/adresy_192800001_0001.djvu

			, . 


. 


..
 


.. t.. 


..', 


.. 


\- 


.: .__......
........ ..._... 
....__:!...f _......... .-i'....... .....__......_...._ .. ..._............. .......-. _... ......_. .... ... .... .._...:.........-.-..j. 

 . \:'('. I 


, 
i 

 "'! I' 
-ac ,! .
 
. 
! ,. 
i.' ,-' 
"

'
' YDGOS C y : ł 
""'

 i iii, 
" .:s........ . i" 

.
 19 lir i, 
t ..
. ... -t .,. 

 :f. 4ł p 
I 

I
 . :.

 o- . : J 1\. 
J ...
 .:. 
 .... 
 ... 
 
.., ; .... . . ." . "I:: '..,...
 - ... 
. i : . .'. . r <......... 
...,...........-.. ....- ...........- ..............--+......._-_....-...
.....-.._...-....__.. ............\......-..-......-.....,.-... .".... .... 
.:..-+++++++............. --.+t 4-0 ....-. 
 ._...............___ ......... ....._+.-+............... __ ,............_.............._..... ....____.....T' 
i . " 
. 'V 

 " : F reski, B dgos' ..- /
 
 
Gdańska 7. T.elefon 1't37 . .".... 
 
: 
.- :'I H 

 . 
l L 8 .al u 6 źon 8 ' I Szkło. 9'orc
lan'a. Spiz
ly, 1 2: 8 3:1U 6 ':I1 8 " '"' 
.: domome I kUChenne. . .... .. 

 .'. 
ł:'> " 

....::. 
 łto.!. .
 
ło;AJ'TAR
7.'\:'I 
ĄJ\\'1J	
			

/adresy_192800002_0001.djvu

			l 
I 
I 


- 
.... 'TYTYT 

 \ '!
 l
. 
1. .A. ' \,1 
 
III 
" 
-. - --""- - - - 

 T-:'t-- 
'I. i"""'
""

_' 1 
... '.. 
f ._.J. 
 . ,I 
t-. ..., 1/ . .\ 
II. 
nIJ t , 
, .r 
11 '1. 'I 
-- i 
ti :.. ł' . ł1
! 
. .- - 
. 
 . . . 
, 
. . 
." 
" 


i! 


.. 
... 


" 
II 
r T 
Ił 
... 


"- 
 
\( 


, '..:q.. 


" 


AGŁ',I. 


A" 


_o. ' 
-. 


GDAŃSKA 165 


TELEFON 399 


PIWO OKOCIMSKIE 
I RÓŻNYCH INNYCH GATUNKÓW 
RESTAURACJA I SALA DO ŚNIADAŃ 
PIERWSZORZĘDNA KUCHNIA 
LOKAL OTWARTY DZIEŃ I NOC 
WŁiłŚU. ]y1. GRABOWSKI 


.:. 


.. 


I 
II 


ł 
.:. l 
, 'J 
. J 


f 


, 
 
, 


, f 


; 


.... 


.. 


I 
f 
'iI 
l" 
,. 
.' 


l 


ł'
 

 
r 
, 


r 
. 
\ 
, 
 


., 


I,  
, 


..0 


. 

 t..l 
J.,'J 
} 


,.
		

/adresy_192800003_0001.djvu

			t GQGQGGQGGGQQGQGG


Q
 

 . I 
 
g naiwiehszu maoazun na Pomorzu 
 
G 
 
 
:8 I 8 
G 
 
G 
 
G 
 

 
 

 Q 
'Q 
 
G Q 
G Q 
.G 
 
G 
 
G 
 
G 
 
G 
 

 
 

 
 


 
 

 
 

 
 
g Konfekcja damska, męska i dziecięca, Futra 
 
(! męskie i damskie, Jedwabie, Wełna, Płótna, 
 
g Bawełna, Dywany, Firany, Kapelusze, Galan- 
 

 terja, Bielizna damska i męska 
 
g Największy wybór! N ajni:t£ze ceny! . 
 

 
 
(! Gdańska róg Dworcowej Bydgoszcz Telefon Nr. 354 
 

 
 
J 8

ce
		

/adresy_192800004_0001.djvu

			. 


...... yre
[ia 
Y
ID

i[
 
Dlei IDwiatDWY[
 
i 
Dmuni
a[ii autD
u
Dwei 


Grunwaldzka Nr. 36 


Telefon Nr. 195 


-r- --
 -, 
 --_' -


' =- ',- 
 
ł . , " , 
t ... 
I .... 
_ ' i -: ' 
=- -', '. - . . 

 ;
 - - ;
-
 
" f lir :::
 
 .. . · 
...'=='"
\ 
 . _=, I, . j, 
ł -:F-- -- -= 'J 
 I I, " , 
Ił _ -- " r 1:- .1 1 ,'
 I" ,I. I I ,III 
............ ..........____................. .... ... . ,ł,l JI lii " - 
..... .. ....... ...................-....._
 ........ ...... .."......... - ;;,. 
I -""ł't'--... .
7 , V
 ,--ł--

,.
'
...
' 
 ' , 

 : . J.. ;-........ _'-. li 1 .'''- __, _..J\
 
 u.._
..:
.,!I!I..
...
.. 
-. '.. .. .-----.;., .. 
I " '

-
 

 


Stacja i Ekspedycja 
Towarowa 


Grunwaldzka Nr. 26 


Telefon Nr. 195
		

/adresy_192800005_0001.djvu

			. 
KSIĄZK.A 
ADRESOWA 


MIASTA BYDGOSZCZY 


NA ROK 


1928 


OPRACOWAŁ I WYDAŁ 
WŁADYSŁAW WEBER 


... 


DYREKTOR BIUR MAGISTRATU MIASTA BYDGOSZCZY 
UL. JAGIELLOŃSKA 53. TELEFON 645 


TREŚĆ: 


I Słowo od wydawcy i autora 
II Bydgoszcz ongiś a dziś 
III Dział informacyjny .. . . . 
IV Dział branż . . . . . . . . . 
V Spis mieszkańców p o d ł u g u l i c w porządku alfabetycznym 
VI Spis mieszkańców w porządku alfabetycznym 
VII Ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


strona 
pap. biały III 
.. .. V 
.. " IX 
" ,t 4 
" zieJ. 14 
.. biały l 
.. ,. 504 
ł 


ZAKŁADY GRAFICZNE ..B I B L J O T E K A P O L S K A" W BYDGOSZCZY
		

/adresy_192800006_0001.djvu

			.------------------------------.------------.--.--------.--------- 
. . .- 
- - 
. - 
. - 
; Krajowe U
el
ie[lenie 

. 
Iniowe w 'olnaniu 
 
- - 
. - 
: Instytucja publiczno-prawna Samorządu Poznańskiego 5 
: Poznań, Plac Nowomiejski 8 : 
. - 
. Założone w roku ISO! Adres teJegr.: Ogniowe-Poznań Telefony: 2381, 5372 i 4112 - 
- - 
. - 
. K O m i s a r j a t B Y d g o s z c z, G r o d z k a 16, t e l. 825. - 
- - 
. - 
. - 
. Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu, zapoczątkowane za cza- - 
. - 
. sów polskich, - założone z przymusem ubezpieczeniowym dla budynków, do - 
. - 
. roku 1864. - 
: Od roku 1892 przechodzi pod zarząd \Vydziału Krajowego. : 
. - 
. N.adzór sprawuje wojewoda, imieniem wydzialu krajO\\'ego starosta kra- - 
. . 
. jowy, przy pon10cy rady zarządzającej, złożonej z obywateli ubezpieczonych - 
. - 
. z różnych sfer. - 
. . 
. Minister byłej dzielnicy pruskiej reskryptem z dnia 26 marca 1920 L. dz. - 
: 987-20 L K. V. nadał "Krajowemu« nazwę : 
. - 
: "Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu". 5 
. . - 
. Ze K. U. O. w Poznaniu, jako instytucja publiczno-prawna, samorządowa, - 
. - 
. nie obliczona na zyski, spełnia swe zadanie należycie, świadczą: uznanie wszyst- - 
. - 
. kich sfer społeczeństwa, niebywały wprost rozwój i ciągły napływ nowych człon- - 
. - 
. ków. - 
: Zbiór składek za rok 1923 . . . . . . . . 197 177566 018,-mk. : 
: Majątek K. U. O. (fundusz rezerwowy działu ogniow.) 2697969,40 zł. : 
: Przypuszczalny zbiór składek w r. 1924 . . . . .. . - 15000000,- zł. : 
. - 
: Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu posiada trzy działv: : 
. - 
: Ogniowy - życiowy - grado
y. : 
. . 
: Najdogodniejsze warunki dla ubezpiec.lonych, którzy prócz niskiej składki : 
: ubezpieczeniowej i rządowej należytości stemplowej,żadnych innych należytości : 
: nie płacą. : 
. ...+++++++++++++++++++++-+++++++ I . I I , , ł . +++++++++++-+++++++-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.:. · 
. i i · 
: i S u m i e n n a i n a t y c h m i a s t o wali k w i d a c j a s z k ó d. i = 
: : K. u. O. p o s i a d a w P o z n a n i u t r z y w ł a s n e g m a c b y. i : 
:: I Szeroko rozgałęzione stosunki reasekuracyjne w kraju i zagranicą. f 5 
. ....+++........... ... ł"'",' t ++++++++++........... ++++++++++++++++++ 1 Ił ł ł" 1 ++++++++++++++++++++++++.-. . 
· ,. i;", . - 
. ' - 
- - 
------------.---.-.-----.....- -.------------------------------- 
\-; rn
", 
 

 ..#J 
'5 q
....;.
		

/adresy_192800007_0001.djvu

			SŁOWO OD WYDA 
TCY I AUTORA. 


Czem jest jakiekolwiek wydawnictwo wiedzieć mogą tylko ci, którzy się z temże- 
bezpośrednio zetknęli. Cćż dopiero gdy chodzi o wydawnictwo tego rodzaju, jak 
"Księga Adresowa", gdzie wymagana jest kilkumiesięczna syzyfowa praca, stałe śle- 
dzenie zmian adresów poszczególnych obywateli, wreszcie zmian w firmach i poszcze- 
gólnych branżach. 
. 
Pigułką atoli pełną goryczy to brak zrozunlienia wśród naszego obywatelstwa 
doniosłości podobnego wydawnictwa. Dawniej, za niemieckich czasów, kupiectwo 
i przemysł nie szczędziły swego wydatnego poparcia wydawnictwu, zabiegając, by 
stało ono na wyżynie, gdyż w tern tkwił bezpośrednio i ich własny interes. Xiestety 
z bólem v.)- znać trzeba, że tego zrozumierJ.ia brak jeszcze u nas. 
\fszystko, co "Księga Adresowa" na rok 1928 zawiera, to owo::; własnej pracy 
i wysiłków \Jllyda\vnictwa. 
Adresy poszczególnych obywateli, zestawione na podstawie materjału urzędo- 
wego według meldunków policyjnych, o ile moglyby zawierać pevl'TJe niedokładnośsi, 
to tylko z wiuy samych obywateli, zbyt często zmieniających swe miejsce zamiesz- 
kania lub też zbyt późno się meldują
ych. 
Dalsze działy wydawnictwo starało się postawić na wyżynie; o ile atoli są pewne 
usterki, to wynikły one wskutek opieszałości samych zainteresowanych obywateli, 
którzy mogli wydawnictwo w odpowiednim czasie poinformować o swych życzeniach; 
odnośne odezwy ukazały się dość często w miejscowej prasie. 
Jak lat poprzednich tak i obecnie wydawnictwo apeluje do obywateli miasta 
Bydgoszczy, by zechcieli wszelkie uwagi, zmierzające do udoskonaJenia wydawnic- 
twa, skierować pod adresem tegoż, a ze wszechmiar również popierali go finansowo 
przez zakup egzemplarzy i zasilanie ogłoszeniami. Tylko silne finanso\,\-To wydawnic- 
two dać będzie mogło to wszystko, na co z gór ą s t u t y s i ę c z n
e m i a s t o 
B y d g o s z c z z a s ł li g uje.
		

/adresy_192800008_0001.djvu

			.


 . 
.


 
. - 


miEJSKA HASA OSlClEDnOŚCI. · 


W BYDGOSZCZY 


INSmuCJA PUPILARNEJ PEWNOŚCI 


TELEFON 2006 i 2007 


UL. JAGIELLOŃSKA 69 


PRZY JMU JE 


WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIO\VE POCZĄ \VSZY OD 
1.- ZŁ ZA 'VYSOKIEl\I OPROCENTO\V ANIE
I 


OTWIERA RACHUNKI BIEŻ
\CE 
DYSKONTUJE WEKSLE 


.. 


ZAŁAT\VIA INKASO \VEKSLI I DOKUl\IE
TÓW 
ORAZ INNE CZYNNOŚCI, WCHODZĄCE \V ZA- 
KRES BANKO\VOŚCI  


ZA \VSZELKIE ZOBOWIĄZA
IA 
IIEJSKIEJ liASY 
OSZCZĘDNOŚCI ODPO\VIADA MIASTO CAŁYM 
.. l\1AJ Ą TKIE
f
		

/adresy_192800009_0001.djvu

			I 


ł 


l 


I 


j 


! ! 


, 


. _, II 
"
 . ,:'t...I".c' " 
. ....'- ,.-. - ----'-.,. . ':::,;::
tłI"- '
""""'r J . - . J; -' = I Y 
. - ._. . .. ... " ";I; '. ___ __ 
':'';r.';;f
:';-:;:'''':''''1: I; . 
 ;
;: 1:"
 '-.. 
 
 
 "- 
 -.:. -. (T r, --L. 
,I:!' 
 i' 

: d ;
:. 
.łi.I
I:"h ....1 - /I 
 _ .. 
 __ "'I ł- r . - 
. ":;.' .... - 

/:-, _ :o --......'.h......- 
 
---------:::: 
 :. . !.':::ł,

__ - 


.
 


- tli 
....' 


l!!! 


. 


S. SOKOŁOWSKI. 


BYDGOSZCZ ONGIŚ, A DZIŚ. 


Faktem nie do zaprzeczenia, iż w kilka stuleci po Chrystusie, na długo przed 
wędrówką ludów, na przestrzeni zajętej dziś przez Bydgoszcz i sąsiednie powiaty, 
po przez Gopło z Kruszwicą, w obramowaniu naszej szarej \Yisły z odnogami aż po 
Odrę, założyli swe osiedla nasi słowiańscy protoplC1ści. 
Będąc na szlaku bałtyckim dość długo osadą wśród dziewiczych lasów Pomorza, 
stała się z biegiem czasu oazą dla pie]grzymujących z Grecji i Rzymu kupców po 
niezmierny naonczas cenny na południu żółtozielony bursztyn. 
Daty historyczne polskie odnośnie do Bydgoszczy sięgają czasów Leszka Bi
- 
lego, a więc roku 1225, r.lastępnie \Yładysława Łokietka i godnego syna jego Kazi- 
mierza \Vielkiego, który spe.::jalnyrn aktem wyniósł Bydgoszcz do godności miasta 
(1346 .....). To uniezależnienie Bydgoszczy od zniemczonego nawskroś Gdańska i krzy- 
żackiego Torunia niezmiernie wpłynęło na rozwój handlu w mieście; już z końcem 
XIII stulecia Związek hanzy uskarża się przed królem na pow(CIżną konkurencję ze 
strony Bydgoszczy. _ 
Przywilej królewski zrobił swoje... Kie bacząc na szereg przeszkód z zewnątrz, 
kwitł wspaniale handel zbożem, wełną i skórami, powstał wreszcie przemysł piwowal"- 
ski i garncarski... lVliasto zdobywa wreszcie własne prawa mennicze... Ludność wZla- 
sta, pracuje i bogaci się. Stulecia 15 i 16-te dla By
goszczy to epoka rozkwitu, chwały 
i potęgi... Następne stulecia... upadek i wreszcie niewola... Wojny szwedzkie i zaraza 
mOlowa zdziesiątkowały ludność w przededniu zakucia jej w kajdany haniebnego 
"pod państwa u ... 
Czasy niewoli, a w tem okresie traktowanie Bydgoszczy i ludności tejże, pamiętne 
są dla wielu z współczesnych. 
Mimo to, nie udało się butnemu prusactwu skuć na wieki polskiego ducha, a wraz 
z nim energji życiowej. 


* 


* 


'"
		

/adresy_192800010_0001.djvu

			VI 


:\Iiasto pO\\"oJi nabiera sił i soków odżywczych, rozwija się w kierunku zgodnym 
z warunkami lokalnemi, stwarzając wielki przemysł drzewny, wreszcie przystosowany 
doń metalurgiczny. Powstają poważne ośrodki handlu, przemysłu i rzemiosła: Izba 
Przemysłowo-Handlowa i Izba Rzemieślnicza... 
Bydgoszcz staje się stolicą Regencji Bydgoskiej, ale i poważnym bastjonem 
wstecznictwa niemieckiego. 
Rok 1914... \Yojna europejska, a z tąż, natchnieni słowy ukochanego wieszcza 
Adama, snujemy nić pięknych marzeń o wolności... 
Na zegarze historji wybiła godzina przeznaczenia... ZostaJiśmy wolni... a dzielI 
20 stycznia 1920 roku wrył się głęboko w serca Bydgoszczan, którzy przekażą ją po- 
tomstwu jako datę historyczną pO
Totu Bydgoszczy na łożo Macierzy - Xajjaśniej- 
szej Rzeczypospolitej Polskiej... 
Od tej daty, okres zmagań się z przeciwnościami życiowemi PIZY odbudowie 
gmachu zmartwychpowstałej Ojczyzny... \Yielu straciło cały swój dorobek, wielu 
odczuwa dziś mocno nadwerężone... kieszenie, ale ponoć "nie samym tylko cWebem 
żyje człowiek"... Pocóż więc sarkać r..a los, skoro pozostał skarb najcenniejszy - zdro- 
wie i życie, a wielu, tak wielu złożyło swą t;łowę na ofiarnym ołtarzu za wolność naszą... 
Bydgoszcz szybko otrząsnęła się z mgławicy utyski\\'aiI i narzekań... Pracuje 
w miarę sił i możności pragnie pracować w szer
zym zakresie dlatego też dąży by 
w ł ą c z o n o j ą d o P o m o r z a... ,,\Yolimy być pierwszymi na Pomorzu, jak 
drugimi w Poznańskiem" - mawiają niektórzy, a w tym dwuwierszu mieści się poważna 
doza prawdy... Bydgosz:z nie wiele co IllIiiejsza od Poznania, siłą rzeczy zadowolnić 
się musi roją drugorzędną. Tam płyną i kredyty i wszelkiego rodzaju łaski i przywi- 
leje, tu powoli zaczyna zanikać życie i wkrada się miejscami beznadziejna wegetacja... 
Tl aktowani po macoszemu pozbawieni zostaliśmy w krótkim czasie: Gdali.skiej Dy- 
rekcji Kolejowej i Akademji Rolniczej, z placówek przemysłowych fabryki konserw 
mięsnych... \Y chwili, gdy puszczamy w świat nasze wydawnictwo, zagraża nam utrata 
jeszcze dwóch pO\vażnych instytucyj: Izby Przemysłowo-Handlowej i Izby Rzemieślni- 
czeJ... 
Bydgoszcz w zabiegach o odpowiednie dla I siebie miejsce i stanowisko, poczęła 
czynić starania, by możliwie prędzej wcielOI
o ją do Pomorza, którego PaI1stwowa 
rola wymaga obszerniejszego terytorjum, a tern samem wzmocnienia siły płatniczej 
ludności. Przyłączenie Bydgoszczy do Pomorza przewidziane jest wraz z sąsiedniemi 
powiatami: bydgoskim, wyrzyskim, szubińskim i in.owrocławskim, co nietylko zwiększy 
obszar Pomorza, ale co najważniejsze, dochodowość w podatkach komunalnych 
o 54-1.837 zł, a w przet zuceniu składek ubezpieczeniowycli od ognia 5 miljonów zł. 
Rola Bydgoszczy dziś, jeżeli chodzi o Pomorze jest dość doniosła, widać to choćby 
z promier.iowania prasy, która sięga ilości 70 tysięcy egzemplaIzy dziennie, Toruil 
zaś, obecna stolica Pomorza, zaledwie 12-ma tysiącami. Jeżeli dodamy, że Bydgoszcz 
Jeżąc na szlaku łączącym \Visłę z Odrą, nad Brdą i kanałem bydgoskim, stanowi 
bazę ruchu żeglugowego Pomorza, przez co stała się również największym portem 
drze
llym, że leżąc na pierwszorzędnych szlakach kolejowych BerIin-\Yarszawa 
oraz Gdyr;.ia-Gdańsk-Katowice-Kraków i wreszcie Bydgoszcz-Gdynia, jest 
Bydgoszcz największym węzłem komunikacji międzynarodowej na Pomorzu i dzięki 
temu stała się centralą jego handlu eksportowego i importowego. 


.
		

/adresy_192800011_0001.djvu

			VII 


Dalej jeżeli zwroclmy uwagę. iż Bydgoszcz już dziś jest siedzibą Centralnego 
Związku Pracodawców i Związku \VłC\ścicieli Tartaków, na Pomorzu. a teren działania 
tychże obejmuje całe \Yojewództwo Pomorskie. że Związek Fabrykantów. Związek 
\Vłaścicieli Tartaków i kupców drzewnych, Powszechny Związek Pracodawców, Ogólny 
Związek kupców opałowych Zachodniej Polski, Pomorski Związek Handlarzy bydłem 
posiadają swe centrale - to jasnem się stanie. iż oddawna. zarysowało się ciążenie 
Pomorza do Bydgoszczy. 
Potwierdza to i fakt, iż właśnie Bydgoszcz stała się ośrodkiem całego ruchu 
przysposobienia wojskowego na Pomorze. Tu mieści się Przewodnictwo dzielnicy 
pomorskiej Związków Towarzystw Gimnastycznych " Sokół" , Zarząd Dzielnicowy_ 
Powstańców i \"ojaków, siedziba Chorągwi Pomorskiej Hallerczyków. Związek Pod- 
oficerów rezerwy, koło oficerów rezerwy, Pomorski Okręgowy Związek Pływacki i t p. 
A więc pozostałaby tylko kwestj3 formalna - przeforsowanie odnośnej ustawy... 
1Iiejmy nadzieję, że z chwilą ukazania się naszego wyda,",'11ktwa. sprawC\ przyłączehia 
nas do Pomorza stanie się dostateczhie realną... 


BYDGOSZCZ W ŚWIETLE CYFR. 


Bydgoszcz obecnie po włączeniu 18 przedmieść i gruntów podmiejskich zajmuje 
przestrzeń 65 km kw., zamieszkałą przez 110000 mieszkańców, w czem 91 % Polaków. 
8 % Niemców i 1 % innych narodowości. Ludność ta mieści się w ;:)]00 budynków 
o 23 tysiącach mieszkań. 
Majątek miasta oszacowany na 56 miljonó\v złotych w złocie. :\1iasto prowadzi 
pa własny rachunek szereg zakładów przemysłowych o charakterze użyteczności pu- 
blicznej, a to: Rzeź
ię. Garownię, \Yodociągi, Kanalizację, Zakład czyszczenia mia- 
sta i Straż Pożarną. pozostałe zaś: Teatr miejski, cegielnię i tartak wydzierżawia 
osobom prywatnym. - Co do teatru; to w każdym prawie okresie dzierżawnym, miasto 
odpowiednio go subwencjonowało, 
Za okres roku ostatniego rozbudowano gazownię, rozszerzono sieć wodoc ią- 
gową i kanalizacyjną. 
KOfisumcja gazu dosięga już -1300000 mtr. sześc.. sieć kanalizacyjna sięga 71 000 
m. bież.. a sieć wodociągowa 66 000 m. bież. 
Dzienr..y ubój bydła około 90 szt., nierogacizhY 260 szt. 
\Ve wrześniu zautomobilizowano miejską straż pożarną i rozszerzono sieć hy- 
drantów. 
Zadrzewiono nowe tereny. zachowując normę odległości między drzewami 
6-10 mtr. 
Ucząca się młodzież stanowi poważny odsetek ludności (17,63 %) sięgając pra- 
wie 19 1 / 2 tysiąca. lokowana w 28 szkołach powszechnych, w 2 wydziałowych, 2 gim- 
nazjach państwowych. 2 ginmazjach miejskich, 3 gimnazjach prywatnych i 8 szkołach 
zawodowych. 


\
		

/adresy_192800012_0001.djvu

			................................................................. 
.h 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
f ZAKLADY GRAFICZNE i 
. . 
. . 
5 INSTYTUTU WYDAWNICZEGO 5 
. . 
. . 
, "BIBLJOTEKA POLSKA" i 
. . 
. . 
= 

A

 = 
. . 
. . 
! W BYDGOSZCZY 5 
5 ULICA JAGIELLOŃSKA NR. 20 5 
= ADRES TELEGR.: "BIBLjOPOL BYDGOSZCZ" = 
= TELEFONY 498 i 499 = 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
= WYKONUJĄ WSZELKIE ZAMOWIENIA WCHODZĄCE = 
= W ZAKRES DRUKARSTWA I GRAFIKI PO CENACH = 
. . 
= NAJNIZSZYCH I NAJKROTSZYM TERMINIE = 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
= OFFSET .:. LITOGRAF jA .:. ROTOGRAWURA = 
5 DRUKI WIELOBARWNE I ARTYSTYCZNE 5 
5 DRUK ROTACYJNY MASOWYCH NAKŁADÓW 5 
= CHEMIGRAFjA I SPORZĄDZALNIA KLISZ = 
5 INTROLIGATORNIA 5 
. . 
. . 
= PAPIERY WSZELKIEGO RODZAJU W WIELKICH ILO- = 
= "SCIACH ZAWSZE NA SKŁADZIE = 
. . 
. . 
. . 
. . 
.h v. 
.................................................................
		

/adresy_192800013_0001.djvu

			Uwaga wydawnictwa: 


Niniejsza książka adresowa ułożoną zpstała kiśle na podstawi
 materjału 
urzędowego. Mieszkańcy miasta podani tak w dziale alfabetycznym jak i w dziale 
ulicznym figurują w nich tak, jak podali się przy zameldowaniu policyj nem , 
7. uwzględnieniem 2,mian znanych \vydawnictwu wzgL podanych mu przez osoby 
zainteresowane. 
Zebranie lnaterjału dla książki adresowej przy zużyciu specjalnego cyr- 
lndarza rozniesionego po domach okazalo się jako bardzo kosztowne a przytem 
niewystarczające, albowiem dużo osób wzbrania się ów cyrkularz wypełnić, 
dokumentując tern samem, że wogóle w księdze adresowej figurować nie chcą.. 
\Vszelkie życzenia i uwagi w kierunku pisowni nazwiska, zawodu, prze- 
prowadzki, zmiany firmy i t. d. uprasza się uprzejmie skierować do wydawnictwa 
przy użyciu poniżej podanego druku. 


.' 


.e _.. '.... fI
.. 


\ J I'..... 


,.. J' .). to .. 


Do 


c 


. 
. 


Wydawnictwa Księgi Adresowej miasta Bydgoszczy 
na ręce p. Webera, dyrektora biur Magistratu 


.- 


f 
. 


w miejscu 
ulica Jagiellońska nr. 53 
Tel. 645. 


. 


ł 
. 
- 
ł 
.. 
.. 


Przy wydaniu następn
go rocznika księgi adresowej miasta Bydgoszczy proszę 
uwzględnić co następuje: 


, 


. 
c 
c 
( 
. 


c 
- 
ł 
.. 
. 


. 


. 
.. 
" 


.. 
" 
. 
. 
" 
. 
.. 
. 
" 
. 
.. 
.. 
.. 


................. ............................................................................. .... 


PodpIS. 


.. 
.. 
.. 


bokładny adres ......_..........., ................... ..... ........... h.... ........_.... ,...... ... .....-... ..._u...,...  
I
		

/adresy_192800014_0001.djvu

			'. 
 
.:......++++++++++++ ..++++......... . I Ił ł t ł t ++++++............++++++..++++.....++++...++++...............++++..++++...++++++++++++++..++++...++++++.......... 
I - f 
t ; f 
t ' ł 
t t 
I ł 
t t 
t t 
ł f 
t t 
f MAGAZYN MÓD B. CYRUS I 
f TELEFOl\ 1433 BYDGOSZCZ, UL. GDAŃSKA 155 TELEFOX 1433 ł 
t t 
i KAPELUSZE, NO\VOŚCI SEZONO\VE ł 
I KONFEKCJA DA
ISK.A. ODDZIAŁ :\IIAHO'YY f 
t ł 
.:.................. ........................ ++++++...+++++++++t .....++++..................++.....++++.........++++.................++++................++.... ...........++++........+++........ .:. 


l .. fil P 


r, 


,. . 


ł' ...... I . 


..
		

/adresy_192800015_0001.djvu

			CZĘŚĆ 


URZĘDOWA I INFORMACYJNA 


ZA \VIERA: 


A. 'Władze) instytucje i urzędy państwowe w Bydgoszczy, 
kościelne i szkolne) kolejno podług ministerstw . . 
B. Instytucje i \Vładze Samorządowe. 
C. Dział medyczny 
D. Dział polityczny . 
E. Stowarzyszenia i Związki . 
F. Komunikacja. . . . 
G. Handel i Przemysł . . 


( także 


H. Różne informacje . 


x-xx 
XX-XXXI 
. XXXI -XXXIII 
XXXIV 
XXXIV 
XXXIX-XLI 
XLI -XLIII 
XLIII-XLVI
		

/adresy_192800016_0001.djvu

			x 


Instytucje l Urzędy Państwowe 


Władze i urzędy w Bydgoszczy. 
A. Instytucje i Urzędy Państwowe. 


I. 


MINISTERSTWO SPRAW 
NYCH. 
"
OJE"
ÓDZT" o POZXAXSKIE. 


WEWNĘTRZ- 


a) Władza administracyjna I instancji na miasto 
Bydgoszcz. 
p r e z y d e li t m i a s t a-:\I i e j s k i U r z ą. d 
P a l i (' Y j n y .\ B Y d g a s z c z y - ul. 
Gradzka 32, tel. 600-605. 
P r e z y d e n t m i a s t fi (patrz :\lagistrat). 
D e c e r n e n t :\1 i e j s k i e g a U r z ę d u P a- 
l i c
' j n e g a: Henryk Hańczewski, radca 
miejski. gabinet służbawy ul. Gradzka 32 I. 
tel. 600-605, przyjmuje ad gadz. lI-ej da 
l3-ej, tel. pr)Twatny 1653. 
S t a ł y z a s t ę P c a d e c e r n e n t a prócz 
spraw palicyjna-budawlanych, d
Tektar biur 
'Władysław 'Veber, pokój 6, tel. 600-605. 
K i e r a w n i kUr z 
 d u P a l i c j i B u d 0'- 
W l a n e j i zastł;:pca decernenta .\ sprawach 
budawlanych Piatr Seidel, inspektar bud., 
ul. Długa 58, tel. 600 -605. 
erząd abejmuje nastE:pujące wydziały: gene- 
ralny z paszpartawym - pakaje 6, 7 i 7 a, 
karny - pakaje 2 i 3. pracederawy - pakaje 
8 i 9, sanitarny - pakaje 10, 11 i 12, palityczny 
- pakaje 1,4 i 5, w
Twiadowczy - pakój 13 a, 
mieszczące si
 w gmachu t: rZE:du Palicyjnega 
przy ul. Gradzkiej 32 araz wydziały: adresawy 
i budawlany, które mieszczą. się w gmachu 
przy ul. Długiej 58. 
R e f e r a t Waj s k a w y - ul. Jagiellańska 
56 - również podlega decernentawi radcy 
Hańczewskiemu. 
Areszt pa!icyjny mieści się przy ul. 'Vały J a- 
giellańskie 2-3. 


v. K a m i s ar j a t, ul. Zamajskiega 8, tel. 
863, 864 i 942. Kierownik: Padkam. Bestyń- 
ski. 
YI. K a m i s a r jat. ul. Taruńska 37. tel. 863, 
864 i 942. Kierawnik: Kamisarz Branicki. 
"II. K a m i s ar j a t, ul. Fardańska 23. Kie- 
rawnik: st. przad. Kawczyński. 
K a m i s a r j a t K a l e j a wy, D\varzec, tel. 
863, 864 i !J42. Kierawnik: st. przod. Gertig. 
O d d z i a łKa n n y: ul. Jagiellańska 56, 
tel. 863, 864 i 942. Kierownik: st. przad. 
Leszczyński. 
p a s t e r u n e k w J a c h c i c a c h, ul. Nie- 
cała 7 a, tel. 863. 864 i 942. Kiera\'\Tlik: 
st. post. Ry
lewski. 
". y d z i a ł S l c d c z y, ul. .JagielloI'lska 21 
(gmach ,y ajewództwa) tel. 
łi3, 86-1 i 942. 
Kierawnik: Aspirant Lisawski. 
Godziny przyjE:ć w całej Palicji od gadz. 8-15. 
c) Lekarz powiatowy na miasto Bydgoszcz: 
Dr. 'Yładysław Ziętak, ul. Sniadeckich 56, 
teł. !Jfi2. 


d) Powiatowy lekarz weterynarii: 
JewasiIlski Kazimierz, paw. lek. wet., Libelta 12, 
tel. 1736. 


e) Starostwo Bydgoszcz (pawia,t wiejski), 
ul. Sławackiego 3, tel. 24.3, 250. 
Starasta pawiatu bydgaskiega: Dr. Józef Bereta, 
pakój l, tel. 250, prywatny tel. 671. Przyj- 
muje ad godz. 10-12. Gadziny urzędawe 
w Starastwie ad 8-15, w sabatę da gadz. 13 1 / 2 , 


Komisarjaty obwodowe: 
na miasto Przełażana władza: Starastwa Bydgaskie. 


b) Komenda Policji Państwowej 
Bydgoszcz, 
uJ. Jagiellańska 21 (gmacl:. \Vajewództwa). tel. 
863, 864 i 942. 
K a m e n d a n t: Balesław Siemiątkowski. 
Referaty: gaspodarczy, administracyjny i per- 
sonalny. 
l. K a m i s ar j a t, Nowy Rynek l, tel. 863, 
864 i 942. Kierawnik: Aspirant Fą.ferck. 
II. K a m i s a r j a t, ul. Dą.browskiega 14, 
tel. 863, 864 i 942... Kierawnik: Padkam. 
Sabkawski. 
III. K a ID i s a r j a t, ul. Św. Trójcy 18, tel. 
863, 864 i 942. Kierawnik: Podkam. Pi- 
niecki. 
IV. K a m i s a r j a t, ul. 'Vileńska 3, tel. 863, 
864 i 942. Kierownik: Kamisarz Łuka- 
szewski. . 


Komisarjat Obwodowy I, 
ul. Jagiellańska 21, (gmach ,y ajewódzki, pakój 
39 i (8). 
Kamisarjat urz
duje: zimą ad 8,30-15,30, 
latem ad 8-15. 
Biura dla publicznaści otwarte ad 9-13. 
Kiera,"Tlik: Kamisarz Obwadawy Franciszek 
Sikarski, mieszkanie prywatne: ul. Królowej 
Jadwigi 4 b, tel. 1591. . 
Miej scawaśc i pawiatu przynależne da Ko- 
misarjatu Obw. I: Brzaza, Białebłata, Ciele, 
Drzewce, Garzeń, \Vystęp, Kruszyn, Kruszy- 
niec, Kruszyń Kr., Lipniki, Lisiagan, Łachowa, 
Łachowice, :\lurawaniec, Osawagóra, Pawłówek. 
Przy łęki, Prą.dki, Prą.dy, Zielanka, Patulice, 
Bydgaszcz-
 adleśnictwa.
		

/adresy_192800017_0001.djvu

			Instytucje l Urzędy Państwowe 


XI 


Komisarjat Obwodowy II, 
ul. Jagiellońska 21 (gmach 'Yojewódzki, pokój 
12 i 13). 
Komisarjat urzęduje: zimową. i lettią porą. 
od godz. 8-15. Biura dla publiczności otwarte 
od godz. 9-13. 
Kierownik: Komisarz Obwodowy 'Vładvsław 
Dreas, mieszkanie pryv.-atne ul. Polanka 8, 
tel. 1592. 
:Miejscowości powiatu przynależne do Komi- 
sarjatu Obw. II: 
\..leksandrowo, Augustowo, 
Borówno, Borzenkowo, Czarnówko, Czarnów- 
czyn, Dóbrcz, Grochol, Uą.decz, Jarużyn, Ja. 
strzębie, Hutnawieś, Jachcice Xad1., Kusowo, 
Łoskoń, 
laks'ymiljanowo, 
ly:U
cinck, ::\lagda- 
lenka, :\Iarjampol, :}lirowice, l\Iiedzyn, 
iemcz, 

iwy, Xekla, Opławiec, Osiel
ko, Paulin
', Pysz- 
czyn, Pałcz, Rienno. Str
elce Górne, Strzelce 
Dolne, Smukała. Suczyn, ZołędO\,,'o N adl., Trze- 
ciewiec, Trzęsacz, 'Yłóki, \Yilcze, Zławieś, Zam- 
czysko, Zofin. 


Komenda Policji Państwowej powiatu bydgo- 
skiego (wieś) w Bydgoszczy, 
ul. Jagiell0l1ska 21 (gmach ',"ojewódzki). tel. 
863 i Sfi4. 
Podlega Komendantowi "'ojewóclzkiemu Policji 
Państwowej w Poznaniu. Kierownik: Ko- 
mendant Powiatowy Policji Pal1stwowej Pod- 
komisarz Franciszek Przymusil1ski. Przyj- 
muje od godz. 9-13. l-rzą.d otwarty dla 
stron od godz. 8- -1.3. 


Posterunek Policji Państwowej powiatu byd- 
goskiego w Bydgoszczy, 
ul. Słowackiego 3 (gmach Starostwa) tel. 65!). 
Kiero,vnik: Franciszek Korbik. przodmHlik P.P. 
Przynależne miejscowości: Białebłota, Bie- 
daczkowo, Bielice leśn., Ciele, Czersko-KraiI1skie, 
Czyżkówko leśn.. Dębinka. Drzewce, Glinki leśn., 
Jasiniec-Białebłota, Kruszyn, Kruszyn-KraiIlski, 
Kruszyniec, Lipniki, Lisiogon, Loehowo gmina 
ileśn., l\Iurowaniec, Opłm\-iec, Osowagóra, gmi- 
na ileśn., Oso,,-iec, Pawłówek, Prą.dki. Prądy, 
Przetwórnia 
latel'jałów 'Yybuchowych, Przy- 
jezierze leśn., Przyłęki, Rowiec, Smukały gmina, 
leśno i leczn., Stryszek.leśn., Szczutki, Trzciniee 
dworzec i leśn., Zielonka. 


f) Lekarz powiatowy na powiat wiejski. 
Dr. Gaszyński Stefan, ul. Gda{lska 4-2, tel. 40. 


g) Powiatowy lekarz weterynarji. 
Jewasiiu;ki Kazimierz, pow. lek. wet., Libelta 
12, tel. 1736. 


II. MINISTERSTWO DLA SPRAW WOJSKO- 
WYCH. 
Instytucje wojskowe 
D. O. K. VIII załogi Bydgoszcz. 
D-two 15 Dyw. Piechoty, uJ. Czartoryskiego l, 
tel. 2031. 
D-two Piech. Dyw. 15 D. P., ul. Czartoryskiego l, 
tel. 2031. 
D-two 14. Brygady kaw., Szubińska (kosz. 16 p. 
uł.), tel. 2008. 


Komendant Garnizonu, ul. Czartoryskiego l, 
tel. 2030. 
Oficer placu, ul. Jagiell0l1ska 72, tel. 2004. 
D-two 61 pułku piechot
-, ul. Szczecińska, 
tel. 2019. 
D-two 62 pułku piechoty, ul. ". arszawska 7. 
tel. 2012. 
D-two 15 pułku art. polow., ul. Gdm1ska, tel. 
2013. 
D-two 16 pułku ułanów, uJ. :-;zubiIlska. teL 2008. 
D-h.vo J 1 dyonu art.. kOrulCj, ul. l
daI1ska, 
teL 20Of>. 
D-t\\o 8 dyonu samoehod., ul. Za Cmentarzami, 
tel. 2014. 
D-two Plut. żand. wojsk., ul. Gdal1ska, tel. 2009. 
Komenda Szk. Ofic. dla Podofic., ul. Gdańska, 
tel. 2002. 
Komenda Centr. Szk. P. P. Lotn., ::;zosa ::;zu- 
bińska, tel. 20 II. 
Komenda Centr. Szk. )Iech. Lotn., szosa Szu- 
billska, tel. 20 II. 
Komenda Szpitala 'Yojskowego, uL Jagiellllll- 
ska 2G, teL 2010. 
Pow. Konlenda L
 zupełnień, ul. Generała Bema 9, 
tel. 2029. 
Rej, Kier. Intendentury, ul. Jagiell0l1ska 77, 
tel. 2037. 
Rej. Zakład Żywnośc::.owy. ul. Jagiellońska 77, 
tel. 2038. 
'Yojskowy Sąd Rejonowy, ul. JagielloI1ska 72, 
tel. 2004. 
Kier. Rejonu Dl1szpasterst., ul. Jagiellońska 26, 
tel. 2010. 
Kier. Filji 'Yarszt. Zakł. AnllUlicji 2. .Jachcice, 
Jacheice, teL 2036. 
Kier. Admiuistr. Koztar, ul. Za Cmentarzauli, 
tel. 2014. 
Kdt Linji Żegl. Śródl., ul. Hermana Frankf'go, 
teL 55;). 
Delf'gat Szt. nen. przy D. K. P. GdaI1sk w Byd- 
goszczy. ul. Dworcowa. tel. 2020. 
Gl. Skł. :\Iund. :\lar. 'Yojerulej, Ja.chcice. 
Oiic. insp. garnizonu. ul. Jagiellońska 72. tel. 
2004. 
Imienny wykaz d-ców, komendantów i kierowni- 
ków i ich mieszkań prywatnych. 
Gen. bryg. Thommee "
iktor, Kdt l
arn. i Dca 
15 Dyw. Piechoty, Czartoryskiego l. tel. 2030. 
Płk. S. G. Pomaza{lski Henryk, D-ea piech. dyw. 
15 D. P.. Czartoryskiego L 
Płk. S. G. PożeI'ski 1\Iieezysław, D-ca U Bryg. 
Kaw., ". ojewódzka 5. tel. 2005. 
ppłk. Karkosiek Eugenjusz, oficer placu. Ja- 
giell0l1ska 26. 
Płk. 'Vaśkiewicz Bolesław, D-ca 61 p. p., Za- 
moyskiego 23. 
Płk. Grabowski WładysIaw, D-ca 62 p. p., 
'Varszawska 7 a. 
Płk. :\laleszewski Stefan, D-ca 15 p. a. p., 
Kosz. 15 p. a. p. 
Płk. Brzozowski Rajnnmd, D-ca 16 p. ul., 
Paderewskiego 37. 
Ppłk. Dr. Dembillski \Yłodzimierz, D-ca J l d. 
a. k., KrólD\\ej .JadwigI 16. . 
:Mjr. Koszko Antoni, D-ca 8 dyonu sam., Za 
Cmentarzami. 
Kpt. Daszkiewicz Er" in. D-ca Plut. żand., 
Senatorska lU.
		

/adresy_192800018_0001.djvu

			XII 


Instytucje i Urzędy Państwowe 


Ppłk. S. G. Dr. Polniaszek Franciszek, Kdt 
Szk. Of. dla Podoficerów, gmach szkoły. 
Płk. Boreysza Jerzy, Kdt C. S. P. P. L. i Szk. 
Mech. Lotn., Kwiatowa 7. 
l\ljr.-Iek. B łażejewski Bolesław, Kdt Szpit. 
\V ojsk., JagiellOllska 26. 
Mjr. Burakowski Teofil, Kdt P. K. U., Generała 
Bema 9. 
Ppłk. Dą.browiecki Eustachy, Kier. Rejon. Int., 
Jagiellońska 77. 
Kpt. Petras Stanisław, Kier. R. Z. Z., Mennica 10. 
Kpt. Mazanowski Stanisław, Kier. Sądu Rejon., 
Św. Florjana 8. 
St. kapel. \Viszniewski Zygmunt, Kier. Rejonu 
Duszp., Konarskiego 3. 
Kpt. Biskupski Stanisław, Kier. Skł. Aminic., 
Sienkiewicza 6. 
Ppor. Schliterman Franciszek, Kier. Adm. ko- 
szar, Za Cmentarzami. 
Kdr.-ppor. Skrowaczewski Kazimierz, Kdt Linji 
Żegl. Sr., Kordeckiego 2. 
. Major Grycz Engelbert, DeI. Szt. Gen., Chro- 
brego II. 
Por.-mar. Kośmiński Stanisław, Kier. Skł. 
Mundurów, Św. Jańska 14. 


III. MINISTERSTWO SKARBU. 


a) Urząd skarbowy akcyz i monopolów pań- 
stwowych, 
ul. Jagiellońska 23, tel. 1199. 
Naczelnik: Deszkiewicz Tadeusz, starszy radca 
skarbu, prawnik. Przyjmuje od 11-12. 
Oddział I administracyjny: Remiszewski Ka- 
zimierz, referendarz skarb" prawnik. 
Kierownik kanc.: Kamecki Feliks. 
Oddział II akcyzowo-monopolowy: Susała Woj- 
ciech, asesor skarb. 
Oddział III karnv: Gmerek Kazimierz, asesor 
skarb. 
 
Oddział IV rachunkowy: Gogowski Konstanty, 
asesor skarb. 
Godziny urzędowania dla stron od 9-14, w so- 
boty 9-13. 


7. Inspektor Kontroli Skarbowej Łosoś Józef 
w Szubinie i 9 Oddziałów Kontroli Skarbo- 
w
 a to: 
w Bydgoszczy, Koronowie, Nakle, Mroczy, 
\V yrzysku, Łobżenicy, Szubinie, Kcyni 
i Łabiszynie. 


b) Urząd skarbowy, podatków i opłat skarbowych, 
Bydgoszcz miasto, 
ul. Jagiellońska 21, II p., pokoje 17, 74 - 79 
112-lł5, tel. 344. 
Kierownik urzędu: Rudnicki \Vładysław, go- 
dziny przyjęć od 10 do 12 przed poło 
Zastępca kierownika: st. ref. Młynarz \Vłady- 
sław, kier. oddz. państw. pod. doch. 
Referent Rosenthal Leon, kier. oddz. pod. prze- 
mysłowego. 
Referent Ardraszczyk Marcin. 
Referent Sobolewski, kier. oddz. opłat stempl. 
Dla petentów godziny przyjęć od 9-13. 
c) Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych 
na Bydgoszcz powiat, 
ul. Jagiellońska 21, tel. 1790. 
Naczelnik: Czern.iejewski Marjan, godziny urzę- 
dowania 8-15. 


d) Kasa skarbowa, 
ul. Jagiellońska 21, tel. 986. 
Naczelnik: Gaworzewski Aleksander, godziny 
urzędowania 8-13, w soboty 8- -12. 


e) Urząd celny 
na dworcu towarowvm, tel. 746. 
Kierownik: :Migdalski Adam, godziny urzędo- 
wania 8-15. 


f) Państwowa fabryka wyrobów tytoniowych. 
Bydgoszcz, Dworcowa 44, tel. 236. 
Dyrektor: Nowicki Leon, Godziny zajęć 7-15. 


g) Państwowy Monopol Spirytusowy Hurtow- 
nia 44, 
ul. Jagiellońska 35 e, tel. 1319. 
Kierownik: \Vołodkowicz. 


h) Urząd Katastralny. 
Okręgowa Władza skarbowa I instancji dla Bydgoszcz l i U, ul. Jagiellońska 21, pokój 
spraw podatków pośrednich i monopolów. 21, 22, 23. 
Dziell urzędowy w sobotę od godz. 9--l. 
Kierownik: WaI'IIlbier, mieszkanie pryw. Dwor- 
cowa 18 d. 
Zastępca: Ćwikła, mieszk, pryw. Grilllwaldzka 
nr. 140. 


Obejmuje terytorjalnie 4 powiaty polityczne 
a to: 
l. Bydgoszcz miasto, 2. powiat bydgoski, 
3. powiat wyrzyski i 4. powiat szubiński. 
Podlega temuż 7 inspektorów Kontroli skar- 
bowej a to: 
l. Inspektor Kontroli Skarbowej Jankowski 
Józef w Bydgoszczy na miasto Bydgoszcz. 
2. mspektor Kontroli Skarbowej W oliński 
Emil w Bydgoszczy na powiat bydgoski. 
3. Inspektor Kontroli Skarbowej Stróż Jan 
w Nakle. 
'1;. Inspektor Kontroli Skarbowej Pilaczyński 
Józef w Mroczy. 
5. Inspektor Kontroli Skarbowej Szymczak 
'Vawrzyniec w \Vyrzysku. 
6. Inspektor Kontroli Skarbowej 'Vydrowski 
Kazimierz w Łobżenicy. 


IV. MINISTERSTWO POCZT I TELEGRAFÓW. 


a) Dyrekcja Poczt i Telegrafów, 
ul. Jagiellońska 62/63. 
Prezes: Józef Zakrzewski, tel. 530, przyjmuje 
codziermie od godz. II, -l z wyjątkiem nie- 
dziel i świą.t. 
Zastępca: Naczelnik 'Vydziału inż. Jan Be- 
dernik, tel. 545. 
Dyrekcja składa się z 4 wydziałów wzgl. 10 
oddziałów, Sekretarjatu Prezydjalnego i Kan- 
celarji Głównej. 


.
		

/adresy_192800019_0001.djvu

			Instytucje i Urzędy Państwowe 


XIII 


S e k r e t a r j a t P r e z y d j a l n y: Kierow- 
nik Ludwik J urczyk, st. okr. insp. poczt., 
tel. 539. 
K a n c e l a r j a G łów n a: Kierownik kanc. 
Walenty Kłoda, tel. 544. 
W Y d z i a ł I (Administracyjny) obejmuje 3 
_ oddliiały. N aczelnik wydziału Philipp Karol, 
tel. 532. . 
Oddział l (osobowy). Kierownik radca Łuka- 
szewski Sylwester, tel. 53!. 
Oddział II (organizacyjny). Kierownik radca 
Phili pp Karol, tel. 532. 
Oddział III (gospodarczy). Kierownik radca 
Krajczycki Kazimierz, tel. 533. 
'V y d z i a ł II (Pocztowy) obejmuje 2 oddziały. 
Naczelnik V{ydziału vacat, tel. 550. 
Oddział IV. składa się z oddziału pocztowego 
i referatu komunikacyjnego. Kierownik od- 
działu poczt. insp. Dionizy Baczyński, stały 
zastępca st. referent Antoni Polek, tel. 534. 
Kierownik referatu komunikacyjnego asesOr 
Paweł Szczepan, tel. 486. 
Oddział V (kasowy). Kierownik radca ,y obr 
Jan, tel. 535. 
W y d z i a ł III (telegraficzno-telefoniczny) obej- 
muje 2 oddziały. Naczelnik 'Vydziału inż. 
Jan Bederni k, tel. 545. 
Oddzial VI (budowy i konserwacji telegrafu 
i telefonu). Kierownik radca Ponschke Fran- 
ciszek, zastępca referen t Józef J uraszek, tel. 
nr. 536. 
Oddział VII (eksploatacji i administracji tele. 
grafu i telefonu). Kierownik referendarz VII 
st. sł. Buczak Alfred, tel. 537. 
W y d z i a ł IV (rachunkowy) obejmuje 3 od- 
działy. Naczelnik 'Vydziału Moyseowicz Józef, 
tel. 552. 
Oddział VIII (księgowości). Kierownik Rybka 
Tomasz, księgowy VII st. sł., tel. 549. 
Oddział IX (likwidatura poborów i kontrola 
rent). Kierownik "Yolak :Michał, księgowy 
VII st. sł., tel. 569. 
Oddział X (kontroli rachunków). Kierownik 

udłowski Adam, księgowy VIII st. sł.,teI.578. 


b) Urząd Pocztowy I, 
ul. Pocztowa 2. 
Dyrektor urzędu: Franciszek Różdżyński, przyj- 
muje od godz. 10-12, tel. 554, zgłoszenie 
w kancelarji. 
Zastępca: St. inspektor ruchu August Pokorny, 
przyjmuje od godz. 9-12, tel. 547, zgłoszenie 
w kancelarji. 
Urząd otwarty dla stron od godz. 8--12 i od 
1.5--18. Dla nadawania listów poleconych od 
'lS--18 a poza godzinami urzędowemi okienek 
od 18-22, odbiór poste restante od 8--18. 
W niedziele i święta urzędowe od 8-10. Dzien. 
nie jednorazowe doręczenie paczek, listów war- 
tościowych, przekazów pocztowych P. K. O., 
dwurazowe zwykłych i poleconych przesyłek 
listowych. Przy urzędzie są zaprowadzone na- 
stępują.ce oddziały: 
l. Kancelarja, tel. 696. Kierownik st. inspektor 
ruchu Leon Snowacki, urzęduje w dni po- 
wszednie od 8-15 w saboty i dni przed- 
świąteczne od 8-13,30. 


2. Główna kasa, tel. 527. Otwarta dla publicz- 
ności od godz. 8-12 i 17-18, zgłoszenie 
przy okienku 15. 
3. Oddział nadawczy i oddawczy, tel. 433. 
Nadawanie i odbiór przesyłek listowych, poste 
restante, listów wartościo"-'''Ych, dział przeka- 
zowy, czekowy i oszczędnościowy, sprzedaż 
znaczków. 
Kierownik oddziału st. inspektor ruchu Fran- 
ciszek Radzimski lub jego zastępca przyjmuje 
interesantów od godz. 8-12 i 15 -18, zgło- 
szenia przy okienku I albo 4. 
4. Odprawa i dekartacja, tel. 553. Odprawa 
nadanych i dekartacja nadeszłych przesy- 
łek, czynna bez przerwy. Kierownik oddziafu 
inspektor ruchu 'Vładysław Fleszar lub jego 
zastępca przyjmuje interesantów od godz. 
8--12 i 17-18. 
Oddział doręczeń, tel. 529. Sala listowych. 
5. 
 adawanie listów poleconych poza godzinami 
urzędowemi okienek od 8--22, w niedziele 
i święta urzędowe od godz. 10-22. Kiero\vnik 
oddziału inspektor ruchu Henryk Przyby. 
łowicz wzgl. jego zastępca przyjmuje intere- 
santów od godz. 8--19. 
6. Paczkarnia, tel. 523. Nadawanie i odbiór 
paczek i odprawa celna. Kierownik oddziału 
st. inspektor ruchu Ksawery Baran wzgl. 
jego zastępca przyjmuje interesantów od 
godz. 8-12, i 15-18. 
7. Oddział Rent, tel. 523. \Vypłata rent i inter- 
wencja w sprawach rentowych od godz 
9-12. Zgłoszenie w paczkarni. 
K Oddział gazetowy, tel. 433. Zamówienie 
czasopism. Zgłoszenie przy okienku 4. 
9. Oddział zleceniowy, tel. 433. Zlecenia, 'weksle. 
Zgłoszenie przy okienku 13. 
10. Biuro informacyjne, tel. 674. Informacja. 
zgłoszenie firm, pełnomocnictwa, zastrzeże- 
nia odbioru i reklamacje od godz. 8 - 12 
i 15-18. 


c) Urząd Telegraficzny. 
Pocztowa 2. 
Dyr. Kurland, honor. radca miejski, pokój 25, 
tel. 56!. 
Zast. insp. Mielnik, tel. 559. 
Insp. ruchu Gramek, tel. 700. 
Insp. przeszkód telef. Petecki, tel. 704. 
Dozór stacji miejscowej, tel. 703. 
Dozór stacji zamiejscowej, tel. 521. 
Kasa U. Telegraficznego, tel. 557. 
Rachunkowość U. T., tel. 503. 
Kancelarja U. T., tel. 560. 
Sekretarka dyrektora, tel. 657. 
d) Urząd pocztowo-telegraficzny Bydgoszcz 2. 
N aczelnictwo Urzędu: Zygrmmta Augusta 3. 
Naczelnik Urzędu: Stryszek Ludwik, tel. 528. 
Zastępca naczelnika: Załuski Eugenjusz, tel. 583. 
Kancelarja urzędu: Przy ul. Zygmunta-Augu. 
sta 3, tel. 528. 
Oddział ekspedycyjny: Zygmunta-Augusta 3, 
tel. 583. 
Kierownictwo insp. ruchu: Załuski Eugenjusz. 
Oddział paczkarnia na dworcu osobowym, tamże 
Urząd pocztowo-celny i urząd wymiany, 
tel. 583 paczkarnia wzgl. 583 cło.
		

/adresy_192800020_0001.djvu

			XIV 


Instytucje i Urzędy Państwowe 


Kierownidwo inspektor ruchu Szkwirko Mikołaj. 
Oddział nadawczy przy ul. Dworcowej 50. 
Kierownictwo inspektor ruchu Cegielski 
Iarcin, 
tpl. 526. 
Administracyjnie i obrachunkowo podlegają. 
urz
dowi nast
pują.co agencje pocztowe: 
Brzoza, Ciele, Uogolinek, Kapuściska '''ielkie, 
Łochowo, :\laksymiljanowo, Osielsko, Ostro- 
mecko, Ślpsin k. .Nakła, Smukała, Trzemi
towo, 
Tryszczyn, "'teino. 
e) Urząd Pocztowy 3 (nadawczy). 
ul. Gdmlska 63, telef. 512. 
Podlega rrzędowi Pocztowemu w Bydgu!'\wzy 
Kierownik: st. sekr. pocztowy Michał Król. 
rrzą,d otwarty dla publiczności w dni powszed- 
nie od 8-12 i od 15 -18. 


f) U rząd Pocztowy 4. 
ul. Urullwaldzka 14B, telef. 513. 
Podlega Urzędowi Pocztowemu l. 


g) Izba Kontroli Rachunkowej Poczt i Telegra- 
fów z siedzibą w Bydgoszczy. 
ul. JagiellOlIska 21. 
Podlega :Ministerstwu Poczt i Telegrafów 
w 'Varszawie. 
Kierownik Izby Kontroli Rachunkowej: Aleksan- 
der ,y ojnO'wski, telef. 584. . 
,y y d z i a ł L Kontrola opłat pocztowych. 
:Naczelnik "'ydziału: Ludwik Szajhar, telef. 607. 
Kierov,,-nicy oddziałów: l. Tomasz Piotrowski, 
2. Romuald Reichelt, 3. AugURt Zwierzchow- 
ski, 4. Juljan Kakoszke. - 
Zakres działania \ \' ydziału I. 
Kontrola rachunków opłat pocztowych, tele- 
graficznych i radjo-telegrafic7,11ych, telefonicz- 
nych i celnych, wszystkich lIrz
dów pocztowych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Rozrachtmek z za- 
granicą, za wymianę telegramów, radjotelegra- 
D1ÓW i rOzmów telefonicznych oraz wymianę }.Ja- 
czek. Sporządzanie bilansu pocztowo-celnego. 
,y 
. d 
 i a ł II. Kontrola przekazów poczto- 
wvch. 
Nae
Alnik 'Yvdziału: 
tanisław Bodyński, te- 
lefonu nr. 637, 
Kierownicy oddziałów: l. Wacław Firyn, 
2. J uljan SZl1chiewicz, 3. Adam Świderski., 
4. Stanisław Kantor. 
Zakres działania 'Yydziału II. 
Kontrola rachunków 'wpłaconych i wypłaco- 
nych przckazu\\- ",,-szYHtkich urzędów poczto- 
wych Rzeczypospolitej Polskiej. Załatwianie re- 
klmnacyj przekazowych. Sporządzanie bilansu 
z obrotu przekazowego w kraju i rozrachunek 
z zagranicą. z obrotu przekazowego. 


V. MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU. 
a) Miejscowy Urząd Miar. 
ul. Toruńska 9, tel. 1950. 
Podlega Okręgowemu Urzęd. :\liar w Poznaniu. 
Kierownik: starszy legalizator F. Smogur. 
Otwarty od 8-15. Przyjmowanie i wydawa- 
nie narzędzi mierniczych od 9--13. 
Zadanie Crzędu polega na sprawdzaniu i lega- 
lizowaniu narzędzi miemiczych, jak również kon- 
troli nad niemi ,,\ obrocie publicznym. 


VI. MINISTERSTWO SPRA WIEDLIWOSCI. 
a) Sąd okręgowy. 
'Yał;r Jagiellońskie 4, telefon nr. 349 (Centrala). 
Prezes: Staszewski Zenon, tel. 1829, pokój 29. 
'Yiceprezes: Siebauer 'Mieczysław, pokój 16, 
przewodn. III Izby karnej. 
Dyrektorzy: Celewicz :Michał, przewodn. Izby 
dla spraw handI. 
Dr. Rogalski Lukasz, przewodn. Izby cyw. 
odwoławczej. 
l\Iadaliński Tadeusz, przewudn. III \V ydz. cyw. 
Sędziowie: Rarlłowski Rudolf, przeworln. J Izby 
karne j . 
B az il'i'sk i 
\.leksander, przewodn. III 'Vydz. 
cyw. 
Oto" ski Roman, przewodn. II Izby karnej. 
Podwillski :Marjan. przewodn. II \Vydz. cyw. 
Staszkiewicz Aleksander, "votant. 
Bassak Juljan, wotant. 
Dr. Xiedusz
'li!'\ki Czesław, przewodn. I \\Tydz. 
cyw. 
Poćwiardowski ::\laksym., wotant. 
Bromirski \\TładvsłMv. 
Xaczelny !'\ckretari: Schultz Józef, tel. 349, 
pokój 30. 
St. sekretarze: ,y orkiewiez Eugenjusz, sekre- 
tarjat Izby dla spraw handlowych. 
Htpfaniak Józef, sekretarjat spraw karnych. 
Rom.anowski Arllbroży, sekretarjat spraw cy- 
wilnvch I inst. 3 b i 3 c. 
Sekretarz: Herburto\\-ski 'YłaclYEław, sekretarjat 
spraw c
,vilno-odwoł. i cyw. I inst. 3 a. 


b) Prokuratura przy Sądzie Okręgowym 
\Y ały Jagiellońskie 4. Gmach Sądu Okręgowego 
i Powiato'wego, II pi
tro, tel. 349. 
Kierownik: Prokurator \\'irski Ludwik, tel. 1828. 
Podprokuratorzy: Jani;;;zewski ,Tan. 
)letelski Jerzv Kazimierz. 
Bicnieeki ,niołd. 
Pawłowski Zygmunt. 
Stefanicki Mikołaj, 
Turasiewicz Romuald. 
Sekretarjat Nacz. Sekretarz Kulczvcki Stani- 
sław, tel. przez Centralę 349. 
Praktykant II k. Solarski Józef. 
Kierownicy Oddziałów: 
2. Uciechowski Kazimierz. 
3. Górczyński Antoni. 
4. Jackiewicz Kazimierz. 
5. Klajborowski Zygmunt. 
6. Liebthal Stefan. 
7. Kucharski Stanisław. 
Urząd rejestracji kar: )Iasłowski Stanisław. 
Biuro prezydjalne: Hełminiak Łucjan. 
Urzędnicy: Prakt. II Filip .Józef. 
Hoffmanl1.ówna 1\1arta. 
Hobczyński Tadeusz 
Bystryk Stanioław . 
Podprokuratura przy Sądzie Powiatowym: 
Kierownik: Kaczmarek Sylwester. 
Podprokuratorzy: Rą.fowski Kazimierz 
Majewski Stefan. 
Kierownicy Oddziałów: 
1. \V rzosek Bronisław. 
2. Balcer l\'Iieczysław. 
3. Tamar Artur.. 
Urzędnicy: Zembski Stanisław. 


.
		

/adresy_192800021_0001.djvu

			Instyt ueje l Urzędy Państwowe 


xv 


d) Są.d Powiatowy. 
'\T ały Jagiellońskie 5. 
Kaczelnik Sądu: Tobiasz Stanisław, sędzia Sądu 
Okręgowego, tel. przez Centralę 349. 
Sędziowie: Dzierzyński Tadeusz. 
Gajewski ,nadysław. 
Bernatowicz Bogdan. 
Dr. Jeske Franciszek. 
,V oj tynowsk i Stanisław. 
Terlecki Kazimierz. 
Bloch Antoni. 
Dunajski Stefan. 
Michnik Adam. 
Śmigielski Michał. 
Radzikowski Kazimierz. 
Asesorowie: Dr. 8ypniewski Jan. 
Łukaszyk Edmund. 
ŚwitaIski '''adaw. 
Gałecki Jarosła\\. 
St. sekretarze: SinilIski :\Iieczysła\" nacŁelny h) Zastępcy procesowi. 
sekretarz. Orchowski, Poznallska 5. 
Fudziński Tomasz, skarbnik specjalnej kasy 
poborowej. 
Jurkiewicz Toma
z. 
Czyżewski Stani:3ław. 
Drath Emil. 
Sekretarka: l\Ialił-IRka Ludwika. 


c) Więzienie Są.dowe. 
Telef. przez Centralę 34
. 
Naczelnik więzienia: Makuch Ludwik. 
Podinspektor: 'Vieczorek Bernard. 
Asystent: Barczak Teodor. 


e) Komornicy sądowi. 
(Ulice należące do poszczególnych obwodów 
, patrz skor9widz ulic rubryka 9). 
Ob\,,-od I Jan Slusarek, Leszczyńskiego 3. 
" II Teofil Kozło".ski. Zduny 9. 
" In ". alenty Orzechowski, Hermana 
Frankego 9 II. 
H T Franciszek Cywi1'i.ski, Kordeckiego 
nr. 35. 
y ". alent
T Kowalski, Długosza 8. 
VI .Franciszek 
Ialak, Chrobrego. 24, 
VII Teodor Kucharz, Jagiello1'i.ska 50. 


" 


" 


" 


f) Adwokaci. 
Dr. Baumann" D\\orcowa 2, tel. 1856. 
Blach, Mostowa 9, tel. 33. 
Brzeski, Gda1'i.ska 164, tel. 59. 
Dr. Budzyński, Dworcowa 94, tel. 371. 
Chrzanowski, Gdańska 164, tel. 59. 
Cisewski, Gda1'i.ska 6, tel. 1016. 
Dr. Dulęba, l\Iostowa 11, tel. 389. 
Fabia1'i.czyk, Jagiellońska 13, tel. 72_ 
Dr. Felberbaum, JagiellOliska 12, tel. 
Gramatowski, Długa 29, tel. 855. 
Hoeppe, Niedźwiedzia 4, tel. 1236. 
Dr. Janowski, Długa 49, tel. 492. 
Dr. Jasiński, Gdańska 165, tel. 218. 
Jurkiewicz, Uostowa 6, tel. 1689. 
Dr. Kaszyński, Pomorska 5, tel. 915. 
Kokurewicz, Dworcowa 98, tel. 1555. 
Dr. Kopp, Niedźwiedzia 4, tel. 1236. 
Dr. .Łasiński, Dworcowa I a, tel. 1499. 
Maclaszek, Gdańska 6, tel. 10 16. 
:Majchrzak, Długa 19, tel. 744. 
, 


314. 


::\Iichnik, 
Iostowa 9, tel. 33. 
::\Iorawski, ::\Iostowa II. tel. :J89. 
Dr. :\lurach. Gdańska I, tel. 1541. 
Dr. Xief, (;uaJlska 18. tel. 880. 
Dr. Nikolav, Dworcowa D8. tel. 83.3. 
PiHkozubO\
ski, Herm. Frankego 2, tel. 
Dr. Sawicki. GdaJlska l, tel. 1541. 
D.r. Skrzyniarz, Długa lO/II, tel. 826. 
SlOua, Udańska 162, tel. 83. 
Spitzer, C;,rlańf'ka 16 17. tel. 64-2. 
Śpikowski, GUaJlska' l(j;). tpl. 218. 
Dr. Szwaykowski, Gdańska 18. tel. 

O. 
Dr. Typrowicz, .:\Iostowa 6, tel. 1689. 
'Yawrowski, Plac "'olno
ci l. tel. 1085. 
Dr. \Vroilski. Jana Kazimierza 5. 


-) 


1724. 


g) Adwokaci i notariusze. 
Brzeski. Gda1'i.ska 164, tel. 59. 

laciaszek. Gdańska 6. tel. 1016. 
l\lorawski, l\Iostowa II, tel. 389. 
Dr. Mm'ach, Gdańska l, teL I,)41. 
Sioda. GdaJl
ka 162. tel. 83. 
Dr. F;zwaykow8ki. VdaJlska 1
. teL 880. 
Dr. Typrowicz, ::\1ostowa 6, teL 1689. 


i) Biura prawnicze wzgl. obrońcy prywatni. 
Banaszak Stan.. Cieszkowskiego 2. 
Dr. Belu'ens Edward. Promenada 3. 
Bernsdorff Jerzy. XOWy Rynek 19. 
Bogusławski Pa
\.eł. Dłllga -;).!. 
BucI:m0wski ::\lflrjan. 19n. Paderewskiego 'j. 
DuLIS Józef. Długa 57. 
Gembarowski ::\Iichał, Śniadeekich 15/16. 
Uniatczyk Piotr, Stary Rynek 16/17. 
(}rześko" iak Adam, .J agiello)lska H. 
Helmer .Tan, GdaIlska 31/32. 
Hertel J;'ranc" \Yełniany Rvnek 9. 

r. Kister Jerzy. Jagielloil;ka 54-. 
I
rause Albert, l.'redrv l. 
Kurzawa Piotr, Św. jallska 7. 
Lipiński Aleks., Nowy Rynek 10. 
::\Iitkie\\ icz Ludw.. KościlIszki 19. 
Kemnann Bogumił. Sienkie\\ ieza LI a. 
Orchowski Aleks., Poznmlska ,). 
Parvzek Stan.. 
ienkiewieza IL a. 
Radwan Franc.. PonlOrska 67. 
Rudzik Stan., CieRzkowskiego. 
Schroedpl Karol, XOWy Rvnek 6. 
Sikorski Leon. Pomorska 5,. t
l. 1300. 
Szymkowiak Edm., Reja 7. 
Taszycki Aleks., Dworcowa 13. 
"TojciechO'wski Józef, Dworcowa 33. 
Zalewski \Yinc., Sienkiewicza 7. 


VU. MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH 
I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO. 
A. DZIAŁ OŚ"-IATO'YY. 
a) Szkoły. 
1. Państw. Gimnazjmn klasyczne, męskie, Pl. 
\Y olności 14, Dyr. StróżY11ski. 
2. Państw. Gimnazjum Humanistvczne, męskie 
Grodzka 8-1I. Dyr. l\Iazurkie'\vicz. ' 
3. 1Iiejsk. Gimnazjum mat.-przyrodn., męskie, 
Paderewskiego 21. Dyr. Dr. Labendziński.
		

/adresy_192800022_0001.djvu

			XVI 


Inst:y1:ucje i Urzędy Państwowe 


4. Miejskie Gimnazjum Humanistyczne, żeńskie, 
Staszica 8-11, Dyr, Ralbieska. 
5. Palskie Gimn. pryw., żeńskie, Gdańska 39. 
Dvr. ,y albek. 
6. Prywat.ne Liceum i 'Vyższe Liceum araz 
l\iemipcka Prywatna Szkała Przygatawaw- 
cza im. Dregera w Bydgaszczy, Petersano. 1. 
Dyr. Landwehr. 
7. Ginm. niemieckie, m
skie, ul. Dr. Em. 'Var- 
mińskiegO' 8. Kier. Dr. Schnura. 
8. Kat. Seminarjmll Nauczyc., męskie, Semina- 
ryjna 3-7. Dyr. Ks. Filipiak. 
9. Szkała ćwiczeń przy Semin.,mieszana, Semi- 
naryjna 3-7. Dyr. Ks. J1'ilipiak. 
10. Państwawa średnia szkała ralnicza, Bernar- 
dyńska 7. 
11. Szkoła Przemysłowa, Ś"v. Trójcy II. Dyr. 
p. Siemiradzki. 
12. Szkała Przem. dakształc., mieszana, ul.Chwy- 
t.awa 12. Dyr. 'Veimam1. 
13. Szkała Kup.-dakształc., mieszana, ul. Ja- 
giellańska 24. Dyr. Kawah;ka. 
14. Szkała Meljaracyjna, męska, .Kawadwarska 
47-49. Dvr. Raczkawski. 
15. Instytut Ralniczy, Zacisze 7. Dyr. Bassalik. 
16. Szkała \Yydz., męska, Kanarskiega 7. Rektar 
Januszewski. 
17. Szkała \Vydz., żeńska, KanarskiegO' 7. Kie- 
rowniczka p. Barsznikówna. 
18. Szkoła wydz. niem. żeliska, Petersana I. 
Kierownik Dr. Titze. 
19. Szkoła Św. Jana, męska, kierawnik p. Beyer. 
(prezes Rady miejskiej), 
20. Szkała Św . Jana, żeńska, kierownik p. Dame- 
racki. 
21. Szkała Sienkiewicza, palska, mieszana, Sa- 
wińskiega 4-5. Rekt. EwaId. 
22. Szkała im. Staszica, mieszana, Dwarcawa 58. 
Kierawnik SzeRzvcki. 
23. Szkała Św. Trój
y, mieszana, szkała wzara- 
wa, ul. Kardeckiega, Kiera,\\rnik Dachtera. 
24. Szkała Xawadwarska. mieszana, Nawadwar- 
ska 47-49. Kier. Lange. 
25. Szkała dla dzieci upaśledzanych, N awadwar. 
ska. Kierownik Utecht. 
26. Szkała, Ks. Piramawicza, palska, mieszana, 
Bernardyńska 12. Kier. Smarzyk. 
27. SzkałaKs. Piramawicza, niem., ewang., mie- 
szana, Bernardyńska 12. Kier. Eckert. 
28. Szkała DąbrowskiegO', mieszana, Dą.brawskie- 
gO' 6. Kierawnik Bazyli. 
29. Szkała LeszczyńskiegO', mieszana, Leszcz)'-ń- 
skiegO' 20-21. Kier. \Vnuk. 
30. Szkała Rupienice, mieszana, Glinki 54. Kie- 
rawnik Zawadzki. 
31. Szkała Okale, palska, mieszana, Nawagradz- 
ka. Kiel". Stewach. 
32. Szkała Okale, ewang., mieszana, Nawagradz- 
ka. Kier. Jendryke. 
33. Szkała Wilczak, mieszana, Nakielska 6. 
Rektar Kałas. 
34. Szkała Bielawki, mieszana, Senatarska 79. 
Kierawnik Lackner. 
35. Szkała '\V. Bartadzieje, mieszana, Fardań. 
ska 3. Kierawnik Balcer. 
36. Szkała M. Bartadzieje, palska, mieszana, 
Bełzka l. Kierawnik Kraska. 
37. Szkała Zimne Wady, mieszana, Taruńska 79. 
Kierawnik l\lładecki. 


38. Szkała Brdyujście, mIeszana, Witebska 17. 
Kierawnik Jurski. 
39. Szkała Siernieczek, mieszana, Fardańska 
36. Kier. Ignatawski. 
40. Szkała Kapuściska, mieszana, Fardańska 54. 
Kierawnik Balcer. 
41. Szkoła Czyżkówka, mieszana, Berlińska 15. 
Kierawnik Hypszer. 
42. Szkała Miedzyn, mieszann, N akielska 19. 
Kierownik Hypszer ,\Yład. 
43. Szkała J achcice, mieszana, Saperów 25. 
Kierownik Sass. 
44. Szkała pawszechna prywatna, mieszana, 
Gradztwa 27. Kierawnik Neubert. 
Bydgaskie Kanserwatarjum :Muzyczne, Aleje 
l\IickiH\vicza 6. Dyr. \Vinterfeld. 
Miejski Instytut Muzyczny, Piatra Skargi 7. 
Kier. praf. Zygm. Lisicki. 
Prywatne żeńskie Seminarjum Nauczycielskie, 
ul. KanarskiegO' I. Kierawnik praf. Jan Stry- 
szawski, 
Kursa Madniarstwa, Śniadeckich 2, Eugenja 
Tamka. 


b) Inspektorat szkolny Bydgoszcz miasto. 
Insp. szkalny N. N. 


c) Miejski Urząd Szkolny. 
Długa 58, tel. 600-603. 
Decernent Radca ::\Iiejski Ks. Filipiak. 
Kierawnik Urzędu: Buczkawski Feliks. 


d) Inspektorat Szkolny Bydgoszcz powiat. 
Inspektar Szkalny p. Klimesz Adam, Jagiel- 
lańska 21, tel. 932. ::\tlieszkanie prywatne 
Śniadeckich 20. 
Da Inspektaratu należą. szkały całegO' pawiatu 
bydgaskiega. 


B. KOŚCIOŁY. 


a) Kościół rzymsko-katolicki. 
Przełażana władza: Kansystarz Arcybiskup 
Gniezna. 


Dekanat. 
Radca duchawny: Ks. prałat Malczewski, przyj- 
muje ad 12-1. Biura parafjalne: ul. Farna, 
tel. 221. Kasa abak biura parafjalnega. 

1tIer 
Spis parafij. 
1. Paraf ja Fama Św. Marcina i Mikałaja. Pra- 
baszcz ks. prałat Malczewski, tel. 221, ul. 
Jagiellańska 69. Tel. pryw. 1318. 20000 dusz. 
2. Paraf ja Serca Pana Jezusa. Prabaszcz ks. 
radca Stepczyński, tel. 1763, Śniadeckich 42a. 
20 000 dusz. 
3. Paraf ja Św. Trójcy. Prabaszcz ks. Skaniecz- 
ny, tel. 1075, ul. Św. Trójcy 24. 25000 dusz. 
4. Paraf ja Szwederowa. Prabaszcz ks. Ka- 
napczyński, telef. 1168, ul. ks. Skarupki 4. 
15000 dusz. 
5. Paraf ja Bielawy. Prabaszcz ks. Superjar 
Mazurkiewicz, Sw. Flarjana 14, tel. 1394. 
8 000 dusz.
		

/adresy_192800023_0001.djvu

			Instytucje l Urzędy Państwowe 


XVII 


Kościoły. I c) Paraf ja ewangel. luterańska 
' ś .... (470 dusz) 
KOŚCIÓł w. Marcma I l\-l1kołaJa, ul. Fama 3. l Po a , ka 13 
K Ś " . ł KI k I J . II ' k u. zn ns . 
o, c
? ,aryse, u. .agl
 ons a. . . ... I Ks. pastor K. Paulig przewodniczący kołeg'um 
Koscwł Św. Ignacego (memlecko-katohckl), Sta- J . kościelnego.' J o 
K ry Rynek d ' H t l 1938 Zastępca p. A. Hoffmallll, )J'owy Rynek 10. 
s. prepen. eymann, e. . 
Kościół fobernardyński (Garnizonowy), ul. Ber- d) Polski Zbór Ewangelicko-Augsburski. 
nard,ynska. , '., o. 
Kaplica w Bielawaeh pod wezwaniem M. Bo- KOSCIO
 ul. P<;>znanska 13. Dom parafJablY I kan- 
skiej Częstochowskiej, ul. Senatorska. celarJa: LlbeIta 8. . 
Kaplica Św. Florjana, ul. Św. Florjana 13. Proboszcz: ks. 'Valdemar Galster. I 800 dusz. 
Kościół Serca Pana Jezusa, Plac Piastowski. 
Kościół św. Trójcy, ul. św. Trójcy. 
Kaplica w Szwederowie, ul. Dąbrowskiego. 
Kaplica w Czyżkówku. 
Klasztor Franciszkanek od Nieustającej Ado- 
racji, Gdańska 140. Przełożona matka Marja 
Rafaela - obecnie 30 sióstr. 
Kaplica w Siernieczku. 


Cmentarze rzymsko-katolickie. 
Nowy cmentarz: ul. Na Groby. Insp. Sikorski, 
tel. 1609. 
Stary cmentarz: ul. św. Trójcy. Insp. Żuchowski. 
Cmentarz gminny: (dla biednych wszystkich 
wyznań), ul. Szubiliska. 


b) Ewangelicka Gmina Zjednoczona. 
Konarskiego 4, tel. 979, podlega ewangelickie- 
mu Konsystorjum w Poznaniu. 
Biuro i Kasa Ko,
cielna: \Vały Jagiellońskie l. 
Superintendent Assmann. Konarskiego 4, tel.979. 
Ks. Hesekiel, \Vały Jagiellońskie l. 
Ks. \Vurmbach, Dworcowa 30. 


Paraf je 
(razem 7000 dusz). 
Paraf ja .:\Iałe Bartodzieju l Zimne 'Vody. 
Ks. Fawre. - 570 dusz. 
Paraf ja 'ViIczak, ul. Nakielska 66. - 500 dusz, 
Paraf ja Okole, ul. Ko
cie]na 12. - 500 dusz. 
Paraf ja Czyżkówko, Czyżkówko, Koronowska 67. 
Ks. Sichtermann, mieszko pryw. Czyżkówko. 
Koronowska 67. - 220 dusz. 
Gmina Szwederowo: Leszczyńskiego 87-88. - 
500 dusz. 


Kościoły. 
Kościół Fara, Plac Ko
cieleckich. 
Kościół św. Pawła, Plac \Volności. 
Kościół Chrystusa, ul. 'Varszawska. 
Kościół Dr. :Marcina Luthra. 
Kościół w Małych Bartodziejach. 
Kościół w \Vilczaku, Naldelska 66. 
Kościół w Okolu, Kościelna 12. 
Kościół w Czyżkówku, Koronowska 67. 


Cmentarze ewangelickie. 
Stary Cmentarz, ulica Jagiellońska 33. 
Nowy Cmentarz, ul. Na Groby (obok katolic- 
kiego). 
Jachcice l cmentarz, Wilczak 2 cmentarze, 
Małe Kapuściska l cmentarz, Okole-Czyżków- 
ko I cmentarz, Szwederowo 2 cmentarze. l. 
Wielkie Bartodzieje I cmentarz, Małe Barto- 
Ksidz


':r:!:
 
 :
tarze. Bielawki l cmentarz. 
... Ol 
 
. -
. - 
.. qłcJ...
.... 
 
- G"A.. 
 


e) Wyznanie prawosławne. 
Metropolja 'Varszawa, paraf ja, kaplica Peter- 
sona 4, duszpasterz vacat, 270 dusz. 


f) Wyznanie Polsko Narodowy Kościół Prawo- 
sławny (Huszny). 
l\fetropolja 'Varszawa, p arafj a, ko
cioła niema, 
nabożeństwa odprawiają w domu modlitw 
Śniadeckich 4. Ks. Kocyłowski. 40 dusz. 


g) Gmina Izraelicka. 
Rabinat Poznańska o. Rabin Dr. E. Smmen- 
schein, przyjmuje od godz. 11-12, tel. 170B. 
Biuro gminy żydows1dej 'Yaly Jagiellońskie 8 a, 
czynne od godz. 12-1,30, tel. 920. 
Bóżnica, ul. Jana Kazimierza 4. 
Szkoła religji żydowskiej, 'Vał
r Jagiellońskie 8a. 
KierO\\-'"llik }{ubill Dr. E. S onnen sche in. 
Cmentarze: Nowy cmentarz, ul. SzubiJiska 8, 
tel. 1780. Stary cmentarz, \Vzgórze Dąhrow- 
skiego 6. 


SEKTY RELIGIJXE. 
a) Polsko Katolicki Kościół Narodowy (Hodur) . 
Podlega biskupowi Bończakowi w Krakowie. 
Sala modlitw :\Iarcinkowskiego 8 b. Duchow- 
ny St. Zawadzki. Około l 000 dusz. 


b) Baptyści (Baptisten-Gemeinde). 
Gmina zbór Pomorska 26. Około 120 wyznaw. 
ców. Kaznodzieja Edwin Becker, Plac Peter. 
S()na 3. 
c) Adwentyści (Adventisten-Gemeinde). 
Gmina i sala modlitw Sienkiewicza 68, wyznaw - 
ców 50, kaznodzieja Isak Jolm, Nakielska 64. 
d) "Apostolische Gemeinschaft". 
Gmina i kaplica Śniadeckich 44, wyznawców 
120, kaznodzieja Johannes Kuchenbecker, 
Łokietka 29. 
e) "Evangelische GemeinschaU i Chństliche 
Gemeinschaft" . 
Gmina i kaplica :\IarGinkowskiego 8 b, wyznaw- 
ców 40, duchowny Toni
 'Veihkema. 


f) "Strażnica" (badacze pisma św.). 
\Vynajmuje salę do modlitw, zwolenników około 
30, sekciarz Stanisław Kocieniewski. 


Loże. 
Loża im. Emanuela Schweitzera w 
szczy, przewodniczący Fritz Hopp, 
Hkiego 8. 


Bydgo - 
Krasiń - 


II 


r
		

/adresy_192800024_0001.djvu

			X VIII 


Instytucje i Urzędy Państwowe 


a) Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa 
Wiejskiego Oddział w Bydgoszczy. 
Kancelarja Główna: Zacisze 8, tel. 669. 
Zasb
pca Dyrektora Józef Borowik, ul. Nowo- 
dworska 38. 
I. \Vydział Rolniczy, Ossolińskich 2, tel. 669. 
zast. Zastępca kierownika Leopold Zaleski, Osso- 
lińskich 6. 
2. \Vydział Higjeny Zwierząt, Zacisze 7, tel. 
1041. Kierownik prof. Dr. Kazimierz Panek, 
Ossolińskich 5. 
3. \Vydział Chorób Roślin, Zacisze 8, tel. 40i. 
Kierownik pro£. Dr. Ludwik Garbowski, 
Ossolińskich 4. 
4. Dział Ekonomji i Organizacji Rybactwa. 
Zacisze 8, tel. 669. Kierownik Józef Borowik, 
ul. Nowodworska 3S. 
5. Dział Meljoracyjny, Zac.isze s. Kiero\\-'Ilik- 
vacat. 
6 Pracownia Rybacka, Zacisze 8. Kierownik 
IX. MINISTERSTWO ROBÓT PUBLICZNYCH, . \Vłodzimierz Kulmatycki, Zacisze 7. \Vylę- 
garnia na Wilczaku, tel. 632. 
7. Ekspozytura \Vydziału Hodowli Roślin, Za.- 
cisze 8. Kierownik inż. agI'. Marjan Kru. 
kowski, Krakowska 2 a. 
8. Stacja )Ieteorologiczna, Zacisze 8, tel. 669. 
9. Morskie Laboratorjum Rybackie, Adjunkt 
Kazimierz Demel Hel W ojew. Pomorskie. 


2. Loża "Janus", przewodniczący Paweł Eckert, 
Niemce\.yicza 1. 
3. Loża im. Edwarda Laskera, przewodniczą.cy 
Herm. Friedland. Jagiellońska 11. 


vm. MINISTERSTWO PRACY I OPIEKI SPO- 
ŁECZNEJ. 
a) Inspekcja pracy 55 obwodu. 
Jagiellońska 21, tel. 381 (gmach b. Rejencji), 
pokoje 10, 33 parter. 
Inspektor: vacat. 
Podinspektor: Zygmunt Bojankowski. 
Starszy Sekretarz: Tomasz Gierman. 
Kancelista: Józef Krzemko'\vski. 
Godziny służbowe od 8-15, w soboty od 8-13,30 
b) Wydział Rozjemczy dla Przemysłu i Handlu. 
Jagiellońska 21, tel. 381 (gmach b. Rejencji), 
pokój 10, parter. 
Przewodniczący: inż. Tadeusz Janicki. 
Sekretarz: Tomasz Gierman. 
Godziny służbowe od 8-13. 


c) Państwowy Urząd Pośredn. Pracy i Opieki 
nad Wychodźcami. 
Grodzka 32, telef. 606. 
Kierownik Urzędu: Stanisław Tyborski. 
Sekretarz Urzędu: \Vładysław Sznajder. 


d) Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia przy 
Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. 
Grodzka 32, tel. 606. 
Tyborski Stanisław, przewodn., tel. 606. 
Korgowd Leonard, kierowni k biura i 
przewodn., tel. 606. 
Jankowski Stefan, tel. 1468 } . 
:Matuszewski Tadeusz, tel. 901 reprez b 
ntał:Cl 
Mieloch Ignacy praco lOrcow 
Pawlak Jan, tel. 691 } reprezentanci 
'Viese Stefan, tel. 1400 pracodawców 
Kocerka Teodor, tel. 974 } reprezentanci 
Wawrzyniak \Vac., tel. Fordon l samorzą.du 
Załachowski Bogumił, tel. 206, reprezentant 
pracowników umysłowych. 
Kierownik kasy: Jan Kuberski, sekr. miejski, tel. 
600-605. 


a) Inspekcja Dróg Wodnych w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz, N ad Portem l, tel. 297. 
\Vładza przełożona: \Vojewództwo poznańskie, 
\Vydział Robót Publicznych VIII B. 
Kierownik Inspekcji: inż. Stanisław Tychonie- 
wicz, radca budownictwa, nlieszkanie pry- 
watne: ul. N ad Portem 1. 
Referenci administracyjno-tec1miczni: 
Zastępca kierownika: inż. J akób Raciniewski, 
inspektor budownictwa. 
Antoni Stolcmann, inspektor budownictwa. 
\Vładysław Ballant, asesor VII st. sł. 
Ksif;:gowość: Łucja Nowakowska. 
Józef Wikarski. 
Sekr. kierown. Insp.: Jan Dobrosielski. 
Zarzf}dcy śluz: w Bydgoszczy Konrad Kuczyń- 
ski, w Brdyujściu Walerjan Kadow. 


Urząd otwarty dla st.ron od godz. 11-13, dla 
spraw ściśle żeglugowych od godz. 9--15. 
Urząd załatwia sprawy związane z żeglugą, 
opł
tami śluzowemi, nawigacyjnemi oraz spra- 
wUJe nadzór techniczny i policyjny na drogach 
wodnych: skanalizowana Brda, Kanał Bydgoski, 
skanalizowana Dolna Noteć, skanalizowana Gór- 
na Noteć i jeziora żeglowne. 


b) Państwowy Urzą.d Budownictwa Meljora- 
cyjnego. 
Jagiellońska 21, tel. 485. 
Podlega \V ojewództwu Poznańskiemu. 
Kierownik: insp. budowI. meljor. inż. Tadeusz 
Janicki, radca miejski, adres pryw. Kollf}- 
taja 2. 
c) Państwowa Inspekcja Budowlana, 
ul. Jagiellońska 21, pokój 98. 99, IOU. 
'Vładza przełożona: \Vojewództwo Poznańskie 
\Vydział Robót Publicznych. 
Kierownik Inspekcji: Ignacy Kurowski, ar- 
chitekt powiatowy. 
Urząd otwarty dla stron od 8 - 15. Urząd za- 
łatwia sprawy związane z budowlami pań- 
stwowemi i policyjno.budowlane. 


X. MINISTERSTWO ROLNICTWA. 


b) Państwowa średnia szkoła rolnicza. 
Bernardyńska 7. 
Dyrektor: Profic. 
Dzierżawi także folwark Biedaczkowo. 


c) Szkoła Rolnicza Wielkopolskiej Izby Rol- 
niczej. 
Nowodworska 50. 
Dyrektor Raczkowski, Cieszkowskiego 3. lRl. 
nr. 125.
		

/adresy_192800025_0001.djvu

			Instytucje i L"rzędy Państwowe 


XIX 


d) Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy. 
Jagiellońska 21, tel. 413. 
Dyrektor Lasów Państwowych p. Józef Zagórski, 
przyjmuje codziennie od godz. 11-13, pokój 
111, tel. 4-13. Mieszkanie prywatne ul. 
Garbary 8, tel. 6--46. 
\Vicedyrektor L. P. p. Adam Gottwald, pokój 
88, tel. 4-S4. 
Dyrekcja Lasów Państwowych dzieli się na 
Oddziały: 
l. Prawno-administracyjny, kierownik Oddz. 
p. Mikołaj Demkow, pokój 101: 
2. Gospodarczo-techniczny, kierowriik p. Jan 
\Vęglowski, pokój 97, tel. 4-79. 
3. Rachuby i Kasowości, kierownik p. \Voj- 
ciech Loh, pokój 109, tel. 4-63. 
4. Osobowy, kierownik p. Tadeusz \\
ajda, 
pokój 90, tel. 4-57. 
5. Urządzenie Lasów, kierownik p. Inspektor 
Stanisław Strzemeski, pokój 82. 
6. B J udowlano-teclmiczn y , kierownik p. inż. 3. 
erzy Reuach, pokój 91. 
7. Handlowy, kierownicy: pp. Mieczysław 
Sołtys i Ignacy Kiedrowski. pokój 104-105, 
tel. 4-48. . 
8. Kancelarja, naczelnik. kancelarji p. .:\larcin 
Pędziwiatr, pokój 92, tel. 4-95. 
Dyrekcja Lasów Państwowych mieści się przy 4. 
ulicy Jagiellońskiej 21, i podlega jej 36 nad- 
leśnictw, położonych częściowo w wojewódz- 
twie Poznańskiem i Pomorskiem. 


XI. MINISTERSTWO REFORM ROLNYCH. 


a) Powiatowy Urząd Ziemski, 
ul. Dworcowa 29, tel. 1130. 
Kierownik: 
Strony przyjmuje się tylko w środy i 
od 8-13. 
b) Archiwum b. Komisji Gen. Bydgoszcz. 
Dworcowa 29, tel. 663. 
Dyrektor: vacat. - 
(Podlega Min. \Yyznań Religijnych). 


soboty 


XII. MINISTERSTWO KOLEI ŻELAZNYCH. 


Polskie Koleje Państwowe w Bydgoszczy. 
Dworcowa 24/28. 


'- 


a) Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku. 
1. Wydział Kontroli Dochodów w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 24/28. Naczelnik \Vydziału: 
Welz Bronisław, ul. Zygmunta Augusta 32. 
,zastQpca: Sikorski Stanisław. 
Godziny urzędowania od godz. 8--15, łą- 
czy centrala Bydgoszcz, tel. pocztowy Nacz. 
Wydz. nr. 8. 
Z akr e 8 d z i a ł a n i a \V y d z i a I u. 
Kontrola kas i ekspedycyj biletowych, baga- 
żowych i towarowych całego okręgu dyrek- 
cyjnego, rozrachlUlki z dyrekcjami, załatwie- 
nie reklamacj i z pasażerami oraz przewozu 
bagażu i towarów. 
2. Oddzial Eksploatacyjny (dawniejszy Urząd 
Ruchu). 


a) Zakres: slużba eksploatacyjna, przewo- 
zowa, kasowa i reklamacji. 
b) Okręg: 
1. Bydgoszcz-Cierpice. 
2. Bydgoszcz-Kowalewo (wył. Chełmża, 
Kowalewo ). 
3. Unislaw-Chelmno--Kornatowo (wył. 
Kornatowo ). 
4. Bydgoszcz-Laskowice (wył. Laskowice} 
5. Terespole Pom.-Świecie. 
6. Terespole Pom.-Pruszcz Bagienica- 
\Vięcbork-Dorotowo. 
7. Bydgoszcz-Kaczory. 
8. Nakło-Chojnice (wył. Chojnice). 
 
9. Koronowo-Pruszcz Bagienica- Tucho- 
la (wył. Tuchola). 
N aczelnik: inż. \\T ojciechowski Jan. 
Zastępca: Tatarski \Valery. 
Godziny urzędowania od godz. 8-13 
i 15--17, łączy centrala Bydgoszcz. 
Oddział Drogowy (okręg taki sam) (dawniej 
erząd Ruchu), ul. Dworcowa 24/28. 
Naczelnik: inż. :\laydell Juljusz. 
Zastępca: Nehrebecki Stanisław. 
Godziny urzędowania od godz. 8-13 
i 15--17, lączy centrala Bydgoszcz. 
Oddział Mechaniczny (okręg taki sam) (daw- 
niej Urząd :Maszynowy), Dworcowa 24/28. 
Naczelnik: inż. Stecewicz Edward. 
Zastępca: inż. Ostrowski ZygmlUlt. 
Godziny urzędowania od godz. 8-13 
i 15--17, lączy centrala Bydgoszcz. 
5. \Varsztaty Główne (dworzec Bydgoszcz). 
Naczelnik: inż. Scłunidt Rudolf, tel. 507, 
przyjmuje do godz. 12. 
Zastępca: inż. Kawecki Stefan, 


Stacja Bydgoszcz. 
Zawiadowca stacji: Kugler Juljan. 
Zast
pca: Krakowski Czesław. 
Łą.czy centrala Bydgoszcz. 


Wydział Kontroli Dochodów 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu. 
ul. Dworcowa 24/28, bez tel. 
Naczelnik \Yydziału: Stanisław Linowski. 
Godziny urz
dowania od godz. 8-15. 


Biuro Rozrachunków. 
Naczelnik: Cywicki. 
Zastępca: Rzonca. 


Restauracja Dworcowa. 
N a dworcu, ul. ZygmlUlta Augusta 33. 
Dzierżawca: Józef Berendt, kupiec, teL 423. 


b) Wydział Dochodów 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu. 
Dworcowa 24 -28 (bez telefonu). 
Naczelnik \V-Iu: Linowski Stanisław. 
Przyjmuje od 12-13 codziennie. 
Zastępca N acz. W -łu: CzapIicki Michał. 


II. 


r-
		

/adresy_192800026_0001.djvu

			xx 


Instytucje i Urzędy Państwowe 


Urząd obejmuje wzglt;:-dnie składa SIę: 
l. Z działu ogólnego: kierownik 
Iyszkowski 
1\'Iarjan. . 
2, Z działu pasażerskiego: kierownik Herdin 
Marjan. 
3. Z działu towarowego: p. o. kierownika Dzie- 
dzickiego Bronisława. 
4. Z działu rowizyjnego: kiero'Wl1ik vacat. 
5. Z działu buchalteryjnego: kierownik Rathel 
Stanisław. 
6. Z działu reklamac
'jnego: kierownik ::)ku- 
piewski Aleksander. 


xm. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZ- 
NYCH. 


Konsulaty w Bydgoszczy. 
'\V i c e k o n s II l a t S z w e c j i: 
Inż. dyr. Stanisław Rolbieski, radca m., Gdań- 
ska 120, tel. 175. 
Niemieckie Biuro Paszportowe: 
PoznaiIska 2, telef. 179. 
\-Vicekonsul: Bernhardt. 
Kier. biura: Rutkowski. 


B. Instytucje i Władze Samorządowe. 


I.BIURA,ZAKŁADY I INSTYTUCJE MIEJSKIE. 


Magistrat: 
Komplet członków :\Iagistratu: 23. 
Prezydent miasta: Dr. Bernard Śliwiński, gabi- 
net służbowy Ratusz, pokój 16, telefon 600 
i 605, godziny przyjeć od 11-13 z ,vyją.tkiem 
środy i soboty. :\lieszkanie prywatne 'Vały Ja- 
giellońskie 2/ 3. telef. 29S. 
Wiceprezydent miasta: Dr. Tadeusz Chmielar- 
ski, gabinet służbowy Ratusz, pokój 21 II-gie 
pietro, t.elef. 600 - 605. l\Iiefizkanie prywatne: 
Paderewskiego 14, telefon 435. 


4 


Członkowie Magistratu. 
(Stan z 24 października 1927 r.) 
a) P ł a t n i. 
Hańczewski HeIU'yk, radca miejski, Kołłątaja łO, 
tele£. 1653. 
Podoski Tytus, radca miejski, Pomorska 5. 
Tabeau Jan, radca miejski. Św. Trójcy 22 b. 
Raczkowski Bogdan, radca bud., Moniuszki 2. 
Regarney Ludwik, radca bud., Cieszkowskiego 20. 
Żeromski Stanisław, radca miejski, Zacisze 3. 
Wache l\iaksymiljan, radca miejski, 20 Stycznia 
IU'. 29. 


b) Xiepłatni. 
Dzionara Paweł, Słowackiego l. 
Ks. Filipiak Jan, Seminaryjna. 
Góralewski Jan, Dworcowa 6 a. 
Dr. Jasiński Jan, Gdańska 167. 
Kocerka Teodor, Św. Trójcy l. 
Kurland .:\Iaksymiljan, Długosza 15. 
.l\1ikhert Józef, Jagiellońska 55. 
Muchowski Juljan, Poniatowskiego 3. 
Dr. Soboczyński Edward, Zduny L 
Świtała Idzi, Jagiellońska 18. 
Gonczerzewicz \Vładysław, Gdańska 159. 
:Matecki Edmlmd, "'ełniany Rynek 14. 
Stryszek Ludwik, Płocka 15. 
Janicki Tadeusz, Kołłą.taja 2. 
Biuro Generalne. 
Decernent personalny, radca miejski Podoski, 
zamieszkuje przy ul. Pomorskiej 5, tel. 615. 
Kierown k Biura: dyrektor biur Webt:-r, Ratusz, 
pokój 13, tel. 600-605. 
Zast. st. sekr. m. Kaliski, Ratusz, pokój 
(biuro rady m.). 


Biuro Finansowe. 
Decernent: 'Viceprezydent Dr. Chmielarski, Ra- 
tusz, pokój 21 n p., zamieszkuje przy ul. 
Paderewskiego 14. tel. 435. 
Kiero'\.vnik biura: Ht. Hckretarz Ziegler, Ratusz 
pokój 23, teL 600 -60r,. 
Biuro Rachunkowe. 
Decernent: 'Viceprezydent Dr. Chmielarski. 
Kicr,Jwnik bmra: dyrektor Aulich, Ratusz. 
pokÓj 20 II p., tel. 600-605. 
Główna Kasa Miejska. 
Decernent: lViceprezydent Dr. Chmielarski. 
Kierownik: Dyrektor "Troński, Rat.usz, pokój 1_ 
tel. 600-605. 
Urząd Własności Miejskich. 
Decernent: Radca miejski Dr. .Tasit'iski, za 
mieszkuje przy uL Gdańskiej 165, tel. urzę- 
dowy 600--605. 
Kierownik biura: Biechowiak, :\łostowa II, 
tel. 1204. 


