/Bibliografia_28_001_0001.djvu

			ł, IV 
\ . 
: 
\ 
I 
I Karol Estreicher -- 
o 
I  

 
TOM 28 I 
.:>o.. 


... 


r3
		

/Bibliografia_28_002_0001.djvu

			BIBLIOGRAFIA POLSKA 


. 
. 


CZĘŚĆ III. 


(Obejmująca druki stuleci XV-XVIII 
w układzie abecadłowym). 


ł 


... . 
 


CZĘŚCI III TOM XVII: LITERA Si-Soj. 


'* 


KRAKÓW. 
CZCIONKAMT DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
pod zarądem Jó
f. Fillpowskiego. 
1930.
		

/Bibliografia_28_003_0001.djvu

			BIBLIOGRAFIA POLSKA 


KAROLA ESTR.EICHERA. 


OGÓLNEGO ZBIORU TOM XXVIII. 


Wydał STANISLAW ESTREICHER. 


Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności. 


'ł
" 


KRAKÓW. 
CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
pod un,dem Józefa Filipo..lr.iego. 
1930.
		

/Bibliografia_28_004_0001.djvu

			I 
r 


--., 
.\.\-.1 T ..,... 

,. 

 
. ,olU"''' 


50Ą '2łĄ 
ć)J.
 ,of
.c). 
X I 
 0 \ł 0'12
		

/Bibliografia_28_005_0001.djvu

			Tom XXVIII Bibljografji ukazuje się w p6ltora roku po poprzednim, co 
wobec trudności połączonych z drukiem stanowi pewnego rodzaju rekord spraw- 
ności Drukarni. Doszedlem w nim do połowy litery S. Reszta tej 1itery zajmie 
dalsze dwa tomy, tak że cala litera S zawarta będzie w czterech tomach. 
Druk następnego tomu rozpocznie się w krótkim czasie, o ile tylko Akademja 
Umiejętności rozporządzać będzie w tym roku fuuduszami niezbędnymi dla 
druku tak kosztownego dziela. Wszak nalezy pamiętać, że większa jego część 
drukowana jest petitem, a i korekty wobec ogromnej ilości nazwisk i liczb 
muszą być kosztowniejsze niz w innych dzielach. Trudność znalezienia funduszu 
to najwazniejszy szkopu', o który się rozbijaly dotąd usilowania, aby zapewnić 
regularną kontynuację w latach 1916-1927. 
Tom niniejszy wychodzi mniej więcej w tej 
amej objętości co poprzedni 
(str. 411), i przynosi niemniej doniosły materjal. Zadne z trzech stuleci (XVI, 
xvn, XVllI) objętych Bibljografją nie może się uskarżać na brak plonu. Do każdej 
gałęzi wiedzy i literatury znajdą się tu przyczynki. Szczególnie obfite są one 
dla dziejów sporów religijnych XVI i xyn stulecia. Opracowalem tu dwóch 
wielkich pisarzy katolickich: Skargę i Smigteckiego. Bibljografja prac teg
 
ostatniego, pisarza o europejskiej sławie (na którego Logice ksztalcił się w Ox- 
fordzie Swift), - poraz pierwszy wyczerpująco zestawiona - pozwoli może 
komuś podjąć się obecnie jego monografji. 
. Z pisarzy dysydenckich wskazuję na opracowanie tw6rczości Simlera, 
Walentego Smalca oraz dwóch Socynów. Brak monografji o Fauście Socynie, 
centralnej postaci bujnego prądu antytrynitarskiego, jest razącym brakiem 
polskiej literatury. Opracowalem zresztą nietylko Socynów, ale i bibljografję 
calego socynjanizmu, który z Polski rozlal się licznemi strugami po Węgrzech, 
Niemczech, Francji, Holandji, Anglji i Ameryce. Od niego wywodzą się nietylko 
nOWe pomysły dogmatyczne jak np. wyklad kapituły »Na początku bylo słowo«, 
ale i nowe idee społeczne: pacyfizm narodów, równość ludzi, humanitaryzm 
w prawie kamem. Wywiera on wplyw na Grocjusza i Komeniusza - a aż do 
polowy xvn wieku żyje w wysokiej mierze sokami polskiej myśli. Wielki to 
czas, aby ten wkład Polski do kultury europejskiej - znany tylko w ogólnym 
zarysie od czasu Pf3.c Briicknera - bliżej opracować. Może tom XXVIIT do 
tego się przyczyni. 
Do dziejów kościoła roskiego przynosi ten tom materjaly pod Sielawą, 
SJropieńskim (pracę tę windykuję Birkowskiemu), zwłaszcza pod Smotrzyckim, 
I ten pisarz pół polski a p61 ruski wychodzi w świetle dat »Bibljografji« dużo 
konkretniej i plastyczniej niż dotychczas. 
Obfite są przyczynki do dziejów nauk w Polsce. Historyk medycyny 
znajdzie dużo materjalu, począwszy od naj starszej polskiej księgi lekarskiej 
z początk!1 XVI wieku (str. 51) - poprzez prace Siennika, Simoniusa, Sixtusa, 
Sierpca, Sleszkowskiego. Znaczna ich część nie byla dotąd nigdy opisaną. 
Historja nauki prawa znajdzie tu dla siebie pokłosie pod Slawieńsldm 
(ciekawa dysertacja ingolsztacka), Mich. Slońskim, Skrobiszewskim Jakóbem, 
jednym z naj wcześniejszych autorów dysertacji doktorskich. Do historji poglą- 
dów politycznych znajdą się materjaly pod Kasprem Siemkiem (própy anty- 
kwaryczne), Stan. Skarszewskim, Szczepanem Sienickim, Jakóbem Sliwskim)
		

/Bibliografia_28_006_0001.djvu

			VI 


Smoguleckim Mikołajem. Ten ostatni (str. 319) przedstawia analogiczny przykład 
prawnika-polityka jak Jan Sierakowski (str. 59) o całe pół wieku przed nim. 
I on także broni programu szlacheckiej wladzy, tylko na tle reakcji katotickiej. 
Dla historyka politycznego przynosi ten tom ciekawe szczegóły czy to 
przy opisie walki stoczonej między Skyttem a Ossolińskim na dworze króla 
angielskiego Jakóba, czy to zwlaszcza pod nazwiskami Sobieskich. Wielkie 
znaczenie postaci króla Jana, górującej w calej współczesnej opinji europejskiej. 
wyjdzie dla każdego, kto zada sobie trud zestawienia dziel i ulotek niemieckich, 
francuskich, wloskich, hiszpańskich, angielskich, poświęconych naszemu bohate- 
rowi. Dla dziejów XV i XVI w. nie są bez znaczenia informacje bibljograficzne 
pod Silvius Eneas i Silvius Amatus. 
Dla dziejów; nauk ścisłych przedst.awiają interes informacje podane pod 
nazwiskami obu Sniadeckich, pod Patrycym Skaradkiewiczem, a zwlaszcza pod 
licznymi autorami kalendarzy i prognostyków (Piotr SA'owacki, Stan. &owako- 
wicz). Po raz pierwszy opracowano tu bibljografję Siemienowicza, słynnego 
polskiego teoretyka sztuki artyleryjskiej. Dla dziejów językoznawstwa ważną 
jest gramatyka hebrajska &onkowica. 
Z samego końca XVIII w. wybijają się tu postaci Franc. Siarczyńskiego, 
Waclawa Sierakowskiego, Stan. Siestrzeńcewicza. Każda z nich zasługuje na 
uwagę historyków naszej przeszlośc
 jako dla czasów swoich nader cha- 
rakterystyczna. 
Najmniej plonu przynosi tom niniejszy dla historji poezji polskiej, ale i tu 
wymienić mqżna malo znaną osobistQŚĆ Franc. Sitańskiego, Łukasza Slo\Vickiego. 
Franciszka Smiadeckiego (typ rzemieślnika i poety zarazem); wreszcie dwóch 
kobiet: Siemiotkowskiej i Siebeneycherowej. Pod nazwiskiem tej ostatniej należy 
szukać, zdaniem mojem, jaki
jś innej wlaściwej autorkiJ bliskiej dworu kro. 
lowej Anny. 
Jeśli dodam do tego liczne druki mające tylko znaczenie dla historji 
kultury - a nie nauk! ani literatury - jak owe panegiryki zalewające Polskę 
(Śleczkowski, Ignacy Slachetka, Antoni J. &owakowicz, Wawrzyniec Śmiesz- 
kowic, jeden z protoplastów barokowego panegiryku) albo jak objawy literatury 
antysemickiej (str. 238 i nast.) - to zestawiłem rejestr ważniejszych autorów 
i druków, w tomie xxvrn bliżej opisanych. Opisy bibIjograficzne są, wydaje 
mi się. wierne, uwzględniające nietylko zewnętrzną stronę druku, ale i wcho- 
dzące w jego treść. Zwrócilem także uwagę na zapiski świadczą;ce o dziejach 
poszczególnych egzemplarzy. . 
.Tom poprzedni wywołal kilka nader życzliwych recenzji. Autorom ich 
składam Vodziękowanie za słowa zachęcające do dalszej pracy, taksamo jak 
dyrekcjom bibljotek Jagiellońskiej, Muzeum nar. (Czapskich). Akademji, Warsz. 
Uniw., Ossolińskich, Krasińskich, Kórnickiej, Zamojskich, Toruńskiej, Czarto- 
ryskich, Uniw. lwow. za przysIane mi na czas przygotowywania manuskryptu 
druki, co umożliwiło autopsję niemal każdego druku, o jakim piszę. 
W roku 1928 udzieliło mi miasto Kraków nagrodę 5000 złotych za pracę 
naukową około ..Bibljografji«. Przeznaczylem ją w całości na prowadzenie prac 
przygotowawczych nad dalszemi tomami, na co żadnego funduszu nie posia- 
dalem. Pozwalam sobie złożyć za to gorące podziękowanie zarządowi miasta 
Krakowa, w którego murach od lat osiemdziesięciu dwóch (1848-1930) pro- 
wadzi się praca nad dokonaniem i ogloszeniem niemalej wytrwalości wymaga- 
jącego dziela, zbliżającego się coraz widoczniej ku swojemu końcowi. 


Kraków, 31 maja 1930. 


Stanisław Est1'eichm'o
		

/Bibliografia_28_007_0001.djvu

			SIANO 


Siano z pola śmiertelności ob. Po- 
korski Innoc. (1690). 
SIANOŻĘCKI Jan Kazimierz Wojnicz. 
Lament pasterek nad śmierci'} Amorylli 
'swey wsp6łrówiennicy z okazyi wypła- 
conego śmiertelności długu na dniu 22. 
Miesiąca Kwietnia roku 1783. przez 
JWną Izabellę z J. O. Xiąząt Lubo- 
mirskich Potocką pisarzową W. X. Lit. 
w Warszawie. w 4ce, kart 4. 
Faleński w Bib). warsz. 1866 I 350. 
Warsz. Uniw. 
- Smutny odgłos Korpusu art y- : 
leryi Koronney z okazyi śmierci JW. 
z Potockicb Graffowey BrUhlowey w dniu 
23 Listopada 1782 r. zdarzoney. War- 
szawil.1782. w 8ce; str. nlb. 8. . 
KraBińs. 
-'- Los przewidziany Narodu Pol- 
skiego wierszem opisany. (B. m. i r.). 
w 4ce. Zamoj. 
SIARClVŃSKI Antoni, sekretarz' sej- 
mowy (1753 t ] 820). Dyaryusz Seymu 
Ordynaryinego Pod Związkiem Konfe- 
deracyi Generalney Oboyga Narodow 
W Pudwoynym Posłow Skladzie Zgro- 
madzonego W Warszawie Od Dnia 
16. Grudnia, Roku 1791 (poprawjono 
atr
mentem na O) Tom I. Ozęść I. [Tu 
rYCl
a. Smuglewicz deL Groll fec. przed- 
stawIa
ąca.Wolność z czapką frygijską 
na wł
czDl 
epczącą postać niewieści" 
z pawIem l z zerwanemi kajdanami 
obok]. W Warszawie w Drukarni 
Uprzywileiowauey Mich
łaGrolla, Księ- 
garza Nadwornego Jego Królewskiey 
Mości (1791). fol., k. 2 nlb., str. XII, 
k. 6 nlb. i str. Ib. 391 (sygn. Ggggg 2). 


SIARCZYNSKl 


.1 


Toz:... Tom I. Ozęść II. [Winieta 
z literami S. A. R.]. fol., k. tyt., str. 410. 
Ob. opis w tomie XV str. 430. 
Antorem diarjusza powyższego byl Siar- 
czyński. On też jest podpisany pod dedy- 
kacją kr610wi. Podnosi w niej, źe dopiero 
Stan. Ang. wrócił sejmom ład i znaczenie. 
Na :tyczenie króla marsżałek sejmu po- 
woral go na sekretarza. 
Rozpoczyna uniwer.al zwołuj,!cy sejm oraz 
uniwersal marszałk6w konfederacji {z r. 
1790). Potem idzie: nniwersał J. K. Mci 
powt6rny, oraz drugi uniwersał mar
zał- 
k6w. Wreszcie idą spi8Y senatorów, mini- 
strów i posł6w. 
Część I rozpoczyna sesja I z dnia 16 grud- 
nia 1790. Kończy sesja XII z 7 stycz- 
nia 1791. 
Cz,:ść II obejmnje ezas od sesji XIII z 10 sty- 
cznia do se8ji trzydziestej z 7 lutego 1791. 
R8Bzt,: diarjusza niewydaną złożył autor 
warsz. Tow. Przyj. Nank, skąd zabrano 
rękopis do Petersbnrga. 
Diarjusz Siarczyńskiego jest prowadzony 
z wielką dokładnością. Możemy to ocenić 
porównuj,!c jego pracę z poprzedniemi 
diarjuszami z lat 1788 -90 zarówno in 
folio (przez Łuszczewskiego) [Bibl. XV 
str. 45U] jak in 8vo [Bibl. XV str. -'61]. 
Diarjusz z r. 1790/91 in 8vo, zwany 
"Dziennikiem", wychodził równolegle, 
w luźnych zeszytach, każda 8esja osobno; 
ale se.je były tam inaczej numerowane. 
Np. sesja z dnia 1 lutego 1791 jest tam 
oznaczona cyfrą CCCLXXIX (5791. V&ien- 
nik ten, nieco pobieżniejuy od Diarjnsza 
Siarczyńskiego dochodzi do duia 8esji 
CCCCXXXV, a więc obejmuje lnty, ma- 
uec i kwiecieó', których Diarjnsz Siar- 
czyńskiego drukowany nie ohjl!ł. 
Egz. Akad. (Część I) i Czart. (Część II) ma 
na oprawach herb Ciołek Stan. Aug. wrn 
a Orłem i Pogoni,!. 
Akad. - Branic. - Cbrept. - Czartor. - 
JagielI. - Krasiń.. -- Ossol. - Uniw 
Iwow. - ZieliDs.
		

/Bibliografia_28_008_0001.djvu

			! 


SlARCZYNSKl 


SIARCZYNSKI 


- Zbior Konstytucyi I Uchwał 
seymu pod Związkiem Kon fe deracy i 
,w Warszawie Agituiącego Się... Podług 
Dat Obiaty Wydrukowany... (1'191)... 
ob. Zbiór. 
- wierny czynności... (1791)... ob. 

bi6r. . 
Znaczną część konstytucyj sejmu czterolet- 
niego on obiBtował w grodzie warsz., 
w charakterze "Comitiornm atque Con- 
foeder. Regni secretarins". Stąd w nie- 
których katslogach bibl. figuruj:} one 
mylnie pod jego nazwiskiem. - Nale:t1 
t ich sznkać w "Hibljografji" pod tytułem 
:{ danej ustawy, a. więc np. pod "Zasady do 

 poprawy", "Sejm". "SejmikiK, "Ustawa. 

 rządowa". itp. - albo te:t pod "Actum.... 

 \Va:!;niejsze drnki, Ilznpełniajl)ce konBt. 
3 moja, zestawię pod "Ustawa rz'ł dowa ". 
_ ob. AClmn (1790-92) - Ob- 
jaśnienie (1792) Sejm - Sejmiki-. 
Siarczyński l!'ranc. - Urządzenie do 
urzędu i akt ziemiańsk.(1792)- Ustawa 
3 maja. 
O jego pó
niejszej działalności ob. Bibl. 
Eatr. IV. 229. - Bentkow. II. 170. - 
8obiesllcz. w Encykl. pow. Org. XXIII. 381. 
:Porównaj ni:tej uwaglJ co do jego autorstwa 
kBią:tki "Dzień 3 maja". 
SIARCZVŃSKI Franciszek (1758 
t "llistop. 1829). Dzień Trzeci Maia, 
Roku 1791. w Warszawie, Nakładem 
i Drukiem M. Grolla, Księg: J. K. M., 
w 8ce, k. 3 nlb., str. 260. 
Na k. tyto rycina przedstawiająca kolumnlJ 
oltrosłupową z literami SAR, u Bpodu jej 
lIiedzi kobieta i rytuje na kamieniu na- 
pis: Aeqna lance. Naokoło wieniec. Pod.. 
pis: GrUll inv. & feo. . 
Enc. kośe. XXV str. 250 bllJdnie podaje, 
jakoby to byla ta sama rycina. co w "Dja- 
rjuszu sejmu konstyt." (ob. wyżej). 
Biektóre egzemplarze mają po tytule kartko' 
z cytatem: Consilium in provideudo, in-' 
dustria in agendo. celeritas in confi- 
ciendo. - Na końcu bywa doprawiany. 
Katalog ksią:tek GrUlla (kart 8). 
Rozpoczyna Przedmowa, w której zapowiada, 
:te był dziełu przytomny, a w wYBtawieniu 
rzetelny. Autor nie podł'isauy. : 
Zauyna od wystawienia przyczyn, dla któ- 
rych koustytncjlJ przyspieszono (wieść o roz. 
biorze kraju). Na str. 7 opis wypsdków 
z 3 maja. Przytacza mowy i depesze od-, 
ezytane w sejmie. Na str. 159 opis przy-. 
silJgi króla. marszałków etc. Na str. 179 
wypadki z 4 i Ó maja. Od .str. 224, 
o usposobieniu kraju w stosunku do Kon- , 
stytucji. Kończy list Piusa VI papie!a 
w sprawie Konstytucji. 


Dzieło jest diarjnlzem wypadk6w; podaje 
o nich dość szczegółów skl!dinąd nie zna- 
nych. Wyszło bezimiennie. Jako autor 
bywa podawsny .'ranciszek Siarczyński, 
ale mam wątpli wośe, czy nie był nim 
raczej Antoni Siarczyński ? On bowiem 
prowadził diarjusz sejmu i system kro. 
1I.ikarski tu przyjl)ty lepiej się zgadza 
" jego umysłowością jak ze sposobem pi- 
unia Franciszka Siarczyńskiego. 
Bentk. H. l. 11 777. 
Akad. - Jagiell. - Osso\. - Zsmoj. - 
Zielińs. 
- Geografia czyli opisanie natu- 
ralne, historyczne y polityczne kraiow 
y narodow we czterech częściach świata 
zawieraiących się, z dołączeniem Geo- 
grafii Astronomiczney. Przez X. Fran- 
ciszka Siarczyńskiego K W. P. K. 
Tom l. w Warszawie 1790. w Dru- 
karni J. K. Mci i Rzeczypospolitey 
u XX. Scholarum Piarum. w 8ce, k. 
8 nlb., str. 402 i k. 4 nlb. 
Toż:... Tom II. w Warszawie 1794. 
w Drukarni Xi
ży Piarow. w 800, k. 
2 nlb.) str. 639 i 1 nlb. 
Tom III. k. t., str. 684 i k. 1 nlb. 
Egzemplarze tomn II i III miewa,Jłł nieco 
różne tytuły. Hótnica jest drobna, bo po- 
lega tylko na tern, że w jednych jest na 
tytule winietka (kula siemska), tv' innJch 
niema. 
Koniec tomu lU był widocznie przedruko. 
wany. SI! bowillm pewne drobne różnice 
między egzemplarzami w kustoszach, w n- 
wagach marginesowJch (np. na str. 561), 
nawet odmiany vr układzie (str. 5771. 
R6:tnic w treści niema jednak. 
W przedmowie rozpoczynaj,!cej tom I gani 
dzieło Łnbieńskiego, a chwali geografjl) 
X. Wyrwicza; wspomina de la Croix i BIi- 
schinga. Mówi, że geografję Polski opisal 
najobszerniej. Część astronomiczną. brał 
z Mentelle'a. Poczem idzie: Przestroga 
względem wymawiania obcych wyrazów - 
i Skrócenia. 
W tomie I jest: Wstęp; Słownik geogra- 
ficzny (przekład łacińskich, włoskich, hisz- 
pań
kich, franc, itp. terminów); na str. 
40-48: wyrazy marynarskie nżywane 
w pismach geograficznych (jest to słownik 
terminów :teglsr8kicb, zasłngujący i dzisiaj 
Da uwzględnieni,,). Od str. 49: Opi58nie 
matem..tyczne i fizyczne. Na str. 75: Opi- 
sanie polityczne ziemi (o religji. j,:zykacb, 
ustroju). Od str. 91. PodzilLl ogólny po- 
wi"rzchni (ua lądy i D'lorza). - Od str. 11&: 
O północnych państwach Europy (Danja, 
N.orwegja, ' Szwecja, Rosja, Anglja). - Na 
str. '271 o s'yb"rji. - Na str. 378-402 


t
		

/Bibliografia_28_009_0001.djvu

			SIARCZYŃSKI 


SIARCZ'iNSKI 


3 


o uptroju i prawach Anglji. Na ostatnich 
51 kartach porządek materji i spis błędów. 
Tom II opisnje: Niemcy, Austrjt;, Nider- 
landy, Czechy, Śląsk, Prusy, Holandję. 
Na końcu Rejestr rseczy. 
Tom 111 zawiera: SzwRjcarję, Wł}gry,Francję, 
Hi8zpanję i Portngalję, Tnrcję, Grecjv, 
WIochy. Na końcu Rejestr. 
Jest to więc tylko geograf ja Europy, a w niej 
brak Polski (pomimo że autor zapowiadał 
w przedmowie, że ją. obszernie uwzględni). 
Dzieło widocznie nieukoliczone. Zapewne 
prseazkodzil ukończeniu rozbiór kraju. 
Przy opisie katd('go kraju uwzgl'ldnia autor 
rozległofić, plody. lndnofić, religję, monetę, 
nauki. rZl}d, dochody, góry, rzeki, posia- 
dłoBci, podzial na prowincje, miasta, hi- 
storjv. 
Akad. - Czartor. - Dzików. - Jagiell. - 
Ossol. - Uniw. h,ow. - Zamoj. - 
Zielińs. 
- List Sandomierzanki do Poda- 
lanki drukowany w Krakowie (u Ig. 
GrebIa) Roku 1784. w 8ce, k. 10 nlb. 
Datowany ze Szczerzyna d. 30 lipca 1784.. 
Było przedrukowane jako "Anti-Podolanka" 
przy drngiem wydaniu"Podolanki" X.Kra- 
je"skiego, o csem tom XX. 203. 
'l'endencjl} jest obrona piśmiennictwa pol- 
lIkiego przed zarzutami Krajewskiego (Po- 
dolanka wychowaoa w staoie natury).- 
Odpowiadal na to znowu Krajewski w dal- 
szych trzech broszuracb (Odpis mę
a, Dja- 
log, List Podolaoki), o czem obac5 tom XX 
str. 202-3 oraz t. XV,424. 
Omawia tę polemikę Gubrynowicz Romans 
w Polsce 1904 str. 112. 
Brallic. _ Jagiel!. - Krasińs. - Ossol. - 
Warsz. nniw. - Zielińs. 
- List Paryżanki do Podolanki. 
czyli Oryginał do Kopii. 1784. w 8ce, 
str. 15. 
Pillane z powodu plagjatu, jaki mial popełnić 
ks. Krajewski, który romans franc. "ImirceK 
(antora pseud. Xang-Xung) przerobił i r;a- 
-tosował do stosunków polskich. 
List Paryźanki podpisany jest rownie!lmircB. 
Datowany: 22 paźdz. 1784. 
W ątpliwem jest, czy autorem jest Siarczyński, 
cboć bywa mu przyznawane. Jego "List" 
wyuedł o kilka miesięcy wcześniej, Byłby 
w nim poruszył sprawę plagjatn (chyba 
le poznal romans franc. później ?), - Ob. 
tom XXI. 339. 
Gubrynowicz I. c. str, 116. 
Akad. - Krasi lis. _ OSlol. - Zamoj. 
- Listy Moralne Do utworzenia 
pięknego serca stosowne z Niemieckiego 
na Polski język Przełozone Oryginał 
Angielski Tom I. The Libertine, who. 
lost in quilty joys Scoms heavn's just 


love, and shunB tba prechers voice. 
Won bv the artfuU tales of gen'rouB 
deeds. Shal felI the wish to copy wnat 
he eads. Rowe. W Krakowie. Kosztem 
y drukiem Ignacego Grebla Typ. y Bi- 
bliop. J. K. Mci Roku 1786. w 8ce, 
T. I. k. 1 nlb. j str. 252. 
S, podobno egzemplarze II datą 1782. .I SI!- 
także egzem pl arze oznaczone jako "Edycja 
Trzecia" Tomu I: "w Drukarni Uprzywile- 
iowaney Antoniego Grebla Roku 1792".- 
Wreszcie sił takie egzemplarze oznaczone 
jako "Edycya CzwartaK "w drukami An- 
ton1ego Grobla Roku 1800". - Oczywiicie 
III! to tylko edycje tytułowe, bez zmian. 
Na odwrocie k tyto tomu I jest Regestr 
I,istów Moralnycb. - Na: czele Przed- 
mowa. Tlumacz powiada, i! w j
zyku nie- 
mieckim wyszłl te listy 4, razy. 
Toż:... Do utworzenia cnotliwego 
serca stosowne... Tom II... w Krakowie 
1788. Kosztem i drukiem Ignacego 
Orebla Typ: i Bib!. J. K. Mci. (Na 
końcu:) Tłomaczenie X. S. od Ro. K. 
B. T. P. w 8ce, k. 2 nlh., str. 305. 
Równie! i ten tom wyszedł ze Z1Ijienionl} 
kart, tytulową. jako: "Edycya Trzecia. 
w Krakowie 1793. w Drukarni Antoniego 
Grobla". 
Na odwr. litr. 305 saczyna się w edycji 
z r. 1788: Katalog ksil!iek PolBkich kra: 
jowycb, które wyszły kosztem z DrukarnI 
Greblowskiey _ 
Daielo j8Bt romansem, złoionym z Ii.tów 
pisanych przez osoby o imionach greckioh 
i rzymskich (Kleon, CyneaBz, Sofron, Jn- 
niuBz, Narcyz, Epicbarinu., Zerim, ParmB- 
nides, Kleomenes, Fedon etc.). Ciągłości 
akcji w nich niema. Treść moralizująca 
i psychologiczna. - Nazwiska angiel- 
skiego autora nie wykryłem. Gnbl)'nowicz 
Romans" Polsce (1904) dzieło to pomln
r. 
Akad, - Czartor. - Jagiell. - OBsol. - 
Uniw. Iwow. - Wileń.. 
- Mowa przy dorocznem zaczęciu 
Szk6ł Warszawskich XX. Seholarum 
Piarum, miana przez X. Franciszka 
Siarczyńskiego Nauczyciela Wymowy. 
w Warszawie 1788. w 8ce, str. 27. 
Zwalcza obojętność dla religji, pogardę kraju. 
Omawia rółne wady młodzieży polskiej. 
.Jocber 1761 podaje za Bielskim tytuł po 
lacinie. Akad. - Krasilis. 
- Pochwała Stanisława Szcz
snego 
Potoc1ciego generała A'rtylleryi Kor. 
W Warszawie w drukarni XX. Sch. 
Piarum 1789. w 8ce. str. 43. 
Wyszlo bezimiennie. Dotyczy daru Szczę- 
snego zlo!onego Rzsczyp. (12 armat i klej-
		

/Bibliografia_28_010_0001.djvu

			4 


SIARCfiNSKI 


SIARCZYŃSKI 


DOty) po uśmierzenin buntu nkraińskiego.- 
Cytuje jako jego pracę Enc. kośc. XXV. 
250 (za W6jcickim). To samo twierdzi 
notatka r
kl! Jana Szlachtowskiego z roku 
mniej więcej 1860. 
Ob. tom XXV str. 170 (pod Potockim St.). 
Branic. - Muzeum N.rod. - Zamoj. 
- Sztuka ogrodnicza czyli 
 
grod- 
ni<,twie; zawieraiąca przepisy chodzenia 
przyzwoitego około ogrodow kwiato- 
wych, kuchennych, y sadow, z przy- 
datkiem niektorych ciekawych wiado. 
mości y sekretow. w Krakowie kosztem 
Ign. Grebla. 1782. w8ce, str. 146. 
Zamoj. 
- Toż:... chodzenia przyzwoitego 
około ogrodów kwiatowych, kuchen- 
nych y sadów z przydatkiem niektó.. 
rych ciekawych y użytecznych wiado-. 
mości sekretnych. Edycya druga po- 
prawiona. W Krakowie 1785 kosztem 
y drukiem Ignacego Grebla Typografa 
i Bibliopoli J. K. Mości. w 8ce, str. 144. 
Na odwrotnej stronie karty tytulowej: Czy- 
talem uaukę o sztnee ogrodniczej. ze być 
mob drukowana saświadczam. - Dan 
w Kolleginm Teologicznem Kanonicznem. 
Dnia 11 Marca Roku 1782. - X. M. Jan. 
Kanty Toryani l'isma S. y Prawa oboyga
 
Doktor, Ksiąg w Dyecezyi Cenzor. mpp. -, 
Na drugiej karcie umieszczona: Przemowa' 
do czytającego. W niej powisda autor, że, 
zebral materjał do swego dzieła 
z ksiąg 
Dajwięcey niemieckicb". . 

a 3 nast
pnych kartkach (ni..epaginowa- 
nycb) znajduje si
: Wypis rozdział6
 
i rzeczy w tej ksi,!zce zawartych". Jest 
c
ęBci 4: I. o ogrodacb kwiatowych, 
II. o ogrodach kuchennych, III. o sadach, 
IV. o szczeg61niejszycb sposobach i Se-' 
kretach ogrodniczych. - Na dalszych 3 
kartach znajduje sil): 
 Regestr opisanych 
w tej ksil}ice kwiatów, ziół, drzew, ogro- 
dowin, owoc6w, krzewów i innych roślin 
porządkiem alfabetu" (kart nlb. wraz z ty- 
tułowI} 8). - Zaczyna się nast
pnie rzeCz 
właściwa a zarazem i. paginacja. 
Porówn. Matawowski (Kalendarz 1784). - 
Wymieniane by
ajl} edycje 1775 i Kra- 
k6w 1780. 
Jagiel!. - 08801. - Zamoj. - Zielińs. 
- Traktaty między mocarstwami 
europeyskiemi od r. 1648... ob. Traktaty. 
Siarczy1\ski był wydawcq. tomów IV, V i VI 
(za lata 1774-1789). Poprzednie tomy 
wydali Obermayer iSkrzetuski. - Tom IV 
rozpoczyna si! od r. 1764. Tom VI ko1\czy 
sil] przekładem Konstytucji amerykań- 
skiej z r. 1789. 


- Traktaty, konwencye handlowe 
y w-aniczne,... między Polską y obcemi 
pań
twami od r. 1764 
 1791... zawarte .. 
Warszawa (1791)... ob. Traktatv. 
- U waga na koszta pogrzebowe 
w Wiedniu. Wrocław (właściwie Kra.- 
ków] w 1781. w 8ce, str. 20. 
Autorem jest Teleszyński (ob.). - Bywa 
przyznawane i J. Wybickiemu. 
- Krotka fizyczna y historyczna 
wiadomość o soli. Humanis Nil aptiuB 
usibus usquam Est sale, diversi com- 
moditate Oibi. Sehrotter de Sal Vielic. 
W Drukarni Nad: J K. Mci: i PP. 
Kom: Edukacyi Narodowey Roku 1788. 
w 8ce, k. tyt., str. 58 (mylnie 59, gdyż 
str. 29 opuszczona). 
Omawia traktat między Polskq. a CesarzowI} 
Niemieckq. (M. Teres
) z r.I77& i odst!}- 
pienie sprzedaźy soli Kompanji prnskiej. 
Objaśnia gatunki soli, historję :tup pol- 
skich, zagraniczne :tupy, s61 morskI! i wa- 
rzon,!, spos6b budowania warzonek, :tupy 
ruskie w Galicji, żupy w BUlIku i Solcn. 
Kończą uwagi w sprawie naszego handlu 
sola ze Wscbodem. 
Dziełko to napisał z rozkazl1 kr61a i otrzy- 
mał za nie medal Bene Merentibus. 
Akad. - Jagiell. - Ossol. - Zamoj. 
- Zakus nad zaciekami W szech- 
nicy Krakowskiey Ozyli Uwagi nad 
niektóremi tey Akademii dyssertacyami. 
Ił n'y a pas d'autre moyen de rendre 
les lettres respectables. que de faire 
trembler ceux, qui les outragent. Vol. 
tai re. w Warszawie w Drukarni P. 
Dufour Kons: Nadw: J. K. Mei, Dy- 
rektora Drukar: Korp: Kad: (1789). 
w Sce, str. 95. 
Na końcu: Koniec Cześci I. 
Omówione są tu rozpra"wy: AndrzE\ja Trzcin.- 
skiego, J\IercinR Finłkowskil'go i Jacka 
Przybylskiego (ob. Bib!. XV, str. 25ł, 
XVI, 204, XXV, 360). Jest to wi
c jeden 
z epizodów tej nader interesnjl}cej pole- 
miki literatów warszawskich z profe8
rami 
krakow.kimi, w której brali ndział Snia- 
decki, KoUątnj, Dmocbowski, Kopczyński. 
Łańcl1cki, Siarczyński, ł'ijałkowski, przy- 
bylski i Trzciński. Cały ten spór zupełnie 
dotąd nie oprllcowany. Celem kampanji 
literackiej in.pirowanej przez Śniadeckiego 
było w8trząsn,!ć "złym gnstem" Akademji 
krakowskiej i jej "gotycyzmem" (to slowo 
po raz pierwszy tu uzyte), orllz zmusić ją 
do post,:pu. Siarczyńaki ndel"Ja nietylko 
na zacofanie naukowe, ale glównie na 
zły jl}"yk polski (zwalcza neologizmy jak.
		

/Bibliografia_28_011_0001.djvu

			SIARKIEWICZ 


SIARKJEWICZ 


5' 


wypadek, wszechnica, słynny, nieawiemy, 
zakns, itp. - zestawienie neolojl"izm6w 
'wiadczy, ile wiele z nich szybko się 
prayjęło). 
Jelt to polemika ze 
trony polskiego 
oAwie- 
cenia M , grupującego się dokoła Stan. An- 
ilu eta, przeciwko barokowi nankowemn - 
polemika, któr'ł pomBcił na oBwieceniu 
(i na Sniadeckim) rychlo Mickiewicz. 
C.ęści II Siarczyński nie wydał. Natumiast 
Bielski Vita str. 191 mówi, że czeeć II 
tworzy rozprawa Dmochowskiego "ioode- 
rstius scripta". Brosznrę Dmochowskiego 
stre8cił m6j ojciec w tomie XV str. 
263-2&4. 
Porównaj takle dwa bezimienne pisma: "Sy- 
len" i 
"Rozbi6r Zakusu nad Zacieknmi", 
które jest zapewne pióra Trzcińskiego, 
lo czam " tomie XXVI. 408). 
Jagiełł. - Ossol. - ZieJińll. 
. - ob. Dmochowski Fr. - Dyalog 
(1784) - Echard (Dykcyon. geogr. 
1182) - List (1760-1) - Obermayer 
Fulgenty - Raynal IHistorya polit. 
rewol. 1783) - Traktaty. 
Był także redaktorem "Gazety rządowej M 
w r. 1794; obacz tom XVII str. ó3. 
O jel!o p6źniejs!lej bardzo obfitej działal- 
ności (1800-1829) ob. Estreicher Bibl. IV. 
230. - O pozostawionych przezeń nader 
licznych ręko pili ach ob. Katalog ręko bibl. 
Ossoł. (zwłaszcza tom II i III) oraz Czaso- 
pismo nauk. Ossol. 1830. III. 
Encykl. kośc. XXV (ks. Dmochowski). 
Encykl. O
gelb. XXIII (Sobieszcznński).- 
Wójcicki Zyciorysy zuakomitych ludzi.- 
Bielski Vita et scripta str. 192. - Krze- 
miński w Sto lat myeli polskiej II. Btr. 
324. - Smoleński KuźnicĄ Kolłl}tajowska... 
oraz Publicyści anonimowi 1912. - Kor- 
but Literatura II. 276. 
SIARKIEWICZ Antoni, Jezuita (1670 
t l maja 1723). Miecz sprawiedJiwości 
Boskiey trybunalską y chrześciańską 
sprawiedliwością od zemsty przytrzy- 
many: kaznodzieyską mniey polerowaną 
pracą du większego od złutego Abdanku, 
I?o
oru oddany Jaśnie Wielmożnemu Ja- 
sn.le N a y przewielebnieyszem u J ego Mości 
Xlę
ZU Janowi Skarbkowi Arcybisku- 
pOWI . Lwowskiemu y całey Metropolii 
Ruskl
Y, Administratorowi Opactwa 

ł
cklego. Tu.dzież Wielmożney y prze- 
8WIp.tney Kaplt'Jle Lwo\vskiey Wielkim 
Pralatom .Panom y Dobrodzieiom od 
X. Antomego Siarkiewicza Soc. Jesll 
Ord ynaryusza Katedry Lwowskley roku 
którego Pan Pokoju' mlecz w pochwy 


chowa 1718. w Lwowie w drukarni 
Oollegium Soc. Jesu. folio, k. 11 nlb., 
str. 409. 
Rozpoczyna Prefacia, " której wychwala 
Abdanków, oraz: Do Czytetnika i apro-- 
bacje, Poczem idą dwa lwowskie kazania: 
kannie na konsekracyi Fel. Jana Sza- 
niawskiego Biskupa Sufragana 1717 i ka- 
zanie na konsekracyi Zofii Teofili Skarb- 
kowny Zakonu S. O. Benedykta Xieni. - 
Te oba nie są liczbowane. Poczem idzie 
kazanie na niedzielę 10 po świątkach - 
kończy kazanie na niedzielę 9 po Bwil!t- 
kach. Przepelnione łaciną i niedorzecznemi 
cytatami z hitorji starożytnej. Bowiem 
przezornie unika aluzji do Polski sil} od- 
noszących. Posluguje się przykładami ob- 
cemi. \Vyjątkowo na str. 90 o obrazie pła- 
cZl}cym Stanisława w Lnblinie na sło- 
mianym rynku. Na str. 76 o jarmarku 
jarosławskim. 
Na str. 188 kazanie przeciw obchodzeniu 
mięsopnstn. 
Jocher 4724. - Brown Bib\. 367. 
Akad. lbrak. k. t.) - Jagiell. - Ossol. 
- Smutna Korony Polskiey po- 
stawa Jaśnie Oświeconego Trybunału 
- app81'3cyą. jak jasnym słońcem wypo- 
. godzona przy szczęśli wey direkcyi Laski 
Marszałkowskiey .Jaśnie .Wielmożnego- 
Pana P. Andrzeia Radomickiego W 0-. 
iewody Kaliskiego od Ordynaryusza. 
Piotrkowskiego Societ. Jesu, piórem 
y mową adumbrowana Roku od appa- 
ryciey' świętey na świat sprawiedli- 
wości 1710. dnia reassumpcyi przerwa. 
nego powietrzem Trybunału 16 marca. 
W Zamościu w drukarni Akademickiey. 
folio, 7 k. nlb. 
Pn.ypis Ant. Siarkiewicza Andrzejowi Ra- 
domickiemu Marszałkowi Trybunału kor. 
Kuzanie na zaczęcie Trybnualn w Piotr- 
kowie. Poprzedza lista dępntatów 'wieckich 
i duchownych. 
Brown Bib\. 367. 
Branic. - Ossol. - Warsz. Uni,,'. 
- Pańskie y walne Korony Pol- 
skiey prezydium w herbowney Jaśnie 
Wielmożneg-o prezydenta bramie Jmci 
X. Jana Pokrzywnickiego dziekana 
Gnieźnieńskiego, proboszcza Krakow- 
skiego etc. etc. Referendarza Koronnego 
na dobro pospolite osadzone y pochwa- 
lonl' od Ordynaryus7.8 Societatis Jesu 
w Kościele PiotrkowskIm Roku Pań- 
skIego 1709. w Zamościu w drukarm 
Akadeuuckiey. folio. 4 ark.
		

/Bibliografia_28_012_0001.djvu

			6 


SIARKIEWICZ 


8IBINIENSIS 


FraypiB do X. Jana PokrzywDickiego PrezY4 
denta Trybunatu kor. Kazanie na sakoń- 
czenie Trybunał:n w Piotrkowie. Poprzedza 
apiB deputat6w dncbowD,ych i 6wieckich. 
Brown Bibl. 867. 
KrasińB. - Warsz. Uniw. 
- Tryumf z przeko.nanego. świata 
w herboWDey Jaśnie Wielmożnych 
Ichmcio.w PP. Cetnerow Chorągwi, roz- 
wi
iony przy solennym do Zakonu 
Naświętszego. Sakramentu ingresie Ja- 
śnie. Wielmożney Imsci Panny Zofii 
Cetnero.wny W ojewodzanki Smo.leń- 
skiey &c: ogłoszony, i dedykowany 
Honorowi Jaśnie Wiehnożoych Imściow 
Pano.w Cetnerow, i samey=':e Fundatorki 
Prześwietnego i Przeświętego Zakonu 
Wielebnych Panien Sakramentek Lwow. 
skich. oa X. Antoniego. Siarkiewicza. 
Soc:JesuOrdynaryuszaKatLedry Lwo.w- 
.skiey Roku. ktorego Zwycięsca. śmierci 
,swoy tryumf wsławił. 1717. Dnia l.'rze- 
. ciego Wielkanocnego. We Lwowie 
w Drnklirni Brś.ckiey SSS. Troycy. fo.l., 
- k. 11 nlb. 
Egs. Jag. ma lIa tytule dedykacjlj właano- 
r
c:lnl! Ster. 8zcJ:anisckiemu. 
Po k. tyto 2 karty zajmuje .Prefacia", 
w kt6rej antor W1woaai genealogjl] Cet- 
Derów. Jan Cetner był urodaony II wDuki 
Bnn. Ż6łkiewskiego. 
Kazanie z tekstu: Levate siguum iD Sion. 
Brown Bibl. 367. 
Jagiell. - Krasińs. - OBsol. - Zamoj. 
Siarkiewicz Marcin ob. Decisio 
(1740). 
SIATKIEWICZ Franciszek. Krasna 
Go.ra Lubaska, Ondami Bozemi w Ko- 
Miele Lubaskim Na.yswiętszey Panny 
Maryi Wsławiona, y z Rozkazania. Ś. p: 
Jaśnie Wielmożnego. Jegomośći Xiędza 
Hieronyma Wierzbowskiego, ua ten czas 
Biskupa Fessenskiego, Suffragana, y Of- 
:ficyała Poznanskiego, Kustosza War: 
8zawskie
o., J. K. M. S. Roku Pań- 
skiego 1686. pierwszy raz. Teraz po- 
wtornie za. pozwoleniem Wielmożnego 
Jegomośći Xiędza Szczepana Skrzebow- 
skiego, Kanonika. Katedralnego Poznań.. 
skiego., Jaśnie Oświeconego Xiążęcia, 
Jego.mo
ći Biskupa Poznańskiego Au- 
dyto.ra, y Generalnego Sędziego, Pro- 
boszcza. Bukowskiego.. y Srzemskiego. 
Przez X. Franciszka Siatkiewicza, Dźie- 


kana Cza.mkowskiego, Probo.szcza. Lu- 
baski ego., do. Druku Podana. Roku 
Pańskiego. 1762. W Poznaniu, w Dru- 
karni Akademickiey. w 8ce, k. 68 nlb. 
(sy
n. A-I,,). 
Ty tul obejmuje calI! 1 kartl] (po oba Btro- 
nacb). 
Jest to praedruk wyaania pierwsssgo . r. 
1686, nie zuanego mi. - X. SiatkiewiclI 
jest nietylko wydawcą przedruku, alB. 
redaktorem tekstu na nowo. 
W "Prefacyi" opowiada o cudach Krasnej 
Góry Lubukiej (z Lubasza w KOBciań- 
akiem). Ko'ciół był załoiQny w r. 1606 
(wskutek wizji poddanego Groszka li pa- 
rochji Prusinowa) przez panią TrąbcsyńBą. 
Obraz był przywieziony z Rzymu. Oaiac1r 
pr.y kościele bernardyn Adam a klaBztoru 
przemętskipgo. 
W r. 1664 kościółek zgozal. ale prJ:ed r. 
1700 go odbudowano. X. Siatkiewica; prs.... 
ni6st obraz do nowego kościoła w r. 1757
 
Opisnje krótko ten akt uroczysty. 
Rozpoczynaj
 się akta Jj lat 1683 (sa biskupa 
Wierzbowskiego) atwierdznjące cnda do- 
konane przez obra'1. M. Boskiej lubaski. 
Zeznają je Ind.ie różnych Btanów; duło 
materjalu obyczajowego i duio do bistorji 
wieraeń. - oa k. D list sufr. Kienkiego 
l: r. 1738 i dallze cuda. - Od. k. la 
modHtwy do N. M. P. 
Jocher 8939 podaje bl
nie LubuBki Koici6ł. 
Akad. 
Sibeneicher ob. Siebeneicber. 
Siberch Jerzy Alojzy ob. Elger Geor- 
gius (1683). 
Siberie ob. Belcour Th. (RelatioD 
1776) - Sybir (Syberia). 
Sibilla ob. Sybilla (np. SibilIa. Do- 
ro.ta ). 
Si billa Erythraea ob. Libanus Jerzy 
Lignicensis. 
Ob. ks. Miaskowski w Hocan. Pozn. Tow. 
P. N. 1904. . 
SIBILSKY. Oopie d'une Lettre du 
Gent3ral Sibilsky Baron de Wolfsberg 
a S. M. J'Imperatrice de Russie a Var- 
sovie ce 14 Nov. 1757. Oopie eines 
Schreibens des Generals Sibilsky, a.n 
I. K. M. von Russland. d. d. Warschau 
den 14. Nov. 1757. Dantzig, 1758. w 4ce. 
l'etersb. pnbl. 
- ob. Sybilski. 
Sibiniensis (Cibiniensis) Laurentius 
ob. Albertus M. (Philosophia 1516). . 
W tomie XII atr. 97 mylnie wydrukowano 
Libiniensia. - Obaca; Birkenmajer Ex 
libris VI. 29. 


f
		

/Bibliografia_28_013_0001.djvu

			SIBRANDUS 


SICULUS 


'l 


S1brandu8 Lubbertus ob. Makowski 
Jobannes. 
,Sicciu8 Piotr ob. Sickius. 
SICHARDUS Joannes. Antidotum 
contra diveraa8 omnium fere aeculorum 
.haereses. Habea humanias. lector, opus 
novum, nuper nostro beneficio ex al- 
.tissimis tenebria in lucem prolatum et 
non aestimandis laboribus excusum... 
Basileae, excud. Henricns Petrus, mense 
Augusto anno M.D.XXVIII (1528). fol., 
kart 17 nlb., 1 czysta, Ib. kart 273 
i 1 nlb. 
Z inicjalami Holbeina. 
. Dedykacja wydawcy: Sigiemnndo Poloo. 
Regi... Joannes Sicl1ardus. W niej wy- 
chwala Piotra Tomickiego, i młodzieńca 
Aodrz. Zebrzydowskiego i Andrz. Krzyc- 
kiego Bisie. płockiego. 
Dzielo ..wiera pisma kilknna8łu ojc6w Ko- 
ściola. Mil]dzy innemi: Jnstinus Admoni- 
&orins ad ve.rsus gentes ; Athanasins. Libri II 
cle trinate ; Mańna Victorinns. De trinitate; 
HilarinB De patńs et filii ooitate; Ambro- 
,iUB De l'eBllrrectione; Cyri1lU8 itd. 
Czartor. - Jagiell. 
- Disciplinarvm liBbralivm orbis. 
.ex P. Conaentio et Magno Avrelio 
'Cassiodoro. Oni adiecimua, adducti ar 
.gumeDti af6nitate. libeIIoa L. Apvleii 
Madaurensis de Syllogismo categorico. 
'Censorini de Die natalio Recens a nobia 
publicis studijs asserłi. Excvdebat Ba. 
sileae Joan. Bebeliv8. Mense Avgvsto, 
Anno XXVIII (1528). Oum gratia & 
priuilegio. w 4ce. k. Ib. 79. 
Dedyk. Clanssimo Adolescenti Anareae Ze- 
bridouio Polono... lo. Sichardua S. D. 
Paozer VI. 265 nr. 'l08. 
O obu powy!szych d.ieJach oraz o stosunku 
wydawcy ich do Polski ob. Fijatek w Po- 
lonia Sacra 1919 oraz Ko' w Ref. w Pol- 
sce 1921 l litr. 76. 
Czartor. - Jagiell. 
. Sichem C. V., rytownik ob. Krliger 
P. (Oalend. 1626). 
Sichtenius Aleks. ob. Scaliger P. 
(Apologia). 
Sicilien ob, Borch M. J. (178f» - 
Sycylia. 
Siciniana domus ob. Jagielioaki 
(ValerianuB a S. Hier. 1692). 
Sicińskl ob, Sieciński 
SICKI
S Piotr z Retzburga (1530 
t 26 kWlet. 1588). Oratio De' Obito 


Illuatriasimi Principia Ac Domini, D. 
Alberti Senioris Marchionis Brandon- 
burgensia etc. Primi Ducis BoruBSiae 
etc. et Suse Celsitudinis Generosissimae 
Conjugis Annae Mariae, nstae in lauda. 
tissima. Ducum BruDsvicensium familia 
Recitata A. M. Petro Sickio in Aca- 
demia. Regiomontana die XVII. Maij, 
qui fuit Illustrissimi Principis et D. 
D. Alberti Senioris etc. natalis. Anno 
Ob
i8ti 1568. Addita Bunt et alia 
scripta, quae tempore exequiarum ad 
8i
ni6candum communem luctum pu- 
blice fuerunt proposita. In Monte Regio 
excudebat Johannes Daubmannus Anno 
M.D.LXVIII (1568). w 4ce, kart 4. 
Wrocław. miej. 
Oratio de vestigiis sapientiae et 
providentiae Dei, quae artibus impreasa 
sunt. 1562. w 4ce. k. 11 nlb. 
Dedyk.: Albertowi Margr. brana. ks. pruB. 
Wspomina w niej o prsywilejach Zygm. 
Augusta. . Czartol'. 
- Oratio de statu Ecclesiarum Pru- 
tenicarum, et de Confesaione Illustris- 
aimi Principis ac Domini D. Alberti 
Senioris Ma.rchionis BrandenburO'ensis 
e!c. Primi in Prusaia Ducia. etc. Oppo- 
Błta 
alumD;ijs ..et manifestis mendacijs 
Pa.vh Schabchu cum :xx. Martij, Anno 
M.DLXXII. quarta uice, Sanctissimo 
Heroi et Pa.tri Patriae D. Alberto Se- 
niori parentaUa celebrarentur. Authore 
M. Petro Siakio Sacrae Theologiae in 
Academia Regiomontana Professore. 
Regiomonti Borvasiae excudebat lohan: 
nes DaubmannuB. Anno 1572. w 400, 
kart 21 (sygn. A-E). 
Dedyk. Alberto :E'riderico Duci Prulsiae. 
Ob. Scalichius. 
WierzbowBki II 1'71. 
Dzików. - Gdańs. miej. - Kraaińl, 
Siclo (De) ob. Grzepaki Stan. 
Sicorski Jan ob. Sikorski. 
SICUL Christoph Ernst. Thrltnendes 
Leipzig, oder Solenni a Lipsiensia, wo- 
mit I. K. M. Frau Ohristianen Eber- 
hardinen (żona Aug. II)... Ableben auf 
der Universitat offentlich bejammert 
word en. Leipzig 1727. w 4ce. 
Siculu8 Amatus Joh. ob. Amatus. 
Ob. o nim Morawski w Sitsnng8berichte 
der W. Akad, (Phi1. Hist. CL.) 1887. .
		

/Bibliografia_28_014_0001.djvu

			8 


SlCULUS 


SIEBENEYCHEK 


SICULUS Math. Ungarus. Asseruo- 
nes meteorologicae ad D. Andr. cardi- 
nałem Bathoreum. episc. Varmiensem. 
Brnnsbergae, Schonfels, ] 598. w 4ce. 
Dzików. 
Siczkowski ob. Potocki Stanialaw 
Szczęsny. 
SIOECKI Krzysztof. Hymen Na We. 
sele, J. M. Pana, P. Andrzeia Oienio- 
:wica, z J. M. Panną, Katarzyn
 Sche- 
dlowną Corką, J. M. Pana P. Krzysztofa 
Schedla, Rayce Krakowskiego, wszel. 
kiemi cnotami ozdobioną. Przez M. Krzy- 
sztofa Sideckiego, w Akademiey Krak: 
Phil: Doct. R. P. 1640. Dnia 22. Lipca, 
w 4ce, k. 8 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Pana :Młodego (ryba), 
na nastl)pllej Btronie herb Panny Mlodej 
(panna); pod herbami sZeBciowiersze. Na 
Na odwrocie cytllt z LipsiuHza Ad Belg. 
Epist. 
Panegiryk drukowany dr. goc. a ulatony 
'w zgrabnych oktawach (widoczny wplyw 
P. Kocbanowskiego). Na. k. Bs pochwaly 
Krzysztofa Schedla, bardzo interesujl}oe 
dla bi
toryka rnieszczańGtwa: Slawnego 
Ojca dziecino kochana, Którego imi4j i wy- 
soka cnota, Nie tylko miastn temu jest 
wydana, Ale i w krnjach odległych sze- 
roka, W poradl), mądro8ć j. Jndzkośó 
ubrana, Nie obawia Bi
 ładnego obłoka... 
etc. 
JuszyńBki Dykc. II. 179. 
.lagiell. - War8z. Uniw. 

 :Melos Talassii, clarissimis nouis 
coniugibus, D. Andreae Oieniowic" cum 
virgine pudicissim8, Oatharina Sche- 
delia, consultiss. viri D. Ohristophori 
Schedelii ciuis & cODsu}is Cracou. filia. 
A. M. Ohristophoro Sidecki Phil. Doct. 
Obseruantiae ergo DCa: (1640). w 4ce, 
k. 6 nlb. 
Na odwr. k. tyto i na nastl)pnej słonie herby 
jak o "Hymenie" i sze8ciowiersze lac. 
Dedykacja Krżysztofowi Schedlowi. W pane- 
giryku pisanym wierszem podnosi zalety 
Cieniowica. Na końcu wiersz: ad BOCe- 
rornm famiJiam (Priami, Orsetti. Phorcini). 
Sił to wszyatko rodziny włoskie osiadłe 
w Krakowie. 
Jagiell. - OS80]. - Zamoj. 
Sider8ki Paulus ob. Jabłoński P. 
Fortuna (1677). 
Sidlovitius Paulu8 ob. Szydłowie- 
cki - Beroaldus .Phil. (1497). 
Sidney Henry ob. Bona Sforza 
(Amours 1682). 


Sidorańce (wieś) ob. Status Cansae 
XX. Jezuitów. 
SidQrowicz Konrad ob. Prośba. 
Sidorowiczowie ob. Lipnicki Leop. 
(Sprawa 1799) - Tubielowiczowie (1789
 
Sidrański bór ob. Deskrypcya (1736). 
Sidu8 ob. Alojsius a M. Dei (occi- 
dentis 1705)-Ancuta(Sagittae171l)- 
Bartochowski Adal. (infułatum 1686) - 
Bieliński (1726) - Bieżanowski (au- 
reum 1683) - Ozapliński Kar. (immort. 
gloriae 1684) - Denhoff Zyg. (publ. 
laetitiae 1645) - Dzielski A. J. (primae 
magnit. 1694) - Girus erroticarum 
(1524) - Gołyński M arc. (coeli Sar- 
matici 1688) - Hacki Jan (1681, 
1683) - Jelski (1737) -Joachim a Nat. 
(Leoniae 1672) - Kochowski Al. (010. 
rum) - Krasowski Mich. (terras super. 
1696) - Lukaazkiewicz J. J. (lucidis- 
simus 1668) - Marescotte G. (oloris 
auspicio 1668) - Polignac M. (orient. 
monarchis 1697) - Przyjemski Wł. 
(supremum 1699) - Solłohub (1744)- 
Załuski A. Ohr. (primae magnitud. 
1693) - Zbaraski Krzyszt. (noctis1730). 
SIOUS Hiaclnthus. Symbolum amo- 
ris. Peregregię indolis Adolescetibvs. 
primam in Artibus et Philosophiae 
Lauream in alma Acad. Orac. capessen- 
tibu8 a Hyacintho Sido. Stud. Almae 
Acad. Oracovieii. conscriptum, Craco- 
viae, in of6cjna Matthię Andreoviensis 
anno domini 1632. w 4ce, II/I ark. 
Dedic. VJad. Domin. duci in Ostrog Comiti 
in Tam6w. 
Sił tu wiersze poświl)cone tym: Sebast. Ko- 
ezDcki, Rocb. Swiatlowic., Bartl. Burka- 
towic, Greg. St. Chrzl!Btowic, Paw. Boym, 
Mart. Barazc, Alb. Aleks. Kinellowic, Stan. 
Szcznka, Byac. Adamowicz, Mart. GoŚliń- 
liki, Joau. OlophowicJl, Alb. Strazyc, Joan. 
Skoczyński, Meleh. Manczynio. 
Jocher 1367. Jagiell. 
Siebach Daryu8z Parys de ob. Dis- 
putatio (1538) - Ressius. 
w tomie XXIV pod Paris. poaano bll)dnie 
dat
 1638. 
SIEBENEYCHER Jakób. Ekonomika. 
StarowolBki HecatoD. 1627 N. LXXXV. 
- Przewodnik albo kościołów kra- 
kowskich opisanie 1603... ob. Ce
ar 
Franc.
		

/Bibliografia_28_015_0001.djvu

			SIEBENEYCHER 


SIEBENEYCHEROW A 


9. 


Am. Grabowski Kraków 1844 l. 130. 
Bandł. H. dr. kro p. II 4,26. - Tom- 
kowicz PrzyclIOynki 1912 str. 303-&. 
SIEBENEVCHER JUStU8 (JOdOCU8). 
Modvs Accedendi, Ad Venerabile Sacro- 
sanctae Evcharistiae Sacramentvm. Jvsti 
Siebeneycheri. S. Paulus - I. Oor. XI. 
Qvotiescunq; manducabitis pane
 
unc, 
& calicem bibetis' mortem Domml an- 
nunciabitis, done
 veniat. ltaq; qui- 
cunque manducaverit panem hunc; & 
biberit calicem Domini indigne: reus 
erit corporis & sanguinis J?omini. Pro
et 
auta seipsum homo: & SIC de pane 1110 
edat & de calice bibat. qui enim man- 
duc
t & bibit indigne: iudiciu sibi ma- 
ducat & bibit; non dijudicans corpus 
Dni. Cracoviae, Anno Domini. M.Do.n 
(1602). w 4ce, k. 10 nlb. 
"Na odwr. k. tyto herb Bernarda Maciejow- 
. skiego."Ciołek". pod nim 14towiersz. De- 
dykacja łemnł Maciejowskiemn. W niej 
wychwala wykształcenie Maciej. w filozofji, 
prawie i łeologji orBllO starania o podnie- 
sienie kleru (ut religionem ortodoxam fo- 
veat). N allOywa go swym pat.r
nem.. Po- 
równuje go do Samuel
 MacleJowskl
go. 
Wllpomlna o jego pod rotach za .gr
DlC'ł. 
Na marginesie liczne cytaty z pisarzy 
starotytnych. 
Sama rzecz pisana heksametrami. :Na margi. 
neBie odsyłacze do pisarzy kościelnych. 
W poemacie tym wysławia tajem.nic
 
encharystji i podnosi zaw6d kapIWls
l. 
Całość inłeresnjl}ca Ile wzgl
du na nastroje 
"II' okresie antyreformacyjnym, - Kończy: 
Ad candidum lectorem, wiersz. 
.Jocher .48&0. 
Czartor. _ Jagiell. - Krasiń. - Ossol. - 
UDiw. lwow. 
- ob. Groicki B. (Obrona 1605). 
O calej rodzinie drukarzy Si
beneich8rów 
(Sybeneicherów) ob. TomkoWlcz l. c. - 
Pta'nik Cracovia impressornm str. 68. 
SIEBENEVCHEROWA Anna. Rozmy- 
sIania Mt;jki Pana Naszego Jezvsa K
y- 
f!tvsa, Z Modlitwami. Przytym y Ro- 
żAny Wianek naświętsze.y Panny Ma- 
ryiey_ (Tu Matka B. z Dzieciątkiem). 
W Krakowie w Drukarni Laza.rzowey, 
Roku PAńskiego 1594. w 4ce, k. 46 nlb. 
Tytuł i caly tekst w ozdoby ch ramkach. Na 
odwr. k. tyt. herby Polski i Litwy i wl!ż 
Sfonów. Dedykacja Annie Kr610wej pol. 
z r. 1&94 podpisana: "Jedna z Danibzycb 
poddlmych, B. z serca tyczliwych sług 
Waaney K. M." Pisze w niej, te cieszyła 


eie zawsze" łaskI} królowej; ale "pokarana. 
byla tak od Boga, ie przez zenłość .zdro: 
wia nie mogla si
 K. M. napatrzyc aDl 
Robie lIa laski zasłużyć.; ciesz'łc siO 
Panem Bogiem, napisała te oto małe 
ksil}żeczki i przypisuje je. Królowej. .Pod- 
nosi że Królowa w swych chorobach I fra- 
sunkach wol
 Bot!) skromnIe znosiła. Prosi 
jej, aby była jej dziatkom MiłościwI! Pani!). 
NaBtljpuje: Do Czytelnika (wiersz na & str.). 
Rozpoczyna si
: Prosz
 cilj bardzo pilnie 
czytelniku miły: Zebr te ksi'łżki przez 
cie przElczytane byly... 
Od ir. 6tej do 21: Rozpamil}lywa.nie Nie- 
winney Mljki Pana Zbawiciela Naszego, 
y Onych dróg iego, którt5 czynił dla zba- 
wienia naszego, w ont5y ml}ce swoiey". 
Od k. 22 do 46: Wianek Rozany Błogo- 
sławiouey Panny Maryiey. Na k. 29: 
Wtora Cz
ść Rozanego WiankR. Na k. 
S8: Trzecia Cz
'ć Hozanego Wianka. 
WBtepki" do w.zystkich trzech cześci 
i' "Za
knienie, do Vczciwych Panien
k. 
piMane wierszem. Wszy.tkie wiersze maj!) 
treść dewocyjnI}, forma nader słaba. 
Kończy: Modlitwa za t
, CQ kailłżki złołyła. 
Ryciu" tekście 31 ; na jednej z nich u góry 
(karta 20 v.) rok 1b37. Przedstawiają o
e: 
lIIł.!k
 ChruBtusa; Matk
 BoskI! z dZI
- 
ci"łtkiem (na tytule Wianka), sceny z tYCia 
M. Boskiej i jej wniebowzi
cie. 
Antorstwo Siebenejcherowej nie jest .twier- 
dzone. Opiera .i
 ono na tem, te pod- 
pisała ona . przedmow
 do królowej Ka- 
tarzyny Raknszanki " jednem z "y dań 
nast
pnycb (1612). Ale w tej prsedmowie 
II r. 1608 ma ono. mówić, je "natrafila. 
na ksiateczke od jednej ulachetuej biało- 
glowy 
apisa
Il,. co mogłoby 'wiadcllOYć 
przeciw jej autorstwu. Mimo to zamie- 
sZClIOam to dziełko pod Siebl:nejcherow,! 
at do wy'wietlenia" tej sprawy. 
Por. tom XXVI 422, gdzie opisano anacllOnie 
wcześniejsze Rozmy6Ianie o nm
czeniu. - 
Inne dziełko o podobnej treści z r. 1611 
ob. pod Androcy. 
Czartor. - Warn. Uniw.(?) 
- Rozmyślania Męki niewinney 
Pana naszego Jezusa Ohrystusa 
 Mo- 
dlitwami. Przy tym Roż8ny wIanek 
Nayswietszey Panny Maryi Przydane 
są teraz modlitwy przy mszy S. w Kra- 
kowie w Drukarni Jakoba Siebeney- 
chera 1604. w 4ce. 
Dedykacja do królowej Anny, jak w po- 
przedniej edycji. Poczem przemowa do 
czytelnika (wierszem).. . . 
Sił i tu: Pn:emowa po . plerwBzeJ Cz
ŚCl 
wianka.... Po wtórej cZI}'ci wianka.... 
Po trzeciej cZł.!ści wianka..... Przem
w a 
do nczciwych panieuek. - Dodana: Pleśń 
starozakonna od trzech młodzieńc6w 
2
		

/Bibliografia_28_016_0001.djvu

			lU 


8IEBENEYClmROWA 


8IEBERG 


w pieeu ognistym !pieWaDL Jest to pi.U 
Sian. GroehowBkiego. 
Jochel' &801. 
- Rozmyślania mvki niewinney 
Pana N. J. Ohr. z modlitwami. Przy 
tym R6żany wianek N. P. Maryey. 
Przydane są teraz Modlitwy przy mszy 
Sw. y Litanie. Krak6w, u dziedziców 
Jakoba Siebeneychera, 1612, w 4ce 
(z rycinami). 
Przypis Konstancyi z Raku!: królowey polak... 
Anna Sybeneyclierowa. Dan w Krak. 1608 
lipca 50. - Uderza I'ó
nica mi
dzy datą 
druku a przedmowy. Możnaby przypnścić, 
je istniało wydanie z 1'. 1608. - Mam przed 
.obl!- rękopiśmiennI!- notat!} ręklł H. Juszyń- 
8kiego, " której tenże pisze: "Jest tu 26 
osobnych rycin prócz powtórzonycb wy. 
obrabjl}cycb tajemnicę m
ki Pańskiej." 
Egzemplarza dzikowBkiego, kt6ry znał 
Juszyński, nie odszuka sil] jut zapewne 
po lIpaleniu Dzikowa. 
Wedle notaty Jnslilyńskiego był w dedykacji 
Katarzynie taki ustęp: ..Abym pod ochron
 
j obronI] znamienitej łaski W. K. M.... 
przyjlić mogła z dziatkami 8wojemi." 
."Natrafiłam najednę ksiąuezkV od jednej 
lI:dache'nej i nabojnej bialoglowy napi- 
II&Dt!'.'" Dzików. 
_ Rozmyślania m
ki J. Chrystusa. 
w 4ce (z rycinami). 
Defekt obejmujl}cy arknsl. od C, do p&.- 
Na C. Droga cr;wana (Rozmyślań). F.. 
Rozpami
tywanie boleści. G s : Koniec roz. 
myślaó piosnkI} w utrapieniu. Na G. Wia- 
nek Najliw. M. Panny. RozmyliJań 1& prozl!- 
i wierszem. Na kar. K.: &zmY8lanie dzie- 
At'lte. Od O.: Modlitwy we msz!!. - Na 
kareie K.: Przemowa po wtorej cZl)ści 
wianka, do N. P. Maryey (wierszem). Na 
N.: Przemowa po trzeciej cz!}ści wianka 
do N. P. Maryey. Na O.: PlJóemowa do 
uczciwyeb panienek. 
Ryciny pi!}kue, jak w wydaniu Opecia cało. 
stronnicowe. Powtóraono je takie w wy- 
daniu nastl1pnem Jagiel\. 
- Rozmyślanie Męki niewinney 
Jezusa Ohrystusa Pana Naszego, z mo- 
dlitwami, także y Rożanego wianka 
Nayswięt. Panny Maryi Nabożnemi, 
z przydaniem modlitew Brygittv S. 
o Męce Panskiey, zbawienny poiytek 
cz
sto m6wiącym sprawuiących y krot- 
kiego Nabozenstwa do B. Jana Kan. 
tego Akademii Krakowskiey Doktora 
y Professora Wielkiego Męki Ohrys- 
tusa Pana Kontemplanta. w Poznaniu, 
w druk. Akademickiey, 1714. w 4ce 
(z rycinami). 


"Jest kartka katalogowa w Bibjotece Jagiell.. 
ale ksiaika zatracona." Tak zanotował 
m6j ojciec w r. 1880. - Jest to dziełko, 
kt6re ojciec mój opisu.l w tomie XlI 
Btr. 4ół pod Bellina Micbał; ale ten był 
tylko wydawC!} nowej edycji. 
(Sieber Michaei). AIs. . . Michael 
Sieber. ., seinen. ., Sohn, Michael. . , 
durch den zeitlichen 'l'odt einbUssete. 
wolten. . . Mitleiden bezeugen . . . des. 
Gymnasii Rector und Professores. Thorn 
(l'llO)... folio, 2 k. 
Szabó III, nr. ł7Bó. 
SIEBERG (lyberg, Schiberg) Jan 
Tadeusz. Glos JW. Jana Zyberka Wo- 
jewody Brzeskiego Litt. w Materyi For. 
Ubiquinarii. przed zaczl;łciem Turni 
w Senacie miau y, w Warszawie w dru- 
karni Piotra Dufour Kons. Nadwor 
J. K. M. (1786). fol., k. 2. 
Czartor. - Jagiell. - Wal'llz. Uniw. 
-- Mowa JW.... Woiewody Brze- 
skiego Litews. przy uczynieniu relacyi 
o examinie kommissyi Skarbu koron- 
nego na sessyi seymowey dnia 26 pażdz. 
1786 miana. Warszawa, Dufour. fol.,k. 2. 
Czartor. - Jagiell. 
- Odpowiedź z strony W. Jana 
Tadeusza a Wischling Sieberga Wwdy 
Brzeskiego Lit. powoda na ostatni stan 
sprawy z strony JW. Piotra Kurlandyi 
i Semigalii Xiążęcia, oraz UU r. Kon. 
syliarzów naywyżi!zych tychże Xięstw 
przełożony. folio, sygn. E. 
Inne wydanie ma tede tytnl lecz ark. nlb 
sygnow. N. - Wys
o po roku 1785, 
około 1788. 
Obacz tom XXIV str. 295-4. 
Wal'llz. Uniw. 
_ Przełożenie powt6rne sprawy WO 
Jana Tadeusza a Wischling Sieberga 
Wwdy Brzeskiego Litewskiego powoda, 
przeciwko JW. Piotrowi Kurlandyi 
i Semigalii Xiążęciu oraz UUr. Kon- 
syliarzom naywyższym tychże Xi
stw 
pozwanym. folio, ark. Gl' 
- Replika z strony W. Jana Ta- 
deusza a Wiszling Sieberg Wwdy Brze- 
skiego Litewskiego, przeciwko JW 
XiążQciu Kurlandzkiemu; y UU. Kon- 
.syliarzom naywyższym Xięstw Kur. 
landyi i Semigalii. fol. kart" (sygn. D.) 
Ob. Biron. Czapski.
		

/Bibliografia_28_017_0001.djvu

			SIEBERG 


SIECINSKI 


11 


_ Reponse exacte a l'exposc su c- Sieci złote... ob. Oiamer Jak.. 
cinct du proces intenM a S. A. S. Mgr. (1662). 
Je duc de Oourlande par S E. Mr. de Sieciechowski kościół ob. Bodur- 
Sieberg Palatin de Brześć en Lithuanie. kiewicz Kazim. (1752) - Dębski N.. 
(Bez w. m. dr). w 4ce, str. 31. A. (Klasztor 1791). 
Rzecz o dobra Schwarden i Grendsboff dane k (S ' " k ) Mar y anna 
niegdyil przez Goth8rdu Kettlera p.rzod. Siecińs a lems a 
kom Sieberga. Warsz. Umw. Z Zmigroda ob. Sowiński Krzysztof 
- Status caUS8e pro mgfco Joan. (Srzeniawa 1674). 
Tbaddaeo a Wisiing Sieberg, palatino SIECIŃSKI Jan Nepomucen, lektor 
brestensi Lithvaniae ord. aquilae albal' Teologii i przeor w Kamieniu Koszer- 
et S. Stall. equite, possesore haereditario skim 00. Dominikanów. Brama nie- 
Schlosbergiensium, aJiorumque bonorum bieskiey chwały przez proces z światem 
actore contra Illruum Petrum in Livollia świętey S. zakonu 
or1iwości JW. Panny 
Ourlandiae et Semigaliae ducem, tam Maryanny hrabianki Krasickiey Ohorll- 
generosos consiliarios. tam supremos, żonki Nadworney W. X. Lit. wstępu- 
quam regiminis eorundem ducatuum iącey do Klasztoru PP. Wizytek przy 
citatos. folio, ark. BI' solennym akcie obłóczyn otworzona, 
Sprawa o powróceniu dóhr. Gramse, czyli pilną prześwietney familii stra
1l obwa- 
Greutzhoff, i wolny wrąb w lasach ksią- h JW J h d 
Ż h ł . b d l . udz ' eż O po rowana, a na onor . ana r. e 
ecyc na opa l u ow I} -. J -. . .. K ,- 
wróceniu osobnych dóbr Szwardeu, wraz. Blber8ztem z SJeClDa na raslCzyme 
z pożytkiem familii Zyberkowskioy dzie- Krasickiego Ohorążego Nadw. W. X. L. 
dzicznych. przez J. W. ksil}żęcia posia- godney godnego oyca córy, samym nie- 
danybh. H k' H M (E śmiertelności wiekom w Lublinie w Ko- 
ć-17 0 S8 ) ey pmg'l 
nr. J' ar' ( E x
 ,śr.iele tychże WW. Panien kaznodzieyskll 
Jl?8 . 1 7 1". 8 ) OWI eWlcz oz. xer-, pracą wystawiona przez W. X. Jana 
cltatlOnes v. N S' .. k' l 
Pisma oduoszęce się do jego BpOru z ks.. 
pomucen!1 . k leclDs leg l o k prow. po- 
Piotrem z!lstawioue Bą pod: Biron i pod: skley DomlDl ana, s. t. e to
a, .naten- 
p}otr. .. . cza'3 przeora Konwentu KamIema 
o- 
(Sleberg Jozafat). KommJssya Mlę- . szarskiego r. p. 1760. Z pozwoleD1em 
dzy 
W. Zyberki
m W oiewodą In- Starszych do druku podan
 w d.rukami 
flantsklm, Borchaml Podkanclerstwem JKMci Monastera PoczalOwskJego Z. 
Koronn., Urodz. KOBsakowskiemi z UU. S. Bazylego W. R P. 1760. fol, 25 k. nlb. 
Tynżenhauzami y innemi tudzież .kre- Na odw
. str. tyto .herb Rogala i 8 w. pol. 
dytorami zeszłego Starosty PosolakJego. Przyp,s.al Chorązemu. . . 
fi l . k t l Krasili. - Waraz. Umw. - ZamOI. 
O lO, ar a . S . .. k " M .. b S l ' k k . J 
Bibl. T. P. N. w Poznania. lecms I aClej O. O I OWS I an 
_ ob. Powilewicz (1758). Dymitr (Adjunctum 1603) - Święcicki 
Siebergowa (lyberkowa) Ludwika St. 
. (
an. Wyssogrodzki 164?)... . 
ob. Bielawski Józef. Slecmskl Nlcolaus ob. JagIelmskl 
Siebergowie ob. Briccius Joannes S. (Murus 1692) - Waleryan od S. Hie- 
J. (1697) - Powilewicz J. (Jan, Józef, ronyma. 
Kazimierz, Magdalena Siebergowie). Sieciński P., wojewoda mlicisławski 
SIEBERT Danie' (16161 .t .1667). ob. Tyzenhauz Wojewoda nQwogrodz. 

etrachtung der Wunden Ohrlstl. Dan- (List winszujący 1745). 
zlg 1660. w 4ce. Sieciński Piotr ob. Świ
cicki. 
- Paulu s naufragus... Danzig. 1662. Sieciński (Siciński) Stanislaus Episc. 
w 4ce. ... . PremisI. ob. Baronius M. (Vita gesta 
- Jesu OhrJStl LeJch Predlgt... Pre- 1610) _ Bielawski Math. (Quaestio 
dig
 z.ur. Ohra be
 
a?zig. 1
64. w. 4c
. 1608) _ Duracz H. (ingressus 1610)- 
ZYCJe Jego omawlI'Ją J prace mne WyhCllOilJą' F d J k b (G l . 609) L - 
Seyler Elb. litt. 1742 i Tolckemit Elb. re ro a u ratu atlO 1 -. eo. 
Lehrer 17&8 str. 18. polita Jan (Rozsądek 1611) - ŚhwskJ
		

/Bibliografia_28_018_0001.djvu

			12 


SIECINSKI 


SIEFERT 


Jak. (Grus 1617) - Szyszkowski Mart. 
(Applaus 1608). 
Ob. Wielewickiego Diarinm. 
Siecińaki Stan. (II), sędzia prze- 
myski ob. Borkowicz J. (1680) - 01- 
szowski Andrzej (Fausta votivi 1675) - 
Sowiński Krz. (1674) - Tuszowski 
Wal. (Magnum 1680). 
SIECIŃSKI Stefan. Ascia Ohanne- 
sciana, lethales fati ictus excipiens, ad 
feralem umam Lucae de Oharmęzy 
Charmęski a Stephano Siciński... Cra- 
.coviae, Frac. Caesary. 1650. w 4ce. 
- In publica urbis gratulatione 
Vladislao IV. felicibus auspiciis electo 
Polon. Regi O rati o, habita in Aedibus 
S. Stanislai Romae a Stephano Sieciński, 
CaD. Praemisl. Polono. Romae. 1633. 
w 4ce, 2 ark. Chreptow. 
Sideria umbra ob. Tenczyńska łz. 
(1645). 
Siecle (Le) d'Or de I'Empire Ro- 
main Renaissant de ses cendres Sous 
Avgvste Octave: Par la Ounduite & 
Felicit
 d' Auguste II Tres - Invincible 
Roy de Pologne, de nouveau renaissant 
11 la Sarmatie: Apres les publiques 
Rejouiiiissances du Monde Ohrestien 
Oelebr
 dans un appafeil Scenique Par 
łeB Illustrissimes, Fort-IlIustres & Magni- 
fiques Jeunes Seigneurs Estudians au 
College de Varsavie de la Compagnie 
de Jesvs. M.DO.XCIIX (1698). lBez 
.osobnej k. ty t.). foIio
 k. 2 nlb. 
Jest to program przedstawienia składajl!cego 
sil} II' 2 preludjów, pil}cin Protasia i fi 
Apodosis. - Actores praecipui: J. Łn!ecki, 
Kaz. Sapieha, kilim Vierecków, Paweł 
Ben. Sangnszko, J. Tarło, Dymitr Baz,)'- 
lewicz Rosjanin, Ant. i Maciej D
bowscy, 
J. Czarnncki, J6zef Lubomirski, J. Wo- 
d..icki, Sołdaw, Sardi, Karol WachaciJIager 
(Szwed), Ang. Horlemes i inni. 
Całość obliczona na pnoypodobanie si!} An- 
gnstowi II, stąd wzil}to za temat apoteoz!} 
Augusta Oktawiana. O.sol. 
Sieczkarnia ob. Schneyder Jan 
Gottfryd (Duskonałe opisanie 1790). 
SIECZKOWSKI And. Stanislao Au- 
gusto Poloniarum regi coron. 1764. 
Zamoj. 
Siedlce ob. Pieśń (1788) - Przed- 
borski - Stanisław August (Przyj*,cie 
t 783, Opisanie). 


Siedleciu8 Nicolaua ob. J urgiewicz 
Andrz. (1591, 1588). 
Siedlecka ob. Ujejski. 
Siedlecka Salomea ob. Decisio(17 46). 
SIEDLECKI Antoni, Opat Bazylianów 
w Owruczu. [Obrona unit6w. po rusku]. 
Bez wyr. roku (około L 744). 
Wydane bezimiennie. 
Janocki Lexic. I 224. 
Siedlewski Wawrzeniec ob. Tut- 
kOWBki Szymon (Vox planctarum 1653, 
Laurea artium 16ó3). 
Siedlicka (z Siedlca) Apolonia ob. 
Bodurkiewicz Kazim. (1737). 
Siedliaki Aleksander ob. Eutropius 
. Flavius (1745) - Hieronym z Ferrary 
(1748) - Kocieński JózefIgn. (Wielka 
chwała 1754). 
Siedlnicki ob. Sedlnicki. 
Siedm ob. BelIarmin R. (o głosie 
1776) - Oastor Ant. (M. Kuczwarewicz 
Psalm6w 1667, 1674) - Jabłonowski 
,St. W. (łez) - Jachnowicz Jan (bo- 
leściach 1639) - Kalwarya (Koronek 
1613) - Kochanowski Jan (Psalmów 
1079) - Kościoły (Cezary - kra- 
kowskie 1611) POBtękalski M. (Ko- 
ronek 1613, 1623) - Radziwiłł Al. 
brycht (1636) - Rywocki (cudów 
świata 1636) - Skarga P. (filarów 
1582, 1(84) - Szyszkowski M. (Ko 
ścioł6w 1662) - Włocki 
'r. J. (słow 
1736). 
Siedmigrodzki Mikołaj ub. Radzi- 
wiłł6wna Regina (1637). 
Siedmiu Mędrcach (O) historja ob. 
Historja - Neumarcken Georg (Sieben 
Weisen 16(0). I 
(Siefert Georgius). Oarmina nup- 
tialia ad G. Siefert et Annae Gretschiae... 
Thorunii, Andr. Ootenius, 1589. w 4ce. 
Czartor. 
Siefert Michał ob. Holfmanu 
'ride- 
ricus (Syncharma 1647). 
SIEFERT (Syfert, Seifert) Paweł, 
muzyk Zygm. III i organista u P M. 
w Gdańsku. Triticum Syfertinum 1643. 
SI! to psalmy na ch6r. 
- Anticribatio musica ad avenam 
Scacchianam. 1645.
		

/Bibliografia_28_019_0001.djvu

			SlEG 


SIEJKOWSKI 


13 


Bros.zura polemiczna przeciw Scacchiemu. 
O tej polemice, jak równie! o polemice. 
Sieferla z FOl'llterem, pisze Połiński Dzieje. 
muzyki polskiej 1907 str. 128. 
Sieg (Des Moscowitischen AdlerB 
unvermutheter) iiber den Nordischen 
Lflwen. in Pohlen und Muscau, W 0- 
rinnen Vornehm]ich die letztere Action 
mit der Moscowitischen Armee und 
ung]:dckIicher Niederlage dei'! Konigs 
von Schweden den 27 Jun. styl. vet. 
1709. ohnweit Pultawa umumslltnd- 
lich (sic) und mit curieusen Anmer- 
ckungen vorgesteJlet wird. CWn. bey 
Peter Marteau (1709). w 4ce, k. 8 nlb. 
Potem idzie z osobnym tytułem: 
Oontinuatio Des Moscowit.isehen 
Adlers Siegs nber den Nordischen L{). 
wen, Darinnen dasjenige, so Dach der 
am 27. Jun. 1709. st. vet. ohnweit Pul. 
tavva vorgefallenen Bataille Ihro Gross. 
Czaarischen Maj. und dem Rest der 
feindIichen Armee weiters vorgegangen. 
w 4ce, k. 2 nlb. 
Dalej idzie: 
Continuatio II. Des Moscowitiscben 
Adlers Siegs uber Den Nordischen L6- 
wen, Darinnen noch ferner berichtet 
wird, was. merckwiirdiges in allen zen 
Actionen zwischen der Moscowitischen 
und Schwedischen Armee vom 27. Jun. 
st. vet. 1709. und weiter vorgegallgen, 
wobey zugleich die vornehmsten Haupt 
Ursachen der Schwedischen Niederlage 
angefiihret werden, nebst ein und an- 
dere umstAndliche Re]ation und Listen. 
Anno 1709. w 4ce, k. 2 nlb. 
Z tem łączy się kustoszem: 
V olIkommene Relation von der gros- 
sen Victorie... den 29 Jun. st. v. 1709... 
(ob. Bibl. XXIV, str. 466 i XXVI, 
st.r. 226). w 4ca, k. 6 nlb. . 
Wszystkie te pisemka tworllOą wił}c całość, 
opisanI} niedokładnie w tomie XXIV str. 
467. ponieważ wówczas nie znałem egzem- 

larza. Broszurka we wst
pie opisuje po- 

Ity.k
 Karola XII i jego ambicje. Poczem 
IdzIe: opis bitwy wedle relacji świadka 
od 2? stycznia 1709, lista jeńc6w, wy- 
padkI po 27 stycznia, rozwabnie o przy- 
czy
ach klł}
ki szweckiej, listy Hallarda, 
Be.lh
ga, ł..enżykowa. Specyfikacja od- 
dZlałow Hzwedzkicb i ich strat. Pi.8mko 
wYłlzło ze strony Bzweckiej. Akad. 


Sieg ob. Adlerhold M. (gabon. Feld- 
zug 1687). 
Sieger Christian ob. Onorr Oaspar 
(1645). 
Siegmund ob. Amm8:n Erazm (1515). 
(Siegmund Samuel). Ais die Ge- 
lehrten Samuel Siegmund, Smigla.Po- 
lonus, Und Gottfried Samuel Schoneck, 
Festenb. Sil. sieh... im Monath Aprilis 
An. 1745. auf Hohe Schulen begaben... 
Wohen... Oollegen... in nacbfolgender 
Oantata:.. Bresslau in der Baumannis. 
Erben Buchd. druckts Joh. Theoph. 
St.raubel. Factor (1745). folio, 2 karty. 
Wrocław. miej. 
Siegniewski Jan Chryzostom ob. 
Betański Antoni Venceslaus (1784). 
Sieheń Tadeusz ob. Zaleski Mich. 
(Sprawa 1799). 
SIEJKOWSKI (Sieykowski) Michał 
(t 1762?). Dni Roczne Swiętych, Bło- 
gosławionych, Wielebnych y Pobożnych 
Sług Boskicb,Zakonu Kaznodźieyskiego, 
S. Oyca Dominika. z DyaryuBza Xiędza 
Markiezego, Bzowiusza, y innych Au- 
torow, Kśiąg. Z Odpustami, przywile- 
iami, Łaskami od Maryi P. świadezo- 
nerni, także z opisaniem Kośćiołow, 
y Klasztorow Prowincyi Polskiey Ze- 
brane, A Przez W. X. S. Teologij 
Doktora. Michała Sieykowskiego, Do- 
minikaua, na ten czas w Kośćiele Ka- 
tedrtilnym Krakowskim Kaznodzieię, 
i Magistra Novitiorum, Professa Kon- 
wentu Krakowskiego, Do Druku z po- 
zwoleniem Starszych Roku Panskiego 
1743. Podane. W Krakowie w Drv- 
karni Akademickiey. w 4ce, k. 54 nlb. 
(sygn. 1-4 oraz A-N 2 ). 
Na odwr. k. tyto herb. Jezif'rskich, po bo- 
kach 2 czterowiersze, u dołn 3 cztero- 
wiersze, 1 dwnwier.z i I Hześc;owiersz. 
Dedykacja Jnnowi Pawłowi JezierskicllIu, 
przeorowi prowincjonalnemu prowincji pol- 
skiej. W przemowic tej wysłl1wia Jezier- 
skiego i wylicza kilku znakomitHzych jego 
krewnycb. - Na 4 k. v. "Przemowa 
do łaekaweKo czytelnika" i "Do Zoila... 
W przedmowie tej tłomaczy sił}, dlaczego 
kładzie nietylko świ
tych i błogosł. ale 
i osoby niekanouizowane. 
Nastł}puje wykaz dzień za dniem, poczem: 
Odpusty y prz)'wileie, Prowincye całego 
zakonu, Kościoły y klasztory Dominikl1ń-
		

/Bibliografia_28_020_0001.djvu

			1ł 


SIEJKOWSKI 


SIEJKOWSKI 


skio. - Tu dokładny opis ko
ciol6w; lIlio- 
dzy innemi w Sandomierzu, Gdańsku, Po- 
,maniu, Lnblinie, Bochni, Łucku War- 
8zawie, Bełzie, Gidlacb, Dzikowi
, Zofi- 
borzu itp. Glówn=ł nwagf1 wzraca na cnda 
i na obrazy cudowne (kompilnjąc Pruszcza, 
Kownackiego, Okolskiego itp.) - Od k. 
K4: Łaski świadczone od :N. M. P. sako- 
nowi kazn. - Poczem: Pod:.iał godzin 
uczyniony na chwałę bosk'ł od Damiana 
Fonseki 1619. - Wreszcie: Krótkie ze- 
branie klątew papie.kich i bisknpich.... 
oraz: Przydatek odpnstów nadanych za- 
konnym osobom. :Na końcu: FacuItas 
ordinis... (,T. P. Jeziereki i M. Zi!jtkie- 
wicz). 
W jednym egzemplarzn zna.jdują się do- 
dane karty 01' Os i Os widocznie p6f;niej 
dodrukowane. Mają one napis: Klasztory 
Przewielebnych Panien Dominikanek Trze- 
ćiego Habitu S. O. Dominika. - Znaj- 
dnją si
 one w. egz. Czartor. oprawnym 
z tegoż autora Swi'łtnicą Pańską (po pier- 
wszych 5ciu kartach). Inne egz. i to tak 
drugi egz. Czartor., jak J.giell. i Ossol. 
tych kart nie mają. 
Opisany tn egz. Czarłor. jest identyczny 
z egz. Jagiel\. (z wyjątkiem braku 3 kart 
końcowych). - Drugi egz. Czartor. ma 
tytuł: taki sam, ale na odwr. k. tyto jest 
Przemowa do laskawego czytelnika i do 
Zoila, a na następnych 2 kartach: Oratio 
in landem Sapientiae ac Gratiarum actoria 
pro magisterio... a Micbaele Sieykowski... 
dum ad eundem gradnm promovebatnr 
cnm... Rapbaele Chybiński... per.._ Jns- 
tinnm Jakieiski, Anno Domini 1741. Die 
5ta Septernbris. Znajduje się ta lIlowa 
pod zmienionym tytnłem \V tegoż autora 
Orationes gratnlatoriae... 1748 (str. 41- 
47). Egz. ten liczy óS k. nlb. 
Egs. 08sol. ma zmian!} w samym tytnlo. bo: 
Dni roczne... Bzowinsz8., Ksiąg, y innycb 
Autorów. Z Odpustami .... (zresztą to 
Bamo ). - Na odwr. k. tyto jest tylko 
Przemowa do łaskawego czytelnika, a brak 
"Do Zoila". Egz.Osso1. lIla tylko &1 k. nlb. 
Egz. Jagiell. oprawny razem ze Świl}tnic.1!' 
Jocher 8262. 9232. 
Czartor. - Czetw. - Jagiell. - Krasi6s.- 
Osao!. 
- Elogia U niversitatis Oracovien- 
sis, ex variis scriptoribus deprompta. 
A. D. 1747. Typis Univer. w 4ce. 
Janozki Pol. lit. I. 76 a. za nim Jocbor 
1312 podają jako osobny drnk. - Za- 
pewne błf1dnie. Janozki sfa.brykował: jak 
cZl,:sto ten tytuł na podstawie ustf1pu 
w "Orationes gratulatoriae," o czem ob. 
nif;ej. 
- Oratio in Iaudem Sapientiae ac 
gratiarum actoria pro magisterio in 
praeeentia ma.gnae hospitum coronae 


dieta, a Patre fratre Michaele Siey- 
kowski. Ecclesiae Cathedralis Oraeo- 
viensis concionatore, dum ad eundem 

radum promovebatur cum admodum 
Rever{'ndo patre S. T. Magistro P. 
Raphaele Ohybiński, Regente protunc 
studii gener: Orae: per admodum Re- 
verendum ac Eximium Patrem S. Th. 
Magistrum Priorem Oonventus Oracov. 
ac definitorem Oapituli Generalis P. 
Justinum Jakielski. Anno Domini 1741. 
Die óta Septembris. (Bez osobn. tyt.). 
\V 4ce, 2 k. nlb. 
Egz. Czartor. oprawny razem z tegol antora 
"Dni roczne". JagielI. 
- Orationes Gratulator.iae Earumq; 
Impetus, pro varijs Festivitatibus San- 
ctorum, Quibus adjuncta sunt Elogia 
in Honorem & Gloriam Almae Univer- 
sitatiB Oracoviensis, Nec non Sententiae 
pro Regula Vitae & Morum, ex Anno 
Symbolico Oollectae, Per R. P. Mi- 
chaelem Sieykowski. S. Th. Magistrom 
Priorem Oonventus Generalis Oraeo- 
viensis Sanetissimae Trinitatis, Sacri 
Ordinis Praedicatorum. Ac Ecclesiae 
Oatbedralis Oracoviensis Ordinarium 
Ooncionatorem. Ad Typum Porreetae. 
Anno Domini 1748. Die 3. Aprilis. 
Oracoviae TypiB Vniversitatis. w 4ce, 
k. tyt., str. 48. 
Na odwr. k. tyto dedyk. św. Janowi Kan- 
tsmu podpisana: Infimns ClieDs R.(eve- 
rendns) P.(ater) M (ichael) S.(ieyko\Vski) 
M.(agister) p.(rior) C.(onventns) C.(raco- 
viensis). 
:Na 1 etr.: Oratio Salntatoria in laudem... 
Andreae Stanislai Kodka in Zalnskie 
Załnski, episcopi Cracoviensis... 1747. 
Die 9 Mnij. - Na str. 3: Oratio seluta- 
toria in primo ingres9u Basilicae Craco- 
viensis Sanctis8imae 'l'rinitatis, ejnsdom 
celsissimi principis, pro conclnsione SO. 
lennis Octavae Sancti Hyacinthi... ab eo- 
dem authoro dicta tertia. Septembris. Anno 
ut supra. - Na str. 4 Gratnlatip Festi 
8. Andreae Apostoli, facta oidem cslais- 
Bimo principi. - Od litr. 5-7: Oratio in 
landem UniveTRitatis Cracoviensis ac... 
StanislIIi Joannis Philippowic SacraeTheol. 
Licentiati et professoris,... Recteris... 
1747. Die 28va Novombris. - Od str. 8 
do 13: Elogia in laudem Universitatis 
brac.... W tych "Elogia" Bestawia fra- 
:zeologiczne pochwały ndzielane Akademji 
puez róf;nych panegiryst6w - rzec!' o ma- 
łej wart06ci. - Od str. 13 do 24: Impetn!
		

/Bibliografia_28_021_0001.djvu

			SIEJKOWSKI 


SIEKANKA 


1ó 


. 
1 


varii pro diversis Festivitatibus Sanctol'um, 
pro gl'atulatione variiB pers oni s inservien- 
tes. - Od str. 24 do 27: Iropetus a luna- 
tionibus i t. d. - Na str. 35: 8ententiae pro 
regula vitae. - Na str. 40: Anagrammata 
(tj. wyrazy utworzone za pomocą przesta- 
wiania liter - ważne dla ówczesnych 
reguł retorycznych). - Na str. 42-44: 
Axiomata (przysłowia). - Na str. 44: 
Oratio: pro coli ato doctoratu Raph. Chy- 
biński 1741. - Na końcu Brevis Historia 
ex li bel!o Blasii Vagitii. 
Jocber 5252. Jagiell. - Ossol. 
- Swiątnica Panska, To Jest Ko- 
śćioł Boga w Troycy SS. iedynego 
z Klasztorem WW. 00. Dominikanow 
w Krakowie, zDacznemi Swietych Pań- 
skich Relikwiami, Kaplicami, Ołtarzami, 
Obrazami, y rożnemi Apparencyami 
Przyozdobiona; Wielkich w Cnot
, 
Swiątobliwość, Naukę, Predykacya Apo- 
stolska, w Klasztorze, w Prowincyi Pol- 
sKiey, y w całym Dominikańskim Za- 
konie licznych Mężow Maiąca, W przod 
krotkim Historycznym z rożuych Au- 
torow zebraniem, do Kleynotu między 
Kościoły Koronnego Miasta Krakowa, 
a teraz zaś osobliwszą Ksiażką z po- 
zwoleniem Zwierzchnośći, Przez W. X. 
S. Teologij Doktora Michała Sieykow- 
ski ego, mi ten czas Kaznodzieię Ko- 
śćioła Katedralnego Krakowskiego, Ma- 
gistra Novitiorum, tegoż Konwentu Pro- 
fessa, Do Druku, Roku Pańskiego 1743. 
Wypisana, y Podana. W Krakowie 
W Drvkarni Akademickiey. w 4ce. 
k. 5 nlb., str. 408 i k. 16 nlb. 
Na odwr. k. tyto FacuItus Ordinis z 1 maja 
1742, podpisana przez Jana Pawła Jezier- 
skiego i Approbatio Macieja Ziętkiewicza. 
Niżej: Sententiae variae (z psalmów i Ojców 
kościoła). 
Dedykacja Justynowi Jakieiskiemu, przeo- 
rowi Dominikanów krak. (po łacinie). Na 
!Jtej k.: Do pobożnego y łaskawego czy tel 
nikn, W niej wyraża, że impuls do napi- 
sania duło mu drukowanie Kleynotów 
Pruszcza. Chciał do niej przydać historję 
Kościoła św. Trójcy, ale drukarnia nie 
akceptowała tego, aby nie zaprzątać miej- 
sca innym kościołom. Dlatego wydaje ją 
osobno z przydatkiem różnych "historyi." 
Wyjął je przewużnie III Djarjusza wło- 
skiego. (Mowa o życiorysach Domini- 
kanów). 
Rozpoczyna rzecz historja i opis "KoBcioła 
Przen. Troyce, Domin. w Krak.:" Wy- 
licEa uczonycb i świątobliwycb Domini-  


I. 
r. 

 


l. 
). 


'8 


i; 
l- 
iR 
r- 
Le 
lO 
1- 
m 
D- 
r! 
le 
m 
leo 
iso e, 


IU- 
re- 
ki) 
co- 


kic 
47. 
ta- 
,co- 
,em 
so- 
eo- 
Ilno 
esti 
Bis- 

 in 


eol. 
I.. . 

. 8 
,atis 
rra- 
,mji 
ma- 
!tn8 


kan ów, opisuje kaplice, nagrobki, relikwie... 
Na str. 40 opis kościoła na Promniku. 
Dużo szczegółów do walki Dominikanów 
z odszczepieństwem w Polsce wioku XVII 
i XVIII (dotl}d nie wyzyskane). Od str. 
56 o inkwizytorach dominikańskicb, o bis- 
kupach z z
konu wyszłycb, o Bwiętycb. - 
Na str. 69: Błogosławieni Wyznawcy..., 
Wielebni Bracia..., Błogosł. Siostry (od 
str. 79-306). - Na str. 506: Doktorowie, 
!:\krypturalitit: y bistorycy zak. kaw. (co 
do polskich Dominikanów, to czerpał z For- 
tecy Pruszcza, ale podaje i nowe szczeg6ły 
bio i bibljo-graficzne). 
Na str. 353 i nast.: Prowincjałowie prow. 
polskiej.... Przeorowie konw. krak. - Na 
str. 368: Przew. 00. Doctorowie S. 'l'eol... 
00 Prezentl1.ci, Regenci studjum, Baka- 
larza, Magistrowie, Lektorowie promowani 
in studio gen. Crac. - Od str. 386 
o misjonarzacb itp. - Od str. 398: Ca- 
talogus patrum, fratrum, conversorum in 
conv. crac. sub prioratu J. Jakieiski. - 
Na str. 400: Klasztory Panien Dominika- 
nek, Kata!. Panien, Kościół na Gródku. - 
Wreszcie Breve Bened. XIIi. 
Na ostatnicb 16 kartach nlb.: Regestr os6b 
i rzeczy, Protestatio autoris, wykaz abre- 
wiacji. Poprawa Errorów. Zamyka winieta 
(dwa aniołki trzymające koronę). 
Dzieło jego stoi więc w zwil}zkn z nową 
edycjI} Pruszcza, o kt6rej obacz tom XXV 
Btr. 331. - Jocber 8901. - Chłł1dowski 
Spis str. 96. 
Czartor. - Dzików - Jagiell. - Ossol. - 
Bibl. Dominikanek w Przyrowie. 
- ob. Herka (Honor 1741) - 
Pruszcz (Kleynoty 1 74b). 
"Biblioteka znakomitszych Polski kazno- 
dziej6w drukowała sili jego staraniem w r. 
1750 M . Tak twierdzi Janozki, lecz z tego 
druku, o ile to prawda, niema 8Iai!u. Tak 
samo z przytaczanycb jego "Quadr:::gesi- 
males sermones. M 
Cbłędowski Spis dziel 96. - Chodyk. De 
rebus str. 332. - Barl}cz Dzieje Zak. 
kaznodz. II. 2ó5 i 6. - Kraszewski Okrn- 
szyny l 218. - Sobieszcz. wEncykl. Org. 
XXIII. 415. cytuje jego dzieła: Mono- 
logium dominikańskie... oraz Cbronicon 
Universitatis 1733, oba zapewne falszywie. 
Siekanka... (przed r. 1615). 
Dzisiaj nie.znane. 
Tegoż autora, co zbiorek pt. "Prażonka albo 
NawaraM wydany po raI'. l w r. 1615, po 
raz 11 w r. 1640. 
Ob. w Bibl. tom XXV str. 229 oraz Badocki 
Liter. mieszcz. 1925 nr. 105 i 106. - 
:Nadto ten!e w Pam. literaekim 1925 str. 
676. 
Ten!e autor wydał takze w r. 1615 "Apen- 
dixi M o czem Badecki l. c. nr. 7.
		

/Bibliografia_28_022_0001.djvu

			16 


SIEKANOWIC 


Siekanowic Sebastianus ob. Rado- 
szycki Paulus (1617). 
Ob. o nim: Kochanowski Dzieje Akad. 
zamoj. oraz Wadowski Wiadom. 1900 
str. 319. 
Siekierecka Lucyna ob. Bodoch An. 
(1615). 
Siekierki ob. Kunińscy (Stan 1776). 
SIEKIERSKI Jan Franciszek. Bra- 
vium philosophici honoris Laureae Se- 
cundae annuente gratia et p1'otectione, 
Celsissimi, Illustrissimi et Reve1'endis- 
simi Domini D. And1'eae Stanislai Kostka 
comitis in Załuskie Załuski, Episcopi 
Cracoviensis, Ducis Sevaeriae, equitis 
Aquilae Albae, Almae Universitatis C1'a- 
coviensis Cancellarii faventissimi XVII 
VV. DD. Secundae Laureae Candidatis, 
propositum. Dum nempe a Pe1'illustri 
et Reueremlissimo Domino D. M. Ma- 
thia Zientkiewicz, Sacrae Theologiae 
Doctore et Professore, collegii MajoriB 
Seniorc Patre, ecclesiarum, Cathedralis 
Cracoviensis canollico, parochialis Zar- 
novecensis Praeposito, contubernii Ge- 
Ioniani Provisore, librorum, per Dioe- 
cesim cracoviensem cen8ore, Studii Ge- 
neralis Unive1'sitatis cracoviensis Pro- 
cancellario. lisdem VV. DD. Candidatis 
Magisterii in AA. LL. et Philosophia 
doctoratus licentia. In publica magno- 
rum hospitum freq uentia, ritu solenni 
conferretur. A Joanne Franciscu Sie- 
kierski, ejusdem Laureae Candidato. 
In documentum fraternae propensionis, 
metrico elogio adornatum. cracoviae, 
typis Collegii Majoris anno Domini 1749 
die 17 J unii. folio, kart 13.,(ark. Gl)' 
Na odwrocie tytułu rycina scul. Mich. Sur- 
macki Crac. (carmen). 
Dedykacja Andr. Stlln. Załuski Episc. Crac.- 
Zaczyna D. Joanni Cantio: Ode votiva. - 
Matbiae Zietkiewicz carmen heroicum. 
Dalej Ode lyrica Mich. Czyrnicki, Joan. 
Przypkowski, Adaib. Biegaczewicz. - Od 
karty D, idą wiersze na XVII. kandy- 
datów (z berbami). I Thomae Jos. Olchow- 
ski. II Ant. Komorowski.. III Nic. Kontur- 
kiewicz. IV Mart. Brajer. V Alb. Poła- 
ciewicz. VI Franc. Poborecki. VII Andr. 
Watrobski. VHI Matb. Jos. Porebski. IX 
Ja
obo Dzianoui. XI Carolo Ma
xen. XIl 
Joan. CęgIer. Xlll Romualdo Fludziński. 
XIV Matbiae Lusiński. XV Carolo Opey- 
dowicz. XVI Nic. Gromalski. XVII Fran. 


SIEKIERZyŃSKI 


Josepho Minocki. - X. Joanni Fr. Sic- 
kiorski Franciscus Pohorccki. - Na końcu: 
Sub auspiciis Casimiri Pałaszowski Rec- 
toris. 
Jocber. 1562. Jagiell. - OssoI. 
- Statuae virtuti et honori XIV. 
VV. DD. prilll
e Iaureae Candidatorum 
dum in alma Universitate Cracoviensi 
per Illustrelll Clarissimum et admodum 
Reverendum Dominum D. Adalbe1'tum 
Biegaczewicz, philosophiae Doctorem, 
ejusdemq; 1'egium et Tylicianum e
o- 
quentiae professorem, collegalll maJo- 
rem, ecclesiae collegiatae S. Annae 
Oanonicum, in ch1'zanow praepositum, 
praesente magnorum hospitum corona. 
AA. LL. et Philosophiae baccalaurei, 
ritu solenni in divi Jagelonis archily- 
caeo crearelltur, a Joanne Francisco 
Siekierski, ejusdem laureae candidato 
artificio poeti('o, erectae. Anno Domini 
1748 die 2da mensis Maji. Cracoviae 
typis Collegii Majoris. folio, 5 arkuszy. 
Na odwr. str. tyto berb Junosza a pod nim 
6 w. łac. Przypisał autor Józefowi Zału- 
skiemu Hefer. W. Kor. opatowi Fonta- 
neto v.;e Francyi. - Rozpoczyna od
 na 
czeŚĆ S. Jana Kantego, poczem dzil1kuje 
profesorom jak: Janowi Przypkowskiemn 
filoz. Dr. i I'rofcBoro\Vi oraz i matema- 
tyki, Michałowi Czyrnickiemu fdoz. Dr. 
i profesorowi, Kazimierzowi Operskiemu 
Seniorowi Bursy Jagiełłońskiej. - Nazwi- 
ska uskałarzy sI!: ,Jan de Scbwartlllan 
eques aoratus, J"kób Dzianotty krak., 
l{nrol Marxen. J,m CęgI er, Romuald I"lu- 
dziński, Jakób Pl\tlerski, Maciej LusińBki. 
Karol Opejdowicz, Mikołaj Gromalski, 
Franciszek Minocki, ,J6zt'f Tarnowski. 
Ignacy Witkiewicz, Mateusz Włotkie- 
wicz. - Dla Jana Siekierskie
o napisał 
Karol Marxen. Za rektorstwa Stanisława 
FiIipowicza Dzik6w - Jagiell. 
SIEKIERZVŃSKI Dominik. Applausut! 
illustrissimi ac reverendissimi Domini 
D. Geo1'gii Mocki neo-consecrati .ab- 
batis saeculal'is insigllis collegiatae Zół- 
kiewiensis, festiva sac1'i honoris apo- 
theosi solIemnis. celsissimi, iIlustri8simi 
ac revel'endissimi domini D. Nicolai in 
W yżyce W yżycki, Dei et apostolicae 
sedis gratia archiepiscopi metropolitani 
Ieopoliensis pastorali a conBecratione 
solemllior. celsissimi ac illustrissimi 
p1'incipis domini D. casimiri Michaelis 
duci s in Nieswież et Ołyka Radziwił, 


1 
J 


I 


\.
		

/Bibliografia_28_023_0001.djvu

			." 
SIEKIERZyŃSKI 


SIEKIERZYŃSKI 


17 


r 
J 


castellani Vilnensis, ducis campestris 
M. Duc. Lithuaniae, eapitanei Oreme- 
necensis etc. etc. gratia ae liberalissima 
munincentia fundatoris solemnissimus 
a conventu formalis Zółkiewiensi or- 
dinis Praedicatorum provinciae Russiae, 
publicae universi orbis famae denun- 
tiatus, Anno, quo Redemptrix ho min um 
absoluta solemnitas 1743. Superiorum 
pel'missu. folio, 3 k. i ark. 4 (sygn. q..). 
Na końcu Leopoli, typis Pauli Josephi Gol- 
czewski S. R. M. typogr. 
Tytuł na. trzech kartkach, Dedicatio za. 
czyna. sil}: Dificilem adeo literarum. 
Barl!cz Dzieje zak. KRznodz. II 25fi. 
Jagiell. - OS801. 
- J ubilaeum militantis ecclesiae 
oraculo magnum auetum celsissimi III. 
D. D. Josepho Potocki Oast. Orac. cele- 
bratum. Oracoviae 1751. folio, kart 7. 
Krasiń. 
(I) ob. Sobór 


Siekierzyński Jan 
skrzyński (1567). 
(Siekierzyński Jan II). Amphithea- 
trum infractae fortitudinis ex quo Sie- 
kierzynsciorum Leo spectatus et Joanni 
Siekierzyński demonstratus per OolIe- 
gium Val'saviense juventutis Scholarum 
Piarum anno 1695. roI. 
Nieco inaczej i z inn
 datą (1698) podał 
ten tytuł mój ojciec w tomie XII str. 139. 
Jest to program teatralny 
Dzików - Wolański w Rudce. 
SIEI{IERZVŃSI{I Michał(1743t1814). 
Kraiopisarstwo PowRzechne Panstw 
Swiata Oalego Teraznieyszych, Y Da- 
wnych. Gwiazdarstwa ile z Kulą Ziem- 
ską ma związku, Polityki, Prawa, Hi- 
storyi naturalney niektore części, Panstw 
nowych powstanie, a dawnych upadek, 
znakomitsze kresy historyczne z odmian 
Familii Panuiących idące, rZlld Kra- 
jowy, Religią, Handel zewnętrzny, y we. 
wnętrzny; osiadłość, obyczaie Narodowe, 
ordery, siły lądowe, y l\Iorskie, granice, 
dział, rzeki, ieziora, gory, Miasta z nie- 
ktoremi osobliwościami, oraz włości 
w innych Kraiach, lub częśćiach Swiata, 
od niektorych Państw posia,dane. Wy- 
kładaiącę Ku pożytkowi Oboiey Płci 
Młodzi Wydane Na Ozęści trzy Po- 
dzielone. Przez X. Michała Siekierzyń- 
ski ego Profes. S. P. Za łaskawym Po- 


-, 

\
t: :t r I: ,ł- 
.....""';\oW""i!,.,.... 


J.łIJI.\ 


zwoleniem Naywyższych Oesarsko Kro- 
lewskich Rządow Krolestw Gallicyi 
y Lodomeryi. w Lwowie w Druk: Na- 
kładem Łukasza Szlichtyna uprzywi- 
liowanego Typografa. (B. w. r.). w 8ce, 
k. 3 nlb., str. 245 (błędnie 145) i 3 nlb. 
Druk oczy
viście po pierwszym rozbiorze. 
DedykacjI.! Marcinowi Szeptyckieu1D, kano- 
nikowi płockiemu i koadjutorowi XiQstwa. 
Sieluńskiego, podpisał Łukasz Szłichtyn. 
Rozpoczyna. "Przemowa wykładajl}ca z geo- 
grafji pochodzl}ce pożytki." l'oczem od 
str. 9: CZI}BĆ I Gwiazdarstwo czyli Geo- 
grafjQ astroD., polityki y prawa początki, 
r6fność powierzchownl}mieszkańców Bierni, 
r6żność religii y ięzyków oraz Kraiopi- 
sarRtwo po.czl}tkQwe zawierająca." 
Wyklad Astronomji rozdz. I jest osobliwy, 
bo przeważnie ujęty w wiersze, opatrzone 
notami n dolu. Wiersze tworzl! eklogę tj. 
rozmowę pasteTzów Korydona, Dafnisa. 
Monalki i Mopsa. 
W rozdz. II (str. 7
) mówi "o polityce 
w og6Iności". Jest to wykład teorji prawa. 
publ. (pod silnym wplywem Monteskiusza. 
(czego nie nwzgl
dnił Smoleński w swojej 
rozprawie o Mont. w Polsce!) Od Itr. 10& 
daty Btatystyczne. (Warszawa Iiczolia w r. 
1767 Da óO,OOO mieszk.). Poczem o handlu, 
o monetacb, o mocy państw europejskicb. 
Od Btr. 141 -znowu idzie rozdział III (ale 
wydruk li): O prawie y onego rófności... 
Jest to wyklad prawa. przyrodzonego 
wszystkich dzialów. 
Od str. 175 rozdz. IV: O rófuości powierz- 
chowneymieszkańc6w{wiadomości z antro- 
pologii). 
Od str. 184 rozd
 V: O rófności języków. - 
Od str. 186 rozdz. VI: O rófuości reli- 
gii. - Od str. 207: O długości i Rzero- 
kości geogr. miast, gradusy i minuty itp. - 
Od Btr. 22"2 rozdz. VIII: O geogrufii 
początkowey (terminy, podział ziemi, mo- 
rza, jeziora itp.). Na końcu rejestr, pOl'zem: 
Koniec Pierwszey Części. - Reszta nie 
ukazała sie. . 
Żebrawski BibI. mat. nr. 3206 (z bib\. Vó Go- 
rajowicach). O.so\. 
- Mowa pogrzebowa w czasie od- 
prawiaiącego się nabożeństwa za zmarłą. 
JW. z Xiąźąt Czartoryskich Konstancyę 
Zamoyską Ordynatowfl Da pochwałę iey 
życia powiedziana dnia 15 miesiąca 
Marca roku 1797. w Zamościu. w Lu- 
blinie w drukarni J. K. Mci X. X. 
Trynitarzów. w 8ce, 8 kart (sygn. B). 
Przypisal Ale][Bndrowi Zamojskiemu Ordy- 
natowi (synowi zmarlej) a podpisał X. S. 
Bielski Vita et scripta I. 169. - Matricula 
piarum Col. Nr. 413. 
Branic. - Dzików. - Jagiel!. - Zamoj. 
3
		

/Bibliografia_28_024_0001.djvu

			18 


SIltK1ERZYŃSKl 


SIELANKI 


SIEKIERlVŃSKI Tomasz S. J. (ur. 
11 grud. 1720). Aritbmetyka, to iest 
Rachmistr8ka Nauka W nayprzedniey- 
szych zabawach swoich, używanie po- 
trzebne ułacniaiących, ciekawość umy- 
słu nasycaiących. Przez X. Tomasza 
Siekierzyńskiego Societatis Jesu. Filo- 
zofii Doktora S. Teologii Licencyata. 
Professora Matematyki. W Akademii 
Lwowskiey Soc. Jesu, zebrana. DQ 
druku podana. V RokV VtorlM lak 
PoLszOze szOzęśLIVle kroL Vle StanI. 
sLaV AVgVst OzVartI nleOh Ozasl 
VlekVle. cbI
COLXVI(1766). W Dru- 
karni J. K. M. Akadeinii Lwowskiey 
Societatis J esu. Za dozwoleniem Star- 
szych. w 8ce, str. 192. 
Na ostatniej atr.: Koniec CZ
8ci 1.- Chłę- 
dowski Spis 146. 
Żebra_ski Bibl. matem. str. 420. 
- Taryfa na monetę polską no- 
wey redukcyi w Roku P. 1767... ob. 
Taryfa. 
Żebrawski Bibl. matem. str. 421. - Chl!}- 
dowski l. e. - Załeski Jezuici III. - 
X. Brown Bibljoteka 'pilarzy S. J. 
(Siekierzyńska Marjanna). Zal fa- 
milii nad śmiercią. ś. p. Jaśnie Wiel- 
mozney Marianny z Charczowskich 
Siekierzyńskiey Starościny Horodel- 
skiey, Rzeczyckiey itd. dnia 21. listo- 
pada roku 1783. wszystkich zasmuca. 
i'lcą wyrażony. w Zamościu w dru- 
karni Akademickiey (około 1783 r.), 
w 8ce, k. 4 nlb. 
Siekluccy ob. Tołoczko (Replika 
1781). 
SIEKLUCKI Michał Jan Ct 19 kwiet. 
1715). Cwiczenia duchowne na dziesięć 
dni kollekcyi dla zakonnych Bogu po- 
święconych panien zażywania. Napisane 
y zebrane przez W. X. Michała Sie- 
kluckiego 80c. Jesu po jego śmi
rci 
do druku podane roku pańskiego 1718. 
Z dozwoleniem Starszych. w Sando- 
mierzu Oollegii Societatis Jesu. w 4ce, 
kart 8 i ark. HI (kart 39). 
Przypilał Annie z Lubomirskich Myszkow- 
skiej wojewodzinie krakowskiej... obo- 
wi'ł
any dom profess6w Boc. Jesu krakow- 
ski. - Są tu uczeg61y do genealogji 
MYBzkowlkich i Lubomirskicb. 


Obejmuje Medytacyi XXX. Wydany po 
'mierci autora. 
Jocher 5755. - Brown Bibl. str. 367-8. 
Jagiell. - Olsol. 
- Mariaebvrgvm Occvpatvmj Sev 
Mariana Vrbs Exercitvvm Et Pacis 
Principi, Deo-Homini, FelicisBimis Oon- 
ditionibvs Dedita. Et ad feRtiuos Ma- 
rianae Sodalitatis applausus Dedvcta, 
Perorante Michaele J oanne Sieklvcki, 
In Oongregatione Diuae Virginis An- 
nuntiatae Assistente. Anno a proclamata 
in terris pace. 1664. 25. Martij. Cum 
permissu Perillustris ac Reuerendissimi 
Domini, D. Alberti Dobrzelewski, Archi- 
diaconi Posnaniensis, Cancellarij Vladi- 
slauieDsis, & Sede Vacante Episcopatus 
Posnaniensis Administratoris. Posnaniae, 
Typis Haeredum Alberti Reguli, Impri- 
mebat Albertu!!" Młodniewicz. w 4ce, 
k. 4 nlb. 
Mowa bez donioślejszej treści. 
Dzik6w - O.sol. 
Sielanka Alexys... ob. W oronicz J. P. 
- Wyrzynek... ob. Przybylski J. 
- na dzień urodzin Sangusz. ob. 
Sapieha K. 
Sielanki Polskie z Roznych Autorow 
Zebrane. 8. teraz świeżo dla pożytku 
i żaba wy Ozytelnikow Przedrukowane. 
(Tu winieta). Nakładem Towarzystwa 
Litteratow w Polszcze ustanowionego. 
w Warszawie w Drukarni Mitzlerow- 
skiey. Korpusu Kadetow. 1770. w 8ce, 
k. 8 nlb.. str. 424 i k. l nlb. 
Dedykacja wierszem Adamowi Czartory- 
skiemu, Generałowi Ziem Podolakicb, 
podpisana N*** (Narnszewicz?). Kończy 
sil} zwrotem: Bierz hołd tego pastuszka, 
co ci
 kocba szczyrze. Poczem "Pned- 
mowa M (na 4 str.) dat. 26 kwietniu 1770, 
z której wynika, !e wydaniem zajmował się 
J. E. Minasowicz. Zapowiedziano tet,"wy- 
danie 6d Horacjusza ojczystym rytmem. 
Nast!}puje potem "O wierszu Pasterki rze- 
czonym albo BukolikiM (wybrllne tli HiBtoryi 
Dauk wyzwolonych pana de Carlancas). 
Omawia." tu sielanki Greków, Rzymiau. 
Hiszpanów, Francuz6w, Anglik6w. Niem- 
c6w itd. Na końcu wspomnieni polscy 
sielankopisarze oraz rótne nazwy nad"- 
wane sielankom w Polsce. 
Od str. 1 do 102: Simona Simonidesa Sie- 
Janki Cum Gratia & Privilegio S. R. M. 
w Drukarni Akademii Zamoyskiey Dru- 
kował Marcin Łeski Rokn 1614. POCZWłlrt
 
snown drukowa
e tv Drukarni Mitzlerow- 


), 
l 
tl 
E 
C 
1 
1:1]
		

/Bibliografia_28_025_0001.djvu

			SIELANKI 


SIELANKI 


19 


Ikiey Korpusn Kadeto", w Warlu"ie wilu pod znakiem Poł!tow. (Na końcu:) 
OdR;t
;7

3 do 232: Sielanki Nowe Ruskie W Lipsku., Drukiem Jana Gottloba 
Roznym Stanom dla 
abawy teraz Bwieto Immanuela Breitkopffa. W 8ce, k. 8 nlb., 
Wydane Przez SimeaDa Zimorowicza Lwo- str. 526 i 8 rycin. . 
wianina. R. 1663. Pr
edrukowane w War- Na czele na osobnej karcie dedykacja Ada- 
szawie w Drnkarui Mitzlerow.lkiey. R. P. mowi Czartoryskiemu. Poc
em na 2 kar- 
1769. taeh ten sam wiersz, co w poprzedniem 
Od Itr. 233 do 304: Roxolonki To iest: wydaniu, tylko. bez litery N. - NaBtępuje: 
Ruskie Panny, na \Vesele B.. Z. 
 K. D. "przedmowa Bibliopoli" Groella, datow. 
Przez Simeona Zimorowicza Leopol. Roku 17 styczuia 1778, w której edycja ta na- 
PaJ'iakiego, M.DC.XXIX. Dnia XXVIII. zwana jest piątą. - Mima to następnie 
Lutego. we Lwowie wprowadzone, a teraz powiada Groell, że kazał dorobić Koper- 
Bwiat.u Bwieto pokazane, Roku Pańskiego, I
tychy z polecenia Czartoryskiego, a 1:5ie- 
1654. w Warszawie w Drukami Mitzl6- lanki drnkuje po raz_ drogi. Modeli do 
rowRkiey R. P. 1770. rycin dostarczyli Eysenowi (rysownikowi) 
Od str. 305 do 327: Sielanki Jana Gawin- przebywajl!cy w Pary tu Polacy, przedtem 
Ikiego Nowo Napisane... Roku Pańskiego uczniowie szkoły Rycerskiej. Rytował 
1668. (zob. Bibl. XVII, str. 44) w War- miedzioryty Longueil. W dalSllym ciągu 
Izawie w Drukarni Milzlerowskiey. 1770 przedmowy podaje GrUIl informację o za- 
Na str. 328: Do Korynny Sielanka Bez- Ilugacb Naruszewicza przy redagowaniu 
imiennego Autora. z rękopiRma pewnego "Zabaw", oraz uslęp o sielankopisarzacb 
wyięta. - Od str. 329 da 358: Sielanka w Niemczecb (Gessner, Haller, Kleist, La- 
i .Rotne Nagrobki... 1650 (ob. Bibl. XVII, lage, G1eim i inni). 
str. 44) w Warszawie w Drukarni Mitz1e- Poczem idzie wierny przeilruk poprzedniego 
rowskiey. 1770. wydania z dodaniem od str. 485 z aaob- 
Od str. 359 do 396: Bucolica Alba Pasterki nym tytułem sielanek Narnszewic
a: "Sie- 
P. Wirgiliusz/\ Marona Eklog alba Wy- lanki X. Adama Naruszewicza S. J. Wy- 
borow dziesięć Przekładania X. Ignacego ięte z Zahaw Przyiemnych i Poiytecznych 
Nagurczewskif'go Z..konn'l'o.warzY6twa Je- Tomow XVI. w sobie zawier
iących in 8va 
Kusowego. "IV \VarBzlt1ll'ie w Drukarni Mi- W Warszawie od raku 1770 da 1777 wy- 
tzlerow8kiey 1770. danych n Micbała Groęlla. Teraz drugi 
Od str. 397 do 413: Jozefa Epifaniusza Mi- raz drukawanych". 
nasowicza K. K. K. J. K. M. Sekr. Sie- Przedruk jest wierny, nawet watniejsze 
lanki. Palifem. Ulysses. Orfeusz. z Zbioru blędy druku aproBtowllne w wyd. I przy 
Rytmow Jego. PolBkich Wybrane y tu da końcu, tu są niepoprawione; jak np.: 
innych Przydruko..ane. w \VarBzRwie litr. BO w.20 bedzie8z zam. bedzie; Itr. J06 
w Drukarni Mitzlerowskiey. 1770. w. 1 Dalekoś . zabrnął, za
. DalekoBmy 
Na str. 414: Bionil Smyrnaei Lamentatio sabrneli; str. 128 w. 5 Cbot'idże mi lie 
Veneris Super Adonin. ex Graeca. TanR- eprzyj
 zam. CbociaUe mi nie 8przyja; 
qvilla Fabra Interprete. - Od str. 415 str. 129 w. astat. rymowanych zam. ry- 
.da '22: Biona .Smyraenczyka Lament- mawny; str. 145 w. ł tałosnej Z!;\ID. za- 
Wenery Nad Adanisem.-Przełotony Wier- rosłej, i t. a. 
ezem Polskim nie rytbmawym. w War- Przy lielance BiaDl\ (Lament Wenery) nie 
SUwie w Drukarni Mitzlerow8kiey. 1770. ma w tpj edycji tekstu laciń8kif'ga. Na 
Tekst Biona arnkewany Iynaptycznie po tytule tej sielanki (str. 479) zachawana 
palskn i po łacinie. - Przeklad palski" aatę; w Drukarni Mitzlerowskiey 1770. 
jest pióra Minasowicza. Ryciny maj'} padpisy: Ch. Eisen deI. i De 
Na str. 423-4 Regestr 
bioru Sielanek araz Longueil Sculp. Na pierwszej rycinie 
na 1 k. Poprawa omylek druku. (przed kart!} tyt.) sił popiersia: Zimoro. 
O wydanin tem ob. Wład. Smoleński Pisma. wicza, Szymonawicza, Klonowskiega, Na- 
II. 32. ruszewicza, Gawińskiego i Nagurczew- 
Czartor. - Czetwert. - Jag. _ Krasińs. _ skiego.. 
Osso\. - Uniw.lwow.-Zieliń. -Zamoj. Ryciny przy sielankach Zimorowicza i Ga- 
S' l k wińskiego. są Cenne ze w
ględu na pollkie 
A-le an i Polskie Z Rożnych stroje kawalerów i dam. Stroje wieBlliacze 
utorow Zebrane, A teraz Świeżo Dla na innych kopersztychach maj/} charakter 
Poży
ku y Zabawy Ozytelnikow po konwencjonalny. 
trzeCi raz przedrukowane y poprawione. Bywają egzemplarze z datą 1780 (wydanie 
Koperst y chami ozdobione. ( Tu S y "'net tytułowe). 
G . . I:> . Chreptow. - Czartor. - Jag._ - Kra.ids. - 
rolla). za Przywllelem. w WarszawIe Przeździec. _ Zamoj. _ Zielińe, 
17!8. Nakładem Księgarni Grollow- Sielanki Bayki Y Powiastki. (Tu 
skley Nadworney J. K. Mci w Mary- . winieta). w Wschowie 1779. Nakładem
		

/Bibliografia_28_026_0001.djvu

			20 


SIELANKI 


SIELAWA 


y Typem Jan. Bogum. Hebolda. w 8cl', ,tanus Grzeg. (Amyntas, Daphnis etc.)- 
k. tyt., str. 43 i 1 nlb. (Regestr). 'Sapieha Kaz. (Mirtyl 1782) - Sar- 
. Zawiera szereg wierszy, jak Zban ztłuczony . biewski K. (Silviludia) - Schonaeus A. 
(sielanka), 
ebrak, Niedźwiedź tańcujl}cy, (Daphnis Palaemon) - Sianożęcki J. 
Pies itp. Na str. SO: Noga drewniana, 'k 1753 ) S' k' . k- 
8ielanka lizwajcarska. Zapewne więc tłu- (
ament pas
ere. - le lerzyns l 
maczone II niemieckiego (z Gessnerat' M]chał (KraJop]sarstwo 1767) - Skoto- 
Gleima 1). ' paski ,- Szymonowicz Sz. (1614, 1686)- 
<:>d str. 39: !rus powiastk
 (prozą). . WieszczyckiAdrian(albopieśniI634)- 
Akad. - Jaglel!. - ZamoJ. W . (Al 1782 PI ' e śni W i eJ 'ski e 
,. . . _ . oronlcz exys, . 
- 'I oz:... l pOw]eścI. W Schowle 1782 Bolechowice 1784 Z okazyi ślubu 
1781. W 8ce. DziałyńskieO'o 1783 Żal pasterza 1783)- 
Katal. Kaj. Jablońskiego. W .. k . B I:> ( ' k ł 158 0? ) - Za- 
. . O l . P . . P . k . OSlOS I runo o o o 
Slela
kl _ zy I lesm asters]e błocki Franc. _ Zabawy przyj. i poż. 
ł: rzez Wlesmaka NN. Roku 1792.. Na- (tu dużo sie'lanek różnych autorów)- 
pls
ne. w Przemysiu, . w Drukarm An- Zimorowicz Sz. (1663-5) - Zubowski 
tO
lego Matyaszowsklego KroI. uprz. (1789) _ Poniatowski (t. XXV. 30)- 
FJ;yp. w. 8ce, 
. 4 nlb., str. 88. 
iestrzeń('ewicz St. (1784, 88). 
Na pIerwszej k. nlb. przed k. tyto tytuł: Przyszły historyk tego gatunku literackiego 
Xiązka. Zaś na odwr. p
zwole
ie na 
ruk musi nadto uwzględnić liczne panegiryki 
II datą: l)an 
 :ł:'rzeł:łY8Iu dOla 6. LIpca (zwłaszcza dziewosłęby) nbrane w rormt;) 
Roku 1792. Zlehnskl bzy C. P. Kom. 8ielanki. Szkic takiej historji podaje Rriick- 
Tytuł w ramce i z winietkI}. ner i. Cbrzanowski w Enc. pol. XXl str. 
])edykacja Teresie z Poniatowskich Starzyń- 24S-6 i S17-21. 
skiej, rotmi.trzowej Kawalerji Narodowej. Zwracam uwag\! na dziwaczna. sielankę 
W przedmowie "Do Czytelnika" pisze, te w dziele geogr. Siekierzyńskiego lU. (ob.). 
sręd
il najmilszq. czę
ć. roku 
 
dlndnym SIELAWA. Głos... duia 23 Novem- 
sledhsku z pasterzamI I że Ole Jest auto- b S . l S d . G d k . M . 
rem z profesji. r
... ]e awy ę zlego ro z lego 10- 
Zbiorek składa się z 40 pieśni, pisanych skI ego (1790 ?). fol J k. 1. Czapski. 
pod wi'aocznym wplywem Karpińskiego.' Sielawa Albert ob. Threni (1594). 
(Nie masz G.łicery, pojdę jej nukać pod' SIELAWA Anastazy Antoni Ct 1655). 
rozłożystym Jaworem...). Zwykle duet p
- A t l . h T I t Od is Na scr yp t 
stefZa z pasterkI}. Motywem wszędzIe " n e enc. vs o es. p . 
strapienia miłosne. Imiona konwencjo- vszczyph wy Zśkonmkow CerkwIe od. 
na
ne, w jednf\j tylko pieśni (2
) 
y
tę- stępney S. DuchA Elenchus nś.zwa
y. 
pUJ!} Antek, Bartek, Kuba; w lDneJ. (59) Napisany Przez Oyca Anastazego Sle- 
opis ustronia w stylu XVIII w. (sztuczne l P ł M J. J. W ' l ' 
kaskady, grota, pustelnik itp.). a
1ij rze ożonego . onustyri:l. .1 en- 
Krasińs. - Ossol. sklego S. Troyce Zakonu S. BasIlego. 
Sielanki (Sielanka) ob. Ohełchowski W Wilnie Roku Pańskiego 1622. w 4ce, 
H. (Gwar 1623) - Oieciszowski Ad. k. ty t., str. 66. 
(1783) _ Działyński Ign. (1783) _ 'l'y.tu.l w ozdobnej ramce. . 
E ' G .. k . J (1668) WIOletka na tytule przedstawIa ołtarz, nad 
ysymont - . aWlDs I an . - nim imię Marja. 
Gessner S. (ZbIór 1768) - Idylha - Rozpoczyna: Do Czytelnika. Wyjaśnia, że 
Jusz)1ński (Skotopaski 1781) - Kar- 
lench
1 znaczy strofowanie. On zwalcza 
iński Franc. _ Kniaźnin _ Kocha- "I
d0.:wlte a po prostu .grube. y kar
zemne 
p . laJaDle". Scommata mllczemem zmewnża. 
nowskl Jan (Sobótka) --: Koreywa Ja
 .Nad kartkami nadpis gór!}: Odpi. Na Scrypt. 
(1632) - Kossakowskl - Krzyckl Elencbus nA.wany. - Jest to więc odpis 
Andrzej - Lubomirska Anna (178ó) - przeciwko Smotryckiemu (Elenchus 1622). 
M' . J E _ M saeus ( 1796 ) _ Rzecz podz
elona na dwie częBci. J)ruga idzie 
masowlcz :. u. od str. 41. _ Część I dzieli si4J znowu 
Nagurczewskl - NaruszewIcz Adam - na 8 rozdzia16w' II na 4. 
Osiński (Zbiór) - Potocki W. (przy W części l wyjaBni
, "co nas różni". Omawia. 
szcz. wjeździe) - Przybylski Jac. stanowisko 
iskupów rz!mskich, broni 
(W rz y nek 1795 ) _ Rostkowski Wojc. prymatu papIeży, oma':"'Ja czasy Grze- 
y gorlla św., ncbwały cerkIewnych synod6w 
(Muza pastersk
 1764).- Sacco (z b
- powss., inne r6żnice, 6smy sobór. - 
letu) - SakowICz FabIan - Samborl- W cz. II: przym6wka o tycie zakonne, 


] 


, 
]
		

/Bibliografia_28_027_0001.djvu

			SIELAWA 


SIEMASZKO 


21 


I 


o roapędzenin Rusi do kościolów a miano- 
nowicie w Nowogródku, o Kozakach 
i o buntach wywolanych wśród nich przez 
agitatorów prawosławnych; podaje spo"ób 
do pomiarkowania si9 zobep6lnego. 
W tekBcie cytuje po greckn Grzpg. Nazjan., 
A.tbanazego, Chryzostoma i innych pisarzy 
kościelnych. Z nowszycb cytuje Baroniu8a. 
Na str. 57 omawia sprawę zwolania sy- 
nodu dla zgody z szyzmatykami. W ci:!gu 
dziełka wspomina o Skorynie i o propa- 
gandzie arjańskiej wśród Rusi. 
Jocber 9476 podaje błędnie stron 162, a Ma- 
ciejowski Pism. III. str. 62. - Katal. 
. OSGol. notuje str. 57. 
Przedruk w Arcbiw jugozapadnuj !{cssii 
VIII. - Bibl. Akad. posiada egz. faksy- 
milowany. 
Franko w Kwart. hist. 1892 str. 722. - 
Likowski Unia brzeska. - Grabowski 
'" lCsiędze dla Orzechowicza (Ostatnie lata 
Smotrzyck.) 1916. - Nipsiec. IV 79. - 
Wiszniew. VIJI 332. - Kraszcws. Wilno 
IV 165. 
CZ8rtąr. - Krasińs. - OS801. - Zamoj. 
- Zywot błogosławionego Józefata 
Kuncewicza archiepiskopa Połockiego 
męczennika 1625 r. 
. Zapewne rękopis, nie druk? 
- ob. Dubowicz(Hierarchia1644)- 
Kulesza Jan (Wiara prawosławDa1704)-=-- 
R:.ulczyński (Specimen ecd. Rut1
. 1733 
str. 228) - Sakowicz K, (1644) - 
SDlotrycki (Elenchus 1621) - Stebelski 
(Dwaświatla 1781, Ohronologia 1782) 
 
Susza (Oursus 1665: Phenix 1684, .-, 

ojna Gelazy (1642) - WojszJ;lal
o-. 
WICZ Kaz. (Ad laetissimas 1642)- 
'Yołkowicz (Korsak Daniel: Gemina,sa- 
gltta 1642). 
Stebelski mylnie twierdzi, ze Sielawa Anast. 
(autor) i Antl5ni arcyb. polocki to były 
d1l.ie r6tne osobistości. 
Bartoszewicz w Świeckim Pam. II. 4łO. - 
Siarczyński Obraz' II. 178.-Theiner Mo. 
nnmeDta III. - Akty zapadn. Rossii II. - 
Wiszniewski VIII. SiU. - Maciej. Pism. 
III. 691. - Encykl. Org. XXIII. 417. - 
.Encykl. kośe. XXV. 283 (art. X. JanczabJ, 
Sielawa Jozafat ob. Bychowiec X. 
Ludwik (Wizerunek życia 1747). 

Sielce). Pieśń śpiewana na obiedzie 
w Sielcach podŁazienkami d. 7. września 
1788 Roku Da Notę Du D1ariage de Fi- 
garo. w 4ce, 2 karty. 
Niech.Ci!! nasze nczczl! nita Dnin radosny, 
dniu s.częśliwy. Któryś na Tron wniósł 
Augusta I z nim gałq.zklj oliwy. 
Olsol. 


II 
II. 
e 
I. 

. 
s 
I. 
e 
11 


a 
li 
,- 
" 


" 


Sielecki trakt ob. Deklaracya Sądu. 
Sielecki Gabryel ob. TUCZYliski 
Kaspcr Paweł (Elegia 1790). 
Sielecki Jakób : ob. Radzimiński 
Victor (Laurea 1658) - Speronius Joa- 
chimus (Quaestio 1658). 
Sieliccy ob. Tyszkiewicz Józef (Re- 
plika). 
SIELlCKI Bernardyn. Exorta pogrze- 
b-awa mowiona \V kośc:icle św. Józefa. 
y Nikodema przy wyprow. ciała S. P. 
I. W. Michała. hr. Rokickiego marsz.' 
tryb. Głow. W. X. Lit. przez- X. Ber- 
nardyna... Z. O. S. T. O. Wilno 1780. 
: Zi e łińs. 
I SIELlCKI Antoni: Głos JW. JMP 
lcasztelunica i posła" Połockiego miany 
d. 3 list.op. 1788. Warsza wa, Duf"(JUr. 
folio, 2 k. -' Czartor. 
- Przymowienie siQ JW..... rot-. 
mistrza kawaleryi narodowey posła 'PO- 
łockiego mianc dn 5. lutego 1789. War- 
szawa' Dufour. folio, 1 k. Czarter. 

 (Sieli ck i Anło.ni). Do W. JP. Anto- 
niego Sielickiego Regentowicza W
 X. 
Litt: z okoliczności lmienin. Wier
z. 
w Wilnie d. 13. Ozerwca 1780 r. (pod- 
pisał l. P. W. O_)
 folio, k. 1. 
Sielicki Józef ob. Bialkow.ski Mi- i 
kolaj (Zbiór 1782). . 
" Sielicki Stefan ob. Konstantynowicz 
J6zef (Omen Jvstitiae Cllsimiri Tysz- I 
kiewicz) - KOl3sakowski Stan. (Elo" 
gium Natale) - Woroniez Kaz. (FIori- 
legium Oas. Kope6). 
Sielski Seweryn ob. Tarzymięski' 
.rerzy (Oertamen Pułtoviae 1616). 
! (Sieluń). Proźba pokorna "Obywa te- 

6w szlachty czterech parafij, a szcze- 
gulnie Sieluńskiey do N. Króla i Rzpltey ! 
zgromadzonych Stanów d. 21 stycznia 
1791 podana. folio, 1/
 ark. 
- ob. Prawa (1793) - Płoccy 
proboszczowie - Sprawiedliwość .dla 
szlachty - 
zeptycki (Odpow. prob. 
1791). 
Pisał o tym spOrze Smoleński 'Vład. Pisma 
bist. II. 166. - EncykJ. Org, XXllI. 419. 
SIEMASZKO Julian. De Jaudibus Jo. 
annis Comitis Obodkiewicz Praefc('ti 
Samogitiae quum .Metropolitanam ilIius 
Ducatus urbem Kosienios primum in-
		

/Bibliografia_28_028_0001.djvu

			22 


SIEMASZKO 


S1EMASZKO 


grederetur Oratio Juliani SiemaBzko 
e S. P. llomine Provinciae Lituanae. 
Vilnae Typis Sch. Piar. A. cI"It)CCLXVI 
(1766). folio, 4 ark. 
Notato. Jocuera. 
- De laudibus Michaelis Comitis 
Oginski Palatini VilnclIBis quum pri- 
mum totius Lituauiae et sui Palatinatus 
urLem Metropolitanam ingrederetur Ora- 
tio Juliani Siemaszko Sehol. Piar. no- 
mine Provinciae Lituanae. Vilnae ex 
Typograpbia S. R. M. et ReipubIicae 
Schol. Piar. MDCCLXV (1765). folio, 
51/
 ark. (kart 11). 
Zacllyno. si
: Si nUo nnqu:lIo tempore. 
.Bened. Tyszkiewicz " Cz. Dw. - Krasiils. 
- Oratio die qua inauguratus est 
Stanislaus AugustU8 in Orthodoxmn 
Poloniarum Regem dieta in Sacello 
Sch. Piał'. a Juliano Siemaszko Pro- 
fcssore Eloquentiae in Vilnensi Nobil. 
Oollcgio. Vilnae typis Scb. Piar. 1764. 
w 4ce, ark. 2. 
Notata Jocherll. 
- Propositiones pllilosophicas no. 
mini et bouori Illustrissimi Excellen- 
tissimi Domini D. Thaddaei BilIewicz 
Praefecti Voinut.ensis Notacii ad Su- 
premum Tribunal Magni Ducatus Li- 
tvaniae nuncupatas publice defenden- 
das exponit Julianus Siemaszko de CJer. 
Regul. Scholarum Piarum 'Philosophiae 
et Matheseos Auditor racta omnibus ar- 
gumentandi potestate. Vilnac Typis S. 
R. M. & Reipubl. PP. ScllOlarum Piarum. 
A. D. 1760. w 4ce. 14 k. nlb. 
Zaczyoaj
: Propositiones de re metaph1siclI. 
Kończ!}: Ex theologia natnrali. 
Jagiell. 
- Selectas propositiones de re tneo 
logica propugnandas suscepit JulianuB 
Siemaszko de CC. RR. Scholarum Piarum 
theologiae audi tor. Facta omnibus sin- 
gulas oppugnandi potestate MDOOLXII 
(1762). Vilnae, ex typograpneo S. R. M. 
et Reipublicae PP. Scholarum Piarum. 
folio, k. 12 nlb. 
DcdJk. Paulo Brzostowski Canon. 
Tyszk. w Czerw. Dw. 
Specimen mathematicum. Viluae 


1760. 


Zdania o stanie politycznym 
panstw europeyskich przez Ich Mciow 


Panow Kawalerow zostających in Col- 
legio Nobilinm Vilnensi Scholar um Pia- 
rum wyrazone w Wilnie w Drukarni 
J. K. Mci y Rzeczypospolitey XX. 
Scholarum Piarum R. P. 1769. w 8ce, 
k. 8 nlb., str. 176. 
DedykacjI.! Onufremu Staniabwo"i Gozdawi.. 
Gizyckiemu, skarbnikowiczowi powiatu 
rzeczyckiego, podpisał X. Julian Siu- 
ma9zko. 1'03ch kartacb dedyk. id..:ił karty 
"Przedmowy". Nastł1pnio 1 karta Rejestru 
Zdań i 1 karta Imprimatur. (ActuD1 Vil- 
nae Dio 13. Mensis M:lji 1769 Anno A. 
lIoraiu Epi8COPUS Hirenensi8, R. M.D.L. 
A. Viln: LibrorulIl cenaor.). 
Rzecz podzielona na 14 zdaii czyli rozdzia- 
16... W' roz. I. charakleryzuj6 traktaty 
oetatuich lat od oliwBkiego do huberta- 
bur8kiego. Putem opisuj.. pokolei sta'ł 
państw europejskich np. Francji na str. 
32-[,2, W. Brytanji. 'furt'ji, Austrji, Prus, 
Moskwy, Polski (str. 150-157). Daje daty 
historyczno, wojskowp, ekonomiczne, fakta 
o ustroju - wszystko nade.c zwił1źle. Na 
.Itr. 70 piue w I,rzypisku o Ameryce. N. 
str. 154 uderza 00. polskie liberum veto. 
Słu7.yło widoczuie do nanczania wazkołaela 
pijarskioh i iiwiadczy dobrze o poziomie 
nl\uki. 
Chłlldowski Spis 131 podaje z dat. 1764. 
co bł
dno. 
Czetwert. - Jagiell. - Krasińg. - MUL 
Narodowe. 
- Toż:... przez Ich Mosciow Panow 
Kawalerow... wyrazone. w Wilnie w Ty- 
pografii J. K. M. Y Rzeczypospolitey 
u XX. Schol: Piar: (B. w. r.). w 8ce, 
k. 3 nlb., str. 169 (nie 170, gdyż 133 
opuszczona) iluib. 
W telO wydaniu na odwr. k. tyto znajduje 
ail} Imprimatnr to samo, co w poprzed- 
niem. Brak ta dedykacji. Przedmowa ta 
sama i w tym samym układzie. Tekst. 
układ inny. 
Ta Rejestr zdań idzie na końcu. 
Kijow. - O
so1. - Wileńfł. - Zielińa. 
- ob. Oicero (Mowy 1770, 1777). 
JocherN. 371. -KrRszew. Wilno IV 308.- 
Bentk. I 666, II 792. 
SIEMASZKO Stanisław. Quaestiones 
ex universa theologia selectlle quae in 
a.lma Universitate Vilnensi Societatis 
Jesu Bub auspiciis iilustrissimi et reve- 
rendissimi Domini D. Oasimiri Pac 
D. G. Episcopi Samogitine Vilnensis 
Geranonensis praepositi etc. etc. NoLilis 
Re Generosus Dominus D. Stanislaus 
Siemaszko A. A. L. L. et Philosophiae
		

/Bibliografia_28_029_0001.djvu

			SIEMASZKOWA 


SIEMEK 


23 


Magister, Sacrae Theologiae auditor. 
Pro prima. Laurea Theologica. publicac 
proposuit disput!Jtioni. Anno Salutis Rc- 
paratae MDCLXXlI (1672) MensiM Ju- 
nii, die 25. Vilnae, typis Acad. Societ. 
Jesu (1672). folio, kart 14. 
Zaczyna sil} od wyrazów: Deum esse ile. 
monstrnbile est. - 
a końcu: X Verha 
consecrationie sunt parli sacrumenti. 
W egz. JagieIl. brak końcu. 
.Jagiell. - Willlńll. 
Siernaszkowa Katarzyna ob. Albi- 
Czowa. 
SIEMEK Kasper tt 1642). Illvstris. 
simo et Reverendissimo Domino, D. 
Andreae a Lipe Lipski, Dei G. Epis- 
Co po Oracouiensi, Duci Seueriensi, &c 
Felicem in Episcopatum CracQuienspm 
ingressum, Gratvlatvr Oasparvs Siemek. 
Cracoviae, In OfticinR 'rypogr. Matthiae 
Andreouiensis. Anno l\f.DO.XXXI 
(1631). w 4ce, k. 29 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Lipskich "Grabio" 
i dwuwiersz łac. 
'Vspomina o Cyrylu Chrząstowskim (13,), 
o Kr... Zbaraskim(C), o1'ychonie Brahe(D.), 
o Janie Tarnowskim (E,); omawia nie- 
bezpieczeństwa grotące Polsce Ile strony 
Turcji i Moskwy (k. G.). 
Zaczyn n si
: Credo ego frequentes virl!8. 
Akad. - Czartor. - Jagiel\. - 08S01. 
- Oivis Bonv
. Ad IlIustriss. & 
Ml\gnificum Dnum, l>ominvm Joannem 
a Zebrzydowice Zebrzydowski: Regni 
PoJoniae Ensiferum, Lauckoronensem 
Capitaneum. &c. Vbi Oiuis Boni natura, 
c.onditio, leges. & caetera tam ad essen- 
t
al)), quam ad perfectioncm eiuB per 
bnentia: !tem arles Ciues Bonos, cognos- 
CE'ndi per5cribuntUl'. Omnia bistoricis, 
nouis & antiquis exewplis illustrala. 
DescriptVB a Gasparo Sięmek. Orac. 
In Officina Typ: Matthiae Andreouiefi. 
Anno Domini 1632. w 4ce, k. 66 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Radwnn, a pod nim: 
As pice Manortis: Templi ql10que Stemmata 
Bunt haec, BelIo: discernas, au pietate 
merent? - Na na9tępnej karcie verso: Ad 
Lectorem. (Tu narzeka na drukarnię). - 
Nastł:puje potem odrazu tekst ..Civis Boni M 
:II; sygnaturą B ; zdawałoby eię wił:c, fe 
brakuje kart,A, i Ac, tymczasem wszystkie 
znane mi 3 egz. niczem się nie różnią. 
\Vidocznie wi
c miała być na. pocz!itku 
dłuisza przedmowa i dedykacja, kt6rej 
potem zaniechał. 


Zaczyna od niskiego pochodzenia Starowol- 
skil:go, kt6ry mimo to szukal towarzystwa 
znakomitych ludzi. Potem zwraca się do 
wojewodzi.ca krakow. Jana Zebrzydow- 
skiego. 
Ksiątka kreśli ideał dobrego obywatel" 
(a zwłaszcza motnowladcy). Siemek nie 
ogranicza się jednak metod,! 6wczesną ilo 
przykładów czerpanych SB stli rożytno8ci, 
nie cytuje dużo szczogółów wspólczeBnycb 
i fakt6w polskich. Tuk np. na k. C. po- 
daje ciekawe nwagi o Hiszpanach i Wło- 
chach w atosunkn do Polski. Często wspo. 
mina \Venecjl} oraz Wl}gry. Na k. G. 
mówi, jak Tęczyński odmówił korony. 
Na k. G s o Firlejacb. Na k. H o posel- 
Btwie Krz. Szydłowieckiego do cesarza. 
Na. k. KI o Flor. Zebrzydowskim i Stan. 
LeBniowolskirn. Na k. Ps omawia. jak 
8zkoły powinny kształcić dobrych oby- 
wateli. 
a k R. o Ster. Batorym i Zbo- 
rawskim. 
'farnowski Historja liter. 11 str. 158. - 
Janociana 111 399. - Obacz teł literaturę 
podaną nitej pod odsyłaczami. 
Akad. - Czartor. - Jagiell. - Kijow.- 
08sol. 
- Lacon Sev De Reipvblicae recte 
instituendae. Arcanis, Dialogvs, Scrip- 
tUB a Oasparo Siemek Si te deseruerit 
Rcspublica, in qua natus es, totins mundi 
Senatorem age e Stoicoru In Decretis. 
Cl'acoviae, In Officiua Mauhiae Andreo. 
UiCIISis, Anno Domini, 1635. w 4ce, 
k. 6 nlb., str. 202 i k. 1 nlb. (Errata). 
Na odwr. k. tyto herb Tarnowskich (Leliwa) 
i dwuwiersz. 
Dtdykacja: Michaeli Stanislao Comiti Tllr- 
Dovio. - Poczcm Ad Lectorem. Nil. k. 6tej: 
M. Joannis Cynerski Rnchtamovi ColI. 
Min. Oril. Eloq. Profes
. In Laconem (Oda/. 
Dzieło ..klada się z dziewięciu Rozmów mię- 
dzy Oktawianem Augustem a Spartańczy- 
kiem Lakonem. Tytuły icb s=!: 
1) JJialogus Proaemialis. - 2) De Senatu: 
a quo faciendua. cius aUlhoritns, quanti- 
tas, qualilas. - 3) De aequalitate optima 
publici con6titlltioDe, inaeqllaiitale I'es- 
sima: unde 8editionum et legulII con- 
templu5 Quomodo avertenda. Obiter, ea 
de causa. Respublicas interiisse; quae fue
 
runt. - 4) Ne sit Reepublica mutarioni 
ohnoxia. Qaae et qtlot Reipub. species: 
initia cujuaqne corrnptae. Studia bonarum 
artium qnaliter intendenda. - 5) Recti 
et non seditiosi populi raciendi modus: 
ne praesentium taedio, aut novorum eor- 
ripiatur desiderio. - 6) De militiae ar- 
cRnis. - 7) Factiones publicis rebua per- 
nicioeissirnas praecidendi arcanum. - 
8/ Augendi populi et potentiae pablicaB 
are.num. - 9) An Princsp8. .blato, et
		

/Bibliografia_28_030_0001.djvu

			24 


SIEMEK 


SIEMIENOWICZ 


rursus armis recuperato Principatn. baere- 
ditatem quam non habebat. ustlrparepoIsit. 
Na końcn Errata. 
.Test to więC! rozptawa polityczna, btoniąca 
sasady r
wności i wolności. Stąd glównym 
mówcl} Jest Lakończyk, powoInjący mię 
ciągle na przykłady ze Sparty a przeciw- 
stawiający im Persję. Cynerski wodzie 
swojej sIawi jego erudycję i nmiejętnoBć 
kr6tkiego wysłowienia się. Ze w..ględu 
lIa zawarte tn teorje polit. rzec... zasługi- 
walaby na opracowanie. 
:Branie. - Czetwert. - Jagiell. - Ossol. - 
Wileń8. 
- ob. Cynerski (Dolor) - Jastrz
b- 
ski Woje. -Pobokorwin (w tomie 
XVIII 513) (Nowy miesiąc 1641). 
.Tuszyńllki II.. 
 ChodynicltillI 106. - 
Czacki O .pr. P
ls. i Lit. I 45. - Bentk. 
B. lp. 1173. -Raczyńs. Wspomn. Wielkop. 
n s. XXIV. - Janociana III 298 i 9. - 
f;Uarczyński Obraz II 178. - Rocznik Tow. 
krak. .I 226. - Wiszn.. IX BS8. 
 So- 
bieszcz. \V Ency kI. Org. XXIII 419. - K ro- 
nika WiadomoBci 1859 N.I07. (Wzmianka 
Ant. Wieczora). - Bizoń w Sprawozd. 
gimn. Strzalkowskiej 1911. 
SJEMEK Marcin. Bona Avspicia Se- 
tenissimi Wla'dislai IlH. Dei Gratia 
Regis P,oloniae: In gratiam Reipub. 
Anno Córonationis coIIecta: A Martino 
Siemek, In Acad. .Orac. Studioso Nouo- 
dworsćiano. Non repente l'es magnae 
fl-unt, signa quae illas praecedunt, pars 
f>arum sunt. Orac. 'Typis Mauhiae An- 
dreouiensis, Anno DQmini 1633. 
 4ce, 
k. 4 nlb., str. 23. . .' 
Na odwr. k. 'tyt.. herb Ciekliriskich "Ab- 
c:mk" wśród liter: .D. C. D.(obeslalls) 

;(iekJiński) S.(acrae) R.(cgiac) M.(niesta- 
tJs) S.{ecretsrius). U. dołu dwuwiersz lac. 
Dedykacja Dobieslawowi Ciekliuskiemn, s
- 
kretarzowi 
róI. Tu wychwala Piotra Cia- 
kJińskiego i podnosi jego przyjaźń z Za- 
mojskim. Wspomina udzial Ciekljńskiego 
w poselstwie do Rzymu. Konczy zwrotem: 
Vive Mnsis, 
ive Republicae. Academiao, 
ut omnos bom operam repende. 
Poczern' idzie wiersz: Ad inclytam Domum 
Novodvorscianam (na cześć B. Now.). 
\Vyslawin szczep Słowian i Polaków. Pod- 
nosi jch zamilowanie do wolności. 'Vspo- 
mina. zwycięstwa .polskie nad Mołdawią 
i Moskw:j. Kończy pochwałami Wład. IV 
jako obrońcy Wolności. Cała treść bardzo 
cbara.kterystyczna dla pojęć politycznych 
polskich. 
Akad. - Jsgiell. - OSIol. - Uniw. lwow. 
Siemek Woje. ob. Siemkovius... 
 


Slemia słowa Bożija na niwie serdec 
ezełowieczeskich siejannaho, si jest iz- 
radniejszaja na niedieli wsieho leta 
pouczenija, ot jnokow Poczajewskaho 
monastyra i razlicznych awtorow ob- 
nowlennaja. Po błahosłoweniju Kipri- 
jana Stecka110 egzarcha metropolii ki- 
jewskija tipom izdannaja. W tipogra6i 
P	
			

/Bibliografia_28_031_0001.djvu

			SIEMIENOWICZ 


SIEMIENOWICZ 


25 


dlliawszy si
 o jego pracach za polired- 
nictwem Jerzego Ossolińskiego, wielkiego 
znawcy nauki wojskowej, wysIał go jeszcze 
raz do Belgji. Zarówno przedmowa jak 
i dzieło, napisane piękną łaciną. okaznją 
wielką znajomość literatury greckiej i ła- 
eińskiej. 
Dzieło dzieli sie na 5 czeBci: De regula 
calibrae; De rnateriis in p'yrotechnia usnr- 
pari solitis; De Rocbetis; Do globis (kule 
pirotecbnicz'je, granaty e
c.); De variis 
machiniB, molibtls, massis,missilibus etc.- 
Do dzieła sil- dodane w r6inycb miej- 
Bcach tekstn 22 tablice pięknie sztycho- 
wanych rycin, przedstawiaj
cy('h przy- 
rządy pirotechniczne i artyleryjskie. Ra- 
zem mieszczą. te tablice 229 figur. (Ryciny 
te - podobnie jak ryc.. tytulową - sam 
rysowal, jak widać z edycji angielskiej). 
W tekście sa wzmianki o Polsce; Na str. 51 
Polonorum-Jiquidorum mensurae. Na str. 52 
Pol. aridornm mensurae. Na str. 241 cy- 
tuje M. Kromera (o Leszku). Na str. 281 
o oblęieniu Chojnic w r. 1466. 
Powoluje sił} autor takie na stoStlnki an- 
gielskie, belgijskie, niemieckie, włoskie, 
hiszpańskie, francuski.e. 
J;>rzedewszystkiem uderza jednak głębsze 
wykształcenie humanistyczne i znajomość 
atarof;ytnej historji. Dzieło nosi 
\"ybitDe 
piętno literatury renesansowej i powinno 
być przez kogoś " tego stanowiska zba. 
dane. 
Na str. 239 i n. ekskurs: De 3:hematismo 
et decore observandQ in machinis pyro. 
. technicis recreativis (o. ogniach sztucznych 
pny zabawacb. .triumfach, obcbodach - 
dtlf;a wartość dla mstorji obyczaju w epoce 
baroku). 
Na str. 284, "Excusatio" i wykaz bt"dów 
druku. 
Branie. - Czartar. - JagiclI. - Krasińs. - 
Osso\. - Zielińs. - Wilno. 
- Grand Art D'Artillerie Par la 
Sieur Ol:lsimir Siemienowicz Cbevalier 
Litvanien; Iadis Lieutenant General 
de l'Artillerie dans le Royaume de Po- 
logne. Mise en Fran
ois par Piere Noizet 
M:acerien. Amsterodami, Apud Joannem 
Janssonivm. AO MDCLI (1651). folio, 

. 4 nlb., 1 k. czysta, 22 tablic, str. 410 
ł k. 3 nlb. 
Na karcie przed k. tyto tytul: Graud Art 
D'Artillerie Par le Sieur Casimir Siemie- 
nowicz Chevalier Litvanien. Lieutenant 
General de l'Artillerie dans Je Royaume 
de Pologne Misa De Latin en ""ran,.ois, 
Jlar Pierre Noiset Macerien. 
Karta tytułowa taka sama jak w wydaniu 
Zac. tylko rok inny i tytuł francuski lIa- 
lepiony na ty tul łacińlki. 


Dedykacja autora: GuilIaume .Frideric Conte 
de Nassau, podpisana przez Siemienowicza. 
W niej nazywa to dzieło Mpierwszl} cz
- 
lIcią.". Przedmowy, która rozpoczyna edycjI] 
łacińską., tutaj niema. 
Na egz. Czart. podpis na karcie tyt.; "Isabelle' 
Czartoryska. - Maison gotbique". - Na 
okładce zaś podpia: J. U. Niemcewicz 
kupiono w Florencji 1793. Niżej ladny 
e:r. libris zagraniczny. 
Czartor. - JagielI. - Os&ol. 
- The Great Art, Of Artillery Of 
Casimir Simienowicz (sic), Formerly 
Lientenant-General of the Ordonance 
to the King of Poland. Translated from 
the Frencb, By George Shelvocke, Jun. 
Gent. Illustrated with Twenty Three 
Oopper Plates. London: Printed for 
J. Tonson at Sbakespear	
			

/Bibliografia_28_032_0001.djvu

			:26 


SIEMIENOWICZ 


SIEMIEŃSKI 


haubtmann zu Franekfurt aro Mayn. 
Franekfurt am Mayn, In Verlegung 
-Johann David Zunners, Gedruckt bey 
Hcnrich Friesen, im Jabr 1676. folio, 
k. 8 nlb., str. 232, k. 2 nlb. i 22 tablic. 
Przed główną kart'! tyto !lonajduj
 si
 karta 
tyto sztychowana taka sama Jak w w,y- 
rlaniach tac. i frano. ale !II tytułem me- 
mieckim: Aussfiibrlicbe Beschreibung Der 
grossen 1!'euerwercks- od er Artillerie-Kunst 
Casimiri Simienowicz itzo Mit dem Zweiten- 
tbeil vermebrt Von Daniel Elricb StUck- 
bauptman }'ranckfart am Mayn Bey Jo- 
bann David Zunnern Im Jabr 1676. 
Dedykacja Elricha magistratowi rra
k!urc- 
kiemn z 13 marca 1676. - W Olej do- 
nosi tłumacz iź Seminowicz (drugi raz 
Siminowicz). ł:ie wydał drugiej cz
lici z.p
- 
wodn śmierci. Księgorz Zunner samowll 
Q niego napisanie drugiej cz
ści. 
'l'a dru!:,1I. cz
ść ma tytuł: 
Der Grossen Artillerie Feuerwerck: 
und Biichsen- meisterey Kunst, Zweiter 
Theil, anietzo barauss gegeben, von 
Daniel Elrich StUckbauptman, Franck- 
furt am Maijn, in Verlegung Johann 
Dauid Zunnern.1676. fol.,k. tyt., str. 116, 
k. 2 nlb. i 25 tablic. 
Tytuł przedstawia Jowisza s piorunami! "Y 11
- 
kan& i inne alegoryczne figury. DZieli Sl
 
na 7 ksil}g. (Blicbsemeister, Feuerwerker, 
Raggeten, Wasserzeug, Scblo

, Petard
n 
etc. etc.). Uklad dorywc
y, 
resc wyłl!
ZDle 
tecbnicsna J wykształceDle blstorycane I kla- 
syczne tak widoczne u 8iemienowicza ta 
niedostrzegalne. 
Wyszło także !II karlI!- tytułowl!- z napisem 
pAndero Aufiage". 
Bib!. Bodlejańska - Branie. - Czartor. - 
JaO'iell. - 08801. - Wilanow. 
- ob. Br
un Ernest. 
Druga czt;:ść dzieła pozostała. w r
kopisie, 
o której szczejrółowo Janocllitla lU str. 
299. - Zaś w Przeglądzie bibliot. 11 322 
pisze redakcja: ,'przed kilka laty p. Hr
. 
nisław Gembarzewski, spostrzegł w BI- 
bljotece Muzeum Artylerji w Petersbnrga 
rękopis, oznaczony jako Siemitsnowicza, 
a po pierwszem przejr
eniu uznany 
 za- 
wartości swej za padaj'lcy '" obręb wOJ8ko- 
wości. O spostrzeżeniu 8wem zawiadomił 
Akademie Umiejętności, która. wszakże 
dotychcz
B 
adncj pracy przygotowawczej 
do wydania, o ilo wiemy, nie podj..ła. 
B
lllkowski piazB. ze w Bib!. liceum warsz. 
znajdował 8ię :/la jego czasów wizerunek 
uczunego teoretyka wojskowości, przenie- 
siony tam prawdopodobnie z llil>ljoteki 
Załuskich wraz z innemi, kt6re ją zdobiły_ 
Na wizerunku Siemienowicz lila watęgę 
ordiroWI} i gwiasdfl u boku, i Błuunie 


domyśla si
 autor 
ist. Lit
ratury, 
e 
musiał order otrzymac zagramcI}: doweSeJ 
wielkiego uznania u cudzoziemceSw. MI 
pr
dkośmy o nim zap.omnieli": . 
Chody nic ki Ul 106. - Zebrawskl B,b!. mat. 
294-6. - Bentkowski 11 361. - Bandtkio 
H. druk. K. P. lU 10. -- Janociana lU 
299. - Czacki O pr. pol. i lit. I 2340.- 
l{oczn. Tow. 'Varsz. P. N. T. IX 218. 
XVlll 150. - Łukaszewicz Hist. szkół 
l 4U. - Sobieszcz. wEncykl. Orgelbr. 
XXIII 420. - JlI.bnB Ge.cb. der Kriegs- 
wissenschaCt. - KorzoD Dzicjo wojen III 
50-51. - Górski Hist. arty1. (HI02) 
str. 148. 
Siemieńska Aleksandra ob. Bykow- 
ski Aleksander (1699) - Pieniążek 
Henryk (1699). 
Siemieńska Dorota z Niemoje.wskich 
ob. Sierakowski -Wacław Nep. (Załobna 
pochwala 1758). . 
Siemieńska Katarzyna (DzIenne go- 
dzinki o Błogosławionej Kunegund.zie 
księżnie polskiej a potem zakonmcy 
S. Klary klasztoru Starosandeckiego 
fundatorce)... ob. Kunegunda BW. (tom 
XX, 379). 
Siemieńska Maryanna ob. Karwo- 
siecki Piotr (1761). 
Siemieński Andrzej ob. Domaniew- 
ski (1149). 
(Siemieński Józef). Dyaryusz Trzy- 
dniowey pogrzebowej' pompy J. W. 
IMCi Pana Jozefa Siemienskiego Ka- 
sztelana Lwowskiego. w Kosciele Wi- 
szeńskim WW. 00. Reformatow, prac,. 
y wynalazkiem WW. 00. Francisz- 
kanow Konwentu Lwowskiego odpra- 
wioney, Dnia 1. 2. Y 3. Ozerwca Roku 
1&61. (B. m. dr.). f(}l., k. 5 nlb. 
Bez osobnej k. tyto Hyciny na k. Al' A. 
i B. Ta ostatnia wyobraża kościotrupa 
(śm!erć) złożonego z samych instrument6w 
muzycznycb (trl}b, b"bnów. klarnetów, fa- 
gotów, boaem. teorbanu, smyczka etc_). 
Jest to jeden z najcharaktery
tyczniej8zycb 
opisów wystawnego pogrzebu z epoki ba- 
rokowej - jakby ilustracja do powyżej 
wspomnianej (na str. 4) broszury 'l'ele- 
szyńskicgo. Malowano ad hoc. obrazy, 
ozdabiano ołtarze, układano napIsy. do- 
stosowywano herby skoligaconych rodzin, 
budowano piramidy itp. Wa
"y w tern 
materjal dla bistoryka obyczajów w Połace 
X V 1\l w. Ossol. 
Siemieńskl Józef ob. Hieronymus 
aS. Bernardo (Oratio 1748). - Karwo-
		

/Bibliografia_28_033_0001.djvu

			smMIEŃSKI 


SIEMIOTKOWSKA 


27 


siecki Piotr (1761) - Mniszek Micllael 
.(1748). 
Siemieński Marcin ob. Propositiones 
(1784) - Sokołowski AdaIb. (Prolo- 
quium). 
SIEMIEŃSKI Mikołaj. Odpowiedź na 
Zarzuty \Vzglęc1em Przeznaczenia Bo- 
skiego. Nicolaus Simninski w Warsza- 
wie w Drukarni Collegium Societ. Jesu. 
1766. w 8ce. 
Ob. Nonnot (1782), 
SIEMIENSKI Stanisław Wilhelm. 
.Mowa J. W. IMCi Pana Stanisława 
Wilchelma Z Sławczyna Siemienskit'go, 
Starosty Bieckiego y Trzcinnickit'go 
Generała Majora J. K. MOi Y Rzeczy- 
Pospolitey po Juramenrie, ml toż Sta- 
rostwu przed J. W. IMOią Fanem Ale- 
](anr]rem z Łętowa Łętowskim Podcza- 
szym Krakowskim Marszałkiem W oie- 
wedztwa Krakowskiego wykonanym, 
w Bieczu, podczas wiazdu 26. Sierp: 
1765. (B. m. ar.). fol., k. 2 nlb. 
Zawiera podziękowanie królowi, A. Łętow. 
skiemu i Sierakowekiemu, lItoin. pilzn. 
Akad. - Krasińs. 
SIEMIEŃSKI Teodor. Teodor na Sie- 
rnienicach Siemieński dziekan metrop. 
Gnieźnieński, arcbi-dyakon Kurzelow- 
ski, kanon. Warsz. d6br Xstwa Łowie. 
kipg-o generalny Administrator. Dan 
w Łowiczu 3 czerca 1777. fo!., l/I ark. 
Względem lustr&l'ji tycUe dóbr. 
- Mowa JW. Imci Xiędza Teo. 
dora Siemieńskiego Dziekana Arcb. Ka- 
tedralnego gnieźnieńskiego, Kanonika 
Warszawskiego, Prezydenta Trybunału 
Koronnego Piotrkowskiego na Reas- 
Sumpcyi przed obranym J. W. Mar- 
szałkiem dnia 1. Września w Izbie 
Trybunalskiey 1778. R. miana. fol., k.1. 
Warsz. UDiw. 
- ob. Ordinatio (1778). 
Siemieński Wojciech (t 1763) ob. 
Academiae marianae (1750) -- Szy- 
dłówski Andrzej (Kazania 1745). 
Siemieradzki ob. Siemiradzki. 
SIEMIGlNOWSKI Maksymilian (1760 
r 25 czerw. 1822). Polskaja Gramma- 
tyka, rilja polzy i upotreblenja rossiy- 
s

go juneszestwa izdannaja akademii 
KIJowskoj uczitelem istorii, geografii, 


- 


i poskago iazyka, Maksimom Siemigi- 
nowskim. w Kiewie 1791. w 8ce, str. 
XVI i 159. 
Przedruk wyszedł 1831 (ob. Bibl. IV. 237). 
Gazeta liter Warsz. 1822 nr. 32 i 33 (str. 
147). - Linde Hys Grecza str. 297-9. - 
Jabłonowski Akad. Kij. mob. str. 239-240. 
Siemikowic (Z) Piotr Okrzyc ob. 
Mathei Piotr (Obserwacye polityczne 
1640). 
Jabłon. l'tIl\saeum 1640. 
Siemikowski Jan, Sirad. Thesaura- 
rius ob. Ciesiel:!ki Aodrzej (Orątio de 
defens. 1572). 
Sieminkowiczowna ob. Naruszewicz. 
Siemiński ob. Siemieński. 
Siemion Xże Słucki ob. Hap G. 
(Epiced. 1586) - Słucki. 
SIEMIOTKOWSKA Katarzyna. Go- 
spodarskie Nabozenstwo Nabożnemi Rvt- 
mami przy Gospodarskiey Sielskiey za. 
bawie od Jey Mośći Paniey Katarźvny 
Siemiotkowskiey Ohodorkowskiey Rad- 

oskiey napisane y do druku podane. 
Za. pozwoleniem Starszych Roku 1670. 
Drokowano w Wilnie v Oycow Bazy- 
lianow przy Klasztorze Troyce Swi
tey. 
\V 4ce, k. 32 nlb. 
N. odwr. k. ł1t.: Approbac1. podpisalla przez 
Mikołaja Slnpskiego. biskupa graeyallo. 
polskiego. Ded1k. Annie Potockie1 II Po- 
toka Stanisławekiey Woiewodziney Kiiow- 
skiey: na końcu dedyk.: W Litwianacb 8. 
dnia Septembr. Roku 1670. Wmści M. M. 
Pńuiey Nśniszsza Służebnica Katarzyna 
Biemiotkowska ŁukaszowI. Chodorkowsk. 
Radgoska. 
W dedykacji tej pisze, te 108 swych mtudych 
lat bawiła na dworze X, ł	
			

/Bibliografia_28_034_0001.djvu

			28 


SIEMIRADZCY 


SIEMUSZOWSKl 


.D]m, w kt6rym sil! liamykaj'ł pie
ni Da 
-mocsy.te 'wi!)ta". (Mole to ten psalterzyk, 
1ttóry jest opisany w t. XIII. 250
). 
Wreszcie Da ostatniej karcie: Omyłki a1bo 
bł!)dy. 
:Brlickner w Eoc. poJ. XXI. 236. - Nie- 
siecki VIII. 337 Dis zna Sicmiotkow.kich 
tylko Siemil}tkowlkich. Warsz. Uniw. 
(Siemiradzcy Franciszek, Felicyan 
I Katarzyna). Sprawa JPP. Franciszka 
i Felicyana Braci, Katarzyny Siostry, 
Siemieradzkich z WW. JPP. :Mikołajem, 
Wincentym i Antonim Siemieradzkiemi, 
tudzież Michałem Łukaazewiczem Ka- 
pitanem W oysk bywszych Litt: (Wilno 
1799). fol., 3 k. 
lb. . . 
Dopis: Tadeusz Odymec (zapewne wooslł . 
jako adwokąt). Jagiell. 
- ob. Odyniec Tad. - Puciłowski 
:Ben. (Sprawa 1799). . 
SIEMIRADZKI Ludwik. Signatura Iu- 
stitiae R. P. D. de Gentilibus. Craco- 
viens. Parochialispro 'Ludov. Siemie- 
r
dzki contra Joseph. J
rdanum facti 
1710. folio. 
- ob. Decisio (1710, 1713). 
Siemkovius (Siernek 1) Albert (Woj- 
c.iech) ob.. Erzeziński M. (1608) - 
Schonaeus Andr" (Epigrainmata in 1all- 
cłem 1608).. ..".,. 
. . Siernoński Praeclaus Vexillifer ob. 
Regi
 Joan. ą 717). '. . .; 
.Slemszyckl Tomasz' ob. JaschovlUs : 
(1620) - Kordecki Auguatimis (1694, 
 
1652). . , 
. Muczk. Statuta 282, 286., 
SIEMUŃSKI (Siemonski) Ludwik. 
Mowa Pogrzębowa w czasie żałobncgo 
obchod.u śmierci JO. Xiążęcia JMCI 
:Michała Poniatowskiego Arcy-Biskupa 
Gnieznienskiego, Prymasa Korony Pol- 
skiey, i W. Xięstwa Litewskiego &c. 
miana przez X. Ludwika Siemuńskiego. 
Dnia 19 :Miesiąca Sierpnia 1794 Roku. 
'W KoUegiacie S. Jana. w Warszawie. 
w 8ce, k. 7 nlb. 
Sławi dzialalność Prymasa Da poJu oświaty 
Judu i oBwieceoia dochownych. 
Akad. - Branic. 
Siemu8zowskf Adam, podstarości 
lwows. ob. Samborczyk Grzeg. (Ecląga I 
1566). 
SiemU8Z0wski C, ob. Siemuszowski 
Jan, 


SIEMUSZOWSKI (Sernusovius) Jo- 
annes, Starykoń. Oonflictv8 Ad Neve- 
1am Polonorvm Cym Moschis. Auctore 
Joanne Stariconio Semusouio. Philo- 
muso Academico Occulto. (Tu ziJak 
drukarski ,,:Merkury"). Bononiae. Ex 
OfficinR :Mercuriana Joannis Rossij,. 
MDLXVIII (1568). Curiae Episc. & 
Sanctis8. Inquisitionis conceSSD. w 4ce, 
k. 35 nlb. 
Dedykacja: Sig.smnndo Augusto... Domioo 
.mo colendissimo (na ó kartach, wier- 
I!zem)-podpisana: Tuae Majestatis fide- 
liAsimus subditus JOI\DneS Staricooius Se- 
musooiu
. W niej wychwala zwycięstwa 
królewskie a. potem przechodzi 10 zwil!Z- 
k6w mi
dl:\Y dawI]1! GrecjI!, Wlochami, 
Moskwą. Rusi!) (At quis Haliczones Phry- 
giae nagat eSSe colonos... Certe .equidem 
node suum producat Hlllicia nomen "Rus
 
siae, Haliczones ipse fuisse reor). 
Sam poemat rozpoczyna siC;; Da k. B3' Opi- 
suje w nim - na w:j:orach Eucidy - 
walki z Moskw=!. Juoo sprzyja Moskalom, 
Wenus Polsce. Opis bitwy jest tak do- 
kładny, iż autor musiał w niej uczestoi- 
czyć. Wspomina Tarnowskiego, Leśniowol- 
skiego, ,Zamojskiego, Sieniawskiego, Se- 
cygoiowskiegO", Zebrzydowskiego itp. - 
Na końcu: Valeotious Rosarius Joanoi 
Stariconio Semusovio (8 wiersz, zakoń- 
czooy: Sit mendax vates, verDS at Histo- 
ricus). Istotoie poemat jego jest wa
oem 
źródłem historycznem, słabI} poezjI}. --, 
Poematu tego bistorycy nasi jednak nie; 
wyzyskali. . 
Wierzbows. II 1446. 
.Akad. - Czartor. - Ossol. - Peten. publ. 
'- In Legationem Polonicam, Ad 
iPivm Qvintvm Pont. Max. Joannis Stari-: 
:conii Semvsovii Oarmen
. Bononiae, Ty- 
,pis Joannis Rossii, in via S. Mammoli
 
nabita licentia Et RR. DD. Vic. Episc. 
.& Inquiait. (1565 ?). w 4ce, k. 5 nlb. 
. Na k. tyto w lIrodku rycioa przedstawiająca 
Merkurego pędzl}cego na knli ziemskiej 
z napilem u,góry: CoJlo demisBus ab alto. 
Rok druku przypada na 1565, gdyż w tym 
roku odbylo siC;; to poselstwo. 
:Na końcu poematu, utrzymaoego "Ił' tonie 
bumanistycznych ogólników, zwrot do 
Barzego ndajl!cego 
ię do Rzymu. - 
W egz. Czart. poprawiooo na marginesie 
kilka bl
d6w drukarskich; miejace druku 
wydrnkowllno bł
dnie: Boooiae. 
Akad. - Czartor. 
- Panaegyris Nvptiarvm IIlvstris- 
simi Principia Lavrentii Prioli Dvcis 
Venetorvm. Ovm Thetide Nerei Filia.
		

