Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1925

B. S o M M E R F E L D 


.' 
,BE-CHSTEIN . 
IQ" TEL. BB3 


BYDGOSZCZ 
NIADECKICH 5 P 


Fl\BRYKf\ FORTEPIF.NÓW 


., " 


hurto.wnia iskladnica 
BECHSTEIN, BLOTHNf"!, FEURICH STEJNWEY & SONS 
i in e 


I, 
L 
I 
I 
I 


Hf\RMONJE MFI.NNBORG 
, wielkim wyborze 
'Il\NINF\ Z WBUDO"' lNEMI l\Pl\Rl\Ti\MI 


r 


, 


A D R E S.y 


MIASTA 


BYDGOSZCZY 


NA ROK 


1925 


"t  f 
I 
ło U nas kupuje zaoszczedza pienqdze 
j 
! ':Dom 3tonfekcyjny T A kc. I 


I 


8ydVOS7.CZ Po
nr.Jń 
SIary gyr.ek - gal. 231, 1')70 


Gr'- "'ziq.iz 


'" 


--+ 


.,;;
 ......J,. .... 


.  
I 4 . ..... . 


t.
>>>
BBBBBBB8BBBrnBB8B8BBBBBBBBBB8BBBBBBSBBBBBBBB8B88 BB I 
B --[3 
B , 8 
B B 
i G. B. "EXPRESS" i 
B B 
B ZAŁOŻONE 1911 BYDGOSZCZ ZAŁOŻONE 1911 B 
8 B 
8 8 
B TELEFONY: 665, 799, 800 i 801 - TFLEFON NOCNY 800 B 
B B 
8 ' B 
B F I L JE: PRZY DWORCU O
r\V ARTE W DZIEŃ I W NOCY B 

 I \VE \VSZYSTKICH DZIELNICACH MIASTA 
 
B B 
B B 
B B 
B B 
5 SŁUŻBA GOŃCÓW 
 
B B 

 ROWEREM l PO'YÓZKĄ 
 
B B 
B PRZEWÓZ BAGAŻÓW I JCH PRZECHO,ry,,,rANIE B 
B B 
B B 
B BIURO OGŁOSZEŃ Z FACHO\VĄ POR
\DĄ B 
B B 

 HURTOWNIA GAZET 
 
B B 
B KRAJO'VYCH I ZAGRAN. B 
B B 
B ODPISY NA MASZYNACH B 
B B 
B Z ODRITKAl\H B 
B B 
B B 
B T Ł Ó M A C Z E N I A Z RÓŻNYCH JĘZYKÓW B 
B B 

 B I U R O W Y W I A D O W C Z E I PODRÓŻY 
 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
..-.--.:::" 
[i] 

 =: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: l: :: :: :: :: :: :::: EJ 
B B 
B B 
B B 
B B 
8 B 
5 I ZNANA PUNKTUALNA I RZETELNA OBSŁUGA I I 5 
} 
B B 
B B 
B 8 
B8888888B88BBB888B88B888B8B8BB88B8888BB888BBE8B88 


r 


\' 
\ fi 

t
>>>
ADRESY MIASTA BYDGOSZCZY
>>>
. 


"
>>>
LjLf OlfĄ 


Słowo od autora. 


Przystępując do wydania III. rocznika Księgi Adresowej m. Bydgoszczy na 
rok 1925, muszę zaznaczy,ć, że pov.-odzenie jakie zyskały poprzednie roczniki, koniecz- 
ność zaspokojenia potrzeb zainteresowanych i wypełnienia luki, zniewoliły mnie do 
wydania dalszego rocznika. 
Licząc się jednak z warunkami wydawniczemi, które bynajmniej się nie popra- 
wiły od zeszłego roku, raczej się pogorszyły, niestety nie wszystkie me zamierzenia udało 
mi się wprowadzić już obecnie w czyn a nawet od zestawienia adresów wedle ulic i ko- 
lejności domów tym razem zmuszony jestem odstąpić. 
Działy zamieszczone, zostały z gruntu na nowo opracowane, wszelkie zaś zmiany 
personalne zaszłe w ciągu roku zostały skrupulatnie uwzględnione. Jednem słowem, 
staraniem mem było niniejszą Księgę tak zbudować, by była dobrym informatorem 
dla wszystkich. 
Adresy zostały zestawione na pcd.stawie materjału urzędowego, podług zamel- 
dowań policyjnych, tak, że zostały zamieszczone w takiej redakcji, jak je każdy w poli- 
cyjnym formularzu zamieścił. 
Chcąc dać możnOŚĆ usunięcia pewnych niedokładności, jakie się zakraść mogły, 
\"'yłożyłem bruljon adresów przez I4 dni do publicznego wglądu, ogłaszając o tern 
w miejscowej prasie, tak, że odpowiedzialność za pevme niedokładności, jakif' mogły się 
wkra
ć nie może mnie obarczać, gdyż powstały one z innych przyczyn 'wzgl. przeoczenia 
mego apelu przez samych zainteresowanych. 
Podejmując się wydania niniejszej Księgi w tak ekonomicznie ciężkich warun- 
kach, pr .l}Tzekam, że w niedługim czasie przystąpię do opracowania nov,,'ego \,,"ydania, 
VI którem uwzględnie szeroko działy przywracając Zpo\\Totem dział według ulic i kc- 
lejno
ci domów. 
Pragnąc dać możność szerszym sferom wyrażenia swych życzeń lub uwag co 
do układu wzgl. wprowadzenia nowych działów w następnym roczniku załączam 
do niniejszego kartkę do wypełnienia i przesłania jej wydawcy. \Yszelkie życzenia 
w miarę możności zostaną uwzgll.:dnicne. 
Co było w mej mocy uczyniłem zadość, aby zaspokoić potrzeby zainteresowanych. 


A utO'f i wydawca 


"
>>>
,
>>>
De 


Pana Web e r a 


Dyrektora biur i redaktora Księgi Adresowej 
. Magistrat 


. . 
W m I e J s c u. 


Uwagi i życzenia w sprawle wydania Ksi,gi adresowej na rok 19 26 . 


...
>>>
I 


,
>>>
'. , 


'I I 


. :. (\ 


I" ,. 


.,. 


" 
 
"'
I'.. ,:'
'i 


?i " " 
 
AJ

 - _ 
--.... -- 
---
' -
 
.
--- - 


.'
 .
, :-.. 
1ftr ,U, 
Lj'1 /I::-r» --ł' .. I -ł- 
- -. - _' , C" ! 1 1 
- ---ł' 

. "j 
 
-'-'- n ' 
 '-_.
r_..' 
 - 
, 
'-'..:..... ... 

 
....... 


(\II 


] óze! Żernicki. 


BYDGOSZCZ 


. -{" 


R o z w Ó j - P e r s p e k t Y wy. 


o k r e s p a l e o l i t u, n e o I i t u . i e p o k a m ł o d s z a d o w i e k u XII. 
Przeszłość przedhistcryczpa Bydgoszczy pie jest dotychczas opracowana, a to, 
co naukov,,'ego posiadamy, są to tylko szkice. \Yykopaliska z czasów gdy ludpość nie 
znala jeszcze metalu a przechowywape w miej skiem muzeum nie pozwalają na dokładne 
odtworzenie dziejó\\' a li tylko nasU\\.ają domysł, że Bydgoszcz wzgl. okolica ta była 
zamic
zkaną na 5 -2 tys. lat przed Chrystusem i że tędy wiódł szlak hapdlowy z po- 
łudpia (Rzymu) pa północ do wybrzeży burszt)'Jlowych pad Bałtykiem. Że droga ta 
musiała przechodzić przez dzisiejszą Bydgoszcz, pie ulega najmniejszej wątpliwości, 
gdyż przez bagna padnoteckie była ona nicmożljwa do przebycia. Początki Bydgoszczy 
zatem i jej pajstarsze dzieje giną w mgłach legepdarnych. \Y czasie od II -VI wieku 
przybyli tu Pelacy (Sł
wianie) posuwając się aż pod Łabt;:. 


S L k i c h i s t o r v c z P V. 
, J J 
Pierwsza wieść historyczna dotyczy \\ieku Xl wzgl. XII i to li tylko zamku. 
\Y XIII wieku zamek bydgoski zdoby\vają Krzyżacy oddając go Pc1sce po kilku 
latach zu.pdnie spakny. Kazimierz \\
ielki sprowadza Xiemców i osiedla tychże na 
prawie magdeburgskiem. 
\Y XIV wieku zdubywają, Krzyżacy ale już miasto Bydgoszcz i gospodarują aż 
do cdzyskania przez jagicłł,. . 
XY, XYI i XYII \'dek, cUubi pC'kój, podnió
J miasto do ".-spaniałej ś'wietności. 
ZbudC'wanc kilka kościdów, dzisiejszą Farę, (XV wiek gotyk) kościół Klarysek, (XYl 
wiek rene
ans) i kościół Pc.-Bcrpardplski, (XY n wiek barok). 
Pc:wstają trzy przl'dmic.ścia GdaJlskie, Okole oraz Ch\\ytowo. \Y wieku XVII 
3o-letnia wojna jak i poprzedzająca zaraza, która trwała lat 7 Zpislczy1a miastu tak,
>>>
VIII 


le z upadku do I-go rozbioru pod panowaniem pruskiem wi
c('j si
 nil' pudnioslo. Do- 
piero budowa kanału zapoczątkowała rozwój miasta, łączącego Brdę z Notecią, po- 
wstaje wiele fabryk i zakładów przemysłowych. Ilość mieszkańców zaczęła wzrastać. 
Bydgoszcz pO\waca jeszcze raz krótko pod g-letnie rządy Księstwa \Varszaw- 
skiego, jest stolicą Dep. \Y. Ks. \Yarszawskiego, lecz w roku I8Is-tym Traktatem \Yic- 
deńskim zostaje oddana powtórnie Prusakom. .. 
Od tego czasu Prusacy kolejno niszczyli w
zystko, co polskie, budując równo- 
cześnie niemieckie kościoły, wprowadzając kulturę pruską w postaci teatru, pobudo- 
wanego na miejscu kościoła i klasztoru Karmelitów, oraz licznych szkół 'wszelkiego 
rodzaju. 
\V zbyt odległe czasy musielibyśmy sięgać, aby określić początek akcji germani- 
zacyjnej. Poczyna się ona w zaraniu naszej histmji i ciągnie się nieprzerwanym laJl- 
cuchem prawie przez cały okres dziejów RzeczypospoJitej szlacheckiej. 
Po upadku Państwa Polskiego akcja ta rozszerzona zostaje i stopniowo osięga 
najwyższe napięcie. Po zjednoczeniu Niemiec prowadzona jest już w sposób jawny, 
brutalny i z ogromnym nakładem kapitałów. Bierze w niej czynny udział społeczeństwo 
niemieckie, zorganizowane przez hakatystów w specjalne towarzystwa, oraz Pallstwo 
Pruskie, którc do walki z Polakami otwarcie i jawnie angażuje wszystkie urzędy i insty- 
tucje państwowe. Tworzy się nawet specjalne urzędy (Komisja K01onizacyjna) i wy- 
posarza się je w olbrzymie środki, byle przyspieszyć proce
 gefInanizacyjny. 


P r z e d woj e n n e s t o s U n k i n a r o d o wo Ś c i o w e. 
Odebrać Polakom ich kulturę, wydrzeć z serc ich uczucia narodowe, zmusić ich 
do mówienia po niemiecku i do uważania się za 
iemców, a opornym odebrać warsztaty 
pracy, oto cele, do których Kiemcy z wielką konsekwencją i bezwzględnością przez 
dziesiątki lat dążyli. Nadużyw'ano do tych celów nietylko urzędów, ale i prawa. Podry- 
wano nawet instytucje własności (Ustawa o wywłaszczeniu), na której ustrój społeczny 
i gospodarczy Niemiec się opierał. Gwałcono uczucia religijne, byle dopiąć celu. Ko- 
lonizację prowadzili Niemcy celowo i konsekwentnie, otaczali nią miasta polskie, Jinje 
kolejowe i inne ośrodki cywilizacyjne, aby tylko rozbić i pokawałkować polskość. 
Stopięćdziesiąt Jat niewoli zużyto na to, ażeby polskość tego miasta zetrzeć 
i zrobić z niego centrum niemczyzny. To też przed wojną rzekomo liczyliśmy zaledwie 
16 czy 18 % Polaków. Jak sztuczną była ta statystyka, świadczy chyba najlepiej fakt, 
że ostatni spis mieszkańców wykazał 76 % ludności polskiej. 
Przyszły historyk, który zbada szczegółowo tę perfidną i niecną robotę Kiemcó\v 
i rządów pruskich, będzie miał sposobność ujawnić ogrom niszczycielskich wysiłków nie- 
mieckich w stosunku do Polaków. I kto wie jak daleko Niemcy zaszliby w tej akcji, 
gdyby nie wojna wszechświatowa i klęska Niemców, która z\\Tóciła Państwu Polskiemu 
prastare dziedzictwo. 


Handlowe znaczenIe Bydgo-;:zczy 
sięga czasów przcdhistorycznych a dokładniejsze wieści mamy dopiero z wieku XIII, 
kiedy Kazimierz \Vielki starał się uniezależnić handel z Gdańskiem i krzyżackiego To- 
runia. \V roku 1346 Związek hanzy skarżył się na konkurencję ze strony Bydgoszczy. 
:Miasto stało się środowiskiem handlu zboża, skór, ".'elny. Handel nie miał żadnych
>>>
IX 


przeciwników, ho za przy\vilejem Królewskim wydalono Zydów i cudzoziemców zaJ- 
mujących się handlem w mieście. 
Bydgoszcz była i jest miastem wybitnie kupieckiem, a kupiectwo bydgoskie po- 
siadało świetną wiekową tradycję, największy rozkwit przypada na wiek XVI i XVII. 


p o ł o ż e n i e - p r z y r o d a - k l i m a t - s t o s u n k i e k o n u m i c z n ('. 
Bydgoszcz leżąca po obu brzegach Brdy nad kanałem, które łączą nas z całą 
Polską, Gdańskiem, Szczecmem, Hamburgiem, mając węzeł kolejowy jedC'n z najbardziej 
rozwiniętych w całej Polsce, jak również bez przesady można powiedzieć, że jest po- 
budowana w lesie - ma wielkie widoki. Opady atmosferyczne umiarkowane, słońca 
poddostatkiem, jesień zazwyczaj sucha, ciepła, nie tonie się tu w błocie, dokcla zieleil, - 
żyje si..: w warunkach zupełnie ucywilizowanych. Przed czterema laty były tu koszta 
utrzymania prawie trzy razy tańs
e, aniżeli we Lwowie. Dziś zostało po tych czasach 
tylko smętne wspomnienie, tak że Bydgoszcz jest dzisiaj bardziej droższą od Lwowa. 
Bydgoszcz jest miastem przemysłowem, największem centrem przemysłu byłej 
dziC'lnicy pruskiej, posiada przemysł szeroko rozgałęziony. Z każdym dniem nieomal 
wyrasta nowa placówka handlowa bądź przemysłowa, nacechowana od pierwszej chwili 
wyrazem i powagą największego wysiłku pracy ludzkiej. Przemysł drzewny oraz handel 
drzewC'm zajmuje pierwsz£' miejsce i nadajC' miastu wyjątkowe znaczenie. \Yzdłuź rzC'ki 
Brdy położone są tartaki w olbrzymich rozmiarach, z ogrcmnemi zapasami drzewa, które 
po odpowiedniem obrobieniu przewożone bywają w znacznej ikści do Niemiec i Anglji. 
\Vażną rolę odgrywa również przemysł metalowy. 
:\Iiasto rośnie i rozwija się - jakoby każdego dnia. obchodzono uroczystość histo- 
ryczną triumfu przC'mysłu Bydgoszczy. 
Triumf słowo pochlebne alf' z całą stanowczością należne przemy
:łowi drzew- 
nemu, mdalowemu, a w handlu - bławatnictwu. 
:Najlepszym dowodem rozwoju miasta, to każdodniowy przyrost ludności. Zna- 
komita sieć kolejowa pozwala ludncści zjeżdżać po zakupy, rozwijając przez to miasto. 
Poza tern cegclnie, gliny i wapna na miejscu pcddostatkiem. Duże przestrzenie 
wdne, znajdują
e się w obrębie miasta Bydgoszczy, doskonale nadają się na założenie 
nowych przedsiębiorstw. Tutaj otwiera się ogromna perspekt) wa dla kapitałów obcych. 
Jest tu także do wyzyskania siła wodna rzeki Brdy (spadek nadzwyczaj silny 2 -3 m 
na I km) fabryka Karbidu (Smukała) największa w całej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obszerne tereny, bardzo nadające się na wszelkiego rodzaju fabryki można nabyć za 
bajecznie niską cenę. 
l tak dobrym interesem jest pobudowanie normalno-torowej linji kolejowej, 
elektrycznej (wykorzystanie siły wodnej) wzdluż rzeki Brdy do jej ujścia do \Visły. Poza 
tern chocia.ż w mieście kursują tramwaje elektryczne, i doro?;ki samochodowe, to jednak 
ograniczona ilość linij oraz liczba nie odpowiada zupełnie potrzebom miejscowej ludności, 
gdyż wzdłuż starego i now£'go kanału jest szereg przedsiębiorstw przemysłowych i han- 
dlowych. l\Iożnaby także zużyć kapitał przy budowie nowych mostów przez kanały, 
celem przeprowadzenia ewtJ. nowych linij tramwajowych. 
Dla mniejszego kapitału wskazanem jest fabrykacja wyrobów cemento\\-o-beto- 
nowych, papy lub innego przedmiotu do krycia dachów. 
Terpynteniarnia miałaby tu moc surowca. Poza tern .są do wyzyskania pokłady 
wapna względnie kredy i glinki. Okolica posiada dobrą glinę garncarską i kaflarską,
>>>
x 


a przcdmioty te sprowadzane są z innych okclic z braku zainteresowania się tą sprawą. 
'Vrcszcie małym kapitałem możnaby założyć fabryki konserw mię
nych, roślinnych 
i rybnych, czego wogóle w kraju jest niewiele. BaIldzo dobrą przyszłość może mieć su- 
szarnia włoszczyzny, grzybów, owoców i t. p., co zaraz na wagę złota choćby setkami 
wagonów wezmą Krc5Y i Rosja. Także sam \Vschód pechłonie wszelkiego rodzaju prze- 
twory owocowe, ogrodowe i t. p. Te zakłady można założyć małym kapitałem i nad 
tern warto pomyśleć, bo kto pierwszy to uczyni, ten zwycięży rynek. 
Materjał robotniczy jest dostateczny. 
Handlu w Bydgoszczy dużo, wszystkie gałęzie są zastąpione. Poniższe zestawie- 
. 
nie statystyczne ilustruje w głównych zarysach rodzaj przC'mysłu - handlu i ilość za- 
trudnionych w nim robotników, mianowicie: 


Zakłady p r z e m y s ł o w c. 
,y każdym rodzaju przemysłu Ilość Ilość 
Daty z stycznia Iq 2 4 . fabr. czyn. zatr. ro bot n . 
I. przemysł mineralny . 16 237 
2. " hut. i mech. przet. met. 80 47 1 
3. " maszynowy 3 0 12 9 8 
4. " chemiczny 13 259 
5. " włókienniczy 3 51 
6. " pa pierniczy 6 293 
7. " garbarski II 135 
8. " drzewny . 10 9 18 5 8 
9. " spożywczy 165 II4 1 
10. " odzieżowy i galanteryjne 12 9 9 68 
II. " budowlany. 3 6 87 
12. " poligraficzny . 9 279 
13. zakłady użyteczno publicznej 3 443 
Razem 610 75 20 


b a 11 k o w Y c h l h a n d lo w Y c h: 
c) przemysłowych: I kat. 2 
II" 1. 
II]" 12 
I V" 67 
Va" 75 
Yb (VI)" 61 
VII" 124 
YIII" 877 
Prócz wYZc] wymienionych wymienić jeszcze wypada warsztaty kolejowe oraz 
ruch kc1ejowy, zatrudniając.ych około 3200 ludzi oraz Dyrekcja Poczt około 1000 ludzi. 
Cyfry te świadczą o niewątpliwym rozwoju przemysłu w ciągu bieżącego roku. 
Ludzie kapitałami obdarzeni, energj4, przedsiębiorczością i znajomością rzeczy 
\\ inni zainteresować się Bydgoszczą. Bydgoszcz stoi na przedmurzu 'Vielkiego Rynku . 
'Vschodniego i ma odpowiednic tereny dla rozwinięcia się przemysłu wielkiego i małego. 


Ilość instytucji 
a) banko

ch 22 
b) handlowych: l kat. 12 9 
II" 692 
III" 1082 f 
IV" 662 
Va" 226 
Yb" 108
>>>
XI 


Przemysł drzewny. 
NieL:miernie ważną jest rzeczą w przemyśle 
rajowym, przcrabianie surowca 
u siebie. Niemcy doskonale to zrozumieli i w traktacie handlowym z Rosją w roku 19 0 4 
potrafili wyzyskać korzystne warunki z zastrzeżeniem, że Rosja nic będzie nakładała 
da na swoje drzewo i wywozu nic będzie wzbraniała. \Yarunki te podnio
ły i ułatwiły 
kolosalny rozwój obróbki i przeróbki drzewa w Xiemczech. Kiemcy obrali naszą Byd- 
goszcz jako centrum olbrzymiego magazynu drzewnego. \Y związku z systemem hydro- 
graficznym, buduwą kanałów, na pierwszy plan wysuwają gospodarcze wyzyskanie go. 
Zaznaczyć wypada, że piękna sieć wód naszego miasta przyczyniła się i ułatwiła opano- 
wanie i stworzenie z Bydgoszczy wieJkiej placówki przemysłu drzewnego. Niemcy mieli 
tu na myśli stworzenie linji tranzytowej z Królestwa Kongresowego przez sztuczne uzu- 
pdnienie dróg wodnych i polepszenie istniejących. Bydgoszcz miała być tym spichrzem, 
do którego wartkie fale naszych wód znosiły na swych silnych barkach polskie drzewo. 
Na specjalne życzenie ces. \Vilhe1ma z małej Bydgoszczy rozbudowuje się olbrzy- 
mie przemysłowe miasto. Przybywa coraz to więcej tartaków i fabryk o wielkim świa- 
towym rozmachu. Dziwi nas tylko ta okoliczność, że Niemcy nie wyzyskali zupełnie 
siły wodnej obfitych wód. Zakładali bowiem tartaki, UŻ)lwając jako siły obrotowej pary 
wodnej. Jedynie wyzyskali wodę jako środek ułatwiający tanią i wygodną komunikację. 
To też wszystkie tartaki położone są nad Brdą bądź też nad kanałem. 
aszym dzielnym 
przemysłowcom pozostaje w przyszłości jeszcze bardzo dużo ciężkiej i żmudnej pracy, 
aby należycie wyzyskać obfitość wód i jeszcze silniC'j ująć w karby niewoli nasżą Brdę. 

ależyte wyzyskanie wody przyniesie wielkie zyski, bo zmniejszy się zapotrzebowanie 
wt,:gla a tern samem jego drogi dowóz. 
Bardzo poważne miejsce zajął przemysł obróbki drzewnC'j. Xic dziwnego, że 
miasto nasU' jest pierwszą ostoją fabrykacji drzewnej, a 
ława jego staje się coraz 
I głc.śniejszą. 
Oprócz przemysłu fabrycznego wielkie m promieniem zatoczony jest drobny 
przemysł n
cznej obróbki. Cały szereg drobnych rzemieślników wykonuje piękne meble. 


K o lon j a i n t e l e k t u a l n a. 
:\Ia Bydgoszcz też swą kolonje intelektualną pierwszorzędnych sił, jak znani 
zaszczytnie: A. Grzymała-Siedlecki, Józef \Veyssenhoff, poza tern artyści malarze: 
Bartel, Dołżycki, Giecewicz (rzC'Źbiarz), Lewailski, 1lalcwski, Procajłowicz, Taljański, 
.MondraI (grafik), Ulatowski (architekt). 
Prasę przedstawiają. pisma codzienne "Dziennik Bydgoski" z p. redaktorem 
Teską,na czele (Ch. D.) i Gazeta Bydgoska (
. D.) na czcIe z p. Fiedlerem. 
Poza tern około podniesienia poziomu kulturalnego położył niemałe zasługi 
p. prof. Kaźmierczak, prof. Łabędziński idyTektor Karbowski. 
Odnowienie Fary, Klarysek i oddanie jej naszej młodzieży jest dowodem ł:miany, 
jaka zaszła w ostatnim czasie na korzyść polsko
ci, a co jest wyłączną zasługą ks. pra- 
łata Ma1czewskiC'go. 
Kwest ja polskości łączy się z kwest ją kościoła, szkół i bibljoteki. Ze sł:kół na- 
szych jesteśmy dumni. Dziś mamy w szkołach 17 tysięcy dzieci polskich, mamy dużo 
wielkich zdobnych budynków. Bibljoteka :\[iejs
a w przeciągu 4 lat powięk
zyła ilo
ć 
tomów o 4u tysięcy, a co je,,! wyłączną zasługą p. dyr. Bełzy.
>>>
XII 


Perspektyvva mnożenia samych fabryk i dojścia w niedługim czasie do pół miljona 
ludności, nie zaspakaja 
am('j ambicji gospodarza miasta Dr. Śliwińskiego, to też jakby 
na potwierdzenie, że ambicja jego jest niewyczerpana, dba też o kulturze i polskości 
miasta. Długo i uparcie pracował, by stworzyć l\f u z e u m :M i e j 
 ki e. I stworzył 
je, wprawdzie malutkie ono, ak polskie - na
ze. 
Jego to dziełem jest stworzenie szkoły rolniczej, przemysłowej. Szczęśliwie po- 
myślane zamierzenia prezydenta miasta otwierają przed Bydgoszczą bardzo szerokie 
pole działania. Za czasów niemieckich Bydgoszcz to miasto rejencyjne (wojewódzkie) 
za czasów polskich jakkolwiek mamy budynki na" pomieszczenie \Vojcwód.ztwa, przy- 
łączono nas do Poznania. - Cokolwiek zrobiliśmy to wszystko v.-łasnemi siłami. Pań- 
stwo dotychczas niczem nam nie pomogło. Rozwój jednak przemysłu i handlu wymaga 
koniecznie, by Bydgoszcz była siedzibą \Vojewództwa. 


Kilka c y fr s t a t y s t y c z n y c h. 
Ohszar z]cml km. kw. ha. ar. kv,'adr . 
ogólnie . . 7 0 82 16 84 
\Y tern: r 
a) tereny zabudowane 6 16 69 64 
b) tereny niezabudowane 52 87 2 79 
c) drogi, ulice, place . 7 69 13 28 
d) parki i ogrody publiczne "0." 4 1 58 33 
e) cmentarze. 
 80 
37 19 
f) wody. 2 81 64 9 8 
g) inne tereny 4 8 27 63 
'" 


. 
Ilość 111 i e s z k a ił c o\\": W roku 1925 
\\ roku 19 00 SI ohI wedlp wyznania 
" " 19 10 57 60 4 Polaków 87 77 1 
" ,. 19 20 89 282 Xiemców 15 87 2 
" " 19 2 4 10 3 939 Żydów 97 0 
" " 19 2 5 105 17 6 Innych 5 6 3 


Statystyka \\YJ.;nanio\\a po części pokrywa 
ię z narodową; ewangelicy są'Niem- 
cami, Żydzi podają się po części za Niemców, liczba katolików - Niemców jest z
ikomą 
w stosunku do Polaków ewangelików. 


Ilość budynków mieszkalnych - 6433. 
Ilość szkół oraz liczba uczni: 
a) szkoły średnic 7 liczba uczni 3 216 
b) " wydziałowe 2 " .. 144 6 
c) " powszechne 25 .. " 95 60 
d) .. zawodowe typ. śrecln. 6 " .. 2553 
Razem 4 0 liczba uczni 16 775
>>>
XIII 


, 


S t a c j a w o d o c i ą g o w a może dostarczyć d/icBnie na mieszkańca 100 Itr. 
wody. 
R z e ź n i a m i e j s k a: ubój dzienny - 100 szt. bydła rogatego - 50 szt. 
nierogacizny. 
O ś w i e t l e n i e g a z o w e i e 1 e k t r y c z n ę. 
H a l a T a r g o w a o powierzchni - 999,34 m 2 . 
M i a s t o . P o s i a d a E 1 e k t r o w n i ę o 2 500 kw. mocy. 
D z i e n n a p r o d u k c j a g a z u - II 530 metrów sześciennych. 

1 a ją t e k m i a s t a wynosił według stanu z 31 grudnia 1924 r. - 56,301,865,78 
złotych. . 
D ł u g i m i a s t a wynosiły w dniu 31 grudnia 1924 r. - 3,277,593, - zł. 
które dzielą się: 
a) na długi w obligacji midsk. .... 
b) " "hipoteczne 
c) " "bieżące (w gotówce) 


1,817,523, - zł. 
3 1 4,116, -. " 
1,145,954,' - " 
3,277,593, - zł. 


Razem 
D o c h o d Y i w y d a t k i (zwykłe) wynosiły: 
D o c h o d y 'V Y d a t k i 
a) w roku 1920 86,666,213,10 mk. 104,013,109.45 mk. 
b)" ,,1921 1,032,199,359,33 " 1,152, 16 7,081,07 " 
c)" ,,1922 3,5°0,802,527,04 " 4, 18 4,257,667,89 " 
d)" " 1923 - 495,222,547,410,60" - 439,632,174,574,22 " 
e)" ,,1924 5,024,790,36 zł. 4,757,228,99 zł. 
S t a n o b e c n e g o z a d r z e w i e n i a m i a s t a (własność gminy) razem 
około 7.285 sztuk drzew. Długdć ulic wysadzonych drzewami 43,3 km. Odległość drzew 
od domów 2 -5 m. Odległość pcmiędzy drzewami 6 -10 m. 
\Y najbliższej okolicy lasy Rynkowo, Brzoza, Ostromecko, Brdyujście, Smukała 
(uzdrowisko) etc. 
P l a c e: \Volności, Kościeleckich i przy dworcu "" stylu nowoczesnym (modnym), 
Sielanka (około 0,5 ha w charakterze angielskich og'fcdów zamkowych, t. j. na dwu 
terenach posadzone 5ą tylko byliny około.. w 100 odmianach. 
\Yieża wolności o charakterze gór tatrzańskich około 3 ha. Plac sportowy w ro- 
dzaju stadjonu wielkości 5 ha, 18 cmentarzy w projekcie nowy o charakterze leśnym, 
około 29 ha wielkości, ogrody szpitalne, sierocince, ogrody szkolne, ludowe, ogrody sta- 
cyjne w Państwowym Instytucie Rolniczym. 
Poza tern zadrzewionych terenów, jak p r y \11," a t n y c h o g r o d ó W O\\'oco- 
wych i kwiatowych jest tyle, ile w cdpowiednim stosunku z pcwno;cią w żadnem innem 
mieście w Polsce. Każdy dom w Bydgoszczy ma swój ogród. Iście ogrodowe miasto. 
\Vytwornie i troskliwie jest urządzony publiczny ogród Jana Kazimierza z wyjątkowo 
śliczną grupą wodotryskową "Potopu". 


,
>>>

>>>
Czę$ć I 


& 


Dział inf
rmacyjny 


\
>>>

>>>
Władze, Instytucje I Urzędy Państwowe 


XVII 


Władze 


A. Instytucje i Urzędy Państwowe. 


Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
ul. Jagiellońska 112-63 
podlega Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
(:\Iinisterstwo Przemysłu i Handlu) w \\T arszawie. 
Kierownik: Prezes J ó z e f Z akr z e w s k i 

 530, przyjmuje codziennie od godz. 
ll-l z wyjątkiem niedzicl i świąt. 
Zast
pca: I \Viceprezes Z y g m u n t B u - 
d z y ń s k i, 
 550, 
II \Viceprezes inż. J a n B e d e r n i k, 

 545. 
Dyrekcja składa się z 4 wydziałów wzgI. 10 
oddziałów, Sekretarjatu Prezydjalnego i Kance- 
larji Głównej. 
S e k r e t ar j a t P r e z y d j a I n y: Kiero- 
wnik L u d w i k Jur c z y k st. okr. insp. 
poczt., 
 539. 
K a n c e I ar j a G łów n a: . Kierownik \'" a- 
l e n t y K ł o d a referent, 
 544_ 
\Y y d z i a ł I (Administracyjny) obejmuje 3 
oddziały. Naczelnik wydziału radca P h i- 
I i p P Kar o I, 
 532. 
Oddział I (osohowy). Kierownik radca Ł 11- 
k a s z e w s k i S y I w e s t er. 
 531. 
Oddział II (organizacyjny). Kierm\nik radca 
P h i l i P P Kar o I, 
 532. 
Oddział Ul (gospodarczy). Kierownik radca 
Kra j c z y c k i K a z i m i e r z, 
 533. 
\\" Y d z i a ł 11 (Pocztowy) obejmuje 2 oddziały. 
Naczelnik \Yydziału wiceprezes B u d z Y lI- 
s .k i Z Y g m u n t, 
 550. 
Oddział IV (komunikacyjno-pocztowy). Kie- 
rownik radca P i a s e c k i '\" a I e n t y, 

 534. 
Oddział V (kasowy). Kierownik radca "" o b r 
J a n, 
 535. 
,,- Y d z i a ł III (telegraficzno-telefoniczny) obej- 
muje 2 oddziały. Naczelnik .Wydziału wice- 
prezes inż. J a n B e d e r n i k, 
 545. 
Oddział VI (budowy i konserwacji telegrafu 
i telefonu), kierownik radca P o n s c h k e 
F r a n c i s z e k, 
 536. . 
Oddział VII (eksploatacji i administracji tele- 
grafu i telefonu). Kiprownik insp. okr. 
fi u c z a k A l f r e d, 
 537. 
\\" y d z i a ł IV (rachunkowy) obejmuje 3 od- 
!ziały. Naczelnik "
ydziału :M: o y s e o w i c z 
Józef. 
 513. 
Oddział VIII (księgowości), kierownik R y b- 
k a T o m a s z starszy referent, 
 549. 
Oddział IX (lik",idatura poborów), kierownik 
W o I a k 1\1 i c h a ł referent, 
 520. 
Oddział X (kontroli rachunków), kiero-wnik 
P u d ł o w s k i A d a m referent, 
 578. 


. 


Urząd Pocztowy l 
ul. Pocztowa 2. 
PoUcga Okręgowej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
w Bydgoszczy. 
Naczelnik: (opróżni;ne) w zastępstwie Dyrektora 
pocz
ow
go st. InSp. r. August Pokorny, 
przyjmuje od ll-13, 17-18, 
 554. 
Zast
pca: Franciszek Friebe st. insp. r., przyj- 
muje od 9--12 t i 17-18, 
 519. 
Lrząd otwarty dla stron: od 8-12, i od 15-18. 
Dla ,!-ada,!-ych listów P?leconych od 8-18 a poza 
godzmaml urzędowemJ od 18---22, odbiór poste 
re
tante od 8-18. \V niedziele i święta urzę- 
dowe od 8-10. Dziennie jednorazowe dorę- 
czenie paczek, listów wartościowych, przekazów 
pocztowych i P. K. O. dwurazowe zwykłego, 
materjału, listów poleconych. Urząd obejmuje 
względnie składa się z oddziałów: 
Kancelarja, 
 518. 
Głównej Kasy, 
 - 527. 
Oddziału okienkowego i gazetowego skI') tki, 

 519. 
Dekartacji i odprawy listowej, !lo 553. 
Paczkowy i pocztowo ('elny, 
 523. 
Sali listowych. kas:,' doręczeń. biura informa- 
ł'yjnego, 
 529. 
Wypłaty rent, 
 523. 


Urząd Pocztowy Bydgoszcz 2 
Zygnnmta Augusta Sr. 3 
Ekspedycja. 
Kiero'\\nictwo: Naczelnik S t r y s z e k. 


Urząd Pocztowy Bydgoszcz 2 
Dworcowa Nr. 50 
Oddział nadawczy 
Kierownictwo: in
ppktor ruchu Cegielski. (na- 
czelnictwo ul. Zygmunta Augusta Nr. 3). 


Urząd PocztowY 3 (nadawczy) 
ul. Gdańska 63, 
 703 
podlega rrz
dowi Pocztowemu w Bydgoszczy l. 
Kierownik: st. sekr. pocztowy Michał Król. 
rrząd otwarty dla publiczności w dni powsze- 
dnie od 8-12 i od 15-- 18. 


Izba Kontroli Rachunkowej Poczt i Telegrafów 
z siedzibą w Bydgoszczy 
ul. Jagiellońska 21 
po(llega Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
w \Yarszawie. 
Kierownik Izby Kontroli Rachunkowej Ale- 
ksander ". ojnowski, 
 584. 
". Y d z i a ł I. Kontrola opłat pocztowych. 
Naczelnik 'V
'działu: Ludwik ..Szajhar. 


2 


,
>>>
XVIII 


.. 
Władze, Instytucje i Urzędy Pa11stwowC 


,..w.. 


Kierownicy oddziałów. l. Juljan Szuchiewicz, 
2. Tomasz Piotrowski, 3. August Zwierz- 
chowski, 4. Stanisław Kantor. 
Zakres działania Wydziału I: 

ontrola .rachł:nków opł
t pocztowych, telegra- 
fICznych l radJo-telegraflCznych, telefonicznych, 
c
lnych, gazetowych i poczty lotniczf'j WRzyst- 
kl
h. urzędów pocztowych Rzeczypospolitej pol- 
skIeJ. Rozrachunek z zagranicą za wymiar
 
t
legramów, radjotelegramów i rozmów telef('" 
n
cznych oraz wymianę paczek. Sporządzenie 
bIlansu pocztowo-celnego. 
\V y d z i a ł II. Kontrola przekazów poczt o- 
wych. 
Naczelnik \Vydziału: Stanisław Bodvliski. 
Kierownicy oddziałów: l. ""acław Firyn, 
2. Józef Wolski, 3. Adam ŚwiderRki, 4. Sta- 
nisław :\Iiłomirski. 
Zakres działania '\Vydziału II: 
Kontrola rachunków wpłaconych i wypłaconych 
przekazów wszystkich urzędów pocztowych Rze- 
czypospolitej Polskiej. Załatwianie reklamacyj i 
przekazowych. Sporządzanie bilansu z obrotu 
przekazowego w kraju i rozrachunek z zagranicą 
z obrotu przekazowego. 


. Sąd Okregowy 
Wały Jagiellońskie 4, 
 314 i 349 (Centrala) 
Prezes: Frydrychowicz, 
 1829. 
\Yiceprezes: Dr. Szwaykowski l połączenie 
Sędzia śledczy telefoniczne 
Biuro prezydjalne r przez cen- 
Oddział karny tralę 
Prokurator przy Sądzie Okregow3'm 
\"ały .Jagiellońskie (gmach Sądu Ok
gowego) 

 314. Przyjmuje od 9- l. 
Wiezienie Sądu okregowego 
Wały Jagiellońskie, 4 
 314. 
Sąd powiatowy w Bydgoszczy 
Wały Jagiellońskie, 
 314 i 349. 
Tobiasz Stanisław. Naczelnik Sądu powiato'\\ego, 
pokój urzęd. Nr. 49, mieszkanie prywatne 
Gdańska 41. . 
Bassak Juljan, sędzia powiatowy, 8prawy pro- 
cesowe, pokój 29. 
Jurkiewicz Bronisław, przydzielony do Sądu 
Okręgowego. 
Dr. Jeske Franciszek, sędzia powiatuw)-. sprawy 
hipoteczne, pokój 8. 
Godawa Stanisław, sędzia powiatowy. 
Gajewski \Vładysław, sędzia powiatowy, "pra"",y 
karne, pokój 21. 
Dr. Łasiński Henryk, sędzia powiatowy, spra
y 
rejestrowe, pokój 12. 
Dzierzyński Tadeusz, sędzia powiatowy. 
Poćwiardowski .:\Iaksymiljan, przydzielony do 
Sądu Okręgowego. 
Terlecki Kazimierz, sędzia komisaryjny, sprawy 
karne, pokój 22. 
Bornatowicz B., sędzia komisaryjny, sprawy 
śledcze, pokój 40. 
Chrzanowski Bolesław, asesor sądu Fowiato- 
wego, pokój 30. I 
Skrzypczak Józef, naczelny sekretarz, pokój 50. 


... 


.. 


Fudziński TOll,asz, skarbnik kasy E'ąduwf'j, } 'O- 
kój 16. 
Faliszewski Roman, starszy sekretarz, sekre- 
tarjat. karny, pokój 37. 
Drath Emil, st. sekretarz, sekret81'jat rejestrowy. 
pokój 9 . 
Jurkiewicz Tomasz, st. sekretarz, sekretarjat 
hipoteczny, pokój 6. 
Czyżewski Stanisław, st. sekretarz, sekretarjat 
procesowy, pokój 20. 
'Ialiilska Ludwika, sekreturka, sekretarjat pro- 
cesowy, pokój 33. 
Jankowski '\Vładysław, podsekretarz, sekret8.ł'jat 
opieki, pokój 53. 
Łakomy Józef, podsekretarz, sekretarjat kamy, 
pokój 37 b. 
Rybicka Marja. podsekretarka, kontrola kasy 
Rądowej. 
'lalak :Franciszek. komornik sąd o""' y, Chrobrego 
24, obwód [I] i IV 
Lewandowski \Vacław, komornik sqdowy, Filu- 
reC'ka lO, obwód I i II. !. 
Prenschoff Rochus, komornik sądowy, Śniadf'C'- 
kich 26, obwód V, VI i VII. 
Godziny przyjęcia publiczności 
) znaczono w se- 
kretarjatach codziennie od II do 13 z wyjątkiem 
w sprawach hipotecznych gdzie si
 interesentów 
przyjmuje od godziny 10 do 12 oprćcz pOIJif'- 
działk6w i cz"artków. 
. 


Polskie Koleje Państwowe 
ul. Dworcm, a 24-28. 


Oddział eksploatacyjny 
(da"niej rrząd Ruchu) 
Naczelnik: dyp. inż. WojciHhc\uki Jr.n. 
Zash
pca: Tatarski \'-aleIY. 
". zakrf'sie przewozow;ym, Rlużby ek!'f£cly('yjnej 
kasowej i reklamacji (dawniej rr:lqd Obrotu, 
H andI.) 
Zastępca: Ho]z Leon, kontr. 
Godziny UJzt;.dG
ania cd f-13, IE-17-tf'j' 

 łączy Centrala Bydgo!'zcz. 
Oddział dI()gowy 
ul D"orco
a 24-28 (da
niej r12ąd Rrd.u) 
Kaezelnik: dypI. inż. l\Iaydell Juljm:z. 
Zast
pca: Nehrebecki Stanisław. 
Godz. IIrzc;.d. od t:-13. 15-17-tej. 

 łączy Centrala Bydgoszcz. 
Stacja Bydgoszcz 

 13!-L 
Starszy naczelnik stacji: Kugler Juljan. 
Zast
pca naczelnika: Pierzyński Jan. 
przyjmuje przerlpoł-udniem i popołurlniu. 


Warsztat telegraficzny 
(Dworzec Bydgoszcz) 
Naczelnik: J uljusz V ogt, 
 138 
przyjmuje przerlp. do 12. 
Główne waI5ztały 
(Dworzec Bydgoszcz) 
Ksczelnik: Osiński, inżynier, 
 507. 
Przyjmuje przedI;oł. do 12.
>>>
Władze, Instytucje i Urzędy Państwowe 


XIX 


Parowozownia 
(Dworzec Bydgoszcz) 
Naczelnik: Walkowski, 
 138 
przyjmuje przed południem do godz. 12-tej. 
Urząd Obrotu Handlowego 
ul Dworcowa, (gmach b. Dyrekcji Kolejowej) 
Naczelnik: st. kontroler inżynier Kazimierz 
:Majchrzak. 
Zastępca: Głowicki, 
 494-495; przyjmują 
od 10-12 przed poło 
Urząd Maszynowy 
Dworcowa 24-28 
Podlega Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku 
Kierownik: Edward Stecewicz, dyplom. inż. 
ZasU;)pca: Stanisław Stachurski, dypl. inż. 
Urząd otwarty dla stron od 8-13 i 15-18. 
Urząd obejmuje: Parowozownią Bydgoszcz, 
parowozownią Nakło, stację lok. Truszcz- Ba- 
gnica, Laskowice i Świecie. Główny magazyn 
ruchu i magazyn odzieży w Bydgoszczy. 
Urząd zawiaduje i utrzymuje parowozy i roz- 
porządza nimi jakoteż odnośnym personelem. 


Wydział Dochodów Dyrekcji Kolei Państw. 
w Radomiu 
Dworcowa 24-28, bez telefonu. 
Podlega Prezesowi Dyrekcji w Radomiu. 
Kierownik: Jan Rolke, dyrektor \Vydziału. 
Przyjmuje od 13--15 codziennie. 
Zastępca: Antoni Szczygłowski. wicedyrektor 
\"ydzialu. 
Prząd otwarty dla stron od godz. 8 do 15. 
rrząd obejmuje wzgl. składa się 
z działu Kancelarji 
" towarowego 
osobowo- bagażowego 
reklamacyjnego 
s ta tys tyc znego 
buchalteryjnego 
.. rewizyjnego. 
Ekf'pozytury \Vydziału w Radpmiu. 
N a d z ó r t o r u I Bydgoszcz ul Zygm. Augu- 
sta 6. Nadzon;a toru (Alfred l\Iiillt'r) 

 138. Przyjmuje przed południem. 
N a d z ó r t o r u II Bydgoszcz, ul. Zygm, 
Augusta 6. Nadzorca toru (Artur Zick). 

 138, przyjmuje przed południem. 
N a d z o r t o r u III Bydgoszcz, ul Zygm. 
Augusta 6. Nadzorca toru (Adam Gutpntag), 

 138, przyjmuje przed południem. 
N a d z o r t o r u IV Bydgoszcz, ul. Zygm. 
Augusta 6, Nadzorca toru (Zygmunt Sehorn- 
stein), 
 138, przyjmuje przed połudn.iem. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy 
mieści się w gmachu wojewódzkim przy ulicy 
Jagiellońskiej 21, w reorganizacji. 


Komenda Policji Państwowej na miasto Bydgoszcz 
ul. Jagiellońska 21 (gmach Województwa) 

 863 i 864. 
K o m e n d a n t: Bolesław Siemiątkowski. 
Działy. gospodarczy, administracyjny i perso- 
nalny. 
I Komisarjat: Nowy Rynek l, 
 863, 864. 
Kierowmk: Aspirant Fąferek. 


] I K o m i s a r j a t, ul. Dąbrowskiego 14, 

 863, 964. Kierownik Komisarz Pisa- 
rzewski. 
III K o m i s a r j a t, ul. Św. Trójcy 18, 
 863, 
864. Kierownik: Podkomisarz Piniecki. 
IV K o m i s a r j a t, ul. Wileilska 3, 
 863, 864 
Kierownik: Komisarz Łukaszewski. 
V K o m i s a r j a t, ul. Zamojskiego 8, 
 863, 
864. Kierownik: Podkomisarz Bestyński. 
VI K.o m i s ar j a t, ul. Toruńska 37, 
 863, 
864. Kierownik: Komisarz Branicki. 
VII K o m i s a r j a t, ul. Fordońska 23, 
 942. 
Kierownik: Przodownik Kwiatkowski. 
K o m i s. K o l e j o w y: Dworzec, 
 863, 
864. Kierownik: st. przodownik Gertig. 
O d d z i a ł k o n n y: ul. Jagiellońska 56, 

 863, 8tH. Kierownik: st. przodownik 
Leszczyński. 
E k s P o z Y t u r a U r z ę d u P o l i c y j n o- 
Ś l e d c z e g o, ul. Jagiellońska 21 (gm
ch 
\Vojewództwa), 
 863, 864. Kierownik: 
komisarz śMdczy Bibrowicz. 
Godziny przyjęć w całej policji od godziny 8---15. 
Komenda Pow. Policji Państwowej 
Bydgoszcz (wieś) 
Komendant powiatowy: a!Sp. Przymusiński, 

 484. 
Zastępca: st. przodownik Sobko",iak. 


Starostwo Bydgoszcz 
ul. Słowackiego 3, 
 245, 250, 671. 
Podlega \Yojewództwu w PoznanIu. 
Kierownik: Starosta Stanisław NiesiołowFki. 
Przyjmuje od godz. 11-13. 
Zastępca: str. sekr. pow. .Tan Parzysz. 
Przyjmuje od 10-12. 
Crząd otwarty dla !Stron od godz. 8-]2. 
"Crząd obejmuje: 
\Yydział polityczny i personalny, '" :rdział f 0- 
licyjny etc., wydział wojFkr,wy i Fzkolny 
i paszportowy, wydział wetHynalyjny, wy- 
dział ubezpieczeń. 


Komisariaty olwcdCJwe. 
Przełożona władza: Starof.twb Bydgoskie. 


Komisariat olwcdCJw,y I 
ul. Królowej Jadwigi 4 b, 
 1591. 
Komisarjat urz
duje: zimową porą od 9 do 4; 
letnią porą. od 8 do 3. Biura dla publiczności 
otwarte cd 9 do 12. 


Komisariat ołwcdCJwy II 
ul. Jagiellońska 21, (gmach b. rejencji), 
 1592. 
Komisarjat urzęduje: zimową porą od 9 do 4; 
letnią porą od 8 do 3. Biura dla publiczności 
otwarte od 9 do 12. 
j 


Urząd skartowy, pod., i bezp. opłat skarbowych 
Bydgoszcz miasto i powiat 
Jagiellońska 21, II p., }¥)koje 74-81, 84-85, 
111-115, 
 344. . 
Naczelnik Urzt;:du: Chmarzvlifki Franciszek 
Zastepca nacz.: st. ref. 
iłynarz '\Yład:rsław. 
Referent Rosenthal León 
" Jlrdraszczyk 
arcin. 


2*
>>>
xx 


".ladze, Instytucje Url.
dy Pa!lstwowC 


Państwowa Kasa Skarbowa 
ul. Jagiellońska 21, 
 484 l 485. 
Otwarta dla stron od R-l w południe. 
Państwowy Naukowy Instytut Rolniczy w Byd- 
goszczy 
Zacisze 8, !\ 669. 
Dyrektor w z. Radca JulJusz Koppens, Zacisze 7. 
l. Wydział ChemJi Rolnej, O
solińskich 2. Kie- 
rowmk w z. Leopold Zaleski, Ossolińskich 2. 
2. \Vydziałhygjeny zwierząt., Zacisze 7, 
 1041. 
Kierownik: Prof. Dr. Kazimierz Panek, Osso- 
lińskich 6. 
3. Wydział chorób roślin, Zacisze R, 
 401. 
Kierownik: Dr. Ludwik Garbowski, Osso- 
lińskich 4. 
4. \VydZlał meljoracyjny, Zacisze 8. Kierownik: 
Radca Juljusz Koppens, Zacisze 7. 
5. Pracownia rybacka. Zacisze 8. Kierownik: 
\Yłodzimierz Kulmatycki, Zacisze 7. 
6. Ekspozytura wydziału hod 0\\:1 i rolśin, Za- 
cisze 8. Kierownik inż. agr.l\Iarjan Krukowski, 
Krakowska 2 a. 
7. Stacja meteorologiczna, Zacisze 8, 
 93.3. 


Inspektorat Szkolny. Bydgoszcz-Północ 
(inspektor szkolny p. Klimesz Adam) ul. Ja- 
giellońska 21. 
Inspektorat Szkolny Bydgoszcz-Południe 
(inspektor szkolny p. Klóskowski ".adaw) ul. 
Jagiellońska 21. 
Inspekcja Dróg Wodnych w Bydgoszczy 
Bydgoszcz. Kad Portem 1. 
\Vładza przełożona: "T ojewództwo Poznań!"kie, 
l'.ydział Robót PublicznyC'h. 
Kierownik Inspekcji: Józef Broniko\nki, radC'a 
budownictwa. 
Referenci: 
Antoni Stolcman, inspektor budownictwa. 
Jakób RaC'iniewski. inspektor budownictwa. 
\Vładysław Ballant, referent. 
Urząd otwarty dla stron: od 9-1, dla spraw 
ściśle żeglugowych od 9-3. . 
Urząd załatwia sprawy związane z zeglugą. 
opłatami śluzow
'mi, nawigacyjnymi, żeglugo- 
wymi, oraz sprawuje nadzór techniczny i poli- 
cyjny na drogach wodnych między Wislą a \Vartą. 


Miejscowy Urząd Miar 
ul. Toruńska 9, 
 1950. 
Okręgowemu Urzędowi Miar w 


Podlejla 
znaniu. 
Kierownik: starszy legaIizator F. Smogur. 
Otwarty od 8--15. Przyjmowanie i wydawa- 
nie narzędzi mierniczych od 9-13. 


Zadanie urzędu polega nu sl'l"u\Hlzanin i IC'- 
galizowaniu narzędzi mierniczych, jak' rówI.1 ifŻ 
kontroli nad nif'mi w obrocie l'ubliczn
'm. 


Inspekcja Pracy 55 Obwodu 
Jagiellońska 21, 
 48fi (gma('h b. RejenC'ji.) 
. pokoje 86. 87 II ptro. 
Inspektor: inż. \Yitkowski, 
Podinspektor: Bojankowski, 
Sekretarz: Gierman. 
Godziny służbowe: w letniej porze od 
- l.i, 
w zimowej od 8,30--15,30. 


Państwowy Urząd Budownictwa Meljoracyjnego 
Jagiellońska 21 (gmach Ekspozytury ".oje- 
wództwa), 
 484, 485 z . bocznem połqczeniem. 
Przełożona władza: ".ojewództwo Poznańskie. 
Kierownik: inspektor budowo melior. Tarleusz 
.Janicki. 
Starszy sekretarz techniczny: Henryk \\'aś- 
kowski. 
Urząd otwarty dla stron: w lecie od 8-14 t, 
w zimie od 8 t-15-. 
Urzędowi porllegają pod względem technicz- 
nym sprawy dotyczące: urządzeii I
leljoracyj- 
nych spółek wodnych l domen paustwo"",;Y('}1 
utrzymywania wodobiegów prócz żeglugowych. 
piętrzen.ia wód oraz w?dowskazów na wodobi
. 
gach, wogóle wszystkie sprawy odnoszące Się 
do Rtanu i popierania meljOl'acji krajowych w po- 
wiatach: Bydgoskin
, Inowrocławskim. :MogileJi- 
. fkim, StrzeIińskim. Znińskim, "'yrzyskim i Rzu- 
bińskim. 


Urząd Akcyzowy 
J agiell011ska 23. 

aczelnik Urzędu: Tadeusz Deszkie\\ icz. 
szv radca skarbu. 
Dia stron od 10 do 12 przed poł. 


. 


!'tar- 


Urząd Katastralny 
Bnlgofzcz [ i II. ul. Jagiellmiska 21. rokój 
w 21. 22. 23. 
Dzieli urzędowy w sobotę od gnlz. Q-l. 


Powiatowy Urząd Ziemski 
ul. Dworcowa 29. 
Czas urzędowania od gcdz. 8-15. Biuro 
Powiatowego rrzędu Ziemskif'go otwarte je!"t 
dla intere
antów codziennie od godz. ll-] 3. 
Komisarz Ziemski przyjmuje tylko w środy od 
lI-l4. 


Po- 


Urząd Celny na Dworcu 
Ekspedycja towarowa, 
 746. 
POlllega Dyrekcji Ceł w Poznaniu. 
Urząd ot\\:arty dla stron od 8 do Vi gorlz. 
r rzqd załatwia sprawy oclenia tO\\ arów za- 
graniczn
Tch . 


B. Instytucje wojskowe. 
(Formaejł', Zakład
' rrz
dy zalogują('e w Brdgoszez)'.) 


Dtwo 15 dywizji piechoty 
ul. Adama Czartoryskiego l, 
 2031. 
D-ca] 5 dywizji riwnoty-j komendant gRlTlizonu, 
ul. Adama Czartoryskiego l, 
 20
1 i 21)30.  


Dtwo 15 piec
oty dywizyjnej 
ul. \Yarsznwska 7 a, 
 20] 8 (wsróln:e z kipI'. 
inż. i sap). . 
6J pułk pie('hoty, ul. Szczecińska, 
 20]9.
>>>
\Vładze, Instytucje i Urzędy miejskie 


XXI 


li:Z pnłh piecnoty, uJ. \V:us7.3.wska 8, !. 20-12 
li) phłk art. polowej. ul. Gdańska. 
 20-13 
II Dyon art. konnej, III. Odaliska, !. 20-09 
15 pułk ułanów, ul. Szubiflska, 
 20-18 

 Dyon samechodów, ul. Za Cmf:'ntarz
mi. 

 20-14. 
-':zkoła Ofic. dla PodoticerÓw, ul. Gdalr:-ka, 
!. 20-02 (w koszllI'aeh art.). 

zkoła Pilotów, Szosa Szu bińska, !. 20-11. 
Centr. Szkoła Mech. I.otniezvch, Szos
 Szubiri- 
r;.;ka, l}. 20-11. . 
)lut. 7ar.dr. wojsk., ul. (hlańska, !. 20-09 
(w koszarach art.). 
Rejon. Kier. Jntpudent., ul. Jagie]]ollska nI", 77, 
!-. 20-37. 
Rpjon. Zakł. Ż)T'VnOŚCa, ul. 
TagieJ!ońska 11r. 77. 
!. 20-38. 
'.VcjRk. 
Wl Rejonowy, ul. JagicllolH,ka nr. 72, 
, 20-07 (przez ofie. in"'p. garn.). 


Kier. Rejonu Inż.-Sap., uJ. \\'al"!:\zawska nr. 7 a, 

 20-18. 
Kier. .Rejonu Duązl'.' ul. 'Wały Jagielloń....kie 
!. 20-17. 
\Vojsk. Szp. Rejonowy. ul. .JagielIOliska nr. 26, 
. !-. 20-10. 
Pow. Komenda lJzupełn., ul. Jen. Bema nr. 9, 
!. 20-29. 
Komenda Uzupełn. Koni, ul. Sz('zecińska, 
!. 20-15 (w kosz. 61 p. p.). 
Centr. SMarl Uzbrojeń, .Jachcice, !. 20-36. 
DeI. \Yojsk. Kom. ZPgl. Śrorllądowej, Hermana 
Frankiego, !. 555. 
Wojsk. \Vydz. Kolejowy, Dworcowa,!. 20 0 20. 
(w gmach n Dyr. Kolejowej). 
Oficer łą,c7,nikowy przy Dyr. P. i T., ul. .JagipI- 
loń;ka. !. 20-21. 
Centr. Skłaav Mundur. l\Iarvnarki \Vojennej, 
.J achcice. . . 
Oficer p J1:rc u , ul. .JagieIlor.ska, 77 !. 20-04. 


c. Instytucje i Urzędy Samorządowe 
a) miejskie. 


nium, zakład, 
Rada Miejska. 
PI'ezeR Hady :\1iejskiej 1'. Janicki, m
YllieI', 
mieszkanie prywatne Kołłątaja 2, 
 119!L 
Biuro RI'!(ł
' )Iicjskiej. Rat.u
z, pokój 11 I p. 
HC'kretarz 'Jiejski Kali...ki Wład., Jezuicka (róg 
Farnej) 15, '600 (jO.'). 
Magistrat. 
("T}adza administraeyjll3. I instancji). 
p r e z y d e n 4-: D,.. Bernard Sli\\iliRki, g'ahinot 
;łużbow
 Ratu;z. pokój nr. Iti. 
& (,OU --60.1: 
mieszkanie pry\\atne \\.oje\
'ódzka 5, !.& 298. 
\V i c t'J p r p z y (l e n t m i a s t a: Dr. Tadeusz 
f'hmielal"'ki. gabinet słu7bowy Ratusz, pp- 
kÓj !4,!. 600--605: mil,s7kanie prv\
'atnp 
PadęrC'wskiego 14, " .t35. . 


Członkowie Magistratu. . 
a) phItni. 
Henr'yk HaIiczewski. radca miejski, Kułh1hrja 10. 
Tytus Podoski, rad('a, mif'jski. Pomorska 63 ti-1-. 
.Jan Taheau, rtldca miejski, Sw. TrÓjcy 22 h. 
Bogdan RaczkowRki, radca bud., Szopena. 
'!'uch...ik Re!,':amev. radca bud., Zamojskii'go 22. 
Xt.anisław Żeromski, radca. Chla.iska 71. 
:\Jaksymiljan \Vache, radca mijRki, 20 
tycznia 
nr. 29. 
b) nicpłatni. 
L Dittmevcr Franciszek. dyl'. banku, Ponia- 
tow
kiego II. -. 
2. vacat 
3. vaeat 
4. K8: Filipiak Jan, dyr. ',t'III. naucz., Semi- 
narYJna. 
5. Kocerka Teodor, restaurator, K,
'. TrÓjcy L 
li, Kł'szuhowski Hpnn'k, Długa 29. 
7. .Milehert JÓzef, kupiec. Poznmi8ka 5. 


in:-if
.tu('jf' miejskie. 
8. .:\Iuchowski Juljan, stoll!-l"Z, Poniato,\skieg? 
nr. 3. 
9. vacat 
10. vacat 
II. Sentkowski :\Iaksymiljan, kupiec, Św. TrÓjcy 
nr. 2S, 
12. vacat 

3. vacat 
14. ,,'acat. 


Biuro Generalne. 
Decerllent dla spraw personalnych radca miejski 
Podoski zamieszkuje prywatnie przy ul. Po- 
morskiej 5, !. 615. 
Sekretarz miejski Kaliski. ratusz, pokój nr. 13, 
I piętro, !. 600-605. 
Biuro Finansowe. 
Decernent "'iceprezydent Dr. Chmielarski, za- 
mieszkuje prywatnie przy ul. Paderewskiego 
nr. 14. !-. 4:
5. 
Kierownik Biura st. !Sekretarz Ziegler, ratuRZ. 
. pokÓj nr. 26, II pietro, !. 600-6U.. 
Biuro Rachunkowe. 
J}ecerllent \\.iceprezydent Dl'. Chmielar:;ki, za- 
mieszkuje pryw'atnie przy ul. Padere" ski ego 
nr. 14, !-. 43
). 
Kierownik Biura dyrektor Aulich, ratusz, pokÓj 
nr. 20, II piętro, !. 600-605. 
Miejska Kasa Oszczędności. 
Dect-'rllent rarlca miejski \Yache, z8l11ieszkuje 
prywatnie przy ul. 20 stycznia nr. 29. telefon 
urzędowy !. 600- 605. 
Kiergwnik sekretarz miejski 
IachO\\ icz, ratufz, 
pa,.ter na prawo, !-. 600-605.
>>>
XXII 


'Vładz(', Instytucje I Urzędy miejskie 


.. 


Główna Kasa Miejska. 
Decernent radca miejski \Vache, zamieszkuje 
prywatnie przy ul. 20 stycznia nr. 29, telefon 
urzędowy 
 600-605. 
Kierownik dyrektor Wrońsk i, ratusz, parter na 
lewo, 
 600-605. 
Biuro Własności Miejskich. 
Decernent radca miejski bud. Raczkowski, pełni 
funkcję zastępczo, zamieszkuje pry\\'atnie przy 
ul. Szopena, 
 urzędowy 638. 
Kierownik biura Biechowiak, ratusz, oficyna 
w podwórzu, 
 600-605. 
BibIjoteka Miejska. 
Decernent radca miejski Dittmeyer. 
Dyrektor Dr. Bełza, Stary Rynek l, 
 610. 
Bibljoteka Ludowa. 
Decernent radca miejski Dittmeyer. 
Dyrektor Dr. Bełza, ul. Jana Kazimierza, 
 610 


Biuro Szkolne. 
Decernent radca miejski ksiądz Filipiak. u1. 
Długa, narożnik Jana Kazimierza. 
Kierownik Biura Buczkowski, 
 600-605. 
oraz 
 615. 
Biuro Przemysłowe. 
Decernent radca miejski Tabeau. 
Kierownik Biura dyrektor Chiliński, ul. Jana 
Kazimierza nr. 3,.
 636-615. 
Urząd Stanu Cywilnego. 
Decernent radca miejski Dittmeyer,zajmuje 
decernat zastępczo. 
Kierownik Urzędu, urzędnik Stanu Cywilnego 
I\Iurawski, ul. Jana Kazimierza 3, 
 600- 
605. 


Urząd Budowli Naziemnych. 
Decernent radca miejski bud. Raczkowski. 
Budowniczy miejski Zabielski. 
Kierownik biura Mencel, asystent, ul. Jana 
Kazimierza nr. 3, 
 638. 


Urząd Rozjemczy dla Spraw Najmu. 
Decernent radca miejski Tabeau. 
Kierownik Urzędu adwokat Jasiński. 
Kierownik Biura sekretarz miejski \Vęsierski, 
ul. Jana Kazimierza nr. 3, 
 615. 


Straż Pożarna. 
Decernent radca miejski Sentkowski, zajmuje 
decernat zastępczo. 
Kierownik-Komendant 3Iilewski, ul. Pomorska 
nr. 63-64, 
 615. 
Tabor Miejski 
(Pogotowie ratunkowe). 
Decernent radca miejski Sentko'wski, zajmuje 
decernat zastępczo. 
Kierownik inspektor Taboru Wozignój, ul. Po- 
morska nr. 63-64, 
 615. 
Gazownia Miejska. 
Decernent radca miejski bud. Regamey. 
Dyrektor vacat 
Kierownik biura sekretarz miejski Kuherski. ul. 
Jagiellońska nr. 38-42, 
 630. 


Kasa Gazowni Miejskiej. 
Decernent radca miejski Regamey. 
Kierownik sekretarz miejski Kijek, ul. Ja- 
giellońska nr. 38-42, 
 630. 
Urząd Budowli Podziemnych. 
Decernent radca miejski hud. Regamey. 
Kierownik inżynier Dyrektor Tubielewicz. 
Kierownik biura, asystent miejski Rosenthal, 
ul. Jagiellońska nr. 38-42, 
 630-632. 
Rzeźnia Miejska i Targowica bydlęca. 
Decernent radca miejski l\Iilchert. 
Kierownik lek. wet. Dyrektor Kwiatkowski, ul. 
Jagielloilska nr. 35 d, 
 641. 
Hala Targowa. 
Decernent radca miejski l\Iilchert. 
Zawiadowca inspektor Urbanowski, ul. Podwalo 
narożnik ul. Kościelnej, 
 648. 


Urząd Opieki Społecznej. 
Decernent radca miejski Kaszubowski, radca 
Kocerka i radca miejski 1-luchowski. 
Kierownik urzędu: Czarnecki, ul. Jagiellońska 
nr. 56, narożnik Bernardyńskiej, 
 600-605. 
Urząd Ubezpieczeń. 
Decernent radca miejski l\luchowski. 
Kierownik sekretarz miejski Kacz'rnarek, ul. Ja- 
giellońska, narożnik Bernardyńskiej, 
 600- 
605. 


Urząd Podatkowy. 
Decernent radca miejski \Vache. 
Kierownik: 'Verka, Nowy Rynek l, 
 600- 
605. 


Miejskie Biuro Egzekucyjne. 
Decernent radca miejski 'Vache. 
Kierownik Biura miejski komisarz policyjny 
Kleybor, Nowy Rynek l, 
 600-605. 
Miejski Urząd Policyjny. 
Decernent radca miejski Hanczewski. 
Kierdwnik: dvrektor biur \Veber, ul. Grodzka 32, 

 611-653. - 
Biuro Wojskowe. 
Decernent radca miejski Hańczewski. 
Kierownik biura sekretarz miejski Nawrot, ul. 
Grodzka nr. 32, 
 611-653. 
Administracja Ogrodów Miejskich. 
Decernent radca miejski Podoski, (zajmuje de- 
cernat zastępczo). 
Kierownik dyrektor Gi.intzel, ul. Gdań8kanr. 161, 
(Park Kazimierza Wielkiego), 
 600-605. 
Urząd Badania Srodków Spożywczych. 
Decernent rarlca miejski Podoski, (zajmuje de- 
cernat zastępczo). 
Kierownik dyrektor Janiszewski, ul. Jagielloń- 
ska nr. 70, 
 1676. 
Urząd Statystyczny. 
Decernent radca miejski Raczkowski, (zajmuje 
decernat zastępczo). 
Kierownik urzędu sekretarz miejski Żermcki, 
ratusz, II piętro, 
 600-605.
>>>
\Vładze, Instytucje l Urzędy miejskie 


XXIII 


Zakład Ludwiki. 
Decernent Radca miejski Kaszubowski. 
Zawiadowca Murach, ul. Szubińska nr. 1. 


Zakład Henryka Dietza. 
Decernent radca miejski Kaszubowski. 
Zawiadowczyni siostra przełożona Melanja Pru- 
szak, ul. Henryka Dietza nr. 12-15. 


Szpital Chorób Zakażnyrh. 
Decernent radca miejski Kocerka. 
Zawiadowca Bączkowski, ul. Piotrkowsktt nr. 3. 


Teatr Miejski. 
Decenlent radca miejski Podoski. 
Dyrektor Karbo'wski, Plac Teatralny, !-. 238. 


NACZELNICY OBWODOWI MIASTA BYD- 
GOSZCZY. 
Okręg I. 
Naczelnik okręgu: Stobiecki Roman, :stary 
Rynek 2. 
Za:"tępca 
aczelnika: 
iuchniński Mieczysław, 
::5tary Rynek 3. 
Do okręgu należące ulice: 
iedźwiedzia, Przy- 
rzecze, )Iostowa. C;rodzka od nr. 8-27. Stary 
Rvnek. Jana Kazimierza, Kręta, Zaułek, Ku 
':\Iiynorn, Mennica, Farna, .Jezuicka. Batorego, 
Jatki. Szpichlerna. Wodna. 


Okręg II. 
Naczelnik okręgu: Kalkstein-Osłowski, Jagiel- 
lońska 65. 
Zastępca Naczelnika: Tomaszewski Józef, Pod- 
wale 2. 
Do okręgu należące ulice: Grodzka od nr. 1-7 
i 28-32. Długa, Bernardyńska od Zbożowego 
Rvnku cło 110stu Bernardyrlskiego, Kościelna, 
Pawła z Lęczycy. Żupy, Babia-\Yieś, Toruńska, 
Podwale, Niegolewskiego. 


Okręg III. 
Nu,zelnik okręgu; Romański Leon, Zbożowy 
Rynek 9. 
Zastępca Naczelnika: :\Iroczka Jan, BernarcłY{J- 
ska 10. 
Do okręgu należące ulice: Konopnickiej. Pod- 
górze, LVfia Córa, Ustronie, Plac Kościelec
ich. 
'Henryka Dietza, Zbożowy Rynek. 
zpit.alna, 
Kujawska, \\Tarmińska, f.iif'roC'a, Przy Zamczy- 
sku. \Viatrakowa. 


Okręg IV. 
Saczelnik okręgu: 
porny Franciszek, Długa 4. 
Zastępca Naczelnika: C}olH'el'zewicz "Tal., Zbo- 
żowy Rynek l. 
Do okręgu należące uliee: \Vał
- Jagiellońskie, 
X a "T zgórzu. Le
zczyńskiego, TrybunaL;ka. Prze- 
smyk. N 0\" Y Rynek, Pod Blankami, N 0\\ 0- 
dworska. Terasy, Branlka, Szwederowo. 


Okręg V. 

a,czeln'lk okręgu: Lisewski Bolesław, Sw 
Trójcy 4. 
Zastępca Naczelnika: Mróz Antoni, Św. Trójcy 4. 


Do okręgu należ¥e ulice: Dębina, Grudzią.dz- 
ka, Krótka, Seminaryjna, Plac Poznański, Poz- 
llłtl1Ska, Lubelska, Szubil1ska, Podgórna. Dolina, 
)Iazurska, "'zgórze Dąbrowskiego, \Vełniany 
Rynek, Palestra. 
Okręg VI. 

aczelnik okręgu: 
Iateja Antoni, Błonia 9. 
Zastępca Naczelnika: Skibiński Piotr, Lokietka 
nr. 24. 
Do okręgu należące ulice: Garbary, Św. Trój- 
cy, Chwytowo, Jackowskiego, Naruszewicza, 
\V ojewódzka, Kącik, Siemieradzkiego, Artura 
Grottgera, Długosza, Król. Jadwigi, Błonia, 
Kordeckiego, Adolfa Czartoryskiego, Lokietka, 
III. Śluza. . 
Okręg VII. 
:Yaczelnik okręgu: Matecki \Yładysław, Św. Flor- 
jana. . 
Zastępca Naczeln.i,ka: Zurawski \Yincenty, Koł- 
łątaja 4. 
Do okręgu należące ulice: Św. Florjana, Li- 
belta, Staszyca, \Vołyńska, Plac Ossolińskich- 
Krasińskiego, 20 stycznia 20 r., Kopernika, Par, 
kowa, Ginmazjalna, Grodztwo, Hermana Fran- 
kego, Piotra Skargi. Ossolińskich, Bernardyńska 
od - J agielIońskiej do )Iostu, Karmelicka, Poczto- 
wa. Xiemcewicza. Xadbrzeźna, Lubeckiego. Uro- 
cza, Kołłątaja, Kowalska, Konarskiego, Nad- 
Portem, Zamojskiego, Plac Teatralny, Plac 
\V olnośC'i T Jagiellońska. 


. 


Okręg VDI. 
Naczelnik okręgu: Figurski Kazimierz, Gdań- 
ska 7 l. 
Zastępca Kaczelnika: Goncerzewicz A., Gdall- 
ska 103. 
Do okręgu należące ulice: Jenerała Bema, Plac 
Kochanowskiego. Słowackiego, Chodkiewicza, Za- 
cisze, Gda{lska, Śniadeckich, Św. J 811ska, Ko- 
ściuszki, Pomorska, Cieszko",skiego, Paderew- 
skiego, Chocimska. 


Okręg XI. 

aczelnik okręgu: 
Zastępca Naczelnika: Chabowski Tomasz, So- 
wińskiego 2. _ 
Do okręgu należące ulice: Dworzec. Dworcowa. 
Podolska, Ślu
arska. )rarcinkowskiego
 Unji 
Lubelskiej, Gama, Dr. Emila \Yarmińskiego, 
Lipowa. Sobieskiego, Ludwikowo, SienkiewiC'za 
od nr. I -23 i 47-70, Peter:;ona, 1-Jatejki, Zduny' 


-; Okręg X. 

aczelnik okręgu: Nowicki \Yiktor, Pomorska 
nr. 18. 
Zastępca 
aczelnika: Gutkowski Franciszek. 
Pomorska 28. 
Do okręgu należące ulice: Kwiatowa. \YileI1- 
Hka, Plac Pia:"towski, Zygm. Augusta, Ka Groby. 
Ogrodowa, :\Iazowiecka. 'Varszawska. Sowiń- 
skie
o. Fredry. Hetmańska. Sienkiewicza od nr. 
:?3--42. Kaszubska. Szczecińska. Rvcerska. Chro- 
brego, Świecka, Racławicka. . 


Okręg XI. 
X aczelnik okręgu: Ziółkowski Franciszek. Ru- 
pienica G k
>>>
XXIV 


\Vladze. Instytucje Urzc.:dy miejskie 


Zastępca Naczelnika: Polewski \Vawrżyk, Rn- 
pienica Glinki 17. 
Do okręgu tego należy: Rupienica. 


Okręg XII. 
Naczelnik okręgu: Konieczka Bronisław, Lenar- 
towicza 3. 
Zastępca Naczelnika: l\feliliski Teodor. Leszczyń- 
skiego 10. 
Do tego okręgu należy: Szwederowo. 


Okręg XIII. 
Naczelnik okręgu: Muchowf:ki Juljan, Ponia- 
towskiego 3. 
o Zastępca Naczelnika: Grajnert Ignacy, Kiliń- 
skiego I. 
Do tego okręgu należy: Bielawki. 


Okręg XIV. 
Naczelnik okręgu: Fitzner Piotr, Bełzka 15. 
Zastępca Naczelnika: Eljasz:T ózef, Toruńska 27. 
Do tego okręgu należy: Małe Bal'todzieje. 


Okręg XV. 
Naczelnik okręgu: Słaboszewski Antoni, Berlili- 
ska 9 a. 
Zastępca Naczelnika: Kowalewski \\T., Koro- 
nowska 45. 
Do tego okręgu należy: Czyżkówko. 


Okręg XVI. 
Naczelnik okręgu: Bukolt Adam, Grunwaldzka 
nr. 91- 
Zastępca Naczelnika: Grabowski Józef, Szkolna 
nr. II. 
Do tego okręgu należy: Okole. 


Okreg XVII. 
Naczelnik okręgu: Starzyński lVI., Nakielska 63. 
Zastępca Naczelnika: Bergmann Michał, N a- 
kielska 14. 
Do tego okręgu należy: Wilczak. 


Okreg XVIII. 
:y aczelnik okręgu: Pryliński Paweł, Promenada 
nr. 68. 
Zastępca 'Naczelnika: Maciejewski, Promenada 
Do tego okręgu należy: Szretery. 


ROZJEMCY. 
(Sędziowie polubowni). 


Okręg I. 
Rozjemca: Rybicki Zdzisław, aptekarz. St. 
Rynek 14. 
Zastępca: Łuczyk Jan, kupiec, Gdańska 15. 
Do tego okręgu należą następujące ulice: 
Niedźwiedzia, Przyrzecze, Mostowa, Stary Ry- 
nek, Grodzka od nr. 7-9 i nr. 14-32, Jana 
Kazimierza, Kręta, Przesmyk, Zaułek, Ku 
Młynom, Mennica, Farna, Jezuicka, Batorego, 
Jatki, Szpichlerna, "\V odna. 


.. 


Okreg II. 
Rozjemca: Nagel Stanisław, kupiec, Długa l. 
Zastępca: )[atecki Edmund, kupiec, \Vełnialiy 
Rynek 4. 
Do tego okręgu należą następujące ulice: 
Grodzka od nr. 10--13, Długa, Plac Kościelec- 
kich, Bernardyńska od Zbożowego Rynku do 
mostu 
ernardyńskiego, Kościelna. Pawła z Łę- 
czycy, Zupy, Babia \Vieś, Tormiska, Pod,,-aJe, 
Przy Zamczysku. 


Okreg III. 
Rozjemca: Romański Leon, rzeźnik. Zhożowy 
Rynek 9. 
..lastępca: Figurski Florjan. ogrodnik. Bernar- 
dyńska. 
Do tego okręgu należą następujące ulice: 
Konopnickiej, Niegolewskiego, Podgórze, Pstro- 
nie, Łysa Góra, Henryka Dietza, Zbożowy Rynek 
Szpitalna, Kujawska, \Varmińska, Sieroca, ,,'ia- 
trakowa. 


Okręg IV. 
Rozjemca: Lewandowski Jan, krawiec, \\-dniany 
Rynek 15. 
Zastępca: Sperkowski Stanisław, sitkarz, uliC'a 
Poznańska 33. 
Do tego okręgu należą następujące ulice: 
"\Vały Jagiellońskie, 'Vąska, Trybunalska, :Nowy 
Rynek, Pod BlankaII1i, Nowodworska, Terasy, 
Bramka, Szwederowo. 


Okreg V. 
Rozjemca: Urbański '\Taelaw, kupiec, Plac 
Poznański 13. 
Zastępca: Bzdawski Józef, agent, ul. Poznań- 
ska 14. 
Do tego. okręgu należą. następujące ulif'e: 
Dembina, Leszczyńskiego, Grudziądzka. Krótka, 
Plac Poznański, Poznańska, Lubelska. Szu- 
bińska, Podgórna, Dolina. ::\lazurska, "'zgórze 
Dąbl'owRkiego, Wełniany Rynek. 


Okręg VI. 
Rozjemca: Wilczewski Jan, Św. Trójcy 22 a. 
Zastępca: Kujawski Kazimierz, kupie-e, Kor- 
deckiego 
Do tego okręgu należą następujące ulice: 
Garbary, Św. Trójcy, Chwytowo, JackowRkiego, 
Kordeckiego, Narusze,,-icza, \\'ojewódzka, Kącik, 
Siemiradzkiego, Adama Czartoryskiego, Ło- 
kietka, III. śluze, Artura Grottgera, Długosza, 
Król. Jadwigi od Gal'bary do mostu Król. Jad- 
wigi, Błonia. 
Obreg VII. 
Rozjemca: Idźkowski Leon, przemysł., Aleje 
:\'Iickiewicza. 
Zastępca: Meyer Leon, dyr. fabryki, Grodztwo 
nr. 24. 
Do tego okręgu należą następujące ulice: 
Św, Florjana, Libelta, Plac Kochanowskiego, 
Słowackiego, \\T ołyńska, Staszyca. Zacisze, Aleje 
::\iickiewicza, Plac Ossolińskich, Frankego, Kra- 
sińskiego, Paderewskiego, Kopernika, Parkowa, . 
Gimnazjalna, Gl'odztwo, Piotra Skargi, Osso- 
lińskich, Bernardyńska od ul. Jagiellońskiej do
>>>
\Hadze. Instytucje I UrzGdy miejskie 


xxv 


mostu Karmelicka, Nipmcewicza, Pocztowa, 
NaclbrŁeżna, Do }Iagazynów, Lubeckiego, "Gro- 
cza, Kołłątaja. 20 stycznia 20 r., Kowalska, 
Konarskiego. Nad Portem, Zamojskiego. Plac 
Teatralny, Plac Wolności, JagiellOl'i.ska. 


Okręg VIII. 
RUŁjemca: Cyrus Bonifacy, kupiec, ul. Odali- 
ska 155. 
Zastępca: Prusiilski \Viktor, kupiec, Szczecit'i.- 
ska l. 
Do tego okrt:gu należą następująee ulif'P: 
Chodkiewieza, Kwiatowa, \Vilellska, Gdaliska, 
Śniadeckich, Mazowiecka, Św. Jańska, Kościusz- 
ki, Cieszkowskiego, Pomorska, Szezeeillska. 


Okręg IX. 
Rozjemca: Preuss 8tBnisław, kupiec, Dworcowa 
nr. 18 b. 
Zastępca: Dniheim Jan, kupiec, Dworcowa. 
Do tego okręgu nal
żą naRtępujące ulice: 
Dworcowa, Podolska. Slusarska, 
Iareinkow- 
Rkiego, Unji Lubelskiej. Gamma, Lipowa. So. 
bies}{iego. Ludwikowo, Sienkiewicza, Petersona, 
:\'Iatejki, Zduny, Królowej Jadwigi od ul. Dwor- 
cowej do mostu Król. Jadwigi. 


Okręg X. 
Rozjemca: Karasi.iski Tad., kupiec, Chrobrego 
nr. 20. 
ZaRtępca: :\Ieller Franciszek, oberżysta, Plac 
PiaRtowski 2. 
Do tego okręgu należą następujące ulice: 
Bocianowo, Plac Piastow!"ki, Zygmunta Augusta, 
Ogrodowa, \Varszawska, Sowiliskiego, Hetmali- 
ska, Ka.-;zubska, Rycprska. Chrobrego, Świecka. 
Chocimska, Fredry, Rada wieka. 


Okręg XI. Szwederowo. 
Rozjemca: Szczepaniak Józef, kupiec, Pod- 
górna II. 
ZaRb
pca: Urbański Józef, kupiec, Orła 7. 
Do tego obwodll n
leżą następujące miejscow.: 
Bielice, Biedaszkowo. 


Okręg XII. Okole. 
Rozjemca: Gierszewski Franciszek, kupiec, Ber- 
liiiska 2 I. 
Zastępca: Jóźwiak Feliks. Graniczna. 


Okręg XIII. Wilczak. 
Rozjemca: Jarocki Juljusz, bUllown., l\Ialborsl"a 
nr. l. 
ZaRtępca: Berbmann Michał, kupiec, .Nakielska 
nr. 14. 
Do tego obwodu należą następujące miejscow.: 
:\Iiedzyn. 


Okręg XIV. Czyżkówko. 
Sass Br.onisław, kierownih szkoły 


Rozjemea: 
J achcice. 
Zastępca: Trzebiatowski Józef. J achcice. 
Do tego ob",,"odu należą następujące miejsco". .: 
J achcice. 


Okręg XV. M. Bartodzieje. 
Rozjemca: Redlak Leon, ToruńRka 
4.8. T"' 
Zast
pca: Młodzik .J an, }I. BartodzIeje, U je J- 
skiego 3. . . . 
Do tego obwodu należą następujące miejscow.: 
Rupienica, Zimne \Youy, ŚcierRko. 


Okręg XVI. Szretery. 
Rozjemca: Kujawski \Yincenty, restaurator, 
W. Bartodzieje. 
Zastępca: Siewert Anastazy, drogom., )Iałe 
Bartodzieje, Fordońska 7. . . . 
Do tego obwodu należą nastękujące mleJscdw.: 
Siernieczek, Bielawki, Brdyujście, Wielkie Barto- 
dzieje, Kapuściska. 


NACZELNICY I OPIEK. UBOGICH. 


Obwód I. 

aczelnik: Uonccrzewicz \\'alerjan, Zbożowy 
Rynek nr. 4. 
Zastępca 
aczelnika: Szymański Józef, ul. To- 
ruńska nr. 170. 
Opiekunowie: Kukowski \\'itold, ul. Tormiska 
nr. 16; Romański Leon, Zbożowy Rynek nr. 8. 
Opiekunki: Jankowska Zuzanna, ul. Toruńska 
nr. IS1; Redlak, ul. Toruńska nI". 183. 


Obwód II. 
Naczelnik: Leliski Bolesław. ul. Kujawska 47. 
Zastępca Naczelnika: Piłat Józef; ul. Kujawska 
nr. 63. . 
Opiekunowie: Hoffman Antoni, ul. Kuja,,-ska 
nr. 77; \Valczak Józef, ul. Kujawska nr. 79. 
Opif'kunki: Kieruj A., urzędniczka, ul. Kujaw- 
ska nr. 69; Zamorzewska, ul. Kujawska nr. 72. 


Obwód" III. 
NaC'zelnik: Bartosz
lllski )Iarcin. ul. Nowodwor- 
ska nr. 4l. 
ZaRtępca Naczelnika: Ja:sit'lski Józef, ul. :Nowo- 
dworska nr. 35. 
Opiekuno,,-ie: ){as.ł0wski .Ignac
, ul. Xmyodwor- 
ska nr. 46; ::\Iajgowskl Jakob, ul. :NlCgolew- 
skiego nr. 3 a. 
Opiekunki: Kuchtowa \\"iktorja. 111. Nowodwor- 
ska nr. 16; Januszewska \\"ład
'sława, ul. 
Nowodworska nr. 2:3. 


Obwód IV. 
Kaczelnik: Dąbrowski Józef. ul. Ks. Skorupki 
nr. 24. \ 
Zastępca Naczelnika.: Simlowski Bolesław, ul. 
Stroma nr. 10. 
Opiekunowie: Karpiliski Bolesław, ul. Kossaka 
nr. 115; Kowalkowski, ul. Orła nr. 62. 
Opiekunki: Jankowska ::\Iarta. ul. LeszczYli- 
skiego nr. 12. P3
ir}ska, ul. rgory nr. 7. 


Obwód V. 
Naczelnik: Tr
Jas, ul. Plac Poznański. 
ZaRtępca Naczelnika: Bzdaw5ki Józef, . Poz- 
nariska nr. 14.
>>>
XXVl 


\Vtadze. Instytucje 1, Urzędy miejskie 


Opiekunowie: Saliński Józef, ul. Poznailska 16: 
Orchowski ZV!!ffiunt, ul. Poznaliska nr. 28. 
Opiekunki: B';d!t\vska, ul. PoznaIlska nr. 14; 
Fenglerówna, \Vełniany Rynek nr. 11. 


Obwód VI. 
LiszeW8ki Bolesław, ul. Św. Trójcy 


.xaczelnik: 
nr. 4. 
Zastępca Naczelnika: Pepliński Jan, Chwytowu 
nr. 17. 
Opiekunowie: \Yawrzyniak Józef, ul. Lubelska 
nr. 32; Girella Józef, ul. Św. Trójcv nr. 17. 
Opiekunki: \Vawrzyniakowa, ul. Lubelska 32; 
\Vojtakowa :Franciszka, ul. Chwytowo nr. 3. 


Obwód VII. 
Naczelnik: Gorczyński .Franciszek, ul. Królowej 
.T adwigi nr. Ił. 
Zash
pca Naczelnika; Zawilski Alfred, ul. Król. 
Jadwigi nr. 6. 
Opiekunowie: Florczyk Franciszek, ul. Król. 
Jadwigi nr. 7 a; Kawka Franciszek, ul. 
Garbarv nr. 25. 
Opiekunk'i: Porożyńska, ul. Błonia nr. 9; Le- 
wandowska Marja, ul. Garbary nr. 28. 


Obwód VIII. 
Kaczelnik: Ziółkiewicz Antoni, nI. Śniadeckich 
nr. 18. 
Zastępca Naczelnika: Obarski Józef, ul. Śnia- 
deckich nr. 25. 
Opiekunowie: Sobieski Feliks, ul. Śniadeckich 
nr. 42; Bartel Kazimierz, ul. Śniadeckich 42. 
Opiekunki: Obarska. uJ.. Śniadeckich nr. 25: 
Gabrylewiczowa, Plac Piastowski nr. 3. 


Obwód IX. 
Xaczelnik: Poczekaj :\laksymiljan, Plac Piastow- 
ski nr. 7. 
Zastępca Naczelnika: Chybicki Roman, ul.. 
Fredrv nr. 8. 
Opiekmiowie: Rybarczyk Albin, ul. .:\Iazowiecka 
nr. 2&--27; Pufald Wł., fabrykant, ul. Bo- 
cianowo nr. 4. 
Opiekunki: Jaworska, ul. 'Varszawska nr. 24; 
Ulińska, ul. Śniadeckich nr. 29. 


Obwód X. 
.Naczelnik: Bloch Fram.iszek, ul. Śniadeckich 
nr. 47 a. 
Zastępca Xaczelnika: Poczekaj Władysław, ul. 
Pomorska nr. 38. 
Opiekunowie: Ziółkiewicz :\laksymiljan, !dica 
Szczecińska nr. l; Bachiński Karol, ul. Snia- 
deckich nr. 45. 
Opiekunki: Bloch Stanisława. l!l. Śniadeckich 
nr. 47; Ziemiakowa Marja, ul. Sniadeckich 47. 


Obwód XI. 
XaczeJuik: :\Iłynarczyk, ul. Gdańska nr. 54. 
Zaętępca Naczelnika: Tomaszewski Alfons, Plac 
Piastowski. 
Opiekunowie: :Meller Stanisław, ul. Pomorska 
nr. 32; Reich Jan, ul. .Tackowskiego nr. 15 a. 
Opiekunki: Polityczna :\Iarta, ul. Św. .Tallska 
nr. 18; Janowska, ul. Hetmańska nr. 18. 


Obwód XII. 
.Naczelnik: Langer \\
alent.y, ul. Pornol':ska Hl'. 41. 
Zastępca .Naczelnika: Biskupski Jan, ul. Kra- 
sińskiego nr. 88. 
Opiekunow.ie: Bogacki Roman, ul. Krasińskiego 
nr. 88; Zebrowski Stanisław, ul. Jagiellońska 
nr. 21. 
Opiekunki: SZYIl1aIlska, ul. Jagiellońska nr. 6; 
Chmielewska, ul. Staszyca nr. 5. 


Obwód XIII. 
Naczelnik: Trzebiatowski Józef. ul. Saperów 21. 
Zastępca Naczelnika: Koszucki Feliks, ul. Sa- 
marzewskiego nr. 18. 
Opiekunowie: Brzeskowski Józef, ul. Średnia 
nr. 40; Biedowicz Franciszek, ul. Średnia 28. 
Opiekunki: Kędzierska Teodozja, ul. Średnia 
nr. 32; Stachowiakowa, ul. Srednia nr. 29. 


Obwód XIV i XVI. 
:Naczelnik: Gierszewski Franciszek, ul. Berli{lska 
nr. 21. 
Zastępca Naczelnika: Kurowski Józef, ul. Ber- 
lińska nr. 21. 
Opiekunowie: Szulc Leon, ul. Berlińska nr. 21; 
Burdziejewski Stefan, ul. Berlińsł.:a nr. 21. 
Opiekunki: Przybyłowska Joanna, ul. Ber- 
lińska nr. 18; Siostra \Vładysława, Elżbietanka 
ul. Staroszkolna nr. 4. . 


Obwód XV. 
Naczelnik: l\[archlewski Antoni, ul. Nakielska 
nr. 79. 
Zastępca Naczelnika: Dopierała Stanisła\\, ul. 
Nakielska nr. 82. 
Opiekuno,,
ie: Truclnowski Jan, ul. Różana 12; 
\Vojciechowski Anast., ul. Różana nr. 23. 
Opiekunki: Czajkowska, ul. Ułallska nr. 4: 
Miedzikowska, ul. Różana nr. 23. 


Obwód XVII i XVIII. 
.Naczelnik: Piotrowski Adam, ul. Lenartowicza 
nr. 12. 
Zastępca Naczelnika: Gorzelany Antoni, ul. 
Lenartowicza III'. 15. 
Opiekunowie: Kołodziej Franciszek, ul. l'gor
T 
nr. 25; BarczYl1ski Paweł, ul. Lfmartowicza 12. 
Opiekunki: Englówna Amalllla, ul. Ugory nr. 18; 
Pakulska, ul. Ugory 1'11'. 16. 


Obwód XIX. 
Naczelnik: Polewski \\Tawrzyn, ul. Glinki m'. 17. 
Zastępca :Naczelnika: Porażyński Szczepan, ul. 
Glinki nr. II. 
Opiekunowie: Borzych Łucjan, u1. Glinki nr. 7; 
Pałucki Stanisław, ul. Glinki nr. ] 8. 
Opiekunki: Sewerinowa, ul. Glinki nr. 10; 
.Tasnochowa l\Iarja, ul. Ujejskiego nr. 1. 


Obwód XX. 

a(,zelnik: PUl'chla Aleksander, ul. Glinki III'. .'},l. 
Zastępca Naczelnika: No,",akowski ]'ranci,.;zek, 
ul. Brzozowa nr. 16. 
Opiekunowie: .Janik Czesław, ul. Brzezowa Hł. 
Kryżbin Andrzej. ul. Brzozowa nr. 16. . 
Opiekunki: Żakowska Amalja, ul. Brzczowa 10; 
KrzyżalIska, ul. Kujawska nr. 65.
>>>
XXVII 


Władze. Instytucje I Urzędy miejskie 


Obwód XXI. 
Naczelnik: l"itzner Piotr, ul. Bełzka nr. 15. 
Zastępca Naczelnika: Abramowicz .\\Talenty, ul. 
. Ujejskiego. 
Opiekunowie: Lis Jan, ul. Toruńska nr. 29. 
Śmigielski Józef, ul. Toruńska nr. 85. 
Opiekunki: I'zymw'1ska l\Iarta, ul. Ruska nr. 24; 
Piekiełek Katarzyna, ul. Toruńska nr. 129. 


Obwód XXII, XXIII, XXIV i XXV. 
Naczelnik: Talkowski Bernard, ul. \Vesoła 14. 
Zastępca Naczelnika: Pryliński Teodor,.ul. Pro- 
menada nr. 44-45. 
Opie
unowie: Hutter Adolf, ul. \Vesoła nr. 7; 
\V letek Jan, ul. Promenada nr. 17. 
Opiekunki: Rzymkowska, ul. Promenada nr. 41; 
Maciejewska, ul. \Vesoła nr. 5. 


Obwód XXVI. 
Naczelnik: Gierszewski Bolesław, ul. Wawrzy- 
niaka nr. 2. 
Zastępca Naczelnika: Ferenc Jan, ul. Sena- 
torska nr. 76. 
Opiekunowie: Krygier \Vładysław, ul. Sena- 
torska nr. 6; Kamiński Kwirym, ul. Sena- 
torska nr. 9. 
Opiekunki: Perlik, ul. Senatorska nr. 78; Star- 
kowska Zofja, ul. Bart. Głowackiego nr. 64. 


b) wiejskie. 
WYDZIAŁ POWIATOWY. 
ul. Słowackiego 3, !-. 245, 250. 
Podlega \Yojewództwu w Poznaniu. 
Kierownik: Starosta St?nisław Kiesiołowski, 
przewodniczący \Yydziału Powiatowego, przyj- 
muje od godz. ll-13. 
Zastępca: "Tedle ;potrzeby wybrany przez ".y- 
dział Powiatowy członek \Vydziałn Powia- 
towego. 
Urząd otwarty dla stron od 8 - 12. 
Dyrektor biur: Jan Parzysz. 
Sekr. 'Vydz. Pow.: Jan BiskupRki. 
c) inne. 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Bydgoszczy. 

owy Rynek 8, !-. 242. 
P r e z y d j u m: 
Prezydent: Bolesław Kasprowicz, własciciel fa- 
bryki likierów, radca miejski w Gnieźnie. 
\Viceprezyrlent: Leon CzarIiński, dyrektor fa- 
bryki maszyn, radca miejski w Inowrocławiu; 
:i\Iaksymiljan Sentkowski, kupiec, radca miej- 
ski w Bydgoszczy; )Iaksymiljan Jankowski, 
dyrektor fabryki maszyn w Bydgoszczy; 
Roman Stobiecki, kupiec w Bydgoszczy. 
Skarbnik: Józef :\-lilchert, właściciel fabryki 
likierów, radca miejski w Bydgoszcz
'. 
Sekretarz: Edmund Pitak. właściciel fabl'yki 
wyrobów drzewnych w Bydgoszczy. 
S e k r e t ar j a t: 
Syndyk: Marjan Buczkowski. 
Dyrektor biur: Franciszek Kałuża, 
Referent: Mieczysław Bocheński, 
Sekretarz: \Vładysław Żewicki. 


.. 


Okręg Izby: 
a) z \Vojewództwa Poznańskiego powiaty: 
l. Bydgoszcz miasto, 7. ::\Iogilno, 
2. Bydgoszcz powiat 8. Strzelno, 
3. Chodzież, 9. Szubin, 
4. Czarnków, 10. \Vągrówiec, 
5. Gniezno, II. \Vit.kowo, 
6. Inowrocław, . 12. \Vyrzysk, 
13. Znin. 
b) z \Vojewództwa Pomorskiego powiaty: 
14. Tuchola 15. Sępólno. 
Biura Izby otwarte dla stron od 8 1 / J do 121/t 
od 3 1 / 1 do 5-tej. \V Bobotę od 8 1 / 1 do 121/Z. 
S t a ł y O krę g o w y P o k a z \V z o rów 
P r z e m y s ł o w Y c h i \V y n a ł a z k 6 w , 
urzą.dzony przez Izbę w gmachu Izby, nieustan- 
nie otwarty: w niedziele i święta od godziny 
12-tej do I-szej w południe. 
Ustawowem przeznaczeniem Izb Przemysłowo- 
Handlowych jest zastępstwo ogólnych interesów 
przemysłu wraz z górnictwem, handlu i żeglugi 
w ich obwodach. 
\V granicach tego przeznaczenia Izba ma 
następujące zadanie: 
a) popieranie wszystkich władz polskich w kraju 
i zagranicą na żądanie lub z 'własnej inicja- 
tywy udzielaniem wiadomości, stawianiem 
wniosków i wydawaniem orzeczeń w szcze- 
gólności też w kwestjach zakładania, utrzy- 
mania i rozszerzania środków i dróg komuni- 
kacyjnych oraz urządzeń pocztowych; 
b) przedkładanie własnych projektów, ustaw i roz- 
porządzeń ogólnej i lokalnej natury, objawia- 
nie opinji co do nich i współdziałania w wy- 
pracowaniu takid} projektów; 
c) objawianie opinji i współdziałanie w pracach 
rządu przy zawieraniu traktatów handlm!tych 
oraz przy wprowadzeniu i reformie ceł i taryf; 
d) tworzenia, ut.rzymywania i popierania zakła- 
dów, urządzeil i instytucji, mających na celu 
rozwój przemysłu, górnictwa. handlu i że- 
glugi, oraz techniczne i kupieckie wykształ- 
cenie i moralną opiekę nall zatrudnionymi 
w tych zakładach pomocnikami i uczniami; 
e) odwołalnego mianowania i zaprzysięgania 
biegłych do wydawania opinji oraz innych 
osó b do stwierdzeł'1 i innych czynności w dzie- 
dzinie przemysłu, handlu i żeglugi. do których 
w życiu gospodarczym przywiązuje się szcze- 
gólną wiarogodność. albo które wymaga.ją 
szczególnej znajomości rzeczy i wydawania 
odnośnych przepisów; 
f) przyjmowania oświadczeń w miejsce przy- 
sięgi. dotyczących przemysłu, handlu i że- 
glugi ; 
g) wydawanic orzeczeli o zw
 czajRch handlo- 
wvch' 
h) dawR:łie inicjatywy lub współdziałania przy 
urządzaniu krajowych i zagranicznych W
T_ 
staw i jarmarków. Również mogą być sta- 
wione pod rlozór Izby giełdy i inne ż
'ciu 
handlowemu służące zakłady publiczne. 


.. 


GIEŁDA DRZEWNA W BYDGOSZCZY. 
:Nowy Rynek 8 
podlega )Iinistrowi Przemysłu i Handlu za po- 
średnictwem mianowanego Komisarza Giełdo-
>>>
:XXVII [ 


\Vładze, Instytucje i Urzędy miejskie 


Dział oświatowy 


, 


wego. Spru'\\-ami Giełd:v- Drzewnej w Bydgoszczy 
zarządza Rada Giełdowa, zlo:i.ona z 15 osób: 
Prezes Rady Giełdowej': Jlarjan 
 amysł 
Pierwszy wi('epl'ezes: Janusz Podczaski 
Drugi w.iceprezeR: Aleksander Dąbrowski 

ekl'etarz gieł(ly: )Iieczysław Bocheilski 
Komisarz giełdowy: .Radca B. Kaspro\\icz 
Zast. komisarza giełdowego: Radca Gottwald. 
Obrót Giełdy Drzewnej w Bydgosz('zy obej- 
muje handel drzewem w stanie obrobionym 
i nieobrobionym oraz masowymi wvrobami 
drzewnelni. v 
Ponadto w Giełdzie mogą być dokonywane 
interesy pomocnicze, zostające w związku z tym 
hancllenl, a.mianowicie: ubezpieczenie, przewóz, 
lombardowanie, pośredniczenie, spedycja, przyj- 
mowanie na skład i t. d. v 
Członkami Giełdy mogą być osoby przyjęte 
przez Rad
 Giełdową. 
Członkom Giełdy przysługują l1ast
pujące 
prawa: 
L Uczęszczanie na zebrania gieldowe i za,,-ie- 
rania transakc
'j giełdowych, zgodnie z obo- 
wiązującymi w tej mierze przepisami; 
2. brania udziału w ogólnych zgromadzeniach 
członków Giełdy, zwoływanych przez Radę 
Giełdową; 
3. czynne i bierne prawo wyborcze do Rady 
Giełdowej oraz Komisji Rozjf'mczej i Komisji 
Rewizyjnej. 
Osoby nie będące członkami Giełdy, mogą 
być obecne na zebraniach giełdowych w charak- 
t.erze gości. bez prawa zawierania transakcyj 
i przy zachowaniu nast
pnjących warunków: 
a) wprowadzenia przez jednego z członków 
Giełdv, 
h) zezwolenia dyżunwgo członka Rady, 
(') porlpisania deklaraf' j i o niewykonaniu żadnych 
transakcyj, 
d) uiszczenie opłaty za wej
cie, ustanowionej 
przez Radę Giełdową. 
Osoba wprowadzona może by(
 obecną na ze- 
braniach giełdowYf'h nie cz
ściej, niż trzy razy 
na miesiąc. 


IZBA RZEMIESLNICZA W BYDGOSZCZY. 
Ul. Gdaliska 154, II; !. 1580. 
Podlega ,V ojewództwu w Poznaniu. 
O b w ó II I z b y: 
I. Bydgoszcz miasto i powiat Bydguski. 
2. Chodzież., '- 
3. Czarnków, 
4. Gniezno, 
.). Inowrocław, 
6. )Iogilno, 


7. Strzelno, 
8. Szubin, 
9. \Vągrówiec, 
10. \\-itkowo, 
11. \\,yrzysk, 
12. Znin. 
Prezes Izby: Ign. KonIaszewski, Inowrodaw. 
Sekretarz i kierownik: Antoni Dudkow::;ki, 
Gd81iska nr. 154. 
Urząd otwarty od godz. 8-mej do 3. Codz. 
przyj
ć od 9 do 2 popoI. 
Izba jako inst;vtucja samorządowa ma cha- 
rakter wychowawczy dla rzemiosła. 
Jest pośrednikien; llIi
dzy \\'ładząNadzorczą 
a rzelniosłem. .' 
Urząd zalatwia Rprawy .dot:rczące rzemio;ła 
na ogół, oraz uczniowskie, czeladnicze, mistrzow- 
skie i inne. 
Izba ma na celu. i zdanie podnier;.;ienia rze-' 
miosła przez urządzenie \Yystaw Rzemieślniczvch 
i Terminatorskich, urządzanie kursów mistrzow- 
skich i czeladniczycJl, i innych urządzeli rzc- 
mieślniczo-społecznych. 


Kasa Chorych m. Bydgoszczy. 
Podlep:a Okręgowemu Lrz
dowi tTbezpieczel'i 
w Poznaniu. 
Administracja: ul. Sienkiewicza 6, !lo 137. 


Zakład Kąpielowy i Ambulatorjum Dentystyczne 
ul. Emila WarmiIiskiego 2, !. 113f;. 


Letnisko w Oplawcu 

 293. 
Kasa otwar.ta lila publiczności od godzin
l 
1/"/.9- 1 / 2 1. . 
\Vykazy do lekarz
l wydaje Rię w nagly('h 
wypadkach w dni powszednie od godz. 1/
1 do 
8 popoI., w niedziele i ś\\ i
ta od 9 - I () przedpoł. 
\Vypłaty w piątki i soboty. 
Dvrektor: )Ialinowski Kazimierz. 
Zastępca: Sartnicki \\Tłodzimierz, sekretarz. 
Z a l' z ą d: 
L Goździe,\icz Józef, przewodui"z1t(.y, D\\ol'- 
cowa 72. 
 468, . 
2. Dyr. Rzepecki, za
t. przewodnicŁącego, 
Dworcowa 2!), 
3. Dyr. Sioda Leon, 
4. Pitak Edmund. 
i). Andrzejewsl:ci Jal1, 
6. .J agła Jan, 
7. Oordon Broni::;hł\\, 
8. Sadecki Józef, 
9. Krużyński Pa\\eł. 
Naczelny lekarz Kasy: Dr. Piórek, tajny l:auca 
sanitarny, JagipIlOliska 8. 


D. Dział oświatowy. 


Szkoły. 
l. PaIi::;tw. Gimnazjum klasyczne. m
skie, Pl. 
Wolności 14, kierownik Dl'. StróżvilRki. 
2. PaIlstW. Gimnazjum humanist., . męskIe, 
Grouzka 8-11, kierownik p. )Iazurkiewicz. 


3. 
Iiej::;kie Gimnazjum mat. przyr.. lIl
sl{ie. 
Paderew:okiego 21, l.ierc)\ouk Dl'. Laben- 
dziliski. 
4. Jliejskie Cimnazj um humanist.. 
pł-Iskif', 
Staszyca 8 -1 ł, kierowniczka Rolbie::;ka.
>>>
. 
Dział oświatowy - \Yładzf' du chown
 


5. Polskie giulll. lH'ywatne, żeńskie, Gdań
ka :U/. 
kiel'ownik ks. Dziekan PaC'ewiez. 
G. Uimnazjunl Dreger'a, żeńskie, Petersona l, 
kierownik Dr. Titze. 
7. Gimnazjum 
iemieek.. męskie, Dr. Em. 
"'armińskiego 8, kierownik Dl'. Kroning. 
8. Kat. Semin. llauczyc.. męskie, Seminaryjna 
:J-7, kierownik ks. Filipiak. 
9. Hzkoła ćwiczmi przy Seminarjum, mi
szane. 
· Heminal'yjna 3 - 7, kierownik ks. Filipiak. 
10. Hzkoła Rolnicza. meska, Bernardvńska 7, 
II. Hzkoła Przemysłowa: Św. Trójcy' Ił, kie- 
ro'wnik p. Siemil'adzki. 
12. Szkoła przem. dokszt., Hw. Trójcy II, 
kierownik p. 'Veimann. 
13. Szkoła kup. dokszt., mię,zana, ul .Jagiel- 
lońska 20. kierowniczka p. Kowalska. 
14. Szkoła meljorac
'jna, m
ska, Nowodworska 
47- HI, kierownik p. Raczkowski. 
15. Instytut Rolniczy, Zacisze 7, kierownik 
p. Bassalik. . 
16. Szkoła wydz. męska, Konarskiego 7. kie- 
rownik p. Januszewski. 
17. Szkoła wydz. żeilska, Konarskiego 7, kie- 
rowniezka p. Barsznikówna. 
18. Szkoła wvdz. niemieck.. żeńska. Petersona I. 
kierownik Dr. Titze. 
"IB. Szkoła w
-dz. niem., męska. PI. Petersona 3. 
kierownik p. Priske. 
20. Szkoła św. Jana. mięszana, RW. Jańska 2. 
kiero" nik p. Beyer. 
21. Szkoła Karola polsk., mi
szana. Sowińskiego 
4-5. kierownik p. Ewaid. 
22. Szkoła Karola n.-kat... mięszana. Sowi{u.:kiego 
4-5, kierownik p. SeklIra. 
23. Szkoła Dworcowa. mięszana. Dworcowa 58, 
kif'ro'wnik p. Domeracki. 
24. Szkoła Św. Trójcy. żeliska, hordeckif'go 34-. 
kierownik p. Szeszycki. 
25. Szkoła Ś'\\. Trójc
-: mf.:ska, Kordeckiego 34. 
kiero'\\nik p. Daehtera. 
26. Rzkoła Nowod" roska. mięsznna. Xowoihn)("- 
Rka 47-49. kinnHlik 1'. lu'g£'. 


XXIX 


27. Szkoła Ks. Pil'amowicza, IJolska. mięsza n a, 
HemardYlisk;t 12. kierownik p. Smorzyk. 
28. Hzkoła Ks. Piramowieza, niem.-ewang., mię- 
ęzana, Berllardynska 12, kierownik p. Hopp. 
29. Szkoła Dąbrowskiego, mięszana, Dąhrowskie- 
go 6, kierownik p. Bazyli. 
30. Szkoła Leszczyńskiego, mięszana, Leszczyń- 
"kiego 20-21, kiero\\nik p. "'nuk. 
31. Szkoła Rupienice. mi
szana. (:linki 54, 
kieroVl nik p. Zawadzki. 
32. Szkoła Okole, polska, mięszana, Kowogrodz- 
. ka 00, kiero'\\nik p. Stelmach. 
33. Szkoła Okole, ewang., mięszana, Kowogródz- 
ka 00, kierownik p. Jendryke. 
34. Szkoła "\\"ilczak, mięszana, Nakielska 6. 
kierownik p. Kałas. 
35. Szkoła Bielawki, mięszana, SenatorRka 7H. 
kierownik p. Lackner. 
36. Rzkoła \.\'. Bartłodzieje, mi
szana. Fordońska 
:
. kierownik p. Balcer. 
:n. Szkoła 1\1. Bartłorlzieje polska. mięszana. 
Bełzka l. kierownik p. Kraska. 
38. Szkoła 
L Bal'tłodzieje ewang., mi
szana. 
Bf'łzka 1., kierownik p. Szylberg. 
39. Szkoła Zimne \Vody. mię
zana. Toruńska 79, 
kierO'\\nik p. :\lłodecki. 
4-0. :-\zkoła Brdyujście, mięszana. \\"itehska li, 
kierownik p. Lewandowski. 
41. Szkoła Siemieczek mieszana. FordOliska 36. 
kierownik Ciemno-Czołowska. . 
42. Szkoła Kapuściska. mi
szana. Foraońska 34. 
kierowniczka p. Głębocka. 
43. Szkoła Czyżkówko, mięszana. Berliń8ka 15, 
kierownik p. Hypszer. 
44. Szkoła l\Iiedzyń, mięszana. Xakieh.:ka 19, 
kierownik p. Hypszer. 
45. ::;zkoła Bieliee. mi
Rzana. Rielieka 34. kie- 
rownik p. Zalejski. 
46. Szkoła Jaehcice. mięszana. Saperów 25. 
kierownik p. Saas. 
47. Szkoła powszec hna prywatna. mi
szann, 
fJrorłzh\o 27. kiero'\\nik p. :Kl'ułwrt. 


E. Władze duchowne. 


Kościół rzmsko-katolicki. 
Przełożona wł8117a: Kom
ystorz Arcybif'kupi 
Gniezno. 
Dekanat. 
Radca duchowny: Ks. prałat. l\Ialczewski, przyj- 
muje od 10-1. Biuro parafjalne: ul Farna. 

 221. Kasa obok biura parafjalnego. 
PARAFJE. 
Paraf ja Farna Sw. Marcina i Mikołaja 
ul. Farna 3, 
 221. 
Paraf ja Serca Pana Jezusa. 
nI. Śniadeckieh 25, 
 7
5. 
Paraf ja Sw. Trójcy 
ul. Św. Trójcy 24, 
 1075. 
Paraf ja na Szwederowie 
ul. Klit. Skorul)ki 4. 


Paraf ja Bielawki 
ul. Senatorska. 
Kościoły. 
Kościół Św. :\Iarcina i :\likołaja. ul. Farna 3. 
Kościół Klarysek. ul. Jagiellońska. 
Ko
ciół Św. Ignacego (niemiceko-katolicki) StaQ' 
R Yllek. 
Kościół PobemardYliski (Gamizonow;y) Plac 
Bernard \'ński. 
Kaplica mi Bielawkacll pod wezwaniem )[. Ro- 
skiej C

stochowskiej. ul.. Senatorska. 
Kapliea Sw. Florjana, ul. Sw. .Florjana 13. 
Kościół Serca Pana Jezusa. Plac Piastowski. 
Kościół św. Trójcy. ul. św. Trójcy. 
Kaplica na Rzwederowie, ul. Dąbrowskiego. 
Kapliea na Czyżkówku. 
Cmentarze Rzymsko-Katolickie. 
Nowy cmentarz: ul. Ka Groby. 
Stary cmcntłłrz: ul. św. Trójcy.
>>>
xxx 


Władze duchowne - Różne  


Cmentarz gminny: (dla biednych wszystkich 
wyznań), ul. Szubińska. 
Ewangielicka Gmina Zjednoczona. 
Konarskiego 4, 
 979, podlega ewangie1ic- 
kiemu Konsystorjum w Poznaniu. 
Biuro i Kasa Kościelna: Wały Jagiellońskie l. 
Paraf je : 
Paraf ja Małe Bartłodzieje i Zimne Wody. 
Paraf ja Wilczak 
ul. Nakielska 66. 
Paraf ja Okole 
ul. Kościelna 12. 
Paraf ja Czyżkówko 
('zyżkówko, Koronowska 67. 
Kościoły. 
Kościół Fara, Plac Kościeleckich. 
Kościół św. Pawła, Plac \\.olności. 


F. 


Zawody wolne. 
a) Lekarze. 
l. Hugon Queissner, Zduny 14. 
2. Ernest Leissner, Sniadeckich 17. 
3. Zygmun1 Dziembowski, Śniadeckich 52 a. 
4. Władysław Piórek, Jagiellońska 8. 
5. Franciszek Hecht, Gamma 17. 
6. Feliks Siegert. Jagiellońska 60. 
7. Henryk Bader, Gdańska 22. 
8. Jan Król, Gimnazjalna l. 
9. 
Iarjan ::\Iaryński, Plac Teatralny. 
10. Hugon Goer!, Gdańska 5. 
II. Albert Brunk, Jagiellońska Hi. 
, 12. Jan Kantak, GdalIska 8. 
13. Antoni ('zablewski, Zbożowy Rynek 2. 
14. Oskar Rheindorf, Stary Rynek 14. 
15. Ervk Schulz, Okole. 
16. Alfred Eckert., Okole. 
l7. Paweł Błihr, Gdańska 151. 
18. Oswald :Mever, Gdańska 34. 
19. Teodor \Veynerowski, Gdańska 56. 
20. Jan Biziel, Cieszkowskiego 20. 
21. Herman Dietz, Gdańska 123. 
22. Elimar Schende1, Gdańska 149. 
23. Edmund Sągajło, Gdańska 138. 
24. Tadeusz Szubert, Dworcowa 93 a. 
25. Kazimierz Szymanowski, Gdaliska 5. 
26. \Vladysław Czarnowski, Długa. 
27. Antoni Nowiński, Słowackiego 2. 
28, Franciszek Kowalewski, Dworcowa. 
29. 11arjan Obniski, Kołątaja 5. 
30. Paweł Radczewski, Zakład Djakonisek. 
31. Jan Szymański. Gdańska 45. 
32. .T erzy Gliński, 20 stycznia 34. 
33. Gustaw Neugebauer, Petersona. 
34. Czesław \Viecki, Dworcowa 18 c. 
35. Juljusz Linsker, Wełniany R!"nek 13. 
36. Siegfried Stemmler, Kordeclnego 13. 
37. Stefan Siemiątkowski, Stary Rynek 15. 
38. Stefan Świątecki, Gdańska 159. 
39. Edward Soboczyński, Pomorska-Zduny. 
4:0. G&rdom Curt, Nakieliilka 76 a. 


... 


Kościół Chrystusa, ul. Warszawska. 
Kościół Dr. Marcina Luthra. 
Gmina Szwederowo: Leszczyńskiego 87.88. 


. 


Cmentarze ewangielickie. 
Stary Cmentarz, ulica Jagiellońska 33. 
Nowy Cmentarz, ul. Na Groby (obok katolic- 
I kiego.) 
Jachcice 1- cmentarz, \Vilczak 2 cmentarze.r 
1Iałe Kapuściska l cmentarz, Okole-Czyżkówko 
l cmentarz, Szwederowo 2 cmentarze, \Vielkie 
Bartodzieje I cmentarz, Małe Bartodzieje 3 cmen- 
tarze, Bielawki I cmentarz. 


Gmina Izraelska. 
(S ynagogengemeindf'.) 
Rabimj,t i Bóźnica: ul. Jana:Kazimie r z8 4, 
 !:20. 
Cmenta.rze: Nowy Cmentarz, ul. Szubiilska 8, 

 1780. 
Stary cmf'ntarz: 'Yzgórze Dąbrowskiego. 


RóZne. 


41. Konstanty Dobak, Śniadeckich 54. 
42. 'Witold Gintyłło, Cieszkowskiego 3. 
43. Bolesław Błażejewski, Poniatowskiego 4. 
44. Aleksander Idaszewski, Dworcowa 70
71. 
45. Tadeusz Nowkuński, Aleje l\Iickiewicza 6. 
46. Bolesław Sentkowski, Plac \Volności l. 
47. .Marja Czopowska, Promenada 20. 
48. Czesław Kaz. ''" ojciechowski, Promenada 38. 
49. Alfred Kube, Gdańska 151. 
50. Stefan Biliński, Jagiellońska 14. 
51. Edward Kawczyński, Paderewskiego 32. 
52. Bronisław Frvczvński, Dworcowa 31 h. 
53. Józef Kubczak, 'Zamojskiego 6. 
54. Rudolf Pfeiler, Seminaryjna 2. 
55. Ignacy Jakubowski. 'Ves?la 1_6. 
56. Ludwik Dzius, 20 StycznIa 2a. 
57. Jadwiga Winkler Smolińska, Babiawieś 18. 
58. Stan. Juljusz Ws
elaki,. Pło
k
 2
. 
59. Jerzy 'Yiszniewskl, Aleje ł,'hekIe"\Hcza 2. 
60. Helena Det10ff Kotarska, Świętojańska 18. 
61. Stanisław Teofil Łaguna, Gdańf:ka 52. 
62. Jan Montowski, Gdańska 167. 
63 \Vładvsław Tarkowski, Bocianowo 10. 
64: Kazimierz Iłowiecki, Dworcowa 93. 
65. Edward Franc. Fischoeder. Dworcowa 66. 
66. Antoni Śmierzchalski. Kr. .J adwigi II. . 
67. 'Vladysław Ziętak, lek. powiat., ŚniadeckIch 
nr. 56. 
68. Aleksander Zarewicz, Promenada 12. 
69. Stefan Gaszyński, Gdańska 42. 
b) Lekarze 
eterynaryjni. 
L Jewasiński Kazimierz. lekarz wet. 1)ow., 
Libelta 12, 
 1736. 
2. Krankowski Henryk, lekarz wet., Jagielloń- 
ska 75, 
 845. 
3. \VoIlschliiger Paweł, lekarz wet., Zbożowy 
Rynek 9, 
 1485. 
4. Kwiatkowski Antoni, Dyr. rzeźni miejskiej. 
Jagiellońska, 
 64L 
5. Horland Henryk, lek. wet. 16 p. ul., Łysa 
Góra l, 
 liIi.
>>>
R6żne 


XXXI 


c) Położne (akuszerki). 
I. Teofi]a SymRliska, Jagiellońska 30. 
2. Ro:z.alja Skubińska, Nakielska 17. 
3. Petrone]a Zabłocka, Jagiellońska 35 b. 
4. .T ózef
 Pietrzak, Leszczyńskiego 97. 
5. F'ranclszka Surdyk. Bocianowo 9. 
r.. Franciszka Gryfkowska, Długa 5. 
7. Teresa Chrzanowska, Petersona. 17. 
R. Augusta Kowalska, Przyrzecze 20. 
!I. 
larta Szubertowska, Orła 12. 
l n. Anna Polkmann, Poznańska 16. 
II. {da Schwan, \\T ełniany Rynek II. 
12. .Joanna Przybyłowska, Czyżkówko ]8. 
13. Prowidencja \\Teidemann, Koronowska 66. 
14. Władysława \Yiśniewska, Berlińska 7. 
15. .Tuljanna Obierska, Wileńska 12. 
16. Antonina Chamska, Siemieradzkiego !). 
17. "{arja Bettyna, Jackowskiego 14-]5. 
18. 'Veronika Gatza, Podlaska 90. 
19. Aniela Kasprowicz, Bart. Głowackiego ]02 


. 


:W. Aniela Tylińska, Kujawska 21. 
'21. Ewa Rzanna, Wiatrakowa 15. 
22. Anna Czarnoleska, Bełzka 34 b. 
23. 'far. .Józefowicz, Wic. Pola 9. 
24. Walerja DetIaff, Pomorska 20. 
2."i. Aniela Czerwińska, Promenada 22. 
26. Anna Knozowska, Kujawska 21. 
27. Stanisława Sochacze",ska, Chocimska 16. 
28. Leokadja Czerwińska, Ks. Skorupki 82. 
29. "(inna Reinke, Dworcowa 69. 
30. Kazimiera Rejnowska, Chwyt owo II. 
31. Felicja Nowacka. Berlińska 8. 
32. !ra.ncisz
a OleszYliska, Ks. Skorupki 88. 
33. ZofJa \VlChrowska. Berlińska 82. 
34. \\'eronika Donaj, \Vawrzyńska I. 
35. Bogumiła Rymer. Śniadeckich 28. 
36. Leokadja Gajzlerska, Dworcowa 90. 
37. Juljanna Kcznerowicz, Racławicka l. 
38. Helena Trefort, Gdańska 88. 
39. .Julja Ba]cer, Fredry 7. 
40. Barbara Górzna, Leczn. miejsko 


G. Banki i Tow. Kredytowe. 


a) polskie: 
Bank 1\1. Stadthagen T. A., JagiellOliska 64. 
Bank Zbożowy T. A., Dworcowa 70-71. 
Bank Agrarny T. z o. p., ul. Gdaliska 162. 
Bank Bydgoski T. A., Grodzka 22. 
Bank Dyskontowy S. A., Dworcowa 97. 
Bank Hand]owy w \\'arszawie. Oddz. Bydgoszcz, 
Pl. Wolności l. 
Bank Kredytowy w \Yarsza", ie. Oddz. Rydgoszez, 
Gdańska 158. . 
Bank Ludowy S. A.. Stan' Rynek II. 
Bank PJ"zem
vsłowy. Sp. 7 '0. p'.. Dluga 29. 
nank PrzemYl'lowców T. A., Gd811ska 162. 
nank Rolniczo-Handlowv .,
Jerkur". Gdaliska 2. 
nank Rolniczo-Kredvtowv. Cd8liska ]47 
nank \\Tar!OzawEko-cfcłalisk-i, Dwor
owa 2.. 
Bank Związku RpÓlek ZarotkG"nh, T. A.. 
P1. Teatralny 4. ' . 


Bank Zjednoczenia Ziem Poh;kich, Dworcowa 98. 
Bank Polski. J agie]]ońska 61. 
Pob:ki Bank Krajowy, Fi]ja Bydf'oszcz, Gamma 9. 
Poznański Bank Ziemian T. A., Gdańska 165. 
Ziems.ki Bank Kredytowy T. A., Jagiellońska 22. 
P
I
kl Bank Parcelacyjny, Jagiellońska 54. 
1\heJ
ka Kasa Oszczędności, Stary Rynek 13. 
PowI8towa Ka!'a Oszczędnośei, Słowackiego 3. 
b) niemieckie: 
Bank £iiI' Handel u. Gewerbe T. A.. Jagielloń- 
ska 69. 
13romberger GewerłebanK Z. z. o. p., Jagie]- 
]oflska ] 3. 
Dcut!'ehe Yolkstank S. A.o Gdańska 13. . 
\Ycreins}'ank Bydgoszcz S. A.. JagieII(Ól a (li 
c) żydowskie: 
Lombard Juljusz Lfwin. Długa 5. 


H. Wydawnictwa gazet. 


l. Dziennik Bydgoski, red. Jan Teska, Po- 
znańska 30. 
2. ({azeta Bydgoska, red. Dr. Aleks. Błaże- 
jowski, JagiellOlIska 10. 
3. Orędownik urzędowy, red. l\Iagistrat. . 
4. Orędownik na p. Bydgoski, red. Starostwo. 
5. Rybak Polski, red. \Yłodz. Kulmatycki, 
Zacisze 7. 
6. Poranna Gazeta dla 'Yszystkich (dawniej 
Gazeta. dla ""szystkich) red. ,Jó
ef Prze- 
włocki, Dr. E. 'Yarmińskiego 13. 
7. 'Viadotności Gospodarcze, red. Marjan Bucz- 
kowski, Kowy Rynek 10. 
8. Deutsche Rundsl
hau, red. Gotthold Starke, 
Dworcowa 6. 
9. Volkszeitung, red. Robert Zitt]au, Do]ina 2. 
10. Deutsche Schu]zeitung, red. Fi]ip Kfu.z 
Gdańiilka li7. ' 


II. Der Deutsche Handwerker. red. Kurt Klei- 
nitz, Jagiellońska 14. 
12. 1filchwirtschaftlichel' Anzeiger in Polen, red. 
Edward Kisser, Dworcowa 49. 
13. Znaki Czasu, red. Th. Will, Nakie]ska 64. 
14. Halerczyk, red. St. Pałaszewski, Jagielloń- 
ska 10 II. 
1.5. Szabes Kurjer, red. :\Iichał Kubik, Podolska 
111'. 20. 
16. Przegląd Teatralny i Filmowy, red. L. Bro- 
dziński, Zamojskiego 21. 
17 . Nowości ze świata, red. 'Yłodz. Kozłowski. 
Gdańska 40. 
18. 1\Iaraton, red. Lambert Bukowski, Poznali- 
ska 24. 
H), Gros Powstolica i ',"ojakć,w, red. Dl'. 1\1. "'i- 
niil.riiiki, Gdańiika 159.
>>>
XXXII 


R6żne 


I. Zrzeszenia polityczne. 


1. 1. Chrześcijallskie-Xarodowe 
Stron,nictwo Pracy, prezes Juljan 
)Iuchowski, Poniatowskiego 3. 
2. Z w i ą z e k L u d o w o - N a l' o d o w y, 
prezes Bolesław Lewandowski, Długa 42. 
3. .N a r o li o w a P a l' t jaR o b o t n i c z a, 
prezes Józef )ląka, Bocianowo 13. 
4. P o l s k a P fi l' t j a S o c j a I i s t Y c z n a, 
(Komitet), prezes \Vacław Pawłowski, .Tagiel- 
lońska 4. 


.. 
I 5. .N i e z a l e ż n a P a l' t j a P o l s k i c h S o- 
c j a l i s t ó w (Komitet), prezes Jan \Vnuk, 
Kuja'wska 54. 
6. N i e m c y nie mają narazie osobnego :-tron- 
nictwa polit. Deutschtumsbund jest roz- 
wiązany. 
7. Ż y d z i nie mają osobnego stronnictwa po- 
litycznego. Podczas wyborów do I"ejmu i se- 
natu głosowali na listę niemiecką (16). 


J. Cechv. 
... 


l. Cech bednarski, cec hm. Pomerenke, Dwor- 
cowa 14. 
2. Cech dekarski, cechm. Leon nrudowski. 
Odaliska 136. 
3. Cech blacharski, cechm. Lurl\\". t;osnowski. 
Śniadeckich 43. 
4. Cech garncarski, cechm. J6zef Strzelecki, 
Rada'\\ icka 8 a. 
5. Cech golarsko-fryzj., cechm. Jan Dutkiewicz, 
Orła l. 
6. Cech kowabki, cechm. Fr. }{ac7'marek, 
Kujawska 64. 
7. Cech krawiecki, cechm. 'W1. Zieliński, \\'ar- 
sza wska 20. 
8. Cech kołodziejski, cechm. J. MorlJi
:JOwski, 
Czartoryskiego 6. 
9. Cech piekarski, ccduH. Rojka. Gdar1,ka 65. 


10. Cech rzeźnicki (polski), cechm. FI'. nut- 
kowski, Pomorska 28. 
11. Cech rzeźnicki (niem.), cechm. Hoffmann, 
Nowy R
'nek 10. 
12. Cech stolarski, cechm. Kosid,i, K 0'\\ Y Ryppk 
nr. 2. 
13. Cech ślusarski i piln., l,tc'l'hm. Frochl ,łl, 
Wełniany Rynek 13. 
14. Cech kcminiarski, (film. P. l\Tpf,dBhki, 
Piotra Skargi 5. 
15. Cech siodlarl'ki, (nrm. roI. Kajc1H-'\\ fki, 
Pomorska 8 a. 
16. Cech szewski, ('ed
m. GJatcw:-ki, F(mCl
ka 
nr. II. 
17. Cech malanki i lakion.. red m. .Tfn GJze
ko- 
wiak, Grodztwo 31. 
18. Cech budc''\\niuy. ((() m. A. Jł;'H nl,i, 
Gdarlska 155. . 


K. Apteki. 


1. Pod Nif'dźwiedziE:m, ul. Kiedź'\\iE:dzia 6, .riO. 
2. Pod Złotym OrłEm, Stary RynEk 14, 
 118, 
3. Pod Złotą Koroną, Dworcowa 74, 
 :JOl. 
4. Centralna, nrlańl"ka IH, 
 9f)4. 


5. Piastc'\\fka, :S'niE(
((ki(h 25, !. (;
2. 
6. Pod ł.ah:.cziE:m, Gd8ł

];a 5. 
 H4. 
7. Ped Anid{m. Gdai1
];a :38. 
 H5. 
8. Ped L'Hm. EHlif.
ka I ('ti. !. 191. 


L. Szpitale i zakłady dobroczynne. 


I. Dom ubogich, Dworcowa 60. !. 796. 
2. Dom obywatelski, Grudzią(I7ka 14. 
3. Zakład Ludwiki (Luisenstift). Szubińska l. 
4. Lecznica miejska, Gdańska 165, 
 639. 
5. Zakład djakonisek, Seminaryjna 1-2, 
 640. 
6. Lecznica dla chorób zakaźnych, Szubillska, 

 1692. 
7. Szpital św. Florjana dla dzieci. Św. Florjana 
nr. 13, 
 1394. 
8. Schronisko dla ociemniałych. Kołłątaja 13-14, 

 II 20. 
9. Prowincjonaln
' Zakład Ociur.nialy('h, Kra- 
sirIskiego, 
 1120. 


10. Dom Ociemniałego Żołnierza, ul. Grodztwo 
nr. 23. 
II. Zakład (Ila niemowląt, Pl. }(ościelf'ckich, 

 915. 
12. Zakład sierót imienin Henryka Dieh:a. ul. 
Henryka Dietza 12-15, 
 
1612. . 
13. Zakład 8tarcćw (Saranf:tift), Hki£tka 
7. 
]4. Zakład starcć,,, (żydcw
ki). JegielIfń
];a 44. 
15. Ewangielickie fchrcni
ko (ljvlcnif(k dla (12ie- 
ci, ToruilFka 7. 
1ft Bluffiwego Fchrcni:-ko dla dziu'i i stacja 
djakoniH'k, ''''ilu ak, 1\akielfka 23.
>>>
XXXIII 


Różne 


17. Schronisko ludowe i ćzytelnia, Dworcowa 
nr. 57 a. 
18. Kuchnia Kresowa, Pomorska 5. 
19. Dom podrzutków przy zakładzie 
w. Flo- 
rjana, ul. 
w. Florjana 13, 
 1394. 
20, Stacja położnicza, Gdańska 42. 
21. Schronisko dla dziewcząt, Dworcowa 54. 

 1765. . . 
22. Schronisko dla starców na SzwederowIe, 
Szwederowo, Dąbrow
kiego 5. 
23. Szpital powiatowy, Bielawki, Senatorska, 

 1542. 
Zakłady prywatne. , 
l. Klinika chorób wewn
trznych Dr. Krola przy 
Placu \Volności. 


. 


2. Klinika położnicza Dr. Glińskiego przy ulicy 
20 Stycznia 20 r. 
3. Klinika położnicza Dr. Queissnera przy ulicy 
Zduny. 
4. Zakład dezynfekcyjny i odwszalnia przy szpi. 
talu izolacyjnym przy szosie 
zubiIiskiej. 
5. Zakład ką.pielowy p. Ziemkowiczowej przy 
ulicy 
w. Trójcy. 
6. Zakład kąpielowy Miejskiej Kasy Chorych 
przv ulicy Dr. Em. Warmińskiego. 
7. Zakład kąpielowy C. A. Franke. 
8. Zakład ambulatoryjny, kąpielowo-leczniczy 
Dr. Szymańskiego przy ulicy Gdańskiej.. 
9. Zakład przyrodniczo-leczniczy Dr. Sentkow- 
skiego przy Placu Wolności. 


M. ObwodY kominiarskie. 


Obwód I. ska, Sobieskiego, Fredry, Unji Lubelskiej, Dwo- 
Jlistrz kominiarski: Piotr :\Iagdański, ulica rzec, Zygmunta Augusta, Droga rio cmentarza, 
Piotra Skargi 5. Ludwikowo, Jachcice, Sowińskiego, Plac Pia- 
Dworcowy 1-17, Dr. Emila \\?annińskiego, Peter- stiwski, Chrobrego, \Vileńska, Mazowiecka, Het- 
.,sona, 
iedźwiedzia, Przyrzecze, l\Iost?wa, GI'I?dz- mańska, Bocianowo, Rvcerska. Ogrodowa, Ra- 
-:ra, Stary Rynek, Kościelna, M:arcmko
s
Ieg
 cławicka, 
wiecka, Kaszubska. Pomorska od 
. .t;-7, Kr
ta, Jezuicka, Batorego, .JatkI, tiZPl- 1-32 b, Szczecińska od 8- -9, K"\\iatowa. 
chlerna, Podwale, "-odna, Farna, Długa, Obwód IV. 
Jana Kazimierza, Szpitalna, Przesmyk, Pod )Iistrz kominiarski: Adam \V'ysocki, ulica Gdań. 
Blankami, Plac Kościeleckich, B
rnardyńs
a ska lO2. \ 
od 6-1I i J - -2, Pawła z Ł
czycy, Zupy, BabIa Jagiellońska od 19-35 i 65, Ossolińskich, Ko- 
\Vieś, Przy Zamczysku, Toruńska, Ustronie. pernika, Grodztwo, Piotra Skargi, Konarskiego, 
Łysa Góra, K

jawska od 1-12 i. 3
 ?-o 
ońca, GdRJi
ka od 168-75 a i 76, Koszary artyle- 
\Vannińska, \\ lRtrakowa, KonopmckleJ, SIeroca, ryj
kie, Chodkiewicza, 1. Paderewskiego, 20 Sty- 
"Yiegolewskiego, Podgórze. Hermanna Frankego, cznia 20 r., Zamojskiego, Al. )fickiewicza, Zacisze, 
Pocztowa, Jagiellońska od 36-64, Henryka Kołłątaja, Krasińskiego, Libelta, Gimnazjalna, 
Dietza, Zbożowy Rynek, Wały Jagiellońskie, Plac Wolnó.
ci, Reja, Sielanka, Słowackiego, 
\Vąska, Kowalska, [Trocza, \Yołyńska, Trybu- Staszyca, Kiemcewicza, Jen. Bema, Gdańska 
nalska, Nowy Rynek, 
owodworska, Terasy, 1-75 c, Pomorska od 3.J do końca, Śniadeckich 
Św. Florjana, Bramka, Palestra, "\\?zgórze Dą- od 1-5 i od 50- -56, Jagiellońska 18, Cieszkow- 
browskiego, Podgórna. "-ełniany Rynek, Men- I skiego, 
w. Jańska, Chocimska, Kościuszki. Na 
nica, Pla.c Teatralny 3 i 4. groby, Szczecińska od 1-7 i 10-12. 
Obwód II. Obwód V. 
\Vojciech \nodarczak, ulica 1Ti
trz kominiarski: Faustyn 
melkowski, ulica 
Dworcowa 65. 
Szretery, \Yielkie Bartodzieje, :\Iałe Bartodzieje, 
\Vielkie Kapuściska, Fordonek. 
ciersko, Ka- 
pURciska, :\1ałe Kapuściska, Rupienica, Bielawki, 
ul Kujawska od 13-38, Luisenhof, Bielice, 
Brzozowa, Ujejskiego. 
Obwód VI. 
:\Tistrz kominiarski: Edward Schehl, ulica Het- 
mańska 13. 
Szwederowo, Biedaszkowo, od 'Yilczaka ul. Na 
\Yzgórzll, \Yysoka, Stawowa, tJłańska, 'Yincen- 
tego Pola, Stefana Czarneckiego, Cz
stochowska, 
Nitkielska od 11-63, Jary, Djakonisek, )!iedzyn 
od miasta ul. Szwederowo, Lwowska, Zuławy. 
Obwód VIII 
:\fistrz kominiarski: Antoni Rummel, ulica 
Dworcowa 87. 
Okole, Czyżkówko, od \Yilczaka Nakielska od 
1-10 i 64 do końca, IV Śluza, V Śluza, Śluza. 
Kwiatowa, Błonia, Św. Trójcy 12-21. 


"Mistrz kominiarski: 
Na \Yzgórzu 3. 
Grudziądzka, Krótka, Seminaryjna, Plac Po- 
znański, ulica Poznańska, Lubelska, Mazurska 
z zakładem Ludwiki (Luisenstift), 
w. Trójcy 
od I-II i 22 do końca, Chwytowo, Kordeckiego, 
'Vojewódzka. Adama Czartoryskiego, Dolina, 
}Ialborska, RÓŻRnna, )1iedza, Garbary, Jackow- 
skiego, Naruszewicza, Kącik. III 
luza, Artura 
Grottgera, Siemiradzkiego, Łokietka, Długosza, 
Królowej Jadwigi od 3-7 i 8--16, Przy miejskiej 
śluzie, Nadbrzeżna, Jagiellońska od 1-17 i 78 
-67-68 z Teatrem Miejskim i koszarami 
ułańskiemi przy Rz'ubińskiej. 


Obwód III. 
:Mistrz kominiarsk'i: Roman Chybicki, ulica 
Fredry 8. 
Dworcowa oprócz 1-17, Gamma, l\Iarcinkow- 
ski ego 8-1I, Królowej Jadwigi 1-2 i 17-18, 
Podolska ,Zduny, Sienkiewicza., 
niadeckich od 
6-49 a, \Varszawska, Lipowa, Matejki, 
lusar- 


\ 


3
>>>
,.....--- 


. 


.
>>>
Część II 


Spis branz 


t
>>>
. , 
ł;. 
 
 


i\  


\. . 


"-Y,. 


- (i 
\, "... 
C I , 
.. . \. : 
i j. 
'. J 
.
>>>
SPIS ALF ABETYCZ:ł.IY PO SZCZEGÓLNYCH BRANŻ 


1 


. 


. 
Spis alfabetyczny poszczególnych branż. 
Str. 
5 I \Yypożyc7'aJnia kostjumow m
kowych 
5 Wypożyczalnia łódek . . . . 
5 "'ypożyczalnia samochouów . . 
5 \Yyroby betonowe i żelazo ,bcton. 
5,6 Wyroby -juto"\\e 
5 \\'vrobv marmurowe . . 
6 \\-yroby słomy raf jonowej 
6.7 \Vvtwornia film . . . . 
7 W
'tworn
a motorów jezdnych 
7 \\",-twornm ram . . . 
7 Za
bawki.... . 
7 Zakład artykułów chemiczll\-ch 
7 Zakłally elektro- i radjo-techniczne . 
7 Zakłady fotograficzne. . . 
Zakłarl galwaniczny .... 
7,8 Zakłady pogrzebowe i składy trumi
Jl 
R 
8 
8 Artykuły spożYwcze i kolonialne. 


Adwokaci . . . . 
Adwokaci iNotarjusze 
Agenturv . . . . 
Allkcjonatorzy i taksat.orzy 
Banki, . . 
Biura prawllicze . . . . 
Biura techniczno-handlowe. . 
Biura \Vywiadowcze i Rcklamowe 
Domy ebpedycyjno-handlowe 
Domv hanrllowe . . . . 
Domv komisowo-handlowe . 
Dom
7 przemysłowo-handlowe 
Domy rolniczo-handlowe 
Kolektura Loterji Pallstw. 
Pośrednictwo '\v zakupie i sprzedaży niel'u- 
chomości . . . . . . . . . . . 
Rf'wizorzy ksiąl£ 
Tłumaczenia . . . 
Tow. lTbezpieczelliowe 


Różne przedsiębiorstwa. 


Aparaty do plwa . 
Armartul'Y . 
Broń 
:Budowa i reparacja. statków wodn) ci! 
BudO\\ la i reparacja wag decymaln
7ch 
Dewocjonaljo . . . . 
Dorożki . . 
Fortepiany 
Uarbarnie 
Guma. . . 
Handel bvdłem i kOluni 
Handel jelit i wędzarnia . 
H amid skórami surO\\ emi . 
Handlarze 8tarzyzn
\ . . . 
H Ul'townia gumy i rel'aracja Ramochodów . 
Hurtownia j)rzyborów rzemie{;lniczych . . 
Hurtownia przyborów stolarskich . 
Import - Eksport. " . . 
Instrumcntv i warRztaL\' muzyczne 
.J ubilerzy (biżuterja :.. ... 
1(aru1';el i hu';tawki . 
Kinomatografv . 
Konserwatorjiim muzyki 
Lejarnie . . 
Naucz
ycielka nlllzyi-..i . . . . - 
Perfumerja, artykuły ko,.:metyczne i toalet.. 
POWOZy i \\ ózki . . . 
Pr7'ybory szewskie 
Rakarnia 
Reparacja hroni 
Rysunkowoś(' 
Rzeżnia koni 
Hamochorly. . 

kłady obrazów i przedmiotÓw :::\ztuki 
:O:;pedytorzy . . . . . . . 
Srutownie i sieczkatuie 
Szkoły t.urlCa 
Szlifiernie 
Tapety . 
\Y aró:zt.ru'y kil imkarHkic 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8,9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
II 
]l 
II 
II 
II 
II 
11 
1l,12 
12 
8 
II 
12 
II 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 


Rtr. 
12 
12 
12 
12 
12.13 
\3 
12 
- 12 
1:3 
13 
, 13 
11 
n 
0.10 
II 
13 


Bl'Owary . 
Cukierki, czekolady i konfitury 
Delikatesy i towary kolonjalne 
.Fabryki cukierków, czekolady i konfitur 
Fabryka drożdżv. . .. . 
Fabryka kiszonej kapusty . 
Fabrvka konserw miesnvch. . 
Fabrvka likierów, - - destylarnie . 
Fabryka musztardy . 
Fabrvka octu. . 
Fabryki wód mineralnych. . 
Fabryka wyrobów owocowych 
Handel herbaty 
Handel mvdłeln 
Handel lUtSlOn 
Handel ryb 
Hurtownie kolonjalne 
Hurtownia piwa i limonimly 
Korzenie 
l\Ileczarnie 
)Iłyny. 
Palarnie i składy kawY 
Składy kolonjałne . 
Składy mąki . 
Składy sera 
Zhożo\n1icv 
Ziemiopłody 


13 
14,15 
15 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
15 
lH 
18 
19 
1.3 
13 
18 
19 
II) 
HI 
15.ł6,17,lH 
19 
lH 
19 
l!J 


Budownictwo. 


.. 


Architekei . . 
Biura i artykuły techniczne, 
i inżynierskie . 
Ce
ielnie 
Dekarze . 
Fabryka cementu i \\ apna 

Iaterjały budowlane . . . 
Przedsiębiorcy budowlani . . . 
Przedsi
biorstwo budow
r kolejek poln
 ch 
Przellsiebiorstwo studniaró:kie . . . 
\Yyrób 'dachówek i pokrywanie dachów 
Zaldacly kanalizsf"yjnl:' 


20 


instalaq. jne 
20.21 
21 
2] 
21 
21.22 
22 
2:3 
23 
23 
23 


1 


,
>>>
2 


SPIS ALFABETYCZNY POSZCZEGÓLNYCH BRANi 


_ Drukarstwo, ksiegarstwo 
Drukarnie. . . ., 
Fabryki kartonów i torebek 
Fabryka papieru . 
Hurto\\.nie papieru 
Tntroli
atornie . . 
Ksi
garnie i handel papieru 
Sprzedaż gazet. . . 
Zakład litograficzł
J. 


i papiernictwo. 


Drzewo - Meble. 
Drzewo . . . . . . . . 
Fabryki beczek i skrzYlI 
Fabryk
 .kist do cygar . 
Fabrvkł l składy mebli 
Rtolarnie 
Tartaki . 


Fabryki. 


Fabryki 


chemiczne 
fajek i cygarnic 
gumy. . . . . 
kafli . . . . . 
karbidu . . . . 
kas ogniotrwałych 
kleju . . " . - 
nici. . 
obuwia 
okuć 
papy . 
parasoli 
pasmanterji .. 
pasów zap
dowych 
i przedstawiciele świec 
i sklepy fornierów . 
i składy koszykarskie 
i składy pieców . . 
stempli .... 
szczotek i pl'ndzli 
tarek . . . . . . 
tlenu . . . .. .., 
wyrobów siatek i warkoczy 
żarówek .. '. . . . . 
zabawek. 
zgrzebłów 


Farbiarnie i pralnie. 
Chemi
zne pralnie i farbiarnie. . 
Pralnie i prasowalnie . . . . 


23 
2:-ł,24 
'.' 24 
24 
24 
24,2.3 
25 
23 


25 
26 
26 
25,2t 
2H,27 
27 


Cukiernie, kawiarnie, restauracje i hotele. 
Cukiernie . - . . . 
Cukiernie i ka,,,iarnie 
Hotele i pensjonaty 
Jadłodajnie . . . . 
Kabarety . . . . . . 
Restauracje i wY:5zynki 
Winiarnie . . . 


Konfekcja. 
Artykuły męskie . . . . 
A
t
kuły wojskowe. . . 
BłelIzna, fabryki i składy 
Domy towarowe . . . . 
Dywany i firanki 
Fabry ka fartuchów 


. 


" . 


30 
30 
30,31 
31 
. 31 
31,32 
32 


Fabryka trykotaży . ., .... 
Konfekcj.a ?amska i magazyny mód 
Pracowllre ł składy goreetów ., 
Towary krótkie i galantm'je 
\Vvrobv futrzane. . . . . . 
Wyroby wlóknhlt,e i konfekcja 
Wytwornia kołder i bielizny 


27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 


Maszyny - Żelazo. Ił 
E'abryk
 kabli i drutó\\ elektrycznych 
Fabrykł maszyn . . . . . . . . . . 
motorów elektr. i 
Hzowych 
pilników . ... ., 
siatek Ch"IlCianveh . 
" sygnałów koleJowvch 
", \\yrobów metaIO'\
ych 
H andel żelaza . . . . . . 
1\1a"!zyny do pisaniu . . 
'laszyny , :'\kłady .i wy(oby żelazne 
)Iaszyny do sZYCła . . . . . . 
Oleje i smary do maszyn . . 
Reparacje maszyn do pisania 
Ro'werv . . . . . . . . . . 
\,. arsztat.y reparacyjne ma
z,)- J\ 


" 


Dział medyczny. 


Akuszerki . 
Apteki 
Drogerj e 
Homeopaci 
Kf!pielnie 
Lecznice . 
Lekarze . . 
Lekarze-dentyści 
Lekarze weteryn. 
Optycy . . : . . . . 
Przybory dentystyczne . . . . 
Szlifiernia i towary chirurgicznc 
Technicy-dentyści ...... 
\Y;yroby apteczno-drogeryjne 
Zakład artykułów chirurg. 
ortovedycznv . . . 
Roentgena 


Opał. 
Handel Jrzewa. i we.gla . . 


33 
33 
33 
33;34 
34 
:H,33,31i.:n 
37 


.. 


: 


:
7 
37 
:n 
37 
:17 
37 
37 
39,4-0 
3M 
37.38 
3S 
:
g 
39 
:
!. 
40 


40 
40 
40,41 
41 
41 
41 
41.42 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
41 
43 
43 
43 


30 
30 


Rękodzielnictwo. 


. . . . 43,44 


Bandażystwo 
I3ednar!"two . 
Blachnierstwo 
Brukarze 
Cholewkarnie .., 
Fł'yzjerzy i Perukarze 
Garncarze . . . . . 
Kołodzieje . 
Kominiarze 
Kotlarnie 
Lakiernie . 
Mechaniczne warsztat.) 
:Modniarki . 
Nagrobki 
Ogrodnict" o 
Pantoflarstwo 
Piekarze. . 
Pończoszni('v 
Powroźnicy 
 


.f 


32 
32 
32 
32" 
33 
33 I 


44 
. 44 
44,45 
45 
41) 
4;') 
45 
4:1 
45,4IJ 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
4-6 
46,47 
17 
J.i'
>>>
. 


SPIS ALFABETY(,Z
Y DZIAŁU REKLA:\IO\VEGO 


3 


PracO\\ nia haftów 
PI'acownie krawieckie 
kuśnierskie .. 
i składy. kaIJeluszy 
.. malarskIe... 
Prz
rlzalnie 
l{
kawicznicy 
Rzeźbiarze . 
R.zeźnicy 
Hiorl!ar7.c i rymarze 
Rhlsarnip 
Hzc\
-c
y 


Rzpwcy i składy obuwia 
Szklarnie i obrazy . . . 
Tapicerzy i dokorator
y 
Tkactwo ..... 
Tokarze . . . . . . 
\Varsztaty kuwalskie 
Zduny 
Zegarmistrze . . . 
Zlot.nicv .... 
Szkło f porcelana . 
Tytonie 


45 
47,48,49 
49 
4!ł 
49 
49 
MI 
49,50 
50,51 
51 
fil 
51.52 
1 

4A 

pis alfabetyczny działu 


..A1j:1.ns", PrzedsiE;:biorstwo \\.ysyłkowp 
Rank Dyskontowy . . . . . . 
Bank dla Handlu i rr.wmYblu 
Bank Handlowy \v \Varszawip 
Bank Ludowv . . . 
Bank Przemysłuwoc'l\. 
Bank 
r. Stadthagen n 
Bank \\rarszawsko-GdaJlski 
Bank Ziemi Polskiej 
Bank Zjednoczonych Zicm Polskich 
Begach 3Joritz. sprzedaż skór . , . 
Behreml Karl, hurtownia i palarnia ka\\y 
Hehrin
 Albert, fabryka obuwia . . . . . 
Rehring- Dr. i 
ka, fahryka artykułów che- 
micznych. . . . . , . . . . . . . . 
..Bi-Ba-Ro", Tea.t
. R.ozmaituśÓ . . . . 
Biuro Elektro-3Iechaniczne, wlaśc. K. So- 
kołowski ......... 
.6laustein H., zakład kuśnierski 
Bohme Rohprt. ojrrodnictwo. . 
"Boston", konfekcja . . . . . 
Buchholz Ludwig. fabryka skór 
Centrala Rolników . . . . . . 
Chmarzyński \Vład., 
JJ'L.erlst. na drożdie . 
Cisewski Jan. hm.townia \\in i spirytualji 
..Deutsches Haus", Albert 13ehnke . . . . 
Domnik Otto, fabryka mebli . . . . . 
Drzazga 
tanisław. wan:ztat mebli skórzano 
EbedlRnlt F., fabryką maszyn i odlewnia 
żelaza . . . . . . . . . . . . . . 
Fabrvka i'or, l iCi'Ó w. 
IWSlllan"'l i :::h-n 
Fabryka Konserw 1\Iięsnych. . . ". . 
Fa bryka \V ag, \Y. Schenk, n&t. 
Fagiewicz .Józef, hurto
nia drogeryjlll 
.,Galwana", fabr
'ka metalporcelany , 
Coer.lel J., hurtownia win . . . . . 
UrabianowRki i Ska, przedsiE;:hiol'stwo prze- 
mysłowo-handlowe . . . . . . . . . . 
,.Gl'akona'\J
kryka pil11ik{m . . . . . .- 
,.Hart.wig C., mi
dzynarodowi ek8petlytol"zy 
..Heehlillski Jakóh, fabryka mebli . . . 
.. Hermps", hurtownia konfekcji 
..Hotel Lpllgning", 
 łaśc. A. C:o;;dzik 
Hecker Fr'yderyk, bydg08ki handel mi\ki . 
He1'l'gllthi Ska: hurt. artyk. powroźniczych 
.,Hurtownia Rzeźnicka" ..,.. 
Jankowski Bron., biul'O inż,'niPI'ski(' 
..Kabel Polski" .... :. . . . 
Kamnitzer Leon, fabryka J....apelll:zy 
..Kara i Horten."ja", składnica fabryczna 
piotrkowskich hut szklanych 


Kentzer B. i Ska. hurt. towar. kolonjalnych [,3 
Kiljan i Co.. agentura bydgoRka. . . . . 33 
Kłosowski .Jan, fabryka tPktury i papieru 39 
Kock Karol. mleczarnia ......., 4- 
Krajowe Ubezpieczenie Ognio" e w Poznaniu 24 
Krallze \Y., dom sportowy . . . .. . !O 
Kreski F.. szkło i porcelana. . . . .. 19 
Kretschmer Bernard, warsztat ['wib)- 33 
Krieg!'r T.. biuro ipżynierskie "A-Z" 41 
::\lane!a X., fa}'r. skład fornierów i dykt lf) 
1Iatecki ('z.. hurtownia bławatów 30 
'Jlyny Bydgoskie, wI. Swoboda, Poniecki 
i Hka . . . . . . . . . . . U- 
3Iusolff .JUljll'-\Z, skład żelaza 6 

obel Bracia, stacja benzynowa 36 
"Obrót", hurtownia t-owarów krótkic). 30 
Ogród i Sale Pat zera, wI. Ern."t. Hacker 16 
"Olel1m", olej t' i sInary, wI. Donat i 3Iellt'r 38 
.,Piabama", fabryka szczotpk i pendzli . 39 
Piecek J., zakład instalacyjny. . . " 43 
Piechowiak ::\Iichał, aukejonatol' i taksatol' :n 
Piotrowski \Yładv
ław, handel ryb 45 
Plotka Fr., fabryka likierów' 46 
..Polczester". magazyn konfekcji. 40 
"Polhurt", Radjo .... 4.; 
;,Polon". fahryka żarówek LO 
.,Polonja", spÓłdzielnia art. spoży,\czych. L7 
.. Połonia" -- " Vita", Tow. Akc. Ubezpieezęli 40 
Puwiatowa Ka»a Oszcz('dności . . . . . . III 
"Prodmetal", metRlo\\a fabryi{a wasu,p
J 
produkcji . . . . . . . . . _ . . ., l 
Pl'lISS B., skład ohm. ia . . . . . . . . . 35 
Prylińscy 13racia, hancIel 
lII'owych :;k{Jl' 
i f]ak6\v _ _ . . .. . .. . . . fi 
Przybylski A., magazyn oblL\\i
l. . 30 
Radau A., mP..8zyny rzeźnicze . . 8 
"Radjoaparaty", wł. Białogows
i {
o"t- 
kiewski . . . . . 47 
TIautcnberg R. i i::)ka, ",agi . 5 
..Rawa", dom spedycyjny. . 14 
"Resursa Kupiecka", "iniaruia 8 
RogoL.ił-lski Jllljan i Ska, import towarów 
zagraniczllyeh . . . . . . 47 
"Rokoko", T;lagaz
H "YłJl'dW 44 
,.Rukos", fabryka ('hem
czna 37 
,.
amochodv": ,Y. Piechocki .... 20 
:';phrnif'fle Erich. kucie koni i budowa WOz.ów 4-:J 
:-:chrol!islw dla Xiewidomvch , . .. 12 i 28 

chiin
.e Jan. stolarnia arty",tvczna 41 
Sentkowski 31.. hurt. towar. iwlonjalnyeh l.) 
1* 


47 1 
12 
5 . 
7 


.') 


23 
16 
4 
7 
14- 
4-2 
2 
18 


22 
3 


42 
15 
47 
45 
27 
13 
29 
35 
8 
4- 
1'"; 


14 
10 
II 
10 
38 
:H. 
.,- 
-
 


38 


45 
35 
33 
47 
46 
8 
2!1 
21 
43 
31 
29 


3!1 


, 


J 
----- 
reklamowego. 


52 
.")2,53 
53 
53 
:13 
41i 
5:J 
ii3 
53 
.j3,:34- 
.34 


J
>>>
4 


SPIS ALFABETYCZNY DZIAŁU REKLA:\IO\\'EGO 


. 


Str. 
..Siemens", hurtowny skład elektromotorów I 
i żarówek . . . . . . . . . 3 4 6 1 
..Silesia", tow. rolniczo-"\'n;:glowC' . 
..Singera" Inaszyny do szycia . . . 28 
Skóra Stanisław, urządzenia biurowe 27 
Smoschewer i Ska, fabryka kolejek polnych 10 
Sosnowski Ludwik, warsztat hlachar:'lki 6 
Strachowski Stanisław, delikatesy 46 
.,Strzelnica", zakład zabawy - 40 
Suwalski Franciszek, budowniczy . . . . 34 
TAr
owski C. J. i Ska, hurt. materj. buduwl. 31 
..Textil", dom handlowy ... . . 13 i 37 
Towar.£ystwo Ubezpieczeil ..Pia:;t" 13 
..Tri" i Ska, przemysł drzewny 44 
Twardowski A., winiarnia. . 44 
l.Tlatowski Kazimierz, inżyniel' 11). pl. 34 


Str. 
.6 i 8 
32 


"Unia", fabryka maszyn 
"Unitas", węgiel górnoślqski 
"Vesta", Bank i Tow. \Vzaj. Ubezpieczeli 
w Poznaniu . . . . . . . 
\Vagner Maks, oleje i smar
 
"'eissig Rudolf, fabryka parasoli 
..\Vielkopolanka", kawiarnia. . 
Wielkopolska Huta Szkła . . 
',"oJłke ]:i"'., mi
dzvnarodO\\e transporty 
mebli . . . . . 
 . . . . . . . . . . 
,,\Vuka", wina i likiery, wł. Kapturkic.\'icz 
..\Vulkan", skład towarów włóknistych . . 
\Vytwornia Nici, wł. R. \Yiśniewski . 
Zakłady Graficzne . . . . . . 
,.Żelazohurł,", wyroby żelaz.l 
Związek "'ywiacłowczy Kredytu 


36 
47 
32 
::n 
32 


2S 
41 
14 
41 
1R 
46 
t:
 


,
>>>
Spis poszczególnych bran
 


5 


Spis poszczególnych branż. 


Adwokaci. 
Dr. BaUlnanll, Dworcowa 2. 
Brzeski Adam, Gdańska 164, 
 1 U85. 
Dr. Budzyński Janusz, Gamma 5, !. 580. 
Dr. Dulęba, Gdańska 149. 
I Fabiańczyk, Herm. Frankiego 2. 
Gramatowski, Długa 29. 
Hoeppe, \Vełn. Rynek 9. 
Dr. Jasillski, Gdańska 165, 
 218. 
J urkiewicz, Promenada 3, !. 946 
Dr. Kopp Paweł, Niedźwiedzia 4' 
 ' 36. 
:\Iaciaszek Jan, Gdańska 6, !. 101 . 
.:\lorawski Htefan, Nowy Rynek 1 , !. 667. 
Dr. :\lurach Ignacy, JagicllOliska 17. 
Dr. Nieć, Gdańska 18, 
 .880. 


Dr. Stanisław Nikolay, adwoM81, 
Bydgoszcz, Wełniany Rynek 1, tel. 835. 
Konto P. K.-O. Warszawa 41047. 


Dr. Potocki Bronisław, Dworcowa 2, 
 1836. 
Sawicki, J agiello1lska 17. 
Sio da, Gdailska 6. 
Dr. Skrzyniarz, Sniadeckich 41. 
Sobiecki Emil, ::\Iostowa 6, !. 78:}. 
Spikowski, Gdańska 156. 
Spitzer \Vilhelm,' Niedźwiedzia 4. 
Dr. Typrowicz, Nowy Rynek 10, 
 1689. 
\Vawrowski Roman, PI. \Yolności I, 
 108.3. 
\Vierzbicki 
lelchior, :Kowy Rynek 12, !. 38!.1 
i 296. 
Dr. \Vroński, Jana Kazimierza 5. 


Adwokaci iNotarjusze. 
Brzeski Adam. Gdańska 164, 
 1085. 
Dr. Jasiliski jan, Gdailska 165. !. 2 HI. 
;\[aciaszek Jan, Gdańska 6, 
 1016. 
:\[orawski Stefan, Kowy Rynek 12 
 667. 
Dr. Potocki Bronisław, Dworcowa 2, 
 1856. 
Sioda, Gdańska 6. 
Hobie('ki Emil. Grodzka 22, !. 783. 
Dr. Typrowicz \Vładysław, :Kowy Rynek lU, 

 1689. 
\Vawrowski Roman, Plac \Volności l, 
 lU85. 
Wierbicki 
lelchior, Nowy Rynek 12, 
 389 i 296. 
Jlorawski Stefan. Kowy Rynek 12, 
 389 i 296. 
Biura prawnicze. 


SI. OanaszaM, dOradca orawnu 


Bydgoszcz, Cieszkowskiego 2, tel. 1304. 


Hertel Franciszek, \Vcłniany Hynek 9. 
Krause Albert, Fredry 1. 
Orchowski, Poznańska 5, 
 1146. 
Agentury. 
Wetzker Konstanty 
ajentura majątkowa, Długa 41. 
Bittner Ryszard, Król. Jadwigi 8, 
 1935. 
Bolmert \Valter, Sowińskiego 19. 
Funkiewicz M., Pomorska 4950. 
Górecki Mieczysław, Pomorska 8. 
Klimek 
Iieczysław, Aleje Mickiewicza 4. 
Piotrowski Bernard, Długa 46. 
Przywarski \\"ładysław, Paderewskiegu 38, 
 456. 
PUCillski )1ieczysław, 20 stycznia 27. 
Reitersdorf Chwalina Kurt Teodor, Krasińskie- 
go 5. 
Rogoziński J uljan, Petersona 9. 
..ł. 
................................ 
. . 
5 Edmund Suwalski, b


g
 5 
. . 
. Bydgoszcz, Sniadeckich 2. Tel. 590. · 
. . 
: Kupno, sprzedaż, zamiana posia.dłości : 
. w POlsce, Niemczech i Gdańsku. - . 
. Kupno, sprzedaż, regulacja i inkaso . 
: hipotek, depoz
rtów, akcji, pretensji : 
. i t. d. - Przeprowadza parcelacje . 
. majątków ziemskich. - Utrzymuje · 
: zastępców w kraju i zagranicą. - : 
. Firma sądownie zapisana. . 
. . 
................................ 
Szafira Izrael, Dworco,\,a 31. 
Zagiel Paweł, Paderewskiego 38. 
Aukcjonatorze i Taksatorze. 
Cichon :\[aks, Pod Blankami l, 
 lU30. 
Czerwiński Jan, ::;ienkiewicza l a. 
Kaczor Ignacy, Jagielloilska 4. 
Karkosik Władysław, Jagiellońska 12. 
Rataj Leon, JagiellOllska 4. 
Banki. 
Bank Bydgoski, Jagiellońska 6.3-66, !. 15.5S, 
1068. 1073. 
Bank Dy:;;;konto\\ y, DworcO"wa 96, 
 894, 896, 
897, 89B. 
Bank Handlowy w \Varsza\\ ie. Ollllz. w B
'dgosz- 
czy, Plac Wolności l, 
 960, U7], 1909. 
Bank dla Handlu i Pl'zelnvsłu w \Ym'szawie 
Oddz. w Bydgoszczy, Śniadeckich 56, !. 1025 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
t) 


Spis poszczególnych branż 


Bank Kredytowy w \Yarszawie, Olidz. " Byd- 
goszczy, Gdaill'ka 158, !. 62U. 


-
-
---
------
--------------- 
!
W
w

w_

! 
g Bank Ludowy, n
P
dz p g 
= .c 
g Bydgoszcz, Stary Rynek 11, teI.938. i 
==c=:==========
::=::=
======= 


Bank Polski, Oddz. w Bydgoszczy, JagieHol'lska 
nr. 61, 
 383. 
Bank Pomorski, Oddz. w Bydgoszczy, Dworcowa 
nr. 2, !. 699, 1299. 
Bank PoznRl1ski dla Handlu i Przemysłu, Oddz. 
w Bydgoszczy, Jagiellońska 69, 
 464, 465. 
Bank PI'zemysłowc6w, Oddz. w I3ydgoszczJ T , 
Gnallska 162, 
 486, 1363, 1364. 
Bank Przemysłowy, Długa 29, 
 1247. 
Bank Stadthagen, JagiellOliska 64, 
 35, 32, 
67, 81, 565. 
Bank Zjf'dnoczonych Ziem Polskich w \Yarsza- 
wie, Oddz. w Bydgoszcz
T, Dworcowa 98, 

 233, 1233. 
Bank Związku 
półek Zarobkowych. Oddz. 
w Bydgoszczy, Plac Teatralny 4, 
 1496, 
ł230, 1231. 
Deutsche Yolskbank, Gdal1ska 13, 
 162, 384, 
13.34. 


t

v
V? 

 
 

 
 
:!: Powiatowa Kasa Oszczędności :
: 
:
: w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 3. :ł: 
.:. 'I.plefon nr. 245. .:. 

 
 

 
 
v

 


Polski Bank Parcela
yjny w Bydgoszczy. 


Przyjmujemy gwarancje 
za dostawy, także wobec 
firm zagranicznych . . 
L" dzielamy kredytów i 
załatwiamy wszelkie 
sprawy bankowe jak 
llajakuratniej . . . . 
Przyjmujemy zastępstwa 
na giełdach . . . . . . 


................................ 
. . 
: Vereinsbank zu Bydgoszcz, : 
: Spóldzielnia z n. odp. : 
. Założ. 1860, tel. 144, J agiellOllska 60. . 
: Adres telegr.: . Vereinsbank RJ'-dgoszcz. : 
. . 
................................ 


 

 
 

 Zi


!,!.2


!¥!

!L!: 
 

 ul. JagiellOllska 22, tel. 12-83. - 
 

 Kapitał akcyjny: zł. 3000000, hm- 
 

 dusze rezerwowe: zł. 1535 792,47, 
 

 zakład główny we Lwo\\- ie. 
 

 Oddziały: Bydgoszcz, Ciesz
'n, Cz
s- 
 

 to chowa, Gdallsk,GdYllia,Kołomy. 
 

 ja, Kraków, Krosno, Lublin, Tar- 
 

 nów, \Varszawa, ZakOpRlle. 
 

 
 
 


ąiura techniczno-handlowe. 
"Azet", 
ka lnż;
rniel'ów Pl"zemyslowo-Halldlu\\a 
Błonia 8. 


Hessenmfiller Karl 
biuro techniczne, artykuły browarowe 
Gdańska 124, tel. 379. 


Rehbein Gustaw, Gdaliska 139, !. fJ41. . 


Biura Wywiadowcze i Reklamowe. 


................................ 


Biuro Goniec Inwalida 1Z:
3 


Jagiellońska 56, tel. 1925, nocny 
926J 
jel't pierwRzem i jedYllem przedsil;;biol'f\twem 
tego rodzaju w r
kach polskich. - Fi]ja: 
Kiosk przy Dworcu. 
"Goniec Inwalida.", załoź. l !J23, Bydgoszcz, 
tel. 1925, nocny 1926. 
"Goniec Inwalida" wysyła gOllc6w z wózkiem i uez 
o każdym czasie, w dzień i w nocy, także w nie- 
dzielę i świ
ta. 
"Goniec Inwalida" przewozi lekkim zapl'zę 
giem wszelki bagaż, kuft.y, bale etc., z dworca 
i do dworca oraz i pojedyńcze meble, opał, ziem- 
niaki i t. d. we wszystkich kierunkach miasta. 
"Goniec Inwalida" przyjmuje w przecIw" anie 
z a:ekuracją bagażu, pojl!dYllcze mebli, etc, 
w włal'nJ'ch f\udlych magazynach. 
"Goniec Inwalida" hurtownia gazet: dostarcza 
wszelkie gazety, czasopisma, pisma fachowe, 
krajowe, w abonamencie i pojedyńczYl'h egzem- 
plarzach. . 
,,6:oniec Inwalida" ekspedycja ogłoszeil -dla kra- 
JO\vych gazet, udziela fachowe porany, kon- 
troluje zgodność i ukazanie si
 ogłoszeJi.i udzie- 
la najwyższego rabatu, pracuje rzetelnie. 
"Goniec Inwalida" uskutecznia natychmiast i pod 
dyskrecją wszelkie piśmienne pracy'na maszy- 
nie. Osobne kabiny do d.yktowania są do dy- 
spozycji.
>>>
Spis poszczególnych bra t}'i 


7 


.. Goniec Inwalida" przyjmuj e tłumaczenia z \\ szel- 
kich języków w fachowym i akuratnem wy- 
konaniu. 
,.Goniec Inwalida" mbiela porady we wszelkich 
kwestjacll i wskazuje meblowane pokoje. 
"Goniec Inwalida", rozkleja wszelkiego rozmiaru 
afisze na słupach reklamowych przYjmuje także 
stałą reklamę w napisowym wierszu. 
"Goniec Inwalida" jest pierwszem i jedynem 
przedsiębiorst.wem tego rodzaju w rękach pol- 
skich, które pl'Osi szanowną publiczność o łaska 
we popieranie. 
................................ 


................................................ 
............................................-.. 
... .. 
.. .. 
:: C. B. "Expross" (Centralne Bioro Ruchu) ;: 
II tel. 665, 799, 800, 801. - Głó,vne bium II 
:: Jagiellońska. 46-47. Filje: przy dworcu :: 
II otwarte w dzień i w nocy i We wszyst- II 
II kich dzielnicach miasta. II 
:: :: 
::::::::::::::::::=
:::::::::;::::::::::::::::9 


Komperda 'Vładysław, Gdańska 114. 
Friedrich Nikodem, D\\orcowa 52. 
"Par", Dworcowa 18, 
 721. 
'Valczak Franciszek, Plac Piastowski 13. 


Domy ekspedycyjno-handlowe. 
JeIin ::;. i Rucionin J., Długa 66, 
 lU8. 
Thomas Robert, Gdańska 148, , 592. 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + 
: WSChOdniO. EuropejsMie Towarzustwo : 
: EMspeducuJne I Transportowe SP. z o. odp. : 
+ + 
+ Bydgoszcz, Dworcowa 59, tel. 1105. + 
+ 
 k - t I '\ '" + 
+ D 1'0 te egr.:" ut.rans. + 
+ + 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Domy handlowe. 
"Pol-OI'ient" Bremmer i Ska, GdaIiska 47. 


 

 TOWARZYSTWO HANDLOWE 
 

 Z. Cerbst, T. Śliwczyński i Ska 
 

 Spółka Akcyjna 
 

 He}Jrezentacja: l. )Iodrzejowskich 
 
I;;J Zakładów Górniczo - Hutniczych, 
 

 (Huty lVIilowice, Staszic i Katarzy- 
 
na) w Sosnowcu. 2. Towarzystwa 

 Zakładów )Iet.alowvch B. Hantke 
 

 w 'Varszawie. 3. Huty B. Hantke e) 

 wCzęstochowie. 4. Państwowej Huty 
 

 "Blachownia" pod Częstochową. 
 

 5. \Valcowni metali "Enzesfelder 
 

 l\1etallwerke Akt..Ges." w \Viedniu. 
 

 Bydgoszcz, ul. CieszkO\,,-skiego 20, 
 
o;;;J t.el. 16-25. Adres tel.: "Cersliw". I;;J 
e) - I::\kłady ulica Świecka, Bocznica e) 

 kolejowa 28. 
 
 


Cichy Teodor, KaHzubska 13. 
GruszczYl1ski Zygfried, Gdańska 162, 
 1429. 
GwiazdziIlski .Józef, Szpitalna S. 
Haller i Stucki, Aleje Jlickicwicza 2/3, 
 380. 
Kamiński i Dobrzyński, Gdańska 141. 
Kapturkiewicz i Strachowski "Vvuka", Jagiel- 
I lońska 75. 
==============
===:==

=
== 
,= 
 
g Dom Handlowy I. (uberek, 8. Janoszka. i 
= Zaknp i sprzedaż maszyn do szycia, C 
g mebli i innych przedmiotów domowych. g 
g Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 6a, tel. 213. g 
=====
=cc==:==
============ 
Paruszev.-ski Bronisław, Zboż. Rynek 9, 
 1270. 
Piotrowski Runz, Gdańska 55. 
'Vienke Franciszek, Padere\\skiego 32, 
 II 53. 
Ziemski Józef i Ziihlke Hugon, Piotra Skargi 10. 
Domy komisowo-handlowe. 
Kubiak Bracia. Król. Jadwigi 4. 
Bechmann J ohann. Cieszkowskiego 16, 
 487. 
Grabowski "Tojciech. Gd8I1ska 47 a, 
 1092. 
.Jaworski i Kitecki, Dworcowa 19. 
Kaptur Władysław, Śniadeckich 13/14. 
Pioro Antoni Adam, Plac ". olności l. 
Reymer Helena, Gąańska 151. 
:-iehmidt Wilhelm, Sw. Trójcy 10. 

wietIik Leon i S-ka, Grunwaldzka lOS. 
:-izarowski Józef, Dworcowa 10. 
Tarnowska Emilja, KróL Jadwigi 16. 
Wołkiewicz :\Iarja, Gdańska 153. 


Domy przemysłowo-handlowe. 
"Argali". Twa Handlowo-Przemysłowe, Długa 9. 
Ende i .StoJz. D\\orcowa 82, 
 1221. 
,,\Vulkan", Podwale 20, 
 842. 


Domy Rolniczo-Handlowe. 
..Agrarjum", D\'\.orcowa 61. 
Kaczmarkiewicz Cezary, Pomorska 8. 
:";OIl1lenberg Adolf, Śniadeckich 7. 
Ritter Ziellrlski, Gdal1ska 2. 
Tilsiter Benno, Petersona ] 2 a. 
 76. 
Żurawski Antoni, Sobieskiego 5, 
 lI6!. 


Kolektura (Loterja Pal1stw.). 
Rejewska Matylda, Dworcowa 17. 


Pośrednictwo w zakupie i sprzedaży nieruchomosci. 
Dietrich Erich. Gdańska 130. 
Dittmann Komad. JagiellOllska 6, 
 mIK 
Dobrowolski Franci
zek, :Marcinkowskiego 10. 
Drzewicki Wiktor', Sniadeckieh 55. 
Frydrychowicz Michał, Gdańska 42. 
Grundtke Otto, Pomorska 43. 
Gryczendler A., Długa lO/ll. 
Kisii1ska :\Iarja, Cieszkowskiego 17. 
Klimek :Feliks. Król. Jadwigi I. 
Kocikowski Jan. Kościuszki 4tJ. 
Kordan Piotr, Zboż. Rynek 3, 
 404. 
Lech Jan, GdRllska 135, 
 13tJ5. 
:\Iałck .Michał. D\" orcowa tW. 
 1183. 
::\Iałck Władysla\", Kuja\, ska 60.
>>>
8 


Spis poszczególnych branż 


11ilsz Teodor, Kołłątaja 10. 
Okonie"\\ski Kazimierz, Gdaliska 34, 
 248 i 1249. 
Piasecki Leon, ::\Iazowiecka 3. 
Poszwa \\'acław, Sw. Trójcy. 
Ruprecht Bolesław, Naruszewicza l a, 
 886. 
Ruszkowski Stanislaw, Herm. :Frallkiego l, 

 885. 

okołowski Ant.oni, Plac \\Y olności 2. 
Szarek Wład
rsław, Sniadeckich 31. 
\Vetzker Konstanty, Długa 41. . 
Rewizorzy ksiąg. 


Biały Ludwik 
zaprzysiężony rewizor ksiąg 
Bydgoszcz, ulica Pomorska nr. 1. 


.Jossig Rudolf, Dworcowa 57 a. 
1Iarclnow
ki Rudolf, 20 stycznia 33. 
Yorreau Gustaw, JagiellOliska 14, tel. 125f1. 


Tłumaczenia. 


Buliński Karol 
tłumacz różnych języków. 
KordecIiego 1 II. 


++++++++++++++++++++++++++++++++ 
. + 
: C. B. "ExpresS" (Centralne Biuro Rochu) i 
+ tel. 665, 799, 800, ŁiU1. - Główne biuro + 
+ JagieIJOIiska 46-47. Filje: przy dworcu + 
+ t dz . . . . + 
+ o WBrte w len l w nocy l we wszyst- + 
. . kich dzielnicach miasta.. + 
. + 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Tow. Ubezpieczeniowe. 
Jandt :\Iarja, Jagiellońska 75, 
 575. 


...... ..fI.. ... 
. . 
. warSzawSMie TOW. UbeZPieCzeń . 
. Spółka Akcyjna . 
. założona 1870 r. - Ubezpieczenia . 
od ognia, kradzieży i gradu. 
. ..p A TRIA". Ska Akc. rbezp. . 
. od prawno-cywilnej odpowiedzial- . 
. ności, wypadków cielesnych i auto- . 
casco. 
. ..V AHSOVIA ... Ska Akc. Ubez- . 
. pieczenie życiowe i rent. JenerahlY . 
. zast
pca Franciszek Streich Gdań- . 
ska 34, tel. 622. 
. 
................ 
"rieger Eugenjusz 
Slenklemlcza 7. Tom. Ubezp. ..Piast... 


"unicki Czeslam 
H. Franklego 9. Tom. Ubezp. ..Piostu. 


"Piast". garo. CUbezp. 
Jandt M., ul. Jagiellońska 75 L, tel. 575. 


\\r 
Iikowski Franciszek, D\\ orco\\ a 22/23. 


Wiese Richard 
.Sienkiewicza 7. Tow. Ubezp. "Piast". 


Różne przedsiębiorst,vae 


Aparaty do piwa. 


Franciszek Blach, 
f:łbryka wyrobów metalowych, odlewnia metali, 
Suiadeckich 47-47a, tel. 961. Zalożono 1912. 


Armatury. 
Franciszek Blach. 
fabryka wyrobów metalowych, odlewnia metali 
Śniadeckich 47-4 7a, tel. 
61. Założono 1912' 
Zawitaj Józef, Dworcowa 66, 
 171.1. 
Broń. 
Jahr Ernst, Dworcowa 18 b, 
 1.325. 
Piłaczyński )Iichal, Grodzka 16. 
Roelle nast., Dworcowa H2. 


Reperacja broni. 
Jahr Ernst, Dworcowa 18 b, 
 I.j2;). 
Ke
terke Jerzy, Jagiello{lska 7. 
PilaczYliski Michał, Grodzka 15. 
Budowa i reperacja statków wodnych. 
Gannolt Willy, TOluńska 54, 
 1813. 
Budowla i reperacj a wag decymalnych. 
Dąbrowski Edward, JagiellOlit;;ka 35 R. 
Dowocjonalje. 


s==


=
==


=
===
= 
= 
 
g Anna Szatkowska,Długa 48. g 
= Przybory ko
cielne, obl'azy, figury ŚW., 
 

 figury artystyczne i wazony. = 
= Specjalność: kwiaty sztuczne i palmy. 
 
:; . C 

===:;=====
=====
==
=====

=
 
Doróżki. 
1latm;zak Antoni, Dworcowa 80.
>>>
" 


Spis poszczególnych branż  


................................ 
. . 
5 "Pocztarnia" 5 
. wł. J. Śmierzchalska. Grodzka 4, tel. 436. . 
: Powozy do ślubów, chrztów, = 
. karawany i t. d. . 
. . 
................................ 
Zakłady elektro- i radjo-techniczne. 


 
.... e) 

 e) 

»RADJO«
 
e) 
 

 Białoborski. & Oostkowski 
 
e) Biuro: ul. Jagił'llońska 22 
 

 'r.I.lnn nr. 1
"3 
 

 e) 
e) 31iejsee sprzedaży: e) 

 Plac Wolności l, tel. Hr. 426. e) 

 Handel hurtowny i detaliczny, Spl'zt,:- !) 

 tern radjotechnicznyrn. 
 

 \\'ył1czne zast
pstwo:na całą Polskę 
 

 głośnika Ibacha. .e) 
e) Zastt,:p,.;two na PomOrze i Poznań- 
 
e) skie firmy E. A. G. Hydrawerk. 
 

 .... 
e)
e)

e)
e)
e)

 


Buchholz \Vilhelm, Gdallska 150, 
 405. 
Ciszewski Stanisław, Sw. Trójcy 3, 
 1164. 
Elektrownia w Bydgoszczy. Dr. Emila \rarrniIi- 
skiego 16. 


Radio i elektrotechnika 
Głyda Alojzy 
ulica Gdańska nr. 158. Telefon nr. 738 


................................................ 
................................................ 
.. .. 
ii St. Grabianowski i Ska:: 
:: Oddział bydgoski. :: 
:: Przedskbiorstwo handIO\\-e. artykułów:: 
:: technicznych, motory elpktryczne. :: 
:: Dworcowa 66, tel. 912. :: 
.. .. 
............................-.................. 
................................................ 


t1aszubomski H. 
Długa 29, tel. 360. - Radjo aparaty. 


................................ 
. . 
: B. Jączkowski : 
: Bydgoszcz. Gdańska 16-17. Tolefon 930. : 
: Biuro inst.alacji elektrycznej, zakładanie = 
. siły i światła elektr"ycznego. Reparacje; . 
. skład wszelkich przyborów elektro-tech- . 
: nicznych; wielki wybór naj modniej szych : 
I · elektr. żyrandoli, stołowych i stojących . 
. lamp. . 
. . 
................................ 


Pawlak Jan, :1Iostowa 8. 
Rautenberg )Im.ja i I';ka, Jagiellońska lJ, 

 1430. 
Reirnann Reinholtl, Dworcowa 65. 
Richtcr Alfred, Gamma 8. 


»Wo t t a «, wł. Emil Ritt. 
Specjalne biuro elektrotechniki 
Piotra Skargi 4. Telefon 462. 
, 
,.:-iiernens", Dworcowa 61. 
Surma i Ska, \Vełn. Rynek I, 
 1297. 


Bronisłam Szumski, 
biuro elektrotechniczne. 
Bydgoszcz, Sienkiewicza 63. Telefon 1526. 


Świetlik l., Gdańska 31/32, 
 107. 
""iyce Cyprjan. Pomm'ska 39. 
\Vojciechowski SeweQrn, Niedźwiedzia 7. 
\Vołkowicz )Iieczysław, Gdaliska 135. 
'Voytynowski Bronisław, Dworcowa 4, 
 Il!}2. 


888888888808088888080008 
8 8 

 Bronisław Ziętak, inżynier 
 

 Biuro 
lekt.rotechniczne. 
 
8 Bydgoszcz, ulICa Dworcowa 5, teL 339. 8 
8 Porady fachowe. \Vykonanie projektów 8 
8 i kusztorysów. Budowa cent.rali i nowo- 8 
8 czesnych urządzeń elektrycznych dla Pl'ze- 8 
8 mysłu i rolnictwa. 8 
8 8 
0808000800G8888888088888 


Zakłady fotograficzne. 
Basche Franciszek. Grunwaldzka 25. 
Hanel Emil, Gclatiska 25. 


Haynn Emil 
zakład fotograficzny, ulica Gdańska 162. 


Janowski "Teodor, Lenartowicza Hi. 
Kaullunberg Anna, Gdaliska 7. 
Karge Alojzy Dworcowa' 115.
>>>
10 


. pis poszczególnych branż 


lO- 


Kuscdowski Leonard, Podgórna l!}. 
Xa\\rocki Paweł, Gdańska 16/17. 
Piechocki Tytus, Gdat1.."ka 143, 
 128li. 
Riidiger Aleksawlf'r, Dworco'''''a 21. 
Halewski Franciszek. Sw. JaI'iska K 
Tokarzewski Jan, Plac \\'olności l. 
Woj lIcki Witalis, Śniadeckich 13/14. 
Garbarnia. 


Badziqgowski Leou, Grudziądzka 12. 
Buchholz Ludwik, Garbary 3J/40, !. 1371, 36. 
JasYI'iski Józef, Crudziądzka 5. 
Keister Feliks, :\Ialborska 13. 


Guma. 


s Z vv e d p o l " 


" 
guruowe podeszwy, gumowe korki, gumowe 
plaszcze, towar kauczukU\'I'Y, ebonit dla radjo- 
stacji, export wikliuy i drzewa, 
Unja Lubelska 14a, tel. 786. 


Handel bydłem i koni. 
Aleksander Fełik", Zduny 20. 
Ałek'5ander Gusta"", Dworcowa 22/23, 
 1242. 
Aleksander Izydor, Dworcowa 30, 
 15ii2. 
Boelit.z Oskar, Podgórna 2. 
('ohn )Ioritz, Piotra t-:kargi 2. !. 237. 
Hecker Heinrich, Koronowl'ka 8. 
Pł-euhs )'Iax, GdaiH..ka 13, 
 127ft 
Preuss i "'olif, Dworcowa 47, !. 3.;5. 
Straszewski Feliks, Peter!-;olIR 12 a. 
:-itl'auss Bitsche, Kujawska ,lI. 
t-:zukaJski Stanisław, Dwon'u\'la 95 a !. 83!) 
i 1162, ' 


Handel jelit i wędzarnia. 
Pająku\\ski Leon, JagiellOllska :36 a. 
\\-al'Iubier Otto, Jagiellońska 36 a. 


Handel skórami surowemi. 
Andrzejewski Jan, Uda{lska 75 a. 
Grzonek Józef, Ks. I';korupki 32. 
Kostymak Ludwik, Jackowskif'go 31 b. 
L!nser I';ara, Kujawska 94. 
Prylnicki Paweł, Pmme'nada 44/45, !. 6fJ3. 
Handlarze starżYzną. 
Hl'azeł Stanisław, Pomorska 5K 
Bastrychowa Agata, Długa 17. 
Hempel )Iarja, Grodzka l K 
HeI'zberg "?ojciech, Długosza 16. 
Bracia Kato\\scv, Dworcowa 13. 
Kolanuwski \Vł
dysław, Dworcowa 73. 
Poppe Hem-yk, f.lo'WiIlskiego 20. 
Pielke Bemard, Sniadpckieh 19. 
Repka Jadwiga. Kujawska 93. 

\'Ienrzak Franciszek, Pumorska. 6. 


Hurtownia gumy i reparacja samochodów. 
Blltow:.;ki Fpliks, D'''orcowa 80, !. 1559. 
KaI'kosik \\'ładvsław, Sienkiewicza 12. 
Riimer, Hetmailska 15. 
::!eifert E. ).1. A., Gdarłska 156, 
 1332. 


:-Itadie Emil. l:iienklewicza 20 a 
 6U2. 
Tomaszewski }'eliks, Plal' Pia8towski I, 
 U84. 
Zagórski Józef i Tatorski, Warszawska 24. 
 143.} 


Hurtownia przyborów rzemieślniczych. 
Radall Amold, JagiellOllska 35 b. 

chulz Robert, Dworcowa Iii, !. 1753. 


Hurtownia przyborów stolarskich. 
Szulc I:)amuel, DWOl'cowa 22/23. 


Import, Eksport. 
G.eske Erwin, Gdańska 135. 


Instrumenty i warsztaty muzyczne. 
Gnu:-;:.;a Jan, Długa 30. 
Kielbich Juljan, KI'ól. Jadwigi 16. 


........
....... 
"Musica" 
Wlkp. Dom Aparatów Muzycznych 
właściciele Bracia Sokołowscy 
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 75, tel. 18-17. 
Gramofony, płyty, przybory. 


................ 


Xiewczyk 
tanislaw, Gdańska 147. 


» Rad; o gramofon« 
Bydgoska Hurtownia' Gramofonów, właśc. 
Dziebowski Jerzy, Sniadeckich 2, tel. 590. 


Yenske )IaI'ja, POJnor:-:ka 2. 


Fortepiany. 
Somrnerfeld Bruno, Śniadeckieh 56, 
 

3. 
"'ojdylak Stanisław. Jackowskiego 20. 
Jubilerze i Biżuterja. 
Garczyńskie H. i )'L, Plac Teatralny 4, 
 lli7;)' 
Gniatczyk Jan, Batorego 6. 
Kaszubowxki HellI-yk, Długa 29. 
Koseling Fryderyk, Sw. Trójcy 27. , 
Kłosowski Antoni, "'cłniany Rynek 8. 
KnyciIlski Stanisław, Niedźwiedzia 7. 
K wiecillski Kazimierz, Dworcowa 17 !., 1320. 
138!ł i 810. fi 
Loerke Hugo, Grlallska 13. 
I )Iajchowicz Bunifacy, Jagielloilska 59, 
 lISO. 
menard RUSzard, wł. Brunon Gansen 
jubiler 
zegarki, tow. złote i srebrne, 
ul. Długa 48, tel. 508. 


)[iet lieki Edmullr1. Pornor!'lka 5, 
 !.jUU. 

 owicki Franciszek, Gdańska 23.
>>>
. 


11 


Spis po:::.zczcgolnych branż 


. 

:=
=

==
:======

 
i Skornczewski w. g 

 Dworcowa 80, tel. 1846 g 
; :::;kład zegarów, biżuterji,obrączek ślubnych 
 

==
:=
===

=

=
==


===! 


:-\zulz l:itallislaw, Xowa 8. 
Zaparucha Antoni, Grunwaldzka U. 


Kinematografy. 
Kiuo Corso, Gdańska 18. 
Kino Kl'vstal, Gdallska 165, 
 4;32. 
Kino Li bert y, OdalIska 15, 
 735. 
Kino NowoŚć, ::\Iostowa 5, 
 3tH. 


Karusel i huśtawki.. 
KuosaIla Stefan, Gdallska 54. 


Zakład galwaniczy. 
Hrucia )laciejewscy, Gamma 6. 


Konserwatorjum muzyki. 
von \\'interfeld "Yilhelm, Aleje :Mickiewieza 6. 
!. 1628. 


Nauczycielka muzyki. 


Menard Helena, 
nauczycielka muzyki, Jana Kazimierza 5 


Lejarnie. 


Franciszek Blach 


Fabryka wymbów metalowyeh, odle\\uia metali, 
Śniadeckich 47-47 a, tel: !UH. Założona H1l2. 


