncier par M..... mcmbre du Con- 
Reił d' administration du Credit foneiel' de 
France. P8ris, impr. Dupont, 1869, w 8ce, 
str. 82. + 
- L'or ot I'argent queetion monetaire. 
Memoire ]u le 7 Octobre 1868 a la eeAnee 
des ciuq academies de I' institut. imperial 
de Franee par ..........., mcmbre de I' iustitut 
aeadćmie des sciences moralcs et politiques. 
l'aris, Hcnnuyer , 1868, w 8ec , str. 82. + 
- L' or et l' BrgeBt l,ar ......, mcmbre de 
l' instil ut et de la societe iml'. et ceutraltJ 
d' agriculturp, ancien rcpresentant de l" 
Seine a r aesemblee cClIlBtituante et a ras-
		

/Bibliografia_05_175_0001.djvu

			WOr.OWSKI - WOJJYNSKI 


157 


sembtee Iep:islative. Paris. lib. Guillaurnin 
et Cie, 1870. w 8ce, Itr. VIII, 440. zaraZ£>m: 
Enqucte sur qU£>lItion monetaire. Deposition 
de - str. 125 i VIII. + 
_ Orgllnisation du t.ravail Pańs, w 8ce. 
-:- De rOl'gll.nis
tion du credit fllncier. 
Pans, Guillaumin, Durnnil. Videcoq 184!). w 
8ce, str. 36. (Wy.it;t.o z Revuc de la lćgislał. 
1848). 2 frnuk. 50 cent. 
- Pral'a llzil'ei po r
kodzielnincb, pJ"Zt!- 
łożył z francuzkiego I.. Tołoczko. Lwi)w, 
(Bihl. mrówki Nr_ 8.). Gubrynowicz i Schllli.H. 
druk H. Jasieńskiego, 1869, w Hice, str. 52. 
10 cnI.. + 
- La question des bnnqnps pRr .... mem. 
bru de l' instit.nt. Pnris, libr. Gui\1aumin et 
Cie, druk Hennuver, 1864. w 8ee, str. 59"2 i 
IV. 8 frank. + + + 
_ La quest.ion monetaire. Seconde edi- 
tion. PAńs, libr. Guillaumin, 1869, w 8ce, 
str. XLIV, 243. 
- La qucstion du lervage en Russie'. (Ex- 
trait de la Revue dps Deux-Momles, livr. 
dea lers. 15 juiJI. et 15 sept. 1858). 3 fl'ank. 
._ Rspport verbal sur l'exposition do 
VIPnne presente a r Reademie des science!! 
morales ct politiqu6S pRr ..., membl'e de l'u- 
endćmie lles Bciences morslcs et I.olitiqllcs, 
deputó .dc la Scine. l'aris, 1873, w Bcc, st.r. 
52. ... 
- Les resultats du traitó de eommerco 
de 1860. Pari8, 1861. w 16ce. l frank. 
_ ResultAts eeonomiqllcs du payement de 
la contriLution de guelTe en AlIcmRgne et en 
Franep. Pal'is, 1874, w 8ce, atr. 42. ... ... 
_ Revue de la legislaliou et. de jurisprlldeuce 
publiee sous la direction de ......., Troplong. 
Ch. Giraud, 1<'. Ilelie et Ortolan. Paris. Był 
głównym redaktoreIn. 
_ t5ćunee publi(}U'e annuelIe de l' aeade- 
ItIie des seienees moralea et politiques. Dis- 
cour&.... paris, 1856. 
_ Des socićws par aetions. Paris, l fIIars 
1848, Rue des Beaux-Arts, w 8ee, str. 100. 
7 sgr. 
_ Traiet.e de la premiere invention des 
mODnoies de Nicole O\"l
sme textes franC;;Aia 
et latiD d' apres les manuscrils de la biblio- 
theque impel.iale et Traite de la monnoie 
de Copprnic t('xle laiiII et tl'aduction "ran. 

aise publies et. annoles par ......, membr8 de 
l' institut. ł'ada, GuilIRumin et Cie, 1864, 
w Sce, str. LXXIl, I, CXXXIX i 83. + 
_ Le travail des enfants dans lcs mRnu- 
factures Lcvons Je ...... (Extraits du Bulletin 
de la socićte de prolect.ion des apprentis 
et des enfants des manufacture&). l'aris, 
Guillaumin, 186B, w 8co, str. 4(). + + + 
_ Sur I'utililć pour les ouvriers d' etu- 
dier l'eeonolllie politique pRr ........., membre 
de r institut, deplIte do la Seine. (E:xtrait 
du Journal des ćconomistes, DumerO do DO- 


vembre 1872). Paris, librairie Gui1laumin et 
Cie, typogr. Parent, 1872, w 8ee, str. 32. ł+ 
WDŁDWSKI bdwik i FDNTERYAUD Alride. 
Principes d.ćconomie IłOlitique. Pans, 1849, 
w Scc. 
(Był współpracownikiem pillm: Journal 
des ćcnnomist.es i dzieła Annuaire de rEct)- 
nomie politique od r. 1843}. 
_ Obaez: Chain; Cibario; Gaszyiiski K.; 
Meyendorff S.; Dhryzko; Dresme. 
WDŁDWSKI M. Dziwni, szkic powietkiowy. 
Lwów, Rulor. u F. H. Hicbterll. dl'uk l. zwil)zk. 
drukarni, 1874, w 8ce, str. 159. I dr. 
WDŁDWSKI Władysław. CampAgne de 1870 
-71. Corps francs des VOlges /Armee de 
l' Est). Souvenirs, suivis des depechl!s der.rets 
etc. par ........, comroandant des eclaircul"B a 
cheval. Paris. A. Leport. impr. Ed!1, Błot et 
filII Bine, 1871, w Sce, lIart 2, str. 104. 2 
franki. + 
Wołoźyiiski kościół, obacz: L. A. X. (Lipiń- 
ski A. Iti57). 
Wołyii, obacz: Andrzejowski A. (List. Dat.); 
Besser (geogr.); Borejko; BrodowiCz T. (Po- 
dole 1789); Dubois (goognuzya); Eichwald. 
(hisI. nlltural.); Karaszewicz (eel.kiew 18M): 
Kołłątaj (wychowanic); Kraszewskij. I. (opis); 
Minderer (zal'l!za); Molier; Nowicki F.' (18u3)j 
Dllzar N. (rewo!. 1831); Drda (album wido- 
ków 1876); Potocki Jan; Przeździecki Al.; 
Reuschel (Aperc;;u); Różycki K. (powstanie); 
Russow SI. (7.apiaki 18091; Sbornik (praw. 
sław. 1868); Stec ki Tad. (opis); Volhynie (car- 
te); Wrotnowski T. 
Wołynianka. Powieści dla llzicci polskich. 
Drezno, nRkład Adama Lwa SołtHlla, druk 
BochlllRIISA, 1868, w 16ee, str. 132. 15 pgr_ 
Wołyńskie gimnR7.yum, obaez: Czacki T.j 
Chodkiewicz A. (1805); Kruczkowski J.; Dbjaś- 
nienia; Dsiński Al.; Rachunek. 
Oezerki (Istoriezeskij-stahsticzeskije) 
wołyńskuj guberni i. Wilno, ZawAdzki, H!52 
-b3, w 8ce, str. X, 3. 223 i 3, 127. 
WDŁYŃSKI Artur. Cenni biografici di Nicolo 
Copernieo (Kopernik) dettati dal.Dott. Vo- 
linsebi. Tip. delł" AS8oeiazione, 1873, w 8ee, 
48, karta str. l i 5 portrety. + + + 
_ La diplomazia toseana e Galileo Galilei. 
I<'irenzl!, 1874, W 8ee, str. 76. + + 
_ Insurrezione 1'0lRcea nel 1863 e 1864. 
B. w. m. i r., w Bee, str. 31. 
_ Kopernik w Italii czyli dokumenta ital- 
skie do monogrAfii Kopernika, z dodatkiem 
° Galileuszu, zeLrał ...... Cz. I. i 11. Poznań, 
red. Tygod. wielkop.. druk l.. Mcrzbaeha, 
1873, w 8ce, str. 288 i od str. 289-400. 
(Stanowi CZ\;ŚĆ l. zbioru IItoletnej niewoli; 
Cz
ść II. odbitka Ił. Tygod. WielkopoIsk. 1871. 
3 tRI. + 
_ Lolt.pre inedite a Galileo Galilei rac. 
colte dal Dott. Arturo Wolyński (Volinschi),
		

/Bibliografia_05_176_0001.djvu

			158 


WOŁYNSKI 


WORONICZ 


Firenze, tipograflR den' AS80ciazione. via Vat- 
fonda 79. (E8tratto dalla Rivista Europea), 
1872, w 80e. str. 116. + + + 
- Muzeum Kopernika w Rzymie pr"ez ..., 
(na koń"u:1 Florencya, d. 8 M9jR.. Lwów. I. 
zwi'izkowa drukRrnia, hotel ZOrZA, 1876, 
w 8ee, str. 8. (Odbitka z "Kosmosu"). + 
- Relszioni IIi Galileo GAlilei eolla Polo. 
nia esposte sccondo i documeuti per la mRg- 
gior parte non publicati dal.... Cz. I. r Estr. 
daIl' Archivo storico itAlillno Ser. n,. T. 
XVII). Firenzp, tipo M. Cellini et, C., 1873; 
w 8el', 8tr. 138. (Odb. 100 egz.) 2 liry bO 
cent. + + + 
- De Sibyllis seu ethnicorum pro ehristi- 
ana religione testimonium. Auctor6.... saerae 
theologiae doetore. Parisiis, E. ReI'os libr. 
Mit., Loreto, tipogr. di P. ROBsi, 1870, w 
]2ce, str. 176. + 
- Obacz: Pawlikowski M. 
Wołyński Ludfim pseudQnym USZCZAPOW- 
8kipgo Leona. Obaez: (Atheneum 1845 T. 
III, str. 143-186). 
WDŁYŃSKI Maurycy. Dzelaleddin, powieść 
.tatarska z rosyjskiego przełozona przez 1\1. 
Wołyńskiego. Wilno, 1840, w 12ee, atr. 162. 
WDMACKA Johann. Siitze aus den Reehts- 
und Staatswissenschaften. Krakau, Buehdr. 
Univ., 1862, w 8ee, str. 6. + 
WDDO pani. Izabella, powieść tłumaczona 
przez M. G. (Przedruk z Kur. wileńskip
(I). 
Wilno, druk Kirkora, 1850, w 8ce, str. 50U. 
75 kop. 
WDDO A. Waltf'r. Żniwiarki i kosiarki 
pierwszemi uwipńczone nagrodami w Euro- 
pie, 500 pierwszyeh nagród i mpdali złot, eh. 
z tyeh 51 w roku 1873. NA wysławie wie- 
deńskiej przeznaezony był dla w8zystkieh 
machin jedyny dyplom honorowy i ten otrzy- 
mał W. A. Wood. jakotez krzy z Franciszka 
Józefa. Wyłlłe2na sprzedaz w głównym skła- 
dzie warszawskiej tab ryki machin, narz
dzi 
rolniczyeh i odlewów (dawniej Ostrowskiego 
i Sp.) Warszawa, przy ulicy Spnatonkiej Nr. 
29, druk S. Orgelbranda synów, 1874, w 
Sce, str. 13 i l niel. ... 
- Wood' s Wardld' s highest Prize Mo- 
wing and Reaping Maehines. Główna agen- 
cya i skład A. ł.laekeasz et Comp. w Wro- 
cławiu, Gorzyeach, Krakowie, Wiedniu. Filia. 
Kraków, pełnomocnik Louis Stern. Oryginal. 
De zniwiarki i kosiarki Waltera A. Vooda w 
Hoosick.Fals w Nowym Jorku. KI'aków, w 
drukarni Dr. L. Gumplowicza, (1874), w 4ee. 
( kartki. + 
Voranschlag (summariseher) des lemberger 
Stadtfond
 fur das Verwaltungsjahr 1857. 
Lwów, druk Korn. PillerA, 1857, w 4ce. 
- Toz na r. ]858, w 4ee, str. 12. 
- Toz na r. 1859. Lwów, druk PilIera, w 
4ce, Itr. 11. 


- To! des Jemberger CommunaJ-Fondel 
und der unter deT Communual-Verwaltung 
stehenden Wohlthii.tigkeitsfonde fiir daB Ver- 
waltungsjAhr 1860. Lwów, druk Pillera, 1859, 
w 4ce, str. 15. + 
- Toz na r. 1861. Lwów. druk PilIera. 
1860, w !ke, str. 15. 
WDRCELL Stanisław współwydAwca. (t 
3 Lut. 1867). Le proscrit. (Dziennik wyeho- 
dzący w Londynie i Paryzu, mie8i
cznik'. 
1849. w 8ce. Wydawcy: L. Rollin, Mazzini, 
RibegreIles. 
(W lszym numerze je8t: Tendenoe aoeiale 
de l'idee demoeratique polonaise par Wor. 
celi, Darasz et Podoll'cki). 
WDRCELL Stanislas el PUŁASKI C. A. Au
 
Refugies polonais. Paris, imprimerie de Aug. 
M ie I !:J33, w 8ee, str. 4. (Odezwa tłumacz'!ca 
powody uwi
zienia we Franeyi, na końcu 
podpisy: Des prisons de Sainte-Pelagie. 14 
juillet 1833). + + + 
- Obacz: Białkowslti M.; Ledru-Rollinj Le- 
lewel Joach. (Voix); Pułaski C. A. (Aux re- 
fugies); Zwierkowski (Korpus drugi str. 217- 
223. Prawi Polacy i Wł. Zamojski). 
WDRINGEN F.ranz. Jadwiga. Trauerspiel in 
5 Aufziigen. Berlin, Decker, 1870. w 8ce. 
str. 126. 22 i pół sgr. 
VDRLANOER Fryderyk. Sztuczne skrapiani
 
łąk ezylj nawodnieuie ich przemysłowe, t. J. 
praktyczna nAuka zAprowadzenia i utrzymy- 
wauia łąk skrapialnyeh. oblewnych, albo "pła- 
wialnych, z dodatkiem o zalewie, albo zato. 
pie łąk, tu dzicz o obchodzeniu sie z łlj,kami 
samorodnemi pnez ........., zawiadowełj lasów 
okr
gu górniczego w Siegen, członka czyn- 
nego towarzystw.a Siegieńskiego rolnictwa i 
r
kodzielni itd., .polszezone przez Leopolda 
Eysmontta. Warszawa, Merzbaeh, 1844, w 
12ee, str. 127 i 2 tab!. 5 zlp. + 
Vorliiufer, (Die) des polnischen Aufstandea. 
Leipzig, 1864, w 8ce. 
Vorlicek Fran. Władysław. (1827 t 1865). 
Przełozył na czeskie: Rzewuskiego (LIstopad; 
ZborowseY)j Kraszewskiego (Kordeoki, Djabeł. 
Mistrz Twardow8ki); Czajkowskiego Mich. 
(Szwedzi w Polsee); Korzeniowskiego. po- 
wieBei tłumaczone wydawał r. 1854. 
Woroncow M., obacz: Olizar P. 
WDRDNICZ Jan Paweł. (1757 t 1829). Anieli 
z hr. Wodzickich Zygmuntowej Działyńskiej 
ślubny przypominek d. 19 Czerwca 1821 r. 
B. w. m. (Kraków), w 4ee, str. L 
- AnkiindiJung des Jubpljshres in der 
'{rakauer Diiizes im J. 1826 d. 20 Augu8t. 
W 4cro, st.r. 8. 
- Assarmot, syn Jeklana, praprawnuk Se- 
ma, praszezur Noego. narodów armackich 
patryarcba r. 1821; :zarazem Hymn do Boga 
tudziez Sybilla. Lwów, u Niebylskiego,1818.
		

/Bibliografia_05_177_0001.djvu

			WORONrcz 


169 


(Tak złozone w całość trzy odr
bne wydania 
figurują w katalogach). 
- Assarmot. Paryż, druk L. Martinet, 
1863, w 8ee, k. nieI. 4, (rozpoczyna wiersz 
Woronicza. poczem id,! pieśni obce powstań. 
cze). + 
- Assarm.ot (po czesku) w czasopiśmie 
Swiatozorze. Praga. 1876, przekład X. Sztul. 
ca. 
- Discours prononce dans la cathedralc de 
Varsovie lors de l' ouvcrture de la pre- 
miere asselIlblee nationale du duehe de Var- 
sovie par... le 10 mars ISO!', traduit du polo- 
nais par Mr. T
goborski, d-devant seeretai- 
re d' etat au departement des affaires etran- 
geres et grand aecretaire de Lithuanie, "he- 
valier des ordres de Pologue. Varsovie, im- 
prim. du Gonvernem. 1809. w 8ee. str. 40. + 
_ Discours prononee dans la cathedrale 
de Varsovie lora de l' ouverture de la diete 
extraordinaire du .DueM de Varsovie par J' 
abbe... doyen de la cathedrale et eouseiller d' 
eta
 le 26 juin 1812. traduit du polonais. 
(Varsovie), chez Vict. Dąbrowski, w'8ce, str. 
26. l zlp. + 
_ Diseours prononee dans I' eglise parois- 
eier de Ste Croix a. r enterrement des re- 
etes mortels, transferes a Varsovie. de S. A. 
le Prince Jos. Poniatowski, commandant en 
chef de J' armee polonaiae a Varsovie par .... 
doyen de la catbedrale de Varsovie le 10 
eeptembr. 1814, traduit du polonais par Mr. 
T
goborski. V srsovie, chez Vietor Dlj,brow- 
ski. w 8ee. str. 51. 25 sgr. 
_ Dziełs poetycz ne wie rszem i proz,! ...., 
areybiskupa warsz., prymasa król. polskiego. 
Wydanie J. N. Bobrowicza. (Bibliot. kieszCln- 
kowa klass. pols. 'rom XXXVIII, XXXIX i 
XL). Tom 1-111. Lipsk. ksi
g. zagraniezna, 
1853, w 12ctl, atr. XVI. 228 i portret. str. 217 
i 225. + 
_ Dziennik nabozeństwa dla użytku pra- 
wowiernyah chrześeian rzymsko.katolickiegQ 
kościoła, z uWAgami o modlitwie w ogólno- 
ści ułozony przez X. Jana Pawła Woronicza 
areybiskuI,a warszawskiego. Wilno, w dru- 
karni J. Gliieksberga, 1832, w 12ee, str. 509. 
z rycin,! i kalendarzem stoletnim. 
_ Przedruk. Wilno, 1836, w 8cp. obacz: 
Niezabitowski Kaj. 
_ Głos poprzedzający odczytanie drugiej 
cz
śei poematu Lechiada, na publicznem po- 
siEldzeniu T. Przyj. Nauk. Warszawa, d. 15 
maja 1807. 
_ Homilia na dzień nowego lata 1824 
przez JW. ...., biakupa dyecezyi krakowskiej, 
senatora król. pols.. orderu św. Stanisława 
I. kI. kawalera, w kościele katedralnym na 
zamku w czasie mszy BW. przez samego pa- 
sterza śpiewanej miana w Krakowie. w dru- 
karni akademiekiej, 1824. w 8ce, z przodu 2 
k. niel. i 10 stron. + + + 
_ Homili. ,..., .rcyb, warsz. pryma.. kr61, 


przy pierwsz ym. uroczystym wstllpie do koś- 
eioła metro p olit. warszawskiego miana d. 21 
Września 1828 r. Warszawa, druk Bibliot-. 
chrześciańs., 1828, w 8ce, str. 24. + + 
- Homilie, nauki i przemowy dot,!d dru- 
kiem nieogłos zone z własnor
eznyeh pier- 
wotworów aut ora zebrane. Kraków, wydanie 
staraniem Ig n. Paulego, nakład i druk J. 
Czecha. 1852, w 8ce. str. 99. 4 złp. + + + 
_ Hymn do Boga o dobrodziejstwach O- 
patrznośei OBrO dowi polskiemu wYBwiadezo- 
nych po upadku Polski, napisaoy przez ..., pry- 
masa król. pols. (Kraków), druk jSt. Gielz- 
kowskiego, b. w. r., (18311), w 8ce, str. 8.+ 
_ Toz, po upadku' Polski przez jednego 
z synów ojczyzny napitiauy. B. w. m. i r., 
(ukoło 1809), w 4ce, str. 8. + 
_ Kazania c zy li nauki parafialne na nie- 
dziele i śwj
ta oraz nauki przygodne przez 
....., arcybiskupa warszawskiego. prymasa kró- 
lestwa polskiego. 2 tomy. Kraków, w dru- 
karni Józefa Mateekiego, 1829, w 8ce, str. 
'1'. J. 326. kart S. Tom II. str. 220, niel. 6, 
II zlp. + 
_ Toz. Kraków, druk J. Czeeha, 1832- 
33, w 16ce. T. I. str. 211. Tom H. str. 217. 
Tom 111. str. 198. 
Kazania. tudzież nauki parafialne, 
wydanie trzecie. Kraków, nakład i druk J. 
Czeeha. 1845, w 8ce, k. 2, str. XI. (Przemo. 
wa Franc. Wtzyka) 400. k. l i l ryeina. + 
_ Kazania, nauki parafialne, tudzie! ho- 
milie i odezwy. Wydanie czwarte. Kraków. 
nakład i d, uk Czeda, 1857, w 8ce. str. 2. 
364 i 4. 3 złr. 
 + + 
- Kazanie miane w d. 7 Kwietnia 1826 
w czasie obehodu pogrzebowego po wieko- 
pomnej pami
ei cesarzu i królu Aleksandrze 
I. w kośeiele archikatedr. warszawskim przez 
....., biskupa krak.. senatora kro pols. B. w. m. 
i r. (Warszawa, 1826). + 
- Kazanie p rzez Jaśnie Wielmoznego Im- 
ci ksiQdza ......, podezns palDi
tnego pugrze. 
bowego ob..hodu po spoczywaJ,!eylD w Bogu 
wiekopomnej pAmi
ei najjaimjpj8zym Cl'-arzU 
i królu Ale,ksandrze J. d. 7 KwietniR 18:.!6 r. 
w kośeiele metropolitarnym w Warszawie 
miane. B. w. m. i r., w 8ce małej, str. 16. + 
- Toż, 1826, w 8ee, str. 18. + + 
- Kazanie na pogrzebie Bp. JO. Xcia A- 
dama CzartorYllkiego, byłego generała ziem 
podolskich etc. miane w kościele warszaws. 
BW. Krzyza przez ...... biskupa krakow. d. 23 
Kwietnia 1823 r., przedrukowane w Krako- 
wie na korzyść szpitalów. B. w. r., w 8ce. 
str. 32, z wizerunku:m litogr. 5 złp. + ... + 
-'Toź. Warszawa. 1823, w 8ce, z por- 
tretem. 
_ Kazanie przy uroczystych exekwiach 
Izabelli z Xi'!t'!t Czartoryskieh Xi
żny Lu- 
bomirskiej marszałkowej w. koronnej przez 
eprawujlłcego obrz,dek religijny w kościele
		

/Bibliografia_05_178_0001.djvu

			160 


WORONICZ 


wal"Hzawllkim BW. Krzyza d. 14 Grudnia r. 
1816 miane. Warszawa, w drukarni Zawadz- 
kiego i Wgekiego, 1817, w 4ce, str. 16. Złp. 
1. ... .. + 
- To!. Kraków, druk J. Mateckiego, 1817, 
w 4ce, str. 15. Złp. 2. + + + 
- Kazanie na pogrzebie sprowadzonych 
do W&I'szawy zwłok śp. .JO. Xcia Józ. Ponia- 
to.wskiego, nacz. wo
za W. P.. minis. wojny 
XJę. War
z. etc., w.le.lu order. kraj. i zagr. 
kawal., mlane w kose lei e warsz. św. Krzyza 
d. 10 
rzcśnia 1814 r. przez ....., I'adcę sta- 
nu, dZlek. kat. warsz. Cella zlotyeh 2 ua 
wsparcie wdów i sierót wojskowyeh. 1814, 
W 8ce, str. 52. Złp. 2. ł- + 
- Kazanie przy I'ierwllzem otwareiu scjmu 
głównego księstwa warszawskiego d. 10 Mar- 
ca 1809 w kościele katedr. wftrszawskim. 
Warszawa, w drukarni Rz,!dowej, 1809, w 
8ce. 
--:- Kaza
i
 przy otwarciu sejmu nadzwy. 
czsJnego KSI
stwa warszawskiego d. 26 Czerw- 
ca 1812 r. rniftne w kośeiele katedralnym 
warszawskim przez ........, dziekana katedral- 
nego, radeę stanu. WSI'szawa. umk W. Dl!- 
browskiego, 1812, W 8ce, str. 23. 24 g'"p. 
+++ 
- Kazanie przy uroczystem pOBwifceniu 
orłów i cbor,gwi volskich, wojsku narodo. 
wemu nadanych, miane vrzez kanon. katedr. 
warsz. d. 3 Mftja 1807 r. w War81.awie. War- 
ezawa, druk Gazety warszawskiej. 1807. w 
Bee. str. 52. + 
- Toż. WaraT.awa, ]831, w 8ce, str. 19. 
20 grp. + + 
- List paster ski o jubileuszu w roku bie- 
ią,cym zaezynaj,!cym się w dyeeezyi krAkow. 
d. IG Września 1826, w 4ce, str. 8. 15 gr. 
+++ 
- (List pasterski). N. 547/150 d. Ił Sier- 
pnia 1826, w 4ee, str. 7. 
:- Lis! pftsterski Józpfa Hończy Miftskow- 
eklego biskupa warsz.. obwiesz('zający dyece- 
zanom utwol'zenie ich biskuvstwa wydany 
z Wftlszawy 9 Lutego 1800 r. ' 
- Mowa przy obrz{:dzie zaloby narodowej 
po wickupomnej pamięci Naj. ces. Wszech 
H.osyi 1\leksBllllrze J. królu pols. miana w 
kOBcide metl'opolit. warszaw. przez .... bisk. 
krak. Warszawa, w druk. szkolnej, 1826, w 
t!ce. str. 16. + 
- Mo.w
 w 
zasi
 obrządk
 pogrzl'bowego 
J. O. XIą,Z. Joz. Czartoryskiego. stolnikft 
niegdy W. X. Litews., ord. polsko kawal. w 
koiieiele XX. Kapueynów WIlr8Z. d. 20 Lut. 
1810 r. miana. B. w. m. i r. (Warszawa 
J81O), w 8ee, str. 19 · 
-:- Mowa f!1iana 
rzy uroezy
tem poświ{:- 
CE\DlU Frftncl8zka l\sawerego Zgll'niekipO'o 
prAłata archid,akona i 9uffraO"ana krako"'w: 
ski ego Da bisku;>a Gortyneńskiego. (w Do- 
datku do Gazety krnkowskiPj do Nr, 100 
. r. 1824), w 4ce, kart, nieJ. 2. 


- Mowa na pogrzebie Rafała hr. Tarnow- 
skiego, l Łi05. 
. - M
wy pogrzebowe i homilie, dot,!d dru- 
kiem n!cogłoszone z własnor
cznych pier- 
wotworow autora zebrane. Kraków. J. Czpch, 
1861, w 12ce, str. 139. złp. 6. + + + 
. - Obwie
zczenie o obj
ciu administracYJ 
biskupstwa I dyecezyi krakowskiej. Kraków, 
1816, fol. k. I. 
- Odezwa zawiftdamiająca o wcieleniu 
bi
k!1ps
wa liielcekiego do dyecczyi krakow- 
skieJ, pisana Z Warszawy 30. Grudnia 1818. 
- . Ogloszenie wielkiego jubileuszu w dye- 
cezy I krakowskiej 1826 r. dnia 20. Sierpnift. 
Warsy.awa, 1826, str. II. złp. I gr. 10. 
- O rJieś
iach uarodowych, rozprawa czy- 
t
na na pOSll.'dz. publ. Tow. przyj. nauk d. 
15. Maja 1803 r. (w Roczn. Tow. W. P. N 
1803, T. 2.) 
- Pisma Jan
 Pawła Woronicza, arcyLi- 
skupa wftrSZawskIl.'go, prymasa Królestwa Pol 

klego. 'film I. Kazaniu przygodne. Krftków, 
druk _J. Czecha, 1832, w l'o!ce, str. XVJlI i 
211, I k. 2. Tom 11. Swi
talne. k. 2. litr. 217 
Tom III. Niedzielne. k. 5, str. 198. zlp. 10 
+ + + 
Oddział II. Pisma rozmaite biegiem 1at 
ułożone. Kraków. 1832, w 8ee. Tom TV 
w 12ce, str. XI.I i 224. Tom V. str. 220 
k. 3. Tom VI, str. 181 i k. 5. dl" 14. Za 
6 tomów zlp. 2ł. 
(W T. IV. zmylone liczbowanie, zamiast 
str. 223-224 wydrukowano 265-266). +...-t. 
. - Poch
ał.a Jana Nep. Kossakowskil.'go, 
bIskupa 
densk... członka tow., czytana na 
posledzeDlu pubhcznem Tow. k..ól. warsz 
prz3'
' nauk. 7. Stycznia 1813. (Rocz. Tow 
przYJ. nauk. T. X. str. 12-17). 
- Poezye. bez w. m. (Kraków, w drukarnI 
ak ad.), 1831, w Bee, z ryeiną Sybilli w Pu- 
ławach, st.r. 
7. (
ssar
ot). str. 46 (Lech), 
atr:.1.17: (Swl'!tyrna SybIlli), str. 10. (Sejm 
WIslIcki), litr. 14. (Hymn do Boga) str. 28. 
lZjawienie Emilki), str. li8. '(Różne' poezye). 
złp. 12. + + + 
- Poezye patryotyczne. Warszawa, 1851, 
w 8ca. grp. 20. 
:- P
ezy
...areybisk
pawarszaws.k. prymasa 
kroI. lolsklego. Tomow 2. KI'akow, druk i 
nakl1łd J. Czeeha 1832-33, w l:!ee, str. IV 
196 i 217 i portret autora. zlp. 
. + + + ' 
. -:- Przemowa przł' s
uszcza
iu do grobu 
smlertelnych zwłokow s. p. Jozefa Ksi
cia 
Pouiatowskiego w kościele katedr. krakows. 
miana przez JW. JX ..... bisk. kmk. senatora 
król. volsk. ord. ś. Stanisława J. klasy kawa- 
lera w d, 23. Lipea 1817. w 8ce, I:Itr. 16. 
- Przemowa przy złozeniu do grobu Bmier- 
telnyeh zwłoków B. p. 'rad. l{ośeiu8zki w ko- 
Beiele katedralnym krakowskim miana przez 
.... biskupa krakowskiego obrz,!dek poO"rze. 
bowy końez,!cpgo, dnia 23. czerwca 1818 r,
		

/Bibliografia_05_179_0001.djvu

			...... 


WORONICZ 


161 


Kraków, w druk. Greblowskiej Jana Malec- 
kiego, 1818, w f!ce, str. 13. złp. I gr. 10. 
+ + + 
_ Przymówienie si
 .'. biskupa krAk. w cza- 
sie dyskusyi projektu do prawa o małżeń- 
stwach na posiedzeniu Senatu d.2. Kwietnia 
1818 roku. (Warszawa), w 8ce, kart. 7. + + + 
_ Red
 des Warschauer Dom - Deehants 
und StaRts-Raths Herrn .... welehe bei Er- 
rofnung des ersten Reichstages des Herzog. 
Warschau am 10. Marz 1809 in der Warsch. 
Dom Kirehe ab
eha!ten wurde. Aus dem pol- 
nischen uberaetzt von Joh. Maliseh kath. 
Weltpriester. b. w. m. i r. w Sce, str. 
6. + 
_ SybillA, poema historyezne we czterech 
pieBniaeh z rycin,!, z wizerunkiem świątyni 
Sybilli. Lwów, u Woje. Niebylskiego, 1818, 
w 4ee, str. VIII i lOt, z wizerunkiem Swi2}t. 
Sybilli w Puławach. zlp. 6. + + 
IEdycy,! pod firm, Niebyhkie
o, obmyślił 
Feliks BentkowBki, a drukował j'ł nIe we 
Lwowie, leca w Warszawie). + + + 
_ Swi'!tynia Sybilli. Popma historyczne 
w IV. pieśniach, z rycin,! świątyni w Puła- 
wach. ZjawienIe Emilki na pełni kwadry II. 
lunacyi XIII. cyklu słonecz. XII. poema. b. 
w. m. (Kraków, dl'uk akadem.) 1828, w 8ce, 
Pierwszego poematu str. 117, poematu str. 
97, a od str. 98-117 objaśnienia. Drugiego 
str. 28. (Obadwa razpm wydane w jednym 
tomiku mimo OBobuyeh stronnicowań. Od str. 
99 do 103 s,! wymienione celniejsze pami'!tki 
w Puła.wach. Wydawe,! był Karol Meche- 
rzyńskl. S,! podwójne egzemplarze_ Obciłjt.e 
przez cenzure i nie obei
te, te tajnie odl)ite 
nie bed,!ee w obiegu). 
_ Sybilla poema w ezterech pieśniach. 
KrRków l 1831, w 8ce. .' 
(Jest także urywek rozpocz
teJ edycYI u 
Gieszkowskiego, w 16ce, około 1881 w Kra- 
kowie. dochodzi do Itr. 82). + 
_ Sybilla. Poema historyczne w czterec
 
pieiniach, wydanie J. N. Bobrowicza. Liv sk , 
kli
g. 
gran., 1854, w ltice. str. 115. 
_ Sybilla i hymn do Boga. Lwów, Gu- 
bry no wie z , czeionk. H. Jasieńskiego, 1869, 
w 16ce, str. 96, (Biblioteka Mrówki '1'. 1.) 
ct. 18. 
_ Wiersz na pogrzebie i wprowadzenie 
r.włok I{si
cia Józefa Poniatowskiego, naczel- 
nika i dowó,lzey wojsk polskieh. miAuy przez 
.... kanonika katedr. warszawskiego z przy- 
ł,!ezeniem nsdgrobku ua pi rami dzi. e marmu- 
rowej wyrytego w Lipsku 24. MaJa 1813 r. 
Warszawa) w 8ee, slr. 16. 
_ Wyj2}tek z Pamił:tnika warszawsk. dru- 
kowanego w r. 1803 p. t.: Poezya, Assarmot, 
syn Jektana, prAprawnuk Sema, pra8zczur 
Noego, narodów Sarmackich patryareha, przy- 
szłym pokoleniom w duchu wie8zczym bło- 
gosławi. w 4ce, str. 1. + + + 
_ Zjawienie Emilki. Poema na pełni kwa- 


dry H., lunacyi 13, cyklu słonel1
nego XII. 
b. w. m. i r., w 8ee, litr. 28. 
_ Obaez: Rocznik Tow. Przyj. N. T. 11. 
1808 i VI 1805. (Rozpr"wa l i II. o pieśniach 
narodowych). 
WDRDNICZ, SKARGA, ANTDNIEWICZ. Ewar..- 
gelie na wszystkie niedziele w roku ze stó- 
sownemi do nich naukami, orAZ ezytania i 
przemówIenia przygodne do parafian, zebra- 
ne z dzieł ks. biskupa Wm'onieza, k8. Skargi, 
ks. Anttlniewicza i wielu innye", jak niemniej 
Z' pism religIjnych. T. 2. Warszawa, Senne- 
wnld, 1854. w 8ce, T. I. str. 571; T. 1I,439. 
zlp. 26. + 
(Waronicz). ExeellentiRsimi,. llIustrissimi 
ac Reverendis8imi Dni, Dni Joannis Woro- 
nicz dei miserlltione et, apostolicat: sedis gra- 
tia episcopi eraeov. nec non augustisslmi 
Rossiae Imperatoris ao Poloniae regis Ale- 
xandri I. intimi statuR consinarii ac ordi- 
num aquilae albae et S. Stanislai equitis nominia 
sacer dies celebratur elegia. Komae, spud 
Frano. Bourti, 1817, w 8ce, etr. 7. 
_ Carmen Jll. et exeell. Dom J. P. Paw. 
Woroniez, arcbiep. varSAV., primati ac senat. 
l'ep:m Polon. ordin. S. Stanis!. equiti, dum 
sedem suam metro pol. solemni ritu ingrede- 
retur, a clero deeanatu8 Piaseeensis oblatum. 
1828, w 4ce, k. 5. (podpis J. G.) + 
_ A Son Excell. Monseigneur de Woro 
nicII, eveqne de CracQvie. Cracovie, 1816 
... 4ce. + 
_ Ad illustris8imum, Exeellentis8imum BO 
Reverendissimum lJominum D. Joannem Pau- 
lum Pawł:
a Woronicz, .Episcopum Cracovien- 
sem, Senatorem n'gni Poloniae, ordinis S. 
StaniRlai equitem, in die consecrationis ejua 
8 Mai 1816 au no in ecclesia cathedrali Var- 
8aviensi S. Joannis Bsptiatae celebrat,ae, in- 
stitutum clericorum in communi viventium. 
Yi 4ee, kart nieI. 5. (Na końcu podpisany 
A. F.) 
_ Kazania i mowy z powodu nroezystego 
po
rzebu śp. Jana Pawła Woronicza, arcyb. 
wal'sz. pryma8a i senatora król. Polsk., opata 
kOIDsndaryjnego Lendzkiego, orderów orła 
białego i i. Staniał- kawalera, w dniach 8_ 
i 9. Stycznia 1830. Kraków, druk Stan. Giesz- 
kowskiego, ltj30, w 8ee, str. VlIl. Kazanie 
X. Przybylskiego, str. 29. Jaeka Mieroszew- 
ski ego str. 10. Fr. W
żyka str. 16. X. ::)ta- 
chowskiego mowa str. 11. + + T 
_ Wiersz z okoliczności nowo wysb\wio- 
nego kośeioła w Jangrocie i dnia 14. Sier- 
pnia 1825 roku od samegoż fundatora JW. 
JX. Jana Pawła Woronicza, biskupa krlikow- 
skiego, senatora królestwa polskiego, orderu 
ś. Stanisława pierwszej klasy kawalera, uro- 
czyśeie konsekrowanego. łJez miejsea druku, 
w 4ce, str. 8. + 
_ Na wjazd do katedry krakowskiej jego 
excelleneyi jaśnie wielmożnego Jx. Jana 
Fawła WoroJlicza, biskupa krakowskiego, Be- 
21
		