Urzą.d Statystyczny. 
Decernent: Radca miejski Kurla
d. 
Kierownik: st. sekretarz m.iejski, Zernicki. Ra- 
tusz. pokój 3, tel. 600-605. 
Bibljoteka Miejska. 
Decernent: Radca miejski Podoski. 
Dyrektor: Dr. Bełza, Stary Rynek l, tel. 610. 
Bibljoteka Ludowa. 
Decernent: Radca miejski Podoski. 
Dyrektor: Dr. Bełza, Jana Kazimierza, tel. 610. 
Urząd Szkolny. 
Decernent: Radca miejski Ks. Filipiak, Dłu- 
ga 58. 
Kierownik biura: Buczkowski, tel. 600--605. 
Biuro Przemysłowe. 
DecerneIi.t: Radca miejski Tabeau. 
Kierownik biura: Dyrektor Chiliński, 
Kazimierza 3, tel. 615 i 636. 


ul. Jana 


Urząd Stanu Cywilnego. 
Decernent: Radca miejski KUl'land. 
12, I Kierownik: Urzędnik Stanu Cywilnego Muraw- 
ski, ul. Jana Kazimierza 3, tel. 600--605. 


,
		

/adresy_192800027_0001.djvu

			Instytucje 1 Władze Samorządowe 


XXI 


Urząd Budowli Naziemnych. 
Decernent: Radca budowlany, inż. arch. Racz- 
kowski. 
Budowniczy miejski: Zabielski. 
Kierownik biura: asystent Mencel, ul. Jana 
Kazimierza 3, tel. 638. 
Komitet Rozbudowy Miasta. 
Decement: Radca miejski inż. arch. Raczkowski. 
Kierownik techniczny: inż. Filipkowski. 
Kierownik biura: sekretarz miejski Witkowski, 
ul. Jana Kazimierza 3, tel. 638. 
Urząd Rozjemczy dla spraw Najmu. 
Decement: Radca miejski Tabeau. 
Przewodniczą.cy: adwokat Dr. Łasillski. 
Sądy Przemysłowy i Kupiecki. 
Decernent: Radca miejski Tabeau. 
PrzewodnicZł
cy: adwokat Błoch. 
Kierownik: Dyrektor Chiliński, Jana Kazi- 
mierza 3, tel. 615 i 636. 
Straż Pożarna. 
Decernent: Radca miejski M ilchert. 
Kierownik: Komendant :Milewski, ul. Pomor- 
ska 63/64, tel. 615. 
Tabor Miejski. 
(Pogotowie ratm1kowe). 
Decernent: Radca ::\Iiejski i\lilchert. 
Kierownik: Inspektor Taboru \V oz.ignój, Po- 
morska 63/64, tel. 615. 
Gazownia Miejska. 
Decernent: Dyrektor inż. Tubielewicz. 
Dyrektor Gazowni: inż. Klimczak. 
Kierownik biura: rendant l\falak, ul. Jagiel- 
lońska 38/42, tel. 630. 
Zakład Wodocią
ów Miejskich Gdańska szosa. 
Kierownik: Schad,e Paweł, inż. miejski, tel. 1618. 
Adamski \Valenty, maszynista miejski, tel. 1618. 
Makowski Jan, maszyn.sta miejski, tel. 1618. 
Splitt Jan, maszynista. 
Kasa Gazowni Miejskiej. 
Decement; Dyr. inż, Tubielewicz, 
Kierownik: sekretarz miejski, Kijek, ul. Jagiel- 
lońska 28/42, tel. 630. 
U rzą.d Budowli Podziemnych. 
Decernent: Dyrektor inż. Tubie1ewicz. 
Kierownik techniczny: budowniczy miejski Ju- 
szkiewicz. 
Kierownik biura: kierownik \Verka, ul. Jagiel- 
lońska 38/42, tel. 630. 
Rzeźnia Miejska, Kasa RzeŹDi M. i Targowica 
bydlęca. 
Decernent: Radca miejski Goncerzewicz. 
Kierownik: lek. weteryn. dyrektor Kwiatkow- 
ski, ul. Jagiellońska 35 d, tel. 641. 
Kierownik kasy: asystent Grubicll. 
Kierownik targowicy: inspektor Jankowski. 
Hala Targowa. 
Decernent: Radca miejski Gonczerzewicz. 
Zawiadowca: inspektor Urbanowski. ul. Pod- 
wale. róg Kościelnej, tel. 648. 


Urząd Opieki Społecznej. 
Decernent: Radca miejski Matecki, radca Ko- 
c&ka, radca Góralewski. 
Kierownik urzędu: Czarnecki, ul. Jagiellońska 
56 róg Bernardyńskiej, tel. 600-605. 
Urząd Ubezpieczeń. .. 
Decernent: radca miejski Góralewski. 
Kierownik: sekretarz miejski Kaczmarek. ul. 
Bernardyńska l, teL ti00-605. 
Biuro Wypłat Zapomóg Bezrobotnym przy Ma- 
gistracie. 
Decernent: radca miejski Kocerka. - 
Kierownik: st. sekretarz miejski Kuberski, ul. 
Grodzka 32, tel. 600-605. 
Urząd Podatkowy. 
Decement: radca miejski Tabeau i Stryszek. 
Kierownik urzędu: st. sekretarz Michalak, Nowy 
Rynek l, tel. 600-605. 
Oddział Egzekucyjny. 
Decernent: radca miejski Tabeau. 
Kiero\\'1lik: Komisarz Klcybor, Nowy Rynek l. 
tel. 617. 


Miejski Urząd Policyjny. 
Decernent: radca miejski Hańczewski. 
Kierownik: dyrektor biur \Veber, ul. Grodzka 
32, tel. 600 -60.'). 
Biuro Wojskowe. 
Decernellt: radp-a miejski Ha{lCzewski. 
Kierownik biura: sekretarL. miejski Nawrot, 
ul. Jagiellońska 56,. tel. 600-605. 
Urzą.d Badania Środków Spożywczych. 
Decement: Radca miejski Dr. Soboczyński. 
Kierownik: dYlektor Janiszewski, ul. Jagiel- 
IO{lska 70, tel. 1676. 
Urzą.d Bakterjologiczny. 
Decernent: Radca miejski Dr. Soboczyński. 
Kierownik: Dr. Karłowska, ul. Jagiel10liska 70, 
tel. 1676. 
Miejska Kasa Oszczędności. 
Decernent: \Viceprezydent Dr. Chmielarski. 
Kierownik: dyrektor Gulcz, Jagiellońska 70/71. 
tel. 2006 i 2007. 
Administracja Ogrodów Miejskich. 
Decernent: Radca miejski :Muchowski. 
Kierownik: dyr. Giintzel, ul. Gdań::;ka 161. 
Park Kazimierza '''ielkiego, tel. 600--605. . 
Lecznica Miejska. 
Decement: Radca miejski Dr. Soboczyński. 
Zawiadowczyni: siostra przełożona Antonina. 
ul. Gdańska 165, tel. 639. 
Klinika Położnic. 
Decement: Radca miejski Dr. ę
boczyński. 
Zawiadowczyni: st. akuszerka ZÓłciówna, ul. 
Gdańska 42, tel. 1216. 


ł-
		

/adresy_192800028_0001.djvu

			XXII 


Instytucje i Władze Samorządowe 


Zakład Diakonisek. 
Decernent: Radca miejski l\Iatecki. 
Za'\\-iadowczyni: siostra przełożona 
Seminaryjna, tel. 640. 
ł 


3. 
4. 
Paula, ul. 5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
\ 13. 
Seweryna, ,14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


Zakład Ludwiki. 
Decernen
 Radca miejski l\latecki. 
Zawiadowca: Murach, uL Szubińska L 


Zakład Henryka Dietza. 
Decernent: Radca Miejski l\latecki. 
Zawiadowczyni: siostra przełożona 
ul. H. Dietza 12-15. 


Szpital Chorób Zakaźnych. 
Decernent: Radca miejski Kacerka. 
Zawiadowca: Bączkowski, ul. Piotrkowska 3. 


Decemat Elektrowni. 
Decement: Radca miejski Regamey. 
Kierownik: dyrektor l\larkowicz, ul. 
lońska 56, tel. 1281. 
Biuro Budowy Kanałów. 
Decement: Radca miejski Regamey. 
Kierownik biura: st. sek etarz miejski \V 
sierski, 
Jagiellońska 56, teL 1281. 
Teatr Miejski. 
. 
Decernent: Radca miejski Świtała. 
Dyrektor: Stoma, Plac Teatralny, teL 238 
(Kasa Teatru tel. 1138). 
Administrator: Polak. 


Jagiel- 


Muzeum Miejskie. 
Decernent: Radca miejski Podoski. 
Dyrektor: vacat. . 
Zawiadowca: sekretarz (miejski) muzealny Bo- 
rucki, Stary Rynek. tel. 600-605. Muzeum 
ot'\varte od 9-3, w niedziele i święta od 11-1. 
Rada Miejska. 
Prezes: Beyer Kazimierz, rektor szkoły, za- 
mieszkuje przy uL Gdańskiej 75, teL 1195 
i 1229, gabinet służbowy w Ratuszu, pokój 24. 
Godziny przyj
ć w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki od 5-6 godz. po poł. 
Biuro Rady Miejskiej: Ratusz, pokój 13 I ptr., 
Jezuicka 15. 
Kierownik biura: st. sekretarz miejski Kaliski 
\Vładysław, tel. 600-605. 
Prezydjum Rady Miejskiej miasta Bydgoszczy. 
(Stan z 24 paźdz. 1927 r.) 
l. Prezes Beyer Kazimierz, Gdańska 75 c. 
2. I Wiceprezes Banach. 'Vincenty, Łokietka 17. 
3. II \Viceprezes Fiedler Konrad, Paderewskie- 
go 7. 
4. III \Viceprezes Pawłowski \Vacław, Jagiel- 
lońska 4. 
5. Sekretarz Romański Bolesław, \Viłeńska 12. 
6. "Ticesekretarz Sokołowski Konstanty, Św. 
Trójcy 12. 
Spis członków Rady Mieiskiej m. Bydgoszczy. 
Komplet członków Rady Miejskiej: 60. 
l. ::\[aiuszewski Tadeusz, sekl'. zwią.zku. 
2. Kronenberg Leopold, literat. 


Pankl'atz Artur, redaktor. 
Zacharjasiewicz Laurenty, tapicer. 
Rybczyński Franciszek, sekr. związku. 
Kiljan Stanisław, ślusarz. 
\Vnuk Jan, ślusarz. 
Ziełiński Teodor, sekr. związku. 
Lubański Józef, robotnik. 
Bankiewicz Jan, kupiec. 
Pawłowski \Yacław, drukarz. 
Lonatowski Franciszek, ślusarz. 
Tłaczała Józef, handlowiec. 
Beyer Kazimierz, rektor szkoły. 
Szczepaniak Józef, kupiec. 
Fiołka 'Vojciech, restaurator. 
Sosnowski Ludwik, mistrz blacharski. 
Hoffmann Franciszek, sekr. Gł. \Varszta- 
tów Kolejowych. 
19. 
rzybyliński Franciszek, sekr. Starostwa. 
20. Zmudziński Bernard, sekr. związku. 
21. Romański Bolesław, pomocnik kupiecki. 
22. \Volski :Maksymiljan, adjunkt. 
23. l\Iatuszczak Piotr, sekr. związku lokatorów. 
24. Kurdelski Ignacy, mistrz krawiecki. 
25. Piotrowski Adam. stolarz. 
26. Dr. \Viecki Czesław, lekarz. 
27. '\Veimann Xarcyz, dyr. szkoły przemysł. 
28. Błaszak Jan, rzeźnik. 
29. Spitzer 'Vi 1helm, adwokat. 
30. Rehbein Gustaw, kupiec. 
31. Stoll Brunon, mistrz piekarski. 
32. Jendrike Paweł, kier. szkoły. 
33. Dr. Eckert Alfred, lekarz med. 
34. Sinunich Jan, mistrz krawiecki. 
35. Loerke Hugon, zegarmistrz. 
36. Jankau Oskar, rewizor ksiąg. 
37. Steinborn Frydervk, mistrz krawiecki. 
38. RittleI' Klara, właśc. domu. 
39. 
40. Lewandowicz Konstanty, mistrz bud. masz. 
41. Fiedler Konrad, redaktor. 
42. Dr. Nowiński Antoni, lekarz. 
43. Lewandowski Antoni, drogerzysta. 
44. \Vdziękoński Teofil, inżynier. 
45. Zwierzchowski Augustyn, urzędn. 
46. Błaszczyk \Vojciech, przemysłowo 
47. Jaworowiczowa Jadwiga, pensjon, 
48. Faustyniak Jan, poseł. 
49. Drewka )Iaksymiljan, robotnik. 
50. Banach \Vincent., urzędnik K. Ch. 
51. l\Iodlibowski Franciszek, stolarz, 
52. Nowakowski \Vawrzyn, kupiec. 
53. Nowicka Anastazja, mężatka. 
54. Mąka Józef, ślusarz, 
55. Trzebiatowski Józef, restaurator. 
56. Zieliński Władysław, mularz. 
57. Sokołowski Konstanty, elektromechanik.' 
58. "Titt Łucjan, stolarz. 
59. Zbychorski Stanisław, dentysta. 
60. Słomiński Ignacy, sekr. pocztowy. 


SKŁADY KOMISYJ RADY MIEJSKIE.} 
MIASTA BYDGOSZCZY. 
(Stan z 20 paźdz. 1927 r.) 
Komisja Wyborcza. _ 
13 radnych: Banach, Sokołowski, Żmudziński: 

1atuszczak, :Mąka, Rehbein, Fiedler, Janicki, 
l\Iatuszewski, Kronenherg, Pawłowski,Fiołka 
Jendrike.
		

/adresy_192800029_0001.djvu

			Instytucje l Władze Samorządowe 


XXIII 


Komisja Finansowa. 
13 radnych: I,ewandowski, przewodniczą.cy. 
Banach. l\'[atuszczak, 'Veimann, Dr. 'Viecki. 
Sokołowski, Spitzer, Rehbein, Janicki, Za- 
charjasiewicz, Zieliński T., Tłaczała, Sło- 
miński. 


Komisja Rachunkowa. 
13 radnych: Kurdeiski, Kiljan, Drewka, Lubań- 
ski, Lewandowicz, Z'\vierzchowski, Zbychorski, 
Fiołka, Słomiński, Stoll, Lonatowski. Szcze- 
paniak, vacat. 


Komisja Rewizyjna Kas. 
11 radnych: Zwierzchowski, Jankau, Pankratz, 
Kronenberg, Fiołka, n'olski, Trzebiatowski, 
Zbychorski
 ''''nuk, Zieliński T., Słomiński. 


Komisja Bu1owlana. 
9 radnych: Piotrowski, Hoffmann, :\Iodlibowski, 
Zieliński 'Wł., JagieIski. "'dzi
koński, l\Iatusz. 
czak, Zacharjasie", icz, Matuszewski. 


Komisja Gospodarcza. 


składa się: 
a) z członków Komisji Finansowej. 
b) z członków Komisj i Racłl1.mkowej. 


Deputacja Gazowni Miejskiej. 
9 radnych: 31atuszewski, Loerke, Lewandowicz, 
Lewandowski, Żmudziński, Przybyliński, Pa. 
włowski, Drewka, Sokołowski. 
6 członków obywatelskich: Tollas, Kaszubow- 5 
ski J., Dereżyński, Schilling, Sokołowski J., 
vacat. 


Deputacja Budowli Podziemnych. 4 
3 członków Magistratu: Ra<'zkowski, Dzionara, 
Tubielewicz. 
4 radnych: Piotrowski, Zieliński T., Zieliński \"ł" 
Janicki. 
2 członków obywatelsk.: )iadaliński, Żbikow - 4 
ski \Vawrzyniec. 


Deputacja Budowli Naziemnych. 
3 członków Magistratu: Raczkowski, Dzionara. 
Góralewski. 
3 radnych: Matuszewski, Modlibowski, Pio- 
trowski. 
3 członków obywateisk.: Suwalski, Grześkowiak, 
Maćkiewicz. 


Deputacja Rzeżni Miejskiej. 
4 członków Magistratu: 
lilchert, Dzionara, ::\{u- 
chowski, Dr. Jasiński. 
5 radnych: Błaszak, RybczyI'lSki, Modlibowski, 
Loerke, Lewandowicz. 
.
 członków obywateisk.: Gole, Kowalewski. 
Adrjańczyk, Bocheński, Gutkowski. 


Deputacja Straży Pożarne j. 
3 radców: Kurland, Gonczerzewicz, Raczkowski. 
4 radnych: Mąka. Zacharjasiewicz. \Vdziękoński, 
:Matuszczak. 
2 członków obywateisk.: Czajkowski. Kunkiel. 


Deputacja Ogrodów Miejskich. 
3 raciców: M:uchowski, Podoski, Raczkowski. 
3 radnych: 'Veimann, Jaworowiczowa, Nowa- 
kowski. 
3 członków obywateisk.: Fiałkowski, Krahl, 
Szymkowiak. 


Deputacja Własności Miejskich. 
4 radców: Dr. Jasiński, Żeromski, Raczkowski. 
vacat. 
9 radnych: . Piotrowski. Spitzer, Sokołowski, 
Drewka, Zmudziński. 
[atuszczak, Zwierz- 
chowski, '''nuk, Matuszewski. 


Deputacja Szkolna. 
2 radców: Ks. Fili piak, Tabeau. 
4 radnych: Kronenberg. Zbychorski, Dr. No- 
wiński, Pawłowski. 
3 członków obywat.: Braun, Fl'ankowski, Twar- 
dowski. 
2 przedst. szk. średn.: Rolbieska, Dr. Laben- 
dziński. 
l przedst. szk. wydz.: Januszewski. 
3 przedst. szk. powsz.: Ewaid, 'Vnuk, Stellmach. 


Deputacja Bibljotek Miejskich. 
3 radców: Podoski, Ks. Filipiak, Kurland. 
4 radnych: Kronenberg, Jendrike, Dr. 'Viecki, 
vacat. 
2 członków oby"",: Ks. Skonieczny, Łuczewski. 


Deputacja Teatralna. 
radców: Podoski, Raczkowski, Tabeau, Kur- 
land, Świ tała. 
7 radnych: . Banach, Spitzer, :\Iat.uszczak, Pa- 
włowski, Zmudziński. 'V dzi
kOl18ki, Pankratz. 
członków obywat.: Janicki J.. KrB.8icki, 
Niemkie" icz, Kronenbergowa \Veimannowa. 


Deputacja Przemysłowa. 
radców: Tabeau, Dzionara, Góralewski. Że- 
romski. , 
4 radnych: Rehbein, Nowakowski, Lewandow- 
ski, KurdeIski. 
5 członków obywat.: Siemiradzki. Braun, Graj- 
nert, Gawroński, Degórski. 


Deputacja Zdrowia Publicznego. 
4 radców: Dr. Soboczyński, Ks. Filipiak, Racz. 
kowski, Kocerka. 
6 radnych: Simmich, Dr. \Yiecki, Nowicka, 
Dr. Nowiński, Lonatowski. 
10 członków obywat.: l\1urach, Adamski, Dr. 
Eckert. Malinowski, Treptow, Glon, Kaźmier- 
ski, LakneI, Dr. Jewasiński, Jarocki J. 


Zarząd Miejskiej Kasy Oszczędności. 
4 członków l\1agistratu: \Yiceprezydent Dr. 
Chmielarski. Kocerka, Gonczerzewicz, Kur- 
land. 
5 radnych: KurdeIski, Faustyniak, Lewandow- 
ski, Pawłowski, Loerke. 
3 członków obywat.: Pampuch. Lenkowski) 
Janeczek. 


ł-
		

/adresy_192800030_0001.djvu

			XXIV 


Instytucje l Władze Samorządowe 


Deputacja Muzealna. 
3 radców: Podoski, ks. Filipiak, Dr. Jasiński. 
7 radnych: Dr. Wiecki, Janicki, Fiedler, Fau- 
styniak, Zadlarjasiev. icz, Jendrike, 'Yeimann. 
3 członków obywaŁ.: Łabendziński, Dołżycki, 
Malewski. 


Okrąg VIII. 
Figurski Kazimierz, Gdańska 71. 
Goncerzewicz Ant., Gdańska 103. 


Okrąg IX. 
Chabowski Tomasz, Sowińskiego 2. 
Gabrjelewicz Kazim., Pl. Piastowski 3. 


Komisja Weryfikacyjna. 
7 radnych: ". eimann, Hoffmann, Słomiński. Okrąg X. 
.Matuszewski, Lewandowski, Jendrike, P Drozdowski Teofil, Chrobrego 21. 
włowski. a- Gutkowski Franc., Pomorska 28. 


Z arząd Zakładu Dietza. 
2 radców: 
Iatecki, Żeromski. 
3 członków ob
"Watelsk.: Naskręt, Korth, 
żyk. ma- 


Okrąg XI. 
Ziółkowski Franc., Glinki 51. 
Polewski \" awrzyn, Glinki 17. 


Okrąg XII. 
Kołodziej Franc., Ugory 25. 
Meliński Teodor, LeszczYliskiego 10. 


Zarząd Zakładu Diakonisek. 
l radca: :\Iatecki. 
9 członków oby,vat.: Zittlau, Bilarzewska, Okrąg XIn. 
Bauerowa, Leda, l\leister, Łaganowski, Dr. l\Iuchowski Juljan, Poniatowskiego 3. 
Eckert, Stebzel, Treptow. Grajnert Ignacy, Kilińskiego l. 


Zarząd Zakładu Ludwiki. 
l radca: :\Iatecki. 
7 członków obywat.: SobieraIski, Pawłowska, 
Szubertowa, Sokołowski, Stobiecka, Pankra- 
tzowa, Micińska. 


Deputacj a Domu Obywatelskiego. 
3 radców: :M:atecki, ks. Filipiak, Muchowski. 
3 radnych: Steinborn, :Nowicka, PrzybyliIlski. 
3 członków obywat. : Frankowski, Ka.<;prowicz, 
\Vitt. 


Okrąg XIV. 
Fitzner Piotr, Bcłzka 15. 
Eljasz Józef, Toruńska 27. 


Okrąg XV. 
Słaboszewski Ant., Grunwaldzka g a, 
Kowalewski \-Vinc., Koronow
ka 45. 


Okrąg XVI. 
Bukolt Adam, Grunwaldzka 91. 
Grabowski Józef, Szkolna 11. 


Okrąg XVll. 
Starzyński M., Nakielska 6,,). 
Bergmann Michał, N akielska U. 
(Ulice należą.ce do pOf;zczególnych obwodów 
patrz skorowidz ulic, rubryka nr. 7). 


SPIS NACZELKIKÓ\V OB\VODOWYCH 
MIASTA BYDGOSZCZY. 


Okrąg I. 
Stobiecki Roman, Stary Rynek 2. 
Siuchniński 
1ieczysław, Stary Rynek 3. 


Okrąg n. 
Kalkstein-Osłowski Franciszek, Jagiellońska 65. 
Grzechowiak Stan., Podwale 16. 


Okrąg III. 
Romański Leon, Zboż. Rynek 9. 
Mroczka Jan, Bernardyńska 10. 


Okrąg IV. 
Sporny Franc., Długa 4. 
Goncerzewicz 'V al., Zboż. Rynek 4. 


Okrąg V. 
Lisewski Bolesław, Św. Trójcy 4. 
Mróz Antoni, Św. Trójcy 4. 


.. 
Okrąg VI. 
Mateja Pilltoni, Błonia 9. 
Adamski :Michał, Król. Jadwigi 9. 
Okrąg VII. 
¥atecki \Vładysław, Stary Rynek 28. 
Zurawski WillC., Kołłątaja 4. . 


Okrąg XVIII. 
Pryliński Paweł, Promenada 68. 
:Maciejewski Julj., \Yesoła 5. 


Okrąg XIX. 
Trzebiatowski Józef, Jachcice. 
Lewicki Piotr, Jachcice. 


SPIS ROZJEMCÓ\V MIASTA BYDGOSZCZY 
wedle stanu z dnia l października 1927 r. 
(Ulice należące do poszczegóbwch obwodów 
patrz skorowidz ulic, rubryka, nr. 8). 


Okrąg I. 
Rybicki Zdzisław, Stary Rynek 14. 
Kaszubowski Jan, Niedźwiedzia 6. 


Okrąg ll. 
Nagel Stanisław, Długa l. 
Matecki Edmund, \Vełn. Rynek 14. 
Okrąg III. 
Romański Leon, Zboż. Rynek 9. 
Hechliński J akób, Podgórna 3. 
Okrąg IV. 
Buczkowski Marjan, Nowy Rynek 8. 
Sperkowski Stan., Poznańska 33.
		

/adresy_192800031_0001.djvu

			Instytucje l Władze Samorządowe 


xxv 


Okrąg V. 
Urbański Wacław, Pl. Pazna6.ski 13. 
V seat. 


Okrąg VI. 
Wilczewski Jan, Św. Trójcy 22 a. 
Kujawski Kazim., KardeckiegO' 27.' 


Okrąg VII. 
Idźkawski Lean, Jagiellańska 6u. 
Meyer l.eonard, 3 Maja 2.4, 


Okrąg VIn. 
Gniatczyk Piatr, Jagiellańska 14. 
Rybarczyk Alwin, l\lazawiecka 26. 


Okrąg IX. 
Zwierzvcki Piatr, Dwa: cawa 73. 
Blach Franc., Śniadeckich 47. 


Okrąg X. 
Chabowski Tamasz. Sawińskiega 2. 
:Meller Jan, Pl. Piastawski 2. 


Okrąg XI. 
Szczepaniak Józef, Padgóma 2. 
Piatrawski 
\dam, Lenartawicza 12. 


Okrąg XII. 
Gierszewf'>ki }'ranc., Gnmwaldzka 21. 
Bukalt Adam, Grunwaldzka 91. 


Okrąg XIII. 
Jaracki Juljan, Malbarska l. 
Bergmarm ::\Iichał, N akielska ,')4. 


Okrąg XIV. 
Sass Branisław, Jachcice. 
Trzebiatawski Józef, Jachcice. 


Okrąg XV. 
Szymański Edm., Taruńska 180. 
Mładzik Jan, UjejskiegO' 3. 


Okrąg XVI. 
Kujawski 'Vinc., Fardańska l. 
Kudelski Władysł., Krakawska 17, 


SPIS OB\VODÓ\V, NACZELNIKÓ\V I LEIC\.- 
RZY DLA SPRA\V UBOGICH. 


Obwód I. 
Naczelnik: Trafas Franciszek, PI. Paznański 12, 
tel. 1222. 
Lekarz: Dr. Rheindarff, Stary Rynek 14, 
teł. 166. 
Ulice: BataregO', Bramka, Długa, Farna, Gradz- 
ka, Grudzią.dzka, Jezuicka, Jana Kazimierza, 
Jatki, K03cielna, Kręta, Mennica, Mastawa, 
Niedźwiedzia, Nawy Rynek, Pad Blankami, 
Padgórna, Padwale, Paznańska, Przesmyk, 
Przyrzecze, Przy Zamczysku, Stary Rynek, 
Szpichlerna, Wały Jagiellańskie, \Vąska. Weł- 
niany Rynek, W
erzb1Ckiego, \Vadna, Zaułek. 


Obwód II. 
Naczelnik: Garczyński Franciszek, Królawej 
Jadwigi II. 
Lekarz: Dr. Leissner, Śniadeckich 17, tel. 1728. 
Ulice: Artura Grattgera, Błania, Długasza, Gar- 
bary, Jackowskiego, Królowej Jadwigi od 
3-15. Ką.cik. Łokietka, Most Kr91. Jadwigi. 
Naruszewicza, SiemiradzkiegO', Sw. Trójcy 
ad 12-21. 


Obwód In. 
Naczelnik: Żółkiewicz Antani, Śniadeckich 18, 
tel. 1431. 
Lekarz: Dr. Leissner, Śniadeckich 17, tel. 172B. 
Ulice: Dwal'zec, Dwarcawa ad 18-73 a, Chro- 
bregO', Fredry, Król. Jadwigi ad 1-2 i 17, 
Kwiatawa, Lipawa, Matejki, Most Zygmunta 
Augusta. Plac Piastawski, Padaiska, Pamor- 
ska ad 1-16, i ad 65 do końca, Rejtana, Sien- 
kiewicza. ad 1-21 i ad 45 da końca, Ślusarska, 
Śniadeckich. SobieskiegO', Sowińskiego, L"nji 
Lubelskiej, 'Varszawska. \\Tileńska. Zygmunta 
Augusta, Zduny. 


Obwód IV. 
Naczelnik: Langner \Valenty. Pomarska 41. 
Lekarz: Dr. Hecht, Gamma 5, tel. 1686. 
Ulice: Asnvka. Bernardvńska ad 1-4 i 16-20, 
Da :Magazynów, Dr. 
 Emila 'Varmińskiega, 
Dwarcowa 1-17 i 74 -9R, Gdaliska ad 1-24 
i 155-168. Gimnazjalna, Gamma, Hermana 
Frankego. ,Jana Kasprawicza, Jagiellańska. 
Kowalska, Kałłątaja, Kapernika, Klasztorna, 
KonarskiegO', KrasińskiegO', Ks. :\Iarkwarta, 
Libelta, Lubeckiega, :\Iarcinkowskiega, .:\Iosty 
J agiellańskie, 1\1ast Teatralny, Mast Bernar- 
dyński, Kadbrzeżna. Ogród, Jagieł!)'. Os.
a- 
litiskich, Parknwa, Petersana, Pl. Teatralny, 
Piatra Skargi, Pl. \Yalności. Pl. Ossolińskich, 
Pocztową, Reymanta. Staszica, Św. Flarjana, 
Trzeciego :\Iaja. Fracza. "-iisona, 'Yałyńska. 
'V yspiańskiega. 


Obwód V. 
Naczelnik: Blach Franciszek. Śniadeckich 47 a. 
tel. 961. 
Lekarz: Dr. Bader, Gdańska 22, tel. 1743. 
Ulice: Bacianowa, Hetmań::o;ka, Kaszubska, Ma- 
zowiecka, Na Graby. Ogradawa, Pamorska 
ad 17-64, Rycerska. Racławicka. Sienkiewi- 
cza, ad 22--44, Sżczecińska. Świecka, Świecka 
tylna, Zaświat, ŻółkiewskiegO'. Pl. Kościuszki. 


Obwód VI. 
J a c h e i c e. 
Naczelnik: Trzebiatawski Józef, Saperów 21. 
Lekarz: Dr. \Viecki, Dwarcawa 18 c, tel. 1623 
Ulice: Błatna, Barska. Czerska. Kolearska. Ką-' 
· pielawa. Ludwikawa, Niecała, OkrĘ:żua, Pół- 
wiejska, Piaski, Saperów, Smukalska. Średnia, 
Szamarzewskiega. ZamklliĘ:ta. Zakątek, Stara- 
gardzka, Obazawa. . 


Obwód VU, 
Naczelnik: Bosiacki Feliks, kupiec, Gdańska 90. 
Lekarz: Dr. Bader, Gdańska 22. tel. 1743. 
Ulice: Aleje Mickiewicza, ChaciI11ska, Chodkie- 
wicza, Cieszkawskiega, Dwernickiego (baraki). 


r
		

/adresy_192800032_0001.djvu

			XXVI 


Instytucje i \Vładze Samorządowe 


Gdań!'ka od 25-154, Jenerała Bema. Ignacego 
. Padere,,'skiego, Kościuszld, Niemcewi
za, Plac 
Kochanowskiego, Heja, Słowackiego, Sw. Jail- 
::;ka. 20 Stycznia 20 r., Zacisze, Zamojskiego. 


Obwód VIII. 
.Kaczelnik: Gierszewski Bolesław, \\'mvrzyn.ia- 
ka 2. 
Lekarz: Dr. \Vevnerowski, Udańska 52. 
mice: Adolfa l(olwitw: Bartosza Głowackiego 
od 15 -100, Cicha, Ciemna. JastI'z
bia, Kozie- 
tulskiego, Litewska, Lp.
na. Płocka, Poniatow- 
skiego. Pułaskiego. Henatorska. StepO\" a, 
\\' awrzynia ka. 


Obwód IX. 
p l' Z e d ID i e ś c i a 'w t'i c h o d n i e p o l e- 
wym brzegu Brdy. 
Xaczelnik: Talkowski Bernarcl, ',"esoła 5. 
Lekarz: Dr. Hecht, Gamma 5, tel. 1686. 
1:1ice: Boczna, Bałtycka, Cegielniana, Chopina, 
Fabryczna., FordOlIska, Gaj owa. Gdyńska. 
HarC'erska, Inwalidów, Kamienna. Kijowska, 
Krakowska, Kapliczna. Ł
czycka, Łowicka, 

Iost Portowy, :Mała, )Iiła, Pańska, Powstml- 
ców 'nkp., Pestalozziego, Przemysłowa, Po- 
lanka, Promenada, Holna. Szajnochy, Suczyń- 
ska. Sporna, \Vitebska, \yes?ła, . \\Tiślana, 
\Vłościańska, \Veteranów, Zabw, Zmudzka. 


Obwód X. 
Naczelnik: Fitzner Piotr, Bełzka 15. 
Lekarz: Dr. \Yiecki, Dworcowa 18 c, tel. i 623. 
Ulice: Bełzka, Budowlana, Częstochowska, Dą- 
browa, Ku 'Viatrakom, Kielecka, Łomżyń- 
ska, 'Marynarska. )Io
dły, Niziny, Mokra, 
Ogrody, Polna, Huska, RÓw.na, Sandomierska, 
Smoleńska, Solna, SpukoJna, Sadowa, To- 
ruńska od 28- 145. l"jejskiego, \Vyżyny 
10-15. Glinki od 41::1 -62, Objazdowa, Hutni- 
cza. Spadzista. Prosta, Smętna. 


Obwód XI. 
B i e l i c e N o w e - R u p i e n i c a. 
Naczelnik: Polewski ""awrzyn, Glinki 4. 
Lekar
: Dr. \Veynerowski, Gdańska 52. 
t:'lice: Bielicka od V
narto'wicza do końca, 
Brzozowa, Do Rakarni. Daleka, JesioDnva, 
Glinki od 1- 48 i od 63-93. Koźmiana, 
Lucka., ::\lyśliwska, Podle$na, Rupienica, Sie- 
radzka, Sokoła, Tucholsku, Ziemska, Kujaw- 
ska od 54-72, Karpacka od 8-31. 


Obwód XII. 
Naczelnik: Goncerzewicz \"alerjan, Zbożowy 
Hynek 4, tel. 1706. 
Lekarz: Dr. Hheindorf, St. Rvnek 14, tel. 166. 
Ulice: Babia ',"ieś, Bernardyńska od 5---15, 
Kujawska od 1-27 i 101 - 127, Karpackat 
od 1-7, Pawła z Łęczycy, Pl. Kościeleckich, 
Szpitalna. Toruńska od 1-27.i 146 do końca, 
t:'stronio, Zbożowy Rynek, Zupy. 


Obwód XIII. 
Naczelnik: Leń
ki Bolesław, Kujawska 78. 
Lekarz: Dr. Goerl, Gdańska 5, tel. 1416. 
mice: Chcłoniewskiego, Lwowska, Konopnickiej, 
Kuja'\\f'ka od 28---73 i od 73-100. 


Obwód XIV. 
Naczelnik: Hartoszyński Marcin, Nowodwor- 
ska 41. 
Lekarz: Dr. GoerI. Gdańska 5, tel. 1416. 
Ulim: Henryka Dietza. Niegolewskiego , Nowo- 
dworska, Sieroca, Terasy, 'Yiatrakowa, Gro- 
d,liska . 


Obwód XV. 
B i e d a s z k o w o. . 
:Naczelriik: Piotrowski Adam, Lenart,owicza 12. 
Lekarz: Dr. Kubczak, Jagiellońska 8, tel. 1742. 
'l'1ice: Bielicka od 1-40, Czackiego, Halicka. 
Inowrocławska, Konopna, Krzyżowa, Le
ar. 
towicza, Leszczyńskiego, Nowa, Ugory, Zu- 
ławy. 


Obwód XVI. 
Naczelnik: Dąbrowski Józef, KH. Skorupki 24_ 
Lekarz: Dr. Kubczak, JagiellOllska 8, tel. 1742. 
Ulice: Dąbrowskiego. :Filarecka, Gołębia, Gnieź- 
nieńska, Urobla, Kossaka, Ks. Skorupki. 
Orła. Pkkna, Piotrkowska, Strzelecka, Stro- 
ma. Szubińska, \Vzgórze Dąbrowskiego. 


Obwód XVII. 
Naczelnik: Lisewski Bolesław, R'w. Trójcy 4, 
tel. 794. 
Lekarz: Dr. Śmierzchalski, Kakielska 114. 
Ulice: Adama Czartoryskiego, Chwytowo, Do- 
lina, Kordeckiego, Lubelska, Mazurska, Plac 
PoznailsĘi, Seminaryjna, Św. Trójcy od 1-11 
i od 22 - 33. ',"ojewódzka. 


. Obwód XVIII. 
Naczelnik: l\f archlewski Ant., N akielska 117. 
Lekarz: Dr. Śmierzchalski, Nakielska 114. 
Ulice: Botaniczna, Blunnmgo, Inflancka, Mal- 
borska, Nakielska, Na 'Vzgórzu, Osada, Pa- 
górek, Pijarów, Krzywa, Hóżana. Stawowa, 
Sto Czarnieckiego, Trentowskiego. t:'laJlska, 
\Vinc. Pola, \Yysoka. 


Obwód XIX. 
Naczelnik: l
-ierszewski Franciszek, Grunwaldz- 
ka 21, tel. 1127. 
Lekarz: Dr. Eckert, Grunwaldzka 135, tel. 1832. 
Ulice: Chełmińska, Czarna Droga, Graniczna, 
Grunwaldzka, Jasna, Kanałowa, Kraszew - 
skiego, Most Grunwaldzki, Młyńska, Nad Ka- 
nałem, Nowogrodzka, Pl. Petersona, Ścieżka. 
Śląska, Staro-Szkolna, \Vrodawska, Nad- 
rzeczna. 


Obwód .xX. 
Naczelnik: Gierszewski Fran<,iszek, Grunwaldz- 
ka 21, tel. 1127. 
Lekarz: Dr. Eckert, Grunwaldzka 135, tel. 1832. 
Ulice: Bronikowskiego, Chojnicka, Chmurna. 
Elbląska, Flisacka, Grunwaldzka od mostu 
do kOIlca, Koronowska, Łącznik, )Iińska. 
Przejazd, Siedlecka.
		

/adresy_192800033_0001.djvu

			Instytucje i Władze Samorządowe 


XXVII 


SPIS RADCÓ\V SIEROT ::\UASTA 
BYDGOSZCZY. 
Obwód I. 
Radca sierot: Kier. p. Jeziołowicz, Szkoła No- 
wodworska. 
Ulice: Bramka, Chołoniewskiego, Grouziska, 
Grudziądzka, Henryka Dietza, Kręt.a, Ku- 
jawska(
łą?znie nr.IJ,r. po lewej stro.nie nal
.żące 
do RuplenlCY), Lwowska, MelchIOra W Ierz- 
bickiego, Niegolewskiego, Nowa, Kowodwor- 
ska, Nowy Rvnek, Pod Blankami, Podgóma, 
Sieroca, Terasy, Trybtmalska, Tucholska, \Vały 
Jagiellońskie, \Vąska, \Yiatrakowa. 


Obwód II. 
Radca sierot: Kier. p. Dachter. Szkoła Św. 
'Trójcy. 
Ulice: Ad. Czartoryskiego, Art. Grottgera, Ba- 
torego, Bielany, Błonia, Chwytowo, Długa 
24--53, Długosza, Dolina, Do 
lagazynów, 
Farna. Garbary. Jackowskiego, Jagielloń5ka 
od ul. \Vojewódzkiej do PI. Teatrahleg o , .Je- 
zuicka, Karmelicka, Ką.cik, Kordeckiego, Król, 
Jadwigi od ul. Uarbary do Mostu, Krótka, 
Ku :\1łynom, Lubelska, Łokietka, :\Iazurska, 
Mennica, Nadbrzcżna, Niedźwiedzia, Pl. Po- 
znańHki, Poznailska, Przesnlyk, Przyrzecze, 
Seminaryjna, Św. Trójcy l-II i od 20 do 
koiwa, Tamka, "-płn. Rynek, \Vojewódzka. 
Zaułek. 


Obwód II 1. 
Radca sierot: Kier. p. Szeczycki, Szkoła Dwor- 
cowa. 
Ulice: Chrobrego. Dr. Em. \Varmińskiego, 
Dworcowa, Gamma, Gdańska od Szkoły Oii- 
ceI'skiej do Cieszkowskiego, Król. Jad\\igi 
od mostu do Dworcowej, Kwiatowa, LipO\va, 
.Mar\.'inkowskiego, Matejki, Nad Portem, Na- 
ruszewicza, Petersona, Pl. Piastowski, Po- 
dolska, Pomorska do ul. Cieszkowskiego, Sien- 
kiewicza do ul. Mazowieckiej, Ślusarska, Śnia- 
deckich, \Vi leńska, Zduny. 


Obwód IV. 
Radca sierot: Kier. p. Ewaid, Szkoła Sienkie- 
WICZa. 
Ulice: Bocianowo, Fredry, Hetmailska, Kaszub- 
ska, Kąpielowa,. Lurh,,'ikowo, :Mazowiecka, 
Ogrodowa, Racławicka, Rejtana, Rycerska, 
Sienkiewicza od ul. l\lazowieckiej do końca, 
Sobieskiego, Sowińskiego, Świecka, Unji Lu- 
ł?elskiej, \Varszawska, ZygmlUlt.a Augusta, 
Zółkiewskiego. 


Obwód V. 
Radca sierot: Kier. p. Smarzyk, I:>zkoła Ks. 
Pi ramowicza. 
Ulice: Adama Asnvka, Al. Ossolińskich, Babia 
Wieś, Bemardyilska, Długa 1-23 i 54 do 
koń.ca, Ginmazjalna, Grodzka, Hermana Fran- 
kego, Jagiellońska od Pl. Teatralnego do końca, 
Jana Kasprowicza, Jana Kazimierza, Jatki, 
Karpacka, Kołłątaja, Konarskiego, Kopemi- 
ka, Kościelna, Kowalska, Krasińskiego, Ks. 
Markwarta, Ks. Ks. Misjonarzy, Libelta, 
Lubeckiego, Mostowa, Parkowa. Pawła z Lę- 


czycy, Piotra Skargi, Pl. Ko
cieleckich, PL 
OS801 ińl::jk ich, Pl. Teatralny, Pl. \Y olności, 
Pocztowa, Podwale, Przy Zarnczysku, Reja, 
Reymonta, Rybaki, Stary Rynek, Staszica, 
Szpichlerna, Szpitalna, Św. Florjana, Toruń- 
ska, Trzeciego 1Iaja, Urocza, Ustronie, ,y il- 
sona, \V odna, \r ołyńska, \Vyspiańskiego, Zbo- 
żowy Rynek, Zupy. . 
Obwód VI. 
Radca ::;ierot: p. Domeracki, Szkoła Św. Jańska 
Clice: Aleje 11jckiewicza, Chocimska, Chodkie- 
wicza, Cieszkowskiego, Dwemickiego. 20 Stycz- 
nia, GdaIlska od PL Teatralnego do ul. Ciesz- 
kowskiego, Gen. Bema, 19n. Paderewskipgo. 
Kośc bll::jzki, Na Grobv, Niemcewicza, Plac 
Ko!:.ciuszki, Pomorl::jka 
 od ul. Cieszkowskiego 
do kOlico., Słowackiego, Szczeciliska, Śnia- 
deckich 2;) a i 51 do 5fi, Św. Jariska. Zacisze. 
Za Cmentarzami, Zamojskiego, Za Świat. 


Obwód VII. 
Radca sierot: Kier. p. \Ynuk, Szkoła Lel::jzczyń- 
skiego. 
Ulice: Biedaszkowc, Bie]icka, B rz oz o,... a, Czac- 
kiego, Gnieźnieńska. Gołębia. Halicka, Ino- 
wrocławska, Konopna, Lenartowicza 9-----
7, 
Leszczyńskiego, Ugory 26---45, Ziemska, Zu- 
ławy. 


Obwód VIII. 
Kier. p. Bazyli, Szkoła Dąbrow- 


Radca sierot: 
::>kiego. 
Ulice: Dąbrowskiego, Filarecka, Grobla, Jesio- 
nowa, Konopnickiej, Kcssaka, Ks. Skorupki. 
Orła, Piękna, Piotrkowska, Stroma. Strze- 
lecka, Szubińska, 'Vzgórze Dąbrowskiego. 


Obwód IX. 
Radca sierot: Kier. p. Stelmach, Szkoła na 
\Yilczaku 
Iałym (dawn. Okole). 
rlice: Chełmińska, Graniczna, Grunwaldzka 
('Vilczak Mały), Jasna, Kanałowa, Kraszew- 

kiego, 1Iłyńska. Nadrzeczna, .Kaci Kanałem, 
Plac Petersona, Przemyska. Stara Szkolna, 
Ścieżka, Śląska, Św. Trójcy 12-19, Wroc- 
ławska od l \T śluzy ku ul. Jasnej. 
Obwód X. 
Radca sierot: Kier. p. Hypszer, Szkoła na Czyż- 
kówku. 
Ulice: Bronikowskiego, Cłunuma, Chojnicka. 
Elbląska, Flisacka, Grunwaldzka (Czyżkówko). . 
Koronowska, Łącznik, ,Mińska, :Nowogrodzka. 
Przejazd. Siedlecka, \Vyrzyska. 
Obwód XI. 
Radca sierot: Kier. p. Kałus, Szkoła nu \\"ilcza- 
ku \Vielkim (danw. \Yilczak). 
Ulice: Blumwego, Chłopickiego, Jary, 
'Ialborska, 
Miedza, :Nakielska do mostu ko1.,.Na \Yzgórzu. 
RÓ7.ana, Stawowa, St.ef. Czarnieckiego, rłań- 
ska, \Vinc. Pola, 'Vrocławska do IV śluzy' 
\Yysoka. 


Obwód XII. 
Radca sierot: Kier. p. Hypszer, Szkoła na \Yil- 
czaku (dawn. :\liedzyn). 
Ulice: Botaniczna, Inflalltska, Leszczyna. Na- 
kielska od mostu do kOlica, Osada, Pagórek. 
Pijarów, Trentowskiego. 


\
		

/adresy_192800034_0001.djvu

			XXVIII 


Instytucje l Władze Samorządowe 


Obwód xm. 
Radca sierot: Kier. p. Lackner, Szkoła na Bie- 
lawach. 
Ulice: Adolfa Kolwitza, Bart. Głowackiego, Ci. 
cha, Ciemna, Jastrzębia, Kaliska, Kilińskiego 
Kozietulskiego, Leśna, Litewska, :M:ałachow- 
skiego, Płocka, Poniato'\\-'skiego, Puła.<.;kiego, 
Senatorska, Stepowa, '\Vawrzyniaka. 
Obwód XIV. 
Radca sierot.: Kier. p. Balcer, Szkoła w Barto- 
dziejach \Vielkich. 
Ulice: Bałtycka, Boczna, Cegiemiana, Chopina, 
Fordońska, Gajowa, Gdyńska, KamielU18, Ki- 
jowska, Łęczycka, Mała, :Moniuszki, Pestaloz- 
ziego, Pohulank
. Pola:ł;lka. Sportowa, Szaj- 
nochy, \Vesoła, Zabia, Zmudzka. 
Obwód XV. 
Radca sierot: Kier. p. Kraska, Szkoła w Barto' 
dziejach Małych. 
Ulice: Bełzka, Krakowska, Ku \Viatrakom, 
Łomżyńska, l\larynarska, Mogiły, Niziny, 
Ogrody, Polna, Promenada, RURka, Spokojna, 
Toruńska 28-44 i UO do 146, Ujejskiego, 
'Vyżyny. 


Obwód XVI. 
Radca sierot: Kier. p. 
1łodecki, Szkoła w Ka- 
plL
ciskach \Vielkich. 
Ulice: Budowlana, Częstochowska, Fabryczna, 
Harcerska, Hutnicza, Inwalidów, Kielecka, 
Mokra, Objazdowa, Prosta, Równa, Sadowa, 
Sandomierska, Smoleńska, Smętna, Soma, 
Spadzista, Toruńska część należąca do Ka- 
puścisk \Vi, elkich \Veteranów. 
Obwód XVII. 
Radca sierot: Kier. p. Zawadzki, Szkoła w Ru- 
pienicach. 
Ulice: Cmentarna, Daleka, Do Rakarni, Glinki, 
Koźmiana, Kujawska 25--55, Łucka, Myśliw- 
ska, Podleśna, Rupienica, Sieradzka, Sokoła, 
Ujejskiego 1-22. 
Obwód XVllI. 
.Radca sierot: Kier. p. Ciemno-Czołowska, Szkoła 
w Kapuściskach Dolnych. 
Ulice: Kapliczna, Kapuściska Dome, Łowicka, 
Pańska, Powstańców \Vlkp., Przemyslowa, 
Sporna, Suczyńska, \Viślana, \Virebska, \\10- 
ściańska, Zawiśle. 


Obwód XIX. 
Radca sierot: Kier. p. 8ass, Szkoła w J achcicach. 
Ulice: Barska, Błotna, Czerska, Kolejarska, 
Niecała, Ohozowa, Okrężna, Piaski, Półwiejska 
Saperów, Smukalska, Starogardzka, Szama! 
rzewskiego, Średnia, Zakątek, Zamkni
ta. 


OB\VODY KOMINIARSKIE. 
.. 
Obwód I: Piiotr l\lagdański, Potra Skargi 5. 
Obwód II: Wojciech '\Vłodarczak, Na \Vzgórzu 3. 
Obwód III: Roman Chybicki, Fredry 8 
Obwód IV: Adam \Vysocki, Gdańska 102. 
Obwód V: Faustvn Smelkowski, Dworcowa 65. 
Obwód VI: Edward Schehl, Ks. Skorupki 82. 
Obwód VII: Antoni Rummel. Dworcowa 87. 


Obwód I. 
Mistrz kominiarski: Piotr MagdaIlski, Piotra 
Skargi 5. 
Babia \Vieś, Batorego, Bernardyńska, Bramka, 
Chołoniewskiego, Długa, Dr. Em. 'Varmińskiego, 
Dworcowa 1-17, Farna, Grodzka, Henryka 
Dietza, Hermanna Frankego, J agiellońskal8-66, 
Jana Kazimierza, Jatki, Jezuicka, Karpacka, 
Konopnickiej, Kowalska, Kościelna, Kręta, Ku- 
jawska 1-12 i 39 do końca, Ku Młynom, Lu. 
beckiego, Lwowska, Marcinkowskiego, Melchiora. 
\Vierzbickiego, Mennica, Mostowa, Niedźwiedzia, 
Niegolewskiego, Nowodworska, Nowy Rynek, 
Ossolińskich, Parkowa, Pawła z Łęczycy. Peter- 
sona, Plac Kościeleckich, Plac TeatrablY, Pocz- 
towa, Pod Blankami. Podgórna. Podwale, Prze- 
smyk, Przyrzecze, Przy Zmnczysku, Sieroca, 
S.tary Rynek. SzpichJerna, Szpitalna, Św. Flo- 
rJana, TOruńska 1-25, Toruńska 146 do kor'lCa, 
Terasy, Tl'ybunalska, Ust.ronie, Urocza, \Vały 
Jagiellońskie, \Vą.ska, \ViatrakO'\va, \Vełniany 
Rynek, \Vodna, '\Vołyńska, \Vzgórze Dąbrow- 
skiego, Zaułek, Zbożowy Rynek, Żupy. 


Obwód fi. 
:\Iistl'Z kominiarski: \Vojciech \Vłodarczak, Na 
\Vzgórzu. 3. 
Ad. Czartoryskiego, Art. Grottgera, Chwytowo, 
Dolina, Do Magazynów, Długosza, Garbary. 
Grudziądzka, J ackowskiego, Jagiellońska 1-17 
i 67 do kOIlca, Karmelicka, Kącik, Kordeckiego 
z koszarami Ułanów przy ul. Szubińskiej, 
Król. Jadwigi 3-7 i 8-16, Krótka, Lubelska, 
I
okietka, l\Ialborska, :Mazurska z Zakl. Ludwiki. 
Miedza, Nadbrzeżna, Naruszewicza, Pl. Poznań- 
Rki, Poznańska, Przy miejskiej śluzie, Różana, 
Seminaryjna, Siemiradzkiego, Śluza III, Św. 
Trójcy. \\Tojewódzka. 


Obwód lli. 
Mistrz kominiarski: Roman Chybicki, ul. Fre- 
dry 8. 
Bocianowo, Chrobrego, Droga do cmentarza, 
Dworzec, Dworcowa (wyłącznie nr. 1-17), 
Fredry, Gamma, Hetmańska, Kaszubska, Król. 
Jadwigi l -2 i 17-18, Kwiatowa, Lipowa, 
Ludwikowo, Matejki, Marcinkowskiego 8-lI, 
Mazowiecka, Ogrodowa, Plac K03ciuszki, Plac 
Piastowski, PodolRka, Pomt>rska 1-32 b, Ra- 
cławicka, Rejtana, Rycerska, Sienkiewicza, So- 
bieskiego, Sowińskiego, Ślusarska, Śniadeckich, 
Świecka, Szczecińska 8-9, Unji Lubelskiej, 
\Varszawska, \Vileńska, Zdlmy, ZygmlUlta Au- 
gusta, Żółkiewskiego. 


Obwód IV. 
Mistrz kominiarski: Adam '" YBocki, Gdańska 
nr. 102. 
Adama Asnyka, Aleje Mickiewicza, Chocim ska, 
Chodkiewicza, Cieszkowskiego, 20 Stycznia 20 r., 
Gdańska 1-75. 168-75 i 76, Gen. Bema, 
Gimnazjalna, Jagiellońska 18, Jana Kasprowi- 
cza, Kołłątaja, Koszary Artyleryjskie, Koper- 
nika, Konarskiego, Kościuszki, Krasińskiego, 
Ks. Markwarta, Ks. Ks. Misjonarzy, Libelta, 
Na Groby, Niemcewicza, Paderewskiego, Piotra
		

/adresy_192800035_0001.djvu

			Instytucje i Władze Samorządowe 


XXIX 


Skargi, Plac \V olności, Pomorska 33 do końca, 
Reja, Reymonta, Rielanka, Słowackiego, Sta- 
szica, Śniadeckich 1 - -5 i 50-56, Św. J ańska, 
Szczecińska 1--7 i 10-12, Trzeciego Maja, 
Wilsona, \Vyspiańskiego, Zacisze, Zamojskiego' 


Obwód V. 
J.listrz kominiarski: Faustyn Smelkowski, Dwor- 
cowa 65. 
Bartodzieje l\Iałe, Bartodzieje \Vielkie, Bie- 
lawy, Bielice Nowe, Brzozowa, Czersk Polski, 
Fordonek, Kapuściska Dolne, Kapuściska l\1ałe, 
Kapuściska \Vielkie, Kujawska 13-38, Rupie- 
nica, Skrzetusko, Ujejskiego. 


Obwód VI. 

Iistrz kominiarski: Edward Schehl, u l. Ks. 
Skorupki 82. 
Biedaszkowo, Cz
stochowska, Jary, Ks. Sko- 
rupki, 
akielska 11-63, Na \\Tzgórzu, Stawowa, 
Stefana Czarn,ieckiego, SzwedeIowo, Ułańska" 
Wilczak (dawn. Miedz
rn), \Vincentego Pola, 
Wysoka, Żułav. y. 


Obwód vn. 

Iistrz kominiarski: Antoni Rununel. Dwor- 
cowa 87. 
Błonia, Czyżk6wko, .Tachcice, Nakielska 1-10 
i 64 do kOIJ,ca, Śluza IV, Śluza V, Śluza Kwia- 
towa, Św. Trójcy 12-21, \Yilczak :\olały (Okole). 


Taryfa kominiarska. 


l. Za czyszczenie ruskiej rury w budyn- 
kach partero\"ych . . . . . . . . . 
Za każde dalsze piętro wi
cej ... 
2. Za ruską. rur
 w bud
rnku parterowym 
ponad 16/21 cm . . . . . . . . , . 
Za każde dalsL;e pi
tro więcej '" 
3. Za jeden komin t. zw. sztygier, do któ- 
rego kominiarz przy czyszczeniu wejść 
musi, w budynku parterowym . . . 
Za każde dalSZl
 piętro więcej. . . '. 
4. Za komin albo ruską. rurę procederową 
lub centralnego ogrzewania w budynkll. 
parterowym. . . . . . . . . . . . 
Za każde dalsze piętro więcej '" 
5. Za czyszczenie odnogi komina lub ka- 
nału, gardła lub nagłówka . . . . . 
6. Poddasza i piwnice w których znaj- 
dują się paleniska oraz gdy od pod- 
stawy poddasza aż do korony komina 
wysokość wynosi 3 m, liczy się 1.0 jako 
piętra i pobiera spłaty stosownie do 
opłat w pozycjach 1-5. 
7. Za wypalenie sadzy w kominie, albo ru- 
skiej rurze . . . . . . . . . . . . 
Materjał potrzebny do wypalania do- 
starcza właściciel domu. 
8. Za wydanie opinj i lub rewizję kominó",,', 
ognisk i t. d. przy odbiorze nowych 
albo przebudowanych budynków płaci 
się według specjalnej umowy. 
9. Jeśli kominiarz zgłosi się do czysz- 
czenia kominów, co mu się jednak 
wzbrania uczynić, płaci się mimo to 
cenę ustaloną niniejszą taryfą. 


zł. 
0,15 
0,05 


0,20 
0,10 


0,25 
0,12 


0,50 
0,20 
0,10 


1,00 


10. Za pracę zamówioną przed godziną 
7-mą. lub po godz. 17-tej płaci się po- 
dwójną. taryfę. 
II. Za prace kominiarskie nie wymienione 
w ni?iejszej taryfie może być zawarta 
specjalna umowa. 
Pobieranie niższej opłaty za wymienione 
cZYlU10ści jest dozwolone, natomiast likwido- 
wanie wyższych opłat jest zakazane i będzie 
karane grzywną stosownie do 
 149 ordynacji 
procederowej . 
Powyższa taryfa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1925 r. 
Bydgoszcz, dnia 31 grud.nia 1924 r. 

I i e j s k i U r z ą d P o I i c y j n y. 
(-) Hańczewski. 


n. WYDZIAŁ POWIATOWY 


uL Słowackiego nr. 3, tel. 245, 250. 
Przewodniczący \Yydziału Powiatowego: Dr. 
Józef Bereta, starosta. Przyjmuje od 10-12. 
tel. 671. 
Zast
pca: Stanisław Palędzki, Łącznica poczta 
l\lak
ymiljanowo. 
Sekretarz 'Vydziału Powiatowego: Jan Biskup- 
ski. 
lTrząd otwarty dla stron od 8 -I!ł. 


1. Powią.łowa Kasa Komunalna, pokój 18, 19, 20 
ul. Słowackiego 3 (gmach 'Vydziału Powiato- 
wego), tel. 245, 250. 
Dyrektor Ka.'3Y: \Vincenty Biskupski. 
Kontroler: Stanisław Krzyżaniak. 
Kasa otwarta dla publiczności od godz. 8,30 
do 13-tcj. 


2. Powiatowy Zarząd Drogowy, pokój 25 
ul. Słowackiego 3, (gmach 'Y
Tdziału Powiato- 
wego), tel. 245, 250. 
Budowniczy powiatowy: Jan Fischer. 


3. Kolej Powiatowa. 
Dyrekcja: ul. Grunwaldzka, tel. 195. 
Dvrektor: Roman l\Iasełkowski. 
'Godziny urzędowe od 8-15. 
Dworzec Kolei Powiatowej: tel. l P6, B
-dgoszcL- 
Okole. 
Uskutecznia zamówienia na wagony etc. 


4. Kolej Powiatowa. 
Oddział komunikacji autobusowej. 
Kolej powiatowa uruchomiła dla dogodności 
publiczności autobusy na linji Bydgoszcz-Ko- 
ronowo. 
Porą letnią kursuje ponadto autobus pomiędzy 
Bydgoszczą.-Opławcem-Smukałą. 
Oprócz tego wY}Jożycza się autobusy dla wy- 
cieczek zb orowych. n.a polowania i t. p.
		

/adresy_192800036_0001.djvu

			xxx 


Instytucje l Władze Samorządowe 


W. KASY CHORYCH. 
(Pst.awa z 19/V 1920 r. Dz. U. 44, poz. 272). 1. 


1. Kasa Chorych m. Bydgoszczy
 
ul. Dr. Emila \Varmińskiego 2. 
Podlega Okręgowemu U rzędowi Ubezpieczeń 
w Poznaniu. 
Administracja Kasy nr. tele£. 137 i 1136. 
Dyrekcja Kasy nr. telef. 145. 
Biura otwarte dla publiczności od godz. 8-mej 
do I-szej. 
Przekazy do lekarzy w nagłych wypadkach 
wydaje się od godz. 1-8 po pol., w niedziele 
i święta od godz. 9--ll przed poł. 
'Wypłata zasiłków w piątki i soboty. 
Dyrektor: :\Ialinowski Kazimierz. 
Zakłady Przyrodolecznicze, Gabinet Rentgeno- 
logiczny, Ambulatorjum Dentystyczne i La- 
boratorjum Tecłmiczne nr. telef. 1136. 
Uzdrowisko Opławiec nr. telef. 293. 
Naczelny lekarz kasy: Dr. Klikowicz. 


Z a r z ą. d K a s y: 
Goździewicz Józef, przewodniczący, ul. Dwor- 
cowa 72. 
2. Matecki Czesław, zast. przewodn. 
3. Pi tak Edmund. 
4. Dyr. Sioda Leon. 
5. Szilling Paweł. 
6. Pawłowski Wacław. 
7. Kosmowski \Vawrzyn. 
8. Dereziński Francis
ek. 
9. Matuszewski Tadeusz. 


. 


2. Powiatowa Kasa Chorych w Bydgoszczy. 
ul. Cieszkowskiego 19, telef. 950. 
Podlega Okręgowemu Urzędowi Ubezpieczeń 
w Poznaniu i :Ministerstwu Pracy i Opieki 
Społecznej. 
Zarząd Kasy: Komisarz rządowy \Vładysław 
\Vachowiak. 
Kierownik: Zast. kier. kasy Henryk Pietrowicz 
Lekarz Naczelny: Dr. Czesław \Viecki. 
Rewizor: Zaprzysiężony rewizor ksiąg Franci- 
szek \Vęglikowfki. 
Godziny urzędowe od 8--13. 


I. Tabela obliczania składek dla Kas Chorych Województwa Poznańskiego i Pomorskiego. 


Dla zarabi ających ",CI) Za ł tydzień 
iI:'a !'=kładka wynosi przy 
Oc płacą składki 
iI:.
 6 1 / 1 % pracy ustawowej 
Grupa ctI.. I 
dziennie tygodniowo miesi
cznie -:;;'" za: 
za rob- ::3.- P 
'"'0 dawca biorca 
kowa t)
 

;;,. t ty-I' ',"0-/5 ty.o- '/. ''/. 
pooad I do po
d I do po
d I do p..
 dzień dnie dni 
zł I gr zł I 
r zł I gr zł I gr zł I gr zł : gr zł ' gr " zł I gr zł I gr zł I gr zł'gr zł
gr 
-I- I I 25 1 - 11 36 I 
I 11- - - 6- - - - 75 - 34 170 - 20 - 14 
II II- 150 6- 9- 25 - 37150 125 - 57 2 1 28 285 - 34 - 23 
III 11 50 2- 9 1 - 121- 37 50 50 - 175 -80 3 1 20 4- - 48 - 32 
IV 2- 259 121- 15 - 50 - 62 50 225 102 4:08 510 - 61 - 41 
V 250 3- 151- 18 - 62 50 75 - 2 1 75 125 5- 625 - 75 - 50 
VI 3- 4- 18- 24 - 75 - 100 - 3,50 159 6'36 795 - 95 - 64 
VII 4- 5- 24 1 - 30 - 100 - 125 - 450 205 8 1 20 10 25 123 - 82 
VIII 5- 6- 30'- 36,- 125 - 150 - 5 1 50 250 10 - 12 50 150 ]- 
IX 6- 7- 361- 42,- 150 - ]75 - 6'50 296 Ił 84 14 80 178 118 
X 7- 8- 42 1-:- 48- 175 - 200 - 71 50 341 13 64 17 05 205 136 
XI 8- 9- 48- 541
 200 - 225 - 8,50 387 15 48 19 35 232 1.55 
XII 9 1 - 10 50 54 - 63- 225:- 262,5 O 975 1 444 17 76 22'20 266 IJ78 
I 262i 50 31 21 50 ll50 523 20 
XIII 10,50 12 50 63 - 75 - 92 26,15 3 14 2:09 
XIV 12,50 - - 75 - - - 31250 1250 569 22 76 28 1 45 3 25 2;27 


Dla Kas Chorych, które wprowadziły 15 grup zarobkowych: 


XIV 1 1250 115 -1751-190/-1312150 1 37 5-/1375 6\26125041 m0l 3176 1 250 
XV 15-- -- 90- -- 375- - - 15- 683 2732 3415 4 j l0 273 


.
		

/adresy_192800037_0001.djvu

			Instytucje i Władze Samorządowe 


XXXI 


Tabela obliczania świadczeń dla Kas Chorych Województwa Poznańskiego i Pomorskiego. 


-- 
Składka wynosi Z6 l tydz'eń Świal\czenia pieniężne Zasiłek 
przy 6 3 / 0 płacy pł6cą skladki w cZł!s:e choroby pogrzebowy 
Grupa ustawowej za: I 
Zasiłek Zasiłek dzienny dla 
zarob- Pra- Praco- za j-ó)den członka leczonego 
w szpi talu Za człon- Za 
kowa 4 t y- co- dzień 
l t y- 5 t y- biorca nieziol- I. dla I II. dla nie. ka ubez- członka 
go- dawca 2/5 ności utrzymu- utrzymują- pIecz. rodziny 
dzień dnie godni 3/ 5 jących cych in- 
do pracy inne osoby nych osób 
zł I 
r zł I 1<1' zł I gr 7.1 ' R'r zł I 1<1' zł ' 1<1' zł . gr zł' R'r zł gl' zł I 11.'1' 
- 


I 1160 
I -1 32 I 2R -1 19 13 45 22 08 15 75 7 87 
II -52 208 21 60 -31 21 75 37 12 26 25 13 12 
III -1 74 296 370 -44 30 l 05 52 18 36 75 18 37 
[V -94 376 4 1 70 -56 38 l 35 67 23 47 25 23 62 
V l 16 464 580 -70 46 l 65 82 27 57 75 28 87 
VI 147 588 7:35 -88 59 2 10 I , .0.5 35 73 50 36 75 
VII 1 1 89 756 945 l 13 76 2 70 I 35 45 94 50 47 25 
VIII 2 1 31 924 11155 139 92 3 30 I 6;3 55 115 50 57 75 
IX 2173 10 92 13j65 164 l 09 3 90 I 95 65 136 50 68 25 
X 3'15 1260 1575 1!89 l 2R 4 fiO 2 25 75 157 50 78 75 
XI 3/57 14:28 17 1 85 2'14 ] 43 5 10 2 55 85 178 50 89 25 
XII 4r 9 16r" 20,45 246 ] I R4 5 85 2 92 11 !:J8 204 75 102 35 
XIII 483 1932 2415 290 l 93 6 90 3 ł5 15 241 50 120 75 
XIV 525 21- 26,25 3 15 2 10 7 50 3 75 25 262 50 131 25 
Dla Kas Chorych, które wprowadziły 15 grup zarobkowych: 
XIV t 8 1 23JI21 28 ' 90 I 3 1 471 2 31 g / 2" 1 -1 12 1 1 I 381288 751144 37 
XV 630 2520 31150 31 78 2 52 4 50 l I 50 315 - 157 50 


c. Dział medyczny. 


a) Szpitale i kliniki. 
Lecznica Miejska, ul. Gdańska 167, tel. 639. 
Lecznica Powiatowa, Senatorska 75, tel. 1542. 
Szpital im. Giese Rafalskiej (D.akcnisek), Se- 
minaryjna 1-2, teJ. 640. 
Szpital Ś"".. Florjana, Św. Florjana 16, tel. 1394. 
Szpital \Vojskowy (rejonowy), JagiellOliska 26, 
tel. 2010. 
Szpital Izolacyjny, Piotrkowska 3, tel. 1696. 
Stacja wenerycznie chorych, 'Vały J agielloń- 
skie 2-3. 
Klinika miejska dla kobiet, Gdaj'lska 42, tel. 1216. 
Klinika Prywatna dla chorób weWil. Dr. Króla, 
PI. \V omości 5, tel. l g 10. 
Klinika Prywatna dla kobiet Dr. Glińskiego, 
20 Stycznia 34, tel. 882. 
Klinika Prywatna i miejsce wywczasowe, Sp. 
z o. p., Aleje Mickiewicza 11, tel. 1376. 
Klinika Prywatna dla Położnych Gryfkowskiej, 
Długa 5, tel. 1673. 
Zakład Leczniczy Dr. Szymańskiego, Gdańska 
19, tel. 421. 
Zakład dla niemowląt, Plac Kościeleckich 3. 
tel. 1491. 
Zakład Przyrodoleczniczy Kasy Chorych, Dr. 
Em. Warmińskiego 2, tel. 1136. 
Zakład Przyrodoleczniczy firmy C. A. Franke, 
Ks. Ad. Czartolyskiego 7 a, tel. 987. 


Zakład Przyrodoleczniczy Dr. Sentkowskiego, 
Pl. 'Yomości l, tel. 824. 
Ambulatorjum Dr. Siegerta z aparatem Roentge- 
na, górskiem słońcem i t. d., Jagiellollska 66, 
tel. 956. 


b) Zakłady dobroczynne. 
Dom Ociemniałych żcłnierzy, ul. 3 .Maja 23. 
Dom przymusowego wychowania dziewczqt. 
Czyżkówko. 
Dom" ubogich, ul. Dworcowa 60. 
Internat Kresowy, ul. Senatorska 80. 
Ochronka dla dzieci S. S. Elżbietanek, ul. Bie- 
licka 4. 
Ochronka S. S. Elżbietanek, ul. Peten>ona. 
Ochronka S. S. Elżbietanek, ul. Staroszkolna. 
Ochronka parafjalna przy ko
ciele Św. Trójcy, 
ul. Chwytowo 16. 
Ochronka na Czvżkówku, ul. Koronowska. 
Ochronka ŚW. \V ojciecha na Bielawach, ul. 
Płocka. 
Schronisko dla niewidomych, uLKołłątaja 13-14, 
tel. 1120. 
Schronisko dla dziewcząt, ul. Dworcowa 54. 
Schronisko ewang. dla dzieci, ul. Torw1ska 7. 
Schronisko dla dzieci, ul. Mazowiecka 12. 
Schronisko dla starców, ul. Dąbrowskiego 5.
		

/adresy_192800038_0001.djvu

			XXXII 


Dział medyczny 


Łokietka 13-14, dr. Neugebauer Gustaw, Petersona 15, tel. 898. 
" Nowiński Antoni. Słowackiego 2. tel. 1432. 
" Nowkuński Tadeusz. Aleje Mickiewicza 6. 
.. Obniski Marjan. Kołłątaja 5. tel. 1220. 
" Rheindorf Oskar. Stary Rynek 14, tel. 1663. 
" Sągajłło Edmund. Aleje Mickiewicza l, 
teL 241. 
.. Schendell Elimar. Gdańska 149, tel. 1368. 
" Sentkowski Bolesław, Plac 'V o!ności l, 
tel. 824. 
.. Siegert Feliks, Jagiellońska 60, tel. 956. 
" Siemiq.tkowski Stefan, Stary Rynek 15. 
tel. 199. 
" Śmierzchalski Antoni, Nakielska 14. 
" Soboczyński Edward. Zduny 8, tel. ll03. 
" Świq.tecki Stefan. Gdańska 159. 
.. Szubert Tadeusz. Dworcowa 93. tel. 1288. 
" Szymanowski Kazimierz, Gdańska 5, tel. 
nr. 1924. 
Szymański Jan, Gdańska 19. tel. 1241. 
" SaUing Robert, Hetmań::-;ka 12. 
" Sielużycki Eugenjusz. Grtmwaldzka 143, 
tE' l. 404-. 
.' Tomicki Antoni. ul. Hctma{lska 12. 
., \Yeynerowski Teodor, Gda{u;ka 52. 
" \Viecki Czesław, Dworcowa 18 c, tel. 1623. 
" \Vojtkiewicz )Iikolaj, Dworcowa 24-28. 
" Zielińska Halina. Aleje Mickiewicza 17. 
t.el. -! 7. 
" Zi
tak \Yładysła\y. Śniadeckich 56. tel. 952. 
" Zi
takówna Zofja, Aleje :\lickie" icza 17, 
tel. 6R6. 


Schronisko dla starców, ul. 
tel. 1120. 
Schrcnisko ludowe, ul. 
akielska 23. 
Sierociniec im. Henryka Dietza, ul. Hen. Dietza 
4. tel. 1612. 
Zakład Krajowy dla ociemniałych, ul. Krasiń- 
Ekiego 2. tel. 1331. 
Zakład Ludwiki, ul. Szubińska l. 
Zakład 9bywatelski. ul. Grudzią.dzka 14.. 
Zakład Sw. Józefa im. Gen. Hallera, ul. Snia- 
deckich. 


c) Lekarze. 
Dr. Biihr Paweł, Gdańska 151, teł. 1361. 
" Bader Henryk, Gdańska 22, tel. 1743. 
" Biziel J311, Cieszkowskiego 2U, tel. 1266. 
" Błażejewski Bolesław, Poniatowskiego 4. 
_, Barań3ki Józef, Seminaryjna 1-2. 
" Bnmk Albert, JagiellcI'lska 15, tel. 1477. 
,. Czablewski Antoni, GdaI'u;:ka 5, tel. 889. 
" Czarnowski \Vładysław. Długa 32, 
" Czajkowski Franciszek. Gdaliska 15S, tel. 
nr. 1578. 
" Czaykowski Eugenjusz, J agiellyńska 59 tel. 
nr. 1522. 
.. Czopowska :Marja. Kwiatowa 7 a. 
,. Chiłkowski. Gdańska 167 (Lecznica Miej- 
ska). tel. 639. 
,. Dietz H3rmann, Gdańska 123, tel. 189. 
.. Dobbak Stanisław, Gdańska 8. 
,_ Dziembowski Zygrmmt. Śniadeckich 52 a, 
tel. 1526. 
" EckE'rt Alfred, GrlIDwaldzka 135. tel. 1832. 
,. .l<'ischoeder Edward, JagielloTlSka l
, tel. 159. 
" Fryczyński Bronisław, Dworcowa 31 b, tel. 
nr. 775. 
,. Gerdom Kurt. Gdańska 159. tel. 1812. 
" Gasz.y{u;ki Stefan. Gdańska 42. tel. 40. 
" Gintyłło \Vitold. Cieszkowskiego 3, tel. 1211. 
" Gliliski Jerzy, 20 Stycznia 3-1. tel. 882. 
" Goer! Hugon, Gdańska 5. 
" Grojewski Edmund. Gdaliska 167 (Lecznica 
Miej
ka), tel. 639. 
" Gadomski Tadeusz, Dr. Emila 'Yarmiń- 
skiego 15. 
" Hecht Franciszek, Gamma 17, tel. 1686. 
., Idaszewski Aleksander, Jagiellońska 14, 
t.eL 899. 
" IłowTiecki Kazimierz. Dworcowa 97. 
" Jonscher J'ózef, Jagiellońska 26. 
" Kantak Jan, Gdańska 8, tel. 1142. 
,. Kawczyń::-;ki Edward, Śniadeckich 56, tel. 
nr. 35g. - 
" Prus-Kowalewski Stefan, Śniadeckich 13. 
" Król Jan, Plac \Vomości 5, tel. 1910. 
" Krzymiński Józef. Gdańska 42. tel. 1216. 
.. Kubczak Józef. Mostowa 9. tel. 1742. 
.. Kube Alfred. Gdańska 151, tel. 1840. 
" Kozłowska Teres3., Cieszkowskiego 19. 
" Leissner Ernest., Śniadeckich 17, tel. 1728. 
" Linsker Juljusz, Dworcowa 31, tel. 1058. 
" Lipczyńska Olga. ..Wesoła II. 
,. l\Iaryński l\Iarjan, Jagiellońska 65-66, tel. 
nr. 773. 
" Meyer Oswald, Gdańska 34, tel. 1568. 
" Miedziszewski l\faksymiljan, Śniadeckich 52, 
tel. 654. 
.. Mierzwiński Józef. Gdańska 102. 
" Montowski Jan, Długa 23, teL 967. 


d) Lekarze-dentyści. 
Arciszewska Juljanna. Św. Trójcy 15. 
Biskupska Janina, Sienkiewicza 6. 
Blechmann 'Vitold, Kordeckiego 20. 
Chlebowska Janina. Św. Jańska 21. 
C ILbo....ska Jan'na: Udań ka 42. 
Chełchowski Stanisław, Z(hmy 17. 
Dobrowolski Adam, Jagiellońska 65/66, tel. 146f5. 
Gintyłło Stanisław, Konarskiego 3. tel. 121L 
Dr. med. Giżycki :Maksymiljan, C:xdańska 59, 
tel. 429. 
Dr. med. Goldbartll Art,ur, Św. Trójcy 13, 
tel. 1714. 
Dr. phil. Goldbarth Rudolf, Gdańska 165, 
tel. 1714. 
Janicki :Marjan. Piotra Skargi 3. 
Jeżewski Stefan. Dworcowa 94, teL 1836. 
Jeżewska .Tanina, Dworcowa 94, tel. 1836. 
Kowalewska Jadwiga, Zduny 9. 
Dr. med. l\Iielcarzewicz Leon. Dworcowa 3, 
tel. 998. 
::\'Ioszkowicz Fajwisz, 20 Stycznia 29 (St. Rynek 
10), tel. 1320. 
Nehrebecki Oktawjan. Chrobrego 14. 
Pyde Edward, Śniadeckich 4. 
Świderski ,Michał, Gdaliska 75 a. 
Świtała Idzi, Sło .\Oackiego l 11., tel. 999 
Thieme Marja. Libelta 12. tel. 541. 
\Vróblewska Kuhn Zofja, Zduny 9. 
Zarczyński \Vłodzimierz, Pomorska 8. 
e) Dentyści. 
Andrzejewski \Vacław, Śniadeckich II. 
Bigalke Emil. Aleje Mickiewicza 4. 
Bowski Paweł, Mostowa 10, tel. 751. 
Czarnecoy Józef i Paweł, Jagiellońska 9, tel. 965. 


.
		

/adresy_192800039_0001.djvu

			Dział medyczny 


xxx 


Duszyńska Józefa, Śniadeckich 20, t,el. 1907. 
Dziurla Franciszka, Dworcowa 93. 
Eigner Antonina, Dworcowa 51, tel. 1479. 
Eigner Kurt, Dworcowa 51, tel. 1479. 
Fojucik Zygmunt, Długa 2l. 
Gąsiorowski Brunon, Poznańska 34. 
Gozimirski Józef, Długa 41, tf\l. 1312. 
Iwieki Teodor, .Jagiellońska 12, tel. 1820. 
Kube Paweł, Gdańska 15, tel. ] 840. 
Lewandowski Franciszek, 'Vełn. Rynek 15. 
Makowiecki Paweł, Dworcowa 18 b, tel. 98R, 
1fatern Hugon, Grunwaldzka 14l. 
Matern \Vilhelm, Gdańska 21. 
Mosler Dorota, Gdańska 147. 
Narings .Józef, Matejki 5 a. 
Palm Zuzanna, Gdańska 16, 17. 
Paschke Jan. Dworcowa 18 c. 
Petrykowski 'Stanisław, Śniadeckich -t-1. 
RuchaIska Gertruda. Błonia 21. 
Rybka 2\Im'ja, Pomorska 34. 
Senger August. Długa 3ft 
Senger Augu:,;ta, Dworcowa 13. 
Sochaczewski Salomon. )IostO\va ;). tel. 1237. 
Szarafiliska Aniela" GI'lmwaldzka 24. 
Wąsikowski Piotr, Pl. \Yolności 2. 
Zhychorski Stanisław. (}(laIlSka 142. 
f) Lekarze-weter. 
Lek. wet.er. Bigo Józef, .Jagiellońska :1;') d (Rzeź- 
nia 
'liejs.). 
Dr. lek. weter. Heinrich Brtmon. Spnaturska 18. 
tel. 1710. . 
l£k. ., eter. .Jędrychowski Antoni. .Jaekowskie- 
go 36. 
JE'wasiński Kazimierz. Libelta 12 
(Pow, L. 'Vet.), tel. l736. 
Krankowski Henrvk. .J agiellOllska 
75, tel. 84;"). , ' 
.> KwiatkowRki _\ntoni, .Jagiellońska 
35 b (D
T. R.zeźni), tel. 64L 
.. .. }[anc8wiez \Yadaw. Błonia 5. 

Iag. lek. weter. Sz
'Jłowski Zenon. )[atejki lU. 
Lf'k. Wf'ter. 'Vollsehliigcr Paweł. Zboż. l{
'nek 
n. t.el. 1485. 
\Vróblew:-;ki Konrao, Zaci8
e .,. 
Zadlarów 'likołaj, Chwytowo 7. 
g) Ą.kuszerki. 
lr wag a: Taryf
 opłat dla położn:n:h re- 
guluje rozp. p. ". ojewody Poznańskiego z dnia 

 stycznia 1924 (Dz. rrzęrl. ""oj. 2. poz. 37) jak 
następuje: 
Cennik uj(;:ty jest w system Plmktowy. .J('nact 3 godz. 0.5- !,o') p., w nocy za jed.niJ i dru- 
g
e podwójnie. Przy porodzie b1i}.niąt, porodzip 
n
eprawidłowym, kr" otoku p. p. podwyżsL.a 

m: nale:7:yto
ć od 7..) -20 p.. prz
 porodzie 
w 
lOcy również podwójnie. Przy porodzif'. przy 
ktorYI!l lekarz jefOlt koniecznym. polwy;.:-;7,a, fOlię 
POWyzRze o I p. 
Za ka
dą dal:,;zą gudzinę obowiązkową w
-na- 
gradza R1ł:: każdą rozpo('zęhl> godziIl
 0.5 - 1.:) p., 
La wszelkie nieobowiązkowe od\\'iedziny. za każ- 
dą..rozłJOPzęt:t godzin(;: l - 2 p.. w nocy podwójnie. 
Za hatlanie położnicy w mieszkaniu włącznie 
porady ] - 2 p.. za 'wystawienie :5wiadect" R 
Oprócz wynagl'Oozenia 7,n'f)adanie lub wizyty OJip. 
Książka adresowa 


,Antkowiak :\lałgorzata, Jezuicka 6. 
Betyna ::\łarja, Jackowskiego 15. 
Balcer J ulja, .Fredry 7. 
Bekiel Aniela, 20 Stycznia 34 (Klinika Dr. 
skiego). 
Czerwińska Leokadja, Ks. Skorupki 82. 
Czarnoleska Anna, Bełzka 34 b. 
Chrzancwska Teresa, Pełęrsona 14. 
Chamska Antonina, Gdańska 97 a. 
Danielczyk Jadwiga, Hetmańska 18. 
Dettlaf 'Valerja, Pomorska 20. 
Dulek Stefanja, Gdańska 42 (klinika). 
Donaj 'Veronika. Garbary 6. 
Danek Zofja, Gdańska 90. 
Gryfkowska Franciszka, Długa 5. 
Caca ',"eronika, Podolska 20. 
Gajżlerska Leokallja, Dworcowa 
JU. 
.J ózefowicz ::\larja. X akielska 17. 
Jarzemska Helena. Mazowiecka 44. 
Karwecka Barbara, Poniatowskief:ro 4. 
Kempillska Stanisława. Pcmorska 18. 
Kowalska Augusta, Przyrzecze 20. 
Knozowska Anna, Kujawska 21. 
Kuczmerowicz Juljanna. Bocianowo .J. 
Nowaeka Felicja. Urm.wa]dzka 8. 
Nieluszyn Helena. PI'zyrzec
7C 20. 
Nedrzycka Klementvna. 20 Htveznia :H. 
olszyiiska FraneiRzka, Kt>. Skcrnpki 88. 
Ohierska Juljanlla, \YHeńska 12. 
Pietrzak Józefa. Chwytowo 13 a. 
Przvbvłowska Joanna.. Grunwaldzka lS. 
Pohlni.ann Anna, Poznańska 16. 
Reinke l\IiIUl8.. D\\ Orcowa fin. 
Reinowska Kazimiera. Chwytowo l]. 
Rymer Bogumiła. Cł).robrego 16. 
Skubiń:;.;ka Rozalja. Sniadeckich 18. 
::-\zymanowska Teofila. JagiPlloIlska 30. 

ochaczev.-ska Stani
ł[l'va. ChociIllRk9, tlL 
Surdvk Fran('i
zka. Bocianowo !I. 
Szub
I''towska )larta. Orła 12. 
Tyliń:-;ka Aniela. Kujaw:>lm 11. 
TI'efort Helf'na. OA:'\alińskich 12. 
\\'iHnie\\ ska \\-łalh'
ła\\'a. Grunwaldzka ,. 
\\'f>idf'mann Prowidf>neja. Koronowska 66. 
\Yichrow:>ka Zofja. nrunwaldzka 
2. 
Zaleska Aleksandra. :\lonilł:>zki 2. 


h) Hoaneopaci. 
Bogacki \ntpni. Św. TróJ('
T :m. 
Epding _-\dam. Siemiradzkiego lU. 
(';low )[arjaJUla. Chrobrego K 
Kas}H"t..n'k i Tpufil. DworeO\\"a 
 l-b.. 
Kriigf'r Edward, StE'fana CzarweckH
gll .J. 
:-;
ko\\:-;ki A(hm. astrolog. Ud.mh:ka Uj. 


i) Masażyst.ki i masażyści. 
Klein xatalja. KaRzuh
ka 6. 

zul(' St.efanja. KordC'ckiegu 3-1 	
			

/adresy_192800040_0001.djvu

			XXXI\ . 


Dział poli t yczn.y 


D. Dział polityczny. 


a) Związki polityczne (Stronnictwa). 
l. Zwią.zek Ludowo-
 aro do wy , sekretarjat J a- 
giellońska 10. 
.) Obóz 'Vielkiej Polski. bekretarjat Pl. Wol- 
ności 2. 
3. Organizacja 110narchistyczna. :sekret arj at 
Cieszko\\-skiego 18. 
.... Polskie Str, nnictwo Chrze
cijmlskiej Demo- 
kracji, sekr. Dworcowa 2. 
i5. Narodowa Part ja R,obotnicza. sekr. D\\ 01'- 
cowa 6. 

 Part ja Pracy. 
kr. Król. Jadwigi 13. 
I. Związek Naprawy Rzeczypospolitej. sekr. 
20 Stycznia 12. 
¥. Zjednoczenie Stanu Średniego, sekr. Herma- 
na Frankego 3. 
H. Stronnictwo CWopskie, sekr. Łokietka 29. 
10. Polska Part ja Socjalistyczna. sekr. Jagiel- 
lońska 4. 
H. Niezależna 
ocjalistyczna Part ja Pracy. 
sekr. Piękna 17. 
12. .,Deutsche Vereiniglmg im Sejm und Senat", 
:iekr. 20 Stycznia 37. 
13. ..Deutsch-Sozialistische Al'beits-Partei" .sekr. 
Dolina 2. 
14. Organizacja Sjonistyczna, i:>ekr. "-arszaw- 
ska HL 


b) Posłowie. 
Petl'ycki Józef, Z,,\-.. Lud. Narod.. 20 
tycznia 10. 
Bobow
ki Kazimierz. Zw. Lud. .Narod., Pl. 
Teatralny 3. . 
B igońsk i Edmlmd. Ch. Dem., Św. Trójc.' 15. 
}'austyniak Jan, X. P. R., Zacisze 5. 
Grebe Kurt, DL Vereiniglmg, 20 Stycznia 37. 
Pankratz Arthllr. Niem. SocjaL. Matejki 7. 


c} Związki zawodowe. 
l. Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe, sekr. 
Dworcowa 2. 
j. Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Dworcowa o. 
3. Zwią.zek Pracowników Instytucji Użytecz- 
no
ci Pub!., sekr. l\1azowiecka II. 
4. Polski Zwiazek Klaso,,, y, sekr. :\1azowiecka II. 
5. Zwią.zek Zawodowy Pracowników Przemysłu 
Gastronomiczno-Hotelowego. sekr. 1)\\'01'('0_ 
wa 6. 
ł). ""olnp Związki. sekr. Dolina 2. 


d) Wydawnictwa gazet. 
Dziermik Bydgoski, Poznańska 3u. tel. :
:tij. 
315, 1374, filja administr. .Dworcowa 2. t.el. 
1299. Organ Chadecji, naczelny reoaktoJ," JWI. 
Teska, tel. 316. 
Gazeta Bydgoska, Jagiellońska lU. tel. 3U4. ;
52. 
1044. Organ Endecji. naczelny redaktor poseł 
Józef Petrycki. 
..Del1tS(>he Rlmdschau". Dworcowa 6, tel. 594 
i 595. Organ wszech-niemie('ki. naczelny re- 
(laktor Got.thold Starke. . 
,.Y olkszeit.ung", Dolina 2, tel. 1789. Organ 
niem. soejaliRtów. naczelny redaktor poseł 
Pankratz. wydawca Rob;ert Zittlan. 
Oręd
:nvnik Urzędowy miasta B
'dgoszczy, Je- 
zUIcka C\la!!istrat), tel. 600, redaktor :\Iagistrat . 
Orędow?ik Urzędowy na powiat bydgoski, Sło- 
wackIego 3, tel. 2-15. redaktor Starostwo. 
Sport Pomorski, Poznańska 30. Organ Pomor- 
skiego Związku Atlet. (dodatek do Dziennika 
Bydgo
kiego). Redaktor \Y. Albrycht. 
PomorskI Herold Pocztowy. urgan pocztow{'ów. 
Dworcowa. U rząd PocztOWY. tel. 1)03. redaktor 
Józef Gramek. . 
.,Dentsche SchulzeiLung in Polen". organ nie- 
mieckiC'h nauczycieli, Gdmiska IHO. wdaktor 
Philipp Rmlolf, Holec. 
,,:\:lilchwirtschaft1icher Anzeiger", Dworcowa 49. 
tel. 1538, organ mleczarzy, redaktor Bruno 
Grabowski. 
..\Yirtschaftsorgan" fiir Uewerbe. Handel Imd 
.Freie Bernfe. organ związków "Verbaml fur 
GBwerbe, Handel uncI freie Bernfe" i "VeI'- 
band der cłeutschen Handwerker in Polen". 
Redaktorzv: Artur Kanfmann i Karl Kret,- 
schiller.. Redakcje: Ad. Czart,OJ'yskiego 2. 
tel. 28 l Pomorska 67, tf>1. 1326. 
,.Der Buchhiindler in Polen". organ Niemieckiego 
Zwią,zku Księgarzy w Polsce. Redakcja i adm.: 
Curt Denser. (.}(lar1ska Hł, tel. 166U. Redakt.oJ 
BaL'zeJny: Arnold Kriedtke, Grudziądz. 
",Jugendlaml" organ dla niem. dzieci. Hedakcja 
i admin. "Legat", Gdańska 160, redaktor Fr'itz 
Hopp. 
"Ogniwo". organ Polskiego Towarzystwa Ewan- 
gelickiego w Bydgoszczy. Libelta 8, redaktol' 
.Jerzv CJmzes: 
Antoni Czarneckł. Cie:;.zkowRkiego 16 ('Cr7.ą.tl 
epicki slJołecznej). 
Związek Obrony Kresów Zachodni5'h. Zarząd 
Powiatowy Bydgoszcz. Prezes: Switała. ul. 
Słowackie
G l. Rf>kmtarz: Ka£'zmarf>k. ul. 
Wileńska H.
		

/adresy_192800041_0001.djvu

			Stovvarz)
zenia i Zvviązki 


xxxv 


Zwią,zek 
amoobrony Społecznej' "Rozwój". 
Prezes: Dr. Ed. Soboczyński, GdańRka 19. 
Tow>1rzystwo Czerwonego Krzyża. Przewodni- 
cząca: Szubertowa. Siedziba: Kra!-\iń
kiegG 14. 
Liga 
Iorska i Rzeczna, Oddział w Bydgoszczy. 
Prezes: budowniczv Karo] 'Veber. Cieszkcw- 
,.;kiego 16. . 
Liga Obrony Pc,.. ietl'7.nej Pańsh\'a. Prezes: 
inż. Janicki, ul. Kołłątaja 2. 
Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej, Oddział 
\\ Bydgoszczy. Prezes: inż. Stecewicz, Król. 
.Jadwigi 2. 
c) Kulturalno-oświatowe i filantropijne. 
T( warzystwo Kobiet "Jedność". Prezes: Radna, 
Aniela, K ościm-zki 55. 
Towarzystwo . "Tednof:ć" Bydgoszcz-Czyżkówko. 
Prezes: Toppmajer, Stara Szkolna 12. 
Czytelnia dla kobiet w Bydgol'>zczy. Prezes: 
redaktorowa Teskowa, Poznańska 30. tel. 316. 
Koło A.bsolwe ltów 
Iiejskiej Szkoły Handlowej 
w Bydgoszczy. Pre7.es: Lukowicz. C'hwyto- 
'W(I 12. 
KnnfereTlcja .M
:;;ka Św. Wincentegc a Paulo, 
Prpze,: .Frydrychowicz, Petersona 11. 
Towarzy::;two - 0Óicki nad Xiewidomymi, Koł- 
łąt.aja 13-14. tel. 112fł. Prezes: Ks. prałat 
?tlalczewski. 
T()warzy
two Robotnik6w Polsko-Katdi("kich 
przy'kościele 31. B. N. P. Pre7.ps: ,T ózpf Zie- 
liTi!'ki. Szubińska 10. 
Towarzy::;,two ::\[łodzieży Żeńf>kiej "GwiazdD'., 
:2 oddzię,ł)T. Przewodnicząca: Sarnowska. 
To\\. l\H,,{'1zieży )I

kiej. Prezes: )lajgowski. 
Konferencja Pań Sw. \Yin('entego. Prezep: 
l\1ajgowska. 
Tow. Robot.ników Polsko-Kat.olickich prz
' Fa- 
r7R. Prezes: )Io(ł akcwski, ul. Krasińskiego 6. 
Towarzystwo Młodzieży ':\I
skiej im. 
w. StH- 
ni:;ława Kost.ki. Pl ezes: Owcza ek. 
Tow. .!\1łodych Polek "PI zedświt". Przewodni- 
. C7.ąca: l\lazu kiewiczówna. 
Związek Ociemniałych 'Vojakó\\. Prezes: inż. 
Pe "7yrlski. Krasińskiego 5. 
Tow. ..D7,ieci ::\Iarji". Przewodnil'zqpa: CzarJiil- 
ska. Jagiellońska 52. 
Tow. :\latek Chrześcijallskich. Przewodnicząca: 
Or) ikowska. 
To\v. Kobiet Pracujących ..,Jedność.'. Przew.: 
Radacka. 
Konferencja Pali Św. 'Yincentego ił. Pauin. 
Przew.: prof. KosmaIska. 
Li1la Katolicka. Prezes: mecenas Jasillski. 
To,,> :\li
yjne. PlOtektor: Ks. prob. Sko- 
nleczn\ . 

ek('ja Drbroczynnośei Panien. Prpzef-:: Ziól- 
kOwRka:. 
Tow. Polsko-Katol. Robotników. Pre7e
: Gc- 
sieniecki. 
Tow. Pol::;ko-KatoL Robrtników w ('zyżkówku. 
Prezps: \Vi
ni eWFki. . 
rawo Kobiet Praclljący
h ,..Jutrzenka". Przew.: 
Baurn wa. 
Tow. Kobiet Prac w Handlu i Konfekcji. Pl'zew.: 
K rygicrow 8.. 
:-:towarzvszenie 'Ucdych Polek "Promyk", od- 
dział młodszy. Pl
ewodnicząca: .Fiiipowska 
Dolina 2. . 
..;towarzvszenie Młodvch Polek, oddział starszv. 
Pr 
ew('dnipzfłca: Dejanka, Grunwaldzka 1,1)'(. 


" 


Stow. Młodych Polek w Czyżkówku. Przew. : 
Gacówna. 
Tow. ::\lłodzi
ż" ,.Gwiazda". Prezes: 
{alicki. 
Tow. Polsko-KatoJ. Głuchoniemych. Prpzelil: 
Sikora. . 
Tow. Robot.ników. Prezes: Graj. 
Tow. Młodzieży :M
skiej ..N aprzód". 
Laczkowski. 
Tow. Młodych Polek "Zorza". Pl'zew.: 
lińska. 
Tow. Sodalicji :\f
żczyzn. Prezes: Klimesz. 
insp. szkolny. 
Tow. Pań Konferencji Św. \'Vincentego ił, Paulo. 
Przewodnicząca: Mazgajowa. 
Tow. ,:\lłodzież)- Polskiej ..Patria". 
karbnik: 
Marchel. 
Tow. Przyjaciół Św. Józefa. Przewodn.: Pala- 
szewski. 
Tow. Polsko KatoJiekich Rzemieślników. P
- 
ze!": Falkowski, Urocza 10. 
Tcw. Arstvnentów ,,'Yvzwclcnie". Preze
: Żu- 
chowski: Gnmwaldzka 13L 
Tow. Robotników Kat,olickich. Prezef;: Jasi('!- 
n if\ck i, Ste}Jowa 14. . 
Tow.Panów :\Iiłcfierdzia. Ś", .'Yincentego a Paulo. 
Prezes: l\luchowski, Poniatowskiego 3. 
Tow, Matek Chrześcijańskich. Przew.: Lakne- 
rowa. 
Tow. 'Yvdziałów Bielawy. Preze:..,: Greinert. 
Kilińskiego L 
 
Stow. .,Dzieci 
Iarji" Bielawy. Prezes Ks. ,T ózef 
Kaing Ha C. 1\1. 
:stow. Młodzieży Katolickiej BI. Gabriela Per- 
bor

a. Moderator: Ks. Józef Kaing-Ba C. M. 
Stow. Młodzieży Poll5kiej "Brzask". Prezes: 
KT'zE'mkow
ki. uL Chołoniewskiego .'}o a. 
d) Sportowe. 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Preze::;: yacat. 
'Viceprezes: st. sekr. Parzysz .Jan, Starof't,wO. 
Towarzy&t.wo Sokół Bydgoszcz l. Plezes: Dr. 
Jan Kantak, Gdańska 
. 
Tow. Sokół.Bydgoszcz IT. Pre:lE's: Wł, l\Iarcin- 
kowski. Srednia 5H. 
To,...-. Sokół Bydgoszcz ] U. Prezes: S pli t.t . 
Gl'uclzif!dzka 15. Sekretariat: Urbański. Gdań- 
ska 62: . 
Tow. Sokół B"dgopzcz TY. Prezes: 'V. Gwiav.- 
dowski, Stei)O
\-a 6. 
Tow. Sokół Bvdgoszcz Y. Prezes: Kałas'. 'NłI- 
kielsk& 6_ . ' 
To\\'. Sokół Bydgoszcz \'1. Prezes: 'VinkiaL 
Tow. Sokół Rydgoszcz VU. Prezes: ŚmigieIski. 
Tow.. Sokół R
-dgoszcz 'TIU. ł're:r.es: KO::iSecki. 
Zbożow\' Rvnek 2. 
Tow. Sokół Bydgoszcz IX. Prezef;: \Yaszak. 
'Xakielska 50. 
Tow. Sokół Bydgoszcz X. Preze:s: Paweł Sz
-- 
ling. FordolisKa 62, sekr. Józef \Yitczak. 
. :\1. -Kapu
cisko, FordOliska 12. 
Zei1
kie Tow. gim. Sokół Bydgoszcz. Preze:,;ka: 
re(\' Teskowa. Pozllallska 30. Sekretarka: 
Dr. Dobrowol
ka. Plac Teahahw 3. XłH'zeł- 
niczka: Hoffmanów:na. Błonie 2l. 

okół konny: Prezes: red. Klemen:-. Kobierski. 
Poznańska 30. Sekrf'tarz: red. Szala, Pcznan- 
ska 30. N'a 0 zelnik: Stani
ław Skibiński, Po- 
znaI'u::ka 30. 
Klub Sportowy ..Polonj't". 1'l'ezps: Kochałiski. 
Chwytowo 3. 


Prezer 
Pszczo- 


III*
		

/adresy_192800042_0001.djvu

			XXXVI 


Stowarzyszenia i Związki 


Klub sportowy "Gwiazda,". Prezes: Górny. 
Na \Vzgór7..e 22. 
Rada Kół Przyjaciół Harcerstwa. Z. H. P. 
Prezes: generał Karnicki. Cieszkowskiego 16. 
Klub sportowy ..Orlęta". Prezes: Nowicki. Ber- 
nardyńska 7. 
Klub sportowy ..Brda". Prezes: Ziółkowski. 
Klub sportowy ..Astcrja". Prezes: Kawałek. 
Chłopickiegc 8. 
Klub spOltowy ..Korona". Prezes: ::\lazur, Ja- 
giellońska 35. 
Klub sportowy .,Unja". Prezes: Zamorowski. 
Kujawska 72. 
Klub sportowy ..:Sportbriider". Prf'zes: Paul. 
Filarecka 3. 
Klub sportowy .,Palestra". Prezes: Thol. Pa- 
derewskiego 7. 
Harcerski Klub' Sportowy. Prezes: por. ::\1. 
Matuszewski. szkoła oficer:?ka. 
Bydgoski Klub Sportowy. Prezes: Kazimierz 
SkwierczVJlski, Dworccwa 31. 
Bydgoskie' Towarzystwo 'Vioślarskie. Prezes: 
Macieje'wski. GdaJiska 146, tel. 1439. 
Gimnazjahle Tow. Wioślmskie .,'Vi8ła'", (Pall- 
stwowę Gimnazjmn Klasyczne). 
Hufiec ZeJ1ski Z. H. P. Hufcnwa: Xowbtna, 
Al. O"solińskich. 
Klub \Vio
larski ..Brda" (Pal1stwowf' Oimna- 
zjum Humanist.yczne). 
Klub \\'ioślarski "Frit.jof'". Prel'es: Walter 
Szulc, Św. Florjana. 
O. P. X. ..Xaprzód". Prezes: \VipHner. Hrlln- 
waldzka 7U. 
Klub Atletyczny "Siła". Pre7es: Rakocki. R
/- 
cerska 8. 
B;ydgo!'.kie Towarzystwo Cyklistów. Preze:;: Do- 
najski. 
Automobilklub Wi8lkorolski. Prezes: Dr. nliń- 
ski. 
Szkoh1\' Klub Sportowy. Pl'f'zes: \Iiznicki. 
Jagi
JloI1ska L2. 
ByrJgoski Klub Kolarzy. Prezel5:' Kołakowski. 
KrÓl. Jadwigi 13. 
Hufiec Harl.'Pr:,:ki (10 drllż.\ li.), K
ięgarniEł ldzi- 
kO\Hkiego. 
Klub Bok!';erski ..Heros". Prf'zes: Piet ryga, 
Sienkiewicza fi. 
Związek Harcer:"twa PCll
kiego, KOlUpnd.a Hufca 
Bydgo:;;zcz. Komendant: KR. \Viktor (
reys. 
Chrobrego 19 a. . 
Klub sport.owy ..Trapez". Prezes: 
\ndl'zej 
Sobek. Zygmunta Augusta :W. 
Towalzystwo \\'io
larskie ..Ol'vf". Prezt>::.: Tv- 
borski. . ' 
Bydgoski Kluh "-ioślarl'k. Prezes: :\laciE'- 
jew:-.kH. 


e: Wojskowe i przysposob. wojskowego. 
Związf'k Oficf'J'ów Rezel"wy Koło Bydgoszcz. 
Pr'ezf's: (lvI". Kwiatkow
ki. 
Związek Podoficerów Rezerw.\- Koło B'yd
o
zl'z. 
Prezes: (Hazik. 
Związek Inwalidów \\'ejennych Kołn Bydgoszcz. 
Preze:o:: :-\zyper,;ki. Sekretarjat: p( :ł'nalu:ka 
2 1 , a, telef. 1360. 

tow. Oficerów przenie
ionyeh w stan 
poczvnku 
(emerytów wojskowych). Prezef;: gf'n: dy- 
wizji KarniC'ki, Cif'
7.kO\'n..kiego 17. 