/Bibliografia_28_035_0001.djvu

			SIENIA WA 


SIENIA WSKI 


29 


1- 


Anno Domini. MDLXIIII. Die VI. Maii. . 1728) - Felix Św. (1718) - God
iny 
Avtore. loanne Stariconio Semvsovio (1718) - Kiszka Leon (Morze łask 
Polono. (Tu korona). Venia A superio-1712) - Łapczyński Antoni Chryzanty 
ribus conceSS8. Bononiae. Apud Ale- (Lustr splendorów 1732) - Naramowski 
:xandrum Benatium MDLXV (1565). Adamus (Splendor cienia 1721) - Nie- 
"W 4ce, str. 23. wieski Franc. (Kalendarz na r. 1712) - 
Dedyk. "IlIvstri ac magnifico Domino, D. Opaliński Stan. - Sieniawski Adam 
P
tro Barzi, Cu.stel
uno Praemialiensi. Ca- Mikot (Gemma 1687 Oi!tatni 1726)- 
pltaneo Leopohensl". Na końcu dedyk. k' Alb (P ' 
litery: T. :M. A. Na2\Ywa. w nie-j Barzego Tomas
ews I . _ . .re
enta 1740) - 
swoim mecenasem. vVolskl Jan (Dm PanskIe 1714). 
Na 
tronie 23: 
. Staric0"D;,ii Semvsovii.F
IJ,- Sieniawska Eufrozyna ob. Falibo- 
trls. Ad Invlavm. (Epigrammat osnllC?- ki K f F (N . l k 
wierszowy, w którym m6wi: De Gettico gows rzyszto r. owma wows a 
litore musa fnit). 1628). 
Sa
 
oemat o zaślubinach d.oży z morzem Sieniawska Jadwiga (z Tarłów), 
Idzie oa str. ó-22. Zawiera pochwały żona Hieronima ob Szarzyński S
p 
'Venecji i podaje pewne szczeg.ily ob- M'k ( 1601 ) . 
choJn. Czartor. l . . 
- Ranarum et murium Pugna Ho- Sieniawska Katarzyna z Kostków, 
1lleri, a Joanna Stllriconio Semusovio. I źona Adama Hier. ob. Alexander a Jesu 
Philomuso Acad. Occulto, versu latino (Gniazdo 1648) - Gawath Jakób (u- 
donata. Bononiae (1568). sługa codzienna 1647) - Kalendarium 
o
. '1'1". tomie XVIII st.r. 255. (1643) - Kochanowski Andrz. (1648) - 
Clampl III. 53. - Wierzb. II. 1146. Malski Andrzej (1643) _ Stanisław 
Akad. - Czartor. - Petersb. J (N b 1620) T 
_ ob. Rosarius. a ezu a p.Ogl'ZC :- uszyn 
Pochodzil z Rusi (Hali cia) jak sam twierdzi Tom
s
 (Pam
ą
ka narodzeOla !638)- 
(w ConflictnB). - Jego przyjaciel Rosurius VaghClus BasIhus (Obżałowame 1648). 
byl 
 r. .1564 uczniem uniw. pa
ewskiego, Sieniawska Maria Zofia ob.Rojowski 
a 11'lęC I on zapewne tam atndJowal. J h (17 "' 0) 
s ,, b M ' k . A dr . osep UB iJ 
lemawa o. urczyns l n zeJ S " k . T fil b K ., k " 
(1747). .Iemaws a eo a o. raSJDS l 
Sieniaviana felicitas ob. Kubitko- Stam
ła
 (Applauz 1698). . . 
wicz Jacob. (1645). Slemawska Zofia (I), kSlem, córka 
Sienlawscyob. Denhoff St. (1724) _ Prokopa. ob. Alwarez J. (1618) - ęu- 
Perspectiva (1622) _ Sieniawski Mi- slyga. (Zywot 1629) - Szymonowlcz 
kołaj (Ostatni 1726) _ Welumius Se- (Eleg!a !617). , 
bastyan (l\'Iedicorum operum 1619). Slemawska Zofia (II), 
orka het- 
o Sieniawskich Btudjujących w Strasbnrgu mana, żona Denhoffa Stamsława. o
. 
ob. w dziełku Tobolskiego Epitaphia 1ó90. Denhoff Stan. (Oaput 1724, DyarJusz 
Sieniawska Dorota z Niemojewskich wesela 1724) - Gawlikowski P. (Pu- 
ob. Kowalski Jan (1758). stynia 171f» - Jaworski Jan (Polskie 
Sieniawska Elżbieta (Gostomska), niebo 1724, Foedel'ata 1724) - Junie- 
żona Prokopa ob. Androcy Juliusz wicz Mikoł. (Dziewosłąb na ślub 1731)- 
(16
6) - Fulvius Andrzej (1606) - Kircheim(1731)-LeguckiJan(1726j- 
ąplsanie (1612) - Susliga Wawrz. Luder Bartłomiej (polskie 1722) - Sien- 

Zywot 1629) - Wysocki Szym. (Nauka kiewicz Bernard (Oaput gentis 1724). 
Jako stan 1606). Sieniawski Adam Hieronim (I), pod- 
. Sisniawska Elżbieta z Potockich, czaszy koronny, starosta jaworowski, 
zon
 Adama Hieronima ob. Ginter B. marszałek Izby poselskiej (ur. 1573 
(KsIężyc 1653) - Tomiecki A. (Apollo t 1616) ob. Brzeski St. (1609) - Kar- 
1643). liński St. (Spraw. i post. 1599) - Kra- 
. Sieniawska Elżbieta Helena z Lubo- jewski Jan (Nenia 1607) - Sieniawska 
mlrskich ob. Dobiński Krz. (Navis Katarzyna - Stanisław a Jesu (Na 
1705) - DuńczewBki Stan. (Kalendarz pogrzeb 1620) - Szymonowicz Szymon 


e. 
l- 
e 
" 
j,. 
i:;  


o 


r- 


1-. 


IJ,. 


i- 
i, 


[I 


I, 


,. 


i- 
I. 


li 


1- 
n. 


-:  


l 


!. 


. 
.. 


,. 
8; 

 
l" 
11 


e 
D 


e 
[l 


s 


I.
		

/Bibliografia_28_036_0001.djvu

			80 


SlENlAWSKI 


SIENIAWSKI 


(philaemon 1600, Ślub 1593) - To- 
bolski (1590). 
(Sieniawski Adam Hieronim II), syn 
Prokopa, pisarz polny koronny, star. 
]wowski (t 16(0). Lvna Sieniaviana 
Orescens. Orbi Polon o, Ad auspieatum 
li onoris ingressum Illvstris Ac Magni- 
Dei Domini, D. Adami Hieronymi De 
Granow Sieniawski, Comitis in Skłow 
& Mysza. :Metropoleos Roxolanae Capi- 
tanei. Praesentata. E Voto Collegii Sie- 
]}iaviani Leopoliensis Societatis Jesv. 
Anno Dei Hominis, M.DO.XLVIIII 
(1649). Leopoli, Typis Oollegij Socie- 
iatis Jesv, Apud Sebastianum Nowo- 
gorski. folio, k. 22 nlb. 
Na odwr. k. tył. herb Sieniawskicb "Le- 
liwa", pod lIPodem szeBciowiersz. Dedy- 
kacja Aaamowi Hieronimowi Sieniaw- 
ekiemu, podpisana przez kolI. Iwuwskie 
S. J. Sławi go jako fundatora. 
Na pierwszych 4 kartach: Elogium Lunae 
(napisy nakamienne: oba wierszem be.). 
Na k. D. panegiryk prozą 81:awi
cy Sie- 
niawskicb, Potockich, Chodkiewicz6w. Po- 
czem osobne pochwaly dla Mikolaja Sie- 
niawskiego i jego 
yn6w (pr(\z
 i wier- 
szem) i dla Alex., Prokopa, Hier, Rafała, 
Mikolaja, J. Adama Sieniawskich. - 
W egz. .Ossol. brak końca. Na łytule na- 
pisano wBp6lczefioie: P. Gllspar Mietelski, 
co mołe oznacżaó nazwisko autora. 
Ossol. 
....:... ob. Alexanoer a Jesu (Gniazdo 
1648) - Gąsiewski J. (FIoriloqium 
1637) - Ginter B. (Prognostyk 1652, 
Xię
yc 1653) - Kochanowski And. 
(1648)-Kubitkowicz J. (Typus 1645)- 
Ossędowski Stan. (Aurora nałaJ. 1638)- 
Romer Tomasz (Ternus 1638) - Suli- 
kowski Mik. (Laetitia 1637) -- Tomiecki 
Adamus (Apollo togatus 1643) - Tuszyn 
Tomasz (Pamiątka narodzenia 1638)- 
Woytowicki Albert (Applausus 1640)':""'" 
Woysznarowicz Kaz. (Orator 1677). 
SIENIAWSKI Adam Mikołaj, syn Mi- 
kołaja, kaszt. krak., hetman polny i het- 
man wielki kor., woj ew. bełzki, mąż 
Elżb. z Lubomirskich (t J 726). Oopia 
eines Schreibens von den Grafen Sie- 
niawsky, Oaste)lan von Oraeau und 
Gross- Feld- Herrn der Pol nisehen Armee 
aus dem Feldlager zu Naklo an den 
Herrn Residenten von S. Gross-Ozaar. 


M. zu Hamburg. B. w. m. i r. (r. 170.). 
w 4ce. Petersb. publ. 
- List Hetmana W. kor. do Wo- 
jew6dztw. 
Swada Polska Ostrowskiego 1745. f. I. 4.22. 
- List Sieniawskiego Kasztelana 
Krak. Hetm. W. Kor. ad latus króla 
Augusta II. będącego do Jana Sapiehy 
starosty Brzeskiego, pisany w Toruniu 
1709. 
Swada Polska Ostrowskiego 1745. f. I. 4..58. 
- List Sieniawskiego Kasztelana 
Krakowskiego Hetmana W. Kor. do 
Ziemi Chełmskeij 1710. 
Swada Polska Ostrowskiego 1745. f. I. 4. 48. 
- Manifest Jś.śńie Wielmożnego J e- 
gomoMi Pan
 Woiewody Bełzkiego Het- 
mana Wielkiego Koronnego (1709 ?). 
(B. w. m. dr. i r. i bez osobnego ty- 
tułu). fol., k. 2 nlb. 
Przypomina ruinę swej forluny. Pospiesza 
przedw nieprzyjacielowi II wojskiem Cara 
JMoBci. Wojsko to ręczy za rewerentil1 
lIwiatuic i za securitatem dworów. 
. Osp01. 
- Respons JM. pana Wojewody 
Bełskiego Hetmana wielkiego koron- 
nego. na uniwersał drukowany Jmci 
pana Wojewody kijowskiego (Józ. Po- 
tocki) przed bataliI} koniecpolską pu- 
blikowany 21.listop.1708. fol., 2 k. nlb. 
Zarazem: 
Respons JM. pana Wojewody Bełz- 
kiego Hetm.. Wielkiego koronnego na 
list wyżey położony. fo!., 3 k. nlb. 
:Batalja była 21 listop. 1708, Józef Potocki 
woj ew. kijow., stronnik Leszczyt\skiego 
napadł na Jana Rybińskiego i Ludw. Po- 
cieja podskarb. li.lews. 
Uniwersał Potockiego ob. w t. XXV. 147. 
Branie. - Ossol. - Zielińs. 
(Sieniawski Adam M kołaj). Sideri 
aureo, auspicatissimis contra Cynthiam 
Otthomanni radijs, in illustrissimi et 
excellentissimi nerois Nicolai a Granow 
Sieniawski, comitis in Skłow et Mysz, 
palatini terrarum V olhyniae etc. clava 
imperatoria, inter pretiosissimas heroi- 
carum virtutum gemmas, fulgaranti 
Acroama. :folio. Kijows. 
- Aspectus novae felicitatis Sar- 
matiae in geminis siderum seu con- 
iunctio in connubio Il1ml Dom. A. N. 
SieniajVski... Gubernatoris Leopoliensis
		

/Bibliografia_28_037_0001.djvu

			SIENIA WSKI 


SIENIA WSKI 


3t 


et Illmse Izabellae Lubomirska... obser- 
\"atus a Collegio Varsaviensi Soc. Jesu 
f!ub hymenaei rerias praesentatus 1687. 
Varsoviae typis Oaroli Ferdinandi 
Schreiber. folio, ark. 4. Krasińs. 
- Vastior in arbe cinis in Adamo 

icolao Sieniawski 1726 per Provin- 
clam Pol. Soc. Jesu. 
- Gemma Poloniae Ex Nativo Lu- 
bomirsciorum Srzeniava Semillnnvlo 
Sieniavianae Lvnae inserata. Sev IIlu- 
f!trissimo Domino D. Adamo Nicolao 
De Granow Sieniawski Oomiti In Szkłow 
&: Mysza Leopoliensi Rohatynensi Oa- 
pltaneo. IlIvstrissima Domina D. Isa- 
bella Lvbomirska IllvstrisBimi & Ex- 
cellentissimi Domini D. Stanislai He- 
racIii Comitis In Wisnicz & JarosJaw 
Lubomirski S. R. I. Principis Supremi 
Mar
scbalci Regni Poloniae Scepusiensis 
Ollpltanei Lectissima Filia Desponsata. 

d pompa m vero nuptialem panegyrice 
a 
egio Vladislai IV. Oollegio Var- 
BaVlen. SchoI. Piarum Praesentata. Anno 
Rumanitatis Vęrbo Divino desponsatae 
1687. die 6. 
uli.i. Varsaviae, Typis 
C k. 0llegij SchoL..../Piarum (1687). folio, 
24 nlb. 
:Na odwrocie k. tyto herb Sieniawlkich "Le- 
liwa", a pod nim czterowiersz; na na- 
Btępnej stronie herb Lubomirskich "Śre- 
niawa" i czterowiersz. :Na vdwr. 2giej 
karty sentencje z Owidjusza, Wergiljus.a 
i Klaudjaua. Trzecil} kartę zajmuje: Prae- 
raUo ad Neooponsos... Kolegjum Pijar6w 
warsz. Pvtem Panegyricus. 
Wywodzi ród Lubomirskich II Rzymu (Dru- 
sus = Dru
yns:). - Du:w wiadomoBci ge- 
nealogicznych. Czartor. - Zamoj. 
=- Ostatni Splendor Herbownego 
Le.hwy J. O. Senatorskiego, Sieniaw- 
J:lch Domu przy fatalnym, JO. Jego 
ości Pana Adama Mikołaja z G ru- 
nowa .Sieniawskiego, Kasztelana Kra- 
kOWskIego, Hetmana Wielkiego Koron- 
nego, Lwowskiego, Lubaczowskiego, 
Rohatyńskiego etc. Starosty. Smiertel- 
nego życia zachodzie Na Nieśmiertel- 
ność Sławy w Niebieskim Zodyaku 
z
palony a J. O. Jeymości Pani Elżbie- 
fle z Lubomirskich Sieniawski Kaszte- 
k
nowyKrakowskiey, Hetmanowy Wiel- 
ley Koronney, Lwowskiey, Lubaczow- 


skiey, Rohatyńskiey etc. Starościnie 
przy reralnych lamentów cieniach na 
pogrzebową kondolencyą adumbrowany 
od żałosney po zaćmionym fundatorskirn 
Imieniu Prowincyi Polskiey Societatis. 
Jesu. Roku od niestworzonego Słońca 
wschodu 1726. we Lwowie, w drukarni 
Oollegium Societatis Jesu. fol., k. 14 nlb. 
(k. ty t., sygn. a-a! i A-F). 
Na odwr. tyto Szrzeniawa oraz 4. w. pol. 
Przypisała prozą prowincya Elżbiecie z Lo- 
bomirskich Sieniawskiej :!:onie zmarlego. 
Autor prawdopobnie Ign. Polaovwski S. J.; 
ob. tom XXIV str. 433. 
Jagiell. - Krasiils. - 00001. - Warsz. 
Uniw. 
- Ingena umbra... vel carmen lu- 
gubrae... inscriptum ab Equite Polon o 
(1726)... ob. Poniński Antoni. 
- Xięzyc Jaśnie Oświeconego Do- 
mv Splendorem. Senatorskich Purpur 
Lustrem, Prac Hetmanskich Swiatlem, 
Pelny. W Samey fatalnego Zacmienia 
Lunacyi Niesmiertelną Sławą Jaśnie 
Oświeconego JMśći Pana Adama Miko- 
łaia Hrabi na Szkłowie y Myszy Sie- 
niawskiego Kasztelana Krakowskiego, 
Hetmana Wielkiego Koronnego; Lwow- 
skiego Generalnego, Rohatyńskiego, Lu- 
baczewskiego, Stryiskiego, Piś.seczyn- 
skiego Starosty. Jasny. Na wieczną 
Jaśnie Oświeconemu Imieniu rekom- 
pense Z ziemi na Sferę Niebieską 
Wschodzący. Przy żaJach publicznych 
od obligowaney Prowincyi Polskiey 
Scholarum Piarum Obserwowany. Roku 
przy tak wielkiey Oyczy
ny straćie, 
Przybyszowego 1726. w Krakowie 
w Drukarni Jakuba Matyaśzkięwicza 
J. K. M. Typografa. folio, k. 13 nlb. 
Sygn. As oznaczone Ol} 2 karty, jedna we 
właficiwem miejsctl, drnga po karcie Ds' 
:Na odwr. k. tyto pięć sentencji lac. ujętych 
winietami. Dedykacja Pijar6w prowincji 
pole. wdowie po zmarlym (Izabeli z Lu- 
bomirskich Bieniawskiej). 
Cale stylem nakamieńnym; przesada w pv- 
chwałach; jl}zyk makaroniczny. - Pvr. 
Lapis .absqoe Iingua. 
Jagiell. - Krasiń. - Ossol. - Zie1ińo. 
- Xię
yc w przezacnym Domv 
Jaśnie Wielmożnych J. MM. PP. Sie- 
niawskich Po wielu w tak Slawney 
Familiey Antenatow Pogrzebach żad- 
nym. nieszkodny Zaćmieniem. Lecz.
		

/Bibliografia_28_038_0001.djvu

			32 


SIENIA vVSKI 


SIENIAWSKI 


zawsze w Potomkach nowych Oyezy- 
znie mi Pogodę pewną Odnowiony. 
A Jaśnie Wielmożnemu Jego Mośći 
Panu Adamowi Z Granowa Sieniaw- 
skiemv Hrabi mi Szkłowie y Myszy, 
Staroś8e Rohatynskiemu. J :iśnie Wiel- 
możnego .Tego Mośći Pana P. Mikołaia 
Sieniawskiego MArszałkA Nadwornego 
Koronnego, Wielkiey Nadziei Synowi. 
Od Retoryckiey Młodźi Oollegium War- 
szawskiego Scholarum Piarum Pvblicz- 
nym Aktem Na znak powinney Demu 
zacnego ObserwAncyey wystawiony. 
Rokv Panskiego 1677. folio, kart 2. 
Wolat\s. w Rudce. 
- ob. Anczowski (Salutatio 1680)- 
Bieżanowski Stan. (1683) - Gorecki 
Leonbardus (1672) - Jakubowski Lau- 
l'entius - Jabłonowski Józ. A. (Do- 
decas 17M) - Kwiatkiewicz Jan (Su p- 
plex libellus, Supplika za Bogiem 
1679) - Lubomirska Izabela (Złote 
rzeki 1687) - Legucki Jan (Kaz. po- 
grzeb. 1726) - Owaniszewicz Jan (Na- 
vigium amoris 1687) - Potocki Pawel 
(Saeculum 1702) - Pułaski Fr. (1740)- 
Szymanowski Mich. (Annus heroic.1687, 
Nympha polon!! 1687). 
Boguslawski Zywoty 1788. r. str. 62. -- 
Handtkie Hist. pol. 1835. II. 114. ,- Po- 
czet pamiątek Czartorysk. 67. - Swi
cki 
Hist. pam. II. 86. - Starowolski Monu- 
mentn 483. i 4. - Wójcicki wEncykl. Org. 
XXlll.424. - !{orzon Dzieje woj. - ł'eld- 
man Polska w dobie wojny półn. 1925. - 
Zapiski '1'011'. Szew cz. 1909 (listy Piotra 
W.) - Katalog r
kop. Ossol. I, lI, III. - 
Finkol Bib1.11I. str. 18M. . 
Sieniawski Aleksander (t 1622) ob. 
Brzeski Stan. (1609) - Ludzicki Pro- 
copius (Luna in obitu 1622) - Ole- 
wiński Szym. (Luna in obi tu) - Pa- 
procki Bartłomiej (1622). 
Sieniawski Mikołaj (I), syn Miko- 
łaja, hetman polny (t po r. 1582) ob. 
Goretius L. (1578) - Łasicki (Historia 
de ingl'essu in Valachiam 1(78). 
(Sieniawski Mikołaj II), krajczy ko- 
ronny, syn Adama Hier. (t 1636). Luna 
8ieniaviorum pronuba errantes stellas 
inerrantiaq. sidera cantu plausuq. ad 
fausta omina, vota, apprecationes et fe- 
lices urgens hymenaeoB. Oum IllustriB- 


simus Dominus D. Nicolaus SieniawBki 
Incisor Regni, optato sibi sociaret con- 
iugio Illustrem Virginem Ursulam Kro- 
toska £liam Illustris: Domini, D. An- 
dreae Krotoski Oastellani OalissienBis, 
Interfuit astrorum choris, nobilissimaJ 
Collegij Posnaniensis Societatis Jesn 
Juuentus, et exceptos cantus, IlIustds- 
simis sponsis gratulata obtulit. Anno 
a partu Virginis 1\:I.DC.XXIll. Posna- 
niae, in officina Joannis Wolrabi. (1623). 
fol., 20 kart nlb. (sygn. A-KI)' 
Tytuł i caly tekst w ozdobnych ramks.ob. 
Na odwrocie tytuln wiersz polski i laciński 
pod herbem Sieniawskich, na następnej 
stronie pod herbem Krotoskich. Dedykacja: 
Nicolao Siel1iawski Joannes Piglowski ł'. 
(prozą). Poczem: Kr6tkie rzeCZY przedsi
- 
wzi
tej zebranie. DziewoBłl}b. 'l'reść pierw
 
BZBJrO dyalogu. - Czynnymi byli Łukasz 
Miel
yński, Jan Nowodworski, Wł. Czarn- 
ko\Vski, Wł. RozrRŹewski, Piotr Grudziński, 
Jan Opnłit\ski, Al1dr:aej Grudziński, St. 
Gembart, J. Łącki, Jak. Kołaczkowski, I:!t. 
Szołdrski, Maciej Cielecki, St. Koszutski, 
Mac.Orzelski, Andrzej Małuchowski, Jan 
Wilczyński. - 'l'uńce wyprawuj,!: Mikolaj 
Obiezierski. Wojciech Łopatecki, Piotr 
Starkowiecki. Wiersze są kolejno do r6ż- 
nych Sieniawsldch. Na karcie 1 2 v. (i8ła) 
po polsku: Zwierciadło Cl10t małżeńskich 
z przezacoycb pań przykład6w wyj
te 
(prozą). Dalej od k. K Vecas heroidum; 
tu wiersze łacińskie pisali: Karol Gru- 
dziński, Michał 'Vyrzyski, WIad. J{oga- 
lińsld, And. Swynaraki, Chryzostom Pogo- 
rzelski, Jak. Jnstrz
bski. Jan Sczytnicki, 
Mik. ]{onarzewski, Fel. Włosinowski. Wl. 
Maniecki. - Ob. Anuszewicz Petr. (Co- 
rona 1623). 
Czartor. - Jagiell. - Ossol. 
- ob. Anuszewicz (De luce 1624)- 
Boj ano wski J. (1622) - Conclnsio 
(1625) - Falibogowski K. (1625) - 
Gawat J. (1619) - Kubitowicz (1625)- 
Ludzicki Prok. (Perspectiva 1622) - 
Sobieski Jakób (1636) - Vernulaeus 
(1618) - WelumiuB Seb. (1619). 
Sieniawski Mikołaj (III) Hieronim, 
syn Hieronima i Potockiej, hetman polny 
kor, marszałek nadworny (t 1684) ob. 
Ginter B. (1652 , 1653) - Pruszcz Mik. 
(Morze 1662) - Załuski And. (Ka- 
zania 1696). 
. Sieniawski Prokop, syn Adama 
Hier. (t 1626) ob. Anuszewicz Pet. 
(Corona mart. 1624) - Falibogowski
		

/Bibliografia_28_039_0001.djvu

			raki 


:on- 
:ro- 
An- 
lais, 
maJ 
[esu 

ds- 
.nno 
ma- 
.23). 


[Soob. 
iński 
Ipnej 
a.cja: 
Id ł'. 
Idsi
- 
ierw- 
Ikasz 
zarn- 
.ński, 
, St. 
d,l:!t. 
11tski, 
, Jan 
kalaj 
Piotr 
) róż- 
i8ła) 
'ski"h 
ryj 
te 
.dnm; 
Gru- 
Roga- 
Pogo- 
nicki, 
i. WI. 
(Co- 


Bolo 
4)- 
:lusio 
I) - 
5)- 

) - 
laeua 


[)nim, 
)oln y 

) ob. 
Mik. 
(Ka- 


dama 
Pet. 
)wski 


SIENICKA 


SIENICKI 


33 


Krzysztof Fr. (Discurs 1625) - Ga- Na końcu l1a 3 etr. Rejestr albo sper.yfi- 
watb Jacob (1619) - Rzekiecki Oy- kncja rozdzialów i Approbatio Horaina. 
pr . yan ( Theoremata theoL 1626 ) _ Sie- D:Aieło składa sie z 32 rozdzialów. Treść 
teologiczna. O
awia urodzenie autora. 
nlawska Elżbieta - Sobieski Jakób wiadomość o rodzicach (matka Konstancja 
(1626) - ToboIski (1590). StaTlkllrówna z ks. Mantuańskicb), wycho- 
Sienicka Anna ob. Sienno. wanie "tV' kaIwiniźmie, niepoczciwoBć pre- 
S . dykantów i miniRtrów (skargi przeciw 
lenicka Regina z Niezabitowskich ojczyźnie rozszerzane przez nicb Z3 fCra- 
ob. Examen (1714). nicą), polemika dogmatyczna z Lutrami 
Siennickl Dominik ob. Mercator Ber- i Kalwinami, ustawy polskie o heretykach, 
d opisanie królestw i państw, które od wiary 
nar inus (1713). rzymskiej odpadły itp. 
Sienicki Jan (I) i Józef ob. Kecker- w tekście dożo interesujących wiadomo'ci. 
tnan (1608). Niewlitpliwie najcickawszy jest opis poj- 
S . mania autora i jego bruta Krzysztofa 
lennicki Joannes (II) ob. Tarnowski przez moskali _ i cllly opis niewoli. 
Dyonjzy (Rm
a a peccati 1732). Wi
zieni byli zrazu w Moskwie, potem na 
SIENI CKI L d . k ( 1677 ) D k Sybirze. Przy podr6iy przez Ob umarł ów 
U WI ur. . o u- brat. Autor p'rzemieszkiwał wBród Ostja- 
ment Osobliwego :lY1itosierdzia Boskiego ków, Tnnguz6w, Samojed6w, Koraków, 
Cudownie z Kalwińskiey Sekty Pew- Ko.mczadal6w. Zetkoqł sil} - pierwszy 
lIe.g o Sługę y Chwalcę swego do Ko. Polak - ... Japończykami. Pisze wiele 
BelGIa Chr y stusowe g o Pociągaiąc . y, Z W y ' i bardzo zajrnujl!co o Japonji z początku 
kł d XVIII w. Informuje o ówczesnym planie 
- a em niektórych Kontrowersyi zacho- Rosji, aby prowadzić wojnę :li JapoDj,!. 
clzących miedzy nauklł Kośćioła Po- Autor na.wrócił się na katolieyz"", czy- 
wBzecbnego Katolickiego a podaniem taj,!c Tomasza a Kewpis i Skargi Zywoty 
W
myślon y m rozumem ludzkim Luter- oraz historję Henr. IV (po łacinie). - 
k ł Na k. 42 i nast. opis stosunków religij. 

 -Iey, \:alwińskiey, Greckiey, y innych nych wBród "Ho.skich" i swoich przejść 
\V tey Kśiędze wyrażonych y namienio- z popami. 
nych Sekt; y z wspomnieniem o mniey w liter. polsko-sybirskiej zajmuje ksi
ika 
znanych Moskiewskiego Państwa krai- wybitne miejsce. O czem bliżej Janik 
tJacb W P ogańskich błędach J . eszcze Dzieje Polaków na Sybirze (1928) oraz' 
. 
 Siemieński Luc. w fejlet. Czasu 1875. - 
zrJ8t
lących, dla duchownego pożytku Jochl'r III. 696. _ Bartoszewicz w Księ- 
ł l Udźl w różnych Sektach od jednośći dze Rwiata 1857. II str. 1:!8-130. - 
.)
wszechnego KośCioła odpadłych. czę- Enc. Org. XXIII. 425. - 'l'ygod. ilhurtr 
s . ' Ćl.ą z uporu , częśćią z niewiadomośći 1882 Nr. 322-326, oraz 1902 nr. 28.- 
Gazeta polaka 1882 Nr. 41 i Dziennik 
?l'lcyeb, z druku pierwszy raz 'W ycho- poznański 1882 Nr. 36 (Polkowski). 
(ząey. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Jocher 9822. _ Krasz. Wilno IV. 

Vi
lebnych XX. Franćiszkanow Roku Bartynow. - Bib\. Domin. w przyrowiu. _ 
. anskiego 1754. w 4ce, k. 6 nlb., str. Birgel. - Czart. - Dzików - Jag. - 
393 i 3 nlb. Ossoł. - Polko - Przeźilz. - Wileńs. 
Na odwr. k. tyto herb 
Korczak" wRród Sienicki Mikołaj (I), syn Jana, po- 
smblematów prymasowskich, po bokacb li. seł na sejm z r. 1569 ob. OrzechowskI 
tery: A.(dam) 1.(gDllCY) z Z.(ywca) K.(OUlO- Stan. (Quincunx). 
row6ki) P.(rymas) K.(rólelltwa)P.(olskiegO}i 
pod spodem sześciowiersz. Dedykację Ada. Niemcewicz Pawietniki II. 64-92. - San- 
mowi Ignacemu Komorowskiemu arcybi- dias Bib\. antitrin. 49. - Węgierski 
skupowi gnieźnieńskiemu podpiRał Ludwik 8lav. reform. 532. - Otwinowski Heroes 
" l10 ncze Sieuicki. Tu wspomina o Krzy- Christ. - Sobieszcz. Encyklop. Org. XXłll. 
sztofie, o Piotrze, Aleksandrze, Janie Ko- 425. - Kot Fryca Modrz. str. 307 - 

orowskich (w. XVI XVII), wycbwalajqc Korzeniowski Bib!. ces. petersb. 1910 ar 
Ich uslugi dla. ojczyzny. 98. - Szujski Dyjarjusze (1872) strona 
Naet
puje: Cen sura Theologorum; Omyłki 72-79.. 
dr?k
rskie;. Przedm?wa. do Czytenika {'l'u SIENICKI Mikołaj (II) (t 164ó f). Po- 
OPIsuJe s:-"oJe lIawrocente dokonane w Ja- litia Spartanorum dl'scripta... autore Ni. 
kucku Czytywał tam "tI wYl:"raallln k'lr;gl S . fi Id (1 60 9) 

u.k
a i łacińskie w tamtejszej l>ihIJote,.e I colao. lemck. D110tlSCI H Une p. . 
I" nIch doszedł prawdy wiary katolickiej). ob Keckerman (tom XIX 8tr 219). 


-
		

/Bibliografia_28_040_0001.djvu

			4 


SlENICKI 


SIENICKI 


Był uczniem Keckermana i ogłosił pod jego 
kierunkiem w r; 1608 rOlIpraWI; .De poly- 
.arcbia... (obacz o tem tom XIX. s, 217). 
Zapewne i w innych dziełach Keckermana 
motnaby odnaleść ślady jego studj6w. 
Starowolski Monum, podaje jego nagro:>bek. 
SIENICKI Szczepan. Sposob Nowo- 
obmyslony Ko.nkludowania Obrad Pu- 
blicznych, dla utwierdzenia Praw Kar-" 
d ynaln ych W olnosci. Libertatis .sentiendi 
& Juris vetandi Z Uwagami nad pu- 
blicznemi Status materyami do rozsą.dku 
Rzeczypltey Polskiey Podany Przez 
szczerze kochaillcego Oyczyzny Syna 
Szczepana na Sienicy Piotrasach Sie- 
nickiego Burgrabiego Grodzkiego Ro- 
żańskiego. Cz.ęść I. Nihil constitui debet 
sine Oommuni Consiliariorum & N un- 
tiorum Terrestrium consensu. An. 1505. 
Vol. l. fol. 299. Alexander Rex Polo- 
niarum. Roku Pańskiego M.D.OO.LXIV 
(1764). dnia 24. Miesiąca Styeznia. 
W Łowiczu w Drukarni J. O. Xcia 
Jmci Prymasa Arcybiskupa Gnieźnień. 
w 8ce, k. 14 nlb., str. 334 i 
. 2 nlb
 
w Cz
ści I. poczl!wsllY od str. 3 idzie nad 
8tronnicami nadpis u g6ry: Hef1exye zba. 
wienne naa materyami Status. 
Na odwr. k. tyto cllę'ci I herb Łubieńskiego 
"Pomian" z napisami i dwuwierszemIac. :Na 
nast
pnej stronie ośmiowiersz polski na 
tenże herb. Potem na 8miu stronach de- 
dykacja Władysławowi Aleksandrowi Łu- 
bieńskiemu, arcyb. gniei£n. Zwraca sil} do 
Łubieńskiego jako .do Wice Reja podcllas 
interregnum. Chwali go jako zręcllnego 
medjatora. ŁubieńBki pom6gł mu do wy- 
dania. 
Po dedykacji idzie "IV I tomie aprobata Jana 
Slomińskieeo metrykanta koron. i BaIła- 
sara Pstrokońskiego - oraz na 1 k. 
omylki druku. Poczem na kartach a-s r ; 
Przedmowa do Czytelnika. W niej wysla- 
wia życie dla Ojczyzny. Powołuje sili na 
anonima "O skutecznym rad sposobie". 
Pi8ze, te nie uwda pluralitatis 'Fotorum 
za po£ytecznl}. Sw6j projekt ulożył w r. 
1762 j komnnikował Benatorom j po- 
slom. Wyslawia ideę równości. Co Polak 
to obrońca ojczyzny, co ezlachcic to bo- 
hatyr przeciw nieprzyjacielowi wolno5ci, 
co aenator i minister to piastun powszech- 
nego dobra, co kr61 te:. ojciec ojczYllny. 
Na końcu .cz. I: Regestr .ebranych materji 
Pierwszej Cz
ści sposobu nowo obmy'lo- 
nego (razem 
!} 16). 
Część II...... Roku Pańskiego 
:M.D.OC.LXIV (1764). dnia 20. Miesilica 
Sierpnia w Warszawie W Drukarni 


J. K. Mci y Rzeczypospolitey Boc. Jesu. 
w Sce, k. 4 nlb., str. 121.(błędnie 120, 
gdyż 112 powtórzona) i -3 nlb. i 2 tabl. 
W CZl;ści n w tytule po wyrazie wolności 
opnszczono.: Libertatis Bentiendi et lnris 
vetandi, w Cz
'ci III dano. 
Na odwr. tytułu taksamo jak w I cz. berb 
Łubieńskiego, poczem ośmiowiersz polski 
i dedykacja Łub. W niej .prosi, aby jeg() 
prace zarekomendował Sto nom. 
Pocze
 znowu przemowa do Czytelnika (oa 
" !Str. 1-7). W niej znown polemizuje z Ko- 
narskim j tłumaczy go tern, te to zakonnik. 
M6wi te on sam wszystkie prawa Rzeczp. 
niesk:Uitelnem Bercem wielbi, a jejli je 
krytykuje, to nie in thesi lecz in hypo- 
thesi. Od str. 8 napis: Cz
'ć n. 
Naa Btronnicami zrazu napis: Obrona praw 
kardynal: wolności z reflex: nad publicz : 
Stat: mater: - Zo, od litr. 61, do 63 
napis nad stronnicami: Projekt o konkln- 
- dowaniu Beymów per plnralitatem. - Po- 
czem od Btr. 64: wraca: Obrona praw kar- 
dynalnych... 
Na Btr.tlO bll!d: Obrad publicznemi atl1tu. 
IDaterjami; nad Btr. 42-8: Obrua. 
Na 3 (Jstatnicb stronach: Regestr mater;yi 
drogiey czeBci I
 14). 
Do cześci II "dotaczane sa 2 tablice: Seriea 
wotńil}cych na" iakow,!' Propozycylj albo 
Tabeli. in ordine konklndowania per 
'or- 
Ilum propozycyi i TabelI. ukasuilłoa iak 
si
 przez czynienie Mntacyi odmieniail! 
Wota. 
CzęŚĆ III..... Roku Pańskiego 
M.D.OC.LXIV (1764). dnia 4. Miesilica 
Grudnia. W Łowiczu w Drukarni J. 
O. Xcia J mci Prymasa Arcybiskupa 
Gnieźnieńskiego. w Sce, str. 15 nlb.) 
156 liczb., 7 nlb. i 1 tab1- 
Na odwrocie tyto cz
ci III dedykacja StaB, 
Augnstowi (7 Btron). W niej wspomiua 
ojca i matk
 St. Augusta. Mówi, te Po- 
niatowski jestjedYDI} nadsiej!} akntecznego 
wsparcia upadaj!}cej ojczyzny, a autor 
chce być jego pomocnikiem. - PocIlem 
na 7 stronach: Przedmowa do czytelnika, 
gdaie zachwala awój pomyBl wprowadzenia 
"nentraliBtów" dla czynienia powszechnej 
zgody mi
dllY zezwalaj,!cymi a koutrady- 
knjl.}cymi (ob. nilej). 
Od str. 1-136 idzie czt'Ć Ul, . "Tabeli l!- 
okazując,!: jak Bi
 prllemieniajlł Vota" po 
atr. 73 - oraz z 3 kartami Reg8Btru nil- 
końcu (

 27). 
Nad Btronnicami napis: Zarzuty przeciw no- 
wemu sposobowi J\ Odpowiedlliami i re- 
fJexyami na nie. 
Na clIele katdej l: tych 3 oll1}8ci umieszczony 
jako motto po łacinie i polsku nast
pu- 
- jlJ:cy dwuwiersz: Prawa jjberi veto utl-
		

/Bibliografia_28_041_0001.djvu

			SIENICKI 


SIENICKI 


35 


1. 
), 
1. 


wać jAk soli - Sto,uj!!C wolne rady do 
powszechnej woli. 
Ksil}U:a wyszla niewl!tpli1,ie z otoczenia 
prymasa Łubieńskiego (w jego drnkaroi 
lowickiej), a wymierzona przeciwko dziełu 

onarlkiego.. Antor chee zreformować, ale 
IIle chce odrsncać libernm veto Omawia 
w cz, I po kolei: obojętność obywateli 
w
b
 upadku.l!zeczposp., cel1!beri veta, 
pOJ
cle. wolnoscl Rzeczp.. co Jest sejm, 
WreszcIe sposoby poprllwienia jego obrad. 

roponuje ił rzeczy nowe (str. 130 ca. I) 
tJ: 1) aby trzy stany osobno wotowały; 
2) aby z obliczenia wotów wyłl!Czyć neu- 
&ra.!istów (tj. takich, którr;y oświadczyli, 
te ani nie zwalczają ani nie popieraj!) 
przedłołonej do nchwały propozycji); 3) aby 
w razie z:łlożenia veta (kontradykcji) neu- 
traliści rozs'łdzali racje kontradykcji, jeżeli 
&e 'prawiedliwe są Inb nie. Kontradykcja 
ma być ałołoua na piśmie a Vetant po- 
winien jej aam bronić. Wydaje mu si
. 
ie jeBt to pomysł godE,!cy istnienie liberi 
veta " możności!} konkludowania. obrad. 
PneE caly ciąg dzida .tara się ndowodnić 
poiytek swsgo pomysln i wskazuje bliżej 
teebDiC¥\\e 'poRoby jego przeprowadzenia. 
W c
ści 11 przechodzi do kwestji Praw 
ka.rdynalnych: co to są prawa kard. i na 
esem si., funduje icb ilbrona? Wykazuje, 
te bes wolnego nie pozwalam niema 
wolo ego głosu, a be. tegoż nie jest bez- 
p1ecEna równość prerogatyw. a wiec dusza 
wolnoici 8zlącheckiej. Na Btr. óS przedru- 
kowuje .Projekt anonimi Oli. sejm kon- 

ok." w sprawie nbezpieczenia sejmów - 
I zwalcza go. (Jest to projekt przyzna- 

any KOD8rsk., opisany w Bib) XX Bb'. 9 
l XXVI. 272). Poezem przochodzi do od- 
pierania .suppozyeyi" przeciw wlaBDemu 
projektowi. 
Równiei cała trzecia cz
ść jeBł pOBwiljcona 
obeZ;ernemn IIbijanin wszystkich motli- 
WJ'
h zanmtów, jakieby prEeciwko jego 
projektowi lIIogly być podniesione. Na 
kOlicn, podnosi, jak łatwo przy zasadzie 

iększości naruszyć wolność, gdy op. dla 
Jednej przewyższaj,!cej krlllki w parla- 
mllncie angielskim wiara BW. katolicka 
poniżona około r. 1560, a potem powoli 
wyrogowana. 
Wogól e jednak autor stolunków zagranicz- 
nych nie zna IAnglj
 pocEytnje Ea mo- 
nar?j!) absolntną). - AbsolntyZ1l1 jest 
"'. Jego oczacb karą Ea odstąpienie od 

ary katolickiej (str. &2). Cala kBi!}zka 
Jest przepojona argnmentami religijnemi. 
Poąob
 mn li
 pomysl Lobieliskiego. aby 
arywaJl!cych sejmy spowiednik nie absol- 
!,ował (sb'. 70). Argumentacja polit,czna 
Jelt alaba. Powolnje sitJ czasem n. przy- 

ady II dziejów polskich IIwlal.c". E ostat. 
nich chieliątków lat (np. cz
ść 1 str. 
17-26), ale jeszcze wiljcej przemawiaj,! 


ei 
ia 


tb 
ki 


r o 


Id 
D- 
k. 
p. 
je 
D- 


,w 
z: 
i3 
11- 
0- 
,1'- 


ue 


,i 


ee 
bo 
Ir- 
.k 
,iI! o 

a 


J. 
Ja 

') 


L.. 
na 
'0- 


;or 

m 
(a, 
liII. 
lej 
Iy- 


III!- 
po 
na 


10- 
re- 


ny 
.u- 

1- 


. 'do niego po staremu argnmenta Ił dziejów 
Rzymn (tr;ybunat! w 
 XV cEljści I). Zna
 
jOlność wsp6łczesnej zagranicznej litera- 
tory naukowej :f:adna (Monteskinsza np. 
n!e zna). KsiążkastOi calem w,!skiem uj
- 
CIem sprawy o wiele poniżej Konarskiego. 
PrzeCsnwa jednak antor bliBki npadek 
ojczyzny nader żywo i daje temu silny 
wyraz (np. cz. I str. 34-46). Ale w tych 
nst
pach jest wyraźnie od Konarskiego 
zależny np. w polemice przeciw zdanio, 
że sąsiedzi nie dadzl} Dam upaić. 
Konarski, do polemiki tak skory, nie za- 
szczycił tego dzieła odpowiedzi!}. 
Prócz kwestji sejmowania porusza kilka 
spraw innych potrzebuj
cY!>h naprawy. 
Tak Dp. na str. 189 j nast. opisuje upadek 
wolnoeci w Duńskiej Rzeczypospolitej. 
Słnźy rnn. to do ndowodnienia tezy, źe 
podatki trleba równomiernie rozkładać Da 
gmin i na wyisze stany. - Na str. 217 
i nast. przedstawia spraw
 aukcji wojska. 
i reformy władzy hetmańskiej. 
Hofman Historja reform politycznych (zna 
tylko jeden tom). - Bentk. H1p. II. 92 
(zna tylko dwa tomy) - Eneykl. Org. 
XXIII. 42&. - Kisielewski Reforma Czartor. 
str. 96. - Konopclyński Stan. Konarski 
1926 str_ 2&6. (M6wi, że wyazIo w dru
 
giem wydanin pt. RefIexye Ebawienne, co 
ocsywieoie błlJd, wywołany napisem nail 
stronnicami ) tomu). 
Akad. - Branie. - Czartor. - Czetwert. - 
Dzików - Jagiell. - MUEenm Nar. - 
08801. - Uniw. Iwows. 
SIENICKI Walerjan, Bazyljanin. Ka- 
zania Na Swięta Całego RokuJ Które 
Swięta W I:!chodnia Oerkiew, Uroczystym 
święci obchodem
 i Uroczystym upo. 
w
a Nabożeństwem. Napisane i Mie- 
wane Przez XifJdza Waleriana Sienie- 
kiego, Zakonu Swiętego Bazylego Wiel- 
kiego na Dwie Xiążki rozdzielone, a teraz 
Za zezwoleniem Wladzy i Zwierzch- 
ności do Druku Podane. (Tom l-n). 
w Pocz
jowie. Roku Pańskiego 1793. 
w 4ce, Tom I. k. 6 nlb. i str. 200; 
Tom II. k. ty t., k. 204 Ib. 
Bib1. OSBol. I tomu nie posiada. Karta. druga 
w tomie II olnaczona myJnie cyf1'!} 202. 
'rom IJ zaczyna IIi., od kazania: Da Ponie- 
działek Wielkanocny. koliezy: ua Ści
cie 
8W. Jana Chrzciciela. 
W kazanin Da dzieli BW. Piotra broni pry- 
matu św. Piotra. Polemiki & inowiercami 
niema. Żadn;ych alnzji do stoSUQków współ- 
czesnych. J
"yk cr.ysty. 
KijowI!. - KrasiJis. - Ossol. 
- ob. Kazania (w tomie XIX str. 
199. r. 1776).
		

/Bibliografia_28_042_0001.djvu

			S6 


SIENICKI 


SIENIEŃSKI 


SIE'NICKI Wincenty. Droga zba- 
wienna do grobu Bł. Kunegundy.... 
przez X. Wincent
go Sienickiego S. T. 
lektora Zak. Kaznodz. w Krakowie 
1769.- w 8ce. 
Sienieńska Leonora ob. Boguski - 
Farurey - W oynar Martinu8 (Epitha- 
lamium 1612). 
Sienieński Adam ob. Oluentius Stepb. 
(De somno et vigiliis 1612) - Tobolski 
Adam (Phrases 1606). 
(Sieniński Dominik). Sanctum a.d 
crucem Salvatoris tribunal praesidente 
Illustrissimo et Reverendissimo Domino 
D. Dominico Sieniński Decano Gnes- 
ntJnsi, Mareschalco IlIustrissimo D. Paulo 
Jaroszewaki Vexillifero et Notario Plo- 
censi, profunda vencratione a perillustri 
Juvelltute OoHegii Wierzboviani Soc. 
Jesu. Petricoviae adoratum. Anno J 718- 
folio. 
- ob. Dębski Jerzy (Trybunał nie- 
bieski 1721) - Silski J. (1720). 
Sieniński Jakób, syn Jana wojewody 
podoL (1563 t 1638; przyjął arjanizm 
1599) ob.' Hummel (1780) - Nakielski 
Sam. (1631) -:- Piasecki Tbom. (Res- 
ponsio; 1619) - Reuchlin AndreBs 
(1614) - Rzeczycki M. (Epistolae 
1681) - Smalcius ValE
ntinus (O Bó- 
stwie 1608, Ooetus, Refutatio 1614, 
Rozbieranie 1607)- Socinus Faustus 
(De Jesą Christi 1.588, Tractaet 1623)- 
Zadora (Traktat lfłI2). 
6iarczyński Obrali; II. 182. - Baliński Star. 
Polska II 293. - KrzyżanowHki Dawnn. 
PolskI', str. 825. - Bnkowski Dzieje ro- 
form. l. - Enc. kośc. XXV. - Niemcewicz 
Panow. Zygm. III. T. II. 81. - Kwiat- 
kowski Pauow. WIad. IV. 190 - 2. - 
Sandius Bibl. antitrinitar. 97. - j)zie- 
dnszycki Piotr Skarga i jego wiek li. 
836. - Swi
cki Hist. pam. II. 91. - 
Sobieęzcz. w Enc. pow. Org. XXIII. 426 
i 27. - Cbmnj Samnel Przypkowski 
1927. - Sobi8Bki Pamiętny sejm 1912 
str. 62. - Rembowski Rokosz Zebrzyd. 
1893 sir. 512. 
Sienieński Jan (I), wojew. podolski 
(t 1600), założyciel Rakowa ob Sar- 
nicki Stanisłlj,w (Descriptio 1585). 
SkrfŚlił karto traecb szlaków Ukraińskicb, 
knczmańskiego, czarnego i wołoskiego, 
któremi Tatarzy wpadali do Polski i kró- 


lowi Stefanowi wraz z ich opisem 1685 r. 
odeBrał. - Ob. Sarnicki Si. 
Wiszniewski VII 536, ó5ł. - Rastawiecki 
Mapografja str. Ó. - I!entkowski 11633. - 
.Rozmaito6ci naukowe 1828 Krak. Nr. 1 
s.38. - Pamietniki Niemcewicza l 140. - 
Enc. Org. XXIII. 
Sienieński Jan (II) ob. Guski (Goski) 
Jerzy (1613)-Haliciu8 (Oratio 1617)- 
Łaskarzovius Simon (Salutatio 1639). 
Było togo imienia wsp6łcześnie ldlkn ::;ie- 
nińskich. 
Sieniński Ignacy ob. Krzyżanowski 
Andr. (Sprawa 1790). 
Sienieński Krzysztof ob. Gilowski 
Piotr (1609) '- Starowolski SzymoQ 
(Votum 1625). 
SIENIŃSKI Mikołaj, kasztelanic lu. 
belski. Naeniae Poloniae In Fvnere 
IIlustrissimi Herois Thomae Zamoyski 
Supremi Regni Oancellarij, Generalis 
Orac. Koyszyn. Sokal. Neofor. Rabstin. 
&c. Oapitanei Scripta Affectv Intimo 
A Nicolao Sieninski Oastellan. Lubli- 
neDse Studioso Academiae Zamoscensis. 
Zamosci Imprimebat Andreas J astręb- 
ski Academ. Typographu8. Anno Dni 
M.DnXXXVIU (1638). Die IX. Febr. 
. w 4ce, k. 8 nlb. 
Na odwr. k. tyt.: I1lnstrissimo Adolescenti 
Joanni Zamoyski Capitaneo Kałulisiensi. 
W poemacie sławi J. Zamojskiego i Stan. 
Ż61kiewskiego. Ossoł- - Zamoj. 
- ob. Abrek And. (Applausu8 
1638) - Buczkowski Jan (1615) - 
Ecclesia militans (1637). 
SIENIEŃSKI Paweł. De alluvionibus, 
uissertatio. Oracoviae 1571. 
Autot mówi, że w lnflantacb nikt nie wątpi, 
że morze U"t4}l'uje z Hwoje
o łożyska. 
Utrzymnje, iż w rzekacb przybytek ziemi 
powioien należeć do włuHciciela brzegu, 
Jecz zOBtawiona ziemia od morza jest da- 
rem dla padatwa ; wszelako mówi, że król 
Zygmunt Aognat tf\ przyaypiska na lenu. 
czyosze pUlzczać kazał. 
Czacki O lit. praw. U 181> n. - Bentk. II 239. 
- ob. Jemielski Marcin (1636). 
Sienieński Zbigniew ob. Kr
i8tano- 
wicz Stanisław (J 600, Disputatio 1601). 
O Zb. Sien. (innym) wapomina Hej w Zwie- 
rzyńcu. 
SIENIEŃSKI Stanisław Benedykt Ne- 
pomucen (t 1754). Admonicya Paster- 
ska. Od Prymasa polskich świf;itych
		

/Bibliografia_28_043_0001.djvu

			SIENIENSKI 


SlENIENSKI 


57 


". 


Woyciecha, arcybiskupa gnieznien- 
Bkiego, kochaney owczarni Polszcze 
pr..:y Bwiętym grobie swoim dana, Ka- 
zan,iem X. Stanisława Nepomucena 
z .Slenna SienienBkiego, Kanonika Gnicz. 
nlenskiego, Proboszcza Kopanickiego, 
y 
argowskiego z Kathedry Metro- 
polIy Gnieznienskiey Roku Panskiego 

DOOXLIV (1744); Dnia XXIII; Mie- 
sUlca Kwietnia: opowiedziana. w Po- 
znaniu w Drukarni Akademickiey. fol, 
k. 23 nlb. 
Na odwr. k. tyto dedykacja po Inc. kapitule 
glJieźn. Na następnej karcie: ...Ecclesiae 
Gnesnensis praelatorom. et canonicorl!m 
8eries. Następne 10 kart obejmuje PI.O- 
phasis ad ilInstrissimos et reverendissimos 
dominos. Potem kazanie sumo po polsku. 
W Propbasis wycbwala po kolei 8 prałatów 
i 24 kanoników (Robertsona przybyłego 
ze Szkocji, Riaucoura i inuych). 
Na k. D i omawia upadek Polski i cytuje 
s
rypt p. t. "Abryss Żarliwości przeciw 
WIerze .. 
W egz. Osso1. brak kazania. - Drnk ko- 
sztowal Zlp. 45. 
Jagiell. - OssoJ. - Warsz. Uniw. 
. - Oh wała Boga W Troycy Jedy- 
nego w Wielkim Swiętym Ignacym 


ku 1740. Dnia tegoż Swif,ltego przez 
,Jędza Stanisława Nepomucena de 
Sienno Sienienskiego Pisma Sw. Dok- 
tora! Metropoliey GnieznienBkiey Ka- 
nonika... w Poznaniu w Kościele Almae 
Soc:. 
eBu ogłoszona A potym honorowi 
r JIll1
niowi... Alexandra Jozefa .Suł- 
oWBklego... Dedykowane. (Na koncu:) 
W Lesznie u Michała Wawrzyńca Prcs. 
Bera. 1740. folio, str. 20. 
- Dzieło Na Wyobrazenie y Po- 
do
ienBtwo Boga Seym Korony Pol 
skley. Na zazdrość Europeyskim Pan- 
Btw.orn PO!lobney Rady od Boga nie. 

au

YID. Wystawione. Honorowi y Imię- 
;IOWI,. JB.śnie Wielmożnego JMci Pana 
ra
Clszka Salezego, Na Potoku Po- 
tockJegoBełskiego, RubieBzowskiego, 
Ro
czyckiego Starosty. Ofiarowane. Ka. 
ł;nl ern Przez X. Stanisława Beneąykta 
epomucena Z Sienna SienienBkieO'o 
M:et
opolitańskiego Gllieznieńskiego KŚ- 
nonlka, Prymacyalskiego Dostoienstwa 


erencl
rza. ProbO!';zc'Za Skwierniewi- 
c lego (SIC). Roku 1'232. Dnia... Mie- 


:i 


t 


I) 


). 


:1 


:1 
Q 


l- 
e I 


S 
I. 
o 
I- 
i'!. 
l- 
U 
r. 


ti 
li. 
u. 


LS 


s, 


.i, 
a. 
!li 
II, 
a- 
ól 
M 


9. 


D- 
). 
e- 


!- 
r- 
,h 


śiąća w KośćieJe Kollegiaty Warszaw- 
skiey Na Solenney o Duchu Swiętym 
Wotywie. Wyrazone. 'w WarBzawi6 
w DrukArni Rzpltey Oollegium SCl1O- 
larum Piarum Anno 1733. roI., k. 8 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Potockich "Pilawa". 
Dedykację Franc. Sal. I'otockiemu pod- 
pisaJ: antor. - Wyslawia w Itazaniu Kró. 
lestwo polskie jako takie, które Bóg Sło- 
wiaóskich narodów sekretnem przejrzeniem 
prowadzi. W tym wolnym narodzie jest pa- 
nowanie Boga. Wychwala AII
ust.a 11. Król, 
sejm i s
nat przypominają mu Trójcę BoskI!. 
Oto dzieło ad similitudinern Dei. 
\V tekBcie makaronicznym niema pozatem 
nic o sejmie prócz ogólników. . 
Jagiel\. - Ossoł. - Warsz. Uniw. 
- Firmament W Ie!)ney, Bieg. 
Słonca W Drugiey RęceJ. O. Nay.! 
przewielebnieyszego Pana, y Naypierw... 
8zeO'o Xiążęcia Polskiego Jego Mośći 
Xi;dza Krzysztofa Antoniego z Słupowa 
Szembeka, Arcybiskupa Gniezni
n- 
skiego, Swiętey Stolicy Apostolskley. 
Legata; Korony Polskiey, y W. :XI 
Litewskiego Prymasa, Kazaniem X. Sta- 
nisława Nepomucena de Sienno Sie- 
nienskiego, Metropolij Gnieźnieńskiey 
Kanonika, Kopanickiego , Karngow- 
ski ego &c Proboszcza. Na drugich Tego 
Pana Prymicyach W Metropolii Gnie-' 
znienskiey Rara Felicitate Odprawio- 
nych. Roku 
a
skiego. M DC	
			

/Bibliografia_28_044_0001.djvu

			38 


SIENIEŃSKI 


SIENIEŃSKI 


- Mater Pulchrae Dilectionis Swięty 
Wincenty a. Paulo Dwoyga Swiętych 
Zgromadzenia Missyonarzow y Siostr 
Miłosierdzia Fundator. W dźień Intro- 
dukcJ'i W Kośćiele. S. Krzyża Kaza. 
niem. Przez X. Stanisława Nepomucena 
z Sienna Sienienskiego S. Th. Doktora, 
Kanonika Gnieźnieńskiego Proboszcza 
Skierniewickie
o Nazwany. A potym 
Honorowi y Imieniowi JAśnie Wiel- 
możnego Jmći P. Michała .Hrab
 n:! 
Czerey, Dąbrownie y Bychowle SapIehy 
Starosty Gulbińskiego &c. &c. &c. In 
Perpetuum Patrocin!um 06arowany. 
W Roku 1738. dnia 11. Miesiąca Paź- 
dziernika. W Warszawie, w Drukarni 
Collegium J. K. Mći Societatis Jesu. 
fol, k. 10 nlb. 
Dedlkacja: Do p. Staroaty. . 
Akad. - Waraz. Uniw. 
- Mędrzec Pan ski, Mędrzec Polski, 
Błogosławiony Jan Kanty. W Przesła- 
wney Akademiy Krakowskiey S. Theo- 
logiy Doktor, YProfessor; Całey Korony 
Polskiey, y W. X. Litewskiego Pat
o
, 
y Protektor, Pod Zaszczytem Jasme 
OswieconeO'o z NayiaBnieyszych Litew- 
ski('.b Mon
rcllOw XiążęciaJMCI. Theo- 
dora Na Klewanie, y Zukowie Czarto- 
l"yskiego, Z Bozey. y Stoliey Ap
stol- 
skiey Łaski; Biskupa Poznanskle
o; 
Przez X. Stanisława Nepomuceua De 
Sienno Sienienskif'go, Kanonika Gnie- 
znińskiego, Proboszcza Kopanic
iego. 
Karu
owskiego &c. w Prześwletney 
Katedrze Poznańskiey. Roku PAńskiego 
1741. Dnia 20. Mic
iąca Października, 
Panegyrycznym Kaza
iem Ogł
sz
ny. 
w Poznaniu, w Drukarm Akademlckley. 
(1143). fol., k. 15 nlb. 
NIL odwr. k. tyto herb Czartoryskicb "Pogoń," 
pod nim dwa dwuwierRzo lacińskie i sze8' 
ciowiersz polski. 
Dedyk. alit. Cznrtoryskiemn ohejmuje 6 kart. 
Na k. 7 v. Imprimatur datow. 	
			

/Bibliografia_28_045_0001.djvu

			SIENIENSKI 


SIENKIEWICZ 


39 


'6w 
[U. 


i
ciu Jmci Theodorowi z Potoka Po- 
tockiemu z teyże Bożey łaski y swiętey 
Stolice Apostolskiey Arcybiskupowi 
gnieznienskiemu; Prymasowi Panu 
y dobrodzieiowi swoiemu ofiarowane. 
W Warszawie w drukarni Rzeczypo- 
"
olitey w Collegium XX. Scholar um 
Plarum. (1733). fot, 8 kart nlb. 
SI} dwie edycje. Kazanie miane w uroczy- 
stość Niepokalanego Poczl1cia N. M. P. - 
Na kolica dodane: RespouB nR manifest 
:Xcia Jmci Prymusa, kart 7 (ale tu jOlt 
drnk osobny). 
Jocher 5952. 
Dzików. - JagieU. - OIBol. - Warsz. 
Uuiw. 
. - Vice-Bog Ludu OhrystoBowego 
Piotr Swięty Pod Imieniem Jasnie Wiel- 
I11OZnego J mći Pana Piotra Hrabi mi 
C s Zereij, Rawiczu y Koźminie Sapiehy 
tolnika W.X. L. W Łowiczu In Pri- 
tnatiali Vice-Reya Polskiego Praesentia 
Kazaniem Przez X. Stanisława Nepo- 
D rnucena z Sienna Sienienskiego, S. Th: 
oktora, Kanonika Gnieźnieńskiego, 

oboszcza Skierniewickiego Ogłoszony. 
W Roku 1738. dnia 29 Miesiąca Czerwca. 
Warszawie, w Drukarni J. K. Mći 
Collegium Societatis Jeau. fol., k. 8 nlb. 
Dedyk. Piotrowi 8apiesze. \Vspomina tu 
o Bwoim kazDodzejskim talenoie. Dzisiaj 
Uznać tego trudno; rzecz bez treści. Ka. 
zaoie w dzień BW. Piotra. 
Akad. - Warsz. Uuiw. 
.---: ob. Respons (tom XXVI. 258). 
SWII!cki 1li8t. I'nm. U. 92. - Sobieszcz. 
WEncykl. Org. XXl1I. 427. 
lIW 
i
ni8zycki Thomas (Enchiridion 
-U.le Ł dlCl?ae. Oracov., 1537) ob. Szymon 
z OWlcza. 
Sieniuta Abraham ob. Bogusz Jo- 

nneB(1605) - Oiachowski Piotr(Nauka 
620) - Deliciae (1612). 
( 1 Sieniuta Christophorus ob. Deliciae 
. 612
 - PastoriusJoachimus (1654)- 
SmalClus Valentinus (De Christo 1616). 
O 
brahamie, Krzysztofie i Teodorze Si e- 
nlutneb obacz: WotschkB w Jahrb. fiir 
Knltur d. Slaven 1926 (Pol. Studenten in 
Heidelberg). 
FI Sieniuta Petrus ob. Pastorius Joach. 
( ł o.rus 1641) _ Pisecius (1611) _ 
Tacltus C. Oornelius (Iwanicki Insti. 

U
i
 1641) - Węgierski And. (Kaznu- 
zleJIl 1646). 


;u- 
10- 

yi 

b- 
ni
 
ice 
Lń- 
lń. 


.ey 

ez 
JU- 
ka 
ItO. 
er- 
16. 
J_ 
um 
Oz' 
em. 


I. 
Ibl) 
po- 
no- 
3go 
na 
ego 
)ko 
asz 


I. 
my 
ay- 
on. 
A.u- 
.cn- 
ego 
kła go, 
do- 
Me. 
Iro- 
len. 
iele 
:tey 
HI 
jnie 
rw- 
X. 
(ią' 


Ob. o nim Lewickij w Ref. w Polsce 192jł 
str. 217. 
Sieniutowie (Sieniutowo) ob. Do- 
brzycki Ign. (Dokumenta) - Lauter- 
bach Samuel Abrallam (BeytrUge von 
dissid. Kirchengesch.). 
SIENKIEWICZ Bernard od Św. An- 
toniego (ur. 1690 w Warszawie t 1752)
 
Angelus de Comitibus Innocentiae Doc- 
tor, sacris suo norninj Idibu9 Martij 
in publica Ord. Praedi(!atorum Mfljoris 
Oonv. Varsav. Oathedra titulis splendo- 
ribus et Majestate sallctissimi Domini 
nostri Innocentij XIII Pontificis Opt.imi 
Maximi donatus: anniversario inaugu- 
rationis suae Sanctitatis Majo, IlIustris- 
simo ae Reverendissimo D. D. Vincentio 
Santino Dei et Apostolicae SediB gratia 
Archiepiscopo Trapezuntirto cjusdemq.. 
Sanctissimi Domini Praelato Domestico 
et Assistenti nec non in Regno Pololliae. 
et M. D. Lithu. Nuntio Apostolico red- 
cIitus per P. Bernardum a S. Antonio 
Patavino Schularum Piarum Anno a quo 
AngeL V 8 testaMentI OhrIst V s SaL Vatol' 
aDVenerat. (1722). Varsaviae typis S. 
R M. in OoIlcgio Scholarum PiarulD. 
folio, 21 k. nlb. 
Na odwr. Btr. tyto jeat drzeworyt herbu In- 
nocentego XIII papida. (lod nim 6 w. 
lac. Dalej herb Noncjnsza AlłO"tolAkiego 
Wicentego Santino i pod nim takh.,6 \'V.rac. 
DCllykacja Wic:eut. Snntino. - Mit.i\('j IDOWV 
na uroczystość BW. Tomasza. 
Biclski B. Vita (mn dalę 1712 r.) 
Dziknw - KraBiós. - O.sol. - Znmoj. 
- Angelu!ł Posnanicllsis Ecclesiae 
Jonnnr.s (a) l'olltificum. Ol/mes; Opti, 
!Dorum, Suppar; Maximorum, SecunduB. 
Illustrissimu5 Excelleotimufl & Reve- 
rencIissimu9 Domi 11 V8, Joannes Oumes 
De Czekarzewice Tarło, Episcopu
 Po- 
sllaniensis Praesuleas ad Aras iL De- 
vinctissimo Pontificio Nomini & HOllori 
Oiuecesllno Varsaviel1si SchularulII Pia- 
rum OuHegio. Panegyric{!. Cultu Ado- 
rat.us. Anno quo terrali InlIt Venlens 
.DcsVper Magnl OunslLII AngeLVa 
InDIVIsVs natVrae lIustrae CoM es aL- 
LapsVs (1723). Vat'SJlviae TypiB S. R. 
M. Scholarum Piarum. k. 31 I1lb. 
Na odwr. k. tyto herb 'l'arłów ,,'l'op6r,. pod 
nim wiersze i objaśDieui.. odnośoika (a) 
z tytnru.
		

/Bibliografia_28_046_0001.djvu

			40 


SIENKIEWICZ 


SIENKIEWICZ 


Dedykacja. ad Anti5titem, a wi
c do Tarły, 
pełna pochwsl dla różnych rodów moino- 
władczych. Poczem 2 karty stylem DI\- 
kamiennym i panegiryk, w którym Po- 
.nań nazwany jest "LecbicR Roma. II Po- 
chwaty herbn Stana. Wiersze łacińskie. 
Twierdzi, te pierwszym arcyb. pozn. był 
'l'oporczyk. 
Xonknrencyjny IJanegiryk wydsli równo- 
czdnie Jeznici, obacz pod 'l'arlo J. 
Ossol. 
- Aries aetatis aureae significator 
et aUBpex fructnm pacis in florentissi- 
morum conjunctione animorum legens 
]ectissimis sponsia Josaphato Szaniaw- 
ski... Praefecto Chęcinensi et Annae 
Ossolińska Thesaurarii regni filiae in 
f10lemni nuptiarnm pompa. Cracoviae 
1724. fol., kart 15 nlb. 
Na odwr. tyto herb. - Bielski Vita 41. 
Por. niżej: Złoty wiek. Mial bowiem zwy- 
czaj ofiarowywać osobny dziewosłąb pann 
młodemn, II. osobny pannie rolodej. 
Krasińs. 
- Caput Gentis Donhof£anae Cui 
nulla par in Orbe corona, Se ipso, 
suaeq3 Stirpis Augustis Proceribus Ol)- 
ronatum. In Oapite Honorum Re fortu- 
naru, ac inter ipsa Sydera Felicissima 
Conivnctione Illvstrissimi Et Excellen- 
tissimi Domini D. Stanislai Donhoff, 
Sacri Romani Imperij Oomitis, Pulatini 
Polocensis, Campi Dvcis Exercituum 
:M. D. Lithvaniae, Neo-Korczynensis J 
Latovic: Kośćierzynen: KałuBsien: &c: 
Capitanei, Ac Oelsissimae IlIvstrissimae 
Dominae D. Sophiae Sieniawska Prin- 
cipia Senatus, Dvcis Magni Exercituum 
Vnigenitae Oollocatvm. Inter publicos 
Com iti ales totius gestientis Poloniae 
Applausus Panegyrico homagia Collegij 
Cracoviensis Scholarum Piarum Ado- 
}'atvm. Anno Chrit!ti in Oaput gelltium 
łlOnstituti MDOCXXIV (1'124). Craco- 
viae Typis Jacobi Matyaskiewicz, S. 
R M. Typographi. foL, k. 23 nlb. 
Na oawr. k. tyto herb Denhoffów. Nastę- 
puje dedykacja j Bam panegiryk, wyli- 
czajl!cy !/Oaslngi j pokrewieństwa obu ro- 
d6w. 
Por. nitej: Konstelacja, kt6ra jest pane- 
girykiem polskim wydanym r6wnoczeBoie 
lO tejte okazji. .Akad. - Jagiełł.. 
- Oonsistorium Honoris Infvlati, 
In Purpurata Hosiorvm Domo Super 


Basim Gentilitiac Plantac Fvndatvm... 
1719... (ob. t. XVII[ str. 295). 
.Antor
two Sienkiewicza jest wielca prawdo- 
podobna. 
Jagiell. - Krasińs. - Ossol. - Zielińs. 
- Fortuna Regni a Serenissimo 
Rege Augusto J[ sub avitis crucibus 
Oelsissimi ExceUentissimi et Reveren- 
dissimi. Domini D. Theodori Andreae 
a Potok Potocki Dei et Apostolicae SediB 
gratia Archiepiscopi Gnesnensis, Le- 
gati nati, Poloniae et M. D. L. primatis 
primique principis Po!onae Scholarum 
Pinrum provinciae protectoris amplis- 
simi reperta, Bub tempus felicissimi ad 
Arcbicathedram ingressus ab obligatis- 
simo Oollegio Petricoviensi, suo et totius. 
Provinciae nomine stylo panegyrico 
e- 
leLrata. Anno Domini MDCCXXIV. 
Varsaviae typis S. R.M. Scholarum 
Piarum. fol. 17 kart nlb. 
Na odwr. tyto herb Pilawa, pod nim 6 wierszy 
lac. Przypil prozą nowo obranemn pry- 
masowi Teodorowi Potockiemn. - Pane- 
giryk prozl!. Krasińs. - Zamoj. 
- Konstelacya Pierwszych Koron- 
nego Nieba Planet.,. MDOCXXIV 
(1724). roI., k. 13 nlb... (ob. Bibljograłja 
t. XV, str. 144). 
.Akad. - Jagiell. - Osso1. - Pozn. T. 
P. N. - Warsz. Uniw. 
- Korrespondencya Złotoustego 
mówcy Korwina życzliwey serc rela- 
cyi kunformowana, w przed wieczn ycb 
nieba wyrokach: pod herbownego syg- 
netu pieczęcią, aekretowana, podczas 
aktu weselnego Wielmożney Panny 
Murianny Kuczyńskiey Podkomorzanki 
Drohickiey z Wielmożnym P. Janem 
Wład ysła wem Zaleskim Stolnikiem N ur- 
skim, Starostą Surażskimj powszechnym 
oyczystrgo świata applauzem życzliwym 
Apollina warszawskiego Oollegium Scho- 
larum Piarum piórem publikowana. 
Roku zaczętey między Bogiem y czło c 
wiekiem korrespondencyi 1723. w War- 
szawie w drukarni J. K. M. Schularum 
Piarum. fol., 5 arkuszy. 
Na odwrot. Gtr. karty tyto berby oblubień- 
ców i pod niemi 8 w. pol. Przypil wier- 
..zero podkomorzance. 
Ossol. - Warsz. Uniw. 
de immaculata Con- 
V. Mariae. Varsaviae 


- Qratio 
ceptione B.
		

/Bibliografia_28_047_0001.djvu

			SIENKIEWICZ 


SIENKIEWICZ 


41  

 


typis Collegii Scholar11m Piarum 1718. 
folio. 
Bielski Vitae 41. - .Toeber N. 3730 (po- 
dnje rok 1719). 
- Panegyricu!I Franc. Comiti Wie- 
lopolski cum senatoriam dignitatem Pa- 
Jatini Siradien!lis obtilluisset. Varsaviae 
1720. fol. 
- Patres Patriae Primi Poloniae 
Principes, Lechv8 Conditor. Visimirvs 
Propaglltor. Premislavs Vindicator. He- 
roico theatrali aet.u in scenam Prouucti. 
llollori & Nomini, Illvstris & Magni6ci 
Domini, D. .Joannis. Romer, Ensiferi 
Zydaczoviensis. Per Magni6cam Juven- 
tutem Rhctoricam Lubomirsciani, Res- 
I!oviensis Scholarum Piarum OoUegij 
1\Iilitantes. Anno Patris sacculorum 
Christi 1718. Die '" Fcbruarij. (B. m. 
dr.). fol. k. 4 nlb. 
.Na odwr. k. tyto herb Romer6w "Jelita," 
pod nim dwa' &ze8ciowieraze, jeden Inc., 
drngi polski. Dedykacja de ROIOt!ra. Na- 
I;t
puje tre8Ć djalogn po pol.ku i po łac. 
Djalog składa sill z kilkunastu obrazów 
all'gorycznych i historycznych. 
Akt 1 sławi Lecha, II Wizymirn, III Prze- 
myalawa, peczelll intermedium i epilog, 
b
d,!cy hołdem dla ROffiera (wywodzi go 
od przodka Sarjueza, zranionego trzema 
kopjami pod Płowcami !). 
Na karcie tyto Jag. zauotowano, ze Rntorem 
jest Beronrdus a S. Ant. in ColI. Ressov. 
tribunałitiua in Vars. eloquentiae profilsRor. 
Jagiell. - Osaol. - Waraz. Uniw. 
- PbarOB navigantis ceelesiae D. 
Thomas Aquinas, Angelicus Doctor Ee- 
clesiae, in Varsaviensi Ordinis Praedi- 
catorum Basilica ipsa 8UO Nomini BIlera 
<.lie 7 Martij ab exedris declaratus et 
declamatl1B, 8ub avitis Rplendoribus 1I- 
!ustris et Magni6ci Domini D. Vladislai 
10 Grzegorzewice Grł:egorzewski Exer- 
cituulI1 Regni Colonelli luci publicae 
consecratus. Per P. Beruardum a S. 
Antonio Patavino Scholarum Piarllm. 
Anno Lucernae Agni 1716. (Ooll: Schol: 
Piar:). fol., k. 15 (sygn. F t). 
Na karcie tyto herb Grzegorzł!wskicb. 
Dodyk. Grzegorzewskiemu. Orntio zaczyna 
lIit;: Augustam inmortalis gloriue fabricam. 
Jagiell. 
- Plenilunium Avitae Jozofowicio- 
rVm Oynthiae Haereditariis splendori- 
bus Et IIIl1strissimi Hymenaei Fae
bl1s  
1 


l 


s 


'
 


fi 


T 


,- 


,. 


{ 
a 


r. 


;0 
L- 
b 


)'- 

 
LS 
.
 
u 
m 
r- 
m 
ID 
0- 
a. 
Oc 
r- 
m 


ń- 

r- 


0- 
p.e 


Lumino!!ulII, Ad Nuptialem Actum 11- 
lvstris Magni6ci Domini D. AlexalHlri 
Hlebicki ,Jozofowicz CapitaneiBidzensiR,. 
Oum Lectissima Ducali Heroide Illvstri 
Magni6ca Domina D. Dominiea Mas- 
salska Oapitaneide Grodnensi, Ab obli- 
gatissimo Fundatrici Gratiae Jozefovi- 
ciano Szczuczynensi Scbolarum Piarum 
Collegio Observatum. Anno Pulchrae 
ut Luna, plenae Gratia 1720. Vilnae
 
Typis Universitatis Societatis Jesu. fol., 
k. 18 nlb. 


Na odwr. k. tyto h"rby "I.eliwa" i .,Scipio," 
pod niemi Rze8ciowienz i czterowierez. 
Dedyk. Józefowiczowi. W tekilcie wyaławia 
takze Hlebickich Hlebowiczów i Scypionów. 
Por. Traktat. 
Bielski Vitli 41. Waraz. Uniw. 
_ Zywy Portret Pierwszey z Jmię- 
nia, Honoru y Cnoty, Niebu upodo- 
baney. Swilltn nigdy nic odżałow{mey 
Pani Jasnie Oswicconey Anny Kon- 
sta'lCyi z Lubomir
kich Małachowskiey; 
Xięzuy S. P. R., Hrabiny na Wiśniezu, 
JarORłś.wiu y Pieskowey Skale, 'Voie- 
wodziny Poznanskiey. Załobnym Uni- 
wersalney y pllrtykularnt!Y kondolcncyi 
piorem OoIlegium Krakowskiego y ca- 
łey Prowincyi Polskiey Scholarum Pia- 
rum, Z expressy!}, wieczney wdźięcz- 
nośći Odrysowany, Dla potomney plL- 
mięći y konsolacyi publiczney Nad 
pogrzebowym Kat
falkiem. Ta Mr
ziey 
na Sercach życzhwych "WystawIOny. 
Roku uformowaney na podobieDstwo 
ludzkiey śmiertelnośći, Nieśmiertelney 
Boga Natury 1727. dnia 10. OzerwclL. 
w Krakowie. W Drukarni, Dziedźicow 
Franćiszka Oezarego, Jego Krolewskiey 
Mośći Typografa Ordymiryinego. ful., 
k. 17 nlb. 
Na odwr. k. tyto berb Lubomirokich "Śre. 
ni......a," a pod sl,od"m oze8ciowiersz. De- 
dykacja Jł!rzł!mu Luboll1irakicmn, oboź- 
,Jen.D korOnneJlln, et:lroKcie f4:!deckielnu.. 
Janowi Mllł:lChowskieJllu, st:noBcie opo- 
czyńRkielllu, Józefowi Mycielskiemn, sta- 
roście krnszwickieJllu i Katarzynie Ka- 
rolinie z Małachowskich Mycieiskiej, ota- 
r08ciuit> kruszwickiej. 
Cale stylem nakamiennym. Tylko na końcu 
wiersz: Kondolencja nad. grobem. Styl 
niedołężny; panegiryzm o jeozcze niżo'l-ytn 
po'l-iomio jak \V I'nn..giryl,ach jczuickich. 
AkRd. 
 War.z. Uui... 
6
		

/Bibliografia_28_048_0001.djvu

			ł2 


SIENKIEWICZ 


SIENKIEWICZ 


Secunda Legatio, Cordis ad 001' 
perorantis, Post nuperrimam ad Gene- 
ralia Regni Oomitia in Oharactere 
Nuntij Terrestris Functionem Libera 
Amoris Electione; IIIvstri & Magnifico 
Domino D. .Joanni Vladislao a Oygiem- 
berg in Zalessie Zaleski, Dapifero Ter- 
me Nurensis Oapitaneo Surazensi De- 
stinata. Penes Nuptialem Actum: Cnm 
IIlvstri Magnifica Domina D. Marianna 
Kuczynska, Svccameride Drogicinensij 
Intel' applausus gestientis populi, appa- 
ratus gentilitios, meritorum splendores, 
Ingenti Colligata.rum Prosapiarum Oon- 
cnrsu, ad memoriam Saeculorum. rela- 
tione Panegyrica Per Regium Varsa- 
viense Scholarum Piarum Oollegium 
Transmissa. Anno Domini Legatione 
pro nobis fungentis 1723. Varsa.viae 
Typis S. R. M. Scnolarnm Piarum. fol., 
k. 20 nlb. 
Na odwr. k. tyto herby nowożeAców. Poczem 
"Omen Lyricum" na 2 k., podp. przez 
Coli. Vars, i panegir;yk prozl}. 
Jagiell. - 08801. 
- Summa originalis gratiae Ma- 
rianae... Petricoviae 1718. 
Ded.: Francisco de OBtrow et Rychlowice 
Rychlowski Vexi1literidae Ryrad., loricalae 
cIOhorti8 episcopi erac. vexilIitero. Dedyk. 
podpisał B. a S. A. P.(atavino) S.(chol.) 
P.(iar). Zielińs. 
- Thennae lustrales Ioviniano prin- 
cipi abolita fastus insania salutares. Gen- 
tilicijs splendoribus illustrissimi Domini 
D. Antonii de Mycielino MycieIski vexi- 
liferi et ad Tribunal regni iudicis de- 
putati, Palatinatus Lanciciensis inter 
umbras theatrales illustl'issimae ae 
magnificae iuventutis scholasticae 001- 
legij Petricoviensis Scholarum Piarum 
ilIustratae, Anno fontis aqu8e vivae 
salientis in vitam 1719 die 16 mensis 
Februarij. Typis Clari-Montis Często- 
.cbovieusis. fol., k. 4. 
Ojciec mój zamieficir to mylnie pod .Mi- 
r:zeński w tomie XXII str. 416. Mirzeński 
urodził Ri
 w r. 1726, zatem pisać nie 
mógł. Natomiast Sienk. pisał wówczas pa- 
negiryki i djalogi imieniem Koli. Piotrk. 
Obaj mieli imi
 Bernard i obaj od św. 
Antoniego, Btl!d pomyłka. Jagiell. 
- Traktat dożywotniey przyjaźni 
koUigacyą Jaśnie Wielmożnych domów 


przy ślubnych kontraktach zkoncerto- 
wany, kosztownym złotego Leliwy, pier- 
Bcieniem Wielmożnego J mci Pana Ale- 
xandra Hlebickiego J ozofowicza Starosty 
Bidzkiego a książęcym cbarakterem 
Wielmożney Jmci Panny Dominiki 
Masalskiey Starościanki Grodzieńskiey 
podpisany y zapieczętowany przez Apol- 
lina Szczucińskiego Scholarum Piarum 
w akta nieśmiertelności ingrossowany 
roku od doszlego między Bogiem y ezło
 
wiekiem traktatu 1720. fol., 3 ark. 
Nil odwr. str. tył. herb Masaiskich a pod 
nim 4. w. pol. Daiewosłąb wierszem. 
Por. Pleniluninm. Warsz. Uniw. 
- Victoria ante Oonflictum Trivm. 
pbantis de OriginalibuB bostis insidijs 
Mariae in Annuo suae Illibatae Oon. 
ceptionis recursu, Ex Oathedra Sera- 
phica RR: PP: Minorum Oonventualium 
Ordinis Sancti Francisci Declarnata. 
Laureato Nomine Admodvrn Revendi 
Patris P. Josephi Biernacki AA *. LL*. 
& Sacrae Theologiae Doctoris ej usdem 
Seraphici. Ord. Per Majorem & Minore 
Polinia (poprawiono atramentem na Po- 
lonia:) partemq3 Silesiae Ministri Pro. 
vincialiB, Commissarij Generalis Meri- 
tissimi Ooronata. Anno VICtorIs prae- 
potentIs DeI hoMlnIs les V ObrIstI. 
(1719). Varsaviae Typis S. R. M. Scb€r 
larum Piarum. roI., k. 8 nlb. .' 
Nil odwr. k. tyto herb "Pomian!' j: 'ofiroio. 
wiersz IRe. Dedykacj
 podpiBał ifl1tor li- 
terami: B (ernardulI) a S.(ancto) A (ntonio) 
P.(atav.) S.(cbolarum) P.(iarum). 
Jagiell. - O&sol. 
- Złoty wiek za kluczem koron- 
nym pod obronI!: niezwycięzonego Starży 
depozytowany, przy zawarciu dożywot- 
niey przyiaźni JW. Panny Anny hra. 
bianki z Tenczyna Ossolinskiey pod- 
skarbianki nadwor. kor. Sandomirskiey 
itd. StaroBcianki z Jaśnie Wielmożnym 
Panem Jozafatem na Szaniawach Sza- 
niawskim Starostą Cbęcińskim y Au- 
gustowskim z nieśmiertelnym kwitnll- 
cego pokoju zaszczytem otworzony przez 
obligowanego Jaśnie Wielmożnym do- 
mom Apollina Oollegium Krakowskiego 
Scholarum Piarum panegiryzowany 
Roku od narodzenia k:;iążęcia pokoiu 
1124. w Krakowie w dl'ukarni Jakuba
		

/Bibliografia_28_049_0001.djvu

			SIENKIEWICZ 


SIENKIEWICZ 


43 


to- 
Br- 
Ie- 
Ity 

m 
iki 
ey 
01- 
Im 
ny 
lo-- 


Matyaszkiewicza J. K M. typografa. 
fol., 5 arkuszy_ 
Na odwr. str. tyto herb Topór a pod nim 
6 w. pol. 
Por. wyżej: ArieB. Ossul. 
- ob. Mirzeński B. - Harlziewicz 
Piotr (1702). 
Sienkiewicz był panegirystą niesłychanie pło- 
dnym. Dorównywal np. Pałaszowskiemn. 
Pisał po lacinie i po polsku równie prze- 
.adna. 
teskowe. napuszyste. beztreś- 
ciwa panegiryki. J,!zyk, układ ich i obra- 
zowanie mogił być przykładem doprowa- 
dzonego do ostatniej konsekwencji (czyli 
do upadkn) baroku. Był panegirystą pi- 
jarskim z przep. Konarskiego, tak jak byli 
tacy sarni jezuiccy. Wiele panegiryków 
wydawał anonimowo. Opisałem powyżej 
te, które zdolałem odsznkać. 
Jnszyński II. 180. - Bielski Vita Schol. 
piarum str. 40. - Sobieszcz. wEncykl. 
Org. XXIlI. s. 427. - X. Horanyj Scrip- 
tores piarum II. 669-671. 
Sienkiewicz Jakób, mieszczanin wi- 
leński ob. PlebiBcit (1620). 
SIEŃKIEWICI Jan. Aurora Minoritici 
Poli SanctitatiB &. Doctrinae Splendo- 
ribus Illustris D: Bonaventura Doctor 
Seraphicus S. R. E. Cardinalis Archi. 
episcopus Albanensis Sub Oujus Patro- 

inii benigno Sydere Erudita Oursus 
TheoloO'ici OlimDia Studium Theologi- 
cum V"arsaviens
 M. Con: Aggreditur; 
Seq; &. Imi Laboris Fructus In aevi- 
terni mancipii aram Dedicat Anno quo 
Aurora Aeterni Verbi, Generi Humano 
illuxit. 1739. Die 1. Septembris. Var- 
saviae Typis Sacrae Regiae Majestatis 
in Oollegio Societatis Jesu. foL, k 7 nlb. 
Na odwr. k. tyto między winietami pięć sen- 
tencyj, po jednej z Owidjusza, Seneki 
i Manil., dwie z Klaudjana. 
Dedykację podpisał antor literami: F.(ra- 
ter) J.(oannes) S.(ienkiewicz) M.(inorum) 
C.(onventualium) S.(aneti) F.(rnncisci). Na 
końcn: Defendentur pnblice" Crncoviae ad 
Aedes S. P. Francisci in Capitulo Pro- 
vianciali 11. F. Joanne Sieńkiewicz Sacrae 
Theologiae Auditore snb Assistentia Ad- 
modum RH. PP. Magistrornm Paulini S'1- 
kowski Regentis Stndij mCfinitoris Pro- 
viuciae & Felicis Szyszczyński Regllntis 
eiusdem Studij Minorum Conventualium.- 
Konkluzje Bił ftmenti Duns Scoti confor- 
mell." Jest ich 15 Ex primo Sententiarnm 
oraz 15 Ex qURrto Sententiarom. 
J all"iell. 
- ob. Putanowicz J. A. (Życie 1780). 


)od 


m- 
JJS 
)n. 
ra- 
lm 
ta. 
lcli 
"-II- 

 . 
m1 
Ire 
'0- 
ro- 
f)- 
,e. 
tJ. 
l€r 


io.. 
Ii- 
.io) 


ID- 
f.y 
)t- 
'a- 
,d- 
BY 
m. 
,a- 
u- 
11- 
ez 
.0- 

o 

y 
lU 
)a 


SIENKIEWICZ Ignacy. Rationale pon- 
tificio-philosophicum e subtili Rationalis 
Philosophiae materia contextum, et ad 
normam veteris Aaronici Rationalis BiB- 
senis veritatum Logicarum gemmis di- 
stinctum nec non iIIuBtrisl!limo ac re- 
verendissimo Domino D. Nicolao Mi- 
chaeli Geraldo W yżycki epi!:JCopo Oheł- 
mensi, abbati Oervenensi. praeposito 
MBtoviensi. sacrae theologiae doctori 
oblatum, ac in Philosophic!!m discepta- 
tionem propositum Per Magnificum Do- 
minum Ignatium Sienkiewicz Philo- 
sophiae Rationalis auditorem Praeside 
R. P. Ohristophoro Eynarowicz Soc. 
JeBu eiusdem Rationalis Philosophiae 
Ordinario professore. In ColIegio Var- 
saviensi SocietatiB Jesu Anno Domini 
1699. w 4ce, str. 68 i k. 4. 
Dedykacja do Mikolaja Michała Geralda 
Wy!yckiego Biskupa Chelmskiego. - Za- 
czvna: Fnndamentnm rationali pontificio 
philosophici textns sacer exod. Widocznie 
Eynarowicz pisal to dla swego ncznia. 
Czartor. - Jagiell. 
SIENKIEWICZ (Sienkiewic) Piotr. 
Acroama Gratvlatorivm, Ad Festiuam 
annuae celebritatis die, Divi Stanislai, 
Episcopi &. Martyris, Regni Poloniae 
Patroni; Perilh.lstri, &. AdmodiIm Re- 
uerendo Domino, D. Stanislao Kępski. 
Oanonico Tarnoviensi, Parocho Wierz- 
chosłauicensi, Benefactori suo Amplis- 
simo, Exhibendi obligati pectoris, & 
honoris ergo, A Petro Sienkiewic, In 
Alma Universitate Cracouiensi, Artium, 
&. Philosophiae Baccalaureo: Ooncentu 
Lyrico, Dedicatvm. Anno Domini 1685. 
Die 8. Maij. Oracoviae, Typis Vniuer. 
sitatis. fol., k. 3 nlb. 
Na odwrocie rozpoczyna się Ode tricolos_ 
Jagiell. - Ossol. 
- Agnus Gentilitius, In Sacro Va- 
ueli Monte, Aureo Vil'tutum & Meri- 
torum V ellere, Insiguis. Oelsissimo, 
Illustrissimo & Reverendissimo Domino, 
D. Oonstantino Feliciano In Szaniawy 
Szaniawski, Dei &. S. SediB Apostolicae 
Gratia, Episcopo Oracoviensi, Dvci 
e- 
veriae, Almae Vniuersitatis CracoviensJs; 
Oancellario Faventissimo, Dvm Inter So- 
lennes Public!!£' laetitiae ApplauBus, Se- 
dem Suam Episcopalem, Auspicato Pri-
		

/Bibliografia_28_050_0001.djvu

			Ił 


SIENKIEWICZ 


SIENKIEWICZ 


mom ingrederetnr. Maximo 
ratulan- 
tium Plansn, Exhibitvs. Et A. M. Petro 
Sięnkiewicz In Alma Vniversitate Cra- 
c
y. PhiloBophiae Doctore Decano Fo- 
raneo Vitoviensi
 Praeposito Vstiensi, 
0f6ciosis9imo Cultu. PraeBentatvs, Ora- 
coviae Typis Jacobi MatiaBzkiewicz 
Anuo Agni Dei 1721 Die 4ta Maij. 
fol., k. 12 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb SzaniawskIch 
Jn- 
nOBza,;1 i rozmaite sentencje przeważnie 
z Pisma BW. 
Czartor. - D"ik6w - JagieJI. - Krasińs.- 
Ord. Zamoj. 
- Oolvmna Domlls Oborscianae 
Gentilitia, Ingentibns in Ecclesia Dei 
laboribu8 fracta; Sed in Oolumen per- 
ennis memoriae Illut!trissimo olim, et 
Reueremlissimo Domino, D. Nicolao 
Oborski Dei & Apostolicae Sedis GratiS. 
Episcopo Laodicen8i, Svffraganeo, Scho- 
lastico, Vicario iu Spiritualibus, & Of. 
£ciali Generali Oracouiensi, Dum Magni 
Spiritus eius exuuiae, Summo omnium 
dolore in Oathedrali BasiIica Craco- 
uiensi, apparatu funebri tumnlarentur. 
A M. Petro Sienkiewic, in Alma V ni- 
versitate Cracouiensi Pbilosophiae Doc- 
tore & Profess: Scholao Sanctorum 
Omniii Seniore, Monumento Sepnlchrali 
Erecta. Anno Lachrymantis in carne 
humana. Dei, 1689. Die 6. Maij. Cra- 
coviae, Typis Nicolai Alexandri Schedel, 
S. R. M. Ord. Typogr. fol., k. 6 nlb. 
Na odwr. k. tyto między winietami .cytaty 
z Tertnliana, Owidjusza Tacyta i Seneki. 
Dedykacja antora 'fobjaszowi Żaboklic- 
kiemn, kanonikowi krak., infołatowi kOB- 
ciola P. M. i sekretarzowi kr61. i Stani- 
slawowi K
pskiemn, kanonikowi tar- 
nowskiemn, proboszczowi wierzcbosławic- 
kiemu, egzekutorom testament n Obor- 
skiego. 
Cale .tylem nakamiennym 
Ąkad. - Jagiell. - Krasińs. - OBBOI. - 
Ord. Zamoj. 
- Fasciculus Ex amoeni8simo Hya- 
cinthino Viridario Oollectus, Et Inter 
Festivam Sancti Hyacintbi Solennita- 
tem, Perillustri, & Admodum Reuerendo 
Domino, D. H yacintho Bryszkiewic, 
Sacri, & Oandidissimi Ordinis Prae- 
monstratensie, Canonicorum Regularium 
Praeposito Zwierzynecensi, Domino, Ac 
Benefactori AmplisBimo, In argumon- 


tum debitae venerationis, & Gr3.tulatorij 
applausiis Apollinis Oythara A M. Petro 
Sienkiewic, In Alma Vniuersitate Or,,- 
couiensi, Philosophiae Doctore & Pro- 
£e880re, Scholae Sanctorum On1llium 
Seniore, Dedicatvs. Oracoviae, Ex Of- 
I1cina Alberti Gorecki, S. R. M. Typogr. 
Anno Domiui 1687. Die 17. Augusti. 
fol., k, 5 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Bryszkiewicza i azea- 
ciowiersz li podpi
em: Ioannes CyruB, alum- 
Dns scbolae .I\"rammatices; Na naatępuej 
karcie dedykacja Ilntora llryszkiewiczowi 
prozą. Potem 3 karty obejmują XVIII 
epigramatów (o Iwonie Odr. i o BW. 
Jacku). Jagiell. - OBSOI. 
- Lilivm Ex amaeno Diui Oa8imiri 
Viridario Excerptum. Acinter fausta 
celebritatis eiu8 solennia, Perillvstri & 
Admodvm Reverendo D. D. Oasimiro 
Tbeodoro Roscieki, Ecclesiae Oollegia- 
tae SS. Omnium Canoni.
o, Parocho 
Ouli-censi &c. Domino & Benefactori 
Amplissimo A M. Petro Sięnkiewic, in 
Alma Vniuersitate Orac: Philo80phiae 
Doctore & Professore. Scholae SS. Om- 
nium Seniore, Gratulatorij CultÓs ęrgb- 
Oblatvm. Anno Domini 1691. Die... 
(dopisano 4) Martij. Cracoviae, Typig 
Nicolai Alexandri. Schedel, S. R. M. 
Ord. Typ. fol., k. 4 nlb. 
Na odw. k. tyto herb Roscickiego, n dołu 
czterowiersz 10\ podpisem: Ioannes Cyrus. 
Alumnns Scholae I{hetoric. 
Jagiell. - Krasińs. - Ossol. 
- Plavsvs Et Planctu8 Dioecesis 
Oracoviensis, Aeternae Memoriae, Cel- 
I!issimi olim Principis, IlluBtris8imi, & 
Reverendist!imi Domini, D. Stanislai 
In Lvbraniec Dąmbeki, Dei, & S. Sedis. 
Apostolicae Gratia, Episcopi Cracovien- 
si8, Dvcis Severiae, Almae Vniversitatis. 
Cracoviensis Oancellarii FaventiBsimi,. 
Dvm In Ecclesia SS. Apostolorum Petri 
& Pauli, Funebri apparatu, & maeren- 
tibus omnium animis, Mortales ejus 
Exuviae Tvmvlarentvr. A M. Petro 
Sienkiewicz, In Alma Vniversitate Ora- 
coviensi Philosophiae Doctore, Parocbo 
Svłosoviensi, &c. Sepulchrali ob8equio r 
Dedicatvs. Anno Domini, 1700. Die (do- 
pisano: 16 Decem:) Oracoviae, Typis 
Scbedelianis. fol., k. 12 nlb.
		

/Bibliografia_28_051_0001.djvu

			Jrij 
Itro 

ra- 
'ro- 
um 
Of- 
)gr. 
Isti. 


Iześ- 
lum- 
pusj 

owi 
VIII 
BW. 
II. 
nu] 
lsta 
i & 
luro 

pa- 
,cho 
tori 
, In 
1iae 
)m- 
Irgb- 
e ... 
vpig 
M. 


d olu 
yrus. 


Dl. 
'eSI8. 
Oel- 
i, & 
islai 
edis. 
"łen- 
tatia. 
Ilml,. 
) etri 
ren- 
ejus 
'etro 
Dra- 
)cho 
IUlO,. 
(d
- 
ypls  


SIENKIEWICZ 


SIENKIEWICZ 


4:6 


Na odwr. k. tyto hsrb Dl!bskich "Godziemba," 
u góry cytata z Danis\is Cap. 4:., n dolu 
z Martjalisa Lib. .9 i Klaudjana. Dedy- 
kacja autora CODstantino Dąmbzki Bcho- 
lastico VJadislavienRi, Alberto Damblki 
capitaneo Sochaczowisnsi i Martino Ska- 
lawski. mareschalco curiae. 
JagieU. - Krasińs. - Ossol. 
- Posthvmvs Dolor, Ex: Obitu Per- 
illustris olim, & Admodiun Reuerendi 
Doromj, D. Joannis Pvszynski, Eccłe- 
siarum Oollegiatarum Sanctoru Om-. 
.Dium Ora
ou: & Pilecensis Oanonici, 
Vice-Procuratoris Peraugusti.: Oapituli 
Cracouiensis, P
rochi Rudauensis, Oon- 
ceptvs; Et dum Mortales eiuB Exuuiae. 
In Ecclesia Oathedrali Oracouiensj, Lu- 
gubri. apparatu Tumularentur; A M. 
Petro Sienkiewic, in Alma Vniversitate 
Cracouiensi Philosophiae Doctore, & Pro- 
f
ssore, Scholae Sanctorum .Omnium Sa- 
nlOre, aeuiternae tanti viri memorjae 
[autor sam widocznie zmienił to na: ad 
aeuiterna tanti viri memoria, dopisując 
ad i wycierając ohyd wa e, a dodajl\c 
kreskę nad aj, Maerentis calami ob- 
sequio Expressvs. Anno Domini, 1688. 
Die 17 (poprawione na 19). Januar.ij. 
Oracoviae, Ex Of6cina Francisci Oezary, 
S. R. M. Illustriss. ac Rńdiss. Dńi Epi- 
I:!copj Orac: Ducis Seueriae, Necnon 
.scho!. Nouoduorsc. Typogr. fot, k. 3 nlb, 
Cale stylem nakam. 
Akad. - Jagisll. - Ossol. 
- Sacrum Praesvlei Honoris Fasti- 
givm, Pvrpvreo Rosarvm Tcrnione 00- 
I.'onatvm. Et Illvstrissimo, ac Reveren- 
dissimo Domino, D. St"anislao a Słvpow 
Szerob
k, Dei, & Apostolicae Sedis 
gratia, Episcopo Dionysiae, Suffraganeo, 
Canonico, Vicario in Spiritualibus, & 
()f6ciali Generali Crac: Dum A Celsis- 
simo, & Reverendissimo Praesvle, ac 
Principe,. D. JoaDne De Małachowice 
Małachowski, Episcopo Oracoviensi, 
Dvce Severiae. ritu solenni Episcopvs 
Consecratv5, Varsavia redux felicissime. 
Inter Festas omnium acclamationes, & 
solennes applausus ab omnibus saluta- 
retur Debiti cuItus, & gratulationis ergo 
A. M. Petro Sienkiewic. in Ałma Vni- 
versitate Oracouiensi. Philosophiae Doc- 
tore ac Profes:!ore, Scholae SS, Omnium 


Seniore, Erectvm. Anno vncti in salu- 
tem HUml1Dam Ponti6cie 1690. Die 
17 Martij. Cracoville Typis Nicolai Ale- 
xandri Schedel S. R. M. Ord. Typogl;'. 
fo!., k. 'l nlb. 
Nu. odw. k. tyto hsrb Szsmbsk6w, u dolu 
Bzsiciowissz lRc. z podpissm: loannes. Cy- 
ruz, Alumnus Scholae Poeseoil. 
Dedyk. autora biskupowi Szembskowi. 
Jagiell. - KraBińs. - Ossol. 
- Seraphicvm Vitae Amphitheatru, 
Sancti Franci8ci Oonfessoris, Sacris ad- 
umbratum Virtutibus, Inter Festiuam 
eiu8 Diei Solennitatem, Stylo Poetico 
In Lucem Publicam Produetum; Ac 
PeriIIustri, & Admodum Reuerendo Do- 
mino, D. Francisco Oborski, Ecclesiae 
Oollegiatae Sanctorum Omnium Decano. 
Domino ac Benefactori Amplissimo, In 
argumentum (ostatnie "m" odwrócone) 
debitae Venerationis, A M. Petro Sien- 
kiewic, In Alma Vniuersitate Oraco- 
uiensi Phiłosophiae Doctore, & Profes- 
sorae, Scholae Sanctorum Omnium Se- 
niore, Dedicatvm. Anno Domini. 1686. 
Die 4. Octobr. Oracoviae, Typis Vni- 
versitatis. fol., k. 6 nlb. 
Na odw. k, tyto herb Oborskieh "Rooh II" 
(Kolumna) Ob. o tym herbie niżej w ob- 
jaiinieniu du tsgoż autora Viridariom. 
U doła cztsrowierlz. Dedykacja autora. 
Franc. Oborskiemu. 
Składa si
 .. 29 wisrss)' (hexam. i psnt.). 
z kt6rych każdy ma osobpy tytuł. Razsm 
twor
 wisrssowan,. żywot iw. Francis:roka 
II: Assyio. 
Jocher 3556, II ł68. Jagisll. - Ozsol. 
_ Solennia Secvndarvm Primitia- 
rum, Ab Illustrissimo, & Reuerendis- 
simo Domino, D. Nicolao Oborski. Dej. 
& Apostolicae Sedis Gratis, Episcopo 
Laodicensi, Suffraganeo, Scholastico, 
Vicllrio in Spiritualibus, & Officiali 
Generali Oracouiensi, Magno Ecclesiae 
Dei. & Ordinum Regni applausu, J!"'eli- 
cissime Die 27 Januarij, in Oathedrali 
Basilica Oracouiensi, Oelebrata; Et in- 
ter Solennes publicae laetitiae apparatus, 
Eidem llIustrissimo Domino, In vim 
obligati pectoris, A Petro Sienkiewic, 
In Alma Vniuersitatc Oracouiensi, Ar- 
tium & Philosophiae Baccalaureo, Se- 
niore Scholae SS. Omnium. Stylo Grll.- 
tulatorio, Dedicata. Anno Saluti8, 1686.
		

/Bibliografia_28_052_0001.djvu

			ł6 


SIENKIEWICZ 


SIENKIEWICZ 


Cracoviae Typis Universitatis. folio, 
k. !) nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Roch III (zob. o tem 
objaBnienie nitoj "przy tegoż autora. Viri- 
darium 1684). U dołu sześciowiersz z pod- 
pisem: Ioannes Komecki, StudioBUB GmJD- 
mat: 
Po k. tyto nast'lPuje oarazu karta z .ygna- 
turą B i w egz Jagiell. i Ossol. 
Branic. - Czartor. - Jagiell. - Kras.- 
Ossol. 
- Spes Bona Dioecesis Cracovieusis, 
In Capi te Gentilitii Bisontis Armato, 
Inter solennia Episcopalis Oosecrationis 
Festa Ooncepta. Ac Illvstrissimo, Et Re- 
vercndissimo Domino, D. Oasimiro De 
Łvbna Łubienski, Dei, & Sanctae SediB 
ApostolicaeGratia, EpiscopoHeradeensi, 
Svfl'raganeo, Canonico, Sede vacante 
Episcopatus Cracoviensis ac Ducatfis 
Severiensis, Generali Administratori, 
Dvm In Ecclcsia Olari Montis Ozęsto- 
cLoviensis, Patrum Ordinis Sancti Pauli 
Primi Eremitae, A Oelsissimo Prineipe, 
Illustrissimo & Reverendissimo Domino 
, 
D. Albrachto Georgio Donbofl' Nomi- 
nato Episcopo O racovien si, Dvce Se- 
veriae, Svpremo Regni Poloniae Oan- 
cellario. In Augusta Illustrissimorum 
Dominorum Hospitum praesentia Ritu 
solenni in Episcopum Oonsecraretur, 
debiti cultus. & gratulatorij Applausus 
ergo, Per M. Petrum Sienkiewicz In 
Alma Vniversitate Crac: Phi): Doet: 
Pal'Oehu Sułosouiense, Nomine Deca- 
natus Scalesis. Dedicata. Anno Domini 
1701 (dopIsano: Dic 6ta Mar.) Cracoviae 
Typis Nicolai Alexandri Scl1edel S_ R. 
M. Ord: Typographi. fol., k. 12 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Łubieńskich nPo,uia.n" 
II. pod nim cytaty z "D. AmbrosiuB" , 
"Psalmo 39", "Lib: 8 Aene" i "ó Aenei". 
Jal!:iell. - OssoI. 
- TriumphusDioecesisOracoviensis 
Bub gentilitio capite in sacra Vaveli 
monte praesu)eo ducali mitra coronato 
eelsissimo, ilIustrissimo et reverendis- 
simo Domino, D. Oasimiro a Łubna 
Łubieński, Dei &. S. Sedis ApostoIicae 
GratiS., Episcopo Oracoviensi Duci Se- 
. A ' 
verlae, lmae Universitatis Oracoviensis 
cancellario faventissimo dum inter BO- 
lennes pubIicae Jaetitiae appJausus se- 
dem suam episcopalem auspicatb prl 


mum ingrederetur, maximo gratulan.. 
tium plausu, exl}ibitus, et A M. Petro. 
Sienkiewicz, in Ahna Universitate Ora- 
cov. pl1ilosophiae doctore, parocho Sulo- 
Boviensi officiosissimo cultu, consecratuSr 
Anno Domini M.DCC.XI (1711). Die... 
Oracov. Typis Francisci Oezary. S. R. 
M. lIlustris & Hever. Dni Episcopi Cra
. 
Ducis Severiae, necnon Scholarum No- 
vodvorscianarum Ordinarij Typographi. 
fol., k. 10 nlb. JagielI. 
- Viridarium Academicum, Ad 
amoenas reuirescentis veris Primitias 
Efflorescens; VV. DD. IX. Primae 
Laureae Oandidatis, Dum In Alma Vni- 
uersitate Oracouiensi, Per Excellentis- 
Bimum, ae Doctissimull1 Dominum, D. 
M. Martin um OsJiński, Philosophiae 
Doctorem, ac Professorem, Collegam 
Minorem. Oontubernij Jageloniani Se- 
niorem, In frequent.issima Nobilissimo- 
rum Hospitum, & Academici Senatus 
Oorona, Artium, & Pbilo80phiae Bacca- 
laurei, Ritv Solenni, Renvntiarentvr; 
Amoris, & gratulationis ergo, A Pf\tro 
Sienkiewic, eiusdem Laureae Oandidato, 
Panegyrico applausu, Dedicatvm. Anno 
Salutis 1684. Die 24. Martij. Oracoviae) 
Typis Vniversitatis. fol., k. 8 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb "Roch III" (tr",y dop- 
nie '" liJją na wierzcbu) jako hl\rb Mi- 
kołaj a Oborskiego, tymczasem herbem jegG 
był "Ruch", ale nie ten, tylko", kolnmną, 
jak ewadczy dzielko tegoż antora, pisane. 
'" powodu śmierci Oborskiego w r. 1689' 
p. t. Columna DomuB Oborscian&e, por., 
nadto jego Seraphicum vitae amphithe- 
atrum i Solennia secundarum primitiarum_ 
Pouiżej herbn ośmiowiersz podpisany 
 
IoanneB de Obory Ohurski, Capit: Liu: 
Gołęmbien: &c. a.uditor Eloqueutiae. De- 
dykacja: Nicolao Oborski, epiBcopo Lao- 
dicensi, suffraganeo, schoJ&IItico, vicario 
in spiritualibus et offjciali generali Crac., 
podpisana przez autora. 
Po dedykacji wiersz na czeeć BW. Jana Kan- 
tego, Następnie na cześć egzaminatorów: 
Piotra Praczlewicza, Rafała Kazimierza. 
Artońskiego i Jana Stanisława Halickiego. 
Od karty ótej zaczyna zil] Viridarium 
academicum; aą to wiersze na cześć ko- 
legów: Jerzego Januszowica, Sebastjana. 
Gdowskiego, Jana Adamowskiego, Bartło- 
nlieja. Skowrońskiego, Wojciecha Macha- 
rowieza. Franciszka Horkowica, Chryso- 
.toma Rncień8kie
o, WojciechaŁytkowica 
i I:!ebastjana Sadrzlńskiego. Na k 7v.:
		

/Bibliografia_28_053_0001.djvu

			SIENKIEVICIA 


SIENNIK 


!j" 


dano. 
>etro. 
Ora- 
)u10- 
atuSr 
Die... 
;. R. 
Jra
. 
No- 
aphi. 
elJ. 
Ad 
litias 
Imae. 
Vni- 
Intis- 
I, D. 
IhiaB 
'gam 
Se- 
lmo- 
latus 
Lcca- 
[ltvr; 

f\tro 
dato, 

nno 
Vlae) 


Petro Sienkiewicz. I}rimae. laurao camli- 
dato, auctori operis.Albertus Machnrowicz, 
eiulldelD laurcae canaidatuR. Na oetatlliej 
karcie: Georgio lanus:wwic.llrimae In\li"ese 
candidato. Bartholomacus Casimirus Sko- 
wroliaki, eiusaem 18ureae candidatns. 
Jocher 1452. 
Jagiell. - KrasilifI. - OBBnl. 
- ob. Rodkiewicz Konces Sylw. 
(Altitudo 1686) 
Sienkievicia Diana ob. Abircrum- 
ben s Patricius ScotUB (1605). 
Sienkiewiczówna ob. Arnotti. 
Sienków ob.Ohmara Adam. 
SIENKOWICZ Adam. AvLvmnvs Vin- 
dcmians In FlorcntisBimae Acauemiae 
Cracoviensis Vinea E Qva Vbcrrimos 
XI. Adolesccntum primam łauream 
(}rensantium colligens Botros. Promo- 
uente Excellento Domino Andrea Biał. 
ko\Vski Cullega Minore In lIobi1issi- 
ll10rum virorum Corona A(1amV8 Sien- 
kowicz eiusdem Lanreae Caudiuatus 
praelo Subijcit palam pressandoB. Cra- 
eoviae, In Of6cina Valerialli Pilltkowski 

. D. 1644. w 4ce, k. 9 nlb. 
Na odwr.' k. tyto herb Warszawy "Syr('nn," 
pod nim flześciowiers& z pochwałą. Uo- 
l1ykaeja aotora Renatowi WDrszl\wRkillmu. 
Na karcie 3: Broue in almam Acndellliam 
Logarion Olle dicoloB TetrBstropboB; na 
k. ł: Fertilis, Vineae Epaonos V. D. 
(jalloPrl;doszewicz. Następnjl! potem wier- 
sIoe na cześć Hiacynta Wójcickiego, Ste- 
funa. KaliiIskiego, Wslentcgo Obełdo\\'icza, 
Jnna AI"kRandrn MaTa, Wojciecha Po- 
trzobowicr.a, Jana Ln,onowicza, Jana Ru- 
biDkowllkicgo, JDDa Bartłomieju Cięgow- 
6kiego. Feliksa M09akowBkiego, Stani- 
sława. Rokickiego, Jana Karpińskiego. Na 
k. 7'f1.; ParaenesiB aa venerabile8 []omi- 
OOB candidatos. Na karcie oztaniej: In 
Stemma Academiae Crac.... eub Celicibl]lI 
3uspicijll. .. lacobj Vitellii. _ rectoris 
i berb uniworsytet" krak. 
Mnczkowski Statuta B. 316 (ta autor myJnio 
uazwany Siewkowicz). - Jochl'r 1406. 
Jngicll. - Zamoj. 
Sienkowicz Martinus ob. Batory Sto 
(Gratulat. 1519) - Epicedia (1580) 
SIENKOWSKI Fabian. Oda dla ,Jaśnie 
Wielmoznego Jmci Pana Stanislawa 
Małaehowskiego Referendarza Koron- 
nego, Marszałka Seymowego. orderu 
Orła białego y wiciu innych Kawalera 
VI dzień imienin (1nia 8 maja 1191. od 
Fabiana Stanisława Krzywdy Sienkow. 


titop- 
I Mi- 

 j egl) 
ImD

 
,i samI. 
1689' 
por.. 

ithe- 
u.rum_ 
sany ; 
Liu: 
I. De- 
Lao- 
icario 
[;rac.,. 


Kan- 
orów: 
lierr:a. 
dego. 
irium 
Ć ko- 
ItjanB 
artło- 
acha- 
łryso- 
owica 
7v.: 


ski ego Chorsiżego Gwardyi Konney Lit. 
w 4ce. 2 karty. 
Sienneński kościół ob. PobożnoM 
(1772). 
Siennicki Dominik, Jan, Mikołaj, 
Walerjan ob. Sie.Ilicki. 
Pisownia lIallwiBka uie ustalooD. Jednnk 
eZl<ściej spotyka eil} Sienicki (tak ich 
pisze np. NieRiecki). 
SIENNIK (Heuwrecher, Pelczman) 
Marcin (t około 1588) Herbm'z to iest, 
Ziół tutecżnych
 postronnych. y Za- 
morskich opisanie: co za moc maill, 
a iako ich vżywa6, tak ku przestrze. 
żeniu zurowia luuzkiego, lliko ku vzdro- 
wianiu rozmaitycb cnorub: Teraz nowo. 
wedle Herbarzow dźiśicyszcgo wieku, 
y inych zacnych Meuykow, poprawiony. 
Przydano A1exego Pedemontami Księgi 
oBmiory, o taiemnycb a skryt.ych Le- 
kśrstwiech. Przy cżym dosyć mister- 
nych li tr8.fnych rzeczy y doświadcio- 
nycb mieć będźiesz. 00 śie w tych 
Kśięgacb więcey opisuie, zarazem po 
Epistole zlIaydżiesz: li guyć czego BZU- 
kać potrzeba, Regestra dostatecżne na 
końcu snadnicć pokażą. lTu drzeworyt. 
lasu o 14 X 11 cm. \V ktorym dwóch 
ludzi poszukuje ziół i korzonków, U dołu 
ryciny:] W Krakowie, w Drukarni 
Mikołaia Szarffenberga (Na końcu tomu 
herb Szarffenberga przedstawiający 3 
góry z Pół koziorożcem i 3 gwiazdami.. 
pod nim napis:] W Krakowie, W Dru- 
karni Mikołaja Szarfenberga. Roku Pań- 
skiego 1568. fot, k. t:yl i k. 5 nlb.. 
listów (stron) 628 (mylnie, powinno 
być 632), k. nlb. 4 (Wyrozumienie) 
i k nlb 47 Regestrów (sygn. A-Ma). 
W licltbo\VDuiu Rą bł
dy. Lo litr. 46 znn- 
uouo. mylnie 50, zaś 87 mylnic 78, za- 
mi:J8t lIieparzysLych stron od 193 do 291 
e'} 192 do 290 D zamiaf't parzystych 194, 
00 292 gą 193 do 291, z tern, że zamiast 
229 jeat 209, potem 27-1, zamiast 293, na- 
stt;Pllie idzie 290 (zamiaMt 294) do 609 
z tt'III, ł.e zl\miast 316 jest 306, a zamiast 
861 jest 362, po str. 509 jest 511 i odtąd 
si; do etr. 586 zamiust parzystycb id!! 
oieparzysto i cdwrotnie; etr. 586 wyst
- 
poje 2 razy, cd str. 686 aa 628 już do- 
brze. Wskutok tych bł
ów, jest str. 628 
zamiast 632. 
Na odwrocia k. tJto: N a lJerb icb M. P:!D(J\Y 
Herbortho1J z FulBztln3. (1'a ich herb).
		

/Bibliografia_28_054_0001.djvu

			48 


SIENNIK 


SIENNIK 


Następuje 20 wierszy zaczynajacych sil!: 
.Gdy herby naprzod Slachcie rozd"wano... 
a podpisanych: Andrzey Pograbius. (Jest 
to zlatynizowane nazwiskoPogorzelskiego), 
Na nast. karcie dedyk. Janowi Herbnr- 
towi, dato..... z Krakowa w wigililj Boiego 
Ciała, z podp. Mikolay Sz:i.rffenberg Mie- 
szczanin Krakowski. 
W dedykacji tej zaJmnjącej 2 karty nlb., 
wykazuje uczonemi cytatami doniosłość 
nauki o ziołl1ch i pisze, że "oto znowu 
wydaje Herbarz," ponieważ ludzie go o to 
prosili.: "Aczem byl umyślił wydać Her- 
barz nowy, wybrawszy z Herbarz6w dzisiej- 
szych zacnych Doktorów, którzy rozmaite 
Herbarze pi.l1li. Ale ibm czlowieka tym 
czaSf'm potrafić do tego nie mógł, któryby 
..ię tej pracy podjął, a cboćbym snad:f 
y kogo miał, tedyby tego nakładu moja 
uboga majl!tnoBć nie wyniosla, a zwłaszcza 
gdyby fignry zioł wykonterfetowane były, 
musiałf'm to przedsięwzic;cie na stronlj od- 
ło
yćM. Dlatego dał tylko stary Herbarz 
poprawie, najwięcej w tym Mathiola na- 
JlIł
ladllj"c. Chwali też zainteresowanie 
lIerburta' do medycyny. - Wiersz na lierb 
oraz dedykacjI! podobnie jak inne dalsze 
przedmowy M. S. przedrukowal Rosta- 
fiński w rozprawie pt. Por6wnanie t. zw. 
Zielników (Pam. Ak. Um. XIV. 1888) 
Potem idzie na 3 kartacb: ltegestr rzeczy 
od listu 1-1;.77; Do Czytelnika (tu w.po- 
mniano, 
e M. Sieunik por6wnywał r6żuo 
"przezwiska" ziół ze sobą); l\1orborum ge- 
ner. i Cbor6b ludzkich przezwiska. (Je
t to 
....ażna dla hist. medycyny nomenklatura 
znanych wówczas w Polsce chorób). 
Dalej idą !ltrony (listy) od 1-627. Napis: 
Pocżynaią się Księgi. Herbarza Pol- 
skiego, w ktorych są opisane Natury ziol 
rozm!.itych, ku zachowilDiu Zdrowia cłlo- 
wieczego, teraz znowu przeyrzano, y .pil- 
nośćią Korrigow!me. Poczem du:!:a rycina, 
przedstawiająca ogród okopywany przez 
3 kobiety i m,!żczyznę. - Jest to pierwsza 
część dzieła, zawierająca opis polskich 
roślin; rozpoczyna rozdz. 1 (Bylica), a koń- 
czy rozdz. 262 (Kl!kol). Przy katdem ziele 
nazwa polska, łacińska i niemiecka - 
oraz rycina. CzaRem rycina wyobraża 
jakąś scenę rodzajowI!, np. na str. 14,5 
błazen trzymający rzodkiew. Niektóre ry- 
ciny powtarzaj1o! się, np. puy opisie czar- 
nucby i kąkol n (str. 110 i 189). Napis 
nad stronuicami w całej tej pierwsaej 
części: Herbarz polski. 
Od listu 190 idzie: Druga część... zawiera- 
jąca w sobie... inc rOBliny cudziemskie. 
Napis nad stronnicami : Wtora Część Her- 
barza Polskiego. - Idzie ona do litr. 231, 
a obejmnje opis 70 roślin z rycinami. Na 
str. 230 odzywa się "Marcin Siennik do 
Czytelnika", gdzie. jeszcze raz zaznacza, 
ie czerpał z "Herbar"a Pierwszego M (to 


znaczy ze SpiczyńRkiego). Na str. 230-231 
podaje wskaz6wki co do zbierania roślin. 
Na str. 232.-254: O paleniu wódek y kcżemn 
służą. - Od str. 264,-6: Jako oleyki 
Rprawować. - Od str. 266-269: O krusz- 
dynach, !
 o rzec:!:iLch z Ziemi kopanych 
z przedmową M. S. - Od str. 269-280: 
Księj\"i wtore o lekarstwach z rzeczy :!:y- 
wych z licznemi rycinami, np. trzoda ba- 
ranów, ciołek, koza itp. - Od str. 281: 
f) lekarstwach z wierzu (sic) leśnego. 
Od str. 291: O ptiLlltwie rozmaitym. - 
Od str. 305: O rybach. 
Od str. 324: Księgi trzeciII o kamieniach 
drogich. 
Od str. S.U: Księgi czwarta o spra'!"
ilDiu 
a czynieniu lekarRtw... (z ryciną duż
 
przedstawiającą wnętrze apteki). Na od- 
wrocie znown: Do Czytelnika przedmowa 
M. S, - W ksi,:dze tej zawartą jest far- 
makologja. 
Od str. 346: Księgi pil!to o leczeniu wszela- 
kich przyg6d tak wownątrz iako i z wierz- 
chn (:lO przedmową Siennika i z ryciną 
2 lekarzy). (Obejmuje chirnrgjl.! i terapję). 
Od litr. 396: Ksil.!gi szóste, które sil} daiell! 
na trzy części, Pierwsza o znakacb cbo. 
roby, Druga o czyścieniu przez purg.cill 
y krew, Trzecia cześć o ukazauie czasu 
słusznego kteml1. ('i'n na str. 598 rycina 
przedstawiająca badanie pulsn, na str. ł2ł 
astrologów). - W tej to CZf;ści na str. 
4,16 jest wcielone pismo (jak w 
ielnilm 
Spiczyń8kiego): Nanka bano u
ytec:lOna 
y potrzebna o pU8zczaniu krwie ku zdro- 
win człowieczemu, a zwłaszcza- ukazanie, 
ktorey żyły cięcie; któremn niedostatkowi 
pomaga. Przez mistrza Jędrzeja z Koby- 
lina pospolstwu podane rokn Botego 1542. 
Poczem na str. 417: Przedmowa lliero- 
nyma (Spiczyńskiego) Doktora tego, który 
stary berbarz ten pisał. - Powyillza nauka 
o pnszczaniu krwi kończy sil.! na str. 423. - 
Jest wil1c ona pi6ra Glabra (ob. tom XVII 
str. 156), z którego rękopisów i Spiczyński 
i t'alimiers i Siennik korzystali. Kto wie, 
czy Glaber nie jest właBciwym autorem 
większej części traktat6w. lekarskich na- 
szych Uerbarzy? 
Od str. 424-440: o znakach i planataela 
niebieskich (astrologja). 
Od str. 441: Księgi Hi6dme maiące IV sohie 
nankę, iuko brzemienne panie spr!Lwować, 
silj maią n08ząc pł6d: Jako się -te:!: ku 
rodzeniu y przy rodzeniu rZl}dzić... ('1'11 
rycina położnicy). Jost to nauka embrjo- 
logji, giuekologji, pedjatrji. - (Tu mnllzlJ. 
znowu zauważyć, że pierwszy podręcznik 
akuszerji napisał po polsku Glaber 115 Ko- 
bylina, .zmarły w r. 1648. Obacz o te.' 
tom XVII str. 156. - Jest K mo
liwe, 
:!:e Siennik korzystał z rf;kopisn tego trak-. 
tatu, który w r. 1668 nie byl jes.call
		

/Bibliografia_28_055_0001.djvu

			)-231 
rOB lin. 
tCRmn 
oleyki 
kruBz- 
pinycb 
-280: 
:zy 
y- 
,da ba- 
r. 281: 
'go. 
,m. - 


ieuiach 


g.,wilDiu 
ł duż
 
Na od- 
dmowa 
1St far- 


IVszela- 
wierz- 
ryci n=!, 
,rapję). 
daiela 
:b cbo: 
Irg.cio 
I czasu 
rycina 
Itr. ł2ł 
na str. 
,ielnik" 
rteczna 
u zdro- 
azanie, 
latkowi 
Koby- 
o 154:2. 
Hiero- 
l. który 
L nauka 
423.- 
n XVII 

zyński 
:to wie, 
.utorem 
ich na- 


metack 


IV sobie 
lwować, 
-te
 ku 
:... ('1'11 
!mbrjo- 
I mn8ze. 
recznik 

 'z Ko- 
D te. 
lożliwe, 
:0 trak-. 
j eszcae 


SIENNIK 


SIENNIK 


ł9 


drukowany, lecz wyszedł dopiero w r. 1589. 
DziB egzemplarz nieznany). 
Od str. 475: Ksil)gi Osme, w k'torych nauko. 
iest ustrzedz się powietna zarażonego, to 
jest morowogo. (Na str. 476 rycina zara- 
żonego). 
Od str. 489: Alexego Pedemontana Kxięgi 
Siedmiory (sic) t:i.iemnic Rozmaite Nauki 
w sobie mail}ce z Łacińskiego na Polski 
ięzyk teraz nowo przelożone: Przez Mar- 
cina Siennika. - Rozpoczyna przedmowa 
do czytelnika, w której tłumacz przed- 
stawia powody, jakie go skłoniły do prze- 
kładu. 
Dziełko to rozpoczyna sil) od przedmowy 
Pedemontana, pisanej w 73 roku jego 
życia. Dzieli się na 7 ksią!:,. Składają sil) 
na nie liczne przepisy zdrowotne (o wło- 
sacb, o zębach, o' krostach, o 
ołądku. 
o wódkach, o olejkach. o komarach, o mu- 
chach, o pchłach i pluskwach) oraz liczne 
rady praktycznc (o pisarskich potrzebach, 
o pozłacaniu, o fftrbowaniu , o kamioniacb 
i perłach, o krzesaniu ognia, o wymy- 
słach kuglarskich. o starych winacb, o for- 
telu ogrocloiczym itp.). Mnóstwo tu ma- 
terjaln obyczajowego. 
Od str. 618: Księgi osme tcgoż Alexego 
Pedemontana (przez Jana Jakóba We- 
cbera z wloskiego na łacińskie a przez 
Marcina Siennika z Łacińskiego na Pol- 
skie przcłożone). Siennik pisze w przed- 
mowie, że wydał je r. 1563 drukarz Piotr 
Peru w Bazylei. Siennik porównał jednak 
przekład łaciński z oryginałem wloskim 
i wiele w nim odmienił. Cała ta kliięga 
6sma pOBwięcona jest doglądaniu i spra- 
wowaniu win. - Uzupełnia tę księgI) 
6smą: Wyrozumienie Tabli('e na Perle- 
montana ikart nlb. 4). 
Poczem idzie na 26 str. nlb : Regestr chor6b 
tych, ktorych Leka;stwa w tych K8ięgacb 
są opisane. - Dalej na 13 stronach nlb.: 
Regestr ukazujący imiona albo przezwiska 
ziół... - Dalej no. 16 strouacb nlb.: Ca- 
talogus simplicium medicamentorum (po 
laciuio). - Dalej na 12 stronach nlb. re- 
jestr niemiecki: Anczeigung der namen 
mancberley Dingen, die in Erczneien die- 
\ nen... (Tu autor podpisany niemieckie m 
nazwiskiem: Merten Heiiwrecber). -.Wre- 
szcie na 24 stronach nlb.: Wykład imion 
trudnych, tak zioł iako y rzeczy inycb do 
Lekarstw należąc;p:h. (Jest to rojestr z od. 
Byłaczami do Matthiola, którego oznacza 
li terą M.). 
Poczem na l str. M. S. tłumaczy, dlaczego 
dał tak dużo rejestrów i wysławia pięknie 
mowl) polską i ród I:>łowian (jeden z ciekaw- 
szych przyklad6w słowianofilstwa w Polsce). 
Vesta, żona Noego, "kołysało. już Słowaka" 
wedle niego. - Ustęp ten może być do- 
wodem. że Siennik był z rodu Polakiem, 


B ,Heiiwrecher jest tylko przekładem wła- 
Bciwego nazwiska. 
Na ostatniej karcie blędy drukn oraz herb 
Szarffenberga i datA. 
Dzieło to jest wi!)c kompilacją. Materjarem 
gł6wnym byl Zielnik Spiczyńskiego (a ten 
znowu korzystał z Falimierza), zaś w cZł1Bci 
lokarskioj - oprócz G1abra - Matthiolns 
i Pedemoutanus, Beck i Fucha. Korzystał 
takte z poprzedniej swej pracy (Lekarstwa 
doświadczone), o czem porównaj nwagę 
poniżej str. 5 I. 
O stosunku herbarza tu zawartego do t. zw. 
Zielnika Falimierza i Spiczyńskiego obacz 
ROl!te.fiński POł'ównanie t. !IW. Zielnik6w 
(1888) Btr. 132 -151 oraz Nasza lit. botan. 
1888 str. 31. Wykazał on mianowicie, że 
wydanie z r. 1568 nie jest dzielem Ramo- 
dzielnem Siennika, ale prllledrukiem Un- 
glero\Yskiego "ogrodu zdrowia" - tak t
 
prac!) Itostafiński nazywa - z r. 15"2. 
(A to znown wydanie jest przer6bką pracy 
Falimierza z t. 1534. - Rostafiński kwestjo- 
nuje, czy przerabiaczem był Spiczyński, 
jak og6lnie s
dzlJ). Należałoby wił1c wła- 
Bciwie wozystkie t
zy wydania tj. z r. 
153ł, 1542 i 1568 opisać razem na jed- 
nem miejacu I:Iibljografji, pomimo że sil) 
od siebie różni!}. Mimo to tego nie czyni!): 
albowiem opiR edycji Falimierza (1534) 
ju:l:jest pomieszczony w t. XVI str. 166- 8; 
nadto udziRł Siennika w opracowaniu 
tekstu z r. 1568 był tak znaczny, że może 
on uchodzić jeśli nie za autora lO za re- 
daktora tekstu. 
Drzewóryty uzyte z Krescentyna, Ryffa i Spi- 
czyńskiego. Mało co nowycb, ale te pięk- 
niejsze i łatwo je rozróżnić. - Obacz 
o tern Rostafiński I. c. 
Niektóre drzeworyty z tego dzieła podaja 
Muczkówskiego Zbiór 1848. 
Bandt. HiAt. dr. krak. s. 311. - Janoc. III 
301 (mylnie format 4to oznacza). - Bent- 
kow. II s. 393. - Wierzbows. I 302.- 
Kopern Spis nr. 298. 
Bawor. - Bib\. Cbrzanow. w Moroczynie. - 
Czartor. - Dziedu8z. - Dzików - Jag. - 
Kijow. - Kóruik - Krasińs. - Muzeum 
Nar. - Ossol. - Pawlik. - Szembek. - 
Warsz. Uniw. - Zielińs. 
- . Lekarstwa doświadczone, które 
zebrał uczony lekarz Pana Jana Pi- 
lec kiego, któremu są przydane lekar- 
stwa końskie z cwiczeniem tego lekarza. 
Przydaliśmy y 6gury ział rozmaityc
 
ku lekarstwu z ziołkami dostateczneml 
sprawione. Teraz znowu na światło wy- 
dane. Roku 1!'>64. w 4ce, k. tyt., k. 3, 
listów (kart) Ib. 2M, kart nlb. 27. 
LiczbowRnie kart pomylone. Opnszczono k. 
137 i 138. Cyframi od 191-8 liczbowane 
są nie karty (jak poprzednio) ale stronnice. 
7
		

/Bibliografia_28_056_0001.djvu

			50 


SIENNIK 


SIENNIK 


wskutek tego kart liczbowanych jest nie 
256, ale 250. 
Druk Łazarza Andrysowica. On bowiem 
podpi
ał dedykację do Dł}bieńskiego, da- 
tując ją "z Warstatu mego dnia XX Peź- 
dziernika R P. .l\f.D.LXiij". 
Egzemplarzy komplctnych tego dziela nic 
zlJam. Tak bylo zaczytywane (podobnie 
jak Herbarz), i:l: ka:l:deOlu coś brakuje. 
Egz. Jag. jest defektem, do kt6rego do- 
robił brakujące karty - ale nie ł,ytlJI - 
Wł. Bartynowski w r. 1892 (za 30 zlr.) 
na proibę mogo ojca W egz. Ossol. brak 
również tytnłu. Toż samo w ('gz. bib!. 
warsz. IJniw. i Muz. Narod. - Również 
koniec bywa stale zdekompletowany. 
Egz. Jag. ma na Dlarginesach nieco gloss 
r,:ką z XVI i XVII w. 
TIozklad treści dziela jest nastf:'pujący: 
l) Rozpoczyna dedyk. Walentemu Dębień- 
lIkiemu kaszt. s,!deckiemn (kart 2). dalow. 
20 pa:fdz. 1563 a podpillana przez AlJdry- 
lIowica. 
2) Przedmowa Siennika do czytelnika (1 
karta) z datą 28 paźdz. 1563. 
3) Nauka rządzenia ciał człowieczych, tu- 
dziesz Sprawa wżywności icb (od listu 
l - 44). Składa eię ona z trzech ksil}g. 
Na k. 42-43 dwanaŚCie czterowierszy 
obejmujących rady higjeniczne na kaMy 
miesil}c np. na grudzień: "Grudnia glowę 
zakrywaj - A z jej :l:yly krwie upuez- 
czaj 
 Jedz z cbrzanem nogi wieprzowe - 
Mycie cZł}ste nie jest zdrowe". (Należałoby 
II: tem por6wnać Mymera: Dobr. zdrowia 
rządzeuia 1532, ob. tom XXll litr. 660). 
ł) Od l. 45-124 idzie: Ksyąg Czwartych 
przemowa. Jest to jednuk osobne dzieło, 
o innej treści jak trzy poprzednie. Tamte 
byly tizjologjl! i higjenl}, tn mamy te- 
rapję: o leczeniu wlosów, o parcbach, 
o leczeniu ezaleństwa, nicmocy wielkiej, 
oczu, nazu, śmierdzeoia z nst, gardła, ka- 
mienia, płodu pospieszenia, rodzenia, dny. 
5) Od l. 124-163: l{siąg piątych rozdział 
pier,,!,Bzy (powietrze morowe, postrzał, 
opuchlina, febra, kurcze, rany, blizny. Na 
str. 158 o pluskwach, muchacb, wębcb, 
olejkach ('tc.). 
6) Od l. 164-192: Nauka lekarstw koń- 
skich (na koncu: o bydle i kurach). 
71 Od I. 193 -256: ,,'l'n bł}dziem mieć księgi 
Bz6ste z wyobrażeni m (aic) rzeczy potrzeb- 
nych ku lekarstwn". Na czele przemowa 
do czytelnika, w której wspomina dzieło 
Schneebergera (Catalogulł stirpium 1557). 
"Nie przyetalo nam Polakom się od niego 
uczyć". Siennik wstydził się tegiJ i za- 
mierza wydać "Dykcjonarz obfity, o ile 
mu Pan Bóg przedluźy żywota" - a tym- 
czasom wydaje wyrDŻenie figur ziół roz- 
maitych z ich nazwami. Są to ryciny roślin 
z podpisem po polsku, po łacinie i po 
niemiecku. - W środkn tego znajduje 


się kilka kart poświęconych zwierzt;'tom 
(I. 243-247). Na l. 242 glowy cukru! 
Na k. 256 verBO tlumaczy "niepoapie- 
chem form krawacza", :te kiJku ziół nie- 
dostaje mimo:l:e III} w Ukazaczu. Widocznie 
rejestr wydrukowano przed ukończeniem 
dmku. 
8) Na kartach 12 nlb.: Ukaz acz porządny 
podług obiecadła (k. 6'1. nlb.) oraz dodatek: 
Wilgości przyrodzonych opisanie (sygn. 
kart S, T, Uuu). 
9) UkazamI porządny Imion własnych rzeczy 
ku lekarstwu służących...; \Vyrażellie rze- 
czy tych, kt6rycheśmy figurami okazać 
nie mogli...; Inde'l: eornm qllae in hoc 
opere continentur...; Zeyger der Namcnn : 
etlicher nottwendiger kreuter...; razem k. 
nlb. 12 (sygn. Xxx, Yyy, Zzz). 
10) Ukazacz Końakieh chorób: Porz
dek 
y poło:!:cnie tych Kaiąg, które lIi
 dzielI! 
w siedmiory Ksi
gi; Omyły (sic) ku po- 
prawieuiu. Razem 3 k. nlb (eygn. Aaaa). 
Naleźy wyświetlić kwestję autorstwa dzieła. 
Należy przy tern odróżnić cztery cz
ści skła- 
dowe: 1) Pierwszych 5 ksiąg, mającycb 
charakter dzieła medycznego. 2) NaukI!. 
Jekarstw końskich. 3) Herbarz. 4) Uka- 
zacze. Siennik nie jeat autorem, lecz tylko 
redaktorem całości, jak niżej wyka:!:ł}. Dwie 
pierwsze części datnj
 z pocz'!tkl1 XVI w. 
KWestj
 antorstwa Andrysowicz objaśnia 
w dedyk. do Dębińskiego; pisze bowiem: 
"W. Miłośó takowy..., acz podlym, ale niol'O- 
lIpolitym, darem gardzić nie będziesz raczył; 
a to dlatego, iż ty Ksyęgi, których ech ia 
nie pia8ł ani osobliwie pisać dał, były tu 
w wielkiej wadze y osobliwie w skarbie 
chowane u sławnego potomstwa RZlachet- 
nego domu Panów Pileckich, w których 
lIi
 oni iako w osobliwy.m kleinocie przez 
sześćdziesiąt lat kochali, co się okazuie 
z powi"ści tegoż lekarza, kt6ry ie pisał, 
o czym List 3i okazuje. Mnie PQtym t, 
KByęgi kn imprymowaniu wydane sI! 
i bart	
			

/Bibliografia_28_057_0001.djvu

			SIENNIK 


SIENNIK 


51 


Istotnie" nI' karcie 34, czytamy następując,! 
wiadomość, pochodzącl} od włdciwego: 
antora dzieła, którego i tu Siennik nazywa 
na marginesie "wydawcą": "Przygodziło 
I!i
 było po koronacyi Alexaudra, iż Jan 
trzeci Pilecki mając 22 lat... z rycerz:tmi 
potykał sic;: śmiele... z którego siłowłlnia 
w niemoc był wpadł... "\V ten czaR przy- 
jechałem do Krakowa... i naprzeciw radzie 
wszystkicb lekarz6w kazlLłem mu do Pilce 
jechać... Hnet niemocy pozbył"... Widać 
z tego, 
e autorem jest nieznany nam 
z nazwiska lekarz Pileckich. 
O owym lekarzu podaje Siennik blizsze 
szczeg6ły w "Przedmowie do czytelnika". 
Twierdzi - co błedne - że ów lekarz 
zebrał przepisy przed koronacjI} Aleksandra 
(z listu 34 wynika, ze dopiero po niej l). 
'l'wierdzi, że dzieło przywi6zł ów lekarz 
"z inąd do Polski" a powołuje się przy tern 
na ustęp na k. 44. gdzie czytamy: ,,'l'ho 
iedno wiem, iżem ci chciał z Rzeczy Sło- 
wienskjej (a zwłaszcza Polak Polakom) 
pomoc i poradzić podług małoBci dowcipn 
mego". Oznacza to zapewne tłumaczenie 
z czeslllczyzny, ale niekoniecznie "prIllY- 
wiezienie z inąd". 
O jego j
zyku pisze Siennik: Abowiemecb 
w jego pisaniu siła rzeczy słowiańskiej, 
serbskiej i grubo mazowieckiej albo staro- 
polskiej nalazl. którejby dziesil!ty przy. 
najmniej wyrozumieć nienmial. Gani go 
tez, że nieporzl!dnie (tj. niesystematycznie) 
zbierał. 
Dziełko powstało więc w jakiś Clllas po ko- 
ronacji AleksandrlL; zapewne w pierwszej 
jeszcze ćwierci XVI wieku. Siennik m6wi 
o "sześćdziesj
cin latach", ale to jego 
kombinacja na podstawie wzmianki oko. 
ronacji. 
Siennik jest tn redaktorem ale nie autorem 
dzieła. Uporzlldkowsł treść systematycznie, 
dorobił "ukazacze u , dodał ryciny a za- 
pewne i treść w niejednem rozszerzyl. 
Zmodernizował tez niestety stary język, 
co nazywa, że "polszczyzn!} opatrzył". 
Nie świadczy przeciw odmówieniu Siennikowi 
autorstwa to, o czem wspomina w swoim 
"Herbarzu" na karcie K (w końcowym: 
Wykładzie Imion trudnycb). Pisze tam 
o izopie: "Ale moy wywod w Lekiustwa.ch 
wydanych n La.zarza Andńsowica w Kra- 
kowie Roku 1564". Nie oznacza to, jakoby 
przyznawał się do calego dziełka, lecz 
tylko do "wywodu", który mieści się na 
k. 227-8 Lekarstw; pisany jest on po 
lacinie a świadczy o znajomości staro- 
żytności hebrajskich Siennika i oczy tanin 
sie w Pliniuszn. 
Pier
owzór "Nanki lekarstw końskicb" mo- 
zemy odtworzyć, poniewai była nim nie. 
w'!tpliwie "Sprawa a lekarstwa końekie 
przez Conrada Krolewskje
o kowala". wy- 
dana tI Unglera 1532 {przedruk Berezow. 


skiego w Bib\. piso Ak. Um. 1905). Po- 
równując obie prace widzimy, ze Siennik 
upor.tądkował systematycznie pracę Kon- 
rada (bo "była pobłąkana"), rozszerzył 
i językowo ogładzil - ale i trocbę do 
niej swego dodał (kompilujqc zapewne 
z jakiemś innem nieznanem mi :fródłem). 
Przy przedruku w Bibl. pis. pol. (Bere- 
zowski) zupełnie na to nie zwrócono nwagi! 
Cbarakter kompilacyjny wynika jasuo np. 
z porównania ustępu "jak konia ku za- 
wodowi wprawić" (list 188). Sionnik po- 
daje dwie rady: pierwsza zaczerpana skąd 
inąd, a dopiero druga (list 190) wzięta 
z Konrada i opatrzona nagł6wkiem: Jesz- 
cze jest drugie wyprawienie konia ku za- 
wodowi. 
Zdaje się, że Siennik nie znał Unglerow- 
skiego druku "Sprawy" 7 ale korzystal 
tylko z rękopisu Pileckich. (Z drzeworytów 
"Sprawy" nie korzysta). Wydaje mi si
 
z porownania, że tekst Siennika mnsial 
być poprawniejszy niż tekst edycji Un- 
gl erowskiej , coby wskazywało, że edycja. 
Ung\. wyszła po Bmierci Konrada. 
Poniewa! Siennik w kilku miejscach (np. 
list 44, 164) zaznacza, te "wydawca" (to 
jest autor) "Nauki lekarstw końskicb" 
i wydawca "Nanki rz,!dzenia zdrowia" 
sI! identyczni, przeto mamy odkryt!} w ton 
spoeób tajemnicę, kto jest Rntorem także 
i pierwszej części dzieła, czyli naj starszej 
księgi lekarskiej polskiej. Jest nim "ko- 
wal" królewski Konrad. Zapewne ze służby 
n Pileckich przeszedl potem do służby 
kr6lewskiej jako weterynarz. To bowiem 
oznacza "kowal". Nie powinno to połlł- 
ezenie rzemiosla lekarza i weterynarza 
zadziwiać. 
Autorstwo Konrada da się poprzeć jeszcze 
i tym argumentem, te w obu dziełacb 
występuje sklonnoBć do wierszyków (nader 
prymitywnycb). I w "Sprawie a lekarstwa 
końskie" i w "Nauce rZlldzenia zdrowia" 
jest dOŻo takich wierszy (np. list 49. 86, 
najeiekawsze 43). 
Wreszcie należy zaznaczyć, że z dziela tego 
korzy.tał Sicnnik i w nastl}pnej swej 
pracy. Porównaj np. tutaj list 112 (IIInaki 
ieBli pani dziewką albo synem chodllli) 
i list 4U w Herbarzu: Nauka poznawania 
po po.częciu niewiasty ieśli synem albo 
dziewką cbodzi. 
Briickner w Przeg). pol. 1912 XII str. 292 
oraz w Hozpr. Akad. (filolog.) XXXIV 
str. 194 sądzi, te Lekarstwa sI} dziełem 
Biernata z Lnbliua (ob.), co zwalcza 
Chrzanowski w Bibl. pisarzy polskicb 
Tom 56 str. IX. Tot I!amo twierdzenie 
powtarlIla w Dziejacb liter. (1922) I 
str. 86. - Briickner opiera się na łem, 

e Lekarstwa poprzeplatane Sił wierszy- 
kami, a nacJto te Biernat był eekretarzem 
n Pileckicb. (Ale nie wiemy o tew, aby
		

/Bibliografia_28_058_0001.djvu

			52 


SIENNIK 


( 
" 


lIyllekaraem I). - Łoi PrzegII!d ub. 1916 
litr. 326. - Bibl. polska s r. 1825 T. IX 
B. 159. - Maciejow.. Polska I 364.. _ 
Czacki II 39. - WisIlIniew.. IV 194-&. _ 
Maciejows. PiBmienn. IDodat. 392-5, 
m 201. - Lelewel KB. Bibliogr. I 160. _ 
Ossoliński Wiadom. U 25ó. - Waga 
w Bibl. waliz. 184-1. I str. ló8 (opisuje 
dwa egz. Uniw. warsz.). - Wierzb. I. 
258. - Bednarski Okulis.tyka ziolopisów 
1917. - KOBmiński Słownik lekarski._ 
Giedroyć Pogl'łdy lekarskie Reja w "Kry- 
tyce lekar." 190ó. - BostafiIiski Nasaa 
liter. botan. 1888 str. 28 (pr()stnje r6!ne 
bałamnctwa poprzedników). 
Ryciny s tej książki aostały zujyte przy 
Cygańskiego Myalistwo ptasze. 
Bibl. Dra Stu1Dmera w Wary. - Chreptow. 
w Szczorsach. - Dzik6w - Jagiell. (de. 
fekt) - Krasińs. - Mu.eum Nar. (de- 
fekt) -OS801. (defekt) - Warsz. Uniw. (de- 
fekt) - Wilanow. (defekt). 
- Sposob a porządek slusznego 
modlenia, wedlug nauki starych V cży- 
ćielow świętych, ze dwanaśćie Pytania 
y Odpowiedźi zebrany. Teraz nowo 
z Niemieckiego na Polskie przełożon, 
przez Mar6in' Siennika. Drukowano, 
W Krakowie v Mattheusza Siebeney- 
eber!, Roku Pańskiego: 1566. w 8ce, 
k.32. 
(Na końcu:) Dla wypełnienia proznych li- 
stow. 8!ł przylołone ty trzy Psalmy, własnie 
a slllclllyrze z Hebrelskiego na Polskie prze- 
łojone. SI} to psalmy 16, 82, 127. 
OBił). Skarga p. 73. - Jocher III Nr. 7123.- 
Wierzbowo II 1434. 
Kijow. Semin. Ptawosl. 
- ob. Bozoła Jan Bap. (Koncylium 
trydenckiego 1565) - Grazer Teodor 
(Judicium 1572) - Historya (o Meluzy- 
nie, Magielonie, Fortunacie, Landzie) _ 
Kobylina (z) Glaber (1563) - Ryft" _ 
Valgrisi (ló63). 
On był tlumac.em, który przelo:l:ył dla Mac. 
SEarffenbergera .Histori
 o Melnzynie", 
..Historilj o Magielonie" . a prawdopodobnie 
i .Historie o Fortunacie". (Na końcu 
przedmowy' litery M. S. mogl} oznaczać 
albo wydawclj Szarffenbergera, albo tłu- 
macza Siennika) BrUckner pnypisuje mu 
takie: Historjlj, kt6ra silj w Landzie stała. 
Przekładal tak:l:e na obstalunek i inne prace 
(np. GraEern Judieium). - Rachunki miej- 
skie Krakowa (wydane przeli Piekosiń- 
skiego w .Prawa, przy". i statuIa" I. 
str. 1106) pod r. 1674 notnjl}: ..Martino 
.syennik iussu D. Proconsulis Eraami Cze- 
czotka pro "l'ersione partis libri de aedi- 
ficiis e Germanico ID Polonicum, Donati 


SJEPRCIUS 


vocati, mr. 1 gr. 12". Xsi.łka taka {:Do- 
natu81') jest nieznana, zapowne wi
c nie 
ogłoszono jej drqkiem. 
Wi8zn. IX 282-3, IV 194, VII 212. _ 
Bentkow. 11 594. - Janoc. III 300-1.- 
Lelewel Bibliogr. ks. I 135-6. -"Bandt. 
Hiat. drnk. krak. 310. - Chodynicki III 
107. - Maciejowski Polik a 1364-372.- 
Maciejow. PiBmienn.1I1201. Dodat.392.- 
Łabecki Górnictwo w Polsce II 617. _ 
Arnold De monumentis hist. natur. pol. 
ó3- 8. - SobiesECz. w Encykl. pow. Org. 
XXIII 429 i 30....:.. Ossoliń9. WiadomoBci 
II 164, 251. - BrUckner w cytow. wy:l:ej 
pracacb; nadto Dzieje lit. I 162. - Gie- 
droyć Źródła w Pam. lek. 1907 i osobna 
odbitka 1908. - Badecki Liter. mieszCII. 
1925 str. aó9 i 498. .- PtaBEycki St. 
Sredniowiekowyja powiesti 1902. - Ro- 
.tafiński Nasza lit. botan. (1888) str. 27 
podaje jego biografjV. - Ten:l:e Porównanie 
tak swanych Zielników 1888. - Korbul; 
Liter. I 299. 
. Sienno (a) Anna ob. Buczkowski 
Jan (1615). 
Siep mann Alex. H. ob. Constitutions 
arr
tees a la di
te extraordinaire de 
pacification tenue a VarBovie le 25 juin 
1736 ttadnit en fran9ais par A. H. 
Siepmann (tom XIV str. 387). 
Sieprawski Jan, pro£ akad. wił. ob. 
Krzeczkiewicz Paw. (QuaestioneB ex 
logica 1670) - Woynarski Jan (Apo. 
theos. Pbilos. 1646). 
SIEPRCZ A'berłu8 (I), bakałarz. 
Ephemerides ad annum gratiae 1537 
:ad meridianum Oracoviensem inxta 
tabulas resolntas Magistri Alberti de 
,Brudzow per Albertum Sieprczensem 
,calculatum. w 8ce, 15 kart nlb. 
Na odwr. str. tytulu prsypisał Albertus de 
Sierpcz bakalarz Feliksowi Srzeńskiemu 
z Sokolowa wojewodzie płockiemu, sta- 
roście płockiemu i malborskiemu. Dat. 
w Krakowie 1 Grndnin 1636 roku. (Na 
. końcu:) Cracoviae eJ[ officina Ungleriana. 
Zebrawski Bibljogr. str. 111. Ak ad. 
S.EPRCIUS (Z Sieprcza) Alberłu8 
(Wojciech) (II), Prawdzic(?) (ur. lM8 
t ó lipca 1620; w r. 1577 bace. art.). 
Annotationes In M. T. Oiceronis Di- 
vinationem in C. Verrem: E Jacobi 
Gorsci Praelectionibus, Et Aliorvm 
Oommentariis. Ab Alberto Seprcio in 
Academia Oracouiensi Professore, col 
lectae. Cracoviae, Ex Officinu Mathiae 


ł 

 
u 
I 
I 
] 
13 
( 
] 


l 
1 
( 


I 
t 
1 
)
		

/Bibliografia_28_059_0001.djvu

			SIEPRCIUS 


SIEPRCIUS 


53 


1- 
'e 


Garnolinij. A. D. M.D.LXXXV (1585). 
W 8ce , k. 8 nlb. i k. 88 (sygn. A-L7)' 
Na odwr. tytnłu szeficiowierss podp.. Stnu. 
Dobrin. - Dalej in Bathoreum jnsignia 
(carm.) M. Sebast. PHsnen. - Po dedy- 
kacji Andrzejowi Batoremu sseściow.iersz 
podp. Stan. Tbar Canto Opp. 
Obacz blitszy opis pod Górski Jakób. - 
Utyl bowiem do napisania tej pracy notat 
J. Górskiego, o czem ob. Morawski w Rozpr. 
Akad. filo\. XVII (1893) str. 282. 
Jocher I nr. 399. - Bandtkie Hiat. druk. 
1292 i Wiszn. VI 172 podaj!): rok 1075.- 
Wierzb. J 485. 
Dzików - Kórnik - Ossol. - Szembek - 
Warsz. Uniw. 
- D. O. M. A. Exbortatio M. Al- 
berti Seprcii, Sacrae Theologiae Bac. 
calaurei, in congregatione totius Vni- 
uersitatis Cracouieii feria quinta post 
Dominicam Inuocauit, nabita. In aede 
D. Annae Anno hum.anae SaJutis 
M.D.XOII. De causis maJorum prae- 
sentis saeculi, et eorundem remediis... 
Cracouia.e. In Archity Reg. et Ecclesi. 
Laz. 1592. w 4ce, kart 7. 
Drogia wydania .z roku 1619 ob. niAej pod 
Sermoneli. 
-Wierlóbow. II 1764. - Jusz. II 181. 
Petersb. publ. 
- M. Alberti Seprcii, Sacrae Theo- 
Iogiae Doctoris, De Poenitentia Ser- 
lnones tres. Quibus adiunctae Bunt duae 
Orationes, Prima De Mysteriis S. Orvcis. 
AJtera, De Ieivnio Qvuatvortemp. Ob- 
seruando. In Oongregatione totius Vni- 
\1ersi: Crac: Habitae. Matth: 3. Poeni- 
tentiam agite appropinquabit vobis reg- 
nUm Ooelorum. .Oracoviae, Basilius 
Skalski impressit, Anno Domini, 1619. 
w 4ce, k. 17 nlb. . 
Na odwr. k. tyt.: .Aa .Authorem M. Martini 
Campii Vadovii &c. Praefatiuncula. 
Sermo l obejmuje 3 karty, II dwie, HI trzy, 
wszystkie trzy zaczynają się po polsku; 
od k. 10 Exortatio In Quartuali S. Crllcis 
habita ; od k. 14 do 17 Exbortatio 11 De 
leiunio qnatuor temporum observando. 
Pierw8Za mowa obejmuje Descriptio Poeni- 
tentiae. Droga o potytkn .z pokuty. TrzeÓa 
Q 
powiedzi. Mowy robi=! wrażenie dys- 
pozycji dla kaznodziejów. Bardziej wy- 
kończona 81)- obie exhortacje. 
Na końcu: "Hortantibus amicis, addita cst 
liaec tertia oratio". Jak z tego widać, dl"Uk 
ten llłczy si," w całość z "Exhortatio" 
nitej opisanI}: 
Exhortatio M. Alberti Seprcii. Sa. . 
I 


i 


crae Theologiae Baccalaurei, in congre- 
gat.ione totius Vniuersitatis Oracouien: 
feria quinta post Dorninicam Inuocauit. 
habita. In aede D. Annae Anno numanae 
Salutis M.D.XCII (1592). De causis 
malorum praesentis saccuJi, & eorulldem 
remediis. D. Hieronymvs. Nvlla Nobis 
Nocebit Ac1ver
itas: Si Nvlla Nobis 
Dominabitvr Iniqvitas. (B. w. m. dr.). 
w 400. k. tyto 1. kart 8. 
Na odwr. k. tyt.: Ad... Pllulum Sczavinwki. 
de mllgua Sczavin. Castellanum Lencicien: 
Sacrae Reginalis M. CurialJ Magistrum &c. 
Praefatio. . Cracoviae ex aedibu9 nostris III. 
Idus Martias. Anno Salutis M D XCII. . 
M. Alhertlls Seprcius, S. The. Bacc. 
Wedle tego kazania złem są grzecIly, a le- 
karRtwem na nie pokuta. Sposób ujęcia 
tematu czysto teologiczny i scholastyczny 
(autorytety 00. K06ciola). 
Na karcie 8 v In sermones III. de poe ni- 
tentiaReuerel1di Patris Serpcij, Sac. Th: D. 
wiersz Jana. Płazy. Niżej: In orationem 
S. Crncis czterowiersz Zygmunta Płazy 
i In orationem de Quatuorternporibus 
dwuwiersz Władysława Płazy. Na karcie 
9tej: Ad Authorem R. P. Serpcinm dzie- 
sięciowiersz Adama War&zyckiel{O i 12to 
wiers:l: Staniilawa \Vanzyckiego. 
Właściwie nie jest to osobny druk, gdyż 
stanowi całość z tego! autora De poe- 
Jiitentia sermones tres 1619. Wskazuj", 
na to tytuly wierszy Płazów na k. i 
i sygnatury: De poenitentia kończy sygn. 
D4' a Exhortatio zaczyna wprawdzie A 
i As, ale to pomyłka, bo potem idzie Es 
i F; F" i F.. 
Jest to wił}c drugie wydanie edycji z r. 1592 
(ob. wyżej); ale z pewnemi dodatkami 
(wiersze no. końcn?), skoro w pierwszem 
wydaniu było kart 7 a tn 8. 
08S01. - 'Varsz. Uniw. 
- De Horis Oanouicis Libellvs. 
Opera & studio Alberti Seprcij S. Theo- 
logiae Doctoris Editus. 2. Esdrae 9. Cap. 
Legerunt in volumine legis Domini Dei 
sui: quater in die & quater in nocte: 
et adorabant Dominum Deum suum. 
Cracoviae. Anno Domini M.D.XC.VI 
(1596). w 16ce, kart ulb. 60 (ark. K,). 
Na odwr. tytulu berb Bisk. i czworo wiersz. - 
Dedykacja ad Georg. RadiuiJnm Cardin. 
Epis. Cmc. (kart 6). - N a końcn 4wiersz 
ad lectorem i dwuwiersz a.d autorem. - 
Po Finis idą na dwu kartkach: Corollaria 
huius operis ex Sanctis Patribus deprompta. 
Modua orandi. 
Wit'rzbows. II 1831. 
Czartur. - Jagiell. - Krasińs. - OSIoł.
		

/Bibliografia_28_060_0001.djvu

			M 


SIEPRCIUS 


. SIEPRCIUS 


- ob. Górski J. (1585) - G.ra- 
bowski Wojc. 
Siarczyński Obraz II 183. - Starowolski 
Monnmenta 194,. - Muczkowski I5tatuta 
217, 227. - Sobieszcz. w Encykl. pow. 
Org. XXIII 444. - Bandt. Hist. druk. I 
292. - Wielewicki Diarium I. - 'Vi- 
słocki Liber dilig. str. 491. - Acta. recto- 
ralia (wydal St. Estreicher) II 272. 
SIEPRCIUS (Sierpski,Syeprcius) Fe- 
liks lazarowicz et 1573). Examen The- 
matvm D. Stanislai Zavacii Pici Oracovii. 
Anno Domini M.D.LXIII. Die XIII 
Novemb1'is, In Academia Orac. Dispu- 
tandi Gratia Temcre Prodvctorvm. Per 
O. Fe1icem Syeprcium. in eadem alma 
vniuersitate Medicinae ordinarium Pro- 
fessore. et interea temporia Decanum. 
veritatjs causa jndagandae exhibitum. 
Veritas, qua nihil fortius uincat. Cra- 
coviae
 M.D.LXIII (1563). w 8ce, k.5 
nlb., 93 Ib. j l nlb. 
Druk zapewne Łazarza. 
Na odwr. k. tyt.: Lectori candjdo. Dedy- 
kacja na ł karłach: Pełro Posnaniensi 
philosopbiae et medicinae doctori, cano- 
nico Crac., praeposito S. Floriani Clepar- 
diae, pbisico regi8 Poloniae Sigism. Ang. 
W dedykacji tej wyznaje się uczniem 
Piotra Pozn. i powołuje sil] na AnnaleI; 
(MetrykI}) uniwersyteckI}. Chwali jego zdoi. 
noici i oczytanie (habeB libro cum cultis- 
simorum copiam). Podnosi znaczenie Hipo- 
kratesa i Galena - mimo te nie Jlnali 
oni astrologji. Wylicza punkty zporne 
między nim a Zawadzkim (wpływ gwiazd 
Da choroby, aromatyczne medykamenty, 
pnszczanie krwi z żył - Zawadzki zwal. 
czał a Sierpc bronił tych punktów). Pod- 
daje ten spór pod o
ąd Piotra. - Na ko:6.cu: 
Dat. Cracoviae ad III Cal. Janna.rias Aono 
partus virginei supra sesquimillesimum 
sexagesimo tertio... Discipulns obsequens 
D. Felix 8ieprcius Lazaride8 praec
tur. 
Ksi:}zka rozpoczyną. si
 od wst
pn pt. .Exa- 
men Tbematum. De scribendi occasione J 
argumento operis et divisione. Tn opo- 
wiada, jak inkorporowano Zawadzkiego 
do Uniwersytetn, a mianowicie do facn\tas 
mediC/ł, której był wtedy Sieprc dzieka. 
nem. Jako doktor ogłosił Zawadzki &Bser. 
tiones non probatas nec uti par fuerat 
defensas. 
Ksiąikl} SWIJ dzieli na 3 części: 1) Omawia 
wykroczenia Zawadzk. przeciw statutom 
Uniw. - 2) Zbicie jego Assertiones. - 
3) .Epilog. 
Część l jest kr6tka (k. 3-4). - Na karcie 
5-92: Pars secunda trifariam divisa. - 
. (Epilog zajmnje tylko S strony ostatnie). 


Właściwe dzieło składa się przeło .e .bi- 
jania tez ZawadzI	
			

/Bibliografia_28_061_0001.djvu

			SIEPRCA 


SIERAKOWSKA 


55 


,i- 
o. 
In 
Iy 
m 
a. 
,r 
la 
il1 
'). 
Ił 
r- 
'. 

o 
111 
łj 
iD 
le 


EncykI. Orgelbr. T. 23. B. 443. - Juszyń9. 
Dykcyon. II 211. - Wiszniew. Hist. lit. 
IX 557. - Gąsiorows. Hist. medyc. 1. 249. 
- ob. Zawacki Stan. 
Był nietylko uczniem Piotra Poznań. ale 
także studjownł medycynę w Padwie. 
St. Estreieher Acta Rectoralia H. - Bir- 
kenmajer :Mik. Kopernik I 608. - Majer 
w PiRmie zbior. wileil. 1862. :- Encykl. 
Org. XX1l1 444. - Wizerunki i rozstrz
lI. 
1839 str. 139. 
Sieprca (Z) Gmertiu8 Tomasz, Var- 
schovieneis medicus ob. Samborita.nusG. 
{Theoresis lMl, ]569). 
Ob. Wiełocki Liber uilig. 1886 str. 490. 
Sieprc Gaspar ob Białozor J. K. 
(Honor 1615). 
Sieprski kościół ob. Paprocki Łu- 
kasz (1652). 
SIEPRSKI Łukasz. Qvaestio De 
Actione & Pas8ione, A. M. Lvca Siepr 
ski Collega Minore, in Alma Academia 
CI'ac: publice ad disputalluum. Pł'OpO- 
sita, Anno Domini M.DC.XXXVIII 
(1638). Men. Oct: Die (w egz. OS801. 
dopisano: '1) Hora XII. in Lect: DD. 
'l'heologorum. Permiśsu M. D. Rectoris. 
Cracoviae, In Officina Typographica Sta- 
nislai Bertutouic. (1638). w 4ce, k. 4 nlb. 
Na odwr. k. tyt. berb klasztoru tynieckiego 
(dwa klncze i miecz), pod nim sześciowiersz 
z podpisem: Christoph. Sarbiewski PhiI. 
& Eloqiiae Stnd. 
Dedykacja autora przeorowi i kapitule klasz- 
toru tynieckiego dat. ex CoUegio Minori 
XVIII. Col. Octob. 1638. Tu wapomina 
o iyczłiwym st08unku klasztoru do Aka. 
delllji. 
Tematem dysputy jest: Utrum agens natu- 
cale actionem transmittat in passum sibi 
simile. Tezy dotyczJ!- filozofji przyrody 
(fizyki) i za&ługujl} na bliższy rozbiór. 
Na koJ\cu: Sub faelicibus auspicijs... AI.berti 
Borovii S. Theol: Doct: & P1'ofessoris 
Custodis S. }o'loriani Canonici Scalbimirien: 
& 8S. OmniU. Almlle Vniuersitatia Cra- 
couiensia... Rectoris. Po karcie A, idzic 
karta z sygn. A,. (Widocznie tezy były 
drukowane, nim dedykacja jesLcze zoatała 
ulożona). Jagiel\. - Ossol. 
Sieradz ob. Twardowski S. (1636. 
O Sieradzu ob. Finkei lU str. 2000. 
Sieradza (z) Cyprjan ob. Bazylik. 
Por. Wierzbo\Vski Mnterj. II (Litterae no- 
bilits.tionie). 
. SIERADZA (z) Laurentius (Siradien- 

Ia). Apologia pro Academia Cracoviensi. 
Jabłonowski Musaeum pol. str. 13ł. 


s- 
I- 
a 
a 
a 
a 
e 
II 
e 
a 
D 


8 
IJ 


li 


2 


,. 


,- 


e 
li 
. 


II. 

 


I. 
i 
) 


- ob OrzechowBki S
. (Disserta.tio 
1563). 
08801. Wiadom. biało kryto 111. Cz. II 496. 

ieradza (Z) (Siradius) Sebastianus 
ob. Smieszkowicz Laurent. (Elegia 1611). 
Sieradza (z) (Siradiensis) Stan. ob. 
Łaski (Manuale 1M3). 
Sieradziński Adam 00. Woyna Jan 
(Ode 1628). 
Sieradzki wojewoda ob. Walewski 
M. (J '189, 1790). 
Sieradzkie województwo ob. Ohristo- 
phorinus Joannes. 
Sieracovianum gimnat1ium (schola) 
ob. Missalski Jan (1650) - Opaliński 
(Oratio 1650) - .Porta aure8 (1650). 
Dany8z \V Roczn. pozn. T. P. N. xxv str. 169 
oraz Studja 1921 str. 375. - f)zkoła ta. 
pozolItawała. pod wpływem Komeninsza. 
Słeraków ob. Obrona. 
Sierakowsciorum domus ob. Sagitta 
(1706). 
(Sierakowscy). Dowody z odpowie- 
aziq, że summa czerw. złoto 20000 czyli 
złt. pols. 360000, na dobrach Sierakow. 
ski ch będ
ca, była niewątpliwym run- 
duszem zgasłych Jezuitów a teraz jest 
należytością Rzpltey, y że się od te- 
raźnieyszego dóbr Sierakowskich dzie- 
dzica należy J. O. Xciu Jm.ci Sapieże 
G
JUerał. Artyl. W. X. Lit. jako jemu 
.przez diploma disponowana (ok. 1'176). 
foL, ark. Al' 
(Sierakowska Anna). .W dzień Imie. 
nin Jaśnie Wielmożney Anny z hrabiów 
Siel'akowskich Hrabiny Sierakowski. 
Starościny Sądowey Bobrownicki ziemi 
Dobrzyńskiey, damy orderu gwiaźilzi- 
stego Krzyża, oda roku 1 '187. (8. W. m.). 
w 8ce, kart 4. Jagiell. 
(Sierakowska Joanna). Kastalyiskie 
zdroie herbowną podkową na weselny 
applauz Jaśnie Wielmożney JM. Panny 
Johanny na Zabczu Sierakowskiey 
Strażnikowney Wielkiey Koronfil
y i W. 
JMPanli. Jozefa Michała na Podhorkach 
Ja!5trzębskiego I!tar08ty Kozińskiego 
otwarte. Lwow, w drukarni Brackiey 
Troycy Przena yswiętszey, 1739. fol., 
kart 'i. 
Wierszem licbym. Jagiell. - Ossol.
		

/Bibliografia_28_062_0001.djvu

			56 


SIERAKOWSKA 


SIERAKOWSKI 


Sierakowska Ludwika ob. Sawicki 
Karol (1716 ?). 
(Sierakowska Magdalena). Kant 
JW. Magdalenie Sierakowskiey 1779. 
(Sierakowska Maryanna). Kazanie 
przy wstąpieniu do Zakonu Mar. Siera- 
kowskiey Ohorążanki y Sędzianki W 0- 
jew. Krakowskiego... 1761. (Bez m.). 
w 4ce. 
- ob. Oiazewski H. Wincenty (Ka. 
zanie na obłóczyny 1761). 
Sierakowska Teresa ob. Sierakowski 
:Roman. 
Sierakowski, pisarz W. Kor" ob. 
Poniat. St. Aug. (Uniwersał 1777). 
Sierakowski, chorąży ob. Oiszewski 
Winc. (Kazanie 1761) - Sierakowski 
Wagła w Jan. 
Sierakowski Adam ob. Wilkoszowaki 
Ant. Fr. (Navigium 1736). 
SIERAKOWSKI Andrzej (I). Oonclu- 
Biones ex universa Philosophia sub aus- 
piciis IIlustrisaimi D. Thomae in Za- 
IDoacie Zamoyski Terrarum Kiioviae 
Palatini Knysinen. Guniącen. Recicen. 
etc. Capitanei defendendae in Oollegio 
Lublinensi Soc. Jesn ab Andrea Siera. 
kowski Pbilosophiae auditore anno Do- 
mini MDCXXIII (1623). Zamosci in 
typographia acad. excudebat Simon 

izolius. w 4ce, k. 27. 
Na odwr. str. tyto herb Zamojskich. Pod nim 
4 wiersze łac. Jest tu 417 konkluzji. 
Nizolius jest to zlatynizowane Niziolkiewicz. 
OlSOl. - Zamoj. 
- ob. Racki J&n (Posthuma hono- 
rum 1645). 
SIERAKOWSKI Andrzej (II). TheRes 
ex physica selcctae, quas sub auspiciis 
Celsissimi principis Andreae Stanislai 
Kostka Oomitis in Załuskie Załoski; 
Episcopi Cracoviensis, Ducis Severiae, 
Equitis Aquilae Albae Andreas Oomes 
de Sierakowski in OoJlegio Varsavienai 
PP. Theatinorum Philosophiae Auditor 
publice tuendas exponit. Varsaviae, Ty- 
pis S. R. M. & Reipublicae in CoUegio 
Scholarum Piarum A. D. 1758. w 4ce, 
k. 3 nlb., sygn. A-Dl (kart 17). 
Thesel idą od l do C. Jagi ell. 
Odpowiedź od J. W. W. An- 
drzeja Sierakowskiego Strażnikowicza 


koronnego Szambelana Jego Królew- 
skiey Mości i Heleny z Pruszyńskich 
małżon
ów na ilIacyą z strony WW. 
Wąsowiczów, sza.mbelanów J. K. Mci 
także małżonków do J. 00. Departa- 
mentu wDiosion'l następująca (ok. 1780). 
fol., kart 2. Bib1. XX. Miss. 
SIERAKOWSKI Fabjan, Dominika- 
nin, dr. teo1. Dekret Na Trzech Łotrow. 
Od Mnieyszego, Trybunału Duchow- 
nego Praezydenta ferowany, A Przez 
X. Fabiana Sierakowskiego: S. Tbeolog: 
Lec'tora, Kaznodzieię na ten czas Piotr
 
lcowskiego, Zakonu Kaznodźieyskiego. 
W Kośćiele Oycow. Fran
iszkanow 
Piotrkowskim. Przy Vroczystośći Wiel
 
kiego Patry ar. Franciszka Swietego 
Z Ambony publikowany. Roku Pań. 
ski ego 1664. Dnia 4. PazdźiernikA. 
A Do Druku za dozwoleniem Starszych 
Podany. W Warszawie, v Wdowy 
y Dźiedzicow Piotra Elerta. J. K. M. 
Typ. (1665). w 4ce, k. 15 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Kocielkowskich n Ko - 
rab", pod nim czterowiersz. Dedykacja 
autora z Piotrkowa 1 marca 1665 Zyg- 
muntowi z Kocielck Kociełkowskiemu, 
pisarzowi ziemsko 8ieradzkiemu obejmuje 
2 karty. Samo kazanie zaczyn
 silJ od 
k"arty B i zajmuje 12 kart. Zaden ze 
znanych mi egzemplarzy nie jest kom. 
pletuy; w egz. Akad. brak karty tutuł. 
j pierwszej karty dedykacji, w egzempl. 
Czartor. brak 2 kart przedostatnich, w egz. 
Jagiell. brak ostatniej karty. W każdym 
razie z egzemplarzy Akad. i Jagiell. d& 
się całość złotyć. 
W dedykacji wychwala Dominika Kocieł- 
kowskiego, kazn. farskiego krakow. 
W kazaniu nawi'łzuje do nauk sw. Frau- 
ciszka. Ostatnia czt;fić kazania poświęcona 
"Czartowi". Do spraw aktualnych, do oby- 
ezaj6w społecznych - jak zwykle w ka- 
zaniach tej epoki - tadnych nluzji. 
Akad. - Brauic. - Czarior. - Jagiel\._ 
Krasińs. 
- Kazanie w Niedziele świątecznlł .. 
Krak6w. 1674. w 4ce. 
Kata\. Al. Batow8kiego. Moie w dacie błl!d 
zamiast 1664? 
- Obraz z Błogosławionego StaQi
 
sława Kostki. W KoMiele Oycow Je- 
zuitow Lubelskim, Przy Vroczystośći 
tegoż B. Stanisława, przemalowany, y na 
Ambonie wystawiony. Potym Jasnie 
Oswieconemv Pan v, Jego Mśći P. Stani-
		

/Bibliografia_28_063_0001.djvu

			SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


67- 


s1awowi z Koniecpola Koniecpolskiemv 
Panstwa Rzymskiego Xil}ż
ćiu, W oie- 
wodźicowi Sandomirskiemu. &c. &c. 
Drukiem po Kolf,Jdzie ofiarowany. Pr
ez_ 
X, Fabiana Sierakowskiego S. Theol: 
Lect: Kbn: na ten czas Lub: Zakonu 
Kaznodźieyskieg. Za dozwoleniem Star- 
szych. W Lvblinie W Druk: Stanisława 
Krasunskiego Roku Pafiskiego, 1665. 
w 4ce, k. 22 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Koniecpolskicn "Po- 
bóg". Dedykacja autora Staui.ławowi 
Kouiecpolskiemn obejmuje 3 karty. Wspo- 
mina tu jego podró:l:e i j(jgo niewczasy 
zimowe w Moskwie. - W kazaniu sa 
Bzcsegóły biograficzne do żyoia świę: 
tego. - Druk mi
szBny lac. z gockim 
i . knrsyw!!. Ossol. - Uniw. lwow. 
- Toż:... W Lublinie \V drukarni 
Stanisława Krasuńskiego 1666. w 4ce, 
k. 19 nlb. 
Przylęcki Pamiętno o Koniecpolskich 369. 
- Prognostyk z Komety. Ktora sie 
w dźień Swil}teczny pokaźała Przez X. 
Fabiana Sierakowskiego Dominikana 
S. Theolog: Lećtom, Kanodźieie Lubel- 
ukiego vczyniony. Y W tenże dzien 
kazaniem z Ambony ogłoszony Roku 
Panskiego 166ó. Dnia 24. Maia. Do 
Druku za dozwoleniem starszych po- 
dany. W Lvblini
, W Drukś.r: StAni- 
sława Krasunskiego. (1665). w 4ce, 
k. 18 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Tarnowskich ..Le- 
liwa", a pod nim dwuwiersz lac. 
Ded. autora Aleksandrowi Gratusowi Hrabi 
na Tarnowie, kasztelanowi kijowo, ata- 
rOBcie żarnowieckiemu. Na odwr. k 4, 
między winietami: Na herb Itaro:!;ytny... 
Tarnowskich c.terowiersz. 
Na k. D obssernie przeprowadza porównanie 
między państwem a ciałem ludzkiem. - 
I)owoluje sil} na Przyloskiego, jurYl!tA Dol- 
skiego. - Sławi ubóstwo i cytuje }<'rnn- 
ciezka św. (Domina panpertas). 
Bandt. H. dr. I 367. Czador. - 08S01. 
- Trybvnał Niebieski; Z Marszałka, 
ZPraezydenta(sic), z Depvtatow. z Laski 
Trybvnalskiey Sławny. Pkzez (sic) X. 
Fabiana Sierakowskiego S. Theologiey 
Lectora, Kaznodźieie Lubelskiego. Za- 
konu Kaznodzieyskiego. We trzech Ka- 
zaniach na rożne dni, z szczegulną do 
pamienioney (sic) sławy przynalezy- 
toMią, ogłoszony. Do Druku za dozwo- 
leniem starszych podany. W Lvblinie, 


W Druk: Stanisława Krasunskiego Roku 
Pańskiego 1665. w 4ce, k. 18 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Wiiuiowieckich, na- 
.tl}pnie idą S karty dedykacji Dymitrowi 
Korybutowi na Zbara:l:u i Wi'niowcu Xi'!- 
tęciu wojewodzie bełskiemu, bialoczer- 
kiewskiemu etc. staroście. 
Tn powołl1je si
 na And. Lisieckiego, który 
opus o 'l'rybunale dedykowal królowi. 
W Kazanin pocbwały polskich "trybunali- 
stów". Podnosi ważność spraw, jakie da 
trybunału naletl}. Gani nadużycie przy- 
si
gi i Bwiadków krzywoprzysię:l:nych, sie- 
dzących przed ratnRzem. 
Egzemplarz jest :fle odbity tak, :l:e po stro- 
Die 1 idzie 6, 7, 4, 5, 2, 1:1, 8. 
Jocher 4823. Ossol. 
- Toż:... ogłoszony z dozwoleniem 
starszych w Krakowie. W Krakowie 
w drukarni Balcera Smieszkowicza 
typogr. r. p. 1666. w 4ce, k. 42 ulb., 
(sygn. El> D" D,). 
Na odwr. str. tyto berb Leliwa. Autor przy- 
pisał prozą Konstantemu Korybutowi księ- 
cin Wiśniowieckiemu. Mieści w BObie: 
1) Kazanie na niedl	
			

/Bibliografia_28_064_0001.djvu

			58 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


Jacinth'a Sierakowskiego Zakonu K:iżno 
dźieyskiego S. Tbeol. Bace. Ord y mi- 
ryusza Lubelskiego. W Kośćiele S
 Sta
 
uisława Biskupa y Męczennika y Oy- 
cow Dominikanow prz.v Audiencey Try- 
bunalskiey Roku Pańskiego, J 654. IlIv- 
'strow
lDY. Za dozwolenicm Starszych. 
W Lvblinie, W Drukarni Jana Wie- 
czorkowicza J. K. M. Typ. (16M). \V 4ce, 
k. 18 nlb. 
Na odwr. k. tył. monstrancja, nad ni>} i pod 
nią cytata z Origen. Hom. 4 in GIJn. 
de Abr. 
Na Bch nast!1pnych kartach dedykacja au- 
tora d(\patatom trybunalskim: Makeymiljn.- 
nowi Jarzynie, sl}dziC!mu ziemskiemu krak., 
mar6załkowi 'l'rybunalu; Junowi Zawadzie, 
burgrabiemu krak.; Piotro....i 13rodeckiernu, 
komornikowi generalnemu oRwil1c.; Krzy- 
sztofowi Paczanowskiemu I woj. sll.ndoru.; 
Mikołajowi Reyowi I woj ew. kaliskiego; 
Albrychtowi Kretkowskiemu, wojewodzi- 
cowi brzeskiemu; I{emigjanowi Jelcowi, 
chor,!żemu kijowskiemu; StlLnislawowi Hse. 
wuskiemu, pisarzowi ziemskiemu lwow- 
skiemu; Frauciszkowi Ul}dzińskiemu z po- 
wiatu chelmsk.; Dauielowi Stepkowskiemn, 
staro8cie wlodzimiersklemu; Tomaszowi 
Kozieka, podstolemu wołyńskiernu; Wacla- 
wowi Hulewiczowi, podsl1dkowi ziemsko 
łackiemu; Samuelowi Isajkowskiemu, stol- 
nikowi wołyiiekiemu; Michałowi Htp(>kow- 
skiemu, pisarzowi ziemskiemu bełskiemu; 
Albrychtowi Wysselowi, krajczemu kor., 
radomskiemu, makowienskiemu, tybroczyn- 
skiemn staroście; Kaaimierzowi Zaliw. 
skiemu, stolnikowi podlaskiemu; Szczl1- 
snema Lajszczewfikiemll, podsł1dkowi so. 
cbaczowskiemu; Mateuszowi Czaplickiemu, 
pisarzowi grodzkiomu bracli\wskiemu; Pio- 
trowi Czapskiemu z woj ew. pomorskiego; 
Pawłowi Bobrownickiema, cześnikowi raw- 
skiernn. 
Uprócz pisarzy kOBc. powoluje sil) w kazaniu 
na Wirgilego, Senekł1, Ju\\'eualisa itp. Na 
ark. C opisaje wychowanie Syna Koro.!- 
nego (tj. możnego pani'łcia). Czartor. 
- Toż:... Przez X. Jacintha Si era- 
kowivsza,... Za dozwoleniem V rzędu Du- 
chownego. W Lvblinie,... w 4ce, k.16nlb. 
Poza kartą tytulową i dedykacjI} Konstan- 
temu Opalińskiemu, wojewodzicowi po- 
znań., na Lwowku etc. dziedzicowi, obej- 
mującą tylko jedn>} kartę, egz. niczem 
nie różni sil} od poprzedniego. Ossol. 
- Niebieska Kostka Karmelitanskll, 
NA fortullli! Pańską ż rąk Boskich rzu- 
cona S. Teressa Pauna y Oblubienica 
P. Christ1l80wa. Oudowuie czystopłodna, 
S. MatkR Wielebn: Oycow bosycb, y 00- 


rek Zakonu Karmelitanskiego Kazaniem 
w dźien FestlI iey Przez X. Jacintha 
Sierakowskiego. Zakonu Kaznodźiei- 
skiego S. Tbeol. Bace. Ordinarillsza 
Lubelskiego. 'V Kośćiele WW. 0.ycow 
K
irmelitanow bosych Roku Panskiego 
1654. lIvminowana. Za dozwoleniem 
vrz
du Duchownego. W Lvblinie, w Dru. 
karni Jana Wieczorkowicza J. K. M, 
Typ. (16M). w 4ce. k. 10 nlb. 
T;y tul- w ozdobnych ramkach, jak równiei 
i 8 kart kazania. - Druk gocki. 
Na odwr. karty tyto herb ,,'l'opór", po nad 
nim i pod nim dwawiersse. Dedykacja 
autora Zofji hrllbiance z 'l'l}czyna Danie- 
lowiczowej Wielkiey Podskarbi nie Kor., 
drobycki"j, ratyńskiej, błońskiej i t. d. 
starościnie. 
Jocher 4800. Branic. - 081'101. 
- Prezenta wielocnlJt przezacnego 
domu Berzewic6w y Jaśnie urodzoney 
Panny Marianny Berzewicowney w Księ- 
stwie Pruskim na Lisnowie za żywota, 
nadzieja że y po śmierci w niebieskim 
indygenacie pewney dziedziczki w ko- 
ściele Lisllowskim przy pogrzebowym 
akcie na wtórych obsekwiach d. 7. 
paździel'. R. P. 1648. przez X. Jacynta 
Sierakoviusa domiuikana teologa, na 
tenczas kaznodzieię Chełmińskiego z am- 
bony wYBławiona y za dozwoleniem prze. 
łożonych drukiem wystawiona (1648). 
w 1.'oruńskiey drukarni Michała Kar- 
nałaJ w 4ee, kart 4 i 20 (ark. E,). 
(Druk gocki). 
Na odwr. str. tyto herb Berzewicó\v na blass8 
ryty - i na pochwał
 tegoż 6 w. poło 
Autor przypisal prozą Aruolfowi Kry. 
skiemu krewnemu zmarłej. - W kazaniu 
IIs.mem sI} niektóre szczegóły do rodziny 
Berzewic6w. Zwraca uwagI} czystoBcią jł:- 
Iyka i doborem naturalnych wyrażeń. 
Maciej. PiBm. III 860. 
Jagiel\. - 05BOl. - Raczyńs. 
- .Wieniecróżany N. Maryey Pallny 
Z piętnastu różanych kwiatów taiemnic 
Ohrystusa Pana uwity, z history'ł krótk" 
o antiphonie Salve Regina... przez X. 
Jacynta Sierakowskiego zak. Kaznodz. 
Poznano 1644. w 4ce, z 15 :fig. 
Sierakowski Jan (ur. 1498 t 1(39), 
refer. koronny ob. Bielski (Kronika: 
Mowa w Gdańsku ] 570) - Mowy wy- 
borne (1784) - Orzechowski (Kronika: 
Mowa do Zygm. Aug. 1MB).
		