/Bibliografia_05_180_0001.djvu

			162 


WORONICZ - VOSS 


natora królestwa polskiego, opata kommen- 
dataryjnego I.endzkiego, orderu B. Stani
łl\- 
wa pierwszej klasy kawalera, wiersz od XX. 
plebanów zgromadzenia Mieehowskiego ka- 
noników regularnych stró
ów fl:robu Chry- 
stusowego, w Krakowie dnia 9go miesi=łca 
Czerwea roku p. 1816. Kraków, w drukarni 
Grtlblowskiej, w 4ee, l ark. + + + 
- Wiersz na zgon W oronicza, w 4ce, 
l karta. 
- Ob: Boucher(1816); O. S. (Elegia); Oobrzań- 
ski Z. (wiersz) j Dubiecki (FlosculusI829. kazIł- 
nie); EIsner (musica); Filipowicz A. F. 
(1814)j Kamiński Tad.; Łapsińskl (elegia); Ma- 
lisch J; Niezabitowski (Dzienn. naboż.); Przy 
bylski Jan S. (kazanie); Stachowski J. j Ula- 
nowski J. 
WORDNICZ Janusz (t w Lipcu 1871). Rzecz 
O monarehii i d)"nastyi w Polsce. Paryż, druk 
Maulde,1839, w 8ce. str. 62 i k. 1. (oddr. z 
czasopisma: Kraj i emigraeya. Dowodzi, iz 
Czartoryscy powinni panować). frlJk. 1. + + 
- ObAez: Omieciński J. 
- Kraj i EmigracYI\. Zbiór pism polityez- 
nych i wojskowych. T. 1- Ill. Paryż, 1884 
-1803, w 8ee. (Poszytem ósmym rozpoez,!ł 
aie czwarty oddział Zbioru). frank. 24. 
- Obaez: Kraj. 
- Trzeci Maj, tygodnik. Pary
, 1839- 
184 8, w 4ee po pół ark. Rocznie Nrów 48, 
Btr. 206, 730, 212, 684. 
(Wyehodził w miejsee Kroniki od 10. Gru- 
dnia 1839 do 81 Marca 1848? Pismo Czar- 
toryskil'go. Fundatorowie Wł. Zamojski, Oli- 
zar Narcyz. Redaktor główny Janusz WOlO' 
nicz, później Orpiszewski. Kwartalnie 4 frank. 
obacz: Maj. 
WDRDNICZ Konstanty. Rzecz o najwłnśeiw o 
Izej dynastyi dla Polski. Paryz, druk Bour- 
gogne, 1840, IP 8ee, str. 4. (radzi wojewodł: 
Ustrowskiego na króla). + + 
- Do ogółu zjednoczonej emigraeyi. Pa- 
ryż, druk Bourgogne, 1840, w 8ee, atr. 4. + ... 
Woroniczowa Ewelina ob: Bouilly. 
WDRDNIEC X. Antoni Arnulf, zgrom. nie- 
Bwiesk. S. Benedykta opata. Poezątki muzyki 
tak figuralnego jako i choralnego kantu, na- 
pisane i ofiarowane JO. Xeiu Ign. Domin. 
Radziwiłłowi ordynatowi nie
wiesk. Z 18 tabl. 
rzni
temi. Wilno, nakład Józ. Zawadz- 
kiego. b. w. r. (1806), w 4ee, k. 6, str. 217, 
k. l i nut. folio k. 18. zlp. 10. + 
Woronowicz Aleksander (pseudonym) ob: 
Dlizar Adolf. 
WDRDTKIEWICZ Izydor. Rurze alIgeme
ne 
Jrlusiklehre fUr Schule und Haus. Czernowltz, 
Ig. Sz
gierski, 1871, w 8ee. ct. 25. 
Woronzow M. obacz: OIizar P_ 
Woroźka z Kwityw. Lwów. 1871. 
Vorrede (Besonders abgedruekte) zu dem 
Entwnrfe lU einew landschaftlichen Credit- 


Systeme fUr das Grossherzogthum Posen. 
(Osobno wyciśniona odezwa). Posen, Decker 
und Comp. fol. 
Vorschlag ob: Koziegłowy (1860). 
Vorschri't fUr die westgalizisehen Gymna- 
siallehre Uber"deu Unterricht und die Sehul- 
zucht aus allen darUber erlassenen hiiehaten 
Verordnungen zusRmmengezogen. b. m. i r. 
w 8ee, str. 79. + 
- (Allgemeine) Uber die Verfahrungsart 
bei den Gerichts-BebOrden in West-Galizien. 
Wien, gedr. bei JoselJh Hraschanzky, 1802. 
w 8ee, str. 222. "ł" 
- fUr die am II>. April 1819 erriehtete 
Pharmaceutisehe Abtheilung der Wilnaer kai- 
serlichen medieinischen Gesellachaft. Wilna, 
1863, w Sce. 
Vorschriften des k. k. Dlenst- Reglements 
der Infsnterie und Cavallerie. In dentseher. 
ungarischer, italienischer, biihmiseher und 
poluiseher Sprache. Theil I. Zweite, verbes- 
serte Auflage. Wien, J. Dirnboek, 1862, w 8ce, 
str. 132. ct. 50. 
Worl (ein) zu seiner Zeit. Versuch zur Ans- 
stlhnung des Conflictes und Einfiihrung ge- 
Ol"dneter Zustande iu der inaeJ. Cultus-Ge- 
meinde zu Krakau. Krukau, druk Hudwei- 
sera, 1868, w 8ce, str. 82. + 
- Ob: Minz Mayer (18ł8) j Mochnacki (an 
Kajser 1861). 
Worte (zwei) an die Polenfres8er von ':li- 
nem Unverdauten. Poznaił, 1861, w 8ee. 
- Toz. Zweite Ąufl8ge. Poeen, Merzbaeh, 
1861, w 8ce, str. 12. Ngr. 21J.. 
- (einige) an die Preussen aus Veranlassung 
eines iilleł. l'olen in der Allgem. Augsburger 
Zeitung eingeriickten Artikels. Briissel, 1855, 
w 8ee. 
- iiher Orient-Frage 1854 ob: Tęgoborski 
Worthington ob: Szyrma L. 
Vorlrag gehRlten vom Direetor der Au- 
stro- transatlantiscben Ziindwaaren -Export- 
Compllgnie bl'i der am 30. Sept. 1867 zu 
Krakau atattgefundenen Generul - Versamm- 
lung. n:rakau, HrucK Czas, 1867, w 8ce, 
str. 12. + 
Wosk ziemny ob: Allh (18;0). 
(Voss). Na bytność JW. IMci Pana BArona 
de Voss, ministra stanu i wojny, w hołdzie 
wdzi
eznośei nczniowie kro liceum warszaw- 
skiego przez niego utworzonego. Warszawa, 
1803, w 4ce, k. 2. 
- . Seiner Hoehfreyerlichen Exeellenz, 
dem koniglichen wirklichen geheimen Staats- 
und Kriegs- und Dirigenden Minister des 
grossen rothen Adler und Sankt Johanniter 
Ordeusritter, Domprobsten von Havelberg 
ete. Herm Freyhenn von V oss. ais Schoep- 
fer des hiesigen Koniglichen I.yceums in 
tiefsten Ehl"furcht gewidmet von s8mmtliehen 
Schiilern. Warschau, Jm Junius, 1806, W 4ce 
l arkuBz,
		

/Bibliografia_05_181_0001.djvu

			VOSSBERG - WOYZBUN 


163 


VOSS Jullusr. Ignatl! von JAłoń
ki oder die 
r.if'bendAn in der Tiefe dpf Weich
Fl, eine 
"abre Ge
chichte ans den Zpiten dpr pol- 
lIischen, frAnzosischpn \Ind Nel!'er. Rpvolution 
in St. Domingo pnahlt von .... Bf'rlin \Ind 
J.f'ipziJr bei J. \V. Scbmidt \Ind J. G. Mittlp, 
1806. w 8ce, str. (114 i 452. + 
VDSSBERG F. A. BRndpriR Prnłf'nnrnm, odf'r 
;)ie FRhnf'n dp.e df'uts(.hen Ordens u, seinpr 
Verł1iindetpn. w p lchp in Schla.chłen n. Gp. 
fechten dpa 15 .JAhrh. f'ine Bentf' der Polpn 
wnrden. Mit vielen Abbildungen. Berlin, 
1849. thl. 4. 
_ Collecłjon dl' scpe1lx pt de cRchet& dn 
mOYf," iue polnnRis. Lit.huqnjpns. Silesiens, 
Pl)merAn
pns et Prnssiens relRłifR "nx elndps 
diplomRtiquf's. genealogiques. nnmiemstiqups 
et a l'hisloire de
 arłs des psrtips de la. mo- 
nRrchjA prussienne originairempnt. Slaves pRr- 
ornee dl' XXV. flanches (tir{.e a. 200 exem- 
plairp.a numerotea). Berlin, J. A. St.argard. 
]854, w 4ce wielkiej. z przodn 2 k. niel. i 
46 str., przytem 25 tablic samycb piecz
ci 
...... + 
_ Ca
psr Wpinrf'i('h's nanziger Chronik. 
ein Reitrag' znr Geschicht.p. Danzigs, der Lsnde 
Pren
pen und poIpn. dea HBnsllbnndes und 
der Nordischen Rejche. Berlin. .T. A. Star- 
gard t ]855, w 4cp, XXVIII i 132 stron z ry- 
cinami + -+ 
_ Gf'schichte dpr prl'us
iAcbpn Miinze.n 
I1nd Si egeI von friihester Zeit bis zum Ende 
cłAr Herrechaft dee deuts('hen Ordens. Berlin, 
1843, w 4ce, atr. VIJ, 216 z 20. rycinami na 
miedzi. + 
_ Miinzgeschicbte der Stadt Elbing. Her. 
lin, 1844, w 8ce, str. 114, tab. V. 
_ Miinzgeschi<'hte der StAdt Thorn. (Ans 
Kohnl'e Zeitschrift fUr lIIiinzknnde etc., V, 
in 30. Exempl. abe:edruckt..) Berlin, gedruckt 
bei Ernst. Sipl[fried MittIer. 1845, w 8ce, 
str. 62 i 3 tablice monet. 21/s taJ. + + 
_ MUnzen nnd Sipgel der preussiscben 
Stiidte. Danzig Elbing, Thorn, ao wie der 
HerJ!op;e von PomerelIen im Mittelaltpr von 
.... Mit vi elen Miinz- und 
iegel.Abbildun- 
gen. Berlin bei G. Fincke, 184]. w 4ce, atr. 
VIII i 54, 
rzytem 4 tAblice monet i piecz
- 
ci. Na końcu: Berlin, Druck von A. W. Bayn. 
1 tal. + + 
_ Miinzp;escbicbte der Stadt Danzig von 
F. A. Vossberg mit 12 TafeIn Abbildungen. 
(Antlal!"e 50. Exemplere). Berlin, Druck von 
Gebriidpr Unger,1852, w 4ce, str, XVIII i 
]47, przy tern 12 tablic monet ryt.ycb na mie- 
dzi. + + 
_ Siegel des Miltelalters von Polpn, Li- 
thauen, Schlesien, Pommern und Preussen. 
Ein BeitraJr zur Forderung diplomatis('her, 
genealop;iecher, numismatischer und kunst- 
geschicbtlicher Studien iiber urspriinglich 

18vische Theile der preussischen Monarcbie. 
Mit 25. Kupfertaf. Berlin, 1854, w 4ce, str. 


46. rycin 1]4 (Odbito w 200 eizemptarzach 
numf'rowanycb). 6 do 8 tat. 
_ Wappenbnch dpr Stltdte des Groeaber- 
zogtbums Posen berausgegeben von ... mit 
16. Tafeln Abbildungen. Berlin, 1866. J. A. 
Stargard t, JaR'prst r a8se, 53. w 4ce. litr. 18. 
i 16 t
blic- Na końcu: Rerlin. Druk von Gabr. 
Unger konigl. Hafbucbdrncker. (Wydanie 
w 200 pgzpmpl.) tal. 2 sgr. 7 1 /.. + + + 
VOSSIER (Athanase). FrancI' pt PoloJrne. 
Mart.yre et Resurrertion Poesip. Paris. im- 
prim. Parie-Lavillette, 1863 w 8ce. str. 7. 
_ France pt Pologne, poe
ie par ... anteur 
Ilu Drspeen de lA gloire, prerne dps immor- 
tels pt. antrps poe.ies diver
es. Peris. impr. 
Ph. Cordips; 1863, w 8ce, str. 6 i k. 1. ... 
Votum szlschcica polskipgl) ojczyzn
 wier- 
nie miłui,!ceJ!'o o załozf'niu ..kArbu rzpczypo- 
spolitpj i o obroni!' krajów rmkicb napi.sne 
r_ 1589, a teraz mi
d?y ludzie podAne 1596. 
Kraków. wydawn. Biblioteki Polsk., druk 
Czasu. 1859, w 8ce, atr. 127. + 
(Wydane wraz: z Krótkie rzeczy potrze- 
bnych zebranip). 
VDUTIER LESURE. WiRdomości o tegocze- 
snych Grf'kach zpbrane z rozmaitych auto- 
rów i pism peryodycznych, dołączony rzut 
oka na teraźniPjszy stan państwa turf'ckif'go. 
War
zswa, druk N. Gliicksberga, 1827, w 8ce. 
str. 109'. + 
(Sił tu przekłady z Voutiera (do str. 43), 
I.esurA (do str. 58). F. A. Reider (do str. 80) 
i P. Fauriel (o pieśniach gminnych grec- 
kich). ..J 
Voyage en Polognc et en Russie, par un 
prisonnier de guerre de la garnison de Dan- 
tzick en ]813 et 1814. paris J Dupont, 1828. 
w 8ce, &fr. 270. ob: Pologne. oj- + + 
_ en Pologne obacz: Schulz Joach. Chr. 
Fr. (1807). 
Voyages d'une dame franc;aise en Russie, 
en 1812, temoin ocnlaire de l'incendie de 
Moscou et de la retraite desastreuse de Buo- 
naparte jusqu'a. Wilna. Par Mrne .... PariII. 
1814, w 8ee. 
WDYCKE August. Proben neuerer polni- 
schen Lyrik und Epik. Berlin, Nicolai (Ja- 
gielski), ]861, w 12ce. 
_ Neuere Lyrik und Epik der Polen in 
den Versmaa!sen der Originale Uberst'tzt und 
(mit) literar-historischen Notitzen verseben 
von .... (karta tytułowa zmieniona edycyi po- 
przedniej). Posen, M. JagieIski, 1864, w 12ce, 
(obejmuje poezye Mickiewicza, Lenartowicza, 
Odyńca i urywek z Mindowe Kraszewl!kipgo). 
_ Sitten. und Charaktf'rbilder aus Polen 
und Litthanen. Obacz: Wojke. 
Woyna na pułnocy w roku 1812. Z nie- 
mieckipgo przez J. S. Warszawa, obacz: 
Stawiarski. 
Woyzbun Ed. ob: Biblioteka rolnicza.
		

/Bibliografia_05_182_0001.djvu

			164 


wóz - WRÓBEL 


Wóz ob: Schramm R. (pomyslu Weicherta 
1877). 
!łDZNESEN.SK
 P. Tegoczesne Niemcy. Prze- 
łozył z rossYJskl£>go P. Dubrowski. Wusza- 
waj 1849, w 8ce. 
WOŹNIAKDWSKI Dawid. De testament.is dis- 
iertationPTIl juridicam pxhibentem dift'eren- 

ia?1 codic
s gallici, austriaci, polonici et 
Jurl8 romam, od gnldum doctoris ntque binc 
8ummos in utroque jut'e cspesseudos bonm'es 
post tria, quse suhiit, t'xamina ligorosa in 
BI
la studiorum Universitate Jsgellonica pu- 
bhcae eruditorum disquisitioni submittit Da- 
vid. WCJ
ni
kowski A. 1826. Cracoviap, typis 
VDlversltatJs, w Bce, z przodu 2 k. nicI. i 41 
8tron i na końcu k. 2.. + 
WDŹNIAKDWSKI Józef Ignacy, (ur. 1811 t 8. 
Grudnia t871i.1 De delirio trt'mente et lun- 
tione femoris eju
que repositionia methodis. 
:Kraków, druk Giesżkowskiego, w 8ce, str. 
42i20.+ 
(Tytuł ogólny jest: Commentation.es inau- 
gurales, quas consensu et auctoritate IncJ. Fa- 
cul. mpdic. ad consequ. med. et chir. Dr. 
jura et llOnorcs iu IIlItiquiss. studior. Univ. 
Jagellon. puLlicae disquisitioni submittit). 
- OlJl\cz: Górski M. (1825) i Siłbersiein. 
WDŹNIAKDWSKI Lew. {ur. 1810 t w Marcn 
]874). . De rernediis et methodis ant,hehnin- 
ticis, quam const'lIsu et auctor. amvliss. me- 
dicorum or(!inis in. augusti.ss. UlIiv. J
gp.lI. 
ad summos 111 medJ('. et chlrur. honorps aibi 
conciliandos .... publici jut'is facit. Kraków 
St. Gieszkowski, 1834, w 8ce, str. 71. + ' 
WOŹNIAKDWSKI Michał. Dissertatio inau- 
guralis meliico-chirur. de taenia humana item 
de staphylom&te, quam adjectis tbesibul 
annueute inclyta facultate medica in etc: 
Univ. Jag. etc. publiC'ae disquisitioni su b- 
mittit. Cracoviae, typ. Univers., 1827, w 8cs, 
str. 37. + 
Woźny oh: Podoski A.j Przewodnik. 
Wozy ob: Sokolnicki M. 
Wozzwanie k sprawiedliwosti rUIS koj nacii 
i jeja monarcha k błagorazumiju PoliakCJw. 
Leipzig, W. Gerhard, Lemberg, typog. im. 
Szewczeńki, 1878, w 8ce, str. 63. k..l. mrk. 1. 
Wpływ kobiet 1860 obacz: Łepkowski Józef 
(powieść). 
Wpływie (D) gabinetów ob : Colsonj.D. (1831). 
Wr. F. Sto figlów za półzłotka dla niegłu- 
pich dzieci, przez F. br. Wr. Warszllwa, 
w drukarni Czel'wińskiego i 81'ółki, 1872 
W 32ce, str. 24. kop. 7 'I,. ' 
VRABETZ Ludwik. O reformie podatków 
w Austryi 1111 pisał .... Lwów, K. Wild, druk. 
Ossolińsk., 1869, w 8ce, stl'. 56, k. 2. ct. 60. + 
- Uebet steuerrpfotm. in Oestetreich. 
Lwów, K. WiId, 1869, w 8ce, str. 56. 
- 
dania z różnych gał
zi prawa i umie- 


jętn06ci politycznych. Kraków, druk Ulliw 
1867, w 8ce, str. 7. + 
WRAXALL Sir Nalhanieł William Barth. (ur. 
1761 t 1831). :Memoirs of the courts of 
Berlin. Dresdfn, Warllav and Vienna in the 
ypars 1777 - 9. 'l'. 2. (2ga edycya). Londyn, 
1800, w 8ce. obil. H. 
(Edycya pierwsza 1799). 
- Podróż do l<'rancyi ,'rzez .... Z przy- 
dafkami ważn}'mi wyjttymi z dzieł P. P. Moo- 
re, Arthnra Joung i wielu innych znakomi- 
tych pisArzów. 2 Tomy. Z. oIJI'lIzkllmi illum. 
Wror'ław, n:ikł. i druk Wilb. BOI!". Korna, 
1807, w 12ce, 
tr. '1'. l. 186. T. H. od 187 
do 890. tal. 2. + 
VRECHA Vincenl. Disserlatio ina.ugoralis 
medica do; in i
churia vesicali. Quam annu- 
entibus ilIustris. ac msgnifico domine prae- 
side et dirpctore, penJlustri Be spectabiIi 
domino decano, liC clarissimo d. d. profes. 
in antiquissima, ac ceJeberrima univer
itate 
vindobonensi publica6 (]isquisitioni submittit... 
Galicianuą Leopoliens. mł:d. doctor, operator, 
Bl"tia ohstet.riciaE'l magister, inclytae faculta- 
tis medicor. viennensium lIodalis. In tbeses 
nduexas disputabitur in nnivel'8i tst. palatio. 
Vienuae, typis Leopoldi Grunr:J, w 8ce, str. 
45 i S. 
WRĘClYCKI X. Franciszek, mSA". fil. (ur. 4. 
PaźJ. l i!J8 t 9. Kwietn. 1831). R}"s bistoryi 
jeomeh'yi do epoki wynalezienia anlllizy Des- 
karta WJ"aZ z ocenieniem zsdug zllakomitych 
jeometrów polskich w tym czasie. w 4ce, 
str. 44. (w Progr. konw. XX. hjarów na Zo- 
liborzu 1829). 
- Krótka wiadomość o kalendarzu. w 4C8, 
str. 39. I ProgI'. XX. Piat. 1824). 
WREDE C. F. (praes. E. li. Geijer). De 
pugna l'
tsvensi. U psala, 1818, w 4ce, z map,. 
Wremennik instyt. 8tauropig. z miesiaco- 
słowom ua god J865. Lwów, wyd. Instyt. 
Stsurop. (perepletenyi z pro bielami), druk 
Stauropij!". cent. 60. 
- Toż, na rok 1866. cot. 60. 
- Toż, Lwów, 1872. 
WRETDWSKI Paweł. Skorowidz Dziennika 
prsw królestwa Polskiego, Tomów VJI, VIII 
lIX czyli zbiór IIzczegółów pOlltanowień kró- 
lewskich i namiestnika królewskiego, orga- 
nizscyi, konwencyi, uchwał i praw sej IJI 0- 
wych p. ....... komornika s'łdowł:go. Warsza- 
wa, 1826, w druk. ul. Królewska, w 8ce, litr. V, 
179. zlp. 4. 
VRICNAUL T Henryk. Le dr.eit de I. Polo- 
gne. Exsmeu deI amendements reJatifs ił la 
question l'olonai8e 80umis au Corps legislatif. 
Paris, 1864, w 8ce. frank l. 
- Del'niers evenements de Pologne. Parli, 
1861, w 8cp. centim. 50. ob: Girardin. 
Wróbel ob: Gluzińskl J.j Wodzicki 1<8Z. 
W RÓBEL Jan, Szlltzak (ur. 18SJ r.) De all.- 


......
		

/Bibliografia_05_183_0001.djvu

			WRÓBLEWSKA - WRONGS 


165 


r 


eoluthis .pud tragico. gl'aeoo., pars I. De 
generi., Dumeri cssuumque aDacoluthia, dis. 
sl'rtatio inaug. philolol{ica quam scripait. etc. 
Vratislavise, tYlI. A. Neumann, 1865, w 8ce, 
str. VI, 66 i k. t. + 
_ In nataliri.. saecularia quarta Nic. Co- 
pernici die XIX mensis Febr. a. 1873 in aula 
Univ. leopolitana celehranda carml!n saecu. 
lare compoBuit. Ll!opoli, in offic. CoJl£>gii 
typograph. 1873, w 4ce. k. 4. + 
_ Quaestionum grammatica,'um capita tria_ 
De generis, numeri, casuum anacoll1t.hia 
apud graecolI poetas trSlgicos, scrif)
it. .... 
Prof. LeopolitRnuB. Berolini, apud H. Ehe- 
lingium et C. Plahnium, druk Bar et Her- 
mann, 1872, w 8ce, Rł.r. 120. (Tytuł pierw. 
szy: Abhandlun
en zor Grammatik, Lexiko- 
graphie ulld Literatur der a1ten Sprachen. 
III. II eft). ... 
_ Viro celeberrimo T. Th. Fratranek ph. 
Dri liter. germsnicnrum ID Uuiv. JAg. Cracov. 
professori pub. ord. rectoriA maRno ml1npre 
functo, societatum quae in lihersriuD1 artiom 
ac disciplinarum cultura versantur com plll- 
rium sodali. ornato nummo 8ureo meritis 
dicato, profeesoris munus a. d. III. nonas 
Jan. a. 1845. lusceptum pie gral.ulatur. Cra.- 
oov. typ. Univ., 1870, w 4ce, ark. 1. + Ob.: 
Plato IChnlcidius). 
WRÓBLEWSKA Tekla z Borzymowskich. Mu- 
stara i Zean{!ir, traj;redYA oryginalna w 5ciu 
aktsoh, przpz .... z ułamkami poezyi. Wilno, 
u Misyonarzy, 1818, w 8ce, str. 72. złp. S. 
_ Narymund wielki kRią!e litewski, tra- 
jedya oryginalna w 5 aktach, z ułomkami 
poezyi przez .... Wilno, 1820. w 8ce. złp. 2. 
_ Pantea królowa Suzy, tragedya orygi- 
nalna w 5. aktach. Wilno, 1817, w 8ce. zlp, 
1 gr. 20. 
WRÓBLEWSKI Franciszek. De carcinomate 
bulbi oculi ejusqlle cura dissert.. inallg. chi- 
rurgica. Wilno, 181C!, w 8ce. 
WRÓBLEWSKI Henryk Hugo. Sprawa polska 
i stosunek do niej Galicyi wobec politycz- 
nego połozenia Europy przez Wojciecha Sz...e 
Kraków, nakło J. Siedleckiego, druk Uniw, 
1869, w 8ce, str. S5. + 
_ Unia, poemat, z iłll1stracYI! LeonA Pi- 
carda. Kraków, nakł. Siedlpckipgo, druk Cza- 
su, 1869, w 8ce, str. 24. ct. 40. + ... + 
WRÓBLEWSKI J. Kalendnrz astron. gospo- 
dar. polski i ruski ua r. 1844. Rok VI, dl'uk 
nakładcy I w 4ce, str. 48. (Opisy roślin). 1 
złp. 24 gr. 
- Toż, na lata 1839-43. Rok 11- V. 
WRÓBLEWSKI J. I SZTEJNER wydawcy. Ka- 
lendarz BBtronomiczno-gospodarski pulski i 
ruski na r. 1838. Warszawa, druk na Krak. 
przedmieściu pod Nr. 393, w 4ce. 
WRÓBLEWSKI Kazimierz. Modlitwy, nauki, 
przykazania, pipsni i hymny z podania naj- 
pierwszych patryarch6w ludu bougo i daw. 


nych r
kopismów krótko zebrane dla ułytku 
prawowiernych ludów, roku od 11tworzpni. 
Bwiata 7809 (1801). Kraków, tv 12ce, atr.222. 
4 zlp. -+ + + 
_ To!, w Warszawie. (Na końcu: w dru- 
karni wdowy Tomasza Le Bruu), w 8ce, aW. 
198. + + + 
1'ytuł sztychowany z winiet'! świątyni Opa- 
trzności i nllpisem nR. niej: Czcij Boga, ko. 
ch
j bliźnie
o. 
(Nakłnd zapewne Tow8rzy
twa wolnych 
mularzy). 
_ Obacz 
 Ekarlshausen. 
WRÓBLEWSKI Kazimierz. (111'. ok. 18:10 t 
1850 w Brazylii). Pocz,!tek wielkiego drama- 
tu. Obraz z XVII wiekIl przez Grsr.ian3 Ra- 
kowieckipgo. Poznań, druk Kamińskiego i 
Sp., 1845, w 8ce, str. IX, 107. Złp. 4 gr. 
24. + 
Wróblewski Ludwik. obacz: Adamowicz. 
WRÓBLEWSKI Napoleon Korwinowlcz Wale- 
ryan. (ur. 1809 t 1878). Słowo dzipjów pol- 
skich napissł W. Koronov;icz. T. S. Lipsk, 
Wolfgang Gerhard, Franc. Wagner. 1858, 
(Tom trzeci u Franc. Wagnera r. 1860). w 
8ce, str. T. I. vr, 464. T. II. 70t. T. lU. 
76ł. Rsr. 12. + 
WRÓBLEWSKI S7ymcn Zygmunt. De pilo 
l111mono disscrtatio in:lUgurRlis. Kraków, St. 
Gieszkowski, 1833, w 8ce, str. 46 i 2 kllrty. 
+ + -+ 
WRÓBLEWSKI Walery. Do ogołu demokra- 
cyi pol
kiej na wychodztwie 10 Sierpnia r. 
1870 rue Hoursault 15, Paris, (Batijlnollel). 
Paryi, dlukaruia braci RouVe, Dunon i Fre- 
sne, ulica du Four.Saint.Germain, 43, w 4ce. 
kartka l nie!. + 
WRÓBLEWSKI Władysław. Dwie ZOlie. O. 
brazek z czasów spółczesnych w S aktach 
przPZ W. W. l.w6w, nakład Gubryno"ioz& 
i Schmidta. 1871, w 8ce, str. 78. 60 kop. 
WRÓBLEWSKI Zygmunt. Ueber die Diffu- 
sion der Gase durch absorbirende Sublltan- 
zen. Stra88burg, 1876, w 8ce, str. 33. 
_ Ueber die Geletze, nsch weIcben die 
Gase sich in fłiissigen, festfłiillsigen lInd 
festen Korpern verLreit.en vun .......... (z 
Annn1pn der Pbysik und Chpmie. Neue Folge. 
Band II. 1877), w 8ce./Nadbitka od .tT. 481 
-513 z l tablic'!). 
Wrocław, obacz: Buesching; GrOnhagen; 
Heyne Joh. j Kunisch M.; Mosbach (arcbiwum); 
Nidecki (dyecezya); Paritius (biskups.-); Scbel. 
bel (drukars.) i Stenzel G. A. (billkupi). 
Wrocławczyk Michał, obacz: Jaroński F. 
Wróg (wspólny). l>Iamur, 1873. 
Wroga (sprusz) z Galicyi. Lwów, w -kwiet- 
niu 1848, w 4ce,lItr. 3.lwiersz, podpill....z).+ 
W rongs ltbe) of Poland, a poem in tbre 
canto!, comprising the siege oC Vienna, with
		

/Bibliografia_05_184_0001.djvu

			166 


WRONIECRI - WROŃSKI 


bistoricat nntes, by tbe autbor of "PareutaI 
Wisdom". Aliqnando dOl'mit jue, moritur 
nunquAm. London, Saundere and Otley,1849, 
w 8ce, str. 167; obacz: Poland. 
WRONIECKI Antoni generllł (1790 t 4 grud. 
]838). Instrul	
			

/Bibliografia_05_185_0001.djvu

			WRONSKI 


167 


s, 


inspection of the author. I.ondon, Samuel 
Bagster, 15 paternoster row, 1821. w 4ce, z 
przodu 2 k. n. i str. 40. 
(Przypisał Wroński cesarzowi Aleksandro- 
wi 1.; jestto wst
p do kursu matematyki). 
_ Cours lle philosophie (program). 1819, 
w 4ce. str. 2. 
_ Critique de la theorie des fonctions ge- 
neratrices de M. Laplace. Paris, Treuttel et 
Wiirtz, Dellannay. Dentu, 1819, w 4ce, str. 
IV, 135. 
_ Declaration eoncel'Dsnt le sieDr Arsou. 
Paris, impr. Everat, 1818, w 4ce, atr. 8. 
_ Prolegomi'mes du messianisme. Le dA. 
8tin .de la France, de l' Allemague et de la 
Russie. comme prolegomimes du Messianis- 
me. l vol. Paris, le 11> Rout de 1842. impr. 
Firm. Didot, w 8ce, str. 5t!4. 7 frank. 
_ Developpement progressif et but fiosl 
de l' humauite. 
- Obacz nizój: Oeuvres. 
_ Documeot historique (secret) sur la re- 
velation des destioees provideDtielle8 des 
nations ęlaves et des destinees actuelles du 
monde, par l' oppositioo historique, philo- 
80pbique, religieusa et politique eutre l' Oc- 
cident et l' Orieot, entre l' aucie n monde 
civilise et le oouveau moode eclaire pRr ..., 
l' auteur de la Reforme du 8avoir humain. 
Metz, M. Alcan, 1851, w 4ee, str. 44. 2 fr. 
+ + 
_ Documenta pour l' histoire des matM. 
matiquell par ........ Paris, de l' imprim. de 
Charles. 1812, w Bce, str. 8. 
_ Epitre a S. M. l' empereur de Russie, 
explication defiuitivo} de r univers pbysique 
et morał. w 4ce. 2 frank. 50 ceotim. 
_ Epitre 8. S. :M. r empereur de RUBsie 
pour completer les cent pages decisives et 
pour accomplir la Reforme de la mecaoique 
celeste. Par l' auteur de la Reforme du sa. 
voir humaio. Metz, au depot general des 
ouvragas messianiques a la librauie de Mr. 
Alcan, rue de la cathedrale le I. Fevrier 181>1, 
w 4ce, atr. 68. Dalej idzie: Un p
ge a ajou- 
ter aux Cent pag!:1I decisives. k. l oiel. 
Dalej: Suppl(mll
ut a r Epitre a. S. M. 
l' Empereur de Russie. l'jsst
l'uie: Cooc\usion 
de la nouvelle science nautlqne des marees 
etc. w 4ce, str. 8 liczb. Vah
j: Refol'me 
scieotifique de la locom"otion terrestre et 
maritime. Reforme, dans laquelle les machi. 
ne8 locomotives sont engendrees d' apres la 
loi de creation, qui a servi de principe a la 
reforme des mathematiquer.. w 4ce, str. S 
liczb. Dalej: Proprietes des nouvelles roues 
mecaoiques nommees dynamogenes. w 4ce, 
atr. 4 liczb. Na końcu: Proprietes des nou. 
velles (jak poprzedoie),dynamophores, w 4ce 
Btr. 4 liczb. 
_ Epitre secrete a S. A. le prince Louis- 
Napoleon, president de la Republique frao- 
caise, sur leB de8tineeB de la France et ge. 


rs 
r- 
et 
vi 
0- 


et 
x. 
lu 
DS 
'v. 


et 
o. 


0, 


le 
ls 


l 
c- 
Dt 
D- 
le 
lu 
18 
i 


D- 
z- 


'j- 


ei 
o- 
D- 


ie 
is, 


8. 