Zwią.zek Hallerczyków Chorągiew PomorBka
 
Placówka Bydgoszcz. Prezes: Pałaszewski, 
Jagiellońska. 10. 
Związek Towarzystw Powstańców i Wojakó'\\.. 
Zarząd O bwodowy na. m. Bydgoszcz. prezes: 
Lenicki, Średnia 7. 
Tow. Powstańców i Wojaków Byrlgoszcz Ma- 
cierz. Prezes: Masełkowski. Bydgoskie Kolej
 
Powiatowe. 
Stow. Dowborczyków "Ku Chwale Ojczyzny"' 
OdrJział w ByrJgoszczy. Sekret.arjat: Plac 
'V omości l III p. - 
Tow. Po>vstańców i \Vojaków Bydgoszcz-Szwe- 
derowa. Prezes: Mazurek. Nowodworska 14. 
Klub Sport::>w)' Szkoły OficerEkiej. Prezes: 
por. Matuszewski. Szkoła Oficerska. 
Klub sportowy ..Preszczenica". Prezes: chorąż.'- 
Fr. Karliilski, Koszary Kościuszki. 
Placówka Hallerczyków. P
eze
 : Pałaszewski, 
J agielloń!':ka 10. 
Tow. Powstańców i \Vojak
\\ Bydgoszcz- .lach- 
cice. Prezes: Lf'wicki. Sredi1ia 7. 


f) Spiewacze i sceniczne. 
XXI Okrąg Kół Śpiewa{
kic}l. Preze 
Jezuicka o. 
To
v. śpiewu ,,:\lonim;zko". Prezes: Kaczma.rek. 
Sw. Trójcy 32. 
Tow. śpiewu .,Halka". Prezes: Kazimierczyk. 
Jagielloi1ska .U. tel. 919. 
Tow. śpiewu ,.Lutni
" B
'dgoszcz - .Jachcice. 
Prezes: Rtefański, SIednia 15. 
Koło Śpiewa('kie i :\Iuzyczne Kolejarzy \\ By.l 
go<::zczy. Preze:i: Hoffman, caówne \VaJ- 
pztaty Kolejowe, teL 507. 
Tow. śpiewu ,.Echo'", Preze
: KIirne
7. Insp. 
Hzkolny, Jagiellońska 2L 
Tow. Sceniczne ..JednoM". Pr<:,7.C;-;: Kordana. 
BartoBza Ułowaddegc 14. 
Tow. śpiewu "Harmonja". Prews:' \Vitel.ki. 
Pl. Piastow.;,ki 7. 
Koło śpiewu ..Odl'od7enic" Bif'law.\'. Preze:.;: 
Biel:.;ki. 
Tow. 
1)iewll ś,,"" \\-ojciecha. PI'ew!<: Bi"kup:-ki. 
Krasińskiego x. 
Tow, 
pit'wu ..
ira". PI.ezpfo1: Beczyński, Oda :
. 
To\\' , ;'1'iO\\'\1 .,Sw. ('P('
 Ij i". Pre7..es: Piotn1'\v:,:ki. 
Lenartowic7a 12. 
Tow. 8pie\\u ..lhwou". Prel'..es: Cegie)::;ki. Dłll- 
gO
ZH 17. 
Chór Związku Dll1karz
 Polskich w Bydgoszc.r.y. 
Pl'eze:;;: Ryc Ilewski. Rupienica. 
Urono Prz
jaciół Hceny. Prezei:: PC'pek, Ch,,
.- 
towo 16. Hekretarjat: Pl. Pi!1sto.vski 3. 
Tow. Scenif'zne ..Zu.oda". Prez
s: :-:;'+.ro1. 
Xcwy Rynek .
. 
 


" 


g) Zawodowe. 
Zwiłt wk Lekal7
 Zachodniej Polski, '1'0\\. za]'. 
Okrąg Z" ia.zkn. Ohwód Bydgc
ki. ,Jagiel- 
10I1!-..ka 29. Preze-:: Dr. Cze
ław \\ ipcki. DW(h'. 
cowa 18 e-. tel. 1623. 
Stow. Te-chnikó\'\. Prezes: inż. \\'\lzi
koński. 
Aleje Mickiewicza 2, tel. 1007. Sekretarjat: 
inż. Juszkiewicz. Choclkiewicza 44 Ił }j., 
tel. 1937. 
Tow. Prawników. Prezes: mcccna
-notarjtls... 
:\Ia('ia
'zek. tel. 11116.
		

/adresy_192800043_0001.djvu

			Stowarzyszenia i Związki 


XXXVII 


Tow. Urz
dników Miej&kich. Prezes: Czarnecki, 
Cieszkowskiego 16. 
Tow. Kupców, tow. zap., lokal .Jagiellońska 25, 
tale£. 177. Prezes: Lewandow8ki, Długa 41, 
teleL 311. 
Związek 'Pracowników Kupieckich w Poznaniu. 
PrezeS: Romański, Wileńska 12, tel. 190. 
8tow. N a.uczycieli Szkół Wyższych i średnich. 
Prezes: Wołk-Łaniewski, Matf"jki 7. 
Tow. Urzędników Państwowych. 
Tow. Kupców Detalij;tów branży &pożywczej. 
Prezes: Świniarski, Pomorska 13, tel. 213. 
Tow. Nauczycieli Szkół Powszechnych. Prezes: 
rektor Bayer, Gdańska 75 e. 
Związek Kupców Podróżujących i Agentów 
Handlowych. Prezes: Piechow
ki Edmlmd, 
Gdańska 38. 
Związek Drcbnych Kupcó"'- w Bydgoszczy. 
Prezes: Nowakowski, \V arszawska 14. 
Tow. Uczniów HandlGwych w Bydgoszczy. 
Prezes: Jabłoński, Jezuicka 6. 
Tow. Restauratorów na miasto Bydgoszcz i ok\.:- 
lice. Prezes: Kocerka, KOl'deckiego l, tel. 974. 
Związek Zawodowy Drukarzy i Pokrewnych 
Zawodów w Polsce,Oddzlał Bydgoszcz. Prezes: 
Dymek Piotr. Art. U rottge -a 5. 
\Volny Cech Budowniczy "Strzecha". Prezes: 
Jaworski, Gdarlska 155, tel. 650 i 1314. 
Tow. Ogrodników Zawcdowych na miasto Byd- 
gG&ZCZ i okolice. Prezes: Ga.jewski, JB,giel- 
lońska 7 a. 
Związek Emerytów Pailstwowych autom. ren- 
(.istów, wdów i sierot po nich zam. w "'.ielko- 
pclsce z siedzibą. w BydgOhzczy. Prezes: inż. 
Wincenty Szczudłowski, Dworcowa 82. 
Cech Fryzjerów i Perukarzy w Bydgoszczy. 
Prezes: Dutkiewicz, 'Vzgórze Dąbrowskiego 1. 
Polski Cech Rzeźnicki w Bydgoszczy. Cechmistrz 
Franciszek Gutkowski, Pomorska 28. 
Związek Zawodowy Pracowników Kolejowvch 
Rzeczypospolitej Polskiej, Koło Byrlgoszcz. 
Prezes: Le\\ inski. Gdańska 75 e. 
.lwiązek Zawodowy Maszynistów Kolejowvch 
w Polsce, Koło Bydgoszcz. Prezes: Remet, 
Bocianowo 33. 
Koło Polskiego Związku Drużyn Konduktor- 
hkich Ch. Z. Z. Bydgo
zcz. Prezes: Gutowski, 
Jackowskiego 14. 
Polfki Zwil1zek Zawodowy Filja Krawców Byd- 
goszcz,. Prezes: Grabiszewski, Sieroca 3. 
Tow. Pracowników Fryzjerskich. Prezes: Ko- 
terski, Podwale 19, tel. 1115. 
Tow. Czeladzi Katolickiej w Bydgcszezy. Pre- 
zes: Lewandowicz, Chwytowo 13. 
Zjednoczenie Zawodowych lVłaścicieli :Statków 
i Berlinek na \Vi
le i jej dopływach, Hermana 
Frankegc 8. Prezes: \Vawrzkiewicz, Piotra 
Skargi 3, tel. 1607. . 
"Kółko Rolnicze Bydgoszcz-Jachcice. Prezes: 
hr. Jan Bniński. Sa(jerów 40. 
Związek S..wferó,". Prezes: Michał Malicki, 
Chwyt owo 3. 
Związek Właścicieli Autodnrożek w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 2. Preze:i: Bucholz, Łokietka. 880. 
Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe, Po- 
znańska 4, tel. 1491. 
Zwią.zek Niższych Funkcjonarjuszy Poczt i Te- 
legrafów. Prezes: Stanisławski, Dyrekcja 
Poczt Bydgoszcz. 


Kolo .Miejscowe Urzędników Dyrekcj i Poczt 
i Telegrafów. Prezes: Burda., Krakowska. 7. 
Koło Miejscowe Urzędników Bydgoszcz L Pre- 
zes: Stypa, Jezuicka 6. 
Koło Izby Kontroli Rachunkowej. Prezes: 
Reichelt, Rupienica. 
Związek Cechów. Prezes: Lewandowicz, Chwy- 
towo 13. 
Tow. Bednarskie. Prezes: Pomerenke, Dwor- 
cowa 14. 
Tow. Budowlane. Prezes: Jaworski, Gdań- 
ska 155. 
Tow. Blacharskie. Prezes: Sosnowski, Śnia- 
deckich 43. 
Tow. Dekarskie. Prezes: Grodowski, Gdań- 
ska 136. 
Tow. Garncarskie. Prezes: Rost, Śniadeckich 4. 
Tow. Kominiarskie. Preze
; Piotr }lagdański 
Piotra Skargi 5. 
Tow. Kołodziejskie. Prezes: :\Iodlibowski, Czar- 
toryskiego 6. 
Tow. Krawieckie. Prezes: Zieliński. Warszaw- 
ska 20. 
Tow. Kowalskie. Preze::;: Kaczmarek. Kujaw- 
ska 64. 
Tow. 
Ialarskie i Lakiern. Prezes: Grześkowiak, 
Trzeciego Maja 31. 
Tow. Piekarzy. Prezes: Rojka, Gdańska 65. 
Tow. Stolarskie. Prezes: Kosicki, Nowy Ry- 
nek 2. 
Tow. Ślusarskie i Pilnikarskie. Prezes: Frolich, 
\Vełniany Rynek 13 a. 
Tow. Siodlarskie. Prezes: 
 ajdrowski. Po- 
morska 8 a. 
Tow. Szewckie. Prezes: Grabowski. Pomor- 
ska II. 
Tow. Niemieckich Rzeźników. Prezes: Hoffman, 
X owy R.ynek 10. 


h) Gospodarcze. 
Związek Towarzystw Kupieckich na obwód Nad- 
not.ecki w Bydgoszczy, Jagiellońska 25 I p., 
łel. 177. Prezes: Sentkowski, Św. Trójcy 28. 
tel. ,1')09. Sekretarjat: Kierownik biura Ed- 
mund Masiak. 
Okrą.g Związku tow. zap. w Bydgoszczy_ :Sekre- 
tarjat: Jagiellcńska 25. w Koronowie, Nakle, 
\Vyrzysku, Łobżonicy', Wysokiej, Chodzieży, 
Czarnkowie. Kcyni, Zninie. Golańczy, Szu- 
binie, Fordonie, Białcśliwiu, Janowcu, l..abi- 
f!oZ
'Ille. 
Centralny Związek Pracodawców nn \Vojewódz- 
two Poznańf!okie oraz miasto Bydgot:'zcz i po- 
wiat. t-el. 149. 
Związek Właścicieli Tartaków na Pomorzu. 
Kierownik: Bobowski. tel. 149. Jagielloń- 
ska 65/66. 
Powszechny Związek Pracodawców, Chrobrego. 
Związek Fabrykantów, Nowy Rynek. 
Pow
zechny Związek Praco. 'awcó\\', C'uobrego. 
Centraln\' Związek Pracodawców, Pl. TeatJalny. 
Zw:ązek Kupców i PrZl mysło"-ców Drze\, nycł
. 
To",'. Wlaśc'c'el i . P..eze::;: Tadeu
z Jan.ckl, 
Kołhtaja 2. Biuro: }agielluń ka 25. 
Po\\SZeChllY Zwiazek Lokatorów j Sublokatorów 
Rzplitef Polskiej. PreZf\s: :\Iatuszczak. Chro- 
brf'go 14.
		

/adresy_192800044_0001.djvu

			XXXVIII towarzyszenia i Związki 


Poznańsk:e Sto varzyszen1e Dozoru nad Kótł'mi 
w Pozną,niu. Oddz ał w Bydgoszczy, Królowej 
Jad_ -ig. 19. 
To v. Oby 'atel i Szwedero.\-a. Preze: P:otrkow- 
ski, Lenartowicza 12. 
i) Stowarzyszenia niemieckie. 
Verband deutscher AngehÓriger freier Berufe 
in Polt'n E. V. Prz-ewodniczący: Dr'. Dietz, 
Gdańska 123. 
Deutscher Frauenverein B
ydgoszcz E. V. Prze- 
wodnicząca: Dietz Gertruda, Gdmiska 123. 
Deutsche Gesells
haft fi.ir Kłmst u. \Vissen- 
schaft F.. V. Przewodniczący: EckC'rt Paweł, 
Niemcewicza l. 
Deutscher Vprband fiir .Tugendpflege BYIIgoszcz 
E.V. Przewodniczą.cy: Dr. Bahr. Gda{lska 151. 
Deutscher Schulverein in Polen E. V. Prze- 
wodniczący: Graebe. poseł na sejm. 
Landwirtschaft.licher Zentralverband in Polen 
E. Y. P rt;3 .vo ln iczący: v. Born-Fallois \V il- 
helm, Siermo pow. Bydgoszcz. 
Deutscher ". andervogel Bydgcszcz E. V. Prze- 
wodn.: 
teller Emil, Fordon pow. Bydgoszcz. 
..Fri
ga" DeutschC'r Verein ZUI' Pflege weiblicher 
J ugend E. 
. Przewodniczący: Dr. Balu. 
Gda{lska 1.3I. 
\Terein junger Kaueeute in Bydgo!',zcz E. ,.... 
Przewodniezą.cy: J'\Iorgenstern, Ko:ściuszki 4\.J_ 
Bruo.eI"l'at fiir Ewangelisation Ulul G.emeiml. 
schaftspflcge E. V. Przcwodnic£ący: Hes

kiel, 
pastor, Wały JagiellOł}
kie l. 
Krei:wereinigung Bydgoszcz Land. der deut- 
schen Partei. Przewodniczący: Graebe Kurt,. 
po
eł na Sejm. 
Deutschc Biihne K ,.... Przewodn.: Dr. Titze. 
Miedza 17 a. 
KreiEvereiniglmg d. deutschen Pal'tei-Vereini.. 
gun
 d. cleutschen Volkstums in Polen E. Y. 
Przewodniczący: Krause, Zamojskiego 7. 
,.Stenographenverein Stolze Schrey". Przewo 1- 
niczący: \Vilke. Chodkiewicza 36. 
,.Centralverband der deHt
chen Arbeiter u. 
\r- 
beiterinnen innerhalb Polens". Przewodni- 
czący: Horn. Pi
kn3 l. 
"Gewerkverein HirsC'h-Dunker d. Pl'zewodn.: 
Sirnmieh, Św. TI'ójC'y l J. 
Yerein der Grnnd Imd Hausbes.tzer. PI'Zewodn.: 
inżvnier Szulc. Pomorska 58. 
"Landwirtschaftlicher Kreisverein". Przewodn.: 
Falkenthal, Słupowo pow. Bydgoszcz. 
Handwerkelverein 1848. Przewodn.: Fr6hlich, 
\Yełniany Rynek 13. 
Handwerker Frauenvereinigtmg, Przewodniczą- 
cy: Krebschmer, Pomorska 8. 
Verein ł-'relmdirmen junger )Iadcheu. Prze- 
wodnicząca: \Vitte Marja, Gdańska 113. 
Deutsch-Katolischer Frauenblmd. Przewodni. 
cząca: Kaffler Jadwiga. Gdańska 22. 
torowa Paulig, Poznańska 13. 
Evangelischer- Gustav-Adolf-Verein. Przewodu.: 
Assman. 
Evangeli
cher Diakonissenver-ein. Przewodni- 
czący: 
\ssman. 
Evangelischer 
Iil:' słonsverein. Prze\\o odniczący: 
\V urmbach . 
Evangel ischer 
Hesckiel. 
Frauenhilfe der PfarrkiIche. PI'zewodniczący: 
Hesckiel. 
Frauenhilfe der Chri
tuskirche. Przewodniczącr: 
\V urmach. 
Evangelischer jungmarmerverein, Przewodni. 
czący; \Vurm bach. 
Evangelischer Jungmadchenverein. Przewodni. 
cząca: Helena Kei!. 


RlaukI'euzverein. 


Przewodu. : 


,
		

/adresy_192800045_0001.djvu

			Komunikacja 


XXXIX 


F. Komunik-:acja. 


, 
Tramwaje i Elektrownie. l Os t a t n i e t 'r a m waj e o d j AŻ cl ż aj ą c d 
D" Emila 'Varmińskiego 16, tele£. 222-223. D w o r c a: 20.02, 20.08, 20.15. 20.20. 
p' d" b'o stwo P r yw atne (właśc c\llCfem 2ą.25, 20.35, 20.4:0, 21.09, 21.29, 2:!.05. 22.33. 
rze SIę I r,. . . L I?'.' UdJ azd z Ok cIa: 7.27,7.33,7.40.7.46, 
Lokalbahn- u. Klaft\-\erke A. ,G. w Be
hll1e) 7.53 7.59 806 812 S 20 896 833' 839 
pod przymusowym zarządem Panstwa. Panstwo- "o' 6 ' l '7 ' .' . . . ....., .... .' 
wv zarzadca przymusGwy inż. L. Radwański, O S l t C a t 
zg. t n:un. . d .. d . . 
.. " k ' " r' ll l r t k l L S h d n l e r a fi waJ e o J e z z a I fi- 

u
r0'YIlI . Ilem u
 er:.s
u. :.c rOe 
r, z Okola: 20.02,20.08,20.15. 20.20, 20.24
 
Inzymerow18 .T. Dobro\\ols
1 I I
. :ł'letzonka. 20.36,20.4-2,20.47,21.00, 21.04. 2L
2. 22.00. 
Kasa otwarta (lia pubhczno!-;cl od go(h. 9 .J') 29 9? 51 
do 13-tej. " __o . -....,. . 
Remiza tramwajowa i warsztaty reparacyjne 
jak i również biuro znalezionych rzeczy znajdują 

ię pr:zy ul. Zygmunta Augm.ta 1/2. 
Przedsiębiorstwo istnieje od roku 18S8. \\ t.ym 
też roku uruchomiono trarn\\aje konne. Po 
wybudowaniu elektrowni przystąpiono w dniu 
1 stycznia 1897 do zapro\\ a<1zenia rm
hu elek- 
trycznego. EkHploatacyjna dłu.gość istniejącyc:h 
3 linij wynosi li .313 łO. Tabor składa SIę 
obe('nie z 31 WOZÓ\V silnikow
'ch, 38 wOzów 
przyczepn.
rch i 6 wozów towarowych-prz
-- 
('zepnyeh. 


2. Linja B. Gdańska-Toruńska odznacza ;ii
 
zielonewi szyldami i zielonemi sygnałami 

wietlnemi. Tramwaje jadą: ul. Gdańską, 
Pl. TeatrahlY, ul. "Iostuwą, Stary Rynek, 
Batorego. Długą. S:l.pit31n
. Zbożow
 R
'nclf, 
Toruńską da Strzelnic). 
C z a s p r z e j a z ci u: GJ l.ll.::;ka-PL Teatra.lny 
8 min., Pl. Te:ttralnv-Toruńska 8 min.. To- 
ruńska-Pl. Teatralny 7 min.. PL Teatralny- 
G-tlańska 9 minut. 
O d j a z d z u l. G d a ń li k i ej: 7.26, 7.33, 
Taryfa tram.wajowa: 7.-tO, 7.47,7.53, 7.59, 8.0f). 'U3. 
.20. 
.27, 
Bilet normalny dla o
óh dorasłvch (J.20 S.33, 8.39 i co 7 min. 
BiJet Ilormaln:r dla dzieci (do i4 lat) . . 0.10 O s t a t II i e t r a ID waj e () ci jeż d ż a j [t' 
Bloczek (zawierający 12 biletów) dla osób z u l. G fi a ń s k i ej: 20.4fi, 20.;')3. 21.(18, 
de,rosłych ...,......... 2,- 21.29, 21.48, 22.05, 22.20. 22..12. 
Blol'zel{: (zawieJ'aj
.c
T 12 hiletów) (Ua dzieci O 
j a z et z ,",u_l. To!' li ń 
 k i ej:. ;.33. 7.
łI. 
(do U lAt) . . . . .. ..... I, - 4.44, 7.:51, l.a8, 8.0a. 8}_. 8.18.1 C,O 7. m
n. 
H ' l t . s' f'('zn \ ' "0 - O s t a t n I e t l' a m w a.l e o d J e z d z a J ą 
I P mle I. . . . ..... oJ, I l T 'l..... .)(\ 38 'JO 4!) ')0-9 
Bilet mie:-:ięczny ulgowy (Ha młodZlezy . 
1 
fI' .:>} 
! 1.
)
 
ii
 1:'
Jr.7 - .
.') 30- . '. - .;)-. 
:,;zkclnej . . . . . . . . . . . . . . 6.50 0-", - ._0. - .- . --,' . -..... . 
Opłata za bagaż r
czny lub psa równa :-,ię 
('enie normalnego biletu rłltł osób dorosłych. 3. 
Każdy pasażer maże mieć PI'ZY ..ohie bez I 
biletu J e d II o dziel'kO w wieku do ukol'lCzo- 
nych lat 4, c ilo dla dÓecka nie żąda oddziel- 
nego miejsca. Za każde 11 a s t ę P n e dziecko 
w tYln wieku pa:-1 e111928r. 
Decernentem Elekt.rownl Je
t mz. radca m. 
L. Regamey. d, dyrektorem Elektrowni p. inż. 
Markowicz. Biuro mieści się przy ul. Jagiel- 
lońskiej 56, tel. 600- 605. 
P.. OZKLAD .TAZDY TRA1I\VAJÓ"- 
BYD(
OSKTCH. . 
1.. Linja A. Dworzec-Okole odznacza 
ię czel"- 
wonemi 
zyldami i czerwonemi sygnałami 
świetlnemi. Tramwaje jadq: ul. Dworcawą, 
Gdańską, Pl. Teatralny, ul. )lostową, :';tary 
13-ynek, Długą, \Vełniany Rynek, Pozna Ilską , 
8w. Trójcy i (lnmwaldzką (Okole). 
C z a s p r z e j a z d u. Dworzec-PI: Teatralny 
8 min., Pl. Teat.raln
 - Okole 12 mm., Okale- 
PI. Teatralny 13 min., Pl. Teatralny- Dwo- 
rzec 8 minut. 
Odjazd od Dworca: 7.00,7,07,7.13, 
7.20, 7.26, 7.33, 7.40, 7.46. 7.53, 8.00, 8.05, 
R.13, 8.19, 8.211. R.31, fUł9 i co 6 wzgl. 7 min. 


Linja Wielkie Bartodzieje -Wilczak odznacza 
E>ię białemi szyldami i białemi sygnałami 
świet1nerr..i. Tramwaje jadą: ul. :FordOll.ską, 
Pram
madą, Jagiellońską, Pl. Teatralny, Kor- 
deckiego, Św. Trójcy i Xakielską. 
C z Ił S P r z e j a z d u: 'Vielkie Bartadzieje - 
Pl. Teatralny 12 min.. PI. Teatralny-Wil- 
czak 14 minut. 
O d j a z et z ,y i e l k. B a l 1 o d z i e i 
 7.24 
7.36. 7.48, 8.00, 8.12. 8.24. 8.36 i co 12 min. 
Ostatnie t.lamwa.le odjeżdżają 
z \Y i e l k. B a r t o d z i e i: 20.24. 20.36, 
20.48, 21.05, 21.34, 22.02. 22.28. 
Odjazd z 'Yilczaku: 7.:!8. 7.40.7.52, 
8.04, 8.16, 8.28 i co 12 minut. 
Ostatnie trall1.waje adjeżdżają. 
z ,,' i l c z a ku: 20.28. 20.36. 21.03. 
1.32, 
22.00. 22.28. 


KO
lUNIKACJA XGTOl:n;SO\V A. 
. .. 


Bydgosz!}z - Fordon. 
\Haś('. Eligjusz RuszkO\v
ki, ul. Pad.erewskieg-o 
37. tel. 1412. 
Przystanek: Bydgoszcz obok kościoła Klar
'8f'k 
(ul. Jagiellońska). 
O d j a z d: 8.00 , 10.00, 12.00, 14.0(}. 16.00, 
18.00 *, I HL no I 
P r z y j a z d: 20.30. l \J.3U. 17.3U, 15.30, 13.31). 
11.30, 9.30.
		

/adresy_192800046_0001.djvu

			XL 


Komunikacja 


u wag i: Powyższy rozkład jazdy ważny jest 
w dni powszednie. \V święta i niedziele auto- 
busy kursują o godzinę później i dodatkowo 
z Bydgoszczy do Fordonu o 23.00. z Fordonu 
do Bydgoszczy o 24.00. 
Oznaczone * w soboty nie kursują,. OZl18.CZOne 
O kurEują tylko w soboty. 
Przejazd z Bydgoszczy do Fordonu 1.20 zł. 


Bydgoszcz - Koronowo. 
Właśc. \Vydział Powiatowy Bydgoszcz, ul. Słu- 
wackiego 3 (Starostwo). 
przyst.anek: Bydgoszcz obok kościcła Klarysek 
(ul. Jagiellońska). 
O-d jaz d: 12.15,17.00. 
P;r z y j a z d: 9.15, 16.00, 
Przejazd z Bydgoszczy do Koronowa 2.40 zł. 
U wag i: Autobus na linj i tej kursuje tylko 
w wtorki i piątki. 


Bydgoszcz - Brzoza- Łabi&zyn. 
Właśc. Stanisław Głvda, ł
abisz,,'"Il, uow. szu- 
biński. . ... 
Przystanek: Bydgo
zcz Ubok kościoła Klarysek 
(ul. Jagiellońska). 
O d j a z d: 9.00, 15.00. 
P l' z Y j a z d: 8.50, 13.50. 
Przejazd z Bydgoszczy do Brzozy 1.25 zł. z Brzo- 
zy do J..abiszyna 2.50 zł. . 


Spis właścicieli dorożek samojazdowych. 
L Niziewicz Jan, Dworco,va 91. 
2. Spychalski Jan, Al. 
lickiewicza 4. 
3. Barbnowa :Marja, Król. Jadwigi 19, 
4. Barlik Jan, Grunwaldzka 55. 
5. Plawenz Erna, Jasna 4. 
6. Plawenz Kazimierz, Chełmińska 16. 
7. Karłowski Jan, \Vełn. Rynek 10. 
8. Osiński Michał, \\Tiatrakowa 8. 
9. Osiński Antoni, Gdańska 116. 
10. Bubnowa ::\Iarja, Król. Jadwigi J 9. 
11. Ruciński Franci::;zek, Piękna l. 
12. 
Iarkiewicz Jan, Prądy 52. 
13. Vierfars Paweł. GnmwaJdzka l,t. 
14. Lewiński Leonard, Czerska l. 
15. Erns,t Klemens, Błonia 6. 
16. Bonia Michał, Nowodworska 24. 
17. Kaufman Artur, Paderewskiego 14. 
18. Ziółkowski Józef, Grunwaldzka 142. 
19. Stentka Bro..i8ław, Dąbrowskiego 14. 
20. Spitza Antoni, Kościuszki ]7. 
21. TUl'zański Antoni, Dworcowa 91. 
22. Nowak Jan, Śląska 5. 
23. Świerski Jan, Św. Trójcy 10. 
24. Spl'8.wa Antoni, Lenartowicza 6. 
25. Stentka Stefan, Dąbrowskiego 14. 
26. Świerski Jan, Św. Trójcy 10. 
!7. Bindek Jan, Sowińskiego 11. 
28. Nowak Winc.enty, Babia \Vieś 3. 
29. Kulczyk Franciszek, Łokietka 3. 
30. Lisakowski Franciszek, Babia "'-ieś 20. 
31. Hole Antoni, Racławicka L 
32. Buchholz Bronisław, Łokietka 8 a. 
33. Katulski Broniaław , ł..okietka 8 a. 
34. Siuda Klemens, Lubelska 31. 
35. Kaufmarm Paweł, Gdańska 137. 
36. Trojański Władysław, Hetmańska 13, 


37. Anteni Gleba Koszański, Reja 6. 
38. Orłowski Bronisław, Błonia 9. 
39. Gryfkowska Franciszka, Długa 5. 
40. 'Veinert Bdesław, Podgórna 18. 
41. Dudka Franciszek, Gdańska 36. 
42. Zagórski i Tatarski, Warszawska 24, 
43. Łabuszewski \Vładysław, Kujawska 101. 
44. Romallowski Dom nik, Gdańska. 107. 
45. PetroI \Vincenty, Toruńska 177. 
46. \Var
zawski \Vładysław, Chwytowo 3. 
47. Pokolm Erich, Ślą.ska 2. 
48. Zakrzewski Mieczysław, Kujawska 51. 
49. Gctówka Zofja, Śniadeckich 28. 
50. Klauza Maksymiljan, Szczecińska 12. 
51. Plawenz Kazimierz, Chełmińska 16. 
52. Cieśla \Vitold, Dworcowa 53. 
53. Nudziejewski Józef, Pomorska 32 b. 
54. Osiński Stefan, Sieroca 11. 
55. Ziętara Antoni, Rupienica 8. 
56. Gaedtke Emil, Glinki 5. 
57. Starczewski Franciszek. Rielicka 13. 
58. Krauze Teodor, Warszawska 5. 
59. Trojański \Vładysław, Hetmańska 13. 
60. \Vojtynowski Józef, .Jagiellońska 64. 
61. Kazimierczakowa l\larja, Ruska 16, 
62. Laskowski Szczepan, Nowodwcrska 53. 
63. Kulczyk Famciszek, Łokietka 3. 
64. Konwalski Bernard, Korueckiego 2U. 
65. Gałczyńska Józefa, Jagiellońska 2. 
66. Dypczyński Stefan, J,agiellońska 52. 
67. Pospiech Stanisław, Sniadeckich 31. 
68. Laskowski Szczepan, Nowodworska 53. 
69. Parzych Józef, Śl
łska 1. 
70. Stachmowa HenOlata. Promenada 3. 


Obwieszczenie. 
Odnośnie do rozporządzenia policyjnego z dnia 
7. XI. 1923 dla dorożkarzy i na zasadzie 
 76 
ustawy przemysłowej z dnia 20 czerwca 1900 
ogłasza się za zgodą. Magh;tratu następującą 
taryfę dorożkarską. dla samochodów, która obo- 
wią.zuje z dniem ogło
.zenia. 
N ależytcść za jazdę w obręhie granic admi- 
nistracyjnych miasta wynosi: 


Taksa I. dzienna: 
Od godz. 6-tej rana do 22-giej 
do 300 Ul 
Każde dalsze 150 m 


wlecz. 


0,60 
0,10 


Taksa IT. nocna: 
Od godz. 22-giej wiecz. do 6-tej rana 
do 200 m . . . . . . 0,6Q 
Każde dalsze 100 m 0,10 
Za zajazd na zamówienie 0,50 
Czekanie za każde 2 minuty. .. 0,10 
Taryfa powyższa obowiązuje do 2 osób włą.czn. 
Każdy następny pasażer dopłaca jednarazowo: 
a) od 6-tej rana do 22-giej wiecz. 0,30 
b) od 22-giej wiecz. do 6-tej rana 0,5Q 
Bagaż do 10 kg wolny od opłaty 
Bagaż od 10 kg do 25 kg . . . . . . 0,341 
Kosze i walizy okute, o ile przewyższają 
wagę 25 kg nie jest doróżka zobowiązana za. 
bierać.
		

/adresy_192800047_0001.djvu

			Komunikacja 


XLI 


Uwagi: 
Płaci się tylku oznaczoną przez zegar taksę. 
Jazda bez uruchomienia zegara jest niedozwo- 
lona. Uprasza się przy opuszczeniu samochodu 
stwierdzić, ile wykazuje zegar. W clno zabierać 
tylko tyle pasażerów, ile samochód pOf>iada 
miejsc. 


W szelkie zażalenia należy skierować do Miej- 
bkiego Urzędu Policyjnego, podając nr. porząd- 
kowy HBmochodu. 
Bydgoszcz, dnia 2 wrześni a 1927 J", 
Miejski Urząd Policyjny. 
(-) Hańczewski. 


G. Dział przemysłowo-handlowy. 


Cechy. 
1. Cech bednarski. c('chm. Pomcrenke, Dworco- 
wa 14. 
2. Cech dekarski. cechm. Ziętara. Plac Pia- 
f>towski 4. 
3. Cech blacharski. ('echm. Ludw. Sosnowski, 
Śniadeckich 43. 
4. Cech garncarski. cechm. Józef Strzelecki. 
Racławicka 5. 
5. Cech golarsko-fryzj.. ('echro. Żewicki, Dr. 
E. Warmińskiego 3. 
6. Cech kowalski. cecrun. .FI'. Kaczmarek, Ku- 
ja'
 ska 84. 
7. Cech kra\\ ieeki. ct:'dnn. \VI. Zieliński. War- 
szawska 20. 
8. Cech kołodziejski. ('('chIll. J, Modlibowski, 
Czartoryskiego 6. 
9. Cech piekarski, C€chm. Hojka, Gdallska 66. 
10. Cech rzeźnicki (polski), ceohm. Fr. Gutkow- 
ski. Pomorska 28. 
Ił. Ceeh rzeźnicki (niem.). cechm. Hoffmann, 
Nowy R
'J}ek 10. 
12. Cech stolarski. cechm. K03icki, NGw
- Ry- 
nek 2. 
13. Ce<>h ślusarski i piln.. cechm. 
łomiński. 
Dr. E. "-annińskiego 3. 
14. Cech kcminiarski, cechm. P. l\Iagdański. 
Piotra Skargi 5. 
15. Cech siodlaIski. <-'('('hm. BoI. ::Najdrowski. 
Dworcowa II. 
16. Cech szewcki, cechm. 1:"1'. Grabowski, p()- 
morska II. 
17. Cech malarski i lakiern., cechro. .Józef 
Grześkowiak, 3 maja 26. 
Dudkowski, Byd- 18. Cech budowniczy. cecruu. A. Jaworski, 
Gdańska 155. ' 


a) Izba Przemysłowo-Handlowa w Bydgoszczy. 
:Nowy Rynek 8, tel. 242, 1821. 
Prezydjum: 
Prezydent.: Bolesław Kasprowicz, właściciel fa- 
bryki ii kie rów . radca miej!';ki w Gnieźnie. 
Wiceprezydenci: Leon CzarliI'iski, dyrektcr fa- 
bryki maszyn, radca miej
ki w Inowrocławiu; 
Maksymiljan Rentkowski, kupiec w Byd- 
goszczy; .Maksymiljan Jankowski, dyrektL-r 
fabryki maszyn w Bydgoszczy; Roman Sto- 
biecki, kupiec w Bydgoszczy. 
Skarbnik: Edmund Pi tak, właściciel fabryki 
wyrobów drzewnych w Bydgoszczy. . 
Sekreta.rz: Bernard Stark, kupiec w Bydgoszczy. 


Syndyk: 
Dyrektor 
Referent: 


S e k r e t a l' j a t: 
:\Iarjan Buczkowski. 
biur: Franciszek Kałui,a. 
,Mieczysław Bocheński. 


Okręg Izby: 
a) z \Vojewództwa Poznańskiego powiaty: 
I. Bydgoszcz miasto i powiat, 2. Ch odzież, ... 
3. Czarnków, 4. Gniezno miasto i powiat
 
5. Inowrocław miasto i powiat, 6. Mogilno, 
7. Strzelno, X. Szubin. 9. ":ągrowiec, 10. "Tit_ 
kowo, 11. Wyrzysk, 12. Znin; b) z 'Vcje- 
wództ.wa Pomorskiego }Jowiaty: 13. Tuchola, 
14. Sępólno. 
Biura Izby dla publiczności otwarte od 9--12. 
S t a ł y O krę g o w y P o k a z "T z o- 
l' Ó W P r z e m y s ł o w y c h i \V y n a l a z- 
k ów, urządzony przez Izbę w gmachu Izby 
nieustatulie otwarty \V niedzielę i święta od 
godziny 12 do 13 w południe. 
U stawowem przeznaczeniem Izb Przemysło- 
wo-Handlowych jest zastępstwo ogólnych inte- 
resów przemysłu wraz z górnictwem, handlu 
żeglugi w ich obwodach. 


b) Izby Rzemieślnicza w Bydgoszczy, 
ul. Gdańska 154 II. tel. 1580. 
Podlega \Vojc\\-ództwu w Poznaniu. . 
Obwód Izby obejmuje: 
l. Bydgoszcz miasto i powiat Bydgoski, 
2. Chodzież, 3 Czarnków, 4. Gniezno, 5 Inowro- 
cław, 6. Mogilno, 7. Strzelno, 8. Szubin, 9. Wą- 
grówiec, 10. \Vyrzysk, 11. Żnin. 
Prezes Izby: .Józef Zawita', fabrykant, Bydgoszcz 
_ Dworcowa 66, tel. 1715. 
:Syndyk i kierownik: Antoni 
goszcz, ul. Gdańska 154-. 


Urząd otwarty od godz. 8--3. Godziny prL.Y- 
jęć od 9-2. 
[zba jako instytucja samorządowa ma cha- 
rakter wychowawczy dla rzemiosła. 
Jest pośrednikiem między 'Władzą. Nadzol - 
czą, a rzemiosłem. 
{; rzą.d załatwia sprawy dotyczące rzemiosła 
na ogół, oraz uczniowskie, ('zeladnicze. mistrzow- 
skie i irme. 
Izba ma na celu i za zadanie opinjowanie 
\Vładzom o stanie rzemiosła i jego połoŻeniem. 
oraz zadanie podniesienia Izemiosła, przez urzą- 
dzanie Wystaw Rzemieślniczych i Tenninator- 
skich, urzą.dzanie kursów przygotowawczyc1a. 
mistrzowskich, czeladniczvch i irulVch urzą.dzea 
Tzemieślni{'zo-społecznych: '
		

/adresy_192800048_0001.djvu

			XLII 


Handel i Przemysł 


e) Związek towarzystw kupieckich na obwód Ważniejsze organizacje i instytucje handlowe 
na:1notECki. tow. zap. i przemysłowe w Polsce. 


Bydgoszcz, Jagiell?ńska 25. 


Do Związku należą.: 


\ 


l. Przemysł: 
l. Związek .Fabrykantów tow. zap. 'w Bplgo:sz- 
ćzv, :Kowv Rynek 9. teL 8-98. 
2. Powszecłu;'y Z;viązek Pracodawców, tO\\.. 7.ar., 
Chrobrego 2. tel. 6-06. . 
3. Związek \Vła.ścicieli Tartaków i Kupcó\'. 
Drze"nych. Plac Teatralny 3, tel. 819. 


2. Handel: 


Związek. Towarzystw Kupieckich n.l obwód 
.adnoteckl tow. zap. '\v B
Tdgoszczy, ul. .Tagiel- 
loń
ka 25, tel. 177, łączy w::!zY8tkic organiza(:je 
kupieckie obwodu nadncteckieg o : 
Towarzyst....vo Kupców Bydgo
zcz_ ul. Jagiel- 
lońska 2;}. 
Towarzystwo Kupcó
\- Dehll. h.. :::poiy\\czej, 
prezes p. Szczepanlak w ID., Podgórna 11. 
TowarzYht'...O Kupców, 1Iroeza. 
Towarzystwo Kupców, Korono...\ o. 
Towarzystwo Kupców, Szamocin. 
Towarzystwo Kupców, 
Iargonin. 
Towarzystwo Kupców, J:..ablszyn. 
Towarzystwo Kupców, Fordon. 
Towarzystwo Kupców, Kcynia. 
Towarzystwo Kupców, Xakłc. 
Towarzystwo Kup
ów, Go 8lic7.. 
Towarzystwo Kupców, Chodziei. 
Towarzystwo Kupców. "\-ysoka. 
Towarzystwo Kupców, Czarnków. 
Towalzystwo Kupców, Łobżehica. 
TowaI'zYfltwo Kupców. \VyrzYRk. 
Towanystwo Knpców. 
zubin. 
Towal'z.ystwo Kupców. 
ynarzewo. 
Towarzystwo Kupców, Znin. 
Towarzystwo Kupców, Riałośliwie. 
Prezes p. M, Sentkowski. ul. 8w. TrójvY 2S 
tel. 509, dyrektoI p. Edmund )Ia3iak, biur
 
f'zynne codzieł:nie. od .godz, 1/2 fJ- 1 / 2 16. Związek 
Towarzystw KupleckJ.ch wchodzi w skład 
a- 

'WJnej R

' 
rzeszeń K
lpiestwa PcL'3kiego 
.. \Vars7.awle I Rady ZWIązków Towarzyst'\\ j 
Kupieckich Zachodniej Polski. Przy Związku 
zorganizowane są następujące Sekcje branżowe: 
Sekcja Tytuniowa 
" Drc.geryjna 
" Kolonjalna 
Bławatna 
Zbożowa 
Des.tylacy jna 
" Hurtowników bła\-\atn. 
" Opałowa 
" Papiernicza. 
Biuro wszystkich powyż8zych Sekc
i branżo- 
wych znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 25. 
Tow. Kupców tow. zap. w Bydgoszczy prezes 
A. B. Lewandowski, ul. Długa 41, tel. 311. 
Pozatem patrz pod "Towarzystwa zawodowe". 


,. ł- L Handlowe: 
l. :Nciczelna Rada Zrzeszeń Kupiect,wa Polskit'- 
go, 'Varszawa, ul. Szkolna 10. 
Prezes: Bogusław Herse, \Varszawa. \Vice- 
prezes: Kazimierz Otmiano''''f;ki, Poznal}. 
Dvrektor: Poseł St. \\Yartalski. 'Var
zawa_ 


O r g a 11\ z a c j e złą, c z o Ił e w X a c z e 1- 
nej Radzie: 
a) 
towaIzyszenie KUJJCów Polskich w '\
ar- 
szawie z 50 oddziałami. I 
Plezes: Bogusław Herse. Dyrektor: .Ja 
kubowski. 
b) Stowarzyszenie Kupeów i Przemy:,.łowców 
Chrześcijan m. 'Yilna, "-ilno, ul. Bakszta 7. 
Prezes: Roman Ruciilf:ki. 
c) Stowarzyszenie Polskich Kupeów i Prze- 
mysłoweów Chrze
cijan, Lódi. ul. Piotr- 
kowska 113. 
Prezes: Zygmunt Fiedler. 
li) Kongregacja KU11iccka. we Lwcwie, uL 
Czameck iego l. 
Prezes: .Jan 
lldhoff. i:':\ekretarz: Jan Ka- 
dernóżka . 
e) Stowarzyszeni£' KupcÓw Polskich '\\e Lwo- 
wie Oddz. "
s.-:h. 
lałopolski. Lwów. pl. 
8mó!ki -L 
f) Krako\\ ska Kongł-8
a('ja Kupiecka w Kra- 
kowie, Rynek (aówn
: L. 34. Pałac Spiski.' 
Preze:::-: :':pnatcr .-\{lehnann. Sekretaf/. 
I!:eneralny: Dr. R. Ra(lzVliski. 
Órgan Związkowy ..Ńwiat Knpił:'cki" 
..Kupie(: Pol:,;ki'". 
g) Z......iązek Toxarz
:::;t\\ Knp:pekch na Po- 
J110nm. w (}rudziądzn, z 34 oddziałami. 
Grudziądz. ul. J. \\'ybiekiego 31. 
Prezes: Tadeusz 11archlewski. Dyrektor: 
Dr. Rzepecki. , 
Organ Związkowy .,f';wiat Kupieeki". 
h) Związek Towarzystw KlIpipckich na obwód 
Xadnotecki z ok. 10 'Jddział. Bydgoszcz. 
ul. .T agiello{l::;ka 2:'). 
Prezes
 11. Sentkowski. Dyrektor: 11asiak. 
Organ Związkow
r .,Świat Kupiecki". 
i) Polski Zwią.z
k Towarzystw Kupieckich 
na "Tojew. Sląskie. Katowice, ul. An- 
drzeja 6. 
Prezes: "ralent
. .Terzykiewicz. Sekrf'tał'Z: 
\Valusz. 
Organ związkowy "Świat Kupiecki". 
j) Związek Towar-zy
tw Kupieckich z sie- 
dzibą. w Poznaniu z 54 ocłdziałami. Poznał'l, 
ul. Pccztowa 31. 
Prezes: Kazimierz Otmianowski. Dvn.
k- 
tor: BI'lUlon SikOIski. . 
Organ związkowy "Świat Kupiecki". 
2. Sentrala Związku. Kupców, \Varszawa. uł. 
Senatorska 22. (Zydow.). 
3. Związek Kupców i P.rzemy",ło'\\-ców, Lodź. 
ul. . Południ owa 15. (Zydow.). 
4. Z"':'lą.zek Sto

rzyszf'ń Kupieckich M:ałcpcl- 
:'ł
1 ZachodmeJ, Kraków, nI. Grodzka 43. 
(Zydow,). 
5. Związek Stowarzyszeń Kupieckich \Vscho- 

iej Małopolski. Lwów. ul. Hetmańska 6. 
(Zydow.).
		

/adresy_192800049_0001.djvu

			Handel l Przem ,"sI 


XLIII 


6, Izba PlZ.emyałowc-Hq,ndlowR w Bielsku. 
7. Izba Przemysłowo-H),nrHowa w Brodacl1. 
8. Izba Przemysłowo-Hqndlowa w B)Td
oszczy. 
9. Izba Przemysłowo-Handlowa w Grudzią- 
dzu, nI. Lipowa 32. 
10. Izba Przemyłsowa-Handlowa w Katowicach. 
lI. [zba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, 
ul. Długa l. 
1
. Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie, 
Akademicka 17. 
13. 
zba Przemy
owo-Halldlmva w Toruniu, ul. 
Zeglarska l. 
14. Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, 
ul. ,Mickiewicza 31. 
II. P r z e nl 
" :; ł o we; 
l. Centralny Ztvią.zek Polski{>go Przemy:4u, 
Górnictwa, Handlu i Finansów z około 50 
oddziałarni. \Yarszawa, ul. Chmielna 2. 
2. Centralny 
wiązek Przemysłu Piwowarskie- 
go i Słorlownir:zego Rzpl. Polsk.. "-arszawa. 
Wiejska 17. 
3. Polski Związek Przemysłoweów Metalowych, 
Warszawa, Krakowskie Przedmieście .). 
.. Rada Na.czelna Związków Drzewnych ,\- Pol- 
sce, \VarSZR\\a. ul. Zielona 35. 
5. Związek Hut Szklallydl w Polsce, \Yarsza\\ a. 
ul. Hortensja 5. 
6. Związek :\Iłynarzy Polskich. ".arRzawa. Xo- 
wy Rwiat "lO. . 
7. Związek Poh,kich ł<:ablyk POl'tlancl-Cemf'u- 
tu, \Varszawa. ul. Stokrzyska 16. 
8. Związek Pcl,.;kidl Hut Żela"znych, "-arszawa, 
ul. 1\1azowiecka ;). 
9. Związek Zawodow:,; \Vielkiego Przemysłu 
Chemicznego Państwa Polskiego, \Var
za\\ a, 
ul. Datliłowiczowska 8. 
10. Związek BiałObtockiego \Yielkifgc Przemy- 
słu, Białystok, ul. \Varszawska 3. 
II. Konwencja Przemysłowców tekstylnych Biel- 
ska-Białe, i okolicy BieL'3ku, uL \Yzgórze I. 
12. Górno.s.ląski Związek Przemysłowców Gór- 
niczo-Hutniczych z. .z.(OberschlesiRcher Berg. 
u. Hiitterunanni
her Verein. Z. z. \ Katowice. 
pl. \Volncści 12. 


H. 


Jarmarki na rok 1928. 
10 stycznia konie i bydło 
14 lutego 
14 marca 
11 kwietnia 
16 maja 
13 ooerwca 
11 li pca 
29 sierpnia 
24 paździmnika 
21 listopada 
12 grudnia 


., 
" 
,. 
" " 
., " 
. , 
" 


Romporządzenie policyjne o obowią.zku meldo- 
wania. 
Na zasadzie U 5, ti i 15 ustawy o zarządzie po- 
licyjnym z dnia II marca 1850 r. oraz Sg 143 i 144 
ustawy o. ogólnej administracji kraju z'd!1ia 30 


13. Związek Przemysłowców w Krakowie, Kra' 
ków, ul. Szpitalna 12. 
14. Centralny Związek .:\lałopolskiego Przem)';- 
stu Fabrycznego we Lwowie, Lwów, ul. 
Beularda 5. 
15. Związek Przemysłu Włókienniczego w PaIL- 
stwie Polskiem, ł...ódź, ul. Piotrkowpka 96. 
Iti. Związek Fabrykantów, tow. zap. w Pozna- 
niu. Ale.le )larcinkowskiego 7. 
17. Zachodnio Po18ki Związek \\rytwórcó
 N i\- 
pojów Alkoholow;w:h. Poznań. Aleje !\lal'- 
cinkowskiego 22 III. . 
1
' Związek Za
hodnio-Polskir>go Przemysłu Cu- 
krowniczego w Poznaniu, Poznań, nL Rkar- 
howa ] fi. 


III. Bankowe: 
1. Związek Banków w Polsce, \rill-::;Zi:l\H'I, 
Krakow"skie-Przedmieście 5. 
2. Oddział :\Iałopolski Związku BAlikÓw, Lwó\\ . 
Ko
ciuRzki 11. 
3. 7.\\-iązck Banki}". Poznall, ul. 27. C 
I'udnia 1:3. 
nT. R z e fil i e 
 In i c z e : 
l. Centralne Towal'zvsh.\"o Rzcn1ieślnikó\\ 
\\ Pallst1.vie Polsk'iem, "'arsza\\a, ul. Mio- 
dowa 14. 
2. Zwia.zek Towal'zy:;tw Przenly:.;łowvch i R
e- 
mieśiniczych z 71 oclrlziałmni. Pozn3l1.. ul. 
Fr. FataJczaka 20-27. 
3. Izba Rzemieślnicza f}l'wlziądz. ul. Torm'l- 
:'Ika l-t. 
4. Izba Rze1l1i('
lni('zfl Bydgn:"z('z. lIl. GdcHl- 
ska 
5. Izba R
kodzieln.if':1.3. Krakó,,-. 
li. Izba Rzpmipśhlicza. Pozmnl. \11. Fr. Rataj- 
czaka 2łJ-27. 
I. \Yojewódzka Izba Rzprnie
Jllicza we Lwo\\ ie, 
,Lwów. 


\
. T a r g i ; 
l. )Iipdzvuarcdov."e Targi w Poznal:ill. uJ. ca i )- 
gO\
"ska 42. ' 
2. Targi "'schodnie \H' L,,-O\\'ip-. uL .TAgiel- 
loń"ka l. 


Różne. 


lipca Hs83 r. l'ozl)Uaądzam za zglldą )lagiHtl'atll 
co następuje: 


Art. l. 
\Vszy;:;tkie o::;oby. przebywająca na obszarze 
miaRt.a Bydgoszczy, podlegają. obowiązkowi za. 
tneldowania i zgłoszenia si!;: u gospodarza dom" 
wzgl.;:dnie u jego zast.Ę:pc
' celem wpisania ich 
do książki r1omo
ej. 
\\ryjątek stanowią. osob) wojksowe st.anu wol- 
nego od !':ierżanta wstecz. znajduj&ce pomiesz- 
czenie w koszara('h i bmh.nkAC'h całkowicie ZR- 
jętych przpz wojsko. . 


Art. 2. 
Każdł1 zmiana w :,Ikładzie po
zczególll) ch człołł- 
ków rodziny, czeJadzi, terminatorów, 
łużby, sub- 
lokat.orów, wychowanków, osób korzystających 
z noclegów i t. d. spowodowana przeprowadzki
 


. ,
		

/adresy_192800050_0001.djvu

			XLIV 


Różne 


Z domu do domu lub z miejscowości do miejsco- 
wości, zawa.rciem zwi&zku małżeńskiego, uro- 
dzeniem, śmierci& lub w jakikolwiekbą.dż inny 
sposób, winna być w ciągu 6 dni policyjnie 
zgłoszona. 


Art. 3. 
Zgłoszenia wymienione w 
 2 wi


 by(
 p 
$miennie załatwione i zawiera następujące dBJle: 
I. nazwisko i wszystkie imiona, u kobiet 
nazwiska rodzinne, 
::I. dzień. miesiąc i rok urodzenia, 
3. miejscowość urodzenia i powiat, 
4. zawód, 
5. religja, 
fi. czy jeFt stanu wolnego (żonaty, mężatk&, 
wdowcem, wdową lub rozwiedziony(a). 
7. imię i nazwisko IOdzlców, nazwisko rodzin- 
me natki 
8. przy osobach wojskowych stosunek ,""OJ- 
skowy od 20-go roku począ.wszy. 
9. przynależność państwowu. 
10. narodowość. 
11. miejsce ostatniego policyjnego meldowania 
z dokładnem podaniem ulicy, numeru
 
względnie powiatu, 
12. podpis i mieszkanie zgłaszanego, 
13. Podpis i mieszkanie do meldowania 
bo- 
wiązanego gospodarza domu względnie za- 
6t£
pc

 . 


Alt. 4. 
'Każdy gospodarz domu względnie jego za- 
;:stępca winien prowadzić książkę domową, do 
której należy wpisać w::,zystkich stałych miesz- 
kańców danego domu. 
Osoba zmieniają.ca mieszkanie (JJoró\\<'llaj art. 
l, 2) winna dokładnie 'wypełnić 2 formularze 
meldwlkowe, opatrzyć je własnoręcznym pod- 
pisem i dołączając odneldowanie z ostatniego za- 
mieszkania, przedłożyć osobiście w ciągu. 4 dni 
licząc od dnia odmeldowania, go::>podarzowI domu 
względnie jego zast
pcy celem podpisu i wpisania 
do książki domowej. 
Wypadki urodzenia. zawarcia związku mał- 
żeńskiego OI'az śmierci winna zgłaszać głowa ro- 
dziny do gospodarza domu względnie jego zo- 
stępcy celem wpisania do książki domowej za 
przedłożeniem odpowiednich poświadczeń z urzę- 
du stonu cywilnego. 
Na podstawie książki domowej i odnośnych 
-dokumentów (odmeldowania, poświadczenia U. 
S. C.) winien gospodarz domu względnie jego za- 
stępca w ciągu 6 dni zgłaszać daną osob
 w odo. 
noŚnym Komisarjacie P. P. 
Po bezzwłocznem zapisaniu osoby w khią.żce 
ludności zwraca Komisarjat książkę domową 
i jeden formularz meld1lllkowy gospodarzowi do- 
mu wzgl
dnie jego zastępcy. 
Osoba zameldowana odbiera od gospodarza 
względnie zastępcy formularz, który służy jej 
jako dow?d zameld?wania. Kto opuszc:-za:
woj.e 
mieszkanIe względnIe b'tały pobyt w mIeŚCIe WI- 
uien się wymeldować u gospods.rza domu wzglę- 
dnie zastępcy oraz w odnośnym Komisarjacie I 
Pol. Państw. 


Art. 5. 
Osoby przybywające na czas przejściowy do 
Bydgoszczy, t. j. na krótszy jak 14-dniowy po- 
byt, są zobowiązane zameldować się u gospoda. 
rza domu względnie zastępcy. legitymuj&c się 
odpowiednio. 


Art. 6. 
Cudzoziemcy są zubowiązani zgłosić się w p:rz.e- 
ciągu 24 godzin w Miejskim Urzędzie Polic., 
Grodzka 32. 


Art. 7. 
Właściciele hoteli i pensjonatów aą zobowią- 
zani: 
a) prowadzić książki, do których wpisywać 
winni każdego gościa, korzystającego z noc- 
legu. w dniu przybycia, a najpóźniej do 
godz. 8-mej rano dnia następnego. - 
Książka winna zawierać następujące da.- 
na: Imię i nazwisko, stan. zawód, re- 
ligja, narodowość, miejsce stałego za- 
mieszkania i miejscowość z której przy- 
był. Geście winni się odpowiednio wy- 
legitymować. 
b) Zomeldować osoby, ujęte we wyżej wy- 
mienionej książce za pomocą blankietu 
meldunkov..-ego, '\\ którym winno być 
uwidocznione dane pod a) codziennie do 
godz. 9 rano \\ odnośnym Komisarjacie 
P. P. 
c) Powyższą ksi&żkę każdego czasu przed- 
łożyć kontrolującemu f1lllkcjonarjuszowi 
policyjnemu. 
Gościom. wzbraniającym się podać dokładne 
dane, winien gospodarz zwrócić uwagę na ic. 
obowiązek, i oprócz tego zawiadernić o tern bez- 
pośrednio odnośny Komisarjat P. P. 


Art. 8. 
Nieza
tosowanie się de wyżej wymienionyck 
przepisów b
dzie karane grzywną. do 30 złotych 
względnie odpowiednim aresztem. 


Art. 9. 
Ruzporządzen.ie niniejsze wchodzi '\\ życie 
z dniem ogłoszenia, równocześnie traci moc oba- 
wiązują.cą rozporządzenie policyjne z dnia 17 li- 
stopada 1904 r. 
B y d g o s z C z, dnia 8 sierpnia 1925 r. 
Miejski Urząd Policyjny. 
(-) Dr. Śliwiński. 


TARYFA POCZTOWA. 


Listy zwykłe: 
Obrót wewnętrzny Obrót zagraniczny 
i z W. M. Gdańskiem 
do 20 gr . . . . 25 gr 
ponad 20 g do 250g 50 gr 
ponad 250 g do 
500 g .... .80gi 


do 20 g . . . . 6G 
za każde da.lsze gr 
20 g . . . . 30 gr 
Do Austrji, Cze- 
chosłowacji. Ru- 
m1lllji i Węgier 
do wagi 20 g . 4.0 gr 
za kaide dalsze 
20 g . . . . . 30 gr
		

/adresy_192800051_0001.djvu

			Różne 


XLV 


OBRÓT WEWMĘCZNY I ZW. M. GDAŃSXIEM 
Karty pocztowe 
. 15 gr I pojedyńcze .. 30 gr 
. 30 gr do Austrji, Cza- 
I chosłowacji,Ru- 
munj i i 'V ęgier 22 gr 


. pojedyńcza 
z odpowiedzią 


do óO g 
40 100 g 
do 250 g 
do 500 g 
do 1000 g 
do 2000 
 


Druki: 
10 gr 
15 gr 
. 25 gr za każde 50 g . 10 gr 
.50 gr 
60 gr 
.70 gr 


Papiery handlowe: 

o 250 g . . . . 25 gr I za każde 50 g . 10 gr 
ponad 250 gdo 50050 gr najmniej jednak 50 gr 
do 1000 g . . . 60 gr 


do l kg . 
do 5 kg . 
do 10 kg 
do 15 kg 
do 20 kg 
oraz opłata dod. 


Paczki: 
1.00 zł 
. 2,00 zł 
. 3,00 zł 
. 5,00 zł 
'. 6.00 zł 
10 gr 


U\YA(
A: 
dla Gdańska także. 
Pcdają Urz
y Pocz- 
towe, podł. taryfy pacz 
kowej zagranicznej (I 
fr. zł według kursu dnia 


Listy wartościowe: 
(do najwyż. 10.000 zł) 
opłata jak za list po- Jak za list pole- 
lecony odpowied- eony odpowie- 
niej wagi i nale- dniej wagi i na- 
żytość od zade- żyto
ć 00. zade- 
klarowanej war- klarowanej war- 
tości za kaźde 100 tości od każdych 
zł lub c
ść tychże 15 gr- 300 zł lub c';r.:.ŚÓ 
ponadto apI. tlod. ]f) gl' tyeh:7.p . . . . fiO pt 


Przekazy zwykłe: 
do 10 zł . 0.15 zł 
 alcżvtOŚ(' ma- 
do 25 zł . 0.30 zł nipuiacyjna od 
do 50 zł . 0.45 zł każd. przekazu 30 gr 
do lUO zł . 0,H5 zł N ależyt.ość za 
do 250 zł . 0,90 zł każde 100 zł 
do 500 zł 1.30 zł przekaz. kwoty .')0 gr 
do 750 zł 1,7.) zł Kwota przekaz I l 
do 1000 zł . 2.15 zł nie może prze- 
Oraz apI. dodat,k. .) gr kraczać 1000 zł 


Przekazy telegraficzne: 
Oprócz należytości według powyższych tabel, 
należytość manipulacyjna za Rporzą.dzenie te- 
legramu przekazowego . . . . 15 gl' 


. 


Telegramy pilne: 
od '"'yrazu . . . 0,45 zł 
najmniej jednak 4,50 zł Taryfa ::-:per>.jalna 
nadto opł. dodat.. 50 gr 


e 


. 


OBRÓT ZAGRANICZNY 
Telegramy zwyczajne: 
od wyrazu. , . 0,15 Zł / Taryfa specjalna, za- 
najmniej jednak 1,50 zł leżnie od państwa,: mię: 
nadto od każdego tele- I dzy innemi za 
łowo- 
gram u opłata dorlatk. do Anglji . . . 35 ct 
do Austrji 25 et 
I do Belgji . . . 22 et 
I do Czech osław. . 16 et 
I do Francji. 25 et 
I do Gdańska . 15 et 
' I do Niemiec 18 et 
do N. Jork via 
East .. 145 et, 
do 
. Jork via 
Radjo. . . ' 120 et 
dL Rumunji . 10 gr 
do Szwajcarji . 22 (rt 
do \Vłoch. . . 28 1 /" et 
Rozmowy telefoniczne 
za jednostkę 3 
minut
w
j rozn:ł-0- 
wy mleJsco
-eJ 
prowadzonej z 
mównicy. . ... l,
 gr 
za rOzmOWY lnle- 
dzymiasto\
e n
 Ta1'
Tfa. bpecjalna 
odległoAć do 2.'') 
kIm po 30 gr 
na odległość do , 
50 klm po. fiO gr 
na odległość do 
100 kim po. . . 1.20 zł ' 
na odległośĆ' do 
200 klm po. . . 2.40 zł 
i za każde rI aIRZl' 
100 klm po. . . fin gr 
Za rozmow
- pilne po- 
biera się opł. potró,jną. 


Miary powierzchni. 
l <\1'= 100 111.etrów kwadratowv('h, l hektar = 
100 arów = 10 000 mtr. kw., i hektar=ok
ło 
1 3 /-1 morga= 30 140 łok. kw. 
Miary objętości. 
l litr= 10 deci. 100 centi. 10 lih'Ó" = l rlpka-lit l- 
100 litró" = l Ilektolitr. 
Miary ciężkości (waga). 
,Jednostka. pod;;;tawowa - l gram. l d.ektl- 
gram=lO gramów. l hektogtam=IOO 
lanlów. 
l kilogram = łOOIl gramów. 
100 kilogramów nazywa l"i
 kwinta (li p. -! i.j. 
1000 kilogramów nazywa się tonna. (6 lpd.). 
Z centnarami jCRt duże hałamuf't"w8. \\ KGB- 
gresówee f'cntnal' t.o 100, albo i 120 fnntó". 
W dzielnicy pnlf>kiej i austrjR.C'kiej - 50 kg.. 
100 kg nazywają f'entnarem podwójnym. Pn. 
dobnie . ftmt w Kongr
s:)'\'Ce = 32 łut (400 !Zr). 
gdzieindziej funt - to 1/ 2 kilo-grama=500 gr. 
Dla wybrnięcia z tego centrrar n1.ctryC'zny sl1ra- 
wiedliwy na całym 
wie('ie nazwano urz
dowo 
kwintalem (q). ;')00 gr. to nie fnut, ale pół kilo. 
l kilo-gram=2 fnnt
.. 13 łut. (około 2 1 :! 
funta), (flmt w handlu liC'z
' si, w Kongresówce 
=400 gr.. flmt w handlu gdzieindziej - ,')ou !-rl. 
l pud zHokl'ągl()n
'=] fi kg).
		

/adresy_192800052_0001.djvu

			XLV J ' 


Różne 


Miary dawniejsze polskie. 
3 łokeie. 1 ł. = 2 stopy. 


stopa --= 


l Sf\ :i-eń 
12 cali. 
l włóka=30 morga. I mórg-=3uO }Jl'ęt6'w, 
l mórg 'Pruski uż
'wany w \V ielkopolsce i na Po- 
U)lIrZII= ISO pr
tow (zaokrąglono -12 morga). 
l gdł'Ilicc=4 kwarty. (1 kwarta= 1 litr). 
l kOlzp('=4 ćwierci. l ćwierć=
 gaI"nc
'. l gar- 
lIit'e= 
 k" art y (I kwarta = 1 litr). 


Miary różne. 
J kopa ' -ł mendle, l mendel = 15 sztuk. 1 gros 
= 12 tuzinów= 14-1 sztuk. l tuzin= 12 sztuk, 
I ryza papiern= 20 liber, 1 lihra= 24- Rrk. 
l km'at= 100 miligramów. 


Pomniki. 
. Wodotrysk .,Potop". 
VI Parku K<1L:imierZH W iełkiego. nau ul..r agieł- 
100ii"ką, i GdaJlską. 
Wodotrysk .,Kupfender'a'". 
(Stary R
'nek). 
Łuczniczka. 
(" Parku prz:," Placu Teatn
łnYJll). 
Wieża Wolności. 
. pil I ra"''':,m brzegu Brdy), na wzgórzu 'Przy 
ul. TorUIlskiej. 
1'ałlic:e :vamiątkowe. 
pI"of. WalteJ'H Leistikowa (malarz). Cidańska 
nI". 24. wchód z uL Śniadeckich. 
. 'holoniewskiego Odańska 67. 


Sygnalizatory alarmów pożarowych. 
]. Dworcowa róg Sienkiewicza. 
.) Ja!?kowskipgo. , 
3. Dworcowa róg 
niadt'ekich. 
4. Dworze<.". " 
.). Ekspe,dycja towalOwa. 
t1. Het nlań ska. 
7. Koszm'v piechot\". Szczecir'1ska. 
S Koszary artyler,fj, UdańRka. 
!I. UdaJ1Fka - Chccimska. 
HI. l 'ieszkow
kiego. 
ł L Zakłady amunicji. 
12. Zakład
' amlmicji. 
13. Plac Zacisze. 
14. .Jagiellońska. Gazo\\i1ia :Miejska. 


'15. JagieHońska kolc Preub
a. 
lo. J agicllońska przy Teatrze miejskim. 
17. Stary Rynek, Bibljotf'ka !\Iiejska. 
lS. Zbożowy Ry:npk. ' 
19. TorUłlska, Strzelnica. 
20. Torm'iska, pralnia wcjskowa. 
21. Kujawska, róg L" 0\\ !"k;ej 
22. \Viatrakowa, róg Xowod\\"orskiej. 
23. :\1łyny, d. królewskie. . 
24. .J
giellOllska przy magazynach '\,'ojskmyydl. 
2
. \\ ełniany Rynek. róg Podgórnej. 
2(j, :O;zwederowo, róg Podgórnej. 
27. Żuła",y. róg Szwederowo. 
28. Koszary Ułańskie, szosa 
zubiIbka. 
29. Plac Poznański. 
30. Św. Trójcy, szkoła artystyczno-pI'zemysłowa. 
31. 
ad Kanałem. lÓg ,Adama Czartoryskiego 
i \Vojewódzkiej. 


. 
Ustępy publiczne. 
Pr7Y Placu Piastowskim. 
Placu \Yolności. 
Nowvrn Rynku. 
\Yełriianyn1. Rynku. 
Placu Poznańskim. 
uL Bernardyńskiej. 
Rybakach. 
D",-or('u. 
moście JagiellOI'iskim. 
ul. Zaułek. 
ul. Hermana .FTankejZl). 
ul. 'Wodnej. 
ul. Sw. Trójc:,-. 


,. 


.' 


., 


Targi. 
N a Starym Rynku. Placu Poznm'H;kim, X owym 
Rynku i Rybakach co R r o d y i s c b o t, y. 

 a Placu Piastowskim w l' o n i e d z i a ł k i 
i c z 'war t k i. 
Jeżeli na dni targowe VI środĘ: i ::>obotę przy- 
pada święto, odbywa sit;: targ w dniu poprzednim. 
Przypada ogólne świĘ:to na pcniedziałek lub 
czwartek. cdpada dziel. targowy na PIACH PiH- 
stowskim. 
Świeże i wĘ:dzone mięso, wyroby mięsnc i ryby 
sprzedaje się codziennie w miejskiej hali targo- 
wP.i. ul. Podwale róg Kościelnej. 


Kąpiele. 
C. A. .ł,'ranke, ul. Adama Czartory:-kiew 7, 8. 
Petersona, uL Nadrzeczna 2. 
Wojskowa nad Brdą. 

v


v

v
 

 
 
:
: B. SOMMERFELD, BYDGOSZCZ :
: 
v 
 

 .
 
 
v 
 
.:. .. . 
 ..-,...0_ r. .:. 
.:. ' ",. .:. 
. ...
 : A. . 
..". ,,
 . 
... 
 "I. "'- ."
' ..... -.:. ... 
.. . . --.", .. . . 


. .,.1....,,:.. 
:
: · I . r 
.:;: . ;;. - -. :
: 

 
 

 
 

 
 

 y 

 
. 
.:. "'i\.DRYK"
 FORT.
PIi\.XÓ'" .:. 
? 
 VV
V

V
		

/adresy_192800053_0001.djvu

			\ 


XLVII 


. 


.. 


, 
'
lnAn
KI 
AnK 
lA HAn
l
 I 'RUMUt
 
.. ' 
BAnK f
R HAn
fl 
n
 
(W(R
( '
lnAn 


TOW. AKC. 


ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 


UL. DWORCOWA 97 TELEFON 464, 465, 445 


.. 
.... 
...... 
........ 
.......... 
............ 
.............. 


.. 
DEVISENBANK - STAHLKAMMER 


.............. 
............ 
.......... 
........ 
...... 
.... 
.. 


ADRES TELEGR.: "OSTBANK" KONTO CZEKOWE POZNAŃ 201.309 
, 


.. 


..
		

/adresy_192800054_0001.djvu

			91an geałru 9J'liejskiego -ro q)ydgoszczy  i== Scena 
 
C7 Boto 
Orldastr
 Ul 
mm Orkiestra mfileotr 


Galeria 


Galeria 


Galeria 


..
		

/adresy_192800055_0001.djvu

			Spis alfabetyczny pos'?;czególnych branż 


1 


. 


Spis alfabetyczny poszczególnych branż. 


AdwO'kaci (także nO'tarjuhŁP) ...... 
Agenci prO'cesO'wi i prawnicze biuru (pat.rz 
uział infO'rm. pO'd :\Iin. Rprawiedl.) . 
Agencje telegraficzne . . . . . . . . 
Agentury i reprezentacje 
AkumulatO'rv .... . . . . . . . . 
Akuszerki (11atrz dział infO'rm. medyczny) 
Aparaty dO' piwa. . . _ .. .... 
Apteki . . . . . . . . . 
Apteczne artykuły - hurt. 
Architekci 

\rmaturv . . _ 

\rt,ykuł
: m
:,;ki(' 

\sfalt _ 
AllkcjO'natO'rzy i tak
lłtor7'.'- 


Banki. . 
Hf'dnarst\\o 
Benzvna . 
Bieli
na (fabryki) 
Bielizna (składy) .. ... . . . 
Biura buchalteryjne (patrz książkmmść) 
BiurO'we urzadzenia i nrzvhorv 
Blacha . .'. . . . 
 .. . .'. . . 
BlacharstwO' (patrz także instal.) . 
Bławaty i manufaktura (hurtownie) 
Bławat
y i manufaktura (składy) 
BrO'ń i przybO'ry m
':-;Iiwskie . 
BrO'wary ......... 
Brukarskie }11'zedsiebiO'rstwa 
BudO'wlane materjały . . . 
Budowlane przedskbiorf'twa 


Cegielnie ..... 
Cement i wyrO'by 
Centralne O'grzewania 
Centryfugi. . . . . 
Ceramiczne 'wyrO'by . 
Chemiczne fabryki . 
ChemicznO'-drO'geryjnp artykuły 
Chemiczne pralnie 
Cukiernie i kawiarnie. . . . . 
Cukry i czekO'lada (fabryki) . . 
Cukrv i czekO'lada (składy) . . . 
Cyga
a, papierO'sy i tytO'nie (fabryki) 
Cygara, papierO'sy i tytO'nie (hurtO'wnie) 
"Cygara, papierO'sy i tytO'nie (składy) 


Dachów PO'krywanie (dekarze) 
Dentyści (patrz dział infO'rm. med.) 
Delikatesy. . 
DewO'cjO'nalja 
DrO'gerje 
Drukarnie . . 
DrzewO' budulcO'we i użytkO'we 
Dywany i kilimy. . . . . . . 


ł 
l;,) 
15 
1.5 
I.'J 
1.:> 
1.5 
16 
Iii 
It) 
Hi 
Hi 
17 
17 
li' 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
l
 
18 
IS 
18 
18 
1
 
18 
In 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
:W 
20 
20 
20 
20 
20 
4
		

/adresy_192800056_0001.djvu

			2 


Spis alfabetyczny poszczególnych branż 


Kina . . . . . . . - . . . . . . 
Kioski ., , . . . . . . . , . . 
Klej ...........,.. 
Kolejki polowe i materjały kolejowe 
Kolektury Loterji Państw. . . . . . - . 
Kolonjalne i spożyw-cze towary (hurtownie) 
Kolonjalne i spożywcze towary (składy) 
Kołodzieje . . . . 
Kominiarze 
Komisowe dom:\ . 
Konfekcja damska (składy) 
Konfekcja damska (pracownie) 
Konfekcja męska (fabryki) 
Konfekcja męska (składy). . . 
Koni handel . . . . . . . . . 
Konserwy mięsne .... ...... 
Konserw)T jarzynowe i owocowe (hurtownie) 
Konstrukcje żel. . . . . . . . . 
Kostjumy, maski, (wypożyczalnie) 
Koszykarze i wyroby koszykarskie 
Kotły (fabryki) 
Kotlarnie . . . . 
Kowale . . . . 
Krawaty (fabl'yki) 
Krawc\- i krawczvnie 
Krawieckie przybory 
Kreda. . . . . . '. . . . . 
Krótkie, modniarskie i galanteryjne towary 
Krzesła (fabryki). . . . . . . . . . . 
Książkowość i biura rewizyjno-powiernicze 
Księgarnie. . - . . . . . . 
Kuchenne sprzęt,y (skład
-) . 
KuchelUle sprzęty (hurtownie) 
KU:5nierze . . . . . . . . . 
Kwaszarnie kapusty i ogórkó',v 
Kwiaciarnie (patrz ogrodnictwo) 
, 
Lakiernie powozów i samochodów 
Lampy i żyrandole. . . . . . . 
Lecznice (patrz dział inform. medyczny) 
Lekarze, lekarze - dentyści i weterynaryjni 
(patrz dział inform. medyczny) . . . . 
Lekar::;kie instrwnenty . . . . . . . . . 
Licytatorzy (patrz aukcjonatorzy i taksa- 
torzy). . . . 
Likiery i wódki . . . . 
Litograf ja . . . . 
Lokomotywy .. 
Lustra i szkła (szlifiernie) . 
Lecznicze zakłady elektro-wodne 
Łóżka metalowe . . . 
Makaron (fabryki) 
Malarnie szyldów firm. 
Malarskie zakłady 
Malarskie przybory . . . . 
Manufaktura (patrz bławaty) 
:\1armur i wyroby (patrz tak.ż
 
wyroby marmur.) .... 
Maszyny (fabryki) . . . . . 
Maszyny do pisania . . . . 
Maszyny i narzędzia rolnicze 
!\lasz
'"llY rzeźnickie'. . . . . 
Maszyny do szycia 
Mąka (hurto\V'"llie) 
Meble (fabryki) 
:Meble (składy) . . 
Meble koszykarskie 


kamieIUle 


Str. 


Str 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 


21 :}Ieble wyściełane. . . . . . . . . 
21 ){echanicy i mechanicZllf' warsztaty 
21 \letale i wyroby metalowe 
21 :Metali odlewnie (patrz odlewnie) . 
21 :\Ileczarnie . . . . . . . . . . 
22 :Mleczarskie maszyny i przy
ory 
22 Młyny ........... 
25 Młynarskie maszyny i przybory 
25 :\Iotory i silniki 
25 :\Iusztarda (fabryki) ..... 
23 ::\Iuzyczne' instrumenty . . . . 
26 ::\Iydło i proszki rIo prania (fabryki) 
26 
Nafta . . . . . . . . . 
.8 asi ona . . . . . . 

awozy sztuczne. . . . 
Notarjusze (patrz dział iniormacyjny 

ą.downictwo ) 
Xuty . . . , . . . . . . . . . . . 


. 


26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
27 Obrazy i oprawa. . . . . . . . . . . . 
27 Obrońcy prywatni (patrz dział inform. pod 
27 Min. Sprawiedliwoś('i) . 
-n Obuwie (fabryki) . . . 
27 Obuwie (składy) . . . 
2B Ocet (fabryki) . . . . 
29 Odkurzacze elektryczne 
Odlewnie metali i żelaza 

g Odzież zawodowa (fabryki) 
30 Ogłoszenia i reklamy (biura) 
30 I Ogrodnictwo (kwiaciarnie). . 
30 Okrętowe towarzystwa , . . 
31 Okucia budowI. i do mebli i t. p. 
31 Oleje jadalne : . . . . . 
31 Oleje techn., ohwy, smar
T 
31 Opał . . . . . - 
Optvc,' . . . . . . . . . 
31 Organy kościelne . . . . . 
31 Ortopedja . . . . . . . . . 
31 Owoce południowe (hurtownie) 
" Ozdoby do mebli i trumien 
31 Papa dachowa. . . . . . . . 
32 Papier (fabryki) . . . . . . . . . . 
Papier i artykuł:' piśmienne (hurtownie) 
32 Papier i artykuły piśmienne (składy) . 
32 Papierowe wyroby (fabryki) . . . . . 
32 Parasole (fabryki) 
32 Pasy transmisyjne 
32 Pasza . . . . . . . 
32 Parkiety (posadzki) . 
32 Patenty . . . . . . .. . . 
Perfwnerja (specjalne składy - patrz także 
32 drogerje) 
32 Piece kaflane . 
32 Piece piekarskie 
33 Piekarnie 
33 Pierze i puch . 
Piln.iki i narz
dzia 
33 Piły .......... ., 
33 Piwo i wody mineralne, lem on. (hurtownie) 
33 Podatkowi rzecznicy . . . . . . 
34 Pogrzebowe zakłady . . . . . . 
34 Pompy, studnie i wodociągi 
34 Pończosznicze wyroby (trykotarze) 
34 Porcelana . . . . . . . . . . . 
34 Pośrednictwo nieruchomości . . . 
35 Prawnicze biura (porady, wnioski, rekla- 
35 macje) ............ 


37 
37 
37 
37 
37 
37 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
44 


pod
		

/adresy_192800057_0001.djvu

			Spis alfabetyczny poszczególnych branż 


Psów tresura 
Puszkarze . . 
Pawazy . . . 
RadjaaI?araty i przybary 
RakamIe . . . . . . . 
Raki (hurtawnie). . . . 
Restauracje i kawiamic . 
Rewizarzy ksiąg . . . . . . . . 
Rabótki ręczne i hafty, rysawanie 
Rawery i warsz
. reparacjrjne 
Ryby (hnrtawme) . . . . . . . 
Rybackie przybarv ..... 
Rytawnicy . . . . . . 
Rzeźbiarze (patrz także Nagrabki) 
Rzeźnictwa . . . _ . . . . . . 
Rzeźnictwa kani . _ _ _ . . . 


Samachady, rnata<;?ykle araz przybary i war- 
f47.taty reparacyjne . . . . . . . . . . 
Sihliki ...... 

er (fabryki) 

iadlamie i wyrabv 
:-)iadlarskie przybary 
:-)kóry (fabryki) . . 
Skóry i przybary szewskie 
:-ikóry surowe . . . . . . . . . 
:-ikórzana galanterja ('wyraby) . . 
Ślusarnie i warsztaty mechaniczne 
:-;mały ...... . . . . 
:-)ól (hurtownie) - . .. ..... 

pedytorzy (patrz ektip.-tmll;,i}Jart. przed- 
8ic.:biar
t\\"a) .. . , . . . . . . . 
Spl'zt::ty knehp11l1p i domawe (patrz kuchenne 
sprzęt y) . . . . - . . . 

rnby. . . . . . . . . . 
Śrutawnie i sieczkamie . . 
Starzyz
a (metale, szmaty) 
StalarnIe . . . . . . . . 
Stemple (fa.bryki) 
Stalarskie przybary 
Straiciele fartepianów .... 
Studnie (patrz pampy i studnie) 
Strzeżenie . . . . 
Siatki druciane . 
Świece (fabryki) . . 
Sygnały kalejawe 
Szczatki i pendzle 
Szewskie warsztaty . 


48 
łs 
.... 48 
4B 
41. 
4!) 
40 
49 
4n 
4!J 
4!) 
,311 


Str. 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
46 
47 
J7 
47 
47 
4-7 
.17 
4-7 
48 


Szewskie przybary (patrz skóry i przybary 
sze" sicie) ... 
Szklarnie . . . . - . . . . 
Szkła . . . . . . . . . , . 
Szkła i parcelana . . . . . . 
Szlifiernie szkła (patrz lustra i szlifiernie) 
Szlifiernie narzędzi i instrumentów . 
Tańca szkały .... . 
Tapety i linoleum 
Tapicerzy i dekaratarz
- 
Tapicerskie przybary . 
Tarki da prania . . 
Tartaki . . . . . . 
Techniczne artykuły 
Techniczne biura. . 
Telefany ..... 
Tlen . . . . . 
Takarstwa w drzewie . . . 
Torebki papierO\\e (patrz papierawe "')'Taby) 
Trl.unny . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trykatarze i pańczasznicze wyroby (hur- 
townie - patrz pańczasznicze wyraby) 
Ubezpieczenia . . . . . . . . . 


Wagi (budawa i reparacje) . . . 
\Valizki (patrz skórzane wyraby) 
"rata . . _ . . . . . . . . . . 
\Vełna . . . . . . . . . . . . . 
\V,dzarnia rvb. . . . . . . . . . 
50 \Veterynarze (patrz dział inform medyczny) 
\Yiniarnie . . . . . . . . . .' . . . . . 
\Yina, handel i winiarnie . . . . . . . . 
\Yirówki (fabryki) - . . . . . . . . . . 
\Yady mineralne (patrz piwa. i wady minera!.) 
Warki . _ . . . . . . . . 
\V ódki i likiery (fabryki) 
\Vózki dziecit::ce 


30 
i>0 
,")0 
:")0 
50 
;)1 
51 
51 
51 
;')1 
51 
51 
51 
51 
52 


Zabawki. . . . 
?apałki (fabryki) 
Zarówki (fabryki) . . . . . . . . . . 
Zegarmistrze (patrz jubilerz:,-- i zegarmistrze) 
?boże i ziemiapłady . . . . . . . . . . 

egluga . 
Zelaza 
Złatnicy. . 


.. 


3 


Str. 


53 
53 
53 
53 
54 
54 


54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
55 


55 


3;) 


5.3 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 


57 
57 
57 
57 
57 
58 
;')8 
5i
		

/adresy_192800058_0001.djvu

			J 


Adwokaci - Apteki 


Spis poszrze;:ólnych branż. 
(Zestawiony według oddanego formularza). 


Adwokaci (także notarjusze). 
(patrz dział inform.l\Iin.. Sprawiedliwości str. 14). 


Agenci procesowi i prawnicze biura 
(patrz dział inform. pod :\Iin. Sprawiedl.) 


Agencje telegraficzne. 
Ajencja \Vschodnia, Oddział, Śniadeckich 13 I. 
teI. 785, 1282. 
Polska Ajencja Telegr. (P. A. T.), 8w. Trójcy 12b I 
teł. 1574. 
Agentury i reprezentacje. 
Ajencja 'Vschodnia, Śniadeckich 13 I, tel. 785, 
1282. 
............................... 
: Aronsohn Albert: 
. ul. Król. Jadwigi 7 a Telefon 1353 . 
. P.gentury ubezpieczeniowe na życie. nieszczęśli- · 
. wy wypadek. ogień. kradzież. włamanie i t. p. · 
. . 
............................... 


Bittner Ryszard, Król. Jadwigi 8, tel. 1935. 
Czarnocki Tadeusz, Gamma 2, tel. 1677. 


Jandt O., .Jagiellońska 75, tel. 575. 
Jaworski Zygfryd, TonlIiska 182, tel. 1943. 
..Kazia", repr. zjedn. fotogr., Jackowskiego 33. 
Kaźrr!ierczak ',"., Paderewskiego 14 II, tel. 1369. 
Kilian i Ska, T. z o. p., 1\Iarcinkow&kiego Ił, 
tel. 778. - 
Krajewski ,,-., przedst. finny Vacuum Oil Comp., 

icnkiewicza 13, tel. 1280. 
Lewandow&ki 1\1., Dworcowa 95, tel. 827. 
\Iatz Fryderyka. Piotra Skargi 6. 
\Icrgenstern Feliks, reprez. firn1Y "Port", S. A., 
Kcściuszki 4-8. tel. 19-t7. 
Pawłm\ ski J., Król. Jadwigi 11, tel. 1
3U. 
Piotrowski Bernard, Długa 46. 
Popiu, Dworcowa 80. 
Przywarski "
ład., Paderewskiego 3
, tel. 450. 
Puciilski :\Iieczvsław. 20 Stvcznia 27. 
Rommiski LeOl; i Ska, gener. przedstaw. fabr. 
"Stradolu ", ,,',"arta" i La Czenstocl10vien- 
ne", Gdańska 159 r, tel. 198. 
Huprycht R., Naruszewicza l a, tel. 88ij. 
Singer O., Dworcowa 56, tel. 29. 
Smoleński X., KonarskiEgo 4, tel. 1598. 
Suwalski Edmund
 Śniadeckich 2, tel. :mu. 
Szapiro, Sienkiewicza 7, tel. 1245. 
'Yajsberg 1\1., Dworcowa !H. tel. [772. 


I Związek Wywiadowczy Kredytu T. z. 
Bydgoszcz, Dworcowa 22/23 Telefon 1224 
. . . . . . . . . . . .. .......... . udziela szybko i na dogodnych waru n- 
., . kach wszelkich informacyj 
andlowych 
: [zwalina - Reiter!!dort, Kurt : Akumulatory. 
. KRASIŃSKIEGO 5 .. Naake Paweł, Błonia 7, tel. 1377. 
. Przedstawiciel Fabryki Mydeł E.G. Gamm,-Gdańsk . 
. i Fabryki Świec W. Noga I Ska, Gniewkowo I . 
........................ 


Funkiewicz M., Pomorska 49/50. 
Górecki l\lieczysław, Pomorska 8. 
. .... ........+................+. 
. . 
: Grbs.zczyński Zygfryd 
 
:: Gdańska 162. telefon 1429 ::: 
: PRZEDSIĘBIORSTWO WYSYŁKOWE 
 
:: "A.LIA.NS" : 
. Dzialy: Handlowy, Techniczny. Wydawniczy . 
+ SPriCJALNOŚĆ; NOWOŚCI PRAKTYCZNE + 
+ + 
+.............++......+......... 
Hoffmann Gustaw, art. techn., Dworcowa 57 a, 
adr. telegr. Scheerhoff, tel. 1940. 
Hirschfeld Adolf, Chodkiewicza 4II, te. 1517. 


Akuszerki 
(patrz dział infonn. medyczny, str. 31). 


Aparaty do piwa. 
Bloch Franciszek, Śniadeckich 47 a, tel. 961. 
Zawitaj Józef, Dworcowa. 66, tel. 1715. 


Apteki. 


Apteka pod "Aniołem" 
właśc. Hipolit Wallicht
 Gdańska 39, tel. 385 


, 
APTEKA CENTRALNA 
MARIAN LAKNER 
BYDGOSZCZ, GDAŃSKA 19. TELEFON 994
		

/adresy_192800059_0001.djvu

			Apteki - Artykuły męskie 


;) 


g


===g 
g Biuro Architektoniczne i Inżynierskie g 

 Bronisław Jankowski 8 
Plac Piastowski = Inżynier-Architekt C 
g Zaprzysiężony rzec;oznawca robót na- i podziemnych g 
= przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy C 

 Telefon ]029. Bydgoszcz Dworcowa 62 = 
= = 
,

====:======
=
==


 
9b 


APTEKA W. Kużaja 
ul. Długa 57 Telefon 300 
Apteka pod Koroną, Dworcowa 74, tel. 301 


, 
"Apteka pod Lroem" 
B
-dgoszcz-Okole, Grunwaldzka 143, TeL 191 
P. i H. tJmbreit 


Apteka pod Łabędziem 
BYDGOSZCZ 


ul. Gdańska 5 


Telefon 204 


Apteka pod Niedźwiedziem 
J. ROCHON, BYDGOSZCZ 
Niedźwiedzia 6 Telefon 50 


APTEKA PIASTOWSKA 
s. Cierniak 


Telefon 682 


Bydgoszcz 


Apteka Dod "Złotym Orłem" 
waściciel: Zdzisław Rybicki 
Stary Rynek 14 Telefon 


Apteczne artykuły - hurt. 


Czarnocki Tadeusz, Gamma 2, tel. 1617. 
..Hadroga:', S. A., ::\Iatejki 1. teL 136, 278. 
Kaptur \Vładysła\\, Gamma 2, teL 720. 


.IAN KLOSIXNKI 
Telefon 15-95 Bydgoszcz Dworcowa 66 
Hurtownia 8!Jteczu8 specifików krajowo i zagr. 
Główny skład hurtowy dl,
micznej fabry
i 
R. BARCIKOWSKITO\Y.AKC. POZNA
 
Lawicki Ign., pl. \Volności l, tel. 1514. 
I "PHARMA" T. Z o. p. 
SZKŁO I ARTYKCŁY FAR1UACE'l"TYCZXE 
Hurtownia przyborów aptekarskich i drogeryjnych 
Bydgoszcz, Jagiellońska 11 - Telefon Nr. ]430 ??
?
V?Y


Vy
t 
h Y 
:
: ,; S A N A T O R" :
: 
.:. P. P. Fabr. Chem. Farm. .:. 
.:. Telefon 923 BYDGOSZCZ Poznańska 18 .:. 

 y 
... Odżywka Sauator, śro dki farm., środki wete- ... 
.:. ryuar. Apteczki dla automobilistów, Straży.:' 
:
: Pożarnych, gospodarstw (weterynaryjne) :i: 

 
 


v  


" 


"Tehage", T. z o. o., Łokietka 19 a, tel. -l09. 
1.:"eberle Ad., Sienkiewicza 6fJ. tel. 71. 


Architekci. 


l 
 Biel-ltReki Teofil 
Jana Kazim efTa 5 T
lpfon 246 
INŻYNiER BUDOWNICZY ARCHITEKT 
Zaprzysięź. znawca na obw. Sądu Okr
gow w Bydgoszczy .J 


v
?


yy 


 
t 
:
: ODZKI JOZEF :
: 
:=: architekt i budowniczy ::: 
:: . : zaprzY5iężony znawca w architł'Kt. i budown. przy :
 
kręgo\\ ym w Bydgoszczy . . . . 
.:. 
.:. Plac Wolności 2 .:. 
.:. Telefon 19-1,") Telefon 19-15 .:. 


 
v 


q


"

 


.. 


.Tażdźewski Eclm., Gdańska 81, tel. 1134. 
I Kandziora L.. Dworcowa 50, tel. 428. 
Laganowski R.
 Gda{lska 102, tel. 139. 

cli81Ulemann E., Jagiello{lska 53, tel. 1726, 

uwalski F., Gdallska 53. tel. 1179. 
'Yeidner Fritz. Dworcowa 31 a. 


Armatury. 
Bloch Fran.c., Śniadeckich 47 a, tel. 061. 
Hoffmann Gustaw, Dworcowa 57 a, tel. 1940. 
Reszke, nast. Pozorski H., Śniadeckich 35/36, 
tel. 1148. 
Zawitaj Józef, Dworcowa 66, tel. 1715. 


D
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOO)OOOOOOOOOO 
! Wielkopolska Odlewnia Bronzu i Mosiądzu i. 

 
 Fabryka \Vyrobów :\leta l owych : 
: JOZEF ZAWITAJ, BYDGOSZCZ : 
o U l . Dworcowa 66 Telefon 1715 o 
G o 
OOOOOOOOOOCGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOO 


Artykuły męskie. 
Bydgoski Dom Towarowy, GdaIlska 10/12. 
tel. 354. 
Dziur1a VL, Pl. Teatralny 3, tel. 390. 
Dom Konfekcyjny, T. A., Stary Rynek 23/25, 
tel. 231. 
 
Kaźmierczak Feliks, Pl. Teatralny 3, tel. 1826. 
Kaźmierczak '\V., "The Gent1em8Jl", Mostowa 3.
		

/adresy_192800060_0001.djvu

			, 


Artykuły męskie - Blacharstwo 


6 


Lewandowski Roman 
właśc. Roman Lewandowski i Edmund Ramisch 
Bydgoszcz. Gdańska 8. telefon 1649 
Pierwszorzędny magazyn artykułów męskich 


Ziemski Adam, Gd&lska 21. 
Zweiniger Maks, Gdańska l. 
Fechner Stefan i Nowacki L., Mostowa 5, tel.lO
n. 
\Vetzker Eugenjusz, \Vełniany Rynek 9. 


Asfalt. 


, 


..Impregnacja.", Jagiellońska 17, tel. 1214, 1215. 
Schlieper Bracia, Gdańska 99, tel. 306: 361. 


, 


Aukcjonatorzy i taksatorzy. 
Cichon :\Iaks, Pod Blank&mi l, tel. 1030. 
Piechowiak M., Długa 8, tel. 1140. 


Banki. 


.. 


Bank Bydgoski, Spółdz. z o. odp., )Iost.owa 
tel. 1068. 
Bank f. Handel u. Gewerbe, Poznański Bank dla 
Handlu i Przemysłu, T. A., Oddział Dworco- 
wa 96, tel. 445, 464, 465. 
Bank Gosp. Krajowego, Oddział, Dworcowa 
8, 
tel. 1207, 1208. 
Bank LudO\vy, Sp. zap. z niecgr. odp., StaI'jT 
Rynek ll, tej. 938. 
Bank Polski, Oddział, Jagiellońska 61, tel. 
154, 383. 
Bank ::\1. Stadthagen, T. A., Jagiellońska 64, 
teJ. 32, 35, 67, 81, 565. 
Bank. Zw. Spółek Zarobk., S. A., Pl. Teatralny 4, 
tel. 1230, 1231, 1496, 1657. 
Bank Kupiecki, Spółdz. z o. odp.
 Długa 19, 
tel. 1026. 
Deutsche Volksbank, Sp. z o. o., Gdańska 13, 
tel. 162, 384, 1354. 
Genossenschaftsbank Poznań, Bank Spółdziel- 
czy, Sp. z o. odp., Oddział, Gdańska 162, I 
tel. 1076. 
Państwowy Bank Rolny, Dworcowa 29, tel. 12,)!. 
Posensche Landesgenossenschaftsbank, Sp. z. z o. 
o., Dworcowa 30, tel. 291, 374, 373. 
Poznański Bank Ziemian, T. A., Oddzi8ł, Gdań- 
ska 165, tel. 310, 1329. 
Vereinsbank zu Bydgoszcz, Spółdz. z nieogr. 
odp., Jagiellońska 60, teJ. 144. 


Bednarstwo. 


. 
Reise }"ranc., Koronowska 18. 
Pomrnerenke 
lak8, Dworcowa 14, tel. 913. 
'Vieloczyński Józef, Grunwaldzka 89. 


Bielizna. 


a) f a b ryk i. 
EgeI' Józef, Św. Jańska 14, tel. 1838. 
Krzepicki Dawid, Batorego 2. 
Lewin i Ska, Kościuszki 54, tel. 1777. 
..:Merkur", Jana Kazimierza l, tel. 325. 
Pomorska fabr. bielizny, Kamieński i Danuner, 
ZdlUlY 17, tel. 1637. 
..Silesia", Mązowiecka 39, tel. 17.
2. 
Tanzowicz J akób, Długa 16. 
- "'irwicki A., Sienkiewicza 6. 


b) składy.j 
Czarnecki, Gdańska 18. 
Eillwig \Vładysław, Długa 53. 
Hasse, Jagiellońska 7. 
Gross A. F., Jasna 7, tel. 1057. 
Goldmann Izydor, Dworcowa 62. 
Patalong K., Szpitalna 2, tel. 670. 
Pilaczyński i Ska, Gdańska 163. 
Siebert C., Gdańska 3, tel. 1226. 
, 
SPECJALNY MAGAZYN TRYKOTAŻY 
T elefon 494 ROMAN TURLIK Gdańska 21 
poleca w wielkim wyborze po umiarkowanych cenach 
pończochy, rękawIczki. bfuzki, suknie, kosłjumJ oraz kom- 
pletne wyprawki dla niemowląt 
\Viza Zygmunt, Pl. Teatralny 3. 
Ziemski Adam, Gdańska 21, tel. 148. 


Biura buchalteryjne 
(patrz Ksią.żkowość). 


Biurowe urzą.dzenia i przybory 
Goniszewski Stefan, Gdańska 149, tel. 43$. 
Oklitz 'V., Jagiellońska 13, tel. 207. 
"Promień", fabryka, Garbary 4, tel. 1063. 
Eozyn i Buchholz, Pl. WoJności l, tel. 1514. 
Skóra i Ska, Gdańska 163, tel. 1175. 
Zhorowski Jan, Św. Trójcy 14, teI. 394. 


Blacha. 
Grabianowski St. i Ska, Dworcowa 66, tel. 912i 
l\Iusolff Juljusz, Gdańska 6, tel. 26. 


Blacharstwo 
(patrz także instal 
Herszkowicz A., Długa 3, tel. 1335. 
Kamnitzer Georg, Poznańska 14. 
Niefeldt Otto, Garbary 31, tel. 1701. 
Nijakowski 'V., Gdańska 36, tel. 629. 
Sosnowski Ludwik, Śniadeckich 43, tel. 

porny Franciszek, Podwale 17. !id 


1707. 


Józef Sporny 
Zakład blacharsko-instalacyjny 
Moniuszki I Telefon' III4 


Benzyna. 
"Olewn", Sp. z o. o., Na Groby 8/10, tel. 1478. 
Standard Nobel w Polsce, Promenada 27, tel. 
161, 1161. 
"Polmin", Państw. Zakłady Naftowe, Sowiń- Sporny Stanisław, Przyrzecze 7. 
skiego 12/14, tel. 174. Stanelle P., 3 :Maja 6, tel. 922.
		

/adresy_192800061_0001.djvu

			Blacharstwo - Browary 


7 


Świderski Bronisław, Pomorska 134. 
Szarzyński M., Poznańska 29, teL I HII:i. 
Turski Leon, Rycerska 16. 
'Vilczek \Vilhelm, Biedaszkowo 18. 


Bławaty i manufaktura (hurtownie). 
.,Agrarium", Dworcowa 61, tel. 103. 
Brenner i Ohrenbach, Długa 66, tel. 1141. 
Dąbrowski \Viktor, :Mostowa 6, teL 1951. 
Hans R., Długa 32, tel. 276. 
Jaworski Zygfryd, Stary Rynek 26, tel. 13.38. 


KENTZER i S-KA 
hurtownia blaw..t6w - Długa 23, telehn 748. 
PRYWATNE ;VIlE
.lKANIE: 
TADEUSZ KENTZER. ULICA 20 STYCZKIA 5 
FRANCISZEK GACA, ULICA DWORCOWA 18 c 


Klimek :\1., Pl. Teatralny 4, tel. 1946. 
:M:atecki Czesław, Stary Rynek 28, teL 1100. 
:Matz Fr., Piotra Skargi 6, tel. 731. 
"Obrot", Podwale 20, tel. 1773. 
"Polon". Stary Rynek 26, tel. 729. 
Schulz H. M., Kościuszki 7, tel. 12fifl. 
Sikorski FI., Dworcowa 31, tel. 97. 
Sowiński i Ska, Długa 26, teL 1062. 
Stobiecki R., Stary Rynek 29, tel. 4U. 
, Suknopol", Kościelna 5. 
,.Textil", Stary Rynek 9, teL 152, 843. 
r . "\ 
l Dom Handlowy "T ex tli" 
Tel.843.152.1847 BYDGOSZCZ Stary Rynek 9. 
Skład hurtu\\y bławatów. fabryka 
ielizn
 i oddz. konfekcji 
. Konto P.K.O. Poznan 2018;)7. ./ 


,,'Vłókl1ik", Długa lO/lI, tel. 1451. 