/Bibliografia_28_065_0001.djvu

			SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


1)9 


n 
la 
i- 
:a. 
w 


Postać J. Sierakowskiego nale!y do bardzo 
inłeresojl!cycb. Jego kilka mów sejmo- 
wych 1548-1552 wyrata najlepiej ów. 
czesny program szlachecki 
 tej przoło- 
mowej doby. Był to zarazem wybitny 
prawnik, o ezem świadcz,!: 1) Uklad 
y- 
I!tematyczuy prawa (z r. 15M) (Com pen- 
dium statutorum), opisany przoz BobrzYli- 
akiego w Ho.pr. Akad. hiat. fil. tom VI 
a wydany przez Ulanowakiego li Kutrzebę) 
w Arch. Kom. prawno VI. 1927. - 2) Kon- 
stytucje dla Elblq.gl\ z r. 1568, o których 
obacz w Bibl. tom XIV 386 i Januszowski 
Statuta (przedruk). 
Mowy jego kilkakrotnie 1Iq. przedrukowy. 
wane - obok wyłoj wskazanyoh dzieł - 
mh\Dowioie w Pam. sand. II. 171- 186; 
w Wi8zuiewskiego Hist. lit. IX. 414; naj. 
lepszy tekst mów z r. 1&48 podał Szuj_ki 
w Djarjuszach sejmów 1872 (Soriptores 
R. P. I) str. 161 i 208. 
Ob. o nim nadto rł;kopis Bibl. Jag. 3295. - 
Kutrzeba Hist. źródeł I 255. - Janu- 
,!zowski Statuta 976.- Volum. legom 11.- 
Swiecki Histor. Palii. II. 92-3. - Staro- 
wol
. MonuDl. 712, 779. - Enc. Orgelbr. 
T. 23 s. 435-6. - OrzeIski Pamietniki 
II. 230. - Dziedoszycki Żywot WacI. 
Sierak. 3-i. 
Sierakowski Jan Stanisław ob. O. 
Btl'Owski X. Kazim. (1702). 
Sierakowski Janusz ob. K.(oszarski) 
G. (Nazwiska l(97). 
SIERAKOWSKI Ignacy. CongresBuB 
Septem Artium Liberalium Eruditae 
Virtuti & Hon01'i VII. VV. DD. Primae 
Laureae Ollndidatorum, ApplaudenB; 
Dum In Alma Universitate CracovienBi 
Post praemissum Examen. Ab IlluBtri 
Clari88imo & Admodi1m Reverendo Do- 
mino, D. M. Joanne RygaIski, Philo- 
sophiae Doctore & Profcssore, OoIJega 
Minore, Ecclesiae Oollegiatae S. Annae 
Canonico. Seminarii Academico - Dioe- 
cesani Praefecto, Publico Sacra Autho-' 
ritate Apostolica Notario, Praesente 
Magnorum HOBpitmn Corona, AA. LL. 
& PhiIosophiae Baccalaurei Ritu Solenni 
crearentur Per Ignatium de Sierakow' 
Sierakowski. Arti.ficio Poetico In vim 
Fraterni affectus Praesentatus Anno 
175ó. Domini Die 19. Mensis Novem- 
?ris. Orcoviae (sic) Typis Collegii Ma-' 
J01"l8 fol., k 6 nIb : 
Na. odwr k tyto wizernnek kllJcz
cego ew. 
Jana Kantego w strojn profesorskim. wień. 
czonego ptzez aniołka: II g6ry w ohłokał'b. 
Chrystus \Y cierniowej koronib. 2- przebl 


;0 
n 
l. 
I. i 


Ld 
ja 
B- 
r., 
d. 


:0 
y - 
Ił. 
n 
)- 
n 
l. 
'a 
a 
I- 


,. 


). 


 
). 


18 
ł. 
r- 
iu 
'1 


y 
c 
, 


.. . 


). 

 : 


'. 


L: 


tego boko wytrYBka krew do kielicha, 
obok Matka Boska. Pod wizeronkiem napis: 
B. JOllnnes Cantius Polonus, SS. 'rhiae, 
in VniverBitate Cracoviensi Doctor. et Pro- 
fessor. Presbyter Sccolllris, :'tIiracolis Cla- 
rus. PaoloB Il}drzeiowski Be. ZamoBcij. Ni- 
żej czterowiersz. 
Na następnej karcie: Principali artium et 
łlcientiarom prllesidi... Joanni Cantio... Ode 
votiva. Na 3ciej karcie i 4 r. :... Examinll- 
toribus... Joanni HJgalski, Philo&ophiae 
Doctori et Prof.... ac interea Facu\tatiB 
Artisticae Decano... Antonio Michalski, 
PhiloBophiae Doctori. EjuBdemq; Hegio 
Profes80ri, Collegae Majori, Ecclesiae Col- 
legiatae S. Annae Canonico... AmLrosio 
BUBzydłowski. PhiloBophiae Doctori, ejoB- 
dem et ordinario JingvRe Gallicae Pro- 
feBsori, Collegae minori.. Ode Tricoloa 
Tetrastrophos. 
Na k. 4...: CongresBus... Andreae Orłowski, 
dialectica amorem sapientiae commendat; 
niżej: Andreae Badurski, rbeterica maje- 
łltatem Tolliauao facondiae CODfert. Na 
k. ó r.: Valentino Szylarski. arithmetica 
arcanum Pythagorici numen proponit; 
na k. 5 v.: ]I{artino Witkowski, geometria 
magnitudinam animi metitor; niżej: Ja- 
cobo Dunaiewski, astronomia Bui peritiam 
recommendat; na k. 6 r.: Josepbo Koru- 
8zowicz, grammatica palladium sertom 
dedicati niżej: Ignatio de SierakoVi Sie- 
rakowski, in vim mutoi applausus et af.. 
Ceetus Andreas Hadorski cum ane Musica 
Apollineam Chelym dedicat. Na końco: 
Snb... regimine... Stanislai Pbilippowicz, 
Sacrae Theol. Doctoris et Professoriłl. Col- 
legii !\IajoriB et Universitatis Senioris Pa- 
tris, EccIesiarum Collegiatarum; S. Flo- 
riani ad Craco"iałll Decani, Curelo"iensill 
Scholastici, Parochilllium. Premykoviensis 
Praepositi, in Igolomia Curati. Contobernii 
Starnige1iani et Alumnatu8 Roszczeviani 
Pro"isoris, Studii GlOueralis Alma.e Uni- 
versitatis Crac. Procancellarii et Generalia 
Rectoris. 
Bibl. Przypkowskich. - D.ików - OBSOI. 
(Sierakowski Ignacy). Przyspiesze- 
nie Sprawiedliwości Urodzonemu Igna- 
cemu Sierakowakiemu Staroście Olszań- 
skiemu w sprawie z Urodzonym Rochem 
Bętkowskim. foL. k. 1. 
Bibl. T. P. N. w Poznaniu. 
- ob. Doroszewski Bazyli (Przy- 
bliżenie). 
SIERAKOWSKI Józef. Wiersz W Dzień 
Chrztu to iest: dnia 3. Maia 1794. Roku 
Narodzonego dnia 17. Kwietnia tcgoż 
Roku Syna Jaśnie Wielmożnego Igna- 
cego W Y Bzogotta Zakrzewskiego Pre- 
zydenta Miasta Wolnego Warszawy Od
		

/Bibliografia_28_066_0001.djvu

			60 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


Jozefa Sierakowskiego KommisByi Po- 
rządkowey Oywilno-Woyskowey Kom- 
misarza, Jako Oyca Ohrzesnego. Ofia- 
rowany. (WarBzawa 1794). w 4ce, k. 
2 nlb. Akad. 
SIERAKOWSKI K., pułkownik inzy- 
nierów koronnycb. Nayjaśnieyszy królu, 
Panie Móy Miłościwy, y NayjaśDieYBze 
RzeczypoBpolitey skonfederowane Stan y. 
(1790 ?). fol., str. 2. Brnnic. 
SIERAKOWSKI Kajetan. Mowa Jasnie 
Wielmoznego Kaietana SierakowBkiego 
Kasztelana Słonskiego .W Stanach Skon- 
federowanych Rzeczypospolitey Dnia 
27. Paździer: 1788. Miana. (Warszawa 
1788). (Na końcu:) (W Drukarni Nadw: 
JKMci i P. K. E. Naro:). fol., k. 2 nlb. 
W sprawie Depart. wojskowego. Jest !Za 
przyzuaniem mo cołkQwitego rZl!du nad 
wojskiem. 
Akad. - Czartor. - Zieliń
. 
Toż:... na Sessyi 28 Pazd. 1791. 


rolio. 


Toż:... na Sessyi 15 Li stop. 1791. 
folio. 
- Kaietana SierakowBkiego Kaszte- 
lana Słonskiego Mowa Na SesByi Sey- 
mowey R. P. 1792. dnia 24. Stycznia 
Miana. Względem porownania w Pre- 
rogatywach Duchowieństwa Obrządku 
Greko-Unitow, z DuchowieńBtwem Ob- 
rządku ŁacińBkiegoRzyrnskiego. (1792). 
roI., k. 2 nlb. Czartor. 
- Do uprzedzonych wzgl
dem Kon- 
stytucyi Dnia 3. Maia 1791. Roku zapa- 
dłey od Kaietana Sierakowskiego Kasz- 
telana SłonBkiego K.(awalera) O.(rderu) 
S.(więtego) S.(taniBława) w Drukarni 
Wolney. (1791). w 4ce, fltr. 186, dwie 
Tabele (wzroBtu i upadku Narodu Pol- 
skiego) oraz 1 str. Omyłek. 
W przedmowie powoluje si!J na Kolłl}taj".- 
Uroni dziedziczności przeciw wolnej elekcji. 
Przyczyny upadku npatruje w obieralności. 
Argnmenty czerpie !Z historji polRkiej. Do- 
chod!Zi do Jana III. Rzecz małej wartości. 
O przedruku z r. 1845 ob. Bibljogr. IV. 239. 
Akad. - Branic. - Czartor. - Jagieł\. - 
Krasińs. - Ossol. - Zielińs. 
- ob. Lenartowicz. 
SIERAKOWSKI Łukasz. Epicedia, In 
Obitym Illvstris Et Magni:6ci Domini, 
D. Andreae a. Bnin, Opalenski, Supremi 


Regni Poloniae Marschalci, Maioril! Po- 
loniae GeneraliB, Srzemeii. Rogosneii. 
Oolensis, &c. &c. Oapitanei. A non- 
nulliB Studiosis, OolIegij Posnaniensis 
Societatis Jesv, scripta. (Tu winieta). 
Posnaniae, Apud Viduam Joannis VVol- 
rabi, & haeredes eius clo.I
.XCIII(1!)93). 
w 4ce, k. 16 nlb. 
Tytuł w ozdobnych ramkach. 
No o(Jwr. k. tyto herb Opaliliskiego ..Łodzio" 
II; odpowiedniemi napisami u góry i dołu. 
Dedyk.: Andreae Opalenski, praeposito Plo- 
censi, S. D. N. Secreto Camerario... An- 
areae Opalenski, Snpremi Regni Polonia!> 
:Morschalci... vita functi filio Locas Sie- 
rskowski, castelloni Lendensis eł capitanei 
Przedecensis &c. filins, Eloqnentiae in 
ColJegio Posnauiensi studiosus salntem. 
Na końcn dedykacji: Posnaniae, XVIII 
Calend. Maii. c1a.b.XClII. 
Na kartoch 4 i 6 poemat pt.: Prosopopoeia, 
Qvatvor Regvm Poloniae, Illustris & 
:Magnifici Domini, Andreae a Bnin Opa- 
lenski vmbram alloquentium. A vthore Lvca 
Sierakowski. Wyst
pujl} tu królowie: Zygm. 
Aug., Henryk I, Stefan l i Zygm. III. - 
Od karty 5 v. do 9tej: Plychornachia, seu 
lis doloris et constantiae. De suscipieudo 
Romam itinere ad Rm Dominum, Andream 
Opalen
ki, Praepositum Plocensem, S. D. 
N. Socrełnm Camerarium. JoannisBorek.- 
Na karcie 10tej: Eiusdem, Dialogismns. 
Angeins vrbis custos, & Posnaniae. Aetherea 
Virtvs Hercvlem Beri vetat. - Od karty 
10 v. do 12tej: Manes Cognałi Andreae 
Opalenaki Vmbram salotant. Simonis Szv- 
rsyński. (Występują tu: Jacobua a Bnin 
palatinul Posnaniensis, Petrus a Bnin 
episcopus Posnaniensis, Andreas castel- 
lanus Posnaniensis, Gerardus episcopna 
Wladis\., Petrus capitanena Maioris Po- 
loniae, Nicolaus episc. Poan., Joonnos- 
pald. Posn., Andreas episc. Posn., Matthias 
palat. Posn., PetruR WladisI. episc., Jo- 
anues Lubranski episc. Posn., Petrus Opa- 
leuski castellanus Gnesn.). - Od karty 12 v. 
do 13tej: Bartholomaei GosnievvRki, Ode 
Tricolos Tetrastropbos. - Od karty 13 v. 
do 14tej: Melchioris VVissociensia. Ode 
Tricolos Tetrastr. - Od karty 14.... do 
15tej: Stsnielai Mierzewski. Ode. - Na 
karcie 15 v.: Epigramma Albert; Ser- 
torii. - Od k. 16 v. do 16tej: Emblema 
Pheneus Amnis Blasii Nephelii. - Na 
karcie 16tej: Michaelis Ponecensis. Ode.- 
Na karcie 16 v.; In Navem... Andre&e 
ił Bnin Opalenski lupremi Regni Mar. 
schalci, &c. &c. nita faudi insigne. Jo- 
&uuis Craiensis. 
Ob. Bibljogr. XXIII, str.8ó7. - Juszyński 
II. 416. - Wierzbowo III. 292'". 
Dzikow - Ossol. - Wara.. Uniw.
		

/Bibliografia_28_067_0001.djvu

			SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


61  


- ob. Gostomski Henryk (Grato- 
lationes 1593) - K.(oszarski) G. (Na- 
2wiska 1597) - Opaleński Andreas 
(1593) - Zajączkowski W. (1593). 
SIERAKOWSKI Mart. de Bogusła- 
wice. Oratio ad Sigism. lIT. nomine 
1Iliquot praecipuorum regni procerum 
et senatorum in campo prope Toruniam 
babita. Torunii, Ootenius, 1587. w 4ce. 
Bibl. Szemb. w Porł}bie. 
SIERAKOWSKI Maxymlllan Bruno. 
Mowa JW. Jmci Pana Maxymiliana 
Brunona Hrabiego Sierakowskiego. Or- 
derow Orła Białego y Swiętego Stani- 
8ława Kawalera Trybunału Koronnego 
Marszałka. przy odebraniu laski od 
świetnego ziemstwa Lubelskiego. fol., 
karta l. Ossol. 
- Mowa JWJP. Maxym. Sierakow- 
skiego, podkomorzego y posła woie- 
wodztwa płockiego, na sessyi seymowey 
d. 4 Octobris miesiąca 1776 miana. 
fol., kart 2. 
Branic. - Kijows. - Krasiils. 
- Mowa JWJP. Max. Sierakow- 
skiego, podkomorzego y posła woie- 
wodztwa płockiego, na sessyi seymow
y 
miana. d. 4 Października 1776. w 4ce, 
kart 2. Kijows. 
- Mowa JW. JMP. Maxymiliana. 
Sierakowskiego Podkomorzego y Posła 
woiewodztwa Płockiego dnia 19 8bris 
miana (1776). fot, k. nlb. 2. 
Branic. - Krasińs. - Ossol. 
(Sierakowski Maximilian). Pawin- 
.szowanie Jasnie Wielmożnemu Jmci 
panu M. hr. Sierakowskiemi1 
wieżo 
odebraney godności podkomorstwa wo- 
jewodztwa płockiego r. 1776. Oda. 
w 4ce. k. 4 nlb. Zielińs. 
- ob. Bogurski Jan (Kazanie o uf- 
.ności 1784). 
Sierakowski Michał i Radolińska 
Mar. ob. Ceypler Kazim. (Splendor do- 
mow 1700). 
SIERAKOWSKI Michał Roman (t 1808). 
Kazanie o Prawdziwey Ozłowieka SzczQ- 
sliwosci. Przy dokończeniu Wielkiego 
Jubileuszu w Kościele Katedralnym 
Przemyskim Dnia IV. Grudnia Roku 
MDCCLXXVI (1776). Miane. Przez 
Michała Romana Sierakowskiego Ka- 


i. 
t 


,. 

 


L 
r 
,.  
I  
L 


nonika Katedralnego i Sędziego Surro. 
gatora Przemyskiego. w Przemy siu 
w Drukarni J. K. O. Mći. w 8ce, k. 
28 nlb. 
Na odwr. k. tył.: Imprimatur Josephus 
Kierski Cancel1arius Cathedralis et Of6- 
cialis Genera1is Premis1iensis Die 22 XbriB 
Anno 1776. 
Dedykacja autora na sześciu kartach Wacla- 
wowi Hieronimowi Sierakowskiemu. arcy- 
biskupowi lwowsk. i .Józefowi Tadenszowi 
Kierskiemu, biskupowi przemyskiemu. 
W egz. Bibl. Jagiell. brak 20 kart. 
Jocher 9008. Jogiell. - Ossol. 
- List pasterski Michała Romana 
hr. Sierakowskiego (datowany w Win- 
nicy d. 21 Sierpnia 1796 r.). fol., l ark. 
składany. 
Rolle w Roczn. dla arcbeo1. 1871 litr. 21. 
Krasiils. 
- List pasterski Mich. Rom. hr. 
Sierakowskiego (datowany w Winnicy 
d. 7 Decembr. 1799. roI., l kartka. 
Krasińs. 
- Ordinatio ad universum clerum 
Mich. Rom. com. Sierakowski Episc. 
(Datum Cameneci Podoliae d. 25 m. 
Februarii 1797 an.). fol., k. 1. 
Krasińs. 
- Ordinatio Mich. Rom. Sierakow- 
ski. (Datum in Ołyka d. 4 Martii 1797) 
fol., str. 1. Krasińs. 
- Process Mich.- Romana hr. Sie- 
rakowskiego do duchowieństwa. (Da- 
towany w Kamieńcu Podolskim d. 22 
Februarii 1797). fol. k. 1. Krasińs. 
- Uniwersał Mich. Romana hr. Sie- 
rakowskiego biskupa. (Datowany w Ka- 
mieńcu Podolskim d. 3 Marca 1798 r.). 
l arkusz składany. Krasińs. 
- Zalecenie do Dziekan6w Foral- 
nych Dyecezyi Kamienieckiey od Mi- 
chała Romana Grafa Sierakowskiego 
bisk. rzymsko-katolic. Kościoła. (Dato- 
wane w Kamieńcu Podolskim d. 27 
Septembra 1799 r.). w 4ce, kart 6. 
Ob. o nim Świł]cki Hist. pam. II. 442. 
Rzewuski Henryk w Teofrnficie poL1S51.- 
Enc. Org. XXIII str. 437. - Eneykl. kofic 
XXV 302. - Bernacki Teatr II. 318. 
Krasińs 
Sierakowski Roman (i Teresa) ob. 
Biegaczewicz Adaib. (Jedność 1737)- 
Dunin Józef(176ó) - Krzanowski Andr
		

/Bibliografia_28_068_0001.djvu

			62 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


(Kalendarz 1736) - Krzysztof od BW. 
Kazimierza (1744) - Lenartowicz. 
Sierakowski Samuel ob. M usae(1631). 
SIERAKOWSKI Sebastyan, kustosz 
koron., prob katedr. krak., biskup ber- 
mopolitańaki (1743 t 9 sierpnia 1824). 
Mowa X. Sebast. Sierakowskiego ku-, 
stosza koronnego miana przy limicie' 
trybunału koron. 20 Grudn. 1782. w Lu- 
blinie. fot, k. 1. . 
- Summaryusz dokumentów z st.ro-, 
ny JW. J. Xdza Sebastyana Hrabi Sie- 
rakowskiego kanon. katedr. krak. ord. 
S. Stan. Kawal., pozwanego i powoda, 
przeciwko WW. Of6cialistom Skarbu 
Koron., powodom i pozwanym. fol., 
k. Bt. 
Z czasów sejmu 4. letniego. 
- ob. Januszowicz Józef (1782)- 
Sierakowski Wacław (Academia). 
Estreicher Bibl. IV. 239 (tu póiniejsze jego 
prace). - Lelewel Bib). ks. dw. I. 227. -' 
Roczniki Tow. Warsz. P. N. X. 447. - 
Enc. kośc. XXV. 800. - Wierzbowski 
Protokuły pos. Kom. Ed. Nar. 1908. - 

towski Katalog IV. 89-41. - Bieliński 
Uniw. wiJ. I. - Dzieje dobroc.. 1824 
Wilno VI. 93-5. - Enc. Org. XXIII. 
438. - Browu Bibl. str. 868. - Wjpłocki 
KataJ. ręko str. LXV oraz ł1r. 1065 - 
Tokarz Ost. lata 11. str. 127. 
SIERAKOWSKI Stanisław (I), opat 
świQtokrz. Oonclusiones ex universa 
pl1ilosophia. Sub auspiciis ilImi principis 
Lau
entii Gembicki archiepiscnpi gnt:'s- 
nensls. etc. etc. propugnandae Calisii 
in archiepiscllpiali colIegio Karnkoviano 
Societ: Jesu, a StanisJao Sierakowski 
Philosophiae auditore. Oracoviae, in of- 
:ficina Andreae Petricouij, S. R. M. typogr. 
anno instauratae salutis cI
I
OXIIX 
(1618). w 4ce, k. tyt., 1 k. dedyk. 
i przedm. i 22 k. nlb. tekstu. 
Ded.: Illrno Rndis mo domino, D. Lanrentio 
Gembicki, archiepiacopo Gnesnensi. Obej- 
muje Conc)usiones 1-300. Jagiełł. 
- ob. Koziński Alb. Ant. (Petra 
]687) - Piasecki Stanisław (Physio- 
gonia entis 1642) - Staro wolski Sz. 
(Patryarcha 1641) - Waleszyński Mar- 
cin Jan (Sagitta 1697). 
Sierakowski Stan. (II) ob. Rybiński 
Jan (1593) 


. Sierakowski Stan. (III), archidjakon 
Szremski, kanonik gnieżn. ob. Bocheński 
Jacek (1709) - Oeypler O (1703) ...;.. 
Pieniążek H. (1706) - Waleszyński M. 
(1697) - Zakrzowski Mik. (i706). 
Sierakowski Stanisław (IV), Łowczy 
ob. Ostrowski Kaz. (Nieomylna droga 
1702). 
SIERAKOWSKI Stefan. Assertiones 
TheoJogicae. De Ordinatione Ac Voca- 
tione Ministrorvm Luther. & OaJvin. 
eorundemq; Sacramentis. Discutiendae 
in Oollegio Posnaniensi Societatis Jesv, 
mense Octob. die (8) hora (19). Anno 
M.D.XC. Pręside Laurentio Arturo 
Faunteo, ejusdem Soc. TheoJ. Respon- 
dente Stephano Sierakowski. (Na końcu:) 
Posnalliae, In Ofticina Typographica 
Joannis VVolrabi. Cum GratiII. & Pri- 
vilegio S. R. M. M.D.XO (1590). w 4ce,. 
k. 8 nlb. 
Karta tyto w ozdobnych ramkach. Na odwr. 
k. tyt. dedykacja: ...Andreae de Bnin Opa- 
lenr;ki Regni Poloniae snpremo Marscbalco, 
Majoris Polonia" Capitaueo generali, &c. 
J.. Artvrvs FavnteYB S. P. D.... Posnaniae 
M.D.XC. 20 Septemb. (Streszczenie ob. 
w tomie XVI str. 178). 
Rozpoczyna Pars I: Ministroll Protestantium 
Laicos esse, vtpote nec legitime missos 
nec ordioatos. Powołuje się na Slldeela 
(obacz). - Od k. Bz verso: Pars Secu/lda: 
Ministros... nec conciollandi nec r;acram. 
CJonficieudi potestatcm hllbere. Popiera 
swe twierdzenia cytatami z 00. KOBcioła. 
Wyszło także po niem. pt. Von der Ordi- 
ł1ation (1690). - Autorem jest oczywiście 
Faunteus. 
Na egz. Warsz. Uniw. na t,)'tule: Dono au- 
thoris me babet Guili"lmus Kaal e vete- 
ribus castris Hessorurn. - Istotnie Kaal 
bawil w Polsce \y r. 1590, o czem obac7. 
tom XIX str. 3. 
Wojciechowska Z dziejów ksi,!!ki 19
5 
str. 70. - Jocher 8026. - Wierzb. I. 554. 
Jagiell. - Ossol. - WarsIl. Uniw. 
- ob. Faunteus Artur Wawrz (As- 
sertiones ló90) - Powodowski Jan 
(Ad dominos 158ó) - Tarnowski J. 
(1604). 
SIERAKOWSKI Wacław, kallonikkat. 
krak. (1741 t 1806). Architektura cy- 
wilna dla młodzi narodowey przez 
WJX. Wacława Hrabię Sierakowskiego 
kanonika i koadjutora proboszcza ka. 
tedralnego krakowskiego. w Dwoch
		

/Bibliografia_28_069_0001.djvu

			SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


63 


kon 
lski 


Częściach Zawarta Praclł i Kosztem 
Autora w Krakowie 1796 w Drukarni 
Szkoły Główm
y. w 8ce. CzęŚć I k. 
23 nlb. i str. 168. - Część'U k. 10 
nlb., str. 99 i XXVIII tablic. 
Pierwszy tytul (przed k. tyt.): O Architek- 
tury sztuco i naoce. - Po tytule obszerny 
cytat z Witruwiusza na 1 stronie. 
We wstępie do Czyteluika rozwija szereg 
myśli o godnolici, pi'1kno
ci, byatrości etc. 
oka; tu jak i w dalAzych dl'iełuch cytuje 
voetów, pisarzy kośoielnycb, biblję, at nie 
daje faktów, IJbserwacji i przyrodniczych 
pogll!dów. Dopiero po takim teoretycznym 
ale raczej JDoralizuj,!cym wstępie prr.e- 
ohodzi do właściwej treści dzieła. 
Część l o początkach architektury, o jej 
zaAadacb, o podziale wedle stylów, o oy- 
metrji, o proporcji, o sztukaterjacb, o słuw- 
nych architektacb, o codacb światR. 
\V częlici Il o regułach architektury, o rzę- 
dach toskauskim, doryckim, jonickim, ko- 
rynckim, rzymskim etc. Na str. 23 słow- 
niczek terminów poleko-włoRki. Na str. 78 
i nast. opisuje wzory arcbitektury gockil'j 
w Polsce (Boże Ciało, Koleg. sandom.) 
i rzymoko-greckiej (koBciół BW. Piotra). 
Na str. 80 ciekawa anegdota o Ang. 1II, 
który prosił Jeliluitów o nieobijanie ko- 
Bcioła wewnatrz adamaHzkami. Na str. 89 
o antepedium' w Katedrze krak., o kllpJicy 
Zbaraskich, o grobie św. Jana Kantego. 
Na dodanych tablicach wzory kolumn, 
bas, bram, kapiteli, arkad itp. (sztychował 
Taborski). 
Czerpie s dzieł wloskich (do!o. J. Baroz. 
zego Vignoli}. 
Wyszedł nadto dodatek do tego dziela pt.: 
Do Architektury w .cz
ściach dwóch 
wydaney dla powszechnego użytku, 
względem materyałów na budowle, przy- 
dane potrzebne wiadomości przez WJX. 
Wacława hrabię Sierakowskiego pro- 
boszcza katedralnego krltkDwskiego. 
PraCłł i kosztem tegoż. w Knlkowie 
1797, w drukarn.i Szkoły Główney. 
W 8ce, k. 7 nlb. i 114 str. 
Stanowi c
ść Scią powy'!ozego dzieła. 
Dzieło to należy odróżnić od "Ąrchitektu"yM 
wydaDt'j in folio w r. 1812 przez jego 
brata SebaBtjana (t 1824-) w dwóch to- 
. mach; ob. Bib!. IV. 2S9. 
Zebrawski Bibl. matem. str. 489. 
Akad. (defekt) - Czartor. - Dzików. - 
Jagiel\. _ Krasińs. - OS801. - Zioli6s. 
- O fabryce sukienney krakow- 
Skiey z przydatkiem uwag ogólnych 
o r
kodziełach względnie do rolnictwa 


iM. 


.czy 
'Oga 


mes 
Jca- 
Vlli. 
Idae 
esy, 
nno 
Guro 
Jon- 
cu:) 

ica 
Pri- 
4ce,. 


,dwr. 
Opa- 
alco, 
&c. 

niae 
ob. 


tium 
issos 
leela 
nda: 
ram. 
,dera 
:ioła. 
)rdi- 
iście  au- 
.ete- 
Kaal 
bac70 


19
5 
554. 
w. 
'As- 
'Jan 
i J. 


kat. 
cy- 
rzez 
lego 
ka. 
'och 


i handlu uwazanych... ob. Dembowski 
J. St.. (w tomie XV str. 133). 
Są tu mowy i wniesienia Seb. Dembowskiego 
na sesjach komis. porzl}dkowej w r. 1791 
i inne artykuły. 
Ob. ni!ej: :Rękodzieła. 
- Hymny Brewiarza Rzymskiego 
dla vżylku powszechnego przez WJX. 
Wacława Hrabię Sierakowskiego pro- 
ł)oszcza katedralnego krakowskiego ze- 
brane i na polskie przelozone Nakładem 
Tegoż w Krakowie w Drukarni Szkoły 
Główney Roku M.DCC.XCIX (1799). 
w 8ce, k. nlb. 5., str. 274. 
Na pierwszej karcie przed k. tyto tytuł: 
Hymny Kościelne Na odwr. k. tyto eytaty 
z Psal: 64 i S. Pauli Ep. ad Colos. Cap. 3. 
v. 16. Nu. następnych Seh kartach: Do 
Czytelnika. Tu mówi, że je8t to przekład 
jego własny. Ale są i obce przekłady 
(np. na str. 164 Petricyosz w tłulllaczeniu 
JP. Kochv.nowHkicgo). 
Obok Hymnów są i inne wiersze o treści 
religijnej s ró!nych autorów uowszych. 
Na str. 195: Sposób śpiewauia mszy BW. 
(chóry). 
Na str. 218 jakieś oryginalne wier8ze autora 
ku czci M. B. jako królowej polskiej. - 
Warlo
ć poetycka sbioru nadcr lIIal:1. 
Jocber 706b. Akad. - 0
80ł. 
- Historya ko
cielna... ob. Massini 
Karol. 
Należy poprawić datę na M DCC.XCIX (1799) 
i licr.
 kart na: S k. nlb., str. IX, 1 czysta, 
k. 9 nlb. i str. S19. 
- Jozef od Braci swoioh uznany 
Tragedya Z Wloskiego na Polski język 
Przez X. Wacława Sierakowskiegu Ka- 
nonika Katedralnego Krukowskiego 
Przetłomaczona. 
ranll. y śpiewana od 
Młodzi w Sztuce Muzyczney Cwiczącey 
się. {Tu winieta). w Krakowie (8. w, 
dr. i r.) (1780 ?). w 4ce, k. 2 n1b., 

tr. XVIII (bł"ęunie XVII, gdyż XII 
dWĄ fazv odbito). 
Na odwr. k. tyt.: OBoby. Na nUHlllpnej karcie 
przl"łllluWH W niej powiada, iś wbrew 
ogólncOlu zdania. że u nas nie można 
jpi"wl'łców znaleźć, znal a." doakonałycb 
w nauce mnzycznt'lj lodzi i młodzianów, 
którzy nie będqc rzezańcy, mogą przez 
sposobność natury czyli przyrodzenia rze- 
zańc.om wyrównać. 
Tekst wIoski był zapewne pióra Metastn- 
zelt0. Tłomaczyli go także Min880wicz 
i Popiel (obacz tom XXII str. 309 i stO). 
Zamieszczam to dziełko jednakie tutaj. 
gdy! mój ojciec pom;n,!ł je pod Meta- 
stuym. Jagiell. - OSIOJ.
		

/Bibliografia_28_070_0001.djvu

			64, 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


Kantata w muzyce. Abigail. (R 
m. dr. i r.) (Krak6w około 1780 ?). 
w Sce. k. 10 nlb. 
O tym i o nast
pnych tekstach nalejy za- 
uważyć 00 następnje. Układ ich jest jedna- 
kowy: TreBć rzeczy, Spis osób, wrelZcie 
sam tekst, podzielony na częBoi a pisany 
proz,! przeplatan>} wierszami (arje i chóry). 
Na końcu lub na początku bywa aprobata. 
Putanowicza. Druk \V Krakowie po r. 1777 
(zapewne wychodziły przez dłuższy okrell 
czasu). Teksty Sił zapewne zapożyczone 
II włoskiego, ale sI} l jego oryginnlue (na 
tematy polakie jak BW. Bronisława lub 
Michal Giedroyć). 
'Tylko przy "Narodzenin Odkupiciela" zano- 
towane nazwisko autora tekstu wIoskiego 
(Terribilini). 
Rymy nędzne jak zwykle u niego. Często 
wprowadza postacie alegoryczne. Nuty 
sprowadzał przeważnie z WIoch, a do 
niektórych kantat dorabiano muzyk
 na 
miejscu. Nuty swoje zapisal klasztorowi 
l<'ranci8zk. w Krakowie, gdzieby zapewne 
dzisiaj szukać ich należało, o ile nie 
uległy spaleniu w r. 1850. 
Na końcu swojego dzieła: Sztuka muzyki 
(obacz niżej) podal spis tych kantat II na- 
zwiskami kompozytorów i z liczb,! wybi- 
tych egzemplarzy. lIił kaMej kantaty od 
150 do 680 egzemplar
y. 
'Z kompozytorów wymienia Włochów: Caeali, 
BuranelIi, PaisieHi, Ciampi, Jomelli, Gio- 
8eppe de Sanctis Durante, Galuppi, Picini, 
Anfossi, Crispi, Tritti, Sarti, Androzzi, Feo, 
Digne, 1\Iagberini. Guilbelmi, Sacbini, Ro- 
mano, ł'enaroli, Borghi, Santini. - Z in- 
nych: comte Proskau delIetante, Gollum- 
bek Silesiano, Lang Bohemo, Chc'I'alier 
Zygmuntowski delIetante. Hasse maestro 
Augusta III. 
Kilku kantat tam zanotowanych nie zdo- 
łałem nigdzie odszukać, nie wiadomo więc 
czy byly drukowane. Razem podał 53 ich 
tytułów. Nie znam 8 Lamentacji Jere
 
miasza, Miserere itp. 
O icb. odgrywaniu ob. Estreicher 'l'eat
a I 174. 
Bibljoteka Jagi
ll. posiada 38 tych kantat 
oprawnych w jednym tomie. 
- Toż:... Adam i Ewa. w 8ce, 
k. 11 nlb. 
- Toż:... Błogosławieństwo Jakóba. 
w 8ce, k. 14. nlb. 
Tu podpis Cenzora: "Lectum et approbatum 
M. Jos. Putanowicz". 
- Toż:... Boże Narodzenie. w 8ce, 
k. 6 nlb. Waraz. Uniw. 
- Toż:... Na Boże Narodzenie. w 8ce, 
k. 8 nlb. 
- Toż:... Bł. Bronisława Zakonnica 
Reguły S. Norberta Klasztoru Zwierzy- 


niecki ego pod Krakowem. w 8ce, k 
12 nlb. 
ToŻ:... Ester. w 8ce, k. 10 nlb. 
Czartor. 
Toż... Ezechiasz król. w 8ce. 
Toż:... S. Filip Neryusz. w 8ce. 
k. 13 nlb. 
- Toż:... S. Helena. w 8ce, k. 11 nlb. 
- Toż:... Na Honor S. Oecylii P. 
i M. w 8ce, k. 'l nlb. 
Toż:... Na honor łf. M. P. w 8ce, 


k. 10. 


Toż:... Na Honor B. Szymona 
z Lipnicy Zakonu Oyca S. Franciszka 
Reguły Scisleyszey. w 8ce, k. 13 nlb 
- Toż:.... Izaak. w 8ce, k. 14 nlb. 
- Toż:... S. Jacek Patron Kor: Pol 
w 8ce, k. 11 nlb. Czador. 
- Toż:... Jakob Patryarcha. w 8ce, 
k. 10 nlb. Ossol. 
- Toż:... S. Jan Kanty. w 8ce, 
k. 8 nlb. 
- Toż:... Jefte. w 8ce, k. 8 nlb 
- Toż:... Jerycho Zburzone. w 8ce, 
k. 10 nlb. 
Toż:... Joas. w 8ce, k. 16 nlb 
Czartor. 
Toż:... Jonas. w 8ce, k. 15. 
Toż:... Jonatas. w 8ce, k. 15 nlb. 
1 czysta. 
Na końcu: Lectnm et approbatum M. JOli: 
Putanowicz Libr: Censor. 
- Toż:.. Jozef. w 8ce, k. 13 nlb. 
- Toż:... Judyta Heroina. w 8ce, 
k. 13 nlb. Czartor. 
- Toż:... Trzey Krolowie. w 8cel 
k. 10 nlb. 
- Toż:... Lamentacye to iest Na- 
rzekania Jeremiasza. w 8ce, k. 16 nlb. 
Na końcu "Szkoły Muzyki" podaje: Jere- 
miasza Lamentacye WiE'lkosrzodowe l, 
II, III - dalej: Jer. Lamentacye Wielko- 
czwartkowe I. II, HI - wreszcie: Jer. 
Lamentacye Wielkopiątkowe I, II, III. 
Wyszło więc pod tym tytułem 9 kantlIt, 
z tych znam jednI}. 
- Toż:... Machaboyczykowie. w 8ce, 
k. 12 nlb. Czartor. 
- Toż:... Męka Pańska. w 8ce, 
k. 10 nlb. 
- Toż:... BI. Michał Giedroic. w 8ce, 
k. 8 nlb.
		

/Bibliografia_28_071_0001.djvu

			}e, k 


) nlb. 
.rtor. 
ce. 
f 8ce. 


1 nlb. 
Iii P. 


f 8ce, 


mona 
:iszka 

 nlb 
: nlb. 
: Pol 


rtor. 
r 8ce, 
ISOI. 
8ce, 
nlb 
, 8ce, 


nlb 
tor. 


. nlb. 


. Jos: 


nlb. 
8ce, 
tor. 
Scel 


Na- 
nlb. 
Jere- 
ve l, 
ielko- 
Jer. 
, III. 
intnt, 


8ce, 
;or. 
8ce, 


8ce, 


SillRAKOWSKl 


SIERAKOWSKI 


65 


- Toż:... Narodzenie Odkupiciela. 
w Sce, k. 16 nlb. 
Na odwr. k. tyt.: Poesja P, Terribiliniego. 
Mnzyka P. AnfolBego Kapeli Maystra 
N espolitańskiego. 
- Toż:... Narodzenie Panny Maryi 
w wyobrażeniu Ewy. w 8ce, k. S nlb. 
Czartor. 
Toż:... Oblubienica Pańska. w 8ce, 
k. 8 nlb. 
Ob. BibJjogr. XXIII, str. 220. 
- Toż (pod tytułem): Opera w mu. 
zyce na honor S. Stanisława Biskupa 
Krakowskiego... przez X. Sierakow- 
skiego. w 4ce, k. 12. 
Caartor. - Jllgiell. - Ossol. 
- Toż:... Ofiara Noego. w 8ce, k. 
9 nlb. . 
Na końcn: Ledom et approbatnm :M. JOB: 
Pntanowics Libr. Censor. 
- Toż:... Rutb. w 8ce, k. 8 nlb. 
Czador. 
- Toż:... Salomon Matce wdzięczny_ 
w 8ce, k. 8 nlb. 
- Toż:... Salomon na tronie. w 8ce, 
k. 13 nlb. Czartor. 
- Toż:... Śmierć Abla. w 8ce, k. 
12 nlb. 
- Toż:... Śmierć Goliata Olbrzyma. 
w 8ce, k. 13 nlb. Caartor. 
- Toż:... Tobiasz. w 8ce, k. 9 nlb. 
- Toż:... Na Uroczystość Bożego 
Narodzenia. w 8ce, k. 12 nlb. 
. - Toż:... Na Uroczystość Narodze- 
nIa Pańskiego. w 8ce, k. 10 nlb. 
Na odwr. k. tyt.: Muzyki Jana CazaJego 
I{apeli MagiHtra Lateraneńskiego Acade- 
mico Filarmonico di Bolognz. 
- Toż:... Zniesienie Obananeyczy- 
k ów . w 8ce, k. 8. 
C.artor. - Wara.. Uniw. 
- Kantata z muzyką na honor S. 
Wacława. w 8ce, k. 12 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb kapituły krak. "Tray 
korony" i sześciowiersz. 
Dedykacja kapitule krak. z podpisem: Tec- 
dor Zygmnntowlki Kawaler Złotej Ostrogi. 
Akad. - Czador. 
- Postać ogrodow która do dwoch 
2ł..JYsłów smaku w owocach i powo- 
n.lenia w kwiatach szczególniey ściąga 
Blę przez W JX. Wacława Hrabię Sie- 
kakowskiego proboszcza katedralnego 
rakowskiego w dwoch częściach wy- 
stawiona prac,\ i kosztem autora w Kra- 


kowie 1798. w Drukarni Szkoły Głów- 
ney. w 8ce, Część I k. 14 nlb. i str. 
260. - Część II k. 8 nlb. i st1". 272. 
Tytnl pierwszy (przed k. tył.): O ogrodacb. 
Ro.poczyna, jak zwykle u niego, wst\lP 
o zmyslach (Do Czytelnika). - Tom 1 
składa ai
 z XXII rozdziałów (o począt- 
kach ogrodów, porównanie ogrodów :.I in- 
nemi sztukami, regn1y, nprawa siemj, 
szpalery, szczepienie, konierwacytryn i po- 
marańcz, warzywa itp.). - Cz
Bć II ma 
rozdz. XXII (o podziale ogrodów, o pla- 
cach ogrodowych, o placach, wodacb, o dzi- 
wach ogrodowych, o occie z angreBtu. 
o maBciach, o kwiatów aacnoBci, o na- 
wozie, o chorobach drzew, drzew zdal- 
nolić itp.). Cytuje dużo poetów lac. i wło- 
skicb. - Na Itr. 261 tom n n wspomina 
o Jordanowie, miasteczku rodziców dzie- 
dzicznem, gdzie rozebrać kazał koliciółek 
modrzewiowy. Na str. 270 cytuje ciekaw
 
wierszowaną inwektywę o herezjał:cbacb 
pt. Qualis vita morl est Ua. 
Akad. - ])robob. - Dzików - Jagiell. - 
KrasiAl. - Ossol. - Zielińs. 
- Potyczka duchowna w którey 
znayduią siO naypewnieysw sposoby 
(1799)... ob. Scupo
i. 
- Prospekt powodowania młodziana 
narodowego przez Chrześciańsko Kato- 
licki} Edukacyą do doskonałey oby- 
czayności w tym życiu, aby wieczney 
szczęśliwości nie chybił. w 4ce, k. 2. 
Bez osobn. tltułn. 
Jest lo zalecenie swoich dzieł; z nieG'o do- 
wiadujemy się te wydal Kautaty w 60 
tomach i złotył je n XX. Frauciszkanów.- 
Być może, że wyszło po r. 1800. 
W spisie dzieł swoich wymienia: 1) Muzyka 
T. III. 2) Architektnra T. 111. 3) Fabryka 
sukienna T. III. ") Ogrody T. U. 5) Po- 
tyczk
 dnchownn. 6) Tomasza a Kempill 
(1798). 7) KraBIlet Uwagi T. IV. 8) Kró. 
lewska droga krzyh. 9) Hymny kolicielne. 
10) Rolnictwo. 11) Silnie. 12) Igraszki 
dowcipne. 13) Hist. kOBcieJua T. XUI. 
Ił) Kantaty. 16) Upominek przy spwlku 
XVIJl w. 16) Baltazar Gracyan czyli Ma- 
xymy. dla urzędników. 17) Prawdy dla 
władców i dziedziców T. II. 18) Glol 
budzący powinnoBci swoi
h zasypiających 
T. III. 19) Katechizm z nutami do Bpie- 
wania Ms.y św. 20) Adwokat czyBcOWY. 
Egz. Akad. oprawny razem s dsiełem łegoi 
antora p. ł. "Silnie". 
Akaa. - Jagiell. 
- Rękodzieło fabryki sukienney 
kt6re w Krakowie 1786. dla wielu po- 
żytkow i zatrudnienia ubogich pracą 
iest ustanowione. Przez WJX. Wacława 
9
		

/Bibliografia_28_072_0001.djvu

			66 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


Hrabię Sierakow8kiogo proboszcza ka- 
tedralnego krakowskiego, iako fabryki 

ukienney protektorll w trzech częściach 
zawarte, pracą i kosztem autora w Kra- 
kowie 1797. w Drukarni Szkoły Głów- 
ney. w 8ce, Część I k. 20 nlb. i str. 64. - 
Część II k. 14 nlb.
 str. 43 i 3 tablice. - 
Część III k. 8 nlb. i str. 212. 
Pierwsze tytoly brzmI/}: O Rękodzie1e Fa. 
bryki Sokienney. 
W przedmowie 
Do Czytelnika" powołuje 
si
 na swoje dzieła o Muzyce i Arcbi- 
tektorze : "Okazawszy w wydanych na 
widok dzielach dla zmysln słnclmnia za- 
baw
 Muzyki, dla zmysJu oczow zabaw
 
Architektury, teraz dla zmysln czucia 
albo dotykania Fabrykę SukiennI!, ktcSra 
jept jednI} II: naypierwszych potrgeb dla 
Judzi i w,.godą wielce pożyteczną, zabaw! 
przedst_iam; a to, a!eby zaraz od nay- 
mlodsaych lat kwiatn, krajowa mJodziei 
wprawowała si
 do p
dzenia łycia swoiego 
zabawnie, wesolo i polytecznie". 
W CSIIBCi I wspomina fllbryk
 sukienną, 
która od lat 12 byla jego zabawą j wy- 
licza jej pożytki - głównie moralne. 
\V csęści II we wst!jpie mówi o nance 
Historji. co jest bea swil}zkn II: reszt, 
tomu. Potem przechodsi do prządek, Cal!- 
Jadzi, farbiemit postrzygalni, przymiot6w 
sokna. Pracowały "IV fabryce liczne sie. 
roty. Na koncu taks,. plac. - Cz!ić III 
mówi o owcacht o walnie, o rodlllajach 
enkna, u tecbniclllnychezczl\gółachpracy.- 
Całość daje ciekawy obras fabryczn,.ch 
t1C111,!dzen li kolio.. XVIII wiekn. - O tsjie 
fabryce obacz w tomie XV str. 133 i w t. 
XVI str. 158 i 369. 
Akad. - JagieIJ. - KrasińB. - Osao!. 
- Rolnictwo dla włościan, dziedzi- 
Ców i władzy rz/}dowey przez WJX. 
\V acława Hrabię Sierakowskiego pro- 
boszcza katedralnego krakowskiego. 
w Trzech Ozęściach wydane pracą 
i kosztem autora w Krakowie 1798. 
w Drukarni Szkoły Głowney. w 8ce, 
Część I, k. 20 nlb., l k. czysta i str. 
369. - Część II k. S nlb., str. 124 
l 1 k. czysta. - Częś6 III k. 7 nlb. 
l str. ó4. 
WszJstkie trzy części maj, przed Ar. tyto 
tytnly: O rolnictwie. Wszystkie trzy k. 
tyto maj!} rycin
, przedstawiaj
l!!} ork
 
11' catery woly. 
Rozpoczyna: Do Czytelnika. gdlllie m6wi, że 
um agrykultury ,nie doświadczał. '1'lu- 
maczy prac!! pana' de la Selłe de l'Etang, 
wydanI} w r. 1763; a ten !ta przykll.d 
.tawia Oliwiera de Serre. (Jest to wi
c 


tł:ome.c:l:en;e i należało je nmieścić pod 
La SeUe de J'Etang, ale poniewai go 
w tomie XXI ojciec m6j nie nwaglednil, 
pcseto opi.nj
 j e tutaj). . 
Tom I mówi o stanie agryknUury w naszym 
kraju, o gatunkach ziemi, o oranin, na- 
wozacb, ugoracb. siejbie. Czasem w przy- 
pisBch mówi o stosunkach polskich np. 
o Sieniawie niedaleko Tatrów lełl}cej 
(str. 36ó) lub o Bandosach (str. 15ó). 
Tom II o ll}kach, o szacnnkn, o cborobach 
zb6ż. - '1'om 111 o polityce agrarnej 
rIII'łdu. Na kolicli tekst i przekllld ody 
Horacjusza "Beatns ille" oraz J. Kocba- 
nowskiego: Jest ktoby wsgardziwszy te 
docze8ne rzeclllY, 
Katalog Bibl. Ossol. podaje T. I str. 405, 
'l'. II s. 129, '1'. Ul s. 64. 
Akad. - Drohob. - Jagiell. - Krasiós. 
, - Silnie czyli oszcż
dzenie zdrowia 
pracuiących około ci
żarów. Dla użytku 
powszechnego przez WJX. Wacława 
Hrabię Sierakowskiego proboszcza ka- 
tedralnego krakowskiego wydane prac/} 
i kosztem autora z figurami na miedzi 
rzniętemi. W Krakowie w Drukarni 
Szkoły Główney Roku M.DCO.XCIX 
(1799). w Sce, k. 16 nlb., st!'. 126, k. 
I czysta i tablic XXI. 
Ty tu! pierwssy (przed k. tyt.): O silniach. 
W przedmowie saznaes., że sam nie posiada 
wyk8111tarcenia technicznego (pou Mecba- 
nik!! ",danI} dla mlodllli szkolnej). \V e 
wstępie mówi, że naśladował dzido Mik. 
Zabaglia r!kodsielnika Bazyliki Watykali- 
ekiej. Jest to willC przeróbka z włoskiego. 
Nówi o instrumentach, linach, spajanin, ka- 
farach, wi,zaniacb, drabinach. kopania 
marmnrow, przewożeniu icb. rnsztowa- 
niach. Uwzgl
dnia csa8ami stosunki poJ- 
skie (np. 8tr. 83 o marmurach polskich) 
i stara się st"orzyć termin01ogj
 polskI!. 
. Na końcu XXI dnłych tablic. Na pierwszej 
n dolu: T. Taborski sztychował w Kra- 
kowie. Na tablicach VIII, X, XI i xn 
li jednej strony: C. G. P.8. R. M., II: drn- 
giej: Scolp. et excud. Adam Gie.(ryk) 
Podebrański w Krakowie; na tablicy IX: 
rc. B. K. Na tab!. XIV: P. AlImer. Tablice 
od XIII do XXI sa widocznie odbite za- 
granicą. (gdył stroje, krl1jobralll i archi. 
tektnra maj'ł charakter wl08ki). 
O sztycbarzn Gierykn ob. Wspomnienie 
Ambr. Grabowskiego (wydał Stan. ElItrei. 
cber 1908). 
Akad. - Jagiel\. - 08sol. - Zielińs. 
- Sztuka Muzyki dla młodzieży 
kraiowey przez WJX. Wacława Hrabi
 
Sierakowskiego kanonika i proboszczlł 
koadjutora katedralnego krakowskiego
		

/Bibliografia_28_073_0001.djvu

			ić pod 
waj go 
gllldnil, 


naszym 
lin, DR- 
W pny- 
icb np. 
lełl}cej 
5ó). 
Jrobacb 
grarnej 
'ad ody 
Kocba- 
.BZY te 


Ir.405, 


,sińs. 
lrowia 
lżytku 
Lclawa 

a ka- 
prac/} 
niedzi 
I karn i 
KCIX 
26; k. 


ilniach. 
posiada 
Mecba- 
j). \V e 
to Mik. 
,tykań- 
,skiego. 
,in, ka- 
topanig 
8ztowa- 
,ki pul- 
)Iskich) 
polsk,!. 
arwszej 
" Kra- 
[ i Xii 
. drn- 
ie.(ryk) 
icy JX. 
rablice 
lite za- 
arebi- 


Dnienie 
ElItrei. 


Ilińa. 
Izieży 
[rabi
 
)SZCZIł 
Ikiega 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


67 


jako nad kapelą koscieiną przełożonego 
wydana pracą i kOlilztem autora Tom I. 
(Tu rycina przedstawiającą kościół: 
czterech ducbownych przed tablicą z nu- 
tami, 11 góry aniołek). w Krakowie 
Roku 1795. w Drukarni Szkoły Głów- 
ney Koronney. w 8ce, k. 5 nlb., str. 
231. - Tom H. w Krakowie Roku 1796. 
\V Drukarni Szkoły Główney. w 8ce, 
k. 15 nlb, str. 234 i 3 tablice z nutami 
(tablica H na 8 kartkach). - Tom Uf. 
k. 4 nlb. i str. 93. [Do tego dodane:] 
!hecz albo Muzyki Praktyka k. tyto 
l 9 tablic (zatytułowanych: KolIekcya 
czyli Inwentarz Kantat i do nich mu. 
zycznych należących papierów). 
Tom l zawiera "Naukl} o MU:I.)'ce w trak- 
tacie ogólnie a w rozdziałach szczególni" 
zamknil}tą". Trakb.t ów wystawia. po. 
trzeb
 ulołenia muzyki z tekstem polskim 
i poż.!"tkijakie z niej wypływają (str. t-50!. 
Mówi tu O widowiskach w innych krajach 
i pni nadnłycia obcych komedjantów 
w Polsce; o grauiu nR klawi korcie; o upra- 
wic muzyki we WłosO	
			

/Bibliografia_28_074_0001.djvu

			GB 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


Siemienskiey, Kasztelanowy Lwow- 
skiey, Fundatorki WW. 00. Reforma- 
tow w Wiszni, w Ich Kościele miana. 
Dnia 16. Stycznia, Roku Pańskiego 
1'158. w 4ce. 
:Mowy tej tylko pierwsza karta znajduje sil} 
w Bibl. Akad. Jest ona ztaczoDl
 kURto- 
Bzem Z mowlł pogrzebową (:Żatobna Po- 
ehwała") Jana Kowalskiego na pogrzebie 
tejże Siemieńskiej. Ta zaś oprawna jest 
razem II; Akademjlj, Historji kościelnej Sie- 
rakowskiego Wacł. Hier. z r. 1756- 
- ob. Academiae Marianae (1757)- 
Sierakowski Wad. Hier. (Akadcmja). 
SIERAKOWSKI Wacław Hieronim 
z Bogusławic, biskup kamieniecki, prze- 
myski i arcyb. lwowski (urodz. 1699 
t 1780). Akademia z Historyi Kosciel- 
ney Ku Czci Matki Boskiey, Maryi 
Na cztery Epochy, albo wydziały Oza- 
sow, Na Wieki, przed Narodzeniem Jey, 
na życia: przez pierwsze pięć wiekow 
od Wniebowzięcia, y poznieysze lata. 
Podzielona. Na Applauz KroJowy Nieba 
y Ziemi Przez Jasnie Wielmoznego 
JMCI Xiędza Waclawa Hieronyma Sie. 
rakowskiego, Biskupa Przemyskiego, 
Prezydenta Try bunału Skarbowego Ko- 
rODnego, w Cudownym Obrazie Jaro- 
sławskiego Kościoła Societatis JeBu Ko- 
ronowaney Odprawiona Od Szlachetney 
:Młodźi Szkol Przemyskich So"cietatis 
Jesn Przeswietnych JMciow Duchem 
y. Odzieniem do Stanu Duchownego 
sposobiących si
. Iwona Drohoiowskiego 
Ohorążyca Zydaczewskiego Retora. Wa- 
clawa Sierakowskiego Chorllżyca Kra- 
kowskiego Franciszka Laszowskiego 
Podwoiewodzica Sanockiego Kaietana 
Tągoborskiego Ohorążyca Ozernieehow- 
ski ego PMtow Każdego mi wszelką 
Quaestią odpowiedzieć gotowego. z Po- 
zwoleniem Starszych. w Przemy siu 
w Drukarni Adama Kleina J. K. M. 
Y JUnie Wielmożnego Jegomości X. 
Biskupa Przemyskiego Ordynaryinego 
Typografa 1756. w 4ce, k. 3 nlb., str. 48 
i l k. nlb. 
Na odwr. k. tyto zaczyna się dedykacja od 
szkól przemyskich Collegium Soc. Jesn: 
Ignacemu Rogali Lewickiemn depntatowi 
na Trybnna1 kor. z woj ew. podlaskiego, 
lowczemu podlaskiemu, podstarościemn 
przemyskiemn; Pawłowi IIIPrzeczek Mie- 


rzejowa Przeczkowskiemu, cześnikowi wi. 
skiemu , sędziemu grod.kiernu przemy- 
skiemu i Stefanowi z Ternowa Dwerni- 
ckiemn, pisarzowi grodzkiemu przemy- 
skiemu. 
Ksiątka utożona sposobem pytań i odpo- 
wied7.i. 
Źródłnmi, z któr
'ch autor czerpał, są de- 
krety Benedykta XIV, Baronins, X. Tyl- 
kowaki itp. Opisuje dzieje kultu M. B. 
Na str. 37 o cZ:lsllch nowszych (.Jezuici, 
obrazy cudowne, kaplice). Na koócu re- 
gestr i aprobata. 
Ob. tom XIl str. 81, gdzie podano bibljo- 
teki oraz XII. 18 (Academiae Marian.e 
1756-1). 
_ Toż:... ku Ozci Matki Boskiey,... 
koronowaney Odprawiona Od Szlachet- 
ney Młodźi Szkoł Przemyskich... odpo- 
wiedzieć gotowego. w 4ce, kart 2. 
Jest to program więks7.ego dziełka wyda- 
nego pod tym samym tytułem, a opisa- 
nego bezpoiirednio wyżej. 
Na odwrocie tytułu zaczyna si
 streszczenie 
czterech epoch i wykalló Ksi:m. z których 
ta zebrana Akademia. 
Oprawne razelll z nitej opisaną AcadelDia 
annnas.... Ossol. 
_ Academia Aonuas Scholae Poe- 
SOĆS exercitationes Complectens In Scho- 
lis Premisliensibu8 Societatis Jesu. Pu- 
blice Habita Anno Domini 1756 Die 
Julii a Selectis e quadl"clginta duobus 
ejusdem Scholae Auditoribus. Perillu. 
stribus Reverendis Magnificis ac Gene- 
rosis Dominia Dominis. Venc: Siera- 
kowski Vexill: Crac. Sebast: Siera- 
kowski Vexill: Orac. I!"'ran. Łaszewski 
Vice.Pal. Sanoc. Nicol: Rynek Judic 
Leop: Oajet: Tlłgoborski Vexill: Czer: 
Dom: Drohoiowski Bubd: Zydacz: Math: 
Wybranski Thesau: Trocen: Oaj: BI'osz- 
niowski Poeill: Ozer: Oasim: Pako 
szewski Pinc. Mielnic. Jos. Rossowski 
Ensif. Rożan: Jos. Sokołowski PocilI: 
Gostin. Ant. Sokołowski Pocili. Gostio. 
Ignat: Zagorski Ign: Hoffman Mart: 
Czmorawski Jacob. Rudzki Franc: 
Krowczyuski Simon. Bliznicki Joan. 
Dołhaniewicz. (Przemyśl? 1756). w 4ce, 
k. 2 nlb. 
Bea osobnej k. tyto 
Zawiera pytania po łacinie i poliku. ł.a- 
cińskie .a wziete: ex Latinitate Iigata- 
et solnta '(dotycz
 poetyki, stylistyki itp.). 
Polskie sI! wzięte z arytmetyki, geografji, 
chronologji. Nu. końcu: Examinantur horill
		

/Bibliografia_28_075_0001.djvu

			SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


69 


vi. 
IY- 
!li- 
IY- 


pomeridianis. - Wałno dla poznania dy- 
daktyki w jezuickich szkołach. 
W egz.OBlioJ. razem SI tern oprawna jest: 
Akademia II historyi kościelnej. Ossol. 
- Catalogus Oonfessariorum sub 
tempus Jubilaei magni in Urbe Metrop. 
Leopoliensi et celebrandi authoritate 
Archiepisc. Leopoli. 1776. f01. 
- Droga do nabycia dos1tonalości 
chrześciańskiey i do dostąpienia zba- 
wienia wiecznego przez spos6b modli. 
twy wewn
trzney albo medytacyi co- 
dZiennych. we Lwowie 1751. w 12ce. 
- Tąż:... w Przemyślu 1'258. 
Opisane w tomie XII etr. 467-8 lIó ejtz. 
bibl. Uniw. Warez. (pod: Benedykt XIV). 
:Byó mo!e, ze ietniał także przedruk SI r.176J, 
skoro w następnej edycji odezwa Siera- 
kowskiego nOli dat
 1761. Jednakże prze- 
druku takiego nie znam. Owo wydanie 
li r. 1773 nazwauo ..potrzecie przedruko- 
wana", co oznacsać mote czwarti} edy<'JI2, " 
jeśli "przedrukowanie" wzil!,ść doslownie. 
- Droga Do nabycia doskonałości 
Cbrześciańskiey, y do dostąpienia żba- 
wienia wiecznego, przez sposob mo- 
dlitwy wewnętrzney, albo Medytacyi 
c
dziennych. Od Naywyższego Namiest- 
nika Chrystusowego Benedykta XIV. 
Papicza Wiernym OhrystuBOwym -Po- 
dana. A od J. W. JMOi Xiędza Wacława 
Hieronima z Bogusławie Sierakowskiego 
Arcybiskupa Metropoli
 Lwowskiego 
Przed tym Biskupa Przemyskiego, O- 
wieczkom w Diecezyi Przemyskiey, 
z przydaniem pobożnych zabaw przez 
Modlitwy Poranne y Wieczorne, y inne 
potrz
bnieysze Wiary Ohrześciańskiey 
Daukl POKazana Y Ogłol;!zona Teraz zaś i 
Owieczkom Archidiecezyi Lwowskiey,1 
do używania Zalecona y z poprawI! 
potrzecie Przedrukowana Rok.u 1773.. 
W Lwowie w Drukarni Swiętey Troycy.; 
w 12ce, str. 39 nlb. i 183 Ib. 
Tytnł: zajmuje calI! pierwizą. kartę. 
:Rozpoczyna na. 9 stronach odezwa Sierak,. 
z palacu ObroszYD.skiego z r. 1761, po-, 
ezem idzie na 7 str.: Zachęcenie od Oyca' 
Bw. Benedykta XIV, wreRzcie sam tekst, 
dzielka (Nauka o modlitwie wewu., Uwagi" 
chrzeBcijańskie z franc. przetIum. Owi- 
czenia poranne, Cwicz. wieczorne, Sposób 
"uplikacji, Krótka nauka o cłm:. powin.j 
Zegar duchowny, Nauka dla chorych). 
Jest to więc kompilacja różnych pisemek 
dewocyjnych - i dla tego umieszczam to o- 
:le- 
yl- 
B. 
ici. 
re- 


Ija- 
!lae 


"... 
let- 
PO- 


'da- 
isa- 


M}ie 
'yeb 


,mia 
II. 
'oe- 
:ho- 
PIl- 
Die 
blls 
lIu. ne- 


Bra- 
era- 
vski 
lIdie 
:zer: 
ath: 
'OS7;- 
",ko 
IV"ski 
,eilI: 
stin. 
[art: 
nnc: 
loan. 
4ce, 


. ł.a- 
Ita- 
itp.). 

rafji, 
, horil! 


dziełko pod Sierakowskim, cboć on tylko 
kasat je drukować. 
Jocber 4177. OssoJ. 
- Edicta & Ordinationes IlIustris- 
simi ExcelIentissimi, & Reverendiasimi 
Domini Venceslai Bicronymi De Bogu- 
sławice Sierakowski Dei, & Apostolicae 
Sedis Gratia Episcopi Oamenecensis, 
Nominati Premisliensis. Post peractam 
feliciter Visitationem Genera1em om- 
nium Ecclesiarum Dioecesis Oamene- 
censis. Omnibus Jurisdictioni Buae spi- 
rituali subjectis ad observandum. Prae- 
scripta & Promulgata. atq; Typis. Ad 
futuram rei memoriam. Tradita Im- 
pressa Anno Domini 1742. Die 20. 
Mensis Julij. Leopo1i, in Typographia 
Oonfraternitatis SSS. Trinitatis, cum 
Priv. S. R. M. w 4ce, k, 81 nlb. 
Rozpoczyna Praefałio pastoris ad gregem, 
datow. w Czarnokozienicach Die 22 Mensis 
Jnnij. Anno D.1742. W;yraża w niej tal 
SI; powodu niedojBcip. synodu. 
Jest to sbi6r wydanych przezeń edyktów. 
Dotyczl} podzialn diecezji na paraf je i dzie- 
kanaty, dziesięcin, kaplic pryw., obowil!,z- 
ków kleru i zakonników, porZl!dku procesu 
w sprawach malżeńBkicb, postów, żydów, 
sądu konsyst. kamienieckiego. Razem jest 
edyktów X, datow. 1742. 
Dużo ważnycb szczegół6w do prawa kanon. 
prowinc., do ł(eografji, do obyc!laj6w. 
Jocher 7597. - Dzieduszycki M. Zywot Sie- 
rakowI kiego. - Leipziger Neue Zeitungen 
1747 Itr. 850. - Jauoe. LeJcie. l. 151. 
Akad. - JagieU. - Krasińs. - 08aol. - 
Wileńs. 
- Edykt pasterski z wyraźney woli 
S. Stolicy Apostolskiey na fundamencie 
prawa duchownego w SS. Kanonach 
opisanego y oyczystego dla zniesienia 
y z gruntu wyniszczenia niegodziwych 
występk6w Zydowskich w dyecezyi 
przemyslskiey ogłoszony Roku Pań- 
skiego 1 '153. \ve Lwowie w Druk. Bl'ac- 
kiey SS. Troycy (1753). fol. 
Jest to encyklika Benedykta XIV, wydana 
przeciw Zydom w Polsce. Oryginał: wy- 
szedł drnkiem w Rzymie w r. 1751 (obacz 
Bibl. XII str. 468). Porównaj "Bullarinm" 
tegoż papieta, wydane w r. 1760 przez 
bisk. Sierakowskiego. 
Jocber 7640. 
- Epistola Pastoralis Celsissimi 11- 
lustrissimi & Reverendissimi Domini 
Domini Venceslai Bieronymi De Bogu- 
sł3wice Sierakowski Dci & Apostolicar-
		

/Bibliografia_28_076_0001.djvu

			70 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


Sedis Gralia Archiepi5copi Metropoli- 
tani Leopoliensis Ad Olerum cum Sae- 
cniarem. tum Regularem, &. universum 
Gregem Archidioecesis Leopoliensis, Pa- 
storali suae Ourae & jurisdictioni sub- 
iectum. Dirccta. & Ordinata Anno Christi 
1761. Ingresslls Sui in Oathedra Metro- 
politanam Leopoliensem Anno 2do Leo- 
poli Typis Academic.is S. R. M. Ooll: 
Societatis Jesu. fol., k. 43 nlb. 
List dzieli 8ię na 21 capita. Rozl,oczynR De 
vita et hOIlp.state clericornm. PotelO: de 
doctrina chr'stiana, de praedicatione, sn- 
cralllenła, Racri ordines. confeasioneB. caBlla 
reservati, decani, clerici, beneficia. arendae. 
testamentll, regnlares, monialBs, o pannacb 
sakonnych (to po polsku), de capellis, de 
impresBione librorum, bibliopoliII, typo- 
gral,his (mówi o księgarzach krążących 
po miastach i wsiacb), de judaeia (tu edykt 
papie!a Ben. XlVI, o iydach - wreszcie 
conclusio Z tego streszczenia widać, jak 
dnf;o tu azczegółów do dziej6w kOBcioła 
i obyczajno 
Akad. - Czartor. - Drohob. - Jagiell. - 
Ossol. - Uniw. Iwow. 
- De cxercitio actuum episcopaJis 
mnneris propriorum ante paUii recep- 
tionem archiepiscopis denegato. Exerci- 
tal io theol. canon. ad Vencesl. Siera- 
kowski Episc. Prcmisl. w 4ce, str. 50 
Ob. Serra (toIII XXVI[ str. 597). 
- Kazanie w Dzień Aktu Solenney 
Konsekracyi Kościoła Katedralnego 
Przemyskiego Ritu Solenni Dnia III. 
MajlL Roku Pańskiego 1744. Przez J. 
W. J. M. X. Wacława Hicronvma z Bo- 
gusławie Sierakowskiego Biskupa Prze- 
myskiego Odprawioney, Przez samego 
JW.IM. X: Konsekratora miane. (B. m. 
dr. i r.). (1744). fol.. k. 13 nlb. 
Pr..eplntane "'esto lacina. 
Ob. Wysocki'"' Śnmuel. . 
.Tocher 9004.. 
Czartor. -Jagiell. - 08sol. - Uniw Iwow. 
- Kazanie w dzień Wniebowzięcia 
Nayświętszey Maryi Panny w kośeiele 
farnym BIlezackim Da summie przez 
Jaśnie Wielmożnego Jmci X. W. Sie- 
rakowskiego miane, za l'Ozkazaniem 
Jasnie Wielmożnego Pana Mikołaia Po- 
tockiego podano do druku i temuż 
Jasnie Wielmotnemu fundatorowi 06a- 
rowane. Poczajów, Druk. J. K. M. WW. 
:XX. Bazylian6w. 1764. fol., kart 14. 
Krasińa. 


- [List pasterski, rozpoczynający 
się:j Wacław Hieronym z Bogllsławic 
Hrabia Sierakowski z Bozey y Stolicy 
Apostolskiey łaski A l'CY- Biskup Metro- 
polita Lwowski Orderu Sw: Stefana 
Króla Apostolskiego Wielko Krzyża 
K:
wałer. fol, l str. OBsol. 
- [List pasterski I)olecający odpra- 
\Vowanie Mszy świętej i modłów za 
duszę śp. Ojca świętego Benedykta XIV]. 
Datum w pałacu naszym Biskupim Brzo- 
zowskim Dnia 10° Miesillca Ozerwca 
R. P. 1758. Wacław Biskup. fol., k.2. 
Jagiell. - Ossol. 
- [List Pasterski] ogłoszony anno 
1770. w 4ce, k. nlb. 4. usaol. 
- List pasterski... 1770 dnia 29 
lipc.a. fol. plakatowe. 
Z powodu zgOl1U \VoJłowicza, biRk. Inek. 
Jagiell. 
- Toz:... z dnia 29 grudnia 1770. fol. 
O mięsopuBcie JagieU. 
- 'l'oż:... z 13 maja 1772. fol. 
O Annie z Kolowratów.Mniszchowej. 
JaJ{iell. 
- Toż:... Z 17 Decemb. 1773. 
Po łac. i po polsku o umniejszeniu ..wilit. 
Jagiell. 
- Toż:... 27 Jan. 1776. 
O cłach i komurach, o pn:ewożenin towarów. 
JlIgiell. 
- List pasterski do ludu Archi- 
diecezyi Lwowskiey po zakonczonym 
szczęl.diwie jubileuszu wielkim, o wy- 
trwanie w przedsiewzięciu dobrym... 
dnia 9° Grudnia roku pańskiego 1776. 
napisany. fol., k. nlb. 6. 
O Józefie Skorupce Padlewakim. o.so1. 
- Toż:... d. 24. grudnia 1777. fol. 
Jagiell. 
- Toż:... z d. 3. marca 1778. fol. 
O X. Leonie Szeptyckim Arcyb. kijowB. 
.J agiełł. 
- Literae pastorales dd. Varsaviae 
d. 27 Novembris 1758. fol. plak., l str. 
Uznanie za swego koadjutora Konat. de Bnin 
MoszyńlkiBgo BiBk. Livon. i Piltyn. 
Inne jego list)' past. obacz wyiej pod: Epi- 
etola, ni
ej pod: Procll8... i pod: RozporzIi- 
dzenie. Jagiełł. 
- Majus Szembecius, In Oelsissimo 
Principe lIlvstris8imo & Reverendissimo 
Domino D. Stanislao in Słupow Szem- 
bek, Dei & S. Sedis Apostolicae Gratia. 
Archiepiscopo Gnesnensi, Legato Nato
		

/Bibliografia_28_077_0001.djvu

			SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


71 


c.y 
7lC 
cy 
m- 
.na 
rza 


Regni poloniae, & M. D. L. Primate 
Primoque Principe, Archiabbatiae Tine- 
censis Perpetuo Administratore. Fra- 
grantissimo Temione Rosarum in Ec- 
elesia & Patria Amoenissimvs. Ad An- 
nUm Sui Indigetis recurBum Efflores- 
eens, Atque Eiuadelll OelsisBimo Nomini, 
Debiti obsequij & gratulatorij ApplauBus 
ergo per DevinctissimulJl Olientem, Ven- 
ceslaum HieronymulD a. Bogusławice. 
Sierakowski Nomine Totius Seminarij 
Primatialis LovicenBis, Archypraesuleo 
Honori Obligatissimi. Oblatus Anno 
Domini 1720. Die 8va Maji. (B. m. dr.). 
fol, k. 20 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Szembcków, pod nim 
8zeiciowiersz. Na nasllJpnej karcie dedy- 
kacja. Od karty 6tej do 10 wiers
e na 
CZCBĆ rótnych Szembeków. - Na k. 6: 
...Franciscus in Słupow Szembek, Caatella- 
DUS Caroenecensis Rosells GenitCJrTuus...- 
Na k. 7: ...Miehael Szembek, episcopns 
Paphensis, suffraganeus, decanus et ofli- 
cialis generalis Crac., abb as Clarne Tum- 
bac. - Na k. 7 v.: ...Christophoms Szem- 
bek, epiBc. Pramysl. praepositus l\Iiecho- 
Tiansis. - Na k. 8: ...JoanneB Szembek , BU' 
premns regni c8l1cella.rins, Łomżensis, Grau- 
dentinenais, CampinenBitl capitaneUB.-Na 
k. 8 v.: ...Alexander Szembek, dapifer regni, 
Becensis , Radomscensis capitanens. - Na. 
k. 9: ...Christophorui! Szambek, epiBC. Vla- 
disl.; - nIL k_ 9 v.: ......'rnnciscns Szembek, 
castellanns VisIieien.; - na k. 10: . .An- 
tonins Szembek , tribunus Oswiecim., vice- 
palatinus Crac. i Petrns 8zembek, bur- 
grabina Crac. Poza tern na k.9 v. wspom- 
niany Konstanty Szaniawski, bisk. krak.; 
a na k. 14 Andrzej 'l'rzebicki i Jan Ma- 
lllebowaki. - Na k. 10 y. i 11 r spoty- 
kamy nazwiska rod6w spokrewnionych 
s Ssembekami jak: Pieniljźków, Wiinio- 
wieckich I Rupniewskich I Warszyekich, 
'l'adów, Morskich, Wielopolskich, Tarnow- 
skich, Jagni'łtkowskicb, Bidziń8kich, Dem- 
bińskich, J.elzczyńskicb, Malachowskicb, 
I,igl}"ów, Zbą8kich, Opockich, Zielińskich, 
Czernycb, Trzciń8kich, Kobielskich, Wa- 
lewskicb, Chełmskich, Marchockicb, Prse- 
r
bskich, Ożarowskich, Szczepanowskich, 
Rayskich, Gawrońskich, Przyjemskich, 
Pr"yl
ckich. Rycbłowskich, Nielepców, 
Pruszyóskich, Homerów i Raszewskicb. 
Jagiell. - Krasiós. - Ossol. 
- Mowa J. W. IMOi Xiędza Sie- 
rakowskiego Arcy-Biskupa Lwowskiego 
na Seymie Ooronationis 1764. miana. 
(B. m. dr.). fol., 1 ark. dr. 
Brsnic. - Krasiń8. - OS801. 


'. 


ra- 
za 
VI. 
zo- 
ma 
.2. 
I. 
IDO 
I. 
29 


tek. 
I. 
fol. 
I. 


I. 


rilit. 
I. 


rów. 
II. 

bi- 
'ym 
wy- 
m... 
r76. 


ol. 
fol. 
11. 
fol. 


8. 
lU. 
viae 
str. 
Bnin 


Epi- 
orz'ł- 
lU. 
lImo 
lImo 
:em- 
ratiA. 
Nato 


- Mowa J. W. J. X. Arcybiskupa 
Lwowskiego na Seyrnie Extraordyna- 
l'yinym die 6ta Octobris 1767. w War- 
szawie miana. (8. m. dr. i r.). fol., k.4 nlb. 
Bez osobnej karty tytułowej. 
Od k. 2 do końca: Mowa. Tegot .J. W. J. X. 
Arcybiskupa miana nIL Uad
ie Senatu die 
25 ltlaii Roku tegoż. 
Prseciwko dY8ydentom i dyzunitom. Odwo- 
luje aię dQ monarchów katolickicb i do 
Ojca BwilJtego od ż
dań Rosji i P,UB. 
Akad. - Branic. - Krasińs. - OS801. 
- Nauka pasterska w dzień po- 
pielcu w kościele mett'opolitalnym l wow- 
8kim pl"Zez JW. X. Wacława Hieronima 
hr. Sierakowskiego Al'cybiBkupa lwow- 
skiego miana w roku 1774. we Lwowie 
w drukarni Antoniego PilIera. Hirtens- 
lehre die. un der Aschermittwoche von 
Ihro Hocbgra6ichen Excellenz dem 
Hochwul'digsten H. H. Venccslao Hie- 
ronimo Siel'akowski von Bogusławice 
Erzbischof zu Lembcrg daselbst in der 
Domkirche jst abgehalten worden im 
Jahre 1774. Lemberg in der Buch- 
druckerey Anton Piller. fol., str. 31. 
05801. 
- Obwieszczenie podane do wiado- 
mości publiczney, do kaznodziei sto- 
łeczDego miasta Lwowa przez J. W. 
\Vscława Hieronyma z Bogusławie Sie- 
. rakowskiego. Anno 1764. foL, k. 1. 
O paralji katedr. Iwowskif'j, arcyb. Iwow. 
Oasol. 
- Ordinationes Resolutiones, et 
Declarationes in Oongregatione Syno- 
dali per Oellmum Excell. et Revnd. 
DOlllinum Vem!eSlallm Hieronymum de 
BogusIawice Sierakow8ki... cOIIstitutae 
Anno D. 1768. Leopoli. Typis S. R. M. 
Academicis S. J. A. D. 1769. w 4ce, 
str. Ib. 70. 
X. Szydelski Arc. Sierak. i szkoły para- 
fjalne. Lwów 1911 str. 25. KrasińB. 
- Ordo mi8sionum Bub tempus Ju- 
bilaei rnagni Leopoli , 1776. foL 
- Process na auplikacye przed- 
seymowe. Wacław Hieronim z Bogu- 
sławic Sierakowski, z Bozey i stolicy 
Apostolskiey łaski Arcy-Biskup Metro- 
polita Lwowski. fol. plakat. 08101. 
- Process suffragiorum za duszę 
Ś. p. .J. O. Imci Pani Anny Radziwił. 
łowy Wojewodziny Wileńskiey Hetma-
		

/Bibliografia_28_078_0001.djvu

			72 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI. 


nowy W. Wielkiego Xi
stwa Litew- - Sposób przebłagania Boga w uci- 
ski ego (13 kwietnią 1771). fol., str. 1. sku powietrza na bydłojuz dawno trwa- 
Jagiell. jącego. Lw6\v 1762. w 8ce. 
- Pro"cess gratiarum actionis zaoca- - Uwiadomienie o śmierci Jerzego 
lenie pr.zy życiu Nayiasnieyszego Pana Mniszka Kasztelana Krakowskiego 1778. 
(d. 3. grudnia 1772). roI. plakat., str. 1. Col. plak. 
Jagiell. S . k k . W ł A 
_ Proces Jubileuszu wielkiego do ( lera ows I ac aw). ureum 
innych kościołów rozciągaiący. Lwów, Orientis Oluistiani saeculum, IlIustr. ac 
776 f, l Ri'idi DD. Venceslai Bieronymi Siera; 
l K
tal
 Al. Batowskiego. . kowski Episcopi Kamenecensis, medio 
_ Process suffragiorum za duszę annulo integerrimo Orbi Sarmatico de- 
ś. p. Jmci Pani Heleny z Morskich sponsatum, patriaque Sa
itta propugnn- 
Hrabiny Tarnowskiey (18. marca 1771). tum, a diocesana. Societate .Jesu pro- 
fol. plakat. Jagiell. nissimo cultu adoratum anno 1740. Leo- 
_ ProcesB suffragiorum za duszę poli typis Ooll. Soc. Jesu. fol., kart 53. 
ś. p. J. W. Imci Pana Maurycego Kur- Ossol. 
dwanowskiego Starosty Baranowskiego -' S. J. Polon. Min. Provinciae 
(13. listopucla 1771). fol. plakat, str. 1. IIlustr. Excell. et Reverend. D. D. 
J . II Venc. Hier. Sierakowski. Leo p oli 1760. 
. agle. . 
- Process suffragiorum za duszę - Opisanie koronacyi obrazu Nay- 
Ś. p. J. O. J. P. .Jana. Klemensa Bra- świętszey Panny w Leżayskn u 00. 
nickiego Kasztelana Krakowskiego Bet- Barnardynów, odprawioney 1752. r. 
mana W. 'Koronnego (14.listop. 1771). d. 8. września przez W. H. Sierakow- 
fol. plakat. Ja!!iell. skiego Biskupa Chełmskiego, 2 wymie- 
- Przemowa JW. Nayprzewieleb- niem okoliczności akt ten poprzedzają- 
nicyszego Jego M. X. Wacława Hiero- cych. fol., 10 Ark. 
uima z Bogusławic Sierakowskiego Bi- - Pamiątka czułości pasterskiey, 
skupa Przemyskiego Do Ludu paro- to iest wizyta Wacława Sierakowskiego 
ohialnycb Kosciołow pod czas powtorney Biskupa Przemyskiego na 2 części roz- 
generalney wizyty pasterskiey w Hoku łożona 1751. 
1753. Dnia 15. miesiąca Maja Zaczętey _ OelsissimiReverendissimidomini 
z nauką o Przyczynach Wizyty mie- D... Dei et apostolicae sedis gratia Arabi- 
wana a przez Jego Mci X. Jacka So- episcopi Metropol. Leopoliensis, equitis 
jeekiego Scholastyka Kolegiaty Brzo.;. aquila:e Albae ete. immortalia in deum 
zowskiey II oraz tegoz JW. Jmci Xiędza hominesque Promerita aIlDiversario 
Biskupa Kapelana Do druku dla po- translationis divi Venceslai principis 
wszcchnego nieustaiącegowOwieczkach martyris die anno MDOOLXIlI (1763) 
tey Dyecezyi poż.V tku w Roku Pańskim tertio nonas :Martias celebrata in uni- 
1758. Podalla. W Przemyślu w dru- . L 1 0' .. d 
k . J K l k' M" A verSJtate eopo lenSI a poetIs eJus em. 
1  fo


. 8r
f;s ley osm nno (Na ko
c.u:) Leopoli, typis S. R. M. 
\ " kI d ł . b dk ' . t b . k . h AcademJCJs 1763. w 4ce, k. 2. 
..y n a tu g owne po o I WIZY IS OplC '. Elegia. Jllgiell. 
_ Rozporządzenie Wacława 
i:
o- --: Sagitt
 gentilitia te
tio Po.ntific
i 
nima Sierakowskiego Arcybis. Lwow- hon
rJs .codo Illata. Oracovme typJS Um- 
skieO'o etc. datowane d. 3 Julii 1774. verslt
hs (17
O). fol., 15 
rk. 

 l I:> t l b l .. ł'owlUszowame \Vacłnw. UlCmn. z Bogu- 
o. s r. n . . KrasIlIs. slawic SierBkowskienm wstąpienia na Ka- 
- Rozporządzenie Wacława Hiero- tedrę Przemyskl!_ 
nima z Bogusławie br. Sierakowskiego Notata Joche
I1.. . 
Arcybis. Metropol. Lwowskiego etc. 
 SalutatlO .lu
lCum odeputa
rum 
datowane d. [2 Lipca 1774. fol. plak. ad trJbnnal Thesaurl regmpraesldente 
Krssińs. i1lustrissimo RC reverendissimo domino,
		

/Bibliografia_28_079_0001.djvu

			IlCI- 
wa- 
.ego 
r78. 
:U111' 
.. ac 

ra- 
,dio 
de- 

nu- 
pro- 

o- 
53. 
11. 
}lRe 
D. 
160. 
ray- 
DO. 
r. 
ow- 
me- 
ają- 
,ley, 
lego 
roz- 
uini 
cbi- 
litis 
mm 
arIo 
:lplS 
[63) I 
Ilni- 
lem. 
M. 
Ił. 
ficii 
Jni- 
:ogu- 
Ka- 
rom 
mta 
Ino, 


SIERAKOWSKI 


SIERAKOWSKI 


73 


domino Venceslao Hieronymo comite 
in Bogusławice Sierakowski episcopo 
Premisliensi &c. &c. nomine Collegii 
Rndomiensis Scholarum Pial'um, facta 
ac sub auspiciis illustrissimi et excel- 
lentissimi comitis D. Adami Małachowski 
cjusdem tribunalis mareschalci Nova 
honoris accessiono incisoris regni su b 
idem tempus aclaucti publicae luci data. 
Anno aerae yulgaris 1755. w 8ce, k 
nlb. 12. ' 
Od k. 3: Oratio quod unnm nd alti.simao 
pacill commoda. Dedykacja Marazulkowi. 
Jagiel\. - Oaso1. 
_ Illustrissimi Excellentissimi Re 
Reverendissimi Domini Domini Vence- 
Elai Hieronymi de. Bogusławice Siera- 
kowski Dei et Apostolicae sedit> gratia 
Archiepiscopi Leopoliensis, totius Rus- 
siae Metropolitani, Salutatio in auspica- 
tissimo in principem hanc Oathedram 
ingressus Domine provinciae Minoris 
Poloniae Societatis J esu facta anno 
Christi MDCCLX (1760). Leopoli typis 
academicis S. R. M. Collegii Societatis 
Jesu. fol., kart nlb. 27. 
Pllnegyricus zaczyna si!!: Publicae iBtiua 
efl.usaellne laetiliae. 
Czar tor. - Jagiell. - OSIol. 
_ 11Iustrissimus Excellentissimus 
et Reverendissimus Dominus D. Ven- 
ceslaus de BogusIawice Sierakowski Dei 
et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus 
Premisliensis in Primo Buae Cathedrae 
et Dioecesis aditu a Dioecesano Resso- 
"Viensi Scholarum Piarum Collegio of- 
ficioso panegyri salutatus Anno 1742. 
Cracoviae, Typis Dominici Siarko wsk i 
S. R. M. Typogr. 1742. fol., str. 26. 
Oaso\. 
_ Synodus dioecesana Leopoliensis 
sub Celsissimo ac Reverendissimo Do- 
mino Domino, Venceslao Hieronymo de 
Bogusławice Sierakowski Dei et Apo- 
stolicae Sedis Gratia Archiepiscopo Me- 
tropoIitano Leopoliensi. Anno Domini 
1765. diebus 20. 21. et 22. :Maj i in 
Ecclesia Metropolitana LeopDliensi ce- 
lebrata. Leopoli Typis S. R. M. Aca- 
demicis. 1765. fol., ark. 39. 
są to ustawy Synodu djecezalnego. 
Ob. Bynodus. 
Chł..dow. Spil. - Jocher 7552. 


Sublimitas sagittae, princeps 
Sanctitatis, Integritatis et Yajestatis 
in Regno, Spbaerae annuli aeternitatis, 
felicitatis publicne, llIustr. ac Rini DD. 
Venceslai Hieronymi Sierakowski Epi- 
scopi Premisliensis in auspicatissimo 
Suae Oathedrae adiŁu, inter patriae de- 
sideria, Oivium plausua, dioecesis vota, 
demoIlstrata a diocesnnis CoUegiis Pre- 
misliensi, utroque Jaroslaviensi, KroB- 
neDsi et Samboriensi Soc. Jesu anno 
1741. Leopoli typis Coli. Soc. J. fol, 
arkuszy 19- Ossol. 
_ ob. Akademia z historyi (1756) - 
August II (1735) - Awedyk (1759) - 
Benedykt XIV (1760) - Biegaczewicz 
Alb. (1742) - Brzyski L. (1780) - 
OODgregatio (1763) - Ćwierzowicz Fr. 
(Dissert. 1766) - Drobojewski Iwon 
(1756) - Exercitatio - Hulewicz J. 
(1758) - Idzelowicz Michał (1781) - 
Jordan And. - Karwosiecki P. (1759, 
1762)- Kaszewicz M. (1174) - Ko- 
cieńskiJóz.(1747)-Laurentius(1756) - 
Majchrowicz Sz. (1764) - MałYBzko 
(1759) - Manifestatio (1735) - Mater 
(1744) - Meditationes (1778, 1760, 
1770) - Mostowski (1774) -'- Nawro- 
towski P. (1751) - Nereziusz (1764) - 
Nowakowski M. (1747) - Obwiesz- 
czenie(I770) -Ostrowski Grz.(1768)- 
Pobudka (1149) - Podhorodeński .J. 
(1761) - Podziomkiewicz KI. (1742)- 
Prawo (1759, 1773) - Praxis (1760) - 
Propositiones (1759, 1761) - Pruski J. 
(1755) - Putanowicz J. (1760) - Ro- 
manowicz Pa weł (1761) - Rozwadowski 
Antoni (Dyaryusz wyjay.du 1760) - 
Rzuchowski I!'. (1155) - SaecululD 
aureum (1740) - Salutatio (1755) - 
Serra (De exercitio) - Sierakowski Mi- 
cbał (Kazallie)-Sołtyk K. (1780)- Sy- 
nodus dioecesana Leopoliensis (1765) - 
Szymonowicz Szym. (Opera 1772) - 
Tęgoborski (O zaBł.) - Tbeses ex ulli- 
versa theologia (1756) - Turski F. 
(1780) - Ziembicki (1765). 
Janocki Excerptum polon. liter. s. 9, 58, 
316. - Gazeta War.zawska 1780 r. - 
Tęleżyński Epitaphia in Eccl. SS. Trio. 
in Crae. 1790. str. 3. - Siarczyń8ki Ol'ill 
Jarosławia 117 i 123. -:- Rzel'nicki Vitae 
10
		

/Bibliografia_28_080_0001.djvu

			74 


SIERAKOWSKI 


SIERMANTOWSKI 


praesol. 1.237-241. - Zacharyasiewicz 
Vitae Epp. PraemisI. 159-165. - ŁI1- 
towski Katalog IV. 41-4., - Dziedu- 
szycki Maurycy w Dodatku do Gazety 
Lwowsk. 1869, oraz Kościół katedralny 
str. 53. - Enc. Org. XXIII. 436 i 37.- 
Skibiński Polska l. 839. - Świecki Hist. 
pam. 1859. - Katalog 
k. Ossol: I i II. - 
X. Chotkowaki Hist. kOBc. w Galicji t. I 
i II. - X. Szydelski Arcyb. Sierakowski 
i szkoły 1911. 
W archiwum Kapitoly Iwow. jest fascykuł 
aktó" czyli sumarjuszy drnkow. Romae. 
typis Bernabo (około 1770) w sprawie 
arc. Sierakowskiego o zburzenie kaplicy 
Domagaliczów. 
SIERAKOWSKI Wacław Jan Nepom. 
Mowa Jmci Xi
dza Wacława Jana Ne- 
pomucena Sierakowskiego, syna cho- 
rążego krakowskiego na pogrzebie 
Ś. p. JW. Jmci Pani Doroty z Niemo- 
. jewskich Siemieńskiey, Kasztelanowy 
Lwowskiey, fundatorki WW. 00. Re- 
formatów w Wiszni, w ich Kościele 
miana. D. 16 Stycznia 1758 'r. w 4ce, 
ark. A, (kart 4). 
Toż w Mowy wyborne. Lnblin 17EJ9 355-359. 
Branic. - Ossol. 
- Propositiones ex universa pbilo- 
. sophia in Scbolis Premisliensibus S. J 
propugnatae mense Iulio 1760. B. w. m 
w 8ce, kart nlb. 29 i tabl. ryc. 4. 
Por. t. xxv str. 288, gdzie opisane inne 
"Propositiones K dodykowane biskupowi 
Sierakowskiemu. Krasińs. - Zamoj. 
- ob. Akademia z bistory i (1756)- 
Sierakowski W. (Acaclemia annuas). 
Sierakowski Wal. ob. Pirelli (1765). 
Sierakowskie dobra ob. Dowody 
(1776) - Sierakowo. 
SIERMANTOWSKI Szymon Jan Kanty. 
Amphion ad petram Maioris Poloniae 
canena, B. Joallnes CuntiulI regni Po- 
loniae et ejus scholae patronus, annua 
suae festivitatis die r
currente, 19. Octo- 
bris Anno Domitli 1713:. jn eccleaia 
sanctorum Apost: PeŁri et PatJ!i, cathe- 
drali Posnaniensi, in praesen
ia perau. 
gusti Oapituli, tum illustrium et nobi- 
lisaimorum hospitum a M. Silnone Jo- 
anne Cantio Siermantowski, AA: LL: 
et pbilosophiae doctore) in AcaClemia 
Posnaniensi professore, cultu panegyrico 
demo.n!!tl'atu5. (Oratio)... (Posnaniae). 


Typis Acad: Posnaniellsis (1713). fol.,. 
karta tytułowa, 2 karty przedmowy, 
4 karty nlb. 
Na odwr. tytulu wiersz: Mich. Cebrowsłrimor. Ord. 
Clericl1A, Auditor Pocseos. 
Na ostatniej karcie nnoszl}cy Hit; anioł z trl}bą. 
przy natach podtrzymywuną. prawą r
kl}, 
w lewej rl1ce wieniec; z trl}by wychodaą 
słowa: Anditis Musae Cracides! Na osta- 
tniej stronie sentencje z OwidjuszB i Amm. 
Marce], 
W egL Jagiell. brak tej karty. 
Jagieł\. - 08soł. 
- Floralia amoris divini, in divi- 
nissimo Philippo Nerio FJorentino, con- 
gregationis oratorij fundatore, in ec- 
clesia Sanetae Margarithae V. et M. 
parochiali, ej usdem congregationis ad 
POBuaniam. Praesente nobilissimi audi- 
toris concursu, septimo Oalendas Junij, 
per M.... Philosophiae in Alma Univer- 
sitate Oracoviensi Doctorem, in aca- 
demia Posnanieosi Poeseos Professorem 
alomnatus Szołdrsciani Praefectum de
 
voto orationis cultu obser\'ata. Anno 
Domini MDCCXV. Posnaniae, Typis 
Academicis (171ó). fol., k. 7 (sygn. Bx).
		

/Bibliografia_28_081_0001.djvu

			SIERNICKI 


SIERZYCKI 


'15 


fol.,. 
wy, 


Ded.: Franc. Kdnowskiemu Eccles. Cathedr. 
posn. praulato. Oratio zaczyna sil}: Pro- 
cul a conspectu. 
Dzików - Jagiell. - Krasiós. 
Siernickl Alexander Ca8imirus ob. 
-Gnyszler Bartłomiej Jacek. 
SIEROSLAWSKI Toma8z JózefKanty. 
Constructio concordantiae ex obliquo 
orbis discordantis casu in Mercurio (a) 
figurata in Obristo Salvatore ad planum 
et plenum salutis humanae sensum re. 
.ducta. spectatrici ilIustrium ac magno- 
rum hospitum praesentiae a generosis- 
sima nobilissimaq, juventute in aca- 
demia Myszkoviano Pinczoviensi ad 
regulas scenici apparatus explicata, anno 
quo pacis aeternae constructio stetit 
cI
I
OOXXVIII. die 23. Martii. Ora- 
coviae typis Universitatis. (a) Ode Xma 
Iyrici vatis. (b) Psal. 95. (1728). fol., 
Ark.3. 
Na odwr. str. 'ytnłu herb Godziemba, pod 
nim 4. wiersze łac., podpisał Stanislaw 
Wysocki Stud. Grammatyki. Przypis proz,! 
'Vawrzyńcowi zDębia Wyaockiemu Ka- 
nonikowi Cbełmińskiemu podpisał Tomasz 
Józef Kanty Sierosławski filoz. D., gram- 
matyki professor. - Stanisław Wysocki 
był eynem Franciszka miecznika Socha. 
czewskiego. Jest to tre5Ć dialogu po la- 
cinie, w trzech aktach z prologiem i epi- 
logiem. Zamojl. 
_ Odnowa starodawnych ozdób 
Swiętego Zjawienia N. Begarodzicy 
Maryi z ŚS. Joachimem y Józefem 
w mieście Włoszczowy wsławionego. 
Kraków druk. Akadem. 1.750. w 8ce. 
Bib\. X. Polkowskicgo. 
- ob. Pałaszowski Krz. (Argo navis 
1724). 
(Sier08zewscy). Kommissya do roz- 
ł'lądzenia sprawy o Dzidzictwo(!) Wsi 
Kobelnik. Między Urodzonemi Si ero- 
szewskiemi z jednej a Wielmożnem (!) 
Głębockiemi, Kasztelanami Kraświc- 
kiemi, Małżonkami z drugiey strony. 
(1773). foL, k. 1. 
Bibl. 'l'. P. N. w Potnaniu. 
SIEROSZEWSKI Antoni, Generał adj. 
Głos Jaśnie Wielmożnego Sieroszew- 
8kiego Generała Adiutanta J. K. Mci 
Po
1a Kalii'kie-go. Dnia 27 Octobris 
r. 1 ,8U w Izbie P
:;:dskiey miany. 1780. 
foL, k. 1. 


ego. 
. lin 
II. 


'um 
IUS, 
On- 
Jol- 

ae- 
111\- 
"' 
.:Je- 
Iris 
Die 


;ur; 
in " 
ne. 
M. 
;ki
 
oc- 


.01- 
[a- 
rbi 
cto 
plS 


iźej 
lod- 
hd. bą. 
ka 
., 
dal! 
.ta- 
lm. 


VI- 
m- c- 
M. 
ad 

i- 
11.1, 

r- 

a- 


Im 
le
 
no 
)18 
:2). 


W sprawie Ministra Tyzenhauza oskarionego 
o nadniycia. Broni go. Nie pozwala na 
wzięcie w deliberacjl1 projektn co do wy- 
znaczeuia komisarzy. Jagiell. 
(Sier08zewski Antoni). Nadgroda U. 
Antoniemu Sieroszewskiemu Generałowi 
Adiutantowi J. K. Mci. fol., k. 1. 
Bib\. T. P. N. w Pozncniu. 
Sieroty ob. Damhuder J ustus(1605)- 
G roi ck i Bartłom iej (1605). 
Sierpca (z) Albert, Felix, Tomasz 
ob. Siept.c. 
Sierpontowski Waleryan ob, Oane- 
vesi Thomas (1636). 
SIERSKI Mathias. IIPOIIEl\IllTICON 
In Discessvm IlIvstrivm Et Magnifico- 
rym D. Dominorvm Alberti Et Joannis 
KamienieczKim (sic) a Kamieniecz et 
OlesKo &c. Vuiteberga in Patriam pro- 
ficiscentium. Dominis suis clementissi- 
mis Scriptum A Mathia Sierski Polono. 
Witebergae Excvdebat Johannes Crato. 
Anno M.D.LXV (1565). w 4ce, k. 4 nlb. 
\Viersz łaciński. Na k. Aiij opiewa Janusza 
Latalskiejro i Andrz. K05cieleckiego (na- 
zywa ich Koaletia proles). - Kamienieccy 
wracali do Wielkopolski z powodu po- 
grzebu Andrz. K05cieleckiego It 1664) ich 
dziada. Studjowali w 'Vitenberdze artes 
et mnsas. Na końcn dedykuje im przekład 
psalmu 133ego. Czartor. 
Sierzawski Gaspar ob. Kuszewicz 
J. K. (Fructus). 
Sierzhulski Maciej ob. Winnowicz J. 
(Kazania 1794). 
Sierzycki Jakób ob. Piskorski Seb. - 
Tomaszewski Albert (1698). 
SIERZYCKI Szymon Erazm (1644 
t 13 maja 1714). Amphitheatrvm Magni- 
ficentiae Lavreatae. XXIII. Oolumnis, 
ad Rit11m Prisci Aevi. Oum Symbolis, 
& Lem m atibvs. Virtuti & Honori; XXIII. 
VV. DD. Secvndae Lavreae Oandida- 
torvm. Dum Svb Felicibvs A vspiciis. 
Illvstrissimi. & Reverendissimi Prin- 
cipis, Ac D
mini: D. Andreae Trzebicki, 
Dei, .& Apostolicae Sedis GratiS.. Epis- 
copi Oracoviensis. Dvcis Severiae, Almae 
Uniuersitati8 Oracouiensis, Oancellarii 
Fauentissimi A Perillvstri, & Admodvm 
Revet'E'ndo Domino, Domino M. Anorea 
K vcharski. S:H'ra£' Theologiae DoctorE'. 
l'\:. Profcssore. Ecc\esiarum Crac: Cathe- 
dralis Oanonico 1 & OoUegiatae SS: Om-
		

/Bibliografia_28_082_0001.djvu

			76 


SIERZYCKI 


SIESICKI 


nium Praeposito, Ourato Prossouien: dym niemal wierszu jest godlo w rodzaju 
Scholarum VladisJauia _ Nouoduorscia- herbu z odpowiednim napisem. Jest ich 
'Wsilystkieh 2ł. 
narum & Oontubernii Hierosolymitani Żebrawski Bib\. matem. (Dodatek) 2843.- 
Prouisore: Maioris Oollegii Seniore Pa- Pami
tn.relig.moral.T.XXV248_251._ 
tre Academiae Oracouiensis Procancel- Bandt. Hiat. druk. krak. 447-8. 
I 
 d' .. p O ' . . Ph-l Jagiel!. - Zamoj. 
arl h o. .'gn E Isslm
. . 
st 
r
 d a
l1Jn S 'S I O- Siesicc y ob Gorski Ludwik ( Na- 
SOp ICJ, xalmmsq; rlgl I uper/Jtos. . 
I..lI.bores, Magisterii In Artibvs, Et In. mIOt .16.70). . . 
Phil080phia Doctoratu.s Licentiam Oon- Slesl
k
 E!żbleta Z Ch
lca Chalecka 
1!equerentnr, A Simone Erasmo Sie- ob. Kamlen8ln X. Petromus (Kaz. po- 
k . O ] . O . R l . O t - grzeb. ]631). 
rzyc IJ f(. anon. egu. onuen us S " k . J D t b N k 
Miechouiensis Professo, eiusdell1 Lau- le
lc I. an owmun o. au a 
reae Oandidato. c um appJausu Panegy. o spowIedzI (1722). , . . 
rico Erectum, Luciq; Publicae Oonse- . SIE.SICK!, \Vo) e
oda . mSCJsławskl._ 
c.ratvm. Anno Salutis, M.DC.LXXIV. LIst WInszują.cy S
ląt 'Ylelkanocnych 
Yense (dopisano: .Tunto) Die (dopi- T)'zenhauzowl WOjewodzie Nowogrodz- 
sano: 5) Oasimiriae Ad Oracoviam In kiemu. . 
Officina Typographica Balthasari Srnie- Swada Polska Oatrowskulgo 1745. r. J. ł. 
IIzkowic S. R. M. Typogr: (1674). fol.. (S s
r. 
9' k . D t M . h ł) Sł 
k 18 nlb leslc I owmun JC a. awa 
. . Niesmiertelna BolesławA Krywovstego 
Tj"tuł i cnły tekst \Ij
te Vi' ozdobne ramki. ( ' ) D . I .. P b Ś '" 1I.T" 
;Na odwr. k. tyto herb Kanoników Regul. SIC Zle nOŚCJą y O ożno Clą, .L
lezwy- 
J1Iiechowskich z lIapisem u gór)": In Arma ćiężonego Monarchy. Tąż dwoiaką Onot
 
Orde Cnnon: Regvl: 
smi. Sepvlchri Cele- Pod zaszczytem w Nayświętszym Sa- 
berrimi Conventvs Miechoviensis; u dolu kramencie utaionego Boga Nad Zbi g - 
czterowiersz z podpisem: Joachimus Jo-. T h W 
sephus de Pilcl\ Korycinski Dapiferides mewem ryump uiącego Nieamier- 
Cracouien: Scholae Poeseos Studiosus. telney Slawie lasnie \Vielmoznego le- 
Dedykacja autora proz/}: Augustino Wolaki, gomosci Pana Michała Dowmanta Sie- 
ecclesiae catbedralis Camenecensis cano- sickiego Woiewody Mińskiego, Starosty 
nico, s. Hedvigis ad Cracoviam praeposito Wilkomierskiego &c. &c: Wiekuiąca. 
Ordinis Canonici... Custodi obejmuje 2 Aktem P ubliczn y m Temuż laśnie Wiel- 
karty. - Potem wiersze: na 4: karcie: 
D. Joanni Cantio... Monnmentum. - Na możnemu lego Mośći Panu Woiewodzie 
k. 4: v. i 5tej: .-.Andreae Kucharski... gra- A oraz y światu Litewskiemu Repre- 
tiarum actio panegyrica. - Na k. 6tej: zentowana Od SzJachetne y Młodźi W Re- 
...Examinatoribne... Nicolao Broscio... Jo- d 
. . auni MichaJski... Stanislao Biezanowski... zy encyey Kowieńskiey miukami się 
pignul immortale. - Na następnych 10ciu b!wiącey. W Wilnie w Drukarni Aka- 
kartach wiersze na cileić kolegów: Franc. demickiey Societatis Jesv MDOXOIII 
Rolińskiego, Kazimierza Wacława Stra- (1693) I.' l k 6 lb 
. . " . .1.0., . n. 
lIzynskIego, Marcma 08lińskiego, Józefa Na cdwr. tytułu herb Hipocentaur i 2 wier- 
'Vieniowakiego, Macieja Brockiego, Krzy- szyki. Przedmowa do wojewody mińskiego. 
IIztofa Krzykawsk
ego, Jana Tuczęp"kiego, gdzie wychwala jego Ilrzodków J{aapra, 
Jana Wojciecha Zolwińskiego, JauR Za- Kazimier"a itd. Podpisana: rezJ'denrja 
hczkowicza, Jak6ba Zsjączkowicza, Krzy- Kowieńska. Sama treM dialogu znC2.er- 
aztofa Grzybowskiego, Jana Ekarta, Grze- pana z Kromera. Składa się z anł)"pro- 
gorZ8 ł
agowicza, Kaspra Ciechanowskiego, logu, prologn, 4: aktów, chórów i inter- 
Stanisława Spinka, Stan. lIIandeckiego, ludjów, epilogu. Kończy wiersz: Pean 
Franc. Rogożeńskiego, Marcina Gajec- triumfalny. Jagiel\. 
kiego, Marcina Kazim. Słowikowskiego, I Th G 
:Benedykta Wilmi:ka, Dominika Maderniego - eatrum perennantis loriae 
i Wojciecha Krupskiego. _ Na ostatnich in quo Illustrissimorum Ducum Dau- 
2 kartach wiersze na c:teeó autora: Kazim. mandorum gloria.. Magno Magnorum 
Wad. Straszyńskiego, Józefa Wiśniow- Ducum Sanguinis heredi IUrno D. D. 
liki ego i Macieja Brockiego. - Na ostatniej Michaeli Dowmand Siesicki Palatino 
stronie herb Uniwersytetu Jaj!'ielJ., a pod 
nim 1I"l'i
: SuL felicibns auspiciis... Albcrli Minscensi... a Juventute Resid. Cau- 
Łaricucki... rectorie. Pvza tem przy kuż- nensis S. J. per Oanoras Musae exci- 


t
		

/Bibliografia_28_083_0001.djvu

			SIESICKI 


SIESTRZENCEWICZ 


77 


tatum An. 1690. Vilnae typis Acad. 
S. J. fo1. 
Uerb Siesickiego s portretem, dalej portrety 
Homunta księcia Litewskiego, syna jego 
J)owmunda ksił1cia Uciańskiego i innych 
Dowmundów. 
Notata Jochera. 
SIESICKI Seweryn. Theoremata, Pro- 
bIernata, Quaesita Ex Geometria & Oos- 
mographia Quae sub Auspiciis Peril- 
lustris Magni6ci Domini Joannis Epe- 
ryeszy Praefecti Meyszagoliensis, Szyr- 
viensis &c. Patris sui carissimi Demon- 
stranda, resolvenda, atq; de6nienda 
.suscepit Severinus Siesicki Filius Mare- 
schal1i Viłkomiriensis In Aula Almae 
Academiae & Universitatis Vilnensis 
Soc: Jesu Data omnibus prlietcr 8pecia- 
tim invitatos movendarl1tn quaestionum 
facultate Praeside R. P. Benedicto Dob- 
szcwicz Societatis Jesl1, AA. LL. & 
Philosophiae Doctore , ac in eadem Alma 
Universitate Matheseos Profes80re Pu- 
blico Anno Domini MDCCL VII (1757) 
Mensc Julio Die (dopisano: 3). w 4ce, 
k. 6 nlb. . 
Dedyk. autora Janowi Eper,yeszemu. - Sil 
to tezy z geometrji i kosmol(r/lfji (co to 
jest afera, długość i azerokość, orbity piu.: 
net, zodjak). Kandydat miał wyjaBnic 
ayatem 'l'ychona i Kopernika i wyjaśnić 
znaczenie pór roku. Czar tor. 
Siesicki Stefan ob. Kamicński Pet. 
(Kaz. pogrzeb. 1631). 
SIESTRZENCEWICZ (Sestrenciu8) 
Petrus, prof. w Okszy. Iusta injusta 
.augustae heroinae Catherinae a Potok 
Ianussi Radziwiłł Birzarum et Dubi- 
]lcorum Ducis coniugi persoluta. Lubecae 
Lithuanorum 1643. fot, kart 7. 
Egzemplarza w r. 1929 nie odszukano w bi- 
bljotcce Kraeińskich. Krasińs. 
- Laudatio funebris Bartholomaei. 
Keckermanii. Dantisci, typis Martini 
Rhodi 1609. w 4ce. Dzików. 
- Lavdatio Fvnebris Illl1striasimi 
Fortissimiqve Rerois Doini Doini Chri- 
stophori Radziwił Sam"i Romani Imperii 
Principis Birzurvm & Dvbincorvm Dvcis 
Palatini ViInensis Exercituum Magni 
Ducatus Litvaniae Svpremi Generalis 
Administratoris Mohiloviensis Patrig 
Patriae Scripta a Petro Sieatrzencevvicz. 
Excudebat Ioannes Kmita Famulus do- 


lens Dominum defunctum (1641). fol., 
str. 1 nlb., 31 Ib. i k. 1 nlb. 
8ygnatnry id'!, od Btr. 4, do 50, zaczyna B, 
kończy P. 
'l'ytuł i cały tekst ujE;te w ozdobne ramki. 
Mowa jest zwrócona do Jannsza Hadziwilla 
(M. D. L. archicamerarius, adminiatrator 
Mohilovienaia etc). W
pomina 'IV niej 
o nadaniu RadziwiUom ksi,!i
cej god- 
noilci, - o podróżach K. Radziwiłła po 
Niemczech, Belgji. FrllDcji i Anglji, - 
() jego alużbie woj
k. w Holandji pod 
Maurycym NaeBRwsldm, o jl'
o zasługach 
Da Litwie. Na k. F wspomina o rozru- 
cbacb Grotowskiego, Wolskiego, Zloczka 
i 'l'ryniszewskiego (qnos Megaera sublatill 
latrocinii civiłis vcxillie armaverat), a które 
on zgniótł. Mówi o .w)"cię9Łwie nad Gu- 
etawem, Szeinem. Pozarowskim. O jego 
stosunku do Ludwika palat. reńskiego 
i do WIad. IV. Mówi o jego życiu pry- 
watnem, o polowaniach, o zamiłowaniu 
w matematyce, geografji, astronomji. Koń- 
czy życzoniami do .Janusza. Wapomiua 
o jego poselstwach do Anglji, Relgji, 
Hiazpanji. Wychwala również Ho,nftlawa 
Radziwiłła. 
Na ostatniej karcie: Tab: Arg. Incisvm Deo 
Opt: Max:... zawiera długi napis nagrob- 
kowy, z kt6rego ok.azuje si
, że Krzysztof 
Had"iwiłł umarł w Swiadościu 20 wrze5nia 
1640 r. w 66 r. tycia. 
Birgel. - 011 sol. 
- Petri Sestrenci Laudatio funcbri:ł 
,Il1ustrissimi Oelsissimique principia ae 
,Domini D. Georgii Radivili Oastellani 
Troeensis ete etc. etc. Lubecae in t y- 
pogl'aphia Petri Blasti. w 4ce, sygn. D. 
Przypis Januszowi i I\uysztofowi Radzi- 
wiłłom. 
Dziennik. warsz. 1851. Nr. 259. 
_ Laudatio fl1nebris Andrcae Vo- 
lani.. Vilnae, Idib. Februar. amio 1610. 
\V 4ce. 
- Nauka o Sakramenciech świę- 
tych Nowego Testamentu... (1626) ob. 
tom XIX str. 72. 
Jest to przekład IV ksi
gi .Iana Kalwina. 
llcszta dzieła miała z08tać w rękopisie? 
_ Oratio epithahuneos ad Janus- 
siuro Rndzivillum M. D. Lithuaniae 
Succamerarium Oamenecensem Prae- 
fcctUIll, etc. sponsum et Catharinam 
Stephaniam a Potok Potocka Palatini 
BraslavieDsis 6liam, sponsam... Lu- 
becne ad Ohronum 1638. typ. Joa. 
Kmitae. foJ.
		

/Bibliografia_28_084_0001.djvu

			78 


SIESTRZENCEWICZ 


SIESTRZENCEWICZ 


ob. Schosserus Chris. Th. (Sire- 
num Aglaope 1611). 
Par
zewski OraiBon funeb. 1727 A. 38. _ 
HOPl,iuB Snm. De scriptor. Schediasma. _ 
Baliński Pi.ma biB. III. 131. - Wizer. 
i rozstrz, Dauk. 1840 T. XVII. R. 105. _ 
ŁuklU!zewicz Wyzn. hehr. w Litw. 11.167.- 
WęgierAki Hi.t. eccles. Slavon. 1662. str. 

53. - Enc. pow. Org. XXIl\. 44.7. 
SIESTRZEŃCEWICZ Stanisław Bo- 
busz (I) (1731 t 1 grud. 1826). Dia- 
riuD1 congregationis synodalis utriusque 
Cleri Romano Oatholici in Imperio Ros. 
siacCl absolutae. Mohiloviae 1793. 
- Diarium congregationis syno- 
oalis utriusque Cleri Romano Oatholici 
in Imperio Rossiaco. Mohileviae ] 794. 
- Gicya W Taurydzie Tragedia 
Przez Autora History Tauryckiey w Mo- 
hi lewie nad Dnieprem. (Data dopisana:) 
1783. w 8ce, k. 4 nlb. i str. M. 
Karta tyto w egz. Akad. brzegiem, a z,dnsv.- 
cza dołem silnie uszkodzona i nadkiejoDa, 
wskntek tego brak daty. Na 3 pierw8zych 
kartach osoby i afl
ument. 
fuecz osnuta na podstawie Konst. Porfiro- 
genety. Dzieje się w Cherzonie. Wystl)- 
pnjll Sarmaci i Sanromaci. Napisane wier- 
"v.em (pillĆ akt6w). Sztuka ta cZl)sto była 
przedstawiana na prywatnym teatrze feJd- 
marszałka księcia Czerniszewa. 
Bernacki Teatr II str. 2404. - Parczewski 
Oraison 8. 40. Akad. 
- Toż:.. MohiJew 1788. W 8ce. 
- Histoire de Ja Tauride... par Sta- 
Dislas Bohusz Siestrzencewjcz... ił Brun- 
6wick. cnez Fauche. 1780. w 8ce. 
Siestrzellcewicli osobitlcie zwiedził Krym w t.o- 
warzyst",ie feldmarszałka księcia Potem- 
kina. 
Wydania tego nie zDam, a1e musiało istnieć, 

koro w T. 1783 (GicyaJ zowie Ail) autorem 
HiAtorji Taurydzkiej. ZDam tylko wydania 
z r. 1800 i 18240 oraz przekład rOAyjski 
z r. 1806 (ob. Bib!. IV. 242). Na wydaniu 
z r. 1824 stoi; seconde edition, co wskazy- 
waloby, że wyd. z r. 1780 jest wątpliwe? 
- Kazanie JX. Stanieł. Bobusza 
Siestrzeńcewicza Wileńsk. Kat. Kanon. 
dJec. duchownych y świeckich rządów 

eneralnego administratora w dzień ś. 
Stanisława Kostki, w r. 1771 w ka- 
thedrze wileńskieJ miane. foJ., k. 2. 
Wzgll)dem porwania króla. - Obacz niżej 
Predigt. 
Jocber 608&. 
Chreptow. - Kijows. - Kraeińe. 


List Pasterski o Jubileuszu wiel- 
kim w r. 1776. Mohilew 1776. w 4ce. 
- List Pastt'rski (datow. w Peters- 
burgu d. 17 Maii 1798 r.). w 4('e, k. L 
Krasińa. 
- Oda [zaczynająca si
 od slów
 
I gdzież mi to Hipokrene - Zacnwy- 
cone myśli niesie]. 
Miala być drukowana w Wilnie 1752(?)
 
jak wspomina w swym pamittnikn (I{ocz- 
nik dla arcb. 1870 str. 11). 
- Stanislaw Bohusz Siestrzencewicz:. 
z Bożey Łaski Biskup Białoruski, De- 
legatus Apostolicus i t. d. 
List Pasterski, dozwalający Jezuitom za-- 
kładllć nowicjaty i przyjmować do za- 
konu. - Dat. w Mohilowie po S. Piet.rze 
i Pawle r. 1779. - Prsylączona do tego 
Bulla Papieska, datowana 15 August&. 
r. 1778. 
Jocher nr. 7938. - Acta hist. occl. VI. 132. 
- Predigt des Herm StanisJaus v. 
Bohusz Siestrzencewicz Oanonic. der 
Kathedr. Kirche zu Wilna etc. welche 
er am Tage des H. Stanislaus Kostka. 
Anno 1771 in der Kathedral-Kirchc- 
zu .Wilna gehalten. Aus dem Polnischen 
ins deutsche i1bersetzt von T. J. fol." 
l arkusz. 
Jocber 5083. Czartor. 
- Providentiae divinae evidens ar- 
gumentum, Oonsideratio bistorico-philo. 
sophica de summo Regis pericuJo, 177t. 
die 3 N ovem brie. Vilnae, 177]. 
Parczewski (Oraison) wyraźnie mieni auto- 
rem Sieslrzeńcewicza i twierdzi, że edycja. 
la wyszła w Wilnie, a przedruk w \Var- 
szawie. - Bielski str. 67 przeciwuie mowi. 
że on po polsku i po łacinie \"ydał. 
- Regulamen dla kościołów i kla- 
sztorów katolickich w Imperyull1 ros- 
syiskiem. Wilno 1798 r. 
- O Rossyi zachodniey. Mobilew
 
1793. w 8ce. 
- Senno die natali Augustissimae 
Principis Catberinae II. Rossiarum Om- 
nium Jmperatricis, ab III. Stanislao 
Siestrzencewicz Bohusz... in aede paro- 
chiaIi Rezitensi dictus d. 21 Aprilis v. s. 
1794 anno, Mohiloviae. 
Parczewski Oraison funebr. str. 41. 
(Siestrzencewicz Stanisław). Stani- 
slao Bohuszio Siestrzenceviczio Illustrise. 
ExceIJentiss. Reverendiss. PoloDor: Or- 
dnium (sic) S. Staoislai. Et. Aqui1. Alb.
		

/Bibliografia_28_085_0001.djvu

			SIESTRZENCEWICZ 


SIESTRZENCEWICZ 


79' 


l. 
1- 


Equiti Quod. Praesulum Omnis. Russiae. 
Mosc. Princeps. lam. Des. N unc. Pallio. 
Muneris Sui. Donatus. EBt Societas. Jesv 
Patrono. Suo. Opt. B. M. Laetabunda 
Oarmine. Hoc Gratulatur. Mohileviae 
In Priuileg: a Sua Imperatoria Majest: 
Typogr: Illmi Exc: ac Rev: D. Arehi 
Episcopi Mobil: Romanor: An: 1784. 
\V 4ee, k. 6 nlb. 
Ty tul i tekst uj
te w ramki z winietami. 
Napisane w formie sielanki (DamolI i Ly- 
cidas). Ossol. 
- Pbaleencium carmen ad Illustris- 
simum ae Reverendissimum Stanislaum 
Bohusz Siestrzeneewicz, cum in epis- 
cupum Mallenaem consecraretur nomine 
Coli. Nobil. Vilnensis ScboI. Piar. (1773). 
folio. 
Corona applausuum et voto rum 
emerito capiti m. Stanislai Bohusz Sie- 
strencewicz Episcopi Mallensis Oanonici 
Cathedr. Vilnensis etc. contexta et poe- 
ticis utriusque Jingu8e metris ac lusibus 
adornata nec non in solemni eiusdeID 
inauguratione oblata a Oollegio Aeade- 
lIlico Vilnensi S. J. Anno MDCCLXXIII 
(1'2'13) 3° Nonas Octob. w 4ce. P/Ił ark 
Poterab. pubJ. 
_ Illustrissimo Excellentissimo Ac 
Revcrendissimo Domino Domino Stani- 
slao Bohusz Siestrzeneewicz Episeopo 
Albae Rusaiae Domino Olementissimo 
Pro Aperto Polociae Tyrocinio Socie- 
tatis Jesu Eucharisticon Luce Sancto 
Ignatio Societatis Jesn Fundatori Sacra 
Oblatum. Vilnae Typis Regiis penes 
Aeademiam. (H. r. 1779 ?). fol., k. nlb. 5. 
Ty tul i tekst nj
te ramkami, lIa k. tyt., 
u góry drngiej karty i na. końcu williety. 
Tekst wierszem. OseoI. 
- Kalliodor pasterka w dzień imie. 
nin J. W. J. X. Stanisława a Bohusz 
Siestrzencewicza, Arcy-Biskupa Mubi- 
lowakiego. Od Kollcgium Dubrowien- 
skiego. Mohilew. 1788. w 4ce. 
Petersb. pnbl. 
- Powitanie JMości X. St,anisława 
Bohusza SiestL'zeńcewicza Arcy-Biskupa 
Mohylewskiego przez XX, Francisżka
 
n6\V Prowincyi Biało-Rossyjskiey. w 4ce_ 
- Salutatio Illustrissimi Reveren- 
dissimi atque Excellentissimi Domini 
Domini Stanislai Bohusz Siestrzence- 


wicz Dei et ApostoliC'ae Sedis gratia 
Episcopi. Albae Russiae sub tempus 
pastoralis Visitationis eccl.esiae paro- 
chiaJis Schloveusi8 FF. Praedicaturum 
provineiae Russiae S	
			

/Bibliografia_28_086_0001.djvu

			:80 


SIESTRZENCEWICZ 


SIEUR 


na archi.katedrę, od prowincyi Karm. 
S. Jerzego ofiarowany. Mohilew 1184. 
w 4ce. 
- ob. Actm:: (1798) - Archetti 
(Mowa i Oratio 1784) - Directorium 
divini officii Mollilov. (1785) - Ditthey 
Filip Henr. (1769) - Katarzyna II 
(Ustawy na guberllye 1777, 1795) - 
Kniażewicz (1772) - Koncewicz (1767)- 
Litta Laur. (Actus ad ecclesiam 1798)- 
MackeDzie (Sztuka zdrowia 1769) - 
Prośby (1780) - Seryarz - Siestrzeń- 
cewicz Stan. (II) - Szymonowicz Szy- 
mon (Pentezylea 1778) - Tomaszewicz 
(Wiersz 1780,81,83) -Zubowski Xaw. 
(Węzeł 1780). 
Dla jego charakterystyki jest wnżnym prze- 
kład nkazów Katarzyny (ob. Katarzyna), . 
podany przez osoL
 nienazwan:! jako wzór 
-do reformy wewnętrznej \Y Polsce, o Czem 
watomie XXVU pod: Seryurz projektów 
(1785). Ogloszono tam ten jego przekład 
,z dedylmcj:! dla carowej, w kt6rej mówi, 
że przez to tłumaczenie nczył ai!] liaro- 
dowego jl}zyka (rosyjskiego !). Ukazy te 
z powyższ
 puedmowl} wyszly też i osobno 
:v. druku, o czem obacz w tomie XIX str. 176. 
Inne jego dzieła, a zwłaszcza najważniejsze: 
Recherches sur l'origine des Sarmates 
(4 tomy, r.1812) ob. Bibl. tom IV str. 242. 
EDC. Org. XXIII. 449 podaje następujl}cy 
tytul: "Kazania i mowy w językach pol. 
i lac. miewane w różnych bialoruskich 
kOBciołach". lI:ł:ohilew 1794. - Zapewne 
mylna wiadomośc. Znam tylko kazania, 
i listy wydawane Inźno. 
I'>lJlJi
tnik Warsz. 1815. III. 281, 285. - 
J
ele1t'el Bibl. ks. I. 53 - 56. - Kur. Warsz. 
1825. Nr. 136 oraz 1826. Nr. 309. - Gaz. 
Warsz. 1827. Nr. 3. - Roczn. Tow. krak. 
V. 22 i 28. XVI. 166-181. - Dzienn. 
\ViI. 1826. Now. nauk. J. 405 i 6. - 
llulletin des science s historiques, antiql1ites, 
philologie 1828. Fevrier s. 200-202
 _ 
Otieczestwiennyja z8pi
ki Grudzień 1826' 
Nr. 80 s. 372. - En,'ykl. pow. Org. XXIII, 
4ł7-49. - Pam. rei. moralny 1860. 
Selja II T. V. s. 642. - Szant.1r Zbi6r 
wiadom. 1843.-l'arczewski Mowa 1827.- 
Łaezkiewicz Mowa 1827. - Stachowaki 
nys życia 1839. - Darowski Młodość 
::5tan. Buhusza. w Ruczn. dla archeoJ. 1870 
str. 1-14. - Prztgląd IIOW. 1897 II. - 
Godlewski M. Journal et corresp. 1913 
(z lat 1'197-8); Tenze De cardinalatu 
1909; '1'enże w Kwart. teol. 1905; 'fenie 
Sedes I'rimitialis. 1906. - Pierliog La 
Hussie et S. S. IV (1912). - Przee-ll}d 
hi6tor. VI. S3. - Bieliński Uni"w. wiJ. I 
HI 111 - Tołstoj C2ttholiciHme H. .......: 


Ireneusz Łubieński 1898. - Lor&t Ko- 
ściól katolicki 1910. - Estreicher Bibl. 
IV. 243. - EncykI. kOBc. XXV. _ Korbut 
Literat 11. 288. - Monumenta eccl. Pe- 
tropol. 1906-1911. - ""rancew Polsko 
Slawiano,yiedenie. - Wierzb. Materj. lI. 
SIESTRZEŃCEWICZ Stanisław (II) 
i Jan. Wiersz JW. Xdzu Stan. Sie- 
strzencewiczowi Bobuszowi wyjeżdża- 
j
cemu z Mohilewa do Ohersonu, ocl 
życzących szczęśliwey podróż:' synowo 
ców Stanisława i Jana SiestL'zeńcewi- 
czów. Mohilcw 1783. w 4ce. 
Petersb. publ. 
Siestrzewitowski Daniel ob. I!'olty- 
nowicz (Templum 1644) - Kołakow- 
ski - Zamojska Kat. (Vas aureum 
1643) - Zamojski Jan (Salutatio 1646). 
Siestrzewitowski Gabryel ob. Gro- 
nostayski Franc. (Sprawa). 
Siestrzewitowski Jakób ob. Appltlu. 
sus (1638) - Ecclesia (1637) - Ru- 
mus lauri (1639) - Szarnocki Anit 
(Disputatio 1635). 
SIESTRlEWITOWSKI Ludwik S. J. 
(1713 t 1767). Oarmen in lauc1em Bi- 
bliothecae Zaluscianae. 
- Epigrammata in laudem Sancto- 
rum Lithuaniae. 

apewne nie wyezły osobno. Miał też pi- 
e,waó panegiryki czy to w imieniu całej 
prowincji czy tez pojedynczych kolegjów 
z powinszowaniem znakomitszym magna 
tom. 
NOUY8Ue Bibliotheque Germanique III. Cz. I. 
20i-. - Janocki Lexicon I. 151. - Browo 
Bibl. Ilis. S. J. 368. - Bieliński Uniw. 
wil. III. 
(Siestrzewitowski Paweł), sędzia 
ziemski mielnicki. Kommissya W Spra- 
wie U. Siestrzewitowskiego. roI., k. l. 
Bib!. '1'. P. N. w Poznaniu. 
Siestrzewitowski Stefan ob. Ry- 
bicki Bartłomiej Kostka (1739). 
Siełe (Las) partidas... (1491 )... ob. 
Alfons król. 
Ob. w tomie XXVII etr. 8 pod Sabio. 
SIEUR Piotr. [Pochwała Stan. Le- 
szczyńskiego]. Nancy, 17M. w 4ce. 
Załuski w Bibl. hiat. S4 pisze: "Sieur Pierru: 
Substytut parlamentn w Nancy. gdzieQl 
ja konsyliarzem został, roku 1740, kró- 
la swego Stanisława pochwały wydał 
w mowie "Sinastal Dumo Kulieuski u . 
Prze. allagramma picrwsze słowo jelt Bta- 
nisław. Ta muwa Im180Ulostwu pruemium 


( 
1 


1 
1\ 
tl 
r 
l 
I 
( 
8 
I 
I 
] 
, 
( 

 
c: 
I
		

/Bibliografia_28_087_0001.djvu

			SIEWERIA 


SIEVERS 


81 


Ko- 
libl. 
rbut 
Pe- 
.Isk. 
. 11. 
(II) 
" 
)Ie- 
ża- 
ocl 
)w, 
WI- 


w Nancejskiej akademji wzi
la. Jam do 
niej przyjQty". 
Jest takze w Abeille da Pamasse. IV. p. 
mi-SD. 
Sieweria (Syberja) ob. Schleissing 
Georg Adam (Neu entdecktes Sieweria 
1692) - Sybir. 
SIEWIERKIEWICZ Adalbertus a S. 
Therosia. Phoenix RedivivV8 Religionis 
Matris Dei Piarum Scholarum redin- 
tegrationem & noui Praepositi Gene- 
ralis electionem Adumbrans. Ex aridis 
Patris sui cineribus ad mystici Solis 
Radivs Resuscitatus RC In Comitiis 
Generalibvs in Oonspectum Eminentis- 
simi Principis Camilli de Maximis R. 
E. Cardinalis Totius Capituli Generalis 
Praesidentis dignissimi Prodvctvs. Per 
IlIustribvs ac Reverendissimis Praelatis 
Venerabilis Oapitvli Loviciensis In Vim 
Grati Animi Oblatvs. Per P. Adalbertum 
a. S. Teressia Rectorem Louiciensem V 0- 
calem Polonum Romae ad. S. Pantaleo- 
nem 13 Maij 1671. w 4ce, str. nlb. 18. 
Dedykacja Prałatom i Kanonikom kolegiaty 
lowickiej. A. W olaliski w Bndce. 
SIEVERS Jan Jakób (1'l31 t 10 lipca 
1808). Deklaracya Jak. de Sievers WieI. 
posła Imper. całey Rossyi w kwestyi 
rozbioru Polski. (Przytem:) Publikacya 
l\fichała. Kreczetnikowa gener. gubern. 
nowo przył
czonych do Rossyi. pro- 
wi.ncyi polskich o przeprowadzeniu no. 
wey linii graniczney. (Deklaracya podp. 
29 Marca 1793; Publikacya d. 27/4 
Marca tegoz roku). fol, 1 arkusz. 
Krasińs. 
- Deklaracya w Grodnie dnia 
82&:\':;I
fa 1793 r. fol, k. 2. 
l'odpisany: extraordynaryjny i petnomocny 
wielki Poseł NayiaśnieYlzey Imperato. 
rowey Jeym. caley Roseyi. - Zawia- 
damia o przyłączenia do państwa ro- 
syjekiego granicz,!cych iii niem prowincyj 
Uzeczypospolitey i wzywa do zgromadze- 
nia sil} na seym "końcem uloienia eil} po 
przyjacielsku". Zielids. 
- Nota Jacoba de Sievers do Oon- 
federacyi Generalney, wzgl
dem seque- 
s
racyi D6br Zburzycieli Rzeczypospo- 
htey, Dan w Grodnie 9/10 Kwietnia 
1193 Roku. foJ., str. 1. 
Jego noty i deklaracje ob. pod Sejm gro- 
dzieński (1793) i Zbiór (179:1). 
Bra.nie. - 08sol. 


I. 
t y- 
IW- 
11m 
,6). 
ro- u. 
lu- 
nd
 


J. 
Bi- 


,to- 


pi- 
tlej 
jów 
n. 


i. I. 
,WQ 
iw. 


da 
ra- 
1. 


:y- 


Ib. 


le- 


re: 

Ql 
ró- 
lal 
'U 
, . 
ta- 
IW 


- Deklaracya Jak6ba de Sievers, 
posła ross. datowana w Grodnie d. 9 
Kwietnia 1793 r. fo1., str. nlb. 2. 
Kruiń.. 
- Nota Jakóba de Sievers, posła 
rossyjskiego datowana w Grodnie d. 
10 Kwietnia 1793 r. fol., str. nlb. 1. 
'l'ekBł francuski i polski. Krasińs. 
_ Nota. JaKóba de Sievers, posła 
rossyjskiego datowana w Grodnie d. 
20 Kwietnia 1793. fot, str. nlb. 2. 
Tekst franenski i pol.ki. Krasińr. 
_ Nota (po polsku i po francusku). 
Grodno 1793 13/24 Ożerwca. fol., str. ł. 
Ossol. 
_ Tłumaczenie Noty. Grodno 1'193. 
19 Ozerwca. fol., str. 1. 
Branie. - OS501. 
- Nota Jakóba Sievers'a datowana 
w Grodnie d. 19 Ozerwca 1793 r. fol. 
Kralió.s. 
- Noty podane przez JW. JP. de 
Sievers WieI. Posła Rossyiskiego i JP. 
de Bncholtz Posła Pruskiego dnia 19 
Ozerwca roku 1793. fol. 
- Noty odpowiednie na not
 po- 
daDf
 od Seymuillcych Stll.now dnia. 23 
Ozerwca, przez JW. JP. de Sievers 
Wielk, Posła Rossyjsk. i JP. de Bu- 
choltz Posła Pruskiego dnia 24 Ozerwc& 
1793. fol. 
Por. Gardiner de '1'011. 
_ Tłumaczenie Noty po polsku i po 
francusku. Grodno 1'l93. 28 Ozerwca. 
fol., str. 1. Ossol. 
_ Nota Jacoba de Sievers. Działo 
się w Grodnie dnia 30 Ozerwca 11 Lipca 
1'193 Roku. fol., k, 1. 
Tylko po polsku. 
Branie. - Czar tor. - OSIO!. 
_ Nota Jakuba deSievers doSe:ymu 
wydana w Grodnie dnia 4/15 Lipca 
Rok 1793. fol., k. 1. 
Czartor. - Oasol. 
- Nota JlI.koba de Sievers, w Grod- 
nie dnia 4/16 JulIiet... wydaml RU 1793. 
Przynaglaj liCa. Stany do wydania plenipo- 
tencji dla Deputowanych do zawurcia 
Traktatn z RosjI!. . 
_ Nota. Jacoba de Sievers w Grod- 
nie 4/16 Lipca 1793 Roku wydana 
z francuskiego przetłnlURczona. (Datow. 
16 Sierpnia 1193). fol., k. 1. 
Brauic. - Krasińs. - Ossol. 
11
		

/Bibliografia_28_088_0001.djvu

			82 


SIEVERS 


SIEVERS 


- Note. Grodno 8 Lipca 1793. 
fol, k. 1. ]Jranic. - Oss01. 
- Nota Jakuba de Sievers do Sta- 
now na Seym zkon£ederowan)'ch. Dan 
w Grodnie dnia 19/30 Lipca 1793. fol. 
Po polskn i francusku. 
Pnynaglaj,!ca. Stany do zadosyćuczynienia 
woli posla prnskiego. 0&1101. 
- Nota odpowiednia JW. Ambas- 
sadora Rossyjskiego. Dan w Grodnie 
dnia 16/27 Lipca 1793 r. 
Obok jest nota do Ambasadora Rossyj- 
Bkiego od Stanów na Seym sgromadzo- 
Dych. Os&ol. 
- Nota. odpowiednia 27 Lipca 
1793 r. fol. Krasińs, - OS80]. 
- Nota Jacoba de Sievers do Sta- 
DOW na Seym zkonfederowanych. Dan 
w Grodnie dnia 30 Lipca 1793 Roku. fol. 
l'opierajl}ca zl}dania Ministra pruskiego i za- 
lecenie Deputacji do zmiany Plenipotencji. 
Krasińs. - Ossol. 
- Nota odpowiednia na notę Suł. 
kowskiego i Platera z dnia '2 Augusta 
1793 Roku. fol. Osso]. 
- Tłumaczenie Noty po polsku i po 
francusku. Grodno 1793. 13 Sierpnia. 
w 12ce, str. l. Krasiós. - Ossol. 
- Nota... 1793. 16 Sierpnia. roI., 
karta 1. OSKOJ. 
- NotIl. Tłumaczenie. Grodno 17/18 
sierpnia 1793. fol., str. 1. . 
Branic. - Czartor. - ORs01. 
- Odpowiedź JW. Ambassadora 
Rossyiskiego w Grodnie 13/24 Augusta 
1793. (Względem odwołania woyska). 
Anno 1793. 24 Sierpnia. fol, str. 2. 
Krasińs. - Ossol. 
- 1'łumaczenie Noty po polsku i po 
francusku. Grodno R. 1793. 29 Sierpnia. 
rol., str. 2. Ossol. 
- Nota Jakoba de Sievers do Sta- 
now na Seym zkonfederowanycb. Dan 
w Grodnie 18/20 Sierpnia R. względem 
Traktatu z Prusakami. Anno 1793. 
29 Sierpnia. fol. k. 1. 
Czartor. - Krnsiós. - Ossol. 
- Nota Jakoba de Sievers do Sta- 
now na Seym zkonfederowanych. Dan 
w Grodnie 22 Sierpnia 1793. fol, k. 1. 
Obwiniająca Stany o jakubinizm. Ossol. 
- Note... Grodno. Alino 1793. 28 
Sierpnia. fol., str. 1. Krasińs. - 08801. 


- Note... Grodno. R. 1793. 30 
Sierpnia.fo!., k. 1. Krllsińs. - Os
ol. 
- Nota Jakóba de Sievers... w Gro- 
dnie d. 2 Września 1793 r. rot, str. 
nlb. 2. Krasiós. 
- Nota Jakoba de Sievers do Sta- 
nów na Seym zkonfederowanych. w Gro- 
dnie dnia 7/18 września 1793. w 4ce, 
str. 1. 
Po polskn i po francnskn. - Wzgl!dem 
Banku wPolszcze. 
Branic. - Kraliós. OSBol. 
- Nota... w Grodnie 9/20 Wrześnią 
1793 r. fol., k. nlb. 1. 
Po polsku i Crancnsku. 
Krasiós. - OSBO]. 
- Nota. Tłumaczenie. Grodno 10/21 
septembre 1793. fol., str. 1. 
Branic. - Ossol. 
- Nota Jakoba de Sievers do Sta- 
now na Seym zkonfederowanycb. Dao 
w Grodnie dnia 12/23 Września 1793 R. 
fol., str. 1. 
Osalecenie Deputacyi do podpislInia. trak.. 
tatn z_ Królem Prnskim. Pu polsku i pr, 
francusku. 
Branic, - Krasińs. - Ossol. 
- Note.1'łumaczenie. Grodno 179.3 
20/1 Września. roI., str. 1. Ossol. 
- Note. Tlumaczenie. Grodno R. 
1793 z dnia 23 Września. fol., str. 2. 
OSIOI. 
- Note. Tłumaczenie. Grodno 1793 
23 Września w wieczór. fol., str. 1. 
Branie. - Osso], 
- Nota Jakoba de Sievers do Sta- 
now na Seym zkonfederowanych wzglę- 
dem aliansu z Rossyą. Dan w Grodnie 
dnia 24 Września i 5 Października. 
foI., k. 1. Branic. - Ossol. 
- Note. Tlumaczenie. Grodno 1793. 
26 Września fot, str. 2. 
Krasiós. - OlIOJ. 
- Note. Grodno 26 Octob. (6 No- 
vemb.) 1793. fol., str. 2. 
Branic. - OSROł. 
- Nota. Grodno 1793. 6 Listopada. 
foJ., str. 2. KrasióB. - Ossol. 
- Tot:... z tli samą datą. roI, str. J. 
Krasi ós. 
(Sievers). Uniwersał zapewniający 
_ spokojność wewn
trzną w krajach Rze.
		

/Bibliografia_28_089_0001.djvu

			SlEVERS 


SIEWIERSK[ 


85 


30 
I. 
ro- 
Itr. 


c
ypospolitey z powodu Noty JW. de 
Slevers A. Ross. de 18 febr. 1793 po- 
daney 1793. foJ., str. 4. Branie. 
- Note de Sievers. Nota odpo- 
wiednia na notę de Sievers posła nay- 
iasnieyszey Imperatorowey_ Podpis: An- 
toni Pułaski Marsz. kor. Józef Zabiełło 
:J'.Jowczy Lit. fol., str. 3. Branic. 
;. - Nota odpowiednia na Not
 po- 
dan" od J. P. de Sievers posła Rossyi- 
skiego. Dau w Grodnie d. 22 czerwca 
1793 roku. rot, k. 1. Czartor. 
- Nota odpowiednia na not
 po- 
danii od Sieversa, datowana d. 23 
Czerwca 1793. fol., str. nlb. 4. 
Krasi:6s. 
- Note. Grodno 1793. 15 Lipca 
(podp. Ant. Sułkowski i Kaz. Plater). 
fol, k. 1. Ossol. 
- Nota do JW. Ambassadora Ros. 
syjskiego Siewersa datow. d. 7 Augusta 
1793 r.... oraz: Odpowiedź Ambassadora 
Ross. datow. d. 9 Augusta 1793. 
Krasińs. 
- Nota do JW. ambassadora Ros- 
s . k . A 1793 2\1 SJerpnIa fi 1 
JJS Jego. nno . 2 SepteJDbrl\' O., 
str. nlb. 1. Krasińs. - Osso! 
. - Nota Stanów Rzplitey podana 
SJeversowi w?ględem uwolnienia 4ch 
aresztowanych posłó\v, datow. W Gro- 
dnie d. 26 Września 1793. fol, str. nlb. 1. 
Tekst francuski i polski. Krssińs. 
- Noty odpowiednie na notę po- 
daną od JW. JP. de Sievers Wielko 
Posła Rossyisk. i JP. P. de Bucholtz. 
P
sła Pruskiego z podpisem JPanow 
pleczętarzow dnia 23 Ozerwca 1793. fol. 
- ob. Buchholz - Konfederacya 
(1793) - Podhorski (1793) - Potocki 
Stanisław Szczęsny (1792) - Projekt 
(podług poprawy 1793; instrukcyi; trak- 
tatu) - Projet - Rzewuski Seweryn 
(1793) - Stanisław August (Głos 
1 
93) - Sułkowski Antoni (Odpo- 
wIedz 1793). 
Jego "Pamiętniki M ob. Bibl. IV. 212 oraz 
przedruk w Warszawie 1908. - Tokarz 
Warszawa przed wybnchem 1794 atr. 
32ó. - FinkeI Bib!. III str. 1855. - 
Recka i Nap. IV. 191. - Korzon Wewn. 
dzieje VI. 383. - Blnm Oraf SieveIs und 
RU661and 
n deasell Zeit. 1864,. 


I. 


ta- 
ro- 
ce, 


em 


llą 


21 


ta- 
aD 
R. 


ak.. 
pr, 


9.3 


R. 
2. 

3 


;a- 
l
- 
Ile a. 


13. 


0- 


.a. 


l. 


:y 
e" 


Liczne jegO' noty są zawarte w drakach 
konCed. targowo np. Sejmu grodz. :nstawy 
	
			

/Bibliografia_28_090_0001.djvu

			B4 


SIEWIERSKlE 


SIEWIERSKIE 


Panny, y Matki Boga 1722. Dnia 2. 
Sierpnia do Druku podany Za pozwo- 
leniem Przełożonycb. W Warszawie, 
w Drukarni J. K. M. Scholarum Pia- 
rum (1722). fol., k. 8 nlb. 
Na odwr. k. tyto herby Hychlowl!kich i Więc- 
kowBkich, pod niemi dwa czterowiersze. 
Dedykacja Stanislawowi z Ostrowa Hych- 
lowskierou, chorl!iemu sieradzkiemu i sI)- 
dziemu grodzkiemu piotrkowskiemu i żo- 
J1ie jego Annie z Wil)ckowskich. - Sławi 
Rychłowską i twierdzi, ze "na nie za- 
bndesz" zostawi la po Robie cud. Faktow 
o niej nie przytacza. zdobi rzecz aneg- 
dotami czerpanemi II pisarzy kościelnych. 

8rtor. - Krnsiils. - Ossol. - Zielińs. 
- Przewodnik Doskonały, Jacek l 
S. Odrowliz, Korony Polskiey osobliwy 
Patron. Wielmożney Jey Mości Pannie 
Katarzynie Rycbłowskiey, Stolnikownie 
Sieradzkiey, Pod Jarzmo Zakonne za 
Chrystusem idllcey Nie mylną do Nieba 
drogę Pokazuiący, Przy doroczney Uro- 
czystoś6i swoiey, z Ambony Kaznodziey- 
skiey w Kośćielc WW. Panien Zakon- 
nych, Dominikanek Piotrkowskich, Li- 
cznie zgromadzonemu Audytorowi Po- 
kazany. Przez W. X. Floryana Siewier- 
akiego, Świ
tey Teologij Praezentata, 
na tea czas w Kośćiele Piotrkowskim 
Swi
tey Doroty Kaznodźieię Ordyna- 
ryuBzR Roku Niebieskiego w Oiele 
ludzkim Przewodnika Ohrystusa 1722. 
Dnia J 6. Sierpnia do druku Podany. 
Za pozwoleniem Starszych. w Warsza- 
wieI w Druka.rni ,J. K. M. ScllOlarum 
Piaru",. fol., k. 10 nlb. 
lila odwl'. k. tyto herb :Rychłowskich, pod 
nim dwa czterowiersze. Dedykacja Micha- 
lowi z MaDłowic Rychlowskiemn, miecz- 
nikowi halickiemu. Na k. C. prsytacza 
dawne "przysłowie" w 8ieradi\kiero: do 
Krzepczowa po rad!!. 
Krasińs. - OSHol. 
- ob. Birkowski Franc. (1729) - 
Borkoski Pius (1729) - Popiołek Re- 
ginald (Sertum 1729). 
Barl}cz Dziejo zak. kazn. 11 266-7. 
(Siewlerskie Księstwo). Objaśnie- 
nie pisma pod tytułem: Wiadomość 
(I Xi
stwie Siewierskiem. (B. W. m.). 
Roku 1791. w 8ce, kart 8. 
Ob. w Bib\. tom XXIII str. 216. (z Jag.). 
Pod tytulem IIObjaanienie" \vyszln przed r. 
1;B6 jakaś innll bro.zurn. dziś niesnana, 
z kt6rl} polemiznje autor nitej opisanej 


"Wiadoroości ll - dotycz,!ca nobilitacji 
aiewierskicb. 
- Uwaga Nad Xj
Btwem Siewier- 
skim. Kogożby taka przeciwność nic
 
zbodła Gdy o Oycżyznę idzie, i o życie, 
I chociaż w drugim panuie mysI podła 
Gotów nab3n cża:;> działać znamienicie 
Myszeidos .Pieśń L w W schowie Roku 
1786. w 8ce, k. 8 nlb. 
Na odwr. tytnłu usprawiedliwia się, dla- 
czego I,ine ("WolnomYRlny je8tem"....) 
Broszura krytykuje njerz
.d wewnętrzny 
Ksil}9twa, zwlaszcza sejmiki i gród. Wzywa 
do zniesienia odrebnoBoi. - Polaczko\\"na. 
Szlachta na Siewierzn biskupim 1913 str. 
52 rozbiera bliżej tę broszurę i przypusz- 
cza. że albo jest pióra Ign. Zakrzewskie:;o, 
późno prezyd. Warszawy, posła posnań- 
skiego - albo przez niego inspirowana. 
Prl}dzej należałoby przyj
ć to ostatnie, bo 
Zakrz. sam nie mial bezpośredniej zna- 
jomości IIpraw siewierekich, a antor bro- 
sznry posiada ją. 
Jocher 789ł podaje ')'tul z odmian=!: Uwagi. 
Branic. - Jagiell. - OBsol. 
- Wiadomosc O Xi
stwie Siewier. 
skim. (B. m. dr. i r.) (1786 ?). w 4ce, 
k. tyt., str. 54 i k. 4 nlb. 
Zaczyna si/1: Wiadomość o Siewierzu, i do- 
wody tak na stron
 tego Xiljstwa, iako 
td Udzielnych Jego Xil!il}t Biskupów 
Krakowskich - N a ostatnich czterech 
kartach nlb. Regestr rzeczy. 
. I'rzecbodzi historjl}, \>1' ndowodnić, źe Sie- 
wierz byl zawsze ksiljstwem. Udowadnia 
jego udzielność. l'owoluje sit;! 21& ma- 
terjał archiwalny (str. 2,1,), na ordynacje 
biskupów, na dekrety, listy, konstytucje 
sejmowe. Siewierz rządził się wedle prawa 
śll}skiego a nie polskiego, wedle autora. 
Kto mógł być tym autorem? Katalog bib!. 
Ossol. wymienia ks. J. Olechowskiego (aa 
Dzieduszyckim Maur. i Gladyszowiczem). 
Ojciec mój w tomie XXIII. 321 wyraził 
przypnszczenie, że autorem był K, Me- 
ciszewski, adwokat krak. 
Branic. - Czartor. - OS601. - Zieliiis. 
- Wiadomość o Xięstwie Siewier- 
skiem. B. w. m. i r. (około 1790). fol.I 
k. nlb. 4. 
Inny tytul: Wiudomo£ć ci Xil)stwie Siewier- 
skim i o szlachcie tego Xil}stwa. 
Omawia Polnczkównl1. I. c. 
Autor zbija znrznty, jakoby Biskup nie minł 
prawa udzielać szlachectwa i jakoby roz. 
dawał je za rozrzutuie. Szlachectwo sie. 
wierskie otrzymał m. i.: 1784 Jozef Ha- 
boński z Krakowa, 1786 StaD. Olearski, 
1787 Aug. Jankowski, 1789 Grzeg. Za. 
cbarjasiewicz, kanonik. 1789 Rakiettowie, 
1789 Jan Ernest Schefficr. 1789 Kasper
		

/Bibliografia_28_091_0001.djvu

			SIEWIERZ 


SIGAUD 


8& 


acji 


Mcciszewaki, subdelegat grodzki (ob. wY. 
iej), 1789 Stan. Minocki. Bran. 
- ob. Komisya skarbu (1790) - 
Olechowski Józef (Wiadomość o Xięstw. 
1786) - Skarszewski W. (Kalkulauja 
1790) - Uniwersał (1790) - Warunek 
'Względem ksiQst. Siewierskiego (1791)- 
W Spis z ksiąg (1793). 
Fin keI III. str. 2000. - EncykJ. Org. XXIII. 
4-50. - Polac!l:k6wna. S!l:Jachta na. Siewie- 
rzu 1913. - Kntrzeba Hist. źr6de1 II. 31. 
Siewierz ob. Smoleńsk (Opisanie 
'Wzięcia Smoleńska). 
Siewierzanin Bonawentura ob. Bo- 
nawentura (Zegar 1624). 
SIEYES Emanuel Józef (t 1836). 
Duch Nieboszczki Bastylii Ozyniący 
uwagi nad karą, wi
zieDia, niewoli, 
i nad Stanem Pospolstwa FrRDcuzkiego 
w dzisieyszey odmianie Rządu. z Fran- 
Cuzklego przetłomaczony przez Autora 
Rzepichy [Franc. Jezierskiego]. (Tu wi- 
nietka: kwiatek stylizowlUly). W War- 
szawie u P. Durour Konsyliarza Nad- 
'Wornego J. K. Mci. Dyrektora Drukarni 
:Korpusu Kadetow. M.D.OC.Xc. (1790). 
lV 8ce, k. tyt, k. nlb. 3, str, 156. 
1ła pocz'!tku: Do tego kto będzie czytac. 'I'Q 
tłumacz powołuje si
 na. jakąii broszurq, 
'W której meczet w Kamieńcu rozmawia 
z amboną koiic. Dominikańskiego o roz- 
dwojonych lIejmikach. Wyjaania, te aby 
osłonić ostroBc pra.wdy podajejq. za "uwagi 
uczynione pl'llez Monadę pierwias:tkową 
zasad!! materji". Nazwiska właściwego 
antora nie wymienia. 
Oryginal Sieyesa. wyszedł p. t. Qu'est- ce que 
le Tiers-E'tat? Żlłda.ł: w niem antor utwo. 
rzenia Zgrom. Na
. bez podziału na. jzby 
etnnowe celem nchwalenia przez nie kon- 
stytllcji, tak IIby w Zgromadzeniu "Itan 
trz(>ci" miał przewagI}. - Jeaierski nie tłl:- 
maczy dosłownie. Zmienil na.jprzód tytuł. 
Podał na poc!l:atku tj. na str. 2-51 wła- 
IIne nwagi nad :'monadami" tj. elementami 
ciał wedle .Leybnicyusza (sic), gd!l:ie niby 
"1V Iposób dowcipny przedstawia treBcdzieła 
jako wykład jakiej€; monady. Monada 
dziwi sil} okrucieństwo rewolucji i roz- 
biera kwestję kar wił:zienia i wygnania; 
]ja str. 47 omawia karę wie*y w Polsce 
jako bardzo sprawiedliwa Dopiero w po- 
łowie Sir. ó11ączy się z tem tekst f'i9yesR 
(nader niezręcznie) i idzie aż do str. 139. 
Tlumaczenie jest niezdarne, miejlicami bar- 
d!l:o skracane. Opnszcza rzeczy mog,!ce 
nntyć czytelnika polskiego np. polemikę 
a pisarzami bronil!oemi ustroju ;Stanów 


er- 
LIC
 

te. 
dla 
cle 
,ku 


!la- 
...) 
IIlY 
rwa. 
"na. 
str. 
ISZ- 
'1;0, 
ań- 
na. 
bo 
ua- 
'ro- 


agi. 


er- 
ce, 


30- 
Lko 
ów 
Ich ie.. 
!lia. 

a- 
cje 
cje 
wa 
ra. 
bl. 
[aa 
In). 
zit 
Ie- 


:r- 
11. 1 r- 


ial 
IZ- 
ie- 
a. 
ki, 
'a- 
ie, 
er 


generalnycb (rozdz. IV ustęp 8) albo roz- 
biór konstytucji angieJskiej (On propose 
d'imiter Ja. Const. Angl.). OpuazczlI taUe 
niektóre nstgpy zbyt radykalne dla pol- 
skiego czytelnika. jak np. caly koniec. 
Sieyesa, w którym autor francuski zwal- 
czał przywileje klern i tozlacbty i bronił 
zasady większości glosów. ZamiaR t tego 
ustępu dorobił Jezierski wlalne zakoń- 
czenie (str. 140 -156) brzmil!ce o wiele 
bardziej pojednawczo. 
Inne wyciec!l:ki przeciw IIzlachcie i ducho- 
wieństwu osłabia. tłumacz przypiakami, 
np. na. str. 49, 59 ("tn sill niema. rozn' 
miec o stanie szlachty polskiaj, która 
w niedostatku nie wzdryga. sil} służby 
i nie odwraca ramienia od pracy rolni- 
czej" - Sioyes zarzncał szlachcie pró!- 
niactwo), 120. 
Oarzncil także Jezierski podaiał nl\ roz- 
działy i nstępy, nada.jlJcy ksi=!Żce francu- 
skiej wielkI! przejrzystoeć nkł
da. 

ku- 
tek cze"'o dziełko straciło na. JasnosC1. 
!lIimo tych różuic jest ten przekł
d prób:} 
przeniesienia. radykalnyc11 teoryj francn., 
skich na grunt poliki i z tego względu 
ma osobJiwe znaczenie. 
:Bentkow. II. 804. - Starlyński Konstył. 
3 maja I str. 44. - SmoleAski Knfoica 
Kołłlłt. litr. 41-44. 
Akad. - Czartor. - Jagiel], - Zielińs. 
- Roztrząsnienie Przywileiow W y- 
iątek z pisw (sic.) Emanuela Sicyesa 
Obywatela Francuzkicgo. (B. m. i r.). 
w Bcc, str. 47. 
Jest to przekład broszurki Sieye
a wydanpj 
" r. 1788 pt. Essai Rur les privili
ges. Prze- 
kład niewlltpliwie pióra Fr. Jezierskiego, 
choć tłllma'cz J1iepodpi.any. W przedmowie 
pisze, że "Sie.yes jeden z .fi
ozofów tego 
wieku, którzy sil} satrudDllIJą losem to. 
"ll'ar!l:ystw ludzkicb. Pisma jego wydane 
w r. 1789 byty !l:asadą, rówl10ści obywa. 
teJskiej, przyjętej od wszystkich narodów 
w Europie nowe Rzeczp. Rkładających". 
(Pisa ue więc po Deklaracji praw cało- 
wiekB). Tłumacz nderza na dnmuych ary. 
stokratów. Poczem idzie tekst Sieyesll orali 
od Itr. 44: WyjlJlpk z akt6w szlachty z r. 
16140. - Calu. rozpra,...a uderza oatro na 
przywileje szlacheckie. 
Dzik6w. - Jagiel\. - Zlelióll. 
Sieykowski ob. Siejkowski. 
Siezd w Nowogrodkie ob. Pri$iaga 
(1702). 
Sifert ob. Siefert. 
SIGj\UD de la La Fond Jan Rene 
(1740: t 1810). Szkoła :;zczęśJiwości 
czyli obraz e.nót towarzyskicb.. Tłuma- 
czenie z francuskiego przez K. K..._ 
w Warszawie 1789 w 8ce.
		

/Bibliografia_28_092_0001.djvu

			86 


SIG. 


SIGNATURA 


Dzielo opi@Rne przez meg'o ojca w tomie 
XX. 430, gdzie zostało mylnie pomiesz- 
c:oone rod Kwiatkow.ki I{0Jfltan (tłumacz). 
- Szkoła uszczęśliwienia. w War- 
ezawie, 1792. w 8ce. 
Ob. tom XX 430. Znajduje .il} tokżo w bibl. 
Kijow., Wileńs. i Zielińsk. 
Sig. Jacobus ob. Polak Jakób. 
Sigericus ob. SepulchrulU (16R7). 
Sigismond de Varaav ob. Gillct 
(1646). 
Sigismundus Divus ob. Oallimachus 
Philippus (1524). 
, - Sigismundus Rex ob. Zygmunt I - 
Zygmunt August - Zygmunt III. 
SIGISMUNDUS frater. Tabvia Om- 
nivm Monasteriorvm Ordinis Oietercien- 
sis, tałD eorum quae nunc extant, qU1un 
iIIorum quae perierunt, cum suis Diae- 
eesibus, Fundationibus, Filiationibus, 
etc. diligenter, et acurate conscripta De 
Anno Domini 1614. Per Fr. Sigismun- 
dum, professum Ooronouien. fWiuietaJ. 
(Na końcu:) Posnaniae, In Of6cina Jo- 
annis Wolrabj. Anno Domini 1614. 
w 4ce, kart 44. 
Jocher 9223. - Wojciechowska Z dziejów 
ksiaiki 1927 litr. 1740. 
. Czartor. - Krasiń.. - 0..01. 
(Sigismundus Joannes). Oristallenes 
Fern-Glass, Dadurch Des... .Tohalmis 
Sigismundi, Der wahren Evangelischen 
nach dem W orte Gottes Reformirten 
Gemeine in Thoren wohl-verordneten 
lInd wohl-verdienten Predigers, Gutten 
Freunde und Briider; Von der Hoch- 
GrafBichen Stad Lissaw in Gross-Pohlen 
bis in die weitbberiihmte Kunigliche 
Stadt Thoren in Preussen gesehen; und 
walugenommen: Wie... Herrn Nathanael 
Kehlern... Tochter (Titul) J ungfraw Ohri- 
stinam, Bey noch anhaltender harten 
KiiIte und Winter vermahlete. In einem 
Brieff dureh langsame Post zugeschicket 
Anno 1685. den 13. Martii. Gedruckt 
zu Lissa durch Micbael Bukken. fol., 
kart 2. Wrocławs. 
SIGISMUNDUS Polonus, pastor w Tie 
mendorff. OatechismuB-Tricbter (Infun- 
dibulum Catecheticum). 
Jocber 3136 (Noty). - Nova liter. Germ. 
1703 str. 364. 


Siglerus Mich. (Epithalamia in nup- 
tiis Martini Bel'zevicii 1578) oh. 13el"ze- 
wiczy. 
(Sigmaringen Fidelis błogosławiony) 
(1577 1" 24 kwiet. 1622). Compemlium 
Vitae. GestorulU &. Miraculorum Ve\1c- 
rabili
 Servi Dei Fidelis a Sigmaring:I, 
Sacerdot.is, Professi Ordinis Scraphici 
P. S. Francipci Oapuccinorum. Primi 
ex Missionarijs Sacrae Oongregationis 
de Propaganda Fide ab Haereticis in 
odium Fidei Oatholicac. Interempti. & 
a Sanctissimo Domino Benedicto XIII. 
Supremo Ecclesiae Ecclesiarum Pastore, 
Anno Dom. 17
9. Die 24. Mensis Martij. 
BeatOl'vm Fastis Annumerati. Per PP. 
Oapuccino
 Oonvent.lIs Oraeoviensis, 
Cum Licentia Superiorum Lvci Pv- 
blicae Editvm. Oracoviac Typis Vni- 
versitatis. (B. w. r.). w 8ce, k. 20 nlb. 
Ded. Deo et Virg. Mariae. Wylicza codA 
7.dl\iałane prze. świętego. 
Enc. kośc. V. 342. 08801. 

iGMARIUS Sebastyan. Oicadae en- 
comlum. 
Dedyk. Mikot. Leżenickiemu, w sIlkołAch 
Wiedeńsko nczl!cemu si\:_ 
Niesiec. III 102. 
Signa veris ob. Buchowski P. (1701). 
Signacula honoris ob. Załuski A n d. 
St. (1724). 
Signacula septern ob. Łęcl.ycki Stan 
A. (1696). 
Signaculum ob. Budryk Wf. (V eri- 
tatis 1690) - Horain AL (bonoris 1705)- 
Przybyłowski Andrz. Francis7.ek (prl- 
mos Apollinei Lonores 1706) - Wazgird 
Kazimierz (Academiae 1731). 
Signal Dangers and DE'liverances 
both by Land and Sea comprehending 
a Bbort account of the Raising of the 
Siege of Vienna one of the most me- 
morable in tbis last Age. Together with 
a description of aViolent Tempest, 
on the Forth. In two smali poems by 
tbe same Band. Reprinted in the Year 
1685. w 4ce 
Pierwszego wydania nie znam Czartor . 
Signatorob. Radziwiłł Kar. St. (1720) 
Signatura ob. Oarrara (1757) - Ra- 
vizza (1744).
		

/Bibliografia_28_093_0001.djvu

			SIGNATURA 


SIKORSKI 


87 


1- 


Signatura jU8titiae ob. Quarantotti 
(1762) - Rembowski A. (1713) - Sie- 
miradzki (1710). 
Signia Amllia Z Komesów ob. Oomes. 
Significatio ob. WiślI iowiecki Michał 
(de decreto 1671) -- Załuski J
drzej 
(officiosR 1759). 
Signor (II) Dottore... ob. Goldoni. 
Hernacki Teatr II. 301 
Signum Orucis Triumpha1e. tum in 
pOBito superati a Maximiliano Impera- 
tore fatalis casus 1I10numento, tum In 
IllustrisBimae Domus Potoccianae feli- 
citer triumphantis Religionis insigIli, 
Adoratum, Honori Et Magno Nomini 
IllustriBsimi, Excellentissimi & Reve- 
rendissimi Domini Theodori de Potok 
in Podhayce Potocki, Episeopi Cul- 
mensis Et Pome!\aniae, in publica Setma. 
ą Perillustri Juventute Cullegii Thoru- 
nensis Societatis Jesu Exhibitum. inter 
801ennes Oorporis Christi ferias Anno 
Triull1phautis kOruci;:; ligI)o Dei M.DOCI 
(1701). Thorunii, Typis Amplissimi Se- 
aatus Thorunensis. fol., k. 2 nlb. 
Jest to program dialogu, osnutego na wą.tku 
z Tbeatrnm Mundi Tomo Ill. - Rzecz 
dzieje lIię w r. 1493: występnje Fryderyk 
i Maksymiljan. Maksymiljan spada na po- 
lowaniu ze skały. Cndownie ocalony na. 
kazuje ;poatawić krzy t na skale. Akt trzeci 
poświ..cony apoteozie domu Potockich. 
Akad. - Czartor. 
- ob. Horain Alex. (ad placitum 
1716) - Nieradzki J. (gratitudinis 
1646) - Ochocki Nic. (eoeleste 1703)- 
Zienkowicz Mich. Jan (
rucis in eru- 
cigero sidere 1730) - Zyrowice (ma- 
gnum 1732). 
Slgonius Daniel (1563 t 1638) ob. 
Broscius Jan (Oarmine preeatur 1626)- 
Canevesius Thomas (in funere 1638)- 
Goliński Gregorius (Epicrotesis 1628) - 
Nakiel8ki Sam. (1634) - Romer A. 
(1593, 1590) - Rosparcarius Ben. 
(1629) - SchonaeuB (1589) - Soko- 
łowski Stan. (O czci OhrYBtusa 1590, 
Na przeciw bł
d6w) - W
żyk Laur. 
Sołtyk Monnmenta str. 29. - SiarczyńBki 
Obraz II 183. - Łętowll. Katalog IV 
U-b. - MaciejowB. Pillm. 111 339. - 
Jocber 3928. 
SIGONIUS Karol (1023 t 1585), prof. 
\V Padwie i Bononji. De bims Oomitiis 


3- 


,) 


11 


'1. 

I 
II 
IS 
n 

 
[. , 
.J. 
> 


s, 
r- 
1- 
b. 
III 


1- 


:h 


). 
d. 