Krzywiec Aleksander, Błonia 8, 
 40
. 
Pozorska Jadwiga, :::;niadeekieh 36. 
\Vłodan'zyk Antoni, Nad Portem 2. 
Zawitaj Józef, Dworeowa 66, 
 171 J. # 
Perfumerja. artykuły kosmetyczne i toaletowe. 
l311dziilski Ignacy, Plac Teatralny 3, !. !ł02. 
Choroblewski Rom:m. Długa 26. 
Ulatz Paweł, Grlaiiska 13. 
Uomulski Feliks, QdaIiska U7 a. 


Hurtownia perfumeryjna 
i artykuły toaletowe 
właśc. M. Górecki, ul. Pomorska 8, tel. 43. 


Uórski Ffanciszek, DworcO\\a UJ. 
.lablollski Franciszek, Niedźwiedzia 4. 
Kaffler Jadwiga. Gdaliska 22. 
Kirski Juljan, Gdanska 162, 
 1021. 
Koeplin Rudolf, Kościelna 7. 
Koeplin JohaIll1E'S, Gdańska 40. 
Kroenke Paweł, Dworcowa l a, 
 !HJ7. 
Lichtenborg Bel"llard, Śniadeckich :!li. 


, 


POl'OżYliski JUII, Orła 7. 
PI'uRki Jan, Dworcowa lU. 
Rosikowski \Vitold, Ossolillskich 8. 
Hikol'ski Bruno, Gdańska 21, 
 S17. 
Tomaszewska \\' alerja, 
fostowa 6. 
WilczYliski Stanisław, Pomorska 45/46. 
\V oźniak J ózcf, Sienkiewicza 43. 


Powozy i wózki. 
Hempler Lisbeth, Dworcowa 77, 
 1621. 
Janiszewski \\". i Ska: N akielska 8. 
Stadie Emil, l:iienkiewicza 20 a, 
 16U2. 


Samochody. 


Auto-Salon, 


Sp. z ogr. odp., 
ulica Gdańska 158, tel 
Samochody, motocykle, 
cZE;:ści zapasowe, benzyna, 


1494. 


rowery, 
snlary. 


Jachmann Rudo1f, )Iostowa 5. 
Orle\\icz Zygmunt. Gdaliska 64. 


Zakład artykułów chemicznych. 
. ,Biuro Przemysłowo-tecłmiczno-chenliezne", 
Udaliska 150. 
1'iałek Antoni, 20 stycznia '27, 
 725. 
Hoffmann Ellwaru, .Petersoua 13, 
 176.3. 
Peicher Jan, Sniadeckich 55. 


Rysunkowość. 
O. LindeI' i Ska, Długa 7. 
Pagaez Jan, "Universum", 
niadeckich 1.3j16. 


Przybory szewskie. 
Begach l\Iol'itz, Kośeielna 12, 
 lS07. 
Dillillg Jan, TOr1ulska 17!J. 
Donarski Xikodem, Pomorska 13. 
Florck 
-\ugnst, Jezuicka 14. 
 1830. 
Guhl Oskar', Wileńska 9. 
Gutstadt Reni, Jagiellońska ;")3, 
 14-01. 


... 


=========================::===== 
= 
 
i Maks ,Hasenpusch, i 
g handel skór, dawniej ; 
i Ludwig Buchholz, Bydgoszcz,! 
:;I Przyrzecze 9, tel. 117, egz. od r. 1845. 
 

 Hurto\\ nie - detalicznie. Sprzedaż i 
:;I uznanych Buchholzowskich \\ )Tobów, 2$ 
= przybory szewskie i siodlarskie. Wielki 
 
i wybór wakowanych butó\\ . Skóry g 
C chromO\\e krajo"\\e i zagraniczne. = 

 flkóry meblowe i na kapelusze. = 

 = 

=====C===
===
===
=======
== 


Iławski Ber'nard i 
mu1:yk Józef, Długa 
Liberda Bl'Onisława, Pomorska 13. 
Ligsziliski Stanisłfi\\, Grunwaldzka 107. 
Limla Bronisla\\. Petersona 10. 
Rotmann Hans, JagiellOliska 8. 
Piecek Klara, l:izpitalna .2. 


,,- 
tJ,-).
>>>
12 


Spis poszczególnych branż 


. 


. 
Rubinstein 
amuel, Dworcowa 37. 
Sarno wsk i \Viktor, Sienkiewicza 7. 
Sieczkowska Łucjana, 
obieskiego 13. 
I:)zneider Albert, Stara Szkolna 15. 


Rakarnia. 
Preuhs Henryk, Sieradzka 18, 
 434. 


Rze źnia koni. 
Bursc Alfred, Torllllska 122. 
I:)eml'au \\'ładysław, Św. Jaiiska 9, 
 286. 


Składy obrazów i przedmiotów sztuki. 
FI'oelich Franciszek, Dworcowa 6. 
Kowalkowski Józef, Jezuicka 7/8. 
Kwella Józef, Dworcowa 6K 
Pl'euhs Ksawery, Sniadecki('h 15/16. 


Wyroby słomy raf jonowej. 

chneider Albert i Ska, Gdańska 71. 


Śrutownie i sieczkarnie. 
Kabacillski, Poznańska 20, 
 1360. 
Krygier Bracia, Gnmwaldzka 74. 
Petryku\\.ski Wikt-or, Garbary 22, 
 1373. 
Spedytorze. 
+++++++++++++++++++++++ł++++++++ 
+ + 
: Hartwig C. !

 : 
+ + 
+ 
lkdzynarodowi spedytorzy, oddział .. 
+ w Bydgoszczy, uJica Dworcowa 72, + 
: tel. 190, 468, 469. : 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 


Poczekaj \Vładysław, Pomorska 38, 
 65. 
. "Rawa", Sniadeckich 19, 
 121. 
Rode Karl, Bocianowo 25, 
 925. 
Wodtke Erwin, Gdarlska 13/32, 
 15, 16 i 17. 
SzkOły tańca. 
l
lae$terer Herta, Dworcowa 3. 
Toeppe :\Iarja, Gamma 9.. 


Szlifiernie. 
Alszer Johannes, Dworcowa 69. 
Radan Amold, JagiellOllska 35 b. 
Teske Kurt., Plac PoznR11ski, 
 1296. 
Zaist Antoni, Grodzka 21. 


Tapety. 
Fa. R. Arndt, JagiellOllska 74/75, 
 201. 
Klann Otto, D\\.oI"cowa 6 a. 


SlruSlUM S., właściciel SlrUSZUB A. 
wysyłkowy dom tapet, ulica Długa nr. 34. 


Warsztaty kilimkarskie. 
Chołoniewska KamWa, Gdallska 67. 
Dubczyńska 
larja, Jagiellońska 62. 


Wypożyczalnia łódek. 

'[i.iler Korbert, Jasna 17. 
Ncumann Fryderyk, IV. Rluza. 


Wyp
życzalnia samochodów. 
Piechocki ::\Iichał, Jagiellońska 3 - 4. 
 10 lU. 
H.-nnanowski Franciszek, Gdańska 54, 
 1298. 


Wypożyczalnia kostjumów maskowych. 


Szymlłnkiewicz St. 
pierwszorzędna wypożyczalnia kostjumów 
maskowych i teatralnych, Dworcowa 89. 


Wyroby betonowe i żeluo beton. 

 

 
 

 
 
! LUdWig Franhowshi 
 

 
 

 pl'zedsi
biorstwo robót betonowych, 
 
; żelbetowych. pod- i nadziemnych; 
 

 fabryka wyrobów cementowych; 
 

 rury kanalizacyjne wszelkiego 1'0- 
 
; dzaju, pierścienie studzienne, płyty 
 

 na chodniki, płyty bar\\. ne i t. p. 
 

 
. 

 
 

 Biuro: Bydgoszcz, Jagiellońska 51, 
 
; Adres telegraficzny: 
 

 Beton-Bydgoszcz, tel. 488. 
 

 
 

 Fabryka: Białobłota, pow. Bydgoszcz. 
 

 
 
 

 
  


Wytworni a film. 
Nahlowski Wilhelm, Gdań
ka 147. 


Wyroby jutowe. 


................................................ 
................................................ 
.. .. 
.. .. 
;; Drzemicki W. ;; 
:: \r orki, sienniki. tkaniny, szpagaty, :: 
:: prz
dza, powrozy, ceraty, ściel"ki, :: 
:: manszestry, ul. Długa 13, tel. Ił 02. :: 
.. .. 
.. .. 
............................................-.. 
............................................-.. 


Haller Hel'mann i I:)ka, Pod\\. ale 20, 
 1822. 


"
>>>
Spis poszczególnych branż 


13 
 

 
 
i "Konopie" 
 

 wlaśc.. Edmund Narzyński, ".- 

 
 
It Rprzedaż }uirtowna: worków, planów, -li 
rt sienników, tkanin, sz p agatu, } )rzędzy, {;t 

 ".I 

 pIatów do szorowania. Przybory tapi- '. 

 cerskie. - Bydgoszcz. Garbary nr. 10. ..
 
.- tel. 1944. J. 

 
 
..
..
..
.... 


++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + 
: RomaiIski Leon i Ska, i 
+ oddz. w Bydgoszczy, Gdańska. 159,tel. 198. + 
.: \\" orki jutowe wszelkich w;ymiarów :: 
.... i rodzaju, sienniki, płótna jutowe, + 
:: szpagaty, przędze siodlarskie i szewskie t 
... rozmaitych gatunków. + 
+ + 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Wyroby marmurowe. 
.Firma. ,,::\Iarmur", \Yawrzvniak i Ska, Dworcowa 
nr. 52, 
 369. . 
\Vodsak Gustaw, Dworcowa 7B, --. li!)!. 
Jopp August, Racławicka. 


. 


Wytwornia ram. 
Kwella .Józef, Dworcowa 68. 
,sergot Ignacy, Podolska 4. 
Wytworni a motorów jezdnych. 
Stadie Emil, Cdańska 160, 
 16u2. 


Zabawki. 


"Ou",", Gdańska. 


................................................ 
....................................-.......... 
.. .. 


 "FAZAJI, fabryka zabawek :: 
:: . i wy!obów drzewnych, :: 
-: włase. St. K u l' Z Y cI ł o w s k i, A. 1\10 c- :: 
:: k o c k i i Ska, Bydgoszcz, JagiellońRka :: 
:: nr. 29, tel. 10 34. :: 
.. .. 
......-......................................- 
................................................ 


PFeyss 
Iatylda, Chocimska 16. 
Zakłady pogrzebowe i składy trumien. 
Basendowska Anna, 'Vały' Jagiellońskie 14, 

 1532. 
Drzycimski Anast
zy, Długa 29. 
................................ 
. . 
.: GrTlnd Rud.: 
= zakład pogrzebowy, = 
. wielka składnica trumien, transport . 
= .._

 
ow y, ul. Gda llska 26, tel. 338. = 
................................ 


Świątek Franciszek, Plaf' Poznański 13. 


I Artykuły spożywcze i kolonj.1 


Fabryka wyrobów owocowych, 


 

 
 

 Fabruka wurObOW OWOCOWUCh I 

 R. H. Huebner & Sila = 

 
 
I F O R DO n, powiat BUdgOSKI 
 

 
 

 
 

 Sppcja1ność: 
 

 Marmelada 
 

 Wina owocowe 
 

 
 

 
 

 
 

 Adres wlegr. : Huehner - Fordon. 
 

 Telefon nr. 22. 
 

 
 
 


Browary. 
Bracia Brauer, Zbożowy Rynek 8, 
 251. 
Browar )Iyślenf'inek, 
 279. 
Sak \Hadysław, .Jackowskiego 37 -39, --. 15t/5. 


. 
 
C Zjednoczone Browary: 
 

 Browar Wielkopolski, Brow. Bydgoski = 
. polecają swoje piwa i port€r . 
. Bydgoszcz, Dworcowa 36, tel. 1608. .  . 


Zdrojewski i Thiel, {-stronie li. 


Hurtownia piwa ilimonady. 
Klewiu Paweł, 'ViIellska 5.. 


Fabryki likierów, destylarnie. 
Franke f'. A., CzartorYRkiego i, :\lo"to\\"8 !). 

 liU, !H, 55.
>>>
14 


Spis poszczególnych branż 


Kalitowski i Pietsch, Król. Jadwigi 15. 
 1853. 
Leistikow Ernst, GdalIska 150. 
 851. 
LisiewRki Bolesław, Sw. Trójcy 4, 
 794. 


I rł1ilchert Józef, I 
fabryka ilklerólD I lDódek 
ulica Jagiellońska 55, załaż. 1899 r. 


Rost 
tefan, Hermana Frankego 2, 
 1607. 
Schmidt Albert, GdalIska 46, 
 86. 
Schwadtke Jerzy, Zbożowy Rynek 2, 
 1666. 
Vaedtke \Vacław, Chrobrego 17. 
Fil'ma Zakrzewski Nast
p., Jezuicka 5, 
 1729. 
Woythalf'r Albert., Artura Grot.tgera 3 -4, 
 1269 
.' Fabryka wód mineralnych. 
Budziak Stanisław, Jezuicka 2. 
CzajkowRki, LewanrlowRki i 
ka. Dworcowa 3/6, 

 1608. 
Jeske EwaId, Grunwaldzka 26, 
 1776. 
Kawka St.anisław, Szczecińska 7. 
Kokot St. i Ska. Śniadeckich 21. 
Langner Kornel,' Jackowskiego 14. 
Xiedzielski Edmund, Sienkiewicza 6, 
 1219. 


Fabryka cukierków, czekolady i konfitury. 
.,Aida", ,,
. Drzewiecki i F. \Yiellke. 
Alber Rudolf, Gdaliska 64. 
D
bowski Bolesław i Ska, Gruliwaldzka lf/4. 
Dziatkiewicz ::\1., Garbary 2/3. 
 849. 


, 


.......+.....................+.. 
+ + 
+ Fabrykaczekolady,marcypan6wikonfekt6w + 
+ + 
::: Lasott y " : 
+" + 
: Bydgoszcz, ::\Iatejki 5 - Śniadeckich 25. ::: 
+ + 
+..........++..+++......++.+++.. 
::\Iarciniak Zygmunt, Gdańska 3.3. 
)Iazgaj Kazimierz, Cieszkowskiego 7, 
 14 I O. 
,,::\leIania ", Piotra Skargi 3. 
:\Iikołajczak i Ska, Zygmunta Augusta 3. 

awrocki \Vitold, Poznańska 31. 
X cumann i Stenzel, Gdańska 62. 
Pomerenke Bruno, Plac Poznański 3, 
 1572 ?

 
t t 
::: L.) e iIll a nn St. ::: 

 JL
 
 
.:. g eneralne P rzedstawicielstwo i skład .:. 
? 
 
.:. fabryczny, fabryka czekolady,Sarotti', .:. 
t Poznańska 28, tel. 1009. .;' 
... - ... Vq


y 


+..++++++++....++.... ........++.......................... .............++++.. + 
; : 
1- "Saroiii", ł 
f gf'ueralne zast
pstwo i f a bryczny skład ł 
f Poznańska 28, tel. 1009. ł 
; : 
.

H

H


H

H

+ 


Tyhsler Bracia, Długosza 12. 
Waligórski Franciszek, Błonia 24. 
,,\Yanda", Chwastek J., Długa 66, 
 1547. 
Wiśniewski J uljusz, ". ełniallY Rynek 12. 
"Tl'óblewski Norbert, Podgórze !I. 
Zwif'rzycki Piotr, Dworcow'a 73 a. 


Fabryki drożdży. 
ChmurzyIlski \Yladysław, Plac Poznaliski 10. 


Fabryka kiszonej kapusty. 
RuczkO\\ski \\'ladYRław, JagielI Oli ska 

 1902. 


3.) h. 


Fabryka konserw mięsnych. 


Fabryka Konserw Mięsnycb 
Towarzystwo Akcyjne 
Bydguszcz, Promenada I, tel. 343 i 420. 
Konserwy wieprzowe, wołowe i z .drobiu, 
wyroby \V
dzone, kiełbasy trwałe, półg
skj. 
wyroby świeże. 


Fabryka musztardy. 

.

.. 

 
 
i Piliński Rntoni, 
 
.5 założ. 1867, Xowy Rynek nr. 9, tel. 407. 
 
:. Fabl'yka musztardy i olejLI jadalnego. 
 
:: Trybunalska 4, Pod blankami l fi. 
 


.
 


Fabryka octu. 
Graetz Franciszek. Kościelna I. 
:\1ławska Halina, Poznańska 18, 
 923. 


Cukierki. czekolady i konfitury. 
Blank ::\Iaksymiljan, Dworcowa l a, 
 1212. 
Borowski KRawery. GdańHka 36, 
 1113. 
Borowski l\IieczYHław, BatOI'ego 2. 
Bodkier "'olf, JagieIlOIi..:;ka 12. 
ChęcińRki Stefan, GdalIska 41. 
Drze.wicki Ant.oni, Długa 4. 
Hartwig 
larta, Gdaliska 43. 
Jaskólska :\-Iarja, Dworcowa 7. 
Kobielska Eleonora, Mazowiecka 20. 
Kocerka Antonina, Dworcowa 33. 
)Ialczewska \Yeronika, Dworcowa 31 h, 
 84ft 
Masłowski Izydor, KOl'deckiego la. 
.MatuRzczak Jadwiga, Odaliska 20, 
 1502. 

ajduch \\'ładysław, ."Carmel", Dworcowa li5, 

 1732. 
Pflaum Hermaun, Batorego 3. 
Piot.rowska )larja i Szatkow:-;ka, Długa 6.3. 
Ramisch \Vincenty, Gdaliska 5, 
 Hl17. 
Reiman Bruno, \ł{ełniauy R
'nek 14, 
 100fl. I 

ass Feliks, Gdańska 165. 
Schachtmeyer Jan, Kościelna 3. 
Turowski \\'incent.v, GdaI'IHka l6:t 
 4 12. 
Turowska Marja, Gdallska 9.
>>>
Spis poszczególnych branż 


15 


\\ ieczorek Kazimierz, Udarlska 139. 
\Viśniewski Juljusz, \Vełniany Rynek 12. 
Wola{lski Marjan, Gda{lska 2, 
 12
1. 
Delikatesy i towary kolonj alne. 
J ankowiak Leon, Gdar'iska 22, 
 194. 
Karasiński Stani"!ław, Nowy Rynek 3. 
Lipil'iski Jan, Niedźwiedzia 4, 
 112. 
'Vedel Paul, KOl'depkiego 
 95:J. 


................................ 
. . 
5 P. Ziółkowski 5 
= hurtownia towarów południowych = 
. i delikatesów, Bydgoszcz. . 
= Hurtownia: Kościelna II, tel. 1095. = 
. Detal: St. Rynek 30, tel. nr. 1095. . 
. P. K. O. Poznań, nr. 202 607. . 
. . 
................................ 


Ziołkowska Apolonja, Gdaliska 19, 
 2Ht 
Zimoch Stanisław, Niedźwiedzia 7, 
 Ili4. 


Handel herbaty. 
Antosiewicz Piotr, Gimnazjalna 1. 
Delekta Władysław i 
ka. 
Lp,ppprt .J uljan, ::\1atejki 2. 


. 


Hurtownie kolonjalne. 
Andreas Jadwiga, Kujawska 2, 
 200. 
Grabowski Bronisław, Błonia l, 
 ł :34. 


::
c====c

==
:======:=:=
==== 
g = 

 Grass Karl g 
i Bydgoszcz, Dworcowa 9, tel. 128. g 
= Firma Reinhold Loosch, hurtownia towa- = 
i rów kolonjalnych. ! 
= O 
o=:=======c=:=:====
:=:====:=== 


Hinc Alfred, Kościuszki 5, 
 1615. 
Kentzer Bronisław, Gdań..ka 149, 
 131j, 34J. 
Lindner J. nast., Zboźowy Rynek 6, 
 119. 
Loose Jan. Podwale 20, !. 597. 


GGG
mGG888GGGGGGGGGGGG8G 
G 8 

 Loosch Relnhold 
 
G Bydgoszcz, ulica Dworcowa 9, tel. 128. 8 
G Hurtownia towarów kolonjalnych. 8 
8 8 
EG8G88GG8G8G888888888GG8 


 

 
 
i LOlzBernard, F-a Rosenleldl nasI. 
 

 Skład kolonjalny. Poznańska 8-9,Tel. 168 
 

 
 
 
.. 
f....uczkowski i Zbikowski, Dworcowa 70, 
 184. 


"P O L R U-X", 
Bydgoszcz, ulica Poznańska 1, 


SKŁADNICA 
CUKRU. 
tel. 1303. 


................................ 
. . 
5 POlsMa Centrala Handlowa 

o
 5 
. . 
. Bydgoszcz, Kościelna 5. . 
. Hurtownia towarów kolonjalnych, . 
· - chemicznych i manufaktury. - · 
= Konto: Polski bank parcelacyjny, tp1. 1467 = 
. . 
................................ 
Polus Fr., Pomorska 40, 
 733. 
Harbinowski Tomasz, Jagielloilska 59, 
 14!10 


. 
rJ 


. 


+ AA......A.AA. ............. ...... A.A AA.A + 

 . 

 M. SentkolDski 
 

 hurłolOnia toroar6ro kolonJaln. . 

 . 

 
 

 Bydcaoszcz. Śm. Trójcy 28. . 

 
 

 Załoiona 1902. Telefon 509. . 

 . 
+

+ 


"Transpol". 
Zakłady sprżywcze. Bydg(1szcz-Nadbrzeźna. 


..'Yulkan", Podwale 20, 
 842. 


Składy kolonjalne. 
Abraham Otylja, Czarneckiego G. 
Adamczewska )[arja, \\'ełniany R
'11Pk 2. 
Adamczyk Pelagja, GdalL;ka 82. 
I Adaszkiewicz Kon
tanty, Szpitalna 8. 
Amlrzejewska Marja, Zbożowy R;nlPk 4. 
Appelbaum Agnie:"zka, Sieroca 21. 
Arendt Adolf, TOI'lniska 106. 
Assmann Bogumił, Pomorska 32 a. 
Bach Stanisła\\, Jaekowskjpgo 13. 
Bachnicki Jan, Blonia 22. 
Bah I' Artur, Xakielska 7, 
 1941. 
BahI Gottlieb, Tormiska II. 
 415. 
Balka J uljan, Ks. Skorupki 109. 
Banaszak Józefa, Kujawska 31. 
Bar Antoni, Bocianowo 48. 
Bar Wilhelm, Aleje .Mickiewicza 7. 
13arczYli.ska ::'I1m'ta, Lenartowicza 12. 
Bardyńska Berta, Lenartowicza 12. 
Baruch Heimalln, Pomorska 57. 
Bauer R.einhold, Śniadeckich 2(1. 
Bayer Teodor, Długa 18. 
Bernhard Robel.t, Toruńska 13H. 
Beyel'owa Zofja, Długa 18.
>>>
16 


Spis poszczególnych branż 


I 


Białkowska Helena, Zbożowy Rynek 4. 
Bielawski ::\Iaksymiljan, Oda 56. 
Bilecki Antoni, Ułańska 34. 
Bluhm Ryszard, LeszczY{lskiego 2, 
 14.55. 
Blaszek 'Viktor, Sienkiewicza 2:t 
Boch Stani
ław, Jackow;kiego 13. 
Bochańska Htanisława, Htawowa 15. 
Boenisch Fł'anciszek, Toruilska 39. 
Bogaczyk Wiktorja, Lubelska 22. 
Bogusławski "-acław, Kujawska 17. 
Bojakowska 1Iarja, Bocianowo 28, 
Born Otto, Senatorska l. 
Borowiak Stanisław, Rląska 4. 
Braun \"ilhelm, Kujawska 36. 
Brodzikowski Aleksander, PaderewRkiego 27. 
Brl1dnicki Józef, Berli{lska 4. 
Brząkała Łucja, Zygmunta Augusta [!I. 
Brzoza Barbara, Berlińska 23. 
Brzozowski \Ylady
ław, SwieC'ka [4. 
Bukolt Adam, G,:unwaldzka 91, 
 376. 
Buncher Józef, ChocimHka 4. 
Burdelska }[arja, Berlińska 96. 
Chudy \
'acław, Dworcowa 20. 
Chełkowski Stanisław, Szczeciilska 2. 
Chmara \Vładysław, Grunwaldzka 7 a. 
Chuda Józefa, Pomorska 42. 
C'hwistek ::\[arc'in AdoH, Seminaryjna 9- 
Chylmańska Leokadja, Gdal'iska f)5. 
Cielke Aleksander, Bocianowo 2 li. 
Ciemny Franciszek, Kujawska 58. 
Ciesi{lBki Franciszek, Król. Jadwigi II. 
Cieślewicz Edward, ::\lazowiecka 
. 
CoU C-ecylja, Wilellska 7. 
Czechowa Cknowefa, Lysa-Góra 5. 
Dąbrowski Józef, K'J. Skortipki "24. 
Daege :\Iarta, Błonia 10. 
Dawid Alice, \Yarszawska 2. 
Dawra Ludwik, Ugory 46. 
Dluczyński Ryszard, 
Ialborska !I. 
Dobslaff Hulda, Stara Szkolna lU. 
Dromke Karol, Na wzgórzu 1. 
Drzewiecka Franciszka, Grunwaldzka 93. 
Dubiel Jan, Orła 18. 
Dykas Adam, N akielska ] 2. 
Dzi
gelewska Jadwiga, RycerHka 7. 
Ekert Augustyn, Promenada 5. 
Fac Alojzy, Wileńska 8. 
Fenske Paweł, Podgórna l. 
Fichtner \Valerjan, Fredry 7. 
Figurski Kazimierz, Gdańska 71. 
Filipowicz Karol, Hetmańska l !I. 
Fiszer Oton, Pomorska 30. 
Fitzner Piotr, Bełzka I i'). 
Frommer Karol, 
Gadzi{lska Anna, '\'ileńska 9. 
Garczyńska Stanisława, '" awrzyniaka l. 
Garstecka Marjanna, Henryka Dietza 4. 
Gaut Jan, Sieroca 15/16. 
Gąszczak Jan, Dworcowa 3J. 
Ckrtz Franciszek, 
Gierszewski Franciszek, Grunwaldzka 21, 
 J 127. 
Goc Kazimierz, Bocianowo 2J. 
Goga Alwina, Ks. Skorupki łOI. 
Gorecka Zofja, Fordońska 25. 
GO"ecki Bolesław, Bocianowo 10. 
Gralewska Florjanna, GdańHka 75. 
Grenda }[arcin, Malborska 2. 
Gross Karol, Dworcowa 9, 
 1057. 
Grmlził'iski \Vładvsław, Lubelska 3:ł. 
Grylewicz Aleksailder, Bielicka 48. 


Grzemski Franciszek, Lubelska l. 
Halagiera Józef, Kujawska 12. 
Hanasz Jan, Grunwaldzka 87, '8. 490. 
Herzberg Karo1. Szubi{lska 8. 
Heymann KlIl't, Szubillska II, '8. 26J. 
HoH Reinhold, Oda{lska I 14. 
Hoppe Jau, Łokietka 16.. 
Hybiak Katarzy'na, Orła ,")6. 
Hinca Teodor, Sw. Jańska l. 
Ignowski 
tanisław, Jasna 13. 
Ingal'owiczówna Jadwiga, Pomorska 57. 
Jagła BenoB, Jagiello{lska 14. 
JagodziilSki Jan, 
aki('lska II. 
.J anczewska Helena, Gdańska 96. 
Janiszewski LeolI, Hermana Frankiego 4. '8. S04. 
Jankowski Lconal'Cl, Pomorska 14. 
Jankowski I:5tanisław, Pozna{lska 31. 
Jarecka Józefa, Grunwaldzka 71.' 
J arecki Józef, Chełmiii.ska 21. 
Jarmuszak Rozalja, Fordo{lska 6. 
Jarusel Stanisław, VI'ysoka 21. 
J
draszczak Michał, Grunwaldzka 6a. 
.Jezierski \nad
'sław, Sienkiewicza 42. 
.Jozefiak Andrzej, Zduny 5. 
Joźwiak Feliks, Sląska 15. 
Kaczmarek Stanisław, Długa 51. 
Kamillska Pelagja, Nowodworska 12. 
Kamiński iDobrzY11ski, Nowodwor,.:ka [2. 
Kalstoroska Bronit;ława, Długa 5. 
Karolewicz Andrzej, Nakielska 7. 
Kas7$ Tadeusz, \Viatrakowa 9- 
Kawecki Jakób, Podgórna 8. 
Kawnik Otylja, Garbary 27, 
KiełpikowHki Alojzy, Podgórze 40. 
KilillSki Ignacy, Torwlska 155. 
Kinowski Edmund, Jagiel101'IHka 32. 
Kipf Otto, Kujawska 5/6. 
Kuozowska Anna, Kujawska 21. 
Kochallski Ed
ard, Gdaliska I 17. 
Koci{lska J.eokadja, Łokietka 5. 
Koczorowska Józefa, Strzelecka 10. 
KoepIin Jadwiga, Plac "'olnośC'i 3. 
Kohmann Robert, Średnia 19. 
KokosZYliski Kazimierz, \Yvsoka 8. 
Kolasił'iska Anastazja, Pod'
'ale 14. 
Kołaczyńska \Yładysława, Toruńska 3. 
Kołodziej Katarzyna, Sw. Trójcy 22. 
Korzubowski \Yładysław, Toruńska 145. 
Kosndowski. Franciszek, Suiadeekif'h 15/16. 
Koszcząb \nadysław, Szubińska 14. 
Kotzbach Agnieszka, SniadeC'kiC'h 42 a. 
Kowalski Jan, f{owił'iskiego 20. 
Kowalkowska Zofja, Orla 62. 
Kozul Józef, Ks. f{kornpki 99. 
Klempahn Ferdynand, Gdańska 52. 
Klusak Ignacy, Toruilska 3. 
Kozłowski Józef, Aleje )iickiewicza 13. 
Krasiński "'ładysław, Dworcowa 51. 
Krasnowolski Tomasz, LeszczYł'iskiego II. 
Krawczyilski \\' aleuty, GrUll\'raldzka, 75. 
Kręcki \Vił1'enty, Szczecił'iska J. 
Krosnowski Franciszek, Szpitalna 
. 
Kruczkowski Jan, Chocimska 12. 
Kruczkowski Józef, Toruńska 16. 
Kruszczyński Bronisław, Sw. Trójcy 12 c. 
KrysiilSki Juljusz, Sieukiewicza 33. 
Krzyzagórska Heleua, Krasińskiego 10. 
Krzyżaniak-Remhowicz, Chrobrego 3. 
Krzyzyilski ::\larcin, Podgórze 40. 
Kuchel Robert, Pomorska 32 a. 


......
>>>
Spis poszczególnych branż 


17 


Kucho Gustaw, Jackowskiego 14. 
Kufel Konrad, Jasna 12. 
Kuhrke \Vilhelm, Brdyujście. 
Kujawski Kazimierz, Kordeckiego 27, 
 4
5. 
Kukuk Otto, Kujawska 77. 
Kuknla Gustaw, Grunwaldzka 4B. 
Kułaszko Dorota, Dluga 14. 
Kurowski Czesław, Św. Jail.;ka IH. 
Kuźmillski Antoni, Łokietka 8 a. 
Kwiat.kowski Władyslaw, Promenada 40. '\ 
Kwiczorówna Magdalena, Sniadeckich 50. 
Kwieciilski Franc., Chrobrego 18. 
Lechmann Paweł, Gdailska 54. 
Lelunann Franciszek, :::1ienkievvicza 28. 
Lewandowska Franciszka, Plac Poznański 14. 
Lewandowska Zofja, \V arszawska 1 a. 
Lewicki Franciszek, Promenada 33. 
Lcik;ncr Józef, Bocianowo 44. 
Lemke A. E., Gdańska 47 a. 
Lenckowski Klemens, Fordońska 75. 
Lenski Bolesław, Kujawska 78. 
Lewandowski Hugo, }'ordońska 22. 
Lewicki Czesław, -Sienkiewicza 57. 
Lewicki \Vład-ysław I Dworcowa 17. 
Linette Klemens, Dworcowa 70/7I. 
Lipil'iska Helena, Mostowa 11. 
Lisiecki St-cfan, Grunwaldzka 94. 
Lisiewski Bolesław, Sw. Trójcy 4. 
Listing Józefa, Piotra l'ikargi 7. 
Lupertowicz J
eokadja, Podgórna l S. 
T
apa Katarzyna, Henatorska 70, 
f..a!';.;a Anna, Stara-Szkolna 13. 
Lotz Bernhard, Poznań.;ka 8/9, 
 168. 
:\Iacheryil.ska Bronisława, :::1ienkiewicza 4R 
l\Iacierzvń.;ki Józef, Dr. Emila Warmiiiskiego 3 
l\IączYliSki Jan, Senatorska 42. 
Magnuszewski \Valerjan, Hetmańska 21. 
:\IaIThlewski Antoni, Nakielska 7t1. 
l\Iajak Józef, Sniadeckich 27. 
Majewska f'ecylja, Kujawska 14. 
Majewska 
tanisława, Sniadeckich II. 
'lakowska Stanisława, \Varszawska 4. 
-;\Ialiszewski Józef, Zygmunta Augu::ta 1 s. 
Marciniak Jan, Jagiellońska 35. 
:\Iarx Wilhelm, Nowodworska 30. 
Masojada :\Iarja, Kościuszki 2. 
Matuszcwska Leokadja, Czerska l J. 
l\Iatyas :\lal'ta, Różana 12. 
Mazurkiewicz Czesław, Ugory 26. 
l\Ieister Rudolf, \Vełniany Rynek 7. 

lenehen Mief'zysława, Sienkiewicza 31. 
:\Ientz HermamI, Torullska 34/35. 

l
chalak \Valenty, Bocianowo 32. 
.Michalska \Vładysława, Hetmailska l;'). 
:\lichalski Roman, Toruńska 122. 
:\Iichniewski Józef, Jagiellońska 35. 
:\likołajczak Wiktorja, .:\Iazowiecka 41/42. 
l\1ilanowski Paweł, Sniadeckif'h 2I. 
Mogd8JlS Paulina, Garbary 17. 
110lenda Józef, Sienkiewicza t.i3. 

Iula Józef, Pomorska 36. 

Iii])er :.\Iarta, Tormiska 157. 
:\IusoJff Franciszek, Długa 47. 
:\1:ul'awski Bronisław, Kujawska 80. 
r'htwrof'ki Aleksander, RyceI'ska 5. 
NieJRC
e"'Icz. Marcin, Hf'nators
a 59. 
X'('mlcze\\-"ki Ludwik, GrunwaldzkA I u2. 
ikolaj Allina: 
zpitalna 4. 
wak Józef,
 Matejki 5. 
· wftk, l\[arjal
', Św. Trójcy 2\1. 
.. CJ
 

 
". 8 y dg o ł 


Obsllrski Stanisław Józef, Sowińskiego 15. 
Olrak Anna, Senatorska 76. 
Olszyilski Franciszpk, Kujawska 95. 
QlJatka Paweł, Kujawska 91. 
O'rawczyk Rozalja, Stepowa 7 a. 
Ossowska Anna, Garbary II. 
Ossowska Leokaoja, \V arszawska 5. 
Ostrowski Bronisław, Długosza 14. 
Ozimiński Piotr, Gdańska 13B. 
Pakowski Franciszf'k, Kwiatowa 7 a. 
Palaczyń.;ki Paweł, Nakielska 14. 
Pangowski \Vojcief'h, Gdań.;ka 84. 
Papierzewski Stanisław, Nakielska 8. 
Paszkowski Erazm, \Yzgórze Dąbrowskicl!O 5. 
Perlik Czesław, Gdailska 38. 
Petrasz Adela, Malborska 8. 
Pietrołaj Kazimierz, Kujawska 58. 
Pikies \Vładysław, Lubelska 23. 
Pochopień Bożena, \Vysoka 30. 
Poczekaj Onufry, Kossaka 90. 
Pohl Robert, Szpitalna l. 
Prabucki Jakób, Podgórna 14. 
Pregel Marta, Król. Jadwigi 8. 
Pl'zepszyń..;ki Tadeusz, Gdańska 71. 
Rachuta \\Talenty, Rycerska 24. 
Raddok Paweł, Grunwaldzka 8. 
Radny Antoni, Aleje 
[ickiewiC'Za l. 
Radzicka )Iarja, Sienkiewicza 41. 
Radzil'iski \\Talenty, Kowy Rynek 3. 
Rek Paweł, Grunwaldzka 85. 
Rolbiecka Leokadja, Berlińska 25. 
Rosenau \Vincenty, Sienkiewicza 43. 
Rosiriski Hif'ronim, Rupienica 14. 
Rozmiarek Kazimierz, ł...okietka 8 a. 
Roszakówna Stanisłavva, Kaszubska 7. 
Ruciliski. Teofil, Racławicka 16, 
Rufenach Rudolf, Garbary 12. 
Rux .Tan, Poznańska I. 
Ryehliński Tomasz, Dworcowa 54. 
Rzaniak \Yincentv, Siernieczek. 
Rzezak Ryszard, 'Toruńska l. 
Rzeźnik Jan, UłaJ1ska 20. 
8aderoczyk \\.alenty, \V arszawska 24. 

affian Franciszek, Siemieradzkiego 7. 

amorowski Jan, Kujawska 72. 
Sarnowski Bronisław, "Tiatrakowa '10. 
Sawicki \Vincenty, Gdańska 94. 
:-:-;chlleider Alojzy, Pomorska 32 a. 
Schwabe Gustaw, Grunwaldzka 97. 
Seehawer Artur, Pi
kna 17. 
Sieg Józef, Sienkiewicza 21. 
Sieradzki Bronisław, Czarneckiego 9. 

ikorski Franciszek, Dąbrowskiego 11. 
Skr
ty Franciszek, Jezuicka 6. 
Słaboszewski Antoni, Grunwaldzka 9. 
:-:-;moleńska Salomea, Sw. Jańska 5. 
Sokorzyński Kazimierz, \V ysoka 8. 
Sołtysiak Władysław, Malborska 20. 
Springer Ernst, Grunwaldzka 32. 
Stachowiak Józef, Konopna 24. 
Stankiewicz Jan, K akielska II. 
Starzyński Mieczysław, :Kakielska 85. 
I'teinborn Konrad, Chwyto\\ o 15. 
:::1teinke Paweł, Sw. Trójcy 19. 
Stodółka Józef, Chwyt owo 14. 
Strnnk Rcinhold X Poznailska 1 D. 
St,ylo Karol, Grodzka 16. 
:';nchland HpJ.'man, Toruilska .32. 
Suchocka Augllsta, Promenada 42. 

\\ idziriska n
lbrYf'la, Orła 12. 


.?
>>>
18 


Spis poszczególnych branż 


Swiniarski Józef, Pomorska 13. 
 213. 
Szancer Józef, Gdaliska 58. 
Szczepaniak Józef, Podgórna II. 

zeliga Andrzej, Chrobrego I. 

zellong Piot.r, Gdallska 30. 
Szlosowski Józef. Gdailska 58. 
Szlozowski Józef. Pomorska 13. 
Szmuge Teofil, PIalIska 9. 
I'!zott Boleslaw, Gdańska 58. 
I'!zott Jakób, Bocianowo 18. 
Szpinadel Artur, Jagielloilska 76. 
Szulcki Franciszek, Nakielska 65. 
I'!zl1tkowska Marja. Chrobrego 12. 
SzybiiIski Nikodem, Nakielska II. 
I'!zymoniak Henryk, Pomorska 30 a. 
Szyperska Stanisława, Bocianowo 48. 
Tojka Paweł, Podgórna I. 
Tomkiewicz, Św. Trójcy 10. 
Toporek Jakób, Pomorska 45. 
'Prafas Franciszck, Plac Poznmiski 12, 
 1222. 


"Transpol". 
Z akłady spożywcze. Bydgoszcz-Nadbrzeźna. 


Tremhel Józef, Grunwaldzka 23. 
Ulińska Aniela, Orła 7. 
Urbanowski \Yładysław, Grunwaldzka 69. 
Urbań!':ki 'Yacław. Jagiellońska 52. 
\" archoł Wiktorja, ChociIl1Bka 14. 
\Vaszkiewicz Józef, ::-;enatorska 9. 
\Vechslerowa Bronisława, Poznmiska 27. 
\V
glarski \\Tładysław, Kujawska 27. 
\Vegnel' :\Iałgorzata, Grodztwo 27 a. 
\Vegner Otto, Grunwaldzka 10. 
\Veiss \Vilhelrn, "Tein. R.ynek 5/6. 
 J :j23. 
Wende Willi, Zduny 20. 
\Vełniński Tadeusz, Gdaliska 94. 
"Terner Meta, Nakielska 54. 
\Veyna Józef, Bocianowo 26. 
Wiek Filip, Jasna 23. 
\Yierzchowski Józef, Mazowiecka 5. 
'Viese Agnieszka, Sznbillska 26. 
"-iśniewska Janina, Fordońska 76. 
\Viśniewski \Yacław, Gdallska 27. 
\,Titzke Juljusz. Nowodworska 23. 
Wodecki 1Iichał, Lenartowicza 2. 
Wojczyńska Anna, Wincentego Pola II. 
\\Tolf Rudolf. Lubelska 22. 
"-olfowa Antonina. Sw. Jallska 5. 
Włostowski \Vładysław, Gdajl
ka 43. 
\V rzeszczyńgki Franciszek, Sienkie" icza J 3. 
Zagórski Stefan, Dworcowa 14. 
Zagordki Tomasz, Czarneckiego 7. 
ł;;ajiczek Franciszek. Sowillskiego 3. 
Zakowski \\Tacław, Gdańska 40. 
Zalewska Helena, Gdańska 102. 
Zapal ski Józef, Podwale J 9. 
Zernbikowa Hf'lena, Ol.ła J 8. 
Zwierkowska ""era, Pomorska 2. 
Korzenie. 


"Transpol". 
Zakłady spożywcze. Bydgoszcz-Nadbrzeźna. 
Pakownia i hurtownia korzeni. I 


Składy sera. 
Kolasińska Anastazja, Podwale 14, 
 1512.  
: : 
ł LidIe 1\u g ust i 
: : 
: Fabryka sera,handel sera,hurtownia masła, : 
: Kordeckiego 15-16, tel. 1108. : 
ł Dostarcza masla w tafelkach i wszel- ł 
: kiego rodzaju po cenach umiarkowanych. : 
: : 

H
H"
H

HY 


Rubaszewika Anna, Gl'łU1waldzka 53. 


Handel mydłem. 
Bob be S
"lwester, Poznańska 33. 
Bobe .Anna, Sw. Jallska 10. 


v


v
)
yVV


V
 

 
 
.:. E G ( """4. .:. 
:
: . . xarnIn :
: 

 q 
:!: Fabryka Mydeł w Gdańsku. :
. 
":" Założona w r. 1825. Przedstawiciel o:. 
.:. g el1eraln y : K. Czv...alina Reitersdorf , .:. 

 . ? 
";" Bydgoszcz, ul. Kra::;iliskiego nr. 5. ";" 

 
 V

M

Vv
vv


v


 


..J askółka ", Bocianowo 28. 

Iix Ernst. Gdaitska 165, 
 J J l. 
Pryl TomaRz, Dworcow
 34. 
,,11erknr'" RaczYllski K., Sniadeckich 39. 


.... ..

.......
.....
.........
...++++++++..
.....++........
..

...+ 
: t 
ł »SAVONA« i 
: : 
: Spólka Akcyjna t 
I Toruńska 168, tel. 363. ł 
: Fabryka mydla i wYJ\obów chemicznych. : 
t t 
.H
++


++HK#


""H
""
H""++".' 


Szymoniak Henryk, Nowodworska 


Handel nasion. 
R.UI5S JuIius, Berlińska 15, 
 48. 


B
 SAUER, nast. Antoni Marchel 
Specjalny skład nasion, ulica Jezuicka 12. zukall5ki St., Dworcowa 95, 
 1162. 


................................ 
. . 
: WEDEL & Co. Ska Kom. : 
. . 
: Długa 19, tel. 820. : 
. Nasiona koniczyny, traw, ćwikły, mar- . 
· chwi,jarzyni kwiatów, rośliny pastewne, · 
· b . . Ad · 
. z oze SIewne. nawozy. - restelgraf.:. 
. Handelnasion, l\' edel. . 
. . 
...............................
>>>
Spis poszczególnych branż 


_19 


Handel ryb. 
Bptyna Władysław. Sienkiewicza 5. 
Bury Teodor, Kujawska 72. 
Cichota Ludwik. Brdyujście. 
Cieszyński Franciszek, Lokietka 6. 
Dudziil!',ki 
tanisław, Gdaliska 53. 
Jaszkowski Ałojzy, Kanał posipłkowy. 
;\{arkowski J uljan, \Vitebska l (j. 
)[iil!pr Bduard, Pml"wale 14. 
Piotrowski \Hadysław, Podwale 18, 
 309. 
Ul'banowski Leon, Kwiatowt1 4, " 1426. 


Mleczarnie. 
Oiethelm :Michał, Piotra Skargi 4, 
 4132. 
.,Dwól' HzwajcarAki", Jackowskiego 27, 
 2;34. 
Kock W. i I'!y:nowie, Gdallska 56. 
 41O. 
..Zdl'owie", Krasińskiego 14. 


Młyny. 
W. Baerwalrl i Ska, Zboż. Rynek 2, 
 480, 481. 
Czyżewski W. i Ska, Beri i {Iska lO. 
Peterson Franciszek, "'łYllska 3, 
 87. 
Poniecki, Swoboda i Ska, l\lennica 9, 
 252. 256. 
Stasi liski Stanisław, :-:aperów 20. 


Składy mąki. 
L
ymmer Lucjan i Ska, 
akielska 13. 
Fpnzke Edward, TOl'Ullska J 8. 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
......-......................................- 
.. .. 
.. .. 
:: Bydgoski Handel Mąki ;; 
:: wł. Fryderyk Hecker. :: 
:: :\Ią.ka, \vyroby lnłynarskie, zboże, pasza.. := 
:: Długa 20, tel. 1644, Gdallska 135, tel. 158. :: 
.. .. 
.. .. 
..........................-.................... 
................................................ 


K
dzierski J. i Baucr, Jezuicka 6. 
Kplm Marcin, Grunwaldzka 9. 
1Iester Rudolf, \\rełniany Rynek 7, , 181. 
Palarnie i składy kawy. 


................................ 
. . 
E Behrend Carl ! 
. hurtowna palarnia kawy, · 
: Gdailska 16-17 i Długa 2 J. Telefon 323. : 
. . 
................................ 


Brochocki i R.u
zkowski, Gdańska 81. 
Bydgoska palarnia kawy, Dr. Emila ,,'armill- 
skiego 4/5, 
 440. 


W
I!iI,@
 

 
 
tPalarnia kaw y 
 . ' 
I: ' 
 @ 
wyborowa domieszka do kawy "G I e b a", @ 
pl'ze
stawi
ielstwo i skłau główny 
 
t M. Uoreckl, Pomorska 8, tel. 43. 
 

 o 
. o_
 


Kaisera skład kawy, Grunwaldzka 104. 
Kaisera skład kawy, Mostowa U. 
Kaisera skład kawy, \\T elniany Rynek 15. 
Kaisera skład kawy, l\IaJborska J. 
Kaisera skład kawy, Gdańska 44. 
Kaisera skład kawy, Dworcowa 90. 
Koppe Zygmunt, Długa 28. 
Kozłowski Alojzy, Gdańska 164, '" I:-ł9K 
J.en F'ryderyk, Lubelska 14. 
Pi
ta Rtanisław, Nad Portpm 2. 


+


H
H

+ 
f 
-XT. k ; 
i vv len e F. ł 
: palarnia kawy, tow. kolonjalne i delikatesy ł 
l ulica Pomorska 5, tel. 1153. I 
: 
 . ; 
+
H

H
HHH

HH*
H
H
H

+ 


Zbożownicy. 


DI'OSS Bruno i Ska, Grunwaldzka 17. 
Dąbrowski Feliks, Dworcowa 66, 
 I
. 
Gburczyk Jan, Pomorska 65, 
 1133. 
Gerber Leopold, Gdaliska 20. 
Hameding Piotr, Łokietka 8. 
Jnnk \Vłodzimierz, Dworcowa 95, 
 712. 
Katowski Jerzy, Orła 48. 
Kl'uczYllski i Ska, Grunwaldzka I 05, 
 1323. 133
. 
Pardon Roman, Ossolillskich 13, 
 18 J 9. 
R.ogowski Franciszek, Poznań.;ka l. 
Sonnenberg Adołf, Sniudcckir'h 7. 
Tilsiter BeilO, Peter80na 12 a, 
 76. 


Ziemiopłody. 


AItman H., Gdmlska 42. 
Beliński Jan, 3Iarcinkowskiego II. 
Colm Henryette, Piotra Skargi 2, 
 237. 
Derowski Józef, GdailSka II f, 
 230. 
Gburczyk Leon, Lipowa 3. 
Hartmann i Abel, Pomorska 32 b, 
 (j26. 
Hatisłerowie Józpf i Stani8ła\\, Gdm'lska 162. 

 319, 627. 
Hoener H. nast., Herm. Frankiego 4, 
 1603. 
Kaźmierczak Leon, Gdańska 57. - 
Kriiger \Vilhplm, Senatorska 30. 
Kuczko\\ska Elżbieta, Długosza 12. 
Kulczyk Marceli, Poznailska 10, 
 857. 
Kawrocki Kazimierz, Sniadeckich 52 a. 
 667. 
Lukanowski St., Dworcowa 5u. 
)Iasełkowski Jerzy, Hermana Frankipgo 2, 

 188, 1447. 
)luszyński \Vacław, JagieHOIlska 15. 
Nowakowski Jan, Jagiellońska 7. 
Nowacki J r 
I., Gdaliska 2. 
Okonie\\ ski Htefan
 GdailSka 34, 
 2.HI, 1249. 
Radtke Jan i Ska, Pomorska 7. 
Rzymkowski S3eweryn, Dr. Emila \Yarmińskiego 
nr. 15, 
 1793. 
Htube Emil, \Vyrzv::ka 4. 
SZ
'lnaiLSki EdI1l1Ul
I, Toruńska 18:2. 
Damilczuk Alojz
', C111'Obrcgo 16. 


2.
>>>
....... 


Spis poszczególnych branż 


20 


Budownict,vo. 


Architekci. 
Biernacki Teofil, Jana Kazimierza 6. 
Laganowski Robert, Dworcowa 63, 
 13R v eidner 
'ritz, arcbitelrt 
Dworcowa 31 a. 
Biura i artykuły techniczne, instalacyjne i inży- 
nierskie. 
Akumulator-Gazowy, Dworcowa 3, 
 1280. 


- 
+"+ 

 
 
f Biernacki \ Teofil ł 

 t 
I inżynier - budowniczy, architekt, t 
t sądownie zaprzysiężony rzeczoznawca, f 

 Jana Kazimierza 5. t 
l t 

H"H#

H
+ 


Franciszek Bloch. 


fabryka wyrobów metalowych, odlewnia metali 
ul. Śniadeckich 47-47a, teł. 961, założono 1912. 


Dziewulski Eugenjusz, Błonia 22 a, 
 1771. 
Figy Paweł, Chocimska 10. 
Gazownia miejska, Długa 14. 
Goertz i Baumann, Piotra Skargi 9, 
 573 i 917, 
Grabianowski Stanisław i Ska, Dworcowa 66. 

 912. 


firmo "Hf\NDLOTECH" 
właśc. Artur Spinadei 
Bydgoszcz, ulica Jagiellońska 76. Telefon 716. 
Reprezentacja różnych firm branży kolonialnej 
i tecłmo-chemicznej. 
Hessemiiller Karol, Gdańska 124, 
 379. 
==


C
=
=
===
==


== 

 
. 
g J. Hosel11ann g 
O = 

 biuro inżynierskie - założone 1904. = 
= = 
= Specajalny interes ogrze
ania central- = 
g nego. Urządza instalacje centralne ogrze- g 
= wania ciepłą wodą, jak i nowoczesne = 
i urządzenia kąpielowe wszelkiego syste- = 
..." mu. Wykonywa projekty i kosztorysy 
 
g na budowę fabryk, will, domów i zakła- i 

 dów przemysł., Pomorska 49-50, tel.l 187 = 
i===
======:===c=
===

 


I Izbicki 
Iarjan, Batorego 4. 
Jankowski Bronisław, Dworcowa 62. 
Kirchloff Willy, Chodkiewiczł,ł 36, 
 227. 
Kloc J., Grodzka 30, 
 1545. 
H
H
H


#

H
 
t - 
 
l B I U R O I N Z Y N I E R S K I E, l 
l inżynier Willy Krause l 
i Bydgoszcz, Ossolińskich nr. 9. i 
! ! 
y.


H
 


MiilIer \\'ilhelm, Chrobrego 21. 
MiiIler \Vilhelm, Dworcowa 61, 
 688. 


.............._........_...._......
........ 
..........-....-................-............ 
.. .. 
.. .. 
:: I N Ż E K T O R Y różnych wielkości :: 
:: Pirometry, Termometry techniczne :: 
.. Ar tu . .. 
.. ma ry do pary l wody .. 
:: Odlewy śpiżowe i mosiężne :: 
:: Białe metale do łożysk specjalne :: 
:: Śruby mechanicz"iIe I wecyzyjne :: 
.. .. 
:: poleca Fabryka Arl'tlatur .,Prodnwtal" :: 
:: Bydgoszcz, Błonia 8. :: 
.. .. 
..........-..................-................ 
................................................ 


Putzik Józef, Dworcowa 18 c. 


o=:=
=c==c=:=====
=:===c=" 
O O 
8 Biuro instalaCulno -teChniCzne ił 
Ił Rączkowski, Kemnitz i Spółka 
; 
o dawno \Vcidlich i Berthold " 
S Bydgosżcz, ul. Dworcowa 22-23, tel. 265. " 
" Ogrzewanie centralne i suszarnie, kana- g 
"lizacja, wodociągi i kąpiele. Izolacja" 
8 wszelkich przewodów, kotłów i aparatów; 8 
O projekty, kosztorysy. O 
" O 
o=C
=
===c=:C===
==O 

 

 M. Rautenberg i Ska. 
 
BYDGOSZCZ 
4'i Jasielloilska 11 tel. 1430 bt 

 'Va.gi analityczne i specyficzne 
 

 _ j(omplety ci
żarków or 

 \Vagi gospodarcze 
 
4'i W agi dziesi
tne stołowe bt 
4'i Wagi osobowe 
.. 
.aD Zegary kontroI. dla stróżów ta. 

 Rządowy probierz zbożowy or 
1 4'i \\'szelkie chemiczne i techniczne 
 
4'i instrum. szklane. bt  


PIJCIE WÓDKI MILCHERTAI
>>>
Spis poszczególnych branz 
. 


21 


Rehbein Gustaw, Gdallska 139, 
 941. 
Schmidt Ernst, Dworcowa 93, , 288 i 1616. 
,,::;iła", Marjan ::;tarkiewicz, Dworcowa 78, 

 1464. 
Świetlik J., Gdallska 31/32, 
 107. 
Tomaszewski F., Gda[lska 158, 
 1494. 


tJlatolDskl "azlmlerz 
inżynier dyplom., architekt, 
ŚWo Trójcy 17, tel. 1421. 


................................ 
. . 
t Otto U7iese : 
. + 
+ specjalny interes techniczny, . 
:: Fabryka oleji i tłuszczy, -: 
· Bydgoszcz, Dworcowa 62, tel. 459. + 
:: Mieszkanie prywat. Unji Lubelskiej l4 a. :: 
. . 
................................ 
.. 


Ziegler Fenl. i Co., Dworcowa 9.3, 
 24. 


Cegielnie. 


................................ 
. . 
5 Bracia SchIieper 5 
: Bydgoszcz, Gdańska 9D, tel. 306. : 
. Hurtownia materjałów budowlanych, ria- . 
: wozów sztucznych, narz
dzi budowlanych : 
. i okuć budowlanych. . 
. . 
................................ 


Cegielnia miejska. właśc: Zielichowski, Lucius 
i Ska, Chodkiewicza 8 -16, 
 1493. 


[ Biuro inzynierskie. inż. Willy Kranse ] 
Bydgoszcz, Ossolińskich 9o 


..Las met", Cegielniana I, 
 III li. 
Peterson Franciszek, Jasna 30, 
 87. 
Stranc Józef, Nakielska I (
Iiedzyn). 
Wimmer Antoni i Ska, Kwiatowa II. 
.. \\-isła ", Stroma 22. 


................................ 
. . 
t B cia Schlieper t 
. . 
. Bydgoszcz, Gdańska 99, tel. 306. . 
: Hurtownia materjałów budowlanych, na- : 
. wozów sztucznych, narzędzi budowlanych . 
. i okuć budowlanych. . 
. + 
...................+.
.......... 


Dekarze. 
Budkiewicz Józef, Kaszubska 12. 
Bugaj Johannes, Grunwaldzka 23. 
. Kiliński Ignacy, Toruńska 155. 
Knuth Bonifacy, Ks. Skorupki 86. 
Radtke Bernard, Bielicka 15. 
::;clmlz Bolesław, Bartosza Głowackiego 13. 
Suwalski Wincenty, Śniadeckich 27. 
::;taneUa Karol, Grodztwo 29. 
Szatkowski Anastazy, Bartosza Głowackiego 44. 


888888888888888888888888 
8 8 

 Bracią Schlleper 
 
8 Bydgoszcz, ul. Gdańska 99, tel. 306. 8 
8 8 
8 Hurtownia materjałów budowlanych, na- 8 
8 wozów szt
czny.ch, narzędzi budowlanych 8 
ID l okuc budowlanych. 8 
888888888888888888888888 


Fabryka cementu i wapna. '- 


i==

=


=c=
g 
i Bracia Schlieper i 
. .. 
g Bydgoszcz, ul. Gdańska 99, tel. 306. g 
g Hurtownia materjałów budowlanych, na- .. 

 wozów sztucznych, narzędzi budowlany('h 15 
i i okuć budowlanych. g 
==
==========

==
= 


,Teni
ch Waldemar, Św. Trójcy 26. 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.._......u_...._............................ 
:: Brllcill Sch I i epe r :: 
:: Bydgoszcz, Gdańska 99, tel. 306. :: 
:: Hurtownia materjałów budowlanych, na- :: 
:; wozów sztucznych, narzędzi budowlanych :: 
:: i okuć budowlanych. :: 
.. .. 
......................................-........ 
........................................-...... 


Materjały budowlane. 


v
v


q
y
vt 

 v 
. ° 
:
: Bracia Schlieper :i: 

 : 
.:. Bydgoszcz, Gdańska 99, tel. 306. 0:0 
I . HlITtownia materjałÓw budowlanych, na. 9 
:
: wozów sztucznych, narz
dzi budowlanych :
: 
o:. i okuć budowlan y ch. 0:0 

 v 
VV

Vy


?


v
v 


Rppelt Rugust 
właściciel O t t o A p p e l t 
ulica Xaruszewicza 5, tel. 109. 
Przedsiębiorstwo budowlane 
i. sprzedarz opalu.
>>>
.N 
-... 


Spis poszczególnych branż 


Paweł Maiwald 


materjały budowlane i opałowe 
ulica Garbary 33. Telefon 269. 


Maasberg i Stange 
Pomorska 5, tel. 900. 
Hurtowne reprezentacje wapna 
i cementu portlandzkiego. 


El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El 
8 El 

 Bracia SchIieper 
 
El Bydgoszcz, Gdańska 99, tel. 306. El 
El Hurtownia materjafów budowlanych; na- El 

 wozów szt
czn k y
h b ' n d arzędzi budowlanych 
 
r:'I l o UC u owIanych. 

 El 
El El El El El El El El El8 El El El El 8E1 El El El El El El El 8 


'- 


::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::==:: 
.. .. 
.. .. 
;; Kettlitz Adolf :: 
:: właściciel Eugen Hofmann :: 
- .. 
:: ul. Zamojskiego 2-3, teI. 954. .. 
- :: 
:: Materjały budowlane i opałowe. :: 
.. .. 
.. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
. 

 
 
a Bracia Schlieper a 

 Bd Gd ' II:: 

 Y goszcz, a'ńska 99, tel. 306. .. 

 Hurtownia materjałów budowlanych, na- 
 

 wozów sztucznych, narzędzi budowlanych .. 

 i okuć budowlanych. P.: 
..., P.: 


p':
p':
"p':
"""p':P.:"P.:P.:P.:P.:"""
" 


J O h. H. F r i C k e 


budownictwo 
Bydgoszcz, ulica Św. Trójcy 26. Telefun 203. 


::\Ialmberg Ivar, Piotra Skargi 6. 
Reich i Kandziora, :\Iarcinkowskiego 9, 
 172. 


................................ 
. . 
5 Bracia Scblieper 5 
. , . 
. Bydgoszcz, Gdanska 
9, . tel. 306. . 
= Hurtownia materjałów budowlanych, na- = 
. wozów sztucznych, narzędzi budowlanych . 
= i okuć budowlanych.' = 
................................ 


I Przedsiębiorcy budowlani. 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + 
l B=cla Scblleper t 
:: Bydgoszcz, Gdańska 99, tel. 306. + 
+ Hurtownia materjałów budowlanych, na- :: 
t wozów sztucznych, narzędzi budowlanych + 
+ i okuć budowlanych. :: 
+ + 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 


Bartz Robert, JagiellOliska 35. 
Dąbrowski Jan, Chocimska 9. 
Fricke Joh. i H., SW. Trójcy 26, 
 203. 
Gehrke Kaml, Nakielska 52, 
 322. 
Goł
biewski Stanisław, Grunwaldzka 48. 
Janiszewski Brunon, Długosza 12. 
Jarocki Franciszek, Niegolewskiego 2, 
 UH. 
Jaro ck i Johann, ::\Ialborska 7. _ 


VV

V

y

V
 
y 
 
:
 A
 Jaworski, budowniczy :
: 

 
 
.:. zaprzys. znawca budowlany przy Sądzie .:0 
.:. Okrc;:g. \\ Bydgoszczy. .:0 

 
 
.:. Przedsił;:biorstwo robót ua- i pOllziemnych .:. 
o:. oraz żelbetowych, Bydgoszcz, Promenada .;. 
«:. 8 t l 650 °0. 
.:. nr. , e .. .:. 

 
 ?v


VM


 


Jażdzierski Edmund, Jackowskiego 2, _ 
 1134. 
Josefowicz Nikodem, Pomol"ska 43. 
Josefowicz \Vładysław, Pomorska 27, 
 970. 
::\Iachliliski Leon, Odaliska 93. 

iestrawski Leon, Jagicllolh'ka 74, 
 1020. 
Ossowski Jan, Pomorska 27. 
y


yvV
V
 

 
 
iB.cia Schlieper i 
? v 
.;. Bydgoszcz, Cdańska !J9, tel. 306. .;+ 
.0° Hurtownia matm"jałów budowlanych, na- 0 o . 

 b 
 
o:. wozów sztucznych, narzędzi udowlanych o:. 
.:0 i okuć budowlanych. .:0 

 
 

VY

M)
M)


M
Y 


Rutkowski Maks, Gdańska 44. 
Suwalski Franciszek, Gdallska 53, 
 1179. 
Szatkowski Jan, Prumenada 29. '\ 
l\1. Trojaliski i Ska, HetmaJiska 8/
'. 
 6. 
\Vojciechowski Józef, Chocimska 17/18, 
 1302. 
Zabłocki Jan, Jagiel10liska 35. 
=====
=


=
=


=== 

 B cia 8chlieper g 
i Bydgoszcz, Gdańska {J!), tel. 306. i 
i Hurtownia materjalów budowlanych, na- i 
= wozów sztucznych, narz
dzi budowlanych eł 
= i okuć budowlanych. = 
!=======
==
=========
======g 
.
>>>
Spis poszezególnych branż 


')
 
-,o 


Przedsiębiorstwo budowY kolejek polnych. 
Urzeźkowiak \Valenty, Grodzka 22. 


................................ 
. . 
5 Bracia Schlieper 5 
. . 
. Bydgoszcz, ul. Gdańska. 99, tel. 306. . 
: Hurtownia materjałów budowlanych, na- : 
. wozów sztucznych, narzędzi budowlanych . 
. i okuć budowlanych. . 
. . 
................................ moshewer. i 
ka, Kowalska 4, 
 431. 


Przedsiębiorstwa studniarskie. 
Uietl'ich August, Gdańska 130. 
J. Kopczyński i Ska, Plac Piastowski II, 
 I 166 


E. SI. KUNI U, mistrz studniarski 
t'zJżkówko-BJdgoszcz, Grunwaldzka 7. 
Zaopatrzenie wodą fabryk i folwarków. 


Lund Hem'yk, Sobieskiego 6, 
 249. 


mmm mmm mmm mmm sm mmm sm mmm mm 
m m 

 Leonhard Pech 
 
m Mistrz budowli studniarskich. m 
m m 
m Specj.: STUDNIE \VIERCO
E. m 
m B\dg08ZCZ Grodztwo 30 m 
m ., . m 
mmm mmm mmm mmm mm m mm m m mm m mm 


..............n....nn_.._........_........ 
.............._......
..__.........._....- 


 B-cia Schlieper 

 
:1 Byd g oszcz, Gdańska 99. tel. 306. II 
.. .. 
:: Hurtownia materjałów budowlanych, na- :: 
:: wozów sztucznych, nar'zędzi budowlanych :: 
:: i okuć budowlanych. :: 
.. .. 
............-..................--......-..- 
..-..--..-............-......-..........- 


Zakład kanalizacyjny. 
Fl'ankowski Ludwik, Jagiellońska 51, 
 488. 
Ręczkowski Aleksander i 
ka, Dworcowa 22/23, 

 265. 


++++++++++++++.+++++++++++++++++ 
+ + 
: Bracia Schlieper: 
+ Bydgoszcz, Gdallska 99, tel. 306. + 
+ + 
+ Hurtownia mater'jałów budowlanych, na- + 
+ wozów sztucznych, narz
dzi budowlanych + 
: i okuć budowlanych. :t 
+ + 
+++++.++++++++++++++++++++++++++ 


Wyrób dachówek i pokrywanie dachów. 
Bugaj Jo luum
 Gnmwaldzka 23. 
..Impregnacja", Jagiellońska 17, 
 1214. 
1Ieyer Richard, Gdańska 95, 
 1456. 
Pietschmann J., Grudziqdzka 7/lI, 
 t;
. 


.:.++++++++++++++ ++++ ++++++++++++++ ++.:. 
t t 
:ł P a p a, s m o ł a, t 
t wszelkie inne materjały budowlane t 
i hurtownie i detalicznie oferują I 
t Fabryki Papy Dachowej t 
i "IMPREGNACJA" f 
I Centrala: Bydgoszcz, JagieIIoi1ska 17. : 
t (Plac Teatralny). Telefon 1214/1215. i 
v++++++++++++++++++++++++++++++++++
 


Zieliliski Franciszek, :\lazurska 2. 


Drukarstwo, księgarstwo 
i papiernictwo. 


Drukarnie. 
BaJIhausfn, Jezuicka 14. 


................................ 
. . 
5 A. DITTMANN, T. Z o. p. ! 
. drukarnia, fabryka książek biurowych, . 
: introligatornia, dom _artykułów piśmien- : 
. nych. Bydgoszcz, JagiellOliska m'. 16. . 
. telefon nr. 61, założono 1869. . 
. . 
................................ 


Fischel' Józef, Jana Kazimiel'za 7. 
Kabat "-i to Id , Hermana Frankiego 2, 
 1231'1. 
Klawit.ter' Karol, PoznaJiska 22. - 
Konimann Karol. DWOl'co"va 3. 
Olbrich August, Ks. Skorupki 10.3. 
Seidler' i Grohskurth, 
ienkie\\icza 3, 
 260. 


Zakład . litograficzny . 
Zakłady Gl'aficzne ..Bibljoteka Polska", J 0.- 
gicHollska 20, 
 498, 499. 


. 
Fabryka kartonów i torebek. 


, 
E. Ho-ppe 
fabl'yka pudełek tekturowych, 
daw. fa.bl'yka pudełek T. z o. p., Bydgoszcz, 
Grudziądzkę, 2.
>>>
Spis poszczególnych brani: -l 


Imbs BronisIawa, Sniadeckich 2U. 
Imbs Bolesław, Chrobrego 
5. 
Szymański .Jan, Ugory 34, 
 lł30. 
Fabryka papieru. 


E. HOPPE, fabryka kartonów 
wyroby papierowe, Grudziądzka 2, tel. 1040. 

?V
V


vv 

 
 
:
: Hurtownia papieru imaterjałów pi- :
: 
o:. śmiennych, dom handlowo-towarowy":" 

 
 
:
: Kazimierz Bartel:
: 
:
: Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 43, tel. 634. :
: 

 
 
v


9
YV
v

 


Kiedrowski 


F. 


nast. Z. i J. Paszczówny. Długa 49. 


+++++... ...............++++++......++...................++++.... ......................... ......+ 
t t 
i Carl Nordmann i 
! hurtownia papieru, drukarnia, Introligatornia. i 
I Bydgoszcz, ul. Gdańska 6., tel. 570. l 
+
*"

....++"
...........H....
.....++...


++....

+ 


mmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmm 
m m 

 Polska Hurtownia Papieru A. MILLER 
 
El Bydgoszcz Gdańska 151, tcl. 972. - El 
m Specjalność': papiery pakowe, pi
mien- m 
I!I ne
 tektm'a i t. d. m 
B 1:1 

mmmmmmmmmmmmmm888mmmmm
 


"SEGROBO" 


Hm'townia papieru i al"tykułów piśmicnnych 
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 39, 
(w domu hotelu Gelhoma). 


\Vielkopolska Papiernia, T. A., Czyżkówko 
Siedlecka I, 
 II51, biuro: Gdańska 19, 
 II30 
i II3i 


Hurtownie papieru. 
Seydler' i. Gmsskurth, l-:iienkiewicza 3, 
 260. 


Introligatornie. 
Czuba Józef, Sniadeckich 41. 
Dittmann A., Jagiellońska 16, 
 61, 64. 
Jaworski Emil, Plac PoznaI'lski 2. 
Kabat \\.itold, Hm'mana Frankiego 2, 
 123
. 
Kielblock Jan, Zbożowy Rynek 3. 
Klawittel' Kaml, Pozllallska 22. 
Nordmann KU1'ol, Gdańska 6, 
 570. 


" 


Księgarnie i handle papieru. 
Bracia Rażmlsev, GdaJlska 13, 
 581. 
Cezarz Józef, S
v. Trójcy 22 a. 
Cirocka Jadwiga, Dworcowa IS a. 
Dopierała Stanislaw, Nakielska 83. 
Flegiel' Bmnisław, DWOl'cowa 1 R c. 
FI'anc Oskar, Sienkiewicza 21. 


. OOODOOOOODDO
OOOOOOOOOOOOODOO. 
O O 
B Globig Ernst, nast. g 
8 właśc. E. Popitz o 
8 k
i(garnia i ",kład artykulów pi
miennych. 8 
8 Ulica Długa nr. L ' B 
.000000000000000000000000000000. 


Groegcr )Im"ta, Jackowskiego 28. 
Gomelski Lucjan, Kujawska 24. 
Górski StalliRlaw, Plac Poznmlski 12. 
Grosskurth Kaml, "Gdallska 160, 
 422. 
Hecht Er'ich nast., właśc. Deuser, Udań::;ka lU, 

 1660. 
Hohberg Fryderyk, Gimnazjalna 3. 
Hoffmann Tomasz. Gdmlska 45. 
Hoppe R., DWOl'cowa 31 b. 
Idzikowski Jan, Gdańska 16/17, 
 I2tiU. 
Jakw,;zkowiak Leokadja, JagiellOlIsIm 6. 
Jakowcnko Jan, DWOl'cowa 2. 

 

 
 

 Jaszek Franciszek 
 
.- skład papieru. artykułów karnawałowych: 
 

 maski, kapy, ordery, konfetti, serpentyny, 
 
I( żabki, girlandy, lampiony, ::. 

 Wełniany Rynek 13. 
 
I( 
  


Jaworski EmiJ, Plac Poznański 2. 
Kamiński Czesław, K akielska 52. 
Kaufmann Dora, Gdańska 135. 
Kaszubowski Jan, Jezuicka 17. 


..----..-....-............-....-........ 
..-........-............-..-....-........- 
.. .. 
.. .. 


 Kiedrowskiego nast. 

 
.. .. 
:: skład papiel'u i ksi
garnia: :: 
:: . Długa 49, tel. 948. I: 
.. .. 
.. .. 
......-..............-........-....--...... 
.._-..-..
--_.._..........-........_.. 


Kołakowska :\Iarja, Sniadeckich 50. 
Koseua Róża, ::;zczecińska 3. 
Kosmieja Marta, Gdańska 7:5 b. 
KI'iigel' Ber'ta, Dworcowa 16. 


Książnica Samokształcenia 
KSIĘGARNIA właśc. CHMIELEWSKI Y. 
Kordeckiego la l. p.
>>>
, 


Spis poszczególnych branż 


25 


Księgarnia Bydgoska 
Posłuszny i Gieryn 
Bydgoszcz, Plac Teatralny 3, tel. 345. 


La
kowski Leon, :-iienkiewicza 4(i. 
1liller Alfred, Gdańska 151. 
:\Iiiller Helena, Bernardyńska IJ. 
:\lusielewicz Franciszek, Pomorska 4. 

Ol"dmann Carl, Gdańska 6, 
 570. 
Olszewski Alojzy Bolesław, Dworcowa IS. 
Tasiemska "\Iarta, N akielska 10 a. 
Pigło"ska Elibiet.a, Pomorska 2. 
Pliss F. i Ska, Śniadeckich 9. 
Prause .T ózef pomorska 8. 
Preuhs Ksawery, Śniadeckich 15/16. 
Psdracka Józefa, Sniadeckich II. 
PytliilSka. Anastazja, Gdańska 60. 


aaGGaGGGGaaaaaGaGGGGaaaG 

 SKŁAD PAPIERU 
 
[!] materjałów piśmiennych i galanterji a 

 Juljusz Skrzywanek 5 
a Bydgoszcz, Gdańska 160, tel. 4-26. G 
[!] G 
aaaaaGGaaGaGGGGGGGGaaGaG 


:-;('lllllitU )Im"ja, 
if'dżwiedzia 8, 
 16t14. 
H(' lmster :\likolaj, Jagiellońska I S. 
:-;tryszyk Stanisław, Plac Poznal1ski [l. 
Hzuhich )lelira, Jagiell0l1ska 51. 
".esolowska Rozalja, Gdańska I. 


Wernicke Oswald 


ksił':garnia i skl
d papieru. 
Bydgoszcz, ul. DWOl"COWa 3. 


,,'i':;niewski Hzezepan, Grunwaldzka 23. 
Zakaszewski Lmł",ik, l3atorego 4. 


Sprzedaż gazet. 
Kriese Jan, Dworcowa l a. 


.000000000000000000000000000000. 
O . . O 
B C. B. "Express" (Cenlralne Biuro Bochu) 8 
8 tel. 665, 799, 800, 80I. - . Główne O 
O bim"o: JagiellOliska m". 4;6-.4? Filje: B 
O łWzy dwOl'Cu otwarte w dZłen I w nocy O 
8 i we wsz;ystkieh dzielnicach miasta. 8 
.[ 100DOOOOOOoooooooooooooooooooc. 


Drzewo - Meble. 


Drzewo. 
.\Ibl"cclit Ryszard, Dl". Emila \Varmił-lskiego 10, 

 350. 


Amnd Arthur, Błonia 5, 
 -1359. 
Bethke R9beł"t. Paul, Zacisze 3, 
 2S2. 
Bumke Karol, TorUl-ł
ka 182. . 
"Cm"bon" Kurt Hoffmann, Śniadeckich 7., 

 1783. 
Bmcia Dmegm", PadCl"ewskiego I 4, 
 1603. 
Fa. Dmeger, GI"unwaldzka 12, 
 1414. 
:Franke C. A., Czartoryskiego 7 a, 
 28. 
Kaspoth i Pawłowski Józef, KI"ól. Jau"\\igi I l. 
Kihelt Gustaw, Cieszkowskiego 8 a 
 17:J7. 
KI"uger \Valtel", "Tarszawska 10. ' 
L
wandowski i Ja
iak, Dworcowa 45/46, 
 44.1 
Lubbel"s Jan, \\'oJewóuzka 7, 
 685. 
1\laehatschek Franc., Dworcowa 57, 
 2(i2. 
1\latys Karol, Zacisze 3. 
l\fasberg )Iax, 
enatorska 19. 
1\IenSOl" i A welis-, Sowi{lskiego 12/ 14 
 174. 
]\feyer Ida, \\-ileńska II, 
 1480. ' 
}\feyer Richal"d, Gdal1ska 95, 
 1456. 
:\lil"ns Erich, Jagiellońska 6. 

liiller Otto, Zbożowy Rvnck lu, 
 1679. 
Pch"ykowski WiktOl", Gm:bary 22, 
 1373. 
E. Pitak, ZdtUlY 18/19, 
 353. 
Ritzki Emst, Chrobrego 13, 
 482. ' 
R
'chlewski Kazimierz, Gdal-łska 149. 

chleusener Alfmd, Aleje )liekiewicza 4. 
 86.:;. 
"S.ilva", Speding GeOl'g, Paderewskiego 7, 
 4'7 
I 739. 
.,Techmolis''.. Chrobrego 16. 
\\'aller i SznaydcI", :Uocianowo 6. 


Fabryki i składy mebli. 


Bobkiewicz Józef, Kowalska 5. 
BobkO\\ska Franciszka, Śniadcckich 4:3. 
'. 
h 
.. . 
+ : 
t Fabryka mebli i wyrobów tapicerskich : 
i "BUCZYNA" f 
t Bydgoszcz, Bocianowo 4 (dom wł.), + 
+ tel. 313, adl"es telegr.: "BUcz.Ylla" + 
+ By(Jgoszcz, konto czekowe: P. K. O. : 
1 Poznali 204400. - Pmdukuj.e: 1 
: 
Ieble wszelko rodzaju, krzesła gi
te, : 
: leżanki,kanapy, materace nakładane, t 
garnitury klubowe, spirale. 
t Przedstawicielstwo: Zagórskiej : 
1 Fabryki KI"zeseł i Tartaki, Tow.Ake. + 
t + 
. t 
-
-

--
--- 


Cicho n 3Iaks, Pod Hlankami I, 
 1031'1. 


Otto DOl11nick 


komplet.ne u.rządzenia mieszkaniuwe w gu
cie 
obywatplslnm, meble ula uzupełnienia. 
Specj.: mcble z obiciem. - \Yłasny warsztat. 


Bracia Gabriel, Gdal1ska 100,' 
 76;. 
Goł
bie',ski "'ulcrjan, Pomorska 6.
>>>
26 


Spis poszcł.:ególnych branż 


r
====

G=

=
:
=g 
g Grabowski Marjan g 
g Skład Mebli Dworcowa 18. tel. 171. 
 
i Poleca meble gięte, Thoneta i 

 - i meble wyścielane. = 
g
=


CG
=
=


==i 


Greinert Ignacy, Dworcowa 8. 


Antoni Górecki 


Bydgoszcz, \Vełniany Rynek 3. Telefon 1516. 
Skład mebli. 


HABERMANN GUSTAW, fabryka mebli 
Unji L.ubelskiej 9-11, mieszk.pryw. Dworcowa 31. 


Hechliński J., Podgórze 2, 
 6!J5.  . ,0 II . II II D II ,- . II II II II CI II o "., II I ,II II . II e l ,. II i 

 . 

 Fabrvka mebli . 

 Hege Fr. artystycznych. 
 

 Podgórna 36, tel. 78. 
 
E Dom wystawowy: Długa 24. i 
@. 


Heinrich \Villy, Pmlgórna 26. 
,.Iskra'" Zduny 15, 
 1913. 
Jakubowski Otto, Jasna 9. 
Jusialkowski Roman, Stary Rynek 21. 
Kawczyński Józef, Dworco",a DO, 
 1761. 


 

 
 

 E. Kla -wron n 
 

 
 

 
 

 Fabl"yka mebli i stolarnia budowlana, me- 
 

 ble art y styczne, wewnętrzna architektura 'łiI 

 
 
;, według własnych i podanych rysunków. :::. 
Ił: Fabryka i kantOl" sprzedaży hurtownej: 
 
tt' Pomorska 55-56, teJ. 1521. 1,1& 

 :::. 
1(
K
I(
K'łiI

.....
.
.
 


Klłeiding Bruno, PoznallSka 26, 
 668. 
Kosmoroski \Vawrzyn, Plac Piastowski 6, 
 3łJ7. 
Kosicki Teodor, Nowy Rynek 2, 
 1213. 
Kowalkowski i Ska, Podwale l. 
Kriigel" Otto, Pomorska l O, 
 1738. 
Lampkowski Józef, Długa 34, 
 81H. 
Lange Berta, :\Ialborska 12. 
 1604. 


Specjalna fabryka mebli złoconych i ram 
w stylu Ludwika XIV. XV. i XVI. 
właśc. Ignacy Sergot 
w Bydgoszczy, ul. Pomorska 8, tel. 43. 


Luśniak Jadwiga, .:\Iazuwiecka 6. 
Lukaszewski \\'illcenty, Sniadeckich 21. 


Dom mebli s. meuer, BUdgOSlCl 
właśc. Leon i TeodOl" l\Ieyer, 
Wełniany Rynek 4, tel. 146. 
rmeblowania, wyprawy. Niskie ceny, własno 
warsztaty. - Wielki wybór. 


-:\IiHner \Vacław, Gdańska 37, 
 142S. 
l\liick .Adam Leon, Grunwaldzka 16. 
Nowak Andrzej, Nowodworska 7. 
Nowak Jan, Pod Blankami 23. 
N owak J uljan, Szpitalna 5. 
Pawłowski Hiacynt, Wełniany Hynck 10. 


::==:::::=c=::===cn::c::c::::=== 


Piotr Nowak, Bydgoszcz

 
:: ulica Szpitalna 5. :: 
.. . l od . h d .. 
.. U I"'Lądzen1a (omowe zwyczaJnyc o.. 
:: najwykwintniejszych. :: 
.. .. 
.. .. 
:::::==::C::::::::C::::====::::==::= 


Pfefferkorn Otto, Dworcowa 94, 
 334, 432. 
Piasecki Piotr, Parkowa 3. 
Piechowiak )Iichał, Długa 8. 
Drzycimski 
Ia.ksymiljan, :Kowy Rynek 3. 
Rozenkranz Jan, Matejki 3. 
. Schmidtke Berta, Szpitalna 6, 
 90. 
Hkrzypczak Edmund, \\'l"ocławska 3. 
Szirko Rudolf, Błonia 2. 


5łanisłaro Dobrzyński 
ulica Długa ... 
Xajtallsze źródło solidnej roboty, sypialki l"Óżne, 
jadalki dębowe, szafy wszelkie, kucłmie, stoI y, 
krzesła, kanapy, leżanki i inne. 
Korzystny zakup w składzie. 


Strumpf Bolesław, Kujawska 7!ł. - 
Szymański Bronisław, Jezuicka 18. 
Whlkler Kurt, Sw. TrÓjcy l4 a, 
 1038. 
\Volff Franz, Grunwaldzka 101, 
 1056. 


Fabryka kist cygar. 
ScłU"oeder Karol, Toruńska 40, 
 18. 


Fabryka beczek i skrzyń. 
Bugiel C., Grunwaldzka I, 
 387. 
Pummerenko :\laks, Dworcowa 14, 
 or. 
Topoliński Fl"anciszek, Długosza. 4. 
Tupoliński TOJllasz, Grunwaldzka 14. 


Stolarnie. 
.Andreskowski Franciszek, Chwyto",o 13 a. 
Bagniewski Jan, Gdańska 148. 
.Bracia Bartz, Gdańska 130. 
Czerwiński Jan, Sienkiowicza l.
>>>
';;;pis poszczególnych branż 


27 


Czyżek Józef, Nakielska 52. 
Fiszer Józef, Kaszubska 32. 
Glesmer Stanisław, Gl1.Ulwaldzka IlO. 
GOl' 
\.ntoni, Ks. SkOl'Upki 104. 
Górecki Antoni, "'ełniany Rynek 3, 
 1516. 
Grz
(lzicki Bronisław, Św. TI'ójCY 32. 
Granli:; Pawel, Chocimska 16. 
Gralewski .Wincenty, Ks. Skorupki 68. 
Gronau Paweł, Lipowa 2. 
Gutkowski Jan, Sw. Trójcy 32. 
Giinther Jan, Toruńska 6. 
Ha{lCyk Józef, Sw. Trójcy 16. 
Herzberg Karol, Staro-Szkolna 7, 
 177U. 
Jakubowski Roman, Podgórze 3. 
Janil'ki Józef, :-';zubi{lska 25- 
Janowicz Tadeusz. Św. Trójcy 30. 
Kanabaj Jan, Poznańska 5. 
Kasprowicz Andrzej, Bocianowo 28. 
Katz Rvszard, Kościuszki 56. 
Klawonn Paweł, Pomm'ska 55/56, 
 1.321. 
Klos Józef, SowiI'iskiego 2. 
Knciding Bruno, Poznańska 26. 
Kosmowski \Vawrzyn, Plac Piastowski 6. 
Kosicki Teodor, Nowy Rynek 2, 
 1213. 
Knwlł.lski Józef, Długa 10/11. 
Krencki Antoni, Sienkiewicza 39. 
Kllbera Kazimier'z, Gdańska 102. 
Klldewicz Franciszek, Jackowskiego 2. 
Kuziemski Ja.n, Dolina 24. - 
K wiecil'iski Kazimierz, Dworco" a 17. 
LalHlewski Jllljan, Podgórna 10. 
Lampkowski Józef, Dolina 23, 
 881. 
Lisipwski Stanisław, Łokietka 7. 
Luśniak Jadwiga, Sienkiewicza 44. 
Liidtke Gustaw, ::;zubińska II. 


Ł n c.i a n Dr i t t 
mistrz stolarski 
Warsztat Gda ńska 4 


Luczyk Leon, Jackowskiego 33, 
 715. 
Mąka Stanislaw, .Grunwaldzka D7. 

Ialik Bolesław, Sniadcckich 40. 
:\Iamach :\'Iieczysław, Podgórna 3. 
.:\Iaternowski Roman, Htar:a- Szkolna 15. ... 
l\Iatthes Herbert, Gm'bal'Y 20, 
 876. 
.Fa. 1\Ieyer, Wełniany Rynek 4, 
 146. 
l\'Iyśliv,iec Idzi, Gdmiska 50. 
Neumann Juljusz, Przyrzecze 7. 
Orechowski Stanisław, Gdmlska 102. 
Orłowski Aleksander i Kapela Ludwik, Udariska 
nr. 60, 
 1006. 
Orłowicz Józef, Berlińska 92. 
Otwinowski Juljusz, Konopna 12. 
Piotrowski Adam, Lenartowicza ł 2. 
Puchowski Henryk, Sw. Trójey 16. 
Raczkowski "'a lent y, Poznaliska 12, 
 74U. 
Hapatta Leon, Chwyto\\ o 15. 
Reszke l\Iaksymiljan, 20 stycznia 28. 
Rosenau \Vojciech, Jana Kazimierza 5. 
fkhmidt Leopold, . Dłngosza 8. 
Siernicki Cezar, Sznbiiiska 18. 
Siudowski Boleslaw i Zborowski L., Stroma 2
1. 
SobieraIski Roman, Ks. Skorupki 108. 
Stickmann Gustaw, PomOl'ska 15, 
 (W4. 
Świąwk 
Franciszek, Seminaryjna 14. 


Szczepański Jan, Podwale 17. 
Szcześniak Stanisław, Gdarlska 52. 
Szczepański J. i J. Steidl, Chwytowo 16. 
Hzulczewski Jan, Dworcowa 75. 
Sziilke Jan, l\Iarcinkowskiego 3, 
 1503. 
Szumzalski Maksymiljan, K"iatowa 14. 
Szymal'iski Brunon, Król. Jauwigi 10. 
Szymański Bronisław, Pod Blankami 12. 
Toska \Valenty, Sienkiewicza 46. 
TUl'howski Henryk, Sw. Trójcy 16. 
Turzański Ignacy, Plac Poznański I. 
Tylewska Pelagja, Jasna 16. 
Vielhabes Herman, JagiellOli
ka 35. 
Wf'lke Alojzy, Racławicka 18. 
\,Tiśniewski Franciszek, SzczecilIska 8. 
\\'itt Lucjan, Gdańska 4. 
Wolf Ryszard, Śniadeckich 21. 
\Volfmm Marcin, Ugory 3. 
\Vybrański Władysław, Sienkiewicza 36. 
Zemisch Robert, Toruńska 36. 


Tartaki. 
C. A. Franke, Czartoryskiego 2, 
 28. 
l'mnke i ::;ka, Sierneczek, 
 2U8. 
Uoyd Bydgoski, Sierneczek, 
 Hoi-: 
"Lasmet", Toruńska 46, 
 427. 
"Lasmet", Fordońska 72, 
 210. 
)Iarjański, Toruńska 42, 
 792. 
}'Ieyer i Co., FOl'dońska 60. 
 99. 


Wiktor Petrykowski 


ta
:z

l

 
Fabryka obróbki drzewa. 
Byug08zcz, ulica Garbary nr. 21-22, tel. 1373. 


, 


Raczyński Tomasz, Sw. Trójcy 6 a. 
;-;plig Salomon, Toruńska 57, 
 131. 
"Tri", TorulIska 18, 
 711. 
\VeYllerowski A., Promenada- 45, 
 909. 
\Vilhouse 1\1., Promenada 35, 
 77. 
"Wisla ", Fordońska 15/16, 
 93. 


, 


Fabryki. 


Fabryka chemiczna. 


Dr. Behring i Ska Sp.zo.o. 


dawno dl'. G u t z e i t i B r a u n, tow. z O. p. 
Fabryka artykułów chemicznych i leczniczych. 
Adres telegr. "B i ska" . Biuro Gdańska 5. 
Fabryka I Gdańska 5, fabryka II Szpitalna 3. 
Telef on ll9I. 


Hoffmann Wlall;ysław, UdalISka 75 d. 
Król Juljan, I"zpitalna 1-3, 
 1413. 
:\Iyszkowski i Ska, Kordeckiego 19. 
Pansegrau )laks i JuIjusz, Nowy Rynek 10, 
 ł S3 
,,:-O;anator "(Poznański), Poznańska 18, 
 16!J5. 
Wegner Emil, Gdańska 78, 
 332. 
Zielili8ki B. i Ruciliski, Litewska 2.
>>>
' _ :u 
o Spis poszczególnych branż 


Fabryka fajek i cygarnic. Fabryka obuwia. 
Cieślitiski Wiktor, Ryccr
ka 9. Albert Bebring J T. z o. -o. Bydgoszcz. 


Fabryki i sklepy fornierów. 
:\Iancla Natali, :\latejki 2, !. 1055. 
.:\Iussnlann i Syn, Dworcowa 57. 


Fabryka gumy. 


"PromieII", ('zyżkówko, !. 1063. 


Fabryka kafli. 
Pankau B., JagieHońska 3/4, !. 1519. 


Fabryka karbidu. 
Karbid Wielkopolski, S. A., Gdaliska 120. 
!. ] i 5. 


Fabryka kas ogniotrwałych. 
Bracia Lubowscy, HC'tmallska i. 


"OGNIOTRW AŁ" 


'\ 


Centrala materjałów ogniotrwałych 
Bydgoszcz, Garbary nr. 33, tel. 1379. 


Fabryka kleju. 
Knaof Otto, Bartosza Glo\\ackiego 12. 
 745, 


/ 


Fabryka i składy koszykarskie. 


BaJlaszak Adam, K akielska 21. 
Bengtson Karol, L
nja Lubelska H. 
])ux Kazimierz, Gdańska 149. 
G
inther Elżbieta :\larta, Długa 44. 
Hmz Jan, Gar"bary 10. 
Kl"ajowy Zakład dla Ociemniałych, Kopernika 5. 
!. 1331. 
)[aciejczak Karol, Podgórze 16. 
:\farkowska Tekla, Jatki 18. 
)[atusiak Ignacy, Sieroca 17. 
::\liHler Edward, Sienkiewicza 17. 
N urk.iewicz Łucjan, Kujawska 84. 
Olewmczak Katarzyna, Kujawska 23. 
Osiilski i /-ika. Kościuszki 54. 
Pl"zybylski Stanisław, Sienkiewicza 55. 
Szalla Artm", Grodzka 24. 
Tapper Henryk, Długa 27. 
Teskc Jan, Czerska 38. 
\Vachowiczowa Julja, Poznańska 34. 
Wiśmewski Józef, Piotra 
kargi 5. 
\Vroblewski Teofil, Gdailska 67. 
Zbikowski Gustaw, Zbożowy Ryuok 10. 


Fabryka nici. 


."Her"kules", 
tary Rynek 10. 


Fabryka obuwia. Św. Trójcy 22. 'reI. 807. 
Adres telC'gr.: Belll'ing-Bydgoszcz. 
"Post
p" -Mackay, l:Iandałki, ago dla dzieci, 
obuwie domowe. 
])ziennu produkcja 2.500 pal'. 


Tuchal:-ki Józef. Chrobrego 22. 
\\"eynerowski W. i 
yn, Chocimska 5, !. DD3 


. 
Fabryka okuć, 
Kaufmann Hugon, 
ienkie" icza 44. 
Kiljan Jan, )larcinkowskiego II, 
 778. 


Fabryki papy. 


+............++++++.++++.....................++++.... ...............++............ ..++..... + 
t t 
f Bydgoska fabryka papy Aron & Co. 1 
t Tow. komandytowe dawniej Robert Aron. : 
t ; 
t JagielIOIlska 44-5, t€!. 45, 46 i 3.'j6. % I 
t Fabryka papy i hurtownił\ wszelkich ma- ! 
t . ł ' b ł l h · 
t terJa ow U( ow anyc . t 
t 
 
+++..... .......... ......++++++.. .............. ........... ...++.... ..............++..-+ 
... 
"Imprcgnaeja", Jagidloń:ska li, 
 1214. 


r o i'?r\\
i'F.\'\
i'F.\'\
@
i'F.\'\
i'F.\'\
i'F.\'\
 
. . .

@)

'&J. 
: : Fabl'}ka Pap} I 
I J. Pietsc, '8
r
gDSZCZ I 

 najstarsza fabryka papy dachowej 
 

 w Pols(;e 
 

 poleca: papę dachową, papę klejoną, 
 
@}} smołę. lepnik pp. pp. @)j 

 Tnte,es pohywan;a .laebów 
 

 obejmuje wszystkie prace przy da- 
 

 chacł
 na dogodnych warwlkach. @ 

 . : Handel węgli. I " : 
o o o o 
Kantor fabryka i składnica 

 Gnldziąrlzka 7-U 
 
fi tel. 82. . I 


i'F.\'\
i'F.\'\'YłS'\i'F.\'\
@
i'F.\'\
fći\
1r.\'\
 
@


 


Fabryka parasoli. 
Haagen Józef, Sniadeckich 4i. 
Weissig Rudolf, Gdaiiska 9, 
 318.
>>>
Spis puszczególnych branż. 


29 


Fabryka pasów zapedowych. 
{

ł, 
I Erosl SChmidl 


Fabrykd pasów zapędowych, 
fabryka tłuszczy i oleje tech- 
nicznych, skład tcchniczny 


Dworcowa 93 
Bocznica Kościuszki 
tel. 1616 i 288. J 
L

 rnm 1ill.lli:ill ff£ 


Fabryka pasmanterji. 
Lewandowski i Janiak, Plac Teatralmi 4, 
 1667. 


Fabryki i składy pieców. 
Kunmann i Rauzi{lski, Garbary 33, 
 1370. 

Iusolff J uljuRz, GclaIiska 6, 
 26. 
Rautcnberg i Ska, Jagielloń"lm II, 
 675. 
Wittc Franei:::zek, Gdaliska 113, 
 3
H. 


Fabryka wyrobów siatek i warkoczy. 
1Iodrakowski Leon, Pomorska 17. 

owak Agust, Sw. Jaliska 18. 
Szymaliski Józef, TormiRka 180. 
 1;)79. 


Fabryki stempli. 
Kapela L. iNka, GdaJiska 60, 
 1006. 


Szymański Józef, TorUliska 180, 
 1579. 


Fabryki szczotek i pendzli. 
DOOOOODOODODOOOOOODQDODODODODDDD 
D D 
g Byd
oska Fabryka Szczotek i Pendzli g 
g wł. KAROL BOCHIŃSKI g 
g Śniadeckich 45, tel. 1824. g 
g Poleca szczotki każdego rodzaju dla han- g 
D . dlu i przemysłu. D 
D D 
DODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQODDDD 
Ensmingel' Adolf, DWOl"COWa 83. 


"HERKULESJJ 


właśc. Chajmowicz Hermann 
Fabryka szczot
k i pendzli 
Grudziądzka 13, tel. 1458. 
Krajowy Zakład dla Ociemniałyeh. Kopernika 5, 

 1331. 
Kukułka ::\Iaks, Przyrzecze 2. 
Packentrager \\'olf, Kościelna 4, 
 104
. 


, 
' 
" P I A B A M A 
Fabryka szczotek, pendzli i wyrobów drzewa. 
\Yłaśc. Bracia Kończakowie. 
Promenada 23/25, telefon 22. 
Pulecają szczotki wszelkiego rodzaju, specj
lność: 
szczotki do zębów. 


Fabryka tarek. 
"Harwoza", 
w. Trójcy li, 
 15Uli. 
,. Vistula ", Sobieskiego 9. 


Fabryka tlenu. 
Lohse Eduard, Zacisze 3, 
 263. 


Fabryka zabawek. 
Kurzydlowski Stefan, Jagiello{
ska 29, 
 1034. 
Rożah,ki Jan i Ska, "KrasnolmlC'k". \\'esoła 14, 

 1342. 


Fabryki żarówek. 


Ej. 
c!
 
c
 
o 
 p,

: "AMPOL.' 
Sklad paplCru, Pomorska 2. F a b ryk a żar ó wek 
Tow. Ameryk.-Polskie, 
p. Akc., w Bydgoszczy. 
Sienkie\'\'ieza 66.67, tel. 8.38. 
Hpecjalno8ć: wyrób lamp elekb:yczJ?ych, żal'ówek 
oO\zczędnościowych 7. drutu clągmowego w;zy- 
.jitkich woltaży i świec. 
";przedaż hurtowpa, ulica Sienkiewicza nr. liG. 
- Zą.dać wsz.;:dzie - 


Fabryki i przedstawiciele świec. 
Boehlke J. B., Podwale 2, 
 1080. 


 

 Kujawska Fabryka Swiec W. Noga & Ska 
 
EJ G . k P d " 1 l EJ 
EJ mew owo. - rze staWICie genera - El 
El ny: K. CzwalinaReitersdorf, Bydgoszcz, El 
Gl ul. Krasi{lskiego nr. 5. El GlGlElEl
ElGlElEJElEJ

ElElEI

ElEI
 


Fabryki zgrzebłów. 
.sulkiewicz i Ruhako\\ski. Hermana ł'rankiego 3, 
, 280.
>>>
., 


Spis poszczególnych bran:t 


30 


L ł'81"biBfUie i pralnie. 


Chemiczne pralnie i farbiarnie. 
Figaszewski Artur, Hetmańska 12. 
i===:======
===
:=
=
======g 
g WllhellD Kopp g 

 Farbiarnia i Pralnia Chemiczna g 

 Fabryka i główny interes: . g 
..., Bydgoszcz, Św. Trójcy nr. 33. = 
g Filje: Gdmiska 8, Guaiiska 37, :J\1osto- = 
= wa 6, \Vełniany Rynek 9. g 
= 
 
==========
=====
==:========== 
Nowicka Zofja, Długa 62. 
Pralnie i prasowalnie. 
George Antonina, \\'odna 4. 
'[azurek FI'anciszek, \Varszawska 5. 
Ul'barL
ka \\'ładysława, Pomorska 2], 
\\'ute ::\farta, Dworcowa 12. 
ZawacJzka Htanisława, Gimnazjalna 2. 


Cukiel"nie, kawiarnie, 
restauracje i hotele. 


, Cukiernie. 
Grey Juljusz, Gdaliska 23, 
 212. 
HartwJk :\Iarta, Gdaliska 43. 


..... 


... 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


...... 
. 
. 
= J. S. J a s i ń s k i 
. Bydgosz c z, Gdańska 159 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
................ 


Telefon 284 


. . . 
. . 
. 


Najlepsze wyroby 
cukiernicze 


KoliIIski Kazimiel'z i ::;ka, Dworcowa !J5 a. 
Kronszewski Otto, Fordońska 6. 
Kucharski Tomasz, Długa 52, 
 21 l. 
Kunkiel Zygmunt, "T
łniany Rynek l. 
Kurowski Zygmunt, Sw. Jallska 19. 
Lenkeit Juljusz, Sienkiewicza 21. 
Bracia :J\1akulscy, Sniadeckich 27. 
Nawrocki 'Vitold, Poznal'iska 31. 
Rydzyński \\'łodz., Hzpitalna 7. 
Cukiernie i kawiarnie. 
Baleer Klemens, ::\lostowa 5, 
 308. 
Behnke Adalbert, Gdańska 134. 
"Bydgoszczanka ", Kasiniak, Stary Rynek 16/17. 
Ganasil'iski 
tanisław, Jezuicka 9. 
" Ga;:;tronOInja", Dworcowa 87, 
 841. . 
"Grand Cafe" JagiellOl'iska 12, 
 370. 


..nn..................-..........--........ 
....-..............-..-................-.... 
.. .. 
!! Gre'y JuljuSZ!! 
.. .. 
:: właśc. Ema Hi1debrandt. 
 :: 
:: CUKIERNIA ł HA WIARNIA :: 
.. .. 
:: Gdańska 23, tel. 212. :: 
.. .. 
::=::::U====::::::=::====::=:::::::: 


Koliński Kazimierz i Ska. Dworcowa 91) El, 

 1767. 
Łuczyk Jan, Gdaliska I 5, 
 1084. 
:\Ii'x Arno, Gdaiiska 165, 
 39!1. - 
Xasiadek Jan, JagieHońska 14. 
Przybylska Wiktorja, Gdal'iska J 37. 
"'Na,,el", GdalIska 107. 
,,\Vielkopolanka", Plac Teatraluy, 
 348. 
\Vołłowicz Kazimieł'z i Hka, Gdańska 31/32, 

 540. 
Zwierzycki Piotr, Dworcowa 73 H. 
Hotele i pensj onaty. 
Andl,zej i Goździk, Długa 56, 
 3:J5. 
Bohlmann Jan, Dworcowa UO, 
 9. 
................................ 
= H t I B t właśc. = 
. O e os on Jan GawI'on. · 
. . 
. Dworcowa 7a, tel. 3-40. . 
.. . 
................................ 
"Deutsches Haus", Behnke A., Guaiiska 134 

 1I7!. 
Dmheim Antoni, Dworcowa 62, 
 1029. 
DrallCim Jan, Dworcowa 37, 
 327. 
Godzwon ''''ład vsław, "" arszawska 16. 
Jaworowiczowa"Jadwiga, Sw. Jarlska 18. 
 577. 
}lajewicz ::;t., GdmIska 163, 
 9'. 
Puciada Felicja, Cieszkow!';kiego 19. 
Redlak Leon, Torwlska [1'14. 
Romansiewicz Szymon, Podgórna l, 
 1019. 

"

HH
H
 
t t 
i Hotel Rosenfeldt ł 
t t 
f właśc. B. Lotz, ! 
t Poznańska 9, tel. 161'1. : 
: 1 
.:.

++++""H
++++++"++"'++"""'''''''''++''' t+H++"""'...:. . 


,
>>>
31  


Spis poszczególnych branż 


Siuchniński Rlfons 
Hotel dwo.rcowy i restauracja 
ulica Zygmunta Augusta nr. 9. Te1efon 351. 


Sowiński Stanisław, Dworcowa 33, 
 1626. 
Szwarzenzer \Viktorja, Dworcowa 49. 


Kabarety. 
Grabowski Michał, Pomorska 12, , !ł51. 
..1Iaxim", :!\lal"cin kowskiego. 


Jadłodajnie. 
Godek Stanisław, Dworcowa 67, 
 1258. 
.I ensch Emilja, Sowińskiego 7. 
Kalinowski \Vładysław, Gllarlska 142. 
Klein Antoni, Zygmunta Augusta 10. 
Kolki B., Orła 6. 
Landsmann Maks, PoznalIska 5. 
Pantel, Pod Blankami 23. 
Posczyńska Stanisława, Pomorska 47. . 
Poszwa l\1arjanna, róg Jackowskiego i Sw. TI"ójcy. 
Cliszewski Tadeusz, Elbłąska 8. 
Ziolkowska Apolonja, Gdańska 19. 
Restauracje i wyszynki. 
Andrzejewski B..ronisław, Ogrodowa l. 
Błicker Ernst, Sw. Trójcy 8/9, 
 280. 
Bahr Artur, Kakielska 7. 
 1941. 
Balu GotUicb, Toruńska 11, 
 415. 
Buran Franciszek, Plac Poznal'iski 2. 
Bartz Karol, :\Iarcinkowskiego tł. 


EDUARD BEIDATSCH, restauraCja 
Gdańska 28. 


Berendt Józef, Dworzec Kolejowy, 
 423. 
Bielicki Jan, Przyrzecze 4. 
Bluhm Ryszard, l.eszczyilskiego 2. 
 1455. 
Błaszek \\'iktor, Sienkiewicza 2:J. 
Borowiak .Jan, Gdaiu;ka 115/116. 
Borowski Walenty, Św. Trójcy 12. 
Bosiacki Feliks, Gdańska 90. 
Bracia Bielawscv. Grunwaldzka 9U. 
 868. 
Budzbon Leon, "Król. Jadwigi 14. 
Butz Jan, JagieJlOllska 59. 
 gil. 
Chabowski Tomasz, SowilIskiego 2. 
Cieśliński Roman, Rycerska 9. 
Czerski Bolesław, Długa 61. 
Delekta \\'ładysław, JagiellOlIska 2.. 
Dobek Władysław, Glinki 52. 
Dzierzawski Bolesław, Ściersko. 
Fabjanowicz Melchjor, Podgórze l l. 
Fajtanowicz Roman, Nakielska 34. 
Feder Ferdynand, Jasna 17. 
Feliczkowski Jan, Fonlońska 7. 
FengIer Ludwik, Ks. Skornpki 109. 
Ferens Ja.n, Senatorska 76, 
 1154. 
Fiołka 
W ojciech, Jagiellońska 71. 
Firchau Edward, Fordońska 26. 
Fiszer Stefan, Gdańska 143. 
Flakowski Antoni, Grunwaldzka 10. 
Formella Bat"bara, "'arszawska lfi. 
Frajer Bolesław, Bocianowo 22. 
C. A. Franke, Gdallska 19, 
 91. 
C. A. .FI"anka, Mostowa 
 55. 


, 


Fuchs Otto nast., \\'ełniany Rynek 2. 
Gawron Jan, ..Boston", Dworcowa. 
Gedigk Wale!lty, Nowy Rynek 10. 
Glapa Antom, Grunwaldzka 47. 
Gładysz Wincenty, Kujawska 54. 
Goncerzewicz Walerjan, Zbożo\\y Rynek 4,. 

 1706. 
Gordon Franciszek, Podgórze 12. 
GOIlcz 1Iarjan, JagiellOlIska 35, 
 1745. 
Graj Stanisław, Zbożowy Rynek l. 
Grebel Emma, Dworcowa 63. 
Hade Bole:-;ław, :\Iarcinkowskiego 1/2. 
Hammer Alwine, .Nowy Rynek 7. 
Hausner Józef, Sowińf'kiego 7. 
Heliński Antoni, Spichlerz l. 
Heller Fryderyk, Dworcowa 21. 
 992. 
Herzberg Karol, Szubińska 8. 
Hinze Alek8ander, 1\ owodworska 14. 
1mbs Roman, Śniadeckich 29. 
Jabłoński Teofil, Dolina 23. 
Jagła Benon, Jagiellońska 14. 
Jakób :Maks. Kujawska 9. 
Jakubczak Władv:oław, Jezuicka 2. 
.Jankowiak Stanisław, Toruńska 175. 
.Janke Rudolf, Nakielska 4. 
Jankowski Fran iszek, Toruń!;ka 6. 
Jarnath \\'ładvsław, Jana Kazimierza 5. 
Jarusel Stanisław, \Yysoka 21. 
.Jaśniewski Anastazy, . Poznańska 2. 
Jaworski Teofil, KakieIska 86. 
Kaźmierczak Józef, Ruska 16. 
Kalitowski Ignac
', AI"tura Grott
era 5. 
Kamiński Tadeusz, Nakielska 92. 
Kawka Stanisław, Szczecińska 7. . 
Kieper Adolf. Bernardyńska 4. 
Kleinert Emil. "'rocławska 5. 
Kłodziriski Piotr, Grodzka 15. 
Kocerka Teodor, Kordeekiego l, 
 974. 
Kolasiński Bronisław, Orła 4. 
Kołoduk Franciszek, Ugory 25. 
Komornicki Eugenjusz, Toruńska 112. 
Kotarski Hieronim. Dworcowa 87. 
Koniecki Bronh;ław, Lenartowicza 3. 
Kosmala Antoni, 'Yarsza.łVska 10. 
Kosmala \Vojciech, Lipowa l. 
Krajka l\Iarjan, SZczC('iilSka 12. 
Kreklau Adolf, GI"unwaldzka, 
 1735. 
Krliger Karol, GdailSka 77, 
 1263. 
Kręski \nncenty, Szczecińska l. 
Kucharski Alojzy, Berlirlska 108. 
 995. 
Kujawski Kazimierz, Kordeckiego 2i. 
 425. 
Kujawski \nncenty, FordoilSka l. 
Langer \Valenty, Pomorska 41. 
Lachecki Aleksander, Grunwaldzka ]6, 
. Libelta \'Vacław, Nakielska 10. 
Lisiewski Bolesław, Św. Trójcy 4. 
 794. 
Lotz Bernard, Poznmlska 8/9, 
 168. 
Majewicz St., Gdmiska 163. 
Majel"Owicz Jan, Artura Gl"Ottgera 1. 
Masełkowski Władysław, V. śluza. 
Mener" Jan, Plac Piastowski 2. 
 1163. 

łilmlski Juljan, Bocianowo 36. 
11ittelstaedt Otton, Senatorska 45. 
lIłynarczyk Jak6b, Gdaliska 54. 

lrozińska Klara, Zygmunta AuglIsta 2 l, 
 22.. 
l\Iuhs Ignacy, Pomorska 44. 
:Miiller :Marta, ToruJIska 157. 
N ell Robert, GdailSka 160, 
 437. 
Nonnemacher Aleksander, Odaliska 147. 
Nowak Andrzej, Jasna 20. 
Opatka Pa\\'eł, Kujaw
a 91. 


, 


..
>>>
32 


Spis poszc:t.ególnych branż 


. 


Pacocha \\'ładYRław, Śluza kwiatowa. 
Palaszewski Jan, Jagiellońska 30. 
Palitowski Antoni, Grunwaldzka 
Pepliński Alojzy, Siernieezek. 
Perlicki Andrzej, Sienkiewicza 53. 
Piotrowski Fral1ciRzek. \Vełn. Rvnek B, 
 1{j72. 
Polanowski ,Juljusz, Gnmwaldzim 26. 
Redlak Leon. Toruńska lR4. 
Reier Ludwik, (;dailska 87. 
Richter Adolf, Jackow
kiego 13. 
Romancewicz Szymon. Podgórna l. 
Ronke Oswald, Długa 12. 
 130. 
Ro:-.;t. Stefan. Hermana :Frankiego 2, 
 1607. 
Hux .Jan. Pozn:tliska l, 
 1306. 
Rybicka .Florentyna, Berliliska 17. 
Scheerbarth Albert, Torull::1ka 56. 
Hclunidt Albert. Gdallska 46, 
 86. 

chmidt Albert, Senatorska 30. 
Schmidt ReinhoJd, Śniadeckich 21. 
Schulheit Julj,18z, Poznańska 26. 
Sehutz Karol i Emil, Poznańska 7. 
 140S. 
Schwadtke .Jerzy, Zbożowy Rynek 2. 
 I (Hi6 
Seehawer Artur, Piękna 17. 
Hikorski Teodor, Św. Trójcy 20----=21, 
 1.')07. 
Siuchniliski Alfoll's, Zygmunta Augusta f). 
:':iuda Augusta, Pomorska 24. 
:':iuda Teodor, Ks. Skorupki 12. 

OWillSki Stanisław, Dworcowa 33. 
 lU2u. 

taclll1ik Brunon, Grunwaldzka 96. 
Stachnik Franciszek, Kujawska 40. 
Stachowski ::\Iarceli, LeszczvIiska 19. 
Starzyński :\Iieczvsław, N akielska 85. "" 083. 
Steinkowa Olga, "Rycerska 3. 
Stockrnmm Karol, Nakielska 25. 
Strunen::;ee Leokadja, Dworcowa 3, 
 l G3fi. 
Świstak Stanisław, Orła 48. 
Szarafili
ki Aleksander, Hetmań:;ka 20. 
Szarafiński Aleksander, Podwale 16. 
Szmnh'1::;ki Alek::;ander, Łokietka [8. 
Thiem Rudolf, Gdmiska 75 d. 
Tokarski \\'ładysław, Chodkiewicza :H.. 
Twardowski \Vojciech, Parkowa 10. 
\\'aI
czak Andrzej, Saperów 10. 
\\'alieki Andrzfj, Jagiellońska 49. 
W
glarski Władysław, Kujawska 27. 
\\'eihs Wilhelm, \Vełniany Rynek 5/6, 
 1523. 
\richert ,Jak6b, Grodzka 12/13, 
 75. 
\Yilke Paulina, N akielska 44. 
\Yłodarczak :Franciszek, Dworcowa 32. 
\YoIlschlaeger Gustaw, \\'itebska 13. 
\\'ysocki Stanisław, Jagiellońska 35 b. 
Fa. \\T. Zakrzewski, Jezuicka 5. 
 172!)' 
Zebrowski Jan, G-runwaldzka 14, 
 247. 
Zielsdorf Konstanty, Bocianowo 15 a. 
Ziemski \\'ładysław, 
el"mana Frankego H. 
Ziołkiewicz Antoni, Sniadeckich 18, 
 1431. 
Żołtowski Leonard, Ułal-łska 2.3. 
Żuczyk Felik:-.;, Zygmunta Augusta 3. 


Winiarnie. 
Bohlke Hugon, ,JagidImiska 9, 
 .I7B. 
BycUow:-.;ki Leon. Długa 2
, 
. 929. 
Ciszewski J au, ::;tary Uynek 27, 
 1182. 
(
oerdel J., Długa 35, 
 14. 
F. Kalkstein i Osłowski, ,Jagiellm-ł8ka 65/66, 
 724 

legier Franciszek, :Mazowiecka 26/27. 
:\Iielearzewicz Bronisław, Dworcowa 18e, 
 1261. 

dlJllidt Reinhold, JagielIoilska 59, 
 888. 
\\"el'kmeister Emil nast., Jagiellm'lska 64, 
 II. 


O""
"
*'l¥iWWWW

W
WWO 
J Resursa Kupiecka I . 
t restauracja, kawiarnia j winiarnia . 
t wlaśc. St. \V ydarkiewicz. Bydgoszcz, . 

 JagieIlońska 25. - Telefon 177. i 

 . 

 Punkt schadzki całego kupiectwa. . 

 
 
O


M

M

"O 


Konfekcj it. 


Artykuły meskie. 
Ajfer Leon Al1{h'zej. Dluga 33. 
 1700. 
Brocka Jadwiga i Łucja. Jezuicka 
. 
Thc G cntlcman , 
.\1ostowa 3. 


Róman 


Lewandowski 


(\VI. Roman Lewandow8ki i Edmullcl R.nmiseh). 
Pierwszorzt,:dny magazyn artykulów m
skic-h 
Gdańska S, tel. 1049. 


Seharmach .Tuljnsz, Kościelna 7. 
\\'etzker Eugenjusz, \\'elniany Hyn('k 9. 


Artykuły wojskowe. 
Llm Antoni, Ś\\. Jańska 42. 


Bielizna - fabryki i składy. 
Czarnecki Bronisław. (Maliska 18. 
Dychtowicz i Ska. .Jagidlollska 18. 
 73u. 
B. Dnnecki i L'\' J anecki, Udalu:;ka :
. 
1rol;s ::\Iarja, .Jasna 7, 
 12tH. 
.Taekcl Gertruda, Zduny l. 
Kmwczak Helena, SO\\:illskiel,T,o f)/lO. 


.:..........+-+ ....... ......................................... ......... _..................++.:. 
t t 
i "M E HK li H", wł. HENRYK COHN f 
f założone 1898 r. f 
t t 
f Jana Kazimierza l I, tel. 323. f 
: f 
f FABRYKA BIELIZNY. t 
t f 
.:........ ......
............. ...................... ......++...... ...... ....... ...:. 


Xadnoh.
cka, Chrobrego 7. 
E. Pietl"Zak i Ska, G-dańska 148. 
Pilaczvński ,Józef, Gdmiska 163. 
Pomorska fabryka biclizny, POHlOl"ska 22/2
, 

 1821. 
Rosenberg Izydor, ,Dluga lO/lI. 

llligowski Leon, Sw. Trójcy 14 b. 
Sllhgowski Bolesław, Dworcowa 31 a. 
\Vyrwicki .\ntoni, Toruńska 184. 


Domy towarowe. 
{Jom Konfekcyjny, T. A., Stal)' Rynek 2:
 - 2u, 

 1076 i 23L 
Chudzuiski i ::\IaciejewHki, UdU.llSka 
 :
ij4.
>>>
Spis poszczególnych branż. 


33 


Dywany i firanki. 
f'hmlziłlski i 3'Iaciej, eWRki Gdańska, 
 354. 
Hiibschmann Alfred, )Iostowa li. 
.Jendp, Udm"tska 13fJ, 
 1449. 
Dom Konfekcyjny, T. A., Stary Rynek 23-26, 

 łOili i 231. 
Fabryka fartuchów. 
'\". K
miński, Stary Rynek 16/17, 
 1390. 
Fabryka trykotaży. 
Stawiilski Stefan. Kościuszki 13. 
t 
Konfekcja damska i magazyny mód. 
Borys Cze:-;ław, Plac Teatralny 4, 
 70S. 
Hriihmer :\Iarta i Ella, Śniadcckieh 4fJ. 
l'hudzil"tRki i .l\Iaciejewski, (:da{l:-;ka, 
 354. I 
Cyrus Bonifacy, UdaJIska 155, 
 
 
Dom Konfekcyjny, Stary Rynek 2
-

 1076 
i 231. 
FormanlJwi('z K. i Kowaliiki. Stary Ryne!{ 4, 

 13H7. 
Hallmi('h Rudolf, (JdmlRka 154, 
 138.3. 
RII:,;zkie\\ iez E. L.. Udailska Hi3. 
VVVVV?

vt 

 
 
:ł: 
J an W ilezewski :
: 

 
 
.. Bydgoszcz, Św.Trójcy 22a tel. llS8 .:. 

. .. 
... Skład sukm"\' i klJnfeJn'ji. .:. 

 
 
V
Ó


V

VV
 


................................................ 
................................................ 
.. .. 
:: Spółka Akcyjna dla Przemysłu i Handlu :: 
.. .. 
;; "POLONu ;; 
.. .. 
:: Odrlział w Bydgosu'zy :: 
.. .. 
:: Plac Teatralny nr. -t - Telefon nr. 7
!1. :: 
:: Hurtownia Towarów "'łóki e llniezych.:: 
.. .. 
.. .. 
................................................ 
................................................ 


. Pracownie i składy gorsetów. 
Dychtowicz i Ska, .J agielloł"tska J 8, 
 73u. 737 
(;ilL-;berg Ella, fidałlska 162. 

ellmann i Ska. Ur!a{lska H'. 


Towary ,krótkie i galanterje. 
Ajferowa 'larja. Sni3idpckich 21. 
Bakowfka .Joanna. Sniadeckich 22. 
Bara{lska Helena, . 
niadeckich J l. 
Berek Helmann, Kaszubska 33. 
ł3ergen l\[arja, Ossoli{u.;kieh 12. 
Berliński Herman, Toruńska l. 
Bileckie Marta i Agnieszka, Pomorska 28. 


00000000000000000000000000000000 
a a 
g Bonneberger Anna g 
g Gdańska I, tel. 1090. g 
g Towary krótkie, artykuły męskie. g 
a o 
ooooooOPoooooOPPOPoooooPoooPoopp 


Urzozowski Roman, Św. .Jałlska. 10. 
Bu!:,rn.ie l\larta, Grudziądzka 13. 
. Burhardt Gprtruda i Anpa, Zboż. Rynek 2 a. 
CipkanowRka Pelagja, Sniadeckich 20. 
Czarnecki Bronisław, Gdaliska 18. 
Czochański Antoni, NakieJska 14. 
Dammer Henryk, Pomorska 16. 
Dawid Abraham, ł
okietka 28. 
Dembus Mieczy:-;ław, Św. Trójcy 19. 
DercheJd Leopold, Gdałlska 24. 
Dojas Wiktor, Pod Blankami 18. 
DorożY{lski Leon, Długa 16. 
Dykert Ulryk, Gdańska 53. 
Dziurla Władysław, Plac Teatralny 3, 
 3!JO. 
EgeI' Rudolf i Ska, Długa 00. 
Eisenak Paulina, Różana 23. 


+
"H
MMH

MM

M
MHMMH
+ 
: : 
i Marja FengIer słi
J
1fl
y ł 
f Bydgoszcz, Wełniany Rynek II. i 
i Poleca stale na składzie: wełnę, włóczki, ! 
: bawełnę'" różnych kolorach i gatunkaeI.. : 
: : 
+
H
H

H


HHHM

H+ 


Frvtz Feliks, Dwon'owa 20. 
Ftll'manek .Jadwiga, Dworcowa. -; a. 
Fiir
tenburg BrOłlisław, Długa 59. 
Ualiński i Ska, Peter':,;ona 10. 
(:in,;berg E11a, włas('. Franc. i Ella Klettkl'. 
Gdańska 162. 
(;łazik Bolesław i .Ja
zkowski Antoni. (hłm'iska S. 
Ułazik Bole
ław i Ska. Gdm'lska 164-. 
Goral:-;ka 
IRłgorzata, Szpitalna s. 
(;mpka Pełagja, Hetmańs
a l,). 
UIIPuther Anna. (;dDlliika 47 a. 
t:uhl ".ilhelm, Pomorska 42. 
Gnrzvński Stanisław, Boeianowo 31. 
Helhvig Wladysław. Długa 53. 
Helmmill Berek. ::\Jatejki 5. 
Herman 'Yiłhehnine, Poznal1ska :H. 
Herzberg '\
aJ1(la. SzubiI"tska 8. 
Hirsz l\Iarja. Gdmlska 22. 
HOl'owicz X attałi, Pomorfka 1 li. 
Hrvtczak Anna, Król. Jadwigi 4. 
.Jakllhowicz :\1. i Trojka .L, bługa HS. 
.JankO\n;ki Stanisław, Gdallska 3. 
Kaczmarek :\liel'zysłl'1w, D-worcowa i a. 


Stanisław Kędzierski 
Bławaty i galanterja 
ulica Gdańska nr. 34. 


00000000000000000000000000000000 
D D 
B Kiedrowska Kazimiera B 
D o 
D Skład towarów krótkich D 
D D 
D Dl)lga 49. Telefon 492. D 
O D 
00000000000000000000000000000000 


. 


Knoll Alojzy. Pomorska l
. J9. !\. 1671. 
Kronenberg ::\L. Dworcowa 14. 
Krui':e Emilia. Sw. Trójc
' 16. 


H
>>>
34 


Spis poszczególnych branż. 


Len Antonina, Gdańska 75 a. 
Lef':z .Jan, Gnmwaldzka 14. 
Lewandowski .Jan, ::\Iazowiecka 43. 
Lewandowski .Jan, \Vehliany Rynek 15. 
Liberda Emilja, Sienkiewicza 57. 
Lukaszczyk Marjanna, Leszczyńskiego 30. 
Malak Leokadja, 2\lostowa 9. 

Iodow Alma, Sif'ukiewicza 30. 


, 

Y?V


Y 

 
 
:
: Morgenstern & Stoiński :
: 
.:. Pierwsza polska hurtownia towarów krót- .:. 
.:. h .:. 
.:. kic , nici, pmlczoch i trykotaży, założona .:. 
.:. w roku 1903. Dworcowa 88, tel. ] 7 - ] 3. .:. 
.:. \Vejście z ul. Gamma. .:. 

 
 

(
(

v("

 


l\Iroziński .JÓZf'f. Śniadeckich 28. 
Moller \"anda, \Yarszawska 21. 
Nickei Paulina, Poznańska 7. 


Skład F NOWAK 
Towarów Krótkich · 


plac Poznański 14. 


Nowakowska Marja, Król. .Jad" igi 13 a. 
Nowakowska Urszula. Pomorska 13. 
"Obrót", Lewin Feliks, Podwale 20. 
Paszke Antonina, Zduny l. 
Pa,zkiewiez Boni£., .Jana Kazimierza 3. 
Panczer Irena. Długa 65. . 
Pauczek Olga, Gdaliska 50. 
Pawlicka Eliza, Św. .Jańska 1. 
Piotrowski Mieczysław, Poznańska 29, 
 ] 346. 
Pleszke Antoni, Zduny 1. 
Poćwiardowski St. i Ska, Długa 26, 
 1062. 
Prusf': .Józef, .Jezuicka 4. 
Raddatz ::\Iarja i Berta, Grunwaldzka 8. 
Reinert Adolf;' PoznalIska l. 
Remlein Stanisław, Plac Teatralny 3. 
 988. 
Rettig Eli7a, Gdańska R5. 
Rosenblum :\Iojżesz, Carbary ';. 
Rybak .Józefa, .Jezuicka 14. 
Salaber Antonina, \Vamli11ska l a. 

cha'rmer "Eduard, Grunwaldzka 97. 
Schroederowa 1\Iarja, Szpitalna 1-2. 
Schulz Albert, Dworcowa 78. 


OOOOOOOOOODOOODODODODOOOOOOOOOOO 
D D 
8 C. SIEBERT, wła1
n

:ł
t
aw B 
D D 
D Gdańska 3, tel. 1226. D 
8 l\Iagazyn towarów galanteryjnych, białych B 
D i wełnianych. Bielizna damska i męska. D 
O. D 
00000000000000000000000000000000 


Siwa Zygmunt, Długa 7. 
Spychaj ewa Gertruda, Nakielska II. 
Średni Aleksander, Szpitalna 8. 
Stanny Bronisława, Długa 41. 
Stein Ernst, GnmwaJdzka 97. 
Stiff ::\Ioritz, Długa 6. 
"Szarotka", Pankau Bronisława, .JagielJońska 4. 


Szczeciński ,T ózef, Gdańska 40. 
Szkotnicki StaniRław, Grunwaldzka 22. 
Szulc .Jan, Bernardyńska II. ... 
Szyk !\Iarja, Poznańska 35. 
ToboJt MatyJda. Poznańska 27. 
TomaszewRki Alfons, Śniadeckich 24. 
Tomalak Franciszek, Dworcowa 83. 
Turatus \ViJhelm, .Jat,ki 5. 
\Vaszak .Józef, Długa 42. 
\Viatr Stanisław, Św. Trójcy 22 b. 
\Yiese Jadwiga, Pomorska 42. 
Wiśnicki Franciszf'k. Bocianowo 39. 
""iśniewski Roman, Dworcowa 31 a. 
\V ojtynowska Cecylja. Śniadeckidl 27. 
FiI"lIla ,,"'uge", Gerson Ska, Dworcowa 3] a. 
Zakowicz Bronisław. .Jasna 16. 
Zakrzewska 1\larjaIU
a, UłRllska 33. 
Zif'lIlski Adam, Gdallska 21, 
 148. 


Wyroby futrzane. 


==
==
=
===

=
==


 

 
 
g ZAKŁAD KUŚNIERSKI i 
g i sprzedaż wyrobów futrzanych g 
g S. B L A U S T E I N g 
i Dworcowa 14. tel. 1098 i 1064.' g 

====
C=
=


==
 


GorJas ,Jan, Długa 36. 


8888888888888888888888 88 
S Jaworski i Niteeki i 
8 Skład futer 8 
8 8 
8 Bydgoszcz, uJ. Dworcowa 19, teJ. 13-41. 8 
888888888888888808888888 


RomaIlskI Leo i Ska, Gda{lska J5H, 
 I!II;. 


Wyroby włókniste i konfekcja. 
Baer Leon, Piotra Skargi 3. 
Bazar \Yielkopolski, Dworcowa 73. 
Białogłowski Tcek, ,,\VłóknopoJ", Dworcowa 18a. 
BłAAzkiewicz J uJjan, CzartorYRkiego 2. 
Borys Czesław, Plac Teatralny 4, 
 708. 
BrClmer Chaim. Długa 66, 
 1141. 
Brzostkowski 1\1[, i Barczke, Długa 30. 
--
 

 € 

 J B ' k - € 

. rzozows I 
 
E :;kład nici, wełny, bawełny, bławatów i 
I t i przyborów krawieckich, 
 J . 

 ulica Św. .JalIska nr. 10. 

 . 
iitI 


Busse Ida, \Vysoka 12. 
Chudziński \Valery, Kujawska 105/106, 
 174i 
Chuclziński i )Iaciejewski, Gdańska, 
 354,
>>>
Spis poszczególnych brani:. 


35 
"H
"
H


"H

"H
HHH
H

HH
 
l i 
l CZARNOWSKI i LEWANDOWSKI i 
l magazyn bławatów, bieljzny i tf'ykotaży. f 
l Długa 30, tel. 969. ł 
.:.++++..++++++++++++++++++++++++++++++................................... .:. 


Dąbrowski Gracjan. .Jagiellońska 12. 
DerQgow;ki i Zwif'rzycki, Dworcowa 74. 
Dom Konfekcyjny, 
tary Rynek, 
 1076 i 23]. 
Drabkin Henryk, Zbożowy Rynek 9. 
Egf'r Rudolf, Długa 50. .. 
Fechner Stefan i Nawrocki, .Most.owa 5. 
Ferbel' Tadeusz, Gdańska 38. 
Figaszewski Artur, Hetmal1ska 12. 
.Fischer H. i Synowie, PoznaJiska 5, 
 60. 
Flapan .J. i Orembail Kościelna 10. 


naaaaaaaaaaaaacanaaaaaaanaaaaaaa 
a a 
g FriedUinder Abr. D
a


i:
 g 
a a 
a Towary włókie:micze, konfekcja damska, a 
g towary jedwabne, skład dywanów i chod- g 
a ników. - Stary Rynek 18. Telefon 160. a 
a a 
aaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaanaacaanaa 


FrYlier,\'k .Jan. .Jagif'lIońska :in. 
Oaca \\.ładysław, Chełmit'l",ka 20. 
{:erson Piotr, Dworcowa. 
{Hasenapp LeopoilI. Długa 54. 
(Hikgman Xatan, Długa lO/II. 
:oIt.z l3ertold, Grunwaldzka 14. 
UostYI'iski l\lichał, Długa 6. 
Guhl i Ska, Sienkiewicza 33. 
:uman i Ska, Urlallska 36. 
Habich Jan, l\'IoRtowa 4, 
 H8. 
Hancyk .Jan, Śniadeckich 33. 


+......H......H

H
++...
...

++


H...
H...+ 
: : 
i H a fi s R. i 
: : 
: Przedstawicielstwo fabryczne - : 
l i skład komisowy bławatów. I 
: .JagiellOJlska 12, tel. 276. : 
: : 
+...........++ ......................................................................................+ 


Hiibschmann Alfred, ::\Iostowa 6. 


 

 Hurtownia Konfekcji II H E R M E S u i 

 
 

 Długa 36, Telefon 1833 
. 
:: Konfekcja męska, damska i dziecit;:cia, t 
.,' wielki wybór, ceny konkurencyjne, 
 
:: własne pracownie. 
  


Hoffmann i Hka, Dworcowa 82. 
..Industria ", .J agiellOlIska 17. !-. 359. 
,T ankowski Bolesław, Stary Rynek.-27. 
.Jaser 
alomon, Batorego 5. 


, H

HH
H
H
M"


 
: : 
l Jaszkowski Antoni f 
: : 
f Stary Rynek 29, tel. ';47, l 
: Gdallska 8, tel. 1268. : 
f Bławaty, konfekcja damska. f 
: ! 
6..++++++ ....++...........++++.......... ....++++++..................... ++++ ........... 


.Tende A. O., Gdailska l(),j, !-. 1449. ::
::===:=:==::::=::==
=:=:: 
G 
 
g SKŁAD BŁAWATÓW 
 
g JESZKE i SOBOCKI g 
= 'Vielki wybór w materjałach wełnianych = 
5 i bawełnianych. ; 
= Plac Piastowski 2.5, tel. 396. : 
: = 
=:====:=::O::=====
===:========= 


Kaczko Salomon, Gdailska 7. 
.J III' .Józef, nrunwaldz:ka 55. 
Kanał \\T olf, "Poloksford", Dworcowa 19, 
 1417. 


J. riałryński i Ska 
Skład bławatów 
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 18 c. Telefon 2f1,j. 


Kempillski i Ska, Dluga 7. 


.uOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O . 
g TT entzer 1 - 
 ka hurtow
1ia 8 
D ł-
 . J 
 , bławatmx. D 
D D 
B Długa 23, tel. 748. B 
D Prywatne mieszkanie ulica :W st\.cznia 5. D 
O - L O 
.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooor. 


Kieit'iska Helena. Gd3Jl;:;ka 63. 
Koczorow",ki "'incentv, Grlal1...;;ka 5. 
Koewn .Jan, Xakielska 90. 
Kolowski 
Iicha!, Sobieskiego 14. 
Kuniecka Leon, Gd811ska 26. 
Kordana Piotr, Zbożow\' R,'nek :J. 
 404. 
Krenc Helena, Plac Piasto,,'ski G. 
Kl'uszenka Jan, Grodztwo 5. 
KuczYlIski i Ska, Dworcowa li2. 
Kurzvdłowski Stefąn, Pomorska 4
. 
Kurtz Karol nast., Pozmulska 32, S. 1210. 
. 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaa 
a a 
g A. Kutschke g 
g Bydgoszcz, Gdańska 4, telefon 1101. g 
g S K L 
-\ D S U K 
 A. g 
a a 
aaaaaaaaaaaaDaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


Lamprecht Artur, Dworcowa 73 a. 
Lange Hugo, 'Iazowiecka 8. 
Lemaih5ki Leon, Hetm81iska 27. 


3*
>>>
36 


Spis poszczególnych branż 


Leszewicz \Vłodzimierz, Gdańska 163. 
Lisiecki J ózef, 
iedźwiedzia 8. 
Lubawska Gert.ruda, Kujawska 10. 
Lukaszewski Stanisław, Dworcowa 30. 
Maciejewski Stanisław, Długa 60, !-. 1335. 

Iakowski Bolesław, Chełmiiiska l. 
Marcinkiewicz Kazimierz i Ska. Wełn. Rynek l. 
l\1atecki Czesław. Wf'łniany Rynek 14. !-. 1100 
Matuszewski i Durzyński, Mostowa 5, !-. 1372. 

[atz Fryderyk, Piotra Skargi 6 I. !-. 731. 
l\Iatz Frvdervk, Grunwaldzka 22 a. 
:\[ay Leon, Stary Rynek 28, 
 L 763. 
,.
[erkur", Dworcowa 3, !-. 933. 
Michaś Leon, Garbary 27. 
)lichel Edward, Dwoi'cowa 68. 


888888888888888888888888 
8 8 

 Miciński K. i Ska 
 
8 Gdańska 33, teł. 728. 8 

 Sprzedaż detaliczna worków, sienników, 
 
8 szpagatu, przędzy, lin, sieci rybackich oraz 8 
8 szewskich artykułów tapicerskie'h 8 
8 i siodlarskich. 8 
8888888888888a8888888888 


:\Iiller Felik', Przyrzecze 7. 
:\Iill-,rrau Woli, Podgórna 27. 
)[utke Franciszek, Sienkiewicza 25. 
:\[yrants i Ska, Siemiradzkiego l. 
Neumann Jan i Syn, :\Iostowa 6. 
Neumann Jerzy O'tton, \Yełniany Rynf'k 8. 
Xowalski Szyja i Ska, Stary Rynek 10, !-.184S. 
Pantel 
zmul, Jezuicka 18. 
Pakies .Jan. Dworcowa. 78. 


Pauls Carl, dawn. Ben no Tbiele 
Mody I manufaktura. Stary Rynek 8. 


Piltz Czesław. Jagiello{lska 18. 
Pobł\g-Grabowska, Śniadeckich 22. 
.,Polczester", Stary Rynek 16/17. 


 

 
 
:- Spółka Akcyjna dla Przemysłu i Handlu 
 
: " POLON" 
 

 
 

 
 

 Oddział w Bydgu
zczy. .. 
:: Plac Teatralny nr. 4, Telefon nr. 729. 
 

 Hurtownia towarów włókienniczych. 
 

 
 
 
Posłuszy Leon, "T oj e"" ódzka 7. 
Preiss Zygmunt, Długa 42. 
"Przemysł"" Xeumann i :-5ka, Dworcowa 90, 
!-. 1300. 


Przybylska "'anda, Jezuicka 4. 
Radtke Józef, Śniadeckich 28. 
Radzyński, Jana Kazimierza l. 
W. Reiter i Ska, Dworcowa 73 a. 
Ranch i Drobkin, Długa 8. 
Rodziniak Paweł, Kości£lna, !-. 32.1. 
Roepke Edwanł. Plac \\'olności l a, !-. 1720. 
RogalińRki, Zaremba, Szulf'wicz i Ska, Długa t)(j, 
Rosenberg Izydor. Pomorska 42. 


888888888888888888888888 
i Schreiter Otto 5 
8 Gdańska 164 I. 
 
I!I L:.I 
El Sklad sukna i podszewki. Przyst£,:pne cpny. 8 
888888888888888888888888 


:-\eJ' Henryk, (iamma 7. 
Sikorski 1'ranciszek. D\\'orcowa 3 I. 
 97. 
ł1iI

€€€€€€€

€€€€€€
 

 
 

 Siuchniński i Stobiecki 
 

 właśc. :\'Iieczysła,'I' Hiudmiński 
 

 Stary Rynek 3. Tf'lcfon 123. 
 

 
 

 Konfekcja damska i mę,ka; bławaty, 
 

 jedwabie, bielizna, ga1antf'rja. 
 
€€€€€€€€€€€€€@ 
:-5imon Leopoirl. B
torego 7. 
Sobieska Janina, Sniadef'kich 42 a. 
Stein Ernst, Grunwaldzka 97. 
Stobiecki Roman, Star) Rynf'k 2. !-. 4!ł. 
Szmelter i Wesołowski, Stary Rynek 19, 
 2:17. 
Szmolke :\Iaks. J ezuiclm 3, !-. 130 l. 
S.luhirlski \\'iktol', ł,okietka 8 c. 


00000000000000000000000000000000 
D O 

 Szulc Łucian 
 
B U B lOR \' )I};; S K I E i n A u S li T E B 
B Długa 65. 8 
D O 
00000000000000000000000000000000 
Szulc Anna, Długa 4. 
Tłusty Adam, Gdańska 157. !-. 1599. 
TonHiszewski ::\lichał, Śniadeckich II. 
Tuchowski Stanisław, Kwiatowa 14. 
TlIrlik Roman, Gdallska 21, !-. 494. 
erbanowski W. i Hka, Śniadeckich 38, !-. 762. 
\Yajsberg ::\1. i Flapan. Dworcowa r 4, !-. 1772. 


War da ck i 


Klemens 


Bławaty, konfekcja 
Szpitalna 2. - Pryw. mieszkanie Szpitalna l. 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
SplS poszczególnyc h branż 


37 


\Veig( Tadeusz, Szpitalna 1-2. 
Wesołowski .1'., Długa 16, 
 łti38. 
Wilczewski Jan, Św. Trójcy 22 a, 
 1188. 
\Volf Edmund. Gdańska 141. 
,,"'u-Ue", R. \Viśniewski i Ueł'sun Piotł., Gł'un- 
waldzka 2!). 
Zakulski Władysław, Długa 42. 


Wytwornia kołder i bielizny. 
I Rwszkowscy E. i Z., GdRl'iska 8], '" 413. 


l\Iaszyny - Żelazo. 


Fabryka kabli i drutów elektrycznych. 
..Kabel Pobki", T. A., }'01'dońska 42, 
 122.3. 


Fabryki maszyn. 


................................................ 
..................................-............ 
!! KolW'ltz Ludwik!! 
.. .. 
:: Adl'. tel.: Ludwik Kolwitz Bydgoszcz :: 
:: T -wo przemysłu i hurtownego handlu:: 
:: żelaza i artykułów żelaznych, 
p. z o. p. :: 
:: - Kant 5 główny: Chodkiewicza 17-21. :: 
:: Telefon 453, 454, 455. :: 
=: II 
......-......................-................ 
................................................ 


=

====::=:::==:::::
=
=::::
o 

 BYDGOSKA FABRYKA MASZYN g 
i Herm. · L6hnert S. A. g 

 = 

 CeneraJa Bema nr. 9. - Telefon 460-461. 
 
= = 
=


::
======:=====
:=======
 


+
HM
Hk
M

HH

HMH
"HHHH


HHHH+ 
t t 
: U N I A " Zjednoczone Fabryki : 
f " Maszyn, Tow. Akc i 
: + 
: dawno C. Blul11" e i Syn i 
t Bydgoszcz, Nakielska 26, tel. 21, 10 i 364. t 
: : 
+


HHH


H
"
M
+ 


Klos8 Franciszek, Gdaliska 97. 
 1683. 
Neubauer Antoni, Jagiellołiska 35 a. 
Nowacki, Rycerska 6, 
 910. 
SłoIllska Joanna, Dworcowa 70/71, 
 1442. 


Fabryki motorów elektr. i gazowych. 
..Bcmi", T. z. o. p., Św. Trójcy 10, 
 741. 
Reeke August,; D"orco"a 4, 
 78S. 


Fabryka pilników. 
}'rohlich Hobert, Nowy H.YIl
 3. 


Fabryki wyrobów metalowych. 
Grullubs i Kozłowski, )farcinkowskiego 7-8 

 229. 


Franciszek Blocb 
Fabryka wyrobów metalowych, odLewnia metali. 
Śniadeckich 47-4780, tel. 961. Założona 1912.. 


Ekert Edward, X owodworska. 


F e In a" 
" 
Wielkopolska fabryka wyrobów metalo- 
wych, zamki do mebli, T. A. 
Dr. Emila \VaITI1ińskiego. Tel. b
 L 


Kretschmer Karol. Pomorska 9. 
Krasiewski Stanislaw, Zamojskiego 3. 

chulz Robert, Dworcowa 83. 

mosalski Aleksander, Torm'iska 179. 


Fabryka siatek drucianych. 
................................ 
5 Eks. i Im p orl Polski. Bronisław Paroszewski 5 
. . 
. )Iechaniczna fabryka siatek drucianych. . 
: Zbożowy Rynek 9. : 
. . 
................................ 


Fabryka sygnałów kolejowych. 


Fiebrandt C. i Ska :.P.o
 
Fabryka sygnałów kolejowych 
Grunwaldzka 3, tel. 182, 185, 186. 


Maszyny, składy i wyroby żelazne. 


OOOOOOOCCCOCOCOCOCODCDOODDOOODOO 
C D 
g WŁADYSŁAW CHMURZYŃSKI g 
c c 
C }Iaszyny, przybory, artykuły piekarskie D 
D i cukiernicze, "ysyłkowy dom drożdży. C 
g Bydgoszcz, Podwale 17. g 
D D 
CCCCCCCCCCCCCOCCCCCCPCDOCCOCDCCC 


888888
88888888888888888 
8 8 

 Kircbboll Willi 
 
8 inżynier cywilny 8 

 . Chodkiewicza 36, tel. 227. 
 
8 ::\Iotory Diesehi, maszyny młynarskie. 8 
888888888888888888888888
>>>
3H 


Spis poszczególnych branż. 


......

..............
....
 
i Franciszek Kłoss i Syn :; 

 
 
" Bydgoszcz, Gdańska 97. Telefon 1683. irI 

 
 
..." 
kład maszyn rolniczych, własny warsztat 

 reparacyjny. - Założ. 1899. 
 

 
 


,,


""""""""

 


Knabe Kurt, Św. Trójcy 22. 
Lewandowski .:\Iaksymiljan, Gd81iska 54, 
 1:)27. 
Masłowski Robert, Poznańska 27. 


I
nacy Radoszewski , Biuro Handlowe 
Bydgoszcz, Jagielloiiska 35, t.el. 13IR 
Maszyny i narzędzia rolnicze oraz mleczarskie 
wagi dziesiętne i ciężarki. 
::\Iołokolejkowy mat.crjał i artykuły techniczne. 


Bracia Ramme, Św. TI''ijcy 14, 
 7!J. 
Rodosie" Rki Ignacy, .J agiellOlI,,;ka :35. 
RosiiIski Franciszek
 Sobieskiego 5. 
Rllszczyński .Józef, Kościuszki 3. 
Bracia Schmidt, Toruńska l, 
 239. 

chulze i )Iaje''I-'ski, Król. .Jadwigi 3, 
 56. 
Siroczyński Franciszek, Gdariska 40, 
 290. 
8tepczyński Leon i Ska, Grunwaldzka 15. 


[ 
A. , 


 I"Jl1 
..
 (:.d.r) 
 

m
Y
T'

. . 

J 


Stockey 
i Schmitz 


właściciel Albiu 
Rybarczyk spe- 
cjalna fabryka 
poszczególnych 
części maszyn 
żniwnych,Byd- 
goszcz, Mazo- 
wiecka 26 - 27, 
telefon nr. 451. 


-- 
Szymczak .Józef, Chrohrego 18. 
Witte :Franciszek, Gdańska 113, 
 398. 


?Vv

v


v

 
: 
 
:
: "Ż E b A Z O H U R T" :
: 
0;0 Organizacja sprzedaży wyrobów Zjedno- :
: 
000 czonych Hut Królewskiej i Laury, Sp. 0;0 
000 z ogr. odp. w Katowicach, Oddział w Byd- ° 0 0 
.:. b . kł d K . .:. 
0 0:0 0 goszczy, iuro l s a. nica: ulica opermka, 0:0 
o tel. 500 i 50 I. - Zelazo sztabowe wszel- 0:0 
0;0 -kiego rudza.ju, czarne blachy i QCYllkowane 0:0 
::: belki, żelazo korytkovte, rury gazo".e, ko- :.: 
0:0 tłowe, wiertnicze i to ,P. 0 0 0 
.:. "'I .
 . .:. 


vvv

VM
 


, 


Hausenblas i Opiński 
'faszyny do pisania, do liczenia (Arytmometry) 
L10 kopjowania etc. GdmIska 31-32, tel. 1779. 


Maszyny do pisania. 


Oklitz WiHibald, .JagielloiIska 13. 
OkJitz \Vilhehn, Rtary Rynek ,
 207. 
,.Polhurt", GdallRka 149, 
 438. 
Rochowski R., Zduny 15, 
 1913. 
Zielillski Stefan, Śniadeckich 41, 
 744. 
,.. 
Maszyny do szycia. v
t 
v 
 
:
:VVilli Jahr:
: 
.:. I D b I " 5 .:. 
0:0 Bydgoszcz, u. worcowa 18 , te. 15z . 0:0 
0;0 Generalny zastE
pca maszyn do szycia::: 
::: "Pfaff" i "Anker". 0;0 

 
 

v


v

v

v 


Kauch, Franc., CdaJIRka 152, 
 689. 
Oklitz \\"., StaI"y Rynek 14, 
 307. 

 
.:. .:. 
.:. .:. 
:f. EroSI SChmidl :
: 
.:. .:. 
.:. .:. 
.:. .:. 
.:. .:. 
.:. Skład techniczny, .:. 

 
 
.:. własna fabryka pasów za- .:. 
.:. .:. 
.:. pędowych własna fabryka .:. 
.:. .:. 
.:. oleju i tłuszczy technicznych .:. 
.:. .:. 
... .:. 
. . 
... ... 
. . 
... ... 
· B i u r o: ulica D\\Ufcuwa nfo 93. . 
... ... 
. . 
.:. Tt'łefon nr. 1616 i 2h
. .:. 
.:. ... 
.:. .:.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Wasielewski A. 


Skład maszyn do szyc ia, skład ro
verów i wcizel- 
kich części składo}Vych, Dworcowa 15 a., tal. 1047.
>>>
Spis poszczególnych branż. 


39 


I Krause "Vincenty. Długa 50. e-. 941;. 
Ney Bernard, Sowińskiego 3. 
Oklitz Wilhelm, Stary Rynek. e-. 207. 
Reek J uljan, Dworcowa 8. 
Seifert Karl i Alfred. Gdańska 156, 
  . . wwww@ 
i !i

!
h 
!o
?.!!!2;
!

 i 
dzących. - Ułatwione warunki nabycia. ł 
ł . Nauka różnorodnego szycia, jak również I 

odnych. haftów a:tystyczn!ch i cerowa- : W S m O C Z '" k 
ma. - Smger Sewmg Machine Company, .. ", 
Bydgoszcz, Stary Rynek 15. 
 Skład rowerów, maszyn do szycia. i wirówek, 

. . . . . .' . . .' 
 . . .. ...'.. . . . . 
 warsztat reperacyjny. 
Plac Poznański m. 2. 


Tow. OIeum w Poznaniu Donat i Meller 


Oddział w Bydgoszczy, ulica Nagroby 8-10, 
tel. 1478. 
Oleje, smary, terpentyna, żywica, pokost. 


Techniczne artykuły dla przemysłu i rolnictwa 
Scheerschmidt i Hoffmann 


Bydgoszcz, Dworcowa 57a. 
H
H

HH

HH
H#

H
H

H
H
HHH

 
: : 
i Wagner Max ł 
: : 
: Oleje mineralne, oleje maszynowe, oleje : 
t motorowe, oleje cylindrowe, tłuszcze ma- ł 
i szynowe, smary wozowe i t. d. : 
: Al. Mickiewicza l, tel. 120. : 
: : 
: 
drJ:Js telegraf. "Oelwagner". : 
: ! 

H"HH
"
H"
HH 


Reparacje maszyn do pisania. 


Hausenblas i Opinski 
:Naprawa i remont, wszelkich maszyn biurowyc
. 
Gdańska 31-32, tel. 1779. 


Oklitz WiIlibald, JagiellOIl.ska13. 
Oklitz Wilhelm, Stary Rvnek, 
 207. 
Kaućh .Franciszek. Gdańska 152, 
 689. 
"Polhurt", Gdańska 149, 
 431;. 


" 


Rowery. 
Jahr Klara. Jagiellońska 60. 


::==:::::;::::::::=cu::::::::
:::::::=::::: 
.. .. 
.. .. 
. 

 Wilii Jahr
: 
:: B ydgos!lc'z, Dworcdwa 18 b. Tel. 1525.:: 
:: Ge:lleraln
T zast
pca ro","'eró\v "Brennabor". :; 
.. .. 
.. .. 
....-..........-..-.......................... 
.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
- .... 


Janicki Roman. Śniadeckich 20. 
Kauch Franciszek, Gdańska. 152, 
 61;9. . 


1332. 


Tornów l\mhelm, Dworcowa. 18 a, 
 467. 
Wasielewski Anastazv. Dworcowa 15 a, 
 1047. 
Wylęgała Józef, Ur
u'waldzka 103. 
Wylęgała Józef, Dworcowa. 94. 
 1275. 


Handel żelaza. 
Barciński Jakób, Chrobrego 12. 
Bleja Antoni, Długa 15. e-. 1048. 
Bleja Antoni. Szpitalna 2, 
 1106. 


Franciszek Bloch 
Fabryka. wyrobów metalowych. odlewnia metali, 
Sniadeckich 47-47a, teł. 961. Założono 1912 


Chmara Józef, Św. Trójcy 14. 


Władysław Chmurzyński 
Jlaszyny, przybory, artykuły pieka
s
ie 
i cukiernicze, wysyłkowy dom drożdzy. 
Bydgoszcz, Podwale 17. 
Kurnik Heymann. Długa 25, 
 1585. 
Licbarski Uustaw, Kościelna 8. 


+HHM


MHH
H

H

+ 
I Waclam "'i'
.
er ł 
l Gdańska nr. 37. - Skład metah l zeJaza. l 
+
W
H
HH

H

MH


MH
 


Juljusz Musolff T.zo.p. 
Bydgoszcz, Gdańska 6, tel. 26. 
Skład żelaza, towarów żelaznycl
 oraz sprzętó," 
kuchennych. 


Neumann & Knitter 


Handel narzę
zi 


Niedźwiedzia 1 


'-' 
. . 


Niedbaiski Czesław. :!\Iostowa. 11, 
. 1578. 


Schellong 


Hans 


Handel żelaza i stali, nowe, stare. użytkowe. 
Siemiradzkiego 8
 tel. 12ijQ, Grunwaldzka H-I:!.
>>>
Spis puszczegolnvch branż 
---- - - ----- 
 


.w 


........................-...................... 
......................u................
...... 
.. .. 
.. .. 
:: Roelle Alfons Nast.:: 
.. .. 
:: właśc. Ryszard Tohbicke. :: 
.. . l .. 
.. To""ary żelazne I sta O\'Iie, sprzĘ:ty ku- .. 
:: chenne i domo'\7e t broIł, alliułlicja i przy.. I: 
:: bory m
Tśli'
skie.. I: 
.. .. 
:: D,,-orco\\ a 96, tel. lOB. :: 
.. .. 
................................................ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ........ 


Sporny .Franciszek, Podwale 17. 
:\1. Stark, Gdańska 42, 
 253. 
Stobiecki Bronisław, Długa 22, 
 346. 
SzarzYIlski JIarjan, Poznańska. 29, 
 l HIG. 
Volkmann Wilhelm, Wełniany Rynek 5/6. 
VVarsztaty reparacyjne maszyn. 
A8smann Rvszard, Cdańska 118. 
Butowski i 'Ska, Dworcowa 80, 
 15M), 
Domański \Valentv, Dworcowa 31, 
 943. 
Korth .£t'. B., Kordeckiego 7, 
 1276. 
Lewandowski Konstanty, Chwytowo 13, 
 91;0. 
Yiedbałski .Florjan, Jagiellońska 56, 
 1470. 
Szczepaliski Teofil, Szczeciliska 19, 
 867. 
Bracia Ramme, Św. Trójcy 14 b, 
 79. 


Scbulce E. & Majewski Tb. 


)IaEzyny rolnicze - Dworco" a 70-71, tpl. .')6. 


Erich 


S e II n ." u 


"'arsztat reperacyjny, skład rowerów, centryfug 
i maszyn do szycia. 
Bydgoszcz, Grunwa]dzka 89. 


ŚwitaIski Józef, Poznańska 6. 


.....
.......................... 
. . 
E JÓZEF SZYMCZAK 5 
= l\Iaszyny i narzł;:uzia rolnicze = 
. - warsztaty reparacyjne - . 
: B
-dgoszcz, Dworcowa nr. 84, tel. 1122, = 
. mIeszko pry",at. Chrobrego 18, tel. 19-22. . 
. . 
................................ 
. 


Zimmermann l\Iaks, Jagiellońska. 37. 


Dział medyczny. 


Akuszerki. 
Balcer .J ulja, .Fredry 7. 
Bettyna JIarja, Jackowskiego 14--- 1.3. 
Cham8ka _Antonina, Siemiradzkiego 9. 
Chrzanowska Teresa, Petersona 17. 
Czarnoleska Anna, Bełzka 34 b. 


C'zenviriska Aniela, Promenada 
:t 
Czerwińska Leokadja, Ks. Skorupki 82. 
Oet]aff "'a]erja, Pomorska 20. 
Donaj \Veronika, \YawrzyI'iska l. . 
Gajz]erska Lpokadja, Dworcowa 90. 
Gatza Weronika. Podlaska 90. 
Górzna Barbara, Lecznica Miejska. 
Gryffkowska Franciszka, Długa 5, 
 1673. 
J ózefowicz 3Iarja, "'incentpgo Pola !I. 
Kasprowicz Anie]a, Bartosza Głowackiego lO:!. 
Kcznerowicz Juljanna, Racłm\ icka 1. 
KnozO\'l'ska Anna, Kujawska 2]:- 
Kowalska Augusta, Przyrzpeze 20. 
Nowacka Felicja, Grunwa]dzka 8. 
Obierska Ju]janna, '\Tileł-lska 12. 
O]eszyńska Franciszka, Ks. Skorupki 88. 
Pietrzak J ózefa, Leszczyin;;kic
o 97. 
Poh]mann Anna, Poznańska 16. 
Przybyłow,.;ka Joanna, .'zyżkówko 18. 
Rpinke 
Iillna, Dworcowa 69. 
 
Rejnowska Kazimiera, Chwyto"o II. 
Rymer Bogumiła, Śniadeckich 28. 
Rzanna Ewa, \\Tiatrako" a 15. 

:;C]l\van Ida, Wełniany Rynek II. 
Hkubińs
a Rozalja, X akie]ska l 7. 
Sochaczewska Stanisława, Chocimskłł 16. 
Surdvk .Franciszka. Bopianowo 9. 
Szuberto"ska :Mart.a, Orła 12. 
Szymańska Teofila, Jagiellmif"ka 30. 
Trf1fort He]ena, Gdańska 1;8. 
Ty]illska Anie]a, Kujawska 21. 
"'eidemann Prowidencja, Koronowska 66. 
"'iehrowska Zofja, Ber]ińRka 82. 
Wi8niewska Władysława, Red iiI ska 7. 
Zabłocka Pctrone]a, Jagielloń8ka 35 b. 


Apteki. 


Rpteka pod "Rniołem" 
wlaśc. Hipołit ". allieht. Gdail.;ka 39, tel. 3Kj. 


Apteka pod "Gwiazdą U 
Zbożowy Rynek 11, te
. 143. 


Lakner Jlarjall, U'daliska 19. 
,!)94. 


I Apteka pod "Łabędzie m" 
B
'dgoszcz, u]ica Gtlaliska nr. 5. Telefon :!04. 


, 
Apteka Piastowska 
K Ciernia]c, Bydgoszcz, plac Piastowski, tel. 682. 


Radecki Wiktor, lhmr('o,,,a 74, 
 301. 
RocllOll ]
nacy, Niedźwiedzia 6, 
 50. 
Rybieki Zdzisław, Stary Rynek 14, 
 !II;. 
Dr. Tonn Leorihard, Grunwa]dzka J06, e-. I!J l. 


Drogerje. 
BożeIiski Stefan, (:(lmiska 23. 
Buzal
ki 3Iichał, Gl'UIlwa]dz-lm 96.
>>>
u 


Spis poszc.leg,jlnych brdnż 


.:............... ........++........... +t+++t ............................... .....++++...++..... .
. 
t t 
i Drogerja Centralna, wł. J. Myszkowski ł 
I Artykuły drogeryjne, przybory fotograficzne. i 
t Stmy H.vn....k 5 -6, tel. 12-1-U. t 
t t 
.:.... .............. .....++....................... ................... .................. ................:. 


Fagiewie.l .fl)zef, .l\Iazowiecka 29, 
 92. 
Fa!!iewicz Józef, uI'ogerja "Astra", UdaIlska 31. 
Ultuna Józef, Dworco\'l'a 19 a, 
 770. 


Hurt. perfumeryjno; drogeryjna 
właść. M. Górecki, ulica Pomorska 8, tel. 43. 


U-umllach Hugo, Poznańska 4, 
 1633. 


t1iedromski Bolesłam 
Drogerja 
Długa 64, Mostowa 3, tel. 139. 


Kinderrnann Leon, Xflkielska 83. 
KopczYliski Czesław, Śniadeckich 42 a. 
Kotl
ga 19nacy, Dworcowa 13. 


Drogerja pod "Łabędziem" 
Bydgoszcz, ulica Udali:,:ka nr. 5. Telefon 204. 


Lewandowski _\. B., Długa 41. 
 311. 
'latu8zew8ki Stallh;law, Gdai18ka 41;, 
 433. 


Drogerja "Monopol" Fr. Bogacz 
Bydgoszcz, Dworcowa 94, tel. 1:287. 
h.onto bankowe: Bank Dyskontowy Bydgoszcz 


X aWl"Ucki ,J uljan, Hienkiewip7a ts. 
N uwicki Witold, Pomor:;ka I s. 
I:;cheuk Władysław i Ska, KrĆIJ. Jau",igi 1.3, 

 1797. 
Hchiefelbein Alfred, Bocianowo l. 
Hkalska Helena, Zbo£owy Rynek 3. 
Stark Karol, Udaliska 48, 
 253. 
Htawillska Kazimiera, IJlac Teatralnv 3. 
Tomaszewski Bolesław, Grun\\-aluzka
 13, 
 947. 
\Valter 'Iaks, Udańska 37, 
 906. 


Wyroby apteczno-drogeryjne. 
"Hudroga,", l\[atejki J, 
 1313, 27S. 
,.Hullatur", .JagieIlOli,.;ka 55, 
 1695. 
Veberle Ad., Sienkiewicza 6U. 


Homeopaci. 
Kuspl'Zewl'ki Teofil, Dworcowa 31 h. 
Dr. 

kowHki Antoni,....tklallska 147. 


Ką.pielnie. 
Franka C. A., Czartoryskiego 7, 
 91;7. 


J 


++
HHH
UHHHH

H

H


H

H++ 
+ ++++-+...... .....++++..... ................. ..++++.....++.............. ++.... ......++ 
n u 
Ii Dr. Szymański Jan, fi 
! l mieszkanie prywatne, OdalIska 35, l i 
t t tel. 421. -Zakład elektro-kąpielowo- t t - 
t t leczniczy, Gdańska 19, tel. 421. - : t 
i i Otwarty od 9 rano do 7 po połud. i i 
t : Kąpiele kwaso-węglowe, solankowe, t t 
t : siarkowe, gazowe, parowe, elektry- t t 
II czne; zabiegi elektrolecznicze: górskie i i 
t t słOIlee, d' Arsowalizacja Frankliniza- t t 
t t ja, galwanizacja, taradyzacja,kąpiele : t 
i i czterokomorowe, sinusoidalne, i i 
t t skrzynie i t. p., ceny umiark. t t 
. U t J 
++
H++++++++++"''''''++

''''''''''
'''''


''''''''''''

++ 
++
""'''''''''H",,,,,,,,,'''H''''''
H
H
''''''
'''''++ 


Zakład kąpielowy, Dr. Emila \\Tarmińskiego 2, 

 11:
6. 


Lecznice. 


----.--------------------------- 
- - 
_ K li n i k a g i n e k o log i c z n a prywatna - 
5 Dr. med. J. Glińskiego 5 
: Choroby kobiet, leczenie operacyjne i za- : 
_ cho\\-awcze, położnictwo, chirurgja. - 
: LI. 20 
tycznia 20 r., 34, tel. 8H2. : 
- - 
-------------------------------- 


Klinika miejska dla kobiet. Gd311
ka 40, 
 1216. 
Klinika niemo" tąt, Plac Kościeleckich, 
 915. 


Klinika prywatna chorób wewn. i nerwowych 
Dr. Jana Króla 


Plac \rolności 5. Telefon 1910. 
Instytut Roentgena do badania i leczenia. 
Gabinet elektrofizykamy (górskie słońce, gal- 
wanizacja, faradyzacja, endoskopja, diatermja, 
elektrokardiograf ja i t. d.). Laboratorjum 
chemiczno-mikroskopijne. Godz. przyj.: 
('odz. 9-11 i popoł. 4-5 z w
rjątk. niedz. 
Prywatne mieszko Piotra Skargi l, tel. HH(I. 


Klinika Dr. Queissnera, Zdnny 14. 
 1380. 
Lecznica miejska. 
Lecznica Poniatowa, 
ellator",ka, ... 1.342. 
)[iejski szpital dla chorób zaku.lnvch, Piutr- 
kowska 3. 
 169:.t 
 
Zakład św. }'IOl'jana, 
w. }'IOl"jaua 13, 
 1304. 


Lekarze. 
Dl'. Bader Heinrieh, Udali",k8 22, 
 1743. 
Dr. Bi:ihl' Paul, ndall:ka 151, 
 .J:J61. 
Dr. Biliński Stefan, .fagielloliska 14. 
Dr. Biziel Jan, Cieszkow:,.kiego 20, 
 126lJ. 
Dr. Błażejewski Bolesł8
, Poniatowskiego 4-. 
Dl'. Brunk Albert, Jagiellońska 15, 
 1477. 
Dr. Czablcwski Antoni. Gdal}ska 5. 
 8S9. 
Dr. Czarnmn
ki \\"ładysła",. Dluga 36. 
Dr. Czopowska 
larja, Kwiato\\ a 7 a.
>>>
4::' 


Spis po.szc: ególnych branż. 


Dr. Detloff-Kotarska Helena, Świętojał'i.!jlm 18. 
Dr'. Dietz, radca sanitamy, Gdailska 123, 
 189. 
Dl'. Dobak Stanisław, Gdmiska 8. 
Dr. Dziembowski Zygmunt. Śniadeckich 52 a. 

 1526. 
Dr. Dzius Ludwik, 20 stycznia 25. 
Dr. Eckect Alfred, Grunwaldzka 98, 
 1832. 
Dl'. Fischoeder, Edward Franc., Dworcowa 66. 
Dr. FryczYliKki Bronisław, Dworcowa 31 b, 
 775. 
Dr. (:aszyński Stefan, Gdałiska 42. 
Dl". Gintyłło Stanisław. Konarskiego 3, 
 121l. 
Dr. l:intyłło \Yitold, Cieszkowskiego 3. 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 
:: Dr med GI . Z . yckl . lekarz-:: 
:.. dool 
 
.. .. 
:: .Jagiellońska. 17, Plac Teatralny, tel. 429. =: 
:: Lekarz-specjalista "',. ellorobach zębów i lISt.. :: 
.. .. 
:: Specjalność: leczenie zębów, złote korony:: 
:: i mostki, sztuczne zęby, chirurgja jamy:: 
:: ustnej i szczęki.. :: 
:: Godziny przyjęć: od 9 -12 i od 3 - 6. :: 
.. .. 
................................................ 
........--.................................... 


Dr. Gliński .Jerzy, 2U stycznia 34, 
 882. 
Dr. Goerl Hugo, Gdańska 5. 
Dr. Gerdon Kurt, Nakie!ska 76. 
Dr. Hf'cht Franc. Ganuna 5, 
 1686. 
Dr. Idasz6\vski Aleksander, .Jagiellońska 14. 
Dr. Iłowiecki Kazimierz, Dworcowa 93. 
Dr. .Jakubowski Ignacy. \Yesoła 16. 
Dr. Kantak .Jan, Gdańska 8 II, 
 1I42. 
Dr. Kawczyński Edward, Gdar'i.ska 122. 
Dr. Kowalewski Franciszek, Dworcowa. 
Dr. Król .Jan, Gimnazjalna I, 
 1910. 
Dr. Kubczak .Józef, 
Iostowa 9, 
 1742. 
Dr. Kube Alfred, Gdańska 151. 
 1840. 
Dr. Leissner Ernst, Śniadeckich 17, !I. 1728. 
Dr. Linsker .Juljusz, .\Vełniany Rynek 13 I, 

 1058. 
Dr. Laguna Stanisław Teofil. Gdańska 52. 
Dr. med. 
faryński l\Iarjan, Plac Teatralny 3, 

 773. 
Dr. :Ueyer OKwald, Gdariska 34. 
 1568. 
Dr. 
[ontowski .Jan, Gdańska 167. 
Dr. Neugebauer Gustaw, Petersona 15. 
Dr. Nowiński Antoni, Zamojskiego 22. 
Dr. Nowkuński Tadeusz, Aleje Mickiewicza 6. 
Dr. Obnicki 1\farjan, Kołłątaja 5, 
 12. 
Dr. Piórek Władysław. .Jagiellońska 8, 
 1508. 
Dr. Pfeiffer Rudolf. Seminaryjna 2. 


Dr. med. Prus-Kowalewski 


lekarz specjalista chorób skórny'ch, weneryczno 
płciowych. Bydgoszcz, Sniadeckich 13. 


Dr. Queisner, Zduny 14, 
 1380. 
Dr. Rheindorff Oskar, Stary Rynek 14, 
 1663. 


Dr. I'!agajło Edmund, GdarlHka 138. 
Dr. Schendell Elimer, Uda.ńska 14D. 
 1368. 
Dr. 
entkowl';ki Boleslaw. Plac ,,\rolności 1,'
 824. 
Dr. 
iegert Feliks, .Jagiellońska HO, 
 956. 
Dr. Siemiątkowski, Stary Rynek 15, 
 199. 


Dr. ŚmierzchaJski Antoni, Kl'ÓI. .Jn.dwigi II. 
Dr. SoboczvńRki Edward, Zduny l, 
 1l03. 
Staemmler . Siegfried, Św. Trójcy 6 b. 
 1557. 


................++++++++++++++................++++++..++++..++...++H++++.:. 
i Dr. Stefan Świątecki ł 
f lekarz - specjalista chorób wenerycznych. t 
i płciowych i skórnych. Gdańska 159 III. f 
t - Godz. przyjęć.: 10-12 i 4-6. t 
t ! 


H
++++++...++++++++


++
++...H........++H.....H...
 


Dr. med. Szubert Tadeusz. Dworcowa 93, 
 1
88. 
Dr. Szymanowski Kazimierz, Gdariska 5, 
 1924. 
Dr. Hzymar'i.ski .Jan, Gdariska 35, 
 421. 
Dr. Ta"rkowski \Vładysław. Bocianowo 10. 
Dr. \Veynerowski Teodor, Gdańska 52. 
Dr. \Viecki Czesław, D\\orcowa 18. 
 1623. 
Dr. Winkler-Smolińska .Jadwiga, Babiawieś 18. 
Dr. \Viszniewski .Jerzy, Aleje .Mickiewicza 2. 
Dr. \Vojciechowski Czesław Kaz., Promenada 38. 
Dr. "'szelaki .Juljan Stan.. Płocka 21. 
Dr. Zarewicz Aleksander Promenada 12. 
Dr. Ziętak Władysław, Śniadeckich 56, 
 952. 
Lekarze-dentyści. 
Dr. Brzeski .Jan, Gdarlska 23, 
 1530. 
Dobrowolski Adam, Plac Teatralny 3, 
 1466. 
Dr. Giżycki, Jagiellońska 17. 
 429. 
Dr. Goldbarth Artur. Gdańska 165, 
 1714. 
Dr. Goldbarth Rudolf, Gdańska 165 a, 
 1714. 
Thieme 
Iarja, Libelta 12. 
Lewandowski Stanisław, Dworcowa 95. 
Dr. ::\Iielcarzewicz Leon. Dworcowa 3, 
 998. 
Pyszkowski 
:lichał, Grlaliska 25, 
 614. 
Strzemień-Strojnowski StaniRław, .Jagiellor'i.ska. 
Świtała Idzi. .Jagielloń!'ka. 18, 
 154l. 
Lekarze weteryn. 
Dr. Heinrich Bruno, Senatorska 18, 
 1710. 
Horland Henryk, Lysa Góra l, 
 1515. 
.J ewa:siński Kazimierz. Libelta 12, 
 1736. 
Krunkowski Henryk, .Jagiellor'i.ska 75, 
 845. 
Kwiatkowski Antoni, .Jagielloriska, 
 641. 
\YollschUiger P.aweł, Zbożowy Rynek 9, 
 148."). 
Optycy. 


:::=:::::::::::::=::::::::::::==:=::::==::::: 
.. .. 

: Meyer Oskar:: 
:: założ. 1899, zn.kład optyczny. :: 
.. 
:: Specjalny skład okularów. Gdańska 15. :: 
:: .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
..................................-............ 


Wilke Klara, Gdańska 159. 


Centrala Optyczna St.Zakrzewski 
Gdańska 7, tel. 109!). 
Przybory dentystyczne. 
Zalcmau I_eopold, Śniad
ckich 33. 
Zalcman Samuel, Gdar'i.ska 164.
>>>
43 


Spis pos.lc.lególnych branż. 


Szlifiernie i towary chirurgiczne. 


Te8ke Curt, Plac PoznalIski, 
 1296. 
Zaist Antoni, Grodzka 22. 


Technicy - Dentyści. 
Andrzejewski 'Vacław, Śniadeckich 36. 
RigaJke Emil, Aleje 
fickiewicza 4. 
Biskllpska Janina, Sienkiewicza 6. 
Bowski Paweł, Mostowa 10, 
 751. 
Budzbanowska Franciszka, Dworcowa 93. 
Czarnecka Joanna, Pomorska 17. 
DUSzYlIska Józefa, Śniadeckich 20. 
Eigner Kurt, Dworcowa 51, 
 1479. 
.Fojucik Zygmunt, Długa 21. 
Gąsiorowski Bnffion, Poznańska 34. 
Dr. Gintyłło Stani;ław, Konarskiego 3, 
 1211. 
Oozi1nierski Józef, Długa 41, 
 1312. 
Hudzicki StaniF'ław, Św. Trójcy 5. 
Iwicki Teodor, JagielIOIlska li. 
Janicki 
Iarjan, Plac Piastow
ki ł. 
Kaut.z Otto, Sienkiewicza 42. 
Makowiecki Paweł, Dworcowa 18 b. 
:\Iatprn Hugo, Grunwaldzka lu4. 
.:\Iatern Wilhelm, Gdailska 21. 
)Iosler Dorota, Gdallska 147. 
.F. )Ioszkowicz, Poznańska 22. 
Narings Józef, l\1atejki 5 a. 
Xeudek Leopold, Św. Trójcy 22 a. 
Palm Zuzanna, rtdallska 11. 
Petrykowski Stanisław, Śniadeckich 41. 
Sochaczewski SaJomon, :\Iostowa 5, 
 1237. 
ŚwitaIska EHi. Śniadeckich 33. 
FIrn Antoni, Św. JaIlska 22. 
Wąsikowski Piotr, Plac "?olności 2. 
 129i. 
Zbychorski 
tanisław, Gllańska 142. 
Wróblewska Zofja, Jagiellollska 142. 
Henger August, Długa i6. 
Senger Augusta, Dworcowa 13. 


Zakład artykułów chirurg. 
Wilke Klara, Gdal1;ka 159. 


Zakład ortopedyczny. 


mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm 

 Zakład ortopedyczny 
 

 Filipiak Kiciński 
 
m Bydgoszcz, Stary Rynek 14. m 
m \ r ykonywa sztuczne r
ce, nogi i szczudła, m 
m przyrządy chód ułatwiające, gorsety orto- m 
m pedyczne, bandaże rupturowe, pasy brzu- m 
m SZlle i pooperacyjne, podeszewki p011 pla- m 
m skie stopy i t. p. m 
m m 
mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm 


FiJipiak i Kiclrlski, Stary Rynck 14. 


Zakład Roentgena. 
Dr. Król Jan, Plac Wol
lości 5, 
 1910. 


Opal. 


Handel drzewa i węgla. 


\ 


Appelt August 


wła;c. Otto Appelt, Karuszewicza 5, tel. 109- 
Sprzedaż opalu i towarów budowlanych. 


E. Aron i ('o., 'Jagiellońska 4.'), 
 46. 


DOCCDCDDDDDCDCDCCDDDCDDDDCDCCCCC 
C D 
g BARAN AUGUSTYN g 
D TorUllska 188. Telefon 1845. C 
D D 
C Adres telegr.: "Abaran". C 
g SKŁAD MATERJAŁÓW OPAŁOWYCH. g 
D D 
COCDCCDDCCDCDDDDDDDDDCDDDDDCDDDC 


Berbach Bernard, Dworcowa 89. 
Bohm GottIieb, Grunwaldzka 1l/12, 
 1744. 


-. 


y


vV
?
V

 

 
 
. . 
:
: Burzyński Andrzej :
: 
.:. hal1l1el mater J . ałów opalowych .:. 

 v 
... i budowlanych. - - .:. 
.:. ::Iienkiewicza nr. 47. Telefon nr. 206. .:. 

 
 
. . 

 v 

?9


V


v
 


"Centrala w
gli", Pomorska 16. 
Chęciilski Wiktor, Gdańska łUg, 
 1218. 
Fritz Ignacy, Gnlllziąuzka 4. 
Uieger -Emi'lja, Poznallska 25. 
 1317. 
Grabowski Paweł, Ks. Skorupki {lS. 


ODDOOOOOOOOOODOOO
OOOOOOOOOOOOOO 
D . O 
8 Hartwi g C., Tow. Akc. EJ 
D D 
EJ Dostawa węgla i materj. opałowego. B 
EJ Dworcowa 72, teJ. 190, 468, 469. B 
00000000000000000000000000000000 . 


Henke Paweł, Xowodworska 7, 
 990. 
Hoffmann J." i BrodziI1
ki, Rowuiskiego 15, 

 1855. 
Jaznicz 'Vadaw, Plac Kościeleckich 3. 
Kaczmarek Kazimierz, Św. Trójcy lU. !. l iu9. 
KaJlliI'iski i Ska, Sienkiewicza 22/23, 
 63. 
KantorW
glowy, Jagiellońska_46,147, 
 8,12,13. 
Klewin Augusta, "'ilellska 5. 
Kock "'illi, Gdańska 56, 
 410. 
Krajniewski Bernard, 19n. Paderewskiego II. 
KuszczYliski i Ska, Zduny 15. 
Kmimek W. i Chmust. Chodkiewicza 44, " I:?
!). 
Lindenstrauss J., Dworcowa 63" 
 124. 
:\Iaciejewski Kazimierz, Gamma 6.
>>>
,lo! 


Spig poszczególnych branż w


w 
I Maasberg i Stange ł I 

 . Pomorska 5. tel. 900. 
 
ł Hurtowe przedstawicielstwo na wE;:giel I 
. kamienny, koks hutniczy, koks do le- 
jarni, w
gieł drzewny, dolno-5ląski, w
giel . 
ł: kuźniowy, brykiety z wf'.gla brunatnogo . 

 z rejoml Senftenberg i Frankfurt, antra- 
 

 cyt, koks z w
la brunatnego. :I 
f,l 


Namysł .Antoni, Pader€\\'skiego 32,  12UO. 


JÓZEF 


OST 


Bydgoszcz, Hermana Frankego 9. Telefon 153. 

pedytorstwo, żegluga, hurt. w
gla i drze" a 
(kopalniaków). Zastępstwo kopahl, magazyno- 
wanie i załatwianie wszelkich transportów kra- 
jo"\\ ych i zagranicznych na drodze wodnej i ko- 
lejowej. 


* 


Ozimiń
lm Jadwiga, Rycerska 4, 
 1942. 
Parpat i Zielillski, Gnmwaldzka 109, 
 I:JBO. 
Pasebalis-Po/l;oda Piotr, Gdallska 41, 
 1427. 
Plutus, Chodkiewicza 42, 
 395. 
Poczekaj Wladyslaw, Pomorska 38, 
 65. 
Rode Karol, Bocianowo 2i'i, 
 925. 
Rokicki Jakób, Gdal)ska 135. 


Schlaak i 


Dą.browski 


Bydgoszcz, Marcinkowskiego nr. 8 a, tel. 830. 
\V
giel górnośląski, koks hutniczy, drze\\'o. 
Składnica kolejowa. 


::::=::::::::::::::::
::::H::==:::::::::::::: 
.. .. 


 BraciaSchlieper
: 
:: Bydgoszcz, Gdailsk a 99. Telefon 306. :: 
:: Hurtownia lllaterjałów buuowlan
-ch, na- :: 
:: \\OZÓ-N sztucznych, narz
rlzi budowlanych :: 
:: i okuć budowlanych. :: , 
.. .. 
.. .. 
::::::::::::::U:::::::::::::::::::::::::::::::: 


:';chrouer (;ustaw, Pomorska 16, 
 1775. 
Starczuk ::\lichał, Henryka Dietza 1. 

zolla Ksawery, Ogrodowa 15. 


.OODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU. 
O O 
B Targowski C. J. i S
 B 
O O 
O hurtownia materjałów budowlanych O 
O i opałowych O 
B Dworcowa 34-35. Telefon nr. 1273. B 
O O 
.000000000000000000000000000000. 


Zakrzewski i Hasmann, Nak.ielska 84, 
 1420. 


Rękodzielnictwo. 


Bandaźyści. 


...... ... ........ 

 
 
i j 0110 Uollrner 
 

 BYDGOSZCZ. ul. JagiellOnsMa 1 
  


  

 
 

 Wykonywa 
 

 BANDAZE RUPTUROWE 
 

 
 

 PASY BRZUSZNE I PO- 
 

 OPERACYJNE . 

 
 

 
 
.


TT


 


 . 


Bednarstwo. 


Heize Franciszek, Koronowska H!. 
Pomerenke 
laks, Dworcowa 14, 
 913. 


Blacharstwo. 
Chojnowicz !\[Ol'yc, Zduny 10. 
Falkiewicz l\Iaksymiljan. ::\lostU\\a 5. 
Grage Bnmo, Kościuszki 12. 
Orudowski Leon, Udarlska .136. 
 1042. 
HerszkO\\icz Samuel, Jackowskiego 2U. 


Herszkowicz 


Zakład budowlano - blacharski i instalacyjny. 
Bydgoszcz, \lI. Dłw
a 3, tel. 1335. 


Herszkowicz Adolf, Długa 60. 
Klingbeil Reinhold, Toruńska 15H. 
Kamnitzer J erzv, Poznańska 14. 
Lange :;\laks, G(la{lska 117. 
l\1us Fryderyk, Nakielska 90. 
Niefcldt Hennann, Garbal'v 31. 
J\ijakowski Walenty, Długa 62. 
Pagacz Józef, Kordeckiego 24. 
:-{porny Józef, Kowalska 5, 
 1114.
>>>
Spis poszczególn }'ch. branż 


'" 


45 osnowski . L
\dw
k, Śniaueckich 43, 
 17 fl7 . 
Rperkmn,k\ 
tams}aw, PoznalIska 33. 


Paul..Stanelle 
Bl3r1larstwo budowhuH' i zakła(\ in!!'talar)"jn)-. 
Bydgoszcz, 'Grodztwo 6. 


RzarzYl1ski .l\larjan, PoznRr'1ska 29, 
 l} 9fi. 


Brukarze. 
Bukowski Adolf. Toruńska 31. 
Kleinit.z Kurt, Chodkie\\icza 34, 
 12134. 


Cholewkarnie. 
Uerliner Boruch, Pod Blankami 4. 
Bobowski Dominik, Farna 5. 
('adek Herm ann, J agielloilska 54. 
Dilłin
 Jan, Toruńska 179. 
l\£ęcillski Józef, Podgórna 9. 
Mikołajczyk Antoni, Ks. Skorupki 13. 
Peeck Klara, Szpitalna 7. 
Rybir'1ski Katan, 'Yar'szawska 13. 
Hzymallski Jan, .:\Iazowiecka 3. 
Scife Piakus, Sienkiewicza 65. 
Szramowski "'iktor, Sienkiewicza 7. 


Fryzjerzy i Perukarze. 
Adamski ::\Iichał, Król. Jadwigi !ł. 
Arentowicz Franciszek, Berlill
ka 8ft 
BadlOwski \\'ładysław, Palestra 1. 
Bakarinow Erna, .:\Iarcillkowskiego 4. 
Raniecki Stefan, Urunwaldzka 8S. 
Bar.tkO"wski Teodor, Długa 19. 
Bernard Wojciech, Dworcowa 3 L 
Blluzyński Ignacy, JagicllOllska 65, 
 902. 
Chojecki \rładysław, Promenada 42. 
Chopcio \\"lady:;ław, \\'arszawska 22. 
(:!lo!'?bl,?wski 
oman, Długa 26. 
Cle.;ln:;kl Bromsław, Hzczeciliska 1. 
Dopierała Stanisław, Nakieiska 83. 
I?udkiewicz Jan., Wzgórze Dąbrowskiego 1. 
ł' rytz Jan, BOCianowo 15. 
(}lat.z Pawp} , Udar'1ska 13. 
Uniatczyk Htanisław, Gdańska IM. 
Uomubki .Feliks, Gdańska 97 a. 
Uorski Franciszek, Dworcowa 41. 
Oorzelanny Władysław, Gnmwaldzka lOri. 
Urosenik Ryszar'cf, Zbożowy Rynek 5. 
Hampel Otto, Grodzka 15. 
Jabłollski Franciszek, Niedźwiedzia 4. 
Kachlik Alfred, Jana Kazimierza 3. 
Kami1iski Kwirvn, Senatorska 9. 
Kessin Erich, Grunwaldzka 7. 
Kirski Juljan, Gdar'u5ka 162, 
 1021. 
Klębowski Stanisław, UnIDwaldzka 100. 
Klein Franciszek, Bocianowo l. 
Kobu
iński \Vawrz)n, Dworcowa 75 c. 
Koephn .J oharmes, Gdallska 40. 
Koeplin Rudolf, Kościelna 7. 
Kozłowski Piot.r, Grodzka 18. 
Kroenke Paweł, Dworcowa I a. 
Kriiger Jan, Henryka Dietza 10 c. 
Lichtenberg Bernard, Śniadeckieh 26. 
Makowiecki Antoni, Kujawska 95. 
Markov.ski Piotr, Jezuicka 17. 
Masłowski '\Tincenty, Poznar'18ka (j. 


., 
I 


)lel1er Stanisław, J)omorska 32 a. 
Nass Konrad, Śniadeckich 47. 
Neugebau
r 
arjanna, Długa 2. 
Petryko'Hk Jozef, Plac Piastow;;ki l. 
Pruski .Tan, Dworcowa 10. 
Prusiński Teodor, Sienkie'.,'icza 54. 
Piotrowska Anast., I;-łał-lska l. 
Pszczolkowski Jan, OdalIska 46. 
Radzir'1ski, Stroma 60. 
Rode Paweł, Bocianowo 24. 
Ronowicz Sylwester, Gda'1ska ;)2. 
Rotecki Tadeusz. Dworzec. 
Ruuziński Robert, Dworcowa 51. 
Riinga Feli
s, .Gdańska 31/32. 

zep
owskl 1\IIeczy;;ław, Kościuszki 11. 


hmld
 Emanuel, Kujaw",ka 93. 
:-iIkorskI Brunon, Gdar'1ska 21. 
Rilker Eryk, Grunwałclzka HL 
l"thke Erich, Hermana Frankego I. 
\\' ąsik Leon. Jasna l. 
\Veinkauf Ecluard,' Plac PoZnal1!'1ki U. 
\\:
erzb
ck
 ('.aes
r, Król. Jadwigi 9. 
\\ IJczynskl :-itam:;law, Pomol'Rka 45'46. 
Woźniak Józef, Sienkiewicza 43. 
Wruck Albert, Jagiellońska 53. 
Wruck Ern
t. Św. Tr.ójcy 6 h. 
Zamorowskl Jan. Ku]awska 7]. 
Zpmhl Ryszard, Szc7eciI'i",ka l]. 
Ze'.,icki ::\Iaksymiljan. Dr. Emila \YarmiliF:kiego I 
Garncarze. 
Kobus Andrzej, Pomor;;ka 15. 
::\1ikołajezyk J uljan, (
runwaldzka 9. 
Xeumann Robm.t, Xowodworska 4. 
Pfłaum Herman, Batorego :!. 
Piasceki Franciszek. Xowy Rynek 12. 


t------..----...-----...--...++...---+++ 
f Ross Robert i 
t t 
t Mistrz garncarski. Śniadeckich 4. : 
: ! 
+.......... +++++++-+...... ++++++..... + ++++++ ..........+++-+++++...+++++++-+...+ l'hopper Oskar. Zduny 5. 
Tschijrner E., Rożana '5--6. 
 1054. 


Pracownia haftów. 
Rerlewi 11il'jaur, Hetmal'iska 36. 


Kołodzieje. 
Dąbro\\ski Władysław, Brzozowa 32. 
Ditschkowski Augu:tyn, ZbożowY Rvnek 16. 
Jił8chke Ernst, Dr. Emila \\'arnliń;kiego 10. 
Jeske Rudolf, Gnillwaldzka 79. 
Kulima Karol, LipO\\ a 9. 
Kopis('hko Ernst., (:arbarv 5. 

apiątek St.anisław. Sieradzka 7. 
RI-'zmer Teofil. Gdallska 69. 
Ri\\ iliski Kazimierz, ::\Iatejki 2. 
(Tnncrle Otto, Podol:ka 14. 


Kominiarze. 
Hibieki Roro9.n, Fredry 8. 
;\Iagdał-l:ki Piotr, Piotra Skargi 5. 
Seheel Edward, Ks. Skorupki" 32.
>>>
46 


Spis poszczególnych branż. 


\'lodarczak 'Vojciech, Na 'Vzgórzu 3. 
'Yysocki Adam, Gdańska 102. 


Kotlarnie. 
KretRchmer Karol, Pomorska 9. 
Schultz Robert, Dworcowa 83. 
Chybicki Roman, Fredry 8. 
l\IagdaIiRki Piotr. Piotra Skargi 5. 
l\Iiłowski Paweł, Dworcowa 13. 
Ruml Antoni, Grunwaldzka 26. 
Smelkowski Faustyn, Dworcowa 6.'). 
\\'ysocki Adam, Udarlska 102. 
Wiodarczak Wojciech, Na Wzgórzu 3. 


Warsztaty kowalskie. 
. Altenberg Paweł, Dworcowa 72. 
 103fi. 
Dospiał ::O;zczepan, Grunwaldzka 3-8. 
Frank Bernhard, Ks. Skorupki 94. 
Fritz Traugott, Pi
kna 25. 
Hoffmann Oskar, Zbożowy Rynek 10. 
Kaczmarek Franciszek, Kuja",,"ska 64. 
Kahler Ernst nast., BernardvilF.ka 5. 
Kania Franciszek, Nakielska' 32. 
Klinnuck Karl, Adama Czartoryskiego 13. 
Kowalewski Tomasz, SzubiIi.ska 9. 
Kras August, Fordoń8ka 67. 
Rożek ::\Iichał, Grunwaldzka 86. 
Rudert Otto, Gnmwaldzka 61. 
Schubert Gottfried, Kl,ljawska 4. 
Schmiede Erich, Św. Trójcy 30. 
Wardzir'iski Teofil, GdaI1ska 69. 
Zertll1 Gusw, Kwiatowa 2. 


Lakiernie. 
Fein AJfred, Św. Florjana 6. 
Ri.inkel Karol, Dworcowa 90. 
Smiegielski Stanisław, Kujawska 41. 
Zawadzki Jan, Poznailska 6. 
Zimmermann Emil, Petersona 5, 
 1629. 
Zinunermann :\Iak
. Dworcowa 80. 


Mechaniczne warsztaty. 
Buchholz Wilhelm, Gumiska 150 a, 
 405. 


Hausenblas i Opiński 
Naprawa i remont wszelkich maszyn biurowych. 
Gdar'iska 31-32. Telefon 1779. 


Kossabucki Paweł, Mazowiecka 7. 
Nowacki F., Grunwaldzka 107. 


................................ 
. . 
EOklitz \V. E 
= właśc. Willibald OkUtz = 
= inżynier i mistrz mechanik. = 
. Maszyny do pisania i do szycia, artykuły . 
= biurowe, warsztat reparacyjny. = 
. Jagiellońska 13, . 
. naprzeciw Teatru Miejskiego, telefon 207. · 
. . 
................................ 


Paciorkiewicz Władysław, Gdailska 49. 
Piotrowski Adam, Cieszkowskiego 8. 
Seifert i Forster, Gdarlska 156, 
 1332. 
Smoczyk \Vacław, Plac Poznarlski 2. 
ŚwitaIski Stanisław, Poznarlska 5. 
Szmekel Wit,old, Plac Piastowski II. 
Szymczak Józef, Dworcowa 84, 
 1122. 
Teske Kurt, Plac Poznar'iski 3, 
 1296. 
Urban.iak Kazimierz, Poznaliska l. 