Bławaty i manufaktura (składy). 
Bydgoski Dom Towarowy, I::)p. z o. odp., Gdall- 
ska 10/12, tel. 354. 


BORYS CZESŁAW 
i\IAGAZYN BLA 'v ATÓ\", JED'" ABI I "'IRAN 
PLAC TEATRALNY 4 TELEFON 708 
"Bazar Polski", wl. Br. FiiI'stenburg, Długa 59. 
"Bosfor", właśc. Rauch :1\1.. Długa 8. 
Czesanka, Gdańska 157, tel. 1599. 
Dom Konfekcyjny, T. A., Stary Rynek 23/25, 
tel. 231. 
Ferber Tadeusz, Gdańska 38. 

========
==
==

===
=
 
g FRIEDLANDER ABR.8 
8 WŁAŚCICIEL: D. GOETZ g 
i Towary włókiennicze, konfekcja damska. g 
as towary jedwabne, skład dywanów i chodno i 
i Stary Rynek 18 Telefon 160 = 

====
==
==
=
===
=
=8 


Goldbaum Motel, Łokietka 8 c. 
Głazik i J a.szkowski, Gdańska 8, tel. 1268. 
G-aca 'Władysław, Nowy Rynek 3. 
Hiibscłunann A., :Mostowa 6, tel. 1459. 
Izbicki Samuel, Siemiradzkiego l. 
Kęd,zierski Stan., Gdańska 34. 
Kurtz Nast., Poznańska 32, tel. 1210. 
Langier :Marja, Gdańska 22. 
Leszner i Giałszewski, Stary Rynek 7, tel. 187. 
Lewandowski F., Długa 30, teL 969. 
Lewin Harry, Kościelna 10. 
Lisecki J., Niedźwiedzia 8. tel. 38B. 
:\Iatuszewski i Duszyński, l\1cstowa 5, tel. 1372. 
Mutke Franciszek, Sienkiewicza 25. 
:\Iatz Alfred. Śniadeckich 25. 
Miiller 'Vanda, 'Varsza\vska 24. 
Mielcarzewicz Z., Dworcowa 16 c, tel. 1261. 
"Nowości", Długa 33. 
Neumarm Gustaw, Poznańska 34. 
:Neumann Otton, 'Vełniany Rynek 8. 
Neumann Otton, Batorego 1. 
"Poloszford", Dworcowa 19, tel. 1417. 
Ponczek Iza, Długa 65. 
Pauls, dawno Benno Thiele, Stary Rynek 8. 
Popławski, Batorego 1. 
Radtke Józef, Śniadeckich 28. 
"Rekord", Długa 32. 
Siebert C. nast., Gdańska 3, tel. 1226. 
Sikorski Franciszek, Dworcowa 31. 
Stein Ernst. Grunwaldzka 134. 
Hzmelter i \'
esołowski, Stary Rynek 19, tel. 257. 
Szyk i Derchelt, Jagiellońska 17. 
Szulc 
1., Gdańska 25. 
"Tkanina", Zbożowy Rynek 9, tel. 1511. 
,.Tani Bławat", Długa 16. 
"y ojtynowski Jan, Śniadeckich 26. 
Ziemski Adam, Gdańska 21, tel. 148. 
"Źródło", Długa 19. 


Broń i przybory myśliwskie. 


Biuarsz Jerzy, reparacje, Plac Piastowski 12. 
"Hubertus", właśc. :\'1. Pilaczyński, Grodzka. 
15/16, tel. 652. 
JalU' lV illi , Dworcowa HI b, tel. 1525. 
Kesterke Jerzy, reparacje, .J agiellońska 7. 
Roelle..nast. (.RTobbicke), Dworcowa 96, tel. 108. 


, 


Browary . 


+..++ +... ..............++ +..+ +++ 
.. .. 
. . 
I Browar Bra[i BraUBr I 
.: Zbożowy Rynek 8 - Telefon 251 t 
. + 
. . . . 
++++ +.++ ....... +... .... .... .+++. 


Browar Bydgcski, Ustronie 6, tel. 151. 
Browary Chełmińskie, Oddział, Długa 8, tel. 1905. 
Browar Kunterstein, filja, Pomorska 35, tel. ll5. 
Browar Myślencinek, Józef Kieroński, tel. 279.
		

/adresy_192800062_0001.djvu

			8 


Browary - Budm,"lane przedsiębiorstwa 


................................ 
. . 
. . 
! Reprelenta[ja Browaru Oko[ilD
kiego 5 
= Bydgoszcz, Jackowskiego 37/39 ielef. 15 0 5 = 
. poleca tak zwane . 
. . 
= piwa eksportowe, marcowe i porter = I 
. . 
................................ 
Składnica piwa Browaru Szubin= Wieś 
\Yvtwómia wód minetalnvch 
W. NiedbaIski. Bydgoszcz 
ul. Toruńska II, telefon 415 


Brukarskie przedsiębiorstwa. 
Bukowski Adolf, Toruńska 31. 


I Pmd!iębiorstwo pruI brukurskllb i podziemnYlh 
Walenty Grześkowiak 
\Vykonuje bruki i chodniki wszelkiego ro- 
dzaju, szosy i inne drogi bite, budowa torów ko- 
lejowych, kładzenie kanalizacji, wodociągów, 
rur gazowych i podobnych prac podziemnych. 
Na życzenia z dostawą wszel- 
kich potrzebnych materjałów 
Biuro: ul. Podwale 1 - Telefon 1118 


"Znicz", '\V. KumiJ,lek i Chrnist, Grunwaldzka 
109, tel. 1330. 


"I)IPREGN&C.Jl
" T. Z o. p. 
CE
'''R.
LA RYIU.OSZCZ 
Jagiellońska 17 (Plac Teatralny) - Telefon 1214 i 1215 
"'abrykj papy. !iilllołv j t. d. 
Sprzf"dł\ż ,,'szelk.ch luat('rjalów budo" lanych 


Budowlane przedsiębiorstwa. 
Cichy Teodor. Kaszubska 13. 
Frankowski L., Sp. z o. p., Jagiellcilska 51, 
tel. 488. 
Fricke J. H., ŚW. Trójcy 26, tel. 203. 
G&ca "1:., Sienkiewicza 5, tel. 84. 
Gehrke K., :Nakielska 12, tel. 12. 
Uoł
bie\.yski St., Grunwaldzka 188. 
Jarocki Franc., l\lo,;;towa 4. 
J arocki J uljan, l\Ialborska 7, tel. 91t. 
J a5zewski, Farna 6. 
888888888888888888888888 
8 8 
8 JAWORSKI ANTONI 8 
8 BUDOWNICZY 8 
8 8 
8 Zaprz
.siężony mawca burłow]an
. przy S.j,dzie 8 
Okrę,?ow;ym w Bydgo
zczy 
8 Bydgoszcz, ul. Promenada 8 'fe
efon G:,O i 1314 8 
8 Przedsiębiorstwo robót na- i podziem- 8 
8 nych oraz żelbetowych 8 
8 8 
888888888888888888888888 


J ózefo\\ icz Sikod.. ::\Iazowiecka 9. tel. 1442. 


::.
.

;;


;
;
;................. rWiai y iw==j
iiOwiiil 

HANDEL DRZEWA I WĘGLAi Z; ił 
i APPEL T AUGUST 

; ul. Pomorska 48. Telef. 970. 
; 
: NARUSZEWICZA 5 TEELFON 109 : " " 
i SPRZEDAZ OP.\.U; I TOWARÓW BUDOWLAXYCH : I 
ł Przedsiębiorstwo Budowlane robót pod S 
................................................,.............: ł, i nadziemnych, oraz żelazo-betonowych. 
 
Bełmke A., Gdallska 134, tel. 1171." .., 
Bołun G., Grunwaldzka 11/12, tel. 1744, f; Budowniczy mistrz mularski. 8 
Frankowski.L., JagiellOllska 51, tel. 488. " " 
Fr cke J Sw T 26 tel 203 .:::=::::=:
::::::::=::::::::=. 
i ' ., . rójcy , . . 
Hoffmarm Eugen, Zamojskiego 2/3, tel. 954. 


............................................... 
i MAASBERG & STANGE 5 
. . 
. Bydgoszcz, Pomorska 5, telefon 900 = 
.
 . 
= Wapno j cement portlandzki en gros = 
. . 
............................................... 
Pietschmann J., Grudziądzka 7/11, tel. 82. 
...........
..............,.................................. 


BRACIA SCHLIEPER 


Bydgoszcz, Gdańska 99, telefon 306 i 361 
Hurtownia materjałów budowlanych 


.............................................................. 


JRżdzewski Edm., JackO'wskiego 2, tel. 1134. 
Kukliński, Nakiel
ka 33, teL 217. 


Przedsiębiorstwo budowlane 
Ma[baliń
ki leon, 

ań
ka U tel. 81
 


XIESTRA.WSKI LEON" 
Budowniczy 
Bydgoszcz, Jagiellońska 74, tel. 1020 
Przedsi
biorstwo robót budowlanyell 
Osowski Jan, Pomorska 27. 
I "Rika", 
larcinkowskiego 9, tel. 172. 


.'
		

/adresy_192800063_0001.djvu

			, 
Budowlane przedsiębiorstwa - Cukiernie, i kawiarnie- 


9 


;-Icheunemann E., Jap:iellQliska .33, tel. 1726. 

uwaIski Fr., Odariska 53, tel. 1l79. 
:,zatkQwski J., PrQmenada 29, tel. 34. 
:-;tanella KarQI, 3 :\Iaja 21. 
TrQjariski i Ska, Hetmańska 8/9, tel. 6. 
.+++++++++++++++++++++++++'+++++ 11" IIIIII ++++++++++++++_+
 Beluing Dr. i Ska, Sp. z o. Q., Szpitalna 3, tel.l191 

 J Bydg. .Fabr. Przetw. Chem., Gdańska 75d, 

 P R Pl C E B U, D O W L f\ N E t tel. 713. 
! wszelkiego rodzaju wykonuje na dogodnych warunkach i ChemQgr?;ph", TQruilSk
 .18u, tel. 281.. 

 J W - - h k - 
 .,HadrQga, S. A., 3!ateJkl l, tel. 13u l 278. 
:. O Je. e c o w S I i HQffmann Edward, PetersQna 13, tel. 17fi5. 
i 
I. Chocimska 17-18 Telefon 1302 
 I KrÓl . 
.: 
owy R,
ek ! l, tel. 283. 
.++++++++++++..++++++++++++++++++..++++...._..____+++ I(USZYI

kl (t., p,,?reowa 89,.- t.el. 368. 
Z bł k . J J . II ,
 .,Lanla , Slenkl(:,wlcza, tel. 7, fi. 
."a QC 'l . an, agle QIlska 3a. . 
Zb . k k . T D . 1 . 
. .............................................................. 
l QWS"1 "a
\
rz
.n, r. Eml a \YarmmsluegQ . . 
4,5, tel. 440. i Wytwórnia Chemiczna J. Mroczkai 
Ceg
elnie. : nast. \V. Tomaszewski i )1. Waszak : 
DQeTfel OttO', Unji Lubelskiej 9/11. tel. 14fJ7. 
 TelefQn 1549 BydgQSZCZ Bernardyńska IO
 
t}or(!ecki i Ska, Cho(lkie,vicza 8/16.. t.el. 1493. :.............................................e................ 
I Kaczmarek i Ska, Św. Trój('y 10, tel. J709. Xigrin" Bracia Pansegrau KQWV Rynek 10 
..Lasmet", Cegielniana l, tel. 11l6. " tel. 183. ' 
 
LlQyd BydgQski, T. A., GrQdzka 28, tpl. -171, 472.1 RQsner G. A., Gdańska 75 a, tel. 713. 
\etersQl1 .Fr.,. Jasna 3,.0, 
el. 87. I \\"ytwórnia Chem. .,ZłQt,y", NQWY Rynek 10, 
;::,tranz J., 3bedzyn, 
akxelska l, tel. 1486. tel. 183. 
'Vimrner i KrQn, LudwikowO', tel. l'i8R. ""iulder H. ,Y. PomQrska 67. 
,.Wisła", T. 
\.., Stroma 22, tel. 1361. ' 


r ' 
l M. Rntkowski Gdańska 44 
Przedsiebiors. budowlane, sztukatorskie i rzeźbiarskie 


Cement i wyroby. 
FrankQwski L., JagiellQńska 51, tel. 488. 


....
....................
......................a............ 


BRACIA SCHLIEPER 


Bydgoszcz, Gdańska 99, telefQn 306 i 361 
Hurtownia materJał6w bud whnych. nawoz6w nłucl- 
l1ych, narzQdzl lIud	
			

/adresy_192800064_0001.djvu

			10 


Cukiernie i kawiarnie - Cukier i czekolada 


+.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.,:.. Ganasiński St. , Jezuicka 9. 
.:. .;. "Grand CaM Varsovie", Jagiellońska 12, teł. 370. 
łi [enłralna Kawiarnia i ReUaura[ja 
!
 l
f.1
t

E
8
;
9,2
;i. 287. 
o.. ... "Royal , Pl. Teatralny, tel. 761. 
.:. .:. Kucharski T., Długa 52, tel. 211. 
.;. JOZEFA SZYLSKIEGO .;. Kunkiel Z., \Yełnianv Rynek l, tel. 375. 
:=: ::: "Louvre", Gdańska 143, tel. 1283. 
.:. Bydg
oszczJ ul. Dworcowa 53 .:. Łuczyk Jan, Gdańska 15, tel. 1680. 
.;. .i. :Michnik Józef, Gdańska 30. 
:=: ' ::: Nasiadek, Jagiellońska 14, tel. 272. 
.:. .:. ..Tetralna", Jagiellońska 70, tE'1. 1919. 
.;. D obra l . taol O a kU A hnl o a .:. "Zacisze", Sniadeckich ,2. 
:;: 
 :i: Zwierzycki P.. Dworcowa 73 a. te), 1I40. 
: . ;: okażde i P orze , smacz- : . i: 
J Cukry i czekolada. 
: . . . 
 . : ne O biad y i kolac j O e : . 
: a) f a b ryk i. 
Cieślewicz Jan. Grunwaldzka 34. 
. 
 
.:. .:. "Clocco", Błonia 24, tel. 44M. 
':.. .:. Delekta \V. jun. i \Vakowski, Śniadeckich 13 14" 
:!: p O l e c a pielęgno\VeHlP \vina, :
: teL 1I74. 
.:. .:. ,..Gond,a"., JagiellOlIska II, tel. 17ę2. 
:
: piwa, w'ódki i likiery :
: Parowa fabryka wyrobów cukrowych i mormo.ody 
:
: :
: "KL.\.ltlt\." ,,'"I. K. 
IA.ZGA.j 
.:. ::: Telefon 1410 Bydgoszcz Zduny 13 
l Grog, kawę i herbatę :
: Konto czekowe: P. K. O. Poznań Nr. 20 3. 612 
::: . ::: " (J ił. R 
I E L " 
. +


v


+ 
"Empire«, Dworcowa 95 a, wl. 1767. Fabryka _ cukierków, czekolady i drażetek 
. . Europejska", Gdańska: Bydgoszcz, Dworcowa 65  

 
 

 
 
 

 . 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ,
 

 cukierki śmietankoroe uznane fi 

 
 

 sq za szczyt dobroci. fi 

 
 

 
 

I J.. 
 
I lDsz
dzie do nabycia. 
 

 
 

 


o
		

/adresy_192800065_0001.djvu

			- 
Cukry l czekolada - Cygara, papIerosy l tytonie 


11 


Cygara, papierosy i tytonie. 
a) f a b ryk i. 
PaJ'istw. Fabr. 'Vyrobów
Tyton., Dworcowa 5L 
b) h u r t. 
Bienuwki Cz., Dworcowa 30, tel. 621. 
Jaros, Gdańska 38, tel. 1795. 
Jezierski J., Gdańska 18, tel. 1002, 
Michalski H., Dworcowa 54, tel. 924. 
Mróz A., Św. 'Tró J ' C y 5, tel. 1067. 
..... !I

Wt:W

'\WW
t\OAt:\OI1t.OAfij 
ł;) www 
 Nagel St., Długa l, tel. 1434. 

 SAR O T TI" 
 Ormanowski Fr., Jagiellońska 14. tel. 192. 

 I€'ł 'Wiśniewski A., Mostowa 6, tel. 1248. 

 " i. \Yreza L., Kościelna 5, tel. 1165. 

 Gdańska I57 Telefon 623_ 
 c) składy. 
M

 Arentowicz Franciszek, Grunwaldzka 122. 
Biel Helena, :\lazowiecka 31. 
Boch Stanisław, Jackowskiego 13. 
Boenisch Franciszek. Toruńska 39. 
Borowska Jadwiga. ('zamieckiego 6 b. 
Florczyk Franciszek, Król. Jadwigi 7 a. 
Gliszczyński Józef, Sowińskiego 115. 
Golniewicz \Vłodzimierz, Szpitalna 1. 
Gomulski Lucjan, Kujawska 24. 
_ Goncerzewicz Antoni, Gdańska 103. 
"?iśniewski Jul., \Yełnianv R"
1ek 12. tel. 130
). Gródecka Katarzyna, Pomorska 14. 
Zieliński Kazimierz, \Yarsza\vska 14.' j Jagielska Zofja, Korono . WSka l. 
Jeske Urszula, Dworcowa 18 d. 
Józefiak.Andrzej, Zduny 5. 
Kamiński Feliks, Sienkiewicza 22. 
Kalhnan Robert, Średnia 19. 
Kowalski Józef, .xowodworska 28. 
Kozłowska J uljanna. SowiI'lskiego 9. 
Koz
wska :\Iarja, Długa 29. .' 
Kuczyński Bronisław, Dworcowa 94, tel. 
j' 5. 
Kujawska Juljmma, Dohna 2u. 
l..yk Jllljul:!z, Jagielloilska 31. . 
:\Iudziejewska :\Iarjanna, Bocianowo lu. 
Neitzke Bracia, PL Teat.ralny 4, tel. 805. 
Nierllszewicz 
Iarcin, 
enatorska .39. 
Xeummm \;Vojciech, Zboź. Rynek 2. 
Xogowski Bonifacy, Św. Jańska 9. 
Ossowska Leokadja. 'Var
zawska 6. 
Preuss St.anisław , Dworcowa 18 d. 
Pudor Robert, Batorego 4. 
.Rujner Stanisław, "?ełniany Rynek 13. 
Saffian Franciszek. Błonia 20. 
Sarg'lU1as Mateusz, Nakielska 10 a. 
Schiefelbein Juljusz, Bocianowo 16. 
Schu1zke Fran.ciszek, :N akieIska 109. 
Sikorski Fran.ciszek, Dąbrowskiego l. 
Średziński Edmund, Koronowska 66. 
Stambula Enuna, Poznańska 6. 
Stefaniak ::\Iichał, Gdańska 75 a. 
Szybczyńska \Vładysława, Gdańska' 55, 
Wegner Antoni, Kaszubska 4. 
Wiśniewski Szczepan i Roman, Grunwaldzka 25. 
'Voyke Jan, Pomorska 5, teJ. 1816. 


Kupczyk A." Sobieskiego 9. 
"Lassotty", Sniadeckich 25, tel. 1158. 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + 
f "LUKULLUS" f 
:: Fabryka drażetek. masy marcy- :; 
+ panowej, wyrobów cukrowych, + 
+ czekolady i cukru pudrowego + 
: Poznańska 28 Telefon 1670 : 
+ + 
+++++++ +..... ++++++ ...... + .... ++ 
)Heczkowski Ludwik, Błonia 24. 
"Neptun", Piotra Skargi 3, tel. 1467. 
"Olympia", Piotra Skargi 4. 
Przybylski M., Gdańska 164, tel. 1398. 
Schachtmeyer J., Kościelna 2. 


Tysler Bracia, Dworcowa 52, tel. 862. 


,,'W A N Dił." 
Fabryka czekolady, konfektów i mareepanó" 
Telefon 1547 BYDGOSZCZ Długa 66 
wlaśc. JERZY CHW ASTEK 


Fabryka Cukru Pudrowego . 
ALFJ.ED HlnC 


B Y d g o s z c z , ul. Kościuszki 5 
Telefon 1615 


b) składy. 
Blank M., Dworcowa l. 
.,Goplana", Nakielska 10 a. 
,Jaskólska M., 'Dworcowa 7. 
Kocerka Antonina, Dworcowa 33. 
Kerber Kurt, Gdańska 135, tel. 625. 
"LukUllus", Grunwaldzka 25 i Dworcowa 98. 
Malczewski Alojzy, Gdańska 36. 
Malczewska Weronika, Dworcowa 31 b. 
Makowski, Pl. Piastowski 1. 
:M:atuszakowa Jadw., Gdańska 2U, tel. 1502. 
Na.wrocki \Vitold, Poznańska 31. 
Oleńka, Grlańska 31-32. 


PankO\vski Józef, :\Iostowa 5. 
Preuss Stanisław, D",-orcowa 18 d. 
Ramisz Wincenty, Gdańska 5, tel. 
Szyman Jadw., Gdańska 31/32. 
Turlik :Marja, Gdańska 8. 
Tylewska B., Dworcowa 18 c. 
\Vłostowski 'V., Gdańska 43. . 


1017. 


)
		

/adresy_192800066_0001.djvu

			12 


, 


Dekarz£:.: - Drukarnie 


Dachów pokrywanie (Dekarze). 
Bugaj ,J au, .Grunwaldzka 23. 
Ickel't Aleksy, Kujawska 15. 
.Tal'zembowski )larjan. Xakielska 126. 
Kiliłlski Ignacy, TOrUl'l
ka 155. 

Iichałek Jan, Ugor

 47. 
.xowak Piotr, Dwoł'('owa 49. 
Pietschmann. fabl'. papy. G-rndziądzka 
tel. 82. 

 
Ra.dtke B.. Rielicka 15, 
Skrzypczak F.. rrocza 2. 
StaueUe Karl. 3 )Iajc
 2U. 
:-\uwalski "-incenty , Sniadeckich 2i. 
rryliilski J., JagiellOll
ka 11. 
Zif'liłii5ki Fr.. )lazurska 2. 


I Kiedrowski Bolesław 
DROGER]A 
ul. Długa 64 - Telefon 1396 - Filia: Mostowa 3 


Kop('zYłlski Czesław, ,;:\linerwa", Śniadeckich42a. 
"'" Kotkga. Ignacy, "Gwiazda", Dworcowa 13. 
l/II, Kowalczvk Stanisław, Orła 18. 
I . 
A. B. Lewandowski 
Drogerja. perfumerja, skład farb i chemlkalji 
Bydgoszcz, Dluga 41 Telefon Nr. 311 


Dentyści. 
(patrz dział inform. med,). 


Delikatesy. 


Dom Delikate
ó"'. (:.dariska 19. 
Gaszczak Jan, D\\
or('owa 31, tel. 775. 
(}órny A., Dworcowa 18. 
(
rab(J\\-ski Bronisław, Błonia l, tel. 1914. 
.lagła Benon, JagiellOliska 14, tel. 1462. 
.1 ankowiak Leon, Gdańska 22, tel. 194. 
Piltz Czesław. Jagielloilska 18, teL 995. 
Piot.rowski 'Vład.. Podwale 17. 
Ro:o;e Feliks, Pomorska 2. tel. 907. 
Sto}zmarul Jadwiga. Pomorska 7, tel. 926. 
Strachowska Aleksandra, Gdańska 47. 
Zirnmoch Stanisł.. X iedźwiE'dzia 7, tel. 1648. 


Dewocjonalja. 
:}lusielewicz Fr.. Pomorska 6. 
Rzatkowska A., Długa 48. 


Drogerje. 
Bogacz Franciszek. .,:Monopol", Dworcowa 94' 
tel. 1287. 
Bożeński Stefdn, "Flora", Gdańska 23. 
Braun Marta, Śniadeckich 23. 
Bużalski )} ichał. "Nowa Drogerja", Gnmwaldzka 
96, tel. 1669. 
Cylkowski T., Jagiellońska 15. 
GLU MA JÓZEF 
'Drogerja "KOSMOS" Perfumerja 
Telefon 77 O Dworcowa 19 a Telefon 77 O 
GW1dlach )larja, Poznmlska 4, tel. 1633. 
Heydemann Wilhehn, Gdańska 20, tel. 94. - 
Kalkstein-Osłowski Adam, "Teatralna", Jagiel- 
lońska 65. 
Kaźmierski Brrulon, "Ppd Labędziem", Gdań- 
ska 5, tel. 829. 
Drogerja pod Łabędziem 
Artykuły drogeryjne, farby i perfumerja 
Gdańska 5 . Telefon 204 


Xa" ro('ki Juljan, 
ienkiewicza 48. 

owicka Jadw., ,.Germanja". Zboże R
'nek 3. 
tel. 679. 
'-'chenk "
łatl. i Ska, ..Pod Krzyżem". Król. Ja- 
dwigi 15. tel. 1797,' 
 


S
ład t'arb i art:rli.uJów chemicznych 
- A.
. SClliefelbeill 
I Telefon 1125 Bydgoszcz Bocianowo 1 
':;tal'k Karo}, ..Iris", GdańskA. 48. tel. 1620 
romaszewski BoleRław. Urun\o\-aldzku. 13, tel. '947. 
L
mbleit Piotr i Henryk, t;'rullwalcLdm 143, 
tel. 19!. 
"-altar ::\Iak", Gdailska 37, tel. 906. 


Drukarnie. 
Ballhausen, Jezuicka 14, tel. 684. 


.11............. 
. II 
. A. DITTMANN, T. Z O. D. . 
.. Drukarnia, introligatornia. skład . 
. papieru i matcrjałów piśmiennych . 
.Jagiellońska 1ti i Dworc,)w
 6. te
efon 61 . 
..11.1111....11.... 


Drukarnia Bydgoska, T. .A., Poznaliska 30, 
tel. 315. 
Drukarnia dla Handlu i Przemysłu., Dr. Emila 
'Yarmińskiego 13, tel. 1251. 
Drnk&rnia Kupief'ka. .T. Fiszer, Szpitalna 3, 
tel. 1557. 


++++++++++++++++++++++++++++++++ 
. + 
t Drukarnia Polska i 
::: Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu : 

 ODDZIAŁ BYDGOSZCZ : 
. Jagiellońska 10 Tel. 304, 352 i 1044 + 
t Wydawnictwo: "Gazeta Bydgoska" ::: 
. . . + 
.++++++++++++++++++++
++++++++++ 


1
		

/adresy_192800067_0001.djvu

			. 


Drukarnie - Drzewo 


13 


K a b a t W i t P I d "ARBDR" Eksport drzewa 
DRUKARNIA FABRYKA STEMPLI właściciel: Stefan Maćkowiak 
Bydgoszcz, Hermana Frankego 2, t
lefon 1238 Bydgoszcz, ul. Cho
kie
icza 42 _ -" TelefOn } 6 

 l . tt K P , k 99 I Arend Artur, BłonIa a, tel. 1309, 
h. aWI er ., oznans.a 

. . Bu.giel C., Gru.dzią.dzka 2, tel. 387. ' 
...................................,.............. ............. B
T,dg. Fabr. Drze\\Ta'l ]-'r. lCwlie-ke, -Ł.....nji L111)el- 
skiej 14, tel. 790. 
Draeger Otto, GrtU1walllzka 12, teL 1414. 

 
4tt 
 
................................................ ............. 
 
 C. A. FRANKE 
 
4
 
- , 
Ci Rok założenia 1827 
 
-Ii (aówne biuro: Adama Czartor)
Ijiego ';'a 
 
4tt D
Tekcja Xr. tel. 91 
 
!

:

::=
=

=
::


==:::=
==! 
o 
 
.... .... ..-ł Parowy tartak i fabryka obrabiania 0'- 

 Z ak ł a d)' G.. a i i CZJ...... g I 
 drzewa _ Import i eksport drze\va 
 

 Instytutu Wydawniczego 8 Ci wszelkiego rodzaju 
 
g "Bibljoteka l.o.Iska" = +t :Kr. 
elefonu 2S 
 
8 Bydgoszcz, Jagiellońska 20 
 C
 
 

 Drukarnia, Li tog rafj a , Rotograwura (Tiefdruck), Off- PARO'YY ZAKŁAD IL\.PIELO".Y 

 set, Int
oligator
ia, Cy
kografja. Galwanoplastyka g 4ft Xr. telEfonu 9S7 
 
e: S p ec j alnosć' dZleł
, ł;akłady. ma;;owe, lIu- C 4ft 
 

 . straCJe Jedno- I wielobarwne 
 _"Ao,,-,
o-Cł-'c;!:'c;!:'c;!:'c;!:'g:c;!:'C;!:::Cł""'.Y'-',.... c;!:'Q:':'g:: 

 Telefon 498 i 499 f\dres łelewaf;czny: "Bibljopol" 
 I III ., ., ., *II' 9' 9' 9' 9' 9' 9' 9' ., ., ., 9' 9' 9' 
 
.======
=:
==:
::==
=
=. G-ast "
., Unji Lubelskiej 14 a, tel. 400. 
Hmt. Drzewa ,,'Visła", T. A,., Fordońska 15/16". 
tel. 823. 
Kandziora L.. Dworcowa 5U. 'tel. 428. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liibbers J., "-ojewódzka 7, tel. 685. 
... .........................................
......... .",. ')Iachatschek F., Dworcowa 57, teL 262. 
:
: Tartak Mar] . an ' S ir l " :
: 


t:

:t , :::
(

;i
r: :;k 18. 
... I\. ... Pacvński T., ŚW. Trójcv 6 a, teL 1052. 

 
 . . 
· · .:..:..:..:":..:..:..:..:4.:..:..:..:. .:..:..:. .:..:..:..:..:..:..:. .:..:..:..:..:..:..:..:..:. 
.:. (dawn: Marienmiihle) .:. .:. .:. 
.:. d I T ' ( .:. :!: TARTAK I HANDEL DRZEWA :
: 
... By goszcz, u. orunska 42 nad Brdą) ... .:. .:. 
:
: Tel. 7 2 9 :;: :
: WIKTOR PETRYKOWSKI :
: 
.:. właśc. E. MACHNIKOWSKI .:.:!: Fabryka obróbki drzewa ::= 
. . 
... (tel. pryw, 1436). ... .:. Garbary 21-22 BYDGOSZCZ Telefon 1373 .:. 
. . .:. +i. 
... ... .:. ... 
: : .:. .:..:..:..:..:..:..:..:..:..:. .:..:..:..:..:..:..:..:..:..:. .:..:..: ..:. .:..:..:..:..:..:. .:. 
::: <==:::- ::: Pitak i Co., Zduny 17, t.el. 353. 
. . Quandt C., Dwort
oW3 18 a, tel. 1469. 
.:. .:. Raatz Herm., Aleje 1lickiew-icza 4, tel. 799. 
 
.:. ma. zawsze na składzie i poleca po .:. Ritzki E., Chrobrego 13. tel. 482. 
... ... 
... cenach konkurencyjnych wszelki ma- ... 
. . 
.:. terjał budulcowy i stolarski od- .:. 
... . , . ... 
: zlOmkowy, srodkowy l czubkowy. : 

 V 
.:. Przyjmuje także każdego czasu drze- .:. Scotish Timber Co. Ltd., Gdańska 142, teI. 935. 

 . 
: wo okrągłe do przetarcia. .:. 
... ... 
... . . . . · · · · · · · · · + . . · . . ł.. . . . . . . 
..VVVVVVVVVV
VV

. . 


Fr. Lach, D.-łlkarlliłł 
Telefon 1949 BYDGOSZCZ Gdańska 157 
Specj.: Druki dla handlu i przem)'slu, życia 
prywatnego oraz zabaw i inn)'rh uroczystości ord.lIlann Karl. Gdańska 6, teL 570. 
Seyd]er i Grosskurt.h, Sienkiewicza 3. tel. 
60. 
Załachowski F., Zduny 11. 


Drzewo budulcowe i użytkowe. 


Scheunemann Walter 
AGE:NTL'RA DRZE\v.\ 
,GDAŃSKA 132 TELEFON 2 


Suligo,v
ki Kazilllie..z 
Handel drzewa uiytkowego 
Chodkie\\icza 34 Telefon [264 


.
		

/adresy_192800068_0001.djvu

			14 


Drzewo - Elektrotechn. i instal. zakłady 


Tessmer P., _\leje )lickiewicza 5, teL 307. 
Tri i Ska, T. z o. p., Babia 'Vie.<3 5, tel. 7] 1. 


Uhlendorf i Renkawitz 


Tel. 101. S Ł O W A C K I E G O 1 Tel. 101. 
HrRTOWXL\ DRZEW.\ i TARTAKI P .ARO"-E 


"-aHel' 
I.. 'Vełniany Rynek 5/0, tel. 32B. 
\VielkopolRki przemysł drzewny, T. A., Siernie: 
_ czek, teL 208. 
,.\Yschód", :':. A., KrakO\\ska 24, tel. 1762. 


............................... 
. . 

 TARTAK PAROWY . 
: A. 'WEYNEROWSKI : 
. BYDG(}SZCZ, ul. Promenada 43, tel. 909 . 
. . 
............................... 


"EXPRESS" Bydgoszcz 
Zygmunta Augusta 9 Telefon 800 
Transport i przechowanie bagażu 
Otwarte w dzień i noc 


Elektrownie. 
Elektrownia Miejska, Dr.Emila 'Yarmir'tskiego 16, 
tel. 222 i 223. 


Elektrotechniczne i msta!. zakłady. 


,.--\n1,pire", Aleje :Mickiewicza 4, tej. 625. 


+-+-+-+-++++++++++++++++++++++-++++++ 
+ + 

 BEMI " Bydgoska Elektro-.:: 
+ " . Mechaniczna Industrja :: 
:: ul. Sw. Trójcy 10 Telefon 
r. 741 + 
Dywany i kilimy. 'o t Instalacje dla światła i siły. - Specjał- t 
Bydgoski Dom 'fowarow
-, Odaliska 10/12, t ność: Reparacja maszyn elektrycznych :: 
tel. 354. - / -+ Do
tawa wszelk. materj. elektrotccbn. wprost ze skladu -+ 
Di
t:r'i
h E['yk. Ęob
lillY, Gdańska 130, tel. 782. :+++.+++++...+++++...++++++++++:: 
-Fnedlander Abr.. 
tary Rynek 18, tel. 160. 
.Jen de A. O., Udaliska 165, tel. 1449. 
,Dom Konfekcyjny, 8. A.. Stary Rynek 23/26, 
tel. 231, 1076. 
Szmolke 
laks, Jezuicka 3. tel. 1301. 


Ekspedycyjno-transportowe przedsiębiorstwa. ++ lłlłłłl' ++++++++++++++"++++"++++++
++ I""'lltllllłtt" 
 
: . t 
.1 C\!:!z2!!
!

z
 R. I 

 Dworcowa 72 Telefon I go, 4 68 , 4 6 9 l 
... +++-+++...............+-+..+-+++.......+-+++++++++++
++++++...+++++++++++ 
Kociński E., Kościuszki 52. tel. 1144. 
Lloyd Bydgoski, T. A., eksped. statków, Grodzka 
28, tel. 259, 471, 472. 
ł'oczekaj 'V., Pomorska 38, tel. 65. 
. + ++++++ t,.... .......... ł"1 II' t. '" I' I t,..,. . ++++ 1.... t I. II ł." 
: 
 - t 
i Dom Spedycyjny"Rowo" l 
i właśc.: Władysław Szmańda i 
i Bydgoszcz, Sniadeckich 19 - Telefon 121 i 
+ II' II ....... ł'" .. . , .. .. ... 1 ++++++ I t I ł I' t" t , I" lł.-ł.. ł . .....+ 
" Rode C., Bocianowo 25, tel. 925. 
Schlaak i Dą.browski, Bernardyńska 5, tel. 
150, 830. ,_ 


. 


F. WODTKE 


Tow. Transportowe z o. p. 
Międzynarodowe transporty mebli 
BYDGOSZCZ, GDftŃSKf\ 131, TEL 15 i 16 


. 


. 


Bredschneider H., Aleje :\Iickimvicza 5. 
"Elektrotechnika", Brukarzewicz 1\1., inż., To- 
ruńska 181. teL 1450. 
Bydg. Zakł. Elektr., Jackowskiego 31, tel. 17.35. 
Buchholz 'Y., inż., GdaI1ska 150. tel. .405. 
"Elektrolux". ,Jagielloilska 12, tel. 1233. 
Glyda Alojzy, Gdańska 158, tel. 158. 


"MAG NETO" 
właśdrie! Fr. GRACZKO"TSKI 
Królowej Jadwigi IB, róg Dworcowej 
TELEFON 1826 
Specjalny warsztat elektrotechniczny dla 
samochodów. 


Ją.czkowski B., Gdańska 10/17, teL 930. 
Majewski 
I., Dworcowa 31 b. 
l\1ajkowski :\1., Śniadeckich 4L 
:Malczewski A., Dworcowa 31 b, tel. 846. 


Palatlne Polsko-Amerykańskie 
Towarzystwo Band]. 
Długa, 37 i Gdańska 41 . Tel
fon 13-43 
Naj.ańsze polskie źródlo hurtowof'/1;O l de
a"C%nego 
zakupu wsze.k!ego rodzaju artykulów e
eklryczDych 


Pawlak J., "Elektra", Mostowa 8, tel. 691. 
Rączkowski, Kemnitz i Ska, Dworcowa 22/23. 
tel. 265. . 
Reimann R.
 Dworcowa 13, tel. 780. 
Richter A., Ganuna 8, tel. 1292. 
I 
W O L rr A" 
,. 
właśc. E. R I T T, Piotra Skargi 4, telefon 462 

 SPECJALNE BIURO ELEKTROTECHNIKI
		

/adresy_192800069_0001.djvu

			......,..1- J 


ektrotechn. i instal. zakłady - Fryzjerzy 


15 


" 
,Siemens",. Sp. z o. O., Dworcowa 6-1;" tel. 571 

u
. i, Ska, 'V
łniany Rynek I, tel. 1297. 
Swiet1ik J., Gdanska 31/32, tel. 107. 
Szulc S., Dworcowa 63, tel. 840. 
"\ Szumski Br., Sienkiewicza 63. teL 1528. 
.,Światło", 'Vojciechowski, Xiedźwiedzia 7, 
. tel. 1345. 
'Wujec C., :\farcinkowskiego II. teL 1520. 
Zi
tak B., inż., Dworcowa 5, tel. II 57 . 


Farby3 
(patrz d.rogerje). 
Firanki. 


. 


BORYS CZESŁAW 
)[AGAZY
 BŁA\YATÓ"'. ,JED\YABI I FIRAN 
PLAC TEATRALNY 4 TELEFO
 708 


 

 
 

 FRIEDLANDER ABR. 
 

 \VŁ
\ŚCICIEL: D. GOETZ 
 
J'
 'rowary włóh.ieulłicze. kon[ekeja damska" 
 

: towary jedwabił", sklałł df\vanów i chodno 
 

 Stary Rynek 18 Telefon 1.60 
 

 
 

 
 
 


Forniery, dykty. 
)Ianella :N., Matejki 2, teL W5J. 
)[ussmann H. L.. Dworco\\a 57, tel. 


32u. 


Fortepiany. 


" 


:::::


::=
=: 

 
 

 Centrala pianin g 
'#.. 1IIIIIIIIIImIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i 
_ w 
; 
ydgoszcz. ul. g>omorska 10 g 
i qeleton 17.38 i 
_ . w 
! Poleca piermszorzędne pianina g 
: 
 
:
=:

::

:

:

 ommerfeld B., Śniadeckich 56, tel. 883. 


MAX GEBCHARDT 


J3ydgoszcz, ul. Gdańska 130 
R E P A R A C J E F O R T E P I A X Ó 'V 
najnoVl,szemi przyborami technicznemi 
S T R O J E N I E F O R T E P I A X Ó 'V 


Fotograficzne . aparaty i przybory. 


, ,Alfa", wł, Dziadkiewicz :\-1., fabryka płyt, Gar- 
bary 2/3, tel. 849. 
"Bydgoska Grafika", Pl. Poznański 3. 
CylkQwski T., Jagiellońska 15, tel. 1551, 1554. 
Drogerja pod. ŁabfJd.ziem, 'Gc1ańska 5, tel. 204. 
Fotograficzne zakłady. 
Basche Fr., GrWlwaldzka 25. 
Czernacz J., Gdańska 153, tel. 142. 


I;Iaman i Sachs, Gda6,ska 157. 
"Helena", Długa. 57. 
Heyn Emil, Gdańska. 162, tel. 64. 
J09P Th., Gdańska 16/17. 
Karge Alojzy, Dworcowa 95a. ) 
Kesterke G., Dr. Emila \Varmińskiego 3. 
Piechocki Tytus, Gdańska 143, tel.. 1286. 
,.Rembrandt", Gdańska 157. 
Riidiger A., Gdal\ska 19. 
Salewska A., Św. Jańska 8. 

zoffer Franc., Leszczyńskiego 100. 
TokarzewSki, "Studjo". Gdańska 38. 
'Yidawski St." Pl. 'Volności l. 
\Yojucki 'Y., 
n
adeckich 13/14. 


Fryzjerskie przybory. 
Dcmitter "'ikwr, przem. włosowy, Król. Jadwigi 
6, teL 1641. 


" 


. Fryzjerzy. 
Arentowicz Franciszek, Grunwaldzka 123. 
Adamski :\Iichał, Król. Jadwigi 9. 
Boniecki Stefan. nrunwaldzka 122. 
Bakarino,,: Erna, )Ia.rcinkowskiego 4. 
Bernard 'Vojciech. D\\
orcowa 31 a. 
Buliliski .T ózef, Siemiradzkiego 9. 
BudziIiski 'gnacy, Jagiellońska 65/66, td. 902. 
Bielski Kazimierz, Ogrodowa 2. 
Choroblewski Roman. Długa 26. 
Chojecki 'Vładysław. Promenada) 42. 
Chopcia 'Vładysłmv, 'Yarsz.a'Wska 2:? 
Ciesiński Bronisław, Szczecińska I. 
Dahler Leon, Hefinałiska 19, 
Dalska :\.Iarta, Kujawska 6. 
Dopierała Jan, Xakielska 12. 
Edwiński Adam, Toruilska 126. 
Formanowski Roman., 
Iostowa U. 
Fritzkowski Jan. Bocianowo 15. 
Glatz Paweł, Gdańska 13. 
Gniatczyk Stani8ła;w, Gdańska 154. 
Gomulski Feliks, Gdańsk" 97 a. 
Górski Franciszek, Dworcowa 91. 
Groseniki Ryszard. Zbożowy Ryne
 5. 
Gorzelany 'Hadysław, Grunwaldzka 14:3. 
Hampel Oton, Grodzka 15. 
Hamulski Stanisław, GdaIlska 40. 
J abłoliski Fran
iszek, Niedźwiedzia 4. 
Jarzyna Feliks, Śniadeckich 9. 
Jonas Franciszka, Jagiellońska 50. 
Kamiński Józef, Gdallska 93. 
Kamiński Kwiryn, Senatorska 9. 
Kamiński l\1aksymiljan. Św. Trójcy 14. 
Kirski Juljan, Gdańska 162. 
Kobusiński \Vawrzyn, Gdmiska 75 d. 
KoepJin Rudolf, Kościelna 7. 
Kozłowski Piotr, l\Iostowa 3. 
Kozłowski P
otr, Grodzka 18. 
Kroenke Paweł, Dworcowa 2. 
Kriiger Jan, H. Dietza II. 
Kaschik Alfred, Jana Kazimierza 3. 
Landowski Juljąn, Podgóma 10. 
Lichtenberg Bernard, Śniadeckich 26. 
Makowiecka :Michalina, Kujawska 117. 
Markowski Piotr, Jezuicka 17. 
Majchrzak \Vincenty, Zygmunta Augusta 33. 
Masłowski Wincenty, Poznańska' 6. 
3Ie er Stanisław, Pomorska 32. 


\
		

/adresy_192800070_0001.djvu

			16 


Fryzjerzy - Garncarstwo 


Galwanizacja. 
t.........+......+.......++++++. 
-, t L. Matuszak i W. Śniady t 

 Zakład gah\ano-me('haniczny : 

 B Y d g o s z c z, ul. Garbary 10 . 
. Złocimy, srebrzymy, niklujemy, mosiądzu- .: 
.: jemy, .oksydujemy tachowo i pod gwarancją . 
. w'szelkIe. sprzęty kuchenne. okucia do mebli, :t 
+ narzędzIa lekarskie i t. p_ Wykonujemy. 
:t również wszelkie reparacje mechaniczne .: 
Futra. · ++++.+++++......+...+.+++.+++++. 
. _ ... _ - __ ... _ .. _ .........................................................."........ . Kokosiłiski Alojzy i BoryIski, :SOWY Rynek 96. 
___...____________________ .. l L .' . 
,t ' O ".twta lorcelana"'. D\, oroo" a 17, tel. 8J O. 
t; F U T U ,ii.........+++..+.......+++++... 
8 R A !i t Zakład galwaoiza[yjny warsztat me[hani[zny 1 
" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111III ". N I n R [ l v N r K I I r K n · 

 
 t II. R II; 
. · 
 R; 
8 PŁAnm IIIHIHY fMRlIUf 8 
 Łokietka 29 
 
8 3 
.........+...+ł+..+++++++.++:t 
B 
H
-RHI. HnUlfRH I 
" " 
" oraz wszelkie towar y kuśnier skie ,t 
" " 
, '! poI'eca " 
'd · " 
4t w największym wybOl-ze " 
" " 
3 SKŁAD FUTER 8 
" " 
3 C. Jaworski i K. Nitecki - ił 
" 
. ,t 
" B,ydgoszci7, Dworcowa 19, tel. 13-41 u 
" ." 
" u 
8 I " la",?3 pierws
o!zędna pracownia I 
; 

; kllsmerska.." 

 " 
'U 4t 
.

:=
. eumann Elizn, D\\ urcowa 3. 

eumaIm Eliza. Długa 54. 

owako\\ski Stanisław, BO<'ianowo I.j a. 
POl'aziitRki Jan. KujawRka 24. 
Prokop Czesław, Cłańska l. 
Pruski Jan, .-DworcO\ya 10. 
Petrykow:;;ki Józef, Pl. Piastowski l. 
Pszczółkow:5ki Jan, Odariska 46. 
Piotrowski Anastaz
-, Poznariska 26. 
Radziński 
-\nastazv. 
trama 60' 
Rode Paweł. Bociańowo 24. . 
Ronowicz Sylwester, Gdałlska 52. 
Repne J a.n. Sienkiewicza 54. 
Rudzi68ki Robert. Dworcowa 31. 
Ruciń!':ki Jan, 
Ialborska 20. 
;.S?hmidt Emanuel; Kujawska 116. 
SIlker Eryk, Grunwaldzka 50. 
Sikorski Brunon. Hdańska 21. 
i'iuclmiIiski Ludwik, Poznańska 1. 
8pringer Antoni. Orła 7. 
Siekierkowski Jerzy. Różana HL 
Ut.l
e Er
Tk, Herm. Frankego l, tel. 673. 
\yedanda Paula, Plac Kościeleckicb. 
\Yeinkauf Edward, Plac Poznałlski .14. 
\Yierzbicki Cezar, Król. Jadwigi 9. 
\Yasik Leon, Jasna 1. . 
_"
ilczyński Stanisław, Pomorska 4-5/46. 
'\ruck Ernst, Św. Trójcy 6 b. 
\, ruck Albert,. J m
iellońska 53. 
r\Voźniak Józef, S:enk ewicza 43 i Bocianowa l. 
Zanwrowski Jan_. Kuj m.' ska 92. 

eruH Ryszard. Szczcci6ska l]. 
Ze:,-ieki 1Iaksymiljan, Dr. Emila "-armiliskiego l 
l DworeowH 17. 


Dom Futer i Galanterji 
N. BLAUST
Ił-W 
Telefon 13-93 Bydgoszcz 
1 ...FutroPol", Stary Rvnek 27. 
...." v 
"l' uterał , DworcO\,,-a 4, tel. :
08. 
.óRegina". Gdallska 4s. 


Stary Rynek 5-6 


I 
, 


GaJanterja. 
Głazik i JaszkO\n
ki, Odańska 8 i 164. tel. 1268' 
Hirsz 1[arja, GllaIiska 22, tel. 1096. 
Kaczmurc:k JagidIOlIska 65-66. 
Kiełczcwska, Gdaiiska 18. 
Musiał Zym., Długa 52, tel. 1133. 
I ,.Pm;amon". fabr., Pl. Teatralnv t, tel. Hi6i. 
ZiPlllSki A.. l
dallska 21. tel. i48. 


Garbarnie. 
Błaszak J au i Kotoliński, Jasna 17. ( 
Buchholz Ludwik, fabr., Garbary 35/40, teJ. 137I. 
Rom A., Sp. z o. o., JagieHońska 76, tel. 1723. 
Keister Feliks, :Malborska 13. 


Garncarstwo. 
Brunk P., 
 akielska II. 
Dec Leon, Brzozowa 69. 
Heiser P., ŚW. Trójcy 20/21. 
Lugiert A., Sowińskiego 7. 
Pflau.m H., Batorego 2. 
Piasiacki F., Melchiora \Vierzbickiego 2. 
Pinczewski Juljan, Zygm. Augusta Ha, tel. 1791. 
Pnicwski F., Siemiradzkiego 9. 
Poznański ::\1., Podgóma 9 a. 
Ristau G., Gdańska. 
Ross J., Śniadeckich 4. 


.
		

/adresy_192800071_0001.djvu

			Garncarstwo - Instalacyjne zakłady 


1"1 


Stęszewski MaksymiUan "ot
7La!	
			

/adresy_192800072_0001.djvu

			lS 


Introligatornie - Kable  


++++++++++++++++++++++++++++++++ 
I HaSlubowsMI HenruM ł 
i najsłarszy zakład zegarmistrzowsko-złotniczy 
 
,Jankowski Br., inż.. Dworcowa 62, teL 1029. + + 
+ ' Zaprzysiężony rzeczoznawca + 
KIRCHHOFF WILLI 
:
 t+

::++++++++++++++=
:::+t 
CHODKIEWICZA 36 TELEFO:N 227 1 r . r' 
SILNIKI DIESLA 
IASZYNY MŁYNARSKIE Kłosow:skl A., "ełmaI.?Y Ry

k 8, tel. 39. 
I . Koeselmg Fryderyk, Sw. TroJcy 27. 
Krause 'Y., inż., Ossol
ń8kich 9, tel. 274. Knycyńsk.i St., Stary, Rynek 20. 
Xowak T., 20 Stycznia 20 raku 3, tel. 1550. KozłowskI A., Poznanska 28. 
- Langner 
Iieczy::;ław, Nakielska 3. 
++++++++++++++++++......++++++++++++ Lis Józef, Gdańska 57. 
.::+ . 
 Loerke H., Gdańska 13. 
+ Max Rautenberu .. Nowicki Fr., Gdańska 25. 
+ . Pophal E., Sniadeckich 22. 
+ 
 Sclll'oeter M., Długa 59. 
. .:: + Siwiak K., Pomorska 2. 
. + jnżynier budowlany + Skoraczewski 'Y., Dworcowa 80, tel. 1846. 

 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11, tel. 1430 t Szczepański \V., Długa l. 
+ . + Szulc 'V., Gdańska 4, tel. 844. 
.::t ..... ... +++++-++++++++++........... Zaparucha ,J., Grunwaldzka 9.' 
Rust G., 20 Stycznia 20 roku 30, tel. 822. Juta i wyroby jutowe. 
Dietrich Eryk, Gdańska 130, tel. 782. 
Drzewiecki, Długa 13, tel. 1l02. 
Funk O., Gdańska 50. 
Haller B., Podwale 19. 
"Konopiel". wł. A. Tugeman.n, Gdań.ska 41, 
- teL 728. 
Lewin H., Kościelna 10. 
............................................... ............. Lyk J uIj., Jagiellońska 31. 
Naszyński E., Garbary 10. 
Romański Leon i Ska, Gdańska 159, teł. 198. 
Tugemarill Adolf, Nowodworska 26. 


Introligatornie. 
Introligatornia Józef Czuba 
w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 41 
Inwalida-Hallerczyk wykonuje wszelkie opraw) 
ksiąZ..k szybko i staranni.. 1'0 c..na('h prz)'stępnycb 
Dittmann A.. JagiellOliska 16, tel. 61, 64. 
..DrukaTIlia Bydgo
ka", T, A., Poznaliska 30. 
t.el. 315. 
Kabat 'Y., Herm. :Frankego 2, te1. 1238. 
Kielblock J.. Zbożowy Rynek 3. 
Klawit.ter Karol, Poznałiska 22. 

ordmann K., Gdańska 6, tel. 570. 
Xitecki .Józef, Krasińskiego 14. 

 


Inżynierskie biura. 
...-\zet", inż. T. Kriigor, Krasińskiego 14, teł. 1043; 
{-i-rabianowski i Ska, Dworcowa 66, Tel. 912. i - 


.v

vv

v
v. 

 
 
.:. J HOSEMAnn BI
RO I
ŻYNIER
KIE, Specjalny.:. 
.:. . Interes ogrzewanla centralnego .:' 
.:. Urządza instalacje centrain. ogrzewania ciepłą wodą jak .:' 
.'. i nowoczesne urządzenia kąpielowe wszelkiego systemu. ... 

 ? 
..:. Wykonywa projekty i kusztorysy r.
 budowę fabryk. .:. 
will , domów i zakładów przemys10wych. . 
v : 
.:. POMORSKA 49-50 TELEFON 1187 Y 
,..:. (ZAŁOŻO:O;E 1904) Y 

 
 
i
vvvvv


v
v


v

. 


Jelita. 


, 


..Casingpol", K1)jawska 116. 
Pająko,"" ski, JagiellOliska 36 a. 
Prvlify;cY Bracia, Promenada 44/45, tel. 693. 


ROBERT
 SCHULZ 
. WYSYŁKA JELIT 
BYDGOSZCZ, D'VORCO'VA lSd, TEL. 282 


, 


. 
.......... ..... ... ....
.. ...... .. ................. .......... ..., 
,y 
bier, J agielloI1.ska 36 a. I 


Jubilerzy - zegarmistrze. 
Banaszkiewicź P., Podwale 17. 
Bott R., Dworcowa 86. 
Degler Fr. Gdańska l. 
Frayer Jan, Grunwaldzka 19. 
Gallert H., Dworcowa 3. 


MENAHD 
'VŁAŚCICIEL BRUNO GANSEN 
Jubilerstwo, .zegary, towary złote i srebrne 
UL. DŁUGA -1-8, TELEFON 508 


RVSZARD 


MAGAZYN JUBILERSKO-ZŁOTNICZY 
H. i M. Garczyńskie 
Plac Teatralny 4 Telefon 16 75 
Gniatczyk J., Batorego 5. 
Gratzki, Pomorska 5. 
Grawunder Br., Dworcowa 20, tel. 169
. 
HaUak Józef, Pomor:,;ka 18. 
Hoffman.n. Henryk, Pl. J;>o7.nański 13. 
Jesiołowski Kazimierz. Sw. Trójcy 32. 


Kable. 
(patrz ogłoszenie na. str. 19.) 


.
		

/adresy_192800073_0001.djvu

			Kabel - Kanalizacja 


19  


 Q 

 - 
 
-
 . 
 
I Towarzystwo Akcyjne J I 

 KABEL POLSKI I 

 
 
I fabryka kabli i pilewollinków elektrycznych dla wszelkich napiec i rodzajów prądu 
 

 


 
 
'f#i · · · 
 

 Kable nadziemne i podziemne w płaszczu ołowianym i pancerzu żelaznym, - 
 

 Kabelki wojskowe polowe telefoniczne i telegraficzne.Przewodniki w izolacji 
 
:@ gumowej dla instalacji siły i światła. Przewodniki dla specjalnych celów, 
 
I Rury olowlane o średniey wewnętrznej 2 mIm do 100 m/iii. Ii 

 Adres telegraficzny: "KABELPOL", Bydgoszcz. 
 
:@ Biuro Zarządu: ul. Gdańska nr. 153 w Bydgoszczy, tel. 10-07, 1150. 
 

 Fabryka: ul. Fordoń
ka nr. 42, w Bydgoszczy tlIJ n
-25. rK 

 I 
 

 


 
 
" 


Kabarety. 
Bi-Ba- Bo, Po nor3k t S , tel. 951. 
+++.+++++.+++++++++
+.+.+++
+++ 
+ + 
t » Maxim« t 
:: ul. Marcinkowskiego 5 - Telefon nr. 683 ::: 
.i Pierwszorzędny kabaret familijny 1 
... BA R A MERICAINE" + 
+ " + 
+ 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kafle. 
Ceramiczne Zakł. Bydg. Sp. z o. p., Chodkie- 
wicza 11-18, tel. 1300. 

,Cerarnika", Jagiellońska 3, teł. 1519. 
Pinczowski J., Zygmunta Augusta 18 a, tel. 1791. 


................................................ .............. 
. . 
E BRACIA SCHLIEPER 
 
. . 
: Bydgoszcz, Gdańska 99, telefon 306 i 36) : 
i Hurtownia materjałów budowlanych j 
. . 
.............. ...............................................: 


Kamieniarsko-rzeźbiarskie zakł. (nagrobki). 


l r W odsack G. 
 
D'VORCO"
A 79 -:. TEL. 651 
NAGROBKI - GRANIT - MARMUR  


J. 


JOB 


BYDGOSZCZ 
Przetwórnia marmuru, granitu 
i kamieni sztucznych 
Nagrobki - Posadzki - Stopnie 
Specjalność: "Terrazzo" i sztuczny granit 
Obróbka maszynami z zapędem elektrycznym 
Dworcowa 48, Rejtana i Sobieskiego Telefon 41& 


Raczkowski, Jagiellońska 2. 


Kanalizacja. 


, 
Przedsiebiorstwo prac brukarskich i Dodziemny[b 
WaJenty Grześkowiak 
\Vykonuje bruki i chodniki wszelkiego ro- 
dzaju, szosy i inne drogi bite, budowa torów 
kolejowych,kładzenie kanalizacji,wodociągów, 
rur gazowych i podobnych prac podziemnych 
Na życzenia z dostawą. wszel- 
kich potrzebnych materjałó'\,,- 
Biuro: ul. Podwale 1 - Telefon 1118 


6*
		

/adresy_192800074_0001.djvu

			2U 


Kanalizacja 


" 


.TaszewRki i Ska, Fama 6, tel. 1948. 
Rączkow8ki,Kemnitz i Ska Dworcowa 22/23. t.. 265. 
Sosnow8ki L., Śniadeckich 43, tel. 265.. . 
Kapelusze damskie i przybory. 
a) f a b ryk i i h u r t o w n i e. 
Kąmnitzer Leon. Dworcowa 92, tel. 1094. 
Sroczyński T., )Iostowa 7, tel. 757. 
Szvmankiewicz :M., Dworcow
 4, tel. 1177. 
HZYmankiewicz \V., Pomorska 22/23:- 
.?

V

V?


t 

 
 
. . 
:
: fabryka kapeluszy meski[b i damskich :!: 
...... .:. Jedyna na miejscu, urządzona podług ":" 
.:. najnowszych wymagań technicznych. Y 

 : 
.:. Bydgosz
z, Jana-Kazimierza 3, (naroż. I'ługiej) y 
y X 
::: St. Wojnarowski o:. 
. " 
... e.. 

V

?
V
 
Ziołkowski Teodor, Jagiellońska 52, tel. 1849. 
b) S kła d y i p r a c o w n i e. 
Bednarczyk M., Jagiellońska 76. 
B]dCk Pelagja, \Vełniany Rynek 14. 
-1Jogusławska !'i", 
dań_ska 141. I 
Bóhlke A.. .NIedzw!ed
la 4. 
Brahmer E. i 1\1., Sniadeckich 49. 
C
sii'lski H.' J., Gdańska 159. 
Głowacka N., Dworcowa. 76. 
Hinze Ludwika, Nowodworska 8. 
Ittnerowa, Długa 47. 
Jarocka Katarzyna, Gdańska 137. 
Koszade l\Iarja, Dworcowa 95 a.. 
Kruczyńska )Iarja. \Vileliska 7. 
Nowości sezonowe I. LICHTENHAUF 
Bydgoszcz, Długa Nr. 5 
Fabryczny skład kapeluszy «!amskic
 i wszeIkic
.przy- 
borów dla modniarek. Specjalny dZIał galanteqlmod- 
nej. Zastępca warszawskich i zagranicznych firm 
)-Iajewska Br., Dworcowa 95 a. 
:Majewski K., ::\lostowa 2. 
.:\lrowińska E., 3 'Iaja 16. 
Nieruszewicz E., Poznańska 5. 
Okoniewska M., Herm. Frankego l a. 
'Paszke A., Pomorska 7. 
Palaszewska ::\1., Grunwaldzka. 
Porożyńska F., 
 .Farna 6. 
Przybyszewska Irena, Pomorska 58. 
Przvbyłowa Jadwiga, Gdańska 159. 
Puchert \'lałgorząta, Gdańska 157. 
Ryfka 
mbus, Sw.. Trójcy 19. 
Rygiels
{l Paweł, Śmadecklch 21, tel. 215. 
Sarnowska Stanisława, Gdańska 14. 
Seifert Kazimierz, Długa 65. 
SroczyIlski Tadeusz, Mostowa 7. 
SoOOl Sara, Długą 16. , 
Szymańska l\Iarja, Jagiellońska 76. 
Szymanl5iewicz Małgorzata, Dworcowa 4. 
W ojnard'wRki Bronisł., PI. Piastowski 6. 
W ojnarowsk i St. 'J Jana Kazimierza 3. 
\Vęglewski Piotr. Kościelna 2. , 
\Vertans Bajla. Długa 16. 
Zbrzeźny \Vładysław, Jagiellońska 4. 
ZachaI-jasz .Marja, Grunwaldzka 13. 
Ziółkowska l\'larjanna, Jezuicka 19. 
Ziółkowska T., Dworcowa 73 a. 
Ziółkowski Teodor, Ifi\orcowa 73 a, tel. 1536. 


Kawy raJarnie  


Kapelusze i czapki męskie. 
a) f a b ryk i. 
BUIU1 i Syn, Gdańska 153, tel. 142. 
Kamnitzer Leon, Dworcowa 92, tel. 1094. 
ZiÓłkowski Teodor, Jagiellońska 52, tel. 1845. 
b) s kła. d y. 
Dziurla \V., Pl. Teatralny 3, tel. 390. 
"The Gentleman", Mostowa 3. 
Lewandowski R., Gdańska 8, tel. 1649. 
Sroczyński T., Mostowa 9, tel. 757. 
Snocter K., Mostowa 11, tel. 1033. 
Ziemski A., Gdańska 21, tel. 148. 
Ziółkowski T., Dworcowa 73 a, tel. 1536. 
Zweiniger :M., Gdm"1ska I. 
Zweiniger H., Dworcowa 15. 
c) p r a c o w n i e. 
Ledprmann Icek, Długa 12. 
Kąpielowe zakłady. 
C. A. Franke, Ad,. Czartoryskiego 7a, tel, 987. 
A mbu
at. Kasy Chorych. Em. \Varmińskieg o 2. 
r 
 
Za«!?:,
 S

z
 9 J 
w dnie przedświąteczne i soboty do 8 wiecz. 
Telefon 421 Telefon 421 
Karbid. 
Karbid 'Vielkopolski. T. A., Gdańska 120, tel.l75. 
Hoffmann Gllsta\-\, Dworcowa 57 a, tel. 1940. 
Kartony - fabryki. 


E. HOPPE, Fabryka kartonów 
dawno Fabryka Pudełek T. z o. p. 
BYDGOSZCZ 9 GRUDZI4DZKA 2 


Parfinow ::.\1., fabr. kartonów, Jagiellońska 3. 
Kasy ogniotrwałe. 
Lubomscy Bracia, Hetmańska 12 i ::.\Iazowiecka 7 p 
tel. 655. 


Kastromistrz. 
Kurka A., Jasna 24. 
Kawiamie. (patrz restauracje i ka\, iarnie). 


Kawy palamie. 

=

=
=
=C
=c==

==:=

 
I Bebrend Karl & Co. i 
8 Długa 21' Gdańska 16-17 0 8 
8 Telefon. 323 
8 Hurtowna palarnia kawy:: 

C
==
====

=
===
======:=
 


...4+++++++++++++++++++++.......++++++++++++++++ . ł . . , , , 1 ++ ' , , , . . , . .:. 
ł BudgoSka Palarnia KOWU "BorOMa" i 
t Bydgoszcz, ul. Dr. Emila Warmińskiego 4-5 f 
l Tel. 440. Fabryka Kawy Słodowej "BePeKa t 
.:.......++++++++++++++++ , I , I , ,ł ł .........................++++++++++++++............
		

/adresy_192800075_0001.djvu

			, 


Kawy palarnie - Kolektury Loterji Państw. 


21 


Gross Carl, Dworcowa 9, tel. 128, 
 l\10 . ndrzejewski Tomasz, Plac Piastowski. 
Loose J., Podwale 20, tel. 597. :\ . mik, Król. Jadwigi 3. 
"Słód", N ad Portem 2, tel. 1172. ,adolny Stanisław, Plac Kościeleckich. 
.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.....:........:..:..:........:.....:.....:.
. ór ko\.vski Stani8ła'\
. Gdańska 162. 
t . · .. .....; Ogórkowska ::\Iagdalena, ,Jasna, róg Ś
 
 . e . ka. 
::: Specjalny skład kawy::: Piłka 
aweł
 przy Dworcu Kolei.Po,
v
at we
. 
.;. 
 herbaty, cukrów deserowych, ......... ':. Podronzek
' a
l(ła, pworcowa 53,rug Sma ecklCh. 
::: czekolady, kakao i biszkoptów :=: Pokorowsk
" 
lerJan, Jasna 
 6.. . . 
.:. Codziennie świeżo palone kawy .:. Racz
owskl "., D"'
orco

, rog KroI. .T adwlgl. 
... s - I M k k - ... at.aJ Leon, Plac" olnosCl. 
.:. tanls aw a OWS I.: Ronowicz Bernard, Gdaftska 166. 
t Plac 'Piastowski I " .:. Sawicka Franciszka. Grunwaldzka 151. 
::: :=: Sikorska Paulina, .Podgórna 7. . 
.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:. Sztupaj Piotr, 4 Sluza, róg N akielskiej. 
Szybowicz Ignac)', Długa 40. 
Szymkowiak Bartłomiej, Św. Trójcy. róg J 3.C- 
kowskiego. r - 
Tyczyński Karol, 4: Sluza, róg \\'rocławskiej. ' 
Tykwiftski Jan, Gdańska 7,
 f. 
\Vrzesiliski Teodor, Gdań
ka 73. 


Kina 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ . " + 
+ + 
i p' IDO or80 i 

 " t 
+ + 
+ + 
+ + 
i ul. 6dańsha 181 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+. + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Krist.al, Gdańska 165, teL 452. 
Marysieńka, Gdańska 15, tel. 735. 
Nowości, :Mostowa 5, td. 386. 


Kioski. 
Adaszkiewicz Feliks, Św. Trójcy 13, róg, Kor- 
deckiego. 
Błaszak Józef, Jagielloilska 73. 
Brzykcy Dominik, J a
ielloi:tska 21. I 
Głowacka MaIja, Plac POZIlmiski, róg Szubiimkiej. 
Gruszczyńska Zofja, Śniadeckich 34. 
Jęsiak Andrzej, Gdańska 118. 
Kędzierska Cecylja, Gdańska 67. 
Kopczyński ...wastazv, Śniadeckich 30, tel. 1925 
i 1926. . 
:Ualinowski, \Vojewódzka, róg Artura Grottgera. 
Lewandowska Zofja, Nowodworska, róg Ugory. 
:Marmurowicz Franciszek, Zygm. Au,gusta 6. 
Milewski Piotr, Kujawska 120. 


Klej. 
Bydg. Fabr. Kleju, E. R. Otto Knopf, :\Iieuzyn, 
Nakielska 2 a, tel. 1243. 
"Chemikola", E. Hoffmann, Petersona 13, 
tel. 1765. 
Knoof Otto, Bart.osza. Głowackiego 12, teł. 174.3. 
Karkosik i Ska, Sienkiewicza 32, td. 1725. 


Kolejki polowe i materjały kolejowe. 
)Iaje.wski :1\1., Dworco
 a 31 b, t.el. 1712. 


Tow. dla przemysłu kolejowego 


/ lDou
ewer i 
ka 


...." 
 /' 


Sp. z o. o. 
Oddział w Bydgoszczy 
Dworcowa 3Ib 
TeIef. 430 i 431 
Kolejki polne. loko- 
motywy, 
bocznice przemysłowe 


" / 
:.., /' 
'
::-' /; /.>/ 7 

 ą.
 // 

 . ".
. 


'" 


Kolektury Loterji Państw. 
"Orbis", Chamski Edw., POlllorska l. 


+++++++++++++++++++++++++++++++t 
+ + 
ł Kol
ktura loterii 
ań
twowej ł 
+ + 
! lJI. Rejewrska t 
: DwoKowa 17 : 
+ + 
t Konto P. K. O. Poznań 207963 : 
: Telefon 27 : 
+ + 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Jaros St., Gdańska 38, tol. 1795. subkolekt. 


.
		

/adresy_192800076_0001.djvu

			22 


Kolonjalne l spożywcze towary 


.... 


Kolonjalne i spożywcze towary. 
a) hurto;wnie. 
000000000000000000000000 0000000000000000000000 
o . o 
ł G. F. ANDREAS ł 
: Toruńska 189 - Telefon 200 g 
: hurtownia towarów kolonjalnych : 
o o 
oooooooooooeoooooooooooo 0000900000000000000000 


Bachiński. nast. Piotr Loose, J agieiloń.ska 30, 
tel. 220. 
Bittner R., Król. Jadwigi 8, tel. 1935 (zastępstwa). 
Gross Karol, Dworcowa 9, tel. 128. 
Kentzer B., Gdańska 149, tel. 341, 1315. 
Loose J., Podwale 20, tel. 557. 
Lotz Bernard, Poznałiska 8/9, tel. 168, 
ŁuczkO\,'ski "T. .T., Dworcowa 70;'71, tel. 184. 


r-- 


M. Sentkowski i Źurawski 
Hl
RTO,,-r
LA TO"TARÓ'V KOLONJAU.
CH 
Św. Trójcy 28, telef. 509. 
Żbikowski :\1., Zbożowy Rynek 6, tel. 119. 
b) s kła d y. 
,)A::d.amcio "Tładysława, Gdańska 84. 
- - Adamczewski Jan, \Vełniany Rynek 2. 

 
\damczewski .Józef, Lenartowicza 2. 
, Adaszkiewicz Konstanty, Poznańska 35. 
Andrzejewski ]'eJiks, Jasna 1. 

\ppelbaum 
\.gnieszka, Sieroca 21. 
_t\ntosiewwz Bracia, Gimnazjalna 1. 
Bahr Anna, Toruńska 106. 
Bahr Artur, Nakielska 7. 
Balka Juljan, Ks. Skorupki 109. 
Banaszak Józefa, Lwowska l a. 
Banaszak Stanisława, Pomorska 32 b. 
Barczyński Paweł, Lenartowicza 12. 
Baranowski Telesfor, Bocianowo 48. 
Barański Karol, Gnmwaldzka 122. 
Batka Juljan, Ks. Skorupki 109. 
Bartoszewicz )Iarjan, Sowińskiego 3. 
. Behrend Karol i Ska, Długa 21. 
Behrend Karol i Ska, Gdańska 16/17. 
Bednarska 'j' adwiga, Jagiellońska 6. 
BergmanI:\ Michał, Nakielska 14. 
Beyerowa Zofja, Długa 18. 
Betmann Anna, Średnia 63. 
Bernhard Robert, Toruńska 139. 
Blicharz Anna, Nowodworska 2. 
Blok Artur, Toruńska 157. 
Bluhrn R
'szard, Leszczyńskiego 2. 
Błaszczyk Stanisław, Jasna 12. 
Błaszczyk \Viktor, Sienkiewicza 23. 
Boch Stanisław, ;Jackowskiego 13.' 
Bochańska Stanisława, Stawowa 15. 
Boenisoh Franciszek, Toruńska 39. 
Borm Oton, SenfJ.torska I. 
Brodzikowski"AI
sander, Ign. Paderewskiego 37. 
Brząkała ł..upja, Sienkiewicza 13. 
Budrewicz 'Viktor, Pomorska 39. 
Budzyńska Elżbieta, Nowodworska 29. 
Bukolt Adam, Grunwaldzka 128. 
Rurdelska Marja, Gr\U1waldzka 133. 
Byko!\,ski Jan, Smoleńska 3. 


Caf t G., \Vileńska 
. 
Chełkowski Stanisław, Szczecińska 2. 
Cłunara \Vładyslaw, Gr\U1waldzka 7 a. 
Chruszyńska Gertruda, Grllll\valdzka 140 
Chu.da Józefa, Pomorska 43. 
Chylmańska Leokadja, Gdańska 65. 
CiesiiJ.ski Franciszek, Król. Jadwigi 11. 
Cicha l\larja, Śniadeckich 41. 
Cichocka 
Iarja, Biedaszkowo 22 a. 
Cieślewicz Edward. Mazowiecka 8. 
Cyrke Emma, Chehnińska 23. 
Czekała Jan, Gr\U1waldzka 50. 
Czarnecki Kazim., Ks. Skorupki 84, tel. 1298. 
Dąbkowski Jan, Nakielska 83. 
Dąbrowski Józef. Ks. Skoru.pki 24. 
Dąbrowska Joanna, Karpacka 12. 
Dąbslaff Hulda, St. Szkoln.a. 
Deja Stanisława, Rycerska 17. 
Dembińska A., Toruńska 119. 
Derucki \Valerjan, Lubelska 33. 
Doberstein W-ładysława, N akielska 54. 
Dobrogoszcz Helena, Ks. Skorupki 7/8. 
Doege )Iarta, Błonia 10. 
Dolińska Helena, Toruńska 5. 
Domeracka N atalja, Aleje :\Iickiewicza 5.. 
Dornowska Anna, Długosza 14. 
Drogowska Apolonja, Kujawska 98. 
Dromke Karol, Na \Vzgórzu 1. 
Dubiel Jan, Orła 48. 
Dulska \Vładysława, Puznai.tska 23. 
Fenske.Edward, Toruńska 16. 
Figiel'" alenty, CłaIJ.ska 34. 
Figlll'ski Kazimierz, Gdańska 71. 
Fiszer Oton, Pomorska 30 a. 
Fitzner Piotr, Bełzka 96. 
FJizikowski .Franciszek, Bocianov.o 7. 
Fluder Eleonora, \Vysoka 8. 
Gaca Marta, Sienkiewicza 41. 
Gaca Melanja, Grwlwaldzka 99. 
Gacka Cecylja, Gdańska 116. 
Gałęzewski \VadYEław, Gdańska 103. 
Gapiliski Józef, Lipowa 1. 
G&szczak Jan, Dworcowa 31. 
Giełda Stanisław, }lalborska 5. 
Gierszewski Franc., Gr\U1waldzka 21. 
Głazik 'Wojciech, Leszczyńskiego 11. 
Gh
bocka )Iarja, Ks. Skorupki 89. 
GliszczYIlski Józef, Sowińskiego 15. 
Goc Kazimierz, Bocianowo 21. 
Goga Alwina, Ks. Skorupki 10 l. 
Górecki Karol, Pomorska 13, tel. 213. 
Górecka Marta, Św. Trójcy 16. 
Górski- Józef, Ugory 48. 
Grabowski Antoni, Kwiatowa 7 a. 
Grenda l\Iarcin, Malborska 2. 
Grabowski Bronisław, Błon ia 1. 
GrochowaIski FraIl('iszek, Pl. Poznański 3. 
Grochówski Jan, Pcdgórna 14. 
Gross Karol, Dworcowa 9. 
Grówczewska Bogumiła" Przyrzecze 4. 
Gruze Klara, Lipowa. 1. 
Grzębowska Cecylja, Gr\U1waldzka 23. 
Grzenda Ignacy, Dworcowa 89. 
Grzybowski Jan. ,Bo:)ianowo 1. 
Gundlach Leon, Sw. J ańska 5. 
Ranusz Stanisław, )Ialborska 9. 
Hatt Reinhoid, Gdańska 114. 
Heller Fryderyk, Dworcowa 20, tel. 992. 
HenemaIUl Aleksander, Dąbrowskiego 14 a. 


. 


...
		

/adresy_192800077_0001.djvu

			Kolonj alne i spożywcze towary 


23 


Herzberg Karol, Szubińska 8. 
Heyman Kurt, Szubińska lI. 
Binc Alfred, Kościuszki 5, tel. 1615. 
Hoffmarm 'Valenty, Smoleńska 5. 
Hoppe Marja, Kujawska 92. 
Hybiak l\1 arj a, Orła 56. 
Ignowska Władysława, Jasna 13. 
Iwaniec Józef, Hetmal\ska 25. 
Jabłońska Marta, Kujawska 21. 
Janczewska Helena, Gdańska 96. 
.I anikówna \Vładysława, Sienkiewicza 57. 
Janiszewski Leon, Herm. Frankego 4, teL 804. 
Janka Leokadja, Grunwaldzka 58. 
Jankowski Zygm'lmt, 
owodworska 36. 
Janowiak Marja, Bernardyńska 10. 


Leonard JanolDski 
Bydgoszcz, ul. Pomorska 14 
Towary kolonialne i SPolyw[ie. Artykuły do prania 


Jarocka :Małgorzata, ""arszawl3ka 4. 
Jasiński Edward, Jagiellońr.:;ka 35 b. 
Jaszczyk Konrad, GrlUlwaldzka 145. 
.Jaworski StRfan, Różana 17. 
.Tonasowa Adelina, Babia 'Yieś 14 c. 
Józefiak Andrzej, Zduny 5. 
Józwiak Feliks, Gdatiska 52. 
Kaczmarek Stanisław, Długa 51. 
Kaczmarek Stanisław, Szpitalna 3. 
Kadow Gertruda, \Vitebska 13. 
Kalka Stanisła\\-, Św. Trójcy 12 c. 
Kalka Stanisław. Lubelska 23. 
Kalitowski Jat1, Długosza 5. 
Kałużny ,y alenty. Saperów 10. 
Kamrowska Jadwiga, ::\Ialborska 6. 
Karaś JózPi, :Nakielska 78. 
Karolewicz Andrzej, 'Nakielska 7u. 
Karpińska Cecylja. Orła 12. 
Kasza Tadeusz, "'iatrakowa 9. 
Kawczyński \Valenty, Grunwahlzka 112. 
Kawecki J akób, Podgórna 8. 
Kawnik Otylja, Garbary 27. 
Kazimierczak Józef, Ruska 16. 
Kempiński Paweł, Koronowska 66. 
Kerber Kurt, Gdańska 137. 
Kiernikowska Magdalena. Konopna 20. 
Ki1ińska Pelagja, Tormiska 155. 
Kinowski EdmlUld, Jagiellońska 32. 
Kiszkowa Agnieszka, Kujawska 51. 
Kitta Marta, Garbary 12. 
KJusak. Rozalja, Toruńska 3. 
Kuebe Gustaw, Jackowskiego 14. 
Kociński \\r&lenty, Gnmwalrlzka 112. 
Kochań.ska.Jadwiga, Gdańska 117. 
Koeplin ,Jadwiga, 
lac "
olności 3. \ 
Kolasińska Anastazja, Podwale 14, teL 1.312. 
KollmaIUl Robert, Średnia 19. 
Koralewska Florjana. Odaliska 75 c. 
Kordecka Amia, Bocianowo 16. 
Kosiedowski Franciszek, Śniadeckich 15/16. 
Kowalczyk Z., Orła, 18. 
Kowalkowska Zofja, Orła 62. 
Koszczab \Vładysław, Szubińska 13, tel. 1493. 
Kostrzewska Zofja, Aleje Mickiewicza 7. 
Kozłowska Helena, Aleje l\iickiewicza 13. 
Kozłowska Juljanna, Gamma 2. 
Kozłówna l\larja, Sowiń.skiego 15. 
Kozłowska Mm'ja, Długa 29. 


(" 


Kozleńka Helena. Toruńska 5. 
Kralm Alwine, }"'ordońska 22. 
Krasińska \Vładysłm,va, Dworcowa 51. 
Krawczak Andrzej, \Varszawska 4. 
Królczak \Yładyslaw, Sowińskiego 9. ) 
Kropińska Rozalja, Sowińskiego 20. 
Kruczkowski Jan. Grunwaldzka 100. 
Kruczkowski Jan. Chocimska 12. 
Kriiger Adolf, Orła 7. 
Krzyżagórska Helena. Kra<;iliskiego 10. 
Krzyżyń.ski Jlarcin, Chołol1ie\vskiego 40. 
Kubiak Antoni, Bełzka 91. 
Kuczkowski Stanisław, 
ieroca 7. 
Kujawska Juljanna, Kordeckiego 27, tel. 425. 
Kukuk Gustaw. Grunwaldzka 85. 
Kukuk Oton. Kujaw
ka 98. 
Kuligo\<:ski Antoni. Sw. Trójcy 3U. 
KlUlkiel Hugon, Sienkiewicza 14. 
Kurkowska Helena, Podgórna 8. 
Kurowski Czesław, Św. jańska 19. 
Kurzhals Emil, Jasna 11. 
Kuźmiński Czesław. Łokietka 8 c. 
Kwasek Jan. Pi
kna 31. 
Kwiatkowski 'Yładvsław. Promenada 40. 
Lange Pelagja, Orła 11. 
Lauch ::\lm'ja, N akielska 54. 
Laskowska hcu&. Chrobrego lS. 
Lemke H. ::\1., Gd.at
ska 47 a. 
Lenckowski Klemens. Fordol
ska 75. 
Leński Bolesław. Kujawska 99. 
Leissncr Brol1isłm,va. Bocianowo 44. 
Lewandowska Franci:,;zka. Plac IIPoznal1
ki I.L 
Lewandowska ::\Iarta. Poznailska 27. 
Lewicki Franciszek; Promenada 33. 
Lisa.k Jan, Kujaw::;ka 79. 
LiEiecka Katarzyna, Gnmwaldzka 151. 
Lisewski Bolesław, Św Trójcy 4. 
Loose Piotr, Jagielloliska 30. 
Lotz Bernard, Pozl1.atlska 8/9. 
Lubańska Franciszka, Kujawska 119. 
Lupertowicz Leokadja. Podgórna 18. 
Łachmanowa l\Iicadela, Długa 65. 
Łasa Anna, Stara Szkohla 13. 
Łuczków Kazimiera. 

[aehulska '\Viktorja. :\lalborska 9. 

Ią.CZYliski Jan. Senatorska 32. 
L\Iagnuszcwski "-alerjan, Hetma,l1.ska 2L 
)lajewska Cecylja, Kuj
w",ka 14. 
'Iajewska Stani
ława, Sniadeckieh II. 
11ą.ka Kazimierz. Urodzka 17. 
Malec Józef, Sokoła 6. 
:\Ialenda Józef, Sienkiewicza 63. tel. 764. 
_Uanikowska :\t:arja. Gdaliska 133. 
:Marchlewski Antoni. 
akielska 117. 
:Marciniak :\Iarja. Św. Trójcy 29. 
Marcinkowski ".alenty, Nowodworska 12. 
Marecki Jan. Gdallska 102. 
:Markowski Teofil, Dworcowa 36. 
Marquardt '\Yojciech. Kujawska 28. 
Matuszewski \Vładysław, Czel':,;ka II. 
l\1ayowa Józefa. Senatorska 70. 
Mazur Ernest., Lenartowicza 2. 
l\1
cińska Izabela, Jasna 23. 
:Mentz Józefa, TOl'lu1ska 35. 
l\leyster Rudolf, Zbożowy Rynek 7. 
'Ieystęr Rudolf, Zbożowy Rynek 2 a. 
::\Iichalak 'Valentv. Bocianowo 32. 
::\Iichalak Aleksa
dcr. Ślą.ska 4. 
l\lichałek ::\Iaksymiljal1, Łokietka .J. 


oJ 


I
		

/adresy_192800078_0001.djvu

			2-l 


Kolonjalnc l spożywcze towary 


1tlikołajczak \Yiktorja. ::\Iazowiecka 41/42. 
::\Iilanowski Jan. Śniadeckich 21. 
:\Iilanowski Paweł, Chrobrego l. 
::\IiodYllska "'iktorja. Pomorska 40. 
:Miruszewska AmIa, \Vincentego Pola II. 
)lohlzalm Juljusz, Lokietka 20. 
)lolenda Józef, Sienkiewicza 63. 
)ludziejewska :\larja, Bocianowo 10. 
)lusolf Franciszka, Długa 47. 
Xadolska Paulina, Bielicka 48. 
Napierała .Franciszek. Ślą.ska 15. 
.xawrocik Helena, Sowillskiego l. 

awrocki Aleksander, Rycerska 5. 
Xiemczewski Ludwik, Grunwaldzka 139. 
Xieruszcwicz 1Iał'cin. SenatorRka 59. 
Xitkowa Leokadja, Śniadeckich 38. 
!\OCOil Andrzej. Kujawska 17. 
X owak Józef, ::\late jki 5. 
Xowak )lateusz, Rtrzelecka 88. 
Xowakowski "T., \\'arszawska 14. 
OleszczYllska Kazimiera. Szpitalna 4. 
Ol::;zewski Ignacy. Poniatowskiego I. 
OI
zYliski Franciszek. Kujawska 117. 
OJ:E.zyt'L
ki \\la(Iysla". Dworcowa 20. 
Op&łka Pa\H'ł. Kujawsk>1- 113, 
Oparska ::\larja. .T agiełlol1ska 35. 
Orchowska Zofja, Grlmwalclzka 108. 
-Orłowska Feliksa. Seminaryjna 9. 
. Os..;;owski .Józef, \Yarszawska 5. 
-> I- OEillska .J oanna. Sowińskiego 3. 
Osznaski }-oranciszek. Grunwaldzka 56. 
Owsianka Piotr. Saperów 10. 
Ozimiliski Piotr. Gdall:,;ka 139. 
Paciorkiewicz :\larja. Gdańska 49. 
Pamin Rozalja, Stepowa 7: 
'.Pakowski Franciszek. Kwiatowa 7 a. 
Pawlikowa Lucja. 
owodwOl'ska 2. 
PawIiczek Eugenja, nn
l\' alław, Grunwaldzka. 106. 
\Vacholz Karol, Szubillska 26. 
\Valczak Maksymiljan, Orła 12. 
,
		

/adresy_192800079_0001.djvu

			Kolonjalne i spożywcze towary 
 Konfekcja damska 


2;) 


\V wieki Henryk, Dworcowa 17. 
\Yarchcł Wiktorja, Chocimska 14. 
'Yasielewska Leokadja, Mazowiecka 5. 
\Yaszkiewicz Józef, Senatorska 9. 
\VedeU Paweł, Ś\v. Trójcy 7. 
\Yęglarski 'Władysław, Kujawska 27, tel. 696. 
'\Yegner .:\Iałgorzata, 3 Maja 18. 
\Yegner Oton, Grunwaldzka 80. 
\Yegner Józef, Bocianowo 26. 
'\Yeiss \Vilhelm., 'Yelniany Rynek 5/6. 
'Yełni6.ski Tadeusz, Gdańska 94. 
\Yesołowski Anton.i, Sowińskiego l. 
\Vesołowska Helena, Rupienica 14. 
'Vi ck Filip, Malborska 8. 
'\Vierzchowiecki Leon, Koronowska 20. 
\Vieczorek Józefa, Sieroca 13. 
\Vitzke J uljusz, Nowodworska 23. 
\V
nagrodzka Jadwiga, Chocim.ska 36. 
\YIlanowska Leokadja, Nakielska 8. 
'Yin.kel ).\larjan, Przem.ysłowa 3. 
'Wiśniewski \\., GdaIlska 27. 
\Viśniewska .l\Iarja, Lubelska 7. 
\\-
aliIl8ki Leon, Jasna 4. 
\V odecki ::\li('hal. C'hwvtowo 14. 
\Yo!f Rudolf, U
'unwaidzka 124. 
\\T olfram 31arja, 'C gory 3. 
\\
róbel Elżbieta. Poznmiska 23. 
\Vysocka ::\larjanna, Św. Trójcy 22 a. 
Zagórski Stefan, Dworcowa 14. 
Zagó]'f;ki Tomasz, Czarnieckiego 7. 
Zakabłukov..ski A., Kuja\\ ska 12. 
Zakablukow
ki A., Plac Poznań
ki 3. 
Zalewski \natlysła;w. Chołoniewskiego II. 
Zalewski Józef, Ugory 46. 
Zapalski Józef, Senatorska 76. . 
Zaremba Zofja, Sieroca 3. 
Zawistowska Franciszka, Kujawska 37. 
Zawcłańska Joanna, Na \\Tzgórzu 47. 
Z?lewska Rozalja, Nakielska 13. 
Zlętak .Jan, Zbożowy Rynek 6. 
Z
ółkowska Agnieszka, Czarnieckiego 9. 
Ziółkowska \Valerja, Ułaliska 20. 
Ziihlke Frieda, Nowodworska 30. 
Zygmunt Apolonja, Ks. Skorupki 99. 
Kołodzieje. 
Dąbrowski \Yładysław. Brzozowa 4. 
Dietschkowski A., Zbożowy Rvnek. 
Jeske Rudolf Łucjan, Grunwaidzka 117. 
Knozowski, Kujawska 21. 
Kopischke Ernest, Garbar
 '5. 
Kulina Karl, Lipowa 12. 
::\Iaternow:::;ki l\Iaksyn:liljan, Gnillwaldzka 35. 

 
owak, Szubiliska 10. 
Rezmer P., GdaI1Ska 69. 
Runke Fryderyk, Hetmańska 35. 
Umerłe Otto, PolIoIska 14. 
Siwiński Kazimierz, Dr. Em, \Varm.ińskiego 4/5. 


, Ą 


Kominiarze. 


\i 


oll1an Chybicki 
obw. mistrz kominiarski 
, ul. Rejtana 7 
::\Iagdallski Piotr, Piot.ra Skargi 5. 

\1.iłowski Paweł, Dworcowa 13. 


, 


./ 


Rumel Antoni. Grunwaldzka 26. 
Scheel Edward, Ks. Skorupki 82. 
Smelkowski :Faustyn, Dworcowa 65. 
\Vłodarczak \Vojciech, Na \Vzgórzu 3, 
Wysocki Adam., Gdańska 102. 


Komisowe domy. 
l3araJ\ska Helena, Śniadeckich II, tel. 1082. 
l3astrych Agata, Długa 17. 
"Occasion", Ćwikieł Helena, Gdal1.s1{a 31/32, 
tel. 540. 
Roma BoleEłe..w, Chrobrego 12. 
Kuberek Jan., Śniadeckich 6. 
Janoszke Ryszard, Śniadeckich 6. 
Łukinowa Zofja, Gdańska 152. 
"Universal"::\laciaszek Stanisław, Sienkiewicza4.!. 
Poppe Henryk, So
ińskiego 20. 
Schmidt \Vilhelm, Sw. Trójcy 10. 
Tarnowska Emilja, Król. Jadwigi 16. 
\\Teyna Józef, Pomorska 6. 


Konfekcja damska. 
a) Fi kła d y. 
Cyrus Bonifacy, uniezt>, konIe kej a damska, ':. 
! towary jelh\abue, skład dywanów i chodno ! 
- - 

 Stary Rynek 18 · Telefon 160 i 
- - 
;


:

:
::

::
:


::

 


, Siuc1mi{lSki i 
tobiecki. :stary Rynek 2, tel. 123. 
'Yakarecy J., wł. B. l\L1jewska, Dworcowa 95 a, 
tel. ł 460. 


,
		

/adresy_192800080_0001.djvu

			26 


. 
Konfekcja damska - Koszykarze i wyroby koszykarskie 
, 


b) p r a c o w n l e. 
Pierwszorzędny magazyn krawiecki 
oraz wielki wybór malerjalów krajowych i zag anicznych 
Jan CaUńskl. Bydgoszcz 
Stary Rynek 30 Telefon 477 
. 


"Chic 'Parisien", Udaliska 157 II, tel. 838. 
Cyrus B., Gdańska 155, tel. 1433. 
"Czesanka". Plac 'Volności l tel. 1599. 
Filipska Z.. Hermana Frankego l, tBI. 1808. 
Hallmich R., Gdańska 154, tel. 1385. 
Jankowski T.. Podolska l, tel. 771. 
Bydg. Dom Towarowy, Gdańska 10, t.el. 3.34 
i 330. 


..,. 


Konfekcja męska. 
a) f a b ryk i. 
:,Inclustria", Kujawska 105/6, tel. 1747. 
b). składy. 
Ajfel' Leon. Długa 33. 
Barab F., Jezuicka 6. 
Borowiak C. S., 
lostowa 4. 
Bromberg Fiszel, Długa lO/lI. 
Bromberg Fiszel, Stary Rynek 5/ 6. 
"Bydgoski Dom Towarowy", Gdańska 10/12, 
tel. 354. 
Cohn Cywja, Długa 17. 
Cohn Henryk, Jana Kazimierza 1. 
Dawn
T Kopel, . Długa 39. 
"Dom Konfekcyjny", Stary Rynek 23/26, tel 
1076 i 231. 
Dom Towarowy E. S. Zaremba, Długa 66 I, 
tel. 809. . 
Drabkin HeIll'yk, Zbożo",y Rynek 10. 
}<'eckner i Nowacki. ::\Iostowa 4, tel. 1081. 
Frydrych Jan, .Tagielloliska 59. 
Fiirstenbcrg Broi'lisław, Długa 59. 
Gaca Władysław, Nowy Rynek 3. 
taazer ,Takób, Stary Rynek 10. 
Heidner Jan, DworcO\\'a 3, tel. 933. 
"Hennes" , Długa 62. 
Horowicz Ch., Długa 9. 
Ickowicz Fiszel, Podwale 17. 
"Jarmark Bydgoski". Długa 39. 
Kartowska R., Podwale 17. 
Kaźmierczak 'V acław, Mostowa 3. 
Kempiński J ak6b, Długa 7, tel. 957. 
Konieczka Leon, G-dańska 27. 
Kuczyńska Róża, Długa 10/1 l. 
Kauczuk Róża, Batorego 2. 
:M:aciejewska ,Jadwiga, Długa 63. 
)-lichalo\\' icz Bronisław, Długa 36. 

Iichalski Edmlmd, Poznańska 34. 
Nodzykowski Alojzy, Stary Rynek 10. 
.,Oszczędność", Długa 9, tel. 670. 
Papies Jan, Dworcowa 78. 
"Polczester", Stary Rynek 16/17, tel. 976. 
Raiter \Vacław, Dworcowa 73. 
Siuchniński i Stobiecki, Stary Rvnek 3. 
Sromutka Luba, Jezl\icka 18. 
 
Szubiński "V., Jezuicka 4. 
Szulc Lucjan, Jana Kazimierza 2. 
Szubiński \Viktor, Jezuicka 4. 
'Vardacki Klemens, Szpitalna 2. 
,,"Vłóknik", Długa 10/1 l, tel. ]451. 
"Wygoda", Batorego 2. 


Zaremba E S., Długa 06, tel. 
09. 
Zelmann 
J., 
Ielcl\iora 'Vierzhickiego l. 
"Źródło", Długa 19. 
Koni handel. 


.+

VV

 

 : 

 y 
:;: Preuss & Wolll :
: 

 : 
::: Handel Koni ::: 

 
 

 
 
.:. Hydgoszł-z I),,'orł-owa ł 7'. .:. 

 
 
.:. 1'\ aj starszy i wielki Handel koni .:. 

 t 
.:. Altestes und grosstesPferdegeschaft am Platze. y 

 
 
.:. TELEFQN NR. 355. .:. 

 
 
.:. Konia bankowe: Bank :M. Stadthagen. Bydgoszcz. .:. 

 jy 
.

VV


V

VV

. 


Tuchołka A., Jackowskiego 31, tel. 1953. 
,,,"ol£f Aleks., Gdmlska 19, tel. 1504. 
Żółtowski. )Iatejki L 


KOI!Serwy mięsne. 


fabry
a Kon
erw Mi

ny[
 
, Tow. Akc. 
ul. promenada 1 Telefonu 420 I 343 
1. Dział mięsny: eksport bekonów 
i szynek, konserwy n1ięsne 
2. Dział obróbki drzewa 
3. Dział wyrobów blaszanych 


Konserwy jarzynowe i owocowe - hurt. 
Rogoziński i Ska, 
Iarcinkowskiego 6, tej. 1923. 
Ziółkowski F. i Ska, Kościelna lI. tel. 1095. 


Konstrukcje żeL 
Lubomscy Bracia. Hetmańska 12, tel. 655. 
Słomiński Józef, Dr. Emila Warmlllskiego 3. 
Templin H., ŚW. Trójcy 19, tel. 1386. 


Kostjumy (maski):: - wypożyczalnie. 
Szyman.kiewicz Rt., Dworcowa 89, t.el. 903. 


Koszykarze i wyroby koszykarskie. 
Banasiak Adam, Nakielska 21. 
Gleicłmer Fryderyk. Piotra Skargi 10. 
Giindler Elżbieta, Długa 44. 
Binc Jan, Garbal'Y 10. 
.,Krajowy zakład ociemniał)'ch", Reja 5. 
.Monkowski F., Grodzka 24. 
Miiller E., Sienkiewicza 17. 
Najdek Jan, :Malborska 15.
		

/adresy_192800081_0001.djvu

			.. 


Koszykarze i wyroby koszykarskie - Krawcy i krawczyn.ie 


27 


.
====
==========
==========: 
8 8 
I Schronisko dla i 
o " 
I Niewidomych I 
ił Oddział niewiast: Kołłątaja 13-14 8 8 Krawaty - fabryki. 
O Oddział mężczyn: Kołłątaja 12 
8 8 "Krawat Pomorski" 
8 Konta: w Banku Związku Spółek Zarob- 8 Fabryka krawatów F. Osieński i S-ka 
0 0 kowych Oddział w Bydgoszczy 8 Jagiellońska 59 Telefon I I86 
O w Banku Stadthagen, Bydgoszcz " 
O w P. K. O. Poznań Nr. 204967 " 
8 · 8 
8 Wyroby koszykarskie 8 
8 8 
o Wyplatanie krzeseł " 
o " 
8 Prace igliczkowe 8 
o " 
8 Drukarnia dla Niewidomych 8 
8 Telefon Nr. 1120 8 
O " 
.======

=====
=
===========. 


Xajdek Józef, Śląska 3, 
RehwaIdt Bernard, Kujawska 15. 
Skowroński A., Zbożowy..Rynek 5. 
Szalla A., Grodzka 24. . 
Wiśniewski 'Vładyslaw, Bocianowo 21. 
Wojcicki Wincenty, Nakielska 21. 
Ziółtowski Franciszek, Grudziqdzka 13. 


Kotły - fabryki. 
Eberhardt F., Św. Trójcy 2, te1. 74, 1741. 


, 


Kotlarnie. 


Kretschmer Karol, Pomorska 9. 
I Schultz Robert, Dworcowa 83, tel. 1753. 


Kowale. 


Altenburg Paweł, Podolska. 
Danielczyk Jan, Kujawska 104. 
Dospiał Szczepan, Dr. Emila 'Varmińskiego .j. l.}. \.. 
:Frisch Traugott, Pi
kna 25. 
Ha.ssehnann Rudolf, Sienkiewicza 64. tel. '"'832. 
Kaczmarek Franciszek, Kujawska 85. 
Klimmek Karol, Ad. Czartoryskiego 13. 
Kowalczewski Tadeusz, Szuhińska 9. 
Latko Franciszek, Nakielska łOI. 
'Iatelski Aleksy, Toruńska 117. 
Nowak Leon, Ur\Ulwaldzka 122. 
Pieczyński Jan, Zbożowy Rynek lU. 
RÓŻek Michał, Gr\Ulwaldzka 35. 
Rudat Oton, GrlUlwaldzka 98. 


.ERICH SCHMIEDE 
Fabryka powozów - Podkucie koni 
Bydgoszcz, ul. Sw. Trójcy 30 - Telefon nr. 'i
3 


Schubert Gottfried, Kujawska 3. 
Sobociński Józef, Bernard)'1iska 5. 
ZerulI Gustaw, Kwiatowa 2. 
W 
clewska Helena, Grunwaldzka 33. 


Krawcy i krawczynie. 


Andry:; \Vojciech, Rocianov.o 46. 
Balinowski Antoni, Długa 61. 
Barański A., Dolina 24. 
Barbar
ki Józef i Kurdelski :(gnacy, Dworco"" a 
93, tel. H09. - 
Bojakowska Zofja, Poniatowf"kiego 4. 
Bot.h }1'r
'deryk, 3 )Iaja 9. 
Budnarowski Jan. l\Iarcinkowskiego 10. 
Bukowski Antoni, Nakieh;ka 10. 
Cahński .Jan. Starv Rvn.ek 30, tel. 477. 
Chęciński \\ ładysław, Poznańska 22. 
Ciechanowicz .J ano PoznaJIska 16. 
Ciemiliski E.. Hetmańska 26. 
CygaJ1ska l\Iarta. Kordeckiego 14. 
Czarnecki .Józef, Pomorska 22/23. 
Dąbrewski Antoni, Lubelska l. 
Dąbro\\ ski Franciszek, Plac Kościeleckich. 
Darda .Franciszek, D\\oreowa 21. 
Dembpk Józef, Dworcowa 1-1. 
Dembek Tomasz, Kordeckiego 34 Uo 
Depka Kazimierz, Gdaliska 40. 
Dimant Benjamin.. Dworco\',,-a 59. 
Dondalski J., Dworcowa 13. 


OOUl PAW H, 


Św. Jańska 19
 
te1. 10Hł. 


Dre\\t-; Franciszek, Gd&liska 151. 
Drzewie-
ki A., Sienkiewicza 18. 