11 


i- 


I- 
d s 


(J" 
b 
le - 


;h 
It, 
Y 
ir 


I) 
L. 


et Lege Ouriata posterior cum Nicolao 
Gruchio disputatio. 
Dedykowane Mikolajowi Firlejowi z Dom- 
browicy Hynowi Janu. Wojcwody Lubel- 
skiego, z Bononji r. 1566. Jo'irlej słuchał 
jego wykładów o staro:i;ytno'ciacb rzym- 
skicb. 
_ Di5p. Patavina... 1560 (?). 
']'u mówi o Stan. Tarnowskim (cytuje Win- 
dakicwicz Padwa 18
1). 
_ ob. Aristoteles (1557, De arte 
1577) - Cicero (Oratio w wyd. Ni- 
deckiego 1565, COIIBolatio 1584; Frag- 
menta ló(9) - Krasiński J. (Pulunia 
1574) - Łasic.ł
j J. - Opaliński Łuk. 
(Rozmowa 1641,)" - Sturm J. 
'fhnanns przypisnje mu dzieło Krasińskiego, 
o czem Mitz\er Script. I w przf\dm. oraz 
Kot Hzeczp. 1919 litr. 23 - Inni przy- 
pisują. mu udział w dzicle Zowoj.kicgo 
De t'enatu, co przyjmuj£' tei Windakiewicz 
Padwa 1891, a co najobezernicj omawia 
ł.empicki Działuiność J. Zamojsko 1922. 
Wydanie zbiorowe jego pism wyszło ... r. 
1782-7 z biografjl! pióra Muratoriego.- 
Kraba Carl Sigonius 1840. - O stosun' 
kach jcgo z Polskll ob. Windakiewic. 
1. a - Roczy.,ski Bibl. klas. l LXIV. - 
Bibl. waru. 18ół Tom M str. 374. - 
Łempicki Działalność 1922. - Arcbiw. 
Zamoj. L 32i. - Kazim. Morawski w Hozp. 
Akud. filo\. XVll (1893) str. 262. - Mo- 
rawllki Nidecki (1893) str. 91. - Nowo- 
d"orski Szkolne lata Zamoj. (l{ozpr. Akad. 
bist. fil. tom LX. 1901 str. ló9). - Po- 
piel .Jan Zam. \V Padwie i Wen. 1876. 
Si grodce (?) Marya Elźbieta ob. Szer- 
cer Jan Adam (Krótka droga ] 715). 
Sigrovius Joannes ob. Zygrovius. 
Sikorski ob. List (1760) - Rydulski 
Dom. Jan (1744). 
SIKORSKI Andrzej S. J. Oratio ad 
Stephanum Ozarniecki Palatinum RUB- 
siae circll suum publicum illgressum, 
habitus Leopoli 1657. 
Ostrowski I:5nada lat. 1747. f. II. I. p. 
61-62. 
- ob. Czarniecki Ster. (Ingressus 
1659). 
H
k"pis Akud. nr. 1752 zawiera Liber dra- 
lDat. - z dodanem jego nazwiskienl. Za- 
pewne jego pi6ra? Albo telt luoże to Siko- 
rowie.. Antoni; ob. Wiodakiewicz w Hazp. 
Akad. Um. filolog. LXI (1923). 
SIKORSKI Antoni Jan. Podus Post 
emenBas laborum, ae sudorum tempe- 
states in Evripo Sari ano a IV. VV. DD. 
Prilllae Laureae Oanuiuatis Apprehen-
		

/Bibliografia_28_094_0001.djvu

			88 


SIKORSKI 


SIKORSKI 


BVB, Dvm Per Illustrem, Olarissimum, 
& Admodam Reverendum Dominum, 
D. M. Paulu m ŁURiecki, Philosophiae 
Doctorem, Rbetorices & Dialectices Or- 
dinarium Professorem, in Insigni 001- 
1egiata Zllmoscensi, Oapellae S. Nicolai 
Praepositum, Praesente Magnorum Hos- 
pitulll Corona, Ritu Solenni Artium Li. 
beralium & Philosophiae Baccalaurei 
l'enuntiarentur, Ooronatvs, & ab Antonio 
JOl1nne Sikorski. ejusdem Laureae Oan- 
clidato pedibiis metricis DeIineatus. Anno 
Evectae ad Portu m salutis, & Divini- 
tatis Na.turae humanae 1737. Die... Men- 
sis... Zamoscii Typis Vniversitatis. roI., 
k. 9 nlb. 
Na k. tyto egz. Ossol. po Die dopisano: 15. 
po Mensis: Martij. : 
Na odw. k. tyto herb FabjuJiekiego, nizej. 
dwa dwuwiersze, pod jednYHl podpisany: 
Joannes de OboJ'Y Czosnowski, Capita- 
neides Ull
noviensis. Studiosus Scbolae 
Anlllogiae.; pod drogim: Felicianus in 
MalcEow Malczewski, Pocillatoridell La- 
ticzoviensis. Studiosos S. A. 
Dedykacja autora: Andreae FabiaJiski, Sac: 
TheoI. Doctori et Professori... Universitatis. 
Zamoscensill rectori... 
:Na k. Gtej wiersz na cz..ść iw. Jana Kan- 
t.ego. - Na k. 7 i 8 wierllz na czeić 
egzaminatorów: \Valentego Paczowskiego, 
Józefa Srowukowicza i JÓlefa :Mikołaj- 
I!kiego. - Od k. 8 v. do 9 wiersze p
- 
'wil1cone: Angnstynowi StyczyJiskiemn, 
Józefowi J
angiewiC\zowi i Kazimiersowi 
KrezeliJ\skiema, naltępnie wiersz Augn- 
atyna StyczyJiskiego na cześć autora. Na 
końcu: Permissa... 
\Iexaodri Franc. PiI- 
szecki... rectoris. 
. SI} dwojakie egzemplarle - jeden na gor- 
szym. drugi na lepsllym papierze. Jedon 
ze znanych mi egzemplarzy nie ma wy- 
Inienionej cenznry Pilszeckiego. 
Jagiell. - Ossol. - Zamoj. 
SIKORSKI Bonawentura X. Fran- 
ciszkanin. Zbiór historyi, łask y cudów 
Przemienienia Pańskiego przez... Kra- 
ków 1767. w 8ce. 
Obraz ten był nmieszczony w kościele, który 
posiadali niegdYB XX. Franciszkanie w No- 
wym Sączu. 
- Suplement dośc znaczny a zgłod- 
niałemu światu y potrzebuiącym posiłku 
duchownego ludziom bardzo smaczny 
z ktorym na dokończenie, utwier- 
dzenie y ugruntowanie, niedoskonałych 
na 'wiecie rzeczy, przybył z nieba, 


y zawitał do nas, gość obiecany to iest 
Duch Przenayświętszy o którym żeby 
też przecie y świat wiedział zaraz z am- 
bony w Niedzielę Świl}teczną przy pu- 
blicznym y licznym kongressie godnego 
audytora w kościele Swiętego Ducłw, 
Oanonicol"um Regularium Sallcti Spiri- 
tus de Saxia, Kaznodzieyskim trybem 
iest w dobroczynne ręce za komple- 
ment oddany Wielmożnemu y Nay- 
przewielebnieyszemu Jegomości Xiędzu 
Szczepanowi Pisldewiczowi Kanonikowi 
Regularnemu Sancti Spiritus de Saxia. 
proboszczowi Kaliskiemu, przez X. Bo- 
nawenturę Sikorskiego Franciszkana, na 
tell czas kaznodzieię ordyna.ryinego Ka- 
liskiego. a za dozwoleniem Zwierzcb- 
ności. do ?ruku podauy. Roku Pańskiego 
1753. dma 10. Ozerwca. fol.. k. 16 nlb. 
(ark. G 2 ). 
Na odwr. str. tyto klejnot zakona Kano- 
ników i pod nim 12 w. pol. Przypiaal 
aator prozą pol. X. kadonikowi. 
Jagiell. - Warsz. Uniw. 
SIKORSKI Fabian Sebastjan. Prae- 
dicatum laureati in philosophia honoriR, 
XIII. VV. DD. secundae laureae call- 
didatis; sub protectrice gratia celsissimi 
Principis, illustrissimi et reverendissimi 
domini, D. Joannis Alexandri in Lipe 
Lipski, Dei et Apostolicae Sedis gratia 
episcopi Cracoviensig, ducis Severiae 
almae Universitatis Orac: cancellarij 
faventissimi. Singulari favore periIJustris 
et reverendissimi domini D. M. Martini 
Waleszyński, S. Th. doctoris et profes- 
soris, collegii maioris senioris patria, 
eccl. cathedralil3 Orac. canonici, Montis 
S. Georgij in Scepusio et Praemyko- 
viensis praepositi, contubernij Hiero- 
solymitani provisoris, canonizationis B. 
Joannis Oantii procuratoris, librorum 
per Diaecesim Orac: ordinarij cenBoris 
studij generalia Universitatis Orac. pro- 
cancellarij meritissimi. Dum iisdeny 
VV. DD. candidatis, magisterij in ar- 
tibus Iiberalibus et philosophia docto- 
ratus licentiam solemni ritu conferret. 
In amplissima nobilissimorum hospitum 
praesentia attributum; Ac in vim rra- 
tern i amoris et gratulatorij affectu8 
a Fabiano Sebastiano Sikorski ejusdem 


la 
c. 
t
 
1 
V 
(I
		

/Bibliografia_28_095_0001.djvu

			SIKORSKI 


SIKORSKI 


89 


iest 

by 
llll- 
PU- 


laureae candidato panegyrico carmine 
celebratum. Anno quo 8ubj-ecto divini- 
tatis praedicatum humanitatis accesBi-t 
1,!37 die vero 4 mensis Julij. Craco- 
v1ae, typiB U niversitatiB. fol., k. 10 nlb. 
(ark. E 2 ). 
Poświęcone S. Filipowi Nerjuszowi. Zaczyna 
Ode Joanni Cllntio, potem Celensma Mar- 
tino Walesz,yński. Exo.minatorom. Dalej 
uczczeni wierszem: (i ich herby) I Roz- 
wadowski, II Blas. Zdunkiewicz, III Paul... 
Rzechowski, IV Mich. I{iIderski, VI Laur. 
Opeydowicz, VII Thom. Maikrzycki, VIII 
CaB. Bodurkiewicz, IX Thorn. Witkowski, 
X Ant. Kocikowski, Xl Mo.th. Canto Gosz- 
kowski, XII Jos. Barcz, Xln Pet. Le- 
lowllki, V Fabio.no Seb. Sikorski Michael 
Kuderski. - Sub auspiciiB Pet. Szyma- 
kowski Rectońil. 
Jocbłor 1586. 
Czartor. - .Jagiel. - Ossol. 
SIKORSKI (Kopaszinius) Jan Chry- 
zostom, bakałarz krak. Historia. S. S. 
Corporis ChriBti MiracvloBe Reperti Po- 
snanill.e In Polonia Anno Salvtis 1399. 
PaniB quem ego dabo vobis, caro mea 
eBt pro mundi vita. Joan: 6. Per Joan. 
Chrysostomvm Sikorski Art: & Phil: 
Bac. PermisBu superiorum. POBnaniae 
In Officina Typographica Martini Wol- 
rabi, Anno OhrIstI DoMInI (1604). 
"\V 4ce, k. 8 nlb. 
"}'ytul w ozdobnych ramkacb. Na odwr. k. 
tyto herb. "Grzymu:ła" z literami po bo- 
kach L (anrentius) G.(oślicki) E.(piscopns) 
P.(osnaniensis); niiej czterowiersz.. J)ooy- 
kacja Goilickiemu. . 
Po przedmowie opieuje prozą zbrodnię Zy- 
dów poznańskich, cuda jakie hostja zdzia- 
łala, wkroczenie rajców miejskich i bi- 
sknpa, zawiadomienie o tern WIad. Ja. 

iełły, wybndowanie świątyni, lIpalenie 
Zydów oraz kobiety owej, która hostję 
ukradła. Wreszcie cnda (Slązak Siepc w r. 
1429, Krz. Szydlowiecki, Piotr GnnieciulI). 
Potem następnje poemat, który lIię kończy 
diatryb,! in sacrameutarioG (zwalcza Lutra 
i Kalwina). WidoclInie stoi w zwi1!zku 
z owoczesną polemik,! religijnI!' 
T
 samą bi.torjo inaczej opracowanI} ob. 
pod Rerus (ló83) oraz pod 'l'reter (Sacr. 
corporis 1(09). Był to widocznie bardzo 
doniosły argument w walce z heretykami. 
Czartor. 
- Reve\"endissimo In Christo Patri 

t })omino D. ChriBtophoro Kazimil'ski, 
. el ąratia Epiacopo Kioviensi, Novi 
¥onorls Gratvlatio. A Joanne Sikorski 
n. Alma Academia. Cracouien. Philo- go 


, 
Irl- 
em 
tlc- 
!.y- 
łzu 
lWI 
CIA, 
30- 


na 
'a- 

h- go 
Ilb. 


110- 
ialll 


'. 


!le- 
rlR, 
UI- 
nil 
DlI 
Ipe 
,tia 
IRe 
Ir
j 
ns 
uu 
es- 
ria, 
Itis 
'0- 
ro- 
B. 


Im 

18 
ro- 

 111' 
IU'- 
to- 
'et. 
lin 
rR- 
:U8 
HU 


. sopbill.e Baccalaureo scripta. I. Rag. 2. 
Suscitabo mihi sacerdotem fidelem, qui 
iuxta cor meum & animam meam faciet, 
& aedificabo ei domum fidelem, & am- 
bulabit coram OhriBto meo cunctiB die- 
bus. Hebraeorum 5. Nemo RBsumit sibi 
honorem, sed qui voeatur a Deo tan- 
quam Aaron. Cracoviae Anno Domini, 
M.D.XO.IX (1599). w _ 4ce, k. 4 nlb. 
Na odwr. k. tyto Kazimirskiego "Bibersztein" 
i czterowienłz. Rozpoczyna Podolise Gra- 
tnlatio, potem inne wiersze: Cbaristirion, 
Anagrnmmlltll. Portus Kiiovia loquitur, 
Acrostichon, Chronographicum. Cało
ć nosi 
jnl: cbaraktcr igraszek językowych i sty- 
listycznyclI, częstych potem w epoce ba- 
rokn. 
WierBbow. II 1897. 
Chrept. - Czartor. - Jagiell. - Ossol. - 
Petersb. publ. - Zamoj. 
_ Gratulatio in reliciBSimum ln- 
gressum Abbatiae Suleoviensis Othoni 
Schenning Episcopi Livoniae. Oracoviae, 
Kempini. w 4ce. 
Druk po r. 1610. 
JUlzyński Dyk. II. 179. Uniw. Iwow. 
SIKORSKI Jan, Soc. Jesu. Rationes 
quod non tantum expediatJsed etiaID 
necesse sit Academiam Leopoli in 0011. 
S. J. erigere... (1661)... ob. tom XXVI 
str. 132. 
J8Bt to jedna z brosllnr nale!l}cych do 118- 
ei
tej polemiki, jaka toczyla silJ o Bało- 
i.enie Akademji Jezuickiej we Lwowie. 
Sikorski oilpowiada. Radymińskilimn (ob. 
tom XXVI. 50). 
Inne brolZury ob. Gostomski J. - Twardow- 
Ilki K. (Bicz 1649). - Rlltionell pro Uni- 
'Yersitatc.... - Argumentum... 
Łnkaszewicz Hist. szk6ł l. 167. - MucII- 
kowski Rękop. Radym. 20. - Brown 
368. - Załęski Je.nici... i Hid. zniesienia 
str_ 13. - FinkeI Hisł. nniw.lwow. 1894. 
atr. 20. 
_ Refutatiorationum quibus erectio 
Academiae Leopoliensis PP. S. J. im- 
pugnatur. (B. m. i r.). w 4ce, k. 6 
Jocber 1657 (na podstawie Bienk. Dod. 410 
Bentk.). 
_ Erekcia LwowBkiey Uli 11 versi- 
tatis (sic) 1663... ob. tom XVI str. 93. 
SIKORSKI Józef Kanty, Prof. Ak. 
Zam. (t 20 maja 1712). Disi!ertatio 
Historico-Polemica De OonciIiis, Quam, 
Sub Gratiosa Protectione , IlIuBtrissimi, 
Excellentissimi, & Reverendissimi Do- 
mini, D. Valentini ComitiB ab Oaioy, 
11
		

/Bibliografia_28_096_0001.djvu

			90 


SIKORSKI 


SIKORSKI 


Wężyk, Dei. & Apostolicae Sedis Gratis, pytania treiici rachunkowej. Ksiąika była. 
Epiacopi Ohełmensi
 Universita:tis Za- podr
cznikiem w szkołach pijarskich. 
. O . Akad. - Warsz. Uuiw. 
moscenS1S ancellariJ. In eadem Za 
moscensi Universitate. Studiom Theo- . - Mowy moralne przeciwko kłam. 
]ogico-Polemicum Pubiicae Disputatiolli stwu y roznym rodzaiom nierzetelnosci 
Exponit.AnnÓDominiMDOOLIV (17M). miane w szkołach łomżynskich przez 
Mense Typis Universitatis Zamosceusis X. Kazimierza Sikorskiego S.(cholarum) 
4 k 16 Ib P.(iarum) tychie Szk0ł Prerekta. Men- 
wce,. n. d . d . . 
Na odwr. k. tyto herb Wł}!yków "Wą!", aClUm O it, qUlsquis sapiens est, & 
pod nim czterowiers!I\. Dedykacja na dwa probus. QoinctiIianus. w Warszawie, 
kartnch. Na nnstl}nych czterech kartach: MDCCLXXVI (1776). W Drukarni J. 
Oratio in Ac tu Scbolastico. K.--Mci y Rzecz y pos p olite y U XX. Scho- 
Tu polemizuje.fII Luteranami. Nastł}pnją na 
8. kartach "Articuli Catholici
, to znaczy larum Piarum. w 8ce, k. 4 nlb., str. 167 
tezy w obronie katolickiego poglądu na i 1 nlb. (Regestr mów). 
sprawI! soborów. Tezy te były przcdmiotem Pierwsza karta przed k. tyto ma tytuł: Mowy 
dysput.y w pub). lectoriulII dirigente m. moralne. Na jej odwr. Approbac,)'1l dato- 
Joseph o SikorJki, theologiae poJemicM wana w Warszawie dnia 25 lipca 1776 
professore, ad objecta oppngnantibus Pl>. z podpisem: Paulus ""ischer Scbol: Pia- 
Reformatis, respondente M. Laurentio Złoba rum Prothonotllrius ApostoIicus eensor 
pbil. theol. et juriB auditore. Librorum ; niżej: Imprimatur JOAnnes 
Na ostatniej karcie: Sub felicis.imo regi- Aloysius Eppas, Offic. Gen. Var. 
mjne... Balthasaris Dulewski..
- rectori8. Na 3ciej karcie herb "Ciołek" w środku, 
Ossol. u góry i dołu herby Polski i Litwy. Ni!ej 
- ob. Oonclusiones - List przy- dedykacja Michalowi Jer!l\ema Poni"to1Y- 
jacieiski (1760) - Mikoszewski A. Bkiemu, biskupowi plockiemn, obejmnjl!cl& 
( Orator 1775?\ _ Ru g ieri Nico!. ( Gra- 2 karty z podpisem: X. IC Sikorski Schol. 
) Piarum Superyor y Prefekt ł.omty6Iki. 
ves considerationes ] 759) - Rydulski Mów jest dziesil!ć, ka!da przeciwko iuuemo 
Dominik Jan (Oitaris 1744). rodzajowi kłamstwa. Czł}sto wspominl\ 
Wadowski Wiadomość o prof. Akad. 1900 Kom. Eduk. Narod. i jej dzinłalnoiić (np. 
Itr. 319 i 214. str. 66), X. Hołowczyca wi..ytatora. itp. 
Przypisuj!! mu blędnie "List przyjacielski" Cytuje SenekI} (str. 146), Cicerona, Augn- 
1760 (obacz tom .XXI, 342). Antorem jego, styna BW. 
podobnie jak "Listu powtóruego" jest, Tyoc Nauka moralna (1924) str. 306. _ 
zdnje sił}, J. M. Krosnowski. Dl!bkowski Nauka prawa H!15. - Bent- 
SIKORSKI Kazimierz od S. Michała kowlki I. 66b. - Bielski Vita 142. - 
P . fobieszcz. wEncykl. Org. XXIII. 458. - 
iJaf (1736 t 6 sierp. 1780). Arithme- Matricula Piarum fol. Nr. 323. _ Horanyj 
tica brevis et facili:,; ad usum studiosae Script. Piar. II. 671. 
iuventulis. Per quaestioues collecta. Var- Akad. - Jagiell. - Warsz. Cniw. 
saviae M DOCLX.I (1761). ex typographia . SIKORSKI Marjan (Marianu!! a S. 
SIlC. Reg. Maj. Mitzleriana Superiorum Stanislao) Trynitarz (t we Lwowie 
J,ermissu. w 8ce, str. 5 nlb., Ib. 254 1763). Compendium Antilogiarum sen 
(bl
dnie 253, gdyż str. 139 powtórzona) Oontradictionum apparenter talium Sa- 
i 9. nlb. (Index i Errol'es). crae Scripturae ex diversis et selectis 
Zebrawski Bibljogr. matem. str. 409 zaznacza, Authoribus collectarum rito ordine A. 
że w jego egz. ,:a końcu .zDn
dowala si
 n. MDCOL VI. dispositum. Quibus Ad- 
Tabula Pytbagorlca na miedzI ryta.. '. . 
W przedmowie podpisanej swem nazwiskiem Junctae "su!lt etymologl
e NomlDu
 11,1 
przyznaje, te czerpał z r6inycb autoró," Sacra :Scrlptura proprlorum, cura & 
(m. i. cytuje Wolfa.) Dzieli rzecz na 9 roz- studio P. F. Mariani a S. Stanislao 
dzi
łów (D
 l1umeris .integ
iR, denomi- Natione Poloni, olim Concionatoris Ordi
 
nabs, fractJs, de reguhs arlth., de pro- " Ph ' l h . S . l . 
portionibuB, de potentiis numeroram, bO naru, 1.0SOp lae,. acraeq, Tbeo _ogla.e 
'łuaestioneB practicae, de divinationibuB - ProfessOrlB, Actuahs pro tunc Dlffim- 

ra!l\ Appendix 
x Diopbanto AleX&ndrino toris Provinciae S. Joachimi, Ordinia 
JII.cnndas quaestlooes compl
ctens). K
e. Discalceatorum SSS. Trinitatis Redemp- 
stJe praktyc..ne Sił to ..adama do rozwll
' " .' '. 
"linia. Divinationes to sił zagadki mate- tlOms .
aptlvorum, de
um S. Theologl.tte 
mat)'clue. W Appendixię III! "ierBzowanę exposltlvae Professorls. Opus EccleBla- 


st 
pl 
hi 
A 


f 
f 
f 
f 
E 
( 
I
		

/Bibliografia_28_097_0001.djvu

			SIKORSKI 


SIKORSKI 


91 


, był.. 
b. 


sticis & Scholasticis utilis8imum. Sn- 
periorum permisBu luci publicae exhi- 
bitum. Leopoli Typis SSS. Trinitatis 
A. D. 1759. w 8ce, k. nlb. 8, str. 449 
i k. nlb. 3 1 /! (Index i Errata). 
Po dedykacji: Maria!!, idą.. aprobacje, im- 
'primatur, wierszyk autora do i?isk. Wę- 
tyka. prBefatio oraz Quaestio praeambula, 
quid "it sensus SBCrlle Script,;,rae (
Bwia
- 
l'.Za, że ma ono sens podwóJny: hterah. 
i moralis). Księga I wyrównywa .przecz- 
110eci istniejące w piemie iw. Od str. 284: 
Księga. II, która podaje etymologje wy- 
razów hsbr.. chaldejskich, greckich. (Do 
Rtr. 521 nad stronnicami blędny napis 
"Antilogiarum"). . 
llzieło zasługnje na uwagę i ze Btancnl'lska 
dziejów teologji i filologji w PolBce. 
Jocher 2134, 2481. 
Czartor. - Drohob. - Jagiell. - 08S01. - 
Wileńs. 
_ Fasces Franciae fl.onbus fl.oridi, 
frondosis fłoreti fraticibus fłoridiores 
famigeris factiB fłorentissimi, ferriterio 
fractis ferriteris fautoris faventisBimi; 
ferventi flliorum fa vore, fasciati nempe 
e regalibu:
 Felicis Valesii Liliis funi 
datoris et plltriarchae ordinis Sanctis-l 
simae Trinitatis de redemptione capti- 
Vorum intra annuos applausus patriar- 
chae pariter ejusdem ordinis Joannis 
de Mattha laureati doctoris PariBiensiB. 
Contexti LĘ'chici orbis honoris illustris- 
8imo et exceUentissimo Domino, D. 
Joanni de Jabłonow Jabłonowski ca- 
t>itaneo Czehrinensi etc. etc. S. R. M. 
e
 Reip. coloneUo me('-aenati fav
ntis- 
!;lmo pronos in ter cuItus consecratl. Ab 
applaudente illuBtrissimo nomini coU. 
Leopol. Ord. SSS. Trinit. Red: Capt: 
fattis, fcstam ferentibus feriam 8vam 
februarij feriis feliciter fłorente. FLa- 
MIne faVstVs fertVr faVVens f Lorl- 
UVL V s fLos. Bcilicet quo spiritus 
Domini in flore Mariano requievit 
l\1DCCXXXVII. Leopoli, typis confra- 
ternitatis Sanctissimae Trinitatis cum 
priv. Sac. Reg. Majestatis. fol., k. 24 
(ark. 10). 
Od k. D idzie Fnmsn. Od k. G: Oratio in 
landem S. Jo:mnis de Mattha. W dedy- 
kacji genealog.ia Jablonowskich. . 
Chłędow. Spis 9ł. - .Jocher Mo8 podaje 
mylnie r. 1757 JagieJl. 
- Honor cum debito eultu B. SŁa- 


liw. 


:łam. 
Dosel 
)rzez 
rum) 
Men- 
it, & 

 wie, 
ni J. 
icbo- 
.167 


\łowy 
dato- 
1776 
Pia- 
lensor 
anne8 


Ddko, 
Ni!ej 
,tow- 
uj,!cs 
:chol. 
'68ki. 
uemo 
mins 
. (np. 
. itp. 
.ugn- 


ł.. - 
lJent- 

. - 
8. - 
ranyj 


.w. 


L S. 
,wie 
sen 
Sa- 

ctis 
, A. 
Ad- 


I III 

& 
Ilao, 
rdi- 

Iae 
ini- 
IDIIi 
I"I!P- 
r Ut6 

ia- 


nislao Casimiriensi Polono, Sacerrimi 
OrdinisOanollicorum Regularium Latera- 
nensium, Sanctissimi Salvatoris. congre. 
O'ationis Oracoviensis, Regni Poloniae, 
MaO'ni Ducatus Lithuaniae, academiae 
Or:Coviensis, urbisque Casimiriae sin- 
gulari patrono. In ecclesia ordinis sui, 
sub titulo Sallctissimi Oorporis Ohristi 
miraculis et gratiis ab antiquo Olaris- 
simo Carmine pDetico exbibitus a P. F. 
Maria.no a S. Stani::;lao olim philosophiae 
Sacraeque theologiae professore, orc1inis 
Disclilceatorum Sanctissimae Trillitatis 
redemptionis Oaptivorum. Ac luci pu- 
blicae communicatus. Anno Domini 1761. 
Cui adjungitur anteriori tempore, Sanctis 
patriarchiB nosh.is Joa?ni de Matta et 
Felici Valesio panegyrls sacrata. Leo- 
poli typis Oonfraternitatil:l SS!? Trini- 
tatis, Oum priv. Sac. Reg. Majest. fol., 
6 arkuszy. 
Na odwr. str. tyto na blasze ryty portret 
Stanisława Kazimierczyka (pod nim 4. w. 
łac.). Sam panegiryk części
 prozą cZ
8cilł 
wierszem. 
Jocber 5486. 
Czartor. - Jagiell. - Krasiós. - Waru. 
Uni". 
_ Hypomnema Ordillis Discalcea- 
torum Sanctissimae 'l'rinitatis, Redemp- 
tionis Captivorum, in Inclytum Regnum 
Poloniae introducti promotione Emillen- 
tisl!imi Joannis Oasimiri, Donboff, S. R. 
E. Oardinalis, Serenissimi olim et In- 
victissimi poloniarum Regis Joannis III. 
Post Celeberrimam ad Viennam Au- 
s.triae Victoriam, FavoribuB, et Protec- 
tione Plantati, Muni6.centia Celsissimo- 
rum, IlIustri6simorllm, Reverendissimo- 
rum Perillustrium Fundatorum Propa. 
gati:Apostolico munimine BenedictiXIlI 
Papae in Provinci
m. Sancti J
achimi 
Redacti. RedemptlODlbus OaptIvorum 
Christianorum Oondecorati. Opus du- 
plici Indice Alphabetico nempe, et Chro- 
Ilologico illustratum, curR et labore R. 
F. Mariani a S. Stani!\lao, Natione P«?- 
loni. Oli m quatuor vicibus Ooncionatorł8 
Ordinarii. Phil()sophiae, Sacraeque Theo- 
logiae Professoris. nuM ejusdem Ordi- 
nis et Provinciae Chronologi. Varsaviae 
In Typographia S. R. M. et Reipublicae 
CoUeO'ii Schola.rum Piarum, Anno Do- 
CI
		

/Bibliografia_28_098_0001.djvu

			w 


SIKORSKI 


SIKRANSKI 


m.ini MDOCLIII (1 'ió3). :CoJ., k. nlb. 6, 
str. 8M i k. nlb. 24 (Indeksy i Errata). 
Na odwr. k. tyto cytaty I/J ant. lać. i . Za- 
lu.kiego. Dedy1l:o:cjn PatribuB Prov. S. 
JoacDimi. (Cytuje w niej ZodiacnB Pa]in- 
geniusa). Potem licencje i liet biBko Za- 

askiego do Józ. Jabłonowskiego, w którym 
Zaluski przypomina ma żaslugi przodków. 
Wre.zcie FacuUas ordinis -S. Benedicti 
i aprobacje. 
Dzielo to dzieli się na cztery ksi
gi. Ksj
ga 
I opisuje życie, i _gon Jana III króla 
Polskiego, fandatora Trynitarzów w Po]- 
lice; zawiera tei pochwaly .Jana Kazi.. 
mierza Donboffa kardynała. 
Ksi!:,ga II od Itr. 123 mówi o sprowadzenin 
zakonu Trynitarskiego do Polski i pier- 
wszem jego zalo!eniu we J.wowie. 
W ksiodr;e III od str. 471 opilane są. inne 
k]asztory Trynitarskie w Polsce i Litwie. 
W ksi!:dze IV. od Itr. 811: wykupywanie 
Polaków przez Trynitarzów polskich po- 
czynione"" Jatach od r. 1688-1743. 
W carem dziele dalo wjers.,., epitafjów, 
paąegiryków, listów, doknmentów. Pn;y_ 
n.osi wiele materjalu historycznego. Z wał. 
niejszych olObiatości, o których tl1 III) 
wzmianki wymieniam: Bisk. :BrzodowlIJd, 
kard. Donhofr, hetm. .Jablonowski, Jan 
III, Karczewski Jan, bisk. Kobie]ski, arcyb. 
Lipski, chor. Łoś, bisk. Małachowski, woj. 
NitosławsJd, l'ajewllki, Józef Potocki, Ha- 
dnejowski, Rojewoka, hetm. Sapieha, biBko 
Skarbek, Wielborscy Antoni, Wacla.w, .10. 
anna, Felix, Wyżycki at"cyb., ZaluBki 
bisk., Zimorowicz poeta. - :Nadto liczni 
'Trynitarze. 
Indeks alfab. zajmuje na końca k. 12, po- 
czem: Index Chrono]ogicuB lIeD Epheme- 
rides; Cwdniejsze wypadki .. łycia !la- 
konu). Wreszcie Errata. 
Jocber 9393. - Załuski Aneoc1. .Jablon. _ 
MuchJi6ski w Pam. relig. i mor. łom 82 
i 33. - Szajnocha w Szkieaeh hist, II 
18&7. 
:Branie. - Czartor. - JagieU. - Krasiń:. _ 
08S0]. 
- Brevis notitia rerum Ordinis 
Sanctissimae Trinitatis de Redemptione 
Captivorum, ex varijs, cum domesticis 
tum potissimum Extraneis, jisque gra- 
vibus Authoribus, in usum Historiorum, 
extraneorom pro mora patriae Concio- 
nałornm, et Elogiographorum ejusdem 
Ordinis, collecta; atque praevjja, ad 
quos de jure spactant, facultatibus im- 
presBa anno Verbi abbreviati 1 '164. Leo- 
poli Typis Collegii Societatis Jesn. w 8ce, 
k. 8 nlb. (dedykacja, przemowy, pozwo- 
leni" j rege8tru rzeczy) oraz 2tr. 224. 


Janozki (Lex. 11. 189) wymienia autorem 
Marjana :3ikorskiego. Pod dedykacjI} kaszt. 
czernich. Cieszkowskiemn podpis: ReJi- 
giosuB Ord. Excalc. SS. Trinit. 
Obejmnje trzy części. W Cz
ści l. od str. 
59 jest rozdział 6 o wykupionych 1'0- 
Jakach i Litwin.acb z niewoli niewiernycb 
prBez Trynitany a* do r. 1762. Czarpat 
z Baroniusa, Kwiatkiewicza i innycb. 
.Jocher 9394. JllgieU. 
- :Rok odkupienia. Rok dniami 
Męki J ezusowey wymierzony, W nie- 
przemierzoną zadnemi czaay wiecznośó 
nader szcz
śliwey wolności dla naB 
wiecznych pierwey więzniow zamie- 
niony Biegiem Kaznodzieyskiey pracy 
podczas Piątkowey dewocyi w Kościele 
Lwowskim Zakonu Troycy przenay- 
święt
zey od Wykupienia Niewolników 
uremonstrowany': przez X. Maryana od 
Swiętego StaniSława Zakonu zwyż po- 
mienionego, Ordynaryu8za Kaznodzieię 
Lwowskiego na ten czas, teraz zaś S. 
Theologii Aktualnego P.rofessora. Tu- 
dziesz Za dozwoleniem Starszych do 
Druku podany. Roku wyiscia naszego 
na wolność Synow Boskich, Łaski y nie- 
śmiertelney Chwały 1747. we Lwowie 
w Drukarni Brackiey Swiętey Troycy 
J. K. M. w 4ce, k. tyt. i kart 3, str. 207. 
Przemowa do EwarY8ta Kuropatnickiego. 
Dzielo obejmuje sześć kazuń na szeać 
pil!łków. 
Jocher 4650, £i00ł. 
Czartor. - OIlSO]. - Wileń". 
- ob. Macedo Franciscus a S. Au- 
gustino (1 '1M, Vitae J. MattaJ Przewod- 
nik 1 '150). . 
Janocki Lexicon I. 152. i 3; II. 188. i 9. _ 
:Barto6!1. Ko6cioly warsz.I865. - Sobiea
cz. 
"1ł' Encykl. Org. XXIII. 468. - Jablo- 
nowski Mosaen,m 151. - Krzyźanowski 
w Pam. relig. mor. :XX. XXI. - Chl
dowlI. 
Spis 94. 81. - Enc. Kolio. XXV. 
Sikorski Stanisław, adwokat ob. 
Bogusławscy - Processa. 
Sikorski Laurentius, Praepos. Tarno- 
grodensis (t 4 aty cz. 1715) ob. Frąckie. 
wiczJan (Speculum animorum 1688)- 
Gniński Samuel(Theses exlogica 1699)- 
Muto (OheJm. Decanat. 1'102) - Wie- 
liński Ign. Marcin (Lauru s 1695). 
W.iłowski Wiadom. o prof. 1900. 
SIKRAŃSKI Albracht (Olbracht). 
CoJJoqvjvm Charitativvm, Abo RO:l;- 


me 
z1 
ny 
Al 
co! 
ko 
(1ż 
T
 
k. 


( 


] 
1 
1
		

/Bibliografia_28_099_0001.djvu

			SILBERSCHLAG 


::1 
kaszt. 
ReJi- 


SILESIA 


93 


mowa Braterska. Polaka Reformata, 
z Mazurem Starym lUtholikiem, o pew- 
nych rzeczach w Wierze. Przez W. X. 
Albrachta Sikranskiego, Plebami Suin- 
cołąckiego, szczyrze wypisane. W Kra- 
kowie, W DruKarni Wdowy, y Dźie- 
(liicow Fraućiszka Oezarego, J. K. M. 
Typog. Roku Pańskiego, 1652. w 4ce, 
k. a nlb. i str. 272. 
Nu. odwrocie: Cantela bonis catholicis con- 
tra baereticos. Poczem na 2 k.: Porzadek 
quaestiy w tey ksil!zce opisanych (spis 
rzeczy) - i przedmowa: Do prawowier- 
J1ego czytelnika. 
lło7.biera w ksil!zclI na
t. pytania: c.y wol- 
J10
Ć wiary ma być dozwolona? czy jest 
potrzeba reformowania wiary? o przeło- 
żeńBtwie Ojca BW., jeśli wolno czytać i wy- 
kładnć pismo 
w.? o ceremoDjach Btaro- 
dawnych? o ofierze mszy, eucharystji, 
o Komnnji pod jednI} i dwiema postaciami, 
o spowiedzi, o postach, o celibacie, o ł.y- 
'Wocio zakonnym, o czci świętych, o obra- 
zach i rlll
kwjaeh, o pogrzebach i modli- 
twach sa dus.e, o czyścn. Na te tematy 
rozmawiają. ze sobl} "Mazur Stary Ka- 
tolik" i "Pojak Reformat". Obaj cytujlj: 
bihłj
, pisarzy kościelnych, Erazma Rot., 
Lutra, Kalwina, Baroniusza itp. N!t Btr. 
176 cytowane obyczaje Turk6w oraz 
Schizmatyków pobratymców pogan i sam- 
siadów ich (o czerńcach i Bazyljanacb) 
na dowód, że WSZYBCY znają zakony. 
Ostatni gloll i zwycięstwo przyznaje autor 
zawsze I\laznrowi-Katolikowi 
l>odnietl} do napisania tej pracy dllło nie- 
'Wl}tpliwie Colloquium chr.rirativnm Toru- 
nense, o którem jest w pierwszej rozmo- 
wie (str. 6 i 7) wzmianka. Tamże zabawna 
anegdota o pustelniku, który chcinł Pana 
Boga pogodzić z ozartem. 
Jocher 3246, 9611. - Dentkowski II. 547 - 
Jnbłonow. :MUB. polon. 229. zwie go pro- 
boszczem Stanil}tek. 
Wilder w Kat. ant. z r. 1914, cenił 10 fB. 
Czart. _ Jagiel\. - OSBOI. - Krasińs. 
Siłaoze w Polsce ob. Fortuński W. 
(Kalendarz J 769). 
. SILBERSCHLAG. Dankpredigt beim 

rl
densfeBte wegen des zwischen Kg!. 
D a,lest. von PreuBsen, der Kaiserin v. 
ngarn und Konig von Pohlen ge- 
schlossenen Friedens 1763. 
Silenu8 ob. Kosiński Grz. (1642). 
d 'Silesia (Śląsk, Schlesien) ob. (opr6cz 
t.uków podanych pod Schle$ien w to- 
nJle XXVII str. 205-206): Ada.ms 
(Letters) - Agenda (17Jó) - Ana- 


I str. 
Po- 
:Dych 
s.rpat 
I]]'ch. 
jll. 
farni 
nie- 
rIOŚÓ 
nas 
nie- 

acy 
liele 
1ay- 
tóW 
. od 
po- 
:ieiQ 
i S. 
Tu- 
do 
;e
o 
me- 
wIe 
ycy 
!07. 
ego. 
zeać 


9. 

u- 
od- cz. 
bro- 
VBki 
.WI. 


ob. 


DO- 
:Ie. 


I- 
le- 


t}. 
):1;- 


lecta Si1esiaca (1793 ob. Sachs) - 
Baszko Godz. (1730-70) - Bielski 
Joach. (1579) - Bohme (Beitrllgc zur 
s(
hles. Geschicbte 1770 -5) - Bu- 
ckisch (Kircbenhistorie 1685) - Bzo- 
wius (Tutelllris SiIesiae 1606) - Con- 
fil'mation (1577) - Oopeyen (1620)- 
Oopia (1695) - Oorvinus (Silesiae 
deseriptio ob. Bibl. XVI. 363) - 
Orusius (Krause) (Miscellanea silcsiaca 
1722-8) - Ounradi (togata 1706) - 
Ouraeus (Ch1"onica 1571, 1585, ob. tom 
XXVII str. 206; Rerum 1607; Anna- 
łes 1585) - Deverdeck (numismatica 
1711) - Dobner (Monumenta Bohemiae 
1764-84) - Dogiel :M. (Disserta- 
tio) - Ehhard (Kirchengeschichte GIo- 
gau 1783) - Ehrhardt (Nene Dipl. 
Beitrl1O'e 1773-4) - Felbinger Jan 
(Schul
n 1774) - Feyerlin (Ohronik, 
Ringsgeschichte)- Fcrdynandll(Copey 
1621) - FUld[ler (Bio et Bibliographie 
silesiaca 1729; Sammlung zur schles. 
Historie 1738; Schlesische Bibliothek 
1731) - GoldaBt (tu liczne dokumenta 
śląskie) - Hallrnan (AdlerB Flugen oder 
Konige 1672) - Hanke (De Siles. rebus 
1705; Vratislavienses. Lipsiae 1701; 
De Silesiis eruditis 1707; Antiquitates 
1702) - Hansi Mac. (1705) - Hedwig- 
legende - Henel (Silesiographia 1613, 
1704;Breslog ra pbiaI613)-Intercession 
(WIad. IV) (1636) - Kausch (1796)- 
Klouer (1740) - Klose (Von Breslau 
1781) -" Kromer Marcin (Epistola de 
annulibus Silesiae w Polonia ló78) 
Kundman (Silesii in Dummis 1738)- 
Leupold (Initia religionis 1758) - Lucae 
I!'ryd. (DenkwUrdigkeiten 1689 czyli 
Ohronica von Schlesien) - Ludewig 
(ReHquiae manuscriptorum 1720; tu dużo 
dokumentów śląskich) - Liinig (Oodex 
diplom. II; tu źródła śląskie) - Mickan 
(Oatholica religio 1740) - Mitzler (Srcip- 
tores III) - MolIer (Hist. ducum Ligni- 
censium 1621) - Nachricht (von den 
Schriften 1746; von der Verfassung 
1741) - Nachricbten iiuer Schlesien 
(1794) - Nakiolski (Micchoyia 1634)- 
Naso Ephr. (1665) - Pachaly lVer- 
suche iiber SchleB. Gesch. 1776--7;
		

/Bibliografia_28_100_0001.djvu

			94 


SILESIA 


SILLER.Y 


Sammlung der Schriften 1790) - Pec- 
censtein (Ouraeu8) - Pez (Thesaurus 
1721; dokum. śląskie) - Pistorius (Ge- 
nealogia) - Por.;iU8 H. (Aposmation 
]592) - Privile
ia (1725) -- Rapold 
(De Silesia) - Re1i
io (1741) - Re. 
8criptum (1707) - Rhenius (Historia 
1693) - RimpJer (Provinciale 1697) - 
Rolle Teod. (Honori 1663) - Rositius 
(Chronicon; ob. tom XVI 363 i XXVI 
370) -. Runge (Miscell. literaria 1772; 
Notitia 1775) - Sachs v. Loweustein 
(Zur Historie 1785-1790; ob.' AIJa. 
)ecta) - SchickfuBs (Ohronica 1625)- 
Schlesien (Nachrichten und Documente 
1'141; Daa erfreute Scblesien 1745; vor 
1740; Der schles. Chronica Ander Tej] 
1714) - Scriptum silesiacum (1620) - 
SchonaeuB And. - Schroeter Adam 
(Elegiae 1550) - Schurtzfłei8ch (Opera 
1699) - Seidel (1707) - Silvius Ae. - 
Sinapius (Senfft) (Silesiae conversio 
1108; Ouriositll.ten 1720-8; OJsnogra- 
phia 1707) - Sommer (Regnum Van- 
Dianum ant. Siles. 1 '222; Silesia 1720) - 
Sommersberg (Silesiacarum rerum scrip- 
tores 1729-32 oraz Accesiones... .. 
1729) - Sthenus (Stein) (Descriptio 
Silesiae 1512) - Tabulae geneal. du- 
cum (1724) - Thebesius (Lign. Jahr- 
bUcher 1733) - Walther (Silesia dipJo- 
matica 1742) - Valturinus Pankracy- 
Wanderungen (1798)- Worbs(1793)- 
ZolIner (1792) - ZuBlltze (1785). 
:NaJeiy nadto uwzgl
dnić odByłacze podane 
pod nazwami miast jak Wrocław, Głogów 
LignicII;. Brzeg itp.... oraz pod nazwi- 
skami Slazak6w - autorów. 
:Bliższych ';Bkazówek bi.bljogr. o. drokach 
odnoszących Bil} do SJą8kll i Slązaków 
w granicacb w. XV-XVIII naleiy szukać 
w naotępnj,!cych dziełach: Thomas I.ite- 
raturgesch. von Scblesien 1824. - Pa- 
ritios Commentatio de Silesiis eruditi. 
1816. - Gruenba
en Wegweiser dorch 
scbles. G. Quellen 1889. - Markgraf Die 
Entw. dcr schles. Gesch. w Zeit. Ver. 
Gesch. 
chl. 1888 XXII str. 1-24. (oma- 
wia prace Cureosa. Loca!', Ratela, He. 
nela, Schickfossa. R8polda, Sommersberga, 
Klosego). - Pinkel Bibl. nr. 679 i nast.. 
5858 i n., 10278 i nast., 20111 i nast., 
23784-879 i uzupeln., 35861-892, nr. 
B053 (w Dod. II), tom III str. 2007 i pas- 
mim. - W
clewBki Ślązacy w Polsce 
W Przew. nauk. i liter. 1879. - Baueh 


Beitrllge zur I.iteratorgesch. deR schle.. 
Hom. 1892-8 (oraz inne monogra'je. 
Baucha). . 
Bibljogrnfję druków pol.kich na Sląsku ciesz. 
opracowal ks. Londzin w T. 1898 i 1916 
oraz: Szeruda Pocz
tki pism. ew
ng. 1923. 
Do. dziejów języka i tywiołu polski!'go na 
Sląsku liczne 
ą mnterjaly w po wytej 
cytowanych dziełach. Specjalnie obacz pod: 
Raoch (1761)- Buquoy de Vaux (1796)- 
Dobracki (1668-1681) - ErneBti (Hand. 
biichlein 1689, ForytRrz 1674) - Gdac.ioB 
Adam (1640-1688) - Haekenberger 
(Prawdz; jedzina 1761) - Heiodrieh 
(gwara Sląska 1749)- Roter Jer. (Scbliis- 
zel 1616) - Schlag (l{ozmowy 1739, Ge- 
IIprache 1736, Korresp.). - Tirocinium 
(Deotsch poln.1794) - Vockmar (1612)- 
Zasndius - Miillenheim J. E. (Gram!lla- 
tica 1717, 1726, 1750) - Polak w 
Ią- 
sku - Bicki Jerzy (przepiski 1727) - 
J\:atecbismusa (1G87, w tomic XIX. 187) - 
Abecadło (1775) - Kalendarzyk (175m- 
Słah,:,ń Edm. t1773). 
Mapy Sląska oh. BertiuB (1600) - Helwig 
(11)61) - Mercator - Nigrini (1724) - 
Scnltetos J. - SinapsoB D. - Obacz 
() mRpogl.afji iiląskiej: HeyeT Die karto- 
grapb. Darstellungen ScbJesiens w Zeit
. 
dEr Ges. Sch\. 1889. XXIII. 
Silesiacum scriptum (1620) ob. 
Scriptum. 
Silesii ob. Hankius MartinuB (De 
eruditis 1707; De majorib. antiq. 1702; 
De rebus 1705) - Hangi Mathaeus 
(1705) - Kromerus Martinus (1578). 
Silesicae res ob. Oureus Joachim 
(1607) - Hankius M. (1705) - Pec- 
censtein Wawrzeniec (1605) - Som- 
mersberg Frid. Wilh. (Silesicarum re- 
rum 1729). 
Silesius Adamus ob. Neugebauer 
Salomon (1620). 
Silesius Angelus ob. SclJeffłer Jan. 
Silesiu8 Anselmu8 ob. Ephorinus. 
Silesius Christ. Timaeus ob. Fau- 
tores (1645). 
Silesius Wollfius ob. Paprocki Bar- 
tłomiej (1584). 
Silex et Quartz ob. Uarosi J. F. 
(Sur genćratiol1 1781). 
Silicki Alexander ob. Antonius a SS. 
Sacr (Lumen 1737). 
Silius Stefan, rytownik ob. Ooste- 
nus Mar. (Aequilibrium 1641). 
Sillabu8 ob. SyllabuB. 
SilIery Stefan ob. Genlis. 


lUI 
nil! 
Ar. 
Inl' 
Cal 
cic 
Sil 
l'} 
.A.I 
(al 
Se 


gil 
bą 
kc 
tu 


b
 


bf 


s, 


(1 
tu 


11 


S 
ei 


\' 


(:  
eJ 
li 


13
		

/Bibliografia_28_101_0001.djvu

			SILNICKI  


SIL VIUS 


96- 


le.. 
,'je 


SILNICKI Benedykt. Rosa Horida, 
IlIustriss: ac Rńdiss: Domino, D. Sta- 
nislao de Buźenin Pstrokoński, Dei .et 
ApoBtolicae SediB Gratia, Episcopo Oheł- 
mensi, praepoBito Plocen. &c. &c. Auspi. 
caŁO Tinecen: Abbatiam adeunti, 01n- 
CioBae salutationis ergo a Fr. Benedicto 
Silnicki d. cq; Cracoviae, jn officina 
l'ypographica Valeriani Piątkowski: 
Anno Domini, 1647. w 4ce, kart 10 
(ark. Oz). Jagiell. - OSHol. 
Silnlcki Gabryel ob. Sleszkowski 
SebaBtyan (Vaticinia 1611). . 
Silnicki Jan ob. Caulon Valen. (Sl- 
giero. III. 1615) - SleszkowBki Se- 
bastyan (Vaticinia 1611). 
Snnicki Nikodem i Jan ob Kwiat- 
kowska - ObodzińBki Sam. (Promp- 
tuarium 1665). 
Silnicki Piotr ob. SleszkowBki Se- 
baetyan (Vaticinia 1611). . 
Silnicki Samuel ob. Sleszkowskl Se- 
bastyan (Vaticinia 1611). 
Silnicki Stanisław ob. SlelSzkowski 
Sebastyan (Vaticinia 1611). 
Wotschke Fr. LiBDlan. 1903 str. 276. 
Silnicki Władysław ob. Candor 
(1683) - Dębkowski Stefan (Ver au- 
tumnale 1683). 
Silnie ob. Sierakowski Wacław (O sil- 
niach 1799). 
SILSKI 1.. Applallsus dominicus a(
 
8ienieński Decanum Gnesnens. natah 
ejuBdem die. Gedani 1720. fol. 
Silvester Jan ob. Pallnonius Syl- 
"ester. 
Silv88ter II ob. Bzowski Abrabam 
(8. Adalberti 1629). 
SILVESTRE Alexander. Grammatica 
gallica et latino-polonica ad usum Gran- 
des- Mousquetaires in Regia VarBav. 
academia... par Alex. Silvestre. Var- 
Bąviae S. P. 1 'l32. w 8ce. 
Załoski Progr. s. 72. 
SILVESTRINI Konst. Oonstantini Sil- 
vestrini Phil. et Medic. Doctoris, olim 
.nilitiae Sacrae et Oatholicae Maj. His- 
IJlI.niar. Regis Medioi, Disserta
io ep
- 
lI
olaris cle epilepsia... Doctor
 
edl- 
C1nae et Phi1os. Antonio BrzyskI dlcata. 
ąrac. pridie idib.Octobr. 1731. huu
il: 
ll muB sel'vua CouI!tanlinu9 Silvestnm 


ISZ. 
116 
23. 


na 
tej 
od: d- 
io. er 
ich 
ii s- 
łe- 


1m 


la- 
ilJ- 


rig 


.cz. 
GO- 
tR. 


b. 


)e 
2' 
, 
J8 
I). 


lU 

- 
[l- 
e- 


n" 


[l. 
s. 
1- 


,- 


i'. 


. 
,.. 


,- 


PhU. et Medic. et in FloIoent. Excell.. 
DD. Meaicorum academia Col1ega. (Na 
końcu:) Oracoville ex typographia Uni- 
versitatis. fol., ark. 3. 08801. . 
Silvestro (a) Franciscus ob. Leś- 
niewski (1758). 
Silwestrowicz ob. SylweBtrowicz. 
Silvius, collega major w Akad krak. 
ob. Samborilanus G. (1566). 
SILVIUS Aeneas (Piccolomini Bar- 
tolomaeus, papież Pius II) (1405 t 1464). 
In Europam.... MemlDingen, Kunne, 
1485. w 4ce, k. 86. 
Dziełko to, napisane prze!: kard. Piccolo- 
miniego w r. 1458, było wielokrotnie prze- 
drukowywane blldź samo bądź w łlłczn08ci 
z innemi jego historycznemi pismami._ 
Z licznych tych wydań pod8j
 niźej tylko: 
1) krakowskie 2) oraz paryskie ,; r. 
1634 - inne pomijam. Samo dziełko 
przynosi de
o szczegół6w do rzeczy pol- 
skicb mianowicie: De Schlesia provincia " 
De Polouiae r
gione vasta... quod in 	
			

/Bibliografia_28_102_0001.djvu

			96 


SIL VIUS 


SIL VIUS 


Epitoma Europae... Situs et di- 
stinccio ABiae... (1512. 1517, 1ó19)... 
ob. Stobnica Jan. 
Jest to wycil}g Jana I:e 8tobnicy . dwóch 
dzieJ: Silviusa tj. z "Europa" i "Asia", 
pomnożony dodatkami Stobnioy. 
- Epistola de mi seria curatorum 
seu plebanorum... ob. Epistola (tom 
XVI. 73). 
Wierzbowski II 1957 i 1958 opiBuje dwa 
odbicia (oba l: bibI. peterab.), l: tych jedno 
ma na tytule herb Krakowa. Autoratwo 
przypisał Aeneasl:owi Silv. . 
- EpiBtolae in Oardinalatu editae. 
Al'gentorati 1472. roI., k. 215. 
- Epistolae in Pontificatu editae... 
Mediolani, Zal'otis, 1473. fol., k. 180. 
- Familiares epiBtolae datae ad 
.al11icos... Anno salutis 1477. Lovanii. 
- Epistolae... Argentorati 1475. roI. 
'l'e i inno wydania jego Listów opisuj!} 
Grllsse 'l'resor 25 -26, Brnnet, Hain i inni 
bibljografowie. Między tymi IiBtami jeBt 
sporo Poloniców. Nie wyliczam ich bIi:tej 
I:e wzgll)dn, ie nczynil to Lewicki w Bwoim 
Index actorum (Acta hiRtorica) 1888 nr. 
3226 i nast, podajł!c regesta dotyczł!cych 
nas listów En. Sily., o ile nie weszły do 
Cod. Epist. - Ale opróc8 listów uwzgll)d- 
uionych przez Lewickiego sI! taHe i w nie- 
któryeh innych wzmianki o Polsce. Dla 
przykładn cytujl} Iiaty na str. 647 i 663 
w zbiorze Opera quae extant 1551. _ 
Kodeks rękop. zbioru listów przez siebie 
pisanych przesłał Piccolomini Zbign. Oleś- 
nickiemu, o czem Wilzniewsid III. 325. - 
OleBnickiego w swych pismach kilkakrotnie 
wycbwala jako swego przyjaciela, chocid 
oaobiicie go nie znal. - Dotyka ich sto- 
sunkn Caro \" Dziejach pol. V (ob. ni:tej). 
- De situ et ol'igine Pl'uthenorum, 
-de Livonia; eius ortu et situ; de bello 
Thurcorum et Hungal'orumj de origine, 
of6cio et progressu Heraidorum. (00- 
loniae, 1470r). w 4ce, k. 27. 
Inne wydanie opiBuje z bibl. petereb. Wierz- 
bowBki II. 807. Ma ono tytuł: 
- Enee siluij episcopi Benensis de 
J'litu etorigine Pruthenorum. Et quo paclo 
bec regie in religionis tbeutonice po- 
testatnm deuenerit. ac de controuersia 
successu temporis intel' religiosos et 
communitates orta et eiusdem progressu. 
incipit reliciter. w 4ce, k. 24. 
Wydań w w. XV było kilka. 
Grllsse 'l'resor str. 27. - Hain Addenda nr. 
212. - Ciampi Bib\. nr. 9. - Przedru. 


kowane w zbiorach Pistoriusa (Corpo' 
1582) i Mitz\era (Scriptores I) _ JII' 
tez drukowane w jego "Operau. - Nowo' 
czesny przedruk w Script. Rernm ł'ruted' ł 
tom IV. 
- Historya Piękna o miłości En' 
riala z Lukrecyą, nie tak dla iakiey 
ros koszy, iako dla ochronney zbytniey 
y niepotrzebney miłoBci. Przełożons 
z Łacińskiego na Polskie wierszelu 
przez Obrzysztofa Goliana. (B. m. i r.). 
w 4ce, k. 47 Ib. 
Pierwowzór lacińaki napiBany w r. 14łł 
wYBzedł drukiem po r, 1470 pt. De duo- 
bua arnantibus. Doll!czany bywal do zbiora 
listów Eneasza. - O wydaniach i tłlV 
maczeniach na ró:tne jl)zyki ob. Grasse 
'rr
sor str. 26. 
Golian dokonał polskiego przekladu wier- 
szem z prozy. Poemat jego liczy 287ł 
wierszy. 
W liczbowaniu kart sI} pomyłki. - "Drnk 
gocki, zapewne w jednej z druk. kruk. 
z drugiej poło XVI wiekn. 
Prsedrukowal w Bib!. piso pol. 1896 Adalberg 
(ob. recenzjfJ BrUcknera w Kwarl. hist. 
1897). - Wisłocki Pry.ewodnik bib!. 1890 
str. 34. - Ptaszycki w Upom. dla Orzeaz- 
kowej str. 490 i w przedm. do Wize- 
runku Reja. 
Czarnecki w Rnsku (Bawor.) _ Wrocław. 
miejsko 
- ob. DeciuB (De vetuBtatibu8 
1521) - Freher Mar. (1717) - Mitzler 
Wawrz. (1761) - Paduanus Hieruny- 
mus (Jesuita 1504, Poenitenliarius 
1514) - Pistorius Jan (1582) - Reus- 
ner Mik. (tom XXVI. 274) - Stobnica 
Joannes (Introductio 1512) - Trt:ter 
(De episc. Varm. 1685 str. 41). 
Zbiorowe jego dzieła pt. Opera omnia wy- 
szly po raz pierwszy 1561. w Bazylei, 
a później były kilkakrotuie przedruko- 
wywane. (Najkomp!etniejBzem jest I:dycja 
bazylejska 1571, o czem Grll.sse l. C. 
str. 26). 
Wzmianki o Polsce w innych jego dziłJłach 
(tn nieuwzględnionycb) sł! dOBć częste, ale 
podrr;ędnej doniosłoiici; np. w Hi.foria 
Bohemica, lub w COlOm. in IibroR Pa- 
normitae o KalO. Wielkim i o bitwie pod 
Grnnwaldem; albo wreszcie w dziele: 
De ritu, sitn, moribus Germaniac jest 
ustęp o Krakowie, o OIEliinickim i ej klm- 
dydaturze PiccoI. na bisk. warm. 
Kard. Piccolomini wzial mianowicic w r. 
1466 udział w spor
e mil)dzy Zakonem 
krzy:t. a stanami pruBkiemi i Polakl}. przy- 
Czem starał sifJ o uzyskanie biskupatwa 
warmidlkiego. (l\az. Jag. popierał Jana
		

/Bibliografia_28_103_0001.djvu

			SIL VIUS 


SIL VIUS 


97 


---- 


(Corpo' 
_ J"C 
. Nowo' 
})rnted. 

i EJ 
iakiey 
ytniey 
rożons 
:rszelU 
. i r.). 
'. 1414 
le duo- 
I r.biorlJ 
i tłlV 
Grasse 


I wieI"" 
r 287ł 


. "Drnk 
. kruk. 


lalberg 
ł. hilt. 
I. 1890 
)rzea". 
Wize- 


'odaw. 

j6k. 
ltib1l8 

itzler 
runy. 
iarius 
Rcus- 
buica 

rt:ter 


a wy- 
azylei, 
druko- 

dycja 
I. c. 


.iłJłach 
te, ale 
i.toria 
'8 Pa- 
e pod 
Iziele: 
: jest 
J kan- 


w r. 
tonem 
przy- 
patwa 
Jaua 


Lutka). On także rozstrzygał Bp6r o bisk. 
che
mińskie vv r. 1457. St
d pochodzi 
jego korespondencja z Knz. Jag. i st
d 
datnje Bię jego zainteresowanie Prusami 
i Polską. - (Obacz o tem Voigt Enea 
Silvio II. 225). - W r. 1458 jako pa- 
pież prsgnąl wciągnąć PolskI} do ligi 
antytureckiej, potem do ligi antyhussyckiej. 
Znaczna liczba aktów i listów En. Siły. 
w 5prawach polskich ogłoszona jest dzi- 
siaj w Cod. Epist. np. II str. 5 i nut., 
III Btr. 116. - List do Zb. Oleśn. ogłosił 
Zeissberg w Zeits. fut jjilterr. Gimn. 1871.- 
Por. także: Chrzanow:ski i Kot Humanizm 
i reform. 1927 str. 53 (list z r. 1453 od 
Oleśn. do Piccol.). - Jego Carmen de 
S. Adaib. wydał Kolberg 1892. 
Ani stosunek Eneasza do Polski ani wplyw 
jego pism na rozwój humanizmu w Polsce 
nie BI} dot
d opracowane. 
Voigt Enea Silvio nnd sein Zeitalter, 8 ł. 
(1856-63). - Bacbman w Allg. DeutBche 
BiQgr. XXVI. - Delecluze w Revue des 
deux mondes 1853. - 'VeisB EoeaB Sil- 
vins 1897. - Dzieduszycki Zbigniew Oleś-o 
nicki II. - Zeissberg Dziejopisarstwo pol- 
Bkie II. - Caro Dzieje Polski tom IV 
str. 380 (o stosunku Sylv. do Oleśnickiego) 
i w t. V (passim). - Wizer. i rozstr. nau- 
kowe Wilno 1841. T. 57. s. 28. - Enc. 
Org. T. XX (Pius II). - Encykl. koŚĆ. 
(pod Pius II). - ł'inkel III Btr. 1676 
i 1822 (zwłaS:ł;ClOa nr. 6680
 92 i 30589). - 
Wisłocki.Kntal. rek. str. LIV. 
SIL VIUS Aeneas Piccolomini (II), 
Ad Clementem XII. Oratio babita in 
Quirinali Sacello in runere Friderici 
AUgUBti Saxonici Poloniae Regis. 
W dziele: Raggnaglio delIe Solenni Esequie 
di Federigo Augusto re di Polonia (1763).- 
Obacz Oatrowskiego Suada latino. 174.7. 
SILVIUS (Sylvlus) Alexy (Gajewski?) 
(ur. 159B) z Leszna. Lunae circ111llres pe- 
riodi seu cycU quorum beneficio Novi- 
pleni-lunia cum civiliter tum astrono- 
mice facili negotio et exacte reperiuntur. 
Secundum intercalationem Julianam, 
Qregorianam, Persicam, et Novam. Se- 
eundum magnitudinem mt:nsis Iunaris 
Pruthenicam, Ooperniceam, Danicam, 
Tyhonicllm, et Iudaicam. U na cum ca- 
lendario judaico ad cyclos lunares re- 
dacto, et per singulos novem decim 
atulos disposito. Accesserunt binae ta- 

ulae ex quibus aureinumeri, epactae, 
11tterae Dominicales, Paschata, ipsorum 
deniq. mobilium festorum claves, se. 
eUI?-d\lm utriusq. Oalendarij, id est, ve- 
łena et novi recensionem excerpuntur. 


Adjunctum quoque est Examen qua- 
rundam propositionum quadraturae cir- 
culi R. P. Gregorij a Sto Vincentio, 
quarum defectus circuli in quadrum 
cogendi, geometrice et per numeros 
ostenditur. Lesnae Typis Danielis Vet- 
teri Anno 1651. w 4ce. str. 422, k.5. 
Teorya kalendarza, tabellar. wyrachowań 
astronomiCJlio1ch i rozprawa o kwadra- 
turze kolno 
Przyp. Jakób. Hieron. Roadraiewskiemu ka- 
Bztel. Kalisko Jagiell. 
- ob. Grzegorz od Sw. Wincen- 
tego (1651). 
Birkenmajer w Udział Polski 1917 str. 20. 
Silvius Ąmałus (Siculus Joannes) 
prot: prawa rzym. (?) od r
 1500 w Kra- 
kowie, potem wychowawca Zygmunta 
Augusta (t 1534) ob. Cicero (1531)- 
Ooxe L. (De laudibus) - Dantyszek 
J. (1510) - Franconius M. (Epitome 
1531) - Krzycki And. (Ad Divum 
1515, In connubium 1512). 
Takie w 
kopiśmiennych poezjach Krzyc- 
kiego BI} O nim wzmianki (Cricii Carmioll. 
1888 str. 17). 
Docbowala sil} pewna ilość jego listów 
i wierszy. Np. list w ręko Czart. nr. H. 
Ob. także r!jkopis bib\. rzym. kat. petera. 
Akad. opisany u Korzeniowskiego w Arch. 
XI. str. S61. - 'l'omiciana II. 28. - 
Poezje jego znajduj!} sil} w rljlk. bibl. OBIol. 
o czem Kruczkiewicz w Kwart. hist. IV 
'lii3. 
Szujaki w Odrodz. i reformacji (Dzieła VIII 
str. 28 i 129) przypisuje mu autOr5two 
traktatu "De institutione regii pueri". 
przelIanego król. Elibiecie , pochodzą.cego 
l' r. 1502. - Morawski Beitrage aur 
Gesch. des HumanismuB 1889 (Sitznngsb. 
der Akad. Wiss. 'Vien tom 118 oraz Hist. 
uniw. U 24.7-252. - Danysz w Rozpr. 
Akad. (filo\.) XXXIII. 1915 Btr. 278- 
287. -- Aschbach Gesch. der Univ. Wien 
11. - W otschke Gesch. der Reform. 1911.- 
Nolhac Lea corresp. diAIde blanoce 1888 
(tu jego list o 6tudjach greckicb w Kra- 
kowie z r. 1506). - Ten:te list w popraw- 
niejszym tekście obacz: Chr!Gaaowski i Kot 
Humanizm i rofonn. 1927 str. 137. - 
Łempicki w Pam. liter. XXII-XXlIl 
(1925/6) w pracy pt. Manucjusze weneccy.- 
Kot w Sprawozd. Akad. 1927 nr. 10. - 
Kolankowski Zygm. Aug. 1913 str. 78 
i n. - Hartleb w Kwart. hist. 1912 str. 
289 (o stosunkach z hetm. Tarnowlkim). 
Silvius Antonianu8 ob. PeregrinuB 
L8lius (1694), 


13
		

/Bibliografia_28_104_0001.djvu

			98 


SILWlUSZ 


SIMANDI 


SILWIUSZ Bartłomiej. Kopie Za- 
moyskich Przyozdobione Abo Ka
nie 
Na Pogrzebie Jasnie Wielmożnego Pana, 
Jego Mśći Pana Thomasza Zamoyskiego 
Kanclerza Wielkiego Koronnego, Gene- 
rałli Krakowskiego, Knyszeńskiego, So- 
kalskięgo, Rabszt.yńskiego, Nowotlir- 
ekiego, &c. &c. Starosty. Miane W Za- 
mośćiu w Kośćiele Farskim, S. Tho-. 
masza Apostoła, Dnia 9. Lutego, Roku 
Pańskiego, M.DC.XXXVIII. Przez X. 
Barthłomieia Silvivsza Societatis Jesv. 
Za. dozwoleniem Starszych wydane. 
W Zamościv, w Drukarniey Akademiey 
drukował I
drzey Iastrz
bski, Roku 
1638. fol., k. 15 nlb. 
Tytuł w ozdobnych ramkach. Na oawr. k. 
tyto herb Zamoyakićh "Je]ita". pod nim 
czterowiersz łac. Dedykacja: Joanni Za- 
moyski Magni Joannis Nepoti Magni 
Thomae Filio, Capitaneo Call1liienEi; cala 
po lacinie, obejmnje 2 karty. Potem 12 
kart Kazania po polskn z cytatami Zac. 
W kazaniu ddo Ezczegółów do :Zyciory8n 
TomaEza oraz obyczajowych: o precep. 
toracb, o znajomości tnreczczJ'zny, o służ- 
bio pod Żółkiewskim, o podró:l;acb Ba 
granic,!, o walce z Kozactwom, o jego 
pobo!ności. . 
Maciej. Pism. III 839. - Browrn Bib]. 368. 
Czador. - Jagiell. - OSBol. - Zamoj. 
SILVIUS (Sylvius) ConstantinU8. 
Commemoratio Regiae Pompae et So. 
lennitatia Ob6eruat
, in Ooronatione 
Serenissimę domin
 Domin
 Barbarę, 
Reginf,i Polonię, Magn
 ducia Lithuanię. 
&c. Quę Oracoui
, septimo die Decem- 
bris. Anno MDL. solito more & ritu 
solenni, maxima omnium Regni ord i- 
num rrequentia, foeliciter auspicatoqa 
peracta est. Avtore, Constantino Syluio. 
(Tu winieta). Oracoviae, per Lazarum 
Andret. (1550). w 4ce, k. nlb. 7. 
Ded.: Ornatie&. IuveniNicolao Hiibneroamico. 
ex Monte Regio, 16. Decemb. ló50. N
 
ostatniej karcie: Nico]ao Hiibnero, moe- 
cenati auo Adamu& Schroterus (wiersz). 
Wiszn. VIII 82. JagielJ.(?) - 06S0]. 
SILVIUS (Sylvius) Jacobu8 (Abel) 
fryzyjczyk, minister pińczowski. Oratio 
Fvnebris In Obitvm praecl
rissimi viri, 
et verąe religionis vindicis inuictissimi, 
Domini Ioannis a Lasko, conscripta 
atque edita sb Abelo Syluio Frisone. 
(Winieta]. Excvssvm Pinczoviae iD of- 


ficina DanieIis Lancicij. Anno. 1560. 
w 8ee, k. nlb. 12. 
Na odwrocie tyto dedykacja: Eximio et 
Strenuo veritatis a&sertofi Francisko Lis- 
maniuo Corcyraeo AbeluB SylviuG Friao 
S. P. D. - Ta m6wi, ie wobec po- 
cbwały Statoriusza. nie miał zraza za- 
miaru Bam pisać, ale nległ: namowom 
Lismanina. Dat. Pinczouiae, nono Cal. 
Febr. 1&60. .Mowa zawiera azczególową 
charakterystykł1 dział:dn08ci i charakteru 
Łaskiego. . 
Wapomniane dziełko Słatoriusa wya7.ło równo- 
ezeBnio w Pińczowie, dedyk, r6wnież Lie- 
maninowi. 
Wierzb. III 21341, - Bandtkie II. 
1. 
Czartor. - Jagiell. 
- ob. Arcybiskupi (Odpowiedź 
1565) - Sarnicki Stan. (OoIloquium 
1566) - Seklucjan (Pieśni 1559, Mo- 
dlitwy 1559) - Statorius (In claris- 
simi-I560). 
DaUon Łaski str. b62 (Da1ton wydał też 
w r. 1898. jego protok6ły synodów ma- 
łop.). - WotBcbke Franc. Liemnnino str. 
290. - Lacha w Arch. do ds. liter. XIII 
str. 4,11. - Briickner w Pam. liter, II. 
6ł. - Lnbowicz 1st. reform. 1883. 
Silvula ob. Schreckius (1580). 
SIMANDI Władysław, Paulin (Kroat). 
Corvi Albi Eremitici Nova Musa In. 
conncinna, Quae In Deserto Coenobi. 
tico Sacrae .Paulinae Religionis Proto- 
Eremiticae Studio, ac.Labore R. P. F. 
Ladislai Simandi, Eivsdem Ordinis Pro- 
vinciae Oi'oaticae Presbyteri, Variis 
Distenta Figvris Artificiosis, In Lav- 
dero & Gloriam Suroroi Patriarcba6 
NOBtri, Sancti Patris Pauli Primi Ere- 
mitae, Ligatis Versibus Ooncinnatur. 
Anno Salutis, M.DCC.XII (1712). Typis 
Olari Montis Ozęstochoviensis. w 4ce, 
k. nlb. 2, str. 68 i k. nlb. .3. 
Po k. tJ't.: Integer TitullJS CandidisBimi 
:r.lecoenatis et Patroni. a verso: Program- 
ma... Comiti Emerice Esterbazy De Ga- 
lanta Nato,... Olim Paulinae proy. priori 
Generali, jam emerito.... (naBt
pnjlł jego 
tytuly). 
:Na nast. karcie (str. 11: Anagramma Carmi- 
nicum, ex titulo mecoenatis. 1:5=! to i\wn- 
wietlze łacińskie poprzedzone kluczem cy- 
frowym, odnosz,!cym ail} do tytuł6w wy- 
liczonych na poprzedniej karcie. Każda 
litera ozuacza inn=! cyfr
. Np. A = 70, 
B = 9. Z tego wywiązuj=! sil} różne igra- 
IIzki wierszowe w obn Anagrammatach. 
Na ich końcu "Ad benevolulIl Lectorem" . 
WF którym pieze, że zajmnje liiI] Bacrao
		

/Bibliografia_28_105_0001.djvu

			60. 


et 
C,is- 
riao 
po- 
za- 
rom 
::al. 
IWą 
'era 


no- 
..is- 


I. 

dż 


11m 
[0- 
ris- 


też 
na- 
litr. 
:111 
II. t). 
[n. 
bi- 
to- 
F. 
ro- 

lłS 

v- 
laa 
re- 
ur. 
pJS 
ce, 


imi 

m. 
]a- 
iori 
6g0 


Ini- 
IVn- 
ey- 
IVY- 
idm 
70, 
ra- 
,ch. 
i1...., 
riiO 


SIMBALDUS 


SIMLER 


99 


I 
I 


poeSeoll operibnl artificiosill i ie wydaje Simbola ob. Kmita J. A. (Officia- 
b] ksią źk ł1 dla zacb
cenia łponów. Istot. lium 1600-5). 
D.ie jest to bardzo ciekawy okaz dla po- 
anania ideałn poetyckicgo w chwili naj- Simer Ludoy. ob. Lichtfus Georg. 
glł)bszego upadku literatnry. (Elegia 1630). 
Cpla ksiązka sklada się '" nader sztncznych Simfonia ob. Simphonia. 
anagrllmmat6w, pełnych sztnczek. zaba. S . . 1 ' ., b D 
wek, zagadek, ekwiwoków, rebnsów (na ImllUm Jurls o. resner T. (1602), 
str. 57 rysnnek rebusowy. jeden z pierw- Simler Andreas ob. Gentili s VaI. 
szych w naszej literaturze), zwyrodnień (1567). 
:artyatycznycb. 
Na końcu: Index totins libri, oraz aprobaty. SIMLER Josias z Oappel (t 1576), 
'W jednej z nich Anioł Gorzyński stwier- pror. in schola Tigurina. Assertio Ortbo- 
dz., ie ksil}zkę "com summa animi volup. doxae Doctrinae De Dvabvs Natvris 
tate volvi et pervoiYi"; w arugiej Rem. . S N . O . b 
&islowski stwiedza jt'j prawowiernolić. Ohristl ervatoris ostrl, pposlta las- 
Obaj podpisnją się profesorami filozofji, phemijs & sophismatibus Simonis Budnęi 
Złlpewne w studjum Częstoch. Wreszcie nuper ab ipso in Lituania euulgatis: 
apr. przeora J{ri
tolovecza i Stan. HOBiu- auctore Josia Simlero sacrarum litera- 
lId, adrnin. diec. krak. . fi 
Wszystkie aprobaty datowane w czerwcu rum in schoJa Tigunna pro essore. [Tu 
1719, a więc ksią!ka nie mogła wyjść sygnet drukarza: drzewo i żaby]. Tigvri 
'" r. 1712, którą to datę nosi tytuł. Excudebat Christophorus Froschouerus 
Kocyk. koicielna '1'. 18. str. 426. ,Anno .M.D.LXXV (1575). w 12ce, k. 
Wilder w r. 1914 cenil Ó rB. (podaje k. 68). H ) 
Jas. _ Kijow. _ O&so1. _ Uniw. lwow. 'tyt. i k. Ib. 60 (sygn. ł . 
_ Oorvi aIbi eremitici nova Musa' Dedyk. Joe.n. Hlebowitz Dubrownae et Se- 
I t;laviae haeredi, Castell. MineBcensi. 
o im a R. P. LadisIao Simandi pro- W .dedykacji do Hlebowieza porusza jd za. 
vinciae Paulino Croaticae presbytero in rzut, a potem bliłej go uzasadni.. ił 
laudem et gloriam Divi Pauli primi An1.ytrynitarze II:gadzajl} lIił} z Daukl} Ma- 
Eremitae variis arti6ciosis 6guris ad- hometa (który to zarzut rozwijaj, potem 
"Z
BtO polemiści polscy - ob. niżej pod 
ornata. Nunc vero magno nomini et Skarga). Dedykacja obejmuje kart 9, 
hnnori Perillustris, Magnifici Domini a datow. jest pridie Cal. Aug. 1575. 
D. Valentini Gorski Regentis Visli- JeBt to odpiB lIa Budnego: Libellu. dę ana- 
censis Mecaenatis pro Iigamine dedicata. : bUB naturiB in ChriBto lb74 (ob. tom XIII 
Una CUID Conclusionibus tbeologicis. w::

.ł

. lit. IX 69. - Wotscbke Cbr. 
Dlenti S. Thomae Aquinatis eonformib., , Thretius str. 92. Czartor. - Kórnik. 
quas Monasterio ID Rupellano ad S. - De Aeterno Dei Filio Domino 
StanisI. Ep. et Mart. AO 1781 d. 14 Et Servatore Nostro Jesu Ohristo, & de 
febr. pro pubJ. diBputat. expositas de. Spiritu sancto, AduerBus veteres & nouos 
fendendas suscepit V. P. XaveriuB No- Antitrinitarios, id est Arianos, Tritheitas
 
wakowski B. ord. Monachor. D. Pauli Samosatenianos, & Pneumatomachos: 
p'. E. theologus, sub praesid. R. P. Da. libri quatuor Josia Simlero Tigvrino 
Dllani SmoniewBki ej usd. ord. S. Th. Avthore. Accessit D. Heinrychi Bvllin- 
D. ac Profess. Oracoviae, typis Uni- geri Praefatio, in qua respondetur Li- 
versitatis. w 4ce, str. 68 i k. 3. beno Anonymo qui inscribitur, Iudicium 
Branie. - OSBol. de censura ministrorum Tigurinorum 
. - Toż:... nunc denuopenes pnblicam & Heidelbergensium de dogmate contra 
(]ll!putationem magno eiusd. Domini et AdorandaID Trinitatem in P<>lonia nuper 

onori dedicata; una cum Oonclusioni- sparso. Tigvri apvd Ohristophorvm Fro- 
lis Theolog. quas Monasterio in Ru
 scho. Anno M.D.LXVIII (1568). w 8ce, 
pelI ano ad S. StaniBJ. episc. et lD/ll'tyr. kart nlb. 36 i kart Ib. 335 (sygn. t 7 ), 
.A o 1782 defendendas suscepit V. P. Dedykacja na odwr. tytnln: IlIustribn& He- 
.Ą. p egidius Edel S. Ord. Mouachor, D. roibns... amplissimi Poloniae Regni Pro- 
auli P. E. w 4ce. str. 68 i k. 3. ceribus,.. Sfan. Miscovio Ile Myrow palat. 
, rt gen"r. Crac. j Jobanni de "DambrDwieza 
.M . Simbaldus Joannes Benedictu8 ob: lFirlejJ paT. Lublin.; Job. de CrotDszin. 
uChal'ski Joa. Vinc. (1647). palał. IDodoclavieDllij Georgio de Jaziu.
		

/Bibliografia_28_106_0001.djvu

			100 


SIMLER 


SIMLERUS 


Tiecz, palat. PodoI.; Petro Zborowio caBt. 
'Woinicenai: Bier. Bnzinio, zuppario Vielic. 
et raeteris senątorii et eque&tris ordini8... 
...iris, orthodoxae fidei propugnatoribu
, 
eccl. per Poloninm, Hus5iam et Lithual1iam 
patronis. 
Naet'1puje: Ad Magn... Dominos... et uni- 
Tenos 6deles in Pol., Litb. et ]{ussia in 
Huugaria qnoque et 'l'ranssylvania... Hein- 
rychi BlIllingeri... Prliefatio... datow.: 'fi- 
gnri Anuo 1568 MeuseAlIgulito (str. 51 nlb.). 
Tn zbija zarzuty, jakoby Zuricbiauie (Kal- 
wini) wywolali ruch antytrynitarski w Pol- 
sce. :Mówi o Ochinie i jego stosunkn do 
kościoła kal wińskiego. :Na k. a e rozpo- 
czyna sili polemika z Auonymem (Hosiu- 
Bzem, ob. niiej) o zarzuty, jakie postawił 
kalwinom: w sprawie kościoła, posłuszeń. 
stwa królom, mszy, stosnnku do Lutrl!, 
Zwinglego, palenia ksil:!;tek katol. w Ge- 
mewie, spalenia Seneta, zwalczania szla- 
chty (Helvetii non Bunt hostes nobilitatis).- 
Owo dzieło pt. "Judicium de ceneura mi- 
mistrorum Tigurinorum", przeciw któremu 
zwraca sifJ przedmowa BulIingera, jest to 
dzielo Stan. Hosinszl
 "Catboliei coius- 
dam et orthod. Judicium", wydane w Ko- 
lonji 1665 - o którem obacz tom XVIII 
str. 278. 
Poczem idzie bezpeśrednio ma k. 27 T. Joeiae 
Simleri praefatio. Tu wspomina o pobycie 
w Polace Blandraty, Gentilisa , Alciata, 
I.ismanina, Stankara, .0 Grz. Pawle, Ka- 
zanowskim, Statoriusie, Socynie, ł'ranc. 
. Davidis, Goniądzn. Opisuje poczl!tki rnchn 
autytr. w Polsce i na Wł)grzech. Dużo 
o '!'recym, Zanchim, Schekn, Łasickim, 
Gilowskim, Samickim. Datow. Tiguri 1568 
AnguBto Mense. 
l'oczem idzie traktat: De aeterno Dei filio, 
podzielony na 4 ksil}gi. Hozpocz,.na si
 
od polemiki z Serwetem i Gentilisem. - 
W ksi\ldze II (k. 73) pisze: Secnti SI1Dt 
hanc Occhini sententiam quidam nt audio 
Poloni, viri non vulgares, persvasi ita 
demum, cessaturas omne& controversias 
quae sint alioqui inexplicabiles, de per- 
lIonis et essentia... W ten sposób rozpo- 
czyna sill polemika z traktatem Modrzew- 
skiego Silva e, choć Frycza nigdzie po 
nazwisku nie wymienia. Mówi o nim "ad- 
versarius" "qoidam vir magni nominis". 

'raktat Frycza znał Simler z rllkopisu, 
który przypadkiem doszedl do jego rąk. 
Frycz przygotowując potem SiIvae po raz 
drugi do druku, dodal tam ustep w któ- 
rym odpowiad/l. Simlerowi. ., 
KIi. III od k. 174 (tn zwalcza Kazanow- 
skiego). Ksillga IV od k. 284: Do Spiritn 
Sancto adversns Pneumatomachos 
Jocher 3486. - Wierzbowo I 303. :... Wot- 
schke Chr. Thretius str. 62 i nast, - 
Kot Frycz Modrz. 1919 str. 264 i n. 
Czartor. - Wanz. Uniw. 


- Toż:... de dogmate contra 000- 
randam Trinitatem in Polonia nu per 
sparso. AcceBsit Index locupletissimus. 
Tiguri apud Christophorum Froschov. 
1570. w Bce t kart 31 i 335 i 116. 
Egzemplarza tego nie odszukano w r. 1929. 
Wedle notaty mego ojca bil: zakulIion,. 
od Giejsztora za 15 rs. Jagiel\. 
- RespofiBio Ad Maledicvm Fran- 
cisci Stancari Mantvalli Librum aduer- 
BUS Tigvl'inae ecclesiae ministros , de 
Trinitate & Mediatora Domino nostro 
Jesu ChriBto, auctore Josia Simlero Ti- 
gvrino. LTn sygnet drukarza: drzewo 
i żaby, inny jak w dziełkn Assertio). 
Tigvri Excudebat Christophoru8 Fro- 
BchoueruB M.D.LXIII (1563). w 12ce, 
k. tyt., k. nlb. 7, k. Ib. 41 (mylnie 
ozna
zonych 37). 
Dedyk.: Ecclesiarum ministris in l'Dlollia et 
Busliia. W niej pisze, :te u"aźa Stankara 
1111. zloiiiwego i kłótliwego, II. jeśli mimo 
to z nim polemizuje, to dlatego "qnod 
videaw liegui ejns partes bominea doetos 
et moderatoB" - i tych pra
nie prze- 
konać. Wyaławia Kalwinl1 i jego walkIl 
II Servetem i Gentilisem. 
Całe to dzielko jeat odpowiedzi!! na pracę 
Btankara: De trinitate et mediatore 1662. 
Dzieli sił) na 4 cztery cz,:!ści: 1) In qua 
origo hnius controversiae exponitur; 2) In 
qua prior TiguriD. ad Polonos epintola de- 
fenditur (tu chodzi o listy polemiczne 
Kalwina, wystosowane z okazji Grzel!or"a 
Pawła - o których obacz w tomie XIX. 
71-2); 3) In qUI! posterior epistola Ti- 
gnrinorum ad Polonos defenditnr (ob. j. w.): 
4,) In qua patrum testimonia a fal8ia inter- 
pretationibus B.IIseruntur. - Tak willC 
dziełko to łączy sili ściBie z polemiką 
między Kalwinem a Grz. Pawlem i Stan- 
karem. 
Wotschke Chr. 
'retius str. 10 i nast. - 
Tenze ""r. I:!tancaro atr. 46. - OssoJ. 
Wiadom. hist. IV 371. - Jocber 3339.- 
'Wierzbow. I 241. - Kot ł'rycz Modrz. 
str. 190. 
Czarter. - Rijow. - Oasol. - Warsz. 
Uniw. 
- ob. Budny - Martyr (1564) - 
Modrzewski Frycz. 
Był zillciem Bullingera. 
O zbiorze jego r«;:kopisów w bibl. Znrych- 
skiej ob. Lubowicz Zimlerowskoje liobra- 
nie 1886. (Ddo tu materjalów do dziejów 
reformacji w Polece). - \Votscbk8 w Ans 
Posenll kirchI. Ve.rg. 1915 litr. 44. 
Simleru8 Salomon ob. Acta socie- 
tatiB Jablonovianae (1772 i 1773).
		

/Bibliografia_28_107_0001.djvu

			SIMMING 


SIMON 


101 


10- 
per 
.us. 
ov. 


SIMMING J. Qfwer det tiItl.lnkta Ko- 
nunga- W ordet i Polen, den 3 November 

771. Qui de coupables mains s'elevant 
Jusqu'aux Tronnes, Sur les tetes des 
Rois ebrRnlent les couronnes: Thomas. 
Stockholm, Tryckt bos Wennberg och 
Nordstrom. 1772. w 4ce, 4 k. nlb. 
Jagiel\. 
SIMMONS, Dr. medycyny. O Korze 
drzewa Angustury, doświadczenia Dok- 
tora Simmons, wciągnione w Dziennik 
Medyczny Londyński. Tłomaczenie An- 
toniego SZ!lstra, Doktora Medycyny. 
'\V Warszawie, 1791. w Drukarni U przy- 
'Wil: Michała Grolla, Księgarza Nadwor. 
nego 'J. K. Mci. w 8ce, str. 40. 
Angustura miala zaBtl}pić kor
 kinkiny (cbi- 
niny). Prymas polecil Sznstrowi, aby za- 
kl1pil kilkndziesi=!t fontów tej kory dla 
Polski i w tym celu SZll.8tra wysłał do 
Edymburga. Przestano j
 do wszystkich 
lekarzy i apt
karzy. - Podobne skutki 
Iecznic&e sprawdzono na koue pewnego 
gatunkn wierzby w Polsce. 
Jagiełł. - Krasińs. - Waru. Uniw. 
(Simo lin). Oopia des von dem Russ. 
Kays. Ministro H. von Simolin an den 
wirklichen geheimen Rath H. v. Mir. 
bach abgelassenen Schreiben. Note des 
.Rays.Russ. Ministers d. 9. Sept.1761.- 
.A.ntwort auf die eingegangene Note 
(vom Landboten Marschall v. Klopmann 
d. 11 Sept. 1761). Mitau, 1761. w 4ce. 
Simon Alexander Leopol. ob. Szczer- 
bic Paweł (Speculum saxonum 1581). 
Simon B. ob. W oynar OhristophoruB 
(Mulier 1651). 
. SIMON C. P. Gedicbt, aIs David Lud- 
'WIg de la Motte und Heinrich Rudow 
Dach den Hohen Schulen in Konigsberg 
und Leipzig abreisten. Danzig 1'272. fol. 
Gdańs. miej. 
SIMON (Symon) Jan Chrystyan. 1n- 
formacya praktyczna o paleniu wódek, 
pędzeniu do
rych alembikowych gorza- 
łek y likworów z przyłączonemi wraz 
sPOsobami robienia różnego gatunku 
przednich essencyi, na pożytek gospo- 
da:zom, osobliwie zaś pisarzom ekono- 
nJ.lcznym y browaru dozorcom opisana 
y wydana przez Jana Krystyana Sy- 
:łnona. W Warszawie y w'e Lwowie 
11 Posera 1774. w 8ce, str. 7-3. 
Krasińs. - Wileń.. 


129. 
on" 
I. 
an- 
Ler- 
de 
Itro 
Ti- wo 
tio). 
/ro- 

ce, 
lnie 


a et 
knra 

imo 
qnod 
IctOB 

rze- 
'nlkIj 


Iracę 
l662. 
quo. 
2) In 
a de- 
iczne 
!orL.a 
XIX. 
L Ti- 
. w.): 
nter- 
wiec 
,mika 
Stan: 


t. - 
)8S01. 
19.- 
lodcz. 


r arsz. 
iw. 


l) - 


Irych- 
iobra- 
liejów 
IV Aus 


locie- 


- Informacya praktyczna o paleniu 
wodek pędzeniu dobrych alembikowych 
gorzałek y .Jikworow z przyłqczonemi 
wraz sposobami robienia różnego ga- 
tunku przednich essencyi. Na pożytek 
gospodarzom, osobliwie zaś pisarzom 
ekonomicznym y browaru dozorcom. 
Opisana y wydana przez Jana Kry- 
styana Symona. W Snpraslu Nakładem 
Tomasza Kóncewicza Roku 1796. w 8ce. 
str. VI i 68. 
Bentk. II. 429 436. - 'Bandt. Hist. druk. 
Kr. P.lIUt. Jagiell. (def.) - Ossol. 
_ Informacya praktyczna wzgI
- 
dem gozpodarstwa czyli książka .eko- 
nomiczna na pożytek wieyskim y miey- 
skim gozpodarzom (tak), tak w Polszce, 
iakoDY w Litwie. W kt6rey się prak- 
tycznie opisuią nie tylko przednieysze 
sposoby uprawiania roli, ogrodow Ku- 
chennych, chowania bydła rożnego ga- 
tunku, y--o polepseniu wszystkich robot 
Ekonomicznych &c. ale y przygotowania 
doswiadczonych y użytecznych lekarstw 
tak ludziom iako y bydłu z doswiad. 
czenia własnego. Napisana y wydana. 
przez Jana Krystiana Simona. a na 
polski ięzyk przełożona z niemieckiego 
przez X. Macieia Drost S. P. w War- 
szawie y w Lwowie, staraniem y na- 
kładem Jana Augusta Pozera 1776. 
w 8ce, k. 2 nlb., str. XX i 555. 
Deaykacja autora Fryderykowi Józe(owi na 
WołoczYRkach i Karabczejowie z Maszyn 
Moszyńakiemn W. X. Lit referendarzowi... 
generałowi majorowi, wobolnickiemu, lip_o 
nickiemu, kr61ewieckiemu starolicie. 
Od str. «O idzie: Morwy, Jedwabniki. Ta- 
baka, Jablecznik, Miód, Wino miodoweJ 
Krochmal, l.ekarstwa dla bydla. 
Jagiell. - Ossol. - Warsz. Uniw. - 
Wileńs. 
SIMON Julius Siculus. Ode in lau- 
dem imperatoris Oaroli dicata a Luda- 
vico Oarrozio Hispano ad Sedem Apo- 
stolicam oratore. (Na końcu:) Jul. Simon 
Erasmo Vitelio episc. Plocensi et Si gis. 
regis. Pol meritiss. oratori. (B. w. r. i m.). 
w 4ce, kart. 4. 
Przedmowa podpisana Romae 151
. 
.'J agiell. 
- Oratio de Poeticae et Mnsarum 
triumpho Romae in die Sancti Lucae 
in templo Divi Eustachii habita. Romae,
		

/Bibliografia_28_108_0001.djvu

			102 


SIMON 


SIMONlS 


per Jacobum M8.Zochil1m, 1518, die sexto 
Februarii. w 4ce, kart 22. 
Na k. 4: 1 [) jest: Carmen ad Ad alb. Ra. 
dziwił: episc. ViInen. arat. .Hegis. 
Simon de Łowicz ob. Łowicz Szymon 
(Enchiridion, Expositio, Remedia, Ta. 
bula). 
SIMONETTI Ce8are da Fano. II 
Protheo, Oanzone de felici et prosperi 
avvenimenti deI Ohristianissimo Hen- 
rico III. Be di Francia, et Polonia. Pa. 
dova, Pasquati, 1574. W 4ce. 
Ciampi Bibl. 
SIMONETTI Fr.anciszek (t 19 I:!ty- 
cznia 1612 w Warszawie). Simonetae 
Nuncii Apost. in Polonia, in triumpho 
Sigiamundi III. Poloniae Hegis e Mos- 
covia redeuntis oratio... ob. Baroffi.us 
Caesar (tom XII. 376). 
- ob. Synodu B dioecesana luceo- 
riensis (1607). 
. Rlkaczewlki Relacye nuncyuBz6w oPolllce 
11 97-109. - Torgeuiew Specimeń II. 
141-205. - Sobies:ł;cz. w Enc. Org. xxnl 
467. - X. Fabiaz Wiadomoić o nnncy- 
uszach w Polsce 203. - Estreicher Bibl. 
IV. - FinkeI 111. Btr. 1855. 
SIMONETil Giuseppe (1705 t 4 
BtyCZ. 1767). Oongregatio sacra Ooncilii 
Rrno P D. Simonetto Secretario Leopol: 
Pro Oelsissimo, et Rmo D. Venceslao 
Sierakowski, archiepiBcopO Leopol; Cum 
Perillus: Magistratu Oivitatis Leopol: 
G. g. Facti 28. Roroae Typis Bernabo 
1763. fol, str. 5. 0.801. 
- Oongregatio saCra Concilii Rmo 
P. D. Simonetto Secretario Leopol:. Pro 
IlImo et Rmo D. Venceslao Sierakowski 
archiepiscopo Leopol: Gg: Summarium 9. 
Romae Typis Beruabo 1763. roI., str. 21. 
0.1101. 
- Sacra Oongregatione Rmo P. D. 
Simonetto Secretario Leopolien. Matri- 
monii pro Illmo D. Fabiano Młocki 
Pincernae. Zidaczowien. contra Illmum 
D. Franciscum Młodecki. L. Memoriale 
super sequestra Mulieris et super prae- 
tens& nova audientia 28. Romaa 1760 
typ. Bernabo. fol., str. 8. Waru.. Uniw. 
- Sacra Oongr. Concilii R. P. D. 
Siroonetto Secretario Leopolien. Matri. 
monii pro Illmo D. Fabiano Młocki 
Pincernae Zidaczowien. contra 1lI0lum 


D. Franciscum :Młodecki. Respoąsio 20. 
Romae 1760 typ. Beroabo. fol.,; str. 4. 
Wafli. Uniw 
Simonia ob. Butio (Decisio 1747)- 
Propositiones (1763).. .. 
Simonides, muzyk polskI ob. ScacMI 
Marek (Oribrum 1643). 
Simonides Joannes ob. Musoniu8 J. 
(Disputatio J 634). 
Simonides Simon ob. Oiekliński P. 
(Hercules 1602) - Slachtovins Al. 
(AcroamaI623) - SzymonowiczSzymon. 
SIMONIS Joachimus. A1tÓAUOt' Das 
ist: Grundliche Widerlegung der so 
genannten Ata;).uoEw, Oder Grundli- 
chen Aufflosung des Nothwendigen und 
Griindlichen Berichts der Ministeria- 
lium zu Dantzig, In welcher nichtalIein 
die Oalnmnien, damit M. Kluge EE 
Ministerium angreift, sondern auch aHe 
daa jenig
 was er wider den Bericht 
auf die Babn bringt. bintertrieben und 
l'rwiesen wird, dass beygebrachte ra. 
tiones, umb welcher willen E. :Min. den 
geweseDcn Sehwedischen Oonsistoriali- 
bUB cine Praefation versaget, gnt und 
giiltig seyn und bleibe, und von Ihm 
nicht aufgel6set worden, dasa er auch 
in denselben Lastern, die er den Mini- 
sterialibus aufbiirden wil. selbst zum 
tieffsten stecke. Seiner HHn. Confra- 
trum Ehre und Existimation zu retten 
gestellet von M. Joachimo Simonis Pr. 
zu S. Cath. in Dantzig. Gedruckt im 
Jahr 1661. w 4ce, k. 1 str. 50. 
Czartar. 
- Leichenpredigt... Michael Fal- 
ken... Danzig 1676. w 4ce. 
- Lucemandes In monumento viri... 
Johannis Mickrelii S. S. Theol. Docto- 
ris... Sanguine A vunculi Beneficiis Pa- 
tris Etiam post obitum plus quam filiali 
honore et amore prosequendi Gratitu- 
dinis debitae testandae ergo inter ge- 
mituB & lacrymas accensa a M. Joa- 
chimo Simonis.. ad D. Catharinam Dan- 
tisci M. Gedani Typis Philippi Christiani 
Rhetii Anno M.DO.LIX. (1659). fol., str. 4. 
GdaliB. miej. 
SIMONIS Menno. Een coorte enda 
cIura Belijdinghe ende Schriftelijske zen- 
.wijsinghe Tenyersten van der mensch- 


ł
		

/Bibliografia_28_109_0001.djvu

			SlMONlUS 


SIMONlUS 


108 


20. 
'. 4. 
" 
)- 


\Verdinghe ons liess Heeren JeBu ObriBti, 
Ten tweerde hoe dat beide de leerraers 
ende de ghemeinte Obristi... sullen ende 
moeten geacht zyn, gescbreven aen den 
Edelen end e hochgeleerden He£:ren H. 
Johann a Lasco met tsamen zynen 
. 
edehulpern binnen. Emden. a. 1544. 
\V 12ce. 
_ ob. Łaski J. (Defensio 1545). 
SIMONIUS Simon Piotr z Luki (1533 
t 9 kwiet. 1602). Oommentariola Me- 
dica Et Physica Ad Aliqvot Scripta. 
Cuiusdam Camillomal'celli Squarcialupi 
Plumbinensis, nunc Medicum agentis 
in Transiluania. Varijs autboribuB. Quae 
()mnia pagella sequens minntius indi- 
cabit. Satius pst honestc latere, quam 
Cum infamia prodire in lurem. Vilnae 
Impress: per Iohannem Kartzanum Ve- 

iceii: Anno Dni, 1584. w 4ce, k. 75 Ib. 
I 3 nlb. 
Na odwrocie 6pill rzeczy quae in bac vo. 
lumine continentur: 1) Aduotationes ad 
licriptum Sql1arcialopi de vi... - 2) Severi 
probatii Scnnnasquarcensis glouae... - 
3) Pandori Merendne... de Sternntamento, 
de rabie canis... - 4) Bart. Braudesii 
Commentarii... .- fi) Curationum qoa- 
tuor per serum... Historia. - 6) His 
adiecimos Epistolas colI. opera M. Grilli. 
RO:ł:pcczyna dedyk. Paulo Julai. 
Na k. 32: Coeli ardor OpOB Regi Poloniae 
Magnanimo et Ciem. Dicandum. Na k. 
7&: Lectori S,) w której donosi, te daje 
tylko swoją polernikt; z Sqoardalupim. 
a iune pismo. wymienione na tywle mn- 
sial opuBcić. Ale ogłosi je p6źniej i do- 
łączy Tobiasza Fabri respollsnrn 
Wreszcie idzie Index rerum. 
Bandk. U. 397. - Krnsz.. Wilno IV. - 
Wierzb. II. 1609. 
Dzików. - Jag. - OBsOI. - Waru. Uuiw. - 
Zamoj. 
_ Oommentariorum in Ethica Ari- 
stotelis ad Nicomachum liber I Simonis 
Simonii Lucensis Doctoris Med. et Phi los. 
Genevae, apud Joan. Orispinum. 1567. 
\V 4ce. 
_ In librum AristoteliB de sen- 
SUum instrumentis, et de his quae Bub 
sensum cadn.nt commentariu8 unUB. In 
librum Aristotelis de memoria et remi- 
niBcentia commentarius alter. Genevae 
apud Joannem Orispinum 1566. fol. 
_ Dispvtatio De Pvtredine. Au- 
tbo re Simon e Simonio PhiloBophiae Me- 


i:clii 


18 J. 


i P. 
Al. 


non. 
Das 
, 80 
Idli- 
und 
Iria- 
Uein 
EE 
aHa 

icht 
und 
Ira. 
den 
iali- 
und 
Ihm 
!I. uch 
liini- 
zum 
nfra. 
Btten 
I Pr. 
t im 


tor. 
Fal- 


Vll'J... 
octo- 
I Pa- 
liIi ali 
ltitu- 

 ge- 
Joa- 
Dan- 
Itiani 

łr.4. 
liej. 
ende 
, zen. 
Ilsch- 


dicinaeq. Doctore, 
c InuictisBimi Po- 
tentisBimiq. Principis ac Domini. D.. 
Stephani I. Regis Polonorum, &caet. 
personae Medico: In Qva Ordine refu- 
tando illa prr.lpe omnia, quae nuper' 
THOmas Erastus eodem de argument() 
scripsit: simul AriBtotelis genuina sen- 
tenłia longe clarius, veriuB, aptiuB, quam 
ab vlło ad hunc vsque diem factum 
sit, explicatur: neC non, planisBime ex. 
pOBitis Natura, Oausis, Differentijs, Ari- 
stoteleae putrediniB, DiBsensio illter Phy- 
Biologos & MedicoB. euidentissime de- 
claratur. Adiectae Svnt Qvadraginta 
septem theseB eodem de urgumento. 
Oum Indice praecipuarum rerum per- 
tractatarum. Ex quo, quam multa etiam 
cum Physiologiae tum medicinae tbeo- 
remata, isti disputationi affinia, in hoc 
opere pertrar.tentur, cognoscere primo 
asprctu lector pIJterit. Oracoviae, In 
Of6cina Typographica Lazari. Anno D. 
1584. w 4ce, k. 7, str. 470 i 9 k. nlb. 
Dedykacja. Batoremu, gdzie wychwala Buc- 
ceIl
. Datow. Crac. Mense Julij M. D. 
LXXXIII. - Poczem przedmowa Can- 
dido Lectori. w której wylicza gotowe swe 
prace (ComIII. in Hipocr., De Febribos, 
Centuria anim. med., De a£fectibuB den- 
tiom, Perip. disput.. Comm. in libros Arist. 
de spiritn, de sel1sibus). - Poczem wier- 
sze GrL Bersmanna i Hier. Rensnera.- 
Wreszcie praEofatio Laur. Jouberto, apnd 
MOllllpelienses prof<:ssori, amico singulari. 
Od str. ł41-470: Theaes, na których końcn 
typograf tłumaczy błędy przez nieobeclOość 
autora. \Vreszcie lndex rzeCzowy (k. 9) 
z dodatkiem na końcu: Dum haec ultimo. 
folia excuduntur adfertnr... EraBti Bcrip- 
tum adversus Mercenarium Patavinum de 
putredine... (Pismo to przesłał drukara Si- 
moniUBowi do Wilna). 
Ob. EJtlib,.is 1925 VI 120(0 kosztach oprawy). 
Czartor. - Czetwert - Dzików. - Jag. - 
Kras. (?) - OBsol. - Peters. Akad. med. - 
Petereb. publ. - Uni\\'o \Vnrez. 
_ Responsum ad Epistolam cujuB- 
dam Gcorgij Obiakor Vngari: de Morte 
Stephani Primi, Poloniae Regis, &c. atq3. 
ad maledicum Examen Anonymi, Epi- 
Btolae eidem adiunetum. Elephas mu- 
scam magno conatu peperit. Anno 
M.D.LXXXVII(1687). w 4ce, k.34 nlb. 
(ark. A-G). 
Chiakor jest pseudonimem Bnccelli. 
\VaJ"slI. UDiw.
		

/Bibliografia_28_110_0001.djvu

			104 


SIMONIUS 


SIMONlUS 


Responsvm Ad Refvtationem 
Scripti De Sanitate, Victv Medico, Ae- 
gritudine, Obitv, D. Stephani Polono- 
rym Regis etc. Quae, Bub nomine Ni- 
colai Bvccellae Oracouiae typis Alexij 
Rodecij Antitrinitarij, Anno, 1588 e- 
missa est Avthore Simon e Simonio Lv- 
censi Phil: ac Med. Doct. Oli m quidem 
intimo eiusdem Stephani , nunc vero 
Sereniss. Princ. ac D. D. Maximiliani 
Elect. Reg. .Polon. Archid. Austriae, 
Ducia Burg. etc. constituto Medico, at- 
que Inclyti Marcbionatus Morauiae Ar- 
chiatro. (Na końcu:) Impressum 010- 
mutij cum Facultate, Anno 1588. w 4ce: 
k. 120 (sygn. A Z i Aa-Gg,) 
Druk. Milichtalera. 
Dedyk. do Hier. Scotta. Przedmowa zwró- 
COli a do Bucce1li. 
Wierzbows. II 1692. - Ciampi J. c. 
Na to wyszla odpowiedź (zapewne BncceIli), 
pie z¬owans jednakże w tomie XIII 
str. 409. 
Refutatio Responsi ad Refntationem Scripti 
de sanitate, "ita medica, aegritudine, obitu 
D. Stephaui Polonornm regis etc. qoae 
Bnb nomirle Nieolai Bni:!ellae Cracovia. 
typis AJexii Rbodecii Antitriuitarii emissa 
e8t; aułhore Responsi Simone Simonio Ln- 
cendi philos. medicinae doctore, oHm qni- . 
dem intimo ejnsdem Stepbani, nUnc vero 
sereui8s. Principis ac DD. Maximiliani 
Elocti Regi. Polon. Archid. Au
triae, Du- 
cis Borg. etc. constitnto medico, ałqne 
incIyti Marchionatu8 Moraviae Archiatro. 
Inne druki wydane lO okazji choroby Bato- 
rego zestawia Katalog ręko i druków pol- 
sko w
g. 1928. 
Czartor. - Jagiell. - Kórnik - Krasiń. - 
OssoI. - Raczyń8. - Warsz. Uniw. 
- Historia Aegritudinis, Ac Mortis, 
Magni6ci Et Generosi Domini A Niemsta, 
Oapitanei Varsaviensis: Ex Quotidiana- 
rum obseruationum Oommentarijs Simo- 
nis Simonii Medicinae Doctoris: Et Sere. 
nissimi Principis, ac Domini, Diii STE- 
pbani I. Regis Polonorum personae Me. 
dici, excerpta. Impressa Oracouię, in Of6- 
cinaLazari:Anno Domini,M.D.LXXXIII 
(1583). w 4ce, k 8. 
Dedyk. Hieronimo Pili pow ski iucisori Regni. 
Por. nitej: Bynopsia. 
Wierzbowo III 27" Csarnee. 
- Interp.retatio praefationis cuidam 
libello, seu refutatio argumentorum qui- 


bus D. Scheghius ubiquitatem Oarnis 
Christ.i ex physicis adstrurere conatns 
est. Genevae 1567. w 8ce. 
Ciampi Bibliogr. 
De vera Nobilitate. Lipsiae 1572. 
- Toż:... Jpnae 1661. 
- Toż:... Venetiis 1664. 
- A
lificiosa curandae pestis me- 
thodns duobus libris comprehensa. Lip- 
siae 1576 w 4ce. Krasi ós. 
-- Physiologorum omnium princi- 
pia Aristotelis de anima libri tres, ex 
versione Michaelis Sopbiani recens nata: 
Quibus addita brevis disputatio oot , ad 
ordinem, materiam, diviaionemque totius 
tractationis de Anima pertinens, Autore 
Simone Simonio Doct. Med. & Philo- 
sophiae, eiuademque in Academia Lip- 
siensi, publico professore. Lipsiae Anno 
M.D.LXIX. (Na końcu:) Lipsiae, In 
OfficilJa Ernesti Voegelini Constantien. 
sis. Anno M.D.LXIX (1569). w 8ca, 
k. 23 nlb., str. 136 i k. 1 nlb. 
Dedyk. Jerzemn z Krakowa (Georgio Cra- 
covio ). 
Zamieszczam tutaj ze względu na komen- 
tarz 8imoniusa. Jagiell. 
- Praelectio in illud principium 
ex nihilo nihil 6t babita Heidelbergae 
die 30 decembris 1567. 
Ciampi Bibl. crit. I, str. 388 pisze: II Luc- 
chesini osserva non eS8er cosa certa che 
sia stampata. 
- Qaestionum dialecticarum frag- 
mentum in quo examinatur tertia pars 
Anatomes Scheghianae. Basileae 1572. 
w 8ce. 
- Vera et indubitata ratio perio. 
dorum, nec non continuationis intermis- 
sionisque febriuQ1 hum.oralium. Lipsiae 
1575. w 4ce. 
- D. Stepbani Primi Polonorvm 
Regis Magnique Litbuanorum Ducia, 
etc. Sanitas, Vita medica, AEgritudo, 
Mors. A. Simona Simonio Med. Doct. 
atque intimo Maiestatis iIIius Medico. 
Iussu, & voluntate, Illustrissimi Domini 
Domini Alberti Radzivvili, Ducis in 
Olicka, & Niescuiecz, Magnique Duca- 
tua Lithuaniae supremi Marscialci ex- 
posita, scriptoque comprebensa. Nyssae.
		

/Bibliografia_28_111_0001.djvu

			SIMONlUS 


- 
I 


SlMONlUS 


lOS 


[lis 
;os 


Typis Andreae Reinheckelij. Anno 
M.D.LXXXVII (1587). w 4ce, k. 24. 
Wierzbowo 11 1667. 
Dzików - Kórnik - 08sol. - Szembek. - 
Toruń. - Wileńs. 
- Simonivs Svpplex. Ad Imcompa- 
rabilem virum, praeclarissimisque suis 
facinoribus, de vniuersa Repuh. lite- 
raria egregib meritum, Marcellocamil- 
1um quendam, Squarcilupum Thuscum 
Plumbinensem triumphantem. Quid sub 
hoc titulo contineat libellos hic, se- 
quens pagella indicabit. .Oum indice 
breui, pene tamen omnia capita com- 
plectente. V olvit: Habeat. (Na końcu:) 
Oracoviae Alexios Rodecius imprime- 
bat, Anno 1ó8ó. w 4ce, k. 104, str. 

09-374 i k. 7 (ark. sygn. bb B ). 
JeBt to odpowiedź na dziełko Marcelego 
Squarcialupi pt.: Commentariola medica 
et pbysica... (Vilnae 1584), 15 którym Si- 
monius gwaltownie polemizuje. - Na in- 
wektywy Simoniusa wyszla odpowiedź Sq. : 
Simonii Summa religio (1588), w której 
omawia trzykrotn
 zmianę wiary przez 
Simoniusa. - RepIik
 tegoż obacz niżej 
(Scopae 1589). 
Por. nitej: PrimuB trinmpbus (1584), stano- 
wiąoy początek tej polemiki. 
Rozpoczyna: Amico Lectorl, Simonius. Priore 
hojus libri parte ne offendaris (obsecro) 
amice lector. Dignitas et modeBtia ilIius, 
cum quo agimns, a nobis per summam 
vim, nt cognosceB, extorsit eam. Poteris 
transmissa illa. si placet, in aItera: De 
dignotione curationeque Peripneumoniae 
Dotbae, De Subiecto febris, atque baud 
pancis a1iis dnobus istis adnexis argu- 
mentis ea legere, quae (ni faUor) legisse 
minime pQenitebit. Habes preterea De Ster- 
Dntnmento, De Rabie Canis, De Nuptiis 
InfecundiB, glossems.ta aliquot, non in- 
digna, ut opinor, lectu. 
Cze
ć II ma tytuł: 
Simonivs Svplex. Pars Altera: lo 
Qva, De Peripncumoniae nothae digno- 
tione corationeque in domino aNiemsta, 
de sobiecto febris De Rabie canis De 
Sternutamento De infoecundis nuptiis, 
agitur. Ad Amplissimos viros, nobilitate 
generis, & multiplici rerum cognitione 
atque vsu Illustres dominos, Alexandrum 
Kend), & Ladislaum Sambor, Transyl- 
uanie digni8simos Prasides. Plato Peri- 
culosior est alicuius scientiae stulta 
opinio, quam perfectae ignorantiae li- 
bera confessio. 


12. 


le- 
p- 


C)- 
ex 
ta: 
ad 
,us 
Ire 
lo- 
IP- 
o 
In 
n. e, 


ra- n- 


Im 
ae 


IC- 
:be 


g- 
.rs 
r2. 


:0. 
IS- 
ae 


'm 
I.B, 
lo, 
et. o. 


Dl 
ln 
:a- 
x- 
leo 


Ciampi Bibl. I, str. 3gg domyśla 6i
, że druk. 
w Krakowie, gdzie Simonins leczył BaronII 
di Niemsta na pnenmonia spnria, o czem 
mówi w Epistola domini Chiacor. 
Wierzbows. 11 1635. 
Bibl. Akad. mea. Petersb. - Bibl. nn. 
w Praaze. - Kórnik. - Osso\. - Peters. 
pnbl. - Uniw. lwows. 
- Scopae Qvibvs Veuitvr Oonfv- 
tatio, quam Aduocati Nicolai Buccellae 
Itali chirurgi Anabaptistae, innumeris 
Mendaciorum, Oalumniarum, Errorum- 
que purgamentis infartam, postremo 
emiseront. Avthore Simone Simonio 
Phil. ac Med. Doct. atque inclyti Mar- 
chionatus Morsuiae Archiatro. Dvm 
Hic De morbo atque Obitu Diui Steph. 
Regis Polon. agitur, vna. bre vi ter qui- 
dem, sed non inerudite tractantur ar- 
gumenta Medicae Artis aliquot: Et In- 
dicatur occasio, expolluntUl"que causae, 
ob qua.s, Author, eiurata publice ante 
octennium circiter omni haeresi, ad 
Sanctae Matris Ecel. Oatholicae gre- 
mium, e quo oli m, mali nescio CUiU8 
Genij ui abstractus fuerat, instinctu 
benignioris numinis reuocatus vitro re- 
dierit. (Na końcu:) Excusum Olomutij: 
Typis Friderici Milichtaler: Recogni- 
tum a Reuer. Dom. Officiali, et facul. 
tate impetrata ab Illustriss. Reueren- 
dissimoque Principe Episcopo Olomu- 
tzensi. Anno sal. ló89. w 4ce, k. 8 i 136. 
Dedyk. Mikot Krz. Radziwiłłowi datow. Bru- 
Dae Moravornm 1589. 
Wierzbowo III 2862. - Placcins Tbeatr. 
pseud. B. 207. - Niemcew. Pami
t. II 
442-50. - Hoppe Scbed. 4:4. - Ciampi 
Bibl. s. 341. - Banat. Hist. dr. Kr. P. 
Ul 137. 
Ob. wytej: Simonius Supplex. 
Krasińs. - Budap. - Wrocław. 
- Synopsis brevissima nOV8e Theo- 
riae de humoralium febrium natura, 
periodis, signis, et curatioIJe, cuius paulo 
post copiosissima et accuratissima con- 
sequuntor Hypomnemataj allnexa ejus- 
dem auctoris brevi de humorum diffe- 
rentiis dissertatione. AcceBsit ejusdem 
Simonis Examen sententiae a Brunone 
Seidelio latae de iis quae Jubertus ad 
explicandam febrium humoralium na- 
turam in Paradoxis sui s disputavit. 
Lipsiae 1ó70. w 8ce. 


14
		

/Bibliografia_28_112_0001.djvu

			106 


SIMONlUS 


SIMONOWICZ 


- PrimuB triumphuB de Marcello 
Squarcialupo Plumbinensi... Capita libri 
praecipua in sequenti pagina sunt. Olau. 
diopoli Transylvanorum MDXXCIV 
(1584). w 4ce, k. nlb. 3, Ib. 104, nlb. 3. 
Ded.: Alexandro Kendio, W oIrgango Kovac- 
ciocio, Ladislao Samborio. Na k. 2 ark. 
C. jest osobny tytul: Historia aegritu- 
dinis ac morti&... domini a Niemsta capi- 
tanei Varsaviensil ex qnotidianarum obser- 
vationum commentarii5 Simonis Simonii 
Medicinae doctoris, .....excerpta. ImpreBsa 
Craconie in officina Lazari Anno domini 
MDLXXXlll. (1583). 
Prsypil: Hieronimo Philipowski lnciseri 
regis Poloniae. - Por. wytej: HistoriII. 
Dalszy ci
g tej polemiki obacz wytsj pod 
Simonius Supplex. Czartor. 
- De vi quinque amygdalarum in 
ebrietate retardanda. Vilnae 1584. 
Ciampi l, str. 338. 
(SimoniuB Simon). De vita et scriptis 
Simoni8 Simonii... Dissertatio literaria... 
Francofurti ad Viadrum 1774. w 4ce. 
Wyszło bezimiennie. 
- ob. Buccela (Ohiacor) (Oonfutatio 
responsi 1588) - Paprocki Bartłomiej 
(1578) - Squarcialupi M. (Simonii re- 
ligio 1588). 
Siarczy6.Bki Obrar: II. 185. - Niemcewicz 
Pamietn. II. 442 50. - Wiszniewski 
IX. 93. 5ó8 i 9. - Gssiorowski Hist. 
med. l. 279-291 i 379. 
 Świecki Hist. 
. pam. II. 94. - Starowolski M
nulDenta 
Sarmat. 97 i 8. - Sobieszcz. wEncykl. 
Org. X1:UI 467-69. - Ciampi Nouzie 
di Medici Lueca 1830. - Tente Biblio- 
grafia Critica I, s. 3M-.U. - Wizerunki 
i rozstrząeania Wilno, 1836. IX. 108- 
142. - Pawiński w Tyg. iIlnstr. 1886 
str. 357. - Kranshar Czary na dworze 
1889. - Giedroyć w Przegl. hist. II. str. 
144. (O przyczynie zgonn Batorego; roz- 
biera jego polemiczne pisnlll). - Ptainik 
w Roczn. krak. IX. str. 102. - Grabow- 
ski w Sprawor:d. szkol,. realnej w Krak. 
1913. (Sim. Sim. jako przedstawiciel wolno- 
myślicielstwa). - Tenze Skarga 1913 Itr. 
5B7. - Wotschke w Zeitscb. fUr slav. 
Philologie 1925 str. 10J. - Tente w Dent- 
Bebe wiss. Zeitscbrift fUr Polen Heft 6 
(Blasius). - O jego bibliotece ob. Lacb& 
w Archiwum do dziejów liter. XIII str. 335. 
Był to pisarz płodny, zaci!,!ty polemista. Jego 
prace z przed pobytu w Polscc i po po- 
bycie nie nalot'} właściwie do naszej Hi- 
bliografji. Oprócz podanych jut wy:l;ej cy- 
tuj!} nadto: I) Anti Scbegianorum liber 
nDlI.... Basileae 1570 w 8ce. - Przeciw 
Dr. Scheghowi wydal tak:/;e. Quae.tionum 
dialect. fragmentnm... Basiloae ló72. w 8ce. 


2) Gloslae aliquot Severi Scannasquarcel1sis 
ad IibelIum Squarcialupi de comela. 1590 
Miał wydać inne pisemka przeciw Squarc 
pod pseudonimami, o czem Enc. Org. 
XXIII. 469. 3) De partibus animalium de 
prima foetus cOl)firmatione. Lipsiae 1574. 
4) Vera et indubitata ratio periodorum 
febrium humoralium. Lipsiae 1575. w 4ee 
5) Sobiesmcz. podaje w Enc. Org. XXIII. 
469 jego dzielko: Historia morbi Fili- 
powski Cracoviae 1599, co widocznie po- 
pomylone :II hist. eboroby Niemsty. 
SIMONIUS Teodor (CosmiuB Filip) 
z Hol8ztyna Arjanin, Pa8tor w Kisie- 
linie na Wołyniu (t 1639 w Leydzie). 
De principiis falsis et idolatricis reli- 
gionis pontificiae. Leydae 1631. w 8ce. 
- De statu et religione propria. 
Papatus. Leydae 1638. 
Sandius Bibl. antit. str. 143. - EncykI. 
Orgelb. T. :ą3 s. 467. - Siarczyil. Obraz 
II 186 - Swillcki Histor. pam. II 95. 
SIMONIUS Paulus. Disputatio Pbilo- 
l'Jophića De Origine Fontium Et Flu- 
minum Quam Ut omnium aliarum re- 
rum; sic & fontium fluminumq3 Authore 
& moderatore sapienti8simo. Bub Prae- 
sidio Olariss. & Doctiss. Viri Dn. D 
Prae8ide (sic) Adriani Pauli Physic. & 
Metapb. PP. Pubhcae disquirentium 
velitationi in ccleberrimo Gymnasio 
Dantiscano proponit Paulu s Simoniu5 
Bistricensis Tran8sj'lvanus Ad diem 8. 
Junij. Horis locoque consuetis. Dantisci 
Typi8 HUnefeldiani8, Anno 1619 w 4ce, 
kart 10. Bibl. Aklld. budapeszt 
- Meteorologia generali8. Praeside 
Adriano Pauli... 16. Dec. Dantisci, 1617 
w 4ce, kart 10. 
SIMONIUS WilhelmU8. Honori taeda- 
rum jugalium Ohristopbori Riccii cum 
Barbara, Matthiae Feigii filia. Dantisci, 
1620. w 4ce. 
SIMONNEAU Ph_ Medailles de la 
Reine (M. Leszczyńska) li8 planches 
grav. p. Simonneau 61s]. (Bez wyr. m. 
i r.). w 4ce. 
Bib\. Czartor. ma II tego 12 planches. Tytuł 
wydarty. 
Na końcu Pb. Simonneau filius deI. et sculp. 
1725. Ce V cnd a Paris chez Sr. Simon- 
uean rue le Bierre - Pod kazdą ryciną. 
czworowierBz frsncuski 
Simonowicz Albertu8 (Wojciech) ob. 
Laudatio (1595).
		

/Bibliografia_28_113_0001.djvu

			SIMONOWICZ 


SIMPLICIAN 


107 


lis 
tO 
rc 
'g. 
de 
'4. 
Im 
,e 
lI. 
li- 


Simonowiez Jan ob. Zehnmark (An 
den Hoehw. 1799). 
Simonowiez Tymot. . (Pr6ba 1621) 
oh. Symonowicz. 
Simphoniae ob. Dachnowski - Ja- 
nuszowie B. (1622) - . Racki Jan (Li- 
lius) - Symfonie - Zabczyc. 
SIMPLEX Fe1ix. Pars secunda theo- 
lo
iae spiritualis fundamentRlis seu 
IIcientiae salutis bane beateque vivendi 
in tempore, ac aeternitate, de medii&, 
seu actibus status vitae christianae 
supernaturalis seu spiritualis: ad finem 
ł!upernaturalem. Tum de eorundem ae- 
tuum oppositis necnon de C.Rusa ob. 
iectiva seu materiali et formali actuum 
vitae christianae. Authore Felice Sim- 
plici. theologo. Typis Monasterii Oli- 
v8nsis Sacri Ordinis Cisterciensis Im- 
primebat Joannes Jacoblls Textor. Anno 
MDCLXXXVII (1687). w 4ce. Pars 
prima ser.undae partis tractatus primul!I 
str. 378. - Pars pr. sec. partis trac- 
tatus sec. str. 874. - Pars secunda 
secnndae partis str. 42. 
Zapewne istnieje i Pars l, ale tej nie ..nam. 
Bib\. !iem. w Gnieii£nie. 
SIMPLlCIAN (PraBneUB, Z PraBny. 
sla) Paweł (t 1646 r. w Pułtusku). 
Manelle Duchowne, Abo Porz
dek ży- 
wota. Cbhrześćiańskiego. W ktorym sie 
ztimykaili co nakosztownieysze stroie 
duchowne dla doskonałośći żyćia po- 
bożne
o, wszystkim Stanom a osobli- 
wie Gospodarzom czeladnym barzo po- 
trzebne. Przez Kśi
dza PawIa Simpli- 
ciana PrasneUS8. vczynione. Przydane 
.są, do tego Rozmyślania o Smierci ryt- 
mem, tegoż Autora. W Krakowie, Roku 
Pańskiego 1601. (Na końcu:) W Kra- 
kowie, W Drukarniey Jakuba Syben. 
eychera, Roku 1601. w 4ce. k. 3 nlb. 
i 69 Ib. 
Lic:lbowanie pomylone. Zamiast 39 jest 36. 
.amiast 51 jest 66, zamiast 66 jeet 58. 
Karly liczbowane po jednej stronie. 
Na k. tyto n g6ry winieta, w jej 'rodkn wy- 
drukowano: "Ma.nelle Duchowne"; u dolu 
Chrystus upadający pod kr:lytem. Ty tul 
i cały tekst ujęte ramkami s linji. 
Na odwr. k. ty t.: Zalecenie ksiąg (wierasom). 
Dedykacja wierezem: Sławnym Panom. 
Pann Burmistrzowi i Radzie mialb Pul- 
toweka 


10.- 


p) 
le- 

). 
li- e. 


'la. 


kI. 
'az 
.5. 


0- 
u- 
'e- 
re 
.e- 
D 
& 


In 
110 
U5 
8. 
Ici e, 


de 
7 


la- 


Im 
CI, 


la 
les 
m. 


'nI 


lp. 
ID- 
ną. 


,b. 


W ded;Jkaeji etawi Narew rlóek., wielką. 
i csyst
 oras Pnłtnsk, który nad nil} Idy. 
Wapomina jego bractwa, k06cioly, zakon 
jeznitowaki. Student6w m;a. blisko tysilł ca . 
Jeet lud'mi nczonymi ozdobny. WYlławia 
cnego Baranowakiego ksplana zacnego. 
Sarmatom Niemcom. Włochom .. IIawie 
wiadomego. (Jest to Wojciech, biekup 
plocki); Poczem epigramy na Zoilola. 
Porzl}dek iywota chrse!io. dzieli ail} na S 
a właliciwie ł części. C-ę'ć I (dlutan6w 
rozmaitych) rozpoczyna Przemowa wier. 
aZllm. Poczem szereg wierszy (trzynaeto- 
sgłoskowych) z OBobnemi tytnłami, w kt6- 
rych wy8ławia enoty a gani wady (bie- 
aiady, gusla, ubiory zbytnie). Wieresuje 
takte na temat aktów nabdnyeh, Sakra- 
meutów. mezy, modlitw. Od k. 22: Bu- 
dowanie duchowne. - CZ4J'ć II (dla pa- 
n6w czeladnych) sawiera przepisy morsI- 
nej treBci dla gozpodarsy i BIng (roztrop. 
nOBć w karaniu, wieitacia domowa, sypia. 
nie s dziećmi w powiciu szkodliwe, chory 
czeladnik. wychowanie dziatek, imion na 
chrzcie dawanie, ..achowanie się pn.y 
stole). - CzęU III (dla kraman.6w Y rze. 
mieślnik6w): modlitwa w kramie, kram. 
nic !l:amykanie, wystl}pki kupieckie, fry- 
marki, kontrakty Die..bo!ne itp.). Szcze- 
g6ł6w obycr;ajowych nie wiele, treść og61. 
nikowa. 
Od 39: Krótki Summarins naprsedniejszych 
powinuoBci kn pamil}taniu. Dla ludzi du- 
chownyoh: jako rozeznaó grzechy, po- 
wiano'ci wobec przeloionego, jako ail} 
modlió. Jest to więc cr:ę6ó czwarta, choć 
tej nazwy nie nosi. - Wszy&tkie cztery 
cZ'!Bci tworzą. razem r;wierciadło etyczne 
dla roinych Itanów, ale gl6wnie dla mic6r;- 
CZ8n (knpc6w i rzemieilnik6w). Stosnnki 
8Zlacheckie nie nwzgll}dnione. 
Od k. łó z osobnym tytułem: RozmYBlanie 
o Śmierci. Które prowadr;i człowieka do 
pogardzenia pr6bości świeckich. (Pod tern 
trnpia glówka na etole z emblematami 
znikemości rr;eczy). Poemat ten idzie do 
k. 66. TreŚć jego: Omylnollć świecka. 
Śmierć dlng nie odpuszczony. Pamiętaj 
na imierć. Nad ciłł.to czlowiecze nic pod. 
lej&zeBo. Śmierć pewna i niepewna. Miej- 
sce i sposób śmierci. Z imiercil} potkanie. 
Lament człowieka. ln6tygacja djabelsk8. 
Dekret -ł}dziego.. Dokonanie sprawiłidli- 
wych. Modlitwa. Smieró. (Na k. 6ł r;Jcina 
śmierci z koe,!). Od k. 66-69: Napom- 
nienia, pytania y modlitwy (pro..
). 
Poemat Simpliciana o śmierci - tak bardzo 
rozpowssechnion;J w Polsce. jak sit .. ni- 
tej podanych przedruk6w pokazuje, - 
suługiwalby mimo swej lichoty na Dpra- 
cowanie. Jelt to bowiem odrośl gałę8i lite- 
raokiflj średniowiecznej (Rozmowa mistrza 
se imiercil}), a literatura poleka xvn- 
XVlll pouiada kilka takieb odgał\jzień
		

/Bibliografia_28_114_0001.djvu

			108 


Sll'łtPLICIAN 


SIMPLlCIAN 


Cytuj! ta wdniejsze: 1) Dziela Reezki, 
Kartena (1662), Mo'cickiego, Druibickiflgo 
(ob. tom XVI II i77). - 2) Hellarmin Nauka 
umierania 1621. - S) Wreszcie ostatnią 
gBll}zi4 tego rodzaju jest tak charaktery_ 
lityczne. dzieło Baki. 
Simplicinn jest pseudonim firn Bntora, a Rtoi 
w .wiązkn II tern, !e ksil!
ka przeznaczona 
jest dla ludzi prostych, nie dla Rzlacbty. 
Mimo braku poetyckiego talentu jest to 
dziełko oryginalnym przyczynkiem do dzie- 
jów propagandy katolickiej . początku 
17 wieku. 
.Tocher 69ł6. 
Czartor. - Jagiell. - Oosso1. - Uniw. 
lwow. 
- Perła. droga, to iest Zywot cbrze- 
Aciański duchowny każdemu Zbawienia 
wieC'znego szukaiącemu potrzebny przez 
X. Pawła Symplicyana napisany_ Po- 
dobne iest królestwo niebieskie czło- 
wiekowi kupcowi, szukail}cemu dobrych 
pereł: a znalazłszy iedn
 drogą perłę 
odszedł y poprzedał wszystko co miał 
y kupił ią. u Matth. ś. w. 13. (Na ostat- 
niej karcie:) W Krakowie, V Dźiedźiców 
Jakuba Siebeneychera, Roku PAńskiego 
1611. w 8c.e. Część I kart 87; Ozęść II 
od k. 88 do 244, Regestr k. 2 i 1 k. 
z miejscem druku. 
Na czele drzeworyt Matki Boskiej. 
Przypisał Annio !II Dobrzykowa Tamow_kiej 
kasztelance Konarskiej i Starościnie Ka- 
mienieckiej, dat. z Pułtowllka d. 18 Sier- 
pnia 1610. r. gdzie piBze że rodził sil} 
w Prza_nyszn. Poczflm przemowa do czy- 
telnika wierezem polskim. 
:Nast
pnje 1 kartka. drzeworytami: (Chrystns 
JI krzy!om - a na odwrocie: S. Maria 

Iater Dei). - Od li_tn 1-87 idzie Piflrw- 
_za Czetć. Składa sio na nia 13 rozdzia- 
lów, -vi których po koleji o"mawia ró!ne 
cnoty chrześcijańskie. - Od listn 88-224 
idzie CZI1
ć Druga. Zawiera ustl}PY o po- 
rządkn, kład,!c Bil} w lóżku, po ocknieniu, 
modlitwy poranue i wieczorne, godzinki 
i msza św., o oRobnoBci mieszkania (do- 
radza !ycie ascetyczne na k. 182), n straży 
jl1 z yka, o czytanin ksiąg ducbown)'ch, 
nanki z życia św. Teresy Nuceryna, o spo- 
wiedzi i komunji, o ulJlartwianiu ciała. 
W tflj drngiej cZ:l}ści jest nieco szczeg6łów 
do obyczajów IU:cetycznych XVII w. 
Wiszn. IX 214-6. - Wisłoeki w Roczn. 
dla arch. 1871 str. 28i. 
Bibl. Kannel. na We_olej. - Jagiell. _ 
OBSCJI. 
- Środki wielce zbawienne, któ- 
rych kto szczyne zażywać będzie, ten 
.żywota pobożnego y swiętobliwego, a po. 


tym w niebie wiekuistego dostąpi. Wilno 
w drukarni Akademickiey S. J. 1645. 
w 12ce, str. 500. 
Przed textem wizerunek ChrYBtnsa niosą- 
-cego krzyż; sztych pil}kny, pod którym 
podpis: Con. G6the Scnł.. Wilnae.. - (Na 
końcn:) Lament człowieka chrześcillńskiego- 
katolickiego. str. 42. . 
Kraszew. Wilno IV 192. - Załuski Bibl. 8t. 
Będzie to zapewne przeduk 88afarni. 
- Szafarnia obroków duchownych. 
Krak6w 159.. 
Dedykowana_ Jerzemn Radziwiłłowi kardy- 
nałowi Bisk. krakowli. który zmarł 1600 
r. Zatem edycja ta wyu.ła w XVI wieku. 
Autor twierdzi że to jego pierwsza praca. 
Egzemplarza edycji I nie znam. Znane Sił 
tylko edycje dalsze, które autor nieco 
skrócil (ob. niżej). - Ale Bib!. Jag. ma. 
jakie' szczątki wydania o obszerniejszym 
tekście ni! edycja II . r. 1602. Szczlłtki 
te ró:h1ilł sil} taUe i tern od edycji na- 
stępnych, 
e mają na marginesach w'ród 
ramek cytowane teksty II psalmów Ojców 
kościoła, wiersze z pisma 8;;0 (Eccles. 14, 
Hebr. 9, Job 22 itd.) tak
e intytulacye 
materyi jak np. str. 281: Vobrodzeystwa. 
stworzenia P. Maryey naszlacbet. przey- 
rzenie y obranie, - czego w edycyi 1602 
nie ma; jakote! nie ma ramek tak sze- 
rokicb. 
Na str. 228: Szafarnia obroków duchownych 
drnga c?I}Ść. Postrzały dnszne miło'ci 
Bostej. Na str. 281: Dziękowania ..abotne 
za wil\le tajemnic tywota Pana JezuBo- 
wego. Str. 337: Modlitwa dziwnej Błod- 
ko'ci. Część II dochodzi do str. 3M. 
Z części !lI są. str. 411-412: Rozmyślanie 
Męki Pańskiej. 
Z IV częśoi jest str. 6i3 (Modlitwa do P. 
Maryey przed epowiedzią) do Atr. 758. 
(Modl. przed ndw. Komunią). Reszty 
brak. - Arkusze idą do Hbb.. Stronui- 
cowanie nie pomylone. 
W edycyi 1602 Poranne Nabohństwo jest 
na str. 68, a w tej edycyi na str. 72. 
Nasuwa sił:! przypu9zczenie, czy ten s
czątek 
nie jest fragmentem l edycji. Krój czcio- 
nek nie sprzeciwia ei!:! tej hipotezie. 
- Toż:... Krak6w, Piotrkowczyk(?) 
1602. w 8ce, kart przeszło 720. 
W dedykacji do Bernlłrda Maciejowskiego, 
datowanej z Puftowska (Pnłtunka) d. 
3 Maja, r. 1602, podpiBany: Pawel Sym- 
pliciau. Je&t to drnga edycja: Autor mówi 
w dedykacji i w przedm. do czytelnika, 
te niektóre artykuly skrócił, inne wyrzucił, 
nowe zaś przydał i od omyłek oczY8cil. 
Powiada tet, te ksil}gi te w edycji (.il\r- 
wszej mialy w sobie rzeczy niektóre dłu- 
gie i nikczemnym drukiem były wyro- 
biono. Co większa, wie10m omylnościami 


,
		

/Bibliografia_28_115_0001.djvu

			SIMPICIAN 


SIMPLlCIAN 


109 


lD 
Ó. 


znacznemi, wierze katolickiej przeciw- 
nemi opływaly dla niepilności drukarza. 
Od ark. A"\ zaczyna sil!: Szafarnia pierw- 
sza cz
śc. Rozmyślanie Pacierza (str. 7). 
Druga Część: Postrzaly dnszne milolici 
Bof;ej, od str. 171. - 3cia Część: Historja 
T11ęki Pana Naszego od str. 296. Tu str. 
421-445. Pozdrowiene członków Jezu- 
sowych wierszem. W Czwartej Czt;ści od 
str. 563-571: Napomnienie do pokuty 
wierszem. Wzywanie P. JezusII. Sposób na- 
boieństwa od str. 617-628 wierszem. - 
Na str. 647-8 pieśń starozakonna tlum. 
Stan. Grochowski. - Piąta częoić: Sposób 
mówienia Róf;anego wianka P. Mllryey na 
trzy części rozdzielonego, od litr. 653. Na 
str. 720: Modlitwa do P. Maryey (w wiel- 
l	
			

/Bibliografia_28_116_0001.djvu

			110 


SIMPLlCIAN 


SINA PlUS 


na początku ka!dego naboteństwa odpra- 
'Wowana Ja naostatecznieyszy y nagrze. 
aznieyazy. - 'Str. 16 Poranne nabożeń- 
stwo. - Str. 17 Litania o naswifltazym 
lo.ieniu Pana Jezusowego. - Str. 67 
Krotki sposob Błucbania MBzy S. - Str. 
:100 Nieszporne nabożeńBtwo. - SI.r. 128 
Wieczorne naboteństwo. - Str. 14-7 Sza- 
faruia obrokow dvchownych. Druga część. 
POBtrzały duszne Miłości Botey (na siodm 
dni tygodniu). - Str. 227 O rniloRci Bozey 
Nauki niektore. - Str. 270 Rytbm o mi- 
lości Bozey Bernata tiwiętego. - Str. 277 
Szafarnia obroków dncbownycb. Trzecia 
część. Historya Mflki Puna naszego Jezusa 
Chrystusa. - Str. 394. Pozdrawianie na 
Krzy tu Pana JezuaK. -'- Str. 407 Litania 
o m
ce Pa_na naszego Je.. Cbr. - Str. 617 
(wluciwie 427) Hymn Im rozmYBlaniu 
nadrożny M
ki Pana CbrYBtusowey. _ 
Str. 622 Pozdrawianie członkow vkrzyzo- 
wanego do- Btr. 644 (prawie wszyetko wier- 
Bzem). - Str. M6 Rym do Pana Je6u88. _ 
Str. {j81 Szafarnia obrokow dvcbownych. 
Czwarta częśó (obrazek). Sposob Bpowia- 
dania 8i
. - Str. 640 Sposob gotowania 
.sie do stoln Bożego. - Str. 701 (Pieśń) 
Vslyss Jezu prośby moie Obroć na mię 
oczy twoie. - Str. 765 Szafarnia obro- 
kow dvcbownych. Piąta cZflśĆ. Sposob mo. 
wienia rozanego wianka P. Mar. (obra- 
zek). - Str. 772 Dwanaście modlitew do 
Panny Maryey, abo rozmyslanie nR Salve 
Regina. - Str. 801 Rym o Pannie Ma. 
rYfJY (Cesarzowa, kroiowa). _ Str. 821 
}fodlitwa trzecia do P. Maryey. - Str. 826 
Litanie o aniołach Swiflłycb. _ Str. 841 
Modlitwa do Swietycb Męczennikow y Bi. 
lIkopow, Woyciecba y Stanislawa, Patro- 
. now Polskicb. - Str. 845 Modlitwa do 
Swiętego Jacynkta Wyznawce, Patrona 
pol6kiego. - Str. 860 Za kroili naszego. _ 
Str. 892 (właśc. 862) Za Hetmany i toł- 
nierstwo Cbrzescianskie. - Str. 883 Li- 
tania za nmarle. - Str. 888 Proza za 
:zmarle (Dzień on, dzień gniewu.. .). _ 
Str. 892 Ostatnia nadzieia Grzeeznym. _ 
Str. 899 W drogę idących Naboteństwo. _ 
Na końcu: Regest wezystkiego, co się 
w tych księgach zamyka (kart 6). - Z tern 
oprawne: Trzy koronki 1634 i Krótkie go- 
dzinki 1634. 
WIad. IV piemem Varsaviae 20 Jnlii 1638 
Ddzielil Filipowskiemu moc arukowania 
Szafarni. Ob. Cezury Fr. (Viridariolum). 
Józ. Przybor. 
- "\Vizerunk Człowieka umiera- 
iącego, Zwłaszcza tego. ktory bez bo- 
jaźni Bożey żyie, pożądliwości Swoich 
naszladuiąc. Zapisany: Przez X. Pawła 
SimpIiciana, I'Ipow. Połtow. po czwarty 
raz wydany. Memento morio Pamiętay 


człowiecze mi śmierć. Hodie mibi Oras 
tibi. Niewie, że czas przeminie, a Smierć 
się przybliża, y wszystko innym zo- 
stawi, y umrze. Eccl.11. w Krakowie, 
w Drukarniey Antoniego WosinBkiego. 
Roku P. 1629. w 8ca. 
Przypisane Braciom i Siostrom Bractwa Com- 
pasBionis abo Męki Panskiey w Krak. List 
przypisuy i Przemowa od Drukarza do 
Braciey Compassionis Christi kart 3; dzielo 
sam.. wierszem kart nlb. 20. 
Tak brzmi rflkop. notata Hanna. W dziele 
.Januszowskiego .Nauka umierania" (ob. 
BibJ. XVII str. 476-71 kilkakrutnie prze- 
drukowywanym, jest nmieuczony Simpli- 

iana "Wizerunek człowieka umierają- 
cego". Bardzo być przeto mo!e, że Haan 
nie miał przed sobą osobnego wydania 
t(\go utworu, tylko wycinek z jednego 
wydań .Jamlszowskiego. (Ale Bibljografja 
nie zna wydania Januszowskiego z roku 
16291). 
- ob. Januszowski Jan (Nauka), 
Juszyński Dykcyon. II 181-2. - 8iar- 
czyóRki Obroz I( 187, - Pruszcz For- 
toca 1737 str. 300 - Maciejowski Piśm. 
Polskie III 445. - Sobieszcz. w Enc1kl. 
powsz. Org. XXIV 4:65. - Wiszn. Hist. 
Ii'- IX 214-6. 
Simpliciu8 Jan ob. Schlichting .Tonas. 
Cbmaj w Hozpr. Akad. Um. Wydz. filolog. 
(1921\ t. XXXVII. 
Sim plon Piotr ob. Czarnocki Franc. 
(1658). 
Simsen Urszula ob. Prokopowicz 
Jakób (ZłDty 1662). 
Simson Piotr ob. Ozarnocki Fran- 
ciscml (1657). 
Simulacrum meritorum ob. .Todłowski 
Stan. (1647). 
Simwoł sw. prawosławny ja wIery, 
napiecz. w Kijewie w 1717. w 8ce. 
Sopikow część I Nr. 102. - Karat. Nr. 1404. 
Sinaksar' O prcsławnoj pobiedzic 
pod Połtawoju, napiecz w Ozernigowie 
w 1710. w 4ce, kart 40. 
Sopikow cz. I Nr. 1081. - Tołstoj Nr. 220. _ 
Karatajew Nr. 1315. 
Nale!ałoby porównać z innymi opisami 
wBpólczeenymi tej bitwy, o którycb ob. 
tom XXIV str. 467. 
Akad. Nauk Petersb. - Pet.ersb_ pub!. 
SINAPIUS (Senfft) Daniel. Flagellum 
irae divinae triplex, Ben: Triga BOro- 
rum funesta, beIli, farni s, pel'ltis... re- 
praesentabitur in scena... per Scholae 
Bojanovienais iuventutem, moderante
		

/Bibliografia_28_117_0001.djvu

			SINAPIUS 


SlNAPIUS 


111 


s 
Ć 


habenas Daniele Sinapio... Dreyfacbe 
Peitsche und Ruthe Gottliches Zorus... 
zusammengeHochten von Krieg, tbeurer 
Zeit und Pestilenz, damit der gerecbte 
Gott die Menschen auf Erden jbrer 
SUnden halbcn peitschet, steupet und 
Btratfet. Frommen Obristen zum niitzli- 
cben unterricht, be)' jetzigen hoch ge- 
fabrlicben Ll1ufften in einer Oomoedia 
vorgestellet, durch die Bojanowiscbe 
Scbuljugend.. Moderante habenas .Da- 
niele Sinapio, ibidem rectore. Anno 1681 
den 24 Febr. _Lesnae, exprim. Mich. 
Buck (1681). fot, 2 karty. 
Grali Daniel Arnoldi, Bo
neław i :Michał, 
J. Alb. DziedanowsCIJ Adam Kalckreutber, 
J. Sinapins, Krys. Jask6lecki, lIIich. Nos- 
kowski. Serpilius Jan, Bog. Dziembowski, 
Benj. Ne!lkirch i inni. Są to Polacy, 
Niemcy, Slązacy i W
grzYJ kształcący si
 
"!l' szkole bojnnowskiej. - Wyst
puje 
w sztnce Jan III, poseł polski, p08el rran- 
'cnGki itp. 
Wotscbke ProT. Gymn. zu Boj. 1909 litr. 
39-42. - Szabó III. 
_ Coelum Bojanoviense. in quo... 
nova atque nitida "tella exorta est: 
nempe... Augustillus Serpilius, qui... sym- 
mysta. ecclesiae Bojalloviensis... est ele- 
etus... Lesnae (1682). Typis Mich. Buk. 
fol., 2 k. 
SuM III Nr. 3189. 
_ Neoforum Latino Slovenicum 
1678. 
Jest to przeróbka ze &łownika Koapskiego, 
o czem ob. Briickner w Pam. lit. IX. ótl7. 
Przed roll. wydał Flejbans 1908 w Prad1l". 
SINAPIUS Jan, rektor gimn. w Lig- 
nicy, syn Daniela (?). Schlesiscb.er Ourio- 
sitMen Erste V orstell ung, Darinnen die 
ansehnlichen Geschlechter Des Schle- 
sischell Adels, Mit Erzeblung Des Ur- 
sprungs, der Wappen, Genealogie n, der 
qualificirtesten Oavaliere, der Starom- 
lI!l.user und GUter beschrieben, Und 
dabey viele. bisshero erIDangelte Nach- 
richten von Edlen Rittern und Wbli- 
chen V or-Elleru, aus alten brieHichen 
Urkunden und bew!l.hrteu MSOtis zum 
V orscbein gebracht werden, Ausgefer- 
tiget von .Tobanne Sinapio, Des verei- 
nigten Gymnasii zu Lignitz Rectore. 

uf Verlag des Autoris. Za Leipzig 
1m Grossischen, wie auch zu Bresslau 


. 
" 
l. 


It 
o 
o 


e 


'.  
II. 
I) 
II. 
l 


und. Lignitz im Robrlachischen Boch- 
]aden zu linden. Leipzig, gedruckt in 
der Fleischerischen DruckereYJ 1720. 
w 4ce, k. nlb 7; I Theil str. 1100 
i k. 4 (Anmerckungen). 
(Oz. II. pod tyt.): Des Schlesischen Adels 
Ander Tbei], oder Fortsetzung Schle- 
sischer OoriosiUl.ten, Darinuen Die 
Grl1fłichen, Feyherlichen und Adelichen 
Gescblechter, So wobl Schlesischer Ex- 
traction, AIs auch Die aus anderen 
Konigreichen und Landern in Schlesien 
kommen, Und entweder darinnen noch 
8.oriren, oder bereits ausgangen, In vol- 
ligem Abrisse dargeatellet werden, 
NebBt einer notbigen Vorrede und Re- 
gister, ausgefertiget von Johann Sinapio. 
Leipzig uud Bresslau, bey Michael Rohr- 
lach. 1728. w 4ce, str. 1144. 
Cz
ść l dedykowana Janowi Ant. Schaft'- 
gotschowi. W przedmowie do czytelnika 
pisze, że pracnjąc nad 018nografją. dostBł 
do rqk stare doknmenty i dwa rlJkopisl. 
jeden Jerzego Thebesiusa, drugi Jonasza 
SClllteta - oba trefici genealogicznej. '1'0 
mu dalo impuls do pracy nad historjl} 
rodów śląskich. Końozy pocbwałami dla 
Thebesiusa (wymienia dwa jego dziela: 
Annales Lignicenses w 2 tomach - oraz 
'l'ractatns de hortis et eorum jąre, oba 
w rękopisie). 
W obu tomach podaje Sinapins genealogje 
rodzin il,!skieh. ZaczJnl!- od brabió" i ba- 
ron6w, potem przecbodzi do wyższej 
IIZlachty. Oba tomy mają teD sam po- 
Ul!dek. W przedmowie do cZI,jBci II wy- 
lic:A1I. na str. 8-11 rlJkop
y i druki, z ja- 
kich korzystul (z po18kieb druków :lEna 
Okolskiego i Paprockiego dwa czeskie 
dziela). 18totnie dzieło ma charakter kom- 
pilacyjny li druk6w i mannskryptó" a in- 
formacji źródłowych lub własnych wiado- 
- mości autor podaje malo. 
:Na str. 13-32 drugiej c
fici je8t Rejestr, 
w którym zestawiono DlLzwiska omówio- 
nych rodów filąskicb. Rodzin onawiskach 
polskich, rodzin li Polski pochodzqcych 
lnb z Polską związanych je8t tu wiele. 
Cytuj
 dla przykladn niektóre: Rozdra- 
żewscy, Szydłowieccy, 'l'urzonowie, Zarem- 
bowie, Zborowscy, Dambrowscy, Goczał- 
kow8cy,Morawiccy, Pawłowscy. T
czyńsey, 
Biernaccy, Bojanew8cy. Cbmielikowscy, 
. Korezaki, Dziembowscy, Goreccy, Goz- 
dawy, Januszowscy, Kamińscy, Kaweccy, 
Lasaotowie. Myszkowscy, MaHłowscy, Nie- 
borow8cy, Niewiadomscy, Ogończyki, Pio- 
now8cYJ Radolidscy, RogOj8CY, Suchodolski, 
Sirzemieccy. Trzemesey, Tworkow8cy, Ww-
		

/Bibliografia_28_118_0001.djvu

			112 


SINAPIUS 


SINCERUS 


gierscy, Zwolscy. Ale to tylko cZ'!atka 
rodzin pochodzenia polskiego. Co do nic b 
korzysta du:/;o z Okolskiego. 
Uniw. Iwow. 
- Olsnographia, oder Beschreibung 
des Oelan. Ftirstenthums in Nieder- 
Schleaien. Leipzig 1707. 
- Stemmatographia silcsiaca. V ra- 
tisI. ] 728. 
Londzin w Hibl. druków pol.kich 1904 s. 29. 
- Silesiae conversio. Lignitii 1708. 
W 4ce. 
(Sinapius Joh.). Bei dem... Seeligen 
Hinlritt des Wohl.Edlen Gross Acht- 
baren und Wuhlgelehrten Herrn Ja- 
Ilannis Sinapii bei dem vere.inigten 
Gymnasio .in Lignitz Woblverd
ennten 
Rectoris welcher uen ó. Oktobrłs 1725 
Abend mit christlichen Oeremonien be- 
erdiget wurde, s
chte? de
6e
bigen die 
letzte Ehre in edfel'tłgen ZmIen zuer. 
weiBen desseIbiO'en gewesene Auditores 
classis primae.<> Lignitz gedruckt Lei 
Johann Ohristoph Wutzoldt 1725. fol, 
kart 2. 08sol. 
- ob. Sinapius D. (1.684) - Wiu- 
disch J. (1640). . 
On to był zapewne antorem mapy SI,!ska, 
o czem Heyer w Zeit. Ges. Scbl8ll. 1889 
XXIII. - Wydał taUe i inne ilrobniejsze 
prace Śląska dotyczące. 
SINAPIUS (von Senfft) Mich. Alojzy, 
lekarz Domiuika Radziwiłła. Absurda 
vera occasione potissimaru quarundam 
cont
overBiarum: quae Neotericis, cum 
Galenicis intercednnt: Orbi curioso Me- 
dicorulII in compendio denuo exhibita, 
RutllOre 'Michaele Aloysio Sinapio v. 
Senfł't nob. Ungar. Phil. et Medic. D. 
Celsissimi Principis RadzieviIii M. D. 
Lithuaniae Archi-Oan cellarij, personae 
et aulae medico. VarsRviae A. D. 1693. 
w 8ce, k. 8, str. 147 i k. 1. 
Gedroyć Źródla bio i bibljogr. 1911 str. 
721-7 POdłłje jako miejsce wyjścia i d. at 41: 
Genevao l\I.DC.XCIl (1692). Wedle Jego 
opi.n dzielo składa sił} z 3 części. Pierwsza 
dedykowana jest nil 2 stronach J. K. Ln- 
bomirskiernu P OCzem jest str. 6 przed- 
, . d . 
mowy, zali liczby kart tekstu 
e royc 
nie podaje. Druga dedykowana Jest P. 
!<'atio liczy str. 3 i str. 114 tekstu, a na 
końc
 joj jest: Epist. apologetica ad Ue- 
gem Johannem III (::;obieski). 'l'czecia ma 
dedykacji str. 4, przedm. str. 6 i tek8tu 
.str. 195. - W tekscie du:/;o o kulturzs 


i nie kul tnrze polskiej: o kołtunie, o nad 
u:/;ycin wódki i mił}sa, o barszczu, o nro. 
kach, o łaźniacb, o medycynie Kozaków 
j 'l'atarów, o domacb przesi,!kłych dymem. 
o sklonnolici do tańców i zabaw. Du:/;o 
wypisów z dziela podaje Gedroyć, ale dla 
etnografa wdzięczne tu )eszcze pole. do 
wyzyskania. KrasIm. - ZamoJ. 
- Absurda vera sive Paradoxa me- 
dica; quorum P. I. Theo
emata et qua
- 
stiones controVel'SRS varłas, quae hodłe 
Neotericis cum Galenicis interceduDt, 
, 
proponit; cum dissert. nova, cap. V. 
de Spirituum efHuviis, et animae com- 
munis transmigratione, juxta 1D0dernos 
Pitagoricus. P. II. occasione morborum 
certorum Septentrionalium, easdem qune- 
stiones controversas continuat; cum dis- 
sertatione, de falso titulo, sive fal sa 
existentia morbi gallici. P. III. contillet 
traetatum de vanitate, falsitate et in- 
certitudine aphorismorum Hippocratis. 
Genevae, sumpt. Oramer et Perachon 
1697. w 8ce. 
- Tractatus de remediQ doloris. 
sive materia anodynorum, nec non opii 
causa criminali, in foro medico. Acces- 
sit visio Aletbopili advocati, de 8e(
ta 
et reliO'ione empyricorum panacaeista- 
rum. <>Amstelaedami, apud Janaonio- 
Waesbergios. 1699. w 8ce. 
SINCERII. Invidiologia albo roz- 
mowa zazdrości z szczerością z którycb 
iedna iest córką Oyca niebieskiego 
a druga książęcia z piekła Lucypera 
złego. Prawem się oganiuią: lecz Szcze- 
rość bezsprzecznie Pokazuie sobie świat 
oddany przedwiecznie. w 4ce, kart 7. 
Notatka mego ojca; w r. 1929 nie zdołauo 
odszukać. 
Druk gocki. 08so1. 
SINCERO. 1Y1artyrum mors gloriosa 
felix, utili
 ac divina viri Joann. Gotto- 
fredi Roesnel'i, Tborunii capite demi- 
nnti. 1725. Birgel w Wilnie. 
ŚINCERUS Basilides. Oonfutatio "Li- 
belli famosissimi, quem sub tituló Epi- 
stolae, Ad amicum Varsoviae degentem, 
non ibt pridem disperger
, eBą; Sa.cr. 
Czareae Majestutis ad Ordmcs Poloma6 
Confoederatos Oommonefactionem (Suc- 
cessu licet sinistro) infringere ausus est, 
infamis qui dam T6nebrio, adscitO no-
		

/Bibliografia_28_119_0001.djvu

			SINCERUS 


SINGER 


113 


e, o nad 
I. o nro. 
Kozaków 
dymem. 
r. Du:!:o 
, ale dla 
pole do 
lamoj. 
xa me- 
t qU/.Ie- 
I hodie 

edunt, 
ap. V. 
a com- 
dernos 
borum 
l qune- 
m dis- 
fal sa 
>B tine t 
et in- 
Icratis. 

/.Ichon 


:oloris. 
n opii 
\.cces- 
I!e(
ta 
leista- 
Bonio- 


roz- 
órycb 
,kiego 
ypera 
Izcze- 
świat 
lrt 7. 

ołauo 


ISol. 
,riosa 
lotto. 
lelUi- 
nie. 
o "Li- 
Epi- 
ltem. 
Sacr. 
Jmał! 
SUC- 
I est, 
no- 


mine Nobilis Poloni, institl1ta a. BaBi- 
lide Sincerp. Oolon. Typ. Petri Du- 
randri. Ann. MDCClV (1704). w 4ce, 
str. 22. 
Broszurkę pEpistola" ob. w t. XVI str. 73 
oraz pod Schreiben w tomie XXVII 267. 
Antor polemizuje z nil} pnnkt za punktem 
w 16 paragrafacb, nie8zczędząc jej obelg. 
Powołuje Bi
 obficie na pisarzy staro:!:yt- 
nych. WillO du:!:y e:i:kurs (ciekawy) o na- - 
turze wolności polskiej. W 
 13 wywód- 
o pocbodaenin władzy królewskiej i o pra- 
wie obalania monarchów. Opiera si
 miłr 
dzy innemi na Hngonie Grocjuszn, Bo- 
dinie i PułJendor6e. Cytuje konstytncj
 
polaką 1609 i zna pisma hiator. Fredry, 
które powołuje w poparciu swej tezy., Cale 
uapisane w obronie Augusta 11. 
Autorem był mimo wszystko jakiś pr
wnik 
niemiecki, bo stosunki polskie uwzgll;d- 
nione są słabo a fakta znane z dr.agiej 
ręki. Cały tok argnmentacji przypomina 
publicystów niem. XVII wieku. 
Zapewne ten sam autor, co Sincerus Treu- 
mand, o którym niżej. 
Branic. - Czador. - Ossb1. 
Sincerus Constant. (pseudonym) ob... 
Riccius Ohristian (1638). 
Sincerus Polonus ob. AIetbophilis 
(Epistola 1674). 
SINCERUS Treumund. Echo sive 
Justissima ResponBio au detestabiles at- 
que execranuas piane adversus Sacram 
Regiam Poloniarum Majestatem Electo- 
remque Saxoniae praecipue autem ad- 
Versus Oonsiliarium Intimum Dominum 
de Patkul ab infamibus ac in despe- 
ratam malitiam induratis Balatronibus 
Suecicis, LibeIlis famosis hinć et inde 
disseminatas calumnias, «liasque plus 
9 uam barbaras et inter cultiores gentes 
lnauditas criminationes; /.Idiecta brevi 
Replica pro justitia armorl1m Regiae 
lvI/.Ijestatis Poloniae, contra Sueciam, 
r

ddita a Veritatis amante et nulli par- 
bum studio adtlicto. T.(reumund) S.(in- 
cerus). (B. w. m. dr.). Anno MDCOV. 
(1705). w 4ce, str. 144. - 
Data MDCCV poprawiona na tytule egz. 
bib\. Jag. na MDCCXV (1715), zapewne 
nie6luBznie, gdyż pisane za życia Pat- 
kula. - Na tym:!:e egzemplarzu dopisek: 
A. 'l'homasio ist con6scirt. 
Zbija broszury szwedzkie wydane przeciw 
Patkulowi, o których obacz tom XXIV 
str. 138-140. Na str. 29 i na.t_ powo- 
łuje 8i
 na prawo natury, na Grocjusza, 
Pul'l"endorfa, Hobbesa itp. Na atr. 79 dn:!:o 


o doktrynie Machiawela de conse1"Yationil 
provinciae noviter acquisitae (omawia to, 
zwalczaj,!c prawa Szwecji do Inflant). Na 
str. 90 i nast. o Augn6cie 11 (r. 1669- 
1700). Na str. 118 elogium regis et pro- 
cerum Poloniae. Na str. 119: Polonorum 
negligentia? (w obronie przeciw zarzntom 
szwedzkim). 
Ob. pod Patkul (str. 139). - Wiz. i roztr3l. 
1837 str. 109. 
Być mole, te autor ten sam, co Sincerns 
Basilides. 
Chrept. - Czar tor. - Jagiełł. 
_ Echo oder Recbtmltssige Beant- 
wortung auff die von denen infamell 
Schwedischen Ehren-Dieben wider S. 
K. M. in PobIeli und OburfUr. Durcbl. 
In Sachsen, insonderheit wider den Bn. 
Geheimbden Rath v. Patkul, ausge- 
streuete unverschłl.mtePasquillen (1702)... 
obacz tom XXIV atr. 139. 
Jest to stanza redakcja niż powy!ej opi- 
sana łacińska. Na końcu dodanych kilka 
aktów Augusta II z r. 1700 oraz .,-Recbt- 
mllBsige Retorsion" ze strony rosyjskiej 
przeciwko szwedzkim paszkwilom (datow. 
Moscan. 1702). 
Jest w bib\. Czartor. 
Sincharma (Sincharisma) ob. Syn- 
charma. 
(Sinclair Jan). Observirte Ordnung 
des Leichen-Oonducts und Rnderer Oe. 
remonien des H. Jobann von Sinclair 
Commendanten in Danzig... Danzig. 
gedruckt bey Thom. Schr
iber (1731). 
w 4ce. Dzików. 
_ ob. Scbreiben (Drey 1741) - 
Świetlicki. Paw. (RuhJD.volles Leben 
(1701). 
Sinesiu8 ob. Synesius. 
SINGER Joannes. Declarationes au- 
licae super Oodice civili judiciario: Ab 
anno 17R2. usque ad annum 1787. Oum 
decretis Buper eodem Codice forum 
militare, et cambiale cancernentibus ex 
germanico in latinum textum translatae. 
et in ordinem ad concernentes para- 
grapbos ejusdem Oodicis redactae, Per 
Joannem Singer, a Oonsi1iis Magistrat. 
Regiae Urbis Metropolit. Leopoliensis. 
Leopoli, typis PilIerianis. B. w. r. (1787). 
w 8ce, str. 221 (my]nie 121) i k. 3 nlb. 
De..łyk. Joann. .Venc.,Blao Comiti a Sporck. 
Z dedykacji wynika te Sporck był od 
lat 13 pl'ezesem 'frybnnału we Lwowie. 
1ó
		

/Bibliografia_28_120_0001.djvu

			114 


SINGREN1US 


SINOGARLICA 


Po ded,kncji id,! na l k. wyjątki z dekre- 
tów nadwornych z Jat :1783-6 dotyczące 
wprowadzenia w zycie kodeksu (od r.1784). 
Jest to j6zefiński kodeks procednry cy- 
wilnej, zło!ony z 437 paragrafów. ujętych 
w B9 rozdziałów. PrlllY niektórych są do- 
dane wyj'!tki z dekretów i II rezolucji 
nadwor. wied. s lat 1782-1788, objalinia- 
j"!ce w"!tpliwoici. - Na końcu spis rzeczy 
i Errata. 
Tekst niem, wYlzedl w r. 1781 w Wiednin 
pt. G-erichtsordnnng. - ł'r..eklad lac. wy- 
wolany był zapewne faktem, it w Galicji 
teksto niemieckiego nie roznmiano. Na 
str. 221 jest podana rozolucja, wedle któ- 
rej nie tekst łac. ale niemiecki jest anten- 
tykiem. Tekst Inc. mnsiał być współcz()linie 
. niem. ogłoszony, bo rezolncja ma dat!] 
1782, ale wydania takiego nie znam. 
W tomie XIV str. Bló opisano dwie edycje 

kstu lac. z r.1797 i 1798 (ordyn. zach. 
galic. wzorowana na józefińskiej). 
Jagiell. :- Ossoł. - Uniw. lwow. 
Singrenius Joan. ob. Cicero M. T 

M
 . 
Singularia Processus J udiciarij, Pri- 
mae Instantiae, ad praxim ntriusque 
fori, in gratiam Studiosae legum Jnven- 
tutis, cum Summario & Repertorio ad 
finem posito, Authore Anonymo, Col- 
lecta; Anno JVDICIs, OV.TVs potestas 
In oMnes qVasVIs potestates. Can. 
Quae c.ontra. dist. 8 Posnaniae, Typis 
Academicis. (1731). w 12ce, k. nlb. 6, 
str. 290 i 4 k. Dlb. (Index Rerum et 
Vocum). 
:Na odwr. tyto herb Tar}ów i wiersz lac. 
Poczem dedyk. Jan. Joacb. Tarle, bisk. 
pozn., w której autor - dobierając fa- 
chowych wyra:l:eń procesowych - podnosi 
jego zaslugi we wskrzeszenin ukoly Lu- 
brańskiego. Podpisani pod dedykacjI!: De- 
vinctissimi Academici PosnanienseB. - 
Na k. nast.: Prophasis ad Lectorem. 
Jest to wykład proceso jurifj pontificii (czyli 
prawa kanon.) I instancji; ale prawo pol- 
skie (jus seculare) i miejskie jest równie! 
uwzględnione. Najprz6d wyklada o prawie 
w ogólnolici, o rodJi\ajacb prawa, o źró- 
dlach prawa rzym. i kolie. Od str. 41 
wykład wla8eiwego procee:n nazwany Li- 
ber Primus. 
Opiera silj na Joh. Andreae; II antorów pol- 
skich cytowany Zalaszowski, Cenus, Za- 
wadzki. Czesto cytowane dzieło Seb. Pi- 
ekorskiego '0 proccsie, znane antor
wi 
z r
kopisu. Autora trzeba SJi\ukać mi
dJi\Y 
prof. szkoły Lubrańskiego. 
Do szkoły Lubraii5kiego wysyłano kollegów 
z Coli. jurid., aby tam prawa uauczali- 
działał tam pl'llez pewien czas Sebastjan 


Piskorski i jego uczniowie jak Andrzej 
Xrnpecki (t 1725), Lnkini Jan (ob. toro 
XXI 522) i Palaszowski Jan. 'fen ostatni 
został członkiem KolI. jur. w r. 1.729, 
a potem byl dwukrotnie rektorem szkoły 
Lnbrańskiego (ob. Łukasz. Hist. szkół III 
D06) Zdaje sil} wil}c, !e to on wydol po- 
wyższl} praclj. 
Branie. - Jagiell. - Ossol. - Wileńs. _ 
ZieJińs. 
Singularia (Quinquaginta) iuria pa- 
tronatus Regum Poloni/.le Sereniss. Re 
Poten. Regi JmUlni III Patron o Unico 
ac singulari Oollatori (1695). fot, kart 9. 
Ob. Jostitia (tom XVIII,691), gdzie podauo 
streszczenie tej polemiki o prawo patro- 
natu królów polskich. 
Horodec. - Ossol. 
- ob. Ohwałkowski M. (quaedam 
l)olonica 1682-1698) - Kątski Mar. 
(in fortun. aditu 1699) - Wachschlager 
(quaedam polonica 1703). . 
Singultus dolońs ob. Gostumiowski 
(1666). 
Sinharmata ob. Rolle Teod.t1662)- 
SyncharJ)) ata. 
Sinicum regnum ob. Chiny - Per- 
sona (promota 1716). 
SINISCHALKA Liboryusz S. J. Mę- 
czeństwo serdeczne Serca :Nayświętszey 
Maryi Panny y Matki bolesney, to iest: 
uwagi, rozmyślania, westchnienia, przy- 
kłady y inne ćwiczenia duchowne o Bo- 
leściach Matki Boskiey na wszystkie 
Soboty calego roku rozłożone przez W. 
X. LiboryuBza Sinischalki Soc. Jesu 
ięzykiem włoskim do druku pod/.lne, 
na polski zaŚ ięzyk z niektóremi przy- 
datkami przetłomaczone pl'zez X. J6zefa 
Sadowskiego Soc. J. We Lwowie w dru- 
karni Kollegium Boc. J. R. P. 1769. 
w 4ce, 14 i 346 stron. 
X. Brown Bib)joteka pisarzy S. J. str. 359. - 
Bieliński Uniw. wił. lU. 
Osso). - Warsz. Uniw. 
- Wiadomo
ć O rzeczy zbawienia 
wiecznego niegdyś p. X. Liborego Si- 
nischaleki S. J. ięzykiem włoskim wy- 
łożona teraz na polski przetłumaczona. 
Berdyczów. w Drukarni X. X. Kar- 
melitow Bosych 1797. w 4ce, k. nlb. 4, 
str. nlb. 443, Regestru str. 5. 
K ra.ió6. 
Sinod (Sinodus) ob. Synodus. 
Sinogarlica ob. Owaniszewski (1735).
		

/Bibliografia_28_121_0001.djvu

			Andrzej 
ob. łom 
ostatni 
'. 1.729, 
, szkoły 
.kół 111 
.dał po- 
leńs. - 
elińs. 
:16 pa- 
ISS. Re 
U nico 

art 9. 
podauo 
patro- 
18sol. 
ledam 
Mar. 

lager 


owski 


52)- 


. Per- 


. Mę- 
!tszey 
) iest: 
przy- 
o Bo- 
rstkie 


3Z w. 
Jesu 
dane, 
przy- 
6zefa 
, dru- 
1769. 


59.- 


liw. 
.ienia 
) Si- 
wy- 
Ilona. 
Kar- 
Ib. 4, 


iń6. 


135). 


SINONIMA 


SlRlNlUS 


115 


Sinonima ob. Synonima. 
Sinopsis ob Synopsis (1632, 1678, 
1680). . 
_ actoJ:um in negotio Ourlandiae... 
ob. Actorum. 
Sintagmata ob. Kazimierz W. 
Sinus Abrahae ob. V{ecbner Grz. 
(1639). 
SJOBERG Gabriel. Pernavia literata, 
breviter concinnata. Biga 1703. w 4ce. 
Sion ob. Droga (1745) - Janu- 
azowski (Podworzecki Jan) (pochylony 
1587). 
Siostry miłosierdzia ob. Gobillon 
(177f» - Projekt. 
Sipowicz Gabryel ob. Konarzewski 
Sam. J. (1669). 
SIPOWICZ P. Michał. Orvx Diva 
salvtis nostrae trophaeum vindice He. 
rllcIij dextera Persis trivmphatis Monti 
Oalvariae restituta Sub auspicijs Per- 
illustris Adm: Beverendi D. D. Joannis 
MichIlelis Leonowicz Oanonici Smol en. 
Ecensis, Praepositi Grodnensis, Szy- 
c11owiensis, Newelensis &c. &c. Parochi, 
Ab i\lustri ac nobili Iuveutute Oollpgij 
Grodnensis, Soc. Jesv in scenam data. 
Anno qVo proffiIgatls PersIs ORVX 
DIVa trlVMpbat (1685). (B. m. dr.) 
w 400, str. 6 nlb., A-A'l (k. 2). 
Program djalogu w 3. a. Na egsemp. zano- 
towano: Exhibuit P. Sipowicz. Drama 
o CosroesiE', kr6lu perskim. 
T)'Bzk. w Czerw. Dw. 
_ Jason in praeda Oolchica trinm- 
phans, ilIustrissimis Neo-Sponsis ilIu- 
strissimo DD. Stepbano, Nicolao in 
Tyczyn, Branice et Tykocin Oomiti, 
tIomino in Batin et Rusca Branicki 
Archidapifero Regni, Brunscensi, Biel- 
scensi, Krosnensi, Ratinensi Oapitaneo 
etc. etc. et Neo-Sponsae iIlustrissimae 
D. Dliae Oatherinae Sapiezanka ilIu- 
strissimi ac excellentissimi D. Domini 
Casimiri Joannis Sapieha Palatini ViI- 
nensis supremi exercituum M. D. L. 
tIucis iiliae inter festas hymenaei rerias 
oblatus, et a perillustri praenobili ju- 
ventnte collegii Grodnensis Societatis 
Jesu in scenam datu!! anno a Vrea Le- 
ChaeVs qVo DVXIt MVuera laBon. 
(1687). fol., k. 3. 


Na egzemplarzu zapisano: Exhibuit P.(ater) 
Michasi SipowiClz. - Sztuka ma. akt6w 
trzy, argument po polsku i po łacinie. 
Tyszk. w Czerw. Dw. 
Sipowski Adam ob. Lachowicz (Musa 
1668). 
Sirach (Slraclda) ob. Syrach. 
Siracovia, Siracovius ob. Siera- 
ków - Sierakowski. 
Siradia (Sieradz) traticata ob. Kar- 
wat Sew. (1633). 
Siradiensis (Siradius) ob. z Sie- 
radza Laurentius, Sebastianus. 
_ Oyprjan ob. Bazylik. 
SIRECTUS Antonlus. Insigne for- 
malitatum opus de mente doctoris sub- 
tilis. Viennae Pannoniae per Hieron. 
Vietol'em 1517. w 4ce. 
Siren ob. Gordon Jo. Ant (G en ti- 
litia 1697). 
Sirenius Simon ob. Syreniusz (Ziel. 
nik). 
Sirenium (Aglaope) ob. Schoesser 
O. T. (1611). 
SIRI Vittorio. II Mercurio, ovvero 
storia de' correnti tempi, stampato a Oa- 
sale ano 1644-1647 (T. I-I!). 1652.. 
W tomie II opowiedziano zatargi kr61a pol- 
skiego z papieżem co iło odm6wienia przy- 
jl}cia nominacji kardynala Visconti. 
Ciampi Bibliogr. pod N. 28. 
Siriclus ob. Syricius. . 
SIRIClUS Michael. Mosskowitischer 
Irr-Glaube, verdeutschetausgegeben von 
LUdert Kramern. Giessen 1662. w 12ce. 
_ Religio Moscovitica... in univers. 
Giessensi disput. per Michaelem Siri- 
cium Th. D. Pr. Giessae, 1661. w 4ce, 
str. 96. 
SIRIGATTI Lorenzo. La pratica di 
prospetł.iva deI Oavaliere Lorenzo Siri- 
gatti al Ser mo et Invittil:lsimo Ladialao 
Sigismondo principe di Polonia e di 
Suezia. In Venetia 1625 Venetia nella 
stamperia di Pietro Miloco 1625. fol., 
cap. XXXXIII i tabI. 34. Czartor. 
SIRIN Efrem. Efrema Sirina raz ni ja 
pouczy teiny ja słowa obacz Efrem 
(162ó, 1764). 
SIRINIUS Hieronim. Liber De Modo 
Acquireniłae Divinae Gratiae, quomodo 
cognoscatur eiuB aJeptio, ac in ea per- 
mansio, per capita ac gradus quosdam
		

/Bibliografia_28_122_0001.djvu

			116 


SIRINIUS 


SIRUĆ 


digestus. Autore D. Hieronymo Sirino, Roku Pańskiego MDLXXXVII. w 4ce, 
instituti D. Augustini Oanonico Regu- str. 207, reg. k. 3 i str. 68. 
Jare. Per Mattbiam Olodinivm, Sedis Dedykacja knrR. Tytuł w ramce, tekst w ubli. 
Apostolicae Protonotarium, ac Serenis- njowaniu podwój nem. 
Ded. przez tłumacza: Annie Jagielowllie 
simi Regis Poloniae Secretarium, ex kroiowej polskiey. Na odwr. tyt. herb 
idiomate Italico in Latinum summa cum Polski, na tarczy w środku wąt Sforzów 
accuratione versus: ac locis e scrip- i 16 wier. pol. Druk goc. 
tura sacra, vnde haec deprompta sunt, Jocher ó796. - Maciej Pi8m. III 3ń. 
abund c ' illus t ratus . O raco v ia e In O f- Czarter. - Jagiell. (defekt) - Ossol. - 
Warsz. Uniw, 
ficina Typographica Lazari. Anno D. Sirisa ob. Huebner (Polens Ende) _ 
M.D.LXXXJII. (1583). w łce,k.1l0 nlb. Sadebeck Aug. (Polens Ende 1773). 
Na odwr. orzel z zębumi wilcaemi i czworo. SIRMONDUS Joannes. Hymenaev8 
wierBz. Regivs, Sive, De Ladislai IV. Poloniae, 
Dedyk. tłumacza Stephano... Domino meo 
c1ementissimo, w której po\vołując sit; na Sveciaeqve Regis, Et Lvdovicae Gon- 
Platoua (o rządzeniu państwem przez 610- zagae, Mantvanae Principia Nuptiis, 
zofów) Bławi Batorego. Podnosi jego zwy- Silvae DURe. Lvtetiae Parisiorvm. Anno 
cil,jstwa, wspomina popieranie Jezuitów I I OXLVI (1646) £ l k lb 12 
k h c 
. 
 . o., . n. . 
w nowo pozys auyc prowincjach, oraz Dedykacja królowi Wladyslawowi IV prozą 
wal1r1,j z znrazą beretyck:i} w Siedmiogrodzie. obejmuje 2 karty. - Od k. 4, do 9: Hy- 
Mówi o swoich studjach w llononji. Datow. menaeus Regius Silva I; od k. 10 do 12 
Cracoviae 1 Sept. 1583. 
W egz Czart. własnoręczna dedykacj:\ na Silva II. Winiety na k. tyt., na kartacb: 
2, 3, ł, 9 i na końcu. - Na końcn pod- 
k. tyt.: Btanislao Manieczki vicario et 
pis: Joannes Sirmondvs, ConsiliariD8 Re- 
of6c. crac... autor in pignus perpetui amo- mu s & Fran c i a e H i sto r l -o gr a ph os . 
ris dedit. - Egz. Bawor. z dedykacją ..- 
Marcinowi z Pilzna (ob. Kotula Wlaśc. Panegiryk pisany heksametrami. Podzielony 
rt;kop. 1929 nr. 32&). na dwie Silva". W pierwszej opisnje wjazd 
\V jednym z egz. bibl. Uno War
z. napisano delegacji polskiej, pomp
, uroczystolici. 
na k. tyto ręk'ł tłumacza: "Venerabili dno Wylicza prowincje polskie i sławi potęgę 
.Martin o a Volborez vicario ecclesiae s. króla. - W drngiej wychwala oblnbienicę. 
Czartor. 
Annae Autor amico charissimo dedit...". S / RUC ' (Sy r uc ' ) ks. B er n ar d Sch. P. 
W drngim egz. warsz. dedykacja: "Rndo 
Dno dno Joanni 'l'nrnawski Vladislavien. . (1731 t 1784). Arytmetyka Prostacka, 
Lancicien. etc. Praeposito Canonico Crac. czyli nowy sposób czynienia rachun- 
Regni. Polonise Referen.da!io confratri 
c ków które g o nieumieiJlc y ch cz y tać na- 
fautoTl suo observandlsslmo Auctor In' J"" 
pignus perpetui amoris dedit Cracoviae . wet łatwo nauczyć mo:tna... Vlilno, 
ó Maii A. D. 1585". ' , 'w drukarni XX. Pijarów 1767. w 8ce, 
Jocb
r 3815, &798. - Wierzb: I. 442 (po- str. 31. Kijows. 
daje kart 108). - Paprocki Herby. ......: Toż:... Jakoto gumiennych szvn- 
Bawor. - J. Borkow. - P. Moezyńsk. - . . .., J 
Czartor. - .Dzików - Jag. - Kórnik _ . karzów, włod
rzów ze sobIe _
redą ,lub. 
Krasińs. - Mogiła - Warsz. Uniw. - węglem kresuJąc, albo na kIJu nozem 
Zamoj. karbując porachować, co do nich należy 
- Wizerunk Łaski Bożey, iako do. będą mogli. Wynaleziona przez... Za 
stąpiona y zachowana być może przez pozwoleniem Zwierzclmości. w Wilnie 
pewne części y stopniA, od Hieronyma w drukarni J. K. M. XX. Sch. Piarnm 
Sirina zakonu ś. August.ina kanonika, 1771. w 800, litr. 31. 
wloskim i
zykiem wypisany: a przez - Toż:... czyli Nowy Sposób Ozy- 
ks. Macieia Kłodzińskiego Proboszcza nienia Bachunkow ktorego Nieumieją- 
wileńskiego, Kanonika Krakowskiego cych czytać nawet, łatwo nauczyć można, 
na polski ięzyk przełożony, y miey- Jako to: Gnmiennych,Szynkarzow, Wło- 
licami z Pisma Świt;tego wziętemi ozdo- darzow &c. że sobie kretą (sic) lub wę- 
biony. Ku temu:t przydane są Modlitwy, glem kresując, albo na kiju no:tem 
przez tegoż, nabożne, przed przyięciem karbując p()rachować, co do nich na- 
y po przyięciu Na8więtszegoSakramentu. .leży będą mogli. Wynaleziona przez 
W Krakowie z drukarni Łazarzowey Bernarda Sirucia Scholarum Piarum 


.......
		