Modniarki. 
Oberkirsch Anna, Jana Kazimierza 5. 
Ittnerowa :\faryla, Długa 47. 
Lange Emmi, Poznańska 26. 

Irowir'iska Eliza, Grorlztwo 26. 
Puchert 
Iałgorzata, Gdańska 156. 
Reichert Anna, Chrobrego 21, Jagiel1ońska"13a. 

arnowska Bronisława, Gdańska 14. 


Nagrobki. 


WODSACK G., nagrobki 
Dworcowa 79. TeJefon 651 - Granit, marmur. 


.Tob Jakob, ''1azowiedm 40. 
\\'awrzyniak Ignacy, Thvorcowa. 


Ogrodnictwo. 
Adam Ernst, Żmudzka 3. 
Fialkowski Antoni, Orła 4U. 
Figurski Florjan, Grodzka. 
Lysander Leon, Garbary 13/14. 
:\1i.i1ler Rvszard. Tortuiska no. 
Ross Juliusz, Św. Trójcy 15, 
 48. 
Ross Juljusz, Św. Trójcy 15. 
 48. 
Sauerland Maks, Flisacka 16. 

chauer EwaJd, 'Vyrzyska 3. 
Scheibner Robert. Kordeckiego 21. 
Schroedter Bruno, Grunwaldzka l. 
Sonne Karol. Gajowa 31. 
'Yiśniewski Józef, Gdaliska ł53, 
 869. 
"'iśniewski Józef, Konopna 39. 


Pantoflarstwo. 
Heske August, Kujawska 22. 
Kruczkowski Józef, Podgórna 23. 
Olewniczak Katarzyna, Nowy Rynek 3. 
Patzke Hugon, Kujawska 53. 
Pepliński Jan, Chwytowo 17. 


Piekarze. 
Ast AleksaI
der, "'ełniany Rynek 5/6. 
Barth Apolmary, 'Varszawska 21. 
Bielawski Michał, Berlir'iska 90. 
Burz
'ński Apolinary, Dworcowa 87. 
Cymmer Zygmunt, Nakielska 19. 
Czajkowski I.udwik, Kościuszki l. 
Czajkowski Teodor, Kujawska 32. 
Domeracki \Vincenty, Jagielloriska '":3 b. 
Durski Józef, Dworcowa -20. 
:Fabiszewski Edward. Grunwaldzka 109. 
Fietz 1\Iaksymiljan, Plac Poznański 16. 
Filipowski Paweł, Dolina 26. 
Fuchs Karol, Poznańska 12. 
Gał
zierski Władysław, Kujawska 90. 
Gołf;:biewski Konstanty, Chwytowo 10.
>>>
t- 


47 


Spis poszczególnych bral12. 


Gryska Antoni, Kujawska 71. 
Grzybowski FrancL"!zek, Kujawska ] 7. 
Hf'ld Jan, Rznbińska 7L 
Hildenlu"andt Emma, Gdańska 23. 
Rojka Jan, Gdańska 66. 
,Tumok Stanisław, Grunwaldzka 52. 
Jesiołnowski Antoni, Orła 6. 
Kadwo l\Iarjan, Nakielska 5. 
Kałas Franciszek. Jasna 8. 
Kamiński Jakób, Grtmwaldzka 95. 
Kamiński Toma.c;z, Bocianowo 33. 
Kijek Leon, Król. Jadwigi 4. 
Kleinert Stanisław, Śni;ldeckich 29. 
Klonowski Leon, Grunwaldzka 31. 
KobieJski Emil, Gda{lska 53. 
Kokoszyński Władysław, Nakielska II. 
Krause Paweł, Hetmańska 18. 
Krause \Vilhelrn, Toruńska 116. 
Kronszewski Aleksander, Rycerska l i/18. 
Kronszewski Otton, .Fordońska fi. 
Kujawski \Valenty, Kujawska 28. 
Kunkif'l Zygmunt., \Vełniany Ryilf'k l. 
Kunkei Oswald, Leszczyńskiego l]" 
Kurkowski Teodor, Podgórna 8. 
Langkall Juljanna, Kujawska 83. 
Lemke Hermann. Dworcowa 18 a. 
Lenkeit Bruno, Sienkewicza 21. 
Lis Jan, Torm'iska 29. 
Lulkiewicz 
:lateusz. Śniadeckich 8. 
l\łaC'halill:'lka Aniela
 Gdał'iska 91. 
Bracia l\Iakulscy, Śniadeckich 27. 
l\Iarl'inkowski \nadysław. Poniatowskiego l. 
l\larmurowicz Tomasz. \\rełniany Rynek ] 1.. 
l\:IarC)uardt \V ojciech, Kujawska 28. 
l\:Iiklllski Antoni, Niedźwiedzia fi. 
l\lilke Albert, Promenada 39. . . 
 
tNasiadek Janł 
i . Jagiellońska 14, tel. 272. ! 
. Piekarnia, cukiernia 
 
Specjalny wyrób sucharków. 
 

 
 


Neske Fryderyk, Pomorska 33. 
Neumaml Fryderyk, Garbary 6. 
Priske Fritz. Łokietka 21 b. 
Rap£- Wilhelm, Ks. Skorupki 14. 
Riedel Otto, Gdańska 48. 
Roeske' Franciszek, Sienkie\\--icza 5:J. 
Rogoschke Robert, TorUłlska 176. 
Rogoziłlski Bronisław, Bocianowo 12. 
Rosenau Fryderyk, Król. J adwi
i 4. 
Rotecki Władysław, Śniadeckich 22. 
Rzadkowski Józef, Sienkiewicza 60. 
Schwonke Fryderyk, Gdałlska 109. 
Seehafer Ryszard, Ks. SkOrtlpki 25. 
Sobecki Władysław, Ks. Skorupki l L 
Specht \V ojciech, Sienkiewicza 34. 
Stencel Roman; Jana Kazimierza 2. 
StolI Brunon, Nowodworska 43. 
Styler Aleksander, Strzelecka 88. 
Szukowski Teodor, Podgórna 8. 
Szyperski Franciszek, Pomorska 47. 
Ulatowski Juljan, Konopna 32. 
Ulił1ski Franciszek, Podwale 19. 
Uzarski Alfons, Grunwaldzka 5. 


Uzarski \Viktor, Jasna 15. 
\\ralenciak Józef, Jachcice. 
Wilm Karol, Koronowska 2. 
\Yróblewski Jan, Słowackiego l. 
Zacharjas WilIi, .TagiellOllska 31. 

akrzewRki Antoni, Kujawska 51. 
Zółtowski Stanisław, Jasna 21 -22. 
Żmukowski Edmund, Nowodworska 1.3. 
Zwierzycki Franciszek, Garbary Hi. 


Pończosznicy . 
Kwiecińska Janina, Toruńska 30. 
Rzezak Alfred, Toruńska 131. 

zańkowska Franciszka, Stroma ;)5. 
\Yiśniew;ki Antoni, Wodna 6. 


Powroźnicy. 
Rosiński Paweł, Dworcówa 33. 
.Tugemann Adolf, Nowodworska 26. 


Pracownie krawieckie. 
13alinowski Antoni, Długa 61. 


888888888888888888888888 

 Zakład krawiecki Barbarski & Kurdelski 
 
8 8 
8 dawno J. Barbar:,;ki, zał. 1902 r. 8 
8 ul. Dworcowa 93. Telefon 1409. 8 
8 Konto bankowe: Bank Bydgoski T. A. 8 
8 
Iaterjały krajowe i zagraniczne. 8 
8 Specjalność: sport i umundurowania 8 
8 8 
888888888888888888888888 


Recker Reinhold, Dworcowa 7. 
Both Fryderyk, Grodzh\o 9. 
Brudnarowski Jan, :\Iarcinkowskiego 10. 
Bukowski Antoni, Nakielska 10 a. 
Calir'1ski Ignacy, Poznal1ska 28. 


................................ 
. . 
iCALIŃSKI JAN! 
. Stary Rynek 30, tel. 477. · 
= Specjalny magazyn krawiecki. = 
. . 
................................ 


ChęcilIski \\1adysław, Poznar'1ska 22. 
Chmielewski Bolesław, Kordeckiego l. 
Chrzanowska .:\[arja, Sienkiewicza 55. 
Chudziński i 
[aciejewski, Gdańska róg D" orco- 
wej, !. 187. 
Cyms Bonifacy, GdaIlska ,155, 
 1433. 
Czarnecki Józef, Pomorska 22/23. 
Darda Fryderyk, Dworcowa 21. 
Dąbrowski Antoni, Lubelska l. 
Dąbrowski Franciszek, Król. Jadwigi i a. 
Dembek Tomasz, KordeC'kiego 34 a. 
Depka Kazimierz, Gdallska 40. 
Dorużyńska Anna, Długa 16- 
Dorsz Paweł, Św. JRlłska 19. 
Draheiem Kazimierz, Krakowska lS. 
Drews i .:\Iikołajski, GdaIlska 151. 
Drybulska Anastazja, Sienkiewicza 16. 
DrzyciIlski Jan, Plac Wolności 2.
>>>
48 


ł 


Spis poszcz ególnych branż 


D
 mant Bencjan. Dworcowa 59. 
Dzięcialowski Stanisla\" Promenłłflił 4. 
E!ler .Józef. Ś,,:. Jall:;:ka 14. 
Fermann Bonifacy, Toruilska l i9. 
Fratczak Jan. Cieszkowskiego 7. 
FrohliC'h Rudolf. Rycerska 4. 
Funk Edward. Pomorska 32 a, 
( : hur Józef. .T agiellOl'lska 7 a. 
:iede Emil. Urunwaldzka 14. 


GraboW'ska Anna 
Dworcowa 78. Warsztat mód. 
Sporządzanie garderoby damskiej podlug miary 
po przystępnych cenach. 


Ham::e )Jarta. .JagieUoI1ska 7. 
H A.clIsler V aleska. 
ienkie" iczu l. 


H t E Garderoba męska 
a u p . i damska na miarę 
Cieszkowskiego S. 


Hernet :-Itanisla", .JagiellOl'lska 1:3- 
Holka l\Iateusz. Śniadeckich 49 a. 
.Jaekel UertnIlła, Zduny l. 
.Takobsohn Jan, Piotra Skargi 8. 
Jakubowski Ludwik. PoznaI1ska 32. 
.Tanicki Jan. "'ełnial}y Rynek 12. 
KannenbCl"g )Jarta. Sniadeckich 13. 
Kaszubow",ki ,T ózef. Fredry 4. 
Kelm .Jan. Św. Trójcy 14. 
KotIińska }[arta, Chrobrego 11 l. 
Kowal "'ładvslaw, Orla- 5. 
Kowalczyk ignacy, Śnia,leckich 6.3, 
Kowalczvk Paweł, Dr. Emila \\"armiilskiego L i 
Kowalen:icz Franciszek. Cieszkowskif'go li. 
Kozlak Jan. Garbarv 32. 
Krokowski \Yalentv: "'arszawska 23, 
Kubich \Yojciech, Długa 44. 
Kuffel Józef, Pomorska 60. 
Litewski Piotr. Śniadeckich 24. 
Lyck Allgnste. .T agicUoilska 31. 
ł-...owiI1ski \Yalenty, Lubelska 24. 
'Jagdziarz ::\Iichal, JagieUoiu;ka l i. 
1rajek Zofja, Gdailska L54. 
)Iajewska Bronisława, Dworcowa tł.') a. 
}rakowski Bernard, Pozllailska 28. 
)Jalinowski Piotł., Ganuna 3. 
1Iarcinkowski Kazimierz. \\'cbliany Rynek I. 
)[atalewski \Yalentv. Łokietka 20. 
'Jeiler Emma, Slo\vackiego 2. 
)Jiodow;;ki .Tan, Nowodworska 2H. 
}[olkentin Gustaw, Pumorska 5:3, 
 13.'55. 
:\Jiihlsteill Franc.. Gdallska 53. 
:\Jiihlstein \\'aldemar, Mańska 150. 


, 


Murawski Oskar 


Pracownia kostjumów i plaszczy damRkich 
Długa 19. 


X eumann Ernst, Długa 8. 

owak Franciszek. Sienkiewicza 48. 
Xowakiewiczowa Zofja. Śniadeckich 27. 
Nowakowska Alt-'k,.;anrlra. Sienkiewicza 12. 


Nowicka Franciszka. Stary Rynek 15. 
Nowicki \\"alenty, Chrobl.ego 7. 

osiński Uoleslaw, Zbożowy Rynek 5. 
Orzuchowski Jan, \\"ilellska 2. 
Papier .Tan, D"orcowa 7S. 
Patzer Paweł, .Tagiellońska 53. 
Pauly :Marta, Liebelta 7. 
PnwJik TgnaC'y. Św. Trójcy 30. 
Pehałek Stefanja, Podgól'Ila II. 
Pieczkowski Józef, Wełniany Rynek l. 
Piekarski Benedykt. Dworcowa !);) a. 
Podemski Franciszek, :\Iatejki 7. 
PodliIiski Władysław, Sienkiewicza 45. 
Pokor"ka, .Józefa, Św. Trójcy 17 a. 
Por"ch Otton. C11'nnwaJdzka 104. 
Prentki Stefan, Blonia 24. 
Prybe Stanisław, Św. .Jańska 6. 
Raczkowska )le anja. Sobieskiego 9. 
Radkowa Leokadja, Plac Piastmv
ki 2J. 
Ra
iak Andrzej, Gdaliska 13n. 
Ratajczak Stanislaw, GIlalIska 7.1 h. 
Reiter i Ska. Dworcowa 73 a. 
Remkówna Helena, Jasna 28. 
Retlicz Paweł, Sil-'roca 7. 
Robaszkie"icz Andrzej, Gda{l"ka 88. 
Rutz Hermann, Udań"ka 91. 
RybiC'ka Józefa, Król. Jad"igi i a. 
Rybka Andl,zej. Pomorska 8. 
Rvbka Roman, Hetmał-lska 313. 
RV8Zkowskl Stefan, 
akieJska 1. 
,.;ampław!"ki .Jan. .je:llIi('ka 12. 
Hauer Au
ust. Libelta 10. 
Sehmidt Olga. Dl'. Emila \\'al'miils.kiegn n. 

zreiber Pawel, Pet.er.o;ona 6. 
RC'hllłt.z Emil. Cie;:;zkow:"kiego 8. 
Schulz Czesław. Plac \\'olno
C'i 2. 
:-:chulz Fritz, Rienkip"\\ icza Hi. 
,.;chulz l\Jarjan, Zduny 2. 

chuJz ::\la1'ta,- Rienkiewi('ził Itł. 
Sechawel' Ferdynand. Kordeckiego 29. 
Skubała 
[ikołł1j, Pocztm\"ił 3. 
::-\talmierski FI'anc., Dworcm
'a 13i. 

tanisławski Tomasz. Św. .Jał-lska 22 a. 
Stankiewicz" iktor. .Jezuicka 17. 


5teinborn Fritz 


.\Iistrz krawiecki. Pomorska nr. l J. TeL 921- 
)[orły męskie na miarę. - Sklad sukna. 


Strus; Wiktorja, Ś". Tr6jey 22 b. 

ulkowski 19naey, l\[albor'ska 4. 
Swietlik Ludwik, Długa 20. 
Świtajski \Vlady,ła\\, -XiedŹ\..iedzia 4. 
Sypniew,,::ki .Tuljall, Św. Trójcy la. 
SzC'zcch Franciszek. Sienkie\\ icza 33. 
Rzpak Bronisława, Grlallska 141. 
Szutz Bernani. G.lańska 1.32. 
Szymkowiak Ignacy, Pozna{u:;ka 2n, 
Szwygon Antoni, Bocianm\ o 9. 
Talarowski .Józef, f:dailska 62. 
Ulm Antoni, Św. Jallska 22. ' 
\Varcz,Vllski Dyonizy, Śląska 5. 
WidJ'mska Wiktorja. Gda{lska 72. 
\\'ilhelm A Llgust. \\Tileńska 6. 
\Viśniewski hronisław, KoAciuszki 36. 
\Yi
niew;ki Feliks. :\Jatejki 8. 
\\Tiśniewski Teofil, Dluga 66. 
'-\Ti
niewski Zygmunt, Pomor:-:ka 40.
>>>
Spis PO!?Zczcgó]nycn, branż 


-lc) 


'\:oj?
echowski \]ali::"yullljan, Zaci::;zp !J. 
W ozmska Helena, Ch" ytowo 17. 
Zblewski Antoni. Łokietka 30. 
Zbilski Michał, .Jezui('ka 9. 
Zdziebłowski Jan, ŚniadeC'kich II. 
Zieliński Władysław, WaI'sza"ska 20. 
Ziller l\loszek, SienkiewiC'za 11 a. 
ZmurlziIiska Helena, Śniadeckich 4.4. 


Pracownie i składy kapeluszy. 
Briihmer 
Iarta i Ella. Śnia(leckich 4!'. 
Delmer Barbara, 
Rkielska 2. 
Drążkiewicz i Bednarl'zyk. .J agieIlo{l!ka :ł. 
Dzim'la Władysław, ::\lostuwa 5. 
Dziurla \Hadysław, Plac Teatralnv 3. , :ł!JO. 
G-łowacka 
atalja, D\\OreO'\Hl 76. ' 
Ittnerowa Maryla, Długa 47. 
Kamnitzer Leo, Dwor'C'owa !I:?, 
 HHl4. 
Kuhrko jIart.a, 
icd.{;wierlzia 4. 


=c=cc:c=ccc
ccc
:==c:
=

c== 
= = 

). LichtenbaUl1 

 Uydgo:-zez. Długa nr. 5. _ 
= Xowości sezonowe: Kapeluszv damskie. Q 

 przybory do :-troju. - Sp
JaIIlY dziai i 

 wyrohu trykotaży i galantel'j i modnej. = 

 - 


=C
C
C
=C=====CC

CC=! 


Le'wandowska FrallCiR2'ka. ::-;tal'v l{vnck :łO. 
::\Iajewska Bronisława, DworC'O\
'a !i5 a. 
.i\1i:,sio'na ,.Chryzantem'\ :\latejki 
, J l p. 
Pelchcrt :\lałgorzata, Gdmiska 15u. 
Porożyriska Franciszka, Farna 6. 
Pozenil'a Szymon, Plal' \rolnuści I. 
Przybyłowska .Jadwiga, Udali
ka I,i". 
::-;ejfert Kazimierz, Długa 65. 
Sożaliska Felicja, Gdaliska 54. 
Sroczyriski Tadeusz, Plac Teatralny. 
Struss Wiktorja, Św. Trójcv 22 b.. 
Szroeter Franciszka, 
Io8towa II, 
 103:3. 
Szymankiewicz 
lałgorzata, Dworcowa 4. 
Trajan Ht.efan, Grunwaldzka 100. 
'Vęglewski Piotr, Kościelna 2. 
'Vertaus Luz!:'r, Długa 7. 
.
 

 . 
 

 Największa fabryka kapeluszy damskich J;C 
.t i męskich w Bydgoszczy :; 

 Bracia Wojnarowscy 
 
:ł Bydgoszcz, Juua Kazimierza 3. t 
:: Przyjmuje się również kapelu:-zł-' damskie t 
Jt i męskie do plzeformowania. "oc 

 
 
Jt

 


. Z
harjasz .Jan, Grunwaldzka 13. 
Ziołkowska 
Jarjanna, Jezuic
a 10. 
Ziołkowski Teodor, JagieUOIi;;ka 52. 
Zweininger }:laks, Gdal-łska l. 
Zweininger .Jadwiga, Dworcowa 15. 
Żyłowicz Alojza i H. .chen 
lieczysława, Sien- 
kiewicza 30. 


Pracownie kuśnierskie. 
Bum Henn.I., Udał-ł...ka 1.")3. 
Cyrus Bonifacy, Gdailska 15.'), , 1133. 
Frif'drich Konrad, Rniadeckich .). 


Pracownie malarskie. 
Fa. Arndt. wła
e. .Joa/I!la i Custa\\ ArlHlt. .Ja- 
Jagiellońska 74/7;). .. 201. 
Uriihning. Oskar, Pomor:"ka 24. 
ButIzikow"ki Jan, POzuRl'I"ka 4-. 
Budzikowski :-\tani,.ław, Grw lzimlzka 27. 
Dankowski Władvsła'.\', Het mmi'''ka 17. 
Freter Otton, Oi/'Odowa 13. 
Głaziń.:;ki Ryszard, l'iienkiewi(,za .3 ł. 
G-órczyński Fra nl'i-;zek. Król. .J ad\\ igi l I. 
l
órski .Józef, Podgtlrze :?4:. 
Górski 
lichał, 
eriator'"ka :n. 
Crabowski Józef. XlJw();.!rodzka II, 
 II:H. 
Ur'aczyk Roman, Plac \\"n!no'cj 2. 
 :J70. 
Grześkowiak .T ózcf. (:/'odzt wo 31. 
Hiihscher Altert, Dwo["C(1\\ a i!.L 
.Jasiewicz ::\larcin. 1'OIOOI',;;ka II. 
Kaźmierezak Jan. .Tlgielloriska 4.i-. 
I(lugowski Antoni, Pomor,.ka :j l. 
Kujaw;:ki :\1ieczy;:;ław. Kujawska 8.3. 
Lewandowski t'ranciszck. Plac Poz!lai/,ki 11-. 
1\Jiiller Adolf, Poznail,.;ka L'i. 
X owacki .Franciszek, ::-)nwi{}!"kiello 17. 
Pankowiak Juzef. Jf'.Iuicha ]3. 
Felmer Hugon, O-;solili",kich 10. 
Petrvkowski .Jan, Bł..nia l!. 
Rtihs Paweł, Kanałowa 1. 
Ruhrbeck Alfred. Ztlum- 6. 
Rux Reinhold. TorUli,.;ka lS!). 
Sankowski I"ilip. Śniadf'ekich 4-j a. 
F. Słolllski i Syno"ie, \\T
'soka 3. 4. 
 14.')7. 
Szałajda Roman, Pomor
ka H. . 
Thews Oskar. 13oC'ianowo 30. 
\Velke Ziegfrieo. Dr. Emilę. "-armili"kiego 1.3. 
Ziołkie\\icz 1\lakspniljan. SniarleC'kich 20. 


Przędzalnie. 
:!\Iolimler X atalja, Ś\L Florjana 11). 


R.ękawicznicy. 
V oUmer Otto, .J agiell 01iska 7. 
Rzeźbiarze. 
DC'rnbek Bruno, Św. Tr'{Jjcy li-. 


...++++...+-+++... .........++++++++++.......++++..... ............... ++......... ..++... 
i i 
i Bernhard Kretschmer i 
: : 
: rZł-'.i.biarz. t 
i Bydgoszcz. Terasy 8. i 
i \Varsztat i składlliea rzeźbionych nakładów i 
: na meble wszelkiego rodzaju: Przedmioty : 
i artystyczne i praktyczne. i 

"
H++


++++
+-++-+...

H+-+
H++++++++++++
 


Krvska Sylwester, Lipowa 
. 
Rol1rbeck Georg, JagiellOliska 59. 
Schwanke Wilhelm, Dr. Emila \Yarmiń"kiego li. 
Skręt Roman, Toruriska 14. 
Strehlau Teofil, Błonia 17. 
Swół Michał, Podolska :?O. 


4
>>>
Sp is poszczególnych brani 
( 
Klettke Ryszard, .JagiellOJi",ka 50. 
Kloniecki Stanisław, Grunwaldzka 107. 
Kopeć Franciszek, Śląska 12. 
Kordecki Czesław, Chwytowo 15. 
Kozakiewicz Anna, Kuj
wska 75. 
Kozłow;o;ki Alekc;ander, Srednia 62. 
Kuie \Vacław, 
Ialborska 2. 
Kretf\k Ludwik, Bartosza Glowackiego 9. 
Kruszyński \Vawrzyn, Kujawska 35: 
Kruza Aleksander, Grunwaldzka 21 a. 
Krzvczkowski Franciszek. Dworcowa 69. 
Kwasek \Vojciech. Chocimska 4. 
Lalasz Adam, X a \'r zgórzu 61. 
Lala!'z Adam, Grunwaldzka 9. 
Lamberski Franciszek, :\la]borska 9. 
Laskówna Leokadja, Wileńska 7. 
Leda .Jan, Poznmiska 12. !.. 10
n. 
Leichnitz Fryderyk, Grunwaldzka 50. 
Leichnitz Ludwik, Gnmwaldzka 66. 
Lubawy \Yojciech, Chwytowo 15. 
I
ubawy \V ojciech, Grunwaldzka 56. 
Łuczak .Józef, Szubiriska 12, !.. 261. 
Łuczak 11ichał, Lubelska 7. 
Łuczak \Yawrzyn. Długa 43, !.. 1444. 
J
yck .Juljusz, .JagielloI1ska 31. 
J
y;;;kawa Feliks, Garbary 15, !.. 1543. 
1\lachholtz HermanIl, Grunwaldzka 9/10. 
Maciejewski Roman, Orła 5. 
i\fączkowski .Tan, Promenada 14. 
Mączkowski Leon. ł.okietka 8 b. 
Małkow8ki Franciszek, \Hatrakowa 12. 
Makowski Kazimierz, Xa \Vzgórzu 50. 
Makowski Leon" \Varszawska'-4. 
l\feineke Teodor. .UłaÓ."ka 2.3. 
.1{elin Fritz, 
akiel,.,ka 83. 
Mikołajczyk Walenty. ,Chrobrego 16. 
:\Irugalski .T uljan, Promenada 40. 
l\liiller Otto. Sienkiewicza 39. 
l\fyka Alojzy, Nakielska 53. 
Neumann Ryszard, Glinki 57. 
Niedzielski \Vładysław, Gdaliska H. 
Kiegdek \Vładysław, Gd.alli;ka 44. 
Niezgorlzki Ludwik, Reja 7. 
Niezgodzki \\tladvsław, GdaI1ska 44. 
NOWflk Hieronim: Nakielska 36. 
Oeck Hugon, Grunwaldzka 88. 
Olsiewski Karol, Grunwaldzka 19. 
Parlów Paweł, Sieradzkiego 15. 
Perlik \Vładysław, Senatorska 78. 
Piasecki Augustyn. Grunwaldzka 7. 
Piątek F.lżbieta, Glinki l. 
Pipowski Antoni, Kujawska 37. 
Płaczkowski Paw('ł, 
iegolewskiego 4. 
Płaczkowski \Vład.vsław, :Yiegolewskiego 4. 
Plawan Aleks, .Jasna 4. 
Pokora Roman, Długa ]4, !.. 1643. 
Poszczolulski Bolesław, Sowill.skiego 11. 
Pruss \Vincenty, Bocianowo 2. 
Pm;zycki Ludwik, Nakielska 12. 
Radtke Albert, Kościuszki 7. 
Rap! Georg, .Jas.na 13. 
Reeck Edward, Sniadeckich ,!.. 1534. 
Reeck Hermann, .JagielloÓ.ska 54. 
Reich Edward, Sienkiewicza 17. 
Riedel Otto, Gdm1ska 102. 
Rogowska Emma, Koronowska 41 b. 
Romalli;ki Leon, Zbożowy Rvnek 9, 
 714. 
Rosenke Karol, Nowodworska 27. 
Ruchalski Józef, Błonia 21. 
Sander Ludwik, Torl1łlska 5. 
Schroeder Oskar, Nakiel;;;ka ] i. 


50 


'-ali G. .Juljuc;z, PO!11orgka 17. 
\\'odsak Gu!'ta..\, Dvn'l'Cowa ":9, !.. 651. 


Rzeźnicy. 


.Achtel 
-\leksal1der, Grlm-łska 4.3. 
Achtf'l Alekander. Fordof1:o:ka 66. 
Aff'lski Francisz(
k: Ks. Skorupki 100. 
AfeJ"ki 
Iiecz.",daw. Czarneckiego 9. 
Affełski Teofil. Gdallska :IS. . 
Albrecht Emil, t:runwalclzka 62. 
Alwin \\Tiktor, Pomorska 28. 
Andrvszak Bolesław, Żuławy. 10. 
Andrzejewski Józef, Porlgórze 52. 
Arku..:zew
ki Antoni, Plac Pozna.ński 5. 
Bartig Gustaw, nrunwal.-łzka 86. 
Bartig Gu!'-taw, Uda{Jslm 35. 
Bettinger Eryk, .Pod..r6rna 23. 
Hiskupski .Jan. Rniadecki,'h 6. 
Bła'3zak Jan. Bocranowo 20. 
BoclWI1ski Jan. Kaszubska .3. 
Bociek Józef. Pomoł""ka 57, !.. 1548. 
Bonin Rronif'ław. Gda{lska 135, !.. 156. 
Bonin Leon. D"or('O\\-a 16, !.. 17.37. 
Bordanowic.l. Karol. C'hwvtowo 
. 
Brumer Adam, Bielicka 22. 
Buchholz Emil, Grlll1waldzka 8. 
Buchholz Karol, f
okietka 25 a. 
Budnarowski Teodor, Dwol'(owa 81. 
ell',', iałkowski Antoni, Dworcowa 8ł, -!.. 1565. 
Cvmmpr Rudolf, Xowodworska. 2. 
C
arnpcki Karol. Zygm.unta .-\ugusta 24. 
Cz..-iewski Jan. Promen:.da 2. 
Dahlke Franciszek. Xakielska 24. 
Dahlke Rudolf. ::\Ialborska 13. 
Dekowski \Hadvsław. 31azowiecka tlj42. 
Dithnann Karoi, r góry :JS. 
Drzewiecki Wiktor, G-daÓ.ska 150. 
Dvlawerski Paweł. Promenada 6, 
 1939. 
Eberle Bruno, Rupienica 11. 
Ekert Jan Karo]. (Mańska 112. 
Em,kojt \\'łart,\-sław, Plac Poznaf1ski 13. 
Eliasz .Józef. TOrllliska 149. 
Falkow..,ki Leon, 31ałborska 6. 
Frey Paweł, Uarbary 24. 
Frohlich Richard, TOnłi1slm 12. 
Frohwerk Artur, Dworcowa 31, !.. 1811. 
Frvdman Herman, Szpitalna 8. 
Gaekel Karo], Grunwaklzka 18. 
Giese Frydrych. 'Iazomecka 38. 
Godek Piot;, DwoJ'('owa 67, ,. 1258. 
Gotz Elfrieda, Promenada l n. 
Głowicki Bernhard, Pomorska 34, !.. 8;4. 
Głowacki Bernard. Pomorska 34. 
Groo!'; Franci"\zek, Pc,zn81iRka 34. 
Gutbier Brunon. Podgórna J 3. 
Henze OUo, \V ys01m 8. 
Herzberg Fritz, Gdall;ka 116. 
Herzberg \Vilhelm, SzubiI1ska 8. 
Hoffmał-ln Rudolf, Koronowska 53. 
Hojnacki Bronisław, Orła 61. 
Jew.tsiliski Ludwik. Plac Piast.owski 12. 
Jezierski Czesław. Koronowska 66. 
Jo;ewicz Alfred, Długa 50. 
Karamucki Bronisław. Rycerska 10. 
Karmucki Bronisław, RyC'erska 10. 
Katnv Izvdor, Grunwal
lzka 114. 
Kan.\
acz 'J an, HetmaI'1ska 36. 
Kiałka Ignacy, Sienkiewicza 4. 
Kitkowski Czesła\\', Podgórze 30.
>>>
Spis poszszegÓln ych branż 


51 


+++++++++++....... ++++...........++ .......++++++t-+++++++++++++++++...+ 
. : 
I Bracia sżulc i 
! B Y d g o s z c z, Plac Piastowski, tel. 1446. : 
i Skład mi
sa i wędlin. i 
: Specjalność: twarlła salami. : 
: : 
+++++++
++
"''''''
'''H++

++++++'''
++++++
++++++
+ 


Schwonke .Rudolf, Kujawska 76. 
Sergot Józef. Kordeckiego 32. 
Słomiallski Leon. Dworcowa 7, 
 1734. 
Sobecki Jan. Zbożo.."y Rynek 3. 
Solecki Jan, TorUlIska 131. 
Soliński Juzef, PoznaIlska 16. 
 377. 
Rommer Rudolf. Gdańska 27. 
Sowiński l\Iak;yrniljan. Hetma6ska 27. 
Spiegel Karol, Warszawska 3. 
Sprada Franciszek, Orła 48. 
Spr
glewski .Juljan. )lazowiecka 39. 
Stockmann Gustaw, Śrtiadeckich 46. 
Stodolny Stanisław, Grunwaldzka 103. 
Strosin Edmund. Gdańska 112. 
Świetlik J uljan. Barto
za Głowackiego 42. 
Szczllkowski Kazimierz, Podgórna 23. 
Szews Bolesław. Piękna 46. 
Szroeder Józef, Ogrodowa 6. 
Szulc Fritz. Kujawska 45. 
Szulc \Yładvsław. Śniadeckich 28, 
 1446. 
Teodorowicz Antoni, Niedźwiedzia 3. 
Tobólewski Franciszek, GdaI1
ka 96 a. 
TvliI1ski l\larcin, ł
ysa-Góra 3/4. 
lValczak Józef, Kujawska 79. 
\Vaszak .Józef. Dł1H
a 42. 
\Yęclewski Andrzej;- TorUllska 11 L 
\Yei;s Aleksander, Dworcowa 7. 
"\\Temlt Gustaw. Kujawska 96. 
"Veyna \\ladysław. Dhlga 2. 
'Vierzchucki 'Vładysław, Glinki 7. 
'Viese Karol. Bielicka 19. 
\Vięzowski Józef, Podgórna 20, 
Winiarski Józef, Św. Trójcy 27. 
'Vinowiecki Ana,;tazy. Ugory 26. 
Zalewski Franciszek. SowiIlskiego 9. 
Ziółkowski Franciszek, U1aIlska 20. 
Żubka Juljan. Czarneckiego 12. 
Żubka Stanisław, Bocianowo 19. 
Siodlarze i rymarze. 
Barbknecht Oskar, Petersona 5. 
.Kircher Emil, Zbożowy Rynek 3. 
Krajniewski Bernard, Dworcowa 69. 
Kriiger Adolf, Zbożowy Ryn.ek 3. 
Lewandowska :\larja, Kościelna l. 
Malak Alojzy, Dr. Emila WarmiIlskiego 3. 


Bolesław Najdrowski 
mistrz siodlarski, fabrykacja stylp. 
Bydgoszcz, ulica Pomoska 8 a. Telefon 1803. 


Rachmielewski Władysław, 'Velniany Rynek 2. 
Riemer Paweł, Gdallska 6. 
 952. 
Rosenthal Karol, Leszczyńskiego 6. 
Russner Paul. Gdańska 6. 
Stephan Elza, Gdallska 18. 
Zybertowicz :\fieczysław. Kujaw:5ka 29. 
Zywert Franciszek, JagielIoilska 4. 


Ślusarnie. 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
D D 
g BaranolDski i Grubich g 
El 13
Tdgoszcz, ul. Kujawska nr. Y. El 
D Ślusarnia i warsztat reperacyjny. Okrato- D 
El wanie okien, okucia, instalacje wszelkiego El 
D rodzaju. - Spojenie autogoniczne. oraz D 
El wszelkie prac!:' w zakr .śl usarstwa wchodzące. El 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


Czarnecki Władysław. KOś(il1szki 51. 
DomaIlski "'-., D\\orcowa 31. 
 94:J. 
Głowacki Roman, Dworcowa 76. 
Guhl Hugo, Pomorska 43. 
Kalitowski lzvdor', Gdańska 27. 
Kowarz Józef. Sienkiewicza la. 
Lewamlowicz Konst., Chwvto'Wo 13, 
 980. 
'luhme Herma nn. Zduny 2. 
Owoccy Stefan, C
e;}aw l Franci
zek, Koś(iuszki 
nr. 41. 
Pohl Albert, Pomoro;;ka 5
. 
Rejmer Rvszard. Gmdztwo !"j. 
SaganowslU 11ichał, Pomorska 4:? 
Sarnowski Aleksander. Gda!lska 14. 
Schopper Oskar. Zdnn.v 5. 
Słommski .Józef, Dr. Emila \\Tarmillskiego 3. 
RtarzYli
ki .Jiłn. 8iemiradzkiego 3. 
Steinborn Eugen. :\Iarcinkowskiego 8. 
Rwierz Ferd\'J1and. Pod Blankami 9. 
Tcmplin Wiily. Ś
7. Trójcy 19. 
Zieliński Stefan. Rniadeckich ! L 


Szewcy. 
Adamczvk 1larcin. ŚniadeckiC'h 47 a. 
Arnak Roman, Podgórze lO. 
Bandyt Bf'rnard, 20 stycznia 
. 
Bandy t ,Juljan, Gdańska 62. 
Baranowski .J ózef, Sienkiewicza 63. 
Barowicz Henryk, Kujawska .30. 
Bender Otto, Jezuicka 17. 
Borucki Jan, Sienkiewicza 32. 
BORsard Bonifacy, Sienkiewicza 3.3. 
Budniarski Józef. Dhlga !'il. 
Budysz Jan, PoznaIlska 27. 
Cendrowski Stani
ław, l.eszczYllskicgo 108. 
Chojnacki Stanisław, Dąbrowskiego II. 
. Ciosallski Ambrozy , Szpitalna 7. 
Czvszewski Stanisław. Grodzka IfI. 
Debuszewicz J uljan. Rycerska 7. 
Deylitz Ludwik, Flisacka 17. 
Donarski :\Iikołaj. Pomorska 3. 
Dongsch Hermann. Racławicka 20. 
Flerek August. Jezuicka 14, 
 1830. 
Fryckowski Antoni, Plac Poznański 4. 
Furmański Ferdvnand. GdRllska 10 1. 
Gasiński Wacła
, Chrobrego 9. 
Genat Otton, Tor11l1ska 187. 
Gepert Jan, Wzgórze Dąbrowskiego l. 
Gliickmann Franciszek, Średnia 41. 
Goldan Antoni, TorUllska 154. 
Grabowski Franciszek, Pomorska II. 
Grochowski Wawrzyniec, Zamojskiego 7. 
Grocki Adolf. Bocianowo 9. .. 
Grygorowicz Aleksander, Koronowska 65. 
Hała" 'Vaelaw, 'Yphlian:,\T Rplek 8.
>>>
pis po szczególnych bralll 


f)2 


J antlrzeje\\ ski Franci:szek. Konopna :W. 
Jeż Swnisła\\, Wełniany RYIlf'k 13. 
!i:arabas.l \Vada\\', Kuja\\ska 96. 
Kom Paweł, Jagiellońska :31. 
Kiliń"ki Stefan. (iclańska 27. 
Klatt Antoni, \\'\"Soka 17. 
Klimek Anna. Jan.a Kazimierola 3. 
Kobitz Augu"t. Piotra Skargi 10. 
Koewn Frłł.nci;zek, Kakielska !n. 
Kola;zew:ski Feliks, Lokietka 25. 
KowalkO\,."ki Franciszek, Toruiu.;ka 179. 
Krau;e Antoni, Kordeckiego 34 H. 
Krople", ski CorneJius, Stary Rynek 20. 
Kriiger' Jan, POIłlOl'ska .39. 
KrzvwclziI'lski ,T ózef. Błonia :H. 
KlI(:zkowski Stanisław, \\'ar"zawska 13. 
Kujawa Homan. Dwor.:cowa 7. 
KulpilIski Stanisła"" Sniadeckieh 46. 
Lajdyk Stefan. t
runwahlzka 24. 
J.ewandow,.:ki Jan. Reminaryjna 9. 
Lipezyilska Rtanisława, ::\Iazowiecka 2tł a. 
Liicłtke Reinhold. Szajnochy I. 
Łukaszewi'ki )Iaksymiljan, Błonia 20. 
Łw,;iewicz .:\Iaks. Pomorska 58. 
Lysakowski Kar'ol. .T ackowskiego 23. 
.:\Iarkie\\ iez Jan. Bocianowo II. 
::\latuRzew:;ki Jan. Śniadeckich 30. 
.:\liiller Paweł. TorllIIska tł=? 
::\Iuszyil:"ki Stanisław, Przvrzeeze :J. 
)Ivszkowf'ki Jan. Senator
ka 5. 
Xabożny 
tanisław. ::\Iostowa 10. 
Nawrocki t-1tani,.:łm
'. 
ienkiewieza 22. 
N ajdo\\ ;:;ki ,Jan, Grunwaldzka 74. 
Xowłłk )Jaksymiljan, 8zubińRka 10. 
Xo\\akow,,:ki ,Jan, Lubel"ka 2. 
Xiedbalski .:\Iichał, \\'ełnianv Rvnek li). 
Xllrkiewicz Bolesław. ndańska 'S8. 
Obsurski Ignuey, Poniatowskiego ł. 
Okoniewski StaniRław, Gdańska lO!). 
O:trowski Autoni. Berlińska 51. 
Palimąka AJltoni, Halicka S. 
Pałyga .Józef, ::\Iazowiecka 41/42. 
Pałyga Józef, .:\Iazowiecka II. 
Parpart Hermann, Dluga 62. 
Parzysz Franciszek. Pomorska 31. 
Pieczewski Jan, Wzgórze Dąbrowskiego L 
Pilichow
ki .J ózef, l'btronie 8. 
Piotrow:ka Rozalja, Podgórna 2R. 
Pohlmann AngnRt, Gdall:ka 30. 
Posieki Leon, 
t€powa 43. 
Posuh Fl'anciszek. Gdań;ka 36. 
Pruss Bolesław, Długa 51. 
Przvbyliński Feliks, \\'arszawska 23. 
Prz
'bybki Antoni. Gdańska 15, 
 934. 
Przybylski \\1adyslaw, Bocianowo 17. 
Pukert. "'ilhelm, Hermana Frankego 2. 
Rosenthal Teodor, Aleje )fickiewicza 5. 
RURil'l:;ki 
tefan, .T agieHOllska 4. 
Rożewicz Piotr. Dolina 25. 
RuciilSki Jan. Podgórna 8. 
Rymarze", icz Lukasz, Pod Blankami 21. 

chie\Ve Albert, .Malborska 3. 
Sc:decki Florjan, Rycerska 2. 
Sieurer \\'ładysław, Promenada 4. 
Skowroński Stanislaw, Św. J ańska 4. 
SłomiIlski Sf,efan, Dworcowa SI. 
Starzyilski Filip. Jana Kazimierza 1. 

tawicka Alma, PomorskA 60. 

tawicki Jan, Jagielłoilska 51. 
Stendera Roch, Konarskie
o 3. 
Stoppel Felik;, Pomorska 53. 


Stranc Marcel, Lokietkłl 2!). 
:::typułkowski fgnaf'Y. K",. 
korllpki ::W. 
Hwifttek Adam, .Jackowskiego 18. 
Szajda Stefan. Kościuszki 18. 
Szafarkiewicz Leon, PoznalIska 23. 
Szynel' i Nodzikowski. G dalI ska 64. 
Tafebki Francis7.pk, \\'arRza"u:ka 10. 
Terton Ignacy, Ko
ciu;zki 53. 
Trela \\' ojf'ief'h. Chwyt owo 10. 
Tokarz Jan, Poznaiiska :
l. 
Tucholski \nadv"ław. 20 stycznia II a. 
\\'awrzvniak Stfmisław, Bocianowo 27 a. 
\rie.hert Emil. UdaJIska 49. 
"'ilczvński Józef, Gdail:ka ;)7. 
\\"inkLer Franei"zek, Zbożowy Rynek 5. 
\\'ypniew::;ki Wacław, Strzf'lpcka 80, 
Wiśniewska Ludwika. Rae1awicka Uł. 
\\"i
niewski \r awrzvniee. Pomor"ka 26. 
ZawadO\\ski Antoni. Żuławy 10. 
Zernikow Emil, Piotra 
ka'rgi 8. 
ZieluIski Franciszek, POzl1iłll::ka 11. 
Zjaw.{I
ki .Jan, P07naI'lska 32. 


Szewcy i składy obuwia. 
Baczvk Stani;:ław, Sienkie\\ i('za 31. 
{,hlebowska .Tó7pfa. Owor('owa 12. 
Chojna'ki Paweł. TOl"luIska 162. 
CiożaJlski Ambroży, Szpitalna 7. 
Fudzill!"ki Stanisław, 
zritalna :i. 
(;a brylewiez Kazimierz, Plac Pia::,towsk i 3. 


GONCZERZEWICZ 
Skład i wytwórnia obuwia. 
Bydgoszcz, Gdallska 1M" tel. U6.). 


W. 


Ho"smann Bracia, Kfl:znb;o;ka 
K 
Krasm\ska .:\larja, Dluga :J::!. 
Krvgier Helena, Urunwaltlzka 13. 
31 aJ cWRki \\'ulCenty, .Jackowskiego 1.3/16. 
.:\!a]inow
ki 
\ntoni, Dworcowa II. 
31antlelkorlL Aron, Dwon'owa 18 ('. 
.:\liiller Oswald, Udaiiska 4,'). 
Okruck \\'anda, Św. Trójcy 17. 
Pankratz Bracia, Gar'bary l i. 
Paruch Fram'is7:ek, Gdall
ka 31i. 
Pasii1ski Józef, Jezuicka 10.. 
Pasiński Seweryn, '\' ąska 6. 
Pawli('ki Alf 011:, GlaIl
ka 13. 
Poczekaj Leon, Chelmillska 14. 
Siudowski Franciszek, Św. Trójcy 33. 


Franciszek Smolarek 


Skład 
obuwia 


Bydgoszcz, Św. Trójcy 33. 


So('hacko Antoni, Batorego 2. 
Wiechciński \Vawrzyniec, -Dworcowa 18. 
Wiśniewski .Franciszek, I\1ostowa 7. 
Woźny Teodor. Gl'lillwaldzka 88. 
"\Vudniak Kazimierz, Dworcowa 75. 
Zieliński .Jan, Gdańska 164, 
 1652. 


Szklarnie i obrazy. 
Czernikowski Abraham, Długa. 5, !. 1457. 
Grzeszak Gustaw, Toruńska 155. 


\
>>>
Spis. poszczególnych branż 


53 


.Jezierski Kazimierz, JagiellOlIska 49. 
Lange H., Dworcowa 86, 
 1585. 


Otto Seegebarth 
Szklarnia, Nakleiska 4. 


Kriiger 1\1. C., Gdańska 137. 


'iIińlki leon, 


szklarnia i oprawa 
obrazów, 
Sienkiewicza 8. 


Stawicki Adam, Śniadeckich 4. 
Sikorska -:\1arja, Wełniany Rynek 13. 
Tapicerzy i dekoratorzy. 
Drzazga Stanisław, Chocimska 1. 
Heruwr Aleksander, Śniadeckich 22. 


=======:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:: 
.. .. 
.. .. 
: Hurtownia tapicerska :: 
:: Plac Kościeleckich 2, tel. 862. :: 
:: Dział I: 'Vykonuje wszelkie wyroby ta- :: 
:: picerskje jak klubowe garnitury, leżanki, :: 
- kłd - 
.. kanapy, otomany, materace na a ane - 
l: i t. d., Dział II. \Vyrób stolarskie}} me- :: 
l: bli wszelkiego rodzaju. :: 
.. .. 
.. .. 
................................................ 
........-............-..-.................... 


Kaczmarek Ignacv, Jagiellońska 37. 
KIRlill Otto, Dworcowa- 6 a. 
Machaliński lVlaksymiljan, Gdańska 91. 
::\fakowski Adalbert, Sniadeckich 51. 
Miick Adam, Leon, Grunwaldzka 16. 
Ostrowski Otton, Dworcowa 90. 
Piasecki Piotr, Parkowa 3. 
Piasecki Edmund, Śniadeckich 41. 
Pufal Bronisław, ..Buczyna", Sienkiewicza 15/16, 

 -313. 
Szulc Kom:tanty, Sienkiewicza 21. 
.Witt August, Gamma 3. 
Tkactwo. 
Reck Oskar, Hetmailska 15. 


Tokarze. 
Doege Karol, Pomorska 6. 
Fritz Ignacy. Grudzi&dzka 4. 
Zegarmistrze. 
Banaszkiewicz Paweł, Pomorska 31. 
Bott Richard, Dworcowa 86. 
Gellert Hermann, Dworcowa 3. 
RoDak Józef, Pomorska 18/19. 
Kaszubowski Henryk, Gdańska 152, 
 360. 
Kęsicki S., Dworcowa 68. 


I +
H
H
#

"
H

+ 
: . : 
ł KNYCIN5KI 5T. l 
1 1 zegarmistrz i złotnik, Stary Rynek nr. 21. ł 
+

H

M


H+ 


Koseling Fryderyk, Św: Trójcy 27. 
Langner Mieczysław, Nakielska 3. 
Lis Józef, Gdallska 57. 
Loerke Hugo, Gda.ńska 13. 
LU8chat Florentyna, Pomorska 22/23. 
:!\1ajewski Ott.o, Pomorska 65. 
l\1anthey Fritz, Jagiellońska 7. 
Nowicki Franciszek, Gdańska 23. 
Pophal Ferdynand, Śniadeckjch 22. 
Siwiak Kazimierz. Pomorska 15. 
Skoraczewski \Vitold, Dworcowa 80. 
Szczepański 'Vincenty, Długa l. 
Szulc W., Gdańska 4-. 
Żak Antoni, SzpitAlna 7. 
Zaparucha Antoni, Grunwaldzka 9. 


Złotnicy. 
Dąbrowski Kazimierz, Długa 57. 
Gratzki Rudolf, Pomorska 5. 
Grawunder Bruno, Dworcowa 20. 
Hoffmann Henryk. Plac Poznański 13. 
Kinder Paul, D
orcowa 18 a. 
Kochańscy i Kiinzl, Gdańska 139, 
 1375. 
Schroedter .Jan, Długa 59. 


Zduny. 
Sch6pper Oskar, Zdlmy 5. 
Strzelecki .Józef, Racławicka 5. 
Tchorner Edward, Różana 5-6. 


Szkło i porcelan,t. 


Składy szkła i porcelany. 
Bobe .Józef, Kościuszki 4. 
Czernikowski Abraham, Długa 5. 
Dvmkowski Hieronim, Gdańska 2. 
Hawemann Paweł, Garbary 5. 
EEEEE


888GG
88
8888
88 
5 Hensel R. 5 
8 założone w 1869 roku, Dworcowa nr. 97. 8 
8 Dostawca król. RumUlIskiego Dworu. 8 
8 Dom sztuki i przcm:rsłu, oświetlenie, 8 

 kryształy, porcelana,. artykuły do domo- 
 
8 wego uzytku. 8 

88G88888
88888888888888 
Kreski 'Valdema..r, Gdańska 7. 
:
:C

 
 =c 
I EUGEN KRUGER T.zo.p. g 
g Bydgoszcz, Podolska 4, tel. 228. i 
g Hurtownia szkła - Fabryka luster - g 

 Szlifhunia szkła. 
 

 
 

==


=

=c

c=
>>>
Krochle J au, Dworco",,-a 62. 
Kuczysńki Bronisław, Dworcowa 93, !.. 875. 
Kuziemska \Valerja, Stary Rynek 20. 
Marciniak Władvsław, OdalIska 93, !.. 878. 
MarjmIska Leoka.dja, Ś,v. Trójey 16. 
Michalski Kazimierz, Dworcowa 54, !.. 924. 
:\Iikołajewicz .Jan, \Vpłniany Rynek 16. !.. 169. 
)Iróz Antoni, Św. Trójcy 5. 


.I 
I 
I 


5-1 


Spis poszczególnych branż 


Kriiger Ida, Zbożo" y Rynek 9. 


h
H
"H

 
i t 
i ' I "właśt. H. Halkstein- f 
ł 0([ 0 ana Osłowski i A. WittiU i 
i " fi , specjalny maga- i 
: zyn szkła. porcelany i sprzętów kuchen. : 
: )Iostowa 
" tel. 757. : 
: : ""


H
) 


Rohl Emil, Św. Trójcy 3l. 
Sikorska :\Iarja, Wełniany Rynek 13. 
Tschrenschner :Ferdynand. Grunwaldzka 96. 


Ty1onif l . 


Tytonie, Cygara i papierosy. 
Fabryka C)gar. Monopol Polski. Dworcowa 14, 
!.. 236. 
Arentowicz Franciszek, Grunwaldzka 86. 
Reil Helena. l\Iazowiecka 3l. 
Biernacki Czesław i Ska. Dworcowa 31, !.. 62l. 
Dittmann Konrad, .Jagiellońska 6, !.. 698. 
Domieradzka Teresa. Jasna 12. 
DrzeWiecki Władysław, Długa 13, !.. 1l02. 
Florczvk Franciszek, Król. Jarhvigi 7 a. 
Gałecki Tadeusz, Promenada 3. 
Golniewicz Włodzimierz, Szpitalna l. 
Gonczerzewicz Antoni, Gdańska 103. 
GOl'ZyIIski Antoni. Plac Piastowski l. 
Grodecka Katarz
-na, Śniadeckich 49 a. 
J agielska Zofja. Koronowska l. . 
.J aremba Ignacy, Grunwaldzka 8(i. 
Jaros Stanisław, Gdańska 38. 
Jezierski Jan, Gdańska 18, !.. 1002. 
Kaczmarek Czesław, Gdańska 25, !.. 1563. 
Kamiński Feliks. Sienkie\'!.icza 28. 
Kobs Jadwiga, Pomorska 20, !.. 99l. 
Kozłowski Alojzy, Dhlga 29, !.. 1474. 


Iii łI . ,0 . D . . . ," . o o o o . ID .. O. o ID ,0 D, D o @ 
i Nagel Stanisław I 
hurtowny i detaliczny skład cygar, pa- 
 
. pierosów i tytoniu, D ł u g a L tel. 1444. 
 

 o II II .'. . ID. . ID ID . o o CI . D . I. I:i 


N eitzke GeOl'g. Plac Teatralny, !.. 805. 
Neumann \Y. i Luiza, Zbożowy Rynek 2. 
Noga Bonifacy, Cieszkowskiego 14. 
Ormano"",ski Franciszek, Jagiellońska 14, !.. 192. 
Piwiecki Ludwik. Św. Trójcy 27. 
Preu,s St.anisław, D.' orcowa 18 d, !.. 1760. 
Puder Robert, Batorego 4. 
Puławski Jan, Toruńska 180. 
Rejewska Matylda, Dworcowa 17. 
Rujner Stanisław, \Yełniany Rynek 13. 
Sargunas :Mat.eusz, NapIska 10 a. 
Sass Leon. Jana Kazimierza l. 
Schiefelbein JU!jllliz, Bocianowo 16. 
Średziński Edml.md Koronowska 66. 
Stefaniak .:\Iichał, Gdańska 75 a. 
Szymkowiak Bartłomiej. Pijarów 53 
"-iśniewski Alfons. )Iostowa 6, !.. 12-18. 
"'ojke Jan, Pomorska 5. 
Wreza Leonard, Kościelna 5, !.. 1165. 


f' C
. 'B: "

E .
.
.
 
'
'
":"I 

 (Centralne Biuro Ruchu) 
 

 tel. 665, 799, 800, 801. Główne Biuro: 
 

 Jagipllońska d 
6!4.7. Filje: rrzy dworc t u 
 

 : otwarte w Zlen l w nocy l we wszys - 
 

 kich dzielnicach miasta. 
 
ii!' . . .
>>>
Spis ulic 


1 


Nazwy ulic miasta Bydgoszczy. 


11 c" Nazwa ulicy I Liczba 
. 
..:J 
 Leży w mieście dom6w :g.
 
N-N 

 
.
 
 I lub gminie I 
....LE po! ska niemiecka o I do ..c
 
I 00 
p., 
- 
I Adama Czartoryskiego Mautzstr. Bydgoszcz I 15 3 
2 Adolfa Kolwitza Adolf Kollwitz-Str. Bielawy I 25 5 
3 Aleje Mickiewicza Biilowstr. Bydgoszcz I 33 5 
4 Artura Grottgera Schleusenstr. Bydgoszcz I 13 3 
5 Babia wieś Schifferstr. Bydgoszcz I 21 6 
6 Bartosza Głowackiego F ehrbellinstr. Bielawy I 104 5 
7 Batorego Poststr. Bydgoszcz I 6 I 
8 Bełzka Kirchenstr . Małe Bartodzieje I 3 1 6 
9 Bernardyńska Kaiserstr, Bydgoszcz 1 20 I 
10 Biedaszkowo I M iillcrshof Biedaszkowo - - 2 
II Bielicka I Beelitzerstr. Szwederowo I 61 6 
12 Bielany Seilergang Bydgoszcz - I 3 
13 Blumwego Blumwestr. Wilczak \Y. - I 2 
14 Błonia W erderstr. Bydgoszcz I 24 4 
15 Bocianowo Brcnkenhofstr. Bydgoszcz I 49 4 
16 Bramka , R6hrgasse Bydgoszcz I 7 I 
17 Brzozowa Oranienstr. Bielice Nowe I 35 6 
18 Cegielniana Ziegeleistr. W. Bartodziej e - I 5 
19 Chełmińska ] ankestr. 'WiIczak Mały I 24 3 
20 Chłopickiego \V rangelstr. \Vilczak I 4 2 
21 Chmurna \V olkenstr. Czyżkówko I 13 3 
22 Chocimska Sedanstr. Bydgoszcz I 29 5 
23 Chodkiewicza Bleichfelderstr. Bydgoszcz I 44 5 
'24 Choj nicka Hecknerstr. Czyżkówko I 18 3 
'25 Chopina Zeppelinstr. Skrzetusko I 6 5 
26 Chrobrego Schleinitzstr. Bydgoszcz I 26 4 
27 Chwytowo Brunnenstr. Bydgoszcz I 18 3 
28 Cicha Helmboldstr. Bielawy I 14 S 
29 Cieszkowskiego 1\Ioltkestr. Bydgoszcz I 22 5 
30 Cm.entarna Kirchhofstr. Rupienica I 14 6 
3 1 Czackiego Kreuzstr. Szwederowo I . 12 6 
32 Czerska Oberbrahestr. ] achcice I 42 4 
33 Dąbrowa \V aldstr. .Małe Bartodzieje I 6 6 
34 Dąbrowskiego Riesestr. Szwederowo I 25 2 
35 Dembina Eichhorststr. Bydgoszcz - - 2 
36 Długa Friedrichstr. Bydgoszcz I 66 I 
37 Długosza Sophienstr. Bydgoszcz I 17 4 
3 8 Dolina Talstr. Bydgoszcz . l 26 :2 
Do magazynów . Magazinstr. Bydgoszcz 4 I 
39 I 
4 0 Dr. Em. 'Warmińskiego Gammstr. Bydgoszcz I 19 I 


.. 


l
>>>
2 


Spis ulic 


--I Nazwa ulicy I I Liczba . 
J:lu Leży W mieście domów :g.;:" 

d" 

 
u oN I lub gminie I 
;:S:S I polska niemiecka J:I .... 
od do 00 
P 
- 


4 1 Droga prywatna I Priwatweg Rupienica 6 
, 4 2 Dwemickiego- baraki Gneisenaustr. Bydgoszcz 5 
43 Dworcowa Hahnhofstr. Bydgoszcz I 23 I 
44 Dworcowa Bahnhofstr. Bydgoszcz 63 9 8 I 
45 Dworcowa Bahnhofstr. Bydgoszcz 24 62 4 
4 6 20 Stycznia 20 r. Goethestr. Bydgoszcz l 4 8 5 
47 Elbląska Schleusenstr. Czyżkówko I 8 3 
4 8 Fabryczna Fabrikstr. Kapuściska Małe I 10 7 
49 Farna Alte Pfarrstr. Bydgoszcz I 7 l 
50 Filarecka \Vissmanstr. Szwederowo I II 2 
SI Flisacka Fliesstr. Czyżkówko I 20 3 
52 Folwark Bielice Beelitz Bielice Nowe 2 
53 Fordońska F ordonerstr. \V. Bartodzieje I 9 5 
54 Fordońska Fordonerstr. \V. Bartodziej e 58 77 5 
55 Fordońska Chausseestr. Fordonek 26 35 7 
56 Fordońska Chausseestr. Kapuściska Małe 10 22 7 

 57 Fordońska Chausseestr. Kapuściska Małe 4 8 57 7 
58 Fordońska Fordonerstr. Kapuściska Dolne 23 25 7 
59 Fordońska F ordonerstr. Kapuściska Dolne 3 6 47 7 
60 Fredry Vorwerkstr. Bydgoszcz I 9 4 
61 Gaj owa Horststr. Skrzetusko I 5 5 
. ,# 
62 Gaj owa Abbau W. Bartodziej e 3 1 4 1 5 
63 Gamma Gammstr. Bydgoszcz I 9 I 
64 Garbary Albcrtstr. Bydgoszcz I 4 0 4 
65 Gdańska Danzigerstr. Bydgoszcz I 24 I 
66 Gdańska Danzigerstr. Bydgoszcz 155 16 7 I 
6] Gdańska Danzigerstr. Bydgoszcz 25 154 5 
68 Gimnazjalna Deinhardtstr. Bydgoszcz I 4 I 
69 Glinki Glinkerstr. Rupienica I 60 6 
7 0 Gnieźnieńska Gruner Weg Szwederowo I 3 2 
7 1 Gołębia Taubenstr. Szwederowo I 112 2 
7 2 Graniczna Grenzstr. Wilczak Mały l 15 3 
73 Grobla Grabenstr. Szwederowo I 17 2 
74 Grodzka Burgstr. Bydgoszcz I 32 I 
75 Grodztwo Hempelstr. Bydgoszcz I 3 6 I 
7 6 Grudziądzka Jakobstr. Bydgoszcz I 3 2 2 
77 Grunwaldzka Chausseestr. \Vilczak Mały I II5 3 
7 8 Grunwaldzka N akelerstr. C zyżkówko I 4 1 3 
79 Halicka Lenzstr. Szwederowo I 12 6 
80 Harcerska W aldstr. Kapuściska Małe l 14 7 
81 Henryka Dietza Heinrich- Dietz- Str. Bydgoszcz I 20 6 
82 Hermana Frankiego Hermann- Franke- Str. Bydgoszcz I 10 I 
83 Hetmańska Luisenstr. Bydgoszcz I 45 4 
84 Inflancka . Dorfstr. \V ilczak 65 79 2 
85 Inowrocławska Schwedenthalerstr. I Szwederowo . I 68 2 
86 I Inowrocławska Schwedenthalerstr. Szwederowo 69 6
>>>
Spis- ulic 


3 


C\! ClI Nazwa ulicy l Liczba ;, 
.c
 Leży w mieście domów :g.s. 
N'N I I 

 
.
 Q) niemiecka lub gminie .c
 
...:1:0 po! ska od do 00 
P 
- 


87 .J ackowskiego F eldstr. \ Bydgoszcz I 12 I 3 
88 J ackows kiego F eldstr. Bydgoszcz 3 0 39 3 
89 Jackowskiego Feldstr. Bydgoszcz 13 29 4 
9 0 Jagiellońska Wilhelmstr. Bydgoszcz I 27 I 
9 1 Jagiellońska Wilhelmstr. Bydgoszcz 56 7 8 I 
9 2 ] agiellońska \Vilhelmstr. Bydgoszcz 28 . 55 5 
93 ] ana Kazimierza Hofstr. Bydgoszcz I ! 9 I 
94 Jary Ziegeleistr. 'Vilczak \Vielki I I 3 2 
95 Jasna Friedenstr. Wilczak :\lały I I 30 a 3 
9 6 ] astrzębia Abichtstr. Bielawy I 5 
I 
97 Jatki Scharrenstr. Bydgoszcz I 4 l 
9 8 Jenerała Bema Artilleriestr. Bydgoszcz I 20 5 
99 Jezuicka N eue Pfarrstr. Bydgoszcz I 20 I 
100 Kaliska Schrciberstr. Bielawy I 4 5 
101 Kanałowa Kirchenstr. \ViIczak }lały I 12 3 
102 Karmelicka Karmeliterstr. Bydgoszcz I 4 I 
103 Kaszubska l\£etzstr. Bydgoszcz I 35 4 
10 4 Kącik Kastanien-Allee Bydgoszcz I 2 3 
10 5 Kijowska Bahnstr. 'V. Bartodzieje I 18 5 
I06 Kilińskiego Giintherstr. Bielawy I 2 5 
I07 Kołłątaja Roonstr. Bydgoszcz I 14 5 
108 Konarskiego Schulstr. Bydgoszcz I 8 I 
10 9 Konopna Hanfstr. Szwederowo I 39 6 
110 Konopnickiej Adamsbcrgerstr. Szwederowo I 8 6 
III Kopernika Grafestr. Bydgoszcz I 7 I 
112 Kordeckiego Hippelstr. Bydgoszcz I I 35 a 3 
II3 Koronowska Cronerstr. Czyżkówko I ' 66 3 
II4 Kossaka Linienstr. Szwederowo I II9 2 
II5 Kościelna Kirchenstr. Bydgoszcz I 13 I 
II6 Kościuszki K6nigstr. Bydgoszcz I 59 5 
II7 Kowalska Schmiedegasse Bydgoszcz I 6 5 
n8 Kozietulskie{;o K6pp€lstr. Bielawy I 7 5 
II9 Koźmiana Ansiedlung Rupienica I I 34 6 
120 Krakowska BolImannstr. Skrzetusko I ! 18 5 
121 Krasińskiego Fr6hnerstr. Bydgoszcz I 14 I 
122 Kraszewskiego Inselstr. \Vilczak Mały I 3 3 
123 Kręta Krumme Gasse Bydgoszcz I 5 I 
12 4 Królowej Jadwigi Viktoria-Str. Bydgoszcz I 19 4 
1 2 5 Krótka Kurze Strasse Bydgoszcz I 4 2 
126 Księdza Skorupki Schwedenbergstr. Bydgoszcz I 50 2 
12 7 Ksi
dza Skorupki Schwedenbergstr. Szwederowo SI III 2 
128 Kujawska Kuj awierstr. Bydgosz:z I 23 6 
12 9 Kujawska Kujawierstr. Bydgoszcz 56 108 6 
. 13 0 Kujawska Kujawierstr. Rupienica 24 55 6 
13 1 Ku Młynom M iihlengasse Bydgoszcz I 2 I 
13 2 Ku \Viatrakom \Vindmiihlenweg M. Bartodzieje l 2 6 
133 , Kwiatowa Blumenstr. I Bydgoszcz I 15 4 
. 1*
>>>
4 


Spis ulic 


C\! ClI Nazwa ulicy ....lCLoa ...... 
.C 
 Leży w mieście domów -6 =-. 
N'N - 

 
.
 Q) I lub gminie I 
... 

:c I polska I niemiecka 0.1 do :0 
p.. 


I5 6 
157 
15 8 
159 
160 
161 
162 
163 
16 4 
16 5 
166 
16 7 
168 
16 9 
17 0 


134 
135 
136 
137 
138 
139 
14 0 
14 1 
14 2 
143 
144 
145 
14 6 
147 
14 8 
149 
150 
15 1 
152 
153 
154 
II5 


Lenartowicza 
Leszczyna 
Leszczyńskiego 
Leszczyńsk;ego 
Leszczyńskiego 
Leśna 
Leśnictwo 
Leś
ictwo 
Libelta 
Lipowa 
Litewska 
Lu beckiego 
Lubelska 
Ludwikowo 


Lazienkowa 
Łącznik 
Łęczycka I 
Łokietka 
Łomżyńska 
Łowicka 
Lucka 
Łysa góra 

Ialborska 
}lała 
Małachowskiego 
":\larcinkowskicgo 
:\larynarska 
lVIatejki 
Mazowiecka 
:Mazurska 
Mennica 
.Miedza . 
Mińska 
Młyńska 
:\Iogiły 
Moniuszki 
.\fostowa 


171 Na Groby 
17 2 Nadbrzeżna 
173 N ad Kanałem 
174 Nad Portem 
175 Nakielska 
176 N akielska 
177 Naruszewicza 
178 1 Na \Vzgórzu 
179 Na wzgórze Dąbrowsk. 


. 


I Alte-Strasse 
\Valdweg 
Frankenstr. 
Frankenstr. 
Frankenstr. 
Waldstr. 
Forsterei 
F6rsterei 
Bachmann-Str. 
Lindenstr. 
Liitzowstr. 
Packgasse 
Prinzenh6he 
Ludwigshof 


Verbindungsstr. 
Schiittstr. 
Prinzenstr. 
Feldweg 
Schleusenstr. 
Chausseestr. 
GiCfcs-H6he 
Schleustr. 
Kurze-Str. 
H6pkerstr. 
Fischersh. 
Uferweg 
Schlosser
tr . 
Heynestr. 
Teschnerstr. 
Miinzwerdf'r 
GrenZ:, tr. 
Bahnstr. 
Wilhelmsthaler-Str. 
Fnedhofsweg 


Briickenstr. 


Schamhorststr. 
An den Magazinen 
Aro Kanal 
An der Stadtschleuse 
Nakf'ler
tr. 
Nakeler
tr. 
Holzhofstr. 
:ęergstr. 
Aufg. n. Wis.::maJ1nsh. 


I Szwcderowo 
\Vilczak 
Szwederowo 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bielawv 
Bielice' N owe 
Rupienica 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bielawv 
Bydgffizcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Czyżkówko 
Kapuściska Małe 
Bydgoszcz 
M. Bartodzieje 
F ordonek 
Rupienica 
Bydgoszcz 
Wilczak 
\Y. Bartodzieje 
Bielawy 
Bydgoszcz 
M. Bartodzieje 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Wilczak Wielki 
Czyżkówko 
Wilczak :\Iały 
:\[. Bartodziej e 
Skrzetusko 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Wilczak Mały 
Bydgoszcz 
\Vilczak \Vi,.lki 
\Vilczak 
Bydgoszcz 
\Vilczak \Vidki 
Bydgoszcz 


26 1 
9 1 
50 
86 
108 
23 


6 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
6 
5 
I 
5 
I 
2 
4 
5 
3 
7 
4 
6 
7 
6 
6 
2 
5 
5 
I 
6 
I 
4 
2 
I 
2 
.3 
3 
6 
5 
I 
5 
l 
3 
I 
2 
2 
4. 
2 
2 
J 


I 
83 
I 
SI 
87 
I 


I 13 
I 12 
I 12 
I 5 
I 35 
I 8 
I 3 
I 7 
I 3 0 
I 2 
I 16 
I 10 
I 7 
I 20 
I 10 
I 6 
I II 
I 2 
I II 
I 45 
I .3 
I 10 
I 3 
I 12 
I 3 
l 5 
I 2 
I II 
l 9 
I 2 
I 3 
I 9 2 
I 44 
I 6 
I 62 
I 7
>>>
Spis ulic 


Nazwa ulicy  
 
,c 
 
N.N 
.
 CI,) 
..J:C I 


polska 


180 
181 
182 
18 3 
18 4 
185 
186 
18 7 
188 
18 9 
19 0 
19 1 
19 2 
193 
194 


Niedźwiedzia 
Niegolewskiego 
Niemcewicza 
Nowa 
Nowodworska 
Nowodworska 
Nowodworska 
Nowogrodzka 
N owy Rynek 
Ogrodowa 
Ogrody 
Olsztyńska 
Orła 
Osada 
Ossolińskich 
Paderewskiego Ign. 
Pagórek 
Palestra 
Parkowa 
Park Kaźmierz \Yielki 
Pawła z Łęczycy 
Pestalozziego 
Petersona 
Piaski 
Piękna 
Pijarów 
Piotra Skargi 
Piotrkowska 
Plac Kochanowskiego 
Plac Kościeleckich 
Plac Ossolińskich 
Plac Petersona 
Plac Piastowski 
Plac Poznański 
Plac Teatralny 
Plac \\'olności 
Płocka 
Pocztowa 
Pod Blankami 
Podgórna 
Podgórze 
Podolska 
Podwale 
Pohulanka 
Polanka 
Polna 
Pomorska 


195 
19 6 
197 
19 8 
199 
200 
201 
202 
203 
20 4 
20 5 
206 
20 7 
208 
20 9 
210 I 
2II 
212 
21 3 
21 4 
21 5 
216 
21 7 
218 
21 9 
220 
221 
222 
223 
224 
225 ) 
:226 


niemiecka 


Barenstr. 
Alte-Strasse 
Lessing-Str. 
Neue-Strasse 
N euh6ferstr. 
N euhofers tr. 
N euh6ferstr. 
N eue Schulstr. 
N euer Markt 
Gartenstr. 
Gartenweg 
HC'rststr. 
Adlerstr. 
Renten- Kolonie 
Conradstr. 
Schil]erstr. 
Be
gstr. 
\Vollmarkt-Str. 
Grtin- Str. 
Regierungsgarten 
Klosterstr . 


Peterson- Str. 
Bergstr. 
Gartenstr. 
Schulstr. 
Hoffmannstr. 
Horststr. 
Bismarckplatz 
Hann v.\Veyhernplatz 
Konradplatz 
Petersonplatz 
Elisabethmarkt 
Posener- Platz 
Theatcrplatz 
\Veltzienplatz 
Eisenhartstr. 
L6wenstr. 
:\Iauerstr. 
Schwedenstr. 
Bergkolonie 
Buchholzstr. 
\Vallstr. 
Reitbahnstr. 
Paulstr. 
Landweg 
Rinkaucrstr. 


Leży w mieście I 
lub gminie 


Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bielawy 
Szwederowo 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
\Vilczak .Mały 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
)1. Bal todzieje 
\V. Bartodzieje 
Szwederowo 
\Vilczak 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
\Hlczak 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Skrzetusko 
Bydgoszcz 
] achcice 
Szwederowo 
\\rilczak 
Bydgoszcz 
Szwederowo 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
\Vilczak .Mały 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bielawy 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
\\T. Bartodziej£' 
Rupienica 
Bydgoszcz 


Liczba 
domów 
ot! I do 


I 
I 


8 
4 a 
I 
16a 
6 
S3 a 
47 
II 
12 


l 
l 
4 8 
7 
l 
I 


I 
I 


I 
I 
I 


62 
25 
18 


I 
80 
I 
l 


44 
82 
4 
IC' 


I 
I 
I 
53 
I 
I 


15 
22 


43 
64 
lJ 
4 


l 


I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


Ja 
14 
14 
.t- 
S 
22 
5 
60 
28 
52 
32 
20 


I 


8 

31 


I 


5 


;, 
:g.s. 


 
.0= 
00 
p., 


I 
6 
5 
6 
2 
2 
6 
'3 
I 


17 
3 


4 
6 
5 
2 
2 
5 


S 
.2 


2 
I 
I 
l 
5 
I 


4 
.2 
.2 
I 


2 


4 


5 
l 
5 
3 
4 
2 
I 
l 
5 
l 
I 


2 


7 
I 
I 
6 
5 
6 
I
>>>
6 


Spis ulic 


Nazwa ulicy I Liczba ..... 
ClI ClI Leży W mieście domów :Ć.;:, 
.c 
 

 
NoN I lub gminie I 
.
 Q) polska niemiecka od do .c
 
...:I:E 00 
P 
- 
227 Pomorska I Rinkauerstr. Bydgos.lCZ I 62 7 1 I 
228 Pomorska Rinkauerstr. Bydgoszcz 14 61 4 
229 Poniatowskiego Yorkstr. Bielawy I 14 5 
230. Poznańska Posener- Str. Bydgoszcz l 35 2 
231 Promenada Promenadenstr. Skrzetusko I 45 5 
232 Przej azd Verbindungsweg Czyżkówko I 4 3 
233 Przemyska Abbau \Vilczak .Mały - l 3 
234 Przesmyk _ Logengasse Bydgoszcz - - I 
235 Przyrzecze Brahegasse Bydgoszcz I 24 I 
23 6 Przy Zamczyska \Viese-Str. Bydgoszcz - - I 
237 Puławskiego Derfflingerstr. Bielawy I 87 5 
238 Racławicka \V6rth-Str. Bydgoszcz I 24 4 
239 Reja Hinden burgstr. B
dgoszcz - - 5 
240 Różana Posenstr. \, ilczak \Vielki I 25 2 
24 1 Rupienica Brei te- Str. Rupienica I 20 6 
24:2 Ruska Lange- Str. M. Bartodzieje I 37 6 
243 Rybaki Fischmarkt Bydgoszcz - - I 
244 Rycerska Ritterstr. Bydgoszcz . I 25 4 
245 Sandomierska Schulstr. Kapuściska Wielko 25 52 6 
24 6 Saperów Broql berger- Str. ] achcice I 4 1 4 
247 Ścieżka Bahnweg \Vi1czak Mały I 12 3 
24 8 Seminaryjna )l aumannsh6he Bydgoszcz I 15 2 
249 Senatorska K urfurstenstr. Bielawy I 88 5 
250 Siedlecka Brahe- Str. Czyżkówko I 23 3 
25 1 Sielanka :\Iackensen-Platz Bydgoszcz I 16 5 
252 Siemiradzkiego :\Iargarethenstr. Bydgoszcz I II 4 
253 Sienkiewicza :\Ii ttelstr. Bydgoszcz I 9 I 
254 Sienkiewicza l\Ii ttelstr. Bydgoszcz 59 7 0 I 
255 Sienkiewicza Mittelstr. Bydgoszcz 10 25 4 
25 6 Sieradzka Lorenzstr. Rupienica I 21 6 
57 Siernieczek I Karlsdorf Kapuściska Dolne - - 7 
58 Sieroca \Vaisenhausstr. Bydgoszcz I 25 6 
59 Słowackiego Bisrnarckstr. Bydgoszcz I 6 5 
60 Smoleńska Dorfstr. Czersk Polski I I 11 7 
61 Sm ukalska l\I uhltalers tr. J achcice I 6 4 
62 Sobieskiego Liwoniusstr. Bydgoszcz I 16 4 
63 Sokoła Rohrstr. Rupienica l 16 6 
64 Solna Salwinerstr. Kapuściska W. 17 73 6 
65 Sowińskiego Kronerstr. Bydgoszcz I 21 4 
66 Sportowa - Skrzetusko - - 5 
67 Średnia :\li ttelstr. J achcice I 63 4 
63 Stara Szkolna Alte Schulstr. \Vilczak :\fały I I7 3 
69 Stary Rynek Friedrichs-Platz Bydgoszcz I 30 I 
7 0 Staszica Braesickestr. Bydgoszcz I 14 5 
7 1 Stawowa Teichstr. \Vilczak \Vielki I 4 1 2 
.. T' T' . 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


2 
2 
2 
2 
27 2 Stefana CzarnlecklCgo 
273 Stepowa 


Blucherstr. 
Hcidestr. 


W Ilczak "lelki 
Bielawy 


I 
I 


13 
47 


2 
5.
>>>
Spis ulic 


7 


ClI 
.C 
N 
O 
:5;C 


ClI Nazwa ulicy I Liczba ;.. 
o . Leży W mieście domów :g.
 
ar 
'N I 
 u 

 polska niemiecka lub gminie od I .o
 
I do 00 
Pi 


274 Stroma Alleestr. Szwederowo I 60 1 2 
275 Strzelecka Jagerstr. Szwederowo I 93 2 
27 6 Syrokomli \V. Bartodzieje 5 
277 Szajnochy .:\Iittelstr. Kapuściska Małe I 9 7 
27 8 Szamarzewskiegu Brahestr. ] achcice I 19 4 
279 Szczecińska VerI. Rinkauerstr. Bydgoszcz I 12 4 
280 Szlos Kępa Schlosskem pe F ordonek 7 
281 Szpitalna Kornmarktstr. Bydgoszcz I 8 I 
282 Szpichlerna Speicherstr. Bydgoszcz I I 
28 3 Szubińska Sc,hubinerstr. Bydgoszcz l 4 2 
28 4 Szubińska Schubinerstr. Szwederowo 5 28 2 
,. 
2 8 5 Sląska Ernststr. \Vilczak Mały I x5 3 
286 Ślusarska Feuergasse Bydgoszcz I 12 4 
28 7 Śniadeckich Elisabethstr. Bydgoszcz I 25 I 
288 Śniadeckich Elisabethstr. Bydgoszcz 39 56 I 
28 9 Śniadeckich Elisabethstr. Bydgoszcz 26 3 8 4 
29 0 1 Świecka Schwetzerstr. Bydgoszcz I 14 4 
29 1 Św. Florjana Alexanderstr. Bydgoszcz I 16 5 
29 2 Św. Jańska J ohannisstr. Bydgoszc.l I 22 5 
293 Św. Trójcy Berlinerstr. Bydgos7.cZ I 33 3 
294 Tamka :\1 iihlendamm Bydgoszcz 5 
295 Terasy KI. Neuh6ferstr. Bydgoszcz I 8 2 
29 6 Toruńska Thornerstr. Bydgoszcz I 28 6 
297 Toruńska Thornerstr. Bydgoszcz 147 18 9 6 
29 8 Toruńska Chausseestr. Małe Bartodziej e 29 44 6 
299 Toruńska Chausseestr. Małe Bartodzieje rIO 14 6 6 
390 T orullska Thornerstr. Kapuściska W. 45 60 6 
301 Toruńska Thornerstr. Kapuściska y . 7 8 10 9 6 
302 Toruńska Chausseestr. Czersk Polsl 61 77 7 
303 Tren towskiego Bahnweg \Vilczak 4 6 50 :2 
3 0 4 Trybunalska Kreuzstr. Bydgoszcz I 4 I 
3 0 5. Tucholska Johannisstr. Rupienica l 5 6 
306 Ugory Weidenstr. Szwederowo I 57 6 
3 0 7 Ujejskiego Schulstr. Małe Bartodzieje I 37 6 
308 Ułańska Dragonerstr. \Vilczak \\Tielki I 34 2 
3°9 Unji Lubelskiej Follerstr. Bydgoszcz I 19 4 
3 10 Urocza Parkstr. Bydgoszcz I 14 5 
3II Urząd Pocztowy Kapuściska :\Iałe 7 
3 1 2 U stronie Dorotheenstr. Bydgoszcz I II 6 
3 1 3 'Vały ] agicllońskie Gr. Bergstr. Bydgoszcz I -15 l 
3 1 4 Warmińska Sandstr. Bydgoszcz I 8 6 
3 I 5 \Varszawska Karlstr. Bydgoszcz I 24 4 
3 16 "'Ta wrzyniaka \Valdowstr . Bielawy I 19 5 
?r7 Wąska KI. Bergstr. Bydgos7.CZ I 7 I 

 
I8 1 \Ycłniany Rynek \Vollmarkt Bydgoszcz I 17 2
>>>
8 


Spis ulic 


Nazwa ulicy Liczba ;-, 
." I Leży w mieście domów -g.
 
_ o 
'N ::r 

 
.
 11 polska "' niemiecka lub gminie I .c
 
..J:C I od do 00 
Po 
- 
3 1 9 Wesoła Strehlke- Str. Skrzetusko I 16 5 
320 Wiatrakowa Windm iihlens tr. Bydgoszcz I 24 6 
321 \Vileńska Boyestr. Bydgoszcz I 13 4 
32 2 Wincentego Pola Schillerstr. Wilczak Wielki I 13 2 
323 Witebska Dorstr. F ordonek I 19 7 
3 2 4 \\' odna \Vasserstr. Bydgoszcz I 7 I 
3 2 5 Wojewódzka Kanalstr. Bydgoszcz I S 3 
326 \\' ołyńska 
 eue Brahegasse Bydgoszcz I 4 5 
3 2 7 \Vrocławska Schickstr. \Vilczak .!\Iały I I 7 3 
3 28 \\Tyrzyska :\Irotschener- Str. Czyżkówko r 10 3 
3 2 9 WY S 9 ka Hohe Strasse \Vilczak \Vielki I 34 2 
3 2 0 Wyżyny Bcrgweg Małe Bartodzieje l 15 6 
331 Zacisze Blilow-Platz Bydgoszcz I 7 5 
33 2 Za Cmentarzem Str. hint. d. Kirchhote Bydgoszcz - - 5 
333 Zamoj skiego Steinstr. Bydgoszcz I 25 5 
334 Zaświat \Vege zu den neuen 
Kirchh6fen BydgoszQ.. 2 3 4 
335 Zaułek :\Iottgasse Bydgoszcz I 27 I 
33 6 Zbożowy Rynek Kornmarkt Bydgoszcz I II I 
37 Zduny T6pfecstr. Bydgoszcz I 21 I 
38 Zygmunta Augusta Friedrich- \Yilhelm-Str Bydgoszcz I 3-1- 4 
39 Żabia ". asserstrassc \\T. Bartodziej c' I I 6 5 
40 Żm udzka F eldstr. Skrzetusko I 3 5 
4 1 Żuławy Triftstr. Szwederowo I 10 2 
4 2 Zupy Salzgasse Bydgoszcz I 9 fi 
43 II. śluza II. Schleuse Bydgoszcz - - - 
44 III. śluza III. Schleuse Bydgoszcz - -- 3 
45 IV. śluza IV. Schleuse \Vilczak \Vielki - - 2 
4 6 V. śluza . V. Schleuse \Vilczak \Vielki - - 2 
47 Śluza kwiatowa Blumen- Schleusc Wilczak Wielki - - 2 
4 8 VI. śluza VI. Schleuse Wilczak - - 2 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


BIURA OB\VODÓW POLICYJNYCH. 
I. obwód policyjny Nowy Rynek I (
euer 1\Iarkt) 
n. obwód policyjny Dąbrowskiego 14 (Riesestrasse) 
III. obwód policyjny Św. Trójcy 18 (Berlinerstrasse) 
IV. obwód policyjny Wileńska 3 (Boyestrasse) 
V. obwód policyjny Zamojskiego 8 (Steinstrasse) 
VI. obwód policyjny Toruńska 137 (Thornerstrasse) 
VII. obwód poli
yjny Fordońska 41 (Siernieclek. Karlsdorf). 


.,
>>>
Część III 


Spis ogólny
>>>
. 


. 


\
>>>
Abczyński - Adaszkiewicz 


11 


A. 


Abczyński Józef, \Vilczak L"łańska 28 
Abraham Amalja, wdowa, Ks. Skorupki L05 
- Otylja, wdowa, Czarneckiego 6 b 
Abram Jan, kupiec, Kujawska 15 
Abramowicz \Va]enty, woźny, Babia Wieś 19 
Abramowski Juljan, robotnik, Orła 58 
Abramczyk Stefan, Kujawska 93 
Abramski Hugon, Szubińska 15 
Achat Kacci- Jerzy, kupiec, Kwiatowa 7 
Achtel Aleksander, masarz, Fordońska 66 
- Aleksander, rzeźnik, Gdańska 45 
Adam Ernst, ogrodnik, Żmudzka 3 
Isbert, kupiec, Dworcowa 44, 

 34 
Otton \Villy, stolarz, Nowodworska 43 
Robert, stolarz, Nowodworska 21 
Ryszard, robotnik, \Vyżyny I 
Adamaszek :\fagdalena, wdowa, Garbary II 
Adamczak Alfon!', oficer, \\'ileńska 7 
Bronisława, :\Ialborska 7 
- Franciszek, wdowa, Wilczak 1Ialborska 7 
- Stanisława, gospod., Wi1czak )Ialborska 7 
Adamczek :\Iichał, robotnik, Gdańska 82 
Adamczewski Antoni, \"i1czak Różana 10 
.\ntoni, książkowy, Jackowskicgo 20 
Jan, drogerzysta, Podgórna 5 
Józef, kupiec, Krasińskicgo LO 
Tomasz, podoficer zawod. \Vilczak, )[al- 
borska 8 
Adamczewska Katarzyna,- Pomorska 49-50 
- :\Iarja, urz
d. kol." Śniadeckich. 28 
- l\Iarja, ksią
kowa, Sw. Jańska 13 
- :\Iarja, kupiec, \Vdn. Rynek 2, 
+ 1624 
Adamczyk Alojzy, furnier stolarski, \Vi1czak 
Czarneckiego l I 
Ignacy, robotnik, Brzozowa 19 
Jan, robotnik, \ViIczak Czarneckiego II 
Jan, ślusarz, Bocianowo 10 
Ja.n, robotnik, Kujawska 61 
Józefa, 
Iiedzyn Nakielska 25 
J uljan, brukarz, Szwederowo Strzelecka 
nr. 10 
Juljan, rob. kol., Szwedemwo Strzelecka 
nr. 10 
Leon, robotnik, \Varszawska 14 

Iarcin, szewc, Śniadeckich 47 a 

Iichał, robotnik, Lenartowicza II 
Michał, ogrodnik, Gdańska 34 


ł 


Adamczyk Stanisław, robotnik, Szwederowo 
Strzelecka 10 
Stanisław, robotnik, Miedzyń Nakielska 20 . 
Władysław, monter, Gdańska II4 
Pelagja, kupiec, Gdańska 82 
Adam cew, Władysław, ślusarz, Dolina 16 
Adamek Józef, rolnik, Fordonek Łowicka 5 
Adamkiewicz Agnieszka, kucharka, Gdańska 
nr. 76 
- Feliks, kupiec, Puławskiego 82 
- Leon, sierżant, \"arszawska 18 
Adamowicz Jan, robotnik, Okole Grunwaldz- 
ka 58 
- Szczepan, rzeźnik, Okole Grunwaldzka 77 
- \Vacław, agronom, Pomorska 49-50 
Adamski Bole!'ław, ogrodnik, :\:Iazowie..ka 43 
Feliks, kuwal, Zygm. Augusta 20 
Franciszek, kolejarz, Bocianowo 39 
F rancisL.ek, robotnik, Racławicka 21 
Jan, wachmistrz, \Vilczak Na Wzgórzu 5 
Jan, kapral, Gdańska 76 
Józef, stolarz, 
Iazowiecka 43 
Konrad, ślusarz, Gdańska 54 
Michał, fryzjer, Królowej Jadwigi 9 

Iichał, domowy szkolny, Dworcowa 58 
Paweł, stangret, Saperów 39 
Stanisław, robotnik, Kaszubska 28 
Stanisław, robotnik, )Iiedzyn Nakielska 
nr. II 
Teodor, rolnik, Chrobrego 15 
\Vacław, ślusarz, \Vilczak Różana 22 
\Vojciech, Św. Trójcy 6 a 
Wincenty, górnik, Konopna 26 
'Wincenty, malarz, Nowodworska 35 
Władysław, str. przod., Szwederowo Le- 
szczyńskiego 95 
Zygmunt, kierownik biura, J. Paderew- 
skiego II 
Adamska Agnieszka, Kościuszki I 
Anastazja, wdowa, Racławicka 20 
Antonina, kucharka, Długa 23 
Apolonja, krawcowa, Hetmańska 22 
Aurelja, praczka, Racławicka 20 
Emilja, urzęd. kol., Wileńska 10 
Franciszka, biuralistka, Długosza lO-II 
:\Iarjanna, Chrobrego 15 
Petronela, wdowa, Dworcowa R
 
Teresa, bufeto\',a, Zygmunta Augusta 33 
Zofja. Zygmunta Augusta 33 
Adaszkicwicz Feliks, handlarz, Św. Trójcy 23 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA! 


.
>>>
12 


Adaszkiewicz - Alwin 


Adaszkiewicz Konstanty, kupiec, Poznań- 
ska 35 
Ader Jan, introligator, Gdańska 56 
Aderjahn Helena Ida. wdowa, Toruńska 
nr. II9-120 
Adler Izrael, chemik, Kołłątaja 12 
Rudolf, mularz, Wi1czak Stawowa 24 
- Stefanja, Kościuszki 55 
- \Vanda, gospodyni, Gdańska 77 
Adrian Alfons, stolarz, Długosża 5 
- Bernard. ślusarz, Szczecińska 4 
Adriański Franciszek, ślusarz. Kościuszki 37 
- Franc., ślusarz, Śniadeckich 34 
- Leon, malarz, Graniczna n a 
Acgler Bronisław, książkowy, \Yesoła 5 
Afansjew Anastazja, Pomorska 31 
- Szymon, ślusarz, Pomorska 3 1 
Afelski l\Iieczysław, rzeźnik, Wikzak Czarnec- 
kiego 9 
Afelt Damazy, piekarz, \Yileńska 3 
Affek Antoni, robotnik, Szwederowo Szubiń- 
ska q 
..\ffeld Bartłomiej. właśc., Szwederowo Pi
kna 
nr. 31 
l\Iarjanna, wdowa, Nowodworska II 
Ernest, kołodzieL J achcice Czerska 6 
Emil, aptekarz, Dworcowa 75 
Walerjan, stołowy, Ossolińskich 9 
Affelski Franciszek, mistrz rzeźn., Ks. Sko- 
rupki 100 
- Jan, kupiec, Gdańska 38 
- Teofil, rzeźnik, Gdańska 38 
Affelt Jan, kowal, Szwederowo, Leszczyń- 
skiego 40 
Affenberg Zofja, nauczycielka, Śniadeckich 52 
Mtanas Zofja, Promenada 21 
Aftowicz Antonina, wdowa, Pocztowa 3 
Aginstein :\Iaechel, kupiec, Grodztwo 28 
Ah]eman Klara, Kwiatowa II 
Ahrendt 1larta, nauczyc., Gdańska 27 
Ajfer Leon, dyrektor banku, Dworcowa 20 
- Leon Andrzej, kupiec, Długa 33, 
 17 00 
Ajzenburg Szulim. książkowy, Hetmańska 7 
\ksamit Juljan, prakt. rach., \Vi1czak Nakiel- 
ska T 7 
_\lachnowicz Janina, książkowa, Gama 7 
Albecki Paweł, pilarz, Toruńska 9 2 
Alber Emil, dekarz, Ślusarska 6 
- Rudolf, fabrykant, Gdańska 3 1 -3 2 
Alberty Jan, handlarz, Siemiradzkiego II 
- Stanisława, wdowa, Św. Trójcy 12 7 
Albin Róża, wdowa, Grudziądzka 14 
A]binowska Karolina, un. kol., Św. Jańska 20 
Albrecht Artur, fotograf, Okole (;runwaldJ:ka 
nr: 62 


Albrecht Emil, rzeźnik, Okole Grunwaldzka 62 
Fryc, kupiec, Grunwaldzka 62 
Henryk, robotnik, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 32 
Karol. Dr. E. \Varmińskiego II 
Paweł, kupiec, Dworcowa 89, 
 12 39 
Ryszard, fabrykau.t, Dr. E. \Varmińskie- 
go 10, 

 350 
Ema, wdowa, Dworcowa 52 
F rieda, Dworcowa 52 
Joanna, wdowa, Lubelska 8 
Karolina, laborantka, Gdańska 157 
l\1arja, wdowa, \Vi1czah. Nakiclska 9 
Rozalja, :\liedzyn Nakielska 8 
Albrycht \Yojciech, mechanik, Gdańska 162 
Aldag Anna, wdowa, Łokietka 7 ' 
Alechniewicz Andrzej, kierownik, Chełmińska 
nr. 18 
Aleks Sylwester, Wileńska 3 
Aleksa Franciszka, Kowodworska 4 6 
Aleksander Feliks, handlarz, Zduny 2() 
Gustaw, handlarz, Dworcowa 22-23, 
 
nr. 1242 
Izydor, handlarz, Dworcowa 30, 
 15 82 
- Idzi, robotnik, Toruńska 27 
Aleksandrowicc Leokadja, wdowa, Śniadeckich 
nr. 28 
Aleksandrowicz Paweł, oficer rez., Kaszubska 8 
Aleksejew Benedykt, kapitan, Poznańska 29 
Aleksińska I.labela, biuralistka, Promenada 40 
Aleksander Berta, wdowa, Dworcowa 22-23 
Alfred Peter, ślusarz, Św. Jańska !O 
Alfutowski Franciszek, ogrodnik, Gdańska 9 6 
AJfutowska Bronisława, wdowa, Gdańska 9 6 
Alichniewicz Aleksandf'r, restaurator, Bocia- 
nowo 15 a 
Jan, robotnik, Pomorska 4 0 
:\Iartyn" robotnik, Szwederowo Leszczyń- 
skiego 97 
Teodor, robotnik, Grudziądzka 15 
Alschinger Henryk, browarz, Dworcowa 37 
Altag Teresa, wdowa, Szwederowo SzubiiIska I 
Altcnberg l\Iałgorzata, kantorzystka, :\latejki 7 
Altenburg Paweł, fryzjer, Sienkiewicza 54 
- Paweł, kowal, Dworcowa 79, 

 103 6 
Altmann Albertyna, \Vi1czak N akielska 54 
Edmund, pala(:z, \Vilczak 
 akielska 54 
Fryderyk, kowal, \Vilczak Nakielska 54 
H., kupiec Gdańska 42 
Karol, kupiec, Królowej Jadwigi 7, O!
 
nr. 723 
Ludwik, rolnik, Fordońska 37 
Altmeyer Karol, kupiec, Kwiatowa 7 a 
Alszer Jan, s.ł:lifiarz, Dworcowa 69 
Alwin Anna, robotnica, Dworcowa 60 


.
>>>
Alwin 


Andrzej ewski 


13 


Alwin Florjan, robotnik, Toruńska .B 
- \"iktor, rzeźnik, Pomorska 28 
- Władysław Józef, restaurat9r, H.upienica 5 
Ambold Juljusz, ślusarz, Hetmańska 28 
Ambroszkiewicz Klemens, bankowiec, Św.Trój- 
cy 15 
Am broziewicz Jadwiga, maszynistka, Cic- 
szkowskiego 6 
- Zofja, wdowa, l. Paderewskiego 12 
Amerski Piotr, szofer, Żmudzka l 
- Tadeusz, kowal, Żmudzka 1 
Ancuta Stefan, pułkownik, Bocianowo 10 
Ander Aleksander, kontroI. telegr., Szwederowo 
Ks. Skorupki 82 
_\nders Emil, inspektor, Św. Trójcy 14 a 
Karol, kupiec, Sowińskiego 2 
- Otton, prokurent, 20 stycznia II a 
- \Vilhelm, technik, Św. Trójcy 18 
Anderson Zdzisław, stolarz, Szwederowo Orła 7 
- Jan. asyst. miejski, Babia Wieś 15 
Andit Hary, hantU., Długa 16 
Andraszczyk 
Iarcin, sekr. skarb., Senatorska 
nr. 16 
Andraszewski Jan, Ugory [7 
Andraszkiewicz \Vład., telegraf., Luhelska 24 !)

 

 G. F. Rndreas 
 

 Tel. 189 Toruńska 189 Tel. 189 
 

 Hurtomnla lomar6m kolonialnych 
 

!)
!) 


Andreas Jadwiga, wdowa, Kujawska 2 
-- Karol Jerzy, kupiec, Kujawska 2 

 200 
- Jlarja, Poniatowskiego 6 
Andreskowski Franciszek. stolarz, Chwytowo 
nr. 13 a 
- \Vład., plutonowy, Grunwaldzka 23 
Andreskowska Teofila, wdowa, Seminaryjna I4 
Andrjan 
Iarta,' wdowa Glinki 5 
Androusek \Vilhelm, browarz, Dworcowa -1-9 
Andruszkiewicz \Vład., Gdańska 165 
Antoni, kier. parow., i\lazowiecka 10 
- Juljanna, Kujawska 89 
- Tomasz, monter, \Yarsza\';ska 24- 
Andryanówna Kazimiera, krawcowa, D\''iOrco- 
wa 76 
_\ndrycz Eugcnjusz, prawnik, Ossolińskich II 
- :\Iarja, obywatelka, \Yawrzyniaka 4 
Andryjanczyk Franc., szewc, Szwederowo Le- 
szczyńskiego 40 
Andrykowski :\Iarcin, robotnik, 
nwa 6 


Andrys Wojciech, krawiec, Bocianowo 46 
Andrysiak Jan, robotnik, Jackowskiego 18 
- Józef, kier. WOzu tramw., Toruńska 15 
- Wojciech, handlarz, Grunwaldzka 87 
Andryszak Bolesław, rzeźnik, Żuławy 10 
Andryschak Gertruda Agn., robotnica, Pod- 
górze 14 
- Józefa, wdowa, Podgórze 14 
Andrzejak Stanisław, kowal, Jachcice Średnia 
nr. 13 
- Władysław, inżynier, Promenada 22 
Andrzejczak Aleks, robotnik, Świecka 14 
Fra.nc., biuralista, Garbary !O 
- Jan, górnik, Bart. Głowackiego 52 
- Stanisław, robotnik, Łowiecka I 
Andrzejewski Aleksander, właśc., Nowod\\or- 
ska 20 
Alojzy, szewc, Toruńska 9-1- 
_\ndrzej, funkc. P. P. Koronowska 8 
Antoni, kowal, Jlalborska II 
Antoni, kolejarz, Gdańska 71 a 
Bolesław, urz. kolej., Szczecińska 5 
Bronisław, rolnik, Ogrodowa 1 
Bronisław, Wilczak );akiclska 32 
Florjan, stołowy, Królowej Jadwigi 7 
FrancisL..ek, Toruńska 172 
Franciszek, cieśla, Gdańska 75 c 
Franciszek, kowal, Stara Szkolna 9 
Franciszek, Urz. poczt., Brzozowa 20 
Ignacy, kupiec, Dworcowa cSo 
Jan, robotnik, Szwederowo Leszczyńskie- 
go LOS 
Jan, kowal, ł-.akiclska 14 
Jan, kolejarz, Kościuszki II 
Jan, rzeźnik, Gdańska 75 a 
Jan, robotnik. Kossaka 79 
Jan, handlowiec, Artura Grottgera 3 
Jan, kontr. elcktr., Grunwaldzka 86 
Jan, handlarz, Pomorska 49-50 
Józef, wachm., Szubińska 13 
Józef, handl., Nakielska 21 
Józef, stolarz, Ks. Skorupki 88 
Józef, rzeźnik, Podgórze 52 
Kazimierz, stolarz, Św. Trójcy Lł a 
Ludwik, robotnik, Koronowska I 

Iaksym., listonosz, Śniadeckich 8 a 
Jlaksym., robotnik, Stawowa 37 
Jlaks:ym., robotnik, Dąbrowskiego 15 
Piotr, Dwerl}ickiej 
Stanisł., Wilczak "'incentego Pola 2 
Stanisł., robotnik, Glinki 24 
Stanisł., ślusarz, Szwederowo Szubińska 
nr. 23 
Sta.nisł., urzędnik, Chrobrego II 
Stefan, szczotkarz, Krasińskiego 2
>>>
14 


Andrzej ewski 


.' 


Andrzejewski Szczepan, robotnik, Szwederowo 
Kossaka 79 
Tadeusz, urzęd. gosp., Dąbrowskiego 15 
Wacław, dentysta, Śniadeckich 56 
Władysław, kowal, Wilczak :\Ialborska II 
Władysław, robotnik, Kujawska 26 
Władysław, robotnik, Kaszubska 6 
Władysław, robotnik, Podolska 3 
Andrzejewska Anast., Kaszubska 34 
- :\Iarja, kupcowa, Zbożowy Rynek 4 
- :\Iarja, wdowa, Lipowa 5 
::\iarj anna, wdowa, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 53 
Rozalja, wdowa, Łokietka 21 
Wiktorj a, wdowa, Koronowska 8 
Andrzejeszczak Jan, krawiec, Dworcowa 95 a 
Andrzejewicz Antoni, stolarz, Elblarska 4 
Andrziewicz Antonina, krawc.owa, Kujawska 
nr. 99 
Andrzyk Dorota, wdowa, Ustronie 8 
Angierski Bolesław, pom. biur., Dworcowa 93 
- Fra.nc., asyst., Dworcowa 93 
Anhut Antoni, ślusarz, Rycerska 5 
Anioł Stanisław, robotnik, Dworcowa I 
Aniszczyk Ksawery, referent, Chrobrego 14 
Anklan Fryderyk, robotnik, Saperów 3 2 
- Jan, ślusarz, Średnia 26 
Annussat, Karol malarz, Kaszubska 15 I 
Anstalt 
Iałgorzata, wdowa, Podwale 2 
Anstreicher Hermann, kupiec, Dworcowa 62, 

 18 43 
Antczak Józef, robotnik, Piękna' 19 
Ignacy, szewc, Kapuścisko dolne Siernie- 
czek 3 
Józef, krawiec, Ugory 43 
Józef, robotnik, Jagiellońska 4 
Marja, kucharka, Pomorska 39 
Michał, rzeźnik, PrzyrZecze 13 
Piotr Kowalska I 
Stanisław, robGtnik, Lenartowicza 8 
Szc7.epan, inwalida, Brzozowa 12 
Stanisław, Czarneckiego 10 
\Vacław, asyst. apt., Dr. E. \Varmińskiego 
nr. 2 
\Vładysł., robotnik, Dąbrowskiego II 
\Vładysł., krawiec, Jackowskiego 20 
Amalja, wdowa, Pomorska 63 
Antkiewicz Bronisław, robotnik, \Vzgórze Dą- 
browskiego I 
- 
Iarja, wdowa, Chodkiewicza 43 
Antkowiak Jan, robotnik, Wilczak vVinc. Pola 
nr. 6 
Antochewicz Franciszek, ślusarz, vVileńska 10 
Antoń Antonina, Bocianowo 6 
Antoniak Antonina, wdowa, Kujawska 61 


Arendzikowski 


Antoniak Jan, włodarz, Kujawska 50 
- :Marta, seperatka, Kujawska 7 0 
Antoniewicz Adam, ślusarz, Przyrzecze 20 
Józef, robotnik, Kujawska 7 6 
- Antonina, handlarka Kujawska 7 6 
- Zuzanna, Przyrzecze 20 
Antoniewski Antoni, robotnik, Błonia 21 
- Ludwik, konduktor, Błonia 21 
Antoniewicz Helena, wdowa, Gimna:ł,jalna I 
Antosiewicz Piotr, kupiec, Gimnazjalna I 
Anusiak Jan, dow. staku, Toruńska 88 
- Józef, Łokietka 7 
Apczyński Jan, robotnik, Dworcowa 10 
- :\Iaksym., szklarz, Farna 7 
Apolinarek Stefan piekarz, Ossolińskich 2 
Appel Antoni, Sokola 2 
................................ 
................................ 
.. .. 
.. A It A t właśc. .. 
== ppe ugus Otto Appelt == 
== Naruszewicza 5 :..: Telefon t 0 9 =: 
.. ... 
.. Materiały budownicze I opałowe .. 
.. .. 
................................ 
................................ 


Appelt Otton Oswald, kupiec, 
aruszewicza 4, 


 lO9 
Appelbaum Karol, handlarz, Sieroca 21 
Appelt Elżbieta, Puławskiego 86 
Kurt, Naruszewicza 6 
- Jan Franc., robotnik, Senatorska 3 2 
- Clara, wdowa, 
 aruszcwicza 6 
Arasimowicz Jan, Jachcice Średnia nr. 59 
Arbuzow Teodor, kupiec, Reja 6 
Archelans, Aleksander, Śniadeckich 13- 1 4 
Archipow Jan, f(")lnik, Chrobrego 17 
Arczikowski :\Iaks., rzeźnik, Bielicka 43 
Arczyński Alojzy, pomoc. biur., \Yiatrakowa 10 
- Jan, robotnik, Bocianowo 40 
Arczyńska .Marta, H. Dietza 9 r. 
- \Hadysława, bona, Zduny I 
Ardt Elżbieta Zofja, Kowalska I 
Ardziński :\[arcel, robotnik, FrEdry 8 
Arciszewski \Yiktor, Św. Trójcy 15 
Arend Artur, kupiec, Błonia 5, 
 1359 
- Ada, Błonia 5 
- LuiL.a, wdowa, Błonia 5 
Arendarski Xikodem, robotnik, Sienkicwicza 27 
Arendarsky Franciszka, wdowa, Sienkiewicza 
nr. 27 
Arendt Adolf, handlarz, Toruńska 106 
- Brunon, właśc. domu, Toruńska 125 
- Stanisław, ślusarz, Czarneckiego 7 
Arendzikowski Ignacy, siodlarz, Szpitalna 1-2 .
>>>
15 


Arentowicz - Babler 


Arcntowicz Franc., fryzjer, Grunwaldzka 86 
Argasiński ] akób, biuralista, Garbary 19 
Arisinowicz, Filemon, Średnia 59 
Arkuszewski Antoni, rzeźnik, Poznańska 5 
Bronisław, zwrotn., Grunwaldzka 9 6 
Franciszek, kowal, Artura Grottgera 7 
Jan, robotnik, Nakielska 42 
Kazimierz, iistonosz, Chrobrego 18 
H.oman, port jer, Cieszkowskiego 5 
\Vincenty, robotnik, Bocianowo 19 
Arkuszewska Marja, wdowa, Ogrodowa 2 
- J\Iarja, wdowa, Bocianowo 19 
- Stanisław, kowal, Garbary 35-40 
Arlt Teodor, urz. pryw., Kijowska 9 
Armknecht Bolesław, mechanik, Racławicka 21 
- l\Iarjan, robotnik; Racławicka 21 
Arnak Roman, szewc, Podgórna 10 
Arndt Emilja, mężatka: Petensona u 
Fryderyk, robotnik, Sowińskiego II e 
Gustaw, mistrz malarski, Jagiellońska 74 


 201 
Anna Hildegard, siostra miłos., Kołłątaja 
nr. 12 
Hulda, wdowa, Pola II 
Jan Edward, aplik. sądowy, 20 StYLznia 
nr. 12 
] an, mistrz malarski, Jagiellońska 74 
Józef, robotnik, Nowy Rynek 3 
Ida, handlarka, Grunwaldzka 66 
Luiza, wdowa, Podgórze 3 
Luiza, robotnica, Dworcowa 59 
_I Łucja, robotnica, Sobieskiego 10 

Iarcin, Lubelska 2 
:'\Iarja, wdowa, Kołłątaja II 
Otylja, kucharka, Śniadeckich 22 
Paweł, kapitalista, Lipowa II 
Paweł, kolejarz, Grunwaldzka 37 
Szymon, szkuciarz, Bocianowo 13 b 
Szymon, robotnik, Lokietka 17 
Wilhelm, robotnik, Kujawska 70 
Arnhold Dorota, Mińska 6 
Arnholz Jan, górnik, Bernardyńska 10 
Arnold Berta Ida, Wiatrakowa 4 
Eugenjusz, handlowiec, Artura Grottgera 
nr. 2 
Hulda, Wiatrakowa 4 

\.ron Teresa, wdowa, Jagiellońska 45, H 45 
Aroramow Andrzej, wł. majątku, Królowej 
Jadwigi 4 
.
"


_
H"

. 
ł Bydg. fabryka papy i 
+ 3aglellońska ......5 f 

 E. Aron & Co.. Tomarzrshuo"o.- ł 
ł mandrtome. przedtem Robert Aron f 
.
H


"
"H
. 


AronsohnAlbcrt, kupiec, Królowej Jadwigi 7 a, 

 1353 
Artifikiewicz Jan, kupiec, l\latejki 8 
- Jan, kupiec, :\Iatejki 8 
- \Viktorja, kupiec, l\Iatejki 8 
Ascher Arno, kupiec, Jagiellońska II, 
 197 
- Fanny, Gdańska 8 
Asmann Bogumił, handlarz, Pomorska 22 a 
A"smann Hanna, Konarskiego 4 
- Juljusz, pastor, Konarskiego 4, 

 979 
- Ryszard, ślusarz, Gdańska u8, 
 295 
Ast Aleksander, piekarz, \Vełniany Rynek 5-6 
Astukiewicz Adolf, robotnik, Wincentego Pola 
nr. 13 . 
Aswald Fryderyk, piekarz, Jackowskiego 26 
Atlcr Jadwiga, wdowa, )Iickiewicza 5 
Auer Herbert, Kaszubska 16 
- :\[aksym., kontr. poczt., Krasińskiego 7 
Ąuerbach Abraham, książk., Pod blankami 12 
- Herbert, robotnik, Poniatowskiego IO 
- Sura, robotnica, Stary Rynek 16-17 
Augstein :\larja. wdowa, Bocia.nowo 27 
Augustal Ludwika, robotnica, Stawowa 32 
Augustyn Juljan, listonosz, Cieżkowskiego 15 
Augustyniak Franc., Koźmiana 5 
- :\larja, kucharka, 
owy Rynek II 
- Stanisław, cukiernik, Jasna 14 
Augustynowicz .:\larjanna, praczka, Senator- 
ska 80 
- 
larjanna, wdowa, Łokietka 16 
Augustyńska \Veronika, wdowa, \Yarszawska 
nr. 20 
Aulich .:\[aksym., dyrektor Lrzędu rachunko- 
wego, Zamojskiego 22 
Ausmacher Stefan, przod. P. P., 
akiclska lC 
Awigus Augusta, handlarka, Gdańska 14 8 
Awłasiewicz Jan, artysta, Plac Piastowski 12 
Azdelski Jan, Długosza 17 


B. 


\. 


Baar Henryk, urzędnik kolejowy, Kościuszki 53 
Babiński Bronisław, robotnik, Toruńska 16 9 
Bolesław, malarz, Ks. Skorupki 106 
Jan, robotnik, Wincentego Pola 13 
Ksawery, konduktor stacji, Ogrodowa 2 
Leon, robotnik, Czarneckiego 7 
Teofil, urzędnik, Śniadeckich 29 
Babińska Józefa, wdowa, Ugory 19 
- 'larta, biuralistka, Garbary 24 
- :\la.rjanna, wdowa, Toruńska 169 
Babisiak Jadwiga, praczka Szczecińsk"'a I 
Babler Józef, robotnik, Chełmińska I
>>>
16 


Bablitz - Bahr 


Hablitz Anna, wdowa, Gdal1ska h) 
Babry Andrzej, Chocimska 3 
Babski Bernard, wcrkmistrz, Pomorska 57 
- Edmund. kupicc, :\akielska (;7 
- Piotr, robotnik, Lenartowiczd 15 
Bacellowa Ircna, Św. Jańska 8 
Bach Stanisław, handlarz, Jackowskiego 13 
Bacharz Agata, wdowa, Glinki 53 
, Bacher Angelbert, handlarz, Gdańska 75 b 
Bachert (;ustaw, Gdańska 131 
Bachner Edward, kupiec, Poniatowskiego 10 
Bachiński Józef, drogerzysta, Sienkicwicza 45 
Bachniecki Jan, handlar.., Błonia 22 
Bachniecka Róża, gospodyni, Błonia 22 a 
Bachora Józef, robotnik, Podolska 20 
- Stanisław, lakiernik, \Varszawska 22 
Bachorz Walenty, robotnik, Kujawska 7(; 
Bachort Gustaw, robotnik, Pijarów 67 
Bachorski Władysław, fryzjer, Palestra l 
Bachorska Katarzyna, Jackowskiego 28 
- :\Iarja, wdowa, Dworcowa 13 
Bachurski :\Ioszek, steper, Kwiatowa 4 
Bacz l\Iicc,-ysław, oficer, Plac Poznański 12 
Bacza Albert, Gdańska 146 
Bączyk Stanisław, szewc, Sienkiewicza 3 1 
- Tomasz, robotnik, Ujejskiego II 
Bączkiewicz Józef, telefonista, Śląska 14 
- Feliks, stolarz, Podgórze 50 
Baczkowski Kazimierz, port jer, Gnmwaldz- 
ka 2 
Bączkowski Andrzej, robotnik. Jasna 19 
Jan, oficer, Litewska 7 
- Roman, dozorca, Piotrkowska 3 
- z\',rotniczy, Bocianowo 25 
Baczyński Dyonizy, referent poczt., Królowej 
Jadwigi 8 a 
Baczyński Roman, rubotnik, Bielicka 9 
Badt Marta nauczycielka, Grodztwo 26 
Bader Eryk, slusarz, Ułailska 34 
Edward, urzędnik bank., Paderewskiego 
nr. 37 
Dr. Bader Henryk, lekarz, radca sanitarny, 
Gdańska 22, 
 1743 
Badtke Fryderyka, wdowa, Staro-Szkolna 12 
Badner Ryszard rzeźbiarz, Siernieczek 17 
Badura Jan, palacz, Bocianowo 8 a 
-- Franciszek. Krakowska 4 
Badziągowski Franciszek, robotnik, Toruń- 
ska 60 
Franciszek, handlarz, :\[albo
ska 7 
Leon, robotnik, Podgórna 3 
garbarz, Grudziądzka 12 
Badziński Bronisław, robotnik, .Fordońska 4
 
Franciszek, robotnik, Ugory 30 
- Karol, robotnik, Ncwodv'iOrska fi 


Balziński )[aksymiljan. robotnik, Kas7ubska 
nr. 28 
Hadziong :\Iarjan, stołowy, :\lazowiecka R 
- Auóust, robotnik, ł.ysa-Góra 7 


Q


=:=C
=C

Q 

 Etablisselnent Patzera I 
C ł r E B ., k 
 
C W asc. . ac er 
 

 "" k i " k " $ 

 "sj\Hę szy naJPlę meJszy Q 
g. - ogród w Bydgoszczy I 
= S w. T rój C Y 8/9. - T e I. 280 
= 
=Q=
Q

c=cc

GCG=ccccc 
Backer :\Iałgorzata, Ks. Skorupki 9 8 
Baer Leon, kupiec, Piotra Skargi 3 
Artur, Podwale 2 
- Berta, wdo\',a, Podwale 2 
- Emma, wdowa, Św. Jańska 17 
Baerwald "'ilhelm, kupiec, Zbożowy Rynek 2, 

 480, 4 81 
Dr. Babr Paweł, radca sanitarny, lekarz- 
okulista, Gdańska 151, 
 13 61 
Baesler "'alter, robotnik, Orła 47 
Baetge Gustaw, kapitalista, Konarskiego 4 
Bagiński Alojzy, ślusarz, Sokoła 7 
- Antoni, kowal, Kaszubska 15 
- Zygmunt, pisarz, Gdańska 29 
Bagniewska 
\nastazja, służąca, Grodztwo 26 

 Marjanna, Dworcowa 10 
Bagiński _\dam, technik, Cegielniana 37 
- Stanisław, agronom, Cegielniana 37 
- Zygmunt, urzędnik, Cegielniana 37 
Bagniewski Antoni, konduktor kolej., Koro- 
nowska 9 b 
Franciszek, rolnik, \\"iatrakowa I 
.Franciszek, robotnik, Piotra Skargi 9 
Francis.lek, rolnik, Kaliska 3 
Ignacy, malarz, Bernadyńska II 
Jan, rODotnik, H.acławicka 24 
Jan, stolarz, Gdańska 14 8 
Jan, robotnik, H.acławicka 21 
Józef, właściciel, Szamarzewskiego 19 
Roman, malarz, Kościuszki 47 
Stanisław, robotnik, Jezuicka 6 
Stanisław, robotnik, Senatorska 59 
Teodor, blacharz, Bocianowo 27 
Bdgrowski Jan, cieśla, Stepowa 14 
Bagun Ludwik, cukiernik, Padcrewskiego q 
Bogusławski Juljusz, ślusarz, Sienkiewicza 4 0 
Bahr Artur, kupiec, Nakielska 7, 

 194 1 
- Ernst, kupiec, Podwale 18 
Gottlieb, kupicc, Tomńska II, H 4 1 5 
Karol, rolnik, Solna 61
>>>
Bahr - Balkc 


17 


Bahr Juljusz, ślusarz, Solna 63 
- \Vilhelm, szewc, Śniadeckich 24 
- Augusta, wdowa, Toruńska II 
13aier Czesław, kupiec, Jezuicka 6 
Bajchert Zofja, wdowa, Długosza 14 
Bajduszewski Wincenty, kapral zaworl., Gdań- 
ska 93 
Bajer Sta.nisław, Jachcice Czerska I3 
Bajerski Andrzej, robotnik, Poniatowskiego 6 
Bajerowska )farja, urzędniczka, Gdańska 35 
Bąk Adam, rzeźnik, Grudziądzka 5 
Franciszek, robotnik, Kościuszki 35 
Franciszek, robotnik, Chełmińska 22 
Ignacy, gospodarz, Ogrodowa 16 
Józef, robotnik, Dwernickiego (Baraki) 
Jan, murarz, Kujawska 93 
Konstanty, właśc. domu, Inowrocławska 
nr. 16 
Kazimierz, kucharz, Długa 52 
Kazimierz, konduktor tram w., Śląska I 
JHchał, Toruńska 6 
Stanisław, Miedzyn Leszczyna 86 
Walenty, szofer, Łokietka 8 a 
Władysław, robotnik, Staro-Szkolna II 
Wincenty, urzędn. gospod., Tucholska 5 
Wincenty, robotnik, Dwernickiego (Ba- 
raki) 
\\'incenty, robotnik, Toruńska 101 
\Vojciech, lObotnik, Toruńska 88 
Zenon, kontroler, Sienkiewicza 55 
Leokadja, krawcowa, Pomorska 3 T 
Prakseda, ekspedjentka, Tucholska 5 
\Veronika, gospodyni, :\lostowa 10 
Bakarinow Erna, fryzjerka, "1larcinkowskiego 4 
Baker-Beal Łucja, nauczycielka, Kordeckie- 
go 32 
Bakemow Paweł, administrator, Królowej Ja- 
d wigi 4 
Bąkowski Andrzej ślusarz, J achcice Czerska 30 
Andr .lcj, dozorca \
ięzienia, Orła 24 
Bolesław, kupiec, Sniadeckich 17 
Franciszl:'k, robotnik, Piękna 37 
Franciszek, szewc, Gdailska 82 
Franciszek, stolarz, Śląska 8 
Jan, Kilińskiego 2 
Jan, robotnik, Sienkiewicza 27 
Ludwik, sekretarz leśny, Zd\my 20 a 
- 11ichał, malarz-artysta, Wesoła 12 
:\lichał, obuwnik, Biedas/kowo 
Władysław, Śląska 8 
Zdzisław, urzGdnik, Sienkiewicza II a 
.Bąkowska Joanna, handlarka, Śniadeckich 22 a 
- Katarzyna, Św. Jańska 21 
- 1Iarja, wdowa, Grunwaldzka 53 
Bahalary Franciszek; Rielicka 3 


Bala welder Artur. inżynier, Ponia towskiego I l 
Balbierz Antoni, robotnik, rjejskiego II 
Balbusc Andrzej, rohotnik, Halicka 2 
Jan, służący. Św. Trójcy 29 
- Juljanna, wdowa, Xowodworska b 
- Stanisław, robotnik, Xowod\'..-orska II 
Balcer Anastazy, robotnik, Grunwaldzka 74 
- Damazy, kupiec, l\lalborska 8 
_ Helena, urzędniczka, Św. Trójcy 12 rl 
Ba1cC'r Jan, robotnik, Grunwaldzka 58 
Jan, werkmistrz, 
akielska 35 
Klemens, kupiec, Mostowa 5, O-
 308 
Leon, robotnik, Chełmińska I 
1Iicczysław, urzędn. sądowy, Jackowskie- 
go 29 
Stefan, nauczyciel, Fordońska 3 

tanisław, robotnik, Fredry 7 
Władysława, wdowa, Xakiclska )0 
\Yładysław, robotnik, J40kietka 8 c 
Julja, akuszerka, Fredry 7 
Bakerak Jan, cieśla, Kwiatowa l 
Ba1cerek Bernard, kupiec, Koronowska 47 
Franciszek, robotnik, Wrocławska 3 
- Józef, Ogrodowa 15 
- Kazimierz, krawiec. Kwiatowa I 
Balcerkiewicz Aleks, stołowy. Śniadeckich 55 
- Feliks, monter, \Varszawska 21 
Bakewwicz Kazimierz, poljer, ł..okietka 20 
- Paweł, monter, \Viatrakowa 15 
Ba1cerowski Franciszek, hanrllowiec, Siemi- 
radzkiego 4 
- :\1 arcin , krawiec, Orła 10 
Balcerowska 
larjanna, Siemiradzkiego 9 
Ba1cerzak Antoni, szewc, Śląska q 
- Jan, szewc, ChoÓmska I a 
- 'Vacław, ogrodowy, Szczecińska 12 
Balczerek Józef. podróżujący, Kujawska 10 
Baldowski Brunon, \Varszawska 13 
- Józef, kamieniarz, Kościuszki 19 
Balderman Elżbieta, Chełmińska 21 
Bale\\. icz Jan, emeryta, Bocianowo 44 
Balewski Franciszek, kołodziej, Seminaryjna II 
- Stanisław, technik ogrodowy, Chrobrego 13 
Balerski Józef, malarz, Chwytowo 13 
Balicki Józef, stolarz, Grunwaldzka 7 1 
Juljan, pom. kolejowy, Zygm. Augusta 33 
Leon, gastronom, Fredry 8 
l\Iarjan, felczer, Sobieskiego 10 
:\Iichał, urzędn. bank., Plac Piastowski 4 
Balik Juljan, robotnik, Pomorska 58 
Balinowski Antoni, krawiec, Długa 61 
- Jan, robotnik, Hetmańska 3 8 
- Leon, Hetmańska 30 
Balkan Berta, wdowa, Toruńska I55 
Balke Juljan, młynarz, Ks. Skorupki lOg 


2
>>>
18 


Balland - Baran . 


Ballant Stanisław, wachmistrz, Nad Portem 1 
- Władysław:, inżynier, Nad Portem l 
Ballert Erich, Śniadeckich 33 
Ballhausen Reinhold, zecer, 
owodworska 21 

 Richard, drukarz, Jezuicka T 4 
- EIiza, wdowa, Jezuicka 14 
Balsam Emilja, wdowa, Toruńska 160 
Baltroweit Fryderyk, technik, Grunwaldzka 4 
Baluszek Karol, agronom, Rielicka 16 
Balur 1Iarj anna, wdowa, Śląska r 
Balwiński Ignacy, składacz, Chwytowo 15 
Balzer Władysław, właściciel, Na \Vzgórzu 53 
Stanisław, Krasińskicgo I3 
- Czesława, nauczycielka, Nakie]ska 91 
- Ewa, wdowa, Ugory 6 
Balzcrek Bronisława, Kaszubska R 
Bała Wincenty, malarz, Pod Blankami 21 
Bałłaban Jadwiga, Cieszkowskiego 17 
- 1farja, biuralistka, Bernadyńska 1 
Bałachowski \Vitold. nauczyciel gimn., 110- 
stewa 2 
Bałkowski \Vincenty, robotnik, Gołębia 39 
Bałoniak Wiktor, tokarz, Siemiradzkiego 9 
- )Iarjanna, wdowa, Siemiradzkiego 9 
Rałtykowska Antonina, służąca, Witebska 2 
Bamberck Józef, kowal, Śląska S 
Bambrowicz :\Ialgorzata, wdowa, Nakielska 18 
Banach Antoni, palacz, Poznańska 32 
Aleksander, malarz, Sieroca II 
Franciszek, stolarz. Bocianowo 10 
Franciszek, handlarz, Hetmańska 22 
Ignacy, kowal, Ks. Skorupki 97 
Jan, biuralista, Mazowiecka 24 
Karol, robotnik, Gdańska 83 
Wincenty, sekretarz, Łokietka 17 
Franciszka, Sieroca II 
:\farta, Konopna 9 
Stanisława, N akielska 43 
Banas Józef, urzędnik, Kwiatowa 4 
Banasiak Adam, mistrz ko
zykarski, Nakiel- 
ska 2 I 
Banaszak Henryk, elektrotechn., Bramka 2 
Banasziak Paulina, służąca, \Vawrzyniaka 13 
Banasz "ralenty, robotnik, Saperów 36 
Banaszak Adam, posterunkowy, Gdańska 1I5 
Feliks, robotnik, Podgórze 16 
Helena, Gdańska 42 
Ignacy, palacz, Promenada 30 
Kazimierz, posterunkowy, Racławicka 20 
Kazimierz, Prom
nada 21 
Marjan, książk)wy, Jagiellońska 21 
Stanisław, syndyk, Cieszkowskiego 2, 
H 13 0 4 
Stanisła w, oficer, Gdańska 85 
Jozefa, handlarka, Kujawska 31 


Banaszak Wiktorja, robotnik, Racławicka 20 
Banaszek l\farja, wdowa, Farna 3 
Banasińska Zofja, urzędniczka, Lokietka 4 
Banasiewicz Józef, kowal, Rycerska 23 . 
Banaszkiewicz Paweł, zcgarmistrz, Pomorska 
nr. 31 
- Stanisław, rolnik, Glinki 43 
-Banasikiewicz Władysław, stolarz, Ks. Skc- 
rupki 62 
Banchrowicz Józef, biurowy, Wilczak Nakiel- 
ska 77 
Banda, Franciszek, bednarz, Kujawska 2 
Dr. Bandei Paweł, notarjusz, Xowy Rynek II, 


 283 
Banderski Henryk, kierowo paroW., Garbary 17 
Bandkowski Konrad, fryzjcr, Bielicka 48 
Bandura Franciszek, budowniczy, Brzozo\''ia II 
- l\Iarcin, robotnik, Łącznik 2 
Bandurski Andrzej, robotnik, Gamma 8 
Bolesław, górnik, Stawowa 34 
Edward, szewc, Dolina 26 
Bronisław, drogerzysta, Kanałowa 3 
\Vjciech, rcbotnik kolej., Ogrodowa II 
Bandurska Agnieszka, wdowa, Ogrodowa 8 
Bandy t Bernard, szewc, 20 Stycznia 29 
-- Herman, stolarz, Kościuszki 46 
- Juljan, szewc, Gdańska 62 
Bandzyło Stefan, hutnik, Smo]ińska 19 
Banecki Paweł, maszynista, Grodztwo 5 
Banicki Franciszek, murarz, Kanałowa 7 
- Ignacy, nauczyciel, Kanałowa 5 
- Stanisław, palacz, Stawowa, 25 
Baniecki Stefan, fryzjer, Gnmwaldzka 88 
Baniszewska F ranc.iszka, wdowa, Bielicka 18 


Bank Bydgoski Tow. Akc. 
Mostowa 6 Telefon 1068 i 10 73 
Bankiewicz Jan, sekretarz, Gdańska 2 
- Kazimiera, Chocimska I 
Bankowska Helena, Siernieczek 17 
Bannach ::\Iateusz, strażnik, Siemiradzkiego 4 
Bannert Leon, kondytor, Gdańska .23 
- Jadwiga, kra\'\"cowa Nowodworska 29 
Bansen Karol, Jasna 19 
BanUe Gustaw, leśniczy, Długa 37 
Bar Antoni, kupiec, Bocianowo 18 
- Wilhelm, kupiec, Aleje Mickiewicza 7 
Baras Józef, kowal, Jasna 15 
Barabasz Marja, wdowa, Garbary 12 
Barac Fajwel, kupiec, \Varsza\Vska 16 


Baran Augusłyn 
Bydgoszcz, Toruńska 188. - Telefon 1845. 
- Skład materjałów opałowych. .
>>>
Baran 


Bardyga 


19 


Baran Bronisław, urzędnik, Św. Trójcy 30 
Franciszek, restaurator, Plac Poznański 2 
H ulda, retuszerka, Kowalska I 
Józef, robotnik, Nakielska 14 
Józef, kupiec, Toruńska 188, 

 1845 
Ksawer, st. insp. poczt., Św. Trójcy 12 d 
\Vigdor, kupiec, Sienkiewicza 19 
\Vincenty, robotnik, J ackowskicgo 22 
Barancewicz Eleonora, urzędniczka, N owo- 
grodzka 2 
Barancz,yk Franciszek, ślusarz, Jachcice 
red- 
n!a 20 
Barankiewicz Pelagja, służąca, Stary Rynek 10 
Barański Edward, krawiec, Grunwaldzka 8 
Baranko Mikołaj, tokarz, \Yarszawska 13 
Baranowski Antoni, kowal, Wilczak \Vysoka II 
Antoni, sicrżant, Sienkiewic.la .-1-2 
Bronisław, werkmistrz, Rycerska 5 
Bolesław, wł. fabryki, Cieszkowskiego 5 
Brunon, stolarz, Błonia 19 
Edmund, robotnik, Lenartowicza 21 
Franciszek, ślusarz, Nowodworska 25 
Franciszek, robotnik, Rycerska 5 
Florjan, urzędnik, Jasna 4 
Jan, robotnik, Orła -{9 
Jan, książkowy, Piotra Skargi 5 
Józef, wdowiec, Ruska I 
Józef, szewc, Sienkiewicza 63 
Kazimierz, pomoc. zwrotn., Puławskiego 
nr. 85 
\Vawrzyniec, robotnik, Podgórna 12 a 
Paweł, ślusarz, Ryccrska 5 
l{obert, robotnik, Sienkiewicza 52 
Stanisław, robotnik, Jachcice 
rednia 16 
Stanisław, ślusarz, Kanałowa 7 
Stefan, robotnik, Pomorska 37 
Tomasz, dyrektor, Konarskiego 2, 
 302 
\Vładysław, pomoc. hand1., Sierni"eczek 17 
\Vincenty, maszynista, Dr. Emila \Var- 
mińskiego 2 
Baranowska Augusta, wdowa, ł
okietka 17 
Helena, pr.lekupka, Sowińskiego 2 
Józefa, gospodyni, Dworcowa 95 a 
I\Iarja, sprzedawaczka, Nakielska 2 
Marta, wdowa, Seminaryjna II 
- Zofja, urzędniczka, Hermana Frankiego 9 
Baranowicz Zofja, nauczycielka, 
w. Trójcy 15 
Barański Edmund, kupiec, Śniadeckich II, 

 1082 
Kazimierz, porucznik, 
niadeckich II 
"\likołaj, tokarz, Śniadeckich 13-14 
Piotr, Chwytowo 18 
Stanisław, złotnik, Chełmińska 24 
Stefan, asystent kolej., Bocianowo 27 
Barańska Emilja, wdowa, Petersona 14 


Barańska Franciszka, wdowa, Chwytowo 18 
- Helena, wdowa, Śniadeckich I I 
Barbasz Jan, robotnik, Fordońska 56 


::u::::==::::========::=u:==n:::::== 
.. .. 
:: Barbarski & Kurdelski :i 
.. .. 
:: dawno J. Barbarski. - Zał. 190
 r. :: 
:: Dworcowa 93- - Telefon 1409. :: 
.. .. 
:: Konto bankowe Bank Bydgoski T. A. II 
.. .. 
:: )Iaterjaly krajowe I zagraniczne. - Sp e- :: 
:: cjalność sport I umundurowania. :: 
.. .. 
::::::=:::::::::=====U::::=::===II:=:: 


Barbarska Franciszka, wdowa, 1Iarcinkowskie- 
go 4 
Barbk1:łecht Karol, robotnik, Unja Lubelska 10 
- Oskar, mistr.l siodlarski, Petersona 5 
Barborka Antoni, pomoc. leśny, Puławskiego 
nr. 82 
Barc Leonard, mechanik, Racławicka 21 
- Leopold, modelarz, Racławicka 21 
Barche Brunon, kolejarz, Saperów 26 
Barcikowski l\faksymiljan, cieśla, Grunwaldz- 
ka 103 
Barciński Jakób, kupiec, Chrobrego 12, 
 982 
Barcz Jakób, szewc, Łysa Gćra 5 
- Ryszard, kupiec, Siemiradzkiego 2 
Barczewski Antoni, tokarz, Koronowska 9 a 
- \Vincenty, mcchanik telegr., Brzozowa 24 
Barczewska Józefa, handlarka, Okole Grun- 
waldzka 103 
Barczke August, kupiec, Śniadeckich 30 
Barczykowski Franciszek, robotnik, Toruńska 
nr. 31 
:\Iichał, robotnik, Ugory 57 
Wincenty, robotnik, Podgórze 40 
\Vładysław, robotnik, Ugory 57 
Barczykowska \Viktorja, wdowa, Toruńska II6 
Barczyński Andrzej, robotnik, Chwytowo 13 
Antoni, robotnik, J achcice Czerska 3 0 
Cezary, stołowy, Szwederowo Orła 6 
Franciszek, robotnik, Sicradzka 16 
Franciszek, robotnik, Lenartowicza 5 
Janusz, kupiec, Plac Piastowski 2, 

 12 44 
Józef, robotnik, Jagiellońska 10 
Ludwik, robotnik, Fordońska 60 
Paweł, Lenartowicza 12 
v. Barcz,yńska Elżbieta, \Vały Jagiellońskie 
nr. 10 
Barczyńska Helena, wdowa, Dworcowa 85 
- Szajna, wdowa, Dworcowa 18 C 
- l\Iarta, handlarka, Lenartowicza 12 
Bardyga Stanisław, rolnik, Kijowska 5 


2.
>>>
:::0. 


Barcj kowski - Bartz 


Barcjkowski Antoni, technik, 1lieozyn Xakid- 
ska 34 
 
Barek Jan, muzykant, Kordt;ckiego 2
 
Bargański Feliks, ugrodnik, Sw. Trójcy 15 
Bark Adolf, stolarz, Szwederowo Orła 4 
Barke Juljan, zwrotniczy, Bocianowo 17 
Barlik \Vawrzynitc, kapitalista, Jezuicka 12 
Barełkowski \Vojciech, kupiec, Jagiellońska 14 
Barłoż \Vładysław, urzt
dnik, Długosza 9 
Barnaszkiewicz Paweł. zegarmistrz, Pomorska 
nr. 31 
Barnikowski Ludwik, robotnik, Ścieżka 8 
Baron Antoni, wozomistrz kolej., Wilczak 
"'incentego Pola 9 
- Saul, książkowy, Aleje 1Iickiewicza 17 
- Ewa, wdowa, Św. Trójcy 12 b 
Barowicz Henryk, szewc, Kujawska 50 
Barra Belllard, Sobieskiego 12' 
- :\Iichał, szewc. Jachcice Czerska 18 
- :\Iaksymiljan, kupiec, \\TojewóC!zka 7 
Barnett Anna, siostra miłosierd.lia, Sw. Florja- 
na 3 
Barrenstein Józefa, wdowa, Kujawska 44 
Barche Franci
zek, palacz, Promenada 22 
Barschnik Franciszek, kapitalista, Ad. Czarto- 
ryskiego 5 , 
Barsl,czewska Karolina, wdowa, Sw. Jańska 6 
Bartczak Ignacy, robotnik, Fredry 4 
- Józef, robotnik, Szwederowo Żuławy 9 
- Teodor, asystent więzienny, Pomorska 56 
Bartccki \Vładysław, siodlarz, Podgórna 27 
Bartcl Bronisław, artysta-malarz, 20 Stycznia 
nr. 10 
Ernst, robotnik, 20 Stycznia II 
Kazimierz, kupiec, Śniadeckich 43 a, 
O!!
 634 
\Vilhelm, Grodztwo 29 
Zygfryd, porucznik, 20 Stycznia 20 
Bartelt Amanda, Kanałowa 12 
- Hugo, dozorca ogrod., Kanałowa 12 . 
Barth Apolinary, piekarz, \Varszawska 21 
Barthodzi :\Iarcin, robotnik, Podgórze 2 
Bartig Adolf, asystent towarowy, Poznańska 23 
Gustaw, rzeźnik, Grunwaldzka 86 
Gustaw, rzeźnik, Gdańska 55 
Augusta, wdowa, Św. Jańska 3 
l\Iarcin, Sowińskiego 19 
Bartkiewicz Katarzyna, Nowogrodzka 2 
Bartk()wiak Anna, wdowa, Fordońska 19 
Antonina, wdowa Grunwaldzka IIO 
Jakóh, górnik, Fordońska 9 
}Iarcin, górnik, TOI uńska 109 
:\Iichał, robotnik, Pomorska 66 
Stanisław, \Varszawska 7 
Bartkowski Maks, kupiec
 Św. Jańska 17 


I Rartkowska Felicja, Kujawska 15 a 
- Józefa. Św. jańska IS 
Rartkowski Teodor, fryzjer, Długa 19 
Bartnic;ki Albert, robotnik, Gdańska n6 a 
- Leon, kolt jarz, Sienkiewicza 43 
- Włodzimierz, urzędnik, Błonia 5 
Bartnicka Halina, marszantka, Błonia 5 
- Anna, robotnica, Stawov
a 40 
- Dorota, służąca, "'ołvńska I 
Bartnicka Klara, robotnic
a, Stawowa 20 
- :\Iarjanna, laborantka, Jackowskiego 32 
- Zofja, sekretarka, Błonia 5 
Bartomiejczak Anna, służąca, Plac Poznański 2 
Bartosiak 1Iarjanna, Wi1czak Nakielska 77 
Bartoszewicz Franciszek, wdowiec, Bielicka 24 
- ::\Iichalina, krawcowa, Art. Grottgera 4 
Bartoszck Stanisław, porucznik, Gdańska 3
 
Bartosik Sylwester, oficer, Grodzka 18 
- \Vładysław, składacz, Szczecińska II 
'Bartoszarski Albert, stolarz, Kaszubska 35 
Bartosiński :\Iarcin, rzeźnik, Nowodworska 41 
Bartosziński Antoni, robotnik, Bramka 2 
Bartsch Jan, szewc, Chrobrego 7 
Jan, piekarz, Halicka I 
Józef, robotnik, Lysa-Góra 7 
Piotr, szewc, Lubelska 8 
Reinhold, robotnik, Bocianowo 10 
2\Iałgorzata, sióstra miłosierdzia, Paderew- 
skiego II 
Bartschat Fryderyk, kupiec, Śniadeckich 27 
Bartoszyński Leon, robotnik, Kościuszki 17 
Bartuschewski Alojzy, kowal, Racławicka 18 
Bartuschewska Walerja, krawcowa, Racławi- 
cka 18 
- Joanna, wdowa, Racławicka 18 
Bartusc
illski Karol, robotnik, Bramka 3 
Bartusziński Stanisław, poljer mebli, Semina- 
ryjna 9 
Bartuszińska Paulina, robotnica, Bramka 2 
Bartylaczyk Stanisław, ::ocztowy, }'lazowiecka 
nr. 10 
Bartz Fritz, cieśla, Gdańska 130 
Fryderyk, piekarz, LibeIta 12 
Fryderyk, robotnik, Gdańska 58 
Gertruda, wdowa, Kaszubska 34 
Helmunt, Chocim ska 12 
Juljusz, ślusarz, Rycerska 5 
] oanna, \\'dowa, Podgórna 7 
Karol, restaurator, :\Iarcinkowskiego 6 
Maks, kowal, Puławskiego 5 
1Iaksymiljari, ślusarz, St. Szkolna 12 
Otto, cieśla, Piotra Skargi 10 
Otton, robotnik, Wilczak Nakielska 67 
Paulina, wdowa, Nowy Rynek 2 
Robert, btldowniczy, Jagiellońska 35 a
>>>
Bartz - Bccker 


:łl 


Rartz \Villibald, fryzjer, Jachcice Czerska 7 
- Wladysław, str. postcr., Gdańska 13 1 - 1 32 
Baruch Heimann, kupiec, Pomorska 57 
Barycza Jan, Bielawki Senatorska 3 1 
Barzylski Antoni, stolarz, Dąbrowskiego 5 
Bazyli Franciszek, nauczyciel, Poznańska 34 
Barylkiewicz Ludwik, kancelista, Ścicżka 6 a 
BaryIski \Viktor, bednarz, Jasna 15 
Baryła Stanisław, rzcźnik, Szwederowo Orla II 
Basche Franciszek, fotograf, Okole Grunwald.l- 
ka 25 
Basener Jerzy, budowniczy, Sienkiewicza 53 
Basc1ak Michał, kołodziej, Rycerska 24 
Basendowska Anna, wdowa, Szpitalna 5, 
O!!ł 153 2 
Basendowska Juljanna, \\-dowa, Kujawska 45 
- Tekla, wdowa, Nowy Rynek 2 
Basiński Michał, palacz, I. Paderewskiego 19 
- Stanisław., robotnik, S7Jczecińska 9 
Basińska \Vanda, gospodyni, Krakowska 17 


pracownia wszelkiCh InstrurnenlDW rnuzucznUCh 
T. Baśkiewicz 
Bydgcszcz, Promenada 4. 
Baslcr :\Iarta, modystka, Śniadeckich 24 
Bassak Juljan, sędzia, Chodkiewicza 4- 
Bassalik Kazimierz, profesor, Ossolińskich 5, 

 669 
Bassarz Janina, mt:żatka, Gimnazjalna 2 
Bastrichowa Agata, wdowa, Długa 17 
Baszyński Jan, robotnik, Sieroca 23 
Batka Tadeusz, robotnik,. \\'i1czak Nakielska 4 1 
Batkiewicz Albcrtyna, wdowa, Kujawska 56 
Batko Eduard, murarz, \Vąska 5 
Batkowski \Vincenty, robotnik, Szwederowo 
Goł
bia 39 
Batog Jan, konduktor, Chwytowo 13 a 
- Stanisław, górnik, Warszawska 5 
Batorki Bernard, robotnik, Bocianowo 3 1 
Bathige Berta, wdowa, Pomorska 3 
Battke Franciszek, biurowy, Fordońska 16 
- Jan, kowal, Sienkiewicza 63 
- \Vładysław, kupiec, Królowej Jadwigi 4 
- \\Tiktor, robotnik, Fordońska 60 
Bauer Franciszek, restaurator. DługoSl..a 6 
Karol, prokurzysta, Sielanka 14, t!!
 14 8 4 
- Reinhold, kupiec, Śniadeckich 26, O!
 20 
- \Yalentyn, muzyk, Kaszubska 34- 
Baum Anna, gospodyni, Ja('kowskiego 33 
Antoni, ogniomistrz, Kościuszki 58 
Emma, robotnica, Gda6ska 73 
Filip, robotnik, Zduny 10 
Wilhelm, kowal, Plac Poznański 10 


Baumann Franciszek, rolnik, Szwedtrowo Kos- 
saka 96 
- l
rnst, instal., Piotra Skargi 9, 

 573, 9 1 7 
- 
Iarja, urzęd. bank., Dworcowa 88 
Dr. Baumann Stanisław, adwokat"Chrobrcgo la 
Baumgart Franciszek, robotnik, Sniadeckich 4 
Franciszek, woźny, Wilczak Nakielska 10 
Jakób, robotnik, Toruńska 139 
Jan, handlarz, Kościuszki 20 
Ludwik, robotnik, Kościuszki 39 
Wincenty. Zduny 10 
Baumówna Helena, Kołłątaja 5 
Bautke Anna, siostra, Św. Florjana 13 
Bautz Henryk, ślusarz, Inowrocławska 55 
Bawciński Jan, urzędnik, Bocianowo 9 
Bawolski Stanisław, robotnik, Sierniczek 
Bawska Kazimiera, wdowa, Garbary 28- 2 9 
Bayer Antoni, cieśla, Okole Grunwaldzka 4 6 
- Frieda, gospodyni, Dworcowa 14 
- Henryk, właściciel, :\Iiedzyń Pijarów 55 
- Jakób, stolarz, Pomorska 10 
Bazarowska Zofja, gospodyni, Dworcowa 31 b 
Rażański \Vładysław, księgarz, Gdańska 13, 

 5 81 
Baziński Aleksander, prokurator, Pl. \\TolnośÓ 3 
Bazylczak Adolf, koszykarz, Kujawska 86 
Beauvale Kazimierz, składacz, Seminaryjna 9 
Beatus Zygmunt, kupiec, Św. Trójcy 12 h 
Bechenek Albina, Zacisze 3 
Becher Alma, wdowa, Zacisze 2 
Bechler Bolesław, kasjer Kasy Chorych, Chro- 
brego 22 
- Kazimierz, stolarz, Poznańska 22 
- Stanisław, st0 1 arz, Szwederowo Orła 56 
Becht10ff Antoni, Szczecińska 9 
- Alwina, wdowa, Sowińskiego 7 
Bechtold Hugo, kupiec, 20 Stycznia 13 
Beck Klara, sio,tra, Słowackiego 2 
Beckenstein Werner, pianista, Aleje :\Iickie- 
wlcza 1 
Becker BertoId, robotnik, Ugóry 3 6 
Emil, pastor, Plac Petersona 3 
Fryderyk, mistrz stolarski, :Matejki 5 
Gustaw, robotnik, Toruńska 27 
Joanna, Dworcowa 7 
Juljusz, szewc, Hermana Frankego 9 
Karol, kupiec, Toruńska 9 
L
on, robotnik, Grunwaldzka 8 a 
Otton, kierown. tramwaju, Ks. Skornpki 
nr! 9
 
Paweł, Toruńska 27 
Piotr, kolejarz, Błonia 13 
Reinhold, krawiec, Dworcowa 7 
Tomasz, robotnik, Krakowska 2 b
>>>
o)':) 
_'-' 


Becker -:- Beitsch 


Becker Anna, wdowa, Toruńska 9 
Emma, modystka, Matejki 5 
Erna, książkowa, :\ratejki 5 
Jadwiga, wdowa, \Varszawska 3 
Klara, wdowa, Toruńska 9 
Luisa, książkowa, I. Paderewskiego 18 
:\Iarta, kasjerka, Reja 4 
Beckmann Jan, kupiec, Cieszkowskiego 16, 

 4 8 7 
- 
laksymiljan, handlarz, Kordeckiego 35 
Beczkowska \Vładysława, wdowa, Nowodwor- 
ska 16 
Beczyński Ignacy, krawiec, Szwederowo Orła 3 
Bedernik Jan, inżynier, "rawrzyniaka 5, 

 56]' 
Bednarczyk Jan, Szwederowo Leszczyńskiego 8 
- :\larja, maszynistka, Jagiellońska 3 
Bednarek Antoni, funkcjo P. P., Nowodworska 
nr. 30 
Jan, Okole Jasna 16 
Ludwik, ślusarz, Pomorska 52 
Karol, robotnik, Pomorska 15 
Władysław, ślusarz, Pomorska 52 
Franciszka, mężatka, Toruńska 4 8 -99 
Józefa, gospodyni, Cicha I 
Władysława, wdowa, Kujawska 13 
Bednarski Juljan, robotnik, )Iiedzyn Pijarów 
nr. 59 
Leonard, robotnik, Mazowiecka 33 
. - \Vładysław, malarz, Sienkiewicza 34-3 8 
- Wojciech, murarz, Bocianowo 8 
Bednarska Anna, wdowa, Urocza 4 
- Apolonj a, wdowa, Wi1czak Czarneckiego 9 
Bednarz Feliks, palacz, St. Szkolna II 
- Jan, przemysłowiec, Stary Rynek 4 
Będziewski Józef, maszynista, Grunwaldzka 23 
- Ludwik, ślusarz, Grunwaldzka 23 
Beeck Berta, wdowa, Gdańska 7 0 
Beeker Karol, robotnik, Bocianowo 28 
Beetz Eryk, bankowiec, Toruńska IR6 
Beet.t Rychard, mistrz kominiarski, Gamma 4 
- Teodor, mistrz kominiarski, Toruńska 186 
Begach Klara, wdowa, Kościelna 12 
.....................
.......... 
. . 
: "'orltz Becaach = 
. . 
. 9"el.1807 l10śclelna 12 COe1.1807. 
. . 
. Handel sk6r I prz,bor6m szelDsklch · 
. . 
................................ 
Beger Antoni, robotnik, Sokoła 15 
_ Franciszek, urz
dnik, l\1arcinkowskiego 8 
Begier Franciszek, ślusarz, Niedźwiedzia 7 
Bf'gne Feliks, rolnik, Sienkiewicza 52 


Behlau Herman, stolarz, Ogrodowa I a 
- :\iarj a, Garbary I I 
- Otylja, wdowa, Zygmunta Augusta 22 
Behling Jan, kołodziej, Bocianowo 18 
Behnke Adalbert, kupiec, Gdańska 134 
Jakób, kierown. tartaku, Hacerska I 
:vraks, maszynista, Promenada 6 
Paweł,. kołodziej, Lenartowicza 2 
Teodor, rolnik, Łucka 6 
\Vojciech, kupiec, Sobieskiego 6 
Berta, wdowa, Kujawska 47 
Behnke Elwira, Chrobrego 19 a 
- :\iarta, krawcowa, Pod Blankami 13 
- :\Iarta, ekspedjentka, Pomorska 55 
Behring Albert, fabrykant, Św. Trójcy 22, 

 80 7 . 
Dr. Behring Jan, fabrykant, Gdańska 5, 

 II9 1 
Jan, przemysłowiec, Gdańska 19, 
 29 2 
Behrend Artur, robotnik, Dąbrowskiego 23 
- Wacław, fryzjer, Sienkiewicza 2 
Behrcndt August, robotnik, Fredry 4 
- Józef, restaurator, Zygmunta Augusta 33 
- Karol, murarz, Kujawska 84 
................................ 
5 Behrend Kart 5 
. . 
= Długa 21 - Gdańska 16/11 = 
. T E L E F o N 323. · 
5 Hurtowna palarnia kawy. 5 
................................ 
Else, biuralistka, Bernardyńska lO 
- Helena, wyręczycielka, Pomorska 65 
- l\1arja, Zagmunta Augusta 33 
- l\Iarja, wdowa, Przyrzecze 3 
Behrent Frieda, Sienkiewicza 25 
Bchs Fryderyk, konduktor, Gamma 8 
Bejgor Tomasz, robotnik, Wilczak Ułańska 7 
Bejna Jan, cieśla, Graniczna 5 
Bejnar Ignacy, urzędn. skarb., Siedlecka 7 
Bejna Jan, przodownik leśny, Grunwaldzka 59 
- Anna, steperka, Zygmunta Augusta 23 
Beidatsch Eduard, kupiec, Gdańska 28 
Beijer Agnieszka, gospodyni, Św. Jańska 20 
- Marjanna, wdowa, Św. Jańska 20 
Beiker "rilhelmina, wdowa, I. Paderewskiego 
nr. 18 
Beil Helena, kupcowa, Mazowiecka 3 1 
Bein Władysław, szczotkarz, Chrobrego l a 
Beinsch Erncst, robotnik, \Vilczak Nakielska 50 
Beinstein Alfred, kupiec, Toruńska 17 8 
Beiran :\Iarta, wdowa, Chocim ska II 
Beitsch Artur, inżynier, Łokietka 5 
- Ernst, kupiec, Kościuszki 2, 
 102
>>>
Belaniak - Berg 


23 


Belaniak Stefan, robotnik, Siemiradzkiego 5 
Belchnerowski Bolesław, kupiec, Glinki 4 
Belger Pawel, robotnik, Konarskiego 4 
Be]icki Ryszard, Kordeckiego 14 
Beliński Ignacy, robotnik, Dworcowa 81 
- Ignacy, robotnik, Gdańska 101 
-:-. Jan, kupiec,l\Iarcinkowskiego II, 
II72 
Juljan, kowal. \\"ilczak Na \Yzgórzu 52 
- )fichał, robotnik, Bielicka 31 
- Piotr, robotnik, Rycerska 5 
Belitz Augusta, gospodyni, 20 Stycznia 5 
- Oskar, handlarz, Podgórna l 
- Emilja, służący, 20 Stycznia 5 
Belka Katarzyna, praczka, Gdańska 163 
Belkowski Józef, ślusarz, Lubelska 27 
Kazimierz, rubotnik, Kwiatowa 4 
:\Iateus.l, robotnik, Śniadeckich -t- 
Franciszka, wdowa, Szw
derowo Le- 
sL.czyńskiego 102 
:\larta, wdowa, Garbary 19 
Beller Stanisław, cieśla, )Jiegolewskiego 2 
Be11i
r Albertyna, wdowa, Toruńska 155 
Belter Bronisław, robotnik, Wilczak Stawowa 
nr. 28 
Beltrowski Jan, robotnik, \Vzgórze Dąbrow- 
"kiego I 
Belzel"Owski Teodo
a, wdowa, Kujawska 26 
Belkowski Bronisław ślusarz, Szwederowo, 
Ks. 
korupki 2 
Dr. Rdza Witold, dyrektor bibljotcki miejskiej, 
20 Stycznia 35, 
 9 6 3 
Bembni
ta Konstanty, dekarz, Sieroca 3 
- Franciszek, Św. Florjana 13 
Pawd, robotnik, Kijowska I 
Stanisław, robotnik, Glinki 6 
Stefapj a, wdowa, \YiIczak )Jakielska II 
Bem -" Bydgoska elektra- 
" , I mechaniczna industria 
Sw. Trójcy .0. - Telefon '''.' 
Instalacje dla śwłr.tła I siły. 
Specjalność reperacja ele ktrycznych maszyn. 
Bengat Rudolf, drukarz, Wesoła 5 a 
Bendenierowski Adolf, kowal, \\'ilczak C.lar- 
neckiego 6 b 
Bender Andrzej, Konopna 19 
Otton, szewc, Jezuicka 17 
Stanisław, fryzjer, Fordońska 7 
Wilhelm, tapicer-dekorator, \Vełniany Ry- 
nek 9 
Benduk Piotr. robotnik, Świecka 3 
Bendig :\Iarja, Św. Jańska 3 
Hendisch Karol. redaktor, Św. Jańska T8 
Bendowski Ignacy: robotnik, Bocianowo 9 


Bendt Karol, dyrektor mleczarni, Jackow- 
skiego 27 
Bendzcl Dawid, kantor, Pod Blankami 4 
Benedyczak l\£arja, wdowa, Ossolińskich 8 
Benesko Stefan, mechanik, \Vilczak Stawowa 
nr. 10 
Benctkiewicz Hipolit, murarz, Saperów 38 
- \Vładysław, murarz, Jasna 10 
Bengtsson Karol, koszykarz, Unji Lubelskiej 
qb 
Rening H.obert, robotnik, Toruńska r-t-5 
Benisch \Vilhelmina, wdowa, Toruńska 39 
Benner Piotr, szklarz, Bocianowo 35 
Benowski Antoni, przemysłowiec, Toruńska 
nr. 184 
Bensdorff Ludwik, urzędnik Paderewskiego 37 
Bensch Otto, ślusarz, Łokietka 22 a 
Bensel Lucja Gertruda, wdowa, Kościuszki 39 
Bentler Ludwik, robotnik, Kujawska 87 
Benwel Anna, wdowa, Babia- \Vieś 14 
Benzel 
Iarj a, ochroniarka, Gdańska 104 
Berbach Bernard, kupiec, Dworcowa 89 
Bercza-Kudrycki, Wiktor, handlowiec, Pade- 
rewskiego 32 
Berczowska Karolina, biuralistka, Szwedero\.\-o 
Leszczyńskiego 29 
Berdich Klara, wdowa, 
 owodworska 32 
- Walentyna, wdowa, Lubt-]ska I 
Berdick Bronisław, dekarz,' Stepowa 43 
Berdych Jan, Rupienica 12 
Bereich Andrzej, robotnik: Pomorska 4 
Berck B{'rnard, kupiec, Św. Jańska 15 
- Piotr, kołodzicj, Chełmińska 22 
Berend Emilja, wdowa, Zygmunta Augusta 33, 

 4 2 3 
- Wilhdrn, szewc, Plac Piastowski 12 
Berendt Franciszka, go;podyni, Zbożowy Ry- 
nek 2 
Fryderyk, szewc, Śniadeckich 20 
- Jan, kierownik pług. motor., Bocianowo 4 
- Oskar, robotnik. Sandomierska 47 a 
-- Władysław, kołodziej, Okole Jasna ,Ii 
Bereśniewicz \Vładysław. artysta, Sienkiewicza 
nr. 53 
Beresowska Józefa. wdowa, S.lwederowo Le- 
szczyńskiego 29 
Bercziński Antoni, kowal, Nowa 15 
Berezowski Franci
zek, koszykarz, Garbary 12 
Berg .\nrlrzej, pakownik, \Vi1czak Rói.ana Ih 
- Artur, urztldnik, Libelra 10 
Augusta. wdowa, Św. Jańska 16 
Hugo, kapitalista, Krakowska Ił) 
Helena, handlarka, Kaszubska 33 
l\larja, wdowa, \Vilczak \Vinc. Pola X 
Ryszard, robotnik, \Vi1czak Czarneckiego l
>>>
24 


Berg - Bettin 


Berg Jerzy, bankowiec, Św. Florjana 16 
Bcrgan Karol, robotni]s, Stroma 5ą 
Bcrgandy Stanisław, ogrodnik, Szwederowo 
Ks. Skorupki 87-88 
Bergen Marja, handlarka, Ossolińskich 12 
Berger AHred, robotnik, Sieroca 17 
, 
- Anna, wdowa, Zagmunta Augusta 27 
- Gustaw, murarz, Inowrocławska 12 
- Hermann, blacharz, Dworcowa 55 
- }[aurycy, kupiec, Św. Trójcy 15, 
 1032 
::\Iarja, wdowa, Zygmunta Augusta 2 

Jarta, wrlowa, Grodztwo 30 
Oskar, palacz, Szwederowo Orła II 
Rudolf, stolarz, Sieroca 17 
Selma, Plac Poznański 3 
Bergmann Artur, woźnica, Sit'nkiewicza 51 
- Emil, profesor, Cieszkowskiego 15 
- Emil, kupiec, ::\-Iostowa 6 
- Ema, wdowa, Chrohrego H) a 
- Michał, kupiec, Nakielska 14 
- :\[arja, gospodyni, Sienkiewicza 51 
- \Valdelllar szewc Hetmańska 8 
Bergund Joanna, gospodyni, Gdańska 125 
Berkowski Teodor malarz, Sienkiewicza 51 
Berkowska Teofila, wdowa, Dworcowa 19 
Berłach Bernard, kupiec, Dworcowa 6J 
Berlewi Abram, kupiec, Hetmańska 36 
Berliner Boruch, step. cholew., Pod Blankami 4 
- Tobjasz, krawiec, Toruńska 153 
Berliński Hejman. handlarz, Toruńska I 
Berlińska Szaja, wdowa, Hetmańska 22 
Bernacki Czesław, kupiec, Jackowskiego 3 1 
Bernaczek Gustaw, porucznik, I. Paderewskie- 
go 7, 
 II5 6 
Bernas Antoni, kołodziej, Staro-Szkolna 10 
Bernatowicz Altc'ksander, rzeźnik, Gnieźnkń- 
ska 3 
- Bohdan, radca, Zacisze 3 
Bernard Henryk, kolejarz, Puławski
go 31 
- Stanisław, Dr. E. Warmińskiego I 
- \Vojciech, fryzler, Dworcowa 31 CI. 
Bernarui Guido, kupiec, \Vileńska :) 
Berndorf Herman, robotnik, St.-Szkolna 9 
Br-rndl Augu;t, krawiec, \Yileńska 6 
\dolf, kapitalista, Kościuszki 51 
Emilj a, wdowa. Dworcowa ] 8 d 
Karol, tkacz, Gdańska 93 
:\lałgorzata, wdowa, Gdańska 2 I 
Reinhnld, ślusarz. Garbar} IS 
Bernt'r August, robotnik, Sokoła 16 
- .\ugusta, wdowa, Dworcowa 62 
- Franciszek, robotnik, Szwederowo Le- 
szczyńskiego 29 
Bcrnhard Augu;t, kowal, \ViJczak 
akiełska 16 
- Jan, urzędnik, Poznat1ska 2 


Bernhardt Robert, kupiec, Toruńska 139 a 
-- Robert, Toruńska 139 
Berns :\likołaj, robotnik, Śląska 9 
Bernsdorf Augusta, wdowa, Koronowska 6 
Franciszek, robotnik, Gdańska 94 
Juljusz, robotnik, Rycerska 22 
Juljan, właściciel, Piaski 15 
Marta, Wi1czak, Malborska 12 
- \Vilhelm, robotnik, Pia.;ki 16 
Bersan Ernes!, koszykarz, Unji Lubelskiej 14 h 
Berthold Fryderyk, inżynier, D\\orcowa 22-2j 
Bertsch Luiza, wdowa, Chocimska 2 
Besch Anna, pens. nauczycielka, Marcinkow- 
skiego !O 
Besków Robert, robotnik, Okole Grunwaklzka 
nr. 30 
Besler EItrieda, Zacisze 2 
-. Emilja, wdowa, \Vilczak Ułańska I..I- 
Bess Anastazy, kolej., Sowińskiego 15 a 
- Jan, robotnik, Sowińskie6"0 15 
-- Karol, robotnik, Wyżyny 5 
B8ss.;r Helena, mężatka, Aleje Mickiewicza 6 
Bessert Stanisław, kupiec, Kościuszki 12 
Restjan Franciszek, a.;ystellt kolej., Grudzi'tdz- 
ka 15 
Be!'try 
Iichał,' ślusarz, Stepowa. 7 
Bcstvński Stefan, kominia.rz, Krakow:"ka J2 
Betański Edmund, robotnik, Chwyt owo 6 
Bethka Rozalja, wdowa, Kujawska 18 
Bethke Andrzej, wożny, Dworcowa 68 
Franciszek, robotnik, Podgórze 34 
- Gustaw, mistrz stolarski, Pomorska 2.:1- 
- Klara, I
okietka 27 
- Maks, robotnik, Mazowiecka 5 
- Michał, robotnik, Konopnicka I 
- ::\-1ichał, robotnik, J achcice Czerska 18 
-- ::\-Iałgorzata, wyręczycielka, Pomorska 5S 
- Otton, kupiec, Zacisze 3, 
 282 
-- Stanisław, kowal, Toruńska 172 
Bcthmann Anna, krawcowa, Jachcice Średnia 
nr. 63 
Bethman ::\-iaksymiljan, siodlar:l, Jachcice Śrćd- 
nia 33 
Betke Emil robotnik, Łowiecka 6 
Betkiewicz Piotr, robotnik, Racławicka 17 
Betkowski Józef, inżynier, Gdańs
a 159 4- 
Betlewski JÓzef, robotnik, Henryka Dietza 4 
Betscher l1'ranciszek, ślusarz, Bocianowo 5 
BeH rmann Klara, robotnica, Nowodworska 45 
Rettin .'\.1\vina, Witczak Ułańska 21 
Emil, Sienkiewicza 53 
- Emilia, wdowa, \rYilczak 
lalburska 7 
Fryderyk, stolarz. Szwcderowo, Ks. Sko- 
rupki 95 a 
Leon, ko.;iąlkowy, Wilczak Różana 8
>>>
Bettina - Bielan 


25 


, 


Białecki Franciszek T:

'. 
PI. Teatralny róg Gdańskiej. 
Specialnr skład cukróro I czekoladr. 


Bettina Ignacy, robotnik, Jagiellońska 25 I Białkowski Emil, piekarz, Xowodworska 9 
- Paw
ł, robotnik, Nowodworska 48 - Kazimierz, urzędnik, Król. Jadwigi 15 
Hettinger Erich. rzeźnik, Podgórze 23 I Białkowska Helena, handlarka, Zbozowy Ry- 
Bettjer Klementyna. wdowa, Okole G run- nek ..J. 
waldzka 76 ' Riałobcrski Eustachy, przemysłuwiec, Gdańska 
Bettyna Maks, stolarz, Jackowskiego 15-10 nr. 152 
- Marja, akusLerka, Jackowskiego q-I5 Białobrewska Dominika, wdowa, 
Betyna Jan. robotnik, Gda.ńska SI nr. 4 2 . 
- Marjan, strażak, Jana Bcma 3 Białobrzeski 
Iichał, technik, Dwo!cowa 69 
- Władysław, rybak, Sienkiewicza j Białogłowski Icek, drogerzysta, Sniadeckich 
Beukert Herman, wachmistrz, Gdańska 82 nr. 30 
 655 
Beutler Natalja, Kujawska 7 Białogłowska Hana, nauczycielka, Śniadec- 
Bcwr Eliza, wdowa, Gdańska 21 kich 30 
- Emma robotnica, Lubelska 21 a Białoń Józef, kolejarz, Chocimska 6 
Fryderyk, rolnik. Kijowska 12 Białoszewski I{oman, ślusarz, Kaszubska 35 
Gustaw, rohotnik, Toruńska 55 Biały Józef, oficcr, Gdarlska 93 
Henryk, Sieroca 2 Biały Ludwit, zaprzysiężony rewizor książek, 
Kazimierz, nauczvciel, Gda.ńska 75 Pomorska l 
:\larta, Gdańska 70 Białyński Leon, ślusarz, Seminaryjna 14 
Teodor, kupiec, Długa 18 - Franciszek, nbotnik, Chwytowo 16 
B(;ygemwski Jan, robotnik, Bocianowo 13 b Bibro Jan, o
rodnik, Wia!ra!"::uwa 14 
Bezler, Apolonja, Toru
ska. 18X . Bihowicz Antoni, pom. pol. śledczej J. Pade- 

- \\ a
ła w, stolarz. 
I
mlradzk}('go I
 7' rewskif'go l I 
B
ał
tzk] Jan. robotmk, P:ac. PoznanskJ 13 - Jan, robotnik. Szwed. Ks. Skorupki 37 
B
al
k 
dzls.ław, st1Jdent 
 B.0TI:na 22 
,Biczińska Dora, kupcowa, Długa 65 
Bmhtz Stamsław, urzedmk, \hlczak 
a \\ zgo- B . h . k J ' f k . . k U d ł " 
7 . lec OWla" oze, lerowm" rzc u wasnoscl 
rzu . . k :.\ 1 . 
Biała' Katarzvna, Humana Franke"o I mlCJs "., - ostowa 9 
Białaś Stanisław, ślusarz, Wilczak :\r
lhorska Q Bieehowski Jan, kolejar.l, Kościuszki 2 
Białasik \Viktorja, wdowa, Plac Poznański 12 Józef, robotn.ik, 
ł:j:wska. 43 
- J anina, nrz
dniczka, Plac Pcznański 12 - L
on,. robot!uk, . I'-OS
lUSZk1 58 
Białczyk Franciszek, stularz, :\Jazowiecka 5 - \\ adaw, robotmk, Fabryczna 10 
Białecki Antoni, młynarz, Sienkiewicza 3() Biechowska Antonina, Długa lo 
Bolesław, Kaszubska J2 - Gertruda, prasowaczka, Długco 10 
- Bogdan, handlowiec, Dworcowa II 13ic.da
zkiewicz Ignacy, robotnik, Radawicka 
- FrancisZc'k, kupiec, 20 stycznia 33 nr. 20 
Biedowicz Franciszek, bednar::!;, ] achcice Śrf'd- 
rda :2 S 
- Jan, nauczvcicl, Sieroca 22 
Biedryński Std
n, pusterunkowy P. P., Ślqska 
nr. loa 
10 Hil'ga]ski Ludwik, artysta, Warszawska 16 
Bicganowsh Jan, studniarL. Dąbrowskiego 
nr. 23 
17 Riebańska :\farja, siustra:" Kołł
taja 13 
Bichl O]ga, wdowa, Plac Piastowski 2 
Riehler Kurt, budownic.lY Sienkicwicza 2I 
Bida Jan. robotnik, Podwale I
 
Bielak Walenty. Brzozowa 3 
Bidan Marta, restaaratur, Sicnkicwic.la 53 


Pomorska 


Jan, formiarz, Wilczak Czarneckiego 
Leun, urz
dnik, Si...nkinvicza 30 
Leonani. żeglarz, Ogrodowa 2 
:\Iarjan, naucz. seminar., Chełmińska 
Szczepan, robotnik, Xowa 12 
Władysław, Chełmiiiska 17 
Białków Katarzyna, robotnica, Witebska 10 
Białkow!'ki Aleksander, kc./!1trpkr, Ko;ciu
zki 
nr. 51 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
, 


26 


Bielankin - Bilichi 


Bielankin Eljasz, właśc. ziemski. Św. Jańska J .
----- ""''''OIIO.+ --++++_---++++++++++t 
nr. 18 l B - k - T f - I t 
Bielas.l Piotr, funkcjo P. P., (;]inki 57 t lernac I eo I t 
Bielawa. wdowa, (;rodztwo 24 t t 
Bielawski Andrzej, SZe\\C, Jasna 16 ł Inżynier budowniczy architekt. I 
Antoni. robotnik, Sowińskiego ub f Jana Kaźmierza 5 i 
Franciszek, ślusarz, Sienkiewicza 43 ! : 
I b t . k Ok l G Id k ...-++++----++++--- ..".."., -++++--++++++----.... 
gnacy, ro o nI -, o c rUn\\a z a )0 . 

 86R - Ka.limierz, krawiec, W. JagiellOllskie 4 
Bielawski Jan, ślusarz, 11azowiecka 43 Biernat Franciszek, rzeźnik, Jezuicka 2 
Jan nik St P .... Feliks , rolnik , Koźmiana 18 
, gór . , . e OW3. .)9 
' Tak m l 1. S d O ł 56 J ózef, rolnik, Ruska 2F: 
-. sy i jan, picl':arz, ",we. r 3. 
_ )Iichał, piebrz, Okole Grunwaldżka 9 0 Ludwik, robotnik, Brzo.lowa "24 
Bielawska Franciszka, wdowa, Gdańska 93 Stanisław, prakt. destyI. i chem., Je- 
. - Katarzyna, wdowa, Prumcnada 33 zuicka 10 
_ Rozalja, wdowa, Kujawska 20 Tomasz, szewc, Jasna 20 
Bielecki C7esław, plutonowy, Kościuszki 19 Zygmunt. robotnik, Ruska 28 
- Eryk, rzeźnik, Bocianowo 3 Biernetzky Artur, zegarmistrz, )Iostowa II 
Bielecka J uljanna, wdowa, Grodztwo 26 Biersz J akób, robotnik, Leszczyńskiego 3 
Bielecki Kazimier"" t:kspedjent, Grodztwo 26 Bierwagen Gottlieb, murai-Z,' Kujawska 63 
- Konrad, robotnik, Kordeckiego 29 Bies.lczak Zofja, siostra mil. Dworcowa 64 
- \Valenty, robotnik. Jachcice Czerska 16 BiL'schke Emilja, wdowa, Wilczak Stawowa 37 
Bieler Emil, rcncista, \\Tarszawska 21 Bicsiadccka Zofja, wdowa, Jagiellońska 74 
Bielfeld Gustaw, gorzelany, Ad. Czartoryj- Bigalke Artur, fryzjt'f, Gdańska 82 
skiego 7 . - August, właśc. domu. Wi1czak lJłańska TS 
Biclicki Bernard, szewc, Szwed. Orła 12 - Emil, dentysta, .Mickiewicza 4 
Franz, rzeźbiarz, Podgórze 22 Bigalgc Franci
zek, szewc, :\Iarcinkowskiego 4 
Franciszek, robotnik, Flisacka I '- Herman, muzyk. l\Iarcinkowskiego 4 
Feliks, szeWC. Św. Trójcy la Rigalke Herman, właściciel, Koronowska 
Jan, restaurator, Przyrzecze 4 nr. 41 a 
Bidicka Franciszka, Św. Floriana 13 Maks, robotnik, Toruńska 60 
- Bielonowicz Stanisława, wdowa, Pomur- Amanda, wdowa, Cieszkowskiego Sa 
ska 49 Charlotte, Wilczak 
akielska II 
Bieliński Jan, szewc, Gołębia 105 Henrit;tte, wdowa, Śląska 7 
- Leon, robotnik, PomOIska 65 Wilhelmine, wdowa, Wilczak Rózana 19 
- Władyslaw, robotnik, Śniadeckich 8 Bigdun August, tuz. pocztowy, Sienkiewicza 24 
Bidów Anna, wdowa, Gdańska 25 Bigo Adela, urzędniczka, Garbary 7 
Bielski Leon, kupiec, \\Tilczak Różana 25 - Józef, lekarz weterynarz, Św. Jańska 18 
- 
Iarjan, kupiec, Św. Jańska 16 Bilawska Wanda, Siemieradzkiego 5 
- Rudolf, brukarz, Różana 24 Bilażewska Helena, kapitalistka, Gdańska 15 8 
Bielska 
Iarjanna. Pod Blankami II Bilazewski Konstanty, inl;ynier, Gdańska 15 8 
Bielski 
fak5ymi1jan, Pod Blankami II Bilecki Andrzej, szewc, Seminaryjna 10 
Bi(;nert Katarzyna, wdowa, Kościuszki 23 Antoni, handlarz, Wilczak Ułańska 34 
Bicniewski \Vitold, inżynier, Św. Trójcy q - Jan, palacz kolejowy, \Vilczak :\Ialborska 
BieniszewskaJadwiga, urzł;;dn. bankowa, Gdań- nr. 6 
ska 19 Biliński Ignacy, rolnik, Brzozowa 6 
Bienkowski Antoni, kowal, Kuiawska 50 - Stefan, dr. lekarz, Jagiellońska 14 
- Władysław, kol., \Yarszawska 13 Bilań
ki Józef, SZE;WC, Kościuszki 37 
Riergiel Konstanty, jtnerał, Jackow.,kie50 33 . Bilcki \Vładysław, robotnik, Szwed. Kossaka 
Bieda Walenty. biurowy, Ogrodowa 4 nr. 10 4 
Bicrnącka Bronisława, rohotnica, Glinki 56 Bilecka Franciszka, pl. Poznański 13 
Biernacik \Vładysław
 kupiec, Jezuicka I [ - Katarzyna, VI. Poznariski 13 
Biernacik Józefa, SzcM'cińska 9 - :\farta, właśc. ..,klepu, Pomorska 2
 
Biernacki Czpsław, kupiec, Jackowskiegu 31 Bilicki Jan, robotnik, Wi1czak Stawowa 31 
- Ignacy, malarz, Dluga 29 - \Vacław, robotnik, Sandomicrska 25
>>>
Bilicka - Bleja 


27 


Bilicka Franciszka, Ugóry 4 
Bilinkiewicz Paulina, wdowa, Król. Jadwigi 2 
Bilińska Franciszka, wdowa, Wilczo Czarneć- 
kiego 3 
Biliński - Antoni, urzędnik, Gdańska 75c 
- Franciszek, :,iodlarz, Wilczo Czarneckiego 3 
Bilski Franciszek, robotnik, Nowodworska 3 
Franciszek, robotnik, St. Szkolna II 
Ignacy, kupiec, Długa 53 
Ignacy, wachmistrz, Długa 34 
Piotr, robotnik, Pl. Piastowski 3 
Władysław, urzędn. kolej., Długosza 4 
Walenty, pom. ciesielski, Chocimska 7 
Bilska Joanna, Kordeckiego 17a . 
Biobran Anna, Jackowskiego 36 
Binas l\Idrja, stenotypistka, Śniadeckich 13-14 
Binarz Jerzy, Na groby 9 
Binczak :\Iichał. robotnik, Sieradzka 17 
Biniakowski JÓ£ef, sto]arz, Sienkiewicza 38 
Binicki Józef, robotnik, Ogrodowa la 
Bindek Gertruda, wdowa, Grunwaldzka !O2 
- J aklJb, rolnik, Śniadeckich 4 
- Paweł, kowal, Sowińskiego II 
Binder Ottylja, wdowa, Błonia 22a 
- Otto, monter, Gdańska 48-so 
Binerowski Józef, funkcjo mag., Chrobrego 13 
Biński Francis.lck, kierownik, Krakowska 4 
Bira Henryka, wdowa, Szwed. Kossaka 63 
Birk Franciszt'k, szewc, Kordeckiegv 28 
- Birk :\Iarja, wdowa, Lenartowicza 6 
Birkholz Jan, o
rodnik, Konopna 7 
- Felicja, nauczycielka, "-i1czak Różana 12 
Biryńczyk Paweł, kucharz, Chrobrego 13 
Birzyński Stanisław, nauczy€id, \Vileńska 3 
Birzyńska Jnljana, krawcowa, Wileńska 7 
Bischoff Aleksander, artysta, Dworcowa 15 
- J uljusz, nauczyciel, Bart. Głowackiego !O2 
Biskup Aleksy, młynarz, Podgórze 50a 
Stefan, plutonowy, Koronowska 64 
- Władysław, rohotnik, Wilczak Stawowa 12 
- WJadvslaw, robotnik, N"owodworska 13 
Biskupch 
Wilhelm, post. pol. państw., 
a- 
kielska 25 
Biskupski Antoni, kapitan, Kołłątaja 2 
Antoni, dekarz, Stara Szkolna 3 
Franciszek, robotnik, Podgórze 16 
Jan, robotnik, Bocianowo 18 
Jan, rzeźnik, Śniadeckich 6 
Jan, sekretarz powiatowy, Krasińskiego 8 
Józef, emeryt, Krasińskiego 8 
Stani
ław, stolGrz, Siernec.lek lÓ 
Stanisław, konduktor, St. Szkolna 13 
Wincenty, dyrektor Kasy Powiat. Kołłą- 
taja 8-9 
Biskupska Gertruda, wdowa, Sierneczek 16 


Biskupska Janina, dentytska, Sienkiewicza 5-6 
- Joanna, handlarka, Kujawska 80 
- Salomeja, robotnica, Grunwald"ka !O2 
Biskupki Teodor, robotnik, Kujawska S4 
Bittner Bogumił, kapitalista, Król. Jadwigi 8 
- Bittnł'r Józef, palacz, Wilczak Nakielska 8fi 
- Katarzyna, wdowa, Piotra Skargi 7 
Bittner Ryszard, przedstawicielstwo firm 
kolonialnych, Król. Jadwigi 8 t!!
 1935 
Dr. Biziel Jan, doktor mcdecyny, Cieszkow- 
skiego 20 t!!
 1266 
Bizon-Brzeziński Bclesław, artysta, \Yar- 
szawska 16 
Blachniarek Agnieszka, wdowa, Toruńska !O2 
- 
laciej. robotnik, Toruńska 102 
Blachowski Józef, sternik, {'stronie 8 
Blaeske Wilhelm, robotnik, Ad. Czartoryj- 
skiego 7 
Blank Daniel, kupiec, Racławicka 2 
Blank H ulda, wdowa, Harcerska 7 
:\laks, kupiec, Dworcowa la 

 1212 
- Selma, wdowa, Grunwaldzka 104- 
- \Vilhelmina, wdowa, Dworcowa la 
Blankenberg Hermann, szkuciarz, Lubelska IS 
Blankowski \Vojciech, robotnik, Grunwaldzka 
nr. 30 
Blankowska Emilja, wdowa, Grunwaldzka 98 
Blascy Gertrud, Chocimska 3 
Blaska Stanisława, Promenada 15 


Wielkopolska Spółka 
Telefon 8b Stolarzy ŚW: 
r
jCy 
właśc. Błaszczyk i Zawadzki. 
Blaszkicwicz Anna, wdowa, Bit']icka 15 
Blaszkiewitz Paulina, robotnica, Xowodworska 
nr. SI 
Blas:lkowski Jan, robotnik, Szwed. Szubińska 
nr. 12 
- l\Iaksymiljan, Sowińskiego 6b 
Blaszyński Emil, bankowiec, Dworcowa SI 
Blau L:\Iałgorzata, krawcowa, Gdańska 14 8 
Blaumann August, murarz, Sz\\-ederowo Orła 
nr. 42 
- Romann, murarz, Garbary 24 
Blaurok Jan, kolejarz, Jasna 29 
Blausztein Szmul, kuśnierz, Gro,lztwo' 30, 

!t 574 . , 
Blech August, robotnik, Toruńska 49 
Blechman \Vitold, lekarz-dentysta. Grnn- 
waldtka 25 
Blech Augustyn. robotnik, Flisacka 15 
Bleja Józef, cm. urzędn. poz., Jana Kazmie- 
rza 7
>>>
2t5 


BIda - Błażej ewski 


Bleja Antoni 
Bldgoszl'Z, Długa 15. - Tf'If'foJl 10-18. 
Skład żf'laza i sprzęty kuchf'JlIle. 


Katarzyna, Cicszkowskiego 2 
Leokadj a, spri.edawaczka, Jana Kaźmie- 
rza 7 
}[arcin, K{Jronow
ka 57 
Scwer, robotnik, Cieszkowskiego 2 
Władysław, robotnik, Kołłątaja 2 
Blering Augustyn, kupiec, Krasińskiego 1
 
Bless Hermann, SienkiewicLa 48 
Blicharska Teresa, Pl. \Yolności 2 
Blicharz Edward, kupiec, Dworcowa I [ 
Bliso Clara, Śniadeckich 37 b 
Bloch Agnieszka, Krasińskiego 12 
Antoni, robotnik, Toruńska IT9-120 
Antoni, urzędnik, Grunwaldzka X8 
Bernard, cieśla, Ujej
kiego 37 
Erna, Grunwaldzka 20 
Erych, rolnik, 1Iiedzyn-Nakidska 33 


BIO h F · b Fabrvka wyrobów 
C ranCISZeil Odl:;


owIU. 
Śniadeckich 47-4:7a. - Telf'f. 9tH. - Zał. 1912.. 


- Franch,zka, robotnica, ';zwed. Kossacka 4 6 
- Jan, murarz, \Yyżyny 8 
Bloch Jan, stolarz, Jackowskiego 17' 
Bloch Jan, listonosz, Ks. Skorupki III 
- Kaml, handlowiec. Unji Lubelskiej la 
Błoch 
[arjanna, \'
dowa, Garhary 30-31 
Bloch Otto, aptekarz, Krasińskiego 12 
- Szymon, kupie
, Krasińskiego 12 
Blochowicz Emilja, wdowa, Jasna Iq 
Block Adda, Dr. Emila \Varmińskiego l I 
- Aleksander, kupiec, Św. Trójcy 6 
- .J uljan, wdowie
, Kijowska 7 
- Karol. szewc, Sw. Trójcy 6 
B16dau Emma, Św. Jańska 15 
Bloroow Ottylja, wdowa, Gdańska 57 
- Paulina, wdowa, Św. Jańska [5 
Blondowski Walenty, handl., Kościuszki 53 
- \Vilhelm, szewc, Kościuszki 58 
Bhimke Augusta, l\Iińska 6 
Bluhm Frydryk; malarzy Kwiatowa £4- 1 5 
- \ViHi, monter, Wi1czak 
akie1ska 35 
BIum Emil, lObotnik, Chwytowo q 
Józef, przemysłowiec, Sobieskiego Ił 
Rychard, kupiec, Leszczyńskiego 2, 
H J455 
Wilhclm, robotnik, Nowodworska 28 
Blumenstein August. kapitalista, Krakowska 6 


BIumenthal Kathe, kasjerka, Zduny 6c 
- Otto, książkowy, l\[icdzyn Osada 23 
- Roża, wdowa, Sienkiewicza 16 
Blumerska Charlottc, krawcowa, Solna 55 
--..: .:\Iarta. wdowa, Solna 55 
Blumhoff Bronisława, Szwed. Kossaka 29 
Blumke August, rolnik, Siedlecka 22 
Blumwe :\Iarja, wdowa, Gdańska 15 8 
Blachowiak Michał, rolnik, Nakielska 5 0a 
Błachowska Bronisława, wdowa, Grunwaldzka 
nr. 102 
Błazejczak Franciszek, robotnik, Koronowska 
nr. 66 
- Stanislaw,robotnik, Grunwaldzka 84 
Błaszak Jadwiga, Cieszkowskicgo 7 
- Jan, rzeźnik, Bociauowo 20 
- Józef, Jachcicc Średnia 34 
- }[arja, wdowa, Gdańska 75 d 
Błaszczak Winct:;llty, strażak, Chocim ska I 
Błaszak Stanislawa, Dworcowa 20 
Błaszczak Władysław, destylator, Toruńska 
nr. 178 
Błaszczyk .\ntoni, ki.1piec, Rupienica 20 
Ignacy, biurowy, Gdańska 16 
Jan, ślusarz, Szwed. Orła 5 
Jan, kupiec, Kilińskiego I 
Katarzyna, wdowa, Sw. Trójcy 12C 
Stanisław, biurali!"ta, Niegolewskicgo 4 a 
Walenty, fryzjcr, Podwale 10 
Wojciech, mistrz stolarski, Kościuszki 4 b , 


 83 2 
Blaszck \Yiktor. restaurator, Sienkiewicza 23 
Błaszcwski Stanisław, malarz, "'ysoka Iq 
Błaszkicwicz Antoni, Kołłątaja 13 
Franciszek, robotnik, :\Ia.lurska I 
Franciszek, robotnik, Szwed. Orla 29 
Franciszek, włodarz, Ugóry 4 1 
Juljusz, kUf)iec, Ad. Czartoryjskiego 2 
}Iichał, registrator, Grunwaldzka no 
Teofil, funk. pol. państ., Jasna 19 
B\aszkowski Alojzy, robotnik, Grunwaldzka 
nr. 24 
Antoni, woźnicy, Ścieżka 6a 
Jan, Chrobrego 22 
:\Iarjan, robotnik, Ścierneczek 23 
-ł- Stanisław, ślusarz, Graniczna 4 
Wiktor, kowal, Ścieżka 6a 
Błażejczak Jan, krawiec, Sienkiewicza 13 
Bł3Żejev.icz Leon, stolarz, Jasna 9 
- Stanisław, Vlańska l 
Bł3Żejcwski Aleksander, naczelny red. Gazety 
Bydg., Kanałowa 12 
Antoni, robotnik, Św. Jańska 2 
Bolesław, lekarz, Poniatowskicgo 4 
Franciswk, Sieroca 10
>>>
Blażejcwski - Bogacki 


29 


Błażcjewski Ignacy, blachar.t, \Varmiń::,ka 2 
- Józef, rybak, Kaszubska 3 
- Stanisław, kapitan, Zduny 5 
Błażek Franciszt'k, leolj., Król. Jadwigi 2 
- Jan, ślusarz, Fordońska 45 
B!ażeński Bionisław, ślusarz, Gdańska 86 
Blażkiewicz Bogusław, Konopna 20 
Błażyjewicz Antoni, mularz, Jackowskit'go 22 
Błażyński Alojzy, oficer, Gdańska 63 
Błędsld }[aksymiljan, Bocianowo 19 
Błociszewski Leon. dyr. szk. wIn., Św. Trójcy 
nr. 2.2 
Błocki Jan, rolnik, Szamt'rzewskiego 2 
Błomski \ValeJjan, urzędnik, Gdańska 54 
Błomska Marja, wdowa, Gimnazjalna 2 
Bobbt' Sylwt;ster, Poznań::;ka 33 
- Józef, kupiec, Kościuszki 4 
- Anna, handlarka, Św. Jańska (O 
Boba }Iichał, wojskowy, Stroma 28 
- Paula, 2\Iarcirikowskiego II 
Bob
rski \Vładyslaw, urzędn. Ig. P::Idcrew- 
skiego 38 
Bobke EmiJja, Kaszubska S 
T _ Emma, wdowa, Piotra, Skargi 4 
Bobkiewicz Józef, ślusarz, Krakowsk
 15 
Bobkowska Francislka, handlarka, Sniadt'c- 
kich 43 
BGroś Joanna, Toruńska 153 
Bobo\\ski nJminik, szewc, Farna 5 
- Jan, podoficer, Szubińska 4 
- Każmit'rz, syndyk, Pl. Teatralny 3 
Bobr Stefania, kapitalistka, Nakicbka 2
 
Bubrowski Edmund, werkmistrz, Gdańska 1 2 4 
- JÓzef, urzędnik, Błonia 14- 15 
- Szczepan, kowal, Św. Trójcy 32 
Bobrowska Helena. Sowińskiego 6 
Bobski Józef, handlowiec, Jagiellońska 4 
Boch StanisJaw, kupiec, Jackowskiego 13 
Bochański Bolt-'sław, stołowy, Nakielska loa 
- Józef, 
tolarz, Stawowa 15 
Rochańska Stanisława, wdowa, Stawowa 15 
Bochenek Tomas,l, ogrodnik, Flisacka 13 
Bochillski Karo], k{ipiec, 
niadeckich 45, 

 182 4 
- .:\Iieczyslaw, referent, Cieszkowskiego 21 
- Stefan, szewc, Chrobrego 18 
Bochniak Jan, ślusarz, Xowodwor
ka 8 
Bochocki ] uljan, robotnik, Bocianowo Ra 
- Jan, handlowit.c, Grod:;;;two 30 
Bochocka Antonina, wdv\\a, Kujawska h7 
Bochotzki Jan, kołodziej, Grodztwo 30 
Bochurz Janina, kapitalistka, Gdańska 54 
Bochiński Jan, rzeźnik, Ka!-.zubska 5 
Bocian Fdiks, kupiec, Gdańska 22 
- 
[arjanna, Kościuszki 41 


BoÓek Alebander, robutnik, St. 
zkolna 12 
Francis/.ck, url(dn.. Bocianuwo 25 
Jan, robotnik, Szwed. Orła 24 
Józef, rzc:źnik, Pomorska 57, 
!ł l54 8 
Leon, mUL.yk, Gdańska 71 
Pt'lagja, Okole Grunwaldzka 55 
Bocik Teodor. pomocnik, GrunwaldL.ka 4 8 
I Bock Erych, Śląska 8 
:\Iaksymiljan, bankowiec, Św. Trójcy 7 
- Oskar, przemysłowiec, Gdańska 44 
- Jadwiga, wdowa, 
owodworska 53 
Bocksnich Kata, Libelta u 
Bochyński Stanisław, kallcdista, Strzelecka 
9 
Buczek Antoni, kapelu::.ik. Długa r8 
- Jan, robotnik, Kossaka II7 
- Stanisław, robotnik, 
a \Vąónm l 
Bodalski Tadeusz, wl. domu, Gdańska 4 8 
Rodarzcw
ki Kaźmierz, agronom, Piotra 
Skargi 2 
Bodkier \Volf, cukiernik, Jagiellońska 12 
Bodura Ludwik, robotnik, Si'
radzka 15 
Bodyński Stanisław, urzędnik. Promenada 39 
Bodziak Józefa, Błonia I 
Bodzin Frydryk, robotnik, Kapu:Ec1sko Dolne 
nr. 19 
Buech I:Ierrmann, 
lusarz, Xakiclska 9 
Boehlke Gustaw, ro'Lotnik, SienkiewicLa 57 
- Hugf), kupiec, J a
iel1ońska 9 
- Kaźmit'rz, handl., Grod:-.two 30 
Boehm Konrad, muzyk, Śniad,-'ckich 5 1a 
- Komar. insp. poczt., Dworcowa 32 
Bochmert Walter, kupiec, Sowińskiego 19 
Bock Artur, zdun, Łokietka 6 
August, ślusarz, Pomorska 33 
- Jan, dyr. banku, Aleje :\fickiewicl.a 4 
- Kaml, gospodarz, Sentowskiego 47 
Boelitz Alfred, handlarz, Sobieskiego 9 
- Brunon, rzeźnik, Rupienica lQ 
- Oskar, handlarz, Podgórna I I 
Boelter Artur, fryzjer, Kujawska 26 
- Albert, rolnik, Biedaszkowo 1Ó 
- Hermann, rLcźnik, Kujawska 56 
Boeltf'her Herman, ślusarz, Gdańska 40 
Boemer Karol, Cieszkowskiego 2I 
Boenisch FrancisLek, kupiec, Toruńska 39 
Boenke Artur, mechanik, Toruńska 15 0 
- August, właśc, domu, Toruń
ka 15 0 
- Franz elektromonter, Kujawska 88 
Boernel- Edward, handlowit'c, Stary Rynek '27 
Boese Pawd, kupiec, Pomorska 59 
Boettcher Alt.ert, rnm,yk., Bocianowo 7 
- Franciszek, nauczycid, Krakowska j 
- Józefa, wdowa, Śniadeckich lR 
Boczek Józef, robotnik, Szwed. Kossaka l04 
Rogacki Antoni, biurowy, Chwytowo 13 a
>>>
30 


Bogacki - Bojanowski 


Bogacki Antoni, dentysta, Św. Trójcy 30 
.:\Iichał, maszynista, Pl. Petersona 3 
- Roman, robotnik, Kaszubska 16 
- Wiktor, zaw. podoficer, Garbary 6 
Bogacka Janina, Swiętojańska I 
Pdagja, wychowawczyni, KrasilIskiego 2 
Rozalja, nauczycielka, Sniadeckich 56 
Stefanja, laborantka, Gdańska 155 
Bogaczyk Józef, obuwnik, Lubelska 22 
- Józef, Racławicka 23 
- \Viktorja, handlarka, Lubelska 22 
Bogacz Francis2.ka, drogerzysta, Petersona 12a 

 12 8 7 


BOgaCZ Fr., DrOgeria "BlOnOOOI" 
Dworcowa 94. 