/" 


"\ 


JA
 lłRZY£,IJISKI 
J\IODY ),IĘSKIE I DMISKIE 
B)"dgoszcz, Piał-' \Y olności 2, t('1. 166.  


. 


!<'ilip8ka ZofjP" Hermana Frankego l. 
}'tmk Edward. Ppmorska 32. 
Furman B., TOł'uń
ka 17
. 
Gbur Józef, Jagiellońska 7 a. 
Gehrke F., Plac Pia:;;towski II. 
Gliszczyński Zvgmtmt, Gdanska 51. 
Gluska" Hieronim, }'redry 8. 
Gułąbf'k Antoni, Sienkiewicza 41. 
Gołubski B., Grodzka 16. 
. Górny Piotr, Gr\Ulwaldzka. 34.
		

/adresy_192800082_0001.djvu

			- 


Krawcy l krawczynie 


28 


Grabowska A., Dworcowa 78. 
(;'rabowska L.. ŚW, Trójcy 22 b. 
Hallmich Rudolf, (;daIiska 15-1. 
Hacusler \Valeska, Sienkiewicza l a. 
Herse \Vilhelm, Dworcowa 22/23. 
Halka :M:ateu:sz, Rniarleckich 19 a. 
Idzikowski Jan, thlańgka 57. 
,1 auicki Jan, Hermana ł'rankego l a. 

1 anicka J., \Yarszawska 24. 

1akubow8ki A., Dworcowa 12. 
Jakubowski Ludwik. Poznańska 3:2. 
J
oraszczak )lichał. GI'lUlwalclzka 102. 
Jehkabso}m Jan, Piotra Skargi 8. 
.1ettke Leon, \Yilel'lska 7.i - 
J o"t Zofja, Pla<; PiastowRki 12. 
KamiIlski )1.. Hw. Jańska 8. 
Kaniceki Antoni. Dworeowa II. 
Karkowska H.. Zdun\- II. 
Kelm Jan, Św. Trójcy I.... 
Kemp{'z
;l'lska H.. ,Jezuicka .... 
Klaczkowska Anteni na. Gdańska l [4. 
Klawonn )lat.
'lcla. J agiellllńska i-!. 
Kołpak _\ugllstyn. Hetm
ńska 25. 
Koperska Ana::-:tazja. Siel'oea 2. 
Kowal \Yładysła\\. Orła 5. 
Kowalczyk A.. D\\orcO\\a 6D. 
Kowalczyk Ignacy. Śniadeckich 6. 
Kowalczyk l\Iak
y'ril.ian. Sienkiewicza H. 
Kowalczvk Paweł. Dr. Emila \Yarmi,iskiego 17. 
KowalC\
ski \Yalent,v. \Yełnianv Rvnek 15'- 
Koźlak ,Tan. GarbaiT 32. . . 
Krokow
ki \Y'alenty: "Tarszawska 
3. 
Krm:;zona .Tan. 3 :\Iaja ;;, . 
Kruszyński Stanisław. T ol'luiska l. 
Krzykanowski Stallisław. Tcru.ń8ka 18.J. 
Kufel Józef, PomGr
ka 60. 
Kujawska \Y.. Szpitalna 2. 
Knpich \V ojciech, Prz:\Tzecze 24-. 
Kurc.zewska, Chrobrego 7. 
Lewand.owski Józ..:f. \\'f'łni aJl\- Rnlck L). 
Lisiecka )1.. Rcja G. " 
La:-:a Roman. Hf'tmatiska 14. 
l
n<:zkowski "-.. Dworem
 a 31 a. 
)lalinowslii Piotr. FOl'duI1Ska in. 
) [ikoł aj sk i Adam. PomorRka tj, tel. l-!-ł--!. 
::\lądrzejewski ,Takób. Pomor;;:ka 50. 
)lolkentin (
w.;taw, Pomorska fi:3. 
)liihlstein .Frane.. Gdv..ńRka 53. 
)1iihlstein Waldem.qr, (;.rl.ań:-:ka l ;)0. te l. 1 :3.),5. 
::\lurawski O$kal'. l)łU
H ł U. 
Xass \Vojciech. \Yar8Za\\ ska 10. 
Xeumann Ernest. Długa. 8. 
Niewill1ska A., GI'UJl\\aklzka 8. 
Xowacka \Y., Kujawska 22. . 
XowaczkiC'wiczmva Z., Śniadeckich 2i. 
X owak Adam. Gdaiu;ka 41. 
Xowak Franciszek, Sienkiewicza 18. 
Xowak Józefa, Gdal'lska 154. 
:x owicki \\T alenty, ChrobregO' i. 
X Dworacki B., Pomorska 59. 


FR. NOWORYT A i WŁ. ORŁOWSKI 
Bydgoszcz, Gdańska 153 
Specjalna pracownia 
ubiorów męskich, wojskowych i urzędniczych 


Ojrz)'ńsku. KSa\'H:wa, Kordeckiego 29. 
Orzechowski Jan, "'ileJ1ska 2. 


Pawlik Ignacy, Św. Trójcy 30. 
Pawlikowski Ignacy, Jackowskiego 21. 
Pchałek Stefanja, Podgórna II. 
Peschel Oskar, 
liedza 17 a, 
Pią.tka Józef, Chrobrego 14. 
'Pieczkowski Józef, Długa 39. 
PierzchaIska J., Jagiellońska 29. 
Piniarski J., Pomorska 57. 
Płowiński Stanisław, Podgórna I. 
Podemski Franciszek, )latejki 7. 
Pokorski Józef, Św. Trójcy 14 b. 
pondel Jan, Ugory 44. 
Porsz Oton, Grtlllwaldzka 142. 
Powalowski Bronisław, Jasna 13. 
Prentki Stefan, Błonia 24. 
Prochowski B., Hetmańska 28 a. 
Prusiński \\1a.cłysław, Długosza 8. 
Przybylski 'IaksymiJjan, Stroma 57. 
Przybylski Władysław, Chełmiliska 4. 
Radke :\1., Krakowska 18. 
Rasiak Andrzej, Gdańska 136. 
Ratajczak Stanisław, GClańska 75 b. 
Reetz Herman, Odaliska .91. 
RuciilSki Jan, Grtlllwaldzka 78. 
Rudak Stanisław, Śniadeckich 22. 
Ru.tkowski J., Podgórna 6. 
Rybka Andrzej, Pomorska 8. 
R-vbka Roman. Hetmańska 36. 
R,.bka Roman. ::\Ia.zowiecka II. 
R 
-szkowski Stefan, N akielska l. 
Rzanny St., Pod Blankami 4. 
j Sampławski Jan, Jezuicka 19. 
Schulz Czesław. Pla
 \YoJno':wi 2. 

chutz Bemal'u, Gdańska 152. 
Schulz 1\Iarta, Sienkiewicza 65. 
SiewoJnikowa 1\1. R.. Hetmańska 21. 
.,Silesia", ::\lazowiecka 39. 
Skórcz Sta,nislaw, Poznańska 14. 
Skubała :\Iikołaj, Pocztowa 3. 
Sobota A., Odaliska 148. 
Spanowski B., Hetm.miska 
8. 
Spychalski Franciszek, \nleńska I. 
Spychalska ,Y.. Hetm
ń
ka 21. 
Hromótka 8., KO.3cielna 10. 
I 
talmierski .Franciszek, D\'\.'orco\\ a 07. 
,.Stanisława", Dworcowa 7. 
I Stankiewicz ::\larja, Długa 14. 


STEINBORN FRITZ 


mistrz krawiecki, Pomorska Nr. ll, telefon 921 
Mody męskie na miarę Skład sukna 


:Stra.szkiewicz B., Bocianowo 23. 
Smulski Anteni, D
1browskiego 7. 
Snchanecki Teodor. 
Snłkowski Ignacy, Malborska 4. 
Swakowski )lichał, Dąbrowskiego 20. 
Soanowski Bernard, Poznańska 28. 
Ś
iet1ik S., Długa 20. 
Świgoń Antoni, Bocianowo 9. 
Sypaiewski J., ŚW. Trójcy l a. 
Szelą,g J., Jagiellońska 30. 
Szeliga, Ks. Skorupki. II l. 
I Szreiber Paweł, Petersona 6. 
Szymkowiak Ignacy, Poznańska 29. 
Tomalak Franciszek, Dworcowa 83. 
.
		

/adresy_192800083_0001.djvu

			J 


, 


Krawcy i krawczynie - Krótkie, modniarskie i galanteryjne towary _ 29 


Trżyński J., Bociano\\'o I. 
Turz Bolesław, Grunwaldzka 150. 
1Jnger Oton, PoznańRka 15. 
Cnn Antoni, Św. Jańska 22. 
rrbański J., Plac Poznański 10. 
\fachowiak B.,Długo
za 13. 
\'.arszczYIlski Dyonizy, Śląska 5. 
Wilczewski Jan, Św. Trójcy 22 a. 
I Wilhelm A., Wileńska 6. 
\Yiliński R., PIotra Skargi 5. 
'YiIk Jan i Lubaszewski Michał, Gdańska Ul 
\Viśnicki B., Kościuszki 36. 
Wiśniewski Feliks. Matejki H. 
Wiśniewski Zygmunt, Pomorska 40. 


Wojciechowski Maksym. 
Zacisze 5. 
\Yoziilska H.. Chwytowo 17. 
Woźniak Andrzej, Gdańska lII. 
Woźniakowska Franciszka, Pomcrska 2U. 
Wróblewska Zofja, Kołłątaja 10. 
Wroniecka Z., l\larcinkowskiego 8 b. 
Zbielski P., Błonia 21. 
Zbilski Michał, Jezuicka 2. 
Zblewski Antoni, Łokietka 30. 
Ździebłowscy Bracia. Śniadeckich II. 
Zelman ::\lendel, )Ielchjora 'Vierzbickiego 1. 
Zieliński Władysław, ś
iadeckich 12. 
Ziółkowski Franciszek, Sw. Trójcy 30. 
Ziółkowski Józef, Sienkiewicza 8 a. 

yUer .Moszek, Sienkiewicza II a. 
Zyła Józef, Podgórna l]. 


Krawieckie przybory. 
 


PRZYBORY KRAWIECKIE 
Krokowski Walenty 
\Varszawska 23 


Hurtownia Podszewek 
B. Noworacki 


Pomorska 59 


Telefon 1256 


Kreda. 
Bracia Schlieper, Gdallska 99, tel. 301, 361. 
Rehbein G., kreda spławiana, Gdańska 139, 
tel. 941. 


r 


Krótkie, modniarskie i galanteryjne towary. 
Ajfer Leon, Długa 47. 
Bif'łcgłowski Icek, Dwcrcowa 18 d. 
Bilecka ::\Iarta, Król. Jadwigi 13 a. 
Blaszak ,Marjanna, Bcciano,"vo 2. 
Borkowska Pelagja, Kujawska 21. 
Borowska "T., Gdańska 36. 
Brocka Jadwiga, Jezuicka 2. 
Brzozowski Juljan, Św. ;Jańska 10. 
Burchardt Anna i Gertrurla. Zboż. Rynek 2 a. 
Biirschel Jan, Poznańska 29, tel. 1346. 
Bydgoski Dom Towarowy Gdaliska 101, tel. 354. 


. 


/ 


Czochallski Antoni. Nakielska 14. 
Derchelt Leopold, Gdańska 24. 
Dom Konfekcyjny, Stary Rynek 23-26 tel. 231. 
DorożYllski Leon, Zbożowy Ryn('k 9. 
DorożYl1ski Leon. Długa 49. 
Dziamecka .T ózefa, N ak iel ska 11. 
Eger Rudolf. Batorego 5. 

-'rajman J1., Dr. Emila \''''armiłlskiego lIJ. 
Franz )Iarta, Sienkiewicza 21. 
Gaca \Yładysław, Chełmińska 20. 
Galiilski S., .Niedźwiedzia 6. 
Galiński S. i Ska, Petersona 10. 
Glismarm Amamla, Gdańska 164. 
Goldman Icek, Dworcowa 62. 
Goldman Rozia. Lokietka 8 c. 
Gcltz Bertold, GrwHvaldzka 14. 
Gro88 )larja, Jasna 7. 
GubI Wilhelm. \Vełn.ianv Rvnek 16. 
Hartwig :\Iarta. Gdań.ska 47 a. 
Hellwig \nady
ław. Długa 53. 
Hillemarm Reinhold, Szpitalna H. 
Hinze Ludwika, N owodwcr8ka 8. 
Horowicz F., Pomorska 16. 
.J aekel Gertruda, Zduny l. 
Kaczmarek ::\1ieczysław, Dworcowa 82. 
Kaczmarek :\lieczysław, Dworcowa 7 a. 
Kaźmierczak Feliks, Plac Teatralny 3. 
KE;:dzierski Stani
ław, (}dańska 34. 
Klatt Berta. Orła 2. 
Klet.tke Franciszck, U.dańska 162. 
Kosmowska :\larja, Śniade
kich 24:. 
Kośmieja )[arta. Gdałlska 75 b. 
Kriese Filip, Św. Trójcy 16. 
Krzepicki S., Długa 60. , 
Kuczyńska Róża, Długa 10/lI. 
Lesz Jan. Grunwaldzka 14. 
Lewandowski Jan. \Yełniany Rynek 1.). 
Liberda Err ilja. Sienkiewicza 57. 
Lichtenhauf Iser. Długa 5. 
Lisiecki Józef. 
'iedźwiedzia 8. . 
:\lałkowski Hieronim. \Vełnianv Rvnek ].f 
.:\1a.'3skowa Lucja. Gdaliska 94: . 

Metelski Józef, Długa 50. 
JIigdalska ,Józefa. Chwytowo 10. 
ModrowAlma, Sienkiewicza 30. 
.Morgcnstern i Stoiński, Dworcowa 
8. 
.:\1:i.iller \\Tanda, 'Varszawska 24. 
Uutke :Franciszek, Sienkiewicza 25. 
'Nicewicz S.. Zbożowy Rynek II. 

ickel Paulina. Zbożo\\ y Rynek Ił. 
Pankau Bronisła\ya, Jagiellońska 4. 
Pawlicka Eliza, Rw. Jałiska l. 
"Polonia", Malborska l i Gdańska 160. 
..Poltex" . Gamma 7. 
Ponczer !tta. Długa 65. 
Popławski R., Długa 53. 
Pryl Tomasz, Dworcowa 34. 
Raddatz :\Iarta i Berta. Grunwaldzka x. 
Radtke Józef. Śniadeckich 28. 
Reek E., GdaI1skłt 4L 
Reineft Adolf, Pdznallska 1. 
R.iske Oton, Jasna 12. 
Ruciiiski Jan, Grunwaldzka 78. 
Sadowczyk \Valellty, \Varszawska 24. 
ScharIl}ach Juljusz. Kościelna 6. 
Schulz 'Vcjciech, Dworcowa 78. 
Siecert, Gdaliska 3, tel. 1226. 
Siuchniliski i Stobiecki, Stary Rynek 2, tel. 123. 
Sobieski Feliks, Śniadeckich 42 a. 


.
		

/adresy_192800084_0001.djvu

			30 


Krćtkie. modniarskie i galanteryjne towary - Kuchenne sprzęty 


. 


;-;O'wiński ,,-o i Ska. Długa 26. 

taDny BrO'nisława, Długa 41: 
St.ein l<
rnest, Gnmwaldzka 134. 
."charmer Emilja. PO'dgórna 26. 
Szatkowska Antonina, Hetmańska 27. 
SzkO'tnicka ::\Iarja, Grtmwaldzka 55. 

{'hmelter i 'VesO'łO'wski. :stary Rvnek 2. 
TO'bolt Emma. PO'znańska 27: ' 
Tuhnet Emma. PO'znańska 27. 
\\'alkO'wiak 
argO't, BO'C anO'wO' l. 
\Yalla BO'lesław, Grtmwaldzka 22. 
\Yaszak RO'zalja, Długa 1-2. 
'Yalżykówna E., 
lac PO'znański 14. 
"
iatr Stanisła\\, Sw. Trójcy 22 b. 
'Yiese Jadwiga. PO'mO'rska 42. 
Wiza Zygm., Plac Teatralny 3, tel. 1438. 
'Viśniewski R.. DwO'rcO'wa 31 >3,. tel. 1810. _ 
".O'jtynO'wski Jan, Śniadeckich' 26. 
'V:ysocka TeO'fila. Grunwaldzka 141. 
7 >ikrzewska ::\larj a. rłańska 33. 


Krzesła - fabryki. 


Sta.siewski, :MarcinkO'wskiegO' 7, tel. 1279. 
"'agner L., rekI. kO'lejO'we. 20 Stycznia 20 r. 27. 
tel. 1594. 
\V
glikO'wski Fr. DwO'rcO'wa 22/23, tel. 1224. 
\'O'rreau G., JagiellO'ńska 14. tel. 1259. 


Księgarnie. 
BRACIA BAŻAŃSCY 


Zjednoczone Księgarnie na Pomorzu 
Bydgoszcz - Grudziądz - r oruń 
BYDGOSZCZ, GDAŃSKA 13, TELEFON 581 
Chmielewski K., KO'rdeckiegO' la. 
Denzer Kurt, Gdańska 19. 
Fichtner \" alerjan, Fredry 7. 


KSIĘGARi\IA BYDGOSKA 
N. G IERYN 


PLAC TEATRAL:-.J'Y 3 


TELEFON 345 


8=
:

g I Emst 6Iobig "ast.. BydgOSZ£l wła


:d
r

Pitz 
; Stolarma - Spe[Jalna budowa krzeseł g Hsiegarnia, skład papieru i artyk. piŚID. fiazety i [zasopisma 
_ 
. r ł 
 n I - r l 
 W r l [ l n f n l o 
 b 
 Konto b'::,"
;

o


' ki B:.n';.dl:;H
,I..i :
:
::'r'n T. fi. 

 d U 
 U d 

 ul\: Hecht Eryk, nast. Deuser, Gdańs ka 19, te l. 1660 . 
g G D A)J' S K A 52 g e r:JC][::JCCJr:JcCc:x::Jt:lCX:JCCCCC:II::II:J txJoa ::x:. ..........JWw o 

 i 
 KSIĘGARNIA I SKŁAD NUT 
 

..,: ==
., 8 JAN I D Z I K O W S K I 8 
Książkowość i biura rewizyjno-powiernicze. 8 GDAŃ
KA 16/17 TELEFON 126-60 
 
Biały Ludwik, PO'mO'rska 1. ec::Jr:JCr:JCICOr:JCC::II::X:JCCCCCJCJCCJcc:x:x:DCCCCCJ. 
DO'biejew5ki K.. PO'mO'rska 34. tel. 103
. '.Instytut Sztuk Pięknych", DwO'rcO'wa 5H. 
Doerfel OttO', rnji Lubelskiej 9/ll, tel. 1497. .JO'lme \V.. Gdańska 160. 
KO'ppel Maksym., DworcO'wa 31 b. 
"Książnica SamO'kształcenia", KO'rdeckiegO' 1 a. 
Księgarnia :\lisyjna, DwO'rcO'wa 31 b. 
.,LektO'r", Gdańska 141. 
W crnicke Oswald, DwO'reO'wa 3. 
Zahaczewska 'Yanda, BatO'regO' 4. 


r.....:....................................! I KI i e garni a i I kła d Ba B i e r u J W I r. 
E I 

 Bruno Holfzendorf( : wł. ZDZISŁA \Y ZDEBSKI 
. - 
 ....'ci . : ŚNIADECKICH 50' TELEFOl'J uóg 
: 
., K8IĄZKI. GAZETY : 
: ';i"ti..!., ( i C Z A S o P IS M A : 
: '::/ Bydgoszcz. Gdańska 23 i 
: 
 
 TelefO'n Nr. 1415 : 
: -.' > FIL JE: : LE I 
: L<;:"..
_\-ę:.-.--:; -Bydgoszcz, Dworcowa 98, telef.1390 a H J A A. NTO N 
.- ,
, - 
.....,

 Grudziądz, Groblowa H, telef. 144 : 
: ':.';"",
 Poznań, 1\I03lowa 32 : 
. . 
...........

.....................I............ 
. 


KSIĘGARNIA MISYJNA 
R.HOPPE 
Bydgoszcz. Dworcowa '1 b 


JO'8wig R., DworcO'wa. 
"Lalml'a". k<:iążkO'WO'ść, rO'lnicza, DwO'rcO'wa 56. 
td. 777. 
)Iar'3inkowHki R., 20 St:ycznia 20 r. 33. 
PO'rzYJiski LeO'n, Król. Jadwigi 10. 
Smolnicki, Stmy Rynpk 2, tel. 62. 


Kuchenne sprzęty. 
a) sk ł ad y. 


DŁUGA 15 BYDGOSZCZ TELEFON 1048 
SKŁAD ŻELAZA I SPRZĘTY KUCHENNE 


Chmara Berta, Św. Trójcy 14. 
GO'ncerzewicz ZO'fja. ZbO'/;O'wy Rynek 4. 
HarwO'ziński Edward, Św. Trójcy 6, tel. 1606. 
Hensel A., DwO'rcO'wa 97, tel. 193. 
HerszkO'wicz Emmy, Długa 3. 
Kiljan, PO'mO'rska 8.
		

/adresy_192800085_0001.djvu

			Kuchenne sprzęty - Lekarze, l'ek.-dentyści i weteryn. 


31 


. 
. . 
. . 
.. . 
. .. 
.. . 
.. . 
.. .. 
.. . 
i F. Kreski! 
. . 
: BYDGOSZCZ . . 
Plac Wolności 5 

 Gdańska 7 Telefon 1437 :: 
+ . 
:: Sprzęty domowe i kuchenne :: 
: Artykuły elektryczne do :: 
.. · D d 
. użytku domowego .. r. me . 
+ . 

 Przybory do oświetlania :: 
+. . 
+..+++++ ++++ .+++++.....+++...... 
,. 
:..............................= D R. S ZV M A Ń S KIJ A N 
: HurJownia naczyń kuchennych = Gdańska 19 Telefon 421 
. : . 

 O R I A N D A

_.: . - , GOdZin, . prZYJQć: Od 10-12 przedpol.. od 3-6 po poło 
Z4kład elektro-wodo-Ieczniczy 
.J 
: S. Stawiński = G 1 Z y CH I, Dr. med. 
. .. . . lekarz dent.. Jagiellońska 17 (Plac Teatralny). telefon 429 
= Tel. 893 BYDGOSZCZ, KOSClUSzkl13 . Lekarz specjalista w chorobach zE:bów i ust. Specjalność: 
.. leczenie zE:bów, zlote korony i mostki. sztuczne zE:by. Chi- 
................................ rurgja jamy ustnej i szczE:ki. - Godziny przyjęć: 9-12 i 3-6 
/" 


Licbarski Stanisław, \Vełniany Rynek 13. 
Lustig Sala, Jana Kazimierza l. 
::\łogdans Paulina, Garbary 17. 
1\fusolf J., Gdańska 6, tel. 26. 
.,Orianda", Stawiński S., Kościuszki 13, tel. 893. 
Rudowska Natalja, Śniadeckich 24. 
Sargunas :\Iateusz, N akielska 10 a. 
Scbwabe Qustaw, Grunwaldzka 134. 


w. Si er. pińsk i 
Sprzęty kuchenne. szkło i porcelana 
Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 7 

zarzyński l\Iarjan, PoznaJlska 29. 
'Tobicke Ryszard, Dworcowa 96
 
Zandereit Alwina, GrWlwaldzka 6. 


b) h l] r t. 


Kuśnierze. 
Bwm H., Gdańska 153, tel. H-2. 
Konrad F., Ślliadeckich .J. 
Senkbeil K., ŚW. Jańska 22. 


Kwaszarnie kapusty i ogórków. 
Cywiński Antoni, .Jagiellońska 35 a, tel. 1902. 


Kwiaciarnie 
(patrz ogrodnictwo, str. 3
) 


Lakiernie powozów i samochodów. 
Ewald Otto, Sienkiewicza 20 a. 
\Valenczykowski Fr., Podolska 5. 
Zim mer mann Emil, Petersona 5, tel. 162
.. 
Z im mer mann )Iak::;, Dworcowa 80. 


Lampy i żyrandole. 


A. CzernikoMrski 


Hurtownia lamp 
Ulica Długa Nr. 5 Telefon Nr. 1457 
Buchholz \V., Gdańska 15U a, tel. 405. 
J:i
abryka lamp elektr., Sienkiewicza 66, tel. 856. 
Hensel A., Dworcowa 97, tel. 193. 
Jączkowski EoL, GrIańska 16-17 tel. 930. 
Pawlak, )Iostowa 8, tel. 891. 
Sklep Gazowni, Jagiellońska 14, tel. 7
4. 
Surma H. i Ska, 'Yełniany R)-nek l, tel. 1277. 
" Światło" , S
 "T ojciechowski, Niedźwiedzia 7, 
tel. 1345. 
Świetlik J., Gdańska 31/32, tel. 107. 
Zi
tak, Dworcowa 5, tel. 339. 


Lecznice 
(patrz dział inform. medyczny). 


Klinika prywatna chorób wewn. i nerwowych 
Dr. ,Jana Króla 


TeleJon 1910 


Lekarze, lekarze-dentyści i weterynaryjni. 
(patrz dział inform. medyczny). 


Lipc'zyńska Olga 
specjalistka chorób dziecięcy'ch 
Gdańska 42 Telefon 10 4 
godz. przyj. 9-1 I 


" 


Dr!!! med. Goldbarth Arthur 
lekarz dentysto i lekarz specjalista 
dla, chorób jamy ustnej i szczęki 
Gdańska 165 . Telefon 1714:
		

/adresy_192800086_0001.djvu

			32 


Lekarze. lek.-dentyści i weteren. - l\Ialarskie zakłady. 


Dr. 
ol

an
 Ru
olł, le
arl 
ent. 
Gdańska 165 Telefon 1714 


Lecznicze zakłady elektro-wodne. 


Zakład elektro-wodo-leczniczy 
ul. Gdańska 19 w podw6rzu - Telefón 4 21 
C twar.)' od 9 rano do 7 wieczorem 
Godziny przyj:ć lek.: Od lO-I:: rrzedpoł.,od 3-
 po poło 


Lekarskie instrumenty. 
\Yilke ,FI'., Gdańska 159 tel. 73. 
Licytatorzy. 
(patrz aukcjonatorzy i taksatorzy, str. 6). 


Likiery i wódki. 
........+ .... ...++..++..+ ...++ + 
. + 
+ + 
+ + 
i L A. fran
e, 8Y
IOU[l i 
+ ,- Rok założenia 1827 + 
+ + 
. + 
t r arowa fabryka likierów i wódek I t 
t i wytło[znia soków, kilkanaś[ie ! 
t razy premjowana zlolemi medal. : 
+ + 
+ + 
:t: Specjalność: likiery żołądkowe :: 
:t "Krople Dr. Eskalony" i Kujaw- :t: 
t ska esencja żołądkowa podług :t: 
:t: aptek. Fr. Hoyer'a (Leistikow) :t: 
+ + 
:t: Likiery deserowe: t 
+ + 
t Karmelicki i Kartuski :t: 
+ . 
:t: . Marki prawnie zastrzeżone :: 
+ + 
. Fabryka Nr. tel. 69 Dyrekcja Nr. tel. 91 . 
. + 
t. + 
.............. ..... ....... +..++ . 
, Litografja. 
Haman i 
achs, Gdal)ska 157. .. 
Zakł. Graf. "Bibljoteka Polska", Jagiellońska 20, 
tel. 499. 


Lokomotywy. 
Smoschewer i Ska, Sp. z o. 0., Dworcowa 31 b, 
tel. 430, 431. 
Lustra i szkła -- szlifiernie. 


HavemmID P., Król. Jadwigi 7, tel. 1357. 


-:==::::::::==::::::::=====:==:- 
,) ,t 

ł HURTOWNIA 
; 
8 SZKŁA TAFLOWEGO 8 
O O 
H Eugen Kriiger g 
O O 
8 T. z o. p. 8 
O 8 
8 Podolska 4: Telefon 228 8 
g o 
. ______________________________0 . 
-----------------
------------ 


:Manella K., f:-arbul'Y 5, tel. 1061. 


Łóżka metalowe. 
Bl8ja Ant., Długa 15, tel. 1106 i 1048. 
Kraszewski St., inż., fabr. Zamojskiego 23, 
tel. 1149. 
Hensel A., Dworcowa 97, tf'l. 193. 
:Musolf J., Gdań
ka 6, tel. 26. 
Stobiecki B., Długa. 22, teI. 34 


Makaronu fabryki. 
Zakł. Przemysł. "Zap", T. A., Chrobrego 20. tel.66 


Malarnie szyldńw firm. 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .11 .. .. .. .. .. .. .. .. 
........................-......--............ 
.. .. 
.. .. 
;; Malarnia JlYI
ów R. Hu
![her ;; 
.. .. 
.. Bydgoszcz, ul. Dworcowa 79 .. 
.. .. 
:: Szyldy firmowe i reklamowe, litery :: 
:: ze szkła, drzewa i metalu :: 
.. .. 
:: 
pe[jalnośf: 
zYldY ze szkła i reklamy świetlne :: 
.. 
. 
::M::::::::::==::::::::::::I:::::::=_==:::: 


Słomski Paweł, Toruńska 182, tel. 618. 


:Malarskie zakłady. 


"\ 


R. A.lłNDT 
Bydgoszcz, Jagiellońska 74/75 - Zał. 18 3 1 
poleca tapety, linoleum, cerat" 
\Vykonanie wszelkich prac malarskich 


Arndt R., .Jagiellońska 75, teL 201. 
Briiłming Oskar, Pomorska 15. 
Dankowski \Yładysław. Hetmańska 17. \ 
Dralun L., Zbożowy Rynek 10. 
Freter Oton, Ogrodowa 13. 
Głaziński Rysz., Sienkiewicza 51. 
Górski Józef, Podgórna 24. 
Grabowski Józef, Nowogródzka lI, tel. 1131. 
Graczyk i 
lroczek, Plac \V omości 2, tel. 871. 
czyński Franc., Król. Jadwigi 11. 
Grześkowiak Józef, 3 1Iaja 22, tel. 1046. 
Hiibscher, Alfred, Dworcowa 73.
		

/adresy_192800087_0001.djvu

			Malarskie zakłady - :\Iaszyny do pIsanIa 


33 


Jasie,vicz ::\Iarcin, Pomorska II, tel. 1835. 

e o o o o o o o o o o o . o o o o o o 


@ 
.Jasiewicz Z., Śniadeckich 9. 
 F EBERH _ ROT i 
J as iewicz z., Plac Piastowski Ił. 
. .I-A 
 
Kaźmierczak Jan, Jagiellońska 44, tel. 919. 
 
k 1 
 SP. Z O. P. ł 
Kierblewski H., Gdańs a 75 ). 
 ' 
Kopeć J., Chrobrego 22. 
 Tel. 7-!, I74
 BYDGOSZCZ Sw. Tr
jcy 2 : 
Klugowski Antoni, PomoI'ska 31. 
 '-ł"rT'''OIł:WI_
 PAltOKO'I'LO'''' 
 
M At. L · R 
 K I 
 F,\HłłYK_,," X£SZ'ł"S 
 
Z A K L A D 
...'-1 
 
 
. ODL"
''ł"XI£ ŻEL 
Z.-ł. 
 
Kruk Jakub 
etel!ona 
 II

 
Kujawski )lieczyslaw. Dw
rcowa 1i9. Fabryka maszyn 
Leszczvński B., Krasińskiego 13. F. B. HORTH 
Leszczyński Bolesław, Piotra Skargi 10. UL. KORDECKIEGO 7-9 
Lewandow£ki Fran
iszek. Dworcowa 15 a. 

eUInann Anto..i, Pomorska 59. . 


FRANCISZEK NOWACKI 
MISTRZ MALARSKI 
UL. SOWr:ŃSKIEGO 17 
Petrvkow::;ki Jan, Błonia II. 
Hadecki R. C., Chrobrego 3. 
Radtkc 'Vładv8ław. Kościm;zki j
. 
Heihs Paweł, 
Kanałowa l. 
l{,ohrbeck Alfred, Krasillskiego 13. 
Rux Paweł, Tonu'iska 189. 

łom8ki Paweł, Tonu'lska 182. tel. 6 18. 

łomski i 
:vn, 'Vysoka 3/4, tel. 1475. 
f.;załajda Roman, Poznańska 29. 
Thews O., Hdańska 75 a. 
Welke Zygfryd, Dr. Emila \\
arm.iilskiego 
Wieland Paweł, udańska 151. 
I \Yiśniewski 'V., Urudzią.dzka 2. 
Witkowski Leon, )[alborska 2. 
'Witkowski Leon, Wincentego Pola S. 
Zientarski Eryk. Dr. Emila 'Varmill:-	
			

/adresy_192800088_0001.djvu

			34: 


Maszyny do plsama - Meble 


Paciórkie\\ icz ,nadysław. .:\lalbfrska 15. 
Rozyn i Bucholz, Plac \Yolnaści l. tel. 1.314. 

cccccc
cccccccc
o

 
U D 
D Stallislaw Skó..a i S-ka 8 
8 Maszyn, do pisania,. do rachowania. Po..łelacze. [] 
D Meble I przybory biurowe. Warsztat reparacyj n, [] 
B Telefon II75 Bydgoszcz Gdańska 16 3 8 
.ccccccccccccoocccccccccccccccc. 
, 


Maszyny i narzędzia rolnicze. 
Domański \V.. Dworcowa 31. tel. 943. 
Kłos Franciszek, Gdańska 97. tel. 1683. 
Knabe Kurt, Św. Trójcy 22, tel. 1581. 


.........
..................................... 
. . 
5 BRUNO KORTU, BYDGOSZCZ 5 
: Kordeckiego 4, telefon 1276 : 
. : MalQn, I n.rzedzla rolnicz!. wsZJSłlde częłcl nzer- = 
. WOW8 IIrm, fellJ[ Hiibner w LIgnic, Itall na Ikladrlt . 
. . 
............................................... 


Korth .F. B., Kordeckiego 7/10, tel. 362. 
Puchowski Fr., Gimnazjalna 2. 


Bracia Ramme 
Skład i warsztat reparacyjny maszyn rolniczych 
Bydgoszcz, Sw. Trójcy 14 b, telefon 79 


Schulze E. i Majewski T., Dworcowa 70/71, tel. 56. 
Stepczyński L., Grunwaldzka 15, tel. 1443. 
Stockey i Schmitz, wł. A. Rybarczyk, Mazo- 
wiecka 26/27, tel. 451. 
Szymczak .Józef, Dworcowa 84:/85, tel. 1122. 


Maszyny rzeźnickie. 
Badau A., Jagiellońska 35, tel. 1l09. 
Zinunennann Maks, Jagiellońska 37, tel. 803. 


Maszyny do szycia. 
Jahr 'Willi, Dworcowa 18 b, tel. 1525. 
K{}łp
ński L., Grunwaldzka 147. 


OKLITZ W. 
W Rlsztat reparacyjny, maszyny do szycia 
Założony 1886 Jagiellońska 13 Telefon !O7 


Singer Comp., Stary Rynek 15, tel. 1492. 
Wasielewski A., Dworcowa 18. tel. 1047. 
'Vylęgała J., Grunwaldzka 144. 


Mąka - hurt. 
Haerwaldt \L i Ska, Zbożowy Rynek 
481, 840. 
Gehrke R., Gdańska 64, tel. 319. 
Hiiusler Józef, Mostowa 7, tel. 319. 
Hecker F., Długa 20, tel. 158, 1644. 
Jahnke E., Scbieskiego 13/14. 


2 80, tRI. 


.. 


- 
Janeczek A.. Grunwaldzka 147, tel. 1364-. 
Porądzi6ski - ,T., Herm. Frankego I a, teJ. 330. 
"Polrux", Poznailska I, teI. 1303. 
SOIUlenberg A., JagiellOliska 7, tel. 41. 
Spółdzie,lnia Piekarzy i Cukierników, Sp. z o. p.. 
Dworcowa 31 a, tel. 147. 
Żółtowski F.. Dworcowa 87
 tel. 779. 


. 


Meble - - fabryki. 


'''T oj ciec 11 Błaszczyk 
MISTRZ STOLA.RSKI 
FabrJ k.ada mebli wszelk.. rędzaju 
Telefon 303 Bydgoszcz Św. Trójcy I4 


Domnick Otto, \Vełniany Rynek 7, tel. 1619. 
Gabriel Br., Gdańska 100, tel. 767. 
Górecki A., 'Yełniany Rynek 3, t
l. 1516. 
Grajnert J., Dworcowa 8, tpl. 1921. 
Habermann G.. Unji Lubelskiej ll, tel. 122. 
Hechliń
ki J., Podgórna 2, tel. 695. 


................................ 
. . 
! H E G E F f. 5 
. . 
: FABRYKA MEBLI ARTYSTYCZN. = 
. BYDGOSZCZ . 
: PODGóRXA 26 TELEFaX 78 = 
. . 
................................ 
Herzberg K., Stara Szkolna 7, tel. 1770. 
Klawonn E., Pomorska 55/56, tel. 152L 
Kosicki T., Nowy Rynek 2, tel. 1213. 
Kosmowski \V., PI. Poznański 6 a, tel. 397. 
Kriiger Otto, Pomorska 10, tel. 1738. 


D. LANGE, fabryka mebli 
Bydgoszcz - Wilczak 
ul. Malborska 12 Telefon 1604 


Łuczyk L., Jackowskiego 33, tel. 715. 
Mąka i Ska, Grunwaldzka 131, roI. 1310. 
Matthes H., Garbary 20, tpI. 886. 
:Mamach :Mieczysław, Podgórna 3. 
Meyer S., 'Vełniany Rynek, tel. 146. 
Pfefferkorn Otto, Podolska 3, tel. 331, 432. 
Raczkowski W., Poznańska 11, tel. 749. 
Schmidtke H., Szpitalna 6, teI. 90. 
Szebeko Witold, Hetmańska 12. 


ł  
: Xurt Winkler i 
. ta bryka artystycznych mebli j 
 

 . 

 ul. Śro. qrójcy 14a. telefon 1038 . 
I .sPQcjalnośł: Gabinety oraz pokole słołoroe : 
"'!J. u . a D. o CI .. o 
I!
		

/adresy_192800089_0001.djvu

			':J Meble - Musztarda 


, 


35 


Metale i wyroby metalowe. 
Eckes E. i Millner '\V., Gdańska 102, tel. 789. 
Ji'abr. wyrob. metal. Fr. Bloch, Śniadeckich 47, 
tel. 961. 
,,Ferna" T. A., Dr. Emila "Varmińskiego 6, 
 
tel. 821. . 
 t' 
 
Fabr. wag i wyrob. met., l\1azowieck& 29, tel. 611. 
 _ , O U G r ,- 
 
GrabiaIlOwski i Ska, Dworcowa 66, tel. 913. I 
 7 -s: 
IGlian i Ska, T. z o. p., Marcinkowskiego llr. 
 Fabryka octu naturalnego I musztardy 
 
tel. 778. 
 Telefon 9 2 3 BybGOSZCZ Poznańska 18 " 
Kraszewski St. inż., Zamojskiego 23, tel. 1149. 
 " 
Krzywiec A. inż., Błonia 8, tel. 402. ;; Octy naturalne, stołowe i do zapraw, mu- 
 
"Omega'\ Jagiellońska 11, tel. 334. 
 sztardy w naj przedniejszych gatunkach 
 
Owoc
l :ęraci a , Gd
ńsk9: 78, tel. 332. t

""""",,,d 
StawIllskI S., Kośc).uszlu 13, tel. 893. -"'-"'-")0"'-"'-"'-"'-"'-'" 
Sulkiewicz i' Robakowski, Herm. Frankego 3, 
tel. 892. 
Szarzyński M., Poznańska 29, tel. 1196. 
Zawitaj J., Dworcowa 66, tel. 1715. 


'Volff F., Gnillwaldzka 138, tel. 1056. 
Zborowe.ki Jan, Św. Trójcy 14, tel. 394. 


Mebli składy. 
Dobrzyński Stanisław, Długa 4. 


,. 


Domnlck Otto 
Bydgcszcz, WelnianyRynek 7,tel.1619 
I 
poleca kompletne urządzenia mieszkalne 
w dobrym i estetycznym gu.icie. 
DEKORACJE - MEBLE DO UZUPEŁNIENIA 
SPECJALNOŚĆ: M E B L E W Y Ś C I E Ł A N E 
Solidne wykonanie z suchego pien¥szorzędnego materjalu 
, w w!asnych warsztatach. 


Drzazga Stanisław, Choc:mska l. 
Drzycimski M., Nowy Rynek 3. 
Górecki A., Wełniany Rynek 3, teL 1516. 
Grajnert Ignacy, Dworcowa 8, tel. 1921. 
.Jakubowski Oton, Jasna 9. 
Janoszka R., Śniadeckich 56, tel. 1025. 
Meyer S., \Vełniany Rynek 4, tel. 146. 
Milek, GrWlwaldzka 16. 
N owak Andrzej, Podgórna 28. 
Nowak Jan, Jezuicka 7/8. 
Nowak Piotr, Szpitalna 5, tel. 1132. 
Piechowiak M., Długa 8, tel. 1651. 
Szymański Bronisław, Jezuicka 18. 
Szymańska Janina, Pod Blankami 23. 
Sarnowski '\V.; Kordeckiego 20. 
\V olff Franciszek, GrWlwaldzka 138. 


Meble koszykarskie. 
Osiński i Ska, fabr. Nakielska 14, tel. 1476. 
Meble wyściełane. 
Ostrowski Otton, Dworcowa 90/91. 
Matz Fryderyk, Jagiellońska 11. 


Mechanicy i mechaniczne warsztaty. 
Oklitz \V., Jagiellońska 13, tel. 207. \ 
Rozyn i Buchholz, PI. \Volności l, tel. 1514. 
Rutkowski B. inż., Adama Czartoryskiego 2, 
teL 1705. 
Teske K., Pl. Poznański 4, tel. 1296.  
) Metali 'biiewnie 
. 1- (patrz odle""Ilie str. 37). 


.' 


Mleczarnie. 
Dieihehn Mich., Piotra Skargi 4, tel. 462. 
Dwór . Szwajcarski. Jackowskiego 25/26, tel. 254. 
KoCk Karol, Pomorska 54, tel. 1823. 
Srodziński Wł., Św. Trójcy 5. . 
Z
palski Józef, Gdańska 56, tel. 410. 
..!;Zródło" Z. KWlkiel, 'Vel. Rynek l, tel. 375. 
Mleczarskie maszyny i przybory. 
.. 
I :\lleczarskie Tow., dawno O. Y. l\Ieibom., Dwor- 
cowa 49, tel. 1538. 


Młyny. -- -
 

 
 

 = 
g M.łYll Parowy 8 
I w. !

o
 2
Ma I 
g Kantor: Zbożowy Rynek ,2 a l '" 
g Telefon 480 i 481 
- 
-- - --- 


- 


- 


Czyżewski '\V. i Ska, 
nyńska 3, tel. 87. 
Młyn Parowy "Czyżkówko", 'V. Kuta, tel. 285. 
. )nyny Bydgoskie, Swoboda, Poniecki i Ska, 
I Mennica 9, tel. 252, 256. 
<.: Stasiński St., Saperów 20. 
Młynarskie maszyny i przybory. 
Kirchhoff '\V. inż., Chodkiewicza 36, tel. 227. 
Scheerschmidt. i Hoffmann, Dworcowa 57 a, 
tel. 1940. 


....Motory i silniki. 
Baranowski i Ska, T. z O. p., Dworcowa 4, 
teL 263, 788. 
E. Stadie, fabr. motorów jezdnych, Gdańska 160, 
tel. 1602. 


Musztarda, fabr. 


i
tn 
Fabryka octu - Pod Blankami 19 - tel. 139ó. 


6.
		

/adresy_192800090_0001.djvu

			36 


:Musztarda - Obrazy i oprawa.  
 
 GENERALNA REPREZENTACJA 

 
 FABRYKI MYDŁA "MARMUR" 
i A oloOl 1 PI I II I O ' ski . 
 . 
Iix Emst, G


i
:
:

:;AI::. 

 11 .; rwyiw
iiiia.Diieiiiicziia.j:.Mriiczkii..i 

 B y d g oszcz I
 
 nast. 'v. Tomaszewski i )1. Waszak 
 

 I
 E Telefon 1549 Bydgoszcz Bernardyńska 10 
 
.., I . . 

 
 .............................................................. 

 dawniej O. LASTIG 
 

 Założ. 1867 f. Telefon 407 
 

 
 
.f\ Największa 
 

 Fabryka MusztardY ,E 
.fti w p o l s c e I
 
=: Dzienna produkcja 1 wag. musztardy I 
 
I Adres te leg r.: Piliński, BydgQ!,:zcz 
4't KontO' bank.: BankpQlski, Bydgos
z I
 
.ft l KQnto czek. P. ({. O. PQznań 202466 I
 
; 1 ,/ I 
 


....
 


Muzyczne instrumenty. 
Pracownia wszelkich instrumentów muzycznych 
T. Baśkiewicz 


Bydgoszcz, Mostowa H 
11'r;yc Feliks, DWQrcowa 20. 
Kiełpiński i TrQcki, Jezuicka 17. 
Fabryka i Skład \Vszelkich Instrument6w 
:Muzycznych 
JULJ
ł.N KIELBICH 
BYDGOSZCZ, KR6LO\VE] JADWIGI 16 


............................................... 
. . 
· NIEWCZYK ST BYDGOSZCZ · 
: . GDAŃSKA 141 : 
= Skład i prci.cownia instrumentów muzycz- = 
: nych. SpecjalnQść: Artystyczna budQwa i na- = 
: prawa instrumentów smyczkowych = 
. . 
............................................... 


\Vojdylak 1\[., PQznańska 26. 


Mydło i proszki do prania, fabryki. 
BydgQska fabr. mydła, T. z o. ')., Podwale 2, 
. tel. 1080. 
Czwalina-ReitersuQIf Kurt, KrasińskiegO' 5, za."-t. 
Kosznik Fr., BQcianowo 4, tel. 80l. 
Król Juljan, Nowy RYI'ek H, tel. 283. 
,
Lesyna ", l\IarcinkQwskiegQ 8 b, tel. 1759.. 


) 


Nafta. 
"Karpa!..'T", Św. FIQrjan.a l, tel. 936. 
Palistw. Zak1. Xaftowe, skład, SowhiskiegQ 12/14, 
teL 174. 
Standart :Xobel w Polsce, Promenada 27, teL 161 
i 1l6I. 


Nasiona . 


Hiiusler .Józef. ::\Io:-!towa 7, tel. 319. 
Hausler St., Jatki, tel. 205. ;e 
Klemens i BrQss, T. z o. p., Grunwaldzka 17, 
teL 1631. 
Landw. Ein- u. Yerkallfsgen., 
p. z. z o. Q., 
Senatorska 2, tel. 100. 
)Iarchel A., Jeznicka 12, tel. 1012. 
Okoniewski St.. Gdańska 34, tel. 24S, 124U. 
Ross Jul., Św. Trójcy 14, tel. 48.' 
SZllkalski St., Dworcowa 95 a, tel. 839, 1I6:!. 
Wedel i Cc. Długa In. tel. 820. 
"ZiaJ'no'., w1. J. Be!ili",ki, :!\IarcinkQwskicgo l t 
tel. I] 72. 


Nawozy sztuczne. 
Centrala Rolników, T. A., Gdmiska 19 I, tel. 336' 
1336, 1337. 
Landw. Ein- u. Verkallfsgen., D\\orcowa 30, 
tel. 291. 374. 
Schlieper Bracia, Gdaliska 99, tel. 306. 36l. 
Notariusze 
(patrz dział informacyjny pod :-5ąuownictwo) 


Nuty. 
Bażailscy Bracia, Gdańska 13, tel. 581. 
Idzikowski Jan, Gdailska 16/17, tel. 1260. 
Teutsch "r., PQmorska l, tel. 1617. 


Obrazy i oprawa. 
Budzikowski Jan, l'oznańska 4. 
Frolich Fr., Dworcowa 6 a. 
Górski "Tładysław, pQdgórna 24. 
Koniecki \Vładysław, Poznańska 2s. 
Kowalkowska Br., .Je
t
icka 7/8. 
Kwella J., Dworcowa 6S. 
:ł::ała
ze
ski Fr.ancisz
k, 3 -'faja 14 a. 
SawlCkl A., ŚmadeckIch 52. 


Ramy owalne 1G

m

k

OT 


"VerlUU", Poznańska 4.
		

/adresy_192800091_0001.djvu

			37 


Obrońcy prywatni - Odlewnie metali i .żelaza 


.. 
 
..... ?V
?V
?
?VV

VVV?VVV


V


?
V

vv
y 
... ..,.. ... 

 
 
:
: NOWA BYDGOSKA_FABR
TKA OCTU :
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 U 
 
V v 
.:. ANTONI PILII\JSKI)(BYDGOSZCZ .:. 

 
 
. . 
::: GŁÓWNE BIURO: NOWY RYNEK NR. 9 TELEFON NR. 407 ::: 

 
 

 
 


v

v


vv


v


v

v


v
vv

VV


? 


(patrz dział 


Obrońcy prywatni - I Paszek Fr., Gdańska 40. tel. 51. 
Prus B., Długa 51, teL 1291. 
in form. pod :\lin. Sprawiedliwości)., Przybylski A
, Gdańska 15, tel. 934. 
RogoziI1ski i Ska, Jagiellońska 65/66. tel. 
Obuwie. Ruciński Ignacy, '\Vełniany R
rnek 12. 


a) f a b ryk i. 
Behring Alb.. T. z o. o.. Św. Trójcy 22. tel. 292' 
449, 807, 1764. 
Friedland H., Jagiclloń:::;ka II, tel. 197. 
Lewandowski Jan, Gdańska 157. 
"l\Iiner,-va". Chrobrego 4/5. tel. 1173. 
,.Hzewroelłrom", Dworcowa 3-1/3ti. tel. 103. 


Weynerowski W. i Syn 
Fabryka obuwia 


Chocimska 5 


Telefon 993 


b) składy, 
Anstreicher Herm., Dworcowa 62. 
Bender Otto, Jezuicka 17. 
Chlebowska, Dworcowa 12. 
Czerska 1\1., Długa 27. 
"Con-Po!", właśc. Nachama PołO\vska, Fredry 7.. 
Deligdisch Anna, Długa 10/] L , 
Dom Izrael, Długa 7. \ 
Donar;;ki 
r., Po:norska 3. 
Fudziński St.. Szpitalna 5, tel. 359. 
Gabryelewicz K., Pl. Piastowski 3. 
Gonczerzewicz "T., Gdal1ska 159, tel. 1465. 
Grzegorzewski St., :\lostowa ID. 
Heidner .T., Dworcowa 3, tel. 933. 
Jeż Stanisław, ,rełnianv Rvnek 13. 
Koniecznv Piotr, Sienldewi
za 16. 
Koczorowski 'V., Gdańska 5, tel. 1278, 
Kot Szczepan, Grunwaldzka 125. 
Lazowski Roman, Poznal1ska 32. 
Lusiewicz :M., Pomorska 59. 
"Luambro", Ambrcży Cicsań.ski, Dworcowa 50 


Do


!j[
r.
edes IiilIer O., Gdańska 45. 
Pankratz Bracia, Garbary 17. 
Parzysz Fran.ciszek, Pomorska 31. 
Pasiński J., Jezuicka 9. 
Pasiński S., \Vą.ska 6. 


1027. 


F. SMOLAREK, SW. Trójcy Nr. 33. 
Skład obuwia "POSTĘP". . 
Bydgoszcz, uJ. Poznańska 35. 
"T ajnberg Chil, Długa 16. 
\Viśniewski Fr., l\1ostowa 7. 
Zieliński J., Gdańska 164, tel. 1652. 


Ocet - fabryki. 


"Fermenta", w1. A. Pi]illSki, Pod Blankami 19, 
tel. 139,"). _ 
"Ocet", wł. J\Iławska H., Poznańska 17/18, 
tel. 923. 


-r
 
fabryka octu, Pod Blankami 19, tel. 139
. 


" Odkurzacze elektr. 


"ELEKTROLUX" 
JAGIELLOŃSKA 12 TELEFON 1233 
Hensel A., DWOrcowa 97, tel. 193. 
Kreski Fr., Gdańska 7" tel. 1437. 


Odlewnie metali i żelaza. 
Eberhardt F., Sp. <1 o. p.; Św. Trójcy,2, tel. 74, 
174l. 
Bloch Fr., Śniadeckich 47, tel. 961. 
Koszenik A., Grunwaldzka 145. 
Ratajczak A., Miedza 3, tel. 148l. 
Reszke er. nast, A. Pozor
ki, Śniadeckich 35/36, 
ter 1148. 
"Unia", Zjedn. Fabr. Masz., T. A., Nakielska 26, 
tel. 10, 21. 
Zawitaj J., Dworcowa 66, tel. 1715.
		

/adresy_192800092_0001.djvu

			38 


Odzież zawodowa - Opał 


Odzież zawodowa - fabryki. 
\ .,Silesia", )Iazowiecka 39, tel. 1752. 
Ogłoszenia i reklamy, biura. 
"Goniec", Biuro ogłoszeń. Dworcowa 52. 
"Par", Polska Ajencja Reklamy, Dworcowa 72, 
tel. 72l. 
\\Yeber .I ózef, Zaci
ze 5. 
'Vszechpolskie Biuro Ruchu "Kurjer", Parko- 
wa 2. tel. 21. 


Ogrodnictwo, kwiaciamie. 
Bo
if\Cki Leon. :\Iłvńska 3. 
Borune Rob., Jagiellońska 5'1, tel. 42. 
.Bujaiski Stanifław, }'ordońska 12. 
FieJkowski Antoni, Orła 40. 
Flgurski Florjan, GroJzka 2- 3. 
Hartung Ryszard, TorUIlska 38. 
Hellwig ZYgJmmt, Przemyska l. 
J.anowski B., Jackowskiego 6. 
Jeży Seweryn, Ścieżka 10. 
Jozefik 'Vładysław, Ścieżka Ił. 
Leszczyński Nikodem, :\1ińska 9. 
l\Iiiller Ryszard. Toruńska 160. 
.Przybylska 'V., Gdańska 137. 
RoŚCiszewski O., Scieżka H, tel. ll90. 
Ross Jul., Św. Trójcy 15 i Gdańska 13, tel. 4.8. 
Sauerlarid Jlaks, Flisacka 6. 
Schroe4!;er B., Czyżkówko, Urtmwaltlzka l, 
tel. 852. 
Schweitzer N., Hetmańska 22. 
. Stube Emil, Czyżkówko. 
'Yeh!sand Bronisław, Saperów 30. 
\V
tzker H., Długa 4l. 

 .>V'lśniewski, Dluga 36. . 
'Wiśniewski J., Gdańska 153, tel. 869. 
Wiśniewska M., Pomorska 2, tel. 418. 
\\y oźniak Stanisław. Ks. Skorupki 68. 
'Yrwszczyński 'Vładysław, Młynarska 2. 
Okrętowe towarzystwa. 
Królewsko Rolend. Lloyd, Dworcowa 9łS, tel. 1340. 
Okucia budowI. i do mebli i t. p. 
}Iillner 
-., fabr. okuć, Gdańska 36, tel. 1428. 
)Iusolff Juljus?:, Gdańska 6, tel. 26. 
Neurnann i Knitter, Niedźwiedzia l, tel. 141. 
Śniegócki FI., Śniadeckich 21, tel. 215. 
Stobiecki B., Długa. 22, tel. 346. 
Szulc 8., Dworcowa 63, tel. 840. 
Oleje jadalne. 
Piliński A., Nowy Rynek 9, tel..407. 


Fabryka Oleju Jadalnego 
Alfred HiDe 


Bydgoszcz, ul. Kościuszki 5 
Telefon 1615 
Hopuje W każdej iloś[i rzepak i siemie lniane 


, 


Oleje techn., oliwy, smary. 
Hoffman.n' Gustaw, Dworcowa 57 a, tel. IgłO. 
"Karpaty", Św. Florjana l, tel. 939. 
Krajewski \Y., Sienkiewicza 13, te!. 1280. 
MiiHer \Vilh., Dworcowa 61, tel. 688. 
"OI81.un", reprez. Br. Zamiara, ul. Na Groby 8/1O
 
tel. 1478. 
................ 
5 Emst Schmidt 5 
. Bydgoszcz, Dworcowa 93 . 
= Artykuły techniczne = 
= fabryka oleju, tłuszczy i pasów zapędowy[h = 
. TELEFONY Nr. 288 i 1616 . 
................ 


\Yagner Maks, AJeje 
Iickiewicza l, te!. 120. 
'Yiese Otto, Dworcowa 62. tel. 459, 
Ziegler Ferd. i Ska, Dworcowa 95, tel. 24. 


Opał. 
"Adogop", Gdańska 41, tel. l-t27. 
Andrzejewski Józef, Nowodworska 2. 
............................... 
: 
 August Appelt 
 : A 
: A Naruszewicza 4-6 Ą.: 
. Zaloż. 1875 Telefon 109 . 
. . 
............................... 
Bandurski Br., KaneJowa 4, tel. 123, 
Baran, Toruńska 188, tel. 1845. 
Behmke A., Gdańska 134, tel. 1171.  


Gottlieb Bohm  


Bydgoszcz-Okole, ul. Grunwaldzka I r/12 
Telefon 1744 
Skład materjałów opałowych 
M. Brodziński 
Sowińskiego 15 - Telefon 1855 
:Br08s Br., Grunwaldzka 17, tej. 1031 


:...............................a............................. 

 BURZYŃSKI ANDRZEJi 
: Handel materjałów opałowych i budowlanych E 
: SIENKIEWICZA 47 TELEFON 206 : 
. . 
:..............................
c............................: 


t f I -
3dWiilir;;
1 
RR.\CIA CYlłUIER' : 
l Telefon 14 20 Bydgoszcz Nakielska 121 l 
I "

__________________________+
		

/adresy_192800093_0001.djvu

			Opał - Owoce południowe 


39 


Ortopedja. 
ił 


. 

 ' 
 

 Filipiak i Kiciński 
 

 
 
.
 zakład ortopedyczny Je 

 . 
 
++ . .. + + + + + + ..........................+1: 
 Stary Rynek 14 Telefon 478 
 
'T' 
 . wykonywa :: 
! _ , P L U T U S " t 
 sztuczne ręce, nogi i szczudła, prZy- 
 
.. 7 .. ;- rządy c,hód ułatwiające, gorsety ort 0-' 
 

 Hurtownia węgla górnośląskiego 
 
 pedyczne, bandaże rupturowe, pasy:; 

 właściciel: Fr. .Młynarczyk 
 
 brzuszne pod i łpt)
racyjne! 
d
ewki:: 

 Plac Wolności I Telefon 395 .t 
 p..as "le stopy l 1.. 
 
+ .. 
.
. 
+++.............++.......++..........++. r 
Owoce południowe - hurtownie. 


Dąbl'owski Sylwester, TOrLuiska 4. 
Drager Oto n, GrlUlwaldzka 11/12. tel. 
"Ge-Te-'Ve", Dworcowa 59, tel. 668. 
Gapiński, Dworcowa 53, tel. 1749. 
Gburczyk J., Pomorska 65, tel. 1135. 
Gieger J., nast., Nakielska 84, tel. 1420. 
Gieger Emilie, Poznańska 25, tel. 1317. 
Gloeckel O., Pomorska 16, tel. 177 5
 
Grabowski Paweł, Ks. Sks>rupki 95 a. 


1414. 


+... , , I 1. _++++++_++++++++++++++....+++++++++++++++++++ 

 ' : 
! C. Hartroig S. R. I 
i 
Ii
dzynarodowi Ekspedytorzy i 
t Dworcowa 7 2 Telefon 190, 46
, 4 6 9 ! 
. . 
. *......,. t ..............+++ł++++++..++++++....++++++++++.-+ł++++-++ 


Halagiera J., Kujawska 12, tel. ] 209. 
Henke P., Xowodworska 7, tel. 990. 


000000000000000000000000000000000000)0000000000 
o o 
: HOFMANN EUGEN : 
: Bydgoszcz, Zamojskiego 2/3, telefon 954 : 
: Najlepszy g6rnośląski węgiel, koks hutniczy. bl'J- : 
: klety, wQ&iel drzewny, drzewo opałowe hurt i detal : 
o . 
oooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


Jabłonka Teofil. Dolina 23. 
Jarmuż ,Y.. Pl. Kościeleckich 3, tel. 3. 
Jeske E]Nald. GrlUlwaldzka 133. 
Karrińsl\:i i Ska, Chrobrego 8, tel. 63. 
Kociński Edm., Kościuszki 52, tel. 1144. 
Kociński i Ska, GrlUlwaldzka 118, tel. 1262. 
K.ulczyk ::\Iarceli, Poznańska 10, 
Kulczak 'Valenty, Sienkiewicza 2. 


1
?

?


Y
y?


y

? 


 

 
? 
 
ł Maasber! i S tan!e ł 
.:. Materiały opałowe i budowlane .:. 

 
 
.:. Bydgoszcz, Pomorska 5 - Telefon 900 .:. 
v 
 

 
 
v 


Y

(("

Y

Vy


(
)y
 


Yowak A.. \Vileńska .3. 'tel. 382. 
Ozmiński '\-V., Rycerska 4. tel. 19.12. 
"Petow". Racławicka 14, tel. 378. 


Poczekaj 'Vł., Pomorska 38, teJ. 65. 
Rode Karol, Bocianowo 25. 
Rogoziński '\-Vi., Jackowskiego 3, tel. 1134. 
Schlaak G., l\larcinkowskiego 8 a, tel. 
30. 


-.......- 


'

Q: 


 
:


=
:
:
. 

 
 
ł 
 S

LAAf izD


OWSKI 
 
 
, 1-:ę
ien
kibijki;;'d
;W
 

P;
O[
:e
11 
= Zastęp5two koncernu ..Robur" = 
= 
 
.

:
:

:
=
=:=

:

 
Schroder G., Pomorł:;ka 16, tel. 1775. 
Szymański, Toruńska 57 a, tel. 1241. 
..'Vęglopol", Hetmańska l. 
'Vrzesiński J., Sienkiewicza 23, tel. 171. 


"ZNICZU 
WŁASC. W. KUMINEK i S. CHMIST 
BYDGOSZCZ, GReXWALDZKA :ro9, TELEl"ON I
-
O 
MATERJAŁY OPAŁOWE I BUDOWLANE 


OptyCY. 
Jasieński i Zeller, Gdańska 15. 


............................................................. 
. 
OSKAR MEYER
 
",łaŚ(!.: J. Jasieński & F. Zełler : 
ZAKŁAD OPTYCZNY, BYDGC szcz i 
Gdańska ]5 Telefon 13-89 Załoi. 1899 r. : 
. 
................................................................ 


Wilke Klara, Gdańska 159. 


ZAKASZE WSK I ST. 
"CENTRALA OPTYCZNA h 
UL. GDAŃSKA 7 TELEFO
 Wf/9 
Organy kościelne. 
'Vybrański :\1ieczysław, JagiellOllska 29. 


K.rause 
L, Ganuna 3, tel. 718. 
Radke i Ska, Pomorska 7, tel. 926. 
Rogoziński i Ska, 'larcinkowsk.iego 6, tel. 192
.
		

/adresy_192800094_0001.djvu

			40 


Owoce południowe 


Pa piel' i artykuły piśmienne 


F. Ziółkowski 
Import owoców południow
'('h i eksport dziczyzny 
Bydgoszcz, Kościelna l l, tel. 1095, pryw. 224 i 1696 
ł'ilja: Grudziądz. ul. Śpichrzowa 10, t{'lefon 921 


Ozdoby do mebli i trumien. 
,. 
Fa Flor jan Sniegowski 
Śniadeckich :2 I - Teldon 2 I 5 
Ozdob
- do trumif'n. zamki, okucia meblowe 


Papa dachowa. 
Aron i Co. .J agieIlonska 4.>, tel. 45, 46, 3.56. 


"IJI PR.
GN.4.CJA..6. T. Z o. p. 
CEXTR..\.LA. HYDGOSZł:Z 
Jagiellońska 17 (Plac Teatralny) - Telefon 1214 i ]2]5 
Fabryki lłapy. 
Rloły I f. d. 
Sprzedaż 1T.zelki
h Illaterjalf5w budo\ł'lallych 


............................................... 
. . 
i Pietschmann J. ! 
: Gr
dziądzka 7 -II Telefon 82 : 
: /_ Fabryka papy dachowej : 
5' In teres pokrywania dachów, - Handel węgli : 
....................................
.........., 
"Peka", Schlieper Bracia, Gdańska. 99, tel. 306 
361. .. k 
"Znicz", GrlUlwaldzka 147, tel. 1330. 


Papier - fabryki. 
'Yielkopolska Papiernia, T. A., Bydgoszcz- 
Czyżkówko, tel. 1151, 1137. 
Papier i art. piśmienne 
 hurtownie. 
Aleksandrowicz R. i Synowie, Kraków, skład 
fabryczny, N ad Portem 2, tel. 1852. 
Hurtownia papieruimaterjałów piśmiennych 
KAZIMIERZ BARTEL 
Śniadeckich 43 a, telefon 634 
Jelil'1ski Fr., PeteI'sona 14-, teL 1553. 
Kabat \Y., Herm. Frankego, tel. 1238. 
:Miller A., Gdańska 151, tel. 972. 


' S E G R O B O" 
" 
HURTOWNIf\ f\RTYKUlÓW PiŚMIENNYCH 
Dworcowa 38-3
 T. z o. p. Telefon 9 


"Nasz Sklell"; S. A., Gdańska 42, teL 1024. 


Papier i art. piśmienne - składy, 
Arentowicz Fr., Grunwaldzka 123, 
Biel H., Mazowiecka 43 a. 
Bichn.iewicz O., Dworcowa 62. 
Cirocka J., Dworcowa 18 a. 


Czajkowska ::\1., Św. Trójc
" 22 a. 
Dittmalll1 A., Jagiellońska 16, tel. 61, 64. 
Fitz 'Yalerja, Nakielska 10 a. 
Filipiak Franciszek, Stary R;\'-łlek 14, 
Flegier Bronisława, Dworcowa 18 c. 
Giełda Stanisław, Malborska 5. 
Gliszczyński Józef, Sowińskiego 15. 
Oroeger :\1&łgorzata, Jackowskiego 28. 
Herzberg \randa, Szubiń.ska 8. 
Hinze Ludwika, X owod" orska 8. 


Tomasz Hoffmann 


Skład papieru 


Gdańska 45 


Holtzendorf Brunon. Pomorska 5. 
r J akowienko J an, D
\'orcowa 2. 
Jakuszkowiak Lcokadja. Jagiellollska 6. 
Jankowski Stani:,;ław, Długa l. 
Jaschek Fran6szek, "Tełn. R.ynek 13. 
Jaworski Emil. Plac Poznański 2. 
Jolmes \V.. Bnchhandlung, Sp. z o. o., Gdańska 
nr. 160. 


J K 
 
 . dawno L
on Posłuszny 
SIUiAD PAPIERr 
aD a
IU ow
 I książek i dewocjoDalów 


Kaszubowski Jan, Niedźwiedzia 6, tel. 150L 
Kielblock Jan, Zbożowy Rynek 3. 
Klemkowska Ludwika, Grunwaldzka 137, 
Kolander Gertruda, Łokietka 2. 
Koseda Róża, Szczecińska 3. 
Kriiger Berta, Dworcowa 16. 
l\Iusielewicz Franciszek, Pomorska 6. 
Nagiel Stanisław, Długa l. 
Niewitecki Józef, Gdańska 159. 
Nogowski Bonifacy, Św. Jańska 9. 
N oj szewski Stefan, Gdańska 42. 


Carl Nordmann 
Hurtownia papieru, drukarnia, introligatornia 
Telefon 570 Bydgoszcz Gdańska 6 


Paszcza Kazimierz, Długa 49. 
Pędracki Michał, Sniadeckich 21, 


L. Pigłovlsl	
			

/adresy_192800095_0001.djvu

			Papier - Parkiety, posadzki 


-11 


. 


. 
'VIELKOPOLSKA FABRYK" 'VYROBÓ'V PA.PIERo"ry£u I 
K£ZIJJIIERZ S\I'IERIiO\I'SKI 
ZA K LA D Y F AB R YCZN E I 'CEK TRA LA 
'1'EL. ;);) '
PLESZE,,,TIE TJ
L. 5;) 
NAJWIĘKSZA \V KRAJU MECH. \VYT\VÓRNIA TOREBEK I OPAKO\VAK \VSZELKIEGO 
RODZAJU Ił . DRUKARXIA - INTROLIGATOR:\'IA - PAPIERY PAKO""E 
I. ODDZIAŁ HANDLO'VY NA POnORZE: II II. o D D Z I A Ł H A 
 D L o ,,- Y: 
BYDGOSZł:;Z, UL. JAGIELJ,O:s'SKA 29 poz
_
i", W I E L K I E G A R B A R Y 49 
TELEFOX ]4-89. TEJ,EFOX 30.64. 


I 
. 


Parasole - fabryki. 


......+.+.+.....+...+........... 
. . 
. + 
." + 
+ + 
. . 
+ + 
. + 
+ . 
.. + 
. . 
. . 
+ . 
+ . 
+ .. 
. . 
+ + 
+ + 
. .. 

 Bydgoska fabryka parasoli t 
+ .. 
ł RUDOLF WEISSIG ł 
. . 
. Bydgoszcz, Telefon nr. 318 + 
. . 
+ Konta bankowe: . 

 Bank Związku Spółek Zarobkowych, :: 
+ Bydgoszcz. Poznański Bank dla Handlu . 
+ i Przemysłu. oddz. Bydgoszcz. . 
+ . 
+ Konto czekowe: . 
. P. K. O. nr. 208475 POznań. . 
+ . 
.. Adres telegraficzny: WFISSIG-BYDGOSZCZ. . 
.. Rok zatoleni1 1877. . 
.. . 
. . 
.....+.+++++..................++' 


Gryfkowski i Ska. Poznańska 3-1 tel. 1673, 


Papierowe wyroby - fa ,bryki. 


"Dekate", l\L Danielczuk, GdańRka 141, tel. 1416.; 


" E N E R G. JA" 
Wytw6mia Torebek Papierowych I torebek do smalcu 
B O L E S L A 'V 1:\1 B S. Bydgoszcz, Garbary 10 


Gittel B., Sieradzka. 4, tel. 1010. 


I 
, 
@ 
...........+............+++++... 
. . 
t Seydler & Grosskurth t 

 da wn. Paul Warge:o. : 
. Telefon 260 Bydgoszcz Sienkiewicza 3 + 
. . 
. Mechaniczna fabryka torebek . 
::: Olmkowania w
zelk. rodzaju. !iartonaż('': 
. . 
..++............++.........++... 


Hzvmat'J,ski J., Puzlla11ska ID. tel. 1630.. 
Zakrzewski F., Pudwale 20. teL 1822. 


Pasy transmisyjne. 
Grabiallowski i Ska, D,,-orcowa 66, tel. 9 12. 
Huffmann G., Dworcowa 57 a, t.eL 1940. 
"HiIler \V., Dworcowa 61. tel. 688. 


I SCHEERSCHMIDT i HOFFMANN 
wł.: GustaY Hoffmann Bydgoszcz, ul. DWJrcowa 67a 
Tele,;ramm-Adresse: ..SCHEł.1{HOFF" - Te1eion 1940. 
Artykuły techniczne dla przemysłu i rolnictwa 


Schmidt Ernst, Dworcowa 93, teL 288, 161.6 
\Yiese Otto, Dworcowa 62, teL 459. 
Ziegler Ferd. i \Ska, Dworcowa 95. tel. 2-1. 


Pasza. 
Cymmer Łucjan, :Kakielska 13. 
Grochowski :Franciszek, ,,- arszawska 4. 
Hausler J., Mostowa 7, tel. 319. 
Hanusiak :Mieczysław, Kujawska 50. 
Duwe P., Dworcowa 18 d. 
Jakobsen Christian. Kowv Rvnek 6. 
Janeczek Aleks.. Grunwaldzka 147. . 
Koło Zw. Inwalidów \\rojeIUlych R. P., Poznań- 
ska 20 a. 
Schulz :Fran.ciszek, Kujawsl<-a 5/6. 
Sikorski Paweł, Grunwaldzka 12-1. tel. 490. 
Śrutownia i sieczkarnia wł. P. Sypniewska, Nowy 
Rynek 3, teL 1452. 


Parkiety - posadzki. 
Fabryk
.posadzE'k :Maurycy L. \Vilhouse, Prome- 
nada 
5, tel. 77. 


...
		

/adresy_192800096_0001.djvu

			42 


Patenty - Piekarriie 


Ejankowski Piotr, PIEL? Poznallski 10. 
Filipowski Paweł, Dehna 26. 
Fuchs Jan, Poznańska 12. 
Fuchs Karol, PoznaIlska 12. 
Głazik "
ojciech, Leszczyńskiego II. 
Głębocka 
Iarja. Ks. Skorupki 89. 
Gołębiewski Stanisław, Toruńska 176. 
Górski Józef, Grunwaldzka 127. 
Grabowski Zygmunt, :::;niadeckich 21. 
Gryska Antoni, Kujawska 92. 
Grupa :\Iarjan, Koronowska 57. 
J o , Z e f Grzybowski Frąnciszek, Kujawska 17. 
Gllziński JWl, Sw. Trójcy J. 
Perfumer J " a I Hajka Jan, Gdallska 6tt 
Heldt Jan, Szubińska II. 
TelefC'n 770. Hrymakówna :Marja. Nakiebka 74. 
Ignowski Stanisław, Jasna 13. 
Jakubowski Franciszek. GI"lUlwaldzka 3
. 
Jankowski Fe1iks, \Yelniany Rynek 5/6. 
JaRillski Edward. Jagiellońska 35 b. 
Jp.ndernalik Klara, Kuja\.vska 112. 
.Juniak Stanisław. G-runwaldzka S9. 
Kaclo\.\. l\Iarjan, N akieIska 5. 
Ką]:as Franciszek. Jasna 8. 
Kamiriski Jakób, Unmwaldzka 132. 
Kamiński 
lateusz, Ks. Skorupki III. 
I Kapkowski Jan, Kujawska 32. 
Kazimierczak \\
ojciech, Król. Jadwigi 4. 
Kiczkowa Agnieszka, Kujawska 51. 
Kleyna Jan, Hetmańska 18. 
Kleynert Jadwiga, Śniadeckich 29. 
Kon.al'Ska Stefallja, Pomorska 32 a. 
Krause Paweł, TorUliska 116. 
Kronszewski \Valdemar, Rycerska 17/18. 
Kreja Klara, Bocianowo 12. 
Kruża Ignacy, Bocianowo 33. 
Kulczyk Franciszek, Orła 15. 
G G N I O T R WA L " Kulp:iIiski Jan, Pomorska 61. 
Kunkel Oswald. Długa 43. 
" Kunkiel Zygmunt, Długa 3
'- 
Kurzhalz Emil, Jasna 11. 
Langner Korneli, C':ńlaIlska 52." 
La.'3kowski Adolf, Sienkie", icza 41. 
Ludkowska Stefanja, Kujawska 104. 
Lemke Herman, DwOrcowa 18 a. 
F. Witte i M. Radziński Lenlmit Brunon, Sienkiewicza 21, tel. 1687. 
Lenkeit Brunon, Dworcowa 53. 
Lll.lkiewicz :\Iateusz, Śniadeckich 8. 
Lutkowska Stefanja, Kujawska 104. 
l\Iachalińska Arma, Gdańska 91. 
Majorowiczowa Gertruda, J' asna 8. 
Makuiski Seweryn, Śniadeckich 27. 

Iałecki St,anisław, Pomorska 47. 
Marcinkowski Władysław, Poniatowskiego l. 
\larmU1'owicz Tomasz, Zbożowy Rynek 11. 
Marquard Albert, Kujawska 28. 
l\fiku1ski Antoni, 
 iedźwiedzia 5. 

lleczarnia i Piekarnia, fipółdzielnia z ogI'. odp" 
Jackowskiego 25/26. 


Patenty. 
Rzecznik pat. inż. cłypl. 'Yinicki. Konarskiego 2. 


Perfumeria. 


(Specjahu' składy) - patrz także drogerje. 
Budzlllski L .J agellOlJska 65-66, tel. 902. 
Fonnanowski R., Mostowa 6. 


Gluma 
Drogerja "K O S M O S" 
. Telffon 770. Dworcowa 19 a 


Górecki 
L, Pomorska 8, tel. 13. 
Kaffler H., Gdańska 22. 
Kirski Fr., Gdańska 162 te1. 1021. 
Kronke P., D\\'OI"cO\.\ a la tel. 997. 
Poralla i Cie, Inu't., Dr. Emila 'Vanniliskiego 12. 
Pruski J.. Dworcowa 10. 
Sikorski B., (i-d811ska 21. teL 817. 


Piece kaflane. 


I,ugiert- Antoni, Sowińskiego 7. 
Pinczewski J., Zygm. Augusta IM a, tel. 1791 
PłJznański ::\Iaksynli1jan, Podgórna 9. 
Schliepel' Bracia, Gdańska 99, tel. 306, 361. 
Sch6pper O., fabr. pieców przenośnych, Zduny 5. 
Stęszewski ::\1." fabr. pieców przenośnych, Długł1 
32, teL 234. 


Piece piekarskie. 


Materjały ogniotrwałe 
Bydgoszcz, ul. Garbary 33 - Telefon nr. I3i o 


. Fatryka pieców i mas7yn piekarskich 
Gdańska 113 Telefon 398 


Piekarnie. 


Adam Franciszka, Słowackiego l. 
Barth Ap ol inary, Królowej Jadwigi 12. 
Bart,h Apolinary, \Yarszawska 21. 
Bartnicki ::\1., Gdańska 40. 
Berg Helena. Kaszubska 33. 
BigoMki \Vincenty, Grunwaldzka 146. 
Błaszczyk Stanisław, Jasna 12. 
Boniu Apolinary, Pomorska 22/23. 
Burzyński Apolinary, Dworcowa, 87, tel. 
Buzaiski Feliks, Toruńska 29. 
Chęciński Józef, Gdańska 109. 
Cymer Gustaw, Nakielska 19. 
Czajkowski Teodor, Chwytowo 10. 
.Deja Stanisław, Św. Trójcy 5. 
"Dwór Szwajcarski", fabryka chleba, 
skiego 27, tel. 254. 


779. 


Nasiadek 


.Jan 


Suchark.i dla dzjeci i ehory
h 
Bydgoszcz, JagieJlońska 14, telefon 272 


Neske Fryderyk. Pomorska 33. 
Jacl:D
- Neumaier Konstancja, Kujawska 32. 
Neumarm .Fryderyk, Garbary 6. 


\
		

/adresy_192800097_0001.djvu

			Piekarnie - Pompy, studnie i wodociągi 


43 


Sogaj Tadeusz, Sienkiewicza 41. 
Paradziński Teofil, Jasna 8.. 
,.Polonja", fabr. chleba, Pomorska 39. 
Priske Fritz, Łokietka 21 b. 
Radtke \Vilhehn, Plac POZ11aJlski 13. 
Rahn Hugon, Plac PoznaliRki 13. 
Rapp Małgorzata, Ks. Skorupki 14, 
Reich Broni
aw, Promenada 39. 


Cukiernia I Piekarnia 
OTTO BIEDEL 
Telefon 466 Bydgoszcz Gdańska 48 
Roeske Franciszek, Sienkiewicza 53. 
Rogoziński Bronisław, Bocianowo 53. 
Rydziński "'łodzimierz, Szpitalna 7. 
Rządkowski .Józef, Sienkiewicza 60.- 
')eehafer Ryszard. Ki':. Skorupki 23. 
Skierkowski St.anisław, Uarbary 16. 
Sosińska Marta, Pomorska 32. 
:3pecht \V ojciech, Sienkiewicza 34. 
8t.encel Roman, Jana Kazimierza 2. 
Stoll Br1.11iOn, Nowodworska 43. 
Strq.czkowska Ludwika. Kujawska liO. 
8zmidt Artur, ChocimRka 17/18- 
Ulatowski Juljan, Konopna 32. 
Uliński FranciRzf'k. Podwale l!}. 
Urban Stanisława, Orła 6. 
Uzarski \Viktor, Jasna 15. 
Widerkiewicz Emilja, Kujaw::;ka 120. 
Wilm Karol. Koronowska 2 a. 
\Vojciechowski Walerjan, Grunwaldzka 127. 
Zacharias \ViIly, JagiellOllska 31. 
Zakrzewski Antoni. Kujawska 51. 
Zimniewicz ZGfja, Nakiel:,;ka II. 
Zmmiewicz Pelagja, Pl. Poznański 13. 

V


V

y

V
V 

..: .:..:. 
! ŹÓŁTOWSKI ł 

 
 
:!: Hurtownia dla piekarzy i cukierników :;: 

 h 
.:. Bydgoszcz, Dworcowa 87, tel. 779 .:. 

 h 
.:..:. . :..!. ) 


Zunikowski EdmuIII), Nowodworska 15. 


Pierze i puch. 
h.urtz K. nast,., Poznańska 32, tel. 32. 
Pilaczyński J. i Ska, Gdańska 163, t4:1. 814. 
Zwierzycki P., Dworcowa 74. 


Pilniki i narzędzia. 


I 
Robert Froehlich mistrz pilnikarski 
,- 
Zał. 18 4 6 Bydgo5>zcz. Nowy Rynek 
 Zał. 1846 
Poleca się do nacinania tępych pilników 


"ąrakona.", fabI'. pilno i narzędzi, 
(arcinkow- 
8
lego 7/8, tel. 176. ' 
}\emuann i Knitt;er, :Niedźwiedzia I, tel. Ul 


'v Piły. 


-............................................................ 
. 
j SCheerschmidl i Hollmann 
. , 
. 
: Bydgoszcz, DworcO\
a 57 a, telefon 1940 
. 
...........................................................--- 


Piwo i wody mineralne, lem Jnj a:ly - hurtow.aie 
Budziak St., Jezuicka 2, tel. 1351. 
Jeske E., Poznańska 5. 
Kawka St., Gdańska III. 
Kokot St., \Varszawska 4. 
Langner K.. Jackowskiego U. 
Niedzielska H.. Sienkiewicza 6. tel. 12l!ł- 


Podatkowi rzecznicy. 


:
::
:
:
:
:

:
::: 

 : 
8 BIURO PORAD PRAWNYCH i 

 w sprawach podatkowych - jedyna fachowa instytucja : 

 tego rodzaju w miejscu - poleca się do korzystnego za. : 

 łatwienia wszelkich sp-a;\" podatkowych, prowadzen;a :; 

 ksiątkowo
ci oraz zestaw:enia i sprawdzania biIan
6..' 
 
: pod wzgkdem podatkowym. : 
: Rzecznik podatkowy Franciszek Chmanyl\ski : 
: b. naczelnik L"rzędu Skarbowe
o : 
: ul. Zacisze I . Telefon 16,4 : 
- 
 
- - 
=
:=:::

C


=::::::

=:: 


Sokołowski Stanislaw 


opracowuje wsz:--Ikie sprawy podatkowe 
Poznaliska 29 


Pogrzebowe zakłady. 
.................................. 
. . 
: Grund Rudolf i 
. . 
= Gdańska 26 Telefon 338 = 
. . 
5 Instytut pogrzebowY Magazyn trumien 5 
. . 
.................................. 
Basendowski, \Yały J agiellońskiB. 
J-Iąka. i Ska, Grunwaldzka 131, tel. 1310. 


ANASTAZY 


DRZYCIMSKI 


Bydgoszcz, Dluga 29. Tel. 1009 
Zakład pogrzebowy 
Najstarszy polski magazyn trumien na miejsc
. 
Pompy, studnie i wodociągi. 
Dietrich A., Gdańska 130, tel. 782. 
Kobus Aloj7Y, Św. Trójcy 17. 
Kopczyński J. i Ska, Dworcowa 4.3/4ij. tel. 2\:ł.'i. 
LlUld H., Sobieskiego 6, tel. 249. 


Pech Leonard 
ltUSTR.Z STUDXIARSKI 
ul. 3 Ma;a (Grodztwo 30) 


'- 


..
		

/adresy_192800098_0001.djvu

			4-1- 


Pończosznicze wyroby - Radjoaparaty i przyhory 


Pończosznicze wyroby - trykotarze. 


)[ech. .Fahr. POl1czoch G. Ritter, Fordm\:;;ka 75, 
tel. 1531. 

[orgenstcrn i StOiłlSki, Gamma 
Zi
tak A. i \Y.. hurt. poń
zoch 
)Iosto\'"a 4, teL 1454. 
Ritter, Fordońska 75. teL 1531. 


Obroń ca prywatny 
J. Wojc.iechowski 
byly referent spraw karnych Urzędu Akcyzowego 
. ul. Dworcowa 33 


9, tel. 1713, 
i trykotarzy, 
Wagner Leonard.. 
o 
tycznia 20 r. 27, tel. 15!14. 


SPECJALNY MAGAZYN TRYKOTA:t
 
Teleto.n 49-1- ROMAN TURLIK Gdańska 21 
poleca w wielkim wyDorze po umiarkowanych cenach 
pończochy, rękaw:czki, bluzki, suknie, kostjumy oraz kom. 
pletne wyprawki dla niemowląt 


Porcelana. 
(patrz szkło i pOł'celana). 


Pośrednictwo nieruchomości. 


"Centrahłe .Biuro", 'Nowakowski, Dworcowa 69' 
tel. 830. 
"Gleba", Dworcowa 73. 
Gnmdtke. Śniadeckich 33. 
Małek. Dworcowa 2, tel. 11
3. 
,,
1:erkur". Dworcowa 33. 
"Konna", Gclailska 2-1. 
"O:;;toja", Król. Jadwigi -t. 
"POgOil", Dworcowa 80, tel. 1815. 
..Polonja", 'Yestfalewski, Dworcowa 17, tel. 698. 
Popielski .Franciszek, Kowodworska 24. 
,.Prawo", Dwon'owa 82. 
Prvl T., Dworcowa 34. 
,.Renoma", Pomorska l, tel. 418. 
RU3Zkowski St., Dr. Emila \Vanniilskiego 12. 
Sokrłowski. Pl. \Yolności 2. 
..Stella", Fajtanowski. Dworcowa 63. 
"
eh'ker Konstanty, Długa 41. 


r ' 
We!ł1alew
ki Piotr. Biuro "POl
nIA" 
Kupno I sprzedaż majątków ziemskich 
Dworcowa I 7 Tel. 69 8 


Zbichowski Józef, Lipo\\a 3. 


Prawnicze biura - porady. wnioski. reklamacje. 
Banaszak 8t.. Cieszkowskiego 2, tel. 1304. 
Bogusławski Paweł, Jezuicka 2. 


Biuro porad prawnucg Dr. Eduard u. Behrens 
Godziny przyj
ć codziennie od 4 do 7 
Obrońca prywatny i dziennikarz 
Promenada 3 Telefon 777 


ChmarzyiJski Franc. Zacisz.
 1, tel. 1674. 
Gniatczyk P., Jagiellońska l4., tel. 1584. 
Krause A., Fredry l, 
Orchowski A., Poznańska 5, tel. 1146, 
Lieber 'Władysław, Zduny 21. 
"Pax", Gdańska 162, tel. 1429. 
Sokołowski St., Dworcowa l, tel. 


. 


Psów tresura. 


t

v
vv
vvv
V

V
?

 

 
 
:
: Wielki zakład tresury psów :
: 
*;* przewodników dla ociemniałych, .:. 
::: psów obrbnnych, śledczych i t. d. .:. 
e:. oznaczony merlalem srebrnym na Pierwszej ::: 
';. Polskiej Wystawie \\'odnej w Bydgoszczy .:. 
:
: Właś[i[iel: franciszek Buda, BydgoSl£Z-Wilnak :
: 
. .. 
v

v
v

vv
vv
v

?

?


 


Puszkarze. 
Rinarsch G., Pl. Piastowski 12. 
"Hubertus". wł. Pilaczyński l\I., Grodzka 15/16. 
tel. 652. 
Kesterke G.. Dr. Emila \Yarmil1skiego 13. 


Powozy . 
Albrecht R., Dr. Emila ,y RI'lnifJskiego 10, tel. 3:'0. 
Bydg. Za.kl. Przemysłu Drze\\nego, T. z o. p., 
Promenada 23. tel. 37 L 
Lamprecht Robert, Sienkiewicza 20. 
\Yegner L.. Tormlska ] 86. teL 281. 


Radjoaparaty i przybory. 
Dziembowski J., PL 'Yo}ności l. teL 1514. 
"Elektroteclmika", Toruńska 181., teL 1430. 
Gł
.da A" Gdal1ska 158, teL 738. 


r 


Aparaty i akcesorja 


= 

 
= 


.... 


o 


Plac \Yolności I 
\.. 


Telefon I 124 
-.J 


Ją.czkowski B., Gdańska 16/17, tel. 930. 
Kaszubowski H., Długa 29, tel. 360. 
"Polon", Sp. Ake" fabr. lamp radj., Dr. Emila 
l \Varmińskiego 9, tel. 1646. 
"Palatine", Długa 37, tel. 1343.
		

/adresy_192800099_0001.djvu

			Radjoaparaty i przybory - Restauracje i kawiarnie 


4j 


.+++++++++++++++++++++++++++++++ 
. + 
: RAOJO · APARATY 1 
: BIURO RAD 10TECH
ICZNE t 
.. INŻ. R. i T. JANKOWSCY .. 
i Bydgoszcz, Śniadeckich 2 Telefon 5-90 t 
Najkorzystniejsze źródło zakupu .. 
: DOGODNY KREDYT + 
.. .. 
++++.++.++++.++++++.+
+++.+++... 
Pawlak J., Mostowa 8, tel. 6!h. 
,.Telcfal", zash
pstwo, \\' ileJJ.ska l L 


Rakarnie. 
Preuss, 
ieradzka 18, tel. 434. 
Semrau \"., Św. .T Niska 9, tel. 28u. 


Raki - hurt. 


rrbano,,'ski Leon, Kwiatowa 4, tel. 1426. 


Restauracje i kawiarnie. 
Andrzejewski Bronisław, OgrodO\\ a L 
,


 
, 
 
i EtablissemeQ
 Patzera 
 

 właśc. E. BACKER 
 

 
 

 największy i najpiękniejszy ogród w Bydgosnzy 
 
; Św. Trójcy 8-9 Telefon 280 
 

 
  
Ba.eckel' Ernest, Św. Trójcy 
/9, teJ. 280. 
Bahr Artur, Nakielska 7, tel. 1941. 
BaJu' Alma, TorUllska ll, tel. 415. 
Bamlurski Edward. Pomorska 47. 
Bartz Karol, .:\Ial'cinkowskiego 6. 
Bei(latsch Edward, Gdąńska 28. 
Belu'end Józef, Główny Dworzec, tel. 423. 
Bel'I1harcl Robert, Tormiska 139. 
Bielawski Ignacy, Szczecińska l, tel. 1774. 
Bielicki Jan, Przyrzecze 2. 
Bła.-;zak lViktor, Sienkiewicza 23. 
BluJun Ryszard, Leszczpiskiego 2. 
Bohlman Jan, Dworcowa 38/39. 
Bor0l1 Franciszek, Plac Poznań8ki 3. 
Borowiak Jan, Gdaliska 115. 
Borowiak Stanisław, LeszczYI1ska 12, tel. 1575. 
Hosiacki ł'eliks, (}ll.ańska. 90. 


,V
VV

V

VV


. 
I KUIAUKAUA BIłATWUKIT6l
[KEl . ł 

 
 
.:. pARKOWA 10. TELEFON 110. .:. 
, . 
::: Dobra utrzymana kuchnia napoje oraz ::: 
::: piwo Porter z sądka .:. 
. 
 
.

VVV?. 


BrttlUl vVanda, Kujawska 36. 
Brzozowski \\
ładysław, Świecka 14. 


Budzbon Leon,'- Królowej Jadwigi 14. 
Burdajewicz i 
ka, :\Iarcinkowskiego 5. 
Butz Jan, Jagielloń.ska 59, - 
Bydłowski .b,eon, Długa 28- 
"Centralna.", Dworcowa .53. 
Cha
ski Tomasz, 
owiłJskiego 2. 
Ciemmak Leon, Sienkiewicza 53. tel. 1342. 
Ciemniak Leon, D,yorcowa 33. 
Cieślił1ski Roman, Rycerska 9. 
Czarnecki Kazimierz, Ks. Skorupki 84. 
C.t;ersl,i Konrad, Długa 61. 
Dawid ,Marja, \Varszawska I. 
Dom Czeladzi, Zygm. Augw;ta K 
Dziembowski Jerzv, Szubiń.ska 10. 
Drozd Petronela, Długa 53. 
(l'
I
M 


ja
3
ot

,le


ia


t
. 
sala do zabaw 
Pierwszorzędna kuchnia 
Fengler Ludwik, Ks. Skorupki 109. 
Ferenc Jan. Senatorska 7tj, tel. Il54. 
Fiołka \\'ojciech, .TagiellOIlska 71. 
PiglU'ski Kazimierz, Odań.ska 71. 
Firchau Edward, Fordońska 26. 
F lako wsk i Antoni, Gnmwaldzka 127. 
:Flakowski Anton.i, Grunwaldzka 80. 
Formela Barbara. \Varszawska 15. 
Frajer Bolesław, Bocianowo 22. 
Uaj 
taniFław, Zbożowy Rynek 4. 
G&la."iłl
ki Stanisła\\'. Jezuicka 9. 
Uawron Jan, Dworcowa 7 a. 
Glapa Antoni. Grwl\valdzka 84. 
Godek Stanisław. Dworcowa 67. 
Godzwon \\"ład,'sław, \Yarszaw:,;ka 16. 
Goncerzewicz ,Valerjan, Zbożowy Rynek 4 
GOI\CZ )Iarjan, J 2,giellOli
ka "i 5 d, tel. 174.3. 
Gordon Franciszek. Podgórna 12. 
Goździk Andrzej, Długa 56. 
................................ 
. . 
: "ZAGŁOBA" : 
. ,.--.-
. 
= Rtstauracja i sala do śniadałl = 
= właśc. )1. G R A B O ,y S K I = 
. . 
. Bydgoszcz, ul. Gdąii"ka 165. Tł'lef. 339. . 
. . 
= Lokal pierwszorzędny, bufet obficie za- = 
= opatrzony w ciepłe i zimne zakąski = 
· ,. l ". k . k . · 
. 
pł'cJa nosc pIWO o 'OfUllS Ił'. . 
. . 
..................*...m........
 
Grzechowiak Stanisław, Podwale 16. 
Grebe] Enuna, Dworcowa 63. 
Rade Bolesława, .:\Iarcinkowskiego 1/2. 
Ranuner Alwina, Xowy Rynek 7. 
Hausner Józef. 
obieskiego 7. 
Rerzberg Karol, Szubińska 8. 
Rillze Alek::;y, Xowodwor::;ka 14. 
Imbs Roman, Śniadecki('h 29. 
Jabłonka Teofil, Dolina 23. 
JaJmke Rudolf, Nakielska 67. 
J akob Maks, Kujawska 9. 
,Jakubczak \Hadysław, Jezuicka 2.
		

/adresy_192800100_0001.djvu

			-lI) 


Restauracje i kawiarnie - Rewizorzy ksiąg 


.J ankowiak :Stanisław, Toruńska 175. 
J arnath \Hadysław, Jana Kazimierza 5. 
Jaru:;el Stanil:'.ław, 5 Śluza. 
Jaśniewska :\Iarjanna, PoznaI1ska 20. 
Jezierski "-ojcicch, Ś,-\. Trójcy 12c. 
Kalitowski Ignacy, A.rtura Grottgera .>. 
Kamiński Tadeusz, Xakielska 128. 
Katorski Hieronim, Dworcowa 87. 
K.aube Józef, 
akielska 123. 
fi ieper Ida, Bernardyńska 4. 
Klein Antoni, Tormlska 157. 
"/ 
lein
ł:t 
mi.l, \Vr
cławska 5. 
Kłodzmskl PIotr, Grodzka 11.3. 
K.łos )1arcin, Kujawska 75. 
Kocerka Teodor, Kordeckiego l. 
Kaliński Kazimierz, Dworcowa 95 a. 
Kołodziej Franciszek, Ugory 25. 
Kołosowski Lucjan, Długa 53. 
Koma
nicki Eugenjusz, Toruńska 112. 
KOllieczka Bronisław, Senatorska 3. 
Kosrnala \Vojciech, Lipowa l. 
Kosmela Antoni, \Varszawska 10. 
Kreklau Adolf, Grunwaldzka 9. 
Kriiger Karol, Gdańska 77. 
Kuczyński Konstanty, 
akielska (Śluza Kwiat.). 
Kujawski Kazimierz, Kordeckiego 27. 
Kujawski 'Wincenty, Fordońska l. 
Kulczak Tomasz, Kujawska 77. 
Langer \Valenty, Pomorska 41. 
Laehecki Aleksander, Grunwaldzka 113. 
..
engnin
", właśc. 
'. Goździk, Długa 56. 
LdJelta \l acław, KoscJ.elna II. 
Lisewski Bolesław, Św. Trój.cy 4. 
Lotz Bemard, Poznańska 9. 
:!.Iajerowicz Jan, Artura Gro
tgera l. 
1Ianchen Łucja, Mostowa 10. 
}'Iarciniak Bolesław, Dolina 2. 
:Matecki Edmund, Długa 35. 
MelIer Jan, Plac Piastowski 2, tel. 1163. 
Mikulski Juljan, Herm. Frankego 4, teI. 1944 
ł'Iittelstaedt Oton, Senatorska 75. 
Młynarczyk Jakób, Gdańska 54. 
Mrozińska Klara, Zygm. Augusta 21, tel. 225. 
Muhs Ignacy, Pomorska 44. 
)lowak Józef, Toruńska 184. 
Nonenmacher Aleksander, Gdańska 146. 
Opałka Paweł, Kujawska 113. 
O)Vsianka Piotr, Saperów 10. 
Polanowski Juljan, Grunwaldzka 26. 
Pałaszewski Jan, Jagiellońska 36. 
Piotrowski Franciszek, Wełn. Rynek 9, tel. 1672. 
Procharski \Vincenty, Fordońska 52/53. 
Reich Ludwik, Gdańska 87. 
Rollaeur Gustaw, Gdańska 160 a. 
Ronke Oswald, Długa 12. 
Romancewicz Szymon, ::\Ielchiora Wierzbickie- 
go 3. 
Rost Stefan, Henn. Frankego 2, tel. 1607. 
Rutkowski Antoni, Grunwaldzka 80. 
Rutkowska Apolonja, Grun.waldzka 145, tel. 995. 
Rux Jan, Poznańska l. . 
Rybicka Florentyna, Grunwaldzka 49. 
Rychter Adolf, Błonia 24. 
Schmidt Reinhold, Jagiellońska 59. 
Schmidt Reinhold, Śniadeckich 24. 
Schmidt Wojciech, Gda.Aska 46, tel. 86. 
Schubert Bolesław, Jagiellońska 25. 
Schuleit Jadwiga, Poznańska 26. 
Schulz Karol, Poznańska 7. 


Schwadtke Jerzy, Zbożowy Rynek 2. 
Scigalski Stanisław, "
ysoka 21. 
Seehafer Franciszek, Leszczyńskiego II. 
Seehafer Helena, Pi
kna 17. 
Sikorski Teodor, Św. Trójcy 20/21, tel. 1507. 
Siuda Augustyna, Pomorska 24. 
Siuda Teodor, Ks. Skorupki 12. 
Siuchniński Alfons, \Varszawska 8. ( 
Stachnik Brunon, Grunwaldzka 133. 
Stachnik Franciszek, Kujawska 40. 
Stac}low<;ki :\farceli, Leszczyńskiego 19. 
.Ste:nke Olga, Rycerska 3. 
Stoclunann Karol, N akieIska 25. 


RBSfaura[ja ObywatBlska właś[. StruBDSBB L. 
Bydgoszcz, ul. Dworcowa fYr.5, telefon 1636 
Dobra i tania kuchnia o każdej porze. Smaczne obiady 
i kolacje. Dobrze pielęgnowane wina, piwa, 
6dki i likiery 
SPECJRlNOŚC: NOGI WIEPRZbWE KRZDEGO DNłł\ 


Strzelczyk 'Vojciech, Jasna 20/21. 
Studziejewski Bronisław, Ogrodowa l. 
Sumiński Aleksander, Łokietka 18. 
Szarafiilski Aleksy, Hetmańska 20. 


Reuaura[ja Jentralna" 
J. SZYLSKI - UL. DWORCO\VA 53 


Szepler Marta, Szpichlerna l. 
Thiem Rudolf, Gdańska 75 e. 
Tokarski \Vładysław, Chodkiewicza 34. 
Trzebiatowski Jutrzenka Józef, Saperów 20. 
Twardowski Albert, Parkowa 10. 
'Valicki Andrzej, Jagiellońska 49, tel. 1945. 
Weiss \V'ilhelm, Wełniany Rynek 5/6. 
\Vęglarski \\ladysław, Kujawska 27, tel. 69,9 
\Veksler Stanisław, Gdańska 142. 


"Stara Bydgoszcz" 
:fe


a N

-
: 
WŁAŚC. dAKÓB WICHERT 
SALA - \VINIARNIA - RAJSKI OGRÓD 


\Vilke r
ulina, Nakielska 107. 
\Vitt Feliks, Szczecińska 7. 
Włodarczak Franciszek, Dworcowa 32. 
\Vróblewski Maciej, Nakielska 106. 
 
Wysocka Marta, Kościelna 5. 
\Vysocki Stanisław, Jagiellońska 35 b. 
"Zagłoba", właśc. M. Grabowski, Gdańska. 
tel. 399. 
Zieliński Bernard, Szubińska 10. 
Zielsdorf Konstanty, Bocianowo 15 a. 
Ziółkiewicz Antoni, Śniadeckich 18. 
Żółtowski Leonard, Ułańska 25. 
Zulczyk Feliks, Zygm, Augusta 3. 


165, 


Rewizorzy ksiąg. 


(patrz książkowość).
		

/adresy_192800101_0001.djvu

			Robótki ręczne.i hafty, rysowame 


Rzeźnictwo 


47 


Robótki ręczne i hafty, rysowanie. 
"Artybus", Podgórna l. 
Dą.browska Łucja, Kujawska 19. 