/Bibliografia_28_123_0001.djvu

			v 4ce, 


Vi ubli- 


Ilownie 
. herb 
forzów 


i. 
101. - 
niw, 
te)- 
3). 
laeVB 
>DJae, 
Gon- 
IPtiis, 
A.nno 
l. 12. 
prozą 
: Hy- 
do 12 
rtacb: 
I pod- 
18 Re- 


ielony 
wjar.d 
It06ci. 
lot'i'gę 
enicę. 
tor. 
h. P. 
LCka, 
bun- 
: l1a- 
ill1o, 
8ce, 
ws. 


zyn- 
, lub 
'żem 
.leży 
Za 
ilnie 
rum 


Jzy- 
leJą- 
żna, 
Vło- 
wę- 

elłl 
na- 
rzez 

um 


SIRUĆ 


StRUĆ 


117 


Matematyka. Za pozwoleniem ZWIerzch- 
ności. \V Wilnie W Drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypot;polity (sic) XX. Scholarum 
Pił! rum 1777. w 8ce, str. 31. 
"Rozpoczyna: Pn:edm. do czytelnika. 
Liczby wyrdone tu są kreskami a porz
dek 
icb od..uacza się znllkicrn X, np. 3254 tak 
sil} pia?;e IIlXllXlllllXIIII. 
Kras.."w. Wilno IV. 328. Ossol. 
_ Oollectanea e probatiB Latinae 
Linguae Bcriptoribus ad usum Scbola- 
Bticae iuventotis. Pars prima pro infima 
et media Olasse Gramatiees. Villlae 
ap ud PP. Schol. Piar. 1761. w 8ct'. 
Jocber I. Nr. 763 a. - Obacz w tomie XIV 
str. 320. Zamoj. 
Toi:... Ed. secumla. 1773. W 8ce. 
Warsz Uni",. 
Toi:... Editio tertia. a. 1775. {Za- 
razem:] Pars II. pro suprema Classe 
Grammatices (1773). w 8ce, str. 86 i 194. 
SI! to wyj
tki z Fedra, Jnstin8, Cnrtiusa, 
Neposa, Valer. Maxima, Cicerona a nIlwet 
Moreta i Bembusa z krótkiemi przypi- 
sami objainiająccmi tekst. 
Jocher l. 91. Nr. 763. - Kraszewski Wilno 
IV 296, 322. - Kurj. lite". 1762 nr. Xl. 
Warsz. Uniw. 
_ Stary Galateusz czyli powBzecbne 
przeBtrogi obyczayności z dawnego ła- 
cińBkiego exemplarza wytłomaczone 
przez X. Bernarda Syrucia Scholar. 
Piar. w Wilnie w Drukarni J. K. M. 
Y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Pia- 
rum Roku 1772. w 8ce, k. nlb. 4, str. 90 
i 1 na końcu. 
Dedykacja: Bnrbarr.e z Boguszów Kamień- 
skiey S
dzinie Grod. Lidzkiey y Ludowice 
.. s Bogusz6w Siruciowey, siostrom tłumacza; 
poczem Przedmowa Galateusr.a. 
Według Kraszews. '1'. IV str. 320 wyszło 
be.. daty. - Jest to dsieło Jana Casy 
(obacz). - Por. Zdziebłowski 1!'. 
Jagiell. - Kijows. - Ossol. - Polkow. - 
Wileńs. 
_ Toż:... Wilno t 777. w 8ce. 
_ O Naśladowaniu NayświętBzey 
Panny Maryi, przekład z łacińBkiego 
Bernarda Sirucia. Wilno. w 12ce. 
KrB.8J1ewski ma pod r. 1776. - Jocher 5986. 
_ Nauka dobrego pisania w języku 
polskim z niektoremi przestrogami co 
do mowienia dla tych ktorzy Bię w szko- 
łach nie uczyli. (Winieta: kwiat). w Wil- 
nie w Drukarni J. K. M. Y Rzeczy. 


pospolitey XX. Scholarum Piarum R 
1769. w 8ce, k. 4 i str. 32. 
Na odwr. k. tyto cytato z 1!'enelona. Dedyk. 
do Szymona Sirucia kaszt. witcb, stryja 
autora. Pisze, że wydaje t!} ksil!:l:eczkę 
z jego ror.kazu, aby oszczędzić usiln
 jego 
prac!} w formowaniu piszących w jego 
kancelarji. - Poezem przedmowa do Czy- 
telnika, imprimatnr noraina i Rejestr. 
Zawiera 5 rozdziałów: o ortografji, o za- 
czynaniu słów od wielkich liter, o omyl- 
nych sposobach mówienia. Tu wymienia 
du:l:o prowincjonalizmów 1 ambaizmów 
(niedomaga, duchiem, pisałazy, ocbrzal, 
bywezy, chd, ezędziwy, 'burk, czapkie, 
gdzie idziesz, miedźwiedź, miemiec itp.). 
Kraszew. Wilno IV 823 (bez wyr. r.). 
08sol. 
_ Propositiones ex analysi in6ni- 
torum selectas publice demonBtrat Ber- 
nardus Siruć a. S. Hycintho in CoUegio 
novo Scholarum Piarum tlleologiae, et 
Mat.heseos auditor themate cum nemine 
communicato. Romae ex typogrl\phia 
Joan: Zempiel t 755. w 4ce, str. 23. 
Jelit tu wylicr.enie 62 zadań z rachunkn 
różniczkowtlgo i integralnego, których tu 
autor nie rozwiązuje, lecz tylko objaBnia 
. nwagami w obszernych przypiskacb. 
Zebrawski Bibl. matem. 398 i 99. 
Jagiell. 
_ Selectae Propositiones Mathema- 
ticae. Vilnae 1759. w 4ce. Dzików. 
_ ob. Arnay d' (Zwyczaje Rzymian 
1762, 77, 74, 79) - Oaraccioli (Re- 
ligia poczciwego 1769) - Lava] X. 
(Dzień zakonny 1777) - Nestesllranoj 
(HiBt rosyjs. 1781) - Quintylian (Mowy 
1769) - ROUBset (1781) - Solignac 
(Historya polBka 1763). 
Żebrawski Bibljogr. mat. 399. - Jocher I. 
str. XX. - Enc. kOBC. XXV. - Sobieszcr;. 
w Euc. Org. XXIII. 476. - Horanyj 
Scriptores Piarum II. 677 i 8. - Wizerun. 
i roztrząsania 1839. T. 6. s. 42-3. - 
KruRzews. Wilno IV. - Bentk. H. lit. I. 
666. - Bieliński Uniw. wil. II i III. 
(Siruć Jozefat). Kontrowersya pro- 
duktowa sprawy W. .Tózefata Syrucia 
Sędziego Grodzkiego Ptu Kowieńskiego 
z WW. JPP. Mikoł:ljem RotmiBtrzem 
W. Trockiego, Antonim \Viktorynem 
i Wincentym Sto]nikowiczaini Smoleń- 
skierui Hoppenami bracią intel' Be ro- 
dzoną, jus pretensivum majllcemi, Ja- 
kubem Siruciem Podczaszym Inflant., 
y Aziulewiczami qua Ewiktoraroi, oraz
		

/Bibliografia_28_124_0001.djvu

			118 


SIRUĆ 


SISTEME 


z całym Urzędem Ziemskim Wdzwa 
Trockiego y Jenerałem J. K. Mci An- 
drzejem Nowopolskim, abusus popełnia- 
jącemi (1774). fol. k. 3. 
- Statywa Honoru z okoliczności 
wzięcia laski 1\Iar:1załkowskiey przez 
JW. JPana Jozefata Sirucia Sędziego 
(łrodzkiego Kowieńskiego a teraz Mar- 
szałka Duchownego y JW. JPani z Bo- 
guszow Siruciowy Marszałkowy Du- 
chowney w obrazach imienia, cnoty, 
'przymiotow życzliwości odmalowana. 
w Wilnie w drukarni KrolewBkiey 
1777. w 4ce, 1 ark. 
Wierszem. 
Notata Jocherll. (l5apewne z bib\. wił.). 
SIRUC (Syruć) Ludwik. Głos Jaśnie 
Wielmożnego Jmci Pana... Posła woje- 
wodztwa Smoleńskiego, porucznika ka- 
waleryi narodowey brygady pierwszey 
W. Wielkiego Xięstwc Litewskiego, na 
seymie Grodzieńskim 1793 r. miesiąca 
Junii dnia 25 miany. fol. 
Jagiell. - Krasińs. 
SIRUC (Syruć) Marcin. Żałoba po 
śmierci wysoce urodzonego Pana Jego- 
mości Pana Marcina Zaleskiego Sę- 
dziego ziemskiego UpitBkiego, żałosney 
pozostałey małzonce Jey Mci Pani Annie 
Wolmińskiey Starościance U pitskiey 
Marcinowey Zaleskiey Sędzinie ziem. 
skiey Upitskiey przez pokrewnego y uni- 
żonego sługę Marcina Syrucia ofiaro- 
wana. Anno 1643. MenBe Septemb.15. 
die. w 4ce, 2 arkusze. 
Na odwr. str. tyto herb Zaleskioh i pod nim 
8 wier. pol. na poch wał
. 
Przypisał proz,! pol. żonie zDl.arłego. Na- 
s
pnie w trenie żalosnym opłakuje śmierć 
zmarłego a Da końcu kreśli nadgrobek 
także wierszem. WaRz. Uniw. 
Siruć Szymon ob. Maxymiliau od 
N. M. P. (1765) - Siruć Bonaw. (Nauka 
1769). 
Siruciowa Ludwika z Boguszów ob. 
Siruć B. (Galateusz L 772). 
Siruciowa (Syruciowa) Petronella 
z Wołodkiewiczów ob. Klonowski Sta- 
nisław (Żal 1779) - Maxymilian od 
N. M. P. (1765). 
Sirus ob. SyrUt
 Publius - Sirin 
Efrem. 


Sisenius (Sisiniu8) Zyznowlcz Ma- 
ciej ob. Zyznowicz M. (Adjunctum 1603, 
LuctuB 1600, Panegyricus 1624). 
Siskowski Martin ob. SzyszkowBkiM. 
SISLOVIUS (Sysłowskl?) Stani- 
sław. De Mvltiplicibvs Svffragiis, Qvi- 
bvs Pie Defvnctorvm Spiritvs Ivvantvr 
A ViventibvB, Theologica Dispvtatio. 
Ad quam Pro Prima In Theologia 
Laurea, resp	
			

/Bibliografia_28_125_0001.djvu

			SIT AŃSKI 


SIT AŃSKI 


119 


Prussiennes; Pour genu de Repon
e 
Aux Manifestes, ExpoBes, MeD1oires: 
Remonstrances, & autres Ecrits, Du 
Ministere Prussien. Mensuraque juris 
Vis erat. Luc. ś. Varsovie M DCO.LVII 
(1757). w 4ce, str. 32 Ib. 
Są to listy datowane z Jeny 26 i 30 Octobre 
.1756. Drugi zawiera odpowiedź ministrowi 
pruskiemu Hellenowi. Na str. 29-30 
wzmianka o kr61u polskim. Opisuje jak 
}'ryd. Wielki stara sil1 Bam o wzgl
dy 
katolik6w, a Ang. III mimo to Barzuca, 
że jes' katolikiem. Po Ba trro rzecz ta 
nie dotyczy spraw polakich lecz wojny 
a14str. prnskiej. 
Czador. - Krasińs. - OS80l. 
SITAŃSKI (Sitanius) FranciscU6. 
Fratris Francisci Sitanii Zamoscensis 
Ord. S. Francisci Reguł. Obs. Sacrae 
Theologiae Professoris Poematvm Va- 
riorvm Libri IV. Excussum Anno Dni 
M.DG.XXVI (1626). w 8ce, k. 8 nlb., 
7ó Ib. i 1 nlb. (Oorrigenda). 
Na Bch kartach Epistola dedicatoria Stani- 
sławowi Naruszewiczowi, synowi Krzysz- 
tofa Naruszewicza podBkarbiego lite w., 
podpisana: Fr. FranciscuB Zarooscen. Fran- 
ciBcanae ObBer. ProfoBBD.s, S. 'l'heolo. Pro- 
f88Bor. 
Tu wspomina jego studja w Lo"anjum n Lip- 
Binsa (olim lux nunc funus Europae !). 
M6wi, :!Je Nar. zaprosili profesorów wy. 
gnanych z Wilna zarazI! do siebie. - Po. 
czem Praefatio do czytelnika, gdzie nBpra 
wiedliwia, dla czego on teolog i zakonnik 
pisze poezje. - Poczem Approbntio biBko 
wil. Wotłowicza, z kt6rej wynika, że autor 
był profeBorem teologji n Bernardynów 
w Wilnie; facultatas prow. Starc>.ewskiego 
i Censnra d.,fiu. Woyny. - Kończy wiersz 
LoechinBa Szkota ad Anthorem oraz Liber 
ad Lectorem (wiersze). 
Dzielo składa si
 z 4 ksil.\g wieruy; do:lJo 
II.lIcetycznychj ale' też dużo pOBwil1conych 
Bprawom świeckim. W hl. l dluższy poe- 
mat o iw. Katarzynie i epigraromata. 
W ks. II poemat De sancto Francisco stig- 
matibuB insi gnito i elegja o św. Klarze; 
Pisces ad glaciem; Fabula (bajka o chło- 
pie, kt6ry chował wł}ża w domu i przez 
to miał zapewnione Bzcz
ście - intere- 
Gujące etnografa); De Vlad. Lokietko; In 
Zoilnm; dużo fraszek; Ad eum qui poe- 
tices peritnB illam tamen condemnat. 
W ks. III: De vanitate artis chimicae (o al- 
chemikach); Coronemns non Rosis; In 
Othonem avarislimum elegia satyrica; Ad 
J.'ulconem poetastrnm; Votnm Evae itd. 
W ks. IV: ProBopopeia Poloniae Vlad. IV; 
De infausta Osma"i expeditione in Polo- 
nosi De adventu VI ad. ad lBabellam Era- 


bant. (widocznie bawił WÓWCZP.II w Belgji); 
Ad Antwerpienses; Qnaliter Vlad. pnbli- 
cum Colononsium evitavit; QualiteT a Spi- 
nola in cBstris exceptus; Elegia de com- 
misBa trium canum pogna cum vrBO do- 
mestico. - Kończy: Oratitndo authorilJ... 
Episc. EUBt. Wolowicz (tu opisnje m. i. 
Werki - opis szczególowy i ciebwy). 
Poeta ten franciszkański, b
dący zjawiskiem 
analogic
nem do Jezuity Sarbiew8kiego. 
dotl!:d nIe opracowany. Ciekawe SI!: nici 
ll!:czl!:ce go iii Loaechiusem i jego kolem 
w Wilnie. 
Janocki Nachr. II. 31>7 twierdzi, że to druk 
zamojaki, co widocznie bl
dne. Jest to 
druk albo wileński albo krakowski. - 
JU8zyński (pisze "Carminum"). - Kra- 
szewski Wilno IV. 167 daje bł
dnie dat
 
1624. 
Bibl. Jag. ma dwa nieco różne odbicia. 
Branic. - Czartor. - Dzików - Giejszt. - 
Jagiell.-Ossol.- Warsz. Un.-Zawoj. 
_ Pszczolkil. W BurE!.tynie, To iest: 
Dorotha S. W Imieniu swoim: pokazana. 
Słvchaczom W Dzień iey własny, w Kla- 
sztorze Zwierzynieckim przy Krakowie, 
v Panien Zakonu S. Praemonstraten- 
ski ego. Przez W. O. Franciszka Za- 
łDoscena Zakonu Fninćiszkś. S. de Ob- 
seruantia S. Theol: Lektora, y w Kra- 
kowie na ten cżśs Professora. Roku 
Pańskiego, 1627. dnia 6 Lut. Z dozwo- 
leniem Starszych. (Kraków). w 4ce, 
k. 24 nlb. 
Na odwr. k tyto pozwolenie na druk Krsy- 
sztofa Naymanowicza Akadem. krak. rek- 
tora datowane: Cracoviae ex aedibuB no- 
stris, Junii 27. Anno Dni 1627 i Cen- 
sura... Crac. e Collegio Maiorum 26 Junii. 
A. D. 1627 z podpisem: M. Joannes Au- 
gustinus Rybkowicz S. 'l'heoI. Sententia- 
nUR Canon. S. Floriani. - Na nast
pnej 
karcie herb KI!:ckich "Brochwicz" z lite- 
rami po bokach D.(orota) K.(ącka) X:(ieni) 
Z.(wierzyniecka), pod nim Szesnastowiersa ; 
u g6ry i n dołu cytaty z Pisma BW. po łac. 
Dedykacja Dorocie Kl!ckiej KBiepi zwierzy- 
nieckiej. W niej twierdzi. że nazwiska 
Bwiętych kryj!} w sobie pewne gll}bsze 
zuaczenie np. Abram = ojciec mnóstwa, 
Andreas = waleczny, Kazimierz = Kazi 
mir odszczepieńców. R6wnież i w ka.r.aniu 
8
 etymologje np. Bóg od bojabJi. Du- 
rota = Dona Des. W kazaniu wysllLwia 
życie zakonne. 
Chll}dowski Spis 4ł. - Jocher Nr. 4769 
i 83&8. 
Czartor. - Krasińs. - Ossol. - Warsz. Uno 
- Zawodnik Poczworny Ohrzescian. 
skiego Biegv. Wystawiony Przy po-
		

/Bibliografia_28_126_0001.djvu

			120 


SITKOWSKA 


SITOŃSKI 


grzebie pobożney pamięći, Jey Mśći 
Paniey Dorothy Gvdzieiewskiey Dawi- 
dowey SzwykowBkiey. Przez OycaFran. 
ciszka Zamoscena, Zakonu Oycow Ber- 
nardinow, S. Tbeologiey Lektora, Kazno- 
dzieię Generalskiego. Z dozwoleniem 
Starszych. Sic curro non quasi in in- 
certum. I. Cor. 3. Sic currite vt com- 
prehendatis. Ibid. W Lvblinie, W Dru- 
karniey, v Wdowy Pawluwey Konra- 
dowey, Roku Pańskiego, 1636. w 4ce, 
k. 20 nlb. 
Tytnl.i caly tekst w ozdobnych ramkach.- 
Na odwr. k. tyto herby rodziny 'l'yszkie- 
wic.ów, a pod niemi dwunastowier2z lac. 
Dedyk. Antoniemu 'l'yszkiewiczowi wojewo- 
dzicowi brzeskiemu. Tn sławi jego zwy- 
ciestwa w Prnsiech i ns.! Abaza basza 
w . oczach wielkiego hetmana. . 
 
W kazaniu powołuje się na testament J. 
Zamojskiel:o, który kości6ł rzymski wier- 
nOBci potomka zalecał. Na k. C. sławi 
wolnolici szlacheckie (w takim wolności 
gnie£dzie CDY orzeł polski za&iadł). .Wy- 
sławia Szwykowskiego horodniczego smo. 
leńskiego i Zygm. Gudziejewskiego, posła 
na sejm. Sławi pobolmość zmarlej i miło- 
Bierdzie. 
Czartor. - Jagiell. - Krasińa. - Ossol. - 
War!.. Uniw. 
- Życie Ś. Magdaleny. 
Wątpi" czy wyszło drukiem? 
Juszyński Dykc. II 367. - \Visani"ws. H. 
lit. VI 307.-Siarcz. Obraz 11187,340.- 
Freytag Analecta 667. - Janocki Naehr. 
II 59. - Kraszews. Wilno IV 167. _ 
MadejowB. Piśmienn. - Jabłonows. Mn- 
860m 180. -. :Mecherz. Hist. wym. III 
(mylnie zwie go Zamościński). - Chł"dow. 
Spis 44. - Bandt. H. dr. Kr. P. I 559.- 
Cby1iczkowski W Dzienn. Warsz. 1829. 
str. 186. 
(Sitko wsk a Zuzanna). Bey dem 
Grabe der Hochedlen; Hoch-Ehr-Sitt- 
und Tugendbegabten Frauen Susanna 
Elisabeth Sttkoviussin gebohrner Vigi- 
lantiussin, bezeigten dem Hochehrwilr- 
digen Hochachtbahren und Hochgelahr- 
ten Herren Christian Sitkovius, der 
loblichen Unitltt der Reformirten Kir- 
chen in Grosa-Polen und Polnisch 
Preussen Seniori, der Deuachen Liss. 
nischen Reformirten Gemeine Pastori 
und des Gymnasii Seholarchen, ihr 
Schuldigtes Mittleid iiber den frilhzei- 
tigen Tod seiner geliebten Ehegattin, 
die sl1mmtlichen Lehrer des Lissnischen 


Gymnasii 1757 den 25. Julius. Lissa, 
gedruckt bey Samuel Gottlieb und M-i 
chael Lorentz P.ressern. fol., k. 2. 
Wiersz. Jagiell. 
SITKOWSKI (Sitcovius) Chrysłj8n. 
De Persona Ohristi {}E;Q;V&pW1tOU, de 
Baptismo, deque )'itibus quibusdam non 
pIane adiaphoris, disputabit Ohristianu8 
Sitkoviua Lesna Polonus. Francofurti ad 
Viadrum 1704. W 4ce, 10 ark. 
Nova Liter. Germ. 1707 II. 49. - Jocher 
. 2662. 
- Notitia Ecclesiarum ac Schola. 
rum Evangelico Reformatarum per reg- 
num Poloniae et Magnum Ducatum 
Lithuaniae disperRarum, qui in illis S. 
officio defunguntur. 
Tempe Helvetica 'l'. V sect. III str. 489.- 
.Jocher I 345. - Catal. Bib1. Bnnav. l 914. 
- Die Wachsamkeit des Ohristen 
gegen einen unvermuteten Tod. Liss&. 
1 '129. w 4ce. 
Ka.anie na pogrzebie Daniela Zugehłlr mie- 
szczaniu a w Lesznie. - Łukaszewicz Kolie, 
br. Czesko w WPolsce str. 384. 
Ob. o nim: Bickerich Lissa nnd Herrnhnt 
1908. - Encykl. Org. XXIII str. 478. 
SItkowski Stan. Jan ob. Jurkiewicz 
Stan. Jan (Violetum 1673). 
SITNIANOWICZ Piotrowski (Połocki) 
Symeon (1628 t 1680). Wieniec Wiery. 
1670. 
R
kopi8 "Wieńca wiary kntol." jest w bibl. 
Kras. nr. 3396. 
- Zezł!J prawlenija 1666. 
To i inne jego pisma stykaj/!- się tylko o tyle 
z literatur/!- polską. ile że Połocki iltudjo. 
wał w Polsce, był uczniem Ł. Barano- 
wicza, pozostawał pod wpływem literatnry 
po:skiej a nawet w swoim przekładzie Psal. 
terza nalilndował Kochanowskiego (o czem. 
pisał Glokke Rimotwornaja Psałtyr 1896). 
Obacz o nim .Tablonowski Akad. kij. moh. 
str. 133, 154 i passim. - Majkow 81 m . 
Połockij 1875. - Popow Sim. Pol. 1856.- 
'l'afarskij Sim. Pol. 1886. 
SITOŃSKI Teofil Walenty. Łowy 
śmiertelno nieBmiertelne na herbow- 
nego w murach nad Abdankiem lwa 
J. M. Pana Alexandra z KloDowa Klo- 
nowskiego, łowczego Bracławskiego od 
zawistney ludzkiemu życiu lowczyny 
z tey świata zabranego pustyni do nie- 
bieskiego przeniesionego raju y do Ko- 
ścioła Klimuntowskiego WW. 00. za- 
konu KazDodzieyakiego sprowadzone 


8 

 
, 
] 
I
		

/Bibliografia_28_127_0001.djvu

			- 


la, 
[-i 


n. 
łe 
)n 
118 
ld 


:er 


fl. 


0'_ 
" 


m 
S. 


4. 


m 


la. 


e- 
le, 


at 
8. z 


i) 
r. 


,l. 


le 
I. 
,- 
'Y 
ł. 
D. 
). 
l. 
l.  


!L 


ł 
r  

 


Sl'l'SCH 


SlWICKl 


121 


l 


a..pr
ez. urodzonego Teofila Walentego Sivert Jan (II) ob. Jarmundowicz 
Sl.tonsklego oyczystym rytmem wysta- Kazim.. (Pł:0tocollon 1734) - J
dry- 
Wlone- Roku Pańskiego 1693 dnia 12 chowskl SIm. Ant. (Splendor sideris 
Marca. Za dozwoleniem Starszych. w Kra- 1734). 
kowie w drukarni Franciszka Oezarego" SIVERTZ Henryk. Exercitatio histo- 
JKM. y JMX. Biskupa Krak. Xięcia rica de insignibus Prussiae quam... in 
Siewierskiego, także przesła wney Akad. Academia Regiomontana a. cI
I
cXOIII. 
Krak. typografa. fol. 4 ark. ...pub
ico eruditoru':ll- judicio exponunt 
NR oawr. str. tyto berb Abaank (na blaue M. MICbael HoynovJUs Scholae Lo
bnic. 
ryty), poa nim 6. w. pol. - PrzypilaI R H ., S . 
antor prosił MichaIowi Klonowskiemn ector et eInrl
US lvertz Pbilosophiae 
bratn 6tryjecznemu; _ poczem wiersaem Studiosus DantlscanuB (1693), w 4ce, 
oplakuje śmierć lowczego. str. 84 (z rycin!}). 
Ossol. _ Wars:.:. Uniw. , Ob. tom XVIII. 301 poa Hoynovinl. 
. Sitsch Jan ob. Szeliha Jan (Quaestio Siwicki Jan Dyrmont ob. Niwicki 
1uridica 1608, Piis manibus 1608). Zygmunt Świętosław (1690, 1758). 
Sitten Biichlein oder Deutliche An- . SIWICKI Ignacy. GłOB J. W. Igna- 
weisung wie sich die liebe Jugend Bey 
ego Siwickiego. Strażnika i P?sła Wo- 
dem Aufsteben und Schlafengehen bey Jewodzt,,:a trockIego d. 2.8. XbrJs r. 1790 
Tiscbe, in der Scbule, in der Kircbe na sessYl seymowey mIan y 1790. fot. 
und. sonst . tiberal, wohlanstendig und ,kart 2... .. Branie. 
Chrlst gezIe mend zu verbalten ha be. - T?z:... dma 4. J
nuanl r. 1791 
Nebst einem t!l.glichen Morgen- und: na sessYl seymowey mlany 1791. fo!., 
Abend-Segen. Zum Gebrauch der bey- kart 2. . Branic. . 
derley Geschlecht sonderlich auch den. - Toż:... na sessYl seymowey dOla 
Scbulen zum Besten zusammen getra- 10. stycznia 1791 r. miany 1791. w 4ce, 
gen. Lissa, verlegts Michael Lorentz kart 2. . . Branic. . 
Presser. (okolo 1756?) w 4ce. - Toz:... na se
sYI seymowey dOla 
Omawia blitej Smend"'IV Evangelisches Schul- Ó. apryla 1791 r. mlany (1791). w 4ce, 
wesen in LisIa, str. 14-16. k. nlb. 6. 
Sitłenbiichlein fi1r die Jugend in O stanie rycerskim, przeciw mieaZoczanom 
den Stltdten. Lemberg. o przypulscsaniu ich do ziem. . J 
Katal. Bibl. Pijars. T . d . 9 . 1791 Jag,.ell. 
Sitten Lehrenob.FredroA.M.{1684}. - oz:... ma . ma
a. mla
y. 
Situs terrae ob. Goliński Gregorius w 4ce. m .to. 
zlkow - zam d o J . . 
(1625). - .J...o
.... na ses
Yl seymowey ma. 
S ' lt " U (O ) 1.. S ' l . A (P 6. grudnIa r. 1791 mlany. 1791. w 4ce 
. e Ou. l VlUS "enas rn- tr 8 . ' 
thenorum 1476) _ DionisiuB Afer s . . T . . BranlC. 
(1504- 1530). - oz:... 16 gr
dDla 1791. w 
ce. 
S' t D . , . . k 1.. S l ZamoJ. 
Iver anie, rytowm Ou. ey er - Toz:.... 2 stycznia 1792. w 4ce 
(Accurate Nacbricht 1735). Zamoj. . 
. SIVERT Johannes (I). Staurologia - 
oź:... miany !la SesByi Seymo- 
SI Te de salutal'i Orucis Christianae ope- we y dnIa 28. Styczma 1792 r. w 8ce 
ratione ae utilitate Meditationes XXIV. kart 4. Branic. - Dzików - Zamoj. ' 
Ad excitandam pietate et devotionem - Toz:... dnia. 1 maja. Warszawa 
Christianam pio studio concinnatae a Jo- 1792. fol. ' 
hanne Siverto S. Tbeologiae Studioso. - Toż:... dnia 15 maja. Warszawa, 
Gedani Typis GeorgI RhetI Reipublicae 1792. fol.. 
et Gymnasij typographi exscriptae. Anno Ob. o nim Bmolelis}ti 08
atni rok 1
97. 
salutiferi partus M.DO.XXXVII (1637). SIWICKI X. MikołaJ. Kazame NA 
w 12ce, k. 6 nlb., str. 157 i k. 3 nlb. Pogrzeb Sł
wney. Pami
ci Jey Mości P: 
Dedykacja Reipnb. Gedanenail Senatui. Anny Zawlszankl Zeszłey. Jeo X. MŚc!I 
Jagiell. P. Samvela Lvbartowicza Sanguszka 
16
		

/Bibliografia_28_128_0001.djvu

			122 


SIXTUS 


SIXTUS 


z Kowla &ć. &ć. Małżonki. Przez X. 
Mikołaia Siwickiego Plebana Obolec- 
kiego w Smolanach czynione. 1. Octobra 
roku 1619. (Na końcu:) WWiInie w Dru- 
karni Akademiey Societatis Jeau (1620). 
w 4ce, k. 17 (ark. Es). 
Na odwrocie tyto berb Sangnszków i sześcio- 
wiersz. Dedyk. do Samuela Sangusaka lIa 
3. kartach, datowana. ł Febr. 1620. W ka- 
sanin sławi Sangnszk6w (wywodz'lC ich 
od Gedymina) i Zawiszów. Podnosi za- 
51ug
 Lwa Sapiehy w uzyskaniu pokoju. 
09Bol. 
Slxtus IV ob. Pociej Hip. (Poselstwo 
1605). 
SIXTUS V. Bulla Sixti Papae V. 
Super Rege Oatholico in Polonia eIi- 
gendo... (Na końcu data:) Romaa apud 
Sanctum Petrum. Anno Incarnationis 
Dominicae Millesimo, Ql1ingentesimo, 
Octuagesimo Nono. Quinto Idu8 Fe- 
bruarii. arkusz in folio. 
Pod bnllą podpisany: ProdatKrius M. Velti. 
rius Barbianus. We wstępie .aznaczono, 
te bulla wydanI} jest pro futuris ut lex 
calibns quorum hactenul occBsio non erat. 
Zac.yna sil} bnlla: Paiłorali. nO&tra soli- 
citudo... .Powoluje si
 aa. świe!!} nchwałę 
synodu piotrkowskiego. Zastrzega dla 
arcyb. gnil'Źn. jus rennntiandi seu pnbli- 
candi regem. Grozi karami tym. cob;y po- 
pierali na króla heretyka. Zawiera posta- 
nowienia co do subsidium charit. Wspo- 
mina poslletwo internuncjusza Winc. de 
Sen. 
Jocher 7452. Czartor. - 01101. 
- Bulla Sixti V. De non coro- 
mmdis Regibus HaereticiB... (Na końcu 
data jak wyżej). fol., k. 2. 
Jelt to przedruk bnUi dokonany w Police. 
S. drobne r6inice wskazujl}ce, że prze- 
druk naet!}pił nie z powytszego pierwo. 
druku, ale zapewne z jakiegoB odpilu 
oryginałn. 
Hranic. - Caartor. - Gdańs. miejs. _ 
Ossol. - Zamoj. 
- Bulla Sixti Papae V. qua conti- 
netur JUB nominandi sive declarandi 
et coronandi Reges Poloniąe sOli Archi. 
episcopo Gnesnensi Primati Regni, et 
nuUi alteri Episcopo competere. Romae 
1733. w 4ce, kart 4. 
Datow. w Rzymie 1689. Branic. 
- Sanctissimi D. N. Sixti Papae 
Qvinti Indvlgentia plenaria perpetva. 
Pro FestiuitatibuB S. S. Francism. An- 
łonii de Padua, Bonauenturae, Ludouici 


Episcopi & Oonfessoris, He Bernardini, 
& Olarae. Sixtv8 Pctpa Q.lintvs. Uni- 
versis... Cracoviae in Of6cina Lazari. 
Anno Domini M.D.LXXXVI (1586). fol. 
Druk na pergaminie. 1 karta s.qS X 28ł mm. 
lndnlgencje dla Zakonu Klarysek. 
Archiwnm państwowe we Lwo".ie. 
- Literae Processvs S. D. N. D. 
Sixti Papae V. Lectae die Ooenae Do- 
mini, Anno, 1586. [Tu godło papieskiel. 
Cracoviae, In Of6cina Lazari, Anno 
Domini M.D.LXXXVI (1586). k. 12 nlb. 
Na k. tyto herb w kartusza z dwoma ber- 
łarni z1o!onemi na krayt i tiar,!. 
Rozpoczyna list papieta przeciwko herety- 
kom, piratom, fałszerzom dokumentów. 
armatorom sprzedającym broń Turkom. 
atrudniaj,!cyrn pielgrzymki, s!;dziom Bwiec- 
kim nnrusaajllcyrn priv. fori itp. - Od 
k. C: Constitutio... contra exercentes astro- 
logiK6 judiciariae artem. Potępiono tutaj 
nietylko 3ltrologję. alB wszelkie czary 
i zabobony, które om6wione Sił tu do_ 
kładnie i dlatego list teR stanowi bogaty 
materjał porównawczy dla etnografa pol- 
skiego. 
Jocher 7966. - Wiszn. IX 499. 
Czartor. - Kórnik - 08sol. - Un.lwow. _ 
- Formvia precandi ex praeeepto 
D. D. N. Sixti V. pro Regno Galliae 
et praesentibus Ecclesiae necessitatibuB. 
IUBSU Reuerendis. D. Episcopi Posna- 
nien8is edita. Posnaniae. Typis loannis 
VV olrabi. 1590. w 8ee. k. 8. 
Na tytule herb biskupa Ogończlk. tl tuł 
w ramce. 
Obejmuje litanję do Wszystkich Świt;tych. 
Psalm 56 i "Oromus". Drnk antykwIł. 
Wojciechowlb Z d.iejew ksi'1żki 1927. 
Kórnik, 
- ob. Leti Greg. (1754) - Odpusty 
(1599) - Ordinum Regni Poloniae 
(1587) - Reszka Stan. (1587) - Skarga 
Piotr (Wtore Zawstydzenie). 
łlaSRencamp Papst Sixtus V polno Politik 
w .Zeitschr. histor. Ges. Posen 1888. _ 
Enc. kOBć. tom XXVI - Euc. Orgellt. 
tom XXV. 
SiXtU8 Senensis Sanctu8 ob. Bara- 
nowicz Jan (Tryumph 1613) - Górski 
J. (Index errorum 1(69). 
Morawski w Rozpr. Akad. (filol.) XVII 267. __ 
Grabowski Skarga 1913 str. 165. 
SIXTUS (Syxtus) Erazm (właściwie. 
Mrzygłód) dr. med. (urodz. około 1570 
tok. 1635). O cieplicach we Skle, Ksiąg 
Troie Przez Erazma Syxta Ph.ilozophiey 


'Y 
ćil 


le: 
kI 
A 
Vi 
w
		

/Bibliografia_28_129_0001.djvu

			SIXTUS 


SIXTUS 


123 


!Ii, 
li- 
ri. 
lI. 


'Y Medicyny Doktora Napisanych. Trze- 
ćią kśięgę czytay zaraz opuśćiwszydwie, 
iesli się niechcesz bawić długiemi dis. 
kursami. W Zamościv; W Drukarni 
Ak.iiłemiey, Drukował Ohrzysztoph 
Wolbramcżyk, Roku 'Pańskiego 161't 
w 4ce, k. tyt., k. 7 nlb 7 Btr. 206 i k. 
-3. nlb. 
Rozpoczyna d6dyk. Janowi hr. z Ostroroga 
wojewodzie poznaó.skiemu, garwol. sta- 
roście. Mówi, :1:e w filozofji trzeba zaclI,!e 
nauke od Platona i AriBtoteleBa - a tak 
aamo' w medycynie od HippokrateB B , Ga- 
lena itp. Medycy nie powinni być samemi 
empirykami. Powołuje ai!} na kBiązk!} W. 
Oczko o wodach w Szklę, ale ta byla 
,;W kilka dni" napiBana. Dlatego chciał 
jego niedoalalki obja£nić. Datuje: we 
Lwowie w kamionicy mojey 16 Jan. 1617. 
Poczem idzie Zac. wiersz: Simon SimonideB 
Sixto... oraz Gl1sparis Solcii Zamosc. rac- 
toris. Dalej wiersz: In thermaB... Sim. 
PiechoviuB, oraz: dwa wiersze Tom. Łn- 
kaszowica ad Sidnm. Kończy: Do Łaska- 
wego Czytelnika, gdllie nsprawiedli
ia 
illogoeć książki oraz tłumaolóY, dlaczego 
źr6dlo w Skle nlllówal Cieplice a nie po- 
jedynkowzm Błowem (powoluje siV na wz6r 
czeski Teplice). 
D..iero dzieli sil} na trzy księgi: 1) omawia 
natur!} wód zwłaszcza ciepłych; 2) podaje 
metody ekBperymentowania nad wodami 
(w egz. Ossol. na str. 80 niema odbitej 
"figury piecka." słuzącego do tych ekspa. 
ryruentów). Tu na str. 91 zbija mniemania 
o cieple pozyrodzonem ziemi i wskazuje 
ogień podziemny jako prllyczyn!} (wywody 
mogące zainteresowaĆ historyka geologji). 
Nastl}pują wywody o aiarce i o nafcie 
(str. 118) i o wodach siarczanych (-wapom- 
niane S"oszowice); 3) od str. 124 idaie 
ksi
ga trzecia to jest ta, którą niecierpli- 
wym głównie radzi czytać. Ta obejmnje 
terapję (franca, kołtnn, wszy etc.): - Na 
o.tatnich trzech kartach wiersze łaciński!! 
Urbani Brylii i Alberti Zelonicij, Acad. 
Zam. prof. i Omylki które drukarz po- 
czynił. Na końcu ich rycina jeżdzca zbrej- 
nago nskrzydlonego, w stylu renesansowym. 
Jagiell. - 08101. - Zamejs. 
_ O cieplicach w Szkle ksiąg troie. 
przez Erazma Syxta Phllosophiey y Me- 
dycyny Doktora napisanych. Edycya 
druga. W Warszawie y we Lwowie 
u Jana Augusta" pozera R, p, 1780. 
w 4ce, str. 317. 
Obszerno Rtrellzclóenie tego dl:ieła. na pod- 
stawie drogiego wydan.ia podaje Giedroyć 
Źródła 1911 (ob. niżej). 
Ja;iioll, - 0.1101. - Zamoj. 


RI. 


:>. 
D- 

I. 


10 
O. 


r- 


r- 


r. 

. 


:- 


d 
1- 
\i 
r 


r 


,.. 


. _ De Thermarum Sklanarum usu 
recto maloque, Varsaviae in typographia 
Mitz1eriana 1780. w 4ce, str. 407. 
Wydane kosztem Udalryka. KrzyslótofaXci& 
Radziwiłła MaRzałka Dworu wW. X. Lit. 
po polsku i po lacinie. Tłumaczone na 
lacinę przez X. J. E. Minasowicl:a kan. 
i Wawrzyńcu. Mizlera. 
Ja.giel\. - Kraliń.. 
_ Oommentarius Medicus in L. 
Annaei Senecae Opera, per D. EraBffivm 
Sixtvm PhYBicvm Medicvm Leopolien- 
sem consc.riptus. Leopoli, in Of6cina 
Joannis Szeligae ArchiepiBcopalis Ty- 
pographi, Anno Domini, 1627. w 4ce, 
k. 3 i str. 106, oraz k. 1 (Errata). 
Na odwr. herb ZaBławskich. 
Ded.: Alex. Dllci de Ostrog ZwołavienRi Pal at. 
Bracłav. 'lu mówi, że pisal to dzieło pued 
dwoma laty nsunąwszy ai
 ze Lwowu. z po- 
wodn moru. Rady Seneki opZlrte 8
 oa. 
Hipokratesie i Celsi". 
Układ dzieła jest na.t
poj
C1: :I róznych 
dzieł Seneki podaje pewne ustępy lekar- 
"kie i dorabia do nich włun. uwagi. Cy- 
tuje gęsto wiatRZe łacińskie. 
W tekscie dzieła wspomina sw" prac!} za- 
pewno r
kopiśmienDą: "Commllntariul in 
librom Herculi5 Saxonia de plica polonica". 
Jocher ó80 i noty. Ossol.. - Zamoj. 
_ ob. Oynerski Joan. (1636) - 
Gratinius And. (1598) - Mimus Publ. 
Syrus (Sententiae 1599) - Szymono- 
wicz Szymon (Poetarum 1771) - Wa- 
c7.ławo Wicz Joannes (Assertiones 1597, 
Pyrotheoria 1(97) - Vitellius (Parae. 
nesis 1629). 
Poliński w Wizemokach i roztrz'!B. 1839. 
T. 48 s. 1óO. - Juszyński II 182. - 
Chodynicki III 213. - JaDociana II 258 
i 9, III 302 i 3. - Siarczyński Obra. 
II 246. - Wiszniewr;ki VI atr. 304,. IX 
566-9 _ Maciejowski Polska l S86. - 
Znbrsycki Kroniko. m. Lwowa lB4!, 265.- 
Enc. Org. XXIV str. 509. - Gąsiorowski 
l 336. - Bentk. H. lit. II 449. - Koi- 
miński Slownik lek. - Giedroyć Zródla 
do dziejów med. 1911 str. 779-781. - 
Łozińlki Patrycjat 1892 atr.4:18. - Kor- 
but Liter. I 651. 
SIXTUS Tomasz. Sertvm academi- 
Cym. Virtuti et labori eximij Viri An- 
dreae Abrek Leop. Dvm in Alma Acad. 
Crac. a Olarissimo et Excellentissimo 
D. Matbia W onieyski, PhiloB. et Me- 
dicin
 Doct:. Oonsule Orac. Acad. Pro
 
cancellario dignissimo, Artium et Philo- 
soph. Licentiatus solenni ritu renuntia-
		

/Bibliografia_28_130_0001.djvu

			124 


SIXTUS 


SKARADKIEWICZ 


retUł'. Oontextvm. A Thoma Sixto Leop. 
Stud.Orac. Anno Domini, 1629. Mense 
Aprili, Die 4. Oracoviae, Typis Mathiae 
Andreouiensis. w 4ce, kart 4. 
81} to S wierAze lac. na Cze8Ć Abreka. 
OsooJ. 
- ob. Sulikowski NicolauR (Oorona 
PaJladis 1629) - Vitellius (Paraenesis 
1629). 
Sixtu8 ŚW. (I Chrystyna św.) ob. 
Bazanowicz Jan (Relacia ]610) - Try- 
umph abo opisanie (1612). 
Sixtowna Zofia ob. Ko
nikiel Jakób 
(1630), 
Skael (Fulkommelige) och Orsaker 
(1607)... ob. Zygmunt III. 
- Of:h Ordsaker (17::13) ob. Lud- 
wik XV. 
SKALANSKI Franciszek Nałęcz. 
(Skarga do Króla i Stanów Rzeczy Po- 
epolitey o niesprawiedliwy wyrok i po- 
bicie]. B. m. dr. (Warszawa) 1790. fol., 
] karta. 
Bez tytułu. Na końcu podpiRany własno- 
rl]cznie: Franciszek Nał
cz Skałański Sta- 
rosta Uyski i data: w \VarBzawie dnia 
2ó. Listopada R. 1790. 
Przeciw trybunałowi Piotrkowskiemu o to, 
te go w sporze o granice obito; miano- 
wicie Antoni Gorzeński obił go dla tego, 
te proces swój drukiem ogłoBił. 
Jagieli. 
Skaławska Magdalena z Niegolew- 
skich ob. Bagieński Franc. Salezy (Ka- 
zanie 1771). 
Skalawski Stanisław ob. Rostwo. 
row8ki Jak. (Technopaegnion 1619). 
Skałka ob. OhmielewBki Błaż. (Ka. 
zanie 1786) - Kiełczewski Stanisław 
(175]) - Stanisław św. 
SKAlKOWSKI. Mowa... Kraków, Se- 
minar. Akadem. 1768. 
Kat. rt:kopi15mienny druk. 8emin. 
SKAlKOWSKI Jan Kanty. Dań W. 
Micbałowi Lewartowi Lewartowskiemu 
Oześnikiewiczowi Nowogr. w imien. 
J 781 od Jana Kantego Skałkowskiego. 
w Krakowie. w 8ce, 4 kartki. 
Wiersz. 
Skalski Jan Antoni ob. Odyrnalski 
Stanisław (Annunciatio 1700). 
Skalski Paulus ob. Janidło Jak. 
(Epicedium 1620). 


Skanderbeg (Castriota) Jerzy (1404 
t 1466) oh. Barletius Mar. (Historya 
o żywocie 1569, tłum. Bazylik i W u- 
lan) - Oastriota - Curaeus - Ka. 
miński Ful. (W oyny 1773) - Listy 
różne (1740) - Ogiński Michał Kleofus 
(Portraits, Powieści 1784) - Olszowsk i 
And. (pubI. 1714) - Sarmatiae (1714) 
(obacz w tomie XIV str. 82; w to- 
mie XXIII str. 348; w tomie xxvn 
str. 137) - Sobieski Jan (redivivus 
1684). 
Tn naleiy BproBtować błąd w t. XXVII. 174,: 
Scanderberg ZaJD. Scanderbeg. 
Skąpcy dwaj (1782) ob. Falbaire. 
Skąpstwo pohańbione ob. Skępstwo. 
Skąpy ob. Protasowicz Jan (1597). 
SKARAOKIEWICZ Patrycy (1738 
t 1777). Arytmetyka czyli Nauka o RR- 
cbunkach Sposobem łatwym, y do wyż- 
szey Matematyki Reguł przystosowa- 
nym z Auktorow wybornych zebrana. 
(Winieta: kosz z kwiatami] w War- 
sza wie w Drukarni J. K. Mci y Rzeczy- 
pospolitey u XX. Scholarum Piarum. 
MDOOLXVI (1766). w 8ce, k. nlb. 4, 
235 i k. nlb. 21/2' 
Dedyk. do Mich. Rokickiego, regentowiczll 
W. X. L., pod którll podpisany P. Ska- 
radkiewicz. - Poczem przedm. do czytel- 
nika, w kt6rej wymienia jako swój wz6.. 
X. Paulina Chelucego S. P. z Akad. rzym.. 
i X. Dalhama z Akad wied. 
D.ieło Rkłada sie z 6 rozdzialów: O rach 
liczb. cnłkowitych i łnmanycb, o wycią- 
ganiu 8cian, o regulach wyłAzej matema- 
tyki, o progresjach, o liczbacb dzieRi:
t- 
kowych. - Na końcu na ó str. nlb.: RfJ- 
gest... - Kaida strona otoczona obwódkę. 
Żobrawski Bib!. str.421 podaje bl!;'duie liczLę 
str. na 240. 
Akad. - Warsz. Uniw. .- ZaOloj. 
- Toż:... Warszawa MDCOLXIX 
(1769). w 8ce, k. 2 nlb., str. 235, str. nlb. f>. 
Na końcu Katalog GreUa (k. 8). 
JeBt to tylko ody"ja tytułowa, z drobnernJ 
zmianami w tytule (np. r.Autorow" zllm 
..Auktorow"). Akad. - Kijow. 
- Toż:... przystoBowanycb(sic)zAu. 
torow wybornych zebrana. [Winieta 
Oiołek w otoczeniu herbów Polski) 
Edycya Druga. w Warszawie 1771. 
Nakładem Michała Grela J. K. MCJ 
Bibliopoli. w 12ce, k. tyt., 6tr. 307 
i k. nlb. 4 (Regestru). el 
ter 
Tr 
Pr 
kI. 
mi 
Pc 
.sb 


u 
łi 
sI 
t, 
)j 
r 


s 


J 

 
1: 


ł 


\ 
1
		

/Bibliografia_28_131_0001.djvu

			SKARADKIEWICZ 


SKARB 


125 


04 
ya 
o. 
.a. 
,ty 
UB 
ki 
4) 
.o- 
n 


Na końcu (ud atr. S87-B07): Przydatek 
niektorych aztocznych y ciekawych ra- 
chunk6w. (SI! to rótne zagadki ar1tmo- 
tyczne, np. wiele ktoB 6k w kOBci orzo- 
cił - albu: kilkom zgadnąć jak
 liczb!} 
umYBliIi). Akad. 
- Toż:... zebrana. przez X. Patry- 

ego Skaradkiewicza Schol. Piar. Ma- 
tematyki y Filozofii Professura. Edycyą 
Trzecia poprawiona. Za Nayłaskawszym 
Przywileiem. w Warszawie, 1776. Na- 
kładem Michała GroeUa, J. K. M. Kom- 
rnissarza y Bibliopoli w Marywilu No 19 
Pod znakiem Poetów. w 8ce, k. 2 nlb., 
.str. 235 i Regestr str. nlb. 5. 
Rejestr ruzpoczyna Bię w połowIe atr. 235 
i idzie przez dalszych Btron 5. 
Rozpoczyna przedmowa Do Czytelnika (to 
Bamo co w I edycji). 
Jeat tu wydanie zmienione i rozszerzone. 
Uozdział VI pierwszego wydania jeat to 
podany jako 111. Na etr. 206 SI} tn dodane 
prop. VIII, IX i X. Przybyl tllt rozdział Vll 
o rachnnkach chronologicznych (złożony 
z 22 propozycji). - Brak natomia.t .Przy- 
datko" 1/ edycji drugiej. . 
Łukaszewicz Hist. azk6ł II 121. - Zebrawaki 
Bibl. matem. atr. 421. 
Akad. - Drohob. - Jagiel!. - Osso1. 
Uniw. lwowa. - Wileńs. - Zamoj. 
_ Geometrya czyli Nauka o Ziemio- 
miernictwie Ku snadnieyszemu wyższey 
Matematyki poznaniu służąca, z przy- 
8tosowanemi do zażycia oneyze w prak- 
tyce sposobami Krotko Zebrana przez 
X. Patrycego Skaradkiewicza Schol: 
Piarum Matematyki y Filozofii profes- 
sora. W Warszawie 1774. w drukarni 
J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. 
Scholarum Piarum. w 8ce, k. tyt., k. 
nlb. 4, str. 180 i 5 tablic. 
Akad. - Osao\. - Wilno. - Zamoj. 
- Toż:... w Warszawie 1776. w Dru- 
karni J. K. Mci y Rzeczypospolitey 
u XX. Scholarum Piarum. w 8ce, k. 
tyt., k. nlb. 3 i str. 168 oraz tablic 5. 
Rozpoczyna w obu wydaniach Przemowa 
o potrzebie y potytkn Nauk mat., w której 
powołnje si9 na zdania piaarzy starotyt- 
nych. Wykazuje pożytki geometrji dla 
filozofji, nauk wojskowych, robót technicz- 
nych itp. 
Na str. 1: \Vatl}p do ziemiomiernictwa czyli 
geometrji. Ks. I O linjach i w9głach. Ks. II 
O 'r6jgranach etc. Ks. 111 O kole. KB. IV 
O proporcji. Ks. V O brylach. K
. VI 
O przecięciach kono i o Iinjach krzywych. 


11 B. 


4,: 


'e. 
o. 
r). 
:8 

- 

- 


l- 
!t. 
r- 


1. 
t, 


,a 
L- 
I. 


,r 


l.  


Figury objaimiajl}ce tekst sI} dodane 
w oaubnych tablicach na końcu. 
Akad. - Jagiell. - Krasińs. - Osaoł. - 
Zamoj. 
- Jaśnie Oświeconemu Ksi,\ż
ciu 
JMci Adamowi na Klewaniu Zukowie 
Ozartoryskiemu Generałowi Ziem Po- 
dolskich Order. Orła Białego y S. Sta- 
nisława Bisk. mf;lczennika, Kawalerowi. 
Od
 tę w dzień Imienin lego Uroczysty 
od Szk6ł Wojewodzkich Międzyrzeca 
Korcckiego Sch. Piar. na znak nay- 
wyższey Jego w dzielni
y nauk. .W 0- 
jew6dztw tuteyszych ZWIerzchnośCI od- 
daie. Roku 1774. w 4.ce, k. nlb. 4. 
Warsz. Uniw. 
_ Wiersz J. O. Księżnie Lubomir- 
skiey woiewodzicowey Krak. w dzień 
uroczysty Jey imienin od Kollegium 
Międzyrzeckiego Sch. Piar. ofiarowany. 
Berdycz6w 1776. w 4ce, kart 4. 
Kraaińlt. 
- ob. Durini (1772). 
Pisywał do Zabaw przyj. i pożyto np. T. XI 
49 (oda Xcia Adama Czartoryak.), T. XIII 
17 (oda do Xci a Czartorysk.). - Tłuma- 
czył takie jednI} pieśń z wierszów rac. 
Stan. Konarskiego (ob. KonarBki Stan. 
Opera 1778). 
Bentk. II 338. - Chodynicki III 109. 
Bielski Vita 1&6. - Sobieszcz w Enc. 
Org. XXIII 490. - Horanyj Scriptorea 
Piarnm II 678. 
Skarb koronny y W. X. Lit. z Wiel- 
kim Detrymentem Monarchow Polskich 
y całey Rzeczypospolitey nie zażywany, 
teraz publicznie y każdemu z osobna 
dla dobra pospolitego, y zachęcenia do 
potrzebnego naśladowania cudzo
iem- 
skieO"o, oie bez pożytku daleko WIęcey 
Krókstwu Polsk. importui,\cego, według 
łatwey moznoBci wyjawiony. (Bez osobo 
tyt.). fol., ark. A-M!. 
Obejmuje: Intraty. Kruszce. Pieczary me- 
talowe. Źr6dła kl!pielowe. OlknAz. Wie- 
liczka. 
JeBt to wycinek z Kalendarza Duńczewskiel!"o 
(obacz). W Bib\. Jag. i .. bibl. Przez- 
dzieckich jest oprawione osobno. 
Skarb (Koronny i litewski) "b. 
Actum (tom XII str. 41-5; tu zwłas
 
cza z lat 17'14-92 dużo akt6w do skar- 
bowości) - Bernowicz (Summarjusz 
1742) - Burzyński Ig. (Głos 1786)- 
Butrymowicz (Relacja z egzaminu)- - 
Oelny, Cła, Oło gen er. - Cikowt'ki
		

/Bibliografia_28_132_0001.djvu

			126 


SKARB 


SKARB 


Stan. (W Bprawach celnych 1602) - 
Cygan (J 792) - Czacki M. (Uwagi 
1188) - Ozacki Tad. (1790) - Czo- 
powe - Deklaracja Komissyi skarbu 
(1791) - Delegacja - Deputacja - 
Dembiński (Projekt 1791) - Dern- 
bowski Seb. (O podat.kowaniu 1791)- 
Dochód z tabaki - Dochody skar- 
bowe - Dodatek do kwitu - Dys- 
partymeJlt. - Dyspozycja Dziennik 
handlowy (tu dużo artykułów z zakresu 
skarbowości) - Excerpt. z rachunków 
(1791) - Gostkowski (Sposób, Detectio 
skarbu 1603) - Grabowski Piotr,(Zda- 
Jlie 1595) - Jezierski Jacek (Zródła 
skarbowe 1791, oraz liczne jego 
mowy) - Informacja (o weryfikacji 
1777) - Instruktarz - Int.rata - 
Komisja skarbu (tom XIX I:!tr. 468- 
477) - Kraszewski Jan Alex. (Głos 
1786)- Królewszczyzny - Krzucki Ig- 
Dacy (1778-91)- Kwit (t. XX 43i)- 
La Baumelle (Myśli 1781) - Łanowe - 
Lengnich (Dissertat.io 1722) - Leżeński 
Marcin - Lipiewicz And. (1746) - 
Litterae contrib. - Loterja - Lu- 
stracja- Małachowski Jan N. (1791) - 
Mennica- Modrzewski And. (De emcn- 
danda 1551) - Morski (Relacja) - Mo 
rylwni (1775) - MoszYDski 
"ryd. (Ta- 
belle 1791) - Myśl, Myśli zyczliwe, 
Myśli patrioto - :Nosarzewski - Ob- 
myślenie - Ofiara wieczysta - Oka. 
zanie niesprawiedliwości - Ordynacja 
komissyi - Osohy do kom_ skarb. - 
Ossowski M. (O pomnożeniu 1788) - 
Pienil}dze - Piniński Józef (1791) - 
Piotrowski E. (Summ ar. 1770) - Po- 
datek, Podatki (tu zestawione liczIle 
odsyłacze do spraw podatkowych) _ 
Podskarbiowie, Podskarbst.wo - Po- 
dymne - Pogłówne - Polak (1791)- 
Polecenie - Pomnoźenie dochodu (1787, 
1790) - Poniński Adam (tom XXIV 
str. 43-6) - Ponowienie odpow. _ 
Porównanie - Porządek traktowania, 
Porz. ekspensy - Porządek obrad 
(1606) - POI."tanowienie - Potocki 
Jerzy - Potocki Prot - Potwierdzenie 
układu - Powrót - Pozwolenie sum- 
Pożytki - Projekt (umowy, względem 


kr61., starostw, lenności. podatków, po- 
dymnego, czopowego etc.) - Protokół 
czynności - Przebendowski - Prze- 
dłożenie do kom. sk. - Przyłoźenie się 
(1790) - Przestroga Pudłowski St. 
(Quaestio 1634) - Punkta od skarbu - 
Rachunek (1713) - Rada (1794) - 
Radzewski (1749) - Rat.io - Refłexye- 
Relacja (1771) - RembieliDski (czo- 
powe) - Remonstracja (1771) -. Roz- 
mowa Polaka (1564) - Rudnicki Józef 
(Kalkulacja (1788) - Rzeszotarski J. 
(1784) - Segnitz (Skarbiec koronny 
1686) - Skarbowe sprawy (bilety, ra- 
chunki itp.) - Skóry - Sołtyk Stan.- 
Sposób - Starostwa - Starowolski St. 
(Dyskurs) - Stemple - Subsidium - 
Sułkow8ki Antoni - Summaryusz per- 
cept (1712, 1776, 1774) - Świtkowski 
P. - Szelężne - Tabaka - TabeHa - 
Tański Ignacy - Taryfa (1704 i nast.) - 
Taxa - Tepper P. - Thesaurus, Tbesau. 
rarii - Trybunał skarbowy - Trzciński 
(Projekt) - Tyzenhaus (1780) - Uni- 
wersał poborowy, Uniw. kom. sk. - 
Uprzedzeń roztrząśnienie (1790) - 
Urządzenie dochodów (1776), kwarty, 
wieczyste itp. - U skntecznienie ofiary - 
Ustanowienie podatku, opłat etc. - 
Ustawa poboru, podatku - Ustawy - 
Uwagi nad dochodami (1790) 
 Uwagi 
względem (1787) - WereszczYDski Jó- 
zef - Wędrychowski (Mowa) - Wessel 
Teodor - Wiadomość (1789) - Wito- 
sławski Józef(Uwiadom.)- Wojczyński,: 
poseł rawo - Votum szlachcica (1572, 
1596, J606)- Wydatki koronne - Wy. 
nalazek - Wyrachowanie - Wywody 
o cłach - Wyznaczenie deputacyi - 
Zabezpieczenie - Zaborowski Stan. 
(Tractatus de natura jur. 1504) - Za- 
krzewski St. (Thesaurus 1618) - Za- 
kwitowanie - Zalecenie kom. skarb. 
(1791) - Zambrzycki - Zapewnienie 
długu - Zapytanie od kom. - Za- 
remba (Okulary 1624) - Zasady do 
proj. - Zbiór percept (litew. 1780) - 
Zdame komissyi - Zlecenie - Zysk 
miljona. 
Naldy te! sznkać pod nazwiskami podllkar- 
bich kor. i lit. oraz pod udB)'laclllami pn1 
nazwacb podatków. I
		

/Bibliografia_28_133_0001.djvu

			SKARB 


SKARB 


127 


, po- 
,ok6ł 
)rze- 
e się 
i St. 
u- 
)- 
le- 

 czo- 
Roz- 
6zef 
j J. 
Inny 
I ra- 
I. - 
i St. 
(1- 
per- 
/Vski 
a- 
.)- 
sau- 
Dski 
Uni- 


W dziele Skrzetuskiego Prawo pulityczne I 
(1787) litr. 337-415 jest obRzerne przed. 
stawienie przepisów prawa skarbowego 
polskiego z końca XVIIIw. 
Finkei nr. 16597-16721 i Dodatki nr. 
32917-32935 - Korzon Wewn. dzieje 
pasllim zwłaszcza tom lU (ob. tom IV 
etr. S68, gdzie odsyłaczo do kOli. skarb.).- 
Głąbiński Wykład nauki sk"rbowej str. 
89-96 (tn omawia pisarzy skarb. pol). - 
Pilat Liter. polit. Sejmn '-letniego. 
Skarb Bractwa S. Józefa, przez Oy- 
C()w Karmelitow bosycb zebr'any. Po- 
znań 1690. w 16ce. Zielińs. 
_ Drogi Darow Niebieskich pełen; 
Na. ubogacenie Dusz pobożnych, Gorą- 
cemi Modlitwami Do Naywyższego Boga, 
Niepokalanie Poczętey Panny, y Swię- 
tych w niebie kroluiących Wynaleziony. 
Za dozwoleniem Starszych na swiat 
Wydany Roku ktorego Ohrystus, nie- 
oszacuwany skarb Krwie swoiey, na 
okup nasz, hoynie wylożył 113.. w Ka. 
liszu w Drukarni J. K. M. OolIegii Soc: 
Jesu. w 4ce, k. 7 nlb., str. 561 i k.2 nlb. 
Liczba stron mylna; (łowinno być óó8, gdy t 
po str. lóS idzie ló9, potem 160 i t. d.; 
litr. 34-1 i ,lOb powt6rzone. 
Tytuł w ozdobnycb rnmkncb, drukowo czerw.- 
czarno; na odwrocie k. tyto i następna 
karta czyste. Na karcie Br. "IV ramkacb 
Cbrystns ukrzyt, na odwr. B k. i 4: r. 
Swil}ta ruchome od r. 17S4 począwszy do 
r. 1767, coby wskBJIywało, te druk ten 
powstał w r. 1733. Na nll8t'lpnycb 6 str. 
nlb. Kalendan roczny. Ryciny znajdują 
IIię na Btr. 116 Trójcy 'w., 213 Cbrystus 
ukrzył. i modlitwa, 269 Obraz N. P. M. 
Jarosławskiej cndami elawny (z Chrystu- 
Bem na kolauacb po zdjęciu z Krzyża), 
281 Matka B w obłokach depcnca weia. 
Całość podziel
na na 4 części. . Część' ł, 
w której się zamykaj!} modlitwy por., 
lIposób Błucbaoia Mszy św., przygotowanie 
do IIpowiedzi i Bw. Komunji (str. 1-115). 
Część II, zawierająca w sobie ofIicja albo 
Godzinki... (ste. 117 - 338). CzęBć 111, 
w której się znajdują nabożeAstwa różno 
fiś. Boskicb (str. 534 -497). Część IV. za- 
wieraj,!ca w sobie modlitwy w różnych 
potrzebacb... (Btr. 498-561). Akad. 
'roż:... drogi darów niebieskich 
pełen.. Kalisz 1736. w 4ce. 
Uniw. lwows. 
przez zbawienną.... 


Lrty , 
y- 


r- 
vagi 
Jó- 
Isseł 
rito- 
Iski
' 
572, 
Wy- 
?dy 
1- 
,tan. 
Za. 
Za- 
arb. 

D16 
Za- 
do 


ysk 


- duchowny 
1701. w 24ce. 
Jocber 5632. 
- duszny nad złoto y kamienie 
drogie kosztownieY3zy, zamykaiąc w 80. 


kar- 
PUf 


bie niemal wszystkie pobożne pra wych 
KrzeBcianow Cwiczenia, teraz nowo 
z łacińskiego ięzyka na polski przelo- 
żony. 1582. w 12re, kart 4 i str. 261. 
(Druk gocki). 
Kotula Wła
ciciełe rękopisów 1929 pod 
nr. 30 i 282 notuje egzemplarz Czar- 
neckiego. zapewne ten salO, który misł 
w r
ku MRciejowski z bibl. Uniw. warsz. 
Egzemplarz ten był własnoBcil! Mik. Gło- 
wackiego a w w. XViII konwentu He- 
1Jedyktynów w Radomiu. - Maciejow. 
PiElIn. 111 SO. 
Bawor. - WllrBZ. Uniw.(?) 
_ duszny, Nad złoto y kamienie 
drogie kosztownieyszy, zamykaiąc w so- 
bie nie
al wszystkie pobożne prawych 
Cbrześćianow ćwiczenia. Teraz nowo 
z La.cińskiego ięzyka na Polski prze 
łożony M D.XCIIII. (Na końcu:) W Kra- 
kowie. Oum Gratia et Priuilegio S. R. 
M. W Drukarni Andrzeja. Piotrkow- 
czvk8. 1594. w 12ce, k.4, str. ib. 261, 
k.
Jllb. 3 i k. nlb. 6. (Druk gocki). 
Hczpoczyna przedmowa do czytelnika (na 
k. S). Dzieło dzieli eil.J na 3 części: Część 11 
od str. 147. C.ę
ć Ul od str. 185. 
Część I obejmuje rzecz o spowiedzi, o ko- 
munji, o mszy św., o śpiewanin psalmów, 
o procesjacb. o modlitwach. (Na st!. lłł 
modlitwa Tomasza BW.). - Częić II: Srodki 
ku zacbowaniu wiary. - Część lU: O ce- 
remonjacb kościoła. (np. o święconej wodzie, 
o popielcu, o palIO. rózgacb, o Agnus Dei 
etc.) W cdej książeczce jest aporo ma- 
terjału obyczajowego. 
Na końcu: Krótki Sumnrjusz (k. S) oraz: 
List papieski, w którym sposób czynienia 
iuramentu około wy"nania wiary powszecb- 
noy opisuje (k. nlb. 6). 
Wierzb Ul 2951. - .Jocber 6602. 
Jagiell. - Warsz. Uniw. - ZlImoj. 
_ duszy pobożney, albo zbiór oso-. 
bliwych nabożeńst.w z różnych appro- 
bowRnych autorów wyięty, na pożytek 
serc bogomyślDych do druku podany. 
w Berdyczowie w drukarni fortecy N. 
P. :Maryi, 1778. w 12ce, str. 443. 
_ Toż:... Łowicz, w drukarni Arcyb. 
Goieznieńsk. 1'197. w 12ce. 
Ob Bibl. IV 247 (przedruki). Ossol. 
_ Skarbu Karmelitańskiego części 
dwie o początku tego Zakonu i o Bra. 
ctwie Szkaplerza, 1648. 
Ob. Cypryan a S. Maria (1660) - Cezary 
Franc. (tv kleynoty bogaty 1676) - Skarb- 
nica (1733).
		

/Bibliografia_28_134_0001.djvu

			128 


SKARB 


SKARB 


Wszystkie te druki stojl! ze sobą "IV związku, 
Wywod:&
 sil} ud kui'łiki napisanej we. 
WloBzech przez Szymona a Spiritu, o czem 
ob. tom XIV, 49ó. 
- Koscioła Chrystusowego w War- 
szawie Para6alnym Kosciele S. Jędrzeia 
apostoła otworzony albo Kongregacya 
Nayświętszey Panny l\-Iaryi pod tytu- 
łem Zwiastowania Sodalistwem zwana 
Przywileiami, Łaskami y Odpustami od 
Stolicy Swilj!tey wielkiemi nadana. R. 
P. 1786 wprowadzona y założona. w War- 
szawie w Drukarni Nadworney J. K. M. 
PP. Kom. Ed. Narod. w J 2ce, kal.t 4 
i str. 76. Krasińs. - Warsz. Uniw. 
- niebieskich tajemnic zbawienia 
naszego we mszey Sw. wYl'ażonych. 
Gdańsk 1658. 
B
dzie to moie I edycja dr;ieła św. Brygidy, 
o kt6rem obacz t. XIII. 38S. 
Catal. Jansson. - Wierzbowski Materjały 
II. 9.6. :- J
cber &868., 
- mebleskI. Medytacye... Kraków, 
Sem. Akad. r. 1767 (?). 
Wedle rękop. katalogu druków semin. 
- niebieski w Palestyńskiey roli 
znaleziony, w łaski Boskie zupełnie 
ob6tuiący, od trzech zaś blisko wieków 
w. nowini.e Krolestwa Polskiego pod 
mIasteczkIem Przyrowem w woiewodz- 
twie Krakowskim ziawiony. Łaskami, 
cudami y dobrodzieystwy napełniony. 
To iest: Anna Święta Samotrzecia, godna 
matka Nayświętszey Maryi Panny, a we. 
dług natury ludzkiey natury prawdziwa 
Ohrystusowa Babka, Z historYI} znale- 
zienia Iey y przydatkiem rożnego na- 
bożeństwa dla wygody prawdziwych 
ley klientow, iuż to po raz czwarty 
przez prasę drukarskI} y staraniem się 
00. Obserwantow reguły Swiętego Pa- 
tryarchy Franciszka Mało-Polskiey pro- 
wincyi, przy tym mieyscu cudownym 
mieszkaiących otworzony. Roku, któ. 
rego nieoszacowanym życia y męki 
Zbawiciela skarbelłl od niewoli wiecz. 
ney iesteśmy odkupieni. Kraków w dru- 
karni Akademickiey KolI. Większego 
1773. w 8ce , k. tyt., 5 k. nlb., str. 147. 
Z przedmowa do br. z Kurozwek Meciń- 
skiego. . . . 
Edycja l i 11 nie 1I'ł mi znane. Czartor. 
- nowy dotąd niewiadomych łask 
1 nieznanych dobrodzieystw Nayświęt- 


szego Serca Jezusowego etc. WarszawIt 
1705. w 8ce. 
- Toż:... Warszawa 1706. 
- Toż:... Nayświętszego Serca Je- 
zusowego w roku 1705 dnia 30 Maili.. 
(Na końcu:) Warszawa w drukarni 
Scb. Piarum 1715. w 8ce, k. nlb. 78. 
Krasińs. 
- Toż:... nayświętszegu Serca Je- 
zusowego... Warszawa 1730. w 8ce. 
Jocher 6898 a. - Bib\. IV. 248. 
- Toż:... w Roku 1705. dnia 30 
Maia z wielkiemi y osobliwemi Od- 
pustami przez Naywyższego Pasterza 
Klemensa XI. nadsl1emi, do Królestwa 
Polskiego przysłany y naypicrwey 
w Kościele Warszawskim XX Pijarów 
w Kaplicy Ukrzyżowanego PaDli Jezusa 
wszystkim Wiernym otworzony y ugło- 
szony, w Warszawie przedrukowany 
1763. w 8ce. 
- serdeczny dusze pragnącey mi- 
łować Boga, y iemu służyć. To iest 
różne nabożeństwa, y akty wnętrzne 
cnot chrześciańskich z przydatkiem 
wielu nauk, informacyi y instrukcyi 
do tego należących, z rożnych 	
			

/Bibliografia_28_135_0001.djvu

			SKARBEK 


SKARBEK 


129 


flt 


w C
. II: O niewinnoici obyczajów (B. 
91). - O Bpowieązi (B. 110). - Medy- 
tacje (s. 12ł). - Cwiczenia kałdodzienne 
(a. 166). - Przygotowani" Bił} na śmierć 
Is. 188). 
Jocber 6638. 
Bib). Karmelitanek w Krak. - Dzików - 
Jagiell. - Zamoj. 
- W ziemi ukryty nieśmierteina 
w śmiertelnym ciele dusza, albo szacu- 
nek duszy ludzkiey. Warszawa 1779. 
w 8ce. 
_ ob. Bernowicz (1782) - Bry- 

itta Sw. (niebieskich tajemnic 16(8)- 
Brzechffa St. (bogaty w klasztorze 
1633) - Bzowski" Hiacynt (1786) - 
C",zary F. (Karmelit. 1676) - Cypryan 
a S. Maria (Karmelitaó. 1650) - De- 
gorski Seb. (nieosz. lask. Anny 1710)- 
Dembiński Ign. (1790) - Elbiński L. 
(ukryty 1784) - Galatowski J6z. (po- 
chwały do Bogarodzicy 1676) - Gdow- 
ski Z. (Oblubienicy 1626) :- Grajewski 
(1786) - Grzybowski Ant. (nieosz. 
Franciszkanów 1740, 1778) - Baur J. 
(albo skarbiec) - Judasz Tadeusz (do- 
brej sławy 1738) - Korowieki A. 
(drogi rubinami 1728) - ŁuszcztJwski 
Paw. (na gruncie ew ang. 16HO) - Ma- 
xymy (1769) - Msza św. (nieprze- 
brany kl"'ynotami 17M) - Nabożeń- 
stwo (nowy 1768) - O. J. X. (bogactw, 
affekty 1699) - Palma Bł. (nieprzebr. 
aktów 1654) - Pinamonti (w naczy- 
niach) -. Potocki Stanisław (w Za- 
mojskich domu 1733) - Russel P. 
(nigdy nieprzebr. kościoła J655) - San- 
rymowicz S. (nieprzebr. łask 1784) - 
Sta wieki Seb. (dozytniego zbioru 165
)- 
Steczewicz Jan (dobrodziejstw, obraz. 
1672) - Tłuczyóski Ign. (wielki od- 
pustów 1671). 
Skarbek ob. Skarbkówna. 
Skarbek Aleksander Franciszek ob. 
Chodykiewicz Klemens (1771). 
Skarbek Andrzej ob. Sobieszczański 
Aleksander (Fortuna nieba 1734). 
Skarbek Benedykt W dyóski ob. 
Waiyński. 
Skarbek Bonawentura ob. Piecho- 
wicz Szymon (1619). 
(Skarbek Christoph.) (I), kasztelan. 
Depositum aurei Senatoris IIlustrissimi 


e- 
R. 
11 
B. 


:- 


o 
l- 
;a 
a 


y 
IV 
a 


1- 


y 


It 
e 
[} 
'l 
V 


I, 


,- 


:1 
Z  


1 


i, 
t 


a 


! 

 


Domini D. Ohristophori Skarbek Ca- 
steli ani Halicensis S. R. M. Colonelli 
etc. etc. thesauro sepulchralis gleba", 
nullis lachrymarum gemmis satis aesti- 
matum publico illustrissimorom filiorum 
ac totius Poloniae luctu. In metropoli- 
tana basilica Leopoliensi concreditum. 
Testante pretiosum dolorem Societate 
Jesu Ool1egii Leopoliensis. Anno ab 
U nione H y postatica in Carne H umana 
1706. Die 20 Mai deposita. (B. W. m. 
dr.) fol, k. 14. 
Dodyk. J01inlli, Vladisl. et Ant. Skarbek. 
ProsI!, od ark. G. wierszem. Od G. kart 2 
wierszem polskim: Pieczęci kosztowne. 
Zabawa Pia.eckicb, I.eliwa Ostrowskicb, 
Abdauk Skarbkom. Jagiell. 
_ ob. Golejowicz Stan. (Literae ad 
immort. 1706). 
SKARBEK Chri8tophorus(II). Piguus 
obaerati amoris in tesseram obligatae 
gratitudinis, ad plantas Joannis Skarbek 
archiepisc. Leopol. inter festivos Divi 
Indigetis applausus depositum a Ohristo- 
phoro Skarbek 1726. fol. 
_ ob. Abratowicz Antoni (1755). 
Skarbek Eugeniusz ob. KOBzyk(1789). 
(Skarbek Franc.). Thesaurus Sar- 
matiae Caesarum, fortuna major, par 
Regno et Orbi, Il1ustr. Excell. Fran- 
ciseuB a Góra Skarbek, cum primum 
Cllstellanos sumeret eurulis poloni ho- 
nores, TLemide ponderatus Iltque a Re- 
sidentia Lanciciensi Soc. Jesu aestimatus 
anno 1731. Posnll.uiae typis Coll. Soc. 
JeBU. fol., 25 kart nlb. 
_ Annulus aeternitatis symbolum 
legati Joan. Skarbek, com. de Gora, 
aeternam complectens gloriam, nunc vero 
in Pallad. Olymp. decurilu sub aUMpie. 
Franc. Skarbek, vexilliferi palał. Lanei. 
ciensis, Tusinensis capit. propos. Varsav. 
1125. foL, k. 10. 
- ob. Fludziński ROlUualdu8 (1753). 
Skarbek Joannes (I), ad HenricuDl 
a Boleslao legatul' ob. Poniński Ant. 
(Opera 1739) - Skarbek Jan III (Au- 
rum auro 1713) - Skarbek Franc. 
(Annulus 1725) - 1.'hesauruB orbis le- 
chici (1743). 
SKARBEK Jan (II). Euxo
 Magni- 
6co ac Excellentissimo Domino Simoni 
17
		

/Bibliografia_28_136_0001.djvu

			130 


SKARBEK 


SKARBIMIERZ 


Piechovio Philosophiae Medicinaeque 
doctore, dum in Rectorem Academiae 
Zamosc. sexto publice renuntiaretur 
a Joanna Skarbek Stud. poes. bonoris 
et observantiae debitae ergo dictum 
Anno Dni MDOXIX (1619) die X. 
Mense Maji. In typographia Acad. Za. 
mosc. w 4ce, k. nlb. 4. 
Na odwr. etr. tytnłu berIa akad. Zam. Pod 
nim ł wiersze podpinł Bonawentnra Skar- 
bek Student poetyki. - Na końcn epi- 
gramat podpisal Mokrowski Andrzej. 
Zamoje. 
SKARBEK Jan (III), arcyb. lwows. 
(t 2 grud. 1733). Zgody i pokoju życia 
naszego szczęśliwe korony (1724)... ob. 
Orłowski Ignacy (Oh wala ] 726, w BibI. 
XXIII str. 427). 
Ma to być jegu kazanie wydane przez kB, 
Berjewicza, o czem ob. w t. XXVII str. 
ił95. - Skarbkowi przypisuje je miano- 
wicie Jocber II 4:701. 
- Dei et Apostolicae Sedis gratia 
ArchiepiscopUB Metropolitanus Leopo- 
liensis Abbas Oommendatarius Plocen- 
sis. 1728. w 4ce. 
List pasterski. 
(Skarbek Jan), arcyb. Aurum auro 
I!uperadditum id est IlIustl'iBsimus et 
Reverendissimu8 Joannes Skarbek the- 
sauro srchidiecaesano Leopoliensi caelo 
demissus archipraesul et antistitum 
gemma in auspicatissimo archipraeim- 
leae cathedrae aditu populorum gratu- 
latione, omuium eolatio, devinctissimo 
suo nomini archidiecaesani coUegij Leo- 
poliensis Soc. Jesn I!tudiis aestimatis. 
eimus. Anno appretiati in terl"is Dei 
Hominis 171ó. [Leopoli. 1715]. fol., 
k. 24 nlb. (ark. KI)' 
Zaczyna się; Habemns rortunae nostrae re- 
verentiam. Proza i wierszem. 
o Jagiell. _ Kijows. 
- ob. Actus coronationis imaginis 
(1724)- Barszczewski Andrzej (1734)- 
Belli J. B. (1721) - Czołhański Michał 
(1696) - Gengel Georgius (Oensura 
prophet. 1724) - Giżycki Andrzej 
(1727) - Golejowicz Stan. Alb. (1713)- 
Gosciecki (Poselstwo approb. 1732) - 
Kalendarz (1714) - Muchowski Mac. 
(1730)-Okolski Jan Kapistr. (1724)- 
Okoniowski J6zef Wojciech (Ternio 
1717) - Ormińllki Fr. (1714) - Pia- 


Becki .Andreas (1721) - Siarkiewicz 
Antoni (Miecz 1718) - Skarbek Ohri- 
stoph. (Pignus 1726) - W ęgrzynowicz 
Antoni (Kazań niedzielnych księga. 
trzecia 1714). 
Rzepnicki Vitae praes.1234-ó. - Encykl. 
Orgelbr. T. 23. B. 496. 
SKARBEK Jan (IV). Mowa J. W. 
JMci Pana Jana Hrabi aGora Ska.rbka 
Kasztelana Inowłocławskiego, na Sey- 
mie Warszawskim Anno 1766. miana. 
(B. m. dr.). roI., 1 karta. 
Doprasza lIił} o decy.je wił}kszościl} glos6w. 
Akad. - Krasińs. - Zamoj. 
- Mowa J. W. JMci Pana Jana. 
Hrabi a Gora Skarbka Kasztelana Ino
 
włocławskiego na podziękowanie za. 
Krzesło teyże Kasztelaniy. Miana Die 
29. Octobris 1766. Anno. (B. m. dr.). 
roI., l ark. dr. 
Pochlebstwa kr610wi. .Akad. - 09501. 
SKARBEK Ignacy. Mowa JWP. Ig- 
nacego Skarbka Sędziego Trybunału 
Gl. W. X. Lit. przy limicie tegoż Try- 
bunału Roku 1791 dnia 15. Kwietnia 
miana. w 4ce, l/Z ark. 
Skarbek Ignacy ob. K.G. (Wiel'sz)- 
Pilawski Ignacy (1792) - Woyczyński 
(Gratulatio ). 
Skarbek Józef ob. Maszczyński St. 
(Figura 1724). 
SKARBEK Ludwik i LUBOWIECKI 
Piotr. Propositiones philosophicae ex 
illustrioribus veterum recentiorumque 
Philosophorum placitis deprornptae quas 
publice propugnandas exponunt. Ludo- 
vicus Skarbek filius dapiferi Ciechano- 
viensis - Petrus Lubowiecki :filius po- 
cillatoris Kijoviensis, In Oollegio no- 
bilium Varsav. Scholarum Piarum 
philosophiae et matheseos auditores 
mense Julio 1762. Varsaviae, typis 
S. R. M. et Reipubl. in Ooll. Schol. 
Piarum. w 
ce, k. tyt., str. 32. 
Jagiel!. 
Skarbek Ważyński ob. Ważyński. 
Skarbiec koronny ob. Segnitz (1686). 
Skarbiec sekretów ob. Haur J. K. 
(1686). 
SKARBI MIERZ Mikołaj, Bernardyn 
(t 5 marca 1654). Drogi troiakiey 
Sp6łćierpienia, Pogrzebu, y W niebo-
		

/Bibliografia_28_137_0001.djvu

			SKARBIMIERZ 


SKARBNICA 


13t z 


wzu
CJa Błogosławioney Panny Maryi 
Nowa Pamiątka. Przydane są. Rozmy- 
ślania, Nauki, Hymny, Modlitwy przez 
X. Mikołaia Skarbimierza. w Krakowie. 
w Drukarni Macieia Andrzeiowczvka 
Roku P. 1633. w 8ce, k. tyt., k. nlb. 7, 
str. 224 i k. nlb. 4. 


'1- z 


ia. 


d. 


r. 
:a 
r- 
a. 


Dedykacja: Paniey Annie z RnBca Lvbo- 
mierskiey, kaszteIl. Woynickiey... datow.: 
Na Kalwariey dnia 17 Sept. 1633... Fr. 
ScarbimirinR ord. min. de obsorn. pro- 
fessus. Poczem: Anctor Czytelnikowi, gi!aie 
tlnmaezy nklad swego dziela j poło
enie 
.. kaidej czę6ci trzech koronok : bolesnej, 
wIlIIolej i chwalebnej Kończy Aproł:ata 
Leon. Btarczewskillgo z 16 jnnii 1i\33 
oraz na odwrocie wizornnek M. Boskiej 
z poclpiBem Inc. 
D..ieli się na 3 cz
sci: DrogA Bpólciorpienia, 
pogrzebu i wniebowz.ięcia. Kaida II tycb 
dróg składa Bię z rozmyślań, modlitw, 
hymn6w, nnnk. Od str. 202: Przydatek. 
(Tu Stabat Mater po polskn, hymn św. 
Bonaw. i inne hymny kościelne, lit&nja 
lanretańska itp.). 
Hymny wierszowane licho. Szczegól6w od- 
noszl!cych sil} do Kalwarji Zebrzyd. nio mB. 
Na str. 223 rozpoczyna siV Snmmariusz, kt6ry 
lIajmnje k. 4; z tego pierwszA ma liczby 
223 i 224. trzy inne nlb. Na końoo na 
osobnej karcie: w Krakowie w Drukami 
:M8ćieia Andrzeiowctyk& R. P. 1633. I\ad 
tom sygnet drnkarza (obelisk). 
Jochor 8203. - Maciej. 111.760. - Encykl. 
Org. XXIIl. 501. - Encykl. kosc. XXV. 
418. - Golicbowski Upominok 189& 
cz. n Itr. 11. 
Por. Postękaiski Mar. (1611). 
JagiolI.-Ossol.- Warllz. Uniw. - Zamoj. 
- Kalwarya abo Krotka bistorya 
O fundaciey mieysca, y Oycow Ber- 
Dardynow Zakonu S. Franciszka y także 
() drogacb bolesnych Chrystusa Pana, 
wymienionych nakształt mieysc świ'ij" 
tych Jerozolimskich na gruncie Zebrzy- 
dowskim pokazana. Pierwsza ezęść ma 
tei insze rozmaite Dyskursy według 
potrzeby na zalecenie mieysca tego S. 
Wtora opisuie nabożeństwo drogom t.ym 
I!łużące. Przez X. Mikołaia Skarbi- 
mierza Zakonu S. Franciszka de obser- 
uantia dif6nitora Provinciae Poloniae 
Gwardyana Kalwaryiskiego. Z dozwo- 
leniem Starszych. W Krakowie w dru- 
karni Macieia Andrzeiowczy ka R. P. 
1632. w 8ce, str. 283. 


7V. 


la. 
). 


:a. 


le 
). 


,- 
, 
u 
r- 
a 


a 


t. 


;. 
x: 
e 
.S 
I- 
I- 
I- 
I- 
n 
:8 
8 
I. 


I. 


). 


y 


Ded. Michalowi i Franciszkowi II Zebrzy- 
dowic Zebrzydowskim. 
Jocber 8848. -. Maciej. Polska IV 128. 
Krasińs. - Ossol. - WarsIl. Uniw. 
- Viarvm Oompassionis
 Fvneris. 
Et Assumptionis Gloriosissimę Virg, 
Mariae, propriis Stationibus in Montibvs 
Oalvariae Zebrzydovicensis Distincta- 
rum Remonstratio. Oonformiter ad Pas- 
sionis Domiuicae Vias Hierosolimitanae 
dimensionis in iisdem Montibus, insertis 
disC'-ursibus contemplativis, H ymnis, 
Orationibus, Ooronis, peregrinorum usui 
accommodata. Autore R. P. F. Nicolao 
Scarbimirio, Ordinis Minorum de Ob- 
seruantia, Prouinciae Poloniae Dif6ni- 
tore, et Theologiae Moralis Lectore. 
Superiorum permiHsu. LNa końcu:] Ora- 
coviae, Typis Matth. Areovień. 1630. 
w 12ce, k. tyt., 15 k. nlb.. str. 270 
i 2 k. nlb. 
Na odwr. tyto herb ZebrzydowBkich i 6cio 
wiersz. Dedyk. Joanni ZebrzydowBki. Snpr. 
regni Pol. Ensifero. To wysławia Mikołaja 
Zebrz. Dat. in conventu Calv. NoniB Febr. 
1630. - Poczem: Candido Lectori anctor, 
aprobata M. Hallera ministra prov. pel. 
z r. 1629 i rycina M. Boskiej. 
Podział ksiątki i charakter jest podobny jak 
w wydaniu polskiem (Drogi trojakiey 
Bp6łcierpienia), ale wyb6r i nkłacl mo- 
dlitw, bymn6w i rozmy6lań inny. - Od 
str. 259 idzie: Corollariom. Od str. 275: 
ElenchuB buios libri (2 k. nlb.). 
Do dziej6w Kalwarji Zebrz. niema tu ma- 
terj aln. 
Podawana czasom data 1620 jost widocznie 
mylną. 
Łapkowski Kalwarja 1850 str. 46. - Wiszn. 
VIII 21ó. 
Czartor. - Jagiłlll. - Krasiós. - Ossol. - 
Waru. UDiw. - Wilońs. - Wrocław. 
kapit. - Zamoj. 
Skarbkowa Eleonora z Bielskich 
ob. Chodykiewicz X. Klemens (1771). 
Skarbków na Helena ob. Ciekanowski 
Stan. Kasper (1675) - Stradomski. 
Skarbnica Panska Łask, Przywile- 
jow, Od pusto w, Od roznych Oyeow SS. 
Ko8ćiołś, OhrystuBowego, Rzymskiego 
Naywyższych Pasterzow, tak Zakonowi 
Karmelitańskiemu, Jako Prześwietney 
ArchikonfrAterniy Szkaplerza Swiętego 
nadanych Pełna. Krotkim zebrADR Su- 
mariuszem, y dla Publiczney Berc y Af- 
fektow do Nayś: M. P. z Gory Karmelu
		

/Bibliografia_28_138_0001.djvu

			132 


SKARBNICA 


SKARGA 


y Jey S. Szkaplerza Sukienki naboż- 
nych Wi!idomośći Za pozwoleniem Star- 
szych Otworzona Przez wielebnych 00. 
Karmelitow Bossych Wileńsk: Nie osza- 
cowanego BostwB. Skarbu w Roli Ciała 
Ludzkiego utajonego. w Wilnie. w Druk. 
AkRd: S. Jesu, R. P. 1733. w 12ce, 
litr. 120. 
Przed k. tyto na osobnej kartce napis: Lek- 
tora Łaskawego Benefaktor tycb K
il!:tek 
O troje Pozdrowienia Anielskiego uprasza 
Za Dusze w CZY8CU zostające. 
Na odwr. tyt.: Przemowa do Czytelnika. 
Autor wykazuje w niej powag
 bractw 
czyli konfraterni. Rozdz. I o bractwach 
w pospolitości, dalsze o bractwie szka- 
plerza. Od str. 81: Przydatek o początku 
2oakonu karm elit. ... 20 xil}g Jana a Jesu 
Maria y Auberta Mirei y z xil}gi Splen- 
dory św. Teresy. - Jest to wi
c wyciąg 
II dzieła ,,0 początku zakonu", o kt6rem 
ob. tom XVIII str. 410. 
Na ost. k. Poprawa omylek. 
Na egz. Bibl Jag. zanotowano wApólczeimie: 
Rokn 1794 miesionca Decemberij 2. Ta 
KAionska Darowana od Pani Marianny 
Liachowiczowey Mieuczanki y Kupcowey 
Wilenakiey Danielowi Antoniemu Swirs- 
czew8kiemu na wieczne czasy. 
Jocher 9249. 
Ob. wyiej: Skarbu Karmelit. 
Jagiell. - Wileń8. 
- niebieska przy obrazie Bogaro- 
dzicy Maryey w kościele Michała Sw. 
tłum. Kons. Sokolińska. Wilno, w druk. 
S. J. 1671. 
Dedyk. Teod. Sapie:tance. Zamoj. 
Skarbnica ob. Androcy Fulvius (du- 
chowna 1600) - Bruni W. (tajemnic 
1693) - Galatowski J. (bogomatiery 
1676) - Powodowski H. (bibliey 1579, 
1581) -. Wysocki Sz. (duchowna 
1600) - Zymicyutlz N. (kościoła Ja- 
Bney Gory 1618). 
Skarbowa materya ob. Porządek- 
Zamojski Andrzej (Porzlldek 1765). 
Skarbowa sprawa ob. Andrzejko- 
wicz W. (1778). 
Skarbowe bilety ob. Antycypacya. 
Skarbowe rachunki ob. Prze ben- 
dowski Jan Jerzy (Summaryu8z 1712). 
Skarbowy Trybunał ob. Trybunał. 
Skarby ob. Brygida S. (niebies. ta- 
jemnic 1698) - Lobżyński Jan (Trzy 
albo de pozy ta 1640). 


Skarga Vtl'apioney Oyczyzn y Pol- 
skiey po nieszczęsney klęsce y nie- 
oszacowaney szkodzie, przez Tatary 
(1615)... ob. Oonfoederacya nowa (tom 
XIV. 360). 
W bibJ. Aklld. i OS801. znajduje oię jako 
druk osobny, ale z lIygn. Bij i Biij. - 
Narzeka, :1e synowie koronni zapomnieli 
męstwa i radzi, aby na 'ł1
kach murarze 
zbudowali filar z napisem: Synowie moi 
zapominaj!} swego pow olania itp. 
- [szlachty okolicy Przewłoka do 
Krola i Rady nieustai'lcey na hetmana 
Ogińskiego]. (B. w. m. i r.). fol., k. 6. 
Siedmiu szlachty, nie umiejl}cej pi.ać (na 
czele Andrzej Łukaszewicz) żali .ię, te 
choć są szlachtlł legitymowan'ł. obr6cono 
ich w cblop6w. Ogiński zabiera ich do 
zamkn Słonimskiego, kale icb bić. wil}zić, 
niemowll}ta od piersi matek oc1bierać, 
u przepłotu ćwiczyć, tak :1e Dmitra Ihna- 
łowicza na śmierć ..&ćwiczono. 
Jagiell. 
- J. XX. Dominikan6w Prowincyi 
Litt. na Sancitum Konfederacyi Gener. 
W. X. L. w r. 1793 m. Junii 14 dn. 
Favore, JW. Michała Kossakowskieg«t 
W dy Witebs. wydane a na mocy San- 
citi o expulsill z d6br Miłaszun p. J. 
W. Kossakowskiego J. XX. Domini- 
kanom dopełnioną. fol., kart 2. 
KrasińH. 
- ubogiey szlachty (1759). w 4ce, 
kart 7. 
Antorem jest albo Piotr Hadziewicz (tom 
XVIU litr. U) albo F. Caapski (obacz).- 
Odpowiedź na to ogłcsil Adam Jordan 
(tom XVIII str. 622). - Ob. Smoleń"ki 
w Przegl. hiat. Ul Itr. 20,ł,. 
- ekonomii grodzieńskiey (1793)... 
ob. Grodno. 
SKARGA (Pawęski) Piotr S. J. (1536 
t 1612). Appemlix Scargae Jesuitae 
de iisdem Russorum erroribus et causig 
propter quas Gr3eci a Romana Ecclesia. 
defecerunt. 
Umieszczone w dziele Łasickiego De RU8- 
lIorom, Moscovitarnm et 1'artarorum reli- 
gione... Spirae, 1682 (o którem obacz 
tom XXI atr. 75). Lasicki przerobił ten 
ustl}P z dzieła Skargi: O jedności kościoła 
(część II rozdz. XII) wydanego w roku 
1677. - Polemizował 20 tern jeszcze w stG 
lat p6źniej Galatowski, jak h,ierdai Wisa- 
niewaki VIII. 288. 
lliiednllzycki I 5ł6. - Tretiak Skarga 1912 
Itr. 89. - Metr. Makary "tor. rnskoj cerkwi 
X (pi8ze błędnie :te wyazło po polIku). -
		

/Bibliografia_28_139_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


133 ol- 
ue- 
ary 
.om 


OłwinowBki Dziela ks. Skargi, spiB bibljugr. 
1916 nr. 7. - W r. 1882 przedrukowane 
w Russk. btoriczeBkaja Biblioteka, tom 
VII str. 211. 
- Areopagvs. To iest: Wykład słow 
ś. Pciwła Apostoła, ktoremi w Areopagu 
TrybunaliBty PogańBkie wAthenach, 
do vzn{mia iednego prawego Boga na- 
mawiał. Act: 17. Na czworo Kazania 
rozłożony. Przez X. Piotra Skarge, 80- 
cietatis leBv. W Krakowie, W Drukarni 
Andrzeia PiotrkowczykA, Typograpna 
K. I. M. Roku Pańskiego 1609. w 400, 
k. nlb. 2 i str. 48. 
PrzypiB Jljdrzejowi Boboli. datow. w Wilnie 
14 sierpnia 1609. Wspomina w tym 
pn:ypisie, że wypowiedzinl te kazania 
roku przeszłego (1608) w Krakowie. 
,,0 kt6re aby nie gin
y, Kr6l pr..ez W. 
M. do mnie wskazał. I na wyjeździe z Kra- 
kowa do Wilna napisalemje... Bo mil! 
też W. M. o nie prosil. bl!d,!c pilnym 
i nie prożnym ich slucbaczem..." 
Pocsem idzie teklt czterech Kazań nuwia.- 
zujących do mowy BW. Pawła w Areopag'u 
ateńBkim. Skarga Btawia Btaroiytnoilć na 
wz6r: W kaz. I poddaje krytyce 8,!dow- 
nictwo polskie. W ku. II broni zdania, 
że 'l'ryb. świecki nie ma nic do ducbo- 
wieństwa. W kazaniu III omawia potrzebv 
religji i iBtotę Boga. W kaB. IV o mu- 
narcbji abo jedynowladztwie, o przymio. 
t.ich Boga itp. 
Przedrukowane w r. 1610 oraz w r. 1738 
W zbiorze .Kazań przygodnych" (o czem 
nitej). Dwa dalsze przedruki wyszły w r. 
1
08 (ja.ko I tom "Kazań przygodnycb") - 
oraz w r. 1841 w Krakowie (ob. Bibl. IV). 
Jocber 2M6. - Otwinowski nr. 63. - Ja- 
nowBki Polit. diejatelnost 1907. - Win- 
dakiewicz Skarga 192ó Btr. 74. - Gra- 
bowski Skarga 1913 str. 586. 
Czartor. - Gdańska miej. - Uniw. Iwow.- 
Uuiw. waraz. - Wileńs. - Zamojs. 
- ArteB Dvodecim Sacramentario- 
rYm Sev ZvingliocalviniBtarvm quibuB 
Oppugnant, & totidem Arma Catboli- 
corum quibuB propugnaut praesentiam 
Corporis D. N. łeBY OhriBti in Encba- 
riBtia.. Contra Andream V olauum buius 
B:aereticae peBtiB in Lituania Archimi- 
DlBtrum Authore Petro Scarga Presbi- 
taro Societatis Jesv. [Tu winieta okrągła 
nakBztałt pieczęei z napisem nI. H. S. 
Aute Solem Perm anet Nomen Jesvs" - 

odło Jezuitów). Vilnae Typis & sump- 
t R lbu
 
1.lustriBsimi D. D. Nicol: CbriBto: 
adlUJh DuciB Olicae & Niesuis M. D. L. 


jakli 


nieli 
arze 
moi 


do 
ana 
. 6. 
(na 
, że 

ono 
l do 

zić. 
,rać. 
hna- 


11. 
lCyi 
ner. 
dn. 
eg«t 
ian- 
I. J. 
JnI- 


is. 
4ce, 


(tom 
,).- 
rdan 
lńBki 


13)... 
536 
itae 
UBla. 
eSla 


Rus- 
reli- 
,bacz 
t ten 
ciola 
roku 
" st9 
Visz- 


1912 
rkwi 
1).- 


Suprem i MarBchalci. (Na końcu:) Vil- 
nae. Typis et Bumptibus TIIustrissimi 
Domini D. Nicolai Obristophori Radiuiii, 
Ducis Olycae et NiesuiB. M. D. L. BU- 
premi Marschalei. Anno Domini 1582. 
k. nlb. 16, Btr. Ib. 1-399 i 380-424 
(a więc właściwie jest Btron 444, gdyż 
str. 380-399 Sil podwójnie liczbowane), 
i k. nlb. 6 (Index). (Druk gocki). 
Dzielo to wyszło także z inn,! kart!! tytolową: 
Artes Dvodecim Sacramentariorvm 
Seu Zvinglocalvinistarvm, Quibus Op- 
pugnant, & totidem Arma Oatholieorvm 
quibus propugnant praeBentiam Corporis 
D. N. lesv ChriBti in Eucharistia. Contra 
Andream V olanum huiua haereticae pe- 
stis in Lituania Archiministrum. Autbore 
Petro 8carga Presbytero SocietatiB Jesv. 
[Tu winieta podłużna tj. wąski pasek 
przez całą długość tytułu]. Vilnae Typis 
& 8umptibuB Illustrissimi Domini, D. 
Nicolai Cbristophori Radiuili, DuciB 
Olycae. & Nesuis. M. D. L. supremi 
Marschalci. [Pod tem znowu winietka 
nieco większa na wysokość ale krótsza]. 
(Na końcu:) Vilnae. Typis et Bumptibus 
Illustrissimi Domini, D. Nicolai Obristo- 
phori RadiuiIi, Ducis Olycae et NieBuis. 
.M. D. L. supremi Marschalci. Anno 
Domini 1582. 
Tytl1ł przedrukowano więc widocznie dla 
tego, aby opnBcić godlo Zakonu i zastąpić 
je winietą bez znaczenia. 
Na odwr. tyto berb Batorego w otoczeniu 
herb6w polskicb i dwnwiersz lac. Dedy- 
kacja Stephauo Regi, gdzie opisuje jego 
przybycie do Rygi i jego zarządzenia 
w Inflantach. Poozem przecbodzi do Ba- 
czepek Wolana i nzasadnia sw6j wystep. 
Dat. Rigae olt. Octobris 1582. . 
poczem: Optimo lectori snlutem. Wspomina 
tu swoje dziela "Pro Eucbaristia" i "Siedm 
filarów" (colu1Dnae). Wreszcie wylicza 
12 arteli et impost sakramentarzy i prze- 
ciwstawia im 12 tez kato\. Kończą 2 cy- 
taty II Bw. Cbryzost. i Hieron. 
Od str. 1-397 idzie wlaBciwe dzieło, podz. 
na 12 artes. - Od litr. 398 index. - 
Na str. 398: "Contradictionum et antilo- 
giarum scbolae calviniBticae Andreae Vo- 
lani ind ex" . 
Skarga podaje 14 tez Wolana i dowodzi ich 
sprzecz.noś
i. Kończą owaga o błędach 
w pagm. J spis alfabet rzeczy. errata 
i .powt6rzone miejsce i data drnku. 
Na str. 882 (widać omylka w paginacji, bo 
po strunie 399 idzie zamiast 400 po drngi
		

/Bibliografia_28_140_0001.djvu

			134, 


SKARGA 


SKARGA 


raz 880, 381 itd.): "Appendix de conviciis, 
calumDiis et quibusdam digre8sio/libuB ad- 
versarii" . 
Dzieło to jest trl	
			

/Bibliografia_28_141_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


135 o 
0- 
u, 
y, 
u, 
le. zbudzić racżył, wydane iest naprzod 
Kazanie o Miłośierdziu, y o zaleceniu 
'Y pr
dsięwźięciu Bractwa tego. K temu 
przydane Sil tegoż Bractwa powinnuśći 
y porządki, y Cżyt.ania z Pisma S. 
z Doktorow, y z żywotow Swiętych, 
o miłośierdżiu y iałmużnie. Na cżeść 
Panu Bogu y rozmnoże-nie mitośiernych 
vcżynko
v. [Tu godło Jezuitów: baranek 
otoczony płomykami], (1588). w 4<:e, 
k. 4, k. ib. 37. (Druk gocki). 
Tytuł w ozdobnej obwódce, 
odY\'rót biały. 
Na ł kartach dedykacja Drachm ..ma- 
luczkiey a powinney pracy moiey". da- 
towana w Krakowie 19 septem. 1588. - 
Na k. l: Ka..anie o milosierdziu u 8W. 
Barbary w pierwBZI} niedzielę po Świąt. 
kach. - Na k. 27 v: Poraadki Bractwa 
miłosierdzia. - Na k. 33 v 
 O komorze 
potrzebnych (Mons pietatiB). - Na k_ 
34-37 v: potwierdzenie Bractwa przez le- 
gata papieskiego Hipolita Aldobrandiniego 
(późniejszy KlelOel1s VJlI) z dnia 28 wrze- 
śui;! 1088, w języka łacińskim. (Oryginał 
",naj duj e si! w Arcb. Bl'actwa Miłosierdzia 
"Wf Krakowie). Tu wyliczone łlUlki udzie- 
lone członkom Bractwa. - Na końcn: 
Laus Deo. 
Równocześnie wyszło: lnlltitutum abo Przed- 
sięwziljcie Banku Miłosierdzia. w 4ce, 
k. ł- - o esem ob. tom XVlll, s. 58ł..- 
Jest ono może równio:!; pióra Skargi"/ 
Z "Bractwem" w najbliższym związku stej'ł 
"Czytania" oraz "Ustanowienie" (ob. ni:!;ej). 
W roku 1588 wYBzły równoclle8nie "Czy- 
tania" (kart 62) i bywaj l! razem z "Brac- 
twem" oprawiaue, gdyż istotnie tworzą 
z niem rzeczowI! całość. Obacz niżej. 
Wier..bowski 11 1693 opisując egzemplar5 
Urachva podaje liczbę jego kart 4, 37, 62. 
gdy:!; uwata oba dziełka za całość. - 
Otwinowski l. c. nr. 10 (pr..ypuszcza, że 
to druk Piotrkowczyka). - Maciej. Piśm. 
"1'. I s. 662. - Baliński Staro:!; Pols. I 
42ł. - Eucykl. Orgelbr. "1'. 23 s. 209. - 
Dziedusz. 1146. - Berga Un prlSdicateur 
1916 str. 209. - Grabowski Skarga 1913 
str. 352 i .154. - Windak. l. c. str. 60. 
Czarn. - Czartor. - Kórnik - Bib\. Pnsł. - 
Uniw. Iwows. - Warsz. Uniw. - Zamoj. 
_ Bractwu Miłosierdzia W Kra- 
kowie v S. Barbary, Zaczęte Roku 
Panskiego. 1584. Miesiąca Octobra: Do 
którego Aby Pan Bóg serca ludzkie 
wzbudzić raczył: wydane iest naprzód 
Kazanie o Miłośierdziu, y o zaleceniu 
y przedśięwźięciu Bractwa tego: Ktemu 
pnydane są tegóż Bractwa powinnośći 
y porządki, y Czytania Pisma S. 


le- 


14 


lu 


:y 
tą 


u, 
&- 
gi 
H, 
y, 
u, 
11.- 
:u 
7. 


0- 
g. 
:st 
1, 
es 
y- 


iu 


!LZ 

y 
Ja 


[O 
je 
:0 


n. 
la 
[n 
cz 
ki 


i- 


i- 


i- 
U 
10 
te 


z Doktorów, y z Zywotów SwiętycIl, 
o miłosierdźiu y iałmuźnie: Na czeŚć 
Pilnu Bogu, y rozmnożenie miłośiernycb 
vczynków. W Krakowie, W Drukarni 
Lś.zarzowey, Roku pańskiego 1598. 
w 4ce, str. 52. 34, karta 1 i str. 107. 
(Druk gocki). 
W edycji tej układ treści jest następujący' : 
J) Dractwu miłosierd..ia w Krakowie u Ś. 
Barbary X. Piotr Skarga S. J. laski Bo:!;ey 
i pokoju życzy w Krak. 19 Sept. Jó88.- 

) Kazanie o miłoBierdziu na zalecenie 
Bractwa miłosierdzia miane w I nit-dziele 
po świątkach 1588 I'. W Krakowie u Ś: 
Barbary. - 3) powinności Bractwa mi- 
łosierdziu w I{rakowie, Porządki, Komora 
potrzebnych i Odpusty (str. 84). Na 
końcu: drzeworyt lobraz płaozącego Je- 
zusa z koroną cierniowI! z napisem Fra- 
temitas lIlisericordiae). - 4) Dalej: Czy- 
tania Bractwa miłoaierdzia w Krakowie 
przy kościele iw. Barbary na każdą nie- 
dzielę do roku, gdy się nil koltektyschodZl!..' 
(str. 1-107 bez osobnego tyt., ale z osobną 
paginacją). 
Części 3) ił) niema w poprzedniem wydaniu. 
W r. 1610 przedrukowano to znOWD przy 
"Kaz. przygodnycb" (obacz), przyczeDl do- 
dauo "Bractwo iw. Łasarza" i "SkrzynkI! 
8W. Mikołaja". 
Wierabow. 11 1876 - Oziednaz. Skarga II 
40. - Maciej. Pi
m. l 66& (notuje błlJdnie 
przedruk l' r." 1618). - Jocber 8862 
i 9061. - Otwinowski l. c. nr. 24. - 
Rybicka i KlShlerówna Katnlog 1929. - 
Kotula Włak rlJkop. 1929 nr. 103, UÓ. 
Aknd. - Dawor. - Bernard. Iwows. - 
Czapski - Czart. - Dzied. - Dzików - 
Coli. brunsb.-Pnwlik.-Pozn. "1'.P. N.- 
Hac1.Yós. _ Szembek - 'Vanz. Uniw. 
_ 'l'oż:.. W Krakowie u S. Bar- 
bary zaczęte Roku P. 1584, miesiąca 
Octobra; a. Roku 1592 w Warszawie, 
miesiąca Septembra u S. Jana pl'ZY- 
ięte... \V Warszawie. Przedrukowane 
w drukarni Jana Rossowskiego, K. J. 
M. Typograpba, roku P. 1628. w 4ce, 
k. t., str. 96 i 107. 
Przedrnk wydania z r. 1598. Po kazanin 
o miłosierdziu idzie na str. 57 opis Brac- 
twa w Wanzawie. Podane imiona czlon- 
ków: Jan Tarnowski, podkanclerzy kor.; 
Andrzej Opaliński, marszałek wielki ko- 
ronny; Piotr Tylicki, refereudarz; Waw- 
rzyniec GlJbicki, arcyb. gniezn.; Jan Ma- 
kowiecki. piBarz akarb.: Stan. Garwaski, 
starosta gostyńskL Z mieszczan warszaw- 
skicb: Andrz. UOIięcki, '1'001. l.etowski, 
Maciej Siestrzeński. Starszym Brnctwa 
był na rok 1629 Paweł Długocz, rajca
		

/Bibliografia_28_142_0001.djvu

			136 


SKARGA 


SKARGA 


warszawski. Jest równie! wzmianka o po- 
wietrzn i głodzie w latach 1625 i 1626 - 
i o zaBługach Bractwa w nieRieniu po- 
mocy. Na kolicn powtórzono: W Warsza- 
wie, w drukarni Janli Rossowskiego, 1628. 
W paginowanin błąd, bo um. 46 joot 26, 
a zam. 96 je!lt 69. 
OtwinowRki nr. 69. 
Bernard. lwow. - DzieduRz. - Osso\. - 
Uniw. wrocł. - Zamoj. 
- Toż.... Na cześć PAnu Bogu, 
y rozmnożenie miłośiernych uczynkowo 
Teraz znowu przedrukowane. W Kra- 
kowie, w Drukarni Wdowy, y Dźie- 
dźicow }i'ranóiszka Oezarego J. K. M 
Typog. 1653. w 4ce. k. 4, str. 192 
i 2 k. nlb. (Skrzynka). 
Jest to przedruk edycji z r. 1598. Na su 
9-86 idą Kazania o miłosierdziu, powin. 
ności, statnta. itd., jak w wydaniu s r. 
1iJ98. Na str. 87-198: Caytania Bractwa 
milosierdaia. Nie hyło tu pierwotnie 
Skrzynki BW. Mikołaja. TV ."Skrzynk'J 
św. Mikołaja", drukowanI! osobno na dwu 
kartkach nieliczbowanych, doklejono do- 
piero później. 
Jocber 7781 i 8862 - Otwinowski nr. 72. 
Dalszy przedrnk .... edycji "Kazali prayg." 
z r. 1738. 
Bractwo miło krak. - Czart. - Jagiell. - 
Ossol. - PawJik. - Zamoj. 
- Bractwo Miłosierdzia w Kra. 
kowie u S. Barbary zacz
te Roku P. 
1ó84, MieBią(
a Octobra, a Roku 1592. 
w Warszawie Miesiąca SepteOlbra u S. 
Jana przyięte. Do kŁorego aby Pan 
Bog serca ludzkie wzbudzić raczył, wy. 
dane iest naprzód Kazanie o Miłosier. 
dziu y o zaleceniu y przedsięwzięciu 
Bractwa tego. Ktemu przydane Bą tegoż 
Bractwa powinności y porządki y czy- 
tania z Pisma S. z Doktorów y z Zy' 
wotów SS. o Miłosierdziu y Iałmużnie. 
Na cześć P. B. Y rozmożenie Miłosier- 
nych Uczynków. w 'Warszawie naprzod 
w r. 1628, w Drukarni Jana KOBsow- 
skiego J. K. M. Typographa. Teraz 
powtornie w roku 1'163 (w ktorym to 
Bractwo szczęśliwie refłoruit) Sumptem 
Imci Pana Jana Garskiego, Ławnika 
miasta Szlach: Starey Warszawy, w Dru- 
karni J. K. M. Mitzlerowskiey, prze- 
drukowane. (Na k.ońcu:) W Warszawie, 
W Drukarni J. K. Mći przywileiowa- 
ney Mitzlerowskiey R. P. 1763. w 4ce
 
str. 327. 


W 1iczb. stron pomylka (str. 93, 98, 94, 
100, 97). N. odwrocie k. t. wymienieni 
protektorowie: Teodor Czartoryski; bisknp 
Przemyski Michał Wodzicki; biskup In- 
flantski Antoni Ostrowski; oraz starsi: 
I
n. Nowicki i ł'r. X. WiUhoff, prezydent 
miasta Starej Warszawy. - Na str. 9ł-, 
po Kazaniu o milosierdziu rzecz o Brac- 
twie miłosierdzia w Warszawie. - Od 
str. 99-150: Powinności, porządki i Kons 
pietatis. - Od str. 161.-327: Czytania 
Bractwa miłosierdzia. 
Otwinowski l. c. nr. 96. 
Dalsze wydauie wyszlo w r. 1819, CI czem 
ob. Bib\. tow IV. Niema w niem "Kazali 
o miłoe..., ale dodano liczne akty do bist. 
Bractwa. 
Ostatnie wydanie wyszło w tomie IV "Pism" 
Skargi (wydal Micbaleki WarBz. 1926). 
Czartar. - Ossol. - Zamoj. 
- lToż p. t.:] Onota miłosierdzia 
pobudkami serc cbrześciańskicb do po- 
litowania się nad nędzą ludzką, w każdo- 
niedzielnym o teyże cnocie czytaniu, 
zalecona y powtornie od Bractwa Miło- 
sierdzia do druku podana. Roku 1741 
w Poznaniu, w drukarni J. K. M. Soc. 
Jesu. w 8ce, 19 k. nlb., 221. 
Na odwr. tyto herb Jastrzębiec Józefa Gor- 
czylidkiego, opata paradyzkiego, poczem 
dedykacja temat; dalej list Skargi sale- 
caj,!cy bractwo milosierdzia w Krakowie 
19 Sept. 1588; Bractwo, urz
dnicy. elekcja, 
historja, powinności etc.; wreszcie Po- 
blldki kn cnocie miłosierdzia do czytania 
na kaM,! niedzif'lę w roku p. X. Piotra 
Skargę (str. 1-221). Brak wi'Jc w tern 
wydaniu Kazali o miłosierdziu, li za to 
dołączono tu "Caytania M . 
W Poznaniu załol:yl Bractwo Adrjan Ra- 
dzimiliski 12 wrze'nia 1599. 
Jocher 4260 i 6111. - Brown Bibl. 80. - 
Otwinowski nr. 90. Krasilis. - Ossol. 
- OoncioneB Pro Diebvs Dominicis, 
Et Festis, 'l'otius Anni, R. P. Petri 
Skarga, Polon. Societatis Jesu: jam olim 
ab ipso Autbore, cum additione de 
septem Sacramentis, et aIiarum qua- 
rundam Concionum, IlIlepiuB recognitae 
et editae; nunc vero in latinum idioma, 
translatae, et ad Fidei Doctrinaeque 
Ohristianae augm(jntum, a Joanne Odro- 
wąż Pieniążek, Palatino Siradiensi, in 
Lucem Publicam Datae, PermisBu Su- 
periorum. Oracoviae, Typis Universi- 
tatis, 1691. fol., 7 kart nlb., str. 1-869, 
str. nlb. 6 (Summarium), str. 869-1261 
i str. nlb. 11 (Index). .
		

/Bibliografia_28_143_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


137 


:, 94, 
mieni 
isknp 
p In- 
tani: 
ydent 
f. 9ł, 
Brac- 
- Od 
Hons 
.tania 


W liczbowaniu Lll}d, gdyż strony 339-4.38 
opnszczone. Jest wi"c o 100 stron mniej. 
Dedykacja Innocentemu XII (nuncjnszowi 
Ant. Pignatelli). Poczem przeklad dedyk. 
Zygm. III z r. 1595. Zawiera w pierwszej 
czesci przekład Kazań na niedz. i iwieta. 
Na' czele kazań umieszczono Ewangeije; 
Da str. 64i kazILnie Tuejusza; na k06cn 
rejeBtry. 
Od str. 869 idzie Część II z tytułem: Con- 
ciones de septem Sacramentis, Ecclesiae 
Sanctae Catholieae, habitae et scriptae 
a R. I'atre Skarga, Societatis Jesn, Qui- 
bua adiunctae fuerant Conciones necea- 
aariae et vtiles de variis Solennitatibu8, 
inxta temporis opportunitatem: quae in 
alio Libro, vna cum quibusdam l\Iinoribus 
scriptiB eiusdem R. P. Skarga. Cum per. 
missu Supt\rio
um. [Winieta). Cracoviae. 
Typis Universitatis. - Owe "minora 
Bcripta" Bił to (od str. 1097): Sześć pobn- 
dek czasu wojny. Czasu posucby i głodu. 
Na miloiciwe lato. przy składaniu ślnhów 
w CZI}stocbowie. Pięć kazal' o boju i !oł- 
nierstwie chrzesciańskiem. O sądzie, piekle 
i niebie (o 'mierci - opuszczone). Upo- 
minanie do Ewangelików i innych nie- 
katolików. 
Na egll. bibl. Arsenalu paryskiego dopisał 
opat Paulmy: Ces sermons... ont de la 
rlJputation dans leur paye, mais Hs sont 
de bien pen de 'consideration en ""rance. 
Jocber 4446. - DzieduslI. II 185. - Otwi- 
nowski l. c. nr. 77 i 78. 
Arsen. paryski - Czapski - CZl1rtor. - 
Gdańs. miej. - Gniez. kapit. - Jagiell. - 
Krak. Jez. - OSBo1. - Pawlik. - Wied. 
Nadwor. - Warsz. Uniw. - Wilno - 
Wrocl. nniw. - Zamoj. 
_ Oontradictiones et antilogiae... 
ob. Artes duodecim (1582) na str. 398. 
Bywa błędnie cytowane jako osobno dzieło 
(np. Enc. Org. XXIII str. 607 za Dzie- 
dusII. I 236). Mylnem jest taUe aby wy- 
szło osobno Brnnsbergae 1707. 
_ Ozytauia Bractwa Milosierdzia 
W Krakowie przy Kosciele S. Bar- 
bary. Na kazdą Niedziel
 do roku, 

dy się na KoUekty schodzą. Jedno 
Jest z pisma świętego, Drugie z Dok- 
torow Swi
tych, Trzecie z przykł8.dow 
historyi Swiętych, z pewnych y po- 
ważnych ludzi y Doktorow Kośćiel- 
nych zebrane. [Tu winieta: Baranek 
wśród płomyków - godło Jezuitów]. 
Bez r. (1588). w 400, k. tyto i k. Ib. 62. 
Wydane jako nllnpełnienia do "Bractwa" 
(oh.) i dlatego razem oprawiane. Nie jeBt 
Błuaznem, eo pisze Otwinowski nr. 11, ja- 
koby nie "bylo żadnemn bibliografowi 


czem 

aza6 
hist. 


)iBm" 
.926). 
:oj. 
'dzia 
J po- 
żdo- 
LlHU, 
mo- 
.741 
Soc. 


Gor- 
czem 
lIale- 
:owie 
kcja. 
Po- 
tania 
'iotra 
tern 

a to 


Ra- 


0.- 
ol. 
icis, 
)etri 
}lim 
de 
lua- 
itae 
Ima, 

que 
dro- 
, In 
Su- 
IrSI- 

69, 
261 


znane", gdy! ZDał je zarówno m6j ojciec 
jak Wierzbowski II 1693. 
Dzielko zawiera czytania stosowne Da łO 
niedziel. - Bylo pó:!niej Cllłjsto przedrn- 
kowywane, zwykle razem z "Bractwem" 
(w r. 1698, 1610,1628, 16b3, 1738,1739, 
1763, 1777, 1784, 1786, 1792) - takie 
w XIX wieku. W synodalnej bibl. wosk. 
dochowal 5ię l'Ijkopiśmienny przeklad bia- 
loruski. 
Otwinowski I. C. - Sohieszcz. w Ene. Org. 
XXIII 609. 
Bibl. Pnlłow. - Uniw. lwow. - Warsz. 


uniw. 


_ [Toż pod tyt.:] Pobudk;i ku cnocie 
miłosierdzia służące do czytania na 
każdą niedzielę w rok. Przez W. X. 
Piotra Skargę Soc. Jesu, wydane. Jedno 
iest z Pisma św., drugie z Doktorów 
św., z przykładow historyi św. z pew- 
nych y poważnych ludzi y Doktorow 
kościelnych przebrane. Przedrukowane 
R. P. 1739, w drukarni J. K. M. Kol- 
legium Societatis Jesu. w 8ce, k. tyto 
i str. 221. 
Otwinowski nr. 89. 
Przedruk z r.1741 pt. Cnota... obacz wyłej 
pod "Bractwo". Tamie obacz przedrnk 
II r. 1763. 
Przedruki II r. 1784 i 1786, dokonane z po- 
lecenia prymasa Poniatowskiego (Ustano- 
wienie) ob. w tomie XXV Btr. 10 oraz 
ni!ej pod Ustanowienie (1777,1784, 1786). 
Bawor.- Drohob.-Ossol.- Wanz. uniw. 
_ Ozy tania Bractwa :Miłosierdzia 
na każdą, niedzielę roku. Jedno z Pi- 
sma S. Drugie z Doktorów SS. Trzecie 
z Przykładów Historyi SS. z Pewnych 
i Poważnych Ludzi i Doktorów Kościel- 
nych zebrane przez Xiędza Piotra Skarg
 
Soc: Jesu. z Woli J. O. Xięcia Mas- 
salskiego, Biskupa Wileńskiego dla po- 
żytku swey Diecezyi kosztem Jego 
przedrukowane. (Winietka). W Wilnie, 
w Drukami J. K. M. Akademickiey. 
Roku 1792. w 8ce, k. 1 i str. 140. 
Jocher 7794-. - Otwinowski nr. 104 (ten 
zeBtawia pod nr. 126, 13ó, 149, 160 i 167 
dalsze edycje z XIX w.). 
Akad. - Czartor. - Jelluici w Krak. - 
Krasińs. - Przeźdz. - Warsil. uniw.- 
Wilno. 
_ Discvrs N a Oonfoederacią. [Wi- 
nieta]. W Krakowie. Roku Pańskiego) 
1607. w 4ce, k. nlb. 10 (sygn. Cij). 
Wydane bezimiennie. Jest przer6bkl! "Pro- 
cesu Konfederacyey" (ob. niiej). ZWl!.lcza 
18
		

/Bibliografia_28_144_0001.djvu

			138 


SKARGA 


SKARGA 


konteo. warsz. z r. 1!i73. (Wydanie z r. 
1&72 nie istnieje). 
W :zwi
zku Ió tą brosznrą stoją: 
l) Deklaracja konfederacji z praw koron- 
nych 1607 (ob. tom XVI, HB). 
2) Krótki respons na Diskurs przeciwko 
Konfed. 1607 (ob. XXVI str. 259). 
3) l>eklaracya nowego Confederacyey prawa 
161ó (ob. tom XVI 118). 
4) Respons na Deklaracyą 161ó (ob. 'om 
XXVI str. 257). 
Wielewicki III 145 (mówi: ex iis, quae 
prideIU Skarga Bcripeit, ab uno nostrorum 
breviter collectum, - a wi
c odmawia 
bezp06redniego autorstwa Skardze). - 
Otwinowski nr. 47. - Rembow8ki Konfed. 
i rokosz - Jocber III ó88 nr. 9777_ - 
Berga Un predicateur 1916 str. 255. 
Gdańska miej.ku - Ossol. - Pusłow. - 
Uniw. lwow. - Zamoj. 
Discurs na Oonfoederacyą. [Wi- 
nieta). W Krakowie Roku Pańskiego 
1607. A pot.ym przedrukowany pl'zez 
Jana Stayn. w 4ce. k 10. (Druk gocki). 
Branic. - Czar tor. - Jagil'lI. - Osso!. 
- Discurs na Oonfoederacią. W Kra- 
kowie Roku Panskiego, 1615. w 4ce. 
k. ] O nlb. (Druk gocki). 
Porównaj wyzej przy wydanin I dwie bro- 
szury z r.1615, wywolane tym przedrukiem. 
Otwinowski nr. 60. - Nies. Ul 719. 
Wyszło takie w r. 1610 i 1738 w "Kaza- . 
niach przygoddnych". 
Przedrnkował Zaluski w "Dwóch mieczach" 
w r. 1731, który to zbiór objl!l taUe 
i inne broszury odnoslllłce Bi
 do Konfe- 
deracji warszawskiej (obacz). 
Osta'nie wydanie w r. 1926 w t. IV .Pism" 
(wydał Michalski). 
Czart. - .Jag. - Gdańs. miej. - Ossol. 
- Rocznedźieie Kośćielne Od Na- 
rodzenia Pana y Boga naszego Iezvsa 
Cbristvsa. Wybrane z Rocznychdzieiow 
Kośćielnych Oesara Baronivsza, Kar- 
dynała S. R. K nazwanych Annales 
Ecclesiastici. Przez X. Piotra Skarge 
Societatis Jesv... (1603)... ob. Baronius 
Caesar (tom XII str. 377). 
Je8t to przeróbka pierw8zych 10 tomów Ba- 
roninlZB. Dwa ostałnie tomy Bar. (docbo- 
dZl!ce do r. 1&98) dodał Skarga dopiero 
przy nas
pnem wydaniu. - Kontynuacj
 
Baroniulza obacz pod BzowBki Abr. (An- 
nalium tomnB XIII-XX) w Bibl. t. XIII 
Btr. 492-4. 
Jocher 8124. - Otwinowski nr. 31. - Dzie- 
dllsz. II 806-7. - Grabowski Skarga 
!Itr. 632. 
Akad. - Chrept. - Cmps. - Czartor. - 
Czotw. - .Jagiełł. - Kraai.us. - OssoI. - 


Puwlik. - Petersb. akad. - Petersb. 
pub!. - Praski uniw. - Praeźdz. - 
PusłowB. - War.z. nniw. - Wilno - 
Wrocl. nniw. - Zamoj. - Zieliński. 
- Toż:... 1607... ob. t. XII str. 377. 
Tu dodany list Baroniusza do Skar
i z 4 
wrze
uia 1603. - Uznpełnione wycil!giem 
II dwóch ostatnich ksiąg Bar. 
Jocber 8124. - Otwinowski nr. 46. - Bentk. 
11 478. - Styczyński w Dzieun. wileńs. 
1821 I 11 1-114.. - Wiszn. VIll 184. 
Akad. - Bawor. - Branic. - Czarn. - 
Czartor. - Jłłgielł. - Jez. w Krak. - 
Kapit. gnieźn. - Krasids. - Osso). - 
Petersb. pub\. - Pusłow. - Raczyńs. - 
Uniw. Iwow. - Warsz. nniw. - Wilno - 
Wrocł. nniw. - Zaffioj. 
- Diejanija cerkownyja i graż- 
danskija... Soczynienie Baronija... Na- 
pieczat. w Moskwie w 1719. fol., k.2, 
str. 6 i 1443 i 24. 
Ob. pod Baranins w t. XIl litr. 876. - 
Skarga na tytn)e nie wymieniony! 
Jocher 812&. - Sopikow nr. 272. - Ka- 
ratajew nr. 1417. 
Ąkad. Nauk petersb. - Bibl. Karatajewa - 
Czertkow. - Petersb. publ. 
- Dziekowanie Koscielne za zwy- 
ćięstwo Multśńskie, dAne od Pana Boga 
tey Koronie. Ktore się pocz
ło w dzień 
Ś. Jadwigi 15. dnia, a skończyło się 
w dzień Przenieśienia ś. W oyćiecba, 
20. dnia Plizdziernika ś.bo Octobra Roku 
. Pańskiego, 1600. [Winietka]. Roku PAń- 
skiego, 1600. w 4ce, k. nlh. 12 (sygn. Oł)' 
Mowa ku uczczeniu zwyci
8twa nad 'Volo- 
cbami. Dzi
kuje Bogu, królowi, hetma- 
uom, młodzi koronnej .ml}Żnym m..ż0m 
i prawym Słowakom". Do tej radości cbce 
przymięszać trocb
 gorzkoBci, wypomina 
błędy i grzecby, czyni aluzje do tego, co 
łłię dzialo na przeszlym sejmie. - Na 
końcu dodany na 1 str. spis Bpie....ów 
(podczaB nabożeństwa dzi
kczynnego od- 
prawionych) z napisem: Cantores. Kończy 
si
: Gloria Deo, salu8 patriae, honor Ragi. 
Wielewicki III. - Jocher 6780. - Wierz- 
bowski III 3113. - Otwinowski nr. 26. - 
Windakiewicz Skarga 1925 str. 171 
i 177. - Grabowski Skarga str. &22. 
Bawor. - Czartor. - Kórnik - Ossoł. - 
Petersb. pubł. - Warsz. nniw. - Zamoj. 
- Dziekowanie I{ośóielne za zwy- 
ćięstwo nad Michałem Multś.ńskim, dane 
od Pana Boga tey Koronie. Za szczę- 
śćiem Kroi! J. M. Y sprawą nawy t- 
szego Hetmana Koronnego, Jana Za- 
moyskiego. Ktore się poczęło w dzień 
S. Jadwigi, a. skończyło się w dzień
		

/Bibliografia_28_145_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


139 


terB b. 

. - 
10 - 
Iki. 
377. 
i iii 4 
fgiem 


Przenieśienia S. W oyćiecM, 20. dnia 
Pa7.dziernika abo Octobra, Roku Pań- 
akiego, 1600. w 4ce, k. 8. (sygn. O i D) 
i ost. białll. 
Nie jest to osobne wydanie. ale odbitka - 
jak wskazuje sygnatura - z dzieła "Po- 
klon P. Bogu" (a wi
c z r. 1605; nie 1600, 
jakby Ulotna błędnie mniemać). Tylko 
tytuł dodrukowany. 
Wierzb. III 3114 (podaje kart 12). - Otwi- 
nowski ur. 37. - Maciej. Piśm. 111 61. 
Inne prlledrnki są przy Kazaniach przygod- 
nych 1610 i 1738. - Wy:szedr teł prze- 
druk w r. 1809. 
Prleklad łac. ob. uitej pod Gr&tiae (1601). 
Bawor. - CIapski - Czaru. - Jagiell. - 
Ossol. - Uniw. Iwow. - Waraz. uui". - 
Pro Sacratissima Evcharistia 
Contra Haeresim Zuinglianam, Ad An- 
dream Volanum, praesentia: corporis 
D. N. Jesv Ohristi. ex eode Sacramento 
auferente Petri Scargae Societatis Jesv 
Libri Tres. i De conuersione substantiae 
panis et vini in substantiam corporis 
&. sanguinis Ohristi, quam Ecclesia 
Transsubstantiationem vocat. ij De "V era 
Chriati corporis in eodem sacramento 
Altaris praesentia. iij De malorum in 
Ecclesia permistione, & quod vere cor- 
pus Ohristi in Eucharistia manducent. 
Vilnae Ex Typograpbia. & siiptibus 
Illus. D. Domini Nicolai Ohristophori 
RadiuiIi Ducis in Olica & Niesuiss M. 
D. L. Marssalci. A. D. 1576. Oum fa- 
-cultate superiorum. w 8ce, k. nlb. 12, 
2tr. 468 i 14 k. nlb. kurs. (regestr). 
Na odwr. tytułu herb Pilawa bisk. Prota- 
sewicza (Suszkowskiego). Pod berbem 
o{uniowiersz łaciński. Na 9'/1 kartacb de- 
dykacja temnt, datowana w Wilnie 12 
maja ló76. 
W dedykacji przedstawia stau kościoła na 
Litwie, i kreśli zaalugi Radziwiłłów: Sie- 
rotki i Jerzego, gubernatora Inflant a póź- 
niejszego biskupa krakowskiego oraz prllY- 
tacza powody, które go skłonily do pisania 
przeciw pracy Wolaua: Vera et ortodoxa. 
Na końcu podnosi, te dziełko to jest pierwo- 
cin!} drukarni biskupiej: haB CoUegij vestri 
Typographiaeque primitias dedico. 
Na odwr. ost. k. dedykacyjnej berb Radzi- 
wiłłów z sześciowierszem lac.. poczem na 
1 k. wiersz: Ad librum i godło Jezuitów. 
Na końcu Inde:ll: rerum memorabilium. 
Dzieło dzieli sie ua 3 cześci. Skarga po 
kolei dowodzi' w nicb. i) te prawdziw
 
jest nanka Kościoła o przeistoczeniu, 2) że 
cialo Cbrystn5a prawd..iwe obecne jelit 


:entk. 
ilelIs. 
84. 
n..- 
k:.- 
,1.- 
IS.- 
DO- 
oj. 

raż- 
Na- 
k.2, 


i. - 


Ka- 


ra- 
bI. 
;wy- 
logi 
zień 
su
 
cba, 
.oku 
'Ań- 
Oł)' 
\Tolo- 
tma- 
!tom 

bce 
nina 
), co 
Na 
wów 
, od- 
ńczy 
legi. 
ierz- 
Je - 
171 
!. 
1.- 
Ij. 
wy- 
ane 


3zę- 
rył.- 
Za- 
:ień 
:ień 


w sakramencie Ołtarza, i 3) te źli rówDież 
wchodzą w skład Kościoła przez wiarę.. 
Por. wyzej: Artes Duodocim (1582) bl}dące 
dalszym ci,!giem tejie polemiki; oraz Sie- 
dem Filar6w (1682). 
lune odpowiedzi na to
 samo dziełko \VO- 
lana ob. pod Bartsch (1589). pod posse- 
winus w r. ló83 (tom XXV str. 106) i pod 
TurrianuB lló76). 
Praedruk z r. 1610 ob. niżej przy .Kalla- 
niach przygodnych" 
Katalog bibl. dzikowo (spalonej 1927) notoje 
takze wydanie: Cracoviae, bez wym. roku. 
CO wątpliwe. 
'fyszkowski w Pam. liter. 1925 str. 372 - 
Sygański Działalność 1912 str. 21 - Gra- 
bowski Piotr Skarga 1913 str. 287-293- 
WindakiewiclI Piotr Skarga 1926 str.19.f.- 
Dziedllsz. I 217 - Berga Un predicatenr 
str. 192. - Świ
cki w. Pnegl. teol. 1928. 
Handtke U 265-271. - Wierllbow. 1341.- 
Otwinowski lir. 1. - Niesiec. Ul 718. - 
Dziednsz. M. Bkarga 1234-6. - Kraszew. 
Wilno IV 118. - Abramowski Cztery 
wieki 1925 str. SS. - Wilder " Katalogu 
z r. 1914 nr. 223 cenił 30 re. - Kotula 
Wlasc. rękopis6w 1929 nr. 161 i 279. 
Bern. Iwo". - Branie. - Ce1i6. - Czaps. - 
Czart. - Czetwert. - Dzików - Bibl. nadw. 
w Wiednin - Jagiell. - K6rnik. - 
Krasińs. - Ossol. - Praga nniw. - 
Puslows. - Warsa. uniw. - Zamoj. 
_ Toż:... Libri tras. Reimpressum 
Brun8bergae. Typis OoUegii Soc. Jesu. 
Anno MDOOVII (1707). w 4ce, k. nlb. 8 
i str. 452. 
Przypisalo CoUeginm brnnBb. Kar. Stan. 
Radziwiłłowi. Tu o Mik. i Alb. Radziw. 
fnndatoracb KoIl. nie5w. i pińskiego. 
Jest to pl1ledruk tekstu z Kazań przygodno 
1610. - Na końcu dodano równiei prze- 
druk Duodecim artes... oraB Contradic- 
tiones... 
Dalszy przedruk !I r. 1738 obacz pod Ka- 
zania przygodne. 
Baliński M. Pisma Bistor. lU 36. - Jocher 
3911 b. - Otwinowski nr. 8l. 
Bern. Iwow. - Czartor. - Jagiell. - Je- 
zuici w Krak. - Warsz. uniw. - Wilno- 
Wrocł. uniw. 
_ Siedm Filarow Na ktorycb stoi 
Katolicka miuka o przenaświętszym 
SAkraroenćie Ołtarza Postawione Prze- 
ćiw miuce Zwingliańskiey, Oalwinskiey 
Iędrzeia Wolami, y przećiw Pedagoiey 
teraz po Polsku wydaney, iednego ćiem- 
nego Ministra, z ćiemney Drukarniey. 
Przez Księdza Piotra Skargę, Kapłana 
Societatis Jesv, ktory to co po Laciuie 
przeciw ttJ1DUZ Wolanowi dwakroć pi-
		

/Bibliografia_28_146_0001.djvu

			140 


SKARGA 


SKARGA 


sał, dla poi
ćia pospolitego zebrał. 
Z Drukarni y nakładem Oswieconego 
Kśią:!ęcia. Mikołaia Krysztofa Radzi- 
wilś, nawy:!szego Marszałka W. K. L. 
Anno Dni, M.D.LXXXII (1582). Mar- 
tinus Kazimirien. w 8ce, kart nlb. 2, 
str. 2M i 8 k. nlb. 
Na odwr. k. t. i na k. nast.: Do czytelnika; 
tu podaje w 7 punktach streszczenie nauki 
kt6ra ma być uzasadnioną w 7-u działach. 
Poczem godło Tow. Jell. 
Na ostatnich 8 k.: IndeI przeduieyszych rze- 
ellY wedle obiecadła. Koócz/} omyłki omkn. 
Tre'ć kaidego Filllru składa sil! z dwóch 
cIII!'ci: 'VI' pierwszej przytacza Skarga 
.ciemnego Ministra" i Wolana; a w dru- 
giej odpowiada na ieh - jak "isze - 
.Klatki" czyli zarzuty na podstawie swych 
dzieł lacińskich "Pro sacr. Euchar." i za- 
pewne "Artes". (Artes wyszły wprawdzie 
o parę miesi,?cy pótniej, ale musiały równo- 
czelinie być pisane, gdy Skarga opraco- 
wywał "Siedm Pilar6w"). 
Polemizuje nienstannie z katechizmem nie- 
'wieskim i "nowym Wileńskim". Z "Pe- 
dagogii" ciemnego miuistra daje liczne 
cytaty. Dzieło takie nie jest dzisiaj znane. 
Istnieje kontrowersja, czy "Siedm Filar6w" 
nie ukazały się przedtem po łacinie. Tak 
m6wi Wielewicki (ale jego tradycje o Skar- 
dze bywają mętne) oraz Roetl)wski str. 455 
i Niesiecki, kt6ry podaje tytuł: 
Septem Calumnae qnibns fundatur Ecclesia 
Catholica, SeU de Sacramento altaris contra 
Zwingliauos et Calvinietas. - Ta edJcja 
zapewne nie istnieje, co stwierdza ponit>- 
kąd Skarga słowy: "Ktory to, co po la- 
cinie po dwakroć pisał przeciw Wolanowi, 
dla pojl:cia pospolitego Ilebrał" . - Otwi- 
nowski nr. 4, nie odrzuca jednak moźli- 
wo'ci, :!:e edycja łacińska istnieje. 
Marcin Kazimireki był kierownikiem dru- 
karni Radziwiłł6w; obacz o nim pod Ra- 
dziwiłł Jerzy (1581). 
Przedrnk tego dziełka wyszedl w Połock n 
1809. 
Dlliednsll. Skarga I 378. - Jocher 3919. - 
Otwinowski l. c. - Wierzhow nI 2723. - 
Grabowski Skarga (1913) str. 320. - 
Berga Un pr
dicateur (1916) str. 202. 
Czarno - Czart. - Dzik6w - Jagiell. - 
K6rnik (egz. z dedykacją Stan. Herbes 
towi) - Moszyń. - Ossol. - Petersb. - 
Szembek - Warsz. uniw. 
- Von der Heuptfrag An Haere- 
tico sit Fides servanda: Ob auch einem 
Ketzer trew vnd glaub zu halten sey: 
Eioe ErschreckIiche blutdl1rstige Je- 
suiter Predigt, so Petrus Scharga ein 
vernehmer Jesuiter MUnch den 9. Sep- 
tembris Anno 1601. in der Stadt Wilde 


bey dem Abzuge des Polnischen Kriegs- 
volcke in LiefHandt, gehalten hat. Auch 
Jst mit hinan gethan eine Jesuitische 
Epistel welche Martinus ein Jesuit und 
Bischóff zu Segkaw selbst an einen 
seiner guten Freunde gen Augszpurgk 
hat abgehen lassen: Dessen Inbalt ist. 
Von der jemmerlichen Verfolgung, 50 
inn Steiermark, Kermlten und Krain 
f Urm Jahr irr. Herbst von den Jesuiten 
angerichtet worden: Mit einer Vorrede 
vnd kurtzem Bedencken Danielis Cra- 
meri D. Auff vieler guthertzigen Ohri- 
sten bitte in den Truck gegeben. Ge- 
drnckt im Jahre nach der heilsamen 
Geburt Jesv Ohristi M.D.OL. (1601). 
w 4ce, kart 42. 
Jest to tekst kazania Skargi, ogloszony 
w formie przekrl!conej. Tekst prawdziwy 
oglosil Skarga p. t. "Wsiadane", prote- 
stując przeciw falByfikatowi dokonanpmu 
przeli jakiegoB słuchacza (ob. ni:!:ej). - 
Treść tego dziełka ob. bli
ej opiBaną przy 
nastIJpnem wydaniu. 
Bibl. król. w SlItockh. 
- Von der Henptfrage... [itd. jak 
wy:!ej)... Gedruckt zu Leipzig, durch 
Jacobum Glaubisch, Typis Haeredum 
Berwaldi. Anno M.D.OlI (1602). w 4ce, 
k. nlb. 44 (sygn. Liiii). 
Rozpoczyna przedmowa CramerR : Dem. 
Cbristl. euang. Le.er - poczem idzie. 
kr6tki tekst Skargi. Od k. 10: Bedenken 
iiber die Predigt Scbargae. - Od k. 35.. 
 
Bischoffa Martini 1111 Segkaw Scbreiben
 
datow. w Gracu 1600 (tu opisane odzy- 
skauie Styrji dla katolicyzmu, - do tego 
dodaje Cramer sw6j scholion, wykazuj,!C!
 
gwałty nad lutrami). Na k06cn: !<'ormular- 
desz .Tesuitischen Eydes. 
Wobec wielkiego wraienia, jakie pnblikacja. 
Craml\ra wywolała, Jezuici nie zadowolili 
sil: ani ogłoszeniem prawdziwego tekstu 
kallania po polsku, ani nawet interwencją. 
Zygm. III, o której obacz zarnz ni
ej. 
ale ogłosili i po niemiecku tekst kazania. 
t3kargi por6wnauy z fałszerstwem Cramera. 
(Prze1o
ył tekst Skargi Bartsch wedlo 
swiadectwa Wielewickiego III). 'rytul nie- 
mieckiej publikacji ob. ni:!:ej pod Jesuiten. 
spiegel -- oraz w tomie XII str. 396. 
Wotschke w AUli Posens kircbl. Verg. 191& 
str. 71 podaje korespondencjI! Bartscba 
i Zygm. III w tej sprawie II Barnimem, 
księciem pomorskim. - Podany tu list 
Zygm. III stwierdza fakt sf..łszowania. 
tekstn. - Windak. Skarga (1925) s. 153. 
Czartor. - Warsz. uniw.
		

/Bibliografia_28_147_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


141 


:gs- 
ICh 

he 
!Dd 
len 
'gk 
ist. 
50 
!iin 
ten 
!de 
ra- 
łri- 
łe- 
len 
11). 


_ Gospodarstwo duchowne... ob. 
.Modlitwy (1606). 
'fu naleq- Bprostować błąd popelniony w t. 
XVII Btr. 278, jakoby przedmowa przy 
tcj edycji "Gospodarstwa" była napisana 
przez Skargę. 
_ Gratiae Deo actae ab ecclesia 
pro victoria ex Micnaele Multano parta. 
Quae incoep
t die S. Hedvigi8: id est 15; 
«lie vero S. Adalberti: id est 20 Octo- 
bris foelicem exitum est sortita. Anno 
Domini MDO. Polonico prius idiomate 
Bcriptae post a quodam alio in latinum 
versae. Confitemini Domino quoniam 
bonus, quoniam in aeternum miseri- 
cordia eius Psal: 135. Anno Domini 
1601. w 400, k. 12 (ark. 0&). 
Są dwa odbicia różne z jednego roku. 
Jcst to przeklad ftDziękowania", o którom 
ob. wyżej. 
Jocber 6781. - O
winowski nr. 27. 
Czartor. - Czetwert. - Gdańska miej. - 
08S01. - Uniw. Iwow. 
_ O Jednośći Kośćioła Bożego pod 
iednym Pasterzem. Y o Greckim od 
tey Jednośći odstąpieniu. Z Przestrogll 
y vpominanim do Narodow Ruskich. 
przy Grekach stoiilcych: Rzecż krotka 
na trzy częśći rozdzielona. Teras przez 
K. Piotra Skargę, Zebrania Pana Je- 
zusowego wydana. Proszę Oycże, aby 
byli iedno, iako y my iedno iestesmy. 
Joann. 17. W Wilnie, z Drukarni Jeo 
Kxiążęeey Miłości Pa. Mikołaia Ohry- 
sztopba Radziwiła Marszałka W. Kxię. 
Lit. etc. Roku 1577. w 8ce, k. nlb. 14, 
.str. 404 i k. nlb. 8. (Druk gocki). 
Na odwrocie tytnłu herb Radziwiłłów oraz 
ł wiersz polski o tym herbie. - Poczem 
na 11 Btr. dedykacja ks. Konst. Ostro- 
skicmu, datowana w Wilnie 7 lut. 1577. 
Następuje treść ksi
ki, wyliczenie zborów 
i spis doktorów i historyków greckicb. 
z których się tu wywód czyni. Ostatnia 
k. ulb. przedstawia godło Jez. z dewizIł: 
JeBns sole sereoior et balsamo suavior. 
.Dzieło składa sic z trzech cześci. Cześć I. 
treBci dogmatycznej, w 14 ;ozdz.: Ó jed- 
nOBci kościoła Bożego pod jednym Pa- 
sterzem. - Cz. II. (od str. 11>3-330) treści 
historycznej, w 20 rozdz.. O greckim od 
jedności koiiciola Bożego y Btolice Piotra 
św. odst,!pienin. (Rozdll. 12: Ktore arty. 
kuły iako berezye y kacer
twa Grekowie 
nR Rzym8ki kości6ł kładli, ob. w dziele 
Łasickiego). - Cz. III (od str. 331-404) 
IV l1-u rozdz.: O przestrodze y upomi. 


ony 
iwy 

te- 
'mu 


Irzy 


I. 


fak 

ch 
11m 
.ce,. 


lem 
Izie. 
ken 
)Y; 
łen.. 
Izy- 
eg'o 
,!C& 
Ilar- 


.eja. 
tlili 
.stu 
cją. 

ej. 
,niR 
Ira. 
,dl& 
li e- 
en. 


H5 

ba 
Bm, 
list 
nia 
53. 


naniu narodow Ruskicb przy Grekaab 
8toiącycb, aby się z Kościolem Bwiętym 
y z stolic,! Rzymską ziednocllyli. (Rozdz. 2 : 
Artykuły błędow tych, ktore ai., w Ruskim 
nabożeństwie nayduią... ob. w dziele Ła- 
Bickiego). 
Napisane bylo to dzielo w r. 157ł tj. trzy 
lata przed drukiem. 
W przedmowie do wydania z r. 159lJ Skarga 
uskaria się, te pierwaze wyd. tego dziełka 
wykupiła Ruś i .paliła. Zwalcza to autor 
rękop. Perestrohy. o czem Franko w Kwart. 
hist IX. 7. Autorstwo owej ftPer8strohy" 
przypisuje Franko Jerzemu Robatyńcowi. 
Łaciński przekład tej pracy Skargi z tytn- 
łem: De unitate E
cłesiae Bub UD{) Pastore, 
et de Graecorum ab endem nnitate dis- 
cessione, znajdnje się wśród rękopisów 
Rzymskiej bibł. Vittorio Emmanuele pod 
sygnatur,! 988. lOb acz Sygatiski: Działal- 
nośa str. 26). 
Odpowied:t na to dzielo napisał Socynianin 
Motowiło, ale ta nie ukazała się (za wpły- 
wom Kurbskiego) w druku. O tern Pro- 
baska w Kwart. hist. 1896 Btr. 553. - 
Również odpisał na to pismo Wiszeński : 
Krótkosłownyj otwiet Teodula. orali: Za- 
cllepka mądrego łacinnika - o czem 
Gołnbiew P. Mobiła (Dodatki) s. 67- 
145-oraz Franko: Iwan Wiszeński 189&. 
Przedruk I wydania i odmianek jego jeRt 
w Pam. polem. liter. II (1882). 
Przyj. Ludu 1838 s. 66. - Lelewel Bibł. 
ks. II 167.-Siarczyń. Obraz li 187-92.- 
Jocher II 49. - Pruszcz ""orteca 1737 
B. 239. - Wierzbowo II 11>32. - Otwi- 
nowski nr. 2. - Dziedusz. I 269. - 
Briickner ... Kwart. hist. 1896. B. 584. - 
8tebelski 
ywot św. Eufrazji 1867. - 
Likowski Hi st. unii 1875 oraz Unia brze- 
ska 1896 (tu omówio,ne wszystkie pisma 
polem. wywołane tern dziełem Skargi). - 
Janowski Polit. diejat. 1907. - Jabło- 
nowAk i Akademia kij. mobil. atr. 59. - 
Tretiak Skarga 1912 str. 57 i 350. - 
Grabowski Skarga str. 294 i 362 (tn po- 
rówuuje I i II wydanie). - WindakiewiclI 
Skarga 1925 str. 103. - Berga Un pre- 
dicateur 1916 str. 195 i 224. - Kotula 
Własciciele rękop. 1929 nr. 103 i 115. 
Czarnec. - J. Borkow. - Ossol. - Peter8b. 
pub1. - Praski nniw. - Waroz. uoiw. 
_ [To
, pod tyt.:] O Rzadzie Y Ied- 
nosci Kosciola Bozego Pod Jednym Pa- 
sterzem: y O Greckim Y Ruskim Od 
Tey Iednosci Odstapieniv: Pisanie X. 
Piotra Skargi, Societatis J e8V. J oan: 1'2: 
Proszę Oycże, aby byli iedno, iako 
y my iedno iestesmy. W Krakowie, 
W Drukarniey Andrzeia Piotrkow- 
cżyka.1590. w 8ce, k. nlb. 12, str. 363
		

/Bibliografia_28_148_0001.djvu

			14,2 


SKARGA 


SKARGA 


(ale w liczb. myłka, bo stron 330-339 
brak). k. nlb. 6. (Druk gocki). 
Dedyk. Zygm. III na 11 kartach - inna, 
niż w I wyd. Tu oBwiaacza, :re pierwsze 
wydanie książki wyginęło. ..W Wilnie 
będąc z W. K. M. na Rewelskiej drodzl\ 
ledwiem jedny i to bez początkn naleść 
mógł. Wykupiła je bogatDza Huś i po- 
palila. Godziło Bil} abym to pisanie oży' 
wil... i znowu na ludzkich dnsz połów wy- 
pościł".. W dalszym ciągu omawia ujemnie 
ustrój i obyczaje polskie. Króla Zygm. cba- 
rakteryznje nader pochlebnie, ale wzywa, 
aby lD
drych i bieglych o radę pytaJ. 
Podaje tu obraz zadań królewskich w pań- 
stwie. Datowane z Warsz. 1 iunii ló90. 
(\V&Żna to przedmowa do genezy ]{azaó 
lIIejmowych). 
Poczem: Summa rozdzialów (spis treści). 
Rzecz dzieli Bię na trzy części (wtora częiić 
od str. 115, trzecia od 292). Na k. ij: OŚlO 
albo dziewięć zborów (synodów P;)wsz.); 
kończy wyliczenie doktorów i historyków 
greckich, z których czerp al (między in-o 
1Iymi Sokrates !). Na odwrocie karty ostat. 
niej nlb.: Godło zllkonu Jez. 
:Między lem a poprzedniem wydaniem są 
rótnice. .1 tak w części l jedenaście roz- 
działów (3-1S) rozszerzył do szesnastu 
(3-18). Oatatni rozdział liczony jalto 19.- 
bo Cześć 11 zostałll nictknieta. - CzeŚĆ III: 
w II 
ozdzialc z 19 błedów w r
skiem 
nabożeństwio, pozostawi
no 13, a trzeci 
rozdział z nupisem: "Isz o wielkie rzeczy 
idzie, .. i.z inna wiara ie.t w Rusi za 
Greki idącemi" został opuszczony. Na 
końcu: Regestr rzeczy I'rzednioyszycb 
(allab.). 
Jocher S048. - Wiszniew. H. l. VIII 288.- 
Siarczyń. U 190. - Wicrzbow. 111731.- 
Otwinowski nr. 12. - Rybich, i Koeble- 
równa Katalog 1929 str. 74. - Nadto 
por. literatorę cytowan'ł l'czy I wyd. 
Wydania z r. 1610 i 1738 oraz pr"edruk 
z r. 1885 (z wstępem klll. Załęskiego i z do- 
daniem 
Syn(Jdu. bl'zesk.") oba!'z Otwi- 
nowdki nr. 159 i Bib]. XIX wiekn (t. IV). 
Alrad. - Czapsk. (Muz. Nar.) - Czarn.- 
Czartor. - Dziedusz. - D",ików - Jag. _ 
.Jez. w Krak. - Kapit. gr. Iwows. _ 
Kórnik - Ossol. - Pctersb. publ. _ 
PozuJ T. P. N.- Warsz. uniw. - Zamoj. 
- Kazania czasu wojny... ob. Ka. 
zania przyg. (1600) -Processus (1601). 
- Kazania o boju i żołnierstwie... 
ob. Kazania przygodne (1600). 
- Kazania Na Niedźiele y Swięta, 
ca.łego Roku X. Piotra Skargi, Socie. 
tatis Jesv. Dwa są. przy nich Regestry. 
Jeden do nauk na zmocnienie Katho- 
Jickiey wiary: A drugi do naprawy 


ohyczaiow służący. Za dozwoleniem 
Stal'szych: Oum Gratia & Priuilegio S.. 
R. M. W Krakowie, W Drnkarniey 
Andrzeia Piotrkowczyka. Roku Pań- 
skiego, 1595. fol., kart nlb. 4, str. 656 
i k. 6 rejestrów. (Druk gocki). 
TytoI w ramie zło:wncj z medaljonów, n
 
których sceny biblijne. 
Na. odwrocie tyto herb Królestwa Polsk. 1018 
Snopkiem \Vazów, a nad nim j pod nim 
wypisy z Biblji. 
Ded. Zygm. HI, dat. 1. Angusti 1596 w Kra- 
kowie (na 3 k.). 
W dedykal"ji tej powołuje sit; na 32 lat 
swego rzemiosla kaznodziejskiego (od r. 
1563). Pan podał go do dworu królew- 
skiego, do domu senatu i rycerstwa. I na 
Bejmach i na zjazdach odprawowal po- 
eelstwo, groził i okazował pogański miecz. 
Streszcza gł6wne swe mYAli polityczne 
i moralne 'Vyznaje, 
e bez skntku działal. 
Wspomina o urodzeniu kr6lewicza WIad. 
i wzywa, by go należycie chowano. 
Daieło zawiera Kazań 94, z tego 61 nie- 
dzielnych a 33 na świeta. Na czele każ- 
dego Knzania zamieszcz
ny tekst Ewang. - 
Część l. zawiera Kazania od 1 niedzieli 
Adw. do wtorko Bwil!teczuego. Cr;t;ść II. 
od IIItr. 273-458: od Tr6jcy św. do Po- 
Bwiecenia kościoła. Cześć III. od str. 459- 
666': od św. Andry.eja' do ŚW. Katarzyny. 
Na końcu dwa rejestry: Pierwszy (5 stron) 
"do nauk na zmocuienie katolickiej wiary-; 
drngi (6 stron) 
do naprawy obyczaj6w". 
Porusza w tych Kazaniach zarówno kwest je 
teologiczue (walka z herezjami),jak etyczne 
i polityczne. Wymieniam dla przykładu 
niektóre z poruszouycb to kweetji. Na 
litr. 294, i 533 walka z bogactwem a po-o 
chwały Ub6stWB. Na str. 421 starania. 
o czeladkę. No str. 460 jako dusze łowić. 
Na str. lS8 o jałmużnie. Na str. 422 
o dziesięcinach. Na str. 151, 321. 380, 
43S, 434, 567 o ("notach królewskich 
i o królacb polskich Na str. 622 o lichwie. 
Na IIItr. SIł o mętobójstwie. Na str. 138 
i ó96 o miłości ku ojczyźnie Na .tr. 127 
niazgoda gubi królestwa. Na Rtr. 393 
o obiailach i ucztach. Na str. 216 obow. 
biskupów. Na ste. 469 o próżnowaniu 
(urzędników i pleban6w). Na str. 510 i 506 
przeciw tyranom. Na str. 44, 420, 629 
o wychowaniu dziatek. - Daje to pojęcie 
o bogllctwie treści tu zawartej. 
Daty kazań nie sI! podane. Wyjątkowo na 
Rtr. 137 czytamy w Kazaniu ,,0 chlebach 
dnez naszych": Na toście lilię tu zjechali 
o senatorowie i ziemscy poslowie, abyście 
o Indo swoim radzili (1596 Crac.). - 
Z tego wynika, że to Kazanie wypowie- 
dziane przed sejmem 1596 (co nal
y 
uwzględnić prr;y badaniach nad "Kali. 
sejm."). 


CI 
ta 
Z 
Y 
!\! 
J, 
Ii 
o' 
S 
S 
.A 
8 
II
		

/Bibliografia_28_149_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


143 


Im 
S. 
BY 
,ń- 
:>6 


D
iedusz. II 182. - Jochor 444ó. - Wierzb. 
l 622. - OBiliBki 1812 str. 46. - Otwi. 
nowski nr. 17. - Wilder KlLtalog 1914 
eenil 40 rs. - WindakiewiclI Skarga 1925 
.tr. 120 i nast. - Grabowski Skarga str. 
584 i 417. - Rybicka i Koehler. Kata- 
log 1929. - Berga Un prlSdic. str. 271 
286 podaje obszerniejszy rozbiór tych ka 
sali i cbarakteryllaje Btosunek do kazań 
Bellarmina - Również rOllbiór tych ka- 
zań dal Sapiński Badania źródłowe 1924. 
Ciampi Bibljografja pisze pod nr. 9: Magnani 
NataJe, Gesuita, tradnsse in Italiano le 
Predicbe ael cełebre prellicBtore polacco, 
geBnita, Padre Skarga. 
Branic. - Czartor. - Celiń. - Dzików - 
Jagieł\. - Jez. w Krak. - Krasińs. - 
Ossol. - Pozn. T. P. N. (dwa egz.) - 
Pusłow. - WarlJz. uniw. - Zamoj. 
_ Kazania na. Niedziele y Swięta, 
całego Roku X. Piotra Skargi Socie- 
tatis Jesv. Znowu od niego przeyrzane: 
z przydanim kilku Kazań Seymowych: 
y Kazania na pogrzebie Królowey J. 
M. starey. Dwa. są przy nich Regestry. 
Jeden do nauk na zmocnienie Katho- 
l
ckiey wiary: A drugi do napniwy 
obyczaiow sluzący. Za dozwoleniem 
Starszych. Oum Gratia & Priuilegio 
S. R. M. W Krakowie, W DrukArniey 
.Andrzeia Piotrkowczyka, Roku Pań- 
skiego, 1597. fol., k. nlb. 4, str. 716, 
k. nlb. 6 i str. 717-737 (sygn. Xxx x 
Zzzz). 
Dedykacja: Najjainiejszemn i nie
wycięio- 
Demu monarsze Zygmuntowi Ul. 
Wydanie to "Kazań nIL niedz" drukiem 
i układem wierszy zupelnie takie samo 
jak 
 r. 1&95. Ró:!;nice są w przedmowie. 
W tej na karcie 3ciej wiersz od góry 
pierwszy zaczyna się od wyrazów: ., broni 
Blawę". Za!; w edycji z r. 1597: "remi 
W. K. M. opatruje, broni sławę". 
Całoić obejmuje tutaj nie trzy, jak w pierw- 
szem wydaniu, Błe pięć części. l tak trzy 
pierwsze częici .ą przedrukiem picrw 8 zl'go 
wydania Kazsń na ni
dz. i Bwięta z roku 
1ó9& z drobnemi skrótami w Kazaniu na 
dzieD 'w. Bartłomieja i 'w. KatanynYi 
kończ,! się na str. 656, jak w pierw.zem 
wydaniu. 
Czwarta czeić od litr. 6b7 do str. 707 mieBci: 
Kar.ania 'lIejmowe. Jest icb ta 8 (a o lito- 
lIunkn tego I wydania do dalszycb wydań 
obacz ni!ej na str. 1&0). 
Na litr. 708: Kazanie na pogrzebie krolowey 
polskiey Anny, w Krakowie r. 1596..- 
Na litr. 71ó: Kazanie krotkie o meoe 
Pań"kiey W. O. Stephsna Tucyul!t.ń.
- 


nit & 
illJ 


'a- 


lat 
r. 
w- 
na 
10- z. 


ne 
il. 
Ld. 


le- 
ź- 


;li 
II. 
0- 


y. 
n) 
.. 
, 
" 


je. 
1e 
lu 
fa 
D-- 
ia 
Ć. 
!2 
[), 

h 
e. 
18 
:7 
13 


v. 
u 
16 
9 
e 


a 
h 
li 
8- 


'I 


Na61
paje na 6 k. nlb. Regestr, jak w wy- 
daniu pierwsIlem. 
Część pi'!ta od str. 717-737: Kazanie o mi- 
łosierdziu na zalecenie Bractwa miłosier- 
dzia, czynione w Kr
kowie u iw. Barbary 
w pierw. niedz. po Swi'łtkBch 1688 r. 
Jocber 4445 b. - Dzied. II 182. - Wierzb. 
I 649. - Otwinowski nr. 19. 
Akad. - Czap8ki (M. N.) - Czartor. - 
.Jagiell. - Jez. w Krak. - Kórnik- 
KraBiAB. - Popiol. - Stad. w Olom. - 
Tow. Nauk. pozn. - Warsz. uniw. - 
Wrocł. - Zamuj. 
_ Kazania na Niedziele y Swięta 
całego Roku X. Piotra Skargi, Socie- 
tatis Jesv. Teraz znowu trzeci raz 
w druk podane; z przydaniem Wy'- 
kładu mi poczl\tek Ewangeliey Jana S. 
Dwa Sil przy nich Regestry. Jeden do 
na.uk na zmocnienie Katholickiey wiary: 
A drugi do naprawy obyczl1iow słu- 
żIlCY' Za dozwoleniem Starszych. Oum 
Gratia &. Priuilegio S. R. M. W Kra- 
kowie, W Drukarniey Andrzeia Piotr- 
kow('.zyka. Roku Pańskiego, 1602. fol., 
k. nlb. 4 i str. 660. 
Tytnł w ramce jak pOpl'z. wyd. Herb na 
odwrocie inny (orzeł Jag. z herbem Wa- 
zów). Dedykacja k. 3. 
przedrukuwane z 11 wydania. Dodano tylko 
na str. 490: Kazanie o przodku Ewang. 
BW. Jana (z r. 1598). 
Jocher 4445 c. - Dzied. II 183. - Otwi- 
nowski nr. gO. 
Bib!. :Norb. w Strah. - BibJ. Szersznika 
w CieBII. - Chrept. - Drohob. - Jez. 
w Krak. _ Osso\. - Uniw. lwow. - 
Waraz. oniw. 
Toż:... Societatis JeBU. 'l'eł'az 
znowu czwarty raz w druk pod
ne y?d 
niego przeźrzane, z przydatkIem me- 
ktorych kazań. Przyłączone Sil do nich 
kazania o Siedrni Sakramentach. Za 
dozwoleniem Starszych. Cum gratia & 
priuilegio S. R. M. W Krakowie, w Dru- 
karniey Andrzeia Piotrkowczyka. Roku 
Pańskiego 1609. fol.. k. nlb. 4, str. 846, 
k. 2 (Summarjusz). 
Karta tyto bell ramki otytej prz, poprzed- 
nich wydaniacb. 
Na odwr. berh. Jag. ze Suopkiem. 
Na pierwszych 3 kartach dedyk. Zygm. III. 
Ct:eść I. od str. 1-262 od 1 niedll. Adw. do 
wt
rkn Świątecznego. Część II. str. 263- 
470. Część III. str. 471-664. W teID wy- 
danin dodanych pil:Ć kazań i przydatek, 
. dwa kazania przerobione. Przybyły: 
Orngie kaz. na Trójcę św. (270) cz1nione
		

/Bibliografia_28_150_0001.djvu

			;jł4 


SKARGA 


SKARGA 


r. P. 1604. przeciw niewierności ary ań- 
skieYi Drugie kaz. na Bołe Cialo (281))i 
Drugie kasauie na 1& niedz. po Świl}t- 
kacb (389) o nie£miertelnoBci duszney, 
czynione r. P. 1607 (na polecenie biskupa 
,!-,ylickiego); Drugie kIlII. na 17 niedz. po 
Swiątkacb (408) o milości ku P. Bogu, 
czynione r. P. 1607 w Krakowie (na roz- 
kazanie przełożonych napi.ane). 
Od str. 427 idsie:. Przydatek do kazania na 
Hi niedz. po Swiątkacb na one Rlowa: 
Wiele wyzwanych, TIlało wybranycb. Na 
Btr. 468: Kazanie o męce Pańskiuy O. 
'l'ucyusza. 
Kazanie na 3ci!} niedzielę po Wielkiejnocy 
"O płaczu i uciskach kOBcioła Bo:!;ego", 
jest tn przerobione, a mianowicie koniec 
pierwszej części połączył Skarga II po- 
czątkiem drngiej części, jako nową CZ
BĆ 
pierwllzą, a drugą część dorobił nową. 
R6wnie:!; przerobil kazanie umieszczone 
po Bożem Narodz. str. 501 o rozumieuiu 
ostatka Ewangelii św. Jana z kazania po- 
przedniego wyd. (1602). 
Od str. 665: l{azalJia o Biedmiu sakramen- 
tach Kościola S. Katholickiego Czynione 
y napisane od X. Piotra Skargi w Kra- 
kowie w drukarni A. Piotrkowczyka rokn 
Paóskiego 1609. Na końcu: Przy Blubie 
mał:!;eńekim namowa. 
Wreszcie nale:!;y zaznaczyć, łe opuszczono 
tn Ewangelje, położone na czele kazań 
w wydaniach poprzednich a podw6jny Re- 
gestr na końcu zastąpiono Snmmaryuszem. 
Dalsze edycje sI} przedrukiem tego wydania 
(do do edycji z r. 1899 wyłącznie). 
Otwinowski nr. 51. - Dziedusz. 11 185 
i SobieszclI. w Enc. Org. dodaj!} mylnie 
rok 1610 (idąc za Wielewickim). 
Akwl. - Czartor. - JagielI. - KraBili. - 
Ossol. - Waraz. nniw. 
- Toż:... Societatis Jesu. Teraz po 
śmierci iego według exemplarza od niego 
w Roku 1609 przeyrzanego, z przydat- 
kiem niektorych Kazt\ń, ostatni raz 
przedrukowane. Przydane Sił do nich 
Kazania o siedmi Sakramentach. Za 
dozwoleniem Starszych. Oum gratia & 
priuilegio S. R. M. 'IV Krakowie, w dr u- 
karniey Andrzeia Piotrkowczyka, t y- 
pograpba K. J. M. Roku Pańskiego 
MDCXVIII. (1618). fol., k. 4 nlb., 
str. 664 i 2 k.; k. tyto i str. 665-846 
oraz rejestr. 
Przedruk wydania II r. 1609. 
Od str. 665 nowy tytuł: Kazania o Siedmi 
Sakramentach KOBcioła S. KathQlickiego. 
Czynione y napisane od X. Piotra Skargi 
80cietatis Jesu: przy których były Ka- 
zania Przygodn£' o rozmaitych nabo:!:eń- 
8twach, wedle czasu: Które Bil.! winsIle 


księgi, wespołek z inemi drobnieyszemi 
pismy tego:!; X. Piotra Skargi wło:!;yly 
y oddzieli'y. Za dozwoleniem Starszycb. 
Cnm gratia et Pri..i1egio 8. R. M. w Kra- 
kowie w Ornkarniey Andrr:eia Piotrkow- 
czyl!:a. Typograpba J. K. M. Roku Pau- 
akiego 1618. 
Przypisane Jl.!drzejowi Boboli z Piask6w, 
Podkomorzemu Koronnemu, Starolicie Pil- 
zn£'ńskiemu. List przypisny pisany w War- 
Bzawie w dzień Nowego Ś. Lata 1609. - 
Kazania od str. 669 do 84.6. - Na końcu 
umieazczony Regestr Kazań o Siedmi Sa- 
kramentach. 
Jocber 7445c ma z data MDCXVII. - Sg- 
bieezczański notuje latl.! 1619. - Nie- 
Biecki III 718. - Buntk. I 651. - Otwi- 
nowski nr. 64. 
Bawor. - Czartor. - Orohob. - Jagiel!. - 
Osool. - PeterBb. Akad. - Petersb. pnbI.- 
Warsz. uniw. - Zamoj. 
- Kazania na niedziele y świ
ta 
całego roku. W. X. Piotra Skargi, 80. 
cietatis Jesu. Za dozwoleniem Starszych. 
Po czwarty raz (sic) do druku podane. 
[Winieta: godło Jez.]. W Pińsku, w dru- 
karni Oollegium Soc. Jesu. Roku P. 
1734. {ol., k. nlb. 4, str. 585 i 4 k. nlb. 
Strona 417 podwójnie nnmerowana. 
Jest to przedruk wydania z r. 1618 z de- 
dykacjI} Zygmuntowi III z r. 1595. 
W trzy lata p6:lniej (1737) dodrukowano 
jako przydatek "Kazania o Biedmin sa- 
kramentach" liczbowany od str. 1>86-785, 
o czem ob. zaraz niżej. 
Jucher 4445 f. - Otwinowski nr. 83 i 8ł 
(gdzie prostuje bll}d Jochera co do ne- 
komego zalecenia i wiersza na poczl}t\r.n). 
Cllapak. - JagielI. - OBS01. - Wileńs. 
- Toż:... Soc. Jesu. Trzy razy do 
druku w Krakowie podane, teraz czwarty 
(sic) raz, za dozwoleniem Starszych prze- 
drukowane w Pińsku, w drukarni 001- 
legium Soc. Jeau. Roku P. 1735. fol., 
k. nlb. 4, str. 585 i 4 k. nlb. 
Jest to wydanie pińskie II 1734 r. z od- 
miennI} kartl} tytułowI}. 
Otwinowski nr 84. Wileńs. 
- Toż:.. Societatis Jesn. Piąty raz 
przedrukowane za dozwoleniem Star- 
szych. Cum gratia et priuilego S. R. M. 
W Warszawie, w drukarni J. K. Mći 
OoUegium Soc. Jesu. Roku Pańskiego 
1738. fol., k. 4 nlb., str. 785. 
Jelt to znowu wydanie pi6s\r.ie z r. 1734 
z przedrnkowanl! kart'! tytulo"l!; ZaB od 
litr. 586 idą II osobnym tytnłern: 
Kazania o Riedmin sakramentach Koilćiola 
Swil}tego Katholickiego czynioue y uśpi-
		

/Bibliografia_28_151_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


145 


1szemi 

lożyly 
rszycb. 
w ICra- 
Itrkow- 
II Pan- 


asków, 

ie Pil- 
"War- 
509.- 
końcu 
.mi Sa- 


-Sll- 
- Nie- 
. Otwi- 


iell. - 
,ubI. - 
Imoj. 
i więta 
:i, So. 
!zych. 
)dane. 
v dru- 
m P. 

. nlb. 


z de- 


l. 
mwano 
,iu sa- 
i-785, 


ł i 8ł 
lo ue- 
z'ł tkn ). 
leńs. 
'1.y do 
art y 
prze- 
j 001- 
. fol., 


z od- 


leńs. 


,y raz 
Star- 
R. M. 
:. Mći 
Ikiego 


'. 173ł 
zaś od 


ośćiola 
, uśpi- 


Bane od 'V. X. Piotra Skargi Societatis 
Jesu: przy ktorych były Kazania przy- 
godne o rozmaitych nabożeństwacb; wedle 
czasu: ktore siIJ w insze kBięgi, wespołek 
z innemi drobnieyszemi pismy tegoż XiędzB. 
Piotra Skiugi, włożyły y oddżieliły. Za 
dozwoleniem Starszycb. Cum gratia et pri 
vilegio S. R. M. Naprzód w Krakowie 
drukowane 1618 a potym przedrukowime 
w Wilnie, w drukarni Akademickiey So- 
cietatiB Jesn Roku Pańskiego 1737. - 
Istnieje w bibl. Muz. N. karta tytulowa 
z dat
 1738, ale z tekstem nieco od- 
miennym: .....Piąty raz l!óa dozwoleniem 
Zwierzcbuości ducbowney... ]toku Pań- 
skiego pn:edrukowane" JeBt więc pewna 
r6żnica od opisanego powyżej wydania. 
Jocber 4445. - Otwinowski nr. 86 i 87. 
Akad. - Czetwert. - Domin. w prayrowie - 
Jagiel!. - Raczyń3. - Wileńs. 
- [Toż p. t.:] Kazania odświętne 
W. X. Piotra Skargi Tow. Jez., krolow 
Polskich Stefanł\. i Zygmunta III Theo- 
loga j kaznodziei, przedrukowane. Tom 
pierwszy. W Sandomirzu. R. P. 1790. 
w 16ce, 8 k. nlb., str. 528. - Tom 
Wtory. Sandomierz 1790. k. nlb. 4 
i str. 480. - Tom Trzeci. Sandomierz 
1792 [lub 1793]. k. nlb. 4 i str. 334. 
Tom nI wYRzedl teŻ z datą 1793. 
OtwinowBki nr. 102 i 106 pisze: Co do tych 
kazań panuje w naszej bib]jogrąfji naj- 
większe zamieszllnie; powodem tego bylo 
Bamo icb wydawnictwo. W r. 1790 wy- 
dano dwa tomiki "Kazań odświętnych", 
następnie wychodzI! w r. 1792 trzy tomiki 
"Kazali na niedziele", a po nich dopiero 
w r. 1793 trzeci tomik "Kazali odiwięt- 
nych". 
Tom II zawiera kazania od Trójcy św. do 
Poświecenia kościoła. Mieści też kilka 
kazań" II Żywotów Swiętych. 
Tom III zawiera kazanie od BW. AD!lrzeja 
do Wiez. Piotra św. (Mieści także kilka 
kazań "z Żywotów Ś.v. i kaz. Tncjusza). 
Jocber 4445f. - Otwinowski I. c. 
Bawor. - Czart. - Ciellz. Szer. - Jag. - 
J ez. w Krak. - Krasińs. - Ossol. - 
WarBz. uniw. - Wilno. 
_ Kazania na niedziele calego roku 
Wielebnego Xiędza Piotra Skargi To- 
warzystwa Jezusowego Królów Polskich 
Stefana i Zygmunta III theologa i kaz- 
nodziei. Przedrukowane z pozwoleniem 
Zwierzchności. Tom pierwszy, w dru- 
karni SRndomirskiey Roku Pańskiego 
1792. w 8ce, k. nlb. 12, str. 576. - 
Tom wtory 1792. k. 4, str. 400. - Tom 
trzeci 1792. k, 4, str. 445. 


Otwinowski nr. 105 pisze: Wydanie obecne 
różni się tem od poprzednicb, że kazania 
na W, Czwartek i Piątek, na Niedzielę 
przewodnią i na wozyatkie uroczystości 
przeniesiono do kazań odfiwiętnycb. Na 
czele umieazczono portret Skargi (Pbilipp 
Andreas Kilian sc. A. V.). Na H-u k. 
ded. Zygmuntowi III z pierwszego wyd. 
1595 r. i Sommaryusz. l t. mieści w BObie 
kazania od 1 niedz. Adw. do 6 niedzieli 
wielkopostnej.. - II tom mieBci w sobie 
kazania od 2-6 niedzieli p
 WielkiEljnocy 
i nd 2-10 niedzieli po Swiątkacb. - 
W tomie 111 kazania od 11-24: niedzieli 
po ::"wil!tkach. 
Tworzy więc 
alość z wydaniem Kazań od- 
świetnych poprzednio opisanem. 
.Akad: - Czartor. - Jagiel!. - Oaso]. 
_ Kazania na niedziele y święta 
calego roku W. :X. Piotra Skargi Soc. 
Jesu Tom I. (Winieta). Sz6sty raz prze- 
drukowane. W Wilnie, w drukarni J. 
K. M. przy Akademii. Roku 1793. 
w 16ce, k. 9 nlb., str. 279. - Tom II. 
Wilno 1793. k. t., str. 344. - Tom. TII. 
Wilno 1793. k. t., str. 340. - Tom IV. 
Wilno 1793. k. t., str. 303.-Tom V. 
Wilno 1793. k. t., str. 292. - Tom VI. 
Wilno 1793. k. t., str. 302 i 25 k. nlb. 
JeBt to przedrnk edycji li r. 1595. Dodano 
na końcu t. VI Wzywanie do pokuty; 
a zamyka ten tom 20 k. nlb. podw6jnego 
Bej estru. 
Jocher 4U5h. - Otwinowski nr. 107. 
róźniejsze druki Kazali na niedz. i święta 
li r. IBiS, 1883 i 1884, 1898 - ob. Bibl. 
XIX w. oraz Otwinowski nr. 122,157,169. 
Najpoprawniejszem jest wydanie z r. 1883 
ks. blarj, ańskiego oparte częściowo na I, 
a częściowo na III edycji. 
Wychodzily teł. w w. XIX i XX przedruki 
lo:fnycb kazań (O herezjach 1842, O Boga- 
rodzicy 1905) oraz wybory kazań (1839). 
Wyszedł także czeski przeklad kazań na 
Bwięta (1822, 1882 i 4) oraz wybór kallań 
po niemiecku (1871), o ezem bli!ej Otwi- 
nowski nr. 143, ló8, 155 i 113. 
CZBrtor. - Czetwert. - Jagiell. - Jez. 
w Krak. - Ossol. - 'Varsz. uniw. - 
Wileńs. - Zamoj. 
_ Kazania czasu wojny... ob. Ka- 
zania przygodne (1600, 1738) - Pro- 
cessus suplicationnm (1601). 
_ Kazania pogrzebowe... ob. Ka- 
zania na niedziele (1597) - Kazania 
przygodne 1610 (str. 236). 
Osiński Skarga 92 przytacza: Kazanie na 
pogrzebie Stef. Batorego. W Krakowie 
w drukarni Lazarzowey 1588. w łce, 
str. 40 - dzisiaj JlieUlana? 
19
		

/Bibliografia_28_152_0001.djvu

			146 


SKARGA 


SKARGA 


Mondelski w Spraw. gimn. cieazyń. 1912 
i gimn. tarnow
 1913. - Mitera w Pam. 
liter. (1912) XI str. b53. 
- Kazania Przygodne 
 inemi (sic) 
drobnieyszemi pracami, o roznych rze- 
czah (sic) wszelakim stanom należących. 
X. Piotra Skargi, Societat.is Jesv. Teraz 
znowu przeyrzane, y wiedne Kśiegi dla 
snadnieYl!zego vżywania zebrane. Z do- 
zwoleniem Starszych. Oum Gratia & 
Priuilegio S.R M. W Krakowie, W Dru- 
karni Andrzeia Piotrkowczyka. Typo- 
grapha KroM. l. M. Roku Pańskiego, 
1610. fol., k. nlb. 4, str. 7'19 i 176. 
Na odwr. k. t. berb Tylickich (Lubicz). De- 
dykacja Piotrowi Tylickiemu, biskupowi 
krakowskiemu, datowana w \Vilnie 22 
Novemb. 1609 r. Ubolewa tu nad Jeni- 
BtwelD w c!;ytaniu ksil!g polskich, "na 
kt6re grosza talujl}, a choć im darujesz, 
w procbu je zostawaj,!". 
Cale to dzieło jest wlaściwie zbiorowI} edycjI} 
mniejszych dmiel Skargi. (Jest to wi!:c 
li edycja zbiorowa, bo za pierwsz,! mozna 
uważać Kas. o sakram. z r. 1600, o ktO- 
rycb niżej). Nowych Reczy tu niemR, po 
za kilku drobniejszemi us
pami dołl!czo- 
nemi do rzeCzy przedrukowanych. Rozklad 
dziela jest naBtępuj,!cy: 
C!!ęść I (str. 779) mieści następajlice pisma 
Skargi: l) Pięć pobudek do modlitw 4:0 
godzinnych (Bkcócone w por6wnaniu do I 
ich wydania, ob. niżej 8tr. 147). - 2) Od 
str. 17 idl}: Kazania przygodne, a miano- 
wicie A) Czasu woyny (..17). Do tolnie- 
rz6w (B. 38). :Na milościwe Jato (s. 4:6). 
:Na dziękowanie ts. 61), Przy oddawaniu 
'Iubów (B. 63). 
B) Od str. 68: Kazania 8eymowe (ale bez 
kalania o monarchji!). 
C) Od Itr. lU: O miłosierdziu. - Powin- 
lIo'ci bractwa miłosierd!!ia (US). MonB 
pietatill (ló3). Skrzynka 'w. Mikolaja (157). 
Czytania (109). Bractwa iw. Łazarza (206). 
D) Od str. 211: O boja i sołnier.twie (pi
ć 
kazań). 
::E) Od str. 236: Kazania pogrzebne. Na po- 
grzebie Anny królowej (252). Na pogrzebie 
Anny z Bakuz (259). 
F) O rzeczach ostatecznych: O Amierci (271). 
O sl.!dzie po śmierci (276). O mękach pie- 
kielnycb (282). O chwale (288). 
G) Od str. 294: O jedności kościoła (nieco 
przerobione w etosnnku do I wyd.). O prze- 
strodze narod6w rnskich (366). List Cyrylla 
(379). Synod brzeski (382). Upominanie do 
ewangelików (40b). Przestroga do katbo- 
lików (415). Proces na Confoederac.TI}(4:23). 
Discurs na Kont. (456). 
H) Od Btr. 461: Dziękowanie kOBcielne za 
zwye. IDult. WBiadanie na woyn
 (468). 