BoganL Otto, robotnik, Gdańska 55 
Bogalecka Tekla, kucharka, Św. Trójcy 27 
Bogaletzki Józef, woźnica, Kaszubska 28 
Baganz Otto, robotnik, Łokietka 27 
Bogarz \Vładysław, Wilczak Rożana II 
Bogdański Andrzej, stołowy, Sienkiewicza 8 
Annrzcj, robotnik, LeszcLyńskiego 95 
Aleksander, robotnik, Król. Jadwigi 18 
Bolesław, asystent, Fordońska 7 
Ruman, robotnik, Król. Jadwigi 13a 
Witosław, kupiec, Ks. Skorupki 25 
Bogdańska Zofja, wduwa, Podgórna 3 
Bogdatowicz Wacław, cieśla, Św. Trójcy q. 
Bogniewski Bronisław, robotnik, Śniadeckich 
nr. 52a 
Bogs Henryk, obuwnik, Glinki 32 
- Klara, wdowa, Kościuszki 35 
- \Vilhelmina, wdowa, Sandomierska 43 
Bogumił Ryszard, wł. domu, Brzozowa 4 
Bogun Bernard, robotnik, Gdańska 165 
- Konstanty, ślusarz, Grudziądzka 13 
Bogucki Ignacy, górnik, Nowy-Rynek 8 
Józef, górnik, Nowy-Rynek 8 
Stanisław, stolarz, Śniadeckich 51 
Stanisław, robutnik, Chwytowo II 
Bogueka Ludwika, wdowa, Xowy Rynek 8 
Boguliński .:\Iikołaj, Dworcowa 32 
Bogusławski Antoni, robotnik, Lubelska 5 
Antoni, wł. domu, Rupicnica 3 
B0lesław, malarz, Szubińska 8 
Bronisław, maszynista Leszczyńskiego 13 
Franciszek, robotnik, \\'zgórzc Dqbr. I 
Franciszek, listonosz, \\'iatrakowa 14 
Franciszek, robotnik, Kujawska 43 
Franciszek, monter, Rocianowo 10 


Bogusławski Franciszek, zwrotniczy, Elbląska . 
nr. 67 Dom zwrotniczy 
Jan, cicśla, Szwed. Piękna 8 
Jan, woźny, Rupienica 3 
Józef, robotnik, Kujawska 42 
Juljan, urzędn. kolj., Ludwikowo 2-3 
Konstanty rob., Bart. Głowackiego 9 
Leon, inwalida, Bocianowo 5 
Pawd, Sieroca 21 
Szczepan, szewc, Lubelska -1- 
Stanisław, Jasna 27 
Wacław, handlarz, Kujawska 17 
Władysław, szeregowiec Straży Pozarnej, 
Kossaka II5 
Władysław, kupiec, Kujawska 28 
Adelheid, Promenada 48 
Bogusławska Anna, wdowa, Pomorska 7 
Katarzyna, wdowa, Biedaszkowo 5 
Katarzyna, wdowa, Łowicka 2 
l\larja, krawcowa, Pomorska 17 
:Marta, robotnica, Rupienica 19 
Marta, handlarka, Kujawska 42 
Paulina, wdowa, Rupienica 4 
\Vanda, Pomorska 17 
Bohl Otton, kupiec, Długa 35, 
 14 
Bohlmann Emil, robotnik, Hetmańska 28 a 
- Jan, kupiec, Dworcowa 38-3Y 
- Otton, rolnik, "N"owogrodzka 10, O!
 9 
Bohm Gottlieb, kupiec, Grunwaldzka 1O{ 


BohDł Gottlleb 
Bydgoszcz. Okole, Grunroaldzka 11/12, tel. 17.... 
- - MateriałY opałome I budomlane -.. 


Bohmkc Paweł, malarz artysta, Stara Szkolna 
nr. 12 
Bohsjan \Vładysław szeWc, Dworcowa 60 
Bohsard Marta, Sienkicwicza 39 
Bohs3rdt Marjan, ślusarz, Bocianowo 13 c 
Bohurz SZYS2to, Bronisław, urzędnik, Matejki 
nr. 2 
Boińska :\Iarja, biura!., Krasińskiego 2 
Boińska Stanisława, wduwa, Okole Grun- 
waldzka 75 
Boińska \Viktorja, Okole Grunwaldzka 8 
Bojacki Stefan, mechanik, \Vilczak 
\Ialborska 
nr. 8 
Bojakowski Erwin, siodlarz, Szczeciibka 5 
- Józef, szewc, Łokietka 29 
Bojakowska Józefa, wdowa, Bocianowo 28 
Bojanowski Jan, siodlarz. Nowodworska 35 
Józef, krawiec, Ogrodowa 6 
:\Iieczysław, ślusarz, Szw:-d. Ks. Skorupki 
nr. 107
>>>
Bojanowski - Bork 


31 


BojankowskiZygmunt, inspektor pracy, Gdań- 
ska 74 
Bojanuwska Anastazja, wdowa, \Vesoła I I 
- Olga, gospodyni, Chrobrego I b 
Bojarski Stanisław, książkowy, Śniadeckich 
nr. 52 a 
Bojarska J\Iarja, krawcowa, Sw. Jańska 10 
Bajda l\1ak"ymiljan, mł:;chanik, Wilczak Sta- 
wowa 10 
Bojek Francis.lt'k, Szwed. Kossaka 40 
Bogucki \Hadysław, urz
dnik, Pl. Piastowski 
nr. 6 
Bokowska Kaźmiera, gospodyni, Zacisze 3 
Boglew
ka Lidja, wduwa, Św. Jańska 18 
Boksza Akksandcr, adwokat, Szwed. Le- 
szczyńskit:go 16 
Bolcek Elżbieta, szwaczka, Wilczak Nakiclska 
nr. 17 
BoIcewicz \Vitold, H. Didza 5 
- Izabda, wdowa, H. Dietza 5 
Boldin Albert, Solna 59 
- Ernst, robotnik, Koronowska 27 
- Fryderyk. rolnik. Ujejskiego 24 
Boldt Fryderyk, tokarz, Poznańska 23 
- Helena, Gdańska 75 e 
Boliński Stanisław, Sieroca 5 
Bolorocka Elfrieda, książkowa, Sienkiewicza 
nr. 31 
Bolt Stefan, ślusarz, Bocianowo 40 
Bomberski Franciszek, urzędnik, Jackow- 
skiego 36 
Bombiński Stanisław, urz\:dnik, Pomor"ka 60 
Bombińska l\Iarja, wdowa, Pomor"ka 60 
Bomboi Stefan, stelmach, Promenada 22 
Bombolewski Andrzej, robotnik, Kujawska 78 
Bomke Reinhard, robotnik, Kujawska 78 
Bon Wojciech, robotnik, Kanałowa 8 
Bona Jan, robotnik, Toruńska 169 
Aniela, handlarka, Toruliska 169 
Józef, włćdarz, Hetmańska 22 
Władyslaw, robotnik, \\'ilczak Cłańska 34 
Wladysław, robotnik, Chełmińska 20 
Bona6zyk Andrzej, robotnik, Gdańska 40 
Bonan Otton, ślusarz, Sowińskiego II c 
Bończa Tomaszewski Kazimielz, kapelmistrz, 
J agiello"ńska 3 6 
Bonczkowski Teofil, robotnik, Szwed. Ks. 
Skorupki 105 
Bonczyński AI€;ksander, stolarz, Szwed. Le- 
szczyńskiego 22 
- Feliks, listonosz, Szwed. Gołębia 96 
- Leon, stolarz, Sicnkiewicza 52 
Bonek Franciszka, robotnica, Śniadeckich 
nr. 13-14 
Bonia .:\1ichał, Nowodworska 24 


Bonna Józef, robotnik, Wilczak :\lalborska 2 
Boniecki Stt:fan. fryzjer, Okole Grunwaldzka 
nr. 85 
Boniek Katarzyna, wdowa, Jasna 8 
Bonin Adolf, wojskowy, Szwed. Ks. Skorupki 
nr. 105 
Apolinary, piekarz, Pomorska 60 
Bronisław, rzeźnik, Gdańska 65, 
 156 
Jan, inwalida, Jasna 23 
Leon, mistrz rzeźnicki, Dwurcowa 16, 

 1757 
Otton, krawiec, Sieroca 7 
Walenty, rzeźnik, Wilczak 
akielska 78 
Bonk Franciszek, garncarz, L Paderewskiego 
nr. 38 
- Józef, ślusarz, Błonia 9 
Bonkowski Paweł, murarz, St. Szkolna II 
Bonna Bruno, urz\:dn., Chwyt owo 10 
Bolesława, Chwytowo lO 
:\larta, eksped.. SienkiewicLa 13 
\\'anda, Chwytowo 10 
\Vładysław, funkc. pocztowy, Xowodwor- 
ska 39 
Bonnebcrger Stanisław, dyrektor, Sielanka 8, 

 15 2 7 
- Anna, kupcowa, Gdańska 23, 

 10 9 0 
-- J\Iarja, wdowa, Gdapska 23 
Borański 
Iaks, krawiec, Jackowskiego 28 
Borzeszkowski Wacław, stolarz, Grudziądzka 
nr. 5 
Borczykowi'ki Andrzej, robotnik, Ugory 57 
Borczyński Ludwik, insp. lasów, GrodLtwo 25 
Borczyńska Lucyna. wdowa, Śniadeckich 
nr. 15-16 
Borczewski \Vawrzyniec Okole Grunwaldzka 
nr. 103 
Bordalski Włfldysław, urzędnik sądowy, To- 
ruńska 188 
Bordanowicz Karol, 1zeźnik, Chwyto\\o 2 
Bordanowitz Ryszard, rzeźnik, Kujawska 20 
Borek Stanisław, robotnik, :\Iugiły -I- 
Borccki :\Jarjan, urz
dnik, Długa 8 
- Sylwester, handl. Jezuicka 6 
Bon:
nber
 Hulda, Gdańska 41 
Borges Wiktor, ślusarz, Jagiellońska 7 6 
Borgtlta Jan. urzęd. kolejowy, Szwed. Gołębia 
nr. 80 
Bork Amalja, :\lińska 4 
Jan, górnik, Promenada 33 
Józef, Solna 53 
Karol, rzeźnik, Błonia 12 
Karol, ślusarz, Pomorska 42 
Pawd, tapicer, Podgórna ó 
Paweł, biurowy, Gdańska 53 
Wilhelm, Ossolińskich II 


.
>>>
C).) 
a
 


Bork 


Borowski 


Bork Selma, gospodyni, Ossuliih,kich l r 
- Klara, handlarka, Błonia 12 
Borke Erna, Konarskiego 4 
- Konstancja, ren,:istka, Pomor"ka 47 
Borkiewicz Ignacy, Sląska 12 
- Józef, kuwal, Sowińskiego 3 
- Stanisław. funkcjon. P. P., Graniczna 8 
Borkowski Antoni, Zygmunta-Augusta 20 
Bronisław, technik, Sienkiewicza 6 
Franci::.zek. robotnik, Poniatowskiego 3 
Franciszek, szeregowiec Straży Poż., "'e- 
soła l 
Fnl11ciszek, cieśla, Krakowska 14 
Franciszek, handlarz, Sienkiewicza 34 
Ignacy, woźnica, Poniatowskiego 4 
Jan, robotnik, Kościuszki 12 
Jan, robotnik, Zygmunta-Augusta 20 
Jan, robotnik, 
owodworska 18 
Jan, palacz, Babia Wieś 15 
Kazimierz, robotnik, Gdańska 15 10 

Iaks, robotnik, Śląska LJ. 

lieczysław, muzyk. PL Piastowski 12 
Robert, pułkownik emeryt., Sienkiewicza 
nr. 6 
Tomasz, robotnik, Kujawska 43 
Wincenty, leśniczy, Zacisze 3 
Wojciech, robotnik, Toruń!'ka 50 
Zbigniew, artysta, Sienkiewicza 17 
Borkowska Anastazja, kucharka, DworcowaS 
Helena, książkowa, Kordeckiego 20 
Józefa, Ogrodowa 16 
Jadwiga, robotnica, Okole Grunwaldzka 
nr. 8..1- 
Pelagja, wdowa, Łokietka 28 a 
Stanisława, robotnica, Sienkiewicza 34 
Borlik Andrzej, kowal, Śląska 8 
- Jan, robotnik, Grunwaldzka 23 
Borm Franciszek, bednarz, Chrobrego 23 
- Otton, handlarz, Senatorska I 
Bom, Franciszek, robotnik, Kościu::.zki 47 
- :\Iarja, nauczycielka, Gamma 5 
Borna Jadwiga, wdowa, Pomorska 8 a 
Bornecki AIltoni, rolnik. Jachcice Czerska 17 
-Ę3orzewska Augusta, wdowa, Glinki 15 
Bornstein :\Ioszek, Poznańska 5 
Boroszewski Franciszek. budowniczy młynów, 
Kowalska l 
Boroń Franciszek, kupiec, Poznańska 2 
- JÓZel, Podgórna 24 
BOloński Karol, tokarz, Gajowa 33 
Borowe Stanisław, kolejarz, Długosza 12 
Boro
h Feliks, murarz, Sieroca 10 
Borowczak \Valenty. robotnik, Koronowska 65 
Boroczyński Franciszek, wdowiec, Dworcowa 
nr. 5 


I Borowiak Jan 

:
:
a 
- Restauracja i zajazd - 


- J'ranciszek, robotnik, Okole Grun- 
waldzka 63 
Jan, restaurator, Gdańska II5- 116 
Józef, dozorca, Sieroca 2 
:\[ichał, robotnik, Rycerska 5 
Paweł, robutnik, Siermicczek. 
Stanisław, rzeźnik, Śląska 4 
:\[arja, Król. Jadwigi 7 a 
Władysław, Warszawska 4 
Borowicki Franciszek, ślusarz, Wilczak :\Ial- 
borska 6 
Borowicka Helena, nauczycielka, Jasna 29 a 
Borowicz Franciszek, woźnica, Nowodworska 
nr. 36 
Franciszek, konduktor, Okole Grunwaldz- 
ka 36 
Franciszek, stolarz, Gdańska 75a 
Henryk, szewc, Kujawska 50 
Józef, doróżkarz, Szwed. Piękna 8 
3Iarcin, ślusarz. Jasna 25 
Maksymiljan, kucharz, Grunwaldzka 103 
:\larjan, kowal, Zygmunta Augusta Ii) 
Paweł, tokarz, Okole Grunwaldzka 64 
Tadeusz, introligator, Pl. Piastowski 7 
Teofil, palacz, Chełmińska 19 a 
Tomasz, robotnik, ,,"ciańska 70 
:\Iarjanna, wdowa, Wilczak Czarneckiego 
nr. 12 
l\Iarjanna, wdowa, \Vileńska 2 
)Iarjanna, wdowa, Jasna 25 
Borowitz Anna, wdowa, Pod Blankami 21 
Borowski Aleksander, ślusarz, Garbary 23 
Chrystjan, stolarz, Stepowa 42 
Emst, ślusarz, Koronowska 55 
Eugenjusz, ślusarz, :\larynarska l 
Franciszek, G,dańska 76 
Heljodor, ślusarz, Fredy 8 
Jan, szewc, Gdańska 36 
Jan, robotnik, Wilczak "Cłańska 12 
Józef, kier. parowozu, Chrobrego 24 
- Józef, Chrobrego 24 - 
Józef, bankowiec, 20 Stycznia 28 t!!g 7 1 7 
Józef, robotnik, l\Iiedzyn Osada 12 
Józef, rzeźnik, Długa 46 
Karól, malarz, Bocianowo 48 
Ksawer, kupiec, Gdańska 36 
Leonard, handlowiec, Kordeckiego 20 
}[ieczysław, kupiec, Gdańska 36 t!!
 II13 
Stanisław, kucharz, Zbożowy Rynek 9 
Stanisław, kupiec, Św. Trójcy 12 f
>>>
Borowski - B6hnke 


33 


Borowski Walenty, restaurator, Św. Trójcy 12C 

 10 70 
Borowski Wilhelm, cieśla, Chocim ska 15 
Wilhelm, monter, Kościuszki 4 1 
- Zefir, kupiec, Okole Grunwaldzka 34 
- Zygfryd, malarz, Marynarska I · 
Borowska Aniela, 'Wileńska 1 
- Franciszka, biuralistka, Toruńska 18 7 
- Wanda, Gdańska 36 
Borosch Anna, Nowodworska 23 
Rorsikowski Karól, robotnik, Racławicka 2- 3 
Borth Fryderyk, kowal, Nowodworska 16 
- Frandszek, tokarz, Garbary 23 
Bortion Hans, pom. handl., Pom0rska 4 0 
Boruch Franciszek, robotn., Szwed. Szubińska 
nr. 24 
Franciszek, robotnik, Wilczak Win- 
cen tego Pola II. 
Wincenty, robotnik, Wi1czak Czarneckiego 
nr. 10 
Borucki Jan, szewc, Sienkiewicza 52 
- Jan, Gdańska 88 
Kazimierz, artysta malarz i konserwator 
muzeum miejskiego, Kościuszki 37 
Konstantyn, handlarz, Bocianowo 34 
Mieczysław, drukarz, Sowińskiego 9 
Paweł, robotnik, Pl. Piastowski 13 
Zygmunt, gastronom, Jachcice Czerska 17 
Borucka Bronisława, pielt:gniarka, Św. Jańska 
nr. 19 
Jadwiga, Kujawska 61 
Józefa, wdowa, Ugory 47 
l\Iarj anna, wdowa, l\Iawwi£cka 4 0 
Michalina, wdowa, Sowińskiego 9 
Marta, Rycerska 4 
Boruta Ignac, robotnik, Ga.rbary 30-3 1 
- Józef, Ujejskiego 2 
Borys August, krawiec, Długa 63 
Borys Czesław, kupiec, Jagiellońska 14 
 134 
Borykowska \Viktorja, wdowa, Fordońska 65 
Borysławska Aniela, artystka, SienkiE.wicza 55 
Borysiak Fran:;iszek, kier. młynów, :\Iennica 4 
- Stanisław, chorąży, Jackowskiego 3 6 
- \Vojciech, Wilczak Malborska 6 
Borzecki Roman, major, Gdańska 9 
Borzecka Walerja, ziemianka, Cicha 4 
Borzych Czesław, funkcjonarjusz, Siemieradz- 
kiego I 
Franciszek, formiarz, Nowogrodzka 10 
Józef, urzędnik kolejowy, Siemieradz- 
kiego I 
Łucjan, właśc. dumu, Glinki 7 
Stanisław, kupiec, Świecka 14 
Władysław, szewc, Senatorska 14 


Borzykowski Stanisław, robotnik, Lenarto- 
wicza 2 
Borzyński Bernard, robotnik, Jasna 16 
Borzyszkowska l\larjanna, wdowa, Nowodwor- 
ska 23 
Bosacki \Vawrzyn, szewc, Chrotrcgo l8 
Bosak \Vładysław, Sowińskiego 6c 
Bosiacki Feliks, restaurator, Gdańska go 
Bosiacki :\faksymiljan, murarz, Grunwaldzka 
nr. 25 
Bosiak Franciszek, malarz, Chwytowo 13c 
Bosiński Piotr, mas
. kolejowy, Dworcowa II 
Boska Marja, urzędniczka, Król. Jadwigi 13a 
Boskowska .:\Iarja, wdowa, Dąbrowskiego qa 
Bossac Otton, drukarz, S2,wed. Orła 44 
Bossard Bogusław, ślusarz, Grudziądzka 3 
Bonifatius, szeWc, Sienkiewicza 35 
- Franciszek, ślusarz, Grudziądzka 3 
- Władysław, lekarz, Bocianowo 7 
Bosse Jan, inżynier, Herm. Frankiego 7 
Both August, kapitalista, Dworcowa 7 
Fryderyk, mi;trz krawiecki, Grodztwo 9 
Florjan, asystent magistratu, Grodzka 18 
Gertrud, modystka, Dworcowa 7 
Pelagja, wdowa, Grodzka l
 
Bothen :\larja, wdowa, Gdańska 4 6 
BoH Ryszard, zegarmistrz, Dworcowa 86 
Botta Piotr, robotnik, Śląska 5 
Bottke Juljan, robotnik, Toruńska 121 
Bothge Rudolf, rzeźnik, Rupienica 7 
Bottke Augusta, robotnica, Kaszubska 34 
Bonvier Kurt, handl. ksiąg, Sienkiewicza 2j 
- Rudolf, zarządca, Pomorska 35 

 Uj 
Bowski Paweł, dentysta, :\Iostowa 13 

 75 1 
- Rudolf, kupiec, Długa 19 
Boy Karól, Kołłątaja 12 
Boźniak Leon, Okole Grunwaldzka 65 
Bożeński Stefan, drogerzysta, Gdańska 23 

 879 
B6hlke Aurelja, wdowa, 'Wiatrakowa 12 
- Fryderyk, robotnik, Koronowska 27 
B6hlke Hugo, kupiec, Jagiellońska 9 

 173 
Frieda, sprzedawaczka, Bernardyńska II 
Jadwiga, prasowaczka, Gdańska 49 
Karl, konduktor, Sienkiewicza 4 2 
3faksymiljan, lakiernik, "'ilczak Różana 
nr. 19 
B6hm August, Podgórze 3 
B6hme Erych, ogrodnik, Jagiellońska 57 

42 
- Katarzyna, Jagiellońska 57 
- Robert, ogrodnictwo, Jagiellońska 57 
B6hn August, brukarz, Toruńska 10 4 
B6hnert Walter, ag. handl., Sowińskiego 19 
B6hnke Artur, robotnik, Toruńska 35 


't 


3
>>>
34 


Bohnke - Brcdlow 


Bohnke Juljanna, wdowa, 3Iatcjki 8 
Bohsler Beate, g'Jspodyni, Sienkiewicza 2I 
Borger Helena, siostra, PI. Kościeleckich 3 
Borsch Jadwiga, wdowa, Pomorska 16 
Bos
 Augusta, wyręczycielka, Gdańska 2.. 
Bottcher Rudolf, robotnik, Sobieskiego 6 
- Stanisława, gospodyni, Garbary 6 
- \Vanda, Sienkiewicza 53 
Boy Adolf, malarz, Gdańska 153 
Brablec Artur, nadleśniczy, Poniatowskiegc 
nr. 11-12 
Brach Adolf, właśc. dobra, Śniadeckich 52 
Herm ann , \Vilczak Stawowa 40 
Jan, krawiec, Grodztwo 3 1 
Otto, rencista, Pomorska 55 
Emilja, wdowa, Wilczak, Stawowa 10 
Bracikowski Jan, kowal, Kanałowa 7 
Braciszewska Stanisława, biuralistka, Gdań- 
ska 49 
Bracki Ernest, robotnik, rgory 12 
Braentigam Walter, Dr. phil., Śniadeckich 27 
Bratz Karol, robotnik, Szwed. Gołębia 107 
Bramer Emilja, wdowa, Jasna 2 
- Jadwiga, kantorzystka, Jasna 2 
- :\larta, wł. dom u, Śniadeckich 49 
Braim \Vładysław, pocztowiec, 1Iazowiecka 31 
Brake Otomar, kier. fabryki, Sienkiewicza la 
Brakopp Eryk, ślusarz, Sienkiewicza 21 
Brakowski J uljan, robotnik, Sieradzka 17 
Marcin, rocotnik, Szwed. Orła 4 2 
Tomasz, robotnik, Sowińskiego IIa 
Teofil, robotnik, Stroma 57 
Teodor, robotnik, Chełmińska 19 a 
Branecke Anastazja, Długa 30 
Bramońska Helena, Ugory 7 
- .:\larjanna, wdowa, Ugory 7 
Brambor \Valerja, ekspedjentka, Grunwaldzka 
nr. 10 
Brandes Lajba, student, Niedźwiedzia 8 
Brandenburger Emil, robotnik, \Vilczak Czar- 
neckiego 6 
Juljan, handlarz, \Varszawska 21 
Augusta, wdowa, Brzozowa 9 
Wojciech, robotnik, Jasna 25 
Brandhoff Albert, książkowy, PI. Piastowski 
nr. 7 
Brandowski Stanisław, rcdaktor, Koronowska 
nr. 3 
Brandowski Teodor, urzędnik, Krakowska 14 
Brandrup Jadwiga, Lipowa 9 
- Selma, bona, Lipowa 9 
Brandt Albert, murarz, Grodztwo 31 
Eugenjusz, technik, Śląska 10 
Maksymiljan, robotnik, Pod Blankami' 21 
Otton, muzykant, Grottgera 2 


Brandt Otton, kierownik firmy Landwirt 
schaftl. Ein- u. Verkaufs Vereins, Sena- 
torska l -2, 
 100 
Roman, Dworcowa 49 
 
\Vill\, ślusarz, Dworcowa 9 1 
\Vojciech, robotnik, Halicka I 
Emilja, wdowa, Sicnkiewicza 45 
:\Iarta, Dworcowa 33 
l\Iarta, nauczyc. muzyki, Błonia 20 
Branicki Hieronim,komisarz P.P.,Toruńska lh3 
- Jan, kolejarz, Rycerska 5 
- :\Iichał, ślusarz, Chwytowo 15 
Branicka "pelagja, krawcowa, Krasińskiego h 
Brandmiiller Alcksander, biuralista, Zygmunta 
Augusta 33 
Brasch Joanna, Podgórna 27 
- Stanisław, handlarz, Pomorska 58 
- Zofja, Śniadeckich 4 0 
Brasławski Issak, kupiec, Libelta 10 
Brą.;zkiewicz Franciszek, robotnik, Sieroca 2 
Braszkiewicz Ludwik, kołodziej, Petersona 6 
Bratkowski Aleksander, kupiec, Senatorska 7 
Branecki l\Iateusz, robotnik, Sienkiewicza 22 
Brauer Artur, kupiec, SzcLecińska 9 
Bolesław, kołodziej, Warmińska la 
Józef, rGb..:tnik, Gdańska II4 
Gustaw, właśc. browaru, Zboż. Rynek 8 
t!!
 25 1 
_ Otto, właśc. browaru, Zbożowy Rynek 
nr. 8 

 251 
Braun Gustaw, kreślarz, Kaszubska 15 
Oton, placmistrz, Podgórze 49 
Roman, restaurator, Św. Trójcy 12f 
Reinhardt, robotnik, Dworcowa 6 
Rudolf, rob. telegr., Husarska 6 
Ryszard, drogerzysta Śniadeckich 23 
Samuel, kupiec, Toruńska 15 8 
\Vładysław, robotnik, \Vilczak \Vysoka J 2 
Walter, pom. handl., Dworcowa 73 a 
Wilhelm, ślusarz, Seminaryjna I 
Wilhelm, restaurator, Kujawska 3 6 
Auguste, Sienkiewicza 4 6 
Bran Franciszka, handlarka, Kujawska 8"0 
Braun 31ichalina, wdowa, Urocza 2 
Braune Adolf, restaurator, Gdańska 134 
Bramer Klara, Śniadeckich 15- 16 
Brauninger Klara, l\Iińska 6 
Brązest Wanda, wdowa, Podolska 20 
Brążkiewicz Ignacy, stróż, Toruńska 15 6 
Breda Władysław, kier. kawiarni, Jagiellońska 
nr. 75 
Bredau Emilja, wdowa, Rycerska 19 
Bredschneider Henryk, inżynier, Aleje :\lickie- 
wlcza 4 
Bredlow, Hermann, murarz, Grodztwo 3 1
>>>
" 


Brehm - Rross 


35 


Brehm J da, wdowa, .Mickiewicza 4 
J3reit Wilhelm, blacharz, Sieradzka 2 
Helena robotnica, Kordeckiego 30 
- Marta,' drogierzystka, Kordeckiego 30 
- Paulina, wdowa, Kordeckiego 30 
Breitenfdd, Oskar, koszykarz, Kujawska 19 
- \Vilhelmina, wdowa, Sienkiewicza 19 
Breitenwald :\fichał, kupiec, Cieszkowskiego 
nr. 17 
llreituch Emma, wdowa, Chocim ska 17- 18 
Brcitzkc, :\Iarta, wdowa, Kujawska 59 
Brejt H.oman, urzędnik, Jackowskicgo 21 
Brckan Emma, wdowa, St. Rynek 8 
Bremer Adam, handlarz, Bielicka 22 
Bronisław, kupiec, BieJicka 22 . 
- Aron, urzędnik L K. R. P. T., Cłeszkow- 
skiego 17 
Brenda Henryk, maszynista, Cgory 37 
Brendel Rohe;t, krawiec, Nowodworska 32 
Brcnner Chaim, kupiec, Długa 66 

 114 1 
-- Francizsek, rymarz, Sniadeckich 31 
Bn'nkcl Addheid, Nowodworska 3 2 
Brenkowska Aleksandra, urz
dniczka, PL Pia- 
stowski 2 
Bressel Karol, Siedlecka 13 
Breslauer Helena, wdowa, Jagielluliska Li 
Brett \Valentyna, wdowa, Gdańska 93 
Brettschneider .\leksy, robotnik, Piaski 7 
- Anna, wdowa, Szamorzewskicgo I.t 
Rcieger Jan, robotnik,. Flis
cka.I7. 
Erien Alfred, nauczYCIel, Sienkiewicza 57 
Brien de Lasy, Gabriela, \'I;dowa, Krakowska 
nr. 2a 
Hrieske Franciszek, tokarz, \Yrocła\vska 7 . 
Brinkmann, Gustaw, rolnik, Pl. Piastowski 
nr. 9-10 -.. 
- .Margot, nauczy
.idka, Pl. Plasto
skI. 10 
Brochocki Tadeusz, fabrykant, Chodkiewicza 
nr. 34 
- Tadeusz fabrykant, Gdańska 91 
Brock Frandiszka,' m.t;:żatka, GdaIlska 2 
- .I\I
łgorzata, Pomorska 31 
Brocki JÓzef, rzeźnik, \Varszawska 19 
- Józef, kotlarz, Pomorska 3:a 
- Stanisław, ślusarz, KordeckIego 29 
- \Valerjan, kowal, Pomorska 32a 
Bracka 1adwiga, handlarka, Jezuicka 2 
- Łucja, wdowa, Jezuicka 2 
- .Marta, wdowa, Szczecińska fi 
Brod-Plater Hr., rolnik, Paderewskiego 11- 
6rodala Ida, 'robotnica, Szwed. LeszczyńskIego 
nr. 95 
Brodbruck Fryderyk, kierowo parowoz\1, 
kiewicza 19 


. Brodniewicz Franciszek, artysta, Śniadeckich 
nr. II 
Brodnicki Kazimierz, bednarz, Toruńska 162 
Brodowski Franciszek, robotnik, Kordeckicgo 
nr. 31 
Brodowski \Valenty, robutnik, Pomorska 55 
Brodowska Hulda, wdowa, Gdańska 101 
- Marta, krawcowa, Kordeckiego 31 
Brodzik Kazimierz, Podgórze 40 
Brodli11ski Ksawery, handlowiec, Sowińskiego 
nr. 15 
Brodziński :\Iarjan, urz
dnik, Sienkiewicza 55 
- Roman, kupiec, Łokietka 29 
Brodzikowski Aleksander, kupiec, Paderew- 
skiego 37 
Brodzki Franciszek, Siemieradzkie5"0 10 
Brockerer l\Iarjan, handlowiec, Gr
dztwo .29 
Broese Bruno, ślusarz, Sienkiewicza 39 
Brohmer \Villi, kupiec, Ad. Czartoryskiego 6 
Bromberg Fischel, kupicc, Dworcowa 14 
Brummer Carolina, wdowa, Śniadeckich 20 
Bromka Czesław, ślusarz, Kujawska 61 
Bromund Jakób, rolnik, Fordońska !O 
Bróna Roman, ślusarz, Okole Grunwaldzka 62 
Broniec Zofja, handlarka, Gdańska 51 
Bornicki Franciszek, rohotnik, Toruńska 103 
. Branicka Helena, ekspedjentka, Chocim ska 16 
Bromicrski Władysław, prokurator, Ciesz- 
kowskiego 5 
Bronikowski Anastazy, maszynista, J agiel- 
lońska 10 
Bronikowski Emil, Okole Grunwaldzka 9-l 
Edmund, stolowy, Jasna 29 
Franciszek, robotnik, Konopna 27 
Jan, robotnik, \Vilczak Nakielska 5 
Juljan, kupiec, :\.fostowa 2 

 1645 
JÓLd, budowniczy, Xad Portem I 
Bronkal Klara, wdowa, Gdań.;ka 51 
Bronowska ::\Iarta, gospod}'lli, Saperów 39 
Bronszewski Otto, cukiernik, Fordońska b 
Bronz Antoni, ogrodnik, Toruńska 32 
- Kazimierz, kupiec, Zbożowy Rynek " 
- )larja, gospodyni, Zbożowy Ry!:.ek 3 
Brose Emilja, wdowa, SZ
ed. Szu
l,ns
a .21 
Brosch Kazimierz, urzędmk, Ossclmsklch 12 
Bross Bronisław, kupiec, Grunwaldzka, 17 
. 
H 193 1 
Bross Paweł, kowal, Hetmańska 3.i 
Stanisław, ślusarz, Sienkiewicza 34 


Browary' Zjednoczone- 
Browar Wielkopolski, Brow.ar Bydgoski 
Sien- pQlecają swoje piwa i porter 
I Bydgoszcz, Dworcowa 8u. - Tt'Jefoll 160
. 


8.
>>>
36 


Broszczyk - Brzeski 


Brzo{;cikowski Bolesław, stolarz, Grudziądzka 
nr. 5 
Broszczyk Józef, woźnica, Toruńska 88 
Broth \Valentyna, Gamma 4 
Brozdowski Bernard, kolejarz, Ułańska II 
Brożyna Marja, gospodyni, Chrobrego 22 
- Stanisława, mężatka, Chrobrego 22 
Brucki Anastazy, pom. biurowo Grunwaldzka 
nr. 63 
Brucki Bernard, Bocianowo 25 
- Franciszek, palacz, Kościuszki 52 
Brukwalski Bronisław, ślusarz, Chrobrego 25 
flruckner Aleksander, nauczyciel gimnazj., 
Gdańska 142 
- Juljan, robotnik, Toruńska 106 
Sruckwicka Anastazja, wdowa, Ułańska l 
Bruczaiski Franciszek, robotnik, Św. Trójcy 19 
Bruczyński Andrzej, str. magistr. wojskowy, 
- Lokietka 29 
Brudna Emil, muzyk., Kaszubska 27 
Brudnicki Józef, handlau;, Grunwaldzka 4 
firudniewicz Franciszek, postr. P. P., Toruń- 
ska 137. 
Brudny Albin, sierż. zawodowy, Leszczyń- 

kiego 39 
Brudziński Władysła,"" koszykarz, Kujawska 
nr. 57 
Brugier Kazimierz, kapitalista, Poniatow- 
skiego l . 
-- "Wladysław, konduktor, Poniatowskiego 
nr. I 
Bruhning Oskar, malarz, Pomorska 24 
- Louisa, wdowa, Pomorska 24 
Rriikner .Mina, Mińska 6 
Brukwicki Leon, kołodziej, Konopna 17 
- Szczepan, palacz. Ossolińskich II 
- Wincenty, Sienkiewicza 27 
Brukwicka Konstancja, wdowa, Sieroca II 
Brulewski Stefan, ślusarz, Szczecińska II 
Hruliński Leon, szewc, Jackowskiego 22 
BriilIówna Władysława, urzędniczka, Chro- 
brego 18 
Brumer Adam, rzeźnik, Bielicka 22 
Brunk AdoJf, ślusarz, Flisacka 13a 
Dr. Brunk Albert, tajny radca san., JagieH0l1- 
ska 15 O!
 1.477 . 
Brunk Erich, kapitalista, Św. Trójcy 12a 
Fryc, Miedzyn, Nakielska 5 
Herman, kapitalista, Błonia 23 
Hermann, wdowiec, Okole Grunwaldzka 
nr. 9 
Hermann, właściciel, Św. Trójcy la 
Leopold, kupiec, Sienkiewicza 26 
Anna nauczycielka domowa, Św. Jańska I 
nr. 20 


Brunk Agnes, Dąbro\',.skiego 5 
Charlota, kapitalistka, Plac Poznański 12 
Emma fryzjerka, \Vilczak Nakiel;ka II 
:\largarethe, kantorzystka, Św. Jańska 20 
l\Iatylda, . wdowa, Długosza 7 
Brunke Bnmo, Kościuszki 58 
Brunszkicwicz Jan, robotnik, Lenartowicza 2 
- :Melanja, wdowa, \Viatrakowa 18 
Briisewitz Anna, kantorzystka, Sienkiewicza 
nr. 18 
Bruski Antoni, robotnik, Kaszubska 27 
Józef, ślusarz, Halicka 6 
- Stefan, nauczyciel, Plac Piastowski I 
- \Vładysław,. robotnik, Ugory I2 
Bru::,kowski Maksymiljan, robotnik, Okole 
Grunwaldzka 10 
Brust Ernst, szewc, Zygmunta Augusta ID 
Bruszkiewicz Robert, czeI. kowalski, Kościusz- 
ki nr. 39 
Bnlzyński Jan, robotnik, Dworcowa 32 
- Józef, robotnik, SzczecilIska 10 
Brycki Jan, ogniomistrz, Gdańska 7 6 
- Kazimierz, murarz, Łokietka 25 
- Leonard, Łokietka 25 
Brycka Katar...yna, wdowa, Bocianowo 19 
Brykczyński \Vładysław, kupiec, Św. Trójcy 
nr. 4Ia 
BryI Józef, funkcjon. P. P., Dąbrowskiego 5 
Bryll Roman, kolejarz, Graniczna 8 
- Józef, kolejarz, \Vyrzyska 2 
- Jan, robotnik, \Vyrzyska 2 
Brylka Stefan, urz
dnik, Kwiatowa 7 a 
Bryliński Czesław, fryzjer, Warszawska 4 
Bryniarska Agata, Koronowska 20 
Bryschke Gustaw, handlarz, \Vilczak Nakiel- 
ska 78 
Brysopp Bronisław, robotnik, Okole Grun- 
waldzka 13 
Brywcziński Piotr, robotnik, Henryka Dietza 
nr. Ioa 
Bryza )Iarcin, wachmistrz, Szwed. Szubińska 
nr. 4 
Brząkała Franciszek, kupiec, Hetmańska .28a 
- Łucja, handlarka, Zygmunta Augusta £9 
Brzeczek Józef, Konopna II 
- Wojciech, szewc, Ugory 44 
Brzeczniak Leonard, Kwiatowa 10 
Brzega Justyna, Plac \Volności 2 
Brzękowska Julja, wdowa, Aleje 
1ickit;wicza 
nr. 5 
Brzeski Adam, adwokat, Gdańska 16 4 
Aleksander, kupiec, Gajowa 3 
Jan, doktór, Pomorska 3 6 
Jan, kolejarz, Fordońska 38 
J uljan, technik, Hetmańska 27
>>>
Brzeski - Buchholz 


37 


Brzeski Tadeusz, kier. parow., Chrobrego 6 
- Władysław, listonosz, Okole Grunwaldzka 7 
Brzeska Helena, biurowa, Gdańska 75 c 
Brzesiński Franciszek, składacz, Szwedr. Ks. 
Skorupki 13 
Brzezicki Jan, kolejarz, Garbary II 
Brzeziński Aleksy, robotnik, Promenada 16 
Antoni, właśc. dDmu, \Vilczak Nakielska 
nr. 50-51 
Bernard, maszynista, Fordońska 73 a 
Franciszpk, rubotnik, \Vilczak Nakielska 
nr. 15 
Ignacy, kucharz, Pomorska 12 
Jan, Wilczak Nakielska 2 
Jan, handlowiec, Parkowa 3 
Józef, kowal, Gdańska 75 a 
Kazimierz, krawiec, Chrobrego 13 
'Marcel, robotnik, Nowodworska 52 
Michał, robotnik, Sokoła I 
Roch, robotnik, Podgórze 21 
Stanisław, robotnik, Gdańska 75 c 
Stanisław, biurowy, Łokietka 17 
'Wincenty, robotnik, \Varmińskiego J 
Wacław, robotnik, :Nowodworska 4 0 
'Walenty, muzyk, Śniadeckich 6 
Brzezińska Anna, wdowa, Siemieradzkiego 8 
Anastazja, wdowa, \Vikzak Nakif'lska 
ar. 50-51 
Bronisława, Lenartowicza 13 
Katarzyna, krawcowa, \Vilczak Różana 2 
Teofila, wdowa, Chwytowo 16 
Brzościkowski Franciszek, rzeźnik, 
[arcin- 
kowskiego 6 
Hrzoska Franciszek, urz
dnik poczt., Sienkie- 
wicza 17 
- Paweł, pom. fryzjerski, Kościuszki 5 I 
- Stanisław, Bielicka 61 
. Brzoskowski BronisłaW', urzędnik, Śniadeckich 
nr. II 
:- Jan, monter. telegr., Nowodworska 37 
- Józef, ślusarz, Jachcice Średnia 4 0 
Brzoskowska Melanja, ekspedjentka, Jachcic€' 
Średnia 40 
Brzostkowski Jerzy, kupiec, Gdańska 64 
Brzoza Barbara, kupcowa, Berlińska 23 
Brzozkowska \Viktorja, wdowa, Bocianowo 27 
Brzozowski Edward, nauczyciel, Chełmińska 
nr. 19 
Kazimierz, pom. fryzjerski, Podgórna l 
Leon, werkm. kol., Św. ]allska 21 
Marcin, robotnik, Toruńska 99 
Roman, kapitalista, Św. Jańska 10 
Stanisław, kowal, Miedzyn Nakielska I 
Władysław, ślusarz, Zygmunta Augusta 
nr. 10 


Brzozowski Władysław, podróżujący, Świec- 
ka 14 
Brzozowska Anna, wdowa, Podgórze 5 
- Zofja, krawcowa, Gdańska 82 
Brzuszkowski Alfredy, robotnik, Seminaryjna 
nr. 15 
Bruzycki Władysław, robotnik, Wilczak Ułań- 
ska 2-3 
Brzych Franciszek, Śniadeckich 38 
Brzycki Antoni, robotnik, Szwed. Leszczyn- 
skiego 48 
Bolesław, browarz, Jackowskiego 15- 16 
Józef, robotnik, Konopna 33 
Ludwik, urzędnik, poczt. Jackowskicgo 
nr. 36 
Brzykcy Franciszek, górnik, Okole Grun- 
waldzka 50 
- Franciszek, robotnik, Lubelska 2Ia 
- :\Iarcin, robotnik, Toruńska 33 
Brzyn AdolI, Gdańska 75c 
Brzyski Antoni, ogrodnik, Kujawska 92 
- Antoni, robotnik, Św. Trójcy 22b 
- :\laksymiljan, strażak, Lubelska 7 
Brzyska Franciszka, wdowa, Kujawska 65 
Buba Stanisław, urzędnik P. K. K. P. Prome- 
nada 42 
Bubacz Emil, dozórca więzienia, Jackowskiego 
nr. 24 
Ignacy, poljer, Szwed. Żuławy 10 
Jan, robotnik, Sobieskie60 II 
Leon robotnik, Sowińskiego 7 ' 
Bubolz Hugon, ekspedjent, Sicnkiewicza 54 
- \Vładysław, robotnik, Świecka 6 
Buchaniec Michał, rolnik, Łucka 4 
Bucholz AdolI, rzeźnik, Okole Grunwaldzka 6g 
Bogumił, sto 1 arz, Szwed. Leszczyńskiego 
nr. 35a 
Bolesław, biuralista, Niegolewskiego -l 
Chrystyna, wdowa, Saperów 17 
Emil, rzeźnik, Grunwaldzka 8 
Gustaw, kowal, Siemiradzkiego 5 
Hermann, robotnik, Sowińskiego HC 
Herman, robotnik, :\Iiedzyn Osada 13 
Jan, Dąbrowskiego 22 
Józef, rzeźnik, Bielicka 18 
Gustaw, kowal, Siemirac4 k iego 5 
Paweł, kupiec, Łokietka 25 a 
Rudolf, robotnik, Toruńska 57 


BuchhQlz Wilhelm 
Inżynier 
Biuro dJa urządzeń elektrycznych, światła 
ł 811y. Spp,rjalność: Reparacje elektr. maszyn. 
Bydgoszcz, Gdańska 150-1503. - Teler. 405.
>>>
38 


Buhholz - Bugs 


Buchholz Wincenty, szkuciarz, \"ilczak Na- 
kielska 54 
\Vawrzyn, robotnik, Ustronie II 
\\ladysław, Bocianowo 13 a 
\Vawrzyn, robotnik, Grodzka 22 
Anna, wdowa, Łokietka 16 
Berta, wdowa, Grunwaldzka 8 
Elźbieta, ",,'dowa, Dworcowa 50 
Gertruda, wdowa, \Vąska 5 
Katarzyna, wdowa, Łokietka 5 
Marj a, Gdańska 42 
l\Iarjanna, wdowa, Okole Grunwaldzka 50 
Buchniewski FrancisL..ek, konduktor, Jachcice 
Średnia 20 
Buchnowski l\farjan, kupiec, Plac Piastowski 
nr. 10 
- 
[arjan, urz
dnik, Fredry 6 
Buchta. Wilhelm, inżynier, Sienkiewicza 50 
Buchwald Aleksander, Kwiatowa I a 
- Fryderyk, rolnik, Garbary 28-29 
Buciak Bronisław, wdowa, Bartosza Głowac- 
kiego 102 
Buckau Amalja, wdowa, Błonia 24 
Buczak Alfred, insp. poczt. i telegr. Cieszkow- 
skiego 8a 
Buczkowski Franciszek, robotnik, Chodkicwi- 
cza 37 
Feliks, kierownik Urzędu Szkolnego Król. 
Jadwigi 16 
Feliks, handlarz, 20 stycznia 5 
Jan, robotnik, K
nopna 29 
Jan, pocztarek, Sw. Florjana 13 
Józef, robotnik, Konopna 30 
Kazimierz, palacz, Konopna 29 
::\Iarjan, syndyk, Nowy Ryrtek 8 
Stanisław, przemysłowiec, Św. Jańska 3 
\Vładysław, fabrykant, Kwiatowa I 

 190 2 
Władysław, szewc, Śniadeckich 9 
Buczkowska Almereda, siostra Petersona 2 
Buczyński Roman, malarz, Gdańska 114 
- Roman, malarz, Gdańska 114 
Buda Franciszek, postr. P. P., Dworcowa 62 
Budasz \Vincenty, urzędnik kol., Król. Jad- 
wigi 13 
Budisz Katarzyna, krawcowa, Gdańska 31-32 
Budkiewicz Józef, dekarz, Kaszubska 12 
Budnarowski Jan, mistrz krawiecki, Marcin- 
kowskiego lO 
- Teodor, rzeźnik, Dworcowa 81 
Budniarski Józef, szewc, Długa 51 
Budn
k Augustyn, Toruńska 23 
Bronisław, konduktor poczt., Pomorska 
nr. 24 
Franciszek, robotnik, Ugory 3 


Budnik Franciszek, robotnik, Ścieżka 8 
Franciszek, kuczer. Reja 7 
- Józef, rencista, Podgórze 7 
- Stanisław, robotnik, Bełzka 24 
Budnicki Marcel, nauczyciel, prywatny, Pod- 
górna 21 
Budnicka Katarzyna, handlarka, Podgórna 2I 
Budnowski Bernard, stolarz, Nowodworska na 
Budny Jan, posterunkowy, Stara Szkolna 2 
- Jan, karitalista, \Vełniany H.ynek 13 
Budowski Franciszek, drukarz, Kordcekiego 
nr. 20 
Budrewicz \Vacław, Chodkiewicza 4 
Budrys Stanisław, rolnik, Szwed. Ks. Sko- 
rupki 53 
Budysz Jan, szewc, Poznańska 27 
Budzbon Leon, kupiec, Łokietka I 
- Rozalja, wdowa, Król. Jadwigi 14 
Budzbanowska Franc. dentyst., Dworcowa 93 
Budziak Bronisław, robotnik, Wilczak Wincen- 
tego Pola II 
Burdziak Jan, górnik, Dolina 15 
Budziak Jarosław, kolejarz, Hermana Fran- 
kego 9 
Józef, robotnik, Ryccrska 21 
Stanisław, robotnik, \Vilczak Różana I 
Stanisław, kowal, Henryka Dietza II 
Stanisław, fabrykant, Jezuicka 2 
Władysław, kupiec, Sieroca 12 
Małgorzata, wdowa, Lenartowicza 5 
Budzikowski Antoni, kupiec, Grunwaldzka 7 
- Jan, kupiec, Poznańska 4 

 981 
- Stanisław, malarz mistrz, Grudziądzka 27 
Budzisławski Antoni, kowal, Kujawska 2() 
Buczyński Jan, woźnica, Szwed. Gołębia 
2 
Budziński Ignacy, fryzjer, Plac Teatralny 3 
Piotr maszynista, Okole Grunwaldzka 76 
- Piotr,' robotnik, Toruńska 98 
- Stanisław, kupiec, Jasna 23 
Budzińska Joanna, książkowa, Toruńska 126 
Budzyński 
\ntoni. Okole Grunwaldzka 71 
Ignacy, ślusarz, Podgórze 6 
Dr. Budzyński Janusz, adwokat, Gamma 5 
Ludwik, drukarz, Szwed. Ks. Skorupki 
nr. 15 
Wojciech, inspektor, Długa 53 
Witold, Gamma 5 
Zygmunt, asystent poczt., Gamma 5 


 5 80 
Buege Fritz Karol, redaktor, Zacisze 4 
Bugaj :\Iarjanna, Okole Grunwaldzka 23 
Bugay Jadwiga, portjerka, Poznańska 24 
Bugiel Augu.;ta, wdowa, Lubelska 33 
Bugs Herman, mistrz mostowy, Toruńska 57
>>>
Bugiel - Burchard 


39 


Hugiel Karol, mistrz stolarski, Grudziądzka 2 

 3 8 7 
Bugnie Marta, handlarka, Grudziądzka 13 
Buhl Teodor, ślusarz, l\Iarcinkowskiego 8b 
Kuhrand Hugo, Sowińskiego 21 
Buhrt Francis.wk, ceglarz, Szwedr. Ks. Sko- 
rupki 32 
Buhse Emma, wdowa, Gdańska 21 
- KJara, wdowa, Krakowska 18 
- Olga, włascicieJka pensjonatu, Gdańska 21 
Bujak Franciszek, sierżant zawodowy, Plac 
\Volności 5 
" 
- Jan, posterunkowy, \Varszawska 13 
- Józef, robotnik, Toruńska 102 
Bujakiewicz Stanisław, oficer zawodowy, Po_o 
morska 60 II. 
- Tadeusz, elektromonter, Gdańska 141 
BujaIski Stanisław, un.ędnik J .:\Iiedzyn 
a- 
kielska 18 
- Tomasz, .:\liedzyn Nakielska 18 
Bujarski Franciszek, mistrz kowalski, Wilczak 
L"łańska 35 
- Józef, robotnik, Kościuszki 59 
Bujny Walenty, handlarz, Puławskiego 32 
Bujnicki Adam, urzędnik, Dworcowa 98 
Bujwid Stanisław, akademik, Śniadeckich 18 
Buk Wilhelm, inżynier, Cieszkowskiego 6 
Buke Olga, wdowa, Ustronic II 
Bukofzer Hulda, handlarka, Kujawska 104 
Bukold Adam, kupiec, Okole Grunwaldzka 91 

 37 6 
- \Yacław, kolejarz, Chełmińska 20 
Bukolt Antoni, robotnik, \\'ilcżak 
akielska 16 
Bernard, murarz, Pod Blankami 18 
Leon, drukarz, Konopna 32 
Władysław, murarz, Nowodworska 4 
Helena, kasjerka, \Vąska 5 

Iarja, wdowa, Wilczak Ułańska 13 
Bukowiecki Jan, \\'ilczak Ułańska 20 
- Teodor, porucznik, Gdańska 2I 
- Zygmunt. pam. handl., Jagiellońska 2 
Bukowicka :\Iarjanna, wdowa, Wilczak Cłań- 
ska 20 
Bukowski Adolf, brukarz, Toruńska 31 
Anastazy, rzeźnik, Wileńska 6 
Antoni, mistrz krawiecki, \Vilczak Na- 
kielska Ioa 
Bronisław, inżynier, Cieszkowskiego 12-13 
Franciszek, kupiec, Kwiatowa 7a 
Franciszek, robotnik, Kościuszki 35 
Franciszek, kupiec, Gdańska 42 
Ignacy, robotnik, Koronowska 2b 
Jan, kołodziej, \Vileńska .12 
Leon, ślusarz, Toruńska 31 
1Iarjan, asystent kolej., Długosza 1-2 


Bukowski Piotr, robotnik, Okole Grun- 
waldzka 55 
Stanisław, Rupienica 7 
Stefan, 
lmarz, Wilczak Chłopickiego 3 
Toma
z, 
6_nik, Koronowska 2b 
Buko\\-ska Marta, wdowa, Piotra Skargi 13 
- Stanisława, nauczycielka, Jasna 23 
- Zofja, Cieszkowskiego 3 
Buks \Vilhelm, pom. kolejowy, Jasna 8 
Buksakowski Franciszek, malarz, Szwed. Orła 
nr. 23 
- :\farjan, kantorzysta, Stary Rynek 21 
Bulczak Jan, stolarz, Śniadeckich 25 
BulIer \Vilhelm, marynarz, Grudziądzka 5 
Bulcr Karolina, :\Iiedzyn Pijarów 54 
Bulian 'Karol, mistrz -szewski, Okole Grun- 
waldzka 106 
Buliński Francis

ek, cieśla, Jackowskiego 19 
FrancisLek, cieśla, Wilczak Różana 2 
Ignacy, robotnik, Fordońska 19 
Jan, inwalida Siemiradzkiego 5 
Karol, tłumacz, Kordeckiego 19 II 
:\Iarceli, c.ieśla Wilczak Różana 2 
Bulińska Zofja, ekspedjentka, Hctmańska 7 
Bul) Otto, palacz, Błonia 14-15 
Bulwa Gertruda, wdowa, Podgórze 52 
Bułat Czeslaw, murarz, Samarzewskiego I 
- \Hadysław, formiarz, Kościuszki 34 
Bułatek "rładysława, wdowa Bielicka 17 
Buławski Czesław, kowal, Plac Piastowski 4 
- Franciszek, rolnik, Jagiellońska 29 
Bułhak Aniela, wdowa, Piotra Skargi 13 
- Ludwika, ekspedjentka, \Varmińska 6 
Bułharyn \Vłodzimierz, Wilczak Jary cegielnia 
Bum Florjan, kuśnierz, Gdańska 153 
Bumbul Emilja, siostra zakonna, Senatorska 
nr. 80 
Bumke Karol, kupiec, Kanałowa 12 
 89 
Bunn Heinrich, kupiec, Gdańska 153 
- :\Iarjan, werkmistrz, Poznańska 24 
Bunder Józef, handlarz, Chocimska 4 
Bundysz Bronisława, Chrobrego I7 
J3ungeroth August, właściciel ziemski, Prome- 
nada 31 
Bunze Oton, podmistrz, TAkietka Sb 
Bura \Veronika, Petersona 2 
Burak :\Iieczysław, pom. gastronomiczny, 
Dworcowa 37 
Buraiski Stanisław, robotnik. kolejowy, Po- 
morska 65 , 
Burand t Paweł, Sienkiewicza 38 
- Olga, kapitalistka, Krasińskiego 4 
- Stefanja, siostra miłosierdzia, Gdańska 167 
Burchard \Vładysław, robotnik, Koronowska 
nr. 57
>>>
40 


Burchard - Buttler 


Burchard Gustaw, kupiec, 20 stycznia 35 
l\Iarjan, kołodziej, Gdańska 9 6 
Paweł robotnik, Kujawska I4 
Piotr,' szewc, Św. Trójcy 20-21 
Teofil, robotnik, Szwed. Kossaka 83 
Tadeusz, urzędnik poczt., Ścieżka 2 
Franciszka. Kujawska 13 
Marta, ksiąłkowa, Św. Trójcy, 3 2 
Burchal"dy Otto, hanoiowiec, Zbożowy Ry- 
nek 2 
- Anna, wdowa, Zbożowy Rynek 2 
- Gertruda, handlarka, Zbożowy Rynek 2 
Burczyk Tomasz, lakiernik, Plac Poznański lO 
Burda. Cyrjan, starszy referent pocztowy, 
Krakowska 7 
Buroajewicz Franciszek, robotnik, Szwed. 
Pkkna 19 
KaróL kupiec, Chopina 4 
Stefan, murarz, Okole Grunwaldzka 21 
\\'iktorja, wdowa, ] achcice Średnia 6 
Burdelak \Valenty, malarz, Jackowskiego 32 
Burdeński Józef, robotnik, Bielicka lO 
Burdziak Andrzej, wywiadowca, Chełmińska 2 
Burdelski Władysław, kupiec, Okole Grun- 
waldzka 96 
Burdziński Stanisław, malarz, SLwed. Żuławy 
nr. 9 
Stefan, tokarz, Dworcowa 83 
\Vładysław, emeryt. urz
dnik poczt., Dą- 
browskiego 19 
Burek Jan, Bocianowo 19 
Burg Franciszka, wdowa, \Yrocławska 3 
Burghardt Gertruda, djakoniska, \Vilczak );a- 
kielska 23 
BurgiEmryu Teofila, restaurator, Chrobrego 
nr. 14 
Burgmann Hermann, robotnik, Śląska 7 
Burkacki Roman, elektromonter, "'ilczak Ka- 
kielska 9 
Hurmcister Karol, rcbotnik, Nowogrodzka 6 
Burniki Jan, . robotnik, Kordeckiego 14 
Burówna Józefa, urzędniczka bankowa, Ra- 
cławicka 19 
Burse Alfred, rzezalnia koni, Toruńska 122 
Burski Franciszek, urzędnik, Lipowa 5 
Bury Feliks, blacharz, Chwytowo 16 
- Paweł, blacharz, Stara Szkolna 3 
- Teodor, handlarz, Kujawska 72 
Buryś Adam, rzeźnik, Koronowska 10 
Burzawa Stani
ław, robotnik, Toruńska 23 
Burzych Józef, Kujawska 15a 
- Wacław, robotnik, Szwed. Szubińska 12 
Burzyński Kazimierz, górnik, Dworcowa 3Ib 
Karól, biurowy, Kościuszki 58 


. 888888888Sm88888888888BB 

 Burz y ński Andrze j . T:Iefon 
 
8 

 8 
8 Handel materjał6w opalowych 8 
8 i budowlanych. 8 
8 S . k " ...... El 
El Ien leWIcza '... El 
888888888888888888888888 


Hurczyk Piotr, inwalida, Wilczak Stawowa 5 
Burzyński Apolinary, piekarz, Dworcowa R7 

 779 
Jan, asystent miejski, Gdańska 71 
Roman, kowal, \Varszawska 15 
\Vawrzyn, robotnik, \Vikzak Stawowa 13 
Burzyńska Helena, Kołłątaja 7 
- "'larta, krawcowa, Hetmańska. 22 
Burzykcwski Btrnard, palacz, Fabryczna 5 
Busch Conrad, inżynitT, Śniadeckich 33 
Frydnyk, szewC', Gdańska l48 
-- Paweł, elektromonter, Dworcowa 22-23 
- Klara, wdowa, Wi1czak Nakielska II 
Busse Ida, handlarka, Wysoka 12 
Buse \Vilhelmina, wdowa, Brzozowa 35 
Busiakiewicz Zygmunt, kupiec, Stary Rynek. 
nr. 5-6 
Busiajewa Natalja, kapitalistka, Zacisze 3 
Buss Jakób, nauczyciel, Sienkiewicza 26 
Bussandri Józef, handlarz, Graniczna 8 
Busse Fryderyk, robotnik, Lubelska .13 
Henryk, Długosza 4 
l\Iaksymiljan, siodlarz, Jezuicka I4 
Reinhard, siodlarz, WiJczak, \Vysoka u 
Stefan, palacz, Kujawska 30 
Helena, robotnica, Jackowskiego 3l 
Wilhelmina, wdowa, Harcerska 5 
Bussler Paweł, inżynier, Chodkiewicza 37 
Bus!';e Alfred, rzeźnik, Toruńska 122 
Buszewicz \Vładysław, kupiec, Kordeckiego la. 
Buszkiewicz Emil, kowal, \Vilczak Nakielska 
nr. 50 
- Jan, robotnik, Toruńska 105 
Butelewski Piotr, stolarz, Ugory 33 
Bułlerówna Anna, siostra czerwonego krzyża, 
Gołębia 96 
-----------------------.-------- 
e ButolDski i Ska. 5 
- - 
_ Brdgoszcz. DmDrcoma 80. - Tele'.1559. _ 
: Samochody - Pneumatyki. : 
. - 
= ParolUr zakład mulkanizacrlnr. = 
-------------------------------- 
- Paweł, piekarz, Warszawska 23 
BuUermann Anna, handlarka, Św. Jańska [9 
Buttler Samuel, robotnik, Bielicka 9
>>>
Butz - Bzik 


41 


Butz Jan, restaurator, Jagiellonska 59 
 971 
- Jan, Śniadeckich 27a 
Piotr, ślusarz, Rycerska 4 
- Karolina, biuralistka, Mostowa 5 
- Róża, kantorzystka, Gdańska 151 
Bużała Helena, kier. filji, Św. Trójcy 7 
Bużalski Feliks, urzędnik poczt., Chwytowo 13 
Hier::mim, malarz, Chwyt owo 13 
- Michał, drogerzysta, Okole Grunwaldzka 
nr. 96 
Buze Antonina, wdowa, Toruńska 152 
Buzała Łukasz, robotnik, Siernieczck 19 
BuzaIska Joanna, wdowa, Kordeckiego 32 
Biichler August, emeryt., Chwytowo 5 
- Herman, inwal. woj., \Vojewódzka 7 
Biichsler Emma, gospodyni, Kujawska 79 
Burger Rudolf, malarz, Plac \Volności 2 
- Anna, Zduny 7 
.Biirschel Alfons, monter, Toruńska 150 
Alfons, operator, Chwytowo II 
Feliks, monter, Chwytowo 10 
Franciszek, kowal, Toruńska 88 
Stanisław, cieśla, Chwytowo II 
Biirst Alwina, Kordeckiego 22 
Biithorn 
laks, robotnik, Gdańska no 
Biittner Anna, Mazowiecka 36 
Hulda, Senatorska 22 
Joanna, Szwedr. Szubińska I 
Jerzy, bankowiec, Krakowska K 
l\Ieta, wdowa, \Vileńska 8 
Paulina, Fredry 8 
Zofia, kapitalistka, Szwedr. Szubińska I 
Byałt Józefa, wdowa, Poznańska 2 I 
 
Byczkowska Gertruda, pielęgniarka, Sw. Flo- 
rjana 13 . 
Bydłowski Feliks, Dłuda 28 

 
:Bydłomski Leon !: 

 Winiarnia I Probiernia 
 

 Długa 28. 
 

 Detaliczna sprzedaż lVina. 1V6dek llikle- 
 

 r6m. - Zaprzysleżony dostalVca IVln 
 

 mszalnych. 
  


Bydłowska Janina, Długa 28 
Bydołek Stanisław, krawiec, Chełmińska 
Byger Stanisław, robotnik. \Vinc. Pola 3 


c
==
cc=C==o:

==C 
 
C c, 
g Bydgoska i 
I Fabryka Ubrań g 
c TolV. Akc.. ł.okletka 19. - Telefon 18..8 c 
C 
 
C avykonuJe IVszelkle rodzaje garderoby = 
= mesklej na maszynach z zap. elektr. i 
gc=cc

c:=
*'C=:c
==
== 


Bykowski Ignacy, asystent skarbowy, Grun- 
waldzka 97 
Jan, biuralista, Smoleńska 3 
Jakób, Koronowska 25 
.:\larcin, handlarz, Smoleńska 3 
:\Iichał, robotnik, Grudziądzka 2 
Stanisław, gastronom, Senatorska 9 
\Vładysław, Śniadeckich 28 
Bykowska :\Jarta, wdowa, Jasna 5 
Byliński Franciszek, pocztowiec, Gamma + 
- Piotr, robotnik, Szczecińska 9 
- Władysław, robotnik, Gamma 4 
Byner Leopold, post. śled., Plac Piastowski 7 
Byskiewicz Michał, garncarz, Nakielska 6 
Bysroń Franc., przedsiębiorca hand!., Sena- 
torska 16 
Bystydzieńska Stanisława, wdowa, Chocimska 
nr. 2 
Byszewski Franciszek, Jackowskiego 18 
- Ignacy, robotnik, Lenartowicza 6 
BvUiński 'Vładysław, szewc, Gdańska 60 
Bytnar Andrzej, chorąży, Ścieżka I 
Bytomski Jan, fryzjer, Dworcowa 3 1b 
- Teofil, Dworcowa 15 
Bytomska Anna, wdowa, Dworcowa 
1 
Bytkowski Franciszek, szklarz, \Varmmska ;. 
Bzdawski Andrzej, szachmistrz, Zduny 5 
Aleksander, ślusarz, Nakielska 25 
Aleksander, kowal, Sienkiewicza 57 
- Józef, Poznańska q 
- Stanisław, kowal, Sowińskiego 9 
Bzdawska Anna, wdowa, Wilczak 
a- 
kielska 25 
Bzdawski Antoni, maszynista, Bocianowo Lf 
Bzdręga Bartłomiej, Hetmańska II 
Bzdziak Edward, kupiec, Gdańska 3 1 -3 2 
Bzdzion Tózef, Baraki Dwernicki€go 
Bzdzion \Valenty, tokarz, Baraki Dwernic- 
18 \ kiego 
Bzik \Valenty, Puławskiego 34 


\
>>>
-l:? 


Cabański - Chamo 


c. 


Cabański Aleksander, biurowy, Grunwaldzka 4 2 
- \Valenty, koszykarz, Gdańska 94 
Cacha Bronisław, rzeźnik, Kujawska 94 
Cadek Hermann, steper cholewek, Jagiel- 
lońska 54 
Cado Emil, robotnik, Toruńska 105 
Caliński Idzi, robotnik, Koronowska 9 
- Ignacy, krawiec, Poznańska 28 
- Jan, przykrawacz, Jagiellońska 18 
B888888888888888888B8888 
El 8 

 Caliński Jan 
 
El Star y R y nek 30. 8 
8 El 
B Specjalny magazyn krawiecki. I!I 
8 El 
&88888888888888888888888 
Całka Leon, inżynier mierniczy, \Yesoła 15 
Całkówna l\Iarjanna, Jackowskiego 13 
deI Campo Scipjo Tadeusz, urzędnik, Chod- 
kiewicza 38 
Capitteli Franciszek, handlarz, Okole Grun- 
waldzka 2 
Casn
pray Ludwika, nauczycielka, Ignacego 
Paderewskiego 12 
Caspari Juljusz, drukarz, Św. Jańska 5 
- Helmuth, bankowiec, Św. Jańska 5 
Casper Ella, nauczycielka, Chrobrego Ib 
- Casper Małgorzata, Kwiatowa 7 a 
Castner :\farja, nauczycielka, Św. Jańska 17 
('..ech Józef, biuralista, Nowa t 
- Ludwik, robotnik, Xowa I 
- \Vojciech, handlarz, Łokietka 8e 
Cechmann Kazimiera, prasowniczka, Po- 
znańska 22 · 
Cegielski Józef, handlarz drobiu, Fordońska 
nr. 52-53 
- Marcin urzędnik pocztowy, Kościuszki u 
Cegielska Klara, wdowa, Długosza 17 
Ceglarek Franciszek, woźnica, Świecka 14 
Ceglarski Jakób, konduktor, Gdańska 88 
Jan, robotnik, Podgórze II 
Jan, handlarz, Św. Trójcy .i6 
Stanisław, robotnik, Toruńska 87 
Stanisław, biurowy, Chocim ska 15 
Stefan, urzędnik POCL;tOWY, Chrobre 6 08 
Ceglarska Bronisława, urzędn. bankowa, 
Gdańska 88 
Cegłowski Jan, kapelusznik, Długa 35 
Ceglewska Katarzyna, krawcowa, Garbary 27 
Celejewski Stanisław, ślusarz, Łokietka 8c 
Celewicz :\Iichał, dyrektor, Chrobrego 19 a 


CelI Elza, wyręczycielka, Gdańska 134 
Celle Jan, handlarz, Toruńska 3 
Celusta Franciszek, Toruńska 88 
Cemel Antonina, wdowa, Ugory 18 
Cemmel Jan, konduktor, O
ole Grunwaldzka 
nr. 83 
Cendrowski Stanisław, szewc, Szwed.-Le- 
szczyńskiego 108 
C enta]a Bronisław, tokarz, Pomorska 43 
- Franciszek, robotnik, Pomorska 40 
Ccntała \Valentyn, Okole Grunwaldzka 88 
Cen tek Antoni, stolarz, Radawicka 7 
Centkowski Antoni, nadzorny, Dworcowa 29 
- Józc:f, robotnik, Nowodworska 52 
Centowska Ella, Śniadeckich 31 
Ceptucha Roch, Ugory 5 
Ceraficki \Vacław, ślusarz kol., \Yilczak Na 
\Vzgórzu 52 
Ceraficka Bronisława, książkowa, Długa 65 
Cerajewski Franciszek, robotnik, Szwed. Szu- 
bińska 4 . 
- Józef, robotnik, 20 stvcznia 28 
-- :\Iichał, robJtnik, Wile,zak Nakielska 7 6 
Cerak Franciszek, robotnik, Stepowa 15 
- Jan, robotnik, Bart. Głowackiego 4 2 
Ceranek Jan, konduktor kol. \Vilczak Na- 
kielska 15 
- Józef, konduktor, Okole Grunwaldzka 39 
Cerefin Edward, kolejarz, Koronowska 44 
-. Marja, wdowa, Koronowska 44 
Cerkaiski Kazimierz, kupiec, Okole Grun- 
waldzka 72 
Cerkaski Stefan, urzędnik, Gdailska 162 
Cermann Błażej, handlarz, Ugory 16 
Cesarz Józef, kupiec, Św. Trójcy 22a 
- Stanislaw, korektor, Św. Trójcy 30 
Cezar Stanisław, rymarz, Ugory 30 
- Stanisława, wdowa, Ugory 30 
Cęciel l\Iarjanna, .:\Iiedzyn Nakielska 22 
Chabowski Antoni, gospod. , Jackowskiego 21) 
- Bronisław, robotnik, Gdańska 77 
- Tomasz. restaurator, Sowińskieg(\ 2 
Chadecki Jan, dyrektor, Ignacego Paderew- 
skiego 6 
Chajmowic7 H., kupiec, Grudziądzka 13, 

 145 8 
Chapnowicz Hermann, przemysłowiec, Gru- 
dziądzka 13 
Chałupec Eleonora, właśc.-wdowa, Zamoj- 
skiego 2 l 
Chałupka Konrad, ślusaa, Pomorska 4 0 
Chamiec Tadeusz, chemik, Bocianowo 4 8 
Chamier-Gliszczyński Jan, kier. parowozu, 
Wilczak N akielska 10 
Chamo Ojżer, handlarz, Kujawska 19
>>>
Chamski - Chmielewski 


43 


Chamski Stanisław, rolnik, Gdańska 20 
Chamska Antonina, aku;zcrka, Siemieradz- 
kiego 9 
Cha pk a Szymon, kolejarz, Grunwaldzka 29 
Chaskel Maks, lekarz, Jagiellońska 45 
 
- l\Iinna, wdowa, Jagiellońska 45 
Charkiewicz l\Iarj a, Bocianowo lO 
Chart Stanisław, pam. handlowy, Św. Trójcy 
nr. 12a 
CharzyJ'iska :\Iarja, Reja 2, cł-iO 1854 
Chądzyński Jerzy, handlowiec, Pomorska 59 
Chądzyńska Wiktorja, krawczyni, \Vilczak 
Czarneckiego 7 
Chelewski Jan, robotnik, Królowej Jadwigi 7 
Chetchowski Zygmul1t, inżynier, Gdańska 13 
Chetek Jan, p. mas.lyn., Gdańska 4 0 
Chetkowski :\Iaksymiljan, cukiernik, Bernar- 
dyńska 10 
- Stanisław, kupiec, Szczecińska 2 
Chetkowska Anna, wdowa, Lubelska 26 
Chełmicka 1\Iarja. wdowa, Promenada 20 
ChełmieIliecki Nikole.l, robotnik, Bocianowo -1- 8 
("hełminiak Adam, robotnik, Bielicka 35 
Franciszek, kapitalista, Plac Poznański 2 
Franciszka, kucharka, \Vilczak Stawowa 
nr. 37 
Jan, robotnik, Kaszubska 34 
JÓzef, robotnik, Wilczak 
akielska 30 
Stanisław, tramwajarz, Dworcowa 1'J 
l\Iarja, wdowa, Kujawska 23 Władysław, robotnik, Król. Jadwigi 18 

Iarjanna, wdowa, Kujawska 23 \Vładysław, robotnik, Szwed. Leszczyń- 
Chełmicki Kazimierz. urz
dn. laborat., \Ya- skiego 4 
wrzyniaka 4, cł-iO 1205 I Chmarzyńska Anna, wdowa, 
Chełmicki Władysław, Jachcice Saperów 39 kielska 17 
Chęciński \Vładysław, kra\",'iec, Poznańska 22 - Bronisława, wdowa, Podgórze 7 
Chermund Weronika, Kołłątaja 13 Chmiel Piotr, werkmistrz, Śft:dnia 59 
Chęciński Józef, kupiec, Gdańska 109, 
12I.s - Teofil, kupiec, Kościuszki 4 8 
- Stefan, kupiec, Gda11ska 41 - Władysław, rzeźnik, Jachcice Średnia 59 
Chęs Katarzyna, Bełzka 13 Dr. Chmielarski Tadeusz, 'wiceprezydent miasta 
- Michał, robotnik, Bełzka 13 19n. Paderewskiego 14, 

 435 
Chiliński Jan. dyrektor miejski, Dworcowa Chmielarska Jó
efa, gospodyni, Ign. Pade- 
nr. 57a rewskiego 14 . 
_ \Vładysław, malarz, Hetmańska 2S Chmielewicz )larja, biurowa, \\Tarszawska 15 
Chilińska Ida, wdowa, Dworcowa 57a Chmielewski Alojzy, urzędnik, Siernieczek 22 
Chilla _\ndrz;eja, wdowa, Witebska lO Antoni, nrz
dnik, Szwed. Ks. Skorupki 
Chilla' Jan, piekan, Kujawska 13 nr. 102 
Chilla Leon, palacz, Ugory lO Antoni, gospodarz, Dąbrowskiego lO 
ChiImański Aleksander, cieśla, Gdańska 65 Bolesław, krawiec, Kordeckiego la 
Chimm Paweł, stangret, Toruńska 57 Franciszek stołowy, Sieńkiewicza 25 
Chlebiński Kazimierz, c ' 1kiernik, uL Sicnkic- Franciszek. robotnik, Szwed. Szubińska 
wicza 4 1 nr 16 ' 
f'hleboś Stanisław, robotnik, Bielicb (n Franciszek, post. P. P., Bocianowo 2] 
Chl(:bowicz Katar.lyna, wdowa, Łowiecka 16 Frenjusz, kupiec, Gdańska 137 
Chlcbowski Józef, S.ł;eWC, J )v..'orcowa 12 Henryk. zegarmistrz, Dworcowa 5 ó 
_ Leon, ślusarz, FuC'dry 4 Jan, ślusarz, \Yarszawska 23 


Chlebowski Stefan, oficer, Św. Jańska 21 
Chlewiński !\Iichał, urzędnik, Dworcowa 9 8 
Chludziński Anatoli, zegarmistrz, Kujawska 89 
Chłopecka Jadwiga, biurowa, Gdańska 7 0 
Chłopiecka Tekla, wdowa, Łucka 4 
Chłościńska Hozalja, wdowa, \Varmińskiego 7 
Chłosta Kazimierz, ślusarz, Kanałowa 8 
Chmara Izydor, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. 22 
Józef, kowal, Św. Trójcy 17 
:\lichał, robotnik, Glinki 7 
\Viktor, listonosz, Gdańska 77 
Władysław, handlarz, Okole Grunwaldzka 
nr. 7a 
Chmarzyński Edmund, kupiec, Pomorska 
nr. 49-50 
Franciszek, sekretarz, Gdańska 15 8 
J akób, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. 34 
Jan, robotnik, Ścieżka 2 
Jan, kowal, Jana Kazimierza 3 
Józef, robotnik, \Yilczak Czarneckiego 
nr. 7 
Konstanty, dozorca, Kujawska 17 


Chmarzyński WIad. 
Jedyny przedstarolclel na drożdże. 
- Plac Poznański 10. - 


\Yiłczak Xa-
>>>
44 


Chmielewski - Chriakow 


Chmielewski Jan, urzędnik, \\'ały Jagielloń- 
skie 3 
Jan, urzędnik kolej., Błonia 22 
Juljan, urz
dnik, Błonia 7 
Konstanty, księgarz, Kordeckiego la 
Tadeusz, pam. handlowy, Zduny 6a 
Teofil, malarz, Gdańska 107 
Wacław, drogorzysta, Staszyca 4 
Walenty, rolnik, Kijowska 19 
\Viktor, urzędnik, Jasna 7 
Wiktor, Okole Grunwaldzka 30 
Władysław, robotnik, Staszyca 4 
\Vładysław, oficer, Gdańska 3 1 -3 2 
Chmielewska Leokadja, wdowa, Błonia 7 
- \Viktorja, - Henryka Dietza toa 
Chmielnia Jan - Toruńska 13 6 
Chmielnik Franciszek, robotnik, Toruńska 97 
- Paweł, kolejarz, Świecka 14 
Chmielwicka Julja, wdowa, Saperów 23 
Chmist Stefan, płatniczy, l\Iickiewicza I 
Chmura Piotr, nauczyciel, Chocim ska 16 
Chmurzyński .:\laksymiljan, drogerzysta, To- 
ruńska 162 
- \Vładysław, kupiec, Plac Poznański ,lO 
Chobowski Franciszek, robotnik, Zacisze 4 
Chodecki Wacław, nauczyciel muzyki, Igna- 
cego Paderewskiego 10 
Chodk
ewicz l\Iikołaj, podpułkownik, Sienkie- 
wicza 22 
Chodowicz Jan, przemysłowiec, Dworcowa 59 
Chodziński Bolesław, malarz, Sowińskiego 20 
Choiński Karol, rzeźnik, Toruńska I65 
Choinacki :\Iaciej. robotnik, Urocza 12 
Chojecki Jan, kolejarz, Flisacka 7 
- Władysław, fryzjer, Promenada 4 2 
Chojecka Wanda, wdowa Ignacego Paderew- 
skiego 12 
Chojnacki Brunon, cieśla, Lubelska 12 
Franciszek, robotnik, Kujawska 75 
Franciszek, robotnik, :\Iazowiecka 13 
Franciszek, - Lubelska 2 
Franciszek, Lubelska 2 
Franciszek, robotnik, Łokietka 18 
Franciszek, rzeźnik, Szwed. Leszczyń- 
skiego 16 
Franciszek, robotnik, Konopna 26 
Henryk, ślusarż, Szwed. Gołębia 33 
Ignacy, robotnik, \Vilczak \Vysoka 17 
.Tan, - Łokietka 18 
Jan, kupiec, Kościuszki 51 
Jó:t,ef, pantoflarz, Szwed. Ks. Skorupki 
nr. 106 
Józef, urzędnik Pol. P., \Vilczak Nakiel- 
ska 78 
Leonard, - Sobieskiego 14 


Chojnacki Łucjan, rotmistrz, Szwed. Le- 
szczyńskiego 16 
.Maks, - Ogrodowa 15 
Paweł, szewc, Toruńska 162 
Stanisław, szewc, Dąbrowskiego II 
Stefan, ogrodnik, Chemińska 5 
Tomasz, robotnik, S1. Szkolna 12 
Walenty, - Podgórze 50 
"-incenty, garncarz, Poznańska 18 
Władysław, fryzjer, Promenada 4 2 
Władysław, - \Vilczak \Vincentego Pola 
nr. 13 
Chojnacka Józefa, wdowa, Szwed. Orła 21 
Chojnacki Leon, robotnik, Bocianowo 29-3 0 
Chojnacka \\'iktorja, wdowa, Dąbrowskiego 5 
Chojnowicz 
Ioritz, blacharz, Zduny 10 
Chojnowski Aleksander, urz
dnik, Św. Jańsk,l 
nr. 5, 

 I488 
Cholewczyński Franciszek, piekarz, Śniade- 
ckich II 
- Franciszek, szofer, Grunwaldzka 20 
- Józef, robotnik, Podgórna 19 
Cholewicki Stanisław, asystent, Sielanka 16 
Cholewicz Paweł, zdun, Dworcowa 18 d 
Cholewiński Paweł, registrator, 
owodworska 
nr. 16 
- \\'ładysław, szewc, \Viatrakowa 10 
Cholewińska Józefa, wdowa, Nowodworska ró 
Cholobet Szmul, handlarz, Kościelna 12 
Chołoniewska Kamila, wdowa, Gdańska 67 
Chomiak .Michał, - Ogrody 2 
Chomicka Julja, gospodyni, Chrobrego 13 
Chomicki Tadeusz, kapitalista, Grudziądzka 5 
Chopcia \Vładysław, fryzjer, Warszawska 22 
Choroblewski Roman, fryzjer, Długa 26 
Chorzelski Czesław, dyr. tow. Zjedn. Gdańska 
nr. I59, 

 120I 
Chorzelewski "'alenty, kowal, Sicrnieczek 24 
Chosiński :\lichał, fryzjer, Lubdska 13 a 
Chrapkowski Franciszek, maszynista, \Vilczak. 

 akielska 67 
Jan, robotnik, Kanałowa 8 
Jan, rysownik, Gdańska 83 
Jan, - Wi1czak Różana 12 
Józef, fryzjer, Przyrzecze 15 
\Vacław, stolarz, Terasy 7 
. Stefan, masz. zec., Dworcowa 19 
Chrapkowska Franciszka, korespondentka 
Gdańska 56 
- Julja, wdowa, Gdańska 35 
Chraplak Franciszck, robotnik, Bocianowo 39 
- Józef, port jer, Dworcowa 3 Ia 
Chrąstowski \Vładysław, kupiec, Dworcowa 
nr. 50 
Chriakow Grzegorz, inżynier, Św. Trójcy 6 a
>>>
Christianat - (" iacuch 


. 


45 


Christianat Anna, - Jasna 18 
Christmann Antoni, kupiec, Toruńska 25 
Christmann Anton, - Kozietulskiego 6 
Chrobociński Edmund, stolarz, Jachcice-Czer- 
ska 8 
Chrobok Józef, ślusarz, Śląska 2 
Chromiński Marj an, kołodziej, Jackowskiego 
nr. 2 
Chrościński \Vładysław, 4lusarz, Wilczak- Wy- 
soka 33 
Chroszczyńska - Siedlecka 
Iarj a, wł. instyt., 
Słowackiego I, 
 999 
Chruścilewski Czesław, ślusarz, Ogrodowa I 
Chruściński Bronisław, - Szwed. Orła 51 
Chrzan Adam, robotnik, Lenartowicza 6 
Chrzanecka Izabela, wdowa, Nowodworska 16 
Chrzanowski Bolesław, aplikant sądowy, Gdań- 
ska 135 
Franciszek, konduktor, Petersona 14 
Grzegorz, piekarz, Podgórna 17 
Jan, ślusarz, Sienkiewicza 30 
Jan, strażnik, Kolejowa 94 
Marcin, stolarz, Stara Szkolna 7 
:Marjan, inwalida, Łokietka 7 
Chrzanowska Eugenja, - Gajowa I 
- l\'Iarja, wychowawczyni, Sienkiewicza 55 
- l\1arja, wdowa, Bocianowo 25 
- Teresa, akuszerka, Petersona 17 
Chrząstkiewicz Józef, mechanik, Sobieskiego 
nr. 10 
Chrzepkowski Antoni, lakiernik, Okole-Grun- 
waldzka 74 
Chrzęszczewska Zofja, nauczycielka. Igna- 
cego Paderewskiego 7 
Chuhiński Jan, tramwajarz, S.lwed. Orła 56 
Chudzańska \Veronika, prasowaczka, Hetmań- 
ska II 
Chudy Antoni, robotnik, Ugory 18 
Józef, kupiec, Pomorska 42 
- Stanisław, robotnik, SienkiewicZd 52 
- Wacław, kupiec, Dworcowa 20 .- 
Chudysiewicz Czesław, ślusarz, Jasna 20-21 
Chudz. Feliks, cholewkarz, Ustronie II 
Chudziak Stanisław, kolejarz, Zygmunta Au- 
gusta 33 
Chudziński Franciszek, kupiec, St. Rynek 7, 


 187, 7 68 
Klemens, murarz, Miedzyn-Pijarów 54 
Michał, robotnik, Kujawska 57 
Piotr, ślusarz, Jackowskiego 24 
Roman, malarz, Garbary 31 
Tomasz, robotnik, Inowroclawska 16 
\Valenty, kupiec, Kujawska 105-106 
Walerjan, kupiec, Plac \Volności I, 


 1535 


Chudziński \Vilhelm, robotnik, Okole Gnm- 
waldzka 38 
Chudzińska Anna, - Gdańska 165 
- Cecylja, asyst. poczt. ,Dworcowa 32 
- Marja, nauczycielka, Gdańska 165 
- Salom ej a, gospodyni, Błonia 2 
Chumowiecka Janina, - Czackiego 9 
Chutkiewicz Szymon, maszynista, Ugory 12 
Chwalba Marceli, mech. lotniczy, Wilczak- 
Nakielska 25 
Chwanowski Jan, urzędnik poczt., Garbary 3 2 
Chwaścikowski Teofil, kucharz, Długa 56 
Chwastek Jerzy, kupiec, Pomorska 51 
Chwastowska Bolesława, wdowa, H. Dietza I 
Chwiałkowski Antoni, rzeźnik, Dworcowa 81 

 15 6 5 
Chwirot Antoni, plutonowy, Chełmińska 3 
Chwistek 
Iarcin, stolarz, Seminaryjna 9 
Chwostowski Michał, szewc, Glinki 20 
Chybicki Roman, mistrz kom., Fredry 8 
Chyczewski lVIaksymiljan, handlowiec, Gdań- 
ska 40 
Chylarecki Hubert, ślusarz, Łokietka 8a 
Chylewski Antoni, hutnik, Kanałowa 3 
Chylewski Bronisław, kier. biura, Cieszkow- 
ski ego 6 
Chylewski Paweł, malarz, Toruńska 139 
Chylewski Sylwester, wł. domu, Śniadeckich 
nr. 4 
Chylicki Józef, robotnik, Piaski 13a 
Chyliński Stanisław, introligator, :\Iazowiecka 
nr. 30 
- Tomasz, kotlarz, \Vilczak-Vłańska 9 
Chylmański Aleksander, kupiec, Gdańska 65 
Chyta Jan, kier. parowozu, Racławicka 21 
- Józef, robotnik, Śniadeckich 52 
Józef, robotnik, Stara Szkolna 8 
- Józefa, - .Wilczak Na \Vzgórzu 22 
- Juljan, robotnik, Stara Szkolna 17 
- Leonard, formiarz, Dąbrowskiego 15 
Chyłkowski Zygmunt, książkowy, Śląska 14 
Chyrek Bernard, - Ugory 5 
Feliks, kołodziej. Garbary 19 
Franciszek, ślusarz, \Vileńska 2 

 Jan, robotnik, \Vilczak-\Vysoka 26 
- Paweł, książkowy, Wilczak \Yysoka 26 
Chytil Hulda, - Kanałowa 8 
Ciabach Antoni, robotnik, Ugory 43 
- Franciszek, robotnik, Ugory 18 
Ciacuch Ignacy, robotnik, Rycerska 19 
Franciszek, tobotnik, Zygmunta Augu- 
sta 26 
Małgorzata, robotnica, Zygmunta Augu- 
sta 24 
Michał, robotnik, Zygmunta Augusta 20
>>>
46 


. 


Ciacuch - Cięsielski 


Ciacuch )Iichał, robotnik, Zygmunta Au- 
gusta 25 
Ciałkowski Ignacy, robotnik, Hetmańska II 
Ciapa :\Iichał, szewc, Sokoła 6 
Ciapuła Emil, maszynista, Zygmunta Augusta 
nr. 33 
- Ludwik, - Chełmińska I 
Ci ara. Alojzy, kowal, Wilczak Nakielska 25 
Ciasto-Cytowicz, Witold, elektrotechnik, Ugo- 
ry 5 
Ciastoń Wojciech, poruC.lnik, Gimnazjaina 2 
Ciągliński Henryk, handlowiec, Dworcowa 3Ia 
Ciąglińska Henryka, -- Sienkiewicza 45 
Cicha Józefa, wdowa, Ujejskiego 12 
- Ludwika, - Henryka Dietza 10 a 
Cichański Piotr, ogrodnik, Szosa Szubińska 
żydowski cmentarz 
- Teodor, fryzjer, Wąska 6 
Cicherska Anna, wdowa, Kościuszki 52 
Cichocki Jan, kołodziej, Pomorska 4 0 
Karol, krawieC', Gdańska 40 
Karol, handlarz, Gdańska I.1.4 
l\1arjan, kier. parowozu, Okole Grun- 
waldzka 97 
\Vacław, stolarz, Konopna 2 
Cichocka Pelagja, wdowa, Konopna 2 
Cichoń Leonard, rolnik, Senatorska 3 1 

 
:ł: CiChO" mahS Ch

.
S
!.11 :
: 
.:. I FORDON. BudgoSlła 51 - TelefOn 21. .:. 
.:. Materiały budowlane tłusIcze, .:. 
.:. oliwy, drzewo, wę !Ie i brykiety. .:. 
. ............... ..... 
V

 


- lVlaksymiljan, aukcjonator Chocimska II 
O!
 1030 
Cichoradzki Franciszek, mechanik, Sienkie- 
wicza 60 
Cichoracki Józef, robotnik, \Vilczak 
Ialborska 
nr. 10 
Cichocz Piotr, górnik, Stara Szkolna 2 
Franciszek, robotnik, Nowodworska 44 
- Jan, złotnik, Unja Lubelska q 
- Ludwik, kupiec, Grodztwo 30 
Cichota Ludwik, rybak, Brdyujście 
Cichowski Florjan, - Promenada 3 
- Franciszek, handlarz, Śniadeckich 27 
Cichowska Urszula, wdpwa, Graniczna 13 
Cichy Jan, robotnik, Racławicka 20 
Jan, post. P. P., Dworcowa 13 
Ksawery, robotnik, Św. Trójcy 30 

larjanna, wdowa, Śniadeckich 4 1 
Paweł, robotnik kal., Bocianowo 5 


Cichy Stanisław, kier. parowozu, Hetmańska 20 
'Stanisława, wdowa, Ossolińskich 8 
- Teodor, malarz, Kaszubska 13. 
 937 
- \Yojciech, kolejarz, Kaliska I 
Ciczińska Władysława, książkowa, Lokietka 
nr. 26 
Ciechanowicz Konstantyn, krawiec, Gru- 
dziądzka 15 
Ciechanowiecka Bronisława, - Kuj awska 
() 
Ciechanowski ::\Iarjan, robotnik, Promenada 32 
- :\laks, stolarz, \Varffiińska la 
Ciechełski Ludwik, górnik, Nowodworska 18 
Ciechociński Paweł, mechanik, Szwed. Kos- 
saka 17 
Ciechocki Karol, krawiec, Gdańska 40 
- Karol, handlarz, Gdańska 114 
Ciechodawski Stanisław, urzędnik, Siernie- 
czek 43 
Ciechowicz Leon, robotnik, Promenada 15 
Cieciński Piotr, nauczyciel, Reja 3 
Ciechanowska Pelagja, handlarka, Śniade- 
ckich 20 
Cielewicz Ludwik, łrz;eźnik, Szajnochy 4 
Cielke Aleksander, handlarz, Bocianowo zh 
Ciemicka l\Iarjanna, wdowa, Bocianowo 5 
Ciemiński Edward, krawiec, Hetmańska 26 
Ciemniewski Leon, kier. lokomot., Św. Trójcy 
nr. 19 
Cicmny Franciszek, handlarz, Kujawska 5
 
- \Viktor, robotnik, Łącznik 2 
Ciepluch Władysław, robotnik, Podgór.1a 17 
Ciepły Stanisław, podoficer, \Vilczak l'łańska 
nr. q 
Cierniak Stefan, aptekarz, Śniadeckich 25 
Cierniakowski Józef, - Hęnryka Dietza II 
Cierocki Franciszek, technik, Kaszubska 34 
Cierniak Franciszek, górnik, Śląska 13 
Cierniakowski Józef, rzeźnik, Kujawska 15 
- 3Iarcf'li, robotnik, Nowodworska 22 
- \Vładysław, robotnik, Jasna 23 
Cicrmiewski Jan, stolarz, Szwed. Ks. 
ko- 
rupki II 
- Stefan, malarz, Gdańska 76a 
- Stefan, - Grudziądzka l 
Ciesielski Adam, robotnik, Szwed. Szubiliska 
nr. 20 
Ciesielski Aleksander, robotnik, Kujawska 17 
Anastazy, - Śniadeckich II 
Antoni, dozorca, Okole Grunwaldzka 99 
Antoni, koszykarz, Gdańska 130 
Antoni, komorowy, Gdańska 13 1 
Antoni, robotnik, Bełzka 34 a 
Bernard, monter, Gdańska 75 b 
Czesław, ślusarz, Sieroca 7 
Edmund, piekarz, Ogrodowa 7
>>>
nesielski - Ciziński 


j- 
_t 


ricsielski Edward, nauczyciel, Łysa Góra 5 
Franciszek, kowal, J achcice Średnia 13 
Franciszek, robotnik, Podgórna 50 
Franciszek, monter, Gdańska IIO 
Jan, dozorca p. kolej i, Gdańska 1 °7 
Jan, palacz, Stroma 59 
Jan pomoc. handl. Grunwaldzka 99 
Jan, robotnik, Koronowska 32 
Józef, dozorca robotn., Łysa Góra 5 
Józef, robotnik, Podgóne 4 
Józef, maszynista, Glinki 6 
JÓ.lef, rubotnik, Konopna 26 
- :\'Iateusz, robotnik, Konopna 30 
Michał, robotnik, Ks. Skorupki ]-H 
Piotr, szewc, Gdańska 93 
Stanisław, kołodziej, Jackowskiego 15- 16 
\Vincenty, kołodziej, Szwed. Stf.lelecka 88 
Ciesielska Antonina, wdowa, Chwytowo 15 
Bronisława, frY.ljerka, Kaszubska 20 
Janina, zarządzająca, Sicnkiewicza 39 
Leokadja, ekspedjentka, Pomurska 67 
Marj a, - Toruńska 20 
l\Iarja, wdowa, \Viczak Ułańska It; 
Ciesiński Bernard, szofer, Kościuszki 55 
Brunon, robotnik, Lubelska 7 
Bronisław, fryzjer, Szczecińska I 
Franciszek, robotnik, Cieszkuwskiego 1'5 
Franciszek, kupiec, Król. Jadwigi II 
Franciszek, robotnik, Król. Jadwigi II 
Ignacy, robotnik, Kościuszki 55 
Wiktor, robotnik, Ugory 12 
Ciesillska Beata, wdowa, Gołębia, 107 
Józefina, sprzedawaczka, Lubelska qa 
- Marjanna, wdowa, Kujawska 67 
- T cofila, wdowa, Lubelska 33 · 
Cicśla Franciszek, 'rolnik, Siedlecka 10 
- Józef, elckt. mech. Lubelska 13 a 
- \Vincenty, handlarz, Promenada 7 
Cieślak Agnieszka, wdowa :Miedzyn-Osada II 
Franciszek, robotnik, Rupicnica 6 
Jan, robotnik, Okole Grunwaldzka 7 
Jan, - Okole Grunwaldzka 77 
Józefa, - Łowicka 6 
Marcin, szewc, Sienkiewicza 54 
Marcin, robotnik, Sobieshiego Ii 
Michał, robotnik, Sienkiewicza 54 
Stefan, ślusarz, Leśna 20 
Stefan, posterunkowy P. P., Fordoń- 
ska 52-53 
Teodor, robotnik, Sobieskicgo II 
Cieślarczyk Ignacy, robotnik, Okole Gnm- 
waldzka 13 
'Cicślewicz Edward, handlarz, 
Iazowiccka 
 
Helena, - Nowy Rynek 3 
- Jan, kołodziej, \Vileńska 3 


Cieślewicz Juljusz, wojskowy, Ogrodowa 2 
- 
Iateusz, instalator, Beł.lka 24- 
- Walerja, - Paderewskiego 7 
Cieślicki Bartłomiej, kowal, Sienkiewicza JO 
- Stanisław, mistrz Instel., Szwed. Ks. 
Skorupki 37, 
 12 57 
Cieślik Franciszek, kowal, \Vąska 5 
Cieślikowski Jan, inżynier Grudziądzka 14 
Cieśliński Franciszek, robotnik kolej., H.\"- 
ccrska q 
Leon, kupiec, Rycerska 9 
Roman, kupiec, Rycerska 9 
Wiktor, fabrykant, Rycerska 9 
Cieślińska :\Iarta, Rycerska 9 
- Teresa, - Grodzka 17 
Cie!
;niewski Franciszek, piekarz, Grudziądzka 
nr. 3 
Cieszkowski Juljan, kolejarz, Lenartowiczd 
lir. 25 
Cieszyński Franciszek, handlarz, Łokictka h 


 975 
Józef, Biclicka 12 
Józef, robotnik, Bart. Głowackiego 4 2 
S.lczepan, plutonowy, Lubelska 16 
Cieżniakowski _\lbert, robotnik, Śniadeckich 
nr. 52 
Ciężki Józef, krawiec, Lubelska 28 
Paweł, nauczyciel, Śląska I 
.- Stanisław, ślusarz, Sobieskie
o 16 
- Stanisław, robotnik, GaP1ma 2 
Ciora Andrzej, rolnik, 
Iiedzyn Inflandzka 7 2 
Ciosański _\mbroży, szewc, Szpitalna 7 
Cirocka Gertruda, gospodyni, Dworcowa I8a 
- Jadwiga, właśc. interesu, Dworcowa 18a 
Ciszewski Konstantyn, Okole Grunwaldzka 7 1 
Cisewski Bernard, aplikant sąd., Promenada 4 
- Franciszck, Nieg"Olewskiego 4 a 
- Jan, kupiec, Jagiellońska q 

 15 1 7 
Cisewska Anna, Niegolewskiego 4 a 
- Angelika, siostra miłoś. Gdańska If7 
Ciszak Florjan, kupiec Jackowskiego 27 
Ciszewicz Leon, nauczyciel, Jagiellońska 7 a 
Ciszewski Juljan, goniec, Bocianowo 3 
- )Iaks, kowal, Plac Piastowski 3 
- Stefan, inżynier, Błonia, 2za 
 n64 
Ciszewski \\'ilhehn, drukau, Terasy 7 b 
- \Vładysław, kolejarz, Racławicka 17 
Ciszmowski Franciszek, robotnik, Stara Szkol- 
na 11 
- Walerjan, robotnik, Promenada 51 
Cittau Rubert, robotnik, Toruńska 4 1 
Ciudziński Franciszek, kier. tartaku, Toruńska 
nr. 108 
Ciurko Józef, rolnik, Glinki 35 
Ciziński Emil, rzeźnik, Ossoliilskich II
>>>
4
 


Ciżewski - Cyrulik 


Ciżewski Paweł, rzeźnik, Kujawska 3-1 
Ciżka Zofj a, wdowa. Sląska 7 
Claassen Karol, robotnik, Chodkiewicza 28 
Clausen Otton, zdun, Długosza 15 
- l\lałgorzata, Długosza 15 
Clauss Matylda, wdowa, Staszyca 5 
Cludius Karol, kupiec, Gdańska 151 
- Elise, wdowa, Śniadeckich 48b 
Cnodka Jan, kowal, Jen. Bema 4 
Cobuńska Władysława, biural., Gdańska 75 a 
Coft Cecylja, handlarka, Wileńska 7 
Cohn Berta, wdowa, Art. Grottgera 4 
- Helena, wdowa, Jagiellońska 44 
- Henoch, kupiec, Jana Kazimierza I 
O!
 3 2 5 
Henriette, wdowa, Grodztwo 26 
Henriette, handlarka, Piotra Skargi 2 
Hermann, kupiec, Piotra Skargi 2 
 237 
Hermann, krawiec, Św. Florjana 16 
Juljusz, rolnik, Pomorska 32 


.:. ł' I , . , I I . . .. . t . . I I . . , I , I I , . I I I ł I I , I I I I I I I I I Ił' ++++++++++++...:. ł 
ł ł 
ł Cubo Henryk T

o
k i 
i Jana Kazimierza l. i 
i Fabryka bielizny. - Założona 1898. ł 
.)....................++++......++.... ,'I...II.II..IIII..II..I
 . 


Cohnfeldt ::\Iarja, wdowa, Dworcowa 31 
Colbe Helena, Chodkiewicza 43 
Coller Piotr, browarz, Św. Trójcy 30 
Colmsee Berta, wdowa, Wilczak Wysoka 1) 
de Coroin Jan, kupiec, Bernardyńska 5 
Compała Jadwiga. wdowa, Siedlecka 21 
- Kazimierz, robotnik, Siedlecka 21 
{"ondert Anna, guwernantk
, Gdańska 19 
Conrad Alfred, nauczyciel, Sw. Trójcy 6a 
- \Vojciech, ślusarz, Poniatowskiego 4 
.Copek Paweł, kupiec, .Marcinkowskiego II 
Cornelius Małgorzata, wdowa, Pomorska 4 2 
C..ornobis Józ;d, artysta, :\Iostowa II 
Coym \Vilhelm, blacharz, Gdańska 13 2 
Crezeljus Stefanja, wdowa, Mazowiecka 44 
Crimmann Anna, nauczycielka muzyki, l\Iar- 
cinkowskiego 3 
Cugak Jakób, urzędnik, Promenada 1 7 
Cupryna Jan, górnik, Sienkiewic.la 61 
Cwalina Aleksander, urzędnik, Król. Jadwigi 
nr. 19 
Cwiek Zofja, urzędniczka, Dąbrowskiego II 
Cwik Jan, robotnik, Bocianowo 13 b 
- Stanisław, robotnik, Szczeciń
ka 2 
Ćwiklińska Anna, marsz antka, Mazowiecka 37 
Antonina, wdowa, Chodkiewicza 3 6 
Pelegja, krawczyni, Wilc:t;ak Śluza, Kwia- 
towa 6 


Cwikliński Andrzej, piekarz, Lubelska 7 
Jan, laborant, \Vilczak-Śluza Kwiatowa 
- Józef, szachmistrz, Lubelska 2 
- Maks, szofer, Długa 60 
- Wojciech, stolarz, Stary Rynek 4 
Cwikowski Edmund, ślusarz, Lubelska 8 
- Jan, Lubebka 8 
- Karol, formiarz, Lubelska 8 
Cwikła Jakób, kolejarz, Okole Grunwaldzka 
nr. 45 
Józef, ślusarz, \Vawrzyniaka 2 
Ludwik, sekretarz, Okole Gi"unwaldzkcł. 
nr. 103 
Cwojdziński Piotr, stolarz, Chełmiflska 14 
Cybart Ida, Szwf'derowo Leszczyńskicgo 43 
Cybdl Natalja, Wilczak Ułańska 30 
Cybichuwski Leonard, nauczyciel, J agielloń- 
ska 13 
Cybulla Jan, cieśla, Szwed. Orła 3 8 
Cybulski Daniel, inżynier, bud., Długosza 6 
- Jozef, woźnica, Łokietka 25 
- Stal).isław, kupiec, Glinki 46 
Cybulska Olga, gospodyni, Promenada 35 
- \Vanda., Łokietka 25 
Cyffcrt Jan, kołudziej, Bocianowo 5 , 
Cyganek Franciszek, ślusarz, J achcice Srednia 
nr. 5
 
Cygański Franciszek, Staszyca 3 
- Karol, liston.osz, Wiatrakowa 9 
- Józef, książkowy, Staszyca 3 
Cylichowska Alwina, wdowa, Ks. Skorupki 47 
Cylka Władysław, ślusarz, Sowińskiego 6b 
Cylkowska Jadwiga, Zacisze 5 
Cymer Aleksander, nauczyciel, Długa 37 
Cymmer Gustaw, właśc. domu, \Vi1czak Na- 
kielska 19 
Łucjan, rzeźnik, Wilczak Nakielska 1 9 
Rudolf, rzeźnik Nowodworska 2 
Zygmunt, piekarz, Nakielska 19 
Cymmerman Izrael, kupiec, Pod Blankami 23 
Cyn Jan, piekarz, Śląska 10 
Cynalski Ignacy, ksiądz, 20 stycznia 30 
Cyper Franciszek, rolnik, Koronowska I7 
Cypres Maksynliljan, kupiec, Jezuicka 6 
Cypris \Vładysław, robotnik, Jezuicka 6 
Cyprys Bronisław, telegrafista, Garbary 1 9 
- ::\larjanna, wdowa, Garbary 19 
Cyprych Michał, plutonowy, Gdańska 7 6 
Cyra Kazimierz, robotnik, Graniczna 7 
- .Maksymiljan, .robotnik, Graniczna 7 
Cyrajewska Stanisława, robotnica, Sienkie- 
wicza 54 
Cyrankiewicz Franciszek, kołodziej, Ścieżka 8 
Cyrulik Stanisław, robotnik, Kwiatowa 2
>>>
Cyrus - Czaplicki 


49 


C B Magazvn mód 
yrus Byd
oszcz 
- OdańskalSS.-Tel.'....Jł 
Konfekcja damska i nowości. 
Cyrus Franciszek, przedstaw. fabryki, Jagiel- 
lońska 29 
Cyrzon Franciszek. stolarz, Jasna 9 
Cysewski Konrad, kupiec, Jagiellońska 14 
Cyterszpieler Szaja, szewc, Sienkiewicza 65 
Cywicki Filip, urzędnik, Ign. Paderewskiego 
nr. 33 
Cywiński Antoni, stróż, Chocimska 4 
Ignacy, urzędnik, Krasińskiego 14 
Jan, inspektor ruchu, Jagiellońska 38 
Jan, Warszawska 24 
Józef, stolarz, Podgórna 14 
Cywiński Konstanty, kelner, Pomorska 
nr. 5 I 
Leonard, cieśla, Bocianowo 9 
Ludwik, em. kolej. Szwt'derowo Gołębia 2 
Walenty, stolarb, Kościuszki 55 
\Vincenty, Szwed. Strzelecka 89 
Władysław, urzędn. państw. Cieszkow- 
skicgo 17 
Juljanna, wdowa, Szwed. Strzelecka 89 
Stefanja, urzędniczka, Gimnazjalna 2 
Wiktorja, urzędniczka, Kościuszki 42 
Cyzmowski Ignacy, robotnik, Gdańska 88 
Czabajska Anna, wdowa, Bocianowo 40 
Czabański Antoni, handlowiec, \Vesoła 14 
- Tomasz, kolejar.l, Okole Grunwaldzka 42 
Dr. Czablewski Antoni. lekarz, Zbożowy Ry- 
nek 2a O!!t' 889 
Czachów Aleksander, kolejarz, Gdańska 103 
Czachowski Kazimierz, kupiec, Cieszkowskiego 
nr. II 
Czaja Maksymiljan, ślusarz, Brzozowa 2b 
- Władysław, biuralista, Bocianowo 8a 
Czajewicz Aniela, Śniadeckich 26 
- Eugenja, krawcowa, :Matejki 7 
Czajka Kazimierz, fryzjer, Śniadeckich 46 
Czajkowski Antoni, ślusarz, Krasińskiego 7 
Bronisław, handlowiec, Krasińskiego 7 
Jan, Śniadeckich 46 
Dr. Jan, nauczyciel, Nowodworska 50 
Józef, ślusarz, Kaszubska 3 
Jakób, Pomorska 29 
JÓzef, mistrz szewski, Kaszubska 3 
Karol, Kościuszki 52 
Kazimierz, rolnik, Pomorska 29 
Leon, elektro-monter, Szwed. Piękna 1. 
Ludwik, piekarz, Św_ Jańska 4 
Mieczysław, urzędnik, Król. Jadwigi 16 
Michał, Toruńska 188 


Czajkowski Paweł, rencista, Toruńska 170 
Piotr, robotnik, Jezuicka 10 
Piotr, urzędn. kolej., Śniadeckich 4 
Piotr, robotnik, Toruńska 36 
Stanisław, posterunko
, Chwytowo 13 a 
Stanisław, robotnik, Śniadeckich 46 
Teodor, piekarz, Kujawska 32 
Wacław, handlowiec, Kaszubska 3 
Walenty, port jer, Jasna 29 
Wincenty, szewc, 'Wyżyny I 
Witold, właśc. browaru, Dworcowa 36 
Władysław, Wołyńska 2 
Władysław, piekarz, Św. Jańska 4 
Władysław, krawiec, Poznańska 4 
Wojciech, urzędnik, Długosza 7 
Czajkowska Anastazja, robotnica, Grodztwo 
nr. 9 
Cecylja, wdowa, Szwed. Ks. Skorupki 68 
Emilja, Wilczak Czarneckiego 3 
Filipina, wdowa, Wilczak Ułańska 4 
Florjana, handlarka, Toruńska 3 
Gertruda, książkowa, Poznańska 4 
Jadwiga, Śniadeckich 4 6 
Joanna, wdowa, Lubelska 8 
- Leonja, urzędniczka, Król. Jadwigi 16 
Magdalena, Łowicka I I 
Marja, kupcowa, Ign. Paderewskiego 37 
Stefanja, Ign. Paderewskiego 37 
Walentyna, wdowa, Szwed. Pięklla 3 1 
Wanda, kierowniczka, Gdańska 44 
Czajówna Janina, książkowa, Niedźwiedzia 7 
Czajowska Maria, doktor med., Kwiatowa 7 a 
Czarnański Czesław, tapicer, Jagiellońska 2 
Czamońska \Viktorja, krawcowa, Bocianowo 23 
Czapara l\Iarjanna, wdowa, Konopna 7 
Czapczyk Stefan, ślusarz, Fordońska 19 
Czapiewska Marja, książkowa, Kordeckiego 16 
Czapka \Vawrzyn, robotnik, Kościuszki 32 
Czaplak Józef, handlarz, Dworcowa 3 1 
Czaplewski Franciszek, inwalida, Chełmińska 
nr. 2 
Franciszek, robotnik, Jachcice Średnia 58 
Jan, kolejarz, Krasińskiego 7 
Jan, robotnik, Dworcowa 3 13 
Jan, robotnik, Bocianowo 24 
Jan, malarz, Wileńska 4 
Kazimierz, robotnik, Szwed. Ks. Sko- 
rupki 23 
!\laksymiljan, robotnik, Św. Trójcy 12 
:\1ieczysław, robotnik, Pomorska 37 
Stanisław, kowal, Ch"''Y towo 3 
Stanisław, mularz, \Vilczak Ułańska 21 
Czaplewska Katarzyna, wdowa, Pomorska 37 
- Marta, wdowa, Nowa I 
Czaplicki )Iichał. urzędn. kolej. Sieroca 2 


ł 
".
>>>
50 


Czaplicki - Czerniec 


Czaplicki Roman, artysta maI., :\latejki 5 
Caplicka Helena, urzędniczka, Św. Trójcy la 
Czaplicka Konstancja, emeryt. Św. Trójcy la 
- \Vładysława, Dąbrowskiego 19 
Czaplic Leon, robotnik, Długosza lO-II 
Czapliński Jan, dekarz, Nuwodworska 39 
- Jan, sierżant, Racławicka I9 
- Stanisław, kolejarz, Grunwaldzka 80 
Czaporski Stanisław, kołodziej, Kijowska I9 
Czapowskf Stefan, prawnik, Kwiatowa 7 a 
Czaprańska Cecylja, Wełn. Rynek 2 
Czarczyński Antoni, stołowy, Parkowa 3 
Czardybon Helena, - \Viatrakowa 18 
Czarkowski Antoni, rolnik, Zamojskiego 23 
- Feliks, kier. pociągu, Grunwaldzka 66 
Czarliński Dr. Eugenjusz, lekarz, Jagiellońska 
nr. 52 
- Kazimierz, bankowiec, Św. Jańska I 
Czarlińska Eugenja, nauczycielka, Jagiellońska 
nr. 52 
Czarnecki Anastazy, stolarz, $niadeckich 9 
Antoni, kupiec, Sienkiewicza 21 
Antoni, kierownik Urzędu opieki spo- 
łecznej, Cieszkowskiego 16 
Benon, cukiernik, Kaliska 2 
Bernard, właściciel, \Via trakowa 8 
Bronisław, kupiec, Petersona 13 
Jan, cukiernik, Kaliska 2 
Jan, tokarz, Jasna 20 
Józef, palacz, Racławicka 20 
Karolus, rzeźnik, Zygmunta Augusta 24 
K. bankowiec, Zduny 21 
 463 
Kazimierz, palacz, Glinki 27 
Leon, książkowy, :Matejki 5a 
Leonard, kowal, \Vi1czak Nakielska IX 
Stanisław, urzędnik, Solna 54 
Stefan, handlowiec, Jagiellońska 13 
Szczepan, robotnik, Łomżyńska 2 
Wacław, Cieszkowskiego 18 
Władysław, ślusarz, Kościuszki 5I,
I586 
Władysław, siodlarz, \Vełn. Rynek 8 
Władysław, ślusarz, Pomorska 16 
Czarnecka Helena, urzędniczka, :Mazowiecka 40 
Józefa, Petersona 13 
l\1arja, wdowa, Grudziądzka 14 
Malia, handlarka, Łokictka 8 
Róża, robotnica, ] agielłońska 36 
Władysława, wdowa, Grunwaldzka 52 
Czarniak Helena, Dąbrowskiego 15 
Czarniecki Kazimierz, cukiernik, Lipowa II 
Czarniecka Marja, Kołłątaja 13 
Czarniecki Zygmunt, urz(
dnik, Dworcowa II 
Czarnocki Stanisław, książkowy, \Vilczak 
Ułańska l 
Czarnecki Jozef, krawiec, Pomorska 22 


Czamolewski Józef, ślusarz, Promenada 32 
Czarnuleski Karol, inwalida, Bełzka 34 b 
Czarnoleska Anna, akuszerka, Bełzka 34 b 
Czamota-Bojarski Zbigniew, kapitan, Gdańska 
nr. 138 
 2001 
Czarnowski Jan, handlowiec, Sieroca I 
CZClrnowski Dr. Władysław, lekarz, Długa 3& 
- \Vładysław, handlarz, Chrobrego 10 
Czarnożył l\Iarja, biuralistka, Jagicllońska 7 6 
Czarnuszewicz Katarzyna, nauczycielka, Bo- 
cianowo 25 
Czarniak Andrzej, kowal, Średnia 6 
Czarra Franciszek, bud. okręt., Dworcowa Z 
- Feliks, kupiec, Bocianowo 24 
Czech Dionizy, robotnik, .Niedźwiedzia 5 
- :\1iecŁysław, oficer, ł
ysa Góra 5 
Czechówna Genowefa, handlarka, Łysa GJ'ra 5 
Czech Władysław, robotnik, Glinki 24 
- Zuzanna, wdowa, Glinki 24 
Czechanowicz Jan, krawiec. Poznańska I() 
Czechanowski August, cieśla Warmińska la 
- Jan, pokojowy, Kołłątaja 4 
Czcchański Józef, robotnik, Zygm. Augusta 19 
Czecholiński Jan, piekarz, Chrobrego 6 
Czecholiński Władysław, kowal, \Varszawska 5 
Czcchowicz Tadeusz, porucznik rezerwy, Za- 
mojskiego 22 
Czechowski Antoni, -tlrzędu kol. Sov. ińskieg o 
nr. 16 
Czechowska Franciszka, wdowa, Dolina 6 
- Ksaweryna, wdowa, Sienkiewicza 53 
Czechowski Piotr, ślusarz, Jackowskiego 2 
Czeczcmska Anna, krawcowa, Mazowiecka 8 
Czeczka Bernard, kowal, Chwytowu 3 
lzekajewska Marjanna, wdowa, Gamma 8 
Czekajcwski Edwin, elektromonter, Kowalska 
nr. 4 
Czekała Stanisław, przetokowy, \Vyrzyska 7 
- Stanisław, ślusarz, Gdańska I29 
CzekaIski Jan, górnik, Grunwaldzka 24 
Czekanowski Adam, rolnik, Jagiellońska 13 
Czemplik Ignacy, st. sekretarz miejski, Gdań- 
ska 40 
Czel1ick Ignacy, kiu. hurt. Król. Jadwigi h 
Czepczyński \Vacław, dyrektor, Zacisze 3 
Czepursko Aleks, mechanik, Mit::dzyn Nakid- 
ska 2 I 
Czerkowska Barbara, wdowa, Herm. Frankego 
nr. 2 
Czerniak Kazimierz, cynkograf, Bielicka 3 6 
- Jan, robotnik, Wrocławska 2 
- Józef, ślusarz, Toruńska 94 
Czerniakowska Bronisława, Sniadeckich 26 
Czerllicka Hdena, wdowa, Lubelska 14 
Czerniec Feliks, młynarz, Dąbrowskiego 19
>>>
. zerniec - Czyżek 


51 


Czerniec JIichalina, Dąbrowskiego 19 
Czerniewska Paulina, wdowa, Polanka 2 
Czernik Emil, tokarz, Ks. Skorupki 9 6 
Czernikowski Abraham, kupiec, Długa 5, 


 1457 
- Czerski Bolesław, restaurator, Długa 61 
Konrad, kupiec, Długa 61 
- l\1ichał, inżynier, Błonia 8, 
 1308 
- Władysław, handlowiec, Kaszubska .iS 
(:zerska l\Iarp, Długa 61 
Czerwczak Antoni, robotnik, Łowicka I 
Czerwiński Aleksander, stelmach, Gdaflska 122 
Bolesław, szewc, Plac Piastowski II 
Edmund, Św. J ańska 16 
Edmund, asystent, Jasna 8 
Franciszek, urzędnik, Długosza 16 
Franciszek, robotnik, Kaszubska 34 
Franciszek, malarz, Hetmańska 17 
Franciszek, urzędnik poczt. Gdańska no 
Franciszek, robotnik, Podgórze 15 
Franciszek, robotnik, Konopna 26 
Ignacy, szewc, Sieroca 7 
Jan, .fabrykant, Sienkiewicza la 
Jan, stangret, Jasna S 
Jan, robotnik, Sowińskiego na 
Jan, stelmach, Gdańska 122 
Jan, robotnik, Szczecińska 6 
Karol, robotnik, Łucka I 
Leon, stolarz, Św. Trójcy 19 
Maksymiljan, kolcj ar.'. , Racławicka 17 
Marcin, ślusarz, Bocianowo 13 a 
Marjan, robotnik, Ks. Skorupki 82 

ichał, blacharz, Śniadeckich 15- 16 
Stanisław, krawiec, Pomorska 29 
Teofil, robotnik, Gdańska 122 
Tomasz, robotnik, Chocimska 16 
Władysław, stolarz, Rycerska 24 
Zygmunt, ślusarz, Zduny 2 
Czerwińska Aniela, akuszerka, Promenada 22 
Filomena, bibljotekarka, Plomenada 15 
Katarzyna, wdowa, Sienkiewicza la 
Le.okadja, akuszerka, Ks. Skorupki 82 
Magdalena, robotnica, Podgórna 23 
Marja, krawcowa, Dworcowa 32 
Marta, Szczecińska 6 
Stanisława, gospodyni, Sienkiewicza I 
Czerwionka Jan, mistrz ślusarski, Gdańska 2 
Czerzak Jan, urzędnik, Nowy Rynek 10 
Czerzewski \Viktor, funkcjonarjusz, Śniadec- 
kich 47a 
Czesni Józef, szofer, Rycerska 5 
Cześnik Matylda, wdowa, Kościelna 3 
Czeszewski Józef, piekarz, Poznańska 12 
Władysław, Wilczak Wysoka 7 
- Stanisław, mistrz szewski, Grodzka 19 


, 


Czeszewska Katarzyna, handlarka, Grodzka 18 
- Marja, wdowa, Wiatrakowa 12 
Czeszyński Fr., handlarz, Łokietka 6, 
 975 
Częstkowski :\Iieczysław, stolarz, \Vilczak 
Ułańska 28 
Częstochowski C2.esław, szewc, Szpitalna 1-2 
Francłszek, stołowy, Bocianowo 21 
- Paweł, malarz, Garbary 19 
- Wiktor, robotnik, Łokietka 18 
Czichocka Amalja, Samarzewskiego 17 
Czimek Got, tlieb krawiec, Kościuszki 4 1 
Czinczoll :\Ionika, Piotra Skargi 10 
Czirr Artur, ogrodnik, Gdańska 56 
Czizmowski Jan, robotnik, Chocimska 4 
Człapiński Leonard, malarz, L Paderewskiego 
nr. 7 
Czmińska Juljanna, wdowa, Gama 7. 
Czmechowski Jan, Gdańska 130 
Czobko Zofja, wdowa, \Vilczak Stawowa 36 
Czochański Antoni, kupiec, 
akielska 14 
Czołga Jan, elektro monter, Toruńska IS 
Czołkiewicz Antonina, urzGdniczka, Gdańska23 
Czopowska Felicja, lekarka, Lipowa 5 a 
Czopowski Józt'f, inżynier, Kwiatowa 7 a 
Czopowska Dr. 
Iarja, lekarka, Promenada 20 
Czortek Jan, ślusarz, Hetmańska 17 
Czoska Agnes, stenotypistka, Długa 19 
Czasynka Andrzej, rolnik, Koronowska 47 
Czternasty Stanisław, \Vilczak Nakielska 54 
CZt:rnasty \Vojciech, robotnik, \Vilczak Czar- 
neckiego 8 
Czuba Józef, introligator, Śniadeckich 4 1 
Czubachowski Michał, obuwnik, Toruńska 14 2 
Czubala Franciszek, robotnik, Xad Kanałem 20 
Czubrych Ignacy, robotnik, \Yilczak Ułańska 4 
- Jan, robotnik, Ułańska 4 
Czudnochowska Kamila, Sienkiewicza 45 
Czułkiewicz Olga, urzędniczka, Św. Trójcy 18 
Czumaków Zofja, mężatka, Król. Jadwigi IS 
Czupryńska Janina, krawcowa, Śniadeckich 33 
Czwikliński Antoni, składacz, Jagiellońska 12 
Czwojda Jan, drogerzysta, Jezuicka II 
Czybiskówna Lidja, urzędniczka, Chodkie- 
wicza 37 
Czyciński Władysław, robotnik, Kasl'.ubska 34 
Czyk Adam, robotnik, Nowodworska 14 
Czyrna Jan, robotnik, Łomżyńska l 
Czyślicki August, rymarz, Kujawska 14 
Czysz Franciszek, krawiec, Długa 12 
Czyszewski Stanisław, służący Artura-Grott- 
gcra I 
Czyroczyński Tomasz, poster. Pol. Państw., 
Brzozowa 28 
Czyż Józef, nauczyciel, Św. Trójcy 12 a 
Czyżek Józef, stolarz, \Vilczak Kakiclska 52 


* 
,
>>>
52 


Czyżewski - Dahlke 


Czyżewski Franciszek, Hetmańska 28 a 
Jan rzeźnik, Promenada 2 
 806 
- Jan, kowal, Król. Jadwigi 14 
Józef, robotnik, Mazowiecka 4 
Józef, robotnik, Chrobrego 25 
Kazimierz, kolejarz, Kołłątaja 8-9 
l\Iarjan, porucznik, Sienkiewicza 3 6 
Stanisław, urzędnik sqdowy, Garbary 20 
Walenty, bankowiec, Grunwaldzka 10 
Czyżewska Wanda, urzęd. pocztowa. Aleje 
Mickiewicza I 


D. 


Dabiński :Michał, handlarz, Nowy Rynek 3 
Dąbek Bernard, ślusarz, Fordońska 34 
- Wojciech, palacz, Fordońska 24 
Dąbkowski Jan, handlarz, l\Iiedzyń Nakiel- 
ska 20 
- August, szlifiarz, Sienkiewicza 15- 16 
Dąbrowski Andrzej, robotnik, Toruńska 139 
- Antoni, krawiec, Lubelska I 
Aleksander, robotnik, Kaszubska 7 
.- Bolesław, robotnik, Jasna 15 
- Bronisław, młynarz, Średnia 7 
- Bronisław, technik, Król. Jadwigi 13 
Bronisław, handlarz, Toruńska 4 
Edmund, urzędnik, Gdańska 138 
Edward, fabrykant, Jagiellońska 35 a, 

 10 1 4 
Feliks, robotnik, Stepowa 14 
Feliks, sierż. sztabowy, Św. Jańska 19 
Feliks, kupiec, Dworcowa 18, 
 19 
Florjan, kupiec, Okole, Grunwaldzka 93 
Franciszek, ślusarz, Gdańska 56 
Franciszek, robotnik, Dąbrowskiego 12 
Franciszek, krawiec, Król. Jadwigi 7 a 
Franciszek, robotnik, Brzozowa 32 
Gracjan, kupiec, Jagiellońska 12 
Jan, kupiec, Chocimska 9 
Józef, telegrafista, Jasna 9 
Józef, plutonowy, Kwiatowa I a 
Józef, kupiec, Szwederowo, Ks. Sko- 
rupki 24 
Józef, handlarz, Glinki 59 
Józef, kierowo yarowozu, Garbary II 
Józef, szewc, Sląska 7 
Józef, kasztelan, W. Jagiellońskie 4 
Józef, handlarz, Fredry 4 
Kazimierz, złotnik, Długa 57 
Konstanty, kupiec, Unja Lubelska 13 
:M:arcel, mechanik, Piaski II 


Dąbrowski Marjan, tokarz, Mazowiecka 4 1 -4 2 
- Michał, sekr. wojew., Ignacego Paderew- 
skiego 43 
.Michał, Kołłątaja 13- 1 4 
Leon, kołodziej, Stara Szkólna 3 
Paweł, kontroler, Toruńska 15 2 
Paweł, Kordeckiego 32 
Roman, Sieroca 22 
Stanisław, oficer, Gdańska 58 
Stanisław, robotnik, Puławskiego 31 
Stanisław, biurowy, Chwytowo 7 
Stanisław, robotnik, Wilczak, Nakielska58 
Stanisław, robotnik, Chocim ska l 
Sylwester, rewizor ksiąg, Gdańska 14 2 
\Vacław, kupiec, Dworcowa 51 
Wacław, robotnik, Toruńska 139 
Wojciech, robotnik, Fordońska 56 
- \Vładysław, rybak, Toruńska 4 
Władysław, kołodziej, Brzozowa 32 
Władysław, rzeźnik, Glinki 6 
Władysław, kolejarz, Wilczak, Nakielska 
nr. 76 a 
Władysław, Piaski II 
Władysław, kowal, Zygm. Augusta 17 
\Vładysław, reparacja parasoli, Czarnec- 
kiego 8 
Zygmunt, robotnik, Fordońska 56 
Dąbrowska Aleksandra, akllszerka, Gdańska 4 2 
Eleonora, Szwederowo, Kossaka 23 
Ewa, wdowa, Litewska 6 
Izabela, Okole, Grunwaldzka 2.f 
Józefa, wdowa, Chrobrego 2 

larja, wdowa, Kordeckiego 27 
Pelagja, Wilczak, Na Wzgórzu 10 
Pelagja, wdowa, Unji Lubelskiej I3 
Stanisława, kasjerka, Pomorska 66 
Stefanja, pończoszarka, Mazowiecka 4 1 -4 2 
\Vanda, biuralistka, Chrobrego 2 
\Viktorja, Kordeckiego 3 2 
Dąbski Georg, kupiec, Gdańska 4 8 
Dacenko .Mikołaj, Kiakowska 8 a 
Dachur Henryk, wdowiec, Św. Trójcy 19 
Dachtera Leon, rektor, Zduny 7 
- Michał, konduktor, Lubelska 9 
Dadek Kazimierz, robotnik, Bełzka 35 a 
Dądelewski Jan, kolejarz, Garbary 3 1 
Dadzińska Marja, krawcowa, N3wodworska 
nr. 28 a 
Daege Marta, handlarka, Błonia 10 
Dahle Ernest, werkmistrz, Sienkiewicza 26 
Dahlke Alfons, rzeźnik, Bocianowo II 
Bronisław, zecer, Grodztwo 26 
Franciszek, rzeźnik, Wilczak, Nakielska 24 
Józef, robotnik, Baraki Dwernickiego 


.-'"
>>>
Dahlke - Dasler 


63 


Dahlke Leon, robotnik, Warszawska 14 
- Rudolf, rzeźnik, Wilczak, Malborska 13 
- Wilhelmina, wdowa, Kordeckiego 34 b 
Dahm Eryk, robotnik, Wilczak, Wysoka 10 
Dahse Augusta, wdowa, Glinki 37 
Dajewski Bolesław, kupiec, Garbary 24 
Dajnowski Józef, ślusarz, Świecka 3 
Dajski Mieczysław, dentysta, Cicha 8 
Dakowska Katarzyna, gospodyni, Mazowiecka 
nr. 41-42 
DaIhner Robert, rot.otnik, Podgórze 49 
Dalkowski Antoni, sze"'c, Wilc
ak, Stawowa 12 
Dalkowski Franciszek, kupiec, Wilczak, Sta- 
wowa 12 
- Władysław, st. poster., Chwytowo 16 
Dallmann Antoni, rob. kolej., Wilczak. Na- 
kielska 44 
Dalny Antoni, agent, Sowińskiego 9 
Daliige Gertruda, "'yr
czycielka, Gdańska I5 
Damaszke \VilIi, naucLyciel, Błonia 6 
Damazyn Aleksander, kupiec, Poznańska 29 
- Stanisław, ogrodnik, Jagiellońska 37 
Dambecki Józef, Bielicka 3 
Damerow Erich, Słowackiego 2 
Damm Emil, zecer, Pomorska 35 
Dammer Henryk, kupiec, Pomorska 16 
- Marta, wdowa, \Vileńska 10 
Damski Jan, ślusarz, Okole, Grunwaldzka 74 
Damrath Alojzy, rolnik, Stepowa 7 
- Franciszek, robotnik, Lubelska I 
Damrau Emma, krawcowa, \Vileńska 3 
Dams Dawid, robotnik, Bielicka 6I 
Karol, robotnik, Kapuścisko 
- Anna, kierowniczka, Jezuicka II 
- Apolonja, wdowa, Jezuicka II 
Damski Teofil, kowal, Wi1czak, Winc. Pola II 
Feliks, urzędnik, Błonia 19 
Andrzej, robotnik, Błonia 19 
Florjan, kowal, Jackowskiego 36 a 
Franciszek, robotnik, Szwederowo Orła 58 
Franciszek, kowal, Bocianowo 25 
Ignacy, kowal, Bocianowo 10 
Maksymiljan, służący, Glinki 2 
Marjan, młynarz, Błoma 20 
Teodor, kowal, Jasna 26 
Damska Franciszka, wdowa, Śniadeckich 30 
Dan Anna, rozwódka, Plac Piastowski II 
- Ida, wduwa, Ignacego Paderewskiego 37 
Dańczczak Kazimierz, robotnik, Śniadeckich 2 
Danek Jan, robotnik, Graniczna 8 
.- Józef, piekarz, Gdańska 90 
- Kunegunda, wdowa, Gdańska 90 
Danecki Antoni, kapral, Konopna 8 
Edward, rysownik-art. malarz, Chocim- 
ska I a 


Danelski Władysław, robotnik, Okole Grun- 
waldzka II3 
Dangsch Herman, szewc, Racławicka 20 
- Rudolf, monter, Plac Piastowski 6 
- ::\farjanna t handlarka, Plac Piastowski 6 
Danhofer Zygmunt, un,ędnik, Łokietka 26 
Daniec Tomasz. urzędnik pocztowy, Toruń- 
ska 13 
Danielak Stanisław, fornier, \Vikzak Ułań- 
ska 14 
- Dorotea, laborantka, Hetmańska 7 
Danielczak Alojzy, kupiec, Chrobrego 16 
Danielczyk Jan, kowal, Kujawska 83 
- Marta, modystka, Zduny 20 a 
Danielek Józef, robotnik, Okole Grunwaldz- 
ka 41 
- Stanisław, robotnik, Św. Jańska 18 
- Franciszka, wdowa, Chocim ska 15 
Danielewicz Franciszek, asystent, Bocianowo 
nr. 17 
Danieleski Juljusz, ślusarz, Jezuicka 18 
Ludwik, robotnik, Flisa(,ka n 
l\faksymiljan, konduktor, Kujawska 4 6 
- Piotr, robotnik, Bart. Głowackiego 14 
- \Vładysław, ślusarz, Błonia 10 
Danielska Franciszka, wdowa, Sokoła II 
Danielewski Franciszek, ślusarz, Flisacka 14 
- Jan, robotnik, l\Iiedzyn Nakielska 8 
Daniłowski Stanisław, kowal, Szwederowo Ga- 
łę bia 33 
Danis \Vładysław, artysta, Dworcowa 15 a 
Daniszewski Antoni, robotnik, Stepowa 15 
Dankiewicz Władysław, bankowiec, Sienkie- 
wicza 34 
Dankowski Leon, urzędn. poczt., Hetmań- 
ska 17 
- Władysław, malarz, Hetmańska 17 
Dapiński Józef, porucznik, Siemierad2kiego 9 
Darda Fryderyk, krawiec, Dworcowa 21 
Darcz \Valen, tyn Wilczak Na Wzgórzu 43 
Darnowski Bronisław, kowal, Gdańska 44 
- Piotr, robotnik, Bocianowo 9 
Damowska Teofila, wdowa, Sienkiewicza 43 
Daroń Andrzej, robotnik, Sienkiewicza 17 
- Bronisław, Garbary 18 
- Wawrzyn, robotnik, Lenartowicza 4 
Darowicz Jan, kołodziej, Szwederowo Szu- 
bińska 9 
Darowny Jan, robotnik, Sokoła I 
- Mieczysław, urzędn. państwowy. Toruń- 
ska 177 
Darowska Jad"'iga, mężatka, Zacisze 5 
Darron Ludwik, robotnik, lTgory 46 
Darzewska Aniela, wdowa, Cieszkowskiego Ih 
Dasler Gustaw, kupiec, Kordeckiego 4
>>>
5-1 


Daszkiewicz - Dcmbek 


Daszkiewic.l Erwin, oficer zawod. Senatorska 
nr. 19 
\Vładysław, Kordech.iego 34 b 
\Vładysław, ba.nkowiec, Dr. Emila War- 
mińskiego nr. 3 
Bronisława, nauczycielka domowa, Gru- 
dziądzka 5 - 
Marja, wdowa, Kordeckiego 34 b 
Daucr :Maksymiljan, restaurator, Św. Flor- 
jana 16 
Dauphin Juljusz, piekarz wojskowy, Przyrze- 
cze 15 
Daut Filip, handlarz, Śniadeckich 28 
Dawid Abraham, kupiec, Łokietka 28 
Edwin, Szwederowo Leszczyńskiego 87 
Gustaw, robotnik, Toruńska 105 
Stanisław, robotnik, Kujawska 58 
Edith, nauczycielka, Szwederowo, 1.esz- 
czyńskiego 87 
Ida, wdowa, \Varszawska I 
Alice, kupcowa, \Varszawska l 
Łucja, Słowaclt\ego 2 
)finna, Podolsk
 13 
Zofja, SienkiewiCza 15 
Dawidziak Wajciech, siodlarz, Okole Grun- 
waldzka 86 
Dawidowicz Tadeusz, kapelmistrz wojsk., Ciesz- 
kowskiego !O 
Dawidziński Andrzej, wcjskowy, Gdańska lO3 
- Jan, ogniomistrz, Za Cmentarzem 
Dawiłło-Gęsiewic
 Henryk, oficer, Pomor- 
ska 33 
Dav.'l1ar .Marcin, biuralista, \Vi1czak Nakiel- 
ska 13 
Debak dr. Konstanty, lekarz, Śniadeckich 54 
Dębczyński Feliks, kowal, Krakowska 7 
Debka Tomasz, robotnik, Puławskiego 40 
- Agnieszka, wdowa, Henryka Dietza II 
Deblessem Wilhelm, urz
dn., l\Iiedzyn Osada 16 
Dębicki Wiktor, nauczyciel, Jasna 24 
Dębowski Bolesław, fabrykant, Okole Grun- 
waldzka 104, 
 927 
Dębska Celestyna, urzędniczka, Cieszkow- 
- skiego 14 
Debuschewitz Fryderyk, robotnik, Elbląska 5 
- J uljusz, szewc, Rycerska 7 
- Henriette, wdowa, Rycerska 7 
Dec Marja, mężatka, Solna 54 
Decke Emilja, robotnica, Flisacka I 
Deckert Friedrich, robotnik, Dworcowa 6 
Decowski J0zef, kupiec, Gdańska lU, 
 230 
Deczkowski Józef, szewc, Wilczak Różana 15 
- Juljan, ślusarz, Mostowa 4 
Deczkowska Leokadja, robotnica, \Vilczak 
Różana 15 


Degen Albert, malarz, Brzozowa 34 
Degórski Franciszek, mularz, Jackowskiego 19 
- Stanisław, urzędn. pol., Śniadeckich 20 
Degur:,ka Laura, wd3wa, Warszawska 10 
- Marta, książk(;wa, \Varszawska 10 
Dehlert Kurt, artysta, :Mostowa 6 
Dehmel Józef, przykrawacz, Dworcowa 14 
Dehner Władysław, kierown. parowozu, Wil- 
czak N akielska 2 
- Barbara, krawcowa, Nakielska 2 
Dehnel Berta, wdowa, Śniadeckich 6 
Dehncrt Otto, robotnik. Rycerska 4 
Dehrze Klara, robotnica, Toruńska 12 9 
Dcja Andrzej, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. II4 
Michał, robotnik kolej., 
 Ogrodowa 7 
Piotr, szofer, Sobieskiego 5 
\Viktor, kupiec, Senatorska 30 
Alwina, wdowa, Jasna 14 
Dejewska Anna, wdowa, Dąbrowskiego 21 
Dekowski Franciszek, inwalida, Gdańska 99 
Stanisław, malarz, Ignacego Paderew- 
skiego 6 
Stanisław, robotnik, Mazowiecka 4 1 -4 2 
Władysław, rzeźnik, :Mazowiecka 4 1 -4 2 
Dekowska Anastazja, Mazowiecka 4 1 -4 2 
- Józefa, handlarka, Kwiatowa 3 
Delatowski Antoni, robotnik, Ujejskiego 35 
Franciszek, robotnik, Fordońska 65 
- Wincenty, robotnik, Szwederowo Szubiń- 
ska 17 
Delbowska Eleonora, kucharka, Jagiellońska 
nr. 9 
Delert Franciszek, handlarz, \Viatrakowa £8 
Delegała Walenty, robotnik, Kościuszki 4 1 
Delert 
Iarjan, kancelista, Łokietka 25 
- Kazimiera, sprzLdawaczka, Zacisze 2 
Dellert Eugenja, sprzedawaczka, Łokietka 25 
Delekta \Vładysław, kupiec, Jagiellońska 25 
- Władysław, kupiec, Chwytowo 16 
Delig Stanisław, kole;arz, Dworcowa 23 
DeJigdusz :\laksymiljan, kupiec, 
fatejki 6 
Delik Bolesław, ogrodowy, Bart. Głowackiego 3 
- Karol, murarz, Kwiatowa 14 
Deliński Andrzej, ślusarz, Elbląska 2 
- Feliks, kowal, Stara Szkolna 15 
- \Vojciech, stróż, Flisacka 19 
Demajska Marjanna, wdowa, Plac Piastowski 
nr. 12 
Dembczak Ignacy, Toruńska 131 
Dembek Adam, emeryt, Gdańska 82 
August, stolarz, )Iazurska 5 
Bruno, architekt, Św. Trójcy 14 a 
Franciszek, ślusarz, Senatorska 22 
Franciszek, stolarz, Siemieradzkiego 3
>>>
Dembek 


Dert;:gowski 


55 


Dembek Józef, krawiec, Gdańska 75 b 
Leon, szewc, Jackowskiego 14 
- Tomasz, krawiec, Kordeckiego 34 a 
- Pelagja, Kordeckkgo 34 a 
Dcmbecki Teofil, stolarz, Podgórna 13 
Dem bic Helena, Szwederowo Ks. Skorupki 7 
Dcmbicki Józef, polier, Bocianowo 13 b 
- Leon robotnik, Podgóma 13 
- Tade
sz, urzędn. bankowy, Kordeckiego I 
- Dembkka Antonina, wdowa, Szwederowo 
Ks. Skorupki 19 
Dcmbiński Albert, blacharz, Chrobrego 23 
Bronisław, robotnik, Toruńska 52 
Józef, rolnik, Chmurna II 
Leon, robotnik, Ujejskiego 26 
Mieczysław, kierown. parowozu, Lubel- 
ski 6 
Stanisław, robotnik, Marynarska 2 
\Vłodzimierz, major, Gdańska 76 . 
Dembiń
ka Helena, urzędniczka, Kujawska 42 
- Marja, wdowa, Pomorska 49-50 
Dcmbowski Bolesław, fabrykant, Grunwaldzka 
nr. 104 
- Antoni, składacz, Jasna 15 
Jan, Toruńska 42 
- Leon, Stepowa 42 
- Szczepan, Ugóry 18 
Dembowska Władysława, Ruska 20 
Dembski August, kupiec, Lipowa II 
- Stanisław, handlowiec, Grodzka 28 
Dcmbus Mieczysław, kupiec, Św. Trójcy 19 
Demeaux Caesar, urzędn. gosp., Sienkiewicza 7 
Dem el 
Iieczysław, ogrodowy, Okole Grun- 
waldzka 44 . 
Dementjew Olga, szwaczka,. Szwcderowo PIę- 
kna 31 
Demianowicz Helena, wdowa; Cieszkowskiego 6 
Deminoski Feliks, szewc, Pomorska 60 
Demiro-Saulski Edward, kapitalista, Chwyta- 
wo 7 . . 
Demitter Emil, kupiec, Król. Jadwigi 5, 

 164I 
Demkow .Marja, wdowa, Ogrodowa 14 
Demkowski \Vincenty, drogerzysta, Szwedero- 
wo Szubińska 2 I 
Demski Ludwik, kupiec, Ogrodowa 8 
- Włodzimierz, kolejarz, Okole Grunwaldzka 
nr. 38 
Dcmska Zofja, ogrodniczka, Szwederowo Kos- 
saka 68 
Demuth Otto, kupiec, Jezuicka 13 
- Klara, Warszawska 14 
- Lydja, gospodyni, Łokietka 4 a 
Denecka :\-Iarjanna, wdowa, Kaszubska 12 
Denter Anna, robotnica, Podgórze 50 


D t " Skład przyborów 
" e n o S dentystycznych 
Bydgoszcz, Gdańska 164. - Telefon 403. 
Deoniziak Franciszek, kierown. parowozu, 
Dworcowa II 
Depa Teofil, sierżant z
wod., Pomorska 6 
Depesyńska Stefanja, Sw. Florjana 13 
Depisz Mikołaj, Cieszkowskiego 16 
Depka Adolf, składacz, Szczecińska II 
- Bernard, J achcice Średnia 63. . 
FranciS2.ek, sierżant Straży PożarneJ, Po- 
morska 64 
Józef, kolejarz, Zygm. Augusta 34 
Kazimierz, krawiec, Gdańska 40 
Władysław, pomoc. biurowy, Gdańska 40 
Juljanna, wdowa, Piaski 4 
Deplewski Ignacy, robotnik, Wilczak Na- 
kielska 89 
Depta Józef, kolejarz, Śniadeckich 7 
- Paweł, ślusarz, Okole Berlińska 39 . 
Deptów :\Iarja, stenotypistka, Jackowskiego 21 
Deptuła Jan, robotnik, Fordońska 20 
Dera Antoni, robotnik, Terasy 8 
Darangowski Franciszek, woźnica, Konopna 12 
Derangowska Jadwiga, Fordońska 15 
Derczyński )fichał, urzędn. komunalny, Sena- 
torska 33 I 
Derkowski Wincenty, konduktor, Toruńska 
nr. 173 
Stanisław, robotnik, Wilczak Winc. Pola 
nr. 12 
Piotr, robotnik, \\'ilczak \\'inc. fola 12 
Derchelt Hermann, kupiec, Dworcowa 13 
- EwaId, kupiec, Sienkiewicza 41 
- ' Alfons, książkowy, Kanałowa 6 a 
- Leopold, kupiec, Gdańska 24 
Derf'cki \Vładysław, spajak, Wi1czak Czar- 
neckiego 8 ... . 
Dereck Eustachy, krawiec, Slel}ueradzklego 6 
Derek Izabela, nauczycielka, Sniadeckich II 
- .:\Iarjanna, wdowa, Tucholska I 
Deręgowski Aleksander, monter, Nowodworska 
nr. 53 a . 
Antoni, robotnik, Pod Blankami 18 


Deręgowski & Zwierzycki 
Dwor
owa '2' 4. 
l\laterjałv bawełniane. Bił'lizns. 
Stołowizna. \\ yprawy. Pierze. 
Kazimierz kupiec, Dworcowa 74 
Leon, ro
tnik, Śniadeckich 7 
Roman, robotnik, Lubelska 28
>>>
56 


Deręgowski - Dittmer 


Der
gowski Rom a n, kolej arz, Wilczak Różana 24 
Deręgowska Franciszka, wdowa, Seminaryjna 
nr. 9 
- Józefa, wdowa, Kordwkiego 18 
- Marja, wiązarka, Kołłątaja 13-14 
Derengowski Adam, woźnica, Ugóry 57 
- Anastazy, robotnik, Szwederowo 
Ks. Skorupki lO6 
- Antoni, robotnik, Glinki 13 
Franciszek, robotnik, Lubelska 28 
Jan, robotnik, Solna 62 
- Jan, robotnik, Glinki 13 
- Józef, robotnik, Św. Florjana 16 
- Szczepan, robotnik, Ugóry 5 
- Piotr, robotnik, Nowodworska 20 
żana 24 
Derengowska Helena, Solna 61 a 
- Katarzyna, wdowa, Cieszkowskiego 14 
- Zofja, wdowa, Sowińskiego 19 
Derda Fryderyk, krawiec, Dworcowa 21 
- Jan, dyr. hotelu, Zduny 21 
Derdau Ludwik, kupiec, Dworcowa 91 
Derdowski \Vładysław, robotnik, Unja Lu- 
belska 13 
Derdzikowska Bronisława, urzędniczka, Gdań- 
ska 57 
Dering Feliks, tokarz, Bocianowo 5 
Jakób, urzędn. państwowy, Ignacego Pa- 
derewskiego 6 
Konrad, ślusarz, Kościuszki 47 
Teodor, Stroma 53 
Dernald Leopold, mistrz tkacki, Gdańska 24 
Demke Anna, Ściersko 
Demow Ernst, drukarz, Kościuszki 48 
Derpa Stanisław, mleczarz, Kaszubska 14 
- Sykstus, tokarz, Chrobrego 25 
Derucki \Valerjan, kupiec, Fredry 7 
Deruhs Agnieszka wdowa, Podgórna 10 
Derzek Marja, wdowa, Glinki 56 
Derzko Gabryjela, wdowa, Fordońska 36 
Deskaw Jadwiga, wdowa, Koronowska 57 
Desselberger Jan, Nowodworska 17 
Deszkiewicz Tadeusz, kierown. urzędu akcyz., 
Jagiellońska 23 
Dettlaff Walerja, akuszerka, Pomorska 20 
- Władysław, asystent, Pomorska 20 
- Włodzimierz, porucznik, Cieszkowskiego 2 
Detlof Emil, robotnik, Gdańska 50 
Dettloff-Kotarska Helena, lekarka, Święto- 
jańska 18 
Deu3er Kurt, kupiec, Gdańska 9 
Deutsch Karol, farbiarz, Dąbrowskiego 22 
Deus(,h Ryszard, pianistka, Pomorska II 
Dey Amanda, wdowa, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 60 


Deylitz Ludwik, szewc, FJisacka 17 
Deyna Jan, robotnik, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 102 
Diabeleż Jan, robotnik, Pomorska 30 
Dick Oton, robotnik, Szwederowo Szubińska 2h 
Dickmann Eryk, szewc, Sienkiewicza 55 
- Ferdynand, robotnik, Garbary 35-40 

 Fryderyk, zwrotniczy, Garbary 10 
- Emma, 20 stycznia 37 
Dickow Ernest, asyste:1t, Wełn. Rynek 9 
- Paweł, robotnik, Wesoła 14 
- Rozalja, Ugóry 41 
Didrych Barbara, Wilczak Ułańska 12 
Diedrych Anna, wdowa, Wilczak Nakielska bb 
Diemeyer Edward, rendant, Św. Florjana 5 
Diener Marjan, urzędnik, Dworcowa 88 
Diering Jan, post. P. P., Chwytowo 13 a 
Dieringk Emma, Racławicka 2-3 
Diesmann Juljan, kupiec, Poznańska 15 
Diestel Helena, wdowa, Król. Jadwigi 13 
Diesterbek Ida, gospodyni, Toruńska 125 
Diete Hermann, tokarz, Okole Kanałowa I 
Diethelm Michał, właśc. mleczarni, Piotra 
Skargi 4, 
 4 62 
Dietrich Artur, kupiec, Król. Jadwigi 8 
August, pompiarz. Gdańska 130 
Erich, kupiec, Gdańska 130 
Gustaw, rolnik, :\1iedzyn Inflandzka 75 
Paweł, robotnik, Puławskiego 34 
Stanisław, posterunkowy, Senatorska 69 
Waldemar, stolarz, Wilczak Różana 24 
Barbara, wdowa, Sobieskiego 12 
Helena, wdowa, Błonia 13 
l\farja, wdowa, Seminaryjna 10 
Marja, wdowa, Zacisze 5 
.Marja, robotnica, Śniadeckich 52 
Teofila, wdowa, Gdańska II6 a - 
Dietrych l\Iarja, wdowa, Miedz. Nakielska 27 
Dietz Herbert, kupiec, Okole Grunwaldzka 16 
Dietz Hermann Dr., radca sanit., Gdańska 12] 

 18 9 
Diewiątkowski Józef, kołodziej, Grodztwo 25 
Dilge Adolf, szyper, Jackowskiego 28 
Dilling Jan, przykrawacz, Toruńska 179 
Dimarkowski Franciszek, robotnik, Hetmań- 
ska 22 
Dimarkowska Helena, Kaszubska 29 
Dindinger Adolf Gustaw, sekr. miejski, Chod- 
kiewicza 37 
Dinkler Emilja, wdowa, Kujawska I
 
Dirlam Charlotte, Konarskiego 4 
Dirska Stanisław, chorąży, Na groby I 
Discher Krystjan, koszykarz, Nakielska b2 
Dittmer Franciszek, kasjer, Chrobrego 8 
- Józef, robotnik, Szubińska 19
>>>
Dittmer - Doda 


57 


Dittmer Zygfryd, robotnik, Szubińska 19 Dr. Dobrin Bertold, sądowy, Gdanska 48
 
- Wanda, sprzedawaczka, Plac Wolności 2 

 12 53 
- Władysława, Toruńska 83 Dobocz Antoni, urzędn. poczt., Ogrodowa I a 
Dittschau Walter, technik, Jen. Bema 10 Dobratz Anna, Gdańska 53 
Ditschkowski August, stelmach, Zbożowy Ry- Dobrit.l Oton, pomocn. maI., Hermana Fran- 
nek lO kiego 3 
Dittbrenner Karol, restaur.; Grudziądzka 14 Dobrindt Otilja, f..okietka 28 
- Wilhelm, robotnik, Koronowska 56 Dobroliński Aleksander, kupiec, Plac Piastow- 
Dittmann Emil, właśc. druk., 20 stycznia 13 a ski 3 
Herm ann , kupiec, Toruńska 8 Dobrolubowa Lydja, nauczyc., Ułańska 3 1 
Karol, rzeźnik, Ugory 38 Dobrowolski Stanisław, tapicer, Sienkiewicza 
- Konrad, Jagiellońska 6, 
 698 nr. 44 
- Marja, wdowa, Glinki 32 Dobrzański Adam, artysta, PL Piastowski 1'2 
- Marta, 20 stycznia II - Stefan, Król. Jadwigi 4 
Dittmayer Franciszek, dyrektor banku i radca Dobrzańska Wanda, wdowa, Gdańska 97 
miejski, Poniatqwskiego II, 
 337 Dobrowolski Adam, lekarz, Plac. Teatralny 3 a, 
Dittrich Marja, Gdańska 159 
 14 66 
Ditz Rudolf, urzędn. kolej., Garbary 7 Aleksander, tkacz, Zygm. Augusta 25 
Dlomak Stefan, robotnik, .Mazowiecka 10 Aleksander, inżynier, Zacisze 2 
Długaszewicz F1orjan, ślusarz, Sobieskiego 10 Angust, inżynier, Gdańska 4 2 
Długi Jan, szewc, Kordeckiego 14 Franciszek, kupiec, .Marcinkowskiego !O 
Długosz Roman, handlarz, Piękna 31 Henryk, urzędnik, Król. Jadwigi 14 
Długoszewski Walenty, książkowy, Hermana Józef, inżynier, Dworcowa 69 
Frankiego 2 Juljan, urzędnik państw., Kujawska 24 
Dłuszyński Ryszard, kupiec, Malborska 9 :Marceli, wdowiec, Krakowska 10 
Dłuszczakowska :Marja, kucharka, Śniadec- Piotr, robotnik, Stara' Szkolna 17 
kich 52 a Stefan, Jasna 19 
Dłużewski Kazimierz, handlarz, Fordońska I Tadeusz; Gdańska 4 2 
Dłużewska Ludwika, wdowa, Siemieradzkiego 2 Dobrowski Władysław, urzędnik, Marcinkow- 
Dłużeniewski \Vincenty, urzędnik, Gdańska 58 skiego 6 
Dłmochowski Czesław, ppor. 16 p. ułan., Dobrowolska Anna, wdowa, Kościuszki 5 
Kordeckiego 35 a - Jadwiga, wdowa, Paderewskiego n 
Dnirszów Helena, nauczycielka, Lipowa 9 - .Marja, wdowa, Garbary 24 
Dr. Dobak Stanisław, lekarz, Gd.ańska 8 Dobrzyński Apolinarjusz, kupiec, Pomorska 
Dobbek Józef, asystent kolej., .Marcinkow- nr. 49-5 0 
skiego II Franciszek, robotnik, Glinki 56 
Dobber Antonina, wdowa, Poznańska 23 Jan, robotnik, Glinki 56 
Dobbermann Pawd, nauczyciel, Pomorska 29 Jan, palacz, Lubelska 24 
Dobberstein Franciszek, robotnik, Malborska I Jan, inwalida, Na \Vzgórzu 10 
- Meta, Kwiatowa II Tomasz, robotnik, Glinki 56 
Dobczyński Konstanty, nauczyc., Długa lO-II Stanisław, przemysłowiec, Długa 66 
Dobecki Jan, werkmistrz, Fordońska 42 Stefan, rzeźnik, Tucholska 5 
Dobek Józef, rolnik, Bełzka 37 \Vładysław, kołodziej, Na \Vzgórzu 10 
- \Vładysław, restaurator, Glinki 52 Dobsloff Karol, stolarz, Stara Szkolna !O 
Dobers Klara, wdowa, Sienkiewicza 40 Dobslaff .Magdalena, wdowa, Dąbrowskiego 22 
Doberschiitz Juljusz, urzędn. poczty, Ks. Dacówna Helena, nauczyc., Nakielska 25 
Skorupki 95 a Dadrów Marta, wdowa, 20 stycznia 32 
Doberstein Stanisław, Nakielska 54 I DoeWert Artur, adm. młynów, Jackowskiego 
Dobiejewski Kazimierz, prokurzysta, Pomor- nr. 21, 
 347 
ska 34 Doda Jakób, robotnik, Glinki 52 c 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
38 


Dodolski - Dombrowski 


Dodolski Jan, składacz, Ks. Skorupki 13 
Drege Michał, kupiec, Błonia 10 
Doege Karol, mistrz tokarski
. Pomors
a. 6 - 
Doerfel Oton, książkowy, UnJI Lubelskiej 10, 

 1497 
Douing Rudolf, nauczyciel, Nakielska 66 
- Bogumił, inspektor, Hetmańska 22 
- Augusta, wdowa, Długosza 13 
- Dorota, krawcowa, \Varszawska 24 
- Fryda, krawcowa, \Varszawska 24 
Doerks Adolf, stolarz, Siedlecka 14 
Dogs Emil, przedsiębiorca, Terasy 7 
Dohrau Adolf, robotnik, Kujawska 66 
- Jan, Smukalska 5 
D6hring Franciszek, pomoc. okrętowy, Sien- 
kiewicza 4 a 
Dohjahn Oton, właśc. domu, Elbląska 5 
Dojas \Viktor, handlarz, Pod Blankami 18 
Dokładny Bronisław, robotnik, Śniadeckich 30 
Dolata Franciszek, robotnik, Nakielska 10 
- Józef, robotnik, 
Iazowi€cka 29 
- Katarzyna, wdowa, Strzelecka !O 
Dolecki Franciszek, rzeźnik, Pomor?ka 24 
- :\larek, robotnik, Pomorska 58 
Dolega Jerzy, asystent, \Vileńska 6 
Dolewski Alojzy, robotnik, Zduny 5 
Antoni, robotnik, Lubelska 29 
Bronisław, robotnik, Ugory 3 
Leon, Stroma 51 
Leon, szewc, Lubelska 29 
\Vładysław, Lubelska 29 
Dolewska Anna, wdowa, Stroma 5 I 
Doliński Karol, urzędnik, Gdańska 4 
Dolińska Anna, wdowa, Bełzka 34 c 
- Antonina, krawczyni, \Vzg. Dąbrowskiego 
nr. 3 
Dolny Bolesław, handlarz, Nakielska 3 2 

Iichał, robotnik, Inowrocławska 12 
- Leonard, elektrotechnik, Nowodworska 29 
- Edmund, malarz, \Vinc. Pola" II 
Dolna Apolonja, robotnik, Winc. Pola II 
- Helena, urzędniczka, \Vinc. Pola II 
- :\latylda, siostra !lliłos., Senatorska 73 
- Józefa, wdowa, Zuławy 9 
- Pelagj a, Seminaryjna II 
Dolotto Grzegorz, robotnik, Czersko Polskie 66 
Dolski Jakób, stróż, Gdańska 19 
Dolęgowska Joanna, Długosza 4 
Dołatko Michał, elektrot., Nakielska 35 
Dołżycki Leon, profesor, Ignaeego Paderew- 
skiego 12 
Dom Anastazy, nauczyc., Promenada 12 
Domachowski Alojzy, organista, Dąbrowskiego 
nr. 14 


Domachowska l\Iarjanna, wdowa, Ujejskiego 
nr. 22 
- :\Iarta, wdowa, Dworcowa 19 a 
Domagała Antoni, organista, Podgórze 8 
- Franciszek, rzemieślnik, Cieszkowskiego 3 
Franciszek, mas.lynista, Jackowskiego 30 
- Juljan, ślusarz, Kujaw:ska 44 
- Stanisław, stelmach, Sniadeckich 24 
- Klara, \Vileńska 3 
DomagaIski Bolesław, urzędnik, Seminaryjna 
nr. 14 
Jan, robotnik, Na \Vzgórzu 5 
- Józef, drogerzysta, Dworcowa 13 
- Józef, robotnik, Ja,sna 25 
- :\Iarcin, robotnik, Sw. Trójcy 14 
DomagaIska Kazimiera, wdowa, Gdańska 3 0 
Domański Franciszek, kupiec, Ogrodowa 2 
Józef, szofer, Garbary 35-4 0 
Juljan, asystent kolej., Wileńska 10 
Leon, biurowy, Hetmańska 26 
Ludwik, robotnik, Leszna 20 
l\Iarjan, robotnik, Łowicka 14 
l\Iichał, kowal, Sowińskiego 10 
Stefan, kowal, Cieszkowskiego II 
\Valenty, fabrykant, Dworcowa 3 1 , 

 943 
Domańska Marjanna, wdowa, Długosza 15 
\Viktorja, wdowa, Podgórze'2 
- Halina, biuralistka, Racławicka 19 
- Zofja, biuralistka, Racławicka 19 
Domarowski Bronisław, urzęd., Sowińskiego 6 
Domasłowska Eugenja, urzędn., Jagiellońska 53 
Dombek Wladysław, kierownik pociągu, Dłu- 
gosza 16 
- Katarzyna, wdowa, Senatorska 2 
Dombkowska Franciszka, kucharka, Gdańska 
nr. 53 
- Tereza, wdowa, Dworcowa 18 d 
Dombkowski Anastazy, rob., Kościuszki 37 
Dombrowski Andrzej, rob., Nakielska 59 
Antoni, kupiec, Zduny 21 
Anteni, Grodztwo 31 
Franciszek, naczeln., Racławicka 24 
Franciszek, kupiec, Gdańska 16 5 
Ignacy, kowal, Koronowska 3 6 
Jan, mechanik, St. Czarneckiego S 
Jan, siodlarz, Chwytowo 3 
Jan, przeds. budowI. , Jary 2 
Jan, kotlarz, Ogrodowa 13 
Jan, siodlarz, Kaszubska 27 
Jan, robotnik, Dąbrowskiego 20 
] akób, ślusarz, Kościuszki 37 
Jan, robotnik, Łowiecka 14 d 
Józef, Gdańska 130 
Józef, rybak, Fredry 4
>>>
Dombrowski - Dorien 


59 


Dombrowski Leon, robotnik, Ogrodowa 5 
Leon, robotnik, Fordońska 44 
- Ludwik, profesor, Grodztwo 27 
Maksymiljan, robot., Promenada 3 2 
Marich. robotnik, Promenada 3 2 
.Marcin, konduktor, Jasna 9 
Paweł, ślusarz, Chocimska 8 
Stanisław, robotnik, Ks. Skorupki 79 
Stanisław, robotnik, Stroma SI 
Tadeusz, ślusarz, Średnia 23 
T \Vładysław, stelmach, Staszyca 4 
Dombrowska Pelagja, wdowa, Sienkiewicza 3 8 
- Zofja, krawcowa, Grudziądzka 14 
Domczaiski Feliks, szewol:, Gdańska 15 2 
Domdey Augusta, wdowa, Kossaka 17 
- Emilja, wdowa, Śniadeckich 28 
Domeracki .Maks, rektor, Kościuszki 12 
- Wojciech, ślusarz, Zygm. Augusta 8 
Domeracka Stefanja, Kościuszki 12 
Domeradzka Helena, biurowa, Kościuszki 55 
Domma Michał, tokarz, Chodkiewicza 3 6 
Domnik \Vilhelm, robotnik, Fordoń5ka 64 
Domieracki Andrzej, ślusarz, Jasna 12 
- Stani5ław, Średnia 15 
- \Vincenty, mistrz piek., Jagiellońska 35 b 
Dominiczak Marcin, kupiec, Chrobrego I 
Dominiak Andrzej. gćrnik, 
a \Vzgórzu 4 1 
Andr2.ej, Koronowska l 
- \Vładysław, rob., Zygm. Augusta 33 
- Władysław. port jer, Kaszubska l 
- Jadwiga, wdowa, Babia \Vieś 19 
Dominowski Jan, kolejarz, Nakielska 67 
. - Konstanty, Kościuszki 34 
- \Vładysław, g6rnik, .Kościuszki 4 1 
Domiński Antoni, robot., St. Czarneckiego 12 
- Józef, urzęd. celny, Św. Trójcy 19 
. - Michał, robotnik, Baraki Dwernickiego 
- Piotr, kierowo parowOL.u, Staszyca 4 
Uomińska Kazimiera, Staszyca 4 
Domnig Emma, kasjerka, Gdańska 134- 
Domke Emma, St. Czarneckiego 4 
-. Jadwiga, St. Czarneckiego 4 
Marta, Kujawska 7 6 
EwaId, rzeźnik, St. Czarneckiego 4 
Jó:..,ef, kupiec, Sienkiewicza 63 
Karol, handlarz, St. Czarneckiego 4 
Fryda, Św. Trójcy 29 
8====
=
c==
=
===i 
i DOlDulck Otto g 
g Bydgoszcz, \Vełniany Rynek 7. - Tel. 1619. g 
g Kompletne urządzenia mieszkalne w guście g 
g obyw8tf'lskim. :\[eble dla uzupełnienia. Spe- = 
O cJalność: meble z obiciem. "lasny warsztat. g 
=c===
=====:===co=c==
===C
 


Domkowski Hermann, Bidicka 4 6 
Domnowski :\-Iaks, robotnik, Konopnicka l 
Domnowska Marja, wdowa, Kaszubska 16 
DomagaIska Emma, krawc. , Bocianowo 5 
Domoracki Klemens, robotnik, Kijowska 19 
Domsta Leon, ślusarz, Graniczna 5 
Domżał J 6zefa, Elbląska 5 
Domżała Józefa, Kujawska 79 
Domzalski l\Iaksymiljan, stolarz, Kwiatowa 14 ' 
- Sylwester, mechanik, Hetmańska 24 
- Zygmunt, blacharz, Św. Trójcy 12 c 
Domzalska :\Iichalina, wdowa, Chrobrego 8 
Donaj Jan, kupiec, \Vawrzyniaka l 
- \Veronika, akuszerka, \Vawrzyniaka l 
- \Vładysław, wachm. pol., Leszczyńskiego 97 
- \Vładysław, kowal, Ustronie II 
Donajkowski \Vincenty, robot., Toruńska 154 
Donajski \Vładysław, szczotkarz, Dr. Emila 
\Varmińskicgo 15 
Donarski Adam, robotnik, Sowińskkgo 9 
Aleksander, robotnik, Grunwaldzka 43 
Jan, poster. P. P., Fordońska 9 
:Mieczysław, asystent miejski, Grunwaldz- 
ka 36 

Iikołaj, szewc, Pomorska 3 
Nikodem, handlarz, Pomorska 3 
Stanisław, kolej., Bart. Głowackiego 14 
Stanisław, mechanik, Promenada 27 
Teodor, właściciel, Kowalska 4 
Donarska Klara, wdowa, Graniczna 15 
Donczewski Andrzej, rob., Grunwaldzka 4 a 
- Józef, robotnik, Toruńska 4 1 
- Michał, robotnik, Kujawska 89 
- Stanisław, kolejarz, Grunwaldzka 65 
Donczyk Antoni, maszynista, Chwytowo 4 
- Franciszek, ropotnik, Stroma 32 
Dondalski J6zef, krawiec, Dworcowa 13 
Dondajewski Stefan, siodlarz, Długosza 12 
Dondalewski .Marcin, rob., Cegielniana 34 
Donderska Agnieszka, wdowa, Poznańska 18 
Donderski Konrad, zegarm., Sienkiewicza 32 
Dongsch Hermann, obuwnik, Racławicka 20 
Doniec \Vojciech, sierżant, Pl. Poznański 13 
Donorowicz Antoni, robotnik, Toruńska 135 
Donszik Franciszek, robotnik, Stroma 32 
Dopadlik \Vincenty, robotnik, Chocimska 8 
- Anna, wdowa, Chojnicka 8 
Dopierała Aleksander, ślusarz, Chwytowo 3 
- Franciszek, Pijarów 63 
- Stanisław: fryzjer, Nakielska 83 
- Stefan, ogląd. mięsa, Promenada 4 0 
- \Vincenty, robotnik, Łowicka l 
Doppke Paweł, koszykarz, Kołłątaja 13-14 
Dorenz Jan, robotnik, Toruńska 4 1 
Dorien Emmy, Sienkiewicza 39
>>>
60 


Doring - Drella 


D6ring Otylja, Mińska 6 Draheim Kazimierz, krawiec, Krakowska I
 
Dorłag jan, ślusarz, Kościuszki II Konstanty, robotnik. Babia Wieś 15 
Doma Andrzej, Orła 12 Anna, wdowa, Chełmińska 20 
_ Stanisław, gómik, Orła 44 Antonina, wł. domu, Dworcowa 62, 
Domheim Erych, inżynier, Cieszkowskiego 8 
 102 9 
Domowska Marja, Szubińska 6 justyna, wdowa, 20 stycznia 35 
Dorobek J akób, ślusarz, Dwemickiego Klara, wdowa, 20 styćznia 35 
Dorożyński Leon. kupiec, Długa 16 Drath Emil, sekr. sądowy, Śniadeckich 22 
Dorożyńska Anna, krawcowa, Długa 16 Dreim Konrad, ślusarz, Długa 65 
Dorsz Adolf, robotnik, Garbary 32 - Leopold, malarz, Długa 65 
_ Jćzef, kolejarz, Cieszkowskiego 14 Drajska Agnieszka, robotnica, Gdańska 137 
_ Paweł. krawiec, Św. jańska 19 Dralewski Franc., maszynista. Gdańska 75 e 
_ Paweł, urzędnik, Sienkiewicza 57 Dranowicz Jan, robotnik, Dworcowa 31 b 
Dorszewski \Vładysław, robotnik kolejowy, Dranicki Jan, mularz, Nakielska 35 
Stara Szkolna 9 Drapiewski Leon, malarz, l\Iiedzyn Osada 25 
Dospiał Szczepan, kowal, Grunwaldzka 38 Drapikowski Franciszek, Flisacka 19 
Dost Bolesław, Szczecińska 2 Drąszkowski Stanisław, robotnik, Bełzka r6 
Dotard Jan, piekarz Promenada 39 Dratwa Konstanty, kapitalista, Kanałowa 12 
Dowdzikowa :\lichalina, robotnica, Chrobre- Drangelattes Georg, kupiec, Jezuicka 17 
go 19 Drawdzik jerzy, blacharz, Dworcowa 15 a 
Dowgiełło Antonina, gospodyni, Wesoła 16 Drawert Albert, szewc, Grudziądzka 2 
Dowgiełło Dorota, gospodyni, Puławskiego 5 Draws Feliks, dyp!. inżynier, Gdańska 24 
Downer jan, kucharz, Szubińska Drazdziewski Tomasz, Bielicka 3 
Dowydowska Eugenja, krawcowa, Podgórze 3 Drążek Józef, robotnik, Grodzka 18 
Dozda WiktOl, kowal, Ugory 18 Drążewski Kazimierz, robotnik, Dąbrow- 
Draber Alfred, stolarz, Hetmańska II skiego 5 
_ \Vilhelm, robotnik, Sienkiewicza 35 Drążkiewicz Antoni, Sienkiewicza 15 
Drabik Kazimierz, drukarz, Podwale 14 - Tadeusz, kapelusznik, jagiellońska 3 
_ Józef, krawiec, Stawowa II Drążkowski Franciszek, maszyn., Łokietka 4 a 
Drabiński Feliks, pomocnik handlowy, Naru- Jan, pom. handl., Krasińskiego 6 
szewicza l a Jan, Siemiradzkiego 7 
Orabińska Marja, wdowa, Unji Lubelskiej 14 b j6zef, kupiec, Staszyca 3 
Drabiński Roman, robotnik, Piaski 2 Ludwik, kowal, Siemiradzkiego 10 
Drabkin Henryk, kupiec, Zbożowy Rynek Paweł, listowy, Bocianowo 10 
nr. 9, 
 15II Drążkowska Helena, nauczydelka, Św. Tl'Ój- 
Żaneta, wdowa, Nowodworska 17 cy 3 2 
Draczor Piotr, Toruńska 56 - Janina, krawcowa, Grunwaldzka 114 
Draegcr Kurt, kupiec, Ig. Paderewskiego 14 Dreas Władysław. komisarz obwodowy, Pro- 

 1605 menada 34 
EwaId, handI. drzewa, Poznańska 10 Dreczka Gertruda, gospodyni, Gdańska 137 

 1414 Dreczkowski Franciszek, aptekarz, Dworcowa 
Franciszek. robotnik, Lenartowicza 2 nr. 31 b 
Draeger Hugon. kupiec, Bodanowo 19 - Teofil, fryzjer, Pomorska 4 0 
juljan, kupiec, Ig. Paderewskiego 14 Drcczkowska \Veronika, wdowa, Dworcowa 3 I 1r 
t!. 1605 Dreger August, kupiec, Św. Trójcy 18 
Karl, Ga
ma 3 - józef, tramwajarz, Bocianowo 7 
Otto, kUpIec, Grun
aldzka 12, 
 14 1 4 / - Berta, wdowa, Nakiel"ka 30 
Ida, wdowa. Poznanska 10 . Dreher Friedrich Śniadeckich 26 
Drager Helena: djakoniska, .Nakie
ska 23 Drehsel Hugo, k
piec, Chrobrego 22 
Dragon FrancIszka, robotmk, WIlczak, \Vy- Drejas Franciszek, robotnik, Sienkiewicza 47 
saka 10 _ - Jan, robotnik, Kaszubska 7 
- Jan, robotmk, Grunwaldzka 84 Drejer Jan, Kaszubska 14 
- Leon, rządca, Grunwaldzka 84 Drejzer Kazimierz, robotnik, Flisacka I4 
Draheim jan, właśc., hotelu, Dworcowa 37 - Petronela, Flisacka 14 . 
t!!t' 327 Drella Andrzej, robotnik, Grunwaldzka 23
>>>
Dreakhan - Drzewiecka 


61 


Ureakhan Gustaw, właściciel, Piaski 13 a 
Dreschke Karol, robotnik, Jachcice Czer- 
ska 18 
Dresler Emilja, wdowa, Sienkiewicza 9 
Drewa Franciszek, robotnik, Kościuszki 8 
Drewanz Walter, woźny, Zbożowy Rynek 8 
DrewekJan, bankowiec, 20 stycznia 28, 
I5I3 
Drewka Maksymiljan, robotnik, Stara Szkol- 
na 16 
- Teodor, cieśla, Grunwaldzka 72 
- Władysław, druciarz, Chelmińska 15 
Drewkowski Franciszek, robotnik, Toruńska 18 
- Łucjan, robotnik, Stroma 59 
- Tomasz, robotnik, Strzelecka 2 
Drewniacka Rozalja, Długa 65 
Drewniczak Józef, robotnik, Konopnicka I 
Drews Franciszek, werkmistrz, Unji Lubel- 
skiej 13 , 
Franciszek, krawiec, Gdańska 151 
Leon, bednarz, Nowodworska 33 
Oton, robotnik, Nowodworska 22 
Ida, wdowa, Nowodworska 22 
Marta, robotnica, Rycerska 21 
J)reyer Fryderyk, drukarz, Jasna 8 
Dreżewski Mieczysław, stołowy, Seminaryjna 10 
Drezek Stanisława, robotnica, Fordońska 20 
Drgas Ignacy, kowal, Hetmańska 26 
- Gertruda, Grodztwo 31 
Drobig Józef, malarz, 20 stycznia 33 
Drobniak Ludwik, oficer, 20 stycznia 12 
Drobniewska Marja, Kujawska 79 
Droborzewska Anna, szwaczka, Wilczak Ułań- 
ska.I3 
Drobys2.ewski Józef, ślusarz, Saperów 22 
Droege Henryk, nadinspekt:, Jagiellońska 38 
- Ida, pom. biurowa, Jagiellońska 38 
Drot-se Ludwik, Chocim ska l 
- Małgorzata, Zduny 7 
})rogowski Józef, handlarz, Dworcowa 3 
- Maks, szewc, Zygmunta Augusta 18 a 
Drohsler Anna, Pomorska 65 
Drojrner Piotr, policjo kolej., Nakielska 12 
Deoh Jan, koszykarz, Glinki 9 
Dromke Karol, handlarz, Na \Vzg6rzu I 
Dronczewski Franciszek, robotnik, Nowa 14 
Drondio Mikołaj, tokarz, Św. Trójcy 14 a 
Dronszkowski Władysław, robotnik, Podgórze 
nr. 6 
Dronsek Marta, Dworcowa 64 
Dropiewski Jak6b, Grunwaldzka 21 
- Władysław, robotnik, Nowodworska II 
Dropikowska Kazimiera, ekspedjentka, Nowo- 
dworska 10 
Drost Jan, ślusarz, Stepowa 42 
- Maksymiljan, Kujawska 102 


Drost Natalja, wdowa, Hetmańska 22 
Droszcz \Vitold, kupiec, Na Wzgórzu 9 
- Marja, krawcowa, Grunwaldzka II 
Droździński Marjan, aptekarz, Zbożowy Ry- 
nek II 
Drożdzińska Gertruda, Krasińskiego 14 
Drozdowska Marja, kancelistka, Sniadeckich 4 
Drozdzik Jan, wachmistrz, Wilczak \Vysoka 26 
Drozdz.yński Antoni, robotnik, Szwederowo 
Orła 12 
Drożdzyński Filip, robotnik, Saperów II 
Dr6żniakiewicz Józef, palacz, Toruńska 139 
Drożniewski Franciszek, robotnik, Gdańska 62 
Drozt Jan, koszykarz, Kujawska 23 
Drożyński Franciszek, urzędnik, Śniadeckich 
nr. 48 a 
Drożyńska Apolonja, robotnica, Fordońska 68 
Druszyński Feliks, akademik, Jagiellońska 53 
Drybulska Anastazja, wdowa, Sienkiewicza 16 
Drygała Stefanja, wdowa, Poznańska 4 
Dcygalski Franciszek, pom. doz. mag., Na- 
kielska 18 
- Franciszek, podoficer 16 p. ułanów, \Vin- 
centego Pola 2 
DrygaIska 
Iarta, Grunwaldzka 4 6 
Dryll Ambroży, fryzjer, Mazowiecka 4 
- Jan, kowal, Stara Szkolna 8 
- Piotr. krawiec, Sowińskiego 6 e 
- Stanisław, krawiec Boch.nowa 6 
Drywan
w3ka Helena, wdowa, Kołłątaja 8-9 
Drzewicki Marcel, robotnik, Garbary 18 
Drzazga Franciszek, robotnik, Toruńska nB 
- Stanisław, kupiec, Chocimska I 
Drzewamowski Jan, robotnik, Kaszubska 28 
Drzewianowski Jan, robotnik, Św. Jańska 20 
Drzewiecki Antoni, kupiec, Długa 4 
Drzewieki Jan, szewc, Szwederowo Gołembia 
nr. 33 
Drzewiecki Jan, robotnik, Warmińska 7 
Jan, robotnik, Nowodworska 23 
Jakób, robotnik, Kwiatowa 7 a 
Józef, stolarz, Gdańska 88 
\Viktor, kupiec,' Śniadeckich 55 
Drzewicki Józef, posterunkowy, Toruńska 3 
- Józef, kupiec, Dworcowa 18 d 
Drzewiecki Karol, tokarz, 
Iazowiecka 29 a 
Drzewicki Michał, ślusarz, Szamorzewskiego 16 
- Piotr, robotnik, Urocza 12 
- Tomasz, robotnik, Koronowska 66 
Drzewiecki \Vładysław, kupiec, Długa 13 
O!!
 II02 
- \Vojciech, robotnik, Szamarzewskicgo 10 
- Zygmunt, rzeźnik, Długa 13 
Drzewiecka Cecylja, Kołłątaja 2 
- Ewelina, St. Szkolna 4
>>>
62 


Drżewiecka - Dudziński 


Drżewiecka Franciszka, Grunwaldzka 93 
- Helena, gospodyni, Grunwaldzka 93 
- Helena, Szczecińska 3 
- l\Iarta, gospodyni, Łokietka 4 
Drzewuszewska )larja, gospod}'lli, Jagielloń- 
ska 12 
Drzezga Franciszek, muzyk, Pomorska 66 
Drz}'chodzko Antoni, kolejarz, Gdańska 9 
Drzygalski Jan, robotnik. Nowodworska 22 
Drzyciński Alojzy, robotnik, Stepowa 7 
Drzycimski Anastazy, stola. z, Długa 29 
Drzycimski Bronisław, robotnik, Flisacka 14 
- Filip, kołodziej, Chocimska 10 
Drzycimska Franciszka, bona, Sienkiewicza 39 
Drzycimski Franciszek, robotnik, Ścieżka 2 
- Jan, krawiec, Błonia 6 
................................ 
. . 
5 Drzycimski J. i 
: Plac Wolności 2. 
 Telefon 166. : 
. . 
. Mody damskie I męskie I futra podług . 
. miary. . 
. . 
................................ 
Drzyciński Jan, ślusarz, Chehnińska 15 
Leon, murarz, Gdańska 18 
- Jlaks, stolarz, Nowy Rynek 3 . 
- Paweł, robotnik, Kościuszki 10 
- Stefan, woźnica, Ogrodowa 17 
Drzycimski \Vincenty, stołowy, Dworcowa 51 
, - \Vincenty, stolarz, Petersona 5 
Drzycimska Marja, wdowa, Kościuszki 20 
- l\1arja, książkowa, Sienkiewicza 39 
- Marja, bona, Sienkiewicza 39 
- \Valerja, wdowa, Nowodworska 4 1 
Drzymała Franciszek, port jer, Puławskiego 31 
- Wincenty, robotnik, Kwiatowa I 
- Stanisława, robotnica, Grudziądzka 15 
Drzymalski Ignacy, robotnik, Chwytowo 3 
Drzymański Jakób, służący, Zduny 2 
Drzycymski Teofil, stolarz, Toruńska 17 2 
Dubczyńska Marja, Jagiellońska 62 
Dubicki Aleksander, kancelista, Dworzec 
Dubicka Pelagja Regina, Grunwaldzka 10 9 
Dubiel Jan, handlarz, Szwederowo Orła 4 8 
Dubiela Jan, palacz, Grunwaldzka 80 
Dubiński Eugenjusz, uczeń pilot, Kościelna II 
- Izaak, farmazent, Jagiellońska 21 
Dublanica Jan, robotnik, Kijawska 4 
Dublepi
a Jan, rolnik, Fordońska 9 
Dubliński \Vładysław, robotnik, Pomorska 4 0 
Dubowiecki Józef, ślusarz, Stawowa 4 0 
Dubrowim Archip, robotnik, Kołłątaja 13- 1 4 
Dubski \Viktor, górnik, Sokoła 3 
Duczmal Jan, kapral zaw., Nakielska 86 


-. 