,I- 


e. 
it 
ti, 
D- 
IS, 


'i- 

- 
'u 
[1- 


eł 


!d 
Le 


-- 


neralement sur absolu impollllibilite de reta- 
blir actuellemeut, par les moyenll COOUU8, 
un ordre stabile dans le munde civilise et 
sur l' acluelle et progressive dissolutioo po- 
litiquc des etats, resultant d' uo pieux mal- 
eotendu dans notre sainte religIOn. Par l' 
suteur de la Reforme humain. Psris, Metz, 
mai 1851, w 4ce. str. XVI i (;4. 2 franki 50 
ceutim. 
_ Epitre a S. A. le prioce Czartoryski, 
sur les destineel de la Pologne et genersle- 
xo.eut sur les destillees des nations slavel, 
comme suite de la rerorme du savoir humain. 
Paris. mai 1848. Dldot, Novembre 1848, w 
4ce, str. 32. 2 frall. 
_ Extrait des jouroaux de l'aris. Paris. 
imprim. Doublet, 1818, w 8ce, str. 2. 
(Lettre de M. Arson et Lettre de Mr. 
Wroński). 
_ Extrait du memoire sur la tbeol"ie de 
la terre. 
_ Historiosophie ou Scieuce de r hlstoire. 
l vol. en deux parties. l'al'is, w 8ce. 5 fr. 
_ Instruction pour l' Aooeau aritbmeti- 
que de .... Paris, rue Neuve Saiut-Eu8tacbe 
Nr. 18, 1833, w Bce. litr. 24. 
_ lotroduction alapbilosophie des malM- 
matiques et tecbnie de l' algoritlullie par .... 
ci devant offlcier superieur d' artillerie au 
service de Russie. Paris, chez Courcier, 1811, 
w 4ce, k. 6, str. 269 i l tabl. 
_ Introduction to a curse of mathematicks. 
Londyo, 1821, w 4ce. 
_ hltroductioo a un memoire sur la 110.' 
lution scieutifique t:t sut' r executioo tech- 
nique de la rHorme generale de la locomo- 
tion terrelitre et maritime. Paris, Anil 1842, 
impr. Dldot, w 8ce. atr. 16. 
_ Introduction a un oUV1'age intitule le 
Sphiux, ou la nomothetique Sehelienne par... 
l'aris, 1'reuttd et Wiirtz. l' imprimerie de 
l'oulet, quai des Augustins Nr. 9. Mars, 1818 
w 4ce, str. 35. 
(Pod tym tytułem obejmuje prawdziwie; 
La creation alJsolue de r bumaniuj). 5 frank. 
_ Trois lettres 8. sir Ilumphry Davy, pre- 
aideot de la Societe royale de Lonul"tJs sur 
l' imposture publique des Bavants ił l'rivile. 
ges ou des SOClet6s savallteB. Londres, mars 
1822, J. BarfilJld priuter 91, Wardour Street 
Sobo, 1822, w 8ce. str.. ;2. 
_ Loi teleologique du hazard. (Premier 
aper
u). w 4ce, str. 4. Na kuńcu podpis: 
Paris, 19 mars, 1828. HoeDe WroD6ki.lmpri- 
merie de trouve et Compsgnie. rue Notre: 
Dame des victoires Nr. 16. 
(Jestto pierwszy pogl,!d, a drugi wyszedł 
pod tym samym tytułem:) 
_ Deuxieme aper
u. w 4ce, Btr. 8, data 
PariB le 13 avriI 1828. 
(Obadwa razem zebrane maj. dattl roku 
1833 i prawdopodobnie wyszło tego rok u 
Scie AperQu).
		

/Bibliografia_05_186_0001.djvu

			168 


WROŃSKI 


- Machiues B vlipeur: aperl,iu de leur etat 
actuel soua les points de vue de la mecRni- 
que et de l' industrie, pour conduire B la 
eolution accomplie du probIeme que prespn- 
tent ces mschines; Rvec un suppIe'uent don. 
nant la tbeorie mathematique rigoureuse lies 
mRcbiues B vapellr, foudee sur la nouvelle 
tbeorie general des flllides. Paris. Trenltel 
et Wiirtz, 1829, w 4ce, str. 66. Złp. 12. 
- A Sa Majeste 1" empereur: Nic:olas. 
Paris, impr. Poussielgu e, Uj31, w 4ce, atr. 4. 
- Memoire pour servir de complement, 
aux deux opuscult'a concernant la veritable 
science JJautlqne des marees par ....... Pari8, 
Amyot, Septembre 18
3, w 4ce, str. 15 j k. l. 
- Messianisme, UDion finale de la philo- 
sophie et de la religIOn coostitusnt la phi- 
losophie Rbsolue. Tom l. Prodl'ome du Mes 
sianisme. Revelation dea destilleeti de l' hu- 
manite. paris. septembre 1831, rue Mont. 
msrtre Nr. 164, 1831, w 4ce, atr. 104 i tabl. 
6 franków. 
- Tome 2de. Metapolitique messianique. 
Desordre revoluLiounaire du mon de civili. 
le. T. l.) PRL'is, typog. G. Doyen, 1881, w 
4ce, str. VlIl, 96. 
- (Desorore Tome II de). Paris, Mai 
1839, typ. Jules Didot, 1840, W 4ce, str. 266. 
6 franków. + 
- Reforme Rbsolue et par consequent fi- 
nRle du savoir humain. '1'. l-IIJ. MesHianisme 
ou reforwe absolue du savoir huwaiu, nom- 
mempnt: rćforme des malhematiques comrne 
prototype du l' accomplissemellt final des 
sciences et I'eforme de la philosopbie com Ule 
base de l' accomplissement tlnal de la !"IHi- 
gion. Psris, 15 Aout 1847. T. 3. Paris, imp. 
Firm. Didot, au Bureau de Messianisme, 1847 
-48, w 4ce, T. ł. str. 56, {udezwa do Sla- 
wian), 390 i CCCXXVIIl. T. II. str. 12 i od 
391 do 6110. Sl1pplernent str. CCXXlIl. T. 
111. str. 136. Supplement str. CCXXIH i 
Reforme de la locomotion str. 24: 
(Drugi tytuł tomu II i IJIgo jest Reforme 
absolue. Tom IV. stauoWl Theorie rigourlJu 
se de marees). + 
- Messianisme. Philosophie absolue, RpO- 
dictiqne, messianique, fondant peremptoire- 
mpnt la verite SUI' l(ł terre, ou Developpe- 
meot ,ReOlHique de toutes realites par la loi 
de creatiun. Oeuvre postbume psr ..... Paris, 
imprim Duval, 1876, w 4ce, str. XIł j 3S8, z 
portretem. 
- Le faux nnpoIeonisme comme suite du 
Secret politique de Napoleon et corome inter- 
pl'ete funeste d"a idees du prince Louis-Napo- 
leon. Paris, impr. Didot, 1840, w 8ce, str. 
68. 2 franki 60 ceotim. 
- Toż. 2gie wydanie. Didot, 1841, w 8ce, 
Btr. 64. 
- Notice scientifique pour lea amirautes 
et spe
ialement pour les bureRux des longi. 
tudel des gouvernemens maritimes lur la ve- 


ritsble science naotique des marees et sUr 
les graves erreurs de la Bcience actuelle. 
Suite de )" opuscule sur la veritable science 
osutiqufl des marlJes par ........ Paris, Amyot, 
rue de la Paix, MRi, 1853, lmprim. Ch. La- 
hure, w 4ce, str. 24. 
- OdezwR do nnrodów 8łswinńskich wzgl
- 
dem przezosczeń świnta 1848. Paryż, ksitJ. 
gRrnia zagraniczna Franka. Lipsk, Brock- 
hsus, )848, w 4ce, k. 2, str. 60 j k. l. 60 
centim. 
- Oeuvres posthumes J. Developppment pro- 
greHsif et but fina) de)' bumanite. Paris, 
Amyot. impr. Ero. Meyer, 1861, w 8ce, 
atr. XV, 416. 2 tal. 15 sgr. + 
- Le a cent pages decisives ponr S. M. 
)' Ernpereur de Russie, roi de PologIle. (Pro- 
bleme universel de la politiqlle moderna. 
Table des matieres. llestinstlon nouvelle. 
Uer'nier appel aux hommes Buperit!urs de 
tous les pays, pour mettl'e fin au ainiłltre 
deaordre revolutionuaire dea nations civili. 

ees lIurtout en France.) Metz, au depot ge- 
neral dea ouvrages Messianiquea B la hbrai- 
rie de M. Alcall, rue de la Cathedrale 1- 
Ul Aout 1850, w 4ce. zprzodu 2 k. nie!. j 
116 str. i l k. nieJ. 
(Pism,> to sklarIa sie z 3ch odr
bnych dro- 
bnych rozpraw ipt.: Prospt!ctus d' un nouvt!lecrit 
periodique ayaut prur objet la revelation d..e de- 
stine.!s actuelles de I' occident ou de r ao- 
cien monde civilise, et de I' Orient ou du 
nouveau 1II0ode eclaire j suivi d' uoe adresae 
au Congres de Varsovie par)' auteur de la 
Ueforme du savoir humain, a Metz etc. (ob. 
wv
ejl. Juin, 1850, w 4cp, str. od 1-32, w 
tem mieści sie Avie particulier pour r epi- 
tre secret adressee au prince Louis Napoleon 
concernant les destinees de r occldent, a 2. 
d.. cesarza Rosyi. Pismo to jest i osobno dru. 
kuwane. Dalej: Supplement au prospectuI 
d' un nouvel ecrit per'iodique ayant pour 
objet la revelation des destinees da I' humaOl- 
te par I' auteor de la Reforme du savoir 
humain od str. 33-64. Fin dl! Supplement 
su. prospectus d' un nouvel ecrit sur les 
destineea actuelles de l' humanite et anr 
leur jrrave opposltioo daus r occident et 
daus l' orient. tamże, od atr. 65-100. W 
dodatku jest: Salut provideutiel du monde 
civilise specialement de r occideot ou de la 
Franc.... t"mże Htr. 101-116, karta pojedyń- 
cza dodana jako dopelnienie do 100 k.) 
- l'etitioo aux deux Chambres legislati- 
vea de France sur la barbarIe des chemins 
de fer et sur la reforme scit!ntifique de la 
locomotion. Paris. juin 1838, w 4ce, atr. 82. 
- J'etilion iLU Parlement britaDnique Bur 
la epoliation d' uu savant etraoger par le 
bureau des longitudes de Loudres. Londres, 
mai 1822, J. BSlfield printer, 1822, w 8ce, 
str. VlH. 59. 6 frank. 
- Philosophie de la technie algorithmi. 
que lere eection conten8nt I.a loi suprelIle
		

/Bibliografia_05_187_0001.djvu

			WROŃS KI 


169 


et uoiverselle des matbamatiques. ł'aris, 
impr. Didot aine, 1815, w 4ce, str. XII, 286 
i k. 1. 20 fran. 
- 2de sect. cootenant Les lois des series 
com.me preparstioo B, la ref
rme d.es, mathe- 
JIlatlqoes. Paris, impr. P. Dldot alDe. Mme 
Courcier. Treuttel et Wurtz, 1817, w 4cEl, 
str. XIX, 645 i k. 60 fraD. 
- Philosophie absolue de l' histoire ou 
geoese de l' humaoite, Historiosophie ou 
scieoce de l' histoire. l et 2 partie. Paria, 
Amyot, imprim. L. Meyer, 1852, w 8ce, k.6, 
str. III, 288 l. k. 2, 302 i l. 10 frank. + 
- Philosophie critiqlle decouverte par 
Kant fondee sur le deroier priocipe du sa- 
voir. Tom l-lU. Marseille et Paris, l. sect. 
1803, w 8ce. 
- Philosophie de I' infioi contensot des 
contrerefiex.iona et des refiexions sur la 
metaphysique du calcul iofinitesimal, par Hoa - 
oe Wronski. Paris, de l' imprimerie de P. 
Didot l' aioe, 1814, w 4ce, str. XLI i 195 
9 fraok, 
(Obejmuje w sobie: a) Coutre - reflexions 
sur la metaphysique du calcu I infinitesimal 
b) Philosophie du calcul iofinitesimal. c) 
Repoose 8. la seconde edition de la theorie 
des fonctions analytiqlles. Przydane s
 dwie 
noty: a) sur la methode gaoćl'ale d' ap pro- 
x.imatioo, ou la methode algorlthmique d'ex- 
haustioo. b) sur la gemiratlOn primltive des 
differentielles). 
- Philosophie des progres des l umieres 
etc. Paris, impr. d' Everat, 1833, w 4ce, 
str. 2. (Prospekt prelekcyi). 
- Predictioos ecientifiques pour l' aveoir 
politique de l' Europe. Par I' auteur de la 
R6forme du savoir humain. Metz, 1850, w 
4ce, str. B. 
- Probleme fondamental de la politique 
moderne. Paris, Ladvocat, 1829, w Bce, str. 
62. 
- Progl"amme du cours de philosopbie 
traoscendantale de ........ Paris, impr. Pillct, 
1811, w Bce, str. 16. 
- looa edycya. Tamże, druk Didota, 
1811. 
- Propedeuti(llle messianique, elements de 
la philosophie absolue. Ouvrage posthume. 
l'aril, 1855, w 8ce. 
- Toz. Ouvrage posthume, deuxicme par- 
tie. Pacis, typogl"spbie Georges Cbamerot 19. 
rue des ::iaints-l'eres, 1875, w 8ce, str. 3.2. 
{Zestawił Hukaty, wy
ał L. Niedźwiedzki). + 
- Prospectus de la pbilosophie absolue. 
1826. 
- Prospectus d' U!l oouvel ecrit periodi- 
que ayant pour objet la revelation des de- 
Itioees actuelles. 1. de l' occideat ou de l' 
&ncieo monde civilise et 2. de l' orieot ou 
du nouveau moode eclaire: suivi d' .uoe 
adrOIle au congres de Varsovie par l' au- 


tcur de la Rćforme du savoir humain. Metz, 
juio 1850, w 4ce, str. 100. 
- Prospectus bistoriq ue de la reforme 
scieotifique de la locomotion. Psris, impr. 
J. Didot, 1840, w 4ce, str. 8. 
- Questioo decisive sur Napoleon. Paris, 
Paulin, 1840, w 12ce, str. 36. 5 fraok. 
- Rails mobiles ou chemiDs de fer mou. 
vaos prets B etre realises Bur toutes les rou- 
tes par leur spplication immediate sux voi- 
tures, ou cbara quclcouqut!s. Paris, impr. J. 
Didot, 1837, w 4ce, str. 20. 
- Rćforme absolue et par consequent du 
savoir humsio. T. I-III. I. Rćforme des 
wathematiq ues. l vol. w 4ce. 60 fraok. 
- II. R.eforme de la philosophie et coo- 
stitutioo I'eremptoire du monde mOl'al dans 
ses trois det el'mioations distioctes: l' Eglise, 
I'Etat et I'U nioo absolue. 1 vol. w 4cc. 30 
fraok jobacz: Messianism e. 
- Urgeote reform e des chemins de {er et 
de toute la locomotion terrestre. Proposee 
su ministre de trsvaux publics de FI'aoce. 
Paris, msi 1844, w 8ce, str. 64. 
- Rćfutation de la thćorie des fODctioos 
aoalytiques de Lagrange par .,......, dediee a 
l' institut imperial de FrllDce. paris, cbez 
BlaDkeustein libraire, quai Mala quais lS"r. l, 
1812, w 4ce, str. 135. Na końcu: de l' im- 
primerie do P. Didot I' aiue. 6 frsnk. 
(Dzieło to składa si
 z nastlJpnycb roz- 
praw: a). ł'orówuauie dwóch rspportów zda- 
nych Oddziałowi oauk Instytutu ces. Fraoc- 
l. przez LegeudrE' i Arsgo o dziele Refuta- 
tioo de la theorie i 2. przez Lagrange i La- 
croix o dziele p. t. la Techuie de I' Algo- 
ritbme li!t Je Pl'emier principe df\S methodes 
aoalytbiques. Nadto: a). Refutstion de la 
tbeorie des fonctioos aoslytiques de Lsgrange 
b). lnsuffisaoce de la demonstration du the- 
oreme de Taylor teotee par M. .Poisson. c). 
Quelques observatioos concernsnt le I'apport 
fait 8. la Casle des sciences dl's l' IDstitut 
de France, sur la prem ier de ces memoires: 
W końcu s,! przydaoe przypisy: a). 
ur les 
facullćs algorithmiques. L). i::>ur la distioction 
des dilfereoces progressives et regressives. c). 
Sur la dćmonstratioll de la loi generale des 
Sćries). 
- Repoose au memoire du sicur Arson 
intitule: Document pOllr servir a l' histoire 
des grsodes fourbes, qui out figurć SUr la 
terre. Paris , impr. Pouh.t, 1818, \V 4ce, str. 
68. I) frank. 
-- Resolution generale des equatioos de 
tous les degres, par ....., uedićs a la Pologne, 
ancienne patrie do l' suteur. Imprimorie de 
H. L. Perronueau. Paris, J. Klostermauo fil s, 
libraire de l' Ecole Imperiale polytechnique, 
rue du Jardinet Nr. 13, 1812, w 4ce, str. 
16. 
- ResuItats des experiences fsite. avec 
lei rails mobilel ou chemins de fer mou- 
22
		

/Bibliografia_05_188_0001.djvu

			170 


WROŃSKI - WROTNOWSKI 


vsnta de ........ Pans, im pr. Didot aine, octo. 
bre, 1839, w 4ce, str. VIII. 
- Veritable acience nsutique dea marees 
specialement sur les cotea maritimes et re- 
forme dea mathematiques par leur reduction 
a troia loia fondamentales par. ..... Paria. 
Amyot, mara 1863, w 4ce, atr. VII( i 47. 5 
frank. 
- Secret politique de Napoleon, comme 
base de l' avenir moral du 1D0ude. Paris, 
imp. J. Didot aine,1840, w 8ce, str. 128. 2 
frauki 60 cent. 
- Secret politique de Napoleon com me 
introduction a sa recente philosophie de l' 
Ilistoire. NouveUe edition. Paris. imprim. de 
Chr. Lahure, 1853, w 8ce, str. XXX i 179. 
- Aux souverains de l' EUl'Ope (rue l' 
union antinomienne). Palis. impr. Poussiel- 
gue, 1831, w 4ce, str. 8. 
- Le spbinx ou la nomothetique seheli. 
enne. Nr. l. Paria, imprim. de Doublet, De- 
cembre, 1818, w 4ce, str. 74 i k. 1. Le 
sphinx Nr. 11. Paria, Mars, 1819, w 8ce, str. 
36. 
_ Toz Nr. bzy, także r. 1818 przedruko- 
wany. w 8ce, str. 36. 6 frarlk. 
_ Nouveaux aystemea des machinea ó. va- 
penr fon des sur la decouverte dea vraiea 
lois de forcea mecaniquea par ....... Introdu- 
ction philosopbique, contenant le program- 
me industriel et l' etablissement acientifique 
des nouvelles loia physiquea. pariB, imprlm. 
de J. Didot aine, l'reuttel et Wurtz, 1834- 
1835, w 4ce, str. XVI i 64. + 
-- Tableau de la philosophie de la poli- 
tique. paris, imprim. J. Didot l' ainp, folio 
rozłoz. 6 frank. + 
- Tableau de la philosopbie de l' histoi- 
re, depuia l' origine du monde jusqu'i\ son 
terme final. Paria, Amyot, impr. Julea Didot 
l' aine, fol., l ark rozłozony. 6 fran. + 
_ Theorie rigourense de man3es comme 
nouvęlle garantie scientifique de reforme du 
aavoir humain. Paris, impr. Didot, 15 Aout 
1847, w 4ce, str. 56-592. CompIement 
CCCXXVIII. 
- Traite de metapbiaique. Par)'z, 1836, 
w 8ce. 
- Unio n antinomienne. Patis, impr. Pons- 
aielgue, 1831, w 4ce, str. 8. (Należ)' do Aux 
souverains). 
(Wroński H.) Hoene Wroński. przellrnk 
z Przeglądu Poznailskiego. Poznań, w komis. 
u Źupańskiego, czciouk. ł'awickiego i Gube, 
1852, w I:Sce, atr. 90. sgr. 20. + 
- Obacz: Arson; Auge L. (notice 18(5); 
Bukaty (udział w wiedzy 1844); Erdan Alex. 
(La Frauc6 misticlue) j Libelt (I'ilozofia i kry- 
tyka, t
m 8, str. 196 - 225) j Yrentowski (Uok 
C	
			

/Bibliografia_05_189_0001.djvu

			WROTNOWSKI - WRZEŚNIOWSKI 


171 


- Dwa losy w zydu celRrzowej Józe£ny, 
powieść oryginalnI. przez F. W. Kraków. 
tJakład i druk J. Czecha, 1840, w 24ce, str. 
142. zlp. S. + 
_ Pami
tnik obywAtela powiRtu npitskie- 
go. Z kartą I.itw}'. Paryt. lB35, w 8ce. 
_ PAmiętniki o powstaniu Litwy i Ziem 
ruskich w r. 1831 wydAwane przpz .... Cz. I. 
Poszytów fi. ks?dy po 16 str. i I karta jeogr. 
Paryi. druk Ah Pinard. 1833, w 8ce. C?
ŚĆ 
IJ. 1833. sposzyt. l i 2, str. S, z mapą Litwy. 
frank. li. + 
_ PowstAnie nR Wołyniu. Podolu i Ukra. 
inie w r. 1831 opisaue przez .... podłu
 po- 
dAń dowódsr.ców i współncze
tników tpgoz 
powlltaniR. T. 2. Psry*. księgarniR i druk. 
polska, druk ROllrgognp et Martinet. 1837, 
w Bce, T. J. str. XII. 339. k. 1. T. II. str. 
X, 401 i J. frank. 13 centim. + + + 
_ Rozmowy polskie i ro
syjskie podług 
celniejllzych dziel ro
syjskich ułożone i na 
100 lekcyj podzielone p. F. W. polskie i ros- 
syjskje razgawory sostawlennyje obrazcam 
i razdieJennyje l1a 100 urokow. Wilno. na- 
kł..dem Fr. Moritzs, w drukarni B. Neuma- 
na, 1829, w Bre, str. 2'5, niel. 3. 
_ Ogólny rys powstania Litwy 1831 r. 
P.ryt. 1834. 
_ Upominek dla dzieci litewskirh, 15. ko- 
lor. rycin przez F. W. Tomów 3. Wilno, 1829, 
w 12ce. str. 76, 84. 64 i 3 ryc. zlp. 7. 
_ Zbiór pami\Jł.ników o powstaniu Litwy 
w r. 1831. psryi, w ksi
garni PoJskiPj, druk 
A. Pinard, 183.'), w 8ce, str. XII i 368. fr. 8. 
+++ 
_ Wiadomości polskie, 1857 - 61. w 4ce, 
(tygodnik półarkullzowy). Paryż, d.MIk L. Ma
- 
tinet, redaktor Fel. WJ'otnowskI. RocznIe 
frank. 20. 
; 
Horoskop. Mr. SI. (845); Proroctwo: Przepo- 
wiednie: Sennik; Sybilla; Wr6ika (kabała). 
WRÓŹEWSKI Ks. Franc. Kazania adwento- 
we. świętne, pSRyjne. przygodne i pogrze- 
bowe. Wrocław, Schletter. druk Grassa i BAr- 
tha, 1851, w 8ce, atr. U. 220. tal. l Igr. 10. 
- Kazania na niedziele całego roku ko- 
ścielnego. wybrane z dzieł druKowanych j 
niedrukowanycb znakomitych kAznodziejów 
nalzych. wydał ....2. Tomv. Wrocław. Schlet- 
ter, 1852, w 8ce, str. III i 223. IV i 171. 
tal. 3. 
_ Kazania na uroczYltości i ŚWi!:tB caleR'o 
rokn dla użytku chrześcian wyznania kat.o- 
lickiego i wygody XX. kaznodziejów. Wy. 
brane z dzipł drukowanych i niedrukowa 
nvch znakomitych kaznodz;pjów now
zych 
Wydał .... Wrocław, nAkład Z. Schlettera 
druk C. H. Storcba, 1853, w Bce, k. 2, str- 
23B. Rs. 1 kop. 50. . 
- Książka do nabozeństwa kalolickie
o. 
Z ryciną i drzeworytem. Wrodaw, Scbletter, 
1853, w 8ce, .tr. 264. kop. 60, 
Wrona nieomylnalS50, ob: Lenormand. 
_ z Pacanowa czyli nowa kabała 
z kart francuzkicb pociągnj
ta a dla rozryw- 
ki towRrzyskieljto koła wyłozona. Lwów, druk 
P. PilIera, 1849, ob: Sciborski Jan. 
WRZEŚNIOWSKI August (ur. 1831). Ein Bei. 
trag zur Anatomie der Jnfusorien von .... in 
Warschau, w 8ce, Itr. 24 i Taf.1I1 i IV. (K_ 
Schultze. Arcbiv. f. mikroIk. Anatomie. Bd_ 6. 
Bonn, 1869. + 
- Beitrage !IIur Naturgescbicbte der Infu- 
sorien von Prof. ......., in Wanchau, w 8ce. 
(NRdbitka z Zeitlchr. fur wissenscb. Zoolog., 
XXIX, 1877, od Itr. 267-323). + + 
_ Beobachtungen iibcr Infulorien aus der 
Umgebung" von Warschau. Von .... Dr. u. Prof. 
in Warschau. (Mit Taf. XXI. xxn, XXIU), 
w 8ce, od Itr. 467 - 511. (Abdr. a. d. Zeit- 
schrift fUr wissenscb. Zool. XX. Bd. 4 Heft. 
Dog. 30 - 32). + 
- Materiały dlia jestestwiennoj istorii na- 
liwocznych ziwotnych professora ... (łz Tru- 
dow V sbi. ruskich Jestestwoispalieni w Warsz. 
otdieł Zool.) Warszawa, typogr. K. Kowa- 
lewskiego, 1877, w 4ce, k. 1. atr. 61 z 3. 
tab!. + 
_ Połowy je organy i pierwaja sistema 
Dreyssenae Polymorphae. (Van Beneden) 
Warszawa, w tipografii Osipa Bergera. Da. 
niłowiczowskaja Nr. 619, 1871, w Bce, l karta 
tyt., str. 60. +
		

/Bibliografia_05_190_0001.djvu

			172 


WRZEŚNIOWSIiI - WSPOMNIENIE 


- Przyczynek do historyi naturalnej wy- 
moczków. Rozprawa napisana w celu uzy- 
skania stopnia Dra nauk przyrodzonych w war- 

zawskiej Szkule I!'łównej. Kraków, druk. 
Uniw. (odb. z Roczn. T. N. Kr. T. XXXV). 
1867, w 8ce, str. 108, tab. VII. kop. 60. ... + 
 
- Ob: Huxley; LUben (przewodnik 1864). 
WRlEŚNIOWSKI Wincenty. (ur. 1800 t 1862). 
Arytmetyka ułozona przez .... Warszawa, Na- 
tanson, druk J. Uugra, 1851, w 8ce, str. VI, 
IV i 229 z tabl. logarytmów. rsb. t. 
- Toz, wydanie 2. Wal'8zawa, druk J. Un- 
gra, 1854, str. VII, 331, nieJ. 1, tabl. I. 
rub. I. + 
- Pług, przez .... profesora byłej Szkoły 
politechnicznej warszawskipj. Wyciąg z dzien- 
nika politechnicznego. Warszawa, 1861, w 8ce, 
str. 50 i tab1. litogr. 4. ł- + 
- Tysi,!c sto pi!:ćdziesiąt trzy przykla- 
dów arytmetycznych dla pożytku młodych. 
Warszawa, druk J. Ungra, 1854, w 8ce, str. 
XXXV i 193. kop. 75. 
- \\fiel"Dictwo _ nitsze. Warszawa, 1841, 
w 8ce, atr. IV, 256, nieJ. 24. tabL z fig. 9. 
złp. 10. + + 
- Ob: Babbage; Mayer i Choquet. (Alge- 
bra 1845). 
WRlEŚNIOWSKI Michał, prof"sor. Lsteini- 
Rche Scbul - Grammatik mit Beispielen ZDr 
Uebung und prAktischen Anleitung zum 
Uebersptzen aus dem Deutschen ins Latoi- 
nische, fUr Privatlf'hrer und Privatstudireude, 
JJsch dem in den k. k. osterr. StaAte eiu. 
geflirten SchulplAne bearbeitet.l. TheiJ. Lwów, 
druk PilIera, 1834, w 8ce, sir. 222. 
- Toż. Fur ente Gymnaaial-lilasse. Lwów, 
1837, w 8ce. 
Wszerada, obacz: Kąłussowski. 
Wrzody, obacz: Birkowski L.; Pareński. 
Wschód, ohAcz: Aulich (podróz); Gondek 
(Jeruzalem); Laasner (podróż); Mann M. (po- 
dróż); Michałowski A. (1857); Michaud; Pie- 
traszewski Ig. (Persya); Radziwiłł Alb. (po- 
dróż); Rzewuski Wac. (Mines de l' Orient)j 
Siemieński W. (Polityka 1869); Sawaszkiewiczj 
Skorzewski l. (podl'Óż); Waśniewski A. (Tur- 
cya); Węźyk Wład. (Egipt). 
- (wielki) Polski. B. w. tli., 5819, fol. (ma- 
sońskie). 
Wschodnia literatura, obacz: Tarnowski Jan. 
- sprawa, obacz: Miłkowski l.; Szymański 
Os.; Tęgoborski Ludw. 
Wschodnie j
zyki, obacz: Kowalewski (Mon- 
golski). 
Wschowski powiat, obacz: Poseł. 
Wścieklizna, obacz: Anleitung; Bibl. roln.j 
Czapla (1877); Fitzinger (u psów 187G); Glu- 
ziński J. (1862); Kaczkowski Ant. (1866); Ku- 
rowski J. N.; Lachnicki J.; bUcz (1846); Le- 
wandowski 1. H. (1869); Marochetti (1822); 
Dpis; Drkisz (1877)j Patkiewicz A. j Piątkow- 


ski D. (187S); Potakowski A.; Rudnicki I.: 
Seifmann (1867); Spausta (1837) j Truskowskl 
Kaz. (1832); Wolański F. (1867). 
Wsich (Do oboroń budiat woprosy), 1848, 
obacz: L. B. + 
Wskaz6wka berlińska. Wyd. S razy na ty- 
dzień. Berlin, od l I.ipca 1874, wyd. Seidpl 
wła8c. drukarni i księgarz, Spandauer Stras- 
se N. 17. (zapowiedziane). 
Wskaz6wki dla układaj,!cy('h kontrakty o 
wieczystlł dzierzawl) osad wł08ciańskich pod- 
chodżących pod Jlrzepi
y Najw. ukazu z r. 
1846. B. w. m. (Warszawa), druk J. Dogra, 
foJ., Btr. 16. + 
- (prawne), dla rad i wydziałów powia- 
towych ku rozpoznaniu urzędowej dziAłal- 
n08ci i kompetencyi. Z dodaniem formularzy. 
Lwów, Wiuiarz, 1867, w 8ce, Btr. 89 i k. 2. 
l złr. + 
- (Krótkie) do zAkładania i utrzymywania 
szkółek owocowych z poleceuia dyrekcyi 
Towarzystwa rolniczego poł,!czonych powia- 
tów północnych W. Ksi
stwa Poznańskiego, 
spiAane przez jednego z jćj członków, z 
U{'hwał,! walnego zebrania t£>goż Towarzy- 
atwa z dnia 1 msja 1865 do druku przpzna. 
czone. Poznań, M. JagieIski. druk M. \\farsR, 
1865, w 8ce, str. 32 z I tabJ. litogl'. I) ngr.+ 
- do pokrycia, )1j66, obacz: Neill. 
- dla wystawców płodów ogrodnictwa na 
wystaw
 powszecbnl} w Wiedniu w r. I 87S. 
KrAków, w drukarni Uniwertl).teckiej, 1872, 
w 4ce, str. 6. + 
Współki hAndlowe, obacz:' Ekonomista, 1865, 
Ze
z. I.; Heilmann; Stowarzyszenia. 
Wsp6łobywateli (Do) Polaków. komitet cen- 
tralny narodowy niemiecki 11 MajA. Poznań, 
1848, fol. (pół ark.) 
WspomnIenia smutne_ 1822, obacz: P. A. 
- z r. t 788 po rok 1798. Poznań, Żupań- 
aki, czcion. Zoel"lla, 1862, - w 8ce, str_ 142. -ł 
- o l\ownic, obacz: Potocki Leon. 
- przez A. M. Pozllań, w drukarni lia. 
mińskiego, 1871, w 8ce, str. 20. 
- o ze
złym w roku tlj16 Tomaszu z 
Krzetuszewa Wawl'zeckim. Wilno, 1829, w 
8ce. 
- z zycia i zgonu Ign. HołowińBkiego. 
Warszawa, 1856, w 12ce. 
- z przejażdzki po kraju, obacz: Sci. 
słowska l. 1857. 
- kapitana wojsk polskich z. rQku 18G3, 
obacz: Wiszniewski W. 
Wspomnienie zgonu B. p. Ant. Kandlera. 
Wilno, 1834, w 8ce. 
- o ś. p. Antonim IIlebowiczu. Warsza- 
wa, 1848, w 8ce. 
- o Joachimie Ilemplo, oficerze b. wojsk 
polskicb (z portretem), obrazek z przpszło- 
ści. I{raków, w dl'uk. Wł. Anczyca i Spółki, 
1877, w 8ce, str. ó5. +
		

/Bibliografia_05_191_0001.djvu

			WSPOMOŻENIE - WSZELAKI 


173 


_ O Annie Maryi Taigi, ob.: Talal. + 
_ pośmiertne dwóch matron polskich. 
Kraków, (oddruk & Czasu), 185S, w 8ce, Itr. 
19. 
(Mie'ci zycie: Anny Małachowskiej i Wi- 
ktoryi Tarnowskiej). + 
_ o piśmiennictwie polskiem w emigra- 
cyi. Paryż, 1840, w 16ce, str. 94. 
(Wyj. z Kalendarzyka pielgrzymstwa), ob.: 
Jełowicki Al. + 
_ powstania 1794 r. dnia 17 KwietniA w 
wielki czwartek_ (Rękopis znnleziony w Mar- 
Rylii w kościele Notre-Dame de bonne-garde 
dnia 26 Lutego 1866 r.) Pary z, druk L. Mar- 
tinet, 18
7, w 12ce, str. :>0. 5 sgr. + 
_ poemat 1866, obacz: Kozubowski F. 
_ i skargA starcA. poświ
cone ludowi 
wiejskiemu, obacz: B. S. M, (1856). 
_ Obacz: Baliński Mich. (o JAnie Snia- 
dt'ckim); Dymidowiczowa (z lat dziecinnycbl: 
Franciszek Józef (28 Lutego); Goczałkowski 
W.; Jabłonowski S; Krakowowa (wygnanki); 
Kunegunda S. (pierwsze); Pamiętnik; Pietru- 
siński L. (z WCllecyi) j Rajszel (karnawału I; 
Sierakowski Seb. lo grobacb 18181; Skorzew- 
ski Zygm. (Wschodu 18M); Walewski Ant. 
(1846); Zamojski Wł. (1868). 
Wspomożenie wiernych. Ksil}tka do naboteó- 
stwa dla kobiet pOBwi
cona czci i chwale Naj- 
świętazćj M. P.. zawiernjl}ca w sobie: Czte- 
ry sposoby słuchaniA mszy BW.; Siedm IIpO- 
lobów przygotowania się do kommunii św.; 
RozmYBlania nR kBŻdy dzień tygodnia o ra- 
dOBciach, boleilciach i chwale Maryi; Nabo- 
żeństwo nA jej wszystkie więk8ze i mniejsze 
świ
tA; Różaniec z rozmyślaniAmi i modli. 
twami; Rozmaite koronki z odpustami; Wiele 
do Matki Bozej litanij i modlitw; OfflCium 
de beatA, po łacinie i po polsku; Pielgrzym- 
k
 do Czt}stochowy, tudzież picśni kościel- 
ne. przez autorkt} kRilj?:"k: Głos duszy, O
ień 
miłości J. Chrystusa, Zródło żywota i innych 
napisana. WarszAwa, 1875, w 16ce, str. XVI 
i 847. Rs. 1. 50. Na (.apierze welinowym 
rs. 2. Oprawne w płótno angielskie rs. 2. 50. 
W skórkg 3 rub. 
_ wiernych. Nabozeństwo za dusze zmar- 
łych z różnych dzieł zebrane przez .... War- 
szawa, M. Gliicksberg, 1874, w 16ce, str. 
327. 
_ Obacz: Meszczerska ; Rogalska. 
Wstecza, obacz: Przyborowski J6zef. 
Wstęp do nauki chrzeBciańskiej. w 8ce, str. 
270. 2 złp. 
- do religii, l złp. 
_ do uzycia języków francu
kiego i pol. 
Bkiego czyli rozmowy bardzo łatwe do mó- 
wienia w krótkim czasie po francuzku i po 
polsku. Introduction a l' u9age des langues 
fraDl;aise et polonaise ou discours tres faci- 
el pour parler en pen de temps la langue 