Kazanie poszpecone (474). Do Daniela 
KrallJera (477). Modlitwa Ea króla (480). 
Pokłon za zwycięstwo lnflanhkie (481). 
1) Odtlid pisma o mięszanej treści. Od str. 489: 
ŻołnierRkie nabożeństwo. Na artykuł o je- 
suitach (5Ul). Próba zakonu (521). Zawsty- 
dzenie Aryanów (b55). Wtore zawstydzenie 
(594). Cztery końce żywota i660). Siedlll 
filarów (707). Areopagus (756). 
Część II obejmuje z osobną. paginacjI} dwie 
rozprawy .lacińskiB: A) Pro sacratissima 
Encharistia, contra haeresim Caluinianam, 
et Andream Volanum, praeBentialll cor- 
poris Domini nostri JeMU Cbristi ex eodelll 
Sacramento auferentem. - B) Od str. 91: 
Duodecim artes et iwpostnrae CaluiniBta- 
rum, quibus opngnant... oraz: Contradic- 
tionum et antilogiarnm IIcholae Ca"luini. 
IIticae Andrelle Volalli index. 
Diedusz. II 186. - Jocber b140 i noty. 
Błędnie podaje jakoby dzieło było przy- 
pisane królowi Stefanowi. "\V notach (na 
litr. 657-680 tomu II) rozbiera Jocber 
układ dzieła, wskazuje różnice od wydali 
poprzednich zarówno w treBci jak w pi- 
sowni i wypisuje niektóre warjanty za- 
r6wno iii wydania Kazań przygodno z r. 
1600 jak z obecnego. - Otwinowski nr. 51 
(w opisie za..nacza również, w czem nie- 
kt6re z dziel tu zamieszczonych róznią się 
Cld swoich pierwBzych wydawnictw. Kilka 
drobniejBzych nstępów jest w tej edJcji 
po raz pierws!!y zamieszczonycb). 
:Bawor. - Branic. - Chrept. - Czarn. - 
Czartor. - Czetwert. - Jagiell. - Jez. 
w Krak. - Krasiń.. - Ossol. - Petersb. 
publ. - Posłows. - Racz)'ńs. - Uniw. 
lwow. - Wars!;. uniw. - "\Vilno - 
Wrocl. uniw. - Zamoj. - Zieliń. 
- Kazania Przygodne y inne drob- 
nieysze Prace Wielebnego Xiędza Pio- 
tra Skargi Soc: Jesu Theologa. na dwie 
Oz
śći rozdzielone. Z dozwoleniem Star- 
szych. Po czwarty raz przedrukowane. 
(Winieta). W Wilnie, w drukarni Aka- 
demickiey Soc: JeBu. Roku Pańskiego 
MDOOXXXVIII (1738). £01., k. nlb. 12, 
str. 388. - Część II. str. 293 oraz 
218 (Pro Eucharistia i t. p.). 
Rozpoczyna: Przy przedrukowaniu Xi/łg... 
upn.eyma Xil!g łycbże zaleta od osoby 
koszt na odnowienie Druku ofiarui1}cey... 
(S,!- to pochwaly Skargi, lloczem:) 1\luza 
tegoż Wielebnego Mecaenasa na pochwałę 
Apostolskich prac I:5kargi. Jest to wcale 
nieźle rymowany dłuZezy wiersz (przeszło 
4 Btr.), do kt6rego dodano jeszcze: Prze- 
proszenie Antora, iż lię te wiersze do jego 
ksil!g łljczl!.'. Poczem na 1 k. przypiB 
Skargi dla Tylickiego z roku 1609 jak 
w edycji popuedniej (z r. 16101 oraz He- 
gestr Kazań I'rzlgo
ych (k. 4).
		

/Bibliografia_28_153_0001.djvu

			-r 


liela 
f80). 
l81). 
189: 
J je- 
'sty- 
enie 
edlll 


lwie 
lima 
lanI, 
cor- 
a elll 
91: 
da- 
dic- 
linio 


otYJ 
rzy- 
(na 
:ber 
dali 
pi- 
za- 
s r. 
,5i 
Jie- 
sie 
Ika 
rcji 


rez. 
:sb. 
iw. 


Ib- 
10- 
ne 

r- 
!le. 
:a- 
go 
l2, 
'az 


g'... 
,by 
r... 
łza 
Ile 
d; 

ło 
,e- 
'go 
JiB 

k 

e- 


SKARGA 


SKARGA 


147 


Mecenasem, który na koszt lo!ył i wierBs8 
J1kładal, był wedle Bentkowskiego Jł}drz!lj 
Cbreptowicz. 
Jest to pn:edrnk wydania z roku 1610, ale 
z dmiemi zmianami. I tak najprzód bra- 
kuje tu "Siedmiu filarów". Rozpoczynaj!! 
cz
śó I: Kazania Bejrnowe (w liczbie 7). 
Na str. 40: Dzi
kowanie kośc. za zwy- 
ciestwo nad Mich. Mn1tańskim. - Na 
.t
. 45: Wsiadanie na woynl,) (wraz z "Kaz. 
pOllzpeconem"). - Str. 59: Poklon Pallu 
Bogu Zastep6w za ZWJcięst. Inflantskie. - 
Str. 66: Areopagus. - Str. 87: O boju 
i żołuierdwie cbrześciańskiem. - Str. 109: 
Kazania pogrzebowe. - Str. 142: Cztery 
kazania o śmierci, sądzie, piekle i nie- 
bie. -- Str. 162: O ozterech rzeczach 
ostatnicb żywota 
udzkie
o. - SIr. 209: 
:Bractwo miłosierdzia. - Str. 251: Skrzynka 
św. Mikołaja. - Str. 253: Czytania Brac- 
twa. - Str. 297: Bractwo św. Łazarza. .- 
Str. 302: Pobudki do modlitwy 40 go- 
dzin. - Str. 317: Dwanaście kazali przy- 
godnych. - Str. 365: Żołnierskie nabo- 
żeństwo. 
c&ę.ść.n. O jedności kościoła Bołego. - 
Str. 84: Synod Brzeski. - Str. 105: Upo- 
minimie do Ewangelikow o zbor ich Kra- 
kowski zbnrzony. - Str. 121: Proces na 
Konfederacyą. - Str. 151: Discnrs na . 
Kónfederacy!!. - Str. 156: Na artykuł 
o Jezuitacb. - Str. 167: Proba. .akollu.- 
Str. 198: Pierwsze zawstydzenie Arya- 
DOW. - Str. 234: Wtorł> .slI'lItydzenie 
Aryanow. 
C.ęść lIJ. zAwiera dzieła Skargi łacińBkie: 
Pro Sacr. Eucharisti
; Duodecim arteB et 
inpoatnrae; Contradictionum et antilogia- 
rom Bcholae Calvinisticae Andreae Vo- 
lani Index. 
Jocher 437 i 6t40b. - Otwinowski nr. B8. 
O wydaniach "KazM przyg." II r. 1808-9 
t5 tomików) orali 1832 ob. Bibl. XIX w. 
i OtwinowBki nr. 108, 109. 
Akad. - Bawor. - Bern. lwow. - Obrept.- 
Ciesz. Szersl/ooik - Czetwert. - Dzik. - 
Gnie
D. kapit. - Jagiel\. - 08801. - 
Raczyńs. - Warsz. uniw. - Wilno. 
- Kazania O Siedmi Sakra,men- 
tach Kośćioła S. Katolickiego. Do kto- 
rych są przydane Kazania Przygodne, 
o rozmaitych nabozeństwach wedle czasu, 
ktorych iest wypisany na przodku Re- 

estr. Ozynione y Juipisane od X. Piotra 
Skargi Societatis Iesv. za dozwoleniem 
StartJzych. Oum Gratia et Priui1egio 
S. R. M. W Krakowie, W Drukarniey 
.Andrzeja Piotrkowczyka. Roku Pań. 
skiego 1600. fol., k. nlb. 6, str. 443 
(OBt. biała), k, nlb. 4 (Regestr) i str. 
444-529. 


Tytuł w ramr.e złożonej z mediJionów, w nieh 
apoetołowie i sceny ewang. 
Na odwr. herby Polski ze Snopkiem Wazów. 
Dedyk. do Zygm. lU datow. II 'Varsza.wy 
1 etycznia 1600 oraz drnga do J
drsej& 
Boboli z Piask6w sekr. król. 
W dedykacji do kr61a wBpornina o śmierci 
X. Bemata spowiednika kr61. i mówi: 
"Starsi moi posłnszeńBtwem mnie przy- 
ciskają, abych do ostatniej siły, której 
jul tylo w piersiach a głosie trocbe czuj!}. 
z jarzma tego dworskiego nie 'ffyprzągał"... 
M6wi, te radby od dworu do dalekich 
kraj6w uciekl. Opisuje swoje trudy. Ka- 
zania o sakr. oraz kazania przygodne 
pisał korzystajl}c z wyjazdu króla do 
Szwecji. Wspomina kl
ski ostatnich lat: 
interregna, konfederację, seymy nieszcz
- 
śliwe. Robi a.lnzjl,) do Kazań sejm. jako 
do lekarstw "na ciętkości idoleglości". 
Dąt. w Warsz. w dzień Nowego lata 1600. 
W dedykacji do Bobo1i mówi, ie on to po- 
ganiał Skargę 
do pisania 
elt0, czego 
pilnie. zawłdy ałuchal". Wychwalą, Bobolę 
i jako sługę królewB. i jako człowieka. 
Mo*naby roznmie6, te Skarg" spisywał 
ka'Zania w pomieszkaniu Bobuli (Piaski?): 
."spodziewając Bi
 lepszego czasu w do- 
mowym i od dworu oddalonym pomiesv:- 
kaniu n ... "Ja patrząc na potrzeby, które 
tu pomieszkanie W. M. wyciągają",.. Na. 
czwartej k. nlb.: Do Czyte!nika łaska- 
wego, tłuma.czy, ie wydaje te Kazania 
prliygodne, trudne do pisania, nie tylko 
dla dnchownych i plebanów, ale i innym 
wszystkim. - Poczom Regestr kazań 
(owzgll}dniajl1 c y tekBt tylko do Btr. 442). 
. i Errata. 
JeBt to zbiór nietylko rójnycb "Kazań" ale 
i kilko innycb prac Skargi. Da on Bił:! 
I'ozloły
 na naetępujl!ce grupy: 
1) Kazania o Bakramentach w pospo1itojj('j 
(str. 1-190). JeBł takich kazali 42, po 
kilka o kałdym Bakramencie. Pierwsze ma 
charakter ogólny, dalsze o ebrzcie, o bier.- 
mowaniu itp. W c1rnkn zatarto jjlad, przy 
jakich okolicznojjciacb poszczeg61ne II tych 
kazań były mówione (Tai sama uwaga 
dotyczy niemal wuystJdch kazań zawar- 
tycb w całym tym zbiorze). 
2) Od str. 1-272 ia
 "Kazania przygodne". 
Zaczyna się: "Na modlitwach 40 godzin 
o jakąkolwiek potrzebg". Jest to 9 t. zw. 
Pobudek (do litr. 219). - Poczem: Czasu 
wojny do modlitwy pobudka pierwsza... 
Jest to Biedm kazań do 
ołnier:oy, 11 któ- 
rycb dwa pierwsze wychwalają pokój 
i wykazuj,! złe strony wojny. Ostatnie ka- 
zanie R w samej potrzebie" (do str. 245).- 
Potem następnj,! dalaze kazania przygodne. 
a mianowicie: Czasu suchości y w głodsie 
przy modlitwie o deżd*. - Na miłościwe 
lato, abo iubileusz. - Na dzi
kowaDie za 
iakie pospolite w8zytkiego krojestwa 110.
		

/Bibliografia_28_154_0001.djvu

			148 


SKARGA 


pl 
O 


brodzieystwo, abo wygranie bitwy y try- 
nmph. - Przy oddawaniu illubow Panu 
Bogu obiecanycb w Częstocbowey, gdy się 
Kroi I. M. ze Szwecyey wrocil (1599). - 
Na dziękowaniu kościelnym za wrocenie 
KrolaI.M. ze Sżwecyey, kazanie. W War- 
szawie w dzień ;,w, lIelżbiety. (Przedruki 
powyższych Kazań przyg. z r. 1610 - 
obacz wyżej str. 146). 
3) Od litr. 273-327 idą Kazania Bejmowe 
(w licllbie oBmiu). Jest to ich drngie wy- 
danie. Uwagi o tekście ich i o opracowa- 
niach ob. niiej pod Kazauia sejmowe. 
l) Od str. 827- 349: Kazania o miłosierdziu. 
(Ob. pod: Bractwo). Jest ich pięć. 
6) Od str. 349-357: Do bractwa milosierdzia 
i św. Łazarza ku spolnej miłości I,obudka 
pierwsza... i wtora... 
6) Od str. 367-382: q boju
"'Zqlnierstwie 
chrześcijańBkiem 11:. dU6zJ;1erni IIieprzyja- 
cioly (kazań pi
ć). .' .. 
7) Od str. 382-424. Pogrzebne kazanie 
pierwIZe... Takich kazań jeBt Bze8ć; z tych 
jedno na pogrzebie kr61. Anny (tu jej 
piękna charakterystyka), drugie na po- 
grllebie król. Anny z Rakus. Kończy na 
str. 419: Kazanie o śmierci, które si
 i na 
pogrzeby przyda. 
ł!) Ł'łczl! Bię z tern idl}ce od str. 425-442 
trzy kazania: o sądzie po Bmierci, o mil- 
kach piekielnych, o cbwale uiebieskiej. - 
Na Btr. 442-3: Iż karty zbywało kwoli 
niektoryrn przyjlIciolom przyłożyło Bię.., 
Kazanie o ID!}Ce p.mskiej O. Stefana 'l'u- 
ejn6za S. J. 

) POClzem idzie: Regestr rzeczy przedniey- 
8Zych w tych Kazaniach (4 k. Bygn. Kkk) - 
(ale karty te bywają w niektórych egzem- 
plarzach oprawiane na końcu). Regestr 
ten nie obejmuje "rzeczy przedniejszych" 
z następującego dodatku do Kazań. 
10) Dodatek ten obejmuje str. 444-629 
i zawiera: a) Upominanie do Ewangeli- 
kow y inych Niekatbolikow, z Btrony 
Zboru krakowskiego, zburzouego R. P. 
1591, y przeatroga do Katbolikow o za- 
chowaniu się z nimi. b) Str. 468: Proces 
IIa Confoederacią. c) Na str. 504: Synod 
Brzeski (oraz jego obrona). 
Dodatek ten jest widocznie później dodru- 
kowany, gdyż nie uwzględniono go ani 
w pierwszym ani w drugim Regestrze. 
.Jocher 3860. - Wierzb. II 1916. - Gra- 
bow6ki Skarga str. 509. - Otwinowski 
nr. 25. - Windakiewicz 1925 str, 120 
i 146. - :'oIondclski Kazania pogrzebowe 
w Spr. gimn. w Cieszynie 1912 i gimn. 
tarnow. 1913. - Mitera Kazania pogrz. 
w Pam. liter. H/12 (XI) str. 553. - Do. 
brzyńska i Koehler. Katalog 1929. 
.Akad. - Bawor. - CZ8psk. - Czarno - 
Czartor. - Czetwert. - Darowscy w Te. 
tyjowie - Dziedusz. - Dzików - Gnieźn. 
kapit. - JagieU. - Jez. w Krak. - 


SKARGA 


Kijów - Mogiła - Moszyń. - Morsztyn 
w Krak. - Norb. w Stra!J. - Olom. 
Studienb. - .09S01. - Pawlik. - Po- 
tockich w Raju. - Pozn. T. P. N. - 
Przeźdz. - Pusl. - Raczyńs. - Szem- 
bek - Uuiw. Jwow. - Uniw. pragski - 
Warsz. uniw. - Wilno - Zamoj. 
- Kazania o siedmi Sakrametach 
Kościoła Św. Katbolickiego. Ozynione 
y napisane od X, Piotra 
kargi Socie- 
tatis Jesu. Przy ktorych były Kazania 
Przygodne o rozmaitych Nabożeństwach 
wedle czasu, ktore si
 w insze księgi 
wespołek z inemi drobnieyszemi pismy 
tego;;; X. Piotra Skargi włożyły y od- 
dzieliły. Za dozwoleniem Starszych. 
[Winieta1. Cum gratia et priuilegio S. 
R M. W Krakowie, W Drukarni An- 
drzeja Piotrkowczyka. Roku P. 1609. 
foL, 2 k., "'\
t,r. 669-846 i 1 k. nlb. 
(Regestr). 
Jest to drllga. csęść "Kazań na niedziele 
i święta" 1609, której bliższy opis obacz 
wyżej. - OtwinoW6ki nr. 1>2. 
- Toż:... 1618. fol., str. 669-854 
i 1 k. nlb. 
Stanowi drug
 cz
ść--"Kazań J1a niedziele" 
1618, o kt6rej obał:z ''wyiej. - Otwi- 
nowski l. C. .. ", . 
- Toż:... Societatis.Jesu: Przy kt6- 
rych były Każania przygodne o roz- 
maitych Nabożeństwachj wedle czasu: 
które się w insze Kśi
gi, wespolek z in- 
nemi drobnieyszemi pismy tegoz Xiędza 
Piotra Skargi włożyły y oddźieliły. Za 
dozwoleniem Starszych. Oum Gratia et 
Privilegio S. R. M. Naprzod w Kra- 
kowie . drukowane 1618 a potym prze- 
drukowane w Wilnie. ..., Drukarni Aka- 
demickiey Societatis Jeau R. P. 1737. 
fo1., od str. 586-786. 

tanowi dodatek do "Kazań na niedziele" 
(o CzeJll wyżej). 
Jocher 3860 b. - Otwinowski nr. 86. - Kra- 
szewski Wilno IV 346, podaje także prze- 
druk Wilno 1787 ale to wątpliwe. 
Wydania Kazań o sakr. 1\ XIX w. (1809, 
1833-6, um, 1891 i 1900) ob. w Bib\. 
XIX W. oraz OtwinowBki IIr. 109, 142, 
165, 166, 173. 
Czarn. - Czartor. - Czetwert. - Jezuici 
w Krak. - OS601. - Raczyń. - War6Z. 
uniw. - Wileń. 
- Kazania seymowe... ob. wyżej 
Kazania Da niedziele (1597) - Kazania
		

/Bibliografia_28_155_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA . 


149 


Iztyn 
110m. 
Po- 
r.- 
zem- 
ki - 
oj. 
tach 
lone 
JCie- 
ania 
rach 

i ęgi 
Bmy 
od- 
ych. 
o S. 
An- 
609. 
nlb. 


przygodne (1610, 1738) - Kazania 
o "i.edmiu sakram. (1600). . 
Trzy pierwne wydania Kaza4 (1697, 1600, 
1610) wyll;azujl} znaczne r6:1:nice Btyli- 
tityczne i .rzeczowe. Rozbiera te r6źnice 
Chrzanow8ki .w. Pamietn. liter. II 412. 
lW wydaniu. z r. 1610 ;'ostalo opuszczonct 
Kaz. V.I o monsccbji.a w innycb kazaniach 
Btsnowisko monarchiczne zlagodzone. Na- 
t_omiast wstawiono Bilny nstęp O niedoli 
chłopskiej). - Obacz r6wnież o tern Kot 
.WII wst«;pie do wydania. w Bibl. Nar. 1926 
(nr. 70) Btr. LXXXII. 
Skróceniem i spopnlaryzowanicm- Kazań sej- 
mowych jest "Wzywanie do poknty", o kt6- 
rem ob. niłej. 
przel1roki z w. XIX są częete: 1831, 1857 
(Turowski), 1869, 1880, 1900. Ob. o nich 
Bibl. XIX wieku oraz Otwinowski l. c. 
nr. 1140, 130, 139, 14:8, 172. - Jedno 
z nich wydal Lowenfeld po niem (1890).- 
Przeklad fraucOBki ks. :Hergi wysKedł 
'IV r. 1916. 
W"dallia z lat o8łatnich Sił naslępuj,!ce: 
1) Janika r. 1905 (wedle edycji 1600) 1904 
i 1912. 
2) Chrzanow.ki wedle edycji 1597 (porów- 
nauej z edycją 1600 i 1610) z dodaniem 
WJt'1Pu JIOeBtawiajl}cego Kazania z calą 
wspólczesnl! literaturą. 
-S) :Michalskiego 'IV 11 tomie ..Pism" Skargi 
1926, wraz z "Wzyw. do poku.ty". 
ł) Kota l{az; Bejm. (Bibl. narod. nt. 70, 1926). 
We w8tępill rozbiera program polit" czD 1 
Kazań, kwe8tj
 czy był" illtotnie wypo- 
wiedziane na Bejmie (nie I), roaklad treści, 
Btosunek do BelIarmina i do innych dzieł 
Skargi (u.t
pstwa w .prawie monarcbji), 
j
z"k i styl itp. Wydanie .Kota daje tekst 
a r. 1597, ale u dołu pododawane po- 
prawki i opuszczenia. 
O Kazaniach sejmowych ob, Witwicki Wiec>:. 
pielgrz. l. - Mecherz. Biet. wymowy II 
179. - Mickiewicz Liter. słowo I. - Slo- 
wacki Euz. Dzieła III 109. - Dziedl1Bz. II 
244. - TarnowBki Pisarze polit. II. - Za- 
krzewski w Kwart. bistor. (1887) (recen.ja 
Tern.). - Bobr.yń8ki Kazania sejm. 1876 
(przedruk w jego "Szkicacb" 1921). - 
Sznlc Slowo o genezie i chronologji Kazań 
"IV Pr
eg\. pow.z. 1898 I. - Sas w Prz. 
powsz. 1898 I. - Załęski Jezuici (rok 
1901-2). -Janow.ki Politicze.kaja diate\. 
1907 (stre9Zczenie pol.kie wydal Tad. St. 
Grabowski 1913). - Tad. Grabowski Piotr 
Skarga 1913 .tr. 418-440. - ]<'ijałek 
Skarga lako prorok w Prz. pOw. 1912. - 
Fidziński w Prz. pow. 1912 III. - Windłl- 
kiewic!ll Skarga 1925 str. 158. - Sobie.ki 
Rolaje
uitów (Ateneum 1901); Nienawiść 
wyznaniowa 1902; Czy Skarga był torba. 
torem w "Król a car- 1912; Pamiętny 
eejm 1912. - Sas O Skardze wicbrzycielu 
(w Przegl. pow. 1913). - Pawelski Z po- 


Iziele 

bacz 


.854 


,iete" 
Otwi- 


kt6- 
roz- 
:aSU: 
z In- 
ędza 
. Za 
ia et 
Kra- 

rze- 
!\ka- 
.737. iele" 


. Kra- 
prze- 


.1809, 
Bib\. 
142, 


ezuici 
var8z. 
leń. 
ryż
j 

aDla 


wodu pogll}du 19.12. - Berg3 Un prl!di- 
cateur_ de la coor 1916 (tenże wydal równo- 
cześnie- przeklad- francuski poprzedzony 
.st\)djum o kazaniach) str. 226 i Itr. 332.- 

Iatnszek O kośc. polit. pogll}dacb ,., Spra- 
wozdanin gimn. BW. Anny 1913. - Chrza- 
nowski W sprawie kaae .1926 (polemika 
z Kotem). - Białecki Powodoweki a Skarga 
w Prz. homiłet. 1926 zesz. II. - BrUckner 
w Pam. liter. III 142. 
- Kazania seymowe X. Piotra 
Skargi S. J. w Obecności Zygmunta III. 
Miane. Podług edycyi w Krakowie roku 
.1600. Przedrukowane. rWinietal. W War. 
szawie 1792. w 8ce, str. VIII i 259. 
Druk Pijarów. 
Jest ro pierwsze osobne wydanie Ka
ań IIsj- 
mowych a pil)ty ich przedrnk a koleji. 
Obejmoje wszystkie Kazania Bejmowe. Na 
początku: Kr6tka rzecz o Ayciu Skargi. 
O
wino1l'Bki nr. 103. 
Akad. - Branic. - C
am. - Clllartor. - 
Je.. w Krak. - OB801. - Pawlikow. - 
Przetdz. - Uni\V.lwow. - War8Z. uniw.- 
Wileń. - Zamoj. - Zieliń. 
- O czterech końcach żywota ludz- 
kiego (1606)... ob. Oosterus Franc. (w t. 
XIV str. 430). 
Dedykacja Boboli And. 
Na Btr. 187-219 idzie wlasna praca Skargi 
na teu .am temat: Przydatek " Summa- 
ryuu o tychże czterech kOlkach żywota 
ludzkiego. . 
W r. 1606 wy.zły dwa rółne odbicia. - W r. 
1605 wydro kowali Jezuici 'IV l>:rakowie 
tek8t lac. tej pracy C08terR. 
Toź samo jeBt zamies
c
one w Kaz. p rz l(. 
(1610 i 1738). 
Otwino1l'8ki nr. 38 i 39. 
_ MeBsilisz Nowych Arianow, we- 
dle Alkoranu Tureckiego. To ieBt: że 
Pan MOBkorzewBki z swioemi Ariany 
takiego ChrYBtusa wyznawa, iakiego 
Mahomet w Alkoranie Tureckim opisał; 
y flik piBma rozumie; iako ie Mahomet 
rozumiał. Przez X. Piotra Skargę, Theo. 
loga Soc: J esv. Za dozwoleniem Star- 
szych. (Winieta). W Krakowie, w Dru- 
karni Andrzeia Piotrkowczyka, Typo- 
grapM Krola. J. M. Roku Pańsk: 1612. 
w 4ce, k. nlb. 4, Btr. 66. 
Na odwr. tyt.: Do Czytelnika. Tu Skarga 
nazwany św. pam.: "Na końcn żywota 
Bwego Trzecie im to ZawBtyd
enie .osta- 
wił. acz nieco różne od pierwszych w . Skarga 
nazwany wi
c wyraźnie autorem. 
Na 2 k. nlb.: Przedmowa do w811yatkich, 
cbr2leścijan w Koronie PolskieJ. Tu mówi 
O bli8kości nauki Mahometa i Arjan. Mo-
		

/Bibliografia_28_156_0001.djvu

			160 


SKARGA 


SKARGA 


Bkorzewski kryje si
 pod kaptnr konfede- 
deracji. Polemh:uje s I'tlosk. na temat in- 
kwizycji hisBp. 
Cale to bowiem dziełko jest odpowied:ł:ią na 
pismo Moskorzewskiego "Zniesienie wto- 
rego zawstydzenia", a więc trypliką w spo- 
rze. juki mi'1dzy r. 1600 a 1612 toczyl 
się między Arjanami a Skarg:}. ObaCB 
tom XXII str. 591 oraz pod Smiglecki 
Marcin. Bellarmin, Wujek. Gurski, ŁaszCB. 
Rozdział wstępny p. t.: ."Jako :Mahomet uczył 
ewangeliey" ; »oczem w 12 rozdzialach 
przecbodzi artyknly arj ańskiej i tureckiej 
niewiernośl'i. Autor zestawia Alkorsn z pi- 
6mami Moskorzewskiego i starasil} wykać 
12 zasadniczych twierdzeli podobnych 
Zachodzi pytanie, czy Skarga jl'Bt autorem? 
Styl jest dnżo uboższy, równid zwraca 
uwagę erudycja w Alkoranie. Nie może 
ona jednak rozstrzygać. gdy:!: nie jest wy- 
kluczone, iż Skarga w pewnej chwili obe- 
znał Hil} z jakim' przekładem Alkoranu. 
Zresztą należy pllmiętać, iż już z XVI w. 
istnieje rękol.iśrnienllY traktat, zestawia- 
wiający naukI} Socyna z Alkoranem, pióra 
IIi er. BlIlińskiego (z roku 1595}. 'l'raktat 
ten - pozostający dotąd w rękopisie 
(z bibl. pe.tersb., obecnie Uniw. warsz.) 
opisu.je Bodnia\!: w Reform. w Polsce 1928 
nr. 20 str. HO. Kto wie czy traktat tel 
nie jeBt podstawI} i niniejszej polemiki' 
'l'akże i Kalwini od r. 1575 walczyli z Arja 
nami, wskazując Ija podobieństwo ich nauk 
z Alkoranem (ob. Btr. 99 pod Simler). 
Poważniej przeciwko autorstwu Skargi świad- 
czy Rwiadcctwo WielewiJ"zykłady naboinego męstwa (najprzód 
c?erpane z pisma św., potem z historji 
cbrześcijańskich. 
Z tego wydania przedrukewan6 w Kazania.ch 
przygodnych 1610. 
Przeklad neBki :II r. 1634. ob. ,od Sołdał. 
Wielewicki 11 113. - Otwinowski nr. 41. - 
.Tocber 6787 (z mylnI} dat!! 1608} - Pe- 
.1akowski "IV Sprawozd. gimn. zloczowllk. 
1913 i W Ksil}dze pamil!tkowej 1913. - 
Windakiewicz P. Skargll. 1925 str. 66. - 
Diedusz..1[ 273. - Janowski Politiczell. 
kajn diatelnost 1907. - Grabowski Skarga 
1913 str. 547 (zestawia to ?J dzielem Pos- 
sewina n soldato). 
N aśladowal to Starowolaki w Prawym ry- 
cerza, o Cze'A Bielak w "Studjach Btaro- 
poilIkich" (dla Iłriicknera) 1928. 
Czarn. - Mnz. Nar. (CzapBki) - Pełer.b. 
publ.
		

/Bibliografia_28_157_0001.djvu

			SKARGA 


- 


SKARGA 


1M 


ania 


_ Żołnierskie Nabożeństwo, To iest 
Nauki y Modlitwy, y Przykłady do 
tego stanu służące. Pieane od X. Piotra 
Skargi, Societatis Jesv. Teraz wtory 
raz przedrukowane. Za dozwoleniem 
starszych. W Krakowie. W Drukarniey 
Franciszka Oezarego, "Roku Pańskiego, 
1618. w 16ce, k. nIL. 2, str. 104. 
Paginacja jednakże bł!:dna, bo str. 70-89 
al! opuszczone, tak że właBciwie jest str. 84. 
Rozpoczyna pzzedmowa: Do Czytelnika; tu 
powiedziano. iż Skarga przed kilku laty 
wydal tę ksiljżecz
ę i przypisul betma'!olD 
Chodkiewiczowi i Zółkiewskiemu. Zaś Zół- 
kiewski toraz bedac Kanclerzem i Het- 
Jnanem W. Kor: B
oim lIskładem kazal 
przedrukować i dodał do tego pismo po- 
dobnej treBci: Bellstor ChristianuB. (Ob. 
w tomie XII pod Bembns). 
Żołn. Nauki id!! w tern wydaniu do str. 36. - 
Od str. 37-6£: Modlitwy. - Od str. 
65-95: Pobudki. 
Do niniejszego wydania doprawiane jest 
równocseśnie wydane drugie dziełko z na- 
pisem: 
Z Swazoriey Seneki, filozofa y in- 
nych niektorych anthorow. Zebral żołnierz 
jedeD w obozie pod Tatar!!yszczami, z mllż- 
Dych przykładów pobudkę do cnoty", o czem 
ob. pod Seneka w ł. XX VlI str. 881 Gest 
to praca Stan. Żółkiewskiego). 
Otwinowski nr. 63. - Jocber 8787. - Nie.- 
aiecki ID 719. 
:Bawor. - Chrept. - Czartor. - C!!etwert. - 
Jagie1ł. - Ossol. - Wara!!. uniw. - 
Wileńs. 
_ [Toż pod tyt.:] Żołnierz Ohrze- 
ściański nauką z Pisma św. y Oycow 
św. y przykłady y modlitwy pr!Zeciw 
nieprzyiaciołom Krzyża św. przez X. 
Piotra Skargę Soc. Jesu uzbroiony 
Roku 1618; a teraz zr;owu do druku 
podany w Poznaniu, w drukarni vVoy- 
ciecha Regulusa Młodniewicza, 1677. 
Nakładem Jerzego Naramowskiego, 
herbu Łodzia, Opata Koronowskieg o . 
w 8ce, str. 128 i k. nlb. 4. 
Jocher 6787. - Nies. 11 719 i lU 339. - 
Otwinowski nr. 74. 
Dzików - Krasiń. - Warsz. uniw. - 
Zamoj. 
_ Zolnierskie Nabożeństwo: to iest, 
nauki y modlitwy y przykłady do tego 
stanu służące. Pisane od X. Skargi, 
Societatis Jesu. A teraz znowu sumptem 
Nayiaśnieyszego Jana III, Kł"Ola Pol- 
skiego do druku podane. Roku P. 
MOCLXXXVIII. W Oliwie, Drukował 


dar- 


ej do 
. nim 
, Bo- 
Iwski 


lIie I 
ksrgi 
r rze- 
. wy- 
ojca. 
mial 


r. 


iest: 
, do 
iotra 
1iem 
io .s. 
mba. 
606. 


Stan. 
aiedz. 


ujęte 
Uwll- 
.ierza, 
piuć 
okojl1 

 cno- 
rzebie 
h. - 
, }lo- 
w).- 

 żoł- 
czem: 
iprzód 
irlorji 


Iniach 


iołdał. 
U.- 
- Pe- 
,owlIk. 
13. - 
66.- 
ticzel- 
,karga 
1 Pos- 


m ry' 
Btaro. łerab. 
nbl. 


Johann Jakob Textor, Factor. w 8ce, 
k. t., str. 135. (Antykwą). 
Na str. 119-133 dodano tn, jak w wy- 
daniu z r. 1618: Z Swa'loriey Seneki. 
filozofa. Na str. 133-135 Bo..arodzica. 
I w tym roku wyszedł w Oliwie Bembnsa: 
BeUator Chrietianul (obacz). 
Jocber 6787 d. - Otwinowaki nr. 75. 
Dzików - OB801. - PusI. - WarsZo nniw. 
_ Żołnierskie Nabożeń8two powo- 
laniu woyskowych ludzi właśnie słu- 
żące: dla wi
kszego 'Zaś onychże po- 
żytku z francuzkiego na polski ię1:yk 
przetłumaczo.ne, y z osobliwszym nauk 
y modlitw żołnierskich przydatkiem, 
ktore się z ksiąg W. X. Piotra Skargi, 
Societatia Jeau wyięły
 do druku po- 
dane. Roku 1748. W Wilnie, w dru- 
karni J. K. M. Akademicki
y Soc. Jesu. 
w 12ce, 9 k. nlb., str. 316 i 8 k. nlb. 
Regestru. 
Na odwrocie k. tyto herb Radziwiłłów. De- 
dykacja Januszowi iKarotowi Rad!!iwiłłom 
przez' wydawcę, podpisanego 1;. K. S. J. 
czyli M. Kurzenieckiego. - Zolniorakie 
nabożeństwo Skargi przeplatane jest mo- 
dlitwami, tłumaczonemi lO fr!lncuBkie
o. 
Na str. 176 Litania do świętyeh Rycerzy. 
Kończy Bogarodzica (bez wykładu). - Nauki 
Skargi ujęte vr formę pytań i odpowiedzi. 
Janocki Pol, lit.. I 61 i 67 przynosi wiado- 
moeć, Ee przerobiła w ten Bp06Ób i nzn- 
pełniła dziełko Skargi ł'r. Ursz. Radzi- 
wiłłowa. _ Obacz o teUl wydaniu tom 
XXVI Btr. 109. 
Jocher 6921, 6930. - Otwinowski nr. 93. 
OS501. 
_ Żołnierskie Nabożeństwo powo- 
łaniu woyskowych ludzi właśnie slu- 
żące; dll\ większego zaś onychze po- 
żytku z francuzkiego na polski ięzyk 
przet.łumaczone, Y z osobliwszym nauk 
y modlitw żołnierskich przydatkiem, 
ktore się z ksiąg W. X. Piotra Skargi 
Societatis Jesu wyięły, do druku po- 
dane. Roku 1759. W Wilnie, w dru- 
karni J. K. M. Akademickiey Societatis 
Jesn. w 12ce, k. 9, str. a14 i 8 k. 
Regestru. . 
Jest to przedruk edycji Radziwirtowej. Mój 
ojciec wspomniał to wydanie w t. :XX 
str. 405, a 'ylko przez błąd druku poło- 
żono tam datę 1754, zamiast 1759. 
OtwinowBki nr. 94. Czarno 
_ [Toż, p. t.:] Żołnierskie nauki 
y nabożeństwo, oraz reguły o powo-
		

/Bibliografia_28_158_0001.djvu

			j52 


SKARGA 


SKARGA 


laniu do stanu żołniertJkiego... przedru- 
kowane. Łowicz 1763. w 12ce, str. 104. 
Na str. 72-80 Litania iołniereka do świę- 
tych woyowników oraz modlitwy do BpO- 
wiedzi i komunii Bw. Ma to być przedruk 
z wydania Kazań przygodo 1610. 
Otwinowski nr. 95. Bib\. X. Polko 
- [Toż, p. t.:] Żołnierz Chrześciań- 
ski, czyli zabawy pobożności chrześci- 
jańskiey dla stanu żołnierskiego na 
widok podane. Roku P. 1789. Z po- 
zwoleniem Zwiel",whności. (Winieta). 
W drukarni uprzywilejowaney Sando. 
mierskiey. w J.2ce, str. 122 i 2 k. nlb. 
(spisu). . 
Dedykacja J. K. Chodkiewiczowi i St. Zół- 
kiewskif'mu jak w wyd. I. 
:Na str. 106 :Namowa do tolnierzy w samej 
potrzebie z dołączeniem pieśni Bogaro- 
dzico z wykładem (iii 
ywota !Iw. Woj- 
ciecha). 
Otwinowski nr. 101. 
W r. 1809 wyszedł prcedrnk Żołn. n.bot. 
w Połocku (ob. Bibl. XIX w.). 
Czartor. - Jagiel\. - Pawlik. - War8z. 
uniw. - Wiled. - Zamoj. - Zieliń. 
- [Toż (przekład czeski) pod tyt.:] 
Pobozny Soldat, to gest: naucenj, mo- 
dlitby prjkladowe soldatskemu ziwotu 
prjslussne. W polskem jazyku od cti- 
:bodneho kneze Petra Skargi, Towa- 
rysstwa Gdis80weho, sepsan : nynj 
w cZeskem wydano S dowolenjm 0- 
swjceneho a Neywywyssenegssiho Kni- 
zete Pana, Pana Arnossta Kardynala 
z Harrachu, Arcybiskupa PraZskeho 
etc. Wytla
n w Praze, Leta 1634. 
w 12ce, ok. 90 nlb. 
Przypisany Zdenkowi Lwowi Libs8teinskiemu 
Hrabi Kolowratowi przez Tom. Ignacego 
Placalil} (tłumacza). 
Otwinowski nr. 70. 
Norb. w Strahowie - Praski uniw. 
- Napomnienie od W. O. X. Piotra 
Skargi S. J. Nayiaśnieyszemu Włady- 
sławowi Królewiczowi, b
dącemu w ós- 
mym l
cie wieku. 
Ob. Zywoty Swil}tych (1603). 
- Obrona Synodu... ob. Synod 
Brzeski (1597). 
- Opisanie i oborona sobora rus- 
kogo Berestejskogo w roku 1596. mie- 
siecia Oktebra, pristojne od starszich 
ugromażonogo. [Ornament taki sam jak 
na drukach Pinczowskicb np. SilwiuBa 


Orati?]. W Wilnie. Roku Bożego na- 
rożema 1597. w 4ce, k. 3 nlb, kart 
znaczonych bukwami 60. 
'l'ytuł w ramce. Po tytole na 2 k. pro:edBJowa. 
Jest to przekład "Synodu Brzeskiego" (ob.). 
Przedruk w Pam. polem. liter. III. 
C. Studziński w Pam. liter. 1906 Btr. 510 
oraz Rozpr. Akad. Um. (filol.) XXVIII 
str. 69. (Wedle niego dnmac.-:em i wy- 
dawcą byl H. Pociej). - SkarabanowicL 
Apokrisis 
'i1areta. - Grabowski Skarga.- 
Tretiak Skarga 1912 str. 173. - Otwi- 
nowski nr. 22. Uibl. pub\. Wileń. 
- Pobudek (Pj
ć)... ob. Kazania 
przygodne. 
- Pobudki do modlitwy cztm:dziesto- 
godzinney (1600)... ob. Kazania przy- 
godne. 
- Pobudki ku cnocie... ob. Czytania. 
- Pobudki do modl. Czasu wojny... 
ob. Kazania przygodne. 
- Pokłon Panv Bogv Zastępow, 
Za. zwyćięstwo Inflandskie, nad Oaro- 
lusem Xiązęćiem Sudermańskim, dane 
od Pana Boga w dzień S. Stani sJ awa, 
21. dnia Septembra, Roku Pań: 1605. 
mid Rigą v Kircholmu, za szczęśćiem 
KroM. I. M. Y sprawą Hetmami na- 
wyższego W. X. Litewskiego, Pana 
Oarola Ohodkiewicza. Na ktory czy- 
nione iest Kazanie przy obecnośći Kro)a 
J. M. w Niedzielę, 16. dńia Octobra, 
w Krakowie na Zamku, y powtorzone 
w drugą idliCą Niedzielę, od X. Piotra 
Skargi, Societatis lesv. Przydane iest 
Dziękowanie za zwyćięstwo Multańskie, 
przed piąćią lat od Pana Bo
a dane, 
aby się pamiątka iego y wdzięczność 
ku dobroći Boskiey nad tym Krolestwem 
wznawiała. W Krakowie. W Drukar- 
niey Andrzeja Piotrkowczyka. Roku 
PaD ski ego, 1605. w 4ce, kart nlb. 15 
(sygn. D g ). 
W tern wydaniu pro:ewa1;na część tytułu 
drukowana knrsywą lacidlk/!. 
Na początku wyka2.nje nieszczęścia wywo- 
lane wojnami. Wspomina o prześladowa- 
niacb katolików przez Szweda. Podnosi 
wielkość zwycil}stwa. Wypomina grzecby 
królestwa, niedbalBtwo, zaślepienie na sej- 
macb, up6r ludzi mlodych. 
Od k. C: Dziękowanie kościelne za zwy_ 
cięstwo multańskie (bez osobnego tytułu). 
Pierwsze kazanie aajmDje wiec k. 7. drugie 
r6wnid k. 7. . 


Za 
lm 
w 
tel 
ch 
Da 
P2 
kt 
no 
dr 
y 
oa 
Sl 
kt 
R, 


P 
II 
n 
e' 
IJ: 
il 
k 
F 
1
		

/Bibliografia_28_159_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


153 


Otwinowski nr. 55 (podaje k. 7). - Gra- 
bowBki Skarga. litr. ół:2. 
Dawor. - Czapak. (M. N.) - Czarnec. - 
Czartor. . - Ossol. - Petersb. pob\. - 
Zamoj. 
_ Pokłon Panu Bogv Zastępow, 
Za zwycięstwo Infłantskie nad Oaro- 
lusem Sudermańskim Xi'1zęćiem, dane 
w dźień S. Stanisława 27 dnia Sep- 
tembra J Roku 1605. nad Rygą v Kir- 
cholmu, za. szczęśliwą sprawą Hetmami 
nawyższego W. X. Litewskiego J. Mći 
Pana Jana Carolusa Chodkiewicźa. Na 
ktory CŻynione iest.Kazanie przy obec- 
nosci Kroi! J. -Mśći w Niedźielę 16. 
dnia Octobra. w Krakowie na Zamku, 
y powtorzone w drugą idącą Niedźielę, 
od Kaznodzieię KroIli J. :Mo X. Piotra 
Skargi Soc. Jesv. Wydane od iednego 
ktory był na tym Kazaniu. w Wilnie. 
Roku Pańskiego 1605. w 4ce, kart 11, 
Druk tytnlo przewa
nie gotykiem. - 'l'otaj 
brak "Dził.:kowania". 
Przedrnki z r. 1610 i 17S8 ob. pod "Kaz. 
pr!lóyg.... - W r. 1809 wYBzedł przedrok 
w Potocku. 
OtwinowBki nr. 86. 
llibl. król. w Sztok. - OS501. - Wileń. 
_ Proba Zakonu Societatis lesv. 
Pisana od X. Piotra Skargi Societatis 
lesv. Z .poruczenia starszych. Probasti 
nos Deus, igne nos examinasti, sicut 
examinatur argentum. Psal: 65. Igne 
me examinasti, & non e
t inuenta in me 
iniquitas. PBal: 16. W Krakowie, W Dru.. 
kami A.ndrzeia Piotrkowczyka, Roku 
Pańskiego, 1607. w 8ce, k. nlb. 5, str. 
124 i k. 2. . 
Rozpoczyna przedmowa (5 Btron): Zasmvco- 
Dym synom koronnym. - Tu mówi, 
e 
jcat to przeróbka dziełka. "Na arty,kul" 
(obacz). Datowana w Krakowie-w W. Srodl} 
1607. poczem Regestr tych Ksil!zek. . 
Dziełko dzieli Bil}. na 4 cZł.:ici czyli próby. 
Skarga opiluje w nich rozw6j Towarzy- 
stwa Jezusowego,. pożytki w usludze Ko- 
'ciola i Polski, potwarz
 i przeMadowania 
od nieprzyjaci6ł, męczeństwa doznane. 
Mówi o Anglji, Wenecji, Flandrji, Francji, 
NiemcaclI, ale duzo i o Polsce. Na Btr. 45 
Jnówi o wplywie jezoitów: Pomni
 ił 
w radzie PaóBkiej u nas dwu katolików 
ledwie było znalei;ć, daiś \/o laBki Bo
eJ. 
ledwie w niej kilku heretyków upatrujem. 
Na Litwie wiara katolicka konała, a aaii 
kwitnie. Kończy (str. n8): Zawknienie 
" upomnieniem kapłańskim zwłl1lizcza do 


katolików (gdzie wysławia karność, po. 
bowość, szkoły zakonu). 
Przedruk z r. 1610 i 1738 obacł\ pod "Kaz. 
przyg.
. - W roku 1814 przedrukowanu 
\V dzielko pt. "Obrona Jezuitów" wraz. 
z "Na artykuł..... (a pl'l/oedm. Woronicza). 
Wiszn. VIIl 240-1. - Jocher 9298. - 
Otwinowski nr. 45 i 110. - Berga Un 
predicateur str. 257. - Grabowski Skarga. 
1913 Btr. 574. - Janowski Polit. Dieja- 
teluost 1907. 
Bawor. - Czartor. - Dzików - JagieU. - 
O&sol. - Wanz. uniw. - 'Vileńs. - 
Zamoj. 
_ Proces Konfederaciey. [Winieta]. 
Roku PańaJ,dego, 1595. w 4ce, kart 
20 nlb. (sygn. A-Eiii). (Druk gocki). 
Z drnkarni Łazarza w Krakowie. 
Na odwr. - k. t; cytat laciński z Bezy, vii któ- 
rym tolerancję panująCą w Polsce i Siedm. 
nazywa "diabolica" i stwierdza, 
e poza 
PolBk!} ni.ewa nigdzie tolerancji religijnej. 
UBtęp ten przytacza Skluga równiei w ka. 
zanio na ó niedz. po S Królach. 
Dzielo jeat dalszym ciągiem polemiki Z ró
uo- 
wiercami wywolanej pismem Skargi; Upo- 
miuanie do ewaugelików 1592, o którem 
nitej. 
Dzieli Bi
 ono na ł cZ!:Bci. CZ!}ŚĆ la: o wol- 
ności na takI} odmianci koiciołów. Cz!:sć 2a: 
o penowaniu (sic) abo karanio o religYl! 
i falszywych prorokach. Część Sa: co za. 
pokój jest, którym Bil} konfederacya ta 
pokrywa. CZI}ŚĆ 411.: o szkodach i utratach, 
ktore herezye ChrzeBciaństwo i policjom 
abo rzeczom IlosP' przynoszq. - Kończy: 
Zamknienie do katolik6w. 
Skarga zwalcza konfederację Warszawsk, 
li r. 1573, której ponowienia domagali si
 
różoQwiercy. W \/owiązku z tem stoi "Pod- 
pora" ob. w t. :XXIV str. 414 - i cały 
ssereg innych wlpomnianych tam broszur 
(Rozmowa, Konfederacja). - Przeciw temu 
ogłosili ewangelicy odpowiedź: Obrona 
prr;eciw Processowi Confoederacyey... ob. 
tom XXIII litr. 229. (NaIdy sprostować 
podanI!- tam dat!} 1074. Obrona wyszla 
w r. 1595, skoro mówi: "malo nie 20 lat 
temo Confederacya powstała"). Być mde, 
że. "Obrona" wyszła z pod pióra Orz. 
!ol Zarnowca. 
Bękopi'mienny traktat polomi
zny Hier. Ba- 
lińskiego przeciw konf. warsz. z okazji 
zburzenia .zborn, a więc analogiczny do 
dziełka Skargi, opisuje Bodniak w Ref, 
w Polsce 1928 nr. 20 litr. 110. 
Odpowiedź Glicznera (Apelacja która} sill po- 
. piera Obrona 1598) ob. wt.XVIlBtr.166.- 
Por. Emporinua. 
Friese III 29. - Jochef 9771. - Nies. 
lU 719. - Maciej. III 47. - Wierzb. II 
t8tł. ..,.. Wielew. III 200. - Grabowski 
Skarga. 1913. /itr, S94. Rembowski Kon- 
20
		

/Bibliografia_28_160_0001.djvu

			1M 


SKARGA 


SKARGA 


fea. i rokosz (1906) str. III i nąst, _ 
Dziea. II 101. - Sobieski Nienawiść tlu- 
mów str. 185 i 90. - VOIker Protestant. 
1910 litr. 86. - O
winOW!ikj nr. 16. _ 
Por. te! literaturę zaraz ni!ej podan,!. 
Czarno - Czartor. - Czetwert. - Dzik6w _ 
Gdańs
a miej. - Jagiell. - Kórnik _ 
Oslol. - Toruń. - Warsl. oniw. _ 
Zamoj. 
- Proces na Konfoederacil}, Z po- 
prawił Y odpraWił przećiwnika. ktory 
sie ozwał ganiąc \vywody przeciw tey 
Konr: ktoremi się ona słusznie vmarza. 
[Winieta]. Roku Pańskiego 1596. w 4ce, 
k. tyto i str. '10 (sygn. A-liii). 
W odpowiedzi na powYJej wspomnianI! 
"Obronę" wydal Skarga niniejsza replikI}. 
Jest ona powtórllem wydalliem poprzed- 
niego dziela. Pierwsza cz!:ść i c.warta nie 
sI! przerobione. Tylko CII
Ć druga i trzecia 
1i
 rOZSzerzone. 
Przeciw temu pismu wydali rójnowiercy try- 
p lik 41 z napisem: Obrona powtorzona Con- 
foederacye i Processu... o cllem obacz tom 
XXIII str. 229. . 
Obok tej try'pliki polskiej istnieje i inna 
łacińska. pióra KlemenBa Polusa pt. Hi., 
storia Conf. Polon. Debreceni 1696 (wla- 
ściwie w Wilnio). Obacz t. XXIV str. ł69; 
egzemplarz :nie jest znany. 
DalBzym cil;łgiem teJże polemiki jest "Dis- 
curs" Skargi, będęcy przeróbkI} Procesu, 
oraz wywolane nim "Responsy". (o clI:em 
ob. tom XXVI Btr. 267 i 269). Cala ta 
polemika o KonCed. nie doczekala si9 wy- 
czerpuj,!cej monografji. 
Edycja z dat'! 1578 nie istnieje. Bywa tak 
cytowana, co pochodzi stąd, H: na egz. 
Branic. dopisano na tytole brędnie dat
. 
1673. - Równie! nie istnieje edycja 1676. 
"Przedruki z r. 1600. 1610. 1788 obacz pod 
Kazania przygodne. 
"Fńese Beitrl1ge II 69. - RembowBki I. C. 
(rozr6!nia. mylnie dwie edycje "Proceen 
na konfed." i raz cytuje blędnie "prze- 
ciwko tey KonCed." zamiast "przeciw")._ 
SobieBki I. c. - Maciej. PiBro. III 47. _ 
ŁnkaBzewicz Hist. br. czesko litr. 120. _ 
Jocher 9776 a. - Nies. (I ed.) III 719.- 
Wierzb. II 1832. - OtwinoWBki nr. 18. _ 
Berga Un predicateur Btr. 237. - Sas 
Skarga tnrbator@m 1913. 
Dziednsz. - Gdaós. miejs. - Kórnik _ 
09sol. - Pawlik. - Syood. wileńs. _ 
Warsz. uniw. 
- Processva Svpplicationvm, pro 
ioelici successu belIi Liuonici. Ad man- 
datom Illustr ID1 ae Reverend ID1 Domini, 
Domini Stanislai Karnkowski, Dei gra- 
tia Archiepiscopi Gnesnensis, Legati 
nati, Re
ni Poloniae Primatis. ac primi 


Principis, etc. per uniuersaB Regui Pro- 
uinciarum Ecclesias indictus & publi- 
candus. Anno Domini, 1601. Oracoviae, 
in Officina Typographica Andreae Pe- 
tricovii. roI., kart 11,. 
Na k. 2giej rozpoczYBa Aię odezwa Karn- 
kowAkiego z Łowicza 27 Apr. 1601, gdzie 
pisze, te rozsyla kaznodziejom na wzór 
exhortationes ex cnjusdam pii viri libro 
excerptas. (Ma na myśli Kazania pr
yg. 
S1targi 16001. Potem na 2 k.: Do Zol- 
nierz6w, y w earneypotrzebie. (Rozpoczyna 
Bię: Idziem w imię pańskie do tej podugi...; 
kończy się: Brogoslal' wam Pan B6g 
a przypraw ręce do boio i palce wasr;e 
do wojnJ'). - Na k. 3ciej: Odpis kazania 
abo pobudki do modlitwy .cZIlSU woyny, 
. przes iednego theoJoga napisime, potrzebie 
teraźnieyszey sll1
ce. - Ob. tom XXV 
str. 254 (gdzie podano mylnie k. 4). 
GrabowBki P. Skarga 1913 str. 524. 
Czartor. (f rag.) - Jagiell. - Os.oJ. 
Przestrodze (O) Darod6w rus- 
kich... ob. Kazania przygodne (1600). 
- Przestrogli ku naprawie obycza- 
jow... ob. Wzywanie (1688). 
- Przestroga do Katolików o za- 
chowaniu się z Heretykami... ob. Ka- 
zania przygodne (1600). . 
- Rzeczach (O) ostatecznych (o śmier. 
ci,. o sądzie, o mękach, o chwale)... ob. 
Kazania przygodne (1600). 
- O rządzie y iedności (1590)... ob. 
Jedności (O). 
- Skarga wzbudzony... ob. Wzy- 
wanie do pokuty. 
- Soldat (Pobożny) to gest naucenj, 
modliłby, ptjkladowe soldatskemu zi- 
wotu prjslusne (1634)... ob. Nabożeństwo. 
- Synod Brzeski. [Winieta]. W Kra- 
kowie: W Drnkarniey Andrzeia Piotr- 
kowczyka, 1597. w Sce, kart nlb. 27 
(aygn. A-Giij). 
Sił z tego samero roku dwa różne odbicia. 
RUnice między niemi są D/lstępnjące: 
1) Rótne ramki na tytule (w wydanio I 
ramka o brroegach złożonych z c.lrobniut- 
kich niby listeczków, w wyd. II o brze- 
gach z prostej linji), 2) W wyrlanill I 
wiersz drugi tytołn: Brze, w wyda.uin II: 
Brze-. 3) Ró!ne winiety. 4) Uklad czcio- 
nek nieco odmienny. 6) W wyd. l Bygn. Dii 
sam. Cii. Hóżnice sa wiec minimalne. Za 
pewnI} dsielko rozes
ło 
ię szybko i wyma- 
gało nowej edycji. Edycje te 81} u Czart. 
Na karcie 2 i 3: Przedmowa. Kartn 3cia v. 
zaczyna Bię od wyrazów: Namowa Po- 
srów Krola J. M. do oddzielonych w Brze-
		

/Bibliografia_28_161_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


Hi!> 


iicia, którzy S;rnod S. rouywać chcieli. - 
Samo dzieło składa sie II dwóch czeiici. 
W pie
wszej części opi;uje przebieg' IIY- 
nodn a kończy "listem nniey". W częici II 
zat,tułowanej "Obrona Synodu BrzQskiego" 
(sygn. CI-G.I w 12 rozdziałach zwalcza 
zarzuty czynione Synodowi przez Nikifora, 
Balabana, KopysfyńBkiego. Na końca mówi 
o "potwarJli&ch". 
Dziełko to Btato liiI.! punktem wyjścia at.. 
bardzo o!ywionej polemiki. I tak odpo- 
wiada na nie "Ekthesis", o którem 
obacz tom XVI 31. - O polemice Arja- 
nina-Brońskiego (Phih,leta) po polBku i po 
rUlku ob. tom XIII etr. 360 (Apokrisis 
1591). - Brońskiemu odpowiadał znowo. 
A,rcudiusa (pociej) w dziele pt. AntirrhesiB 
(ob. tom XII 20
)
 
O dziełko. KOPYllteńskiego ob. pod Zawit- 
niewic15. 
O przekładzie l'ocieja ob. Studziński w Roz(lr. 
A. U. (6101.) XLVIII - oraz wyłej pod 
"Opisanie i Oborona". 
O ksil!tce Bmotryckiego (Trenv8 albo La- 
ment 1610) etoja.cej z tem w zwil!aku ob. 
pod Smotrycki - a nitej obacz odpowied:f; 
Skargi Smotryckiemu (Na treny 1610). 
KBia.tka o synodaie była kilkakrotnie prze- 
drnkowanll. Obacz przedrnki pod Kazania 
przygodne (1600; 1610, 1738). 
W r. 1874, wyszedł prsedrnk w Poznaniu; 
w r. 1885 w Krakowie. Rosjanie pne- 
druko.....ali w r. 1882 w t. VII Istoricz. 
Bibl. (ale llie wedle pierwodruku) i w r. 
1903 w Pam. polem. liter. III Btr. t83 
(wraz z przekładem białoruskim Pocieja). 
JQcher 7989, 7510 (ma format 8vo). - KraIZ. 
Wilnu IV (podaje jako autora Śmiglec- 
kiego i jako arnk wileński). - Niesiecki 
III 719.. - Wiszn. VIII 292. - Wierz- 
bowski II 1853. - Tretiak P. Skarga 
1912 Btr. 173. - Skarabanowicz Apokri- 
siB. _ Jauowski Polit. diejatelnoBt. - Li- 
kowski Unia 1906. - PeleBz Gsschichte. - 
BrUckner w Kwart. hiet. 1896 etr. 590. - 
Grabowski Skarga 1913. - -OtwinowIlki 
nr. 19 i 20. 
Czapski (M. N.) - Czarn. - Czartor. - 
Dzików - G10gier - Gdańs. miej. - 
Kórnik - Krasiń. - OBBOI. - Szgmbek - 
Tornń. - Wileń. .- Zamoj. 
_ Na Tbreny Y Lament Theopbila. 
Orthologa, Do Ruśi Gręckiego Na:bo 
żeństwa, Przestrog;a X. Piotra Skargi 
Societatis lesv. {Tu winieta: maskaron 
wśród splecionych dwóch rogów obfi- 
tości]. W Krakowie, w Drukarni An- 
drzeia Piotrkowczyka, Krola I. M. Ty- 
pognipha. 1610. w 400, k. nlb. 8, str. 117 
(właściwie 115). 
Prllypis na dwu k. Benedyktowi Woynie, 
biBko Wile6skiemu, datowany w Wilnie 


1 Septem. 1610. Tu mówi, że cerkiew 
w Wilnie "jest rozdwojona na część stojlicą 
przy powea. kościele i przy cerkwi Nale- 
wajkowskiej. Z tej ostatniej cerkwi wy- 
szło piBani e Orthologa. Pod koniec pociesza 
biskul,a po klęsce potaru, kt6ry 1 lipca 
zniszczył miasto, katedrę i wszystkie bu- 
dynki bisknpie. 
Na 3ej karcie: Do czytelnika pobot.nego, 
a zwłaszcza do Rusi uiezberetYCllalycb 
greckiego y ruskiego naboieństwa. 'l'utaj 
odsyła Orthologa do awoich pism o unji, 
kt6re pprzeszłego roku w druku si
 Kra- 
kowskim mięaay Kazańmi przygodnemi 
odnowily". Nazywa go pKrzywologiem". 
Wreszcie idzie Rejestr części i rozdział6w. 
Samo dllieto jest odpowiedzi!} Smotryckiemo. 
na jego .. Threnos albo Lameut". Składa 
się ono z 3 cz
ści. W cz. I omawia Skarga 
--. powody, kt6re Smotryckiego akroniły do 
Thren6w: lament jego obłudny; miałby 
nad czem zawodzić żale. ale nie nad 
Cerkwi!}. Jest on wysłannikiem protestan- 
t6w, a nie przedBtawicielem cerkwi. Za- 
patrywanie jego na kościół i n
dy ko- 
'cielne r6żne od zl\sad Cerkiewnych. - 
W cz. II zbija zarlluty na papiety i na 
kOBci6ł katolicki. Cz. III zawiera obrone 
nauki kOBoiota kato}ickiego w kwestji po: 
ćbodzenia Ducha BW, używania chleba 
przaśnego, przyjmowania Sakramentu pod 
jednI} postncili. czy'ca i wzywania Świę- 
tych. W rozdz. 12 zamieszczony list Me- 
tropolity Kijowskiego Hipacego Pocieja 
w sprawie Krzywologa i Cerkwi "Nale- 
waykowskiey". W rozdz. 13 umieszczony 
list Cyryla Lukarisa. posla do Polski 
\'f r. 1601 od Patrjarchów Konstantyno- 
polskiego i Aleksaudryjskiego w jęllV ku 
łacińllkim i w tłumaczeniu polskiem Skargi. 
Na Btr. 2 powotuje się na pismo patr. Jere- 
miasza. "który tu wśród naB przemiesz- 
kiwał", wystosowane do Niemc6w bere- 
tyków. (Zapewne to piBmo, o którem tom 
XVIII str. 533 z r. 1584,?). - Na str. 17 
mówi o tem pit. pod jednym najlepszyrzl}d-. 
Na tę Bamą ksi
żkt} ('l'renos) odpowiedzial 
Smotryckiema MorochowBki (Paregoria 
1612). o Cllem ob. w tomie XXlI str. 568. 
Wiei ew. III 27. - Jocher :)461. - Wiszn. 
VIII Btr. 320. - Otwinowski nr. &7. - 
Briickner w Kwart. hist. 1896 str. 612. - 
Janowski Polit. diejat. 1907. - Studziński 
w Kwart. hist. 1898 str. 168 (charakte- 
ryzuje to dzieło Skarlri njemnie). - 'l'retiak 
Skarga 1912 str. 2ó2 i 322. - Likowski 
Unia brzeska 1906. 
Akad. - Akad. petersb. - Czapski (M. N.) - 
Czarno - Czartor. - l)rohob. - Jez. 
w Krak. - Ossol. - Ostrowo w Ujeidzie - 
Pawlik. - Petersb. - Waraz. aniw. - 
Wileń. - Zamoj. - Zieliń. 
Vpominanie do Ewanyelikow 
y do wszystkich apolem nie Katholikow
		

/Bibliografia_28_162_0001.djvu

			166 


SKARGA 


SKARGA 


Iż o skażenie Zborow Krakowskich 
gniewać sit', y nic nowego y burzIl- 
\Vego zaczynać niemaią. [Tu winieta 
przedstawiająca maskaron wśród ozdób]. 
W Krakowie, W Architypograph: Króla 
JO M. y Ko
ćieln
y, Lazarzow
y. Roku 
Pańakiego 1592. w 4ce; str. 88. 
Dziełko wywołane I,rzez zburzenie zboru 
przy nI. św. Jana w maju 1691. Skarga 
broni zdanilt, że Konfederacja z r. 1573 
nie została przez to zburzenie naruszona, 
a zresztą nie przyznaje Konfederacji zna- 
cZf!nia. Wykazuje. że jej "rady duchowno" 
nie podpisały, tylko jeden duchowny wy- 
Btraszony. Uwsźa ją za przeciwną policji 
(uBtrojowi) Rzeczyp. i za przech
n
 rozu- 
mowi i dobrym obyczajom. Ta jego po- 
lemika z Konfederacją wywołała nieba- 
Wem potrzebę uzasadnienia jej w dalszem 
pisemku Skargi: Proces U:onfed., o którem 
wytej. 
Na str. 40 omawia spuBtoszenie kOAciołó'lO" 
katol. przez heretyki (w samym bisk. wiJ. 
mieli zabrać 600 kościołów katol.). Zwalcza 
Ilasadę, że pan może czynić z plebanem 
co zechce. Stara się zbagatelizować kwestję 
burzenia zboru wobec szkód" moralnych, 
jakie państwo przez beretyki ponosi. _ 
Od str. 61: Przestroga do Katolików, o za- 
chowllniu się z heretyki. Wzywa do znie- 
sienia Konfed. "j wyclJwala 1"UahliwOBÓ 
r6żnowierców l 
W tymże samym roku wyszlo w Poznaniu 
drngie wydanie opisane poniżej (bez wai- 
ni ej szych .zmian ?). N'atomiast przedruko- 
wując tę pracę w Kaz. osakram. 1600 
oraz w Kazaniach przyg. w r. 1610 pod- 
dal Skarga dzielko to rewizji. Pocz
tek 
j ustl)PY _końcowe pozostawił; ale kiedy 
w wydaniu z r. 1692, nacisk połotyl ua 
walkę przeciw konfedoracji, to w wydaniu 
z r. 1600, na pierwszym planie występuje 
Bprawa rozwalonego Brogu w Krakowie. 
Dalsze wydania są w Krak. 1691 i w Wil- 
nie 1738 (w Kaz. przyg.) - oba przy- 
noszl} tekBt z r. 1600. 
Replikę ze strony ró!uowierców obacz pod: 
Reapons w pOl1wcz'! dany... (tom XXVI 
Btr. 256), a na ten znów "respons" du- 
plik,! jest pismo Skargi "Proces" z r.1595. 
Prawdopodobnym antorem "Responsu" 
jest BroniewBki. 
Niesiecki III str. 718. - Bock I 655. _ 
Jocher 9768. - Wierzb. II 1757. - Otwi- 
nowski nr. :13. - Bandtkie 1169. - Brown 
.tr. 375 (daje mylnie datę 1612). - Łn- 
kaszewicz KOBc. br. czeskich 139, Ołlraz 
Pozn. II 58, oraz Wiadom. o dY8sydent. 
str. 107. - Windakiewics P. Skarga 1925 
litr. ił, Btr. 181 i paesim. - BerIra Un 
pr
dicatear Btr. 231. - Grabowski Skarp 


....,-- 


1913 str. 371. - Janowski Polit. dieja- 
te1nost 1907. 
Czapski - Czartar. - Gdańska miejs. _ 
Kórnik - Krasińs. - OSBol. - Synod. 
ew. Wił. - Szembek - Uniw. 1wow. _ 
Warsz. nniw. - Zamoj. 
- Vpominanie 00 Evvangelikovv,. 
y do wszystkic.h s,polem nie Katboli- 
kovv, Iż o skażenie Zborow KRakow- 
skich gniewać się, y nic nowego y burz- 
liwego zacżynlić niemaiq. [Winieta z or- 
namentu roślinnego]. W Poznaniv, 
V Wdowy y Dźiedźicow Jana Wol- 
raM, Roku Pańskiego M.D.XOII (1592),. 
w 4ce, str. 88 (sygn. A-L). 
Jocher III 9769. - Wierzb. III 2902. _ 
Wojciecboweka Z dziejów ksiątki 1927 
nr. 8
 - Otwinowski nr. 14. 
Celiński - Czartor. - Kórnik - Ossol. _ 
Szembek - Waraz. uni w , - Zamoj. 
- Ustanowienie Bractwa Miłosier- 
dzia po Parafiach w Dyecezyi Płockiey. 
w Warszawie 1777. w drukarni Nadw. 
J. K. Mci. W 800, k. 1, str. 77 i str. 280. 
Zaczyna okólnik :Mich. .Jerz. Poniatowskiego 
Bisk. do str. 77 poczem kazania Skargi 
od 1-274 (i Czytania) - oraz List nun- 
cjusza Jana And. Archetti od Btr.276-280. 
Ob. Bractwo. 
.Tocher -7793b. - Otwiuowski nr. 97. 
Wedle notaty ręk
 mego ojca, ale bez po- 
dania bibljoteki (może X. Polkowslriego?). 
- Ustanowienie Bractwa miłosier- 
dzia po parafiach w dyecezyi Krakow- 
skiey, W Krakowie, drukarni Szkoły 
Główney Koronney Roku Pańskiego- 
1784. w8ce, str. 63 i 243. 
Z liBtem pasterskim księcia biskupa M. J_ 
Poniatowskiego na str. 1- 63, datowanym 
w Krakowie 1 lipca 1784. Poczem na 
str. 1-106 pięć kaKań Skargi o miło- 
sierdziu, a od Btr. 106-243 Czytania. 
Bractwa Miłosierdzia, 
Ob. Bractwo. 
OtwinowBki nr. 99. - Jocber 7793 c. 
Czartor . - Jag. - OssoJ. - Wileń. _ Zieliń. 
- Ustanowienie Bractwa miłosier- 
dzia po parafiach w arcydyeoozyi Gnieź- 
nieńskiey. W Łowiczu w drukarni na- 
dworney J. O. X. Prymasa. Roku Pań- 
skiego 1786. w 8ce, str. 310. 
Z listem pasterskim ksil)cia biskupa Krakow- 
skiego M. J. Poniatowskiego z dnia 1 lipca 
1786. Od str. 67 pięć kazań Skargi o miło- 
eierdziu i Czytania Bractwa milosierdzia. 
Ob. Bractwo. 
DsiedoBz. II 8tr. 47. - Otwinowski nr. 100. 
CzarwJ'. 


(J 
F 


n 


z 


:) 
.u 


"V 
11 
{ 
I 
] 
ł
		

/Bibliografia_28_163_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


157 


w śiadane na W oynę Kazanie, 
Gi\y Niezwyćiężony y Bogu mHy KroI 
Polski y Szwedzki, Zygmvnt III. Pan 
mi.s? Miło: na konia. swego do mant 
z woyskiem wśiadM miał. Ozynione od 
X. Piotra Skargi Societatis Iesv, Kśzno- 
.dzieie tegoż KroIa. I. M. w Wilnie 
w Niedziele po Narodzeniu przeczystey 
Matki Bożey. Roku Pańskiego, 1601. 
{Tu winieta]. W Krakovvie: W Dru- 
karni Andrzeja. Piotrkowcz,yka Roku 
Pańskiego, 1602. w 4ce, str. 27. (Druk 
gocki). 
Na odwrocie k. tyto "Do czytelnika sprzy- 
iaznego". 'I'u Skarga opowiada, iż jeden 
minister heretycki w Szczecinie (Cramer) 
dostał przez Bwego "confoederatl1." wypis 
sfałszowany tego kazania, pn:elośony na 
niemieckie. "Mianować si
 po tym mołe 
moj slncbacz i tłomacz, Bo sil} iego wypiB 
a cień mego kazania. w Torunin zjawił 
i tam się rozpisowar a doszło eię to, kto 
tam tuki z Torunia na ten czas w \Vilnie 
byl a słowa jego, któremi moje kazanie 
szpeci, BI,!ską go polszczyzną wydają". 
(Widocznie słuchał kazania, ,!pisal tekBt 
i przesłał go CraUlerowi jakiś Sl,!zak, ba- 
wil}cy w Toruniu). Cramer zaś kazal ka- 
zanie po niem. wydrukować (ob. wyżej: 
HauptfragB). Kazanie to mial Skarga 
w Wilnie 9 sept. 1601. Na atr. 14 za. 
l'lC za na dowód autentyczności obecnego 
tekRtu Bwego podpisy dostojników, którzy 
byli o\)ecni na kazaniu. a potwierdzają 
prawdziw(JBć tekstn. 
-Od Btr. 11>-21 idzie "Kazanie poszpecone" 
tj. tekat Cramera. Na początku jego za- 
mieazcza Skarga lajanie owego ministra, 
który "nbo w gospodzie abo w Torunin 
pisał Bwoiemi nie memi słowy". Glossy 
nR marginesach dodane przez SkargI.: pro- 
stują fałsze. - Od str. 22: Do wykla- 
dacza y glossatora Kazania mego Daniela 
Kramera Ministra w Szczecinie. Zaczyna 
się: Ty do mnic po Niemiecku, a ia do 
ciebie po polsku. Szukaj sobie przckla- 
dacza jakom i ja szukał... 
"Pismo Cramera ob. wy
e.i pod Hauptfrage. 
W obronie Skargi wystąpił Fryd. Bartsch 
(Jesuitenspiegel 1603). 
Przedrukowane w Kaz. przyg. (1610, 1738) 
oraz w r. 1809 w Połocku. 
Kraszew/Jki Wilno IV str. 30 - 2 i 1>8. - 
Wielewicki III (Contio contra Crllme- 
rum). - Otwinowski nr. 29. - Winda- 
kiewicz (1925) str. 84. - Grabowski Skarga 
str. 526. 
.Akad. petersb. - Bawor. - Bib\. w Streng- 
Ilnss - Czartor. - Dziednsz. - Osso!. - 
Toruńs. - Warsz. nniw. - Wileń. - 
Zamoj. 


DzieBięć wywodow dla ktorych 
Edmundus Kampianus, z Londynu, Soc. 
Jesu, wszystkie heretiki, co nauczeńsze 
w Angliey na dysputatilł okolo wiary 
wyzwał tWilno 1584)... obacz Oampia- 
nus (w tomie XIV stt.. 33). 
_ Wzywanie do Pokvty Obywa- 
telow Korony PoIskiey, y W. Kśięstwa. 
Litewskiego. Przez X. Piotra Skarge 
Societatis Jesv. Loquar aduersus gen- 
tem, & aducrsus regnum, vt eradicem. 
& destruam, & disperdam ilIua. Si poe- 
nitentiam egerit gens iIla a malo 8UO, 
quod locutus sum aduersus eam, agam 
& t'go poenitentiam Buper roalo, quod 
cogitalli vt facerem ei Jeremiae 18. 
W Krakowie, W Drukarni Andrzeia 
Piotrkowczyka, Typogra.pha KroM. I. M. 
Roku P. 1610. w 4ce, k. nlb. 2 i str. 32. 
Rozpoczyna przedmowa dat. w kwietnin 1610. 
Tn mówi, łe napisar to dziełko na proBbl} 
Fryd. Barseinsa. Bartsch towarzyszyl woj- 
Bku polskiemu pod Smoleńsk, i tam padł 
ofiarą zarazy 21listop. 1609 r. Część listu 
jego pisanego z Orszy 4 września 1609 r. 
przytacza Skarga w przedmowie. Bartach 
radzi aby" wyprasować kila tysięcy egzem- 
plarzów, do czego pomoże Btarajllc ai,! 
o jalmdnę". 
Część I skrada sił:: II 9 rozdziałów; wtora 
CZIjBĆ (od str. 16) tl1.ksamo (z godle m : 
"Królestwo się I,rzenosi od narodu do na- 
rodn"). 
Dzielko jest popnlarnem njl}ciem tyc"b polit. 
i obyczajowych mYBli, które Skarga głosir 
w Kaz. B
jm. i miało srutyó dla propa.- 
gnndy. Stanowi przeto analogjl} do wyda- 
nego nierul1.1 równoczeBllie (1610) 
 Wzyw. 
do jednej zbaw. wiary" (ob. niżej) - gdyż 
tam Skarga popnlaryzuje polemik
 reli- 
gijnI} całego swojego :i.ycia. 
Dziełko to naldy odrótnić od "Wzywania 
do. pokuty" przez X. J. L.(esiowskiego) 
z r. 1609, o kt6rem ob. t. XXI. 2. 
Jochar 6220. - Otwinowski nr. 55. - Ja- 
no\\'eki Polit. djateln. 1907. - Grabowski 
Skarga str. 589. 
W r. 1925 wyszedl przedruk w II tomie 
"Pism" (wyd. Michalski). 
Chrept. - Czartor. - Drohob. - Dzied. - 
Jagiell. - Jez. w Krak. - Ossol. - 
.Warsz. uniw. - Wileń. - Zamoj. 
_ [Toi, p. t.:] Skarga Wzbvdzony, 
wzywaiący do Pokuty nieodwloczney 
Obywatelow Korony Polskiey, y Wiel- 
kiego Xił"stwa Litewskiego. Zwłascza 
pod ten czas dobytego na nas miecza 
Pogańskiego Loquar aduerslls gente,
		

/Bibliografia_28_164_0001.djvu

			168 


SKARGA 


SKARGA 


& aduersus regnum) vt eradicem, & 
destruam, & disperdam illud. Si poeni- 
tentia: egerit gens illa ił. malo suo, quod 
locutus 8um. aduersus eam; agam & 
ego poenitentiam super malo, quod co- 
gitaui vt facerem ei. Jer. 18. Z dozwo- 
leniem Starszych. W Wilnie, w Dru- 
karni Akademiey Societatis Jesv. (B. 
w. r.) f1618}. w 4ce, k. t. i str. 42 
(sygn. F). 
W liczbowaniu pom.yłka, bo po str. 59 idzie 
30, S1, 52. 
Na odwrocie tyt.: Do Czytelnika. Tu po- 
wiedziano iż Barscius Ilomówił Skargę do 
pisania tego traktatu, a Skarga dokończył 
go przed śmiercią ąle nie wydat Zacne 
osoby postarały się, aby Skarga wzbu- 
dzony wiódł ludzi do pokuty. Data druku 
niewątpliwie 1618, gdyż to oznflcza w ty- 
tule: "dobytego miecza pogailakiego". 
Łaczy Bię to wydawnictwo 51 przedrukiem 
'"Żołn. naboi.." dokonanym w tym samym 
roku z impulsu Żółkiewskiego. 
Catal. Scha\. Piarum pod nr. 173 (kładzie 
na rok 1.615). - Jocher 6220 (b i d) oraz 
noty. (Kladzie na rok 1613). - Otwi. 
nowski nr. 62. 
Czarn. - Czartor. - Jagiell. - OsaoJ. _ 
Pcterab. 
- [Toż p. t.:1 Skarga Wzbudzony, 
'Wzywaiący do Pokuty nieodwłoczney 
Obywatelow Korony polskiey y W. 
Księstwa Litewskiego. Zwłaszcza pod 
ten czas dobytego na nas miecza po- 
gańskiego... Jerem. 18. Z dozwoleniem 
Starszych. W Ęrakowie, w drukarni 
.Macieia Jędrzeiowczyka. R. P. 1620. 
w 4ce, k. nlb. 3 i str. 'l-44. 
W przedmowie powołuje siQ wydawca na 
k5i
kę BembuBa Koweta (Kraków 1619) 
i nawołuje czytelnikó,,. do czynienia po- 
knty. Kometa ta pokazała sil} w grudni n 
r. 1618. (Ob. tom XII str. 457). 
Jest to przedruk wydania Wileńskiego z r. 
1618. 
Chll}dowski Spis 143. - OlwjnowsJd nr. 67. 
Bawor.- Czarno - Czartor. - D:&ieduaz _ 
OS801. - Warsz. uniw_ - ZROIOj. 
- Wzywanie do pokuty... Loquar 
aduersus... (itd. jak wyżej w r. 1610)... 
Jeremiae 18. W Krakowie, w drukarni 
Andrzeia Piotrkowczyka, " typographa 
Krola J. M. roku P. 1610. Teraz roku 
1688 toż Wzywanie do pokuty powtó- 
rzone, podczas niebezpieczeństwa w K ro- 
lestwie Polskim. Z dozwoleniem urzędu 
duchownego. W Warszawie, w drukarni 


- 


Karola Ferdinanda Schreibera, J. K. M. 
t y pograph a. w 4ce, k. nlb. 24 (sygn. F.). 
Od Bygn. Es idzie: Przestroga ku naprawie 
obyczaiow chrzeBciadskich. Jest tu mowa 
o początkach herezji w Polsce, z przyto- 
czeniem dekretu konfederacji Korczyńskiej 
z r. 1438, konfederacji Wieluńskiej z r. 
1424 i dekretu sejmu z r. 1564 przeciw 
heretykom. 
Jocher 6220e. - Otwinowski nr. 76. 
Czart. - OS801. - WarNz. uniw. - Zamoj. 
- Wzywanie do pokuty obywate- 
low Korony Polskiey, y W Księstwa 
Litewskiego. Przez X. Piotra Skargę 
Societatis Jesu. [Tu tekst z Jerem. 18]. 
W Krakowie naprzód w Roku 1610 
potym w Warszawie w Roku 168B. 
Teraz zaB toż wzywanie do pokuty 
z dozwoleniem Zwierzchności Duchow- 
ney świeżo przedrukowane. W Wilnie 
w drukarni Akademickiey Soci£:tatis 
Jesu, Roku Pańskiego 1715. w 4ce, 
str. 1 nlb. i Ib. 63. 
Poc
l!tek I'aginacji na odwr. k. t. Druko- 
wane fraktnrą. Od Btr. 48: Przestroga kn 
naprawie obyczaiow. , 
Joc:ber 6220f. - Krasz. Wilno IV. _ Otwi- 
nowski 1Ir. 82. 
Akad. - Czartor. - KraBińs. _ Ossol. _ 
Warsz. uniw. - Wileńs. - Zamoj. 
- Toż... w Wilnie 1793. w 8ce. 
Notat. S. Przył
ckiego. 
Wydania późniejsze z r 1832 (Kaz. przyg.), 
1843 (Kaz. niedz.), 1858 (Kaz. sejmowe), 
z r. 1866 (z przedmową wy jęt!} z wykła- 
d6w Mick) i 1878 ob. w lIibl. XIX w. 
oraz Otwinowski nr. 122, lU., 130, 136 -7 ł 
i 145. 
- Wzywanie do iedney zbawienney 
wiary. Do ktol'ego przykłśdM sie moze. 
WzywAnie do Pokuty. Obywatclow Ko- 
rony Polskiey y W. X. Litewsk. Po- 
dane od X. PIOtra Skargi Societatis 
lesv. Seruatc vnitatem Spiritus in vin- 
culo pa cis, vnus Dominus, vna fides, 
vnum baptisma, VJ1US Deus & Pater 
omniulll. Ephes. 4. Zachowayćie ied- 
ność ducba w zwiąsku pokoiu. leden 
Pan, ledlIII. wifLra, Iedell Cbrzest, leden 
Bóg y Oćiec wszystkich. Ephes. 4. 
fWinietaj. W Wilnie Drukował Ioseph 
Karcan. Roku 1611. w 4(
e, nlb. k 4 
i str. 80. 
Rozpocy.yna "Czytelnikowi dobrey wolcy"; 
tutaj mówi, ii pismo niniejsze wYł"osło 
z "Wzywania do pokut)'''. Charakteryzuje 
latwowiernośc szlachty wobec nowinek: 


'" 
S] 
c. 
)I 
d 
O 
I 
V 
V 
2 
I 
i
		

/Bibliografia_28_165_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


159 


r. 
I. 
e 
a 


lada kowu, samosła.Ucow 
 chleba chwy- 
tającym ministrom wierzą, Die radzi czy- 
taniem się bawi>}, na księgi żałuj!} i choć 
im darujesz w k,!cie porzucą. - poczem 
idzie Rejestr (na 3 stronach) i omyłki. 
Dziełko składa Bię z dwóch części. W części I 
wykłada naukę katolicką o wierze, PiBmie 
BW. i o Kościele; w II cz. nagania przy- 
w6dzcom protestantyzmu ich sprzeniewie- 
rzenie się wierze i wytyka im IIIdroi.ności 
ohyczajów oraz prześladowania. Uderza na 
Luteran6w i Kalwinistów. 
O stosnnku do "Wzyw. do poknty" ob. wyżej. 
Przedruk wyszedł w r. 1835. 
Bandkie Hiat. druk. II 309. - Jocher 9465.- 
Nies. lU 719. - Grabowski Skarga s. 609.- 
Łukasz. Wyzu. helw.1141. - Gadebulch 
\ Livl. Bibl. III 143. - Otwinowski nr. 58. 
Bawor. - Czapski (M. N.) - Czarn. - 
Czartor. - Ossol. - Pawlik. - Raczyń. - 
Warsz. nniw. - Wileń. 
Zawstydzenie Arianow, y'Wzy- 
wanie do pokuty y wiary Ohrześciań- 
skiey. Przy nim Kazanie o przena- 
chwalebnieyszey Troycy. Czynione od 
X. Piotra Skargi, Societatis Jesv. In- 
duantur qui detrahunt mihi pudore, & 
operiantur sicut diploide confuBione sua. 
Psal: 108. ErubeBcant & conturhentur 
vehementer. OOlluertantur &. erubescant 
valde velociter. Psal: 6. W Krakowie, 
Z Drukarniey Andrzeia. Piotrkowczyka. 
Roku Panskiego, 1604. w 4ce, k. nI b, 4. 
i str. 99. 
Na odwr. tyto herb Gostomskich (Nałęcz). 
Dedyk. .Jeronymowi Gostomskiemu z Le- 
ienic, Wojewodzie Poznańskiemu, StaroBcie 
Sandomirskiemo, datowana 4 grud. 1604. 
'l'u podnosi, jak bardzo cierpi,! mieszczany, 
rzemieśniki Rakowskie i innych miaste- 
czek podg6rskich i litewBkich - Iii tego, 
Be ich panowie w
gnali kapłanów II przy- 
jl1 li tułaczy włoskich i francuskich (Socyn 
i Statoriu.). Od str. 1 idzie "pl'"£edmowa", 
w kt6rej wymienia po nazwisku obu kacer. 
mistrzów. M6wi, te Smiglecki odpowie- 
dział im uczenie a on .łacnl} i krotBzą 
rnow.l}". 
1)ziełko jego dzieli się na 2 cz\:ści a kaida 
Da 10 rozdział6w. 
W cz. I m6wi, że Arjanie nie sI} chrześci- 
janami i charakteryzuje siedcm "trybu- 
na1ów" powołanych do tego, aby pismo 
św. wykładały. W cz. II przedstawia 
dzieje Arjanów, niezgody, zwi,!zek z Lu- 
teranizmem. Na str. 69 "Artykuł)" Co n- 
fessioy Rakowskiey" przesłane w r. 160!' 
Gostomskiemu przez zbiegłego od Arjan 
miui.tra Maciejowskiego. - Od str. 82: 
Kazanie o św. Trojce, czynione w Krak. 
1604. (Jest ono przl\dr. w Ku. niedz.). 


,- 

 


'. 


" 


, 

 
I. 
) 


. 
'. 


r  


ł 


Wystl!Pl& przeciw teUlu kazaniu Walenty 
SmaIcinB tego samego roku z mową w zbo- 
rze Rakowskim, którą w trzy lata później 
ogłosił drnkiem w Rakowie 1607 pod tyt.: 
Rozbieranie słow Pana naszego Jezusa 
ChrYBtusa. 
Smalciusowi odpowiadał znowu Ostrowski 
Jakób (ob. tom XXIII str. 514) w "Obro- 
Die ka2:ania" w r. 1608. 
Samo "ZawBtydzenie Arianow" wywołało 
dłngoletnią polemikę z Moskorzewskim. 
TeD odpowiedział Skardze "Zawstydzeniem 
KBiędza Skargi" w r. 1606, wyd. bezim., 
o czem obacz tom XXII str. 591. Jezuici 
replikowali na to "Zawst. Nowych Aria- 
DOW" w r. 1608, o czem obacz zaraz nitej, 
a Skarga . Wtorem Zawstydz. Arianow;& 
(w r. 1608). 
Dalszy ciąg tej p.olemiki prowadził Mik. 
Cichowski S. J. (a po stronie arjańskiej 
Schlichting), o czem obacz '1l tomiQ XIV 
Btr. 266-271. (Tu jest opisane dziełko 
Cichowskiego "Nowe zawstydzeuie Soci- 
Distów" 1653, którego tytuł Barn wska- 
zuje na wpływ Skargi). Polemika Cichow
 
IIkiggo i Schlichtinga opisana jeBt też blitej 
w tomie XXVII str. 210. 
Jocher 3664 Doty i 56ó8. - Otlvinowski 
111'. 33. 
O całej tej polemice ob. Berga Un prl!dic. 
(1916) Btr. 2ó. - GrabowBki Liter. arja
- 
ska Btr. 274 oraz Piotr Skarga (1913) 
str. 538 i 519. 
Czapski - Czart. - Dziedusz. - Dzik6w - 
.Jagie1J. - Kruińs. - Ołomun. 8tudien- 
bibl. - Ossol. - Pawlik. - Petersb. - 
Warez. uniw. - Wileń. 
_ Zawstydzenie Nowych Arianow 
y Wzywanie ich do pokuty y wiary 
chrześciańskiey od X. Piotra Skargi 
Societatis Jesu; ktore iż chciał znieść 
Pan Hieronim Moskorzewski, znowu 
je wydaie X. Jan Gurski; z pokaza- 
niem wielkiego niewBtydu Ariańskiego, 
ktore się tu przyłożyło. Acz też sam 
x. Skarga Drugie Zawstydzenie, odpo- 
wiadaiąc P. Moskorzewskiemu wydał. 
[Winieta]. W Krakowie, w drukarni 
Mikołaia Loba Roku P. 1608. w 4ce, 
k. 4 i str. 209. 
przypiaane H. Gostomskiemu. 
Pierwsza cz
ść od str. 1-97 jsst to prze- 
druk: Zawstydzenia Aryanów z r. 1604 
z kazaniem o Trójcy św. - Od litr. 97 
do koilca mamy natomiast utwór p. t.: 
Wyiawienie niewstydu Ariańskiego przez 
X. Jana Gnrekiego. (Pomil}dzy 12-ma nie- 
wstydami zasługnje na uwag,: ustęp drngi 
p. t.: Wtory lIiew
tyd Nowych Arianow: 
że oni takiego Chrystusa wyznawaiI}, ia- 
kiego Mahomet w Alkoranie'l'urkom opis al).
		

/Bibliografia_28_166_0001.djvu

			160 


SKARGA 


SKARGA 


X. Otwinowski pod nr. 50 pisze: "Porów- 
nuj,!c ten ustęp z dziełem, w
danem po 
śmierci Skargi pod jego nRzwiskiem z na- 
pisem: Messiasz "Nowych Arianow wedle 
Alkoranu (ob. wytej str. 000) przychodzimy 
do wniosku, że "Mes
iasz Nowych Aria- 
now" jeH
 tylko rozwinięciem "Wtorego 
niewstydn Nowych Ari8now", dokonanem 
przez tego samego autora, i że w Janie Gur- 
skim należy upatrywaó J'tlarcina Leszcza". 
Pseudonim, jakiego on tym razem użył (J. 
Gurski) Btoi zapewne w zwiąskn z faktem, 
iż prof. J. G6rski byl autorem dawniejszej 
polemiki z Arjanami. 
Por6wnaj wyżej na str. 000 gdzie wskazano 
na traktat Halińskiego oraz na dziela 
polem. kalwińskie. 
Przedruk Zawst. ArY8nów w Knz. przyg. 
(1610, 1638). Także w edycji: w Polocku 
1808. 
Jocher 3667 i 3668 (podaje str. 117). - 
Wiszn. [X 109-110 - Enc. Org. XI 
Btr. 43. - Otwinowski I. c. 
Akad. petersb. - Chreptow. - Czarno - 
Czart. - Drohob. - Jagiell. - 08sol. - 
Pawlik. - Raczyńs. - Uniw. lwowa. - 
Warsz. uniw. - Wileńs. - Zamoj. 
- Wtore Zawstydzenie Arianow J 
Prżećiw V. P. Jaroszowi Moękorzow- 
skiemu z Moskorzowa. Ktory si
 na 
pierwsze X. Piotra Skargi Societatis 
Jesv, zadane, ozwał, y od por na nie 
dać chciał. Na co mu tenże X. Skarga 
odpraw
 t
 w imie Pańskie zgotował. 
Induantur (.. itd. jak wyżej). Oum li- 
centia Superiorum. W Krakowie, w Dru. 
karniey Andrzeia Piotrkowczyka, Roku 
Pańskiego, 1608. w 4ce, k. nlb. 4 
i str. 127. 
Na odwr. k. t. ded. Piotrowi 'l'ylickiemu, 
biskupowi krakowskiemu, da tow8na w J{ra- 
kowie, w oktawę Bożego Ciala 1608. 
Składa się z dwu części. l CB. rozprawia 
o bóstwie Chrystulowem; II cz. omawia 
naukę o trybunale kościoła katolickiego, 
o sobo
acb, o biskupach i doktorach, 
o fltarowi"eczności i snkcesji. 
Wtore zawstydzenie jest odpowiedzi,! Skargi 
na dziela Moskorzowskiego pt. Zniesienie 
zawstydz. 1607 i na dzieło jakiegoś ano- 
nima pt. Zawętydzenie kB. Skargi 1606 
(o obu tych dziełach ob. tom xxn str. 691; 
to drngie dziełko przyznawał bowiem mój 
ojciec również Moskorzewskiemu, co wąt- 
pliwe). 
O polemice ze Smalcius..m, ob. blitej pod 
Smalcins. 
Nies. III 719. - Jocher 3663. - Dziedusz. 
Skarga II 331. - Otwinowski nr. 49. 
Przedruk w Kaz. przyg. (1610, 1638) i w 1'0- 
locku ] 803. 


- 


- 


Bern. Iwow. - Chrept. - Czaps. - Czartor. - 
DzieduRz - ,lngicll. - J{rasiń. - Ołom. 
Stud. - Ossoł. - Pawlik. - Petersb. - 
Raczyń.- Uniw. lwow. - Warsz. uniw.- 
Wileń. - Wrocł. - Zamoj. 
- Zołnierskie Nauki... (1763)... ob. 
wyżej: }Sabożeństwo. 
- Zołnierz chrześcijański (1.677)... 
ob. wyżej: Nabożeństwo. 
-.: Na Moskiewskie zwyćięstwo Ka- 
zanie y Dzięki Panv Bogv. Ozynione 
w Wilnie 25. Iulii, w dzień S. lakubaJ 
1.611. mi przyiazd szczęBliwy Krola I. M. 
Przez X. Piot,ra Skarge Societatis Iesv. 
W Krakowie, w Drukarni Andrzeia 
Piotrkowczyka J K. I. M. Typographa. 
Roku Pańskiego, 161.1. w 400, k. tyto 
i str. 14 (ost. biała). 
Opisuje po kolei: zwycięstwo w K[usinej, 
z10żenie cara, poddanie stolicy, obl!:tenie 
Smoleńska, modlitwy odprawione. Wy- 
chwala króla i gllni "nie!yczliwych Bzem- 
raczy" . 
Dziedusz. II 536. - Grabowski Skarga 
str. 612. - OtwinowBki nr. 59. 
Czapski (M. N.) - Czartor. - Dziedusz. - 
Krasińs. - Ossol. - Petersb. - Raczyń.- 
Wileń. 
- Żywot. Błogosławionego Jana 
Kantego, 'Doktora Akademiey Krakow- 
skiey. Wybrany z starych pism na Par- 
gaminie kośćioła BW. Anny w Krakowie. 
y z Kroniki polskiey Macieia Miecho- 
wity lib. IV. cap. 69. Od Wielebnego 
Piotra Sk8.
gi, Societatis Jesu kaplana 
napisany. Zył około Roku Pańskiego 
1473. W Krakowie: w Drukarni Dzie- 
dzicow Franciszka Oezarego, roku Pań. 
skiego 1667. w 4ce, str. 1 nlb. i 11 Ib. 
(sygn. O). 
Zaczyna się paginacja na odwrocie k. tyto 
Jest te przedruk z Żywotów Skargi z r. 
1619- 
Dziedusz. Skarga II 650 (m6wi mylnie, ja- 
koby ten "Żywot" wyszedł okolo r. 1610 
olobno, co prostuje Otwin. pod r. 1612 
nr. 8). - Otwinowski nr. 73. 
Jagiell. - Jez. Krak. - Kijow. - Wileli. - 
- Zywoty Swiętych Starego y no- 
wego zakonu na każdy dzień przez cały 
rok, wybrane z poważnych pisarzow 
y doktorów kościelnych, ktorych imiona 
wyzszey (sic) są położone. Do ktorych 
przydane są niektore Duchowne Obroki 
y nauki przeciw kacerstwom dzisiey- 
szym J tam gdzie si
 żywot ktorego 


Du 
ka' 
pe' 
Ks 
pr: 
prl 
Ks 
szt 
Li 
::Itr 
po 
i I 


" 
" 
I]
		

/Bibliografia_28_167_0001.djvu

			- 


SKARGA 


SKARGA 


161 


m_ 


Doktora starożytnego położył. Ktemu 
kazania krotkie na ty święta które 
pewny dzień w miesiącu maią. Przez 
Księdza Piotra Skargę Societatis J esv 
przebrane, vczynione y vv ięzyk polski 
przełożone. W Wilnie, z drukarni Jo 
Książęcey miłości Pa Mikołaia Ohry- 
sztofa Rauziwiła Marszałka. W. Kxię 
Lit. etc. Roku 1579. foI., 12 k. nlb., 
str. 609. - Ozęść Wtora... (tytuł ohacz 
poniżej)... k. nlb. 2, stron 610 -1135 
i k. nlb. 3 (RejeBtr). 
Paginacja l części pomylona, bo po str. 227 
id,! 218, 231, 237. 235. 238, 232. - 
Str. 27ó opuszczona. 
Karta tytnłowa części l dochowana tylko 
w egz. Bawor. Na niej winieta, przedsta- 
wiająca herb Radz. z literami NC R, 
Odwrót k. tyto l części biały. Na l k. przy- 
piB Annie JagieUownie, datowany w Wil- 
nie 16 Bierpnia 1579. 
Następuje obszerna 
Przedmowa do Czytel- 
nika", podzielona na kilka ustępów z osob- 
nemi podtytnłami. PierwBsy z nicb: o po- 
żytkach z czytania Żywotów św. (nazywa 
je "tywl} ewangelil}") - Drugi: iż pis.mo 
BW. czylanie żywotów zaleca. - T'izeci: 
iA niedość na tych żY}l'ociecb, kt6re w pi- 
śmie św. mamy. - C_art y: o pisarzach 
żywotów świEltych. (Dzieli ich na ośm grap 
i omawia. tych, z kt6rych czerpal, - 
gl6wnie: a) LipomanII. Weneta, pOBlnj=}- 
cego w r 1556 do Polski, który w Polsce 
bawilIlię pisauiem żywot6w; b) Meta- 
fruta; c) Wawrz. SuryuBa Cbartnzjana).- 
Piąty: o sposobie moim y postępkn w wy- 
kładaniu (tli omawia swoj,! metod! i swoje 
dodatki). - Sz6sty: o pisaniu żywotów 
heretyckich. - Siódmy: Nanki i pr
e- 
strogi wiernym. - Kończy: Modlitwa 
tlumacza. 
Cała ta przedmowa jest gł6wnem źródłem 
do genezy tego najw&Żniejszego .. dziel 
I5kargi. . 
Poczem idzie: Pisarze Zywotów Bwiętycb, 
z kt6rych te księgi zebrane. (Wymienia 
ich 61, między nimi Socrates! Z polskich 
źródeł przytoczona tylko Cbronica Polo- 
norum). Na odwrolnej stronie tejże karty: 
Doktorowie przy kt6rych sill ż)'wocie nauka 
pr
eciw heretykom dzilliejszym kładzie. 
Wreszcie Hejestr świętych... oraz odezwa 
do Bractwu Bożego Ciała w Wiluie (za- 
chęcająca do czytania Żywotów, w dal- 
Bzych edycjach nie powtórzona). 
Tytuł części drngiej jest następuj ący: 
Zywotow Swiętych 3tarego y no- 
wego zakonu z pisma świętego y z po- 
ważnych pisarzow y Doktorow kośćiel- 
nych wybranych. Ożęść Wtora. Do 


Ib. 


)... 


a- 
Ile 
la, 

I. 


'v. 
ia 
la. 

t. 


ej, 
lie 
'y- 
m- 


ga 


Ila 
w- 
Ir- 
le, 
0- 

o 
rla 

o 
e- 
ń- 
b. 


yt. 
r. 


ia- 
10 
12 


0- 
ły 
IW 
aa 

h 
ki 
y- 

o 


laBDle wielmożnego Pana li. Pana Mi- 
kołaia z Mielca W oiewody Podolskiego, 
wielkiego Hetmana Koronnego etc. Do 
ktorych zywotow przydane są niektore 
Duchowne Obroki y nauki przećiw 
kacerstwom dzisieyszym tam gdzie sie 
żywot ktorego Doktora staroż.Vtneg o 
trefił. Przez Księdza Piotra. Skarge 
Societatis Jesv przebrane, vcżynione 
y na ięzyk Polski przełożone. [Tu herb 
Radciwiłłów z cyframi NC-R]. Z Dru- 
karniey y mikłś.dem Oświeconego Pana 
Pitna Mikoła.ia Cbristofa Radziwila Ksill- 
żęćia na. Mirze y Nieawieżu, H rabie na 
Szydlowcu y Mirze. 'Wielkiego Księstwa 
Litewskiego nawyższego Marszałka. etc. 
!ł.oku P. 1579. 
i;a odwr. k. t. berb Mieleckich, a po jego 
bokach N(icol.) M(ielecki) P(alat.) Plodol.). 
Pud herbem 8 dystychów bcińskicb, na 
cześć Mieleckiego, poczem przypis Mik. 
Mieleckiemu datowany w Wilnie 10 paź. 
dziernika 15'79 (2 k. nlb.). 
W tekBcie brakuje trzech dni, a mianowicie: 
24 września, 5 października i 8 listopada. 
Przydatek zawiera na litr. 1121: O męczen- 
nikach heretyckich; litr. 1122: O męczen- 
nikach w Angliey; litr. 1127: O m
czen- 
nikach Societatis Jesu, "1 krotkie o po- 
cZ'łtkn zakonu tego z piaania Lanrentii 
Snrii przypomnienie; str. 1131: O mt.;- 
czennikach francuskich. 
Przy porównaniu tego wydania z nalltl}pnemi 
widać rótnice w układzie tekstu; nadto 
w wydaniacb nnstępnych skrócono "obroki 
duehownB". 
Grabowski Skarga jako bagjograf w Przegl. 
pow. 1912. - Tenże Skarga. 1913 Btr. SOO 
i nast. - Windakiewicz Skarga 1925 
str. 57, 96, 208-223. - Janowski Polit. 
diejatelnoBt 1907. - Tarnowski Hi st. 
liter. I 359. - Berga Un prMicateur 
1916 str. 261. - Dziedusz. I 300. - 
Brown 872. - Otwinowaki nr. S. - Ko- 
tula Własc. rl}kop. nr. 422. 
Bawor. - Hran. - Krasińs. - Pawlik. 
_ Zywoty Swiętych Starego y no- 
wego zakonu, na każdy dźień przez 
cały rok: wybrane z poważnych Pisa- 
rzow y Doktorow Kośćielnych, ktoryc.h 
imiona wyzBzey położone są. Do kto- 
rych przydane są niektore duchowne 
Obroki y nłwki przećiw kacershvom 
dźiśieyszym, tam gdźie się żywot kto- 
rego Doktora starożytnego położył. 
K temu kazania krotkie na ty awięt{t 
ktorc pewny dźiei'i. w Mieśjącu maiłł_ 
21
		

/Bibliografia_28_168_0001.djvu

			162 


SKARGA 


d 


Przez KsiEJdza Piotra Skarg
 Societatis 
Iesv. przebrane, yczynione, y vv ięzyk 
Polski przelozone. Teraz znowu przez 
niegoż przeglądane y rozszerzone, z do- 
zwoleniem Starszych. Oum Gratia et 
Priuilegio S. R. M. W Krakowie, Z Dru- 
karniey Andrzeja Piotrkowczyka. Roku 
PAiiskiego, 1585. fol., I cZE;
Ć k. nlb 12, 
str. 586; Wtora OZE;ŚĆ... k. nlb. 2, od 
str. 589-1143 i 6 k.' nlb. 
Tytuł w medaljonacb. - Droga CZęBĆ ma 
osobny tytuł, jak' w poprz. w,daniu, oto- 
czony 14 medaljonami przedstawiaj
cemi 
sceny biblijne. 
Dedyk. częici l: Annie Jagielownie. - Po- 
czem Przedmowa 'do - czytelnika (obacz 
streszczenie przy edycji J) oraz: Pisarze 
Zywotow Swiętych z ktorych ty ksilJgi 
zebrane są.... Doktorowie przy kt6rych 
kładzie Bi
 nauka _ przeciw heretykom. 
Wreszcie Regestr 'więiych. 
Ca
Bć 11 ma osobną. karte tytałow'ł i 1 k. 
dedykacji Annie z Lipnfka Kormanickiej, 
kasztelance Czchowllkiej. W dedykacji 
tej m6wi: RMala była - i iakom mnimlll 
nieudatna robota moia' pkolo żywotów 
lIwiętych Bożych na Polski ięzyk: iednak 
Bię tak potyteczna być ludziom katho- 
lickim pokazala, iż po pierwszym ich ZR 
saczodrobliwośći=!, oświeconpgo Klliązl}ciń 
Mikołaja. Chry.ztofa Ridziwiłi wielkiego 
Marszałka J
itewskiego fundatora Colle- 
gium naszego Nieświeskiego wydaniu 
i wydrnkowa.niu prędko mje ludzie ze 
wszytkich stron krulell'twa tego-'Upominió 
poczeli sbych ie drugi raz drukować dal. 
Czegom nie mog! ta"k rychlo uczynió dla 
zabaw y drog moich .. po.łuszeIIII
Wa S. 
około pogr!midnych fundaeiy kOBciolow 
Bozych od wielkiego Krolk y zwycięicy 
nieyrzyjacioł nasz;U1h m,!drego y naboz- 
nego obroncy pr{l\yowierney wiary KroIli. 
naszego M. Stepha)m który w Polocku, 
w Rydze, w Kiesi, 1!i' Derpcil' y tam gdzie .. 
z&si'łgł miecz y z
ciestwo iego okrom 
Siedmiegrodzkiey zię;mi gdzie id wtore 
y trzecie ColIegium żakł:ida, kosciół Boiy 
bezbo:lmoBci
 y kacerstwy wygnany y BpU- 
Btoszony znowu wszczepil. .-Az gdy mie tu 
Co Krakowa posłali starszy moi rIHiiąc 
"W rt;ku drukarnię przyszedlem z pomocy 
Hożey do tego iżem ty zywoty S. znowu 
przeyrzal, rozszerzył y ostrożniey iako 
slaboM moia zniosła wydal y wydrukowaó 
za dozwoleniem Btarszych dopuscił. 'l'u 
bl}d
c a znając dobrodzieystwa y ialmużny 
W. M. ktorych czynió zakonowi naszemu 
namnieyszcrnn nieprzelltaiesz przypisanim 
W. M. tey wtorey eZl)śći żywotow S. po- 
kazaciem chciał iakąkolwiek wdzilJc",ność 
ku tak wielkiey szczodrobliwosci W. M. 
"1 chuci do rozmnoienia chwały Bożey 


SKARGA 


w prawdzie Katholickiey. Ho gdy nam 
Kroi J. M za dozwolenim J. M. X: Bi- 
skupi kosciol S. Barbary dac raczył 
a mieecaBmy przy nim ku mieszkimin 
niemieli, wzbudził W. ]\f. P. Bog JzeB 
nam dom przyległy za niemalą. sumę pie- 
niędzy kupiła li niemaiąc na. tym dosyó 
tywnoió y podporą. dobrowolnef;o nbostwa 
braciey Ilaszey obmyslnwnsz y iu1. szczlJ- 
sliwie wykonywnć iako fondatorkA naszA 
racz)"sz. Za co sobie W. M. wieczne skarby 
y krol.estwa w ziemi żywi
cycych ied- 
nasz" ltd. 
Otwinowski pod nr. 9 charakteryzuje r6zQice 
między I a II wyd. w nnBtępujący sposób: 
TekBt drukowany w jednej kolumnie. jak 
w pierwszem. W I cz. ubyło wiele RObro- 
k6w duchownych", przybył natomiast ży- 
wot 8W. Macieja 24 lutego. W miesiącu 
marcu wyjęto .ływot Jadama y Jawy 
z miejsca, kt6re zajmowal w pierwszem 
wydaniu (w dwu ezęBciacb 23 i 24 marca) 
i umieezczono go na wst4!pie marca. przez 
co porządek żywot6w uległ przesunil1cio, 
a na opr6!nione jedno miejsce przenie- 
siono z 23 p-źdz. BW. Malcba na dzień 
SI marca... Przybyly w. tern wyd. oprócs 
wieln Obroków dnchownych następne ży- 
woty: Św. Anny (26 lip.), 8W. Jana Ka- 
pistrana (23 paźdz.), kazanie na dzieó 

adus
ny. (2liBtOp.), św. Salomei (6 listop.), 
sw. Krngl (Kunegunda 7 liatop.), Wieleb- 
nego Bedy (8 lietop.), Poświęcenie ku- 
ścioła Laterańskiego (9 liBtop.), św. Ire- 
neusza (3 grud.), BW. Lidwina (21 grud). 
Przydat
k o męczennikach Bngieh;kich 
cokolwiek rozszerzony. Na Btr. 1130 wśród. 
tekBtu żywot Edm. Kampiana. Porządek 
dwóch ostatnich ustępów w Przydatku 
przemieniony: najprzód id,! męczennicy 
francuscy. a koniec zamykają męczen- 
nicy Soc. Jesn y krotkie o początku za- 
konu .teł;'0 z pisania Laurentii Surii przy- 
pomnleDle. 
Przy końcu umieszczony Regestr rzeczy 
przednieyszych kar' 5. 
Na końcu dzieła: W Krakowie, z drokarni 
Andrzeia Piotrkowczyka R. P. 1585. 
Dziedu8z. Skarga I 301. - Grabowski Skarga 
Btr. 341. - Wiazniew. V 11 182 (mylna 
data 1583). - Wierzbowo 11 1636. - 
Otwinowski nr. 9. 
Jerzy Borkow. - Czartor. - Czetwert. - 
Jagiell. - Krasiń. - OS80l. - Prsezdz. - 
Pozn. 'l'. P. N. - Warsz. uniw.-Zamoj. 
- Zywoty SwiE;tych Starego y no- 

o zakonu, na każdy dźień przez 
caty- rok: wybrane z poważnych Pisa- 
rzow y Doktorow Kośćielnych, ktorych 
imi8na niżey są położone. Do kto- 
rych przydane Sl\ niektore duchowna 
Obroki y nauki przećiw kacerstwom 


-rt 
E 
k 
I 
J 
I 
D 
JI 
( 
11 

 
1 
( 
1 
li! 
] 
J
		

/Bibliografia_28_169_0001.djvu

			UD 
3i- 
:yr 
lin 

ei 
ie- 
"ć 
wa 
"IJ- 
,za 
by 

d- 


ice 
ib: 
ak 
ro- 
.y- 
co 
wy 
un 
!a} 
:ello 
iu. 
ie- 
en 
ICS 


.y- 
11.- 
eó 
l.), 
,b. 

o- 
.e- 
l). 
ch 
ód 
ek 
ku 
cy 
n- 
,a- 
y- 


zy 


'ni 


gil. 
Da 


o- 
az 

- 
:h 
D- 
16 
rn 


SKARGA 


SKARGA 


163 


dźiśieyszym, bim gdźie się żywot kto- Starszych. Cum gratia & priuilegio S. 
rego Doktoni starożytnego położył. R. M. 'w Krakowie, z drukarniey An- 
K Jemu kazania krotkie na ty święta, drzeia Piotrkowczyka. Roku P. 1598. 
ktore pewny dźień w Mieśilj;cu maią. fol. I cz. k. 12 i str. 589; II cz. k. 2, 
Przez Księdza Piotra Skargę Societ.atis str. 593-1148 i 6 k. nlb. 
Jesv, przebl'alle, vczynione y vv ięzyk Przedruk wydania z r. 158&, drukowany 
\V dwu kolumnach. 
Polski przelożone. 'l'eraz znowu przez Otwinowski nr. 23. 
niegoż przeglądane y trzeći raz w druk .Akad. petereb. - Bawor. - OISOI. 
podane. Z dozwoleniem Starszych. OUIll _ Toż:... Przez XiędzAPiotra Skargę 
Gratia & Priuil
gio S. R. M. W Kra- Societatis Jesv, przebrane, vczynione, 
kowie, Z Drukarniey Andrzeia Piotr- y vv ięzy!.t Polski przełożone. Teraz 
kowczyka. Roku Pańskiego 1592. fol, znowu przez niegoż pl'zeglądane y pił\ty 
14 k. nlb. i str. 604. - Toż:.. Wtora raz w druk podane. Z dozwoleniem 
Ozęsc... W Krakowie, Z Drukarniey Starszych. Oum gratia & Pl'iuilegio S. 
Andrzeia Piotrkowczyka. Roku Pań- R. M. W Krakowie, z Drukarniey An- 
skiego, 15
3. fol., k. nlb. 2 i str. 605- dl'zeia Piotrkowczyka. Roku Pańskiego 
1176 oraz Rejestru kart nlb. 6 (sygn. 1601. fol. I cz. k. 12 i str. 604; II cz. 
Hbhhhiiiiij). k. 2 nlb., str. 605--1176 i k. 6 nlb. 
N a końcu data: W Krakowie, Z Drnkirniey Przedruk wyd. trzeciego z r. 1592-3. Brak 
Andneia Piotrkowczyka. Roku PAńlldego, dedykacji Annie Hakuazance. Na koó.cn 
1592. dzieła: W Krakowie, z drukarni Andnł!ia 
W tytule 2ej czę8ci jest: ktory:ch imiona Piotrkowczyka R. P. 1601. 
wYZfJZey położone BI}, podczaB gdy w I Częić II z osobnym tytołem i z dedykacją 
części jest niżey BI! polo!one. Annie Kormanickiej (1 k.). datow. 21 junii 
PoWłórzone tu Sił dedykacje pop.rzednich 1&Ró. 
dwóch wydaó., a nadto przydana i tr&ecia Dziedullz. l 298. - Jocber 8234 8. - Otwi- 
dedykacja, do Anny JODY Zygmonta III, nowski nr. 28. 
klórej to wydanie ofiaruje. Jelt ona bardzo Akad. - Akad. petersb. - Csartor. - 
ciekawa i charakterystyczoa. (Cala ta de- Czarno - J8gielI. - KraBiil. - Olom. 
c1yh:acja jezt prsedrukowana 'IV Roczniku Stud. - Ossol. - Pawlik. - Uniw. prago 
arcb. na rok 1870. Krzyianowskiego od _ Toż:... Przez X. Piotra SkargI,) 
-Btr. 197-202 prZ6Z Wielockiego). Podnosi Societatis ,Jesu P rzebrane , ucz y nione , 
w niej Skarga, !e chciał dać Królowej 
"większą pobudkę do Iroamilowania pol- y W ięzyk polski przełożone, y teraz 
Bzczyzny
 i stawia jej na. wzór postać znowu od niego po szosty raz do druk
 
A.nny Jag. or'!'z innych królowych polskic
; 'przeyrzane. y Z Rocznemi dzieymi ko:. 
"Jedno Sl
 Jł.izyka. Indu rychło.. n
ucz. 'ś: l . O rd'l.'nała Baroniusza P oro w- 
(przedrukowana tak!e w edycJI Zywo- Cle nem l aJ. . '.:: 
t,)w z r. 1881). _ Poczem Przedmoy.'a. nanp, z prz!datklem mektor
ch zywo- 
do Czytelnika (o poiytkach csytania. Zy- tow na koneu. Z dozwolenIem Sta r 7 
wotów, o BpoHob
e .pisani..., o P?
tępku szych. Cum gratia & priuilegio S. R. M. 
JDoi
 IV wyk
adau1O Zywotow, "?ankll prz
- W Krakowie z dl"Ukarnie y Andrz ja 
strogl, .lOodhtwa etc.); wreszCIe wykaz Pl-.' e. 
flarzy Zywolów, z którycb czerpał; dokto. . PJOtrkowczyka R. P. 1603. fol. I cz. 
rów przy których kładzie się nauka przeciw' 10 k. i str. 578; II cz. k. nlb. 2, str. 
heretykom - i Rejestr świętych. 579-1148 i ind. k. 23. . 
Częić 
1 

 tę salD=!, dedykocjlJ Anł:łi
 K.or- Karta tyto bez ozdób. Na odwr. berb Ja- 
maDl.ckleJ. knsz
elance czchowskleJ, Jak gielloń.ki ze Snopkiem Wazow, w ramce 

ycJa poprzedma. , owalnej, uwieilczonej wBte
ami (Taki berb 
DZleduszycła Skarga l 301. - Encykl. Or
. jest również na odwr. karty' tyto Kaz8l1 
XXIII. str. 508 (z dutą 1.&91). - OtwI- o siedmi Sakramentach z r. 16001. 
IIlIwskl nr. 1&. - Gra
owBkl 
karga s. 38ł. Rozpoczyna na fi stron8cb dedyk. do o
m- 
CZ8rtor. - KozIebrodzki - OssoI. letniego królewicza Władysława, w której 
_ Toż:... Przez X. Piotra Skarg
 ,;ocbęca go, aby uczył się czytać na Ży- 
Societatis Jesv, przebrane i uczynione, w

ach 'wię
ych i 
aje I?u za pr.ykł
 
y W ięzyk polski przełofone. Teraz FIlIpa lU. hlIZ,?.. ktory Bl
 nczył cz
tac 
. . na iywOCle LOJoh. Wspomma "straezhwe 
znowu przez megoz przeglądane y cz,!
r- interregna", wychwala Zygm. 111. Potem 
ty raz w druk podane. Z dozwolemem podaje Bpis 32 rad dla króJj,wicaa, któro
		

/Bibliografia_28_170_0001.djvu

			16& 


SKARGA 


SKARGA 


razem wzi.te stanowił! obraz idell.lnpgo 
monarchy - S:} to rady 0:, wzór nauk 
króla Ludwika fran
uskicgo. Dat. w Kra- 
kowie w d.ień W. Rwiet. 1603. 
Potem przedmowa "do 
zytell1ika dobrey 
woley" , gdzie pisze: "Praca okolo pisania, 
ktor:pn przed lat dwadziest=! y pillCill pcd- 
jl!ł". Tu mówi Skarga, iż 
już to piąty 
raz tu w Krakowie z prasy te księgi wy- 
chodzq", i ie w tym roku do lat juł 70 
przystł.'puje. - neszt
 9 str. zajmuje, Mo- 
dlitwa, Pisarze, Dokton"wie i Rejestr 
wilj- 
tych. W tywocie św. Stanisława (8 majo) 
opuszczono ustł.'P, drukowany w poprzed- 
llich wydaniach, o bliskiem karaniu Boga 
l1ad Polska. 
Cz'!;Ać 11 tej '.ZÓ8tE'j edycji mil. równiet jak 
poprzednie dedykację Annie Kormalli"kiej. 
Pocz/1wszy od tego wy(lania znika w Przy- 
datku ustl]P o męczennikach heretyckich; 
zachowano zaś lob dodano inne ustepy: 
O męczennikacb w Angliey, Żywot Y "In/]- 
czeństwo Edm. Campiana, M'lczeń8two. 
Maricy krolowey (8
uart), O męczenni- 
kach francuakich, Zywot bł. II\"Jlacego. 
LoioIle, Żywot bł. }<'rallciszka Xawierll, : 
MIJczeń8two trzydzieści dziewi
ci - i dwu- . 
rlaś.cie osob 80c. Jesu, Męcz. Rodolpba 
Aquauiwy, ;\1I;czeńs. Jllkuba Sylezyusza, 
O niektorych ml}czennikach togoi zakonu 
Soc. Jesu. 
Sobiel!zczańBki w .Encykl. Orgelbr. T. 23 
s.508 podaje edycję 1604. Ta nie istnieje - 
Grabowski l. c. str. ó28. - Otwinowski 
nr. 32. 
Jagiell. - Jez. 'IV Krak. - Krasińs. - Olom. 
Stud. - OSlol. - Wiedeńs. nadw. 
- Toż:... Przez X. Piotra Skargę. 
Societatis . Jesv, przebrane, uczynione, 
y w ięzyk Polski przełożone, y teraz 
znowu od niego po śiodmy raz do druku 
przeyrzane, y z Rocznemii:lzieymi Ko- 
śćielnemi Oardynała Baroni'Jsza porow- 
nane, z przydatkiem niektorych żywo- 
tow na końcu. Z dozwoleniem Starszych. 
Cum Gl'atia & Priuilegio S. R. M. 
W Krakowie, w Drukarni Andrzeia 
Piotrkowczyka Typograpbś. K. J. M. 
Roku Panskiego, 1610. fol. Oz I 10 
k. nlb., str. 578j Oz. II 2 k. nlb., str. 
11 83 i k. 23. 
W liczb. pomyłki; zam. Btr. 41 jest 14, 

am. 194 jest 149, zaJD. 327 jest 732, 
. zam. 1071 jeBt 10i"0. 
Na odwr. tytnłu herb Jagielloński 
e .nop- 
kiem Waz6w. 
Dedykacja na 6 Btronach Naj. Królewicowi 
Polsk. i Szw. Wladisławowi ośmletnemn... 
Jest to przedruk dedykacji z wydania 
z r. 1603; to teł i tn Wiad. nazwany 
o/imioletnim, a o Zygm. III powiedziano, 


te wBtąpił na tron przed 16 laty. Na za- 
kończenie tej przedmowy dodał jednak 
Skarga dopi8ek liczący kilkanaście wit'rszy, 
datowany w Wilnio w dzień św. Bartło- 
mieja 16łO, w którym to don08i: n To 
bylo przed ośmi:} lat (a. wil}c 1602) moje 
pisanie... teraz... doczekalem pi'ltnastego 
rok n Jas. W..' Pao Bóg dał J. W. przy- 
rodzony dowcip i duszę do mądroJici... 
ochotę i pilność do nauk:.." 
Poczem idzie: Do czytelnika dobrey woloy 
(4 str.). Tu w egzempI. Jagiel!. czytamy: 
"Praca około pisania i, na polski jlJzyk 
przekładania Zywot6w Swiętych, którl!.m 
przed lat dwndzieatlł i pięcią podjął do 
iego mię czasu ochładza... Pobożni gospo- 
darze... domy swe i stoły okrasili niemi... 
Co i potem znać, i! okrom wileńskiego 
pierwszego wydania jui to SZ08ty raz tn 
w .Krakowie z prnsy te ksi
gi wychodzą. 
Dojrzllłem tego jako jui w życiu mem 
ostatniego wydania, bom blisko śmierci 
do lat joż 73 przystVpując..... Widocznie 
pisał to Skarga w r. 1609, bo wówczas 
miał 73 rok. (Ale w takim razie wyrau- 
nie: nprnca którąm podjął przed 25 laty. 
jest br
(lne - bo należało je poprawić 
I!a 82 liczl}c że zaczął pracowaó nad 
Zywotami w r
 1577). 
Omylkę tl} Bpostrzeżono widocznie po ukoń- 
czeniu druku, l dlatego w egz. Czapskich- 
zresztą identycznym - przebito t
 stronI}. 
Tutnj poczl}tek przedmowy brzmi: "Praca... 
ktorąm przed lat trzydziestą y dwiema 
podjął... Okrom Wileńskiego pierw8zego 
wydania ioi to szosty raz tu w Krakowio 
z prasy te księgi wychodzą.... a. do lat 
iui 77 przystępoiąc" itd. 
Ska.rga urodził silJ w lutym r. 1636, a. więc 
"do lat 77 przyst
powar" wlotym 1612. 
Poniewa! zmarł we wrzeBniu 1612, przeto 
przebicie strony musinlo mil}dzy lutym 
a wrze/iniem 1612 na kr6tki czas przed 
jego imiercil} nastąpić. 
pozatem w egzemplarzu Jag. i Czaps. nie 
dOltrzegłem róil:nic z wyjqtkiem,. że na. 
str. 1183 brak w JlIg. Bygnatnry u doro. 
Po przedmowie id'!: Mod\itw;a do świ
tych 
Bożych (1 8tr.), Pisarze Zywotów świę- 
tych (1 Itr.). Doktorowie (1 str.), Regestr 
BwilJtych (5 Etr.) i Epi5tola. Paschasii 
(1 str.). - Razem k. tyt.. i k. nlb. 9. 
Od str. 1-578 idzie l część Zywotów (bez 
osobnego tytułu) si
gająca do końca 
czerwca. - Od Btr. 679-1183 idzie z e- 
80bną kartą tytoł.: Zywotow Swil}tych 
Wtora CzęŚĆ... W Krakowie w Drukarni 
Andrzeift Piotrkowczyk:i TypograpM K. 
J. M. Roku Pańskiego, 1610. 'l'u po karl'ie 
tytnłowej dedjkacja: P. Annie z Lipniku 
Kormanickiej (karła 1) dalowana 1ó85. 
"Przydatek niektórych żywotów", o któ- 
rym Skarga wlpomina w tytule obejmuje 
nastl}pujące tywoty (od. str. 1108): 8er- 


1
		

/Bibliografia_28_171_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


1;61)' - 
k 


wina, Henryka Gllrneta (wyjęty z Pr6by 
Zakonu). blogoHI. Stanisława Kostki (od 
str. 1150), św. Kar:imierza (str. 1158), 
. blogoeł. Jllna Kantego (str. 1162) i błog08ł. 
Frunc. Borgiey, generała ::5oc. Jesu. Ży- 
woty świętycb Stanisława Kostki. Kazi- 
mierza i Jllna Kantego sI! tu dane po 
raz pierwszy. Kończy: Regestr (od sygn. 
Llllliij verso); liczy on 23 k. nlb. 
Otwinowski nr. 56. - Grabowski Skarga 
str. 60. 
Akad. petel"sb. - Czarn. - Czap. <"1. N.) - 
Jag-iell. - Jez. w Krak. - 08sol. - 
Pawlik. - Warsz. nniw. - Zamoj. 
_ Toż:.. Ozęść I 1612; Ozęść II 
1613. fot, Rtr. 1140, opróc7. wptęp6w 
i rejestru na końcu. . 
Istnienie takiej edycji nie jest pewne, ale 
nie jest wykluczone. Cytujl! jl! Joc\Jer 
8234: i Dziedu
zycki I 297. - Przeczy 
jej iatnieniu OtwinowBki nr. 56 i nr. 10 
na str. 120. Ale, mam przed sobą notatkI} 
mego ojca (z roku mniej wii}cej 1900), 
która podaje dokładny tytuł 11 cz
ści: 
Zywotow Swiętych wtora częŚĆ Sta- 
rego y Nowego Zakonu, mi każdy dzień 
przez caly rok: vVybranych z poważ- 
nych Pisarzow y Doktorow Kośćiel- 
nych, ktorych imionaniżey Sl\ położone. 
Do ktorych przydane są niektore du- 
chowne Obroki y minki przeciw ka- 
cerstwom dźiśieyszym, tam gdźie się 
zywot ktorego Doktora starożytnego 
położył. Ktemu Kazania krotkie na te 
święta ktore pewny dźień w mieśiącu 
maią. Przez X. Piotra Skarge Societatis 
Jesu, przebrane, uczynione, y w ięzyk 
polski przełożone, y teraz znowU od 
niego po szosty raz do druku przey- 
rzane, y z Rocznemi dzieymi Kośćiel- 
nemi Oardynała Baroniusza porownane, 
z przydatkiem niektorych żywotow na 
końcu. Z dozwoleniem Starszych. Oum 
gratia & IJrivilegio S. R M. W Kra- 
kowie, Z drukarniey Andrzeia Piotr- 
kowczyka, Roku Pańskiego, 1613. fol., 
l tyt., str. 1140(?) i regestru k. 10 
(końca regestru brakuje). 
Niestety, bibljoteka nie jegt wskazana, co 
wiarygodność notaty osłabia - zwłaszcza, 
ii wyraienie "po 8Z0Sty raz. byłoby przy 
edycji z r. 1612-1613 zupełnie lIieod- 
powiednie. (Byłaby to bowiem edycja ósma, 
a nie szósta). Ale wiadomo takle, te przy 
przedrukach post
powali drukarze w tym 
wzgllldzie niedbale (ob. niłej wydanie z r. 
Hil9). 


r, 
1- 
'o 
e 
o 
r- 


,y 
': 


k 
!Ił 
lo 
)- o 

n . 


m 
ci 
ie 
łB 
e- 
r. 
ić 
ad 


ń- 


111. a 
go 
'io 
at 


ęc 
2. 
Ito 
'm 
ed 


lie 
na 
tu. 
ch 
i
- 
Btr 
Bii 
9. 


leli 
ICS 
e- 
'ch 
rni 
K. 
rio 
leu 
95. 
tó- 
lje 
er- 


Zwrllca te:!: uwagę. te z datą 1615 zgadza 
si.. rok 77 Iycia Skargi, podany w egr:em. 
plarzu Czapskich poprzedniej edycji (1610),' 
o cr:em wytej. Być wi
c mole, że po śmierci 
Skargi (1613) puszczono w obieg egzem- 
piane poprzedniego wydania, ale ze zmię- 
nionl} na tytule dutą na 1613. Tylko 
w takim razie liczba stron nastrecZB trud- 
nOBci, cbyba je przyjmiemy, iż egzemplarz 
znany memu ojca nie miał końca (brak 
str. 1141-1183 i nill kompletny regestr). 
_ Toż:.. Przez X. Piotrp, Skargę 
Societatis Jesu przebrane, uczynione, 
y w ięzyk polski przełożone, y od niego 
po osmy raz do druku przeyrzane, 
y z Rocznemi dzieymi Kardynała Ba- 
roniusza porown8nc, z pł'zydatkiem nie- 
.ktorych żywotow na końcu. Z dozwo- 
leniem Starszych. Oum gratia et pri- 
uilegio S. R. M. W Krakowie, w dru- 
karniey Andrzeia Piotrkowczyka K. J. 
:M. typogmpha. R. P. 1615.. fol. I cz. 
k. lO, str. 578; II cz. 2 k. 1 str. 578- 
1183 i 23 k. 
Przedruk wyd. Biódmego z r. 1610. 
Jocber 823ł:b. - OtwinowBki nr. 61. 
Akad - Bawor. - O.lap. (M. N.) - Domin. 
krak. - Jagiel\. - Jez. w Krak. - 
Morsztyn - Osso1. 
_ Toż:.. Przez X. Piotra Skarg
, 
Societat.is JeBu, przebrane, uczynione 
y w ięzyk polski przełożone, y od nie- 
goż po osmy (sic) raz przed śmiercil\ 
do druku przeyźrzane, Y z Rocznemi 
dzieymi Kardynała Baroniusza porow- 
nane, z przydatkiem niektorych żywo- 
tow na końcu. Z dozwoleniem Star- 
szych. Cum gratia et priuilegio S. R. M. 
W Krakowie, w drukarniey Andrzeia 
Piotrkowczyka, K. J. M. typographa. 
Roku P. 1619. fol.; I cz. 10 k. nlb., 
str. 078; II cz. 2 k., str. 579-1183 
i 23 k. nlb. 
Przedruk wydaniJl s r. 1615. Pod koniec 
dedykacji w tern i w trzech nastepnych 
wydaniach wstawiono datę: teraźnie'yszego 
roku 1619. To Bamo w żywocie Jana 
Kantego, na titr. 1165, w ustllpill: Inue 
cuda rosmaite. 
Jocber 823ł:c. - OtwinowBki nr. 66. 
Akad. - Bawor. - Dziedusz. - Jagiel!. - 
Jez. w Krak. - Knpncyni w Krak. - 
Krasińs. - Strab. Norbert. 
_ 'rot:... Przez X. Piotra Skargę 
Societatis Jesu przebrane, uczynione, 
y w ięzyk polski przełożone, y od nie-
		

/Bibliografia_28_172_0001.djvu

			166 


SKARGA 


SKARGA 


goż pO osmy (sic) raz przed śmierei
 
do druku przeyźrzane, y z Roeznemi 
dzieymi Kardynała Baroniusza porow- 
nane, z przydatkiem niektorych żywo- 
tow na końcu. Teraz nowo Jlrzydane 
iest Kazanie na pogrzebie tegoż authora 
miana, w ktorym żywot iego krotko 
iest opisany. Z dozwoleniem Starszych. 
Cum gratia et priuilegio S. R M. 
W Krakowie, W drukarniey Andrzeia 
Piotrkowczyka, K. J. M. typographa. 
Roku Panskiego 1626. fol. I cz. k. 18 
i str. 578; II cz. 2 k, str. 579-1183 
i 23 k. nlb. 
Na o7.ele zamieBzczoDe: Kazanie X. Fabjnna 
Birkowskiego na pogrzebie Skargi 1612 r. 
Jocher 8234d. (W notach piBze Jocher co 
nastl}puje o rzekomej edYt'ji z r. 1629: 
"Wydanie r. 1629 pOBwięcając Królewi- 
cowi ósmem wydaniem je zowie. Dzi
kuje 
w niem Skarga Panu Bogu, iż IDU dal 
doczekać pil}tnaBtego roku Wladydawa, 
i te go uweBelil nie tylko zdrowiem i wzro- 
Btem jego pięknym, ale też dobrem wy- 
chowaniem z m
drego i niepieszczonego 
dozoru". Data 1629 jest zapewne pomyłkI! 
zamiast 1619). - OtwinowBki nr. 68. 
BrnDic. - Czartor . - Domin. w Krak. -- 
WarBZ. uniw. - lVileń. 
- Toż:.. Przez X. Piotra Skargę, 
Societatis Jesu przebrane, uczynione 
y w ięzyk polski przełożone, y od nie- 
goż po osmy (sic) raz przed śmiercią 
do druku przeyźrzane; y z Rocznemi 
dzieymi kościelnemi Kardynała Baro- 
niusza porownsne, z pł'zyda.tkiem nie- 
ktorych żywotow na końcu. Teraz nowo 
przydane iest Kazanie na pogrzebie 
tegoż authora miane, w ktorym żywot 
iego krotko iest opisany. Z dozwole- 
niem Starszych. Ollm gratia et priui- 
legio S. R M. W Krakowie, w dru- 
karniey Andrzeia Piotrkowczyka, K. 
J. M. typographa. Roku Panskiego 1644. 
roI. [ cz. 18 k., str. 578; II cz. 2 k. nlb., 
.str. 679-1183 i k. 23. 
Przed tekstem kazaniE' Birkowskiego. 
CZl}fić wtóra nosi na tytule dat
 1610. 
Ak1ld. peterBb. - Cbrept. - Czartor. - 
Jagiell. - Jez. w Krak. - Morlztyn - 
OB901. - Pusłow. 
- Zywoty Swiętych Starego y No- 
wego Zakonu, na każdy dzień przez 
cały rok. Wybrane z poważnych pi- 
Clarzów y doktorów kościelnych, do któ- 


ryeh przyt1ane są niektóre duchowne 
obroki y nauki przeciw kacerstwom 
dzisieyszym. Ktemu kazania krótkie 
na te święta które pewny dzień w mie. 
siącu maią. przez... przebrane, y \V ję- 
zyk polski przełożone, z przydHtkielJl 
niektorych żywotów. Z dozwoleniem 
starszych. w Poznaniu, w drukarni 
Oolleg." Soc. Jesu. A. D. 1700. fol. 
cz. I k. nlb. 5 i str. 954j cz. II (A. 
D. 1702). k. nlb. 3, str. 955-1492 
i 3 k. nlb. 
Tytuł wBred drze\yorytów w ramce. Na 
odwr. herb Koźmińskich tj. Poraj. Nil. 
dwu kartach ded. Wiktorji z Bułakow- 
skich Radzewskiej. Na Sej k. dedykacja 
Annie z Koźmiilskich BulakowBkiej, pod- 
cZlIszynie poznaRskiej. Na 4ej k.: Pisarze 
Żywotów i Doktorowie. W cz. I dodano 
żywot jw. Marji Magdaleny do Pazzil 
(25 maj), Filipa Neryusza (26 maj) i Aloj- 
.ego (21 czerw.). 
ZaB w cZlłści II dodano źywot BW. 'l'eresy, 
II na str. 1488 w Przydatku żyeie W. O. 
Wojc. Męcińskiego, który w r. 1643 po- 
niósł w Japonji Bmiorć. W tem i nOBtljp- 
Dych wydaniach przeniesiono Bwil1tych ka- 
nonizowanych z Pr.ydatkn do Bamego 
tekstu, pod datę odpowiadajicl} ich UI:O- 
czystości. 
Jocher 8234. - Otwinowski nr. 79 i 80. - 
Bederski Kat. Racz. 1929. 
Akad. - Czartor. - Jagiell. - Jezuici 
w Krak. - Kra
iń. - OBsol - Przezdz. - 
Raczyń. - Uniw. wrocl. - \Vanz. uniw.- 
Wileń. - Zamoj. 
- Toż:... Przez X. Piotra Skargł4 
Sqcietatis Jesu zebranych y na polski 
iężyk przełożonych, z przydatkiem nie- 
ktorych żywotow św. osobliwie Patro- 
now krolestwa Polskiego, z dozwoleniem 
Zwierzchności kościelney, wydana. Roku 
P. 1747. W Wilnie. w drukarni J. K. 
M. Akademickiey Soc. Jesu. fol.; I cz. 
2 k. nlb., slr. 486; II cz. Roku P. 1748. 
W .Wilnie, w druk. Akad., k. tyt., str. 
487-1009 i 2 k. nlb. (Druk. ant.). 
Tytuł tworzy ramkI} z rycin, wyobrażajl}cych 
Bceny Z PiBma Bw. Na odwr. k. t. portret 
Skargi z bl,do,! dat!} urodz.1617. U spodu: 
Fr. Balcewicz Bculp. Viltlae. Jl}zyk zmo- 
dernizowany. Na tem wydaniu opieraj
 
Bię nastepne, z wyjątkiem pozna6.Bkiego 
z r. 1866. 
W cz. I dodano tutaj żywoty BW. Jana Ne. 
pomUCen8 (16 maja) i fiw. Jana Fr. Regisa 
(16 czerwca). - Zali w cZ
8ci II żywoty: 
BW. Jana de Matta, Felikla Walex1usza.
		

/Bibliografia_28_173_0001.djvu

			SKARGA 


SKARGA 


167 


J8 
m 
Ie 
e. 


Scholastyki i błogo Józefa Kalasantego. 
W Bamym zaB tekBcie: BW. Winc. a Paulo 
(19 lipc
), błogo Jana z Dukli (również 
19 lipca), błogo Czesława (20 lipca), błogo 
Józefata Kuncewicza (27 wrzeBnia), trzech 
Męcz. Jap. Pawła, Jana i Jakóba l3 grud.) 
i Franciszka Salezego (29 grud.). Rejestr 
i niektóre przydatki sI} dziełem ks. J. 
Wielewickiego. 
Brown i Sobiesz. w Eue. pow. XXIII str. 608 
mylnie datuj!} tę edycję 1750. - Otwi- 
nowski nr. 91 i 92. - Jocher 8234g. 
Akad. - C¥etwert. - Jagiell. - Krasiń. - 
Qssol. 
_ Żywoty Świętych starego y no- 
wego Zakonu.. Przez X. Piotra Skał'gę 
Soc. Jesu zebrane, na ięzyk polski prze- 
łożone y za życia autora dziewięć razy 
a po zeyściu jego powtórnie przedru- 
kowane. Roku Panskiego 1180. W Wil- 
nie, w drukarui Królewskiey przy Aka- 
demii. fol., cz. I 10 k. nlb., str. 445; 
cz. II str. 458 i 2f) k. nlb. 
Jest to przedruk edycji z r. 1747. Wyszedł 
za staraniem X. Dawida Pilcbowskiego. 
PrzypiB drukarni: Tadeuszowi z Kozielska 
Ogińskiemu i Jadwidze z Zuluskich Ogiń- 
skiej Wojewodom 'l'rockim. 1'0 dedykacji 
następuje: Słowo do czytelnika, a potem 
przedmowa Skargi: 
Praca okolo pisania" 
z pierwszych krakowskich wydali. Na 
końcu l częBci dodaDY tywot św. JoanDY 
Franciszki de ChaDtlll, a n. końcu 11 
(str. 455) Wojc. Męcińskiego. 
Jocher l. c, - Dzied. I 298. - Otwinowski 
nr. 98. - Katalog Wildera 1914 Dr. 226 
(ceni 12 re.). 
'Vymieniana edycja wileńska z r. 1786 nie 
istDieje. 
Akad. - Bawor. - BerD. Iwo\V. - Bibl. 
DomiD. w Przyrowie - Czart. - Dzied. - 
Jagiel\. - Jer;. \V Krak. - Ossol. - 
Przezdz. - 'Varsz. uniw. - Wileń. - 
Zamoj. 
_ Ziwoty Swatych od Petra Skarga 
spisane, przełożone z polskieho skrze 
Sebastyjana Scypiona w Praze 1640 r. 
Pamiet. Sandomirs. 1407. - Jelinek w HIL'ł 
Na;oda 1896 nr. 153 (mówi, te Scypion 
jeBt to pseudonim Berliczki). 
O prsekładzie rOSB. - zapewDe rękopiBmieu- 
nym - obacr; wyżej pod Sienicki Ludwik 
(17ł:2). 
'Przedruki tego dziela w w. XIX i XX były 
liczne. Obacz o Dicb Bib\. XIX wieka 
i Otwinowski nr. 115-186. WatDiejBze 
przedruki BI}: 1) Gliicksberga z r.1836.- 
2) Wiedeński Mecbit. z r. 1842. - 3) Ta- 
rowskiego z r. 1885 (wybór). - 4) Józe- 
fowicza z r. 1857 (wybór). - fi) Wied. 
.MaDiewskieg o z r. 1859. - 6) Peten- - 
In 
In 
nI 
II. 

. 
12 


la 
lll. 
,,- 
j. 
11- 
Z8 
10 
,ii 

- 


y, 
J. 

- 

- 
11- 


r o 
0- 


ci 


:'4 
n - 


I- 
n 
u 


.. 


1:. 

. 


r. 


h 
II; 
I: 
I
 
ą 
'o 


l- 
a 


': 


" 


burski :II r. 1862 (z tywotem Skargi JuL 
Hartoszewicza). - 7) PrusiDowRkiego 
w Pozn. 1866 (wedle edycji 1615). - 
8) Chełmiński 1869. - 9) Krak. Jezuitów 
z r. U!81 (r; bibljogr. wydań i życiem 
Skargi ks. Załęskiego). - 10\ Lwowski 
z r. 1883. - 11) Mycieiskiego z r. 1899.- 
12) Pojawilo się tez kilka "wyborów" 
i drukowano odrębnie tywoty niektórych 
Bwiętych (św. Eustl1cbiusza. Katarzyny 
.eneń., BW. Stanislawa). 
Wydania krytyczDego brakuje. 
(Skarga Piotr). Jesviter Spiegel: 
DarijJ. augenscheinlich zu sehen, vvas 
seltzame Abenthewerliche Sachen die 
Jesuiter treiben. Insonderheit aber was 
anlanget, die Erschreckliche, BlutdUrf- 
tige Jesuiterpredig, so Anno 1601. dco. 
9. Septemb. der W. H. Petrus Skarga 
ein Jesuit, Kun. May. iu Polen und 
Schweden Hoffprediger, zur "\Vilda, vor 
ihrer May. im Abzuge uach Liefłand 
gehalten, Aut]' embsiges anfordern Da- 
nielis Krameri D. dess Stettinischen 
Paedagogii in Pommern Holfpredig- 
kanten, in Druck gegeben, durch H_ 
Fridrich Bartsch, Kon. May. in Polen 
uod Schweden bestalten Theologum uud 
Holf Oapellan. Was weiter in diesem 
Buchlein vor seltzame Tractetlein mit 
angedruckt, findest am folgenden Blat 
verzeichnet. Oum gratia & Priuilegio 
S. R. M. Brvnsbcrgae, Typis Schun- 
felsianis, Anno 1603. w 4ee, k. nlb. 6 
i str. 291. 
Na odwrocie tyto spis treBci. - PoczeID Da 
3 k.: Epistola dedicl1toria ks. Barnimbowi 
Bzcr;ecińskiemu, datow. Krakaw den 13 
Julii 1602, a podp. przez Fryd. Barucha. 
Tn omawia fałszerstwo Kramera. 
tsastępuj
 Da 2 kartach wierszyki łac. wy- 
Bmiewajl!ce Kramera - oraz wiersze: "Pro 
Petro Skarga", "Ad Frid. Bartscbium", 

Aa librum". Jako autor podpisany Sta- 
nislauB Skarga politiori6 literaturae stu- 
dio.uB (a więc będzie to autor iDterludium 
Sołtysa s klechą). Zapewne wszyatkie 
wiersze są .lego pióra. 
RozpoczYDa: l)JesuiterSpiegel... Jestto ostra 
polemika zrazn s predykantami luterskimi, 
odpierająca ich napaBci na Jezuitów. (Wy- 
mienia prsezwiBka nadawaue Jezuitom 
i potwarze). l"l!czDie z tern wspomnian)' 
traktat Kramera z r. 1fi97 zatytułowany 
"EiD Lutherisch New Jam" przeciw Je- 
zuitom - oraz jego "Hauptfrage". Od 
Btr.2&-189 przechodzi ta polemika w gwał- 
towną inwektyw
 przeciw l{ramerowi; da-
		

/Bibliografia_28_174_0001.djvu

			168 


SKARGA 


SKARGA 


towaDlI. jest: Krakaw McnsibulI Junio et 
Julio 1602 Jest ona niewlltpliwie pióra 
ł!artscba. 
Zbija tu BRrtscb r6*ne zarzuty anłyjezuickie 
np. na str. 114-129 o doktrynie co do 
mordowania tyran6w, o ich podręcznikach 
do Bpowiedzi (
łr. 99), o ich wygnaniu 
z Pary:!:a (str. 78), o niedotrzymywaniu 
wiary heretykom i o kazaniu Skargi (słr. 
47-63 oraz 141 i 183). Polskich pism 
Bntyjezuickicb nie wspomina. 
2) Na str. 189-225 rozpoczyna Iii,,: H. Skar- 
gen so vvol VVarhaffte ais verfelacbte 
Predig, mit kurtzen Commentatien. Jest 
to przekład "Na Wsiadane" Skargi, do- 
konany przez Bartscha. 
3) Na str. 226-23
: idzie przedruk ulotki 
z r. 1ó86, wydanl'j p t.: Newe Zeytung: 
Wabrbo.ftil!e Erbermliche Mordliche tbatell 
durcb die Jesuwiter gescheben zu Krakaw 
in Polen gefangen, nacb Nilo gefiibrt, 
alldor jhrBn rechten Lobn entpfnngen, 
mit Scbwerd uud Ro.dt g
richtet word en, 
1586. Gedruckt, Im Jahr Anno 1586. 
(Jest to jakaś relacja o zamordowaniu 
przez Jezuitów dziecka urodzonego v. na- 
loinicy jezuickiej i o IIkazaniu ich na 
Bmierć przez utopienie w Nilu pod Kra. 
kowem! l. Zaraz potem następuje przedruk 
innej ulotki zaprzeczającej prawdziwoBci 
całego zdarzenia p t.: 'Vabrbaffte KBnigl. 
nnd andere beRtendige Zeugniss wider dic 
ausl{ebreitete erdacbte Newe Zeytung... 
(ob opis tej ulotki w tomie XVIII str. fl37). 
Ulotka ta zawiera m. i. list Stefat;la Ba- 
torego z r. 1586 do Arcyb. Mogunckiego, 
przecz'łcy całemu fabrykatowi. (Ani nic 
podobnego w Krakowie nie zaszło, ani 
Nil w Polsce nie jest znany). - Są też 
listy P. Myszkowskiego, Mik. Zebrzydow- 
.kiego, Benatu miej. krak. - Fałszerstwo 
to omawia Bartsch w swej polemice z Kra- 
merem na Btr. 118. 
41 Na str. 258 i nast.: Wahrhaffter Bericht 
vnd Zeytung aUSB Regensburg... von der 
Disputation 1601. 
5) Na str. 277: Euangeli.che Busspredig. 
Wszystkie te czę6ci Bkładowe zwil!zane są 
w całoBć pn:ez podział na XLII capita 
oraz przez przedmowy objdniające pióra 
Bartscba, poprzedzajl}ce każdą z tych częBci. 
Obacz pod Bartsch w tomie XII str. 396, 
oraz wy:!:ej pod "Hauptfrage", gdzie za- 
cytowano odnoBn,! literaturę. 
Egz. Czart. ma na tytule napis: Inscriptus 
catalogo libr. domlls probat. Soc. Jesn 
Crac. ad S. Steph. 1604. 
Jocber 9296. 
Czartor. - Czetwert. - Dzik6w - OS801. 
- Zawstydzenie ks. Skargi... Ra. 
ków 1606 W 4ce, litr. 74. 
Obacz w tomie XXII str. 591 pod Mosko- 
rzewlkim. Al. autoratwo tego:!: jest nie- 


pewne, gdy
 M. wydal rownoczeBnie inne 
azieło w tej!e Bamej Bprawie. 
- Vita R. P. Petri Skargae (bęz 
roku, oraz z datą 1669)... ob. Bieża- 
nowski Jan S. J. (w tomie XIII. 97). 
Bietanowski umarł 1658, pierwsza edycja 
wyszła wi
c zapewne około 1650. 
- Zycie Wielebnego X. Piotra 
Skargi Soc. Jesu kapłana przez tychże 
Soc. Jes. zakonników za dozwoleniem 
Zwierzchności duchowney dawniey po 
bcinie w Kł'akowie do druku podane, 
dopiero z łacińskiego na polski prze- 
tłumaczone. Wilno w Druk. Akade- 
mickiey S. J. r. 1753. fol, arkuszy 8 
(sygn. A-H). 
Na początku: Elogia libri in laudem Petri 
Skargae. 
Będzie to zapewne przekład z Biel:anow- 
Akiego, czego, nie mogllc dotrzeć do egzem- 
plarza, nie !I10gę sprawdzić. - Obacz 
zaraz ni:!:ej: Zywot. 
WJs.lo razem z dziełkielD i.w. Frauciszka 
Ksawerego "Zbawienne zabawy" - o czem 
obacz w t. XVI Btr. 288. 
. Cbrt'pt. - Wileń. 
- Zy wot świątobliwey pamięci Stan. 
Kostki, X. Marcina Latemy y X. Piotra 
Skargi... obacz Tłuczyński Ign. (1673). 
Ojciec m6j pomieBcil to mylnie w tomie XX 
str. 1b2 pod Kostka Stan. - Autorem 
je...t bowiem Tłuczyński (ob.), a :!:yeie Skargi 
przerobił z Vita Bie
anowskiego. 
Jakiś 
Żywot Skargi, Krak6w 1694. w 12co" 
cytuje Brown Btr. 371. Będzie to może 
przedruk Tlllcz1ńskiego, o ile data nie 
jest mylnie podana. 
- ob. Baronius Oaesar (1603) - 
Bał.tsch Fridericus (JeBuiten Spiegel 
1603) - Bieżanowski Jan - Birkowski 
X. Fabian (Na pogrzebie) - Bobola 
(Gospodał'stwo duch. 1601, 6) - Con- 
silium de recuperanda pace (1607; tu 
zarzut o ścinaniu głów szlach.) - 00- 
stera (O czterech końcach) - Danquart 
Balt. (1699) - Excerpta (ob. t. XVIII, 
457) - Fati Jul. (Księgi o umartwieniu 
1604; tu jego przedmowa) - Freher 
(Teatru m I. 363) - Gaediccus P. (Pur- 
gatorium 1603) - Galatowski Jan 
(1683) - Gosławaki Adam (Odpowiedź 
na obronę 1608) - Grochowski Stani- 
sław (Toruńskie nocy 16\ O) - Gurski 
Jan (1608) - Herbest B. (Periodicae 
1566) - Jaroszewicz (Matka świętych 
1751 str 463) - Kampianus (Campia-
		

/Bibliografia_28_175_0001.djvu

			- 


SKARGA 


SKARGA 


169 


me 


nus) (l!ziesięć wywodów 1b8-1) - Karn- 
kowski S
an. (Epistolae 1578) - Kogna- 
towski (Zycia 1788) - Kramer Dan. 
(Die schreckliche Predigt) - Łasicki 
Jan (1582) - Magnani (Natale) - 
Modlitwa - Moskorzowski (Zawsty- 
dzenie X. Skargi 1606) - Obrona 
przeciw pł'ocesowi (1596) - Odpi$ - 
Ostrowski Jak. (Obrona 1608) - Pos. 
sevinus (Defensio coenae 1579) - Po- 
wodowski Hier. (Speculum clericorum 
1604; tu ukryta polemika ze Skargą) - 
Pruszcz (Fort.eca 1662 str. 201) - Pu- 
dłowski :M. (Fraszki) - Radziwiłłowa 
Urszula (1748) - Respons w porywczą 
(1592) Rostowski (Lituanicorum 
histor.) - SmalciuB Walenty (Zawsty- 
dzenie 1606, Wtore zawstydzenie 1615, 
Rozbieranie 1607) - St
pleton - Tłu- 
c:t.yński Maciej Ignacy (Zywot 1673) - 
W olan Andrzej (Defensio coenae 1579)- 
Zabielski X. (Kazanie). 
Pewna liczba pism Skargi pozostala w ręko- 
pisie: 1) Dwa nieznane pismo. Skargi 
("Wsiadanie na rozkaz" oraz "Otó:!; tobie 
rozkosz") wydał Czubek Pisma polit. z ro- 
koszu Zebrz. II. 
2) Wedle Bitkowskiego Skarga umarł koń.- 
czl}c pisać traktat "O cnotacb cbrześc.... 
3) Wedle Nies. III 719 napisal Skarga w r. 
1604 komentarz in Cantica Canto i Prov. 
Salom.. co Niesiecki powtarza za POBSe- 
winem (Apparatus Bacń). Zapewne byly 
to glosy marginesowe Skargi na egzem- 
plarzu biblji. 
ł.) O raportach Skargi z Polocka i Rygi do- 
t,!d nieogłoszonych mówi 'l'beiner Annales. 
fi) O jego rękopisie Ujarjuaza Domu Jez. 
ob. Wielewicki 11 str. VI (Wielewicki 
korzysta li niego). 
6) Pozosta1a po nim znaczna ilość listów. 
Z tych przewa:!;nl} CZ
BĆ (w liczbie lóó 
Jistów i dokum.) wydal ks. Sygaiuliki Jan 
pt. "Listy ks. Skargi" (1912). Listy pi- 
Bane Bą przeważnie po lacinie (osm po 
wlosku, 12 polskicb). Korespondowal mię- 
dzy innemi z Aquaviw'ł. Chodkiewiczem, 
ZamojBkim. - O innych jego listacb ob. 
Kot w Sprawozd. Akad. HJ2ó nr. 10 oraz 
Korbut Liter. I 399. - Por. nadto: Karn- 
kowski Epistolae (w tomie XIX str. 119). 
O błędnie przypisywanycb mu poezjach ob. 
kB. Pawelski w Ziarnie 1899 (Domniemane 
wiersze Skargi). 
O przedrukach jego pism podałem informacje 
powyżej. Zestawia je ks. Otwinowski 
w "Dzielach Skargi" aż po rok 1916.- 
W r. 1924 podj
o w Warszawie (pod 
kier. Michalskiego) wydanie krytyczne 


lez 
:a- 


7}. 

ja 


,ra 
że 


im 


po 
le, 
:e- 
:e- 
8 


,tri 


lW- 
IO- 
ICZ 


.ka 
BID 


m. 
.ra 
3). 

x. 
BID 
rgi eU. 
,że 

ie 


'el 
'ki 
Ila 
In- 
tu 

o- 


Lrt 

I, 
lU 
er 
r- 
.n 
dź 
n- 
ki 
ae 

h 
.a- 


dzieł Skargi, którego dot,!d ukazal się 
tom I, 11 i IV (r. 1926). 
Literatura dotyczl}lIa tycia i pism Skargi 
jest nader liczna. Zestawilem ją ju:!; po- 
wy:!;ej przy Iloszczególnych pismach. Po- 
nif;ej zestawiam jFszcze raz prace wał- 
niejsze, od6yłajllc: 1) do "Pami,:tnika 
literackiego", gdzie kilkakrotnie zamiesz- 
czono bibljograficzne zeBtawienia. dotyczące 
Skargi (I-'p. w roczniku 1905 str. 58 i 120; 
w roczno 1912 str. 515,609, 711; w roczno 
1913 str. 127, 252. 507). - 2) do Bib\. 
EBtr. za wiek XIX (tom IV 252 i VII 135) 
i za lata 1881-1900 (IV, 168). - 3) do 
Korbuta Literatury I (1917) str. 395 i n. - 
4) Wreazcie do Fiokla Bib1. III 1856 oraz 
Dodatek ]l (1914) nr. 3220-25. 
:Mickiewicz Liter. słow. I - Dzieiluszycki 
Piotr Skargo. i jego wiek 1850 - OsińBki 
O :!;ycin i pismach 1812 - Brodzi{lski 
Pisma III 1872 - OssolińBki w Dod. Go.z_ 
Jwow. 1863 - Siarczyński Obraz wiekn 
1828 - ŻyciorYB pióra BartoRzewicza 
w I tomie Żywotów BW. 1862 - ŻyciorYB 
pióra X. ZIIł,:skiego. w II tomie Żywotów 
1882 - Polkowski Zywot 1884: - Zał
ski 
Jezuici w Polsce '1'010 I str. 718-745- 
Łukaszewicz Wiad. odysa. - Ten:!;e KOBc. 
braci czeskich - Mecberzyński Hist. wy. 
mowy Il s. 79-300 - Bib\,. warRZ. 185;; 
tom ó9 s. 1-1& - Grochowaki w Tyg. 
m. 1863 s. ló1-174 - Wisłocki Kat. 
r,:kop. s. LXVI - Likowski Unia 1906 - 
Jablonowski Akademia kij. mob. 1900 - 
Sienkiewicz Skarbiec 1 1839 - Łoziński 
Patrycjat str. 226 - Bieliński Uniw. wil. 
I. II, III - Pelczar Zarya kazn. ]I 134 - 
Liubowicz bt. reform. 1883 - Tenh Na- 
czalo kato!. reakcyi 1880 - Suszko Epizod 
z :!;ytia 1904 - Tenże. Skarga u Lwowi 
1903 - Stelmaszeńko Polit. diejateln. 
1902 - Ks. Okoniowski Pismo św. w dzie- 
lach Skargi 191 l - Bem Ecba meaja- 
niczne w .Studja" 1904 - Janowski Ludw. 
Polit. dijatelnost w Uniw. kijowo izwiest. 
1907 (streszczenie polskie wydał T. S. 
Grabowski 1913). - Berga A. P. 
Skarga, un pr6dicateur 1911 - Win- 
dakiewicz St. Skarga 1912 - Mitllnn 
Religijność Skargi 1922 - Kot w przedm. 
do przedruku KlIzań Sejm. 1925 - Sa- 
piński Badania źr6dłowe nad Kazaniami 
1924, - Jougan Tlo homilijne 1901 - 
Mitera IndywidualnoBć Skargi 1912 - 
Treter Duch twórczy 1912 - Mondeld,i 
J
zyk i styl 1912 - Sozański Kuczborski 
i !:!karga pod względem językowym 1859- 
Czuczyński Pocbodzenie 1892 - Sygański 
Dzialalność na tle listów 1911 - Rolny 
w Kwart. bist. VII (Epizod z :!;ycia) - 
Białecki Powodowski a Skarga w Przegl. 
homi1et. 1926 - Urb:mek Cblop u Skargi 
w Sprawozd. gimn. w Sanoku 1916 - 
GrabowBki Tad. w Sprawozd. Aka.!. 1908 
22
		

/Bibliografia_28_176_0001.djvu

			170 


SKARGA 


SKARSZEWSKI 


luty i 1912 - Tenze Lit. arj. 1908 - 
Tente Z dziejów lit. unicko-prawNł. 1922 
(Prace kom. fil. T. P. N.) - Tenże Piotr 
Skarga na tle literatury 1913 - Tretiak 
P. Skarga 1912 - Sobieski Nienawii!ć 
wyznaniowa 1902 - Tenże w "Król a car" 
1912 - SaB O Skardze wichrzycielu 
1913 - MatuBzek KOBC. polit. pogll}dy 
1913 - Siada Piotr Skarga 1913 - Smo- 
leński w dziele ..bior. "Z wieku Reja" 
1905 - Łempicki Zamojski i Skarga 
1912 - Tyszkowski Skarga i Chodkiewicz 
(w "Pam. liter." 1925) - ProhaBka Obyw. 
działalnoi!ć w Ateneum Kapl. 1912 - Enc. 
kośc. XXV (oparte na Dzieduszyckim). 
Stosunek Skargi do Cicerona ob. Lewicki 
Czy Skarga byl Ciceronianinem w Spr. 
gimn. stani..ławow. 1913. 
Stosunek Skargi do BeUarmina ob. Gra- 
bowski Skarga 1913 str. -iSO i passim 
oraz Berga Un pn\dicateur (1916) passim. 
i jego tłumaczenie "Kazań Sejm." gdzie 
liczne zestawiania zapo
yczeń Skargi. - 
Wpływ Stapletona i BeUarmina na Skargę 
rozbiera również ks. Sapiński w Spr. Ak. 
Um. 1923 czerwiec. 
W r. 1913 z powodu jubileuszu Skargi wy- 
Bzła pod redakcją Hahna "KBi,:ga pami
t- 
kowa" (2 tomy), zawierająca szereg roz- 
praw o Skardze (z któryeh Bprawę zdaje 
Briickner w Pam. liter. XIII 385 i n.).- 
Liczne rozprawki o Skardze mieszczą się 
w Sprawozdaniach gimnazjalnych za rok 
1915. - Przegll}d. pOWBZ. 1912, Pam. liter. 
1912 i Ateneum kapl. 1912 wydały osobne 
zeszyty lO pracami o Skardze. 
Edw. Jelinek w Hlas Naroda 1896 N.153-4. 
Przy tacza jego przekłady na czeskie: l) Ży- 
woty SS. 16M> i 2) Żołnierskie nabożeń- 
stwo, tłom. Tom. 19n. Placulia 1634. 
Skarga Sebastjan Soc. Jesu ob. 
Skarga Piotr (Jesuiter SpiegeI1603)- 
Sołtys z klechll (1616, 1646). 
Jest on autorem wierszy lac., o których 
mowa wytej na Btr. 167, oraz intermedjum, 
drukowanego w r.1616 i 1646 przy "Sol- 
tysie z klech!}", jak o tem świadczy do- 
pisek współczesny na egzemplarzu bib1. 
Czarno (Obacz o tern Badecki Literatura 
mieszcz. 1925 str. 399). Intermedjum to 
bylo grane w Pultusku w r. 1590. Inter- 
medjum to przedrukował takie Wierz- 
bowski w BWOjej edycji "Sołtysa z klechą" 
(Bib1. zRpomn. poetów 1892 zeBzyt XVlII 
etr. 39-45). 
SkarszevienS8 castrum ob. Riccius 
ElidB (1691). 
Skarszewska Helena z Treterów 
ob. Męciński X. Joz. (Kazania 1792). 
Skarszewski Jan, Oanon. Oath. Orac. 
()b. Oyner6ki Jan - Nycz Joannes 


(Laurea 1640) - Rosi ni Sim. (Planetae 
1648) - Temberski Stanisław (Exa- 
minis nmbra 1641) - 'rwardowski Sa- 
muel (Miscellanea 1681) - Tomiecki 
M. B. Adamu8 (Mausoleum 1639). 
SKARSZEWSKI Kajetan. Głos Jaśnie 
Wielmożnego Jmci Pana Kajetana Le- 
BZCZYC Skarszewskiego, skarbnika po- 
wiatu urzędowskiego, y posła woiewodz- 
twa lUbelskiego. Na sessyi seymowey 
Dnia 11 wrzeBnia 1776. Miany. foL, 
k
t
 . 
Akad. - Branie. - Czartor. - Jagiell. - 
KrasiJ1s. - OSBol. 
- Zbiór kr6tki wiadomości szcze- 
gólnieysze względem dawności załoźenia. 
miasta JKM. Lublina województwa Lu- 
belskiego, Senatorów i Starostów, nie- 
mniey zamku i w nim Ksiąg Grodzkich, 
w sobie zawieraiący Jasnie Wielmoznym 
l1ichałowi Wandalinowi z Wielkich 
Kończyc Mniszchowi Marszałkowi W. 
Kor. Staroście Lubelskiemu, order6w 
orła hiałego, S. Jędrzeia i S. Stanisława 
Kawalerowi i Urszuli z Zamoyskich 
małzonkom w dzień wiazdu na Sta- 
rostwo oddany dnia 31. Sierpnia R. P. 
1785. w Lublinie w drukarni JK1VL 
u XX. Trynitarżów. w 8ce, k. nlb. 18. 
W przypiBani'1 podpisał aię: Kaj. L. S. P. 
u. i p. G. L. co znaczy: Kajetan Leszczyc 
Skarszewski Podstoli urzłidowski i piBarz 
Grodzki Lubelski. 
Jagiell. - Warsz. uniw. 
- ob. Męciński Józ. X. (Kazania 
1792). 
Skarszewski Mikołaj, kanonik krak. 
ob. Ozarniecki Maks. (Virgnlae 1644)- 
Skarszewski Stan. (1624). 
SKARSZEWSKI Stanisław, kasztelan 
małog. i wojnicki, starosta samborski 
(t r. 1685). Ternio coelorum seu Theo- 
remata Physiologica de Ooelo et Mundo 
per Stan. Skarszewski. Oalisii 1624. 
w 4ce, k. nlb. 16 Zamoj. 
- Oharis Skarszeviana Domino Sl1b- 
dapifero Sandoilliriensi Nicolao Skar- 
szewski optimo P
enti a bonis filiis 
Stanislao philosophiae, Sigismundo elo- 
quentiae, Nicolao pOeBeos alumnis in 
Oollegio Karnkoviano. Oalisii 1624. 
w 4ce, str. nlb. 17. 2ilUlloj.
		

/Bibliografia_28_177_0001.djvu

			SKARSZEWSKI 


SKARSZEWSKI. 


171 


Martinus Laterna e Societate 
Jesu sacerdos... (1661)... ob. Kanon And. 
(tom XIX Btr. 102). 
Jest to praca Kanona, dedyk. Skarszew- 
skiemu, a blędnie temut; przypiBuję nie- 
które katalogi autorstwo. 
Porównaj: MIlCiński Alb. (Vita) oraz: Tłu- 
czyński Ign. (Vita). 
- ob. Albertinus Franc. (de S. Angelo 
1663) - Basseus (1665) - Oichovius 
(Desperata 1660) - Oichovius Nic. 
(TriumphuB 1662) - Delicye ziemi 
włosko (1665) - Drużbicki GaBpar 
(In dominicae 1678, Neg-otiatio 1674)- 
Gawiński Jan (Sielanki 1650) - Haur 
Jak6b Kazimierz (1675) - Juglaris A. 
{Inscriptiones 1666) - Kanon Andrzej 
(Martinus Laterna 1661, Rosa 1661) - 
Kochowski Wesp. (Niepr. próżnowanie 
1674 str. 320) - Krupecki Andrzej 
-Grzegorz (Ooronamentum 1671) - 
Kwiatkiewicz Jan (Orator 1680) - 
Lipsius Justus (J. Piotrowicz: O Bta. 
łości 1649) - Męciński Albert (Vita 
1661) - Nakielski (1684) - Ormiński 
Stanisław (Gość tr6jcy 1671) - Stra- 
życ St. Stn. (Aurea messis 1673)- 
Tainer Ludw. Mik. (praemium 1666)- 
ThesauruB Emmanuel (Elogia 1665)- 
TłuczyńBki Ignacy (Vita 1661, Lilia 
1673, Palma 1672) - Węgrzynowicz 
.Tan (ArcuB triumphalis 1666, Colum- 
nae 1668) - VernulaeuB (Utarczka 
abo Sporka 1642). 
:Miał pisać poezje Zac. (i to nieprzyzwoite 

in Priapum"), o czem Juszyński II. 
Był zaofanym Wlad. IV. Jego "Mowę na 
Seymiku Cbełmskim przedseymowym 1& In- 
Btrukcyą" 1645... obacz: Swada polBka 
Ostrowski-Danejk. 1745 I. 382 84-.- 
O jego zbiorach aktów ob. Sobieszczański 
w Eneykl. Org. XXIII 515. - Dogiel IV 
489. - NieB. VIII str. 378. - Meche- 
rzyński Hiat. wyro. III 189. - Tomko. 
wicz Przyczynki 1912 str. 382. 
Skarszewski Stephanus ob. Acta 
(1731) - Kielarowicz Franc. Andrz. 
(Species Thomas 1729). 
SKARSZEWSKI Leszczyc Wojciech, 
biskup chelmski, potem arcyb. warsz. 
(1743 t 12 czerw. 1827). Głos Jaśnie 
Wielmożnego J. Księdza... Biskupa 
Chełmskiego i Lubelskiego z dziękczy- 
nieniem KroIowi Jegomosci za umiesz- 


czenie w krześle iego biskupstwa miany 
na seBsyi seymowey 10 lutego r. 1791. 
w 4ce, 2 karty. 
Streszcza Wisłocki w Roczn. dla arch. 1871 
str. 283. OBsol. 
- GłoB JaBnie Wielmożnego Jmci 
Xiędza W oyciecha Skarszewskiego Bi- 
skupa Hełmskiego i Lubelskiego Miauy 
Na ScsByi Seymowey Dnia 17. Lutego 
Roku 1791. w 4ce, k. 4 nlb. 
Prsemawia za przyspieszeniemdziela re form 1' 
Aknd. - Branie. - Dzików - KraBiń. - 
Ziełiń. 
_ Głos Jaśnie Wielmożnego Jmości 
Xiędza Skarszewskiego Biskupa Hełm- 
skiego I Lubelskiego Na SesByi Sey- 
mowey Dnia 26. Maia Roku 1791 
Miany. w 4ce, k. 2 nlb. 
Składa projekty co do Bejmu konBt. i Strazy. 
Akad. - Branic. - Zamoj. - Ziełi
. 
- Głos JaBnie Wielmożnego Jmci 
Xiędza W oyciecha Skarszewskiego Bi- 
skupa Ohełmskiego y Lubelakiego 
O Kr61ewczyznach. na Sessyi Seymo- 
wey dnia 14. Listopada R.1791. Miany. 
w 400. k. 6 nlb. 
Had
i. aby królewszczyzny puszczaó na 50 
lat w dziedawę, ale bez odbierania ich 
dotychczasowym posesorom. 
Akad. - Branic. - Krasiń. - Wanz. 
uniw. - Zamoj. 
- Głos JWJ. Xi
dza... Biskupa 
Ohełm. y Lubelskiego na Sessyi Sey- 
mowey dnia 21 Maja 1792 miany. 
w 4ce, kart 6 nlb. 
Zarazem: Głos drngi na tejze Besyi. 
Brllnic, - Warsz. uniw. - Zamoj. - 
Zieliń. 
_ Kalkulacya Pozytk6w Rzeczy- 
pospolite y Z odebr.anego Funduszu Bi- 
skupstwa Krakowskiego. Bez r. (179ą). 
w 8ce, str. 40. 
Hez osobnej karty tytulowej. 
Krytykuje uchwa1'ę "obalaj'łCą" fundulZ bi- 
skupstwa krakowskiego. Omawia kwestjl1 
Siewierza (ob.). Twierdzi, że intrata z dóbr 
mniej wynieBie niż wydatki, jakie Bkarb 
musi przejąć. Omawia uposa!enie inuyoh 
biskupstw. 
Akad. - Branio. - Czartor. - Osso1. 
_ Kazanie w dzień S. Stanisława 
Bisknpa y Męczennika w kościele ś. 
Krzyża XX. Missionarzow przed Nay- 
iaśnieyszym Krolem Jmcią miune przC'.G 
JX. W oyciecha Skarszewskiego Ka. 
nonika Katedralnego Kamienieckiego,
		

/Bibliografia_28_178_0001.djvu

			172 


SKARSZEWSKI 


SKARSZEWSKI 


w Warszawie, w drukarni Nadworney 
J. K. Mei roku 1775. w 8ce, kart 15 
(ąrk. BB)' 
Jocber 5086. 
Czartor. - Jagiell. Ossol. - Uniw. 
Iwow. - Wilno - Zieliń. 
- List Plebana do Korrespondenta 
Warszawskiego (1788). w 8ce: str. 39, 
sI} dwa odbicia z jednego roku. 
Z okazji Bnkcji wojska. WYBtępuje przeciw 
naznaczaniu podatku na ducbownych pod 
tyto SubBidinm. 
Ob. łom ;XXI str. M8, gdzie juz po },rótce 
broBzurkę t
 omówiono. 
Stoi w związku z broszur,! 
Poparcie uwag 
nad życiem J.. Zam." (1788) oraz II Je- 
"ierskiego: "Zgoda i niezgoda". Z tym 
ostlltnim polemizuje najostrzej. Broni dóbr 
duchownych, podnosi zaslugi kapituł i kla- 
Blltor6w. Zwalcsa mYBI, aby duch. rzymBko- 
katol. Il.równaó co do ubóstwa II ruskiem. 
Jezierski poświl}cił powytszemu "Liltowi" 
osobnI} broBzur!}: "ResponB na list ple- 
bana" - obacz tom XVIII str. 548. 
Skarszewski snowu odpowiadał Jezierskiemu 
w bezim. broszurze pt.: "Odpowieilź ple- 
bana" (t789) oraz "ResponB X. Plebana", 
W tej!e samej Bprawie wyszły takie inne 
broBzury, a mianowicie: Uwagi zpowodu- 
oraz Rozmowa dw6ch kawaler6w (ob. tom 
:XXVI Btr. ł16). - Niew'!tpliwie i w innych 
wsp6łczesnycb broszurach Bą wzmianki 
o całej polemice na ten temat. 
Pod podobnym tytułem (Li8t plebana do. 
brata pOBła), wy.zła w r. 1789 inna jakaś 
broBzura, o kt6rej ob. tom XXV. 47. 
Autorstwo Skarszewskiego co do "Listo" 
i "Odpowiedzi" zaradza Caroli (Odpowieilź 
prostaka 1801). Frzyznaje eił} do nicb 
także i sam SkarBzewski w IliBmie: O wła- 
chy duch. 1820, gdzie wymionia nBstl}- 
puj,!ce BwOje prace: 1) Prawdziwy Btan 
duchowieństwa w Polszcze, 1776; 2} Uwagi 
polityczne imieniem stanu duchownego do 

bioru praw polskicb poilane r. 1778; 
3) List pltlbana...; 4) Odpowiedź plebana 
na nowe zarzuty; fi) Kalkulacya puiytków. 
W r.1789 był Skarszewaki proboszczem ku- 
jawskim. 
Jocher 9150. - Wislocki .." Uoczniku dla 
archeol. 1871 Btr. 283. - Smoleński Fubl. 
anonimowi 1913. 
Branic. - Czartor. - Jagiell. - Uniw. 
lwow. - ZieIiń. 
- [List pasterski zalecający mo- 
dlitwy za dnBz
 śp. Andrzeja Zamoj- 
skiego]. 1792. Zallloj. 
- Miasta ouchowne w krajach Rze' 
czypospolitey (14 Aug. 1793 ?). fol., 1 k. 
l'rojekt podpiBany jego nazwiskiem. 
Czartor. - Zamoj. 