Duczmal l\Iarcin, górnik, Łowiecka 4 
- Barbara, wdowa, Szubińska 27 
Duch Konstanty, kucharz, Sienkiewicza 37 
Duchant Stanisław, robotnik, Baraki Dwer- 
nickiego 
Duchatsch Alfred, szewc, Kujawska 25 
Duchowicz Bronisław, profesor, Błonia 19 
Diickert Aleksandra, książkowa, Chełmińska 14 
- Herrmann, nauczyciel, Chełmińska 24 
Duczyński Feliks, \Vrocławska 2 
Duda Jan, urzędnik Banku Polsk., Nakielska 2 
- Stanisław, rzeźbiarz. Jasna II 
Dudek Florjan, palacz, \Vilczak \Vysoka 18 
Franciszek, robotnik, Sicradzka 7 
Franciszek, robotnik, Kujawska 88 
Jan, murarz, St. Szkolna 3 
Jan, kowal, Ponorska 51 
Jan, ślusarz, Lipowa 3 , 
Jan, robotnik, 
falborska 7 
Józef, ślusarz, Czarneckiego 6 b 
Łucjan, urzędnik, Grunwaldzka 21 b 
)Iieczysław, robotnik, Gdańska 31-3 2 
Mieczysław, robotnik, Sokoła 6 
Stanisław, Sokoła 6 
Władysław, śrubnik, Grodztwo 9 
\Vincenty, robotnik, Toruńska 9 2 
Ewa, wdowa, Grunwaldzka 65 
Józefa, wdowa, Kujawska 14 
Dudka Franciszek, monter, Gdańska 3 6 
- Stanisław, tokarz, Nakielska 65 
Dudkiewicz Helena, wdowa urz., Toruńska 18 9 
- Józefa, handlarka, Kujawska 26 
Dudkówna Leokadja, kucharka, \Vysoka 18 
Dudkowski lVIarjan, asystent miejski, Gdańska 
nr. 154 
Dudzińska Kazimiera, Cieszkowskiego 16 
Dudniak Antoni, robotnik, Toruńska 9 8 
Dudziak Franciszek, ślusarz, Rycerska 24 
- Franciszek, kapral, Szubińska 2 
- Hermann, ślusarz, :;\fiedzyń Pijarów 56 
Duchiak Ignacy, plutonowy, Poznańska 23 
Dudziak Jan, stolarz, Ułańska 14 
- Zofja, Toruńska 9 8 
Dudziewicz Franciszka, urzędniczka poczt., 
Królowej Jadwigi 13 
- Marja, kantorzystka, Królowej Jadwigi 13 
Dudzik Antoni, ślusarz, Św. Jańska 21 
Franciszek, tokarz, pomorska 3 1 
- Jan, kołodziej, Pomorska 3 1 
- Ludwik, palacz, Staszyca 3 
- \Vładysław, stolarz, Pomorska 3 
Dudziński Anastazy, kolejarz, Św. Jańska Ił) 
-' Franciszek, Dworcowa 3 8 -39 
Ignacy, robotnik, Jezuicka 14 
- Józef, robotnik, Bielicka 27
>>>
Dlldziński - Dworczak 


63 


Dudziński józef, robotnik, Chrobrego 24-25 
- Stanisław, handlarz, Gdańska 53 
Dudzińska :\Iarta, wdowa, Jackowskiego 18 
- \Veronika, gospodyni, \Vileńska 3 
Dufka Piotr, robotnik, Nowodworska 6 
Duhr Bolesław, robotnik, Podgórze 40 
Dukat Franciszek, asystent miejski, Św. Trójcy 
nr. 12 f 
- \Vojciech, maszynista, Leszczyńskiego 93 
Dllkland Bogdan, urz
dn. państw., Kujawska 
nr. 97 . 
- .Marja, wdowa, Śniadeckich 9 
Dukowski F ranciszek;kołodziej, Jackowskiego 2 
- Józef, mechanik, Szwederowo Orła 7 
Dukowska \"anda, wdowa, Kujawska 18 
Duks Florjan, cieśla, Mostowa 5 
r- Kazimierz, kupiec, Gdańska 149 
Dulęba janusz, kupiec, Zacisze I, 
 765 
- Stanisław, krawiec, Sowińskiego II b 
Dr. Dulęba Zbigniew, adwokat, Gdańska 159 
Dulisz Augustyn, konduktor, Graniczna II 
Duliński Józef, ślusarz, Malborska l 
Dulski Jan, stolarz, Na \Vzgórzu 41 
Dulka Szczepan, ślusarz, Śniadeckich 29 
DuHa Bolf'sław, masz}'ll. kolej., Ugóry 41 
DuHberg Anna, wdowa, Pomorska 67 
Dulski Franciszek, kowal, Śniadeckich 7 
- jan, ślusarz, Gdańska 53 
- Władysław, stolarz, Jasna 8 
Dulska Emilja, wdowa, Herm. Frankiego 3 
- Marta, sprzedawaczka, Konarskiego 4 
Dumał Stefan, oficer za w., Św. Trójcy 6 b 
Dumało Henryk, kreślarz, Konopna 30 
- \Vanda, wdowa, Św. Trójcy 6 b 
Dunajski Juljan, krawiec, Pomorska 29 
Dultz Karol, garbarz, Garbary 35-40 
- Leon, dentysta, Garbary 35-40 
Dunajkowski Stanisław, robotnik, Toruńska 
nr. 152 
Dunin-Sulgutowski jerzy, Dworcowa 15 
Dunisłowski Leon, kier. pociągu, Śląska 4 
Diinow Karol, architekt, Dworcowa 18 b 
Diinschel Alfred, Śluza II 
Dupczyński Seweryn, masz., Św. Florjana I4 
Durajewski \Vładysław. kowal. Grunwaldzka 
nr. 84 
DuraSiewicz Jan, stołowy, Mazowiecka 5 
Diirand Karol. murarz, Smolińska l 
- Augusta, wdowa, Smolińska l 
- Klara, wlaśc. dom u, Smolińska I 
Durczak \Valenty, robotnik, Łokietka 16 
Durka Stefan, drukarz, Kordeckiego 32 
- Walenty, ogniomistrz, Gdańska 7 6 
Durkowska Franciszka, urz
dn., Sienkiewicza 
nr. 44 


Dumy Zygmunt. szewc, Siemieradzkiego 6 
Dumowski Kazimierz, robotnik, Siernieczek 24 
Diirr Olga, kapitalistka, Gdańska 43 


DUrr Ernst 
fabryka kiełbasy I ",yrobóav 
mięsnych. 
Grunroaldzka 5 Tel. 1539 


Diirre Teodora, Nowy Rynek 2 
Durski Józef, cukiernik, Dworcowa 20 
Durszewicz Czesław, kowal, Sienkiewicza 3:r 
- Roman, kowal, Chwytowo 17 
Durzyński Ignacy, muzyk, Łokietka 26 
Durzyńska l\'Iarja, Łokictka 26 
- :\'larta, Gdańska 72 
Dusiński Stanisław, robotnik, Xiegolewskiego z 
Diisterwald \Vilhelm, kowal, Dworcowa 22-23 
Duszyński Antoni, robotnik, Leszczyńskiego 98 
- Bolesław, robotnik, Grunwaldzka 43 
Durzyński Bonifacy. kierownik kina Kristal. 
Kaszubska 9 
Duszyński Emil, właściciel, Gdańska 42 
. Florjan, mularz, Łokietka 26 
Heronim, kupiec, 110stowa 5 
józef, robotnik, XakicI.,;ka 4 
Stanisław, fryzjer, Smoleńska 2 
Władysław, dyr. pocztowy, jagiellońska 
nr. 53, 
 59 1 
Duszyńska Anna, książkowa, Jagiellońska 32 
- Anna. registratorka, Kujawska 15 a 
- Józefa, wdowa, Śniadeckich 20 
Dulczak Stanisław, urzędn. kolej.. Pomorska 
nr. 49-50 
- \Viktorja, wdowa, Pomorska 49-50 
Dutczyński Kazimierz, prezyd. poczt., Jagiel- 
lońska 62- 6 3, 
 542 
Dutkiewicz jan, rolnik, l\IarÓnkowskiego 9 
Jan, fryzjer, \Yzgórze Dąbrowskiego l 
Józef, \Yysoka 28 
Michał, robotnik, Dworcowa 81 
Roman, rzeźnik, Chrobrego 18 
Stanisław, kowal. Urocza 13 
Stanisław, kupiec, Grunwaldzk3. 97 
inwalida, Podgórze 5 
Dutkowiak Roch, urz
dnik, Podwale 14 
Dutkowski Ludwik, robotnik Siemieczek 17 
- Tomasz, urzędnik, \Varszawska 4 
Dutkowska Wanda, \rilczak Ułańska 31 
Dux Tadeusz, pom. handl., \Vincentego Pola 9 
Duzołek Stanisław, Sandomierska 52 
Dworczak Antoni, robotnik, Ujejskiego 17
>>>
64 


Dworczak - Dzięgelski 


Dworczak Augustyn, instalator, 20 Stycznia 12 
- Marja, sekretarka, Hetmańska 22 
Dwomiak Zofja, Mazowiecka 10 
Dworski Andrzej, robotnik, Bielicka 13 
Dyba Stanisław, siodlarz, Jagiellońska 53 
Dybalska Małgorzata, wdowa, Toruńska 102 
- :Marj anna. Toruńska 98 
- Anastazja. krawcowa, Sienkiewicza 16 
Dybicz \Vładysława, bufetowa, Św. Trójcy 12 
Dybiona Piotr. robotnik, Średnia 14 
Dybowski Antoni, robotnik, Racławicka 5 
Jan, robotnik, Ig. Paderewskiego 13 
- Jan, robotnik. Garbary 19 
- Józef, robotnik, Szczecińska 2 
Dychtowicz Zygmunt, kupiec, jagiellońska r8, 


 737 
Oydyński Bronisław. kupiec, Warszawska 24 
- Michał, Jagiellońska 34 
- \Vładysław, sekretarz, Promenada 4 2 
- \Vładysław, urzędnik, Śniadeckich 13- 1 4 
Dygórski Roman, blacharz, l\lazowiecka 30 
- Stanisław, piekarz, Dworcowa 73 a 
Dyjewski Jan, robotnik, Szwederowo Orła II 
Dyjanowski Walenty, robotnik, Grunwaldzka 
nr. 63 
Dykas Adam, artysta rzeźbiarz, Nakielska 12 
Dykbautt Hildegard, wdowa, Św. jańska 15 
Dykert Ida, wdowa, Gdańska 53 
- Ulryk, kupiec, Gdańska 53 
Dykier Władysław ,kupiec, Pomorska 55 
Dyks \Valerja wdowa, Konopna 33 
Dyla Sylwester, robotnik, Gajowa 31 
Dylawerski Paweł mistrz rzeźnicki, Prome- 
nada 6, 
 1939 
Dylawerska Walerja, Promenada 6 
- Anna wdowa, Chełmińska 4 
Dylik Jan, właśc. domu, Dolina 15 
Dylikowska Marja, wdowa, Poznańska 22 
Dyliński Aleksander, urzędnik poczt., Dr. Emi- 
la \Varmińskiego 3 
Dylong Katarzyna, wdowa, Leszczyńskiego 102 
Dymaiski Edmund, kolejarz, St. Szkolna 3 
Dymała Jan, wachm. żand., Grunwaldzka 7 2 
Dymand Benjamin, krawiec, Dworcowa 59 
Dymant Roch, kuśnierz, Herm. Frankiego 5 
Dymarkowski Frauciszek, robotnik, Hetmań- 
ska 22 ....;., ." -::;.;- "- 
- Wincenty, robotnik, Gdańska'" 57 - 
Dymar1{owska Kamela, krawcowa, Sienkie- 
wicza 34 
Dymas Wojciech, robotnik, Ks. Skorupki 10 7 
Dymek Piotr, składacz, Św. Trójcy 31 
- Piotr, plutonowy, Szwederowo Orła 26 
Dymecki Bolesław, urzędnik. Ossolińskich 8 


Dymiewski Benedykt, kupiec, Ig. Paderew- 
skiego 32 
Dymiński Franciszek, młynarz, Kordeckiego 20 
Dymkowski Hieronim. kupiec, Gdańska 162, 


 1037 
Dymkowska 
Iichalina, wdowa, Gdańska 162 
Dymowiak Stefan, kupiec, Dworcowa 32 
Dymowska Helena, artystka, Urocza 2 
Dymski Feliks, maszynista, J achcice Czerska 7 
Dymska Marjanna, Jachcice Czerska 7 
Dyndas Franciszek, robotnik, Dworcowa go 
- Jan, robotnik, Toruńska 120 
Dyniewska Joanna, Długa 14 
Dynowiak Kazimierz, Dworcowa 32 
- Apolonja, wdowa, Dworcowa 3 2 
Dypczyński Władysław, Św. Florjana 14 
Dyrka .Michał, robotnik, Śląska 4 . 
- Stanisława, wdowa, Szwederowo Kossaka 
nr. II5 
Dyrda Jan. robotnik, Seminaryjna 8 
- Stanisław, robotnik, Na Wzgórzu 59 
- Katarzyna, robotnica, Na \Vzgórzu 58 
Dyska Stanisław, kolejarz, Św. Jańska 19 
Dyszkiewicz \Vawrzyn, szewc, Sienkiewicza 52 
Dyszak józefa, wdowa, Grunwaldzka 102 
Dyszerówna Aleksandra, urzędn., Pomorska 27 
Dytkiewicz Stefan, szewc, Garbary 7 
Dywel Bernard, robotnik, Flisacka I 
Dywor Adam, oficer, Hermana Frankiego I a 
Dzazga Stanisław, tapicer, Pomorska 3 6 
Dzbański .Michał, mechanik, Siemieczek 16 
Dziabas Franciszek, handlarz, Bocianowo 16 
_ Franciszek, posterunkowy, Kwiatowa l a 
- \Veronika, Kwiatowa l a 
Dziadzia Feliks, kapłan, Ks. Skorupki 4 
Działdowski jan, woźnica, Plac Piastowski II 
_ Gertrud, kantorzystka, Plac Piastc. wski II 
Działowski Stanisław, mechanik, Piękna 17 
Działowska Marja, wdowa, Chwytowo 14 
Działoszyńska Edzia, Długa 7 
Dziamski Józef, robotnik, Śląska 3 
Dziarnecki Juljan, robotnik, Nakielska 18 
Dziatkiewicz .Marjan, kupiec. Garbary 2-3, 


 849 
Dziatkowiak Kon!)tancja, Toruńska 39 
DziatIik St
isław, technik, Ig. Paderewskiego 
nr. 7 
Dziaszyk Paweł, maszynista, Rycerska 5 
Dziecichaniec \Vincenty, rolnik, Kujawska 7 0 
Dzięcielski \Vładysław, kupiec, Sienkiewicza 
nr. II a 
Dzięcielak Sylwester, robotnik, jagiellońska 7 
Dzięciałowski Stanisław, krawiec, Promenada 4 
Dzięciuch Wawrzyniec, szewc, Bełzka 2 
Dzięgielski Franciszek, murarz, Konopnicka 5
>>>
. 


Dzięgielski - Ekert 


65 


Dzięgiclski Jan, murarz, Brzozowa, 15 b 
Dzięgielewski Franciszek, robotnik, Jasna 9 
- Gracjan, malarz, Konopna 32 
- Józef, Grodztwo 2S 
Dzięgielewska Aniela, Jana Kazimierza 3 
- Jadwiga, handlarka, Rycerska 17 
Dziekanowski Stanisław, robotnik, Szubińska 
nr. I I 
Dzielińska Józefa, kucharka, Jana Kazimie- 
rza 5 
- Zofja, krawcowa, Jana Kazimierza 5 
Dziennik Michał, kapral, Lubelska 20 
Dziembowski Jerzy, urzędn. prywatny, Gdań- 
ska 41 
Dr. Dziembowski Zygmunt, lekarz powiatowy, 
Śniadeckic.h 52 a, 
 15 26 
Dziembowska Elfrieda, żona nauczyc., Siemie- 
radzkiego 9 
Dzierza Antoni, palacz, Grunwaldzka 50 
Dzierzanow
ki Bolesław, listonosz, Dworcowa 
nr. 18 d 
- Bolesław, restaurator, Ściersko Toruńska 
nr. 6.} 
Dzierzański Aleksander, robotnik, Łowicka 15 
Dzierzewski \Valenty, robotnik, Chełmińska 14 
Dzierzkow
ka Teresa, wdowa, Małachowskiego 
nr. 3 
Dzierzyński Józef, Kaszubska 34 
Dzieszka Franciszek, robotnik, \Varszawska 19 
- Jan, kołodziej, Szubińska 5 
Dziewański Adam, porucznik, Stary Rynek 4 
Dziewiątkowski Józef, kołodziej, Grodztwo 25 
Dziewiątkowski Benedyk
, kupiec, Reja 6 
Dziewulski Eugenjusz, mistrz mechaniczny, 
Błonia 22 a, 
 1771 
Dzikowicka Helena, wdowa, Gimnazjalna 2 
Dzikowski Antoni, robotnik, Zygmunta Augu- 
sta 19 
Franciszek, handlarz, \V ąska 5 
Frydryk, mistrz rzeźnicki, Gajowa 4 
Heronim, kolejarz, Grunwaldzka 65 
- Maksymiljan, Sieroca 22 
- Stanisław, kolejarz, Chełmińska 24 
- 
laksymiljan, rzeźnik, Gdańska 22 
- Mieczysław, robotnik, Grunwaldzka 65 
- Paweł, Gajowa 4 
Dzikowska Marjanna, wdowa, Grunwaldzka 65 
Dziobówna Ewa, krawcowa, Zacisze 7- 8 
Dziochówna Łucja, fotogr., Podgórze 6 
Dzionora Franciszek, robotnik, Leśna 23 
- Marcin, robotnik, Nowodworska IS 
Dzionara Paweł, inżynier, Słowackiego I 
Dzionora Ewa, wdowa, Pomorska 57 
Dziuba Idzi, robotnik, Ks. Skorupki 9 
- Michał, mechanik, Toruńska 150 


Dziuba Marja, kucharka, Wieleńska 13 
Dr. Dziubański Piotr, dyrektor, Śniadeckich I, 

 49 6 
Dziubiński Wojciech, robotnik, Mazowiecka 14 
Dziubkowski Ignacy, kotlarz, Jackowskiego 3 6 
- Walenty, robotnik, Jackowskiego 3 6 
Dziura Jan, robotnik, Brzozowa 32 
Dziurdzielewski Ludwik, urzędnik celny, Dr. 
Emila \Varmińskiego 3 
Dziurdziński Jan, górnik, Stara Szkolna 15 
Dziurla Sylwester, laborant, Racławicka 21 
- Władysław, kupiec, Plac Teatralny 3, 

 
Anna, wdowa, Stroma 60 
Antonina, wdowa, Stroma 60 
Bronisława, robotnica, Gdańska 55 
Dziurzyńska Ama1ja, kapitalistka, Ossoliń- 
skich 12 
Dzius Ludwik, lekarz, 20 stycznia 25 
Dziusowa Aleksandra, wdowa, 20 Stycznia 12 
Dzobkowski Józef, robotnik, Ogrodowa I 
Dzonek Jan, urzędnik kolej., Bocianowo I 
Dzionkowska Sabina, urzędniczka, Błonia 17 
Dzwonkowska Sabina, urzędniczka, Sienkie- 
wicza 46 
- \Veronika, Sicnkiewicza 46 
- Teofila, handlarka, Rycerska 3 


E. 
Ebbecke Fr. 


Niedźwiedzia 8. 
Tflefon 1691. 
- Księgarnia i handel w)-tworów !o;
tuki. - 


Ebender-Gronem Piotr, robotnik, Ścif"żka I 
Eherle Brunon, rzeźnik, Rupienica I I 
Eberle 1Iinna, wdowa, Rupicnica I I 
Ebert Pawd, stolarz, Wrocławska fi 
- \Vilhlm, robotnik, Toruńska 59 
_ - Franciszka, wdowa, Racławick
 2] 
Ebt:rtowska Stefanja, Grunwaldska 66 
Ifbers :\Iarta, wdowa, \Varszawska 19 
Ebner Franciszek, pensjunt:ł-. Zacisz t:: 4 
Echaust Rajmund, ślusarz, Zygm. Augusta 18 
- Wiktor, gospodarz, Gdańska 125 
Eckard Angclika, kapitali
tka, Szubińska I 
Eckardt Berta, wdowa, Pomorska 34 
Dr. Eckert Alfred, lekarz, Grunwaldska 9 h . 

 1832 
'\ugustyn, kupiec, Promenada 5 
Jan, rzeźnik, Gdańska II2 
Ekert Paweł, kupiec, Niemcewicza I, 
 454 
- Robert, student, .Niemcewicza I 


5
>>>
66 


Eke:; - Ermanowicz 


ł 


Ekes, Edward, fabrykant,. Nowodworska 17 
Edel, \Vally, fryzj
rka, Piotra Skargi lO 
Edelmann Jan, maszynista, Toruńska 57 
Effert Stanisław, em. nauczyciel, Poznańska 22 
Eger Józef, kupie
, Św. Jańska 14 
- Rudolf, kupiec, Długa 50, t!
 157 1 
Eggcrt Georg, drukarz, Dworcowa 6 
- Oskar, cukiernik, Śniadeckich 29 
Oskar, piekarz, Gdańska II7 
Emma, Zduny 20 a 
Karolina, wdowa, Kujawska 2 
Małgorzata, sprzedawaczka, Gdańska II7 
Egierska Antonina, wdowa, Wileńska 9 
Ehrbar Aleksander, pułkownik, Rcja 3 
Ehrich Hermann, koszykarz, Grodztwo 6 
EhrIich Selma. go
podyni, Dworcowa 57 
Ehrmann Karol, inżyn., \Vilczak ::\Ialborska 8 
Eibel Czcsława, Promcnada l 
Eichhorst Jerzy, Sienkiewicza 57 . 
- Kurt, kelner, Śniadeckich 37 
Paweł, H.Jbotnik, Jachcice Średnia 56 
Katarzyna, książkowa, Kanałowa 5 
Rosa, sprzcdawaczka, Błonia 12 
Antoni, organista, Jagiellońska 52 
Eichstadt Jan, robotnik, Kujawska 38 
EichsUidt Wacław, handlarz, Toruńska 9 6 
Eichstacdt Wiktor, urzęd. gosp., Śniadeckich 2 
Eierweis Abraham, artysta, Garbary 24 
Eigner Kurt, dentysta, Dworcowa 51, 
 1479 
Eicholz Ferdynand, robotnik, Św. Florjana 10 
Ejd:Yllt Bronislawa, Dr. Emila \Varmiń- 
skicgo 17 
Eis Jan, malarz, Bocianowo 5 
- Łukas l\Iarjan, kupiec, Pomorska 17 
Eisenack Paulina, handlarka, Wilczak RQ- 
żana 23 
Eisenberg, handlarz, Błonia 18 
Eisenscłunidt Dora, Kwiatowa 10 
Eistnstaedt \"il1y, kupiec, Reja 4, 
 7 22 
Eisfpld Otto, kupiec, Gdańska 162 
- Erna, Gdańska 16z 
Eisner Jakób, przemysłowiec, Gdańska 38 
Eizikiewicz Zygmunt, inżynier, \\'ilczak Ró- 
żana 17 
 
Ejankowski Leon; kow
I. Kościuszki 3 2 
Ekert Kurt, inżynier, Sw. Trójcy 29 
Paweł, tapicer, Ugory 14 
Stanisław, okręg. insp. poczt., Wzgórze 
Dąbrowskiego 3 
\Vacław, robotnik, Brzozowa 8 
Ekon Leon, stolarz, Śląska 3 
Eksner Gertruda, nauczycielka, Sowińskiego 2a 
Ekwiński Adam, oglądacz mięsa, Toruńska 3 1 
Franciszek, urzędnik, Szpitalna 7 
- Stanisław, robotnik, Podgórze 52 


Eldridje l\Iatilda, wdowa, Podgorna 
Eliasz Józef, rzeźnik, Toruńska 149 
Elikowski Aleksander, pomoc. gastr., El- 
bląska 8 
- Bronisław, handlarz, Długa 29 
- Franciszek, robotnik, Sieroca 13 
Ellbaum Dawid, Dworcowa 57 
Elminowski Kaz.imierz, handlarz, Zacisze 4 
- Stanisław, handlarz, Garbary 27 
- Władysław, kupiec, Petersona 13 
Elsner Hieronim, pomoc. zegarm., \Vodna 4 
Henryk, kupiec, Cieszkowskicgo 6 
Józef, robotnik, Rupienica 15 
Katarzyna, Lubelska 20 
Kazimiera, wdowa, 20 styc..mia 35 
Emilkowski Kazimierz, Zacisze 3 
Emke Antonina, wdowa, Gdańska 102 
Emme Paweł, robotnik, \Vilczak Różana 19 
Ende l\Iaksymiljan, właśc. dóbr, 20 stycznia 3.l 
Engel Bruno, kupiec, Jasna 22 
Jadwiga, gospodyni, Chrobrego II 
- Paulina, wdowa, Ugory 18 
- Paulina, wdowa, Chopina 4 
Engelage Otylja, wdowa, Szwedr. Kossaka II6 
Engels :Melanja, leśniczy, Chrobrego I4 
EngeIhard Klaus, kupiec, Dworcowa 83 
Engelhardt Herbert, kupiec, Św. Florjana 16 
- Rudolf, tokarz, Jagiellońska 37 
Engler Arkadjusz, kierownik, Zduny 7 
Englert Bronisław, drukarz, Podgórna 6 
- Franciszck, maszynista, Halicka 13 
Enke Wilhelm, urzędnik, Kaszubska 29 
Enskajt Jan, handlowiec, Plac Poznański 12 
- Józef, rolnik, Plac Poznański 12 
- \Vładysław, rzeźnik, Plac Poznański 13 
Ensminger Adolf, kupiec, Dworcowa 83 
Epsztejn Lejba, leśniczy, Kwiatowa 4 
Erdbcrg Gustawa, wdowa, 1Iiedzyn Osada l 
Erdel Otto, muzyk, Fordońska 6 
Erding Adam, kupiec, Siemieradzkiego 10 
Erdmann Andrzej, służący, Okole Grun- 
waldzka 65 
Emil handlarz, \Vilczak Ułańska 28 
Herman, gospodarz, Błonia 23 
Hieronima, wdowa. Jasna 25 
JÓzef, ślusarz, Cieszkowskiego 14 
Karol, ślusarz, Szw
d. Leszczyńskiego 22 
Leonard, akademik, :Matejki 8 
Robert, robotnik, Gdańska 88 
Stanisław, ślusarz, NowogTOdzka 7 
Wilhelm, port jer, \Vilczak Nakiel;ka 30 
Wojciech, cieśla, Bełzka 4I 
Erichholz Otto, ślusarz, Gdańska 85 
Errnanowicz Józef, kupiec, Grudziądzka 12 
- Szymon, handlarz, Grudziądzka 12
>>>
Ernest 


\ 


Falkowska 


67 


Ernest Roman, stangret, Kokiuszki 58 
Xawery, mechanik, Wełn. Rynek 9 
- Antonina, wdowa, Hetmańska 13 
- Franciszka, wdowa, Toruńska 18 
Ernsdorf£ \Vemnika, wdowa, Św. Jańska 15 
Ernst Bruno, urz
dn. budowI., Błonia 6 
Eron Stanisław, malarz, Sowińskiego II b 
- Anastazja, wdowa, Okole Grunwaldzka 45 
Ertmann Stanisł., robotn., Jackowskiego 15- 16 
Ertner Henryk, Szwedr. Ks. Skorupki 62 
Estkowski Aleksander, ślusarz, Śniadeckich 28 
Estkowska \Valerja, pielęgniarka, Reja 2 
Esmont Tomasz,robotnik, Szwed. Szubińska 19 
Esop Ignacy, robotnik, Siemiradzkiego 10 
- Leokadja, wdowa, PoznaIlska 23 
Etter Maksymiljan, blacharz instalator, Ku- 
jawska 89 . 
Evers
eyer Erich, urzędn. bank., Sienkie- 
WIcza 40 
Ewald Arnold, robotnik, \Vitebska 16 
Hierqnim, nauczyciel, Krasińskiego 8 
- Lf'on, urzędn. kolejowy, Błonia 9 
- Otto, lakiernik, Jasna 22 
Ewert 'Wilhelm, ogrodnik, Inowrocławska 50 
- Matylda, wdowa, Gdańska 60 
Ewertowski Władysław, podmistrz Okole Grun- 
waldzka 83 
Ewertowska l\Iichalina, Okole Grunwaldzka 66 
Eysmunt Eugenja, wdowa, Racławicka 7 
r:=C

C
=
O=

 
g C B Express " (Centralne Biuro RUChu) i 
c . ." T
IBf. &65, 799, 800, 801 c 
g Gł6wne biuro: lagiellońska 46/47. g 
C Filie: przy dworcu otwarte w dzień I w 
 
g nocy I we wszystkich dzielnicach miasta: g 

C
=CCC=cccc

.= 
 
cc 


F. 


\ 
Faber Fryd., kolejarz, Sienkif::wicza 29 
Fabian Joanna, Toruńska 188 
- Tadeusz, kupiec, Sniade
kich 43 
Fabianczyk Mieczysław, podchor., 20 stycznia 4 
Fabianowicz l\Ielchior, kupiec, Podgórze II 
Fabianowska Emilja, nauczycielka, Bernar- 
dyńska II 
Fabisiak Feliks, krawiec, St. Czarneckiego l 
Marcin, robotnik, Koronowska 57 
- Stanisław, Jagiel10ńska 21 
- Stanisław, krawiec, Nakiclska 38 
Fabiszewski Edward, piekarz, Gn.mwaldz- 
ska 109 


Fabiszewski Kazimierz, kucharz, Kościuszki 
nr. 19 
Fabisze\,,'ska Rozalja, wdowa, Piękna 8 
Fabra Filip, profesor, Grodzhro 3 1 


Fabryka konserw mięsnych Tow. Akc. 
Bydgoszcz, Promenada t. - Tej. 3-13 i 420. 
Konserwy wieprzowe, wolowe I z drobiu. 
Wyroby wędzone - kiełbasy trwałe. - 
P6łgąski. - Wyroby świeże. - - - 


Fac Alojzy, kupiec, \Vileń!"ka 8 
Franciszek, robotnik, Grunwaldzka 83 
Józef, robotnik, Grunwaldzka 99 
Józef, rolnik, Brzozowa 30 
:\-1ikołaj, kier. poc., Błonia 19 
Roman, konduktor, St. Szkolna 9 
Faehndrich Hermann, kapitalista, Śniadeckich 
nr. 42 a 
Fagiewicz Józef, kupiec, Gdańska 15 8 , 
 843 
Fait Franciszek, rysownik, Siemiradzkiego 10 
Fajtanowski Roman, restaurat., N"akielska 34 
Fabanc:zyk Jan. robotnik, Sienkiewicza 38 
Falacz Antoni, robotnik, Piaski 21 
Falk Luisa, nauczycielka, Piotra Skargi 7 
Falczewski Jan, kGtlarz, St. Czarneckiego 5 
Faldin Rudolf, artysta, Gdrbary 3 1 
Falęcikowski Franciszek, Toruńska 66 b 
Falenczyk Anastazy, pickalz, ł_okietka 8 b 
Jan, robotnik, Sokoła r 
Józef, rovotnik, Łysa Góra 7 
Katarzyna, Jw. Bema 3 
Katan,vna, robotnica, Sukoła l 
Stanisław, robotnik, Jagiellońska 36 
Teresa, Śniadeckich 43 
Franciszek, kolejarz, Śniadeckich 43 
Falerowski, Ignacy ślusarz, Konopna 3 2 
Falewicz Tadeusz, oficer, Zacisze I 
Falgowski Bogusław, kowal, Sienkiewicza 2Z 
- Bołesław, czeI. kowalski, Poznańska 10 
Falgowska Paulina, wdowa, Poznańska 10 
Falikowski Ignacy, komin., Ks. Skompki 82 
Falk Karol, młynarz, Łęc
ycka 2 
- Klara, wdowa, Bocianuwo 24 
Falkenberg Herman, ślusarz, Senatorska 22 
- Ryszard, malarz, Kaszubska 34 
Falkental Charlotte, krawczyni, Nakielska 8 
Falkiewicz Maks, blacłunistrz, Mostowa 5 
- Stanisław, przodownik P. P., St. Rynek 21 
Falkowski Bernard, kapitalista, \Yesoła 14 
- Józef, robotnik, Podgórze 50 
- Leon, rzeźnik, 
ralborska fi 
Falkowska Anna, gospodyni, \Yesoła 14 
- Bronisława, szwaczka, Senatorska 80
>>>
68 


Falski - Fenske 


Falski \Hadysław, szofer, Grunwaldzka 52 
Faltyński Stanisław, robotnik, Szczecińska 9 
Fandraj Emil, cieśla, Inowrocławska 16 
- \Vilhelm. placmistrz, Smoleńska 12 
Fandrejewski Franciszek, piekarz, \Vrocławska 
nr. 20 
Fandray Brunon, murarz, \\'inc. Pola 6 
- Juljusz, murarz, Nowodworska 16 
Fandrey Wilhelmina, wdowa, Św. Florjana l 
Fandrich Lucja, Śniadeckich 9 
Fandrów Ferdynand, robotnik, \\'inc. Pola 9 
Fangmeier Erma, kasjerka, Sienkiewicza 53 
Fanslau )'Iarjanna, wdowa, Chrobrego 19 
Fantretter Ernest, sekr. sądn, Sienkiewicza 57 
Farina Helena, kraw
owa, Grunwaldzka 47 
Farlik Franciszek, Sienkiewicza 19 
Faschin Luiza, dyakoniska, Zduny 14 
Fase Emilja. wdowa, Sienkiewicza 57 
Faser Celina, Kołłątaja 5 
Fasscr Helena, Kołłątaja 5 
Fatz Fryderyk, malarz, Kr. Jadwigi 21 
Franciszek, malarz, Nakielska 15 
Józef, Pomorska 29 
Pelagja, rozwódka, Lubelska 18 
Rozalja, wdowa, Lubelska 6 
Teofil, asyst. kol., Płocka 14 
Faustman Franciszek, górnik, Łowicka 5 
Faustyniak Jan, górnik, Poniatowskiego II-12 
Fawre \Yilhe1m, ksiądz, Bełzka II b 
Fazarek Feliks, chorąży, Śniadeckich 30 
Fąferek Andrzej, aspirant P.P., Sienkiewicza 4 8 
Fąk Antoni, robotnik, ł,owicka 4 . 
Fąkowski Bronisław, robotnik, Łowicka 3 
Fahser\Valter, bankowiec, Ad. Czartoryskiego 14 
Fechner Bronisława, Sienkiewicza 18 
Fryderyk, Pomorska 4 2 
- Rudolf, kasjer bankowy, Pomorska 4 2 
- Stanisław, handlarz, Kujawska 84 
ł10nfekcja i artykuły męskie 
Fecbner Stefan i Nowacki 
Bydgoszcz, Mostoma 5. - Tel. 1081. 
- Stefan, kupiec, )Iostowa 5, t!
 1081 
Feddek Augustyn, robotnik, Kujawska 18 
Feder Ferdynand, kupiec, Jasna 17 
Feding Paweł, mechanik, Art. Grottgera 3 
Fedrowski :\1ikołaj, lekarz, Pomorska 43 
- Tadeusz, handlarz, Kościuszki II 
Feher Irma, siostra miłos., Bernardyńska 10 
Feige Klara, Zacisze 3 
Feilke Helena, i\Iawwiecka 2 
Felmer Jan, stolarz, Terasy 7 
Feige )'Iarjanna, NakieJska 18 
- Pelagja, wdowa, Sienkiewicza 39 


Fein Alfred, lakiernik, Św. Florjana 6 
- )'Iarta, szwaczka, Wileńska 6 
Fehlauer Franciszek, browarowy,ChwytowoI3 a 
Feld Władysław, szofer, Warszawska 24 
Felde \Va1ter, kupiec Zduny 7 
Feldmanowska Krystyna, wdowa, Ks. Sko- 
rupki 57 
[.'elchncrowski Zygmunt, urz
dn., Lipowa II 
Fe1chnerowska )'Iarja, nauczycielka, Grun- 
waldzka 62 
Fe1cyn Jakób, szewc, Świecka 14 
Felczykowski Alojzy, Gołębia 105 a 
Bronisław, drukarz, Lubelska 32 
Franciszek, robotnik, Glinki 30 
Jan, handlarz, Kościw,zki 58 
Łukasz, woźnica, Lubelska 14 c 
\Valenty, mechanik, Chojma 4 
Stani
ław, policjant, jasna 4 
Felicki \Yiktor, urzędn. kol., Błonia 5 
Fe1iszkowski Jan, restaur., Fordońska 6 
FeJlhaum Wiktor, asesor, Sienkiewicza 57 
Fcllml1t Herman, robotnik, Toruńska 27 
- Oskar, rzeźnik, Kujawska 26 
Felske :\1arta. pielęgniarka, Kaszub
ka 3 
Fel;ki Adam, stolarz, Sowińskiego ó c 
Antoni, robotnik, Staszyca 5 
Franciszek, robotnik, Gnmwaldzka 7 1 
Leon, ślusarz, Sienkiewicza 27 
Konstanty, robotnik, Sieradzka 8 
F "Wielkopolska Fabryka 
" ema Wyrobów Metalowych T. A. 
Specjalnośł: Zamki do mebli. 
Dr. E. "Yarmińskiego 6. Trleroll 821. 
Fendler Marja, Św. Trójcy 10 
- \Va1erja, wdowa, Dworcowa 52 
- Joanna, Śniadeckich 28 
FengJer Franciszek, kupiec, Wełn. Rynek II 
Leon, nauczyciel. ł,okietka 17 
Ludwik, gospodarz. Ks. Skorupki 109 
1Iarja, kupcowa. \Vdn. Rynek' II 
Piotr, robotnik, Sieroca 3 
Fenske Agnieszka, wdowa, Grunwaldzka 99 
r - Andrzej, zegarmistrz, Dworcowa 85 
Edward, handlarz, Toruńska 179 
Edward, robotnik, Piotra Skargi 3 
Elżbieta, wdowa, UgÓLY 14 
Ernst, ślusarz, Sowińskiego II C 
Franciszek, konduktor, Sienkiewicza 50 
Fryderyk, robotnik, Toruńska 57 
Henryk, kupiec, Chrobrego 24 
Jan, kapitalista, Chrobrego L8 
jan, murarz, Bielicka 5 
Jan, kapitalista, Chrobrego 19 
Paweł, handlarz, Podgórna l
>>>
Fenske - Figy 


69 


- Anna, Nowy Rynek II 
- Elżbieta, Nowy Rynek II 
Fenske Juljanna, wdowa, Kaszubska 32 
Regina, wdowa, Chrobrego I b 
Roman, robotnik, Kwiatowa 7 a 
Wilhelm, piekarz, Toruńska 18 
\Villi, Sowińskiego 17 
Ferdynand, studniarz, St. Szkolna 1 
Fenski Fritz, mistrz krawiecki, Lubelska 10 
Fentzl Juljusz, mechanik, Śniadeckich 13-14 
Fenzelau .:\Iaks, ślusarz, Nakielska 77 
Ferber Gottfried, cieśla, Ujejskiego 37 
- Tadeusz, kupiec, Gdańska 38, 
 óIg 
Ferdency Gaj trud, muzyk, Graniczna 13 
Ferdinand Erych, były doz. więz., Sokoła 15 
Ferenc Jan, restaurat., Senatorska 7 6 , t!!!łII54 
Fercnz \\.ojci
ch, górnik, Harcerska 12 
Feret Zygmunt, książkowy, Herm. Frankiego I 
Ferlak Stefan, Czackiego g 
Ferkau Lucja, Kaszubska 13 
Fertikowski Franciszek, robotnik, Stawowa 15 
Fernik Henryk, mechanik, Promenada 5 
Ferski Antoni, aktor, Dr. Emila Warmińskiego 
nr. 3 
Ferska Marja, wdowa, Długa I7 
- Stanisława, krawcowa, Gdańska 72 
Feser Ludwik, kellner, Paderewskiego 12 
Festag Fryderyk, kapitalista, Czerska 12 
- Ida, książkowa, Czerskiego 10 a 
Fethke Adam, kupiec, Toruńska 17, 
 363 
,- Fryderyka, Śniadeckich 43 a 
Irena, Toruńska I7 
Jadwiga, nauczycielka, Petersona II 
Stefan, bankowiec, Petersona II 
Zofja, wdowa, Petersona II 
Fetncr Antoni, robotnik, Kijowska 2 
Fett, Gustaw, maszynista, Promenada 20 
Feucr Adam, gniadeckich 30 
- \Yincenty, Długosza 13 
Fcuerkern Klara, Sienkiewicza 57 
Feglerski Jan, fryzjer, \Varszawska 7 
Fialek Antoni, kupiec, 20 stycznia 20 r. 27, 

 7 2 5 
Fiałkowski Antoni, ogrodowy, Orła -1-0 
Bronisław, kolejarz, Bielicka 61 
Dominik, kolejarz, Śniadeckich 51 
Ff'liks, właśc. domu, Rupienica 6 
Franciszf'k, funkcjo P. P., Chwyto\\O 3 
Franciszek, robotnik, Graniczna 12 
Jan, robotnik, Podgórze 14 
Leon, robotnik, Orła IQ 
Ludwik, rolnik, Kujaw
ka 24 
Teofil, robotnik, Pomorska 62 
Fibich Jerzy, kupiec, Hetmańska 13 
- HugQn, handlowiec, Pomorska 43 


Fibikowski Jan, kowal, Łokietka 4 
Ficht Leon, cieśla, Kościuszki 50 
FichtmaTln AnI1a, wdowa, Śniadeckich 40 
Fichtner \Valerjan, kupiec, Fredry 7 
Ficdelkorn Bernard, urzędnik, ZacisL;c 7-8 
Fibich Rudolf, krawiec, )fazowiecka II 
- Piotr, kowal, 
 akielska 86 
Fiebog l\Iałgorzata,gospodyni, Ustronie 6 
Fiedler Konrad, redaktor, Padercwskiego 7 
Romuald, handlowiec, Chrobregc. 2I 
Ryszard, sekr. kol., Cieszkowskiego 10 
Sylwester kupiec, Św. Trójcy 5 a - 
Zygmunt, ksiądz, Św. Trójcy 5 a 
Fiegel :Marjanna, robotnica, Babia Wieś 15 
Fierek 'Valerja, siostra miłos., Św. Florjana 13 
Fierlcj Józef, robotnik, Ks. Skorupki 83-84 
Fiesh \\Tilhelmina, wdowa, Śniadeckich 50 
Fiessel Ambroży, oberzvsta, Św. Floriana 16 
Fiethau \Vojciech, Śniadeckich 24 . 
Fictz l\Iaksymiljan, piekarz, Plac Poznański 10 
Fifelski Andrzej, robotnik, Racławicka 12 
Figatelska )farja, krawcowa, Kujawska 16 
Figaszewski Artur, farb., Hdmańska 12 
- Paweł, stolarz, Rupicnica 9 
- Franciszek, koszarowy, Gdańska 36 
Figaszewska Agnieszka, kasjerka, Gdańska 7ó 
Figiel Antonina, Gdańska 145, 
 854 
Aniela, Fordońska 15-16 
Helena, Śniadeckich 28 
Józef, rolnik, Ujejskiego 7 
::\Iarja, Nakielska 50 a 
Figel Józef, murarz, Św. Trójcy 32 
Leon, kupiec, Śniadeckich 28 
- Stanisław, technik, Fordoń:,ka 15-16 
- .:\Iichalina, wdowa, Xakielska 50' 
Figelek Kazimierz, kupiec, ::\Iatejki 8 
Figielek Stanisława, kra\\-cowa, Piotra Skargi 
nr. 9 
Figlerowicz Antoni, szewc, Hetmańska 25 
- :\Iaks, Hetmańska 25 
Figurski Florjan, ogrodowy, Grodzka 2 
Figlewicz Franciszek, przodownik P. P., Wi- 
leńska 13 
FiglIrski Kazimierz, kupiec, Gdańska 7 1 . 

 3 1 7 
Józef, robotnik, Chełmińska Iq 
Józef, właśc. domu, Gajawa 3"7 
Kazimierz, robotnik, 
owodworska 4-1- 
Konrad, ogrodnik, Gajawa 33 
::\[aks, kołodziej, Nowa 15 
::\[ieczysław, GrodL;ka 2 
Stanisław, właśc., Błonia 2 
Figurska Helena, Xowodworska 44 
- Joanna, wdowa, Nowodworska 44 
Figy Paweł, mistrz elektrotechn., Chocimska 10 


.
>>>
70 


Figałkowski - Fischer 


Figałkowski Andrzej, litograf, Grunwaldzka 19 
Fijałkowski \Vładysław, Dąbrowskiego 23 
Fijałkowska Franciszka, Stroma 59 
Fijałek Antoni, kupiec, 20 stycznia 27 
Filanowska Aniela, krawcowa, 
niadeckich 28 
- Rozalja, Śniadeckich 56 
Filarecki Konstanty, robotnik, St. Szkolna 17 
- Juljan, robotnik, Nakielska 8 
- Kazimierz,. gospodarz, Senatorska 48 
Filarecka Apolonja, robotnica, Kręta 3 
Filanowski Aleksander, krawiec, Gdańska 16 5 
Filarski \Vładysław, robotnik, Baraki Dwer- 
nickiego . 
Pilrek Jerzy, ślusarz, gw. Florjana 5 
Filip Karol, Cicha I4 
- Józef, urzędnik, Dworcowa 7 
.Filipczuk Filip, inżynier, Chwytowo 5 
Filipiak Helena, biurowa, Paderewskiego 32 
Franciszek, robotnik, Nakielska 7 
- Franciszek, robotnik, St. Czarneckiego 9 
- Franciszek, handlarz, Sienkiewicza 43 a 
- Franciszek, mechanik, gniadeckich 55 
Ks. Filipiak Jan, dyr. seminarj. nauczycieisk., 
radca miejski, Seminaryjna 3-7 ' 
Filipiak Leon, placmistrz, Babia \Vieś 5 
1Iichał, robotnik, Na \Vzgórzu 52 
- )Iichał, robotnik, Baraki Dwernickiego 
- Stanisław, Kordeckiego 16 
- Stanisław, robotnik, \Vitebska 6 
Filipiński \Vincenty, Seminaryjna 15 
Filipkowski Ignacy, formiarz, Ogrodowa 2 
Fi1ipkowska Janina, Gdańska 112 
Filipowa Antonina, krawcowa, Ogrodowa 12 
Filipowicz Karol, kupiec, Hetmańska 19 
Filipkowski Józef, bednarz, Gdańska 39 
- Kazimierz, piekarz, Dolina I 
Filipowski Ludwik, urzędn. poczt., Cieszkow- 
skiego 14 
- Paweł, piekarz, Dolina 26 
Filipowska Helena, artystka, Długa 60 
Filipski Bolesław, kolejarz, Bocianowo 19 
- Jan, ogrodowy, :\Iennica 10 
- Roman, kupie
, Sobieskiego 6 
- \Vładysław, podmistrz, Ułańska 2-3 
Filipska Zofja, wdowa, Herm. Frankiego I, 

 1806 
Filisiewicz \Vładysław, aplik. sąd., Podgórna 7 
Fillgner Edward, inżynier, Gdańska 22 
Filski Jan, palacz, S1. Szkolna 10 
Filutuwska \Vanda, ekspedjentka, Hetmańska 
nr. 14 a 
Filzner Piotr, restaur., Bełzka 15 
Finc Piotr, robotnik, Nowodworska II a 
Finger En\'in, Kr. Jadwigi 8 
Anastazja, wdowa, Jackowskiego 2 
, 


Finger Otto, bankowiec. Grunwaldzka 9 
Finge \Vłodzimierz, lekarz, Śląska 9 
Finkeldev Oskar, sekr. kol., Sienkiewicza 21 
Finkelst
in Ignacy, rolnik, Dworcowa 9 8 
Finske Maks, handlarz, Jasna 9 
Fintak Leon, szewc, Podgórze 6 
Fintz Władysław, młynarz, Sienkiewicza I 
Finz Rozalja, wdowa, Kujawska 18 
Fiołka Andrzej, st. post., P. P., Toruńska 18 
Jan, robotnik, Ks. Skorupki 68 
- Stanisław, funkcj., Stroma 59 
- Stefanja, modystka, Jackowskiego 21 


::=;;==::::::::===::=c:::::::::::c:::: 
:: O · k " Dom Kat Polsko :: 
::" gnls O Tow. RObotników:: 
:: Największy lokal zebraniowy :: 
:: Tow. Polsk. 'IV Bydgoszczy. :: 
- .. 
.. Gosp.: W O J C I E C H F I O Ł K Ił. :: 
:: Tel.tS-8ł. Jagiellońska n Tel.tS-8ł:: 
1:::==:::========:::::==::=:::::::= 


Firch Ernest, murarz, Ujejskiego I4 
- Luiza, wdowa, Sandomierska 48 
- Paweł, robotnik, Dąbrowa I 
Firchau Edward, restaurator, Fordońska 26 
Firin Benno, malarz, \Vincentego Pola II 
Firkowski Andrzej, robotn., Nowodworska 39 
Firsch Ernest.. wła..
c. domu, Smukalska 4 
Firyn \Vacław, referent poczt., Toruńska 8 
- \Valerja, wdowa, Zduny 20 
F"isch Ernst, stróż, Grunwaldzka 96 
Fischer Alfons, cukiernik, \Vilcńska 6 
Artur, rzeźnik, Toruńska 142 
August, robotnik, Dworcowa 5 
Erich, rzeźnik,. Toruńska 141 
\Vilhelm, kupiec, Poznańska 5, 
 60 
August, przoduwnik, Sienkiewicza 44 
Eryk, rzeźnik, Toruńska 141 
Franciszek, kupiec, Błonia I 
Friedrich, literat, Zbożowy Rynek 2 
Hipolit, urzędnik, Ułańska 12 
Jan, budowniczy pow., Dąbrowskiego 7 I 
Józef, kupiec, Mostowa 6 
Konrad, kupiec, gw, Trójcy 5 
Małgorzata, Błonia 14-15 
:\Iatylda Emilja, handlarka, Unja Lu- 
belska 13 
Olga, panna, Leszczyńskiego 98 
Piotr, stolarz, Dworcowa 56 
Stefan, restaur., Gdańska 143 
Walerjan, kupiec, Kujawska 47 
\Vil, helm ślusarz, Chwytowo 15 
\Vilhelm, kupiec, Dwurcowa 56 
\Vilhelm, palacz, Łokietka 2 
Wilhelm, palacz, Podg.jrze 8 
Zofja, diakonis tka, Seminaryjna 1-2
>>>
.. 


Fiscal - F orstowska 


71 


Fiscal Klara, wdowa, Pomorska 65 Flisikow
ki Józef, robotnik, Nakielska 80 
Dr. Fischoeder, lekarz, Dworcowa 66 FlOtai Augusta, wdowa, Kaszubska 7 
Fischroder Jan, st. sekr. poczt. , Jackowskiego 23 Florczak Jan, \Vilcńska 4 
Fison Luiza, :'\Iazowiecka II - 'Vojcicch, robotnik, 'Vinc. Pola 12 
Fistuł-\Vasików Aleksandra, wdowa, Naru- Florczyk Franciszek, kupiec, Kr. Jadwigi 7 a 
szewicza r a . - 
Iichał, robotnik, Kijowska 4 
Fischelewicz Dawid, kupiec, Grudziądzka 13 Florek August, kupiec, Zbożowy Rynek 5 
Fiszer Adam, palacz, Jackowskiego 23 J - \Vincenty, kapitan intend., Dworcowa 9 . 
Bronisław, urzędn. wojsk., Kanałowa 8 Florkowski Antoni, robotnik, Nowa 3 
Józef, stolarz, Hetmańska 18 - Teofil, wachm. pol., Długosza 8 
Olga, rozwódka, Czarneckiego 7 Florys.lczak 'Vawrzyn, górnik, 
akiclska 15 
Piotr, stolarz, Chełmińska 3 Fluder Józef, kowal. Konopna 19 
Otton, kupiec, P9morska 30 b Rozalja, gospodyni, Unja Lubdska 1 a 
Willy, inżynier, Sw. Jańska 20 - Tomasz, ślusarz, Cnja Lubelska I a 
Zygmunt, blachnierz, Hetmańska 2f - Zofja, wdowa, Unja Lube!ska I a 
Fita Piotr. rzeźnik, Dworcowa 15 a FoLhtmann Edward, ślusarL, Scieżka 6 
Fitlenbrun Stanisław, ob. ziem., Kołłątaja 4 Foellner Llliza, Dworcowa 3 
Fittinghoff Jerzy, muzyk, :'\Iickiewicza I Foerstcr Augusta, wdowa, Jasna 24- 
Fitz Antuni, ślusarz, Sienkiewicza 12 Eugenjusz, dyrektor, Gdańska 13 6 
Fitzermann Leon, kupiec, Sienkiewicza 61 _ :\Iarja, Gdańska 15 6 
Fitzner Alfuns, kupiec, Jackowskiego 20 _ 
Iarta, wdowa, Gdańska 86 
- Piotr, kupiec, Bełzka 15 Foguth :\Iarja, wdowa, Kościuszki 25 
Fisc Bruno, Sienkiewicza 36 Foj Roman, ślusarz, Sienkiewicza 34 
Flaak Adam, obuwnik., Ks. Skorupki 13 Fojnowski Stefan, urzędn. poczt., Artura 
Flakowski Antoni, restaurator, Grunwaldzka 10 Grottgera 8 
- Emil, pasł. P. P.. Grunwald.lka 10 Fojucik Zygmunt, dentysta, Długa 21 
- Jan, dozorca, Grunwaldzka 83 Fojut Józef, robotnik, :\Iazurska, I 
Flamm, Karol, inwalida, Bocianowo 17 -. Józef, ślusarz, Kościuszki 34 
Hauz Andrzej, robotnik, PodgÓrze 14 Fojutowski JÓzef, rolnik, Dworcowa 51 
- Jan, stolarz, Zygmunta Augusta 18 Folaron Juljan, kand. na :Rodasyst., gląska 13 
- Karol, artysta, Plac Piastowski 12 _ Konstancja, wdowa, 
ląska 13 
Flapan Izrael, kupiec, DworcO\\.'a 94, 
!ł 25 8 Folborski Franciszek, robotnik, Lenartowicza 
Flaszyńska Juljanna, wdowa, Sląska 2 nr. 20 
--=- Tekla, wdowa, Chwytowo 13 Folczyński Antoni, kolejarz, Plac Piastowski 7 
Flatan Karolina, kantorz., Śniadeckich 4 8 _ Franciszek, robotnik, Kujawska 31 
- Elżbieta, nauczycielka, Św. Trójcy 26 Foldziński Józef, szewc, Bocianowo 27 
Flath \rtur, fryzjer, Sienkiewicza 57 Folerzyńska \Valerja, męż. Konopnicka 4 
Flegier Bronisław, kupiec, Dworcowa 18 c Foliński Józef, stolarz, Chłopickiegu 3 
Fleischer Elise, wdowa, Grodztwo 31 Fordoński Izaak, inżyn., Podwale 20 
- :\Iarja, wdowa, 
owodworska 2 Fordońska Etta, nauczycielka, Podwale 20 
Flcszar Władysław, Sniadeckich 43 a Fomalik Andrzej, hutnik, Pijarów 53 
Fleta Anna, \Vrocławska 4 Formanek Stanisław, wachm., Wysoka 9 
Fliciński Kazimierz, ogrodnik, Osada 6 Formanowicz Kazimierz, kupiec, Gdańska 147 
Ludwik, robotnik, Grunwaldzka 51 - Józef, kupiec, Jagiellońska 59 
Stanisław, kowal, Stawowa 28 Formanowski Roman, fryzjer, Poznańska 23 
Katarzyna, krawcuwa, Sieradzka 2 Formanowska 
Iałgorzata, robot., Stroma 59 
.Marjanna, krawcowa, Sieradzka 2 Formański Ferdynand, SLewc, Gdańska 101 
Fliczykowski Juljusz, dozorca, 20 stycznia 33 Formella Barbara, restaur., 'Varszawska 15 
Flieger Anna, Kujawska 29 Famah! Bronisław, lakiernik, Kościuszki 24 
- Leokadja, Kujawska 29 Fornalczyk Igńacy, palacz, Mazowiecka 29 a 
- - Teodorja, Dworcowa 21 Fornalik Karol, rob., Uj
jskiego 8 
Flisek Michał, mechanik, Krakowska 7 Forster Augusta Emilja, wdowa, Cieszkowskie- 
Flisiak Jan, robotnik, Flisacka 19 go 5 
- Józef, robotnik, Czarneckiego 3 Forszpaniak Tomasz, rob., Ks. Skorupki I4 
Flisikowski Izydor, kotlarz, \Vinc. Pula I Forstowska Otylja, wdowa, Św. Floriana 13
>>>
72 


Forycki 


Freyer 


Forycki Józtf, śledczy, Pomorska 60 
Foryś Stanisław, robotnik, Chmurna 5 
Frąckowiak :\Iichał, rob., Jackowskiego 18 
Fraginias Hubert, handlarz, Koźmiana 21 
Frajer Bolesław, restaurat., Bocianowo 22 
Frajtak Janina, gospodyni, Dworcowa 74 
Franoś Łukasz, kupiec, Gdańska 4 1 
Franciszkowski Karol, rob., Czarneckiego 6 b 
Franckowiak Antoni, górnik, Łowicka 5 
Francuziak Michał, rob., Kraszewskiego 2 
Franczak Anna, mężatka, \Varszawska 7 
Franecka :\Iarta, Kordeckiego 35 b 
Frank August, N a \Vzgórzu 21 
- Emil, robotnik, Dworcowa 9 2 
- Bernard, krawiec, Ks. Skorupki 94 
Ema, tkacz, Król. Jadwigi 18 
Fryderyk, mularz, Ks. Skorupki 94 
Juljusz, mularz, Gdańska 76 a 
Karol, introligator, \Viatrakowa 15 
Karolina, wdowa, Zygm. Augusta 20 
Leopold, składacz, Jasna 14 
- Marja, wdowa, \Viatrakowa 15 
Otto, palacz. Błonia 24 
- Robert, robotnik, Sienkiewicza 4 0 
- Rudolf, robotnik, Stawowa 28 
Ryszard, robotnik, Kaszubska 28 
- Stanisław, oficer, Król. Jadwigi II 
- Stanisław, urzędno pryw., Fredry 4 
- Brunon, robotnik, Fredry I 
- Otton, robotnik, Nakielska 17 
EEEEEEEEEEEEEE


IDIDIDIDIDIDE 
ID ID 

 Frank e c. A. 
 
ID Główne biuro Adama Czartoryskieg ) 7a. ID 
ID Rafinf'rja oko\\it,", l)arOW a fabryka ikie- ID 

 k ró'
, l wy tłocznia soków.. Parow{' zaklad
' 
 
ID -ąlue ow{'. Tartak. 1 10 1). I eksport drzewa. ID 
ID8ID8IDIDIDmIDmIDIDIDID
ID8
IDIDIDIDIDID 
Frankenstein Adolf, asyst., Senatorska 4 8 
Frankiewicz J ózcf, robotnik, Biclicka 30 
- Marjan, mechanik, Podgórna 10 
.Frankowiak Jan, stołowy, \Vieliczka 6 
Frankowska l\Iarja, wdowa, Cieszkowskiego 6 
Frankowski Ignacy, rob., Dąbrowskiego 15 
- Ignacy, porucznik, Grunwaldzka 10 5 


Frankowski Ludwik 
PrzeJ!ooiębiorstwo robót betonowH'h, żelbf'towych, 
pod- i naziemnych. - }'abryka W
'robów Ce- 
mento\\ych. - Rury kanalizacyjne \\szelki('go 
rodzaju. I)if'rścienie studzif'nnf', 1)lyty na chodniki, 
pl)oty ban,ne i t. I). - Biuro: Bydgoszcz, ul. Ja- 
f;riełlOJ1
ka 51. Adres telegr.: Bl'ton- Bydgoszcz. 
Tel. 488. FabfJka: Bialublota, 1)0\\". Bydgoszcz. 


Frankowski Jan, urzędnik. Wileńska 6 
- Jan, kowal, Terasy I a 
- Paweł, urzędnik; Wileńska 6 
.Franz Jan, zwrotniczy, Łokietka 17 
- Jan, bud. okręt., )Jakieiska 20 
- Leokadja, Nakiclska 2() 
_ Michał, ślusarz, Grunwaldzka 88 
Oskar, kupiec, Sienkiewicza 21 
- Robert, £lizak, Witebska I4 
- Stefan, ślusarz, Rycerska 4 
Franze A., dyrektor, Dworcowa 50, 
 7 8 9 
Franzke Gertruda, żona, Chocimska 10 
Franzkowiak Gertruda, kasjerka. \Vileńska 6 
- Jan krawiec, \Vileńska 6 
_ Helena, sprzedawaczka, \Vileńska 6 
Franzkowska Anna, wdowa, Gdańska 15 6 
_ Wojciech, rzeźnik, 
Iazowiecka 10 
Frase Theodor, kowal, Szpitalna 2 
- Wilhelm, Kwiatowa 10 
- \Vilhelm, kapital., Kwiatowa 10 
Frasunkiewicz Józefa, nauczycielka, Nakiel- 
ska 8 
- Stanisław, Sowińskiego 6 
Franer Judko, handlow.. Dworcowa 3 
Fratczak Jan, krawiec. Cicszkowskiego 7 
Frawert Konstancja, wdowa, Chwytowo 16 
Frebel Herman, robotnik, Blonia 14- 1 5 o 
Frede Stanisław, składacz, Art. Grottgera 2 
Freder Ernest, stolarz, H. Dietza 10 
Fredrich Franciszek. rob., Grunwaldzka 9 
Freichel Ignacy, rob. kolej., Grunwaldzka 7 6 
Freier Maks, rob., Jagiellońska 51 
Freigemb Józef, malarz, Na \Vzgórzu 6 
Freimann Rozalja, wdowa, Śniadeckich 5 
Freitag Karol, robotnik, Św. Jańska 20 
Freiter Andrzej, robotnik, Glinki 59 
- Michał, robotnik, Konarskiego 8 
Frelichowski Leon, robotnik, Wzgórze Dą- 
browskiego 5 
- Stanisław, mularz, Stawowa 28 
- Franciszek, Kujawska 92 
- Teofil, robotnik, Lenartowicza 8 
Frelichowska Zofja, Stawowa 28 
Frenkel \Vilhelmina, wdowa, Nowodworskal6 
Frenzel Franciszek, port jer, Niedźwiedzia 7 
Freter Adolf. robotnik, Sieradzka 17 
- Otton, malarz, Ogrodowa 13 
Freudeberg Henryk, asyst. kolej., Łokietka l 
Fremd Feliks, asyst. kolej., Nakielska 55 
.Freund Jan, Nakiebka 9 
Freundt Edward, Karol, ślusarz, Św. Flor- 
jana 16 
Frey Paweł rzeźnik, Garbary 24 
Freyer Boleslav., robotnik, Bocianowo 22 
- Bolesław, robotnik, Bocianowo 19
>>>
F reyer 


F romming 


73 


Freyer Gabryela, Św. Trójcy 22 
Freymark Selma, krawco, Chocimska 16 
- Petronella, wdowa, Śniadeckich 2 
Freitag Alfons, bankowiec, Błonia 24 
- Augusta, wdowa, Śniadeckich 23 
Freyter Jan, robotnik, Konopna 13 
- Juljan, robotnik, Konopna 13 
- Stanisław, woźnica, Bocianowo 19 
- \Vładysław, odźwierny, Jagiellońska 35 d 
Freywald Antoni, ślusarz, Sowińskiego 19 
Frey \Valter, student, Błonia 23 
Freymark Klara, wdowa, Chocimska 16 
Frichan Emma, robot., Grunwaldzka 12 
Frichel Aleksander, robotnik, Sieroca 8 
Fricke Jan, budowniczy, Św. Trójcy 26, 

 203 
_ _\Iałgorzata, wdowa, Św. Trójcy 26 
- Antonina, pielęgniarka, Grodztwo 24 
Friebe Franciszek, kasjer, Błonia 7 
- \Vinancjusz, nauczyciel, N:akielska 35 
Frieda Jan, górnik, Koźmiana 28 
Friedel Leonora, książkowa, Dworcowa 57 
- Kazimierz, stolarz, Siemieradzkiego 9 
Friedland Herman, kupiec, Jagiellońska n 
- Lina, ochroniarka l Kowalska 4 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
i Friedlaender Abr. St:lyd
::::'t8 i 
+ + 
+ Telefon 160. - Zał. 1853. + 
t Bławaty,konfekcjadamska,dywany,firan).':: 
+ + 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 


Friedlander Klara, wdowa, P.aderewskiego 32, 
C!
 74 2 . 
Friedmann Abram, ur
ędn. pryw., Jagielloń- 
ska 76 
- Abram, rzeźnik, -Szpitalna 8 
Friedrich Artur, fabrykant, Toruńska 18 4 
- Emil, robotnik, Sw. Trójcy I a 
- Hugon, mistrz maszyn., Jagiellońska 35 a 
- .Joachim, urzędn. kol., Błonia 7 
- Karol, rolnik, Solna 17 
- Karol, cieśla, Glinki 5 
- Konrad, kuśnierz, Śniadeckich 5 
- Marja, wdowa, Poznańska 23 
- Nikodem, gazeciarz, Dvwrcowa 52 
- Wilhelm, robotnik, Toruńska" 13 8 
FI iedrych Karolina, wdowa, Orła 9 
Friese Karolina, kucharka, Jackowskiego 18 
Frisch Jakóh, krawiec, Kwiatowa II 


Frisch Traugott, kowal, Piękna 25 
Frischke Antoni, urzędn. poczt., Garbary 9 
Fritsch Emil, bud. organ., Kwiatowa 10 
- Marjanna, służąca, Zamojskiego 23 
- Oskar, kapitalista, Błonia 14- 1 5 
Fritz Alfred, strażnik, Ślusarska n 
Dorota, wdowa, Nakielska 51 
Eliza, wdowa, Dworcowa 38-39 
Jan, robotnik, Szubińska 21 
Józef, Bełzka 34 c 
Józef, siodlarz, Nakielska 51 
Ignacy, tokarz, Grudziądzka 4 
Karol August, piekarz, Sowińskiego 2 
Paweł, handlarz, Plac Piastowski 7 
- Rozalja, wdowa. Kościuszki 59 
- Selma. robotnica, Poznańska 26 
- \Vilhelm. rzeźnik, Sienkiewicza 44 
- Helena, handlarka, Plac Piastowski 7 
- Bruno. fryzjer. Bocianowo 15 
- Jan, robotnik, Kaszubska 14 
Frobel Jadwiga, robotnica, Jackowskiego 23 
Froehlich Franz. kupiec, Dworcowa 6 a 
Frohwerk Artur, mistrz rzeźno, Król. Jadwigi 
nr. 12, 
 18n 
Froinski Antoni, kowal, Ułańska 2-3 
Fromer Judko, kupiec, Dworcowa 89 
Frommer Karol, K'lipiec, Gdańska 42 
Fronckiewicz Zofja, Jagiellońska 61 
Fronczak Józefa, wdowa, Na Wzgórze 47 
- Stanisława, modystka, Na \Vzgórze 47 
Fronczyk \Vacław, kapelmistrz, Gdańska 7 6 
Frost Józef, stolarz, Leszczyńskiego 4 1 
- Krystjan, stolarz, \Varszawska 10 
- Robert, kupiec, Łokietka 8 b 
- Ryszard, tapicer, Sienkiewicza 8 
Frohlich Antoni, wl. domu, Sienkiewicza 4 6 
Eliaż, wdowiec, Malborska 6 
- Hermann, robotnik, Kujawska 10 4 
- Job, sierzant, Sienkiewicza 53 
- Leon, konduktor, Grunwaldzka 103 
- Robert, mistrz pilnik., Nowy Rynek 3 
- Rudolf, krawiec, Rycerska 4 
- Ryszard, rzeźnik. Toruńska 12 
- \Vilhelm, rolnik, Ruska 7 
FroWichowski Tomasz, robotnik, 
lalborska 8 
- Andrzej, robotnik, Mickiewicza 15 
Frohlichowska Marja, kucharka. Pomorska 
nr. 49-50 
I Frollsch Rudolf, krawiec, Rycerska 4 
Fromming Karol, urzędn., Dworcowa 18 a 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
74 


Froser - Ga hrich 


Froser Marjanna, wdowa, Seminaryjna 15 
Froter \Vincenty, robotnik, Brzozowa 24 
Fruchtlińska Bronisława, nauczycielka, Po- 
lanka I 
Fryckowski Antoni, szewc, PL Poznański 4 
Franciszek, kolej., Pomorska 15 
- Franciszek, robotnik, Sokoła l 
- Jan, kupiec, Gdańska 134 
Dr. Fryczyński, Bronisław, lekarz, Dworcowa 
nr. 31 b, 
 775 
Fryderik Jan, kupiec, Jagiellońska 59 
Frydrych \Vojciech, ślusarz, Chełmińska 17 
Frydrychowicz Benon, sędzia, Petersona I I 
Jerzy, Jackowskiego 28 
- -'lichał, agronom, Gdańska 53 
- :\£ichał, kupiec, Gdańska 42, 
 104 
- Zuisa, Grunwaldzka 26 
- Piotr, robotnik, Gdańska 76 
Frydrychówna Franciszka, krawcowa, Gdań- 
ska 137 
Frydrysuk Jan, tokarz, Ogrodowa 4 
Frysny Franciszek, robotnik, St. Szkolna II 
Fryka Edmund, technik, Fordońska 23 
Fryling Ryszard, sędzia, Zamojskiego 8 
Fryncka l\Iarja, drukarka, Gdańska 53 
Frymark Aleksander, kowal, Hetmańska 36 
-' Franciszek, urzędn. poczt., \Varszawska 
nr. q 
Frymer Kopel, kupiec, Jagiellońska 51 
Frys :Marj a, rozwódka, Sieroca 3 
Frytter Franciszka, wdowa, Sobieskiego 13 
Frytz Feliks, kupiec, Dworcowa 20 
- Henryk, bednarz, Chrobrego 18 
- Jan, fryzjer, Bocianowo 13 
Fryżewski Teodor, garncarz, Sieroca 21 
Frącek Enelina, wdowa, Cicha 6 
Frąckowiak Franciszek, rob., Kossaka 92 
- Kazimiera, wdowa, Gdańska 85 
- Kazimierz, kowal, Stawowa 32 
- Marcin, sierzant, Jackowskiego 18 
- Mikołaj, Toruńska 34 
Pelagja, Krakowska 3 
- Stanisława, wdowa, Toruńska 18 
- Stanisław, technik, Krakowska 3 
Frąckowski \Viktor, kowal, Toruńska 154 
Frączak Jan, okuti1ik, Śniadeckich 2 
Fraczkowiak Marjanna, Reja 6 
Fraszczak Marcin, rob., Kaszubska 7 
- Stanisława, Kaszubska 27 
- \Veronika, kucharka, Chocimska 3 
Fratczak Jan, krawiec, Cieszkowskicgo 7 
Fuchs Anna, wdowa, \Vełn. Rynek 2 
Bruno, urzędnik, Dworcowa 82 
Edward, urzędnik, Pomorska 46 
Emilja, wdowa, Dworcowa 82 


Fuchs Gustaw, szewc, Kanałowa 2 
- Karol, piekarz, Poznańska 12 
- Karol, woźny, Poznańska 12 
Fucic Andrzej, aptekarz, Grunwaldzka 106 
Fudziński Leon, kupiec, Szpitalna 8 
- Stanisław, kupiec, Szpitalna 5 
- Tomasz, Cieszkowskiego 14 
Fuhrmann Jan, robotnik, Flisacka I4 
Fuss Juljana, wdowa, Szubińska 6 
Fundament Jan, muzyk, Jackowskiego 23 
- Wacław, inżynier, Dr. Emila Warmiń- 
skiego 9, 
 16 4 6 
- Wojciech, robotnik, Ugory 41 
Funk Edward, krawiec, Pomorska 32 
Gilda, siostra, Gdańska 48 
- Hildegard, Pomorska 32 a 
- Ida, nauczycielka, Pomorska 65 
- Magdalena wdowa, Toruńska 138 
- Ottylja, handlarka, Gdańska 50 
Funkiewicz -'Iarceli, kupiec, Pomorska 49-50 
Furchart Natalja, handlarka, Kowalska I 
Furchert Anna, handlarka, Sienkiewicza 58 
Furda Julja, drukarka, Konopna 30 
Furman Antoni, plut. zaw., Gdańska 76 
Bonifacy, krawiec, Toruńska 179 
- Franciszek, robotnik, Kujawska 28 
- Stanisława, wdowa, Glinki 26 
Furmanek Jadwiga, właśc, skład., Dworcowa 
nr. 7a 
Furmaniak Michał, górnik, Siernieczek 15 
Furmanski Alfons, kier. parowozu, Orła 44 
Furmański Ferdynand, szewc, Gdańska 101 
- Ryszard, tokarz, Libelta 8 
Furmańska Juljanna, Seminaryjna 9 
Furszpaniak Edward, wolontarj., Lubelska 8 
Fus Dydak, rolnik, Toruńska 126 
Fiinfhaus Konrad, kupiec. Dworcowa 57 a 
Fiirst Antoni, robotn., Dr. Emila \Varmiń- 
skiego 17 , 
Franciszek, robotnik, Sniadeckich 8 a 
Leon, robotnik, Świecka 3 
- Maksymiljan, robotnik, Grunwaldzka 34 
Fiirstenhaupt Kurt, geometra, Chocimska 10 
Fiirstenau Bcrnhard, Zduny I4 
Fiirstenburg Bronisław, kupiec, Długa 59 
Fyntowski Antoni, kowal, Szubińska 16 
Fytter Jan, tapicer, Ks. Skorupki 7- 8 
Fyrst Helena, wdowa, Jackowskiego 30 


G. 


Gabański, Józef, urzędnik, \Vawrzyniaka 18 
Gabczyński Karol, robotnik, Ugóry 3 
Gabrich Piotr, rzeźnik, Dolina 24
>>>
Gabrich - Gadziński 


75 


Gabri.:h Artur, stolarz, Fordońska 68 
Augustyn, stolarz, Nowodworska 30 
- Berta, wdowa, Gdań
ka 75 a 
- Kurt, fabrykant, Karuszewicza 2 
Gabrichewicz Kazimierz, szewc, Plac Piastow- 
ski 3 
Gabrielski Karol, mularz, Długa 33 
Gabrych Franciszek, konduktor, \Vilczak, Na- 
kielska 13 
- Jan, górnik, \\'armińska 3 
- Tomasz, palacz, Dolina 24 
- \"illy, fabr. mebli, Gdańska 75 c 
Gabryś Brunon, preparand, Dolina I 
- Józef, rzeźnik, Siemieradzkiego 10 
Gabryelski Marcin, kowal, \Vilczak, Nakiel- 
ska 52 a 
Gabryszek Stanisław, piekarz, Ogrodowa l 
Gabryelczyk .!\Iarja, robotnica, Ujejskiego I a 
Gaca Anastazy, kowal, Grunwaldzka 29 
Bronisław, stróż kol., Sierniczlck 3 
Franciszek, kupiec, Dworcowa 18 c, 

 24 0 
J akób, robotnik, Dworcowa 51 
Jan, kupiec, Łokietka 21 
Janina, Dąbrowskiego 19 
Leon, robotnik, Dąbrowskiego 19 
:'\farjanna, Flisacka 12 
l\Iichał, kowal, Gcunwaldzka 30 
- . \Vładysław, handlowiec, Chełmińska 20 
- \Vładyslaw, budowniczy, Sienkiewicza 5, 


 84 
- \Vacław, urzędnik, Kordeckiego 1 
- \Vacław, kupiec, Błonia 3 
Gacek Stanisław, kancelis"ta sąd. Dąbrowskie- 
go n 
Gach Aniela, nauczycielka, Jagiellońska 23 
Gacka Antonina, \Vilczak, Na wzgórzu 44 
- Józef, robotnik, \Vikzak, Nakielska 77 
- Juljanna, wdowa, Dąbwwskiego 19 
Gacki Kazimierz, palacL, Gdańska n6 
- Marjanna, wdowa, Kaszubska 28 
- Władysław, ślusarz, Śniadeckich 40 
Gacki Stefan, redaktor, Kaszubska 9 
- \Vojciech, robotnik, Unja Lubelska 14 a 
Gackowiak Florjan: palacz, Fabryczna 2 
Franciszek, robotnik, Ruska 32 
Ignacy, robotnik, \Vilczak RóżiJ,na 3 
:'\fichał, brukarz, Toruń:;ka 119 
\Valerja, wdowa, Ruska 32 
Władysława, Ruska 32 
Gackowski Aleksander, ślusarz, Okol
 Grun- 
waldzka 65 
Alojzy, robotnik, Ogrodowa 9 
Anastazy, dekorator, ::\Iazowiecka 43 
Jan, robotnik, \Vilczak Nakiel:;ka 13 


Gackowski Jan, Mazowiecka 41-42 
- Jan, robotnik, Rycerska 25 
- Jan, robotnik, Szwederowo Leszc.lyńskie- 
go 42 
Gackowski Józef, robotnik, Jachcice Średnia 39 
Józef, robotnik, \ViJczak, Czarneckiego 6 
Józef, robotnik, Kościuszki 32 
Kazimierz, robotnik, Okole Grunwaldt- 
ka 41 
Konrad, urzędn. poczt., Sobicskiego 13 
Leon, telefonista, Rycerska 25 
:\Iaksymiljan, ślusarz, Okole Grun waldz- 
ka 2 
:\Iaksymiljan, robotnik, Nowodworska na 
:\Iarjan, Harcerska 7 
:\Iieczysław, robotnik, Kościuszki 32 
Teofil, asy
tent, Hetmańska 31 
Tomasz, ogrodnik, Gdańska 128 
Władysław, kier. mlecz., Kwiatowa I a 
Władysław, robomik, Okole Grunwaldz- 
ka 71 
\VładysJaw, rolnik, Wilczak Czarneckiego 6 
\VJadysJaw, robotnik kolej., Sienkiewi- 
cza 60 
Gackowska Juljanna, wdowa, Podgórze 28 
Katarzyna, Ossolińskich 10 
Łucja, Szwederowo, uszczyńskiego 9.
 
:\Iarja, kucharka, N9wy Rynek 10 
)Iarjanna, wdowa, Sląska 2 
Katalja, Gdańska 55 
Rozalja, Ossolińskich 10 
Rozalja, wdowa, \Vilcz.ak CzarneckiŁgo 6 
Rozalja, wdowa, \Varmińska I 
\Viktorja, wdowa, Rycerska 25 
Zofja, Okole Grunwaldzka 23 
Gaćkowski Juljan, malarL, Kordecki
go 30 
Gaczkowski Bronisław, rolnik, Ściersko Smo- 
leńska II 
Gaczny 
Iak
ymiljan, ślusalz, Kościuszki 48 
Gadańska Jakobina, Rej a 3 
Gadocki T-eodor, mechanik, Szwederowo Or- 
ła 27 
Gadomski Antoni, ślusarz, Bocianowo 9 
- Franciszek, ślusarz, Staszyca 5 
- Józef, robotnik, Chocimska I 
Gadyńska Olga, gospodyni, Ścieżka 4 
Gadzikowski \Valdemar, hutelista, Podolska I 
Gadzikowska Anna, wduwa, Cieszkowskic- 
go 12]13 
- Zofja, Gdańska 53 
Gadzinowski Kazimierz, robotnik, SLwcderowo 
Ks. Skorupki 106 
Gadziński Adam, inżynier, Pomorska 13, 

+ 393 
- Józef, stolarz, \Vilczak Nakielska 54 


,
>>>
76 


Gadzińska 


Ganskowski 


Gadzińska Anna.. kolonjalka, \Vileńska 9 
- :Marja. wdowa. Fordońska IR 
Gaekd Karol, mistrz rzeźnicki, Okole Grun- 
waldzka 18, 
 1407 
Gaertner Berta. wdowa, Sowińskiego 7 
- 
Iarta, Lubelska 4 
Gagielski Mieczysław, malau;. Petersona 12 
Gahlau Ernst, w1. domu, )Iickiewic..:a 12 
Gaida Konrad, robotnik, Sowiński(go 10 
Gainski Stanisław. blacharz, Nowodworska 53a 
Gaj \Vawr.lyn, murarz, )'Iazowiecka -1- 
Gajda Stanisław, stołowy, Si
radzka I 
- \Vładysław. Okole Grunwaldzka 4-1- 
Gajdecki Jan, kołodziej, Toruibka 159 
Gajdus Franciszek, Bocianowo 15 
Gajduszewski Stanisław, urz
dnik. Sienkie- 
wicza 9 
Gajdziński Piotr. robotnik, Jachcke 
rcdnia 25 
Gajewski Antoni, chemik, T. Paderewskiego 7 
Bolesław, lekarz, \Varszawska 8 
Florjan, robotnik. Grodzka 16 
Franciszek, malarz, Nowodworska 43 
Jan. szofer, Hetmańska 15 
Józef, ślusarz, Pomorska 65 
Ka.limierz, urz
d..'1ik, Jagiellońska 7 
l\laksymiljan, robotnik, Lubelska II 
Tadeus.l, altysta, Sicnkiewicza 54 
\Vładyslaw, Dr. praw, Cieszkowskiego 8 
Władysław, Cieszkowskiego 8 
Gajewska Antonina, wdowa, Nowodworska 43 
Antonina, wdowa, Wilczak Ułańska 31 
Franciszka, wdowa, Grodzka 16 
- Joanna, krawcowa, Śniadeckich 5 a 
- Stanisława, Sieroca 8 
Gajowiecki Józef, szewc, Kordeckif'go I4 
Gajzlerski Stanisław. urz., Dworcowa 90 
Gajzlcrska Leokadja, akuszerka, Dworcowa 90 
Galander Berta, wdowa, Brzo.zowa I4 
- Ella, kasjelka, :\Iazowiecka 21 
Galant Michał, urzędnik, Jackowskiego 23 
Galas Jan, robotnik, Wilczak Wysoka 12 
Marcin, robotnik, SZ\'o'e:derowo Szubiń- 
ska 20 
Michał, robotn., SzwedeIOwo Szubińska IZ 
Galasiński Francis/.ek, robotnik. Fordońska 34 
Galaszyńska Pelagja, Pomorska 58 
Galendzewski Jan, robotn., Zygmunta Au- 
gusta 23 
Galetzka Marjanna, Nowy Rynek 2 
Galewski Piotr, artysta, Sienkiewicza 44 
Galikowski Teodor, stolarz, Szwederowo Or- 
ła 18 
Galikowska Anna, kucharka, Nowodworska II 
Galiński Jan, SZeWC. Szwederowl 1 Ks. Sko- 
rupki 89 


Galiński Gregor, kołod.liej, Zduny II 
- Szymon, kupiec, Pdersona lO, 

 8I£) 
Galińska Józefa. handlarka, Zduny II 
Gallas Alojzy, młynarz, Garbary 7 
- Jan, wł. domu, Garbary 7 
Galler Elfrida, książkowa Św. Jań:,ka 5 
Gallmeister JaB, stangret, Kordeckicgo 31 
Gallus \Vilhelm, rolnik. Szwcderowo Str7c- 
lecka 3 
- Władysław, kier. ochrony, \Vilczak Jary 2 
Galon Balbina, kantorzystka, Gdańska 45 
Galper Jakób, krawiec. Lubelska 21 a 
Galuba Jan, szewc. Podolska 20 
Galwani Ludwika. nauczyc.. Pomorska 45-46 
Gałąska l\farja. domowa.. ::\Iickiewicza 4 
Gałczewski \\ladysław, piekarz, Kujawska go 
Gałczyńska Józefa, gospodyni. Jagiellońska 2 
Gałczyński \Vładysław, urzędn., Jagiellońska 2 
Gałdzicki Hieronim, książkowy, Fredry 6 
Gałecki Jakób, robotnik, Grunwaldzka 22 
Jarosław, aplikant sąd.. Gdańska 138 
- Pawd, urz. kol., Okole Grunwaldzka 41 
Stanisław, Gdańska 31-32 
Tadeusz, generał. Gdańska 138, 


 2028 . 
Tadeusz, kupiec, Promenada 3 
Gałczewski Antoni, piekarz. Wilczak Nakiel- 
ska 58 
- Bronisław, krawiec, Konopna 26 
Gałęzowski Stefan, profesor. Krasińskiego I4 
- \Vincenty, robotnik. Konopna 31 
Gałgański Jan, odźwierny, Podgórze 15 
Gałka Andrzej, rolnik, Chmurna II 
Gałkicwicz Roman,. rolnik, :\Iazowiecka 10 
- Rozalja, Podgórze 50 a 
- Władysław, Podgórze 50 a 
Gałsińska l\Iatylda, wdowa. Okole Grunwaldz- 
ka 31 
Gamm Emilja, wdowa, Stary Rynt.:k 5-6 
Gamracy Antoni, rolnik, Glinki 5
 a 
Gamradt Anna, wdowa, Dworcowa SS 
Gamuła Jan. wojskowy, Lubelska 2 
Ganasiński Stanisław. cukif.rnik, Jezuicka 9 
Gancza Józefa. \Vilt:ńska 18 
GańcLa Łucja, biurowa, Św. Trójcy q. 
Gander Luisa, Św. Trójcy 22 a 
Gant Jan. inżynier. Łokietka 28 a 
Gannot Alfred, Toruńska 53 
- \Villi, stolarz, Toruńska 54. 
 1813 
Ganolt Karol, Toruńska 45 
Gansen Berta. wdowa, Cieszkowskiego I 
- Brunon, kupiec. Długa 48. 

 508 
Gansen l\Ioric, inżynier, Chrobrego 
, t!
 1232 
Gański Jan, Plac Poznański 12 
Ganskowski Juljusz, robotnik, Lenartowicza 7.
>>>
Ganter - Gawrich 


77 


Ganter 
atalja, magazynierka, Kaszub'ika 8 
Gant Jan, kupiec, Sieroca 15-16 
Ganth Janina, biuralistka, Mazowiecka 10 
Gapa Helcna, wdowa, Fordońska 69 
- .Marjanna, wdowa, Bocianowo 48 
Gapiński Józef, Kwiatowa I a 
- Konstanty, kotlarz, J achcice Średnia 20 
Gapińska Julja, wdowa, Dworcowa 15 
- Stanisława, Sowińskiego 20 
Gappa Agnieszka, pokojowa, \Vilczak Nakiel- 
ska 23 
Gapski Alfons, robotnik, Łowiecka 7 
- Jan, kier. wozu, Nlazowiecka 10 
. - Juljusz. kierO\vnik, Stroma 22 
Gapska Helena, Stroma 22 
- Wiktorja, urzędn., SienkiewicLa 37 
Garbaczew Leonid, technik, Nowogrodzka R 
Garbaliński Józef, mechanik, Kaszubska 32 
Garbowski Ludwik, Dr. fi]oz., OS'iolińskich 9 
Garbrecht Maksymiljan, piekarz, Sienkiewi- 
CLa 53 
Garbnerski Franciszek, robotnik, Sowińskie- 
go II b 
Garbuiska Juljanna, gospodyni, Sowińskie- 
go II b 
Garczarek ::\Iichał, robotnik, Lipowa 5 . 
Garczyński Antoni, urzędnik, Szwederowo 
Ks. Skorupki 106 
Bronisław, blacharz, Jagielluńska 32 
Franciszek, robotnik, Szwederowo Orła II 
Józef, urz. kol., Chocimska 7 
Garczyński Stefan, ślusarz, Błonia II 
Garczyńska Helena, kupcowa, 
l. TeatralnY-J, 

 16 75 
Józefa, robotnica, Zygmunta Augusta 32 
l\larja, bona, Błonia II 

\Iarja, kupcowa, Pl. Teatralny 4, 
r675 
::\Iarjanna, ogrodn., Błonia 6 
r- Stanisława. handlarka, Wawrzyniaka r 
GardayJuljusz, robotnik, Gdańska 1I7 
Gardziel .Michał, \\"ilcLak X akielska 91 
Gardzielski Broni
ław, I.okietka 7 
. Garlicki Antoni, lt'karz weter., Jagiellońska 35a 
Garm . Antoni, robotnik, Szwedcruwo Strze- 
lecka 37 . 
Garnicc Gertruda, wyręczycielka, Matejki 7 
Garska Emilja, akuszerka, Dworcowa 67 
Garski Antoni, robotnik, Brzozowa 3 1 
Garski Herman, Kordeckiego 34 a 
Garstecki Michał, Henryka Dietza 4. 
Garstecki Stanisław, rymarz, Podgórze 3 
Garstka Stanisław, szewc, Toruńska 55 
Garsztka Józef, Na Wzgórzu 6r 
- 
farjanna, wdowa, Fordońska 55 
- Władysław, inwalida, Św. J ańska 13 


Gartecka Leontyna, wdowd., Sienkiewicza 50 
Gartner Antoni, dozorca koszar, Gdańska 76 
Dr. Gartner Rudolf, Dworcowa 59 
Gartz Anna, Promenada I 
Garszłecka Leontyna, wła'
cicielka realności, 
Sienkiewicza 50 
Gasiciel Roman, ślusarz, \Viatrakowa 18 
Gast H.einhold, krawiec, Podwale 14 
'Vilhelm, kupiec, Kwiatowa 7 a 
- Wilhelm, kupiec, Unja Lubelska 14 a, 

400 
Gaszak Józef, robotnik, Nowa 13 
Gaszikowski Stanisław, Gdańska 75 b 
Gaszkowski Roch, robotnik, Kujawska 50 
Dr. Gaszyński Stefan, lekarz, Gdań
ka 42 
Gattaws Anastazy, emeryt, Św. Jańska 17 
Gatys \\'ilhelm, kierown. parow., Wileńska 3 
Gatz Karol, malarz, Garbary 30 
Gatza Bronisław, robotnik. Cieszkowskitgo 3 
Florjan, budowniczy, Chdmińska 14 
Marta, wdowa, Sienkiewicza 48 
\Yeronika, akuszerka, Podolska 20 
\Vładysłay" murarz, Sienkiewicza 6 
Gatzke Gustaw, maszynista, Rycerska 4 
Gatzki Franciszek, robotnik, Zamojskiego 7 
Gatzkowski Antuni, robotnik, Chrobrego 24 
Franciszek, robotnik,' Kaszubska 8 
Józef, robotnik, Rycerska 19 
Ka7imieu, robotnik, Ka
zubska 34 
\Vładysław, robotnik, Sokoła 2 
Gatzkowska ::\Iarja, Babia-Wieś 15 
Gaul 
Iarja, placiarka, Pod Blankami 4 
- Wilhdmina, bona, Frcdry 6 
Gawalewicz Antoni, fablYłs:ant, Bramka 6 
Ga.wenda Anna, wdowa, Pijarów 54 
- ::\Iiecżysław, sędzia, Zamoyskiego 8 
- Tomasz, Dr. emeryt. profesor. Św. Jań- 
ska 7 
Gaw
cki .l\Iichał, ślusarz, Nowodworska 4 1 
Gawęcka Anna, właśc. ksi
garni, Stary Ry- 
nek 5-6, 
 1293 
Gav.in Józef, Różana 18 
Gawiński Feliks, robotnik, Sieradzka 21 
- Jan, urzędnik, Grudziądzka 3 
Gawkowska Jadwiga, urzędniczka, Chopena 5 
Gawlewicz Andrzej, .l\Iogiły 4 
Gawlicki \Vawrzyn, robutnik, Szwederowo 
Ks. Skorupki 68 
Gawlik FrancisLek, urz. kolej., Ogrodowa 2 
Gawlik Karolina, Jagiellońska 14 
Gawliński ::\Iarcin, robotnik, Nakielska 22 
- Władysław, robotnik, Gdańska 50 
- Stanisław, kowal, Fordońska 49 
Gawrich Bernard, książkowy, Gdańska 71 a 
- Wincenty, robotnik, Kościuszki 48
>>>
78 


Gawron - Gensicka 


Gawron Jan, kupiec, Dworcowa 7 a, H 34 0 
- Stanisław, ślusarz, Grunwaldzka 30 
- \"alenty, urzędnik, Lipowa 10 
Gawronek Magdalena, \Vyrzyska 1 
Gawroński Bolesław, urzędnik, Chrobreg-o II 
Feliks, kowal, Brzozowa 24 
 
Franciszek, kupiec, Smolińska 3 
Hieronim, robotnik, Bielicka 61 
Jan, ogrodnik, Witebska 8 
Jan, porucznik, Cieszkowskiego 17 
Roman, książkowy, Król. Jadwigi 13 
Werner Jakób, Sowińskiego 15 
Gawrych Anastazy, robotnik, Bartodzieje Gło- 
wackiego 42 
Gawrych Domicela, wdowa, Toruńska 189 
Jan, tokarz, Zygmunta Augusta 33 
- Katarzyna, wdowa, Ad. Czartoryskiego 6 
- Leon, piekarz, Mazowiecka 2 
- :Mieczysław, fryzjer, Ad. Czartoryskiego 6 
Gawryłow Dymitr, kier. parow., Bocianowo 28 
- \Vłodzimierz, l\Iazowiecka 6 
Gaziński \Vacław, szewc, Chrobrego 9 
Gazińska Marjanna, wdowa, Okole, Grun- 
waldzka :l3 . 
Gądziński Edward, stolarz, Wawrzyniaka 16 
GąlŚolewski Czesław, aptekarz, Wiatrakowa 12 
Gąsie,rowski Franciszek, blachmistrz, Jachcice 
Srednia 59 
- Józef, ślusarz, Chrobrego 24 
Gąsiewicz Stefan, oficer, Aleje )[ickiewicza 2-3 
Gąsiorek Andrzej, robotnik, Na \Vzgórzu 19 
Rozalja, wdowa, Szwederowu, Ks. Sko- 
rupki 82 
Stanisław, słu
ha('z, Chrobrego 2 
Gąsiorowski Adam, Sląska 5 
- Brunon, dentysta, Poznańska 34 
- Bruno, kupiec, Nowy Rynek 9 
- Konstanty, ślusarz, Ogrodowa 12 
Gąsiorowska Helena, krawcowa, Śniadeckich 27 
Gąszczak Jan BUlJgOł
f:io
wwa31 
Delikatesy - Likiery - 'Wina. Własna 
palarnia kawy. 
Gbiorczyk \Vawrzyniec, robotnik, 20 stycznia 
nr. 12 
Gbiorczyk Antoni, górnik, :lO stycznia 12 
Gbiowc.lyk Franciszek, urzędnik, Śniadeckich 
nr. 37 
Gbur Józef, krawiec, Jagiellońska 7 a 
Gbur :\farcin, zwrotniczy, Kanałowa 2 
Gbun:zyk Bronisław, śl';sarz, Lubelska 12 
Jan, kupiec, Pomorska 65, 
 1135 
Leon, kupiec, Lipowa 3 
l\farj a, Dworcowa 82 


Gburek Antoni, krawiec, Jasna 18 a 
FrancisL.ek, kowal, Pomorska 40 
Leon, robotnik, Hetmańska 25 
Pawd, stolarz, Pomorska óo 
Wiktor, operat. przy kinie, Chwytowo 16 
Wilhelm, kolejarz, Osada J.I 
Gburkowska Antonina, Długa 41 
- Jadwiga, ekspedjentka, Długa 41 
Gebauer Józefa, Na Wzgórzu 47 
Gebauer l\laksymiljan, kupiec, Jackowskiego 
nr. 31 
Gebeck Tomasz, urz. kolej., Zygmunta Au- 
gusta 33 
Gebel Ferdynand, kolej. urz., Ogrodowa 1 a 
Gebhardt :\fahymiljan, mechanik instrumen- 
tów, Gdańska 130 
Geburczyk Katarzyna, wdowa, \Vileńska 13 
Gecewicz "'eronika, wdowa, Pocztowa 3 
Gede Henryk, szewc, Nakielska 25 
Gedigk Walenty, stolarz, Nowy Rynek 10 
Gedtke 
Iarja, GrunwaldL.ka 105 
Gehnke Paul, przykrawacz, Sienkiewicza 44 
Gehrke Emma, wdowa, Seminaryjna I4 
Franciszek, krawiec, Plac Piastowski II 
Gustaw, konduktor, Król. Jadwigi 7 
Karol, prłedsi
b. budowl., Nakielska 82, 

 322 
Marta, krawczyni, Gdań
ka 35 

Iarja, wdowa, Bocianowo 3 1 
Paweł, kupiec, Gdańska 64, 
 229 
\Viktor, kupiec, Śniadeckich r8 
Gehrma..'1n Amalja, nauczyc., Dąbrowski
gu 15 
- \Vładysława, Urocza 2 
Geicke Reinhold, rewizor, Kordeckiego 23 
Geiger Agnieszka, handlarka, Zbożowy Rynek 8 
Geise Karol, maszynista, Św. Jańska 22 
Geister :Maksymiljan, sekretarz, Śniadeckich 
nr. 3.) 
Geissler }dfred, kapitalista, Krakowska 9 
Gelbard Bernard, kupiec, Dworcowa 57, 

 135 2 
- Józef, kupiec, Dworcowa 61 
Geldarska Rozalja, wdowa, Podgórze 5 
Gelecińska Anna wdowa Bocianowo 6 
Gelkówna Józefa, piuralistka, Łokietka 3 
Gellert Hermau, zegarmistrz, Dworcowa 3 
Gelzer Klara, Lipowa 3 
Gemballa Matylda, wdowa, Szwederowo Or- 
ła 8 
Gemser Józef, agronom, Jezuicka 3 
Gcnat Otton, szewc, Toruńska 187 
Gendek :\fichał, Szwederowo Leszczyńskiego 
nr. 16 
Genio 2\larj a, kucharka, Piaski 2 
Gensicka !\farja, wdowa, Żmudzka 1
>>>
Gensler - Giering 


79 


Gensler \Vacław, kupiec, Kujawska lO5-6 
Genth Fanny, Pomorska 42 
Genth .l\Iaksymiljan, kupiec; Pumorska 38 
Gentil-Tippenhauer \Vanda, malarka, Zamoj- 
skiego 8 
Gentkowski Leon, rohotnik, Herm. .hankego 
nr. 5 
Gcntner Franciszek, rzeźnik, Śniadeckich 40 
Genz Artur, rzeźnik, Brzozowa 33 
George Antonina, prasowaczka 
Charlotte, krawcowa, Pomorska 13 
- Ida, sprzedawaczka, Sienkiewicza 32 
- Karol ślusan" Sienkiewicza 32 
Geppert Cecylja, robotnica, Szwederowo Ks. 
Skorupki 13 
Jakób, kowal, Warszawska 23 
Jan, \\'z. Dąbrowskiego I 
Sylwester, rzeźnik, Gdańska 71 a 
Gerber Juljan, pom. handl., Gdańska 20 
- Leopold, kupiec, Gdańska za 
Gerbrecht Augusta, wdowa, Gdańska 120 
Gerdom Karol, Dr., lekarz, Nakielska 76 a 

 1812 
Gerhard Katarzyna, "'incenkgo Pola 5 
Gerich Rozalja. kucharka, Paderewskiego 37 
Gericke Alma, wdowa, Herm. Frankiego 5 
Gerke Henryk, urzędnik, PogÓrna 7 
Gerlach Jan, introligator, Kowalska 5 
-- \Vłodzimierz, kancelista, Błonia 24 
Ger1:.md Gustaw. technik, \Vcsoła 13 
Gcrman Adam, laborant, Za",-isze 7-8 
- Antoni, szewc, Gdańska 97 a - 
Germann \Vładysław, handlarz, Chocimska 14 
Gerosch Augusta, Sowińskiego 7 
Gcrsclorf Aleksander, kupiec, Św. Trójcy 22 a, 
O!!
 54 
Gerstmann Karol, Błonia 14-15 
GersLcwski Roman, stolarz, Sokoła 5 
Gerth Edward, emeryt, Przejazd 3 
- Emil, stolałz, Hetmańska 25 
-' Emma, Kołłątaja 13-14 
- Emma, nauczycielka, Śniadeckich 27 
Franciszek, urz. kolej., Sienkiewicza 43 
Fryderyk, biuralista, Sienkiewicza 53 
.l\laksymiljan, goniec, Jackowskiego 23 
l\Iaksymiljan, robotnik, Ad. Czartory- 
skiego 5 

\Iarta, handlarka, Gdańska 96 a 
Rozalja, SienkiewicLa 52 
Gertig 
Iarcin, wachmistrz, Grunwaldzka 97 
Gertner Onufry, właśc. fabryki, Gdańska 152, 

 149 8 
Gertner Roman, książkowy, 20 
tycznia 29 
GesLheit Henryk,' kupiec, Gdańska 163 


Geschke Adelheid, wdowa, Zacisze 3 
- Albert, Sienkiewicza 39 
- Ida, prasowaczka, ZaciSLc 3 
Geschwandtner Emil, asystent pocztowy, Bło- 
nia 24 - 
Gesicki Ludwik, robotnik, Promenada 39 
Geskt' Er-win, kupiec, Gdańska 135 
Geske Otylja, wdowa, P1. Poznański lO 
- Otto, handlarz, Garbarv II 
Gestawiński Jan, robotnik, "Gdańska 138 
Gestewitz Hulda, Św. Jańska 15 
Gestowiński Władysław, ślusarz, Gdańska 75 a 
Gestwieki Franci;zek, s.tolarz, Podgórna 12 
Getka l\1aksymiljan, IObotnik, Jackowskiego 2 
Gettka Bernard, szewc, Sienkiewicza 30 
- Helena, krawcowa, Zygmunta Augusta 19 
- Ignacy, robotnik, Szwederowo, Orła 8 
Gettke Jadwiga, Jagiellońska 55 
Geyder Karol, szkuciarz, Św. Jańska 14 
Geyke Adolf, kapitalista, 
lińska 6 
GębaIski Edmund, inkasent, Pomorska 49-50 
G
dkiewicz Edmund, piekarz, Grunwaldzka 82 
Gęsicki Alfons, l"zeźnik, Reja 7 
Gęstwa Jan, woźny, Kujawska 17 
G
tkowski Jan, litograf, Rycerska 5 
Giankowski Jan, robotnik, Sicdlecka 12 
Giccewicz F cliks, artysta rzeźbiarz, Błonia 24 
Giede Emil, krawiec, Grunwaldzka 14 
Giedrys Jadwiga, wdowa, Wileńska 9 
Giedrys Józef, stolarz, \Yileńska 9 
Gieger Emilja, kupcowa, Poznańska 25, 


 13 1 7 
Gielas Jan, robotnik, )Iiedzyn N akielska 37 
Gielecki Józef, rolnik, Kijowska 5 
Gielerak Bogusław, rolnik, Inowrocławska 58 
Giel Bronisław, kier. parow., Sienkiewicza 52 
- Franciszek. kier. parow., Sicnkiewicza 52 
Giełda Jakób, Slusarska 6 
- Stanisław, kupiec Nowodworska I4 
Giemza Eugenjusz, rzeźnik, Jackowskiego 2
 
Giętkowski Stanisław, szofer Toruńska f H 
Gier Tomasz, urzędnik, Jagiellońska 29 
Gierbatowski Damazy, robotnik, Różana 1 
Gierczak Czesław, robotnik, Czarneckiego 3 
Józef, handlarz, \Vilczak Czarncckiego 3 
Katarzyna, kucharka, Senatorska 80 
Konstanty, handlar,ł;, Kujawska 97 
Władysław, handlowiec, Jackowskiego 32 
Gierczewski Jan, listonosz, Szwederowo Ks. 
Skorupki 73 
Gierek Edward, górnik, Ku \Viatrakom 2 
Gieremek Franciszek, zbożowi'ee, Jagiellońska 
nr. 13 
Gicrig Fryderyk, stolarz, \\'ilczak Xakic1ska 5 
Gi
ring Paulina, wdowa, .:\lińska 6 


,
>>>
80 


Gierka - Gili 


Gierka Stanisław, porucznik, Kwiatowa 4 
Gierlicz Józef, robotnik, Błonia 24 
Gierman Pelagja, gospodyni, Zamoyskiego 8 
- Tomasz, inspekt. Przem. i Handl., Za- 
mojskiego 8 
Gicrmann \Vaknty, maszynista, \Yarszawska 
nr. 15 
Giermek Adolf, urzędnik, \Vileńska 6 
Giernat .:\Iarta, Kordeckiego 35 
Gicronjowa 'Iarja, wdowa, .Wiatrakowa 12 
Giers Leon, monter telegr., Jagiellońska 6 
Giersberg Lucjan, kupiec, Gdańska 77 
Giersz Bronisław, robotnik, Rycerska 5 
Ewa, robotnica, Okole Grunwaldzka 36 
Jerzy, robotnik, \Vilczak Stawowa 10 
Teodor, robotnik, Toruńska 171 
\Viktorja, Dworcowa 38-39 
Gierszal Franciszek, robotnik, TorUllska 102 a 
- Jan, pom. bankowy, Zamojskiego 20 
- Michał, robotnik, Toruńska 98 
Gierszewski Aleksander, stolarz, Poniatowskie- 
go I 
Antoni, robotnik, Stara Szkolna 3 
Bolesław, wł. domu, \Vawrzyniaka z 
Franciszek, robotnik, Sowińskiego 6 a 
Franciszek, kupiec, Okole Grunwaldzka 21, 

 II27 
Franciszek, robotnik, Fabryczna 9 
Jan, konduktor, Śląska 3 
Józef, palacz, Jachcice Średnia 54 
Józef, robotnik, Gdańska 82 
Leonard, rządca gospod., Siemiradzkie- 
go la 
Lucjan, malan
, \Varszawska 22 
- .Paweł, Kaszubska 33 
- Stefan, stolarz, Poniatowskiego I 
- Tomasz, ttrz. kolej., Staszica 5 
Giers.wn :'\Iosiek, kupiec, Dworcowa 35-3 6 , 

 II89 
Giertner Aniela, Grunwaldzka 7 
Giernecki Alojzy, urzędnik, \Vesoła 6 a 
Gieruz l\Iarja, Św. Jańska 18 
Gieryn Narcyz Stanisław, księgarz, 'Pomorska 
nr. 8, H 345 
Giersyna Franciszek, sekr. poczt., Filarecka 3 
Giesdza Kazimierz, robotnik, Śniadcckich 47 
Giese Albertina, wdowa, \Vilczak Różana 14 
Franciszek, kowal, Siemiradzkiego 10 
Fryderyk, rzeźnik, :'\Iazowiecka 38 
Gustaw, stolafL, Konopnicka 2 
Henryka, wdowa, Sienkiewicza 37 
Jan, kowal, Jagiellońska 37 
Luiza, wdowa, Kujawska 82 
.Maksymiljan, asystent miejski, Siemi- 
radzkiego 10 


Giese Robert. rzeźnik, Zduny 6 
- \Valter, sekretarz, Sil:nki
\\'ic'la 37 
Giesek Antoni, robotnik, Glinki 52 d 
Giesler Fryda, wyręczycielka, Zygmunta Au- 
gu;t3. 20 
Klara, Herm. Frankiego I a 
Otton, stolarz, Kaszubska 16 
H.einhold, robotnik, Kaszubska 16 
Gictka Teofil, stangret, Zygmunta Augusta 
nr. 19 
Gieysztor Leon,. Ul"7ędnik, Polanka 2 ' 
Giesek Jan, Glinki 52 d 
- Tomasz, właściciel, Kujawska 84 
- Wojciech, Stara Szkolna 2 
Giesela Józef, Gdańska 53 
Giesella Józef, registrator, Okole Grunwaldzka 
nr. 14 
Gil Apolinary, robotnik, Glinki 52 
Czesław, urz. kol., Śląska 8 
Stanisław, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. 81 
\\'ojciech, urzędnik, Ogrodowa 2 
Gilbert Horst, kapitan, Zacisze 4 
Gilewicz Anna, biuralistka, Promenada 4 
Gilewski Bernard, ślusarz, Nowa 3 
Franciszek, robotnik, Jasna 18 a 
- 
Iichał, robotnik, Ugóry 7 
-:- Roch, robotnik, Jachcice Średnia 62 
Gilewska Anna, wdowa, Ugóry 7 
- Józefa, biurowa, Sienkiewicza 4 6 
- Leokadja wdowa, Ugóry 7 
GilI Aleksander, ślusarz, Okole Grunwaldzka 45 
Andr
ej, robotnik, Nowa 3 
Antonina, Okole Grunwaldzka 45 
Bolesława, krawcowa, Xowy Rynek II 
Edward, nauczyciel, Chrobrego I a 
Franciszek, Szwederowo Leszczyńskicgo 2 
Franciszek, kier. przetokowy, Ścieżka 12 
Helena, krawcowa, Gdańska 147 
Jan, robotnik, Kwiatowa 4 
Jan, Okole, Grunwaldzka 7 1 
Jan, stolarz, Okole Grunwaldzka 7 1 
Józef, robotnik, \Vilczak Stawowa 30 
Juljanna, wdowa, Babia-Wieś 19 
Katarzyna, wdowa, Garbary II 
Leon, wtfkmistrz, Okole Grunwaldzka 25 
:\Iarja, kucharka, Dworcowa 30 
Marjanna, wdowa, Gdańska 107 
';\Iichał, Ugóry 3 
:\Iikołaj. robotnik, Szwedcrowo Leszczyń- 
skicgo 99 
Paweł, kowal, Długosza 3 
Stanisław, robotnik, Ugóry 12 
\Vładysław, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. 16
>>>
Gillewicz - Glowczewski 


81 


Gillewicz Helena, Promenada 4 
Gillmann \Valerja, Gdańska 159 
Ginsberg Ella, kupcowa, Gdańska 162 
Ginter Jakób, podróżujący, Pod Blankami 4 
- Kazimiera, wdowa, Pl. riastowski 4 
- Klaudjusz, Gdańska 87 
Gintyłło Stanisław, lekarz, Konarskiego 3, 

!ł IZII 
- Witold, lekarz szpit. wojsk., Cieszkow- 
skie
ó 3 
Gioro Bronisława, Św. Trójcy 15 
Girodt Augu
t, stolarz, Fabryczna 7 
Gis Mikołaj, Szczecińska 5 · 
Gittel Berthold, handlarz, Sieradzka 4 
Gizyński Bolesław, krawiec, Sienkicwicza 35 
Gi.Óński 
Iaksymiljan, ogrodnik, :\lłyńska 3 
- Edward, tapicer, Kujawska 82 
Giżycki :\Iaksymiljan, Dr., lekarz, Gdańska 159 
................................ 
. . 
= Giżycki, Dr. med. L
:::,Z = 
. . 
= Jagiellońska 17 (pI. Teatraln,). Tel. ...29 = 
. Lekarz speclallsta ID chorobach zębólD . 
: i ust. Specjalno
t leczenie ZębÓID, złote = 
. koron, i mostki, sztuczne zęb,. Chirurgja _ 
. lam, ustnej i szczęki. - Godz. przy jęt . 
: 9-12 i 3-6. = 
.........-...-.................. 
Gizyński Stanisław, Sowińskiego II b 
Glabisz Stanisław, agronom, Błonia. 8 \ 
Gladzińska :\Iarja, wdowa, Pod Blankami 10 
GBiscr Franciszek, robotnik, Szczecińska 9 
Glaesing Oskar, ślusarz, Ścieżka 3 b 
Glaske Gustaw, robotnik, Szwedcrowo Ks. 
Skorupki 77 
- Jakób, inwalida, Szwederowo Leszczyń- 
skiego 36 
Glama Anastazy, robotnik, .Jasna 7 
Glander Karol, szklarz, Gdańska II5 
Glaner Jan, przykrawacz, Chrobrego I b 
Glauż Andrzej, robotnik, :\Iiedzyn Osada 19 
Glapa Antoni, restaurator, Okole Grunwaldzka 
nr. 47 
- Józef, funkcjo P. P., Kujawska 17 
Glasa Paulina, Szpitalna 7 
Glasenapp Leopold, kupiec, Długa 54 
Glasiński Teodor, robotnik, Kujawska roS 
Glasmann Emilja, wdowa, Św. ,Trójcy 15 
Glass Rudolf, mistrz piekarski, Sniadeckich 18 
Głassner Roman, Ślusarz, Sowińskiego ro 
Glaszczyk Franciszek, palacz kolej., Nowy 
Rynek 9 
Glaszyk Jan, robotnik, Kościuszki 21 
Glatz Paweł, fryzjer, Gdańska 13 
Glaża Piotr, ślusarz, \Vi1czak rłańska I 


Glazcr .Jakób, kupiec, Nied.lwiedzia 
 
Glazik Pelagja, szwaczka, Wełniany Rynek 1 
- Teofil, biuralista, \Vilczak, Nakielska 9 
Glaziński Franciszek, malarz. Hetmańska 27 
Glazińska Pełagja, wdowa, Zacisze 2 
Gleba-Koszański Antoni, książkowy, \Vawrzy- 
niaka I 
Gleichner August, robotnik, Pod Blankami 34 
- Fryderyk, koszykarz, Piotra Skargi lO 
Gleising Ernst, emf'ryt, Ścieżka 3 b 
Glembocki Hieronim, stolarz, Hetmańska 17 
Glesmer Otto, kapitalista, Śniadeckich 3 0 
- Stanisław, stolarz, Okole Grunwaldzka 114 
- Bronisław, stolarz. 'Vilczak Ułańska 34 
Glettka :\larj a, kolej owiec. Sowińskiego 7 
Gley Wiktorja, wdowa, Garbary 24 
Glienke Juljusz, emeryt, Św. Jańska 16 
Gliese Fryderyk, ślusarz, Sobieskiego 9 
Gliksmann N atan, kupiec, Długa 10- II 
Glimm Anna, wdowa, Zduny 20 
- Emilja, krawczyni, LibeIta 8 
- Marta, Kordeckiego 15 
Gliniecka Stanisława, wdowa, {;rocza 13 
Glinewski Paweł, kelner, Śniadeckich 29 
Gliniecki Leopold, urz. kolej., Jackowskiego 2 I 
Glinkowski Jan, robotnik, Kujawska 37 
Gliński Bernard, robotnik, Toruńska 138 
- Ignacy, kominiarz, Śląsl..a 3 

c


==


=
=
====
 
= Gl - 
 k - D = 
g Ins I, r. g 
i 20. Stycznia 3.... - Telefon 882 i 
g ChorobJ kobiece, chirurgia aku- i 
g szerla. - I1l1nika dla kobiet. 8 

==
==o====c=====
=
==== 
- Stanisław, adwokat, L Paderewskiego 33 
Glińska Łucja, \Yilczak, Xakielska 67 
- Teresa, wdowa, Senatorska 19 
Gliszczyński Antoni, stróż motor., Wilczak 
Ułańska 33 
. - Bolesław, robotnik, Okole Grunwaldzka 54 
- Zygmunt, krawiec, Gdańska 51 
Gliżewski Roman, krawiec, Św. Trójcy 14 
Glocer Gustaw, urz., Śniadeckich 28 
Glockmann Agnieszka, robotnica, Lubelska lO 
GlOckel Otton, dypl. inżynier, Pomorska 16 
Gloeden Helena, wł. kamienicy, Dworcowa 31 b 
Glon Leon, rzeźbiarz, Zduny 2 
Glowatzki Franciszek, murarz, Grodztwo 27 
- Franciszek, kupiec, \Yilczak IV Śluza 
- Paweł fryzjer, Lubelska 23 
- Roman, kelner, Pomorska 49 
Glowczewski Jan, robotnik, Gdańska 9 1 
- Michał, Kujawska 104 


()
>>>
82 


Glowińska - Głód 


Glowińska Stanisława, Stary Rynek II 
Gluba Teofila, wdowa, Warszawska I9 
Gliickman Franciszek sżewc, Jachcice Śre- 
dnia 4I 
Gluma Józef, kupiec, Dworcowa I9 a, 
 77 0 
Glumska Agnieszka, wdowa, Szwederowo Le- 
szczyńskiego 8 
Glura Tomasz, górnik, Wilczak Ułańska 8 
Gluska Laura, wdowa, Cieszkowskiego I9 
Gluth Marja, Dworcowa 56 
- Tekla, wdowa, Krasińskiego 5 
Głaczyński Aleksander, ślusarz, Pomorska 27 
- Aloj zy, ślusarz, Pomorska 27 
Gładt Antoni, handlarz, Podgórze 28 
Gładkiewicz \Vładysław, rzeźnik, Gdańska I42 
Gładkowski Antoni, robotnik, Wilczak Na 
\Vzgórzu 52 
- Konstantyn, robotnik, Wilczak Na Wzgó- 
rzu 22 
Gładykowski Stanisław, piekarz, Łokietka 24 
- \Vładysław, Łokietka 24 
Gładykowska Ludwika, siostra miłos., Gdań- 
ska 167 
Gładysz 'Wincenty, kupiec, Kujawska 54 
Gładyszewski Feliks, robotnik, Szwederowo 
Piękna 19 
Gładzińska Paulina, Ścieżka 
Głarewska Paulina, Przyrzecze 3 
Gławińska Julja, śpiewaczka Szwederowo 
Leszczyńskiego 46 
Głaza Antoni, robotnik, Jasna 28 
Głazik Bolesław, kupiec, Gdańska 8 
- Franciszek, rzeźnik, Senatorska 76 
Głaziński Ryszard, mistrz malarski, Sienkie- 
wicza SI 
Głażewski Feliks, robotnik, \Vilczak Nakielska 
nr. 68 
Głębocki Franciszek, szewc, Rupienica I7 
Głębocka Janina, Cieszkowskiego 8 
- Zofja, wł. realności, Cieszkowskiego 8 
- Zofja, nauczycielka, Fordońska 54 
Głodek Jan, robotnik, Nowodworska 33 _ 
Głodkowski Jan, robotnik, Cieszkowskiego 2 
- Józef, robotnik, Sienkiewicza 2 
Głodkowska Franciszka, wdowa, Łowiecka I6 
Głogowski Ignacy, robotnik, Fabryczna I 
Jakób, robotnik, Kujawska 88 
Jan, tokarz, Fabryczna I 
Jan, kupiec, Promenada 4 
Ryszard, bankowiec, Unja Lubelska I 
Stefan, urz. państw., PL Piastowski I 
- Tomasz, robotnik, Śląska 10 a 
- Wawrzyn, robotnik, Glinki 52 
- Wincenty, robotnik, Szwederowo Strze- 
lecka 2 


Głogowski Władysław, robotnik, Jasna 5 
- Władysław, konduktor, Okole Grunwaldz- 
ka 2 
Głomski Franciszek, registrator, Szwederowo 
Ks. Skorupki I3 
Głomska Agnieszka, wdowa, Szwederowo 
Ks. Skorupki I3 
- Angelika, robotnica, Fordońska 45 
- Weronika, wdowa, Szwederowo Leszczyń- 
skiego I9 - 
Głosik Franciszek, Okole, Grunwaldzka 70 
Głowa Stefan, robotnik, Toruńska 36 
Głowacki Czesław, Bielicka It; 
- Franciszek, Kujawska I9 
- Franciszek, budowniczy, Bic1icka 18 
- Ignacy, robotnik, Grunwaldzka II 
Ignacy, robotnik, \Vilczak Nakielska 59 
- Jan, administrator, Wilczak, .Malborska 8 
- Józef, robotnik, Szwederowo Orła 41 
- Łucjan, kowal, Kordeckiego 3I 
- .Michał, cieśla, Unja Lubelska 7 
Rafał, lekarz, Zamojskiego 23 
Roman, ślusarz, Dworcowa 76 
- Stanisław, krawiec, Św. Trójcy I5 
- Stanisław, urz. państw., Toruńska I35 
- Stefan, Wilczak Na \Vzgórzu 53 
Głowacka Apolonja, wdowa, Gdańska 62 
Franciszka, wdowa, Nowodworska 28 
- Katarzyna, robotnica, Bielicka 18 
- Kazimiera, wł. sklepu, Dworcowa 76 
Głowacz Walenty, urz. gar. miejskiego, Ja- 
giellońska 36 
Głowczewski Jan, robotnik, Kujawska 67 
Głowczewska Ewa, wdowa, Łysa Góra 7 
- Tekla, gospodyni, Kowalska I 
Głowczyński Stanisław, nauczyciel, Siemie- 
radzkiego 2 
Głowczyńska Franciszka, Sieroca 23 
- Katarzyna, wdowa, Siemiradzkiego 2 
Głowicki Bernard, rzeźnik, Pomorska 34, 

 874 
Głowik Ignacy, strażak, KróL Jadwigi 19 
Głowiński Franciszek, ślusarz, Ścieżka 6 a 
- Jan, rolnik, Senatorska 69 
- Jan, robotnik, Kaszubska 9 
- 'Walenty, szklarz, Sienkiewicza 30 
Głowińska Walerja, Kaszubska 9 
- Walerj a. Bocianowo I3 . 
- Marja, krawcowa, I. Paderewskiego ID 
Głowski Jan, robotnik, Grunwaldzka 83 
- Stanisław, robotnik, Toruńska 92 
- Stanisław, kowal, Stawowa 30 
- Wojciech, robotnik, Toruńska 88 
Głód Antoni, stolarz, Pijarów 6I 
- Józef, stolarz, Pijarów 6I
>>>
Głód - Gohlke 


83 


Głód Józef, cieśla, Wysoka 28 
Głuchowska Kamila, wdowa, Gdańska 67 
Głuszek Władysław, stolarz, Chmurna 6 
- Wojciech, ksiądz wikary, Św. Trójcy 6 a 


Głyda Rlojzy 
Biuro radio I elektrotechniczne 
G d a fi s k a 158. Telefon 738. 


Głyda Antoni, post. pol. śled., Jagiellońska 51 
- Ignacy, robotnik, .Mazowiecka 41-42 
Głyżejewski Łucjan, robotnik, Brzozowa 31 
Gmerek Jan, robotnik, Długa 59 
- .Kazimierz, sekr. skarb., Jagiellońska 23 
Gmiński Antoni, rzeźnik, Mała lO 
Gmiński Bronisław, Szczecińska 9 
Bronisław, robotnik, Chełmińska 2 
- Filip, ślusarz, Kujawska 56 
- Jan, robotnik, Konopna I 
Gmiński Piotr, tokarz, Podgórna 5 
Gmińska Katarzyna, wdowa, Garbary 7 
- Walerja, robotnica, Na Wzgórzu 45 
Gniot 
farja, Marcinkowskiego 4 
Gmorczyński Alfred, ślusarz, Ugóry 30 
Gnoszek Kazimierz, urz., Śniadeckich 30 
Gmura Kała, Łomżyńska 2 
Gnaciński Bolesław, wachm., Gdańska 110 
Gnadt Marjan, robotnik, Sowińskiego 19 
Gniatczyk Jan, kupiec, Batorego 6 
- Piotr, prawnik, Błonia 9 
- Stanisław, fryzjer, Gdańs
a 154 
Gniatkiewicz Pankracy, robotnik, Kijowska 19 
Gniewkowski Józef, szewc, Hetmańska 21 
Gniewosz Ludwik, wł. dóbr, Kordeckiego 35 
Gniewkowski Bronisław, stolarz, Bełzka 34 
- Władysław, kowal, Leszczyńskiego 49 
Gniffke Karol, ślusarz, Sienkiewicza 55 
Gniot Antoni, cieśla, Racławicka 2-3 
Gniot.t Stanisław, robotnik, Jagiellońska 35 c 
Gnizard Stanisław, urz. kol., Nowoduszna 35 
Gniwke Paweł, ślusarz, Bartodzieje Głowackie- 
go 52 
Gniwotta Amalja, wdowa, Ossolińskich II 
Gnossa Jan, kupiec, \Vełn. Rynek I 
- Johannes, kupiec, Długa 39 
Goc Antoni, stolarz, Toruńska 6 
- Franciszek, werkmistrz, Ułańska 4 
- Kazimierz, kupiec, Bocianowo 21 
Gocek Franciszek, muzyk, Ugory 24 
Gockowiak Franciszek, malarz, Pola 7 
- Józef, robotnik, Czarneckiego I 
- Paweł, robotnik, Ruska 26 
Goczew
ka Marja, krawczyni, Ks. Skorupki 56 
Goczing .Otilja, Reja 6 


Godowa Józefa, Toruńska II7 
- Stanisław, sędzia, 20 stycznia 28 
Godebski Zygmunt, kancelista, Król. Jadwigi 
nr. 19 
Godek Piotr, rzeźnik, Dworcowa 67-68, 

 1268 
- Stanisław, eksp., Dworcowa 67 
Godlewski Czesław, emeryt, .Mickiewicza 5 
- :Marjan, maszynista, Długa 29 
- Piotr, robotnik, Racławicka 20 
- Rudolf, krawiec, \Varszawska 5 
Godlewska Antonina, emerytka, Podwale 14 
Godzwon Stanisław, fryzjer, Ks. Skorupki 99 
- Władysław, kupiec, Warszawska 16 
Goebel Marja, wdowa, Stawowa 36 
Goede August, 1Iińska 8 
- Augusta, wdowa, Kaszubska 7 
Goedtke Alwina, wdowa, Kujawska 80 
- Rudolf, monter, Glinki 5 
Goetzring August, robotnik, Ułańska 13 
Goeller Ignacy, ślusarz, Sienkiewicza 53 
Goemann Jan, kupiec, Śniadeckich 30 
Goerke Marja, separatka, Rupienica 9 
Goerl Hugo, dr. lekarz prakt., Gdańska 5, 

 14 16 
Goertz Albert, technik, Osada 6 
- Emi1ja, robotnica, Łęczycka 5 
- Reinhold, robotnik, Grunwaldzka 30 
- \Vilhelm, stolarz, Toruńska 153 


Goertz & Baumann Nast. 
Piotra Skargi Q. - Telefon 573. 
Biuro Iniynierskie. - Centralne ogrzewania, 
wodociągi i urządzenia sanitarne. 
Goete Anna, sprzedawaczka, Św. Trójcy 6 
Goetsch Gertruda, wdowa, Śniadeckich 33 
- Juljanna, wdowa, Pomorska SI 
Goettel Samuel, Leszczyńskiego 99 
Goetz Adelheide, Jagiellońska 44 
- Dawid, kupiec, Stary Rynek 18 
 160 
- Juljusz, mistrz rzeźnicki, Promenada I 
- Paweł, rzeźnik, Promenada 13 
Goga Kazimierz, kupiec, Dworcowa 20 
- Polikarp, potier, Ks. Skorupki 101 
Gogoberidze Borys, lotnik, Gdańska 76 
Gogolewski Józef, ślusarz, Chrobrego 22 
Gogoliński Bolesław, urz. kol., Graniczna 12 
Gogolińska Marjanna, Graniczna 12 
Gogowski Konstanty, asystent, Senatorska 45 
Gogowska :\farja, książkowa, Kordeckiego 34 a 
Gogórski Mieczysław, inżynier, Krakow5ka lO 
Goguiska Kazimiera, nauczycielka, Zygmunta 
Augusta 33 
Gohlke Herman, piekarz, Sienkiewicza 59 


6.
>>>
84 


Gohr - Gołkowski 


Gohr Otomar, robotnik, Piaski 12 
Gojżewski Stanisław, wł. fabr., Krasińskiego 14 
Gokiert Engelbert, em. radca sądu wyższ., 
Senatorska 62 
- Feliks Andrzej, urz. pryw., Senatorska 62 
Gola Marja, biuralistka, Krakowska 8 
Golakowska .:\Iarja, Sienkiewicza 46 
Golan Emilja, wdowa, Łokietka 8 c 
Golański Kazimierz, wł. domu, Mickiewicza I 

!!t; 14 8 9 
Golarda \Vawrzyn, robotnik, Stepowa 47 
Golarska Małgorzata, kupcowa, Szpitalna 8 
Golata Andrzej, kupiec, Senatorska 87 
- Andrzej, kowal, Grunwaldzka 25 
- Ignacy, robotnik, Ugory 57 
- Józef, kupiec, Długosza 6 
- Józef, mularz, Kossaka 24 
Golata \Vładysław, robotnik, Podgórna 18 
Golcz Jan, ślusarz, Dąbrowskiego 12 
Goldammer Józef, Szczecińska 10 
Goldau Antoni, szewc, Toruńska 154 
Goldbach \Vilhelm, piekarz, Sienkiewicza 53 
Goldbarth Artur, dentysta Św. Trójcy 10 
Goldbarth Rudolf, dr. lek. dent., Gdańska 16 5, 

 17 1 4 
Goldbeck Augusta, Pl. Kościeleckich 3 
Goldbeck Chaim. stepper, Sienkiewicza 55 
Goldmann Icek, handlarz, Naruszewicza 4 
- Ludwik, robotnik, Kościuszki 54 
Goldner 1Iarja, wdowa, Toruńska 56 
Goldsobel Israel, książkowy, Kaszubska 28 
Goldstein Maurycy, artysta malarz, Sienkie- 
wicza 57 
Goldt J ohanna, Gdańska 49 
Goldzuner Regina, fotogr., Sienkiewicza 57 
Golebski Bernard, biurowy, \Viatrakowa 10 
Golembiewski Franciszek, ślusarz, Leszczyń- 
skiego 93 
Goleniewicz Alfons, kupiec, Gdańska 21 
- Bronisław, handlarz, Śniadeckich 17 
- Feliks, urz. kol., Kościuszki 49 
- Jan, 'Wileńska 4 
Golewski Jan, prakt. biur., Lubelska 33 
Golędzinowska Felicja, wdowa, Dworcowa 73 a 
Golik Bronisława, krawcowa, Koronowska 57 
Goliński Andrzej, doz. koszar, Biedaszkowo 
lotno 
- Walenty, Nakielska 51 
Golińska Anna, krawcowa, Kujawska 84 
- Jadwiga, krawcowa, Hetmańska 22 
Gollasz Leopold, redaktor, L Paderewskiego 
nr. II 
Gollnich Pauline, Rycerska 5 
GoUnik Ignacy, robotnik, Stroma SI 
- :Marta, wdowa, Hetmańska 23 


GoUnik Teodor, szewc, Bocianowo 18 
- Reinhard, kapitalista, Dworcowa 16 
Golniewicz Waldemar, kupiec, Szpitalna I 
Golombek Antoni, krawiec, Sienkiewicza 4 1 
Goltz Alfons, ślusarz, Toruńska 18 7 
Golub Morduch, kupiec, Sienkiewicza 8 
Golubski Bernard, mistrz kraw., Grodzka 16 
- Czesław, dekotator, Nakielska 9 
Golubska Helena, kasjerka, Grodzka 16 
Goluński Anastazy, urz. gosp., Warszawska 14 
Golus Jakób, urz. koL, Kijowska II 
Golz Bertold, rzeźnik, Grunwaldzka I4 
- Emi1ja, wdowa, Dr. E. Warmińskiego 9 
- Józef, szewc, Terasy 7, b 
- .Maksymiljan, tokarz, Sląska 4 
Guła Jan, kołodziej, Lubelska 6 
Gołata Bartłomiej, woźnica, Unji Lubelskiej 13 
- Franciszek, robotnik, Wilczak, Nakielska 
Dr. 50 
- Franciszek, robotnik, Jana Kazimierza I 
- Józef, robotnik, Lenartowicza 13 
- Łucja, wdowa, Kosaka 29 
- Piotr, ślusarz, Grunwaldzka 75 
- Salomea, wdowa, Jackowskiego 18 
Gołąbek Adolf. parasolnik,Chocimska I a 
Gołąbiewska Marja ekspedjentka, Glinki 6 
Gołdyński Władysław, rzeźnik, Koronowska 28 
Gołdyńska Natalja, Koronowska 28 
Gołebski Edward, robotnik, Grodztwo 24 b 
Gołecki Franciszek, handlarz, Grunwaldzka 
nr. 41 
Gołębiewski Anastazy, poljer, Hetmańska 21 
- Apoli nary, robotnik, Orła 59 
- Bernard, kowal, Bocianowo 28 
- Bolesław, robotnik, Bielicka 30 
- Czesław, stolarz, Toruńska 88 
- Franciszek, stolarz, Św. Trójcy 10 
- Józef, krawiec, Art. Grottgera 4 
- Konstanty, piekarz, Chwyt owo ID-II 
- Leon, kowal, Leszczyńskiego 10 
- Leonard, ślusarz, Hetmańska 34 
- Stanisław, budowniczy, Grunwaldzka 4 8 
- Teofil, robotnik, Leszczyńskiego 12 
- \Valenty, maszynista, Św. Jańska 20 
Walerjan, stolarz, Pomorska 6 
Gołębiewska Gertruda, biura!., Staszyca 5 
- Józefa, wdowa, Łokietka 24 
- Katarzyna, handlarka, Gdańska 75 b 
Gołębiowski Ignacy, monotyp., Warszawska 
nr. 13 
- Józef, Art. Grottgera 3 
- Mieczysław, urzędnik, Dolina 25 
- Walerjan, mechanik, Gamma 8 
Gołkowski Franciszek, listonosz, Na Wzgórzu 
nr. 53 


..
>>>
Gołkowski - Gorra 


85 


Gołkowski Franciszek, szofer, Dworcowa 35 
Gołkowska Joanna, wdowa, Sieradzka 15 
Gołusijewska Anna, robotnica, Pl. Piastowski 2 
Gomol Ida, djakonistka, Gdańska 10 7 

 Józefa, wdowa; Toruńska 15 
- \Vładysław, robotnik, Ks. Skorupki 55 
Gomo1iński Piotr, urzędnik, Leszczyna 89' 
Gomolińska Adela, wdowa, Leszczyna 89 
Gomoll Paweł, szkuciarz, Pomorska 3 
Gomulski Feliks, fryzjer, Gdańska 97 a 
- Łucjan, kupiec, Kujawska 24 
Goncarzewicz Piotr, robotnik, Nowodworska 8a 
Goncerzewicz Andrzej, prywat., Dworcowa 3 1a 
- Antoni, urz. koL, Rycerska 19 
- Antoni, kupiec, Gdańska 103 
- Edwin, rolnik, Zbożowy Rynek 4 
- Konstanty, robotnik, Nowodworska 17 
- Walerjan, kupi
c, Zb9żOWY Rynek 4, 

 17 06 
- Witold, stangret, Zduny 10 
Gończ .Marjan, restaurator, Jagiellońska 35 d, 

 1745 
Gończarów Aleksander, nauczyciel, Śniadec- 
kich 52 
Gonczerczewicz Joanna, Gdańska 159 


Gonczerzemicz W. 
Bydgoszcz. Gdańska 159. - Teleron "'.65. 
Skład I myłruórnla oburula. - 


Walenty, rzeźnik, Rupienica 13 
Gończyński \Valenty, kowal, Grunwaldzka22 
Gondek Antoni, robotnik, Kujawska lOt; 
- Stanisław, robotnik, Ks. Skorupki 106 
- Szczepan, szewc, Toruńska 136 
Gondzyński Leon, instruktor rzem., V{a\\-Tzy- 
niaka 16 
Gonia Feliks, malarz, Łokietka 8 b 
- Franciszek, robotnik, Bocianowo 2 
- Marja, Łokietka 8 b . 
- Marjanna, krawcowa, Sw. Trójcy 12 b 
- Stanisław, robotnik, Podgórze 52 
- \Veronika, wdowa, Piękna 31 
Gonsch Gertruda, biuralistka, Mostowa 9 
Gonsierowski Antoni, robotnik, Szczecińska 6 
Gońska Adela, kupc., Chrobrego 18 
Gontarski Franciszek, obywatel, PiotraSkargi 6 
Gonth Helena, wdowa, Kołłątaja II 
Gonzerzewitz \Veronika, wdowa, Nowodwor- 
ska 24 
Goralczyk \Vojciech, kowal, Sienkiewicza 4 
Góralewicz Juljan, chemigr., Sniadeckich 43 
Goraszew Leonid, Nowodworska 8 
Gorączko \Vincenty, robotnik, Szubińska 22 
Gorczak Feliks, robotnik, Chrobrego 26 


Gorczak Juljanna, wdowa, Chrobrego 26 
_ Ignacy, pom. kup., Hetmańska 28 a 
Gorczyca Anna, pie1ęgnarka, Pl. Wolności 5 
- Stanisław, wł. kinem., Gdańska 18 
- Tomasz, Piękna 23 
Gorczyński Antoni, kupiec, Pl. Piastowski I 
- Franciszek, mistrz maI., Król. Jadwigi II 
- Walenty, destylator, Gdańska 137 
Gorczyńska Seweryna, wdowa, Ks. Skorupki 
nr. 106 
Gordon Alberta, wdowa, Kościuszki 27 
- Antoni, cukiernik, Dworcowa 31 b 
- Antoni, robotnik, Chocimska 16 
- Arkady, rzeźnik, Kordeckiego 29 
- Bolesław, wierciarz, Szwcderowo Orła 6 
- Bolesław, górnik, Bart., Głowackiego 4 1 
- Bronisław, urz. kol., Chocimska 7 
- Bronisław, ekspedjent, Św. Trójcy 10 
- Bronisław, robotnik, Kujawska 80 
- Edward, handlarz, Kordeckiego 29 
- Florjan, robotnik, Racławicka 19 
- Florjan, cukiernik, \Viatrakowa 12 
Franciszek, rolnik, l\Iazowiecka 40 
Franciszek, restaurator, Podgórna 12 
Jan, robotnik, Kościuszki 27 
Jan, robotnik, Wiatrakowa 12 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 4 a 
Jan, robotnik, Śniadeckich 52 
Jan, robotnik, Koronowska I 
- Józef, robotnik, \Vilczak Ułańska 5 
Józef, robotnik, Graniczna 9 
- Józef, robotnik, Grunwaldzka 4 0 
- Kazimierz, przetokowy, Koronowska 47 
- Kazimierz, robotnik, Leszczyńskiego 7 
- Leonard, pom. handl., Podgórna 12 
- 
Iarjanna, Kordeckiego 14 
- Paweł, robotnik, Jagiellońska 3 2 
- Salomeja, robotnica, Ks. Skorupki 68 
- Teodor, robotnik, Grunwaldzka 4 
- Tomasz, kowal, Koronowska 58 
- \Vładysław, ślusarz, Stara Szkolna 17 
- \Vojciech, robotnik, :Niegolewskiego 3 a 
Goretzki Piotr, placmistrz, Dolina 6 
Góretzka \Viktorja, wdowa, Sienkicwicza 21 
Gorkiewicz Jan, Ks. Skorupki 10 5 
Gorlas Jan, handlarz, Długa 3 6 
Gorlewski Teodor, robotnik. Kościuszki 37 
Gorlicki Franciszek, robotnik, Toruńska 15t; 
Gorn Antoni, urz. kol., \Vincentego Pola 6 
Gorniak Józef, robotnik, Gdańska 13 
- Franciszek, rolnik, Piękna 5 
Gornikiewicz \Vitold, stolarz, Zduny 2 
Goroński \Vincenty, robotnik, Kopernika 1 
Gon Juljusz, robotnik, Kijowska 5 
Gorra August, krawiec, Lubelska 14 c
>>>
86 


Gorzkiewicz - Górecki 


Gorzkiewicz Józef, mechanik, Toruńska 50 
Gorzkowska Anna, Gdańska 139 
Gorynia \Vawrzyn, kowal, Ścieżka 4 
Goryński 
.faksymi1jan, redaktor, Św. Jańska I 
Gorzejewski Józef, robotnik, Dwernickiego 
Gorzel Antoni, handlowiec, Król. Jadwigi 7 
Gorzelanny Antoni, obmvnik, Orła II 
- Władysław, fryzjer, Grunwaldzka lO6 
Gorzeński Tadeusz, urz. kol., Malborska lO 
Gorzeńska Marja, \Vilczak, Malborska lO 
Gorzka Brunon, rzeźnik, Racławicka 2-3 
- Stefan, urz. kol., Chojnicka 5 
Gorzkiewicz Leon, pom. krawiecki, Gdańska 53 
Gorzna Barbara, akuszerka, Gdańska 25 
Gorzycka Walentyna, właść., Śniadeckich 28 
Gorzyński Marceli, wł. hotelu, Hetmańska 37 
- Władysław, kupiec, Wileńska 6 
Gorzyńska Marta, kucharka, Poznańska 22 
- Mieczysława, Libelta II 
Gosch Barbara, Hetmańska 1 
Gościak \V.ojciech, robotnik, Szubińska 13 
Gościniecki Franciszek, urZ. kol., Graniczna 9 
Gościński Adam, robotnik, Toruńska 23 
- Antoni, podm. kol., Śląska 3 
- l\1ieczysław, handlarz, Jasna 13 
- Walenty, robotnik, Pomorska 67 
Gościńska Franciszka, Gdańska 16-17 
Gosicki Kazimierz, robotnik, Ujejskiego 32 
Gosinicki Alfons, handlowiec, Gdańska 5 
Gosiniecki Jan, modl. Nakielska 65 
Gosierowski Piotr, prac. bud. statków, Ludwi- 
kowo 3 
Grólicki Jan, robotnik, Dr. Emila Warmiń- 
skiego 14 
Goss Adalbert, kupiec, Chodkiewicza 36, 

 455 
Gostański Walenty, sekL poczt., Gdańska 141 
Gostkowski Alfons, przemysł., Gdańska 138 
Gostomski Bolesław, kupiec, Garbary 24 
- Teodor, urzędnik, Chocimska 15 
- Anastazja, pielęgniarka, Kaszubska 35 
Gostyński Lajzer, Poznańska 5 
- l\iosiek, kupiec, Długa 6 
Gosz Bernard, robotnik, Fordońska 65 
Goszczyński Ludwik, piekarz, Jasna 13 
Gosztowtt Antoni, słuch. akad., Matejki 8 
Gosztyła Józef, rolnik, Kossaka 97 
Gothe Gustaw, powroźnik, Gdańska 85 
Gotówka Francis
ek, szofer, Garbary lO 
Gothe Łucjana, urzędniczka, Sienkiewicza 6 
Gottet: Matilda, wdowa, Sienkiewicza 65 
Gotthard l\Iaksymiljan, kowal, Łokietka 5 
Gottmeier Paweł, inwalida, Konopna 9 
Gottmeyer Hermann, pastuch, Konopna 9 
Gottort Bolesław, robotnik, Toruńska 67 


Gottschalk Hermann, książkowy, Jagielloń- 
ska 16 
Gottwald A., insp. lasów, Senatorska 32, 


 rr80 
- Zbigniew, inżynier, Kordeckiego 17 c, 

 16 96 
Gotuszyńska Anna, handlarka, Pl. Piastowski 2 
Gotz Jan, Piaski 4 
Gotzheim Anna, Parkowa 7 
Gozdowski Franciszek, robotnik, Czarneckiego 
nr. 12 
- Piotr, urz. kol., Grunwaldzka 83 
Gożdzicki \Vładysław, szew..;, Św. Trójcy 19 
Gożdzicka Helena, wdowa, Św. Trójcy 19 
Gożdziewicz Józef, przew. Kasy Chorych, 
Dworcowa 72 
- Wada\\-, akademik Pomorska 65 
Gożdzik Andrzej, wł. hotelu, Długa 56, H 335 
Gożdziewski Maksymiljan, konduktor, Dłu- 
gosza 15 
Gozimirski JÓ2-ef, dentysta, Długa 41, O!!t' 1312 
Gozmirska Marja, kasjerka, Długa 41 
Gozmierski .:\-lichał, artysta, Dworcowa 49 
(':rÓł Marjanna, robotnica, Bełzka 25 
Gółkowski KazimierL, dyr. banku, Grodztwo 
nr. 28 
Górak Michał, robotnik, Konopna 12 
Góral Karol, introligator, Pomorska 65 
Góralczyk Stanisław, nauczyc. gimn., Sena- 
torska 80 
Góralewski Jan, sekretarz, Chopina 3 
Góralski Tomasz, robotnik, Szwederowo Orła 5 
Góralski Wacław, przemysł., Szpitalna 8 
Góralska Marja, wdowa, Szpitalna 8 
Górski Andrzej, robotnik, Sandomierska 43 a @
@8@@@@@@@ 
I Górecki Antoni 
Skład mebli 
e,dgoszcz. Wełnlan,R,nek 8. Tel.1516 
@@@@@@@@g@@@@@ 


Bolesław, robotnik, Ustronie 2 
Bolesław, kupiec, Bocianowo lO 
Czesław, nauczyciel, Dąbrowskiego 17 
Feliks, robotnik, Szwederowo, Orła 41 
Feliks, robotnik, Lenartowicza 4 
Franciszek, woźny, Jezuicka 12 
Franciszek, Jagiellońska 35 a 
Jan, handlowiec, Dolina 6 
Józef, stróż, Toruńska 144 
Józef, ślusarz, Nakielska 16 
Karol, Lenartowicza 23
>>>
Górecki - Górski 


87 


Gorecki Leon, strażak, Grodztwo 26 
Maksymiljan, stróż koszar, Szubińska 18 
:\Iaksymiljan, kandydat koL, Dolina 6 
Maksymiljan, robotnik, Glinki 3 1 
Maksymiljan, listonosz, Kordeckiego 23 
:\Iieczysław, handlarz, Pomorska 8 
Paweł, rzeźnik, Niedźwiedzia 3 
Stefan, robotnik, Podgórze 14 
Teofil, szewc, Sieroca 7 
Tomasz, stróż, Ludwikowo 2 
Górecka Helena, handlarka, Grodztwo 26 
Jadwiga, bona, Pomorska 52 
Konstancja, wdowa, Bocianowo 10 
Marja, Pomorska 8 
:\Iarta, urz., Jagiellońska 75 
Natalja, krawcowa, Dworcowa I8 c 
Zofja, handlarka, Fordońska 25 
'Wanda, sprzedawaczka, Sielanka 14 
Górewicz, Franciszek, zecer masz.,Promenada 
nr. 28 
Górka Jan, palacz, Szwcderowo Orła 7 
- Jan, robotnik, Toruńska 149 
- Teodor, robotnik, Graniczna 8 
GÓFkiewicz Jan, ogrodnik, Dolina 15 
- Piotr, kancelista, Grodztwo 24 a 
Górkówna :\Iarja, nauczycielka, Libelta II 
Górniak !\Iaksymiljan, mechanik, Unji Lubel- 
skiej I4 a 
- Pelagja, nauczycielka Garbary 22 
- Salomeja, sklepowa, Herm. Frankego 9 
Górnikiewicz Czesław, urz. koL, Stepowa 47 
- Stanisław, port jer, Pomorska 20 
Górny Albert, kowal, Na \Vzgórzu 22 
- Antoni, Śląska I 
Antoni, robotnik, Stara S
kolna 9 
Bolesław, zwrotniczy, Łokietka 24 
Edmund, kowal, Garbary 10 
Edmund, stolarz, Jasna T8 a 
Franciszek, kowal Orła 43 
Franciszek, maszynista, Grodztwo 9 
Jan, robotnik, Jasna I a 
Jan, robotnik, Łokietka 25 
Józef, robotnik Chrobrego 23 
Ludwik, Leszczyńskiego 102 
Piotr, krawiec, Grunwaldzka 34 
Górna Anna, Św_ Florjana 13 
Anna, Senatorska 78 
Klara, wdowa, Zduny 20 
Leokadja, gosp.:dyni, Długosza 16 
:\farja, wdowa Łokietka 16 
:\1arja, nakładaczka, Jasna 19 
Górski Achylles, urzędnik Dąbrowskiego 10 
Andrzej, cieśla, Pl. Poznański 5 
Antoni, formiarz, Flisacka 14 
Antoni, robotnik. \Vincentego Pola 12 


Górski Antoni, Wilczak \Vysoka 14 
Bernard, Kujawska 75 
Bernard, stolarz, Bartosza Głowac- 
kiego 61 
Bronisław, robotnik, Podgórze 5 
Brunon, szewc, Sobieskiego 9 
Feliks, robotnik, Podgórze 5 
Franciszek, fryzjer, Dworcowa 9 1 
Frdncis;.:,ek, sędzia, Błonia 2 
Franciszek, woźny, Ossolińskich 8 
Franciszek, dozorca, Ugóry 38 a 
Jakób, robotnik, Król. Jadwigi 5 
Jan, woźny, Jagiellońska 23 
Jan, robotnik, Gdańska 70 
Jan, robotnik. Gdańska 7 2 
Jan, robotnik, Pl. Piastowski 9 
Jan, robotnik, Mazowiecka 13 
Jan robotnik, Kujawska 7 6 
Jan, robotnik, Puławskiego 11 
Józef, rzeźnik, Pl. Poznański 5 
Józef, robotnik, Gdańska 69 
Józef, malarz, Podgór...e 24 
Józef, robotnik, Lenartowicza 8 
Józef, maszynista, Podgórna 24 
Józef, robotnik Śląska 6 
Józef, konduktor poczt., Grunwaldzka II2 
Józef, szewc, Ogrodowa I 
Józef, robotnik, Kanałowa 4 
Józef, robotnik, Sokoła 6 
Juljan, mechanik, H. Dletza 4 
Karol, woźnica, Gdańska 9 0 
Kazimierz, Chodkiewicza 44 
Leon, robotnik, Ujejskiego 12 
Leon, robotnik, Czarneckiego II 
Leon, robotnik, Gdańska 69 
Leon. robotnik Orła 10 
!\Iaksymiljan. kołodziej, Grudziądzka 4 
)Iarjan, szofer, Paderewskiego 32 
}Iichał, maszynista, Toruńska II3 
)Iichał, robotnik, Kowalska 4 
Michał malarz, Senatorska 57 
:\Iichał, Kaszubska 27 
:Nikodem, pom. malarski, Gdańska 7 2 
Piotr, biurowy, Sienkiewicza 34 
Piotr, wl. domu, Glinki 4 
Romuald, drogerzysta, Dworcowa 57 
Stanisław, robotnik, Łokietka 8 a 
Stanisław, rolnik, Ruska 19 
Stanisław, piekarz, Nakielska 57 
Stanisław, kupiec, Pl. Poznański I.l, 
, 

 180 9 
Teodor, blacharz, Król. Jadwigi 5 
Teodor, robotnik, Garbary 3 1 
\Vitold, ziemianin, Piotra Skargi 13, 

 16 35
>>>
b8 


Górska - Grabowski 


Górska Agnieszka, Dworcowa 49 
Aniela, książkowa, Kaszubska 30 
Anna, nauczycielka, Zacisze 4 
Antonina, wdowa, Kaszubska lO 
Franciszka, handlarka Pl. Piastowski 9 
Franciszka, wdowa, Jagiellońska 13 
Halina, urzędn., Cieszkowskiego S 
Katarzyna, wdowa, Podgórze 5 
Leonarda, Flisacka 8 
Luiza. wdowa, Dworcowa 15 
:\Iałgorzata, wdowa, Dąbrowskiego 10 
3Iarja, Zacisze 4 
!\Iarja, telegrafistka, 
w. Trójcy 27 
Paulina, Kołłątaja 12- 1 4 
Stanisława, wdowa, Bocianowo 16 
Władysława, urzędn., zo stycznia 5 
- Zofja, książkowa, :\Iałe Kapuściska 
Górny Bronislaw, robotnik, Gdańska 49 
Górzna Barbara, położna, Gdańska 4 z 

ór::yński Juljan, rzeźnik, Pl. Piastowski 4 
Gontz Edward, robotnik, Sicrnieczek 3 R 
- Józefa, handlarka, Kujawska 80 
- Robert, handlarz, 
Varmińska 7 
Gorke Jan, urz. kol., Sląska 2 
- :\Iaksymiljan, handlarz, Chełmińska 18 

?rs Fr:yderyk, budowniczy, Kordeckiego 24 
Gortz Lma, wdowa, Gdańska 7 0 
Gottel Jan, robotnik, Nowodworska 15 
- Paulina, krawcowa, Nowodworska 20 
Grabarek Stanisław, inwalida, Gdańska I07 
Grabarkiewicz Józef, czeladnik, Śniadeckich 37 
Grabarski Kazimierz, stangret, Podg6rze 10 
- Stanisław, robotnik, Gdańska II4 
Grabarz Józef, stolarz, Chełmińska 21 
- Antoni, fryzjer, Dworcowa 51 
Grabau Augusta, gospodyni, Szwederowo Szu- 
bińska 19 
Eryk, drukarz, Garbary 24 
Józef, 'Yilczak, Nakielska 23 
GraQianka Ludwik. urz., Zacisze 3 
................................ 
5 Grabiano1Dski i Ska. E 
. . 
. Oddzial B
'dgoski · 
. . Przed:-,i
bior!.two handlowe artykułów = 
. technicznych - motory elektryczne. - = 
. Dworcowa 66. - Telefon 912. . 
. . 
................................ 
Grabiański Tadeusz, inżynier, l\Iiedzyń Osada 
nr. 10 
Grai:ias Marjanna, \Varszawska 7 
Grabicki :\1ichał, stolarz, Jagiellońska 4 
(
rabiński Roman, urzędnik, Gdallska 75 e 
Grabiszewski Andrzej, krawiec, Sieroca 3 


Grabiszewski Mikołaj, robotnik, Mostowa 5 
Grabiszewska Franciszka, robotnica, Dwor- 
cowa 60 
- Joanna, wdowa Dworc owa 9 1 
Grabosch Karol, Pomorska 29 
Grabowicz Ksawery, hutnik, Nowogrodzka 8 
Roman, konduktor tramw., Wilc.zak Na- 
kielska 12 
Wincenty, konduktor, Gdańska 104 
Grabow
ki Aleks
nder, Hetmańska 19 
AloJzy, krawIec, Lipowa 5 a 
Anastazy, piekarz, Glinki 2 
Anastazy, fryzjer, Chełmińska Z1 
Antoni, ślusarz, Kwiatowa 7 a 
Antoni, szewc, Łokietka 21 
Brunon, kupiec, Błonia I, 
!ł 154 
Edmund, rolnik, Kwiatowa 7 a 
E
mund, ślusarz, Szwcderowo Leszczyń- 
skIego 103 . 
Eryk, stolarz, J agicllońska 34 
Eugenjusz, ppułk., Król. Jadwigi II, 


 1349 
Eugenjusz, kupiec, Mostowa 9 
Feliks, robotnik, Nowodworska 23 
Franciszek, szewc, Pomorska II 
Franciszek, robotnik, Szwederowo PiGkna 
nr. 19 
Franciszek, szewc, Sieroca 7 
Franciszek, kapitalista, Św. Trójcy 7 
Franciszek, robotnik. Toruńska 67 
Jan, robotnik, Lubelska 7 
Jan, robotnik, Kordeckiego I a 
Jan, kowal, Jackowskiego 18 
Jan, szewc, Szwed,erowo Ks. Skorupki L07 
Jan, b:mkowiec, Sw. Trójcy 22 b 
Józef, konduktor, Siemiradzkiego 4 
Józef, kowal, Kościuszki 47 
Józef, robotnik, Garbary 2Z 
Józef, mistrz malarski, Nowogrodzka n, 

!ł I13I 
Józef, ur
ędn. poczt., Kościuszki II 
Jakób, pom. telegr., Chwytowo 6 
Kazimierz, urz. wojsk., Św. Trójcy 22 
Kazimierz, inżynier, Piotra Skargi 3 
Leon, murarz, Jasna 8 
Leonard, robotnik, Okole Grunwaldzka 84 
Łucjan, Uf/... bankowy, Promenada 4 2 
31aksymiljan, dekarz, Toruńska 44 
:\Iarjan, przem., Sienkiewicza 56, 

 17 1 
:;\Iichał, restaurator, Pomorska 12, 

 95 1 


Grabomski 
arjan 
Skład mebli. DlOorCOlOa 18 
poleca meble gięte ..Thomela"l meble 1O,.ciel.
>>>
Grabows.ki - Grafstein 


89 


Grabowski Paweł. handlarz, Szwederowo Ks 
Skorupki 95 
Stanisław, robotnik, Bocianowo 25 
Stefan, kotlarz, Kujawska 85 
Szczepan, urz. skarb., Śniadeckich 48 b 
Teodor, robotnik, Sienkiewicza 2 
- Teofil, monter, Kordecki
go 29 
\tVacław, kowal, Kaszubska 9 
\Vacław, kupiec, Chrobrego II 
\Vilhelm, murarz, Lubelska 24 
\Vincenty, robotnik, Gdańska 69 
\Vładysław, korespod. Banku Krajowego, 
Gdańska 47 a, 
 I09 2 
Władysław, woźny, Kujawska 67 
\Vojciech, komis., Gdańska 47 a 
Zygmunt, wł- domu, Śniadeckich 22 
Zygmunt, kapitan, Nad Kanał
m I 
Grabowska Anna, rozw., Dworcowa, 7 8 
Anna, urz. poczt., Siemiradzkiego 4 
Bolesława, pom. poczt., Kanałowa 3 
Elżbieta, wdowa, Rycerska 19 
Flora, Dr. Emila \Varmińskiego 2 
Franciszka, wdowa, 
owy Rynek I 
Franciszka, wdowa, Św. Trójcy 12 a 
Katarzyna, wdowa, Promenada 4 2 
Klara, Garbary 2{ 
Ksawera, wdowa, Sicnkiewicza 56 
l\Iarja, wdowa, Cieszkowskiego 9 
l\Iarja, wdowa, Pl. Poznański 13 
Marja, Sienkiewicza 26 
- :\Iarjanna, Kuja\vska ("7 
)larta, kUG.harka, Szwederowo h.s. Sko- 
rupki 92 
)Iinna, Seminaryjna 1-2. 
Stanisława, \Vilczak :Nakielska 8 
Stani
ława, Pomorska 58 
\Yalerja, Św. Trójcy 14 b 
Grabski Jan, robotnik, Podgórze 4 0 
Grabska Stanisława, Gdańska 4 2 
Grabusz Franciszka, gospodyni, Kołłątaja 7 
Gracz Franciszek, ślusarz, Zduny 6 
Gracikowski Kazimierz, robotnik, Szwederowo 
Kossaka II5 
Graczkowski Bronisław, robotnik, Król. Ja- 
dwigi 3 
Franciszek, monter, Garbary 22 
Jan, robotnik, Sieroca 12 
Józef, rolnik, Kujawska 101 
Graczkowska Stefanja, krawcowa, Kordcckie- 
go 13 


Graczyk Andrzej, blachmistrz, Pl. Wolności 9 
Edwin, N akielska 76 a 
Franciszka, wdowa, Stroma 51 
Jan, robotnik, Ogrodowa 5 
Jan, kołodziej, Gdańska 16 4 
Józefa, Jasna 25 
LeOn, palacz, Bielicka 10 
Ludwik, robotnik, Rycerska 5 
l\Iarjanna, \Vilczak Nakielska 43 
Narcyz, urZ. woj ew. , Hetmańska 28 
Roman, malarz, Pl. \Volncści 2 
Stanisław, ślusarz, Śniadeckich 4 0 
Stanisław, robotnik, Ogrodowa 5 
Stanisław, insp_ rzeźni miejsk.,Podolska 20 
Szczepan, robotnik, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 86 
Tomasz, stolarz, Okole, Grunwaldzka 86 
---. Wincenty, robotnik, Smoleńska 19 
\Vładysław, kowal, Król. Jadwigi 14 
Graczykowski Alfons, Poznańska 27 
Andrzej, kowal, Sieroca 15 
Feliks, robotnik, Gdańska 44 
Franciszek, robotnik, Toruńska 17 2 
Kazimierz, Szwederowo Leszczyńskiego 35 
Ludwik, robotnik, l\Iazowiecka 44 
:\Iaksymiljan, robotnik, Szwederowo Ks. 
Skorupki 19 
:\Iarcel, Szwederowo Leszczyńskiego 102 
Władysław, stolarz, Sieroca 15 
Graczykowska :\Iarja, Filarecka 10 
Grader Henryka, wdowa, \Yawrzyniaka 18 
Gradowski Jan, Jagiellońska 52 
Gradus :\[ojżesz, prokurent, Poznańska 14 
Graduszewski Franciszek, robotnik, Ugóry -1- 
Gradzkowski Franciszek, robotnik, Pomorska 
nr. 29 
Graebe Kurt, poseł, kupiec, 20 stycznia 37, 

 n6 
Graebcr Jadwiga, diakoniska, Toruńska 7 
Graca Feliks, Śniadeckich 33 
Graser Klara, wdowa, Gdańska 21 
Gratz Franciszek, kupiec, Kościelna I 
- Hermann, robotnik, Toruńska 4 6 
Graetz Marta, wdowa, Petersona 12 a 
- Teofila, wdowa, Petersona 12 a 
Graf \Yładysław, ślusarz, Kujawska 10 4 
Graff \Valter, ślusarz, Sienkiewicza 5 
Grafik \Valenty, Promenada 3 
Grafstein Adolf, nauczyc.-emeryt, Orła 57 
Helena, wdowa, Dworcowa 67 


... 
PIJCIE WÓDKIMILCHERTAI
>>>
90 


Grafstein - Gregrowicz 


Grafstein 'Vilhelm, kowal, Orła 57 
Grage Bruno, blacharz, Kościuszki 12 
Graj Andrzej, kupiec, Bocianowo II 
- Stanisław, restaurator, Zbożowy Rynek l 
- Selma, Wileńska 6 
Graja JÓL-da, wdowa, Jachcice Czerska 2 
- Leon, robotnik, Ludwikowo 7 
- Władysława, robotnica, J achcice Czerska 2 
Dr. Grajecki l\IaksymiIjan, lekarz, Jagiellońska 
nr. 17 
Grajczyk Jan, robotnik, Dwernickiego 
Grajed Franciszek, robotnik, Staszyca 3 
Grajek Anna, Okole Grunwaldzka 28 
Joanna, wdowa, Lipowa 13 
Marja, krawcowa, Okole Grunwaldzka 28 
Stanisława wdowa, Bocianowo l 
\Vacław, kowal, Jasna 18 a 
\Vincenty, robotnik, Sicnkiewicza 37 
\Vincenty, robotnik, Bocianowo 25 
Grajewski Antoni, kupiec, Gdańska 54 
- Józef, szkuciarz, Kujawska 137 
- Stanisław, ślusarz, Szwederowo Szubiń- 
ska 28 
Grajkowa Anna, wdowa, Grunwaldzka 28 
Grajkowski Franciszek, robotnik, Kujawska 
nr. 89 
- Jan robotnik, Toruńska 156 
- Jan, szewc, Śląska 3 
- Teodor, werkmistrz, \Varszawska 14 
Grajkowska Anna, wdowa, Śniadeckich 4 6 
- Stefanja, krawcowa, \Vilczak Nakielska 22 
- Zofja, wdowa, Toruńska 9 
Grajnert Franciszek, kasjer, Nowogrodzka 8 
- Ignacy, kupiec, Ki!ińskieg
 r 
Grajwoda Zygmunt, student, Sw. Jańska 7 
Gralewski Aleksander, Szwederowo Kossaka 9 0 
Aleksander, stolarz, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 56. . 
Ferdynand, robotnik, Dworcowa 61 
Piotr, inwalida, Szwederowo Kossaka 9D 
Szymon, murarz, Podgórna 5 
Gralewski \Vincenty, stolarz, Szwederowo 
Strzelt;cka 2 
Gralewska Florjana, wł. sklcpu, Gdańska 75 
Grałek Walenty, l\Iiedzyn Nakielska 29 
Grałka Henryk, stołowy, Jasna 4 
Gramadzki Antoni, oficder zawod., Śniadeckich 
nr. 31 
Gramadzka Helena, Cieszkowskiego 5 
Gramatke Otton, ślusarz, Nowodworska 27 
Gramatowski Jan, weteran, Dworcowa 5 
- Stanisław, adwokat, Długa 29, 

 855 
Gramatyka Wladysław, ślusarz, Szwederowo 
Strzelecka 88 
Gramek Józef, Gdańska T49 


Gramek Stanisław, robotnik, Okole Grun- 
waldzka nr. 70 
Grams Anastazja, Sobieskiego 10 
- Fryderyk, wI. domu, Inowrocławska 64 
- Jerzy, robotnik, Fabryczna 10 
- Paweł, stvlarz, Chocimska r6 
Granatowicz Jan, destylator, Gdańska 87 
- Juljan, malarz, Konopna 10 
Grande Franciszka, hand1., Rycerska 4 
Granowski Bronisław, robotnik, Grunwaldzka 
nr. 16 
Granowska Ida, Okole Grunwaldzka 89 
Grannich l\Iaksymi1jan, maszynista, Prome- 
nada 12 
Graskowski Fryderyk, robotnik, Rocławicka 23 
Grass Emil, handlarz, Piotra Skargi 10 
- Zofj a, wdowa, Chodkiewicza 34 
Graszek Zofja, ekspedjentka, \Viatrakowa 12 
Gratschkowski Józef, stangret, Siemieradz- 
kiego la a 
Gratzka Charlotta, krawcowa, Cieszkowskiego 
nr. 9 
Gratzka Emilja, wdowa, Sienkiewicza 9 
Gratzki Rudolf, emeryta, Toruńska 98 
- Rudolf, złotnik, Pomorska 5 
Grawidius Stanisława, krawcowa, Gdańska 66 


mmmmmmmmm8smmmmmmmmmmmmm 
m m 

 GralOunder Bruno 
 
m Dl'Dorcol'Da 19. m 
m m 
m Skład zegar6m. tomar6m złotnicZJch. m 
m m 
sm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm m 
Gray Stanisław, służ. domu, Zbożowy Rynek l 
Grazik Walenty, książkowy, Promenada 3 
Grąbczewski \Vładysław, kotlarz, Szwcderowo 
Kossaka 29 . 
Grąślewicz Leon, szofer, Gdańska 148 
Grebel Emma, wdowa, Dworcowa 63 
Gręda Feliks, kowal, Sienkiewicza 37 
Grecksch Agnieszka, wdowa, Gdańska 23 
- Jerzy, profesor, Gdańska 23 
Grega Stanisław, urz. bankowy, H. Dietza II 
- \Vładysław, pilnikarz, Kościuszki 41 
Greger Gustaw, emeryt, Zaf!lojskiego 23 
Gregoire Adrjan, spedytor, Sniadeckich 30 
- Julj, etto kupiec, Sniadeckich 30 
Gregor Hulda, bona, Grodztwo 6 
- 
Iałgorzata, wI. interesu, Jackowskiego 28 
- )Iarja, wdowa, Gdańska 120 
- Mieczysław, zbożowiec, Gdańska 120 · 
Gregrowicz Ludwik, kupiec, Libelta ro, 

 1206
>>>
Gregowski - Groetzke 


91 


Gregowski Ludwik, robotnik, Łowicka 16 
Greh Marja, wdowa, Gajowa 39 
Greilich Matylda, wdowa, Libelta 10 
- Rozalja, bona, Bielice-folwark 
Greinert Ignacy, kupiec, Dworcowa 8 
Grekowicz Stefan, inżynier, Paderewskiego 6 
Grelewicz Albert, robotnik, Dworcowa 5 
- Anna, wdowa, Graniczna 12 
Grelewicz Franciszek, robotnik, Grodztwo 25 
Grelewicz Jan, robotnik, Kościuszki 13 
Józef, robotnik: Babia \Vieś 18 
Karolba, wdowa, \Varszawska 7 a 
Kazimierz, mechanik, Szwederowo Strze- 
lecka 2 
Gremblewski Franciszek, robotnik, Ścieżka 3 
Grembocki Stanisław, urz. poczt., Szczecińska 
nr. 5 
Grenda Marcin, handlarz, \Vilczak Malborska 
nr. 2 . 
- l\Iarja, wdowa, Szczecińska 9 
Greskowska 'Marta, handlarka, Długa 57 
Greszczyk Antonina, handlarka, Lubelska 21 
Greth Marta, Sienkiewicza 48 
Greulich Ida, djakonistka, Toruńska 7 
Grewink Kazimierz, lekarz, Jasna 29 
Grey Hugon, wła
ć., Gdańska 23, 
 212 
Greye Edward, ślusarz, Kaszubska 28 
Greykowski Juljusz, robotnik, Kujawska 23 
Gribakin \Vasyl, malarz, Kowalska 4 
Gribisch Eduard, stolarz, Chwytowo I4 
Grieger Anna, wdowa, Kaszubska 31 
Grien Jan, szewc, Podgórze 26 
Griesbach l\1arja, kucharka, Król. Jadwigi 14 
Griese Ludwik, robotnik, \Vilczak, 
Na Wzgórzu 2L 
Grigorowicz Gtygierja, obywat., Sienkiewicza 
nr. 59 
Grimm E., lekarz, Król. Jadwigi 16, 
 754 
l\Iarja, Staszyca 2 
- \Villy, muzyk, Kaszubska 9 
- Emma, ekspedjentka, Chrobrego 6 
Gr.ischau Frydryk, właśc. domu, Łucka 8 
- Paweł, Łucka 8 . 
Grivalit Hipolit, piekarz wojsk., Przyrzecze II 
Grob Helena, wdowa, Zamojskiego 7 
Grobelny Jan, robotnik, Gołębia 2 
Józef, robotnik, Grunwaldzka 51 
Michał, górnik, Koronowska 52 
Piotr, urzędnik wojskowy, Kujawska 25 
Stanisław, Gołembia 2 
Grobelski Jan, ślusarz, Bocianowo 15 a 
Stanisław, robotnik, Łokietka 7 
- Wawrzyn, robotnik, Gdańska 60 
- \Vładysław, robotnik, Jackowskiego 28 
Grobelska Helena, Gdańska 31-32 


Groblewski Franciszek, robotnik, Gdańska 46 
Grobowski Franciszek, robotnik, Podgórze 13 
Groch Gustaw, dozorca, Kołłątaja II 
Grochecki Józef, Ugory 26 
Grochińska Wiktorja, asystentka, Zacisze 7-8 
Grochocki Bronisław, składacz, Nakielska 70 a 
- Franciszek, cieśla, Śląska l 
- Helena, H. Dietza II 
- Maksymiljan, podwerkmistrz, Ułańska 2-3' 
Grocholewski Antoni, murarz, Saperów 33 
- Franciszek, robotnik, Różana 9 
- Ludwik, ceglarz, Racławicka 2-3 
Grocholski Tadeusz, mechanik, Sokoła 14 
GrochowaIski Ignacy, ślusarz, Nakielska 8 
Grochowski Bronisław, kowal, Kujawska 88 
Franciszek, maszynista, Hetmańska 27 
Francisz.ek, kupiec, Podwale 19 
Franciszek, szewc, Niegolewskiego 2 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 54 
Jan, robotnik, Kraszewskiego 2 
Jan, stolarz, Czarneckiego 2 
Józef, monter, Wąska 6 
Józef, rolnik, Toruńska 188 
Józef, syndyk, Błonia 21 
Klemens, konduktor kolej., Chodkiewicza 
nr. 37 
Lorenz, szewc, Zamojskiego 7 
Ludwik, ślusarz, Chełmińska 17 
:Michał, ślusarz, Gdańska 87 
Stanisław, robotnik, Puławskiego 31 
Urban, r
botnik, Ogrodowa I a 
Franciszka, Błonia 20 
Stanisława, krawcowa, Gdańska 31-32 
\Vanda, wdowa, Aleje :\Iickiewicza l 
Groche Adolf, szewc, Bocianowo 9 
- Brunon, szewc, Promenada 17 
- Herta, pokojowa, Dworcowa 57 
Grodecka Katarzyna, handl., Sobieskiego II 
Grodzicki Jan, \Varszawska 14 
- Jan, urzędnik, Śniadeckich 30 
- Józef, murarz, Śniadeckich 21 a 
Grodziński Franciszek, kupiec, Krakowska 2 b 
Grodzki Bolesław, maszynista, Graniczna 8 
Bolesław, kapitan, Gdańska 159 
Ignacy, kierownik lok., Chrobrego 15 
Józef, robotnik, Grudziądzka 32 
Józef, budowniczy, Plac \Volności 3 
Ludwik, robotnik, Kwiatowa l a 
Teodor, ślusarz, Bocianowo 27 
\Vładysław, maszynista, Rycerska 2 
Joanna, gospodyni, Jagiellońska 44 
Groeger Bolesława, wdowa. Pomorska 65 
- Marta, kupcowa, Jackowskiego 28 
Groene :\farta, robotnica, Sowińskiego 7 
Groetzke Frieda, 20 stycznia 35 


....
>>>
92 


Grol - Grudzińska 


Grol Antoni, ślusarz, Sienkiewicza - 20 
Grolewski \Vładysław, kołodziej, Chocimska 4 
- \Vładysław, woźny, Czerska 35 
GrolI Anna, wdowa, Przyrzecze 4 
- Helena, wdowa, Kaszubska 32 
Gromacki Wacław, stangret, Zduny S 
Gromadziński Stefan, robotnik, Ogrodowa 4 
- Tomasz, maszynista, Witebska 7 
Gromek Franciszek, Rycerska 2l 
Józef, organista, Dr. Emila \Varmiń- 
skiego I 
\Vacła.w, asystent mag., Pijarów 53 
Gromotka Paweł, Glinki 55 
Gromski Antoni, Gdańska 75 d 
Groń :\Iichał, szewc, Bełzka 29 
Gronau Paweł, stolarz, Lipowa 2 
Grończewski Jan, odźwierny, :\Iazowiecka 29 a 
Grońkowski Anastazy, robotnik, Xowa 13- 
Gronkowski Jan, robotnik, Ks. Skorupki lOO 
- \Vładysław, bednarz, Ks. Skorupki 100 
Gronostaj Stefan, sierzant, Król. Jadwigi 19 
Gronowski Feliks, muzyk, .Bielicka 2S 
- Franciszek, handlarz, Grunwaldzka 20 
Grontzki Gustaw, urzędn. poczt., Łokietka 22 
Gropman Emanuel, kierownik ajent. telegr., 
Św. Trójcy 12 b _ 
Gros Ferdynand, przemysłowiec, Sw. Trójcy 5 
Grosche Ernst, krawiec, Gdańska 53 
Grosefe Paulina, wdowa, Jenerała Bema 3 
Grosenick Ryszard, kupiec, Kujawska 2 
Grosicka Kazimiera, wdowa, Garbary I I 
Gross Ernst, kupiec, Matejki 5 
Feliks, handlowiec, Jasna 29, 
 l291 
Franciszek, kapitan,. Nowodworska 19 
Franciszek, rytownik, Poznańska 34 
Georg,. kapitalista, Garbary 10 
Grass Karl Dworcowa 9 
Firma Reinh. Loosch. - Telefon 128. 
- Hurtownia towarów kolonj alny ch. - 
Leopold, kier. druk. Kordeckiego 2 
Lydia, bona, l\Iatejki 5 
l\Iarja, kupcowa, Jasna 7, 
 I057 
Rozalja, Gimnazjalna 2 
Seweryn, kupiec, Krakowska 18 
\Valerjan, maszynista, Kowalska 5 
Grohse August, kupiec, Zduny 17 
- Else, nauczycielka, Zduny l7 
Grohskrt:uz Albin, rzeźnik, S:ł.czecińska 5 
Grose
]ik Ryszard, fryzjer, Zbożowy Rynek 5 
Grosskurth Karol, kupiec, 20 stycznia 28, 


 4 22 
Grossmann H eron im , pom. biurowy, Ko- 
ściuszki 34 


Grossmann Joanna, modystka, Gdańska 22 
Jonasz, przedstawiciel firmy \Voelo, Gdań- 
ska l63 
Leokadja, kucharka, Jagiellońska 74 
Greszczyk Józef, krawiec, Lubelska 7 
- Paweł, robotnik" Ks. Skorupki 7- 8 
Groszewski Franciszek, listonosz, Kujawska 39 
- Jan, robotnik, Ugory l8 
Groth Jan, robotnik, Kościuszki 3 6 
- Leon, Kościuszki 36 
Grc towska :\Iichalina, wdowa, \Vawrzyniaka l3 
Grotthus Anita, 'Mickiewicza 15 
Grodecka Katarzyna, wdowa, Śniadeckich 49 a 
Groza Elżbieta, Wileńska 8 
Gródzki Stefan, zegarmistrz, Sienkiewicza 53 
Grubert Friedrich, porucznik, Sienkiewicza 4 6 
Grubczyński Leon, rob)tnik, Sowińskiego II a 
Grubczyńska Katarzyna, Długosza 3 
Gruber Franciszka, wdowa, Śląska I 
Gruberska .
i!arja, asystentka, Zacisze 7- 8 
Grubich Bolesław, robotnik, KwiatowCł. 7 a 
Franciszek, siodlarz, Racławicka 19 
Jan, czdadnik piekarski, Garbary r8 
Kazimierz, robotnik, Szczecińska 2 
Józef, asystent mag., Kwiatowa 7 a 
Stanisław, palacz, Ułańska l2 
\"ladysław, robotnik, Szczecińska 9 
Grubicka \Vanda., ekspedj€ntka, Hetmańska 
nr. 23 
- Zofja, bona, Hetmańska 30 
Grubisz Agnieszka, Leszczyńskiego 99 
Gruborski :\Iarjan, kupiec, Kanałowa 3 
Ks. Gruchała Edmund, wikarjusz, 20 stycznia 
nr. .13 
Gruchot Michał, górnik, Łęczycka 2 
- Stefan, robotnik, Łęczycka 2 
Grucki LEon, robotnik, Chrobrego II 
Grucka Rozalja, wdowa, Orła 5 
Grucza Antoni, Garbary 6 
- Władysław, kupiec, Kwiatowa lO 
Grudowski Adam, s1. woźny, Jagiellońska 2l 
Edmund, prokurzysta, Marcinki 10 
Józef, robotnik, Łokietka 22 
Leon, mistrz dekarski, Gdańska l3 6 , 

 I042 
ł- Piotr, ślusarz, Podgórna 6 
Stanisław, ślusarz, Łokietka 22 
Grudowska Helena, zawodowa siostra, Ja- 
giellońska 2l 
Grudziński Franciszek, siodlarz, Konopna 21 
Franciszek, ban
owiec, Sowińskiego 7 
Ignacy, szewc, Sniadeckich 2l a 
Józef, maszynista, Sowińskiego 7 
Władysław. stolarz, Lubelska 33 
Grudzińska Joanna, Szczecińska r .
>>>
Gruenke - Gryniow 


93 


Gruenke Artur, technik, Nakielska 3 6 
Gruhl Gust
w, werkmistrz, Glinki 29 
- \Vilhelmina, Glinki 29 
Gruhlke \Vilhelm, urzędnik poczt., Plac Pia- 
stowski 9 
Grunau Emil, sckretarz, Nowy Rynek 8 


..-.........................-................ 
..--............-..--....-..-........... 
:: Grund RUd.:i 
:: Gdańska 26 Tel. 338 :: 
.. .. 
:: InSIUIUI DOgrzebDWU. magazun trumien.:: 
.. .. 
====::::::::.::=====:::::::::::cc::: 


Grudkowski Franciszek, robotnik, Racławicka 
nr. I 
- \Vładysław, podoficer, Senatorska 7 0 
- Balbina, wdowa, Leszczyńskiego 16 
Grundmann Emma, Grunwaldzka 5 
Grundtke Oton, budowniczy, Pomorska 43 
Grundtkowski l\1arcin, szewc, Dr. Emila War- 
mińskiego 17 
Grundtkowska Otylja, wdowa, Toruńska II 
Gruntkowski Marcin, sekretarz, Sienkiewicza 3 2 
Grunwald August, zdun, Zduny 9 
- l\Iarja, wdowa, Długosza 15 
- :\Iichał, robotnik, Toruńska 125 
Grupa Marjan, piekarz, Bielicka 44 
- Pelagja, Rupienica 17 
- \Yincenty, krawiec, Bielicka 44 
Grupka Pelagja, Hetmańska 15 
- Stefan, kołodziej, Jackowskiego q 
- \Yacław, szewc, Plac Poznański 5 
Grus Jan, galwanizator, Gdańska 59 
{Jruś Józef, ślusarz, Jackowskiego 33 
Grus Roman, kolejarz, Jackowskiego 33 
Gruse Klemens, Grunwaldzka 62 
- Paweł, drukarz, Szwederowo Orła 34 
- Zofja, Pomorska 27 
Grusewska Klara, diakoniska, Seminaryjna 1/2 
Gr}.lss Józef, pomocnik, Cieszkowskiego II 
Gruszczewska \Vanda, Lenartowicza 3 _ 
Gruszczyński Blolesław, robotnik, Lenarto- 
wiczą 2 
- Stanisław, kowal, Bocianowo 10 
- Zygfryd, inżynier, Gdańska 162, 
 14 2 9 
Gruszczyńska Anna, kucharka, Krakowska 2 a 
- Karolina, robotnica, Cicha II 
Gruszecka :Marta, Scnatorska 23 
Gruszewski Stanisław, kupiec, Senatorska 23 
GrusL.ka Marcin, rolnik, Solna 65 
- Stanisław, kołodziej, Garbary 5 
Gruszkiewicz Emil, gtomctra, Pl. Piastowski 12 
- Janina, pielęgniarka, Plac Piastowski 12 
Gruźlewska Antonina, biuralistka, Kujawska 7 


Griihn Leon, rzeźnik, Garbary ro 
Griihning Paulina, kasjerka, Sw. Trójcy 22 a 
Griikmacher Berta, wdowa, Toruńska 33 
Griin \Vilhelm, piekarz, Sowińskiego II 
- Jan, handlarz, Podgórze 26 
Griindel Paweł, forniarz, Gołębia ro6 
Griineberg :\Iarta, wdowa, \Viatrakowa 4 
Griineberg \VaIter, b. sierzant, Siemieradzkiego. 
nr. 8 
Griinhagen Rozalja, wdowa, Zmudzka I 
Griining Emilja, handlarka, Chrobrego 6 
- Gustaw, robotnik, Toruńska 179 
- Jan, robotnik, Kujawska 9 
Griinwald Józef, kupiec, Zbożowy Rynek 9, 


 15 I1 
- Kazimiera, Sienkiewicza 55 
Griitzmacher Joanna, wdowa, Poznańska 21 
- Stefan, asystent miejski, Łokietka 18 
- Wilhelm, robotnik, Błonia 12 
Grybakin Bazyl, malarz, Kowalska 4 
Grycendler Adam, kupiec, Długa lO-II 
Grycenko Jan, stolarz, Jagiellońska 3 2 
Grycza Antoni, Chocimska 12 
- Władysław, ślusarz, Długa 3 6 
Gryczyńska Antonina, gospodyni, Sieroca 18 
Gryfkowski Klemens, ślusarz, Śniadeckich II 
- Leon, wojażer, Długa 5 
Gryfkowska Franciszka, a 1 mszerka, Długa 5, 

 16 73 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:!: Gryfkowski i Ska. :
: 
... P , k ... 
: oznans a 34. : 
... ... 
... \Yytwórnia parasoli i galanterja skórzana. ... 
. . 
.. ......... ........  


Grygie1 Andrzej, szewc, Konopna 31 
- \Vojciech, drukarz, Dr. Emila \Varmiń- 
skiego 8 
Grygielewicz Stanisława, wdowa, Dolina 3 
Grylewski Jan, szewc, Farna 5 
Grygorowicz Baissa, wdowa, Chwytowo 5 
Grygorowicki Brunon, Grunwaldzka II3 
Grygorowicz Aleksander, szewc, Koronowska 
nr. 65 
- Ksawery, Bocianowo 27 
- Leokadja, kucharka, Dworcowa 13 
Grylewicz Aleksander, inwalida, Bielicka 4 8 
Edmund, robotnik, Długosza 3 
Leon, robotnik, Grunwaldzka 105 · 
Maksymiljan, tokarz, Bielicka 4 8 
\Vanda, gospodyni, Długa 3 6 
Gryniow Paweł, malarz, Kościuszki 31
>>>
9-! 


Grynkiewicz - Grzędowski 


Grynkiewicz Władysław, urzędnik koszar., 
Dr. Emila \Varmińskiego 3 
Grys Ludwik robotnik, Ruska 5 
Grysa Bruno, Fredry 4 
Gryska Franciszek, Czerska 15 
- Antoni, piekarz, Kujawska 71 
Grzyża Maksymiljan, robotnik, Libelta 10 
Grzą:3lewicz Leon, Dworcowa 2I 
Grzątkowski Karol, stolarz, Czarneckiego 8 
Grzebyta :\Iaksymiljan, Jackowskiego 36 a 
- Marta, biuralistka, Mazowiecka II 
Grzechowiak Antoni, robotnik. Saperów 10 a 
Cecylja. Długa 20 
Franciszek, ślusarz, Pod Blankami 12 
Johan, kowal, Długa 20 
Jan, stolarz, Czarneckiego 7 
Jan, robotnik, l\Iazowiecka 5 
Kazimierz, plutonowy, Senatorska 14 
Marjanna, wdowa, :\Iazowiecka 5 
Stanisław, kupiec, Dr. Emila Warmiń- 
skiego 6 
Stanisław, nadkom. kontr. skarbowej, 
Gdańska 165 
Grzeczkowska Paulina, wdowa, Kujawska 9 
Grzegorczak Teofila. wdowa. Dworcowa 82 
Grzegorczyk Franciszek, Seminaryjna 9 
- Jan, podasystent kolej., Jasna 10 
- )fichał, robotnik, Grunwaldzka 104 
Grzegorek Franciszka, szczotkarka, Kołłą- 
taja 13-14 
Katarzyna, wdowa, Nowodworska 33 
Jan, robotnik, Św. Florjana I 
Stanisław, robotnik, Wilczak Ułańska 12 
Stanisława, robotnica, \Vilczak ffiańska 12 
Telesfor, stolar
, Stroma 59 
Grzegorowski Bolesław, kotlarz. Toruńska 126 
Feliks, palal..z, \Vilczak Nakielska 88 
Franciszek, robotnik, Nowodworska 31 
Ignacy, handlarż, Gdańska 75 c 
Jan, robotnik, Nowodworska 3 1 
Józef, robotnik, Nowodworska 43 
Leon, Jasna 24 
\Vładysław, malarz, \Vilczak Chłopickiego 
nr. 3 
Grzegorski Józef, cukiernik, Gdańska 1 6 3 
Grzegorska Aleksandra, urzędniczka, Dwor- 
cowa 82 
Grzegorzewicz Andrzej, Sandomierska 25 b 
- Stanisław, szewc, Toruńska 149 
Grzegorzewski Jan, kucharz, Stroma 28 
Maksymiljan, cieśla, Grunwaldzka 32 
a _ Maksymiljan, urzędnik państw., Matejki 6 
- Stanisław, ślusarz, Długa 32 
Grzegorzewska Joanna, kucharka, Gdańska 16 5 
- Marjanna, wdowa, Kujawska 59 


Grzela Ksawery, asystent kolej., Bocianowo 3 
- Tomasz, kancelista, Grodztwo 23 
Grzelak Jan, cieśla, Mawwiecka 10 
Józef, robotnik, Szwed. Skorupki 99 
Roman, ślusarz, Dolina 16 
Stanisław, Podgórze 14 
Władysław, tokarz, Bocianowo 21 
Grzelakowski Andrzej, \Vazowiecka 37 
Grzeleczak Ignacy. kowal, \Vilczak Nakiel- 
ska 54 
Grzc1izak Józef. kowal, Chwytowo 13 
Grzella Oskar, asystent, Śniadeckich 28 
Grzemski Franciszek, kupiec, Lubelska I 
Grzenda Marja, wdowa, Sienkiewicza 37 
Grzendzicki Bronisław, stolarz, \Vilczak Na- 
kielska 22 
- Fran
iszek, robotnik, Szczecińska 9 
Grendziski Franciszek, robotnik, H. Dietza 
nr. 12-15 
Grzenia Franciszek, kołodziej, Bełzka 28 
- Stanisław, kołodziej, Bocianowo 25 
Grześ Antoni, poster. P. P., Bocianowo 5 
Grzeschok Gottliebe, Toruńska 155 
- Gustaw, szklarz, Toruńska 155 
Grzesiak Franciszka, Lenartowicza 23 
Jan, stolarz, 20 stycznia 27 
- Kazimierz, robotnik, Łokietka 6 
- :\farjanna, wdowa, Leszczyńskiego 8 
Grzesik Franciszka, wdowa, Chmurna II 
Grzesiński Kazimierz, kowal, Grodztwo 26 
- Stanisław, ślusarz, Grodztwo 26 
Grześk Tadeusz. asystent pocztowy, Śnia- 
deckich 48 a 
Grześkowiak Andrzej, sierzant,Jagiellońska 35 a 
Antoni, robotnik, Toruńska 98 
Ignacy, asystent biurowy, Śniadeckich 50 
Jan, kotlarz, Szwed. Ks. SkofYpki 88 
Józef, mistrz malarski, Grodztwo 3 1 , 

 10 4 6 
Józefa, wdowa, Grodztwo 31 
Maksymiljan, malarz, \Vilczak \Vincen- 
tego Pola 12 
l\1arjanna, Kołłątaja 13-14 
Marta, wdowa, Długa 57 
Stanisław, student, Śniadeckich 28 
\Valenty, listonosz, Kościuszki 36 
\Valenty. mistrz brukarski, Mostowa 6 
Grzesbach Emilja, wdowa, Bernardyńska II 
Grzeszak Gustaw, szklarz, Toruńska 155 
Grzeszczak Ignacy, robotnik, Lenartowicza 6 
Grzeszczyk Antoni, Lubelska 21 
Grzeszkowiak Feliks, robotnik, Koronowska 65 
Grzeziński \Vincenty, robotnik, Dworcowa 66 
Grzezińska Katarzyna, robotnica, Dworcowa 66 
Grzędowski Teodor, maszynista, Toruńska 66 .
>>>
Grzędzicki - Gust 


95 


Grzędzicki Bronisław, stolarz, Św. Trójcy 32 
- Stanisław, cieśla, Konopna 27 
- Stanisław, złotnik, 
Grzonek Apolonja, wdowa, Ugory II 
- Franciszek, robotnik, Pl. Piastowski 9 
- Józef, woźnica, Szwed. Ks. Skorupki 32 
Grzonka Franciszek, ślusarz, \Vilczak Nakiel- 
ska 54 
Grzonkowski Ignacy, monter, Ogrodowa 8 
Grzybek Jan, robotnik, Jasna 9 
Józef, robotnik, Wilczak Czarneckiego 3 
- Józef, szczotkarz, Krasińskiego 2 
- Karol rzeźnik, Szamarzewskiego 14 
Grzybowski Andrzej. kominiarz, Gdańska 102 
Antoni, zawiad. majątku, Poznańska 22 
Bronisław, robotnik, Śniadeckich 31 
Bruno, karmelkarz, Śniadeckich 5 a 
Franciszek, Promenada 49 
Franciszek, piekarz, Kujawska 17 
Jan, ślusarz, Bocianowo I 
-. Kazimierz, pomocnik kup., Łokietka 21 
Stanisław, stolarz, \Vilczak Stawowa II 
- Stefan, ślusarz, Racławicka 21 
- Tomasz, rolnik, Witebska 10 
Grzybowska Apolonj a, \Vilczak Różana 24 
- Janina, robotnica, Sierodzka 13 
Grzych Jakób, robotnik, Fordońska 57 
Gn.ygorzuk Michał, maszynista, Szwederowo 
Orła 47 
Grzymała-Siedlecki Adam, literat, Płocka 22 
Grzymisławski Franciszek, kupiec, Różana I 
Grzymowicz Jan, Stepowa 6 
Grzymska Antonina, robotnica, Szwederowo 
Orła 19 . 
Bronisława, wdowa, Glinki 8 
Franciszka, wdowa, Glinki 7 
Leopolda, wdowa, Promenada 34 
Grzywacz Bronisław, ślusarz, Siemieradzkiego 
nr. I 
Grzywaczewski Stefan, cukiernik, \Vilczak 
N akielska 36 
Grzywieńska Kazimiera, Okole Grunwaldzka 
nr. 24 
Grzywiński Franciszek, ślusarz, Grodzka 18 
Grzywińska Kazimiera, wdowa, \Vilczak Na- 
kielska 91 
Grzywoczewski Karol, u
-zędnik, Ponia- 
towsldego 9 
Gubowski Paweł, ślusarz, Gdańska 108 
Gucz Franciszek, robotnik, Szczecińska IO 
- \Vacław, kowal, \Viatrakowa 8 
Gucza Leon, kolejarz, \Vilczak Różana 3 
- Paweł, robotnik, Stroma 57 
- Piotr, robotnik, SL.wederowo Orła 33 
Guczalski Franciszek, stangret, Bielicka 14 


Guczalski Hubert, robotnik, Nowy Rynek I 
Jan, woźnica, Szweder. Leszczyńskiego 93 
- Maksymil;an, dowrca, Bielicka 14 
- Paweł, rzeźnik, Bielicka 14 
Guczalska Antonina, wdowa, Bielicka 14 
Guczwalski )'Iaks, robotnik, \Varmińska 3 
Gudath Anna, 1IIostowa 5 
Gudawski Wacław, inżynier, \Varszawska 24 
Gudef Adolf, kupiec, Sienkiewicza 21 
Gud.erian Herman, robotnik, l\Iiedzyn Inflan- 
dzka 76 
- Huld.a, wdowa, \Vilczak Ułańska I 
Guderjahn Erna, mężatka, \Vileńska l 
Guen ther Emma, książkowa, 20 stycznia I I 
- 
lary, 20 stycznia II 
- 
linna, 20 stycznia Ii 
Guhl Artur, kupiec, Pomorska 42 
Hugon, ślusarz, Pomorska 42 
- Oskar, właśc. domu, \Vileńska 9 
- \Vilhelm, kupiec, Pomorska '42 
Gul Bolesław, robotnik, Toruńska 24 
Gulas \Yitold, rolnik, Leszczyca 87 
Guler )Iichał, kierownik parow., Plac Pia- 
stowski 9 
Gulczyński Józef, szewc, Kościelna 10 
Gulczyńska Marja, Kościelna 9 
Gulgowski \Viktor, krawiec, )Iatejki 5 
Guliński Stefan, blacharz, Długa 35 
GulI Aleksander, robotnik, Bełzka 25 
Guminer Henryk, kupiec, Pomorska 49-50 
Gumowski Bernard, ślusarz, Siemirad.zkiegoIO 
Kazimierz, ślusarz, Chłopieckiego 3 
- Ksawery, kolejarz, Wilczak Nakielska 9 
- Teodor, robotnik, \Vilczak Nakielska 9 
Gum wald Herman, Gdańska I02 
Gundermann \Yładysław, kupiec, Gdańska 36 
Gundlach Helmuth, drogerzysta, Poznańska 4, 
H 16 33 
- Marja, wdowa, Poznańska 4 
Guralczyk Jan, kupiec, Lipowa 5a 
Guranowiczów Jadwiga, gospodyni, Dwor- 
cowa 31 a 
Gurda Jan, rolnik, Inowrocławska 66 
Gurny .l\Iichał, robotnik, Flisacka 14 
Gurzeński Jan, handlowiec, Grobla 8 
Gurzyński Leon, zegarmistrz, Dworcowa 68 
- Stanisław, handlan, Bocianowo 31 
Guschke Anna, Kanałowa 8 
- Marja, wdowa, Kanałowa 8 
Guse Paweł, lejarz, Sieroca 2 
Gusek Władysław, maszynista, Długa 4-+ 
Gusiakowski RGman, kupiec, Dąbrowskiego 21 
Guss Reinhold, kaznodz. ewang., )'Iarcin- 
kO\\'skiego 8 b 
Gust Józef, robotnik, Ugory 4
>>>
96 


Gust - Gzint 


Gust 
Iaks, kupiec, No\\-y Rynek I') 
Gustaw Klara, wdowa, Zduny 5 
Gustowski Antoni, składacz, Gdańska 130 
- Florjan, drukarz, Dolin
 3 
_ Roman, podporucznik, Sw. Trójcy 12 c 
Gustowska Józefa, wdowa, Dr. Emila War- 
mińskiego 15 
_ Marja, wdowa, 
w. Trójcy 12 c ' 
Guszalewicz Stefan. urz(,:dnik, Grodztwo 26 
Gutbier Brunon, rzeźnik, Podgórna 13 
_ Henriette, wdowa, Podgórna 18 
Gutcza Władysław, robotnik, Ks. Skorupki 32 
Gutentag Adam, urzędnik kolej., Zygmunta 
Augusta 33 
Guth Franciszek, robotnik, Senatorska 16 
-- Józef, Senatorska 22 
Gutknecht Marja, wdowa, Śniadeckich 30 
Gutka Teofil, handlarz, Zygm. Augusta 19 
Gutke Małgorzata, wdowa, Jagiel10ńska 3 6 
Gutkind Karol, pilot, Siemieradzkiego 5 
- ::\Iarja, towarzyszka, Śniadeckich 30 
_ )Iichał, robotriik, Wiatrakowa II 
- Salomea, Zduny 20 a 
Gutkowski Franciszek, mistrz rzeźn., Po- 
morska 28, 
 18 57 
Jan, stolarz, Św. Trójcy 3 2 
Józef, rzeźnik, Św. Trójcy 32 
:Marjan, pomocno poczt., Jen. Bema 4 
Gutowski August, Sowińskiego 15 a 
Józef, konduktor, Jackowskiego 14 
- Juljan, robotnik, Toruńska 54 
- Stanisław; cieśla, \Vesoła 6 
Gutowska Franciszka. wdowa, Pl. Poznański 13 
- Ludwika, wdowa, Zygm. Augusta 32 
- Marta, bona, Sowińskiego 15 
Gutsch Paweł, krawiec, Łokietka 25 
Gutscha Antoni, robotnik, Ks. Skorupki 32 
Gutschus Anna, asystentka aptekarska, Śnia- 
deckich 8 
Gutstadt Beni, kupiec, Jagiellońska 53, 

 14 01 
Guttmacher Ludwika, gospodyni, Nakielska 25 
Guttmann Andrzej, maszynista, \Vincentego 
Pola 12 
_ Nlarta, krawczyni, 'Wincentego Pola 12 
Guttmeyer Kazimierz, destylator, Gdańska 4 0 
Guttey Jerzy, szef biura, Cieszkowskiego 19 
Gutthy Stanisław, sędzia, Dworcowa 94 
Gutziet Emma, wdowa, Grunwaldzka 7 2 
- kupiec, Gdańska 5 
_ Marcin, urzędnik bank., \Vawrzyniaka 8 
Gutzmann Emil, robotnik, Fredry 5 
Guz Gertruda, wdowa, Wileń
ka 4 
Guze Józef, robotnik, Toruńska 102 


Guzek Franciszka, kucharka, Ign. Paderew- 
skiego' 12 
Jan, kierownik parowoz., Przyrzecze 4 

Iarta, N akielska 4 
Roman, piekarz, Smolińska 4 
Stanisław, ślusarz, Grunwaldzka 2 
\Veronika, wdowa, Gdańska 3-4 
Guzik Jozef, robotnik, Stawowa 29 
Guziołek Andrzej, \Vi1czak Nakiel;ka 5 L 
Franciszek, biurowy, Pomorska 66 
- Szczepan, robotnik, Flisacka 17 
- Władysław, ślusarz, Pomorska 6ó 
Guzawski Wincenty, handlarz, Śniadeckich 43 a 
Guzawska Anna, siostra, Gdańska 16 7 
Guzyński Jan, robotnik, :\Iazowiecka 8 
Giildenhaupt Anna, Nowogrodzka 6 
- Bronisław, ref. sądowy, Nowogrodzka 6 
Giille Kurt, wolontarjusz, Kaszubska 34 
Giindler Elizabeth, Długa 44 
- Ida, krawcowa, Grunwaldzka 9 R 
Giinterberg Erna, Sienkiewicza 52 
Giinther Anna, kupcowa, Gdańska 47 
Elżbieta, handlarka, Długa 44 
Feliks, ślusarz, Głowackiego 52 
J akób, handlarz, Pod Blankami 4 
Jan, stolarz, Toruńska 6 
Józef, stolarz, }Iarcinkowskiego 4 
Lydja, wdowa, Toruńska 16 9 
:\Iarja, emeryt., Rycerska 24 
)Iarjanna, Św. Trój cy 3 1 
Giintzel Berta, wdowa, Kordeckiego 13 
_ ':\Iarjan, dyrektor ogrodowy, Gdańska 161 
Giirsch Albertyna, praczka. Nowodworska 28 
Gursching l\Iarja, wdowa, \Vilczak Wincentego 
Pola 6 
Gwiazda Apolonja, ekspedjentka, Pomorska 3') 
Gwiazdowski Adam, książkowy, Dworcowa 60 
Antoni, robotnik, Lenartowicza 6 
Jan, robotnik, Lenartowicza 4 
\Vładysław, tapicer, Stepowa 6 
Władysław, kierownik fabryki, Św. Trójcy 
nr. 3 
Władysław, drukarz, Grunwaldzka 2 
Gwiazdowska :Małgorzata, Sowińskiego 10 
Gwiazdziński J ózcf, kupiec, Długa 9 
Gwiek Roman, robotnik, Urocza 13 
Gwizdała Józd, urzędnik poczt., Nowodwor- 
ska 21 
- Stanisław, młynarz, 20 stycznia 10 
Gwizdalski Feliks, plutonowy, Grodztwo 33 
Gwóźdź Franciszek, ślusarz, Nowodworska II a 
Gwózdzik Roman, ślusarz, Racławicka 21 
Gzilewicz Aleksander, kowal, Bic1icka 4 8 
Gzint Aleksandra, wdowa, Flisacka 13
>>>
Haack - Hancyk 


97 


H. 