"u A 11 n A" wł. D unaj U ali na 
POMORSKA 5 - TELEFON 1816 
RĘCZNE ROBOTV,TRYKOTAŻE,RĘKA 'VICZKI 
. - 
Lindner O., Długa 7, tel. 139U. 
Piwecki L,. ŚW. Trójcy 21. tel. 1768. 
Rafke i Szymko'wiak, Poznańska 29. 
Renkawitz 'V., Długa .')4. 


Rowery i warszt. reparacyjne. 
Jahr ""., Dworcowa 18 b, tel. 1525. 
łlań.czak 1\1., Dworcowa 94, tel. 1275. 
I\.iełpiński L.. GrlUlwaldzka 147. 
Lutosławska Sabina, Grtillwaldzka 126. 
Reek J., Dworcowa 8. 
Rosenkrantz O., Długa 5, tel. 911. 
Smoczyk St., Plac Poznański 2. 
Smoczvk H., Gdańska 58. 
Tornó
 '\V., Dworcowa 18 d, tel. 467. 
'\Vasielewski A., Dworcowa 18. tel. 1047. 
.................................. 
. . 
= Rowery, rowerki i wózki dziecięce = 
. najnowszej konstrukcji . 
5 Józef" ""'ylegała 5 
. oraz wszelkiego rodzaju zabawki. Wszystko . 
. własnego wyrobu. Ceny bardzo przystępne! . 
= CenIrala: B1dgD!ZCZ, Grunwaldzka Iłł Filja: FordoD = 
. . 
.................................. 


Ryby - hurt. 
Cieszyński Franciszek, Lokietka 6, tel. 975. 
l'rbanowski Leon, Kwiatowa 4, tel. 1426. 


Rybackie przybory. 
Herguth i Ska, Dworcowa 22/23, tel. 1224. 
Sperkowski St., Poznań.ska 33, tel. 1928. 


Rytownicy. 
Gross Fr., Poznań.ska 34. 
J osewitz, Długa 50. 
Kinder P., Dworcowa 18 a. . 
Lezerowicz A., Sienkiewicza 44. 
Prenzel G., Jagiellońska 7. 
Rzeźbiarze. 
{patrz także Nagrobki. 
Dem bek, Św. Trójcv 14. 
Kretschmer B., Terasy 8. 
Kr
ska S., Lipowa 2. 
Schwanke W., Dr. Emila \Varrri{lskiego 17. 
Skręt, Toruńska 14. 
Sw6ł Michał, Podolska 20. 
Vali G., Pomorska, 17. 


, 


Rzeźnictwo. 
Arkuszewski Antoni, Plac Poznański 5. 
Andrzejewski Józef, Chołoniewskiego 52. 
.. 
" 


GUSTA V 


BARTIG 


Mistrz Rzeźnicki 
B y D GO szcz, ul. Gdańska Nr. 55. 


Bilecki Karol, 'Yiatrakowa 12. 
Blum. Eryk, Błonia 12. 
Błaszak J a.n.. Bocianowo 20. 
Bochyński Jan, Kaszubska 5. 
Bociek Józef, Pomorska 57, tel. 1548, 
i Śniadeckich 21. 
Bociek Józef. Śniadeckich 21. 
Bonin Bronisław, Gdańska 65, tel. 156. 
Bonin ;Leon, Dworcowa 16, tel. 1757. 
Bordanowicz Ryszard, Kujawska 20. 
Borowska Antonina, Długa 46. 
Buchholz Anna, Łokietka 25 a. 
Budnarowski Teoflor, '\Varszawska 22. 
Chu<4 p \Va,cław, Dworcowa 86. 


.
:=======:=:=::::===:::==. 
" R 
8 FABRYKA KISZEK I WYROBÓW O 
" " 

 MIĘSNYCH ! 
" A. CHWIAŁKOWSKI " 
ił mistrz rzeźnicki 8 
8 8 
I BYdgoszcz, Dworcowa 81. Tel. 81. 1 

 HURT DETAL 
" 
" 
.
======
=================::===. 


Cza,rnecki Karo
, Zygm. Augusta 24/25. 
Czyżewski Jan. Promenada 2, tel. 806. 
Dekowski \Vładysław, Mazowiecka 4],12. 
Durr Ernest. Grunwaldzka 5. 
Eliasz Józef, Toruńska 149. 
Friedman Abram, Pod 'Blankami I. 
Fr6hlich Ryszard, Toruńska 12. 
Fr6hwerk Artur, Król. Jadwigi 12. 
Frohwerk Artur, Dworcowa 31 b. 
Gaekel Karol, Grłffiwaldzka 18. 
Godek Piotr, Dworcowa 67. 
Gniewkowski Sylwester, Grunwaldzka 125. 
GutDier Brunon, Podgórna 14. 
Grygiel Gra.cjan, MalborSka 2. 
Herzberg Fritz, Gdańska ll6. 
Herzberg \Villi, Szubińska 8. 
Hojnacki BrlUlon, Orła 6]._ 
Jezierski Czesław, Grunwaldzka 77. 
Kamrowski Józef, :Malborska 6. 
Karamucki Bronisław, \Vełn. Rynek 10, t . Il4. 
Karamucki Bronisław, Rycerska 10. 
Karwasz Jan." Hetmańska 26. 
Ką.tny Izydor, Grunwaldzka 151. 
Klaja Ludwik, Flisacka 16 8.. 
Klettke Ryszard, JągielloIlska 50. 
Kłoniecki "T., GrlUlwaldzka 93. 


..
		

/adresy_192800102_0001.djvu

			48 


Rzeźnictwo - Ser 


Klonowski Leon, Gdańska 1I2. 
Knast Lecn, Ks. Skorup,ki 82. 
Kozłowski Aleksander, Srednia 62. 
Kruża Bernhard, UJ'lUlwaldzka ;J3. 
Krzvżaniak Ałma, Pomorska 34. 
Krz)Tżanowski :\lm'jan. Grunwaldzka 77. 
Kubaszewski l'lorjan, Fordońska 75. 
Kwasek \Vojciech. l'hocimska t. 
Leda Jan. Poznmlska 12, tel. 1081. 
Leichnitz L.. Urunwaldzka 103. 
Listopad Elja'!z. Po	
			

/adresy_192800103_0001.djvu

			Ser - Smoły 


4
 


Fabryka sera 
Michalski, Bydgoszcz 
}(ordec1ciego 15/16 


Siodlarnie i wyroby. 
Barbknecht Oskar, Petersona 2. 
Gust \Vojciech, Toruńska 131. 
Kircher Emil, Zbożowy Rynek 3. 
1Ialak Alojzy, Dr. Emila 'Vąrmińskiego 10. 
Najdrowski Bolesław, Dworcowa II. 

owaczyk :M., Nakielska 123. 
Rachmielowska Emilja, 'Yem. Rynek 2. 
Riemer Paweł, Gdańska 6, tel. 952. 
Stephan Rudolf, Gdańska 18. 
Zybertowicz :Mieczysław, Kujawska 29. 
Zywert Franciszek, Jagiellońska 4. 


Siodlarskie przybory. 
Drangelattes G., Niedźwiedzia 4, teJ. 112. 
Romański i Ska, Gdańska 159, tel. 198. 
Schneider A., Dworcowa 68 c, tel. 796. 


Skóry - fabryki. 
Buchholz L., Garbary 35-40, tel. 1371. 


Skóry i przybory szewskie. 
Begach ::\Ioritz, Kościelna 12. 
Bobowski Dominik, Farna 5. 
Borowski Feliks, Pomorska 8 a. 


JAN DILLING 
BYDGOSZCZ, UL. TORU
SKA 179 
PracowDia cholewek na miarę oraz fa- 
brykacja cholewek wszelkiego rodzaju 


"G. DRAUGELATTES 
HANDEL SKÓR 
BYDGOSZCZ, UL. NIEDŹ\VIEDZIA 4 


AUGUST FLOREK 
HANDEL SKÓR 
JEZUICKA 14 TELEFON 1830 


Guhl E., Długa 45. , 
Haskelberg Istera, Długa 16. 
Hasenpusch :Maks, Przyrzecze 9, tel. 117. 


Byd
DSka Składnica Skór 
wlaśc. B. IŁOWSKI 
Bydgoszcz, ul. Długa 55 Telefon 14-19 
Konieczny Piotr, Si
nkiewicza. 16. 
Konieczny i Zielichowski, Plac Poznański 1." 
}Ieh! Adolf, Dworcowa 50. 


Książka adresowa. 


Peek Kl., Hzpitalna l. 
"Pellis", Sp. z o. p" Długa HL 
Polska Hurt. Skór, 
p. z o. o., Długa :J]_ 
Robinstein Samu.el, Dworcowa 37. 
Rotman" H., Hetmańska 15. 
Schneider ,,,., Dworcowa 68. 
:-)lQ.użyk J., Długa 25. 
\Yawrzyniak i Rybski, \Yarszawska 24. 
'Vajn.berger 1\1., Sienkiewicza 16. 


Skóry surowe. 
Bracia PryliI1scy, Promenada 44/4.5, teI. 693. 
Braun Henryk i A. Czany. Kujawska 7. 
Gutkowski Franciszek, Pomorska 28. 
Leyser l\I., Kujawska 116, tel. 1796. 
Przetwórnia skór bydg. cechu rzeźn., Jagiel- 
lońska 35 d, tel. 944. 
Vogt PawEł, Bernardyńska 10. 


Skórzana galanterja - wyroby. 
Hirsz l\Iarja, Gdańska 22, tel. 1096. 
Drzewiecki \V., Długa 13. 
Kielczewska Anna, Gdańska 18. 
KUCZyl'lSki B., Dworcowa 94, tel. 875. 
:Musiał Z., Długa 52, tel. 1133. 
Nowak i Ska, fabr. walizek, Zbożowy Rynek ;), 
tel. 1932. 
Rachroielowska Emilja, "
ełn. R)'-łlek 2. 


Ślusarnie i warsztaty mechan. 
BaesJer Eryk, Ułmlska 34. 
Barche Franciszek, Pomorska 67, tel. 1365. 
Czarnecki ,,,., Kościuszki 51, te!. 1586. 
Chrzanowski Jan, HetmaIlska 29. 
Gehrke Er
Tk, Xakielska 119. 
Grabich Bolesław, Kujawska 8. 
Guhl Hugon, Pomorska 43. 
He
-łlowski Antoni, Pomorska 58. 
J. Kalitowski, Gdaf1ska 27. 
Kowasz Józef, Sienkiewicza la. 
Libera i Struzewski, Hotmańska II. 

Ialinowski Każimierz, Kujawska 107. 
l\lułune H., Zduny 2. 
Nowacki Fryderyk, Gnillwaldzka 144. 
Nowak Leon, GrWl\valdzka 122. 
Reimer Ryszard, 3 :\Iaja 5. 
Saganowski :Michał, Pomor:::ka 42. 
Sał-nowski Aleksander, Pomorska 71, tel. 15-14. 
Ślusamia art. bud owI., Pomorska 67, teL 1365. 
Słomiński Józef, Dr. Emila "Tarmiriskiego 3 a. 
Teske Kurt, l\Iazurska l. 
Urbaniak K., Poznańska I. 
'Vlodarski Zygmunt, Kujawska 223. 
\y olif1ski Józef, Bernardyńska 10. 
TempJin \YiUi, Św. Trójcy 19. 
Wróblewski Józef, Dr. Emila \Varroiriskiego 10. 


Smoły. 


................................................ .............. 
i HANDEL DRZEWA I WĘGLA i 
E AHPEL T AUGUST 
: NARUSZEWICZA 5 TELEFON 109 : 
: SPRZEDAŻ OP.U.U I TOWARÓW BUDOWLANYCH: 
. . 
.............................................................. 


. 
. 
. 
. 


7 


..
		

/adresy_192800104_0001.djvu

			50 


Smoły - Stolarnie 


................ ................ ................ ............!. Gaj Bronisław, Św. Trójcy 32. 
BRACIA SCHLIEPER : Goc Antoni, Chwytowo 15. 
: Gierig Fryderyk, Malborska 19. 
Bydgrn.zcz, Gdańska 99, telefon 306 i 163 : Glesmer StaniRlaw, Grunwaldzka 101. 
Hurtownia materJal6w budowlanych, nawo!6w sztucz-: Grams Paweł, Szczecińska 12. 
nych. narztdzJ budowlanych I okul: bUdowlanych : Gralewski Wincenty, Ks. Skorupki 68. 
.............. ...............................................; Grochowski J a.n, Wiatrakowa 4. 
Gronau Paweł, Lipowa 2. 
Giinter Jan, Toruńska 6. 
Haase Augustyn, Podg6rna 3. 
Hancyk Józef, Błonia 14/15. 
Jankowski 'Vincenty, Ułańska 13. 
Janowicz Tadeusz, Nakielska 8.... 
Janowicz Dionizy, Św. Trójcy 30. 
Jarzębski Michał, Kordeckiego 7. 
Jordan Franciszek, Różana 3. 
Katz Ryszard, Kościuszki 55. 
Krencki Antoni, Sienkiewicza 39. 
Kanabaj Jan, Poznańska 5. 
Kiedewicz Franciszek, Dr. Emila 'Varmińskiego 
nr. 10. 
Kneiding August, Poznanska 26. 
Kosicki Teodor, Nowy Rynek 2, tel. 1213. 
Kuziemski Jan, Dolina 24. 
Kuczyński Bernard, Grudziądzka 3. 
Kuberski Stanisław, Jackowskiego 33. 
Karczewski Kazimierz, Kujawska 50. 
Kosmowski \Vawrzyn, Plac Piastowski 6 a. 
Kasprowicz Andrzej, Sowińskiego 6 c. 
Lipiński Jan, Chwytowo 8. 
Lisewski Stanisław, Łokietka 7. 


I "'I
IPREGNACJA." T. Z o. p. 
. CESTRAI.A BYDGOSZCZ 
Jagiellońska 17 (Plac Teatralny) - Telefon 1214 i 1215 
Fftbrykl papy, .moły I t. d. 
sprzedażi'R'szelkl('h lIIoterjoł6w budo'R'lany«Jh 


Pitschmann J., Grudziądzka 7/11, tel. 82. 
"Znicz", Kwninek i Chroist, Grunwaldzka 109, 
tel. 1330. 


Sól - burt. 


','polrux", Poznańska l, tel. 1303. 
Kentzer B., Gdańska 149, tel. 341. 
Luczkowski M. J., Gdańska 70/71, tel. 184. 
Żbikowski M., Zboż
 Rynek 6, tel. 119. 


Spedytorzy 


(patrz Eksp.-traasport. przedsiębiorstwa). 


.' 


Sprzęty kuchenne i domowe 
(patrz; kuchenne sprzęty) 


Śruby. 
Centrala Śrub, Poznań, filja Bydgoszcz, KróJ. 
Jadwigi 18. 


H. SCHELLONG 
Handel stali 
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka tt-ł2 - Telefon 1250 


Śrutownie i sieczkarnie. 
Petrykowski Wiktor, Gal'bary 22, tel. 1373. 
Sikorski Paweł, Grunwaldzka 87. 


Starzyzna - metale, szmaty. 
Narewski J., Kujf\wska 54, tel. 1813. 
Przybylski T., Kościuszki 6, tel. 1074. 


Stolarnie. 
Czuzak Józef, Ułańska 13. 
Dietrich Waldemar, R6żana. 24. 
Drzazga St., Gdańska 63. 
Dobs.ar Karol, Grunwaldzka 144. 
Boche.ński J6zef, Wincentego Pola l. 
Bernard Wincenty, Król. Jadwigi 10. 
Ba.uman Jan. Kossaka 96. 
Bruszek J 6zef, Stara. Szkolna. 15. 
:Fiszer J óze£, Hetmańska. 26. 


" 


Fabryka skrzyń i mebli 
"Bocianowo" 
WŁAŚC.: FRYDERYK MATZ 
ul. Jagiellońska 11 - Tel. 313, pryw. 731 
p r o d u kuj e: Skrzynie dla przemysłu. Materace na- 
kładane i 
r
żynowe. Leżanki, kanapy. Garnitury 
klubowe. Spirale. Szkielety do mebli wyściełanych. 
Dostarcza p o c e n a c h f a b r y c z n y c h : plusze 
meblowe, powozowe, mokiety, kapy, garnitury plu- 
szowe, gobeliny, drelichy, surówk
, płótna, spr
żyny, 
pasy, szpagaty, pakuły, traw
, włosie, gwofdzie, śruby 
i szkielety do mebli. - - - - - - - - 


Mentlik Mieczysław, Toruńska 15. 
Marszałek Józef, Na Wzgórzu 50. 
Muszyński Franciszek, Nakielska 16. 
. Michalski Feliks, Pomorska 10. 
Myśliwiec Idzi, Gdańska 50. 
Najdrowski Aleksander, Pomorska 22/23. 
N ajdrowski Jan, Pomorska 42. 
Nawrocki Jan, Zduny 16. 
Nowak Andrzej, Podgórna 28. 
Nowak JuIjan, Szpitalna 8. 
Nowak Ł., Jagiellońska 3. 
Olszewski F., Promenada 19. 
Orłowicz Józef, Grunwaldzka. 129. 
Orłowski Leon, Gdańska 60. 
O.erjarczyk Franciszek, Wełn. Rynek 13. 
Orłowski Ludwik, Dworcowa 69. 
Pa.czyński Ludwik, Ułańska 12. 
Piotrowski Adam, Lenartowicza 12. 
Rosenkranz Jan, Matejki 9. 
Raczkowski Walenty, Poznanska 11, tel. 74.9 
Rejentowicz Konstanty, Pomorska. 10.
		

/adresy_192800105_0001.djvu

			Stolarnie - Szczotki i pendzle 


61 


stemple - fabryki. 
Kabat \VitoId, Herm. Frankego 2, tel. 1238. 
Kapela L., Gdańska 37, tel. 1006. 

 ................................ 
. . 
. . . 
, = Jedyna w Bydgoszczy = . Swiece - fabryki. 
. Fabryka 8t m I · Szymański, Janicki i Ska, Toruńska 180, tel. 1579. 
i e p i i Sygnały kolejow 
 
i Franciszek Zawadzki i r................... +:+ +.......i 
= ul. Pomorska 13 r6g ul. Śniadeckich :: i Flebrandł a. l S-ka: 
. Telefon Nr. 70 . Sp. z o. o. + + 
. . 
r...............................1 t: Fabryka sygnałów kolejowych' t 
stolarskie przybory. + Grunwaldzka 3, tel. 182, 185, 186 
 
Śniegocki FI., Śniadeckich 21, tel. 215. 
 .. . ++ + + + + + + + + + + + +. + + + + . + + + + . .....:. 
Szulc S., Dworcowa 63, tel. 840. 
Rehbein G., Gdańska 139, tel. 
41. 
Stroiciele fortepianów. 
Gebchardt 1\1., Gdańska 130. 
"'icherek Paweł, Grodzka 16, te1. 273- 
Wojtkowiak WIad., Śniadeckich 15.16. 


Ruciński Józef, Ks. Skorupki 70. 
Rydelski St., Pomorska 40. 
Rosenau' A., Jana Kazimierza 5. 
Sitkowski Leon, Dworcowa 17. 
-ŚwietJik i \V6jcik, Naruszewicza 2. 
Siernicki Cezar, Szubińska 18. 
Sumsalski Maksym ilj an, Kwiatowa 14. 
Subański Stanisław, Dąbrowskiego 25. 


Jan Szczepański 
Bydgoszcz mistrz stolarski Podwale Nr. 17 
SPECJALNOŚĆ: Urządzenia biurowe i skle- 
powe oraz wytwómia mebli artystycznych 


Szulczewski Jan, Dworcowa 75. 
Schiilke Jan, 
Iarcinkowskiego 3. 
Szymański Brunon, Chwytowo 16. 
Torka W., Sienkiewicza 46. 
Tuchwski Henryk, Św. Trójcy 17. 
Turzański Ignacy, Lubelska 12. 


WELKE 


ALOJZY 


Mistrz stolarski, Bydgoszcz, Racławicka 8 
Stolarnia dla wyrob6w meblowych i budowlanych 


WITT ŁUCJAN 
MISTRZ STOLARSKI 
WARSZTAT ULICA GDAŃSKA NR. 4 


W ojtas Bolesław, Poznańska 15. 
Wolif Franciszek, Grunwaldzka 138. 


Studnie 
(patrz pompy i studnie). 


Strzeżeme. 
Tow. Strzeżenia z o. p., Batorego 4, tel. 1307. 


Siatki druciane. 


i====--=:==r=
 

 C 

 ..
.


.

".


;.... 
.
 
 8 
g .'t.

..
.
.

J'

. '

: C 

 ,


.
.!.!.'v,'
 'I
' i 
8 .,'
 v 'V- '" v

'V

.
 h
'! ! 
= 
_ ,/(V' 
vv.\...'X,Jj 
 
 'I
. C 

 ".' '. ,,/ 'M v.
/' ,..."'
 ., iii: 
 
 
g _" "'{JJ,
>:".'i.
 F, 
wY'

, \
,... i 
g-.. ....,.' ,"
..
 , 
'v........ '.v .;+..T' - 
= "n. v
 
 r
w 
 - '
-'_,"",'Yr'V'ł' {

 C 
= '" 

 ..s..- ./ :- - 
;;l.i
'J(... 
 
.
 .... 
= J
 R;v' t .il. ,"',
" :,
'4 i
t,l
łft
 ''v:''r.' ! 
= . _
 """ , ' '
V'>J..3:v::.v.. 

. = 
= 
, _,.?.... '....'7- "'- _ 
-'/.
"':7;;',7' .::::v"'. 
 

 
 
I Siatki do wialń i 
i Filtry do pomp i 
g Ogrodzenia parkowe g 
I Mechaniczna fabryka siatek drucianym I 

 Bronisław Paruszewski I 
i Bydgoszcz, Rynek Zbożowy 9, telefon 12 70 
 
! Adres te le gr. : Eksimport i 
=
 


;> 


Szczotki i pendzle. 
BYDGOSKA FABRYKA SZCZOTEK I PENDZLI 
WŁ. KAROL BOCHIŃSKI 
Śniadeckich 45 Telefon 1824 
pole.. Izczotkl kaidłfo rodzaJ" dla lIandla I pmlllJlhl 
7.
		

/adresy_192800106_0001.djvu

			52 


Szczot!d i pendzIe - Szewskie warsztaty 
. - 


Donajski "T., Dr. Emila. 'Varmińskiego 15, Grygrowicz Aleksander, Koronowska 65. 
tel. 1126. Hałas 'V., 'Vełniany Rynek 8. 
Drzewiecki 'V., Długa 13, tel. 1102. Herman R., Ułańska 28. 
Chmarzyński E., T. z o. p., Kordeckiego 7/10, Jahnke C., Gdańska 24. 
tel. 1650. J anecki Aureljusz, Dworcowa 2. 
Ensminger A., Dworcowa 83. Jawor Juljusz, Koronowska l. 
Krajowy zakład dla. ociemniałych, Reja 5, Jeż Stanisław, \Yełniany Rynek 13. 
tel. 1331. Józefiak Kazimierz, Długosza 13. 
Michalak Franciszek, Dr. Emila'Varmińskiego 10. Kałaszewski Feliks, Gdańska 139. 
Pa.ckentrager 'V., Kościelna 5, tel. 1049. Kanoniczek 'V., \Yarszawska 4. 
..Piabama", Promenada 22/25, tel. 22. Karamucki Stanisław, Gdańska 153. 
Rzeszewski R., Jezuicka 6. Karpus Ksawery, Piękna 8. 
"Surowiec", Grudziądzka 13, tel. 1458. Korn Paweł, Jagiellońska 31. 
"Vanamot", 'Vojewódzka 6, W)'Toby z drzewa Kiliński Jan, Gdańska 27. 
dla szczotek. . Klimek Franciszek, Piękna 24. 
Klimek Anna, Jana Kazimierza 3. 
Szewskie warszta ty . Kocon Franciszek, Grunwaldzka 124. 
Konieczny Leon, Sniadeckich 26. 
Aizert P., '\Vileńska 10. Kordowski F., Bif'licka 12. 
-Andrzejewski Anastazy, Kaszubska 34. Kowalewski J., Sienkiewicza 14. 
...-\ndrzejewski Stanisław, Nowodworska 2. Kot Szczepan, Grunwaldzka 125. 
Augustowski A., Kujawska 21. Kowalski J., Ogrodowa 12. 
Bą,czyk Stanisław, Szpitalna 8. Krause Antoni, Kordeckiego 34 a. 
Bandy t Juljan, Gdańska 62. Kriiger Jan, Pomorska 15. 
Baranowski Józef, Zduny 12. KrzywdziIlski Józef, Błonia 21. 
Behrend Fryderyk, Śniadeckich 20. KrzYWlllski L., HetmaIlska 22. 
Bender Oton, Jezuicka 17. Kujawa Roman, Dworcowa 7. 
Bergman 'Y., Hetmańska 28. Kulpiński St., Śniadeckich 46. 
Bielicki B., Orła 12. Kuszyński Bazyli, Dworcowa 81:1. 
Biernat Tomasz, Śląska 3. Lemański J., Gdańska 137. 
Bigalke Fr., Marcinkowskiego '4. Lewandowski Jan, Gdańska 157. 
Błaszkiewicz \Valerja, Śniadeckich 24. Liberda Bronisław, Pomorska 13. 
Borowicz, Kujawska 50. LipczYliski St., Mazowiecka 29 a. 
Borucki Jan, Sienkiewicza 52. Lohse Paweł, Grunwaldzka lU. 
Budnarski J., Długa 52. Łajdyk Stefan, GrmHvaldzka 124. 
Budysz Zofja, Pozn811sktt 27. Łazowski Roman, Poznali ska 32. 
BlU'chard P., ŚW. Trójcy 20/21. Łoś }'ranciszek, Grunwaldzka 134. 
Chlebowska Józefa, Dworcowa 12. Łukaszewski Maksymiljan, Błopia 20. 
Chojna
ki Paweł, Tomilska 162. Łukaszewski Stanisław, D\.vorcowa 30. 
Cholewiński "T., 'Wiatrakowa 10. Łusie,vicz Maksym., Pomorska 59. 
Chyrek B., Ugory 5. Łysakowski Karol, Ja
kowskiego 23. 
Cieślak ::\Iarjan, Sienkiewicza 54. Makowska Bolesława, Chełmińska 1. 
Ciosański Ambroży, Szpitalna 7. Makowski Bolesław, Nowv Rynek 3. 
Czac
rk R., Garbary 12. :Malinowski Antoni, D'\O\'orcowa ll. 
Czadowski \Yilhelm, 'Varszawska 15. :Markiewicz Jan, B ocianowo II. 
Czerwiński B., Plac Piastowski 11. Matuszewski Jan, Śniadeckich 30. 
p- Czeszewski Stani:,;ław, Grunwaldzka 19. MeHer Józef, Grunwaldzka 13. 

 Dilfing Jan, Toruńska. L79. l\lielusz
"ll T., 'Ya.rszawska 13. 
Długi J., Kordeckiego 14. :MiHler A., Dworcowa 19. 
Domżalski Feliks, Gdallska 151. Jliiller Oskar, Gdańska 45. 
Donarski Piotr, Pomorska 3. Myszkowski Jan, Senatorska 9. 
Durny Zyglmll1t, Siemiradzkiego 10 a. l\1yszkowski Jan, Stary Rynek 20. 
Dylik J., Król. Jadwigi 10. Najdowski Jan, Grunwaldzka 111. 
Fita Piotr, Dworcowa 15 a. Nawrocki St., Sienkiewicza 22. 
/ Fryckowski Antoni, Plac Poznański 4. NiedbaIski M., \Vełniany Rynek 15. 
Frydrych, Jagiellońska 59. N od.zykowski Stanisław, Gdailska 64. 
Fudziński Stanisław, Szpitalna 5. Nowak ::\1., Szubińska 10. 
Gabrielewicz Kazimierz, Plac Piastowski 3. NlU'kiewicz Bronisław, Gdańska 88. 
/ Gajowiecki Józef, Kordeckiego 14. Okonek 'Vanda, Św. Trójcy 17. 
II Genat Oton, TOruilska 187. Ostrowski Z., Grunwaldzka 88. 
Geppert Jan, Orła l. Ostrowski Piotr, Czarnieckiego l. 
Gizewski Wiktor, DwOrcowa 30. Pankratz \Villy, Garbary 17. 
Goldau A., Toruńska 154. Parzysz Franciszek, Pomorska 31. 
Gonczerzewicz '\V., Gdańska 159. Pasiński Józef, Jezuicka 9. 
Górski Bronisław, Sobieskiego 9. Pasiński Seweryn, \Vą.ska 6. 
Górski Jan, Gdańska 72. Paszek Franciszek, G<.lailska 40. 
Gorzelany Antoni, Kujawska 13. Piotrowski F., Podgórna 27. 
Grabowski F., Łokietka 21. Płotka A., Śląska 3. 
. Grochow
i '\V., Paderewskiego 14. Pniewski Antoni, Orła 26.
		

/adresy_192800107_0001.djvu

			53' '- 


Swws kic;:, warsztaty - Szkło i porcelana 


PoWmann August, Gdańska 30. 
Prus Bolesław, Długa 51. 
Przybyliński Feliks, \Yarszawska 23. 
Przybylski K., Brzozowa 4. 
Przybylski 'V., Bocianowo 17. /" 
Puls Jan, Hetmańska 16. 
Radecki 'V., 'Varszawska 2. 
Rocławski P., Kordeckiego 31. /' 
Różewicz Piotr, Gdańska 35. 
Ruciński Jan, Podgórna 8. "". 
Ruciński Ignacy, Wełniany Rynek 12. , 
S
decki \Vacław, Nakielska 128. 
Seibertshauser Artur, Garbary 23. 
Siewert R., Różana 22. 
Si1ski Kazimierz, Sienkiewicza 56. 
Skowroński S., Św. Jańska 4. 
Ślebioda Antoni, Gdańska 56. 
Słomiński St., Dworcowa 81. 
Smolarek Franc.. Św. Trójcy 33. k 
Smolarek Franc., Poznańska 35, 
Sobieralski F., Grunwaldzka 25. 
Stawicki Ant., Hetma{lska 10. 
Stawicki Jan, Jagiellońska 51. 
Stoppel Feliks, Pomorska 53. 
Stranz Marceli, Łokietka 25. 
Streich J., Plac Kościeleckich. 
Styglitz Rawa, Kościelna 4. 
Stypałkowski L, Ks. Skorupki 89. 
Świątek Adam, Jackowskiego 18. 
Świtała Z., Hetmańska 13. 
Szajda Stefan, Kościuszki 58. 
Szreiber Juljan, Nakielska II. 
Szulc Kazimierz, Długosza lI. 
Szymański Jan, Mazowiecka 4. 
Trawiński 'Yincenty, H. Dietza II. 
Trojanowski Franc.. SzczeciiH'
ka 10. 
\Vajsberger Chi!, Długa 3. 
\Valdowski M., Bociano.wG 33. 
\Vawrzvniak :-:., Bociano,'vo 27 a. 
\Viechcillski \Yawrzyn, Dworcowa 18. 
"1'inkler Franc., Zbożowy Rynek 5. 
\Vitt J\laksymiljan, Szczecińska l. 
\"1odarski Franciszek, \Yileńska 9. 
,yoj.starowicz, Toruńska 1I5. 
'wolny Józef, Dolina 25. ",- 
.......\Vypniewski 'Vacław, Plac Poznański 12. 

 \Yudniak Kazimierz, DwOrcowa 75. 
Zblewski Teodor, Sienkiewicza 8. 
Ziel:ulski Franc., Plac Poznański II. 
./Zjawiński Jan, Poznańska 32. 
Z1Wka Franc.. Chrobrego 22. 
Zybertowicz 'V., Kujawska 8. 


Szewckie przybory. 
patrz sk6ry i przybory szewskie). 


Szklarnie. 
Apczyński M., \Vodna 1. 
G6rski W., Podgórna 24. 
Grzeszok G., Toruńska 155. 
Havemann Paweł, Król. Jadwigi 6 a. 
Jankowski Fr., Pomorska 2.8. 
Jankowski J., Gdańska 36. 
Jezierski K., Jagiellońska 51. 
Jedliński Emil, Gdańska 108. 
Kowalkowska Bronisława, Jezuicka 7/8. 


r 


Kowalkowski T., Pod BLankami .30/51. 
Lange Thea, Dworcowa 86, tel. 1585. 
Pałaszewski Fr., 3 Maja 14 a. 
Piliński Leon, :Matejki l. 
Rohl Emil, Król. Jadwigi 7. 
Sawicki Adam, Śniadeckich 51 a. 


Szkło. 
Bydgoska huta szklana, '\Y. Pasikowski, Toruńska 
101/103, tel. 1566. 
'Vkp. huta szklana, tel. 132;"}. 
t+......++++++++ .... +++......... 
+ + 
t FABRYKA LUSTER ! 

 szkło taflowe :: 
+ + 
! Eugen Kriiger! 
. . 
: T. z o. p. t 
. . 
t Podolska 4 Telefon 228 
 
. . 

. .....+..+.. ......++...+ +.+.+. 
 
"Kara" i "Hor
ensia", Król. Jadwigi 6, tel. 697 


Szkło i porcelana. 
Balcer Jan, Gdańska 36. 
Czernikowski A., Długa 4. 


H. DYMKOWSKI 
Specjalny magazyn szkła, porcelany i fajansu 
G;'\JIEZl'\O. Chrobrego 40, telefon l\'r. 150 
BYDGOSZCZ, Gdańska 2, telefon Nr. 1037 
Hensel A., Dworcowa 97, tel. 193. 
Krause Leon, Grunwaldzka 144. 


Telefon 


1437  


Ka.m.Iłitzcl' Salomon, Gdańska 28. 
Kasprzak Ignacy, Śniadeckich 39. 
Licbarski Stanisław, 'Yełniany Hynek 13. 
Morkowski, Grodzka 24.
		

/adresy_192800108_0001.djvu

			34 


Szkło i porcelana - Techniczne biura 


Okoniewski Stefan, Herm. Frankego l. 
Szalla A., Grodzka 24. 
Zandereit Alwina, Grunwaldzka 6. 


Szlifiernie szkła 
(patrz lustra i szlifiernie). 


Szlifiernie narzędzi i instrumentów. 
Alcher J., Dworcowa 69. 
Landt J., Ks. Skorupki 89. 
Radau Adolf, Jagiellońska 35 b. 
Śniady Wincenty, Gdańska 15l. 
. ŚwitaIski Józef, Poznańska 6. 
Teske Kurt, Plac Poznański 4. 
Zaist Antoni, Grodzka 22. 


Tańca szkoły. 
Kochański 'Vład
-sław, Lipowa 5 a. 
Plaesterer Herta, Dworcowa 3. 
Toepe 1\Iarja, Gamma 9. 
Tulibacka .Aleksandra, Jackowskiego 2. 


\ Tapety i linoleum. 
ArndtR., Jagiellońska 74, tel. 20l. 
Klamro Oton, Dworcowa 6 a, tel. 828. 


Wysyłkowy Dom Tapet 
s. stryszyk właśc. A. SłirySzYk 
Bydgoszcz, ul. Długa Nr. 34 


Tapicerzy i dekoratorzy. 
Bender Wilhehn, Św. Trójcy 33. 
Dietrich Eryk, Gdańska 130. 


Domnlck Otto 
Bydgoszcz, Wełniany Rynek 7, tel. 1619 
poleca kompletne urządzenia mieszkalne 
w dobrym i estetycznym guście. 
DEKORAC.JE - MEBLE DO UZUPEŁNIENIA 
8PEC.JALNoś6: M E B L E W Y Ś C I E Ł A N E 
Solidne wykonanie z suchego pierwszorzędnego materjału 
w własnych warsztatach. 


Drzazga Stanisław, Chocimska l. 
Fichtman Henryk, Ś!liadeckich 40. 
Hennig Aleksander, Sniadeckich 22. 


Fabryka materacy patentowych 
wlaśc. TADEC"SZ JANOWICZ 
Jagiellońska 4, drugie podwórze 
Kneiding August, Poznańska 26. 
Krauze Helena, Dolina 24. 
Makowski A., Śniadeckich 51. 
Lewandowski Bolesław, Bocianowo 17. 


Nowaczyk 1\'1., Nakielska 123. 
Piasecki Edmund, Śniadeckich 41. 
Sajkowski Teofil, Nakielska l. 
\Vitt Augustyn, Gamma 3. 
Zybertowicz Mieczysław, Kujawska 29. 


Tapicerskie przybory. 
Dietrich E., Gdańska 130, tel. 782. 
Dykiert U., Długa 45, tel. 1934. 
Kołakowski 1\1., !śniadeckich 50, tel. II 69. 


Biuro TeChnlczno.Handlowe - Przvborv tapicerSkie 
GUSTAW REHBEIN 
GDAŃSKA 139 TELEFON 941; 


Tarki de prania. 
"Harwoza", Św. Trójcy 6, tel. 1606. 


Tartaki. 
Franke C. A., Adama Czartoryskiego 2, tel. 2 
"Lasmet", Fordońska 72, tel. 210. 
"LasIIlet", TorUlIska 48. 
"Lasy Polskie", S. A., Kapu:,;cisko Dolne. 
"Lloyd Bydgoski.', T. A., Siernieczek. 
"Marjański", wł. ::\Iacłmikowski Edmund, To- 
ruńska 42, tel. 792. 
Petrykowski 'Yiktor, Garbary 2]/22, tel. 1373. 
Selig Salomon, Toruńska 57, tel. 131. 
"Tri" i Spółka, Toruńska 18, tel. 711. 
\Veynerowski Antoni, Promenada 45, tel. 909. 
\Vilhouse 1\1., Promenada 35, tel. 77. 
,,\Visła", Fordońska 15/16, tel. 93. 
,,\Visła", Toruńska 45, tel. 38 i 823. 


Techniczne artykuły. 
Grabianowski i Ska, Dworcowa 66, tel. 912. 
Hoffmann C., Cieszkowskiego 16, tel. 1908. 
Hoffmann G., Dworcowa 57 a, tel. 1940. 
Kemnitz E., Dworcowa 22/23, tel. 1784. 
Rlemt E., HetmaIlska 12. 
Miiller 'V., Dworcowa 61, tel. 688. 
Piecek J., Dworcowa 18 c, tel. 408. 


.............................................................. 
. 
M. RAUTENBERG i S-KA 
 
ul. Jagiellońska 11, telefon 1430 : 
. 
Specjalny dom techniczno - handlowy: 
. 
............................................................. 


Rautenherg i Ska, Jagiellońska n, tel. 1430. 
Schmidt E., Dworcowa 93, tel. 288, 1616. 
\Viese O., Dworcowa 62, tel. 459. 
Ziegler F. i Ska, Dworcowa 95, tel. 24. 


Techniczne biura. 
"Aviatik", Chrobrego 8, tel. 63. 
Brukaszewicz i Wrycz-Rekowski, Toruńska 181, 
tel. 1450. 
. Gadziński inż., Pomorska 13, tel. 393. 
Hessemiiller K., Gdańska 124, tel. 379. 
Rehbein G., Gdańska 139, tel. 491. 
"Siemens", Dworcowa 61, tel. 571. 


. '
		

/adresy_192800109_0001.djvu

			Telefony - Wełna 


55 


Telefony. 
++.. +++.....................++.. 
. . 
ł TeJefonDe
ellsc
all Danzig ł 
: G. m. b. H. 
 
f Gdańsk. Thornscher We! tO e f 
. + 
+ + 
+ . 
+ ;-y- + 
f Sprzedai P
IIE6 . Dzieria"a i 
. + 
+ . 
t: Nowoczesne urządzenia t: 
+ + 
: telefoniczne-Urządzenia : 
t: elektrycznych zegarów :: 
: i sygnalizacj i świetlnej. t: 
+ + 
: Personel techniczny staIew Bydgoszczy t: 
+ + 
+ ul. 20 Stycznia 20 roku Nr. 30 + 
t T
cloo 
2 t 

 . t: 
........+..++...+..++. ....+ ++++. 
Tlen. 
Dziembowski J., fabI'. tlenu, Plac \Volności l 
(Fabryka tlenu - przy ulicy Pułaskiego), 
tel. 1514. 


Tokarstwo w drzewie. 
Doege K., Sienkiewicza 36. 
Fritz Ignacy, Grudziądzka 4. 
Klichowicz N., Pomorska 10. 
Kowalski Władysław, Unji Lubelskiej 2. 
Malazachowicz P., Dr. Emila 'Varmińskiego 14. 
Torebki papierowe 
(patrz papierowe wyroby). 


Trumny. 
Basendowski J., \Vały Jagiellońskie 13. 
Drzycimski A., Długa 29, tel. 1009. -r 
Drzycimski Józef, Nowy Rynek 2, tel. 1213. 
Grund Rudolf, Gdańska 26, tel. 338. 
K08icki T., Nowy Rynek 2, tel. 1213. 
Kosmowski Wawrzyniec, Plac Piastowski 6 a, 
tel. 397. 
Lydka Gustaw, Plac Poznański 13. 

ląka Stanisław i Ska, Grunwaldzka 131. 
Schmidtke Berta, Wały Jagiello*skie 13. 
Firma FIorjan Śniegowski 
Śniadeckich 21 - Telefon 115 - 
Ozdoby do trumien, zamki, okucia mebl. 
. 


, 


Trykotarze i pończosznicze wyroby - hurtownie 
(patrz pończosznicze wyroby). 


Ubezpieczenia. 
Tow. "Europa", Stary Rynek 27, tel. 661. 
Krajowe Ubezp. Ogniowe, Grodzka 16, tel. 825. 
"Piast", Jagiellońska 75, tel. 75. 
"Polonja", Gdańska 165, tel. 414. 
"Silesia", Dworcowa 32. 


Scbeuer .Jan 
Inżynier [ywilny, zaprzysięźony rzeUOZnaW[a 
Chodkiewicza 41, telefon 357. 
.................................. 
. . 
5 ,., V E S T ił" 5 
. . 
= Bank i Towarzystwo Wzajernny[h Ubezpie[zeń ; 
= Oddział w Bydgoszczy = 
= Dworcowa 30 Telefon 730 = 
. . 
.................................. 
"Vesta". To\v. Ubezp., DworcO\va 73, tel. 1631. 
"Vita". Dworcowa 18c, tel. 19. 


WarszawsMie TOw. UbeZPieCzeń s. A. 
Zaloż. 1870 r. 
Ubezpieczenia od ognia, kradzieży i gradu 
" p A T R I A" Spółka Akcyjna 
Ubezp. od prawno-cywilnej odpowiedzialności, 
wypadków cielesnych i autocasco 
"PRZEZORNOSC" Spółka Akc. 
Ubezpieczenie życiowe i rent 
Jeneralny zastępca: 
Franciszek Streich, Gdańska 34, tel. 622 


Wagi - budowa i reparacje. 
1\1. Haffkowski. Toruńska 6. 
W. Schenk, nast. E. Dą.browski, Jagiellońska 35a, 
dawno Sper1ing Juljusz, Mazowiecka 29. 
Starzyński Jan, Toruńska 186. 


Walizki 
(patrz skórzane wyroby). 


/ Wata. 
Drasche C. \ fabryka. Gdańska 129, tel. 170. 
Wełna. 
C. Drasche, Gdańska 129. 
FengIer Marja, Wełn. Rynek 11. 
Gerson Penches, Dworcowa 35, tel. 1189. 
Pryl Tomasz, Dworcowa 34. 


.
		

/adresy_192800110_0001.djvu

			;)11 


\Vełna - \Viniamie znnko\\ 
ka Franciszka. :\ akid:.-ka 118. I .

==
:=
:=:==
==
=
=
=

=
. 
'Yi
nipw
ld A.. Dworcm\'a 33. ". " 
"'iśnie"'1':ki H.. Dworcowa 31 A. tel. 1
1O. B J J 6 O E R D E L R 
Zahulski 'nad
'
ła". Dluga 42..J' O 
fi . . 8 
8 wł. L. BOHL i E. MATECKI fi 
UIIJallo\\ski Leon. Kwiatowa 4, tel. 1426. " " 
8 Bydgoszcz 8 
8 Długa 35 Telefon 14 8 
8 Rok założenia J 81] 8 
" " 
(patrz dział inform. n1.pd.'-ezny). 8 H F1. N D E L W I N fi 
" O 
fi I SPIRYTUALIJ 8 
" " 
" O 
8 Wina 8 
8 . k . b . ł . 8 
Emil W ercKmeisterN ast. 8 węglers le, la e I. czer
o
e, 8 
H{'RTOWY H\XDEL WI
 I SPIRYTliALTJ 8 Bordeaux, wszelkie rens Ie, 8 
WIXIARXI-\ I PROBIERXH 8 południowe i szampańskie 8 
Ii\-VGUSZLZ. J \Glr:LLO
SKA 64. TFL. II " " 
8 Specjalność: Wina węgierskie 8 
" o 
o " 
.==

=
=====
==::. 


W ędzarnia ryb. 


Weterynarze 


Winiarnie. 


: \ 
I Bydłowski. Długa 28. tel. 929. 
Cisewski. :::;tmT Rynek 27. teL 11 
2. 
. 
 ł 


Ll1<"k,,-ald, JagiellOIbka 9. tel. 173.
		

/adresy_192800111_0001.djvu

			Wina. handel l winiarnie - Zboże i ziemiopłody 


57 


Wina, handel i winiarnie. 
Bydłowski L., Długa 28, tel. 929. 
('isewski J. t Stary Rynek 27, tel. 1182. 
Goerdel J., Długa 35, tel. 14. 
Grabowski Bronisław, Błonia ]. 
Kaczmarek Czesław, Gdańska 25, tel. 1563. 
}{alkstein i Osłowski F., Jagiellońska 65/66, 
tel. 724. 
Kentzer Bronisław. Gdańska 149, tel. 1315. 
Kentzer l\I.,Gdańska 149, tel. 126. . 
Luckwald nast. właśc. BQelke, Jagiellońska 9, 
tel. 173. 
:\1akowski H., wina owocowe, Farna l, tel. 489. 
::\1ielcarzewicz Bronio;ław, Dworcowa 18 c, tel. 1261. 
:Nonmacher Aleksander. Gdańska 147. 
Schmidt R. G., .Jagiellońska 59, tel. 888. 
. Yaedke "
., Chrobrego 17. 
'Yerkmeister E., Jagiellońska 64, tel. 11. 


Wirówki - fabryki. 
:X-owacki P., Rycerska 6, tel. 910. 


'Wody mineralne. 
(patrz piwo i wody min.). 


Worki. 


A. ŚWIĘTOSŁAW5KI 
""ORKI XO'TE I łJŻY""ANE 
BYDGOSZCZ, DWORCOWA 13, TEL. 168
. PRY\V
\.TXY 1564 


W ódki i likiery - fabryki. 


Flathe H. B., Poznańska 7, tel. 1408. 
.Franke C. A., Adama Czartoryskiego 7 i ::\Iosto- 
wa 5, tel. 55, 69, 91. 


-:., := =: =: =: =1 := =1 :: :: =: =1 :: =: :: := :: =: :: := :: := :: I.:. 
.. .. 
.. .. 
:: Goerdel ). ). ;; 
:: wła
c. L. BOHL i E. MATECKI := 
.. .. 
:: Długa 35 Rok zaloż. 1811 Telefon 14 :: 
.. .. 
=: Handel win i spirytualij hurt. i detal. := 
:: \\
INIARNIA WINIARNIA :: 
.. .. 
.. .. 
...1.. .... .... .... .. .. .. ........ ...... .... .. .... . 
. ... .... ...................................... ... 


Lisewski Bolesław, Św. Trójcy 4, tel. 794. 


Milchert Józef, kupiec 


radca miejski 
VV


?


?

V 

 
 
y 
 
i Schmidt Albert :
: 

 
 
:
: Fabryka wódek i likierów :
: 
.:. Zal. 1900 Gdańska 4 6 Telefon 86 .:. 

 
 

 
 V

yv


H
 


Schwadtke Jerzy, Zbożuwy Rynek 2, tel. 1666. 
00000000000000000000000000000000000000000000000 
o o 
! Emil Werckmeister Nast. : 
o o 
g Hurtowy handel win i spirytualij 
 
: B d J W ll in
ar k nia 64 i Probiernia Telefon 11 g 
o y goszcz, agie ons a o 
o . o 
uOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooo 


'\Yinkelhausen, Dworcowa 89, tel. 1051 t skład- 
nica fabryczna. 
Zakrzewski "Y., Jezuicka 5, tel. 1729. 


GUSTA V A. SCHEERSCHMIDT 
Artykuły db fabrykacji napojów 
Teiefon 833 Bydgoszcz Dworcowa 57a 


Wózki dziecięce. 
Hensel A., DworGowa 97, tel. 193 i 408. 
Kreski; Gdańska 7, tel. ]437. 
"Sport", Sp. z o. p., fabryka, 3 }\Iaja..19. 


Zabawki. 
"Bobo", fabr., Jagiellońska 29, tel. 1716. 
Bytomski, Dworco,,-a 15 a. 
"Chemograf" , wl. Szulc, Toruńska 185. 
Dux K., Gdańska 149. 
Hensel A., Dworcowa 97, tel. 193. 
Kraczajtys Tadeusz, Zygm. Augusta 18. 
Kielczewska A., Gdaliska 18. I 
Pedracki 1\1,. Śniadeckich 21. 
Sz'arowski i., Dworcowa 10, tel. 1143. 


Zapałki - fabryki. 
Sp. Akc. do Eksploatacji Państw. )Ionopolu 
ZapałCZallego, "Promień", GrtUlwaldzka 72/73. 


Żarówek fabryki. 
"Ampol" , Sienkiewicza 66/67, tel. 858. 
"Palatine", Długa 37, tel. 1343. 
"Polon", Dr. Emila 'Vannińskiego u, tel. 1646. 


Zegarmistrze 
(patrz jubilerzy i zegarm,). 
Zboże i ziemiopłody. 
... 
Ast 
eksander, Bełzka 8. - 
Baer
 ald i Ska, Zbożowy Rynek 2 a, tel. 480, 481. 
Barczyń;{i J., 'Plac Piastowski 2, tel. 1244. 
CentralaRolników, Gdańska 19, tel. 1336 i 1337. 


Xajstarsza polsku fabr)'ka likierów. Fa. -lJloritz (Jol. n 
Jagiellońska 55 TelefoI} 106 
ul. Unji Lubelskiej 14b Telefon 157. 237 
Rost Stefan, Herm. Frankego 2, tel. 1607. ZIEDUOPIJODT
		

/adresy_192800112_0001.djvu

			, 


58 


Zboże i ziemio pl ody - Żegluga 


+. ...........++++....++++..+.. 
. 
r LLOYD BYDGOSKI ł 
t dawniej Brumberger S[blepps[biffahrf t 

 TOW. AKC. 
 

 BYDGOSZCZ, ul. Grodzka 28/29 i 

 Tel. 471, 472, 259. . 

 ODDZIAŁY: t 

 GDAŃSK, Schaferei 15/17 tel. 274-76. : 

 WARSZAWA, Rybaki 6 tel. 134-19. : 

 WŁOCŁA WEK,Bulwarowal9 te1.317 
 

 ZAKŁADY: 
 
+ Fabryka maszyn i stocznia, + 

 Kapuścisko-Małe, teI. 127. : 
+ Tartak, Siermeczek, teI. 44. + 
+ . 
. Port Przeładunkowy, Siernieczek, tel. 267. + 
.............................................................. 
 Cegielnia, Czersk Polski, tel. 44. : 

 1Iajątki ziemskie: Czersk Polski, 
 
. Zimne- Wody i Siernieczek, teI. 470. . 
. Gorzelnia, Czersk Polski, tel. 470. . 
.. . 
. Zegluga-Transporty wodne . 
. ul. Grodzka 28/29, tel. 471. + 
.............................................................. 
 
 
LUDWIK KOLWITZ, sP. l O. O., BUdOOSlCl 
 ; .................++++.+++. + + +. +.

++

 
Towarzystwo przemysłu i hurt. handlu żelaza i artykulów żelazn. ZJI?lo


neUTowarzystwo Transportu l Zeglugl 
ul. Chodkiewicza 19/21 - Tel. 453, 454 i 455 To:a;z.le
je
. Żeglugi Polskiej, Św. Flor- 
}{iIIner Wooław, Gdańska 37. jana 8, te1..33. 
Zjednoczenie Zeglugi Śródlą	
			

/adresy_192800113_0001.djvu

			59 
=
=====
==

==


====
=
==

=
===. 

 = 
= 
 
I Bank M. Stadthagen i 

 Towarzystwo fikcyjne .. 

 ! 
5 Bydgoszcz, Jagiellońska 64 ! 

 = 
g Załatwia wszelkie transakcje bankowe - Bank dewizowy 
 
= - 

 ! 
.=

==
::
:::::::

=:::
:::
:
:::::=:::=::


====
=. 


l...............................................................= 
. . 
5 OTTO BEHNKE i S-KA 5 
. . 
! MŁYN I TARTAK PAROWY 5 
.. . 
= NOWA'VIEŚ-WIELKA TEL. 19, BYDGOSZCZ 1359 = 
= KUPUJE KAŻDĄ ILOŚĆ ZBOŻA, SPRZEDAJE WYTWORY MŁYŃSKIE I 
= KAUFE JEDE MENGE GETREIDE, VERKAUFE MUHLENERZEUGNISSE = . 
. . 
. . 
.................................................................  IIIIIIIUIlIllUIIIllUIlIlIllIIlIllIlIIlIIllIlIlIIllIlIlIllIlIllIIIIIIIIlIllIlIllIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
9ierroszorz
dna 
Qukiernia 
aroiarnia 


"CBristol" 


rot Z. Giupek 
9JTosłoroa 5 


gel. 756 


poleca karoE3 z aparatu 
..Sxpresso" dla każdego 
gościa z osobna parzona. 
rołasny roypiek ciasł. sprze- 
daż poza dom. bufet 
z zimnemi zakqskami. 
dobrze pielE3gnoroane 
trunki, bilardy francuskie 
i piramidkoroe. 


i 
. i Codziennie artystyczny koncer! 
 

 
- lokal otroarty do 1.szej 10 nocy 
111111111111111 1111111111111111111111""""111 111111111111111111111111111111111111111111 Uli" 11111111111111111111 rr.ę 


ii: 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:
:Paweł Dorsz:
: 
.:. .:. 
+:+ mistrz krawiecki +:. 
... ... 
. . 
... S ' J ' k 19 Tl 1012 .:. 
: w. ans a e . ... 

 . 
... .+. 
. . 
. . . 000000 h 
. 0000 . 

 00 h 
+ D · 
... .:. 
+ . 
++. ... 
.:. wykonuje starannie i po niskich cenach .:. 
.+. .:. 
+:. wszelkie prace .:. 
... . ... 
. . 
.:. wchodzące w zakres +i+ 
.:. ... 
:i: l pierwszorzędnej :i: 
.+. .:+ 
.:.garderoby męskiej.:. 
.:. .++  
. ................. +
		

/adresy_192800114_0001.djvu

			60  

 
 

 
 

 
 

 ł 
 

 I 
 

 
 

 
 

 W ZNANEJ DOBREJ 
 
f; JAKOŚCI, CODZIENNIE 
 
fi ŚWIEŻO P ALON A 
 

 
 

 NAJWYZSZA WYDAJ- I 
fi NOŚĆ, NAJOBFITSZEJ I 

 WOM 
 
",I'f{ERBATA · i 
htl
 MIESZANKA ROSYJSKA, 
 

 .".
 

 AROMATYCZNA, SILNA ; 

 
 
I CARL BEHREND & Co. i 

 
 

. WŁAŚC.: KARL PECH 
 

 
 
11 HURTOW
A P.AIAFNJA KAWY 
 

 SPRZEDA Z NAJLEPSZEJ JAKOŚCI 
 

 HERBATY, KAKAO I KONFEKTÓW 
 

 
 

 BYDGOSZCZ 
 

 GDAŃSKA 16-11 DŁUGA 21 
 

 

m
		

/adresy_192800115_0001.djvu

			'" 


61  

 
 

 
 

 
 

 J 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

 
 

 POLECA. s\\rE ZNAl\:Ol\IITE PI\Y A 
 

 
 
1 " J A S N E " .1 

 
. 

 "SPECJALN:Ę" 
. 
; "CIEMNE" I 

 
 
; "KOŹLAK" I 
! ORAZ 
 . 

 
 
; " M A L T A" I 

 PIWO SŁODOWE 
 

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ZBOŻOWY RYNEK 8 BYDGOSZCZ TELEFON NR. 251 
 
.
 "
		

/adresy_192800116_0001.djvu

			62 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

v
vvv
v
v


v

v
vv
 


 

 
.:. " C H I C " .:. 

 
 

 
 
? 
 
.:. Gdańska 7. Tel. 1072. Pryw. 1600 .:. 

 
 
.:. Adres telegr. "C H I Cła. .:. 
.:. Wielki wybór najnowsLych modeli krajowych i zagranicznych: .:. 
.
 
 
· S · 
.:. ukien balowych i wieczorowych, Płaszczy, Kostjumów, Bluzek .:. 
.:. Specjalny oddział włóczkowy: Swetry, Pulowery, Bluzki i Płaszcze. .:. 
. . 

 v 
.:. Przyjmujemy wszelkie zamówienia na konfekcję damską. .:. 
:;: Własna pracownia pod kierownictwem pierwszorzędnej :;: 
.:. siły fachowej. .:. 

 
 
.:. Obsługa skora i rzetelna! .:. 
.:. .:. .:. .:. 
h


Ahh


h
h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


: :..+.......+.++..++...........+.........................+.+... tt 
... . 
+ . 
ł F. EBERHARDT ł 
... . 
t SP. Z O. P. : 
+ . 

 TEL. 74, 1741 B Y D G O S Z C Z SW. TROJCY 2 : 
+ . 
+. . 

 ,; ", WYTWORNIA PAROKOTŁOW : 
i "';':":'"' 'L\ REPARACJE LOKOMOBIL, ZBIORNIKÓW itd- ! 
l .
 ,',:IJj I!}r.
 F A B RYK A M A S Z Y N t 
... .
 1,--łI ',r{:i' I 'J
 - G\ FABRYKACJA NOWYCH I REMONT STA- : 
... 
 Jl, ' ł\t:=r 

 tą · 
ł C ć ' .'flr

.; tjt1': 
 
- RYCH MASZYN WSZELKIEGO RODZAJU i 
+ r.E8E-"DT"-- 

-,- ODLEWNIA ŻELAZA T 
i SZTUKI OD 10000 KILOGRAMÓW WAGI · 
t" ,.- i ""- - OLBRZYMI SKŁAD WŁASNYCH MODEli t. 
t . ' .: 
.... .+++ .......................................+... ++ .......... ..
		

/adresy_192800117_0001.djvu

			63 


. 


MAGAZYN MO-D 


) l 


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 


t-. 
... . 


Bydgoszcz 
Tel. 1433 ul. Gdańska 155 Tel. 1433  
*' 

-
 
.. 

 

 


... 


. 
,. e 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
llllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111 
Konfekcja damska 
Kapelusze, nowości sezonowe 
Oddział: miarowy 


.. . 


-- 


ł
		

/adresy_192800118_0001.djvu

			6-1 


nllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllJUlUlIlIlIIlIIllIIlIIlIIlIIlIIllIIlIIlIIlJlIIlUllIlJUlllIIlIIlIIlIlIIllIIlIIUJllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


. 


. . 


r 


SP. z. Z o. o. 
CENTRALE: 
BYDGOSZCZ 


UL. GDAŃSKA 13, [ p. 
TELEFOK NR. 162, 384, 1354 


FILIALEN: CHEŁMNO, GRUDZIĄDZ 
HlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI KORONOWO, WYRZYSK 


. 


ERLEDIGUNG ALLER 
.. 
BANKGESCHAFTE 


"111111111' '1'111111' -. '111111" ..'1111111'"..'1111111"..'1111111'""1'111111.... 1 11111111" '11111111' "'1111111' "1111111 1 ""1111111""111111111""'1111111'" 1111111""'111111"- 
111I1111111I II 11111111111I 11111111111111 liiIlilIIIII IIJIIIIIIII IIJIIII 111111111111111 I 111111111111111111 1111111111111111 Illlllłllll I lłl 1111111111111111111111111.1111 11111111 11111111111111 III ł 


.'
		

/adresy_192800119_0001.djvu

			Spis ulic 


1 


Skorowidz 
ulic miasta Bydgoszczy 
według stanu z dnia 1. V. 1927 r. 


Leły Liczba r · 
I BHższe określenie Leży W mieście w obrę- Na- Roz- ::< >.
 ta 
L.b. Nazwa ulicy ewen tł. dawno nazwa l b .. bie domów czelnik jemca 

-g 8 
niem. lub polska U 
mle Komis. od I do o bwod. Okręg o 

 .... 
P. P. . 
 -9 r.IJ 
I . I . 19110 
l 2 
 4 ,. 5 6 7 8 
l Adama Asnyka "Przejazd" łączy . . 
. ul. OssolińsĘich z 
I 
uJ. Kopernika Bydgoszcz V - - VII VII I 14 
2 Adama. Czarto- 
ryskiego . . . Księcia Ad. Czar- 
(patrz pod K.) toryskiego(l\:Iautz- 
str.) Bydgoszcz III l 14 VI VI III 14 
3 Adolfa Kolwitza Adolf-Kolwitzstr. Bielawy V 6 23 XIII XVI I .I4 
4 Al. MickiewiC'La Biilowstr. Bydgoszcz V l 17 VIII VII I 14 
5 Al. O;;solińskich Hohenzollernstr. i 
Conrad str. (od ul. 
Jagiellońskiej do "- 
Zacisza) Bydgoszcz V l 20 VII VII I 15 
'6 Artura Grottgera Schleusenstr. Bydgoszcz III l 13 VI VI III 15 
7 Babia Wieś . . Schifferstr. Bydgoszcz VI l 21 II II VII 15 
8 Bałtycka . . . droga od Fordoń. , 
skiej na p6b1oc Bartodzieje 
do laeu Wielkie V - - XVIII XVI I 16 
9 Barska . . . . dawno Czerska, po- 
łączenie ul. Czer- 
skiej z ul. Sape- J achcice 
rów IV l 26 XIX XIV II 1.6 
10 Bartosza Głowac- 
kiego . nsz. niem. Febr- , 
. . . . 
bell in str ., od ul. 
Stepowej na wsch. Bielawy V 4 26 XIII XVI I 17 
'li Batorego . . . Poststr. . Bydgoszcz I l 6 I I V 17 
12 Bełzka . . . . Kirchenstr. Bartodzieja Małe VI l 105 XIV XV VII 17 
13 Bernardyńska Kaiserstr. Bydgoszcz I l 5 II II VI 18 
14 Biedaszkowo . . dawno M\illershof Biedaszkowo II l 23a XII XI V 18 
15 Bielicka . . . . Beelitzerstr. Szwederowo VI l 61 XII XI VI 18 
16 Bielany . . . . Seilergang Bydgoszcz III --- l VI VI III 20 
17 BIumwego . . . Blumwestr. \Vilczak \Vielki II - l XVII 
III II 20 
18 Błonia. . . . Werderstr. Bydgoszcz IV l 24 V1 VI III 20 
19 Błotna . . . . od ul. Szamarzew- 
skiego do Brdy Jachcice IV l 16 XIX XIV II 21 
20 Bocianowo . . . Brenkenhofstr. Bydgoszcz IV l 49 X X IV 21 
21 Boczna . . . . łączy ul.. Szajno- 
. 
chy z ul. Fabryczną Kapuściska Małe VII - - XVIII XVI I 25 
22 Botaniczna . . . 
omiędzy Nakiel- 
ską a Tr
towskie- 
go Wilczak II - - XV1I XIII II 25 
23 Bramka . . . . R6hrgasse Bydgoszcz I l 7 IV IV IV 25 
24 Bronikowskiego . poprz. ElbąBka (po 
. prawej stronie no- Czyżkówko 
wego kanału) III l 8 XV XIV III 25 


Ksiąika adresowa' l 


. 


.. 


.
		

/adresy_192800120_0001.djvu

			2 S pis ulic 
io 
.' Lety Liczba 
 
 
BJiższe określenie Leży w mieście w obrę- Na. Roz. 
;-
 
 
domów 
 
L.b. Nazwa ulicy ewent1. dawno nazwa bie czelnik jemca o o oc o 
lub gminie Komis. 8°c o ... 
niem. lub polska od I do obwod. Okręg. 
 g 
 .... 
P. P. o (J) 
. --- 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I I 
25 Brzozowa . . . o ran i enstr . Bielice Nowe VI l 83 XU XI VI 2.3 
26 iBudowlana . . . od Toruńskiej do 
lasu przy cegielni 
Lloydu Bydgo- XIV XV VII 
skiego Czersko Polskie VII l 2 26 
27 Cegielniana. . . Zi.egeleistr. Bartodzieje ,V. V 34 37 XVIII XVI I 26 
28 Chełmińska . . J ahnkestr. 'Vilczak 
iały III l 24 XVI XII III 26 
29 Chłopickiego . . \V rangelstr. 'Viiczak II l 3 XVII XIII II 27 
-30 Chmurna . . . '\V olkenstr. Czyżkówko III l 13 XV XIV Itr 27 
31 Chocimska . . . Sedanstr. Bydgoszcz V l 18 VIII X II 27 
32 Chodkiewicza . Bleichfelderstr. Bydgoszcz V l 44 VIU VIII I 28 
33 Chojnicka . . . Heckerstr. Czyżkówko . III l 10 XV XIV III 29 
34 Chołoniewskieg o nazw. n.ieni'. Berg- 
- kolonie, poprz. 
. \tr 
Podgórze . Bydgoszcz VI 2 52 ITI III 29 
35 Chopina . . . . nazwa niem. Zep- .. 
pelinstr., łączy 
także ul. Sporto- 
wą z ul. Sena- 
torską Skrzetusko V l 11 XVIII XVI I 30 
36 Chrobrego . . . Schleinitzstr . Bydgoszcz IV l 26 X X IV 30 
37 Chwytowo - . . Brunnenstr. Bydgoszcz III l 18 VI VI III 32 
38 Cicha . . . . . Helmboldstr. Bielawy . V l 15 XIII XVI I 34 
39 Ciemna . . . . Czarna droga przy . 
składnicy Kol- V 
witza do lasu Bielawy - - - - I 34 
40 Cieszkowskieg o . M oltkestr . Bydgoszcz V l 23 VIII VIII II 34 
41 Cmentarna. . . Kirchhofstr. Rupienica VI l 11 XI XV VII 3;) 
42 Czackiego . . Kreuzstr. Szwederowo VI 5 14 XII XI VI 36 
l:! Czarna :Qroga . Szwarzer 'Veg, 
ścieżka, która łą.. , 
. czy dworzec ze III 
stacją kol. pow. Wilczak Mały VI - - XVI XII II 36 
44 Czerska . . . Oberbrahestr. J achcice IV l 34 XIX XIV II 36 
45 Częstochowska . \V irbathstr. Kapuścisko W. VI l 3 XIV XV II 36 
- 
46 Daleka . . . . od ul. Kujawskiej 
na wschód, na 
przeciw ul. Koź- Rupienica VI l 3 36 
miana XI XV VII 
47 Dąbrowa . . . od ul. Ruskiej w 
kierunkl1 lasu Bartodzieje :Małe VI l 7 XVI XV VII '36 
48 Dąbrowskiego . Riesestr. Szwederowo . II l 25 XII XI VI 36 
49 Długa . _ . . . Friedrichstr. Bydgoszcz I l 66 II II VI 3i 
50 Długosza . Sophienstr. Bydgoszcz IV l 17 VI VI III 39 
51 Dolina. . . . . Tałstr. Bydgoszcz II l 25 V V III 40 
52 Do magaz)''TI6w . Magazinstr. Bydgoszcz I l 4 VII VII VII 41 
53 Do Rakarni. . . przy końcu ul. Ku- li- I 
jawskiej Rupienica VI XI XV VII 41 
54 Dr. Emila 'Var- 
mińskiego. . . Gammstr. Bydgoszcz I l 19 IX IX II 41 
55 Dwernickiego . . Gneisenaustr. Bydgoszcz V - - VIII VIII I 41 
56 Dworcowa . . . Bahnhofstr. Bydgoszc I l 23 
63 98 IX IX IV 42 
IV 24 62 
,57 20 Stycznia 1920 Goethestr. Bydgoszcz V l 37 VII VII I 48 

 
.58 Elbląska . . . Schleusenstr., od 
I Grunwaldzkiej dOI - 2 I 50 
VI śluzy Czyżkówko III l XV XIV III
		

/adresy_192800121_0001.djvu

			Spis ulic 


3 


Leży Liczba 
 I>- 
Bliższe określenie Leży W mieście Na- Roz. -r-,B: 
 
w obrę- domów 

o Q 
L.b. N
wa u1icy 
enfl.dawn.naxwa bie czelnik jemca oor::: o 
lub gminie E"C o ... 
niem. lub polska Komis. od I do obwod. Okręg. o ....
 ..... 
P. P. '.. "'.o {/} 
- o 
- 
l 2 3 4 Ó 6 7 8 9 10 
. 1 I - XV I "I 
59 Fabryczna . . . Fabrikstr. Kapuściska \V. VII 10 XIV 50 
60 Farna . . . . . Alte Pfarrstr. Bydgoszcz J l 7 I I V 50 
61 Filarecka . . . \V issmarmstr. Szwederowo II 1 10 XII 'XI VI 50 
62 F] isacka . . . . Flisstr. Czyźkówko III l 20 XV XIV III 50 
Folwark Bielice 
należy do ul. 
Bielickiej - I 
63 Fordońska . . . Fordonerstr. Bartodzieje \V. V l 9 
..... 58 77 XVIII XVI I 51 
Kapuściska J.lałe VII 10 57 
64 Fredry . . . . V orwerkstr. Bydgoszcz IV 1 8 X X IV 53 
65 Gajowa . . . . Horststr. i Abbau \ 
, obecnie złączona 
z ul. Olsztyńską 
i Syrokomli które 
skasowano Skrzetusko V 1 40 XVIII XVI I 53 
66 Gamma . . . Gammstr. Bydgoszcz I l 9 IX IX II 53 
67 Garbary . . . . Albertstr. Bydgoszcz IV 1 40 VI VI III 54 
68 Gdańska : . . . Danzigerstr. Bydgoszcz I 1 24 
155 168 VIII VIII V 56 
,V 25 154 
69 Gdyńska . . . . Droga od Fordoń- . 
skiej na północ 
. do lasu Bartodzieje \V. V - - XVIII 
VI I 67 
70 Gen. Bema . . . Artillerie8tr. Bydgoszcz V 1 lOa VIII VIII I 67 
71 Gimnazjalna . Deinhardstr. Bydgoszcz I l 4 VII VII III 6 
72 Glinki . . . . . (Dąbrowa) Glinker- 
. str. i Waldstr. . Rup
en ica VI 1 93 XI XV VI 6 
73 Gnieźnieńska . . Griiner Weg Szwederowo II 1 3 XII XI VI 6 
74 Gołębia . . . . Taubenstr. Szwederowo II 1 111 XII XI VI 6 
75 Graniczna . . . Grenzstr. \V il czak Mały III 1 15 XVII XII III 6 
76 Grobla . . . . Grabenstr. Szwederowo II 1 17 XII XI VI 7 
77 Grodzka . . . . Burgstr. Bydgoszcz I l 32 I I 
. II iII V 7 
78 Grodztwo (patrz 
Trzeciego Maja) Hempelstr. 
79 Grodziska . . . łączy ul. N owo- 
dworską z ul. 
Nową. Bydgoszcz VI - - iv IV VI 7 
80 Grudziądzka . . Jakcbstr. Bydgoszcz II 1 23 V V III 7 
81 Grunwaldzka . niern.naz.Chaus- 
soostr. i N akeler- 
str. połącz. od 
starego cmentarza . 
do granicy miasta \Vil
zak Mały III 1 162 XVI XII III 7 
.. 
i 82 Halicka . . . . Lenzstr. Szwederowo VI 1 12 XII XI VI 7 
83 Harcerska . . . \Valdstr. Kapuściska. l\1a.łe VII 1 14 XVIII XVI I 7 
84 Henryka Dietza lIeinrich-Dietzstr. Bydgoszcz VI l 16 ID III VI 7 
85 Herm. Frankego Hermann Franke- 
str. Bydgoszcz I 6' l 10 VII VII I 7 
..) 
86 Hetmańska . . Luisenstr. I Bydgoszcz IV l 41 X X II 8 
87 Hutnicza . . . Od ul. Toruńskiej 
, (klm 7200) do pól 
iry
acyjnych Czersk PoIskł VII 1 2 XIV XV VII 8 
. . 
88 Ignacego Pade. . 
rewskiego . . . Schillerstr. Bydgoszcz V 
 I 43 VIII VII I 8 
89 Inflantska . . . Dorfstr. Wilczak II 79 XVII XIII V 8 


8 
8 
9 
9 
9 
O 
O 


O 
O 


1 


9 
9 
9 
9 
O 


2 


. 


2 
3 
l.
		

/adresy_192800122_0001.djvu

			Spis ulic 


L.b. 


108 
109 
BO 
lU 


112 


Nazwa ulicy 


Bliższe określenie 
ewent1. dawno nazwa 
niem. lub polska 


l 


2 


3 


. Schwedenthalerstr. 
(przedłużona do 
ul. Szubińskiej) 
. pomiędzy ul.Gdyń- 
6ką a Fabryczną 
92 Jackowskiego . Feldstr. 


90 Inowrocławska 


91 Inwalidów . . 


, , 


93 Jagiellońska . . 'Yilhelmstr. t 


95 Jana Kazimie.: 


rza. . . . . . Hofstr. 


95 Jana Kasprowi- 
cza. . . . . . nowa ul. pomi
dzy 
ul. Ksi
dza :Mark- 
warta i Reymcnta 
96 Jary . . . . . Ziegeleistr. 
97 J
a. . . . . Friedenstr. 
98 Jastrzębia . . . Abichtstr. wschod. 
,_ strona Placu Spor 
t
wego od Sena- 
torskiej do Spor- 
towej 
99 Jatki . . . . . Scharrenstr. 
100 Jesionowa . . . Cmentarna (pomię- 
dzy ul. Konopnic- 
kiej a Brzozową) 
101 Jezuicka. . . : Neue Pfarrstr. 


Schreiber
tr . 
Kirchenstr. , 
od uJ. Fordońskiej 
do kościółka w Ka- 
puściskach Dol- 
nych 
105 Kamienna . . . pomiędzy Kijow- 
ską a Gdyńską 
106 E.armelicka .. Karrneliterstr. 
107 K
acka . . . dawno Łysa Góra 
(G ieseshohe) 
i część ul. Glinki 
do ul. Ujejskiego 


102 Kaliska . . . . 
103 Kanałowa . . . 
104 Kapliczna . . . 


Kasprowicza 
patrz Jana Ka- 
sprowicza) 
Kaszubska . . . 
Kącik . . . . 
Kąpielowa . 


Kielecka 


Metzstr. 
Kastanienallee 
przy kąpielni woj- 
skowej 
. od Toruńskiej (km 
5400) przy cmen- 
tarzu do pół iry- 
gacyjnych 
Bahnweg 


Kijowska 


113 Kilińskiego. . . Giint,herstr. 
Klasztorna patrz 
Ks. :Misjonarzy 
114 Kołłątaja . . . Roonstr. 


-. j Leż} Liczba 
Leży w mieście w o?rę- d 6 
l b .. ble om w 
li gromIe Komis. I 
P. P. od do 
4 . 5 6 
II I 


Szwederowo 


Kapuściska :\Iałe 
Bydgoszcz 


Bydgoszcz 


Bydgoszcz 


Bydgoszcz 
\Vilczak Mały 
,,- ilczak :Mały . 


Bielawy 
Bydgoszcz 


Szwederowo 
Bydgoszcz 


VI 
V 


8 


Na- 
czelnik 
o bwod. 


.:4 :- 
Raz- 
;-6 ca 
łr:; " ca o o'" 
 
8-C o e 
kręg. 
:;
 ci) 
o 
8 9 I-ł() 


7 


68 


XII XI 
XVIII XVI 


VI 83 
I 84 


III l 12 
IV 30 39 VI VI III 84 
13 29 
I l 27 
57 78 VII VII I 85 
V 28 56 


V 
II 
III 


v 
r 


VI 
I 


Bielawy V 
\ViIczak Mały III 


Kapuściska Ddn. VII' 
Bartodzieje \V. V 
Bydgoszcz I 


Bydgoszcz VI 


Bydgoszcz IV 
Bydgoszcz III 


\Vilczak Mały 


Kapuściska \V. 
Bartodzieje \V. 
Bielawy 


Bydgoszcz 


. 


IV 


VI 
VII 
V 
V 


V 


I 


l 


9 


I 


I V 89 
, 


- __ VII 
l 2 XVI 
l 29a 
VI 


VII I 90 
XII II 90 
XII III 90 


l 4 


l 20 


l 
l 


l 


l 


l 


l 
l 
l 


l 
5 
l 


l 


XIII 
I 


XIV I 92 
I V 92 


XII 
I 


XI VI 92 
I V 92 


4 XIII XVI I 92 
12 XVI XII III 93 


9 XIV XVI I 93 
- XVIII XVI I 93 
4 VII VII VII 93 


37 


lIT 


III VI 94 


35 
3 


X 
VI 


X II 94 
VI III 95 


-- 


3 XVI XIT III 95 


- XIV XV VII 95 
4 XVIII XVI I 96 
19 
2 XIII XVI I 96 


14 VII VII VII 96
		

/adresy_192800123_0001.djvu

			Spis ulic 


5 


. 


Lety Liczba 
 l>- 
I Bliższe określenie Leży w mieście Na- Roz- -I>-.
 
 
w obrę- d>o 
L.b. Nazwą ulicy ewen tł. dawno nazwa ble domów czelnik jemca co":: Q' 
o 
lub gminie Komis. 8'Q o ... 
niem. lub polska od I do obwod. Okreg'_ o 

 ..... 
P. P. ..t: U)
 UJ 
'- , 
- I . I 19110 
1 2 3 I 4 I 5 fi 7 8 
115 Kolejal'ska . . . łączy ul. Niecałą . I 
'Zi ul. Półwiejską 
(przy ul. Ludwi- 
kowo ) J achclCe IV - - XLX XIV II 97 
116 Konarskiego . Schulstr. Bydgoszcz I l 8 VII VII I 97 
117 Konopna . . '1 Hanfstr. Szwederowo I VI l 39 XII XI VI 97 
lI8 Konopnickiej . . Adamsbergerstr. Szwedetowo VI l 6 III III VI 98 
119 Kopernika . . Hindenburgatr. Bydgoszcz V 4 18 VII VII VII 98 
120 Kordeckiego . . Hippelstr. Bydgoszcz III l 35 VI VI III 98 
121 Koronowska . . Cronerstr. Czyżkówko III l 66 XV XIV III 100 
122 Kossaka . . . . Linienstr. Szwederowo II l III XII XI VI 101 
123 Kościelna. . . . K irch en str. Bydgoszcz I l 13 lI- II VI 101 
124 Kościuszki . . Konigstr. Bydgoszcz V l 59 VTII VIII II 102 
125 Kowalska . . . Schmiedegasse Bydgoszcz V l 5 vII VII I 104 
126 K ozietulskiego . Koppelstr. (oOOc- 
_ D,ie także z czę- 
ścią. ul. Bart. Gło- 
wackiego Bielawy V l 62 XIII XVI I 104 
127 Koźmiana . . . od ul. Kujawskiej 
.. w kierunku Bie- 
lic Rupienica VI l 10 XI XV VII 105 
128 I( rakowska . BoIlmannstr. Skrzetusko V l 18 XVIII XVI I 105 
129 Krasińskiego . . Frolmerstr. Bydgoszcz I l 14 VII VII I 105 
130 Kraszewskiego . Inselatr. \Vilczak Mały III l 3 XVI XII .111 106 
131 Kręta . . . . . Krmnme Gasse Bydgoszcz I 'l 5 I I VI 106 
132 Królowej Jadwigi Viktoriastr. Bydgoszcz IV l 19 VI VI III 106 
133 Krótka . . . . K Ul'zestr. Bydgoszcz II l 3 V V ID 108 
134 Krzywa . . . . pomiędzy' ul. N a- 
kielską 
a Inflant- 
ską ,V ilczak II - - XVII XIII V 108 
135 Księcia Adama 
Czartoryskiego . Mautzstr. Bydgoszcz III l 14 VI VI ID 108 
136 Księdza l\Iark- 
warta . . . . nowa ul. łącząca 
ul. Krasińskiego Bydgoszcz V VII VII I 109 
z ul. Ossolińskich - - 
137 Ksi
,dza Skorupki Schwedenbergstr. Szwederowo II l Ul XII XI VI 109 
138 Ks. Misjonarzy . nowa ul.od ul. Os- 
solińskich do ul. 
Kopernika poprz. , 
Klasztorna Bydgoszcz V - - VII VII I 109 
139 Kujawska . . . Kujawierstr. (od 
Zbożowego Ryn- .. 
ku do granioy 
miasta iJ; powrc- l III 
tern Bydgoszcz VI 127 III' VI 110 
140 Ku :Młynom . . Miihlengasse Bydgoszcz I . 1 2 I I V 115 
141 Ku Wiatrakom . Windrniihlenweg Bartodzieje Małe VI 
 I 2 XlVi XV VII 115 
142 Kwiatowa . . . Blumenstr. Bydgoszcz IV 15 X VIII II 115 
., 
143 Lenartowicza. Altestr. Szwederowo VI 1 74 XII XI VI 116 
144 LeŚD.a . . . . . \Valdstr.(z częścią. 
ul. Pułaskiego od Bielawy ). l XIII XVI 117 
ul. Gen. Bema) V 46 I 
145 Leszczyna . . . "Valdweg . 'Vilczak II 83 91 XVII X I VI 117 
146 Leśnictwo . . . Forsterei Bielice Nowe 
i Rupieaica II iVI - - - - - 
147 Leszczyńskiego . Frankenstr. Szwederowo II l 108 XII XI VI 117 
148 Libelta . . . . Bachmannstr. Bydgoszcz V l 12 VII VII I 118 
149 Lipo\Ya . . . LindenEtr. I Bydgoszcz I l 12 IX IX IV 119 
150 Litewska . . . Liitzowstr. Bielawy VI l 12 XIII XVI I 119
		

/adresy_192800124_0001.djvu

			l 


Spis uli c 


6 


..4 ;o- 
Roz- ::i 
 E 
 
;emca :> ó
 o 
I :::
o... 
Okręg. 
:
 ;
 
- o ..Ii 
8 -Dl
 
- - 1120 
VII 120 
III 120 


Liczba 
domów 
od I do 
6 


Leży 
w obrę- 
bie 
Komis. 
P. P. 


Na- 
czelnik 
o bwod. 


Bliższe określenie Leż y W mieście 
ewentl. dawno nazwa 
niem. lub polska lub gminie 


N
wa ulicy 


L.b. 


. 
4 


7 


5  


l 2' 
151 I Lotnisko . 
152 Luł:>eckiego 
153 Lubelska 
154 Ludwikowo 


I 
VII 
V 


nI- 
I l 
II l 


. . . Fliegerstation- Biedaszkowo 
. . Packgasse Bydgoszcz 
. . . Prinzenhóhe Bydgoszcz 
. . Ludwigshof (ul. 
do Jachcie od 
mostu do ul. Sa. 
perów. Bydgoszcz 
. . . nazw. niem. Sand- 
str. poprz. War- 
mińska Bydgoszcz 


VII 
V 


"5 
34 


IX II 121 


IX 


l 


3 


IV 


155 Lwowska 


III V 121 


nI 


9 


VI 


l 


XIV III 122 
XVI I 122 
VI III 122 
XV VII 124 
XVI VI 124 


3 XV 
7 XVIII 
30 VI 
2 XIV 
16 XVIII 


III 
vn 
IV 
VI 
VII 


l 
l 
l 
l 
l 


Czyżkówko 
Kapuściska Małe 
Bydgoszcz 
Bartodzieje Małe 
Fordonek 


Verbindungsstr. 
Schiittstr. 
Prinzenstr. 
:Feldweg 
Schleusenstr. 
od ul.. Kujawskiej 
do Cmentarnej 
(poprz. Koźmiana 


I.ącznik . .'. . 
Łęczycka . . . 
Łokietka ... 
Łomżyńska .. 
Łowicka . . . . 
Lucka. . . . . 


156 
157 
158 
159 
160 
16Q 


XV VII 125 


12 XI 


VI 


l 


Rupienica 


II 125 
I 126 
I 126 
II 126 
VII 126 
IV 126 
II 127 
III 129 


XIII 
XVI 
XVI 
IX 
XV 
IX 
VIII 
V 


20 XVII 
10 XVIII 
6 XIII 
11 IX 
2 XIV 
11 IX 
45 X 
3 V 


II 
V 
V 
I 
VI 
I 
IV 
II 


l 
7 
l 
l 
l 
l 
l 
l 


'ViIczak 
Bartodzieje 'V. 
Bielawy 
Bydgoszcz 
Bartodzieje :Małe 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 


Schleustr. 
Kurzstr. 
Hópkestr. 
Fischerstr. 
Uferweg 
Schlosserstr. 
Heynestr. 
Teschnerstr. 


Malborska . . . 
Mała . . . . . 
Małachowskiego 
:\>larcinkowskiego 
:Marynarska . . 
Matejki . . . . 
:Mazowiecka . . 
:Mazurska. 
Melchiora Wierz- 
bickiego . . . 


162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 


niem. nazw. Woll- 
marktstr. (po- 
przednio Palestr&) 
. . l\1iinzwerderstr. 
Grenzstr. 
Bahnweg 
. . W ilhehnsthalerstr. 
. Friedhofsweg 
. . . od ul. TOruIlskiej 

 do pól odcieko- 
wych (am Berg- 
raud) 
nOwa ul. przy Pla- 
cu Sportowym 
Briickenstr. 
,; 


IV VII 129 
I V 129 
XIII 11 129 
XIV III 129 
XII III 130 
XV VII 130 


3 V 
10 I 
17b XVII 
12 XV 
3 XVI 
4 XIV 


I 
I 
II 
III 
III 
VI 


l 
l 
l 
l 
l 
l 


Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
\Vilczak 'Vielki 
Czyżkówko 
\Vilczak Mały 
Bartodzieje Mała 


l\Iennica 
l\J iedza 
Mińska 
Młyńską. 
Mogiły 
Mokra . 


171 
172 
173 
174 
175 
176 


8 XIV XV I 130 
3 XVIII XVI I 130 
11 I ,I V 130 


VI 
V 
I 
r 


l 
l 
l 


Kapuściska \V. 
S
rzetusko 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 


Moniusfki . . 


177 


l\lostowa . 
Most Bernardyń- 
ski...... 
:Most Grunwaldz- 
ki . . . . . . 


178 
179 


'. 
Kaiserbriicke 


180 


przy ul.Grunwaldz- 
kiej 'ViIczak )Iały 
181 l\iosty Jagielloń- 
skie . . . . . 'Yilhelmsbriicke 
i Hafenbriicke LII. 
Jagiellońska 
182 l\lost Król. J a- 
dwigi. . . . 


III 


I 


Bydgoszcz 


Viktoriabriiuke ul. 
Kr61. J adwil-d 
. łączy ul. ,",oruńską 
z ul. Fordońską 
. , przy placu Teatral- 
nym 


IV 
VII 
I 


Bydgoszcz 


183 :\Iost Portowy 
184 Most Teatralny 


Kapuściska 
fałe 
I 


-1- 


Bydgoszcz
		

/adresy_192800125_0001.djvu

			Spis ulic 


. 


7 


I Blizsze określenie I Lezy W mieście 
Nazwa ulicy ewentl
 dawno nazwa l b ., 
I niem. lub polska i U gm1Il1
 
2 . 
 I t. 
185 Mosty Zygmunta I 
Augusta . . . przy wylocie ul 
Zygmlillta Augu- 
sta Bydgoszcz 
186 Myśliwska . . . (Ansiedlung) od ul. 
Koźmiana na po- 
łudnie do lasu R.upienica 


L.b. 


l 


187 Xadbrzeźna 
188 Nadrzeczna 
189 N ad Kanałtfm 
190 Nad Portem 
191 .Ka Groby 


192 


N akielska 


193 
194 
195 


Naruszewicza . 
X a ,y ZgÓlZU . 
Niecała . ; . 


196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 


Niedźwiedzia . 
Niegolewskiego 
Niemcewicza. 
Nizin
7. . . . 


Nowa . . . . 
Nowodworska 
Nowogrodzka 
N owy Rynek 


204 Objazdo\va 


205 Obozowa 


206 
207 
208 


Ogrodowa 
Ogrody . 
Ogród Kazimie. 
rza 'V ieIkiego 


209 


210 Okrężna 
I 


AD. den ){agazinen 
od ul. J Mnej do 
. k:ą.pielni Peterso- 
na 
Am Kanal 
. An der St,adt- 
schleuse 
Scharnhorststr. od 
mostu Zygmunta. 
Augusta wzdłuż 
cmentarza do 
Gdańskiej 


. 
Bydgoszcz 


'ViIczak Mały 
'Yilczak ::\Iały' 


, 
B
 dgoszcz 


.) 


czba Na- Raz. 
mów czelnik jemca 
I do obwod. Okr
g. 
6 I 7 8 I 


9 Iw 
I 


Lety Li 
w obrę- do 
bie 
Komis. 
P. P. od 


-"I :- 
- >,:- 
 
::I ,. ;. 

o
 d 
:="::10 o 
o iJi
 .= 
'.f. 'O V1 


.....-;- 


. I 


.. 


IV 
VI l 4 XI XV VII 130 
I I 9 VII VII '\TU 130 
III l 2 XVI XII III 130 
III l 2 XVI XII III 131 
I l 2 VII VII III 131 


Bydgoszcz V X VII 131 
Bydgoszcz IViV l 5 X 
'ViIczak 'Vielki II l 128 XVII XIII II 131. . 
Bydgoszcz IV l 6 VI VF III 135 
\Yilczak '\Vielki II l 62 IV XIII II 135 


N akelerstr. (od 
szkoły przemysł. 
do granicy miasta 
Holzhofstr. 
Bergstr. 
Od Llldwikowa do 
Czerskiej, frontem 
domów ku ul. 
Średniej J achcice 
. Barenstr. Bydgoszcz 
Altestr. Bydgoszcz 
Les.-,ingstr. - Bielawy 
cz
ść ul. Wyżyny 
(Bergweg) 
. N euestr. 
N euh6ferstr. 
Neue Schulstr. 
Neuer Markt 


Bartodzieje Małe 
Szwederowo 
Bydgofizcz 
'V ilczak :Mały 
Bydgoszcz 


IV l 7 XIX XIV II 136 
I l 8 I I V 136 
VI 2 I II III VI 137 
V l XIII XVI I 137 
VI l 35 XIV XV VII 137 
VI l 16 XII XI VI 137 
VI l 53a IV IV IV 13i 
III I II XVI XII III 140 
l l II IV IV VII 140 


od szosy Toruń- 
skiej .(khn 6300) 
na . południe ku 
cmentarzowi Czersk Polski VII l XIV XV VII 141 
łączy ul. Szama- 
rzewskiego z ul. 
Piaski I J achcice IV XL"{ XIV II 141 
Gartenstr. Bydgoszcz IV l 17 X X IV. 141 
Gartenweg Bartodzieja Małe VI I 3 XIV XV VII 142 


Bydgoszcz 


Bydgoszcz 


Jachcice 


) 


I 


- 142 


Regierungsgarten 
dawno Park \V oje- 
wódzki 
O
ród Jagiełły . planty przy ul. Ja- 
giellońskiej na- 
przeciw cmenta- 
rza 
. . . . łączy ul.. Smukal- 
ską. z pla.cem 
"" oj
kowym 


v 


142 


IV 


7 I 


XIX XIY I II 142 


l
		

/adresy_192800126_0001.djvu

			. 


Spis ulic 


8 


Lu}' Liczba .:4 ;>. 
Bliższe okrdlenie' Leży w mieście Na- Roz- -;>.
 
 
w obrę- :
o 
L.b. Nazwa ulicy ewentl.dawn.nazwa bie domów czetnik jemca 00'0 
 
lub gminie ='" o o 
niem. lu b polska Komis. obwod. Okręg. -

 ... 
od I do o "'
 ..... 
P. P. 
 o :f'J 
- . - - 
l 2 :-J <1 5 6 7 8 9 10 
. I 
211 Orła. . o .1 Adlerstr. Szwederowo II l 62 XII I XI VI 142 
212 Osada o . . o . Rentenkolonie Wilczak II l 24 XVII XIII V 14 
213 Ossolhiskich i . 
. 
(Aleje) o . Conradstr. Conrad- 
platz i Hohenzol. . 
lernstr. Bydgoszcz V l 20 VII VII I 15 
214 Pagórek . . . . Bergstr. 'V ilczak II l 82 XVII XIII 
V 144 
215 Pańska . . o od ulicy Fordoń. 
skiej do zagrody Fordonek 
p. :Michalaka VII l . 2 XVIII XVI I 144 
216 Parkowa . . . Griinstr. Bydgos
cz I l 10' VII VII VII 144 
. Park W ojewódz- 
ki (patrz Ogród 
Kazin1ierza 
'Vielkiego) , . 
217 Park Kochanow. 
skiego . . . . B Ulowplatz Plac 
Kochanowskiego Bydgoszcz V - - VII VII I 145 
218 Pawła z Łęczycy. Klosterstr. Bydgoszcz VI - - II II VI 145 
219 Pestalozziego . . Pastaloziiestr. Skrzetusko V - - XVIII XVI I 145 
220 Petersona . o . Petersonstr. Bydgoszcz I. l 15 IX IX II 145 
221 Piaski . . . . . Bergstr. J achbice IV l 22 XIX XIV II 145 
.222 Piękna . . . . . Gartenstr. Szwederowo II l 43 XII XI VI 146 
223 Pija.rów . . . . Schulstr. ,y ilczak II 53 64 XVI XIn V 146 
224 Piotra Skargi. . Hóffmannstr. Bydgoszcz I l 13 VII VII VII 146 
225 Piotrkowska . . Horststr o Szwederowo II l 4 XII XI VI 147 
226 Plac Kościuszki . Dom Kasy- Eme-' 
ryta1nej P. K. P. 
przy koszarach - 
Kościuszki Bydgoszcz IV l 2 X X II 147 
Plac Kochanow- I 
skiego (patrz 
Park Kochanow- . 
ski ego) 
227 Plac Kościelec- 
kich . . . . . Hann v. \Veyern- 
pL Bydgoszcz V ł 6 III II VII 147 
228 Plac Ossolińakich Conradplatz. patrz 
Aleje Ossolińskich Bydgoszcz V - - - - - 
229 Plac Petersona . Petersonplatz 'Vilczak Mały III l 4 XVI XII III 147 
230 Plac Piastowski . Elisabethmarkt Bydgoszcz' IV l 13 X X IV 147 
231 Plac Poznański Posener Platz Bydgoszcz II l 14 V, V VII 148 
232 Plac Sportowy . Przy uJ. Chopina Skrzetusko V -' - 8- - '- 149 
233 Plac Teatralny . Theaterplatz Bydgoszcz I l. 4 VII VII VII 149 
234 Plac 'V omości . \Veltzienplatz Bydgoszcz I .1 5 VII VII VII 149 
235 Płocka . . . . Eisenhartstr. Bielawy V l 22 XIII XVI I 150 
236 Pocztowa . . . L6wenstr. Bydgo8zcz I l 5 VII VII I 150. 
237 Pod Blankami . l\Iauerstr. Bydgoszcz I l 60 IV IV VI 150 
238 Podgórna . . . Schwed.enatr. Bydgoszcz II l 28 V V VI 151 
239 Podleśna. . . Od ul. Łuckiej 
(dawno Koźmiana 
ku południowi Rupienica VI l 8 XI XV VII 151 
240 Podolska . . Buchholzstr. Bydgoszcz I l 32 IX IX II 151 
241 Podwale . o . . \V allstr. Bydgoszcz I l 20 II II VI 152 
242 Pohulan
a . . . Reitbalmstr. Bydgoszcz VI l 2 III III VII 162 
243 Polanka o . o Paulstr o Bartodzieje W. V l 8 XVIII XVI I 152 
244 Polna . . . . Landweg Rupienica VI - - XI XV I 153 
245 Półwiejska . . . pomiędzy Ludwi. JXIX 
kowam a Czerski! I 
z frontem domów 
ku Ludwikowa J achcice IV - XIV II 153 


4 


.. 


#
		

/adresy_192800127a_0001.djvu

			. 


łt 


Spis ulic 


9 


L.b. 


Nazwa ulicy 


l 


2 


246 


Pomorska . 


247 
248 


Poniatowskiego 
PowstallCów 
\Vielkopolski
h 


249 
250 
251 


Poznańska . . 
Prom
mada 
Prosta. . . 


252 Przejazd. . . 
253 Przemysłowa. 


254 
255 
256 
257 
258 


Przemyska. ". 
Przesmyk . . 
Przyrzecze . . . 
Przy Zamczysku 
Pułaskiego . . . 


Bliższe okrt:Ś1enie I Lezy w mieście 
ewentl. dawno nazwa l b . .. 
niem. lub polska I U gmIme 
. 
 I 4 
.I Rinka1.1erstr. Bydgoszcz 


y orkstr. (łączy 
także ul. Chopina) Bielawy 


od szosy Fordoń- 
skiej (khn 7 700) 
do Czarnówka. 
. Posenerstr. 
Prom.enadenstr. 
od ul. Spadzistej 
do ul. Objazdo- 
weJ 
. Verbindungsweg 
. o
 ul. Fordońskiej 
do Brdy przy tar- 
takach 
Abbau 
J...ogengasse 
B rahegasse 
\Yiesestr. 
DerffIingerstr., po- 
między Stepową. 
a Leśną 


259 Racławicka . . \V6rthstr. 
260 Reja . . . . . Grafestr. 
261 Rejtana . . . . nowa ulica pomię- 
dzy ul. Król. Ja- 
dwigi a ul. So- 
bieskiego 
262 Reymonta . . . nowa ulica łącząca 
ul. Kołłątaj a z ul. 
\Vyspiańskiego 


263 


Rolna, wykreślo- 
na droga pry. 
watna 
Równa . . . . 


264 
265 
266 
267 
268 
264 


Różana . . 
Rupienica 
Ruska. . 
Rybaki . 
Rycerska 


Sadowa . . . 


270 
271 
272 
273 
274 
275 


Sandomierska 
Saperów . . . 
Seminaryjna . 
. Senatorska. . 
Siedlecka .. 
Sielanka ... 


276 I Siemiradzkiego 
. 


# 


przejazd od ul. To- 
ruńskiej. (klm 
4780 do ul. Smo- 
leńskiej 
. Rosenstr. 
Breitestr. 
Langestr. 
. Fischmarkt .. 
. Ritterstr. 


Fordonek 
Bydgoszcz 
Skrzetusko 


Czersk Polski 
Czyżkówko 


. 
Kapuściska Dolne 
\Y ilczak )Iały 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 


Bielawy 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 


Bydgoszcz 


Bydgoszcz 


Kapuściska \,r. 
\V ilczak "'jełki 
Rupienica 
Bartodzieje :\fałe 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 


. od Czerska Polskie- 
go do ul. Smo- 
leńskiej (do sta- 
wu) 
. Schulstr. 
. Brombergerstr. 
Naumannsh6he 
K urfiirstenstr. 
. Brahe8tr
 
. ul. która łączy ul. 
Ks. J\1arkwarta 
z ul. \Vilsona I Bydgoszcz 
. Margarethenstr. Bydgoszcz 


Czersk Polski 
Kapuściska \Y. 
J achcice 
 
Bydgoszcz 
Bielawv 
Czyżkó\vko 


Lety 
w obrę- 
bie 
Komis. 
P. P. 


I 
IV 
V 


VII 
II 
V 


VII 
III 


VII 
III 
I 
I 
I 


IV 
I 


IV 


VI 
II 
VI 
VI 
I 
IV 


VII 
VI 
IV 
II 
V 
III 


V 
IV 


5 


.Liczba 
domów 
od I do 
6 
l l 13 

i I 

 
l 13 


Na- 
czelnik 
obwod. 


-"4 ;>-. 
Roz- 
 
 
 
 
jemca ::;.g-g o 
O kr '" 5 	
			

/adresy_192800127b_0001.djvu

			. 