/ 


-- 


polonaise OD la francaise. 2 tomy. Wilno 
6 d. 
_ Tot. (Wanuwa). Edycya 2ga, bpz w. r. 
(nskład F. C. Netto). Tom I, str. 122. 5 
zlp. 
(Edycya pierwsza, tamie, 1792). 
_ Toż. 2 tomy. Edycya drllga. Berdyczów, 
w 8ce. T. I. str. 130. T. 1/. str. - 
_ Tot.. Edycya trze('ia. Berdyczów, w 
druk. uprzyw. XX. Karmelitów, w 8ce, Itr. 
T. 1...... T. 11. 122. 
_ Toz. Edycya czwarta oryginalna. War- 
szawa, 1806, w 8c:e. 
_ do błogosławionej wieczDośri przez roz- 
wagt} ry(!czy ostatecznych we cztl'rech knza- 
nia('h adwentowych zltwartycn. Wilno, druk 
akAd£>micki, 1800, w 8ce, str. 80. 
Wstrzemięźliwość: obacz. Brzozowski Stan.; 
HechelI ; La Roche; Wódka; Zacharyasiewicl 
Fr. 
Wstrzykiwania, obacz: Langlebert E. (1877)j 
Markiewicz St. 
Wszech brat, obacz: Prels. 
WSlEBDR Józef, nr. ml'd. Przyrzl}(l sl,!cy 
Dra Dieulnfuy. z
stósnwany do leczenia wy- 
sięków w opłucnćj. WarRzawn, druk K. Ko- 
walewskiego. (Oddr. z Psmięt. tow. lekars.), 
1870. w 8ce, str. 22. 20 kop. 
_ O całkowitem jednostronnem i obu- 
stl'onnem wypiłowauiu sz('zęki gi>rnćj (de 
resectione totali 
ive lIuius sive utriusque ossis 
maxillae superiorisJ. Rozprawa napisana cetem 
uzysk. stopnia Dra med. w Wydź. lekarsk. 
szkoły gł. war
z. pl'Zez ........... Warszawa w 
druk. S. OrgelIJrnnua, 186ł, w 8ce, str. 64 i 
l k. + + + 
_ Obacz: Kwaśnicki J. (PImieL tow. lek.) 
Wszędobylski L. (pseudonym) ; obacz: Potu- 
jański Aleksander. 
WSZELAKI Teofil. (około 1783 t 1855). Ka. 
tcchizm dla dzieci nłożony pl'zez ........, pro- 
wincyała XX. Dominikanów. Wanzawa, XX. 
MiRsyollarze, 1846. 10 gl'p. 
_ Rys chronologiczny historyi Bwi\jtej sta- 
rego testamentu od stworzenia świlita oraz 
dzieje ludu izraelskiego od początku jego 
istnienia aż do zburzellia ostatniego kościoła 
jerozolimskiego przez ........ Warszawa, druk 
S. Orgelbrandlt, 1856, w 8ce, str. 399, Cli i 
niel. k. 2. 
_ Krótki zbiór Dauki chrześciaóskiej z 
przydatkiem modlitw I,orannych i wieczor- 
nych. Warszawa, druk Rafała Jabłońskiego, 
1826, w 12ce. 1 zlp. 
_ Toz, porannych, wieczornych i nauki 
słuzenia do m8zy św. nłożył ...., zakonu ka- 
znodziejskiego. Cz
stochowa, druk. J. Góry 
Czestochowskiej, 1829, w 12ce, str. 116. l 
złp. 
TCJz. Puławy, 1830, 'W 8ce, str. 90, 
+ + +
		

/Bibliografia_05_192_0001.djvu

			174 


WSZELAKI - WUJEK 


- Toz, ułozony przez ....., zakonu kazuo. 
dziejskiego. WarszAwa, w drukarni XX. Pi- 
jarów, 1835, w 12ce, str. 68. 
- Toz, za pozwoleniem cenzury rZlldowej, 
w drukarni Jasnej Góry Cz\}stochowskiej, 
1838, w 16ce, str. 120. 
-Książka dla nieumiejących czytać (ry. 
ciny obchodów kalwaryjskich, 12 miedziol'. 
i text). 
WSZELAKI Tomasz (z LUbpIskiego): Chłop 
(broszura polityczna w obronie Czartoryskich 
na końcu podpisany: Tomasz Wszelaki z 
Lllbelskiego). Paryż, w drukarni P. P. Ma- 
uldo i Reuou, b. I'. (1855), w Sce, str, 8. 
+ + + 
Wszemił i Plenira, romans w listach na- 
śladowanie, patrz: Lilia lIa rok 1827. 
Wszyscy błądzą, obacz: Abrassevin (1766; 
1803). Cerubi. + 
Wtył. b. w. m. i r., w 8cc, str. 16. (Data 
Wsrszawa_ 1863 w Czerw('u). Broszura poli- 
tyczna przeciw Rządowi narodowemu przez 
Mierosławczyka, I,orówuaj: Szczepański Al- 
fred. + 
WORKERT Ludwik. Mythologio dor Grie. 
chen, Rómer, Aegypter, NordIander, WeD- 
den und Slaveu. Leipzig, 1838, w 8ce. 
Wucherpatent vom 2 Dezembor J. 1803, 
Lemberg. druk 1<'. Galiiiskiego, 1852, w 8ce, 
str. 22. Zlp. 1. 
Wiirdigung (Unpartheiischo) der Sc:hmiih- 
schrift: Memoiren iiber Polen u u tel' russi- 
echer Henschaft vou lIarro Harring, obacz: 
Harring. 
WORFEL Adolf. Dr. Daa Leben und Wir- 
ken der hpiligen Slaven-Apostol CyryU und 
Mcthod. Hcrausgegeben ZUI. tRuselllljiihrigen 
Jubelfeier. Prago, F. A. Credner, Verlags. 
Conto, 1863, w 8ce, str. 23. 
WORTEMBERG Karol. Zbiór al'cbilekto. 
nicznych pumy słów, słuzących do u"i
ksze- 
nia i uzupełnienia wiejskich budowli i za- 
budowail goslwdarskich. Leszno, Giinthcr, 
1848, foliu podłuzne, str. 12, i 15 eztuk 
widoków na kamieniu rytych. 
WUERTERBERGDWA Marya z XX_ Czarto- 
ryskich (1764 t H:lr.4J. Malwina, powieść. 
1816, 1821, 1822. 1828. 
- Obacz: Wirlembergska księżna. 
WORTH Adam, £'ntrepr. teatru. Vcrmi
chte 
Gedicbte. Lwów, druk Schnejdra, 1836, w 
16ce, Btr. 137. 
- Die Grafen von Ehrbach. Original-Schau- 
spiel in 3 Abtbeilungeu von ....... Musik von 
Job. B. Siedermeier. Erste Abtheilung; der 
Fluch .Melodrame in 1 akt. Zweite Abthei- 
lung: die Entflihrung, Scbauspiel in I Akt. 3 
Jahre spiit£'r. Dritte AbtheilulJK: die Vermiih- 
lung im Tode,Dramma in l Akt. 10 Jahro 
spater. Die Handlung faUt iu die 2te Halfte 


des 16 Jahrhunderts. Lembtlrg, gedruckt bei 
Peter PilIer, 1836, w 12r.e, str. 107. 
Wuj i sioetrzeniec, obacz: Jasiński. 
- (ubogi). powiastka dla młodzidy. Kra- 
ków, S. A. Krzyzauowski, 1873, w 24ce, Btr. 
84-. 25 cent, karton 32 cent. 
- D8mazy. Szkic z nAtury, skreśliła ciotka 
Marynia. Warszaw8, 1874, w 12ce, str. 64. 
30 kop. 
Wujaszek, obacz: Mazeres. 
WUJEK Jakób. (15-10 t 1597). Biblia SAcra 
latino-polonica vulgatae editionis autoritate 
Sixti V et Clementie VIII Pont. Max. reco- 
gnita, summariis et notis theologicis, hiatori- 
cis et chronologicis iIIustrata secundum 
pxemplHr latinum R. P. Thomae Aqu. Er- 
hardi Ord. S. Bened. polonicum vero R. P. 
Jacobi Wujkii S. J. Theologis reimpressa. 
'1'. 2. Vratislaviae apnd G. F. Korn, 1806, w 
4ce. str. 1385. 558 i 624. 
(W jednej kolumnie łaciński, w drugiej 
polski tekst, tak jak w edycyi z r. 1740). 
- Nowy test.ament Pana Jezusa Chrystuea 
edycyi Wulga.ty, tłumaczenia ...., przedruko- 
wany nakładem zgromadzenia rossyjskiego 
biblijskiego. Petersburg, w druksrni mor- 
skiej, 1815, w 8ce, titr. 586. 5 zlp. 
- Toz, prz£>drukowany nakładem komi- 
tetu moskiewski£>
o zgromadzenia rosyjskie- 

o biblijuego. Moskwa, druk Aug. Semena. 
1819, w 8ce, str. 868. 
(Korl'ekt
 prowadzili X. Józef Perkoweki i 
Franc. Asum Tow. Jez.) 
- Biblia. to jest ksi
gi nowego j starego 
testamentu, według łscińskiego przekładu ua 
polski kzyk przełożona przez ...... h. S tomy. 
Warszaw", uakład towarzystwa 'biblijnego 
warszawskiego, druk N. GhickBberga, 1821, 
w 8l
e, str. 774 i nie!. k. 8 od str. 774- 
1318 i not str. 109 i 15_ str. 876 i not etr. 
Hi5. -t + 
- Nowy Pana noszego Jezusa Chrystusa 
tcstament przez ...... Soo. J. na polski j
zyk 
pl'zoloy.ony, cztel'y ewangelie Mateusza, Mar- 
ka, Łukasza i Jaua zawicr8jący, za pozw. zw. 
pl"Zedl'ukowauy. Poznali. ('Zcionkami drnkar- 
IIi W. Deckera i SIl., lf;20, w 8ce, Btr. 896 
i 483. 
_ Biblia to jest ksirgi starego i nowego 
testamentu edycyi Wulgaty tłumaczenia X. 
Jakuba Wuyka w Krakowie 1599 r. wydane, 
a teraz nakładem tow. biblij. rosyjskiego 
oddziału moskowskiego przedrukowane. W 
Moskwie, w druk. Symeona Sieliwauowekie. 
go, 1822. Razem: Kowy testament P. N. Je- 
zusa Chryst.usa edycyi Wulgaty, tłumaczeuia 
X. J. Wujki, nakład tow. biblij. oddziału 
moskowskiego przedrukowany. MOBkwa, w 
druk. S)'meona Sieliwanowskiego, 1821, w 
8ce. 
- Nowy Pana naezego Jezusa Chrystusa 
testament przez ....., ua j
zyk polski przeło- 
zony za pozw. zwierz ch. przedrukowo Lipsk,
		

/Bibliografia_05_193_0001.djvu

			WUJEK 


175 


druk Karola Taucbnica , 1830, w 12ce. 6 
złp. , 
- Nowy Pana naszego Jezusa Cbrystusa 
testament przez ..... Bocietatis Jesu na pol. 
ski jłjzyk przełolony za pozwoleniem zwierz- 
chności przedrukowany glosknmi drukarni 
Karla Taucbnica. Lipsk, 1832, str. 686. 
- Toz. Lipsk, 1833, w 8ce. 
_ To!, tenze tytul, tamze, 1836, w 12ce, 
druk Karola Tauchnica, str. 686. 
(Na lej karcie tytul: Biblia Nowego Testa- 
mentu). 
_ Toz, wydanie stereotypowe J. N. Do- 
browicza ozdobione 170 obrazkAmi. Lipsk, 
nakład Baumgartnera, 1838, w 8ce, slr. 810. 
_ Biblia, ksi
gi starego testamentu zła. 
cińskiego na j
zyk polski przelozone przez 
......, ozdobione przeszlo BOU obrazkami. No- 
we wydanie uczynioue za pozwoleniem prze. 
wieI. general. konsystoryum katolickiego w 
król. saskiem. Lipsk, nakład J. Baumga.rt. 
nera, druk i stereotyp. Hreitkopfa i lIaertla, 
1839, w 8ce, str. VlI, 1249, rejeBtru str. 4. 
_ Biblia, to jest ksi
gi starego i DowPgO 
testamentu, wedlug łacińskiego przekładu 
starego w kościele powszechnym przyjętego, 
na polski język znowu z pilnościli przełożo- 
ne, z wykładem kutolickim trudniejszych 
miejsc do obrony wiary Bwi
lI;j powszechnej 
przeciw kacerstwom tych czasów nAlezlicych, 
przedtem przez ......., z Wągrowa, teologa S. 
J. z dozwoleniom stolicy apost.olskiej, a na- 
kładem jego M. księdza arcybiskupa gnieź- 
nieóskiego etc. W}'dan8 w Krakowie 1599. 
Teraz cum licentia ordinarii przedrukowane. 
Lwów, BarU. Jabłoóski i syn, dl'uk P. Pil- 
lera, 1839-.40. w 8ce. T. I. str. 864. T. II. 
od 865-1468 T. 111. str. 406 i rejestr LVIII. 
Na papierze rysunkowym 80 złp., na zwy- 
czajnym złp. 40. + 
_ Toź. 4 tomy. Wrocław, 18ł3, w 8ce. 
_ Biblia to jest księgi starego i nowego 
testamentu na język polski przełozone przez 
ks. ....., S. J. Wydanie drugie stel'otypowe, 
poprawne Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 
600 obrazkami i pi
c sztychów ua stAli. (Bi- 
blia księgi starego testamentu z łacińskiego 
na j
zyk polski przełozone przez ks. ........ z 
W'!growa. Wydarne drugie ster'eotypllwe 
poprawne. Uczyuinne za pozwoleniem prze- 
wielebnego generalof'gu konsystoryum kato- 
lickiego w królestwie saskiinn. Ozdobione 
przeszło 300 obraz. i 2 szt}'chy na stlili. No. 
wy Pana naszego JeZUSA Chrystusa testament 
z łacińskiego na j
zyk polski przclozony 
przez "ks. ....... Wydanie drugie stereotypowe 
poprawne, uczyuione za potwierdzeniem JW. 
Dunina, arcybiskupa gnieznieilskiego i po- 
znaóskiego. Ozdobione 170 oLrAzkami. T. 2
 
Lipsk, Baumga.rtner, druk Breitkopfa. i Har- 
łla, 1844-46 , w 4ce. Nowy testament z 3 
stalorytami i drz(\worytami w tekscie. Stary 


.ł....... 


testament z 2 stalorytami. Nowy testament 
str. 458. 27 złp. 
_ Biblia. Nowy pana naszego JezusB 
Chrystusa testament z łacińskiego Da j
zyk 
polski przelożony przez ks. ........ Wydanie 
nowe stereotypowe ozdobione 3 stalorytami 
i 170 drzeworytami w tekscie. Trzeci od druk. 
Lipsk, Baumgartner, 1854, w 4ce, str. 458 i 
11. 2 tal. 
_ Toz. czwArte wydanie stereotypowe. 
Lipsk, u Baumgartoel'a, 1858, w 4ce, str. X, 
458. 2 tal. 
_ Nov.y PAna naszego Jezusa Chrystusa 
testamont z łacińskiego na j
zyk polski prze- 
łożony przez ks. Jakóba Wuyka S. J. Wy- 
danie piąte stereotypowe J. N. Bobrowicza. 
Uczynione za potwierdzeniem JW. Dunina, 
arcybiskupa gnieźnieóskiego i poznańskiego. 
Ozdobione 3 stalorytami i 179 drzeworytAmi 
w tekscie. Tamze, 1862, w 4ce, str. II i 458. 
2 tal. 
- Biblia. Księgi starego testamentu z ła- 
cińskiego na język polski przełozone przez 
....., z Wl!growa. Wydanie drugie stereotypo- 
we poprawne, uczynione za pozwoleniem 
przewielebnogo generalnego konsystoryum 
kl\tolickiego w królestwie saskiem; ozdobio- 
ne przesz lo 300 obrazkami. Lipsk, 1854. 
_ Toż, 3cie wydanie slereotypowe po- 
prawne. Ozdobione przeszło 300 obrazkemi 
i dwoma sztychami na atoli. Lipsk, Baum- 
gart.ner, 1858. w 4ce, str. IX, 1250. Hej. str. 
50 i I ryc. 2 'I. taJ. 
_ Biblia. Księgi starego testamentu z ła- 
cińskiego na język polski przełożoue przez 
ks. Jakóba Wuyka z Wligrówca. Wydanie 
czwarte stereotypowe, poprawne. Uczynione 
za pozwoleniem przewielebnego gener. kon- 
systoryum katolickiego w króleetwie saskiem. 
Ozdobione przeszło 300 obrazkami i dwoma 
sztychami na stali. Lipsk, J. Baumgartner, 
1860, w .Jce, str. VIII, 1250 i l.. 2 tal. I!) 
sgr. 
_ Biblia. Księgi starego i nowego testa- 
mentu z łació
kiego na j
zyk polskI przelo- 
zone. Wydanie pi'łtc stereotypowe poprawnp, 
uczyuione za pozwoleniem przewielebnego 
gene,'aluego konsystoryum katolickiego w 
kI'ólestwie saskiem. ozdobione przeszło 470 
r)'cinami i 5ciu ezt)'chami na stali. 2 tomy. 
Lipsk, 1862, w 4ce. 25 frank. 
_ BibliA łaciilsko-polska, czyli pismo BW. 
starego i nowego testamentu. Podług tekstu 
l8ciil
kiego Wulgaty i przekładu polskiego 
ks. .Jakuba Wujki T. J., z komentarzem Me- 
nochiu
za T. J.. przelożonym na j
zyk pol- 
ski. Wydanie I\s. Kozłowskiego, kanonika 
katc
ry . wileńskiej, rektora dyecczyslnego 
SemlUarlum. W czterech tomacb. Tom J. 
Obpjmuj
cy ksi
gi: Rodzaju, Wyjścis, KR' 
plaDsk
. 
.iczb
 Powtórzo
ego prawa, Jozue- 
go, SędzIO W I Rut. Wilno, J. Zawadzki, 
1862-ti4, w 4ce. 10 rubli,
		

/Bibliografia_05_194_0001.djvu

			176 


J  


WUJEK 


- Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa 
testament przez X. Jakóba Wuyh 80c. J. 
na polski j\;zyk przełozony za pozw. zwierz. 
przedrukowany. Berlin, druk 1"rowicza,1859, 
w 8ce, str. 603. 
- Nowy Pan o naszeA"o Jezusa Chrystusa 
testament oprawny. Berlin, 1862, w 12ce. 
- Testament nowy Pana naszego Jezusa 
Chrystusa przez X. J. Wuyka Soc. J. na pol- 
ski jezyk przełozony, za pozwoleniem zwierz- 
chności przedrukowany. Berlin, druk Trowi- 
cza i 
yna, 1871, w 12ce. str. 422. Oprawne 
w płótno 4 sgr. 
- Nowy testament z kommentarzami bł\;. 
dom wieku odpowiedniemi wydał X. St. Sto- 
jałowski T. J. Swiety Mateusz. Tomik I. 
CZ\;ŚĆ I. K,'aków, u S. A. KrzyzanowskieA'o, 
druk Czadu, 1872. w 12ce, str. XL i \!72. 
27'/. kop. -ł- 
{KsiIł Zk \; tg wycofowano od nakładcy i znisz- 
ozono). 
- Pismo świete starego i nowego testa- 
mentu. Warszawa, nakładem M. Gliicksber- 
ga, w (1rukarni B. G. 'feubnera w Lipsku, 
1872-73. Za 62 zeszytów SI. rub. Obacz: 
Biblia. 
- Pismo świete starego li nowego testa- 
mentu. podług tekstu łacińskiego wulgat.y, 
przekład ks. Jakuba Wujka zatwierdzony 
przez stolice apostolskli. Wydanie nowe z 
objaBnieniomi podług J. Fr. Allioli, zaapro- 
bowane przez konsystorz archidyecezyi war- 
szawskiej, ozdobione 230 illuslracyami Gu- 
stawa Dora. folio. Warszawa, 187S-76.. 62 
zeszytów. SI rubli. 
- Czyściec to jest: Zdrowa a gruntowna 
nauka o modlitwach, o mszach y iałmuznach 
Y.B umarłe wierne, y o mekach czyścowych 
1'0 śmierci. Wszystkim nie tylko kaznodzie- 
jom do pogrzebów, ale y k8żdemu krzes- 
ciańskiemu człowiekowi do utwierdzenia 
wiary, y vznania błedów teraźniejszych wiel- 
mi pozytpczna. y putrzebna. Teraz nowo ze- 
brana y wydana przez ksiedza ......, thool. S. 
J. w Poznaniu drukowllł Jlln Wolrab 1579 
r. Kraków, druk i nakład Jaworskiego, 1870, 
w 8ce, str. XVI i od 17-285, III. 1 dr. 
+ + + 
- Ewangelia Pana N. J. Chrystusa na 
niedziele i WW. Bwieta, itd. Wilno, 1800, w 
12ce. 
- Ewangt'lie i epistoły tak niedziele (?) i 
wszystkich świąt, które w kościele kat,olic- 
kim według H.rzymskiego (?) porzlłdku przez 
cały rok czy taj li przez ....., przełozone; przy- 
dane sił. których nie było w starych, lekcye 
i ewangplie nA wielu świetych, także ewan- 
gelie na świeta rózne w pospolitości według 
mszału rzymskiego. Cz
st,ochowa, druk Ja- 
snej góry, 1808, w 12ce, str. S:H. 
- Epistoły na niedziele, wielki post i 
wszystkie Bwieta, które w kościele katolic- 
kim w ci,
u roku czytane bywają.. przydane 


sił mudlitwy kolicielne. Warszawa, 18U, w 
12ce. 3 zlp. 
- Ewanielie na niedziele, na świeta, na 
post wielki itd. WarszawA, 1814, oprawne w 
pół.skórek. 2 złp. 
- Ewangelie i epistoły tak niedzielne jako 
i wszystkich świłt, które w kościele kAtolic- 
kim według rzymskiego porz,!dku przez cały 
rok czytajlł przez ksi
dza ........ S. J. przeło- 
zone j przydane sił, których nie było w sta- 
rych, lekcye i ewangelie na wielu świ\;tych. 
Także ewangelie na Bwieta rózne w pospoli- 
tości według mszału rzymskiego. Cz\;stocho- 
wa, druk Jasnej góry, 1819, w 8ce. 
- Tenże tytuł, roku pańsko 1827, b. w. m. 
(K..aków), w 12ce, str. 313, k. 6. (Liczbowa- 
nie zmylone: po str. 96 idzie str. 74 i tak 
cilłgnie Bił! dalejj. 2 zł}>. 
- Historya biblijna starego i nowego te- 
stamentu nowo uło
ona według X. J. W. 
dla uzytku młodziezy katolickiej. 2 cześci w 
1 tomie. Bochnia, Pisz, 1849, w 12ce, str. 
216. 
- Toz, wydanie trzecie. Bochnia, Pisz, 
1850, w 12ce, str. 216. 24 kro m. k. 
- To
, tamze, 1852, w 8ce, str. lU i 124. 
zlp. 18 gr. 
- Toz, według X. J. W. w dwóch CZ\;Ś- 
ciach ułozona, z dodatkiom dziejów apostol- 
skich i jeografii Palestyny dla uzytku mło- 
dziezy katolickiej płci obojga. Bochnia, Pisz, 
1852, w 8ce, str. 90 i 100. 2 złp. 
- Toz, w dwóch cześciach z dodatkiem 
dziej i apostolskich i jeografii Palestyny dla 
użytku młodziezy katolickiej płci obojga. 
Bochnia, Pisz, 1858. Cz. I i JI, str. ISO. l 
zlp. 18 gr. 
- Historye biblijne siarego i nowego te- 
stamentu według ........... W dwóch cześciach 
ułozone z dodatkiem dziejów apostolskich i 
jeografii Palestyny dla uzytku młodziezy ka. 
tolickiej wydane. Wydanie szóste poprawne 
i pomnoźone. 2 tomy. Bochnia, nakład W. 
Pisza, 1862, w 12ce, str. VJJI, 120 i VII, 
132. 50 cnt. 
- Historya pisma świ
tego, wyj'!tek z Bi- 
blii J. Wujka. Chełmno, 1842. 10 sgr. 
- Lekcye i ewangelie na wszystkie nie- 
dziele, 1841, obacz: Tyc. 
- listy i ewangelie etc. Kraków, w druk. 
Grtiblowskiej, 1808, w 8ce, str. 277. + Obacz; 
Lekcye. 
- listy i ewangelie na cały rok katolicki 
kościelny, z szczególniejszem uwzgl\;dnieniem 
świąt dyecezyi wrocławskićj i dodatkiem śś. 
patronów polskich. Podług przekładu wieleb- 
nego ks. J. Wujka S. J. (W księz
co.bisku- 
piej kancelaryi tajnej). Wrocław, 1850, w 
8ce, str. 364. 
- Postylla katolicka mmeJsza, to jest: 
krótkie kazania, czyli wykład śś. ewangelij 
na niedziele i świ!!ta całego roku. Napisana
		

/Bibliografia_05_195_0001.djvu

			WUJEK - WURZBACH 


177 


w r. 1579, a teraz na nowo według wydania 
krakowskiego z r. 1617 przedrukowana. 4 cz. 
Wrocław, S. Schletter, 1843, w 8ce, str. 
XVII, 309, 299. 192, 190. Złp. 24. 
- postilla katolicka mniejsza, to jest 
krótkie kazania abo wykłady swi\;tycb ewan. 
geliey, na kazdł niedzi..l\; y na kazde świ\;to 
w dwóch cz\;ściach. (Wierny przedruk pier- 
wszego wydania w Poznaniu 1579 r., Cz. I. 
Ozimią od Auwentu aż do przenajświ\;tszej 
Troyce. Wedle nauki samey prawdziwey koś. 
cioła ś. powszechnego. Dla ubogich kapła- 
nów y gospodarzów, y pospolitego człowieka 
teras snowu a pilnościł napisa.na. Cz. 11. Let- 
nia ode dnia przenajświ
tszey Troyce asz 
do Adwentu. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk J. Ungra, 1870, w 8ce. str. V, 896 i 
IV, 367. S ruble. 
_ Postilla katolicka mniejsza. To jest: 
Krótkie kazania abo wykłady św. ewangelij 
na kazd,! niedziel\;, y na każde świ\;to przez 
caly rok, według nauki prawdziwej kościoła 
chrześcianskiego powszechnego. Z pilnościł 
przeyrzana, popra wiona y do druku podana. 
Z dozwoleniem starszych przez ...., theologa 
S. J. Teraz nowo. według ostatniej poprawy 
autorowej, na z,!danie wielu kapłauów na 
mniejsze modum przedrukowana cum gratia 
et priv. 8. R. M. Kraków, w druk. And. 
Piotrkowczyka, typog. J. K. Mci R. P. 1617. 
Kraków, nakład i druk Wł. Jaworskiego, 
1871, w 8ce. Tom I. str. xm i od 16-764. 
Tom 11. od str. 765-1268. 6 złr. + 
- Postilla catbolica, to jest: Kazania na 
ewangelie niedzielne y odświ\;tne, przez cały 
rok. według wykładu samego prawdziwego, 
kościoła ś. powszechnego. Teraz znuwu 
przejrzana i poprawiona. Przydane są nie- 
które nowe kazania i Obrona tej postylle, 
naprzeciw sprosnym wykretom i potwarzom 
postylle kacerskiej i regestr dwojaki. Kra- 
ków, w drukarDl Siebeneycherowej r. p. 
1584. Kraków. u Wł. Jaworakiego. 1868- 
70, w 8ce, str. 1582, XXXlI. (Od arkusza 
99 1 / S zaczyna sie Postylle katholiczney o 
świ
tych. Cz. I. Obejmuje str. 1450). Rubli 
15. + 
- Powieści z starego i nowego testamentu 
według Wulgaty, tłumaczenia Wujka, z py- 
taniami do kazdej powieści etosownemi lIau- 
kami i zdaniami biIJlijnemi. Cz
ść pierwsza. 
Powieści z starego testamentu. Cz
ść druga. 
Powieści z 1I0wego testamentu. Warszawa, 
nakładem I. Klukowskiego i W. Rafaiskiego. 
w drukarni Gazety codziennej, 1856, w 12ce. 
Cześć pierwsza. str. Xl11 i 196. Cz
ść drUgA. 
str. 177. 
_ Słowo boze z starego testamentu wy- 
brane podług tłumaczenia J. Wujka. 1. t. 
Poznan, 1840; obacz: Popliński An. 
- Obacz: Biblia; Dawid (psałterz) j Koeh- 
ler; Kuczkowski ; Lekcye j Lewandowski W. 
(Dzieje 1862); Lign, X. I. j Listy i ewangelie 


- 


(1824); Menochiusz j Muczkowski I. j Popliński 
Jan; Powieści; Rogalski L. 
Wulkany, obacz: Przystanowski (in Italien 
1822). 
Vulpius Joh. Kryslyn, (1726 t 1827), obacz: 
Rynaldo Rynaldini (Eichhorn). 
WUNDT Wilchelm. Fizyologia. Przekład 
dzieła: "Lehrbuch der Physiologie des Men- 
schen 1868" przez Dra Aleks. Stockmanna. 
Tom II gi. (Z 77 drzeworytami w tekscie). 
Warszawa, red. Gazety lekarskiej, druk J. 
Bergera, 1871, w 8ce, str. 272 i IV. 2 rub. 
80 kop. (Tom I. stanowi: Donders: Fizyo- 
logia). 
_ Wykłady o duszy ludzkićj i zwierzecćj. 
Zasady psychologi
, I!rzetłumaczył z n
emiec- 
kiego za upOWaZDleD1.em aut

 I.u
V:lk Ma- 
słowski. 2 tomy. (BIb!. l1mleJ
tnosCl przy- 
rodn., tom II i 111). Kraków, nakło A.Dyga- 
sióskiego i Małui, w druk. Kraju, 1874-75. 
w 8ce, str. 557, 533 i V. Tom po 4 złr. 50 
cut. + 
WUNSTER Karol. Oberschlesien wie es in 
der ::iagenwelt eracheint, dargestellt von .... 
Liegnitz, 1825, w 8ce. 
_ Polens ausgezeichnete Miinner biogra- 
phisch dargestelIt von .... I. Theil.Glogau und 
Lissa, neue Giiutersche Buchhandl., 1829, w 
8ce, str. VI. 333. niel. k. 2. 25 sgr. 
(Obejmuje: J.agello, Oleśnicki, !I0zyu s.z, 
Sobieski, Stan18lan8 I. u. pomatowski). 
+ + + 
WURST A. Czenki's Abfall von der rom. 
kathol. Kirche ist nicht 
erechtfertiget. Ent- 
gegDung anf das Czerski sche Sendschreiben 
etc. Posen, Verl. Gebr. Schenk, 1845, w 8ce. 
str. 22. + 
WURST Rajmund Jakób. Die Wortbildung 
foir die I und 11 Klasse der Volksschulen. 
Lemberg, druk Staurop., Iti58, w 16ce, str. 
16. 
WURTZ Adolf. Wykład filozofii chemicznej 
przełozył Wiktor Kosmowski. Dzieło uwień- 
czone przez akademie nauk w Pary1u wiel- 
ki nagrodł Napoleona 111. Zeszytów dwa. 
Warszawa. druk J. Goldmana, 1(;68, w 8ce. 
str. 94. 70 kop. 
WURZBACH Konstanty, (ur. 1818). Cantate 
dem H. August Kunzek etc. dargebracht 
von der studierenden Jugend der Lemberg. 
Univ. etc. 30 Jan. Lwów, 1848, w 4ce. 
_ Elemente der Geometrie oder theoreti- 
sebe und practische Planimetrie mit 352 Fig. 
auf 19 Tafeln. Lemberg, Verlag E. Winiarz. 
1848, w 8ce, str. VIII, ::!72. Złp. 9. + 
_ Galizien in diesem Augenblicke. Ein 
dringendes Wort in einer drii.ngenden Zeit. 
Wien, Lechner, 1848, w 8ce, str. 98. + 
_ Gegenstii.nde der olIentI. Vertheidigung 
zur philosoph, Doct. Lwów, PilIer, 184:1, w 
8ce, str, 7, 


23
		

/Bibliografia_05_196_0001.djvu

			17B 


..--....- 


WURZBACH 


- Die Kirchen der Stadt Krakau. Eine 
Monographie zur Geschichte und Kirchenge- 
schic
te des einstigcn Kónigr. Polen. Wien, 
Mechlt. Congrcg. Hucbh., 1853, w 8ce, str. 
XII, 402. a złr. 20 kro m. k. -ł- + + 
- l\Iosaik von W. Konstant. Krakau, 
Gieszkowski, 1841, w 8ce, str. VIIJ, 144. + 
- Polnische Sprichworter. Lemberg, 1846, 
w 8ce. 
- Beitriige zur Culturgeschichte Polens 
I. Band. Die Sprichworter der Polen, histo. 
risch erlautert, mit Hinblick auf die eigen- 
thiimlichsten der LithAuer, Ruthenen, Serben 
und Slovenen, und verglichen mit ahnlichen 
anderer Nationen mit beiget Originalen. 
Zweite verand. UDd verm. Auflage. Wien, 
Pfautsch und Voss, 1852, w 8ce. str. IV, XV 
i 368. 2 fi. 40 kro C. M. + 
- Von einer verschollenen Konigstadt 
(Krakau). Ein romantisches Gedicht vom 
Verfasser der "ParAlcllen". Wien, Pfautsch 
und Voss, 1850, w 16ce, str. X, VI, 300. 2 fi. 
C. ]II. + + + 
- Toz. Zweite Auflage. Hamburg, 1856. 
- BiogrAphisches Lexicon dp.s Kaiserthums, 
Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der 
denkwiirdigen Personen, welche seit 17bO in 
osterreichischen Kronlandem geboren wur- 
den oder darin gelebt und gewirkt h8ben 
von ......... Wien, Druck und Verlag der kk. 
Hof-und Staatsdruckerei, 1856-1877, w Bce. 
Tom 1-35 do wyrazu Sonnenthal. 
(Obejmuje liczne biografie odnoszące sit: 
do Galicyi i w ogóle do Polski. Wykaz ich 
podaje według spisów zamieszczonych \V 
końcu kazdego tomu). 
Tom I: Anders, Jos. Freiherr v., J. M. L.; 
Angellowicz, Anton, ruthen. kath. Metropo- 
lit.; Ankwicz, Graf. Skarbek, Andreas Alois- 
Fiirst-Erzbischof; Antoniewicz, l{arl Boloz, 
l)riester der GeselIschaft Jesu; Arbter, C, 
Wanda v., Schrjftstell; Augustynowicz Jo. 
hann Tob., armen. Erzbischof.; August.yno. 
wicz Jacob Steph, armen. Erzbischof; Hali- 
cki Vincenz, 'I'opograph; Batowski, Aleran- 
der Ritter v., Gcschicbtsforscher; Bełdowski 
Franz. II. Padagog; Hem Jos. polno Militiir 
(Tarnowi; llensef Juda Lob,judischcr Gelehr- 
ter; Bielowski August, Dichter und 
Gescllichtsforscher; B\och Samsoll,jiid. Schrift- 
steli er ; Balicki I{arl, Zeichner unll Malcr; 
llandtkie Gcorg. Sam., Gelehrterj llernbruDll 
Karl, Theatcr-Di1'ector und Schauspieler. 
Tom II: Boczkowski Feliks, Arzt (Wie- 
liczka): Bohdanowitsch Basilius, Tonkiinstler; 
Bordolo Ritter von Borco, Johann, Feldmar- 
Bchall-LieuteDant (Wieliczka); Borkowski 
Aleksander Graf Dunin, Schriftsteller; Bor- 
kowski Jos. Graf. Dunin-Sprachforscher, 
(Dzieduszice wielkie); Borkowski Stani- 
slaus Graf Dunin, Bibliograph; Borusławski 
Joseph, Zwerg (Halicz); ,Brodziński Kas., 
Dichter (Królówka) j Brzesina V. Eirkenhain, 
Major j BuczyilSki Wiuc. (z Białej Ru- 


si); Castiglioni Heinr. Graf., F.-M.-L. (Du- 
kla); CastiglioDe Joh. Graf, Oberst (Lem- 
berg); Chl
dowski Val., Schriftsteller (Ja8lis- 
ka); Chłopicki Joseph, GeDPral; Chodykie- 
wicz Klemens, Dominikanermonch (Lem- 
berg); ChodYDicki Jgnaz. (Chodorow); Choj- 
nicki Jospph, Maler (Lemberg); Hniński Ale- 
ksander Graf, Senat.or; Branicki Graf von 
Branice, Krongrossfeldherr; Chrzanowski A- 
dalb., poln. General. 
Tom 111: Czajkowski Franz., Gcschitschr. 
(Lemberg); Czajkowski Georg, Maler (Sano- 
ker Kr.); Czartoryska ]lIaria Alina Fiirstin; 
CZArtoryska Izabella; Czart.oryski Acamj 
Czartoryski I{onstanty; Czech Joseph, Ma- 
thematiker (Krakau)j Czechowicz Simon, 
Maler (Krakau) ; Dlłbrowski Heinrich Johann, 
GeneraJ der Cavallerie (Pie1"Zchowiec); Da- 
nieIski Johann NelJ., Maler (Krakau) ; Dawi- 
son Bogumił; Dembiński Heinr. (Kraka u); 
DeszkiewiczJohann Nep., Sprachforscher; Die. 
sing Karl. ]\101'., NAturforBcher (Krakau); 00- 
liński Lukas, Maler (Lemberg); DoppJer 
Franz, Componist (Lemberg); Doppler KArl, 
Virtuos (Lemberg); Driixler Karl l<'erdinand, 
Poet (Lemberg); Druzbacka z Kowalskich 
Elsbeth (Lemberg); Dzieduszycki Moriz 
Grat (Rychcice). 
Tom IV: Feuchtersleben Eduard Freiherr 
von, Schriftsteller (KrakAu) ; Frank Jakob, 
Israelit (Krakau) ; .Fredro Aleksander Graf, 
Lustspieldichter; Fredro Andreas Maks. 
Graf; Fredro Joh. Maksim. Graf, dram. Dich- 
ter. 
Tom V: Gertner Thomas, Maler (Lem 
berg); Gładyszewicz Mauliaus, Theolog; Gło- 
gowski Georg, Maler (Lemberg); Głowacki 
Johann Nep., l\Ialer (Krakau); Goldenthal Ja- 
kób, Orientalist(Brody); Gołfbiowski B., Ma- 
Jer (Krakau) ; Gołuchowski Agenor GrAf, 
Staatsmann; Gorczyński Adam, SchriftstelIer; 
Gorzkowski von Gorzkow, Karl Ritter, Ge- 
neral der CavalIerie (Babyce); Grabowski 
Ambros., Archiiolog (Kenty); Grodzicki J 0- 
seph llenedict (Krakau); Estreicher Dom. 
(aus Miihren). 
Tom VI: Oiinshurg' Johann Franz, Dich- 
ter; Guszalewicz Johanu, ruthen. ))ichter; 
Haar Joseph, l\ialt'r; Haaso AdoJph 1'heodor, 

uperintendent.; Gutowski Adalbert, Malerj 
Hacquct Haltazer Prof. (Frankreich). 
Tom VlI : IIauzic\\"icz, 1Ilaler; I1adziewicz 
Aleksander, Kaufmann j Hadziewicz Chri- 
stoph; IJadziewicz NicepIJor, Dominikaner 
(Lemberg); Hadziewicz NicolauB, StaAts- 
mann. 
Tom VIII: I1ennig Friedrich Wilhelm, 
Arzt (Lemberg); lIennig Joseph Hpinrich, 
Schriftsteller; Ilelccl Sztersztyn Anton Sig- 
mund, Professor der Rechte j Herberstein 
Zygmuntj Berka Clement, Kiinstler, Poeto U. 
Musikus. 
Tom IX: I1ietzinger Karl llernhard Frei. 
herr von, Reichsrath; Hofmann Johann Pauł,
		