Haack Augusta, wdowa, Gdańska 1°7 
- Augusta, handlarka oWuCU, Gdańska 148 
Haag Augustyn, robotnik, Sandomierska 43 
Haagen JÓ.lef, rep. parasoli, Śniadeckich 47 
Haak Ernest, robotnik, Chrcbrego 5 
- Gustaw, rohJtnik, Lubelska 26 
- Wilhelm, Seminaryjna 9 
Haase Augustyn, stolarz, Podgórna 3 
Olga, wdowa, Grodztwo 26 
Gustaw, blacharz, Gdańska 21) 
1\Iarta, właśc. interesu, Jagiellońska 7 
Paulina, wdowa, Nowodworska 5 
Habermann Karćl, kupiec, Pet er s ona 15 
Marja, wdowa, D\vorc::lwa 31 
 122 
................................ 
. . 
= Habermann Gustaw = 
. . 
= Mieszkanie prywatne Dworcowa 31. = 
= Fabryka mebli, Unji Lubelskiej 9,'11. = 
. . 
................................ 


Habich Jan, kupiec, :\Iostowa 4 
 1027 
- Roman
., kupcowa, Chopina 8 
- Józef, kupiec, Ossolińskich LO 
Habowski Antoni, rolnik, Chmurna 6 
Hack Jan, ślusarz, Śląska 3 
Hackbarth Elżbieta, Kołłątaja 2 
- Ottc, urzędnik, Rej a 6 
- Teodor, kierownik, Kołłątaja 2 
Hacke Erich, kupiec, Łącznik 3 
Hadaś Jan, robotnik, Reja 3 
Hade Bolesław, restaurator, l\1arcinkowskiego 
nr. 1-2 
Hadrich Franciszek, Wilczak CZ'lrnieckiego l 
- Jan, ślusarz, Zygmunta August?.. 18 
H'1drych Piotr, robotnik, Kościelna II 
Hadryś Franciszek, rcbot
ik. Grunwaldzka 4 
Hadyk Paweł, piekarz., Sniadeckich sa 
Had}'niak Józef, biuralista, Jezuicka 18 
Haff Reinhold, gospodarz, Gdańska II4 
Hagel Anna, wdow'l, Toruńska IlO 
- \Vojdech, Toruńska lI8 
Hagen l\Iagda, kasjerka, Sienkiewicza 4c 
- Oskar, cukiernik, Łokietka 28 
Hahn Karól, robotnik, Grunwaldzka 4a 
- Marta, wdowa, Jagiellońska 35 
- OttDn, krawiec, Dworcowa 73 
- \Vilhelm, robotnik, Kaszubska 34 
Hahnfeldt Emma. prokurzystka, Gdańska 9 
Hahs Elżbieta, wdowa, Sienkiewicza 51 
- Józef, fryzjer, Nowodworska 9 


Hajduk Jan, kupiec, Krasińskiego 13 
 1905 
Maci(j, rolnik, Ogrody 2 
- Paweł, kupiec, Grodzka 8 
- Stanisław, robotnik, Poznańska 13 
- Stefan, kupie-::., Kwiatowa 7 
Hajdukiewicz \\1adysław, robotnik, Ks. Sko- 
rupki 88 
Hajek Feliks, tkacz, \ViIczak Nakielska 91-92 
Hain Stanisław, górnik, Fordońska 43 
Haise Franciszek, bednarz, Koronowska 18 
Hajze Piotr, rzeźnik, Bielicka 18 
Halagiera Andrzej, rolnik, Biedaszkowo (fol- 
wark) 
- Helena, urzędn. bank., Nowy Rynek I 
- Józef, kupiec, Kujawska 12 
 1209 
- Stefanja, sekr. poczt., Biedaszkowo 
Halak Piotr, robotnik, Kujawska 56 
Halasiak Stanisław, Sowińskiego ub 
Halasz Stanisława, siostra Stara Szkolna 4 
Halbe Bernhard, robotnik, Bocianowo 24 
- Fryderyk, szkuciarz, Bocianowo 24 
Hall Jerzy, urzfdnik, :\Iarcinkawskiego 10 
Haller Aleksandra, Słowackiego 2 
- Hermann, kupiec, Podwale 20 
 1822 
- Ludwika, kup., Alcje Mickiewicza 2-3 

 380 
HaIlmann Jadwiga, 
owodworska 17 
Hallmich Rudolf, kupiEc, Gdańska 154 

 13 8 5 
Hałas Franciszek, robotnik, \Viatrakowa 8 
Ludwik, palacz, Toruńska 21 
- l\1ich-łł, maszynista, Toruńska 21 
- Piotr. robotnik, Sandomiersk \ 26 
- \Vacła\\-, sze\\' c , Wełniany Rynek 8 
Hałaszkiewicz Piotr, 
łowackiego 2 
Bały Stanisław, kow'łl, Łokietka 2 
H::tm'łl1n Berta, Św. Jańska 8 
Haman Edward, kupiec, Poznańska 34 
Hamich Katarzyna. Chrobrego 18 
HamcrIing Piotr, handlarz, Łokietka 8 
Hamerliński Teofil, kowal, Zbożowy Rynek 10 
Hamernik Józef, sierżant, \Vilczak Nakielska 
nr. 16 
Hammer P., kupiec, Chrobrego.6 
 +H 
- Ernest, kupiec, Chrobrego 1b 
- Józef, oficer, Mazowiecka 14 
-... Alwine, restauratorka, Nowy Rynek 7 
Hammler Hu1da, wdowa, Kordeckiego 34 b 
Hammling Paweł, kolejarz, Sowińskicgo na 
Hamplus Tadeusź, profesor, Zamojskiego 8 
Hanas Jadwiga, wdowa, Toruńska 130 
Hanasz Jan, kupiec, GrW1waldzka 87 
 49 0 
- l\Iichalina, wdowa, Biedaszkowo Nad- 
leśnictwo 
Hancyk Józef, stolarz, Św. Trójcy 16 


7
>>>
9
 


Hańczewski - Hatanfe1d 
I 


Hańczcwski FrancisLek, Dworcowa 3 Ib 
Henryk. radca miejski, Kołłątaja IQ 

 16 53 
- \Vacław, kowal, Rycerska 25 
Hańczewska. Anna, krawcowa, Dr. Emila 
\Varmińskiego 3 
- Jadwiga, wdowa, Kołłątaja 10 
Hańczyk Jan, krdwiec, Śniadeckich 33 
Hanelt Franciszek, wikarjusz, Św. Trójcy 24 
Hanemann Anna, krawcowa, ::\Iazowiecka 43 
Hanheiser \Vilhelm, ekspedjent, Promenada 31 
Hanik i\Iieczysław, sekretarz miejski, Sienkie- 
wicza 7 
Hanisz Erich, ślusarz, Stara Szkolna 10 
- .Małgorzata, Król. Jadwigi 9 
Hanke Adolf, ślusarz, Sienkiewicza 57 
August, rzeźnik, Św. Florjana 16 
- Emil, \Vilc.lak N akie.1ska 54 
- Emilja, kąpielowa, Ad. Czartoryskiego 5 
Hannemann Jadwiga, wdowa, Okole Grun- 
waldzka q 
Adolf, Sienkicwicza 45 
E., fabrykant, Król. Jadwigi 15 
 I
31 
Hugo, garncarz, Jagiellońska 22 
Luise, Plac Kościeleckich 3 
Hannig Franz, szofer, Sienkiewicza 8 
- Augusta, handlarka, Dąbrowskiego 5 


cccoccccccccccccccccccccccccccc 
8 H R Przedstawicierstwo 8 
8 an S fabryczne i skład O 
D · komisowy bławatów. 8 
8 Jagiellońska 12. - Telefon 276. 8 
o o 
E:X:ICJCX] CE:X:ICCClCCCcc:J
ccccccc 


Hansen O., kupiec, Konarskiego 4 
 1023 
Hanusiak Franciszek, urzędnik kolej., Nowa 4 
- Zygmunt, nauczyciel, Nowa 4 
Hanusz Zofja, urz. bankowa, Chrobrego 21 
Hanuth Jan, robotnik, \Vilczak ::\lalborska 2 
Hapka Szczepan, robotnik, Grunwaldzka 29a 
Hapke Ella, Sienkiewicza 50 
Happe Jan, robotnik, Gdańska 53 
Harasin Anna, wdowa, Sieroca 20 
Harbarth Małgorzata, Sienkiewicza 57 
Harcemza Jan, robotnik, Grunwaldzka r8 
Harculińska Anna, wdowa, Gdańska 24 
Hardenberger Oskar, robotnik, Racławicka 19 
Haremza Jan, ślusarz, Lubelska 14 
- Michał, robotnik, Śląska 8 
Harendarski FrancisLek, rzeźnik, Chrobrego 7 
Harenski Simon, siodlarz, Pon'orska 31 
Harke Salomeja, robotnica, Sandomierska 25 h 
- \Vanda, wdowa, Kościuszki 47 
Harla Antoni, robotnik, Gajowa 39 


Harland Henryk, lekarz weterynarji, ŁysCi. 
Góra I 
 1515 
Harlemler K unigunda, Pomorska 12 
Harmaciński Tomasz, przodownik, Grun- 
waldzka 29a 
Hamack Rcinhold, robotnik. Urocza 13 
Harryfeld Fryderyk, pastor, Libelta 8 
Hartenberg Antoni, robotnik, Kościuszki 34- 
Hartenberger Oskar, Kościuszki 36 
Hartfil Robert, kowal, Harcerska 6 
Hartmann kupiec, Pomorska 3zb 
 626 
- Gustaw, registrator, Kaszubska 15 
- Karól, Leszczyńskiego 32 
Hartung August, ogrodowy, Fordońska 4 
Bolesław, adwokat, 20 stycznia 10 
Erich, ogrodnik, Fordońska II 
l\Iichalin '_, wdowa, 20 stycznia 10 
Ryszard, ogrodowy, Fordońska 74 
Hartwich Bolesław, rzeźnik, Chwytowo 1ja 
- Georg, kapitalista, Pomorska 55 
Hartwig Anna, Libelta ID 
Berta, Lib('lta 10 
Fryderyk, ślusarz, Pomorska 55 
.:\Iarja, właśc. sklepu, Libelta 10 
Marta, kupcowa, Gdańska 43 
\Villi, drukarz, Libelta 10 
Harw3.rth Apolonja, Zduny I 
Haryńska Józefa, gospodyni, Wesoła 15 
Has Jadwiga, urz. bankowa, Hetmańska 2b 
- Ka,dmierz, administrator, Hetmańska 2b 
Haschke Elżbieta, \Vały Jagiellońskie I 
Hasenpusch Maks, kupiec, Pnyrzecza 9 

 II7 
Hasenwinke1 Elise, wdowa, Śniadeckich 33 
- Klara, wdowa, Dr. Emila \V
rmińskiego .2 
Hash Emil, tapicer, Zygmunta Augusta lO 
- Fryderyk, krawiec, Kościuszki 35 
Hass Aniela, wdowa, Pomorska 65 
Floren tyna, wdowa, Lubelska 4 
- Francis%ek, robotnik, Toruńska 88 
- 
larcin, robotnik, Sene:.torska 15 


Hasse Marła Jasg
:I
ń- 
Pracownia bielizny męskiej i damskieJ. \V ypraft). 
- Emil, nauczyciel, Kowalska 5 
Jan, robotnik, Garbary 7 
- )Iarjan, robotnik, Chwytowo 6 
- Franciszek, monter, Bodanowo II 
Hasselmann Rudolf, wachmistrz. Sienkiewicza 
nr. 64 
Haszczyk Cecylja, wdowa, Św. Florjana 6 
Haszko 
Iichał, elektrotechnik, Szwed. Kos- 
saka 27 
Hatanfeld Helena, wdowa, Gdańska 9
>>>
Hensel 


99 


.----------
-

---------- . 
. . 
· Założone 1869 r. . A H I Dworcowa 97 ! 
. e n S e Dostawca dworu l' 
C Telefon 193 i 408 . Rum uńskiego. 
 
. 
 
! Dom sztuki i przemysłu ! 

 Kryształy "Baccarat", Porcelana Rosenthala, ! 
. "Alpacca" Bernsdorfska, Wyroby z marmuru. = 
! . = 'h . .c : .." i ! 

 " .. . I · 

 . II 
 
. . . '-.: ..ł. l --; _ .... 
. .r"
__. 
 . 
! 
- a-,
..e.e fi 
--". - -"- --.- · 
. ł. II , , UIIlfIfll Ol'" II. " ." !II , .LI;u. 18f9 _ 
. , -
 . 
4 " ---- 
 . 
.' l., _ 
 
. ł- 4 .. , 
. G J,. . 
. .. J -..-' .... t 
. · J f....' . 
. .... .
 f '".1. . · 
 j -i......... 
 
. .
.,.! " . - .. 
 .. 
'l1li "" ........... ' ., 

 . 
. . 
. . 
C . 
; Kompletne urządzenia kuchenne 
 
4 Sprrjalny skład przyhoró w do oświ etIenia . 
: Artykuły dla hoteli, restauracif, szpitali i t p. t 

 Zabawki, wózki dziecię
e. t 
« I.óżlia m
talowe. Łóżka Dletalowe. . 
« . 
.________________ __
_____ ..w_.
>>>
100 


Hege 


8B8888&88888888B88888888888m88888
8888888888B8888 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
5 r ege 5 
8' 8 
8 8 
8 8 
. 8 
i Fabryka mebli artystycznych i 
8 8 
: właśc. F. Hege i H. Hege. 
 

 8 
rn 8 

 Od roku 1817 w Bydgosz
zy. 
 
iii ' 8 
8 
 
III T ełefon 78. 8 
8 8 
8 8 

 Fabryka Dom wystawowy 
 
8 Pod g órna 26 Dłu g a 24 8 
8 8 
8 8 
8 m 
m 8 
8 
 
El .. 8 
m 8 
I rza zenla Ullesz a ne 
 
8 
 8 
8 8 
El 8 
8 8 

 Wykonuje się meble pojedyńczo. i 
8 8 
i Meble klubowe. i 
8 8 
8 m 
8 8 
i Architektura wewn
trzna. 5 
8 8 
8 8 
8 8 
& 8 
888888888888888888888888888888888&888888888888B88
>>>
Haudan - Hehnke 


101 


Hanel Emil, fotograf, Gdańska 25 
Hammerling Piotr, odźwiemy, Łokietka 8b 
Hausler FrancisL.ek, urzędnik, 20 stycznia 12 
Józef, kupiec, Gdańska r62 
- Stanisław kupiec, 20 stycznia 12 
- \Valeska, krawcowa, Sienkiewicza ra 
Heber Franciszka, portjerka, Zamojskiego 22 


Haudan Otylja, wdowa, Ujejskiego 9 
- Oskar, stolarz, Ujejskiego 9 
Handke Jan, plutonowy, Szwed. Szubińska 4 
Hauffa Otylja, wdowa, Dąbrowskiego 25 
Rauffe Elfryda, Kujawska 61 
- Marta, mężatka, Kujawska 6r . 
- Karol, chemik, Litewska 7 
Haugwitz Gottlieb, książkowy, Św. Jańska 13 
Haupt EwaId, krawiec, Cieszkowskiego 8 Hechliński Jakób 
:
e
?r::5
 
- Helena, Podgórze 18 Fabryka mebli 
@OOOOOO@@OO@@OO Kompletnych urządzeń mieszkalnych jak pokoi 
{}1\. {}1\. stołow'.ch, gabinetów męskich, pokoi sypialnych 
@ 
 Hausenblas I - DpI - n ' skl - 
 I zakład arch1tektur
' wewnętrznej. - Konta 
''JfJ ''JfJ bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych, 
@ P. K. O. Poznań Kr. 203835 i Bank Polf!ki, Bydg. 
I Rok założenia 1914 @ Hecht [da, krawcG\va, Konopna r8 
Gdańska 31/32. - Telefon 1779. S Hccht Franciszek, Dr., radca sanitarny, Gam- 
ma 5 
 r686 
- Stdanja, nauczycielka, Okolc Grunwaldz- 
@ ka 88 
I @SBeChtErlChNastępca 
@ właśc. Kurt Deuser. 
@ Księgarnia, Gdańska 19. - 
S 
 Hcchtfisch Herman, robotnik, WiIczak Na- 
''JfJ kielska 15 
@ Hecich Piotr, robotnik, koL, Wilczak Wysoka 
@ @ 
9 
S Specjalny dom @ @Heckel Rudolf, litograf, Szwed. Ks. Skompki 
nr. r07 
nowoczesny
h Heckcr Heinrich, handlarz, Koronm,vska S 
@ d h @ Heckert Ignacy, robotnik, Lubelska 7 
@ urzą zeń biurowyc. @ "- \VJjcicch, ślus.3TZ, Szwed. Ks. Skorupki 
@ i maszyn do pisania, @ Hed

. 


nhard, kupiec, Bernardyńska II 
@ @ Hedrich )Iaciej. sierżant, Śnic:.deckich 3 1 
OO@@@@@@@@@@@@@ Hedrych Wiktor, ślusa.cz, Kaszubska II 
Hausenblas Antoni, kupiec, Gdańska 23 Hedtke Ida, Śniadeckich 25 

 1779 l -Leon, Zamojskiego ó 
Hausner Elżbicta, wdowa, l\Iiedzyn Nakielska. Hedrych Florentyna, wdowa, Garbary 27 
nr. 18 ......... ... ...... ... ............... .......... 
JÓzef, restaurator, Sobieskiego 7 : H F Fabryka mebli 5 
Stefan, nauczyciel, Krasińskiego 2 : ege r. artystycznYCh 5 
Havemann Paweł, fabrykant (szlifiernia szkła), : Bydgoszcz, Podgórna 26. _ Telefon 78. : 
Garbary 5 
 1357 : _ Dom wystawny Dluga 2-1. - : 
Haw Ernst, komisarz, Zduny 6a. · 
.............................................. 
Hawoziński Edward, mechanik, Stary Rynek 
nr. r5 
Hawrówna l\Iarj'ł, urzędniczka, Kujawska r08 
Hawrozińska \Veronika, wd0wa, Stary Rynek 
nr. r5 
Haynn Emil, fotograf, Gdańska r62 
Hahnell\Iinna, pielęgnarkJ., Wełn. Rynek 5-6 


Hege Jan, wł. fa
ryki, 20 stycznia 3 
 I202 
Hegner Ida, krawcowa, Nowodworska 20 
H€hke Robert, Kanałowa 5 
Hchlke Ernstine, robotnica, Gdańska 167 
- Franciszek, robotnik, Urocza 4 
Hehnke Paweł, Sienkiewicza 45
>>>
/ 


Hehs - Hense 


102 


Hehs .Friedrich, Siemiradzkiego 9 
- .Helena, Jagiellońska 16 
- Ryszard, rządca Bernardyńska 5 
Hehse Franciszka, wdowc... Chrobrego 5 
- Franciszka. kucharka, Kaszubska 7 
Heibach Emil, Gdańska II2 
Heidelck Fryderyk, nauczycipl, 20 stycznia 37 
Heidemann Emil. Toruńska 147 
- Józef. zwrotniczy, Hetmańska 13 
Heidner Jan, kupiec. Dworcowa 3 
+ 933 
Heilsberg Oton, kicrownik. Błonia 10 
Heimann Simon, szewc, Poznańska 32 
Heineckc Auguste, wdowa, Zaciszc I 
Heinke Józef, urzędnik, Gdańska 8 
- Stanisław. kupiec, Garbary 35-40 
Heinrich Bernard, kolejarz, Puławskiego 31 
Br., dr. lekarz weteryn., Senatorska 18 

 1710 
Karol, r?botnik, Ogrodowa 3-4 
Paweł, Sw. Jańska 5 
Willy. kupiec. Podgórna 26 
Katarzyna, siostra miłosierdzia, Sena- 
torska 18 
Marta, wdowa. 20 stycznia 13 
Heinrych Jan, robotnik, Fordońska 7 2 
Heinz Amalja, dozórczynia więzienia, To- 
ruńska 3 
Heinze Antoni, młynarz, Jackowskiego 24 
Heise Anastazy, stołowy, Zamojskiego 8 
Andreas, Szcze(,ińska 2 
Franciszek, bednarz, Koronowska 18 
Paweł, 'Pronarz, Zamojskiego 8 
Paweł, Flisacka. 17 
Roman" tokarz. Puławskiego 6a 
Wilhelm. krawiec, Dworcowa 2.2-23 
Franciśzka, wdowa. Flisacka 17 
Heise Hulda. wdowa, Koronowska 46 
Hejnowski Antoni, ślusarz. Ogrodowa 8 
Franciszek, dozórca kolejowy, R£-ja 6 
- Tan, kołodziej, Okolc Grunwaldzka 94 
- Konrad, robotnik, Jachcice Średnia 37 
Helak Franciszka, wdowa, 
owodworska 17 
- Teofil, robotnik, \Vyrzyska 5 
Helbig Adelheid, Okole Grunwaldzka 29 
- Roman, rzeźnik, Gdańska 104 
- StanisławG., kasjerka, Sowińskiego 9 
Heldt Jan, piekarz, Szwed. Szubińska II 
- Kurt. książkowy, Pomorska 17 
Hcleniak Bolesław, robotnik, Lubelska 8 
Felik
, ueźnik, Wilczak, Różana 21 
- Jan, Szwed. Leszc2..yńskiego 99 
- Józefina, robotnica, Kujawska 43 
Helcski Ignacy, zwrotniczy, Bocianowo 3 
- Franciszek, robotnik, Fordońska 16 
Heliński Antoni, rcstaurator, Mostowa 6 


Heliński Bogumił. Mostowa 6 
Hdke Jadwiga, Błonia 14- 1 5 
Hcll Amanda, wdowa, Pozn1.ńska 29 
Heller Friedrich, kupiec, Dworcowa 21 
 99 2 
He!lwig Bogumił, właściciel, Stary Rynek 27 
- Włady
ław, kupiec. Długa 53 
- Olga, Zacisze 4 
Helmann Berek, kupiec, Matejki 5 
Hc1mersen Anna. wdowa, Śniadeckich 52 
Helmin Ignacy, robotnik, Henry ka Dietza 10 
[zydor, Bocianowo 2 
- Józef, kupiec, Jasna 29 a 
- Stanisław, tokarz, :\Iatejki 10 
Helminiak Jan, !;tolarz, Podgórna 7 
.:\lichał, cobotnik, Warszawska 14 
- Stefan, robotnik. Błonia 21 
- \Valenty, palacz, Sienkiewicza 45 
Helwich Stefanja, Stary Rynek 27 
Hełmin l\Iarja, krawcowa, Gdańska 23 
Hełminiak Łucjan, dentysta, Podgórna 7 
- .Stanisław. krawiec, Ugory II 
- Helena, kucharka. Pomorska 56 
Hemmer1ing AUgust'l, wdowa, Chełmińska 5 
Hempel Juljusz, pantoflarz. Kujawska 2Z 
- Marja, handlarka, Grodzka 18 
Hempler L., fabrykant, Petersona 12a 
 lWI 
Hu d:ycki Bernard, pilot, Gdań!'ka 75 e 
Hcndtlass ::\:larja, Szpitalna 2 
HenenmiilIer Karol, dyrektor, Gdańska 12 4 
Henicz Stanisław. robotnik, Bielicka 9 
Henke Ernst, robotnik, Pomorska 10 
Gustaw, stolarz. \Vilczak 
a \Yzgórzu .n 
- Paweł, kupiec, Nowodworska 7 
 99 0 
- Józefa, Śniadeckich 47 a 
Henkell\Iarja", książkowa, Gdańska 16- 1 7 
- Selma, wdowa, Dworcowa 3 8 -39 
Henkiel Felikś, tokarz. Kaszubska 7 
Henner Fdiks, podporucznik, Chopina 3 
- l\lanstein Tadeusz, Promenada 34 
- Ludwika, wdowa, Promenadc.. 28 
Hennes Stefan, rolnik, Chrobrego 7 
- Franciszka, wdowa, Chrobrego 7 
Hennig Aleksander, tapicer. Mazowiecka 3 8 
- Edmund, stolarz. \Vrocławska 7 
- Oton, muzyk, Wilczak Czarneckiego R 
Henning Gertruda, wdowa, Gdańska 18 
E., pensjon. dla przyjezdnych, Gdańska 
nr. 165 
 13 0 9 . 
Maksymiljan, sekretarz, Gdańska 16 5 
Hentschel Emma, wdowa. Gdańska 106 
- Oskar, kupiec, Śniadeckich 6 
Henschel August, emeryt, Św. Florjana 16 
Hcnschke Paweł, kupiec, Jackowskiego 3 2 
Hense Oton, rzeźnik, Wysoka 8 
- Elise, wdowa, Błonia 22 


,
>>>
Hensel - Herzberg 


103 


88888888888888888888B888 
El H I A Bydgoszcz, Dworcowa 97, 
 
8 Telefon 193 I 408. 8 

 eose . Właściciel Max HenseI. 8 
EJ Dom sztuki , przem" !'łu. 8 
EJ 11agazyn urządzeń domowych i kuchennych, 8 
8 8
 kło, porcelana, wyroby stalowe, przybory 8 
8 do oświetlania, ł6żka metalowe, zabawki, 8 
13 gry, "6zki dziecięce. 8 
888888888B88BEJ88EJ8888EJ88 


HenstJ l\laks, kapitalista, Toruńska 171 
- 1\Iaksymiljan, kupiec, Pomorska 3 

 4 08 
Hcnselman Herman, pi._karz, \Yilczak Na- 
kic1ska 17 
Henser Piotr, rolnik, \Vilczak Xakielska 66 
Hensz 
Iatylda, kasjerka, Św. Trójcy 22a 
Hcnszel Aleksander, kupiec, Kaszubska 6 
H 110 7 
Henza Oton, rzeźnik, Unji Lubelskiej la 
Heppncr Rozalja, wdowa, jezuicka 7- 8 
Herbcr Klara, Zacisze l . 
Hcrberle jan. fabrykant, Kaszubska 28 
Herbcrtowski Władysław, Kanałcwa 8 
Herczyński Adam, siodlarz, Wi1czak .:\falbor- 
ska 5 - 
Herdel Emilja, wdowa, Szwed. Leszczyński€go 
!1r. 42 
- ''Iichał, robotnik, Szwed. Ks. Skorupki 
nr. 10 
Herder Erich, handlarz, Kujawska 7 8 
Herdin Józefa, spizedawaczka, 20 stycznia 12 
Julja, nauczycielka, 20 stycznia 12 
-- 
farjan, urzędnik kolejowy,. Chełmińska 16 
- \Vcronika, wdowa, 20 stycznia 12 
Herdus Marja, urzędniczka, Zboż. Rynek 10 
Herguth Otto, Jackowskiego 33 
Hering Joachim, kupiec, Szczecińska I 
- .:\Iagda, wdowa, Wilczak :N akielska 10 II 
- Oswald, handlowiec, Gdańska 62 
HerIarme \\'ładysław, dyrektor, \\Titebska 8 
Hnman Anna, wdowa, :\Iazowiecka 29 a 
Hermann Albina, Zduny II 
- Bronisław, kupiec, Sienkiewicza 7 
- Bronisław, cukiernik, Brzozowa 29 
Rermal1n, Czesław, górnik, Sienkiewicza 30 
-...- Emil, rzeźnik, Gdańska 93 
Ernst, :\Iiflska 6 
Franciszek, robotnik, Łokietka 4 b 
Fryderyk, rzeźnik, Gdańska 93 
Józef, książkowy, Kościuszki 47 
Helena, handlarka, Grudziądzka 9 
Konrad, budowniczy, Błonia 2 
Piotr, Śląska 4 
Piotr, siodlarz, Senatorska 14 


Hermanll H.yszard, rzeźnik, Gdańska 93 
Stefan, rolnik, :\Iazowiecka 14 
- Tomasz, robotnik, Brzozowa 29 
- Wi]helmine, właśc.sklepu, POJ;nańska 34 
Hermanowski Adam, Wilczak Nakielska 27 
- Paweł, stolarz, l\IazowiLcka 13 
- Zygmunt, formiarz, Wilczak }Jakiel
ka 12 
Hermanowska Emma, Kościelna 12 
Hermańska Cecylja, Rycerska 2 
-- Cecylja, krawcowa, Jasna 28 
- Elźbieta, siostra mił., Św. Florjana 13 
Hermary, \Vładysław, mechanik, Pomorska 27 
Hermuła Ignacy, robotnik, Ugory 4 
Hermet Antoni, kowat Bocianowo 33 
Jadwiga, nauczyc. domowa, Wilczak Na- 
kielska 8 
Stanisław, krawiec, Jagiellońska 13 
He:rold Józef, mechanik, Senatorska 60 
- Olga, Bernardyńska II 
HErmann Rudolf, szewc, \\Tilczak Ułańska 
nr. 28 
Herschel Juljusz, robotnik, Kaszubska 27 
Herszenberg Izrael. kupiec, lipowa II 
Herszkowicz Adolf, blachmistrz, Długa 60 
H 1335 
- Samuel, blacharz, jackowskiego 29 
Hertel Franciszek, właśc. biura prawn., Weł- 
niany Rynek 9 
- Oskar, kapitalista, Błonia 10 
- \\'ilhelm, robotnik, Ogrudowa 15 
Hertrampf Anna, wdowa, \Vileńska 12 
Hertzberg Friedrich, rzeźnik, Gdańska 1I6a 
Hertz Joachim, porucznik, Zacisze 5 
Hcrtzke Bronisław, Kościuszki 5 
- Maks, kupiec, Gdańska 13 1 
- Ottilje, wdowa, Kościuszki 5 
Herz Jakob, wdowiec, Jagiellońska 4-1- 
Herzan Auguste, wdowa, Dworcowa 7 
Herzberg Aniela, krawcowa, Sienkiewicza 57 
- Albert, kupiec, Zduny 20 
- Emilja, wdowa, Szwed. S£llbińska 8 


Herzberg Karol 
8VdgoSZCZ.WiICZB
 mBlU, Siara Sz
olnB 7. Tel. 1110 
- - - Fabryka mebli - 
Karl, kupiec, Szwed. Szubińska 8 
Lotar, krawiec, \\Tars:ł.awska 2 
Reinhold, Il\uzyk, Racławicka 18 
Wanda, właśc. sklepu, Szwed. Szubińska 
nr. 8 
\Vilhelm, nauczyciel, Śniadeckich 18 
\Yi1helm, rzeźnik, Szwed. Szubińska 8 
\Vojciech, handlarz, Długosza 16
>>>
104 


Herzenskron - Hintz 


Herzenskron Lina, Mickiewicza 15 
Herzog Aleksander, kolejarz, Szwed. Kossaka 
nr. 92 
- Agnieszka, wdowa, Szwed. Piękna 
 
- Aleksander, szewc, Szwed. Piękna 8 
Hesekiel Martin, pasto.r, \Vały Jagiellońskie I 


Hessenmuller Karl 
Biuro techniczne :-: G dailska 12... 


Hessenmuller Karol, inżyniu, Gdańska 12 4 

 379 
Heska Łukasz. krawiec, Gdańska 2 
Heske Augusta, wdowa, Kujawska 22 
- Leon, kupiec, 
Iarcinkowskiego 3 
Hess Gertruda, Łokietka 28 
Hesth HaroId, dyrektor, PL Piastowski r2 
Hetmańczyk Adam, Szwed. Żuławy 9 
Hutth Juljusz, ślusarz, \"ilczak Czarncckiego 
nr. 3 
Hetzich. Katarzyna, wdowa, Wilczak \Vinc. 
Pola 9 
Hetzig Władysław, szwaczka, Fredy 4 
Heufeldt Jan, przemysłowiec, Urocza 2 
Hewner Helena, wdowa, Jezuicka 19 
- Marja, nauczycielka, Gdańska 133 
- Stefanja, wdowa, Gdańska 132 
Hewnerówna Melanja, biuralistka, Jezuicka 19 
Dr. Heyda, Eugenjusz, notarjusz, Chrobrcgo 
nr. II 
Heydak Ar.drzej, robotnik, Toruńska 15 2 
- Józef, szewc, Gdańska 66 
Heydemann Gertruda, Toruńska 147 
- Rudolf, kupiec, Gdańska 20 H 94- 
Heyduk Ignacy, Wileńska 3 
- Jan, Kujawska 25 
- Zdzisław, piekarz, Pomor::,ka 49-50 
Heyer Emma, krawcowa, Pomorska 4 2 
Heyka Franciszek, ślusarz, Śniadeckich 52 
Heymann Kurt, kupiec, Szwed. Szubińska II 

 261 
Heymonski Franciszek, Tomńska 173 
Heyn Alfred. biuralista, Grodztwo 30 
- Edward, handlowiec, Sienkiewicza 55 
- \Vilhelm, Sienkiewicza 55 
Heyse \Villy, prokurzysta, l\Iarcinkowskiego 8a 
Heysmann Ludwik, urzędnik, Sienkiewicza 
nr. 17 
Heyza Anna, Bielicka 12 
- Teofil, robotnik, Konopna 26 
Heydak Łucja, kantorzystka, Gdańska 34 
Hęciak Jan, palacz, Bocianowo 6 
- Józef, biurowy, Siemieradzkiego 6 
Hielscher Klara, 20 stycznia 37 


Hilarecki Franciszek, kołodziej, Toruńska 179 
Hildebrand Aleksander, robotnik, Szwed. Orła 
nr. 47 
.Hildebrandt Auguste, Gdańska n6a 
Albert, stołowy, Pomorska 49-5 0 
Angelika, wdowa, Ogrodowa 7 
- Antonina, wdowa, Bart. Głowackiego 3 
- Artur, brukarz, Dąbrowskiego .lI 

 
;Wlaśc. Hildenbrandt Emma
 

 Gdańska 23. 
 

Cukiernia i kawiarnia J. Grey 
 


. 


- Fryderyk, woźnica, Lucka 3 
- Franciszka, wdowa, Jagiellońska 60 
-, Hulda, wdowa, Gdańska 23 
Józef, Kaszubska 
8 
Karol, robotnik, \Vilczak \Vysoka 16 
Ludwika) wdowa, Bart. Głowackiego 3 
Olga, wdowa, Św. Trójcy 12b 
Paweł, leśniczy, Ruska 20 
Teofila, wdowa, Toruńska Il9 
Hildenfinger Józef, kupiec, Kwiatowa 7 
Hilewska Katarzyna, wdowa, Bielicka 15 
Hill, Paula krawcowa, Kaszubska 30 
Hiller Faj bu s, kupiec, Długa 54 _ 
- Fryc, handlarz, Okole Grunwaldzka 20 
- :\Iarjanna, krawcowa, Toruńska 174 
=--- \Vładysław, nadwoźny, Grodzka 32 
Himmel Augusta, wdowa, Jasna 24 
- Józef, robotnik, Jackowskiego 17 
Himstedt Agnieszka, wdowa, Okole Grun- 
waldzka 14 


_...._u.... n -..........-......-....--- 
.......___n..__......-u......-....-- 
.. .. 
:: Towary kolon ja In e:: 
.. .. 
;; Hinc Allred : 
II dawD. Kurt Scblrmacber = 
:: Kuściuszki 5. Telefon 1615.:: 
.. .. 
=::::::=::::=====::::::::::===::=u:: 


- Emilja, \Vilczak \Vinc. Pola I 
- Jan, robotnik, Mazowiecka 4 
Jadwiga, nauczycielka, Chwytowo 7 
- Kazimierz, asystent miejski, Chwytowo 7 
- Marja, H. Dietza 12- 1 5 
- Paweł, krawiec, Chwytowo 7 
Hinczewski Józef, Tomńska 4 0 
Hinczewska :\Iarjanna, wdowa, Ujejskiego .") 
Hinsu Teodor, kupiec, Św. Jańska l 
Hintz Emilja) książkowa, Chrobrego 16
>>>
Hintz - Hoffmann 


105 


Hintz Emil, robotnik, Rupienica 17 
- Gustaw, inżynier, Jagiellońska 6 
- Jadwiga, wdowa, Dworcowa 73a 
- Józef, robotnik, Na Wzgórze 59 
- Jan, robotnik, Sienkiewicza 8 
- Karol, stolarz, Pomorska 66 
- Wilhelm, złotnik, Sienkiewicza la 
Hinz Anastazja, robotnica, Szwed. Szubińska 
nr. 15 
- Anna, Mińska 6 
- Anna, wdowa, Pomorska 44 
- Artur, rysownik, Sienkiewicza 36 
- Artur, plutonowy, Jackowskiego 23 
- Bronisław, robotnik, Sienkiewicza 17 
- Roman, szewc, Szwed. Orła 10 
- Erwin, rzeźnik, Ugory 29 
- Jakób, ślusarz-masz., Gdańska 130 
- Jan, koszykarz, Garbary 10 
- Luise, handlarka, Toruńska 138 
- Marjanna, wdowa, Śniadeckich 27 
- Marjanna, wdowa, Garbary 5 
- Magdalena, robotnica, Lubelska 7 
Paweł, urzednik, Za cmentarzami 
Paweł, Śni
deckich 30 
- Robert, robotnik, Kujawska 18 
- Stanisław, ślusarz, Gdańska 7Ia 
- Teresa, wdowa, Promenada 30 
Hinze Aleks. restaurator, Nowodworska 14 
- Marta, Krótka 3 
- \Viktorja, Zboż. Rynek II 
Hinzmann Jan, kotlarz, Pod blankami 4 
Hinzke \Vilheh:n, Nakielska 67 
Hirsch Elsa, froblanka, Kujawska II 
- Marja, kupcowa, Gdańska 22 
- Marja, Szczecińska 10 
- Wilhelmina, wdowa, Kaszubska 7 
Hirschel Izydor, kupiec, Dworcowa 18a 
- Maks, handl., Plac Wolności 2 
Hirsekorn Adolf, robotnik, Fordońska 14 
- Florentyna, wdowa, Bełzka I4 
Hirsz Emilja, Szczecińska 10 
- Roman, cukiernik, Szczecińska ID 
- Wacław, maszynista, Szczecińska 9 
Hirszberg Marja, kupiec, Zduny I 
Hirt Herman, robotnik, Szamoszewskiego 17 
Hirszczak Grzegorz, robotnik, Lenartowicza 6 
Hladeczek Karolina, Kujawska 89 
Hlady Leon, stolarz, Kościuszki I 
lllaske Paweł, urz. bank., Hetmańska 36 
Hłuczke Zofja, ochroniarka, Mickiewicza 6 
- 
PIJCIE WÓDKI MILCHERTAI 


I Hobandt Jan, ślusarz, Petersona 12 
Hocheisch Stefan, urzędnik, Pl. Wolności z 
Hochmann Stanisław, malarz, Jackowskiego 16- 
Hockauff Zofja, wdowa, Podgórze 
Hocke Auguste, książkowa, Św. Trójcy 33 
Hodaczyńska Marja, urzęd., Kołłątaja 4 
Hod1ibowski Franciszek, stolarz, Henryka 
Dietza 10 
Hoecker Hermann, kupiec, Długa 20 
Hoefl Karl, mleczarz, Sobieskiego 10 
Hochnel Emil, profesor, Krasińskiego 12 
Hoener Heinrich, rolnik, H. Frankiego 4 

 16 0 3 
- Otto, kupiec, \Vawrzyniaka 3 
Hoenke Bruno, malarz, Chrobrego 16 
- Luise, wdowa, Kościuszki 20 
Hoepffner Elźbieta, nauczyc., Nakielska ó& 
Hofer Stefanja, Gdańska 155 
Hoff Reinhold, kupiec, Gdańska II4 
Hofmann August, kowal, Bocianowo 27 


mmBS8BsmmssmssmsmmsmsSS8 
S B 
S Hofmann Eu"en 13 
S EJ 
m właśc. firmy Adolf Kettlitz B 
m Zamojskiego 2/3. - Telef. 95ł. EJ 

 l\Iaterjały budowlane i opałowe. - 
 
8888B8888Ss88s88m888sma8 


Hoffmann Adalbert, robotnik kol., Śniadec- 
kich 29 
- Adolf, Nowy Rynek ID 
 945 
- Adolf, fabrykant, Nowy Rynek 10 
- Adolf, wol., Gdańska 22 
. 
- Alma, hand., Lubelska 22 
- Anna, wdowa, Zygmunta Augusta 31 
- Antoni, szewc, Kujawska 77 
- Antonja, krawcowa, Dworcowa 49 
- Albertyna, urzęd., Ks. Skorupki 53 
- Augusta, pielęgniarka, Chrobrego lb 
- Augusta, wdowa, Toruńska 16 
- Brunon, restaurator, Orła 14 
- Dawid, handlarz, Śniadeckich 24 
- Elfrieda, Pomorska 36 
- Edward, drog., Petersona 13 
 I765 
- Eugen, kupiec, 20 stycznia 27 
 954- 
- Feliks, robotnik, Grunwaldzka 2 
- Fritz, Sienkiewicza 65 
- Franciszek, polier, Kaszubska 28 
- Franciszek, insp., Jackowskiego 32
>>>
106 


Hoffmann -' Holz 


Hoffmann Franciszek, podwerkm., SIemi- 
radzkiego nr. ma 
- Friedrich szewc, Zboż. Rynek 9 
- Fryderyk, Koronowska 57 
- Gustaw, monter, Jackowskiego 22 
- Gustaw, kupiec, Cieszkowskiego 6 

 r9 08 
- Henryk, złotnik, Pl. Poznański 13 
- Helena, gosp., Rycerska 23 
- Helen!!, gosp., Gdańska 28 
- Helena, wdowa, Cieszkowskiego 6 . 
- Jakób, handlowiec, Nakielska 36 
J., kupiec, Sowińskiego 15 

 18 55 
Józef, polowy, Toruńska 78 
- Juljan, robotnik, Rycerska 5 
- Józef, fonniarz, Łokietka 8a 
- Józef, ślusarz, Poznańska 26 
Józef, robotnik, Błonia 21 
Józef, rzeźnik, Sienkiewicza 55 
Jakób, rzeźnik, Sienkiewicza 54 
Józef, rzeźnik, Sienkiewicza 54 
Ida, wdowa, Bocianowo 17 
Karl, urz. gosp., Śniadeckich 29 
Kurt, kupiec, Śniadeckich 7 
 17 8 3 
- .Maks, kupiec, 20 stycznia 27 
- .Marja, mężatka, Grunwaldzka 2 
- .Marja, wdowa, Poznańska 26 
- .Margarete, Pomorska 3 6 
- Otylja, wdowa, Gajowa 32 
- Oskar, kowal, Zboż. Rynek 10 
- Paulina, siostr. milos., Św. Trójcy 13 
- Paweł, robotnik, \Vysoka 5 
- Paweł, robotnik, Sobieskiego 9 
- Paweł, monter, Libelta 10 
- Paulina, mdowa, Cieszkowskiego 5 
- Reinhold, krawiec, Ks. Skorupki 3 2 
- Rozalja, wdowa, Dolna 2 
- Richard, składacz, Pomorska 3 2b 
- Rudolf, rzeźnik, Koronowska 53 
Stanisław, robotnik, Toruńska 66 
Stanisław, piekarz, Ks. Skorupki 89 
Stefanji, Długa 60 
Stanisława, robotnica, Gdańska 58 
Stanisław, stolarz, Bocianowo 4t) 
Stanisław, robotnik, Czerska II I 
- Tomasz, robotnik, Nowa I 
- Walenty, stróż polowy, Toruńska 58 
- \Vładysław, gospodarz dóbr, Grodztwo 24 

 818 
- \Vładysław, robotnik, Konopnicka 5 
- \Vładysław, robotnik, Bocianowo 15 
- \Vładysław, rolnik, Bocianowo 18 
- Władysław, kupiec, Gdańska 75 d 
- Wojciech, kupiec, Koronowska 57 
- Tomasz, kupiec, 20 stycznia II 


Hoffmann Tomasz 


Skład papieru. 


Gdańska 45. 


.. .. 
.-. .-. 


Hof£meister .Marja, mężatk
, Śniadeckich 22 
Hoffschen Józefa, wdowa, Gdańska 125 
Hofmann Fryderyk. kontroler K. ch., Śniadec- 
kich 48 
- J. A., kapital., Nowy Rynek 10 
 945 
- Jadwiga, robotnica, Leszczyńskiego 102 
- 
farjanna, robotnica. Leszczyńskiego 23 
Hofman Paulina, mężatka, Ks. Skorupki 53 
- Roman, szewc, Rycerska 
- Józefa, krawcowa, Grunwaldzka 87 
Hohberg Bolesław, mechanik, 
akielska 14 
Friedrich, drogerzysta, Gimnazjalna 3 
Hohm Karl, murarz, Ka..,zubska 28 
Hohmann Rozalja, wdowa, Kościuszki 5 
Hojczak Teodor, kucharz, .Glinki 21 
Hojdus Stanisław, krawiec, Leszczyńskiego 37 
- Zygmunt, robotnik, Leszczyńskiego 46 
Hojer Józef, robotnik, Leszczyńskiego 37 
Hojka Jan, -mistrz piekarski, Gdańska 66 
Hojnacki Andrzej, kupiec, Gdańska 137 
- Bronisław, rzeźnik, Orła 6r 
Hojny Stanisław, poster. P. P., Głowackiego 
nr.
 102 
Holas Józef, cieśla, \Yincentego Pola 6 
Hole Rudolf, Kordeckiego 28 
Holec Henryka, asyst. poczt., Cieszkowskiego 
nr. 12-13 
Holecki Leon, technik, Śniadeckich 55 
Holewiński \Valenty, Nakiclska 15 
Holka Mateusz, krawiec, Śniadeckich 4 0a 
HolI Erich, placmistrz, Przemysłowa 22 
Hollak-Kończakowski Józef, zegann., Pomor- 
ska 18-19 
Hollander, inżynier, Zamojskiego 6 
-:- Elźbieta, sekretarka, Zamojskiego 6 
- Irmgard, buchhalterka, Zamojskiego 6 
Holle Józef, ślusarz i monter, Stroma 55 
Hollman Stanisław, monter, Lenartowicza 23 
- Stanisława, Lubelska 4 
Holst Henryk, kupiec, Ks. Skorupki 1011 
Holtzer Emilja, kasje 'ka, Gdańska 134 
Holub Katarzyna, wdowa, Nowodworska 28 
Holz Edward, przeds. bud., Grunwaldzka 66 
- Eryk, stolarz, Grunwaldzka r8 
- Florentyna, wdo
a, Śniadeckich 7 
- Konrad, kupiec, Sniadeckich 13 
- Leon,. urz. kol., Król. Jadwigi 2 
- 
latylda, Gdańska 158 
Paulina, wdowa, Średnia 56 
- Rozalja, handlarka, Grunwaldzka 103
>>>
Holzapfel - Hultanik 


107 


Holzapfel Mina :Maxja, wdowa, Toruńska 136 
Holtzendorff Brunon, 1.11piec. Gdańska 23 
- Emilja. wdowa. Gdańska 23 
Holzensee Franciszek, robotnik. Lubelska 13a 
Holub Andrzej, robotnik. Nowodworska 28 
Holubiczko Mieczysław, kapitalista. Ścieżka 6 
Holubiecki Stefan, urzędnik, Puławskiego 5 
Hołyński Stanisław, chemik. Ossolińskich 2 
Homa Bolesław, rolnik, Ogrodowa I 
Homercak Jadwiga, Dworcowa 18b 
Homicz Helena, wdowa, Toruńska II5 
Honigmann Ernst. wł. dóbr, \Iickiewicza 15 
Honke Ferdynand, robotnik, Lubelska 7 
Hop Niemira, robotnica, Pomorska 49-50 
Hopp Fritz, naucz., Krasińskiego 8. 
Hoppe Aleksander, urz. poczt.. Nowodworska 3 
- Alfred, kapelmistrz, \Vileńska 8 
- Auguste, wdowa. Miedza 3 
- Emil, kupiec, Sienkiewicza 21 

 
:
: Hopoe E. Grudziądzka 2. :
: 
.:. Telefon 1040. .:. 
.:. .:. 
.:. Fabryka kartonów. .:.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Franciszka, wdowa, Szubińska I 
Franciszka, kraw., Stary Rynek 16-17 
Jan, fotograf, Gdańska 53 
Jan, szewc, Rupienica 10 
Józef, listonosz, Bocianowo 8 
Karl, kapitalista, Gaxbary fi 
Klemens, krawiec. jagiellońska 7 
Małgorzata, Miedza 3 
Piotr, robotnik, Koronowska I 
Paulina. Babia wieś 14 
Ryszaxd, pastor, Dworcowa 3Ib 
- Tomasz, robotnik, Grudziądzka 17 
- Zofj a, nauczycielka, Garbary 6 
Hoppmann Edwaxd, emeryt., Toruńska 48 
Horak Zofja, wdowa, Adolfa Kolwitza 23 
Horbaszewski Ant., urz., Łokietka 8d 
- Dominik, Łokietka 8d 
HorchschuItz Edward, muzyk, Toruńska 168 
Hordyński 'Vładysław, dr. bankowiec, Henn. 
Frankego 1 
!t lO69 
- Jan, Herm. Frank. I 
Horka Anton, robotnik, Ks. Skorupki 19 
Horland Henryk, lekarz weterynarz, Łysa 
Góra I 
 1515 
Horn Adolf, litograf, Grunwaldzka 19 
Fryderyk, leśniczy, Fordońska 71 
- Gustaw, robotmk, Piękna 1 


Horn Jan, szklaxz, Dworcowa 86 
- Wilhelm, asystent poczt., Senatorska 16 
Hornowska Ludmiła, naucz., Kujawska 24 
Hornych Edward, fabryk., Sienkicwicza 50 
Horollecki Włodzimierz, woźny, Brzozowa 10 
Horodyńska Helena, urzęd., Sienkiewicza lO 
Horosiewicz Franciszek, szofer, Poniatow- 
skiego 3 · 
- Józef, Poniatowskiego 3 
Horowicz Naft ali, kupiec, Pomorska 16 

 17 1 7 
Horowski Wincenty, Grunwaldzka 71 . 
Horynica Walerjan, sierż. sztab., Chocimska 3 
Horzyński Antoni, gospodarz, Senatorska 77 
Hosemann Jan, instalator, Pomorska 49 

 u87 
Hospodaxewski Stan. Jul., sekr. p., Gdańska 
nr. 67 
Hossmann, szewc, Kaszubska 28 
Howalt Fryderyk, robotnik, Jackowskiego 24 
Howall Karolina, wdowa, Nakielska 21 
Howe Fryderyk, stołowy, Ks. Skorupki 74 
- ::\farta, krawczyni, Ks. Skorupki 74 
Howorka Agnieszka, Fordońska 63 
Hoyer Paweł, kupiec, Poznańska 14 
 74 
Hoechst Fritz, handlowiec, Zduny 2 
Hohr Elsa, Ks. Jadwigi 8 
Holtzerman Dawid, jagiellońska 53 
Horburger Franciszek. zarz. mlecz., Kościuszki 
nr. II 


Holel "BOsiOn" 


właśc. 
Jan Gawron 
Byd
oszcz, Dworcowa 7a. - Tel. 3/40. 
Hrycenko jan. stolarz. Nakielska 54 
Hrycyna l\Iichał, urzędnik bank., Staszyca 2 
Hryczyk Stanisław, robotnik, Bełzka 20 
Hryńkiewicz Anna, Długa 36 
Hrytczak Anna, sprzedawaczka, Kr. Jadw. 4 
Hube Oskar. kołodziej, Racławicka 18 
Hubert Edward, kupiec, \VawTzyniaka 12 
- Feliks, nauczyciel, 'Vawrzyniaka 12 
Fryderyk, dekarz, Zygmunta Augusta 28 
- Herman, dekarz, Przyrzecze 7 
- Olga, wdowa, Hetma(l
ka 17 
Hudzicka Aniela, wdowa, Sw. Trójcy 5 
Hudzicki Henryk, fryzjer, Św. Trójcy 5 
Hudziński Antonina, wdowa, Kujawska 82 
Huebscher Emma, wdowa. Toruńska 179 
Huhnke August. robotnik, Łokietka 27 
- Olga, kucharka 
 akielska 26 
Huica Teodor, kupiec, Św. Jańska I 
Hulisz 'Vojciech, robotnik, Różana 18 
Hultanik Konstantyn, urzędnik, Generała 
Bema 3
>>>
108 


Hund - lpczynek 


Hund Emil, obuwnik, \Vitebska I4 
Hurbe Eliza, Sienkiewicza 57 
Hurczyn Kazimiera, wdowa, Dąbrowskiego I4a 
Husarski :Maurycy, kier. fabr., Fordońska 18 
Hutczyński Józef, roL, Ks. Skorupki 97 
Rutek Klara, książkowa, Chwyt owo 13 
- Marta, wdowa, Chwyt owo 13 
Huth Bronisław, młynarz, Reja 3 
- Karl, Sienkiewicza 26 
- Fryderyk, Toruńska 145 
Hutkoper \Vilhelm, rolnik, Fordońska 28 
Hutter Adolf, krawiec, \Vesoła 7 
- Józef, emeryt, Chopina 4 
Hiibner Franciszek, robotnik, Kujawska 24 
- Marta, pielęgniarka, Husarska 6 
Hilbscher Anna, krawcowa, Toruńska 179 
- Albert, malarz, Dworcowa 71 
- Oton, składacz, Nakielska 92 
- Walerjan, nauczyciel, Grunwaldzka 15 
- Zofja, wdowa, Seminaryjna 9 
Hilbschman Alfred, kupiec, Paderewskiego 18 
Hilkshoff Piotr, Grunwaldzka 102 
Hilkwitt Ju1jan, Sienkiewicza 53 
Hurke Elli, Sienkiewicza 57 
Hweziński Paweł, Orła 18 
Hybiak Jan, kont. kasy, Orła 18 
- Katarzyna, kolonjalka, Orła 56 
Hybza Wiktorja, książkowa, Babia wieś 19 
Hyska Piotr, robotnik, Brzozowa 32 
- Stanisław, robotnik, Kaszubska I 
Hyzorek ::\Iichał, robotnik, Sowińskiego 17 
Hyzyk Kazimierz, robotnik, Jenerała Bema 4 
- Stanisława, wdowa, Jenerała Bema 4 


J. 


Ibkowski Stanisław, biurowy, Racławicka 7 
Ibroń Jan, robotnik, Saperów 12 
Ibron Józef, robotnik, Saperów 12 
lciek Wiktorja, wdowa, Koronowska 60 
Dr. Idaszewski Aleksander, lekarz, Jagielloń- 
ska I4 
Idzikowski Jan, kupiec, Gdańska 16-17, 

 1260 
- Jan, krawiec, Gdańska 130 
- 'Vładysław, robotnik, Ks. Skorupki 18 
Idziorek Jan, inspektor, Ogrodowa- I a 
Idźkowski, fabrykant, Promenada I, 
 343 
lilikowski Leon, dyr. fabr. kons., Jagielloń- 
ska 60 
- Roch, kupiec, Promenada 42 
Ifflaender 
'[arja, wdowa. Chocimska 10 
Igelski Jan, robotnik, Śniadeckich 29 


Igielski Jan, ślusarz, Leszczyńskiego 34 
Igliński Józef, kapitalista, Glinki 6 
Ignaszak Ludwik, robotnik, \Vitebska 15 
Igmann Bernard, robotnik, Jagiellońska 64 
Ignasiak Jan, robotnik, Grunwaldzka 21 
Ignasiek Józef, czeL ślus.. Szczecińska 3 
Ignasiak Michał, woźny, Siel}kicwicza 50 
Ignasiek Franciszek, robotnik, Glinki 7 
Ignaszak Ignacy, urzędn. ,pol., Senatorska 16 
Ignaszewski Jan, oficer, Sniadeckich 42 a 
Ignatowicz Anna, Grunwaldzka 74 
_ Aleksander, robotnik, Grunwaldzka II 
Ignatowski Franciszek, Ścieżka 8 
- Józef, robotnik, Jackowskiego 2 
- Roman, robotnik, Ugory 33 
- Teofil, robotnik, Szczecińska 9 
- Wincenty, Racławicka 4 
Ignatz Marjanna, wdowa, Gdańska 68 
Ignowski Stanisław, kupiec, Jasna 13 
Ignyś Józef, włodarz, Ks. Skorupki 89 
Igorzelak Kazimierz, blacharz, Sienkiewicza 3 6 
Ikert Franciszek, dekarz, Kujawska 14 
Ikier Joanna, Piotra Skargi 8 
lIaponowicz Mirosława, biurowa, Cieżkowskie- 
go 9 
IIcerski Józef, nauczyciel, Chwytowo 17 
Dr. Illig Artur st. nauczyc., Gdańska 47 
Illmer Tomasz, siodlarz, Sienkiewicza 57 I 
lItnerowa Maryla, wł. salonu mód, Długa 47 
Ilnicka Anna, Chwytowo 5 
Iławski Bernard, kupiec, Długa 55 
Dr. Itowiecki Kazimicrz, lekarz, Dworcowa 93 
Imberski Andrzej. kowal, Kujawska 80 
Imbierowicz Józef, kupiec, \Varszawska 22 
Imbierowski J akób, robotnik, Leszczyńskiego 
nr. 102 
- Władysław, inwal. woj., Leszczyńskiego 
nr. 102 
Imbiorowski Jan, robotnik, Grunwaldzka 19 
Imbirowski Kazimierz, maszynista. 
fińska 12 
1mbs Bolesław, mechanik, Gdańska I41 
- Roman, restaurator, Śniadeckich 29 
Imm Lous. kupiec, Gdańska 60 
Immerhausen Elżbieta. pian., Pomorska 35 
- Klara, mod., Pomorska 35 
Indykiewicz Władysław, kowal, Poznańska 10 
- Aniela. kancel., Nakielska 8 
- Apolonja, Paderewskiego 32 
- Franciszek, robotnik, Kujawska 15 a 
Ingersleben Ernst, rolnik, Sienkiewicza 50 
Ingurowicz Jadwiga, nauczyc., Śniadeckich 22 
Inpajka \Vładysław, robotnik, Jasna 8 
Inuszewski Franciszek, murarz, Jasna 
Ipczynek Anastazy, Siemieradzkiego I
>>>
r Iraszczak - Jabłońska 


109 


Iraszczak Jan, Jasna 22 
Iremkówna Lucja, nauczyc., Kordeckiego 1 a 
Irgand Michał, koszykarz, Kołłątaja 13-14 
Irmler Juljusz, handlarz, Graniczna II a 
Irt Raisa, piel
gniarka, Piotra Skargi 13 
Irzykowa Ewa, wdowa, Jezuicka 12 
Irzykówna Helena, kantorzystka, Jezuicka 12 
Isaal Jan, pastor, Warszawska 19 
Isajew Borys, biurowy, Kościuszki 34 
Isbaner Jan, murarz, Grunwaldzka 88 
- Jan, robotnik, Ks. Skorupki 68 
Isdepski August, stolarz, Mazowiecka 40 
Isemann Berta, nauczyc., Czartoryjskiego 6 
Isidorczak Katarzyna, wdowa, Rycerska 5 

ssel Jan, kowal, Sowińskiego II b 
- Karol, robotnik, Sowińskiego II b 
Ittner Stefan, kupiec, Długa 47 
I wanicki Antoni, porucznik, Sienkiewicza 26 
- Ludwik, rolnik Cieszkowskiego 19 
Iwanicka Adamina, wdowa, Sienkiewicza 26 
- Ludwika, wdowa, Cieszkowskiego 19 
I wańko Grzegorz, malarz, Wełniany Rynek 13 
lwanowicz Julja, urz. pryw., Cieszkowskiego 
nr. 12- 13 
- Stefanja, wdowa, Cieszkowskiego 12-13 
Iwanowski Józef, robotnik, Bocianowo 8 
Iwański Józef, korektor, Hetmańska 7 
- Teofil, stolarz, Gdańska 148 
I waszkiewicz Adam, kapitan, L Paderewskiego 
nr. 7 
Iwicki Antoni, robotnik, Bartodziej e, Gło- 
wackiego 61 
- Feliks, zwrotniczy, Szczecińska 2 
- Franciszek, aspirant, .Mazurska 2 
- Stanisław, Kujawska 4 
- Teodor, dent., Jagiellońska 12, 
 1820 
- Leon, urz. poczt., Nowodworska 36 
lwiński Antoni, kowal, Jackowskiego 22 
- Maksymiljan, kupiec, Sienkiewicza 61 
Iwitzki Juljusz, stolarz, Szczecińska 2 
Izbą.uer Anastazj a, wdowa, Ks. Skorupki 23 
- Katarzyna, wdowa, Kościuszki 27 
- Piotr, robotnik, Żuławy 10 
Izbicki Maksymiljan, inżynier, Batorego 4 
--: Marjan, inżynier, Batorego 4 
Izbicki Samuel, handlarz, Siemieradzkiego I 
Izdepski Józef, robotnik, Gdańska 212 
Izyński Józef, pom. maszyn., Koronowo 66 


J. 


Jabaszewski Aleksander, kościelny, PL Pia- 
stowski 4 
jabczyński Wincenty, kołodziej, Sowińskiego 
nr. II b 


Jabłoński Jan, robotnik, Sokoła 10 
- Paweł, robotnik, Kujawska 88 
..:..... Stanisław, kołodziej, Sokoła 3 
- Jan, chorąży, Okole Grunwaldzka 24 
- Teofil, restaurator, Dolina 23 
- Adam, przedsiębiorca, Podwale 5 
- Andrzej, stolarz, Dworcowa II 
- Andrzej, tapicer, Gdańska 25 
- Andrzej, Kanałowa 8 
Jabłoński-Znadzki Antoni, kierown. parow., 
Garbary 12 
Jabłoński Bolesław, oficer zawod., Król Ja- 
dwigi II 
- Bronisław, robotnik, Seminaryjna 9 
- Edmund, drogerzysta, Ścieżka 6 
- Edmund, Sienkiewicza 13 
- Feliks, stolarz, Stepowa 3 
- Franciszek, robotnik, Piotra Skargi 5 
- Franciszek, mularz, Seminaryjna 9 
- Franciszek, monter, Kujawska 85 
- Franciszek, robotnik, Glinki 56 
Franciszek, fryzjer, Nie9źwiedzia 4 
Franciszek, ogrodowy, Slusarska 6 
Izydor, stolarz, Mazowiecka 43 
Jan, sierzant, Mazowiecka 8 
Jan, rzeźnik, Szwederowo, Kossaka 9 0 
Jan, malarz, \Vilczak, \Vysoka 19 
Jan, przemysłowiec, Kanałowa 8 
- Jan, robotnik, Fordońska 43 
- Jan, stolarz, Dworcowa 58 
- Józef, introligator, Kaszubska 5 
- Józef, robotnik, Łowicka I4 
- Kazimierz, robotnik, Toruńska 10 9 
- .:\1aksymiljan, robotnik, Glinki 7 
- Michał, robotnik, Babia Wieś 19 
- Michał, robotnik, Henryka Dietza. II 
- Nikodem, maszynista, Zbożowy Rynek 
nr. 10 
Stanisław, stolarz, Bocianowo 3 1 
- Stanisław, pomocnik kol., Poznańska 5 
- Stanisław, formiarz, Okole Grunwaldzka 
nr. 63 
- Tadeusz, kier. kancel., Okole Grunwaldz- 
ka 82 
- Tomasz, urz. polic., \\'ilczak Nakielska ns 
- \Vilhelm, Tucholska I 
- Wincenty, szkuciarz, Hermana Frankiego 
nr. 7 
- Witold, oficer, Poznańska 5 
- Władysław, garbarz, Lenartowicza 2 
Jabłońska Anastazja, handlarka, Herm. Fran- 
kiego 7 
- Marja, wdowa, Marcinkowskiego 5 
- .Marjanna, wdowa, Szwederowo Kossaka 
nr. 90
>>>
110 


Jabłońska - J ahn 


Jabłoru,ka Marta, Mazowiecka 33 
- Stanisława, Szczecińska (koszary) 
Jabrocka Agata, gospodyni, Senatorska 7 
Jabusch Emilja, wdowa, Kujawska 7 1 
Jacek Jan, rolnik, Lubelska 8 
- Piotr, robotnik, Toruńska 27 
Jacewicz Jerzy, urz. koL, 'Warszawska I 
Jach Ludmiła, wdowa, Siemieradzkiego 5 
Ks. Jachecki Jan, Farna 4 
 774 
J achimowski Bronisław, kapitan, Gdańska 
nr. 40 
Jachimowska 
larja, malarka. Bocianowo 10 
Jachmann Rudolf, kupiec, Mostowa 5 
- Lisbeth, wdowa, Mostowa 5 
Jacholski 'Władysław, malarz, Pl. Piastowski 6b 
J achowski Bolesław, urz. polic., Kordeckiego 3 2 
- Dyonizjusz, młynarz, Poznańska 23 
- Franciszek, Jagiellońska 2 
- Franciszek, robotnik, Fordońska 73 a 
Jachowska Dominika, wdO\ya, Św. Trójcy 10 
- \Vilhelmina, malarka, Slusarska 6 
Jackel Oskar, kupiec, Zduny I 
Jackiewicz Kazimierz, kupiec, Niegolewskiego 
nr. 2 
- 'Władysław, urzędnik, Kwiatowa 7 
Jackowiak Andrzej, handlarz, Toruńska 94 
Jackowski Jan, koszykarz, Nowodworska 8 
- Józef, robotnik, Lipowa 10 
- Juljan, urz. państw., Wiatrakowa 18 
- Leon, pakmistrz, Sienkiewicza 4 
- Leon, dyr. tartaku, Siernieczek 10 
- Teofil, .robotnik, Lubelska 24 
Jackowska Aniela, wdowa, Grudziądzka 6 
Jacob Maks, kupiec, Kujawska 9 
Jacobi Waldemar, robotnik, Dworcowa 5 
Jakobsen Kristjan, Nowy Rynek 6 
Jacoszek Ignacy, robotnik, Chmurna 7 
Jacoby Antonina, wdowa, Krasińskiego 13 
Jacubowski Paweł, kier. parow., Gamma 8 
- Walerj an, emeryt, Gamma 8 
Jaczkowiak Konstanty, przod. poL, Śnia- 
deckich 33 
Jaczkowska Janina, wdowa, Jagiellońska 7 
Jaczyński Paweł, robotnik, Szwederowo Orła 
nr. 5 


 
 


o=
c
= 
= . B G 
g Jączkowskl 0__ g 
g Brdgoszcz, Gdańska 16/17. - Telef. 930. g 
2 Biuro instalacji elektrycznej. g 
I Zakladanle siły I światła elektrycznego. = 
g ReparaCJe. Skład wszelkich przybor6w elek- g 
= tryczn. ch. \\ lelki wyb6r w najmodnlejszych G 
g elektr. żyrandoli, stołowych I stojących lamp. : 
CO
=

==
==

C
 


Jaekel Oskar, kantorzysta, Sienkiewicza 39 
Jaekel Gertruda, wł. sklepu, Zduny I 
J aensch .:\Iałgorzata, Farna 7 
J aeschke Anna, krawcowa, Kaszubska 7 
Jagielski Brunon, siodlarz, Lubelska 2 
- Czesław, lekarz, KOI\arskiego 4 
- Jan, Jasna 8 
- Stanisław, przykrawacz skóry, Semina- 
ryjna 7 
- Stanisław, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. 48 
- Stefan, murarz, Chopina 9 
Jagielska Zofja, kupcowa, Koronowska I 
Jagiełka Kazimierz, post. P. P., ŚW. Jańska lO- 
Jagieło Jan, robotnik, Toruńska 24 
Jager Lina, Kaszub!ka 16 
Jagła Franciszek, Gdańska 9 1 
- \Vanda, książkowa, Gdańska 91 
- Benon, kupiec, Jagiellońska 14, 
 I4 6 .l 
- Feliks, murarz, Okole Grunwaldzka 94 
- Florjan, kupiec, Dworcowa 3 1 , 
 752 
- Franciszek, robotnik, Jasna 13 
- Franciszek, Długosza 10 
- Jan, ogrodnik, Senatorska 3 8 
- Jan, piekarz, Okole Grunwaldzka 3 1 
- Jan, kier. parow., Śląska 15 
- Marcel, dozorca wagonów, Chełmińska q. 
- Paweł, inspektor, Łokietka 4 a 
- Piotr, ślusarz, Długosza 3 
- Piotr, robotnik, Toruńska 60 
- Stanisław, plutonowy, Pod Blankami 1 I 
- Stanisław, domowy, Kaszubska 28 
- Władysław, handlarz, Św. Trójcy 3 
- Stanisława, wdowa, Jagiellońska I.4. 
Jagłowska, Barbara, Promenada 4 0 
J agniewska Franciszka, wdowa, Wi1czak Na- 
kielska 5 
Jagodziński Franciszek, robotnik, Szwcder01'ro 
Piękna 38 
- Jan, urz. kolej., Ossolińskich II 
- Jan, kupiec, Miedzyn Nakielska II 
- Maksymiljan, ślusarz, Jasna 9 
- Marjan, Ogrodowa II 
- Roman, konduktor, Sienkiewicza 36 
- Stanisław, robotnik, Sienkiewicza 36 
- Stanisław, robotnik, Sienkiewicza 30 
Jagodzińska Franciszka, wdowa, Lubelska 32 
- Marjanna, wdowa, Gdańska 75 e 
- Marta, wdowa, Sieroca 5 
- Zofj a, szwaczka, Wi1czak, N akielska 18 
Jagog.owski 'Wincenty, rzeźbiarz, Jachcice 
Srednia 27 . 
J agod?wska Franciszka, wdowa, J achcice Śred- 
ma 27 
Jahn Eryk. kupiec, Gdańska 48 


"
>>>
J ahn - .Janczak 


111 


Jahn Ella, wdowa, Długosza 16 
- Matylda, wdowa, \Vilczak Na \Vzgórzu 55 
Jahnke Adolf, robotnik,. Glinki 3 1 
- August, robotnik, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 19 
- Gustaw, robotnik, Bocianowo 44 
- Herman, Kowalska I 
-Karol, szewc, Gdańska 24 
- Rudolf, restaurator, MiedzYR Nakielska 4 
- Emma, po
ługaczka, Kaszubska I4 
- Gertruda, 'Warszawska IO 
J ahr Ernst, kupiec, Dworc8wa 18 c 
- Karol, robotnik, Szwederowo Kassaka 24 
................................ 
. . 
E Jahr Willi E 
= Bydgoszcz, Dworcowa 18b. - Tel. 1525. : 
= Spet'jalny dom rowerów, maszyn do szycia, = 
. częśd skladowych. - Generalny zastępca . 
. llrł'nnabor-rowerów, "PlaU" I "Anker" . 
= maszyn do szyeia. = 
................................ 
- Klara, kupcowa, Jagiellońska 60 
Jahns Maks, inspektor, Gdańska 40 
- Rudolf, Śląska I 
- Stanisław, j obotnik, Flisacka 8 
Jajko Jan, rolnik, Koźmiana 16 
- Kasper, rolnik, Koźmiana 16 
Jakisz Wincenty, Gdańska 72 
Jakób Alfred, wł. apt., Gdańska 5, 
 204 
- Bronisław, robotnik, Gdańska I48 
Jakob Maksymiljan, restaurator; Kujawska 9 
Jakobi Franciszek, inwalida, Ogrodowa 2 
- Jan, robotnik, Wzgórze Dąbrowskiego I 
.Jakóbczak 'Władysław, kupiec, Jezuicka 2 
Jakóbczak Stanisława, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 7-8 
Jakobitz August, robotnik, Wilczak, \Vincen- 
tego Pola 8 
Jakoblew 'Władysław, kupiec, Pomorska 51 
jakoos Józef, biurowy, 'Wileńska 8 
Jakowenko Jan, kupiec, Dworcowa 2, 
 I008 
Jakowicki, handlowiec, Gdańska 137, 
 1079 
Jakowski Bo
esław, urz. koL, Dworcowa 94 
Jakubczak Kazimierz, robotnik, Hetmańska 
nr. 16 
- Władysław, restaurator, Jezuicka 2 
- Konstancja, gospodyni, Gdańska 125 
Jakubczyk Augustyn, robotnik, Chełmińska 
nr. 17 
Jakubiak Antoni, robotnik, Toruńska I02 
Jakubiak Antoni, Plac Piastowski I 
Jakubowicz Jan, urz. państw., Nowa I 
- Moszek, kupiec, Długa 18 


J akubowicz Fliege-- Flora, książkowa, Pod- 
wale 20 
Jakubowski Aleksy, robotnik, Św. Jańska 21 
- Aleksander, woźnica, Nowodworska 9 
- Antoni, ślusarz, Kościuszki 37 
- Feliks, robotnik, Toruńska 55 
- Franciszek, kowal, Sieroca 2 
- Franciszek, Okole Grunwaldzka 3 1 
- Franciszek, robotnik, To uńska 50 
- Franciszek, murarz, Jasna 9 
- Franciszek, werkmistrz, Lipowa 5 a 
- Gustaw, rzeźnik, Jasna 9 
Dr. Jakubowski Ignacy, lekarz, \Vesoła 16 
Jakubowśki Jan, rządca, Jezuicka 2 
Józef, robotnik, Sobieskiego 6 
- Józef, kowal, Bocianowo 13 a 
- Konstanty, robotnik, \Viatrakowa IO 
- Ludwik, krawiec, Poznańska 32 
- Mieczysław, inspektor, J ac.kowskiego 3() 
- Otton, murarz, J 
na 9 
- Roman, stolarz, Podgórze 3 
- Stanisław, pisarz, Śniadeckich 20 
- Stanisław, rzeźnik, Ustronie 2 
- Szczepan, kupiec, \Varszawska 24 
- Władysław, Dąbrowskiego 8 
- \Voj ciech, bednarz, Chocimska 4 
Jakubowska Helena, kucharka, Ugóry 35 
- Janina, urzędniczka, Kwiatowa 9 
- Marta, Bocianowo 13 b 
- Tęofila, nauczycielka, Zamojskiego 21 
J akusch Wilhelm, zawiadowca domu, Gru- 
dziądzka 2 
Jakusch-Gostomski Aleksander, urz. kolej. 
Sienkiewicza 37 
Jakusch-Gostowski Czesław, Kordeckiego 27 
- Paweł, Kordeckiego 27 
Jakuschkowiak Andrzej, siodlarz, Jagiellońska 
nr. 6 
- Jan, robotnik, Grunwaldzka 30 a 
- Leokadja, kupcowa, Jagiellońska 6 
J alaszewski Antoni, palacz, PL Piastowski 4- 
Jałoczyński Andrzej, konduktor, Okole Grun- 
waldzka 40 
Jamduła Stefan, \Vilczak Na 'Wzgórzu 53 
Jamnik Bella, krawcowa, Śni
deckich 39 
Jamróg Stanisław, kupiec, Sw. Jańska 5 

 II73 
Jamroży 'Wawrzyn, robotnik, Szwederowo 
Leszczyńskiego 2 
Jamski Franciszek, mechanik, Bocianowo 25. 
Janachowski 'Władysław, rybak, Stara Szkolna 
nr. 12 
Janasiak Konstancja, Śniadeckich 28 
Janczak Czesław, post. P. P., Wilczak Na- 
kielska I I
>>>
112 


J anas - J ankc 


Janas Tadeusz, lekarz, 20 stycznia 29 
Janasek Leon, ślusarz, Garbary 18 
Janasz Teodora, nauczyc., Zygmunta Augusta 
nr. 33 
J anc Jadwiga, Tucholska I 
Janczak Józef, Nowodworska 31 
- Józef, robo nik, Wilczak Czarneckiego 8 
- Stanisław robotnik, Dąbrowskiego 23 
jańczak Józef, robotnik, Nowodwor;:,ka 3 1 
- Olga, krawcowa, Pomorska 18 
J anczecki Józef. ślusarz, Podgórze 52 
Janczewska Zenobja, artystka, Mostowa 3 
- Helena, wł. sklepu, Gdańska 9 6 
Janczur Józef, \Vi1czak Nakielska I 
- M:arj a, wdowa, Szwederowo Ks. Skorupki 
nr. 51 
- Marja, wdowa, 
Vilczak Nakielska 2 
J anda Florentyna, Sniadeckich 42 


Jandł M. Jagiellońska 75. 
Reprezentant tOIU. tJbezp. ,.Plast u . 
Teleron 575. 
Jandt Otton, gen. agent, Jagiellońska 75, 

 575 
- Marja, wdowa, Jagiellońska 75, 
 575 
Jandrzejnoski Marceli, robotnik, Siernieczck 
nr. 1-5 
Jandrzejewski Franciszek, szewc, Konopna 26 
Janecki Aureljusz, kupiec, Gdańska 149, 

 649 
Janeczek Aleksander, kupiec, Św. Trójcy 30 
Bronisław, rzeźnik, Okole, Grunwaldzka 
nr. 110 
- J 6zef, Biedaszkowo 5 
Janeczko Józef, rolnik, Dąbrowa 6 
Janer Gertruda, studentka, \Vały Jagiellońskie 
nr. 10 
- Prakseda, wdowa, Kujawska 13 
Janiak A., budown., Dworcowa 49, 
 18 0 5 
- Jan, post. P. P., Kordeckiego 27 
- Stanisław, piekarz, Cieszkowskiego 15 
- Marja, Dworcowa 49 
Janicki Adam, robotnik, \Vilczak Stawowa 32 
- Andrzej, introligator, Dworcowa 15 
- Bernard, ślusarz, Pomorska 30 
- Emil, Gdańska 68 
- Franciszek, ślusarz, Hetmańska 23 
- Franciszek, robotnik, Sandomierska 47 
Jan, krawiec, Jezuicka 6 
Józef, robotnik, Sieradzka 16 
Józef, stolarz, SZ'Yederowo Szubińska 25 
Józef, kołodziej, Scieżka 2 
Ksawery, ślusarz, Podgórze 10 
.. 


Janicki Marjan, lekarz, dentysta, PL Pia- 
stowski 4 . 
- 
Iaksymiljan, stolarz, Długosza 5 
- Piotr, robotnik, Nowodworska 39 
- Roman, mechanik, Śniadeckich 20 
Seweryn, wł. mlecz., Rycerska 17- 18 
- Stanisław, ślusarz, Mazowiecka 2 
- Stanisław, robotnik, Promenada 51 
- Stefan, drukarz, Błonia 5 
- Tadeusz, inżynier, przewodn. rady miejsk., 
Kołłątaja 2, 
 1195 
- \Vacław, tapicer, Rycerska 5 
Janicka Anna, Śniadeckich 20 
- Antonina, wdowa, 'Wileńska 2 
- 
Iarj anna, \Vilczak, N akielska 37 
- Marjanna, wł. mlecz., Bernardyńska 10 
- Katarzyna, wdowa, Sieradzka 16 
- Rozalja, gospodyni, Wileńska 2 
Janiec Stanisław, górnik, Pomorska 31 
Janik Czesław, piekarz, Brzozowa 19 
Franciszek, elew zbożowy, Garbary 16 
Józef, kowal, Szwederowo, Ks. Skorupki 
nr. 65 
Piotr, rolnik, Piaski 9 
- \Vładysław, piekarz, Piaski 9 
- Katarzyna, wdowa, Szamarzewskiego 9 
Janikowska Felicja, handlarka, Nowodworska 
nr. 36 
Janiszewski Adam, Chocimska 2 
- Brunon, przedsięb. budowI., Długosza 12 
- Franciszek, kupiec, Gdańska 96 
- Jan, dyrektor U zędu Bakterjologicznego 

farcinkowskiego II 
- Józef, handlowiec, Gdańska 16 5 
- Józef, robotnik, Siernieczek 15 
- Józefat, rolnik, Matejki 6 
- Kazimierz, konduktor, Lubelska 6 
- Leon, kupiec, Hermana Frankiego 4, 

 80 4 
- \V., fabrykant pojazdów, Nakielska 8, 
Janiszewska Cecylja, wdowa, Dr. Emila \Var- 
mińskiego 9 
- M:arj a, wdowa, Gdańska 76 
- Zofja, urzędniczka Henryka Dietza II 
Janitzki Franciszek, kołodziej, Pomorska 3 0 
- Jan, krawiec, Jezuicka 6 
- 'Władysław, technik, Pomorska 30 
- Jadwiga, krawcowa, Sowińskiego 2 
Janka Władysław, konduktor, Grunwaldzka 25 
Jankau Oskar, rew. książk., Gdańska 117 
- Marja, urzędniczka, Gdańska 117 
Janke Brunon, robotnik, Fordońska 29 
- Emil, kupiec, Sobieskiego 13 
- Franciszek, Mińska 6 
- Fryderyk, Jasna 19
>>>
Janke - Jankowska 


113 


Janke Gustaw, robotnik, Sandomierska 25 b 
- Maksymiljan, robotnik, Glinki 31 
- Karol, urz. poczt., Pllławskiego 10 
- Karol, rolnik, Chmurna 4 
- Oskar, robotnik, Toruńska 141 
- Rudolf, restaurato
, Nakielska 4 
- Ryszard, stolarz, Sw. Trójcy 3 
Ryszard, formiarz, Szwederowo Żuławy 9 
Stefan, mistrz introligat., Chwyt owo 16 
Emilja, l\Iickiewicza I 
- Florentyna, wdowa, Błonia 14-15 
Marja, robotnica, Szwederowo Piękna 12 
- Paulina, wdowa, 'Wileńska 12 
- Regina, robotnica, Szczecińska 8 
Jankewitz Adalbert, fryzjer, Śniadeckich 40 
Jankewicz Franciszek, włodarz, Świecka 14 a 
Jankiewicz Jan, prakt. ortop., Pomorska 18 
Konstanty, mechanik, Szwederowo Szubiń- 
ska 7 
- Dorota, wdowa, Litewska II 
- Zofja, wdowa, \Varszawska 24 
Jankowiak Jan, Stangret, Gdańska 19 
- Józef, robotnik, Śniadeckich 13-14 
- Leon, kupiec, Gdańska 22, 
 194 
- Stanisław, kupiec, Toruńska 175 
- Agnieszka, robotnica, Graniczna 12 
- Józefa, gospodyni, Poniatowskiego () 
jankowski Ambroiy, malarz, \Vilczak Róża- 
na 12 
- Andrzej, szewc, Sowińskiego 2 
- Andrzej, robotnik, Sieradzka 13 
- Andrzej, robotnik, Stepowa 43 
- Andreas, robotnik, Łokietka' 21 
- Antoni, robotnik, Ugory 4 
- Antoni, robotnik, Szwederowo Gołębia 66 
- Antoni, posterunkowy, 'Vilczak Czarnec- 
kiego 9 
- Antoni, insp. targ. bydła, Jagiellońska 35 d 
- Augustyn, 19awiec, Sienkiewicza II a 
- Bolesław, 
piec, Szwed{'rowo Orła 27 
- B.olesław, kupiec, Stary Rynek 27 
- Bolesław, technik, Bocianowo 23 
- Brunon, robotnik, 'Vilczak Czarneckiego 7 
- Bronisław, ślusarz, Fordońska 17 
- Bronisław, inżynier, Dworcowa 62 
- Brunon, woźnica, 20 stycznia 2q 
Feliks, urz. państw., 'Vilczak Chłopickiego 
nr. 2 
Feliks, robotnik, Mazowiecka 2 
Feliks, piekarz, :Nowodworska 36 
Franciszek, piekarz, Hetmańska 12 
Franciszek, przykrawacz, Szwederowo Or- 
ła 27 
Franciszek, stolarz, FordońsKa 31 
Franciszek, robotnik, Pomorska zR 


Jankowski Franciszek, woźnica Gdansk.-ł. 10l} 
Franciszek, stolarz, Plac Piastowski I 
Franciszek, restaurator, Toruńska 6 
jan, listonosz, Kwiatowa 4 
jim, robotnik, Ruska 21 
Jan, robotnik, Sieradzka 15 
jan, sekretarz, Cieszkowskiego 19 
jdn, urz. bankowy, Promenada 4 
Jan ślusarz, Stepowa 39 
Jan, stolarz, Lubelska 15 
Jan, bufetowy, Grodztwo 27 
Jan, urz. koL, 'Vilczak Nakielska 78 
Jan, stolarz, \Vilczak Na \Vzgórzu I 
Jan, funkcjonarjusz P. P., Koronov.'Ska 54 
Józefa, wdowa, Rycerska 7 
józef, inspektor, Ustronie II 
Józef, kupiec, Gdańska 10 7 
józef, urz. koL, Śląska 14 
-' Józef, szklarz, Sienkiewicza 40 
- Józef, krawiec, Zduny I 
Kazimierz, podróżujący, Graniczna 15 
- Kazimierz, robotnik, Szwederowo Orła 18 
- Konstanty, ślusarz, Bocianowo 17 
- Leon, tapicer, Inowrocławska 12 
- Leonard, handlarz, Pomorska 14 
- Ludwik, jgn. Paderewskiego II " 
- Ludwik, Bełzka 14 
- Marcel, konduktor tramw., Pomorska 30 a 
- Marjan, korespondent, Cieszkowskiego 4 
- Michał, instr. szk. przern., Toruńska 30 
- Michał, urz. koL, 'Vilczak 
a \Vzgórzu 8 
- l\1aksymiljan, dyr. fabr., Gdańska 158, 

 10 97 
- Paweł, robotnik, Stary Rynek 21 
- Piotr, robotnik, Szwederowo Leszczyń- 
skiego 12 
Roman, inżynier, Plac \Volności I a 
Roman, Mazowiecka 43 
Stefan, organista, \Vileńska 2 
Stanisław, krawiec, l\fazowiecka 14 
Stanisław, kupiec, Toruńska 181 
Stanisław, kupiec, Gdańska 3, o-.-!ł 1226 
Stanisław, murarz, Nowodworska 28 a 
Stanisław, kupiec, Poznańska 31 . 
Stefan, sekretarz Z. Z. P., Dworcowa 6a 
- \Vacław, wachmistrz, Mazowiecka 33 
- \Vacław, artysta, \Varszawska 16 
- Wincenty, doradca prawny, PL Piastow- 
ski II , 
- 'Władysław, wozomistrz, Piotra Skargi 10 
- Zygmunt, podróżujący, Nowodworska 36 
Jankowska Anna, książkowa, \Vi1czcłk Chla- 
pickiego 2 
- Czesława, nauczycielka, Gdańska 44 
- Doroteja, wdowa, \Vileńska 3 


8
>>>
114 


Jankowska - Januszewska  


Jankowska Franciszka, wdowa, Nowodwor- 
ska II a 
- Katarzyna, wdowa, Nowodworska 3 6 
- Małgorzata, wdowa, Toruńska 101 
- :\larja, Śniadeckich 49 
- Marjanna, wdowa, Ruska 21 
- }Iarj anna, Mazowiccka 33 
- 
larta, wdowa, Szwedcrowo Leszczyń- 
skiego 99 
- 
Iatylda, wdowa, Szczecińska 2 
- Monika, Poznańska 29 
- Pelagja, krawcowa, Bocianowo 29-3 0 
- Petronela, siostra miłos., Św. Florjana 13 
- Teodozja, modniarka, Podolska I 
- T ereza, wdowa, Lenartowicza 7 
- Zuzanna, wdowa, Toruńska 155 
J ankuhn Karol, muzyk, Kaszubska 12 
Janobicki Stanisław, właściciel, Gdańska 137 
J anoschke Ryszard, ogrodnik, Mazowiecka 2 
Janoszek Jan, piekarz, Nowy Rynek 10 
Janowczyk Walenty, górnik, Miedzyn Nakiel- 
ska 35 
Janowiak Andrzej, właściciel, Płocka 18 
- Franciszek, robotnik, Szwederowo Le- 
szczyńskiego 96 
- Michał, robotnik, Szwederowo Leszczyń- 
skiego 96 
Janowicz Albert, studniarz, Szwederowo Strze- 
lecka 10 
- Antoni, urz. państw., Kujawska 54 
- Feliks, robotnik, Szwederowo Strzelecka 6 
- Franciszek, monter, Szwederowo Strze- 
lecka 4 
- Maksymiljan, ślusarz, Okole Grunwaldzka 
nr. 110 
- Mieczysław, szewc" Wilczak Ułańska 7 
- Tadeusz, stolarz, Sw. Trójcy 30 
- \Vładysław, mechanik, Podgórze 7 
- Władysław, robotnik, Łucka I 
Janowski Adam, ślusarz, :Mostowa II 
Dr. Janowski Alfred, sędzia, Gdańska 74 
Janowski Antoni, kowal, J achcice Czerska 33 
- Antoni robotnik, Sienkiewicza 47 
- Franciszek, ślusarz, Sienkiewicza 47 
- Franciszek, ogrodnik, Garbary 12 
- Franciszek, robotnik, Stary Rynek 21 
- Franciszek, urz. poczt., Mazowiecka 2 
Jan, robotnik, Dwernickiego (Baraki) 
Józef, szewc, Ruska 6 
Józef, monter, Henryka Dietza II 
lVlarjan, kupiec, Zamojskiego 23 
Marj an, pom. handl. , Promenada II 
Nikodem, robotnik, Plac \Volności I 
Piotr, robotnik, BTamka 2 


Janowski Stanisław, robotnik. Szwederowo 
Gołębia 41 
- Teodor, fotografista, Lenartowicza Ib" 
- 'Wawrzyniec, plutonowy, Przyrzecze 15 
- Amalja, wdowa, Hetmańska I4 a 
- Anna, wdowa, Gdańska 35 
- Stefanja, biuralistka, Cicszkowskiego I4 
- Teresa, Św. Florjana I 
Jansch Robert, piwowarz, Ustronie 6 
- Elżbieta, krawcowa, Gamma 4 
Janson Eugenjusz, Ulzędnik, :Mazowiccka 10 
Januczik Michał, robotnik, Warszawska 14 
Januszak Adam, ślusarz, Kaszubska 9 
Januszewicz Gwidon, inżynier, 20 stycznia 25 
- \Vładysława, emerytka, Zamojskiego 20 
Januśzewski Andrzej, robotnik, Okole Grun- 
waldzka 2 I 
Antoni, robotnik, Krasińskiego 7 
Antoni, robotnik, Stara Szkolna 3 
Bronisław, kołodz., Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 107 
- Dyonizy, robotnik, Bocianowo 13 a 
- Franciszek, kołodziej, Chełmińska 15 
- Franciszek, rymarz, BL:
licka 13 
- Franciszek, murarz, Jasna 18 b 
- Franciszek, robotnik, Pod Blankami 18 
Franciszek, zwrotniczy, Jasna 22 
Franciszek, ślusarz, Śląska 13 
Franciszek, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. 39 
Jan, robotnik. Bocianowo 12 a 
Jan, robotnik, Szwederowo Orła 5 
Jan, robotnik, Szwedcrowo. Szubińska 7 
Jan, kołodziej, Kościuszki 10 
Józef, palacz, \Vilczak, Kakielska 13 
Józef, rewizor gazowni, Ustronie I I 
- Juljan, robotnik, Kujawska 18 
- Leonard, wojażer, Śniadeckich II 
Roman, górnik, Szwederowo Gołębia 4 0 
- Seweryn, kupiec, Che!mif1ska 17 
- Stanisław, urzędnik, Sniadeckich 48 a 
Stanisław, robotnik, Jagiellońska 32 
- Stanisław, stolarz, \Vilczak Nakielska 3 2 
- Stanisław, nauczyciel, Gimnazjalna 3 
- Teodor, robotnik, Pod Blankami 18 
- Tomasz, robotnik, Łokietka 8 c 
\Valerjan, kołodziej, \Vilczak Na 'Wzgórzu 
nr. 29 
\Valerj an, kołodziej, Kościuszki 4 1 
- Władysław, ogrodnik, Szwederowo Szu- 
bińska 10 
- 'Władysław, cieśla, 'Wiatrakowa 18 
J anus
ewska Franciszka, Śląska 13 
Klara, Kościuszki 19 
- Konstancja, wdowa, \Vilczak Ułańska 10
>>>
Januszewska - J asiewicz 


115 


Januszewska Marja, wdowa, 
w. Trójcy 12 d 
- Marta, Bocianowo 48 
- Teofila, wdowa, Nowodworska 37 
- Weronika, szwaczka, Szwederowo Le- 
szczyńskiego 94 
Januszkiewicz Franciszek, robotnik, Nowo- 
dworska 36 
Jantz Gustaw, robotnik, Harcerska 13 
- Hulda, wdowa, 
w. Florjana I 
Janyska Jadwiga, krawcowa, Lipowa II 
Janz Otton, stolarz, Św. Trójcy I4 a 
- Robert, robotnik, Kujawska 15 
- Stanisław, konduktor, Bramka 2 
- Amanda, wdowa, Długosza 1-2 
- Elżbieta, książkowa, J agie1lońska 13 
J anzcn Leon, listonosz, Flisacka 16 
J aracz Jan, kowal, Mazowiecka 4 0 
- Katarzyna, robotnica, Mazowiecka 40 
J araczewska Władysława, krawcowa, Zduny 
nr. 20 a 
J arasz Konstancj a, wdowa, Jackowskiego 18 
Jardzewska Felicja, telegraf., Śniadeckich 22 
Jarecki Antoni, pom. handl., Chełmińska 14 
- Bernard, ślusarz, Bocianowo 15 
Filip, kapelmistrz, Szwederowo Gołębia 86 
- Franciszek, fryzjer, Kwiatowa 14 
- Józef, kupiec, Chełmińska 21 
- Piotr, blacharz, Jasna 9 
- Stanisław, ślusarz, Św. Trójcy I4 a 
Jarecka Józefa, handlarka, Grunwaldzka 7 1 
Jaremba Ignacy, kupiec, Grunwaldzka 86 
Jarentowicz Leonard, robotnik,. Gdańska 14 2 
Jargon Jan, ślusarz, Szwederowo Orła 59 
Jarlicht Abram, kupiec, Zduny I 
Jarmczak Rozalja, handlarka, Fordońska 6 
Jarmuż Wacław, kupiec, Toruńska 184 
Jarmulanka Marja, Król. Jadwigi 13 
Jarmuszewski Jan, robotnik, Sieradzka 15 
Jarnath 'Władysław, restaurator, Jana Kazi- 
mierza 5 
- Helena, wdowa, Gdańska 36 
Jaroch Franciszek, przetokowy, Okole Grun- 
waldzka 89 
- Józef, konduktor, Stara Szkolna 8 
- Leon, konduktor tramw., Jasna 28 
Jarochowski Zbignitw, dyr. Inst. mlecz., Śnia- 
deckich 28 
J arochowska Helena, wdowa, Gdańska 31-32 
Jarocki Franciśzek, budowniczy, Grodzka 17 
- Ju1jan, budowniczy, Wilczak Malborska I, 

 914 
- Teodor, Dworcowa 92 
Jarocka Małgorzata, książkowa, Hetmańska 23 
- Rozalja, wdowa, Kujawska 78 
Jaroni Stanisław, robotnik, Brzozowa 10 


Jaros Stanisław, kupiec, Gdańska 3 8 
Jarosiewicz Adam, handlowiec, Św. Florjana 8 
Jarosińska Katarzyna, I. Paderewskiego 13 
Jarosz Feliks, starszy sierż., Podgórna u 
- Józef, st. m. wojsk., Stroma 58 
- Józef, robotnik, Bielicka 30 
- Michał, porucznik, Zduny 6 
- Stanisław, kuchmistrz, Gdańska 163 
Jaroszewski Jan, robotnik, Brzozowa 2 a 
- Jan, ślusarz, Konopna 24 
- Walenty, kontroler, Zduny 6 
Jaroszyński Andrzej, tokarz, Bocianowo 24 
- Leon, artysta, Chrobrego 13 
Jarotzki Wawrzyn, robotnik, 'Wiatrakowa 10 
Jarotzka Klara, bufetowa, Kaszubska 35 
Jaruszewski Augustyn, robotnik, Szwederowo 
Szubińska 6 
- Józef, urzędnik, Łokietka 8 a 
- Konstanty, robotnik, Ugory 41 
Jaruszewska Rozalja, wdowa, Konopna 26 
Jaruzel Stanisław, gościnny, \Vilczak Wysoka 
nr. 21 
- Agnieszka, \Vilczak, \Vysoka 21 
J arysz Feliks, Gdańska 7 6 
Jarząb \Vacław, muzyk, Nowodworska 20 
Jarząbkowski Jan, kowal, Sieroca 12 
- Paweł, robotnik, Sieroca 12 
- Wincenty, robotnik, Dolina 18 
Jarzębski Franciszek, urzędnik, Siemieczek 22 
- Wawrzyn, robotnik, Promenada 51 
Jarzembek Teodor, robotnik, Św. Jańska 3 
- l\Iarjanna, wdowa, Św. Jańska 3 
Jarzembowski Stanisław, Sienkiewicza 19 
Jarzembski Jan, \Vilczak Ułańska 10 
- \Vojciech, obuwnik, Jana Kazimierza 3 
Jarzembska Jadwiga pokojowa, Sienkiewicza 
nr. 53 
Jarzemski Franciszek, kołodziej, Podolska 20 
- Franciszek, Mazowiecka 44 
- Stanisław, kondukt. pom., Seminaryjna 14 
Jarzyna Andrzej, stangret, Toruńska 55 
- - Stanisław, fryzjer, Ign. Paderewskiego 7 
Jarzyński Kazimierz, stolarz, Podgórze 50 
Jaschke Marjanna, biurowa, Siernieczek II 
Jaser Salomon, handlarz, Bat.orego 5 
Jasiecki Franciszek, robotnik, Kordeckiegol7 
Jasiek Józef, robotnik, Koronowska I 
- J uljan, ślusarz, \Vilczak \Vincentego Pola 4 
- \Vojciech ślusarz, \Vilczak \Vincentego 
Pola 6 
Jasielska Tereza, agentka poczt., Poznańska 14 
Jasieński Juljusz, urz. bank., Ossolińskich 10 
Jasieniecka l\1arjanna, wdowa, \Yarmińska I a 
J asiewicz Roman, malarz, Dworcowa 74 
- Zygmunt, malarz, Plac Piastowski II 
8.
>>>
116 


Jasiewicz --! Jaworski 


Jasiemicz M. T;


n 
Mistrz malarski. :.: Pomorska 11. 
Firma załoiona ." roku 1835. 
Jasiniecki Konstanty, robotnik, Stepowa 14 
Jasiniecka Helena, wdowa, Kujawska 102 
Jasiński Aleksy, przesuwacz, \Vilczak Ułańska 
nr. 33 
- Aleksander, robotnik, Wilczak Stawowa 30 
- Andrzej, robotnik, Szwederowo Żuławy 9 
- Brunon, robotnik, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 88 
- Bolesław, szewc, Szczecińska 10 
- Edmund, ślusarz, Szwederowo Szubińska 
nr. 24 
- Franciszek, robotnik, Konopna 29 
- Franciszek, robotnik, Ugory 17 
- Franciszek, biurowy, Toruńska 151 
Dr. Jasiński Jan, adwokat, Gdańs.ka 165, 

 218 
Jasiński Juljan, cukiernik, Pomorska 60 
- Kazimierz szewc, Sienkiewicza 5 
- Maksymiljan, palacz, Chełmińska 19 
- 
Iaksymiljan, marynarz, Fordońska 76 
Robert, robotnik, Ugory 41 
Stanisław, rolnik, Brzozowa 8 
Stanisław, ślusarz, \Vilczak Ułańska 33 
Stanisław, robotnik, Toruńska 87 
Stefan, mechanik, Jackowskiego 2 
- Tadeusz, robotnik, Kościuszki 32 
Jasińska Halina, koresp., Kordeckiego 20 
- :Marja, Kujawska 44 
- :Mieczysława, wdowa, Grunwaldzka 21 
- Paulina, robotnica, Kujawska 99 
- Rozalj a, Konopna 29 
- \Vanda, kapitalistka, Pomorska 59 
Jaskólski Feliks, robotnik, Sienkiewicza 20 
- Franciszek, urz. kolej., Pomorska 36 
- Leon, konduktor, Augusta Zygmunta 22 
- Leon, kołodziej, Ks. Skorupki 103 
- Stanisław, kowal, Kościuszki 59 
- \Vładysław, muzyk, Marcinkowskiego 10 
J askólska Agnieszka, Pod Blankami 12 
- Jadwiga, kantorzystka, Dworcowa 31 a 
- Józefa, wdowa, Wilczak Malborska 8 
- 
Iarja, kupcowa, Dworcowa 7 
Jaskóła Edmund, ślusarz, Glinki 5 
Jaskółka Kazimiera, ekspedjentka, Hetmań- 
ska 15 
- \Vincenty, krawiec, Śniadeckich 5 
J aśkow Bazyli, Bernardyńska 10 
Jaśkowiak 'Wincenty, urz. ko1., Grunwaldzka 86 
- Wojciech, robotnik, Gdańska 68 
Jaskowski Bolesław, urzędnik, Krasińskiego 4 


Jaskulak Jan, Sowińskiego 6 c 
Jaskulski Ignacy, de
arz, Lubelska 16 
- Józef, biurowy, Sląska 9 
- Karol, kupiec. Szwederowo Grobla 6 
- Michał, blacharz, Dworcowa 31 a 
- \Valenty, urz. ko1., Okole Grunwaldzka 41 
Jaskulska Luiza, wdowa. Plac 'Wolności 2 
- .Mieczysława, Śląska 9 
- Alicja, Śląska 9 
Jaskuła Franciszek, krawiec, Wilczak Nakiel- 
ska I 
Jaśniecka Helena, Podgórze 15 
- Katarzyna, krawcowa, Podgórze 15 
Jaśniewski Jan, robotnik, Zduny 16 
Jaśniewska 
larjanna, restauratorka, Poznań- 
ska 20 
Jasnocha Marja, Ujejskiego I 
Jaster Albert, Sienkiewicza 55 
J astrowski Franciszek, szewc, - Mazowiecka 8 
Jastrzębiec-Barczyński Janusz, kupiec, Plac 
Piastowski 2 
Jastrzębski Czesław, technik chern., Ign. Pa- 
derewskiego 32 
- Ludwik, kupiec, Flisacka 16 
- Stanisław, \Vilczak Nakielska 12 
Jastrzębska Julja, wdowa, Ścieżka 5 
- - Marjanna, wdowa, Nowodworska 6 
Jastrzemski Jan, ślusarz, Kujawska I4 
Jasyński Jan, garbarz, Grudziądzka 5 
Jasymska Ewa, robotnica, \Vilczak Stawowa 
nr. 30 
Jaszczerska Marjanna, wdowa, Kujawska 87 
J aszczorowska Marta, Gdańska 75 c 
Jaszczyński Józef, podróżujący, Stary Rynek 
nr. 30 
Jaszek Franciszek, kupiec, 'Wełn. Rynek 13 
Jaszewski Franciszek, ślusarz, Farna 6 
Jaszkiewicz Antonina, Koźmiana 21 
Jaszkowski Alojzy, Chełmińska 20 
- Anastazy, Nowogrodzka 6 
Jaszkowski Antoni, kupiec, Krakowska 2 b, 

 747 
Jatelnicki Bolesław, Gdańska 76 b 
J atzkowska Róża, Sienkiewicza 29 
J awgiel Anna, krawcowa, Promenada 4 0 
Jawof Juljan, szewc, Koronowska I 
Jaworowicz Dr. 'Władysław, dyT. drukarni, 
- Św. Jańska 18 
- Jadwiga, wł. pensjonatu, Św. Jańska 18, 

 577 
Jaworski Alojzy, żandarm, Toruńska II4 
- Antoni, budown.. Gdańska 155, 
 13 1 4 
- Antoni, robotnik, Sieroca 22 
- Antoni, robotnik, Graniczna 9 
- Bolesław, krawiec, Nowodworska 17
>>>
Jaworski - Jekel 


117 


Jaworski Emil, introligator, Strzelecka 4 
- Feliks, handlówiec, Marcinkowskiego II 
- Feliks, urz. kol., Kordeckiego 22 
- Ferdynand, kowal, Grunwaldzka 4 6 
- Ignacy, Brzozowa 3 
- Jan, ślusarz, Rycerska 21 
- Jan, kupiec, Toruńska 3 
- Jan, konduktor, 
cieżka 2 
- Jan, garncarz, Chwytowo 10 
- Jakob, ceglarz, Miedzyn Nakielska I 
- Leon, organista, Śniadeckich 13-14 
- Leon, Wilczak Ułańska 12 
- Leonard, handlowiec, Pomorska 14 
- 
laksymiljan, kierownik, Jasna 24 
- )likołaj, robotnik, Toruńska 135 
- Stanisław, robotnik, Ugory 30 
- Stanisław, kupiec, Czackiego 5 
- Stefan, ogrodnik, 'Wiatrakowa 12 
- Teofil, restaurator, Wi1czak Nakielska 86 
- Wacław, inżynier, Zygm. Augusta 10 
- Wiktor, urzędnik, Bocianowo Ol 
- \Vładysław, monter, \Vilczak Nakielska 65 
- \Vładysław, robotnik, 'Wiatrakowa 12 
- Zygmunt, tokarz, Pomorska 49-50 
Jaworska Anna, krawcowa, Śniadeckich 15- 16 
- Flieodozja, Ślusarska 6 
Franciszka, Sieroca 20 
- Jadwiga, szwaczka, Śniadeckich 15- 16 
- Jadwiga, wdowa, Czackiego 5 
- Kazimiera, 1\1arcinkowskiego II 
- Marja, Rycerska 5 
- l\larjanna, wdowa, Toruńska 99 
- Olimpja, Czackiego 5 
- \Veronika, \Varszawska I 
Jazdzewski Maksymiljan, szewc, Jezuicka 14 
J ażdżewski Edmund, budowniczy, J ackowskie- 
go 2, 
 II34 
- Franciszek, robotnik, Grunwaldzka 29 a 
- Franciszek, rolnik, Chojnicka 6 
- Sylwester, ślusarz, J achcice Czerska 3 
Jaż
iewska \Veronika, wdowa, Jackowskiego 
nr. 13 
J ażdziński Jan, robotnik, Stroma 57 
J ażemski Jan, malarz, Sieradzka 20 
- lVlaksymiljan, urz. kol., Toruńska 122 
Jażewski Karol, robotnik, Śniadeckich 48 a 
Jazwiński Emil, Gdańska 134 
Jęczkowski Bolesław, kupiec, Gdańska 16- 1 7, 

 93 0 
Jeczak Józef, włodarz, Lubelska 22 
Jęczak Stanisław, urz. kol., Nowodworska 15 
]ęczyk Wanda, wdowa, 20 stycznia 25 
Jedeke Jadwiga, wdowa, Cieszkowskiego 14 
Jedigarow \Villi, oficer, Gdal1ska 135 
Jedliński Emil, szklarz, Gdańska 108 


Jcdnowski 'Władysław, robotnik, Bocianowo 5 
Jedyński Jerzy, urzędnik, Wesoła 13 
- Leopold, szewc, Rycerska 2 
Jędras Józef, szofer, Szwederowo Szubińska 14 
Jędraszek Józef, dedcktyw, Nowogrodzka 7 
Jędraszczak Michał, krawiec, Grunwaldzka 65 
Jędraszczyk Franciszek, robotnik, Szwederowo 
Piękna 43 
- Józef, biurowy, Sieroca 12 
- Władysław, górnik, Łęczycka 6 
Jędrczak Michał, robotnik, Wilczak Nakielska 
nr. 59 
J ędrkowiak Franciszek, ślusarz, Bielicka 13 
Jędruszewski FranciszcĘ:, robotnik, Graniczna 9 
Jędruszewska Marjanna, Jackowskiego 20 
Jędrychowski Antoni,lekarz weL, Jackowskie- 
go 36 
J ędryczka Ignacy, Jasna 26 . 
_ Michał, listonosz, 'Vilczak N akielska 7 6 
- 'Władysław, kupiec, Św. Trójcy 14 
Jędryczka Anastazja, wdowa, Jasna 26 
Jędrysik :\larja, Ks. Skorupki 63- 6 4 
Jędrzejczak Jan, Flisacka 12 
- Kazimierz, robotnik, Szwederowo Szubiń- 
ska 16 
- :\Iarcin, hutnik, Gdańska 120 
Jędrzejczyk Bolesław, karmelkarz, Śniadeckich 
nr. 40 
- Julja, artystka, Plac Piastowski 12 
Jędrzejewski Antoni, 'Vi1czak Nakielska 29 
- Franciszek, sekr. poczt., Św. Trojcy 10 
- Franciszek, robotnik, Fordońska 62 
- Franciszek, szewc, Konopna 26 
- Franciszek, Jasna 10 
- Juljan, robotnik, Hetmańska 23 
- Leopold, Grudziądzka 3 
- Paweł, robotnik, Konarskiego 4 
- Stefan, kupiec, Śniadeckich 55 
- 'Wilhelm, mechanik, Szwederowo Szubiń- 
ska 10 
Jędrzejewska Emilja, krawcowa, Gdańska 4 2 
Jędrzejewska Helena, urz. poczt., Śniadeckich 
nr. 55 
- Józefa, krawcowa, Gamma 5 
- Paulina, wdowa, Sowińskiego II b 
- Wiktorja, Śniadeckich 55 
Jędrzyński Aleksander, Łokietka 19 
- Jan, stangret, Grunwaldzka 4 2 
Jędykiewicz Feliks, handlow., Śniadeckich -1-0 
Jefimów Mikołaj, magazynier, Gdańska 141 
J ehne 'Vilhelm, fotograf, Chopina 6 
J ehkabson Jan, krawiec, Piotra Skargi 8 
Jejde Adela, akt6rka, Podgórze 24 
Jekel Franciszek, szofer, Dworcowa 17
>>>
118 


J ekiel - J eske 


Jekiel Stanisław, księgarz; Totuńska 134 
- Ewelina, Poznańska 12 
Jekół Tomasz, Glinki 52 f 
Jelenicwski Kasper, 
oronowska I 
Jeleński Antoni, robotnik, Nad Kanałem 2 
Franciszek, robotnik, \Vilczak Czarnec- 
kiego 10 
- Kazimierz, robotnik, Śniadeckich II 
Jclin S., ekspedytor, Długa 66, 
 1I18 
Je1iński Franciszek, urz. kol., Chwytowo 15 
Franciszek, robotnik, Szczecińska 10 
Jan, robotnik, Długosza 5 
Jan, kołodziej, Sieroca 12 
Józef, robotnik, Ruska I 
Leon, rzeźnik, Sieroca 12 
Paweł, szewc, Petersona 14 
Teofil, wojażer, Petersona I4 
Tomasz, stolarz, Wiatrakowa 18 
Jelińska \Viktorja, wdowa, Ugory 4 1 
Jelonek Marja, Kołłątaja 5 
Jełka Jan rymarz, \Vilczak Nakielska 12 
Jełowicki Tadeusz, oficer, \Vełn. Rynek I 
J ełowicka Anna, L Paderewskiego 12 
Jeńczak Jan, pom. biurowy, Zygm. Augusta 22 
- Kazimierz, robotnik, Kujawska 70 
J enczyk Zuzanna, wdowa, Flisacka 17 
Jende Oskar, kupiec, Mickiewicza II 
- Hugo, inżynier, Zamojskiego 21 
Jendikiewicz Stanisław, robotnik, Bielicka 27 
J endrach Józefa, kucharka, Gdańska 24 
Jendraszek \Vładysław, kołodziej, Szwederowo 
. - Ks. Skorupki 100 
J endraszczak Franciszek, robotnik, Racławicka 
nr. 21 
Jendrażak Jan, Dąbrowskiego 14 a 
Jendricke Paweł, nauczyciel, Ścieżka I 
Jendryszewski \Vładysław, robotnik, Harcer- 
ska I4 
Jendryszka Piotr, monter, Szwederowo Kossa- 
ka 98 
- \Vładysław, Kościuszki 3 
Jendrykowicz Bronisław, robotnik, Bielicka 44 
Jendrzejczyk Rudolf, Jagiellońska 7 
Jendrzejewski Paweł, Sowińskiego 9 
Jendrzejewska Agata, Sowińskiego II b 
Jendrzejewski Antoni, górnik, Urocza II 
Franciszek, maszynista, Seminaryjna 10 
Franciszek, robotnik, Urocza 12 
Franciszek, krawiec, Kwiatowa 10 
- Konstanty, robotnik, Racławicka 4 
Wincenty, robotnik, Racławicka 4 
Jendrziewski Franciszek, robotnik, Lenarto- 
WIcza 14 
- Jep.drzińska Elżbieta, Toruńska 172 
Jendzowska Klara, kucharka, Kaszubska 28 


Jenisch Waldemar, fabrykant, Św. Trójcy 26 
Jenkner Karol, robotnik, Fordońska 24 
Jens Henryk, werkmistrz, Jagiellońska II 
Jensz Emilja, gospodyni, Sowińskiego 7 
Jeracz Augusta, Jasna 13 
Jerechochjan Leon, oficer, Szczecińska 9 
Jerichow Edward, inżynier, Łokietka 4 a 
Jermes Robert, krawiec, Bocianowo 29-3 0 
Jeromę Włodzimierz, urz., Paderewskiego 37 
Jerontet Antoni, kupiec, Św. Trójcy 22b 
Jerzak Józef, robotnik, Chełmińska 19 
Jenakowski Władysław, robotnik, Wilczak 
Malborska 5 
Jerzewski Antoni, robotnik, Dworc9wa 32 
- Władysław, malarz, J achcice Srednia 63 
Jerzmann Bolesław, kowal, Flisacka 19 
Jerzy Janusz, kupiec, Łokietka 5 
Jeschke Franciszek, palacz, Pomorska 27 
- Ernst, kołodziej, Dr. Em. Warmińskiego I4 
Jeschke Hugon, rzeźnik, Rupienica 19 
Jan, Fredry I 
Paweł, stołowy, Rycerska 19 
Anna, Batorego 2 
Emma, gospodyni, Wileńska 7 
Łucja, gospodyni, Wileńska 7 
!\1inna, wdowa, \Vileńska 7 
Jesia}( Józef, robotnik, Bielicka 37 
Jesiakowska Anastazja, Dąbrowskiego 21 
Jesianowski Bronisław, ślusarz, Sowińskiego 20 
Jezierski Wojciech, urz. poczt, Kościuszki 51 
Jesiołowski Kazimierz, zegarmistrz, Św. Trójcy 
nr. 32 
Jesion Michał, robotnik, Kordeckiego 18 
Jesionowski Antoni,piekarz, Szwederowo Orla 6 
- Feliks, urzędnik, Jackowskiego 20 
Jesionkowski Jan. ślusarz, . Nowogrodzka 6 
- Marjan, inkasent, Wilczak Stawgwa 6 
Jesionowski Stanisław, werkmistrz, Sniadec- 
kich 28 
Jesionowska Klara, wł. pensjonatu, Gdańska 
nr. 147 
- Rozalja, Toruńska III 
- Tekla, wdowa, Kijowska 6 
Jeska Aleksander, kapit., Król. Jadwigi 6 
Jeske Antoni, szewc, Hetmańska 21 
Edmund, stolarz, Gdańska 10 9 
EwaId, kupiec, Okole Grunwaldzka 9 6 

 177 6 
Franciszek, sędzia, Poznańska 5 
Józef, dyr. banku, Dworcowa 31 a 
Michał, robotnik, Śniadeckich 50 
Rudolf, kołodziej, Okole Grunwaldzka 
nr. 79-80 
Antonina, Wilczak, Nakielska 32 
Halina, artystka, Toruńska 18 4
>>>
Jesko - Jossc 


119 


Jesko Marcin, monter, Mazowiecka II 
Jesse Piotr, robotnik, Lubelska 19 
- Marta, kucharka, Śniadeckich SI a 
Jestak Paweł, mechanik, Błonia 23 
Jeszke Juljan, kupiec, Matejki 5 a 
- Juljusz, stangret, Promenada 31 
- Hermann, restaurator, Staszyca 4 
- . \Vładysław, lekarz, Gdańska 19 
Elżbieta, robotnica, Pod Blankami 13 
- Paulina, wdowa, Bełzka 23 
- \Veronika, Staszyca 4 
J ewasiński Kazimierz, lekarz weter., Libelta 12 

 173 6 
- Ludwik, Plac Piastowski 12 
Jewasińska Marja, Libelta 12 
J ewdowska Joanna, wyręczycielka, Zygmunta 
Augusta 34 
Jeż Feliks, Wilczak Na Wzgórzu 30 
- Stanisław, szewc, Wełniany Rynek 13 
Jezewski Stefan, lek. dent., Piotra Skargi 3 
J ezierny Józef, urzędnik, Podgórna II 
Jezierna Stanisława, wdowa, \Vilczak Nakiel- 
ska 14 
Jeziemo Stanisława, wdowa, Wi1czak Nakiel- 
ska 14 
Jezierski Czesław, rzeźnik, Grunwaldzka 86 
Jan, kupiec, 20 stycznia 30 
Kazimierz, J agie1lońska SI "- 
Kazimierz, rzeźnik, Flisacka 16 
Stanisław, malarz, Sienkiewicza 19 
Stanisław, Niedźwiedzia 7 
'Vładysław, handlarz, Sienkiewicza 4 2 
Zenon, szewc, Pomorska 46 
Jezierska, \niela, wdowa, Paderewskiego 32 
- Elżbieta, Kaszubska 35 
Janina, Okole. Grunwaldzka 105 
- J ózcfa, wdowa, Sienkiewicza 18 
- Marja, robotnica, Dworcowa 54 
- Stanisława, ochroniarka, Kołłątaja 13- 1 4 
Jeziorowski Edmund, monter, vVarszawska 20 
- Jakób, polier mebli, Szwederowo Szu- 
"bińska 10 
- Stanisław, Sowińskiego 2 ' 
Jeziorski Michał, robotnik, Szwederowo Orła 
nr. II 
Jeżyk vVojciech, robotnik, Toruńska 162 
Jeżykowski Jan, robotnik, Koronowska 43 
Job J akób, kupiec, )lazowiecka 4 0 
]oachimiak Leon, podofic. zaw., \Vilczak Ró- 
żana 8 
Joachimowski Józef, wojażer, Pomorska II 
Jacobowska .Matylda, Kwiatowa 4 
J odiss Adam, mechanik, Dworcowa 53 
John Anastazjd., wdowa, Bocianowo 23 
Johne W., kskgarz, Gdańska 160 


Johne's W. Buchhandlung 
księgarnia i skład papieru, Gdańska 160. 


Johst Luiza, wdowa Dworcowa 56 
Jokiel Andrzej, konduktor kol., Śląska 2 
- Piotr, robotnik, Bocianowo 13 b 
- Antonina, kier. cegielni, Fordońska 73 
J okisz Stefan, Promenada I 
J onas Franciszek, woźnica, Szwederowo Le- 
szczyńskiego 14 
Franciszek, robotnik, Szwederowo Szu- 
bińska 6 
Juljusz, robotnik, Babia Wieś 14 
Stefan, porucznik, Gdańska 71 a 
Waldemar, fryzjer, Jagiellońska 50 
Marta, krawcowa, Okole Grunwaldzka 102 
Jonderko \Villi, książkowy, Nowy Rynek I 
Jonek Wojciech, kupiec, Koźmiana 13 
Jonnak Stanisław, mechanik, Chrobrego 18 
JooP Rozalja, wdowa, Bocianowo 9 
J oksbahn Wilhelmina, robotnica, Szwederowo 
Orła 8 
Jordan Bronisław, Chwyt owo 17 
- Franciszek, kołodziej, Wi1czak Stawowa 30 
- Leon, robotnik, Bocianowo 19 
- Teofil, ślusarz, Toruńska 24 
- Amanda, wdowa, Sienkiewicza 4 8 
- Jadwiga, Sieroca 15 
---'" Teofila, wdowa, Toruńska 15 
J op Gerwam, kupiec, Dworcowa 3 1 
Jopek Antoni, malarz, Jackowskiego 34 
Jan, woźny, Bernardyńska I 
- Józef, urz. kol., Bocianowo 10 
- Ludwik, kantyniarz, Hetmańska II 
J oppe .Adela, Krasińskiego 5 
- Ado1fina, wdowa, Krasińskiego 5 
Joppck Jan, 1:rukarz, Brzozowa 8-9 
- Konrad, Sniadeckich 3 1 · 
Leon, robotnik, Gdańska 159 

larjan, kolejarz, Toruńska 15 6 
Teodor, robotnik, Bełzka 14 
Władysław, robotnik, Gdańska 90 
Anastazja, gospodyni, Hetmańska 12 
Franciszka. kucharka, Urocza 4 
Rozalja, wdowa, Sobieskiego 14 
J osefowicz Franciszek, szkuciarz, Zduny 10 
Joseph Jenny, Artura Grottgera 4 
Josewitz Alfred,' rytownik, Długa 50 
Josiak Juljan, robotnik, L Paderewskiego 12 
Jostowiak :Marjanna, Jachcice Średnia 49 
- Wojciech, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. 23 
J osse Alfred, sędzia, Chodkiewicza 3 8
>>>
120 


Jost - Jurski 


Jost Rozalja. wdowa, Okole Grunwaldzka 84 
Joświg Rudolf, rewizor księg handl., Dwor- 
cowa 57 a 
Joswiak Walerja, kucharka, Pomorska 4 0 
Josz Michał, inżynier, \Varszawska 7 a 
Jotter Piotr, robotnik, Toruńska 14 1 
Jowaniecka Marja. wdowa, Plac Piastowski 12 
Józefiak Andrzej, kupiec. Zduny 5 
- Kaźimierz, szewc, Długosza 13 
Józdowski Jan, robotnik, Lubelska 17/ 18 
Józefowicz Jan, murarz, Szwederowo Orła 2 
Jan, dozorca więz, Wilczak \Vincentego 
Pola 9 
Nikodem, budowniczy, Pomorska 43 
\Vładysław, budov..rniczy, Pomorska 27, 

 97 0 
Konstancja, wdowa. Szwederowo Orła 2 
Marja, akuszerka, \Yincent
go Pola 9 
Joźwiak Andrzej, ur
ęd. poczt, Sw.Trójcy 22 b 
Feliks, kupiec, Sląska 15, 
 877 
Jan, robotnik, Szwederowo Orła 47 
Micha., ślusarz, Lubelska 6 
Leon, funkcjon. P. P., Kujawska 104 
Jóźwiak Stanisław, robotnik, Stara Szkolna 16 
Szymon, robotnik, Dolina 25 
\Valenty, rzeźnik, Promenada II 
Władysław, obuwnik, Herm. Frankiego 9 
\Vojciech, chorąży, Gdańska 87 
\Vojciech, TObotnik, Szwederowo Piękna I 
BTOnisława, Dolina 25 I 
Stanisława, Szwederowo Gołębia 83 
- \Viktorj a, wdowa, PTOmenada I I 
- Zofja. wdowa, Mazowiecka 5 a 
Jóźwiakowska Jadwiga, gospodyni, Krasiń- 
skiego 12 
- Marjanna, wdowa, Stara Szkólna 1h 
Juchaszyk Ignacy, górnik, Szwederowo Le- 
szczyńskiego 30 
Juchnowier \Viktorja, wdowa, Sienkiewicza 51 
Juczak Marjanna, Chwytowo 14 
Judek .::\larcin, robotnik, Kujawska I4 
- Michał, robotnik, Stara Szkolna 12 
- Szczepan, Rupienica IS 
Judkiewicz Natal, krawiec, Kaszubskd' 18 
Juhnke Stanisław, robotnik, \Vilczak Na 
Wzgórzu 43 
- Anna, wdowa, Śniadeckich 50 
Jułkowski Antoni, konduktor, \Vilczak \Vin- 
centego Pola 8 
- Stanisław, robotnik, Konopna 2 
Jułkowska Anna, Lubelska 22 
Jundziłł Kazimierz, urzędnik, Dworcowa 9 8 
Jung Juljusz, kier. tartaka, Toruńska IR7 
- Kamil1a, wdowa, Grodztwo 2() 
- Teresa, Błonia 7 


Jung Gustaw, przykrawacz, Grodztwo 26 
Jungblut Emil, naucz.-emeryt, Plac Poznański 
nr. 14 
- Stefan, naucz.-emeryt, \Vilczak Nakielska 
nr. 19 
Juniak Stanisław, piekarz, Okole Grunwaldz- 
ka 52 
Junk Otton, robotnik, Mostowa 9 . 
- Wlodzimir, kupiec, Dworcowa 95, 
 7 12 
J unosza- PiotTOwski Kazimierz, handlarz, 
Cieszkowskiego 5 
Jur Józef, kupiec, Grunwa}dzka 55 
- Stanisław, pom. kol., Scieżka I a 
J urasiński Franciszek, ślusarz, \Vileńska 4 
- Juljan, tokarz, Bocianowo 23 
Juraszek Leon, stołowy, Kui,awska I4 
- Józef, st. sekr. poczt., Sw. Jańska 16 
- \Vładysław, piekarz, \Vilczak Malborska 2 
Juraszczyk Michał, -robotnik, Gdańska 65 
Jurczak Józef, górnik, Promcnada 15 
Jurczyk Ludwik, urz. poczt., Sowińskiego 15 
Jurczykowski \Vładysław, TObotnik, Na \Vzgó- 
rzu 23 
Jurek Ignacy, TObotnik, \Vilczak Czarneckiego 
nr. 6 b 
- )[arja, kucharka, GinmazjalnJ 
Jurewicz Stanisław, właściciel, Chopina 4 
Jurga Jan, robotnik, Sieroca 3 
Jurgeit Marja, gospodyni, :\Iarcinkowskiego 6 
J iirgensen Katarzyna, modystka, Okole Grun- 
waldzka 2h 
Jewgiński Stanisław, inw. woj o, Sokoła 12 
Jurgowiak Bernard, kier. handlu komisow., 
Toruńska 184 
Jurke Adolf, handlarz, \Vilczak Wincentego 
Pola 13 
Jurkiewicz Antoni, robotnik, Toruńska 47 
Bartłomiej, kapitalista, Kościuszki 50 
Bronisław, sędzia, PTOmenada 3, 
 946 
BTOnisław, ślusarz, \Vilczak Różana 24 
Jan, TObotnik, Gdańska 59 
Leonard, Gdańska 59 
:\Iichał, wdowiec, Gdańska 59 
Paweł, robotnik, Toruńska 18 
Sylwester, poster. P. P., Nowodwor.-ka 32 
- Teofil, urZ.o tramw., Ogrodowa 15 
- Tomasz, kasjer, Św. Trójcy 6 a 
- Anna, wdowa, Chwytowo 10 
-- Katarzyna, Szwederowo Ks. Skorupki 107 
Jurkowski Bolesław, kier. agencji wschodn., 
Gdańska 162 
- Franciszek, podpar. , :\lickiewicza 5 
- .\ndrzej. robotnik, Toruńska 41) 
Jurkowskd. )Iarta, krawcowa, Toru{lska 4K 
Jurski Jan, ślusarz, Toruńska lIS
>>>
Jurski 


Kaczmart' k 


121 


Jurski Michał, robotnik, Rycerska 5 I Kabak Szloma, przemysłowiec, Krakowska 8 
Jurska Marja, szwaczka, \Vilczak \Vysoka 6 Kabaszyńska Marta, służąca, Siernieczek 13- 1 4 
Jusiałkowski Roman, handlarz, Stary Rynek Kabath Józd, ogrodowy, Łęczycka 4 
nr. 21 Kabot Florentyna, wdowa, Grodzka 18 
Juś Józef, pisarz, Okole Grunwaldzka 32 Kabuś Konrad, ślusarz, \Vileńska 6 
Juskowiec Aleksander, rytownik, Stary Ry- Kabziński Jan, student, \Varszawska 7 
nek 27.. Kachelski Jan, handlarz, Sokoła 5 
Just Antom, zwrotmc
y, D
orcowa 3 1 a - Paweł, robotnik, Brzozowa 30 
- Helena, gospodym, Gdanska 22 - Stanisław, robotnik, "Cgory 47 
- Klara, krawcowa, Garbary 12 Kachlik Alfred, fryzjer, Jana Kazimierza 3 
Juswiak An
rzej, robotni
, P
morska 4? - Ryszard, kupiec, Niedźwiedza 4 
Juszczak Kajetan, robotmk, Cleszkowsk1ego Kachlicki Jan, stolarz, Jasna Ih 
nr. 17 Kaczko Salomon, 20 stycznia 3, O!!
 1600 
- Katarzyna, Chwyt owo 14 - \Vincenty, Hetmańska 12 
- Pra
ed
. robo
nica, Racławicka 20 Kaczanowski :\Iikołaj, ofil.er, Sienkiewicza 44 
Juszcza
lewlcz Ma
ja, wdowa, C
obre
o 17 Kaczmarek Adam, sekr. miejsk., Św. TrójC} 32 
Juszczynska Antomna, gospodym, Jaglellon- Andfztj robotnik, Grunwaldzka 39 
ska 59 . ' k ' S 
J k' . Al k d h 'k Ch dk" Antom, o,.. al, tepowa 7 
usz leWlCZ e san er, tec m, o leWlcza Antoni robotnik, Żuławy 9 

. 44 d b d . . k' Ch dk" Antoni: przod. P. P. śledcz., Pomorska 57 
- yszar, u own. mlejS 1, o leWlcza Bronisław, inwalida, Bielicka 60 
nr 44 C ł k . '7'.' 
J . k' A d . ' l Ś . . k .zes aw, upIec, LaClsze 3 
utrows 
 n rzej, s ,:sarz, 

ez 
a 2 Edmund, monter, Błonia I 
- Brom
ław, robotmk, SowmskIego 6 b Edward, dentysta, :\lostowa ID 
- Jan, slu
arz, Pomo
ska 4 6 Feliks, bankowiec, PL Poznański I4 
- Jan, wozny, Fordons
 7 2 Feliks, pom. biurowy, Chocimska 8 
Jutrowska Helena, robotmca, Zduny I
 Filip, stolarz, Sienkiewicza 45 
Filip, stolarz, 1Ia20wiecka 37 
Franciszek, krawiec, Kwiatowa 7 a 
Franciszek, kupiec, Lenartowicza 9 
Franciszek, kowal, Kujawska 60 
Franciszek, kapral zaw., 
a \Vzgórzu 43 
Franciszek, Kaszubska 30 
Franciszek, dezynfektor, Gdańska 53 
Franciszek, robotnik, Ułańska 17 
Franciszek, urzędnik celny, P0morska 4 0 
Franciszek, murarz, Zygmunta Augusta 
nr. 27 
Franciszek, krawiec, Podwale q. 
Franciszek, robotnik, Racławicka .lI 
Franciszek, robotnik, Tucholska 5 
Franciszek. robotnik, Stara Szkolna 2 
Gustaw, tokarz, Pomorska 24 
Igna:;y, robotnik, Fordońska 34 
Ignacy, mistrz tapicerski, Jagiellońska 37 
Ignacy, kowal, PornoIska 57 
Ignacy, leśniczy, Lubelska 22 
Jan, biurowy, Koronowska 14 
Jan, ogniomistrL. Błonia 17 
Jan, chorąży, Gdańska 85 


K. 


Kaak l{oman, robotnik, Toruńska 154 
Kaas Herman, architekt, Błonia' 14- 1 5 
- ::\Iałgorzata, Błonia 14-15 
Kaatz Antoni, robotnik, Gdańska 71 a 
- Dorota, wdowa, Gdańska 71 a 
Kabaciński Czesław, kupiec, Poznańska 20 a 
Kabaczyński Czesław, nauczyciel, Dolina 4 
- Franciszek, krawiec, Dolina 4 
Kaba
iński Franciszek, robotnik, Sierniczek 27 
- Jan, wła.śÓciel, Chwytowo 7, 
 1360 
- \Vłactysław, robotnik, Kolonja 23 
Kabacińska Agnieszka, Kordeckiego 20 
DDoaCaCCCCDOCCCCCCDCOCCCCCCCDCCC 
D C 
g Kabat Witold 8 
D a 
g Drukarnia : Fabryka stempli g 
g Bydgoszcz, Hermana Frankego 2. Tel. 1238. 8 
Daaoooacaaacoooacaaaoccocaaacac 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
l 'H 
....... 


Kaczmarek - Kafka 


Kaczmarek Jan, kotlarz, :\Iickiewicza 10 
J akób, cdb. renty, Lubelska 27 
Józef, Gdańska 85 
Józef. robotnik, Jasna 16 
.Józef. robotnik, Konopna l 
Józef, formiarz, Chwytowo 13 a 
Józef, robotnik, Koronowska 57 
Józef, robotnik, Kujawska 78 
Józef, górnik, Długosza 8 
Kazimierz, dyr. banku. Św. Trójcy 10 

 17 0 9 
Leon. Długa 47 
Ludwik, stelmach, "Cłańska 17 
Maksymiljan, stołowy. Poznańska I4 
1\Iaksvmilj2.Jl, Grunw,ildzka 30 
Marcin, Śrec;lnia I4 

Iicbał, Zygmunta Augusta 19 
Michał, górnik, Kujawska 76 
:\Iichał, Leszczyńsliego 97 
l\Iichał, kclejarz, 
owodworska 40 
::\Iichał, robotnik, Szubińska 7 

Iieczysław, ropotnik, Pl. Piastowski I 
:\Iieczysław, kupiec, Dworcowa 7 a 
Piotr, robotnik, Ks. Skorupki 79 
Piotr, robotnik, Grodztwo 26 
!-{oman, rysownik, Grunwaldzka 20 
Sylwestcr, przewod. biura, Kołłątaj'l 8-9 
Stanisław, kołodziej, Ks. Skorupki 17 
Stanisław, robotnik, Niegolewskiego 2 
Stanisław, kupiec, Grodzka 15-16 
Stanisław, stolarz, Fredry 7 
Stanisław, kupiec, Długa 51. 

 12 35 
Tomasz, rolnik, Sandomierska 25 b 
Władysław, urzędnik państwowy, Lenar- 
towicza 9 
\Vładysław, Św. Trójcy 32 
Władysław, Kanałowa 3 
Wojciech, rołnik, Koronowska I4 
Wincenty, kapitalista, Senatorska 8 
Zygmunt, robotnik, Fordoń
ka 
Anna, wdowa, Ks. Skorupki 88 
Agnieszka, wdowa, Chrobrego 22 
Antonina, wdowa, Flisacka 3 
Cecyłja, kucharka, Sienkiewicza 45 
Cecylja, Orła 18 
Frieda, Św. Trćjcy 12 
Jadwiga, wdowa, Grunwaldzka 102 
Jadwig:!, Fabrycwa 9 
Jadwiga, Chwytowo 13 a 
Joanna, wdowa, Szczecińska II) 
Katarzyna, robotnica, Gdańska 93 
Ludwika, modystka, Wileńska 12 
- ł...ucja, wdowa, Śląska 2 
Magdalena, kucharka, Zacisz.e 2 
1Iarjann,,:, Ks. Skorupki 45 


Kaczmarek !\Iarja, wdowa, Chwytowo 13 a 
Prakseda, Racławicka 21 
Pdagja, Paderewskiego II 
Stanisława, gospodyni, Dworcowa 31 b 
Stanisława, Jackowskiego 27 
Teodora, wdowa, Św. Trójcy 32 
Teofila, Jasna 9 
Władysława, Tucholska 5 
Kaczmarowski Józef, robotnik, Leszczyńskie- 
go 13 
K:!czmarkie\'ricz Cezary, kupiec, Pomorska S 


 12 54 
Kaczmarkiewicz \Veronika, handlarka, Fre- 
dry 7 
-=- Zofja, wdowa, Pomorska 8 
Kaczmierczak Stanisław, robotnik, Warmiń- 
ska I 
Kaczor Antoni, sekr. -dny, Ogrodowa II 
Kaczor Alojzy, ślusarz, Pomorska 34 
- Ignacy, aukcjonat
r, Jagiellcńska 7 
- \Valenty, ślusarz, Srcdnia 9 
Kaczorek Juljanna, posługacL.ka, Długa 29 
Kaczorkiewicz Zofja, wdowa, Dąbrowskicgo 22 
Kaczorska Gertruda, sprzedawacLka, Podgórna 
nr. 17 
Kaczorowski Antoni, aktor, Sienkiewicza 17 
- )Iichał, rvbotnik, Zygmunta Augusta 22 
- Tadeusz, lupiec, Gdańska 93 
Kaczorowsk:ł. Stanisława. Nowodworska 12 
Kaczyński Edmund, post. śIed. P. P., Ułańska 2 I 
Ludwik, n aucLyciel , Hetmańska II 
Ryszcrd, robotnik, Piękna 36 
K
mrad, sekretarz, Grunwaldzka 75 
Stanisław, robotnik, Lenartowicza 10 
Stefan, ucz. gimn., Gdańska 67 
Wincenty, rolnik, Piotra Skargi 6 
Kaczyńska Anna, wdowa, 
w. ]ańska 13 
-- Halina, urz
dniczka, Sw. }ańska 13 
Ka1ler Klementyna, wdow::l., Swiecka 14 b 
Ka.dłubowski Ludwik, Długa 60 f 
Kadłubowsk-l Angelika, Długa 60 
Kadłubowski Leon, ktlner, Długa 60 
Kadłubowska ]Ózefina, Długa 60 
Kado Flarja, Sienkiewicza 18 
Kadoch Teodor, ogrodnik, Chrobrego 16 
Kadow Feliks, wachmistrz, Błonia 9 
- :\Iarjan, mistrz piekarz, 
akielska '5 
- \Yalerjan, urz(dnik, Łowicka 12, 
 D5 
Kadulski Jan, urzędnik, Śląska 12 
Kadur Józef, stangret, Toruńska 178 
Kadzban Edmund, rzeźnik, Niedźwic(hia 3 
Kedzierski Franciszek, ogrodnik, Ogrodowa 4 
Kaempf Adolf, krawiec, Florjana 16 
- Berta, książkowa, .Florjana 16 
Kafka Stanisław, robotnik, Bocianowo' 11)0 .
>>>
Kafer - Kałka 


1
:3 


Kafer Paweł, czdadnik kow., Gdańska o-o 
KaffIer Jadwiga, właśc. inter.. Gdańska 22 
Kahahodz J uljan, oficer, Sienkiewicza 51 
Kahle Oton, st. sekr., Ustronie 5 
Kahnmeyer Gottfried, leśno em., Jasna 2 
Kaik Józef, kołodziej, Chełmińska 17 
Kaim Stanisław, urzędnik, Śniadeckich 21 
Kaiserówna Marja, urzędniczka, Śniadeckich 28 
Kaja Franciszek, konduktor, Racławicka 18 
- Florjan. nauczyciel, Św. Trójcy 6 a 
Henryk, sekr. miej sk. , J
zuicka 6 
Konstanty, kapitalista, Sw. Trójcy 6 a 
Leon, ksiądz, Seminaryjna 3-7 
Maks, kowal, Racławicka 5 
Paweł, cukiernik, Dworcowa I a 
Klajbor Jan, kowal, Rycerska 8 
Kajetaniak l\Iarja, Gdańska 3 8 
Kajewicz :\Iaks, ślusarz, Gdańska 9 
- Rozalja, wdowa, Gdańska 91 
Kajdan \Vawrzyn, kupiec, Grunwaldzka 10 
Kajdaniak Stanisław, studniarz, Nakielska q. 
Kajdanówna \Veronika, Grunwaldzka 10 
Kajda
z Jan, ślusarz, Łokietka 16 
- Stefan, kowal, Grunwaldzka 63 
- \Vincenty, ślusarz, Jasna 23 
Kajewicz Antoni Pawd, ślusarz, KośÓuszki 25 
Kajetowicz Antoni, Lubelska 14 b 
Kajewska 
Iarjanna, kowal, Cztfska 8 
Kajser Aleksandra, wdowa, Chwytowo 7 
Kajster Bronisław, robotnik, Sokoła II 
Kajuth Tomasz, robotnik, Krakowska 12 a 
Kajzer Józef, Żuławy 10 
Kakoszka Juljan, urz. państw., :::hocimska 15 
Kakoschka Emilja, wdO\\-a, Długa 49 
Kąkolowa Katarzyna, wdowa, Konopna 19 
Kakolewska Katarzyna, wdowa, Kołłątaja 4 
Kałamaja Antoni, służący, Kujawska 14 
Kalamaja ::\Iichał, ślusarz, Krakowska 18 
Kałamejka Jan, robotnik, Ugory 22 
Kalamaiski Teodor, Sieroca 3 
Kalaczyński Antoni, robotnik, Ks. Skorupki 5 
::\Iaciej, robotnik, Tucholska 3 
Stanisław, kołodziej, Glinki 2 
Stanisław, ślusarz, Ogrodowa 16 
\Vładysław, murarz, Bielicka 49 a 
Kalasa Leon, wojażer, Błonia 21 
Kaldan Helmuth, nauczyciel, Sienkicwicza 52 
- Józef, szewc, :\Iazowiecka 10 
Kaliciński Roman, szewc, Konopna 27 
Kałdon Jlichał, robotnik, Koźmiana 
Kałdowski Mieczysław, kupiec, 20 stycznia 10 
Kaldowska Bronisława, robotnica, Krasiń- 
skiego 12 
Bronisława, 20 stycznia 10 
Helena, nauczycielka, Siemiradzkiego II 


Kaldowski Paulin, stangret, Siemiradzkiego II 
Kalenda Anastazja, Ks. Skorupki 89 
Kałek Franciszek, robotnik, Jasna 29 
Kalenkiewicz Tadeusz, ogrodnik, Dworcowa 9 8 
Kaleń;;ke Zofja, Chrobrego 2 
Kalicki Leon, robotnik, Lubelska 9 
- Tomasz, podurz. poczt., Kościuszki 39 
Kalina 
ylwester, krawiec, Kościuszki 58 
- \Viktoryn, monter, Ugory 35 
Kalińska Stefanja, urzędniczka, Gdańska 60 
Kalinowski Andrzej, sierżant zaw., Rycerska 22 
Antoni, robotnik, Solna 71 
Bernard, tokarz, Sienkiewicza 4 a 
Bernard, piekarz, Zygm. Augusta 33 
Franciszek, malarz, Krakowska 12 a 
Franciszek, murarz, Szpitalna 8 
Filip, woźny, Kościuszki 58 
Ignacy, malarz, Kr. Jadwigi i:r 
Jan, szewc, Długa 60 
Jan, robotnik, Podgórze 6 
Jan, Grudziądzka 5 
Józtf, robotnik, Gdańska 101 
Józef, tokarz, Grunwaldzka 105 
Juljusz, robotnik, Kujawska 39 
Kazimierz, sekr. katastr., Pomorska 59 
Leonard, robotnik, Grudziądzka 3 
Piotr, robotnik, Grud:tiądzka 102 
- \Vładysław, restaurator, Gnańska 14 2 
Ka1inowska, Julja, wdowa, Sieroca II 
Klara, kucharka, LuceIska 8 
Leokadja, wdowa, Grunwóldzka 73 
Leokadja, pokojówka, Czarneckiego 6 a 
l\Iichalina, wdowa, Ułańska 2-3 
::\Iichalina, wdowa, Błonia 8 
Michalina, robotnica, Ks. Skorupki 86 
Zofja, wdowa, Gen. Bema 4 
Kaliski \Vładysław, sekr. miejski, Jasna I a 
Kalisz Józef, linotypista, Nakielska 22 
\Vładysław, robotnik, Gdańska 79 
- Wcjciech, robotnik, Ossolińskich 9 
- Ludwika, robotnica, Pijarów 24 
Kaliszewski Antoni, rol'otnik, łMżana 3 
Franciszek, robotnik, St3ra Szkolna 8 
- Jan, robotnik, Ks. Skoiupki 10 
- Stanisław, woźny, Grunwaldzka 39 
Kaliszewska Antonina, wdowa, Sienkiewicza 31 
Kalita \\'alerja, ekspedjentka, Toruńska 134 
Kalitowski Bronisław, fryzjer, Łokietka 18 
Franciszek, robotnik, Długosza 5 
Ignacy, kupiec, Art. Grottgera 5, 
 18 53 
Izydor, ślusarz, Hetmańsha 14 
Stanisław, stołowy, Szczecińsk3. 10 
Kalka Ignacy, robotnik, Dolina 6 
- Józef, kowal, Jasna 16 
Kalka Karol, górnik, Saperów 10 a 
\
>>>
124 


Kalka - Kamiński 


Kalka Stanisław, Ugory II 
\Yładysław, krawiec, Ugory II 
vVincenty, kapral, Szubińska IC' 
Wojciech, urzędnik pol. miejsk., Dr. Em. 
\\Tarmińskiego 3 
Pelagja, krawcowa, Ugory II 
Kalkówna Stanisław'-ł., Lubelska 23 
Kalkowski Jakób, rolnik, Toruńska p2 I 
Kalkowski Szczepan, robotnik, Na Wzgórzu 50 
Kalkstein-Osłowski Adam, aptekarz, Krakow- 
ska 16 
Franciszek, Ossolińskich 9 
 7 2 4 
Henryk, kupiec, Jagiellońska 65 
v. Kalkstein Jan, nauczyciel, Śniadeckich 27 
Kalkstein-Osłowski Wadaw, kupiec, Ossoliń- 
skich 8 
Kall-Siedlecki, urzędnik, Warszawska 4 
Kallus Włodzimierz, ziemianin, Kościuszki 9 
Kalnik Aleksander, Promenada Ih 
Kaluschke Alojzy, prebendau, Farna 7 
- ::\Iarja, wdowa, Farna 7 
Kaluzna l\Iarja, wdowa, Matejki 8' 
Kaluża Franciszek, kier. biura, Nowy RyneK 8 
Kalh'\litz Oton \Villy, tokarz. Scwińskiego 2 
Katac:ł.yński Stanisław Konstanty, dekarz, To- 
ruńska 3 a 
Kałandyk Antoni, agronom, Długa 53 
Kałas Franciszek, mistrz piekarski, Jasna 8 
- Józef, Rektor, Nakielska 6 · 
Józef, szewc, Kujawska 82 
Jan, robotnik, \V
soka 19 
Helena, praczka, Św. Florjana 13 
Joanna, Terasy 7 
Marta, wdowa, Jasna 8 
Stanisława, rototnica, Zygm. Aug. 34 
Kałowa \Valerjan, ślusarz, Błonia 19 
Kałowski Gabrjel, kupiec, Chrobrego 6 
- l\1ichał, kupiec, Sobieskiego 14 
Kałuski Jan, urzędn. koL, Wileńska 8 
Kałużyńska Feliksa, wychcwawczyni, Śnia- 
deckich 20 
Kałużny Andrzej, kolejarz, Grunwaldzka 18 
Franciszek, podoficer zaw., Kościuszki 41 
- Stefan, robotnik, Sicnkiewicza 31 
- \Vojciech, szewc, Dąbrowskiego 23 
Katwińska Rozalja, wdowa, Pod blankami I 
Kałuża Władysław, szewc, \Vrocławska 4 
 
Kamasza Stanisław, funkc. po(;z., Wileńska 3 
Kamassa Helena, Sobieskiego 5 
Kamasiński Władysław, kowal, Kaszubska I 
Karnat Leokadja, robotnica, Glinki 7 
Kameduła Antoni, Toruńska 39 
Kamczek Andrzej, robotnik, Różana 6 
Kamecki Antoni, Kujawska .łI 
- Feliks, technik, Rycerska 17-18 


Kamiński Paweł, robotnik, Różana 9 
Kamieński Sergjusz, kupiec, Cieszkowskiego 21 
Kamiński Adam, uc.... biur., Malborska 10 
Andrzej, kolejarz, Ks. Skorupki 7 6 
Antoni, muzyk, Szubińsk2 4 
Antoni, stolarz, Ugory 3 
Antoni. oficer, 20 stYCL,nia 27 
Aleks Paweł, rzeźnik, Toruńska I 
Alojzy, formiarz, Bocianowo 25 
Błażej, Śniadeckich 25 
Bolesław, pOst. ślędcz., Królowej Jadwigi 
nr. 4 
Bolesław, technik, Grunwaldzka 82 
Bolesław, s...ewc, Baraki Dwernic.kiego 
Bronisław, Gdańska 85 
Bronisław, robotnik, Różana 9 
Bronisław, piekarz, Pola 8 
Czesław, kupiec, Nakielska 
Czesław, handlowiec, Kwiatowa I 
Edmund, ślusarz, Sienkicwicza 30 
F ranciszek, drukarz, Mazowiecka 33 
Franciszek, cieśla, 
Iazowiecka 33 
Franciszek, pilarz, Rycerska I 
Franciszek, podoficer, St. Szl..olna 13 
Franciszek, ślusarz, Malborska 6 
Franciszek, robotnik, Garbary 10 
Franciszek, ślusarz, Fordońska 12 
Franciszek, ogrodnik, Nakielska I 
Franciszek, robotnik, Dąbrowa 6 
Feliks, kupiec, .Sienkiewicza 3 2 
Feliks, właściciel, Sienkiewicza 22 
Flcrjan, robotnik, Dworcowa 18 a 
Ignacy, robotnik, Samorzewskiego II 
Jan, st. ogn., Głowackiego 13 
Jan, robotnik, Bielicka 4 
Jan, robotnik, Pomorska 39 
Jan, robotnik, Nowodworska 3 
Jan, robotnik, Łokietka 
Jan, Grunwaldzka III 
Jan, frY:ł.jer, Kościuszki 39 
J akób, piekarz, Grunwaldzka 95 
Juljan, Kaszubska 9 
Józef, rolnik, Orła 44 
Józef, robotnik, Stepowa 4 2 
Józef, ślusarz, Nakielska 52 a 
Józef, piekarz, Bocianowo 24 
Karol, przod. P. P., Krakowska 7 
Karol, ślusarz, Kordeckiego 22 
Kazimierz, ślusau, Gdańska 9 1 
Ksawery, właśc. domu, Podwale 118 
Kwiryn, fryzjer, Senatorska 9 
Lecn, Lakiernik, Ja
n£1 28 
Leon, werkm. ślus., ::\Iiedza 
Leon, mleczarz, Bcci:tnowo J 
:\Iaks, tckarz, Grudziądzka 13
>>>
Kamiński - Kanciak 


125 


Kamiński :\Iichał, murarz, Witebska 17 
::\Iichał, Nowodworska 12 
.:\Iichał, robotnik, Sienkiewicza 57 
Paweł, k
lejarz, Grunwald",ka 87 
Paweł, robotnik, Brzozowa 24 b 
Paweł, tokarz, Jackowskiego 28 
Piotr, robotnik, Nakielska 26 
Piotr, robotnik, Czarneckiego 9 
Piotr, piekarz, Lubelska 24 
Stanisław, chorąży, Św. Jańska 6 
Stanisław, właściciel, J achcice Piaski 14 
Stanisław, kowal, Śniadeckich 33 
Stanisław, rolnik, Sciersku 
Stanisław, kowal, Dworcowa 54 
Stanisław urzędnik" Zduny n 
Stanisław, robotnik, Na Wzgórzu 58 
Stanisław, śIUsaJ;L, Jasna 29 
Stanisław, urzędnik pryw., Orła 12 
Stefan, technik, Ugory 57 
Tadeusz, kupiec, Grunwaldzka 99 
Teodor, konduktor, Ułańska 33 
Tomasz, piekarz, Bocianowo 33 
Władysław, tokarz, Nakielska 19 
\Vładysław, handlowiec, Pomorska 38 
\Vładysław, kupiec, Orła 44 
\Vładysław, urzędnik, Rycerska 24 
\Vładysław, kowal, Lubelska 12 
Władysław, sekretarz kolej., Św. Jańska 17 
Władysław Paweł, odźwierny, Unji Lu- 
belskiej I a 
Zygmunt, urzędnik, Toruńska 61 
Zygmunt, kołodziej. Podgór
e 5 
Kamińska Anna, wdowa, Leszczyńskiega 10 
Anna, wdowa, Grunwalch.ka 47 
Franciszka, Fordońska 12 
Helena, Jasna 29 
Juljanna, Gdańska 91 
Julja, wdowa, Błonia 3 
Katarzyna, Grunwaldzka III 
Ludwika, steperka. Pcmorska 39 
:\Ia.cjanna, wdcwa, Jasna 29 
1\1 'lrta, Grunwaldzka 87 
Marta, Nowogrodzka 1.0 
Pelagja, handlarka, Nowodworska 12 
RO.lalja, wdowa, Sienkiewicza 39 
Józefa, Dworcowa 73 
Kam Izrael, kupiec, Sowińskiego 17 
Kamm Karol, kupif'c, Ks. Skorupki, 91-92 
- Michał, zwrotniczy, Ks. Skorupki 91-92 
Kammacher Bertoid, palac'z, Błonia 12 
Ka.mnitLer Jerzy, mechanik, Poznańska 14 
Leopold, kupiec, Św. Trójcy 10, 
 1087 
- Salomon, kupiec, Kościelna 9. O!
 14 0 4 
- Augusta, wdowa, Kościelna 8 
Kamolla :\Iichał, robotnik, Świecka 5 


I 1111111111111111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


Kamniłzer Leon 


Dworcowa 92. 


Fabryka kapeluszy 
i czapek. 


Hurtownia. 


Ijllllllllllllllllllllllllllllllijllllllljlll
 IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Kamolla Piotr, robotnik, Pijarów 65 
- Szymon, robotnik, Pijarów 65 
Kampa Piotr, robotnik, Ogrodowa l a 
Kamrowski Jan, piekarz, \Vysaka 6 
Kamyszek ::\Iarta, służąca, Śniadeckich 52 a 
Komasiński Tadeusz, ślusarz, Kącik 3 
- Teodor, ślusarz, Kącik 2 
Kanabaja Antoni, rob)tnik, Grunwaldzka 10 
- Jan, stolarz, Poznańska 4 
Kanabey Jan, rcbotnik, Św. Trójcy 14 b 
- Kazimierz, stołowy, Garbary 18 
Kanaffa Antoni, biuralista, Dworcowa 15 a 
Kanał l\Ioszek, kupiec, Dworcowa 19 
. - Dwojra-Bejh., kupiec, Dworcowa 20, 

 14 1 7 
Kanarski Augustyn, rzeźnik, Dworcowa 60 
Kanarska ..:\Iałgorzata, Królowej Jadwigi 13 Ci 
Kanarkowski Jan, podszwejcarz, Szubińsk'l17 
- Józef, ślusarz, Plac Piastowski 2 
Kancer Anna, wdowa, Leszczyna 86 
Kanclerz Bronisław, mechanik, Gołębia 96 
Kanclerzewski Czesław, właśc. domu. Szcze- 
cińska 4 
"- "Vadaw, introligatcr, Nowodworska 38 
Kanciak Jan, robotnik, Cieszkowskiego 4 
Stanisław, Kościuszki 37 
- Władysław, brukarz, Łokietka 7
>>>
1
6 


Kanczak - Karasiński 


Kancza1\. Róża, siostra khsztorna, Stara Szkol- 
ne.. 4 
Kanczka J akób, robotnik, Dwernickiego 
Kauczor Jan, drukarz, Bernardyńska 10 
K
nzer \Valcntyn, dekarz, Poznańska 16 
Kandecka Roberta, krawcowa, Sienkiewicza 57 
Kandel Rudolf, pom. . handlowy, Ugory 30 
'Kandzia Stanisław, art. malarz, Toruńska 134 
- Adela, knwczyni, Toruńska 134 
Kandziora Ludwik, architekt, 20 stycznia 
nr. 35, II p., 
 12 34 
Kanecki Jan, cieśla, Kujawska 4 1 
Kanek Oton, cientysta, Sienkiewicza 4 2 
Kanenberg Alina, fotogr. Gdańska 7 
- .Marta, krawcowa, Śniadeckich 13 
Kania Ernst, ro1::otnik, Św. Trójcy 14 b 
- FrancisL.ek, kowal, Nakielsk3 32 
Kaniccki Antoni, ceglarz, Krakowska 16 
- .\leksander ślusarz, Śniadeckich 18 
- Jan, stolarz, Szubińska 9 
- Kazimierz, maszynista, Koronowska 16 
- Stanisław, robotnik, Toruńska 88 
Kaniecka Antonina,. Szubińska 9 
- Apolonja, wdowa, Szubińska 9 
I - Helena, wdowa, Chocimska 10 
Kaniewski Adam, robotnik, Grunwaldzka 10 7 
. ,- Antoni murarz, Podgórze II 
- Stanisław, robotnik, Nakielska 34 
Kaniowski Jerzy Szymon, buchalter, Pomor- 
ska 53 
Kamyński Józef, robotnik, Ścieżka 7 
Kaniewska Joanna, wdowa, Ogrodowa I 
Kanik Jan, robotnik, Łokietka 20 
Kanitz Franciszek, stolarz, Pomorska 56 
Kankiewicz Franciszek, fryzjer, Gdańska 94 
Kanenberg Helen,a, Śniadeckich 13- 14 
- Małgorzata, Sniadeckich 13- 1 4 
Kanoniczak \Vładysław, szewc, 'Warszawska 4 
Kanrau Fryderyk, kapitalista, Św. Jańska 4 
Kansa Antoni, robotnik, Bocianowo 7 
Dr. Kantak Jan, lekarz, Gdańska 8 
 II42 
Kantakowa Marja, wdowa, Jagiellońska 34 
Kantecki Stanisław, siodlarz, Jackowskiego 21 
Kanter Emilja, wdowa, Ks. Skorupki 97 
Kantor Stanisław, urzędnik, Sowińskiego 15 a 
Kantorski Franciszek, robotnik, \Vinc. Pola 6 
Kantorski Izydor, kupiec, Gdańska 41 
Kantowski Józef, kupiec, Ogrodowa 12 
Kantowska Franciszka, Fredry 6 
Kantsch Anna, wdowa, Cieszkowskiego 5 
Kantzke Hans, pom. handl., Chocimska 15 
- Matilde wdowa, Chocimska 15 
Kapała Adolf, koszykarz, Inowrocławska 65 
Kopcia Piotr, biuralista, Jackowskiego 33 
Kapczyńksi Antoni, robotnik, Toruńska 133 


Kapczyńsk Franciszek, robotnik, Gdańska 14 8 
- Feliks
 książkowy, Wileńska 13 
- Ignacy, Stroma 28 
Kapela Ludwik, fabrykant, Gdańska 60 

 1006 
- Helena robotnica" Kościuszki 58 
Kapka \Vojcicch, robotnik, Kujawska 66 
- Franciszka, robotnica, Kujawska 66 
Kapkowski Józef, formiarz, Chełmińska 21 
Kapłan IdeI, handlowiec, Podwale 14 
- Jankiel, stolarz, Toruńska 56 
Kapłański Franciszek, robotnik, Toruńska 132 
- Walenty, robotnik, Nakielka 10 
Kapner Gustaw, woźnica, Św. Florjana 2 
Kapp 1\1oritz, kupiec, Kwiatowa 7 
Kappelt Gottlieb, listonosz, Fordońska 73 a 
Kapsia Józef, piekarz, Bocianowo 14 
Kaps Józef, prywatysta, Krótka 3 
- Anna, Warszawska 21 
- Berta, wdowa, Gdańska 83 
Kaptur \Vojciech, sierżant, Warszawska 7 
- Władysław, kupiec Gdańska 54 
Kapturkiewicz Władysław, kupiec, Konarskie- 
go 4, H 180+. 
................................ 
. .- .. 
5 "WURa" w. Kapi
rkiewicz 5 
= Ratusz - Farna 1. - Telef. 489. = 
= Składy win, likierów, koniaków = 
= i porteru iywieckiego. = 
................................ 
Kapturski Bronisław, krawiec, Długa 63 
Karabau Rebeka, wdowa, Gdańska 16 4 
Karabasz Bolesław, kowal, Fredry 8 
Franciszek, polowy, Fredry 8 
.Mieczysław, fotograf, Sienkiewcza 17 
Szczepan, robotnik, Nakielska 12 
\Vacław, szewc, Kujawska 9 6 
Wojciech, robotnik, Nakielska 12 
Marja, sprzedawaczka, Na wzgórzu 7 
Karakiewicz Tadeusz, porucznik, Gdańska 49 
Karalewska Katarzyna, \Vitebska 10 
Karamucki Bronisław, rzeźnik, Rycerska 10 
Karanecki Florjan, prof. gimnaz.Kordeckiego 2 
Karanek Feliks, szewc, pomorska 58 
Karaś Ignacy, pom. handl., Naruszewicza 4 
Karaś Józef, biurowy, Nakielska 10 I 
- Michał, Baraki Dwernickiego 
- Stefan, składacz, Król. Jadwigi 7 
- Wojciech, rolnik, Kraszewskiego 3 
Karasek Andrzej, konduktor, Mawwiecka 29 c 
Karasiewicz Jan, siodlarz, Śląska 10 
Karasiński Stanisław, kupiec, Krasiń..kiego.4
>>>
Karasiński - KL 
./' 


Karasiński Tadeu.c;z, dyrektor, Chrobrego 20 
Karaśkiewicz Czesław, nauczyciel seminarjum, 
Seminaryjna 3-7 
- Edmund, nauczyciel, Gdańska 134 
Karassek Hugon, kupiec, Pomor
ka 34 
- Stanisław, kołodziej, Sienkiewicza 34 
Karoszewski Józef, robotnik, Szczecińska II 
Koraszyński \Vładysław, robotnik, Chwyt9- 
wo II 
Karan Erwin, kupiec, Mostowa 10 
- HiIga, restauratorka, Słowackiego I 
- Małgorzata, krawcowa, Grunwaldzka 66 
Karbowiak Kazimierz, lakiernik, Kościuszki 50 
Karbownicki Eugenjusz, technik, Promena- 
da 17 
Karbowski Józef, dyrektor teatru miejskiego, 
Hermana Frankego 3, 
 833 
Karbowski Mieczysław, Grunwaldzka 93 
Karbut Eugenjusz, Płocka 19 
Karczewski Antoni, garncarz, Kujawska 1 0 4 
Antoni, kowal, Łokietka 16 
Bronisław, piekarz, Jackowskiego 2 
Franciszek, biuralista, Kujawska 87 
Kazimierz, fryzjer, Kujawska 50 
Ludwik, krawiec, Chocimska 7 
Michał, urzędn. polic., Nowa 15 - 
l\1ieczysław, uczeń, Gdańska 4 8 
Stefan, robotnik. Stara Szkolna 13 
Teofil, urzędn. poczt., Chwytowo 16 
Karczewska Bronisława, Ogrodowa 6 
1Iarta, ekspedjentka, Sienkiewicza 51 
- Prakseda, Piotra Skargi 13 
- \Valerja. Chocimska 7 
Karczmarz Teodor, murarz, Flisacka II 
Karczyński Franciszek, Świecka 14 
- Ignacy, urzędn. kolej., Świecka 14- 
Karczyńska Zofja, praczka, Senatorska 80 
Kardach Romuald, Zduny 3 
- Stanisław, robotnik, Chocimska 7 
Kardasz Franciszek, górnik, Kijowska 14 
Kardaś Franciszek, adwokat ludowy, Stary 
Rynek II, 
 928 
Kardys Rozalja, wdowa, Pijarów 62 
Karclic Marek. inżynier, Fordońska 18 
Karge Alojzy, fotograf, Jagiellońska 29 
- Józef, przykrawacz, Warszawska 15 
- Joanna, wdowa, Litewska 10 
Karkosek Henryk, piekarz, Pod Blankami 12 
Karkosik Władysław, mechanik, Fredry 5 . 
_ \Vładysław, aukcjonator, Jagiellońska 12 
Karkowska Helena, modystka, \Vileńska 10 
Karl rAIbert, rolnik, Solna 67 
Emil, kominiarz, Solna 60 
Elfriede, wdowa, vVincentego Pola 9 
Hermann, rolnik, Solna 54 


127 


Karliński Andrzej, robotnik, Toruńska 141 
Franciszek, chorąży, Kordeckiego 19 
Feliks, robotnik, Toruńska 33 
Jan, ślusarz, Toruńska 14 1 
Józef, ślusarz, Łokietka 24 
Karlowska Antonina, Gdańska n8 
Karlson \Vilhelmine, Zacisze 2 
Karłowski Jan, robotnik Ugory 6 
- Tomasz, robotnik, Ugory 6 
- \Vładysław, kotlarz, Ślusarska II 
Karlińska Teresa, Chocimska I 
Karmacińska Jadwiga, wdowa, Grunwaldzka 
nr. 2 I a 
Karmiński Ignacy, siodlarz, Średnia 57 
- Bronisław, rzeźnik, Rycerska 10 
Karmucki Stefan, szewc, Gdańska 153 
Karnecki Bernard, monter., Racławicka I 
- Aleksander, Generał \V. P., Cieszkowskie- 
go 16 , 
Karnicki Antoni, urzędnik, Krakowska 26 
Karnowski Franciszek, robotnik, Grunwaldz- 
ka 51 
Paweł, Sieroca 8 
:\Iieczysław, robotnik, Podgórze 50 
Stanisław, wachmistrz, Jasna 8 
Karolczak Jan, wojskowy, Gdańska 7 6 
Karólczak Jan, robotnik, Kaszubska II 
- Józef, ślusarz, J agielloń"ka 39 
- Stanisław, kowal, Kręta .
 
Karolewic7_ Andrzej, kupiec, Nakielska 7 
Karolewski Franciszek, kupiec, Gdańska 4 1 
- \Vtlenty, budowniczy, Średnia 39 
Karoń Stanisław, kupiec, Przyrzecze 3 
Karotkiewicz Adam, krawiec, Flisacka q 
Karow Berta, djakoniska, Nakielska 23 
.- Friedrich, kowal, Koronowska 6 
- Ka:,jmierz, pom. zbożowy, 20 stycznia 33 
Karowski Andreas, robotnik, Jackowskiego 19 
Franciszek, czeI. ciesielski, Poznańska 13 a 
Ignacy, robotnik, Grunwaldzka 102 
Jan, emeryt. Stara Szkolna 17 
Piotr, funkcjonarjusz, Dworcowa 19 
Stanisław, ślusarz, Stara Szkolna 17 
Karowska Katarzyna, wdowa, Poznańska 21 
- Pelagj a, wdowa, Grudziądzka 5 
- \Yładysława, nauczycielka, Bocianowo 13 b 
Karpiński Bolesław, robotnik, Kossaka II7 
Feliks, SZEWC, Leszczyńskiego II 
Józd, rocotńik, Pomorska 10 
Karol, stolarz, 
owodworska 28 
Leon, drukarz, Glinki 4 
Roman, cieśla, Jasna 14 
Stanisław, robotnik, Lenartowicza 5 
Karpińska Katarzyna, wdowa, Św. Trójcy 1 a 
Karpowicz .Jan, ślusarz, Pomorska 43
>>>
128 


Karpowie? - Kasprzyk 


Karpowicz Sabina, krawcowa, \\'esoła 6 
- Stefanja, nauczycielka, Pomorska 43 
- .Witolda, wdowa, Pomorska 43 
Karpowski Juljan, malarz, Śląska 7 
Karpus Ksawer, szewc, Szwed. Pi
kna 8 
- Stefan, robotnik, Rycerska 2 
Karski Kazimierz, oficer, Poznańska 15 
Kawst Frandszek, tokarz, Bocianowo 13 a 
Kartowski Aron, kupiec, Pomorska 32 
Karzyńska .Marja, Zacisze 5 
Karwacki Franciszek, rzeźnik, PI. Piastowski 12 
- Leon, konduktor, Kanałowa 8 
Karwan Bronisław,koszykarz, Ks. Skorupki 104 
Karwasz Jan, rzeźnik, Hetmańska 26 
- Karól, robotnik, Lubelska 32 
- \Vojciech, kolejarz, Grunwaldzka 50 
Karwat Frandszek, robotnik, Stroma 51 
- Ignacy, robotnik, Stroma 52 
Karwatzki Paul, kierownik, Dworcowa 74 
Karwetzki Albert, robotnik, Grodztwo 24 
Karwecki Antoni, robotnik, Chełmińska 3 
Bronisław, robotnik, Garbary 12 
Franciszek, urzędnik, Chopina dom mag. 
Franciszek, robotnik, Bielicka 24 
Jan, ror.otnik, Malborska 2 
Lud\\ik, robotnik, Nakielska 27 
l\laks, pocztyljon, Podolska 3 
Paweł, Promenada 34 
Piotr, klucznik, Grunwaldzk.i 21 
Teodor, Jackowskiego 3 6 
Władysław, robotnik, Gdańska 101 
Karwecka Helena, pokojówka, Jezuicka 6 
Klara, Kołłątaja 13-14 
Marjanna, Różana 3 
.:\Iarta, kantorzystka, Jackowskiego 3 6 
Rozalja, Zacisze 3 
Karwetzka Tekla, Warszawska 3 
Karwicka Marta, robotnica, Czerska 4.i 
Karwowski :\heczysław, aptekarz, Chrobrego 13 
Kasak Leon, rolnik, Koźmiana 5 
Kaschade :\Iarja, wł. interesu, Gdańska 159 
Kaścierski Marcin, robotnik, Szubińska 7 
Kasiak Antoni, robotnik, Scminaryjna 10 
Kaśnierska Teodozja, gospodyni, Kaszubska 34 
Kasper Antonina, wdowa, Nakielksa 19 
- Dorys, wdowa, Kujawska 15 a 
- :\Iarta, Nakielska 19 
Kasperek Antoni, rolnik, Gdańska II7 
K?sperski Antoni, inżynier, Śniadeckich 4 0 
- Antoni, cukiernik, Racławicka 27 
- Józef, inwalida, Jackowskiego 14 
- Stanisław, kupiec, Bernardyńska 10 
Kasprowiak Stanisław, maszynista, \Vincente- 
go Pola 12 
Kasprowicz Andrzej, stolarz, Bocianowo 28 


Kasprowicz Aniela, akuszerka., Bart. Gło- 
wackiego 102 
Antoni, robotnik. Siemieczek II 
Antoni robotnik, Nowodworska 18 
Antoni, Grunwaldzka 2a 
Anastazja, sprzedawaczka, Gdańska 7 6 
Franciszek, kolejarz, Śląska 13 
Franciszek, robotnik, Siernieczek 17 
Franciszek, przetokowy, Św. Trójcy 14 a 
Jan, robotnik, Siernieczek 12 
Jan, ciśla, Sowińskiego 1] 
.ran, mechanik, Szubińska 7 
Jan, robotnik, Koronowska 65 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 75 
Józef, posterunkowy, Grunwaldzka 86 
Józefa, Warszawska 14 
Kazimierz, stolarz, Sowińskiego 6 a 
Leonard, urzędnik, Senatorska 73 
Nikodem, Bart. Głowackiego 102 
Stanisław, sierżant, Zamojskiego 20 
Stanisław, fryzjer, KróL Jadwigi 19 
\Vincenty, robotnik, Nowodworska 4 
\\Tładysław, Jackowskiego 26 
Władysław, stolarz, Sowińskiego 6 a 
\V eronik!l, Podgórna 17 
\Viktorja, wdowa, Stara Szkolna 3 
- Zygmunt. rob
tnik, Sienkiewicza 33 
Ka
prus Julja, krawcowa, Gdańska 71 
Kaspruś Piotr, tokarz, Dolina 6 
Kasprzak Antoni, ślusar
, Gdańska. SI 
Bronisław, stołowy, H. Dietza I 
Ignacy, kupiec, Chrobrego 12 
Ignacy, Glinki 42 
Jan, Ks. Skorupki 105 
Jan, robotnik, Brzozowa 34 
Jan, piekarz, Pomorska 21 
Józef, ślusarz, Sieroca 8 
Józef, majster. wojsk., Gdańska 75 a 
Katarzyna, robotniea, Brzozowa 34 
:\'Iarja, robotnica, Średnia 36 
.:\1 art a, Toruńska. 185 · 
Kasprzek Marja, właścic. sklepu, Długa 41 


Kasprzewski T. Dworcowa 3tb . 
Homeopa.tyczne i biochemiczne leczenie chorób 
wewnętrznych. - Godziny przyjęć od 8-11 
i od 3 -5 w niedzielę i święta od 11-1. 
Kasprzycki Andrzej, urzędnik, Promenada 4 
Kasprzycka Jadwiga, wdowa, Gamma 4 
Kasprzyk Alfons, budown. młynów, Toruń- 
ska III 
Jan, palacz, Grunwaldzka 65 
Ksawery, mechanik, Bełzka 34 b 
Marjanna, Gdańska 7 6
>>>
. 


Kasprzyk - Kawczyński 


120 


Kasprzyk Stanisław, dozorca., Bełzka 34 b 
- Stanisław, robotnik, Puławskiego 35 
Kasprzykowski Adam, robotnik, Lenartowi- 
eLa 8" 
- Jakób, robotnik, :\fa£cinkowskiego 8 b 
Kassenberg Adolf, robotnik, Fordońska 43 
Kassner Eryk, robotnik, Gołębia 38 
- l\Iarja, handlarka, JagieIJońska 7 
Kastner Henryk, kołodziej, Seminaryjna 5 
- Katarzyna, Wileńska 7 
Kastrzycki Stefan, profesor, Zboż. Rynek 4 
Kastuj \Valenty, Ks. Skorupki 86 
Kasza Tadeusz, kupiec, Wiatrakowa 9 
- \Vojciech, maszynista, Niegolewskicgo 2 
Kaszcząb Władysław, kupiec, Szubińska 14 
Kaszewski Bolesław, robotnik, Fordońska 29 
- Zygmunt, pom. handlowy, Śniadeckich 
nr. 49 
Kaszewska Pelagja, wdowa, Król. Jadwigi 8 
- Stefanja, Król. Jadwigi 8 
Kasznia i\Iarta, siostra miłosierdzia, Gdańska67 
Kaszprzak Edmund, PodgÓrze 5 
Kasztelan Stanisław, Grunwaldzka 7 
Kasdelowicz Jan. porucznik, Sienkiewicza 17 
Kaszuba Kasper. robotnik, Kijowska 19 
KaszubO\'1;ski Edmund, robotnik, Na Wzgórzu 
nr. 52 
Florjan, dŁśla, Senatorska 60 
Franciszek, handlarz, Jana Kazimierza 5 
Henryk, kupiec, radca miejski, Gdańska 
nr. 152, 
!!t 3 6 0 
88888888888888B88888888m 
! Kaszubowski Henryk 
 

 N
jstarszy zakład z
gar- 
 
EJ mIstrzowsko - złotmcz)". EJ 
El Dłu
a 29. - Telefon 360. 8 
El 8 
E18B88mB8mB888S8m888888
8 
Jan, kupiec, Seminaryjna II 
Jan, szofer, Chocimska 16 
Józef, krawiec, Fredry 4 
I.udwik, Grunwaldzka 70 
Paweł, kowal, :\IazowiC'cka 5 
Roman, drogierzysta, Śniadeckich 49 
Kaszubski Ignacy, Żuławy 9 
Kaszulak Cecylja, SienkiewicL,a 54 
Kaszyn Alma, Promenada 3 
Kaszyk Teofil, ślusarz, G3.rbary 12 
Kaszyński Augustyn, robotnik, Fordońska 65 
Franciszek, robotnik, Grunwaldzka 20 
- Anna, Grunwaldzka 7 6 
- Franciszka, wdowa, 
akielska 33 
Karzyńska Ka:z,imiera, freblanka, Gdańska J37 


Katarzyńska Julja, robotnica, Gdańska 19 
Kath Hermann, mechanik, Kaszubska 33 
Karol, kowal, Mogiły 3" 
- Karol, robotnik, Wyżyny I4 
- Otton, szkuciarz, Toruńska 67 a 
Katlewski Brunon, krawiec, \"arszawska 15 
- Jan, stolarz, Sowińskiego 2 
- Teodor, robotnik, Lubelska I3 a 
Katochwil Aniela, wdowa, LeszGzyńskieg') 46 
Katowski Jerzy, handlarz, Orła 4f 
Katowy Józef, 
lusarz, Błonia 9 
Katryński Kazimierz, kupiec, Dworcowa 18 c 

 20 5 
- l\Iarjan, kupie(, Cieszkowskiego 7 
Katuiski Bronisław, szofer, Łnkietka 8 a 
- Stefan, robotnik, Łokietka 8 a 
Katz Ryszard, stolarz, Kościuszki 56 
Kaube Józef, restaurator, Herm. Frankego fi, 
Kaue Edmund, palacz, Orła 43 
- Łaj a, kucharka, Pod blankami 23 
- ) Iarcc1i, robotnik, Fordońska 49 
Kauch Franciszek, mechanik, Gdańska 152, 

 68 9 
- 1Iichał, kowal, Grunwaldzka 9 6 
Kauffmann 1larj3, kupcowa, Dworcov.-a l a 
Kaufman Artur, urz
dnik państwo\\y, Igr.. 
Paderewskiego 10 
- Fanja, [gn. Paderewskiego 10 
KaLfmann Hugo, kupiec, Gdańska 137 
- Dora, kupcowa, Gdańska 135 
Kausa Antoni, rototnik, \Yarszawska 22 
Kausa Kazimierz, \\rarszawska 22 
Kausch Herman, kupiec, Gdali.ska 45 
Kauschka Franciszek, robotnik, rgorv I2 
Kautz Adolf, robotnik, Lubelska 13 a 
Ludwik, ślusarz, Chrohrego 5 
- Luise, ",odowa. Dr. E. \Yarmińskiego 3 
- Reinhold, Siwkiewicza -p 
Kawa Jan, Przejazd 4 
Kawak .\lhina, sio
tra miłos., 
w. .Flo.jana 13 
Kawacka :\Iarja, biurowa, Gdańska 15 6 
Kawala Juljan, urzędnik, Pomorska 43 
Kawalec Jan, ogrodnik. Glinki 52 a 
Kawała Franciszek, plutonowy, Dąbrowskie- 
go 15 
- :\Iarcin, ślusarz, Bielicka 3 8 
Kawałek :\Iarjanna, Nakielska 9 
Kawałek Stanisław, murarz, Śląska 4 
Kawczyński Edwa
, Dr. lekarz, Gdańska 122 
Jan, monter, Jackowskiego 23 
Jan, robotnik, Wincentego Pola 9 
Jan, \'1;oźnica, Stara Szkolna 8 
Józef, Błonia 22 
Kazimierz, Chrobrego 6 
Piotr, oficer, Cieszkowskieg o 17 


fi
>>>
130 


Kawczyński - Kdler 


- 


Kawczyński Stanisław, artysta. Jackowskie- 
go 36 , 
- Teofil, robotnik, Sw. Trójcy 14 
Kawecki Andrzej, piekarz, Dworcowa 
3 
- Ignacy, kołodziej. Fabr}'czna 3 
Kawecki Kajetan, urzędnik, Chopina 10 
- Jakób, hanc.larz, Podgórna 8 
- Stefan, inżynier, Zygm. Augusta 5 
Kawecka 
Iarja, wł. fabryki, Batorcgo 2 
- :\hrja, nauczycielka, Sienkiewicza 18 
Kaweniński Stanary, Promenada 28 
Kawicki Franciszek, robotnik, Kujawska 84 
- Jan, inżynier, Krakowska 2 b 
Kawiński :\Iichał, drukarz, Podgórna 17 
Kawka Franciszek, rolnik, Garbary 22 
- Jan, pom. pocztowy, Św. Jańska 22 
l\Iichał, zbożowiec, Garbary II 
Stanisław, restaurator, Szczecińsk3. 7 
Helena, Król. Jadwigi II 
Leokadja, nauczycielka, KIÓl. Jad",igi II 
Kawnik \Vładysław, wdowa, Garbary .27 
Kawszyński Bolesław, robotnik, Piękna 20 
Kazanowski Andrzej, rolnik, Fabryczna 8 
Kazierodek Kajetan, rzeźnik, Wileńska 10 
Kazimierczak Jan, malarz, Jagiell0I1ska 44 
Ka:Ómierski Bruno, aptekarz, Gdańska 5 
Kaziorek Brcnisław, Łokietka 29 
Kazjaka Stanisław, muzyk, Gdańska 53 
Kaźlinka Franciszek, maszynista, Stawowa II 
Kaźmierczak, Andrzej robotnik, Gdańska 82 
Andrzej, górnik, Pomorska 40 
Andrzej, Gdańska 72 . 
An toni. dozorca więzienia, Pl. Poznański 3 
Antoni, wojskowy, Na \Vzgórzu 3 
Antoni, robotnik, Toruńska 50 
Antoni, \rysoka 26 
Albin, Szubińska 5 
Aleksander, maJarz, Terasy 2 
Alojzy, rysownik, Stroma 59 
Anastazja, Gclańska 7 6 
Edmund, asystent miejski, Ossolińskich 10 
Emilja, wdowa, LeszczyńskiEgo 4 
Fnnciszek, robotnik, Grunwaldzka 17 
Frandszek, robotnik, Ugory 30 
Jan, malarz, Jagiellońska 44 
Jan, nauczyciel, Jackowskit:.go 33 
Jan. robotnik, Flisacka L 
jakób, robotnik, Grunwald:ł.ka 7 
Józef, robotnik, Kujawska 11 
Józef, robotnik, Gajowa 39 
Józef, rolnik, Ruska 16 
Józef, książkowy, Mostowa 3 
Leon, kolejarz, Śniadeckich 30 
Lwn, kupiec, Gdańska 87 
Ludwik, stolarz, Gdańska 71 a 


Kaźmierczak :\lichał, kołodziej, Reja 6 
:\Iarja, Hetmańska 13 

Iarta, wdowa, Św. Trójcy 12 b 
Rcman, rzeźnik, Grumyaldzka 7 6 
Stanisław, ogrodowy, Sw. Trójcy 15 

tanisław, biurowy, I-Okietka r 
Stanisław, robotr..ik, Ugory 4 
Stanisław, robotnik, Stawowa 32 
Stanisław, nadleśniczy, Dr. E. Warmiń- 
skiego 17 
Stanisława, wdowa, Łącznik 1 
\Vacław, kupiec, Mostowa. 3, 
 7 60 
Wacław, leśnik, Średnia 22 
\Yładysław, robotnik, Stawowa 32 
Wincenty, kupiec, Ign. Paderewskiego 14, 

 13 6 9 
\'Tojciech, stolarz, Orła 2 
Kaźmierkowski Szcz.epan, robotnik, Inowro- 
chwska 16 
Kaźmierski Jan. kapitalista, Poznańska 14 

Iaksymiljan. Wiatrakowa 10 
- Stanisław, ślusan" Nowogrodzka 7 
- :Marjanna, Lenartowicza 24 
Kazubek Kazimierz, kowal, Hetmańsk"1 14 
Kazubski Andrzej, blacharz, Ścieżka 2 
- Władysław, urzędnik, Unji Lubelskiej I4 
Kątny Anastazy, ślusarz, Chrobrego 25 
Franciszek, szewc, Grodztwo 15 
Izydor, rzeźnik, Grunwaldzka Iq 
Jan, konduktor, Grunwaldzka 64 
Józef, kowal, Król. Jadwigi 7 
Nikodem, kowal, Mazurska 2 
\Va1erjan, konduktor, Ogrodowa 8 
Kahler Ernst, mistrz kowalski, Bernardyńska 5 
Kehrer Artur, kupiec, Sienkiewicza 3 
Kehsler Anna, Gdańska 9 
- Oskar, stolarz, Grodztwo 29 
- Selma, wI. domu, Grudziądzka I4 
Kehsling Elźbieta, wdowa, Zbożowy Rynek I 
Keil Emil, robotnik, Wilczak, Czarneckiego 9 
- Helena, domowa, Pl. Poznański 13 
- Oton, robotnik, \Vilczak, Nakielska 65 
KeilhauH Otto, dyr. browaru, Toruńska 18 3 
Keiling Karol, pro£. gimnazj. Gdańska 38 
Keina Franciszek, robotnik, Kujawska 101 
Keiser Karol, kupie..;, Jackowskiego 24 
Keister Feliks, posiedziciel, V\'ilczak, Malborska 
nr. 13 
- :\Iarja, Sokoła II 
Keitel Fryderyk, Zacisze 5 
Keler Stefan, entomolog, Zacisze 7- 8 
Keller Franciszek, kołodLiej, Bielicka 3 
Keller Piotr, Toruńska 56 
Ryszard, tokarz, Leszczyńskiego 16 
- Stanisław, ogrodnik, Bielicka 3
>>>
Kehm - - Kettlitz 


131 


K
hm Berta, robotnica, Ugory 10 
Jan, krawiec, Św. Trójcy 14 
- Reinhold, malarz, - Garbary 18 
- l\1arja wdowa, Okole, Grunwaldzka 9 
Kelschiński Wilhelm, cieśla, Ślusarska 6 
Kelz Karolina, wdowa, Jackowskiego 23 
- Robert, robGtnik, Śniadeckich 8 a 
Kełpikowski Wacław, kołodziej, Konopna 29 
Kemke Paweł. stołowy, Podol!'ka zo 
Kemnitz Edmund, kupie::-, Dworcowa zz-z3 

 I74 8 
Kempa Andrzej, robotnik, Pcniatowskiego 7 
Bronisław, robotnik, vVilczak, \Vysoka I 
Bronisław, robotnik, Jachc., Średnia 43 
Franciszek, robotnik. Grunwaldzka 7I 
Franciszek, postcrunkowy P. P., Toruńska 
nr. 108 
Kempa Franciszek, ogniowy, Nad Kanałem z 
Jan, sierżant W. P., Kujawska 17 
Jan, ślusarz, Chełmińska 4 
Paweł, Szczecińska z 
Piotr, robotnik, Ogrodow3 I a 
Stanisław, szewc, Nowodworska II a 
\Vładysław, \Vilczak Różana 18 
Kempf Fryderyk, inwalida, Chodkiewicza 18 
- ::\Iarcin, właśc., Scminaryjna 15 
Kempiak Franciszek, kowal, Toruńska 162 
- Józef, rob:tnik kolejO\vy, Toruńska 150 
Kempiński Anteni, murarz, Konopna 9 
Antoni, ślusarz, Fabryczna 5 
Bernard, pom. handlowy, Bocianowo z9-30 
Bernard, robotnik, J1.ckowskiego Z3 
Bronisła\\-, robotnik, Łokietka 7 
Edmund, sztukmistrz, Zacisze z 
Franciszek. pporucznik, Śniadeckich 30 
J akób, kupiec, Gdańska 14 8 , 
 957 
Jan, inwalida, Św. Trójcy 27 
Jan, stolarz, Okole Grunwaldzka 9 1 
Marjan, robotnik, Okole Grunwaldzka 2 
Michał robotnik, Jackowskiego 23 
Paweł, robotnik, Okole Grunwaldzka 58 
-' Paweł, geścinny, Koronowska 66 
Stan i!'ł aw, szewc, Kaszubska 15 
Stanisław, biurowy, Błonia 14-15 
Stanisław, funkcjo P. P., Okole Grunwaldz- 
ka 7 
Teodor, stolarz, PomOIska 18 
Tomasz, posterunk. P. P., H. Dietza 5 
\Valenty, Lubelska 14 o 
Wincenty, stolarz, Gajowa 39 
Kempińska Helena, Garbary 19 
- \Vcronika, wdowa, Garbary 19 
- \Vładysława, Królowej Jad'''''igi II' 
Kempski Szczepan, palacz, Ugory 18 
Kemski Alfons, robotnik, Wilcz. Na wzgórzu l 


Kenciński Kazimierz, robotnik, Kujawska 61 
Kenczyński Zygmunt, kupiec, Szczecińska 5 
Kendra Witold, felczer, Ogrodowa 4 
Kendzierski Franciszek, stangret, Sienkie- 
wicza 34- 
Kendzierska Franciszka, wdowa, Szwederowo 
Orła 34 
Kendziorski Józef, robotnik, Nowa 13 
Kensbock Jan, kowal, Jasna l 
Kentkowski Klemens, piekarz, Sienkiewicza ZI 
Kentner Kazimierz, sanitarjusz, Kowalska 5 
Kentzer Bronisław, właściciel kawiarni, Gdań- 
ska 149. 
 13 1 5 
Kentzer Ignacy, wdowiec, Św. Florjana l 
- Józef, kapitalista, Gdańska 149 
- Mieczysław, kupiec. Gdańska 149 
- Tadeusz, kupiec, Długa Z3 
 74 8 


y
V
 

 v 
:
: ł1entzer T. i Ska. 
e
:
. :
: 
.:. Hurtomnla błamat6m Długa 23. .i. 
v 
 
.:. Pr)'lDatne mieszkanie ul. 20 stycznia S. 'i. 
h 
 v


v

v


v
v
v

v


y

 


Kenkiński \Vładysław, ślusarz, Szczecińska 5 
Kenzer Maksymiljan, technik, Toruńska 165 
Kepinowa-Krzywiec Stefanja, wdowa, Błonia 8 
Kcrber Justyna, wdowa, Chrobrego 6 
- Kurt, kupiec, Gdańska. 97 
Kern Fryderyk, motorowy, Gdańska 8z 
- Hidegor, Gdańska 137 
- Paweł, szewc, Jagiellońska 3 1 
Kerntop Józefa, wdowa, Inowrocławska IZ 
Kersten Emilja, zo stycznia z8 
- Marta, 20 stycznia z8 
. Kerszke Antoni, urzędn. kol. \Yarszawska 14 
Kerszyński Karol, skórnik, Jagiellońska 52 
Kertzscher Anna, wdowa, Kościuszki 4 8 
Kesik Stanisława, robotnik, Jasna z 
Kessin Erich, fryzjer, Okole Grunwaldzka 7 
Kesterke Alfred, handlowiec, Dr. Emila \Var- 
mińskiego 2 
- Georg, mechanik, Dr. E. \Varmińskiego z 
Kettenring Gustaw, restaurator, Sienkiewi- 
cza z4 
Kęcińska Tekla, wdowa, Łokietka 8c 
Kędzierski Antoni, kier. parowozu,Dworcowa 56 
mmmmemmmmBmmBBsmBmmmsmmm 
5 Kettlitz Adolf i 
B właśc. Eugen Hofmann B 

 Zamojskiego 2/3. - Telefon 9 54 . 
 
m Materjały budowlane I opałowe. B 
smBBBsmmBmmmsmmmsBsBsBBB 
9*
>>>
132 


Kędzierski - Kiendcr 


Kędzierski Bronisław, urzędnik pocztowy, Cho- 
cimska 4 
Edmund. kowal, Kujawska 15a 
Franciszek, stolarz, Poznańska 35 
Franciszek, woźny, Ugóry 18 
Jan, kupiec, Jezuicka 6, 
 1647 
Jan, kowal, Śląska ma 
Juljan, obuwnik, Dolina 15 . 
Ludwik, konduktor, Jachcice Srednia 32 
Ludwik, robotnik, Toruńska 155 
Stanisław, kupiec, Gdańska 34 
Stanisław, ślusarz, Cieszkowskiego 15 
Wojciech, st. przod. śledczy, \Vileńska 9 
Kędzierska Agnieszka, kucharka, Kordeckiego 
nr. 4 
Anna, Lipowa 5 
Emma, wdowa, Okole Grunwaldzka 4 6 
Helena, bona, Śniadeckich 56 
Małgorzata, wdowa, Kujawska 19 

Iarjanna, wdowa, Kościuszki 47 
Kędzior Panmel, kierownik warsztatów, Okole 
Grunwaldzka 4 
Kędziora Józef, podoficer, Gdańska 7 6 
- Wojciech, robotnik, Koronowska 23 
Kędziorowski \Vładysław, rzeźnik, Kościuszki 
nr. 47 
Kędziorski Zygmunt, murarz, Szwederowo 
Ks. Skorupki 73 
Kępa Jan, stolarz, 1Iazowiecka 2 
Kęsicki S., zegarmistrz, Dworcowa 6t) 
Kiałka Ignacy, rzeźnik, Sienkiewicza 4 
. Kicak :\lichał, szewc, \Vyżyny 10 
Kichler Leon, właśc. berlinki, Nad Portem 
Kicia Józef, kupiec, Ugóry 36 
K'iciński Andrzej, stolarz, Toruńska 159 
Kazimierz, kierownik, S1. Rynek 23- 2 5 
- Mieczysław, ortopedysta, Pomorska 18- 1 9 
- \Vacław, kupiec, Pomorska 29 
- \Vładysław, kupiec, Gdańska 54 
Kicińska Anna, wdowa, Pl. Petersona 3 
- Helena, właśc. bazaru, Gdańska 63 
- Weronika, ekspedjentka, Król. Jadwigi 14 
Kiekal Józef, robotnik, Racławicka 18 
Kiebaak Józef, urzędn. kolej., Zygm. Augusta 
nr. 33 
Kiebsak Katarzyna, wdowa, Toruńska 137 
Kiedewicz Franciszek, stolarz, Poznańska 10 


Kiedrowski Bolesła.w 
m'ognja - Dlu
a Xr. 6-1. 
Filja :Uostowa 6. Telefon 1:196. 
Kiedrowski Bolesław, kierownik pOCIągU, 
Grunwaldzka 9 
v. Kiedrowska Albertina, wdowa, Długa 49, 

 49 2 


v. Kiedrowska Kazimiera, wdowa, Długa 49. 