Odezwa GaUicyanina do Pola- 
ków r. 1790. (B. w. m.). w 8ce, str. 45. 
Obacz tom XVII str. 21. Autorstwo Skar- 
IIzewekiego nie jeBt pewne. Jako autor 
jeBt wymieniony w egz. Akaa. - W l,aż- 
dym razie treBć pisemka zgadza sil} z po- 
gll}dami Skarszewskiego. Przemawia za 
poprawił rZl!du, przeciw 
ni8 pozwalam" 
i bezkr6lewiollll. Jost przeciwko równo- 
uprawnieniu mieszczan i przeci
ko wy- 
IIwoleuiu chłop6w z pod władzy paua. 
M6wi o opiece nad religj,! i iluchowień- 
IItwem, o urządzeniu seminarjów ducb.. 
o naprawie sądów. Zwalcza księgi buntu- 
jące przeciw religji, przeciw wladzy, prze- 
ciw szlnchcie,jakie zaczl}ly się w Polsce po- 
jawiać (aluzja zapewne do Jezierskiego).- 
\V podobny sposób odzywa Bię broszurka 
"Skutki nowey filozofii", o której ob. niiej. 
Akail. - Branie. - Czartor. - Czetwert. - 
Dzik6w - Jagiel\. 
- Odpowiedź Plebana na nowe za- 
rzuty przeciwko Duchowieństwu pol- 
skiemu J 789. w 8ce, str. 135. 
Ob. wytej: List plebann. Zwraca Bil} przeciw 
autorowi pisma: Poparcie uwag nad ł.y- 
cieni Zamojskiego. Powołuje Bię na wydany 
pr
z siebie pucd teraźniejszym (t7ł!8) 
sejmem: List do korespondenta warszaws. 
s okolicznoici poilatk6w duchowieństwa. 
\Vspominl\ i Respons na list Plebana pod 
płaszczykiem kanonika... oraz Zgoda i nie- 
. zgoda (obudwu ma być jeden autor). 
Katalog Bielskiego Bibl. Pijarów N. 137. - 
Jocher 9168. . 
Branic. - Czartor. - Jagiell. - D
ik6w - 
Ossol. 
- Powinszowanie prymasowi X. 
Michałowi Poniatowskiemu... 17 kwiet- 
nia Roku 1785. Zamoj. 
- Rekollekcye dla duchowieństwa 
dyecezyi Ohełmskiey y Lubelskiey od 
Jaśnie Wielmożnego Jmci Xiędza Woy- 
ciecha Leszczyca Skarszewskiego Bi- 
skupa Obełmskiego y Lubelskiego prze- 
pisane. W Warszawie w drukarni J. 
K. Mci y Rzpltey Piotra Zawadzkiego 
roku 1792. w 8ce, str. 21, k. nlb. 6, 
str. 723 i reg. k. 3. 
Zapewne toż Bamo co RekoIlekcye Okęckiego 
i CieciazoWBkiego, o kt6rych obacz tom 
.xXVI. 200. Jagiell. 
- Respons Xiędza Plebana do kor- 
respondenta Warszawskiego. B. w m. 
(1789). w 8ce, k. nlb. 14 (sygn Bb). 
O poilatkach nowych z powodu aD kcji wojaka. 
Cytuje z jakieji ilawnej książki całe k. 12, 
dowodzących iż ducbowni winni być wolni
		

/Bibliografia_28_179_0001.djvu

			- 


SKARSZEWSKI 


SKARYSZEW 


173 


od podatków. Autora k
i,!i.ki z której cy- 
tuje nil! wie, bo jl} mial bez tytułu. 
Branie. - Czetwert. - Jagiell. - WileilB. 
_ Rozporządzenie pasterskie na 
clyec.ezyą HełmskIt i lubelską Roku 
1792. (B. w. m. dr.). \V 4ce, k. tyt., 
str. 69. . 
Zawiera: Przepisy dl" konsystorzów, 'l'aksy, 
Ułożenie seminarjulJl, Kongregacje deka- 
nalne, Przepisy dla wizytacji, Przepisy dla 
plebanów, o zakonnikach i zakonnicRch. 
Zwłaszcza wiród przepisów dla plebanów 
dużo historycznego materjałll (o pogrze- 
bach. Blubach, o karze kuny, o szkołach, 
o szpitalach o obrazach itp.). - Na końcu: 
Dan w Warszawie dnia 16 miesiąca Lipca 
"Rokll 1792. Pasterstwa Naszego noku 
Drugiego. 
Jocher 7688. 
Branic. _ Czetwert. - Dzików - Jagiell. - 
War
l/i. nniw. - Zamoj. 
_ Skutki nowej filozofii (1793)... 
()b. Skutki. 
_ Prawdziwy Stan Duchowienstwa 
W Polszcze. Przez J. X. Woyciecha 
Leszezyca Skarszewskiego Kanonika 
Kate<1ralnego Kamienieckiego. (Tu znak 
drukami). W Warszawie, W Drukarni 
Nadworney J. K. Mci. MDCOLXXVI 
(1776). w'Sce, str. 138 i 1 k. nlb. 
Na odwr. k. tyto cytata Zac. z listu św. Pawła 
I. Tbessal. 6. - Na końcu pozwolenie na 
druk z datą: w Warszawie dnia 2 lipca 
1776, z podpisem: X. Jakub Dziewanowski 
Kan: 'Vl\rBz: Ord. Xią
 Censor; nastl.lpnie 
Imprimatur Die 8 Julii 1776 Joan: Aloy: 
Vitóldus Alexandrowicz El)iscopuB Coad- 
jutor, OfficialiB Generalis Varsavieosis. 
Rv.ecz podzielona na 8 rozdziałów, \V któ- 
rych po kolej i przecbodzi: lalszywe prze- 
slldy przeciw duchow., potrzebę ducho- 
wieństwa (powołuje Bię na :Monteskiusza. 
Voltairc'a, Rousseau'a). mniemane boga- 
ctwa duchowieństwa, sprawę subsidium 
charit.; kOIlCZY : Zamknienie pisma. 
.1ocber 9163. _ Smoleński Przewrót str. 
296. _ Ob. BibJ. Estr. tom IV str. 255 
("Myśli wyj
te" - przedruk). 
Branic. _ C.artor. - Drohob. - Dzik6w - 
Wileń. - Zamoj. 
_ Toż:... W Warszawie do Druku. 
Podany a Za usilnym wielu żądaniem 
Przedrukowany w Kaliszu. J. K. M. 
i Rze-pltey Roku 1777. w 8ce, str. 137 
i k. 1 nlb. 
Akad. _ Branic. - Horodecka - Jagiell. - 
06S01. - Warsz, Uniw. - Wilno - 
Zamoj. 


_ Uwagi polityczne imieniem stanu 
duchownego do Zbioru praw polskich 
podane roku 1778. w Kaliszu w Dru- 
karni J. K. M. Y Rzeczy-pltey. w 8ce, 
k. 4 nlb., str. 138. 
Na końcu: Imprimatur. Ba1thaB&r Poraf 
PBtrokonski. CanoniC: Metropolit: et per 
J\rcbi-Diaec. Gnesnen: librorum censor. 
Die 1&. ""ebruar: 1778. 
Rzecz dzieli si
 na szesó rozdziałów: O pra- 
wach. O nbezpicczenin religii pannj'!Cej. 
O utrzymaniu praw. O obwarowaniu do- 
chodów i wlasności dllcb. O niektórych 
ucil}tliwych dawnych prawacb. Zamknie- 
nito uwag. 
Cale pismo wystosowane z okazji prac. nad 
kodyfikacją Andrzeja ZamojRkiego. Zl!da 
od niego ubezpieczenia dziesi
cin, znie- 
Bienia ograniczeń majl}tkuwych zakonów. 
reformy co do manus mortua. o spadko- 
braniu po duchownych, o stacjach, o priY. 
lori itp. powołuje Bię na BlackBtone'Ą; 
walczy Ił filozofj'ł wspólcaeBn!ł. 
Jocher 7596a, 9t6ł:. 
Akad. - Branic. - Czartor. - Drohob. - 
Dzików _ Jagiell. - Uniw. lwoW'. - 
Wileń. - Zamoj. - Zieliń. 
_ Toż:... podane roku 1778. Edycja 
druga. Kalisz 1783. w 8ce. 
Jocher 7596. 
_ ob. Horwat (Applausus) -. Ka- 
.1 ctan od P. Je
usa (1792) - Relacja 
delegowanych targowo (1792). 
Kurjer warsz. 18
7 Nr. 1£>7. - Bentk. H. 
lit. II 93. _ X. Boniewski w Pam. rei. 
mor. V 117. _ Sobieszcz. wEncykl. Org. 
XXIII 515 i 16. - Worooicz Pisma III 
(Kazanie z r. 182ł:). - X. oGodlewBki 
w Kwart. Iiist. 1907. - Kraszew.ki polska 
w czaBie rozb. - Tokarz Warsaawa przed 
wybuchem 1794 Btr. 526. :..- Kitowic:z 
pamiIJtniki 11. - Smoleński Przewrót Itr. 
296 i 507. - Eneyk\. kok :XXV Btr. 
461 -4. - Kalinka Sejm l 508. - Korzon 
\Vewn. dzieje (oh. tom VI 583). - Estrei- 
cher Bib\. IV str. 255. - ł'inkel Bib!. 111 
str. 1856. 
Skarszowski Jan ob. Rosi ni S. (Sep- 
tcm 1648). 
Skarszo wita FeUx X. ob. Śliwski 
Jakób X. (Chleb duchowny 1615). 
Skartabella ob. Staropolski Rom. 
(Skaryszew). Odpowiedź na Infor- 
macyą strony, w sprawie Miasta Skat y- 
szewa i jego Obywatel6w z WielebDłk 
Kapitułf\ Płocką... od Miasta Skary- 
szewa uczyniona (po roku 1789). fol, k 6. 
Warsl5. nniw. 
ob. Lipiński Aug. (Kościół 1776).
		

/Bibliografia_28_180_0001.djvu

			17ł 


sKARŻYŃSKI 


SKARŻYŃSKI 


Skariyoski Franciszek ob. Dow6d 
(1790). 
SKARŻYŃSKI J. Na powinszowanie 
imienin J. O. X. Jmci" Adamowi Czar- 
toryskiemu, Generałowi Ziem PodoI. 
skich. w 4ce, k. 2. 
WierRZ: ZI\cny z twych prlodkó" Panie, 
wielki Generale. Branie. 
Skar.zyńskl Józ. ob. Mikulicz Wino. 
(Sprawa ] 799). 
Skariyński Łukasz ob. Górski Ja- 
kób (1560). 
SKARŻYŃSKI Szczęsny, ksiądz. Ka- 
zanie Na Obseqviach Zalobnycb, Kro- 
lewny ley M. PoIski6y Katarzyny Ja- 
gellowny, z laski Bozey Kr610wey 
Szweckiey, Gotskiey, Wandalskiey.. 
PrzeZ KśiędzR. Szczęsnego Skarzin- 
skiego, Kanonika Warszawski
o po- 
wiadant
 ['1'u sygnet Łaz8.rza: kolumna]. 
W Krakowie. W Drukarni Lazarzowey, 
Roku Pańskiego 1584. w 4ce, k. tyt 
j str. 41. (Druk gocki). 
Karta tyto w ramce, stronice wśród Jinji. 
Na k. ost. winietkll
 
Pnypi. Anniu Jag., gdzie mówi. ie miał 
kazanie z jej rozkazu. 
Na str. S jeBt napis: Kazanie pogrzebne na 
Zamku krakowskim w koac. św. Stani- 
sława w r. 1583 d. 18. Grudnia czyniono. 
Wychwala przodków, z jakicb się królowa 
rodzila. Sławi lIIaRługi domu JugieUowego 
(przestrone i szerokie pauowanie). mówi 
o husBytyzmie i Akademji krak., o matce 
i ojcn zmarlej. Charakteryzuje cnoty kr6- 
łów i idoli! króla. Przecbodzi cale życie 
.madej (duto szczegółów biogr.). O sta- 
raniach król. Anny co do nawrócenia 
i o misji Jana HerbeRta. OpiB jej śmierci. 
Calu. kazanie zasługuje na nwagę M- 
słoryków. . 
Wierzb. nI 276J. - Swi
ckj llist. pam. II 
96. - SobieBzcz. wEncykl. Org. XXIJI 
517. - Mecherzyński BiBtor. wym. II 
565-70. - WiszniewB. Hist. literat. IX 
2
3-4. - M.aciejowB. PiBmienn. pol. III 
289-90. - :Mitera w Pam. lit. 19J2 XI 
Btr. 567. - Dobrz}'ńska i KlSblerówna 
lCataJog druków 1929 str. 76. 
Czarno - Czador. - Czetwert. - Dzik6w _ 
Jagiel!. - Kórnik - KrllBiń. - Osso]. _ 
Pozn.'l'.P.N.-Uniw Iwow.- Wi]anow. 
SKARŻYŃSKI Tadeusz Szymon, 
skarbnik i łJoseł ziemi łomzyńskiej. 
Głos na sessyi seymowey, dnia 21 
czerwca. Grodno, 1793. fol., 1 karta. 
Zamoj. 


- 


Głos na sessyi seymowey, dnia 
26 czerwca. Grodno, 1793. roI. 
Branie. - Csartor. - KraaińB. 
- Głos na sessyi seymowey, dnia 
1 lipca. Grodno, 1793. roI., l karta. 
Branic. - .Czartor. - KrasińB. 
- GłoB na sessyi seymowey, 3 
lipca. Grodno, 1793. fol., l k. 
Zarazem: 
GłoB na teyże dnia tego. Grodno, 
t 793. fol., l kąrta. Branic. _ Czartor. 
- GloB na sessyi seymowey, dnia. 
9 lipca. Grodno, 1793. fol. 
Branie. - Czartor. 
- Glos na BesByi seymowey, 15. 
lipca. Grodno, 1793. fol, l karta. 
Branic. - Czartor. 
- Glos Tad. Szym. Bończa Ska- 
rzyńskiego Skarbnika y posła ziemi 
łomzyńskiey na sessyi seymowey dnia 
16 mea lipca 1793 w Grodnie miany. 
1793. roI. Branie. - Czartor. - Krasińs. 
- GloB na Bessyi seymowey, 28 
lipca. Grodno, 1793. roI. 
Branic. - Czzrtor. - Zamoj. 
- Głos na Bessyi seymowey
 27 
lipca. Grodno, 1793. fol., l k. Czador. 
- Głos na sessyi seymowey, 30 
lipca. Grodno, 1793. fol. 
Branic. - Czartor. 
- Głos na sesByi seymowey, 9. 
sierpnia. ze Zdaniem. Grodno, 1793. fol.. 
Czar tor. - Krasińs. 
- 'Głos... skarbnika y pOBła ziemi 
Lomżyńskiey na sessyi seymowey dn. 
13. miesiąca sierpnia 1793 roku w Grod- 
nie miany. fol., 2 karty. 
Czartor. - Jagiełł. - Kra,ińs. 
- GloB na sessyi seymowey, 1 'l 
sierpnia. Grodno, 1793. fot. 1 karta. 
Czador. - Kraeińs. - Zamoj, 
Głos... 2 września 1793. foJ. 
- Czartor. 
- Projekt... Dnia 23 Augusta. 
1193. roI. Zamoj. 
- Zdanie na seBsyi seymowey: in 
turno, dnia 5 lipca. Grodno, 1793. fot 
Branie. 
- Zdanie na sesByi seymowey, 2- 
września. Grodno, 1793. roI., 1 karta. 
KrasińB. 
- ob. Grodno (GloBY 1793). 
Tokan Deput. indag. 1929 (o jego roli 
w konfed. targowickiej).
		

/Bibliografia_28_181_0001.djvu

			SKARZYNSKI 


SKĘPSKI 


17& 


a 


SKARZVŃSKI Tomasz. Mowa Wiel- 
możnego Imci Pana Tomasza Skarzyn- 
akiego podkomorzyca łomżyńskiegoimie- 
niem Palestry dnia' 20 Grudnia 1791 
l.oku miana. fol.. k. 2. 
Do sęd"iów po ";ykonauiu przysięgi. Chwali 
tu marszałka Filipa Ner. Olizara i Ang. 
Lipińskiego kanou. krak. prezydenta. 
Jagiell. 
Skatczyński ob. SumłDaryusz ra- 
chunków generalnych. 
SKATO Andrzej X. Bohatyrka Du- 
chowna Przy załoanych Exequiach 
Zacnie vrodzoney Matrony, JEy. Mosci 
Paniey P. Elżbiety z Niewierskych 
Kęssowskiey adumbrowana. y w Jey 
osobie repraesentowana W Oliwie Przez 
X. Andrzeia Skato Plebana Langenow- 
tikiego. Roku 1659. Dnia 27. Lutego. 
Typis Philippi-Ohristiani Bhetii. w -l.co, 
k. nib. 13. 
Na oowr. tytułu cenzura L. L. Demutba, 
kanon. warm. - Przypis Al.ks. z Bautzen- 
dorłru Kł1ssowskiemu opatowi oliwBkiemu. 
Na nast. karcie herb Niewierekich lP. H- 
Al. fecit) i 8 wiersz polski. Kazanie na 
temat: Mulierem fortem quis inveniet? 
PraeciwHtawia zmarlI!: plochym i wyuzda- 
nym, obmownYDl i uszczypliwym niewia- 
stom. W j,	
			

/Bibliografia_28_182_0001.djvu

			176 


SKĘPSTWO 


SKlBlCKI 


Skępstwo pohanbione, Komed ya. 
w Wilnie w publiczney Akademickiey 
Sali Societatis Jesu, wyprawiona. Roku 
Pańskiego 1753. Dnia (1.) Miesiąca 
(Sierpnia). B. m. dr. (Wilno) 171'>3. 
w 4ce, l karta. 
Argument, treść z komedji Le Jaya. 
Jagiell. 
SKERLET Eliasz. Oda Ozas przez 
J. Pana Eliasza Skerleta Sztabs Of6- 
cyiera Rossyjskiego woiażuiącego Ka- 
walera wierszem w Rossyjskim I
zyku 
dnia l września roku 1790 napisana 
przez JP. Manugiewicza Sekretarza J. 
K. M. prozą przetłomaczona a przez 
Franciszka MakuIskiego wierszem prze- 
łożona. W Warsza.wie w drukarni J. 
K. M. Piotra Zawadzkiego na ulicy 
Piekarskiey N. 129 (1790). w 4ce, k. 4. 
Branic. - Jagiell, - Krasińs. - Petersb. 
pobl. 
- Oda Sczczęśliwość Narodu pod 
rządem rozumnym: na rocznicę Koro- 
nacyi J. Krolewskiey Mości przez Imci 
Pana... Sztab s Oficyiera Rossyjskiego 
woiażuiącegoKawalera wierszem, w Ros. 
syjskim Języku napisana, a przez In}(
i 
Pau
 Franciszka Makuiskiego z Ros- " 
.syiskiego Ięzyka na polski przetłuma- 
czona i wierszem przełożona. Dnia 24. 
Mea Listopada 1790 r. w Warszawie 
w Drukarni J. K M. Piotra Zawadz- . 
kiego. w 4ce, str. nlb. 1, k. 3. 
Poczem: Oda Spokojność ROS9Yi... k. nlb. ł. 
Czartor. - Jllgiell. - Krasi:6B. - Waraz. 
nniw. - Zamoj. 
Skiagraphia ob. GrYDlieus N. (theo- 
logiae 1677) - Olhafius P. (jurisprud 
1639). . 
Skiiihl och Ordsaker (1733) ob. 
Lud wik XV. 
SKIBICKI Andrzej S. J. (1618 t 21 
kwiet. 1669). Gesprll.ch eines Katholi- 
schen mit einem Lutheraner vom Gc- 
brauche des heiligen Abendmahles unter 
einer Gestalt. Braunsberg 1669. w 4ce. 
- Namiot Zacnemv Oialv X. I. M. 
Karola Koreckiego, Kasztelana:-Wolyo 
skip go, Na wyprawę z Lublina do Korca 
przy wyprowadzeniu rozloczony przed 
lasnie Wie]moznym Trybvnalem Ko- 
ronnym, y Wiela Inszych Osob Zac- 
nych. Przez X Andrzeia Skibickiego 


Societatis JEsv. W Lublinie v Pawłli. 
Konrada Roku P.1633. w 400, k. 19 nlb. 
Tytuł w ozdobnycb ramkach. Na od"r. k. 
tyt cytata z Pisma ŚW. po łac. i po polsku. 
Dedykacja autora Samuelowi Koreckiemu. 
Tu m6wi, tę b,l spowiednikiem zmarlego. 
W kazanio mówi o pobotnoBci zmarłego. 
Dostawszy Bi!; do wi!;zienia Bzwedzkiego 
pI'llebywał tom 5 lał. Piljtego roku uczy- 
nił ślub, iA porzuci odszczopień8twogreckie. 
Podnosi, że byl Blabego zdrowia. 
CZBrtor. - Dzików - Jagiełł. - Krasińs. - 
OB801. - Przeidz. - Uniw. lwow. - 
Zamoj. 
- Rycerz Z Namiotv, Albo Ka- 
zanie. Na Pogrzebie Sławney pamięci 
X. l. M, lana Karola Koreckiego Ka- 
sztelana W olynskiego. Miane w Korcu 
w Kośćiele farnym, Anno Domini, 1638. 
7
 Novernbr. Przez X. Andrzeia Ski- 
bickiego Societatis Jesv. Z Dozwole- 
niem Starszych. W LubIime, v Pawła 
Konrada, R 1634. w 4ce. k. 3 nlb, 
str. 46. 
Tytnł w ozdobnych ramkach. Na odwrooie 
k. tyto herby rodziny Koreckicb (POgOR 
w Brodku), u dołu czterowiersz, o góry 
i po bokach litery I.(an) K.(arol) X.(il!le) 
K.(orecki) K.io.sztelan) W.(ołYD.8ki). Nil. na- 
st
pnych 2ch kartach dedykacja autora 
Samueluwi Koreckiemu. 
W kazaniu przedstawia dzieje Koreckicb 
na pod8tawie Stryjkowskiego. Wspomina 
Mikołaja Gerzego Czartoryskiego i Rom. 
Hryskiego. Kończą wiersze na klejnot JaRa 
Karola Koreckiego. 
Egz. Osso1. był: w r. 1686 wlasnoiicią Si- 
monia "Lubaszowski, 
Akad. - Dzików - l{rasiń.. - 0..01. _ 
Uniw. Iwow. - ZaMoj. 
- Grilndlicher Unterricht von del' 
katholischen Verehrung der Jungfraws 
Maria. Braunsberg 1660. w 12ce. 
Maciejowski Piemienn. 1\[ 757. - Astrea 
Pamietn. 1822 II 209. - Brown Bib.. 
pi.a
y 380. - Dziedusz. Dzieje Li80wcz 
II 2440. 
Skibniewski Andrzej ob. BuUer 
Aleksander. 
SKIBICKI Stanisław S. J. (1607 
t 14 ma
ca 1690). Dusze pod cieniem 
Drzewa Zywota ukrzyżowanego Jezusa 
siedzącey z ranami y boleściami iego 
nabożna zabawa. Gdzie się to osobliwie 
na uwagę podaie iako Syn Boży wziąw- 
BZY na się grzechów ludzkich przewi- 
nienie y od gniewu nas - Boga Oyca 
swoiego, y od karania sprawiedliwości
		

/Bibliografia_28_183_0001.djvu

			SKIBINSKI 


SKINDER 


177 


rła. 
Ib. 
k. 
ku. 
nu. 
go. 
go. 
!go 
zy- 
de. 


iego samym sobą zastępował. Przez X. 
Stan. Skibiekiego S. Jesu zakonnika. 
\V Kaliszu S. J. 1685. w 4ce, str. 189. 
(Druk gocki). 
Wierszem i prozą. - Załuski BibI. 81. - 
Juszyński II 184 podaje II: tytułem: Me- 
dytacyj XXXI o męce pańskiey. 
_ Przygotowanie do przyimowania 
Sakramentu Nayświętszego przez X. 
Stanisława Skibjckiego Societatjs Jesu. 
Za dozwoleniem Starszych do druku 
podane. w Kaliszu roku 1685. (Bez 
wyr. drukarni). w 12ce J str. 359. 
Jocher 4360. Jagiell. 
- Toż:.. w Luhlinie 1689. w 16ce, 
str. 289. WaCiE. nniw. 
_ Snopeczek miry to iest krótkie 
męki ukr
yżowanego Jezusa Ohrystusa 
Zbawiciela zebrane przez... Soe. J esu. 
W Kaliszu, w Kollegium Soc. Jesu. 
1683. w 40e, k. 4, str. 364. 
Brown Bibl. s. 580. Warsz. umw. 
SKIBIŃSKI Wawrzyniec. In nomine 
Dni Amen. Dissertatio de coadjutoriis 
beneficiorum ecclesiaaticornm ex jure 
canonico lib. III Decretalium GregoriiIX. 
tito VI. de clerico aegrotante vel debi- 
litato desumpta. Jam vero pro more 
80lito exercitationis academicae a M. 
Francisco Josepho Minocki U. J. ac 
protunc Institutionum Canonicarum pro- 
fessore, collega juridico, ecclesiarum: 
col1egiatae SS. 00. Orac. Oanonico, 
parochialis in Modlnica curato, Notario 
Apostolico, S. R. M. Secretario. Res- 
pondente ad objectiones Excel. M. Lau- 
rentio Skibiński AA. LL. et philos. Dre, 
pronunc actnali Arithmeticae professore; 
nuper vero earundem Institutionum J uris 
Canonici auditore, in lectorio collegii 
CO. DD. jure consuItorum generalis 
regni Universitatis publice ad dispu- 
tandum exposita A. D. 1769 die 31. 
mensis Januarii. w 4ce, k. 20 nlb. 
Autor przypisał pror:ą Janowi Kantemu Do- 
brzańskiemn B. teol. Dr. i Koadjutorowi 
proboszcza knnoników regul. bo!ogrobców 
na cnłl! PolsklJ i Litwę. 
AotoremjeBt Minocki (obacz t. xxn Btr. 405). 
kt6ry cały szereg podobnych rozpraw o- 
głosił. 
D
ik6w - Jag. - Osso1. - Warsz. uniw. 
_ Pożytek, który młodź Polska 
Z nauki Niemieckiego ięzyka odbiera 


,a- 

ci 
,a- 


cu 
}8. 
ki- 
le- 
rfa 
b, 


"ie 
:06 
Sry 
te) 
la- 
)r8 


ich 
ioa 
Im. 
.Ra 


Si- 


let. 
ws 


:ea 
bl. 
cz 


er 


D7 


:m 
sa 

o 
te 
w- 
fI- 
[}a 
Ici 


1781. pod dozorem X. Wawrzeńca Ski- 
bińskiego filoz. Dra. w 4ce. 
Pe niem. i polsku. - Jest to wycinek 115 "Po- 
pisów rocznych" 1781. . 
- ob. Dowód (1780) - Foltański 
AdaIb. Joach. (Conclusiones 1769) - 
Fructus sapicntiae - LewaIski Ignatiu8 
(Conclusiones 1776) - Minocki Franc. 
Jos. (1769) - Popisy (tom XXV s. 77). 
SKIDZIEŃSKI Piotr. In Favatissi- 
mym Adventvm, 11lvstrissimi Et Re- 
verendissimi Domini D. Bernard i Ma- 
cieiowski, Episcopi Cracoviensis, Dvcis 
Severiensis. &c. &c. Domini Olemeutis- 
simi. Oratio Petci Skidzienski, A Ski- 
dzien. Cracoviae, In Offieina Iacobi 
Sibeneycher, Anno Dni 1600. w 4ce, 
k. 9 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb "Ciołek". Wysławia 
wiedzę i cnoty biskupa; mówi o powo- 
laniu go do Wilna i Łucka. 
Oratio zaczyna się: Cum multa ab ipso. 
Czador. - Jagiell. - Ossol. - Wars:l. 
nniw. 
Skierlet ob. Skerlet. 
SKIERWIN Victorinu8, H ymenaeus 
Leoburgicus, inter auspicata connubij 
foedera illustrissimorum neosponsorum 
D. Bonaventurae Oonstantii de Bełzec 
Bełzecki, dapiferi terrae Haliciensis etc., 
nec non V. Ji'ranciscae Barbarae de 
magna Kouczyce Mniszkowna, officiosi 
cultus gratia et publicae laetitiae de- 
cantatu8 a Vi
torino Skierwin Equite 
Lith. Aud. philos. Leopoli in typ. Ja- 
cobi Mościcki, Ańo Dni 1670. 31. Au- 
gusti. fol., 2 arkus7	
			

/Bibliografia_28_184_0001.djvu

			178 


SKINDERBASZA 


SKLERKOWSKI 


posła lidzkiego. Warunek względem 
wotowania na opinie deputacyi sanci- 
towey. w 4ce t strona l. 
Jagiell. - Zamoj. 
- ob. Gorecki Wacł. (Głos). 
Sklnderbasza ob. Napolski Piotr 
(1628). 
Skinderowicz Jan ob. Jurkiewicz 
Stan. J. (Violatum 1673). 
Skinderowa ob. Zawiszowie (1783). 
Skinderowie ob. Pawlikowski (1783). 
Skipor Ignacy Hornost ob. Kajetan 
od Najśw. P. Ohwała (Jezusa S.1792) _ 
Myśli radosne przez L. J. (1791). 
Skiporowa Franciszka z Przyłuskich 
ob. Kajetan od N. Panny (Chwała). 
Skirgelonus Annibal Casimirus ob. 
Oapua (1690). 
SKIRMUNT (Skirmont) Adam. Głos 
W. Jmci Pana... Posła i Sędziego ziem- 
skiego powiatu pińskiego na d. 11 
apryla 1775 r. na seymie w dzień li- 
mity miany (1775). fol., kart 2. 
Branic. 
- Glos J a8nie Wielmożnego... Po- 
sła Pińskiego na sesRyi seymowey dnia 
21. czerwca J 793 roku miany. fol., str. 1. 
Jagiełł. - Krasińs. 
- Glos J. W. Skirmunta Posła piń- 
skiego na sessyi seymowey dnia (24) 
czerwca 1793 roku miany. fol. 
Branic. - Krasińs. 
- Projekt... Posła Pińskiego. W y- 
znaczenie summy 6000 złotych dla Me- 
try kanta Litt. 5 Octobra 1793. fol., str. 1. 
Czerw. Dwór. 
Sklrmuntowie ob. Lubecka W. (Pa- 
mięć 1772). 
(Skirmuntowie i Orzeszkowie). Pro- 
dukt WJPP. Franciszka z Giedroyciow 
Skirmuntów Rottm: Pttu Piń: Małżon- 
kow z WW. JPP. Kazimierzem Sttą 
Ostryń. Józefem Michałem i Bened)'k." 
tem Marszałkowiczami Pińskiemi Orze- 
szkami Bracill Rodzonemi pretensorami 
a Tomaszem i Stanisławem Czyżami 
w sprawie o Bulhary Ewiktorami. (1775). 
foI., sygn. CI' Jagiel!. 
SKIRNIEWSKI Michał, Kanclerz Ka- 
t.edr. Łucki. Urządzenie gubernii w pań- 
stwie rossyjskim dany w Moskwie d. 


7. listopada 1775. r.... ob. Katarzyna II 
(tom XIX. 176). 
Gomulicki w W
dro"'cu 1899 N.38 etr. 745. 
SI	
			

/Bibliografia_28_185_0001.djvu

			SKŁODOWSKI 


SKOCZY ŃSKI 


179 


LII 


SKŁODOWSKI Franciszek, Soe. Jeau, 
rektor nieświeskiego kolI. Exorta przy 
samym złożel1iu ciała J.. O. Księ:!ny 
Anny z XX. Sanguszków Radziwiłła- 
wey kanclerzyny W. W. X. Lit. in 
castro doloris miana tegoż dnia d. 10 
września 1747 r. 
Umieszczone w dzieje p. t.: Kazania i mowy 
na pogrzebie Anny 15 XX. Sanduezków 
Radziwiłłowy. Wilno 1750 (ob. XXVI, 99). 
- Veritas Peripatetica in avito Oru- 
cis Signo Peril1. ac Magnif. n. D. Jo- 
sepbi Nakwaski Dapiferi Terrae Vis. 
sogrodiensis per praemissas panegyrico 
logicas inducta a Gener. D. Francisco 
Skłodowski Philos. Auditore Praeside 
R. P. Andl'ea Pawłowski Boc. Jesu in 
Oollegio Varsav. Ordin. Philos. Pro- 
fessore. A. :MDCCVII (1707). w 4ce. 
Notata Jochera. 
Skłonności' umartwienie ob. Fati I. 
(1604). 
Sklovden ob. Relation (1708). 
Sklovia (Sclov) ob. Freudengesang 
(1780) - Katarzyna II (1780) - Sclov. 
Skobera Józef (Gramatyka nie- 
miecka) ob. Gottsched (1772, 1774). 
Skocki Josephus Joan. Nowina (t 25 
września 1723) ob. Fabiański Andrzej 
(1715) - Kojdanikowski Jan (Ohloris 
Zephyritis 1722) - Kuuk Paul Joan. 
(1708, Immortalis vita 1.723). 
Wndowski Wiad. o prof. 1900 Btr. 319. - 
Kochanowski Dzieje Akad. (pasBim). 
Skoczniowski Michał ob. Fidecki 
Antoni (Viretum 1.753). 
Skoczyński Ludwik ob. Jaszczułt 
Placyd (1768) - Nowicki Placidus 
(1768). 
SKOCZVŃSKI Piotr. Kapitalista w E- 
konomii Niebieskiey, albo Gospodarz 
Głowny, Plenną Onot y Zasług Kres- 
cencyą na Glowę zbieraiący, Jan Kanty 
Błogosławiony. Przy anniwersalnym 
tego Błogosławionego Polskiey Korony 
y W. X. Litew: Patrona, Przesławney 
Akś.demii Krakowskiey Doktora nie- 
dyś y Professora Feśćie, z nayniższą 
Głów Ohrześeiańskicb inklinacyą, w Ka- 
tedralnym Kośćiołow wszystkich Fron- 
cie, Prześwietney Poznańskiey Bazylice, 
Adorowany. y tamże przy Prezencyi 


745. 
rid. 
53. 
I. 
ich 


gu- 


,ło. 
.3). 
X. 


1. 
'76. 
.op. 
sia 
ch: 
.od- 
:om 
Ity- 


'. 


,tr- 
8). 
,li- 
.kt 


)b. 


00- y- 
4). 
.ec 


Ile 
es 
an 
I 
la- 
et. 
Jn 
08 


er 


;e- 
iD 


ch 

I1 

r- 
ku 
10- 


ie- 


KapitulArnego Pierwszych Kośćiołś. Bo- 

ego Głow KongresBu, Akcyą Kazno- 
dzieyską Pokazany. Przez Xiędza Piotra 
Skoczyńskiego, Zakonu BrMi mniey- 
szey S. O. Franciszka Śćiśleyszey ob- 
sarwancyi Reformata, Ordynaryusza 
(mi ten czas) Katedralnego Poznań- 
skiego, na poważną rekwizycyą, za 
konsensem Zwierzchnośći, do druku 
Podany. Roku ktorego Ubostwioney 
:Mądrośći Głowa Ohrystus zbawienną 
Światu obmyślił Ekonomią 1745. Dnia 
24. Października. w Poznaniu, w Dru- 
karni Akademickiey. fol., kart nlb. 72. 
Na oawrocie rycina z herbem Kapituły 
(liw. Piotr) i akrostych SI 14 wierszy. 
Dedykacja Kapitule poznańskiej, gdlde wy- 
mienieni członkowie kapituły. Na jej 
końcu dwie cenzory i imprimatur. 
Panegiryk na czelić świętl\(!;o kończy się na 
k. 8 1 - poczem idzie: Gospodyni Domu 
mądrolici SI Biedmi kolumn erygowanego... 
PrzeelawnaAkad. Krakowska (od SI-Hh). 
Jest to próba dziejów Akademji, oparł!!. 
na. dokumentach z jej archiwum i na kro- 
nikarzach. Po kolei mówi: l) o erekcji 
krakowskiej akademji; 2) Przywileje od 
królów nadane; 3) Profeeorów o wiarę 
dysputy ZdYBB.; 4) Świątob1iwych dok- 
torów dwudziestu Biedm biogr.; o) Dokto- 
rowie znakomici na rótnych tlnędach; 
6) Wy1icza uczonych co im cześć liwiad- 
czyli; 7) Opisuje fnndator6w i przywileje 
Akad. pozn. (Lubrańekiego i Rozdratew- 
skiego) oraz wymienia jej rektorów (ra- 
!lem 38) i jej obecnych profesorów. 
Na końcu czterowiersz na cześć BW. Jana K. 
Janocki Lexicon l 153. - Załuski Bibl. 
bist. 169. - Mizler 'Varsch. Biblioth. 
B. 295-320 (wyjątki). - Jocher 4999, 
8445. - Bentkows. IJ 070. - Bederski 
Druki pov.n. 1929. 
Akad. (frag.) - Czartor. - Jagiell. - 
OSBOI. - Raczyń8. - Zamoj. 
_ Rega1izacya Dwu-koronna Ozyli 
Podwoyna Koronacya Przy Pierwszey 
Kośćioła Boćkowskiego Dedykacyi, za- 
raz po trzydziennym Pogrzebie Funda- 
torBkim złożone y, Kaznodzieyskim try- 
.bem Produkowana. To iest Oddanie 
Weselnego Wieńca Neokonsekrowaney 
Oblubienicy Chrystusowey Kościołowi 
Świętemu, y oddanie Korony Chwały 
Wieczney Ś. p. Jaśnie Wielmożnemu 
Fundatorowi, Jozefowi Sapiezie, Pod- 
skarbiemu Wielkiego Xięstwa Litew- 
skiego, Przez X. Piotra Skoczyńskiego
		

/Bibliografia_28_186_0001.djvu

			180 


SKOŁA WSKI 


SKOP 


Zakonu Braci Mnieyszych S. O. Fran- 
ciszka Ściśleyszey Obserwancyi Pro- 
wincyi Wielkopolskiey Reformata, Kaz- 
nodzieię ordynaryusza (na ten czas) 
Katedralnego poznań: (teraz) Sekretarza 
Prowincyi, przy pańsko. y liczno zgro. 
madzonym audytorze z Ambony Boć- 
kowskiey ogłoszona. Roku ktorego 
przed krolewską na gorę uszedł, po 
cierniową na gorę zaszedł koronę, KroI 
Chwały Wieczney Dnia 7.września 1744. 
fi. poty m na kontestacyą wiekopomney 
fundatorskiemu domowiobligacyi,Jasnie 
Wielmożney JM ści Pannie Teressie Sa- 
piezance Podskabiance Wielkiego Xię- 
8twa Litt. Fundatorce miłościwey y do- 
brodzieyce Naszey, Po Typogra6czney 
zli konsensem dur.howney Zwierzchności, 
Dywulgacyi konsekrowana. Roku kto- 
rego Oycowskiey zś.dosyć uczyniwszy 
Obligacyi, po śmiertelnym spoczynku 
do własney Wiecznego Zywota pospie- 
szył Korony Ohryatus 1747. w War- 
szawie w drukarni J. K. M. Y Rzeczy- 
pospolitey XX. Schol: Piarum. fol., 
k. nlb. 6 (a-d) i k. 20 (ark. L.). 
Na odwr. str. tył. herby Str:lała i Gryf 
a potem kilkanaście czworowiel'Bzy na po- 
chwałę. 
 Przypisal. autor proZ!} Sapie- 
żance. Poczem cenzory. Wreszcie tekst 
Kazania. 
Na k. C 2 przeprowadza porównanie między 
Krakowem a Boćkami: "czyi. z tym Kra- 
kowem emulować nie mogą Boćki?V Całe 
pelne takicb dziwactw. 
Załoski Bibljoteka hiRtoryków str. 169. _ 
Janocki Pol. liter. 77. 
I!ranic. - Jagiell. - l{raRińs. - Warsz. 
uniw. - Zamoj. 
Skoław8ki Martinu8 ob. Siekiewicz 
Petrus (Plausus 1700). 
Skolimowski Ignacy ob. Proceder 
(1791) - Sąd. 
(Skol m Michael). Enrengedicht aul 
.den hochzeitI. Freudentng Michael Skolm 
und Gertrud Martin Winters Tocbter. 
Danzig. w 4ce. 
- Epitbalamium auf den hochzeitl. 
Ebrentag des Michael Skolms und 
Jungfer Gertruden Martin Wintera 
Tochter. Danzig 164f>. w 4ce. 
Skomorow8kl Jacek ob. Ozarnocki 
Fr. (Idea virtutum 1658). 


Skomorow8ki Toma8z ob. August II 
(1727) - Oiecbanowski Adalb. Hiacynt. 
(1721). 
SKONlEClNY Fabian. Bellator Sar- 
maticus, in exemplari praestantissimo 
IlIustrissimi ac Magni6ci Domini D. 
Sigismundi a Kazanow Kazanowski, 
Supremi Regiae Oamerae praefecti, Ko- 
chonausen. SoleceD. Głobucen. Mucha- 
rovien. Oapitanei expressus, et Dlustris- 
simo ac Magni6co Domino D. Nicolao 
Gizicki OlUltellano Ozernensi, &c. &c. 
a P. Fabiano Skonieczny, officii et de- 
bitae observantiae ergo anno reparatae 
salutis humanae, supra milll'simum spx- 
centesimum trigesimo quarto oblatuB. 
Cracoviae typis Francisci Oaesarii Anno 
1634. w 4ce. ark. 4 
NR. odwr. Btr. herb Gi.ł;yckicb a. pod nim 
podpisał: 8 w. rac. Franciszek Delpaci 
Stod. ak krak. Przypisał prozą Mikoła- 
jowi Gi!yckiemu kaRzt. czerneńskiemu.- 
Dalej wyryty herh GnymalR. R. pod nim 
4, w. lac. podpisał Fabian Borowski. 
Chrept. - Dzików - Jagiell. - Zamoj. 
Skop (Scopius) ob. Tyr J. (1643). 
SKOP (Tłuk) Karol. Oaroli a Skop 
alias Tluk, Epigrammatum Libri Qva- 
tuor. Quorum PrimuB eontinet Epigram- 
mata Ephemeridica. Secundus, Epigr. 
pro singulis Urbibus Europae. Tertius, 
Epigrammatica Consilia. Qvartus, Epi- 
grammata Varia. Francofurti ad Via- 
drum, Literis Ohristoph. Zeitleri. (Bez 
roku). w 12ce, k. 2 nlb., str. 200 i k. 
24 nlb. 
Na czele kartka. z napisem: Snb lelicissimis 
AORpiciiB... Frederici I. RegiB Bornssiae".. 
poczem dedykacja terno., w której na- 
zywa BW/} muzę r.patria 8:11:ul." Podpis: 
Cliens CaroluR & Skop alias Tlok, eqv. Sile8. 
Poczem praefatio ad Lectorem (str. 3-6). 
z której wynika, i.ejest to powtórna edycja 
na mondis, quibus prior. editio 
c
tebał, 
purgata 4 . Nazywa Rwe wIersze "ID Jnven- 
tute et inter sagi miłitariB molestias v 
skomponowane. 
Autorem jest niewl}tpliwie ten Bam Skop, 
co i nast!)pnego zbiorku. ohoć łam nosi 
imiona. Carolns Georgios. a tu Ramo Karol. 
Wskazoje nR. to identyczny charakter 
wierazy. Był on ślązakiem, a nie pocho- 
dził z Podhorzec! O Polsce w tym zbiorku 
mało jeszcze mowy. 
Ksi/J.ł;ka Bklada Bil] z epigramatów. podsie- 
lonycb na 5 ksiąg, pisanych Da wzór 
poezji Owena, W ksil}dze 11 w poemacie
		

/Bibliografia_28_187_0001.djvu

			SKOP 


SKOP 


181 


;1; II 
:ynt. 


"Urbes Europae" (w kl6rym cbaraktery- 
soje epigramatycznie miasta Hi..panji, 
Włoch, Francji, Niemiec, W
gier etc. etc.) 
są Da str. 99-107 
pigramaty po'wi
cone 
lOiastom polskim: Cracovia (opiewa 11m oka 
na. Wawelu!), Oswiencin, Sator, Csensto- 
ehovia, Scndomiria, I.oblin, Wilna, Grodno, 
Leopolis , Podolski Kaminiec, ZlImoscie, 
Cbocr:im , plocr:ko, Halicz, Varsavia , Ma- 
rienburg, Elbinga. Culm, Gedanum, Toru- 
:nium, Posnania,Meeeritiom, LeBna, Gnesna, 
Piotrkow, Kruewitz, Oliva. - Na str. 118 
j nast. epigramaty dla miaBt ill}sk;ch: 
Cieszen (glll1deo polonice sign. cieszem się), 
Pilsko, Raczybur itd. - NR str. 147: Max. 
Rev'. Vincentio Pniewski nonc ut !\Odio 
socio provincialis Prov. Polon. (był to jego 
towarzysz III Wenecji, Krakowa i Sala- 
m anki). In P. Vota Confessarinm TegiB 
poloniae. Na str. 154: Comiti de Flem- 
ming. Na str. 164: Joanni a. Scbultz 
8cholebki (ob. o nim tom XXVII 8.288). 
.1-1:a str. 174: Samueli ChwałkowBki. Na. 
atr. 180: EmeHto Jabloneki. Na str. 185: 
HDBsari descriptio (cieka.wy opis husana!). 
Ks
ga V dodrukowar.a widocznie pcl£niej 
i dlatego nie paginowana.. Na k. At: 
ComeB de Tenczyn Cap. Doc. Teechi. - 
Na k. As: Ad Poloniam (ma oua teTaz 
trzech królów naraz). Na k. Ag: In Bortem 
Jacobi filii reg. Pol. et Rakoczii (o jego 
uwięzieniu w Saksonji). In praeB. statom 
Poloniae. Na k. Au: Peetis in Polonia. 
In Radzicjowski. Na k. Bg: Ad n80clectum 
iD Polonia. (Aug. II czy .Leszcs.?). Na. 
k. B.: Ad Trzemiecki. . 
Zbiorek powstal, jak widać z tre6ci, około 
roku 1700, bo odnosi BiI
 do wypadków 
tego czaso. Zapewne teł i drok " pierw- 
..ycb lat XVIII w. O Szult1ckim pisze 
jako o żywym, a zmarl on 17Oł. 
Egz. Czart nie ma. doprawionej V księgi, 
pclźniej dodrukowanej. 
Akad. - Czador. 
_ PodchorecenBia Seu Fragmenta 
Varia com pOBita et lecta, collecta, se- 
lecta. A Georgio. Carolo, Equite. Skop 
OriginiB prognatae in Polonia, Educato 
in Britania. Praefecto Eqnestri in Svecia. 
AetatiB snae OctogeBimo Quarto Leopołi 
Typis OODfraterllitatis SSS. Trinit: 
l'if>4to. w 4ce, 1 ryc, kart nlb. ł 73. 
Dedykacja. Jos. Alex. Jabłonowslri (wier- 
nem). Potem idzie Genetliacon Jablono- 
viorum domus (wierszem, kart l). Pars la 
Origo regom ot Regni Poloniae, tum vitae 
eonmdem (od ark. A-F, kart 20) Notata 
varia ad Jos. JabłonowRki, l11us. Sapieha 
Carolinae de Radsivi1is Jablonoviae filio. 
In podhorce. Principi Eugenio Sabaudiae.- 
Quatoor parteB mnndi. Orl&,o mensiuIB. 
Casimirus M. amoce captae pae1łae Ja. 


Sar- 
limo 
D. 
'ski, 
Ko- 

ha- 
triB
 
olao 
&c. 
de- 
daa 
IPX- 
tUB. 
nno 


nim 
pad 
:ola- 
1.- 
nim . 
1:3). 
[OP 
,va- 
Lm
 

gr. 
lUB, 
:pi- 
ria- 
3ez 
k. 


mis 
e" "I 
na- 
piB: 
188. 
-6), 
'cja 
lat, 
'en- 
as U 


:op, 
lOS i 
roi. 
ter 
bo- 
'ku 


,ie- 

ór 
cie 


deae. Epitapbion Mar. Dziedoszycka Prae- 
fectao st
boli. Joanni Cajet. Jabłonowski. 
lu imaginem Beat. Cz
stocboviensis. So- 
cratica scientia. (proz,! i wierl\zem, od ark. 
R-S.). - ParB II idzie od ark. Z: Offl- 
dna Podboreciana. Ad JOR. Jabłonowski. 
polonia apex. Principom. 1>loscovia teUnR 

Iaocipiornm. (Tak opisana kaMa mo- 
narchja, wienzami). - Addenda ad Re- 
gem Stanislanm. Tbessera JORtorom crnx 
praesnli Nic. Ign. Wyłycki dicata. Mi.- 
chaeli Czerlecki Praepos. Sokołovienei. 
Leopolis. Domos Zamoiscia. Genealogion 
ŁalMJcki Capitanei Rohat
nensis. Panegi- 
ricus in laudem Joannis III RomM ha- 
bitum (prozą i wierszem). Pharsalis .Sar- 
matica Ben beUnm civi\e. Oratores fiunt, 
lIascontur Poetao. - Na. końcu Valedictio 
J. L. R. Sołkowski per Poniński Pal at. 
Posnan. a Skop recensita. 
Dzieło to mylnie przyznaj!} niekt6rzy Ja- 
błonowRkiemu. 
Chrept. - Czar tor. - Dzików - Jagiell - 
09S01. - Wars.. nniw. - Wileńs. - 
Zamoj, 
_ LiIIia PamaBsi... Berolini, około 
1704. W 12ce. 
Ani tego zbiorku ani innych tu nieopiRa.uych 
nie miałem w ręce. Nalebloby ich szukać 
w bibl BerI. 
_ ob. Bibliotbek (tom XIII. 50) - 
JablonowBki Józef Aleksander (1754 
i Tabulae J abłonow. 1748). 
Juszyński Dykcyon.lI. - Mitzler Wancbauer 
Bibliot. nI 241. - KraRicki Dzieła nI 
2&1. - SobieBzcz. \V EncykI. pow. Org. 
XXIII 533. - Janocki Lexicon II 189. "C"" 
Dogiel Nr. XII. 
W OBtatnich cEasacb zajl!l sil! nim bliźej 
Sinko: 1) w Eos XIII (1907); 2) w Rozpr. 
Akad. Um. (filolog.) XLV Itr. S50; S) w En- 
cykl pol. tom XXI str. 169. To pisze:' 
"W chacie podhoreckiej Ipisywal swe 
wierllr:e oficyalista ks. J6zefa Alokeandra 
Jabłonowlkiego(?) Jerr:y Karol Skop. Do- 
stawszy cię w młodoBci (prawdopodobnie 
jako pachołekjakiegoB panięcia) do Anglii., 
lIaucr:ył się tam na tyle po lacinie. te 
mógł pisywać wierIIze, gdy po r6żnych 
życia kolejacb wrócił na łaskawy chleb 
do Podborr:ec(?). Wydane w r. 1754, we 
Lwowie podborecensia, zawieraj!) prócz 
Izkolnycb ćwiczeń w rozprowadzaniu my- 
śli IuwenaliBa, Persiosa i ł. d., pr6cr: kon- 
wencyonalnych panegiryk6w, pr6cz epi- 
grRlDmatyczuych tywot6w kr6lów po1skicb 
; opis6w gl6wnycb pańBtw i miast Europy, 
takie takie. corioBa jak tłomaczony z an- 
gielskiego liBt a.r<;ybiskopR s Cambrige 
.do pretendenta Jakóba lU Stuarta. lub 
miłosn,! korespondencyę (pi8anlł na. waór 
Heroid Owidyuua), wymienionI! mil1dzy 
francuskim deUinem, a córkłł Auguda In
		

/Bibliografia_28_188_0001.djvu

			182 


SKOPOWSKI 


SKORECKl 


Własne dOBwiadczenia wojskowe zn2:ył.. jakoto: AbdaUah i Ba1sora. NiewinnoBć 
Skop w "Militis Hispani propria de sorte oznana, Pola elizejskie, Sen Iru!!8, PreSz- 
querela". Porwał silJ nawet na opis wojny ność i Doma. Obraz czterech wiek6w, 
domowej między Sasem a Leszczyńskim Cnota njeszcz
iliwa, Nuradyn, Sąd pa- 
(PhareaJ.ia Sarrnatica), a]e przerwał go po mil}tny. Mowa Cyrnsl\, Małpa która świat 
1&7 heksametrach, by nauki politycr:ne widziala. - Gubrynowicz Romans w Polsc
 
Jla temat niezgody wewnętrznej wypowie- 190ł str. 165 nie omawia blizej ani po- 
dzieć w formie be
.ametrycznej tragedyi, przedniej powieici ani tego zbiorkn.(Wspo- 
o osnowie wziętej z Lukana. Jest to 'l'ra- mina go na str. SI). 
goedia inter CaeslIlem et Pompeium. Cleo- Jagiell. - Kijows. - 05sol. 
patram et ptolomeum, stwierdzająca swem SKORAWI E C Albertus ( Wo J CIech ) 
istnieniem niesłychaną popolarność tra- .. . 
gędyi szkolnej w w. XVIII". IlIvstri Ac Magni6co Domino D. 10- 
Jak widać z treści znanyc;h mi tomików annj Oarolo Ohodkiewicz Oomiti De 
Skopa, pocbodził on se SIIJBka; w mło- Sklow Et M)1sz. Baroni in Bychovv 
dości (urodz. 1770) odbył podrót do Polski faeliciter auąpicanti Generalem capita- 
j zblitył się do Chwałkowskicgo, Szulec- neatum Samo g itiae &c. &c. Poema Gra- 
kiego, Jablońskiel)"o, kt6rzy byli Prnsa- 
karni polskiini. Potem zapoznaI się z Ja- tvlatorivm. Albertus Skorawiec, Aca- 
blonowskim i li innymi panami polskimi demicus Vilnensis officiosb offert. Vil- 
a i pod koniec życia (lat 84) bawił znów nae, Anno Domini 1599. w 4ce, k. 4 nlb. 
w Polsce. U Jabłonowskiego i Miblera WierzbowI. II 1898. Petersb. publ. 
poaa.ne są o nim. informacje. Zwiedził 
zresztl! całl!- prawie Europ
 od Anglji - Favsta Gratvlatio. In Exoptatis- 
j Szwecji po Włochy i Wllgry. ale nie sima Bieronymi Ohodkiewicz Natalitia, 
jako pacholek panięciu, lecz jako Itudent, Filii IlIvstris ac Magni6ci Domini, D. 

ołnierz i wojażer. Pochodzenia byl pol- Ioanni Oaroli Ohodkiewicz Oomitis Mis- 
skiego i po polsku coś nie co ro
omiał. 
nensis ac Sklouiensis etc. Alberti Sko- 
Skopowski Franciszek ob. Ozar- rawiec Academici VilnensiB. Vilnae. In 
nocki (1646). . 
of6cina Academiae Soa: Iesv. Anno Dni 
Skoraszewski ob. Skoroszewski. 1598. w 4ce, kart 6. 
SKORASZEWSKI M. Paweł y Marya Pamietnik Sa.ndomietski I str. 421. _ Wiera- 
Kochankowie jakich mało. Historya In- . bo\;ski III B058. Zamoj. 
dyiska. Tłomaczo
a z Angielskiego.przez _ Winszowanie. J8.śnie Wielmożney 
M. Skorasz
wsklego. Tom l. (l. ll). Paniey Jęy Mśći. P. Zophiey z Mielca, 
W Warszawie. u P. D
f
ur Konsyliarza .Janowey Karolowey Ohodkiewicżowey, 
Nadwornego J. K. Mm l Dyrek: Druk: ,PodczaBżyney WieI. X. Lit. z Nowo- 
Korp: Kadet: M.DCC.XCIII (1793), urodzonego Syna. Hieronima. Uniżenie 
w Bce, Tom I. str. .... oraz T. II. W oyciech Skorawiec ofiaruie. W Wilnie 
k. tyt., str. 141 i 1 nlb. Roku Pańskiego. 1598. w 4ce, k. nlb. 4. 
Mimo le to pr
ekład z ang. zachowane sI} Egz. 08801. ma tylko 3 karty reszty brak. 
nazwiska francuskie (pani de la Tour, Na. odwr. k. tyto "Przedmo
a" do Chod- 
pan Bourdonll.ye). Jest to bowiem pn:e- kiewiczowej (dziesi
ciowiersz). Na drogiej 
klad ..ł: awła i Wj

ini
". tłumaczony.r.a karcie Winszowanie (tytoł powtórr.ony). 
p
średDlctwem _aog
el
k
ego. - Por. SalOt N
 2iej k. v. "Do Jego Mśći. PŚI13 Pod- 
Pierre (Paweł J WJrglD)a
. ctaszego" i "Do Jey Mśći. Paniey Pod- 
JaguIII. - 08sol. daszyney". Na 3ciej "Winszowanie X. Ko- 
- Pierwiastki literatury poJskiey, re!Jkicb, Plwa. Samnela y Pa?a K
rola! 
czyli powieści moralne w J " ęz y ku P oł- Nowo
rod.zone
: Bratu. Hlerommowl 
k . P R B C S dk ChodkieWICZOWI (bez końca). Wazystko 
s Im przez . . . . . po omo- wierszem. 
rzyca parnawBkiego po pierwszy raz Maciej. PiBro. III 419. OssoJ. 
wydane. W Warszawie w drnkarni Skorbut ob. Scorbutum. 

iotra Dufour kona. nadw. J. K. M. SKORCZYŃSKI Dionizy. Tbema. po. 
I dyrek. druk. korp. kad. M.DOC.XOII l .. F f - 16 1 1 4 
(1 '192). w 8ce, k. 2, Btr. 204.; Itlcnm... raJlCO urtl, . w Z ce. . 
arnoJ. 
Obacz tom XXIV str. 253. S OR CK S . ł D kI 
Jest to szereg powieŚci moralnych Unma- K. . E .. tams aw; e 
mac
e 
czonych z francuskiego Inb angieJskiego. na' dZlen. WrelkanoC'Dy dla 6wlczema
		

/Bibliografia_28_189_0001.djvu

			SKOREWICZ 


SKOROBOHATY 


183 


pacholąt szkolnych. W Krakowie, u W oy' 
ciecha Kobylińskiego 1&91. w 4ce. 
JUBzyńs. 11185. - Siarcz. Obr. II 192. 
_ ob. Hippolyt Joannes (Hollori 
eruditae 1610). 
Skórewicz ob. Skurewicz. 
SKORKOWSKI Elisaeus. Annuum 
Vectigal amoris in Adventu admodum 
Reverendi P. Martini Charzewicz Sacrae 
Theologiae Doctoris DigniBsimi, tum 
per Sarmatiam et Lithuauiam, Provin- 
cialis MeritiaBimi. Per Frem Elisaeum 
Skorkowski A. Filiis, in Sacra Arena 
ad Cracoviam residentibu8, solutum. 
Anno a partu Virginis admirabili 1669. 
Die... MenBe... Oasimiriae ad Oraco- 
viam In of6cina Typographica. Baltba- 
sari Smieszkowic. S. R. M. Typogr. 
w 4ce, kart 4. 
Na odwrocie tytuln herb. Jagiell. 
SKÓRKOWSKI Kazimierz Albin (8a- 
ryusz). Glos J. W. Jmci Pana Kaz. 
Skorkowskiego Posła z wwdzwa San- 
domirBkiego miany przy materyi rz
du 
nad woyskiem (1188). fol., k. 1. 
Branie. - Czador. 
_ GłoB J. W. Jmci Pana K. Sa. 
ryuBza Skorkowskiego Posła z wwdztwa 
sandomirskiego d. 22. listopada roku 
1788 in turno. 1788. fol., karta 1. 
Branie. - Czador. 
_ Głos JW. Kazimirza Skorkow. Skorobohaty Andrzej Kazimierz ob. 
skiego Podczaszego OpoczyńBkiego Posła W ojnilowicz Michał (Drzewo 1682). 
z Wojew. Sandomirskiego dnia 9. Marca SKORO BO HA TY Woyszko Joannes 
1789. Przy materyj podatków Duchow- Felicianus. Festu8 Hymenaei dieB, pro 
nycb. w Warszawie w Drukarni J. K. - sole, Sapiehanis 8plendoribus Pupillam 
Me Rz te XX P aro fi l k 2 a q uilae Połubiniauae oblectan8: sub 
i y P y. u . i 'w. o., . . 
Czartor. _ Krasiń.. _ Zamoj. aU8picatum Connuuium IllustriBBimi Do- 
_ Oświadczenie Jaśnie Wielmoż- mini Domini Georgii Sapieba. Oomitis 
nego JMci Pana Albina Kazimierza in Bychow, Domini in Lubecz, Łoiów, 
Skorkowskiego Posła z Woiewodztwa Hory et Horki, MerecenBis ('apitanei, 
SandomirBkiego, Na dniu 9. Maia w Sta- Palatinidae Vilnensis, nec non Illmae D. 
nach Zgromadzonych Na SesByi Sey- D0r.n: IBabeUae 
elenae .de Łubno Po: 
mowey Uczynione. (1191 ?). fol., k. 1 nlb. łU!>lDska Su
reml M. D. L. Marescbalcl 
Wydanie dwojakie. Nawiązuje do Głosu £h
e; obsequl
so str lo ce
ebratu8, a Col- 
Rzewuskiego o przysił}gę nu. dzielo 3. Maja . ległO Academlco Vllllensl Soc. Jesu per 
zapl\dłe. powiada :te nie przysięgnie. Nie IlluBtrem ac M. Dnum Felicianum Jo. 
ehce on wiedzieć, )aką je.t lewa strona! annem \Vo y szko Skorobohaty Vice 
przez kt6rl} rozU/nIul kasztelan Łnkowskl . Th . d M D L Rh A 
obce potencje. e
aurafl am . . . 
tore
 ca- 
AkRd. _ Jagiell. _ KraBińs. _ 08801. _ dem1Cum. Anno a ConnublO DeI cum 
.. Zielińs. natura humana MDOLXXXVI (1686). 


IDoić 

rcSz- 
k6w. 
P3- 
iwiat 
Dlsc
 
t po- 
r
po_ 


Dl. 
ch). 
10- 
De 
ovv 
)ita- 
łra- 
lca- 
ViI- 
nlb. 

1. 
Ltis- 
itia, 
D. 

Iis- 
,ko- 
In 
Dni 


iera- 
Ij. 
ney 
:lca. 
rey, 
wo- 
mie 
lnie 
1.4. 
Irak. 
bod- 
rgiej 
my}. 
Pod- 
Pod- 
Ko- 
rabi, 
lowi 
stko 


.J. 


po. . 

ye 
nia 


_ Projekt JW.... Posła sandomir- 
Bkiego, przez Deputacy'ł Konstytucyiną 
roztrząsany. fol, karta 1. 
O kupnie palacu dla posla. rosyjskiego. 
Czartor. - Kra8ińs. 
_ Przymówienie się interlocutorie 
JW. Kazimierza S
orkowBkiego Pod- 
czaszego OpoczyńBkiego. Posła z W oie- 
wództwa Sandomirskiego przy przeczy- 
tanym Rapporcie d
 8. Marca 1789. 
miane. w Warszawie. w Drukarni J. K. 
Mci Rzptey - u XX, Schol. Piarum. fo1., 
kart 2. 
Czartor. - Warss. uniw. - Zamoj. 
_ Przymówienie si
 "interlocutorie 
J. W. K. Skorkow8kiego Podczaszego 
opoczyńskiego. Posła. z wwdztwa 8an- 
domirskiego przy przeczytanym rap- 
porcie d. 9. marca r. 178
 miane. 
w Warszawie, wDrukar. Sch. Piar. 1789. 
fot, str. 4. 
Zarazem: 
Przymowienie si
 tegoż d. 16 Mar- 
ca. - Toż d. 20 Marca. - Toż d. 23 
Marca 1789. 
Branie. - Czador. - Krasińll. 
_ Przymó
ienie się interlocutorie 
K. SkorkowBkiego posła z wwdztwa. 
sandomirskiego Da dniu 27 8bris r. 1789. 
w 4ce, k. 2 nlb. 
Smoleński Ostatni rok 1.897. 
Branie. - Czartor.
		

/Bibliografia_28_190_0001.djvu

			184 


SKOROBOHATY 


SKORSKl 


Vlinae. Typis Acad. Soc. Jesu. fol, 
kRrt 17 (sygn. A-KI)' 
Razem z tern wyszło i tworay daJllzl} cze6ć: 
Pogoda w dzień festu godowego do- 
mowemi oświecona Splendorami Jaśnie 
Wielmożney Pary Jego Mści Pana Je- 
rzego Sapiehy Hrabi na Bychowie, Pana 
na Lubczu, Horach y Borkach, Me- 
reckiego Starosty etc. Woiewodzica Wi- 
leńskiego y Jey Mości Panny z Lu.bna 
!zabelli Heleny Połubińskiey, Marszał- 
kowny W. X. L. za prezent, Przezor- 
nemu Orła herbowego oku, od Colle- 
gium. y Akademij Wilenskiey Societatis 
Jesu powolnym do usług piórem opi- 
sana. Przez... Skarbnikowicza W. X. L. 
Rhetora Akademika uniżonym afl'ektem 
ofiarowana. fol., k. 2 (sygn. LI-LI)' 
Jl1gielI. 
SKOROBOHATY Stanisław S. Jesu. 
O narodzonym Ohrystusie y Nayświęt- 
6zey Palmie rytm polski. W Wilnie, 
w drukarni Akademickiey 1668... ob. 
W oyniUowicz Mich. (Drzewo Stan. Jana 
S. ] 682). 
Krl1szewski Wilno IV 202. - X. Brown 
HibI. Btr 880. - Załuski Bib!. poeto 
81. - Jnszyńll. II 185. 
SKORODVŃSKI Mikołaj, Biskup gre- 
cko katol. Głos do przezacney cesarsko 
krolewskiego miasta Lwowa Municy- 
palności. przed poświeceniem teyże 
Municypalności publicznych chorągwi. 
Przez Jaśnie Wielmożnego Imci Xiędza 
Piotra Bielańskiego biskupa ruskiego 
lwowskiego, halickiego i kamieniec- 
kiego, Jego Oesarsko-Krolewskiey Mości 
aktualnego Stanów taynE'go konsyliarza. 
Dnia 17. stycżnia 1797 Roku uroczyście 
odprawionym w Lwowie. Miany przez 
Imci Xiędza Mikołaia Skorodyńskit>go 
Wikarego i Officyała Generalnego Dye- 
cezy i Lwowskiey Ruskiey Stey Theo- 
logii Doktora (1797). w 4ce, k. 2 nlb. 
05S01. 
- Kazanie na uroczystość zasnienia 
Nayswiętszey Maryi Panny w (
erk wi pa. 
rocbialney mieyskiey lwowskiey. Przez 
X. Mikołaia Skorodyńskiego teologii 
pastoralney w g.kademii lwowskiey, pro. 
fesBora publicznego, diecezyi lwowskiey 
obrządku greckiego prezbitera świec- 


kiego miane 1785 roku. (B. m. dr.). 
w Bce, 8 k. nlb. 
Kar:l1Die II tekstu: Mar;ya najlepsz, cZI}IItkV 
obrała. JagieJI. - 08s01. 
- W orte an die bewafl'nete Biirger- 
Bchart der k. k. Ostgalizischen Haup- 
stadt Lemberg aUB dem Polnischen 
uebersetzt von M. Kursit (1797). w 4ce. 
OssoJ. 
- Gittsch utz Franc. (Osnowa 1787)- 
Kuralt (Idylli on 1799) - Marewicz 
Wincenty (1798) - Pietruszewicz Ster. 
(Głos ludu 1799) - Zehmark (179B). 
Skoroszewska Katarzyna z Goray- 
skich ob. Dunin Piotr X. (Kazanie 
1695) - Komadarski 0808. Mart. (1660). 
Skoroszewska Konstancya ob. Mar- 
gowski Andrzej Rudolf (1686). 
Skoroszewska Teresa zMycielskich 
ob. Konarski Stanisław (Widok 1768)- 
Krall Jan (Bieg życia 1759). 
Skoroszewski Jerzy ob. Zieliński 
Lndw. Joan (Habdank pro libero 1689). 
Skoroszewski Mikołaj, kasztel. ob. 
Nikodębski Jan Józef (Atalanta 1718)- 
S. P. (1715). 
Skoroszewski Petrus ob. Margowski 
Andrz. Rudolf (Magnitudo 1686). 
Skoroszewski Władysław Michał ob. 
Dunin Piotr X. (Kazanie na pogrzebie 
1695). 
Niesiecki VIII. 882-ł lIUZY". tą rodzine 
Skoraszeweki. . 
SKORSKI Jan Soc. J. (1691 t 27 lut. 
1751). Apex aureus infularum in mon- 
tibu8 Leonis eminens, Orux Geraldorum 
archipraesulea, III u str. Excell. et Re- 
verend. DD Nicolai Geraldi in Wy- 
ż.yce. W yżycki, ArchiepiBcopi Leopo- 
hensls, ad culmen gloriae accedenB. 
applaudentibus Bub ingressulU Oathe- 
drac. Archi
ioecesąneis. LeopoIitllDo eł 
Stamslaopohtano 80c. Jesu. Oollegiia,. 
anno Dni 1'237. Leopoli typis 0011. 8oc_ 
Jesu. fol, str. 76. 
X Brown Bibl. pillDrzy S J. 881. _ Nie- 
.iecki IV 116 lodałania autora). _ J.- 
aSlński ma datę 1751 myln,. 
BibJ. PoniA. lX. Polk.). 
- Ex utrQ(j; Oaesar virtute et 
scientia. EminentissimuB Bonaventura 
doctor 8. R E. OardinaIis Episcopus 
Albanensis. Jnter Julij Cerias, jn eccle-
		

/Bibliografia_28_191_0001.djvu

			SKORSKI 


SKORSKI 


185 


ł. dr.). 


CZ!}stkV 
:>8S01. 
Urger
 
Haup- 
iachen 
w 4ce. 
)ssol. 
187)- 
rewicz 
z Ster. 
179B). 
ioray- 
azante 
,1660). 
. Mar- 


Iskich 
68)- 


:liński 
1689). 
l. ob. 
18)- 


owaki 


lał ob. 
rzebie 


rodzin! 'llut. 
mon- 
lorum 
t Re- 
Wy- 
Itj°PO- 
,dens. 
'at.he- 
no eł 
legiia,. 
. Boc. 


- Nie. 
- J.- 


Ik.). 
;e et 
Dłub 
:OPU8 
'cele- 


ł;ia PetricovienSl. A. A. R. R. P. P. 
Ordinis Minorum de observantia ab 
I1no e Minima Soc: Jesu proclamatus. 
Anno quo Rex Regum in domo Jacob 
l'egnare coepit. 1726. Die 14. Julij. 
Typis Olari Montis Ozęstochoviensis. 
fol., kart nlb. 8. 
Dedyk. Antoniemu Stnrczewskiemu 
Panegiryk zaczyna si'.): lulium agimuB. 
Jocber 5432. Jagiell. - Osso]. 
__ Fortunna Liga albo sprzysiężo- 
nych aft'ektow wieczny obowil\zek... do- 
mow Xaw. Potockiego i Elżb. Branic- 
kiej... W Lublinie w Drukarni 0011. 
Lub. S. J. 1723. foL, k. 8. 
. Ob. tom XXV. 179, gdzie podano dokładny 
- tytnl i bibljoteki. Autora odkrywa odpis 
zachowany milJdzy rlJkopisami bib\. peterab. 
(obecnie Uni". warsz.), o czem ob. Ko- 
ałow
ka Katalog rlJkop. 1929 nr. 22. 
_ JuratuB honor purpureae Potoc. 
ciorum Crnci in Illustrissimo Excellen- 
tiasimo D. D. Xaverio Potocki Capi- 
taneo Sokaliensi etc. etc. et IllustriB- 
sima D. Elisabetha Branicka Palatinide 
Podlachienai etc. etc. in ter Hymenaei 
plausus Oelsissimae et Principis Nopili- 
tatis utriqj Domui perenniter tra beato 
nexu obligatus applaudente devinctis- 
simo fundatoriis nominibus Oollegio 
Crasnostavieusi Societatis Jesu t 723. 
Lublini Typis Collegii Soc. Jeau anno 
1723. fol., k. 10 (I,). 
UNiesieckiego : rok 1722. Inni autorem 
mienią Kotóckiego Beu. 
Zaczyna wiersz: Lechia toUe cap nt. - Mit.:. 
8zane z proz!}. Jagiel\. - Osso]. 
_ Lech Polski albo wolnego y zło- 
tego narodu polskiego początki, staro- 
żytność, fortuna, y róźne sukcesaów 
odmiany. Na wiersz oyczysty przelo- 
żone oraz z dozwoleniem Zwierzchności 
do druku podane przez X. Benedykta 
Kotfickiego zakonu O. S. 
'ranciszka 
Reg. Obs. L. T. D. A. Roku 1751. We 
Lwowie, w Drukarni Brackisy SSS. 
Tróycy. w 8ce: 4 k. i 176 (sygn. A-X 8 ). 
Na e.ele: Approbatio Nic. l",. Wytycki Leo- 
poli 2b Jannar. 1751 i Prowincjala Fr. 
Kapistrana in Conventu SocalienHi 19. 
Msrtii 17M. - Tu pisz..: Liber Lech 
polski a Ben. Kotficki compositus atque 
a tbeologis ledus. 
W prsedmowie wisresem mówi; "Roanmiem, 
te puetijcane te moje ubawij gn-ł ci 


uczynią.... do wierszów czytania... Krotkić 
wiersz daję". Zatem sum Kotficki za au- 
tora d"iela ogłasza się. 
Załuski Bibl. hist. 26 pisze: " Bkorski JAn, 
je.uita, Lecba panowanie i początki KreS- 
lestwa wierszem swym opisa1. Kotficki .aś 
Benedykt, cboć obserwant, lecz w tym 
nie bardzo, ie wydaj!}o ttumacE polskim 
wierszem Skorskiego dzieło, imie autora 
zamilcza1" . 
W niekt6rycb egzemplarzach (np. Kajetana 
.Jabłoilskiego) była na czele dedykacja 
Mikołajowi Wyłyckiemu arcybisk. hyow. 
prozq. - a Bielskiemu łowca. kor. wier- 
szem (razem kart 11). 
PodawanI} w katalogach bywa teł. edycja 
tytnłowa z du.tl!- Lwów 1758 (kart 176). 
Tak!} ilość kart znaczy Bentkowski l 480. 
Caartor. - Dzików - JagieJl. - Krasińs.- 
Ziełińs. - Zamoj. 
_ Toż:... we Lwowie 1791. w 8ce, 
k. 8 i ark. 22. 
Wydanie odmienne. Lecz ty tut dopisany. 
Przypis państwu Hnmnickim. 
Katal. Kaj. Jabłońskiego. - Bentk. I 481. 
_ Lecbus Carmen Heroicum, Regni 
Aurei & Liberi Primordia & Vetusta- 
tem Fortunam{p Variam Decantans Au- 
thore P. Joanne Skorski Societatis Jesu 
Leopoli Typis OolIegii Societatis Jesu 
Anno 1745. w 8ce , k. nlb. 8, str. 333- 
i 3 nlb. (Errata) 
Rozpoczynaj!} trzy kartki przedtytułowe, 
jedna a napisem: Lecbus, drnga: Lechus 
Carmen Heroicum (zuaczone 1 i 2). potem 
idzie ryc. przedstawiająca Lecba w hełmie 
z piórami 8trusiemi, u dołu zamek z nad- 
pisem Couditor i ob6z z nspisem Bella- 
tor. _ Po tytule: Approbatio Loci ord i- 
narii (bi.k. Wytyckiego) i praep. prov. 
T. Dnnina (na 2 k. nlb.). Autor nazwany 
tu in scholia leop. profE'ssor. Datnm Leo. 
poli 2l i 24 Apr. 1745. - Następuje 
dedykacja Joauni Nepom. Soc. Jesu tute- 
lari (na 2 k. Jllb.). 
Nast'.)puje poemat ztotony II 12 pieśni, prv;ed 
kaMą Argnmentum tj. strrszczenie (po- 
,votnje siV tu Da swe źródła: Barnickiego, 
Kromera, Gwagnina, Or.echowsk., Dom. 
Rub"is, Neugebanera, Miecbowitę, Koja- 
łowicza). NajwilJccj czerpie z Sarnickiego. 
Artystyc.uie jest mu wzorem - prócz 
Wirgilego - Inea (ob. tom XVHI str 569). 
Tromler De polun. - Pilch w Eoa XXI 
str. 102-114. - Sinko w Enc. pol XXI 
Btr. 171 pisze o tej epopei : ..Treścią ro- 
mansowI} jest poszukiwanie dzieci Lecba, 
córki Librii, porwanej prsez Ros sa i syna 
Wizimira, uniesionego na okr
cie praez 
bnrzlJ. Losy ich splataj,! si
 II losami Wi- 
nidy, WlludilIi i Undala, aaginionych dzieci 
wandalskiej hólowej Polii Bitwy nl\ morr.n 
24
		

/Bibliografia_28_192_0001.djvu

			"186 


SKORSKl 


SKORULSKI 


i JIj,daie, sae.daki i trucicielstw., praktyki 
caarodziejskie i cudowne ocalenia prae- 
platajl} si
 . opowiadaniami, łlj,czl}cemi 
v80by epopei s Kolchidl} i Jazonem, z Trojl} 
j Antenorem, II Rzymem i Palemonem. 
Liczue wyrocznie, lny wie.acse, i obrazy 
fJzy rzeźby, wyobratajl!ce rzeczy przyszle, 
łączą początki PoI:;ąi . czasami później- 
I!Izymi al; do Augusta lU". - BrUckn!Br- 
Dzieje liter. I 871. - Chmielowski Hist. 
Jiter. II ]21. - Korbat II 49. 
.Akad. - Bibl. Bodlej. - Bran. - Czartor. _ 
l)gik6w - Jagiell. - 01.01. - Toruń. _ 
Uniw. Iwow. - Wilno - Zamoj. _ 
Zieliń. 
- V OX doloriB pubIici. Oracoviae 
1727. 
Notata Jocbera. 
- ob. Kotficki B. 
Choaynicki III 120. - Bentk. I 637. _ 
.Janocki Pol. liter. 77 orar: Le][icon I 
lą3 i ł. - Encykl. kose. XXV 489. _ 
Sobieszc8. w EncykI. Org. XXIII ó39. _ 
Brown Bibl. pisarzy 381. - Catalogul 
personarum proy. polonae S. .J. a r.17ó2 
str. ó3. 
SKORSKI Krzysztof X" Karmelita. 
Propugnaculum fidei christiane. 
Jabłonowski Musaeum polonnm str. 281. 
(Skorulski Andrzej). ProblemlIta Ab 
Amaside Aegyptiorvm Rege Proposita. 
A Magni6co ae GeoeroBO Domino D. 
Andrea SkorvlBki MiIite IeroBolymitano 
MarBchalco [MarBcbalc dopisane atra- 
mentem i nalepionej CavnenBi Solvta. 
MaeBtissimiB fiiliis Magni6co Ac Gene- 
rOBO Domino D. Nicolao & Raphaeli 
SkorvlBciiB fratribuB A Stvdiosa Ivven- 
tyte OollegiiRadivil: NeBuisiensiBSociet: 
Jellv oft'eruntur. Vilnae, Typis Acade- 
"miciB Soc: JeBv, Anno Dni 1637. w 4ce, 
",. 11 nlb. 
Na odwr. k. tyto w koJe herby rodziny Sko. 
rulskicb, u g6ry: Fabn]. "ita hominis. 
po bokach litery A(ndroas) S(korulski) 
M(iles) I(eroso]ymitllnus) M(arsebalcus) 
K(annensil), u dolu czterowiersz z pod- 
pisem: ValerianvI! bdicki. Na kRrt/tch 2 
i 3: Oratio problematica in inferijs... An- 
dreae Bkorvlski Militis Ierosolymi&ani Mar- 
8chalci (Marscbalc zuowu dopisane atra. 
mentem i dolepione i dodana atramentellI 
kropka nad i) Cavnensi8 &c., podpisany 
Da końcu: ChriHtophon8 Obrynski. Na 
karcie 4: Problem. primum. Quid sit 
YetOBtissimom, na końco ośmiowiersz 
!I podpisem Michael Przewoski. Na k. 5: 
Problema secondum. Quid sit pulcherri- 
mnm, na końcu ośmiowiersz a podpisem 
Victorinus Mozolew8ki. Na k. 6: Problem a 


tertium "qoartom. Quid sit facillimolQ 
et maximum, na końcu oBmiowiersz a pod- 
pisem Michael Rydomina. Na k. 7: Pro- 
blema qnintum. Qnid sit damnosissimuBl, 
na końcu dwunastowiersz z podpisem Do- 
minicv8 Pac. Na k. 8 i 9: Problema 59][- 
łom et sep&imum. Quid sit sapientissimum 
et vtiłissimom, na końcu 24rowiersr: z pod_ 
pisem loannes Charlinski. Na k. 9Y. i 10: 
Problema oc&avum. Ql1id sit fortilsimom, 
potem 32wiersz z p.odpisem FranciscYII 
Skoryiski. Na k. 11: Problema Nonum. 
Qnid sit commonissimom z dwuwierer:eal 
w środku podpisał EvstachivB Obrynski. 
Skorulski był w Jeroaolimie . Radziwiłłem. 
Niesiecki VUi, str, 386. 08801. 
- ob. Przeorowski (Panegyris). 
SKORULSKI Antoni Adam, Soc. J. 
(1715 t w Wilnie 1780). Commenta- 
riolum PhiloBophiae, Logicae Bcilicet, 
Metaphysicae, PhYBicae Generąlis et 
Particularis a P. Antonio SkorulBki 
Societatis JeBu A. Lo L. et PhiloBophiae 
Doctore, ejuBdemque FacultatiB Seniore, 
ex: variis cum veterum tum recentio- 
rum placitiB collectae dictatae repetitae- 
que multoties certamine publica in luce 
AJmae Academiae et UniverBitatis Vil- 
nensis toto triennio propugoatae, nuno 
opera eiuBdem conscriptum atque in 
publicum prolaturo, praebeute doctrinae 
specimen ultimo in certamine phi 10- 
sophico E. R. D. Michaele KołYBZko 
Alumno Seminarii dioecesani, AA. LL. 
et PhiloBophiae Baccalaureo, A. 1755. 
Vilnae Typis S. R. M. academiciB. w Bce t 
k. 12, str. 235 i 2 tablice figur. 
Po tytule dwie tarcze li herbami Wieniawa 
i Lis, ora. dedykacja Georgio Monwid 
Billlłozor: naBt'lpnie tablica genealogieaoa 
Białłoaor6w. 
Treść dziela oanosi się zar6wno ao meta- 
. fizyki juk i nauk przyrodniczycb. 
Zebrawski Dodatek do Bib!. matemat. nr. 
29ł8. - Struve Hist. logiki 1911 str. 
196-7. - Brown Bibl. 580. - Bieliński 
Uniw. wił. II i III. - Załuski \V Bib\. 
bistor. 161 pisze: "Skorulllki kBiądr:Antoni 
j er:ui ta, na końcu Komentarzyka swego 
o filozofii, ma genealogiI} domu Bialo- 
sor6w". Kórnik - Wileń. - Zamoj. 
(Skorulski Antoni). ProceBsuB J udi- 
ciariuB in causa PerilI. Adm. Rev. D. 
Antonii SkorulBki Oanonici Ecclesiae 
Oathedralis VilnenBiB contra III. Adm. 
Rev. D. FranciBcum Gzowski Oanoni- 
cum SmolenBcenBem PraepoBitum Ou-
		

/Bibliografia_28_193_0001.djvu

			imum 
I pod- 
Pro- 
mnm, 
u Do- 

 59:1:- 
imnm 
: pod- 
i 10: 
mnm. 
,iscylS 
,num. 

8zeal 
.nski. 
Ilem. 
101. 

. 

. J. 
Inta- 
icet, 
let 
liski 
hiae 
lore, 
ltio- 
tae- 
luce 
Vi I- 
unc 
in 
nae 
ilo- 
zko 
LL. 
'55. 
łce, 


..wa 
,wid 
1110& ta- 


nr. 
str. 
iski 
ibl. 
:oni 
ego 
110- 
i. 
di
 
D. 
lae 
m. 
ni- 

U
 


SKORULSKI 


ratum Borysoviensem occ!lsione intru- 
sivae praetensionis ad Oanonicatum Ec
 
clesiae Cathedralis Vi1nenais in utraque 
instantia formatua, cum aliis adnexis 
et connexis. Anno 1775. fol., kart 8. 
Jocher 7977. Wileń. 
_ ob. Zubowski (Zebr. wiersz 1'186 
I, str. 132). 
Prl'ypisuj,! mu błędnie panegiryk "Troplletlm" 
(1743), o ezem obacz tom XIV 513. 
Junocki Lexicon II 70. - X. Brown Bib1. 
piso S. J. 380. - Bentkow. Hiat. lit. II 
377. _ KrllSl'ews. Wilno IV 286. - Enc. 
kOBC. XXV 489. 
Skorulski Franciszek ob. Skorulski 
Andrzej (Problemata 1637). 
SKORULSKI Jan. Głos pochwal 
Swiata, y wzgardy iego, Młodź w obo- 
iętnym umyśle stoiącą, na swą stront; 
wiodący, pod Wielkim w zaszczycie 
sławy y honoru Imieniem, Jaśnie Wiel- 
możnych Ichmościów Jaś.nie Pana Je- 
rzego y Elżbiety z Skarbków Wazyn- 
skicb, W ołłowicz6w Hrabi6w na Oheł- 
meczu Starostów Pnowieńskich, ku 
rozeznaniu między stronami prawdy, 
od Damy w młodych leciech niema- 
łyeh przymiotów Wielmożney Jey M04ć 
Panny Zofii WoUowiczowney Staroś- 
cianki Pnowieńskiey: przez obowiąza- 
De
o Ich lmieniowi y Honorowi szczę- 
śliwego Sługę y Prz
iaciela Jana Sko- 
ruIskiego daiący Echo. W Wilnie w Dru- 
karni J. K. Mei Akademickiey Societatis 
Jesu. Roku 1764. w 4ce, str. 16. 
Bił)\, Wlodz. Platera (w roku 1880) - 
Zamoj. 
_ Vox Voluptatis ac Virtutis, Ju- 
ventutem, in bivio stantem, sUO voto 
Trahens, sub Clarissimo Nominis et 
Honoris sono IUustriasimorum, Exeel- 
lentissimorum Dominorl1D1, DOJJlinorum 
Georgi i et Elisabethae De Skarbek Wa- 
zynsciis, Wołłoviciorum Oomitum in 
Ohełmecz Capitaneorum Pnovinscen- 
sium, Ad Oautelam sequelamque co. 
ram magnae spei J uvenibus, Eorundem 
Filijs, perilluBtribus magniłicis Dominis, 
Dominis Vincentio, Antonio, Stanislao ac 
Benel1icto W oUoviciis Oapitun. Pnovin. 
Per devinctissimum Nomini et lIonori 
servum, ac intimum Amicum Joannem 
Skorulski. Praesenti Metro Dana Echo. 


SKORULSKI 


187 


Vilnae Typis S. R. M. Academicis 80- 
cietatis Jesn, Anno 1764. w 400, str. 16. 
wrod!!;. Plater - Zainoj. 
_ ob. Rodkiewicz Stanisław (Szc
. 
śliwy lot 1683). 
Skorulski Michał ob. Tbreni (Parthe- 
nicae sodalit. 1594). 
SKORULSKI Rafał. Lavrvs lmmor- 
talitatis Ad Iłlvstrissimi D. D. Joannis 
Caroli Chodkiewicz Oomitis in Szkłow 
Mysz & Bychow, Palatini Vilneii. Ge- 
neralis Exercituu. Regni Poloniae eon: 
Osmanii, Turcarii, & Iambekiereiii Tar- 
tarorum Imperatores, & M. D. L. Ducia, 
Gubernatoris Liuoniae Derpateii Luba- 
nensis Veloii Capitanei &c. Oenotaphivm 
positvm Ab Illvstrissimo D. D. Joanne 
Stanislao Sapieha M. D. L. Archi-Mar
 
schalco Capitaneo Sloniiii: Mscib. latoue: 
Lubsza: &c. In Ecclesia. Nesvisien: So
 
cietatis Jesv A Studiosa Iuuentute eius- 
dem Oollegii Societatis Appens& Et per 
Raphaelem Skorvlski Stvd: Poes. De- 
scripta. (R m. dr. i r.) (1622). w 4ce, 
k. 23 nlb. i l czysta. 
Na odwr. k. tyto herby rodtliny SapieMw, 
umieszczone w środku jakby ołtarza li i- 
gurami świętych Jana i Stauislawa po 
obu stronach. U dołu czterowiern łac. 
Na Duut«;puych dwóch kartach dedykacja 
Jauowi Stanisławowi Sapiesze, marszał- 
kowi W. X. L. 
1'ocl't'm zaczyna się Laurus Apollinea yir- 
tutibul< Caroli Cbodkienicz ad stpmmata 
celebratia consec:rata. Jeet to na pół pro- 
zaiczuy na pół wierszowany opis urocl'YII- 
tości żałobnej odprawionej w KoUegjulI' 
Nieiiwieskiem Jpzuitów. Uroczystość za- 
c
ła sił: w nocy, a wzilJ1i w niej udl'iał 
mowcy, poeci, artyści, którzy cały ozdobili 
kościół i wygłaszali swoje poemata. Jako 
pierwszy. wystl}pił Jerzy Pietraszewski 
z epitaphium, w którem iycie i czyuy 
zmarłego są wyraźol1e. Po nim Walerjan 
Staszewski z drugiem epitaphium, dalej 
Paweł Zygmuntowicz. potE'm po kolei skła- 
dają si
 na wlltemml1tp," różni poeci: Sta- 
nisław Cl'erwiński, Benedykt Piasecki, 
Wojciech Dziblewski, Jakób Idzkowaki, 
Michał Pro82ycki, Krzysztof Borkowski, 
Jan Obrtlynski, Kazimierz Umier20ycki, 
Mikołaj Nieboraki, Kaz. Kalllienski, Hier. 
'l'almont, Krz. Kaminski, Jerzy Horski. 
Aleksander Zuk, Benedykt Protaszewicz, 
AdalQ ł'uzylewski, Krz. Jaeiński. - Dalej 
nast
puje: Laurus II. Capitolina ad areua 
triumphałes Caroli Chod. (na 4, strony 
(jwiata). Pierwszy wystl}pił tO epitapbiuai.
		

/Bibliografia_28_194_0001.djvu

			188 


SKORUPKA 


SKÓRY 


Mateusz WoydagiewiclIó. potem Andrzej 
Kisielnicki z od", dalej Wawrz. Zilkicwicz, 
Marc. Silwiusz, Woje. Z8j1;nrski, Sam. 
Le ski, Wac. Młodzianuwski, Jan Gąsowski, 
Jan Milewski, Jak. Skwarski, Remig. 
Slnszka, Jau Kułakowski, Aleks. Horski, 
Rafal Sluszka, Stan. Krnssewski. - Na 
końcu: Laurus lU. Hymnidica, zapewne 
samego autora broslmry, Oratio i jeszcse 
wiersze; poczem nastąpił grzmot dział 
i st)' pa. 
JUlsyli. U 186. - SiarczJń. Obraz 11 ]92. 
Czapski - Zamoj. 
- ob. Ozapliński Stan. (t. XIV. 514). 
Skorupka Felix ob. Kopciński Ant. 
(Exce]Jentia 1764) - Sokołowski Woj- 
ciech (Powitanie 1790). 
SkORUPKA Jan Kanty. In Nomine 
Domini Amen. Oratio in laudem S. Jo- 
annis Oantii In Universitate Oracoviensi 
Sacrae Theologiae Doctoris, Regni Po- 
loniae & Magni Ducatus Lithvaniae 
Patroni. Annuo '3Uorum Bolemnium die 
Ooram Amplissima Dignissimorum Hos- 
pitum frequentia in Ecclesia Collegiata 
Divae Annae ore Magnifici ac Generosi 
Domini ,Joannis Cantii Korwin Sko. 
rupka, Tribunidae Cracovienais, Elo 
quentiae Auditoris. Bub Assistentia M, 
Stanislai KruszynBki, in Universitate 
Oracoviensi Artium Liberalium & Pbilo. 
Bophiae Doctoris, Matht'seos Professoris, 
Scholarum Oasimiriensium Senioris. 
Dicta AnD
 salntis ]773. Die 24. 8bria. 
(B'- m. dr.). w 4ce, k. 14 nlb. 
Na odwr. k. tyt. herb "Korwin" wBr6d ar. 
matury, pod spodem dWUIIBstowierss. _ 
Epistola nuncupatoria ad... Josephum Kor- 
win Skorupka Padlewski, judicem terre- 
.trem Leopoliensem, patruum... StalIowi 
odpowiedJlik do niżej opisanej "Oratio. 
Wacl. Micbala Skorupki. 
Jocber 6513. 
Akad. - JlLi'ielI. - Ossol. - Zarnoj. 
Skorupka Maciej Kazimierz Korwin 
ob. Skorupka Wacław Michał (Oratio 
1773) - Włyński Sigismundus Ale- 
:s:ander (Dissertatio 1776) - Zabielski 
Woj. A. (Duch aprawiedt 1'252). 
SKORUPKA Wacław Michał. In No- 
roine Domini Amen. Oratio in laudem 
D. Magdulenae De Pazzis Reccurrente 
sacro BUO Nomini die In Aedibus Cele- 
berrimi Conventus OracovieIJsis, Per- 
antiquae Observantiae Patrum Oarme- 
JitarulD Coram Amplissima Dignissi- 


- 


morum Hospitum frequentia ore Magni- 
fici ac Gen e rosi Domini Venooslai 
MichaeJis Korwin Skorupka, Tribunidae 
CracovienBis, Eloquentiae Auditoris. Bub 
ASBistentia M. Stanislai Kruszynski, in 
Universitate Oracoviensi Artium Libe- 
ralium & PhiloBOphiae Doctoris, Mathe- 
Beos Professoris, Scholarum Casimirien- 
Bium Senioris. Dieta. Anno salutis 1773. 
Die 30. Maji. (B. m, dr.). w 4ce, k
 
14 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb "Korwin" "śród ar- 
matury, pod .podem dwunastowierlz. _ 
Dedykacja autora (Epistola nuncupatoria): 
ad... Ml1thiam Casimirum Korwin 8ko- 
rnpka supremi Gnbernii Leopoliensis judi- 
cem, pocilIatorenI DrohiceDBem patronOI... 
Jocher 5514. 
Akad. - Jagiel!. - Ossol. 
- Mowa Jasnie Wielmożnego Mi- 
c'bała Korwina Skorupki deputata na 
Trybunał głowny Koronny z Woje- 
wodztwa Krakowsl,iego delegowanego 
od tegoż Trybunału do Tronu dnia 
11. Października 1790 roku miana,. 
w 8ce, kart 2. 
Ogólniki z pochlebstwami królowi. 
Jagiell. - KrasińB. - OssoJ. - Waru. 
nniw. 
SKORUPSKI Józef. Biesiada Oyczyzn. 
czyli Rzeczypospolitey Polskiey, z Au- 
stryą, Rossyą y Pru8sami Rozmowa. 
Dzieło dla przestrogi narodu przez M
 
Jozefa Skorupskiego, napisane. Roku 
Panskiego 1792. w 800, stron 31. 
Na od"r. t;yt cytat z Cycerona i Seueki. 
Rozmawiaj!! trzy mocarstwa rozbiorowe. 
Rosja przedklada im plan utworzenia kon- 
federacji "w obrollie wolności" (Targo- 
wicy). Nadchodzi na to Polska. AOlltrja 
donosi jej o gotującym się podstępie. Polska 
.kaciy się na !Id radę Pros, a AUlitrj
 
i Rosję wzywa, by w6pó]nit' nagotowaly 
Prus" kom wyplatę. 
:Bentk. II 107. - Piłat Liter. polit. .ejmn: 
Itr. 12&. 
Czartor. - Krasili.. - Zamoj. 
(Skory). Uwagi nad prawem za- 
padlem zaboru sk6r na skarb i czy 
przystoi zakazać wywozu sk6r suro- 
wych za granicę (1789). w 4ce, str. 14. 
Na to wysda brosznra łająca p. t.: Myśli nad 
Uwagami. - Na co odpowiedział auł.or: 
O wolnotci druk n (1788), o czcm nitej. 
Pilat. Lit. polit. str. 102. 
BraDic. - D.ików - Jagiell. - Ossol.- 
Zieli Ii. 


Z 
.8 


J: 

 
C 


( 
( 
] 
.(
		

/Bibliografia_28_195_0001.djvu

			SKORYNA 


SKORYNA 


189 


- Myśli nad Uwagami nad prawem 
zapadłem zaboru skór na Skarb. War- 
.ezawa, 1790. w 4ce. 
Przez omyłkę nieopisane w tomie XXII 
665. - Uchwala o zaborze sk6r zapadła 
BO psździernika 1790. 
- O Wolności Druku y o dwóch 
pismach z powodu Zaboru Skór na 
Skarb Rzptey niedawno wyszły ch. (Bez 
osobn. tyt.) (1788). w 4ce, stron 15. 
Pot
pia sejm r. 1775 za to, te cnotę uciskał 
a wyst!}pek nagradzal. Mówi, że Da po- 
cZl}tku obecnego sejmu wydano listę tych, 
którzy głoGowali za komisją wojskow,!. 
a drugi regestr wotuj,!cycb przeciw, a jed- 
Jlak nikt o to nie utalił si
 publicznie. 
Broszur!} "My'li nad uwagami" zwie pasz- 
kwilem. Wspomina o odłożeniu projektu 
Ossowskiego o sprzedaży starostw. JeBt 
przeciwny zaborowi skór, rad..i CllOpOWe 
generalne, bo to mniej lud uciska. 
Dalsze pismo w tejże sprawie (List) ub. 
w tomie XXI MI. 
Kor.on Wewn. Dzieje III 266, 309. 
Branic. - Czartor. - JagielI. - Ouol. - 
Zieliń. 
- ob. KomiBjll. (1790) - List 
(1788) - Mad ali ński (Mowy niekt. 
(1790) - Projekt (fabryki skór) - 
Różnowski Antoni (1789) - Sołtyk Stan. 
.(Podatek). 
Obrady nad zaborem skór toczyły się gl6wnie 
w paźdz. 1789. - Obacz Diarjuaz sejmu. 
SKORYNA Franciszek (u rodz. około 
1490 t po r. 1535). Poczynajut sia 
Aka6sty na wsiu nedelju perwy ziwo- 
nosnomu grobu Gospodniu w nedelju. 
(Wilno, 1525 ?). w 8ce, k. nlb. 144 
(z drzeworytami). 
Dzieło składa się z 12 czę8ci (akafiat6w), 
noszących różne nadpisy u góry stron 
(Pochwala. Kanon, Radost). Na końcu 
pierwszego akaflslu: Dokonczell jest Aka- 
fi.t woskresenyi sywonosnemu grobn Go- 
spoduiu Bobu ku czti ludiam poapolitym 
k nabojenstwu pracieju i piluostiejn ""ran- 
ciska Skoryoy iż Bławnaho Grada Polocka. 
(Podobnie na końcu innych Akafist6w). - 
Tytuł w ozdobnej ramce (M. Boska, Kró- 
lowa i Kr61). W tekscie 4 drzeworyty 
(Chrzest, Zwiastowanie, Cbrystlls naucza- 
jl!cy, Matka Boska). - Obacz tom XIX 
str. 104. - Facsimile tytulu podnł Winn 
tom VIII na czele tomn. Tworzy częśó 
Malaja Podorożnaja Kniźica (ob. niżej). 
WiSZD. VIII 476 (sl}dzi że Akalisty wy- 
szły w Pradze nie Wilnie). - Jocber 
7103. - Strojew Opisanie staropiecz. 


knib. - Kraszew. Wilno IV 116. - Sa- 
cbarow Obozrienie 1849 nr. 14. - Wlady- 
mirow Dr. Skoryna 1888. 
Jagiełł. - Petereb. publ. (ma 4 egzempł.). 
- Poczyn8.jet sia Knyha Dejanija 
i Posłanija Apostolskaja zowiemaja Apo- 
stoł, zbozyju pomoszcziju sprawłena 
Doktorom Franciskom Skorynojn s Po- 
łocka. [Na końcu Sobornika słowa:} 
Sonierszyja w domu pocztowaho muża 
Jakuba Babicza, najstarszeho Burmistra, 
sławnaho i wielikaho miesta Wilens- 
kaho. Bez r. (1525). w 8ce, k. nlb. 351. 
(Druk kiryliclj). 
Zawiera: Dejanije kart 8; Posłanija.kart 36; 
Apostoł kart 187; Sobornik kart 48. 
Na początku przed Dziejami przedmowa Sko- 
ryny. - Na końcu: Dokonnna jest sija 
knyba, zowiemaja ApOł!toł, jeie samy- 
kajet w sobi: najperwyj Diejanija Apo- 
stelsknja, potom Posł.niej Swiatych Apo- 
stoł sobornych sedm, tde jepiHtoł sw. 
Pawła 14. Lieta po narożenii uaszeho 
Spasitela. busa Chrysta, Byna Botyja, 
tysecznaho piatsotnaho y dwadeaiat pia- 
toho miesiacl>. marta pry derżanii nala- 
skawszebo hospodara Zykhymonta Kar;y- 
myrowycza, korolia poIskoho i wełikoho 
kniazia Litowskaho i Rueka.ho i Zomojte- 
kabo i inycb, wo sławnom miestie Wi- 
lenskom wlłołena i wytysnena pracoju 
i wełykoju pilnoetoju doktora Franciska 
Skoryny, :J Połocka, Bohu ,",o Trojcy je- 
dyuemu i preczystoj matery jebo Maryi 
so wsielDi swiatymi, ko czti i ljudam 
pOBpolytym ku dobromu naucaeDiju. 
Bandtkie Historja drukarń t. n 258 podaje 
trafnI} dat!} tj. rok 1525. - Jocber 23ÓO 
za Strojewa Paleograf. Tab. V i Opisanije 
N. 12. - Sopikow N. 72. - Kraszewski 
Wilno IV 116 kladzie rok 1519 i ló22, 
chociaż przywodzi zdanie Bandtkiego, ił 
to jest pierwsza znana ksil}tka drukowana 
w Wilnie, a Bandtkie ma rok 1525. - 
"Kraj" 1893 N. B8 str. 8 pisze, te egzem- 
plarz z r. 1500 jest w ręku kupca Silina 
w Moskwie. 
Wszystkie powyższe daty Sił mylne, po
a 
datą 1525. 
O stosunku tego druku do praskiego druku 
Biblii Skoryny obaez szczególowo u Wla- 
dymirowa Dr. Skoryna 1888. 
WiBzn. Hist. lit. VIII 407 i 470. - Enc. 
Org. XXIII 547. - Pamięt. WRrBZ. 1815 
III 395. - Dobrowski Just. XLV-VI.- 
Karatuj. N. 14. - Sacharow N. 13. - 
Tołstoj N. 12. - Abramowicz Cztery wieki 
(1925) str. 14 (tu podobizna ostatniej karty). 
Bibl. Karatajewa - Bibl. Silina - Bib!. 
"ile6. - Krasi6s. - Petersb. publ.
		

/Bibliografia_28_196_0001.djvu

			190 


SKORYNA 


SKORZEWSKI 


Ap6Stoł wtorym tysnieniem.. . 
]ó74 (]575)... ob. Bibl. t. XII, str. 187. 
Pn:edruk Iwana }'edorowicza. 
Tamże opisane jnue przedrnki. - Ob. Wiszn. 
VIII 471 i podana w tomie XII literatura. 
- Biblija ruska wyłożenIl Dokto- 
rom w lekarskich naukach Franciszkom 
synom Skoryninym, iz sławnego groda 
Połoeka... (Praga J 517 -1519)... obacz 
w tomie XIII str. 36- 37). 
'1'u opisaoy bliżej skład i podane bibljo- 
teki - oraz literatura przedmiotu aż po 
r. 1893. - Uznpelnfeniem jej Sił dzieła 
podane niżej. 
Wjszn. VIII 467-476, cytuje dużo wyjąt- 
ków z przedrvów Skoryny. rzucajljcych 
światło na powPtal1io przekładu. 
Bibljl} wyduwał w Pradze luźnemi ksil}gnmi 
w latach 1618-20; razem 22 ksiąg liclI!}- , 
cych blisko 1100 arkuszy drnku w 4ce. 
Po r. 1620 przesiedlił się do Wilna i tu 
wyiJnr Apostola 1525 Uedyny przeklad 
z N. Testam.) orn.. Mallj. podor. kni
icę 
1526-7, znowu luźnemi księgami. 
O wchchta) - TenZe 
w Zeitschr. fU; slav. Philologie 1927 str. 
19-20 - Łastowski Hist. białoruskoj 
knigi 1926 - Piotuchowicz Fr. Sk. i jaho 
Jitar. dzejnaść... Mińsk. 1926 (Czter. Bała. 
raskabn Druku) - Wojcieebowska Z dzie- 
jów ksil}iki 1926 str. 66-9 oraz w Kwart. 
hist. Xl, (1926) str. 478. (Tu podaje wia- 
domości z aktów poznańskich). - Ogijenku 
w Litopyś polityki... Berlin 1924 (.Drn- 
karska 'l'rijca"). 
W wyżej zacytowauem dziele Wladymirywa 
(1888) jest na począ;tkn przegl!}d daw- 
niejszej litęratury dotyczl}Cej Skoryny. 
Skórze wsk a Ludwika z Czapskich 
ob. Ohełstowski Karol (1799). 
Skorzewski Jan, kanon. kat. ob. 
Bujakowicz J. (Superstes). 
SKORlEWSKI Michał. Uniwersał JW. 
Marszał. Konfederacyi prześw. wojew. 
Wielkopolskich MichałaSkorzewskiego... 
Działo się w Kaliszu d. 30 Maja 1767 r. 
roI., str. nlb. 3. Krasińs. 
- ob. Akt konfederacyi (1767)- 
Hulewicz And. (1788).
		

/Bibliografia_28_197_0001.djvu

			SKORZEWSKI 


SKOTNICKI 


191< 


SKORlEWSKI Paweł. GłOB na sey- 
mie dnia 24. Octobra 1786 r. miany. 
fol.. k. 1. C.artor. 
- GłOB na seymie d. 3. Lutego. 
Warszawa 1789. fol., k. 1. 
Czartor. - Zielińs. 
_ Toż:... 16 lutego 1789. fol., k. 1. 
Czartor. - Zielińs. 
- Toz:... 19 lutego 1789. fol. 
Zieliń. 
_ Toż:... 21 listop. 1791. w 4ce, 
st.r. 4. Branic. - 08sol. 
Skorzewski Stanislaus ob. Luder 
BarU. (Noctes atticae 1740). 
SKOT Michał. Michała Skota Fizyka 
osobliwego. Pierwsza ('.zęść Sekretów 
przyrodzonych... (obacz Albertus Ma- 
gnus: O sekretach białogłowskich 1695 
B. 366 i r. 1741 s. 366-564). 
Oryginal łaciński blld
cy w Bibljotece Ja- 
giellońskiej ma tytnł Liber Phisionomie 
Venetiis 1600. w 4ce. 
Skotnicka Elżbieta Magdalena ob. 
Chomętowski X. Jan (1638) - Dre- 
xeliusz Hieremiasz (Oko wieczne 1633). 
Skotnicki ob. Janowski Paulin X. 
(1749). 
SKOTNICKI Fr. Bernard. Vita gen- 
tilitiis splendoribus redimita Joannis 
Małachowski episcopi Crac. philosophi- 
cis coronata thesibus p. Fr. Bernardum 
Skotnicki Ord. Cisterc. Conv. Ooprivnic. 
Profes. et auditor. Philos. Asssist. Ber- 
nardo Zegartowicz Ord eiusd. Conv. 
V ąchoc. Professo ac Prufessore Philo- 
Boph. in Conventu Clarae Tumbae. 1686. 
Orac. fol. 
Skotnicki Jarosław (Bogorya) arcy- 
biskup gnieżn. (t 16 września 1376) 
ob. Nakielski Sam. (1634). 
Lelowski Katal. II 51-ó7. - Witkowski 
"(Damalewicz) w Bibl. warsz. 1855. T. 58 
B. 403-406 (Uniejow.). - Euc. Orgelbr. 
T. 23. s. 549-50. - Oazl\ta ko
cielba 
18i6 (Statuta 1357). - Hube Rom. Anti- 
qui ss. Constit. 1855. - Helcel Pomniki 
1856. - Maciejowaki Piśmien. I 20. - 
;Ilzepnicki Vitae praesul. I 66-9. - Sol- 
tykowicz O Akad. krak. 96. - Wiszn. II 
242 i 295, 297, 403. - Bognaławski Ży- 
woty str. 10. - Roczn. Tow. krak. II 
101 i 5 (przes Jabczyńskiego). - GawR- 
recki PalDiatki Lowicza str. 19. - Ra- 
cayński Wspomnienia W Polski 11352.- 


Dzieje Dobroczynności Wilno 1820 IV. 
2ó8. - ram. rei. moralny (Gawarecki) X 
1)3.t. - Swillcki Hiat. pam. 118. - Fjnkel 
Bibl. hist. III. 1750 (Jarosław). 
Skotnicki ChristophorU8 (I) ob. Ba- 
becki And. (Oratio funebr. 1635) - Os- 
sędowski A. (Quaestio 1642) - Zdzie- 
wojski Georg. (Stephanion 1638). 
SKOTNICKII	
			

/Bibliografia_28_198_0001.djvu

			192 


SKOTNICKI 


SKOWIESKI 


Vivere Vnvmquenqa Et Oonversari De- 
ceat, Via Et Ratio. Petri Scotnicij Bo- 
goriani. [Tu ozdobna winieta poprzeczna] 
Oracoviae M.D.L'XX.VL (ló76). w 4ce. 
kart 14 (sygn. Dij). 
Ostatnie dwie karty drukowano mniejszym 
drukiem, ni! poprzednie. 
Rozpoczyna "dedicatoria S&anislao Karn- 
kcovvski episc. Kujav.", datow.: In mu- 
easo nos&ro Gymnasij Jnrisconsnltorum 
M.D.LXXVI. 'l'n okre'la pojl}cie miłości 
ojczyzny i sławi slltnkl}: praesidere et pa- 
rere praesidenti. M6wi, te obecoa roz- 
prawka jeBt to quaestio ad decidendum 
pOBita... nonnnlliB. qni tum a me prima 
Laurea Jnria docorabantur. Byłaby to wil}c 
podBtawa do dYBpu&y bakałarskiej praw- 
niczej, najwcze'niejsza II; drukowanych, 
jakio Imamy nK fakultecie prawnym Ak. 
Jag. (por, niłej pod SkrobiBSewski). 
Z tego powodu warto jej po'wil}cić nieco 
miejsca. Składa si
 ona: A) z rozprawy, 
bl}dlj.cej mowI} profeBilra. Mówi o wycho- 
wywania przyszlych rZl}dc6w Rzeczyposp. 
Gani ..Polont>rnm stndia"; nagania :zbytek 
i chciwość (magno malo Polonis ost nva- 
ritia). Sławi dawnych Polak6w, ich po- 
boino'ó. Liber&as in legibns posita. Wspo- 
mina przepuwieduie o upadku państwa 
polskiegu. 
B) Poczem idzio cZI}Ść II. tj Dispntationi8... 
dogmatica potiuB quam brocardica do- 
cisio... proposita XI Cal. Mart. in gym- 
nasio JuńBconBultornm. Pe&ro Skotnicio 
Au&hore. - Najprzód formnłuje "Quaeatiu", 
która brzmi. Vtrum praeeides in Repa- 
blioa diBBidentibus consilio et auxilio RUC. 
currere ipsisque mutuam oporam praebere 
neque id alicujus amore vel odio praeter- 
mittere debean& .IOC De? 
Aby odpowiedzieó na tli kweBtję, wyja8nia: co 
to są praesides i jak,!- majl} władzII? Opiora 
liiI} na cytatach s Corpus juriB i z glosBY. 
Dochodzi Da tej podstawie do rezultatu, 

o ..praosides habont imperinm iu omnos 
homines, si qllod malum commiserint. Quid 
porro deterius quam di..sidio et discordia 
in republica?" 
Z togo wynikają ..conc}nsione8", których 
jest pil}ć. (Do katdej dodane sI), Appon- 
dicos). I Conclnsio Pacem lirmiter reti- 
nendam eBSO (cytuje argumenty z biblji 
i z nsta"" ko'c.). Obowiązek zaprowadzenia 
pokojn w państwio cil}iy głównie na ksi'1' 
iętach (principes). Wywody na ten temat 
.oznaczone sI} na margineaie jako t. zw. 
.notabilia" - Cooclusio II Dissenaio- 
nibua lines imponendi sunt. W .Appendix. 
o upadku państw wskutek niezgody (cy- 
tuje przykład Wl}gier). _ Conclasio III: 
Praesidentil1m incuri" pericnlosa OBt. _ 
.Conclusio IlU III ro commnni amor et 
,odium medinw oecupant locum - Con:. 


clusio Pos&rema: Reip. conBilio et auxilio 
opi tulatur. 
Rozprawa wykazuje więc obowil!zek władzy 
do zapobiegania niezgodom wewnętrznym 
(zapewne w pierws:zej Iinji religijnym). 
Uzasadnia to prawem rzymskiem i kanou. 
Stanowi przyczynek do teorji o zakreBie 
władzy padstwowej, brol1il}c tez pr2 
II 373. - Przywilej dla niego w Matric. 
regni (Wierzb.) IV 116 z r. 1576. 
Chreptow. - Czartor. - O8s01. 
- ob. Kurnkowski (Jure consulti 
decisio... w: Ad Seren. 1574). 
SKOTNICKI Tomasz. Fascia Mala- 
chowsciorum Augustis Meritorum Orna- 
mentis distincta. Orbi Polono Evoluta 
Atq; Illvstrissimo et ReverEmdissirno 
Domino D. Joanni de Małachowice Ma- 
łachowski Episcopo Oulmensi Et Po- 
mesaniae, Abbati Mogilnensi, Procan- 
cellario Regni Oblata In primo Honoris 
ingressu A 'rhoma Bogorya Skotnicki, 
Sacrae Theologiae Auditore suae llIus- 
trissime Oelsitudinis Oliente obligatis- 
simo Ad Perpetuum Gratitudinis mo.. 
numentum. Anno Fasciati DaturA hu- 
mana. Dei M.DO.LXX.IX (1679). Po- 
snaniae Typis ColIegij Societatis Jesv. 
fol, kart 13. 
Na odwr. herb i czterowiersz. Poczem dedyk. 
J. Małachowskiemu (2 k) i panegiryk. 
Na k. D. i "''s pochwały S..bieikiego. 
Osaol. 
- ob. DomagaIski Józ. (Ozyny 
1697) - Frydrychowicz Dominik (Ma- 
nipulus 1691) - Gawłowicz Jan (So- 
cyusz 1698) - Taube Jan (Lament 
żałosnych prałat6w etc. 1700) - Tomasz 
z Akwinu (Manipulus theologicus 1691). 
Ob. o nim MańkowBki l'rałaci i kanoniey 
cbełm. 1928. 
Skotopaski ob. J uszyński (1787) _ 
Sielanki. 
Skott Michał ob. Skot. 
Skotyzm w Polsce ob. ScOtUB. 
Skowieski Jan ob.Okolski Szymon 
(Pogłos życia 1645). 
SKOWIESKI Nicolaus. Laetvs Oon- 
centvs Apollinis et Musarvm. In laudem 
egregii adolescentis Alberti V olski, pri- 
mos philosopbiae honores in Academia 


OrB 
AnI 
Ad 
mej 
Car 
qu
 
vt 
Cra 
am: 


giu: 
DOJ 
001 
vie: 
Cer. 
lesJ 
Sk( 
ACI 
Jal1 
Cra 
Ano 
(OBI 


eul 
ma 
Arl 
cel 
col 
niu 
au
 
BeJ: 
Sta 
dei 
Co, 
A.
		

/Bibliografia_28_199_0001.djvu

			SKOWOROTKA 


SKOWROŃSKI 


193 


lio 


Oracouien die X. Octobris consequentis. 
Anthore Nicolao Skowieski Stud. Orac. 
Ad leciorem. Est procul a tenero de.' 
mens iactantia versu, Nostraq; non vlliIs 
carmina fastus agit, AlŁerius "famam 
qUę' rodet
 Oandide I.ector, Binc precor 
vt quoq; sit lingua proterua procul. 
Cracoviae. in officina Jac Sibeneycher, 
anno Dni 1602. w 4ce, kart 4 nlb. 
Wiersz. Czartor. - Czetwert. - .1agielI. 
SKOWOROTKA Sawiez Jerzy (Geor- 
Uius, Hrehor). Xenium, Illustrissirno 
Domino D. Janvssio
 Dvci In Ostrog, 
Oomiti In Tarnow, Castellano Oraco- 
viensi, WIodimiriensi, Oircassien. Bialo- 
eerkieuieii.. Kanouień. Bohusłauien. Pe- 
resłauien. Oapitimeo, &c. &c. A Georgio 
Skoworotka Nobili Roxolano, Almę 
Acad. Cracouien. Studioso. Ipsis Oalend. 
Januarii dicatu
. [Tu orzełek polski]. 
Cracouiae, In Officina Nicolai Lobij, 
Anno Domini, 1613. w 4ce, k. nlb. 6 
(ost. str. biała). 
Na odwrocie tyt.: In Arma I1luBtr. Dncum 
Ostrogiorum. Tu herb (o czterech polach, 
z tYCh dwa zajmuje iw. Jerzy i Pogoń 
11. dwa berby Tael6w i Oatrogskich). Pod 
tern 10 wierQzy łacińskich. 
W poemacie zatytułowunym wXenium" heksa- 
metrem Bławi OstrogBkiego; przypomina, 
że jui jego ojciec (rówuież Georgius) Błu- 
żył Oatrogskim. Od k. A4: Epitbalamion 
(na ilnb Ostrogskiego z Tarlówu,! z Mel- 
sztyna). . 
Bagalej 80czynienia 1894. - Zielonogorski 
i Efimenkowa w W oproeach filoe. 1896. - 
Franko w Kwart. hist. 1892 str. 726 (cy- 
tuje cal=! literaturę rosyjską o nim). - 
Tretiak Skarga 1912 str. 280. Osso\. 
SKOWRONKOWICZ And. Stan. Cir- 
eulus academicus decennario numero 
1l1agnae spei adolescentum prim um in 
Artibus et Philosophia honorem 8b ex- 
eellentissimo D. M. Stanit!lao Temberski, 
Collega minore, eccle: coIłe: S. S. OID"- 
nium canonico, S. R. M. V. S. in pere- 
augusto D. JageUonis archilyceo capes- 
sentium comprehensus atque ab Andrea 
Stan. Skowronkowi o Vidauiensi, eius- 
dem laureae candidato exhibitus. Ora- 
Coviae, in officina Valeriani Piątkowski 
A. D. 1647. w 4ce, kart 8. 
Na odwrocie k. tyto herb Wi'niowieckich 
i 4, wiersz lac. Dedykacja: Demetrio 
Georgio et Constuntino Christ. Korybut 


IZ7 
rm 
n). 
10. 
lie 
w- 


_b. 
jr> 
ic. ti 


i- 
i- 

a 
10 
l- 
l- 
I- 
t8 
i. 
I- 
I- 
l-< 
1- 


,- 


r. 


.. 


r 


t 


-- 


in WiBniowiec et Zba
az ducibus. NaRtę- 
puj=! wiersze łac. pOBwięc!lne AlmaB Matri. 
Examinatorom i Kandydatom: Adamo 
Gronkowic, B. Miczek, Alberto 8kalBki. 
Vnl. Królik, Alb. Strowski, B. Cudni- 
kowski, B. Barankowic, - St. Liricio, Alb. 
Bibrowic. W ich imieniu odpowiada 8Uto- 
rowi Wal. Królik. Na końcu herb Aka- 
demji i 6 wiersz łaciński. 
.Juszyński II 186. - Jocher 14ł3. 
Dzików - Jagiell. - Ossol. - Zamoj. 
Skowrońska (Skawrońska) Kata- 
rzyna ob. Oalzabigi - Katarzyna I. 
(Skowroński Andrzej). Wiersz na 
cześć Jędrzeia Skowrollskiego Kustosza 
Konwentu generalnego Micbowskiego 
przez Siostrzeńca temuż ofiarowany. 
w 8ce, kart 4. Osso\. 
- - ob. Kobyłecki X. Chryz. Stan. 
(Wiersz 1783). 
SKOWROŃSKI Bartłomiej .Kazimierz. 
.Wieczna W Iesieni Wiosna, Przy S0- 
lennym Akcie Odprawowania trzeciey 
lat Olympiy, od wprowadzenia do Far- 
nego Ko8ćioła Koziegłowskiego Rozanca 
Panny Przenaświętszey, za pobożną 
y świątobliwą W. X. Andrzeia Gaz- 
dzinskiego. Wikariiego y Altaristę tam- 
tecznego Kośćioła. Fnndacyią y Pro- 
mocyą, Ku większey Chwale Boskiey, 
y Fundatorki pierwszey na źięmi tegoż 
R1)żśńca Swiętego Matki Bozey, tudziesz 
y na wzbudzenie ku n'iemu w sercach 
ludzkich gorętszego nabożeństwa. Od 
Bartłomieia Kazimierza Skowronskiego 
w Przesławney Akademiy Krakowskiey, 
Navk y Filozofii Bakałarza, Nieudolnego 
Tey.Archi Konfraterniy Brata, Prostym 
na pl'ędce Rytmem Ogłoszona. Roku 
Pańskiego M.DO.LXXXV (1685). Dnia 
30. Września. Cracoviae, Typis Univer. 
sitatis. w 4ce, k. 8 nlb. 
Na odwr. k. tyto Matka Buska s Dzieciat- 
kiem .Jezus na ręce i cytaty II: EccJ. c. 60. 
i B. Alan usa. Na 2iej karcie dedykacja 
autora X. Mikołajowi Jeziorkowiczowi. 
dziekanowi bytomekiemu, plebanowi gro- 
ieckiemu. Od k. 3 do 8 "Wieczna w le- 
eieni Wiosna" wierszem. 
.JUBZ. II 186 ma dat!) 1682. Csartor. 
- ob. Sienkiewicz P. (1684). 
Skowroński Kaz. ob. Mercier. 
SKOWROŃSKI Krzysztof. In Nomine 
Domini Amen. Conclusiones Theolo- 
gicae. De Iustificatione Impii et merito 
26
		

/Bibliografia_28_200_0001.djvu

			j94. 


SKRIFFT 


SKRlFWELSE 


instorum Ex .1. 2. q. H3. Summae 
D.. Thomae Angelici EccleBiae DoctOriB, 
deBumptae. Pro diBputatione mense 
Septembri absolvenda expositae. Or
- 
coviae in LectorioO C. DD. Theolo- 
gorum, OoIJegii MajoriB Universitatis 
"Cracov. Defendente ConcluBioneB V. 
Christophoro Skowron ski, Laureae 2dae 
Philosophicae Candidato, Seminarii A- 
lumno, ejusdem tractatuB auditore. Sub 
88BiBtentia M. Stanit!lai PateIski, Sacrae 
thlllologiae profesBoris, Oollegae MajoriB 
seminarii academico dibeceBani Vice 
Praefecti, Coloniae Academicae Kan- 
lenBiB et Scholae ad S. Stephanum pro- 
VisoriB. Anno Domini 1774. die 23. 
Septembris. B. w. m. i dr. (Cracoviae). 
w 4ce, k. 4. 
Jocber 3811. Jagiełł. - Ossol. 
- ob. MąBiorskiFranc.Bruno (1771). 
(Skrifft). Tacksayelse-Skrifft ofwer 
den Turkiske Bell1gringens uphll.fwande 
fer staden Graan, Bampt dhe Ohrist- 
lIaB derpa erhaldne Seger och stMen 
Neuheusels Erofring. sempta dhe Ohrist- 
nas lyckelige fr!1mgang wid EBseker 
Bryggan, och des til ein. Dhel ruine- 
randa, upll1Ben uti forsamlingarne ofwer 
hela Swerigee Rijke och deBs und er- 
liggiande Land och HlI.rBkapper uti 
Septem. MlI.nad abr 16Bó. Stockholm, 
tryckt hoos Niclas Wankiff (1685). 
w 4ce, kart 2. Jagiel!. 
- TackBl1ijelBe - Skrifft afwer den 
hll.rlige Seger, bwarmed Gudh den 
aldrahogste harwAIBignat Rans Kong!. 
May:tz . ww- allernlldigste Konigs rAtt- 
mAttige Wapen, emoot oes fiende, ko- 
nungia i Pohlen samt des Sacbsiska 
och Pohlniska Armea; wid CliBkow 
i LilIa Pohlen, den 9/19 Julii sidstt. 
Efter Hans Kongl. May:tz lIi!.digste 
befallning, uplu.sen uti all
 rorsam- 
blingar, ofwer beela SwerigeB Rijke 
och deBs underliggiande Land och 
herl"skaper uti Novembris mi!.nad Abr 
1702. Stockholm tryckt i Kongl. boktr. 
hos. Sal. W ankijfs Enkia. w 4ce, k. 4 nlb. 
Czar tor. - Jagiell. 
- TackBl1yelse - Skrifft ofwer H. 
KongI. May. r!l.ttmll.ttige och tappre 
WapenB lyckelige framglng hwarmed 


-...- 


Gnd, den Aldrahogste har bebagat dem 
uti det nastfórHutne FlIlt-t1:l.get waIsigna 
och bekrona emot Konungen i Pohlen 
och des Krigsfolck, igenom den seger- 
Bamma Drabbningen wid Pultousk den 
21 ApriliB och Erafringen af Staden 
Tborn den 4 OctobriB sidstledne sa w!l.l 
som elIieBt. Efter H. K. May. 11l1digate 
befaIning uplll.sen uti aIla Forsamlingar 
orwer hela des Rijke Swerige, 8tor- 
FUrstendornet Finland, och de dar un- 
derlagde Rertigdumer, L!l.nder och 
HerrBkaper den 12 Febr. lI.br 1704. 
Cum. gratia et priv. S. R. Maj. "Stock- 
holm, tryckt uti K. Boktr. hos Sal. 
Wankiffs Enckia af J. H. Werner. 1704. 
w 4ce, k. 6 nlb. Jagiell. 
- Toż:... TackSl1yelBc-Skrifft Hers- 
kaper den 12 Febr. 1704. Gotheborg, 
tryckt hos Żacbarias Hagemann. w 4ce, 
kart 4. Jagiell. 
(Skrifwelse). En sAker Mans i Leip- 
zigs Skrirwelse, Til en sin. gada WAn 
i Wittenberg, JAmte en Bann och ut- 
fllrlig Ber
ttelse, Om Hans Kongl. May:tz 
ar Pohlens och Ohur-Furstl. Durchl. af 
Sachsens, Den Durchleuchtigste Furstes 
och Herres Hr: Friderici AuguBti, Ly- 
ckeligen afłagde Feldt-TAgh, i dhet 
Ahret 1704. B. m. i r. (Sthm., Kgl. 
tryckeriet: Februar 1705). w4ce, k. 8111b. 
Ob. Schreiben eineB guien Frenndes (w 1;. 
XXVII str. 267). Jagiell. 
(Skrifwelser). Nllgra athskillige Par. 
ticular. Skrifwelser vth urthet Bwenske 
Fl1ldt-LD.gret widh Kexholm, och jfri!.n 
Wiborg, 1656. Stockholm, KeYBer. w 400, 
Btr. 4. 
- NAgra Extract-SkrifwelBer, vthur 
Wij borg och Ny Slott, den 9, 10. och 
16 Augusti 16M. Tryckt then l Sep- 
tember. B. m. (
tockhollD, Keyser). w 4ce, 
Btr. 8. 
- Particular-Skrifwelser, Daterade 
den 18. och 25. Augusti, 3. och 6. 
Septemb. An. 1656. och Tryckte den 
16. Septemb. (Stockholm, Keyser). w 400, 
str. 4. 
- Ni!.graExtract-Skrifwelser, vthur 
Reval, Riga och Narwen, Tryckt then 


26 J 
Ber) 
Sep 
kar 


wel 
wid 
B. 


kar 
] 


{Jch 
Am 
B e2 


Ser 
Lii 
SaE 
Pel 
'1'1" 
\V 


Sk 
ocł 
7. 
B. 


BeJ 
de' 
2. 
(SI 


Bel 
Li 
S
 
PE 
T. 
RI 


to 
A. 


P4 
dE 
1r 
A:
		

/Bibliografia_28_201_0001.djvu

			SKRIFWELSE 


SRKIFWELSE 


19& 


BID 


26 Augusti An. 1656. (Stockholm, Key- 
ser). w 4ce, kart 4. 
- Particular.Skri£welser. Af 1, 12 
Sept. (1656). (Stockholm, Keyser). w 4ce, 
kart 2. 
- Nagraathskillige Particulal'-Skrif- 
welser, Vthur thet Swenske FAldt.La.gret 
widh Kexholm, och I£ran Wiborg, 1656. 
B. m. (Stockh., Keyser). w 4ce, str. 4. 
- Particular-Skrifwelser. w 4ce, 
kart 4. 
Dat.: Af 1, 12 Sept. 1656. 
- Extract-Skrifwelser, I£ran Reval 
{Jch Wij borg den 11. och 19. September 
Anno 1656. Tryckt then 3. October 
Bez m. (Stockholm, Keyser. w 4ce, k. 2. 
- Athskillige Particular - Skrifwel- 
Ber, om Tbet Poblniske, Pxyssjske, och 
Ljjfflnndiske Tillstandet Anno 1656. 
Sasom ock Om hwad som ifran Narfwen, 
Pernow, Refwal och Wijborgh bęrll.ttas. 
Tryckt then 16 Octobr. (Sthm., Keyser). 
W 4ce, str. 4. 
Dat.: 15. 2;i, 27 Sept. 1656. 
- Nagra iithskillige Particvlar- 
Skrifwelser, Vthur Hinter Pommeren 
ocb Pryssen. Anno 1656. Trycktthen 
7. October (powinno być: November). 
B. m. (Stockh. Keyser). w 4ce, str. 4. 
Dat.: 18, 17, 16 Okt. 
- Athskil1jge Particular - Skrifwel. 
Ser Om Riga Stadz BeIa.gring och Jnen- 
dens Aflagh. Af then 29. Septembris, 
2. och 11. Octobris Anno 1656. Bez m. 
(Sthm., Keyser). w 4ce, str. 8. 
- Athskillige ParticvJar - Skrifwel- 
ser, Om: Thet Pohlniske, Pryssiske och 
Lijffł1indisk.e Tillstandet, Anno 1656. 
Sasom ock Om hwad som jfran Nar{wen, 
PerIiow, Refwal och Wijborgh berAttas. 
Tryckt then 16.0ctob. B. m. (Stockh., 
Reyser). w 4ce, str. 4. 
Dat.: 16, 23, 27 Sept. 
- Particular-Skrifwelser vthur Bu- 
toW, Dantzigk, Graudentz, och Elbing. 
Anno 1657 (Januar.). w 4ce, str. 4. 
-' Particular-Skrjfwelser Om thet 
Pohlniske och Pryssiske Krijgzwasen- 
det. Tryckte then 2 Jan. 1657. (Stockh., 
1{eyser). w 4ce, str. 4. 
- NAgra Particular- Skrifwelser. 
.Ą.nkompne then 21. Februarij. Anno I1a 
ten 

r- 
len 
len 
\'111 
ste 

ar 
or- 
ln- 
Ich 
04. 

k- 
iaJ. 
04. 
I. 
:rs- 
rg, . 
.ce, 
I. 
Ip- 
'An 
ut- 
:tz 
af 
teB 
,y- 
bet 
:gl. 
Ilb. 
r t. 
I. 
'ar. 
Ike 

an 
:ce, 


lUr 
Ich 
3P- 
.ce, 


Ide 
6. 
len 
.ce , 


lUr 
len 


1657. B. m. (Stockholm, Keyser). w 4ce, 
atr. 4. 
- Pal.tjcular-Skrifwelser: Angaen- 
des thet Pohlniske och Pryssiske Krijgz:. 
w1isendets TIIslandh, vtbi Martio Anno 
1657: w 4ce, str. 4. 
_ Particular-Skrifwelser: Angaen- 
des thet Pohlnjske oeh Pryssiske Krijgz. 
wl1sendets Tilst!ndth, vti Martio Anno 
1657. w 4ce, str. 4. I . 
- Nagra Particular. Skri£welser 
IfraD the Pohlniske Grl1nssor Sllson1 
ock Vtbur Thorn, Dantzik, och.Samoisk, 
Anno 1657 Tryckt then 13. Martij. 
w 4ce, str. 4. ;' 
_ Particular-Skrifwelser AnglindeB 
thet Pryssiske och Pohlniske Krijgz- 
wasendets Tilstandh. Anno 16!'>7, Tryckte 
then 27 .Martij. w 4ce, str. 4. 
Dat.: 28 Febr. 
- Partjcular-Skrifwelser Angaende 
thet Pryssiske och Pohlniske Krijgz- 
Wl1sendets TilstAndh. Tryckte then 10. 
Aprilis. Anno 1657. w 4ce, str. 4. 
- Particular-Skrifwelser Angaende 
thet Pryssiske och Pohlniske Kl'ijgz- 
wasendets Tilstandh. Tryckte then 17.. 
Aprilis. Anno 1657. w 4ce , str. 4. . 
_ Nagra Particular- Skrifwelser, 
Vthur Rijga, pantzjgk och Konigzberg , 
Angaendes thet Pohlniske. och Ryssiske 
Krijgzwll.sendets Tilstandh. Tryckte 
then 22- Aprilis Anno 1657. w 4ce, 
str. 4. 
_ Particular-Skrifwelser Angaende 
tliet Pryssiske och Pohllliske Krijgz- 
w1l.sendets Tilstandb. Tryckte then 1. 
Maij. Anno 1657. w 4ce, str. 4. 
_ Nagra Particular- Skrifwelser 
AnD'liende thet Pryssiske och Pohlniske 
Krijgzwasendets Tilstandh. Tryckte 
tben.21. Maij. Anno 1657. w 4ce, str. 4. 
_ Nagra Particular- Skrifwelser 
Angaendes thet Pohlniske, Pryssil:lke 
och Liffll1ndske Wl!.sendet. Anno 1657. 
Tryckte then 1. Aug. w 4ce. str. 4. 
- Nagra Pal'ticular- Skrifwelser 
vthur Lifflandh, Ll1beck, Halmstadt och 
GOtheborg. Anno 1657; tryckte then 
7 Aug. w 4ce, str. 4. 
Wszystkicb tych "Skrirwelser" z lat 1606- 
16&7, ząwieraj
cych dużo informacji dco
		

/Bibliografia_28_202_0001.djvu

			196 


SKROBACZEWSKI 


SKROBISZEWSKI 


wojny polsko-szwedzkiej, nal
y szukać 
w b!bl. kr61. w Sztockholmie. 
Skrobaczewski Valentinus ob. Pa- 
rentalia (1595) - Threni (Parthenicae 
80dalitatis 1594). 
SKROBISlEWSKI Jakób, kan.lwow. 
(t 1635). Disputatio de praescriptiolli- 
bus. Oracoviae 1609. w 4ce. 
- Ad Magnanimum Heroem, .To- 
annem De Zamoscio, Regni Oaneella- 
rivm, Et Exereitvvm Dvcem supremum, 
Ob victoria m Liuonicam G ratvlatio. M. 
Jacobi Scrobissevii, in Academia Ora- 
couiensi Pcofessoris. Cracoviac, In Of- 
ficina Typographia Lazari. 1603. w 4ee, 
str. 12. 
Gratulatio zaczyna. si
: NQllus eRt ordo. Całe 
pro.l!. Wspomina. o tymlliwości Znmoj.. 
dla nauk i opiece nad Akademjl! krak. 
(str. 7) Wita. go imieniem tej Akademji. 
Na. k. tyto egz. CzartDr. n dolu: Ri'ldo Dno 
Martino Campio Wadowio S. 'l'h. Bacca- 
la.urao, S. Annae Canonico, Collegae ma- 
iori, suo et literarum amico et patrono 
antor dedit. - Na k. tyto egz. Jagiell. : 
Venera.bili et erudito Df!.o M. Alberto Ho- 
rowio Collegae Minori (reszta. obcięta). 
Czar tor. - Czetwert. - Jagiell. - Ossol. 
- PanegyricV8 ad Illmum et Rmum 
Dominvm, D. Joannem Tarnovivm 
Archiepiscopvlll Gneznen: Legatvm 
Natvm. Regnique Polonię Primatem, 
primumq; Prineipem: M. Iacobi Sero- 
bis6evii, In Academia Oracouien: Pro- 
fessoris. [Tu sygnet Łazarza: Obeliski 
Oracoviae, In Offieina Lazari, Basilius 
Skalski, Anno Domini, 1604. w 4ce, 
str. Ib. 20. 
Panegiryk z og61nikowemi pochwałami. Sławi 
takte jego tyczliwość dla Uniw6ł'llvtetn 
krak. Aby wykazsć godność urz
du. pry- 
masa. przywodzi (str. 5) prawo polskie 
przeciwko tym, kt6rzyby w przytomności 
arcybiskupa. albo nieprzystojnc nłowa. wy- 
rzekli, albo broni dobyli i porównywa to 
z prawem Prudlmtissimi Tiberii, który tych 
co bili nie..-olników, przy grobie August
 
śmiercią karał. 
-Odbicia. sI} dwa, podobno do siobie. 
Na Ir. tyto egz. Jngiell. u dołu: Adrnodum 
Ri'ldo Dno Joanni Foxio J. V. Doctori 
Canonico Cracouien. Dno et fautori suo 
auctor obsernautiae ergo dedit. 
Branic. - CZRrtor. - Jagiell. - Osso!. 
- Piis Manibvs Maglli Joannis de 
Zamoscio, Svpremi Regni Poloniae Can- 
.cellarii. Et Exercitvvm Dvcis Generalis: 


Mvsa, Milesque, MNHMEION. .Taeobvs 
Scrobissevivs F. Oracoviae, Apud Vi- 
duam Jacobi Siebeneycher, Anno Do- 
mini M.DCV (1605). w 4ce, k. 12 nlb. 
Na odwr. tyt dedykacja. wierszem lac. Mi- 
kołajowi Zebrzydowskiemu, gdzie nazywa 
go przyjRcielem Zamojskiego: at vern 
virtutuID mentisque intimo herois aemulo 
dico haec. Następuje poemat saficką Rtrofl! 
o Zamojskim (wspomina p-obyt w Padwie, 
pozatem ogóluikowe pochwaly). 
Egz. Jag. z dfOd,kacjl! wlasnoręcr.nl! autora 
Joaoni Foxio, domino et patrono; egz. 
Czartor. z dedykacjI!: Fabiano Bircouio 
ordinis Praedicatorum amico singulari 
auctor dedit. 
Chrept. w Szczorsach - Czart. - Jagiell. - 
Raczyl\s. - Ossol. - Uniw. Iwows. 
- Petro Tilicio episcopo Oraco- 
viellsi prosperitatis EUX1J a lacobo Scro- 
bissevio. Romae ap. Lepidium Focium 
1607. w 4ce. 
- QuaeBtio ex C. Canonum Sta- 
tuta ext. de Oonstit. a M. Jaeobo Scro- 
bissevio... Oracovil1e Apud vidoam Ia- 
cobi Siebeneyeher. Anno Domini, 1605. 
w 4ce. 
- Qoaestio ad c. Ex Literis Ext. 
De Dolo Et Oont. A M. Jacobo Scrobis. 
sevio, Pro A8sequenda Prima In Jvri- 
diea facultate laurea, clie iiij. Jul. horaX. 
in Ooll. DD. Iurisc. publice ad dispu- 
tandum prop08ita. Praesidente Olaris- 
simo D. M. Thoma Eustachio A Piątek, 
J. V. Doctore et Professore. Oracoviae, 
Apud Viduam Jacobi Sicbeneyeher, 
Anno Domini, M.DO.VI (1606). w 4ce, 
k. 4 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Solikowskich ..Bończa" 
w ozdobnym kartuszu podtrzymywanym 
prze. dw6ch anioł6w z emblematami opac- 
kiemi i czterowiersz lac. 
Dedyk. Hieronimowi Solikowskiemo. Opa- 
towi Wl1chockiemu, synowcowi Jana Dy- 
mitra, Arcyb. lwow. Tn m6wi, że łączyły 
go z J. Dym. Solik. stosunki, "et quas 
offefebalO lucubrationes acceptnbał". (Dziś 
takicb pisemek nieznamy jednak). 
Rozpoczyna pytanie "utrum judex contuma- 
cem reum, praeter rei petitae sequsstra- 
cionem, in expeusis, quas propter ipsins 
contumaciam vel dolosam exceptionem 
Actor fecisso dignoscitur, condemnare pos- 
sit et debent: nec ne? 
Odpowiedź dzieli się na. t1'"6Y Conclosiones, 
po ka!dej pięć Corollaria. W trzeciej con- 
clusio twierdzi, to "Coutumacia et Dolns 
malns judicialiter patefacta, semper pn- 


\Oj 
ni 
t(J 
P] 
al 
d. 
(] 
() 
S 


E 
E 
c 
II 
C 
J 
ł 
l 
] 


( 
ł 
l
		

/Bibliografia_28_203_0001.djvu

			SKROBISZEWSKI 


SKROBISZOWSKI 


197 


bvs 
Vi- 
Do- 
nlb. 
Mi- 
;ywa 
vern 
nulo 

ofa 
lwie: 


ni6nda sunt" poniewaf: "dolo malo yiolatnr 
jus hUUlanae societatis". Mimo tego, ie 
tytul powołuje sil} na Literae extravag., 
nie cytuje przepi8ów prawa pozytywnego. 
Tylko w dedykacji do Solikow8kiego ogól- 
nikowo powołuje się na lex natnrae oraz 
na Jnstynian&. 
Na końcn: Haec Qnaestio, cum suis Co;).- 
clusionibus et corollariis, disputabitnr in 
Lectorio DD. Juriuc. Academiae Crac. 
Die iiij Jul. Hora X. 
Skrobiszewski - pomijaJ::!c odosobniony druk 
Skotnickiego (ob.) - był tym, który wpro- 
wadził w Krakowie w zwyczaj drnkowanie 
tez prawnych na wzór zagranicy. 
estety 
jego" Qltaestiones" nie dochował
 SIl} I 
o- 
piero po nim pojawiaj,! si
 d.rnk1 tez Ble- 
Jawskiego (1608), Radgosklego (1609), 
Najmanowicza (1614), Piotrkowcayka And. 
(1615), Pomorskiego (1618), Szobera (1618), 
.Tanuszowica B. (1620), Crosnera (1
20), 
Rozemberskiego (1621), GOBtkowsk18go 
(1622), GÓl'8kiego J
. (1624) i. t. d; 
Wszystkie te druki maJI} dnf:,! dOD1oBlo{;c 
wobec faktu, iź akta wydII. prawa uległy 
w r. 1719 spaleniU:; wskntek czego o
e 
liR dzisiaj gl6wnem 
ródłem do pozl!anla 
. nanczauia prawa w Krakowie. Jagiell. 
- };YTXAPMONH Ad excellentem 
\"irnm et amicum, D. Gabrielem Joan- 
nicivm Philosophil1e et Medicinae Doc. 
torem S. R. M. Professorem et :Medicum, 
pro l
co inter Doctores :Medicinae, in 
alma Academia Cracouiensi obtinenuo, 
disputantem. Anno Domini, MDOX 
(1610). die XVI. Fe
r. .
racoviae, I
 . 
Of6cina Andreae PetrJCOulJ, TypograpilI . 
S. R M. (1610). w 4ce, kart nlb. 6. 
Wier8zem. 


Ltora 
egz. 
:onio 

lari 


1.- 
rs. 


lCO- 

ro- 
lum 


Sta- 
ero- 
Ia- 
305. xt. 
bis- 
vn- 
,X. 
IP.U- 
LrJS- 

ek, 
'Jae, 
ber, 
!lee, 


Czartor. - Jagiell. - OS90l. 
- Trivm Olarissimorvm Virorvm, 
Basilii Golinii, Praep: S. Flor: Stanislai 
Bąthcovii 08:: O. Adami Faleeii, De- 
cani S. Flor: Laureae Doctorales S. Theo. 
loO'iae Q uibus in Alma Academia 01'01- 
t) , J .. 
couiensi publice ornabuntur 30. anuarll, 
Anno Domini 1603. A M. Jacobo Sero- 
bissevio Jambis praetextae. Oracoviae, 
In Officina Typographica Lazari. Anno 
D. 1603. w 4ce, 6 k. nlb. 
Ded. ad Bemar. Macieionium ep. Crac., Ac. 
Crac. cancelI. Wierszem. 
Chreptow. - Czartor. 
- Vitae Archiepiscoporvm Haii- 
	
			

/Bibliografia_28_204_0001.djvu

			198 


SKROBKOWIC 


SKROBKOWICZ 


Skrobkowic Gregorius ob. Ostrowski jałmużny. jak dobrze traktował poddanych, 
Jan (1598) - Petricius Seb. (Zoilo suo). jakim był ml}drym senatorem. 
. SKRO
KOWICZ Jan Ludwik (t 1657). - Peregrinacya Szczęśliwa, Dwoch 
EplthalamlvDl In Nuptias Nobilis ac Biskupow Wielkic}l, Krakowskiego, 
Generosi Domini, D.- Joannis De Stara y Warminskiego, Na Lądźie iedna, po 
Starski, Nobilem & Generosam virgi- Mo
zu dmga Dwoiem Kazaniem Po- 
nem Annam Mlodeeka, in Sponsam du- gl'zeLowym ogłoszona. Przez X. Lud- 
centiB. Ipso faustarum Nuptiarum die, wika Skrobkowica, Zakonu BrMiey 
qui est 3. Idus Febr. Anni M.DO.XIX :Mnieyszey de Observantia. Przydana 
gratitudinis & debitae obseruantiae ergo. iest do tego Wrożka DvchowDa Tegoż 
A JoanDe Lvdovico Skrobkowicz, Art. Authoni. Z dozwoleniem Starszych, 
& Phil. Baccal. conscriptum. Oraeoviae, y Urzędu Duchownego. W vVarszawie, 
Ex Officina Typogr. Matthię Andreouien. W Drukarniey Piotra Elerta J. K. M. 
Anno D. 1619. w 4ce, k. nlb. 8. Typographa, Roku Pańskiego, 1644. 
Ty tul w ramce. Poczem na dwóch nast. W 4ce, k. tyto i str. 51. 
I!tronach herb Starakiego i Młodeckiej. Na. odwrocie tytułn: "Typograpb Czy teIn i- 
Poczem idą 
yczenia od antora. oraz 5 kowi". Tu mówi, 
e prezentuje troie ka- 
wiers
y (ód) łaciń. Nu. końcn ładny orna- zania: w roku przeszłym iako w róznych 
. men t drukarski. Osso\. nliejscacb miane tak też były ró
nych t y- 
_ Korab Na Morzv, Jasnie vViel- pograf6w pras!} wyci8nione. Pierwsze na 
pojtrzebie Mikołaja. Bzyszkowskiego Bisk. 
możnego godney pamięći Jego Mći X. Warmińskiego w kościele katedralnym 
Jakvba Zadzika, Biskvpa Krakowskiego, Warmińskim (do str. 20). Drugie (od str. 20) 
Xiążt;ćiA Siewiersk.iego, &c. Pokazany przy exekwiach po Jakóbie Zadzikn Bi- 
A b W K 'ć. l ,. A skupie Krakowskim w kościele B. Ag- 
Z m ony os le e BWlętey g- nieszki w Krakowie. 'l'rzeeie (str. 39) na. 
nieszki, Na Exequiach Nieboszczykow- zamh.u Krakowskim w kościele katedral. 
ekich, Dnia 2. Maia. Roku 1642. Przez JednaUe Bni kazania na. pogrzE>bie Szysz- 
X. Lvdwika Skrobkowica, Zakonu Bra- kowskiego ani "Wróżki" z osobnego wy- 
ćie y Mnie y sze y de Observantia. A P o- dania nie znamy. 
Jocher 94:15. 
tym w druk podany Z roskaz:inia y za Akad. (frag.) - Bib\. Redempt. w Tucb. - 
dozwoleniem Stllrszych. VV Krakpwie, Hranic. - Cbrept. - Czart. - Dzik6w- 
W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczy ka, Jagiell. - Krasińs. - 06sol. - Zamoj. 
Typographa J. K. M. (1642). w 4ce, - Śmierć Stroyna pod Wiosnę, 
k. 3 nlb. atr. 20. Przy wyprowadzeniu Oiała Jaśnie Wiel- 
Na odwr. k. tyto herb Zadzików "Korab". ; możuey Jey Mośći Paniey Konstancyey 
Na n
t
pnych 2cb kartach 
edykacja au- Z Bobrkv Lubomierskiey, Starośćiney 
to
a slo
trze zmarłego Panme Tere.ie Za- Generalney Krakowskiey, Spiskiey, 
dZlkowme, Przeło
oney Klasztoru S Ag- Oh . l . k' D k' & Z A 
nieszki, Zakonu S. F..anciRzka R
guły mm me 1
}') 0pczr c le:y, c. m- 
Trzeciey, datow. 5 maja 1642. bony w KosC1ele s. MIchała na Zamku 
w kazaniu wycbwala PdIDiarkowane affekty- dnia 26. Marca wystawiona. Przez W. 
biskupa.; omawia przyczyny jego śmierci; O X. Lv'dowika Skrobkowica ZakolJu 
Bławi jego zamilowanie do ksiażek; mówi B a " M' d Ob ' - P 
że byl doktorem juris akad: peruskiej; 
. c
ey P 11 1 IC k y"szey p e . seru ł ant W .a, K ro- 
wspomina, 
e kazal po swej śmierci spalić wlDCley O S -wy. rowlDcya a. ra- 
Bwe papiery; o jego walce z herezjami. kowie, W Drukarni Franćiszka Oeza- 
Akad.. - Hranic. 
. Czartor. - Dzików - rego, J. K. M. Typographa. Roku 1648. 
JaglclI. - KranuB. - Ossol. - Uuiw. 4 t 20 
l OWA 2: . w ce, s r. . 
. w:.- amoJ. Na. odwr. tyto "Do CzytelnikA... Kazanie 
. - [Peregrmacya szczęshwa Da lą- samo bez treści. 
dZle Słodkiey Pamięci Jaśnie \Viel- Akad. - Branic. - Cza.rtor. - Dzik6w. - 
możnego J. M. X. Mikołaia Szyszkow- Jagiell. - KraBińB. - OssoJ. - U
iw. 
skiego, Biskupa Warmińskiego). 1643. IWOWB. -. ZamoJ. 
:Miało wyjść osobno, o czero ni
ej. Dziś druk . -:- Spel.vnca Dvplex:. To lest; Ia- 
nieznany, tylko II przedwku. Opisuje, jak skil1la DWOIsta, Przy branIU POBsessyey 
restaurowal kojcioły, jllrk dawał 
ebrakom W nie, dwoch Zacnych Oial, Jasnie 


'V 
S 
k 
s 
E 
li 
Ś 

 

 
(1 
1 
, 
J 
s
		

/Bibliografia_28_205_0001.djvu

			SKKOBKOWICZ 


SKRODZI	
			

/Bibliografia_28_206_0001.djvu

			200 


SKRODZKI 


SKRODZKI 


Janowi Krasińskiemu. - Dalej "Prae- 
fatio" datow. Lug., Batavorum Cal. Jan. 
1659, w której wspomina jego podró!e 
po Anglji, Francji, Włoszech, Niemczech, 
Batawji. - Dalej id!} wieraze: Annulus 
Dota verae Nobilitatis (cały ten poemat 
ma. formę dziwacznego akrostychu); Ode 
in ferream soleam (z glossami na margi 
Desie, mi
dzy innemi odsyla doOkolskiego); 
Annulus nota dignitatis (znowu akrostych);. 
Odp in Kras. Crucem; Anoulus nota ami- 
ciliae (akr.); Ode in Kras. Corvum; An- 
nulua nota. aeternitatis (akr.); Ode in Kras. 
lapidem ; kończy inskrypcja na chwałl} 
Boga.. - W wierazach jest nieco materjałn 
hiograficznego (wojny za J. Kozim.). 
przy odsylaczn do Okol.kiego (k. 8) dopisał 
ktoś w egz. Jag. _ ciekawI} nwa
ę wspól- 
czesnl} o herbarau Okolakiego: "Orbis Po. 
loni, quam edidit Simon Okolscius, Cen- 
sura. Powiedział nieboszczyk P. Kouiec- 
polski kaszt._ krakowa. y W. Het. kor.: 
Okolskiego Orbis Polonus, pozbierawszy 
wsz)"tkie ex{\mplarze, dignns eRt foco. Bo 
y wiersze, Jrtore tam poldył, lada iakie, 
y opuszczenie wiela domów szlacheckich, 
bilem lOultia mouet Sam nio byl szlachcic, 
a domy szlacheckie opisował. W Kamieńcu 
Podolskiem miał rodzone siostry swoye pn- 
blicas meretrices". 
InnI} rl}kl} wzdłuż tej notatki napisane: "Qni 
haec scripsit Osorem famae alienae tle 
esse monstrauit, qood nOn licet". 
Juszyński II 187. 
Brnnic. - Dzików - Jagiell. 
- Oorona illustris domna Boiano- 
viae in caelum translata, cujus forma 
in lugubri rUDere perillustris ac magni- 
nci Domini, Domini Stephanide Ve. 
tere Boianovo Boianovski S?crae Regiae 
MaieBtatis Poloniae Dapiferi, Surroga- 
toris Posnaniensis Bonorum in Novo 
Boianovo, Golasino, Novavies, Dobi- 
sevo, Malcovice, Ooslovo etc. hereditarii 
Domini Apollini$ penicillo delinl'ata 
a Matthia Stanislao de Skroda - Ruda 
Skrodzki, Equite Polon o anno, quo 
GUstaVUs OaroLUs SVeOae ReX stre- 
nVVs ora OLothUs faMoso CllesUs 
ab ense OUbat. Olsnae Sil es. typ. J oh. 
Seyfi'erti (1660). w 4ce, 2 arkusze. 
Są 4 kartki wierszy łacińskich, a dalsze 
polskie pod tyt.: Lament pogrzebowy tegoś 
Macieja Skrodzkiego ka.rt 4. 
Bibljoteka. Jag. ma tylko ów "Lament", pi- 
sany czterowierszami. Zaczyna. się: "Mi- 
zerny ludzki i błahy jywocie, Tuczony 
placzem schowany w kłopocie, Któi tak 
w wybornej opływa. wymowie, Że dosta- 
tecznie nlJdzę tWI} opowie". Wysławia 


Bojanowskiego jako rycerza w walkach 
ze I:Izwedami. 
Baodtkie Hist. druk. 111148. - Jusz. II 187 
Jagiell. (frag.). 
- Mors generis humani Teterrima 
V orago in luctlloso Magniflcae, Nobi- 
lissimae, Piissimaeqs Matronae D. Bar- 
barae Ossovvska IIlustris, Generosi, 
Strenuissimiq3 Herois D. Andreae Os- 
sovvski Oapitanei Schovensis, in Osso- 
waśiefi, Dębowałęka & Buskowa Hę- 
redis Oonjugis lectissimae funere paucia 
tam Romanae qvam Sarmaticae dialecti 
verbis Lectori exhibita a Matthia Sta- 
nislao de Skroda Ruda Skrodzki Eqvite 
Polono. Olsnae Silesior: Typis Johannis 
Seyfi'erti. Anno Domini M.Dc.LXłI 
(1662). w 4ce, k. 10 nlb. 
Rozpoczyna akrol!tych łac. i nagrobek wier- 
szem nakamiennym. . 
Na k. 5 v. tytuł pol.ki: Smierć nad ws!ystkie 
rzecży strasżne Naystrasznieysza. na po- 
grzebie Wielmo!oey Jey Mośći Pauiey 
Barbary z Lubowa Ossowskiey Starośćiney 
Wschowskiey &c. Wystawiona od Macieia 
Stanislawa Skrodzkiego Roku Pańskiego 
'l'yśiącnego, Sześćsetnego, Sześćdźieśil}tego. 
Wtol'ego. J)wudźiestego Trzećiego Paź- 
dźicrnika. w Oles!nicy drukował: Jan Seyf- 
fert, wzwy
 mianowanego cZasu. - Odtąd 
idą czterowiersze polskie. Na końcu wy- 
obrażenie mar. Krasińs. 
- Strena sub primis Novi & uti- 
nam felicissimi supra Milłesimum Sex- 
centesimum Sexagesimi Secundi Anni 
Auspiciis PeriIlustri ac Magniflco Do- 
mino, D. Andreae Ossowski Oapitaneo 
Schovensi, bonorum in Ol!owaśień, D
- 
bowałęka, & Buskowa Haeredi Oblata 
a Matthia de Skroda- Ruda Skrodzki 
Eqvite PoJono. roI. podł. (1 strona). 
Pod tym napisem łaciński wiersz. U dolu: 
Olsnae Typis Johannis Seyfferti, Anno 
M.DC.LXlI (1662). 
Jagiell. - Wrocł. mieja. 
- Vota pro Perillustri .Ac Magni- 
flco Domino D. Andrea OBowski Oapi- 
taneo Schovensi, bonorum in Osovltsien t 
Debowaleka, & Buskowa Haerede, Na- 
talem reliciter celebrante diem }'acta 
a Mattbia de Skroda - Ruda Skrodzki 
Equite Polano. Anno reparatae salutis 
M.DC.LX I (1661). Die ultima Novemb. 
,Steinoviae ad Oderam, Typis Wigandi 
,Fnnkii. (1661). fol., k. 2 nlb.
		

/Bibliografia_28_207_0001.djvu

			ach 
187 
). 
ma 
Ibi
 
ar- J 
OSI, 
)B- 
,so- 
Ję- 
lcis 

cti 
.ta- 
'ite 
IIJS 
Ul 
ier- 
tkie 
po- 
liey 
oey 
ieill 
ego 
'go. 
'aż- 
Iyf- 
tąd 
wy- 
I. 
Iti- 

x- 
LOI 
)0- 
leo 
.
- 

ta 
;ki 
lu: 
IDO 
[)t. 
PI- 

nt 
fa- 

ta 
ki 
tis 
Ib. 
di 


SKROMNOŚĆ 


SKRZETUSKI 


201 


Sa to 4 vota. wierszowane w (ormie akro- 
'Btych6w, na ja.kie Bkladają Bi
 pierwsze 
(ałbo i ostatnie) litery kaMego wiersza. 
(W tekBcie czwartego pisze jego nazwisko 
OSBowski). Trzecie votum jest "quadrato 
comprebensum metro". Zato tre'ci ładnej. 
JagiełI. 
Skromność nad chlubę szczęśliwsza, 
czyli powieść moralna o Alidorze i Te- 
rzalldrze z francuzki ego na polski ięzyk 
przełożona, a dla zabawy czytaiących 
. do druku podana. We Lwowie, w dru- 
karni Wd. Joz. PilIerow O. K. G. typogr. 
R. 1782. w 8ce, str. 28. 
Gubrynowic:II Romans w Polsce XVIIIw. 
Btr. 24. Czartor. - Jagieł\. 
(Skronski). Skronskische Genea- 
logia. Zu immerwehrendem Ehren-Ge- 
dacbtnUss, des uh raI ten Boch Adelicben 
Geschlechts Derer von SkronBky. Brieg 
1702. rot 
- ob. Thilo Gottfried (1702). 
Skrupuł bez skrupułu (1741)... ob. 
Jabłonowski Jan Stanisław. 
Skryninense Colloquium ob. Sob6r 
Skrzyński (1567). 
Skrypt (Na) wydany pod tytułem 
Acad. Vilnensis... ob. Burzyński Stan. - 
Konarski Stan. 
Ob. o całym tym Bporze Łukasz. HiBt. 
szk6ł l 192. 
Skrypt albo odmiana po zawartym 
pokoiu Akwizgrańskim w politycznym 
systema Państwa Niemieckiego zaszła 
do historyi przyszłey wielce służący. 
1785. w 8ce. 
Notata Jochera.. 
SKRZEBOWSKI Stefan. Miles in toga 
D. Joannes Oantius confessor, S: Theolog: 
doctor et professor... ore Stephani Skrze- 
bowski pbilosopbiae auditoris cu,Itus. 
Anno victoris Cbristi 1735... .ob. Zołę- 
.dziowski Antoni. 
- ob. Gembicki Petrus (Honor 
1767) - Siatkiewicz Franc. (Krasna 
Góra Lubaska 1762). 
Skrzetuscy (genealogja) ob. Elbing 
Ludw. (1715). 
Skrzetuska Anna ob. Skrzetuski 
Krzysztof (Prezent 1645). 
Skrzetuska Katarzyna ob. Oeypler 
Kazimierz (1701) - Padniewski Woj- 
ciech (1701). 


Skrzetuski, husarz z pod Kircholmu 
ob. Ślaski B. (1606). 
Skrzetuski Adrjan (imię zakonne). 
.ob. Skrzetuski Krzysztof. 
Skrzetuski Aleksander ob. Morawski 
Joannes (Praelectiones 1677, Palaestra 
1677). 
Skrzetuski Erazm ob. GIiczner. 
o innycb Skrzetuskicb ró
nowiercacb (Jan 
i Marcin) mówi Wotschke w Aus Posens 
kirchl. Vergo.ng. 1918 str. 1. 
SKRZETUSKI Jacobus Hieronymu8 
a Skrzetusz. Ara Pvris Ignibvs Ardens, 
D. Pbilippvs Nerivs confesBor, Congre- 
gationis Oratorii Fvndator. Annua re- 
currente BURe feBtivitatis die 26 Maij 
Anno Domini 1706. Intra Bolennem 
PentecoBtes Octavam In Ecclesia D. Mar- 
garitae V. & M. Srodecensi ad POBna- 
niam, Architecta pietate Erecta; & brevi 
panegyrico apparatu Per Jacobum Hie- 
ronymum a Skrzetusz Skrzetuski in 
Academia Posnaniensi Lubran8ciana 
Eloqnentiae Auditore Adornata. (1706). 
w 400, kart 10 nJb. 
Czterowiersz pod herbem podpisał: .JOB. Brod- 
nicki Btud. Rhetor. na odwr. tytulu. 
Dedyk.: Alexandro de Gurow Gurbwski En- 
Bifero Posnan. Mecaena.ti et Avuncnło 
gratiosissimo. 
Oratio zaczyna Bi
: Procnł umbrae. 
Jocber 6390. - EncykI. ko'ć. XXV 509. 
Czartor. - Jagiell. - Ossol. 
_ ob. Skrzetusld Jan (Gloria 1697). 
SKRZETUSKI Jan.. Anatomia Moralis 
Verbi Incarnati Typo Visui ac vsni 
publico Autore Ioanne Skrzetvski, Equite 
Polono Impressa: Anno 1698. Typis 
Academiae PosnaniensiB. w 8ce, kart 
4 nlb., str. 316 i kart 2 nlb. 
Na odwrocie k. tyt.: Approbatio datowana 
z Poznania 12 }'ebruarii 1698 z podpisem: 
Nicolans Zalaszowski, U. I. D. Arcbidia- 
conuS Posnaniensis et librorum cenBor 
.ynodalis. Na Bch następnych .kartach 
dedykacja autora Augustowi II. kr6lowi 
pol. Na. 2giej k. v. portret Augusta II. 
(Tytowsł Derpowicz). - W dedykacji wy- 
chwala jego przej'cie na. katolicyzm. 
Na końcn dziela: SynopBis rerum... i Errata. 
Dzieło sk:ada si
 z uwag morałizujl}cych 
na. tego rod"sju tematy; jak: Amor hostis 
eBt; Amare patriam dulce; Deus liberta- 
tem amat; .h\ magnis viris maiora delicta; 
In morte volnptall; Luxuria contemnenda; 
. Sapientia. mnndi stnltitio.; Excellentia. Vir- 
ginis Mariae itp. \Vywody obracaj!} Bil 
26
		

/Bibliografia_28_208_0001.djvu

			202 


SKRZETUSKI 


SKRZETUSKI 


"W ogólnikach nawet truizmach. aluzji do 
stosunków polskich nie bywa. 
Jocber 3570. 
Branie. - Czartor. - Jagiell. - 08sol. 
- Monitorivm Simplex, Ad Oor- 
recturam Vitae Hvmanae, Ducentis 
Punctulis Extraditum Authore Joanne 
Skrzetuski, Equite Polono. Anno Do- 
mini 1709. Die Mensis... August. Tho- 
runii, Impressit Joanl1es Lud. Nicolai, 
Nob. Senatus Et Gymnas. Typographus. 
w 4ce, k. 86 nlb. 
:Na odwr. k. tyto zaczyna się dedykacja au- 
tora: ...Apollinarae de Smogolec Tuczyn- 
ska, Gnesnensi Castellanae... Pod dedy- 
kacjI} podpis: Servus Devinctissimus J. S. 
Sklada się z 200 IIwil}złych sentencyj. ma- 
ksym, nwag. 118. temat poboiności, ml!- 
dro'ci tyciowej, polityki, 6.10zofji ete. 
SkrzetuBki bywa cZłlsto nazywany Jeznitl}, 
co mylne. Zr6dłem błędu jest złe odczy- 
łanie tekstu Niesieckiego. Ten napisał: 
"Jeny Szczuka spłodził szeliciu synów 
lIó którycb jeden był w zakonie naszym. 
Jan (brat Jerzego) wydal do druku Mo- 
nitorium". 
Niedbale odczytanie sprawilo. te Jana wzięto 
za Jeznitę, choć on nie byl synem Jerzego. 
Pierwszy hasło do tego bll}du dal w r. 
1762 Jablonowski w Musaeum polon. 
str. 232 który wydrnkowal: "Skrzetneki 
Joannes Boc. Jesu Monitorium 1709". Za- 
luski Skrzetuskiego Jana Iligdzie Jezuitlj 
nie mieni. a Sommervogel daremnie SZQ- 
kał go między Jezuitami. 
Innym błl}dem, jaki popełniaj I} nillktórzy (np. 
1!rown) je8t identyfikowanie Skrzetu.kiego 
ze Szczukl}. Tu IInowu źr6dłem błl}dn jest 
Załnski. Ten bowiem w Progr. str. ó5 
pod N. 71 podaje: "SkrzetuskiJan Monito- 
rium" , pod 72 Idem seu Scznka St. "Ec- 
clyp.is Poloniae" . - To rzekome identyfi- 
kowanie nie jest oparte na dowodzie, a 
e 
Niesiecki stanowczo Ecclipsis przyznaje 
Szczuce, zatem nill można go przyznawać 
Skrzetuskiemu. 
Święcki Hist. Pam. II 99. - Encykl. ko'c. 
XXV 609. 
Chrept. - Czartor. - Dzików - Jagiell. - 
Ossol. - Zamoj. , 
- ob. Padniewski Wojc. (1701). 
Katalog bibl. Zamoj. przypisnje mu pane- 
giryk: Posthnma Gloria... Joannis Polo- 
niarum Regis... Posnaniae, 1697. fol. (ob. 
o tern pod Sobieski Jan). Autorstwo jego 
nie sprawdzone. Wymienianym też bywa 
jako autor Skrzetnski Jak6b, o którym 
wytej. 
SKRZETUSKI Józef. Mowa Jaśnie 
Wielmożnego Jegomości Pana Józefa 
Skrzetuskiego, Podczaszego PrzemJę- 


skiego, Starosty Mogilnickiego, &c. trzeći 
raz Deputata, Ś. za trzećim razem Mar- 
szałka Trybunału Koronnego. (B. w. m. 
dr.). fol. k. 2. 
Bell o.Bobn. tyto Niema daty, ale wspomina 
30 lat panowania Aug. 111, byłby to wi
 
rok 1763. Marszałkiem był w r. 1746. 
Treść mowy o trybunale. bez znacllenia. 
Jagiell. - Zamoj. 
- Mowa JWJmci Pana Józefa 
Skrzetuskiego... przy Limicie Trybu- 
nału y oddaniu do Ziemstwa LubeIs. 
Laski Marszałkowskiey. w Lublinie d. 
20 Grnd. R. P. 1747. fol., 1 ark. 
Krasińs. - Zamoj. 
- ob. Status causae ex parte ge- 
nerosi. 
SKRlETUSKI Józef Kajetan od Św. 
Eustachego, Pijar (1743 t 30 kwietnia 
1806). Historya Polityczna Krolestwa 
Francuzkiego Od Załozenia Monarchii 
Do Ozasow Teraznieyszych Z Przydat- 
kiem o Rządu odmianie; Szlachectwa, 
Hrabiow, Parow pocZł!.tku; Parlamencie; 
dawney Kawaleryi; dzieiopisach Kro- 
lestwa; Tudziez Wzoru Lato-pisarskiego: 
wspołżyiących: Papieżow, Oesarzow, 
Krolow, Xiążąt niektorych Europey- 
skich; y Tablic Genealogicznych pa- 
nuiącycb familii; Nakoniec I!zczegul- 
nych, y osobliwszych Anekdotow, yo. 
pisania wielkich ludzi. Dla Pozytku 
Szlachetney Młodzi Zebrana przez X. 
Kaietana Skrzetuskiego Professora Hi- 
storyi in Oollegio Nobilium Scholarum 
Piarum. Ozęść I. w Warszawie 1173. 
w Drukarni J. K. Mei y Rzeczypospo- 
litey u XX. Scholarum Piarum. w 8ce, 
k. tyt., kart nlb. 6, str. 202, kart nlb. 3 
(spisanie i omyłki); nadto w tekście 
4 tablice chronolog. 
Historya PolitycznaKrolestwa Fran- 
cuzkiego Od Załozenia Monarchii Do 
Czasow Teraznieyszych. Część II. Z&- 
mykaiąca Panowanie Domu Burbon- 
skiego. [Winieta: róża]. w Warszawie 
1773. w Drukarni J. K. Mci y Rzeczy- 
pospolitey u XX. Scholarum Piarum. 
w 8ce, k. tyt., str. 172, k. nlb. 2 spi- 
sania; nadto w tekscie l tab!. chronoL 
i na końcu 2 tabl. genealog. (fol.). 
CZI}'ć I rozpoczyna sil} od ded,.k. Stanisła- 
wowi Augustowi (na k. 2). - Poozem
		

/Bibliografia_28_209_0001.djvu

			ći 
r- 
n. 
na 
ec 
bit 
ia. 
fa 
u- 
Is. 
d. 
:e- 
w. 
lla 
va 
lU 
,t- 
ra, 
ie; 
0- 
:0: 
w, 
y- 
la- 
d- 
o- 
II::U 
K. I 
[i- 
Im 
r3. 
10- 

e, 
3 

le 
.n- 
)0 
.&- 
n- 
rle 
y- 
m. 
PI- 
ol. 
ła- 

Dł 


SKRZETUSKI 


SKRZETUSKI 


203 


idzie: Zamierzenie autora, w którem wy- 
jainia Bwe pogllłdy no. po
ytek z historji. 
Powołuje sil} na dzieła Vertota, Rollin& 
(tłum. JabłonowBki), biograf je Karola XII 
i Leszczyńskiego i Dzieje król. szwedz- 
kiego. Zapowiada, że cbce napisać hist"rj
 

ról. angielskipgo. - Na8tl}puj
 aprobaty 
1 przcstroga o omyłkach. 
CZł1ŚÓ I dochodzi do Henr. III; cZI}'Ć II od 
Henr. IV do Ludwika XV. Ostatni jej 
rozdział poświęcony rządu odmianie w na- 
rodzie francuskim, mówi td o Btanach, 
urz
dacb, geogr., dziejopisacb itp. Na str. 
169 wymieniu. tródła (21 dzieł). 
Ksil!:!;ka jeBt jednym iii podr
czników, kt6re 
razem wzi
te miały dać całość bistorji 
powszecbnej, a miały być napisane przez 
grono ludzi porozumiewajl!cych sil} ze sobl!. 
Obacz o tem pod Skrzetnski Wincenty 
(Dzieje król. Bzwedzkiego) oraz w t. XVIII 
pod Historja. - Smoleński Pisma II. 48. 
Por. także literaturę podanI! przy innych 
hist. dziełach Skrzetuskiego. 
Akad. - Branic. - Chrept. - Czartor. - 
Czetwert. - Jagiell. - OSBol. - Uniw. 
lwowa. - Wileńs. - Zamoj. 
_ Historya Polityczna Dla Szla- 
chetney Młodzi Zawieraiąca Zebranie 
Krotkie: Przypadkow znakomitych 
w dawnych Monarchiach w Panstwie 
Niemieckim, Polszcze, Francyi, Anglii, 
Hiszpanii, Szwecyi, Moskwie, Prusach; 
Tudzież: Uwagi Polityczne nad zasz. 
lemi w tychże Państwach odmianami; 
na koniec: wyobrażenie heroiczne, l1ie- 
ktorych sławnych w starożytności Lu- 
dzi. Do Poi
cia Młodego Wieku Przy- 
stosowana Przez X. Kaietana Skrze- 
tuskiego Professora Historyi in OoUegio 
Nobilium Scholarum Piarum. w War- 
szawie 1773. w Drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum 
Piarum. w 8ce, k. 4 nlb., str. 449 i str. 
nlb. ó. 
Historya Polityczna Dla Szlachetney 
Młodzi Cz
ść II. Zawieraiąca Zebranie 
Krotkie Przypadkow znakomitszych 
w Panstwie Oarogrodzkim, PortugalIii, 
Danii, Ozechach, Węgrach, Neapolu, 
HolIendrow, Szwaycarow, Welletow, 
"J Genuenczykow. Tudzież Uwagi Po- 
lityczne nad zaszłemi w tychże Pań- 
stwach odmianami; o Polityce, y wo- 
ienney sztuce, o utrzymaniu pokoi u 
w Europie; na koniec: wyobrażenie 
heroiczne, Blawnych ludzi. Do Poili,jcia 


Młodego Wieku Przystosowana Przez 
X. Kaietana Skrzetuskiego Professora. 
Historyi in Oollegio Nobilium Schola- 
rum Piarum w Warszawie 1775. w Dru- 
karni J. K. Mci y Rzeczypospolitey 
u XX. Scholarum Piarum. w 8ce, k. 
nlb. 4, str. 432 i k. nlb. 3. 
Część l aedyk. Elżbiecie z Czartor. Lubo- 
mirski (sic). Poczem idzie "Myil autora 
w przedsi
wzi
ciu d:tiełll. tęgo", gdzie 
przyznaje, że opieraI sil} na Bosuecie, Rol- 
linie, Mablym, Montesquieu, a wstl}P do 
hi.torji teratn. streicił z Robertsona (sIn- 
8zny tom w 13 kart przelał). 'I'lumaczy si
 
też, !e dodal zwięźle żywoty kilkunastu 
wil'lkich ludzi. - No. ostatnich pi
ciu 
Btronacb regestr, omyłki i imprimatnr. 
CZI}Ść II jest dedykowana Franciszk. Rze- 
wuskiemu i Julj. Rzewuski; poczem: 
Wyklad rzeczy następnj
cycb, gdzie oma- 
wia plan i treść dzieła. Na 1 stronie licz- 
bowanej "Znakomitsze przypadki" (cbrono- 
logjn)... Na kartach końcowycb Regestr 
i Omyłki. 
Właściwa treść Bkłada sil} z następnjących 
poddziałów: A) Część I rozpoczyna sil} od 
zwięzłej . bistorji państw wymienionych 
w tytule. - B) Poczem od str. 227 idzie 
dział II (nazwany "częścią drugą", co 
może bałamucić, skoro i tom drngi na- 
zywa "częścią drng'ł"). 'fen 1l dział za- 
wiera najpierw "myśli i nwagi polityczne 
nad hiBtorjl) dawnlł". Mają one cbarakter 
historjozoficzny (o rz,!dacb Opatrzności, 
o przyczynach wzrostu i upadku państw,- 
tn czerpie dużo z MonteskiuBza !I. Od 
Btr. 272 idzie 6w "Wstęp do historji te- 
raźn." zapo
yczony z Robertsona. Od str. 
298: Uwagi polityczue nad dziejami oj- 
czystemi ("o źródłacb krajowego nieszczl}- 
'cia" - ważny to, bo wczesny, a mało 
znany przyczynek, do roztrząsań nad przy- 
czynami upadku Polski !). Od str. 52!> 
analogiczne rozpamil}tywania lIad dzie- 
jami Anglji, Szweeji, Prus, Moskwy. - 
C) Wreszcie od ztr. 407 idzie dział III 
(nazwany "części'ł lII") tj. Heroiczne wy- 
obrażenie niektórych Bławnycb w liar. 
ludzi (od Arystydesl1. do Teod. Wielkiego). 
JeBt te
 
yciorya Kaliguli, zapewne jako 
wzór od.traszajl}cy. 
podobny układ ma tom drugi: A) Od str. 
3-157 idą. zwięzłe dzieje wymienionych 
"Fi tytule państw. - B) Od str. 158-33& 
idzie część II tj. "Uwagi polityczne" o cba- 
rakterze bistorjozoficznym i socjologicz- 
nym (rozważania na temat upadku demo- 
kracji, o źródłacb deHpotyzmu, o dotrzy- 
mywaniu traktatów, o rzetelności w mo- 
lIarchjacb). Myśl dyd"ktycznR wyatępuje 
w8Z
dzie uu. plan pierwazy. Po hiBtorji 
Węgier id..ie na str. 201-231 "Roztrzl1ś-
		

/Bibliografia_28_210_0001.djvu

			204 


SKRZETUSKI 


SKRZETUSKI 


DJeDle krotkie praw do zabranych przez Uzupełnieniem książki jest "Historya. po- 
tmy sprzymierzone Dwory krajów", gdzie wszecbna. na klas!} IV Dsieie greckie za- 
zbija. pretensje zaborców i polemizuje z za- wierail}ca" (1786) pióra Wincentego Skrze- 
placonymi przez nie antorami odpowied- tuskiego (obacz). 
nich traktatów. - Najciekawsze sI! doll}- Jocher 807. - Karbowiak O książkach ele- 
czone tntaj od str. 251-335: Uwagi ge- mentarnycb 1893. - Łukaszewicz Hist.. 
neraln8 o polityce i wojennej umiejętności szkół II 470. 
Skrzetuski jest pacyfistą, to też na str. Akad. - Czetwert. _ Jagiell. _ Zamoj. 
290-335 rozwija. "Projekt czyli ułożenie _ Toż:... W Wilnie w drukarni J. 
nieprzerwanego wEnropie pukoju", gdzie K. M 
podaje myśl stworzenia konfederacji sta- ci przy Akademii 1783. w 8ce. 
nów enropejskicb (na 150 lat przed Con- I Równocześnie wyszły: 
denhove-Calergim l). - C) Od str. 336 Przypisy Do Historyi Powszechney 
idzie dzial III tj. biograficzny (II polskich .Dla Szkoł Narodowych Na Klassę Trze- 
podane życiorysy 1'arnowskiego, Zi1moj-. Ra W 
skiego, Sobieskiego, JaLlonowskiego, Stan. Clą Drugi z Wydane. w -ilnie w Dru- 
Leszczyńskiego). karni J. K. Mci przy Akademii Roku 
SI! egsemplarze na lepszym drnkowane pa- 1783. W 8ce, k. tyt., str. 56 i k. 3 nlb. 
pierze i na. dużo gOlszym (do uzytkn "Regestr zawartych rzeczy" (na ostatnich 
szkolnego). 3 kartacb) obejmuje i Historję i Przy- 
Łukaszew. Hist. szkól II 123. - Bentk. H. pisy. Wileńs. 
.Iit. 794-5. - Smoleński Przewrót nmysl. 
str. 265. - ChodYllicki Poglądy na zna- - Historya powszechna dla szk6ł 
ezenie bistorji 1916. - Karbowiak O ksiąź- narodowych na klassę III. drugi raz 
bch element. 1893. - Mandybur Nauka 'wydana w Krakowie Roku 1784 w dru- 
historji w Muzeum 1894 X. ,karni Szkoł y Głowney Krakowskie y . 
Eranic. Chrept. - Czartor. - Czetwert.- 
Jagiell. - Ossol. - Uniw. lwowa. _ w 8ce, str. 74 i tablica w 4ce p. t. 
Wileńs. - Zamoj. - Zieliń. Wzór porządku i następstwa państw. 
- Toż:... przez X. Kaietana Skrze- Jagiell. - Kijows. 
tuskiego... Przedrukowana w Warszawie - Toż:... Dla Szkół Narodowych 
1777. w Drukami J. K. Mci y Rzeczy- Na Klassę III. Trzeci Raz Wydana. 
pospolitey u XX. Scholarum Piarum. w Wilnie w Drukami J. K. Mci przy 
8 k t t k lb 2 ( M ' l t " ) Akademii Roku 1791. w 8ce , str. 61 
w ce, . y., . n. "ys au ora , 
str. 429 i str. nlb. 5 (Regestr i im. .i l nlb. (oraz Przypisy z r.1783, str. 56). 
primatur). Akad. - Wileń.. 
Brak w tym pczedrnku dedykacji. Część II, - Toż:... trzeci raz wydana. Kra- 
jak si
 zdaje, nie była przadrnkowana. ,ków 1792. w 8ce, str. 74 i tabl. w 4ce. 
Aknd. - JagielJ. Akad. _ Warsz. uniw. 
- Historya Powszechna Dla Szkół - Kazanie na Niedzielę pierwsz\ 
Narodowych Na Klassę III. pierwszy po Trzech Kr61ach, O powolności po- 
raz wydana. Sszyta bez Przypisów trzebney w młodym wieku do nabycia 
gr. 12. Oprawna w papier gr. 15. Roku. rozumu y cnoty miane w Kaplicy 001- 
1781. W Marywilu u Michała Grulla legium Nobilium Scholarum Piarum, 
B. J. K. Mści Nro 24. pod znakiem, przez X. Kaietana Skrzetllskiego S. P. 
Poetow, y po wszystkich Szkołach. W \Varszawie R. P. 1783. w drukarni 
w Kraiu. w 8ce, k. tyt., str. 70 i k.l nlb. J. K. M. y Rzeczypospolitey u XX. 
Na odwrocie zalecenie podpisane przez czlon- ,Scholarum Piarum. w 8ce, str. 26 i k.3. 
ków Tow. do xiąg element. - a w zale- Ded. Mich. Jerz. Poniatowskiemu biskup. 
ceniu tern wymienioDe imię i nazwisko plock., koadj. i admini.trat. krakows. 
autora. Kijów - Krasińs. _ WarsIl. uDiw. 
Rozpoczyna Wstt;p, poczem Domyslo pier- P -1 ł tk k . b 
. tk b . . d l . .. I H '" - rawiu a począ owe nau 10 y- 
wlas ac ",emJ, a ej częsc latorJJ . d " . l . 
starotytnej (A.syryjczycy, Medowie, Per- ,CzaIOW, O pOlęCla uczącey Się 
 OdZl 
sowie, Egipt). Na końcu Porz/!dek dziejow przystosowane, przez Jozefa KaIetana 
(chroDologja)... oraz Omyłki draku. Skrzeluskiego S. P. Professora Historyi 
W nast!!
Dym rok
 (1

2) 17B3 wyszły: i Prawa w Szkole R y cerskie y . w War- 
nPrzYPISY do HlstorJl pOwsZ8chney..... . 
W 8ce - o których obacz ni!ej. Opra- szawIe. (B. wyr. druk.) M DOO.XO.1I1 
wiano je zwykle razem z Historją. (1793). W 8ce, str. 201 i 1 nlb.
		