10 


Spis ulic 


lAł., I Liczba - 
w obr
- Na- 
Ne domów cze1nik 
Komis. od I do O bwod. 
P. P. 
ł fi 6 I 7 
.llIitteIstr. . - 
277 Sienkiewicza. Bydgoszcz . I l !) IX 
59 70 l I"C III 169 
IV 10 57 X 
278 f.;ieradzka . . . Lorenzstr. Rupienica VI l 21 XI XY VII 173 
279 Sieroca . . . . \Y aisenhausstr. BydgoHzcz YI l 23 III IJI YI 174 
280 Słowackiego . BismarckEltr. Bydgoszcz V l 3 VIU VII I 175 
281 SmoleIlska . . . Dorfstr. (ul. To- - 
ruńska kIm 3955 . 
powyżej tartaku) Czersk Polski VI - - } XIV XVI YII 175 
VII l ;) 
282 Smętna . . . . Od ul. Toruńskiej 
(kIm 3250) do 
cmentarza Kapuściska ,Y. VI l 2 XIV XV VII 175 
283 Snmkalska . . . ) [iihltalerstr. Jachcice IV l 6 XIX XIV II 175 
284 
obieskiego . . Livoniusstr. Bydgoszcz IV 1 14 IX IX IV 175 
285 Sokoła ., . . Rohrstr., była Ol- 
sztyńska Bartodzieja ,,-o VI 1 Hi XVlrI XVI VII 176 
286 Solna . . . . . Salwinerstr. Kapuściska ,Y. VI L 3 XIV XV VII 176 
287 SowińskieO'o . . l{ronerstr. Bydgoszcz IV l 21 X X IV 176 
..... . o Od ul. Toruńskiej 
288 
padzleta . . . 
przy majątku 
Czersk Polski Czcrsk Polski VII - - XIV XV VII 178 
289 Spokojna . . . Pomkdzy ul. To. 
ruńską a Bełzką Bartodzieje :Mała \
I l 10 XIV X\T VII 178 
290 Sporna . . . Od ul. Fordońskiej 
. do ul. Toruńskiej vr - - - - - 178 
przez meat. Kapuści:-;ka Dolne VU - - XIV X\
I I 178 
291 Sportowa . . . przy placu Spo.r- 
t.owvrn Skrzetu
ko V l' - XYITI XVI 178 
92 Stara Szkolna . Alta Schulstr. 'Yilczak:U a. III l 17 XVI XU III 1,8 
93 Starogardzka . . łączy ul. Średniq 
z ul. Saperów .Jachcica IV - - XIX XIV II 1,9 
94 Stary Rynek . Fierdrichsplatz Bydgoszcz I l 3u I I Y 179 
95 Staszica . . . . Br8€:sickestr. B:} dgoszcz V l lJ \T[ VII I 179 
96 Stawowa . . Teich£.-:tr. "'"ilczak "'iełki II 2 41 XVll XIII If 180 
97 Stefana Czarniec- . 
kiego . . . . . I3liicherstr. \Yielezak \Vielki II l 13 Xyn XTII II ISO 
98 Stepowa . . . . Reidestr. Bielawy V l 47 XIII XVI LI 181 
99 
trorna . . . Alleestr. Sz'\\'edero\\ o II l 60 :XIl XI VI 182 
00 Strzeleeka . . Jiigerstr. Szwedero\\ o II l 93 XII XI VI 182 
Ol Susz,yn:ska . . Od ul. Fordońskiej 
do zagrody Li.idt- 
kego nad gran i- j1'ordonek XVI 
et} Suszyńską VII l - XVIIl I 183 
Syrokomli, połą- 
?zona z ul. Ga- 
Jową 
02 Szajnochy . . . )littelbtr. Kał'u
ci8ka :\lałe VII l I 7 X VIII X\
I I 183 
03 
zamarzewskiego Brahef'tr. J 8(:hcica IV l l{) XIX '\.IV J( 183 
04 
zczecińska . . Ver1. Rinkauerstr. Bydgo8.lCZ IV l 12 X '"lU II 183 
05 Szpichlerna . . Spoicherstr. Bydgoszcz I l 6 I. l V 184 
06 Szpitalna . . . Kornmarktstr. Bydgoszcz I l 8 III Uf VI 184 
07 Szubińska . . . Schubinerstr" Hz\\ ederowo II l ,38 XII X[ VI 184 
08 t:>cieżka . . . . 13ahnwag \\"ilczak )[ały III l 12 XVI XII III 18=:' 
... 
09 Śląska. . . . . Ernststr. 'Yilczak :Mały In l 15 XVI XII UT 106 
10 Ślusarska . . Fau
rgassa Bydgo:;zcz IV l 11 IX IX 1\ 187 
11 Śluza II . . . . n. Schleuse Byogoszcz - - - - - - 187 
12 Śluza III . . . III. Scbleu80 Bydgoszcz III - - VI \1 - 187 
13 I 
Iuza IV . . . IV. Schleuse \Yilczak \Vielki Il - - "xv n Xl fI 11 187 
14 Sluza V . . . . V. Sehleuse " ilc.lak ,y iełki II . - XVII AlB 11 lR7 


- 


-'4 
 
Roz- Ci >-
 c.s 


o c::I 
iemca g.g-g e 
Okręg. .
:I
 U1 
I 8 '-9° 1 10 


L.b. 


Nazwa ulicy 


Bliższe okrt:ś1enie Leż y w mleSCle 
ewen t1. dawno nazwa 
niem. lub polska lub gminie 


l 


2  


,f. 


2 
Q 
- 


2 
2 
2 
2 


2 
2 


3 
3 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3
		

/adresy_192800127c_0001.djvu

			Spis ulic 


11 


, . 
El iższe cOkrt:Ślenie Lety Liczba 
 >1 
Leży w mieście Na. R . >o
 
L.b. Nazwa ulicy ewent1. dawno nazwa w obrę- domów oz- 
 
 c 
 
lub gminie bie czelnik iemca o 0-= o 
niem. lub polska Komis. El '::! c ... 
P. P. od I do obwod. Olcręg. 
::
 :i) 
- I c--!. 
ł 2 
 


4 


5 


6 


7 


8 1911J 


315 Śluza kwiatowa . Blwnenschleuse \Vilczak \Vielki II - XVII XIII II 18 7 
Śluza VI - 
316 . . VI. Schleuse \V ilczak III - XVII XIII II 18 7 
- 
317 Śniadeckich . Elisathstr. I l 25 
. Bydgoszcz 39 56 VIII VIII IV 187 
318 Średnia :\Iittelstr. IV 26 38 
. . . J achcice IV l 64 XIX XIV II 191 
g19 Ś'" iecka . . . . Schwetzerstr. Bydgoszcz IV I 14 X X IY 19
 
320 Św. Florjana . Aleksanderstr.. od 
ul. Bernardyń- 
ski
j do ul. Uro- Bydgoszcz V I 17 VII VII I 193 
321 Św. Jańska. czeJ 
. . J ohannisstr. Bydgoszcz V l 22 VIII VIII II 193 
322 Św. Trójcy . . BerI inerstr. Bydgoszcz III I 33 VI VI III 195 
323 Tamka . . . )Iiihldamm V - - I I V 198 
324 Terasy . . . . KI. :x euhoferstr. Bydg,)szcz I l 8 IV IV' VI 198 
325 Toruńska Thornerstr. Bydgoszcz 
. . . B ydgosżcz f VI l {OO 
\YII 68 189 II II VII 199 
Czersk Polski 61 67 
326 Trentowskiego . Balmweg \Yilczak II l 50 XVII XIII Y 204 
327 Trybunalska . . Kreuzstr. Bydgoszcz I l 4 IV IV III 204 
328 TuCholska . . . J oh annisstr . Rupienica VI l 5 XI XV VII 204 
329 Trz;eciego )laja .1 Hempelstr. B)'dgoszcz I I I 24 1 VII YII I 204 
330 1Jgory . . . . . "-eidenstr. Szwederowo VI l 57 XII XI VI 205 
331 Ujejskiego . . . Schulstr. Bartodzieje :\Iałe YI l 51 XIV ,XY VII 207 
332 Ułmlska . . . . DragonerstI. . \YiIczak 'Yiełki II l 35 XVII XIII II 208 
333 Unji Lubelskiej . FolleI'8tr. Bydgoszcz IV l 18 IX IX IV 209 
334 Urocza . . . . Parkstr. (od ul. I 
JagiellOllskiej do 
Brdy) . Bydgoszcz V l II VII YII I 209 
33j Patronio . . . . Dorotheenstr. Bydgoszcz VI l II III III VI 209 
336 \VałyJagie - 
skie . . . . . Grosse Bergstr. Bvd aoszcz I l 14 IV IV VI 210 
. 
 
337 \Varszawska . . Karlstr. Bydgoszcz IV I l 24 X X IV 210 
338 ,,- fiW rzyniaka . \YaIdo\\< str. Bielawy V l 19 XIn XVI I 211 
339 \\ ąska . . . . Kleine Bel'gstr. Bydgoszcz I I l 7 IV IV VI 212 
340 \Yełnianjr Rynek \Vollmalkt Bydgoszcz II 1 16 V Y VII 212 
341 "-('sola . . . Strehlkestr. Skrzetusko V l 16 XVIII XVI I 212 
342 \Vet.enmów . . Od ul. Harcerskiej 
do Fordońskiej Kapu:3
iE!ka )lał e VII l 2 xvrn XVI I 213 
(km 6550) 
3 43 " iatrakowa . . \Y indn1iihlenstr. Bydgosicz VI l 18 III III YI 213 
3 44 \Yileńska . . . Bo)'estr. Bj-dgoszcz IV l 13 X VIII IV 213 
3 45 \Vilsona . . . . pomiędzy ul. Rey- . 
IUonta a ul. Ko- 
pernika Bydgoszcz V - -- VII VII YII 214 
3 46 \Y incentogo Pola Schi llerstr. \Yilczak )Ialy II l 13 XVI XII II 214 
3 47 '\\- iślana. . . . . łą.czy ul. Fordoń- 215 
ską z ul. Witebską Furdonek VII - - XVIII XVI I 
3 48 'Yitebska . . Dorfstr. }<'ordonek VII l 20 XVIII XVI I 215 
. 
3 49 \Vło
ciańska . . Od ul. Fordońskiej 
do gospodo Paw. F on lonek vn. I 2 XVIII XYI I 215 
laczyka 
3 50 \\ odna \ r a.ssorstr. Bydgoszcz I l 7 I I Y 215 
. . . . III . 1 VI VI 111 216 
3 51 ,,"olewodzka . . Kanalstr. Bydgoszcz - 7 
3 52 \Vo yńska . . . :Noue Brahegasse 
(od ul. Jagielloll- . 
t1kiej do ul. Św. Bydgoszcz y VII VII I 216 
Florjana) - -
		

/adresy_192800128_0001.djvu

			12 


, 


Spis ulic 


L.b. 


Nazwa wiey 


2 


BHższe określenie Leż y w mieście 
ewent1. dawno nazwa 
niem. lub polska lub gminie 


s 


353 
354 
355 
356 
357 
358 


\Vrocławska . . Schickstr. 
\Vyrzyska .. l\Irotschenerstr. 
\V ysoka . . . . Hohestr. 
\Vyspiańskiego . poprz. Sielanka-- 
\Vyżyny . . . . Bergweg 
\V zgórze Dą- 
browskiego . . \VissmaIll1sh6he 


359 Zacisze ... Biilowplatz 
36b Za cmentarzami Str. hinter dem 
Kirchhof 
361 Zakątek. . . . połączenie ul.Czer- 
skiej z ul. Sape- 
rów 
362' Zamknięta . . . łączy Ul. Niecałą. 
z ul. Półwiejską. 
363 Zamojskiego . . Steinstr. . 
364 Za8wiat . . . . \Vege zu den neu. 
en Kirchh6fen 
. Mottgasse . 
. Schloss-Kempe 
Kornmarkt pomię- 
dzy Kujawską a 
ul. \Viatrakową 
T6pferstr. 


, 


. 
365 Zaułek .. 
366 Zawiśle . 
367 Zbożowy Rynek 


,- 


368 Zduny. . . . . 
369 Zygmunta Augu- 
sta...... 


370 


371 
372 
373 
374 
375 


Ziemska . 


Friedrich Wilhelm- 
str. 
. od ul. Kujawskiej 
do folwarku Bie- 
lice N. 


Żabia . . . . . Wasserstr. 
Żmudzka ... Feldstr. 
?uławy . . . . Triftstr. 
Zup'y . . . . . Salzgasse 
Żółkiewskiego . Verl. Ritterstr. 
(dalszy ciąg ul. 
Rycerskiej ku 
Hetmańskej 


, 


-1- 
I \Yilczak 
Czyżkówko 
\Vilczak \Vielki 
Bydgoszcz 
Bartodzieje Małe 
. Bydgoszcz 
Bydgoszcż 


Bydgoszcz 


J achcice 


J achcice 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz 
Fordonek 


Bydgoszcz 
Bydgoszcz 


Bydgoszcz 


Bielice Nowe 


Bartodzieje \V. 
Skrzetusko 
Szwederowo 
Bydgoszcz 


Bydgoszcz 


1.e&y I Li cz ba 
w obrę- , 
bie domow 
Komis. I 
P. P. od do 
! 5 6 


III 
III 
l! 
V 
VI 


IV 
IV 
V 
IV 
I 
VII 
I 
VI 
I 


.IV 


VI 
V 
V 
II 
VI 


IV 


II 
V 
V 


l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 


l 
l 
l 
l 
l 
8 
4 
l 


7 
9 
34 
6 
18 
7 
8 


23 


Na- 
czelnik 
obwod. 


7 
XVII 
XV 
XVII 
VI 
XIV 
V 


..!II >. 
Roz- e;-
 cli 
;emca <:) 0'C g 
. 8",,0... 
Okreg.. 

 =-
 
. 
- o v, 
8 I 9 10 


XIn 
XIV 
XIII 
VII 
XV 
V 


III 216 
III 216 
II 216 
I 217 
VII 217 
VI 217 


VIII VII I 217 
VIII VIII V 217 


XIX XIV II 218 
XIX XIV II 218 
VII VII I 218 


2 X X V 218 
29 I I V 218 
3 XVIII I XVI I 218 
11 
7 III III VI 218 
21 IX IX II 219 


l 


l 
6 
l 
l 


29 X 


4 XII 


x IV 220 


XI VI 221 


- XVIII XVI 
3 XVIII XVI 
10 XII XI 
- II II 


l 


BIURA KOMISARJATOW POLICYJNYCH. 


11 


I. Komisarjat, Nowy Rynek l (Neuer Markt). 
II. Komisarjat, Dą.browskiego 14 (Riesestr.). 
III. Komisarjat., Św. Trójcy 18 (Berlinerstr.). 
IV. Komisarjat, Wileńska 3 (Boyestr.). 
V. Komisarjat, Zamojskiego 8 (Steinstr.). ł 
VI. Komisarjat, Toruńska "163 (Thornerstr.). 
Vll. Komisarjat, Fordońska 23 rFordonerstr.). 
PosterWlek P. P. w Jachcic
h przy ul. Niecalej 7. 
Komenda Policji Państwowej. ul. Jagiellońska 21. 
Miejski Urząd Policyjny, ul. Grodzka 32. 


X 


x 


I 221 
I 221 
VI; 222 
VII 222 


IV 221
		

/adresy_192800129_0001.djvu

			13 


Urzędowe nazwy przedmieść miasta Bydgoszczy 


, 


. 
Urzędowe -nazwY pr
edmieść miasta Byduo8ZCZY. 


Obecnie 


1. Bartodzieje l\Iałe 
2. Bartodzieje '\Vielkie 
3. Biedaszkowo 
4. Bielawy 
5. Bielice Nowe 
6. Czersk Polski 
7. Czyżkówko 
8. F ordonek 
9. J achcice 
10. Kapuściska Dolne 
II. Kapuściska Wielkie 
12. Kapuściska Małe 
13. Rupienica 
14. Skrzetusko 
;r5. Szwederowo 
16. Wilczak 
17. Wilczak Mały 
18. Wilczak Wielki 


Poprzedńio 
po polsku 


. 


Bartodziej e :\lałe 
Bartodzieje Wielkie 
Biedaszkowo 
Bielawki 
Bielice 
Sciersko 
Czyżkówko 
Brdyujści
 
J achcice 
Siernieczek 


I po niemiecku 
- 
K]ein Bartelsee 
r 
Gross Bartelsee 
M illlershof 
Bleichfelde 
Neu-Beelitz 
Brahnau 
Jagersh6f 
Deutseh Fordon .. 
J agdschiitz 
Karlsdorf 
Schonhagen 
Hohenholm 
Sch6ndorf 
Schr6ttersdorf 
Schwedenhohe 
I Schleusendorf 
Schleusenau 
Prinzenthal 


Wyciąg z Orędownika Urzędowego miasta Bydg6sZCZY z dnia 9 maja 1925 r. Nr. 12. 


Zimne wody 
Kapuściska ?tfałe 
Rupienica 
Szretery 
Szwederowo 


Miedzyn 
. Okole 
( 
Wilczak 


.
		

/adresy_192800130_0001.djvu

			14 


Adama Asnyka - Aleje 
Iickiewicza 


Alfabetyczny s pis ulic i placów ID..Byd!oszczy 
z porządkową numeracją domów i ich mieszkańców. 


Adama Asnyka. 
Ko m i s a r j a t V. 
1-2. Nie zabudowana. 
3. Aleksandrowicz Paweł, wl. 
n. m. 
 
4. EiJrbar. generał. wf. n. m. 
Adama Czartoryskiego 
(Patrz "Księcia Adama Czarto- 
. ryskiego"). 
Adolfa Kolwitza. 
K o m i s a r j a t V. 
1-5. Place budowlane 
6: Kaszubowski, wl. m. 
Kaszubowski, rob. 
7-11. Place budowlane 
12. Stremlau J.. wf. m. w Berlinie' 
zast.. Michalski, st. sekr. poczt. 
Eichstadt, murarz 
Ziółkowski, rob. 
13-22. Plac budowlany 
23. Nowoświat. wl. m. 
Nowoświat, wdowa 
24-25. Plac budowlany 
. 
AleJe Mickiewicza. 
K o m i s a r j a t V. 
1. Gołański, wl. m. 
Olkusz, zast. 
Balcerówska, gosP. 
Borowicz. służ. 
Chmist, kupiec 
Estkowska, służąca 
GąsIorek, kapit. 
Golcz
 dyr. bank. 
Gajewska, służ. 
Karasicwicz, kupiec 
Karławski, aplik. sąd. 
,. Krywaid, rolnik 
Karon, bez zaw., subl. 
Dr. Landwehr, em. dyr. gim. 
Nowak. służ. 
Wiewiemska, służ. 
Pfeifer, portjerka 
Roplewska, bez zaw., subl. 
Dr. Sągaiłło, lekarz 
Siemiątkowski, kom. Pol. P. 
Schmidt, mężatka 
Szroeter, wdowa 
Stawiasz, przemysł. 
Tatarkowski, techn. budowo 
Wagner, kupiec 


, 


Wandke. kapital. 
\\Tendełowska. krawcowa 
Zajączkowsk1, em. rad. mag. 
2-3. Słucki, wf. m. 
Czapińska, bona 
Filipowsk1, inżynier 
Gutsch, służąca 
Golak, służ. 
Galasińska, służ. 
Grzegorowska, gospodyni 
Hetmańczyk, woźny, subI. 
Kriiger, kucharz 
Lewandowski, fabr. ,. 
Palacz, woźny 
Piotrowski. dyr. fabr. 
Piotrowska, wdowa 
Patyla, służ. 
Romantowska, bona 
Romantowski, ślusarz 
Samulowicz, architekt 
Sioda, adwokat 
Switalska, służ. 
Stawicka, gosp. 
Skrobacka, książk., subl. 
Turowieck1, kupiec 
Woźniak, gosp 
W dziękońsld. inżyn. 
4. Spadkobiercy, Brehm, właśc. 
zast.. Bigalke, dentysta 
Bock, dyr. banku 
Czerwińska, bez zaw., subl. 
Haase, służ. 
Graczyk, służ. 
Klimek, kupiec 
Kiełpiński, ślusarz 
Kubiak, kucharz 
Małecka, służ. 
Marciniak, uczeń. subl. 
- Raatz, kupiec 
Spychalski, szofer 
Wiese, student, subl. 
5. Rosenthal, wL ID. 
Adamska, służ. 
Brzękowska, wdowa 
Gburek. gosp. 
Gaede, stolarz 
Hartung, wdowa 
Ickowicz, kuśnierz 
... Psechitko, bankowo 
PiIecki, aptekarz 
Rogowska, służ. 
Stabrowski, inż. kol. 
Smolska, modno 


\ 


Tessner, kupiec 
6. Nowkuńska, wf. m. 
Besser, mężatka 
Chmiel, krawc. 
Hanusz, emeryt 
Hłuszko, ochron. 
Hennel, służ. 
Lisiewicz, kupiec 
Mazurkiewicz, ślusarz 
Motycki, bank. . 
· Mazurkiewicz, służ. 
Dr. Nowkuński, lekarz 
Nowkuński, inż. 
Nowicka, służ. 
Winterfeld, dyr. konserw. 
7. ident. ul. 20 stycznia 10. 
8. ident. ul. 20 stycznia 37 
9. Dr. Brzeski, wl. m. 
Kiełpikowski, rob. 
Nawrocka, służąca 
WyleKała, gospodo 
10. Weynerowska, wl. m. 
Czekała, szofer 
Dobrowolski, rob. 
Konkolewski, obyw. ziem. 
Mazurkiewcz, wdowa 
Piotrowska, służ. 
Szwedzińska, wdowa 
11. Deutsche Volksbank, wl. 
zast. Dr. Staemmler, lekarz 
Borger, siostra 
Kilichowska, gosP. 
Lieske, siostra 
Lenc; kucharka 
Rabisch, port jer 
Riesing, służ. 
12. Dr. Gliński, lekarz, wl. m. 
Glińska, wdowa 
Szlachetka, służ. 
13. ident. Paderewskiego 32 
14. ident. Paderewskiego 14 
15. Stencel, wf. n. m. 
FreIichowski, kolejarz 
Skopowski, kolejarz 
Sachs, student. subI. 
16. joent. Zacisze 1 
17. Red
ate, wl. m. 
Baron, książkowy 
Jankowska, służ. 
Kaźmierczak, służ. 
Koniarska, gospodo 
Lewin, kupiec 
Łukowska, 
oSP. 


\
		

/adresy_192800131_0001.djvu

				
			

/adresy_192800132_0001.djvu

			16 


Bahia \Vieś - Barska 


Rumiński, zaw. domu 
Karolewicz, krawcowa 
Kmiecik, urzędn. 
KorbaIski, rob. 
Meredziński, rob. 
Rępaiski, rob. 
Sikora, rob. 
Sarbinowski, rob. 
3. Magistrat, wf. 
Andersohn, służ. 
Antoniak, kołodziej 
Antoniak. kowal, subl. 
Bąkowski, rob. . 
Bluhm, książkowy 
Czajkowski, rob. 
, Graja, rob. 
Kibczak, rob. 
Kmiecik, kond. tramw. 
Kubiatowicz, urzędnik 
. Kwaśniewski, kupiec 
.'Mroczkowski. funkcjo P. P. 
Napierała, funkcjo P. P. 
Nowak, funkcjo P. P. 
Ossowski, subl. 
Rozański, szofer. 
, Splitter, funkcjo kol. 
Przybył, subl. 
Trzciński, asystent 
W oźąiak, ślusarz 
\V oźniak, ślusarz 
Zieliński, murarz 
3a. Magistrat; wł. 
Andersohn. asystent 
Fornalik, inwalida 
Janecki, nauczyciel sem. 
Kantowski, dozorca viięz. 
Koszuta, sekretarz 
Kowalak, służąca 
Kujawa, handlowiec 
Lenk, artysta 
Overmajer, -Wdowa 
Stefański, inżynier 
3b. Magistrat, wł. 
Babski, rob. 
Bąkowski, rob. 
Czaj
owskl, rob. . 
JaJ:del
ki. murarz 
Kamecki, sekr. skarb. 
Kinowski, rob., subl. 
Łaczkowski, ślusarz 
Łaczkowska, nauczycielka 
Majerowicz, wdowa 
Małecki, palacz 
Stawicki. obuwnik 
Zieliński, sekr. związk. 
3c. Magistrat wt 
Arndt, rob. 
Koch, wdowa, subI. 
Kwaśniewski, kupiec 
Małek, urzędn. państw. 
Pischinger, oficer zaw. 
Pończek, stenotypistka 
Wolfram, funkcjo mag. 
2mudziński, funkcjo mag. 
3d. Magistrat, wf. 


, 


°f 


.. 


Antoniak, pom. kot, subl. 
Balewicz, emeryt państw. 
Biedziak, funkcjo P. P. 
Glapiński, st. sekr. 
Kl.lcharska, wdowa 
Mroczkowski, funkcjo P. P.. 
Ostrowski, sekr. 
. . Ratajski, drukarz 
Witkowski, kupiec 
Woźniak, ślusarz 
4. Magistrat, wt 
Błaszak, kupiec 
Chelewski, robotnik' 
Dembowski, robotnik 
Fiebich, handl. 
Kubiński, robotnik 
Mondry, wojażer 
Szewa, emeryt 
4a. Magistrat, wf. 
Chmarzyński, chórzysta 
Do1iński, urzędnik 
ospod. 
Grzechowiak, kowal 
Lehmann, nauczyciel 
Małecki, palacz 
Riza, wbotnik 
Vaitmann, technik 
Wirtel, wdowa 
4b. Magistrat, wt 
Cichocki, urzędnik kom. 
Ciesielski, miedziarz 
Grek-Korecki, dyr. teatru 
Nowicki, robotnik 
. Pet roi, szofer 
4c. Magistrat, wł. 
Andrzejewski, klejarz 
Banach. sekretarz miejski 
Gołębiewski. nauczyciel 
Karczewski, urzędnik miejski 
Laskowski, robotnik 
Renkei. ślusarz kolejowy 
Urban, kapitan zawod. 
4d. Magistrat, wf. 
Albrecht, gospod}'ni, subl. 
Chraplak, konduktor tramw. 
Kitkowski, rzeźnik 
Krolik. urzędnik 
Łuczak, tokarz 
Loepke, składacz 
· Ongirski. technik 
Patyk, wdowa 
Podkowiński, major W. P. 
Siewert. ślusarz 
5-6. Magistrat, wf. 
Firma Tri i Ska 
Brucka. biuralistka 
Domagała, kasjerka 
o Kulasiewicz, stangret 
Lehnhardt. książkowa 
Lisiecki, rob. · 
Pietruszyński, rob. 
.. Pietruszyński, maszyn. 
7-13. Ogrody 
14. Jonas. wf. m. 
Bujak, zaw. wojsk. 
Chyrek, rob. 


.... 


Hoppe, wdowa 
Łuczyk, służąca 
Naskręt, krawiec 
Rothenbucher, rob. 
Stekel, stolarz 
Thiem, rob. 
Wróblewski, rob. 
2ycimski, sekr. pow. 
15. Piemow; wf. n. m. 
Klinke, z. domu, Garb. 34-40 
Borkowski, rob. 
Draheim, port jer 
Krawczyk, rob. 
Ristan, subl. 
Skrzypek, wdowa 
Skubiszak, gospodyni, subl.. 
Tymciuko, szewc 
WoHschHiger, wdowa 
v.; oltersdorf, wdowa 
16-17. Bielicki, wf. m., stolarz 
Rybacki, rob. 
18. Dr. Gajdzińska, wł., B
dzin 
Majewska, adm. domu 
Belter, malarz 
Krenicki, urzędn. państw. 
Kreter, 'wdowa 
Majewski, blacharz 
Szneider, kolejarz 
19. Boelitz, wł., Podgórna 1. 
Abramowicz, rob. · 
Bąk, lagerzysta 
Busse, wdowa 
Dominiak, wdowa 
Gili, wdowa . 
Jabłoński, rob. 
Kilińska. bufetowa, subl. 
Kirszenstein. służąca 
Lewandowski, stolarz 
Micnalska, krawcowa 
Nowakowski, handlarz 
Oleniczak, . kand. poczt. 
Paluch, wdowa 
Ratajczak, dozorca więz. 
Wawrzynowski, rob. 
Werner, rob. 
Wis suwa, gO sp., subl., 
Szwocha. kowal 
20. Neubert, wł. m. 
Koch, rob. 
Lisakowski, szofer, subI. 
Tomczak, służący 
21. ident. ul. Toruńska 6. 
Bałtycka. 
K o m i s a r j a t V. 
Niezabudowana. 
Barska. 
K o m i s a r j a t IV. 
1-4. Niezabudowane 
5. Laurento.wski, el.-m., wl. m. 
Kubiński, pom. elek.-mont. 
6. Grolewski, kolejarz, wl. m. 

wiątek, wdowa 
7-15., Niezabudowane 


. 


..
		

/adresy_192800133_0001.djvu

			Barska - Bełzka 


17 


16. Zieliński, robotn., wł. m. 
Kucharski, rymarz 
17. OWieśniak, robotn., wl. m. 
18-19. Niezabudowane 
20. Teske, robotnik, wl. m. 
21. Hohensee, monter, wl. m. 
22-23. Niezabudowane 
24. Kurcz, robotn., wl. m. 
Ławinczak, robotno 
25. Zaparucha, tokarz, wl. m. 
26. Niezabudowany 
Bartosza Głowackiego. 
K o m i s a r j a t V. 
1-3. O
ród 
4. Obremski, wl. m. 
Borowska, rob., subl. 
Nowak, rob. 
Ogrodawski, rob.: subl. 
Pięta, rob. 
5. Pole 
6. Rogalski, wf. m. 
Gutkowski, rob. 
Gordon, rob. 
Heinrych, rob. 
Mollenhauer, rob. 
Przybytowski, rob. 
Rożańska, wdowa 
7. 
wietlik, wl. m. 
Bojakowski, rob. 
Cerak. rob. 
Gawrych, rob. 
Kraszkiewicz, kowal 
Kucharska, wdowa 
Perlik, kond. pomoc. 
8-9. Plac budowlany 
10. Berthold, wl. m. Dworc. 22-23 
zast. Priewe, handl. 
Kolenda, rzeźnik 
Więckowski, rob. 
11-16. Plac budowlany 
17. Ceglarski, wl. m. 
Andrzejewski, rob. 
Gnlewka, ślusarz 
Giinther, monter 
Kurasiak, kolodziej 
Pawlicki, malarz.. 
Podgórska, wdowa 
Tuleja, kolejarz 
18-20. Plac budowlany 
21. Zarembski, wf. m. 
Heinrich, rob. 
22-23. Plac budowlany 
24. Lange, wl. m.. Osiek 
zast. Łański, rob. 
Górski, stolarz 
lwicki, robotnik 
Priewe, rob. 
Walezewski, rzeźnik, subl. 
15. Kurowska, wf. m. 
26. Szatkowska, wf. ITI. 
Szatkowska, buchalt. 
Batorego. 
Komisarjat I. 
1. ident. Długa 52 


2. Pf1aum, wf. d. m. 
Jeschke, wdowa 
3. ident. Niedźwiedzia l. 
4. ident. Stary Rynek 8 
5. Bank PrzemysI., wf. n. m. 
Hausler. zaw. domu, zam. 
20 Stycznia 13 
Lutka, port jer 
Jankowski, robotnik 
Kołodziej, krawcowa, subl. 
K wiatkawska, 
osp., subl. 
Paprzycki, kupiec, subl. 
Rumówna, kasjerka, subl. 
Sochacki, kupiec 
Szews, kapitalistka 
6. ident. ul. Długa 54. 
Bełzka. 
K o m i s a r i a t VI. 
1. ident. Toruńska 112 
2. Magistrat, Cmentarz 
3. Magistrat, Rola orna 
4. Gmma kośc. ew., Ochronka 
Drews, służąca 
W oś, monter 
5. Gmina kościoła ewang. 
Fawre, proboszcz ewang. 
Bohm, służąca 
Stiihmke, 
ospodyni , 
6. Rola orna 
7. Perczak, wl. m. 
8. Grzechowiak. wf. m.. 
9. Sieg, wf. m. 
Geschke, rob. 
Kazlkowska, wdowa 
Nasielewski, rob. 
Pubanz, rob. 
Schweichel, rob. 
Wełnic, cieśla 
10. Paczyński, wf. n. m., zam. 

w. Trójcy 6a. 
Budnik, zaw. domu 
Cieślewicz, instalator 
Huse, stolarz 
Marciniak, rob. 
11. Kasprzyk, wl. m. 
Huze, stolarz 
12-1.3. Rol
 orna 
14. Ciemny. wf. m. 
Lipińska 
15. Rola orna 
16. Grzegorek, wf. n.. m., zam. 
Ameryka 
Dadek, zaw. domu 
Krzyżanowski, rob. 
Krzyżaniak, woźny 
Lewandowski. maszyn. 
Pal, rob. 
Punnagier, rob. ) 
17. Łukowiak. wl. n. m. 
18-24. Rola orna 
25. Urbaniak, wl. m. 
Jagiełło, rob. 
Jawor, rob. 
Kędziora, mężatka 
Mikolczyk, robotnik 


Książka adresowa. 


26-27. Rola uprawna 
28. Radler. wf. n. m., zam. Bełz- 
ka 33 
Gorlicki. rob. 
Socha. rob. 
29----32. Rola orna 
33. Radler, wl. m. 
34. Karl, wf. m. ' 
35--47. Rola orna 
48. Dec, wl. m. 
49. Karl. wf. m. 
50-51. Rola orna 
52. Bork, wf. m. 
53-55. Rola orna 
56. Blumerska, wf. m. 
Liineberg, rob. 
57. Łukaszewska, wf. m. 
Mróz, rob. 
Sochacki, kowal 
Wawrzyniak 
Ziegenhagen 
58. Rola orna 
58a. Friedrich Karl, wf. m. 
59. Radler, wf. m. 
60. Bcldyn, rola orna 
61. Boldyn, wf. m'. 
62. Karl, wl. rn. 
63. Bahr, wf. m. 

5. Rola orna 
65a. Dyrekcja Lasów Państw. 
Babiński, rob. 
Stima, uczeń, subl. 
66. Bahr, wf. m. 
67. Zamojska, wl. m. 
6R-óQ. RoJa orna 
70. Łabisz, wl. m. 
Koźlińska. rob. 
71. Rola orna 
71a.. Gruszka, wf. m. 
72. Terebiniec, wf. m. 
Kunszke, wdowa, subl. 
73. Rutyna, wf. m. 
Kopała, służąca 
Suberlak, książkowa 
Zając, ślusarz 
74. Rutyna. wf. n. m. 
Kaliszewski, rob. 
W ojtko, rob. 
76. Erdmann. wl. m. 
76. Erdman, wf. m. 
77. Rola orna 
78. Wiese, wf. m. 
79. Rola orna 
80. Gordon, wf. m. 
Dzieszka, wdowa 
Palacz, rob. 
Pawlicki. rob. 
8t. Rola orna 
82. Dobek. wl. m. 
Salamon, rob. 
83-84. Rola orna 
85. Prętki, wf. m. 
Lis, rob. 
Mróz. rob. 
86. Krupka, wf. m.  


2
		

/adresy_192800134_0001.djvu

			18 


Bełzka - Bielicka 


87. Rola orna 
88. Wrona, wl. m. 
Betkowska, służąca 
Kołak, rob. 
89. Szablewski, wf. m. 
Jopek, rob. 
90.. Groń, wf. m. 
Gołdyn, rob., subl. 
Gurdak, rob. 
91. Kubiak, wł. m. 
Bogucki, rob. 
Woźniak, rob. 
Za
órski, rob. 
92. Nowak Piotr, Czarnkowa 
, Cbyrczyk, zaw. domu 
Kuderski, tramwajarz 
93. Jabłońska Marja, wf. n. m.. 
zam. Inowrocław, Łucja- 
na nr. 14 
'Małkowski, z. d., Niziny 34. 
Rejmann, kupiec 
Smajewska, ekspedj. 
94. WollschIager Józef, wf. m. 
Kukliński, rob. 
95: Wojtaskowy. wl. m., Francja 
Wiza, zaw. domu 
Drąszkowski, rob. 
Hers1,:, rob. 
Markus. piekarz 
96. Fitzner, wl. m. 
Olek, subl. 
97. Magistrat, wl. n. m. 
Wierszewski, zaw. d. 
Chojnacka, mężatka 
Jankowska, wdowa 
Kowalkowska, wdowa 
Kwiatkowska. wdowa 
Roguszczak, port jer 
Scholia, robotnica 
Urbański, rob. 
98. Taras, wf. m. 
Szymański, rob. 
Zarzycki, rob. 
99. SanftIeben, wl. m. 
100. Wiese, murarz 
Kriiger, wdowa 
101. P;ekiełek, wl. m. 
\V ojciechowska, nauczyc. 
102. Łukaszewski. cieśla 
Moeng, wdowa 
103. Rola orna 
104. Dzieciuch, wf. m. 
Kożuch, rolnik 
105. Magistrat, Szkol a Powsz. 
Kraska. kier. szkory 
Bernardyńska. 
K o In i s a r i a t I. i VI. 
1. Magistrat, wl. 
Urząd Opieki Spolecznej 
Joppek, kasztelan 
2-3. Plac budowlany 
4. Kieper, wł. m. 
Kieper, urzednik 


Kiełbasiński, robotnik 
SeideI. rzeźnik 
5. "Robur". T.-A., Katowice 
Schlaak i Dąbrowski, Sp. z 
o. p. 
Dąbrowski, zaw. domu 
Hess, stróż 
Grodtke, pom. handl., subl. 
Horosiewicz, szofer, subl. 
Kircher. wdowa, subI. 
Sobociński, kowal 
6. Byd
. Tow. \ViośI., Szałas 
7. Państwowa Szkoła Rolnicza 
Profic, dyr. szkoły 
Dziemitko, rob. ... 
Drojma, służ. 
Janik, wdowa 
Kalejta, woźny 
Kawecka. wdowa 
Nowak, profesor 
Staniszewski. profesor 
Taczak, profesor 
Zawistowska. wdowa, 
ubl. 
8. Kościół Garnizonowy 
9. ident. Toruńska l. 
10. Mroczka, wl. m. 
Celka, biuralistka. subI. 
Janowiak, kupiec 
Nowakowski, emeryt. 
Paszcza, wdowa 
Piinchera, wdowa 
Skibiński, pilot 
Szuchewicz. urzędn. S. K. P. 
11. Siedlecki, wf. n. m. 
Lublin, Ewangel. 4. 
TyIczyński, nauczyciel, z. d. 
Bagniewski, strycharz 
Bałaban, zaw. domu 
Bittner, kasjer, subl. 
Behrendt, kantorzystka, subl. 
Cerekwieka, służ. 
Fabjanowska, nauczycielka 
Herold, mężatka 
Król, służ. 
Kubera, blacharz 
Kujawa, subI. 
Lewandowski, urzędnik kol. 
Madaliński. inżynier, subl. 
Markowski. uczeń, subl. 
Nadolny, em. urzędnik 
Schwiehtal, dentystka 
Stehler, gosp., subl. 
Szczepan, inspektor poczty 
Winnicki, obywatel ziemski 
Zieliński. kapitalista 
12. Magistrat, Szkoła Powsz. 
Tech, domowy 
Biedaszkowo. 
.. Komisarjat II. 
l. Niedzwiedzki, wl. m. 
2. Ziemke, wl. m. 
3. Boelter, wf. In. 
4. Stasiński, wf. m. 
5. Tomczyk, wf. m. 
6. Perlik Andrzej, wf. m. 


7. Dawidziński, wf. m. 
8. Zoppa, wf. m. 
9. Rojek, wf. m. 
10. Pukrop, wl. m. 
11. Jesiołowski, wl. n. m. 
Bąkowski, zawiad. 
12. Magistrat, wl. -... 
Bagniewski. robot. 
Potocki, rolnik 
Karolczak, rob. 
Salamander, fornal 
Wiśniewski, fornal 
13. Folwark, wl. Magistratu 
Kosko. profesor, rządca 
Bury, instruktor 
Brzostkowska. gospodo 
14. Magistrat, wf. 
14a. Magistrat, wl. 
I Gałecki, podoł. zaw. 
15. Magistrat, wl. 
Wilczek, blacharz 
15a. Magistrat, wl. 
Bene, podoI. zaw. 
16. Magistrat, wl. . 
Majcher, blacharz 
16a. Magistrat, wl. 
Słomka, kołodziej 
17. Magistrat, wl. 
Szroeter, kołodziej 
17a. Ma
istrat, wl. 
Łyszkiewicz. robotnik koł. 
18. Magistrat, wf. 
Wilczek, blacharz 
Rojtek, blacharz 
18a. Magistrat, wl. 
Frąszczak, rob. 
Hoffmann, rob. 
Czujko, rob., subI. 
19. Magistrat, wł. 
Gazecki, majster wojsk. 
19a. Magistrat, wl. 
20. Magistrat, wf. 
Solińska, wdowa 
20a. Magistrat, wl. 
Kowalski, podof. zaw. 
21. Magistrat, wl. 
Fi
urski, rob. 
21a. Magistrat, wł. 
Brudny, mech. 
22. Magistrat, wl. 
Woźniak, rob. 
22a. Magistrat, wł. 
Domrzalski, kowal 
23. Magistrat, wl. 
Kubiak, szachmistrz 
23a. Magistrat, wl. 
Cywiński, rob. 
Bielicka. 
1-2. Plac budowlany 
3. Magenheim wl. n. m., Lwów 
Miechowian, zaw. d. 
Bakselary, górnik 
Dombecki, ślusarz 
Drażdżewski, robotnik 


# 


..
		

/adresy_192800135_0001.djvu

			Bielicka 


19 


Kuczma, murarz 
Kener, kołodziej 
Ludwicki, 'mechanik 
Marchlewska, wdowa 

 Radecki, kowal 
Wiśniewski, rob. 
4. Ma
istrat, szkota powsz. 
Wnuk, kier. szkoły 
5. Stenzel, wf. m. 
Ciesielski, rob. 
Fenske, murarz 
Lubarski, kupiec 
Lewandowski, szklarz 
Maludziński, formiarz 
Nawra, szewc 
Witkowski, ro-b., subl. 
6-8. Plac budowlany 
9. Lorek, wł. m. 
Bączyński, rob. 
Butt1er, szachmistrz 
Gucza, rob., subl. 
Kloska, wdowa 
Kotlewska, wdowa 
Maternowski, rob. 
Szpa dziński, rob. 
Tafliński, rob. 
Zamojski. rob. 
10. Szubert, wf. n. m., Wato- 
wnica, pow. Szub in 
Ku1czak, post. P. P., zaw. d. 
Burdeński, rob. 
Graczyk, rob. 
Lorch, rob., subl. 
Rospęk, wdowa 
Wiśniewski, inwalida 
J 1. Matuszewski, wf. 
12. Kordecki, wł. m. 
Cieszyński, rob. 
Heize, wdowa 
Pałaszewska, rob. 
Peplińska, wdowa 
Pierzyńska, rob. 
Sauda, wdowa 
Sereda, rob. 
Słomka, wf. n. m., 20 StyCZ- 
nia 30 
Kowalski. zaw. domu 
Bohla, ogrodn. 
Drygaiski, rob. 
Jędrkowiak, ślusarz 
Kolanowska, rob. 
Masiakowski, rob. 
Mazurek, rob. 
Piędel, rob. 
Piorkowski, rob. 
Przybylski, rob. 
Starczewski, tramw. 
Szmelcer, rob. 
Szemeretz, rob., subl. 
13. Terczyńska, wdowa 
Wilczek, blacharz 
2:urawski, rob. 
14. Guczalski, wł. m. 
Guczalski, strażak 
15. Radtke, wf. m. 


Błaszkicwicz; wdowa 
Chilewska, wdowa 
Radtke, wdowa 
16. Klocek Helena, wf. n. m.. 
Sikowo, Małopolska 
Kurz, zaw. domu 
Kaszyński, rob. 
Piernik, stolarz 
Lewandowski, rob. 
Wołoszyk, rolnik 
17. Balbuza, wl. m. 
Marciniak, rob. 
Wilińska, wdowa 
18. Pachła. wf. n. m., zam. Za- 
mość 
Głowacki, zaw. domu 
Buchholz, rzeźnik 
Kocikowski, rob. 
Heiza, wdowa 
Pacewicz, szewc 
Raniszewska, wdowa 
19. Wiese, wf. m. 
Dahlke, służąca 
20. Kobs. wf. n. m
, zam. Sza- 
mocin 
Swiderski, zaw. d. 
Bielicki, robotnik, subl. 
Golębiewski, rob. 
Niedźwiecki, ogrodnik 
21. Plac budowlany 
22. Boczkowski, wio n. m.. Au-. 
gustowo, Krakowska 6 
Orwat, zaw. domu 
Braemer. rzeźnik 
Marchlewski, monter 
Orwat, post. P. P. 
Schafer, rob. kol. 
Wilczyński, rob. 
Wysocka, wl. m. 
Kleineder, elew kol. 
Switała, rob.' 
24. Dr. Frąckiewicz, wf. n. m.. 
zam. Garbary 
Korczak, zaw. domu 
Bartoszewicz, wdowiec 
Dobrzańska, wdowa 
Kalaszyński. robotnik 
Karwecki, rob. 
25--26. Plac budowlany 
27. Jędrkiewicz, wf. m. 
Dudziński. rob. 
Palecki, rob. 
Polak. piekarz 
Gronowski, wf. n. m. 
Jaruszewski, rob. 
W róblewski, rymarz 
29. Plac budowlany 
30. Baroń, wf. n. Illi, zam. Pl. 
Poznański 2 
Czechowska, służąca 
Frankiewicz, rob. 
Gołębiewski, rob. 
Jarosz, rob. 
Jakubowski, rob. 
Kałużna, wdowa, subl. 


Pepliński, rob. 
Sieradzka, rob. 
31. Beliński, wł. n. m. 
32. Plac budowlany 
33. Bartoszewicz, wf. n. lp. 
33a. Rola orna 
34. Magistrat. szkoła powsz. 
Bachowiak, woźny 
Zalejski, nauczyciel 
35. Dzidowa, wf. n. m., zam. 
SIąsk 
Chełminiak, zaw. domu 
36. Win kler, wf. m. 
Strzyzyńska, służ. 
37. Zwierzchowski, wf. m. 
Jesiak, rob. 
.1 . \VTiśniewski, emeryt 
/ 38. Kawala, wf. m. 
39. Koczwara, \vI. m. 
40-40b. Brausch. wf. m. 
Brausch, student roln. 
Bielicki, rob. 
Dola ta, rob. 
Gawliński, rob. 
Hołyszko, rob. 
Jastrowski, rob. 
Kaniecki, rob. 
Klimczak, rob. 
Kokocki, rob. 
Kosińska, służ. 
Lubiewski, rob. 
Łukomski, rob.. 
Platek, rob. 
Pal, rob. 
Tabor, rob., subl. 
Wachowski, kowal 
Włoszczyński, rob. 
lak, rob. 
41. Kular, wf. m. 
Marzec, urzędn. skarb. 
42. Fandrey, wf. m. 
42a-42b. Rola orna 
43. Buczkowski, wł. m. Chojnice 
Arczykowski, zaw. domu 
Peszek. rob., subl. 
44. Seifert, wf. m. 
Grupa, krawiec 
J endykiewicz, rob. 
Klejborowski, rob. 
Krause, rob. 
45. Plac budowlany 
46. Domkowski, wf. n. m., zam. 
Niemcy 
Mucha, urzędn. egzek. 
47. Kołodziejski, wf. m. 
48. Walkowiak, wf. n. m.. zam. 
Ameryka 
Bandkowski, fryzjer 
Gondek, rob. 
Grylewicz, kupiec 
Nadolska. kupcowa 
49. Kałaczyński, wf. m. 
Chojnacki, rob. 
Kałaczyński, rob. 
50-59. Rola orna 


.. 


. 


2*
		

/adresy_192800136_0001.djvu

			20 


Bielicka - Błonia 


60. Krywaid, wl. n. m., zam. 
Leszczyńskiego 19 
Gawroński, rob. 
Orłowski, budowo. 
Pabel, wdowa 
Pawlak, uczeń, subI. 
Rywald. rob. 
Taf1ińska, rob. 
Zwoliński, rob. 
61. Kriewald. wl. n. m., zam. 
Leszczyńskiego 19 
Chleboś, rob. 
Dams, rob. 
Fiałkowski, rob. 
Rzoska, rob. 
Steinke, rob. 
W rzyszcz, rob. 
Bielany. 
K o m i s a r j a t III. 
II. Sluza stara. 
II Nie zamieszko 
Blumwego. 
K o m i s a r j a t II. 
Niezabudowana 
. Błonia. 
K o m i s a \" j a t IV. 
l. Rujner,' wł: n. m. 
Pawski, robotn., zawiad. 
Bąk, urzędn. kol. 
Berndt. inżynier 
Brzezińska, służ. 
Dow
irdowa. wdowa 
Filipów, maszyn" subl. 
Gniatczyk, obroiica sąd. 
Grabowski. kupiec 
Jaczkowiak, kupiec 
Jagła. urz. kol. 
Janiszewska. służ. 
Kamiński, bankow., subl. 
Kaspraś, biuralistka 
Kątny. urz. kol. 
Kostujak, wdowa 
Krzyżanowska, wdowa 
Paszek,. 'kupiec. subl. 
Pierzcha Iska, mężatka 
Rybak. służ. 
Sieg, kupiec, subI. 
Siego wdowa, subl. 
Szrajda, uczeń 
Zastuczyński, art}"sta, subt 
Zerański, urz. kol. 
2. Szroko, wl. m. 
Derchelt. kupiec 
Górski, deputat 
Gruszczyński, nauczyc., sl1bt. 
Lorenc. uczeń, subl. 
Lenkowski, urz. kol. 
Leszewicz, mężatka 
Merlender, bankowo 
Mirecki, uczeń, subl. 
Nicewicz, kupiec 
Nowicki, książko 
Płotnicki, dekorator 


. 


, 


. 


Pronobis, urz. kol. 
Przydatek, uczeń, subL 
Różaiski, urzę. kl., subl. 
Różaiski, uczeń, subl. 
Służewski, uczeń, 5ubl. 
Warszawczyk, uczeń, subl. 
.Wrońska, b. zaw., subJ. 
3. Kukułka, wl. n. m. 
Biały, książk., subL 
Gaca, urz. kol. 
Górski, urz. poczt. 
Halmann, wdowiec 
Kaczmarek. elektro-mont. 
Kledzik, urz. kol: 
Koiky, wdowa 
Langowski, fryzjer. subl. 
Malak, robotno 
Maliszewski, krawiec 
Masiota, malarz 
Stepka. szwaczka, subl. 
. Stepkówna, ekspedj., subl. 
Truś, kościelny 
W oliński. ogrodn. 
Wolnikowski; podmistrz 
4. Ogród 
5. Arend, kupiec, wl. m. 
Bartnicka, wdowa 
Behnke, uczeń, subI. 
Boening, asesor koL. subl. 
Izbicki. su b l., 
Krahn. służ. 
Krepsztakies. mech.. subl. 
Manccwicz. lek.-weter. 
Ossowska. wdowa 
Pl usiński, przykrawacz 
Racka, służ. . 
Roeder, wdowa 
Ruhnke, st. sekr. bud. 
Tamar, urzędn. 
Tamar, obuwnik 
Terlecka, urzędn. 
\Vieczorowski, oficer 
Życłilińska, służ. 
6. Garczyński, wf. m. 
Adamska, uczen., subl. 
Ciup.ń:oka, krawcowa" suul. 
Dybewska, słuź. 
Erost, b. zaw. 
Hmz, biuralistka 
Kamińska, służ. 
Koeppler, uczeń, s
bl. 
Modlibowski, rysown. 
Paulisch, em. naucz. 
Smoleń, urzędn. 
.Wroblowa, biuralistka 
7. Muller, wl. n. m. 
Wiukowski, robom., zawiad. 
Buncher, mężatka 
Bogusławski, stud., suhl. 
Chmielewski, urz. kol. 
Chmielewska, uczen., sllbl. 
Friebe, urz. poczt. 
Holka, służ. 
Jung, b. zaw. 
Keblis, służ. 


Krauss. urz. koL, subi. 
Lamparski, urzędn., subl. 
Libera, służąca 
Linowski, naczelno P. K. P. 
Naake, technik 
Olszańska, nauczyc. 
Rostel, kupiec 
Rostel, wdowa 
Szelążek. urz. państw. 
Urbański, kupiec 
Wąsowski, pr. poczt.. SU I )1. 
8. Krzywiec. wl. m., int}"nicr 
Chmarzyńska. pokojówka 
Czerski, inżynier 
.. 
Czupryńska, służ. 
Felczykowski. wcrkmio;;trz 
Glabisz. administr. 
Kalinowska. wdowa 
Kepin. wdowa 
Konratowicz, inżynier 
Kotyńska, wdowa 
Mazurczak, dozor. domn 
Skoruppa, szmelcer, sulJl. 
Stepanek, pianista, subl. 
. 9. Mateja, wł. m. 
EwaId. asystent 
Frytza, b. zaw. 
Kadow. ślusarz 
Kocikowski. urzędn. 
Lisowski, urzędn. 
.Małgowski. młynarz, subl. 
Najdrowski. p. h2ndl., subl. 
Ożmińska, artystka, subl. 
Porożyński. ślusarz 
Ristau, fryzjer, subl. 
Sadowska, nauczy.:.. subl. 
Skorupski, uczeń, sa
1. 
Soszyński. ślus3rz, 
uhl. 
Strysik, stoiarz, sL;bl 
Szwajkowski. robotnik 
\Valnik, ślusarz, subl. 
\Vyka, robotnik . 
10. Sławski, wf. m. 
Danielski, ślusarz 
Doege, detalista 
Nawrocki, mistrz garnc. 
Nowak, ślu:iarz 
Nowak, b. zaw., sui>i. 
Pękała, asyst. koL 
Podolski, urzedn., sub1. 
Rook, urz. poczt. 
Szwajkowski, robotn. 
Wilczewska: urz(,:dn. 
Witkowski, zaw. warszt. 
11. Petrykowski, m. maI.. wł. m. 
12. Blum, rzeźnik, wl. m. 
Bork, b. zaw. 
Grutzmacher, robotno 
13. Blum, wl. n. m. 
Bruszkowski, roboln. 
Bruszkowska, wdowft 
Dietrich, wdowa 
Hartlieb, posłu
. 
Ry backa, robotnica. subl. 
Sobecki, robotno 


.
		

/adresy_192800137_0001.djvu

			Błonia - Bocianowo 


21 


14-15. Lisiecki, in!., wl. m. 
Dębowski, kup'ec 
Derksowa, wdowa · 
Janczewski, uczeń, 
uhl. 
Kempiński, asyst. ko:. 
Łopińska, służ. 
Magnuszew-.ki, POI". hiur. 
Magnuszew
ka, wdowa. suhl. 
Opińska, mężatka 
Phillipp, urz. bank. 
Rosen, kontr. tramw. 
Siegert; b. zaw. 
Szarafiński, lUZ. str. poz. 
Szymczewska, wl1owa. SUłJI. 
Tomczyk. służ. 
Uzarski, urz. kol. 
16. Niezabudowany 
. 17. Strehlau, rzeźb.. wl. m. 
Kaczmarek, rachl1l;
trz 
18. Ogród 
19. 
tefaniak, wf. n. .11. 
Riirscl1el, urz. koi.. ..ub'- 
Pamska. wdowa 
Fac. kier. kk. 
Katflwa. wdowa 
Macieiewski, st. asesor 
Mwwiński. m. ładowno 
Nehrebecki. uczen, subl. 
Nowakows
a, b. zaw_, ...!lbl. 
Roesler, adjunkt 
Rothan;.;. urzędnik. subI. 
Smarzyk, pom. biur. 
Skuciński, biural., subl. 
SobC'zyn, ¥ospod., su
ł. 
Tysler. kupiec 
Ziarnek, służ. 
20.' Saffian, wł. n. m. 
Augustowski. p. !G1nc., subl. 
Bngusł 9 w"k i , u
zc:1. SIl
1. 
Burzyński. kClpitan 
D
m"ki, młynarz 
Grflch()wski. nr2:cdn. 
J( flcikow" ki. knIei. 
J( 0ebernik, wdrwa 
Łuk
szewski. ObUW!I!k 
Przyhyłowski, ui7.. i\:o1. 
Reimer, rzeźbiarz. suhl. 
Szkudlarek, przod. P. P. 
Szuka Iski, st. post. P. P. 
21. Szczuka, wl. n. m. 
Antoniewski, urz
Jn. 
BuchaIski, rzeźnik 
Hełminiak, urz. kol. 
Hoffmann, stróż 
Kłosowski, mech.. subl. 
Kolasa, }1.. 
r! larz 
Kohr., L. zaw. 
,Krajewski. rohotn. 
Krajewska, mężatk3 
Krygier, wdowa 
Krzywdziński, (jou wr.ik 
Langowska, piełv

ło.. slJhJ. 
Mroczyńsld, funkcjo P. P. 
PłazaIski. urzędn. 


Podemski, krawiec 
Rafaiski, ślusarz, snhl. 
Winke. kupiec 
Zalewski, tokarz 
Zbielski, krawiec 
22. Ochocki, wf. m., kra wicc 
Bansleben, biuralistka, sub1. 
Binder, wdowa 
Bottcher, służ. 
Ciszewski, inż. .. 
Gapa, kupiec 
Gapa, wdowiec 
Guziołek, służ. 
Harmel, uczeń, sub1. 
Hesse, wdowa 
Jankowska, służ. 
Kędz;erska, służ. 
Kmikowski, asyst. kol.. subl. 
. Kotliński, fabrykant 
Kowalski, urzędn. 
Krawcz, biuralistka, subl. 
Kuźnicka, gospodo 
Lewandowska, mężatka 
Lewandowska, wdowa 
Makijanek, major 
Meister, wdowa _ 
Niziołkiewicz. uczeń, 
ul1ł. 
Seehawer, uczeń- subl. 
Siuchniński, malarz 
Sloderbach, kontroler 
Spreemann, inżynier 
Ustinowicz, b. zaw. 
Wedler, służ. 
Wojszwillo, obyw. zicn\sld 
Wyborski, książk., sulii. 
Znaniecki, kupiec 
23. Rychliński, wl. 11. m. 
Berkowski, książ:{., ",'lb;. 
Berkowska, wdowa. subi. 
Brunk, wdowa 
Domański, ślusarz, sltbJ. 
Erdmann, kapita1. 
Hemminger, uczeń, sul.Jl. 
Karmoliński, kier. lechn. 
Krause, wdowa 
Makowski, sekret., sub!. 
Neumann, tokarz, subl. 
Ollesch, ma
azyn. 
Ollesch, młynarz, suol. 
Pakorski, krawiec 
Pałaszewska, uczen., "uiJ!. 
Popławska, urz
dn. 
Prus, drukarz, subi. 
Schepmann, uczeń, suhl. 
Sroczyński, urzędn., sub!. 
Susała, urzędn. 
Szole, męża tka , 
Szweda, b. za w., subL 
Wichrzyńsk., urzędn., ,mbI. 
Wilke; uczeń, subI. 
lakówna, uczeń, subl., 
24. Majewski, wł. n. m. 
Błotniak, grafik, subl. 
Derewecki. 
r?fik, subl. 
Gierlicz, robotno 


Kanas, słut. , 
KUrnik, rolnik 
Manikowski, robotn., subl. 
MateIska, wdowa 
Mittelstadt. wdowa 
Niedbała, subl. 
Popa, b. zaw. 
Prentki. m. kraw. 
Rychter, kupiec 
Stachowska, służ. 
Swakowski, urzędn. 
Wojciechowski. rzeźb., subl. 
W rzeszykowska, szwaczka, 
subl. 
.Zywert, rzeźnik 
Zywert, rzeźnik, subI. 
Błotna. 
K o m i s a r j a t IV. 
1. Polowczyk, rolnik, wf. m. 
2. Murawski, roln:k, wf. m. 
Wrzesińska. bez zaw. 
SałiIda, robotn., wł. m. 
4-9. Niezabudowane 


Bocianowo. . 
. K o m i s a r j a t IV.- 
l. Grzybowski, kupiec, wl. m. 
Głowacka, wdowa 
Mąka, ślusarz 
Neugebauer, książkowy 
Pawlak, robotnik 
Schiefelbein, drogerzysta 
Trzyński, krawiec · 
Wiśniewski, fryzjer, subI. 
2. Pruss, wl. m. 
- Gonia, woźny 
Hełmin, urz. kol. 
Korzeński, ucz. rzeźn., subl. 
Kotowska, służ. _ 
Kuźniacki, wożny ooczt. 
Pepke; uczeń, subl. 
Popiołkówna, służ. 
Rotecki, piekarz, subl. 
Stelmaszyk. sierżant 
3. Pol. Kol. P ństw. 
Matczyński, adj. kol., zaw. d. 
Brzozowski, pom. parowo 
Grzela, asesor kol. , 
Ledwochowski, werkm. kol. 
Pater, za wiad. 
Piątek, pom. ślus. 
Thielemann, wdowa 
\\' ojciechowski, pom. ślus. 
Zawadzki, ślusarz , 
4. Kosznik, wl. n. m. 
Briihning, tapicer 
Malczewski, ślusarz 
Owedyk, robotnik 
Piątkowski, robotnik 
Pufal, przemysł 
Rode, odźwierny 
Stcłmaszyk, robotnik 
Strosiu, robotnik 
Waszukiewicz, służ.
		

/adresy_192800138_0001.djvu

			22 


Bocianowo 


. 


Westphol,. służ. 
Zittermann. malarz 
5. Rudowa. Sandomierz. ul. Za- 
wichostska 
Wicherek. zawiad. domu 
Bayer, krawcowa 
Betscher. ślus.. subl. 
Bogusławski, rzeźnik 
Brzezińska, służ. 
Cichy, robotnik 
Ciernicka, wdowa 
Domagaiska, krawc.. subl. 
Eis. malarz 
Goliński. podofic. 
Janowski, robotnik 
Kucznerowicz. urz. kol. 
Leśniewski. szewc, subl. 
Manthey, wdowa 
Musiałowska, subl. 
Musiałowski, inwalida 
Pawlicki. em. robotno 
Pietruszenko. krawiec. subl. 
Pioida, urzędn. maF;istr. 
Pioterek. zaw. sierż. 
Sikorska. telegrafistka 
Skiera, robotnik 
Smoliński. stolarz 
Starszak, ślus., subl. 
Szymkowski, mosiężn., subl. . 
Taiza, szewc. subl. 
Topczewski, leśniczy 
Weiss. robotnik 
Zern. restaurator 
6. Sznajder. kupiec. wf. n. m. 
Banicka, służ. 
Człowieczek. ślus. 
Dryl. krawiec 
Golęcińska. mężatka 
Graj, kolejarz 
Herbst. uczeń. subl. 
Hęciak. poIier 
Konczewicz. inst. kol. 
Lehnert. naczelno magaz.. 
Link. malarz 
Lutz. robotno 
Martenko. rewiz. wag. kol. 
Martenko, ślusarz 
Miodownik. kupiec 
Pierzyński, naczeln. stacji 
Strzelecki. mistrz tap., subl. 
Traube, kupiec 
Trawińska, doz. domu 
Ziarnek. magazynier 
7. Sznajder, właśc. n. m.. 
Buczyński. ślusarz 
Dręger, robotnik 
Ejankowska. szwaczka 
Flisikowski. malarz 
Rosard. tokarz 
Trawińska. portierka 
Znaniecka. wdowa 
8. Vi rus, wf. n. m.. 
Badura. palacz . 
.. Dering. tokarz 
Gornikiewicz., stolarz 


. 


.. 


Grochowski, ślusarz 
Hoppe. st. sekr. poczt. 
Iwanowski, urz. pol. 
Klobecki. cieśla 
Krause. asyst. kol. 
Laskowski, kondukt. kol. 
Mikołajczak. robotnik 
Mogilicki. robotnik 
Nowak, kand. kol. 
Puchaczewska, fotoF;r., subl. 
Rochocki, zaw. skladn. 
Spychalski, nadz. 
Strohm, drukarz 
Vi rus, lakiernik 
2:erdziński. fnstal. 
9. Cieśliński, wf. n. m. 
Mrówczyński. malarz, zaw. 
Andrzejewski, stud., subl. 
Barański, urz. gosP. 
Bendowski, robotno 
Biegańska, sprzedaw., subl. 
Cieśliński. robotno 
Cywiński, cieśla 
Darnowski. robotno 
Forszpaniak, robotn.. subl. 
Klawitter, robotno 
Klawitter. robotn., subl. 
Kobsiński. oficer, subI. 
Kowalski. ślus.. subI. 
Kretkowski. robotno 
Lasowski, st. sierż. 
Łaniecki. stud.; subl. 
Łuczyńska. wdowa 
Madaliński. podofic.. subl. 
Meszyński. robotno 
Musia', robotno 
Nowak. robotno 
Prychowski. stolarz 
Rzymyszkiew,cz, kowaj 
Semrau, ślusarz 
Surdyk, kupiec 

wigoń, krawiec 
Schmidt, gosp. 
\Viśniewska, służ. 
10. Wł'tkowska, Komorowo. p. 
Szamotuły 
Rudzińs'ki. Chrobrego, zaw. 
Adamczyk. ślusarz 
Ancuta, wdowa 
Banach, asyst. kol. 
Bartoszewicz, robotno . 
Bartsch, robotno 
Bogusławski, monter 
Charkiewicz, służ. 
Damski, kotlarz 
Drążkowski. listonosz 
Gawrowski, introlig.. subl. 
Jaworski, urzędnik 
.. Jopek, asyst. kol. 
Kosiorek, robotn... subl. 
Kurawska. frebl., subI. 
K wasiJnoch, urz. kol. 
Leciejewski, kolejarz 
Margański, mechanik 
Menninł?:. Rond tramw. 


Nessel, em. kolejarz 
Oczykowska, mężatka 
· Oskiewicz, przod. kol. 
Pawlicki, biuralista 
Pokrzywiński, szofer 
Przybylski, robotno 
Przybylski, robotn., subI. 
Puźniewska, wdowa, sabl. 
Roszak, palacz 
Skibicki, kołodziej 
Sawicki, inżynier 
Sawicka, bez zaw. 
Staszewski, wdowiec 
Tobolski, kancelista, subl. 
Wieczorek, krawcowa. subI. 
. Więckowski, robotno 
Wyżga, robotno 
Zieliński, robotn., portier 
11. Markiewicz, m. szew.. wf. m. 
Głowiński, dyr. techn. 
GłowiłISki. ucz., subI. 
Graj, pom. form. 
Hasse, elektra-monter 
MeIler 
Nowak, służąca 
Prusak, robotno 
Spychała, ślus. 
12. Rogozińska, wdowa, wł. ITI. 
Polasik, ucz. piek., subI. 
Spychalski. czcI. piek., subl. 
Wilke. czcI. piek., subi. 
WiIke, ,fryzjer. subl. 
13a. Towarzystwo Mieszkaniowe 
Nadolny. zarządca domu 
Bartnicki. urzędn. kol. 
Cwik, palacz 
Czerwiński, ślusarz 
Dembicki. urzędn. 
Modrakowski, maszynista 
Morański, robotnik 
;\'hvak, rotJoa,ik 
Pawlak, kolejarz 
Rajman, robotno 
Skibicki. kołodziej 
Tarkowski, robotno 
Warsińska, biuralistka 
13b. T owa rzystwo Mieszkaniowe 
Nadolny, zarz. domu 
Bejgerowski. kier. przetok. 
Koralewski, kand. kol. 
Menning. koleiarz 
Nadolny, s1. magazynier 
Nowakowski. kolejarz 
Nowakowski, górnik 
Piątkowski, kolejarz 
Szmeter, b. zawiad. 
\Velke, kolejarz 
13c. Towarzystwo Mieszkau!owe 
Buchholz, malarz 
Nadolny. zarz. domu 
Jokiel, robotno 
Karowska. nauczycielka 
Karst. tokarz 
Landmesser, emeryt 
Malicki. kier. lok. 


..
		

/adresy_192800139_0001.djvu

			Bocianowo 


23 


\ 
MuIcan. robotno 
Nowak, kond. pom. 
Obzew<\ki, kolodziej 
Rossardt. ślusarz 
Schmełter. ślusarz 
Szmelter. ucz. kup., subl. 
14. Matuszewski, wl. n. m. 
Pomianowski, woźn.. zarz. d. 
Drzewiecki, robotno 
Klockowski, mech., subl. 
Pomianowska, wdowa 
Sobkowiak, wdowa 
Weidemann, tcchnik 
15. Szott. wl. n. m. 
Dritzkowski. dozorca 
Gajdus. ślusarz 
Grabowska. krawcowa 
Hoffmann, urzędn. 
Jarecki. ślusarz 
jarzombek, kupiec 
Klawitter, introlig. 
Kuhn, sluż.. subl. 
Larass, dyr. ogrod. 
Matysiak. muzyk 
Mróz. szwaczka, subl. 
Ryglewski, wozomistrz 
SIkorski, kolejarz 
Schulz, inwalida 
Toczkiewicz, mężatka 
Wicikowski, s1. ustawiacz 
W oIta. wdowa 
15a. Ziehlsdorf. wł. m. 
A1chniewicz, stolowy 
Grobelski, ślusarz 
Kowalski, urzędn. 
Malak, ślusarz, subl. 
Malicki. robotn. 
Nowakowska. wdowa 
Opitz. handlarz 
Rychlowski, zbożowiec 
Schmyt, handlowiec 

widurski. post. P. P. 
16. Ebertowski, Poznań 
Lan
iert. zarz. domu 
Górska, wdowa 
Herbig, wdowa, subI. 
Scheider, ślusarz. subl. 
Szczepaniak, urzędn. P. P. 
Zamoński, urz. P. P. 
17. Wicikowski. budown., wl. m. 
Bauer, wdowa 
Czyża k, elektro-monter 
Danielewicz, urzędn. 
Flamm, inwal.. subl. 
Koppitsch. wdowa 
Krzoska, ślusarz 
Lemański, nauczyc. 
Lewandowska, wdowa 
Muckiewicz, szofer 
-. Perska, wdowa. subl. 
Przybylski, szewc 
Ryfa, oficer. subl. 
Rynkowski, ślusarz, subl. 
Wesołowski, urzędn. 
Wesołowski, ucz. gimn., subl. 


" 


Wesolowska, mężatka 
Wiśniewska, sluż., subl. 
Zbrożek, biuralistka 
Zbrożek, modystka, subl. 
18. Szott, wl. m. 
Behling, emeryt 
Golnik, szewc 
Grabański, urzędn. 
Majewski, plutonowy, subl. 
Mańczak, sierżant 
Popowski. robotnik 
Rędmann, robotnica 
Stranka, kowal 
Stronkówna, krawc., subl. 
Szalkowski, handlowiec, subl. 
Szauer, robotnik, subl. 
Tadajewski, piwowar 
Wicikowski, stróż 
Zieliński, robotno 
Zielińska, wdowa 
19. Żubka, m. rzeźn., wf. m. 
Arkuszewska, wdowa 
Błędzki, urz. poczt. 
BuI.ński, ucz. rzeźn., subl. 
Burek, urz. P. P. 
Dickmann, slużąca 
FiIipski, urz: kol. 
Freiter, kolejarz 
Knitter, handlarz 
Lewandowska. slużąca 
Tykwiński, kolejarz 
Żak, sluż. 
20. Blaszak, m. rzeźn., wf. m. 
Garsztka, b. zaw., subl. 
Guzęda, ucz. rzeź n., subl. 

wiątkowska, sluż. 
2ł. Zając, wł. n. m. 
Goc, kupiec, zarz. domu 
Bulawska, krawcowa 
Częstochowski, stołowy 
Częstochowska, b. za w., subI. 
Jagodzińska, b. zaw. 
Jarzyna. szlifiarz, subl. 
Jaskólski, ucz. handl., subl. 
Kornecka, wdowa 
Kowalkowski, fukcj. P. P. 
Pacek, służ. 
Pankanin. b. zaw. 
Paszyński, emeryt 
Piekarski, robotn., subl. 
Pijanowski, robotno 
Rogowski, drogomistrz 
Siekierski, robotno 
Stypczyńska, sluż. 
22. Frajer, wl. m. 
13arr, urzędnik państw. 
Gniffka, ślusarz 
Kęsikowski, b. za';., subl. 
Krawczyński, tokarz 
Lehmann, b. zaw. . 
Matuszewski, ślusarz 
Petcenbinger, wdowa 
Petrich, stolarz 
Pfe iffe r , wdowa 
Pulkowski, dekarz 


Rusiecki. urz. kol. 
Szymański, ucz. dent., subL 
Tusk, sluż. 
Wiśniewska, b. zaw., subl. 
Woźniak, ślusarz 
Zoch, służ. 
23. Dlużniewski, urzędn., wł. m. 
Czarnuczewicz, wdowa 
Dutkowski, robotno 
. Fita, robotno 
Głuszczyński, szewc, subl. 
Jankowski, technik 
john, wdowa 
jurasiński, maszynista 
Kamiński, robotno 
Knicicki, robotno 
Kolasiński, urz. kol. 
Kosedowska, wdowa 
Kozłowska, go spod. 
Kozłowska, siostra 
Pacho, em. urzędn. 
Pozniak, urzędn. 
Reczyńska, urz. ko1., subl. 
Spychała, cieśla 
Straszkiewicz, kra wiec 
Zwierzycka, posług. 
24, Chudy, wł. n. m. 
Kamińska, zarz. domu 
Bochański, ucz. gimn., subl. 
Bzdawka, pom. biur. 
Czaplewski, kolejarz 
Czara, stołowy 
Eron, stolarz, subl. 
Falk, inwalida 
Halbe, inwalida 
Halbe, żeglarz 
jurasiński, kolejarz 
Kamiński, rob. kol. 
Mirowski, robotno 
Murawski, pom. tok. 
OtIewski, robotno 
Pepliński, lakiem. 
Rode, fryzjer 
Sikora, urz. P. K. P. 
Smolińska. mężatka 
Smolińska, wdowa 
Starszak, mleczarz, subl. 
Urbański, robotno 
25. Rode, wl. m. 
Gałka, ślusarz 
Majchrzak, wdowa 
Obałek, robotnik 
Obałek, mężatka, subl. 
Owczarek. robotno 
Rode, handlarz 
Urtnowski, robotno 
26. Chrzanowska, wdowa, wf. m. 
Bączkowski, kolejarz 
Bociek, wdowa 
Brucki, robotno 
Brzęczkowska, urzędn. 
Damski, ślusarz 
Janyska, tokarz 
Grabarski, robotno 
Grajek, robotno
		

/adresy_192800140_0001.djvu

			24 


Bocianowo 


Grzenia, kołodziej 
Kamiński, pom. form. 
Marosz, robotno 
PierzchaIski, robotn., subI. 
Wielgosz, wdowa 
Winiarski, kotlarz 
W oiniak, wdowa 
Zielewicz, kolejarz 
27. Ischler, wdowa, wl. m. 
Augustin, wdowa 
Barański, asyst. kol. 
Buczkowska, wdowa 
Chmielewski, post. P. P. 
Erdmann, uczeń, subl. 
I Foldziński, kolejarz 
Goncerzewicz, kupiec 
Hoffmann, malarz 
Hoffmann, kowal 
Hoffmann, ślusarz 
'Kamiński, sierżant 
Kociński, kowal, subl. 
Łakomy, ślusarz, subl. 
Migawa, modystka 
Mrówczyńska, biurowa 
Niklewicz, ślusarz. subl. 
Pietruszek, rzeźnik, subl. 
Pietruszewski, adjunkt kol. 

wietJińska, b. zaw., subl. 
Steidt, stolarz 
Stroiński, ślusarz 
Urbanowski, urzędn. 
V ohs, stróż 
Wawrzyniak, obuwnik 
Wenda, b. zaw. 
28. Pietruszewski,' wł. m. 
Banicka, b. zaw., subl. 
Becker, robotno 
Bielawski, ślusarz, subl. 
Boiakowski, handlarz 
Brozdowska, mężatka 
Chodkiewicz. podpułk. rez. 
Gałązka, robotno 
Gałązka, robotn., subI. 
Kaiser, służ. 
Kiełpiński, kolejarz, subl. 
Krebs; wdowa 
Markiewicz, wdowa. subI. 
Miklas, krawczka 
Nowicki. konduktor 
Olszewska, b. zaw., subl. 
Petrykowski, prac. hotel. 
Pietruszewska, wdowa 
Pietruszewska, wdowa, subl. 
Skrzynecki, robotno 
SobieraIska, wdowa 
Szczepański, robotno 
Szczypiński, robotno 
Wesołowska. uczen., subl. 
Wewiorka, krawiec 
Zollman, stolarz Ą 
29-30. Witkowski, wł. n. m. 
Bałka, kapitan 
Cyrań, stolarz 
Chojnacki, robotno 
Ewaid, słu
. 


Gołąbek, adjunkt 
Jermis, kowal 
Kolornażnik, wdowa 
Kowalewski, urz. kol. 
Lepon. robotno 
Maciejewski, ślusarz 
Manke, rentier 
Matczak, robotno 
Migawa, ślusarz 
Mindykowski, robotno 
Pawlak, chorąży 
Różyńska, wdowa 
Szwarc, handlarz 
Szyperski, ślusarz 
Wichert, wdowa 
Witkowski, oficer 
Witkowska, wdowa 
31. Górzyński, wl. m. 
Gehrke, wdowa 
Jabłoński, stolarz 
Kleydzińska, wdowa 
Kośmider, stolarz 
Krzyworzyński, uczeń. subl. 
Kuhl. ślusarz 
Lutowski, robotno 
Manthei, mistrz przetok. 
Manthei, szwaczka, subl. 
Martenka, pom. masz. 
Mroczyńska, wdowa 
Muszyński, szklarz 
MUller, zecer 
Potocki, robotno 
Thews, mistrz małar. 
32. ident. Racławicka 1 
Michala k, kupiec, wl. m. 
Chełminiak, robotn., subl. 
Grundkowski, robotno 
Holz, szofer 
Karnecki, elektro-monter 
Lipiński, kupiec 
Maternik, wdowa 
Napierała, sierżant 
Polaszek, kand. kol. 
Steinkraus, robotno 
Szczurek. robotno 
33. Nowak, wl. n. m. 
Sobczak, zarz. domu 
Biechowski, kolejarz 
Dzięgiel, ucz. piek., subI. 
Filanowski, krawiec 
Hernet, maszynista 
Klatt, piekarz 
Kruża. mistrz piek. 
Sibilla, przod. ślus. 
SibilIa, g-ospod., subl. 
Si billa, służ., subl. 
Strihafka, urzędn., subl. 
Tobolska, wdowa 
.. Waldowski, szewc 
Waldowski, obuwnik, subl. 
Wojciechowska, służ. 
Wrischke, piekarz, subl. 
34. Magistrat m. Bydgoszczy 
Borucki, zarz., handlowiec 
Witek. służ. 


35-38. Ogrody 
39--40. Krygier, wl. n. m. 
Adamski, wojażer 
Arczyński, robotno 
Chraplak, handlarz 
Czabajska, wdowa 
Ezop, handlowiec 
Glilck, ekspedj. 
Kowalkowski, kolejarz 
Mikołajczak, mag. kol. 
Miliński, telegr. kol. 
Mindak, ucz. maI., subl. 
Wiśnieki, kupiec 
41-4'2. ident. Plac Kościuszki 
43. Pawełki, wl. m. 
Josmund, robotn. 
Kowalska, wdowa 
Mazurkiewicz, robotn., subl. 
Perzyńska, wdowa 
V Ogt, robotno 
Wardanowski, tapicer 
44. Leixner. wl. m.. kupiec 
Baranowska, robotno 
Jahnke, robotno 
Buczyński, malarz 
Jahnke, robotno 
Kujawa, tramwajarz 
Mali ski, robotno 
Snanka, wdowa 
Wiśniewska, subl. 
45. Ruciński, wl. n. m. 
Drążek, pam. książk., subl. 
Nadolny, murarz 
Nowicka, wdowa, subl. 
Rymer, robotno 
Spadziński, robotno 
46. Siefke, wdowa, wl. m. 
Andrys, krawiec 
Kosiak, pom. form. 
Krause, wdowa 
Miastkowski, kotlarz 
Siefke, pam. hand!. 
47. Rąciecki, wl. n. m. 
Spuś, zawiad. urzędn. 
BarIik, kowal 
Bromberek, kowal 
Grodzki, prac. kol. . 
Gryg-rewicz, kolejarz 
Kotlewska, służ. 
Kuczewska, wdowa 
Łukasiewicz, urz. rolny 
Matuszewska, gosP'r subl. 
Murawski, kupiec 
Poczekaj, urz. kol. 
Pressin, kołodziej 
48. Chamiec, urzędn., wl. m. 
Baranowski, technik 
Barc, mężatka 
Bartkiewicz, wdowa, subl. 
Borowski, kolejarz 
Chełmienicki, kand. kol. 
Hofman, prac. kol. 
Karpal, wdowa 
Kwiatkowska, wdowa 
Łuczak, robotn.
		

/adresy_192800141_0001.djvu

			Bocianowo, - Brzozowa 


25 


Marciniak, funkc. P. P., SUbl. 1 
Osiński. k{1leja rz 
Pawiński, kupiec . I 
Przegiętka, prac. kol. '1. 
Przybyła, prac. kol. 2. 
Sawa, służ. 
Szopowski, inżynier 
Szulc, b. zaw., subl. 
Plac budowI. 
Boczna. 
K o m i s a r j a t VII. 
Niezabudowana 
Botaniczna. 
K o m i s a r j a t II. 
Niezabudowana 
Bramka. 
Komisarjat l. 
I. ident. Szpitalna 6. 
2. Zimmer, wl. n. m., Toruńska 
Drzewiecka, bez za w., subl. 
Ejzenszmidt, krawiec 
Fifelski, konduktor 
Fiszer, robotnik 
Janz, wdowa 
Kolańska, marsz., subl. 
Milewska, mężatka 
Rex, krawcowa 
3-4. Spichlerz 
5. ident. Wały Jagiellońskie 10 
6. Spichlerz 
7. ident. Szpitalna 7 


49. 


Bronikowskiego. 
K o m i s a r j a t III. 
3. "Unja", Fabryka' maszyn 
Rodnicki, zawiadowca, stróż 
Lupertowicz, bez zawodu 
3a. Polskie Koleje Państwowe 
Mazurkiewicz, zawiadowca 
4. Alldziewicz, wł. m., stolarz 
5. Dojahn Otto, wl. m. 
Bieliński, robotnik 
Debuszewicz, emeryt 
Domżał, wdowa 
Kwasucki, robotnik 
Matuszak, robotnik 
Mocek, murarz 
Musiał, robotnik 
Rezmer, robotnik 
Szews, robotnik 
Szneidrowska, robot., subl. 
Wiciński, ślusarz 
Wróblewska, eksp., subl. 
Zgórski, robotnik 
6-7. Niezabudowane 
8. Uliszewski, rest., wf. m. 
Bernsdorf, eksp. 
'Czumachow, bez zaw. 
Mocek, robot. 
Orłowska, bez zaw. 
Porowski, robot. 
Spychalski, robot. 
Uliszewski, inżynier, subl. 


Brzozowa. 
Komisarjat VI. 


Plac budowlany 
Sokołowski, wl. m. 
Kasprzak, rob. 
Nowaczyński, urz. poczt. 
Sypniewska, wdowa 
Szwabiński, robotnik 
Wojdecki, rob. 
3. Miazga, wl. n. m., Koźmiana 
Szych. zaw. domu 
Sajdak, J;órnik 
Sliżewski, cukiernik 
4. Dąbrowski, wf. m. 
Dziura, rob. 
Hyska. rob. 
Kuchcińska, wdowa 
Milewska, wdowa 
Miiller, służąca 
Przybylski, obuwnik 
5. Dąbrowski. wf. n. m., Brzo- 
zowa 4 
Głyżewski, stróż 
Górski, rob. 
Grzybowski, rob. 
Sowinka, rob. 
6--7. Schulz, wf. n. m. 
8. Fac, wl. m. 
Domek , 
Głowacki, rob. 
Jacoszek, rob. 
P:ekarski, rob. 
Stasiak, rob. 
Woźniak, rob. 
9. Przybył, wf. m. 
Herman, rob. 
Lewandowska, wdowa 
Polatz, iormiarz, subl. 
Reszkowski. rob. 
10. Rola orna 
11. Szmelter, wl. m. 
]2. Popowska, wł. m. 
13. Wyrwicki, wl. m. 
WyrwJcki, kupiec 
NosiilSki, krawiec 
14. Pugęsek, wf. m. 
Piotrowski, inwalida 
15. Sierakowski, wl. m. 
Szarafiński, rob. 
16. Spickermann, wf. m. 
F(jrster, rob. 
Szlatkowska 
17. Biernat, wf. m. 
Kamiński, ślusarz 
Kmieciak, wdowa 
Ratasiński, krawiec 
18-19. Rola orna ) 
20. Schulz, wl. m. 
21. Andrzejewski, wf. m. 
22-23. Rola orna 
Spickermann. wl. m. 
25. Rola orna 
26. \Vangerowska, wl. m. 
27. Rola orna 


28. Zalewski, wf. m. 
Markowski. tapicer 
29-31. Rola orna 
32. Lip:ński, wl. m. 
Chudziński robotnik 
Mucha, rob. 
33-34. Rola orna 
35. Jasiński, wf. m. 
36. Rola orna · 
37. Kowalski, wl. m. 
Bieliński, rob. 
\Vieczorek, rob. 
38. Szepler, wf. m. 
WąsikowSKi, kondukt. 
39. Rola orna 
40. Wardalski, wl. n: m. 
Bielak, robotnik 
Ciaciuch, rob. 
Derengowski. kupiec 
41. Rola orna 
42. Siering, wl. n. m., Berlin 
Witkowski, zaw. domu 
Kleemann, rob. 
43. Siering, wf. n. m. 
\Vitkowski, zaw. domu 
Simich, szewc 
44. Rola orna 
45. Czaja, wf. m: 
46. Wardalski. wf. m. 
Herman. cukiernik 
Jach, rob. 
Jaworski, rob. 
Klimkiewicz, rob. 
Krenz, wdowa 
Łukasik, rob. 
Maternowskl, rob 
Spionkowski, rob. 
Szymańska, wdowa 
47. Bogumił, wf. m. 
48-49. Rola orna 
50. Ziehlke, wf. m. 
Konobiewski, rob. 
Michalska, wdowa 
Turowski, rob. 
51. Rola orna 
52. HiUer Anna. wf. n. m. 
Tadrowski, zaw. domu 
Eckert, rob. 
Kloska, kolejarz 
\\'iener, rob. 
Mucha, rob. 
Łukasiewicz, ślusarz 
Nowkki, rob. 
Olkowski, ślusarz 
Przesiecki, rob. 
Ru.miński, ślusarz 
53. Hiller Anna, wl. n. m. 
Joppck 
Szulc, wdowa 
Tadro
ska, wdowa 
54. Sikora, wl. m. 
Jaroń, rob. 
Kucharek, kołodziej 
Modrzyński, rob. 
Pluciński, rob.
		

/adresy_192800142_0001.djvu

			26 


Brzozowa - Chełmińska 


Piorkowski. robotnik 
Rybarczyk. rob. 
Swierkosz, wdowa 
W ojtczak. rob. 
Zakowski, rob. 
55. Rola orna 
56. Schauer. wf. m. 
Antczak. robotnik 
Oparski, cieśla 
Wysocki, rob. - 
Zietlow, rob. 
57. Rola orna'" 
58. Galander, wf. m. 
Tak, kolejarz 
59., Dzięgielski, wl. n. m. 
Lazorowicz. wdowa 
60. Krispin, wf. m. 
Muller, rob. 
61. Rola orna 
62. 'Nowakowski, wf. m. 
Schwinkowski. monter 
Tomaszewska 
63. Rola orna 
64. Zakowski, wl. m. · 
Kujawa, robotnik 
\Veronicka, mężatka 
Owczarzak, kucharz, subI. 
65. Adam.czyk, wf. m. 
Duleba,' krawiec 
Janik, piekarz 
Kolodziej. stolarz 
Szarafiński, rob. 
66-67. Rola orna 
68. Papke, wl. n. m., Berlin 
Trojanowicz, zaw. domu 
Cia bach, rob. 
Radziewicz, rob. 
69. Kora. wf. m. 
Barczewski, mechanik 
Gawroński, kowal 
Majocha, robotnik 
Wiśniewski, szewc 
70-78. Rola orna 
79. RydIewski, wl. m. 
Łukowska 
80--81. Rola orna 
82. Dulski, wf. m. 
Budziak, rob. 
Busse. rob. 
Garczyński. kowal 
Gierszewski. rob. 
Kautz, rob. 
Krzyżanowski, rob. 
Malenkowski, rob. 
83. Niczabudowany 
Budowlana 
K o m i s a r j a t VII. 
l. LIoyd Bydg., Tow. Akc. 
Siekierkowski. stróż 
Glazińska, wdowa 
Krajewski, cieśla 
Kwiatkowski, robotnik 
Tubisz, robotnik 
2. Lloyd Bydg:, Tow. Akc. 


Grabowski, robotnik 
Bigalke. wdowa . 
Kaczmarek, robotnik 
Cegielniana. 
K o ITI i s a r j a t V. 
1-33. Niezabudowane 
34. Firma Lasmet. Gdańska 29 
Karczewski, dzierżawca 
Sciera, rolnik 
35-36. Niezabudowane 
37. Firma Lasmet, wf. m. 
Bagiński, agronom 
. 


Chełmińska. 
K o m i s a r j a t III. 
l. Ciaputa, wl. n. m. 
Dąbrowski, zaw.. cieśla 
Baku. robotnik 
BaJcer, robot. subI. 
Gebler, robotnik 
Kopczyński, uczeń subl. 
KlIj
.wa, robot. subI 
Makowski, szewc 
Majorowicz, cukiernik 
Miklaszewski. ślusarz 
Tuptć.r,owski. kowal 
2. Karamucka. wf. ITI. 
Burdziak. posterunk. P. P. 
Bździor, blacharz. subI. 
Czaplewski, robotnik 
Klesiński, handlarz 
Kluciński. szewc 
I.iJ..ski. rzeźnik 
Mądreska, gospodyni subl. 
Nowakowski, kolejarz 
Porembski, szewc subl. 
Sląski, krawiec 
Tuciński. kolejarz 
Zintek, koIejar
 
Zmudziński, kapral zaw. 
Zurawski, stolar7. 
3. Karwecki, muzyk, wf. m. 
Chwirot, mU7.yk 
Fischer. stolarz 
Krzywdziński, robotnik 
Kuźniacki, ślusarz 
Rolbiewski, murarz 
Siebenhiihner, robotnica 
4. Wawrzon, r7.eźmk wf. m. 
Kempa ślusarz 
Kryger, bez zawodu 
Kryger, muzyk 
Łukiewski. czeladnik rzeźno 
Łukiewska, wdowa subl. 
Otto, werkmistrz 
Przybylski. krawiec 
5. Fisch, wf. n. m. 
Zurawski, zawiad. robot. 
Hemmerling. wdowa 
... Kobza, mas7vnista 
Lewandowski, ślusarz 
Niestatek, ślusarz. subI. 
Nowakowski, krawiec, subl. 
Schleif, diakoniska 
Sliwiński, uczeń, subI. 
Szpengel, ucz. ogrodn., subI. 


Wróbel, ślusarz, subl. 
Zerbst, biurowy 
6--13. Plac Petersona 
14. Siedź, rolnik. wf. m. 
Baranowska, eskp. subl. 
Cieślewicz, kupiec, subl. 
Dzierzewski, robot. 
Caca, murar7. 
Matuszak, kolejarz 
Matysiak, robot. 
Ostrowski. ślusarz, subl. 
Patrzer, pom. techn., subl. 
Poczekaj, szewc 
Rzepka, rewident kol. 
Swojdzińska. subI. 
Szews. subI. 
Szulc, uczeń szewski, subI. 
Sobota, monter 
Talaska. ślusarz 
Walc. ślusarz 
Warda.. biurowy 
Zurawski. robot. tramw. 
15. Jakubowski, wł. n. m. 
Drzycimska, bez zaw. 
Drewka, robot. 
Januszewski, kolodziej 
Kamrowski, kołodziej, subI. 
Kątowski
 kołodziej 
Koszyński, podm. kol. 
Kuziemski,' stolar7. 
Kwiatk('wski. stróż 
Prywińska. wdowa 
Stachowicz, kolejarz 
SuUnowska, bez. zaw. 
16. Plawenc, wł. m. 
Drajem. piekarz 
MIodzik, woźny 
Krajniewska. krawc., subI. 
Olejniczak. sekr. skarb. 
17. Gross wf. n. m. 
Ziemke, zawiadowca 
Białecki, nauczyciel 
Dukat. ślusarz 
Fredrich. ślusarz 
Grochowski. kolejarz 
Crohs. Ur7.. bank. 
Jakubczyk, robet. 
Lupertowicz, tokarz 
Mierzwa, krawiec, subl. 
Now.cki. nauc7yc;el. subl. 
Przybielski. technik. subl. 
Redlarski. wbot. 
Schmak, wdowa 
Tomaszewska, rozwódka 
Wrzos. nauczyciel 
Ziemke, eksp. 
18. Walenciak. wl. n. m. 
Gapiński. zawiad., kowal 
Bydolek, krawiec. subI. 
G5rke. malarz 
JeIiński. robot. 
Kanabaja, woźny 
Lubka. mas7.ynista 
Machnik. tapicer 
Sikora, kolejarz 
19. Brzozowski, naucz.. wł. m. 
Barciński, robot._
		

/adresy_192800143_0001.djvu

			Chełmińska - Chocimska 


27 


Bednarski, student, subI. 
Kosecki, ślusarz 
Lubka. kowal 
Nalaszek, subl. 
19a. Popowska, wł. n. m. 
J aSlński, za wiad., kolejarz 
Borowicz, mężatka 
Brakowski, robot. 
Brakowski, robot. 
Dudziak, wdowa 
Figurski, robot. 
Figurski, szewc, subl. 
Groth, robotnik. subl. 
Książkiewicz, kolejarz 
Litewka, kolejarz 
Lewandowska. wdowa 
Mantai, robot. 
Organ, zecer 
Pawlak, kupiec 
Pianowska, wdowa. subl. 
Podgórski, robot. 
Popowski, kolejarz 
Raźniak, wdowa 
Schneider. stanRret, subl. 

lizewski, robot. 
Sciesiński, kowal 
Tisler, wdowa · 
Walecki, robot. 
Zwiewka, stolarz 
20. Szulz, wf. m. 
Bona, robot. 
BukoIt, pom. malarski 
Draheim, wdowa 
JJzieleńska, służąca 
Gaca, kupiec 
J aszkowski, rybak 
Nawrot, leśniczy 
Papiesz, robot. 
PodłiiISki, motorowy 
Siuda, gospodyni 
Zietak, suhl. 
21. Jaskulska, wf. n. m. 
Kordowski, zawiad., ślusarz 
Baldermann, wdowa 
Grabacz, stolarz 
Kapkowski, formiarz 
Kopieć, monter 
Korzeniewski, wojażer 
Łukiewski, palacz, kol. 
Maciejewski, robotnik 
Pezuła, robotnik 
Prokop. urzednik kol. 
Siuda, kupiec 
Sonnenfeld, kier. porowozu 
Szypulski, robotnik 
Umiński, ślusarz 
Zentkowki, handlarz 
22. Marchlewicz, kolejarz, wl. m. 
Bąk. robotnik 
Berek. kołodziej 
Koretzki, robotnik 
Perchner, ślusarz 
WlekJińska, kiązkowa, subl. 
23. Tuniszewska, wf. n. m. 
Piechocki, zawiad., kol. 
Membek, przykrawacz, subl. 
Draheim, krawiec 


, 


Gąsiorkiewicz, subI. 
Górski. rzeźnik, subI. 
Jonienc. mężatka 
Kowalska, wdowa 
Krzywdziński, kolejarz 
Kłębowski, fryzjer, subl. 
Kraft, wdowa 
Lenz, k.ra wcowa 
Rościszewski, urzędnik 
Stolp, bez zawodu. 
Szczurek, robotno 
Szczurek, robot. 
VVe
enke. prasowaczka 
Zirke, robotno 
24. Kunstmann, wdowa, wf. m. 
Barański, robot. 
Dykert. krawcowa 
Dzikowski, . robot. 
Knich, robot. 
Kutzke, służąca 
Piotrowska, subl. 
Pstrągowski, kowal 
Sliwa, ślusarz, subI. 
Szrag, uczeń, subl. 
Chlopickiego. 
K o m i s a r j a t II. 
1. Wirbach, wf. n. m. 
Wilczyński, zawiad. 
Kufel, kowal 
Krenc, rewizor ksiąg 
Malewski, nauczyciel 
Niedzielska,' służąca 
Ligowski, ślusarz 
\VasieJewski, urząd. P. P. 
\Vierzbowski, ślusarz 
Strempel, wdowa 
Sydow, kowal 
2. \łvilczyński, wf. m. 
Baniczer, urzęd., sllbl. 
Lewandowski, robotnik 
KawaJek, instalator 
Kurmann, urzędniczka 
Jankowska-, gosP. 
Upowski, ślusarz 
Marczyński. ślusarz, subl. 
Niecieiowski, rachmistrz 
Orłowski, rob., subl. 
Pozowski, rob. 
Seliwa, tramwajarz 
Skorczewski, drukarz 
SobieraIski, urzęd. 
Ufnalska, wdowa 
3. Przybyszewski, wf. n. m. 
Bukowski, ślusarz 
Banaszkiewicz, rob., subl. 
Foliński, stolarz 
Grzegorowski, malarz 
Kawałek, robot. , 
Kawałek, blacharz 
Korth, ślusarz 
Liszewski. rzeźnik 
Zalewski, robót. 
Zółtowski. kowal 
Chmurna. · 
K om i s a r j a t III.. 
1. Rybacka, wdowa, wf. m. 


\ 
2. Meik, wdowa, wf. m. 
3. Wróbel, robotn, wf. m. 
Wróbel, wdowa 
4. Jahnke, rolnik, wf. m. 
5. Foryś, rolnik, wf. m. 
6. Habowski, robot., wf. m. 
Gruszek, cieśla 
7. Kropielnicki, rolnik, wf. m. 
Serwińska, bez zaw. 
Kropielnicki, robot. 
8. Orzeszek, wf. m. 
Kozak, subI. 
Pohl, siodlarz, subl. 
Pohl, kotlarz, subl. 
Rauhut, rolnik 
9. Zachariasz, wf. m. 
10. Trojahn, rolnik, wl. m 
11. Majewski, rolnik, wf. m. 
Stelmasiak. robot. 
12. Reczek, rolnik. wf. m. 
Maciążek, służąca 
13. Ziegenhagen, rolnik. wf. m. 
Weihs, wdowa, subI. 


Chocimska. 
K o m i s a r j a t V. 
1. Droese. wf. m. 
Błaszak, strażak 
Błażyński, werkni. 
Dąbrowski" rob. 
Gackowski, kolejarz 
Kałas, bez zaw. 
Kwaska, biurow.. subl. 
Kromka, stenotyp. 
Karławska, wdowa 
Kuczkowski, kołodziej 
Kowalski, elektrotechnik 
Ł
kowski, urzędn. 
Mazan. frebl. 
· Przybylska. służ. 
Poniatowski, strażak 
Saryusz-Stokowski, kierowo 
Sarewicz, stenotyp., subI. 
Skład fryzjerski, Sandowski 
Szneider. kupcowa 
Tycner. przod. P. P. 
Wąsowicz. słllż. 
Zelewska. wdowa 
la. Gołombek, wf. m. 
Bienkiewicz, wdowa 
Balcerzak, wcrkm. 
Kłopocki, ślusarz 
Kucharski. kołodziej 
Lemkowski. str. sekr. poczt. 
Na'bel. porucznik 
Nowicka. wdowa 
Nowicki, str. sekr. skarb. 
Sciła.wski. arch. budowI. 
Schmidt, wdowa 
Ubowski. fryzjer 
2. Pampuch, wf. m.. Zacisze 5 
Czapłińska, służ. 
Janiszewski. podprok. 
Janiszewski, naucz. 
Makowski. registr. 
Plewa, stróż dom. 
Piotrowski, oficer. subI..
		

/adresy_192800144_0001.djvu

			28 


Taczanowski. ha 1,1 dl. 
Wawroska. wdowa 
Wilga, wdowa 
. 3. Kozubowski. wl. m. 
Blasey. wdowa 
Brunke,wdowa 
Cierpiałowski, cieśla 
F raszc7ak, eksD. 
Finder, kucharz, subI. 
Fruchlińska, wdowa 
Fialkowski, oficer 
Horynica. sierżant sztabowy 
Kowalska, wdowa 
. Kucharski, porucznik 
Kozubowski, przem. 
Komisarc7.yk, str. sierż. 
Komorowski. kotlarz 
Muszyn, wdowa 
Michalak, m. stolar. 
Pierzyński, kolejarz 
, Pietrzyński, kucharz 
Potracki, sztukator 
Remus, be:/. zaw. 
Sawicka, służ. 
Studziński, stolarz 
4. Cywiński, wł. m. 
Bandy t, prasowo 
Ciżmows"ki, rob. 
Drogowski, kupiec 
Grofewski, kołodz. 
Jakubowski, bednarz 
Kedzierska, wdowa 
Kraszekiewicz, kond. kol. 
Kraszewicz. kand. kol. 
Liszka. ślusarz, subI. 
Masiak, ślusarz 
Owczarski, ślusarz 
P:tczkow'tka, wdowa . 
Skład kolonj.. Nowakowska 
Spych:.3.la, rob. _ 
Woźniak, służ. 
Włodarczak, kup. 
\Vieloszyński, stolarz 
Zielińska, wdowa 13. 
5. \Veynerowski, i Syn, wf. m. 14. 
Pol7yn, woźnica 
6. Bialon, wł. m. 
MazurowsKi, robotnik 
Puślednik, gosP. 
\Valkowiak, wdowa 
\V
-jgowski, rob. 
Zemski, urzędn. sąd. 
7. Gubriela M., \Varszawa, wł.. 
zast. Garczyński, kolejarz 
Bobrowska, nauczyc.. 
Bielski, cieśla 
Ch oj na ck a, wdJwa 
Dialww. krawiec, subI. 
GalIej, wdowa 
Gordon, rob. 
Karczewski, kraw. 
Krajczyński, rob. 
Kwiatkowski, rob. 
Piłkowski, rob. 
Staśkowski, kolejarz 
Szaffrajda, rob. 
Szpajer, kowal 


Chocimska - Chodkiewicza 


Teichert, kolejarz 
Zurawski. piekarz 
8. Tyszer, wl. m., 
zast. Dąbrowski, ślusarz 
Kaczmarek, urzędn. 
Majewski, kancel. 
Nawrocki, kolejarz 
Radziejewski, rob. 
Schoett, emeryt 
Thiess, rob. 
9. Roszowski, wł. m. Hermana 
Frankego 3 
Jurgoński, rob. 
Lackowska, służ. 
Marjanowska, wdowa ,. 
Marciniak. dziennikarz 
Zakowicz, kucharz 
10. Lubański, wt. m. 
Błaszczyk, stołowy, subl. 
Czarnecki, stolowy. subI. 
Drzycimski, mistrz kołodz. 
Franke, wdowa 
Fiirstenhaupt, bankowiec 
Hejża, hez zaw.. subl. 
Kaniecka, wdowa 
Krauze, urzędn. 
Lewandowski, rob. 
Lasocki, stolarz 
Makowsk
, wdowa 
Szudarski, handl., subI. 
Schiinnemann. wdowa 
Smol arek. ślusarz 
\Vilczewski, ślusarz 
11. Cichoń, wf. m. 
Drzycimska, rob. 
Kołodzińska, bez zaw., subl. 
12. Kruczkowski, wl. m. 
Bartz. mężatka 
KaTaszewski, rob. 
Kłysz, listonosz 
Kuśba, ogrodowy 
Perliński, kolejarz 
Skład kolonj., Kruczkowski 
Ogród 
Warchal, wł. m. 
Gehrmann, handl. 
Skład koloni., V':. Warchał 

traszewski, urz. poczt. 
15. Kakoszke, Konin, wł.. zast. 
Borowski, cieśla 
Bączkowski, kolejarz 
Borowski, cieśla 
Dominows'ki, rob. 
Gostomski, urz. poczt. 
Herold, tokarz 
Jenkowski, pom. kond. 
Kakoszke, urz. państw. 
Kriiger, rob. 
Kuropatwiński, str. sierż. 
Lukaszewska, służ. 
Pansegrau, zecer 
Schanzenberg, wdowa 
Tarasiewicz, biural. 
16. Kanclerzewski Szczecińska 4 
Bachorz, urzed. sąd. 
Banaszak, rzeźn., subI. 
Chmara, nauczyc. 