 49 2 
- l\Iatylda, wdowa, Gamma 4 
- Anna, robotnica, Okole Grunwaldzka 9 
Kiedrzyński Stanisław. aptekarz, Pomorska 6 
Kiedrzyńska Cecylja, Pomorska 6 
- Kazimiera, Pomorska 6 
Kiedzierski Kazimierz, kupiec, Długa 19 
Kiefer Jakób, Toruńska 33 
Kiehl Kazimiera, Nowodworska 3 6 
Kiehn Mikołaj, ucz. młyn., Okole Grunwaldz- 
ka nr. 9 
Kiek \Vładysław, sternik, Łokietka 9 
Kielblock Johannes, introligator, Zbożowy 
Rynek 3 
Kielczewski Hermann, szewc, Podgórna 24 
Kielczewska Elżbieta, sprzedawaczka, Pod- 
górna 24 
Kielczyński Antoni, robotnik, Kujawska 14 
- Hugo, stołowy, Jagiellońska 50 
Kielczyńska lda, wdowa, Sienkiewicza S2 
- Justyna, wdowa, Jagiellońska 56 
Kielichowski Józef, ślusarz kolejowy, Wilczak 
\Vinc. Pola 12 
Kiells Wladysław, urz
nik, Długosza 13 
Kielpikowski 
rarcel, robotnik, Mickiewicza 9 
Kielpiński Alfons, elew zbożowy, Gdań;;ka 54 
- Franciszek, robotnik, Jagiellońska 54 
J(ielpińska Zuzanna, wdowa, Sieroca 5 
Kiełbich Juljan, muzyk, Król. Jadwigi 16 
J(iełbich Leokadja, Król. Jadwigi 16 
Kiełbowski Jan, robotnik, Nowodworska 22 
Kiełbowska Juljanna, wdowa, :Nowodworska 22 
- l\Iichalina, Szwed. Leszczyńskiego 22 
Kicłczewski Jan, pom. kup., Zygmunta Au- 
gusta 32 
- Stanisław, sekr. kolej., Zygm. Augusta 3 2 
Kiełczyński Jan, robotnik, Podgórze 50 
Kiełczyński :\lichał, woźny sąd., Jagiellońskie 5 
- .Marcin, kolejarz, Grunwaldzka 29 
Kiełdowski Kazimierz, kier. młyna, 20 Stycz- 
ma 10 
Kiełkiewicz Anna, Św. Trójcy 10 
- Zofja, Gdańska 76 
Kiełpikowski Alojzy, kupiec, Podgórze 40 
- Jan, robotnik, Toruńska 15 1 
- Tadeusz, formiarz, Wilczo Na Wzgórzu 17 
Kiełpiński, Anastazy, ślusarz, Łokietka 25 
- Aleksander, tokarz, Łokietka 22a 
- Mieczysław, kupiec, Łokietka 24 
Kiełpińska Marja, siostra elżbietanka, Kołłą- 
taja 13-14 
Kiełpiński Leon, kupiec, Grunwaldzka lO9 
Kiełpiński Ludwik, kupiec, Dąbrowskiego 12 
Kiender Georg, restaurator, Chrobrego II
>>>
Kienel - Kinnc 


133 


Kiencl Marj a, Piotra Skargi II 
Kienitz Ida, wdowa, Grudziądzka 14 
- Karol, murarz, Kujawska 40 
- Otton, stolarz, Nowodworska 19 
Kieper Albert, Szwederowo Ks. Skorupki 32 
Herman, murarz, Kordeckiego 23 

 Wilhelm kupiec, Bernardyńska 4 
- Łucja, wdowa, Szwed. Ks. Skorupki 32 
Kierczewski Franciszek, ślusarz, Okole Grun- 
waldzka 103 
- Jan, robotnik, Wilczo Nakielska 69 
Kierczkowski, \Vładysław, krawiec, Pomorska 65 
Kierczyński Kazimierz, ślusarz, Dworcowa 95 
- Mieczysław, Podgórze II 

 Stanisław, kowal, Jezuicka 13 
Kiercy Otton, doz. przewodów, Kujawska 69 
Kierna Piotr, robotnik, Stepowa 43 ł 
- Marjanna, robotnica, Puławskiego 3 1 
Kieroński Józef, wł. browaru, Pomorska 66 
- Piotr, górnik, \Vilcz. Na wzgórzu 6 
Kierski Gustaw, kapitalista, Gimnazjalna 1 
Kierzkowski ::\Iieczysław, ślusarz, Sienkiewi- 
cza 27 
- Maks, artysta, Pomorska 65 
Kierszkowski Teofil, stolarz, Kanałowa 6 
- Teofil, robotnik, Flisacka 14 
Kiersnowski )Iarjan, nauczyciel Lipowa 3 
Kiery Klara, Kaszubska 3 
KierzanKowska Teresa, wdowa, Sieroca 22 
Kierzek Piotr, robotnik, Stroma SI 
Kierzkowski Piotr, kolejarz, Puławskiego II 
Konstanty, robotnik, Glinki 23 
-Stanisław, robotnik, Glinki 23 
- Szczepan, robotnik, Fordońska 43 
Kierzkowska Michalina, wdowa, Fordońska 43 
- Łucja. Jezuicka 12 
- Wanda, kucharka, Dworcowa 44 
KierZllowski Jerzy, inżynier, Ugóry 9 
Kiesnowski Aleksander, handlowiec, Ignacego 
Paderewskiego 10 
Kiesow Paul, szewc, Gdańska 80 
Kiestrzyń Bronisław, kowal, Król. Jadwigi 14 
Kieszczyński Lubomierz, agronom, Ignacego 
Paderewskiego 12 
- Wacław, technik, \Vilcz. Na Wzgórzu 3 
Kietłińska Marjanna, Cieszkowskiego 6 
Kiewlicz \Vitold, handlowiec, Lipowa 5 
Kiezun Helena, Libelta 12 
- Jan, pułkownik, Libelta 12 
Kiezun Felicja, wdowa, Libelta 13 
Kijek Alf'ksander, wł. domu, Król. Jadwigi 4 
Bogdan, urzędnik, Petersona 2 
Leon, piekarz, Król. Jadwigi 4 
:\-Iarjan, sekretarz miejski, Staszyca 2 
Teresa, wdowa, Łokietka 26 


Kijewska Anna, biuralistka, Dworcowa 24/ 28 
Kijora Leon, nauczyciel. Zbożowy Rynek 15 
Kijan Fryderyk, krawiec, Śniadeckich 4 6 
- Stanisław, mistrz ślusarski, Jasna I 
Kilichowski Franciszek, cieśla, Konopna 17 
Ignacy, kołodziej, Sienkiewicza 39 
Jan, szofer, Mazowiecka 4 1 -4 12 
Jan, kolejarz, Okole Grunwaldzka 44 
Wacław, urZ. rolny, Mazowiecka 4 1 -4 2 
Kilichowska Hulda, wdowa, Szwed. Lesz- 
czyńskiego 97 
- Juljanna, kucharka, ::\£ickiewicza II 
Kilichowski Władysław, murarz, Senatorska 77 
Kilichowska Rozalja, domowa, Śniadeckich 3 0 
Kilikowski Georg, ślusarz, Kościuszki II 
Kilikowska Marta, sprzedawaczka, Fredry I 
Kiliński Ignacy, dekarz, Toruńska I55 
Stanisław, dekarz, Toruńska 155 
- Stanis aw, ślusarz, Podwale 14 
- Stefan, szewc, Gdańska 27 
Ki1ińska Anna, fryzjerka, Śniadeckich 37 
- Antonina, wdowa, Torul1ska 155 
Kiliszewski Jan, murarz, Tucholska 3 
Kiljan Jan, kupiec, 1Iarcinkowskiego II, 

 77 8 
Kimek Paulina, robotnica, Kujawska 89 
Kimel Karol, kupiec, \Vełn. Rynek 9 
KinlIliel Jan, robotnik, Pomorska 37 
Kimpf Maksym, stołowy, Racławicka I 
Kinczewska Marja, wdowa, Gdańska wg 
Kinczewski Leon, kowal, Gdańska 10 9 
Kinder Adolf, urzędnik, Sienkiewicza 4 8 
- Anastazy, Mazowiecka 1 
- Artur, ślusarz, Chrobrego 22 
Kinder Paul ).[:8

O
:

ik 
Dworcowa 18a. 
Pracownia w
robów złotniczych i jubilerskich!, 
posrebrzania, reparacja. 
Paul. mistrz złotniczy, Dworcowa 18a, 

 13 62 
Izabela, wdowa, Okole Grunwaldzka 7 
Ottilja, wdowa, :Matejki 5 
Kindermann-Kieslich Alfred, stołowy. Grodz- 
two 9' 
Stanisław, szewc, Kujawska rl:\ 
Leopold, właśc. drogerji, Wilcz. 
akiel- 
ska 83. 
 1634 
J{inel Aleksander, rolnik, Ujejskiego 3 0 
- Zygmunt, majox:, Gdańska 7 6 
Kinetz Emil, robotnik, Okole Grunwaldzka 57 
Kinkiewicz 
lichał, Ogrodowa I4 
Kinnc Ernest, stolarz, Szwed. Orła 56 
- Ryszard, robotnik, Kaszubska 9
>>>
134 


Kinol 


Klapiszewski 


Kinol Jan, urzędnik, Św. Jańska 10 
Kinowski Edmund, handlowiec, Jagiellońska 32 
Kinowska Antonina, gospodyni. Ogrodowa 12 
Kinzel Frieda, gospodyni, Chwyt owo 8 
Kinskowski Antoni, robotnik, Długosza lO-II 
Kipczak Stanisław, Kozmiana 13 
Kipf Robert, ogrodowy, Okole Grunwaldzka 25 
Kipp Augusta. wdowa, Zaułek 3 
Kipt Otton. kupiec, Kujawska 5- 6 
- Elżbieta, nauczycielka, Kujawska 6 
Kiprowski Bronisław, malarz, Jezuicka 14 
- Józef, ślusarz, Jasna 19 
- Stanisław, robotnik, Ugóry 3 
- Teofil, kowal. Racławicka 18 
I(ircher Adolf, siodlarz, Zboż. Rynek 3 
Kirchkoff Fryderyk, inżynier, Chodkiewicza 36, 


 227 
................................ 
. . 
5 Kirch 110ff Willi In:::
er 5 
. . 
. Chodkiewicza 36. . . 
. . 
= .IUotor
 Diesela, maszyny młynarskie. = 
. . 
................................ 
Kirchkof Gustaw, handlarz, \ViIcz. Na Wzgórzu 
nr. 61 YłI( 
Kirchmayer Beata, wdowa. Kołłątaja 2 
I(iri Jan, szewc, Gdańska 73 
Kirilenko :\Iichał. agronom, Jackowskiego 13 
Kirsch Fryderyk, fryzjer, Libelta 8 
I(irsch Jan. robotnik, Hetmańska 13 
- Ryszard, stolarz, Poznańska 21 
Kirsz Feliks. drukarz, Kordeckiego 35 
- Karol, drukarz, Kordeckiego 35 
Kircher Emil, siodlarz, Zboż. Rynek 3 
Kirschkowski Teofil, maszynista, J ackow- 
skiego 13 
I(irschner Edward, dyr. browaru, Fredry 7 
- Laura, kapitalistka, Sienkiewicza 50 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
: .c' 1 - rskl - Zakład fryzJerski: 
: II , dla pań I pan6m t 
+ wszelkie wyroby z włosów, perfumerja. + 
+ Telefon 1021. + 
t Gdańska 162, (obok hotelu pod Orłem). t 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kirski Juljusz, gospodarz, Św. Florjana 6 
- Maksymiljan. pom. gastron., Graniczna 12 
- Michał, wdowiec. Sokoła 3 
I(irstein Adolf, mistrz krawiecki, Nowodwor- 
ska 53 
Kirstein Fryderyk, Saperów 34 b 
- Rudolf, ślusarz, Gdańska 85 


Kirsztein Hersz, kupiec, Matejki Sa 
- Józef, robotnik, Śląska 2 
- Antoni, Graniczna 14 
Kisielow Helena, wdowa, Hetmańska 26 
Kisińska Marja, wdowa, Cieszkowskiego 17 
Kissek Władysław, konduktor pocztowy, Po- 
morska 60 
Kisser Edward, urzędnik, Św. Trójcy 12C 
Kister Jerzy, prawnik, Promenada 28 
Kistenmacher Helena, nauczycielka, Kołłą- 
taja 13-14 
Kistenmacher Elźbieta, przełoż. zakł. ociemn. 
Kołłątaja 13-14 
Kistowski Władysław, kowal, Kujawska 7 8 
Kiszkowski Stanisław, maszynista, Jagielloń- 
ska 17 
Kiszińska Anna, Jackowskiego 33 
Kitkowski Czesław, rzeźnik, Podgórze 30 
- Józef. zarządca, 
latejki 7 
- Stanisław, polier, Łokietka 28a 
- Wilhelm. robotnik, Fordońska 26 
Kittkowska Pelagja, Sienkiewicza 52 
Kitkowski Karol, solnik. Fordońska 25 
Kitowski Franciszek, robotnik, Szwed. Orła 4 1 
- Jan, kupiec, Zduny 9 
- Jan, ślusarz, Śniadeckich 15- 1 6 
- Szymon, handlarz, Stroma 54 
Kitowski Tomasz, robotnik, Sieroca 12 
Kitowska Marjanna, handlarka, Sieroca 12 
Kittler Gerhard, kupiec, Garbary 35-4 0 
Kiziński Bernard, hutnik, Smoleńska 5 
Kizińska Matylda, wdowa, Smoleńska 5 
Kjakszta Stanisław, służący, Matejki 8 
Klabecki Franciszek, stolarz, Rycerska 22 
Klabecka Wiktorja, wdowa, Rycerska 22 
Klabuhn Bronisław, kupiec, Warszawska 19 
Klach Leon, dozorca więzienia, Toruńska 17 8 
Klafciński Bronisław, robotnik, Lubelska 13 a 
Klafcińska Marjanna, wdowa, Lubelska 13 a 
Klaja Ludwik, szewc, Flisacka 16 
Klajber Leon, robotnik, Gdańska 45 
Klaj bor Franciszka, Kaszubska 9 
Klajborowski Kazimierz, robotnik, Dworco- 
wa nr. 50 
- Zygmunt, młynarz, Kwiatowa 7 a 
Klajnermann Benjamin, student, Chrobrego II 
Klajnert Norbert, handlowiec, Garbary 6 
Klajnert Stanisław, piekarz, Śniadeckich 29 
Klamek Emilja, wdowa, Ugóry 10 
Klann Eugenja, urzędniczka, Gimnazjalna 2 
- Otton, malarz, Kwiatowa 3 
Klanowski Antoni, kołodziej, Jagiellońska II 
Klapecki Roman, robotnik, Kościuszki 55 
Klapetka Jan, piekarz, Jackowskiego 20 
Klapiszewski Józef, krawiec, Gdańska IIO
>>>
Klapowa - Klein 


135 


Klapowa Bronisława, Śniadeckich 28 
Klapproth Karl, Śniadeckich 26 
- Kurt, stud. ing., Śniadeckich 26 
Klappa Antoni, rendant, Farna 3 
- Heljodorns, port jer, Długosza I7 
- J Qzef, kasj er. Jezuicka 12 
Klar J akób, szczotkarz, Poniatowskiego 10 
- Teodor, fotograf, Śniadeckich 13- 1 4 
Klarczyk Stanisław, post. Pol. Państw:, Zbo- 
żowy Rynek 9 
Klarkowski Feliks, murarz, Kujawska 25 
Feliks, robotnik, Jachcice Czerska 13 
- J akób, malarz, Kościuszki 55 
- Piotr, robotnik, Stepowa 7 
Klarkowska Helena, gospodyni, J achcice Czer- 
ska 13 
Klass Jan, nauczyciel, Mawwiecka 44 
Klatt Antoni, handlarz, Wilczak Wysoka 17 
Ernst, robotnik, Szwed. Strzelecka 83 
Erich, robotnik, Pod Plankami 21 
Reinhold, kupiec, Szwederowo Orła 2 
Reinhard, stolarz, Okole Grunwaldzka 86 
Walter, kupiec, Zacisze 4 
!ł 15 61 
Klatte Otton, ślusarz, \Viatrakowa 9 
Klatecki Jan, robotnik, Glinki 4 0 
- Jan, robotnik, Okole Grunwaldzka 74 
- Jakób, robotnik, Łokietka 7 
Klatecka Gertruda, ekspedjentka, Sienkie- 
wicza 55 
- Marta, wdowa, Długa 60 
- Stanisława, Długa 60 
Klauss Emil, kupiec, \Vilczak Nakielska 3 
Klaus Wilhelm, robotnik, Toruńska II5 
Klause Bruno, żeglarz, Promenada 3 0 
- Dorota, wdowa, Herm. Frankego 7 
'- Janina, Dr. Emila Warmińskiego 2 
Klawczyński Antoni, przodown., Kujawska 15 a 
- Bronisław, robotnik, Lubelska 13 a 
- Stanisław, robotnik, Siernieczek 19 
Klawek Agnieszka. gospodyni, Pomorska 44 
- Agnieszka, kucharka, Śniadeckich 29 
Klawe Ewa, wdowa, 
1arcinkowskiego 8a 
Klawitter Albert, robotnik, Sienkiewicza 52 
Franciszek, Jagiellońska 35 a 
Karol, mistrz introligat., Poznańska 22 
Michał, Ogrodowa 4 
Paweł, Śniadeckich 37 
Piotr, robotnik, Bocianowo 9 
Stefan, stolarz, Gdańska !O3 
\Villi, introligator, Bocianowo 15 
Augusta, wdowa, Toruńska 145 
Marta, Sienkiewicza 52 
Klawikowski Augustyn, robotnik, Hartodzieje 
Głowackiego 5 


Klawikowski Walerjan, kołodziej, Okole Grun- 
waldzka 85 
Klawiński Edmund, plutonowy, Rupienica 8 
Klawińska Anastazja, Koronowska 57 
- Pelegj a, wdowa, Jackowskiego 3 6 
- Wiktorja, wdowa, Piotra Skargi 7 


K I a won E. st
,:
raa ba
a 
BJdg08ZCZ, Pomorska 55/56. - Telefon 1521. 
Klawonn Paweł, kupiec, Pomorska 55 
- Małgorzata, wdowa, Ślusarska 6 
- Matylda, krawcowa, Jagiellońska 44 
Kleber Bruno, kapitalista, Gdańska 137 
Klebs Henryk, robotnik, Szwed. Strzelecka 3 
- Ludwik, kościelny, Szwed. Strzelecka 9 
- Apolonja, wdowa, Gdańska 55 
Klębowski Leonard, felczer, Poznańska I
 
Klebowski Stanisław, urzędnik, Okole Grun- 
waldzka 100 
Kleczewski Feliks, kolejarz, Zygm. Augusta 33 
Kleczka \Voj ciech, stolarz, Nowodworska 3 2 
Kleczkowski Tadeusz, introligator, ŁokietkaJ3 
Kleczkowska Rozalja, Kaszubska 35 
Kleczyński Bohdan, oficer W. P., Kordeckie- 
go nr. 15 .. 
Kledzik Bronisław, palacz, Błonia 3 
- Bronisław, krawiec, Pomańska 22 
- Michał, kolejarz, Okole Grunwaldzka 45 
Kleebzik Bronisław, maszynista, Sienkiewi- 
cza 36 
Kleemann Jan, robo
nik, Kujawska 67 
- Jan, robotnik, Sw. Jańska 21 
Kleemann Jan, robotnik, Jasna 2 
- Jan, robotnik, Szweder. Leszczyńskiego 4 0 
- Leon, górnik, Lubelska 6 
Kleettke Jadwiga, Lipowa 3 : 
Kleibor Jan, robotnik, \Vilczak \Vysoka 4 
- Teofila, szteperka, Kujawska 7 8 
Klein Antoni, restaurator, Zygm. Augusta 10 
Bronisław, ślusarz, Gdańska 53 
Franciszek, fryzjer, Bocianowo I 
Franciszek. malarz, Gdańska 55 
Henryk, piekarz, Szwed. Szubińska 5 
Józef, ślusarz, \Vilcńska 9 
Ks. Klein Jan, dyr. muzeum miejskiego, 
Gdańska 21 O!
 303 
Klein l\Iaksymiljan, kupiec, Pomorska 44 
Oskar, nauczyciel, Kołłątaja 8-9 
Teodor, domowy, Łokietka 27 
Anna, nauczycielka, Gdańska 21 
Elżbieta, sprzedawaczka, Wiatrakowa 8 
Gertruda, Krasińskiego 13 
Natalja, Kaszubska (,
>>>
-1.36 


Klein 


Klingbeil 


Klein Rozalja. wdowa, \Viatrakowa 8 
Kleina Franciszek, kołodziej, Lubełska q 
- Izydor. kowal. Koronowska 1 
- Helena. siostra miłos., Św. Florjana 13 
Kleinbaum Leizer, robotnik, Jagiellońska 7 6 
Kleineder Antoni, biuralista, Racławicka 7 
- Józef. krawiec. Bocianowo 24 
- Józefa, wdowa, Ks. Skorupki 79 
Kleincrt Emil. restaurator, Wrocławska 7 
- .Albertyna, wdowa, Glinki 3 2 
- Stanisław, piekarz, Śniadeckich 29 
Kleinitz Kurt, przedsięb. budowI., Chodkie- 
wicza 34, 
 126 4 
Kleinowski Jan, robotnik, Garbary 19 
Kleinschmidt Albcrt, szewc, WiIczak Nakiel- 
ska 67 
Kleinschmidt Fryderyk, robotnik, \Vilczak 

 akielska 67 
Kleist Albert, rolnik, Śniadeckich 29 
Paweł, szklarz. 
owodworska 44 
Anna, Kwiatowa 14- 1 5 
Ema, wdowa, Kwiatowa 14 
Pelagja, Chwytowo 13 
Klcjda Paweł, książkowy, Św. Jańska 19 
Klejn Adolf, inżynier, Zduny 21 
Klejnert \Valerjan, kupiec, Sniadeckich 29 
Kleinender Józef, sędzia, Król. Jadwigi 9 
Klemensiewicz Stanisław, oficer, Śniadeckich 9 
- Stanisława, wdowa, \Var
zawska 7 a 
Klement Jan, rolnik, Puławskiego 7 
Klementowicz Jan, robotnik, Gdańska II4 
Klemiriska Pelagja, wdowa, Plac Poznański 4 
Klemke Aleks, wachmistrz, :\larcinkowskiego 9 
Kleman Fryderyk. rolnik. Kanałowa 8 
Klemowicz Franciszka, Ugóry 7 
Klempalin Ferdynand, kupiec, Gdańska 52, 

 18 34 
Klemt Edmund, kancelista, Toruńska 14 8 
Klepacki Kazimierz, asp. ofic_, Bocianowo 3 1 
Klepacka Stanisława, krawcowa. Frcdry 8 
Klepacz 1Iarjan, podasystent, \Vilczak Ułań- 
ska 2-3 
- Katarzyna, robotnica. Jasna 14 
Klepczyński Zygmunt, palacz lokomotywy, 
Jasna 20-21_ 
Klepczyńska Bronisława, wdowa, Jasna 26 
Klepikowski Paweł, robotnik, Toruńska 15 1 
Klepinowski Bronisław, tapicer. Poznańska 8-9 
Klesiński Antoni, kupiec, Jackowskiego 14 
- Feliks, robotnik, Okole Grunwaldzka 74 
Klesińska Apolonja, krawcowa, Ścieżka 7 
KIeski Artur, sędzia okn
g., Gdańska 159 
Klesz Anna, siostra, Pomorska 29 
Kleszczewski Antoni, pracownik bankowy, 
Krasińskiego 8 


Klett Bronisław, robotnik, Szweder. Ks. Sko- 
rupki 36 ,. 
Klett \Viktor, kondukt?r, Lipowa 1 
Klett Gertrud. bona, Sniadeckich 28 
Klettke August, rzeźnik, Gdańska II2 
- Franciszek, właśc. dóbr, 20 stycznia II 
- Franciszek, robotnik, Bełzka 13 
Klettke Ryszard, rzeźnik, Jagiellońska 50 
\Vilhelm, rzeźnik, Gdańska II2 
- Ella, właścicielka interesu, Kwiatowa 11 
- Eliza, Sienkiewicza 21 
Klewenhagen Teodor, właśc. domu, Osada 2 
Klewin Jan, \Vileńska S 
- Otton, ślusarz, Kościuszki S 


niemin Pomeł T
:L
n 
Wileńska 5. Skład pima I handel opału. 


- Augusta, wdowa, \Vileńska 5 
- Grete, \Vilei1ska S 
Klewitz Jan, piekarz, Inowrocławska 15 
Kleybor Ignacy. robotnik, Długosza 13 
- Tadeusz, komisarz miejski, Św. Trójcy 15 
Kleydzińska Aniela. wdowa, Bocianowo 31 
Klich \Vładysław, kowal. Kowalska 4 
Kliche \Vaksymiljan, nauczyciel, Piotra Skargi 
nr. 8 
- 
Iarj a, Farna 7 
Klichowicz Walenty, tokarz, Sienkicwicza 45 
Klichowicz Zofj a. Sienkiewicza 45 
Kliglich Alcksander, kowal. Paderewskiego 14 
Klim Sara. kasjerka, Kilińskiego 35 
Klimczak J akób, robotnik, Lubelska 3 1 
- Stefan, robotnik, Grunwaldzka 4 
- Wawrzyniec, stolarz, Nowa 3 
Klimecki Stanisław, Chrobrego II 
Klimecki Józef, Sienkiewicza 57 
Klimek Bronisław, kolejarz, Promenada 18 
Feliks, handlowiec, Król. Jadwigi 4 
Franciszek, sżewc, Szwcder. Piękna 34 
Franciszek, murarz, Gdańska 96 
Jan, rolnik, Błonia 24 
Jan, rolnik, Si
radzka 19 
Karol, kowal, Sw. Trójcy 29 
Mieczysław, kupiec, .Mickiewicza 4 
\Valenty, kierownik, Herm. Frankego 4 
Wincenty. ślusarz, Gdańska 2 
Anna, właśc. sklepu. Jana Kazimierza 3 
Teofila, wdowa. Gdailska 39 
Klimerz Adam, insp. szkolno Śniadeckich 20 
Klimkowski Paweł, insp. żeglugi, Siernieczek 23 
Klingbeil Aleksander, pilnikarz, Wi1czak Ka- 
kielska 86 
Klingbeil Edward, ślusarz, 
owodworska 37
>>>
\ 


Klingbeil - Kluge 


137 


Klingbeil Rcinhold, blacharz, Toruńska 158 Klorek Wojciech, tokarz, Marcinkowskiego 4 
Klinder Henryk, kowal, Dąbrowskiego 7 Klose Ferdynand, Cieszkowskiego 6 
Klinge Elfrieda, Błonia 7 - Karol, Św. Trójcy 6 
Klingenberg Kate, gospodyni, Śniadeckich 7 - Justyna, wdowa, Jagiellońska 29 
Klingcr Karol, robotnik, Toruńska 34 Kloska Bronisław, robotnik, Kujawska 10 7 
"Maks, robotnik, Brdyujście 19 Bronisław, pocztowiec, Racławicka 21 
Paweł, robotnik, Sienkiewicza 30 - Franciszek, kowal, Jagiellońska 3 1 
Richard ślusarz, Sien
iewicza 37 - Jan, kowal, Nowodworska 4 0 
Anna, artvstka, Pomorska 58 Klóska Piotr, robotnik, Wilczak Na Wzgórzu I 
Elżbieta, Jachcice Średnia 56 - Józefa, wdowa, Bielicka 9 
Erna, robotnica, Łęczycka 5 - l\Iarjanna, Kujawska 10 7 
Klinkewitz Rudolf, drogerzysta, Śniadeckich 30 Kloskowski Marcel, inspektor szkolny, 
Klinkiewicz Ludwik, robotnik, Racławicka 17 20 stycznia 12 
_ Marta, Kaszubska 13 Kloskowska \Valerja, Plac Piastowski 4 
Klinksiek Zofja, wdowa, Chrobrego 14 Klóskowska Zofja, nauczycielka, Plac Pia- 
Klinkusz Małgorzata, Dworcowa 18b stowski 7 - 
Klinkusz Marja, wdowa, Dworcowa 18b Kloss Henryk, kowal, Wi1czak Nakielska 52 
Klińskl Jan, dozorca więzienny, Niegolew- - Gottlieb, robotnik, Seminaryjna 12 
skiego 4 Kloster Jan, handlarz, Dolina 17 
Klintzke Emilja, wdowa, Gdańska II8 Klott Czesław, urzędnik, Pomorska 3 1 
Kliszczyński Stanisław, murarz, Ugory 13 Klotz Edmund, kier. berlinki, Poniatowskiego 
Kliszczyński \Valenty, kowal, Nowogrodzka fi nr. 10 
Kliszewski Marjan, kupiec, Dworcowa 66 - Augusta, wdowa, \Vilczak Stawowa 30 
Kliszewski Jan Rudolf, dyrektor, Gdańska 24, Klotzbiicher, kapitalista, Kanałowa 12 

 44 6 - Klara, wdowa, Siemiradzkiego 3 
Kollas Jan, Szweder. Ks. Skorupki 79 Klowczyński Jan, Hetmańska 23 
Klobuchowska Salomea, kowal, \Vilczak Sta- Klubka Jan, koszykarz, Koronowska 42 
wowa 28 Kluck Anna, wdowa, Garbary 10 
Kloc Jakób, kupiec, Petersona 12a Kluck Łucja, wdowa, Urocza 2 
Kloc Zygmunt, inżynier, Św. Trójcy 12a Klucz :Nikodem, ślusarz, Ogrodowa 13 
Klochowicz Kazimierz, oficer, Błonia 5 Kluczówna Kazimiera, nauczycielka, Śniadec- 
Klockenbusch E., kondytor, Błonia 24, 
 44 8 kich 13-14 
Kłodziński Piotr, obcrzysta, Grodzka 15 Kluczborski \Vładysław, robotnik, \Vilczak 
Klofta Marta, Szwederowo Goł
bia no 
akielska 50 
Klogowska Anna, wdowa, Sienkiewicza 5 Kluczewski Ludwik, urzędnik, Sienkiewicza 46 
Klokowa 
[arja, wdowa, Bocianowo 29-3 0 Kluczka Franciszek, Śniadeckich 23 
Klonn Maf]a, gospodyni, .Gdańska 159 Kluczkowski Brunon, rzeźbiarz, Dolina 3 
Klonecki Stefan, rzeźnik, Sokoła 2 - Paweł, maszynista, Okole Grunwaldzka 65 
Klonecka Antonina, wdowa, Lubelska 33 Kluczkowska \Veronika, robotnica, Nowo- 
Klonowski Jan, cieśla, Śląska 4 dworska 21 
Kazimierz, inste1ator, Gdańska 54 Kluczyński Antoni, szewc, Chehnińska 2 
L"eon, kupiec, Gdańska II2 . Jan, robotnik, Pomorska 58 
Leon, piekarz, Grunwaldzka 3 1 Leon, urzędnik, Toruńska 149 
Teodor, piekar2;, Toruńska 17 8 Paweł, robotnik, Chojnicka 9 
Klonowska Adela, urzędniczka, Bernardyń- Stanisław, urzędnik policyjny, Xakielska 
ska 10 nr. 50 
Klop Paulina, wdowa, Kordeckiego 3 Kludzińska Anna, wdO\'1:a, Zygm. Augusta 3 
Klopath Aleksandcr, stolarz, Podgórze 34 I Klug Berta, wdowa, Aleje :Mickiewicza 4 
Klopocka Elżbieta, modniarka, 
iegolewskic- Kluge Albert, stołowy, Nowodworska 16 
go nr. 4 - Helena, wdowa, Chrobrego 7 
\ 


I 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
138 


Kluge 


Kneidek 


Kluge Józefina, wdowa, Lubelska 29 
- .Marj a, Mińska 7 
Klugowski Antoni, malarz, Pomorska 3 1 
Klugowska Anna, Pomorska 31 
- Józefa, krawcowa, Plac 'Wolności 2 
- \Veronika, Gdańska 137 
Klukas Edmund, kupiec, Gdai1ska 53 
Klukowska Ama1ja, Podwale 18 
- Kamila, Podgórna 15 
Klunder Antoni, Zduny 5 
- Bolesław, malarz, Kujawska 77 
Gertruda, ekspedjentka, Poznańska 35 
Juljanna, Sienkiewicza 53 
- Maks, monter, Sienkiewicza 3 6 
- .Marja, wdowa, Jackowskiego 2 I 
Stanisław, szewc, Sokoła 7 
- Teodor, asystent miejski, \Vilczak Na- 
kielska 83 
Klurk Luiza, wdowa, Okole Grunwaldzka 20 
Klusak Rozalja, wdowa, Toruńska 3 
Kluse Emilja, wł3.Śc. domu, Św. Jańska 19 
Kluska Jan, maszynista, \Vyżyny 1 
- Kazimierz, robotnik, Brzozowa 8b 
Klusker Juljusz, ślusarz, Gdańska 93 
Kluszczyński Andrzej, robotnik, Fordońska 4t$ 
Kluszyński Paweł, robotnik, Koronowska 52 
Kluth Feliks, ceglarz, Ludwikowo 1 
- Franciszek, ceglarz, Ludwikowo cegielnia 
- Reinhold, robotnik, Adama Czartory- 
skiego 2 
- \Vacław, urzędnik, Błonia 9 
Klysz Ludwik, domowy, Chocimska 12 
Kłaczyński :\Iieczysław, ogrodnik, Puławskie- 
go nr. 6a 
Kłak Jan, koszykarz, \Vyżyny 10 
- Michalina, wdowa, \Vilczak Czarneckiego 
nr. l I 
Kłębowski Stanisław, fryzjer, Grunwaldzka 100 
Kłębowska .Marja, ekspedjentka, Jagiellońska 
nr. 52 
Kłembowska :Marja, \Vilczak Na wzgórzu 49 
Kłobucki Ludwik, kapelmistrz, Krakowska 14 
Kłobucki Stanisław, stolarz, Nowodworska 43 
Kłobucki \Vacław, stolarz, Niegolewskiego 3 a 
Kłoda Walenty, asystent pocztowy, Prome- 
nada 22 
Kłodziński Feliks, Wilczak Wysoka 16 
Franciszek, robotnik, Kościuszki 39 
Franciszek, górnik, Wilczak Wysoka 19 
- Leon, robotnik, \Vilczak Ułańska 4 
- Piotr, restaurator, Grodzka 15 
Kłodzińska Bolesława, Glinki 54 
Kłomski J akób, robotnik, Ogrodowa 16 
Kłomski \Vładysław, robotnik, Św. Florjana 16 


I 


Kłoskowski Aleksander, tapicer, Jackowskiego 
nr. 18 
Kłoniecki Stanisław, rzeźnik, Okole Grun- 
waldzka ID7 
Kłoniecki Walenty, werkmistrz, Staro-Szkol- 
na nr. la 
Kłoniecki Walenty, rzeźnik, Bocianowo 3 
Kłopacki-Główczewski Paweł, kupiec, Dwor- 
cowa 18 
Iłopocki Jan, ślusarz, Chocimska la 
- Stanisław, handlowiec, Niegolewskiego 4 
- Szczepan, kowal, Szwed. Ks. Skorupki 105 
Iłopolek Alojzy, robotnik, Grunwaldzka 9 
Kłopotek P., kupiec, Dworcowa 18, 
 II52 
Kłoss Franciszek, Gdańska 97, 
 1683 
Kłos Józef, stolarz, Sowińskicgo 2 
Józef, stołowy, Wilczak Nakielska 57 
Stanisław, malarz, Sowii1skiego 2 
Pelagia, wyręczycielka, Szwed. Gołębia 96 
Kłosii1ski Jan, Mazowiecka 33 
Kłosińska Bronisława, Mazowiecka 33 
Kłosowicz Zofja, rewizorka, Gdańska 137 
Kłosowski Antoni, złotpik, Wełn. Rynek 8 
Antoni, włódarz, Sciersko Toruńska 66 
Franciszek, robotnik, Świecka I4a 
Jan, rzeźnik, Okole Grunwaldzka II4 
Jan, właśc. fabr., Gdańska 127-128, 

 n60 
Maksymiljan, robotnik, Nowodworska 8 
- Władysław, szewc, Sienkiewicza 31 
- Władysław, nauczyciel, Św. Trójcy IZb 
Kment Edward, leśniczy, Jagiellońska 35 
Kmera Jan, kier. lokomotywy, Śląska 8 
Knioła Alojzy, robotnik, Herm. Frankego 8 
Kmieć Franciszek, robotnik, Fordońska 69 
- J akób, robotnik, Szweder. Piękna 19 
Kmiecik Andrzej, woźny, Babia wieś 2 
Kmieciak Wojciech, \Vilczak Różana 12 
Kminikowski vVładysław, handlarz, Bociano- 
wo nr. 6 
Kmiwkowski \Valerjan, pisarz, Błonia 5 
Knabe August, restaurator, Św. Trójcy 22b 
- Karol, ślusarz, Nowy Rynek 10 
- Kurt, kupiec, Św. Trójcy 6b, 
 15 81 
- .Marja, Św. Trójcy 22b 
Knajpik Stanisław, kupiec, Szwed. Gołębia 104- 
Knanedhase Marta, Śniadeckich 24 
Knapp Fryderyk, robotnik, Sienkiewicza 68 
Knap Richard, kupiec, Św. Trójcy 10 
Knasii1ski Antoni, stolarz, Plac Poznański 4 
Knauth Fryderyk, kupiec, Śniadeckich 33 
Knebe Gustaw, kupiec, Jackowskiego 28 
- Frida, Jackowskiego 28 
Kneidek Anastazja, Kaszubska 27
>>>
Kneiding - Koch 


139 


Kneiding August, mistrz stolarski, Poznańska 
nr. 26, O!
 668 
- Brunon, kupiec, Poznańska 26 
E:nick Stanisław, kowal, Wilczak, Chłopic- 
kiego 26 
Knieciak Ignacy, sierżant, Wilczak Nakiel- 
ska Ioa 
Knieciski Franciszek, kupiec, Grunwaldzka 7a 
- Franciszek, rzeźnik, Grodzka 16 
- Stanisław, murarz, Toruńska 6 
Kniecik Jan, \Varmińska I 
Knieczycki Franciszek, robotnik, Bocianowo 23 
Knie \Vacław, rzeźnik, \Vilczak Malborska 2 
Knispel Jan, piekarz, Podgórze II 
Knitter Alojzy, handlarz, Sw. Jańska 4 
- Bernard, handlarz, Kaszubska 7 
Franciszek, murarz, \Varmińska 2 
- Leon, piekarz, Bocianowo 19 
- Leon, asystent kolej. vVilczak N akielska 43 
Knitter Stanisław, Okole Grunwaldzka 62 
- Augusta, Dworcowa 3 
- Elżbieta, książkowa, Śniadeckich 26 
Knobel Cecylja, wdowa, Nowodworska 6 
Knockl, Gustaw, podporucznik, Seminaryjna 9 
Knoll Alojzy, kupiec, Pomorska 18- 19, 
167I 
- \Valter, robotnik, Podgórze 28 
Knoof Arthur, piekarz, Dworcowa 64 
- Erich, ogrodnik, Dworcowa 64 
- Louis, kapitalista, Dworcowa 64 
- Otton, fakrykant, Głowackiego 12, 
 745 
Knoop Ferdynand, rolnik, Kujawska I2 
Knopf Berta, Jasna 8 
- Olga, kapitalistka, Szwed. Szubińska I 
- Maksymiljan, woźny, Szwed. Ks. Sko- 
rupki 32 
Knoph Małgorzata, siostra miłosierdzia, Św. 
Florjana 13 
Knopiński Antoni, strażak, Hetmańska 10 
Knopp Hulda, wdowa, Długa 57 
Knops Gustaw, muzyk, Sicnkiewicza 37 
Knor Emil, \Vilczak \Vinc. Pola 9 
Knosalla: Stefan, właśc. karoseli, Gdańska 54 
Knospe Franciszek, mularz, .Inowrocławska 67 
Knothe Emil, książkowy, Gdańska 148 
Knozowski Łucjan, mistrz kołodziej, Kujaw- 
ska 21 . 
Knozowski \Vacław, kołodziej, Kujawska 21 
Knozowska Anna, akuszerka, Kujawska 21 
Knuth Bonifacy, dekarz, Szweder. Ks. Sko- 
rupki 86 
K'luth Anna, wdowa, Inowrocławska 15 
Knuth Joanna, wdowa, \Vilczak Nakielska 27 
Knut Józefa, wdowa, Kościuszki 22 
Knumann Karol, fabrykant, Garbary 33, 

 137 0 


Knumrey Fritz, krawiec, Św. Florjana 16 
Knyciński Stefan, zegarmistrz, Niedźwiedzia 7 
Kobelt Emil, kupiec, Pomorska 65 
- Gustaw, kupiec, Cieszkowskiego 8a, - 

 1737 
- .:\iarta, Cieszkowskiego 9 
Kober Moritz, śpiewak, Sienkiewicza 57 
Kobernik Edward, robotnik, Glinki 2 
Kobiela Bernard, książkowy, Lipowa I 
Kobielski Albert, cukiernik, Mazowiecka 30 
- Emil, piekarz, Gdańska 53 
- Jan, kupiec, Sienkiewicza 4 8 
Kobierecki Bolesław, rolnik, Św. Trójcy II 
Kobisiak Józef, rolnik, Szajnochy 8 
Kobitz August, szewc, Piotra Skargi 10 
Kobligt Arnold, kupiec, Cieszkowskiego II 
Kobs Karol, robotnik, Szwederowo Orła 9 
- Hulda, \Vilczak Nakielska 58 
- Jadwiga, kupcowa, Pomorska 20, 
 991 
Kobus Alojzy, instelator, Św. Trójcy I2b 
- Andrzej, zdun, Pomorska 15 
- Bolesław, rolnik, Szwed. Kossaka 63 
Kobus Franciszek, fabrykant, Św. Trójcy I7a, 

 266 
Kobus Jan, robotnik, Szwed. Ks. Skorupki 97 
Jan, robotnik, \Vilczak, Malborska 2 
\Vładysław, kolejarz, Okole Grunwaldzka 
nr. 24 
Józefa, wdowa, 
akielska ID 
Marta, kapitalistka, Pomorska 29 
Kobusiński \Vawrzyn, fryzjer, Gdańska 75c 
- \Vojciech, kierownik, Dworcowa 53 

obylarski Andrzej, robotnik, Koronowska 23 
Kobyliński Konstanty, kupiec, Szwed. Ks. 
Skorupki 26 
- Łucjan, książkowy, Długosza 14 
Kobylińska Marja, wdowa, Śniadeckich 28 
Kobyłecki Czesław, stolarz, Łucka 24 
Kobyłecka Teresa, wdowa, Lenartowicza 24 
Kobza Herman, maszynista, Chełmińska 5 
- Józef, kotlarz, Przyrzecze II 
Kocbak Agnieszka, wdowa, Pomorska 43 
Kocenewski Franciszek, Śniadeckich 29 
Kocerka Antonina, właśc. sklepu, Dworcowa 33 
- Józef, restauratpr, Kordeckiego I 
- Józef, kupicc, Sw. Jańska I 
Stefan, kupiec, Św. J ańska I 
- Teodor, restaurator, radca miejski, Kordcc- 
kiego I, 
 971- 
- Józef, rzeźnik, Sw. Jańska I 
Koch Ferdynand, robotnik, \Vitebska I 
Juljan, robotnik, Babia \Vieś 20 
Karol, oficer, Zacisze 4 
Kurt, ślusarz, Chocimska 15 
Teodor, Babia Wieś, 20
>>>
140 


Koch - Koeplin 


. 
Koch Wincentyna, biuralistka, J agiellońsk& 12 
- Adelina, Szwed. Kossaka II 
Kochaj Józef, pom. handlowy, Gdańska 14 2 
Kochanowski Albin, technik. Mazowiecka 16- 2 4 
- Ignacy, robotnik, Ujejskiego 21 
- Jan, ziemianin, l\Iarcinkowskiego 10 
- Nikodem, robotnik, Łowicka 3 
Kochanowska Emilja, wdowa, Marcinkow- 
skiego 10 
- Gertruda, gospodyni, Ujejskiego nr. 21 
- Janina, robotnica, Promenada 5 
Kochański Aleks, współwłaściciel fabryki wyr. 
złotn., Cieszkowskiego 4 
- Antoni, przemysłowiec, Pomor5ka nr. 43 
Edward, kupiec, Gdańska 117 
- Franciszek, kolejarz, Graniczna 14 
- Leon, robotnik, Podgórna 7 


Bracia Kochańscy i Kiiuzl 
Gdańska 139. -- Tplefon 1375. 
Fabryka wyrobów złotych, !Srebrnych i biżuterji. 


Kociński Władysław, betoniarz, Chwytowo 14 
Kocińska Franciszka, wdowa, Kordeckiego 2 
- Gertruda, książkowa, Sowińskiego 17 
- Leokadja, wdowa, Łokietka 5 
Kociszewski Kazimierz, Szwed. Leszczyńskie- 
go nr. 29 


Kock Karol Mleczarnia 
B)"dgoszez, Pomorska 54. n Telefon 1823. 


Kock Willy, kupiec, Pomorska 32b 
- Wilhelm, właściciel, Gdańska 56, 
 410 
- Ella, Pomorska 54, 
 18 2 3 
Kocon Franciszek, \Vi1czak :N akielska 9 1 
- Jan, handlowiec, \Vi1czak N akielska )0 
Koczalski Zygmunt, maszynista, Zygmunta 
Augusta 33 
Koczmara Jan, robotnik, Bielicka 39 
Koczorski Aleksander, stolarz, Chwyto\\'O II 
- Eryk, robotnik, Stroma 56 
- Stanisław, robotnik, Stroma 56 
Koczorska Augusta, Racławicka 16 
Koczorowski Franciszek, robotnik, \Vi1czak 
Różana II 
- Franciszek, robotnik, Jackowskiego l] 
- Hieronim, ślusarz, Szwederowo Strzelec- 
ka 93 
Józef, robotnik, Sandomierska 47 a 
Stanisław, Ugory 10 
Szymon, tokarz, Szwed. Strzelecka 10 


Kochańska Janina, wdowa, Podgórna 7 
- Marjanna, wdowa, \Vilczak Nakielska S 
- Marta, krawcowa, Dworcowa 4 
Kochowicz Franciszek, tapicer, Gdańska 110 
- Jan, robotnik, Graniczna 12 
Kociak Anna, Śniadeckich 28 
Kocich Jan, właściciel, \Vileńska 7 
Kociecha Stefanja, wdowa, Pl. Piastowski 7 
Kociencki \Viktor, ślusarz, Sienkiewicza 15 
Kocieniewski Wladysław, \Vi1czak Różana 2 Koczorowskl . w. 
Kocikowski Antoni, krawiec, Pl. Poznański 2 
Bronisław, robotnik, Bielicka 18 
Jan, ślusarz, Kościuszki 49 
Józef, st. asystent kolej., Rycerska 15 Koczorowska Jadwiga, wdowa, Toruńska 12 7 
Juljan, kolejarz, Grunwaldzka 24 - l\Iichalina, wdowa, Kaszubska 34 
Paweł, kolejarz, Błonia 20 - Zuzanna, wdowa, Szwed. Strzelecka 93 
\Vilhelm, kolejarz, Błonia 9 Koczudowski Paweł, cieśla, Lubelska 5 
Kocikowska Anna, wdowa, Bdzka 23 Koczyński Jan, robotnik, Szwed. Leszczyń- 
Kociniewski Bronisław, robotnik, Siernieczek skiego 95 
nr. 27 Kodejda Piotr, urzędnik, Pol. P. \Vełniany 
- Franciszek, robotnik, Pomorska 4 0 Rynek 13 
_ Jakób, Św. Trójcy 24 Kodrycki Jan, ślusarz, Pomorska 52 
_ .Juljan, robotnik, Kościuszki 51 Koebe Anna, Jagiellońska 2 
_ Leon, robotnik, Fabryczna 3 Koebernik Jadwiga, wdowa, Błonia 20 
Kociniewska Franciszka, wdowa, Dąbrow- l , Koebke Emil, rzeźnik, Grunwaldzka 2 
skiego 21 - Herbert, robotnik, Leszczyńskiego 31:$ 
Kociński Jan, maszynista, Bramka 2 Koenig Adolf, profesor, Słowackiego 2 
_ Jan, kowal, Nowodworska 15 Koenitz Amalja, wdowa, Łokietka 4 
_ Michał, wdowiec, Okole Grunwaldzka 36 - Berta, kucharka, Gdańska 110 
_ Teodor, robotnik, \Vi1czak Różana 21 Koepke Herman, emeryt, Kujawska 9 2 
Teodor, kupi
c, Okole Grunwaldzka 36 Koeplin Jan, fryzjer, Gdańska 4 0 
\Valenty, kupiec, Okole Grunwaldzka 82, Jerzy, fryzjer, Kościelna 7 

!!ł' 1:262 - Rudolf, fryzjer, Kościelna 7 


Załotony 1908. 
Telefon 1278. 
lIagazyn bławatów i obuwia. n Gdańska 5.
>>>
Koeplin - Kolasińska 


141 


Kocplin Jadwiga, handlarka, Pl. \Volności 3 
- Jadwiga, fryzjerka, Fordońska 19 
Koeppen Eugen, adwokat i notarjusz, Gdań- 
ska 46 . 
Koerndt Józef, kupiec, Król. Jadwigi 4 
Koeseling Fryderyk, złotnik, Św. Trójcy 27 
Koetzsche Elźbieta, 20 stycznia 27 
Kogut Józefa, wdowa, Łucka 4 
Kogutkiewicz \Vładysław, kowal, Toruńska 67 
Kohlmajer \Vładysław, kolejarz. Stara Szkolna 
nr. 17 
Kohlmayer Gustaw, górnik, Szwed. Piękna S 
Kohlmeier Karl, robotnik, Gdańska 96a 
- \Villi, urzęd. kolej., Długosza 4 
- Magdalena, wdowa, Szwed. Orła 41 
Kohlmcjer Jan, robotnik, Sienkiewicza 66 
Kohlmeyer Bronisław, pom. pocztowy, Okole 
Grunwaldzka 45 
Fryderyk, mbotnik, Szwed. Orła 38 
- Stefan, kolejarz, Okole Grunwaldzka 45 
- Walerja, robotnica, Toruńska 66 
KoWs Bolesław, robotnik, Lenartowicza 4 
Kohlschmidt Ludwik, kier. pociągu, Fordoń- 
ska 15 
- Małgorzata, urzędn. bankowa, F ordoń- 
ska 70 
Kohn Rudolf, rzeźbiarz, Henryka Dietza II 
- Abram, kupiec, Niedźwiedzia 8 
Kohnert Jan, robotnik kolej., 
Iiedzyn In- 
£1andzka 77 
- Anna, Dolina 17b 
- Natalja, siostra, Pl. Kościeleckich 3 
Kohnke Franciszek, ślusarz, Zygm. Augusta 29 
- Grzegorz, monter, Zygm. Augusta 29 
- Jan, mechanik, Zygm. Augusta 29 
KoWs Albert, kierownik, Śniadeckich 27 
Kohtz Emil, robotnik, \Vilczak Stawowa 8 
- Marcin, ślusarz, \Vilczak Czarneckiego 3 
Kohutek Helena, wdowa, Dolina 24-25 
- Otilja, Dolina 24-25 , 
Koiky Marja, wdowa, Błonia 3 
Kokociński Franciszek, ślusarz, Kujawska 101 
- Jan, robotnik, Konopna 16 
- Józef, robotnik, Śniadeckich 49a 
Kokosiński Stanisław, kucharz, Zmudzka 1 
Kokosińska Kazimiera, bona, Bełzka 18 
- Klara, wdowa, Bełzka 18 
- Stanisława, wdowa, Sieradzka 15 
lokoschinski Andrzej, robotnik, Kaszubska 33 
Kokot Franciszek, robotnik, Długosza 8 
Kokot Jan, szewc, Długosza 17 
- Jan, robotnik, Kościuszki 55 
- Stanisław, kupicc, Śniadeckich 21, 
 215 
Kokotowski Antoni, kowal, Szwederowo Go- 
łębia 47 


Kokoszewski Władysław, robotnik, Okole 
Grunwaldzka 2 
Kokoszewska Czesława, kuch., Św. Trójcy 14 
Kokoszka Emilja, wdowa, \Vełniany Rynek 8 
Kokoszyński Aleksander, rob.,Jackowskiego 18 
Antoni, robotnik, Szwederowo Orła 8 
- Franciszek, robotnik, Kaszubska 27 
- Franciszek, rob., \¥zgórze Dąbrowskiego I 
- Kazimierz, robotn., \Vilczak \Vysoka 8 
- Wladysław, piekarz, \Vilczak 
akielska II 
Kokurewicz Stanisław, sędzia, \Vełniany 
Rynek 5-6 
Kola Juljusz, robotnik, Szwederowo Orła 34 
Kolaczyński Józef, robotnik, Szwederowo Ks. 
Skorupki 77 
Paweł, robotnik, Glinki 2 
- Paweł, instalator. Henryka Dietza 3 
- Roman, robotnik, Podgórze 15 
- Teofil, rob., Szwcderowo Ks. Skorupki 77 
Koladziński Paweł, akademik, .Matejki 8 
Kolan Feliks, urzędn. P. P., Glinki 59 
Kolańczyk Paweł, Śniadeckich 30 
Koland Maksymiljan. Okole Grunwaldzka 73 
Kolander Jan, ślusarz, Dworcowa 24/ 8 
Kolander Juljusz. mistrz pick., Wełniany 
Rynek I 
- Maksymiljan, biuralista, Seminaryjna 8 
- Helena, krawcowa. Jagiellońska SI 
- Otilja, akuszerka, Jagiellońska 51 
Kolano Jan, rolnik, Szamorzewskiego 14 
Kolanowski Stanisław, robotnik, Bielicka 13 
- \Vincenty, robotnik, Jasna I 
- \Vładysław, nauczyciel, Dworcowa 31 a 
- \Vładysław, handlarz, Dworcowa 73 
Kolanowska Helena, urz., l\larcinkowskiego II 
- l\1arj a, Plac \V olności I 
Kolański Jerzy, handlarz, Orła 4 8 
Kolasa Czesław, ślusarz, Ścieżka 6 
- Jan, robotnik, Glinki 45 
- Michał, rolnik, Glinki 45 
Kolassa Jan, murarz, Gdańska 76 a 
- Leon, robotnik, Błonia 21 
Kolaschinska Anastazja, handl., PQdwale I4 
Kolasiński Bronisław, rcstaurator, Szwederowo 
Orła 4 
Franciszek. instalator, Nowodworska 22 
Jan, stolarz, Fredry 6 
Józef, robotnik, Podgórze 26 
Józef, robotnik, Łowiecka 14 
Paweł, Nowodworska 22 
Stanisław, taksat. kolej., Bocianowo 23 
\Vładysław, robotnik, Łowiecka I4 
Kolasińska Aleksandra, biura!., Batorego 5 
Anastazja, kupcowa, Podwale 17, 
 15 12 
- Czesława, ekspedjentka, Podwale 12
>>>
142 


Kolaski 


Komasiński 


Kolaski Jan, stolarz, Sienkiewicza 9 
Kolaszewski Feliks, szewc, Łokietka 25 
Kolaszewska Katarzyna, Okole Grun- 
waldzka 36 
Kolaszyński Roman, chemigraf, Sickiewicza 41 
Kolaszyńska Henrieta, wdowa, H. Dietza l 
Kolba Józef, ślusarz, Dworcowa 95 
Kolbe \Vilhelm, nauczyciel, Siemieradzkiego 7 
- Jenny, emer.-nauczyc., Pl. Poznański 10 
Kolber Franz, służący, Sniadeckich 43 a 
Kolberg Jan, asystent, Jackowskiego 32 
- Michał, przykrawacz, Zduny 2 
Kole Franciszek, robotnik. Sienkiewicza 26 
Ko1czyński Jan, kolejarz, Lipowa 3 
Kolenda Ignacy, robotnik, Fabryczna 10 
- Marcin, szewc, Fabryczna 10 
- .Michał, Jasna 28 
Paweł, rzeźnik, .Fabryczna 10 c 
Stanisław, robotnik, Łęczycka 1 
Marj ana, wdowa, Słowackiego 42 
Jadwiga, krawcowa, Łęczycka 1 
Kolenkiewicz Marja, szwaczka, Św. Trójcy 3 0 
Kolesa Antoni, robotnik, Ugory 4 
Kolesiński Mikołaj, inżynier, Św. Jańska 21 
Kolet Juljan, pisarz, Okole Grunwaldzka 75 
- Stanisław, maszyn., Sowińskiego II b 
Kollet Józef, szewc, Chwytowo 15 
Kolewczyński Michał, robotn., \Varmińska 2 
Koliński Kazimierz, kupiec, Dworcowa 95 a 
- \Vojciech, robotnik, Fabryczna 8 
Kolińska \Viktorja, Okole Grunwaldzka 70 
Kolisz Franciszek, rob., Miedzyn Pijarów 54 
Kolki B., gospodarz, Orła 6 
Kolka Stanisław, robotnik, Chojnicka 2 
Kollat Franciszek, kier. przet., Grunwaldzka 18 
Kollath Marjanna, wdowa, Grunwaldzka 18 
Kollmann Robert, kupiec, J achcice Średnia 19 
- \Vanda, Ogrodowa 14 
Kolloch Otilja, wdowa, Piotra Skargi 3 
Kolrn Karól, robotnik, Toruńska 54 
Kolmajer Jan, robotnik, Bielicka 12 
Kolman Józef, hutnik, Toruńska 63 
Kolnicki 'Vacław, monter, \Vileńska 
 
Kolonderska Augusta, wdowa, Sienkiewicza 57 
Kolpach August, krawiec, Hetmańska 25 
Kolski Stefan, szewc, Koronowska 9 a 
Koltenga Antoni, ślusarz, Promenada 28 
--------------------...-----..-- 
- - 
= Holmiłz budmik Spółka = 
_ z o. p. _ 
= Towarzystwo przemysłu i hurtownego = 
_ handlu żelaza i artykułów żelaznych. _ 
: Kantor główny Chodkiewicza 17 1 21 = 
- - 
.-..-.--------------.-.-........ 


Kolwitz Otton. kapitalista, 20 stycznia S, 

4S5 
- Robert, nadz. rzeźni, Łowicka 12 
Kolz Jan, robotnik. Lenartowicza 4 
Kołacki Czesław, fryzjer, Kołłątaja 12 
- Józef, chorąży, Kołłątaja 12 
- 'Valenty, rzeźnik, Chrobrego 13 
Kołacka Leokadja, sckr. techn., Kołłątaja 12 
Kołacz Elżbieta, robotnica, Toruńska 15 1 
Kołaczyński \Vładysław, kupiec, Toruńska 3 
Kołączkowski Szymon, robotnik, Kaszubska 7 
Kołak Elżbieta, Bełzka 33 
- Katarzyna, Bełzka 33 
Kołakowski Antoni, robotnik, Sokoła 6 
Florjan, robotnik, Król. Jadwigi 13 
Franciszek, Mazowiecka 3 
Marjan, kupiec, Gdańska 42 
Stanisław, monter, Król. Jadwigi 13 
Kołasiński Andrzej, robotnik, Szwederowo 
Ks. Skorupki 36 
Kołatka 'Vincenty, kolejarz, Rycerska 4 
Kołdras Marja, krawcowa, Kościuszki 3 
Kołecki Józef, przemysł., Śniadeckich 4 0 
- Leopold, handlowiec, Nowodworska 35 
Kołko Bluma, modystka, Długa 61 
Kołodziej Franciszek, restaurator, Ugory 25 
Kajetan, stolarz, Brzozowa 19 
Juljan, robotnik, Toruńska 101 
\Valenty, ślusarz, Św. Trójcy 22 a 
Pelagja. wdowa, Łokietka 8 d 
Marta, krawcowa, Chocimska l 
Kołodziejczak Franciszek, Konopna 27 
- Jan, Racławicka 20 
Mateusz, pośrednik, Gdańska 159 
- .Michał, przemysł., Plac Piastowski 4 
- Roman, piekarz, Garbary 18 
- Stefan, urzędnik, Jasna 7 
- \Vojciech, krawiec, 'Vilezak Ułańska 25 
Kołodziejczyk Franciszek, szewc, Garbary 10 
- \Vładysław, ślusarz, Dr. E. \Varmińskieg 0 3 
- \Vładysław, ślusarz. Błonia 22 a 
Kołodziejek l\fichał, rolnik, Sieroca 23 
- Stanisław, robotnik, Sieroca 23 
Kołodziejski Antoni, właściciel, Bielicka 47 
- Józef, robotnik, Ugory 33 
Kołodziński .Franciszek, por., Dąbrowskiego 15 
Kołodzińska Marja, wdowa. Ustronie II 
Kołowestnoj Wiktor, inżynier, Gajowa 5 
Komada Ludwik, Koźmiana 7 
Komanowska Zofja, wdowa, Zacisze 5 
Komar Juljan, malarz, Rycerska 4 
- \Valentyna, Rycerska 4 
Komarnicka Helena, Naruszewicza I a 
Komasa Władysław, Św. J ańska 16 
Komasiński Antoni, ślusarz, Łokietka 7
>>>
. Komasiński - Konopek 


143 


Komasiński Franciszek, ślusarz, Racławicka 5 
- Zygmunt, Szczecińska 10 
Komasińska Anastazja, wdowa, Szczecińska 10 
Jadwiga, bona, Szczecińska 10 
Rozalja, wdowa, Łokietka 25 
Stanisława, Gdańska 129 
\Vładysława, krawcowa, Gdańska 129 
Komeczka Teofil, rzeźnik, Gdańska 95 
Kornisarek Franciszek, rob., Niegolewskiego 3 a 
Komornicki Tadeusz, rzeźnik, Toruńska 112 
Komornicka Joanna, wdowa, Toruńska 1I2 
Komorowski Adam, gospodarz, Chro
rego 23 
Bronisław, porno poczt., Okole Grun- 
waldzka 55 
Izydor, stolarz, Lipowa 10 
robotnik, Fordońska 27 
Józef, port jer, Podgórna 12 a 
Piotr, robotnik, Dwernickiego 6 
Stefan, kupiec, Gamma 8 
Komorowska Marjanna, wdowa, Glinki 7 
- Rozalja, Zygmunta Augusta 33 
Komorski Wojciech, robotnik, Ugory 44 
Komperda Władysław, wł. biura, Gdańska 114 
Konarkowski Józef, kapral, \Vi1czak Różana 7 
Konarski. Bernard, kołodziej, Sobieskiego 9 
- Jan, piekarz, Kujawska 17 
- \Valentyn, kupiec, Okole Grunwaldzka 55 
I\.onarska I\Iarja, wdowa, Kwiatowa I a 
- 
Iichalina, pomocnica, Św. Florjana 13 
Konatkowski Andrzej, stolarz, \Vilczak Wy- 
soka 27 
Konarzewska Leokadja, Krakowska 7 
Kończak Feliks, kołodziej, Fordońska 60 
Hipolit, drogierzysta, Promenada 23-25, 
O!
 22 
Jan, kołodziej, Szwederowo Orła 7 
Józef, przykrawacz, Dworcowa 18 a 
Kończal Antoni, sierżant, \Varszawska 7 
- Juljanna, Ujejskiego 28 
Kończewicz Antoni, s1. sierżant, Cicha 2 
- Maks, blacharz, Bocianowo 6 
Kończewski Bolesław, kupiec, Ślusarska 6 
- Franciszek, robotnik, Ślusarska 6 
Konczewitz Kazimierz, ślus., Pod Blankami 21 
- Marcin, właściciel, Sowińskiego 7 
Kończyk \Viktor, urzędnik, Błonia 7 
Kondraciewicz Sergjusz, hutnik, Błonia 7 
Kondratowicz Roman, kier. fabryki, Błonia 8 
- Katarzyna, wdowa, Długosza 13 
- Stefanja, wdowa, Błonia 8 
T{onecki Kazimierz, Mińska 4 
Koniarski Józef, murarz, Pomorska 21 
- Józef, kowal, Kujawska 75 
- Sylwester, robotnik, Lubelska 3 
Koniarska Helena, kucharka, Gdańska 21 


Koniasa Bronisław, fryzjer, Sienkiewicza 43 
Konicki \Valenty, robotnik, Toruńska 88 
Koniecki Leon, kupiec, Gdańska 26 
- Władysław, ślusarz, Poznańska 32 
Koniecka Lorenz, kołodziej, Szwederowo Szu- 
bińska 6 
Koniecyka Franciszek, robotnik, Pomorska 30 
Konieczka Aleksandra, kuch., Folwark Bielice 
Andrzej, robotnik, Folwark Bielice 
Antoni, robotnik, Henryka Dietza II 
Bronisław, restaurator, Lenartowicza 3 
Jan, siodlarz, Długosza 6 
Juljan, robotnik, Lenartowicza 3 
Teodor, piekarz, Henryka Dietza II 
Tomasz, palacz, Nowogrodzka 6 
\Vacław, kupiec, Jezuicka 14 
Józefa, wdowa, Garbary 27 
Józefa, Lenartowicza 3 
Małgorzata, wdowa, Petersona 12 
\Vładysława, krawcowa, Pomorska 37 
Konieczny Edmund, szewc, Plac Poznański 1 
Franciszek, kupiec, Nowy Rynek II 
Jan, kołodziej, Mazowiecka 4 0 
Jan, urzędn. bankowy, Dworcowa 88 
Józef, zarządca składu, Promenada 27 
Józef, kupiec, Plac Teatralny 3 
Józef, górnik, Siemieradzkiego II 
Marcin, robotno kolej., Graniczna 8 
Paweł, pom. biurowy, Śniadeckich 56 
Stanisław, tokarz, Kaszubska 16 
Stanisław, murarz, Puławskiego 34 
Stanisław, górnik, Siemieradzkiego 1 
\Vładysław, górnik, Grunwaldzka II 
\Vładysław, tokarz, Puławskiego 5 
\Vojciech, \Vilczak Różana 24 
Konieczna Agnieszka, Krakowska 12 a 
Aleksandra, Ignacego Paderewskiego 6 
- Franciszka, Mickiewicza 1 
- Genowefa, fryzjerka, \Vełniany Rynek I 
Konitzer Hermann, m. rzeźn., Grudziądzka 14 
- Franciszka, wdowa, Jasna 18 b 
Koniuszewski Tadeusz, Św. Trójcy 14 a 
Konkcl \Vładysław, urzędn. poczt., Szwedero- 
wo Strzelecka 93 
Andrzej, inżynier, Św. Trójcy lO, 
 1339 
Konkolewski \Viktor, kupiec, Mickiewicza 10, 

 17 0 
Konkowska Leokadja, wdowa, Chwyt owo 15 
Konobiewski Juljan, robotnik, Brzozowa 7 
Konopa Leon, robotnik, Siernieradzkiego I 
- Franciszka, Wileńska 4 
--=- Leokadja, krawcowa, Chwytowo 14 
Konopek Jakób, mur., Okole Grunwaldzka 
- Józef, tapicer, Okole Grunwaldzka 3
>>>
14-1 


Konopczyński - Kopp 


Konopczyński Antoni, bankowiec, Szwcdcrowo 
Ks. Skorupki 4 
Ks. Konopczyński Jan, wikarjusz, Szwede- 
rowo Ks. Skorupki 4, 
 1168 
Konopczyńska Marj a, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 4 
Konopnicka Marja, Św. Trójcy 17 
Konopnitzki Józef, urzędnik, Dworcowa 13 
Konowat Antoni, robotnik, Ujejskiego 22 
- \Vincenty, inkasent, Toruńska 144 
Konracki Kazimierz, szewc, \Vileńska I 
Konrad Fryderyk, kuśnierz, Śniadeckich 5 
Konradowski Antoni, robotnik, Glinki 44 
Konradowska Barbara, wdowa, Sieradzka 20 
Końsko Kazimiera, Nowodworska 12 
Końszczyński Bronisław, kup., Św. Trójcy 12 c 
Konsorski Otton, robotnik, 20 stycznia 35 
Konstański Ignacy, asyst. kol., G,dańska 88 
Konstantynów Stefan, maszyn., Sląska 10 
Kontecki Maurycy, emeryt., Kanałowa 7 
Kontny Stanisław, kolej., Baraki Dwernickiego 
- Joanna. wdowa, Unji Lubelskiej I a 
Kontowski Leon, robotnik, Pomorska 13 
- \Vładysław, kołodziej, Sieroca 8 
Konwa1inka Hugon, emeryt. nadkom. Pol. 
Państw., Gnlllwa1dzka 8 a 
Konwa1ski Bernard, stolarz, Dworcowa 82 
- Franciszek, robotnik, Kujawska 82 
Konwiński Andrzej, brukarz, Szwederowo 
Ks. Skorupki 50 
Bronisław, nauczyciel, Krakowska 3 
Franciszek, robotnik, Artura Grottgera 3 
Ignacy, ślusarz, Rycerska 4 
Józef, robotnik, Dworcowa 63 
Kazimierz, robotnik, Gdańska 71 a 
Paweł, robotnik, Dworcowa 63 
Konwińska Paulimi, wdowa, Lubelska 34 
Koop Hans, Sienkiewicza 36 
Kopacz Franciszek, robotnik, Ruska 14 
Kopancik Ignacy, górnik, Szwederowo Szu- 
bińska II 
Kopaniak Marja, wdowa, Promenada 22 
Kopaniasz Jan, Piaski 14 
Kopańska Helena, ekspedj., Kaszubska 3 a 
Kopczyński Anastazy, komorn. m., Pocztowa 3 
Czesław, drogierzysta, Wileńska 9 
Franciszek, studniarz, Sowińskiego I, 

 1166 
Ignacy, biuralista, Sienkiewicza 52 
Jan, urzędn. kolej., Dworzec pokój 23 
Jan, urzędnik, Sienkiewicza 5 
Józef, robotnik, Toruńska 105 
Roman, robotnik, Konopna 33 
Stanisław, stolarz, Racławicka 8 
Stanisław, robotnik, Ugory 4 6 


Kopczyński Władysław, woźnica, Stroma 28 
- \\Tładysław, robotnik, Stroma 51 
Kopczyńska Aurelja, Podolska l 
- \Valerja. Podolska I 
Kopeć Andrzej, \Vi1czak \Vysoka 15 
Franciszek, rzeźnik, Śląska 12 
- Józef, malarz, Długa 17 
- Leon, rzeźnik, Szajnochy 2 
- .Marj anna, wdowa, Szwederowo S trze- 
lecka 3 
Kopecki Teodor, kupiec, Mazowiecka 43 
- Wacław, krawiec, Mogiły l 
Koperski Aleksander, Sowińskiego 6 
Alojzy, inżynier, ::\lazowiecka 41-42 
Feliks, tokarz, Mazowiecka 40 
Franciszek, ogrodnik, Toruńska 163 
Jan, murarz, Toruńska 149 
Marjan, cukiernik, Chwytowo 18 
Michał, ślusarz, Król. Jadwgi 4 
Wlodzimierz, robotnik, Sienkiewicza 43 
Koperska Anastazja, wdowa, Sieroca 2 
- Magdalena, wdowa, Sienkiewicza 27 
- Marja, wdowa, Kościuszki 17 
Kopf Otton, kupiec, Kujawska 5-6 
Kopicka Franciszka, wdowa, Okole Grun- 
waldzka 74 
- \Viktorja, krawczyni, Toruńska 13 8 
- Zofja, domowa, \Vcłniany Rynek 3 
Kopiec August, Chełmińska 21 
Kopiecki Jan, agent, Jagicllońska 37 
Kopischke Ernest, kołodziej, Garbary 5 
Kopiska Herm ann , rolnik, Siedlecka 23 
Kopiske Lydja, Św. Florjana 16 
Kopistecki \Vacław, piekarz" Kujawska 9 8 
Kopitow Marja, krawcowa, Sniadeckich 24 
Kopitzki Gustaw, robotnik, 20 stycznia 13 b 
Kopka Jan, rolnik, Ruska 2 . 
- Ludwik, rolnik, Mogiły 4 
- Helena, Grodztwo 31 
Kopkowski Juljan, robotnik, Jasna 28 
Kopliner- Józefa, \Vilczak \Vysoka 8 
Kop Otylja, wdowa, Sieroca 23 
Kopp Feliks, kupiec, Św. Trójcy 10 
- Juljusz, kier. fabryki, V\Tełniany Rynek 9 
- Paweł, dr. jur. adwokat, Św. Trójcy 33, 

 1236 
CC=
C
=C
CC
=
==C===C
C== 
g Kopp Wł - lbelm Farblarnla.1 prał. g 
i Ola chemIczna. = 
g Fabryka i glówn)" int..res B)"dgoszcz, g 
g Św. Trójcy 33. Filje: Gdańska 8, Gdań- g 
g ska 37, 
Uostowa 6, ,V ('lniany Rynek 9. g 
=cc


=


==cc==
,=
>>>
Kopp - Kortenkamp 


145 


Kopp 'Vilhelm, kier. interesu, Wełniany 
Rynek 9 
 19I1 
- Auguste, właśc. fabr., Św. Trójcy 33 
Koppe Zygmunt, inspekt. sceny, Długa 27 
Koppens Juljusz, urzędn., \Vawrzyniaka 18 
Kopptow Alberta. wdowa, Kołłątaja II 
Kopras Stanisława, wdowa, Baraki Dwer- 
nickiego 
Koprowicz Zygmunt, Jasna II 
- Marja, kucharka, Kołłątaja 7 
Koprucka Franciszka, Kołłątaja 13-14 
Kops Emil, właśc. domu, Bielicka 20 
Kopszak Karól, robotnik, Sieroca 21 
Kopydłowski Szczepan, przem., Łysa Góra S 
- 'Vładysław, urzędn. bank., Okole Grun- 
waldzka 110 
Kopyrski Piotr, robotnik, Pomorska 40 
Koral Michał, książkowy, Krakowska 12 a 
- Stanisław, biurowy, \Vilczak Ułańska I 
- Marjanna, wdowa. Krakowska 12 a 
Koralewski Andrzej, rob., Zbożowy Rynek 10 
Franciszek, robotnik, Ciszewskiego 14 
Jan, górnik, Glinki 58 
Michał, robotnik, Baraki Dwernickiego 
Paweł, Toruńska 42 
Stanisław, robotnik, Toruńska 84 
\Vincenty, siodlarz, 20 stycznia 10 
Koralewska Anna, wdowa, Racławicka 12 
Koraluk Józef, składacz, Podgórna S 
Koraska Szczepan, maszynista. Śląska 4 
Koraszewski Stanisław, dF. techn., Polanka I 
Korbal Jan, kowal, Fordońska 45 
Korbalski Juljusz, robotnik, Babia \Vieś 2 
Korbel \Vładysław, wojskowy, Szwederowo 
Ks. Skorupki 82 
Korbik Ludwik, robotn., "'ilczak \"'incentego 
Pola 12 
Korbiński Ludwik, kowal, Toruńska 98 
Korbolewski Jan, przod. P. P.. Podgórna 14 
Korcz Józef, kierownik, Błonia 14-15 
Korcz.ak Jan, sierżant, Sokoła 16 
Korczyński Piotr, urzędn., Ad. Czartoryskiego 6 
Kord Kazimierz, rewizor, K\\'iatowa 7 a 
Kordana Piotr, kupiec, Zbożowy Rynek 3, 

 4 0 4 
Kordas Michał, \Vilczak N akielska I..J. 
Kordecki Czesław, rzeźnik, Chwytowo 15 
- Leon, Sowińskiego 7 
Kordecka Anna, Sowińskiego 7 
Kordowski Franciszek, szewc, Bielicka 12 
Franciszek, ślusarz, Sienkiewicza 14 
- Franciszek, ślusarz, Chehnińska 21 
- 'Vładysław, Jackowskiego 23 
Kordowska Marjanna, wdowa, Łowiecka 14 
Kordus Piotr, handlarz, Grunwaldzka 20 


Korecki Franciszek, kołodziej, Fordońska 47 
Jan, robotnik, Sowińskiego 7 
Maksymiljan, Kościuszki 17 
:\1:ichał, robotnik kolej., Sowińskiego 7 
Stanisław, konduktor, Gdańska 27 
Korecka Józefa, wdowa, Lenartowicza 7 
Korikowski Ignacy, robotnik, Wiatrakowa 8 
Korkosowicz \Vitold, Kujawska 53 
Korkowski \Vładysław, handł., Racławicka 20 
Kornacki Franciszek, robotnik, Ścieżka 8 
- Teofil, murarz, Łokietka 15 
- \Vładysław, kupiec, \Vojewódzka 7 
Kornacka Helena. kasjerka, Łokietka 15 
- Janina, wdowa, Ign. Paderewskiego 37 
Kornatowski Bartłomiej, robotn., Baraki Dwer- 
nickiego 
Kornecki 
Iichał, robotnik, Kijowska 6 
Kornet Jan. kowal. Smolińska 3 
Kornetzki Agnieszka. Długa 46 
Kornobis Stefan, inżynier, Bocianowo 6 
Kornowski Paweł, zawiad., Podgórna 10 
Koronka Franciszka, robotn., Sobieskiego 13 
- \Valenty, biurowy, Kościuszki II 
- \Vładysław, robotnik, Śniadeckich 48 a 
- \Viktorja, Gdańska 2 
Koronowska Franciszka, wdowa, Grodzka 15 
Korotkiewicz Jadwiga, robotnica. Flisacka 14 
- Józefa, wdowa. Flisacka 14 
Korowa Marja, :\Iiedzyn 
akielska 59 
Korpal Alojzy, podporuczn., Piotra Skargi 9 
Bolesław, kowal. Lipowa 3 
Franciszek, robotnik, J achcice Średnia 7 
Jan. robotnik. Harcerska 9 
Jan, pom. handl., Długa 2 
Jan, biuralista, Nowodworska 28 a 
Józef, bufetowy, Śniadeckich 37 
Paweł, robotnik, X owodworska 3 
Tekla. wdowa, Bocianowo 48 
Korrek Franciszka, wdowa, Szwederowo Lesz- 
czyńskiego 93 . 
Korsakowski Franciszek, murarz, Artura 
Grottgera I 
Korszel Laura, kasjerka, Zduny I 
Koszowska Agnieszka, siostra miłosierdzia, 
Senatorska 73 
Kort Antoni, ślusarz, Sowińskiego II c 
Kortas Alojzy, robotnik, Senatorska 31 
- Andrzej, listowy, Sienkiewicza 52 
- Czesław, ślusaf"z, Sienkiewicza 52 
Edwin. kominiarz, Sienkiewicza 52 
Józef, robotnik. Szwederowo Leszcz}ń- 
skiego 29 
Fryderyka. wdowa, Wilczak Nakielska 30 
Korte Emma, gospodyni, Siedlecka 2 
Kortenkamp Remigja. Dworcowa 49 


10
>>>
146 


Korth - Kosmej a 


Korth Bernard, Kordeckiego 7-10 
Franciszek, kup., Kordeckiego 3, 
 12 7 6 
Maksymiljan, kupiec, Kordeckiego 7-lO 
Paweł, ślusarz, Kościuszki 36 
Wiktor, ślusarz, Wilczak Chłopickiego 3 
!\farta, Poznańska 24 
Korthals Gusta\",', kołodziej, Sieradzka 5 
Kazimiera, Lubelska I4 
- Leon, stolarz, Chwytowo 15 
- Ewa, Okole Grunwaldzka 56 
Kornblit Antoni, właśc. domu, Pod Blankami 13 
Korwat Franciszka, wdowa, Kujawska 13 
- Genowefa, robotnica, Kujawska 13 
Korwin-Kossakowska 
Iarja, wdowa, Ber- 
nardyńska II 
Korycki Ludwik, rolnik, Chojnicka 9 
Korycka Anna, Chojnicka 9 
Korytkowska ::\Iarj a, Śniadeckich 24 
Korzeniewski Jan, ślusarz, Dworcowa 95 
- Kazimierz. maszynista, ::\Iickiewicza I 
- Leon, urzędnik, Cieszkowskiego 18 
Korieniewska Eleonora, biurowa, Cieszkow- 
skiego 18 
- Janina, biurowa, Cieszkowskiego 18 
- Zofj a, biurowa, Cieszkowskiego 18 
Korzonek Franciszek, robotnik, Kujawska 102 
Korzucki Józef, robotnik, Toruńska 36 
Korzubowski Władysław, rob., Toruńska 145 
Koschiński Marcel, robotnik, Łokietka 13 
Kościelak Jan, tokarz, Okole Grunwaldzka 28 
- Józef, robotnik, \Vilczak Xa \Vzgórzu 6 
- 'Vawrzyn, wofnica, Długosza 14 
- Józefa, Toruńska 175 
Kościelny Jan, Okole Grunwaldzka 21 
- Józef, kupiec, Promenada 24 
Kościelniak ::\Iichał, rolnik, Ujejskiego 10 
- Stanisław, robotnik, Świecka 14 
Kościeiski Józef, ogrodnik, Siernieczek 16 
- Leon, pom. gastr., Łokietka 26 
- Stanisław, murarz, Fordońska 76 
Kościeiska Franciszka, książk., Jagiellońska 51 
Kościerski Ludwik, robotnik, Toruńska 127 
Kościński l\.L, inżynier, Chrobrego II 
Kosecki Franciszek, posterunk., Fordońska 47 
Juljusz, placmistrz, Ossolifiskich 3 
Leon, robotnik, Rupienica 2 
Tomasz, robotnik, Ugory 12 
Tomasz, ślusarz, Chełmińska 19 
Kosed.a Feliks, Śniadeckich 22 
Franciszek, właściciel, Szczecińska 4 
- 'Vładysław, kolejarz, Jackowskiego 29 
- Leokadja, Św. Jańska 10 
- Rozalja, właśc. sklepu, Szczecińska 3 
- Salomea, kantorzystka, Szczecińska 4 
Kosedowski Jan, handlarz, Nowodworska 5 


Kosedowski Leonard, fotograf, Podgórna 19 
Kosetzki Czesław, asyst. poczt., Kościelna II 
- Jan, biurowy, Zbożowy Rynek 2 a 
Kosiak J akób, Bocianowo 4 6 
Stanisław, Chwytowo 13 a 
Wincenty, ślusarz, Racławicka 19 
Anna, Racławicka 19 
Bronisława, Chwytowo 13 a 
Józefa, Chwytowo 13 
Kosiarski Kazimierz, woj skowy, Chrobrego 2Z 
Kosiarz Dominik, elektro-mont., Grodztwo 5 
Kosicki Andrzej, piekarz, Sowińskiego 10 
Stanisław, robotnik, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 68 
Stanisław, poljer, Śniadeckich 23 
Teodor, stolarz, Nowy Rynek 2, 
 1213 
Walenty, robotnik, Gdańska 44 
Kosiczak Jan, stolarz, Szwederowo Ks. Sko- 
rupki 7-8 
Kosiedowska 'Viktorja, wdowa, Bocianowo 23 
Kosieniak Jan, rolnik, Promenada 2 
Kosik Jan, kucharz, Siedlecka 12 
Kosiński Alfred, Nowodworska 20 
Leopold, mistrz, Jagiellońska 21 
Jan, handlowiec, Jasna 23 
Józef, mistrz krawiecki, Graniczna 12 
Józef, krawiec, \Vilczak Na 'Vzgórzu 15 
Kazimierz, chorąży, Kościuszki 39 
Michał, robotnik, Piotra Skargi 2 
Wacław, hutnik, Toruńska 65 
\Vincenty, organista, Nowodworska 8 
\Vładysław, mechanik, Unji Lubelskiej la 
Kosińska Apolonja, nauczyc., Krasińskiego 14 
- Genowefa, rachmistrzka, 
owodworska 20 
Kosiolowski Władysław, robotnik, SzwederO\'.-o 
Leszczyńskiego 96 
Kosiorek Bronisław, robotnik, Łokietka 29 
- stolarz, Łokietka 29 
Kosko Juljan, agron., Biedaszkowo (Folwark) 
Koskowski Aleksander, 'Vileńska 9 
Koślicki .:\Iarcel, dozorca, \Vilczak Wysoka 9 
Kośliński Alfons, krawiec, Poznańska 15 
- Teofil, robotn., Ignacego Paderewskiego 33 
Kosłowski Antonina, Nowodworska 6 
- Józef, robotnik, Konopna 27 
Kosłowska )Iarta, gospodyni, Halicka I 
Kosmala Antoni, restaurator, 'Varszawska 10 
Franciszek, górnik, Kościuszki 26 
- Juljusz, ślusarz, Lipowa I 
- Wojciech, restaurator, Lipowa 1 
Kośmalski Józef, nauczyciel, Chwyt owo 17 
Kosmatka Jan, robotnik, Ugory 47 
- Anastazja, wdowa, Ugory 46 
Kosmecki Stanisław, szewc, Gdańska 57 
Kosmeja Antoni, handlarz, Gdańska 75 b .
>>>
Kosmeja - Kotlenga 


147 


Kosmej a Bronisław, Lubelska 14 c 
Jan, robotnik, Okole Grunwaldzka 12 
Piotr, robotnik, Łokietka 10 
- Tomasz. rolnik. :Miedzyn Inf1andzka 69 
- Józefa, wdowa, 
 owodworska 31 
- 'Valerja, Nowy. Rynek II 
Kośmicki Józef, post. pol., Śniadeckich 37 
Kośmider Józef, górnik, Śląska 12 
- Józef, stolarz, Bocianowo 31 
- \Vładysława, Błonia 8 
Kosmieja Henryk, robotnik, Św. Trójcy 10 
Jan, konduktor, Okole Grunwaldzka 2Ia 
- Piotr, robotnik, Łokietka II 
- 'Valerja, robotnica, Św. Trójcy 10 
Kośmińska Felicja. urzędn., Promenada 3 
Kosmowski Kazimierz, monter. 'Vilczak N a- 
kielska 67 
Teofil, ślusarz, Grudziądzka 2 
'Vawrzyn, stolarz, Plac Piastowski 6 a 

 397 
\Viktor, plutonowy, \Varszawska (koszary) 
Kośnicka 'Vladysława, książkowa. Król. Ja- 
wIg I 7 a 
Kośniewicz Kazimierz, robotnik, Szwederowo 
Strzelecka 10 
Kośnikowski Teofil, krawiec, Senatorska 70 
Kosowski Franciszek, rob., 'Vilczak Stawowal5 
Kossabucki Paweł, mechanik, )Iazowiecka7 
Kossak Antoni, woźnica. Szwederowo Strze- 
lecka 10 
Kossakowski Stefan, przemysł., Bernardyńska 
nr. II, 
 1167 
Kossecki Kazimierz, ślusa'rz, Bocianowo 16 
Kosseda Juljan. kolejarz, Ruska 20 
Kossowski Jan, rysownik, :\1 at ej ki 8 
Kossowska )lonika, wdowa. Gdańska 104 
Kossutowski Bronisław, stol.,Sienkiewicza 17 
Kostański Kazimierz, rob., Jachcice Średnia 58 
Kostecki Stanisław, monter, Baraki Dwer- 
nickiego 
Kostecka 'Valentyna, wdowa, Dolina 4 
- 'Vanda, Św. Florjana 8 
Kostka-Dobrzyński Stanisław, kier. parowozu. 
'Vilczak }Ja 'Vzgórzu 10 
Kostej Cecylja, handlarka, Ks. Skorupki 86 
Kostowski Antoni, mechaI1ik, Pomorska 39 
Bruno, Św. Trójcy 14 a 
Franciszek, robotnik, B. Głowackiego 14 
Jan, robotnik, Biedaszkowo 
Marjan, mechanik, }Iazowiecka 43 
Stanisław, ślusarz, Sienkiewicza 54 
Władysław, monter, :\Iazowiecka 2 
Kostro Stanisław, asyst. m., Poznańska 14 
Laura, nauczycielka, Gdańska 19 
- Walerja, wdowa, Poznańska 14 


Kostrz \Valenty, emeryt, Kościuszki 1 
Kostrzewa August, szachtmistrz, Podwale 2 
Kostrzewski Bolesław, kupiec, }'larcinkowskie- 
go 8b 
- Jan, rolnik, Czackiego 12 
- Stanisław, urzędn., Aleje 
fickiewicza 7 
Kostuch Józef, inwalida, 'Varszawska 20 
Kostujak Jan. siodlarz, Nowogrodzka II 
. - Kazimiera, wdowa, Błonia 1 
Kostyniak Ludwik, kupiec, Jackowskiego 31 
Kosudowski Fra.nciszek, kupiec, Śniadeckich 41 
Kosz :Michał, kowal, Długa 8 
Koszcząb 'Vładysław, handl.. Szubińska 14 
Koszkiewicz Tomasz, właśc. domu, Podgórze 15 
Kosznik Leokadja, Dworcowa 13 
Koszucki Feliks, robotnik, Kaszubska 4 
Feliks, porucznik, Krakowska 6 
Feliks, gospod., Szamorzewskiego 18 
- Franciszek, szachmistrz, Kościuszki 39 
- Jan, ślusarz, Kanałowa I 
- 'Vładysław, stangret, Dworcowa 10 
Koszucka Stanisława. Kujawska 38 
- Augusta, wdowa, Kujawska 38 
- Juljanna, wdowa, Jasna I a 
Koszudowska Zofja, handlarka, Lubelska 4-5 
Koszuta Tadeusz, urzędn. Państw. Szkoły 
Przemysł., Św. Trójcy 17 
- Teodor, urzędn. bank., Dąbrowskiego 14 a 
- \Vincenty, Szczecińska 9 
Koszutska Halina, naucz., 'Vały Jagiellońskie 3 
Koszyc Józef, obyw. ziemski, Promenada 3 
Koszyński Antoni, robotnik, Jagiellońska 7 
Kot Franciszek, służący, Zygmunta Augusta 33 
- Szczepan, szewc, Konopna 26 
Kotarski Hieronim, restaurat., Dworcowa 87 
Kotarska l\Iarja, nauczycielka, Jagiellońska 59 
- Stanisława. wdowa, Jagiellońska S9 
Kotas Marja, Krakowska 8 a 
Kotecki Andrzej, palacz, Dwernickiego 
Bronisław, robotnik. \Vileńska 3 
- Jan, robotnik, Nowa 3 
'- Stanisław, robotmk, Grudziądzka 3 
Kotek Franciszek, książkowy. Kwiatowa 9 
Koteli Józef, inżyn., Ignacego Paderewskiego 7 
Koteras Stefan, piekarz, Promenada 39 
Koterski Stefan, fryzjer, Podwale 19 
Koth Karól, robotn., \Vilczak Czarneckiego "7 
Kother Stanisław, kowal, Szubińska 6 
Kottarek Franciszek, inkasent, Lubelska 9 
- Stanisław, kupiec, Dworcowa 6 a 
- 'Vojciech. funkcjo P. P., Niedźwiedzia 7 
- )Iarjanna, Lubelska 9 
Kotlarek .Marja, wdowa, Chwyt owo II 
Kotlenga Franciszek, robotnik. Sokoła 15 
- Ignacy, właśc. drogerji, Dworcowa 13 
10.
>>>
148 


Kotlenga - Kowalkowski 


Kotlenga Jan. kond. poczt., Niegolewskiego 4 a 
Kotlęga Jan, kotlarz, Pomorska 65 
Józef, wolontarjusz. Dworcowa 13 
- Anna, e gory 6 
- Kamelja. biurowa, Ossolińskich 9 
Kotlewski Alojzy. robotnik. Ugory 41 
- Franciszek. robotnik. Ugory 41 
- Jan. robotnik, Bielicka 9 
Kotlewska Antonina. wdowa. Bielicka 9 
Kotliński Antoni, składacz. Grcdzka 22 
- Leon, reprez. fabryki. Błonia 22 a 
Kotlińska 
larta. kra\\'cowa. Chrobrego II 
Kotoliński Aleksandcr, asystent. Pomorska 59 
- Bolesław. rzeźnik. Pomorska 34 
- Roman, cieśla. Leszczyńskiego 99 
Kotolińska Joanna. Jagiellońska 18 
Kotowski Antoni. rob.. \Vilczak N akielska 27 
Albin, robotn.. \Vilczak Na \Vzgórzu 55 
Franciszek, palacz, \Vełniany Rynek 9 
Jan. robotnik. Szwederowo Orła 54 
Jerzy, robotnik, Szwederowo Orła 48 
Józef, \Viłczak \Vincentego Pola II 
Maksymiljan. robotnik. Chrobrego 6 
Michał, kupiec. Sobieskiego 14 
Szymon, handlarz. Stroma 54 
\Vładysław, kom. kolej., Kościuszki 34 
Kotowska Antonina, wdowa, Grunwaldzka 74 
- Józefa, Kaszubska 5 
- Marta, Bocianowo :2 
- Marja, kucharka. Swiecka 4 
Kotra Roman, maszyn., Zygmunta Augusta 33 
Kott Eugenjusz, murarz, Brzozowa 34 
- Józef, murarz. Kujawska 70 
- Tomasz. robotnik, \Vilczak Cłańska 32 
Kottas Ludwik. składacz, Grodzka 15 
Kottke Jan, robotnik. Kujawska 66 
Kotulecki Franciszek, Łokietka 5 
Kotusik Stanisław, robotnik. Brzozowa 24 
Kotwica Antoni, złotnik, }latejki 7 
Kotyński Stanisław, książk.. Seminaryjna 8 
Kotyńska Elżbieta, Czarneckiego 9 
- Ludwika, Błonia 8 
Kotzbach Agnieszka, handl., Sniadeckich 42 a 
- .:\farja, książkowa, Św. Trójcy 19 
Kotzlicki Konrad, kupiec, Pomorska 43 
Kowakowska Leokadja, sprzedaw., Rycerska 5 
Kowal Ignacy, szofer, Reja 2 
Jan, rolnik. Dąbrowa 3 
- Leon, kowal, Miedza 3 
- Władysław. krawiec, Orła 5 
Kowalczewski Jan. robotnik. Ugory 6 
- Józef, kowal, Szwederowo Szubińska 9 
- Tomasz, kowal. Szwederowo Szubińska 9 
Kowalczewska Gertruda, Henryka Dietza l 


Kowalczykiewicz Stanisława. nauczycielka, Se- 
minaryjna 15 
Kowalczyk Antoni. Gł:unwaldzka 16 
Ignacy, krawiec, Sniadeckich 6 
Jan, robotnik, Szwederowo Gołębia III 
Jedlnia \Vendlin, emeryt.pułk., Kołłątaja 7 
Maks. krawiec. Sienkiewicza 14 
Paweł, kraw., Dr. Emila \Varmińskiego 17 
Paweł, prakt. gospod.. Kościuszki l 
Zofja. szwaczka, \Vilczak Nakielska 36 
Kowalewicz Franciszek. kraw., Cieszkowskiego 
nr. 6 
Kowalewski Bernard. poster. P. P. Dą- 
browskiego 15 , 
- Edward, kupiec, Sw. J ańska 8 
- Franciszek. Dr. lek., Sniadeckich 4 1 
Kowalewski Ignacy, robotnik. Toruńska 9 2 
Ignacy, sztukator, Kujawska 61 
Jan, szewc. Plac Piastowski 3 
Jan, pracown. żeglarski, Lubelska 2 
Józef, szewc, Sicnkiewicza 14 
Karol. rzeźnik. Racławicka 23 
Konrad, sekretarz, Sienkiewicza 50 
Leon, Sandomierska 43 a 
restaurator, Toruńska 51, 
 755 
Ludwik, sekretarz poczt.. Kościuszki 12 

fieczysław, kupiec. \Vitebska 13 
Stanisław. robotnik, Stary Rynek 16- 1 7 
Tadeusz, bankowiec, Grodztwo 26 
"'aela\\', robotnik, Sienkiewicza 3 
\Valentyn. krawiec, Wełniany Rynek 15 
\Vincenty, robotnik, Koronowska 45 
\Vładysław, robotnik, Wilczak :Kakielska 
nr. 65 
Zygmunt, artysta, Szwed. Piotrkowska 4 
Kowalewska Augusta, robotn.. 
Iazowiecka 4 
- Józefa, wdowa, Kaszubska 27 
- Józefa, \Vilczak \Vincentego Pola l 
- Konstancja, wdowa, Grudziądzka 3 
Kowalkowska Marja, wdowa, Ogrodowa 13 
Kowalikowski Leon, malarz. Mazowiecka 4 
Kowalińska Pelagja, wdowa, Św. Trójcy 6 a 
Kowalke Fryderyk, książkowy, Chrobrego fi 
Kowalkowski Aleksy, ślusarz, Orła fu 
Andrzej, robotnik. Toruńska 59 
Franciszek, robotnik, Jagiellońska 69 
Franciszek, rzeźnik, Ogrodowa I 
Franciszek, szewc, Toruńska 179 
Franciszek, blacharz, Pomorska 30 
Ignacy, robotnik, Toruńska 88 
Jan. ślusarz, Sienkiewicza 20 
Jan, robotnik, Czarneckiego 9 
Jan, robotnik, Fredry l 
Józef. szklarz, Jezuicka 7-8 
Józef, robotnik, Bełzka 14
>>>
Kowalkowski - Kowalska 


149 


Kowalkowski :Maksymiljan, robotnik, Toruń- 
ska 88 
Paweł. Bocianowo 39 
Stanisław, Bocianowo 21 
Stefan, ślusarz, Szwederowo Orła 62 
- Teofil, górnik, Kossaka 29 
Kowalkowska Anna, wdowa, Sienkiewicza 39 
Franciszka, krawcowa, Jagiellońska 69 
Franciszka, Saperów 31 

Iarjanna, wdowa, Jasna 16 
l\Iarjanna, wdowa, Racławicka 7 
\Valerja, Konopnicka 5 
Kowalski Aleksander, monter, Jackow- 
skiego 13 
Aleksander, robotnik, Siernieczek 24 
Aleksander, kupiec,. 
 akielska II 
Antoni, kowal, Kaszubska 27 
Antoni, ślusarz, Fordońska 24 
Antoni, szewc, Brzozowa 6 
Antoni, blacharz, Chrobrego 23 
Antoni, robotnik, Toruńska 22 

\ntoni, robotnik, Ks. Skorupki 45 

 Andrzej, kierownik, Grunwaldzka 7 6 
Andrzej, fryzjer, Gimnazjalna 2 
Bolesław, kołodziej, Toruńska 22 
Franciszek, robotnik, Konopna 27 
Franciszek. formiarz, Grodzka 4 
Franciszek, dekarz. Bielicka 13 
Franciszek, ślusarz, Bocianowo 9 
Franciszek, kontroler inkasentów, Jagiel- 
lońska 36 a 
Feliks, kierownik budowli miejskiej, Koł- 
łątaja I 
Feliks, ślusarz, Łokietka 7' 
Franciszek, cieśla, \Vilczak Nakielska 32 
Franciszek, pom. gastr., Długosza 13 
Franciszek. górnik, Smoleńska I 
Franciszek, handlarz, Jagiellońska 3 
Fryderyk, robotnik, Pomorska 26 
Jan, port jer, ,Plac Teatralny 4 
Jan, poljer, Sniadeckich 37 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 102 
Jan, palacz, Grunwaldzka 63 
Jan, robotnik, Toruńska 22 
Jan, robotnik, Lokietka 7 
Jan, robotnik, Kaszubska 4 
Jan, robotnik, Rupienica 16 
Jan, Jasna 10 
Jan, robotnik, Tornńska 53 
Jan, mleczarz, Sowińskiego 20 
Jan, dekarz, Sowińskiego 20 
Jan, robotnik, Lipowa 3 
Jan, organista, Grodztwo 26 
Jan! robotnik, Lubelska 34 
Jan, robotnik, Ułańska 20 


Kowalski Jan, emeryt, Staszyca 3 
Jan, robotnik, Jagiellońska 3D 
Józef, kolejarz, Graniczna 14 
Józef, Bocianowo 15 a 
Józef, robotnik, Grunwaldzka 30 a 
Józef, kupiec, Śniadeckich 29 
Józef, rzeźnik, \Yilczak 
akielska 7 
Józef, robotnik, St. Szkolna II 
Józef, stolarz, Długa lO-II 
Kazimierz. robotnik, Grunwaldzka 97 
Ludwik, robotnik, Fordońska 69 
Ludwik, Farna S 
Ludwik, górnik, Smoleńska 3 
:\Iaksymiljan, robotnik, Gdańska 9 1 
)Iichał, malarz, Chocim ska 17- 18 
:\lieczysław, robotnik, Poznańska 17- 18 
Piotr, urzt;:dnik, Jackowskiego 3 2 
Paweł, kolejarz, Staszyca 4 
Szczepan, robotnik, Konopna 31 
Stanisław, stolarz, Król. Jadwigi 7 a 
Stanisław, szewc, \ViIczak Na \Yzgórzu 58 
Stanisław, ślusarz, Hetmańska 13 
Stanisław, robotnik, Plac Piastowski 7 
Stanisław, listonosz, Stara Szkolna II 
Tomasz, posterunek P. P., Długosza B 
"'alenty. Petersona 13 
Władysław, agent, Dworcowa 7 6 
\Yładysław, kupiec, Libelta 10 
Władysław. ślusarz, Chełmińska 23 
\\'ładysław, Grunwaldzka 87 
\Yalenty, robotnik. Szczecińska 9 
\\'ładysław, Sowińskiego 19 
\Yładysław, plutonowy, \Yilczak Stawowa 
nr. 37 
\\'ładysław, werkmistrz, Dworcowa 45-4 6 
\Yładysław, agent gener., Dworcowa 32 
\\'ładysław, robotnik, Xowod",'orska 19 
Włodzimierz, kucharz, Jana Kaźmierza 3 
Zygmunt, robotnik, Hetmańska 23 
Kowalska Augusta, akuszerka, Przyrzecze 20 
Augusta, wdowa, Pomorska 3 1 
Adela, Szwederowo Gołt;:bia 9 6 
Anastazja, 
niadeckich 24 
Bronisława, kucharka. Jasna 10 
Emilja, Błonia 22 
Emilja, wdowa, Kujaw:,ka 2b 
Eleonora, Rycerska 5 
Erika, Pomorska 31 
Franciszka, wdowa, Toruńska 160 
Franciszka, wdowa, Łokietka 13 
Helena, Toruńska 88 
J uljanna, wdowa. \\'ilczak Czarneckiego 3 
Józefa, wdowa, Św. Jańska 18 
Klementyna, Toruńska 184 
katarzyna buff'towa, Długa 56
>>>
150 


Kowalska - Koźmiński 


Kowal
ka Ludwika, biuralistka, Św. Jańska 6 
Leokadja, Toruńska 18 4 
Leokadja, wdowa, Chrobrego b 

larjanna, wdowa, Jasna 10 
Stanisława, robotnica, Grunwaldzka 60 
Stanisława, wdowa, Szpitalna 5 
Wiktorja, handlarka, Bielicka 13 
Wanda, fryzjerka, 
{ostowa II 
Kowałek Antoni, blacharz, \Yilczak, CWo- 
pickiego 2 
Jan, robotnik, \Yilczak Chłopickiego 3 
\Vładysław, blacharz, \Yi1czak Chłopickie- 
go 3 
Kowański \\'alenty, górnik, Koronowska 58 . 
Kowardy Czesław, robotnik, Zacisze 7- 8 
Kowarsch Józef, l11echanik, Sopieskiego 13 
Kownacki Gustaw, nauczyciel, Sniadeckich 33, 

 9 6 5 
Kownatka Fryderyk, stolarz, Kaszubska 15 
Koza J akób, rolnik, Brzozowa 24 
Jan, handlarz, Sienkiewicza 65 
- 
lichał, palacz, Okole 
runwaldzka 36 
- Sylwester, plutonowy, Sniadeckich 6 
Kozabucka l\Iarja, Dworcowa 31 b 
Kozak Kazimierz, em. inspekt. Pol. Państw., 
Ks. Skorupki 40 , 
Kozakiewicz Aleksandra, mężatka, S'w. Jańska 
nr. I3 
- Konstantyn, urzędnik, Jasna I 
- Anna, wdowa, Kujawska 75 
Kozakowski Jan, robotnik, Podgórna 18 
- Walery, dyrektor banku, Kordeckiego 4 
Kozanecki Florjan, prof. gimn., Kordeckiego 2 
Kozera Jan, robotnik, Rycerska 2 
Kozie1czyk Brunon, strażak, Racławicka 8 
Koziołł \vładysła,,-, biuroVv"y, Poznańska 35 
Koziełło \Yiktor, taksator, Dworcowa 82 
Kozierowska J'vIarja, Cicha 14 
Kozikówna Helena, biuralistka, Hetmańska 3 6 
Kozniewski Bartłomiej, stangret, Jagiellońska 
nr.]6 
Koziniewski Hubert, murarz, Lubelska 30 
- Władyshw, robotnik, Lubelska 30 
Kozinski Juljan, skuciarz, Toruńska 12 7 
- Kazimierz, murarz, G
unwaldzka 8 
Koziół Adam, mechanik ślusarski, Szwederowo 
Gołębia 41 I 
Franciszek, ślusarz, Stara Szkolna 8 
- Józef, rolnik, Szwed. Ks. Skorupki 99 
- Wojciech, rzeźbiarz, Jagiellońska 7 
Kozłowicz Franciszek, kupiec, Gdańska 60 
Kozłowski Antoni, pomocnik leśnicz., Ja- 
giellońska 4 
Alojzy, kupiec, Długa 29, 
 1474 
- Aleksander, rzeźnik, Średnia 62 . 


lo 


Kozłowski Andrzej, porucznik, Warszawska 22 
Augustyn, robotnik, Koźmiana 17 
Bolesław, ślusarz, Szwed. Piotrkowska 4 
Edward, zegarmistrz, Marcinkowskiego 7- 8 
Franciszek, krawiec, Nowodworska 3 
Franciszek, robotnik, Rycerska 4 
Franciszek, domowy, Lubelska 2 
Hugo, właśc. fabryki, Ign. Paderewskie- 
go 19, 
 14 0 
Józef, kelner, Gdańska 44 
Józef, sierżant, :\Iazowiecka 8 
Józef, kowal, Ign. Paderewskiego 32 
J uljan, ślusarz, Jagiellońska 35 b 
Juljusz, stolarz, Sowińskiego 9 
Jan, kupiec, Gdańska 128 
Jan, inżynier, Król. Jad'wigi 8 a 
Jan, urzędnik, Dr. Emila Warmińskiego 3 
Jan, robotnik, Tucholska 3 
Jan, inwalida, Jasna 18 
Kazimierz, telegrafista, Grunwaldzka 20 
Leon, murarz, Szwed. Orła 9 
:Michał, rzeźnik, \\Tilcz:ak Różana 24 
l\Iarcin, \Vilczak, Stawowa 30 
Piotr fryzjer, Grodzka IS, 
 1115 
Roman, profesor, Wilczak Xakie1ska 80 
Stanisław, robotnik, Grunwaldzka II 
Stanisław, kowal, Toruńska 139 
Stefan, szewc, Jezuicka 4 
Tomasz, robotnik, Grunwaldzka 62 
Tadeusz, urzędnik, Śniadeckich II 
\Yalerjan, kupiec, Podwale 19 
\\"ładysław, urzędnik, Błonia 9 
Władysław, robotnik, \Vitebska 19 
\\"ojciech, post. śledczy, Król. Jadwigi 4 
\Hodzimierz, redaktor, Gdańska 40 
Kozłowska Antonina, Cieszkowskiego 7 
Ałma, książkowa, Jagiellońska 2 
Franciszka, Nowodworska 20 
Franciszka, wdowa, Promenada 17 
Helena, krawcowa, Kościuszki 27 
Juljanna, wdowa, S?wińskiego 9 

Iarta, Plac Piastowski I 

Iarta, wdowa, \Yilczak \Vysoka 19 
"{; rszula, książkowa, Lubelska 2 
\\'alerja, książkowa, Lubelska 2 
Koźlak Jan, krawiec, Garbary 32 
- .Michał, Dolina 4 
- Piotr, robotnik, Kordeckiego 23 
Koźliński Jan, muzyk, Nowodworska 4 I 

 Józef, robotnik, Grunwaldzka 31 
- Konstanty, krawiec, Błonia 9 
Koźliliska Elżbieta, wdowa, Solna 64 
Koźmiński Józef, handlow., Łokietka 29 
- Stanisław, referent, Św. Jańska 14 
- Stanisław, nauczyciel, Chrobrego 13
>>>
Koźmiński - Krankowski 


ljl 


Koźmiński \Vojciech, urzędnik, Mazowiecka 
nr. 29 a 
Koźmińska Apolonja, wdowa, Król. Jadwigi II 
Koźuba Leokadja, Nowy Rynek 3 
Koźiuch Augustyn, Na Vv'zgórzu 4 0 
Kozubowski Augustyn, przemysłowiec, Cho- 
cimska 3 
Kozuchowska Anna, Błonia 7 
Kozul Józef, kupiec, Ks. Skorupki 99 
Kobemik Frieda, dozórczyni, Gdańska 136 
Kohler Fritz, rolnik, Gdańska 15 6 
- Otton, rzeźnik, Grunwaldzka 9 
- Paweł, ślusarz, Sienkiewicza 55 
Kohn Jan, konduktor, Bocianowo 21 
- Vlalter, robotnik, Garbary 7 
Konig Gustaw, Śniadeckich 29 
Leopold, właśc. domu, Sieradzka 20 
Maksymiljan, inżynier, Gdańska 75 c 
Michał, budowniczy, Mazowiecka 3 1 
Ryszard, technik, V/ysoka 19 
Bronisława, Cieszkowskiego 21 
Emma, wdowa, Glinki 32 
Klementyna, wdowa, Gdańska 75 c 
Marta, Sieradzka 20 
Konigsberg Kazimierz, Lipc:wa 5 a 
Konigsberger Amalja, kapitalistka, Kwiato- 
wa II 
Kopke Adolf, ślusarz, Rycerska 22 
- Reinhold, rzeźnik, Kujawska 68 
- Franciszka, Sieradzka 3 
Koplin Otylja, wdowa, Toruńska 80 
Kopnik Luiza, kapitalistka, Dworcowa 31 a 
Koppe Frieda, Długa 53 
Koppel Alwina. wdowa, \Vitebska 16 
Korber Gertruda, pielęgn., Nowodworska 24 
Korth \Valdemar, listonosz, Sieroca 12 
Kraas August, kowal, Fordońska 16 
Krabulska RaJzalja, wdowa. \Vilczak Nakielska 
nr. II 
Krachel Wacław, ugory 5 
Kraczkiewicz Pelagja, wdowa, ?acisze 3 
Kraczyńska Augusta, wdowa, Sniadeckich 4 6 
Kraege Fryderyk, Gdańska 62 
Kraehmer Helena, wdowa, Śniadeckich 37 
Kraehn \Vilhelm, kowal, Fordońska 22 
Kraemer Erhard, bankowy, Dworcowa 3 0 
- Gertruda, nauczycielka, \\Tełniany Rynek 
nr. 9 
Krafke Karol, handlarz, Sokoła 4 
Kraft Ferdynand, ceglarz, \Varszawska 22 
H ugo, drukarz, Chełmińska 23 
Otton, ślusarz, Nowy Rynek I 
- Gortruda, gospodyni, Błonia 9 
- Klara, wdowa, Śniadeckich 33 
Krahl, Gertruda. Kopernika 4 


Krahl Katarzyna, Kopernika 4 
Krahn Anna, wdowa, Fabryczna 10 
Kraiński Stanisław, kotlarz, \Vilczak 
a- 
kielska 23 
- Franciszek, konduktor, Dwernickiego 
Krajczewski Domnik, robotnik, Garbary 6 
Krajczewska Franciszka, wdowa, Szweder. 
Leszczyńskiego 2 
Krajczycki Kazimierz, urzędnik, Ossolińskich 
nr. 12 
Krajczyński Aleksander, kowal, Gdańska 97 a 
Krajczyńska Janina, biuralistka, Cieszkow- 
skiego 9 
Krajecki Teodor, ślusarz, Grunwaldzka 7 0 
Krajeczyńska Katarzyna, wdowa, Chocimska 7 
Krajewski Andrzej, robotnik, Błonia 21 
Andrzej, robotnik, Lubelska 13 a 
Bernard, fotograf, Grunwaldzka 25 
Franciszek, ślusarz, Wilczak 
a \\'zgórzu 5 
Frańciszek, robotnik, Sowińskiego II C 
Jan, Szwederowo Leszczyńskiego 9 8 
Józef, robotnik, Wilczak lJłańska 7 
Kazimierz, urzędnik, Nowodworska 24 
Karol, funkcjon. Państw., Szwed. Gołębia 
nr. 31 
:)Iarcin, Sowińskiego 19 
Piotr, robotnik, Szwed. Orła 34 
Szczepan, biurowy, Łokietka 8 b 
Stanisław, \\"arszawska 7 
Stanisław, robotnik, \Vilczak Nakielska 27 
Zygmunt, rolnik, Gdańska 139 
Krajewska Anna, bona, Śniadeckich 2 
Anna, wdowa, Lenartowicza 3 
- Anna, \Vileńska 9 
- Kazimiera, książkowa, Grodztwo 24 
- )Iarta, Sowińskiego II b 
Krajka l\Iarjan, restaurator, Szczecińska 12 
Krajniewski Bernard. kupiec, Paderewskiego II 
- Bernard, siodlarz, Dworcowa 69 
Krak 
Iarjanna, artystka, \Varszawska 16 
Krakau Antoni, kowal, Chwytowo 3 
Krakowiak 
Iarcin, górnik, Jachcice Czerska 7 
Krakowska Aniela, wdowa, Ossolińskich 3 
Kramer Adolf, robotnik, Ś'w. Jańska 7 
- Izydor, szewc, Kuja\.vska 57 
- Gustaw, handlarz, Zygm. Augusta 33 
- Tadeusz. porucznik, Gimnazjalna 3 
Kramm Leon. Gdańska 7 6 
Krammer Berta, wdowa, Koronowska 55 
Krampitz \Vilhelm, woźny, Glinki 2 
Kranicki Józef, właściciel, Długa 65 
Krankiewicz Tadeusz. kowal, Sienkiewicza II a 
Krankowski Henryk, lekarz weter., Jagiel- 
lońska 75, ceł 845 
- Vlalter, Jagiellońska 75
>>>
l5:? 


Krankowska - Krause 


Krankowska Hildegard, stud. muzyki, Ja- 
giellońska 75 
Krantz 1laksymiljan, robotnik, Elbląska 8 
Kranz Andrzej, robotnik, Śląska 13 
- Józef, zegarmistrz, Jagiellońska 51 
Krapp Emil, artysta, Kościelna 8 
Krasiewicz Teofil, kupiec, 20 stycznia 13 
Krasicki hrabia, Chocimska 2, 
 39 2 
- Ignacy, 20 stycznia 13 b, 
 155 
Krasiewicz Feliks, asystent kol., Grunwaldzka 
nr. 97 
Krasing )Iichał, robotnik, Puławskiego 66 
Krasiński Franciszek, bankow., Dworcowa 51 
Paweł, kupiec, Dworcowa 51 
:Stanisław. Szpitalna 7 
Stanisław, robotnik, Xowa 3 
Władysław, urzędnik kol.. Hetmańska 20 
Krasińska Elźbieta. krawcowa, Pomorska 4 0 
- \Veronika, wdowa, Flisacka 8 
- \Yładysława, \vdowa, Pomorska'-ł 0 
Kraske Bronisław. kelner, Zamojskiego 6 
- Józef, Kaszubska 30 
- Wacław, nauczvciel, \Yełn. Rvnt'k 5-b 
Kraśkiewicz Jan, st
larz, Lubelska 
33 
Jan, cieśla, Chocimska 4 
- Robert, strażak, \\'arszawska 14 
- )lichalina, wdowa, \Yilczak Różana 7 
Kraskówna :\Iarta, krawcowa, Sobieskiego 10 
Kraskowski Jan, murasz, Kościuszki 51 
Krasowska )Iarja, właśc. sklepu, Długa 32 
Kraśniak Andrzej, robotnik, Fordońska 12 
Kraśniewski Bernard, siodlarz, Gdańska :-52 
Krasnodębska Stanisława, wdowa, Szweder. 
Gołębia' 2 
Krasnowski Jan, kolejarz, Ścieżka 2 
Krasnowolski Tomasz, kupiec, Leszczyńskiego 
nr. II 
Krasnowolska Agata, wdowa, Dworcowa 51 
Krasny .\ntoni, ślusarz. Kościuszki II 
Krasowska )[arja. wdowa, Długa 32 
Krassowski Ernest, koszykarz. Konopna 2 
Krass. August, kowal, Fordońska 67 
Kraszewski Ryszard, technik, Błonia 8 
- Stanisław, 20 stycznia 31 
Kraszewska )Iarja, \vdowa, Pomorska 49-50 
Kraszkiewicz Anastazy, robotnik, SenatorskaI5 
Franciszek, Bart. Głowackiego .p 
Jan, robotnik. Św. Trójcy 10 
Leon, robotnik, Siernieczek 18 
)[aksymi1jan, robotnik, Fordońska 15 
Tadeusz, kowal, Vnji Lubelskiej 13 
Krasziński Stanisław, ślusarz, Kościuszki 35 
Krauc :\Iarja., wdowa, Sobieskiego 13 
Krause Albert, kierownik biura, Fredry I 
- Aleksander, organmistrz, Gdańska 107 


Krause Antoni, szewc, Kordeckiego 34 a 
Artur, handlarz, Dr. Emila \Varmińskiego 
nr. 3. 
 7 18 
Dawid, ślusarz, 
niadeckich 18 
Edward, prokurzysta, Pomorska 8a 

 1803 
Franciszek, robotnik, Fordońska 20 
Franciszek, ogrodnik, Senatorska 87-88 
Franciszek, tapicer, Sienkiewicza 20 
Franciszek, ślusarz, \Vi1czak Ułańska 2-3 
Franciszek, przetokowy, Kanałowa S 
Fritz, kupiec, Siemieradzkiego II 
Fritz, asystent, Zamojskiego 7 
Hermann, Ks. Skorupki 105 
Hermann, stołowy, Jagiellońska 3 
Hermann, nauczyciel. Sienkiewicza 53 
Herta, nauczycielka pryw., Stary Rynek 9 
Ignacy, robotnik, Leśna 16 
Józef, konduktor, \Vilczak Czarneckiego S 
Leon, kolejarz, Grunwaldzka 25 
Leopold. kupiec, Grunwaldzka 107 
)hksymiljan, piekarz, Podgórna 10 
:\Iaksymiljan, nadzorca, Promenada 19 
Oskar, kupiec, Pomorska 42 
Paweł. piekarz, Toruńska n6 
Paweł, piekarz, Hetmańska 18 
Rudolf, murarz, Jasna 18 a 
Rudolf, książkowy, Lokietka 4 a 
Ryszard, robotnik, Grunwaldzka 100 
Stanisław, Bocianowo 8 
Stefan, urzędnik gosp., Chocimska 10 
Teodor, robotnik, SL,czecińsk
 12 
Teofil, książkowy, Kanałowa 2 


.:.++++............_.......................++++++++++++++++ ł. ł. .. t.. ..: . 
f Biuro inżynierskie i 
ł Inż. Krause Willy ł 
i Bydgoszcz, Ossolińskich 9. ł 
++


..


++++

 


Wincenty, elektrotechnik, Długa 50 

 94 8 
Wincenty, kupiec, Kiedźwiedzia 2 
Władysław, robotnik, Szwed. Gołębia 41 
Adelheida, \V rocławska 7 
Alwina, \Vilczak 
akielska 15 
Augusta, "I,'dowa, Lokietka 20 
Charlotta, wdowa, Wilczak 
 akielska 86 
Emma. wdowa, Grodzka 28-29 
Erna, nauczycieJka, Cieszkowskiego 17 
Helena, Promenada 21 
Helena, wdowa, Dolina 24 
julja. wdowa, Grodztwo 6 
:\linna, wdowa, Bocianowo 46 
l\Iarja, wdowa, Błonia '23
>>>
1,j'"j"} 


Krause - Kreski 


153 


I{rause Rozalja, wdowa, Łokietka 2i 
- SeJm a, ochroniark::ł, Poniatowskiego 10 
- Walerja, robotnica, Szczecińska 12 
Krauze Aleksander, cieśla, Wilczak Nakiel- 
ska 78 
Dawid, robotnik, Śniadeckich 20 
Franciszek, Lenartowicza 8 
Marcin, robotnik, \Vi1czak Nakielska 13 
\Vojciech, ślusarz, Warszawska 13 
Katarzyna, wdowa, Bielicka 44 
Paulina, wdowa, \Vilczak Różana 19 
hrawacińska Kazimiera, :\hzowiecka 38 
Krawcówna Zofja
 biuralistka, Dr. Emila \Var- 
mińskiego 17 
Krawczak Aleksander, młynarz, Sobieskiego 3 
Antoni, robotnik, Grunwaldzka 4 a 
Florjan, ślusarz, :\Iazowiecka 45 
Franciszek, robotnik, Sienkiewicza 58 
Jan, robotnik, Sienkiewicza 27 
Jan, kandydat na asyst., Sowińskiego 10 
Konstanty, blacharz, Sienkiewicza 57 

ikodem, kołodziej, Dworcowa 64 
Stanisław, robotnik. Dworcowa 65 
.-\nna, Św. Jańska 21 
Joanna, gospodyni, :\Iazowiecka 45 
:1Iagdalena, wdowa. Ks. Skorupki 68 
Krawczewski Franciszek, robotnik, Grun- 
waldzka 80 
- Jan, piekarz, Gdańska 66 
- :\Iieczysław, asystent, J agiello1'lska 35 a 
Krawczyk Artur, urzędnik, -Chodkiewicza 37 
Henrvk, robotnik, Graniczna 8 
Konstanty, robotnik, Graniczna 8 
Stanisław. Sieroca 23 
Julja, Gdańska 1 ó 3 
Stanisława, Dworcowa 7 
Weronika. Poniatowskiego 7 
Krawczyński Józpf, elektrownik, Parkowa 7 
Leon, tokarz, Bocianowo 22 
Stanisław, robotnik, Chojnicka 9 
- \Valenty, robotnik, Grunwaldzka 75 
- \Vojciech, palacz, Grudziądzka 3 
Krawecki Bronisław, robotnik, Grunwaldzka 
nr. 34 
Krawir Berta, wdowa, Błonia 19 
Krebs Juljusz, robotnik, Bocianowo 28 
Ewa, wdowa, Bocianowo 28 
- Gertruda, Lubelska 22 
- Zuzanna, nauczycielka, Dworcowa 30 
Kreczmcr Wanda, wdowa, Ugory 47 
Krefft I\:sawer, kupiec, Król. Jadwigi 13 
Kreft Sylwester, krawiec, Dr. Emila War- 
mińskiego 9 
Kreh Karol, konduktor kolej., Podgórna 14 
Krehs Alojzy, kolejarz, Staszyca 5 


Kreja Salomea, wdowa, Cieszkowskiego 15 
Kreklau Adolf, kupiec, Grunwaldzka 9. 

 1735 
Franciszek, piekarz, Henryka Dietza II 
Franciszek, Henryka Dietza II 
Jan, piekarz, Henryka Dietza II 
Ewa, wdowa, :\Iińska 6 
Helena, Śniadeckich 30 
Krencer Gustaw, górnik, Śniadeckich II 
Krenc Paweł, oficer, Wilczak 
akielska 35 
Stanisław, pilnikarz, Pomorska 21 
- Helena, handlarka, Plac Piastowski 6 · 
- Katarzyna, wdowa, Brzozowa 3 
Krengel Alice, nauczycielka, Zduny I 
- Anna, wdowa, Zduny I 
Krenicki Ludwik, urzędnik poczt., Babia wieś 
nr. 18 
Krenski Antoni, stolarz, Sienkiewicza 39 
- Jan, robotnik, Św. Jańska 21 
Krentzer Anna, Hermana Frankego 8 
Krentz1in Ottoon robotnik, Łokietka 27 
Krenzahler Klara, Kujawska 29 
Krepa Franciszek, robotnik, Kordeckiego 32 
Krepkowski Bernard, krawiec, Jasna 27 
Kres Alojzy, kier. parowozu, Unji Lubelskiej 13 
- Jan, urzędnik kolejowy, Chwytowo 17 
Kreski Robert, kupiec, Gdańska 7 
. ....................................................................... 

 I 
 

 Hurt. Detal. 
 
j F. KRESKI 
 

 Bydgoszcz, Gdańska 7 
 

 Telefon 1437 . 

 
 

 Kryształ, szkło, porce- 
 

 lana, fa jans 
 

 i artykuły luksusowe. 
 

 Sprzęty domo\ve i kuch. 
 

 . Artykuły stalowe. 
 

 . Sp('cjalnOŚ
 : . 
 

 Urządzema dla hoteli, restauracyj. 
 

 I szpitali i zakładów leczniczych. . 

 
 
.................
>>>
154 


Kreski - Kroenke 


Kreski Waldemar, kupiec, Gdańska 7, 

 1437 
Kress Bogusława, Grunwaldzka 73 
- )leJanja, Grunwaldzka 73 
Kretek Ludwik, rzeźnik, Bart. Głowackiego 9 
Kreter Emil, porucznik, Sienkiewicza 63 
- Albertina, wdowa, Babia wieś 18 
Kretkowski \Yalenty, robotnik, Bociano\\'o 9 
Kretowicz Józef, urzędnik, Pomorska 43 
Kretschmar Bernard, stolarz, Terasy 8 
Kretschmer Karol, mistrz kotlarski, Pomor- 
t ska 9 
- Charlotta, nauczycielka, Pomorska 9 


Kretzschmer Bernhard 
Rzeźbiarz - Terasy 8. 
Warsztat rzeźbiarski dla celów budowla- 
nych i stolarskich. 


Kretzmer Ernst, robotnik, Graniczna 15 
Kreutz Otton, ślusarz, Warszawska I4 
, - Jadwiga, nauczycielka, Kordeckiego 23 
- Marja, wdowa, Terasy 7 
Kreuz Czesław, dyrekt. banku, Ign. Paderew- 
skiego nr. 32 
Kreyczy Wilhehn, Gdańska 48 
Kręcki Wincenty, restaurator, Szczecińska lO 

 1774 
- Stefan, właściciel, Szczecińska lO 
Kręgowski Ignacy, robotnik, Ujejskiego 29 
Kręzelewski :Michał, krawiec, Przyrzecze II 
Krężelewski Jan, robotnik, Wilczak Czar- 
neckiego lO 
Krich Baruch, krawiec, Podgórna 15 
Krieg Anna, asyst. poczt., Paderewskiego 13 
- Helena, wdowa, Gdańska 4
 
Kriegel, \Vilhelm, Śniadeckich 28 , 
Kriegelstein Hermann, handlowiec, Sw. Jal1ska 
nr. 20 
- Robert, kupiec, Św. J ańska - 20 
Krieger Alfred, inżynier, Błonia 9 


Krieger Eugenjusz 
Główny Inspektor tow. ubezpieczeń "Piast" 
Sienkiewicza 7. 
Friedrich, nauczyciel, Św. Trójcy 22 a I 
Gertruda, Libelta r2 
Oskar, administrat., Poznańska 22 


Krieger Paweł, emeryt, Libelta 12 
Teodor, inżynier, Krasińskiego f4 
Klara, Św. Trójcy 22 a 
Matylda, wdowa, Krasińskiego 14 
\Vanda, Krasińskiego 14 
Władysława, robotnica, Sienkiewicza 37 
Krienke Otton, kapitalista, Gdańska 12S 
Kriese Adam, przodownik, Św. Trójcy 32 
Adam, pomocnik poczt., Wilczak Czar- 
neckiego 7 
Aleksander, ślusarz, Koronowska 42 
Fryderyk, zegam1istrz, Ks. Skorupki Bo-81 
Filip, robotnik, Św. Trójcy r6 
Franciszek, ślusarz, Koronowska 42 
Hans, redaktor, Dworcowa 18 d 
Jan, kupiec, Dworcowa I a 
Reinhold, urzędnik, Dworcowa 95 
\\'ładysław, urzędnik, Koronowska 42 
Ewa, wdowa, Koronowska 42 
Marta, Flisacka r6 
Kriesel Hermann, złotnik, Dworcowa 17 
- ::\Iarta, wdowa, Gdańska 74 
Kriewald Ella, wdowa, Gdańska 75 e 
- Joanna, Leszczyńskiego 19 
- Matylda, wdO\.\'a, Dworcowa I4 
Krisp Richard, inwalida, Pomorska 32 a 
Krispin Andrzej, robotnik, Brzozowa 16 a 
Kriwald \\"ilhelm, robotnik, Kościuszki 39 
Krobiak 
ikodem, murarz, Poniatowskiego 3 
Krochmann Charlotta, książkowa, Zamoj- 
skiego 2 I 
Krocz Bernard, G gory 26 
- Jan, robotnik, ugory 26 
- Augusta, wdowa, Ugory 46 
Kroczyńska :\Iarja, krawcowa, Jachcice Czer- 
ska 32 
Kroege Reinhold, emeryt. Cho:n-:iewicza 37 
Kroeger Karol, inspektor, Jackowskiego 19 
_0 \Vilhehnina, gospodyni, Jackowskiego 19 
Kroehle Jan, kupiec, Dworocwa 62 
Kroening WiUibald, dyrektor niem. gimn., 
Piotra Skargi 2 
8
Bm88mm888mmm888888888& 
5 Kroenke Paul5 
8 Salon fryzjerski dla pań i lłanów. 8 
8 Pedumerj8i prz}borytoaletoł\e w wielkim ro 
8 ł\-yborze. 8 
II Bvdgoszcz, Dworcowa la. Telefon 997. 8 
ro . 8 
8m8m88smmm8mmro8m88mmm888 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
Krogel 


Kruczyńska 


155 


I{rogel Luiza, wdowa, Kaszubska I 
Krogulski August, dziennikarz, \Vileńska I2 
- Władysław, kapitan, Sienkiewicza I a 
Krogulska Aniela, urzędniczka, Wesoła 7 
Krohle Jan, kupiec, Sieroca II 
Krojewska Władysława, Błonia 21 
Krojniewski Bernard, Ign. Paderewskiego II 
Krokowski \Valenty, krawiec, \Varszawska 23 
Kroi Michał, kupiec, \Vysoka I2 
Krolak Maks, kołodziej. Ustronie 8 
Krollack Juljanna, wdowa, Ustronie 8 
Krolikowski Andrzej, robotnik, Lubelska 7 
- Franciszek, formiarz, Grodztwo 24 
- Michał, robotnik, \\'ilczak Stawowa 3I 
Kroll Jan, robotnik, Toruńska 174 
Karol, kier. parowozu, Sienkiewicza 21 
Leon, malarz, Ogrodowa I4 
Stanisław, kupiec, Przyrzecze 2 
Marta, kucharka, Szwed. Orła 18 
Paulina, wdowa, Kujawska 15 
Kron Józef, przemysłowiec, Chrobrego 12 
Kronenberg Chil-Majzer, subjekt, Dworcowa 14 
Henryk, emeryt, Podgórze 30 
- Leopold, dypl. profes. języka Esper., 
Ossolińskich 12, 
 27 
Kronszewski Aleksander, piekarz, Rycerska 
nr. 17- 18 
- Otton, piekarz. Fordońska 6 
Kropelnicki Władysław, robotnik, Chmurna 7 
Kroplewski Corneli, szewc, Stary Rynek 20 
Kropiński Jan, piekarz; Racławicka 2-3 
- Stanisław, robotnik, Rycerska 2 
- Władysław, robotnik, Vnji 
ubelskiej 13 
Kropińska Józefa, robotnica, Unji Lubel- 
skiej 13 
- Józefa, wdowa, Rycerska 2 
Kropisz Stanisław, mechanik, Szwed. Szu- 
bińska 6 
Krosicki Stanisław, prof. gimnazj., Ossoliń- 
skich 12 
Kroskowski "'adaw, praktyk. poczt., Okole 
Grunwaldzka 99 
l\:rosnowski Franciszek, handlarz, Szpitalna 8 
Krosnowska Anastazja, wdowa, Senatorska 9 
Krotochwil Ryszard, Zacisze 4 
Krotosik Elżbieta, gospodyni, Poznańska 30 
Król Franciszek, siodlarz, Okole Grunwaldzka 
nr. 58 
Jan, Dr., lekarz, Plac \Vomości S, 
 I9 IO 
Józef, kupiec, Król. Jadwigi 16 
Juljan, właśc. fabryki, Nowy Rynek II 
Michał, st. sekret. poczt., Pomorska 5 
Kazimierz, robotnik, Siernieczek 26 
Stanisław, Koronowska 65 
\Vładysław, robotnik, Grunwaldzka 4 


Król \\ladysław, biurowy, Szwed. Orła 18 
- Katarzyna, Szwederowo Orła r8 
Królak Leon, urzędnik P.P., ŚW. Trójcy 14 
- Katarzyna, Baraki Dwernickiego. 
- Pelagja, Kołłątaja 13-14 
Królczak Franciszek, urzędnik P. P., Okole 
Grunwaldzka 98 
Królewicz Wacław, strażak, Toruńska 139 
Królik Franciszek, szewc, Graniczna 4 
Jan, Nowodworska 21 
Józef, kupiec, 20 stycznia 30 
Roman, urzędnik, Kołłątaja I2 
Tomasz, robotnik, Jasna 21 
\Valenty, Plac Piastowski I 
Królikowski Andrzej, robotnik, Jasna 13 
Bolesław, robotnik, Senatorska 58 
Eugenjusz, urzędnik, Dr. Emila \\"ar- 
mińskiego 17 
Franciszek, stolarz, Szwed. Leszczyń- 
skiego 102 
Jan, robotnik, 
liedzyn Osada 8 
)Iarcin, \\'ilczak Xakielska 54 
\\Tawrzyn, robotnik, Szwed. Orła 26 
Królikowska Helena, modystka, KróL Jadwigi 
nr. 13 a 
Kr6ning Ida, wdowa, Piotra Skargi 2 
Kr6nke Paweł, fryzjer, Dworcowa I a, 
 997 
I{rubek \Yilhelm, Sienkiewicza 57 
Kruchy Andrzej, biuralista, Poniatowskiego 9 
Kruczek Stanisław, rolnik, Glinki 44 
Kruczkowski Adam, robotnik, Podgórna 23 
Antoni, stolarz, Okole Grunwaldzka 94 
Antoni, ślusarz, Stara Szkolna 9 
Antoni, pantoflarz, Podgórna 23 
Franciszek, robotnik, Koronowska 66 
Jan, emeryt, Okole Grunwaldzka 63 
Jan, robotnik, Chocimska 12 
Józef, robotnik, Podgórna 23 
Józef, robotnik, Toruńska 1b 
:\Iateusz, kolejarz, Okole Grunwaldzka 4 2 
Walter, książkowy. Koronowska 66 
Kruczkowska Franciszka, wdowa, Okole Grun- 
waldzka 63 . 
- 
Iarja. Śniadeckich 52 
Kruczyński Franciszek, kupiec, Okole Grun- 
waldzka 105, O!
 13 2 3, 1333 
Franciszek, robotnik, Kujawska 13 
Jan, robotnik, 20 stycznia 31 
Kazimierz, kupiec, Kordeckiego 35 a 
Longin, kupiec, Kordeckiego 35 a 
Stanisław, robotnik, Krakowska Ib 
Tomasz, robotnik, Kościuszki 52 
Kruczyńska Helena, Hetmańska 30
>>>
156 


Kruczyńska - Kruger 


Kruczyńska Kazimiera, sprzedawaczka, Kor- 
deckiego 35 a 
- }Iarta, wdowa, Król. Jadwigi 6 
Krudowski Zygmunt, major, 20 stycznia 27 
Krueger Andrzej, ślusarz, Rycerska 21 
Krug )Iieczysław, plutonowy, Gdańska 7 6 
- Stanisław, sierżant, Gdańska 76 
Krugłów Jan, Pomorska 40 
Kruk Ernst, fryzjer, Św. Trojcy 6 b 
Franciszek, robotnik, Okole Grunwaldzka 
nr. 10Z 
Ignacy, kapral, Bartosza Głowackiego 103 
Jakób. malarz, Petersona 6 
Jan, gospodarz, }{oźmiana 27 
Roman, robotnik, Podgórze -ł-0 
Ludwika, rolnica, Kujawska 58 
Krukowski Józef, robotnik, Szajnochy -1- 
:\Iarjan, inżynier, Krakowska 2 a 
"- Michał, robotnik, Siernieczek 18 
- Stanisław, Bełzka 22 
Krukowska Bronisława, Poznańska 5 
- :\Iarja, nauczycielka, 20 stycznia -t- 
Krulikicwicz Stanisław, Cieszkowskiego 17 
- Jadwiga, urzędniczka, Cieszkowskiego 17 
Krumhauer Otylja, wdowa, Szwed. Leszczyń- 
skiego 36 
Krupa Roch, piekarz, Jezuicka q 
)Iichał, werkmistrz, Zacisze 5 
- \Valenty, urzędnik, Błonia 21 
- .-\nna, gospodyni, Gdańska 71 
Kruppa Eugenja, Sienkiewicza z8 
Krupiak Sebastjan, robotnik, Łowicka lO 
Krupińska Agnieszka, Sieroca 21 
Krupka )Iikołaj, ślusarz, \Yyżyny 10 
Walenty, poster. P. P., Jackowskiego 23 
- Anastazja, wdowa, Szwed. Orła 43 
- Anna, wdowa, Bcłzka 35 
Krupki Franciszek, robotnik, Szwed. Orła 44 
Krupski Brunon, zwrotniczy, Jackowskiego 19 
- Kazimierz, robotnik, Fordońska 48 
- )Iaksymiljan, robotnik, 
owa 15 
Krupska Agnieszka. handlarka, Plac Pia- 
stowski 2 
Krus Klara, bufetowa, Xowodworska b 
Kruse Emma, kupcowa, Św. Trójcy 16 
- Jan, redaktor, Dworcowa 20 
Krusik Stanisław, robotnik, Puławskiego 31 
Kruska :\Iarja, wdowa, Kujawska 20 
Krust Franciszek, kapelusznik, Lenartowicza 22 
- Cecylja, wdowa, Lenartowicza 22 
Kruszczyński Antoni, stolarz, Toruńska 23 
- Bronisław, kupiec, Św. Trójcy 12 e 
Kruszelnicki Eugenjusz, kapelusznik, Toruński 
nr. 184 
Kruszewski Władysław, handlow., Grodzka 16 


Kruszka )Iagdalena, Flisacka 16 
Kruszowa Jan, krawiec, Grodztwo 5 
Kruszewicwwa Amalja, wdowa, Ign. Pade- 
rewskiego 7 
Kruszyński Aleksander, kolejarz, Jackow- 
skiego 30 
Antoni, robotnik, Baraki Dwernickiego 
Bolesław, Łokietka 25 
Franciszek, robotnik, Kujawska I02 
Jan, robotnik, Racławicka 18 
Józef, kancelista sądowy, Wąska 5 
Józef, krawiec, Łokietka 25 
Józef, robotnik, Cgory 36 
)Iichał, robotnik, Sieradzka 7 
Stanisław, kowal, \\"ilczak Xakielska 52 
Stanisław, krawiec, Krasińskiego 2 
Wawrzyniec, rzeźnik, Kujawska 35 
Kruszyńska Katarzyna, wdowa, Świecka 14 a 
- \Valerja, wdc.wa, Łokietka 25 
Krutkowski Wacław, robotnik, Okole Grun- 
waldzka 61 
Kruża Aleksander, rzeźnik, Grunwaldzka 21 a 
- Antoni, robotnik, Graniczna 9 
Kruzel Jan, mleczarz, Gdańska 127 
- )Iichał, robotnik, Toruńska 87 
Krużewski Paweł, urzędnik, \Yarszawska 21 
Krużyński Paweł, stolarz, Hetmańska 34 
Kruche Erika, artystka, Śniadeckich 22 
Kriiger Adolf, rolnik, Siedlecka 19 
Adolf. siodlarz. Zbożowy Rynek 2 
Edward, kupiec, \Yarszawska 10 
Edward, \Vilczak Czarneckiego 5 
Eugen, kupiec, Dworcowa 92, 
 228 
................................ 
. . 
! Krfiger Eugell T. Z o. p. = 
: B)"dgoszrz, Podolska 4. - Ttlefon 228. : 
= Hurtownia szkła - fabryka = 
: luster - szlifiarnia szkła. = 
................................ 
Gerhard, Dworcowa 92 
Gustaw, Ogrodowa 1 a 
Gu
taw, rolnik, Piotra Skargi 9 
Henryk, kupiec, Sienkiewicza 1 a 
Hern1ann, stolarz, Stara Szkolna 13 
Herman, robotnik, Glinki 2 
Hermann, technik, Szwed. Leszczyńskiego 
nr. 16 
Jan, dekarz, Szwed. Ks. Skorupki 45 
Jan, fryzjer, HenJ.-yka Dietza 10 a 
Jan, szewc, Pomorska 59 
Jan, robotnik, Podwale 17 
Józef, kier. parowozu, Nowogrodzka 10 
Józef, werkmistrz, Siemieradzkiego 5
>>>
Kruger - Krzemkowski 


157 


J{ruger Karol, kupiec, Gdańska 77, 
 1263 
Karol, kowal, Kujawska 13 
Karol, robotnik, Toruńska 91 
Karol, malarz, Jasna 2 
Marjan, ślusarz, Toruńska 103 

L E., kupiec, Gdańska 137 
Mieczysław, muzykant, Chełmińska 4 
Otton, kupiec, Pomorska 10, 
 1738 
Paweł, tokarz, Jasna II 
Paweł, robotnik, Cmentarna 2 
Reinhard, robotnik. \Vileńska 7 
Stanisław, listonosz, Pomorska 50 
\Valter, kupiec, 'Warszawska 10 
\Vilhelm, ślusarz, Saperów II 
Wilhelm, fotograf, Jagiellońska 49 
Wilhelm, handlarz, Senatorska 30 
\Villi, listowy, Śniadeckich 13 a 
Adelheid, Grodztwo 29 
Agnieszka, wdowa, Nowodworska 28 
Anna, gospodyni, Stary Rynek 10 
Bertha, właśc. sklepu, Dworcowa 16 
Ella, wdowa, Chwytowo 8 
Emma, \Vileńska 7 
Ernstine, wdowa, Gdańsk::!. 46 
Felicytas, Kołłątaja 12 
Helena, wdowa, Okole Grunwaldzka 13 
Hildegard, Kołłątaja 12 
J da, wdowa, Parkowa 3 
Ida, wdowa, Zbożowy Rynek 9 
Klara, wdowa, Babia \Vieś I4 
l\Iarja, wdowa, Św. Florjana 6 
Marja, robotnica, Konopna.32 - 
Marja, robotnica, Kołłątaja II 
Marjanna, Szwed. Leszczyńskiego 13 
Marta, djakoniska, Seminaryjna 1-2 
Olga, kucharka, Kaszubska 27 
Olga, wdowa, Chodkiewicza 34 
Rozalja, wdowa, Toruńska 103 
\Vanda, robotnica, Błonia 21 
\Viktorja, kucharka, Dworcowa 67 
Kryeh Józef, szewc, Stroma 54 
- Michał, Ugory 10 
- Józef, murarz, Żabia 6 
Kryger Stanisław, ślusarz, Artura Grottgera 12 
Stanisław, ceglarz, Kujawska 15 a 
Wiktor, stołowy, Błonia 21 
Helena, właśc. sklepu, Grunwaldzka 13 
Katarzyna, wdowa, Kujawska 66 
Teodora, Toruńska 177 
Zofja, kapitalistka, Toruńska I77 
Krygier Antoni, Szwed. Szubińska 9 
Antoni, cemenciarz, \Vitebska I 
Józef, szewc, Baraki Dwernickiego 
Klemens, rzeźnik, Ugory 57 
Leon, piekarz, Ugory 14 


Krygier Stanisław, ceglarz, Kujawska 15 
- chorąży, Gdańska 70 
- Katarzyna, wdowa, Koronowska SI 
Krygiołka Kazimierz, robotnik, Stara Szkol- 
na 10 
- \Vacław, kolejarz, Saperów u 
Krykant Józef, zegarmistrz, Kościelna I. 
- \Viktor, zegarmistrz, Okole Grunwaldzka 
nr. u3 
Kryś Paweł, kierownik, Dr. Emila \Yarmiń- 
skiego 7 
I{rysiak Jan, robotnik, Witebska 10 
Seweryna, gospodyni, Jagiellońska 7 6 
Stanisław, robotnik, \Varmińska I a 
\\'ładysław, urzędnik, Wały Jagiello(lskie 
nr. 3 
Anna, krawcowa, Bocianowo 15 
Krysiński Antoni, ślusarz, Okol{ Grun- 
waldzka 47 
- Juljusz, kupiec, Sienkiewicza 33 
- Sylwester, handlowiec, Pomorska 29 
Kryska Sylwester, rzeźbiarz, Lipowa 2 
Kryspin Juljan, robotnik, \Vilczak Stawowa 37 
Krystek Kasper, Toruńska 119 
Krystmann Eugenjusz, Szwed. Gołębia 35 
Kryszak, :\Iarcin, Toruńska 147 
Szczepan, Jackowskiego 31 
- \Vojciech, Kakielska II 
- \Hktorja. Sta--;;zyca_ 3 
Krysztafkiewicz Czesław, urzędnik. Kujawska 
nr. ro8 
Krywalski Fra.ciszek, robotnik, Kujawska 77 
Kryze Fryderyk, zegarmistrz, Szwed. Ks. Sko- 
rupki 80 
Kryziński Stefan, przykrawacz, Ign. Paderew- 
skiego 7 
Krzekotowski Antoni, plutonowy, Kanałowa 3 
- Marcin, kołodziej, Kanałowa 3 
Krzcmiefl Józef. rzeźnik, Garbary 27 
Krzeminiewski Franciszek, cieśla, \Viatrakowa 
nr. 10 
Krzemiński Antoni, blacharz, Lokietka 7 
- Franciszek, robotnik, Okole Grunwaldzka 
I nr. 2 I 
- Jan, robotnik, Fordońska 9 
- Ludwik, Św. Trójcy I4 a 
- Piotr, robotnik. Racławicka 2 
- Tomasz, ślusarz, Ogrodowa 12 
Krzemińska Aniela, Dworcowa 75 
Jadwiga, Śląska 7. 
Joanna, wdowa, Św. Florjana 16 
l\'larja, Petersona 15 
\Vacława, Św. Trójcy I4 a 
Krzemkowski Bernard, Chwytowo 10 
- Bernard, robotnik, Kujawska 78
>>>
158 


Krzemkowski - Ksycki 


Krzemkowski Franciszek, ślusarz, Gdańska 94 
Jan, robotnik, Rupienica 16 
Jan, posterunkowy P. P., Wi1czak Na- 
kielska II 
Jan, robotnik, Kujawska 75 
Jan, rzeźnik, Gdańska 130 
Krzemkowski Stanisław, robotnik, Glinki 8 
Krzemkowska Katarzyna, wdowa, Podgórze 
nr. 50 a 
Krzepicki Abraham, kupiec, Stary Rynek 10 
- Dawid, kupiec, Stary Rynek 10 
Krzesiński Jan, robotnik, Jasna 16 
Krzesińska Elżbieta, Jasna 16 
Krzeszewski Stanisław, kolejarz, Jackowskie- 
go 18 
Krzeszewsk:ł. Teodora, Jackowskiego 18 
Krzewiński Jan, piekarz, Śniadeckich 8 
Krzoska Antoni, krawiec, Sienkiewicza 51 
- Jan, ślusarz, Bocianowo 17 
Krzyczowski Franciszek, rzeźnik, Dworcowa 69 
Krzykanowski Stanisław, krawiec, Zbożowy 
Rynek 10 
Krzymin Stanisław, mechanik, Ign. Paderew- 
skiego 38 
Krzymiński Józef, robotnik, Szwed. Szubiń- 
ska 6 
Konrad, Toruńska 155 
Paweł, robotnik, -Szwed. Szubińska 6 
Piotr, handlarz, Racławicka 23 
Krzysiak Antoni, robotnik, Łowicka 2 
- \Veronika, urzędnik poczt., Pomorska 56 
Krzysiński Sylwester, handlow., Kordeckiego 34 
Krzyska 
Iichał, murarz, Poznańska 6 
Krzyształowska Aniela, Jagiellońska 52 
Krzysztoforski )Iichał, robotnik, Podolska 20 
Krzysztoforska Joanna, steperka, Podolska 20 
Krzysztofowicz Wlodzimierz, urzędnik banku, 
Piotra Skargi 6 
Krzywdziński Bernard, robotnik, Chełmiń- 
ska 23 
Józef, robotnik, Chełmińska 3 
Józef, szewc, Błonia 21 

Iaksymiljan, robotnik, \Yi1czak \Vincen- 
tego Pola !" 
Stanishw, robotnik, Św. Florjana 16 
Krzywdzińska Anna, wdowa, H. Dietza 4 
Krzywiec Aleksander, inżynier, Błonia 8, 

 4 02 
- Bolesław, tokarz, Xowogrodzka 8 
Krzywiński Jan, szewc, Hetmańska 22 
Krzywińska \Vanda, krawcowa, Św. Flor- 
jana 16 
Krzywkowski Ludwik, urzędnik kolej., Dr. 
Emila \Varmińskiego 17 
Krzywoń Józef, kolejarz, ChociIJ.lska 6 


Krzywosądski Jan, Gdańska 76 
. Krzyżagórska Helena, wdowa, Krasińskiego 10 
Krzyżaniak Bolesław, Szpitalna 2 
Czesław, dyrektor banku, Gdańska 162 
Florjan, robotnik, Ugory 12 
Franciszek, robotnik, Chwytowo 7 
Jan, ślusarz, Generała Bema 4 
Jan, kupiec, Chrobrego 3 
Ludwik, obuwnik, Wilczak Nakielska 8 
:Marcin, stróż, Wilczak Stawowa 10 
Stanisław, sekretarz, Nowogrodzka 8 
Stanisław, rzeźnik, Cieszkowskiego 10 
Wojciech, maszynista, Bełzka 35 
Anna, sprzedawaczka, Lipowa 10 
Apolonja, wdowa, Lipowa 10 
Władysława, handlarka, Poznańska 18 
Zofja, Śniadeckich 26 · 
Krzyżanowa Helena, nauczycielka, Kwiatowa 3 
Krzyżanowicz I rena, właśc. sklepu, Stary 
Rynek 30 
Krzyżanowski Andrzej, robotnik, Wilczak 
\Yysoka 15 
Feliks, murarz, Dworcowa II 
Franciszek, palacz, \\'ilczak \Vincentego 
Pola 6 
Ignacy, domowy, \Yafszawska 2 
Jan, Bełzka 35 a 
Józef, robotnik, Okole Grunwaldzka 85 
Józef, robotnik, Okole Grunwaldzka 7 8 
Juljan, ślusarz. Sobieskiego 9 
Ka:t..imierz, kand. nauk. ek., Gimnazjalna 2 
)Iichał, robotnik, Promenada 19 
Roman, stołowy, Cieszkowskiego lO 
Stefan, robotnik, Pomorska 57 
\,'ojciech, robotnik, 
owa 3 
Krzyżanowska Agnieszka, wdowa, Lenarto- 
wicza 23 
Juljanna, Koronowska I 
Ludmiła, \Vilczak Chłopickiego I 
)Iarja, Cieszkowskiego 10 
Stanisława, Ujejskiego 6 
Stefanja, wdowa, Błonia I 
Krzyżański Marek, robotnik, Brzozowa 35 
Krzyżkowiak Antoni, Gdańska 75 d 
Krzyżowski Antoni, Kujawska 56 
Krzyżyński Marcin, właśc. domu, Podgórze 40 
Roman, urzędnik, Gdańska 71 a 
- V/alerjan, robotnik, 20 stycznia 35 
- Władysław, mechanik, Podgórze 40 
Książek, Józef, garncarz, Chwyt owo 14 
Książkiewicz Leon, robotnik, Chełmińska 19 a 
- Tomasz, Koronowska 57 
- TCDfil, robotnik, Gdańska 55 
Ksycki Stanisław, piekarz, Okole Grunwaldz-. 
ka 58
>>>
Kuba 
 Kucharski 


159 


Kuba Wojciech, ślusarz, Podgórze 49 
Kubacki Franciszek, kołodziej, Okole Grun- 
waldzka 50 
Franciszek. kołodziej, Gdańska 159 
Jan, robotnik, Orła 48 
Jan, robotnik, Ign. Paderewskiego 16 
Józef, tramwajowy, Orła 44 
Antoni, rzeźnik, Ugóry 32 
· Jan, robotnik, Ogrodowa 12 
.Michał, robotnik, Kijowska 9 
Władysław, robotnik, Ks. Skorupki 37 
Zygmunt, robotnik, Poznańska 4 
Kubacha )iarjanna, wdowa, Konopna 27 
Kubaczewska Bronisława, wdowa, Siemieradz- 
kiego 4 
Kubaczyk Agnieszka, wdowa, Kołłątaja 7 
Kubalc Jan, Dworcowa 12 
Kubalewski Antoni, sekretarz miejski, Chwy- 
towo 17 
Andrzej, robotnik. }latejki 8 
Antoni, sekr. miejski, Chwytowo 17 
Piotr, robotnik, Konopna 24 
Kubanek Franciszka, wdowa, Długa 20 
Kubasiewicz Aniela, wdowa, Grottgera 2 
- .Mieczysław, palacz, Art. Grottgera 9 
- Stanisław, krawiec, Art. Grottgera 2 
Kubaszewski Florjan, rzeźnik, Promenada 2 
Dr. Kubczak Józef, lekarz, Zamojskiego 6, 

 1742 
Dr. med. Kube Alfred 
Lekarz praktyczny i akusz('r 
ordynuje od 9 -11 i ił -5. 
Gdańska 151. - Telefon 18010. 


Kube Joanna, wdowa, Fordońska 35 
- Paweł, dentysta, Gdańska 151 
Kubera Antoni, murarz, Kraszewskiego l a 
Kubera Józef, robotnik, Garbary 20 
Kazimierz, stolarz, Gdańska 65 
Stanisław, 
akielska 86 
- \Vladysław, blacharz, Garbary 20 
- Władysław, robotnik, }lałachowskiego 6 
- \Vawrzyniec, robotnik, Gdańska 76 a 
Kuberak Józef, lekarz wojskowy, Mostowa 9 
Kuberek Jan, kupiec, Pomorska 13 
Kuberski Franciszek, posterunkowy, Senator- 
ska 16 
Jan, stolarz, Lenartowicza 10 
- Jan, sekr. miejski, Jagiellońska 36 
- Wawrzyniec, robotnik, Lcnartowicza 10 
- Stanisław, stolarz, Lenartowicza 10 
Kuberska Leokadja, prasowaczka, Dworcowa 
nr. 37 
Kubczyk Andrzej, Petersona 12 


Kubiak Antoni, robotnik, Bełzka 28 
Jan, robotnik, Toruńska 127 
Józef, 
ieśla, Fordońska 68 
Józef, Sw. Jańska 4 
Józef, technik, Król. Jadwigi 4, 
 7 8 5 
Józef, szofer, Piotra Skargi 7 
Józef, robotnik, Orła 47 
Józef, ogrodniczy, Płocka 19 
Ignacy, robotnik, Podgórze 5 
Konstanty, kupiec, Jackowskiego 23 
Rozalja, wdowa, Orła 43 

Iarjanna, wdowa, Toruńska 37 

-1ichał, robotnik, Mazowiecka 41-42 
Michał, robotnik, Lubelska 21 
Stanisław, robotnik, Chojnicka 10 
Stefan, zwrotniczy, Sienkiewicza 14 
Tekla, Lubelska 24 
Władysław, robotnik, Lenartowicza 16 
Władysław, ślusarz, Wileńska 3 
Kubich Franciszek, robotnik, 
wiecka 14 
- Jan, robotnik, Sienkiewicza 19 
- \Vojciech, krawiec, Długa 44 
Kubicki Aleksander, urzędnik, Długa 36 
Antoni, \Varmińska I a 
- Franciszek. murarz, Podwale 19 
- Józef, stolarz, PomorsJ...-a 53 
Kubicka Juljanna, wdowa, Poznańska 15 
Kubicki 
Iarcin, robotnik, Konopnicka 4 
- ::\iarcin, robotnik, Leszczyńskiego 100 
- Piotr, gospodarz, Inowrocławska 65 
Kubiesa Józef, robotnik, Miedzyn-Nakielska 35- 
Kubiński Franciszek. robotnik, Grodzka 9-n 
- Jan, robotnik, Glinki 8. 
- Jan, handlarz, Bocianowo 9 
Kubiś Józef, handlarz, Stroma 60 
- \Viliam, robotnik, Toruńska 115 
Kubisch Otto, krawiec, Pomorska 32 a 
Kubisiak Stefan, krawiec, Herm. Frankiego 7 
Kube Gustaw, kupiec, Jackowskiego 14 
Kubisz Wincenty, \Vincentego Pola 12 
Kubiczek Irena, wdowa, Orla 3 
Kubke Norbert, handlarz, Kujawska 73 
- Tomasz, szewc, Jana Kazimierza 4 
Kublicki Tadeusz, kupiec, Słowackiego I, 

 68 7 
Kublicka Józefa, emerytka, Cieszkowskiego 19 
Kubowicz Helena, kapitalistka, Lipowa 5 a 
Kubsch Henryetta, wdowa, Dworcowa 95 
Kuc Jan, robotnik, Koźmiana 25 
Kucak Antoni, robotnik, Fordońska 52-53 
Kucal Jan, kowal, Zygmunta Augusta 20 
- \V
nda, wdowa, Krasińskiego 8 
Kucharski Alojzy, kupiec, Okole Grunwa.U:lzka 
nr. 108, 
 995
>>>
160 


fi. uchar;ki - K uhl 


Kucharski Bronisław, urzędnik kolej., Gam:- 
ma 7 
Bolesław, kupiec, Długa 52 
Franciszek, woźny, H. Dietza 4 
Feliks, robotnik, Orła II 
Jan, rolnik, Długa 56 
Jan, kołodziej, Chocim;ka I a 
Józef, Wiatrakowa 10 
Józef, handlowiec. Pomorska 4ą 
Leonard, robotnik, Jachcice Średnia 35 
Maksymiljan. robotnik, Jac
owskiego 29 
Marcin, robotnik, J achcice Srednia 35 
Stefan, ślusarz, \Vesoła q 
Stefan, rzeźnik. Kordeckiego 3 
Stanisław, Okole Grunwaldzka 24 
Tomasz. cukiermk, Długa 52, 
 211 
\Vładysław, sekr. poczt, Szczecińska 5 
Kucharska Eleonora. wdowa. Poznańska 18 
Eleonora, wdowa., Łokietka 13 
Gertruda, 20 stycznia 35 
Józefa, wdowa, :\larcinkowskiego 4 
Jadwiga, nauczycielka, Grunwaldzka 7 
Teofila, wdowa, Bart. Głowackiego 42 
Walerja, wdowa, Gninwaldzka 28 
Kucharuk Marja, wdowa, Grunwaldzka 8 a 
- \Vłodzimierz, stud. med., Grunwaldzka 8 a 
Kucharzewski Franciszek, handlow., 20 stvcz- 
nia 28 
 
Kuchcińska Janina, pokojówka, Poznańska 13 
- Paulina, wdowa. Brzozowa 32 
- Stefania, urzędniczka, Dworcowa 15 
Kuchczyński Leon, robotnik, Ugory 7 
- Piotr, kierownik biura, Chwytowo 16 
Kuchenbecker Jan, kapitalista, Lokietka 29 
- \Voj ciech, Grunwaldzka 46 
Kuchowicz \Valenty, Grunwaldzka 30 a 
Kuchta Oskar Paweł, rzeźnik, Toruńska 107 
Józf'f, muzyk, Garbary 28-29 
- Szczepan, stangret, Nakielska I 
- \Vilhelm, robotnik, Nowogrodzka 16 
Kuciubska :\Iarja, Jagiellońska 26 
Kucłowska Anna, służąca, Zygmunta Augusta 
nr. 33 
Kuczerowski Ludwik, urzędnik, \Vileńska 4 
Kuczewska Katarzyna, wdowa, Bocianowo 27 
Kuczkowski Jan, Lenartowicza 5 
- Stanisław, szewc, Sieroca 7 
Kuczkowska Elżbieta, handlarka, Długosza 
nr. 10-11 
Kuczma Maksymiljan, murarz, Bielicka 3 
Kuczmarska Bronisława, wyręcz., Jagielloń- 
ska 8 
Kuczmińska Pelagja, krawcowa, Kujawska 81 
Kucznerowicz Juljanna., akuszerka, Racławic- 
ka I 


Kucznerawicz .M:arjan, kolejarz, Racławicka I 
Kuczyński Antoni, składacz, Senatorska 9 
- Augustyn, Śluza III 
Bronisław, Dworcowa. 93, 
 875 
Franciszek, pomocnik szewski, \Vysoka 18 
Franciszek. robotnik, Nowa 3 
Jan, przemysłowiec, 
Iickiewicza 2-3 
Józef, robotnik, Grunwaldzka 92 
Józef, plutonowy, Nakielska 7 
Konrad, sekretarz, Śluza III 
1Iarcin, kowal, Łokietka 26 
- Szulim, kupiec, Matej ki 5 
Władysław, robotnik, Podgórna 6 
Kuczyńska Agnieszka, ,
dowa, Konopnicka I 
- Antonina, wdO\va, Sluza III 
- Józefa, Gołębia 47 
Kudelski Bronisław, oficer. Wileńska 4 
- \Vładysław, agronom, Krakowska 17 
Kuderski Franciszek, robotnik. Benedyktyń- 
ska 7 
Kudewicz Franciszek, stolarz, Jackowskiego 2 
Kudlicki Franciszek, książkowy, Krakowska 10 
- Hieronim, agronom, Krakowska 10 
- J akób, robotnik, Czarneckiego 5 
Kudłacz Piotr. robotnik, Infland.ska 78 
Kudziński \Vilhelm, ogrodnik, Xa Wzgórzu 60 
Kudrycki Sergjusz, mechanik, Ig. Paderewskie- 
go 32 
Kufel Antoni, kupiec, Krakowska 17, 
 1185 
Andrzej, Chrobrego 22 
Edwin, palacz, Poniatowskiego .... 
Franciszek, kowal, :Nakielska 14 a 
Franciszek, maszynista, Bocianowo 5 
Juljan, drogerzysta, Chwytowo 15 
Józef, krawiec, Pomorska 60 
Konrad, handlarz, Jasna 12 
Michał, robotnik, Racławiecka Ih 
Władysław, robotnik, Chrobrego 22 
Kufeld :\:laksymiljan. kupiec, Jana Kazimie- 
rza S, 
 1601 
Kufel Feliks, blachmistrz, Lipowa II 
Zygmunt, robotnik, Chrobrego 22 
Tomasz, robotnik, Poniatowskiego 22 
\Viktor, kierownik parowozu, Poznańska 
nr. 22 
Kuffelówna \Vanda, ekspedjentka, Poniatow- 
skiego 4 
Kugler Juljan, str. naczelnik stacji, Zygmunta 
Augusta 33 
Kuhfeld Emil, robotnik, Wilczak Nakielska 50 
Henryk, kiero\\'llik okrętowy, Fordońska 
nr. 21 
Karol, lekarz, Wilczak, Nakielska 65 
Ryszard, palacz, Toruńska 67 a 
Kuhl Zuzanna, wdowa, Toruńska 18
>>>
Kuhl - Kulaszko 


161 


Kuhl Bronisław, Bocianowo 3 1 
- Jan, robotnik, Urocza 4 
Kuhn Adolf, Rycerska 23 
- Franciszek, Dworcowa 60 
- Gustaw, oficer, Zacisze 4 
Kuhne Janina, lekarka, Dworcowa 94 
Kulm Klara, Sienkiewicza 27 
- :\farta, Sienkiewicza 27 
- \Vanda, Zacisze 4 
Kuhn{'rt Leonja, robotnica, Kwiatowa 2 
- Marta, Gdańska 130 
- Kuhrke Marta, modniarka, 
iedźwiedzia 4 
Kuhs \¥alenty, Garbary II 
Kujachiński Franciszek, robotnik, Sieroca b 
Kujaczyński Antoni, malarz, Pomorska II 
Kujajewski Teodor, urzędnik poczt., Ogrodo-. 
wa 10 
K ujath Herman, robotnik, Dąbrowa I 
- Grunwaldzka 22 
- Stanisław, cieśla, 
Iatejki 5 
Kujawa Antoni, stolarz, Seminaryjna CJ 
Antoni, Garbary 6 
Aleksander, robotnik, Kossaka II5 
Anna, Glinki 7 
.-\gnieszka, krawcowa, 
owodworska 3 1 
.\ntoni, robotnik, Sieroca 5 
.\ntoni, robotnik, \Vzgórze DąbL"owskiego 
nr. I 
Aleksander, robotnik, Toruńska 676 
Aleksander, robotnik, Bocianowo 44 
Bolesław, robotnik, Ugóry 22 
Bolesław, przesuwacz, Stara Szkólna 10 
Franciszek, robotnik, Sieroca 5 
Jan, chorąży, Szubińska 10 
Jakób, robotnik, Toruńska 66 
Jan, Nakielska 10 a 
Jan, urzędnik kolejowy, Ogrodowa 2 
Juljan, gospodarz, 
a \Vzgórzu 52 
Jadwiga, 
w. Florjana 13 
:\laksymiljan, rzeźnik, Szubińska 6 
:\Iikołaj, robotnik, Kościuszki 3 6 
!\Iarj anna, Jasna 7 
Leon, robotnik. Ig. Paderewskiego 46 
ł{oman, szewc, Dworcowa 7 
Roman, konduktor, Rycerska 7 
Rozalja, wdowa, Xakielska 25 
Stanisław, robotnik, Wełniany Rynek 9 
Stanisław, robotnik, Brzozowa 18 
Tomasz, tokarz kolej., Lubelska 9 
Kujawiak Andrzej, robotnik, Wyżyny 2 
Kujawowicz Antoni, ślusarz, Łokietka 16 
Kujawski Antoni, malarz, Kujawska 85 
Bronisław, woźny, Glinki 2 
Czesław, kupiec, Kordeckiego I 
Józef, robotnik, Fordońska 75 


. 


Kujawowicz Józef, listonosz, Kujawska 59 
Józef, krawiec, Pomorska 65 
Kazimierz, destylator, Kordeckiego 27, 

 4 2 5 
Ludwik, kupiec, Królowej Jadwigi 6 
Melida, wdowa, Czarneckiego 7 
Stefan, wojażer, Unji Lubelskiej I a 
\Vanda, krawczka, Szpitalna 2 . 
\Valenty, piekarz, Kujawska 28 
Wincenty, kupiec, Fordońska I 
\Valenty, handlarz, Zduny 7 
Helena, aptekarka, Królowej Jadwigi 7 
Łucja, siostra mil., Orła 13 
Kukalski B., właściciel kawiarni, Gdańska 143 


 861 
Kukiełczyński Józef, kuchmistrz, Gdańska 
nr. 163 
Kuklinski Franciszek, ślusarz, Dworcowa 18 d 
Jan, woźnica, Koronowska 57 
Jerzy, stolarz, Ułańska 3 2 
Józef, robotnik, St. Szkólna II 

lichał, robotnik, Dworcowa 18 d 
Roman, kupiec, Nakielska 33, 

 21 7 
Robert, robotnik, Nowy Rynek 9 
Herta, Racławicka 20 
Katarzyna, wdowa, 
 akielska 33 
Władysława, Sowińskiego 7 
Kukoschke Karol, robotnik, SaRCrów 17 
Kukucki Stanisław, Na Wzgórzu 21 
Kukuczko Jan, budowniczy, Strzelecka 10 
Kukuliński Andrzej, robotnik, Sieroca 13 
Kukulka \Valentyna, wdowa, Gdańska 9.... 
Kukuiski Bolesław, kucharz, Saperów 39 
- Emilja, urzędniczka, Grodztwo 26 
Kukuk Anna, wdowa, Gdańska 50 
Augusta, wdowa, Flisacka 16 
Berta, wdowa, )lała 9 
Gustaw, kupiec, Grunwaldzka 48, 
 9 62 
Gustaw, kapitalista, Ugóry 10 
Otton, kupiec, Kujaws.ka 77 
Kukułka Katarzyna, nauczycielka, Cieszkow- 
skiego 6 
- - Łucjan, ksiądz, CieszkO\vskiego 6 
- :\farj a, wdowa, Cieszkowskiego 6 
Kulabka \Viara, Hetmańska 17 
Kular Józef, rolnik, Bie1icka 4 1 
Kulas \Vawrzyniec, urzędnik, Jasna 15 
- Szczepan, robotnik, Jasna 15 
Kulasiewicz Jan, robotnik, Babia Wieś 4-5 
Paweł, robotnik, Łysa Góra 5 
- Franciszek, krawiec, Dworcowa 51 
- Piotr, robotnik, Dworcowa SI 
Kulaszewska Franciszka, wdowa, Ks. Skorupki 
nr. 92 
Kulaszko Aleksander, kupiec, Długosza 14 
11
>>>
. 162 


Kulbacz - K uniec · 


Kulbacz Józef, Jachcice Średnia 15 Kuliszewski Teodor, maszynista, Poznańska 20 
Kulczak Jan, urzGdnik, Konopna 18 Kullick Emil, mistrz stolarski, Gdańska 164- 
- Tomasz, kupiec, Kujawska 56 Kulmatycki Włodzimierz, urzędn., państw., 
Kulczewska Anna, Gdańska 18 Zacisze 7-8 . 
Kulczyk Franciszek, piekarz, Nowodworska 17 Kulmeier Jan, robotnik kolejowy, Grunwaldz- 
Franciszek, Mazowiecka 8 ka 59 . 
- Jan, 
ościu
zki 57 Kulok Antoni, robotnik, Ścieżka 5 
- MarcelI, kupIec, Poznańska 14, 
 857 1 Kulpa Antoni, robotnik, Nakielska 77 
- Mart
, kucharka, Gdańs
a 5 . ' Kulpiński Leon, szewc, Śniadeckich 46 
Kulczy?kl Janusz, .agron:m, 
leszkowsklego 17 - Stanisław, szewc, Śniadeckich 46 
Kulczynsk
 .Antom, Jagiellonska 73 - Stefan, ogrodnik, Jagiellońska 57 
- FrancIszek, palacz, Lubelska 21 a - Marja, wdowa, Sieroca 23 
Fra

iszek, 
aszynista,. Ks. Skorupki 7 - Franciszek, maszynista, Bocianowo -4 
- WOJcIech, wOJażer, JagIellońska 12 Kulschewski Jan, kołodziej, Sienkiewicza 36 
- Wojciech, Toruńska 159 Kuhvicz Walerja, emerytka, Cicha 5 
Kulczyńska Józefa, wła.śc. domu, Długa 52 .Kułak Olga, Jagiellońska 2 
Kulejewski Jan, mydlarz, Śląska 12 Kułakowska Antonina, wdowa, Dworcowa 20 
Kuleska Franciszka, Podgórze 50 a - Zofja, wdowa, Cieszkowskiego 16 
Kulesza Jan, robotnik, Przejazd I Kułaszko Dorota, handlarka. Długa 14 
Kuleta Józefa, gospodyni, Jagiellońska 14 Kuman Stanisław, składacz, Ks. Skorupki 105 
Kulewska Dryska, wdowa, Podgórze 50 a - Stefan, urzędnik, Ks. Skorupki 105 
Kuliberda Piotr, robotnik, Lubelska 24 Kuminek \Vawrzyniec, kupiec, Chodkiewicza 
- \Vładysława, krawcowa, .Witebska 7 nr. 44, 
 128 9 
Kulig Jan, malarz, Gołębia 99 Kulmiński Franciszek, robotnik, Naruszewicza 
Kuligowski Anastazy, robotnik, Nowa 6 nr. 4 
Brunon, Podgórze 52 - Leon, szkuciarz, Leszczyńskiego 9 8 
Feliks, robotnik, :Nowa 6 Kumm Fryderyk, robotnik, \Vzgórze Dąbrow- 
Feliks, 
zkuciarz, Leszczyńskiego 93 skiego 3 
Jan, robotnik, Podgórze 52 - Józef, robotnik, Stepowa 43 
Jan, robotnik, Nowodworska 30 - Ida, wdowa, Grunwaldzka 81 
Jan, robotnik, Podgórze II Kummerfeld Ema, Stary Rynek 20 
Maks, robotnik, Kujawska 96 - Henryk, szewc, Stary Rynek 20 
Maksymiljan, robotnik, Podgórze II Kunowski Jan, robotnik, Terasy I a 
Maksymiljan, listonosz, Nowa 6 - Leon, robotnik, Sowińskiego II a 
Jamna, wdowa, Podgórze 52 Kunc Antoni, leśnik, Jackowskiego 34 
Kuligowska Katarzyna, wdowa, Warmińska I a Franciszek, robotnik, Kijowska 7 
Konstancja, wdowa. Podgórze II - Szczepan, posterunkowy, Błonia 9 
- Pelagja, Fordońska 68 - Wilhelm, robotnik, Toruńska 113 
- Rozalja, wdowa, Aleje Mickiewicza 4 Kunda Anna, kucharka, Pl. \Volności I 
Kulik Michał, kupiec, Podolska 20 - Józefa, Łokietka 21 a 
Marcin, robotnik, Fordońska 38 Kunde Oskar, właśc. domu, Sandomierska 4 8 
- Michał, listowy, \Varszawska 14 - Teodor, robotnik, Leszczyńskiego 3 8 
- Stanisław, kolejarz, Nakielska 15 - Teofil, szewc, Gdańska 84 
Kulikowski Jan, przykrawacz, Senatorska 38 Kunecka Ludwika, robotnica, Mazowiecka J 
- Leon, urzędnik, Sienkiewicza 4 6 
Kulinna Karol, kołodziej. Lipowa 9 
- Ferdynand, kołodziej. Glinki 59 
Kuliński Andrzej, Grunwaldzka 30 e 
Andrżej, robotnik, Grunwaldzka 4 8 
Franciszek, robotnik, Toruńska 135 
Kasper, polier, Konopna 6 
Michał, post. P. P., Wincentego Pola 12 
Stanisław, robotnik, Grunwaldzka SI 
Kulis Józef, cieśla, Promenada 5 
- Zygmunt, piekarz, Promenada 5 


"unicki 


CzesIom 


Inspektor TOID. tlbezpleczei\ ..Plasł'. 
Hermana frankego 9. 


Kunicke Fryderyk, ślusarz, Unji Lubelskiej 14, 

 79 0 
Kunicki Antoni, robotnik, Toruńska 88 
- \Vacław, kupiec, Hermana Frankiego 9 
Kuniec WładY8ław, pro£. semin., Zamojskiego 6 
Zofja, nauczycielka, Zamojskiego 6 
, 


.
>>>
, 


163 


K unieciak - Kurzhal; 


Kunieciak Rozalja, wdowa, Brzozowa 24 b 
Kunisz Małgorzata, wdowa, Jasna 22 
KunkeI Herman, ślusarz, Orła 3 8 
- Oswald, piekarz, Leszczyńskiego II 
Kunkiel Zygmunt, cukiernik, Wełniany Rynek 
nr. I 
Kuntz Frieda, ochroniarka, Jagiellońska 45 
- Ignacy, kupiec, Gdańska 3 1 -3 2 
- Małgorzata, Kaszubska 12 
Kuntzel Karol, kupiec, Dworcowa 63 
Kunz Franciszek, Zduny 8 
Fryderyk, Gdańska 74 
Gustaw, robotnik, Łucka 9 
Karol, robotnik, Sicrnieczek 4 
kupiec, Gdańska 55 
Paweł, mechanik, H. Dietza 4 
- WiUy, szewc, \Varszawska 3 
Kunze Artur, lakiernik, Chwytowo 18 
- Maksymiljan, Kowalska 5 
Kunzenhcimer Emma, Zbo.lowy Rynek 10 
Kupczyk :\larja. ekspedj., Chwytowo II 
Kupczyńska Wanda, Gdańska 159 
Kupich Apolonja, robotnica, Dworcowa 5 
- Adalbert, kra\viec, Długa 44 
Kupka Ignacy, robotnik, Grunwaldzka 54 
Kura' Franciszek, młynarz, Stroma 51-52 
Kuraczkiewicz Stefan, kowal, 
niadeckich 24 
Kurakiew Sergjusz, urzędni.k, Sienkiewicza 51 
Kurant Władysław, robotnik, Gdańska 7 1 
Kuras Andrzej. robotnik, Nakielska 58 
Kurasiak Franciszek, kołodziej, Bartosza Gło- 
wackiego 52 _ . 
Kuraszewski Józef, robotnik, Srednia 21 
Kuraszkiewicz l\larjanna, wdowa, Kujawska 32 
- Szczepan, Łokietka 21 
Kurbloch Berta, wdowa, Chwyt owo 5 
Kurcer Bronisław, nadinspektor kolejowy, 
Dworcowa 2-+-28 
Kurcz Jan, Jachcice, Czerska 4 0 
Kurczewski Anastazy, robotnik, Baraki Dwer- 
nickiego 
Franciszek, ślusarz, Garbary 23 
Jan, funkc. magistr., 
ląska I 
Leonard, pisarz, Chrobrego 7 
Paweł, robotnik, Garbary 22 
Kurczewska Magdalena, wdowa, Chrobrego 7 
- Marjanna, biuralistka, Chrobrego 7 
Kurdelski Ignacy, mistrz krawiecki, Zduny 20, 

 14 0 9 
Kurdelska Zofja, ekspedjentka, PL Piastowski 
nr. 3 
Kurdykowski Kazimierz, robotnik, Ugóry 23 
Kurecki Bolesław, robotnik, N akielska 18 
Kurek Bronisław, urzędnik sądowy, Szpitalna 
nr. 1-2 


\ 


Kurek Jan, kowal, Nakielska 68 
Kurewski Czesław, kupiec, Sw. Jańska 19 
Kurka Andrzej, szachmistrz, Jasna 24 
Kurke Wilhelm, kupiec, Witebska II 
Kurkierewicz Kazimierz, cieśla, Ugóry 40 
- Marcin, werkmistrz, Warszawska 15 
Kurkowski Józef, urzędn. tramw., Grunwaldz- 
ka 21 
Józef, stołowy, Łokietka 21 b 
Teodor, piekarz, Podgórna 8 
Władysław, kołodziej, Konopna 24 
Marja, wdowa, Toruńska 154 
Kurland Bronisław, Hetmańska 27 
Franciszek, student, Długosza 15 
- Franciszka, wdowa, Długosza 15 
- Józefa, wdowa, Sniadeckich 20 
Kurlitowska Marja, krawcowa, Kujawska 81 
Kunnan Albina, Chłopickiego 2 
Kurnatowska Helena, wdowa, Reja 6 
Kurnick Heyman, kupiec, Długa 25, 
 15 8 5 
Kurnikowski Teofil, Sowińskiego 15 a 
Kuropatiński Józef, sierżant, Chocimska 15 
Kuropieski Jan, Zygmunta Augl,lsta 33 
Kurowski Augustyn, kowal, Na \¥zgórzu 52 
- Czesław, kupiec, Sw. Jańska 19 
Mieczysław, kupiec, Podolska 20 
Władysław, listonosz, Grodztwo 26 
Zygmunt, rzeźnik, 
ieg(llewskiego 2 
Dorota, wdowa, Bartosza Głowackiego 62 
Kurowska l\:1arta, kasjerka, Promenada 4 0 
Marj anna, Promenada 4 0 
- \Viktorja, biuralistka, Chodkiewicza 3 8 
- Zofj a, wdowa, Kossaka 63 
Kuropatwińska Zofja, Gdańska 4 2 
Kurówna Konstancja, robotnica, Toruńska 99 
Kurpiewska Anastazja, 20 stycznia 4 
Kurpiński Franciszek, Ułańska I4 ' I 
KUITek Brunon, Sowińskiego 16 
- Jan, krawiec, Sni2deckich 8 
- Marta, krawcowa, Sniadeckich 6 
Kurschiński August, tapicer, Ugóry 47 
Kurschewska Ida, Kołłątaja 13- 1 4 
Kurtz Selma, gospod., Szczecińska I 
Kurz Emil, szewc, Różana 24 
Filip, nauczyciel, Wesoła 12 
- J enny, szwaczka, Gdańska 21 
- Wilhelm, emeryta, Bielicka 16 
Kurzawa Ad.m, kowal, Nowa 13 
Apolonja, wdowa, Sienkiewicza 22 
Józef, inwalida, Sienkiewicza 22 
Piotr, post. P_ P., ŚW. Jańska 18 
Stanisław, Św. Jańska 3 
Kurzewska Joanna, wdowa, Glinki 56 
Kurzhals Wilhelm, Graniczna 15 
- Emil, handlarz, Jasna II 


11-
>>>
164 


K urzydłowski - Kwaśniewski 


Kurzydłowski Stefan, kupiec, Promenada 42 
Kurzyński Jan, murarz. N akielska 12 
- Jan, tapicer, Promenada 21 
- Walenty, robotnik. Św. Florjana 16 
Kusba Stanisław, ogrodnik, Chocimska 12 
Ku.;che Ernest, diakonista, Przy Zamczysku 
nr. 1-2 
Kuśnicz Paweł, rzeźnik, Inowrocławska 68 
Kuspiel .Marja, Toruńska 177 
Kusserów Jadwiga, bona, Śniadeckich 27 
Kusy Paweł, Kijowska 23, 
 853 
Kusz Edward, ślusarz, Lubelska 2 
Kuszyński Alojzy, kupicc, Dworcowa 89, 

 3 68 
Kuszyńska Gertruda, Lokictka 26 
Kuszyńska \Vanda, Poznańska 31 
Kuś Jakób, podoficer, Gdańska 76 
Józef, stolarz, Szwederowo Orła 59 
- :Nikodem, robotnik, \VY.:ooka 27 
- Tomasz, Orła 59 
Kuśnierczyk Stanisław, zakrój czy, Gdańska 36 
Kuśnierz Anna, robotnica, Ino\\Tocławska 68 
Jan, rolnik, Chmurna 9 
Jan, rolnik, Lubelska 33 
Józef, robotnik, Inowrocławska 68 
Józef, kond. kolej., Konopna 31 
Piotr, robotnik, Inowrocławska 68 
Kuta Władysław, dyrektor, Sienkiewicza 13, 

 87 0 
Kutateładze Dawid, kapitan, Cicha 15 
Kutowicz Józefa, wdowa, Bocianowo 28 
Kutscher Elżbieta, mamka. Cieszkowskiego 9 
Kutschkan Augusta, wdowa, Semmaryjna 9 
Kutschke Anna, Jagiellońska 22, 
 1704 
- Elżbieta, gospodyni, Jagiellońska 22 
- Gotthard, kupiec, Gdańska 4, 
!t' 1101 
Kuhrke Herman, szewc, Kowodwor:oka 4 
Kuttner Ernest, lekarz, Śn
adeckich 30 
Kuttnik Gertrud, Śniadeckich 29 
- Gertruda, Jackowskiego 24 
Kutzia Jadwiga, nauczycielka, Św. Jafu;ka 14 
Kutzner Adam, Kordeckiego 34 
Kuwicz Leokadja, Nakielska 86 
Kurcel Władysława, PL \Volności I a 
Kuzicl Stanisław, nauczyciel, Promenada 39 
Kuziemski Antoni, robotnik, Ugór)' 23 
- Jan, stolarz, Dolina 24 
-- Roman, kupiec, Długa 10- II 
Kuziński . Stanisław, szewc, Kowalska 5 
KU7mikoW'ski Bronisław, robotnik, vVarszaw- 
ska 15 
Kuzniacki Ignacy, robotnik, Stawowa 15 
Kuznik Władysław, urzędniczka kolej., Wy- 
soka 18 


Kuźmil1ski Antoni, kowal, Dr. Emila \Varmiń- 
skiego 3 
Antoni, właśc. sklepu, Łokietka H c 
Stanisław, listowy, Garbary II 
.:\larja, obywatelka ziemska, Chocimska 2 
Kuźniacki Andrzej, pom. poczt., Bocianowo 2 
- Jóref, robotnik, Sta\vowa 3"" 
- \Vincenty, ślusarz, Plac Po
nański 2 
Kuźnicki Stanisław, podoficer, Scieżka 5 
Kuźniewska Marjanna, wdowa, Fordońska lO 
Kużaj \Vładysław, aptekarz, Ig. Padercwskiego 
nr. 7, 
!t' 23 
Kii.chel \Vilhelm, właśc. domu, Pomorska 32 a 
Kii.hl Ewald, stolarz. Lipowa 2 
Kiihlcr Fryderyk, robotnik, Kościuszki 34 
Kiihn Adolf, Sienkiewicza 4.... 
Daniel, robotnik, 20 stycznia 27 
Franciszek, kolejarz, Garbary 10 
Gertruda, siostra miłos., Błonia 7 
Getruda, wdowa, Śniadeckich I l 
Karol, Ponorska 32 a 
Kiihnell Maksymilian, składacz, Racławicka 5 
Kiihns StefanJa, plac Piastowski 4 
- \Vładysława, modystka. plac Pia:,towski -1 
Kuhne Karol, woźnica, Sokoła II 
Kiinner Artur, ślusarz, Kaszubska 3 0 
Kiinzcl Adolf, bankowiec, Gdańska 12 3 
- Hans, złotnik, Gdańska 57 
Kiinzle JUljtl;Z, tkacz, Jackowskiego ;q 
Kwade Hipolit, szewc, Gdańska 94 
Kwapisz Pelagja, korcspondentka, Kościuszki 
nr. SS 
Kwapiszewski Józef, murarz, Dąbrowskiego 12 
- Stanislaw, urzędnik kolej., Śniadeckich 37 
- Władysław, szewc, Gdańska 38 
Kwasek Andrzej, gospodarz, Seminaryjna II 
- Wojciech. rzeźnik, Chocimska 4 
Kwasigroch Aleks, Królowej Jadwigi 13 a 
Agnieszka, krawcowa, PodgÓrzc 10 
Antoni, siodlarz, Królowej Jadwigi q 
1\Iarjan, Królowej Jadwigi 13 a 
l\laksymiljan, rysownik, Sowiń'ikiego [I 
Roman, stolarz, Bocianowo 10 
Kwasiński Franciszek, robotnik, Grunwaldzka 
nr. 56 
Józef, Szubińska 5 
Marcin, ślusarz, Grunwaldzka IIZ-II3 
Wojciech, robotnik, Grunwaldzka 4 8 
Kwaśniewski Antoni, rzeźnik Poznańska 21 
Antoni, dozorca, Reja 4 
Aleksander, robotnik, Gdańska 95 
Bronisław, .robotnik, Łokietka 21 
Gustaw, starszy referent poczt., Osada q 
- .Igpacy, kupiec, Ks: Skorupki 84 
- Franciszek, kolejarz, Łokietka 24
>>>
165 


Kwaśniewski - K wieczkowska 


Kwaśniewski Feliks, robotnik, Łokietka 21 
Jan, robotnik, Stepowa 4 
Józef, rzeźnik, Pomorska 60 
Leon, robotnik, Ugóry 33 
Paweł, urzędnik, Zygmunta Augusta 33 
Józefa, Wieleńska 8 
Irena, wdowa, Śniadeckich 25 
Paulina, \Vieleńska 8 . 
:Marja, Grunwaldzka 66 
Teresa, Długosza 7 
Kwaterowska l\Iarja, wdowa, Toruńska 161 
Kwatkowski Jan, robotnik, Ugory 48 
Kwazucki Jan, robotnik, Elbląska 5 
Kwela Bronisław. tokarz, Różana 7 
Kwclla Józef, kupiec, Dworcowa 68 
Kwaszkie\vicz Kunygunda., siostra mił., Sena- 
torska 73 
Kwiatek Jan, szewc, Xowodworska 3 8 
K\viatkowski Adam, Ks. Skorupki 9 
Antoni, robotnik, Ugóry 43 
Adam, robotnik, Fabryczna 6 
Andrzej, książkowy, Gdańska 60 
Antoni, robotnik, Plac Wolności I a 
Antoni, stangret, Siernieczek 23 
Andrzej, górnik, Toruńska 101 
Antoni, kupiec, Sowińskiego 7 
Antoni, robotnik, Ślusarska 6 
Antoni, dyrektor rzeźni miejskiej, Jagiel- 
lońska 35 d, 
 64 1 
Apolonjary, stolarz, plac PidStowski 7 
Franciszek. robotnik, Siemiradzkiego 3 
Franciszek, urzędnik, Kaszubska 4 
Franciszek, robotnik, SierI1ieczek 24 
Franciszek, urzGdnik, Grunwaldzka IIJ 
Franciszek, malarz, Hetmańska 15 
Franciszek, ślusarz, :\-lazowiecka 8 
Franciszek, inwalida, Podgórze, 16 
. - Jan, stolarz, Dolina 24 
Jan, post. Pol. Państw., Św. Trójcy 3 
Jan, murarz, Orła 25 
Jan, robotnik, Czarneckiego 8 
- "Jan, robotnik, }\owodworska II a 
Jan, robotnik, Kujawska 80 
Jan, robotnik, Ugóry 48 
Jan, kolejarz, Lenartowicza 20 
Jan, robotnik, Inowrocławska 12 
Jan, urzędnik, Nakielska 58 
Jan, stolarz, Ogrodowa l a 
Jan, maszynista, Libelta II 
Józef, robotnik, Piaski 13 
Józef, robotnik, Różana 8 
Józef, kowal, Stawowa. 34 
Józef, asystent miejski, Chwyt owo 6 
Józef, kupiec, Toruńska III 
Juljan, robotnik, Lubelska 6 


" 


Kwiatkowski Konstanty, malarz, Na Wzgó- 
rzu 4 
Leon, kolejarz, Chocimska 7 
Marcin, robotnik, Dworcowa 31 b 
Marjan, robotnik, Wysoka 23 
Maksymiljan, post. P. P., Orła 25 
.Maksymiljan, cieśla, Gen. Bema 3 
Michał, robotnik, Wysoka 28 
Michał, robotnik, Folwark Bielice 
Maksymiljan, ślusarz, Jackowskiego 15- 16 
Stanisław, robotnik, Szubińska 17 
Stanisław, kupiec, Jackowskiego 15- 16 
Stefan, ślusarz, Chwytowc 8 
Szczepan, robotnik, Średnia 57 
Szymon, stolarz, Ks. Skorupki 3 2 
Teofil, kolejarz, Chocimska 7 
Teodor, Śniadeckich 48 
Telesfor, oficer, Toruńska 18 3 
Walenty, robotnik, Hetmańska 27 
Wawrzyniec, robotnik, Inowrocławska 16 
Wincenty, kancelista, Fordońska 25 
\Vładysław, robotnik, Lenartowicza 15 
Władysław, robotnik, Czarneckiego 12 
Władysław, kupiec, Promenada 4 0 
\Vładysław, robotnik \Vincentego Pola l l 
Kwiatkowska Antonina, Kaszubska 4 
Apolonja, wdowa, Rycerska 19 
Anna, robotnica, Grottgera 2 
Elżbieta, sprzedawaczka, Pomorska 55 
Franciszka, wdowa, Sienkiewicza 35 
Gertruda, N akielska 9 
Gertruda, Jasna 29 a 
Helena, kucharka, Plac Poznański 14 
Helena, Gdańska 141 
Janina, nauczycielka, Śniadeckich 43 
Juljanna, wdowa, Senatorska 4B 
Józefa, biurowa, Bocianowo 15 
Katarzyna, Ks. Skorupki 83 
Ludwika, ekspedjentka, Tucholska 3 
!\farja, wdowa, Bocianowo 4 8 
Marja, wdowa, Królowej Jadwigi 4 
:Nlarja, wdowa, Sniadeckich 21 
Magdalena, wdowa, Kościuszki 34 
Stanisława, hafciarka, Mazowiecka 4 1 - 2 
Stefanja, Urocza 2 
Wiktorja, wdmva, Śniadeckich 28 
Kwieciński Franciszek, kupiec, Chrobrego 18 
Kazimierz, kupiec, Dworcowa 17, 
 810 
Ryszard, prof. gimn., Ig. Paderewskiego I
 
Joanna, Toruńska 30 
Leontyna, kancclistka, Królowej Jadwigi 
nr. 13 a 
K wiecior Magdalena, handlarka, Śniadeckich 
nr. 50 
Kwieczkowska Bronisława, H. Dietza 4
>>>
166 


K wieczvń.;ki - Lange 


Kwieczyński Walenty, szewc, Dworcowa 17 
Kwinkiewicz Jan, \Vrocławska 4 
Kwith Paweł, krawiec, Gdańska 4 1 
Kytowski Ignacy, robotnik, Toruńska 16 


L. 