/Bibliografia_05_197_0001.djvu

			WURZBACH 


, 


Sa1inen . Intendant; IIormuzQki EUdOXiUS \ TgnRz j Jachimowicz Oregor Frpihe rr von i 
Ritter Von j Hiller Johann Freiherr von, F. z. Langiewicz Maryan; Lampi Franc. Malerj 
M.j Holfeld Johann; Hubel von OJengo, Krauss Karol. 
C
Tietion Frpi
err, Oberst; Hubicki Karl I I Tom XV: Letteris Max.' Lewsrtowski 
Rltter von; Hultnpr KArl Jospph von' Hur. ..' . . ' . . 
k. . J h H' h J T I ' d' t HelDrlch Frelherrj l.ewlckl MIchapi i Lles- 
Hewlc
r F? ann j i\ 
sc osua, a mu IS j I ganij1; Joseph; Liii von Lilienhach Karl. Li- 

nYA I, ranz,. rz . . h. I piński Karl Joseph; LipnickiJohann; Litwi- 
rom. :X;: J
hłonowsk" dle F urste
; 
aLło- nowic7. f'piridion; Łobarczewski lIyacintbj 
n.owskl 8tamslaus.. Cast
lIan j JaLłonekl.Mar- Łobp.ki Felicyan: Lobkowitz August Lon- 
tIU, .Moler.; Jacft
mow
cz Gregor Frplherr'l gin Furst; Liifflcr Leopold; l'.
towski Lu- 
Erzblschofj Jachlmowlcz Teodor, Maler; dwik' Gołnchowski Agenor. 
Jachowi.cz ątan
slaus; Jakobs Rilte
 V
)D To:n XVI: Łuczyński Johann Peter (Bu- 

antstpI.n 
rledrlcb G. M.: ,Takubo.wsl
1 Vm- , kowina); Ł0ziilski Joseph; l'.ozióski Wale- 
cenz, Pla
l
t; 
anota Eug, JarIDUSIPV;lCZ Jo: r\'au; :Ł.ubienicki Julian; Łubieński Wladi- 

aD
; Jasklew
cz. .Jo!lann, A
zt; Jaskowskl! siaw i Lubomirski Auton i Lubomirski Georgj 
StamslAus; Jaz!lllł-łsln JosAph, .Jekel Franz 
 Lubomirski Georg Roman; Lubomirski Ge- 
Josep
; J
łowlckl E
ward; lzyk Joha
n,: org Sebastian; Lubomirski lIeinrich Fiirst; 
M
I
r,.Kahk Anton 

ttp
 v
n, Oberst; l


 Lubomirska t;ophie; Lubomir.ki Staniolaus 
ml.enskl Anton; 
AIII:'enskl Vmceuz; l{am
n- Heraklius' Luschin Franz XIIW!'I'; Maczkow- 
8kl Jgnaz; Kammskl Johann Nep:mmk; Ka. k . h 
 "1 d . k' M I I 
 . 
.. k J r Ad I K .. k. J r A l s I Jooc lin; L' o CJS I arce j ....opackl 
nuns a u Ja .
 e;. an:'ms I u la
 . 
- Iłyacinth AUj1;ustiu; Lubieński Andreas; Łu- 
xa?dł:r; Kam1l1skl l\heczysław, .Kamm- bi'eóski.J oseph; Łuhieński Kusimir ; Łubień- 
sk! !tlt
er von. Burczymuc
a .LuuwIg; . Ka- ski Mathiasj ljubieński Stauislausi Łubień- 
mlenskl .M
!łllos; Jano\Yskl AJAx, 

usl
er; ski Thaddiius; Lubomirska Annaj Lubomir- 
Janowski NlkoIAUS. Male
; Jano
skl Nlko- ski Hi"ronymus August; Lubomirski Joseph 
laus, 
o
herr; .Tanowskl Yalcntm, lla
pr; Karl. Lubomirski Sebastiar.. Lubomirski Sta- 
Jawormckl Marceli; .Toachlm, Miller; Julg . l , I T' k'. \vI d' l M 
B h d K .. k' Th dd" Al' K DIS aus .; ....uszcz leWlCZ a IS ausi ar- 

r,! a
; am.lem! .? .aus eXlus;.. a: ko\Yski Joseph. 
mlenskl Valentm; Karhnskl Franz; lImskI . ' 
August; Iliński Jan Stan.; lliński Antoni. To
 XVII: Mas.lkowskl J
ach'm; MASZ- 
. . _ ..' kowskl Marcell; Matzka Wilhelm; Mauss 
Tom XI: Korpmsk.1 Franz;. KanDlckl A,n- Joseph; Mazurkiewicz Henedict; Mecióski 
ton Graf..; Kasparowlcz GabrIel Andre
sj Ka- Adalbert; Mehoffer Joseph von (Vater); Me- 
sp.ero

kl .Ada!ll; Kes
ler Joseph. Clmstophj hoffer Joseph von (Sohu); Matpjko Johann 

leleslD.kl l	
			

/Bibliografia_05_198_0001.djvu

			180 


WURZBACH 


hauser Franz; Neumann Leopold; Niemiery- 
cowa Antonia j Nikorowicz Deodat; Nikoro_ 
wicz GreR"or; Nikorowicz Johann Nep. Lu- 
dwig Bcrtrand; Nikorowicz Joseph; Nowa- 
kowski IIeinrichj Nowakowski Jacobj Nowa- 
kowski Johann Ncp.; Nowicki MAximilian; 
Nyary Eduarrl; Oh rocki Johann ; Niegowiecki 
Jacob; Nowicki JohAnn. 
Tom XXI: O'Donnell II£>inrich Graf; O' 
Donnel Joseph Graf; Olexióski; Ol'likowski 
Felix; Osiecki Johann; Osmolski Boncza 
Karl; OssoliiJski Joseph Max Graf; Ost,'ow- 
ski Ladislaus Thomas Gr.: PlIszkowski Tho- 
mAs; Pauli Żegota ;. Pawlikowski COlIstan- 
tin; Pawlikowski JohAnn Gualbert; Pawli. 
kowski Mieczysław; Oesterreicher Dominik; 
Oleszczyński Anton; Orłowski Lukas j Ossolió- 
ska I.udovica Rosa, Grafin j Otto (pseudo- 
nym Gf. Esstcl'hazy); Paszkowski Franzj Pen- 
zel Abraham Jacob. 
Tom XXII: Petrino Alexander: Pickl E- 
dler von Witkcnberg Wilhelm; Perl Joseph; 
Perl SAmuel; Persina von Sic
ent.hal I1ein- 
rich; Pfcifl"cr Emil; Pfeiffer Oskar: Pieknr- 
ski Oswałd; Piekar6ki Stanislaus j Pietrnsiń- 
ski Ludwip;; Pilat Stanislaus; Piramowicz 
Greg'or.; Pistek Franz, F;rzbischof'; Pitcbmann 
Joseph }t'/'anz Joh.; Pcszka Joseph; Pfeif- 
fer J.; Piekarski }t'ranz Borg-ia; Plebankie- 
wicz Vincenz; Arbuzowski IBonif.; BAtowski 
Alex.; Bętkowski Nikod; B
tkowski .Jan; 
Bielilil!ki Tad. Edw. j Jłłotnicki Jul.; Bohro- 
wicz J. N.; Klotylda z Bo!!,danowiczów Crois- 
sće j BogdanowiCI!: Błażej. 
Tom XXIII: Pol Vincenz j Polański 'l'heo- 
dor; Polański Thomas; Pomezaóska Maria; 
Poniatowski Andreas Furst; Popiel Clemen- 
tine; Potier des Echelles I.eopold; Potocki 
Lubicz Grafell ; Potocki Adam; Potocki An- 
toni j Potocki Alfl'ed; Potocki Dominik Ja- 
cob; Potocki Eustach.i Potocki Il!'natz Grsf; 
Potocki Johann Graf; Potocki Joseph Graf; 
Potocki Stanislans ; Potocki Stepban; Potoc- 
ki Aleks.; Potocki Wenzel; Pratobevera Edu. 
ard. Preschel Johsnn Jo'riedrich; Prochaska 
Joh. AndreAs; Popiołek Joseph; Popławski 
Antoni Potocki Arthur; Potocka Sophie; 
Potocki Theodor; Potocki Wladimirj Czer- 
)unczakiewicz J. prof. 
Tom XXIV: Przył
cki Stanislaus; RRabe 
Joseph LudwiR"; Rapaport Jacob; Rapaport 
Salomon L.; Rapaport Moriz; Prokopowicz 
:Max.; Przybylski Hyacinth Aegid; Putano- 
wicz Joseph Alois; Radwaóski Andreas; Ra- 
dwański }<'el!ks; Radziewoński Johann. 
Tom XXV;: Rausch O swald i Rćcsey von 
Rćcsą Adamj Reichan Alois; Reichan Jo- 
sephj Reicban Mathias; Reinhardt Johannj 
Reuter Jącob. 
Tom XXVI: Romaszkan Nikolaus; Richter 
Ignaz Loyola; Richter Joseph; Rinn Frie- 
drich; Ritter v. Rittersberg Ludwig; Roda- 
kowski Heinrichj Riill Antonj Rogats Jo- 
hann; Rogawski Karl: Robrer Joseph; Ro- 


liński Alexender; Roliński Martin; Raller 
Severin; Romanowski Cornel j Romanowski 
Mieczyslqus i Rt>maszkan Peter; Rosbiersky 
Anton; Rościszewski Adam JunoszRi Rogo- 
ziński Martin; Rohrer Rudolph; Romanow- 
ski Franz; Romanowski Philipp; Dembióski 
Henr.; Dzieduszycki Maurycy; Dombrowski 
Raul, Poet; Fredro Alexander. 
Tom XXVłI: Roskiewicz Johann; Rott- 
mann Ignaz; Rozwadowski Ladislaus GrAf; 
Rubczyóski MArt.ill; Rudnicki Jacob; Rudnic- 
ki Sylvestpr; RnssPFger Joseph; RzewuskI 
Adam Laurenz; Rzewuska Alexandra Rosa- 
lia Griifin j Rzewuski Christ.oph; RzewuskI 
Kazimir ; Rzewuski Leon; Rosenthal Franz 
Anton; Rótarski IgnAZ: Rozycki Samuf\l, 
Rudnicki Adam Anton; Rulikowski von Po- 
radow Ludwig ; Rust Johann Nepomuk, 
Ryszkowski Franz XawElr; Rzepnicki Franz, 
Rzesiński Johann Kantius; Rzewuski I1ein- 
rich; Rzewuski Sever;n Grafj Rzewuski Ven 
zel Graf. 
Tom XXVIII: Sanda (Schanda) Franz, 
Andriewicz S8muelj Sacher Joh. Nep.; Sa 
cher Wenzcl Alois; Sacher Maso('h, Leo- 
pold; SAlzmann J. B. j Sanj!uszko Luboorto- 
wicz L8dislaus Fib'st; S8pieha Adsm Furat, 
::iApieha Leon Fiirst; Sardsgna Simon Bene- 
dict; SArtori Dominik; Sartyni Matthiius, 
Sawczyński Sigmund; Sawicki Nicolaus; Fr,!c 
Peterj KrzJiianowski die Herren; Sabowska 
I.udQwjcaj Sabowski Wladislaw; S8palski 
Franz j Sawczyński Sigmund; Sawiezewski 
Florian; Sawiczewski Joseph; Sawiczewski 
Julian Joseph: Kochanowski Hieronimus. 
Tom XXIX: Schiessler Scbastian Willi- 
bald. 
Tom XXX: Schmlick }'ranz; Schindler, 
I1auptrnann; Scl1indler Wilhelm; Bchmitt 
Heinrich; Schindler von Schindelheim Jo- 
hann Bapt.; Schmid t Oscar. 
Tom XXXI: Scholl Karl Hieronymus Ni- 
kol. j Schouppe Alfred; Schreyer Heinrjch. 
Tom XXXII: Schulz von Strasznitzki Jo- 
seph; Schulz von Strasznitzki Leopold Karl; 
Schulz von Skasznitzki Ludwig; Schultes 
Joseph Augu8t. 
Tom XXXIII: Sciborski Joh8nn Gabriel. 
Tom XXXIV: Sembratowjcz Joseph; Sen- 
gcschmidt BerthoId; SerwAczyóeki Stanislaus; 
Berwatowski Valerian j Siarczyński FrAnz; 
Siatecki Turjbius; Siemianowski Franz Xa- 
_ver j Siemianowski Max.; Siemiński Lucian; 
Sierakowski LadisJaus; Sierakowski Michael 
Roman; Sier,akowski Wenzel Hieronymusj 
Sikorski Kasim,il'; Sikorsld Marian Stanislaus; 
Simonyi Ludwig Freibel'r; Serafin Luftmann 
Elise; Siejkowski, :Micbael; Siemiński Seve- 
rin j Sierakowski Sebastian; Sierawski Ju- 
lian, Gencr.; Sierakowska Elisabeth. 
Tom XXXV: Singer Joseph; Sitarski 
Franz von; SkQPski Franz j Skarbek Stani- 
slaua Graf; Skop Georg Karl; Skofitz Ale-
		

/Bibliografia_05_199_0001.djvu

			WUTTKE - WYBICKI 


JBl 


zauder; Skorody6eki Nikolaus; Bkórski Jo- 
hann; Skrzetnski Vincenz j Bkrzetuski Ra- 
phael: Skrzynecki JobRnn j Blaski Edmund 
Blawikowski Anton; SIeczkowski Andreas; 
SIeczkowski MarcelIin von Poboj Franzj Sli 
wiński Adolph; Sloczyński Adalbert; Słot- 
wiński KonstantiII ; Slotwiński J<'elix; Srna. 
rzewski Martin; Słowacki Eusebius; Smolka 
Franz; SmujZlewicz Lucian j Skobel Frie- 
drich Kasimir ; Skorkowski Alphor,s; Skoro 
kowski Karl; Sławikowski Anton; SIeczkow- 
ski Andreas; Słotwiński Felix; f\liczewski 
Stanislal1s; SlliAdecki Johsnn; Soczyński 
Karl; Soltyk Kajetan; Soltykowicz Joseph. 
WURZEL Maurycy. ZdAnia ze wszystkich 
Jrałezi prawa i umiej\)łności politycznych. 
Kraków, druk Uniwers., 1864, w 8ce, str. 7.+ 
WUTTKE Henryk zW. X. Pozn8ńskiPJto (t w 
Lipcn 1876). Memoriam Joannis Augnsti Er- 
nesti professoris olim Lipsiensis oratione de 
Warnkoenigii doctrina juris privati a Tuis. 
cone Zillero ph. Dr. a. l. m. habenda die 
XI m. septelllbris a. 18(j0 hora IX in audi- 
torio jurisconsultorum ordinis illustris CO/l- 
cessu pie celebrandam ordinis pbilosopho- 
rum Lipsiensis decanus et reliqui professoreB 
indicunt rectorem academiae, proceres gr8vis- 
limo s, commilitones humanissimos, ut banc 
10lemnitBtem praesentia sua augere vplint 
invitant. Heurici Wuttkii specimen I. Codi- 
cis diplomatici urbium mAgIIi ducatus posnA- 
niensis antiquissimum polonorum adhuc in e- 
ditum diploma sistells. Lipsiae, excudit C. 
Grumbach, 18GO, w 4ce; takie Specimen II 
et III, razem w 4ce, str. 50. + + 
- Polen und Dentsche politiscbe Betrsch- 
tungen. Schkenditz, Blrmberg, 1846, w 8ce. 
9 sgr. 
_ Toż. Zweite vermebrte Auflage. J.eipzig, 
Gust. Braun, 1848, w 8ce. str. 176. 3złp. + 
_ Toż, tamże. 2stie (właściwie Seie) wy. 
danie. b. w. r., w 8ce. 
- Porównaj: Moraczewski lęd. 
_ Stiidtebuch des Landes Posen. Codex 
diplomaticus. AlJgemeine Geschichte der 
SIli.dte im Lande Posen. Geschichtliche Nach- 
richten von 149 einzelnpn Stiidtpu. Leipzig, in 
Commission bei H. Fries, 1864, w 4ce, str. 
X i 472. 8 tal. + I 
_ Accesiones ad codicem diplomalicnm 
qui continetur libro: Sliidtebuch des Landes 
Posen von ....., (w Program. wydź. filozoficz. 
lipskiego). Lipslae, A. Edelmann, 1866, w 
4ce, str. 23. (Przywileje miast: Kościan, Ra- 
wicz, Odolanów, OstrowO). 2 fran. ;. 
-. ObACZ: W. H. 
WUTZKE. Bemerkungen iiber die lithuaui- 
sche Niederung (umieszcz. w preussiscb. Pro- 
vinzialbliitter, 1831, 1'. 6" str. 28, 120 i 218). 
- Beschreibung des Bugflusses (umieszcz. 
w Beitrage zur Kunde Preussens, 1820, 1'.3. 
Itr. (86). 
- Beitrag zur Kenntniss des Drewenz- 


-- 


fłussel (umieszcE. w Beitrige aur Kunde Preus- 
sens, 1821, T. 4, I!tr. (26). 
- BeschreibunJr dea N8rewfluI.ea (umie,zcl. 
tamie. 1820, T. S, str. 441; to ssmo przeło- 
żył W. K. na jezyk polski i umieścił w 
Dzienniku warszawsk. 1826, T. ł, str. 
165-172). 
WYBICKI Józef. (1747 t 10 Marca 1822). 
Discours de M. le Cte Palatin president de 
la Deputation 8dreese a Napuleon Rvec la 
Reponse de Napoleon. Mowa do Najja6. ce- 
S8rza Francuzów i kro włos. ect. na d. 11 
Lipca r. 1812 w Wilnie miAna przez J. W. 
Sen. wojew jako prezesa deputacyi od kon- 
fed. gpneralnej król. polsko B. w. m. dr. i r. 
1812), w 4ce, str. 12. (Dwie edycye). 
_ Discours prononcó la SD Mai 1812 sur 
la frontiere entre Fraustadt et Glogau par 
le Senateur Palatin ......., nommó conjuinte- 
ment avec le senateur Palatin Sobolewski 
pour saluer S. M. l' Empereur NApoleon 
sur lA frontiere du DncM de Varsovie au 
nom de Sa M. le Roi de Saxe, Duc de Var- 
sovie. folio, str. I. + + 
- Dodatek do pDmi
tników odnoszł<'y si
 
do zycia Andrzeja Zamojskiego z r
kopiemu 
Wybickiego wydany. Poznań, 1:upański, 
czcionkami W. De::kera i Sp., 1842, w 8ce, 
str. 31. 1 złp. 15 gr. + + + 

 Moje godziny szez
Bliwe. ] Tom. Wro- 
cław, 1804, w 8ce, str. 244 nI. 2. Zlp. 5. 
- Toz. Nowa edycya przejrzana i pomno- 
zona drugim tomem przez autora, z portre- 
tem autora. Wrocław. druk Korna. 1806, 
w 16ce, str. 176, 148 i XIV. Złp. 15. + 
- Toz. Wydanie nowe przejrzane, z por- 
tretem autora. Wrocław, Korn, 1819, w 8ce, 
str. 139 i 116. Zlp. 8. 
-. Listy obywstelskie do Jgn. Wegleńskie- 
go ministra stanu król. pols. Warszawa, w 
druk. Rządowej, 1816, w 8ce. str. 92. (Od- 
bitka z Pamietn. warsz. T. VI, VII, VIII).+ 
- La Marseillaise des Polonais. compo- 
see en Italie, paroles et musique en 1797. 
PAris, libr. Renaud, (okolo 18G8), w 8ce, 
str. S. 50 ct. 
- Medrzec, komedya w 5ciu aktach ory- 
ginalnie proz,! napisana, obacz: Raczyiiski E. 
Zbiór dl'amatyczny Nr. drugi. Poznań, 1841, 
w 8ce. + 
- Mowa jako prezesa konfeder. genera1. 
1812 r. (Nie ma tytułu ni daty). w 4ce, etr. 
7. 
_ Mowa do Naj. cesarza Franc. i króla 
włosko etc. na d. 11 Lipca 1812 r. w Wilnie 
miana przez JW. ......., jako prezesa depntA- 
cyi od konfed. generalnej król. polskiego. B. 
w. m. dr. (dołl}czono i odpowiedź Napoleona 
1., t
 po polsku i po franc.), folio, k. 1. + 
Toz, w 4ce, str. 8. 
Toz, w 4ce, str. 12. + + + 
Mowa Jaśnie W. ..,. d. 27 Marca w izbie 


-
		

/Bibliografia_05_200_0001.djvu

			lB2 


WYBÓR 


po&eIskMj miana. War8zewa, 1818, folio, kart 
2 niel. 
- Mowa JW..... senatora wojewody miana 
w izbie senatorskiej d. S Kwietnia 1818 r., 
folio, k. 2. 
- Pamiętniki ..... senatora wojewody króle- 
stwa polskiego wydane z r
kopismu. S tomy. 
Poznań, (Ohraz Polaków i Polski wyd. E. 
Raczyńskiego T. IV-VI), 1840, w 12ce, str. 
238, 218 i 191. Złp. 9. + ... + 
- Pierwiastki wieku dzieciunego, dziełko 
początkowej nauki po pol5ku i po francuzku 
ozdobione 28 figurami zdolnemi zaostrzyć 
ciekawość dzieci do uczenia młodzie
y języ- 
ka francuzkiego i polskiego. Wrocław, Korn, 
1806, w 8ce, z figurami. _15 złp. 
- Toz, tamze, -1814. 
- Toz. LeB premisses de la jeunesse. Ou. 
vrage elementaire en fran
ais et polonais, 
orne de vingt-huit gravures; proprpa a pi- 
quer la curiosift3-dea enfans. Breslau, 1819, 
w 12ce. Złp. 6. ---_ 
- Pocz'!tki 
eografii politycznej. EIemens 
ae la geographle moderne d' apres les der- 
niera traite8 de la paix. publió en fran
aill 
et polonais, avec les - cartes geograph. Wro. 
cław, 1804, w 8ce. 
- Toż. Z początkami g eografii fizycznej 
j astronomicznej tudzież wiadomości poli- 
tycznych, z kartami geogra6czl'emi. Druga 
edycya pomnozona 'i poprawiona. Wrocław, 
Korn, 1806, w 8ce, str. 811 i VIII: 10 złp. + 
- Toz. Do którego dzieła przyłączono do- 
datek odmian,które od r. 1806-18lJ zaszły, 
tudziez obszerniejszy opis X. Warszawskiego, 
z 6 kArtami jeograficznemi. Wrocław, Kom, 
1811, w 8ce, str. VIII i SB. Odmiany, które 
od r. 1806 zaszły str. 88. + + 
- Podrózny w Pawłowie dobrach w wojew. 
wileńskićm JW. Brzostowskiego referendarza 
W. X. L. B: w. m. i r.,"fol., k. 1. + 
- Program ma względem przyj
cia w War- 
szawie Naj. ces. Francuzów Napoleona W. 
Warszawa, druk Gaz. warsz., 1806, fol., k. 
1.+ 
- Reprezentant "Wybicki do publicznol!ci 
warszawskiej. Dan w Warszawie d. 18 Grud- 
nia 1816, w druk. Gaz. wArszaw., folio, l 
ark. 
- Do publiczności o dziele p. t. W8t
p 
do wiadomości politycznych t. j. początki 
geografii porównanej dawnej z teraźniejs?,!, 
z wyj'łtkami historyi i chronologii rozmów 
ojca z synem. Drezno, 1806, w 4ce, _str. II 
i 12. - 
- Rede Sr. ExceUenz des Woiw... Sena. 
teur von Polen gehalten om 27 Marz 1818 
in der Landboten-Kammer. Warschau, druk 
Rz
uowy, w 4ce, str. 8. 
- Rozmuwy i podróze ojca z dwoma sy. 
nami przez ......... Tom I. Wrocław, Korn, 
1804, W 8ce, str. VIII, 875 i niel. 2. Złp. 14.+ 


- Zbiór myśli politycznych o rządzie re- 
prezentacyjnym. Nihil est civitati praestan- 
tius quam leges rocte positae Eurip_ CZł)8Ć 
pierwsza w WarszAwie, w drukarni J. C. K. 
Mości rządowcj, 1819, w 8ce, str, 316, spisu. 
2 karty. (Przypisał Józefowi Zajączkowi). 
- Obacz: Dąbrowski J. H.; Markiewicz; 
Wandl!':iJncourt lmitologia). 
V.ybór bajek i powiuszowań. Warszawa, w 
drukarni N. :5chriftgissera przy ulicy Na- 
lewki pod Nr. 2262, 1856, w 16ce, str. 48 i 
spisu l k. niel. 
- bajek i powinszowań, Warszawa, 1858, 
obacz: Elsenberg J. 
- bsjek polskic h, 1S30, o bacz: Popliński 
+ + 
- roznych gatunków mowy wolnej, 1816, 
obacz: Chrzanowski Paweł. + 
- róznych gatunków poezyi to jest bajek. 
Wiluo, 1818, obacz: Marczyński Waw. 
- ró:i:nych gatunków poezyi z rymopisów 
polskich, dla uzytku młodzieży. Warszawa, 
druk XX. Pijarów, 1806-7, w Bce. Cz. I. 
str. 22, 157. Cz. II. st/". 20 i 179. Cz. III. 
r. 1807, str. XLIH i 194. 
- Toz, tam ze. CZ
8Ć I. r. 1807, w 8ce, 
str. 172 i IV. + 
- Toz. Cz

ć I. Edycya druga pomnozo- 
na. Warszawa, 1814, w 8ce. str. 172. 
- To:i:, tam:i:e, 1818-1820. Cz. I. k. 2, 
str. 163. Cz. 11. r. 1820, k. 5, str. Hi3. Cz. 
III. r. 1820. k. 2, str. XXVlIJ, 381. + 
(Do dzieła tego teoryą pisał Górski Onu- 
fry. wzorów dobierał Bielski Szym., a oce- 
niał wzory Dmochowski Franc. Uzupełnienie 
tego stanuwi dzieło Chrzanowskiego: Wybór 
róznych gatunków mowy wolnej 1616 r.) 
- św. Jadwigi, który uczyniła mi
dz1 
światem i niebem, przepychem dworskim i 
POkOl'/} zakonn,!, rozkosz/} stanu królewskiego 
i najostrzejszem umArtwieniem ciała. Oraz 
ksiQżka do nabozeństwa dla wszys
klCh ka- 
tolików, szczególniej zaś dla płci :i:eńskićj 
zebrane i po raz siedemnasty wydane. Nie- 
miec. Piekary, 1874, w 8ce, str. XII, 14- 
332, IV. 
- Obacz: Jadwiga, (1862). 
- kazań, obacz;' Antoniewicz (1853)j Bo- 
galski L. (1842). 
- modlitw dla poboznych chrześcian. 
Warszawa. w drukarni stereotypowej, (1830), 
w 12ce, str. 210. 
- modlitw ku czci najwyzszego stwórcy, 
zawiera modlitwy poranne, wieczorne, do spo- 
wiedzi i kommunii, pieśni do mszy św., 
oraz dodatek ćwiczeń zywota chrze8ciańskie- 
go. Lwów. Piller i Sp., druk zakt Ossoliń. 
skich, 1833, w 16ce, str. 279. Złp. l gr. 15. 
- modlitw, nowy, ku czci Boga i Bwi
tych 
Jego. Wydanie czwarte znacznie pomnożone. 
Warszawa, XX. Missyonarze, 1861, w 12co, 


--
		

/Bibliografia_05_201_0001.djvu

			WYBÓR 


188 


str. XII i 348, niet. 3. 50 kop., na welinie 
l re. 
_ Toz, wydanie piąte pomnozone. War- 
szawa, Czerwiński i Sp., 1876, w 16ce, str. 
404. 50 kop. 
_ Obacz: Pawlicki lóz. X. 
_ modlitw dla prawdziwych czcicielów 
najwyzszego stwórcy, z l ryciną na drzewie. 
Poznań, w ksi
garni K. Reyznera, 1834, w 
16ce. Złp. l. 
_ modlitw dla ludzi rzymsko-katolickiego 
kościoła, nowa edycya, pomnOzona modlitwa- 
mi i innemi ćwiczeniami zywota chrześci- 
jańskiego. Lipsk, 1848, oprawne w skórk
 l 
rsr. 35 kop. 
_ Tenże tytuł. Wilno, 1848, opraw. 52 1 / 2 
kop. 
_ Tenze tytuł. Wilno, druk Zymelowicza, 
1858, w 12ce, str. 20
. 
_ Tenze tytuł, nowa edycya pomnozona 
modlitwami i ćwiczeniami zywota chrześc. 
Bruksela, Z. Gerstmann, 186" w 16ce. 10 
sgr. 
_ modlitw, czyli mowa eerca prawdziwe- 
go czciciela najwyzszego twórcy. Zamość, 
nakładem Jana Karola Pruskiego, 1810, w 
8ce, str. 158, (także osobny tytuł: Nowy wy- 
bór modłów). 24 cent. 
_ modlitw i nabozeństwa codziennego z 
przydatkiem pieśni. Wydanie pię,te popraw- 
ne i pomnożone, z rycinami. Lwów, Kallen- 
bach, b. w. r., (1856), w 16ce, str. XXI, 330 
i IX. 30 kro * 
_ modlitw, nowy, dla młodzieży rzymsko- 
katolickiego kościoła, wydanie nowe, po- 
mnożone modlitwami i innemi ćwiczeniami 
zywota chrześciańskiego. (Ze stalorytem). 
Warszawa, M. Gliicksberg, nakładem St. 
Arcta w Lublinie, druk S. OrgelbraDtla, 
1865, w 12c:e, str. 208 i 4., opr. 50 kop., 75 
kop., l rs. 
_ modlitw odpustowych. Leszno, 1845, w 
32ce. 
_ Toz. Lwów, w kom. u Pillera i Sp., 
1850, w 12ce, str. 21. 12 grp. 
_ modlitw zebranych na cało roczne uro. 
czystości kościoła rzymsko-kato!. na chwał
 
Boga przedwiecznego a l'ozytek dusz chrze- 
Bciańskich a szczególnie młodziezy m
zkiej. 
Sanok, K. Pollak, lt!57, w lGce, str. 204.30 ct. 
_ modlitw dla uzytku poboznych katoli- 
ków, wydanie uczynione za pozwoleniem 
przewielelmego generalnego konsystoryum 
katolickiego w królestwie Saskim. Poszyt I. 
Lipsk, 1841. 3 zł. 10 g. 
_ modlitw od ś. p. Piusa VI papieza wy- 
łozonych, obacz: Pius. 
_ modlitw, obacz: Piechaczek; Ziemiański 
J. 
_ modłów dla prawdziwych czcicielów 
Trójcy BW. CZł)stochowa, 1808, w 12ce. 