/Bibliografia_28_211_0001.djvu

			- 


3- 
,- 

- - 
t.. 


r. 


,. 


y 


:- 


l- 
II 
l. 
h 


ł 


l< 


,. 


;. 


J. 


r 
L 


SKRZETUSKl 


. SKRZETUSKI 


205 


Wlaściwie str. 191, gdyż str. 184-193 opu- 
S8czone w liczbowaniu. 
:Rozpoczyna: Wst
p o nauce moralnej. Rzecz 
podzielona na dwie części. Częllć l: Fun- 
damenta nauki obyczaj6w (o Bogu, o czło- 
wieku i moralnolIci). - Część Ił od str. 77: 
O rOlImaitych cslowieka powinnoliciach. 
Na str. 142: powinności obywatelskie, 
o patriotyzmie, o popularności, o prawach, 
o narodzie, o konstytucjach narodowych, 
o powinnolIciach narodów, o sprawiedli- 
wych wojnach. Na str. 201 omyłki. Na 
końcu C!!n8Ura Albertraudiego i Ostaszew- 
_ skiego. 
Ob. Tync Nauka moralna 1922. 
Jagiell. - Krasińs. - Osso1. - Zamoj.- 
Zie liń. 
_ Przypisy Do Hi.storyi Powszech. 
ncy Dla Szkól Narodowych Na Klass
 
Trzecią, Pierwszy d.z 'Wydane. Sszyta... 
gr. 20. Oprawna. w papier... gr. 23. 
Roku 1782. W Marywiln u Michała 
Grolla Bibl. J. K. Mci, Nro 24 pod 
znakiem Poetów, i po wszystkich Szko- 
lach w Kraiu. w 8cc; k. tyt., str. 64 
i 3 k. regestru. 
Autor wymieniony Da odwrocie w zaleceniu 
ze strony Tow. ksiąg elem. Mimo czego 
Jocher 808 a mieni autorem Wincentego 
Skrzetuskiego. 
Wyszlo łl}cznie II Hist. powsz. (jak wska- 
zuje Regestr), ale bywa także i osobno 
oprawiane. 
Przypisy te w 8 rozdziałach zawieraj!}: Wy- 
kład przedsil1wzięcia ltu o zasługach Ign. 
Potockiego); o pierwiastkowej historji i jej 
niepewnollcij o chronologjij o prsymiotach 
dziejopisa; o domysłach; o sposobie po- 
żytkowania z historji j o gruntownych po- 
lityki prawdach (jest to teorja polityki) i 
o pierwiastkach narodu ludzkiego; koń- 
czy: Regestr zawartych rzeczy. (Regestr 
ten obejmuje zar6wno trefić Hist. pow. jak 
i "Przypisów"). 
Ob. literaturę wytej podaną. 
Branic. - Czartor. - Jagiell. - Osso1.- 
Warsz. uniw. - Wileńs. - Zamoj. 
._ Toż:... w Wilnie w Drukarni J. 
K. Mci przy Akademii Roku 1783. 
w 8ce, str. ó6 i k. nlb. 3 (Regestr). 
W egz. Akad. jest wł/}czone do wydania 
"Hist. powszechnej na klasę III" II roku 
1791, o ezem obacz wyżej. 
Jocher 808 b. Akad. - Wileńs. 
_ Rada Prawdziwie Przyiacielska 
O Skutecznym Człowieka Uszcz
śliwie. 
nin Ku Pożytkowi Młodzi Dana Przez 
Jednego z XX. Scbolarum Piarum Pro- 
wincyi Polskiey w Warszawie w Dru- 
karni J. K. Mci y RzeczYl"°spolitey 


u XX. Scholarum Piarum: w 12ce, k. 
tyt., str. 209 i nlb. str. 5. 
Treść moralizatorska. Apro1Jata ma dat
 
1769 r. 
Bielski Vita 164: m6wi te to s francus- 
kiego. - Przedruk wyszedł w r. 1812 
(Bib1. tom IV 9). 
Akad. - Czetwert. - Zamoj. 
Widok Polityczny w Terazniey- 
szych Okolicznosciach Polski. Ulterius 
tecum non dissimulabo, nocerem Nam- 
que tibi, rebusque tui s... Guilelminus. 
Sat. w Warszawie. (Bez wyr. druk.). 
M.DCC.XCI (1791). w 8ce, str. 144. 
Rozprawa wyszła anonimowo, ale autora 
zdradza Bielski Vita str. 164. Na str. 7 
mówi, że lat 26 mieszka w Wars8awie. 
Narzeka na paszkwile. Obnrza się na 
Helwecjusza, kt6ry powiedział, it Kata- 
rzyna pprzymnaila Polaków, aby byli 
sZCZl}sliwymi;o. Broni zdania, te Rosja jest 
najgroźniejszym sl}8iadem Polski. Sprze- 
ciwia się aliansowi z Roeją. Na str. 47-9ó 
zamieszcza: ROllbiór Deklaracyi Dworu 
berliń.kiego s roku 1788 (zRpewne jego 
pióra). Na str. 79 o pokoju wiecznym 
w Eur
ie (..o ty Janie Jak. Genl'wczykll, 
kt6ryll z opatem Piotrem o tej prawdzie 
pisać odwazył się"). - Wreszcie prse- 
chodzi do sprawy oddania Prusom Gdań.k., 
polemizuj!}c z brosznr/} anonima ł'riesego 
pt. "Examen" 1791 (ob. o tej broszurze 
XVI, 122). Kończy wezwaniem, aby sko- 
rzystać z chwili i naprawić ustrój. 
Całe dzielko jest wyrazem d/}żeń stron- 
nictwa patrjotycznego. Prllynosi doniosł/} 
obronę jego progcamu zagranicznego. - 
Smoleński Pnb\. anonim. 1912 wspomina 
o niem krótko, inni historycy nie uwzględ- 
niają go. 
Akad. - Branic. - Czartor. - Jagiel\. - 
Ossol. - Uniw. lwows. - Zamoj. - 
Zielió. 
_ Wiersz Z Okazyi Weselnych 
Obrządkow J. W. Jeymd Panny Jza- 
belli Lasock
' Kasztelanki Gostynskiey, 
y J. W. JMm Pana Michała Ogińskiego 
W oiewodzica Trockiego, 17. Maia 1789 
w Brzezinach Odprawionych. (B. m. dr.). 
w 4ce, k. 4 nlb. 
Na końcu podpisRny Józef Kajetan Skrze- 
tuski Proboszc8 Wielko XiRzki. 
Akad. - Branic. - Warez. uuiw. 
_ Zabawa tkliwego serca czyli do- 
świadczenie czułości z francuzkiego 
przełozyl X. Kajetan Skrzetuski. S. P. 
Za pozwoleniem zwierzchności. w War- 
szawie. (B. w. dr.). R. P. MDCCLXXXII 
(1782). w 8ce, k. 4 nlb., str. 183.
		

/Bibliografia_28_212_0001.djvu

			206 


SKRZETUSKI 


SKRZETUSKI 


W przedmowie podnosi wielkie rozpowszech- 
nienie si
 powielIci: .. Wygurownł Angiel- 
czyk Rychardeon wydawszy dzieła: Pa- 
melit KlarYBsy i Grandysona. - Dorat 
i .Arnaut (sic) zhIi!nj'lC się bardziej do 
gustn narodn Bwego gatunkiem pisania 
takowego zOBtali podobnie zaszczyceni". _ 
Poczem idą Omyłki druku na 1 karcie. 
Samo dziełko przynosi dwie opowielIci : 
1) Fannia przypadek zdarzony w Anglij 
(będsie to zapewne przeklad li Rychard- 
Bona); oraz 2) Batylda historya francuzka. 
(Mo:!:e pi6ra Dorata lub Arnauda, skoro 
ich cytuj e w przedmowie ?). 
poa podobnym tytulem: Zabawka serc czu- 
lych wydała w r.1785 zbiorek powiaBtek 
K. Czermińska (ob. XIV. 564). Tam rów- 
nież przekład li Amauda. Czartor. 
- ob. Beauharnais (Heroizm tkli- 
wości 1792) - Genlis (Wieczory zam- 
kowe 1786) - Metastazio Piotr (Łas- 
kawoM Tytusa 1799) - Wolter (Bru- 
tus 1780) - Wypisy z autor6w kla- 
sycznych. , 
l'iale:!:ał do Zabaw przyj. j pozyt. (t. 7 litr. 202 
satyra li Horacego, t. 9 s.136. Mokot6w. 
'Wiersz, t. 10 s.17, do Lubomirs. wiersz). 
Łukaszew. Hist. szkół: II 123. - Chodynicki 
III 121. - Eentk. II 794-7. - Golę. 
1>iowBki O (Jzjejop. 226. - Bielski Vita 
Piarnm 163. - .Roczn. Tow. warsz. P. 
N. t. XIX 168. - Sobieszcz. wEncykl. 
Org. XXIII fi59 i fi60. - Matric. Piar. 
(rękop.) Nr. 397. - Boranyi Scriptor. II 
679-80. - Wierzbowski Protokóly kom. 
ednk. nar. 1908 Btr. 117. - Bernacki 
Teatr za Stan. Aug. II 437. - Szyjkowski 
Dsieje trag. 1920 str. 419. - Enc. kollc. 
XXV 610-513. - :Bibljografja Eetr. IV 
272. - Korbut Liter. II 189. 
SKRZETUSKI Krzysztof (I). Prezent 
albo hymnodya rytmowana. W Kra- 
kowie roku 1645. w 4ce. 
JeBt to dziewosłab Stan. Grabskiemn i Annie 
13krzetuskiej. . 
JUBzyń. Dykc. I 188. 
SKRZETUSKI Krzysztof (II) [imię 
zakonne AdrjanJ. Theologus in patrią 
beatorum, Deum Obiectum Praestantis- 
mimum intuitive cernens divinissim"IIs 
Andreas de Comitibus, Nuper a p: m: 
Sanctiss. Domino Papa Innocentio XIII. 
Beatorum lavrea adornatus. a Viatori- 
bus Tbeologis Sui Ordinis publica Theo- 
10gicarum Tbesium dedicatione adoratvs. 
atq; in Coronam Scholasticorum labo- 
rum as sum ptus. Anno Incarnatae Sa- 
pientiae 1724 Die 11 Mensis Mai. Ora. 


coviae Typis Matyaskiewicz S. R. M. 
Typographi. fol., k. 7 nlb. 
Po wierszn uakamiennym o A. de Comiti- 
bus li podpisem E. C. S. M. C. S. F. id!} 
15 nadpisem: Conclnsiones theologicae. Ad 
mentem Joannis Scoti, doctoris Subtili
 
et lI!ariani. Na końcu: Defendentur Cra- 
coviae ad aedes S. Francisci a P. Christo- 
phoro SkrzetuBki tbeologiae auditore snb 
assistentia Constantini Kossowski Regentis 
Studii Prov. Min. Convent. S. P. Francisci. 
JagielI. 
- Popis Onot Niesmiertelnych prze- 
ciwko Smierci Zkonfederowanych Pod 
Herbowną Oborągwią Wielmozney s. p. 
Jey Mosci Pani Barbary z Chełstow- 
skich Bagniewskiey Sądowey Ziemskiey 
Chelminskiey przy Jey Pogrzebowym 
Akcie Roku Panskiego 1728. Dnia 14. 
Grudnia w Koscicle O. O. Franciszka. 
now w Ohełmnie Odprawiony. Przez. 
X. Krzysztofa Skrzetuskiego Francisz- 
kana, Swiętey Teologiey Bakalarza, Filo. 
żofiey w Konwencie Chełminskim Lek- 
tora a potym Na Instancyą Załosney 
Parenteli R. P. 1729. dnia 19. Stycznia. 
z pozwoleniem Starszych Do Druku 
Podany. w Toruniu Drukował Jan Ni- 
kolai Typographus. fo1., 18 kart nlb. 
Na odwrocie tyto miedzioryt herbów CheI- 
stowskich i Zawadzkich. Pod tern po 3 
wierszyki na czellć jednych i drugich. 
Chwali ich za obron
 Rzeczypospolitej. 
Ded. Konstancji li Zawadzkich Chelstowskiej. 
gdzie podnosi jej zdolnoBci do utrzymania. 
Bplendor6w rodu. W kazaniu genealogja 
Zawadzkich, Biberszteinów, Czapskich i in- 
nych rodzin pomorskich. Na końcu: Apro- 
batio in arce Starogrodensi 1728 Felix 
EpisQ. 
Bib\. Przypkow. - Czartor. - Jagiell. _ 
KrasińB. - Ossol. - Uni w . )WOWB. _ 
Zamoj. 
(Skrzetuski Krzysztof II). Sagittae 
amoris in cor paternum... R. P. N. Patris 
Provincialis Adriani Skrzetuski. Ora- 
coviae typis Cbristophori Domański S. 
R. M. Typog. 1706. fol., 2 arkusze. 
Podpis: FF. Carm. Disc. Coli. Crac. SS. Mi- 
chaelis et Joseph Pbilosophiae Studiosi. 
Bandkie Hist. druk. krak. str. 474. - Po- 
r6wnaj: Horolt. 
- ob. Elbing Ludw. (Ascensu8 
1715, Hostia, Nidus 1715) - Borolt 
Stan. (Privilegium 1706). 
SKRZETUSKI Michał. Mowa Jasnie 
Wielmoznego JMO Pana Michała Skrze- 


ł 
l 
[ 
]
		

/Bibliografia_28_213_0001.djvu

			SKRZETUSKI 


SKRZETUSKI 


207 


M:. 


łuskie
o starosty mogilnickiego posła 
'Woiewództwa podolskiego na seymie 
ordynaryinym miana 26 października 
1780 Roku. fol.. k. 1. 
Oświadcza się za podnip.siem liczby wojska. 
do BO tysięcy, gdy teraz staD aktualny 
wynosi osm tysięcy. a. kosztuj e przeszło 
ośm miljon6w. Jagiell. 
Skrzetuski (Hofhalter) Rafał, dru- 
karz wiedeński. 
Ob. Osso1. Wiad. IV 454, gdzie wymienia 
jego druki wiedeńskie w latach 1556 
i nast. - Wojciechowska Z dziejów ksią!ki 
1926. - WędkiewiclI w Ref. w Polsce I 
1921 str. B10. - Ottman w Przew. nauk. 
XIV. - Sobieszcz. w Enc. Org. XXIII. 
559. - :Meyer Wiens Buchdr. Gesch. I 
1883. - Ptaśnik Cracoviaimpr.1922 s.176. 
SKRlETUSKI Wincenty od S. Józefa, 
Pijar, ze Skrzetusza (1745 t 1791). 
Dzieje Krolestwa Szwedzkiego Od pa- 
nowania Waldemara, to iest od R. 1250. 
aż do ninieyszego Roku według lat po- 
rządku Opisane. [Winieta z Oiołkiem]. 
w Warszawie 1772. w Drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum 
Piarum. w 8ce, kart 4 nlb., str. 392 i k. 2. 
Dedyk. do gen.-insp. :Mokronowskiego, pod- 
pisana. przez 'Vinc. Skrzetnskiego. pełna 
pochwał. Poczem Tablice chronol. królów 
szwedzkich. Rzecz sama ułotona po kroni- 
karsku, panowaniami. 
:Na ost. kartach Regestr, aprobacje. omyłki. 
Por. w tomie XVIIl str. 217 pod Historya 
(1772). gdzie podana. wiadomość o genezie 
zarówno tej pracy, jak i innych podręclI- 
ników hist., które Wyrwicz, Skrzetuscy, 
Naru8zewicz itd. łącznie mieli zamiar wy- 
da.wać. - Ob. Smoleński Pisma. II 48. - 
Bentk. II 79ł. 
Akad. - Branic. - Czartor. - C..etwert. - 
Dzików - Jagiell. - Krasińs. - Ossol. - 
Zamoj. 
_ BistorylI. Krolestwa Szwedzkiego 
oa panowania Waldemara, to iest od 
r. 1250. a
 do roku 1771. według lat 
porz
dku Przez X. Wincentego Skrzetu- 
skiego S. P. Napisana. [Winieta]. Prze- 
drukowana. w Warszawie 1792. w Dru- 
karni J. K. Mci i Rzeczypospolitey 
u XX. Scholarum Piarum. w 8ce, 
k. ty t., str. 392 i k. nlb. 3. 
Tu opuslIczono dedykacjI}. W końcn tablica 
chronologiczna. królów szwedzkich (2 karty) 
i rejestru 1 karta. 
Akad. - Branie. - Dzików - Jagiell. - 
Krasińs. - Ossol. - Warsz. uniw. - 
WiIeńs. - Zamoj. - Zieliń. 


ti- 
dl} 

d 
lia 

a- 
;0- 
ub 
tiR 
ci. 


B- 
)d 
p. 
v- y 
tn 
4. 
a. z. - 
o. 


.- 


y 
a. 


U 
1- 

. 
r- 
3 

. 
j. 
i. 
la. 
a 
I- 
I- 
X 


e 
Ił 


I 
l. 


i. 


Ił 
t 


Bistorya Powszechna DM. Szkot 
Narodowych Na Klassę IV. Dzieje Gre- 
ckie Zawierai
ca. Pierwszy raz wydana. 
Nieoprawna.... gro: 18. W Krakowie 1786 
w Drukarni Szkoły Główney Koronney. 
w 8ce, k. 2 nlb., str. 108 (wła
ciwie 107, 
gdy
 101 opuszczona) i 1 str. nlb. 
Rozpoczyna Wstęp. Poczem: Opisanie jeogr. 
dawnej Grecyi podług kart j eogrnfa d' An- 
viIle... i Początki Grek6w. Od str. 9 idą 
dzieje Grecji oraz jej kultury. Nad stro- 
na.mi błędny napis id
cy przez całe dzieło: 
Opisaoie Jeograliczue dawney Grecyi, który 
odnosi tiil.l tylko do pierwszych 8 stron. - 
Jest to dalszy cil!g podrl,jcznika Kajetana. 
Skrzetuskiego. 
Jocher 807 b. - Ob. wyżej Iiteraturl.l po- 
danI! przy "Hist. pow." Raj. Skrzetuskiego. 
Akad. - Branie. - Czartor. - Dzików - 
Jagiell. - Krasińs. - 08501. - Uniw. 
lwow. - Zamoj. - Zie1iń. 
_ Toż:... Prz
drukowana. Wilno, 
1797. w 8ce. Zamoj. 
_ Toż:... Grodno (bez daty). w 8ce. 
Dalsze przedroki ob. w Bibl. XIX w. 
_ :Mowa przy dorocznym otwarciu 
Szkoł W oiewodzkich u XX. Piarow 
w Warszawie miana przez X. Wincen- 
tego Skrzetuskiego Nauczyciela Klassy 
VII. dnia 25. Września R. 1780. w 4ce
 
kart 6 nlb. 
Jocher 17406. Czar tor. - Jagiell. 
_ Mowy o glownieyszych mate- 
ryach politycznych. Przez 
incentego 
Skrzetuskiego Scholarum Plarum... Al- 
terius sic Altera poscit opem... Horatius. 
Tom l. w Warszawie w Drukarni J. 
K. Mci y Rzpltey u XX. Scholarum 
Piarum. :MDCCLXXIII (1773). w 8ce, 
k. 2 nlb., str. 376 i k. 1 nlb. 
po .tytule: RegBlltr mów tomu l. erom n 
nie wyszedł). 
Na końcu aprobacja z 2 pa:£dz. 1772 z pod- 
pisem: EdmuoduB Kiełczewski Praepositus 
Provlia i pozwolenie na druk z 2 kwietnia 
1773 z podpisem: Paulus Fischer Schol: 
pja.rum Professor Soe 'l'heologia.e CeDsor 
Librorum. - Wreszcie Imprimatur biek.. 
And. Stanislawa.. 
Zawisra 24 mowy. Wazniejsze są: O zacho- 
waniu traktatów (przeciw Machiawelowi). 
O tortnrach (w duchn szkoły humanitar- 
nej). O cnocie duszy wolnyeb rządów 
(opiera. się na teorji Montetikiusza). O osa- 
dach (poświ"cone kwestji amerykańskiej). 
O rolnikach (z tendencją £zjokratyczn
). 
O akademji języka ojczystego. O szpita- 
lach. O nieslócz!!sliwościach wojny i po-
		

/Bibliografia_28_214_0001.djvu

			208 


SKRZETUSKI 


SKRZETUSKI 


Iytkach pokoju (przekład !II La Harpe'a). 
O wychowaniu młodzi.' O równi mocy 
rni
dzy państwami. Przeciwko kr610bój- 
Itwu (zapewne !II okazji zamachu na Stan. 
Ang.). O powinnościacb narodów jednych 
ku drugim. O nast
pstwie kr6lów. O po- 
żytkach handlu. Przeciwko Btanu szlach. 
przesl}dowi (na podstawie Coyera). O mi- 
łości ojczyzny. O zbytku. O zachowaniu 
praw.... itp. 
Ponieważ wypowiedział te mowy niew'!t- 
pliwie do młodzi kształcl}cej sil} w szko- 
lach pijarskich, pneto ksil}ika rzuca 
'wiatło na pn;ygotowywaną w tych szko- 
lach reformę polityczną, gospodsrczl} i oby- 
czajową Polski. Dotąd w nauce nie wy- 
zyskana. 
Jedną z powytszycb mów przedrukowal Ch ar- 
kiewic& w 1782 (ob. XIV. 141); innI} Bo- 
gnsławski J. w 1801. 
Chłędowski Spis 128. 
Akad. - Branic. - Dzików. - JagieU. _ 
Osso1. - Wilno. - Zamoj. 
- Podziękowanie Nayiysnieyszemu 
Panu Za dany Medal Portretem J. K. 
Mci ozdobiony. (Na końcu:) Dnia 13. 
Lipca R. 1773. X. Wincenty Skrzetuski 
S. P. (B. m. i r.). w 4ce, k. 2 nlb. 
Bez osobnej k. tyt. Na poczl}tku winieta, 
w lIrodku kt6rej herb "Ciołek" i herby 
Polski i Litwy. Podziękowanie to sklada 
Bie z 13 czterowierszy. Na końcu winieta 
w"kształcie korony. 'Viersz bez wartolIci. 
Zamoj. 
- Prawo Polityczne Narodu Pol- 
skiego Przez X. Wincentego Skrze- 
tuskiego S. P. Necessarium imprimis 
est nosse Rempublicam; idque late patet:. 
quid habeat militum ; quid valeat Ae- 
rario; qua quisque sit lege, conditione, 
roedere; tenere consuetudinem decer- 
nendi; nOBse exempla Ml.I:jorum. Oic: 
Lib. 3. de Leg. Tom I. w Warszawie 
w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospo- 
litey 11 XX. Scholarum Piarum. 1782. 
w 8ce, k. 5 nlb., str. 405 i 8 nlb. - 
'Tom II. 1784, k. 2 nlb., str. 432 i k. 
.4 nlb. 
Dedykacja autora Bazylemu 'Valiekiemu, 
wojewodzie rawskiemu; przed dedyk. herb 
Walickich "Łada". - W niej m6wi, że 
dziela Kromera, Chwałkowskiego, Hart- 
!locha (sic), Zalaszowskiego i Lengnicba 
Btały sil} po nastl}pionych odmianach nie- 
dostateczne. Podnosi zasługi Stan. Aug. 
i wojewody Walickiego jako wiernej Rady. 
Tom I dzieli Bie na 19 i tom II na 19 roz- 
dział6w. W t;mie I omawia: Źródła prawa 
(Ita.tuty, konBtyt., umowy _&gr., rezolucje 


Rady Nieust.), prowincje, calowIadnoM (IU- 
werennoll6) narodu, prllwa kardynalne, ma- 
terje status, kr6l i królowa.. senat, dostoj- 
!licy, ministrowie, prerogatywy szlachty, 
urzędy, starostwa, sejmiki i Bejmy, Rada 
Nienstająca, konfed., Bkarb, wojsko. _ 
W tomie II: lian duchowny. róinowiercy, 
miejski i wiejski stan, bandel, r
kodzieła. 
edukacja, ordery, poselBtwa, przymierza, 
o r6żnego rod
aju sl}dach itryhunałach. 
KońcZ}' tom II: O rezolucjaoh Rady Nieusta_ 
jęcej (Itr. 425-432). W tym rozdlliale 
usprawiedliwia Bię, iż obiecal wprawdzie 
dołączyć krótki zbiór rezolucji Rady do 
r. 1782 wydanych a przez sejm nieucby- 
Jonych - jet1nak ponieważ te rezolncje 
odnoszl} się głownie do prawa cywilnego, 
przeto stosowniej jest .wydać je z książkI} 
o prawie cywilnem, kt6rł. przygotownje. 
Spis neczy podany na. początku I tomu r6!ni 
się nieco od rzeczywistego ukladu dziela; 
widocznie był napisany i wydrukowany 
przed ogłoszeniem 11 tomu. 
Na końcu I i II tomu są. Ipisy treści ze 
szczegółowem wyliczeniem materji zawar- 
tych w kaMym rozdziale. 
Dzieło Skrzetuskiego jest w swojej histo- 
rycznej cZi;lIci zależne w wysokim stopniu 
od pracy Lengnicba. Do żródeł Skrzetuski 
bezpośrednio nie sięga. Tald:e i nkład 
dzieła Skrzetuskiego idzie za okładem 
Lengnicha; rozsaerza on tylko trdć kilku 
ma,erjami (np. wywodami o stanie miej- 
skim i wiejskim, o handlu i rękodzielacb, 
o ednkacji, o sądacb, o orderach - a więc 
przedmiotami, które ściBie biorl}c nie na. 
leżą do prawa po lit.). Rozkład treści roz- 
działów idzie nieraz nawet niewolniczo 
za Lengnicbem, cóż dopiero jego infor- 
macje historyczne. Główna r6żnica od 
Lengnicha polega na tern, ie Skrzetuski 
ma na oku cele nie antykwaryczne ale 
praktyczne. Kładzie więc gl6wny nacisk 
na rozwój prawa pub\. Zll. Stan. AngnBła, 
który w Lengnicbu uie mógl jeszcse być 
uwzględnionym. Szczeg6lniej zajmuje go 
Rada Nieustajl!ca i jej działalność (broni 
R. N. przed zarzutami). Reformę sejmo- 
wania doradza, wokazując ua dzieło Ko- 
narskiego (rozdział XV tomn I), ale mówi 
o lej kwestji bardzo oględnie. 
PrzeróbkI} z tego dzieła ogłosił w r. 1802 
J. S. Bandtkie w jęz. niem. (ob. IV. 62). 
Obacz też Bibliothek (Poln.) w tomie XIII. 49 
(recenzja Steinera) i str. 45. 
Bentkow. II 236. - Dębkowski Nauka 
prawa 1915 str. 27 (o używaniu.., szko. 
lach). - Kutrzeba Hist. źródeł I 278. 
Akad. - Branie. - Eog. Barw. - JagieIJ.- 
Ossoł. - WiIeńs. - Zamoj. - Zieliń. 
- Toż:... Tom I... 1787. Edycya 
Druga Poprawna. w 8ce, k. 4 nlb., 


s 
S
		

/Bibliografia_28_215_0001.djvu

			SKRZYDŁOWSKl 


SKRZYŃSKI 


209 


IŚĆ (su- 
le, ma- 
ilostoj- 
lachty, 
, Rada 
!to. - 
lI'iercy, 
dzieła, 
nierza, 
lalach. 
ieusta_ 
tdlliale 
IIwdzie 
Idy do 
encby- 

olncje 
ilnego, 
siątkl} 
owuje. 
l r6!ni 

zieł"a ; 
owany 


str. 446 i k. 4 nlb. - Tom II. k. 3 nlb., 
str. 470 i k. 4 nlb. 
Dedykacji tu niema. - Przea kart:} tyto 
tytuł: Prawo Politycline Narodu Polskiego. 
Akad. - Branic. - Czartor. - Czetwert. - 
Dzików. - JagieU. - Ossol. - Uniw. 
lWOWB. - WileńB. - Zamoj. 
_ Traktaty mi
dzy mocarstwami 
europeyskiemi od r. 1648 zaszłe do r. 
1763 podług lat porządku z przyłllczonll 
potrzebney historyi wiadomości/ł opi- 
sane. Tom III. przez... w druk. Scholar. 
Piar. Warszawa. w 8ce, str. 307. 
Ob. pod: Traktaty. 
T. I i II wydal ł'ulg. Obermajer. Tom IV, 
V, VI Franc. Siarczyński. 
Bentk. II 798. 
- ob. Historya (1772) - Mably 
(Traktat oprawod.) - Massylion (Ka- 
zanie 1782) - Ramsay (podróże Oy. 
rusa). 
Choaynicki III 122. - Posiedzenie nniw. 
warsz. 1827 r. m. Lipiec. - ŁukalZewicz 
Pism. 71. - Wójcicki Cmentarz powązko 
11 189 i 190. - SobieszclI. w Enc. Org. 
XXII[ 660 - Horanyj Scriptore8 Piarum 
II 680-82. - Bentk. Hist. lit. I 661, 
H 794 ora
 w Progr. Uniw. 1818-19. - 
Encykl. kOBo. xxv 510-3. - lIiel6ki Vita 
1812. - Grabski Zsrys idei I (1905). - 
Karbowiak O ksiażkach elem. 1893. - 
Korbut II 189. - :Estreicher Bihl. IV 272. 
Skrzydłowski Adam stud. eloq. ob. 
Gregerovic Sig. (1621). 
SKRZYNECKI Rafał, S. Jesu (1714 
t 1788). De sex diebuB quibus mundu8 
conditus est a Deo ad Genes. Oap. I. 
Dissertatio habita in Collegio Posna- 
niensi PP. Soc. Jesn Anno 1762 mens 
Junio die 19. Posnaniae 1762 eX Ty- 
pogrRphia Collegii SOC. Jesu. Superio- 
rum facultate. w 4ce, k. 8. OBsol. 
_ Dissertatio tbeologica dt: libris 
canonicis. Posnaniae 1763. 
_ Kazanie przy obłóczynach Za- 
konnic Wizytek w Lublinie dnia 17 
marca 1754 roku. 
_ Spiknienie Burgofontskie samym 
swoim wykonaniem jawnie dowiedzione 
czyli prawdziwe ułoionie Jansenizmu... 
w Kaliszu (1783) (2 tomy)... obacz: 
Spiknienie. 
Jest to praca .snonimowego autora francu- 
skiego, tłumaczoDl' przez Skrzyneckiego 
i dedyk. przezeń P. Radolińskiemu. 


IŚci ze 

awar- 


histo- 
topniu 
;etuski 
układ 
ładem 
,kilku 
miej- 
ielacb, 
a więc 
ie na. 
ci rOIl- 
,lniczo 
infor- 
ca od 
,etuski 
le ale 
nacisk 
Ignsta, 
le być 
lje go 
(broni 
lej mo- 
:0 Ko- 
mówi 


,1802 
r. 62). 
Ul. 49 auka 
szko. 

78. 
eIl.- 
,liń. 
ycya 
nlb., 


_ Wykład Wiary Katolickiey 
W tych cz
ściac.h, w ktorych wszcz
te 
B" spory po wydaniu swoim przed stem 
lat na roine i
zyki przełożony a teraz 
z łacińskiego na polski i
zy k przetłu- 
maczony przez X. Rafała Skrzyneckiego. 
Ohacz pod Bossuet (Bibljogr. T. XIII B. 290), 
gdzie podano edYl'ją 1781. - Jocher 
B013a ma z datą 1778 ale tylko wedIng 
katalogu księgars. Zapewne wi
c jest to 
data błędna? 
_ Zywot WieIbnego (tak) Xiędza 
W oyciecha Męcinskiego Societatis Jesu 
Męczennika Japońskiego. z Roznych 
Pisarzow przez Xiędza Rafała Skrzy- 
neckiego Zebrany Roku 1781. W Ka- 
liszu w Drukarni J. K. Mci i Rzeczy- 
pIty (tak). w 8ce, k. 2 nlb., str. 139. 
W przedmowie pisze, że żywot MęcińBkiego 
Dpisali Fil. Alegambe, Mac. Tauner. Jan 
Bie!anowski i Kasper Dru!bicki. To życie 
wyszlo po Zacinie bezimiennie 1661 a po- 
tem 1672 po polskn. Z tych autorów czerpa1'. 
W tekicie przytacza listy Męcińskiego. 
Opisuje jego misje do Indji i Japonji. 
Jocher 8683. - Bandt. H. dr. I 128. 
Akad.(?) - Czartor. - Jagiell. - OI5B01.- 
Zamoj. 
_ ob. Bossuet X. Jak. Benig. (Wy- 
kład wiary 1781) - Franciszek Xa- 
wery (Listy) - Wincenty Francuz Li- 
ryneńBki (O dawnoaci wiary 1780). 
Jego 
k. ..Prov. Polonae Soc. JeBu ortu." 
jeBt W Bibl. Ossol. 
Baczyński Wspom. W. Polski I str. XXX.- 
J!obieszcz. wEncykl. Org. XXIII 562. - 
Brown BibI. pisarzy S. J. S82. - Wiszn. 
Hist. lit. VIII 244. - Zaleski Jezuiei 
I-III. - Encykl. kOBc. XXV 513. 
Skrzyński Gregorius ob. Drużbicz 
Jan (1645) - Puzyna Stef. (Analem- 
mata 1647). 
SKRZYŃSKI Ignacy, pleban Ziele- 
nicki. Ad Ecclesiam Rutbenam Parae- 
nesia autore Ignatio Skrzyński Polono 
Artium et Philosophiae Magistro 1616. 
w 8ce. 
Żył około 1620 r. na Ukrainie i nawracat 
dyznnitpw. 
"\Vątpliwe, czy wyazlo drukiem? 
Jocber 5527. - Siarczy6. Obra
. II 193. - 
Wiazn. H. lit. VIII 4U4. - Swiecki Hist. 
pam. II 99. - Enc. Org. XXIIl 565. - 
EDc. kośe. XXV !J13. 
Skrzyóski Teodor ob. Wodziński 
(Przed u('.zynieniem ślubów 1782). 
Skrzyński Sobor ob. Sobor. 
27
		

/Bibliografia_28_216_0001.djvu

			10 


SKRZYPKI 


SKUPIEŃSKI 


Skrzypki ob. Bartochowicz (O bie- 
siadzie 1619). 
Skrzyszowski Aleksander ob. Nie- 
radzki Joseph. (1646). 
Skrzyszowski Jan Bernard oh. Nie- 
wolski Cantius Vedastus (Cursus philo- 
sophicus 1770). 
Skrzyszowski Stan. oh. Herhurt Jan 
(1597). 
SKRlYWKOWSKI Jan. Mowa Imci 
Pana Jana Skrzywkowskiego na' d. 15 
Marca 1792 r. do trybunału głównego 
\V. X. L. i powszechności przed przy- 
sięgą na obronę Konstytucyi 3 Maja 
wykonaną, w Wilnie miana. w 8ce, 
:kart 12. KraaińB. 
Skubovius Jan oh. Scuhovius. 
SKUBOVIUS Krzysztof Zacharjasz 
Habdank. Disputatio thool. de virtute 
verbi. 1753. 
O eaycji tej dowiadujemy si
 z JlaBt
pUj
. 
cego przedrnku: 
- Dispvtatio Theologica De Virtute 
Verbi Divini Physica An Morali Qvam 
Praeside Viro Svmme Venerabili lo. 
Ernesto Schvberto Sanctae Theologiae 
Doctore Abbate Conventvs Ad Lapidem 
St. Michaelis Theologiae Professore Pv- 
blico Ordinario Et Scminarii Theologici 
Directore In Academia Ivlia Oarolina 
In Ivleo Maiori Academiae Ivliae Ca- 
rolinae D. IX. Apr. cI
IQOCLIII (1753). 
Pvblice Defendet Avctor Responsvrvs 
Christophorvs Zacharias Habdanck Skv. 
bowivs Elbinga-Borv8Bvs. S. Tb. O. Et 
Seminarii Theologici Memhrvm. Recvsa 
A. l. S. cIQI
OCJ.JIX (1759). Helm- 
.stadii Excvdehat Vid. P. D. Schnorii. 
Acad. Typogr. w 4ce, k. tyt., str. 42 
i kart 2 nlb. 
Na str. 1 winieta i tytuł: DiBsertatin Theo_ 
logica de Virtute Verbi Divini; na całość 
sklada się XXXII. paragrafów. 
Na 3ch stronach dwuch ostatnich :kart:... 
S. Theologiall Candiaato Christ. Zachariae 
Habdanck Skvbowio disputationis huius 
auctori et respondenti aoctissimo S. P. D. 
Praeses. Na ostatniej stronie )i8t Jana 
Wojciecha StoJJberga do autora i cztero- 
wiersz z poapi8l1m: Aug. Fria. NoIte Bem. 
Theo). Membr. Oppon. 
J'ocł!er 2241. 08sol. 
- Dissertatio philosophica inaugu. 
ra1ia De pugna analogorum modorum 


cum unicitate determinabilitatis in Deo 
Quam... pro gradu doctoris D. III. Maji 
MDCCLIill. tuebitur auctor Christoph. 
Zach. Habdanck Skubovius Elbinga Bo- 
rtJssus... Helmstadii Litteris Paul Dieter 
Schnorr, Acad. Typogr. (17M). w 4ce, 
sygn. E. Wrocla.wl;. 
SKUBOVIUS Paweł, Sensburga-Bo. 
russus i MENNICHEN Jan. Bey der 
erfreulichen Hochzeit Des Ehrengeach- 
teteD Bn. Joh. Ernst Vasoldłs, BUrgers, 
Kauff- und Handelsmannes alIbier, Mit 
der Viel- Ehr- und Tugend- begabten 
Jungfrauen Benigna, Des Wohl- Ehren- 
vesten, Nahmhafften und. Wohlweisen 
Bn. Johann Hemelings, W ohlverdienten 
Schoppenmeisters E. E. AltsUtdt. Ge- 
richts, hertzlich geliebtesten Jungfrauen 
Tochter, Setzten Anno 1706. den 27. 
April. gliickwiinschend ihre Schuldigkeit 
ab Innenbenandte. Thorn, drockts Job. 
Conrad RUger E. E. E. Raths und des 
Gymnasii Buchdr. w 4ce, kart 2. 
Tor. Kop. 
Skulmowski Walerjan oh. Certamen 
Pnltoviae (1616). 
Skultetus Abraham, Aleksander, 
Fryderyk, Jan, Tobjasz itp. ob. Seul- 
tetus. 
Skumin Aleksander oh. Tyszkiewicz. 
Skuminowa Barbara ob. Dubowicz 
Jan (1627). 
Skumin (Skuminowicz) Jan ob. Tysz. 
kiewicz Jan (Disputatio 1592). 
Skuminowicz Teodor ob. Tyszkie. 
wicz Teod. (De jure personarum 1663, 
Przyczyny disuDiey 1643, Epistola 
paschalis 1659). 
SKUPIEŃSI	
			

/Bibliografia_28_217_0001.djvu

			Deo 
Maji 

oph. 
L Bo- 
ieter 
4ce, 
WG. 
l-B 0- 
der 

ach- 
'gers, 
, Mit 
Lbtell 

ren- 
eisen 
mten 
Ge- 
'auen 
11 27. 
gkeit 
: Job. 
l des 


(op. 
!UDen 


nder, 
Seul- 


lwi cz. 
)wicz 


rysz- 


Izkie. 
1663, 
,istola 


Imasz 
War- 
y ge- 
przez 
tiego) 
1V.(ar- 
etka). 
Ros- 
'l4ce" 


I. (?). 
wota 
Inych 


SKUPIEŃSKI 


- 


SKUPIEŃSKI 


211 


ziemie 1YIoskiewskiey, w mleSCJe sto- 
łecznym, które wota per discursum 
Ozarowi swemu (radząc mu do pokoi u 
z Kr6lem JMPanem naszym miło
ci- 
wy m, będąc bardzo strachem przera. 
żeni) podawali; a to pod ten czas stra- 
szny y strwożony, gdy się Seyn het- 
man ich generalny ze wszystkim obo. 
zem swoim, ostrożkami y woyskiem, 
bardzo głodem, mrozem, chorobami, 
niewczasem strapiony, Królowi JM. rad 
nie rad poddać się musiał die 1 Martii 
A. D: 1634. Warszawa, 1634. w 4ce, 
ark. 4. 
Druk u wdowy Rossowskiego. Drnkarnia 
Rossowskiego wydała około r. 1634 i inne 
takie ..nowiny" to jest gazetki. (Obacz 
pod: Wiadomość 163ł-; Nowina; Relatia 
o W..łłenst. 163i-). Byćby moglo, te i te 
aą układ n czy przekładu SkupieJS.skiego? 
L6lewał Bib\. ks. I 203. - Wiszn. VIII 
bł. - Maciej. III lł2. 
Dzik6w - OBsoł. - Petersb. publ. 
- (Z Moskwy) iako woysko wszy t- 
ko :Moskiewskie wedle tractatow i con- 
dytiy... wypusczone wyszło (1634). 
w 4ce, kart 3. 
Ob. tom XXII Btr. 693 i tom :xxln str. 196. 
Zapewne wBzystkie trzy "nowiny" s
jego 
pi6ra, aczkolwiek tylko na pierwozych 
zamieBcił Bwoje litery (ob. wyżej). 
Maciej. HI lł3. Cza.rtor. 
- Rvśin albo Rellatia Rozmowy 
Dwoch Rvsinow Schismatyka z Vni- 
tem. O rozmnoźęniu Wiary Katolickiey: 
O Patryarchaćie Carogrodzkim: O Sahis- 
matach: O Soborach: O Vniey, y Ohrzćie 
Ruśi: O W olnośćiś.ch Duchowieństwa 
Ruskiego, y insze Miscellanea. Przez 
Kaspra Thom: Skvpienskiego, Pisarza 
Lawniczego, Stare y Warszawy, z pisana 
y wydana. W Warszawie, V Wdowy 
Jana Rossowskiego, Krola J. M. Typo- 
grapha. Roku Pś.nskiego, 1634. w 4ce, 
k. tyt., k. 1 nlb. i k. 38 (sygn. A-Ki)' 
Na odwrocie "Do Czytelnika..., gdzie wska- 
suje na. "Synopsis Rusi szyzmatyckiej" 
II r. 1632 (obacz pod Synopsis) jako na. 
powód wydania swej pracy: Ta Synopsis 
1Il0głaby nieświadomych obała.mucić! On 
relacjonujA tylko, co dwaj Rusini na ten 
temat mówili. On Bam jest bowiem in- 
nej professiey, któremuby raczej w Zwier- 
e:adle saskiem albo chelmińskiem należa10 
sil,! prsegll}dać niż w Ruskie mowy wgll}- 
daó. Dawniej ta rozmowa do druku przyjść 


nie mogla dla przeszkody śmierci dru- 
karl!:a (był nim Jan Rossowski). Dan 
w Warszawie II mieszkania mojego 8 Aug. 
1634. - Poczem na insigne miasta Lwowa 
Lwa (cliterowiersz polski). 
Ded. Burmistrzowi i rajcom miasta Lwowa 
jako tym, którzy cerkwie obojga narodów 
w mieście swelll. maj,!, a. do rozmaitych 
różnic rozjemcami bywają. - Na jej od- 
wrocie cenzura Fab. Birkowskiego i J. 
Zmijewskiego (tu autor nazwany Sknpiński 
notarjusz star. m. Warszawy). Datow. 
4 maja 1633. 
Rozmowl,! toczy Schizmatyk z Unitem na. 
temat tego, co sil} działo blisko przeszłych 
czas6w na zjazdach Stan6w Kor. i W. 
X. L. w dyfferencjacb między Rusil} Schiz- 
matyckI!: a UnickI!' Scbizmatyk wskazuję 
na Synopsis wydaną podczas konwokacji 
11)32. Unita zbija jej twierdzenia.: 1) O roz- 
mnożeniu cerkwie Chrystusowej i o prliod- 
kowaniu św. Piotra (k. A 2 ). - 2) O pa- 
tryarchacie konstantynopol. - 3) O Schis- 
matach, ich początku i rozmnożeniu. - 
4). Jeśli papież kt6ry heretykiem był? 
(k. C). - 5) O punktach schiBmatu wscbod- 
niey cerkwie (k. C.) jako to przodkowanie 
św. Piotra, pochodzenie Ducba św., czy'- 
ciec i s,!d pojedynkowy, dURze złe idą 
do piekła, o eucbarystiej w kwaszonym 
i puasnym cblebie, o kalendarzu. - 
6) O soborach. - 7) O uniej i chncie 
Rusi (k. F 3 ). - 8) O wolnościach ducho- 
wieństwa ruskiego (k. G 3 ). - 9) O przy- 
wilejach nawalności (Bic) RUIkim Duchow- 
nym (tu przedruk przyw. WIad. 'Varn. 
s r. 144:3). - 10) O confirmatiach praw 
i wolności. -11) Miscellanea (k. I) W tym 
ostatnim rozdziale unita wykazuje, że z Ko- 
zaków nie obrona ale ciemięga; m6wi 
o wojnie tureckiej, o bliskości szyzmat. 
i katolik6w, o poselstwach heretyk6w 
augsb. wyznania do patr. carogr. (tu si
 
powołuje na Sokołowskiego Censura), 
o stos. szyzmatyk6w z Gustawem, o Je- 
suitach, o popach żonatych i ich rozpuście. 
jako ma być zgoda. - Na ostatniej karcie 
kończy sil,! rzecs wierszykiem "Do Zoila", 
w kt6rym Zoil tlumaczy swą krytykł2 tem. 
ze sam jest życia przygannego. 
Rzecz napisana z okazji "SynopHis" i z racji 
nadziei, jakie prawosławni z 'VIaiI. IV 
wiązali. Wspomina też dziełko Kleryka 
Ostrogskiego za prawosławiem. Odpowiada 
im, jak sam powiada na początku, "nie 
po teologicku ale barziej po historycku" - 
istotnie historja u niego przewda. Z hi:' 
storyków opiera się na dziełach Kromera, 
Gwagnina i Herburta, z obcych cytuje 
Cicatellego (Vitae pontificum) a najwięcej 
czerpie z Baronjusza. Zapatrywaniami 
8wemi jest najbliższy Smotryckiego (Pa- 
raenesis 16281 i Rutskiego : "Ludsie to 
byli duchowni, tywota pobożnego, a wi-
		

/Bibliografia_28_218_0001.djvu

			212 


SKUPOLI 


SKW ARSltI 


dZl}c tlxorbitancye swojej braciej z praw- 
dziwej nauki pisma wydawali". Na Smo- 
tryc.kiego (z ostatniej jego epoki I) nie- 
ustannie sil! powołuje. 
Na końcu wzywa WIad. IV, aby panował 
"na pomnożenie chwały bożej, na zuie- 
sienie kacerstw, na :rjednoczenie a poki- 
nienie 8chiRmat, Da obwarowanie granic 
koronnych, na oparcie sil! nieprzyjaciołom 
koronnym, na obronę poddanych i sierot, 
na opatrzenie żołnierskich ludzi, na obronę 
miast, na sprawiedliwości czynienie". 
Wbrew temu, co pisze Wiszn. VIII 35ó, że 
"książka pisana pne2ó księdza ruskiego", 
nie sądz!], aby ksiljżka ta wyszła z kól 
ruskich. Rusinizmów mało, a tam gdzie 
Bą, sI} umylIlnie wprowadzone dla nadania 
rozmowie kolorytu autentycznego. Zwraca 
uwag!], że użytego przez autora wyrazu 
o "exorbitancjach" ruskich, uż;;l także 
Birkowski w tytule swych kazań prze
 
ciwko odszczepieńcom prawosławnym (
Ex- 
orbitancje ruskie, przy tern nagrobek Gu- 
stawa Adolfa"). Mit;dzy Birkowskim a Sko- 
pieńskim sił i inne I,odobieństwa w trelIci, 
wymagające zbadania_ Rodzaj wykształ- 
cenia autora odpowiada też rac:l:ej Jezuicie, 
jak kdięd..u ruskiemu. !\Iog!i się więc Je- 
znici posłużyć nazwiskiem pisarza St. 
Warsll. i wydawcy galletek. 
Lelewel Bib\. ksiąg I 303. - Maciej. III 
769-770. - Jocher 9492. - Wiszn. VIII 
354-360 (podaje wyjątki,. - Briickner 
Spory w Kwart. hist. 1896 str. 628. - 
Jabłooowski Akad. kij. moh. Btr. 108. - 
Grabowski w Pracach Kom. fil. po..n. T. 
P. N. 1922 (Z dziej6w lit. unicko praw.). 
Czador. - Jagiell. - Gdańska miejska- 
Ossol. 
Skupoli ob. Scupoli. 
Skurewiczowie ob. Puciłowski B. 
(1797 -9). 
Skutkach (O) z poniżenia stanu 
szlacheckiego. B. 'w. m. dr. i r. (c. 1790). 
w 8ce, kart 7 nlb. i 1 czysta. 
Materja wyjęta :t pism perjod. hamburskich 
Grudzień 1789. Autor dowodzi, że ucisk 
szlachty jest drogI} dla d8Bpotyzmu panu- 
jl}cych. Jagiell. 
Skutki Nowey Filozofii Spokoyności 
Kraiowey groż'lce, mogl\ się zmniey- 
szyć po wielkiey Czt;ści przy Urządze- 
niu dobrym w Ducbowieństwie. 1793. 
(8. m. dr.). w 8ce, str. 29. 
Na odwr. cytat z Lip.(aiusa). Zaczyna od 
rewolucji franc., kt6rą przypisoje nowej 
filozofji. Przechodsi do ubóstwa duchow- 
nycb w Polsce i ich dochod6w z akcy- 
dens6w (chr..tów, pogrzeb6w, iilubów). 
Omawia walkę o uposażenie duchownych 
na I!ejmie 41etnim (na str. 22 oSiewierzu). 


Podaje projekt, aby w kaMej diecezji 
biskup II 2 plebanami i 2 delegatami 
świeckimi sejmiku ułożył' potrzebne co 
do uposażenia duchowieństwa odmiany 
jako podstawę do projektu na sejm. 
Na końcu przypisy. Na str. 28 zwalcza hasło 
"wolnollć" i "r6wność" dla wszystkich. 
To być nie może w okręgu tego świata. 
Autora upatruję w bisk. W ojciecbu Skar- 
saewskim, gdyż broszura powtarza do- 
kładnie poglądy rozwijane w jego pislDuch 
(ob. wyżej str. 172). 
Straszewski Dzieje myśli I 222. 
Akad. - Branic. - Czartor. - Jagiel\. - 
Krasińs. - Zamoj. - Zieliń. 
Skutki dzieł Woltera... ob. Galicjanin. 
Jest egz. w Bibl. Akad. 
SKUTOWICZ Dominik. Quaestio Tbeo. 
logica. De praedestinatione. Ex Primi 
Sententiarum Libri, Distinctione XLI. 
A. R. Patris Ioannis Dvnsii Scoti, Doc- 
toris Subtilissimi desumpta. In Almo 
Oracouiensi ad S. Bernardinum Oapi- 
tulo, publicae Disputationi Proposita. 
A P. F. Dominico Skvtowicz Vilnense, 
In Stradomiensi Conuentu S. Th. Au- 
ditore Svb P. F. Benigno Lasocki Eius- 
dem S. Tb. Actuali Professore. Anno 
Domini 1650. Mense Iunio, Die... Ora- 
coviae. In Of6cina Francisci Caesarijł 
S, R. M. TypIIgraphi. Vl 4ce, k. 8 nlb. 
Tytuł i tekBt w ozdobnych ramkacb. Na 
edwr. k. tyt.: Svb felicibUII auspiciis... 
Patri8 Ludovici Zbl!szynii, a Reverendia- 
simo Patre Daniele a Dongo, totius Or- 
dinis S. P. N. ""ranciuci Vicario Generali. 
ad Provinciam Poloniae Commi.sarii, et 
ViBitatoris Generalia, delegati Maioris Po- 
loniae Provineialis ministri actualia, nec 
non Praedicatoris generalis... Na dwóeh 
oatatnicb kartach: Ad lecsorem. 
Jocher 3824 mylnie go pisze .Benignus. 
OS801. 
Skwarcialupi ob. Squarcialupi. 
Skwarczswski ob. Specimen. 
Skwarczyńska Konstancya ob. Splen- 
dor z ciemnej niegdyś pustyni (1138). 
SKWAR SKI Wojciech Jacek. Tba- 
lassio Nvptialis, In Divite Hvngariae 
Ooelo, Cym Festivo Spectatissimi Oon- 
ivgii apparatu plaudens. Dum Illuetris- 
simus & Magnificus DIius, D. Vladi- 
slavs Ignativs Roxicki, Cvbicvlariv6 
S. R. M. Illustrissimi & Oenerosi Doił 
D. Martini, Com iti s A Koniecpole, Ro- 
xicki, Oastellaui Polanecen: Regni Po- 
loniae Amplissimi Senatoris Flivs: Et
		

/Bibliografia_28_219_0001.djvu

			SX.WARSKI 


SKYTTE 


213 


IlIji 
lilii 
co 
ID1 


Illustrissima atqa pudicissima Dna, D. 
Caecilia Francisca Bannnia, III u stri s- 
simi & Generosi Dni, D. Christophori 
Bannffy. Oomitis perpetui de Also & 
Lindua, Tauernicorum Regaliu. per Hun. 
gariam Magistri, Equit: Aurati, S. C. 
Rq; M. Consil: & Oubicul: Oomitat: 
Saladien: & Simogien: Supr: Oomit. 
necnon praesidiorum dicti Also & Lin- 
duae, & Nepbti, Sup: Capit: Dilectis- 
sima Filia, Taedas Oonivgales Inirent. 
Quas Albertus Biacynthus Skvvarski, 
Pbilos: Doctor, & Artium Ma
ister, Sac: 
Author: Apostolica Not: Pub!. Festiui 
ominis, & ohseruantiae ergo, Publico 
scripto consignauit. (B. m. dr. i r. około 
r. 1642). w 4ce, k. 12 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Rokszyckich MPobóg" 
i o'miowiers
; na nast"pnych 
ch Btro- 
nach dedykacja autora Władyelawowi 
Ignacemu Rokszyckiemu. Na k. 3 v. herb 
Bannffych i oBmiowiersz, na 4ej k. dedy- 
dykacja autora Cecylji ł'ranciszce BaDDffy. 
Od k. 6 £aczyna si,,: Thalassio tripudanB 
exultat (wierszem). W wiorszu tym wspom- 
niani Łubieńsc3', Szyszkowscy, Koniec- 
polscy, Lubomirscy - jako bliscy Roxic- 
kiemu. - Kończ!} epigramaty: In divite 
Hnngariae caelo Bellaria hospitibuę (gdzie 
opiewa owoce, cukier, ser, wino w"g.) oraz 
siedem MEmblems.tów". Ossol. 
Skwarski August ob. Stanisław Aug. 
(Rezolucya 1786). 
SKWARSKI Jakób (t 1 lut. 1662). 
Panegyricvs, Ad Illvstrissimvm, Et Re- 
verendissimvm Dominvm, D. Matthiam 
Łvbienl!ki Episcopum Chełmensem. &c. 
&c. In primo sui Episcopatus ingreBsu: 
M. Jacobi Skwarski Płocensis, Philo- 
sophiae Doctoris, ejusdemq; in Aca- 
demia Zamoscel'i Professoris. Zamosci, 
In TypographiA. Academiae, Anno Do- 
mini 1621. w 4ce, k. 16 nlb. (sygn. D£). 
Na odwr. str. tyto herb Łubieńskich, pod 
nim heksastycb. 
Uniw. lwow. - Zamoj. 
_ Synopsis totius metaphysicae 
centum thesibus distincta et in Aca- 
demia Zamoscensi pro renovatione stu- 
diorum an. 1620 ad disputandum pro- 
posita ab Andrea Kłopocki. Praeside 
Jacobo Skwarski Plocensi, Philosophiae 
Doctore ac Professore Ordinario. Za- 
mosci in typographia acad. A. D. 1620. 
w 4ce, k. .nlb. 28 (ark. Gl)' 


.slo 
ch. 
tta. 
:ar- 
do- 
"ch 


'. 
IID. 


eo. 
Iml 
LI. 
oc- 
mo 
Ipl- 
ita. 
Ise, 

u- 
us- 
lDO 
Ira- 
Irijł 
1lb. 
Na 
iis... 
Idis- 
Or- 
rali. 
, et 
Po- 
nec 
vóch 


,I. 


len. 
38). 
'ha- 
rJae 
Jon- 
tris- 
adi. 
rJVS 
Doił 
Ro- 
Po- 
Et 


Na odwr. Btr. tytułu herb Prochnickicb, pod 
nim hekeastycb podpisał Adam Czerny 
St. Ak. Zam. - Przyp. Janowi Jędrzej. 
Prochnickiewn Arcyb. lwowski. - Na 
końcu rycina pegasll. lO rycerzem. 
Zamoj. 
- ob Acroama Musarum (1623) - 
Appel Franc. (Prim ula 1648) - Fato- 
wicz Nico1. Ign. (1639) - Gł
bocki 
Nic. (Apollo 1620) - Kuczewski Jan 
Aleksander (Ramus olivae) - Łubieński 
Maciej (1624) - Philipides (1636) - 
Rodyszewski Stan. (1620) - Rudomicz 
Kaz. (Memoria 1663) - Skorulski R. 
(1622) - Wiesiołowski T. (1628). 
Kochanowski Dzieje Akad. Zam. 1900. - 
Wadowski WiadomoBć o profes. S. 319.- 
Chł"ęd. Spis 78. - Siarcz. Obraz panow. 
Zygm. 111 T. II 187 (zwie go Jerzy). 
Skwierniewski Mikołaj ob. Fox Jan. 
Skydzieński Petrus ob. Applausus 
(1697). 
Por6wnaj pod Skidzieński Piotr (1600). Za- 
pewne ta sama rodzinn. 
SKYTTE Jan, Baron aufDederhoff 
(1ó77 t 15 marca 1645). Oratio Da- 
rinnen aussfiihrlich erkleret vnd dar- 
gethan w'ird, Wer 8nfenglich vrsach 
geben zu dem Tumult, Zwyspalt vnd 
V neinigkeit, 50 nun eine geraume zeit 
hero in dem vhralten vnd hochlllbli- 
chen K&nigreich der Schweden vnd 
Gothen geschwebt, dessgleichen auch 
zu dem bluldńrstigen Kriege, der noch 
heutiges tages zwischen den Schweden 
vnd Polen vnentscheiden stehet. Item: 
Darinnen auch etwas gehandelt wird 
von der alten Schwedtln vnd Goiben 
Tapfferkeii;, vnd Mannlicben Thaten in 
Kriegssachen. Gebalten den 22. Augusti 
An. 1603. auff der Klmiglichen Vestung 
Oalmar, in gegenwart des DlIrchleuch- 
tigsten. Grossmecbtigen Hochgebornen 
Fńrsten vnd Herrn, Herrn CARLN, do- 
mabIB der Schweden, Gothen vnd Wen- 
den erkohrnen K&nigs, etc. Jetzt aber 
CARO LI des Neunden, der Schweden, 
Gotbeo, Wenden, Finnen, Oarelen, Lap- 
pen in Norlanden, Oajaner vnd Ebsten 
in Lieffland gekronten vlld regierenden 
Konigs: Ibrer K. M. Gemahiin, so wol 
auch der jungen Herrschafft vnd Frew- 
lein: Imgleichen des Durchleuchtigen 
Hochgebornen Fdrsten vnd Herrn, Herrn
		

/Bibliografia_28_220_0001.djvu

			214 


SKYTTE 


SKYTTE 


Friederichen Hertzogen zu Braun- 
schweig vnd Lńneburg: Wie auch des 
Schwedenreichs R!ithen, Ritterachafft, 
Praelaten vnd Gemeinden. Durch Jo- 
hannem Skytte zu Elffwesill Svecum. 
AUB dem Schwedischen Exemplar in 
Deudscbe sprach versetzt. Gedruckt zu 
Stockholm, Anno Ohristi 1608. [Na 
końcu:] In der Koniglichen Hauptstadt 
Stockholm, durcb Andream Gutterwitz 
gedruckt. Anno M.DO.VIII. w 4ce, k. 
24 nlb. (sygn. A-F,). 
SI! egzemplarze. w których zarówno na 
karcie tytułowej jak i na końcu podany 
jest rok 1609 (.M.DC.IX). Innych różnic 
mil}dzy niemi niema. 'Vidocznie cz
'ć 
egzemplarzy odbito przed N. R 1609 - 
i te majl} dat
 1608. 
Na odwrocie tytulu dedyk. Augusto Pfalz- 
graft"en bey Uhein zu... wiinschung newen 
J ahrs. 
Zaczyna opowiadanie od roku 1582 (wybór 
Zygm. III na króla przez stany za życia 
Jana). Omawia wypadki z r. 1595, polsko 
litewskie poselstwo, rok 1600; wychwala 
Ilotl} sllwedzkl!, bogactwa Szwecji, męstwo 
Szwedów. Zarzuca Polakom, że się łlłczą 
z Turkami. ie są wiarołomni (pod Kochen- 
hausen) oraz, iż "wegen ihrer stinckenden 
Hoffart von der gantzen Welt verachtet 
und gehasset seindt". Na końcu wywoazi 
Szwedów od Btarożytno'ci i entuzjastycz- 
nie omawia icb prawa do Skandynawji. 
Ooci sI! największym ludem świata. Mowa 
ma widoczny charakter propagandy wo- 
jennej. 'l'ytuła tekstu wydanego w j
z1ku 
szwedzkim w r. 1603 nie znam. 
Akaa. - Czador. - Jagiell. 
- Illvstriss. Viri Johannis Skytte, 
'Serenissimi Gvstavi II. Svecorvm, Go- 
thorvm. Wandalorvm, &c. Regis, Legati. 
Orationes Tres, habita"e ad Sereniss. 
Magnae Britanniae Regem. In quorum 
prima caussae ob quas Sigismvndvs 
.ejus nominis III. ab Ordinibus Sueciae 
-ejectus, in ejusqa locum Sereniss. Oa- 
rolvs, ejus nominis IX. substitutus est, 
redduntur: In altera, gratiae pro com- 
posito Sueco-Danico & Sueco Moscovi- 
tico belIo aguntur, & eorum caussae 
,exponuntur: In tertia, Sueco-Polonici 
belIi caussae recensentur; tum quant- 
()pere intersit omnium Reformatorum 
Principum, Polonum A Suecorum Regno 
al'ceri, ostenditur; & ad id Sereniss. 
Rex invitatur. Anno chI
O.XIX (1619). 


(B. m.). w Bce t str. Ib. 91 i str. 
f> nlb. 
Sił egzemplarze z datą cI:JI:JC.XVIlI (1618). 
Drukowane zdaje sil! w Sztockholmie. 
Być może, ił istnieje edycja w 4cs, litr. 74 - 
gdyż tak znalazłem w jednym z katalo- 
gów księgars. 
Obejmuje trzy mowy: 1) Pierwsza od str. 
3-42, miana była w Londynie 2 lipca 
1610 przed królem Karolem w imieniu 
Stanów szwedzkich. Na str. 12 o testa- 
mencie Gnstawa. Na str. ló o zlym wpły- 
wie Jezuitów na Zygm. (Franc. de Mala 
Spina). Na str. 22 o przenoszeni n spraw 
IISweazkich di) trybunałów polHkich. Na 
str. 24 wypadki z r. 1591>. powoay de- 
tronizacji Zygmunta. Na str. 40 przeciw 
papieżowi. 
2) Od str. 43 droga mowa również przed 
królem ang. miana dnia 10 grudnia 1617 
'po wst,!pieniu na tron Gustawa Adolfa. 
ZaclI:yn8. oa pralJtarych stosunków między 
Angljl! a SzwecjI! (Olans Skotkonung). Na 
str. 48 o wojnie szwedzko-duń.kiej. Na. 
str. 50 o aliansie mosk. szwedzkim, o po- 
koju z Moskwą i niedotrzymaniu waran- 
ków przez Moskwę. 
ił) Od str. 64 trzecia mowa do króla ang. 
bez daty, ale zapewne 1618 Na str. 68 
o wymianie listów z Zygmuntem w roku 
1613-5. Na str. 69 o IiBcie Joh. Car. Kot- 
kowitzii (Choakiewicz), w którym Cbodk. 
ofiarowywał Szwecji rozejm i wspólnI} 
akcję przeciw Moskwie. Na str. 74 sprawy 
Kurlandji (akcja Polski u miast hanzea- 
tyckich). Na str. 84 zwraca się przeciw 
papiezowi i katolicyzmowi (liga katolickIt). 
Wyj dnia przyczyny, dla których wojDa 
polsko sswadzka musiała wybochnl!ć. 
Wzywa Anglję do solidarności ze świa- 
tem protestaockim. 
ol) Ostatnich ó stron nlb. zajmuje Exemplum 
literarum ord. I:;uec. ad Sigism. (Sto ck- 
holmiae III. Julii MDCXCIX). To żlłdają 
Stany. aby przysłał swe
o syna do 
zwecji 
itp. - Oh. Zygmunt III. 
Na mowy SkyUego oapowiadał z polskiej 
strony kanonik krak. Borastus (Discussio 
calumniae 1610, Oratio 1618, Calumniae 
maledicae) o CZem ob. t. XlII str. 266-7. 
POBrednią oopowiedzil} była misja Jerzego 
OSHolińekiego do Londynu z r. 1621 i jego 
mowa do Jakóba l, sławiąca Polskę i bro- 
niąca polskiej polityki, o czero ob. tom 
XXIII str. 480-1. 
Załuski Bib\. hist. str. 40. - Die durch- 
lanchtige Welt str. 87. - Sobieszczański 
wEncykl. Org. XXIII ó7Z. - Hecke 
i Napiers. IV 213-8. - Wiszniew_ Hist. 
lit. IX 384. - Katal. kijow8lri N. 46001 
objaśnia nazwisko Skytte: seu 8chr1!der. 
Aka.a. - Kijow.  
]
		

/Bibliografia_28_221_0001.djvu

			r 


SŁABON 


. 


SLACHETKA 


215 


str. 


SLABON Edmund. Dwoiaki słup 
życia y Bmierci Anny Maryi S. Rzym. 
Rzeszy grafowey Henklowey z Don- 
nersmarku pani na Bytomiu grafowney 
Kolonnowney z Opoki... przy iey po- 
grzebowych exekwiach w Bytomiu 
w KOBciele zakonu braci mnieYBzych 
S. O. F. Konwentuałów d. 8 czerwca 
1773 odprawionych krótką pogrzebową 
mową wystawiony przez X. Edmunda 
Słabonia Zakonu S. OiBtercieńskiego 
w klasztorze jemielnickim profesBa. 
W Wrocławiu drukowan literami Gras- 
sowemi. w 4ce, str. 18. 
Notata Żeg. Paulego. 
SLACHCINIUS (Szlachciński) Marcin. 
In Felicem Oracoviam Ingressvm, Se. 
renissimi Principis Ac Domini, Domini 
Sigismundi eius nominis Tertij, Dei 
gratia electi Poloniae, & Sueciae desi- 
gnati regis, Magni ducis Lithuaniae, 
RUBsiae, PrusBiae, MaBouiae, &c. &c. 
Oarmen gratulatorium, Martini Slach. 
cinii. [Obelisk]. Oracoviae, Typis Laza- 
rianis: Anno Domini, 1587. w 4ce, k. 
16 nlb. (ostatnia strona biała). 
Wierzb. 11 1669. 
Egz. Jag. ma dopisek ręk,!- autora: Clementi 
WieIicio; egz. Ossol.: Martino Kunsel- 
scio (?), phiae doctori. 
Czar tor. - .fagiel\. - Krs8ińs. - Oseol. 
- De Felici Oracoviam Adventv, 
Serenissimi Principis Ac Domini, Do- 
mini Sigismvndi eius Dominis Tertij, 
Dei gratia electi Polonię et Sueciae 
designati regis, Magni ducis Lithuanię, 
Russiae, Prussiae, Masouiae, Liuonię, 
&c. &c. Carmen gratulatorium, Martini 
Slachcinii. [Obelisk]. Oracoviae, Typis 
Lazarianis: Anno D.omini, 1587. w 4ce, 
k. 16 nlb. (ostatnia strona zajęta przez 
dru k). 
Zmiana w tytule sapewne ze względn na 
brak w tytule "Livoniae", o czem sa- 
pomniano w I wydanin. Poza odmiennym 
nieco tytułem 6=} jeszcze następujl}ce ró!- 
nice między jednem a drngiem wydaniem: 
1) W dedykacji Zamojskiemu w I wyd. 
jest: "stndioru fautorem", w 11: "literarum 
literatornmq. fautorem". - 2) Sygnatura 
Aiij w innem miejscu. - 3) Na k. 10 (Cij) 
pod Sigismnndus Augustns ostatni wiersz 
w I wyd. brzmi: "His nt et unus amor, 
mens sit et una. fides" , w II: "Qnorum 
et Linones addidit imperio". - 4) Na 


618). 
e. 
74- 

talo- 


ł str. 
li pca 
,ienin 
testa- 
wply- 
Mała 
'praw 
. Na. 
'I de- 
zeciw 


przed 
1617 
dolfa. 
li
dzy 
:1. Na 
j. Na 
o po- 
arnn- 


. ang. 
tr.68 
rokn 
. Kot- 
:bodk. 
Ip6ln
 

rawy 
mzea- 
'zeciw 
icklt). 
woj na 
:bnl}ć. 
Bwia- 


Dplum 
Stock- 
'lłdaj,!- 

wecji 


Ilskiej 
cussio 
mniae 
;6-7. 


jrzago 
i jego 
i bro- 
I. tom 


łurch- 
.ański 
Recke 
Hi8t. 
46001 
Irllder. 
jow. 


k. tlej s1gn. Ciij winnem mJeJscn. - 
5) Na k. 11 Y. w 2im wierBzn od g6ry 
w I wyd.: Albertn:, w 11: Albertn (bez 
dwukropka). - 6) N ak. 12tej w I wyd. oba 
kustosze "Via"., w II: "Wla"-, jak r6w- 
niej Vladislavs i Władislavs (na k. 12 v. 
i 13 r.). - 7) Od k. 13 v. (D) zasaduicza 
rójnica, o CZeID zob. ni!ej. 
W obu dedykacja. wierszem Janowi Zamoj- 
skiemn, z napisem: Musa Authori8 (na 
k. Aij). - Na k. Aiij: Carmen gratula- 
torium. Tn opisuje pr:l:ybycie Zygmunta 
do Polski i do Krakowa. Między innemi 
opis Zamkn na Wawelu i ciekawy uet
p 
o Gdańskn. - Na k. B ł : Aliud carmine 
elegiaco. Od k. C verso poezje: Steph. 
Bathorena, Sigis. Augustus, Sigismundus I, 
Alexander, Joannes Albertue, Ca8imiru81111, 
Vlad. Varnensis, Vlad. Jagello. 
Wtem miej8cn jest między obn wydaniami 
róinica, gdyż w wyd. II dodAno na od- 
wrocie karty D. dwa wierszyki: In ViBtu- 
lam... ora. Rudaviae planctus. 
Kończy w obu wydaniacb ten sam wiersz: 
In celeberrimam coronationem ejnsdem 
Ber. Princ. Sigism. Tertii... Carmen saphi- 
cum. W I wyd. zajmuje on kartę Dij 
recto i dalsze, w II wyd. kKrtł1 Dij verso 
i dalsze. 
Na egz. Akad. ręką autora: Nicolao Dsiek- 
tar8ki, am.ico charis.imo D. D. 
Wierzb. II 1668. - Piekarski Kat. Kórn. 
1929 nr. 1364. Akad. - Kórnik. 
- In Insigne Rev. et Excell. viri 
Domini Thomae Rhacusani epigram- 
mata. Oracoviae, 1586. w 4ce. 
Hhacusanus jest to Natalis Tomasz (obacz). 
Barycz w Silya Rernm 1928 zeszyt 4/5 no- 
tuje egzemplarz z bib\. Aldrovandiego 
(dziś bib\. uniw. w Bolonji). - Cichowski 
Stan. Sokolowski 1929 str. 139. 
_ ob. Sokołowski Stanisław (Epi- 
thalamion 1592) - Zygmunt III (Epi- 
talamium 1592). 
JUBzyń. II 188. - Wiszniew. VI 321. - 
Siarczyński Obr. II 193. - Łempicki 
w Pam. liter. 1925/6 str. 178. - Katalog 
rękop. bibl. Jag. nr. 3263. - W rllk. 
Akad. Um. nr. 1476 S,!- jego "Obserya- 
tione8 decani". 


SLACHETKA Ignacy Stanisław. An- 
cylia Palladis Academicae V. V. D. D. 
primam in Artibus, & Philosophia lau- 
ream prensantibus. In Peravgvsta Divi 
IagelloniB AvIa. Promouente Excellent. 
ac Doct: Domino, D. Ioanne Oynerski 
Rachtamouio, OoIlega Maiore, Eloquent: 
Profess: Tyliciano. Ab Ignatio Stanislao 
Slachetka Leopolien: Eiusdem Primae 
Laureae Oandidato, Amoris ergo Dedi-
		

/Bibliografia_28_222_0001.djvu

			216 


SLACHETKA 


SLACHETKA 


cata. Anno Domini 1641. Mense Octob: 
Hora 15. Cracoviae, Typis Francisci 
Caesarij. w 4ce, k. 8 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Tarłów . Topór" i ośmio- 
wiersl!\. Dedykacja aotora: Andreae de 
Szczekarzewice Tarło ecclesiae cathedralis 
Crac. canonico, praepoaito Tarnouiensi, 
Decano Op
t.ooiene.i &c. zajmoje jedną 
kartę. Na 31eJ k. wiersz poświecony Exa- 
minatoribl1s. Na 4 k.: Ancyle l{omanorl1m 
Tariis colorum adnmbratum pigmentis. 
V. D. Joanni Viucentio :Mnchareki. Na 
4. k. T.: Ancyle Agamemnonis... Aurelio 
Alnpech Leopolien. Nu. k. ó: Ancyle Pal- 
ladia... Joanni Wosczyna. Na k. I) v.: 
Ancyle Aliarci... Joanni Buiakowic. Na 
k. 6: Ancyle Magni Al exandri... Sebas- 
tiano Machowic; następnie Allcyle Troia- 
norum... Stepbsno Szumowi c i Ancyle Ca- 
roli, ducis Clivensis... bcobo Smolinski. 
Na k. 7: Ancyle Castoris et Pollocis... 
Iacobo Medonowic, Ancyle Alcibiadis... 
Ioanni Mucbowiecki Leopol. i Ancyle De- 
mo.thenis... Stanis. Krsczonowski Leopol. 
Na k. 8: Ancyle Lacaenae Matronae... 
Casimiro Turzyk. Na ostatniej stronie herb 
Uniwersytetu krak. i sześciowiersz. Na 
końco: liub felicissimis auspiciis... Iacobi 
Naymanowic... Rectoris... 
Jocber 1393. - Moczk. Statota 312. 
Akad. - Dzików - Jagiell. - Krasińs. - 
Ossol. 
- Applausus Gratulatorius. Quem 
Camoenae, & Oharites Perillustri OJaris- 
simo & Admod: Rńdo Domino Dńo. M. 
Andre
e Kucbarski Sacrae Theologiae 
doctorl & professori, coIlegae maiori 
S. Floriani & ecclesiae cathedralis Ora
 
cou. canonico electo, Oontubernii Hiero- 
solymitani provisori instituerunt. Dum 
s
b. f
licisBimis auspiciis magnifici, cla- 
rlSSlml & excellentissimi Domini Dńi. 
M. I!'r.ancisci Rolinski. Philosophiae, & 
Medlcmae doctoris & professoris con- 
sulis et studii almae Universitatis Ora- 
covi
n
iB. generalis Rectoris long
 vigi- 
lantIsslml. Pro loco inter Sacrae Theo. 
logiae doctores in celeberrima Univer- 
si.tate Crac. obtinendo, quaestione gra- 
vlBsimam & difficillimam de Praedesti- 
natione in theologico Divi Vladislai 
Iage
lonis archilyceo proponeret. A M. 
St
Dlslao Slac
etka Leopolien. Oollega 
MmQre, ac ordmario eloquentiae profes- 
Bore, cuItus debiti & observantiae causa 
Senecianis expressus metris. Anno la- 
bentis a. Ohristo saeculi M.DO.L VIII. 


.... 


Mense Januar. Die 3 Bora 15. Cra- 
coviae, in officina viduae Lucae Kupisz 
S. R. M. typ. (1658). foJ., kart 2. 
Wierszem. Jagiell. 
- Oupressus funebris ad mauso- 
leum illustrissimi et reuerendissimi do- 
min.i, 
. Ja
ob! Zadzik,. episcopi Ora- 
covlensl B, UUClS SeverIae cancellarii 
. ' 
Almae Academlae nostrae dignisaimi, 
et p
troni munificentissimi. Ab Ignatio 
Stamslao S]achetka Leopolień. Adium 
et Pbilosopbiae baccalaureo, posthumae 
memoriae apposita. Oracoviae in offi- 
cina typographica Francisci CaeBarij, 
;anno D. 1642. w 4ce, k. 6 nlb. (ark. B!). 
Na odwr. k. tyto berb .Topór" i sześciowiersz. 
Ded. Alexandro Brzeski J. U. D. arcbid. 
Zawicbost., cnn. Crac., S. R. M. aecret.- 
Rzecz wierszem. 
Czartor.-Jagiell.-OssoI. - Uniw.lwow. 
- Oynthius laurowym wieńcem 
obtoczony... na weselny akt Pawła Brze- 
akiego z Elżbietą Ostrowską (1641)... 
obacz tom XXI. 185. 
Obacz niżej: Phoenix. 08801. 
-=- 
llIKPOTm:U: Gratv]atoria Qvam 
Olansslmo & Adm: Rńdo Domino D. 
Ioanni Cynerski Rachtamovio S. Th. 
Bacca]aureo & Profesaori Ecclesiarum 
OoJlegi
ta
um, Omn: SS. 'Praeposito, & 
S. 
lo
laDl 
eca
o, Oontubernij Staryn- 
g
h
Dl ProU1s.0rI. D,:m In Theologico 
I?1U.ł JagelloDls Arcbl!y.ceo, & Amplis- 
a.ł
l .Se?atus ACa?emlCl praesentia, fe- 

IClsalme explanatlOnem ]ibrorum Petri 
Lombardi Magistri Sententiarum, & 
Theologorum. Scholasticorum aggrede- 
retur. M. Stamslavs Slachetka Leopolien. 
Philosophiae Doctor. & in Alma Aca- 
demia Oracouiensi' Profeasor, Oontu- 
bernij Staryngie]iani protnnc Senior. 

ebi.ti cultus & ob
eruantiae ergo ex- 
hlbmt. Anno labentIs a Ohristo saeculi 
MDOL (1650). Mense Julio, Die 7: 
Hora 13. Oracoviae, Typis Stanislai 
Lenczewski Bertutowic. w 4ce, k. 6 nlb. 
Na od.wr. k. tyto cytat z Cycerona. Dedy- 
kacJa aotora Janowi Cyner
kiemu Racbta- 
mowiosowi obejmuje 2ą kartę. Na 3 k. 
zaczyna sil} Epikrotesis cytatem z Marcina 
Krvmera, potem wiersz. Na ostatniej karcie 
herb Uniwersytetu krakows. i dwuwiersz 
z podpioem: Georgios NewIinski , Stud: 
AlIDaD Acad: Crac. Na ostatniej stronie: 


d: 
Z 
C 


SI 
łi 


c 
'j 
I 
I 
] 
I 
I 
] 
( 
(' 
(' 
:! 

 
}
		

/Bibliografia_28_223_0001.djvu

			SLACHETKA 


SLACHETKA 


217 


)ra- 
pISZ 


Sub felicissimis aU8piciiB... St&nislai Ró- 
życki... rectoris. 
Czador. - Dzików - Jagiell. - Ossol. - 
WarBZ uniw. - Zamoj. 
_ Wesoła Harmonia, Ktorą Vro- 
dźiwe lowisza Cory Charites, wespał 
z ślicznemi Hesperidami, w rozkwitłym 
Chloridy Wirydarzu wydały. Na we- 
sołofortunny zwiąsku Małżeńskiego Akt, 
Nowym Oblubieńcom, l. M. P. W oy- 
ciechowi Sleszkowskiemv, PhiIosophiey 
y Mediciny Doktorowi. y Jey ł.łloś6i 
Pannie Annie Zuzannie Mvcbarskiey 
Przezacnych Małżonkow. l. M. P. Piotra 
Mvcharskiego: Philosophiey y Mediciny 
Doktora, a w Sławney Akad: Krak: 
Professora, I. K. M. Physika. y Jey 
Mośći Paniey Zvzanny Schilderowny 
Oorce vkochaney. Na oświadczenie 
chęći, y posług, Od St.(anisława) SI (a- 
chetki) O.(ollegae) M.tinoris) Przyia6iela 

yczliwego, prostym Rythmem ogło- 
szona. (8. m. dr. i r.) (16M). w 4ce, 
k. 6 nlb. 
Egz. Jagiell. bez kol'lca J brak 2 kart. Na 
odwr. k. tyto wśród 2 winietek cytaty lac. 
Przemowa do przezacnych oblubieńców 
(prozą) obejmuje 2 karty; podpisany na 
końcu St. H. 81. C. M. 
W niej podnosi, że Sebastjan Śleszkowski J 
ojciec pana młodego, był medykiem bisk. 
S.. Rudnickiego iJ. K. M. fizykiem, a przed- 
tem prof. Akad. Nazywa go "lutni,!, któr,! 
boska ręka wdzięcznI!- ,,"odności ntempero- 
wała melodją". Wydal on wiele ksi,!-g 
i wielu miastom przypisał. ZaB Wojciech 
(nowozeniec) kształcił się w Krakowie 
i Rzymie u J. Ben. Sinibalda, protome- 
dyka i w Rzymie otr&ymal doktorat. 
Od k. 4 idzie wiersz zatytułowany "Poeta" 
(oktaw!}). 
Por. Bieżanowski Stan. (RozkoslIOny zwiqzek 
(1654) i Gładysz Maciej Stan. lGamilia 
1654). Jagiell. - Zamoj. 
- Hortus academicus, pulcherrimis 
et amoenissimis Hesperidum decoratus 
ornamentis. Et ingenuis ac venerabilib. 
XL. viris, secundae laureae in Artibus 
et Philosoph. candidatis. Dum in per- 
augusto magni Rcaiłemiae fundatoris, 
divi Jagellonis Archilyceo in frequen- 
tissima clarissimorum et nobilissimorum 
hospitum corona. A clarissimo, excellen- 
tissimo, et doctissimo Domino, D. Lau- 
rentio Smieszkowic, PhiIosopbiae et Me- 
dicinae doctore, almae Academiae Ora- 


u. 
uso- 
do- 
Jra- 
larii 
imi, 
atio 
lUm 
mae 
Dffi- 
uij, 
B!). 
ersz. 
chid. 
,t.- 


w. 


cem 
rze- 
,1)... 


Dl. 
...am 
D. 
Th. 
rum 
" & 
r
D- 
"'ICO 
;lis- 
. fe- 
'etri 
& 

de- 
[ien. 
tca- 
I1tu- 
nor. 
ex- 
3uli, 
, 7. 
islai 
nlb. 
'edy- 

bta- 
3 k. 
'cina 
!rcie 
iersz 
,tud: 
mie: 


coviensis Procancellario lange dignissimo 
solenni ritu Artium et Pbilosophiae li- 
cenciati renuntiarentur. A Stanislao Sla- 
chetka Leopolien. eiusdem secunuae 
laureae Oandidato, honoris et amoris 
ergo exhibitus. Oracoviae ex offjcina 
typographica Frallcisci Oaesarii mense 
Mart. die 17. A. D. 1644. fol., 9 ark. 
Cały panegiryk w pięknych ozdobach drze- 
worytowych. Na odwr. str. tyto berła 
Akad"mji i pod niemi 8 w. tac. Podpisał 
Mikołaj Jacek ze Siemian Branicki, stu- 
dent filozofji. - Przypisał autor proz,! 
X. Jakubowi Vitelliusowi, rektorowi akad. 
Poczem wierszem podziękowani a dla SmiesllO' 
kowicza prof. filozofji i medycyny i dla 
profesorów egzaminujących. - Licencja- 
tami zostali: Szymon Zimankowicz, Bar- 
tłomiej Adamowski. Bartłomiej Lactinius, 
Albert Wałkowic, Stanisław Lassicki z U- 
niej owa bożogrobca miecbowski, Jan Zie- 
li6ski, Stanisław'Zilllnicki. Józef Szidlecki, . 
Stanisław Rap, Jan Cbrzci(,lel z Bulowic 
Nycz, Łukasz Zegartowic. Jędrzej Baran- 
kowic, Jan Czecbowic, Waclaw Oatrze- 
szowBki, Jan Kopciowic, Jan Sczecbowic, 
Jan Mucbarski, Jan WOBczyna, Jan Bu- 
jakowic, Jan Januszowic, Toma8z Kocor- 
kowic bożogrobca miechowski, Jan Czyr- 
nek, Karol Zabrzeski, Dominik Kłosowic, 
Albert W ośniowski, Jan Sobiński, Bene- 
dykt Więczkowski, Walenty Ssymański, 
MateuBZ Orliński, StaniNław Zyznowski. 
Kazimierz Papn
y6ski, Aleksander Mlod- 
nicki, Jerzy Januszowic, Adam Hożycki, 
Maciej Gładysz, Piotr Janikowski, Jan 
Neapolitanus, Adam Jasiński, Jędrzej Gra- 
bianowaki, Albert Gladiszewic. DhL wszyst- 
kich zosobna napisał Slacbetka pocbwałY' 
Na podziękowanie dla niego napisali po- 
cbwaly Stanisław Zimnicki, Jan Chrzci- 
ciel z Bulowic Nycz i Jan Wosczyna 
z Jędrzejowa ksnonik Kurzelowski. 
Na ostatniej karcie: Votum... Virgini Ma- 
riae... et... Ioanni Cantio. 
Czar tor. - Jagiell. - OS801. - WarsIl. 
uniw. - Zamoj. 
_ Hyacinthvs Ob Pulchl'itudinem 
Oorporis, & Animi, Ohorago Musarum, 
ac Medicinae Parenti Apollini dilectus. 
Ad Auspicata Solennis Responsionis 
Hyacinthia. Olaris'3imo. Excellentissimo, 
ac Oonsultissimo Domino, D. M. Hya- 
cintho ŁopBcki, Philos: & Medicinae 
Doctori, Oonsvli Oracouien. Viro de. 
Literis, & Literatis quam maxime me- 
rito. Dvm Sub Felicissimo Regimine 
:Magni6ci, Olarissimi, Excellentissimi, 
ac Doctissimi Dńi, D. M. Frnncisci 
28
		

/Bibliografia_28_224_0001.djvu

			218 


SLACHETKA 


SLACHETKA 


Rolinski, PhiloB: & Medic: DoctoriB, 
& ProfessoriB Ordinarii, eiusdem Ola- 
riBBimae FacultatiB Decani, Vrbis Crac: 
Senatoris meritissimi. ac in Alma Acad: 
Crac: Studij GeneraliB Rectoris Dignis- 
simi, & VigilantiBsimi. Intel' OlariBsi- 
mos, & ExcellentisBimos Medicinae Doc- 
toreB, In Oeleherrima Vniversitate Ora- 
cou: Regni Poloniae Generali Athenaeo. 
In frequentissima 11luBtrissimorum, & 
NohilisBimorum Hospitum corona. coop- 
taretur, Publice ad disputandum pl'ae- 
miBsa Medica Qvaestione de Epilepsia. 
In Peraugusto Iagellonisnae Domus D. 
D. Theologorum Lectorio. A M. Sta- 
nislao Slaehetka, Leopolien: Philos : 
Doctore, Oollega Minore, ae Ordinsrio 
Eloquentiae Professore, intel' omnium 
Academiae ordinum vota, & applausuB, 
honoris & gratulationis ergo Praesen- 
tatvs. Anno OoeleBtis tos somatos kai 
teB psyches Archiatri 1658. Payni (sic) 4. 
[Tu znaki aBtronomiczne]. Oracoviae. 
In Officina Schedeliank, S. R M. Ty. 
pogr. w 4ce, k. nlb. 4. 
"Rozpoc'1.yna panegiryk na 2 k., w którym 
wysławia zaslugi Lopackiego. Wspomina 
jego profesorów Mik. Sulikowskiego, Jak. 
Piotrowickiego, Stan. Pudlowskiego (in 
to ta Europa celeberrimi). Medycyny nczyl 
się w Padwie n Bened. SilvaticuRa, J. 
Cottnniusa, J. Vesliuga. Wychwala jego 
pracę o epilepsji. Wymienia krakowskich 
profesorów medycyny oraz icb rozprawy 
(WoniejGki, lIIit!towski, Petrycy, Lanr. 
Smieszkowic. Ochocki Gabr.. Roliński, 
Toński, Mucbarski "Roxolaniua Apollo"). 
Razem więc bylo WÓWCZM 9 profeRor6w 
medycyny z Łopackim. Wiersz końcowy 
wycbwala ich również. Jest to więc ważny 
przyczynek do dziejów wydziału medycz- 
nego. 
Tezy .de epilepsia" Łopnckiego Bił opisane 
w tomie XXI str. 402. 
Jagiell. - Krasi6s. - Osso\. 
- Trzy Lvtnie Brzmiące z HeBpe- 
riYBkich Wirydarzow wźięte Od Hy- 
menaeusza Na Fortunny Weselny Akt 
Ktore Wielkich Ohwał godnym Nowym 
Oblubieńcom, lego MOBCi Panv, P. Ale. 
xandrowi Giszy, y Iey MOBCi Pannie 
Oaeeiliey OBtrogorskiey Sławney niegdy 
pamięći lego Mosci Pana W oyciecha 
OBtrogorskiego Oorce. Ignacy StaniBław 
Slachetka Leop. Nauk wyzwolonych 


y Philozophiey Bakałarz w Sławney 
Akad. Kl'akowskiey na oświadczenie 
chęći y posług swoich, Harmonią głośno- 
brzmią
 vstroione ofiaruie. W Kra- 
kowie, W Drukarni Fninciszka Oeza- 
rego, Roku Pańskiego 1642. w 4ce, k. 8. 
Na odwr. k. tyt.: Solennitas nuptiarum in 
insula laua Maiore et Chryse tali per- 
agitur modo. Jest to opis weaela malaj- 
skiego, wyjłjty z Pigafetty i Brija nHi- 
storia Indiao orientalia". 
Na k. 2-4: Do przezacnych oblubieńców 
(prozą, kursywa). Wyslawia Giszów. ały- 
n,!cych nietylko w Warszawie i Krakowie, 
lecz i w cudzej ziemi. Jest spokrewniona 
z domami Pipanów, Alanc6w i Cromer6w. 
Wymienia Aleksandra żupnika, Mikołaja 
kapitana gwardji i Jakóba podskarbiego 
biRkupiego. Potem sławi O.trogorskich- 
Scbanfferbergów (sic), potomkó.. Mikolaja, 
który _ Niemiec do stołecznego miasta 
ruskiego Biłj przeni6s1. Wymienia Stani- 
sława i Marka Szarf. oraz Marcina Kam- 
piana, med. dra i Wojciecba OBlrogor- 
skiego. - Wresscie slawi dom Scbolc- 
W ulffowBkich. 
Nast. wiersz. lac. "VateB" i polski: Lutnia 
Amphiona. Orfeusa, Ariona... na cse6ć 
nowoieóców. Kończy: Powinszowanie po- 
krewnym aktn. 
Maciej. Piśm. III 838. 
Krasi ós. - Oaso\. - Uniw. I"ow. 
- NexuB non Gordius quia Bacer 
in nuptiis generoBi domini, D. Petri 
Elerti, et pudicissimae Elisabethae Piotr- 
kowczykownae, clarissimi et excellen- 
tissimi domini, D. Andreae Petricovii, 
J. U. doct: et profess. consulis Orne: 
meritiB: etc. filiae. Per Ignatium Stanisi: 
Slachetka Leopol: in alma Acad.Orac. 
PhiloBophiae et JuriB Btudiosum neXUB. 
Et ad Oytharam solutuB. Anno Hominis 
Dei 1641. Mense April. w 4ce: k. 6 nlb. 
Csartor. 
- Obeliscvs Apollineis Metrorum 
Oorymbis la u reatus. Et In auspicatiB- 
simum l'editum e Nationibus exteris 
JllvBtrisB: & Reverendiss: Dno, D. An- 
dreae Szołdrski. Dei & ApoBtolieae Se- 
dis gratia, Episcopo Posnaniensi, Se- 
natori de Ecclesia et Patria meritiBBimo. 
Ab Ignatio StaniBlao Slachetka Leopo- 
litano, Philosophiae et JuriB in Al. 
Acad. Oracouien. Auditore, excitatus. 
Orncoviae In Officina Francisci Oae- 
sarij, Anno 1641. w 4ce, kart 8. 


M 
-T 
R 
P 
n. 
c' 
rl 
n 
C 
e 
J 
11 
l 
l 


c 
( 
j 
( 
1 
4
		

/Bibliografia_28_225_0001.djvu

			SLACHETKA 


- 


SLACHETKA 


219 


vne'y 

eDle 
'śno- 
Kra- 
)eza- 
k.8. 


Na odwr. k. tył. herb "Łodzia" i OBmio- 
wiersz. 
Jagiell. - Krasińs. - Ossol. - Uniw. 
lwows. - Zamoj. 
_ Philantropion Literarium Quod 
Magno Hospiti, Bapientissimo Divinae 
"Theolog iae Professori, Religiosissimo, 
ReverendisB: ac magnorum meritorum 
Patri P. F. Philippo a Sanctissima Tri- 
nitate, tOtiU8 Sacrae Oarmelitarum Dis- 
c!llceatorum religionis Praeposito gene- 
rali. Sancti Montis Oarmeli priori dig- 
nissimo, Sacrae Congregationis IndiciB 
Oonsultori meriti8simo, etc. In primo, 
et aUBpicato ad urbem Oracouiensem 
Regni Poloniae Principem adventu Bub 
vernales feriaB M. Stanislaus Slachetka, 
Leopoliefi: Philosophiae Doctor, 001- 
lega m a.i or, in alma Academia Ora- 
couiefi: Regius, ac interea ordinarius 
Graecarum Literarum Professor, ad S. 
Annam Oanonicu8 observantiae et bOlli 
ominis er
o obtulit. Anno Hospitis inter 
bomines Dei Hominis. Oyclo Solis XIV. 
Cyclo Luna6 XXIV. Indictione Romana 
IV. Mense Junio, Die. 14. Oracoviae, 
in officina baeredum Francisci Osesary, 
S. R. M. typographi, anno Dni, 1666. 
foL, ark. D, (kart 8). 
Na końcn: Ode gratulatoria. 
Czartor. - Jagiell. - Ossol. 
_ PhoebuB post n u bila, academico 
refulsit Hemispbaerio, dum in perau- 
gusto Serenissimi Academiae funda- 
toris divi Vladislai Jagellonis Arcbi- 
lyceo, in numerosissima omnium Aca. 
demiae ordillum frequentia MagnificuB, 
OlarisBimus, et Excellentissimus D. D. 
Franciscus Rolioski, Philosophiae et Me- 
dicinae doctor, et Professor Ordinarius, 
Oonsul Cracoviensis, concordibus om- 
nium doctorum, et professorum suffragiis, 
in generalem Rectorem studii Almse 
UniverBitatis Oracoviensis laetiBsime 
renuntiaretur Conscendenti augem ho- 
noriB academici M. Stanislaus Slacbetka 
Leopo1. OoUega minor, et ordinflrius 
Eloquentiae ProfesBor, debiti cultus, et 
observantiae ergo metris lyricis ap- 
plausnm exhibuit. Oracoviae, in officina 
viduae et baeredum Frallcisci Oaesarii, 
S. R M. typ. (1657). foL, kart 2. 
Jagiel!. - Zamoj. 


Im in 
per- 
nalaj- 
nHi- 


,ńców 
. sly- 
rowie. 
'niona 
terów. 
I:ołaja 
rbiego 
Ikich- 
ołaja, 
oiasta 
Stani- 
Kam- 
rogor- 
cbolc- utnia 
C&eBĆ 
ie po- 


owo 


sacer 
Petri 

i otr- 
,Ilen- 
eovii, 
Jrac: 
misi: 
Crac. 
exus. 
'llIDIB 
i nlb. 
tor. 
Drum 
lJatis- 
(teri S 
.An- 
B Se- 
I Se- 
sImo. 
eopo- 
Al. 
tatus. 
Oae- 


Phoenix Alter. Sive oratio de S. 
Thoma Aquinate, Allgelico et S. Eccle- 
siae Doctore, fulgentissimo almi ordinis 
Praedicatorum sidere. Quam aeternae 
memoriae, ac gloriae PhilosophoruDl et 
Theologo rum pl'incipiB, inconcussi veri- 
tatis Magistri, anniveraaria eius die 

ebiti honoris atque obseuantiae ergo: 
10 Augusta Sanctissimae Trinitatii! Ba- 
silica dixit dicavitque M. Stanislaus 
Slachetka, Leopolien: PhiloBophiae Doc- 
tor et in Alma Academia CracovienBi 
P
ofessor. Anno a na.ta Sapientia, 1649. 
Dle Sa Mense Martio. Superiorom Per- 
miasu. Oracoviae, In officina Ohristo- 
phori Schedelij, Sacrae Regiae Maie- 
»tatis Typographi (1649). fo1., kart 12. 
Na odwr. str. tyto herb Topór, a pod nim 
10 wierszy podpisał Jędrzej Bełza stud. 
Akad. krak. - Puypisał autor proz,!- X. 
Aleklandrowi z Brzezia Brzeskiemu archi- 
dyakonowi Zawicbostskiemu, kanonikowi 
Krak., scholastykowi Sandomirskiemu i Be- 
kretarzowi JKMci. 
W dedykacji wyrata się, iż pod jego imieni& 
zaszczytem wydal CupressUDł funebrem 
J. Zadzik, oraz Pauli (Brzeski) rratris tui 
Hymeoaeum poeticis metris. Na końcu: 
Elogia S. Thomae Aquin. 
Jocber ó292. 
Czartor. - Jagiell. - Krasińs. - OB801.- 
Zamoj. 
_ Praemivm Virtuti, & Honori de- 
bitum. Quod Reuerendissimo, & Magno- 
rum meritorum Patri P. F. Philippo 
A Sanctis
ima Trinitate, Totius Floren- 
tissimae OBrmditarum DiBcalceatorum 
Oongregationis S. Eliae Praeposito Ge- 
nerali, Sancti MontiEl Oarmeli Priori 
Dignissimo. Sacrae Oongregationis In- 
diciB Oonsultori Sapienti8simo, Viro de 
Ecclesia, Religione OarmelitanA., & Oa- 
tholicis AcademiiB optime Merito Ora- 
covia in Pronincias Germaniae abeunti. 
M. Staniiillavs Slachetka Leopolieni!is, 
Philosophiae Doctor, Oollega Maior, in 
Alma V niuersitate Oracouiensi Iagielo- 
niana Regius, ac interea Ordinarius 
Graecarum Literarum Professor, Ec- 
clesiae S. Annae Oanonicus Pleno de- 
bitae obseruantiae, ac deuotionis affectu 
Exhibuit. In Cracouiensi Conuentu SS. 
Trinitatis PP. Praedicatorum, sub tem- 
pus Disputationis, in praesentia Ri1dis-
		

/Bibliografia_28_226_0001.djvu

			220 


SLACHETKA 


SLACHETKA 


simi P. GeneraliB l1abitae. Anno li NatO. 
Sapientia, 1666. Mense Iunio. die 25. 
Bora 3. post meridiem. Oracoviae. (B. 
dr.). foJ., k. 2 nlb. 
T,tnł i tekst w ozdobnycb ramkacb. Dedy- 
kacja antora proz/} na odwr. k. tyto za- 
czyna Bil}: Reuerendis
ime Praeposite Ge- 
Deralis; Da nast4!!pnej karcie wiersze na 
jego cześć. 
Czartor. - Jagiell. - Ossol. 
- Prosphonema Synebarmatievm, 
Qvod PerilluBtri, Olarissimo, et admo- 
dum Rt'uerendo Domino, D. M. Alberto 
Papencovio Vstiensi, Sac: Tb: Doct: & 
ProfeBBlIri, S. Seclis Apostolicae Protono- 
tario, Oustodi S. F-Joriani, Oancellario 
ŁancieienBi
 Onrato Coreinensi, Oontu- 
bernij Staryngieliani Prouisori, Dum 
sub felicisBimis Auspicijs Magnifiei, 
PerilluBtris, et Adm: Rńdi Dni, D. .M. 
Stanislai Ivrkowski, S. T. Doct: & 
Profess: Protonotarij Apostolici, Prae- 
positi S. FIoriani, Opatcm: & S. Georgii 
in Arce Orac: Custodis, Scholarum 001- 
legij VJadiBI: Prouisoris, Studij Almae 
Vniversit: Orac: Gen: Rectoris Vigi- 
lantisBimi, & ProcaneeIlarii longe dig- 
JliBsimi. Pro loco, inter S. T. Doct: & 
Profess: in Alma Vniucrs: Craeou: ob- 
tinendo, grauissimam, & difieilIimam 
Quacstionem, De Relationibvs Diuinarum 
PerBonarum. Ex J. par: D. Thomae Doet: 
Angelici depromptam, publicae velita- 
tioni proponeret. In Theologico D. Vla- 
di
lai JagielloniB Archiatheneo, in Ho- 
rentiBsima NobiliBsimorum Hospitum 
corona. & Alllplissimi Senatus Acade- 
mici praesentia. M. StaniBlauB Slacbetka, 
Pbil: Doctor. Oollega Maior., S. Annae 
Canonicus, Regiua, et Tylicianus Ela- 
ql1entiae ProfesBor, debiti cuItuB. et 
obBervantiae ergo Patrono Colendissimo 
exhibuit. Anno Dńi, 1666. Mense Febr: 
Die 22. Hora 14. Oracoviae. In Officina 
Ohristophori Schedel S. R M. Typog. 
(1666). fol., k. 2 nlb. 
Prozą. Pisze, że otrzymał stopi"ń Magistri 
AA. LL. et Pbilos. Doctoris za rektor. 
stwa Wawrzyńca Smieszkowica Dokt. me- 
dycyny - i że Pupenkowicz był synowcem 
Jacobi Ustiensis S. Theol D. et Prof. 
Praepo.iti S. FJoriani, Podkanclerzeg'o 
i Rektora Akademji; dalej, że, po otrzy- 
lJIaDej w stopniach filozoficznych promocji, 


byl wysłany Da rządzenie szkołami aka- 
c1emickiemi do lIiałej Radziwilowakiej; po- 
tem powr6cil do Akademji i został Kol- 
leSq. mniejszym, & dalej za pomocą swego 
stryja, KoIleg/} wil!)kszym. "Non deflexisti 
:ab orbita virtutum Patrui, ClarisBime D. 
Doctor, laboriosam Spartam Decnna
us in 
Pbilosophica Facultate promptus susce- 
pisti, exornasti, Cursum philosopbicnm 
lIiałae et Cracoviae praelegisti, ex eoqU& 
QuaestionPI menti D. Thomae conformel. 
ad dispntandulU publice proposuisti. Ac- 
cessit tandem praeclara informatio Il- 
lustris. et Magnificor. J\1venum Dpmetrii 
Georgii et Constantini Christophori Ko- 
rybut, Ducum in \Visniowiec et Zbaraz, 
qnorum tpnera ingenia, feliciter ad oma- 
mentnm Reipublicae excoluisti. 'l'antis in 
Peripato Busceptis laboribns, ad Tbeolo- 
gicam vocatus proCes.ionem; magoo tem- 
J'oris trnctu nobilissimos D. Thomae trac- 
tatuR, omnłlsque libros Petri Lombardi, 
Magistri Sententiarnm, cIaris.ime expla- 
nabas ex iisque (inxta insututum Inclytae 
Facultatis Theologicae) Qua8Btiouea pu- 
blicae velitationi proponebns.. Quidquid 
difficultatum continet Tbeologia, siv" Scho- 
Jastica, IIive Expositiva, sive Polemica, 
sive Moralis, totom id tn\1S inteIlectus 
lustravit et varias excussit ac penetravit 
rnnteriall. Ut autem yirtus tua immortalia 
hoaestamenta, merita praemium, et la- 
boreli exautlati insignia honorum recipe- 
rent, bonis avibus adiisti Romanam Ur- 
bem, in eaque publicum doctrinae testi- 
moninrn, Lanream Doctoralem in Tbeo- 
10Jtia, maxima cum nationis Polonae laude 
et virorum eruditi.simorum approbatione 
el consecIJtus. Gratus {uidi, Clarissime 
D. Dotor, Alexandro VII. Summo Pontifici, 
qui te ad oscuJa pedum et ad al10qnium 
admi.sit et benedictionem apostolicam im- 
pertiit. IIIustriss. et Reverendias. Joannes 
Gembicki, Antistes Płocensi.... Te ad suam 
invitabat aulam. saeviente Marte Suecico, 
cuiuI singularia benevoleutiae lemper ex- 
periebaris argument"', quando eruditissimas 
Conciones, Tbeologicis resertas materii s, in 
prae.entia ipsius ad populum habebas. 
Tunc tUR. Sacra eloquentia floruit et ma- 
xima Cructuum Christi fidelibus aUulit in- 
crementa". Jagiell.- - OBSOI. 
- Quaestio Astronomica, De Motv 
Lvnae PublicBc VelitBtioni In Alma 
Academia OraeouienBi Regni Poloniae 
Genel'ali Schola. A M. Stanislao Sla- 
chetka Leopoliensi PhiloBophiae Doc- 
tore. Permissu Magnifici D. Rectoris 
ExpositB. In Peraugusto IagelloniBnae 
Aulae DD. Theologoru Lectorio. Oyclo 
Solis VI. Oyclo Lunae XVL Indic- 
tione II... Epephi 20. Hora 14. Craco- 


""\ 
,
		

/Bibliografia_28_227_0001.djvu

			5LACHETKA 


SLACHETKA 


221 


,i aka- 
ej; po- 
,ł Kol- 
swego 
Iflexisti 
me D. 
1:;08 in 
susce- 
,bicnm 
eoqU& 
'ormeB. 
.i. Ac- 
lio 11- 
,metrii 
ri Ko- 

baraz, 
l oma- 
ntis in 
Pheolo- 
o tem- 
e trac- 
1bardi. 
expla- 
Icłytae 
ea pu- 
,idquid 
, Scho- 
emica. 
Uectus 
etravit 
orta!ia. 
et la- 
recipe- 
m Ur- 
, teati- 
Tbeo- 
.Iaude 
)atione 
risdime 
Intifici. 
'qnium 
Im im- 
oannes 
ł suam 
uecico, 
jer ex- 
ssimas 
riis, in 
lbebas. 
et ma- 
olit in- 
ssol. 
Motv 
Alma 
!oniae 
Sla- 
Doc- 
ctoris 
IIBnae 
Oyclo 
[ndic- 
:raco- 


viae, Epocb8. Verbi Incarnati. 1649. 
W 4ce, kart 8. 
Na odwrocie tyto poił berbem (piękny mie- 
dzioryt) podpisal wierslI AndreaB Befza 
stud. 
Ded. Georg. Alexandro Comiti sb Ostrorog 
Principis Vladisl. Dominici Ducis in Ostrog 
et Zasław, Comitis in 'l'arnow, palatini 
Crac. Capitanei, nepoti ex fratre. 
Cbwali stryja za jego przywi'łZanie do Aka- 
dePlji. Mówi, te wraz z Jak. Sobieskim 
bronił jej przed Jezuitami. Ojciec jego 
kształcił tiie w ZamoB"iu i Krakowie i zwie- 
dzał obce kraje. Wspomina Mikolaja Ostro 
dobrodzieja Uniw. i stryja Stan. Ostroroga, 
który wystawił' Mausoleum u Frauciszk. 
we Wrocławiu. - Kwest ja astron. zaczyna 
się: Utrnm Coelo Lnnlto plnres orbes di- 
etincti... 
Na końcu herb Uniwersytetu krsk., a pod 
nim: Rex Vladislaus dedit haec duo sceptra 
lagello, baec eodem rex 10anneR Casimirns 
adornat. Bub felicissimis auspicijs... Sta- 
nislai Rozycki... rectoria. 
OS801. - Zamoj. 
SteplJanoma Trivmphale In 
Amoenissimo Almae Academiae Cra- 
couien: Helicone A MusiB contextum; 
Et Clarissimo, ac Excellent1ssimo Do- 
mino, D. Iuanni Wolpbowicz Philoso- 
sophiae, & Medicioae Doctori, Iasooi 
.Vigilantissimo, E Nationibus Exteris 
cum aureo Sapientiae vellere redeunti, 
Ab Ignatio Stanislao Slachetka Leopol; 
in Alm: Acad: Orac: Iuris, & Philos: 
Studio80 Consecratvm Anno a P8rtu 
Virginis 1641. Mense lun. Oracoviae, 
In Officina Andreae Petricouij, S. R. 
M. Typographi. w 4ce, kart 4 nlb. 
Na odwr. k. tyt.: J\pplausus ApoIlinis, Mer- 
curij. Stagiritae, Acsculapij; u dołu pod- 
pisany:' AureliuB loannes Alembek Leop: 
Pbilos: & lurls Studiosns. Na k. 2iej: 
Poeta; od 2 V. do końca: Ode Tric: Te- 
trast. Jagiell. - 06S01. - Zamoj. 
_ !.TEwANO
 llOAEMlKOI.. Sev 
Oorona :Militaris, Ex Pretiosis, & iIlu- 
stribuB contexta vnionibus, Quam In- 
genuo ac Venerabili Domino, Iacobo 
Kl'avs Leopolitano, Cum inter festos 
gratulationum accentus, solennesq; ap- 
plaus us , in Florentissima, ae Celeber- 
rima Vniuersitate Oracouiensi publice 
secuuda Philosophici honoris laurea 
Oonferente Excellentissimo & Doctis- 
simo Domino, D. Iacobo SVBki Oollega 
Minore, Praeposito ad Aedes S. Adal- 


berti. Coronaretvr. Stanislavs Slacbetka 
Leopolień: Artium Liberalium Magister, 
& Philosophiae DoctOl', Amicus & Iu- 
digena dedicauit. Anno 8. Nata Sapientia 
M.DO.XL.VI (1646). (B. m. dr.). w 4ce, 
kart 6 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb 111. Lwowa i dziesięcio- 
wiersz. Na drugiej karcie: Proloquium 
ad... IaC\obnm Kraus (prozą), od 5ciej k. 
ustępy zaezynające się proz!!, a kończące 
wierszem z tytułami: Carbunculus,laspis, 
Sapphirus; Opalus, Acbates, Pantarba, Eu- 
metri8, Bcyrus i SynaditeB. 
]S" a koticu: Bub felicibus' auspiciis... Laucenui 
Smieszkowic... rectoriB... 
Czador. _ Jagiell. - 01801. - Zamoj. 
_ Syncbarina Gratulatorium Qvod 
Perillustri, Olarissimo, & Admodum Re- 
uerendo Domino, D. M. Ioaehimo Spe- 
ronio, Sac: Tb: Doct: & Fundationis 
Oblancouiaoae Ordinario Oursu8 Theo- 
logici Professori, EcclesiaroID Collegia- 
tarum, Omnivm SS. Praeposito, & S. 
Floriani Decano, Mariano in "Ecclesia. 
Oathedrali OracouienBi Ooncionatori, Re- 
gali s Oontubernij lagelloniani Prouisori, 
aC Inclytae Domus Oollegij Maiona 
Senion Patri. Dum sub aUBpicato Gmine, 
& Nomine Magni6ci, OlariBsimi & Ex- 
cellenrissimi Domini, D. M. Francisci 
Rolinski, "Philos: & Medieinae Doct; & 
Profes: Ordinarii, ConBulis, & Studij 
Almae VniuerBitatis CracouienBia Ge- 
neraliB Rectoria longe Vigilantissimi. 
Pro loco inter S. T. DoctoreB, in Ce- 
leberrima Acad: Orac: conBequendo, 

rauissimam Quaest. De Satisfaetione 
Christi Domini, In Peraugusto Serenis- 
simi ac Inuictissimi Vladislai Iagellonis 
olim RegiB polonia rum, & Magni Li- 
thuaniae Ducis Arcbiatheneo
 atq; am- 
plissimi Senatus Academici frequentia. 
publicae velitationi proponeret. :M Sta- 
nislavs Slachetka, Leopolien: Philoso- 
pbiae Doctor, OoIlega Minor, ae Ordi- 
nariuB Eloquentiae Professor, debiti 
cultus & obBervantiae ergo Patrono, Et 
Praeceptori Oolendissimo Exbibuit. Oy- 
clo Soli s XV. Oydo Lunae XXVI. In- 
dictione Romana XI. Pharmuthi XV. 
Bora 12. Epocba. Verbi Incarnati. 1658. 
Oracoviae, In Of6cina Scbedeliana. fol., 
kart 2 nlb.
		

/Bibliografia_28_228_0001.djvu

			222 


SLACHTOWIC 


s 


N. odwr. k. tyto przedmowa do S"eronowica, 
"W której wychwala jego wykłady poświl}- 
eone św. Tomaszowi z Akwinu i Piotrowi 
Lomb. Mówi, że uzyskał doktorat w Rzymie 
(magno CUIł) nationis Italicae applsosu}. 
Wychwala też jego kazania, panegiryki 
i dysputacje. Na k. 2 wiersz, w którym 
wystl}pujl} nazwiska Opatowskiego, Stani- 
sława JurkowskiOlgo, Andrzeja Kochar- 
.kiego i Wojciecha D,!-browskiego. 
Jagiell. - Ossol. - Zamoj. 
- Tbreny Załosne Przy Smutnym 
Pogrzebowym Akćie, Wielkich Onot 
Matrony poboznie zmarłey ley Mosci 
Paniey, ZvzBnny Mvcharskiey Sławney 
niegdy Pamięci, Przezacnych Rodźieow 
P. Wincentego Schildera,' y Paniey 
I vBtiny Tern berkowey VkocUney Oorki. 
Dożywotnego zaś Przyiaćiela l. M. P. 
Piotra M vcharskiego Filozophiey y Me- 
dicyny Doktora, w Sławne.\, Akademiey 
Krakowskiey Professora. l. K. M. Phi- 
zyH. Od iednego z życzliwych Przy- 
iaćioł St (anisława) SI.(Bchetki) K (ollegi) 
W.(iękBzego) na oświadczęnie Kondo- 
lenciey prostym na prętce wyrażone 
Rytmem, a Pozostałey Krwi mi vtu- 
łęnie serdecznego żalu Ofiarowane. 
W Kośćiele Farnym Krakowskim, 
v Panney Maryey w Rynku. Roku Pań- 
skiego, 1659. Dnia 10. Maia. W Krak: 
v Wdowy y Dźiedźic: Franćiszka Oe- 
zarego I. K. M. Typ. fol., kart 2 nlb. 
Tytuł i caly tekst w ozdobnych ramkach. 
Wiersze zaczynają się na odwr. k. tyt.: 
Tbreny Zdosne. - Córka zmarlej byla 
za Śleszkowskim, medykielll i rad c/}. 
Jagiel\. - Oss01. 
- oh. Bal'dziński W ojc. Ignacy 
(OonstelIatio 1665) - Oastelli Leopol. 
Daniel (1665) - Leopolita Ignacy Stan. 
(1641) - SIeczkowski Wojc. 
Żebrawski Bib1jogr. watem at. str. 291. - 
Maciejow. Piśmienn. III 838. - Muczkow. 
I:;tatata. 
Slachtowic ob. Szlacbtowic. 
SLACKI Kazimierz Kanty. Ha Btae 
Sarianae ad metam honoris in Peril- 
Justri et ReverendisBimo Domino, D. 
Andrea de Nadole Łącki. Infulato Oły- 
censi Gnesnen. Lovicien. Oanonico, Si. 
radien. Radomien_ etc. etc. praeposito, 
Supremi TribunBlis Regni Vice Prae- 
sidente colIimantes. Officioso plausu et 
calamo, Coloniae Academicae Ołycensis 


ŚLADKOWSKI 


1 


nomine, opera M. OaBimiri Oantii Slacki 
Phil. Doct. Rhet. et Dialect. in eadem 
Oolonia ProfeBsoris, OBnonici Ołycensis. 
Adumbratae. Anno militiam humanae Vi. 
tae aggressi N uminiB M.DO.LXXXVIII 
(1688). Die... Zamosci Typis Academicis. 
fol., k. 6 nlb. 
Na odwr. tytolo herb Jelita. Pod nim 4. 
wiersze podpiBal Józef }'ranciszek Por- 
czyński Stod. Ołycki. - Jędrzej Łlłcki 
Jnfułat Olycki był synem Remigjuua .sę- 
dziego tczew8kiego. Zamoj. 
- Ligium obligati pectoriB, faven- 
tissimo praeceptori perilIustri, et admo- 
dum Reverendo Dno D. M. Francisco 
Oasimiro Grabowicz. Philosophiae Doc- 
tori: eiusdemque rationalis in alma Uni- 
versitate ZamoscenBi, ordinario profes- 
sari. Onnonico Zamoscensi. Dom in au- 
gustis eiusdem insignis Oollegiatae ae- 
dibus primum incruentum Deo immo- 
Jaret sacrificium, styl o, et cultu aeque 
demissis, perCasimirum Cantium Slacki. 
Artium et PhiloBophiae in alma Univer- 
sitate Zamoscensi Baccala ureum. Prae- 
sentatum. Anno Praesentatae Mundo- 
Salutis. M.DO.LXXX.V (1685). Die 19. 
Octobris. Zamoscii Typis Academicis. 
Imprimebat Joannes Jarmużewski. fol, 
kart 5 nlb. 
Na odwr. str. tytułu herb Kolegjaty za- 
mojskiej. Niezgrabna rycina wystawia.. 
ChrYBtusa, w którego bok wklada palec 
S. Tomasz. Pod tern 4. wiersze łac. pod- 
piRaI Andrzej Trzciński chol'łilc horo- 
delski, student peetyki. 
Jagiell. - Zsmoj. 
Ślad jedyny szkól oh. Brodensis 
(1640). 
Ślad slawy ob. Żegocki Mik. (1690) 
Śladkowska Anna ob. Dachnowski 
Jan Karol (1627). 
Śladkowski, poseł do l1etm. Żół. 
kiewBkiego ob. Poselstwo (1610). 
ŚLAOKOWSKI Abraham Jan. Brevie 
Collectio Doctrinae Ohristianae, c1e- 
sumpta ex Bummis & in facultate Theol. 
praestatiBB: Authoribus, cuilibet hominii 
statui, conditioni, Dec non vniuersis 
ChriBti cultoribus apprime neceBsaria. 
vsuiq; magno futura. Studio, 
 labore, 
P. Fr. Abrahami Sladkowski Dei & 
Apostolicae Sedis gratiA Episc. Oitreii. 


e: 
n 
I
		

/Bibliografia_28_229_0001.djvu

			ŚLADY 


SLASKl 


223 


:;lacki 
ladem 
:ensis. 
ne Vi. 
(VIII 
mi cis. 


Suffrag9n. Chełmeil. S. Theol. Licentiati 
ex Ordine Praedicatoru aSBumpti. Za- 
mOBcii, In Typograpia Academiae, Anno 
D. 1624. w 8ce, k. 8 nlb. i 83 Ib. 
Dedykacja autora Janowi Albertowi. bisku- 
powi warmińskiemu, synowi króla Zyg- 
munta 111. obejmuje l) kart. Na k. 7 i 8: 
Benevolo lectori z datą,: Crasnostauiae, 
Calendis Januarii Anno 1624. 
W znanym mi egz. Uniw. warsz. oprawiono 
razem na końcu: Vitae spiritualis com- 
pendium (2 karty), Exercitium matutinnm 
z data na końcu: Crac. in domo CIerico- 
rum Órdinandorum consc: 1609. Ianuarii 2. 
(1 karta) i E:r:amen cOllscientiae vesper- 
tinum (1 karta). 'Varsz. uniw. 
_ ob. Abrek Andr. (Epicedion 1633). 
Ślady hiBtoryczne o zabobonach sta- 
rożytnych narodów. Warszawa n Du- 
foura 1194. w 4ce. 
Ob. Contant d'OrviIle (XlV, 389). 
_ ob. Gawłowicz J. (Skiwskiego 
1117)- Kałowski Marc. (Sławy 1701)- 
Kawczykiewicz M. J. (cnót 1690) - 
Poniński F. (przodków 1694). 
SlĄKA Stanisław. Theoremata Me- 
taphYBica. A Stani8lao Słąka Pbilo- 
sopbiae & J urisprudentiae Auditore. Pro 
Renouatione Studiorum aeBtiu8., in Alma 
Academia ZamoscenBi publice ad diBpu- 
tandum PropoBita. Praeside M. NicoJao 
Czarn08z PbiloBophiae Doctore & Pro- 
fesBore, Oanonico Zamoscen. Zamosci 
Anno Domini M.DC.LX (1640). Prid. 
:Non. Junij. In Of6cina Typographica 
Academiae Zamoscensis. w 4ce, k.'1 nlb. 
(sygn. Biij). 
Nu. odwr. str. tytnłn herb Komorowskich, 
pod nim dystych. - PrzypiB Adamowi 
Komorowskiemu Kanonikowi krak. - Tez 
15 metafizyki Btawia autor szeM na temat 
poj
cia "ens K . Oaeol. - Zamoj. 
SlĄNKA (Z Rudki) Mikołaj. Obraz 
Staroiytnośći zasług w Oyczyznie Prze- 
zacnego Domu, Ich :Mciow P. P. Bra- 
nickicb, Na Bzczęśliwy Akt Małżeński 
zacnyeh Małżonkow. lego MośCi Pana 
P. Piotra z RUBcze Branickiego, Iey 
1/I08ĆI Panny, P. Anny Łyszkowskiey 
Wystawiony. Przez Mikołaia Słąnkę 
z Rudki. W Krakowie, W Druklhni 
Franćiszka Oezarego, Roku PańBkiego 
1648. w 4ce, k. 10 nlb. (Druk gocki). 
Na odwr. k. tyto herb Branickicb "Gryf K 
i o6miowierBz. Na 2iej k. przEjdmowa aU' 


nim 4. 
[ Por- 
Łlłcki 
.za .sę- 

oj. 
aven- 
ldmo- 
lcisco 
Doc- 
,Uni- 
rofes- 
In au- 
,6 ae- 
mmo- 
aeque 
lacki. 
liver- 
Prae- 
[undo- 
ie 19. 
miciB. 
. fol, 


ty za- 
Bta",is.. 
. palec 
!. pod- 
horo- 


moj. 
lensis 


690) 
Iwski 


Żół. 


revie 
ae- 
rheol. 
minu 
lersis 
saria. 
Lbore, 
lei & 
!itren. 


tora. Od k. 3ciej do końca: Obra.. staro- 
tywo6ci... w 42 o6miowierssach. Opisnje 
chwalę domu Branickicb, wspomina bi- 
likupów i wojewodów; pełno ich na Rusi, 
Litwie, W. Polsce, Prusiech, Mdoszu (sic) 
domów skoligaconycb. Wspomina, że Piotr 
Bran. był cwiczony w Marszowej Pal- 
lady szkole. Służył w Hiszpańskim wojsku. 
Znają go i włoscy xi
ż
ta i mieszczanie 
jako kawalera cnego. 
Maciej. Piśm. III 862. 
. ()ssol. - Warsz. uniw. 
Stąsk ob. SchleBien, SileBia. 
Ślaska Anna z Remacków ob. Odro- 
wąŻ Jacek (1759). 
Ślaska Janowa ob. Arnaud Fr. (Od- 
poczynki). 
Ślaska Marjanna Z Remacków ob. 
Odrowąż Jacek (1759). 
Ślaski Adamus ob. Oeypler Kazim. 
(Turres 1704). 
ŚLASKI Bernard. In Laudem B. Jo- 
anniB Oantii, Regni Poloniae, MagnilI; 
Ducatus Lithvaniae Patroni, Principalis 
Studii Almae UniverBitatis Oracovicnsis, 
necnon Filiae ejus Academiae Lubran- 
scianae PosnanienBis Patriarchne. Oratio. 
Redeunte suorum SolenniulD die, In 
Basilica Oathedrali :MajoriB Poloniae Po- 
snaniesiCoram IlluBtrit!sima Praelatorum 
et HOBpitum corona. Ore facundo. M. ac 
Generosi Bernardi Slaski, PoeseoB Audi- 
toris. Oonvictus Szołdrsci ani Al uroni. Pro- 
lata. Anno Domini MDCOLXV (1765). 
POBnaniae, Typis Academicis. w 4ce J 
kart 18 nlb. (ark. Ol)' 
Na odwr. k. tys. herb 
zoldrskich "Łodzia. 
i dwuwiersz z Sarbiewskiego Lib. I. Ly- 
ricorum. 
Dedykację genealogiclWą Szołdrskiemu pod- 
pisał Franc. Stan. Kostka Koleudowicz 
Convictus Praefectus. (On jest zRpewne 
autorem). 
Oratio od k. 10 zaczyna Bię lilowy: Qnod 
veteri consvetndine. 
Jocher ół95. Jagiell. - Ossoł. 
ŚLASKI, poseł krakowBki. Głos J. 
W. Jmci Pana Slaskiego Szambelana 
J. K. Mci POBła Woiewodztwa Krakow- 
skiego Delegowanego de examinu Kom- 
roissyi Skarbu Koronnego. Na Sessyi 
Dnia 17. Października (1782) Miany. 
_ Toż:... 4 Listopada 1782 Roku. 
Ob. Zbiór mów różnych... (Wilno 1782).
		

/Bibliografia_28_230_0001.djvu

			'224 


SLASKI 


SLASKI 


- Głos Jasnie Wielmożnego Sla- Naywyższemu WieI. Xi
st. Litew. Sta.- 
skiego, posła woiewodztwa sieradzkiego rośćie Zmudskiemu, 1:6. 1:6. Wielkiemv. 
na sessyi seymowey dnia 13. stycznia Rzeczyposp. miłośnikowi, 8zcz
śliwemu 
roku 1789. miany. (Na końcu:) W War- nieprzyiaćioł pogromićielowi, cżuynemu 
szawie, w drukami uprzywileiowaney Oyczyzny obrońcy y strożowi. Dobremu 
:Michała Grolla, księgarza nad. J. K. Hetmlmowi,dobremuZołnierzowi. Y Cne- 
Mci. fol., k. 1. mu Rycerstwv Polskiemu y Litewskit:r.1u. 
Czartor. - Bib]. XX. Miss. w Krak. - Sercem śmiałemu, prawicl} dźielneniu, 
Zieliń. przewagI} bystremu, dźielnośćil} nie- 
. - Mowa. J. W. Jmci Pana Sla- 6 Z . N d 
skie g o Szambelana J. K. Mei , Posła śmiertelnemu, 1: . ZWYCIęstwa a 
Kśiążęty Sudermanskim, y Lunebur- 
wwdztwa krakowskiego, jako delego- skim, z ich Hetmany, Lynderzonem 
wai:lego do roztrzl}śnienia czynności y Mansueldem, dnia 27. Septem. S. SM.- 
kommissyi edukacyiney przy zdawaniu nisławowi dedicowanego Roku 1605. 
z nich sprawy na sessyi w Izbie se. w Inflanćieeh pod Kircholmem otrł:Y- 
nat?rskiey d. 26 października mi
na. manego. Przez Symona Slaskiego Ry- 
(18, w.). fol., k. l. . Bramc. cer8twu wszystkiemu życzliwego y po- 

 . - Mowa J. W. Jmcl P
na Sla- wolnego sługę. Postawione. Eccles. 44. 
sklego Szambelana_o J. K. Mm, .Posła Laudemus viros gloriosos, & parentes 
wwdztwa kra
owsklego. na se
sYI sey-. nostros in generatione sua muham enim 

owey w izbIe 
oselskley dma 2. mea gloriam fecir. Dominus. (B. m. dr. i r.) 
hstop. r. 1786 miana. 1186. fot, 
. 1. (1606). w 4ce., k. 6 nlb. 
. BraDlC. . Na. odwr. k. tyto dedykacja autora wierszem 
- Mowa na SessYl przed Stanami Janowi Karolowi Chodkiewiczowi hetma- 
,skonfederowanemi Rzeczypospolitey d. nowi W. X. L. podpisana: Symoł: Szlaski. 
16. października miana. Warszawa Od k. 2 
olvmny: I. Jego, ,
I08
i. 
a
u 
W Drukarni P. Dufour ( 1788? ) . fol. Hetmanow.l; II. Jego MosCI 

llłzeCIU 
, Kur]andsklemu; III. Jego MOśćl Pauu 
1 arkusz: . La,:kiemu; 1111. Towarzystwu roty J. M. 
O aukCJI} wOJska. . Pana. Hetman;1; V. Roćie J. M. P. Wo- 
Bran. - Kras. - OS80T. - '!V arsz . UnlW. iewody Trock. Alexau. Cbotkie.; VI. Jego 
- Mowa J. W. JmCI Panu Sla- )108m Panu Janowi Sapip:Eie; VII. Jego 
skiego Podkomorzego Nadwornego J. Mośći ł:aDl
 Dl!bro
ie; VIII. Jej(O M08Ći 
K. Mci, posła z wojewodztwa krakow- P
nu NIewIarowsInemu ; IX:... KOlakow- 
k' . d St . k sklemu; x.... Boruchowsklemu; Xl.... 
8 lego na Sł:SSYl prze an.aml s o
- Giedroyćiowi; XII.... Wielamowskiemu; 
federowane mI Rzeczypospobtey DOla XII1.... GąsiewHkiemu; XlV.... D.ł.ikow- 
3. listopada 1788 R. miana. (1788). foI., skie.mu; XV.... Wil
ko
skiemu; 
VI::.-. 
k. 2 nlb. Czar tor. _ Zieliń. Rolhe 
 XVII.... Rocie. pleszey... Nlewl.a- 
T Ż . . d . 22 I . d 1788 rowBklegoj XVIII.... WIncentemu Woyme, 
- O .... ma. lstopa a . porucznikowi Roty... Hetmana; XIX.... 
fol., kart 2 nlb. Czador. l\lłodzkiemu, porucznikowi Roty... Woie- 
- Toż:... dnia 24. februarii 1789 wody Trock. Ale:z:. Cbot.; Xx.... Solom- 
miana. fol., kart 2. BIciemu 1; .
ep
cldem.u, .porucznikom roI: 
Branic. - Czador. _ Ossol Jeg
 
OSCl P
na LackIego;. XX
.... 18- 
S . LASKI (S k ' ) S ( ) nowI Czudowsklemu, poruczmkowl roty... 
. . zlas I zymon Symon. Niewiarowskiego; XXłI.... .Januszowi Ki- 
y la zprzYIam we:>elu Krzysztofa Kor- BZCe; XXIII.... Białozorowi; XXIIII.... 
saka Stolnika połockiego y Szezęsney Woyciechowi 

stwiłoWi: xxv. Rayta- 
Rudomillowny W oyszezanki b1'8cław- rom; XXVI. T
tarom: XXVII. Rycerstwu 
k . W ' l J K 1607 wobec wszystkIemu; XXVIII RycerahvlI 
ił ley. I no, u aDa arcana . vkrwawionemn Abo rannemu: XXIX. Ry- 
w 4ce. cerstwu zbitemu na Bmierć. (Tu wspomina 
Maciej. Piśm. III 493. śmierć Mickiewicza i Skrzetuskiego). _ 
- Pamiątka Albo Oolvmny Nie- Wreszci.e: Mogiła Zbi.tym... Polga. 
? 
smiertelnosci. Wielmożnemu Panu Panu wszys!klego R
cerat
a I Rytm. zaz
r
śCl. 
J . O I . Ob k . .. . ' n b " sI} to wll1c krótkIe epigramy nWleczmaJ,!cB 
anowl a.ro O
I ot leYVlcZOWJ, ra 
 zaslugi tycb, co odznaczyli sili w wa.lkll.Ch 
z Szkłowa, na Bycbowle. HetmanoWI inflanckich. 


ł 
] 


ski. 
Hif 
kie' 
Y' 
nov 
Jan 
By. 
kie 
naJ 
źiel 
mie 
Bo
 
kie 
blo 
wel 
Sżl 
W 
16( 


W 
Ja; 
i ] 


sz' 
w 
Ja' 
Sa 
Se 
la 
KI 
do 
k"ł
		

/Bibliografia_28_231_0001.djvu

			SŁAWA 


SŁAWEK 


226 - 
r. 
II 
11 
II 
1- 


Na k. Aiij u!yte Iłowo Rwitezowie" w zna- 
csaniu rycerze, bohatersy. 
Bentk. I 12, - Siarczyń. Obraz. II 193. - 
KraeZQw. Wilno IV. 
Czartor. - Kruińs. - Ossol. 
- Satyr Wesoly z Xraiow Litew- 
skich Na Xolede. Jego Mosci Panu 
Hieronymowi Ohodkiewiczowi. Wiel- 
kiey cżer8ł;wości, wielkiey vkladności, 
y wielkiey nśdźieie. Osmletnemu Sy- 
nowi. Jśśnie Wielmożnego Pana, Pana 
Jana Oarola Ohodkiewicza, Hrabi 011 
Byehowie, z -Szkłowa y M yazy. Zmoydż- 
kiego y Derptskiego Starosty, Hetmana 
naywyź8zego W. X. Lit. y wszytkiey 
źiemie Inflant8kiey generalnego Oom- 
mi8arza etc. etc. Z Winszowaniem. Laski 
Bozey, dobrego zdrowia, przyiazni ludz-. 
kiey, w cnotach pomnożenia, y na W8zem 
błosławieństwa (sic) Pańskiego, w hoyne, 
we80łe, a nieśmiertelne lata, Od Symona 
Sżlaskiego, sługi nayniższego. Napisany. 
W . Wilnie Roku szcz
śliwie zacz
tego 
1606. D. 3. Jan. w 4ce, k. 4 nlb. 
No. odwr. k. tyto dziellif;ciowiersli na cześć 
Hieronima Chodkiewicza. Na k. 2iej za. 
czyna wierszem: Satyr, potem 9 Muz, pod 
kaidą wienze, kończy wierszem Satyr. 
W wierszu "Satyr" slawi Karola Cbodkie- 
wicza. Małego Cbodkiewicza nazywa Ja- 
roszem. W końcowym wierszu Satyr obie- 
cuje nieść Cbodkiewiczowi upominki: "nie 
złoto... ale kasztany, przy nic b orzech 
y migdaly i szkarłatne poziemki. poma- 
rańcz wBpaniały, i wiśnia... i jabłko doj- 
rzałe... pigwa, broskwinia, z tymi malony 
dostałe" . 
Wiszn. H. lit. VII 139. - Kraszew. Wilno 
IV 181. - Juszyń. II 189 (mylny ma 
tytuł). - Maciej. piśmienn. 
Krasińs. - Ossol. 
Sława Kwitnącey l\Hodosci Doyrzała 
W Młodym Aragonskiego Krolewica 
Jakvba Ale w Pobożność i Naukę. 
i Męstwo, doyrzałym wieku Dawniey- 
szych czasow Swiatu pokazana. A teraz 
w Naiasnieyszym Polskim Krolewicu 
Jakvbie Z wielką Nadzieią i Pociechą 
Sarmackie
o Narodu Odnowiona A na 
Scen
 od Szlachetney Młodzi Kolei u m(sic) 
Jarosławśkiego Soc: Jesv podana Roku 
Ktorego w Boskiej Swoiey dzielnośći 
doyrzały Kwiat P(ański?) Swiatu za- 
kwitnął. 1682. fol., k. 2 nlb. 
Program teatralny. Trzy akty, prolog, anti- 
ludinm i interlndia. W akcie III wys
puj'ł 


l. 


I, 


ł 


11 


'. 


:. 


:ł 
l 
) 


l 
r 
ł 


Lech i Piut. W górnej Icenie gracje 
aplaudnją Janowi III. Oalol. 
- ob. Boczyłowicz Jan (po Szrze- 
niawie 1675) - Duńczewski (Oollegium 
warszaw. 1761) - Fama (czyli XiąŻlłt 
1787) - Giełgud Kaz. (Sewerynowej 
1638) - Głoskowski M. (Le!lzczyń- 
skiego 1636) - Juniewicz (Korony 
1733) - Pa8zkiewicz Jan (Woyny 
1649) - Piekoszowczyk J. (Anny S. 
1610) - Potocki St. (imion 1175) - 
Rzetowski Er. (losu 1605) - Sapieha 
J
d. (na zwycięstwo 1592) - Sczuka 
A. (w imieniu 1711) -Siesicki Michał 
(nieśmiertelna BoL Krzyw. 1693). 
Słavatycensis (ecclesia) ob. Abra- 
mowicz Jerzy (1176) - Scheidemantel 
Jacobus (Acta conventuum 1776). 
Slawecka Regina ob. Koszucki Seb. 
(Repotia 1634). 
SŁAWEK Antoni Franc. A. D. O. M. 
H. Arcana Pbilosophiae Rationalis, Scire 
Volentibus Oommunicata et sub felici- 
bus auspiciis Magnifici Perillustris ac 
Admodum Reuerendi Domini, M. An- 
dreae K vcharski. S. Th. Doctoris et 
Professoris Ecclelliarum Crac: Oathedr: 
Oanonici, et Collegiatae SS. Omnium 
Praepositi, Ourati Pro8souień: Scholarum 
Vladislauiano - Nouoduorscianarum et 
Contubernii Hierosolymitani Prouisoris, 
Oanonizationis B. Joannis Oantii Pro- 
curatoris, etc. nec non Almae Studiorum 
Vniuersitatis Cracouien: generalis Rec- 
toris Vigilanti!lsimi euulgata atqa Per 
V. Antonivm Franciscvm Sławek Art. 
et Pbiae'Baccalaureum cum assistentia 
M. Gregorii Ochabowicz, Oollegae Min: 
Our8u8 Philosophici Vladislav!ani Pro- 
fes80ris in peraugusta D. Jagelloni8 
Aula Anno reparatae Salutis M.DC.LXX 
(1670) Die 20. Aprilis. Horis pomeri- 
dianiB publicae, Eruditorum Virorum. 
Olarissimorum et Doctissimoru Hospitu 
Ori8i Exposita. (Na końcu:) Oracoviae, 
In Officina Haeredum Chri!lt: Schedel 
S. R. M. Typogr. w 4ce, kart 8 nlb. 
Nazwisko autora tak wydrnkowane, że moina 
czytać i Sławik. Na ostatniej karcie satlch 
li herbem Uniwersytetu krak. 
Jagiell. - Ossol. 
29
		

/Bibliografia_28_232_0001.djvu

			226 


SŁAWEK 


SŁAW1EŃSKI 


- ob. Arteński Raf. O. (Triu m- 
phans 1672). 
SŁAWEK Tomasz. Oonsecratio Sa- 
cramenti Evcharistiae lncomprehensa. 
Vnius Quaestionis Oompendio Conclvsa. 
Ex Distinctione octaua Libri Quarti 
Sententiarum, apud Scotum Subtil. Prin- 
cipem. Selecta. Denique A Fr. Thoma 
Slawek Ordinis Minorum de Obseruantia 
Bub Patricinio Adm. V. Patris Fr. Hie- 
ronymi Wolstinii, Diffinitoris Actualis 
Maioris Poloniae, & in Oonuentu Var- 
sauien: S. Theol. Leetoris, PubIicae 
Disceptationi, in Ecclesia Sanctae An- 
nae, Proposita. Anno DomilJi 1638. 
Mense Maio Die 16. w 4ce, k. 6 nlb. 
Na odwr. k. tyto herb Kazanowskich "Gny- 
mała" i czterowiersz. Dedykacja autora 
Adamowi Kazanowskiemu, kasztelanowi 
sandomierskiemn obejmnje 2, kartIJ. 
WaraB. uniw. 
Slaven ob. Anton Karl Gottlob 
(Erste Linien 1'183-89). 
Slaves ob. Potocki Jean (1792, 
1793). 
. Slavi (Slavonica lingua) ob. Acta &0- 
cietatis Jabłonovianae (1772, 1773) _ 
Albertrandi - Arnold (1657) - Oom- 
mentationes (1779- 94) - Frentzel 
Mich. (Idola 1692, 1691) - Gatterer 
(XIV. 329) - Helmold (1556) - Ja- 
błonowski Józef Aleks. - Kohl Joan. 
Petrus (1729) - Lech - Ludtwig Joh. 
Petr. (Idola 1691) - Macedonia (1530)- 
Orbini MautUs (II regno 1601) - Pa- 
panek Georg (1780) - Priberio Vin- 
cent. (1532, 1595) - Sammlnng - Sar- 
mati - SarDicki St. (Annales) - Schlo- 
zer - Sclavi - Sclavicae - Sla- 
vicae - Slavoni - Slavonia - Sło- 
wianie - Sudetis Joach. (De origine 
1615) - Veranzio (Slovini 1606). 
Sławianowski Andrzej ob. Sałecki 
Andrzej (Łzy 1662). 
Sławianowski Gaspar ob. Mazurko- 
wicz Mathias (Quaestio de unitate for- 
mae 1626). 
Slavicae ob. Jordan J. O. (Origines 
1745) - Reinhardt J. P. (Provinciae 
1754) - Stritter J. G. (Memoriae po- 
pulorum 1774) - Oelrichs (lingua). 


SŁAWlEC Andrzej. Kolęda na Nowe 
Lato, Sczodry Dzień na rok dzisieyszy 
1611. w Krakowie R. P. 1610. w 4ce, 
1 arkusz. 
W dedykacji do .Jerzego kBi'l!ęcia Zbara- 
skiego Starosty Pińskiego podpisany An- 
drzey Sławiec, Bakal. Nauk. w przezRcney 
Ak. krnk. - Por. Grocbowski St. 
Sławieński nar6d ob. Giziel lnnoc. 
(Sinopsis 1674). 
SŁAWIEŃSKI Stanisław (I). Asser- 
tiones de iIlvstribvs ac praecipvis ivris 
canonici articvIis, personis, rebvs, et 
ivdiciis. Qvas, Auspice Deo Trino & 
Vno, Praeside Ferdinando Waizeneg- 
gero l. V. Doctore, Serenissimi Bava- 
riae Dvcis Maximiliani, &c. Oonsiliario,. 
in celeberrima & Oatholica lngolsta- 
diensi Academia Antecessore luris or- 
dinario. Publice discutiendas proponet. 
Stanislavs Slavvienski. In Acroasi Iuris- 
consultorum die (dopisano: 29) Maij, 
Anno salutis M.DO XVIII (1618). In- 
golBtadii, Ex Officina Typographica 
Ederiana, apud Elisabetham Angerma. 
riam Viduam. w 4ce, k. 4 nlb., str. 88. 
Na odwr. karty tyto rycina przedstawiaj'lca 
ołtarz, w środku kt6rego herb Gembickich 
"NallJcz" w kartnszu z krzytem i kape- 
luzzem, po bokach postacie dw6ch bisku- 
pów w strojach pontyfikalnych (św. Piotr 
z wi09lem i św. Stan. z Piotrowinem). 
Dsdykacja autora Wawrzyńcowi Gembic- 
kiemu, arcybisk. gnie:£n. obejmnje S kary. 
Datowana w Ingols. Ibid. (sic) Maij 1618. 
:Rozpoczyna Argumentum. 'fu wyjaśnia, te 
wyjął z przepis6w kanon. o osobach, rze- 
czach i s!}dacb pewne tezy, słdące do 
oświetlania istoty władzy papieskiej (po- 
testaB Vero ecclesiastica major ac subli- 
mior est saeculari). 
Rzecz podzielona na trzy capita: Capnt I 
de personis i II de rebus (od str. 26); III de 
judiciis (od str. 69). Każdą cz
ść poprzedza. 
wierszyk laciński do autora. I tak na str. 2: 
Cognato BilO de personis disputante ap- 
plandit Joan. Gembicki. - Na sk. 25: 
Stephanus Krzycki (r6wnieź krewny). _ 
Na str. 68: Matthias de Varzimow Soko- 
lowski. 
Każde caput dzieli siIJ na tezy (tych jest 
razem ]00), a pod ka!dą tez!} są odsylacze 
do źr6deł i do literatury. Omawia takie 
kwest je jak wladza i wyb6r papieb; wła- 
dza bisknp6w, opnt6w i plebnn6w; militum 
teuton. ordo (XXV), kościoły i dobra ko- 
Bcielne, beueficja, dziesił}ciny, istota i ro- 
dzaje r6tn,ych um6w. Bl}downictlVCt ko- 


F 


rl 
r, 
C 
II 
il 
S 
t: 
I 
1. 


] 
1: 

 
] 
I 


J 
I 
1 
I 
J 
] 
4 
]
		

/Bibliografia_28_233_0001.djvu

			SŁAWlEŃSKI 


SŁAWIŃSKI 


227 . 


ścielne i cywiloe, przest
pstwa i kary 
kOBcielne. Poziom pracy, uwzględniającej 
"Ii' dużym stopniu taktę i prawo rzymskie, 
wyisv;y niż w współczesoych "quaestione8" 
krakowskich. Czyni to zrOlmmialem wę- 
drówki do katoliekiego Ingoleztadu. 
Na końcu ceoznra i pozwolenie dziekana 
wydziału l{a8pra Denicha. 
.Tocber 7B01. - Bentk. II 252. 
Bibl. kapit. gnieźn. - Jagiell. - 08801. 
- XAPl
THPION Ob Favstvm. 
FortvBatvmqve IllvBtrisBimi Et Reve- 
rendissimi PatriB Ac Domini D. Lav- 
rentii Gembicki Dei Gratia Episcopi 
Ouiauiensis, Regniq; Poloniae Oancel- 
larij &c. &c. E Oulmensi sede, ad Ou- 
iauiensem Aduentum. Qvod. Stanislaus 
Slavvienski,OoUegij Posnaniensis, Socie- 
tatiB Jesu, eloquentiae StudiosuB, panxit. 
POBnaniae In Officina Ioannis W olrabi. 
Anno D. M.DOX. (1610). w 4ce, k.l0. 
Na odwrocie k. tyto berb Nał
cz, pod nim 
aześciowiersz łaciński. Na k. A. dedyka.cja 
biskupowi Gembickiemu. - Wierszem. 
Bandt. H. dr. kro p. II 71. - Biarczyńs. 
Obraz 1197. - Wojciechowska Z dziejów 
ksi.łld nr. 1ła. 
Jagiell. - Kraeińs. - OSBol. 
........ AVBpicatvB JngressvB Ad Almam 
Metropolitanam & Primatialem Ones- 
nensem Ecclesiam Illvstrissimo Prin- 
cipi, & ReverendisBimo Domino, D. 
Ioanni a Lipie Lipski Dei & ApOBto- 
licae sedis gratia, Archiepiscopo Gnes- 
nensi L. N. Regni Poloniae Primati, 
primoqj Principi. Per Illvstrem, & Ad- 
modvm Reverendvm Dominvm Stani- 
slavm Slaw'ienski, Oancellarium. Onesn. 
POBnanien: Lancicien: Oanonicum, S. 
R. M. Secretarium, nomine Venerabilis 
Oapituli eiusdem Ecclesiae congratu- 
latus. Die 22. Mensis Augusti. Anno 
Domini M.DO XXXIX (1639). Posna- 
niae, (Albertus Regulus Typ.). w 4ce, 
k. 10 nlb. 
Na odwrocie k. tyto herb kapitu1y gnieźn. 
i ev;terowiersz. Dedykację kapit. gnieźn. 
podpi8ał: Albertns Regulus Typ: Posnan. 
Czartor. - Horodec. - Jagiell. - 08801. 
- Theses ex universa Philosophia. 
Ingolstadii, przed 1618. 
WBpgmioa o nich w dedyk. do Gembickiego, 
zamie8zczonej w AesertioneB. 
- ob. RostworowBki Jak. (Taecbno- 
paegnion 1619). 
K01'1tko,,,ki nI 687. 


SlAWIEŃSKI Stanisław (II). Oratio 
In laudem Praesentationis B. V. Mariae, 
per Maguificum ac Generosum Domi- 
num Stanislaum de Sławno Sławienski, 
Subdapiferidam Ducatuum Zathoriensis 
& Osvecimensis. Scholae Poeseos Audi- 
torem In Oapella Oontubernii Hieroso- 
lymitani Ipso Praesentationis die Sub 
Assistentia M. Valentini Joannis Oantii 
Podzynski Philosophiae Doctoris, ej us- 
demque ac PMseos in Olassibus Vladi- 
slaviano - Novodvorscianis secundarum 
horarum Professoris Oontubernii Hiero- 
Bolymitani Senioris. Dicata. Anno Do- 
mini 1767 11 Oalendas DeceIBbris. Ora- 
coviae Typis Seminarii Academico Dioe- 
ceBani. w 4ce, k. 8 nlb. 
Ded. Antonio Krząnowski Th. D. et Prof. 
Univ. Senioń. 
Jocber 5504. Jagiell. - Ossol. 
Stawik Antoni Franc. ob. Sławek 
Ant. Fr. 
Sławikowski Justyn ob. ScbonaeuB 
A. (Epigram. 1608). 
SlAWINSKI Augustyn, Bazylianin. 
Institntiones Arithmeticae Ab Augustino 
Sławiński Hieromonacho Basiliano AA. 
LL. et Pbilosophiae Doctore, Eiusdemque 
Atque Matbeseos In Monasterio Zamos- 
censi Actuali Professore. Methodo quoad 
6eri potuit facillima: Elucubratae Usi- 
busque Scholasticae J uventutis Accomo- 
datae. Anno Domini MDOOLXXXII. 
Oum Superiorum Permissu. Zamoscii 
Typis Academicis (1782). w 8ce, kart 
nlb. 34, str. 312 i kart 5 nlb. (001- 
lectio errorum). 
DodR.lle Mą 4 tablice w 4ce, znaczone stro- 
nami 1) 181-182, 2)193-194) B) 205- 
206, 4) 219-220. Stronicowanie mylone 
często, jednak ogólna liczba stron jeBt 
dobra. Pomyłki w Mtronicowanin: str. 135 
dwukrotoie, 142 opuszczona, po 194 id!} 
strony znowu od 185, po str. 194 (powtó- 
rzonej) tablica III (str. 205-206); po 

tr. 195 idzie 198, po 202 znowu 211, 
tablica IV (str. 219-220) po etr. 214, 
str. 217-218 opnsLczone, 219-220 po- 
wt6rzone, po 291 id..ie 296, potem 291, 
300, B03, BOO, 30 I, 302, 305, 504, 305, 
308, 809, 308, 311 i B12. 
Na odw. k. tyto cytaty: S. Augnstinus Libro 
de Doctrina CbriBtiana, CI. P. Paulions 
Scholarom Piarum in Institutionum arith- 
meticarum praefatione i sześciowiersz pod- 
pisany: P. A. W. B. P. 


I 
j
		

/Bibliografia_28_234_0001.djvu

			228 


SŁAWIłlISKI 


SŁAWOSZ 


Dedykacjn: ...Francisco de Trauhentbal Ku- 
czera Regnornm GRliciae ac Lodomeriae 
Gubernii Consiliario, obejmnje 11 kart; 

aczyna si!) czterowiersBem i ośmiowier- 
Bzem. Na końcu podpisany Augustinus 
Hieromonacbus. Potem idzie Monit11m ad 
lectoreJJl, Conspectns totiue opusculi i Re- 
pertorinm alphabeticum. 
W dedykacji opowiada, \!;e korzystał z bi- 
bljoteki Knczery i m6wi o je"'o żYCIdi- 
wości dla Akad. Zam. Sam aut
r wykła- 
dał w tej Akndemji "Iatbesi unitam Philo- 
aopbiarn. Powołuje Bi
 na swój sl'ecimen 
Phi\. in propl1gnatione 1781 bAbitum. Po- 
daje wiersze łac. na cześć Rainiusa, Wolfa, 
Gos
ana, Liesgnniga. (W ciągu dzieła 
cytnJe prace Lamy, La CnilIe'a. Sikor- 
Bkiego, P. Ram nsa, Columela, Jacqoiera 
i innyci\). 
Rzecz wyłoiona w XIV rozdz.: o liczbach. 
o działaniach arytm., o ułumkacb. o re
 
gnIe. złotej, o proporcjacb, de regula so- 
cietatie, de rf\g. ftlIigationie, de Teg. falsi. 
Bentk. II 348. - Żebraw. Bibljogr. 8. ł68. 
Osso\. 
- Pl"Opositiones philosophicae, me. 
taphysicae, quas nomini FraDcisci Se. 
raphici Maliński Pincernidae V ołhy- 
Diensis dicatas in monasterio Luceo.. 
riensi ad aedes S. Orucis Ordinis S. 
Basilii M. monachi Instituti ej usd. pro- 
pugnabunt. Praeside Augustino Sła- 
wiński Hieromonacho AA. LL. et Phiae 
Dris eiusdq; junctae Mathesi actuali 
Professore. A o 1179. dieb. mens. Iulii. 
Leopoli typ. Antonii Piller. w 8ce, 
sygn. A7' 
; Z herb. Malińskich. - Dedykacja 3 karty. 
.1 _ ob. Hryniewiecki Met. (Asser- 
tion6l'l 1781). 
SŁAWIŃSKI Maciej Leliwa. Wieniec 
małżeński nowym oblubieńcom Macie- 
iowi Załuskiemu y Zofii Dl}mbekiey. 
W Poznaniu 1624. w 4ce. 
Niesiec. IV 124. - Jnszyń. II 189. 
Sławiński Stan. ob. Sławieński. 
SŁAWIŃSKI Teodor Zak. S. Pawła 
Pustelnika. Aenigramma Sacratissimnm 
Patris Aeterni.. Snmma Omnium Mira- 
bili um Unio Hypostatica... In assumptae 
Humanitatis compendio 1745. roI. 
Waraz. oniw. 
Sławkowska ob. Stypułkowski. 
Sławkowski klucz ob. Kownacki 
Hipolit (179 ł) - Starożytności ko-. 
palni (1791) - Wiadomość. I 
Finkei III 2001. 


SŁAWOCZYŃSKI Mozerka Salomon. 
Gieemes Tikieimoy Katholickam pri- 
diarancias... Auctore Salomone Mozerka 
Sławoczynski, Summi Ponti6cis Alumno. 
Vilnae Typis Academicis Soc. Jesu. 
A. D. 1646. w 8ce, kart 4, str. 100 
i 112, kart 8 nlb. 
Dedyk. łacińska do Jerzego Tlukiewicza. 
Biskupa Żmudzkiego. 
SI! tu pieśni tłumaczone z polskiego. Mit;dzy 
Diemi 47 psalmów Dawida. 
Jocher 7093. Tu odByła do "not" ale w no- 
tach nie dal blibzego opist!. Dzik6w. 
- Illvstrissimo Ac ReverelldiBBimo 
Domino, D. Georgio Tyszkiewicz, Dei 
Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopo 
Samogitiae, SS. D. Nostri Praelato Do- 
mestico, ac eiusdem Pontificiae Capelllt8 
Assistenti, nec non Episcopatus Curo- 
nansis perpetuo Administratori, Trocensi 
Praeposito etc. etc. Elogium Natale Pro 
die XXIII. Aprilis Anno MDOXLVL 
[U dołu tekstu:] IIlustrissimae ac Re- 
verendissimae OeIsitudinis Tuae Deuo- 
tissimus cliens, et Alumnus Dioecesanu8 
Samogitiae, Salomon Mozerka Słowa- 
czynski, Philosopbiae Rationalis in Alm& 
Academia Vilnensi Societatis Jesv Au- 
ditor. ¥ilnae, Typis Academicis per- 
misJSu Superiorum. (1646). arkusz fol. 
Na dole współczesny dopi8ek: Labor Caaim. 
Kojałowicż S. J. Bibl. T. P. N. pozo. 
Sławogórski Michał ob. Bogusławski 
Michał J. (Icon virtutis 1693) - Brocki 
Mathias (Decus laureae 1685) - De- 
cisio (1701) - Ośliński Martinus (Splen- 
dor 168f». 
Slavoni ob. Acta (1773-5) - Frisch 
I. (Iingua 1727) - Pastorius (1685) - 
Slavi. 
Slavonia reformata ob. Węgierski 
Andrzej (Libri quatuor 1679). 
Sławospiew ob. Dębołęcki A. (1634). 
SŁAWOSZ Wojciech Gabrjel. Vox 
Oatelli Pastoritii Penes Ovile Cbristi. 
Seu Oontroversia. Utrum in Polonia 
liceat abBque periculo damnationil'l aeter- 
nae Magnatibus & aliiB Nobilibus Po. 
lonis Catholicis in snis Oppidis vel 
pagis aedi6care, vel aedi6.cari conce- 
dere aut demum aedi6.catas rovera, tueri, 
Synagogas r,utheranorum & Calvinista- 
rum & aliorum Haereticornm? Sola 


r
 
T 
S. 
S 
pl 
S 
(J
		

/Bibliografia_28_235_0001.djvu

			SLĘCKI 


.... 


ŚLECZKOWSKI 


229 


ratione lucri, vel alicujus respectus 
TemporaJis? Theologice juxta mentem 
S. E. R. Decisa Ab Adalberto Gabriele 
SławosE, S. T. L. & Ecclesiaste Monti- 
politano. Typis Monasterii OIivensis. 
Sac. Ord. Cister. Auno MDCLXXIX 
(1679). w 8ce, k.S nlb., str. 221. 
Dedykacja autora: Stepbano de lIlagna 
Cbrz'ł8tow Wieubowski, E:piBcopo Posna. 
niensi od k. 2 do 5. Na k. Ó v. i 6: Be. 
nigno Lectori salutem. Na k. 6 v.: Ap- 
probatio in Archidioecesi GneBnensi. dato- 
wanR: Dabam Calissii die quo nata Vox 
elamantis in deserto Anno Domini 1678. 
Petrns Dnnin, 80c. Jesu Theologns. Na 
k. 7 r.: Approbatio in Dioecesi Posna- 
niensi, Stepbanus Moreski S. T. D. Can. 
Catb. D. Magdalenae PraeposituB Posna- 
niens.; I'owołuj
c eię na B
d Dunina po- 
zwala drukowaó 18/9 1678. Na k. 7 v.: 
Approbatio in Dioecesi Vladisla...iensi pod- 
pisuje Joacbimnll Pastorius, Prot. Apost. 
CaD. Chelm. Dec. Paroch. & Officia1. 
Gedan. & Pomer. Generalis, Praepos. ad 
8. Albertum, S. R. M. Secretarius. Na 
k. 8 r.: Sentencja z Synesiusa in Epl. 
ad P>::esbyteros. Na k. 8 v.: Errata. Za- 
eayna Praeloqnium. 
Antor stawia szereg tez, odpowiadaj,!cych 
negatywnie na postawione w tytnle py- 
tanie i dowodzi ich metod!} Bcholastyczn!}. 
Na str. BO przytacza przyw. Zygm. Augnllta 
z rokn 1607 (11, na str. ł7 i 76 Pn:1W. 
tegot z r. 1668 - przeciw heretykom. 
Kilkakrotnie powołuje się na Kromera i Ho- 
zjnsza. Na str. 181 przedrukownje Hozju- 
Bza "Examen Beu diBcnssio articnli con- 
foederationis Serenissimo Henńco per haer. 
propositi" (ob. tom XVIlI 284,). Od str. 197: 
Altera excnssio ejusdem Confoederationi. 
pro instructione Henrici ad Lodovicum 
dncem Nivemen.em missa. 
Janozki Nachricht II 71. - Bentk. II ó51.- 
Jocber 9618. - Freitag .ł.nalecła str. 869 
(przytacza rozbiór tego dzieła, zamiesz- 
czony przez Idziego 8trancbiu.a Mar],:en 
und Milcbspeise, Leipzig 1702 str. 1099). 
AkRd.-Hibl. Bodlej. - Branic.- Chrept.- 
Dzików-JagieIl.-OsBol. - Uno lwow. 
Slęcki Jan, drukarz ob. Warszewicki 
Krz. (1579-1ó80). 
Ob. o nim Abramowicz CztelJ" wieki 1927 
str. B7. 
- ob. Ślęski. 
Slęcki Wojciech ob. Oonstitutiones 
(1627). 
ŚLECZKOWSKI Andrzej Jan Kanty 
(t 1786). Agere & pati sapientis insti- 
tntum dum sub regimine Perillustris 
& Reverendissimi domini D. M. Antonii 


....... 


Zołędziowski utriusque juris, Sacra6 
Theologiae doctoris & professoris, 001- 
legae majoris, Oathedralis OracoviensiB 
Oanonici, facultatum; Theologicae de- 
cani, medicae & philosophicae Procan- 
cellarii, studii generalis Universitatis 
Oracoviensis IDagni6ci Rectoris. M. An. 
dreas Oantius SIeczkowski Philosophiae 
doctor, ejusdemque Regiua, & Tylicianu8 
Eloquemiae in Collegio Majore Professor, 
Oureloviensis scholasticus, interea facul- 
tatis philosophiae decanus. Primam in 
artibus liberalibus & philosophia lau- 
ream, praesente distinctissimorum hOB- 
pitum frequentia in Divi Jagellonis 
aula VII. VV. DD. ejusdem laurcae 
candidatis; I. V. D. Thaddaeo Jordan 
Stojowski. II. V. D. Paulo Oamelin. 
III. V. D. Josepho Weyss. IV. V. D. 
Martino Bednarski. V. V. D. Thaddaeo. 
Stojecki. VI. V. D. Paulo Kozłowski." 
VII. V. D. Andreae Rozborski. Bitu 
solemni conferret. Oratione academica: 
deductum. Anno 1770. Die 10. Mensls 
Aprilis. Typis Oollegii Majoris U niver- 
sitatis Oracoviensis. w 4ce, k. nlb. 6. 
Na odwrocie tytułn wiersz podpisany: No- 
rindns Chslcedonius P. A. ad VV. Primae 
lanreae Candid..itos. 
Oratio zaczyna Bi!: Si malorum originem. 
Jocber 1589. 
Dzików - Jagiell. - Ossol. 
_ Agnu8 Podoscianus, in Celsis- 
simo, IlluBtriBBimo, Excellentissimo & 
Reverendissimo Domino, D. Joanne Ga- 
briele Oomite in Podosie J unosza Po- 
doski, Dei & Sedis Apostolicae Gratia 
Archiepiscopo Gnesnensi, Regni Polo. 
niae & Magni Ducatfts Lithuaniae Pri- 
mate, Primoqve Principe , Legato Nato, 
Tynecensi & Paradisiensi Abbate, Aqui- 
lae Albae Equite, Originis, Sanguinis, 
. Virtutum & Meritorii aurato vellere 
Praefulgen8, felici Ecclesiae & Patriae 
.omine Metropolitana super Lilia Pri- 
matialis in culmen Honoris Evectus, 
li Voto & Plausu Oracoviensis Scien- 
tiarum Universitatis of6cioBissimo ca- 
lamÓ M. Andreae Cantii SIeczkowski, 
Philosophiae Doctoris, ej u8demq u
 Regii: 
& Tyliciani Eloquentiae Professoria, 
Collegae Majorie, Ecclesiarumj C01le-
		

/Bibliografia_28_236_0001.djvu

			230 


ŚLECZKOWSKI 


ŚLECZKOWSKI 


giatae S. Annll.e Oracoviae Oanonici, 
ArchipresbiteralisOracov: Paenitentiarii , 
S. R. Majestatis Secretarii, Publici Sacra 
Authoritate Apostolica Notarii Oelebra- 
tus. Oracoviae Typis Academicis 001- 
legii Majoris. Anno Domini 1767. fol., 
k. 46 nlb. 
Na odwr. karty tyto pi
ó czterowierszy. Na 
drugiej k. przedmowa. - Od k. A pane- 
giryk stylem nakamiennym, zawierajęcy 
duto informacyj do tycia Podoskiego i do 
jego rodziny oraz do rodz. Rokitnickich. 
W egz. bibl. WarBz. idzie po tytnle na 
osobnej karcie herb JunoBza w r6:!:nych 
emblematacb na blasII8 wyrytych. U dolo 
podpis: fec. Pr. Eleuth. Stal O. S. P. F. 
Ref. (''rac. 
Akad. -Jagiell. - OBBol.- Uniw.lwow.- 
Warsz. Uniw. 
- Ohwala Boga W czci Swiętych 
Jego
 Kazaniem na Uroczystość wszyst- 
kich Swiętyeh W Kollegiacie pod Ichże 
Imieniem załozoney, przez X. M. An- 
drzeia, Kantego Sleczkowskiego, W Kol- 
legium Większym Akademii Krakow- 
skiey Filoz06i Doktora, Krasomowstwa 
Professora, Scholastyka Kurzelowskiego, 
S. Anny w Krakowie Kanonika, Olkus- 
kiego Proboszcza, Ogłoszona. w Kra-. 
kowie 1770. Roku. Dnia 1. Listopada. 
W Drukarni Akademickiey KoUegium 
Większego. w 8ce, k. 60 nlb. (sygn. GB)' 
:Na. odwr. k. tyto B
ntencje łac. z Petr: Bies: 
lIer: 53. Omn: SS. i Thom: a Kemp: de 
Discipl: ClauBtr: cap: 1ó. Sect: 2. '.rom: 2. 
Dedykacja: ...Jacobo Gajewski... Caoooico, 
Regalis Sacerdotii .Annum quinquagesimum 
emenso... cala po lacinie obejmuje S k. 
Potem idzie Kazanie po po Isk n z tekstu: 
Landate Dominum in Sanctis Ejos. 
Jagiell. - Warsz. uniw. 
- Illvstrissimo & Excellentissimo 
Domino, D. Stanislao Kostka, in Dęm- 
biany Dembinski, Provido Nieczujarum 
Genere (a) in Eundem cum Raviciis 
Sanguinem infłuente, de Patria contra 
Bahemos, (b) Russos, (c) & in Edigam 
Tamerlanis Ducem, (d) de suia domi 
atq; roris praeclarb merito, Boleslao 
KrivoDsto, triginta anDOS Regnante, 
quadragesies septies Triumphante, pau- 
cissimis suorum, plurimorum hostium 
Domitore, per Varsium Ursinum pri. 
mum his Armis potito, (e) Viris pace, 


be1l6q; celeberrimis, (f) perennes hono- 
res suae debitoR virtuti possidentibus; 
Vincentio Sanctae Romanae Ecclesiae 
Oardinali , Gnesnensi Arehiepiscopo, 
Regni Primate , Legato Nato, (g) Ja- 
cobo Regui Oancellario lh) Sandomi- 
riensi Palatino, (i) post haec solia ho- 
norum, Oracoviensi Oastellano, (k) Va- 
lentino Procancellario Regni & Oastel- 
lano Sandecensi, (I) Supremo deinde 
Oancellario, (m) demum Oracoviensi 
Oastellano, (n) Govorco, (o) & Tomislao, 
(p) Sandomiriensibfis Palatinis , Jacobo. 
& Varsio, (q) ac Jj'rancisco, (r) Castel- 
lanis Voynicensibils, Mathia Livoniae 
Pa,latino
 (s) Stanislao Ohęcinensi Prae- 
fecto, Regni Tribunalis Mareschalco, 
(t) Albrachto Ducatus Zathoriensis Ve- 
xillifero, pietate tam in Deum, qU8.m 
in Deiparam, in homineB benevolentiA 
Incomparabili, Stephano Oathed"rali Ora- 
coviensi Oanonico, Regni Ooronarum 
Oustode, Tarnoviensi Infulato, (u) Petro 
Cracoviensi Oanonico, tandem Corono- 
viensi Abbate, (u) bellante Oasimiro 
Rege Regni Sigilli Ministro, (u) Erasmo 
Oathedrae Oracoviensis Decano, in Sve- 
ciam Oratore, (u) Stanislao Regni Exer- 
cituum Rotmagistro, (u) Michaele Vol- 
chiniae Venatore, Prosovicensibu8 in 
Oonventibus pluries Mareschalco, sub 
tempus interregni Judice, (u) Stanislao 
Districtiis Xiąznensis Tribuno, (u) Fran- 
cisco Ochovensi Oapitaneo, (u) Stanislao, 
Ohrystophoro, & Stephano Heroibils. 
(u) Thoma Cureloviensi Praeposito, 
(u) Bernardo Oracoviensi Vexillifero, 
(w) Jacobo & Andrea Filii8 ejus Oa- 
rissimis. virtutum Haeredibds, Petro 
Castri Oracoviensis Judice, (x) Quinq; 
aliis S. Romanae Ecclesiae Cardinalibus, 
Archiepiscopis Duobus, Episcopis Quin- 
que, Sexdecem Palatinis, Oastellanis 
Triginta Quatuor, Supremis Mareschal- 
cis Quinque, Regni Cancellariis Duobu8 , 
Tribus Supremis Thesaurariis; Ortho- 
doxae- Fidei Acerrimis Propugnatoribus, 
Oaelo, Sponsis, Patriae, muneri, virtuti, 
naturae, Respondentibus, oris majpstate, 
vitae int.egritate, sapientia & bellandi 
ardore, apud Nostrates & Exteras Gen- 


teE 
Al 
hu 
ba 
tul 
Vi1 
OJ 
pil 
lit 
aD 
PI 
ea 
O. 
tie 
m 
sc 
rtJ 
al 
PI 
R 
pf 
p< 
S1 
R 
P 
ri 
O 
()l 
VJ 
P 
Ił 
b 
n 
si 
d 


ZI 
a 
s' 
"V 
E 
c 
łI 
a 
c 
, 
J 
I 
t 
E 
] 


J
		

/Bibliografia_28_237_0001.djvu

			SLECZKOWSKI 


ŚLECZKOWSKI 


231 


tes Commendatis. Dembinsciis. Oriundo. Stadnicciis, Lubomirsciis, Wielopolsciis, 
Arnolphi fortitudine, justitia, prudentia, Xięsciis, Borkiis, Komorowseiis, Oza- 
bumanitate, legibus rebeUium, pacis tur- rowl:!ciis, Konarsciis, Dohinsciis, Szem- 
batorum Repressoris, omni genere vir- beciis, Slasciis, Axakoviis, Kwiatkow- 
tutum, Oatholicae Religionis integritate, seiis, Walewsciis, Russocciis. Orłow- 
-vitae probitate, morii felicitate Viri Bciis, Oborseiis, Bobrownicciis, Gołu- 
Optimi, Eximio Nepoti. Petri cum Li- ChOWBCiis, Korycinsciis, Majis, Pie- 
pinscia Clarissimi Herois, veterani Mi- głowsciis, Ujey.sciis, Paciis, Krzyza- 
litis, Oolonelli strenui, ardori Fidei, nowsciis, Tągoborsciis. Sierakowsciis. 
amori Patriae intenti, Ozechoviensis Ohwalibogiis, Ligęzis, Tarłonibus, Kra- 
Praefecti, virtutibus nemini secundi, sinsciiB. KluBzewsciis, Lipsciis, Gut- 
cari omnibus. Becensis primum, demum titeris, Łubieniis, Ot6nowsciis, Stokow- 
08vecimensis. Oastellani, probi, pru den- sciis, Wodzicciis, :Morsztyniis, Popielis, 
tis, industrii, Praestantissimo Filio. Do- Załęcciis, Aliisq; praecelsis Nominibus. 
minici & Petri cum Constantia de Xię- Gente Nobilissimis, Oognatione plurimis. 
sciis Borkowa in flora aetatis Vocato. fama. maximis, Consanguineo, Affini, 
rum in Patriam Amantissimo Patri. Jo- Oolligato. Cultori justitiae Summo, Ser- 
annis Ochovensis Praefecti, Arnolphi, vatori honesti Optimo, in moribus Gravi, 
Palatinatus Oracoviensis PocilIatoris, in in faetis Forti, in perieulis Audaei, in 
Regem consilio, in Regnum opera. & dicendo Libero, Amicis Oommodo, om- 
paee Virorum, Defensorum Patriae etiam nibus Aequo, ae sine querela Viventi. 
pOBt fu nera superstitum, Aloysii li. S. in omni aetatis suae gradu Magno, in 
StaniBlao Kostka quondam Josephi, in functionibus Reipublicae Praecellenti, 
Regulari Scholarum Piarum Instituto eruditione & EloquentiA. summo Viro, 
ProfesBi, vitae innocentia., fervore spi- innocentia liberalitate, zelo & 8.ssidui8 
ritus, & post fu nera apparitionibus in Ecelesias beneficiis longe Illustriori. 
.CJari, Aestimatissimo Fratri. Geor
ii armis, virtutibus, ac meritis semper & 
()um Sophia de Piegłowsciis, Zbigme- ubiqj Florescenti, Oastellano Voynicensi, 
viensis Oapitanei, Joseph i in Mokrzko Sancti Stanislai Episcopi & Martyris 
Praepositi, Francisci ex Bobrowniccia, Equiti. in Exercitu Regni Loricatae 
Ignatii ex Axakowna, bono eommuni, Cochortis Colonello, plurimis documentis 
bonorumq; usibus Natorum, otiosorum Amp1issimo BUO Protectori & Mecaenati, 
nunquam, nusquam inutilium, Dignis- Oracoviensis Scientiarum Universitas 
simo Patruo. Joanni Stadniccio Cathe- Dissertationem Politicam de Felicitate 
drae Oracoviensis Decano protunc Beł- Rerumpublicarum per M. Andream 
zensi Vexillifero, per Dembinsciam Jo- Oantium SIeczkowski, Philosopiae Doc- 
annis Filiam, Joanni S. Regiae Maje- torem, Tylicianum Eloquentiae Profes- 
atatis Cubiculario, Nepomuceno cum sorem, Collegam Majorem V ocatum, in 
Wiesiołowscia. Cracoviensi Pincernae, Ecclesia Archipresbyterali Oracoviensi 
Francisco Zathoriensi Vexillifero, Ora- Paenitentiarium, Publicum Sacra Autho- 
coviensi Vicepalatino, Franc.isco cum ritate Apostuliea Notarium, S. R. Ma- 
Morsztynia, Volbramensi Oapitaneo
 Jo- jestatis Secretarium, dum pro loco in 
anni Venatori Cracoviensi, Francisco Oollegio Majori obtinendo in public&. ' II 
cum Hedvige Borkowna, Bracłaviensi Distinctorum Hospitum frequentia res- 
Vexillifero, Francisco cum RUsBoccia, ponderet; in solennem Senatoriae Dig- 'I 
Pieczonoviensi Oapitaneo, Petro Saerae nitatis aggratulationem.