.. 


Laasch Marcin, oficer, Sienkiewicza 53 
Labbie Marja, wdowa, "l'jejskiego 3 
Labenda Stanisław, robotnik, Chojnicka I 
Labenz Franciszek, asyst. kolej., Zygmunta 
Augusta 32 
- Edmund, praktykant kolej., Zygmunta 
Augusta 32 
Labentz Henryk, maszynista, Łucka I 
Lablec Bolesław, urzędnik, Ujejskiego 3 
Labocki Paweł, tokarz, Chwyt owo 13 
Lach Roman, kowal, Rycerska 5 
- Stanisław, prakt. izby rach., Siemiradz- 
kiego 4 
Lachause Emilja, Sienkiewicza 45 
Lachecki Aleksander, restaurator, Grunwaldz- 
ka 76 
Lachmann Tea, biuralistka, Sienkiewicza 55 
Lachowicz Aniela, krawcowa, Długosza 9 
Laczkowska Marja, pielęgn., Gdańska 4 2 
Lachuta Klemens, dekarz, Jasna 24 
Lackner Franciszka, wdowa, Plac Piastowski I 
Lackowski Władysław, robotn., Wincentego 
Pola II 
Ladach Paweł, cieśla, Kaszubska 28 
Lademann Jan, gajowy, Ks. Skorupki 10 4 
Ladkowska Konstancja, wdowa, Chwytowo 3 
Ladwig Jan, plutonowy, Królowej Jadwigi I I 
Lagonna 
lichał, rolnik, Orła "59 
Lafcrski Feliks, post. Pol. Państw. ,Zbożowy 
Rynek 9 
Lak Marja, biuralistka, Nakielska 8 
Lakicwicz Józef, robotnik, Jasna 8 
Lakner Marjan, aptekarz, Konarskiego 4 
Lalasz Anna, Lenartowicza 8 
JJalasz Adam, rzeźnik, Grunwaldzka 9 
Jan, ekspedjent, Lenartowicza 8 
- Marcin, kołodziej, Lubelska 33 
- Zuzanna, wdowa, LenartO\vicza 8 
Lalbe Lilioza, Chopina 4 
Lambrech Augusta, Jackowskiego 27 
Lamberski Aleksander, inwalida, Ks. Skorupki 
nr. 96 
- Franciszek, rzeźnik. ::\lalborska 9 
Lamberska Walerja, wdowa. Dworcowa 7 
Lambey Karol, kupiec, Krasińskiego 13 
Lamecki_Stanisław, przedsięb. bud.. Piękna 5 


Lameński Stefan, malarz, Sobieskiego 9 
Lamenta \Vojciech, robotnik, Zygmunta Augu- 
sta 27 
Lamparski Antoni, urzGdnik, Plac Piastowski I 
Ludwik, rolnik, Chrobrego 18 
Stanisław, górnik, Kościuszki 19 
\Vojciech. robotnik, Poznańska 33 
Ludwika, krawcowa, Grunwaldzka 82 
Lampe Gertruda, Gdańska 23 
Lampka Andrzej. robotnik, Podgórzc 50 
Józef, stolarz, Dolina 23 
- Konstanty, kupiec, Jagiellońska 54, 

 134 0 
Lampkowski Józef, handlarz, Długa 34, 

 881 
Lamprecht Artur, kupiec, Dworcowa 73 a 
Berta, wdowa, Gdańska 101 
Emil, kolodziej , Kaszubska lO 
Henryk, ślusarz, Nowogródzka 8 
Hulda, robotnica, Gdańska 101 
Otton, kołodziej, Grunwaldzka 57 
Otton, monter, Sienkiewicza 22 
Landa Paweł, robotnik, Kijowska 
 
Landek Paweł, ślusarz, Wincentego Pola 6 
Landmesser Aleks, pom. handl., Bocianowo 13 
- Feliks, stołowy, Bocianowo 13 b 
- "Marta, H. Dietza 4 
Landowski J uljan, stolarz, Podgórze 10 
Landsmann :\Ieyer, właśc. jadłodajni, Poznań- 
ska 5, 
 16 7 8 
Landl Józef, szklarz, Ks. Skorupki 89 
Landwirtschaftlicl1er Ein
 und 
Verkaufs 
 Verein Sp. Z. Z o. o. 
Zakup i sprzedaż wszelkich ziemiopłodów, węgli 
i nawozów sztucznych. - Telefon 100. - 
Adres telegraficzny: "Einkaufsverein". 
Dworcowa 30. 
Landyszkowski Jan, krawiec, 
owodworsk8. 3 2 
Lanetzki Jan, robotnik, Świecka 4 
Lang Frieda, siostr. zakł., Toruńska 7 
Lange Antoni, rzeźnik, Graniczna II 
Antoni, nauczyciel, Łokietka 28 a 
August, urzędnik, Kaszubska 35 
Andrzej, telegrafista, Jagiellońska 49 
Edmund, książkowy, Dworco\va 18 b 
Fryderyk, robotnik, Grunwaldzka 21 
Fryderyk, kupiec, Senatorska 22 
Franciszek, kupiec, Leśna 23 
Henryk, stolarz, Mazowiecka 43 
Hugo, ślusarz, Mazowiecka 8 
Jan, aptekarz, 20 Stycznia 12 
Karol, robotnik, Toruńska 3 6 
Ludwik, emeryt, Zacisze 3
>>>
Lange - Latos 


167 


Lange l\larcin, obuwnik] Śniadeckich 5 
Michał, kołodziej, Sniadeckich 5 a 
Maks, blach., Gdańska II7 
Otton, 
w. Jańska 14 
Otton, robotnik, Lubelska 10 
Stefan podmistrz, Dworcowa 10 
Teodor, Toruńska 104 
Paweł, robotnik, Kaszubska 35 
Władysław, robotnik, Kaszubska 28 
L H . mistrz 
a n g e- . Jun. szklarski 
Szklarnia art)"sfyc7.lla i budowlana. W
 konanie 
wszelko wyrobów szklan) ch. Hamowanie obi 8Z ów. 
D",orlowło 86. - Telefon 1589. 
Augusta, wdowa, 20 stycznia 12 
Berta, wdowa, Gdańska 148 
Berta, właśc. fabryki. Malborska 12, 

 160 4 
Eliza, nauczycielka, Konarskiego 4 
Ella, Ks. Skorupki 27-28. 
Elza. książkowa, Dworcowa 68 
Emmy, krawcowa, Poznańska' 26 
Helena, wdowa, Chrobrego 23 
Helena, 20 stycznia 12 
Jadwiga, wdowa, Zygmunta Augusta 23 
Julja, wdowa, Gdańska II7 
Marta, robotnik, \Vesoła 12 
Marja, nauczycielka, 20 stycznia 12 
Paulina, Krakowska 18 
Rozalja, szwajcarka, Zygmunta Augusta 
nr. 23 
Rozalja, wdowa, Podgórze 15 
Tea, wdowa, Dworcowa 86, 
 15 8 9 
wdowa, Lenartowicza 7 
Langer \Valenty, restaurator, Pomorska 4 1 , 

 1(,6r 
Langkau Juljanna, wdowa, Kujawska 83 
Langner Antoni, robotnik, Kaliska 2 
Kornel, fabrykant, Jackowskiego 14 
Marcin, kolejarz, Kaliska 4 
.Mieczysław, zegarmistrz, 
akie1ska 3 
Wojciech, robotnik, Kaliska 3 
Langowski Adolf, siodlarz, Jagiellońska 30 
Jan, stołowy, Racławicka 8 
Maksymiljan, drynarz, Jackowskiego 36 a 
Zygrmmt, Jackowskiego 18 
Bronisława, wdowa, H.acławicka 19 
Wilhelmina, wdowa, Śniadeckich 56 
Languth Anna, wdowa; Jagiellońska 35 d 
Lanowski Aleksander, urzędnik, Stara Szkolna 
nr. 13 
- Leonard, kond. kolej., Grunwaldzka 25 
- Walenty, robotnik, Stara Szkólna 12 
Lański Michał. zwrotniczy, Grunwaldzka 45 


Lapa Paweł, robot
ik, Łokietka 19 
- Stefan, rolnik, Gdańska 163 
Lapke Anna, wdowa, Zacisze 2 
Larek Władysław, dyrektor banku, Św. Trój- 
cy I a 
Larentowska :\Ialwina, wdowa, \Viatrakowa 4 
Laschette Krystyna, Błonia 24 
Lasek Walenty, ślusarz, Kościuszki 23 
Laska Bolesław, siodlarz, Nowogrodzka 8 
Laske Franciszka, wdowa, Glinki 55 
Laskow Edward, kapitan, Farna 3 
Laskowski Bernard, kowal, Hetmańska 27 
Franciszek, miedziarz, Xowodworska 4 2 
Franciszek, robotnik, 
owodworska 42 
Franciszek, palacz, Graniczna 14 
Ignacy, lakiernik, Stawowa 29 
Jakób, robotnik, Nowodworska 53 
Jan, stolarz, Sienkiewicza 27 
Józef, książkowy, Fordońska 7 1 
Józef, motor. tramwaj., Wincentego Pola 
nr. II 
Józef, robotnik, Śniadeckich 51 a 
Leon, administrator, Sienkiewicza 4 6 
l\Iichał, robotnik, Nowodworska 17 
::\lichał, robotnik, Bocianowo 8 
Teodor, konduktor, Grunwaldzka 7 2 
Laskowska Angelika. bufetowa, Łokietka 13 
Anna, wyręczycielka, Dworcowa 31 
- Franciszka, wdowa, Radawicka 19 
- l\Iarjanna, Grunwaldzka 7 2 
Laskówna Leokadja, handlarka, \Vileńska 7 
Lasocki Paweł, stolarz, Konopna 3 1 
Lasocka Marja, wdowa, Stary Rynek 4 
- \Valentyna, wdowa, Gdańska 49 
Lassa Anna, sprzedawaczka, Gdańska 51 
Franciszek, robotnik, Stara Szkólna 13 
Józef, malarz, Kowogrodzka 8 
Roman, krawiec, Hetmańska 14 a 
Franciszka, wdowa, Kujawska 66 
Jadwiga, wdowa, Pomorska 66 
Lassak Antoni, listonosz, :Mazowiecka 45 
Lassahn Paweł, student, Leszczyńskiego 
nr. 89-90 
- Gustaw, pastor, Leszczyńskiego 89-90 
- Anna, Leszczyńskiego 89-90 
Laszke Berta, handlarka, Śniadeckich II 
Laszkiewicz Franciszek, rob., Grunwaldzka 74 
- Glicerja, wdowa, Krakowska 7 
- Leon, mechanik, Śniadeckich 22 
Laszyński Jan, poljer, Gdańska 14 6 
Latacki Bolesław, sądowy, Orła 20 
Latko Anna, wdowa, Nakielska 33 
- Franciszek, kowal, Nakielska 38 
Latos Franciszka, wdowa, Grunwaldzka 82 
Jozef, robotnik, Grunwaldzka 4 


,
>>>
H5
 


Latos - Leibgedinger 


Latos Piotr, kolejarz, Grunwaldzka 16 
::\Iarjanna, wdowa, Gołębia 29 
Stanisława, wdowa, Na 'Vzgórzu 19 
Władysław, kowal, G
unwaldzka 55 
Władysław, murarz, Scieżka 6 
\Vładysław, robotnik, N'akiel;ka 21 
Latocki Jan, urzędn. skarb., Pomorska 36 
Latoszkiewicz 1Iarja, urzędn., lIarcinkow- 
skiego II 
Latowski :\Iichał, górnik, Grumvaldzka 7 2 
- Bronisław, Saperów II a 
- liichalina, rjejskiego 22 
=
C
CC=C=C
C=
CCC 
C C 
g Lalle AUgust H;l
: s
::ła 
 

 Kordeckiego 15/16 T('lefon 1108 g 
= dostareza masła w tafeJkach i wszelkiego g 
g rodzaju sery po c('Dach umiarkowanych. Ci C
C==C=C


C=C:C$= 
Latte Karol, mleczarz, Kordeckiego 15 
Latz 1Iarja, wdowa, Szwederowo Orła 51 
Lan Agnieszka, kapitalistka, Jagiellońska 6 
- Emil, właściciel, Piaski 22 
Lau Otto, kupiec, Jagiellońska 6 
Laube Jadwiga, Kościelna 12 
- Stanisław, maszyn., Baraki D\vernickiego 
Lauch August, rzeźnik, Ściężka 7 
- Hermann, robotnik, Toruńska 82 
- Rudolf, rzeźnik, Nakielska 65 
Lauchstedt Richard, piekarz, Zygm. Au- 
gusta 20 
Laufmann August, kominiarz, Gob;;bia IO-I- 
- l\Iaksymiljan, robotnik, Sienkiewicza 17 
Laupner \Valerja, wdowa, Jasna 13 
Laurentowski Franciszek, monter, Jachcice 
Czerska 34 
Laurentz Stanisława, wdowa, Gdańska 96 
Laux Teodor, robotnik, Leszczyńskiego 99 
Lawiński "'ojciech, szkuciarz, Lubelska 32 
Lawrenz August, ślusarz, l:łańska 5 
Piotr, Szwooerowo Orła 2 
August, rob,otnik, Ogrodowa 17 
Edmund, robotnik, Gdańska 95 
Paul, robotnik, Fabryczna 6 a 
Robert, robotnik, Ad. Czartoryjskiego 70 
Frieda, Św. Trójcy 12 
Lawryński 1litrików, kowal, Garbary 31 
Lahnta Florjan, urzędnik, Kaszubska 12 
Larahś Ernst, dyr. ogrod., Bocianowo 15 
- Eliza, Bocianowo 15 
Lasarski Franciszka, wdowa, Śląska I 
Lazarowicz Stefanja, biuralistka, Hermana 
Frankiego I 


.. . 


Lazarowski Leon, szewc, Kościelna 10 
Liidtke Karol, restaurator, Kołłątaja I 
Lebida Słanisław, rolnik, Piaski 6 
Lebioda Bronisław, robotnik, Pomorska 62 
Lechcrt Antonina, wdowa, Toruńska no 
Lech Jan, kupiec, Gdańska 135, O!!ł 1395 
- Piotr, lek. weteryn., Przemyska I 
Lechman Franciszek, podpor., Gdańska 5-1- 
Lechowicz Stanisław, porucznik, \Varszawska 5 
Lechnowski Stanisław, inżynier, Zacisze 2- 
Lechowski Stanisław, kupiec, Gdańska 1-ł7 
Leciej Franciszek, urzędnik, Gamma 5 
Lcciejowski Ignacy, Jasna 23 
- Ignacy, ślusarz, Xakielska 15 
- 11ichał, robotnik, Kwiatowa I 
Leckiewski Stanisław, robotn., Bielicka 2-X 
Leda Jan, rzeźnik, Poznańska 12 
Ledziński Tadeusz, sierżant, Gdańska yo 
Legin Franciszka, wdowa, Ks. Skorupki 56 
Legin Kunegunda, wdowa, Kossaka 82 
Dr. Leguna, Stanisław Teofil, lekarz, Gdań
ka 
nr. 52 
Legutko 1Iarjan, handlowiec, Witebska 2 
- Stanisław, artysta-malarz, Gdańska -1-2 
- Stefanja, biuralistka, Kwiatowa 7 
Lehmann Adolf, murarz, Reja 3 
Albert, rolnik, Śniadeckich 30 
Bronisław, student, Sienkiew-icza 9 
Franciszek. kupiec, Grodzka 4 
Franciszek, kupicc, Poznańska nr. 2(\ 

 16 7 0 
Francisł:ek. kupiec, Krasińskiego 1-1- 
Jan, górnik, Jackowskiego 23 
Leon, nauczyciel, Saperów 25 
Paweł, kupiec, Gdańska 54, 
 1120 
Stanisław, biuralista, Promenada 2
 
Wilhelm, elektrotechnik, Garbary 33 
Apolonja, Bocianowo 22 
Józefa, wdowa, Gołt;:bia IOI 
Lehming Ewald, kupiec, Dworcowa 95 
- Frieda, książkowa, Dworcowa 95 
Lchnardt Jan, malarz, Xowy Rynek II 
Lehnard l\Iarja, książkowa, Babia vVieś 6 
Lehnert Aleksander, ochroniarka, Gdańska 42 
- Alfred, palacz, Kwiatowa 7 a 
- Jan, kier. parowozu, Bocianowo b 
Lehrer Anna, Petersona I I 
Leib Alfred, handlarz, Chrobrego 15 
Jan, handlarz, Czarneckiego 8 
Adela, sprzedawaczka, Czarneckiego 8 
Amalja, sprzedawaczka, Nakielska 91 
Aniela, krawcowa, Czarneckiego 8 
Antonina, sprzedawaczka, Nakiclska 91 
Antonina, Czarneckiego 8 
Leibgedinger August, szewc, Błonia 19
>>>
Leibholz - Leonhard 


16
 


Leibholz L., fabrykant, Gdańska 7 8 , 
 33 2 
Leibner Artur, składacz, Wileńska 2 
Leichert Stanisław, stolarz, \Varszawska 4 
Leichnitz Fryderyk, rzeźnik, Grunwaldzka 50 
- Gottfried, szewc, Herm. Frankiego 7 
- Ludwik, rzeźnik, Grunwaldzka 66 
Leichtgeber 
[agdalena, siostra mił., Św. Flo- 
rjana 13 
Leik Gustaw, Kujawska 3 1 
Leiksner Józef, ślusarz, Bocianowo 44 
Dr. Leissner Ernst, lekarz, radca sanit., Śnia- 
deckich 17, 
 17 28 
Leistikow Ernst, kupiec, Gdańska 150, 
 85 1 
Leitzke Albert, właśc. hotelu, Dworcowa 50 
Leja Jan, robotnik, Fordońska 44 
Lejeune Louis, porucznik, Kwiatowa 7 
Lejzerowicz Albert, rytownik, Dworcowa 18 c 
Lekrzycki Teofil, robotnik, 
akielska 5 
Leksicki Władysław robotn., Sienkiewicza 35 
Leliwa Antoni, kolejarz, Chłopickiego 8 
Lelyński Franciszek, malarz, Łokietka 2 a 
Lem Ludwik, robotnik, Na Wzgórzu 4 1 
Lemańczuk \Vacław, kontroler, Petersona II 
Lemańczyk Franciszek, robotnik, Ugory 13 
Józef, konduktor, Szubińska 19 
Paweł, kowal, Grunwaldzka 18 
Piotr. urzędn. poczt., Jackowskiego 17 
Stanisław, krawiec, Gdańska 19 
Lemanik Leon. robotnik, Kwiatowa II 
Lemański Adam, Jachcict Czerska 106 
Bronisław, robotnik, Konopna 29 
Franciszek, kotlarz, Xakielska 15 
Jan, fotograf, Św. Trójcy 6' 
Leon, nauczyciel, Bocianowo 17 
Leon, handlarz, Hetmańska 27 
Piotr, robotnik, Chwytowo 15 
Stanisław, malarz, Kościuszki 3 2 
Stanisław, stangret, Grunwaldzka 7 1 
\Viktor, urzędn., Ch\\'Ytowo 15 
W., agent, Chrobrego 17, 
 16 1 3 
Lemańska Anna, wdowa, Kościuszki 12 
Lembke Jan, rybak, Witebska 10 
Lemger Walenty, emeryt., Pomorska 4 1 
Lemiszewski \'/iktor, oficer, SZWE.d. Orła 12 
Lemke Aleksander, robotnik, Podgórek 81 
Alojzy, kupiec, Chodkiewicza 4, 
 3 6 7 
Artur, kupiec, Gdańska 43 
Dionizy, piekarz, Grunwaldzka 102 
Hermann, piekarz, Dworcowa 18 b 
Józef, piekarz, Lubelska 8 


I Lemke Karol, mechanik, Gdańska 31-3 2 
- Wilhelm, młynarz, Kujawska 97 
- Władysław, pomoc. malarski, Graniczna 5 
Antonina, wdowa, Św. Trójcy 28 
Augusta, wdowa. Gdańska 13 6 
Emma, wdowa, Dworcowa 49 
\Valdemar, kupiec, Gdańska 47 a, 
I627 
\\'ilhelmina, wdowa, Gdańska 21 
Lemkowski Feliks, urzędn. poczt., Chocim ska 
nr. I a 
Lempart Franciszek, artysta, Grodztwo 24- 
Lempicki :\Iichał, inżynier, Chopina 2 
Lempka Józef, Dąbrowskiego 15 
- Wincenty, złotnik, Kujawska 38 
Len Edmund, Lubelska 14 b 
Fryderyk, kupiec, Lubelska I4 b 
Fryderyk, Toruńska 88 
Karol, cieśla, Petersona 10 
Antonina, wdowa, Gdańska 75 a 
Augusta, )Iińska 6 
Lenart Józef, czeI. sZŁwski, Jagiellońska 35 
Lenc Franciszek, robotnik, Toruńska 37 
- Kazimierz, robotnik, Toruńska 36 
Lenckowski Klemens, kupiec, Fordońska 75 
Lendzion Teresa, wdowa, Sienkiewicza 9 
Lenejewski 
Iarcin, robotnik, Bocianowo 10 
Lenger \Vilhelm, emeryt., Wysoka 29 
Lenicki Bogdan, kupiec, Grodztwo 9 
Lenke \Yaldemar, kupiec, Gdańska 47 a 
Lenkeit Bruno, cukiernik piekarz, Sienkie- 
wicza 2 I 

 1687 
Lenkowski Kazimierz, urzGdnik, Błonia 2 
Lenski Bolesław, kupiec, Kujawska 7 8 
Lenski Bronisław, szofer, Gdańska 7 6 
Leński Jan, robotnik, Konopm. 29 
- Józef. kołodziej, Łokietka 20 
Lentz Juljusz, robotnik, Chełmińska 23 
- Herta. wdowa, Saperów 3 6 
Lenz August, kapitalista, Chrobrego 23 
Gustaw, właśc. domu. \Vileńska II 
Sylwester, ślusarz. Okole Grunwaldzka 8 
Willi, stolarz, Grunwaldzka 23 
Anna, djakoniska, Seminaryjna 1-2 
Joanna, wdowa. Graniczna II 
:\Iałgorzata. .wdowa, Jackowskiego 2ł 
Olga, modystka. Cieszkowskiego 17 
Lenzing Joanna, wdowa, Witebska 9 
Leonardt Franciszek, fryzjer, Szwederowl 
Ks. Skorupki 104 
Leonhard Ludwik, ogrodnik, Gdańska 93 


PIJCIE WÓDKI MILCHERTA!
>>>
170 


Leopold 


Lewandowski 


l.eopolc1 Feliks, kupiec, Sowińskiego 15 Lcśniewicz Andrzej, dozorca, Si
nkiewicza 44 
Lepak Walerjan, konduktor, Jasna 25 Paweł, asyst. .kol., Wilczak Ułańska 2-3 
Lepan Karol, robotnik, Bocianowo 29 - Stefan, robotnik, J achcice Czerska n 
Lepczak Stanisław, urzędn. kolej., Zygmunta - Władysław, kondukt., l\Iazowiecka 29 a 
Augusta 34 Leśniewski Bernard, inżynier, Terasy 7 
Lepczyński Jan, robotnik, Toruńska no Kazimierz, rybak, WitEbska 16 
Lepczyńska Amalja, robotnica, Długa 29 l\1arjan, urzędnik, Jasna 29 a 
Helena, wdowa, Toruńska IIO Leon, kondukt., Szwed. Szubińska 24 
- Józefa, Wilczak :Nakielska 50 a Paweł, robotnik, Kaszubska 9 
- Stanisława, wdowa, Błonia I Stanisław, robotnik. Graniczna 8 
Lepek Franciszek, listonosz, Jasna I4 Stanisław, wachmistrz, Jasna 29 a 
Leperowicz Albert, rytownik, Sienkiewicza 44 Wojciech, Szczecińska 7 
Lepka Kazimierz, kołodziej, Hcnryka Dietza n Leśniewska Jadwiga, wdowa, Szwed. Orła 29 
Lepkowski Kazimierz, urzędn., Hetmańska 21 Leśnik Franciszek, port jer, Dworcowa 33 
Leporowska \Vładysława, hygienistka, Krasiń- - \Vincenty, biurowy, Grunwaldzka 28 
skiego 5 Leśny Leon, tokarz, Szwed. Leszczyńskiego 48 
Leppek Franciszek, ślusarz, Siemiradzkiego I - Joanna, wdowa, Szwed. Leszczyńskiego 4 k 
Leppert J uljan, kupiec, .:\Iatejki 2 Less Paweł, Cieszkowskiego I 
Pa\\'eł, rzeźnik, Szczecińska 8 .:.++++++++++++...++++++++++........++++++++++++...++++++++++++.........:. 
- Aniela, modystka, Długosza 17 
 L P 
 
- Franciszka, kucharka, Gdańska 159 i ess .. Ziemiopłody i 
Leppke Józef, introligator, Chwytowo 16 . . 
Lerch Brunon, stołowy, Łokietka 8 c l Gdańska 13 4- I 
- Leokadja, Łokietka S c 
 
 
Lesch Jan, kupiec, Okole Grunwaldzka 14 .:.++++++-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-++++_.:. 
- Gustaw, lakiernik, Wilczak Różana 23 Leszcz Józef, werkmistrz, Gdańska 38 
- Emmalina, wdowa, Ign. Paderewskiego 6 Leszczenko Piotr, agronom, Św. Jańska IS 
Leschnewitz Maks, domowy, Kościuszki 34 Leszczow Alfanazy, lotnik, Poznańska 29 
Lesemann Karol, szczotkarz, Konopna 32 Leszczyński Adam, robotnik, Lubelska 2r 
Lesik \Vazyli, kucharz, 20 stycznia 13 b Bolesław, malarz, Piotra Skargi lO 
- Julja, Kościuszki 39 Emil, stolarz, Okole Grunwaldzka 74 
Lcsick l\Iarja, wdowa, Mazowiecka 5 Karol, malarz, Śląska lO 
Lesikowski Ambroży, stolarz, Okole Grun- Leon, kupiec, Krasińskiego 4 
waldzka 64 
'lichał, robotnik, Szwed. Szubińska 9 
- Antoni, robotnik, Dworcowa 31 a Nikodem, ogrodnik, .:\Iińska 9 
- Piotr, konduktor, Sobieskiego lO Władysław, urzędnik pol., Nowy Rynek I 
Lesikowska .:\Iarja, kra wc., Cieszkowskiego 21 Wojciech, robotnik, Fordońska 9 
Lesiński Franciszek, konduktor tramwajowy, Leszczyńska Anna, wdowa, Chrobrego 17 
Okole Grunwaldzka 7 Bronisława, wdowa, Sienkiewicza 42 
- Leon, woźny, Jagiellońska 23 Henryka, wdowa, Jagiellońska 44 
Leśkiewicz Aleksander, rolnik, Promenada II Leokadja, wdov!a, Jasna 18 
- \Viktorja, wdowa, \Varszawska 24 11arja, wdowa, Toruńska 152 
Lesman Alojzy, kupiec, Gdańska 4 2 , 
 159 Leszewicz Włodzimierz, kupiec, Gdańska r(] 
Lesnau Brunon, asyst. pocztowy, Garbary 24 Lesziewski Karol, podporuczn., Konarskiego 3 
Lesnewicz Franciszek, robotnik, Okole Grun- Leszner Aleksander, kupiec, 20 stycznia 27 
waldzka 6 Letzelberg Stanisław, blacharz, Szczecińska lO 
Leśniacki Antoni, koszykarz, Glinki 19 Lewandowicz Józef, kowal, Szwed. Orła 4 
Leśniak Antoni, robotnik, Sieradzka 20 Konstanty, mistrz bud. masz., Chwyto- 
- Ksawery, robotnik, Kaszubska 28 wo 13, 
 9 80 
- Piotr, robotnik, Wilczak }lalborska 7 Anna, wdowa, Szwed. Szubińska I 
Leśnicki Sergjusz, mechanik, Szwederowo Kos- Marta, dyrektryza, Sielanki 16 
saka 104 Lewandowski Anastazy, ślusarz, Ugory ro 
Leśnicka .Teofila, wdowa, Samarzewskiego .19 Andrzej, robotnik, Sieroca 2 
Leśniecki Stanisław, szofer, Błonia I . , - Andrzej, kolejarz, Biedaszkowo Nadk. 
Leśniecki Stanisław, urzędn., Król. Jadwigi 6 śnictwo
>>>
Lewandowski 


171 


b'wandowski Andrzej, robotnik, Ugory 18 
Andrzej, robotnik, Szwed. Szubińska II 
Andrzej, robotnik, Stroma 4 
Antoni, robotnik koL, Długosza 17 
Antoni, robotnik, Podgórna 10 
Antoni, Chrobrego 26 
Antoni, robotnik, Gdańska 53 
Antoni, kolejarz. Nowogrodzka 9 
Antoni, robotnik. Nowa 13 
Antoni, posterunk. P. P., Toruńska 3 
August, rolnik, Fordońska 22 
Bernard, robotnik, Świecka b a 
Bolesław, (
nmwaldzka 28 
Bo]('sła\\, drogierzysta, Długa 4 1 , 
 3II 
Bolesław, szewc, Szwederowo Orła 24 
Bolesław, piekarz, Filarecka lO 
Bolesław, formiarz, Dąbrowskiego 24 
Bolesław, palacz, Szwed. Leszczyńskiego 99 
- Bronislaw, szofer, Garbary 35-40 
Brunon, Poniatov".skiego 3 
Brunon, Pomorska 40 
Edmund, kowal, Toruńska 60 
Edmuńd, książkowy, Toruńska 155 
Edward, rob., Szwed. Leszczyńskiego 99 
Edward, ogrodnik, Saperów 39 
Eligjusz, kupiec, Garbary 28 
Feliks, kowal, Poniatowskiego 3 
Feliks, palacz, Puławskiego 6 
Feliks, pomoc. handl., Św. Trójcy 12 b 
Franciszek, robotnik, Wilczak Ułańska 13 
Franciszek, Kościuszki 32 
Franciszek, sierżant, Grodztwo () 
Franciszek, robotnik, Szczecińska 4 
Franciszek, inwalida, Śniadeckich 15- 16 
Franciszek, robotnik, Stara Szkolna II 
Franciszek, robotnik, Garbary 9 
Franciszek, malarz, Plac Poznański 14 
Franciszek, robotnik, Gdańska 57 
Franciszek, robotnik, Szwed. Orła 58 
Franciszek, robotnik, Św. Florjana 2 
Franciszek, stangret, Kościuszki 37 
Franciszek, krawiec, Sieroca 12 
Franciszek, robotnik, ł_okietka 20 
Franciszek, robotnik, Reja 6 
Franciszek, stangret, Kijowska 2 
Franciszek, Kaszubska 27 
Fryderyk, robotnik, Podgórze 21 
Hugon, restaurator, Fordoi1ska 22 
Ignacy, kolejarz, Chwytowo 3 
Ignacy, stołowy, Chrobrego 18 
Ignacy, stolarz, Nowy Rynek 9 
Jan, kupiec, Toruńska 18 4 
Jan, technik, Dworcowa 31 b 
Jan, robotnik, Sz,wed. Ks. Skorupki lO3 
Jan, robotnik, Rycerska 24 


Lewandowski Jan, robotnik, Fordońska 66 
Jan, robotnik, Racławicka 20 
Jan, kowal, Lubelska 14 c 
Jan, maszynista, Kordeckiego 13 
Jan, szewc, Toruńska 13 
Jan, maszynista, Ugory 26 
Jan, robotnik, Łokietka 8 b 
Jan, goniec, Mazowiecka 43 
Jan, robotnik, Lenartowicza 16 
Jan, kupiec, Kościuszki 37 
Jan, robotnik, Sienkiewicza 12 
Jan, robotnik, Szwederowo Orła 26 
Jan, mistrz kraw., \Vełniany Rynek 15 
Jan, 'Vi1czak Nakielska 77 
Jan robotnik, Ugory 10 
Jan, robotnik, Ugory II 
Jan, robotnik, Kujawska 18 
Jan, robotnik, Jagiellońska 15 
Jan, robotnik, 
a Wzgórzu Ib 
Jan, kupiec, Gdańska 54 
Jan, robotnik, Chełmińska 19 
Jan, robotnik, Gdai1ska 68 
Jan, szewc, Chwytowo lO 
Jan, robotnik, Stara Szkolna I 
Jan, fabrykant obuwia, Seminaryjna 9 
Jan, kupiec, Plac Teatralny 3 
Józef, robotnik, Kujawska 16 
Józef, robotnik, Grunwaldzka 10 7 
Józef, robotnik, 
owogrodzka 9 
Józef, robotnik, "Lgory 12 
Józef, robotnik, Kujawska 39 
Józef, robotnik, Szwed. Ks. Skorupki lO3 
Józef, robotnik, Św. Florjana 2 
Józef, krawiec, Wełniany H.ynek 15 
Józef, robotnik, Podgórze 50 
Józef, kowal, Jasna 
5 
Józef, siodlarz, Zduny 6 
Józef, Na groby 9 
Józef, Okole Grunwaldzka 52 
Józef, robotnik, Okole Grunwaldzka 7 2 
Juljusz, cieśla, Gdańska 53 
Karol, szewc, Kaszubska 34- 
Kazimierz, Senatorska 38 
Kazimierz, stolarz, Ścieżka 2 
Kazimierz, kowal, Grodzka 9- 11 
Kazimierz, kierowo warszt., Pomorska 4 0 
Konstanty, kierowo paro\\ozu, Grunwaldz- 
ka 62 
Konstanty, mistrz budowy maszyn, Ch\\ y 
towo 1.3 
Konstanty, szewc, Król. Jadwigi lO 
Leon, kupiec, Król. Jadwigi 4 
Leon, stolarz. "Lgory 30 
Leon, siodlarz, Gdańska 57 
Leon, kotlarz, Lubelska 7
>>>
172 


Lewandowski - Lewandowska 


Lewandowski Leon, ślusarz, Szubińska 19 
Leon, robotnik, Stara Szkolna I 
Leonard, kotlarz kolej., \Vinc. Pola I 
Ludwik, urzędnik, Gdańska 57 
Maksymiljan, kupiec, Gdańska 54 
Marcin, Mazowiecka 10 
Marceli, muzykant, Zduny 10 
l\1arjan, rolnik, Kaszubska 28 
Marjan, robotnik, Dworcowa 82 
l\1arjan, robotnik, Krakowska 18 
::\Iateusz, kolejarz, Kordockiego 22 
Michał, robotnik, Sienkiewicza 51 
Michał, stolarz, Grunwaldzka 3 6 
l\Iichał. robotnik, Sieradzka 7 
Michał, robotnik, Gdańska 68 
::\Iicbał, robotnik, J achcice Czerska 3 2 
::\Iichał, kupiec, Chocimska 16 

Iichał, robotnik, Szajnochy 7 
Michał, krawiec, Jackowskiego 19 
Michał, robotnik, Kujawska 9 2 

Iieczysław, kupiec, Gdańska 54 
::\Iicczysław, rybak, Bernadyńska II 
Mieczysław, kolejarz, Jachcice Średnia 57 
Onufry, robotnik, Hetmańska 12 
Paweł, kolejarz, Grunwaldzka 45 
Paweł, rzeźbiąrz, Konopna 16 
Piotr. Lubelska I3a 
H_obert, rzeźnik, Sieradzka 15 
Roman, Warmińska I a 


bemandomski Roman 


właśc. Roman Lewandowski i Edmund Ramisch 
Bydgoszcz, Gdańska 8. - Telefon 1649. 
)Jierwszorzędny magaz)-n artykułów męskich. 


Roman, kupiec, Gdańska 8, 
 16 49 
Stanisław, ślusarz, Chełmińska 5 
Stanisław, właśc. domu, Grobla fi 
Stanisław, lekarz, Dworcowa 95 
Stanisław, szofer, Garbary 35-40 
Stanisław, robotnik, Senatorska 7 2 
Stanisław, robotnik, Kaszubska 5 
Stanisław, robotnik, Kościelna 10 
Stanisław, robot., Wzgórze Dąbrowskiego 
nr. 5 
Stanisław, robotnik, Ugory 5 
Stanisław, Za cmentarzami 
Stefan, kowal, Racławicka 7 
Stefan, robotnik, Św. Jańska 21 
Stefan, robotnik, Szwederowo Orła 5 
Stefan, robotnik, Szwederowo Orła II 
Szymon, robotnik, Senatorska 71-72 
Teofil, krawiec, Śniadeckich 18 
Teofil, robotnik, Puławskiego 6 
Tomasz, szewc, Grunwaldzka 105 


lo 


Lewandowski \Vacław, robotnik, Dąbrowskie- 
go 10 
\Valenty, Kujawska 10 
Walenty, Grunwaldzka 82 
\Valenty, inwalida, Ks. Skorupki 7-1- 
\Valerjan, robotnik, Sokoła 8-9 
Wawrzyn, Inowrocławska 17 
\Viktor, robotnik, Chłopickiego 2 
\Vincenty, wachmistrz, Kołłątaja II 
Władysław, robotnik, Orła 24 
Władysław, robotnik, Błonia 22 
'Vładysław, stołowy, Kujawska 10 
Władysław, robotnik Chocimska 10 
Władysław, robotnik, :\Iarcinkowskiego lO 
Władysław, ślusarz, Chrobrego 7 
\Vojciech, tokarz, Jackowskiego 15- 16 
Wojciech, robotnik, Flisacka 7 
Wojciech, kowal, Jasna 12 
- Zygmunt, handlarz, Grunwaldzka II 
- Zygmunt, robotnik, Kaszubska 27 
Lewandowska Agnieszka, wdowa, Mazowiecka 
nr. 43 
Aniela, gospodyni, Senatorska 13 
Aniela, wdowa, Grunwaldzka 18 
Anna, wdowa, Chrobrego 7 
Anna, robotnica, Kujawska 4 
Anna, wdowa, J achcice, Średnia 37 
Anna, wdowa, Senatorska 72 
Augusta, wdowa, Kwiatowa II 
Dorota, wdowa, Podgórze 50 a 
Franciszka, :i\Iickiewicza 15 
Franciszka, handlarka, Pl. Poznań
ki q 
Franciszka, wdowa, Grudziądzka t-; 
Franciszka, Szubińska 16 
Franciszka wdowa, Dworcowa 87 
Franciszka, właśc. sklepu kap. i tow. krÓtko 
Stary Rynek 30 
Franciszka, robotnica, Grunwaldzka 5 
Franciszka, krawcowa, Racławicka 20 
Helena, wdowa, Czarneckiego 8 
Helena, bufetewa, Orła 58 
Helena, wdowa, Mazowiecka 41-4l 
Helena, robotnica, Podgórze 21 
Janina, Długa 22 
Józefa, wdowa, Sienkiewicza 20 
Józefa, wdowa, Świecka 14 c 
Józefa, wdowa, Szubińska 27 
Józefa, Promenada 44-45 
Józefa, wdowa, Kujawska 80 
Józefa, Brzozowa 29 
Józefina, Terasy I 
Julja, posługaczka, Orła 26 
Juljanna, robotnica, Gimnazjalna 10 
]uljanna, wdowa, Siemieradzkiego I 
Juljanna, gospodyni, Przyrzecze 4
>>>
Lewandowska - Liebcnau 


173 


Lewandowska Klara, ekspedjentka, Chrobre- 
go 7 
Ludwika, wdowa, Senatorska 13 

Iarja, wdowa, Gdańska 75 a 
11arja, wdowa, Kościuszki 5 
:\Iarjanna, wdowa, Grodztwo 6 
Marjanna, wdowa, Szubińska 3 
!lIarj anna, właśc. sklepu siodI., Kościelna I 
Marta, pielęgniarka, Kościuszki 5 
:\Iarta, gospodyni, Kościelna I 

Iatylda, wdowa, Dąbrowskiego 5 
llatylda, wdowa, Kołłątaja 2 
)fichalina, wdowa, Rupienica 12 
Pelagja, krawcowa, Sienkiewicza 51 
Teresa, ekspedjentka. Gdańska 94 
Władysława, wdowa, Kujawska 82 
Lewański Bolesław, malarz, Św. Trójcy 15 
- Jan, robotnik, Kujawska 84 
Lewańska Helena, wdowa, Św. Trójcy 15 
Lewcns Antoni, monter, Kaszubska 7 
Lewi Herman, kupiec, Jagiellońska 15 
Lewicki Anastazy, \Vi1czak Ułańska 14 
Bnmon, technik, Promenada 33 
Czesław, handlarz, Sienkiewicza 57 
Franciszek, stolarz, Śląska 2 
Franciszek, handlarz, Dąbrowskiego 19 
Franciszek, handlarz, Promenada 33 
Jan, robotnik, Tucholska 5 
Jan, monter, Poniatowskiego 4 
Józef, malarz, Wiłczak :\lalborska 8 

larceli, Sowii1skiego 6 b 
Piotr, cieśla, J ,lchcice Średnia 19 
Stanisław, inżynier, Unja Lubelska I..J. a, 

 I78 
Stanisław, robotnik, Jachcice Czerska 33 
Władysław, kupiec, Dworcowa 17 
 1334 
Władysław, tokarz, Ugory 7 
uwicka Czesława, Grodztwo 24 
- J zabdla, artystka, )Iazowiecka 37 
- Pelagja, wdowa, Grunwaldzka 103 
Lewin Gerson, Dr. E. Warmii1skiego 15 
- Feliks, kupiec, Podwale 20, 
 1773 
- . Harry, handlowiec, Aleje 
Iickiewicza I7 
Juljusz, kupiec, Długa 5 
Karol, malarz, Torui1ska 34 
:\Iarek, urzędnik pryw., Aleje )1ickie- 
wicza 17 
Simon, kupiec, Długa 19 

Iarja, Aleje l\Iickiewicza 17 
Tina, wdowa, Długa 19 
]
ewii1ski Feliks, urzędnik, Gdańska 75 c 
Konrad, ślusarz, Jachcice Czerska I 
L., inżynier, Pocztowa 3, 
 10 8 3 
:\Iarjan, Pomorska .-1-2 


Lewiński \Vładysław, urzędnik, Pomorska 4 2 
- \Vładysław, wojażer, Śniadeckich 49 a 
Lewińska Zofja, mężatka, Król. Jadwigi 8 a 
Lewitzki Antoni, mechanik, Sowińskiego 6 a 
Lewocki Kazimierz, ślusarz, Grunwaldzka 47 
Lewy Filip, kupiec, Kujawska 69 
Lewy-Taljeński, Filip, chemik, Kanałowa 7 
Lewy Herman, handlarz, Kujawska 94 
- Ella, urzędn. pocztowa, 15-ujawska 99 
Leyda Stanisław, robot., Stara Szkolna 2 
Leyko Zygmunt, profesor, Ossolińskich 3 
Leyser )1., handlarz, Kujawska 65, 
 179f, 
Sara, wdowa, Kujawska 94 
Dr. Lezai1ski Ryszard, radca sądowy, ł'ie- 
dźwiedzia 8 
Leżajska \Yalerja, wdowa, Koźmiana 22 
Leżnicki Stefan, ziemianin, Sienkiewicza 4 1 
Libe Emilja, )Iińska 6 
Libelta Wacław, restaurator, Xakielska 10 
Liber \Vładysław, pułkownik, Gdańska 95 a 
Libera Adam, rzeźnik, 20 Stycznia 37 
- Leon, ślusarz, Św. Trójcy 12 c 
Liberacki Franciszek, Podgórze 50 
- Jan, kołodziej, Lubelska 9 
- Emil, stolarz, Fordońska 12 
Lieberacki Józef, kołodziej, Hetmańska 21 
Liberda Bronisław, szewc, Pomorska 13 
- Emilja, wdowa, Sienkiewicza 57 
- :'.Iarcin, Kujawska 59 
Libicki Franciszek, konduktor, \Vojewódzka 5 
Libermann Dawid, kupiec, Stary Rynek 16- 1 7 
Libucha Anna, wdowa, Św. Jańska I 
Libuda Stanisław, robotnik, Halicka 7 
Lica Franciszek, robotnik, Sieroca 17 
Jan, Rycerska 5 
- Stefan, podróżujący, Xaruszewicza I 
- Stefan, robotnik, Siemiradzkiego 6 
Liebarski Gustaw, kupiec. \Yarszawska 22 
Lichoniewa Irena, wdowa, Długosza IQ-II 
Lichten Paweł, tragarz, Wilcza,k Różana 7 
Lichtenberg Bernard, fryzjer, Sniadeckich 26 
Lichtenstein Amanda, Torui1ska I 
Lichtenlauf Izaak, kupiec, Jagiellońska 54 
Liczkowski Jan, robotnik. Ks. Skorupki 9 
Liczkowska :\Iarta, krawcowa, Szwedero\\o 
Ks. Skorupki 9 
Liczmai1ski Alfons, książkowy, Pomorska 4 0 
Liczmańska :\Iarta, ekspedjentka, Pomorska 13 
Lider Gustaw, ślusarz, Kościuszki 4 8 
Lidke Erna., robotnica, - Łęczycka 5 
Liebo .Emilja, wdowa, Garbary 20 
Liebo l\faksymiljan, urzędnik, Dworcowa II) a 
Liebenau Eugen, kupiec, Gdańska 7 
Ella, wdowa, Kujawska 50 
Herta. Szwederowo Szubii1ska II
>>>
174 


Liebenau - Lipiński 


Liebenau Jadwiga, wyręczycielka, Jackow- 
skiego 28 
- Otylja, wdowa, Szwed. Szubińska II 
Liebert Bruno, poster. pol. państ., Wileńska 3 
Lieberski Michał, robotnik, Kaszubska 8 
Liebert Zenaida, Libelta 10 
Liebig Gustaw, piekarz, Dworcowa 68 
Liebthal Ignacy, krawiec, Toruńska 147 
Jan, oficer, \Varszawska 7 
- Stefan, kupiec, Siemiradzkiego IQ a 
- Wojciech, kowal, Toruńska 147 
Licdcr Gustaw, ślusarz, Wilczak Naldelska 90 
Liedert \Vilhelmine, kantorzystka, Śniadeckich 
nr. 12 
Liedig Hermann, urzędnik, Śniadeckich 27 
Liedke Elżbieta, Piotra Skargi 6 
- Marja, wdowa, Chwytowo 13 
Liedtke Klara, gospodyni, Dworcowa 21 
- Marta, krawczyni, Dworcowa 21 
- Rudolf, piekarz, Kościuszki 3 2 
Liera Andrzej, mistrz brukarski, Bramka 2 
Liermann Hugo, właśc. fabr., Św. Trójcy 6 a 
- Paweł, kupiec, Poznańska 13 
Liesack Brunon, Szwed. Ks. Skorupki 62 
- Marja, wdowa, Szwed. Ks. Skorupki 85 
Liese Brunon, leśniczy, Lubelska 8 
Lietz Józef, asyst. pocztowy, Śniadeckich 33 
- \Valter, kupiec, Pomorska 4 2 
Lietzkowski Antoni, robotnik, Podwale I4 
Ligarzewski Czesław, handl., Św. Trójcy 12 b 
- Marjan, rzeźnik, Św. Trójcy 27 
- Leon, rzeźnik, Okole Grunwaldzka 9 8 
Ligman \Vładysław, kowal, '''iatrakowa 10 
Ligmanowski Edmund, urzędn. magistr., Li- 
powa II 
Ligmanowska Zuzanna, krawc., Okole Grun- 
waldzka 72 
)..igoski Juljan, inżynier, Bielicka 36 
Ligowski Ignacy, ślusarz, 'Vilczak Chłopic- 
kiego 2 
Jan, szewc, Szwederowo Orła IQ 
Antoni, ślusarz, \Vilczak Chłopickiego I 
Lihs Józef, robotnik, Łokietka 16 
Lijewska Rozalja, krawcowa, Wilczak Sta- 
wowa 26 
Likowski Józef, ślusarz, Ogrodowa I 
Limecki J0zef, Ogrodowa I 
Limhoff Henryk, tokarz, Sienkiewicza 19 
Linda Otton, agronom, Stary Rynek 27 
Linde Karol, kupiec, Mazowiecka 31 
Linda Stanisław, handlarz, Petersona IO 
Linde Władysław, ślusarz, Podwale 20 
Linden Brunon, ślusarz, Bocianowo 6 
Lindenberg Emilja, kapit., Św. Trójcy 14 a 
- Else, kapitalistka, Św. Trójcy I4 a 


Lindner Albert, Szwederowo Orła 24 
Józef, funkcjo pol. państw., Ma7.(mic'cka S 
Jćżef, restaurator, Mazowiecka 8 
Olga, rysown., Długa 7 
\Vładysław, oficer, Warszawska 7 
Wilhelm, krawiec, Jezuicka, 2 
Linette Klemens, kupiec, Dworco\\ a 70-7 1 
Linkowska Paulina, wdowa, Św. TrÓjcy 22 a 
Linom Józef, leśniczy, Poznańska 9 
Linowski \Vładysław, rob., Seminaryjna 15 
Lins Konrad, kolejarz, Śląska 6 
Liński Bronisław, robotnik, Glinki 5 
Franciszek, włakicieł, 1\Iickiewicza 15 
Jan, robotnik, Toruńska 93 
Dr. Linsker Juljusz, lekarz, \rcł. Hynek 13 

 105 8 
Lipczak Katarzyna, Podgórze 52 
Lipczyński Stanisław, S7.e\\'c, :Mazowiecka 29 
l 
- Zygmunt, handlowiec, DWOlcowa 2 
Lipiński Antoni, krawiec, Brzozowa II 
Alojzy, robotnik, Wi1czak Winc. Pola 3 
Albin, biurowy, Plac Piastowski 10 
Altks, urzędnik, Szwed. Orła 33 
Aleksander, ogrodnik, Gdańska 90 
Bernard, inspektor, Kujawska 10ł 
:ęruno, fotograf, Kołłątaja 2 
Edmund, szewc, Kujawska 9 
Feliks, \Vały Jagiellońskie 2-3 
Feliks, robotnik, Mała 9 
Franciszek, robotnik, Mazowiecka 10 
Franciszek, robotnik, Racławicka 24 
Franciszek, fryzjer, Podg6rzc II 
Franciszek, robotnik, Fordońska 7 0 
Franciszek, robotnik, "Til
ak Winc. Pola 
nr. 4 
Emil, robotnik, Gdańska 7 2 
Ignacy, ślusarz, Gdańska 90 
Jan, kupiec, 
iedźwiedzia 4, 
 II2 
Jan, ogrodnik, Szwederowo Orła 34 
Jan, Gdańska 47 
Jakób, robotnik, Brzozowa II 
Juljan, urzędnik, 'Wesoła 5 a 
Kazmierz, rzeźbiarz, Kordeckiego I 
Kazimierz, kierowo kasy, Zygm. Augusta 
nr. 31 \ 
Leon, stolarz, Św. Trójcy 19 
Leon, ogrodnik, Toruńska 187 
Leon, rolnik, Fordońska 53 
Marcin, robotnik, Puławskiego 66 
Rochus, kolejarz, Mostowa 9 
Stefan, artysta, Gdańska 15 1 
Szczepan, murarz, Świecka 4 a 
Stanisław, ślusarz, Sienkiewicza 44 
Stanisław, ślusarz, Gdańska II7 
Stanisław, Łokietka 6
>>>
Lipiński - Liswwski 


175 


Lipiń
ki Stanisław, robotnik, Hetmańska 23 
Stanisław, Gdańska 72 
Stanisław, robotnik, Gdańska 72 
Tadeusz, robotnik, Ustronie 2 
Tomasz, ślusarz, Podgórze II 
\Vładysław, robotnik, Rycerska 8 
Władysła.w, posterunkowy, Gdańska II7 
Władysław, rob., Szwed. Szubińska 16 
\Vitold, właśc. dóbr, Gdańska 130 
\Vilhelm, kucharz, Gdańska 134 
Walenty, gospodarz, ;\Iogiły 4 
Lipińska Helena, gospodyni, Kujawska 104 
Margareta, krawcowa, Toruńska 185 
- Marjanna, wiązarka, Kołłątaja 13-14 
- Marja, Hetmańska 23 
- Pelagja, siostra mił., Gdańska 167 
Lipkowski J0zef, stolarz, Długosza 17 
- Serafin, rolnik, L Paderewskiego 3 2 
Lipowicz Andrzej, kupiec, Kościuszki {8 
Lipowski Bolesław, Sw. Trójcy 4 
- JCzef, por. rezerw., Król. Jadwigi fi 
- J 
zef, Podgórna 27 
de Lippe-Lipski Eugenjusz, artysta malarz, 
Sienkiewicza 19 
Lipski Adam, urzędn. pryw., :\Iazowiecka 2 
Antoni, kowal, Kujaw
ka 14 
Bronisław, robotnik, Kraszewskiego l b 
Franciszek, rzeźnik, Wzgórze Dąbrow- 
skiego 3 
Franciszek, robotnik, :\Iazowiecka 41-42 
Franciszek, konduktor, Okole Grunwaldz- 
ka 91 
JL-zef, robotnik, Grunwaldzka 4 
Leonard, kowal, Ljejskiego i9 
Michał, robotnik, Konopna 4 
Paweł, pantoflarz, Mazowiecka 41-42 
Piotr, telegr. kolejowy, Chwytowo 6 
\Vładysław, stolarz, Plac Piastowski 7 
\Vładysław, Sowińskiego 6 
\Vilhelm. aptekarz, Hetmańska 36 
Lipska helena, urzędniczka, Ossolińskich 2 
- J,:,zefa, wdowa, Okole Grunwaldzka S8 
- Walerja, Puławskiego 85 
Lipszyc Aron, kamasznik, Długa 55 
- Heimann, handl., Śniadeckich 31, 
1642 
- Jakób, książkowy, Dworcowa 19 
- Szymon, handI., Śniadeckich 31 
Lis Antoni, robotnik, Bełzka 36 
- Antonina, robotnica,. Mazowiecka 40 
Idzi, pracown. kolej., Dworcowa 24 
Jan, kolejarz. Garbary 18 
Jan, piekarz, Toruńska 29 
J vzef, gornik, Saperów 10 
Jozef, zegarmistrz, Gdańska 57 
- Mossek, kupiec. Pomorska 16 


Lis \Vładysław, Ogrodowa 2 
- \Vincenty, chorąży 62 pp., Św. Trójcy 12 d 
Lischewsk a l\Iarta, Wilczak Chłopickiego 3 
- Bronisław, robotnik. Kujawska 90 
Lisecki Wiktor, robotnik, Król. Jadwigi 13 a 
Lisek Franciszek, kupiec, Dworcowa 95 
Lisewski Bolesław, handlarz, Ks. Skorupki 45 
- Władysław, robotnik, 
Iazowiecka 4 
- Bolesław, kupiec, Św. Trójcy 4, 
 79f- 
Lisewska Anna, wdowa, Racławicka 16 
Antonina, robotnica. Szwed. Ks. Skorupki 
nr. 45 
Katarzyna, wdowa, 
Iazowiecka 4 
Lisiak Roman, robotnik, Miedzyn Leszczyna 
nr. 85 
, 
Lisiecki Bronisław, książkowy, Błonia 14-15 
Jerzy, urzędnik, Błonia 24 
Józef, kupiec, Jagiellońska 57 
Józef, robotnik, Lubelska 20 
- J akób, robotnik, Babia Wieś 4-5 
Ludwik, gajowy, Okole Grunwaldzka ó8 
Piotr, inżynier, Błonia 14-15 
Stefan, kupiec, Okole Grunwaldzka 94 
Stanisław, cieśla, Toruńska 143 
Lisiecka Antonina, wdowa, Reja 6 
Franciszka, Szwed. Ks. Skorupki 8ó 
- Józefa, Bełzka 24 
- Katarzyna, Okole Grunwaldzka 94 
- Paulina, książkowa, Promenada _ 3 2 
Lisiewicz Aleksander, kupiec, Zduny 8, 
 209 
- Bartłomiej, robotnik, \\'itebska I 
- Jerzy, właśc. posiadł., Zduny 8, 
 209 
Lisik Kazimierz, asyst. poczt., Dworcowa 3 2 
Liskawa Stanishw, szewc, Pomorska 28 
Liskowski Tadeusz, drogerzysta, S1. Szkolna 
nr. 10 
Lisniewitz Paweł, stangret, Szczecińska 9 . 
Lisowski Stefan, prokurator, Śniadeckich 30 
Lisowski Leopold, Błonia 9 
- 
Iarjan, pporucznik, Reja 3 
Lisowska Adamina, książkowa, Siemiradz- 
kiego I 
- Janina, Śniadeckich 30 
Lissewski Anastazy, robotnik, Rycerska 2 
Lissewska Weronika, wdowa, Racławicka 18- 
Lissy Franciszek, ślusarz, \Vilczak Nakielska 13 
Listewnik Franciszek, monter, Kaszubska 12 
Listing Kazimierz, handlarz, Piotra Skargi 7 
I Liszkiewicz Jakób, woźnica, Sienkiewicza 54 
Liszewski Adam, przemysłowiec, Bernardyń- 
ska II 
Karol, robotnik, Dąbrowa 2 
Władysław, robotnik, Glinki 7 
\Vładysław, stolarz, Glinki 7 
Liszowski Kazimierz, aspir. P. P., Chrobrego 2.
>>>
176 


Litewski - Lotz 


r 


[ itewski Franciszek. konduktor, Chełmińska 19 
Jan, ślusarz, Ogrodowa II 
- Józef, szewc, N]wodworska 17 
- Piotr, krawiec, Sniadeckich 24 
- Antoni, Garbary 19 
Litkowska Anastazja, dysponentka, Krasiń- 
skiego 12 
Litoborski Jakób, robotnik, Sokoła 8-9 
- Piotr, robotnik, Sokoła 8-9 
- Piotr, robotnik, Sowińskiego II 
Litwa Antoni, robotnik, Poznańska 23 
- Stanisław, ślusarz, Sicnkiewicza 34 
Litwak Benjamin, kupiec, Grodztwo 29 
Litwiak :\Iarja, Sienkiewicza 45 
Litwin l\1arja, pielęgniarka, plac Wolności 5 
- Roman, Jezuicka lO 
Litwiński Paweł, robotnik, Fordońska 75 
Liziak Jan, rolnik, Rupienica 20 
LiziIlski Józef, cieśla, Bocianowo l-ł 
Loba Rozalja, robotnica, _ Bociancwo 7 
Lober Joanna, wdowa, Sniadeckich 13-14 
Loch Helena, wdowa, Grunwaldzka 19 
:\Iaks, kondukt. poczt., "-ileńska 4 
- :\'Iagdalena, wdowa, Błonia 2 
- Teofil, Kwiatowa 4 
Locha Józef, robotnik, Solna 69 
Lochau Qtto. stolarz, Rycerska 3 
Lochowicz Józef, murarz, Jasna 23 
Lockstadt Fryderyk, robotnik, -:\Iostowa lO 
- l\1arja, posługaczka, Przyrzecze J3 
Loerke Hugo, złotnik. Gdańska 13 
Loeper Wilhelmina, wdowa, Sienkiewicza 29 
Loescher Berta, wdowa, Jachcice Czerska 19 
- Erna, nauczycielka, Ossolińskich 12 
- Jlaksym, stolarz, J achcice Czerska 19 
Loewenthal Georg. nauczyciel, Ślusarska 6 
Lofewski Franciszek. blacharz. Śniadeckich 28 
Loga Stanisław, kupiec, Kujawska 7- 8 
Logier Wilhelm, szewc, Lipowa II 
Logęziński Stanisław, rzeźnik, Okole Grun- 
waldzka lO7 
Lohm Emil, urzędn. kolej., Jlazowiecka 4 1 -4 2 
Lohmann Emma, pielęgniarka, Seminaryjna 
nr. 1-2 
Lohmeyer Walerja, wdowa, Garbary 35-4 0 
Lohse Edward, kupiec, Zacisze 3, 
 263 

 Wilhelm, elektromonter, Gdańska 55 
Lohsmann Hermann. krawiec, Szwed. Orła II 
Łomżyński Jan, monter, Długosza 3 
Lonatowski Franciszek, ślusarz, Jackowskiego 
nr. 19 
Londenberg \Villy, stołowy, Gdańska 130 
Louis Wawel Napoleon, wiceadmirał, Św. 
Trójcy 22 a 
Lontkowski Jlichał, niewidomy, Kołłątaja 13-14 


Lontkowski Władysław, kupiec, Dworcowa 30 
Loock Robert, piekarz, Bielicka 61 
Loose Jan, kupiec, Powale 20, 
 597 
- Piotr, kupiec, Podwale 20 
Loosch Reinhold. kupiec, Dworcowa 9 
Lorenz Siemion, fabrykant, Śniadeckich 47 
-. 'filhelm, robotnik, Toruńska 59 
- Weronika, Szwed. Leszczyńskiego 9 8 
Lorenczewska Lucja, robotnica, Sienkiewicza 
nr. 40 
Lorek Kikodem, robotnik, Bielicka 9 
- Teofil, kapitan, Król. Jadwigi 4 
- Stanisław, dozorca więzienia, Kościelna I 
Lorentz Karol, dyr. gimnazj., Cieszkowskiego 8 
Lorenz Alfred, rysownik, \\'ilei1ska 6 
Alfred, ślusarz, Jachcice Czerska 4 2 
Agnieszka, wdowa, Dolina 4 
Franciszek, urzędnik, Garbary 16 
Edmund, fryzjer, Szwed. Ks. Skorupki 
nr. 16 . 
Elżbieta, Dolina 4 
Helena, Pomorska 3 1 
Joanna, wdowa, Cieszkowskiego 12-13 
Juljusz, robotnik, Torui1ska II3 
:\laksymiljan, Wilczak Nakielska 67 
Paweł. kupiec, Dolina 4 
Paweł, inżynier, plac Petersona 3 
 )08 
Loretański Ignacy, drukarz, Szwed. Orła () 
Lork \\Talerja, wdowa, Sienkiewicza 20 
Lorke Emil, cieśla, Lipowa 5 a 
Lorkowski Jan, organista, Sowińskiego 9 
- Piotr, kowal, Okole Grunwaldzka 4 8 
Loroch Józef, piekarz, Rycerska 23 
JEchał, robotnik, Glinki 30a 
:\Iarceli, sekretarz pocztowy, Grudziąrlzka 
nr. 3 
Walerjan, piekarz, Rycerska 23 
Losek Anastazja, wdowa, Fordoi1ska 16 
.Marjanna, wdowa, Szwed. Szubii1ska 19 
- Piotr, robotnik, Szwed. Ks. Skorupki 7 
- Wawrzyn, robotnik, Szwed.- Orła /9 
Losiniecki \\Talenty, szewc, Szwedr. Orła 7 
Losoff Bernard, stolarz, Gdańska 35 
Lowin Rudolf, rolnik. Inowrocławska 55 
Lowii1ski Wincenty, mistrz krawiecki, Lubel- 
ska nr. 24 
Lowińska Anna, Podgórze 22 
Lotarski Jan, stolarz, Wi1czak Różana 12 
++....++++++++++..+++++....+++++ 
+ + 
t Betel Resenfeld t 

 nłaśc. Lotz Bernard - Poznańska 8/9.: 
+ . 
+ Tel. 168. . 
+..++++++..+++++++++..+++..+..++
>>>
Lother - Lukowicz 


177 


Lother Jadwiga, wdowa, \Vilczak Ułańska 4 
Lobe Gustaw, emeryt., Poznańska 23 
Lochel Adolf, malarz, Kaszubska 33 


Spółka 
akc. 
M a szyn. 


bolJnert Bermann 
B yd gas ka Fabryka 


Lowe Alfred, stroiciel fortepianów, Gdańska 35 
Lowenstein Marta, kierowniczka interesu, 
Pomorska 65 
Luba Stanisław, robotnik, Sieradzka 2 
Lubach Hermann kupiec, \Vełniany Rynek 16 
Lubacz "Tawrzyn, kolejarz, Inowrocławska 67 
Lubański Józef, ślusarz, Gdańska 59 
Józef, Kujawska 13 
Józef, robotnik, Kujawska 14 
Józef, 
Iiedlyn Nakielska IQ 
Józef, malarz, Kaszubska 16 
\Valenty, malarz, Gdańska 59 
Lubańska Franciszka, wdowa, Mogiły 5 
Lubarski Gustaw, kupiec, Kościelna 8 
- Jan, ogrodnik, Bielicka 5 
Lubas Jan, ogrodnik, Glinki 15 
Lubaszewski :!\Iichał, kupiec, Łokietka n 
Luban lVIaks, rzeźnik, Kowalska 5 
Lubawski Bronisław, krawiec, Cieszkowskiego 
nr. 7 
- Stanisław, krawiec, Kordeckiego 19 
Lubawska Gertruda, handlarka, Kujawska IO 
Lubawy Bronisław, kierownik, Okole Grun- 
waldzka 43 
- Franciszek, malarz, Kaszubska 30 
- "'ojciech, rzeźnik, Grunwaldzka 56 
Lubertowicz \Veronika, Nowy Rynek 9 
Lubierski Józef, sekretarz, Kaszubsk: 5 
Lubiewski Bartłomiej, rolnik, ::\Iiedzyn Na- 
kielska 36 
Bronisław, kolejarz, Gdańska 114 
l\Iaksymiljan, kier. browaru, \Viatrakowa 
nr. 4 
Stanisław, robotnik, ::\liedzyn Nakielska 18 
Lubiewska Helena, wdowa, 
owodworska 17 
Lubig Franciszka, wdowa, Batorego 4 
Lubiński Adam, handlarz. I. Paderewskiego 7 
- Franciszek, robotnik, Toruńska 93 
- Jan, werkmistrz, Toruńska 9 2 
Lubiszewski Franciszek, robotnik, Toruńska 62 
- Henryk, plutonowy, Jenerała Bema 9 
- Teofil. robotnik, Kaszubska 30 
Lubitz Karl, maszynista, Brzozowa 3 
Lubka Franciszek, kowal, Chełmińska 19 
- Józef, maszynista. Okole Grunwaldzka 8 
Lubkowski Jan, woźny, 
Lubnau Franciszek, robotnik, Szwed. Orła 20 


Lubnau Karol, stolarz, Glinki 8 
- Anna, wdowa, Gdańska 5 
Lubocz Stefan, rolnik, Św. J ańska 13 
Lubojemski Tadeusz, asyst. kolej., Sobieskiego 
nr. 9 
Lubomski Hermann, urzędnik, Śniadeckich 5a 
- fabrykant, Jagiellońska 32 
 958 
Lubowska Bronisława, Chodkiewicza 37 
Lubrański Franciszek, robotnik, Toruńska I29 
Lubrig Alwin, kapelmistrz, Łokietka 29 
Lucenko Jerzy, artysta, Długosza I2 
Lucht Karol, szewc, Szwed. Leszczyńskiego 36 
- Augusta, wdowa, Sienkiewicza 20 
Lucius Karol, dzierżawca cegielni, Mostowa 9 
Luckner Walenty, drogerzysta, Marcinkow- 
skiego n 
Luccioni Luis, sierż. franc. arm., Wileńska 2 
Luczkowski \Vładysław, krawiec, Dworcowa 
nr. 31 a 
Luczyńska :Marja, wdowa, Bocianowo 9 
Ludka Franciszek, kowal, Dworcowa 14 
- Jan, ogrodowy, Grodzka 21-22 
Ludwicka Franciszka, wdowa, Rycerska 2 
Ludwicki Władysław, mechanik, Bielicka 3 
Ludwiczak Franciszek, polier ciesielski, Sien- 
kiewicza 26 
'Valerjan, mechanik, :Matejki 5 
\Vładysław, registrator, Zamojskiego 20 
::\Iarja, ekspedjentka, Sienkiewicza 26 
Marjanna, wdowa, Św. Trójcy 19 
Ludwig Arnold, Sienkiewicza 46 
. - Emil, kupiec, Śniadeckich 55 
- Oskar, konduktor, Sienkiewicza 4 6 
Ludwik Karol, robotnik, Sieroca 17 
Ludwikowski Eugenjusz, ślusarz, Szpitalna 2 
Ludwikowski Tomasz, robotnik, Fabryczna 3 
Ludwiszewska Anna, dozorczyni, Krasińskiego 
nr. S2 
Lugierts Antoni, zdun, Sowińskiego 7 
Lugowska 'Valerja, wdowa, Kijowska 10 
Luiska Marja, urzędniczka, 
Iiedzyn Osada 7 
Luka Nepomocion, biurowy, Zygmunta Au- 
gusta 33 
Lukaszewicz Bolesław, ślusarz, l\Iiedzyn, Xa- 
kielska 35 
- 'Vitold, urzędnik, Chwytowo 7 
Lukaszkiewicz Rozalja, Sowińskiego 9 
Lukaszewski Karol, szewc, Graniczna na 
Lukenbach l\Iarja, wdowa. Zduny 9 
Lukiewski Franciszek. kapitalista, Chełmińska 
nr. 4 
- Józef, palacz, Chełmińska ŻI 
Lukina Sergjusz, technik, Gajowa 5 
Lukowicz Józef, konduktor kolej., Sienkie- 
wicza 27 


12
>>>
178 


Lukowicz - Łakuciejewski 


Lukowicz Karol, pom. hand1., Chwytowo 12 
Lukowski Leonhard, kier. parowozu. Okole 
Grunwaldzka 42 
Lukowska Ewa, Lubelska 27 
Luks Teresa, biuralistka, PQdwale 20 
Lulkiewicz Mateusz, mistrz piekarski, Śnia- 
deckich 8 
Lulkowski Franciszek, piekarz, Sieradzka 13 
- Szymon, wł. domu, Sieradzka 13 
Lund Henryk, studniarz, Sobieskiego 6 

 249 
- Henryk, inżynier, St. Rynek m 
 1482 
Lungenhausen Wilhelm, robotnik, Grodztwo 5 
Lunkenbein August, biurowy, Wilczak Winc. 
Pola 8 
Luneberg Gustaw, robotnik, Wi1czak Nakielska 
nr. 17 
Lupertowicz Antoni, tokarz, Chełmińska 17 
- Stanisław, monter, Nowy Rynek 9 
- \Vładysław, handlarz, Podgórna 18 
Lusławicki Eugenjusz, podprokurator, Ko- 
ściuszki 3 
Luśniak Wojciech, kupiec, Sienkiewicza 44 
- Jadwiga, handlarka, Mazowiecka 6 
Luster Zofja, Promenada 28 
Lustig Jakób, kapelmistrz, Długa 4 6 
Luszczewski Aleksander. urz. rach., Gdańska 54 
Luszczyński Adam, oficer, Okole Grunwaldzka 
nr. 88 
Lutka Jan, robotnik, Batorego 5 
Lutkiewicz Konstanty, kom. Min. Skarbu, 
Jagiellońska 34 
Lutomski Jan, kołodziej, Ossolińskich 20 
- Szczepan, robotnik, Podolska 20 
Lutosławska Sabina, wdowa, Okole Grun- 
waldzka 89 
Lutosłański Jan, reprezentant f-y, Toruńska 
nr. 182 
Lutosławski Roman, ofic.er, Jackowskiego 33 
Lutowski Feliks, robotnik, Bocianowo 31 
Lutyński \Vojciech, ogrodnik, Okole, Grun- 
waldżka 47 
Lutz Oskar, robotnik, Bocianowo 6 
Lutzkowski Karol, handlarz, Szpitalna 4 
Lux Feliks, urz. bankowy, Dr. Emila \Var- 
mińskiego 15 
Luźny :\larcin, robotnik, Brzozowa 34 
Liibbers Jan, kupiec, \V.ojewódzka 7 
 68 5 
Liibber ::\Iarja, biurowa, 'Wojewódzka 7- 8 
Liichtenberg Bernhard, Śniadeckich 26 
Liick Emil, port jer, Szwed. Piękna 8 
- Rudolf, ślusarz, Św. Trójcy 19 
- Wilhelm in a, wdowa, Dąbrowskiego 5 
Liidecke Albert, Grudziądzka 15 
Liidtke Augustyn. \Varszawska 19 


Liidtke Daniel, rolnik, Fordońska 59 
Gustaw, stolarz, Szubińska II 
- Karol, werkmistrz, Chełmińska 19 
- Reinhold, szewc, Szajnochy 9 
- Reinhold, robotnik, Lubelska 4 
Luedtke Joanna, książkowa, Dworcowa 8 
Liineberg Jan, robotnik 
Liinser Ida, Promenada 14 
- Emroa, gospodyni, Lipowa II 
- Marta, bona, Konarskiegp 4 
Lyck Juljusz, handlarz, Jagiellońska 31 
- Auguste. krawcowa, Jagiellońska 3 1 
Lysander Leon, właśc. ogrodn.. Garbary 12 
Lyskiewicz Franciszka, wdowa, Jezuicka 13 
Lyx Stanisław, szofer, Długa 2 


Ł. 


ł
abędzka Bronisława, kucharka, Dworcowa 30 
Łabisz Antoni, robotnik, Solna 66 
Łabodziński Antoni, robotnik, Kujawska q 
- Franciszek, robotnik, Kujawska q 
ł.abuński Ignacy, książkowy, Toruńska 180 
Łabądź Franciszek, woźny, Szwed. Orła 59 
Łachowicz Fehks, kowal, Wilczak, \Vysoka 21 
- \Vładysław cieśla, Lenartowicza 2 
Łacny Jan, szewc, Glinki 3 2 
Łączak Karol, rzeźnik, J achcict Średnia 56 
Łączkowski Jan, robotnik, Gdańska 7 6 
Łączkowska Katarzyna, wdowa, Gdańska 7 6 
- Zofja, ekspedjentka, Gdańska 7 6 
Ładowski \Vacław, kowal, Kaszubska 32 
................................ 
. . 
E Łaganowski Robert e 
= Budowniczy, Konarskiego 3. Telef. 139. : 
: 'Wykonanie robót nad. i podziemnych. : 
. . 
................................ 
Łagoda Stanisław, robotnik, Chrobrego 6 
Łagódka Józefa, Bełzka 28 
Łągowski Jan, sekretarz sądowy, Ossolińskich 
nr. 9 
Łaguna Aleksander, porucznik, Śniadeckich 6 
- Stanisław, lekarz ppor.. :\Iickiewicza I7 
Łajdych Jan, robotnik, Toruńska lO2 
Łajdyk Stefan, szewc, Okole Grunwaldzka 24 
Łakomy Józef, biurowy, H. Dietza ma 
Łakościuk Alfred, urzędnik kolej., Błonia 9 
Łakota Ludwik, urzędnik, Jagiellońska 52 I 
Łakuciejewski Włodzimierz, urzędnik, Grodz- 
two 9
>>>
Łańcucki - IJuchowski 


17
 


Łańcucki Tadeusz, agronom, Zduny 6a 
Łaniecki Józef, urz. kolej., Ugory 36 
- Leon, stolarz, Ugory 47 
- Wacław, elektro-mech. Długa 54 
Łański Leon, robotnik, Śląska I 
Łapa l\1ichał, rolnik, Senatorska 70 
Łapacz Władysław, robotnik, Hermana Fran- 
kego 7 
Łapczanka Helena, urzędniczka, Fama 4 
Łapczyńska Franciszka, robotnica, Toruńska 
nr. 184 
- Henryka, artystka, Pomorska 58 
- Katarzyna, wdowa, Tucholska 5 
Łapiński Ludomił, urzędnik, Wilczak Ułańska 
nr. 10 
Łapicka Stanisława, artystka, Podwale 17 
Łapiski J akób, robotnik, Gdańska 87 
Łapka, ks., Fama 4 
 221 
Łasa Stanisław, Śląska 8 
Łasarski Wojciech, maszynista, Dr. Emila 
Warmińskiego 2 
Łasiński Henryk, sędzia powiatowy, Okole 
Grunwaldzka 13 
Łaski Stanisław, akademik, Dworcowa 18d 
Łassa Jan, woźnica, Racławicka 21 
- Jan, robotnik, Garbary 7 
- Anna, handlarka, Stara Szkolna 13 
Łassowski Józef, robotnik, Sienkiewicza 34 
Łaszcz Stanisław, nauczycielka, Kanałowa 7 
Łaszczyński \Vładysław, akademik, Narusze- 
wicza 4 
Łaszkowski \Viktor, pob. renty, l\1azowiecka II 
Łotocki Jan, urzędnik, Dr. Emila \Yarmiń- 
skiego 3 
Ławczys Apolonja, wdowa, Gimnazjalna 2 
Ławicki Ignacy, urzędnik, 'I. Paderewskiego II 
- Józef, rzeźnik, Lenartowicza 8 
Ławniczak Andrzej, robotnik, Wi1czak \Vinc. 
Pola 12 
Ławschowici Antonina, Kołłątaja 5 
Łaz Józefa, Dolina 24 
Łazarski Bronisław, robotnik, Szwed. Lesz- 
czyńskiego 102 
Franciszek, górnik, \Viczak, Czarneckiego 
nr. 6 
Jan, robotnik, Śląska 5 
\Vojciech, robotnik, Chehnińska 5 
Łaznowski Jan, murarz, Szwed. Ks. Skorupki 
nr. 101 
Łazowski Roman, kupiec, Św. Trójcy 30 
Łączkowski Jan, stolarz, Lubelska I4 
Łecki Józef, siodlarz, Okole Grunwaldzka 83 
Łęga Franciszek, robotnik, \Vi1czak, Winc. 
Pola 2 - 
- Jan, szewc, Łowiecka 15 


, 


Łękowski Bolesław, funkcjo państw., Chocim- 
ska I 
Łempicka Józefa, nauczycielka, Chrobrego I3 
Łeński Józef, malarz, Grunwaldzka 2Ia 
Łepak Franciszek, robotnik, \Vi1czak. N a \Vzgó- 
rzu I6 
- Stanisław, robotnik, \Vi1czak, Na \Vzgórzu 
nr. 16 
Łepakowski Teodor, kolejarz, Flisacka 19 
Łepek Jadwiga, robotnica, Zygmunta Augusta 
, 
nr. 32 
Łepski Andrzej, handlarz, Podgórze 40 
Łgodda Franciszek, ślusarz, Długosza 14 
Łoboda Bartłomiej, kolejarz, Jasna I6 
- Szczepan, konduktor tramw., Okole Grun- 
waldzka 102 
Łobós Stanisław, murarz, Okole Grunwaldzka 
nr. 86 
Łochowicz Feliks, kowal, Wilczak Stawowa 37 
Łodarska Stanisława, Fordońska 63 
!..obse Paweł, szewc, Okole Grunwaldzka 74 
!..ojkowska Agnieszka, ogrodniczka, Błonia 22 
!..omski Jan, ślusarz, Szwed. Leszczyńskiego 
nr. II 
Łonczuk Stefanja, Lubelska 19 
Łoński Jan, kołodziej, Kowodworska na 
Łoś Feliks, kowal, Jasna 24 
Łosiński Józef, kołodziej, Nowodworska 20 
- \Vładysław, Ogrodowa I 
Łosińska Jadwiga, Koziehllskiego 7 
!..oski Józef, rolnik, \Vilczak, Ułańska 20 
Łoś Augustyn, kowal,' Mazowiecka II 
Łoszkarew Olimpjusz, generał pod por. , \Yi- 
leńska 10 
Łoszniow 
Iaksymiljan, Podgórna I 
Łowicki Dawid, książkowy, Długa 55 
Józef, robotnik, Koronowska 9a 
- Stanisław, robotnik, Garbary 19 
- Józef, robotnik, Gdańska 7Ie 
Łowiński Teodor, kolejarz, Jasna 9 
- \Vaclaw, st. przodow. pol. państw., Lu- 
belska 14c 

oziński Jan, ucz. szkoły rolnej, \Vileńska 8 
- Mieczysław ,porucznik, Gdańska 76 
Łozińska Julja, :\Iiedzyn, Leszczyna 89 
Łożyński Andrzej, ślusarz, Belzka 18 
- Kazimierz, robotnik, Toruńska 37 
- \\ladysław, stolarz, Grodztwo 29 
Łubieński Michał, urzędnik pryw., Senatorska 
nr. 26 · 
'Łubiszewski Józef, robotnik, \Vilczak Ułańska 
nr. 9 
Łubkowska l\Iarja, wdowa, Św. Trójcy 15 
Łuchowski Bolesław, robotnik, \Vilczak, Winc. 
Pola 2 


12*
>>>
l
O 


Ł ucki 


Łyskawa 


Łucki Jan, funkcjo P. P., Fredry I 
- \Vojciech, dozorca więzienny, Jagielloń- 
sk.a 36a 
Łucyszak Trofin, szewc, Lubelska 18 
Łuczak Franciszek, tokarz, Koronowska 21 
Jan, murarz, Kujawska 79 
Józef, ślusarz, Koronowska 21 
Józef, rzeźnik, Szwed.SzubińskaI2
261 
Ludwik, Nowodworska 19 
.:\Iichał, mistrz rzeźnicki, Lubelska 7 
Stanisław, robotnik, Krasińskiego 2 
- Stanisław, górnik, Bocianowo 48 
\Vin cen ty, robotnik, Grudziądzka 6 
Wawrzyn, rzeźnik, Długa 43 
 1444 
Łuczak. Andrzej, robotnik, Podgórze 15 


888888888888888888888888 
8 ' 8 

 Łuczkowski i Zbikowski 
 

 Bydgoszcz, Dworcowa 70/71 
 
El Telefon 18!. El 
8 8 
888888888888888888888888 


Łuczkowski Franciszek, robotnik, Ugory 6 
. - \Vładysław, Podwale 20 
 15 22 
- \Viktor, kupiec, Kordeckiego 19 


Łuczyk Jan Cukiernia 
B)"dgoszcz, Gdańska 15. - Telefon 1680. 


Łuczyk Leon f

hta 
Bydgoszcz, Jackowskiego 33. Telefon i15. 
Ługowski Jan, galwaniarz, Dworcowa 17 
Łuka Józef, handlarz, Ks; Skorupki I04 
Łukanowski Stanisław, kupiec, Dworcowa 50 
Łukasiewicz Józef, rolnik, Pomorska 60 
Łukasik Franciszek, rolnik, Brzozowa 3 
Łukasik Stanisław, robotnik, 
owa 7 
Łukaszczyk Marjanna, handlarka, Leszczyń- 
skiego 30 
Łukaszkiewicz Henryk, szewc, Sowińskiego 9 
Łukaszewicz Joanna, wdowa, Św. Trójcy 16 
- Katarzyna, nauczycielka, Chwytowo 7 
Łukaszewicz Piotr, robotnik, Św. Trójcy 16 
- Zygmunt, .:\Iatejki 8 
Łukaszewski Antoni, robotnik, Wilczak, Na- 
kielska 54 
Adolf, robotnik, Bełzka 5 
Jan, Kordeckiego 2 
Kazimierz, kolejarz, Długosza 3 
.:\Iaks, kowal, Puławskiego 35 


Łukaszewski :Maksymiljan, szewc, Błonia 20 
- Paweł, robotnik, Stepowa 7 
- Stanisław, funkc. Pol. P., Kościuszki 9 
- Stanisław, robotnik, Śniadeckich 28 
Łukaszewski Stanisław, kowal, Siemieradz- 
kiego 6 
Stanisław, kupiec, Dworcowa 30 
Stanisław, szewc, Promenada 40 
Stefan, kom. pp., Gdańska 134 
\Vładysław, werkmis!rz, Dworcowa 95 
\Vincenty, służący, Sniadeckich 21 
Wincenty, robotnik, Szwed. Orła 43 
Łukaszewska Antonina, nauczycielka, Pro- 
nada 15 
- Berta, robotnica, Toruńska 161 
- Franciszka, wdowa, Kujawska 33 
Józefa, Gdańska 134 

 :Matylda, wdowa, Solna 56 
- :\[arja, wdowa, Kościuszki 9 
Łukawski Józef, insp. budowI., 1. Paderew- 
skiego 6 
Łukiewski Jan, handlarz, Chełmińska 4 
Łukanowicz Zenon, hutnik, Czersk Polski 
Smoleńska 4 
Łukomski Bartłomiej, robotnik, Śniadeckich 
nr. 20 
Łukowski Bolesław, insp. kontr. skarb., Po- 
niatowskiego 7 
Franciszek, robotnik, Jackowskiego 19 
Franciszek, magazynier, DWQrcowa 57 
Franciszek, Jackowskiego 19 
Jan, kowal, Racławicka 23 
Jan, robotnik, Senatorska 33 
Leon, robotnik, Szwed. Strzelecka 2 
Leon, kolejarz, Św. Jańska 13 
Paweł, robotnik, Dworcowa 18a 
Stefan, budow., Sowińskiego 7 
Łukomski Stefan, akademik, Chrobrego 6 
Łukoński Józef, robotnik, Lenartowicza 9 
Łukowiak Szczepan, post. pol. śledczej, Je- 
zuicka 13 
Łukomska :\Iarja, Brzozowa 30a 
Łukowska Józefa, wdowa, Jackowskiego 19 
- \Viktorja, gospodyni, Chodkiewicza 43 
Łupińska Antonina, \\'i1czak, Cłańska 10 
Łysiewicz .:\laks, mistrz szewski, Pomorska 58 
Łydko Ludwik, Kwiatowa 8a 
Łysak Józef, asystent miejski, Gdańska 74 
Łysakowski Antoni, urzędnik, Długosza 10 
- Edmund, nauczyciel, Długosza lO-II 
Dr. Łysakowski Jan, dyrektor, Hermana Fran- 
kego 2 
Łysakowski Karol, szewc, Jackowskiego 23 
Łyskawa Feliks, rzeźnik, Garbary 15 
 1543 
- Józef, handlowiec, Dworcowa 17
>>>
Lyskawiński - .:Uaciejewski 


UH 


Łyskawiński Jan, robotnik, Świecka 12 
Łyszkowski Aleksander, kapelusznik, Ustronie' 
nr. 5 


M. 


Maag August, rob., Zbożowy Rynek 5 
- Emil, służący. Zduny II 
Maahr Anna, kapitalistka, Paderewskiego 37 
1faatys Eugenjusz, uczeń, Ks. Skorupki 93 
::\Iaahs Ernst Karol Herman, stolarz, Ko- 
ściuszki 78 
- Edward, stolarz, Ks. Skorupki 93 
- Gustaw, urzędnik, Grodztwo 26 
Maas Maksym, kolejarz, Grunwaldzka 18 
- Wojciech, kolejarz, Grunwaldzka 18 
Maasberg Maks, kupiec. Senatorsl..::a 19 


Maasber g i Stan g e op

:

j
łlu_ 
dowlsne. 
B}"dgoszcz, Pomorska 5. -' T('lefon 90U. 
Maass Helena, \\"dowa, Sienkiewicza 17 
Mai Stanisław, służący, Gła6ska 137 
M:acfalda Pelagja, wdowa, Stroma 59- 60 
Machaj \Vincenty, robotnik, Toruńska 137 
Machajska I\Iarja, - Dworcowa 93 
Machalasowicz Maksym, biuralista, Sienkie- 
wicza 50 
- Paweł, tokarz, Świecka 14 
Machalasowicz Fryda, Kaszubska 13 
Machaliliski Franciszek, Nikielska 68 
Leon, przeds. budow., Gdąńska 93 
- Maksymiljan, tapicer. Gdańska 9 1 
.- Piotr, robotnik, Toruńska 17 0 
lIachalińska Anna, sprzed., Gdai1ska 9 1 
- Felicja, Cieszkowskiego I I 
- Rozalja, wdowa, Kujawska 80 
- Teresa, wdowa, Cieszkowskiego I I 
Machalira Jerzy, akad., Sienkiewicza 57 
Machaczek Georg, Błonia q-I S 
Machatschek Franc, kupiec, Dworcowa 57, 

262 
Machczyński Zygm., grafik, Św. Trójcy 16 
!\Iachel Jan, robotnik, Garbary 18 
- Marta, wdowa, Sieradzka 15 
- Franciszka, \\Tdowa, Leszczyn 8-t- 
Macherzyński Wincenty, tokarz, Sienkiewi- 
cza 48 
Machholz Herman, rzeinik, Grunwaldzka 
9- 10 
Walter, Sienkiewicza 53 
J da, wdowa, Krasińskiego 4 


Machiliski Tomasz, gospodarz, Gdańska 18 
- Mieczysław, urzędnik, Ułańska 3 2 
Machlarz Józef, ślusarz, Błonia I 
Machler Zofja, mężatka, Kowalska 4 
Machliński Emil, żeglarz, Jasna 3 0 
Machniak Alojzy Paweł, szewc, Kuja" - 
ska 88 
- Marjanna, służąca, Łokietka I I 
Mac1micka Amalja, wdowa, \Vileńska 8 
- Marja, nauczycielka, \Vileńska 8 
M:achnicki Stanisław, student, vVileńska 8 
Machnik Feliks, tapicer, Chełmińska 18 
Joachim, krawiec, Plac Piastowski 9 
- Józef, piekarz, Fordońska 60 
- \Vincenty, krawiec, Toruńska I 
Machnikowski Edward, kup., Toruńska 167 

Iachnowski Tadeusz, radca kontr. państw., 
Św. Jańska 13 
Machałc Gertruda, Sienkie\\ icza 44- 
Machołc Lucjan, biuralista, Sienkiewicza 44 
:MacholiÓski Kaz., cukiernik, Gdańska 9 1 
Macholz Ida, \,,-dowa ł Krasińskiego 4 
- Maks, asystent miejski, JagieIlońska 50 
Machowicz Jan. strażak, vVarszawska I 
- Leokadja, wdowa" \VileIi.ska 7 
- 
Iaks, sekr. miejski, Kołłątaja 7 
- .Marja, nauczycielka, \Vileńska 7 
Machowczyk \Vacł., kucharz, Kwiatowa 14 
Machowska Jadwiga, Nakif'lska 9 
:iHachtel Stanisław, konduktor, Pola 12 
:Macna Paulina, Bełzka S 
l\laciasek Antoni, szewc, Jasna 20 
Maciaszek Jan, adwokat i notarjusz. Gdań- 
ska 122, .
 608 
- Stanisław, poster. P. P., Kościuszki 3 
Maciąga Stanisław, urzędnik, Garbary 7 
Maciejczak Adam, kupiec, Kró1. Jadw. 7- a 
- Karol, koszykarz, Podgórze 16 
- Stanisław, obuwnik, \Varmińska I 
Maciejewski Bronisł., artysta, Kaszubska 3 
Franciszek, piekarz, 
 owodworska 24 
- Jan, siodlarz, N a \V zgórzu 23 
- Jakób, robotnik, \Vitebska 10 
Józef, robotnik, Infłandzka 7 1 
- Józef, robotnik, Chełmińska 21 
- Józef, naczelnik, Błonia 19 
- Juljan, mistrz rzetnicki, \Vesoła :'" 

 1284 
Karol, robotnik, Pomorska 49-5 0 
- Kazimierz, kupiec, Pl. Piastowski 7 
- Kazimierz, urzędnik, Śniadeckich 28 
- Ludwik, Ogrodowa 8 
- Ludwik, robotnik, Gdańska 16 7
>>>
182 


.\1 ac icj eW8 ki 


)1agrecz yńsk i 


MaÓcjews1-.i :Mieczysław, Gamma 6 
Paweł, robotnik, Pomorska 49-5 0 
Piotr, rachm. biur., Hetmańska 10 
Roman, rzeżnik, Orła S 
Stanisław, kupiec, Długa 63 
- St., kupiec, Długa 60, W 1335 
- Teodor, Gdarlska 69 
. \Vład., kupiec, Gdańska q.6, 
 1439 
- Władysław, ślusarz, Bocianowo 29-3 0 
\Vada\\', robotnik, Grudziądzka 13 
- Wincenty, robotnik, Orła 59 
- Zygmunt, Poznańska I S 
Maciejewska Antonina, wd., HetmaJlska 10 
Eugenja, urzędniczka, Śniadeckich 28 
Gertruda, Ugory 12 

Iarjanna, robotnica, Ogrodowa 3--1- 
Rozalja, służąca, Pomorska 3 
Zuzanna, ochroniarka, Gdat'iska 76 
Maciejowski Antoni, robotnik, Ugory 4 
Macielewski Emil, rotmistrz, Błonia 14-1 S 

Iacieliński Kornel, administrator, Gru-' 
dziądzka 14 
Macierzyński Franc., handł., Dworcowa 94 
'- Józef, restaurator, Dr. E. \Yarm. 3 
Macieszewicz "Vacław, Warszawska 1 3 
Maciocha Mikołaj, robotnik. Senatorska 34 
Macioszczyk Jan, poster. P. P., Smoleńska I 
Macioszek Józef, robotnik, Toruńska 95 
- Zofja, pokojowa, Sobieskiego 12 
Maciożek Marjanna, wd:, Ujejskiego I a 
- Piotr, robotnik, Kujawska 70 
Mackiewicz Antoni, cieśla, Św. Trójcy 28 
Elżbieta, wdowa, Nowy Rynek 10 
Ludwika, wdowa, Św., Trójcy 12-a 
Stefan, porucznik, Kordeckiego 17-a 
Stanisław, piekarz, Nowy Rynek 10 
Tomasz, robotnik, Toruńska 187 
\Vacław, urzędnik, Kołłątaja 10 
\Vładysława, Zamojskiego 6 
Mackowiak Apolonja, wdowa, Orła 7 
Jan, malarz, Kujawska 82 
Józef, sztukator, Hetmańska 19 
:Marcin, robotnik, Leszczyńskiego 34 
Stanisław, mistrz kował., Mostowa I I 
\Vawrz., rob. leśny, Śniadeckich 37 
Stefan, kupiec, Chodkiewicza 42 
Wawrzyn, robotnik, Grunwaldzka 7 
"Vawrzyn, rob. Dwernickiego Baraki 
Mackówna Anna, urzędniczka, Błonia 9 
Mackowski Antoni, robotnik, Wysoka 33 
- Feliks Ludwik, kolejarz, Sieroca 21 
- Franciszek, robotnik, Gdańska 8-1- 
Machowski Jan. Ogrocło\', alI 


... 


Macho,,:ski Konstanty Karol, Szczecińska 9 
Konrad, monter, Św. Trójcy lO 
Kazimierz, malarz, Stepowa 4 2 
Leon, kolejarz, TorUJiska IR9 
Paweł, kowal, Grunwaldzka 
Piotr, robotnik, Jackowskiego 19 
\Vładysław, kolejarz, Glinki 10 
Mackowska Joanna, Gdańska 4 2 
- Janina, krawco\",'a, Fredry 4 
- Marjanna, wdowa, Św. Trójcy 10 
Maczinkiewicz Stan., rob., 'Jackowskiego 23 
Maczkiewicz Pawlina, rob., 
owy Rynek 10 
:Maczkowski Ksawery, st. sekr., Długosza 12 
- Stanisław; robotnik, Poleska 2 

1adaj Antoni, funkc. P. P., Jasna I 
- Stanisław, robotnik, Piękna 8 
Madajewska Rozalja, Toruńska 3 

Iadałiński Aleks., książkowy, Smoleńska 3 
- Kazimierz, inżyniel, Piotra Skargi 7 
- K., piekarz, Gdańska 9 J 
- Lech, Dr. E. \Varmińskiego 3 
:Madalińska Marja, wdowa, Św. Florjana I 

Iadecki \Valenty, robotnik, St. Rynek 4 
Madej Jan, Kossaka 97 
- Mieczysław, urzędnik, Gdaliska 7 1 
Madeja Karol, robotnik, Różana 17 
Madejski JÓzef, nadkom., Kozietulskiego 2 
Mader Edmund, chemik, Chwytowo 7 
'Madrowski Stanisław, robotnik, Ugorv G 
- vVojciech, robotnik, Jagiellońska 7 
Mądry Józef, murarz, Gdańska 93 
!\ladrzak \Vładysława, krawc., Czarneckie- 
go x 
Maelger Hedwig, wdowa, Dworcowa 80 
Mauser Eugen., ślusarz, Ułańska 2-3 
Maeschke Gustaw, krawiec, Sowińskiego 6 
Macule\vicz Wacł., kapelan, Garbary 28-=-29 
Magd at'iski Piotr, mistrz komin., Piotra 
Skargi S 
Magdziarz Franc., kowal, \Vąska fi 
Michał, kupiec. Jackowskiego 17 
- Stanisław, Zduny 10 
- \Vład., chorąży, Płocka 21 
Mager Marjanna, rozwódka, Kowalska [ 
Magnuszewski Franc., urzędnik. Sienkie\" i- 
cza 63 
Szczepan, Św. Trójcy 12-C 
Walerjan, kupiec, Hetmat'iska 21 
"Vojciech, ślusarz, Błonia 14-'1 S 
Magnuszewska Cecylja, wdowa, Nowo- 
dworska 3 
- Katarzyna, Sienkiewicza 63 

fagreczyt1ski \Vacław, apt., Racławicka 18
>>>
l\Iagroczyńska -:- Majewska 


l1j3 


"Magroczyr1ska Eleonora, wdowa, \Varmiń- 
ska l-a 
\fahlkc Klara, robotnica, 
 akielska 59 

 Marta, Fordońska 19 
i\Iahltig Emma, wdowa, Nakielska 17 
.l\lahlzahn Jan, robotnik, Bocianowo 12 
Mahnke Jan, stolarz, Nowodworska 17 
- \Vilhelm, kowal, Jagiellońska 13 
l1ahrenholz Eryk, ślusarz, Sienkiewicza 26 
Maichlewski Antoni, kupiec, Nakielska 79 
Maik Edward. pantoflarz, Śniadeckich 30 
- Henryk, robotnik, Chmurna 2 

:1aisner Maks., kupiec, Dworcowa 3 I 


Maiwald Paweł 


Garbar)' 33. - 'Uaterjały budowlane i opałowe. 
T('l. 269. 
- \Vilhelm, robotnik, Biedaszkowo 
de Maiziere Zofja, wdowa, Gdańska 22 
Maj Ferdynand, Na \Vzgórzu 45 
Ferdynand, Ks. Skorupki I I 
- Leon, kupiec, Stary Rynek 28 
- 'Valerja, służąca, 
akielska 43 
:r../fajak Józef, kupiec, Śniadeckich 27 

fajcher \Vojciech, murarz, Bełzka 2 
- Michał, ślusarz, Pod blankami 2 I 
Uajcherek Marjanna, krawc., Kujawska 68 
Majchrzak Józef, adwokat, Nakielska 76 
Majchrowicz Bonifacy, kupiec, JagiellOllska 
59, 
 1186 
Majchr7ak Franc., kupiec, Garbary 24 
Franciszek, dozorca, Smoleńska I 
- Jan, kowal, Garbary 6 
- Kazimierz, nacz. kol., Promenada 12 
Ludwik, przod. P. P., Promenada 2 
Stanisława, robotnica, BocianO\\'o 25 
Stanisław, kowal, Stawowa 28 
Stanisław, rohotnik, Konopnicka I 
\Viktorja, wdowa, Urocza 13 
\Vincenty, fryzjer, Śniadeckich ....7 
Józef, stolarz, Długa 12 

rajdzir1ski Józef, robotnik, Jezuicka 14 
- \Valenty, robotnik, H. Dietza II 
Majcherek Józef, kowal, Dąbrowskiego 20 
Majek Marcin, robotnik, Wyżyny 9 
- Zofja, krawcowa, Gdańska 15.... 

fajer .Aniela, Gdańska 53 
- Friedrich, werkm., Sienkiewicza ....2 
- Ryszard, kupiec, GdaJlska 95 
Majerowicz Agnieszka, Nowodworska 6 
Aleksander, rzdnik, Śląska 12 
-- Eleonora, wdmya, Śląska 12 


Majerowicz Jan, kupiec, Grottgera I 
- Józefa, krawcowa, Wileńska 9 
Majewicz Aleksander, handł., Malborska 2 
- Cecylja, \vdowa, Chrobrego 7 
- Marja, mężatka, Koronowska 14 
- St., restaurator f Gdańska 163 
- Zygfryd, szewc, Gdańska 166 
Majewski Adam, robotnik, Nowa 6 
- Aleksander, robotnik, Lubelska 21 
- \leksander, porucznik, Nakielska 8 
- .Antoni, siodlarz, Śniadeskich I I 
- Antoni, ślusarz, Zduny 16 
- Andrzej, ryhak, \Vitebska 10 
- Bronisław, szlifierz, Szubińska 27 
- Eugenjusz, ślusarz, Ułańska 21 
Franciszek, Sieradzka 21 
Feliks, kupiec, Śniadeckich I I 
Feliks, sternik, N akielska 13 
Ignacy, kowal, Ogrodowa 14 
Ignacy, cukiernik, Bielicka 39 
.- Ignacy, robotnik, Grun:waldzka 
- Jan, kolejarz, Chocim ska 8 
- Jan, robotnik, Toruńska 53 
- Jan, urzędnik, Siemieradzkiego 6 
- Jan, drukarz, Ś\\T. Trójcy 10 
- Jan, chorąży, Błonia 22-a 
- Józef, Bełzka 20 
- Jakóh, kościelny, Unja Lubelska 13 
- Jakób, robotnik, Niegvlewskiego 3- a 
-- Józef, malarz, Lubelska 6 
- Józef, kolejarz, Grudziądzka 15 
- Kazimierz, kup., Mostowa 2, .
 1750 
Kazimierz, geometra, :Nakielska 3 
- Leon, robotnik, Sowińskiego 9 

Iaks, instalator, Ba.bia Wieś, 18 

faks., stolarz, Lenartowicza 8 

laks., kup., Dworcowa 3I-b, 
 43 1 
:Maks., introligator, Ks. Skorupki 86 
Marjan, kupiec, Libelta I I 
- Otto, zegarmistrz, Pomorska 65 
- Roman, urzędnik kot., Pomorska 59 
- Stefan, sędzia, Libelta I I 
- Teofil, kupiec, Fredry 6 
- \Vacław, ślusarz, Kaszubska 3 
- \Valenty, robotnik, Szubińska 15 
- \Vincenty, szewc, Jackowskiego 15- 16 
- \Vładysław, Siemieradzkiego 8 
- - Leon, strażak, Dworcowa 60 

 
Majewska Anna, Kościelna 12 

-\.gnieszka, służąca, Ks. Skorupki 97 
- Ą-dela, eksp., Długa 2 I 
- Bronisława, właśc. mag. kapel., Dwor- 
cowa 95-a, 
 q60
>>>
l
-! 


'Iajewska 


)Ialanowski 


Majewska CecyJja, wdowa, Kujawska q. 
- Franciszka, wdO\,,'a, 
 akielska 3 
- Janina, urz. poczt., Grunwaldzka 83 
- Joanna, Toruńska 57 
- Józefa, wdowa, N akielska 59 
- Józefa, Koszary 
- Katarzyna, prasow., Sowińskiego 3 
- Leon, strażak, Dworcowa 60 
Lucja, sprzed., Pomorska 65 
- Magdalena, robotnica, .Mazowiecka 43 
- Marja, wdowa, Gdańska 158 
- Marjanna, wdowa, Jasna I-a 
- Stanisława, k,!pielowa, Ad. Czartory- 
skiego 6 
- 
tanisława, ",łaśc. sklepu,. Śniadec- 
kich II , 
- \Veronika, fryzjerka, Dworcowa 10 
Majko Jan, robotnik, Rupienica 17 
- Stanisław, robotnik, St. Szkolna I [ 
- Walenty, werkmistrz, Fordońska 7 
- Władysław, robotnik, Piaski 9 
Majnert Stanisław, rob., Grunwaldzka 57 
)'Iajtkowski Józef, krawiec, Toruńska 3 
- Mieczysław, Toruńska 3 
- Stefan, tapicer, Toruńska 3 
Majtk6wska Joanna, nakład., Hetmańska 7 
Maka Stanisław, Grunwaldzka 94 
Makałowski Ant., post. P. P., Łokietka 8-a 
Makarewicz Anna, wd., Grunwaldzka III 
Makowiak \Vład., dozorca, Zg. Augusta 33 
Mako\"iecki Antoni, fryzjer, Kujawska 95 
- Tomasz, Toruńska 54 
1\Iakowski Adalbert, tapic., Śniadeckich S I 
Bolesław, kupiec, Chełmińska I 
-- Bernard, kupiec, Szajnocha 4 
- Bernard, krawiec, Poznańska 28 
- Bronisław, robotnik, Piękna 23 
- Franciszek, robotnik, Jackowskiego 18 
- Franciszek, rob. kolej., Krasińskiego 6 
Franciszek, stolarz, \Vileńska 10 
- Franc., ogrodnik, Pomorska 4 2 
- Franc., robotnik, Św. Florjana 10 
-- Józef, piekarz, Toruńska 23 
- Kazimierz, rzeznik, )Ja \Vzgórzu 50 
- Ludwik, robotnik, Dworcowa 3 1 - h 
Ludwik, robotnik, Śląska 2 
- Leon. mechanik, Sobieskiego 13 
- Leon, rzetnik, Warszawska 4 
- Leon, Św. Trójcy 14 
- Leon, Św. Trójcy 17 
- Marceli, robotnik, Ogrodowa S 
Stefan, Pl. Wolności 3 
- Stefan, kołodziej, Garbary 10 


Makowski Stanisław, robotnik, Glinki 28 
Stanisław, urzędnik, Grodzka 9-1 I 
- Stanisław, urz. miejski, Św. Trójcy 19 
- Stanisław, urz. P. K. P., Zygmunta 
Augusta 33 
- Władysław, kupiec, Grunwaldzka 83 
- \Viktor, kolejarz, Długosza S 
- vVincenty, złotnik, Chocimska 10 
Makowska Antonina, wdowa, Toruńska 98 
Anastazja, wdowa, Kaszubska 3 2 
Felicja, wdowa, Gdańska 120 
Franciszka, wdowa, Gen. Bema 3 
Helena, służąca, Jasna 26 
Katarzyna, służąca, Kaszubska 
Kazimiera, wdowa, Chwytowo 3 
Kątarzyna, służąca, Podgórna 6 
Marta, gospodyni, Św. Trójcy 6-a 
Marjanna, wdowa, Łokietka 13 
Marja, Pod Blankami 10 
Katarzyna, Stawowa I I 
Olga, wdowa, Chocimska I 
- vViktorja, wdowa, Glinki -t- ó 
:Maks\Vłodzimierz, ogrodn., \Viatrakowa 8 
Makulski Józef, cukiernik, Śniadeckich 27 
- Seweryn, cukiernik, Śniadeckich 27 
Makurack Marja, sprzedaw., Grudziądzka 2 
:Malach Michał, robotnik, Koronowska óS 
1[alachowicz Maks., kier., Sienkiewicza 2Ó 
- vVojciech, szewc, Pl. Piastowski 8 
\[alak Aleks., kolejarz, Grunwaldzka 45 
- Andrzej, kolcjarz, Grunwaldzka 39 
Alojzy, siodlarz, Dr. Emila \Varm. 3 
- Franciszek, Chrobrego 24 
- Jan, nadkontroler, Zygm. Augusta 12 
Józef, rendant kasy pod., Promcnada 3 
Józef, nauczyciel, Bełzka I 
Kazimierz,. kupiec, Toruńska I 
Lucjan, Zygmunta Augusta 6 
Marcin, mularz, Czarneckiego 3 
Michał, robotnik, Mostowa 9 
- Teofil, tercjan, Nowogrodzka 50 
- \Vładysław, Kujawska 78 
- Wojciech, robotnik, Na vVzgórzu 58 
- Leokadja, handlarka, Mostowa 9 . 


M S k ." ]1łt
8zyn tow. 
" agazyn as I i k::
. 
właśc. Leoka(lja J!alakówna. . 
B)"(lgoszcz, }[ostowa 9. Telefon -128. 


Malankowska Anna, Śniadeckich 2..:J. 
Malanowicz Aniela, biur., Paderewskiego l I 

Ialanowski Stanisław, Jasna 29- a
>>>
lt.:J 


:\lalarek - :'\laliszpwski 


Malarek Maksymiljan, eks. handI., Długa 36 
Malarski \Vładysław, kowal, Podgórze 49 
11alaszewski Franciszek, post. P. P., Ad. 
Czartoryskiego 5 
Malaskowska Joanna, wd., Jackowskiego 19 
Malcewicz \Vładysł., stolarz, Pomorska 9 
11alchrowicz Antonina, ucz. bank., Jackow- 
skiego 24 
- Jan, Sienkiewicza -1-8 

1alczewski Mieczysł., rob., Kościuszki 47 
- :Mikołaj, monter, Bocianowo -t- 
- Tadeusz, ks. dziekan, Jagiellońska 69, 

 13 18 
Malczewscy A. i S., zakł. elektro-techn., 
Dworcowa 3 I -b, 
 84 6 

Iałczewska Marja, Jagiellońska 69 
- \Veronika, właśc. skI., Dworcowa 31-b 
Malc Mikołaj, robotnik, Gdańska 118 
Malcan Anna, Promenada 6 
Malec Jan, emeryta, Sokoła 6 
Malecki Albin, malarz. Gdailska 82 
- Jakób robotnik, 
Iatejki S 
Malecka :Marjanlla, wdowa, FordOlIska 57 
Malek Józef, robotnik, Lubelska 3 0 
- Leon, robotnik, \Vilcz. 
akielska 67 
)'1alerowicz Jan, robotnik, Koronowska 50 
\1aletta Anna, Cieszkowskiego 7 
Malcwicz Aleksander, aptek., Pomorska 29 
- Konstanty, rob., \Vi1cz. Stawowa 26 
Malewski \Vładysław, roln., Zygm. Aug. 33 
- Zygmunt, naucz. gimn., \Vilcz. Chło- 
pickiego I 
\1alewitsch Juljanna, wd., Sienkiewicza 3 6 
Malich Franciszek, kupiec, Szczecińska 12 

Ialicki Andrzej, robotnik, Sobieskiego 12 
Bolesław, drejer, Szpitalna 3 
Franciszek, robotnik, Dąbrowskiego 22 
Franciszek, robotnik, D,!browskiego 14 
Franciszek, robotnik, N akie1ska 8 
Ignacy, Okole, Grunwaldzka 58 
- Jan, robotnik, Bocianowo 2s-a 
- .Jan, robotnik, Bocianowo 12 
Józef, technik, Chrobrego 13 
Leon, urzędnik, Batorego -t- 
Leon, urzędnik, \Yi1cz. 
akielska 8 
Michał, monter, Chwytowo 3 
Marcin, werkmistrz, Jagiellońska 38 
Maksym, kier. parow.. Hetmailska 18 
Piotr, ślusarz, Bocianowo 12 


Malicki Stanisław, urz. kolej., Kanałowa 8 
- Stanisław, robotnik, 
owa I 
- Tomasz, robotnik, Pl. Poznański 2 
\Valenty, robotnik, Sokoła 12 
'- \Vojciech, robotnik, Nowa I 
Wiktor, robotriik, Sokoła 12 
Zygmunt, biuralista, Gamma S 
Bronisław, ślusarz, Jackowskiego I9 
.Malicka Berta, Okole Grunwaldzka 55 
- Elżbieta, wdowa, Chwytowo 1(, 
- Jadwiga, robotn., Wilczo Xakielska 86 
Malinowski Antoni, robotnik, Łysa Góra 6 
- Antoni, kupiec. Dworcowa I I 
Daniel, mechanik, \Viłcz. :\ akie1ska 25 
Feliks, imvalida, Gdańska 56 
Franciszek, ślusarz, Senatorska 7 
Henryk, handlowiec, Ch\\ ytowo 13-a 
Icek, handlowiec, Pod Blankami -t- 
Jan, rolnik, Koronowska 4 1 
Jan, ślusarz, Cieszkowskiego 10 
Józef, Samarzewskiego I3 
Kazimierz, urzędnik, Śniadeckich 42-a 
Kazimierz, kasowy, Kor(leckiego 19 
Ksawer, robotnik, Bocianowo 28 
Mikołaj, technik, Poznar1ska 20 
Stanisław, książkowy, Gdańska 163 
Stefan, inżynier, :Matejki TO 
Piotr, krawiec, Gamma 3 
Walenty, robotnik, Szwed. 
trzelecka 2 
\Vładysław, Sienkiewicza 52 
1Ialinowska Agnieszka, wd., Sienkiew. 52 
Jadwiga. Garbary I I 

Iarja, wdowa, Kilińskiego I 
Stanisława, wdowa, Św. J allska 13 
Stanisława, Kilińskit:'go I 
\Vanda, nauczycielka, Św. Trójcy 10 
\Vładysława, krawc., Pl. Piastowski 8 
MaliiIski Alojzy, stolarz, 
Iostowa 6 
Malińska Ludwika, sekret.. Chełmit'iska 2-t- 
- \Viktorja, biurowa, Chełmińska 2-t- 
Malik Bolesław, stolarz, Śniadeckich -1-0 
- \Vilhełmina, wdowa, H. Frankego 9 
::\Ialikowski Franc., introlig., Gdal1ska 3 I -3 2 
!\faksym, stolarz, Racławicka 2 I 
- Stanisław, kupiec, Św. Trójcy 6-a 
- \Vadaw, handlowiec, Pomorska 29 
Matiska JÓzefa, wdowa, Ks. Skorupld I TO 
Malissa Stanisław, robotnik. l:Tgory -J.I 
I\faliszewski Bol
sław, rob., Toruńska 92 


PIJCIE WÓDKI MILCHER1 


, 
.
>>>
lbl; 


\[aliszewski --- :\Iandra 


Maliszewski Francisz., Okole, Grunwaldzka 8 
Jan, oficer, 20 Stycznia 10 
Józef, kupiec, Zygm. Augusta 18 
Józef, kowal, Petersona 6 
Leon, krawiec, Błonia 3 
Michał, robotnik, Racławicka 16 
Stanisław, maszyn., Zygm. Aug. 33 
\Vładysław, drukarz, Grodztwo 25 
:\Ialiszewska Leokadja, Grodzt\\o 25 
- :Marta, Tor kolejowy 187 
l\!alkiewicz Ludwik, kraw., Zboż. Rynek 4 
Malkowski Adam, robotnik, Zamojskiego 22 
.,.- Bernard. ślusarz, Sowińskiego 116 
- Jan, inwalida, Pomorska 4 2 

lallast \Vilhelm, robotnik, Śniadeckich 10 
:Mallast Franciszek, doz. leśny, Św. Trójcy 7 

(allik Franciszek, rob., Szw. Szubińska 14 
l\f allek Hans, kupiec, Gamma 8 
Mallek Juljanna, wd., Szw. Szubińska 26 
Mallon Augusta, wdowa, \Viatrakowa 4 
- Gertruda, krawcowa, vViatrakowa 4- 
Ualmberg har, wicekonsul szwedzki, Piotra 
Skargi 6, 
 1900 
Ualski Eugenjusz, piekarz, 
iedżwiedzia S 
- Franciszek, srebrnik, Szwed. Leszczyń- 
skiego 37 
:Malszak Stanisław, ślusarz, Łokietka 24 
Maluckiński Józef, Bielicka S 
Malz Frvdervk, kupiec, Piotra Skargi 6 

Ialzahn'" Gu;taw, kapitat. Koronowska 57 
- }uljusz, handlarz, Łokietka 20 
- Helena, Długa 29 
)'Ialzahn Pelagj a szwaczka, Dworcowa 18 
Malzer Otto, robotnik, Graniczna I 
:Małachowska Helena, gospod., Lubelska 12 
Małankowski Franc., rob., Wrocławska 4 

1ałczak Andrzej, rob., Bocianowo 29-3 0 
I\Iałecki Antoni, Gdańska 50 
- Adam, robotnik, Wilczo Ułarlska 12 
Franciszek, robotnik, Nowodworska 38 
- Jan, robotnik, Matejki 2 
Józef, robotnik, Ogrodowa 3-4- 
Jan. robotnik, Rycerska 8 

tefan, krawiec, l\Iazowiecka 5 
Tomasz, Ogrodowa 3-4 
\Vtadysław, asystent miejski, Gru- 
dziądzka 2 
- \Vladysła".., robotnik, Nowodworska 37 

lalecka ,\nna, krawcowa, Rycerska 2 
Marja, Miedzyn, 
akielska 43 
- Marja, Kujawska 52 
- Stanisława, krawco",\a, Dworcowa 3 I a 
:\(ałek Ambrozjus, kowal, Rycerska 2-t- 


Małek Apolonja, handlarka, Bocianowo 27 I 
Bolesław, pomocnik poczt., Szweder., 
Strzelecka 10 
Franciszek, ślusarz, Lenartowicza 25 
Franciszek, wachm. 16 p. ul., Ścieżka I 
Franciszek, robotn., Szwed., Piękna 15 
fan, robotnik, Szwed., Orła 4 0 
- )acek, rolnik, Kujawska 60 
- Jan, maszynista, Szwed., Strzelecka 10 
- Józef, agent, Dworcowa 69, 
 u83 

Iarjanna, wd., Szwed., Strzelecka 10 

1arja, Lubelska 2 

Iichał, pośrednik, Dworcowa 69 
:\Iichał, piekarz, Wały Jagiellońskie 3 
Stanisław, robotnik, Szwed., Orła 40 
Tekla, wdowa, Lenartowicza 25 
Sylwester, pośrednik, Fredry I 
\Vacław, zecer, Jackowskiego 13 
\Vładysław, handlarz, Kujawska 60 
l\lałkowski Marceli, rzeznik, Pomorska 29 
Bolesław, drogerzysta, Zboż. :R.ynek 3 
Franciszek, rzeznik, \Viatrakowa 12 
[gnacy, kolejarz, Pomorska 29 
Stanisław, piekarz, Bernardyńska 9 
Piotr, r?botnik, kolej., Ścieżka I a 
\Vładysław, robotnik, Zboż. Rynek S 
Małkowska Anna, pracown. Zakł. Graf.. 
\Vesoła 6 
- Franciszka, telefonistka, Chwytowo 6 

fałolepszy Jan, pom. handł., Długosza 17 
Małosek Jadwiga, Król Jadwigi 7 
l\Iałuszyńska Marja, wdowa, Glinki 9 
Małyś Karol, kupiec, Zacisze 3 
Małyszczycki Stanisł., inż., Krasińskiego I4 
Mamach Mieczysław, Dr. Emila vVarmiń- 
skiego 14 
- Adolf, drukarz, Pomorska 5 
- Mieczysław, stolarz, Podgórna 4 
Mamczarek Józef, rob., Herm. Frankiego 4 
Mamke Albertina, wdowa, Kaszubska 34- 
Mamiszewski Francisz., heblarz, Ułańska I 
Man Marja, wdowa, Okole, Grunwaldzka 25 
Mancewicz \Vacław, major, Błonia S 
Manchen Karot., wdowa, Czartoryskiego I-t- 
Mańczak Franc., szewc, Jachcice, Czerska 3 2 
- Franciszka, robotnica, Ku jawska 70 
Mandat Leonard, urz. skarb., Hetmańska 17 
Mandela Konstancja, robotnica, Wilczak, 
Malborska 8 
Mandelkorn Aron, właściciel sklepu obuw., 
Dworcowa 18 c 
Manderle Jan, ur7. poczt., Pomorska 29 
Mamtra Stefan, technik, Miedzyn, 11lflan- 
deka 70
>>>
:\lanela 


)larciniak 


187 


Manela X aftali, kupiec, Dworcowa 18 b, 
o-.ł 793 

fanerowski Józef, stolarz, Sowińskiego 9 
ł\ranowid Ludwik, naucz., Pl. Piastowski 6 
Manowski Augustyn, robotn., Toruńska 15 6 
Mann Henryk, szewc, Chrobrego 6 
Manke Marja, wdowa, 
owodworska 21 
- Stanisława, krawcowa, Śniadeckich 28 
- Stefan, robotnik, Pl. Petersona 3 
1falikiewicz Helena, sprzedawaczka, Sien- 
kiewicza 2 I 
1\lałikowski Antoni, roh., vVilcz., Nakielska S 
- Franciszek, kowal, Długa 60 
- Józef, ogrodnik, Miedzyn, 
akielska 6 
- Teodor, Okole, Grunwaldzka 26 
MaIikowska Stanisława, wdowa, Śniadec- 
ki ch 2 S 
- Zofja, Sobieskiego II 
Mania Józef, doz. więz., Nowodworska I7 
:\Ianiak Marja, niewidoma, Kołłątaja 13-[4 

laniecki Kazimierz, funkcjo P. P., Lu- 
belska 33 
Maniewski Jan, urzędnik, Hetmańska 3 I 
Maksymiljan, konduktor, Szwederowo, 
Gołębia £06 a 
:Maksymiljan, budown., Św. Trójcy 17 
l\Ianikowski Anastazy, robotnik, :Nowa 3 
Franciszek, rzeznik, Kwiatowa 3 
Jan, sekretarz, Okole, Grunwaldzka 82 
Jan, robotnik, Promenada 18 
\Vojciech, robotnik, Dworcowa 31 b 
!\Ianikowska Anna, Zboż. Rynek 4 
Katarzyna, wdowa, Kwiatowa 3 
- 1\Iarjanna, \Vilczak, \Vinc. . Pola I 
- \Valerja, Nowa 3 
ł\lal1sel Charlotte, nauczycielka, Kopernika 4 

Ianske Adelheid, kapitalistka, Kozietul- 
ski ego 2 
- Hermann, Sienkie\,.Ticza 44 
- Paweł, kowal, Flisacka 16 
,'on :\Ianstein Georg, rolnik, H. Frankego 3 

lal1taj \Vilhelm, cieśla, Okole, Grunwaldz- 
ka 97 
1-lantarz Berta, wdowa, Fabryczna 10 
Manteufel Ernst, handl., Pomorska 32 
Mantey Reinhold, robotnik, Ugóry 37 
1\Ianthey Alfons, Okole, Grunwaldzka 97 
Emilja, wdowa, Podgórna 17 
Emma, Gdańska 48 
Fritz, zegarmistrz, Jagietlońska 7 
Helena, Śniadeckich 33 
Oda, wdowa, Su'et.. Ks. Skorupki 93 
Jakób, fryzjer, Wilcz.. Ułańska I4 
- Reinhold, zwrotniczy, Bocianowo 3 [ 


Mantowski Stan., drogerz., Kościuszki .) 
'Mantzel Fritz, muzyk, Zamojskiego 7 
Manz Leopold, stołowy, Racławicka 24 
- Leopold, podoficer, Zduny 21 
Maradziński Jan, robotnik, Kowalska 4 
Marach Jan, rob., Szwed., Ks. Skorupki 
nr. 63-64 
- Józef, krajacz, Okole, Grunwaldzka 43 
- Marta, wdowa, Okole, Grunwaldzka 58 
Marachowski Antoni, robotnik, Szweder., 
Ks. Skorupki HO 
- Piotr, robotnik, Ugóry 4 
Marajka Maksymiljan, młynarz, Grun- 
waldzka 27 
Maras Czesław, stolarz, X ad Kanałem 2 
Marand Antoni, Szwederowo, Orła 29 
Marchewka Franciszka, wdowa, \Vilczak, 
Xakiclska I4 
- Jan, szewc, Kościuszki 19 
- Stanisław, robotnik, Ogrodowa [I 
- \Vanda, bona, \Vilcz., 
akielska I4 
Marchlewicz Franc. kolejarz, Chełmińska 22 
- Leon, robotnik, Okole, Grunwaldzka 4 6 
Marchlewski Antoni, kupiec, \Vilczak, Na- 
kielska 79 
Franciszek, monter, Kujawska (H 
Franciszek, kowal, 20 Stycznia 33 
Franciszek, kolejarz, \Varszawska 13 
Franciszek, urzędnik, \Vileńska 2 
Juljusz, stangret, Kanałowa 7 
Józef, kolejarz, Jasna 20 
Józef, robotnik, \Vilcz., Ułańska 33 

farcin, robotnik, Puławskiego 3 [ 
Paweł, rzeznik, Sieradzka I S 
\Vładysław, kasjer, \Vilcz., Malborska [ 
\Vładysław, Bielicka 3 
Marchlewska Cecylja, wdowa, Gen. Bema 4 
Franciszka, FordOliska 17 
Katarzyna, wdowa, Szwed., Orła 29 
"Marjanna, robotnica, Gen. Bema 4 
Marjanna, wdowa, Lubelska 28 
- Zofja, wdowa, Cgóry 7 
-Marchlich Bolesław, szyfiarz, Kujawska 18 
Marchlik Aleksander, rob., \Vilcz., Sta- 
wowa 8 
- Anna, wdowa, Szwed., Szubińska 6 
Marchwicki Józef. kupiec, Św. Jańska 12 
1brchwiński Franciszek, stolarz, \Vilczak, 

 akielska q 
- Jan, kowal, \Yilczak, \Vinc.-Pola 8 
Marcinek Franciszek, rob., Poznańska 35 
Marciniak Andrzej, ślusarz, Szwed., Le- 
szczyńskiego 45 
Antoni. ślusarz, Hetmańska 21 


"
>>>
188 


Marciniak 


.:\larkiewicz 


\farciniak Antoni, robotnik, Ugóry 4 1 
Andrzej, górnik, Bielicka 17 
- Irena, Pomorska 60 
- Ignac), poster. P. P., Bocianowo 48 
Ignacy, Podgórze 7 
Jan, kupiec, Jagiellońska 35 
Jan, krawiec, Urocza 
 
Jan, robotnik, Szwed., Strzelecka [O 
Jan, piekarz, Sienkiewicza 34 
- Józef, biurowy, \Vilczak, Nakielska 6 
- Józef, monter, Kowodworska 43 
Marciniak Józef, murarz, Kaszubska 3 1 
Józef, ślusarz, Zduny S 
Józef, zegarmistrz, Gdańska 94 
Józef, ślusarz, Długosza 16 
Kazimierz, robotnik, Jasna 7 
Walenty, Św. Trójcy 10 
Mikołaj, robotnik, Wilcz., Xakielska 27 
)'larcin, robotnik, Sieradzka 20 
Maks)'miljan, urzędnik, Kordeckiego 10 
:Marjan, ślusarz, Chojnicka 9 
Marjan, PI. Piastowski S 
Marja, '\Telowa. Sienkiewicza 3..... 
Piotr, przykraw
cz, Kościuszki 55 
Stanisław, handlarz, Ślusarska 6 
Stanisław, robotnik, 
owa 15 
Stanisław, kowal, Toruńska 18 
- 'Stanisław, robotnik, Błonia 7 
Stanisł., rob. kolej., Zygm. Augusta 22 
Stanisław, ślusarz, Śląska 3 
Stefan, Podgórna 24 
Tomasz, Toruńska 5+ a 
vValenty, palacz, Bełzka 2..... 
vVeronika, wdowa, Śląska 3 
- \Valenty, sierżant, Ogrodowa I S 
- \Vładysław, rzeznik, Jasna 2 
-- \Vładysław, kupiec, Gdańska 43 
- Zygmunt, kupiec, Gdańska 35 
)'Iarcinkiewicz Bronisława, Okole, Gn1l1- 
waldzka 9..... 
Kazimierz, handlarz garder., \Vełniany 
Rynek [ 
Marjanna, Okole Grunwaldzka 9+ 
)'Iarcinkowski Aleksy, kupiec, Gdańska q6 
Bolesław, cieśla, Kiegolewskiego 2 
- Jan, ślusarz, Senatorska 62 
Józef, robotnik, Senatorska 30 
Kazimierz, kupiec, Jezuicka 6 
Paweł, robotnik, Fordońska 58 
Piotr, szewc, \Vilczak, Malborska 3 
Piotr, szewc, \Vilczak, :Malborska 6 
Ruaolf, re,,'izor ksiąg, 20 Stycznia 33 
Stefan, urzędnik, Sienkiewicza 17 
Stefan, roln
k, Szajnochy I 


r 


Marcinkowski Stanisław, rohotn., POfl Blan- 
kami [O 
vVincenty, szeregowiec Straży Pożar- 
nej, Pomorska 49-5 0 
vVładysław, piekarz, Poniatowskiego I 
vVładysław, ślusarz, Sieradzka I4 
\Vładysław; robotnik, Toruńska 8x 
\Vładysław, stolarz, Kujawska 57 
vVładysław, robotnik, Jachc., Średnia 62 
\Valentv, robotnik, Kozmiana 8 
Marcinkowsk:a Katarzyna, robotnica, Pod 
Blankami 10 
- 1\larja, wdowa, Św. Florjal1a [3 
- Marja, wdowa, Wełn. Rynek I 
- Marjanna, :Młyńska I 
Marcysiak \Vładysław, robt., Kościuszki 22 
Marczewski Kazimierz, kupiec, Gdańska 16 5 
Marczyński Bronisł., kraw., Hetmańska 19 a 
Bronisław, krawiec, Gdańska 91 
- Jan, ślusarz, Śląska 10 a 
- Roman, właśc. fabryki, Nowy Rynek 3, 

300 
Marden\Tald Ludwik, mechanik, Matejki 7 
Marek Czesław, 'urzęc1nik, Szw.ed., Strze- 
lecka 
4 
- Tekla, wdowa, Szwed., Strzelecka Kł- 
- \Vładysław, kolejarz, \Varszawska 13 
1\Iarenda \Vojciech, kowal, Sierniczek ró 
r..Iarenko Jan. kucharz, Gdatlska 89 
Maresch Anna, '\Tdowa, "Hetmańska 36 
Margański Bernard, stoI., 
 owodworska 3 0 
- Bronisław, robotnik, St. Szkolna I I 
Edmund, kond. kol., Nowodworska 25 
Feliks, robotnik, Szwed., Szubińska 8 
Franciszek, kupiec, Ś'Y. Trójcy 16 
Franciszek, robotnik, Podgórze 52 
- Jan, kier. wozu, Chrobrego 8 
Juljan, kowal, 
owodworska 25 
- l\Iaksymiljan, stolarz, N"owodworska 30 
- Stanisław, Ugóry 38 
Marjański, Tart., Małe Bartodzieje. O;
 7' 2 
Mariachal, Joanna, Sienkiewicza 54 
Marjanowska Agnieszka, Okole, Gnlll- 
waldzka I 12 
Markest Albina, wcłowa, r..lickiewicza I I 
Markiewicz Andrzej, Dworcowa 18 c 
- Franciszek, ślusarz, Okole, Gnmwaldz- 
ka +7 
Helena, wdowa, Sienkiewicza 22 
Jan, robotnik, Podgórze 52 
Jan, szewc, BocianowQ I I 
Józef, pianista, Chwytowo 10 
Marjan, emeryt, \Vawrzyniaka 6 
- Teofil, rzetbiarz, :Marcinkowskiego 10
>>>
'Iarkiewicz - 'Iaślanka 


18
) 


Markiewicz \Vadaw, ślus., Sw. Trójcy 12 b 
- \Vojciech, robotnik, Szubińska 14 
- Władysław, robotnik, Garbary 12 

Iarkiewski Jan, rolnik, Chmurna 12 
1farkman Herman, piekarz, Łokietka. 27 
Markowski Feliks, robotnik, Sieradzka 10 
- Józef, ksiądz, Czerska 32 
Józef, robotnik, Ułańska 32 
- Józef, rohotnik, Grunwaldzka 85 
- Józef, robotnik, Warmińska 3 
- Juljan, robotnik, Witebska IÓ 
Jerzy, Łokietka 30 
Piotr, ślusarz, Szczecińska 9 b 
Piotr, fryzjer, Jezuicka 17 
Roman, kowal, Nakielska 13 
- Teofil, mleczarz, Dworcowa 36 
::\Iarkowska Anna, wdowa, 
-Iostowa J 1 
Anna, U góry 4 
- Joanna, Czartoryskiego 7 b 
- Marjanna, wdowa. Czerska 32 
- Tekla, handlarka, Jatki 18 
Marks Fryderyk, dyrektor banku, Zacisze 2, 

 13 82 
Jan, fryzjer, PI. Piastowski 1 
- 
farja, .f
okietka 8 d 
- Stefan, technik, Długa 50 
- \Yilhelm, handlarz, Nowodworska 30 
Marcus Louis, kapitalista, Bernardyńska 6 a 
Markus Moritz, szewc, Toruńska [87 
- Selly, piekarz, Herm. Frankiego 9 
11arkuszewska Franciszka, sprzedawaczka, 
GdaiIska 57 
Markwart Rerta, Gdańska 139' 
Marmol Florjan, ślusarz, \Vrodawska -4 
Marmurowicz 
farja, modystka, \Vileńska 7 
- Franciszek, kiosk, Zygmunta Aug. 18 a 
- Stanisław, fryzjer, Sienkiewicza SS 
- Tomasz, piekarz, Zbożowy Rynek I I 
1Iarom Herman, robotnik, Toruńska IS-t- 
Marohn Maks, inwalida, Sienkiewicza 39 
Maro,n .Franciszek, palacz, Podgórna I a 
Marosz Kazimierz, robotnik, Bocianowo 25 
Maro,,"ski Alfons, Błonia 2-+ 
-- Jan, piekarz, Błonia 2-ł- 
- Stanisław, emeryt naucz., Błonia 2-+ 
Manjllan1t .\lhcrt, piekarz, Kujawska 28 
- Antoni, szewc, Ułańska 13 
- Marta, robotnica, Kossaka 3 
- Agnieszka, robotnica, Szczecińska 10 
\-Iarrach Jan, robotnik, Gdańska 99 
Marsch Paweł, spedytor, Ossolińskich 10 

Iarso Juljusz, pro£. muzyk., Toruńska rS2 
!\Iarszałek Józef, stolarz, Ułańska I7 
- Lud,.. ika, Pijarów ()I 


Marszałek Stefan, malarz, Dolina 17 
- Wilhelm, robotnik, Lubelska 8 
Marszałkowski Juljan, stołowy, Podgórze 40 
Marszycka Marja, aktorka, Jagiellońska 52 
Martenka Franciszek, Śniadeckich 7 
- Franciszek, ślusarz, Ogrodowa 16 
-. Jan, handlarz, Ślusarska I I 
. Marteńka Jan, stołowy, Konopna 30 
Jan, ślusarz, Bocianowo 31 
Józef, ślusarz, Bocianowo 6 
Katarzyna, Dworcowa S I 
Marta, Chwytowo 3 
Roman, ślusarz, Bocianowo G 
Sylwester, palacz, Konopna 30 
Stanisław, kowal, Bocianowo 31 
Martini Dyonizy, wachmistrz, Orła 20-21 
- Stanisław, urzęd. poczt., Orła 21 
Martin Roman, 
 owogrodzka 10 
- \Va1ter, pom. poczt., Chwytowo I I 
Martwich Elżbieta, pielęgn., Jagiellońska 5 T 
Martynowicz 
orbert, Św. Trójcy I4 
Martyński Jan, Post. P. P., Szajnochy 9 
Maruth Fritz, mistrz maszyn., Pomorska S 
Marwitzka Charl., naucz., Grunwaldzka 99 
11arx Teodor, pom. kup., Dworcowa 82 
Ma..xelon Bolesław, rob., Ks. Skorupki 110 
- Jan, robotnik, Orła 21 
Maxellon Marjanna, wdowa, Orła 21 
Maryks Antoni, robotnik, Toruńska 139 
Marynowski Jan, szewc, Kujawska 76 
Dr. 11aryński Marjan, lekarz.. PL Teatral- 
ny 3, 
 773 
Marzberg Zofja, wdowa, Racławicka 8 
MarzyiIska Jadwiga, handlark., Promenada 6 
Masan Adolf, Toruńska I7J 
Masch Laura, wdowa, Św. Jańska T5 
Masche AUf,'Llst, emeryt, Dworcowa 83 
"Maschke Augustyn, ślusarz, Ścieżka 3 a 
- l\Iagdalena, wdowa, Gdańska 35 
Masełkowski Jerzy, kup., Kordeckiego 34 a, 

 8-+R 
J\fasełkowski Roman, dyr. kol. powiatow., 
. Berlińska 36, 
 195 
l\Iasełkowski \Vładysław, restaurator S Śluza 
l\fasełkowska Emilja. wd., Sw. Trójcy 12 c 
- \Viktorja, wdowa, Dworcowa 90 
:Masiak Mikołaj, murarz, :Kościuszki 23 
Masialkowski Józef, roh., Leszczyńskiego 8 
- Ludwik, robótnik, Podgórze 30 
1Iasiała Franciszek, malarz, Błonia 3 
Uasiek Franciszek, rob., \Vincent. Pola 3 
MaśkO\\ iak Stanisław, Biedaczkowo 

Iaślakowska Zofja, Chocimska I a 
l\laślanka Stefan. kowal, Rocia
lOwo 7
>>>
190 


:\Iaślankowski - l\Iatowski Iaślankowski Antoni, doz., Krasiliskiego 2 

Iaślenkowski Stefan, stoł., Śniadeckich 3 I 

Iaślewski Jan. robotnik, Ko'Żmiana 20 
:Maślikiewicz Piotr, robotnik, Kożmiana 3 1 
l\laślillski \Vładysław, robotnik, Orła 4 1 
:!\faślowski Robert, kupiec, Poznańska 57 
Masłek Tadeusz, ślusarz, Chwytowo 3 
:Masłowski Franciszek, org., Św. Trójcy 24 
Izydor, . kupiec, Kordeckiego I a 
- Józef, korespondent, Poznańska 6 

 Ludwik, redakt., Ign. Paderewskiego 33 
Roman, drukarz. Jagiellońska 28 
Wawrzyn, robotnik, Kwiatowa 7 a 
\Vojcie
h, piekarz, Hetmańska I4 
\Vincenty, fryzjer, Poznańska 6 
1Iasłowska Janina, Ign. Paderewskiego 33 
Józefa, mężatka, Poznańska 6 
_ Katarzyna, wdowa, Kordeckiego 1 a 
- Marja, książkowa, Św. Florjana 16 
Masojada Michał, urz. poczt., Św. Jańska 4 

fassakowski Antoni, administrat., Sienkie- 
wicza 1 I a 

1asske IJucja, Gdańska 7 6 
}'1astalerz Franciszek, tokarz, Łokietka 28 a 
Mastalesz Franciszka, Chrobrego I I 
:Masuch - Paula, Kaszubska 3 I 

fazurkowska Helena, biural., Hetmańska 17 

1aszewska Anna, urzędn. banko\va, Dwor- 
cowa 88 . 

Iaszke Anna, krawcowa, Zamojskiego 22 

faternik Pelagja, Racławicka I 
}'faszkowski Mieczysław, lekarz i dr. medy- 
cyny, Długosza 10 

:fatajczak Marjanna, Zygm. Augusta 33 
}'latak Leokadja, sprzedaw., Mostowa 9 
}'latalewski \Valenty, przykr., Łokietka 20 

Iatarewicz Antoni, major, Błonia 7 

1atczak Jan, urz. Pol. P., Xowodworska 52 

Iatczykówna Halina, urzędn., Dworcowa 95 
)Iatczyńska Zofja, Św. Trójcy 14 
- Apolonja, wdowa, Długa 29 
:\fatecki Czesław, kupiec, Ign. Paderewskie- 
go 13, 
 1794 
- Edmund, kupiec, \Vełn. Rynek I4 
- Kazimierz, kupiec, \Ve
n. Rynek 14 
- \Vładysław, kupiec, Św. Florjana 6 
M 159 0 
- \Vojciech, robftnik, Leszczy.ńskiego 3 
)latecka Józefa, Świecka 7 
- Marjanna, gosp., Promenada 25 
- Zofja, urzędniczka, Długa 57 
)Iatech Edmund, asyst. kolej., 
 akielska 9 2 
l1ateja Adam, tokarz, Kaszubska 33 


... 


Mateja Antoni, właścic. domu, Błonia y 
Antonina, wdowa, Ks. Skorupki 18 
- Antonina, wdowa, Ugóry 4 
Edmund, technik, Ugóry 3 
Jan, robotnik, Grudziądzka 12 
Jan, robotnik, Garbary 23 
Marta, Chwytowo 6 
Stanisław, biurowy, Ugóry 3 
Władysław, rob.' kolej., Kuja" ska 7Y 
- Rozalja, wdowa, Ugóry 3 
Matejko Edmund, krawiec, Jezuicka -+ 
\latelski Stefan, ogrodnik, Kujawska 86 

Iatelska Elżbieta, Błonia 24 
- Rozalja, Jagietlońska 18 
- Zofja, Jackowskiego 13 
l\Iatern Adelheide, Gdańska 21 
- Hugo, dentysta, Grunwaldzka 104 
- Wilhelm, dentysta, Gdańska 21 
Matern{ Juljan, Herm. Frankiego I 
l\Iaternowski Anastazy, kowal, Sieroca 
 
- Antoni, robotnik, Sieroca S 
- Andrzej, robotnik, \Vincent. Pola 2 
- Andrzej, robotnik, Jasna 9 
Franc, robotnik, Sokoła 3 
- Jan, kowal, Podgórze 50 a 
- Jan. robotnik, Św. Trójcy 6 
Józef, robotnik, Orła 2 
Ksawery, kołodziej, Śląska 8 
Maks, szewc, Sieroca 6 
Maksymiljan, kołodziej, St. Szkolna 15 
-. 
farjan, robotnik, Wysoka 9 
- Piotr, robotnik, Na \Vzgórzu 55 
- Paweł, robotnik, Grunwaldzka 4 2 
- Roman, ślusarz, St. Szkolna I S 
- Stanisław, kierownik, Chrobrego g 
- Stanisław, robotnik, Ugóry 10 . 
- Tomasz, górnik, \Vrocławska 7 
- Wojciech, policjo kolej., Ścieżka 2 
Maternowska Marja, Chwytowo 7 
- VValerja, Kościuszki 8 . 
Mathea Franciszek, rzeżnik, \Varszaw- 
ska 19, 
 10 53 . 
Georg, robotnik, Kujawska 83 
Stanisław, szewc, Kujawska 83 
Stanisław, kowal, Malborska 2 
Mathews Elżbieta, niewid., Kołłątaja 13-q. 
Mathia Paweł, robotn., Zygm. Augusta 19 
Mathias Antoni, tapicer, Jasna 16 
- Józef, cieśla, Lubelska 8 
- Joanna, sprzedaw., Lubelska 8 
Matiasz Jan, ślusarz, Hetmańska 14 
Maticki Józef, Rupienica 19 
Matteschek Ernst, drukarz, N akielska 3 2 
Matowski Juljusz, kelner, Poznańska 20
>>>
)Iatthaci - :\Iatylkiewicz 


HH 


Nlatthaci Ludwik, Chwytowo 7 \ 
:Matthes Karl, mistrz stolarski, Garbary 20, 

 87 6 
- Matilda, wdowa, Garbary 20 
Matthias Albert, stangret, Sobieskiego 10 
- Eliza, wdowa,' Jackowskiego 30 
Matusiak Antoni, rolnik, Dworcowa 80 
Franciszek, krawiec, Saperów 3 2 
- Ignacy, koszykarz, Sieroca I7 
Stanisław, Sienkiewicza 22 
\Vawrzyniec, rolnik, Siedlecka 7 
Zygmunt, wojażer, Chrobrego I7 
Franciszka, wdowa, Lubelska 21 
Franciszek, rolnik, Kożmiana 24 
Jan, stolarz, \Vązka S 
- Józef, Mińska 12 
1Iatuszak Agnieszka, rob., Ks. Skorupki 106 
Bronisław, robotn., JagieIlońska 36 
- Bronisław, robotn., Ugóry 7 
Bolesław, kowal, Na \Vzgórzu 53 
Bolesław, robotnik, Ślusarska 6 
Franciszka, .Krasińskiego 9 
Franciszek, robotn., Szczecińska 4 
Ignacy, robotnik, Elbląska S 
Jan, robotnik. Chełmińska 14 
Jan, wożny, Jagiellońska 56 
Jakób, robotn., Krasińskiego 9 
Józef, robotn., Ks. Skorupki 68 
Kazimierz, robotn., Gdańska 20 
- Leon, ślusarz, Grunwaldzka 84 
Leon, kupiec, Gdańska 20 
Marcip, stolarz, Szubińska 21 
Marcin, robotn., Fordońska 44 
Stanisław, robotn., Lubelska 24 
l\fatuszkowa Jadwiga, właścicielka sklepu, 
Gdańska 20, 
 1502. 
:Matuszczak Andrzej, post. Policji Państw., 
\Vełniany Rynek 13 
Elżbieta, wdowa, Jagiellońska 56 
Franciszek, kupiec, Chrobrego 14 
Helena, wdowa, Podgórze 52 
- . Michał, robotn., 
iedżwiedzia 7 
Piotr, urzędnik, Chrobrego 14 
- Stanisława, gosp., Gdańska 40 
- \łValenty, robotn., Grunwaldzka 46 
:.\Iatuszek Aleksander, robotn., Świecka 4 
- Richard, Chwytowo I I 
- Teodor, stolarz, Ślusarska 6 
Matuszewicz Mieczysław, drukarz, Nowy 
Rynek 10 

Iatuszewski Antoni, robotn., Toruńska 169 
Franciszek, ślusarz, Pijarów 53 
Franciszek, szewc, Różana 21 
Franciszek, handlarz, Bielicka I I 


l\1atuszewski Bronisław, rzeżnik, Bielicka I I 
Franciszek, kup., Mostowa 5, 
 137 2 
Franciszek, chorąży, Kołłątaja 10 
Gracjan, ślusarz, Św. Jańska 20 
Jan, szewc, Śniadeckich 3 0 
Jan, górnik, Warszawska 14 
Juljan, robotnik, 
owodworska 17 
Józefa, J achcice, Czerska I I 
Kazimierz, kupiec, Szczecińska 10 
Ksawery, robotnik, Ugóry 4 
- Ludwik, rzeżnik, Kujawska 18 
- Leon, robotnik, Glinki 23 
Leon, wachm. pol., Łokietka 8 c 
Maks, kolejarz, Dworcowa 98 
Michał, właśc. domu, Nowodworska 20 
Marcin, Dworcowa 98 
Stanisław, kupiec, Zamojskiego 20. 

 433 
Stanisław, plutonowy, Gdańska 76 
Stanisław, robotnik, Rupienica 9 
Tadeusz, sekr. związku, Mazowiecka -1-3 
Teodor, kolejarz, Nowcxlworska IR 
Teodor, kolejarz, Kościuszki 22 .. 
Teofil, monter, Bocianowo 22 
 
Władysław, kowal, St. Szkolna 3 
- Władysław, pom. gastr., Grodztwo 27 
- Władysław, malarz, Ogrodowa 16 
- \Vładysław, Czerska II 
Matuszewska Antonia, Dr. Emila \Vanniń- 
skiego 17 
Bronisława, handlarka, Grunwaldzka I I 
Leokad ja, wdowa, Racławicka I 
Leokadja, wdowa, Str. Szkolna I 
Marta, krawcowa, Toruńska 174 
Marta, rozwódka, \Varszawska 4 
l\latuszkiewicz Konstanty, szewc, Malbor- 
ska 9 
- Marja, ekspedjentka, Strzelecka x3 
- Stanisław, szewc, Malborska 9 
:.\Iatuszyński Jakób, urzęd., Dworcowa 49 
Kazimierz, Grunwaldzka 58 
Leon, biurowy, Grunwaldzka 86 
Tomasz, robotnik, Grunwaldzka 
6 
\Vojciech, Dworcowa 49 
- \Vładysław, rob., Grunwaldzka 8u 
- \Vawrzyn, robotnik, Różana 12 

Iatwija l\1arja, wdowa, Strzelecka 89 
l\'fatya Mieczysław, kupiec, Jagiellońska 52 
l\Iatyas Marta, właśc. sklepu, Różana 12 
Matyewski Jan, malarz, Śniadeckich 3 2 
l\latyka Jan, rolnik, Kożmiana I S 
Matykowski Rateier, rob., Ks. Skorupki 89 
Matylkiewicz Franciszek, właśc. tartaku, 
Garbary 23 


ł
>>>
I!ł
 


:\[atyniak - l\Iączyński 


Matyniak Józef, palacz, Grunwaldzka 14 
- Piotr, ślusarz, Grunwaldzka 50 
Matysiak Franciszek, rob., Nowodworska 1..1. 
- Ignacy, robotnik, Grunwaldzka 104 
- Katarzyna, robotn., Nowodworska 24 
- Ludwik, inwalida, Dąbrowskiego 12 
Matyskiewicz Józef, rob., Czarneckiego 9 
Matyszewicz Bronisława, książkowa, Nowy 
Rynek 2 
Matyszkiewicz Jadwiga, wdowa, Czarnec- 
kiego 9 
Matz Fryderyk. kupiec, Piotra Skargi 6, 

73J 
- Karol, kupiec, 20 Stycznia 33 
Maurlrich 
faksy., szewc, Jezuicka 6 
- Stanisław, elektrotechn., Pomorska 17 
Maurin Henryk, aptekarz, Król. Jadwigi 13 
Mausch Michalina, wdowa, Pcxlgórna 19 
Maure Zofja, Szubińska I 
Mawuzia Adam, pro£. polit., \Vawrzynia- 
ka q 
1v1axelon Bolesław, rob., Ks. Skorupki 110 
1Iaxellon Jan, robotnik, Orła 21 
Maxellon Marjanna, wdowa, Orła 21 
May Józefa, \Vawrzyniaka 12 
"May Leon, kupiec, St. Rynek 28, 
 17 6 3 
Maydell Marja, biuralistka, Król. Jadwigi 2 
- Juljusz, inżynier, Król. Jadwigi 2 

Iayer Gustaw, rolnik, Ruska 23 
- :Marja, wdowa, Seminaryjna I S 
- Ryszard, malarz, Gdańska 95 
- \Vojciech, robotnik, Torui1ska 145 
Maż Adolf, urzędn. poczt., Długa 8 
1Iazalon Ignacy, kap., Sowii1skiego 17 
Mazaraki \Vładysław, inżynier, Zacisze S 
Mazcr Stanisław, kupiec, Gdańska 4 1 
Mazgaj Ka
mierz, kup., Cie
zkowskiego 7, 

I...j.1O 
Ma7ur Antoni, robotnik, Ugóry 33 
Dawid, prokurent, Zduny 6 a 
- Franciszek, urz. poczt., Wiatrakowa I I 
Jan, robotnik, Jagiellońska 35 
Joanna, Krasińskiego R 
Juljusz, sierżant, vVarszawska 7 
Józef, kupiec, Jagiellońska 7 6 , 

 14-1-5, 255 

farja, Sienkiewicza 28 

fikołaj, żandarm, Średnia 20 
Stanisław, kupiec, Gdańska j7 
Stanisława, Śniadeckich -1-3 
Tomasz, robotn., ełańska 9 
\Valerja, Sobieskiego 7 
\Vojciech, robotnik, Toruńska 24 
Zofja, modystka, 
arltszewicza 2 


Mazurczak Józef, robotn., Łokietka 13 
Mazurek Elżbieta, Fordońska 52 
Eugen ja, Średnia 20 
Franciszek, robotnik, Flisacka S 
Franciszek, praln., Warszawska S 
Jadwiga, robotn., Stawowa 37 
Mazarska Jadwiga, Zacisze S 
Mazurek JakÓb, Grunwaldzka 21 
Ksawery, robotnik, Ks. Skorupki 7 6 
Marcin, kolejarz, Jen. Bema 4 
Stanisława, Zduny 2£ 
Wojciech, szewc, Kwiatowa I4 
\Vładysław, wojażer, Siedlecka 12 
\Yładysław, wojażer, Flisacka S 
\Valenty, robotnik, 
owodworska I...j. 
Mazurkiewicz Alojzy, rob., Chrobrego 20 
Augustyn, ślusarz, l\lickiewicza 6 
Antoni, stangret, Graniczna 7 
Ferdynand, ślusarz, Kaszubska 3 1 
Friede, seperatka, Kujawska 85 
Feliks, kupiec, Ugóry 26 
Franciszek, prof., Grodzka 8 
Honorata, Jasna 2 
Hieronim, książk., Dr. Em. Warmii] 
skiego 13 
Jan, Inflancka 82 
Jan, Graniczna 7 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 3 8 
- Józef, robotnik, Średnia 58 
Józef, robotnik, Graniczna 57 
Józef, stolarz, Kwiatowa [a 
Marta, Błonia I I 
Pelagja, Św. Trójcy 6 
Paweł, robotnik, Hetmańska 13 
Rozalja, Siernieczek 2.... 
Stanisław, Nakielska 86 
Stanisław, robotnik, Łęczycka 1 
Tomasz, ślusarz, Chrobrego 16 
Teodor, robotnik, U góry 7 
:Mazurowski Józef, robotn., Kanałowa 7 
- Stefan, urzędn., Śniadeckich SS 
l\fącka Gertruda, Kujawska 13 
Mączka Katarzyna, Bernardyńska I 1 
Mączkowiak Józef, robotn., Św. Jańska 17 
Mączkowski Bernard, list., Grudziądzka 24 
Jan, rzeżnik, Promenada 14 
Józef, robotnik, Fordońska 16 
Kazimierz Zduny 18 
Leon, rzdnik, Łokietka 8 b 
- \Vładysław, robotnik, Nowcx1worska 37 
Mącznikowska Marjanna - Jasna I 
11ączyński Jan, werkmistrz, Senatorska 4 2 
Józef, rze
biarz, Pl. Petersona 3 
- Stefan, urzędn., 
owodworska 24
>>>
::\fądra 


Menard 


193 


l\lądra Agnieszka, wdowa, Gdatiska 93 
Mądrak Aleksander, kowal, Graniczna 4 
Mądrowski Stanisław, robotnik, Ugóry 6 
-' Piotr, robotnik, \Vełn. Rynek 8 
- \Vładysław, robotn.ik, Ks. Skorupki 26 
Mądry \Vojciech, robotnik, Flisacka 7 
Mądrzak Ignacy, robotnik, Średnia 7 
Mądzielewska Józefa, robotn., Długa 10-1 I 
.Mąka Jan, kowal, Nakielska 15 
- Józef, ślusarz, Bocianowo I 
- Stanisław, stolarz, Grunwaldzka 94, 

 13 10 
Mechel Karol, wdowiec, Chodkiewicza 3 6 
Mechold Agnieszka, dyrektr., Gdańska I SS 
Meckel Karol, kupiec, Chodkiewicza 36 

fec1er Stanisław, Kordeckiego 34 a 
Meczek Rozalja, wdowa, Chełmińska 4 
Meczyński Jan, robotnik, Wyżyny 3 
- Stanisław, Okole, Grunwaldzka 89 
Medau Fryder., rob., \Vilczak, Nakielska 65 
- Juljusz, rol;otn., \Vilczak, Nakielska 30 
- Otto, robotnik, Promenada 9 
Mcdcr Jakób, szewc, Bełzka 17 
Mederski Bolesław, kupiec, Kordeckiego 20 
Medziński Juljan, górnik, Toruńska 87 
:Mces Fryderyk, blacharz, \Vilczak, Nakiel- 
ska 90 
Meyer \Vilhelm, handlowiec, W'ileńska I I 
- \Vładysław, urzędnik bankowy, Śnia- 
deckich 48 
Meggcr Antoni, wo
nica, Mazowiecka 29 a 
- Jan, robotnik, \Varszawska 10 
- Juljan, robotnik, Szwed., Ks. Skorupki 
nr. 89 
Kazimierz, konduktor, Sobieskiego 9 
Stanisł., rob., Szwed., Ks. Skorupki 3 2 
Stanisław, szewc, Kościuszki 19 

[egicr Franciszek, podrÓż., Sobieskiego 9 
:Megor Jan, palacz, Hetmańska I S 
Meiburg .Matylda, wdowa, Adama Czarto- 
ryskiego 2 
11 ci er Anna, wdowa, Dworcowa 3 d 
Meijer Leokadja, Śniadeckich 48 
:Mciler Emilja, krawcowa, Słowackiego 2 
Meinicke Fryderyk, rzdn., Wił., Ułańska 25 
l\1eirowski Leon, robotnik, Bocianowo 24 
Meisel Emma, Ign. Padcr
wskiego 43 
- Greta, Ign. Padcrewskiego 43 
1Jeiser Paweł, kupiec, Dworcowa 3 1 b 


Bracia Lange Nast. 
wlaśc. R. Jleister, B
'dgoszez, Zbożowy Rynek 'i. 
Handf'1 mąki i artykułów pasłf'wn)'rh. 


11eister Adolf, właśc. dóbr, 20 stycznia 30 
- Henryk, rzcżhiarz, Szwed., Ks. Sko- 
rupki 27-28 
- Rudolf, kupiec, Zboż. Rynek 7, 
 I8r 
- Augusta, wdowa, Śląska 9 
- Hulda, Pomorska 42 
- Louise, wdowa, Śniadeckich 27 
- \Vilhelmina, kapitalistka, Błonia 22 a 

fcisner \Vładysław, \Vilczak, \Vysoka 19 
- Ludwika, modystka, Grodztwo 26 

feissner Ignacy, st. przod. P. P., Chod- 
kiewicza 34 
- Max, kupiec, Dworcowa 3 I b, 
 17 12 
- Rozalja, wdowa, Ossolińskich 4 

Iela Lorenc, dozorca, Sowińskiego 12 
:Melanowicz Helena, mężatka, Reja 6 
}\.felcer Kamilla, wdowa, Miedzyn, N akiel- 
ska 21 
- :Marjanna, mężatka, Glinki 26 

Ielchert Małgorzata, krawcowa, Szczecili- 
ska II 
1Ieler \Vładysław, ślusarz, Jasna I 

Ielerski Józef, wojażer, Śniadeckich 42 a 
l\lclin Kazimierz, tramwajarz, Okole, Grun- 
waldzka 24 
Meliński Antoni, robotnik, Gdańska 85 
- Bruno, ślusarz, Poniatowskiego 3 
- Leon, ślusarz, \Vilcz., 
akielska 9 1 
- Maksym., tokarz, Artura Grottgera S 
- 11arcel, ślusarz, Garbary 16 
- Roman, kowal, \Yilczak, Nakielska 9 1 
- Teodor, kol., Szwed., Leszczyńskiego 10 
Melińska Cecylja, książk., Sienkiewicza 3 6 
l\1elitz Zofja, Szwed., Kossaka 27 
l\1e1ka Ewa, wdowa, Glinki 55 
1Ielle Filip, kowal, Toruńska 104 
Mellin Fritz, rzdnik, \Vilcz., N akielska 8. 
- Karol, inspektor, Garbary 19 
- Meta, wdowa, Siemiradzkiego 4 
l\[ellcr Franciszek,' robotn., Kujawska 84 
- Franciszek, robotn., Krakowska 18 
- Jan, restaurator, Plac Piasto\,-ski 2, 

 116 3 
- Józef, robotnik, \Vilcz., Xakielska 51 
- Stanisław, robotn., Podgórze 10 
- Stanisław, fryzjer, Pomorska 32 a 
rł.Ielski Kazimierz, krawiec, Św. Trójcy I7 
\fcluszen Teodor, szewc, Szczecińska I I 
ccccnccccccnpncnnnnnnnnnnnnnccnn 
D c 
g Menard Ryszard g 
El właśc. Brunon Gansen, Długa 4. Tel. 508. El 
g Jubilerstwo, zegarki, towary złote i srebrne. El 
caaanaaaacaccacnancacacncncncncn 
13
>>>
194 


::\fenard - l\Icyer 


Menard Helena, nauczycielka muzyki, Jana 
Kazimierza S 
l\fencel Antoni, naczyciel, Św. Trójcy 12 d 
Dawid, nauczyciel, Kordeckiego 16 
- Józef, nauczyciel, Libelta I I 
- Pantaleon, asystent miejski, Kordec- 
kiego 16 
- Mina, wdowa, Konopna 39 
.Mencha Franciszek, plut., Piotra Skargi 8 
:M.enchen Zenon, ślus. Szwed., Szubińska 13 
- Miec.zysława, kupcowa, Sienkiewicza 3 J 
l\fenczel Leon, prokurent, Kordeckiego 3.... b 
Mende Marja, Jagiellońska 2 
l\Iendel \Valentyna, kuch., Jagiellońska I7 
1Iendelkorn Chaja, mężatka, Dworcowa 18 c 
l\fendelowska \Vanda, wdowa, Ruska 18 
Mendyka Piotr, robotnik, Szwed., Piękna 31 
Mendykowski Julj., rob., \Vilcz., Różana 23 
.Mendznik Szymon, sierżant, Szwed., Gołę- 
bia 103 
l\fenker Antoni, stolarz, Jackowskiego 36 

fenkiszak Stanisław, robotnik, Konopna 26 
Menner Jadwiga, Grudziądzka S 
j\fenning Emil, mistrz stolarski, Podgórna 3 
Karol, inwalida, Rycerska 10 
Samuel, werkmistrz, Promenada 28 
\Valter, kowal, Bocianowo 13 c 
Gertruda, Podgórna 3 
Karolina, wdowa, Rycerska 7 
l\fensch Karol, muzyk, \Vilcz., Różana 24 
Mensor Hermann, handlowiec, Sowińskie- 
go 12-14, 
 174 
Mentkowski vVładysław, urz., Pomorska 34 
Mentlik Cherszel, placmistrz, Toruńska I S 
Mentowski Jan, lekarz, Gdańska 167 
Mentz Adolf, piekarz, Długa 59 
- Herman, właśc. domu, Toruńska 34-35 
Mentzel Roman, robotnik, Jagiellońska 17 
- Klara, wdowa, vVesoła 13 
- Róża, wdowa, Śniadeckich 48 b 
Menzel Adolf, emeryt, Gdańska 72 
- Antoni, robotnik, Jachcice, Średnia 13 
- Józef, poruczn. \V. P., Śniadeckich 48 a 
l\fenzel Oswald, podróżujący, Ślusarska 6 
l\Ieraczyński Antoni, rob., Ign. Paderew- 
skiego 6 
l\Ieradziński Jan, Przyrzecze I J 
lIerchel Franciszek, kolejarz, Okole, Grun- 
waldzka 44 
Meredziński Bronisław, roh., Babia \i\lieś 2 
- Stanisław, robotnik, Babia \Vieś 2 
l\feredzińska Marja, wyręcz., Babia VVid 2 

/Ierhut \Vładysław, Szwed., Orła 12 
:Merres Małgorzata, wdowa, Hetmańska 23 


Mertin Aleksander, Ign. Paderewskiego 7 
l\Iertins \Valter, szewc, Dworcowa 30 
Meseberg Berta, wdowa, Kaszubska 7 
:Meske Paweł, handlowiec, Sienkiewicza 30 
l\Iesko Demitry, kierownik, Zamojskiego 22 
- Teodor, robotnik, Ustronie 6 
Messerschmidt-Schmidt Anna, kapitalistka. 
Słowackiego 2 
Meszetier Ida, wdowa, Hetmańska 7 
Meszyński Ignacy, robotnik, Bocianowo 9 
- Kazimierz, górnik, Dworcowa 18 d 
- \Valerjan, biuralista, Lubelska 20 
l\fetelski Jerzy, podprokurator, Chrobrego, 
- Józef, kupiec, Łokietka 22 
Metelska \Valentyna, stenotypistka, \Vilczak, 
Nakielska 22 
Dr. Methner Rudolf, \V. Jagiellońskie 10 
- Elizabeth, \V. Jagiellońskie 10 
1Ietzdorf Luise, Petersona 12 

retzger Katarzyna, wdowa, Grodztwo 27 
l\fetzlaw \Vilhelm, murarz, Śniadeckich 9 
l\Iey Oskar, młynarz, Okole, Grunwaldzka 58 
- Paweł, inżynier, Wilcz., Nakielska 22 
Meyen Edward, dyr. eksp. towar., 20 stycz- 
nia 20, r. S, 
 1267 
1Ieyer Bolesław, kapitalista, Krasińskiego 14 
- Henrvk, ślus., Okole, Grunwaldzka .04 
- Hermann, Sienkiewicza 4-ł- 
- Karol, rolnik, Smukalska S 
- Leon, kupiec, \Vełn. Rynek 4, 
 14(' 
- Leonhard, kapitalista, Grodztwo 2 4: 

 1066 
- Moryc, pisarz, JagiellOlIska 44 
g=====
=
=====

=
=====g 
g Meyer Oskar g 
i Gdańska 15. g 
i Zakład opt
'czny, specjalny skład okularów. g 
g Zał. 1899 f. g ==
=
=
o===

=
=
c= 
- Oswald, dr. med., radca sanit., Gdań- 
ska 34, 
 15 68 
- Teodor, kup., Wełn. Rynek 4, 
 146 
- Richard, fabryk., Gdańska 95, 
 1456 
- \Vilhelm, stolarz, Kwiatowa 7 a 
- Amalja, wdowa, \Vełn. Rynek 4 
- Augusta, posługaczka, \Vilcz., Nakicl- 
ska 16 
- Ida, wdowa, Kordeckiego 27 
- Ida, panna, Szwed., Leszczyńskiego 19 
- Ida, właśc. fabr., vVileńska I I, 
 1480 
- Laura, Szwed., Szubińska I
>>>
Meyer - .Michalski 


195 


Meyer Marja, wd., Ign. Paderewskiego 14 
- Marjanna krawczyni, Podgórna 23 
Olga, szwaczka, Szwed., Leszczyńskie- 
go 19 
Ottilja, suflerka, Mostowa II 
Meyrowski Władysław, tapicer, Jackowskie- 
go 19 
Meyza Hieronim, robotnik, Jasna 16 
- Stanisław, drukarz, Sienkiewicza 46 
Mezalska Stanisława, Pl. \V olności 4 
Meżyński Zygmunt, major, \Varszawska 7 a 
Męciński Józef, stepiarz cholew, Podgórna 9 
- Włodzimierz, profesor, Sienkiewicza 50 
:Męcińska Pelagja, Podgórna 9 
Męclewski Stefan, bankow., Św. Trójcy 6 b 
Męczykowski Medard, pro£. gimnazj., Sien- 
kiewicza 18 
Męczyński Paweł, robotnik, Bełzka 30 
Męczyńska Adryanna, L Paderewskiego 32 
Mędlewski Bronisław, robotnik, Sieroca 16 
Mędorzewska Helena, książk. Pomorska 17 
Męsidło Sylwester, ślusarz, Wilczak, N a- 
kielska 77 
Mężydło Józefa, wdowa, Toruńska 18 
Mianowicz Franciszek, Ustronie S 
- Stefan, żeglarz, Fordońska 46 
- Tomasz; Fordońska 46 
Miara Bronisław, urzędn., Św. Jańska 20 
Miastkowski Franciszek, ślus., Bocianowo 46 
- Jan, kotlarz, Jachcice, Średnia 20 
Miasskiewicz Tomasz, elektr. Ogrodowa 14 
Miazga Kasper, Kożmiana 10 
Uiaczyński \Vładysław, literat, 'Gdańska 153 
Michaelis Rudolf, rob., Wilcz., Stawowa 26 
Michalak Aleksander, ślusarz, Glinki 59 
Andrzej, robotnik, Kraszewskiego I b 
Chryzostom, rolnik, Fordońska 32 
Edmund, krawiec, Jasna 14 
Franciszek, Św. Trójcy 29 
Franciszek, górnik, Wilcz., Na \Vzgó- 
. rzu 45 
Franciszka, wdowa, Dworcowa 64 
lcki, kowal, Szwed., Orła 40 
Jan, sierżant, Szczecińska 7-8 
. Józef, wojażer, Śniadeckich 42 a 
- Józef, wożny, Sieroca 21 
- Józef, szewc, Szwed., Piękna 16 
- Marjan, sekr. miejski, Św. Trójcy 29 
- Marjanna, wdowa, Fordońska 32 
Leon, książkowy, Garbary 28-29 
- Tomasz, maszynista, Racławicka S 
- Władysław, Św. Trójcy 29 
Walenty, kupiec, Racławicka I 
- Katarzyna, wdowa, Szwed., Piękna 19 


Michalak Rozalja, Wilcz., Na \Vzgórzu 45 
Michalasowicz Paul, Rycerska 2 
Micha1czyk Franciszek, chorąży, Kwiato- 
wa 10 
- Stanisław, majster wojsk., Gdańska 76 
- Tomasz, robotnik, Toruńska 61 
Michalewicz Izydor, kowal, Bocianowo 28 
Michalik Eugen, oficer, Jackowskiego 28 
Michalkiewicz Stefanja, gospodyni, Śnia- 
deckich 49 
Michalowicz Ksawery, kupiec, Gdańska 137 
- Michał, robotnik, Ugóry 41 
- Franciszek, piekarz, \Vi1cz., Różana 22 
Michalowska \Veronika, wdowa, Szwed., 
Szubińska 7 
l\lichalski Andrzej, malarz, Szwed., Szubiń- 
ska 17 
- Antoni, robotnik, Toruńska 88 
- Bronisław, liston., \Vilcz., Nakielska 32 
- Benon, robotnik, Lubelska 22 
Michalski-Łodzia Czesław, bankowiec, Za- 
mojskiego 7 
Michalski Edmund, krawiec, Błonia 3 
Edward, urz. kol., \Vilcz., 
 akielska 32 
Franciszek, górnik, Konopna 32 
Franciszek, urzędnik, Promenada 12 
Franciszek, urzędnik Okole, Grun- 
waldzka 26 . 
Franciszek, ślusarz, Jasna 27 
Feliks, maszynista, Pl. Piastowski 7 
Feliks, stolarz, Str. Szkolna 3 
Ignacy, kowal, \Vilcz., 
akielska 30 
Ignacy, Św. Jańska 21 
Jan, robotnik, \Vilcz., \Vysoka 32 
- Jan, robotnik, Fordońska 15 
- Jan, st. sekr. poczt., Kolwitza 12 
Jan, robotnik, Ugóry 3 
- Józef, \Vi1czak, Sta.wowa 31 
- Józef, urz. skarb., Poznańska 23 
- Kazimierz, kupiec, Dworcowa 54, 

924 
Konstanty, robotn., Szwed., Orła 29 
Michał, robotnik, Św. Trójcy q. 
Mateusz, kołodziej, Konopna 32 
N epo!TIl1cen, robotnik, Łokietka 2 a 
- Roman, robotnik, Ogrodowa 7 
Roman, robotnik, Toruńska 122 
Paweł, robotnik, \Vi1cz., Nakielska 55 
Piotr, szewc, Toruńska 33 
Stanisław, fryzjer, Ogrodowa I a 
Stanisław, ślusarz, Jachc., Średnia 38 
Stanisław, poster., Jackowskiego 27 
Stanisław, górnik, Fordońska 19 
Stefan, asystent, 
fatejki 8 


13*
>>>
1!J6 


Michalski - 1\I.ierzwa 


Michalski Tomasz, ślusarz, Lubelska (, 
\Vładysław, funkcjonarjusz magistr., 
Okole, Grunwaldzka 105 
\Vładysław, szofer, Błonia 19 
\Vładysław, poster. P. P., Jackowskie- 
go 27 
- \Vładysław, kowal, Lubelska 22 
- \Vładysław, robotnik, Lubelska 7 
- Władysła,,', robotnik, Miedzyn, Nakiel- 
ska 19 
- \Valentyn, robotnik, Nowodworska 52 
- \ Valenty, Pomorska 36 
- \Vincenty, asyst., Wilcz, Nakielska 76 
Michalska Anna, Okole, Grunwaldzka 7 2 
- Ewa, robotnica, Toruńska 88 
Emilja, wdowa, Chopina 4 
Franciszka, wdowa, Brzozowa 7 
Gertruda, eksped j., pl. Piastowski 7 
Józefa, Szwed., Szubińska 10 
- Juljanna, kucharka, Śniadeckich 52 a 
Łucja, krawcz., Jackowskiego 13 
- l\Iatylda, wdowa, U góry 4 
Rozalja, wdow., Okole, Grunwaldzka 72 
- Teofila, wdowa, Ossolińskich 10 
- \Viktorja, St. Szkolna I7 
- \Vładysława, handlarka, Hetmańska 15 

'Iichałek Andrzej, rob., Xowodworska 22 
- Józef, kolejarz, \Vileńska 2 
- Józef, cieśla, Siernieczek 
- Jan, dekarz, Ugóry 47 
- Roman, wożnica, Łokietka S 
- vVładysław, chorąży, Szwed., Orła 2 
:ł.lichałowicz Franciszek, urz. poczt., Kościu- 
ki 47 
- Ludwik, technik, Kwiatowa 3 
Michałowski Józef, krawiec, Hetmańska 23 
Leon, robotnik, Toruńska 53 
- \Vawrzyn, porn. tokarski, Graniczna 8 
- Władysław, urz., Król. Jadwigi 13 a 
)'lichaś Leon, rzeżnik, Garbary 27 
- Tomasz, rze
nik, Rupienica 16 

Iicun \Viktor, urz. kol., Poznańska 35 
Michczyński Józef, piekarz, Kujawska 7 1 

lichel Edward, farbiarz, Dworcowa 68 
Karol, emeryt, Okole, Grunwaldzka 10J 
- Siegfriert, kupiec, Grodztwo 31 
- Jadwiga, Okole, Grunwaldzka 101 
Michna Kordula, Jackowskiego 24 

1ichniacki Jan, szewc, Kujawska 75 
Michniewicz Jan, robotn., Bocianowo I S 
- Józef, handlarz, Jagiellońska 35 
- 1Iaksymiljan, kowal, Nowodworska 24 
Michniewski Józef, gosp., Ossolińskich 10 
- Tomasz, hutnik, Łęczycka 7 


Michniewska Willcenta, wd., Łokietka 22-23 
lfichnik Adam, urz. sąd., Gdal1ska 147 
- Józef, sukiernik, Poznańska 22 
- Tadeusz, aplikant sąd., Jagiellońska 54 
Michno .Michał, oficer, \Vilcz., Nakielska 9 
Miechowian Józef, robotnik, Bielicka 3 
- \Valentyn, robotn., Szwed., Leszczyń- 
skiego "3 
Micil1ski Kazimierz, kupiec, Litewska I I 
Micińska Zofja, wdowa, Litewska I I - 
Mickiewicz Justyn, technik, Św. Florjana 8 
- Ludwik, prowizor, Jagiellońska 50 
Mieczkowski Tadeusz, inżynier, Polanka 4 
}'liecznikowski \Vacł., giser, Seminaryjna 10 
l\fieczkowska Marja, biuralistka, Ign. Pade- 
rewskiego I4 
- \Viktorja, krawcowa, Kujawska 61 

Iieduniecki Kazirn., techn., Św. Trójcy 18 
l\Iiekarz \Vincenty, str. zakł., Senatorska 80 
Uickina Stanisław, pporuczn., Gdańska 7 0 
l\lielko Jan, szewc, Cicha 13 
l\Iielański \Vilhelm, ślusarz, Rycerska 2 
11ielcarz Antoni, agent, Kujawska 54 
lIielcaż \Vincenty, Kujawska 54 
Mielcarek Antoni, ślusarz, Puławskiego 5 
- Adam, przemysłow., 
 ad Portem 2 
Ignacy, strażak, Mazowiecka 41-4 2 
Kasper, muzyk, Saperów 10 
Stanisław, robotnik, St. Szkolna 9 
Walenty, kupiec, St. Rynek 28 
.Mielcarzewicz Bronisław, kupiec, Dworco- 
. wa 18c, 
 1261 
- Dr. Leon, lekarz, Dworcowa 3, 
 99 8 

lielczarek Tomasz, masz., N a \V zgórzu 53 
- Leokadja, wdowa, Stroma ki- 
lIielke Wojciech, Promenada 39 
- :Marta, Promenada 39 

lielnik Eugenjusz, Łokietka 22 a 
- Teofil, inspekt. telegr., Jagiellońska 12 

Iielników \Viktor, redaktor, Wileńska 4 
.Mieloch Ignacy, stolarz, Toruńska 14-9 
l\1iemczyk Jan, cieśla, Kordeckiego I 
1fienicka Michalina, krawczyni, Ks. Sko- 
rupki 16 
.Mieran Jerzy, cukiernik, Kaszubska 34 
Mierenków Teodor, rzeżbiarz, Wesoła 14 
:l\1ierke Juljusz, robotnik, Gdańska 62 
:Miernik Adam, rzeżnik, Długosza 6 
Miersch Karol, książkowy, Dworcowa I
 b 
Mierzejewska Marja, naucz., Św. Florjana 8 
- VViktorja, krawcowa, Wileńska 10 
Mierznicki Stanisław, szewc, Chwytowo 10 
Mierzuchowski Bernard, stolarz, Łokietka 4 
Mierzwa Antoni, robotn., Chełmińska 19 a
>>>
Mierzwicki - :\1ikulska 


1!)7 


Mierzwieki Leon, rzdnik, JagiellOllska 3 6 
Mierzwicka Tekla, Grunwaldzka 60 
- Wiktor ja, Chwytowo 10 

:lierzyński Kazimierz, Gdańska 56 
Mieszkowski Ludwik, kupiec, Gdańska 47 
Miethke Klara, wyręczyc., Kaszubska I 
Miętki \Vawrzyniec rob., Szwed., Gołębia 2 
Miętkowski Maksymiljan, mechanik, Chwy- 
towo 17 a 
Mietlicki Edmund, kupiec, Pomorska S, 

 15 0 9 
'Mietz Reinhold, Saperów 34 

figas Jan, kolejarz, Grunwaldzka 45 
- Stanisław, kolejarz, Jackowskiego 29 
Migawa Antoni, murarz, Sowińskiego 16 
Migdałek Franciszek, Ślusarska 6 
Migdalski Adam, sekr., Siemiradzkiego 8 
- Franciszek, kup., Wilcz., Nakie1ska 83 
Migdalska Józefa, Wilczak, Nakielska 83 
Migodziński Walerjan, pianista, Kordeckie- 
go 34 a 
Mihs Juljan, robotnik, Kaszubska 3 1 
Mikietyński Stefan, młyn., Nowodworska 22 
:Miklas Feliks, kowal, Racławicka 19 
Franciszka, Racławicka 19 
- Marjanna, wdowa, Racławicka 19 
- Władysław, ślusarz, Łokietka 8 a 
Uiklasz Franciszek, urz., Jagiellońska 44 
- Ksawery, rolnik, Seminaryjna 9 
- Stanisława, wdowa, Gdańska 74 
Miklaszewski Wincenty, ślus., Chełmińska I 
- \Vojciech, robotn., Grunwaldzka 56 
Miklińska Franciszka, Ogroddwa 9 
-'- Józefina, wdowa, Ogrodowa 9 
Miklaszewicz Jan, wożny, Dworcowa 88 
Mikolai Justus, kupiec, Dworcowa 56 
Mikołajczak Andrzej, robotn., Kosciuszki 19 
- Franciszek, Gdańska 76 
- Juljusz, garncarz, Grunwaklzka 9 
- Józef, Gdańska 7 6 
---. Józef, Sowińskiego 7 
Jan, robotnik, Mińska 7 
Jan, Szwederowo, Orła 59 
Jan, kościelny, Okolf', Kanałowa 3 
Ludwik, robotnik, Toruńska 17 1 
- Leon, ślusarz, Okole. Grunwaldzka 99 
Rozalja, wdow., Okole, Grunwaldzka 99 
\i\Talenty, robotn.. Baraki Dwernickiego 
Walenty, szewc, Chrobrego 16 
\Vładysław, kupiec, Jasna 24 
Władysław, kapitan, Fredry 8 
Władysław, ślusarz, Inowrocławska 13 
\Vojciech, kolejarz, Bocianowo. 39 


Mikołajczak Stanisław, robotnik, Szwedero- 
wo, Leszczyńskiego 26 
- Stefan, pam. handl., Grunwaldzka 58 
Józefa, wdowa, Glinki 7 
- 
ałgorzata, wdowa, Jasna I 
- \Viktorja, hand1., Mazowiecka 4 1 -4 2 
Mikołajczyk Antoni, szewc, Ks. Skorupki 13 
- -Bartłomiej, robotnik, Solna 73 
Bronisław, robotnik, Saperów 17 
Edward, szewc, Lubelska 2 
Juljan, kowal, Jackowskiego 18 
Ignacy, Gdańska 76 
Jan, robotnik, Senatorska 3 2 
Jan, Ogrodowa I a 
Jan, asystent miejski, Ułańska 2 
Józef, robotnik, Toruńska 9 1 
Juljusz, garncarz, Grunwaldzka 9 
1farjanna, robotnica, Gdańska 54 
Stanisława, Zamoj skiego 8 
Stefan, robotnik, Kościuszki 28 
\Valenty, rzetnik, Chrobrego 16 
\Valerja, kupcowa, Śniadeckich 39 
\Vojciech, Flisacka I I 
Zofja, robotnica, Unja Lubelska 14 b 
Mikołajski Adam, krawiec, Pomorska 13 
- Franciszek, stangret, Śniadeckich 7 
- Jan, Pomorska 13 

fikołajska Joanna, biuralistka, Zacisze 2 
. - Teodora, te1egrafistka. Zacisze 2 
l\fikołajewicz Jan, kupiec, \Vełn. Rynek 16, 

 16 9 
Mikolajewski Kazimierz, kowal, \Vilczak, 
N akielska I S 
- Piotr, robotnik, Łokietka 8 e 
- Roch, robotnik, Grunwaldzka 29 
- Szymon, robotnik, Glinki SS 
Mikołajewska Leokadja, wd., Senatorska 3 2 
Mikowski Cezary, stolarz, \Vilczak, Czar- 
neckiego 10 
Mikulski Anastazy, robotnik, Kujawska 25 
Antoni, robotnik, Puławskiego I I 
Antoni, piekarz, Niedfwiedzia S 
Andrzej, robotnik, Stepo\'fa I4 
Jan, posterunkowy, Grunwaldzka 21 
Jan, rolnik, Gdallska 84 
Juljan, restaurator, Herm. Frankego 4- 
:Mieczysław, kupiec, Kościuszki 2 
Polikarp, kupiec, Kościuszki 2 
Piotr, szewc, \Vilczak, Ułańska 20 
Piotr, robotnik, \i\ T i1czak, Różana 23 
Szymon, Łucka 2 
- Tomasz, stolarz, Na \Vzgórzu 47 
1fikulska Anna, kucharka, Szwed., Orła 2 
- Marja, kucharka, Sienkiewicza 52
>>>
198 


l\Ii kulska - Miodowski 


Mikulska \Vanda, krawc., Św. Trójcy 12 d 
- Mikuszewska Zofja, Sielanka 16 
Milanowski Juljan, handlarz, Gdańska 13 2 
- Stefan, cieśla, Śniadeckich 21 
- Paweł, murarz" Śniadeckich 21 
Milanowska Emma, Śniadeckich 21 
Milczarek Antoni, robotnik, Fordońska 20 
- Franciszek, górnik, Kijowska 10 
Milcher Bronisław, robotn., Krakowska 18 
1{ilchert Józef, kupiec, radca miejski, Ja- 
giellońska SS, 
 106 
- Marjanna, wdowa, Jagiellońska SS 
- \Vładysław, ślusarz, Sowińskiego 19 
Milczewski Aleksy, stolarz, Lipowa 10 
- Józef, murarz, Toruńska 97 
- Paweł, cieśla, Grodztwo 3 I 
- Roman, wofny, Lubelska 24 
Milecki Józef, murarz, Szwed., Orła 7 
Milewicz Józef, \Vilczak, Nakielska 86 
- Józefa, wdowa, Jezuicka 7- 8 
- Władysław, kup., Wilcz., Nakielska 86 
Mile\,'ski Aleksander, stolarz, Lubelska 19 
- Aleksander, robotnik, Kujawska 4 1 
- Bernard, Kordeckiego 3 
Ignacy, koszykarz, Ugóry 35 
- Józef, komendant Straży Pożarnej, 
Pomorska 63 
- Jan, murarz, :Uazowiecka 29 a 
- Jan, kowal, vVitebska 7 
- Kazimierz; ślusarz, Dworcowa 3 I b 
- Ludwik, Lubelska 23 
- Stanisław, 'Varszawska 7 
- Stanisław, ślusarz, Lubelska 23 
- \Vojciech, maszynista, Elbląska 8 
Milewska Augusta, wdowa, Brzozowa 3 2 
- Apolonja, 'Vały Jagiellońskie 12 
- Franciszka, Lubelska 19 
Milgran \Volf, kupiec, Podgórna 27 
Miliński Aleksander, telegr., Bocianowo 39 
Miljan vVładysław, urz. poczt., Gdańska 74 
Milke Alhert, piekarz, Promenada 39 
- Emilja, kupcowa, Jagiellońska 29 
- Henriette, wd., Okole, Grunwaldzka 8 
- Natalja, \Vilczak, Nakielska 3 2 
Milkiewicz Zygmunt, adw., Krasińskiego 14 
Milkowska Marjanna, wdowa, Szwederowo, 
Orła 47 
Mili Artur, robotnik, Kaszubska 15 
- Artur, robotnik, Saperów 10 
- Gustaw, siodlarz, Bełzka 34 
- Gustaw, robotnik, Kaszubska 15 
Milla Józef, handlarz, Pomorska 6 
Millan Ernst, robotnik, Grunwaldzka 64 
:Miller Edward, robotnik, Podwale 14 


.ol 


.:............. ł ł . ł ł . . I . I I . ..++++++.............++..............................:. 
: : 
: ffil - ll " r n Bydgoszcz, t 
f . 
 n. Gdańska 151. Tel. 972 i 
ł Skład papieru t 
: Sprzedaż hurtowna i detaliczna. f 
. !....,.ł.... ...... .......... ++++++++++++++++..++++++..........(. 


- Feliks, kupiec, Przyrzecze 7 
- Fryderyk, właśc. domu, Gdańska I I4 
- Jan, urzędn. kolej., Bielicka 16 
- Stanisław, kolejarz, Seminaryjna 8 
Milling Franciszek, stolarz, Sicnkiewicza 52 
- Rozalja, wdowa, PI. Petersona 3 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
i Millner Wacław i 

 Skład źelaza i metali :t: 

 Bydgoszcz, Gdańska 37. Telefon 1428.:t: 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Milowski Hermann, komin., Dworcowa 13 
Mils Edward, piekarz, Sowińskiego 7 
Milch Erna, gospodyni, Krasiliskicgo 5 
Milsz Teodor, kupiec, Kołłątaja 10 
- Emma, wdowa, Chopina 5 
- Gustaw, aptekarz, Chopina S. 
 569 
Miłkowski Józef, tokarz, Dworcowa 3 I a 
Miłosierny Adam, robotn., Dąbrow skiego 13 
Miłosierna Stanisła\va, wdow., St. Szkolna 3 
Minczykowski Piotr, szewc, Matejki 6 
Mindak Franciszek, robotn., H.acławicka 18 
- Józef, ślusarz, Fordońska 49 
- Bronisława, wdowa, Świecka 14 d 
- Zofja, ekspedjentka, Podgórna 6 
l\findykowski Feliks, malarz, Pomorska I I 
- Ludwik, ślusarz, Bocianowo 7.9-30 
- Maks, robotnik, Św. Jańska 20 
Miner Antoni, robotnik, Brzozowa 10 
- Agnieszka, Grodzka 32 
Minert Oskar, robotnik, Kaszubska 12 
Minga Antoni, robotnik, Wileńska 7 
- Jan, dekarz, Tucholska 5 
Minge Edmund, stud. filoz., Gdańska 152 
- Władysław, mal., Gdańska 152 
 424 
Miniszewski Franciszek, robotn., Lubel
ka 3 
- Tadeusz, rzefnik, Promenada 29 
Miniszewska Józefa, wdowa, PromenacIa 29 
Minke Alwina, Dworcowa 95 
Minkiewicz Marja, wdowa, Chrobrego 2 
1Iinkina Helena, krawcowa, Reja 6 
Minnicki Bolesław, robotn., Hetmańska 17 
Miński Bernard, kupiec, Chwytowo 4 
- Maksymiljan, blacharz, Chwytowo 3 
Miodowski Jan, krawiec, Nowodworska 29
>>>
l\Iioducki - 
Iłynarkiewicz 


1m) 


Mioducki Stanisław, robotn., Kujawska 89 
Mipczyn Sergjusz, urz., Racławicka 18 
Mir \Vitold, szewc, Saperów 10 
l\-firanowska f_ucja, krawcowa, Cieszkow- 
skiego 16 
Mirek Jan, rolnik, Kożmiana 9 
Mirkowski Jan, lekarz, Śniadeckich S a 
11irowska :Michalina, wd., \Varszawska 20 
Mirus Erich, kupiec, Jagiellońska 6 
Mirwiński Jan, Zacisze S 
Misch lda, szwaczka, Grodztwo 6 
- :Minna, szwaczka, Grodztwo 6 
:Mischewski August, robotnik, Kaszubska 12 
l\-lisdalska :Marta, wyręczyc., Świecka 4 
Misiak Ignacy, robotnik, Konopnickiej I 
- Jan, robotnik, Kordeckiego 17 
- Marja, wdowa, Zygm. Augusta 19 
- Stanisław, rob., \Vilcz., Malborska 7 
Misiek Konstancja, wdowa, Zamojskiego 23 
- Stefan, introligator, Chrobrego 21 
- \Vaelaw, kowal, Senatorska 31 
Misiewicz Antonina, wd., Dąbrowskiego l I 
- Edmund, korespond., Św. Trójcy 22 a 
- Franciszek, dozorca, Pomorska 27 
- 1\larja, urz. poczt., Kozietulskiego S 
Paulina, szwaczka, Dąbrowskiego I I 
- Stanisław, sędzia okn
g., Zamojskiego 7 
- \Viktor, asyst. miejski, Śniadeckich S 
l\Iis