- 


_ Modłów dla prawdziwych czcicielów 
najwyzszego twórcy, z figurami. Wrocław, 
1805, w 12ce. 
_ Toz. Wrocław, 1807, w 12ce, z koper- 
sztychami. Złp. 8. 
_ Toz, z 4ma obrazkami. Wilno, 1808, 
w 16ce, str. 144. Złp. 5. 
_ Toz, nowe wydanie z wiQk8zemi lite- 
rami i z nowymi obrazkami. Wrocław, 1819, 
w 8ce. Zlp. 4. 
_ Toz, na Jasnćj górze Cz
stochowskiej, 
r. p. 1822, w lGce, str. 144. + 
_ Toz, nowsze wydanie z nowymi obraz- 
kami. Wrocław, nakład W. B. Korna, 1822, 
w 12ce. Złp. 3. 
_ Tenze tytuł, na Jasnej górze Cz
sto- 
chowskićj r. 1822, w 12ce, str. 143. 
_ Toz na Jasnej górze Cl'ijstochowskićj, r. 
1846, w 12ce, nie!. k. 12, str. 166. Porzlłdek 
nabo ze ństwa k. nieJ. 1. 
_ (N owy) modłów ku czci i chwale Boga. 
w Trójc a św. jedynego dla potrzeby i wy- 
gody wie rnych ułozony. Warszawa, u XX. 
Missyonar zy, 1823, w 8ce, str. 247, z rycinIł. 
_ Tenze tytuł, z wyobrazeniem Zbawi- 
ciela ukrzyzowanego. Warszawa, w drukarni 
XX. Missyonarzy, 1882, w 12ce, atr. 226, 
przytem drugie dziełko: Wybór modlitw czyli 
mowa serca itd. Oprawny współskórek. Złp. 
2 gr. 15. 
_ modł ów od B. p. Piusa VI. papieza wy- 
łozonych. Edycya pomnozona innemi także 
niemnićj istotnemi ćwiczeniami zywota chrze- 
ściański ego. Wilno, kosztem i nakładem dru- 
karni dyecezalnej XX. MissyoD., 1826, w 
16ce, str. 212, nieJ. 4. 
_ Obacz: Pius VI. 
(Porównaj Rzymski Paweł). 
_ nabozeństw. Ksiązka do nabozeństwa, 
zawierająca w sobie modlitwy, litanie, pieśni 
itd. dla uzytku naboznych chrześcian. Kra- 
ków, druk Fr. Keaw. Pobudkiewicz8, 1862, 
w 16ce. str. 194. 40 ct. 
(Jestto ta sama ksiazka co i Officium 
lub Ołtarz złoty nowy, tylko z odmiennym 
tytułem). 
_ nabozeństw róznych nil j)ozytek ludzi 
poboznych. Bochnia, druk A. Soneka, 1830, 
w 8ce. 
_ nabozeństw i pień pochwalnych ku czci 
Trójcy przenajświ\jtszćj, .Maryi Panny i świ
- 
tych pańskich. Wydanie trzecie całkiem po- 
prawne. Sanok,.w drukarni Pollaka, 1853, w 
16ce, str. 282 i VI. 
_ nabozeństw i pieśni pochwalnych ku 
czci Trójcy przenajświljtszćj, Maryi Patmy i 
św. Pańskich. Tarnopol, druk i nakład Jó- 
zefa Pawłowskiego, 1859, w 24ce, str. 316. 
_ Toz, tamze, 1365, w 12ce, str. 353 i 
VII. + 
_ nabozeństw i pieśni z róznych klilł zek
		

/Bibliografia_05_202_0001.djvu

			184 


WYBÓR 


nabożnych zebrany i dla wygody naboznych 
chrześcian wydany. Jasło. L. D. Stoeger, 
druk Rusinowskisgo, 1859, w 12ce, str. VI, 
842. 
- nabozeństw i pień pochwalnych ku czci 
Trójcy przenajświ
tszej, Maryi Panny i wszy- 
stkich świetych pańskich. WydaIJie s7óste 
poprawne i pomnoi:one. Sanok, K. Pollak, 
1860, w 16ce, str. 318. Wydanie ordynarne. 
58 et. Wydanie welinowe oprawne w safian 
ze złoconemi brzegami. 2 zlr. 30 cnt 
- nabożeństw różnych, obacz: Mika X. 
J. + 
- najosobliwszych nabozeństw kościoła 
bożego na duchowną pociech
 z róznych 
ksiąg zebrany i do druku podany. Bochnia, 
u W. Pisza, 1849, w lace. 2 zlp. 
- Toż. Wydanie nowe, tamże, 1853, z 
rycinI}. 
- Toż, tamże, 1854, w 12ce. 1 zlp. 10 gr. 
- Toż, tamze, 1855, w 8ce, str. 352 i 
IV. + 
- Toż, tamze, 1858, str. 852 i IV. + 
- Toz, 1860, w 12ce, str. 352. + 
- naj osobliwszych nabo
eństw, picśui i 
stacyi z rycinami. zawierająey 134 pieśni na 
cały rok na duchowul} pociech
 i pożytek 
ludzi z róznych ksiąg zebrany przez pewne- 
go kapłana. Mikułow, Nowatzki, (1861 ?), w 
tlce, ark. 23'/.. 4 sgr. 
- najosobliwszych nabozeństw i stacyi z 
rycinami na duchownI} pocieche zebrany itd. 
Mikułów, T. Nowatzki, (1861?) w 8ce, ark. 
17. 3 sgr. 
- naj osobliwszych nabozeństw i pieśni 
na cześć i chwałe Boga w- Trójcy BW. jedy- 
nego, niepokalanie pocz
tej Maryi Panny i 
W w. świetych, na duchowul} pociech
 i po 
zytek ludzi poboznych. Kraków, nakład i 
druk J. Bensdorffa. 1862, w 8ce, str. 295 z 
wielu 'drzewolytami, (odbito 1000 egzempla- 
rzy). + 
- osobliwych nabożeństw na duehown,! 
pociech
 i pożytek ludzi poboznych z róż- 
nych ksiąg przez pewnego kapłana zebrany. 
1805, w 8ce. 4 zlp. 
(Toż 1726 w Sandomierzu przez pewnpgo 
kapłana Soc. Je
u). 
- Toz, w drukarni Jasnej góry Cz
sto- 
chowskiej, 1825, w 8ce, k. 4, str. 292 i rej. 
- Tenze tytuł: i przedrukowany, w dru- 
karni Jasnej góry CZljstochowskiej, 1827, w 
Bce, str. 29l. 
- Toz, tamże, drukiem P. Szyszkowski e- 
go, 1829, w Sce, kart 4. str. 277 i rejestr. 
- Tenze tytuł: i za dozwoleniem starszych 
przedrukowany, w drukarni Jasnej góry Cze- 
stochowskiej, druk Pawła Szyszkowskiego, 
1834, w 8ce, z rycin
, str. 306 i 6. 
- '1'02, tamie, 1835, w 8ce, Itr. 306 z 
rycin" 


- osobliwych nabożeństw. Mikółow, 1840, 
5 sgr. 
- Toz na duchowną pocicche i pozy tek 
ludzi pobożnych z różnych ksi=lg zebrany 
przez pewnego kapłana. w drukarni Jasnej 
góry Cz

toehow6kiej, 1851, w 8ce, str. 306. 
- Toż, w drukarni Jasnej góry CZlJsto- 
chowskiej, 1852, w 8ce, str. 306. 
- Toż, na duchown
 pociech
 i pozy tek 
ludzi pobożnych. Wydanie Czwarte. Wado- 
wice, druk J. Sabińskiego (około r. 1852), 
w 8ce, str. 420. 36 kro 
- Toż, wydanie pi
te, tam ze, nakt i druk 
Józl.fa Pokornego, 1854, w 8ce, kart 4 i str. 
472. 
- Toz, wydanie piąte, tamze, 1854, w 
16ce, str. X i 466. + 
- osobliwszych nabożeństw na duchowlJlj 
pociech
 i pożytek ludzi poboznych z róż- 
nych ksi
g zebrany przez pewnego kapłana. 
W drukarni Jasnej góry Czestochowskiej. 
1855, w 8ee, str. 360. 
- Toż (osobliwych), wydanie piąte. Wa. 
dowice, druk J. Pokornej, 1857, w 12ce. str. 
426 i V. + 
- Toż, tamze, wydame szóste z dodat. 
kiem, 1858, w 12ce, str. 426. + 
- Toż, wydanie siódme, tamze, 1859, w 
12ce, str. 426, k. 2. T + 
- Osobliwszych nabożeństw kościoła bo- 
żego dla chrześcianina katolickiego, z do- 
datkiem zbioru najużywańszych pieśni na 
chwałe bożą do druku podauy. Nowy Sącz. 
druk i nakład Józefa Pisza, 1853, w 16ce, 
str. 494 i IX. 
- Toż (osobliwych), tamże, 1857, w 12ce, 
str. 352 i VI. + 
- Toż, wydanie drugie pomnożone, tam- 
że, 1859, w 12ee, str. 342 i VI. + 
- osob li wych nabożeństw na duchowni 
pocieche i pożytek Judzi poboznych z róż- 
nych ksiąg zeLrany przez pcwnl>go kapłana. 
Cz

tochowa. 1858, w 12ce, str. uieliczb. 10 
i liczb. 306, tudziez regestru nieJ. 4. 
- i pozy tek ludzi pobożnych. Cieszyn, 
i F!ielsko. K. Prochaska, 1860, w 16ce, str. 
416. Wydanie zwyczsjne 10 Ngr. Wydanie 
welinowe 13 Ngr. 
- n8bo
eństw osobliwych na duchowni 
pociech
 i pożytek ludzi pobożnych. Trzecił!J 
wydanie. Cieszyn, K. Proc haska. 1869, w 
l:łce, str. 418. 40 cnt., na pap. lepszym 54 
cnt., na listowym G7 cnt. 
- z dodatkiem najużywańszych pieśni. 
Tamże, 18(;9, w 12ce, str. G88. Karton. l fi. 
- Toż osobliwych nabozeństw na chwał
 
Boga i pożyto ludzi poboznych z różnych 
ksi
g przez kościół boży potwierdzonych
 ze- 
brany i do druku podany. Nowy-S
cz. ł'isz, 
1862, w 12ce, str. XII, 426 i VI. + 
- Toż, na duch. pociechll i pożyt, ludzi
		

/Bibliografia_05_203_0001.djvu

			WYBÓ R 


185 


pob. Wadowice, Fokorny apadkob' l 1863, w 
12ce, str. 592 i IV. 
- Toż, na _chwałe bot'! i pożytek i t. d. 
Nowy-Sącz, J. Pisz, 1866. w 8ee, atr. X. 
426 i VI. 
_ Toz, lam że. wydauie drugie, 1867, w 
16ce, Itr. 460 i Vll. + 
_ Toż, wydanie nowe poprawne. Wado- 
wice, druk F. FoltYlla, 1870, w 12ce, str. 
438 i V. + 
_ Toż, wydanie nowe poprawne. Wado- 
wice, druk Fr. Foltyna , 1872, w 12ce, Itr. 
XI, 426 i V. 60 cnt. + 
_ Toż, i pożytek ludzi pobożnych, z przy- 
daniem najuzywańszych pleśni, meszporów, 
gorzkich zali, krzyżowej drogi itd. Wydanie 
nowe poprawne. Wadowice, nakładem i 
czcionkami Franciuka Foltyna, 1876. w 8co, 
Itr. 447. T 
_ nabożeństw roznyeh, obacz: Mika J. 
_ nabożeństwa codziennego tygodniowego 
i w dni 'wi
te. Warszawa, 1830, w 12ce. 
Oprawne w póhkórk
. Zlp. 3. 
_ Toż. z przydatkiem Różańca. Warlza- 
wa, u XX. łlissyonarzy, 185., (wpółakórek 
oprawne). Zlp. 2. 
_ (mały) nabożeńatwa codziennego z przy- 
dat. niekt. pieśni naboż nych za pozw. cenz. 
rz.d. przedrukowo 
a JaaDlij Górze Czt sto - 
chowakiej, 18
3, w 12ce. 
_ Tenże tytuł, tamże, 1846, w 16ce. atr. 
227. 
_ Toł;, przedrukowany na Jasnej górze 
Czestochowllkiej, 1847, w 12ce, kart niel. 10, 
atr. 227. Rejeatra Itr. OleI. 3, (z ryein.). 
_ Tenże tytuł, tamźe. 1858, (z rycin,! w 
tekscie), w 12ce, kart niel. 10, str. 227. Re- 
j estru atr. 5. 
_ mały naboźeńatwa codziennego. War- 
azawa, 1868. 
_ nabozeństwa dla katolików. Grodzisk, 
druk A. Schmii.dickego, 1863, w 16ce. 10 
agr. 
_ najo90bliwszego nabozenstwa czyli do- 
kładny zbiór wszystkich do używania słuz.. 
cych modlitw dla chrzeBcian katolickich, na 
wszystkie Bwi
ta pańskie, maryańskie i nie. 
których S. S. patronów, tudzież i nabożeń- 
stwo dla chorych i za zmr.rłych dusze, z l 
atalorytem. Głogówek, Haudel,l849, w 12ce, 
al'k. 39. 25 sgr., na zwykłY1l1 pap. 18 sgr. 
- Obacz: 'gRac Józef. 
_ nabożeńatwa naj potrzebniejszego, mia- 
nowicie dla Izkółek elemeutarnych wiejskich 
i miej$kich. Grodzi9ko. 1859, w 12ce, Itr. 
226. 1 złp. 15 gr. 
_ nabożeństw i pień pochwalnych. Sanok, 
druk K. Pollaka, 1871, w 16ce. (Nakład 2000 
egz., w citgu półtora roku sprzedano 1500 
egz.) 
- naboienltw DajoJobliwlzyob ozyli klitż. 


- 


kA modlitewna i lip iewnik kolicielny na caly 
rok, na duchown'ł pocieche i pożytek ludzi 
pobożnych, z różnych ksi'łg zebrany, przez 
pewnego kapłana. Za upoważn. wys. książ. 
bisk. jener. kon8ystorza w Wrocławiu. Mi- 
kolów, T. Nowacki, 1871, w 8ce, atr. 488. 
9'/ a sgr. 
Toż (Bredui), tamze, 1872. w 8ce. Itr. 
384. fi '/, allr. 
_ Toż (mały), tamże, 1872, w 8ce, atr. 
272. 4 sgr. 
_ mały nabożeństw. Czestochowa, Leop. 
Kohn, 1871, w l6ce. Oprawne w skóre 15 
kop., w eafian papierowy 12 kop. 
_ nabożeństwa codziennego, z dodaniem 
niektórych pism, drogi krzyża Jezusowego i 
gorzkich żali. Czestocbowa, 1871, w 82ce, 
str. XX, 246 i II. 
_ nabożeństwa nojpotrzebniejszego z ksi,- 
zek approbowanych wyj
Ly. Czwarte wyda- 
nie. Poznań, 1870, w 16ce, etr. 292. 20 kop. 
(Wyd. l-III w Grodzisku u Schmii.dic- 
kego). 
_ lIabożeń8twa najpotrzebniej8zego. z 
ksiłżek approbowanych wyjety. Pi,te wyda- 
nie. Poznań, K. Zupański, 1811, w l6ee, Itr. 
XII, 292 i 4 niel. 
_ (mały) nabożeństwa, z obrazkami dla 
dzieci, które nie były u spowiedzi BW. (Ze 
zbioru Biblioteki dla dzieci). Poznań, wyd. 
J. Chociszewlkiego, 1873, atr. 64. 2 Igr., opr. 
S sgr. 
_ nabo!eńetwa dla wszystkich stanów, a 
Izczególniej dla niewiast, z dodaniem żywo- 
ta sw. Jadwigi. Cz
stocbowa, w. Koho i A. 
Oderfeid, Ikt gł. u D. Langego w Warsza- 
wie, 1874. 
_ naboże ństwa, obacz: Teresa iw. 
_ nauk dla ludu. Kraków, 1849, obacz; 
Ekielski Aleks. (rolnictwo); Jakubowski X. 
Adam (wieraze); Majer Józ. (zjawiaka); Nors- 
lowskl J. Kant, (elementarz). 
_ nauk na uroczystości N. Maryi Fanny 
z dzieł i r
kopisów słynnych kaznodziei ze- 
branych i oprllcowanych przez X. K. Gniez- 
no, J. Lange, 1876, w 8ce, str. 455, kart 2. 
2 tal. 
- pieśni do mny BW. z przydatkiem nie- 
których tak do publicznpgo jakot
ż domo- 
wego nabożeństwa słuzących pieśni zebrane 
z ksi,żek. Gliwice, nakład O. i L., druk 
ł-jeumanna, 1835, w 8ce, str. 46. 
_ pitj6ni naboznych dla katolików do u. 
żytku kościełnego i domowego. Dr'ugie po- 
mnożone wydanie. Chełmno, drukiem i na- 
kładem J. Ootkowskiego, 1860. w 8ce, kart 
3 nieJ. i Itr. 153. + 
_ pieśni nabożnych na chwale Boga. War. 
szawa, 1868. 
_ pieśni naboznych na chwale Bogą \Ił 
Trójcy św, jedynego, najświetszej Maryi Pan- 
nie honor i /iw, pańlkich uozczenie, zebrany 
2t
		

/Bibliografia_05_204_0001.djvu

			186 


WYBOR 


i przedrukowany. Piekary, 1869. W oprawie 
papierowej. 15 kop. 
- Toż, zebrany i uporz,!dkowany. Czgsto- 
chowa, nakładem i drukiem Leop. Kohna et 
Comp., 1872. Hi kop. 
- pieśni nóclj,ey tajemnice Cbrystusa Pana, 
najświ
tszej jego matki i niektórych św. 
opieke głoszący. W drukarni Jasnej góry 
CZłlstoehowskuJj, 1806, oprawne. 2 złp. 
- Toż, tamze, 1808, w 8ce. 
- Toż, druk Jasućj góry Czgstochowskiej, 
1820, w 8ce, atr. 144. 
- Toz, druk Jasućj góry CI!:!:stochowskićj, 
1827, w 8ce, str. 141 i rejestru 3. 
- Toż, w drukarni Jasnej góry Cz
sto' 
chowskiej, 1828, w 8ce, atr. 141 i niel. 3. 
2 złp. 
- Toz, tamże, 1836, w 8ce, 
tr. Hi8, k. 1. 
- Toz. najświ
tszej matki jego i niektó. 
rych Bwietych opIekł) głoszlłCY. W drukarni 
Junćj góry Czestochowskiej, 1847, w bce. 
- Tenze tytuł, tamże, 1849, w 8ce. ab-. 
164. 
- Tenże tytul, w drukarni Jasnej góry 
Czestochowskiej, 1852, w 8ce, atr. 164, rej. 
k. nI. 2. 
- Toz. Cz
stochowa, 1858, w 12ce, atr. 
164, rej. k. nieJ. 4. 
- Toż, najświetszej matki jego i niektó- 
rych świetych. Poznań, nakładem biegami 
J. Morgensterna dawniej K. Reyznera, przy 
ulicy Wodnej, Nr. 15, drukiem J. Leltgebra, 
1876, w 8ce, str. 141, rejestru 3 str. ni. + 
- pieśni z mszami do śpipwania, gorzkie. 
mi żalami i zwyczajnemi pieśniami. Poznań, 
nakł. Rajznera, (185.). 1 złp. 
- pisarzów polskich zawierająey w aobie 
pisma rozmaite współezesnych. [) oddziałów, 
a tomów 26. Warszawa, wydanie Mostowskie- 
go, 1803, w 8ce, na papierze klejowym. zlp. 
600.+ 
Obejmuje
 Ad. Naruszewicza, Historya 
narodu polskiego od I)ocz'!tku chrześciań- 
stwa. Ed. Tad. Mostowskiego. T. H-VII. 
Wars. 1
03-4. + + + 
Kaia Korneliusza Tacyta Dziela wszystkie, 
przekładania Au. St. Naruszewicza. Ed. Tall. 
Mostowskiego. '1'. I-IV. Wars. 1804. +++ 
Tauryka cz)'li wiadomości atarożytne i 
późniejsze o stanie i mieszkailcach Krymu 
do naszych czasów przez Ad. .Naruszewicza. 
Ed. Tad. MostowskIego. Wars. 18U!). + 
Zarazem Dyaryusz podróży 
tanisława Au- 
gusta króla na Uk1-ain
 w r. 1787 przez Ad. 
Naruszewicza. Wars. 1805. Głos Ad. Naru. 
azewicza przy załozeniu pierwa'l:ego kamie. 
nia na kościół Opatrzności boskiej r. 1792 d. 
3 maja. + + + 
Kaia Korneliusza Tacyta Kronika od zej- 
icia Cezara Augusta, przekładania Kaz. Ko- 
jałowicza. Ell. Tad. Mo.towskiego. Wars. 
1803, + 1- 1-  


Zarazem: Gajusa Juliusza Cezara o woj. 
nie francuskiej kai'!g siedmioro, ósma przez 
sekretarza jego Aulusa Hin'yusza Panze, pl'ze- 
kładania And. Wargockiego. Wars. 1803. 
+ + + 
Stanisława Okszyca Orzechowskiego Kro- 
niki polskie, od zgonu Zygmunta I. Ed. 
Tad. Mostowskiego. Wars. 1805. + + ... 
Zarazem: Dzieje w koronie polskiej, z 
pr.<:ytoczeniem niektórych postronnych rzeczy 
od r. 1638 aż do r. 1572, którego król Zy. 
gmunt August umarł, przez Łuk. Górnickiego 
spisane. Wars. 18115. 
Życia sławnych Polaków. Ed. Tud. Mo- 
stowskiego. T. l-III. Wars. 1805. + + + 
Obejmuje T. 1.: Kazimierz Wielki. 
pT1:ez Mich. Wllndalina Mniszcha. Wars.1805. 
Zywot i śmierć Jana Tarnowskiego, kasz- 
telana krakowskiego, hetmana wielkiego ko- 
ronnego, pisane niegdyś przez St. Orzechow_ 
skiego, z zradkiego (SIC) Załuskich bIblio. 
teki rekopisma wyjęty, wydrukowany i przy- 
piskami ol>jaśniouy przez Fr. 1l0holJJ0lca. 
Wara. lS05. 
Życie Lwa Sapiehy, kanclerza wielkiego, 
potem wojewody i hetmana buławy w. w. x. 
l. Wa1"8. 1805. 
1'. II: Życie Jana Zamojskiego, kanclerza 
i hetmana w. kor. Wara. 1805. 
Historya Stefana ua Clarncy Czarnieckiege 
wojewody kijowskiego, hetm. polno kor., przez 
x. !lich. Krajewskiego. Wars. 1805. 
Tom III: Życie Jerzego Ossolińskiego, 
kanclerza w. kor. (przez ks. Fr. Bohomolca). 
Wars. 1805. + .,. ... 
Historya Jana Karola Chodkiewicza, woje- 
wody wih:ńskiego, hetmana wielkiego w. x. 
lit. przez Ad. Naruszewicza. Ed. Tad. Mo. 
stowskiego. T. I-II. Wara. 1805. + + + 
- pisarzów polskich. Poezya, w 8ce. 
+ + + 
(Obejmuje: Ad. Naruszewicza wiersze róz- 
ne. Ed. Tad. Mostowtiklego. T. 1-11. Wata. 
1804-5. + ... + 
Jana KochanowskicKo dzieła polskie. Ed. 
Tad. Mostowskiego. 1'. 1-11. Wan. 1803. 
+ + + 
Sielanki pol&kie z róznych pisarzów zebra- 
ne (Sim. Simonidesa, Sim. Zimorowicza, J. 
Gawińskiego, Publ. Wirgiliusł:a Marona, 
przl.kładaDia Józ. Lipiilsklego). Ed. l'ad. 
Mostowskiego. 'Wars. lt3(5). + + + 
- pisarzów polskich. Pisma rozmaite, 
w 8ce. 
(Obejmuje: PislDa rozmaite współczesnych, 
wierszem i prozą. Ed. Tad. MostowskiAgo. 
T. 1-111. Wars. 1803-5. + 
l\Iieśei: Tom I. Józ. Szymanowskiego Wier- 
szem i proz,! pisma różne. Wara. 1803. 
Kajetana W
gierskiego, Wiersze różne. 
Wars. 1803. + + + 
T. lI-III: Juliana Niemcewicza Pism róż' 
nych wierazem i prozli T. l-lI. Wars. 1803 
-5.1-1-+ 


......
		

/Bibliografia_05_205_0001.djvu

			WYBÓR 


187 


Ip:nacego Tailskic/lo Wiersze i pisma ró
ne 
dzieło pogrobowe. Wara. 1808). 
_ podrózy znakomitszych na około ziemi 
i w rózne jej strony czyli geogr
fia histo- 
ryml:na dla zabawy i nauki młodziezy, tu- 
dziez dojrz
hzych osób. T01I'1ÓW 12. War- 
UAwa, w dl"ukarni przy Nowoli
liu Nr. 646, 
11'05, w 12ce. 8tr. T. I. 196. T. II. 168. T. 
III. 204. T. IV. 19(1. T. V. 228. 1'. VI. 20(t 
T. VII. 200. T. VIII. 250. T. IX. 192. T. X. 
220. T. XI. 213. T. XII. 199. 
Tom l i 2. Podróz komodora Dyrona 1764 
-6. 
Tom 3 i 4. Podróż Pawła Brydone po Sy- 
cylii i Malcie 1770. + 
Tom 5 i 6. Samuela Turnera do Teschu, 
Tybetu, Boutanu. 
Tom 7. Mungo-Parka Anglika wewnątrz 
Afryki 1795-7. -t 
Tom 8, 9 i 10. podróż Jnkuba Kooka, Ban- 
ksa i SolAndra (str. 229. 200 i 2(0). - 
Tom 11. Niemca do jeziora Oneida w A. 
meryce północnej. 
Tom 12. W. Makaja. Wiadomość o rozbi- 
ciu nkrętu na brzegach AracRn w Indyacb 
wscbodni('h. poilług pamiętni.ka ...., młodego 
porucznika w służbie morskiej angielskiej. 
Tom po 4 złp. na pap. klejowym po 5 złp. 
_ Tenze tytuł. Tomów 12, Warszawa, w 
drukarni przy Nowolipiu, 1815, w 12ce. 54 
zlp. 
1. Podróż Komod. Byrona na około ziemi 
T. I. str. 142. Opia podróiy Fil. Cal teret, str. 
143-204. Tom lr. DAlszy cięg podrózy Fi- 
lipa Carteret wokoło ziemi zaczętej li66, 
skończonej 1796, str. 190. 
2. Podróż Samuela Turnera. (1'. I. atr. 
196. T. 11. str. 1681. 
3. Podróż P. lIrydona. (T. I. str. 215. T. 
II. str. 199. 
4. Podróż Mungo.Par
a, atr. 2!>0. + 
5. Wiadomość o rozbiciu okr
to, według 
pam;
tni'ka w. Makay str. 1-98. Podróż do 
Algieru Teofila Doel, str. 101-192. 
6. Podróż jednego r\iemca do jeziora One- 
ida. str. 220. 
(Edycya z r. 1815jest wznowieniem tytułu 
wydania z r. 1805). 
_ Dajciekawszych i najnowszych podró

. 
9 tomów. Wal'SZ/lWa, lS30, obacz: Dembm- 
ski M. 
_ Dnjeiekawszych podróiy i odkryć w 
róznych częściach świata .dla na
ki i zaua,,":y 
młodzieży, z ryc. na stah. OddZlał I. Podro- 
ze po Azyi południowej p.rzez E.. Garni£>r, 
przekład W. Szymanowskiego.. Wilno,. Za- 
wadzki, 1853, w J2ce, str. IV l 312, l ryc. 
4. + 
Oddział II. podritże l odkrycia w Afryce 
przez Henr, Lebrun. l)rzekład W. SZ)'mA- 
nowskiego. Tamie, 1853, w 12ce, str IV 
i 256, i 4 ryc. + 
Oddział III. Podróże I przYPAdki trzech 
braci Szkotów przez Duehaine, przekład z 


-- 


franc. W. Szymanowskiego. Tamie, 1853, w 
12ce, str. IV i 236, i 6 ryc. Cen.. 3 tomów 24. 
złp. + 
Oddział IV. Rozbitki na Szpicbergu, czyli 
zhawienny przykład ufuości w Bogu, prze- 
kład W oj. 
zymanowskiego, z 4 ryc. + 
Oddział V: Podróze po Persy i i Mpzopo- 
tamii przez Wojc. S7,yroanowskiego, z 4 ry- 
<:iDami. + 
Oddział VI: Podróze po Abisynii i Nubii, 
zebrane i ułozone przez Henryka Lebrun z 
4ma rycinami. 
Każdy uddział po fsr. 1 k. 20. Ozdobnie 
oprawne w papier szagrenowy po rer. l k. 
50. Cena zniżona po 3 
łp. 10grp. 
_ poezyi, obacz: Pieńkiewicz Adam (1835). 
Szczepański J. I. (Polybimnia); Wypisy lCe- 
gielski, Rymarkiewicz, Popliiiski). 
_ powieśei moralnych i romansów. War- 
szawa, druk na Nowolipiu. 1804-5, tomi- 
ków 20, kazdy przeszło 200 str. Są tu prze- 
kłady najwi
ce) Adamczewskiego Jakuba i 
kilka prac oryginalnycb. Niektóre jak: Rot. 
mistrz Gorecki. Tysięc dni i jed£>n itd. wy- 
szły osobno. podpisane są głoskAmi autorowie 
A. W., J. Lipiński, J. N., M. z P. Na, A. P. 
s. M. 
W pierwszym tomie: 1. Przemowa, przez 
J. I.. Ifalina i Firley. 3. Nurmahal, p. J. L. 
4. Koebał j,! wi
cej nad życie, p. A. W. 5. 
Mody pArY?k ie. 6. Zagadka, szarada i logo- 
gryf, str. 206. 
'W dru gim tomie: l. Arfa. 2. Posap: Zuzi. 
3. lialectwo i Miłość. 4. Mcdy par),zkie. li 
Zagadka, szarada i logogryf, str. 215. 
W trzecim tomie: l. Przyjemność w pro- 
ato('ie. 2. Westalka. 3. Mody paryzkie. 4. Za- 
gadka, szarada i logogryf. 
W czwartym tomie: l. Idda z Tokenbur- 
gu: 2. Powiesć wSl'hodnia. 3. Rotmistrz Go- 
recki. 4. Tysiąc dni i jeden, powieści per. 
skie. 5. Mody paryzkie. 6. Zagadka, szarada 
i logogr).f, str. 223. 
W piątym tomie: l. Selroours; Dafnis i 
Pandroza. 3. Spodniczka zielona. 4. Dalszy 
cią
 tysiąca dni i jeden. 5. Mody paryzkie. 
6. Zagadka, szarada i logogryf, str. 222. 
W szóstym tomie: l. Nałogi cnotliwe. 2. 
Upior. 3. Dalszy ciąg Tysiąca dni i j£>den. 4. 
Mody paryzkie. 5. Zagadka, szarada i logo- 
gryf, str. 223. 
W siódmym toroie: I. Pałac milczenia. 2. 
Dziesit ć dni cesarza Seged. 3. Dalszy cięg 
Tysi,!c'\ dui i jeden. 4. Mody paryzkie. li. 
Zagadka, szarada i logogryf, atr. 22:.!. + 
W ósmym tomie: l. Miłość wspaniała. 2. 
Sposób wskrzeszenia umarłych. 3. Biblioteka 
króla indyjski£>go. 4. Roman i Karolina. 6. 
Dalszy ciąg TysIąca dni i jeden. 6. Mody pa- 
ryzkie. 7. Zagadka, szarada i logogryf, atr. 
222. + 
W dziewi'łtym tomie: I. Olind i Sofror.is,
		

/Bibliografia_05_206_0001.djvu

			JBB 


WYBÓR 


poezya, z .Jerozolimy wy zwolon
i, prukład 
J. l.. (ipińskiego). 2. Dwie epoki. 8. brne- 
nida i Hylas. 4. Dalszy ciąg Tysiąca dni i 
jeden. 5 Mody paryzkie. 6. Zagadks, szarada 
i logoRr)'f, atr. 223. + 
W dziesi'!t.ym tomie: l. Ezzelin łelazne 
ramie. 2. CzuwAnie tRjemne czyli miłość i 
pnyjaźri. 3. Królowa Gorry. 4. Dalszy ciąg 
Tysiąca dni i jeden. 5. Mody paryzkie. 6. Za- 

adl(a, szarada i logogryf. str. 222. 
W jedenastym tomie: l. Kwita. 2. W,t 
p ieniu w miłości. 3. Hokfeld i Herman. 4. 
Dalszy ciąg Tysiąca dni i jeden. 5. Mody pa 
ryzkie. 6. Zagadka, szarada i logogryf, Itr. 
221. 
W dwunastym tomie: l. Fanny de Vari. 
court. 2. ZlIlbar. powieść indyjska. S. Dalszy 
ci'!g tysiąca dni i jeden. 4. r.fody paryzkie. 
6. Zagadka, szarada i logogryf, str. 222. 
W trzynastym tumie: I. Lizmora czyli 
wioska opuszczona. 2. Rianks i Izabella po- 
wieść historycznA. 3. Sygryda czyli mił06ć 
nagrod,! mestwa. 4. Dalszy ciąg Tysi,!ca dni 
i jeden. 5. Lekarstwo przeciw teraźniejszym 
zarazom bydła. 6. Zagadka, szarada i log(\- 
gryf, str. 223. 
W czternO\slym tomie: l. Arthur i Sofro. 
l1ia. 2. Dalszy ciąg TysiąC'A dni i jeden. 3. 
Mod). paryzkie. 4. ZagAdka. szarada i logo- 
gryf, str. 220. 
W pi
tnastym tomie: I. Tankmar hiłze 
liR ski. 2. Miłość i wdzi
czność. 3. Da/szy ci'!g 
Tysiąca dni i jeden. 4. Mody par}'zkie. 5. Za- 
gadka, szarada i logogryf, str. 2
3. 
W szesuastym tomie: L Uprzedzenia ko- 
bieC'e. 2. Pnypowieści wschodnie. S Piotr. 
4. Ukończenie Tysiąca dni i jeden. 5. Mody 
paryzkie. 6. ZagadkA, szarada i logogryf, str, 
1
8. . 
W siedmnastym tomie: l. Skrzypki w
- 
drowne. 2. Mody paryzkie. 3. Zagadka, sza. 
rada i logogl.yf, str. 230. 
W ośmnastym tomie: L MiłoŚć i szacu- 
nek. 2. Nauki 1U
ża. 3. Przyjaciel lekarz. 4. 
Menalko i AlexiR. li. Ciarlatan, m
drzec. R. 
Mody paryzkie. 7. ZBgadka, szarada i logo- 
gr}'f, str. 211. 
W dziewi
tnllstym 'tomie: l. Warbeck, po- 
wieść histOl'ycznA. 2. Nietrafny. S. Rya jeden 
z tycia Henryka IV. 4. Mody paryzkie. 5. 
Zagadka, szarana i logogryf. str. 201. 
W dwurlziestym tomie: l. Miłość i próf:. 
ność. 2. Miłość i poczci waść. S. Mody pa. 
ryzkie, str. 180. _ 
Każdy tom na lepszym papierze kosztuje 
po zł. 6, a na ordynaryjnym zł. '4. 
- powieści wierszem i prozł. lilowa ady- 
cya. w Knidzi9(?), 1809, w 12ce, atl'. 232. 4 
zlp. 
- naj nowszych powieści literaturze po. 
6wieconej. 3 tomy. Warszawa, 1841, w 8ce. 
(Zawiera: Tom I. Maria Enambuc. Woź- 


nica dlieddc1d. Tom n. .f)zwon. Fabjana. To 
matka. Tom lU. Dwie rodziny, Stutysitc1na 
pierwsza i ostatnia nOWA powipść). 
- To!. obacz: Dzlerołyński DamalY. 
- powip'ci dla dzieci. 1847, obacz: P. I. 
- powieści i opowiadań. Wydanie J. Graj- 
nert8, patrz Skarbczyk powieści i opowiadAń. 
Tomik l-XII. WarsZRwa, 1873-73, w 8ce. 
S rubl., obacz: Grajnert. 
- najnowszyC'h powieści pojskich, amery- 
kańskich, maurytRńskich itp. Slycz£>ń. Ma. 
rzec. Tomów 3. WarszawR, druk Kom. oświec., 
1838, w 8ce. 
\'ów. 
1876. 15 ct. 
- prozy, obacz: Chrzanowski P.; Meche- 
rzyński K.; Popllńskl A. (1844): Rymarkiewicz; 
Wypisy. 
- prozy i poeryi z pisarlY f,'ancuskich. 
obacz: Lessmann B. (1861). 
- przykładów, dziełko dla ludu wiejskiPjlo 
jakotez i mieszczan napisane. Kraków. lS33, 
w 800. 4 złp. 
- To!. Gniezno, 1847, w 8ce. 8 zlp. 
- romansów. Warszaws. 1826-27. (Moo- 
rp, Cottin), obacz: Małecka W. + 
- rozrywek dla róznego wieku płci obojej 
ze 'WzQrowych piFarzy polakich dawnych i 
terRźniejszych zebrany przez H. Sk. 2 tomy. 
Warszawa, 1864, w 16ce, Tom l. etr. V i 
335. Tom Ił. str. 253. 2 nr.. obacz: Skim- 
borowicz. -t. 
- rzeczy zabawnycL i pozytecznych dIn 
młodzie
y polskiej ułozony przez L. R. Tom 
l. POZDllli, Daszkiewicz, 1871, w Sce, str. 
337. 20 egr. 
- najnowszy śpiewek i krakOwiaków lu- 
dowych. Zeszyt I. Warszawa, J. Breslauer, 
18 7 5, w 8ce, str. 92. 30 kop. 
- Toż. Zeszyt drugi. Warszawa, 1876, W 
8ce, str. 96. fiO kop. 
- Toz. Zeszyt trz!!ci. Warszawa, J. Brea- 
lauer, 1877, w 16ce, str. 96. 20 kop. 
- naj nowszych twor6w literatury zagrA- 
nicznej. (TOIl1 l. Hollandya przez AlfonBa 
EFquiros. Epoka Attyli przez AmBdeusza 
Thierry. 'Com li. Powieści biszpańskie prl:pz 
pannłj Faber. Miłość w małżenstwie przez 
Guizota. 2 tomy). Warszawa, 1860, w 8ce, 
str 168 i 86, 142 i 48. 2 Tub!. Cena zniż. 
l rnb 
- wiprszyków polBkich i francuzkich uży- 
wanych do dekJamacyi, śpiewu i zabaw w 
szkole froeb!owskiej Pietraszewskich we Lwo- 
wie, poprzedzony popularnem wyjaśnieniem
		

/Bibliografia_05_207_0001.djvu

			WYBORCÓW - WYBOREK 


189 


metndy Fropblll, opil@m 
Ikoły oraz Ipolobu 
nczpnia w niej dZllltek, z 54 rycinAmi. Lwów, 
K. Wild, 1874, w 8ce, Itr. 71. 60 cnt. 
_ wyj,tków ze znAkomitIzych Butorów 
pobkich, wier
zem i ,.roz,! d1H utytku i za 
bawy czytelników ułozony. Wilno, w dru- 
karni Manela i ZymelA, 1830. w 8ce. l k. 
niel. i Itr. 160. S zlp. 10 gr. 
- i zbiór (wybór i kancyonał), nlljpo. 
trzebniejFzych nwdlitw, pipśni, nieszporów. 
g:OJ'zkich żali i st.acYl z rycinami, i dodat- 
kiem, zawier8j,!"y 2!i4 pieśni na cAły rok, na 
d uchownł pocIecb" i pozy tek ludzi pobot- 
nych z różnych ksiąg zebrany przez pewne. 
go kapłana. Miknłów, T. Nowacki, (1861), 
w 8ee, ark. 82. 7 pgr. 
Wyborc6w (Do). nal'isllł kBi,dz A. K. Po- 
znań, czcionko J. Leitgebra. 1876. w 12ce, 
Itr. 16. + 
Wyborek modlitw krótko z(obranych porano 
nych i wieczornych. z klttechizmem misFYu- 
narlkim, mszAmi do śpiewania, gOJzkiemi hla- 
mi i różnl'mi pipśniami. Poznsń, Dakład Rai- 
znen, (około 1844). 1 zlp. nlDiej.zy, 2 zlp. 
wieklzy. 
- Olały modlitw. Wydanie nowe powiek- 
Izone dodatkiem nieszpurnych psalmów, gorz- 
kich żali i pieśni nabożnych. Za upow. wY.. 
konI. w Wrocłllwiu. Mikołów, 1872, w 16ce, 
Itr. 216. 2 1 /. Fgr. 
- mały modlitw i nabożeństwa. 1868, oh: 
Ziemiański J. 
_ maly modlitw. ksiął.ka do nabov.eństwa 
dla młudzidy katoli,.ku:'j. JAsło, Stoe
er, 
druk Rusiuowskiego, 1859, w 12ce, Itr. 239.+ 
- (nabozeństwl. Cieszyn, Prochaska, (ok. 
1860).. Złr. l kro Ii. 
- nabohństw osobliwych z dodatkiem 
JlBjużywańszych pieBni. Dlcszporów, gorzkich 
v.ali, krzyżowej drogi itd. Cieszyn, K. Pro. 
chaaka, 1870, w 16ce, Itr. 820. 16 ct. na pap. 
lep. 2& et. 
- nabozeństw dla d
ieci. Lwów, 1840, w 
S2ce. Oprawny Zlp. I gr. 10. oprawny w la. 
fjllD i złocony 4 zlp. 
- Toz. Lwów, u Jabłońskiego, 1845. Złp. 
l gr. 10. 
- l'ółnych nabozeństw z przydatkiem nie- 
których pieśni, prllwd i przepisów wiary iw. 
Bochnia. 1843, w 16ce, na zwyczajnym pap. 
opr. w aafian z futerałem. Złp. l gr. 18, na 
papierze welinowym 2 zlp. 
- Tenze tytut BochnIa, druk Wawrz. 
Pisza, 1851, w 16ce. Złp. l gr. 2. 
- Tóż, tamze, 1b5S, w 16ce. Cena 20 grp. 
- różnych nabożeństw z przydatkiem 
najuiywańszych pieśni. Nowy.Slłcz, nakład i 
druk Józefa PiIZII, 1856. w 8ce, Itr. 2s2 i 
IV. +- 
- Toł, tamże, ]862, w 16ce, str. S82 j 
VI. + 


- 


- To!, tamte. 186ł, W 12ce, Itr. XXIV, 
814 i VI. + 
_ 'rot, t8mb, wydanie trzpcie pomno!o- 
e, 1869, w 16ce, Itr. XXIV, S31 i V. + 
_ mały nabołeństwa codzienl1Pjlo z do- 
datkiem 14 rycin Itacyj i niektórych pir6nl 
przyozdob. Mikołów. Nowatzki. p861), " 
16ce, ark. 7. 1 1 /. ser. 
- cod!iennego naboteństwa na cześć i 
chwałę Boga wedłu
 potrzeb i porz,!dku 
kościoła bożego ułuzony z dodatkiem pleśni 
i krótkiego I;atechizmu. Bocbnia, Pisz, 1852. 
w 16et', Itr. 208 i 111. 2 złp. 20 gr. 
_ 'rot, tamt£l. 1855,'" 16ce, alr. 208 i 
IV. 1 złp. 2 gr. + 
_ codziennego nabo!eństwa na czeić i 
chwał" Bog" w Trójcy św. jedynego nAj- 
świ
tszej Maryi panny i BW. Pańskich z do- 
datkiem niektórych picśni i pnepi8ów wiary. 
Bocbnia, nakład i druk Wawl'zyń. filz" 
1857, w l6ce, atr. IV i 208. + _ 
_ Tol: lamo, tamże, 1859. w 16ce, Itr. 
208 i IV. 20 grp. + - . 
_ To!, tall1!e, 1867, w 12ce, Itr. 208 i 
IV. 32 cnt. + 
_ najnowlzego codziennelfo nabożeń.twa na 
cześ6 i chwałe Boga w TróJcy św. jedynego. 
N. Maryi Panny i świetych pań.kich uło!ony 
i do druku podany. Bocbnia, nl1kladem i 
drukiem W. Pisza, 1876 w 16ce, atr. 820. + 
_ na bożeństwa codziennrgo dla wygody 
pobotuych chrz£lściall wydrllkowar,y. Rro- 
duica, drukiem i nakładem C. A. Koehlera, 
1863, w 32cc, sh'. 237. 10 Ngr. 
- mały nabożeństwa codziennego. Wyda.. 
nie powiękRzono dodat-kiem lIiE'R?pornych 
plalmów, gurzkich zali i pieśni nabożnych. 
Za upował.nieniem wys. KonR. w Wrocławiu. 
Mikołów, '1'. Nowacki. 1872, w ]6ce, atr. 
216. 8 1 /. Igr. 
_ oBobliwlzrgo noboi:eilstwa dla wlzy.t- 
kich chrześcian nowo wydany. Wadowice, .f. 
Sabiński, 1865. w 12ce. str. XXIV, 260 i IV. 
Oprawny w Ikórke 2 złp. 12 gr. Oprawny w 
skórke zll złoconeDii brzegami S zlp. 6. gr. 
- Daboter.etwa czyli dzieki Bogu ZA' cde- 
branp, a pr,oiby o po
rzebne nAm codzienne 
łaski i .dobrndziejstwa dla młodziety. Wado- 
wice, Sabiński, 'P8
O ?), w 16ce, r.tr. 216. 
Opraw. 18 kro m. k. . 
_ Tente tytuł. Wadowice. druk d nAkład 
Józef y Pokornej, 18M, w 16ce, Itr., 193. + 
_ Tot, tamt
, 18513, w 32ce, Itr. 210 i 
V. t 
_ 1'ot, tamie,ał.uk Ipadkob. J. Pokornego, 
1861. w 32ce, Itr. 188 i VIII. + 
- Tot, druk J. Pokornego i Sp., tamie. 
1864, w 12ce, lIt.r. 210. + 
- naboteńltwa tó jest dziękczynienie P. 
Bogu za olrzymltne a proźba o blki i do. 
brodziejstwa codziennie nam potrzebne. Wa-
		

/Bibliografia_05_208_0001.djvu

			190 


WYBORY - WYCl4G 


dowice. F. Foltvn. 1869, w 12ce. Btr. 176 i 
IV. + 
- Toi, wydanif;l nowe. Wadowice. F. Fol- 
tyn, 1871, w 24ce. st.r_ 176 i IV. 25 cnt. 
- TM. W)'danie nowe. Wadowice, nllkła- 
dem i czcionkami Fr'lInciazka Foltyne, 1875, 
w 12ce. 1 kart tyt., l drzeworyt przed tytu- 
łem, Itr. 176, spis n!tbot. IV, (ozdobione 
drzeworytami). + 
- Tot, wydRnie nIJW!!. WadowiCI!, nakła- 
dem i rlrukiem Franciszka Foltyna, 1877, w 
12ce. 1 kart.ka tyt.. drzeworyt przed kartk,! 
tyt., str. 176, sllls naboż. IV. + 
- nabozeństwa codziennego. Opole, 1816, 
w 16ce. 71ft sgr. 
- Toz. Czestorhowa. druk Jasnej góry 
Cz
stochowskiel. 1826, w 16ce, kart 10, str. 
227 i r£>jestr. Złp. 1 gr. Ib. 
- Toz. tamze, 1823. w 8ce, kart 10, litr. 
227 i rpjestr. 
- T£>nże tytuł z przydatkiem niektóry,'h 
pieśni nabożnych. Za dozwoleniem starszych 
przedrukowany. Na Jasnej górze Cz
storhow- 
skiljj. 1834. (z rycin, w tcxcie). w 12ce, k. 
nie\. 10, str. 226, rej. sIr. 5. 
Tenze tytuł, 1835, tylez stron i kart. 
Tenże t),tuł, 1843, kart nie\. 10, str. 
227, ,'ejesh'u str. 5. 
Wybory. obacz: Duchowieństwo; Ekielskl; 
Szymański R. (rio sejmu); Stadnicki K.; Usta- 
wa; Uwiadomienie. 
WYBRANDWSKI. Raport dowódzcy gwardyi 
lIarodowiJj we l.wo\,'ie o zachowaniu się 
gwardyi w d. 1 i 2 Liat.>p. 1848. Lwów, 
18ł8, ł ark., (dodat do Nr. 29 Czasu). 
WYBRANDWSKI Antoni. Myśli o Pawle I. z 
powodu zgllnu Kosciuszki (wiersz). w 4ce, 2 
karty. 
- Pamiętnik chronologiczny historyi po- 
wszechnćj przez .h.. WarszawIł,1820, W 12ce, 
str. 45. J zlp. T + 
- Toz. b. w. m. J r.. drnk Schol. Pia. 
rum, w formie wstążki, (1820). 
- wiersze rółne przez ....... Lublin, druk 
Jana I{arola Pruskiego, J817, w 8ce, str. 126 
niel. 2. (}Iieści przekład Alzyry Woltera, 
WIt-rsz na zgon I'oniatowskiego itd.) Złp. 4. 
+ ... ... 
- Wiersz na przybycie do Poznania naj- 
j'iśnipjszego niezwycięzonego cesarza Francu- 
zów króla włoskiego Napoleona wielkiego, 
zbawcy Polaków p. ..... ob. wDjewództwa lu. 
belskiego. Poznań. druk Dl'kerA i Sp.. 1806, 
w 4ce. :.! karty nieJ 
- Obacz: Wolter. 
Wychodźc6w prawa, obacz: Śmierci (O). 
Wychodźctwa (Do) polskieA"o. Strasburg, u 
Silbermana, 1849, w Sce. Pismo ulotne, ro- 
dzaj kroniki, dWII Nra po str. 8, po 6 SOUl. 
Wychodźcy Id.16. IA61, obacz: Głos. 


- francllzcy w [.uizyanie przekład z fren- 
('uzkiego. Wilno, 1859, ol'acz: Biblioteka po- 
dróży wydaw. przez Zawadzkiego. Serya 
VI. + 
Wychodziec z nad Sekwany, obacz: Sko- 
rzewskl J. 
- czasopismo, 1850, ob.: Milewski Kunsł. 
Wychowanica. obacz: Gorowski, 1865. 
Wychowanie domowe. Tomik I. Co wycho- 
wanie z dziecka zrouić mOŻE! i powinno. 
Wskazówki pmt
powRnia z rlziećmi. Warsza- 
.....a. red. Opiekuua dom.. 1874, \\" 8ce, str. 
142. 
Tomik II. Wernic. H. Zaleska. Nauka O 
rzeczach. 60 kop. 
Tomik III. Kamiński J. M. Nauka czyta- 
nia. 15 kop. 
Tomik IV. Boczyliński J. Jak uczyć bisto. 
ryi. Wskazówki dla nauczaj,cych. J5 kop. 
Tomik V. Majewpki. Przewodnik do gim- 
nastyki hygipnicznej. 40 kop. 
Tomik VI. Rpjchmann (Liiben). Pierwsze 
praktyczne pozuajomienie sie ze światem 
zwierz
e)'m. 75 kop. 
Tomik VII. Cbmielowski Dr. Piotr. KsiQż' 
ka do czytania dla dzieci. 35 kop. 
Za tomów 25 cena 15 złr. 
- ObAcz: Czarnowski Al. (publiczne na 
podst. ekonomii 1877); Emmens; Edukacya; 
Gliczner Er. (książki 187(;i; Golz A. (kobIet 
18(9); Górski (zakład\; Himonowski (młodzi 
18241; Kuczyńska Joan (kobiet 1874); Lubo- 
wiecki (1825): Natanson (kwestye); Niemejer ; Pa. 
płoński l; Paszkowski M.; Słuźewski SI. : Sobieski 
S. (u Rzymian); Slruwe (kobiet); Swoboda (w 
ochronkach); Szyli er (kobiet.) i T
slu (maci...- 
J;zyńskie) Virchow (kobiety); Zmkhowska; 
Zuliński; wifcej obacz pod Kobieta; Peda- 
gogika. 
Wychowaniu (O) domowćm. Warszawa, 
Gebcthnpr i Wolll", druk K. Kowalewskiego, 
1877, w 8ce, str. Hi. 3 Ctlt. 
Wychowski Jan, ouacz: Czajkowski Mich. 
(powieść); Koslomarow, 
Wyciąg z prowizorycznćj instrukcyi do 
ćwiczeni" słuzhy polo.....ej dla c. k. infanteryi, 
kawaleryi i strzelców, dla szkolnego uzytku 
z nit'mieckit'go przetłómaczony. Wydanie 
drugie. Praga czeska, dł'uk Fryd. Rohlicka, 
1858, w 8ce, str. 78. Cena 20 kro m. k. 
- tabelarny z nowego patpntu stopiowego 
i taksalnego z dnia 9 Lut£>go 1850. Z ustawy 
co do należytości od interesów prawnych, 
dokumentów, pipm i czynności urz
dowych. 
Lwów. PilIer, Sp., 18110, w 8ce, str. 18. 20 
kro m. k. 
- z protokołu I/oFierJzenia Reprez. przy 
WW. pol. Warszawa, 5820, (1820). fol. 
- z protokółów posiedzpń Komitetu c. k. 
Towarzystwa gospodo galic. za czus od 1 
Stycznia do końca Grudnia 1872 r. we Lwo-
		

/Bibliografia_05_209_0001.djvu

			WYCl4 G - WYCZECHOWSIU 


191 


wie. Pierwsza zwi=1zkowa drukarnia, Rynek 8ce, str. 174 i 169, z czterema rycinami. 
11, DyrekcYA: Ant. Trompet£>ur. w 8ce, str. Opr. 1 lal. 10 sgr. 
81. (Sekretarz J. Greliński ref.) _ Toz. nowa sery" (III). Ostrów, 1868, w 
_ z protokółu obrad na posiedzeniu 0- 12ce, str. 195. 90 kop. 
biorczem archikonf. miłosierdzi" i banku po- 
boż. d. 4 Maja 1832 odbytem. B. w. m. (Kra. WYCZAŁKDWSKI. Ustawy stowarzyszenia 
ków), fol., k. 2. + akcYJuego "Tena" mRj=1 ce g o na celu meljo- 
r:\l'ye rolmcze. Poznań, drukiem Kraszew- 
- z protokółu posiedzeń ogólnych korni- 8 
tetu opiekuńczego krakowskiego, nad wspar- skiego, 1872, w ce, str. 11. + 
ciem rannych czowaj,!cego z m. Kwietnia WYCZECHDWSKI Antoni. (1780 t 1844). 
1631. Kraków, 20 Maja 1831, w 8ce, str. 19. Projekt do prawa o hipotekach. (Warszawa, 
+ "1' 181tS). 
_ Tenze tytuł. Warszawa, 1831, w 8ce, - Projekt do ks. I. kodeksu c:rwilnego. 
str. 16. (Kraków 9 Kwietnia, sekretarz Hila- (Warszawa, 1825), folio. 
ry Meciszewski). + _ Głos pro kuratora jeneralnego przy S=1- 
_ Toz samo z Marca. (l\Ieciszewski Hilary dzie aejmowym ogółu sPl'Bwy tyczący SI\} 
sekrotarz sprawozdawca). (bez osobuego tytułu). (Warszawa, 1828). 
_ Toż z Czerwca, str. 24. (Józef Słoniński (Proc£>s ten drukowany folio bez liczbowa. 
i Wincenty Szpor. sprawozdawcy). nia kart. Znaczono arkusze od 1-3, od A- 
_ Toz samo, zdanie sprawy z ruiesifłca G i od 1-3, od 1-2. potem od c-d, po- 
Lipca, w 8ce, str. 18. (Ignacy Szpor, sekre- tern 1-2, potem od A-C, potem X i X. razem 
tarz). arkuszy 22. Głos ten rozdziela si
 na oddzielne 
_ z regulaminu służby wojskowej do uzy- z osobneroi nadpisami, 
tór
 I'
wnież luźno 
cia dla pułków c. k. au.tryacko-galicyjskich, wychodziły. Całość tyc g oso w osobnych 
. zebrana w jedno dzieło obejmuje: 
na J
zyk polski przełożony. Kraków, druk l. Głos ogółu S p raw y i w sprawie Krzyża- 
Gieszkowskiego , 1841, w 12ce, str. 108. + nowskiego i Stanisława 80łtyka, (nil! s=1 roz- 
_ z regulaminu in strukcyjnego c. k. pie- dzielone), ark. ID. 
choty austryackiej, ułożony dla użytku pod- 2. w sprawie F. Majewskiego, al.k. 3. 
oficerow i żołnierzy przez H:. B. l'rzetłoma- 3. w svrawie Fr. G "zy mały. ark. 1 1 /.. 
czył E. Ciechulski. Cieszyn, nakład K. PI'O- 4. w sprawie A. PlichtYł ark. 2 1 /.. 
chaski. 1872, w 16ce, str. 129 i 111. 30 cnt. 5. Głos w sprawie X. Konst. Dembka, b. 
_ II: regulaminu służbowego dla ck. armii. proboszcza w Grcjcu, prof. teol. w uniwer. 
Cz. I. i 11. Służba polowa. Cieszyn, Pro- wars?. i sl:dziego POkOJll puwiatu warszaw- 
chasks, 1874, w 16ce. Cz. 1. str. IV, 250. sklego, folio, kttrt 4. Razem oprawny i na- 
Cz. 11. str. Ul, 196, tablic 7. 72 cnt. lez,!cy do jednego proeesu. jest: 
_ z potwierdzonćj ustawy celnej dla kró- Głos w sprawie Stanisł. Zabłockiego, 
lestwa Polskiego o rzeczach passazerekich. urz
dnika w kommissoryacie ubiorczym wojsk 
Warszawa, b. w. r., 1850, \V 8ce. polskich. folio, kart S. 
_ z uwagi nad cenami ziemiopłodów, 1861, 6. Głos w sprawie hr. Romaua Załuskiego 
obaez: Grochoiski Kaz. byłego referendarza w Radzie 6tanu. folio, 
kart 3. 
_ wiadomobci potrzebnyeh dla wojsko- 
wych nizszego stopnia wyj
ty z regulaminu 7. Wywód I konkluzya w prł:edmiocie 
służby obozowej dla uzytku wojska X. War- kosztów dnia 15 Lutego 1828, folio, l k. 
I!zawskiego, wydanego w Krakowie, w dru. _ Replika prokuratoryi jeneralnej przy 
karni Gróblowskiej 1810 r. Kalisz, 1831, w 
=idzie sejmowym tycząca sił.j ogółu towarz)'- 
8ce, str. 69 i tab!. rys. 1. Zlp. l. + + stwa patryotycznego, folio, ark. s)'gn. Bi, ggi, 
_ z drugiego zes zytu Przeglądu politycz- i 5 ark., bI 5. d 2, i 3 ark. i B 2 i 15 ark. 
nego: Terazniejszości i l'rzyszłości, rozsyła- (Arkuszy 41, folio), z tych 3 km.tki dotyczę 
j'!cy sit: jako projekt tego pisma. Paryż, lti44, ogółu towarzystwa, dalsze odbijane z osob- 
w 8ce, obacz: Trentowski B. nemi nadglówkaroi, dlatego i osobno si,: 
ukAzywały, jakoto : 
_ z przepisów stemplowych królestwa pol- Replika w sprawie Sew. Krzyżanowskiego, 
.kiego. (Warszawa, 1851), w 8ce, (pO polsku P odpułkownika, fol., kal't 13. 
i po rosyjsku). 
Wyciagi z cenzur szkolnych podług planu - kasztelana hr. Sołtyka, kart 10. 
rządowego służące do wydawania ich ucz- - kapitana Majowskiego, kart 10. 
niom z kazdego półrocza. Warszawa, 182., 
fol., arkusz po 4 kop. -ł- - Konstantego Dembka byłego proboszcza 
w Grójeu prof. teol. w Uniwers. Warszaw. i 
C1 W O Y d ci o eCZki w .świat daleki. Opisy i powieś- s
dziego pokoi u powiatu war
zaws. kart 8. 
. n szące SI\} do różnych części ziemi. 
Serya l i 2. razem. O.trów, J. Priebatsch. - Stanisława Zabłockiego urz
dnika kom- 
Warszawa, G, Gehethner i Wolff, 1865, w . misorY8tu ubior, W, polakich, kart li,
		

/Bibliografia_05_210_0001.djvu

			192 


WYCZECHOWSKI - WYDRZYŃ8/\I 


- woj. Grzymały byłego referen. w radzie 
stanu, kart 4. 
- Andrzeja Pliohty sekretarza utrzymuj,!" 
cego protokół fi ogól. zgrom. Rlldy stanu polIł" 
czoua z replik,! na ogoł s}JrBwy i wspólne 
zasady obrony. 25 kal.t. 
- Romana hr. Załuskiego b. referendarza 
w radzie stauu, kart 6. l Warszawa d. 26 
Marca 18281. 
- Skarga prokuratora generalnego przy 
elidzie seJlDowYln przeCiwko Sew. KrzY7.a. 
nowskiemu, Stan. Sołtykowi, Franc. Majew- 
skiemu, X. Kons. Dembkowl, Stl&n. Zabłoc- 
kiemu; Wojc. Grzymale, Andrz. Plichcie, 
!tom. br. Załuskiemu o zbrodni\jstauu obwi- 
nionym. Warszawa, 1828, w 4ce, kart niel. 
66, to jest; Cz
ść J. ark. 4 J / 4 sygn. 1-61. Cz. 
11. ark. 7 ' /, sygn. ark. A - H2. Cz. 11/. ark. 
2'/4 sygn. l-in. + 
- Taż skarga, folio. str. 49 i zarazem 
Głos prokuratora generalnego ogółu sprawy 
dotycziCY sili, kart 24 , obacz wyżej: Głos. 
Do tego proces Ił uadoźł: 
- Wyj'!tki z protokółów I pism własno- 
recznych, w któ..ych objete sł zezname pod 
pułkownika Krzyżanowskiego, Sen. hr. Soł- 
tyka, kup. Majewskiego, X. Dembka, Urz
d. 
kom. Grzymały, Sekrt	
			

/Bibliografia_05_211_0001.djvu

			WYDZIAŁ - WYJAŚNIENIE 


193 


II, 


iO 


ul"Ukarni S. Orgclbręnr:\a, 1853, w Sce, z 
przodu 6 kart nicI. i -490 str. spisu VIII. 
_ Toz, wydane po koniec 1858 r., o ile 
s,! obowi
zujlłce, zebrane artykułami w je- 
dn,! cnłośó. t.om II. Warszawa, 1858, w 8ce, 
str. 620 i IIpisu XII i str. 74. (Oddruk z Syl- 
waun). 
- Urządzenia lasów w klól. pniskiem pl'zez 
....., urz
dnika leśnego do szczególnych po' 
ruczcil kommisyi uądowej przychodów i 
skarbu, z 8 rycinami phmów i mapami kolo- 
rowanemi. WAI'IIZnw:l, Kaufmann, nakład Ga- 
ZE\ty rolniczej, druk J. Jaworskicgo, 1862. w 
8ce, Btr. G8 i 2 tabl. 2. 2 zlp. 20 gr. 
_ Wllpółrednktor Sylwana. Tom 23 i 24. 
ostal.llie E
 wyłącznie jego. 
- Obacz: Auleilner; Reumann. 
Wydział administ.racyi wewn\jlrzm!j kraju. 
ful. (Warszawa). Zlp. l gr. 20. 
_ historyczny w I'. 1844. Pary!, druk 
M'lIIlde et Renuu, w 8ce, 
tr. 20, lsprAwoz, 
danie Jlodpis:!ł A. Czartoryski). + ... + 
_ Toz, z r. 1845 i 18.U;, w 8ce, str. 24. 
_ krajowy, obacz: Instrukcya; Protokół. 
_ król. stoł. miasta I.wowa i pogląd na 
jego działanie or:\ r. 1849 aż do wyboru 110' 
wego wydziału miejakiego w ł'atdzierniku r. 
1861. Lwów, druk Winiarza, 18tH, w 8ce, 
str. 38 i 2 tKb lic. + 
_ nauk przyrodnirzy,:b towarzystwa przy. 
jaciół IIauk pozna'Óskiego do współubywateli. 
Poznań, nakła.1 tow. J,rzyj. lIauk poznań- 
skiego, 1859. w 81
e, litr. 2fj. 6 sgr. + + T 
obrządków religijlly"b i oiiwiecenia 
publiczut'go. (Warszawa), folio. 201 grp. 
_ prawozda-wczy Nr. I. Projekt o zmiimy 
w kodeksie kal'nym. (Warszawa. 186t ?). fol. 
kart 3. Nr. 2. (Co do spraw granicznych i 
lIubbastacyi, (Wa.'szAwa, 1861). fol., kart. 2. 
_ pl"BwodawI:zy Rady stAnu król. polsko d. 
22 WrZeśnia 1862. (Wniosek o przYIDllllie 
osobistym w sprawach handlowych), folio , 
l ark. 
_ d. 23 Września 1862. (O wekslach, wnio- 
sek), folio, k. 3. 
_ Rady powiatowej krakowskiej do prze. 
łożeńslw obszarów dworskich zwierzchności 
gminnych. Kraków, 24 Czerwea 1871, w 40e, 
pół ark. (Podpisany Mieroszcwski). + 
_ Toż, PI'zepisy o policyi budowniczej. 
Kraków. 20 StyczniA, 1873, folio, str. 7. (Pod. 
pisany prezes Mieroszewski). + 
_ sprawiedliwości w W. X. warszaW8. 
Imiona osób wtem ministerstw i". Warsza- 
wa, lS09, w 8ce, k. 2, str. 45. + 
_ Toż. (Przedmowa podpisana 12 8tycz-' 
nia 1810. Lista nrz
dnikówJ. w 8ce, str. 63. 
+ + 
_ lekRr8ki we I.wowie. Ob. Potrzebie (O) 
urz,dzenia wydziału (1875). 
WYDŻGA Jan Stefan i jego pami
tnik api- 


w- 


lf. y 


Ił. 


'a. 


o- 


w 
ni 
b. 


b. 


D- 
a, 
'1 


li- 
d, 
z 
l' 


e- 
11. 
6- 
e. 

. 


D' 

. 
d. 
tu 


al 
[li 

e 
ta 


ń. 


11- 
In . 
a. 
!Z 
10- 
w 
tI1 
VI 


-- 


sany podczas wojny \!Zwedzkiej od r. 1655- 
1660, wydał K. Wł. Wójcicki. Warszawa. 
8ennewAId, 1852, w 8ce, st.r. IV i 203. Złp. 
6 gr. 20. + 
(Piszą, że edycya r. 1680 wyszła w 80 
egzemplArzach, co mniej wiarygodne). 
_ Praesulis quolldam Warmiensis, Seriei 
epiBcoporum Warmiensium, typis monasteri- 
Olivensis S. O. C. l)rimum promulgata a. d. 
1(8), jalll appropinquante jllbilaeo pontificali 
saemi
eculari Pi. papae IX necnon l'ecur. 
rellte nouo cousecrAtionis anniverBario Phi- 
lip!,i f'piscopi Warm. typis offieinae War- 
m.en. dcnuo edita et ad no
tra usque tem- 
pora contilluata la dre Fr. Hipler) die 3 
maji festo Inventionis s. Crucis anno a parlu 
Virl!inia 1877. Brul1sbcrgae, ex officina War 
miensl impressit J. C. Pobl, proltant apud 
Huye, 1877, w 8ce małej, str. 16. 
_ Obacz: Wójcicki K. W. BiLlioteka "ta. 
roż. pisarzy. T. V 151-208. (Opisanie wielu 
powaZniejszych rzeczy, które li" działy od r. 
1655); Ujazdowski- (Pami
tn. sandom. I, SO- 
54). 
Wyganow8ki A., obacz: Rulhillre. 
Wyghaniec (wier8z z niemiec.) Lwów, 1849. 
w 8ce, str. 2. 
Wygody (Dla) ducbownych chr:o:eBcian, ob.: 
B. P. (1849). 
WYGONOWSKI lulian z Wygonowa. E8sai 
sur I' eta'. morbide bilieux. MontpeJlier. 
J. Mart.el, 1847, w 4ce, str. 28. 4- 
- Du tetanos de la matrice. extrait de l' 
ouvrage dl.l 'Dr. Th. Corral traduit de l' espa- 
gnoI. Marseille, impr. Olive. 1647, w 8ce. 
Itr. 64. 
WYHNANEK lan. Sitze aus allen Zweigen 
der Rechts,uDd Stnatswi
spn8chaften. Kra. 
kau, Uniwers.-Buchdr., 186
. w 8ce, str. 8. + 
Wyjainienie bł
dów wyznania polskiego. 
(tłum. z niemieckieg o). Poznań, 1845, w 8ce. 
I złp. 
- ceremonij wielkiego ty!!,odnia uspiBał 
X. J. P. N. Piekary, druk Teodora Hene- 
czek, 1870, w 8ce, str. [,2. + 
- modlitwy pana Jezusa ChrystU8a. Ojcze 
nRSZ, Zdrowaś Marya i 
kładu apostolskiego. 
Cz
st.ochowa, 1822, w 8ce, str. 162. 
_ modlitwy P. Jezusa Cbr. pozdrowienia 
KnieIskiego i składu apostolskiego. z przy 
datkicm różnych modlitw, drukiem odnowio- 
ne. Cz

t.ochowaJ 1845, w 16ce. str. 162, ob.: 
Pius Papież. 
- Odpowiedzi gorliwych ob.'ońców postv- 
powań tydowskich Pana M. pod N. 127, te- 
got pod N. HIS i P. E. pOIł N. 131 w piś- 
mie codziennem pod tytułem: Polak su- 
mienny, zamieszczonych, oraz P. Tugend- 
holda w osobnym dodatku do Kuryera war- 
szawskiego w pocz'!tkach Maja r. b. doł,- 
czonej, na podane uwagi o żydach p. J. K. 
w N. 124, Polaka lumiennego , i p, J. G. i 
25
		

/Bibliografia_05_212_0001.djvu

			J94 


WYJĄ.TEK - WYKAZ 


innych w zamiarze sprostowania mylnych 
wyobrażeń rzeczy. B. w. m. (Warszawa, 1831), 
w 4ce, str. 16. + + 
- róznicy mi
dzy rosyj
kim i msłoruskim 
dialektem. Lwów, druk Stauropigium, 1849, 
w 8ce. 2 kro 
- 
. 48. Ustawy dla farmaceutów. Pojas- 
nienie k
. 48 ustawa. Warszawa, 1839, w 12ce, 
str. 7. + 
- o wymierzaniu wpisu w wyrokach kla- 
syfikacyj r. 1838. (Uchwała Senatu kra- 
kowe.), w 8ce, str. 4. 
Wyjątek z dzieł: 8ystema natury o wpływie 
religii Jezusa Chrystusa na wydoskonalenie 
rozumu i serca ludzkiego. Kraków, 1804, w 
8ce. 
- z Gazety krakowskićj N. 197. Krak.)w. 
1848, folio, kart l. (Rzeź galicyjska z 1846 
r.) + 
- z byłego Dziennika departllmento - 
wego krakowskiego. (N. 161 d. 6 Lipc" r. 
1815). B. w. m. dr. i r. (1849), w 8ce, str. 
10. + 
- z kalendarza Lerdyezowskil'go. Wilno, 
1843, w 12ce. 
- z prawa karn£>go dotąd wojsko polskie 
obowil}zujl}cego. w 12ce. 16 grp. 
- z regulaminu IJocztowego o taksie pocz- 
towej, o obowiązkach płacenia portorium, o 
jazdaeh extrspoczfowych i furmanach, z do- 
łączeniem tabeli wszystkich kursów poczty 
w Xi
stwie warszawskiem. (Po polsku i po 
niemiecku). w f!ce, str. 39 i niel. 16. + + + 
- z regulaminu dla komor celnych rosyj- 
skich i królestwa polskiego dla handlu lądo- 
wego na grlmicy zachoduiej ustanowionych. 
(Warszawa, 1820), folio. 1 tsl. 
- z ustaw i przepisów pierwszego austry- 
ackiego towarzystwa zabezpiecz. od szkody 
Z pożaru. Kraków, druk akademicki, 1826, w 
800, str. 29. + 
- uatawy towarzystwa dla zabezpieczenia 
dożywotnych dochodów i kapitałów. Peters-. 
burg. (1836), w 4ce. 
Wyjątki z dotychczasowego wewn
trznego' 
urządzenia Akademii umiej!:tności w Krako- 
wie, (podp. J. Szujeki). B. W. m. i r. (1872), 
w 4ce. 1 k. + 
- z historyi św. etarego testamentu dla 
uiytku dzieci. Warszawa, w druk XX. Mi. 
syonarzy. 1851, w Bce, str. 113 i 1 k. spisu. 
2 złp. 
- z dzienników paryskich ściągaj,!ce sit, 
do przywl'ócenia religii, mianowicie katolic- 
kiej w mocarstwie francuskiem, obacz: Jaku- 
bowski Józef. 
- z opisów i ksiąg róinych. Cieszyn, K. 
Prochaska, 1870, w 12ce, str. 104. 14 et. 
(Obejmują: O złościach talmudystów prze. 
ciwko chrześcianom; O bł
dach talmudystów 
naprzeciw Bogu; Zburzenie JerozolimYj O 


karach na żydów za ukrzyżowanie Jez usa 
Chrystusa włożonych; O prorokach starego 
testamentu i sybillach pogańskich, co prze- 
powiadali przyjście Jezusa Chrystusaj Arka 
pańska; Rozmowa ducho wa z trupią głowQ). 
- z nowoczesnych I>oetów, obacz: Juce- 
wicz L. A. (1837). 
- z protokółów i pism własno
cznych, 
w których ()bj
te SI} zeznania J)odvuł. Krzyza. 
nowbkiegu, senat. kaszt. hr. Sołtyka, kal'it. 
Mlłjewskiego, księdzA Deml>1m, urz
.ł. komis- 
sOl'yatu Zabłockiego, b. ref. w radzie st. 
GI'zymały, sekret. utrzym. protok. w ogóln. 
zgrom. Rady St. Plichty. i b. refer. w Ra- 
dzie St. hr. Rom. Załuslticgo dekretem kró' 
lewskim z d. 7/19 Kwietuia 1827 r. pod sąd 
sejmowy oddAnych o z l'oduiQ stanu oskar- 
żonych, tudzież zeznAnia. innych osób pued- 
miot sprawy wyjaśniajQce. które w takim po- 
rządku jak w Summnryuszu powołane zosta- 
ły, odczytane b\:dą na publ. posłuchaniu są' 
du sejmow('go celem udowodnienia czyuów i 
(,kulicznuści w akcie oskarł:enia wymienio- 
nych. ful., str. 68 (Cz
ść l. obejmuje O wol- 
nOlnularstwie i Towarzystwie patryotycznem). 
Porównaj: Wyczechowski. 
Wyjątki z pami
tników kata paryzkiego 
Sansona, oLacz: Sanson. 
- patl'yotyczne z I'
kopismów znajdują' 
cych się w bibliotere Puławskiej. (Car Pa- 
weł i Kościu6zko). Warszawa, 1831, w 8ee. 
15 grp. 
Wyjście Izraelitów, przeklad z angielskiego 
powi",ść. (Plzekłady celniejszych utworów cu- 
dzoziemskich). Wilno, 1860. 30 kop. 
Wykaz cen p/'Zyj
tych do budowy mostów 
pod dl'og
 źelazn
. Warszawsko-Bydgosk,!. 
folio, 8 kart. formuł. litograf: 
- Chorych obojga płci do szpitsla Braci 
miłosierdzia w KrAkowie w czasie od. 1 
Stycznia do końca Grudnia 1868 bez róznicy 
stanu, narodowości i religii przyjlItych i opa- 
trywanych. Kraków, b. w. dr., w 4ce, kart 
S. + 
- Toż, do końca Grudnia 18G9. Bez w. 
dr., w -lce, k. 2. + 
- chorych do szpitala Braci miłosierdzia 
w Krakowie w czasie od l Stycznia do 31 
Grudnia 1875 roku bez różnicy stanu, naro- 
dowości i reli
ii przyjętych i tamże opatry- 
wanych. Kraków, nakładpm braci miłosier- 
dzia, w drukarni CzasII, 1876, w 8re, kartki 
2. + 
- Człouków sf'jmu krajowego król. Gali- 
cyi i Lodomeryi, tudziez W. X. Krak. Lwów, 
druk E. Winiarza, 1863. w 4ce, str. 11, za- 
razem: Spis alfabetyczny posłów, w 4ce, str. 
4. .,. 
- (fszy). datków złożonych na r
ce komi- 
tetu na. rzecz duchownych obrządku grecko- 
katolickiego wydalonych z dyecezyi chełm- 
skiej. Lwów, z drl1karni' Przeglądu Lwow- 
skiego i Chaty, nakładem komitetu, (18;3),
		

/Bibliografia_05_213_0001.djvu

			WYKAZ 


195 


w 808, str. 15. (Podpisany Maur. Dziedu- 
szycki). ... 
- dochodów i wydatków kass s
kótnych 
(sic) w królestwie pe>lskiem w r. 1818, folio, l 
lIrkusz. (Podpisany Głuszyński). + 
- Tot, na r. 1819. folio, I ark. + 
- dowodów komisyi centralnej likwida- 
cyjnej dot,!d w depozycie kl\
y głównej gu 
bernii mazowieckiej znajduj
cych się. (War- 
szaws, (841), folio, str. 33. + ... 
- dowodów likwidacyjnych na pretensye 
gruntowe z epoki rady nRjWYŻSZej tymcza. 
aowej ksi
stwa warszawsk. przez komiey
 
centralnlł likwidacyjn,! wystswionych. 1839, 
folio. Cena u Schlettera w Wrocławiu. 20 
sgr. 
_ dzieł wydan)'ch przez Towarzystwo nau- 
kowe krakowskie. (Kraków), 1870, w 8ce, 
str. 6. + 
- kandydatów do przyszłego wydziału 
miejskiego. Lwów, 1848, folio, ('I. ark.) 
- konstytucyj apostolskich na stron
 ob- 
rz'łdku grecko-katuJ. w Pulsce, obacz: Za- 
charyasiewicz J. 
- Katalog lekarstwRm za soderzaniem 
katorych pa sptekam dołZny nablicedat me- 
dicinskie czynownild pri rewizijacI. i osmo. 
trach. Wykaz lekarstw, których utrzymywania 
w aptekach przestrzegsć maj,! urz
dnicy lekar- 
scy przy rewizyach i przeglądach. B. w. m. i r., 
(Warszawa, 1851), w 8ce, str. 28, (spis po 
łacinie). + 
- lekarstw, które na zarz,!dzellie komite- 
tów ustanowionych na czas trwania cholery 
mogIł być wydawane z sptek cywilnych na 
koszt skarbu w miasteczkach i wsiach, gdzie 
nie ma lekarzy. Warszawa, str,!bski, 1847, 
w 8ce, str. 9. 
_ lekarstw, które w czasie epidemii cho- 
lerycznej mogił być wydawane z aptek na 
ustne zQdanie ksżdego bez recepty lekarza, 
nawet na zapss. Warszswa, druk StrQbskie- 
go, 1847, str. 3. 
_ listów zastawnych d. 15 Czerwca 1861 
i dawniej wylosowanych, dotychczas w obie- 
gu jeszcze zoetajQcych. Od dyrek. galic. sta- 
nowo tow. kredyt. Lwów, druk Ossolińsk., 
1861, folio, pół ark. 
_ num£>rów listów zastawnych, z któremi 
8i
 posiadacze stoso"WI'nie do art. 115 prawa 
sejmowego pod d. 28f.J 1826 do losowania 
zgłosili. Warszawa, w 4ce, str. 157. 
_ numerów listów zAstawnych itd. (jak 
nizej) przed d. 20 Września 1826 r. do 10- 
sowo zgłosili. w 4ce, str. 56. 
_ listów zastawnych na posiedzeniu pu. 
blicznem Dyr. Głów. Tow. kro Z. w d. I Paz. 
1827 wylosowanych, które w 2em półroczu 
Umorzone być D1ajł. Nummernliste der pol- 
nischen Pfandbriefe, die in Folge der am l 
Octob. 1827 stattgehabten Ziehung im 2-ten 
Semester dieses Jahres nach ihrem Nominal. 


Werthe im polnischl!n klinl1enden Courant 
eingelilst werden. w 4ce, OleI. str. 8. Lilty 
zastawne, które przed dniem 20 Marca 1827 
r. do losowani" rRZ na zawsz'ł podane zo- 
stały. w 4ce, str. 30-98. 
_ numerów listów zastawnych, z któremi 
stosownie do art. 115 prawa sejmowego 
zgłosili Bi
 posiadacze do losowania w d. 1 
Kwietnia lR28 przypadaj,!cego. Nummern- 
lisIe der pnlnischen Pfandbriefe, mit de-nen 
sich die Eigenthiimer zur am lten April 
a. c. habenden Verlosung geme1det haben. 
w 4 ce, str. 86. 
- I. dział obejmujący numera listów za- 
stawn)'ch podanych do losowania od 1 Lu- 
tego do 19 Marca 1828. na wszystkie półro- 
cza. Ite Abtheilung diejf'nigen Nummern der 
Pfandbriefe ect. w 4ce, str. 18. 
_ Toż, pod dniem 20 Września 1828 do 
losowsnia zgłosili. w 4ce, str. 56. 
_ Toż do lOBowania w d. 1 Pażdz. 1880 
przypadaj,!cego. Warszawa, w 4ce, str. 181. 
_ Toz. listów zastawnych w pierwszem 
półroczu 1835 r. wylosowanych. 
_ numerów listów zastawnych na posiedz. 
publ. Dyr. głów. Tow. kredyt. ziems. .króL 
polsk. w d. 2 i 3 Psźdz. 1843 wytosow. itd. 
(tenze tytuł po niem.) Warszawa, druk Wró- 
blewskiego, 1843, sIr. 11. 
- listów zastawnych 1848 r. wylosowa- 
nych. Lwów, 1848, w 4ce. (ćwiartka po pol. 
i po niem.) 
- wYClQO"ni
tych losem w d. 16/28 Listo- 
pada 1863. 
ra. certyfikatów lit. B., które od 
d. 20 Grudnia (1) Stycznia przychodził do 
prawa prowizyi po 5% rocznie. (Warszawa), 
w 4ce, k. 2_ 
- listów zastawnych i kuponów Towarzy- 
stwa kredytowego ziemskiego w moc. art. 
124 prawa z r. 1825 :ilakwestyonowanych, w 
miejsce których zażQdano duplikatów. War- 
szawa,. w druk R

dowej,1863, w 4ce, str. 16. 
- abecadłowy znaczniejszycb miast i wsi 
w królestwie polskiem r. 1821. folio. 
- miejscowości, których nazwiska polskie 
do roku 1874 na niemieckie zmienione zo- 
stały, a z polskiego na niemieckie i z nie- 
mieckiego na polskie z dodaniem nowo 
powstalych osad alfabetycznie ułozouy przez 
..... Poznań, nakładem księgarni Jana Kon- 
stantego Żupańskiego, drnkiem J. l. Kra- 
szewskiego. (Dr. W. Łebiński), 1875, 6tr. 44 i 
l kartka niel. i str. 52. 2 Dlarki. + 
_ nauk wykładanych w c. k. instytucie tech- 
nicznym jakoteł: w szkołach z tymże połł- 
czonych w Krakowie w r. 1862-68. Kraków, 
wytłoczono u Ż. J. Wywiałkowskiego, 1862, 
w 4ce, str. ll. + 
- Toż w r. 1868-64. Kraków, druk Cza- 
su, 1863, w 4ce, str. 16. + 
- Toż w r. 1864- 65, tamże. druk Czasu 
w 4ce, str. 28. +
		

/Bibliografia_05_214_0001.djvu

			196 . 


WYKAZ 


- Toz w r. 1865-66, tamie, druk Józ. 
Jłensdorffa, w 4ce, str. SI. + 
- Toz w r. 1866-67, tamie, czcionko K. 
Jłudweisera, w 4ce. str. 27. + (Poprzednie 
lata wychodziły pod napisem Personal.Stand 
od r. 1854). 
- numerów listów zastawnych na posiedz. 
publ. Dyrekcyi głównej tow. kredyt. ziemsko 
w d. 1 i 2 Kwietnia 1853 wyloBowanych, 
które w lem półr. 1853 zapłacone i umo- 
rzone być majlj. Warszawa, druk J. Jawor- 
Ikiego, w 4ce, str. II. 
- wszystkich numerów, ktore od czasu 
istnienia loteryi od r. 1774 przez C. k. urzlid 
lotel-yjuy we Lwowie wyciągui
te były. Lwów, 
u H. I:!tenJtla. druk Poremby, 1852, w 8ce, 
str. 46. 2 złp. 
- obowiQzków i odpustów bractwa naj- 
słodszpgo serca Jezusa do zgromadzeni" 
rzymskiego zuafiliowanemu nadanych. (War- 
szawa, 1860), w 12ce, str. 18. 
- obrotu w listach zastawnych itd. sta- 
nowego towarzystwa kl-edytowego. Lwów, 
1843-44, folio. 
- To z, dl'ugie wydanie 1843 r. 
- odczytów na C. k. Uniw. Jagiel. w Kra- 
lowie odbywać 8i
 majQcych w półroczu let- 
niem roku szkohlt'go 1862. Kraków, druk 
Uniwer., w 4ce, str. 11. + 
Toz z r. 1863, w 4ce, str. 12. + 
Toz z r. 1864, w 4ce, str. H. + 
Toi z r. 1866, w 4C6, str. 12. + 
- Toż z r. 1867. w 4ce, str. 12. + 
- 'l'oi r. szkol. 1867-68, w 4ce, str. 13.+ 
- Toż r. sJl:kol. 1869, w 4ce, str. Ul. + 
- odczytów na półrocze zimowe r. lIskol. 
1868-69. Kraków, druk Uniw., 1868, w 
4ce. + 
- osnowy niem_polsko zbioru praw dla 
państw król. pru
kich. Zawiera roczniki 1831, 
J832, 1833, 1834, 1835. Poznań, druk W. 
Deckera, 1836, w 4ce, str. 118. 
- Ten
e tytuł 1836-1840. Poznań, druk 
W. Decker, 1841, str. 120. 
- Toi, 1841-45. Poznań, druk W. De- 
cker., 1845, w 4ce, str. 301-638, (zaś do 
atr. 300 idzie z osobnym tytułem SacIJregi- 
ster zur Deutsch-poln. Gelletz.Sammlung). 
- osnowy niemiecko'polskiego zbioru praw 
dla państw królewsko-pruskich. ZawierA rocz- 
niki 1846, 1847, 1848, 1849 i 1850. Berlin, 
do nabycia w połQczoJlym kantorze debitu 
Zbioru praw i j!az"t, 1851, w 4ce, liczbowa- 
nie od strony 459 idzie tj. od Arkusza 68 do 
atr. 948. Berlin, czcionko król. tajnej nadwor. 
drukarni Rud. Dcckpra. (Jest w abecadłowym 
porzl}dku). 
- nowt'go ponumerowania domów i po- 
działu król. głównego miasta Krakowa. KI'a. 


ków, czcionkami K. Budweisera, 1859, w 8ce, 
str. 60. Złp. 1 gr. 6. + 
- poprawek do zamie6Zczenia w takBie 
lekarstw dla m. Krakowa i jf'go okr
gu r. 
1848, w 4ce, Itr. 4. 
- portoryów podług wal.to
ci posyłek 
poczt'ł. Lwów, (przed r. 1850), folio, l ark. 
- alfabetyczny \\"Bzystkich posiadłości 
ziemskich w Wielkiem Ksi\}st.wie Poznań- 
skiem. Adresbuch der Grundbesitzer im Gross' 
hl'rzogthume Poscn dpm Areal nach von 600 
Morgen nufwartll. Mit AngaLe des Gutes der 
speziell£>n Kulturgnrtcn, des Grundsteuer- 
Reinel'tra
l!s, des Hesitzers resp. Pachters, 
der nachsten Post.Eiscnbahu und Telt.gra- 
pheu.Stationen ulld der Industde Zweig\!, 
welche nuf dem bctreffendcn Gute bIJtriebeu 
werden. Aus amtlichen Qncllen zusammeu- 
gcstellt. Berlin, (Aul!"ust), F. Bunde et Comp., 
l187 . .), w 8ce, str. VII, 221 i XXXII. 2 tal. 
- (krótk i) poetal1owień wydnl1Jch przcz 
kro rzljd pruski w celu odwrócenia niebez- 
pieczeństwa, jakiem cIJoll!ra azyatycka za- 
graża wraz z przepisem wstnemitźliwości 
zachowania sił! i niezwłocznego uzycia włal" 
nój pornllcy wrazie zachorowania. 1'1'zede- 
wszy6tkiem dla mieszkańców W. X. PozU1lń- 
ski ego (po polaku i po niem.) l'oznań, 1831, 
w 8ce, str. 35. I złp. 
- p..awideł przy sąduwych oLdukcyach 
Visa reperta zwanych. Kraków, 1811. 
- tymczasowy przedmiotów składajljcych 
wystawł! starozytności i przE>dmiutów sztuki 
w pałacu hr. Potockich. War
zawR, w dru- 
karni J. Ungra, 1856, w 16ce, str. 15. 
- przychodów i wydatków etatowych du.- 
chowleństwa katolickiego ewang-ielickiego i 
grecko-oryentalnego na r. 1816, folio, ark. 
I. + 
- Toz Da r. 1819, folio, l ark. (Podpisa- 
ny Głuszyilskil. 
_ przychodów i wydatków służby lat ze- 
szłych do końca r. IIH9, folio, kart 2. 
- przychodów i wydatków słuzIJy biez. 
cej r. 1820, folio, k. 2. 
- prz)'chodów i wydatków kas skarbowych 
w r. 1821, folio, kart 2. 
- Tuz, słuzby lat zeszłych do końca r. 
1820, folio, kart 2. 
- Toz, służby biez,!cej r. 1820, folio, 
kart 2. 
- 'foż, kos I'karLowycb w r. 1822, folio, 
k. 2. 
- Toz, BłuźLy lat zeszlych do końca r. 
1821, folio, k. 3. 
_ Toz, kall 
karbi>wych w'r. 1828, folio, 
kart 2. hzy wykaz przychodów i wydatków 
słuzby lat. zeszłych do końca r. 1822. folio, 
k. 2. 2gi Wykaz przychodów J wydatków 
łuł- 
by bicZQ(.ej r. 1823, folio, kal.t 2 
- l'rz)'jllcia do bractwa trze.twoBd pod
		

/Bibliografia_05_215_0001.djvu

			WYKAZ 


197 


I; 


opiekł nlJs. Maryi Plnny gromnicznej od 
Ojca iw. Pinsa IX zało
onego. Brodnica, 
Kohler, (1861 ?). '/, sgr. 
- Toż, od Ojc" śvr. Piusa IX potwiprdzo- 
Ilego dnia 28 Lipca -1859 Wilno, M. Org£>l- 
brand, 1862, w 24ce. li kon. 
- Toż, nowa ed)"!'ya. Wilno, M. Orgel- 
brand, 1863. 
- To
, 011 Ojca BW. Piusa IX załozone-go. 
Chełmno, Danielewski, 186:J. I sgr. 
- Toz. Kruków, nakładem X. Baczyń- 
skiego T. J., w dl'ukRrni Czasu, b. w r. 
(1876), w 8ce mnłPj, str. 8. + 
- przyjł}cia do bractwa szk:1pllłrza N. 
a- 
ryi Panny na ł!órze l\armEOI. I{raków, nakła- 
dem X. Baczyńskiego T. J., czcionkami dm 
karni Czasu, b. w. r" (1876), w 8ce małej, 
str. 7. ... 
- .przyj
ci" do zwiizku pani.m pod opie- 
ką, najBw. Mal'yi Panny nit'pokalanie pocz
- 
hij. Brodnie&, I{ohler, (185.), w 24ce. pół 
sgr. 
- robót mulal'.kich wykonanych na wy- 
miar lub dniówk
 przy budowie mostów itd. 
(Warszawa), folio podł., l k. lit. 
- robót wykonanych na wymiar, dniówkł} 
i furllmi (kolej żelazna). (Warszawa, 185.), 
folio, l kartka lit. 
- Bkładek dla TowarzYBtwa Dobroczyn- 
ności w cyrk. 11. miast" stołecznego War. 
szawy, 1820, str. 21 'nie!. 
- spraw dzierZawnych allewacyjnycb. li- 
werunkowych i defraudacyi odtiQdzonych 
przez delegacy'ł administJ'acyjnę, od czasu 
rozpocz
tego urz
d()wania tj. 2 Sierpnia 1816 
do dnia ostat.niego miesię,ca Czerwca 1820 r. 
folio, I kartka. 
- spraw do osę,dzenia których 9 departa- 
ment Ben atu jest właściwy. 2gę, cz
ść stano- 
wi wykaz spraw maję,cych prz£>jść pod o 
stateczne s,!dów nit.zych :lBw
'rokowanie. 
(Warszawa), druk Kaczanowskiego, 1843, \Y 
arku6Zu wi6lkinl, str. 3l i 28. 
- stanu służby stowarzyszonego górni- 
czego służący do przedatawitmia do WSllal'- 
cia lub pensyi emerytalnej. B. w. m. dr. i 
r. lWarazawa, 1862), folio, kart 3 A. H. C. 
każdy po kart 2. 
- .tanu słuzby urzędnil,ów i słng sljdo. 
wych okrł}gu c. k. s,du kr"jow£>go wyzszego 
krakowskiego. 
l. Czas słuzby oLli('zony po dzień 31 Gru- 
dnia 1872, folio, l kartka tyt., str. 1'>5. 

. Czas po dzień 31 Grudnia 1873, fulio, 
1 kartka tyt.., str. 60. 
3. Czas do 31 Grudnia 1874, fol, l kal.tka 
tyt., str. 50. 
4. Czas po dzień ostatniego GTndnia 1876 
folio, l kartka tyt., str. 48. 
5. Czas po dzień ostatniego Grudnill 1876 
folio, 1 kartka tyto, str. li3. + 


i 


o 
r 


I, 


, 
, 


i: 


z 


:- 


L- 
:1 
I' 


!- 


I- 
I, 


h 


b 
li 
1- 


1.- 
i 
!C. 


L- 


1- 


'h 


r. 


o, 


o, 


r. 


o, 
w 
o, 
lł- 


)d 


-- 


- szkód wypłaconych przez Towarzystwo 
wzajemnych ubezpieczeń w I{rakowie w 1". 
1873/4, oraz spis delpgatów. Kralków, nakła- 
dem Towarzystwa wzajl'mnycl1 uber.pif'cz£>ń. 
w drnkarni' Leona Paszkowskiego, 1874, w 
4ce, str. 72. + 
_ Toz w r. 1874 -75. Kraków, 1871S, W' 
4ce, str. 32. i 
_ Toż z r. 1875-76. Kraków, dl'uk CZA- 
su, w 4ce, str. 30_ ł- 
_ Toz z r. 1876-77. Kraków, druk Czai. 
su, w 4ce, str. 35. ł- 
_ szkoły głównej warszawskiej r. 1863. 
1864.. patrz pod IndeJl lectiouulII, J864-65. 
Spis wykładów 1863-64. + 
- szkoly głównej warszawskiej w zimo- 
\\em półroczu r. nauk. 1864-65. Warszawa. 
w 4ce, str. 52. 8% sgr. 
- Toz. w lotniem półroczu roku. IIRuko- 
wego 1864-65, Warszawa, druk K. Kowa- 
lewskit>go, 1864, w 4ce, str. 120. 
(Obpjmuje: Girsztowt. Rys hi
tor. Btatyst. 
c. kro warllz. medyko.chirurg. akademii, Itr. 
81. Redaktor wykazu Ant. Białeeki). + 
- (Nr. 4.) Zimowe półrocze roku nauko. 
wego 1865-66, w 8ce, str. 36. 20 kop. + . 
_ Toz. (Nr. 5.) I.etuie póh'ocze roku nlu- 
kowego 1865-66, w 8ce, st... 67.20 kop. + 
(Obf'jmuje: Taczanowski Wł.: Spis pajlj- 
ków w okolicach Wanzawy, str. :!8). 
_ zimowe półrocze roku naukowo 1866- 
67. (Nr. 6.) Warszawa, druk Kowalewskiego, 
w 4ce. str. 57. 
(Obejmuje: Sei(man P. Wiadomość o ukol& 
weterynaryi w Warszawie. str. 18. Tacza- 
nowski Wł. Dodatek do SpiSU ).1ająków, str. 
18-21). + 
- Toz, letnie półrocze roku naukowego 
It!G6-67. Warszawa, druk Kar. Kowalew- 
sidego. 1867, w 4ce, str. 73. 
(Obt'jmujA: Wyprll.wa filozofów prze
 Stef- 
Pawlickiego). + 
- Toz, zimowe półrocze r. nsuk. 1867- 
68. (Nr. 8.) Tamże, 1868, w 4ce, str. 60. 
(Ohejmuje: Nawrocki Fel. S,dowo-Iekar 
skie baitanie plam od krwi, str_ 18). + 
_ Toz. lptcie p6łrocze 1867-68. (Nr. g.) 
TaJDze, 18b8, w 4ce, str. XII i 4'3. 
(Obl.jmlljp: Babczyńeki T)'tIIS: Sposób mno- 
zenia fuukc)'i str. XII). + 
- Toz od 'lu Września 1868 do 'lIS 
Lutego 1869, (Nr. 10.) WarszawII, druk okr
- 
gil nauk. 1869, w 4ce, k. 2, str. 83. 
(Ollt'jmuje: Wałecki Ant. Przpgl,!d zwie- 
rzą.t ssę,cych krajowych). + 
(Wszystkie wykazy redagowsł Antoni Bil. 
łecki). 
- w czem ustawy obecne zgodno s. II 
projektem ustawy zwi,!zkowej, a co z niell 
w tymże projekcie opuszczonem, poprawiQ
		

/Bibliografia_05_216_0001.djvu

			1"98 


WYKAZY - WYKEAD 


nem Jub dodaneD! zostało, wraz z główniej- 
BZemi powodami takowych odmian. Przed- 
stawiony W. Warszt. W. W. urz\:dników W. 
W. N. d, 13 Lutego 5819, folio. 
- IIlfabetyczny wsi i attynencyi w powie. 
cie rniechow
kim z oznaczeniem, w której 
gminie, parafii i okr
gu 
ądowym położone. 
H. w. m. i r. (Kraków, 1866), w 8ce, str. 
S5. + 
- zaliczen (na drog!j żelazną ząbkowicko- 
katowickQ) (Warszawa), 1858, folio, 2 karty 
litogr. 
- zamkniQcia racltunków galicyjskiego 
lItanowego towarzystwa kredytowego, 1844- 
46, folio, str. 8. 
- Toz. drogie wydanie. Lwów, 1845, fol. 
(Podpisał Sylwester Buchalter). 
- tabelaryczny wszystkich. w kazdym 
miesiącu przypada.ilłcych zatruduień gospo- 
darczych dla uzytku dziedziców. dzierżaw- 
ców, ekonomów, wójt.ów, ogrodników, leśni- 
czych i myśliw).ch na caly rok ułozony w .6 
tablicach. Wrocław, nakład W. H. Korna, 
1822, folio. Złp. 3. 
- zatrudnień w instytucie głu('honiemych, 
ol>acz: Falkowski J. z. 
Wykazy statystyczne coroczne urodzonych, 
zaślubionych, umarłych etc. dla przewilileb. 
nego ullchowieństwa do podań peryodycz. 
nych składające eię z 6 arkuszy w lnym ter- 
niollie. Bochnia, W. Pisz. 1865, (formularze). 
15 cnt.. 
- etatystyczne sądowo-karne za r. 1869. 
WarszawA, druk J. Jaworskiego, 1870. 
- ezczegółowe majątku c. k. uniwersytetu 
JagieJlońskiego. ({raków, D. E. Friedlein, 
nakład i druk tegoż uniwersytetu, 1864, w 
4ce, str. IV, 151. 3 z/r. + + + 
Wykład artykułu 6 i 7 uatawy bractwa mi- 
łosierdzia św. Wincentt'go a PAulo objAśnia- 
jący ol>owiązki pań odwiedzających, nadto 
niektóre rady zbawienne tyczące ei
 ducha 
miłosierdzia tegoż ś. Warszawa, druk Mi- 
eyonarzy, 1857, w 8ce, Etr. 15.+ 
- arytmetyki w instytucie ah'xandr)'jekim 
i w pensyach zeilskich, wydanie trzecie. po. 
uyt /, H i HI. Warszawa, 1841, w 4ce.6 zlp. 
- chorób wenerycznych podług dzid 
Zeissla, Redera i innych. Ułozony przez stu- 
dentów meuycyny cesarskiego warszawskipgo 
Uniwersytetu pod prZf\wodnictwem DI'a Ka. 
rola Pawlikowski£>go,lel,arza ordynującego w 
Ezpitalu św. Łazarza, ze współudziałem pro- 
fesora J. Kosińskiego i Drów B. Gepnera i 
II. Stankiewicza. Warszawa, 1874. w 8ce, 
atr. 922. 6 rub. 50 kop. + ob: Zeissł. 
- skrócony tego co chrześcianin, obacz: 
Ciemniewska M. B. (1859). 
- teoretyczny i prakty('zny działan wo. 
jennych drugiego rztdu, przelozony z fran- 
.cuskiego i niemieckiego. Tom I. Warszawa, 
18S0, w 8cc. 


- historyi powszechnej. Tom l-V. " tabJ. 
chronoJ. 251 etr. i 1 tabl. na at'k. Wanza- 
wa, Orgelbrand, 1850-61, w 8ce, str. 239 i 
XI, 265 i VU, 186 i VI, 185 i IV. 
- Obacz: Lelewel J. 
- godzinek o niepokalanem pocz
ciu N. 
Maryi P. czyli nowy miesiąo Maryi w trzy- 
dzicsci dwóch rozmyślaniach, za pozwole- 
niem zWierzchności ducltowlll\j napisany p. 
X. N. B. w Bytomiu. Wrocław, Goerlich Fr. 
drul, Gazety szląskiej ludowej, 1874, w 16ce. 
str. 351 i l ryc. 12 sgr. 
- krótki jeografii od komie, rzfłdowej wy. 
znań reI. i ośw. z publ. dla uczniów klaey 
L szkół krajowych przeznaczony. Warezawa, 
(przed r. 1830). 20 grp. 
- pi
kny kart francuzkich iołnierza pew- 
nego w Anglii r. 1514. H. m. dr. i r. (około 
1800), w 8ct'. 10 grp. 
- liczenia dat, obacz: Kurowskl Fr. kil. 
(1833). + 
- matel'yi nauk dAwanych w ezkole pn- 
blicznej berezweckiej XX. Bazylianów od d. 
l Września 1821 'r. do dnia 21 Czerwca r. 
1822. Wilno, druk XX. Bazylianów, w 4ce. 
- matel'yi na publiczny popie uczniów 
gimnAzyum białostockiego r. 1817. Białystok. 
w 4ce. 
- materyi lIa publiczny popis IIcznJOW 
gimnazyum białostockiego z nAuki chrzeAr.i- 
ańskiej, gramatyki j
zyków polskiego i ła- 
cińskiego, moralnej, arytmetyki, jeometryi. 
algebry, ogrodnictwa, hietOl'yi naturalnej, fi- 
zyki, wymowy. literatury starozytnej. poezyi. 
prawa przyrodzonego, politycznego, ekono- 
miki politycznej, historyi dziejów ludzkich, 
j
zyków rosyjskiego, francuzkiego, niemiec- 
l,ipgo i greckiego, oraz rysnnków topogra- 
ficznych i malarskich r. 1818 w dniach ostat- 
nich Czerwca podanych, drukowano w Bia- 
łymstoku, w 4ce, str. 39. 
- Toz z r. 1819. 
- materyi na publiczny popis nczII!Ow 
szkoły publicznej boruński(;j powiatu osz- 
miańskiego r. 1817 podanych. Wilno, XX. 
Bazylianie, w 4ce. 
- mAteryi nauk dawanych w szkole po- 
wiatowej lubieszowskiej XX. Pijarów na pu. 
bliczny popis r. 1822. Wilno, drnk XX. Pi- 
jarów u Aleksandra Żółkowskiego, w 4ce. 
- Toż, za lata poprzednie. 
- materyi nauk dawanych w szkole pu- 
blicznej mi
dzyrzeckiej XX. Pijarów od d. 
2 Nowcmbra 1809 do dni pierwszych Lipca 
1810 r. w 4ce, str. 64. 
- Toi lata 1811-12. 
- materyi nauk dawanych w ukole pu- 
bliczlll!j mi
dzyrzeckiej powiatu rowieńskiego 
u XX. Pijarów, 1813-14. I	
			

/Bibliografia_05_217_0001.djvu

			WYKŁAD 


199 


_ materyi nauk dawanych w szkole po- 
wiatowej rowieńskiej. w Mi
dzYI'zycu korec- 
kim u XX. Pijarów od d. 1 Września 1815 
r. do d. 1 Lipca 1816 r. w 4ce, str. 48. 
_ 1'oz od d. 1 Września 1816 do l Lipca 
1817 r. w 4ce. 
_. Toz od l Wrz
śuia 1818. do l Lipca r. 
1819. w 4co. 
- materyi podanych na popis publiczny 
uczniów mińskił.go gubernskipgo gimnazyum 
1818. Mińsk, druk rządowy, w 4.ce. 
_ materyi na publiczny popis uczniów 
edukujących si
 w szkole powiatowej nieś. 
wiesklej zgromadzeula XX. Dominikanów po- 
wiatu słuckiego 1817. Wilno, druk XX. Pi- 
jarów u Aleksandra Żółkowskiego. w 4ce. 
_ Toz, 1818, druk Józefa Zawadzkiego, w 
4ce. 
_ dawanych nauk w szkole Jlowiatowej 
XX. Pijarów poniewizkich 1816- 17. Wilno, 
druk XX. Pijarow u Aleksandra Żółkowskie- 
go, w 4ce. 
_ materyi tla pubiiczny egzamen z nBuk 
dawanych w szkole traszkuń&kiej XX. Ber. 
nardynów 1821. Wilno, Hazyliunie, w 4ce. 
_ materyi na publiczny popis uczniów 
gilOnazyum przy imperatorskim wileńskim 
uniwersytecie, 1813, w 4ce. 
_ Toz z lat 1814 -19 wł,!cznie corocznie. 
Rok 1818 pod d02:orem Jakóba Budziłłowicza. 
_ matel'yi nauk dawanych w szkole zba- 
razkiej zostajQcej pod I'z'łdem Fl'8n. Reis- 
pergera. 1813-14, drukarnia krzemieniecka, 
w 4ce. 
_ nauk dla ludu, staranlł.m wydziału roz- 
powuzechnienia oświaty towarzystwa nauko- 
wego z uniwersytetem jagielońskim złQczo- 
nego. Kraków, w komis. u Friedleina,1849. 
grp. 18. 
Tom I., obacz: Majer Józef. 
Tom II. Zbiór wieruzy ku nauce i zaba. 
wie ludu, 18!}O, obacz: Jakubowski Adam. 
_ Tom III. Nauka rolnictwa l/rzekł. Al. 
EkieIskiego, obacz: Ekielski A. . 
_ nauk i sposobu tychże dawunia, obacz: 
Maciejowski Mich. lI816). 
_ (krótki) nauki chrześciańskiej dla uzyt. 
kn młodziezy i ludu katolickiego z doda. 
niem modlitw poboznych. Petersbur
, na- 
kładem i drukiem B. M. Wolfa, 1b60, w 
12ce, str. 67. 25 kop. 
_ (proity) nauki kościoła Bwi
tego 1850- 
1859, lb61, obacz: Gawroński K. + 
_ (krótki) nUllki kroju bielizny i sukien 
dla kobiet z 48 drzeworytami. Warszawa, 
nakł. red. }'rzegl. tygodn.. 1876, w 8ce, 
str. 39. 25 kliP. 
_ nauki rysunków lellijnych. War
znwa, 
1826, folio. Złp. 6. + 
_ obrz
dów kmicielnvch. historyczny i 


duchowny, 1828, 1839, 1857, obacz: Rzymski 
Paw. 
- poczlłtków historyi naturalnej r. 1848- 
1849-1850. T. l. cz
ści 2, litr. XXVI, 297 i 
16; XII, 851, 22 i mapa l. Tom II. str. XI, 
775 i tab. 3. Tom III. str. 575 i XX. 
- Obacz: Beudenł i Jussieu i Milne Edwards. 
_ pomysłu do utworzenia baDku w Po- 
znaniu. Projekt zur Erl'ichtung einer Land- 
Bank iu Po sen. w 4co, str. 15. 
_ powodów do tytułu IX projektu do 
prawa wzgl
dem oczYllszowauia z urz
dll. 
(B. w. m. dr. i r.) (Warszawa, 1862?), folio, 
str. fi. 
_ praw obowiQzujQcycb w królestwie pol- 
skiem. Notaryat. (",I\1"8zl\wa, 184.), w 4ce. 
str. 99 i od 147-390 i IV (litogr.) ... 
_ prawa o małżeństwie, 1857, ob.: Heyz. 
mann. + 
_ przyczyn znucznej śmiertł.lności rocz. 
niaków, z wykazaniem zarsdczych środków. 
Radom, druk przy rządzie gubernial. ra- 
domsk., 1858, w 8ce, str. 160. 30 kop. 
_ psalmów dawidowych, obacz: Popiel B. 
(1806). 
_ składu IIpostobkiego i nauki o sakra- 
mentach tiwi
tych dla dzieci wyznania rzym- 
sko-katolickiego. Warszawa, Szleifstein, 1869, 
w 32ce. str. li3. 7 1 /. kop. 
_ snów, albo sposób do wygrania w lote- 
ryi od pewnego włoskiego astronoma wyda- 
ny. Warszawa, 1807, w ace. Złp. l gr. Hi. 
_ lnów nocnych dowcipnemu czytelnikowi 
dla uRpokojeniA sil: w zamysłuch jego z 7 
planet i 12 znamion ni"bieskich prognostyka 
alfabetycznie uporzlłdzony. Warszawa, 11306. 
w 8ce. 
- Td, do tego przydnna jest praktyka 
Pitagoresa wielkIego filozofa a oraz inne dla 
nauki i ciekawości krotofilne na lite,'y z ca- 
łego alfabetu praktykowania, przedrukowane. 
H. w. m., 1810, w 8ce, ark. nieJ. S. + 
_ Toz, b. m i r_ (1827), w 8ce, str 56. 
Zlp. 1. 
_ Toz, przedrukowune roku tego. B. w. 
m. i r., (1852/, w 8ce mułej, str. 37, w kom. 
u Jabłońskiego we L\\"owie. 20 kro m. k. 
_ Toz Mikołów, druk i nakład 1'. No- 
wackiego, 1857, w 16ce, str. 47. 
_ Toz, tamze, (18GI ?), w 12ce, ark. 2. 
I 
gr. 
_ snów oraz wyjawienie tAjemnic i spo- 
sobów jakich używuIi starozytni tuk dla za- 
bswy, jako i uzytku ukłudania numer do sta- 
wiaoia na loteryą służący. :;anok, Kar. 1'01. 
lak, 1851, w 8ee. 
_ snów czerpany z ksiąg stal'o1.ytnyrh, 
obacz: B. J. (18G7)j Biedrzycki J. 
_ suów nocnych z dołączeniem liczb na 
10terY:J stawiać si
 mających, oraz o włal- 
nOBciQch planet i grze l'unktowej. Wadowi-
		

/Bibliografia_05_218_0001.djvu

			200 


WYKOPALISKA - WYLEZYŃSKl 


ce, Sabinski, 1850, w 8C6, str. 71. 10 h. 
rn. k. 
- To
. SAmbor, P'obudkiewicz, 1860, w 
12ce. 20 cnt. 
- 'fen?e tytuł, oraz o własnościach (.Ia- 
net i grze punktowej. Wadowice, nakład i 
druk FoltYlla, 1862, w 16ce, etr. 71. -ł 
- Toz. Wado wice, nakładem i dr'ukiem 
:Franciszka F oltyna, 1877, w 12ce, str. 71. 
- sposobu uczenia, ob.: Lipiński J.i (Lan- 
kaster 1819). + 
- 6rodków do ratowania uduszl) nJch i 
utonionych, zmarzłycb, obwieszonych. zadu- 
szonych, otrutych i od ..iol'una %abitych. 
Noth und Hilfbiichel zur Lebensr
ttung der 
Erstickten, Ertrunkenen, EI'hangten, Ver. 
gifteten und vom Blitze getr'offeuen. B. w. 
m. i r. (Kraków, d,'uk TrassIera, ok. 1805), 
w 4ce, kart 8 niel. + 
- popularny ustawy podatku od dochu- 
dów. Rzecz wyj
ta z Gazety lwowskiej. I.wów, 
PiIler i Sp., 1860, w 8c
, str. 24. 20 kl'. 
ID. k. 
- (Krótki i wierny) nowej ustawy wojsko. 
wej. Lwów, z ces. król. galic. drukarni rZlj. 
dowej, 1869, w 8ce, str. 19. + 
- krótki, główny zasad pisowni polskiej 
z praktycznem za
tósowaniem. Lwów, Stock- 
mann, 1849, w 8ce, str. XXXIX i 65. Złp. 
l gr. 18. 
- zased ekonomii społecznej, t873, obacz: 
Zarański S. 
- zasad ogólnych exercerunkowych. Bez 
osobn. tytułu. B. w. m. i r., w 8ce, atr. prze 
szło 64. 
- krótki zasad rozmnazauiA i sadzenia 
drzewin wszplkiego rodzAju dla ludu wiej. 
skipgo, ułozony przez wyl.lziRl c. k. galrc. 
towar'zystwa gospodo rozpowszechniony (bez- 
płatnie) z rozpooljdzenia C. k. gnlic. rZQdu 
kmjowego z d. 4 Czerwca IBM r. do I. 16'120 
w trzech językach polskim, rnskim i moł- 
dawskim dla Galicyi i Bukowiny. Lwów, w 
drnk skarbowo galic., 1852, w 8ce, str. 36. + 
- popularne dla kobiet w salach muzeum 
techn. przem. krak. Rozkład godzin w 
ru- 
gi.n kwal.tale 1810-71, w 4ce, k. 2. ... 
- popularnE! dla kobiet w sala('h muzeum 
techn. przemysłowego krakowskiego 11871, 
w 4ce, kart 4, podpis Adr. Baraniecki). ... 
- Toz, 1872-73 (pi'łty istnienia zakładu). 
Kraków, druk Czasu, w 4ce, kart 4. + 
- kliniczne. WarAzawa, Rybiński i Schrei- 
ber, n Ad. Kowalskiego, druk K. Kowalew. 
Bkiego. 
I. Jaccoud S. O zakłóceniach mowy, 1874, 
w 8ce, str. 29. 30 kop. 
2. Jaccoud S. Rzucawka i mocznica,