\ 


Czerwiński, rob. 
Freymark, szwaczka 
Gordon, rob. 
Grams, stolarz 
Herdin, urzędn. 
Kamińska, wdowa 
Kaszubowski, ślusarz 
Leśniewska, służ. 
Młynarz, stenotyp. 
Nyga, robotnik 
Osowska, eksD.. subI. 
Owocki, ślusarz 
Pławski, rob. 
Radziejewski, rob. 
Ricpert, emeryt 
Sęk, poruczn. 
Sochaczewski, urzędu. 
17-18. Wojciechowski. wl. m. 
Kowalski, malarz 
M1YJlarkiewicz, służ. 
Nowicki, poster. P. P. 
19. ident. Gdańska 64 
Cbodkiewicza 
K o m i s a r j a t V. 
1-3. Ogrody 
4. Stark, wf. m. 
Bassak, sedzia 
Czarnowska, książkowa 
Hirschfeld, haudI. 
Meissner, oficer 
Meissner wdowa 
Nowak, meź. 
Puwalska, służ. 
Rcdlaska, służ. 
5-6. Ks. Jaworski, wf. m. 
Karlińska, portierka 
Dobroniówna, bez zawodu 
Markiewicz, służ. 
Nosal, prof. gimn. klas. 
Sroczyński, kU1J:e
 
Zabrzycki, ppulk.. snbl. 
7. Ogród 
8-18. Magistrat, CeR'ieInia m., 
zastl Szeląg. kier. cegielni 
Krawczyk, rob. 
19- 21. Kolwitz, wl. m. 
zast. Eckert, Niemcewicza 
Zuchałkowski, robotnik 
22-27. Ogrody 
28. Plac budowlany 
29-33. Oi::!ód 
34. Tokarska, wf. m. 
Brochocki. hand!. 
RLirdzial!3. słuch., subl. 
Daszkowska. służ. 
Grass. książko 
Kriił!,er, wdowa 
34. Meissner. s1. przod. P. P. 
Portasiewicz, wdowa 
Suligowski, kupiec 
Swietłik, kolejarz 
Zegul
ka, służ. 
35. Ogród 
36. Gross, wf. m. 
Frey, profes. 
Gawrych, piekarz
		

/adresy_192800145_0001.djvu

			Kirchhoff. in?. cyw. 
Lotz, kupiec 
Lothar, 'służ. 
Nehring, wdowa. 

wierkowska, sluż. 
Schmidt, kupiec 
Wilke, prokurent 
37. Osiński, wl. m., Łapy, pow. 
Warsza wa, 
zast. Nowkuńska 
Banaszak, - sluż. 
Bąk, kucharka 
Buczkowska, męż. 
Bilecka, męż. 
Grochowski, ur7-. kol. 
Knasińska, krawcowa 
Lewandowska, mcchan. 
Nowkuński, kol. biur. 
Patschke, kupiec 
Rubiński, inż.-techn. 
Szcza wiński, urzedn. 
Stelting, rendant państw. 
SzuJe, kupiec 
Zalewska, bez zaw. 
38. Dreher, wf. m. Poznań 
zast. Pawlowski 
Basiński, redakt. 
Jachimowska, b. za w., subl. 
Jarzembicka. rob. 
Kaptur, urzędn. 
Podczaski, urz. bank. 
Ristau" tokarz 
Rakowska. bez zaw., subl. 
RodewaId, wdowa 
Stefaniak. naucz. 
Strączek, służ. 
Wojnarowski, kupiec 
39-40. Plac budowlany 
41. Scheuer, wf. m. 
Halis. służ. 
Schmeling, naucz. muzyki 
Szwankowski, strych., subI. 
42. Maćkowiak, wl. m. 
Schulz, portier 
43. v. Col be, wl. m. 
Eichelt, stenotvp. 
44. Kuminek, wf. m. 
Juszkiewicz, emeryt 
Juszkiewicz, bud. m. 
Nowak, dyr. banku 
Płotka, wdowa 
Choinicka 
K o m i s a r i a t III. 
l. Łabęda, robot. wf. m. 
Kułak. wdowa ",. 
Stasik, szewc _ 
2. Urbański. robotnik, wl. m. 
3. Nawrocki, wf. m. 
4. OSińska, wdowa. wio nt. 
Strzelecka, bez za w Ą 
Ulatowski. biuralista 
5. W ronkowski. wl. n. m. 
Gorzka. zaw,ao.. urz kol. 
6. łil
ł\.Up:"ki. wl. 11. m. 
Kiełplński, zawlad.. robotnik 
KlelplńsłU. robot. 


. Chodkiewicza - Chołoniewskiego 
I 


7. Szpojda, robot., wf. m. 
8. Majewski, ogrodnik, wl. m. 
9. Korycki. wf. m. 
Halka, palacz 
lO, Kubiak, wf. m. 
Cboloniewskiezo. 
K o m i s a r j a t VI. 
1. Plac budowlany 
2. Ozimiński. wl. m. 
I3artokiej. robot. 
Beyer, rob., subl. 
Domańska, wdowa 
Domański, handl. 
Papke, wdowa 
Solecki, robotnik 
Stanpe, inwalida 
Stwaskr
wicz, rob. 
3. Przybylski, wf. m. 
Bohm, rob. 
Lewandowski, rob. 
Muralewski, piekarz 
Mrugowski, s1. sekr. sąd. 
Syrokwas. robotnik 
4. Meister, wl. m., Łaszewo. 
pow. Swiecie . 
Nowaczkiewicz, zaw. doma 
Bausemer, bez zaw. 
Czechowski, roh. 
Czajkowska, wdowa 
Delatowski, rob. 
Fabich, rob. 
Nagorzycki, wdowiec 
Pobura, rob. 
5. Strasiewski, wl. m. 
Dahms, robotnik 
Dutkowicz, inwalida 
Gedlarska, wdowa 
Górski, rob. 
Kasprzyk. stolarz 
Kryspin, rob. 
Kubiak, robotnik 
Lendzion, ogrodnik 
Obuchowski, art. malarz 
Pilewski, ślusarz 
Prange. wdowa 
Rogalska, wdowa 
Strzelecki. rob. 
Taraj, wdowa 
Tomczak, urzednik 
Wiśmewski, rob. 
6. Nowacki, wł. m. 
Bladsche, rob. 
Budnik, maszyn 
Budziński. ślusarz 
Drążkowski. robotnik 
Fimak, szewc 
Kahnowski. rob. 
Oktywa, wdowa 
Piebl, wdowa ") 
Pfłaum. rzeźnik 
Szymczak. rob. 
7. Wargm, wf. m. 
Budnik, rob. 
Janowicz. przod. 
Nieżwicki. monter 
Pawski. kowal 


29 


Safian, drogomistrz 
\Vilk, wdowa 
8. Domagala, wl. m. 
Fiszer, wdowa 
Gromadka, urzedn. 
Pawski, rob. 
9. Wróblewski, wł. m. 
10. Janicki, wf. m. 
Kno]), bez zaw. 
Piaża, szofer 
Poczekaj, siodlarz 
Pudiow, handlow. 
J l. Peterek, wf. m. 
Andrzejewska, eksp., subl. 
Gordon, kowal 
Kaniewski, rob. 
Kiełpikowski, kupiec. 
KuIigowski, robot. kol. 
Kotowska, służ. 
Knispel, piekarz 
Kozlowski, b)acharz 
Lipiński, rob. 
Timm, rob. 
Tucholski. rob. 
12. Wasilewski, wf. n. m.. Ło- 
wicz. Pod rzeczna 40 
Karpiński, podof. zaw. 
J3. Petecki, wl. m. 
Grabowski, rob. 
Skowroński, rob. 
Szczukowski, rob. 
Szczukowski, ślusarz 
Zawadzki, urzędnik. subl. 
14. \Vasilewski, wf. n. m.. Ło- 
wicz, Pod rzeczna 40 
Andrzejczak, zaw. domu 
Andrysiak, roh. 
Fiałkowski, rob. 
Grzelak, rob. 
Górecki, rob. 
Przybylak, rob. 
Pawski, rob. 
Slawikowski, szewc 
SmoIiński. rob.. 
Wawrzyniak, robotnik 
Witkowska, wdowa 
Wnuk. ślusarz 
15. Dziurla. wf. n. m., zam. 
Osiek, p. Inowroclaw 
Roszkiewicz, zawiad. domu 
Gałgański, elew. kol. 
Jasiniecka, rob. 
Jankowiak, rob. 
Kalaczyński, rob. 
Karaszkiewicz, męż. 
Łuczak. stróż 
Ludwikowski, owczarz 
Nierzwicki, ślusarz 
Prądzyński, robotnik 
Słatkowski, rob. 
Skrzypek, subl. 

witała, woźny P. P. 
16. Napiątek, wf. m. 
Banaszak, rob. 
Koszudowski, rob. 
Kwiatkowski, rob. 
Tucholski. rob.
		

/adresy_192800146_0001.djvu

			30 


Turczyn, wdowa 
Wojciechowski, rob. 
17. Nelkowski, wl. n. m.. zam. 
Kościelna 1 
Toboszyńska, zaw. domu 
Cetner, roh. 
Falczyński. bez zaw. 
18. Alber, wl. n. m.. zam. Gdań- 
ska 30/31 
Nadolska. zaw. domu 
Szulc, band!. 
19. Plac budowlany 
20. Alber wl. n. m. 
Wiśniewski. zaw. domu 
21. Schiller, wl. m. 
Brzeziński. rob. 
Lewandowski. rob. 
Stankiewicz. rob. 
Wysocka, wdowa 
22. Bielicki. wl. m.. tokarz 
. Lange. wdowa .. 
23. Treichel, wl. m. 
Nowakowska, wdowa 
24. Marszalik. wl. n. m.. zam. 
Poznań. Sniadeckich 6 
Kaniewski. za w. domu 
Piotrowski, woźny poczt. . 
Smoliński. kolejarz 
Wawrzyniak. rob. 
25. Ogrodowocowy 
26. Kolasiński. wl. n. m.. zam. 
Podwale 
Kłosowski, za w: domu 
Drawdzik, blachnierz 
Nehsweber, stołowy 
Tokarska, robotnica 
Wajcowicz, kowal 
Wesołowski. opawacz 
W ó icik. rob. 
27. Plac budowlany 
28. Karwecki, wl. n. m.., zam. 
Zygm. Au
usta 5 
Stamler, zaw. domu 
Gackowski. palacz 
Laskowski, rob.. subl. 
Łukomska. posług. 
Mańkowski, ogrodnik 
Seidler, rob. 
Szymczak. szewc. 
29. Kronenberg, wl. n. m. 
Mohr. handlarka 
Preuss. rob. 
30. Kronenberg. wl. m. 
KHkowski, rzeźnik 
/' Masiakowski, rob. 
Nowak, kolejarz 
Siewert, wdowa 
31-33. Plac budowlany 
34. Kleopath, wl. m. 
Bethke, rob. 
Grodziński. handl. 
Lewandowski. rob. 
Roba kowski, rob. 
Skibiński. roh. 
Zasada. stolarz 
35-39. Place budowlane 
40. Barcikowska, męże 


Chołoniewskiego - Chrobrego 


Brodzik. urzedn. skarb. 
Diirr, rob. 
Grabski. rob. 
Kanicki, kotlarz 
Kruk, kowal 
Krzyżyński. wl. domu 
Lebski. rob. 
Marszałkowski. rob. 
Ojdowski. ślusarz 
Snigielski, ślusarz 
41. Auch Wilhelm. wl. n. m.. z. 
Sienno 
Piechowiak. z. d.. Długa 8 
Rakowski, konduktor . 
Szochow, cieśla 
Szypura. kupiec 
Zieliński. rob. 
42--48. Place bUdowlane 
Templin, wl. m. 
Malarski, kowal 
Kube, ślusarz 
Neumann, band!. 
Witkowska, wdowa 
50. Rosenthal, wl. n. m.. zam. 
Częstochowa 
i.iberacki, -zaw. domu 
Bączkiewicz, mechanik 
Choinacki, poster. P. P. 
Ciesielski, rob. 
Deuter, bez zaw. 
Falkowski, kolejarz 
Jaczyńska, wdowa 
Karnowski, rob. 
Karnowska, tancerka 
Kiełczyński. szlifierz 
Lampka, rob. 
Liberacki, poster. P. P. 
Lewandowski, rob. 
Przybyszewski, rob. 
Szulc. dekarz 
Ulatowska, wdowa 
50a. Borakiewicz, wl. m. 
Baranowski, rob. 
Biskup, młynarz 
Krzemkowski, rob. 
Kulewska, wdowa 
Lewandowska, wdowa 
Maternowski, ślusarz 
Nawrocka. rob. 
Piłat. rob. 
Rutkowski, bez zaw. 
Sliwiń'ski, rzeźno 
Wiśniewski. urz. państw. 
52. Buława. wdowa 
Ekwiński. rob. 
Gonia. rob. 
Górska, wdowa 
J anecki. rob. 
Jańczewski, szklarz 
Janiszewski. rob. 
Kulikowski. robotnik 
Lipczak, krawcowa 
Manke. wdowa 
Matuszak. rob. 
Markiewicz. robotnik 
Smogorzewska, wdowa 
Sztyma, bez uw. 


I 


Szulc. ucz. rzeźno 
Wojciechowski. kowal 
-Chopina. 
K o m i s a r j a t V. 
l. Plac budowlany 
 
2. Łempicki. wl. m. 
Wiorek, kuch. 
3. Gotard. wl. m. 
Henner de Manstein. bankowo 
Hittler. wdowa 
Kirchhoff. rzeźn.. subI. 
Rzeska, książko 
Mondral. profesor 
Tobiasz, prokur. 
4. Krupiński. Aug., wl. n. In.. 
Przemyślany. zast. Jure- 
wicz 
Banaszak. kupiec 
Behs. wdowa 
Burdajewicz. dyrekt. 
Engel, wdowa 
Hiitter, emeryt 
Michalska. wdowa 
Zawadzki. tokarz. subl. 
Zapicek, urz. poczt., subI. 
5. Drapiewski, wl. m. 
Szwarc. służąca 
Zawitaj. student, subl. 
6. Sommerfeld. wl. m. 
Sierath. 
łuż. 
7. Ocheduszko. wl. m. Kraków 
Wojciechowski, za st.. Dwor- 
cowa 
Andrzyński, podofic. 
Szwarc. meż. 
8. Marcinkowski, wl. m. 
Krzewińska, bez zaw. 
Meyer. krawiec 
Niechciałkowski, mecłran. 
9. Kawecki. wl. m. 
10. Kołakowska. wl. m., Snia- 
deckich 50 
Czajkowski, mechan. 
11. Dziurla, wl. m. 
Brzezińska. gosp. 
Chrobrego. 
K o m i s a r j a t IV. 
l. . Milanowski. kupiec, wl. m. 
Hollak, zegarmistrz 
la. \Veber. st. S. poczt., wl. m. 
Bajohr. b. zaw. 
Baumann. adwokat _ 
Baumann. wdowa 
Duwc, subl. 
Feuer. asesor 
Feuer. porucznik. subl. 
GilI, pr
od. P. P. 
Gre
or, naucz., subI. 
Hennig, kupiec. subI. 
Neubauer, uczeń, subl. 
Pansegrau. b. zaw. 
Połczyńska. wdowa 
Reiss. uczeń, subl. 
Sosnowska. kucharka 
Swiatkowska, służ.
		

/adresy_192800147_0001.djvu

			Chlobrego 


31 


Schoen, subl. 
Wolski. urz. magaz., subl. 
Ib. Neuman, m. młyn.. wf. m. 
Bojanowski. gospod.. subl. 
Glauer, przykrawacz 
Hoffmann. bez zaw. 
Neumann, mistrz mryn. 
Pepliński, robotno 
Serwiński, inkasent 
Schnaubelt. kapelmistrz 
Warczyńska, subl. 
2. Kłosowski, wł. n. m. 
Demkowski, kapitan 
Duszczak, krawiec - 
Groza, mężatka 
Kostrzewa, biurał.. subl. 
Lewandowska. wdowa, subl. 
Mielcarzewicz, uczeń, subl. 
Minkiewicz, wdowa 
Pinkowska, służ.. 
RemIinger, drukarz, subl. 
Retzlaff, męża tka 
Sokolowski, obuwnik 
3. Kłosowski, wl. n. m. 
Franckowska, służ. 
Nawrocka, wdowa 
Nawrocki, ucz. obuwn., subl. 
Radecki, malarz 
Rembowicz, kupiec 

wiet1ik, wdowa 
Szefer, szwaczka 
Wieczorek, stolarz, subl. 
4. Tucholski. przemysl., wf. m. 
Miiller, podróż. 
"Minerwa" fabr. obuwia 
5. Tucholski, wl. m. 
Dobrzyńska, wdowa 
Figurski, fabrykant . 
Kędzierski. ślusarz, subl. 
Niedźwiecki, subl. 
Niemczyk, wdowa 
6. Hammer, kup'ec; wl. m. 
Brzeski, kier. lok. 
Gasińska. b. zaw., subl. 
Jankowska, b. zaw., subl. 
Koprowska, służ. 
Kotowski, robotno 
Kowalski, szef poczty 
Łu kasz, robotno 
Michna, biur., subl. 
Mondzelewski, technik, subl. 
Mroczkowski, koleiarz 
Miiller, m. szewcki 
Miiller, b. zaw., sub[. 
Mysłowiecki, ucz., subl. 
Mysłowiecka, służ. 
Ozdowska, wdowa 
Patyna, o
rodnik 
PuchaIski, robotno 
Rudolf, mężatka 
Szala ty, urzędn. 
Szymczak, wdowa. subl. 
Szymczak, wdowa 
Wiśniewska, męż., subl.' 
Zalachowski, kupiec 
7. Hennes, wl. m. 
Olszewski, handlowo zaw. 


Aruszewska, subl. 
Chyrek, książk., subl. 
Bartsch, szewc 
Dzius, biural. 
Harendowski, rzeźnik 
Hennes, dyr. kurs. handl. 
Kleinfeld. go sp., subl. 
Kubis, sierż. 
Kurczewska, wdowa 
Kurczewski, kreślarz 
Majewicz, wdowa. subl. 
MeteIski, podprok. 
Napierała, kolei. 
Naumann, wdowiec 
Nowicki, krawiec' 
Olszewski, handlowiec, subl. 
Paluchowski. kolejarz 
Popiołek, handlowiec 
Pragacz. rzemieślnik 
Reinhardt, emeryt 
Urbaniak, wdowa, subl. 
8. Dr. I.insker, wf. n. m. 
Braun, kupiec 
Ceglarska, męż. subl. 
Domrzalska, wdowa, subl. 
Gansen, książko 
Glow, prasowo 
Margański, urzędn. 
Maternowski, konduktor 
Rzepińska, służ. 
Spacenkopf, biuralistka 
StaItmann, urzędn. 
Szkwirko, urzędn. 
Szmańda, dysponent 
Wiese, szwaczka, subl. 
Wiśniewski, subl. 
Wiśniewska, książk., subl. 
Wiśniewska, b. za w., subl. 
Wolny, chorąży 
Wysotka, służ. 
11. Machnikowski, wl. n. m. 
Sadecki, robotnik, zawiad. 
Altendorf, ucz., subl. 
Andrzejewski, urzędn. 
Dorsch, kupiec, subl. 
Engel, b. 7aW. . 
Gawroński, bankowo 
Giżejewski, proi. IlJUly
 
Hulecki, urzędn., subl. 
Kasznik, przemysI., subl. 
Kiender, kupiec 
Kierna, robotnik 
Klucz, ślus., subl. 
Kotliński, tokarz 'Jom. 
Mosakowski, adm., subl. 
Mey, inżynier 
Schott.. subl. 
Zychlińska, pom. aptek. 
12. Kron, wf. n. m. ") 
Sałatowski, port jer 
Baruch, kupiec 
Bezrąk, służ. 
Grzęda, kupiec 
Homa, kupiec 
Januszkiewicz, b. zaw., subl. 
Kasprzak, kupiec 


Kitlowska, służ. 
Kustusz, kupiec, subl. 
Marynowski, poruCZI1. 
Mrzygut, gospod., subl. 
Paszke, rolnik 
Szutkowski. 
órnik 
Tomikowska, wdowa, subl. 
Wata no. kupiec 
Watano, wdowa, subl. 
Wawrzyńska, b. zaw., subt 
WichliiIska, wdowa, subl. 
Wiśniewska, służ. . 
'13. Małęcz-Swaryczewska. wIo' 
m. 
Balczewska. subl. 
Binerowski, funkcjo mag. 
Bloch, b. zaw., subl. 
Bodanowski, kupiec, subl. 
Fabiś, uczeń, subl. 
Grawelius, szwaczka, subl. 
Hoyke. subl. 
Hiibner, kontroler 
Jakuszewska, ucz. kr.. subl. 
Jaroszyński, art. dram. 
Jaworska, służ. 
Jeske, kond. kol. 
V. Kalben, bez .zawodu 
Kaspruś, szwaczka, subl. 
Kohutek, wdowa, subl. 
Kozłowski, krawiec 
Koźmiński, kupiec 
Kranz, służ. 
Lempicka, wdowa, subl. 
Miirsch, służ. 
Nalazek, agent 
Nehrebecka, dokt., subl. 
Pawłowicz, wdowiec. subl. 
Rauch. rolnik 
Ritzki, kupiec 
Roclawski, robotno 
Simson, stud.. subl. 
Simson, rotnik, subl. 
Springer, rzeźnik, subl. 
Stanek, aplik. sąd., subl. 
Strzelecki, ślusarz 
Urbańska, wdowa 
Witkowska, rnęż. 
14. Nehrebecki, Z. nacz., wf. m. 
Burgismeyer, wdowa 
Engels, wdowa 
Kless, podróżuj. 
Klincksieck, wdowa, subl. 
Matuszczak, insp. kosz. 
Piątka, krawiec 
Skierą, służ. 

migielski, urzędn. kol. 
15. Rudziński, wf. m. 
Apt, wojażer, subl. 
Apt, zecer, subl. 
Bieńkowska, służ. 
Cichy, uczeń, subl. 
Lasań, kamasznik, subl. 
Mikołajewski, szewc, subl. 
Olejniczak, kupiec, subl. 
Pawłowski, robotno 
Piskorska. urzedn. 
Richert, sekret.
		

/adresy_192800148_0001.djvu

			32 


Richert. wdowa 
Sekura, kier. szkoły 
Stankiewicz. urzędn.. subl. 
Starczewski. robotno 
Strzempek, służ. 
Tucholska, służ. 
Turoiski, emeryt 
16. Mikołajczyk, obuwn., wf. tn. 
Danie czuk. kupiec 
Hryńkiewicz, urzędn., subI. 
Matuszak, robotno 
Mazurkiewicz, ślusarz 
Osmólski, urzędn., subI. 
Prays, robotno 
Rymer, urzędn. 
17. \Vassercug, wf. n. m. 
Rybojad, biural.. zaw!ad. 
Archipow. robotnik 
Bondysz. wdowa. subI. 
Cenzartowicz, kapitan 
(:enzartowicz, urzędn.. subI. 
Cukier, uczeń 
Dewner, krawiec, subI. 
Dziameckci, służ. 
Traczykowski, mechanik 
Heise, krawiec. subI. 
Hurtownia win, Vaedtke 
Jastrzcbski, sierżant 
Jahne, kupiec, subI. 
Juszczakiewicz, wdowa 
Kolaszyńska, ekspedj. 
Kolaziński. subI. 
Kowalska, szwaczka, subl. 
Kosznicka, bez zawodu, subl. 
Maiezowicz, 'steper, subI. 
Matusiak. bez zawodu, subI. 
Napierała, służ. 
Richter. wdowa 
Rubinstein. kupiec 
W oiciechowska. md. 
18. Lamparski, wf. m. 
Dutkiewic'z, mistrz rzeźno 
Fric, subI. 
Hanich, modys
ka 
Harlas, monter, subI. 
Iłowiecki, lekarz, subl. 
Janiak, monter 
Klemske. fryzjer, subl. 
Kozłowska, wdowa, subl. 
Kunkiel, kupiec 
Kwiatkowski, uczeń, subl. 
Loh, urzędn.. subl. 
Mocek, sekr. kol., subl. 
Musiał, subI. 
Nowicki, biural., subl. 
Radomska, służ. 
Somischka, służ
ca 
Schachtschnelder, bankowo 
Schachtschneider. kolejarz 
Schiissler, wdowa 
Szczepańska, służ. 
Szymczak, kupiec. subI. 
Szymczak, wdowa, subI. 
Wałężanka, służ. 
19. Roeske, wdowiec. wf. m. 
Dordzik, szewc 
Fenske, zaw. skladn. 


Chrobrego 


Chwyt owo 


Fischer. książk.. subI.. 
ł\iklewski. urzędn. panstw. 
Scherle, urzędn. 
Schoenfeld. uczeń, subI. 
19a. Roeske, wf. n. m. 
,Bergmann, wdowa 
Brilhl, urzędnik, subI. 
Czosnowski, stud., subI. 
Fanselau, wdowa 
Gońska, wdowa 
Hanikowa, wdowa 
Kubecka, służąca 
Mroczkowski, oficer 
Okoniewski, kupiec 
Preys. ksiądz, subJ. 
Szczeklik, urzędnik, subl. 
Zachowicz, nauczyc.. subI. 
20. "Zap" Zakłady Przemysł. 
Sosnowska, wdowa 
Sosnowski, sękret. 
21. Seiler, wf. m. 
Ber
er, wdowa 
Chłopecka, biuraI. 
Drozdowski, urz.:;dn. 
Hanusz, urzędn., subl. 
Legutko, książko 
Reichert, krawcowa, subI. 
Romański, kelner, subI. 
Swięcicka, urzędn. 
Szmidt, księgarz 
Szpil, technik 
22. Pękała, wf. n. m. 
Gehrt, cieśla. zawład. 
Bechler. urzędn.. subI. 
Błas7krwski, kolejarz 
Borzych. kancelista 
Brożyna, mężatka 
Czuba, introlig. 
DresseI. emeryt 
Gogalewski. kolejarz 
Janiszewska. książk.. subI. 
Kinder, urz
dn., subl. 
Kle'bor, go'>pod., subI. 
Kopeć. malarz 
Kosiarski, oficer 
K reczman, służ. 
Kufel. emeryt 
Kufel. ślusarz, subI.' 
Pawlikowska. 
ospodyni 
SobieraIski. kolejarz 
Scbwarz. bez zawodu 
Tichow
ki, urzędn., subJ. 
Ziółkowski. kupiec , 
Zuska. szewc 
Żurawska. wdowa 
23. Flakowski. wf. n. m. 
Kawczyński, zawiad. 
Borm, wdowa 
Brzoz(lwska. służ. 
.. Dembiński, blacharz 
Glazińska, stew
rka. subI. 
Górna, wdowa 
Kufel, b. 7aw., subI. 
Lan
e, wdowa 
Lenz. przod. kołpiowy 
Majerowkz, wdowa. subJ. 


, 


Ormińska, wdowa 
Rubczyńska. mężatka 
SegaII, handlarz 
Segall, ekspedj., subl. 
Skrobacki, kolej. 
Sobczyńsk
 robot
 
Sułkowska, marszantka 
Sułkowska. meż. 
WinkeI, krawiec 
WinkeI. mechanik, subI.' 
24. Towarzystwo Mieszkaniowe 
Borowski. maszynista 
Dudziński, druk3rz 
Fenske, kierownik 
Gą,>iorowski, kier. lok. 
Malak. komornik sądowy 
Nowak, kier. lok. 
Skibińska, służąca 
25. Towarzystwo Mieszkaniowe 
RII'cz"k. 
t"łPr7. 
uhl. 
Rruc"w
'
ki. 
lulO:arz 
r 7 't'7f'W...łr; T1
7"d. _ kl'wal. 

""n" 79",i"it 
rn,.ł...,..",.dl'i. Hr7edn. kol. 
p:,,1.-.,....1.-i. 
IHC:: 
TT.h" ""ł...i ..,...h,...t" 
'1I7"
,.
,,tr tr".......,,1tr"T7 c:: 11"'. 
'
T ,...;,.; p,.J,,..,,,,co 1.-1 1"1" t""n"n,v 
26. T"w"'>r7vc::tw n Mieszkaniowe 
Corczak. mał3rz. 
subl. 
¥atny. m
{!'
zynier 
K ohs. wdnwa 
I cW::łnd"wc::ki. zaw. warszt. 
Skład wódek i cygar, Kobs 
Splitt. korejarz 
Splitt. wdowa, subl. 
St(lck, służ. 
St(lItze. wdowa 
Tykwiński. robotno 
Cbwytowo. 
K o m i s a r j a t IIL 
1. Knopf, wf. n. m. 
Kardaś, zaw. Z. St. Rynek J 1 
ident. z ul. św. Tróicy 14 
2. Bordanowicz, wl. m. 
Bordanowicz, rzeźno 
Charemska, służ. 
Lipowicz, kuch., subl. 
Nowicki. krawiec 
Stawski, szewc 
Szulze, kelner 
Szujze. wdowa 
Szufze, piekarz 
Voigt. subl. 
3. Woitak: wdowa, wł. m. 
Brzościkowska, książk. 
Czaplewski, kowal 
Czeczka, kowal 
Dąbrowski, siodlarz 
Depta, kolejarz 
Dopierała, ślusarz 
Drzymalski, robot. 
Fialkowski, poster. P. P. 
Kochański, dyr. kurs. sam. 
Krakau, kowaJ 
Lądkowska. b. zaw.
		

/adresy_192800149_0001.djvu

			Lemke, UCZ., subl. 
Lewandowski, podróż. 
Malicki, szofer 
Martenka, wdowa 
Makowska, wdowa 
Michalak, ślus., subl. 
Miński, instalator 
Mreła, asesor kolejowy 
Nitka, ślus. 
Pastusiak, służ. 
Schmekel, subl. 
Smarzyński, ślus. 
Stockmann, b. zaw. 
Wacławska, krawcowa, subI. 
Warszewski, mechan. 
Wojciechowski, przod. P. P. 
Wojtak, kreślarz 
4. Orlikowska, wdowa. wf. m. 
Dończyk, Dracow. kol. 
Mińska, 'Wdowa . 
MiilSki, książkowy 
Seehaver, bez zawodu 
.5. Unicki. wf. n. m. 
Lorch, subI. 
Pasternacka, krawcowa 
Samulewski, kupiec 
Sowiński, stolarz 
6. Jaszczur, wf. n. m. 
Lipski, 7.aw. zwrotno 
Betański, robotno 
Brandt. bez zawodu. suzl. 
Dahlkówna. subl. 
Grabowski, urzędn. poczt. 
Hasse. podróżujący 
Harrnaciński. elew kol. 
Jankowski. robotno 
Kusz. uczeń 
Kwiatkowski, asvst. m. 
Liczkowski, emeryt., subl. 
Mateja, kuchmistrzyni 
Malkowska, telefonistka 
Paul, werkmistrz 
Rudnicka, wdowa 
Sobkowski, urzędn. kol. 
Suligowska, wdowa, subl. 
Szroeder, służ. 
Szala, wdowa 
Tomaszewski, urzędn. poczt. 
Urbankiewicz, murarz 
Woźnica, mod.. subl. 
Wysocka, robotno 
Ziętek. robot. 
7. Gebert, wf. n. m. 
Peglan, zawiad. 
Bąk, oficer. subl. 
Braun, bez zawodu 
Hinc, asystent miejski 
Jendrzejewska, hak.. subl. 
Kabaciński. kupiec 
Kościelniak. służ. 
Krzyżaniak, robot. 
Lankiewicz, cieśla 
Łukaszewicz. emeryt 
Marchlewicz. służąca 
Schoett, ślusarz 
Saulski-Demiro, kapitan 
Sikora. robotnik 


. 


Ksią:tka adresowa. 


Chwyt owo 


Soikowski, urzędn. państw. 
Wiedenhoft. wdowa 
Woźnicki, robot. 
Dr. Zacharów, lekarz wet. 
8. Pachor, wł. D. m. 
Kriiger, 7.aw., wdowa 
Kwiatkowski, ślus., subl. 
Owsianowski, koszykarz 
Ratz, robot. 
9. ident. Poznańska 19 
10. Gołębiewska. wdowa, wf. m. 
Baesler. robotnik 
Bonna, urzędn. państw. 
Burschel. stolarz 
Czajkowski, mistrz piek. 
jaśniewski, czelad. rzeźno 
Kempiński. subI. 
Kessler, wdowa. subl. 
Kunde, ucz
ń, subI. 
Mierzwicki, asyst. kol. 
Mieorzwicka, wdowa 
Migdalska. wdowa, subI. 
Szczygielska. służ. 
11. Gołębiewska, wdowa, wf. m. 
ul. Chwytowo 10 
Bogucki, cieśla 
Drews. bez zawodu 
Gies, plutonowy 
Jaworski. zdun 
Koraszynski, robot. 
Kotlarek, wdowa 
Koczorski. stolarz 
Martin, fotograf 
Matuszek, robot. 

łiilłer. koszykarz 
Reinowski, tapicer 
Rybatki, robot. subl. 
11. Rudniarski. urzędn. poczt. 
Schwarz, służ. 
Stelrnachowska, służ. 
Szotowska, wdowa 
12. Magistrat m. Bydg., Wei- 
mann. zawiad.. dyr. Szko- 
ły Przem. Dokształcającej 
Łukaszewicz. robot. 
13. Lewandowicz, mistrz budo- 
wy maszyn 
Bużalski. listonosz 
Felczykowska, wdowa 
Grzelczak. _ kowal 
Liedtke. wdowa 
Sentkowski, robot. 
13a. Hutek. wf. m. 
Pietrzak. zaw., urz. m. 
Barczyński, robot. 
Bąkowski, pom. ob., subI. 
Biniecki, szewc. subl. 
Dicring, poster. P. P. 
Gałąbek, urzędn. pryw. 
Hillemann, kupiec 
Kaczmarek, formiarz 
Kaczmarek, wdowa 
Kosiak. ślusarz 
Kosiak, murarz. subI. 
Kuliberda. robotn.. subl. 
Labocka. wdowa 


lo 


33 


Marchwandt, wozmca. subl. 
Mnichowski, ucz., subl. 
Niestatek, robot.. subl. 
Pioterek, bez zawodu 
Rabski, urz. go sp., subI. 
Szwałek, robot.. subI. 
Wara szewski, ślusarz 
\Viatrowski, krawiec 
\Voźniak, robot. 
14. Topoliński. kupiec, '\fI. m. 
Blum, robot. 
Duffke. robot. 
Działowska, wdowa, subI. 
Juszczak. wdowa 
Kono
ówna, robot., subI. 
Młocicka. robot. 
Przybylski,pom. piek., subt 
Sypek, biuralistka. subl. 
Wesołowski. pom. tł>k. 
Wodecki, kupiec 
15. Kordecki, rzeźn., wf. 11ł. 
Balwiński, drukarz 
Bogdańska, rozwódka. 
Ciechocki. por., subI. 
Ciesielski, pom. kup.. subl. 
Ciesielska, wdowa 
Fischer, pom. ślus. 
Goc, stolarz 
Grudzińska. niańka. subI. 
Hockauff, wdowa 
Klukas. kupiec 
Koli et, szewc 
Konkowska, wdowa 
Korthals, stolarz 
Kufel, pom. ślus. 
Lemański, urzędnik 
Paszke, robot.. subI. 
Popek, kupiec 
Poczwardowski. k. wOZ. 1ł1. 
Różewicka, wdowa 
Ruszkowski. ogrodnik 
Siegień, krawc., subl. 
Smołiński, siodlarz 
Steinborn, kU'piec 
Stelmachowski, robot. 
Szumiński, murarz kol. 
Szymańska, robot., subI. 
Ulatowska, służ.,. subl. 
Wiśniewski, kupiec 
W oźniak, szewc, subl. 
16. TylewskR, wf. n. m., zam. 
ul. Jasna 6 
Andraszewska, modo 
Białyński. kolejarz 
Brzezińska, wdowa 
I3rozdowski, inwalida 
Bury, mistrz blach. 
Czajkowska, książk., subl. 
Czkonia, oficer, subI. 
Domy, służ. 
Frowert, wdowa 
Iwicka. bez zawodu 
Janke
 mistrz introligatorski 
Krause, ślus., sub1. 
Leppke. introliR:. 
Masełek, naliCZ., subl: 
Michalski, handlowiec 


" 


.. 


3
		

/adresy_192800150_0001.djvu

			34 


Chwyt owo - Cieszkowskiego 


\ 


Nabelska, wdowa 
Pachowiez, stolarz 
Przybył. piekarz 
Przeniewski, oficer, subl.. 
Radkowska, służ. ' 
Rafaiski. urzędn. 
Siemiński, robot. 
Smol arek, kupiec 
Smierzewski, stolarz 
Somenbcrg, wdowa 
Spichalski, rzeźnik 
Sułkowska, wdowa 
Suwalska, telefonistka. subl. 
Szyperski, emeryt 
Szczygielski, urzedn. 
\Vojnowski, urzędn. państw. 
Wójcikiewiez, dyr. szk. lud. 
17. PepliiIski, pantof., wl. m. 
Buczkowski. subl. 
Durszewicz, kowal 
Jordan, mechan. 
Kosmaiski, naucz. emeryt 
Krżemkowski, pom. pantofl. 
Kres, asyst. emeryt 
Kubalewski, st. sekr. m. 
Pempek. robot. 
Peplińskl, kupiec 
Radtke, podasyst. emeryt 
Sobacińska, biural. 
\V ozińska. wdowa 
18. Zaparucha, wdowa, wl. m. 
BaraiIska, wdowa, subl. 
Bieniaszewski, stolarz, subl. 
Bromund, ślusarz. subl. 
Bucholz, blacharz 
Kaczor, nakładaczka, subl. 
Koperski, cukiernik 
Kuniee, posługaczka 
Lampart, stolarz, subl. 
Nowicki, funkcjo P. P.. subl. 
Osińska, nakładaczka. subl. 
Przeor, handlarka, subl. 
Tomkiewiez,. urz. Izb. K. R. 
Zielińska. krawcowa, subl. 
Cicha. 
K o m i s a r i a t V. 
1. hr. Toll, wio m. 
Hofmeister, naucz. 
Linda, służ. . 
2. Remmy, wl. m. Berlin, zast. 
Otto, wdowa . 
Chodakowski, urzędnik 
Kończewicz, st. SIerż. 
3. Stacja wodociąg. Magistrat 
4. Rzonca, wl. m. 
Gajdówna. bez zawodu 
Krzyściak, służ. 
5. Kulwiec, wl. m. 
Lewand'Jwska, służ. 
6. Kembar. wł. m. 
Jędrzejewska, służ. 
7. TalIas, wl. m. 
TolIas, insp. szkoln., subl. 
8. Dr. Oaiski, wl. m. Gniezno, 
. zast. Silski, archit. 
Drzewicka, służ. . 


9. SzybczYliska, wl. m. 
Kemlein, kra wc. 
10. Siódmiak Jan, wl. m., Torun, 
zast. Winogrodzka . 
Jurska, SłllŻ. 
11. Dr. Czarniewski, wł. m. Poz- 
nań, z. Piotrowski, Ciest- 
kowskiego 16 
Kossiński. mechau. 
Molenda, odlewacz 
Nowicki, ur
ędn. 
12. Sartary Maria, wl. m., War- 
szawa, z. Raczkowski. oHc. 
Stępińska, bez zawodu 
13. Glesmer, wl. m. 
Mielkc, woźny 
14. Philipp, wt m. 
Koziorowska, wdowa 
Marczyk, kucharz 
15. Nielubowicz- Tukaiska,. wl. n. 
m., Sarny, zast. Gigiel 
Benjasi
wicz, urzędn. 
J akuuowska, służ. 
Swiętoszewski, inżyn. 
Spłocharska, męż. 
Tomas
ewicz, inżyn. 


Ciemna. 
K o m i s a r j a t V. 
Niezabudowana 
Cieszkowskiego. 
K o m i s a r j a t V. 
l. ident. Gdańska 38 
2. Krogulska, wl. m. 
Banaszak, obrońca pryw. 
Bleia, roh. . 
Bielawska. służ. 
Dominiczak, bez zawodu 
Hanc, cukiern. 
Klub Polski 
Krogulski, urzędn. 
Kozłowska, dr. med., subl. 
KratochwilI, kupiec 
Szymański, rob. 
Spozarska, bez zaw., subl. 
Siebaner. wiceprezes sądu 
Waligórska, służ. 
Witkowski, fryzjer 
Zielińska. wdowa 
Ziółkowski. urzędn., subl. 
3. Sikorska, wl. m., Wełniany 
Rynek 13 
Gaca, monter 
Dr. Gintyłło, lekarz podp. 
Kajdacz, bona 
Lis. kuchar. 
Michalska, bona 
Mrozek-Gliszczyńska, kuch. 
Nowicki, kupiec 
Raczkowski, dyr. szk. rolno 
.. 
Raczkiewicz, męż. 
Sułko(lSki, inżyn. 
4. Ciechomski, wl. m. Ka- 
mienna, Z. Mrotek, naucz. 
Antonowicz, mechan. 
Gostomska, malarka, subl. 


. 


Kańciak, kolejarz 
Kołowertoi. inżyn. 
Kobus, sługa 
Kucal, służ. 
Lukaszewski, urzędn. 
Mrotek. naucz. 
Modrzewski, emeryt 
Neuhiittler. mężatka 
Pazderski, wojażer 
Palędzka, kapital. . 
Switalski, DTofes. 
Szynkarek. służ. 
Wasikowska. służąca 
Weise, książko 
Żabikowski. rob. 
Zaborowski, tapicer 
5. Beczkowicz. wl. n. m., Wło- 
cławek. zast. Ribbe, wd. 
Arkusze.wski, rob. 
Bromirski, sędzia 
Bilski, rolno 
Forster, wdowa 
Golz, służąca 
Grzybowska, gosp. 
Gramatzka, bez zawodu 
Kausch, wdowa 
Lewiński. buchal. 
Ośmiałowska. bez zawodu 
Pałuska, wdowa 
Rodkiewicz, wdowa 
Szymendera, mb. 
Wilinska, służąca 
'I. 6. Reliska W. i Hartung M.. 
wl. m. Zduny 7, zast. 
Woiciechowska, Chocim- 
ska 17/18 
Demianowicz. wdowa 
Frankowska, wdowa 
Jakubowska, służ. 
Kietlińska. krawc. 
Klose. emeryt kom. obw. 
Kociniewski. dekarz 
Kowalewicz, krawiec 
Ks. Kukułka, pr. gimn. hum. 
Kukułka. nauczyc. 
Moczulska, wdowa 
Nowak, elektrotechnik- 
Niedbaiska, służ. 
PolIheim, naucz, muzyki 
Psuja, prof. gimn. . 
Steczkiewicz. kapital. 
Zemmler. rob 
7. Mazgaj, wl. m. 
Budziak, ślusarz 
Borowski. handl. 
Brycka, bufetowa 
Frąłczak, m. krawiecki 
Kubacki, kupiec 
Kozłowska, służ. 
l..iedtke, służ. · 
Malingowski, handl., subl. 
Październy. techn. 
Tomaszewski, kolodz. 
8. Głębocka, wl. m. 
Bachner, kupiec 
Gajewski, sędzia pow. 
Haupt, mistr:t kraw. 


. 


.... .
		

/adresy_192800151_0001.djvu

			Cieszkowskiego - Cmentarna 


35 


Leszkowski. asyst. kol. 
Lesik, sekr., subl. 
Sliwiński, kup., subI. 
Szulc, mistrz kraw. 
8a. Lorentz, wl. m. Warsza- 
wa, zast Dornheim, inż. 
Bigalke, wdowa 
Buc7.ak, insp. poczt. 
Krawczak, inkasent 
9. Lo'rentz, wł. m. Warsza- 
wa. zast. Dornheim, inż. 
Czarnecka, urzędn., subl. 
Grabowska, wdowa 
Goździejewicz, agronom 
Kutscher, prokurz}'stka 
Remiein, wdowa 
Schmidt, bank., subl. 
Tom, biural., subl. 
W olff, wdowa 
Zieliński, urz. poczt.. subl. 
10. Fiedler, wl. m. 
Dykera, handI. 
Górski, ślusarz 
Izbandt, służąca 
Jaster. roh. 
Ludziarczyk. służ. 
Markwardt, wdowa 
Marczyński, ślusarz 
Piechocimska, kuchar. 
Speer. kier. firm. 
Urbański, przetok. 
. Wallicht, aptekarz 
11. Hinc. wf. m. Pomorska 44 
Braszkiewicz, dam. kroj. 
Czechowski, kupiec 
Dybała, kapitan, subl. 
Klawiter. bez zawodu '* 
.. Koblh,;k nauczyc. . 
Machalińska. modniarka 
Maszewska, bank. 
Rautenberg, inżyn. 
Trzecieska, wdowa 
12-13. Płaskuda, wl. !n. 
Baran, pokoi. 
Drabik, chorąży 
Dudda, absolw. prawa 
Gadzikowska, wdowa 
Holec. urz. poczt. 
Iwanowi
z, wdowa 
Krupka, rzemieśln. 
Kasprowicz, służ. 
Lorenz, wdowa 
Neumann, kupiec 
Ogórkiewicz; oficer, subl. 
Regamey, inżyn. radca m. 
Skonieczny, kier. biura 
Schmidt, kupiec 
2art, urzędn., subl. 
Ziese, meż. 
14. Tow. Mieszk. wł., Libelta 11, 
zast. Palic ki. sierz str. poż. 
Deręgowska, wdowa 
Dorsz, kierown. pac. 
Ertmann, werkm. 
Tudziński, skarbn. 
.Taedecke. wdowa 
Kędzierski, werkm. 


Kędzierska, książ. 
Kramer, wdowa 
Markiewicz, straż. 
Mewes, handl. 
Pufal, wdowa 
Piątkowski, urzędn. 
Schulz, książko 
Stepankowski, kolejarz 
Ziorkowski, koleiarz 
Zoblewski, kier. poc. 
15. Tow. Mieszk. wł., zast. Pa- 
licki, sierż. str. poż. 
Bergmann, profes. 
Ciesiński, kolejarz . 
de Castellaż, przem. 
Janiak, kolejarz 
Kraja, wdowa 
Kreja, rządco gosp. 
MondzeH
wski, inwaI. 
Osscwski, nauczyc. 
Popielewski, koWal 
Redziński, kupiec 
Retzlaff, wdowa 
Rogucki, kolejarz 
Sawicki, naczelnik kasy 
Skrzypczak. wdowa 
Szudarski, kolejarz 
Wilczoch Tob. 
16. Weber, wl. m. 
Buczkowska, gosp. 
Czarnecki, dyrekt. 
Cywiński, nauczyc. 
Dudzińska. frebl. 
Deppisz, b. stud. inżyn. 
Górska, stuż. 
Jasińska, eksp., subl. 
Kończewska, książko 
Karabus, służ. 
K'yków, muzyk 
Nehring, wdowa 
Ostry, Tob. 
Piotrowski, inżyn. 
Sędzińska, krawc. 
Schmelter,. rob. 
Stachnik, męż. 
Sibilska, służ. 
Weber, budown. 
17. Krontforst, wf. zam. Inowro- 
cław, zast. Brenner, urz. 
Breitenwald, urzędn. kol. 
Funk, elektrom. 
Gawroński, oficer, subl. 
Gromacka, gospodyni 
J uszczak, rob. 
Kicińska, wdowa 
Krulikiewicz, wdowa 
Krawiec, bez zawodu 
Klóska, rob. 
Lenz, wł. pensjo , 
Mickiewicz, buchalter, subI. 
Dr. Nieduszyński, sędz. S. O. 
Dr. Pachoński, dyr. banku 
Pielke, bez zawodu 
Pudata, wdowa 
Szweikert, apI. sąd. 
Sieflkiewicz, . oficer 
Stańkiewicz, spiew. 


Torecz, wdowa 
Szymańska. wdowa 
Wierzejska, wdowa 
Zielińska, wdowa 
18. Ujejska W., wł. m. To- 
maszowce. zast. Korze- 
niowski 
Bucholz. wdowa 
Czarnecki, dekarz 
J uraszek, art. maI. 
Narolska, koresp. 
Porsch, wdowa 
Sarnecki, rob. 
Zaleska, wdowa 
Zaleski, dyr. muzyki 
19. Powiat. Kasa Chorych, wł., 
zast. . Piotrowic.z, Jagiel- 
lońska 6 
Chorowicz, wdowa 
Krilger, art. dram. 
Trudnowski, kowal 
20. Kirilen.ko, wl. m. 
Dr. Biziel, lekarz 
Czapliński, buchal. 
lwanko, książ. 
Koczwara, em. dyr. 
Pułjanowa, wdowa 
Sobieraiski, bez zawodu 
Stawińska', art. maI. 
Schok, porijer 
Wandzioch, sluż. 
Tatarenko. wdowa 
2ukowski, urzędn. 
21. Ostrowski, wl. zam. Gdań- 
ska 19, z. Krzanecka. Kor- 
deckiego 2 
Boemer, książko 
Bogusławska, wdowa 
Czarnecki, kupiec 
Duł>is, obrońca vryw. 
Deuhoff-Czarnecki, emeryt 
Dunaiski, ases. sąd. 
Groblewski, stud., subl. 
Koenigowa, inżynier. 
Kamiński, kupiec 
Łopińska, służ. 
Neumann, kupiec 
Philipp, sędz. Sąd. Apel. 
Rożdzyńska, biural. 
Smykowska, sekr. poczt. 
Siwka, służ. 
Schliep, wdowa 
Tomkowiak, rob. 
\Vawrzyniak, służ. 
22. ident. Gdańska 37 


. Cmentarna. 
K o m i s a r ja t VI. 
1-4. Rola orna 
5. Wańkiewicz, wl. n. m., zam. 
\Vaszyngton, W ojciechow- 
ski, dzierż. 
Lewandowski, rob. 
Pałac, służąca 
Wyrzykowski, rob. 
Wiśniewska, służ. 


3*
		

/adresy_192800152_0001.djvu

			36 


Cmentarna - Dąbrowskiego 


6. Rola orna. 
7. Ma
istrat, Cmentarz 
8-9. "Rola orna 
10. Soboń, wf. m. 
Krygier, rob. 
Szafrański. robotnik 
11. Rola Zakrzewskiego 
Czackie2:o. 
K o m i s a r j3 t VI. 
1-4. Rola orna 
5. Fali szewski, wl. m. 'Maru- 
. sińska, 7.aw. domu 
6-8. Rola orna 
9. Ferlak, wł. m. 
Chumowiecka, bez zawodu 
Nawrot. sierż. 7.aw. 
10-11. Rola orna 
12. Kostrzewski. wl. m. 
13-14. Rola orna 
Czarna dro2:a. 
K o m i s a r i a t III. 
NiezaQudowana 
Czerska. 
K o m i s a r j a t IV. 
1. Lewiński, ślus., wl. m. 
2. Schliep, gospodarz. wl. m. 
Bue
kowski, robot. 
Dreschke. robot. 
Graja, robot. 
Graja, wdowa 
Stachowiak, ślusarz 
3. Wojasiński, kier. par., wl. m. 
Hesa. wdowa 
4. Rauchut. robot n.. wl. m. 
5. Serafin. piekarz. wl. m. 
Rembowska, wdowa. €ubl. 
6. Affelt, kołodziej, wl. m. 
7. Krakowiak. robotn., wl. m. 
Dymski. robotnik 
Dymka, wdowa 
Żak, sierż, zaw. 
8. Krajewska. wdowa, wI. ID. 
Kamrowski. kołodziej 
Wyrostek. malarz 
9. Szymandera, robotn., wl. m. 
10. Netz, inwalida, wł. m. 
1Oa. Festa
, rolnik, wl. m. 
lOb. Wadowski, em. naucz.. wl. m. 
Przybył, ślus.
 subI. 
Przybył, służ., subI. 
Szulc, lakiernik 
Szulc, inwalida 
11. Matuszewski. 1mpiec, \\ ł. m. 
Hoffmann. robOto. 
Kuziemski, &1rzednik gosP. 
Trochowski, robotno 
Wesołowski, subI. 
11a. Sielski. wl. m. 
Sobeeki, robom. 
12. Kropiński. robot n., wl. m. 
Wiese. kowal 
13. Bajer. wl. n. m. 
Knich, ślus., 7.aw. 
14. Niezabudowany 


15. Gryska, wl. m. 
Potka, robotnik. subl. 
16. Bielecki, wl. n. ITI.. Chiuie}, 
za wiad. 
rednia 59 
Miskowski, robotno 
Potracki, technik 
Sawicki. robotn., subI. 
Schulz, kowal 
Wiśniewski, piekarz 
17. Borucki, rolnik, wl. m. 
Borucki, rzeźnik . 
Gilnther, kowal 
18: Stenzel. robotno wl. m. 
Betka, robotno 
19. Loescher, stolarz, wl. m. 
Jeschke. bez zawodu 
20-29. Niezabudowane 
30. Tymowski, wl. n. m. 
Kwiatkowski, krawiec, zaw. 
Paszke, wdowa 
Sierakowski, tapicer 
30a. Bąkowski, ślusarz, wl. m. 
Barczyński, robotno 
Sobecki, robotnik 
31. Niezabudowany 
32. Markowska, wdowa, wl. m. 
Dzogan, robotno 
Krawicka, robotnica 
Lewandowski, strażak 
Mańczak, obuwnik 
Markowski, ksiądz 
Mielicki. robotno 
33. Janowski, kowal, wl. m. 
34. Sonnenbcrg, gospod., wl. m. 
Lorenz, wdowa 
Czestochowska. 
K o m i s a r j a t VI. 
1. Burdajewicz i Ska. wl. n. m., 
zam. Marcinkowskiego 
2. Burdajewicz i 
ka, wl. n. m. 
Budzyńska, rob. 
Dudziak, rob. 
Dybalska, rob. 
Gierszal, rob. 
Giirtler, szlifierz 
Lisiecki. robotnik. subJ. 
Markowska, rob. 
Tokarski, hutnik 
3. Krukowski, wl. m. 
Bujak, rob. 
Buszko, rob. 
Pankratz, wdowa 
Daleka. 
Komisarjat 
1. Rola orna 
2. Benhke, wl. m. 
3. Rola orna 


VI. 


Dąbrowa. 
Komisarjat 
1. Pehlke, wl. m. 
2. Fiirch, wł. m. 
Fiirch, brukarz 
Rogge, wdowa 
3-5. Rola orna 


VI. 


.. 


6. Makowska, wdowa, wr. m. 
Kirwalski, subI. 
Laja, robot., subI. 
Rogoziecki, rob. 
Toś, rob., subl. 
7. Kolasa. wl. m. 
Sobiesiński, murarz 
Dąbrowskiego. 
K o m i s a r j a t II. 
1. Kościół parafii Szwederowo 
2-4. Niezabudowane 
5. Schulz, wl. n. m. 
BryI, post. P. P. 
BaryIski, stolarz 
Forster, wdowa 
Hirsekorn, wdowa 
Lilek, wdowa 
Mescho, wdowa 
Manthey, wdowa 
Schmeichel, wdowa 
Rehbein, wdowa 
Trojahn, służ. 
Wiese, diakoniska 
6. Szkoła powszechna 
Górecki, woźny 
Krysiak, kupiec 
Jasiek, handI., subl. 
7. Olszewski, wl. n. m. 
Stepa, post. P. P., zaw. 
. Fischer, budowniczy 
Bryskiewicz, biural. 
Smulski, krawiec 
Stodolny, podoi. zaw. 
Urbańska. wdowa 
Wesołowska. wdowa 
8. Heftel, wl. m. 
Jakubowski. emeryt 
9. Wiśmann. wl. m. 
Wiśniewski, ślusarz 
Orczykowski, kancel., subl. 
10. Chmielewska, wl. m. 
Górski, urzędn. 
Kaszubowski, rob. 
Stelmaszuk, szewc 
Pudłowski, urzedn. 
Spacjer, ogrodnik 
Faryna, krawc., subI. 
Gałkowska, służ.: silbI. 
Nowicka, wdowa, sulJl. 
Olkowiczówna. krawe.. subI. 
Waszak, krawc., subl. 
11. .Smiechalski, wl. m. 
Sikcrski, kupiec 
Antlu! k, ślus. 
Chojnacki. szewc 
Ku
ic' k, pilot, subI. 
Lewandowski, ceglarz 
Splitt, emeryt 
Sawilska, gosp. 
Wlódarczak, podof. zaw. 
12. Duda Tomasz, wl. n. m. 
Jankowski, nauczyc., zasl 
Brzczińsk!, robot. 
Dąbrowski, robot. 
Konieczny, podoi. zaw.
		

/adresy_192800153_0001.djvu

			Dąbrowskiego - Długa 


37 


Kiełpiński, urzędu. 
Kuźnik, kolejarz 
Kortas, robot. 
Miłosierny, robot. 
Michalski, werkm. 
Nieżurawski, robot. 
Pieniaszek, ogrodnik, subI. 
Steinke, wdowa 
Stroiński, robotnik 
Szuman, wdowa 
13. Swietłik, wl. m. 
Kościelny, woźny 
Płotka, ślusarz 
Swietłik, naucz., subI. 
14. Jasińska, wf. n. m. 
Szymański, zaw. 
Domachowski, inspekt. 
Stanka. emeryt 
Dziecielewska, wdo
a 
Nochowicz, naucz. 
KruszyilSki, robot. 
Szymańska, wdowa 
Burchard, ślusarz, subI. 
Barabasz, robot., 'subl. 
Kowalski, stolarz. subI. 
Nykyforiw, urzędn., subI. 
SchuItz, artysta. subI. 
14a. Henemann, wl. n. m. 
Zbelicki, książko 
Maciejewski,. podoi. zaw. 
Niemiec,. sekr. poczt. 
Wegner, ogrodnik 
15. Sobieraj. wl. n. m. 
Frankowski. kolejarz. zaw. 
Andrzejczak, rolnik 
Kawała. podoI. zaw. 
Kołodziński, oficer 
Lempka. piekarz, subI. 
Szleif, handlowiec 
16. Niezabudowany 
17. Michalski, wf. m. 
Szewa, sekr. poczt. 
17a. Kortas, wł. 11. m. 
Pankanin, murarz 
Tojza, kowaj, subI. 
18. Kortas, wl. m. 
MiilIer, robot. 
19. Czerniec, wf. m. \ 
Burdziński, emeryt 
Gaca, robot. 
Gościński, krawiec, f,ubl. 
KJuczkowsk
. kasjerka, subI. 
Skubis, stołowy 
Sokcłowski, piekarz 
I ewicka, wdowa. 
20. Skubiński, wf. m. 
Dutkiewicz. fryzjer 
Golata, robot. 
Machrzak, kowal 
Mrugowski, robotnik 
Szarafiń5ka, wdowa 

zopiński, robot. 
Swakowski, krawiec 
Szubert, służ. 
21. Rysekowski, wf. m. 


lo 


Hildebrandt, brukarz 
. Rychlewski, poster. P. P. 
Scharmach, listonosz 
Smoliński, listonosz 
Stolpe, kolejarz 
Szelski, drukarz 
Siewiniak, ślusarz 
22. Kaczorkiewicz, wt m. 
Buchholz, kowal 
Deutsch, farbiarz 
Dobslaw, wdowa 
KeI m, robot. 
Kruczkowski, robot. 
Malicki, robot. 
Pepliński, robot.' 
Przybylski, fryzjer 
Szpajda, robot. 
23. Starosta, wl. m. 
Bieganowski, studniarz 
Berendt, robot. 
Fijałkowski, kolejarz 
Janczak, robotnik 
Kałużny, strażak 
Liske, tkacz 
MaIicki, kolejarz 
Nowacki, robot. 
Rafaiski, kolejarz 
Witucki, robot. 
Żakowicz, robot. 
24. Lewandowski. wf. m. 
Cieszyński, podoI. zaw. 
25. Tokarska, wf. n. m. 
Sobański, zawiad. 
Hanffa. robotnica 
Zaidler, wdowa 
... Paprocki, robot., subl. 
Mielczarski, szewc, subl. 
I Dębina. 
K o m i s a r j a t II. 
Niezabudowana " 
Długa. 
Komisariat I. 
1. Nagel, wł. m. 
Ciesielska, służ. 
Nasiadek, urzedn. 
Szczepański, zegarmistrz 
2. Weyna, wf. m. 
Funkelstein, ucz., subl. 
Gackowska, służ. 
Gierszewski, rzeźnik 
Gruppa, służ. 
Neugebauer, fryzjerka 
Radzikowski, rzeźnik 
Stobbe, ucz. rzeźn., subI. 
Wojciechowska, eksp., subl. 
\Yv.krzykowski, budowniczy 
3. Herszkowicz, wf. 1ll. 
Pankau, służ. 
4. Mazgaj, wł. 11. m.. zam. Ci e- 
szkowskiego 7 
Sporny, kup., zaw. domu 
Biebe, b. zaw. 
'Vawrzyni3k, szewc. subl. 
5. Lewin, wl. m. 
Calik, kucharka, subI. 


Czernikowski. kupiec 
Gryffkow
ki, kupiec 
Gryffkowska, akuszerka 
Izrael, handl., subI. 
Kowalski, rob. 
Liedtke, służ. 
Niedźwiecka, krawcowa 
Rozenkranz, mechanik 
Walter, służ. 
Wawrzyński, ślusarz 
6. Penner Hermann, wl. n. m.. 
zam. Gdańska 125 
Gostyński, zaw. domu 
Brzykca, służ. 
Segall, eksped. 
Starzyński, kolejarz 
Stift. handlowiec 
Szeląg, służ. 
Szyka, rzemieśln. 
Urbach, przykrawacz, subi. 
Wiśniewska, służ. 
W ojtynowski, mechn., subl. 
7. Lewin. wf. n. m.. zam. Al. 
Mickiewicza 17 
Cieszyński, zaw. domu 
Dorn, handlowiec, subI. 
Działoszyńska, krawcowa: 
Haller, kupiec 
Hilla, muzyk, subl. 
Lindner, rysownik 
Segall, b. zaw. 
Wiatrak, kapelusznik 
8. Terlikowski, wf. n. m.. zam. 
Lwów, 29 Listopada 34 
Wojciechowski, zaw. domu 
zam. Chocimska 17 
Grzybowska, portjerka 
Hinc. gOSI)., subl. 
Krzyciński, kier. brow.. subl. 
Maż, urzedn. poczt. 
Meyer, kupiec, subI. 
Neumann, krawiec 
'Vleczyk, służ. 
Piechowiak, kupiec 
Zakrys, b. 7.aw. 
9. Gniadzyilski. wl. n. m.. zam. 
Poznań. Fr. Rataiczaka 
Roszowski, zaw. domu, zam. 
Hermana Frankego 3 
Szulc, port jer 
Biniak, maszynista 
Cieślak, służ. 
Edelman, krawiec 
GrzechuIski, emeryt 
Seifert, wdowa, subl. 
10-11. Kotarski, wf. zam. 'no-, 
wrocław, 
w. Ducha 5 
Skonieczny, zaw. domu 
Mądzielewski, portier 
Bjechowski, krawiec 
Grycender, kupiec 
Kuczyński, kupiec 
Kłakowski. krawiec 
Lapon, modystka, suIJI. 
Nagel, b. nw. 
Piątkowski, rob.
		

/adresy_192800154_0001.djvu

			38 


Długa 


Ks. Roester, prefekt 
Rosenberg, wojaż. 
Strzępka, służ. 
12. Ronke. wł. m. 
Barra, bufetowa 
Downer, kucharz 
Ledeman, czapkarz 
Plokarz, służąca 
Schonfeld, gosp., subl. 
Ziemann, służ. 
Zuberska, służ. 
) 3. Drzewiccki, wł. m. 
Buthorn, murarz 
14. Magistrat, wl. 
Paczkiewicz, zaw. domu 
Górny, rzeźnik, subl. 
Gruszczyński. eksp.. subl. 
Jaworski. rzeźn.. subl. 
Krenciszewska, służ. 
Manikowski. ucz., subl. 
Pokora, m. rzeźno 
Trzybińska, uczen., subI. 
15. ident. ul. Jana Kazimierza 
16. Fiszel-Bromberg, wl. n. m.. 
zam. Dworcowa 14 
Iwanowicz, kupiec 
Izbicki, dentysta 
Koenig, robot. 
Markus, kupiec 
Peksa, służ. 
Sobolowa, męż. 
Tancowicz, krawiec 
Wertans handlowiec 
17. Pawłowski, wf. n. m., 
1 ezuicka 7/8 
Bastrych. kupcowa 
Heppner, wdowa 
18. Sledzikowska, wl. m. 
Ziemian, służ. 
19. Muchowicz,. wł. m. 
Bartkowska, wdowa 
Bowska, wdowa 
Domański, pom. handl., subI. 
Dosner , książk., subl. 
Godnowa, mężatka, subl. 
Goździk, wl. hotelu 
John, kupiec, subI. 
Kosiba, kontrol. skarb. 
Lewin, wdowa 
Murawski, krawiec 
Nowakowska, służ. 
Pawłowska, nauczyc. 
Sass, wdowa 
Sieradzka, wdowa 
Swędra, stołowy 
Szwemin, obuwnik 
Tobolewski, fryzjer, subI. 
Wajsberg, nauczyc. 
Zale, handlowiec 
Zawadzki, wl. n. m., zam. 
Królewiec, Niemcy 
Zawadzki, kupiec, zaw. domu 
Latos, nauczyc. 
Schwabe. b. zaw., subI. 
Schwalbe. nauczyc.. subl. 
Swietlik, modystka. 


21. Behrend. wf. n. m.. zamieszKo 
Gdańska 17/18 
Galuba, zaw. domu. Pouol- 
ska 20 
Fojucik, dentysta 
Gembarowski, handlowiec 
Hoeft. meża tka 
Kubanek, służ. 
22. Stobiecki, wl. m. 
Lewandowska, 
osp., subl. 
23. Kentzer, wf. n. m. zamieszko 
20 Stycznia 5 
Ęg-er, kupiec 
24. ident. Pod Blankami 36 
25. Kurnik, wl. m. 
Konopka, rob.. subl. 
Konstanczak, stenotyp. 
26. Mańchen, wf. n. m.. zam. 
Czartoryskiego 14 
Choroblewski, fryzjer 
Hoffman, handl. 
Młynarczyk, kupiec 
Piaseczny, rzeźno 
PierzchaIska, służ. 
27. Hirsch. wl. n. m., zam. Halle 
Niemcy 
Czerski, zaw. domu. Długa 61 
Hoppe, męż. 
Wiśniewski, szewc 
Zółtowski, szewc 
28. Bydłowski, wf. m. 
Matczak, służ. 
29. wl. Dozór Kośc. Farnego 
zam. Klapa, zaw. domu 
Radziński, stróż 
Biernacki, str. asyst. 
Bittner, ślusarz 
Ćwikliński, rob. 
Dittmer, krawcowa, subI. 
- Do]ewska, męża 
Drzycimski, stoluz 
Godlewski, książk., subl. 
Kaczora, b. zaw. 
Kamiński, ślus:Hz 
Kozlowski, kupiec 
Lepczyński, b. zaw. 
Masiakowski, rob. 
Manthey, bufetowa, subI. 
Pokorski, krawiec 
Płotkowski, stolowy 
Rostkowski, zegarm. 
Szytowski, ślusarz 
Wolnik, b. zaw.. subl. 
Wudnik, sekretarka 
30. Piekarska K.. wf. II. m., zam. 
Poznań, Słowackiego 34 
Lewandowski, zaw. domu 
Klimek, sluż. 
31. Hurtownia Skór 
Wiśniewski. zaw. domLl 
32. Krasowska. wf. m. 
Borecka, sluż. 
Frensko, kupiec 
Hans. kupiec 
Stęszewski, m. garnc. 


Stupacka, służ. 
Tyburski, książkowy 
33. Gabrielski, wf. m. 
Knossala, wf. karuzelu 
34. Stryszyk, wf. n. m., zam. 
Dolina 1 
Bilski, podof. zaw. 
Bukowski, kupie, subl. 
Grześkowiak, sekr., subl. 
Lampkowski, kupiec 
Monkiewicz, ucz., subl. 
Rutkowski. handl., 5ubl. 
Szczęsny, czeI. krawiec 
35. Bohl, wl. m. 
Borucka, krawcowa 
Grze
olowski, ncer 
Marchewka, pom. handl. 
MeR;ger. rob., subl. 
NeuRlann, kupcowa 
. Reuther, nauczyc. 
Strunsee, gosp., subI. 
36. Reeck, wf. n. m., Gdańska 38 
Dr. Czarnowski, lekarz 
Drążkowska, kwiaciarka 
Kubicki, urzędnik 
Kine, kupiec 
Michalski, ogrodnik, subl. 
Ronowska, kwiaciarka 
SeIig, kupiec 
SengeT, dentysta 
Szmelter, g05p.. subI. 
Tausendfreund, wdowa 
37. Reeck, wf. zam. Gdańska 38 
Bauthe, leśnik mer. 
38. Szymański, wf. m. 
39-40. Mench, wJ. n. m., Długa 
nr. 41 
Arndt, ' służ. 
Bintz, ucz. piek., subl. 
Budzeszak, kuch., 5ubI. 
Cynalewska, nauczyc., subI. 
Dawny, b. zaw. . 
Kasprowicz, eksp., suhl. 
Krynicki, urzędn. 
KunkieJ, piekarz 
Lewandowski, dcnty:s(a 
Mi]ewski, piekarz, subI. 
Naskręt, krawiec, subl. 
Nowak, sluż. 
Nowicki, ślusarz 
Pieczkowski, krawiec 
Schmidt. uc?:. piek., subl. 
Stoppa, profesor 
Szweda, krawiec 
Wasi
 służ., subl. 
Wiśniewski, czel. piek. 
41. Mench, wł. m. I 
Dreżewska, sluż. 
Gburkowska, eks p., :mbJ. 
Gozimierski, dentysta 
Krzerr:kowska, służ. 
Lewandowski, kupiec 
Schiilke, posługaczka, subl. 
Skarwecka, służ. 
Truszyńska, kwiaciaT., sub!. 
Wetzker, kupiec 


20.
		

/adresy_192800155_0001.djvu

			Długa - Długosza 


.. 


39 


42. Waszak, wf. m. 
Dutczak, urzedn. kol. 
Krupska, bez zaw. 
Więckowski, rzemieśln. 
Zakulski, kupiec 
lel
sko, służ. 
43. Kunkiel, wl. m. 
Kraeter, ucz., subI. 
Miller, wdowa 
Pfeiffer, służ. 
Prokok, u
z. piek., subl. 
Płociński, ucz. piek., subl. 
Schmidt, uc7.. piek., subl. 
Szulc, piekarz 
44. Miindler, wł. m. 
Guzek, robotnica 
Kubich, krawiec 
Paul, wdowa, subI. 
Szwarz, krawcowa 
Teske, . kraw., subl. 
45. Włvdarczak, wf. m. 
Dziukówna, służąca 
Kubasiak, służ. 
Schmidt, ucz., subl. 
46. Borowski, wl. m. 
Lustig. kapdm. 
Piotrowski, kupiec 
SiIberstein, muzyk, subl. 
lak, eksp., subl. 
47. Ittner, wf. m. 
Danielek, służ. 
Kaczmarek, wdowa, subl. 
MuzoIf, kupiec 
Piątek, służ. 
Sokołowska, modyst.. subl. 
48. Mel1jrd, wf. n. m. z. Berlin 
Ganzen, :law. domu 
Dickmann, służ. 
Szatkowska, kupcowa 
49. Kiedrowska, wf. m. 
Chraplak, kond. tramw. 
Nawrot, gosp., subl. 
Pantyk, wdowa 
Piechocki, stołowy 
Porazińsld, stołowy, subl. 
SaIiński, kupiec 
50. Krauze, wł. m. 
Josewitz, mistrz 
Lewicki, pom. kup. 
Morawski, robot. 
Vogel, rzeźnik 
51. Pruss, kupiec, wf. lU. 
Budniarski, szewc 
Chmielnik, elektr. 
Kusaj, służ. 
Szumiński, cieśla 
52. Kucharski, kup:, wt m. 
Dłużewska, służąca 
Kucharski, drogerzysta 
Kuntze. ucz. cukiern., subl. 
Matuszak, służ. 
Nowicka, bufetowa, subl. 
Szallonek, cuk., subl. 
53. Drodż, wf. m. 
Brążewski, mistrz szewski 


Gackowski, rządca hotelu 
Kałandyk, aJ.1;ronom 
Krecki, dzierż. hotelu 
Mandat, kupiec 
Mielcarek, metalowiec 
Popielewska,- artystka 
Szolz, krawcowa 
Tomczak, służąca 
Wali górski, cukiernik 
54. G!asenapp, wf. m. 
I. 1 ominiak, służąca 
Renkawitz, kupcowa 
55. Igłowska Sala, wf. m. 
Iłowski, kupiec 
Landau, książkowa 
Lipszyc, kamasznik 
Łowicki, książkowy 
Walczak, służąca 
56. Goździk, wł. n. m., Długa 19 
. Grajewski, domowy 
Chojnacka, służ. 
Fil as, służąca 
Kubaś, służ. 
Orzech, kupiec, subl. 
Palatyńska, gosp., subl. 
Przybylska, służ. 
Skowrońska, służ. 
Staszyński, książkowy 
Szwarc, służ. 
Wargon, b. zaw. -' 
57. Zabłocki, wf. n. m., zam. Wa- 
lentynowo, p. Inowrocław, 
Powało, zaw. d., 
niadec- 
kich nr. 31 
Łopatka, ślusarz 
Biernat, dentysta 
Biernat, rzeźnik 
Bunk, obuwnik 
Ditel, wdowa 
Głowiński, inży:1ier 
Głowiński, cieśla, subl. 
Goerke, b. zaw. . 
Grześkowiak, handlaI ka 
Myk, kołodziej 
Schubert, mistrz złotniczy 
Zwiefka, b. zaw., subl. 
58. Magistrat, właśc. 
Sikorski, kasztelan 
59. Stenzel, wf. m. 
Białkowski, piekarz 
Fiirstenberg, kupiec 
Gartig, służąca 
Gmerek, wojskowy 
Jal1dtke, służąca 
Kleist, krawcowa, subl. 
Mogling, ucz. piek., subl. 
Schroeter, złotnik 
Schroeter, wdow.ą 
.Topolewski, robotnik 
Tuchołka, ucz. pic k., subl. 
60. Szyk, wł. n. m., ","eln. R. 35 
Checiński, fryzjer, subl. 
Hoffmann, prasowaczka 
Kaczanowska, bufet. subI. 
Kadzban, rzeźnik 
Kadłubowska, b. zaw. 


Klatecki, magaz. 
Syx, bez zawodu 
Trembicki, nauczyciel, subl. 
Wierzelewski, czel. piekarski 
Czerski, kupiec, wl. m. 
l3alinowski, krawiec 
Balinowski, ślusarz 
Kołko, wdowa 
Krawczyk. palacz, subI. 
Pardun, wł. n. m., z. Sanoch 
Nowicka, zaw. domu 
Gogoliński, ucz. szofer, subl. 
Łoszniow, monter 
Maciejewski, wł. m. 
Borys, krawiec 
Polewczyński, drukarz 
Kiedrowski, wł. m. 
S
uIc, wf. n. m., Gdailska 54 
Daracz, służąca 
Draun. ślusarz 
Hranicki, robotnik 
Kron
nberg, bona 
Ponsper, kupiec 
Szulc. emeryt 
Złotnicka. eksp. 
Grześkowiak. wf. n. m., zarn. 
Mostowa 6 
Bremer, kupiec 
Dobrzyński, kupiec 
Flofczak, służ. 
Krajewski, kasjer 
Szulczyńska, służąca 
Zaremba, kupiec 
Fabryka cukier. .,WanJa" 
DłuEosza. 
K o m i s a r i a t IV. 
1-2. Mączkowski. wf. n. 1Tl. 
Bukowski. asesor' kol. 
Leński. s1. sekr. 
Pozorski. st. sekr. POe:lt. 
Szymański, 
t. asesor . 
3. Jagła, wf. m. 
Gili, ufzedn. 
Grubczyński, robot. 
Grylewicz. pilnikarz 
Kunce, urzednik P. P. 
Łomżyński, monter 
Łukaszewski, robot. 
Oleinik, urzędn. 
Orczykowska, meż. 
Piaskowski, stolarz 
Pietrzykowski. urzędn. 
Stasiak. stud., subl. 
"Viderski, urzedn. 
Zalewski, robotno 
4. Dołegowska, wł. I\1. 
Bilski, adjunkt, kol: 
Buctta, inżynier. subl. 
Gronowska. robot., subl. 
Jagła, urzedn. 
Pawlikowski, un
edn. 
Szczuka. pom. z. sekr. war. 
Topoliński, s1. kanc.elista 
Wojak, ab. szk. b. m.. suul. 
5. Kalitowski. mleczarz, wf. nt. 


61. 


62. 


63. 


64. 
6q, 


66.
		

/adresy_192800156_0001.djvu

			40 


Długosza - Dolina 


"-" 


Adryan, urzędn. 
Jcnicki, stolarz 
Jeliński, robotno 
Kalitowski, kolejarz 
Szwarc, maszynista 
Trzcska, urzęun. 
Ziętak, urzedn. 
6. Porczyński, wł. n. m. 
Rydzkow
ki, robot., zaw. . 
Bauer, emeryt 
Frey, insp. ubezp. 
Golata, kupiec 
Hildebrandt, b. zaw., subI. 
Ignor, biural., subI. 
Konieczka, siodlarz 
Kwiatowa, biural., subI. 
Radomski, malarz 
Rewers, kolejarz 
7. Wilk Ant., wf. m. 
Adamkiewicz, służ. 
Czajkowski, urzedn. 
Kałdowski. urzędnik 
Kwaśniewska, b. zaw., 
Pili, emerytka 
Strasburg, emerytka 
Zad rożna, wdowa 
8. Nazarewicz, wf. n. m. 
Prusiński, krawiec, zawiad. 
Florkpwski, fun
cj. P. P. 
Kaczmarek, urzedn. 
Klepczyński, palacz 
Kowalski, kom. sąd. 
Rosenthal, referent skarb. 
9. Rychlewski, wł. n. m. 
Żuchniewski, asyst. m., zaw. 
Bartasz, wdowa 
Br1J.nk, wdowa 
Kornig, b. za w.: subl. 
Liebenau, subI. 
Ochrymowicz, urzędn., subl. 
Wałdziński, urzedn. 
Wysocka, wdowa 
10-11. Ochocki, wł. n. m. 
Adamski, urzędn. 
Czaplic, inwalida 
Kuczkowski, robotno 
Lelawska, wdowa 
Lewandowski, ślusarz, subI. 
Lichaviewa, wdowa, subI. 
Łysakowski, urzedn. 
Pankiewicz, gosp., subI. 
POPlclewski, ślusarz, subI. 
Znaniewicz, biural. 
12. SmoJiliski, wł. n. m. 
Strzelecki, m. ślus., zaw. 
Blok, stud., 
ubl. 
Borowa, kolejarz 
Chyłkowski, książk., subI. 
Dondajewski, siodlarz 
Gałkina, biural., subI. 
JeRorów, farbiarz, subI. 
Kaczmarek, czel. szewc" S. 
Laskowski, krawiec.' subI. 
Majchrzak, k
lążk. ' 
Majchrzak, fryzjer. suuI. 
Neumann, b. zaw., 
ubl. 


SUbł.1 


. 


Pałysiewicz, ucz., subI. 
Paszki et, służ. 
Wagner, asystent, subI. 
Wallmann. ślusarz 
\Venc.:ke, ucz., subi. 
\Voźł]iak, kołodziej 
Żurek, emeryt \ 
13. Cegielski, wt n. m. 
Feuer. 7,Hwiad. 
Doerillg, kapitaI. 
Fritz, b. zaw., subI. 
Gogulski, monter 
J ózefiak, szewc 
Kiełło, meża tka 
Kleibor, robotu. 
Klesiński, ślus., subI. 
Korn, b. y-aw., subI. 
Kornowski, kier. lok.. subl. 
Maćkowski, kol.
jarż 
Maćkowski, urzedn. 
Matuszak. uc?., subI. 
Połczyńska, asyst., subJ. 
Fołczyńska, wdowa 
Strzeszewski, urzedn., subI. 
'J\' achowiak, kra wiec 
14. Piohów, wf. m. 
Bartoszewski, szewc, subI. 
Bender, tapicer 
Gawarowska, mężatka 
Klinota, sierżant 
Kościelak, tokarz 
Kościelak, woźnica 
Krystkowiak, urzedn., subl. 
Kubieńska, służ. 
Kulaszka, b. urzędn., subI. 
Lubiński. robotnik 
Mucha, wdowa 
Myszko, lejarz, subl. 
Ostrowski, kupiec 
Prus, wdowa, subI. 
Przybylska, wdowa, subl. 
Safl1owska, szwaczka, subI. 
Siemiernicka, wdowa, subI. 
Smigielski, stolarz 
Swięcichowski, kraw.. subl. 
Trepiński, ucz. kup.. subl. 
Ulrich. cukiern., subI. 
Zgoda, robotno 
Ziółkowska, wpowa 
15. Gruhwald, piecoW'nik, wf. m. 
Balcer, robot. 
Buchmeyer, robotno 
Claussen, piecownik 
'Domańska, wdowa 
Formiański, kupiec 
Goździewi(lski, kierown. 
Kurland, dyr. urz. telegr. 
Nowak, kierown. 
16. Pawłowski, wł. m.. adjunkt 
Babińska, służ. 
Czerwiński, sto asyst. 
Dąbrowska, artystka, subI. 
Dombek, adjunkt 
Górny, stolarz 
Kaczmarek, urz
dn. 
Kranc, oficer 


.  


Semrau, ucz., subI. 
Sikorska, krawcowa. subI. 
T ews, gospodyni 
Weber, wdowa 
17. Kuźriiiński, wł. n. m. 
Borchardt. robotno 
CE
elska, wdowa 
Dryl, kolejarz 
Izdebski, kolejarz 
Klappa, kolejarz 
Kokot, kolejarz 
Kokot, stangret. subI. 
Lesikowska, ucz., subI. 
Lewandowt:ki, koleja rz 
Lipkowska, wdow
 
Lisewski, stolarz 
Pol asik, szewc 
Stachowiak, kolejarz 
I 
Dolina. . 
K o m i s a r j a t II. 
l. Stryszyk, wf. m. 
Filipowski, m. piek. 
Swiątek, stolarz . 
2. wł. SP. z o. o. "Kasyno 
Robotnicze"' 
Matuszewski, zawiad. 
Marciniak, restaurator 
Primus, wdowa 
Hetmańska, służąca 
3. Rapicki, wł. m. 
Dmitf'ewska, wdowa 
Kluczkowska, wdowa 
Pepliński, stolarz 
Wollert, eksp. 
Zietak, stenotyp., subI. 
4. Leśniewicz, wf. n. m. 
Fuhrman. oficer 
Lorenc, wdowa 
Kabilcińska, wdowa 
Kabaciński, nauczyc. 
Kostecka, wdowa 
Kowanetz, wdowa 
Markusiewicz, meżatka 
Młodzik, stolarz 
ScheJong, urzedn. 
Smoliński, kolejarz 
Bielicka, sekret., subl. 
5. Niezabudowany 
6. Górecki, wf. m. 
Kalka. robotnik 
Orzechowska, wdowa 
Pawlicki, robot. 
Roiewski, krawiec 
7-14. Niezabudowane 
15. Rosman. \\rł. n. m. 
Szafrański, ogrod., żaw. 
Burdziak, górnik 
Dylik, wdowiec 
KwasigIOch, krawc., subI. 
Zagrabski, kupiec, subi. 
16. Boelitz, wf. m. 
Riske, robot. 
Haftowska, służąca 
Wildmann, służ.
		

/adresy_192800157_0001.djvu

			Dolina --.: Dwernickiego - baIaki 


41 


17. Bandurski, wł. n. m., Doli- 
na 26 
Wyżgowski, polier 
Marszałek, lakiernik 
Richter. wdowa 
18. Bandurski. wf. n. m.. I )oli- 
na 26 
Jankowski, inwalida 
. Jarząbkowski, kolejar-z 
Łowczyński. ślu sarz 
Reich, wdowa 
19-22. Składni.ca drzewa C. A. 
Franke 
23. Jabłonka, wl. m. 
Rewoliński, ślusarz 
Szwałkiewicz. wojażer 
24. Surzyń, wl. n. m. 
Gawrych, rzeźnik 
Gawrych, ślusarz 
Lachowicz, mech. 
Łaz, mężatka 
KoczwaIski, podof. zaw. 
Krause, 'kupiec 
Puda, wdowa 
25. Surzyń, wl. m. 
Jóźwiak, wdowa 
Różewicz, m. szewcki 
Wolny, szewc 
26. Trudnowski, wl. m. Kordec- 
. kiego 27 
Bandurski, urzędnik 
Filipowski, m. piek. 
Kujawa, rzeźnik 
Steidt, kolejarz 
Wirkowski, ślusarz 


Do Ma2azynów. 
Komisarjat I. 
l. ident. Jagiellońska 76 
2-3. Skarb Państwa. wl. 
Magazyny Wojskowe 
4. Ogród 


Do Rakarni. 
K o m i s a r i a t VI. 
1. Rakarnia, niezamieszk. 
Dr. Emila Warmińskiesw. 
Komisarjat I. 
l. Gromek, wl. m. 
Gromek, nauczycielka 
Ciechanowicz, krawiec 
Lewens, monter 
Pawlicka. b. zaw., subI. 
Szkopek, mężatka 
2. Kasa Chorych wl. 
Sadecki, port jer 
Baranowski, ślusarz 
Grabowska, mężatka 
3., Elektrowiczowa. wl. n. m.. z. 
Warszawa, Nowodwor.59 
DziurdzieJewski, zaw. domu 
Zamojski, port jer 
Prus-Andrzejewski, art. dr. 
Bączkiewkz, rymarz 
Burska, hafciarka, sub. 


Cholewa, eksp. 
Draeger, b. zaw.. , 
Drużkowski, rzeźnik 
Górski, urzedn. kol. 
Hańczewska, krawcowa 
Huschert, stolarz 
Józefowska, b. zaw., subI. 
Kałka, postr. P. P. 
Kesterke, mistrz puszkar. 
Kesterke, kupiec 
Krause: kupiec 
Kriiger, art. dram., subI. 
Mohr, służąca 
Perron, fryzjer, subI. 
Remin. artysta 
Słomińska, wdowa 
StohJowa. sufler. teatr., subI. 

wiercz, lakiernik 
Sybylla, rzeźn., subl. 
Szkudlarek, gastr., suoI. 
Szybczyński, fryzjer 
Tomaszewski, malarz 
Wysocki: robotn., subI. 
Zarzycki, drukarz, subl. 
3a. Słomiński, wl. m. 
Etmański, ucz. ś]us., subl. 
Neus, służąca 
4-5. Orljński
 wl. n. m.. zam. 

niadeckich 56 
Zbikowski, zaw. domu 
Triebler, absolwent szk. 
6. "Fema" Tow. Akc. 
Sokołowski, zaw. domu, Ja- 
giellońska 
Gogołińska, wdowa 
Grzechowiak, kupiec 
LifJkowska, artystka 
Patka, krawcowa 
Rutkowski, robot. 
Szarzyńska, służ., subl. 
Tabaka, praktykant 
Wiec
okowski, port jer 
Wiśniewski, artysta 
Zawodny. zegarmistrz" 
7. ident. ul. Petersona l 
8. Deutsches Privatgimnasium 
Dr. Schnura, profes., zaw. d. 
zam. Wawrzyniaka 19 
Golz. portjerka 
9. "Polon" Tow. Akr.. 
Fundament, inżynier 
Janiszewska, emerytka 
KiIińska, służ. 
Przesmycka, b. zaw. 
10. Albrecht, spadkobiercy 
Albrecht, nw. domu 
Bulińska, sJuż. 
Gehubin, kupiec ..., 
Goldin, krawcowa 
Kock, kupiec 
Kon, robotnik 
Pekka. służąca 
WiJd, służąca 
t l. Tornow, wl. n. m., z. Dwor- 
I cowa lSd. 
\Velke, port jer 


Gutbier, wdowa 
Reek, kupiec 
12. ident. ul. Dworcowa 7 
13. Mamach, wl. n. m.. zalll. Po- 
morska :) 
Sybilla, portierka 
Błęcki, asystent kol. 
Rambalska, wdowa 
14. Ostrowski i Straszewski. 
wl. m. 
Jeszke, kołodziei 
Straszewski, kupiec 
Urbańska, wdowa 
Peiker.t, ucz., sub. 
15. Rzymkowski. wl. n. m.. zam. 
Promenada 41 _ 
Bieńkowska, artyst., subI. 
Dziarska, b. zaw., subI. 
Dzik, szofer 
Dr. Gadomski, lekarz 
Gustowska, wdowa 
Hippe, artyst., subI. 
Kwaśniewska. krawc., subl. 
Latosińska, artyst., subl. 
Lewin, handlarz 
Lux. urzędnik bank. .. 
Szczepailska, wdowa.. subI. 
Szeffler. służ. 
Szwarz. artystka 
Szymańska, rob., subl. 
Welke, malarz 
16. Allgemeine LokalbahngeseU- 
schaft. Berlin, Kohtenstr. 
nr. 40/41 
Putzker, dyrekt., zaw., zam. 
Petersona 123 
Romiński, dozorca 
Rutkowski, maszyn. 
17. Ascher Arno, wl. n. m.: zam. 
Gdańsk, Weidengasse 35-38 
Fiirst, robotnik 
Gniot, służąca 
Grundkowski, m. szew.. 
Kubicki, plutonowy 
Kowalczyk. szewc 
Luba, s70fer 
Matuszewska, b. .zaw. 
PJińska, handlarka 
Ral1kowska, modystka 
Sawicka, urz. kol. 
Schwanke, r?;eźbiarz 
Stolcmańn, urzędn. kol. 
Walis7ewski, kowal 
Zielińska, wdowa .' 
Żurawski, krawiec. 
18-19. Ogród 
Dwernickiego - baraki 
K o m ł s a r j a t V. 
l. Magistrat, wl. zaw. Pawlak 
Przybyszewski, kował 
S'wietakowski, szewc 
Szymczak, stolarz 
Żołądkowski, rob. 
2. Magistrat, zaw. Pawlak 
3. Ma}1:istrat, zaw. Pawlak 


..
		

/adresy_192800158_0001.djvu

			42 


, 


Kasprzak, ślusarz 
Komorowski, rob. 
KoralewskI, Toh. 
W oitkowiak. kowal 
4. Magistrat, zaw. Pawlak 
Kamiński, m. obuw. 
Stołowski, kowal 
Szymkowiak, górnik 
5. Magistrat, zaw. Pawlak 
Kruczkowski, rob. 
Witkowski, palacz 
Ziembowski, rob. 
6. MaJ!:istrat, zaw. Pawlak 
Jankowski, rob. 
7. Magistrat, zaw. Pawlak 
Janowski, robotnik 
Laube, rob. 
Włcdarczyk, wdowa 
8. Magistrat, zaw. Pawlak 
9. Magistr
t, zaw. Pawlak 
Bąk, rob. 
Domiński, rob. 
Domiński, ślusarz 
Kotecki, rob. 
tO. Magistrat, zaw. Pawlak 
Kanczka, rob. 
Kopras, wdowa 
Lewandowski, rzeźno 
Malinowski, ślusarz 
11. Magistrat, wł., zaw. Pawlak 
Brzeziński, kotlarz 
Kątny, robotnik 
Skitek, wdowa 
]2. Magistrat 
Andrzejewski, rob. 
Graiczyk, rob. 
Gożejewska, rnęż. 
13. Magistrat, zaw. Pawlak 
Filipiak, rob. 
Maćkowiak, rob. 
Oszusiek, rob. I 
]4. Magistrat, zaw. Pawlak 
15. Magistrat, zaw. Pawlak 
16. Magistrat, zaw. Pawlak 
] 7. Magistrat, zaw. Pawlak 
Bąk, robotnik 
Skorzył)ot, bez zawodu 
Wolniak, szewc 
18. Magistrat, wł., zaw. Pawlak 
Duchant, mężatka 
Kryger, szewc . 
Młyński, robotnik 
19. Magistrat, wł., zaw. Pawlak 
Baran, robotnik 
Czachowska, wodwa 
Filarski, robotnik 
Kornatowski, robotnik 
Kruszyński, robotnik 
Mikołaiczak, robotnik 
Nojek, wdowa 
Nowak, robotnik 
20. Magistrat, wł., zaw. Pawlak 
Bzdzion, robotnik 
Groblewski, maszynista 
Linde.. ślusarz 


Dwernickiego - baraki 


Dworcowa 


., 


Pawlak, biurowy 
Springer, robotnik 
Straus, mężatka 
Uszkarat, robotnik 
21. Magistrat, wł., zaw. Pawlak 
Karaś, robotnik 
\V oźniak, robotnik 
ŻaIikowski, robotnik 
22. Magistrat, wł., zaw. Pawlak 
Dahlke, robotnik 
Młyński, robotnik 
. Tadryszak, robotnik 
23. Magistrat, wł., zaw. Pawlak 
Su t, robotnik 
Wilczewski, robotnik 
Zawodny, robotnik 
24. Magistrat, wł., zaw. Pawlak 
Domżalski, robotnik 
Krasil1ska, robotnica 
Mucha, robotnik 
Musiał, em. kol. 
Otrowski, robotnik 
Zils, przykro 
Dworcowa. 
K o ITI i s a r j a t l. i IV. 
I. ident. Gdańska 11., 
la. Konitzer-RudoIf, wł. n. m. 
Małek, zaw. d. Gdańska 147 
Aniół, stróż 
Blank. wdowa 
Jabłoński, drogerzysta I 
Kanc. adw. Dr. Łasińskiego 
Mucinkowski, szofer, subI. 
Ulesiak, służ. 
Skład cukritw, Blank 
Szulc, kupiec ... 
Tucholska, b. za w., śubI. 
""olf, wdowa 
\Vroński, artysta dram. 
Zakład fryzj. Kroenke 
Zamiar, kL1piec 
2. Konitzer, wf. n. m. 
Małek, zaw. domu 
Aniół. stróż 
Biuro pośredn., Małek 
Biuro Zarz. L. O. P. P. 
Biuro Zw
 Szoferów 
Biuro Zw. Prac. Gastr. 
Filja "Dziennika Bydg." 
Kancel. adw. Dr. Baumanna 
Kozłowska, służ. 
Kronke, fryzier 
Piaskowska, służ.. . 
Pietrzak, kupiec 
Pietrzak, fryzjer 
"Sport" skI. obuwia 
3. Fa. Mussolf Juljusz, wl. n. m. 
Turowiecki, zaw. domu, Al. 
Mickiewicza 5 
Bukowska, służ. 
Falgowska, krawcowa 
Frommer, kupiec;: 
Gellert, zegarmistrz 
Heidner, skład konf. i obuw.. 
Hilbscher, męż. 


Kreuz, szofer, subl. 
Knitter, h. zaw. ; 
Koniarska, męż. 
Leśniewska, kucharka, subI. 
Mielcarzewicz, lek. deat. 
Plaesterer, naucz. tańca 
Tyart, b. zaw. 
Waloszyk, służ. 
Ziegler, go sp., subl. 
4. Reecke, wł. n. m. 
Futeral" skład futer 
Lohse, zaw. d., Zacisze 3 
Fabryka motorów", Bara- 
" nowski i Ska 
Weihs. stróż 
Skład kap., Szymankiewicz 
Bursztyn, kuśnierz. subl. 
5. Struensee. wf. m. 
Grylewicz, stróż 
Borożyńska, wdowa 
Fiszer, ślusarz 
Gramatowski, emeryt 
Kłos, obuwnik, subl. 
Knorczyńska, goSp., subI. 
Kowalczyk, służ. 
Lemańska, ucz.. subl. 
Pawłowski, stolar7. 
Restauracja obywatelska 
Rydelska, robotno 
Szczutkowska, ?:Osp., subl. 
Trepkowska. służ. 
"Wawel" szlif. szkła 
Zittermann, ucz., subI. 
Zakład elektr.
 Ziętak 
6. Dittmann, G. m. b. H. 
Dittmann, zaw. domu 
Deckert, stróż 
Braun, rob. 
"Deutsche Rundschau" 
6a. Klann, wł. n. m., Kwiatowa 3 

 Jacobi, portier 
FroeIich, kupiec 
Biuro Z. Z. P. 
Kottlarek, urzędn. 
Mela t służąca 
Scheia, ślusarz 

redziński, inżynier 
Skład tapet. Klann . 
Tabacżyński, krawiec 
7. Słomiański, m. rzeźn., wf. m. 
Anasiewicz, służ. 
Batko, b. zaw., subl. 
Chojdzińska, student., subI. 
Dziminiak. ucz. rzeźn., subl. 
Gwoździk, rzeźnik, subl. 
Iwicka, służąca 
Jankowiak, eksp., subl. 
Jaskulska, kupcowa 
Krupecki. rzeźn.. subI. 
Kujawa, m. szewski 
Krawczyk; krawcowa 
Lamberska, wdowa 
Lewandowski, ucz. szewski 
subI. 
Lubomski, eksp., subl. 
Piotrowski, ucz. szewski 
Waszak, kupiec
		

/adresy_192800159_0001.djvu

			Dworcowa 


43 


7a. Gawron. wl. hot. wf. m. 
Gapa. port jer 
Chwaścikowski. kucharz 
Domek. gosp. 
Hotel "Boston" 
Jakubowski, służ. 
Jędrzejewska. ucz.. subL 
Kaczmarek. kupiec 
Kos, służ. 
Sandach. gosp. 
Sandach. kupiec 
Szocińska, służ. 
Zakrzewska. służ. 
Ziaja. pom. kup. 
8. ident. Dr. Em. Warmińskiego 
Skład mebli. Grajnert 
9. Grohs. wf. m. 
Banach. służ. 
Geiger. handl.. subl. 
Bartszyńska. służąca 
Kasprzak, pomocnik 
Hurt kolonj., Gross 
Loosch. kupiec 
Pic. handl., subl. 
Sommer, urzędn. kol: 
Sommer, nauczyc. 
Roeder, reprezentantka 
Szadurska, urzędn. 
Woźniak, handlowiec 
10. Rasz Czesław, wl. n. m. 
Koszucki, zaW. domu 
Bagniewska, wdowa, subl. 
Chełminiak, kolejarz 
Friedenthal, artystka, subl. 
Feldman, prokurent 
Górecka. biurowa. subl.' 
Lange, kolejarz 
Pruski. fryzjer 
Rein, urzędn. pryw. 
Szarowski, kupiec 
11. Najdrowski, wt. m. 
Troszyński. portier 
Blicharz. kupiec 
Chlebowski. mistrz szew. 
Dietrich. służ. .. 
Kramecki, krawiec 
Majewska, służąca 
Malinowski. m. szewski 
Nowak. muzyk 
Rosiński, maszyn. 
Swół, rzeźbiarz 
Szczeblewska, wdowa 
W ojtanowska, kuch., subl. 
12. Bato$: Wojciech, wl. n. m. 
Małek, zaw.. Sienkiewicza la 
Chlebowski, obuwnik 
Jakubowski, krawiec 
Kubale, kupiec 
Kutz, stolarz 
Pruszyńska, krawcowa 
Wute. d
śla '\. 
Wysocka, biuralistka 
Zaremska, ucz.. subl. 
13. Liberda, wł. m. 
Bother. portier 
Bachorska, wdowa 


Biuro elektr.-techn., Beimann 
Cichy. poster. P. } 
Donalaski, krawiec 
Drogerja pod Gwiazdą 
Grzegorek, krawc. 
Kapuścińska. mężatka. subl. 
. Kotlęga. kupiec 
. Kowalkowska. służ. 
MilowsKi. m. komin. 
Pyszka, kolejarz 
Rother. malarz 
Senger. dentystka 
14. Pomerenke. wl. m. 
Bromberg, męż. . 
Bytomski, kupiec 
Ciesiółka. marszantka 
Demel. przykrawacz 
Fiszcl, kupiec 
Gryczka. ucz. kup.. subl. 
Kruszyńska, służ. 
MarQuardt, uczeń 
- Montag, służ. 
Pąłaszewska, b. zaw., subI. 
Porożyńska. służ. 
o Roszak, b. 7.aw. 
Rosenbaum, eksp., subl. 
Rydlewski. mistrz bruk. 
Skład futer. Blaustein 
Sterling, biur. 
Wodsak, kupiec 
\Vykije\Vska. służ. 
Zagórski, kupiec 
15. Zweiniger. wl. m. 
Pietrzak, portier 
Adrian, ucz., subl. 
Bratkowska, służ. 
Henke, służ. 
Musiałowski, murarz 
Pawlak, .służ. 
Pietrzak, robotno 
\\TiU, wdowa 
15a. Zweiniger. wl. n. m. 
Pietrzak, port jer 
Bork, pomoc.nik 
Behłall, wdowa 
Biszof, artystka 
BytoJr.ski, fryzjer, 
ubI. 
Bytomski, skład zahaw. 
Daenis, artysta 
Fita, handlarz 
Gapińska. wdowa 
Guber. artystka. subI. 
Gurska, wdowa 
Kanaffa, biural.. subl. 
Kuchcińska, ochron. miej. 
Musiałowska, służ. 
Pawlaczyk. telef., subl. 
Skład kap.. Zweiniger 
Praśniewski. ucz! handI. 
Wasielewska, służ. 
Wnuk, służ. 
Zbieranowski, techn. 
16. Bonin. m. rzeźn.. wł.. m. 
Jagła, eksp., subl. 
Janowicz. ucz. rzeźn.. subI. 
Kuraś. służ. 


Kriiger. kupcowa 
K warczyńska, eksp., subI. 
Niemczewski, ucz. rzeźnicki 
sObL 
Pszczaliński, ucz. rzeźno 
17. Kwieciński, wł. m. 
"Barwi n" cz'szcz. chem. 
Leppert, port jer 
Glesmann, wdowa 
Hajduk, służ. 
Kolekt. Lot. P.. Rejew!;ka 
Korbal. krawiec 
Lewicki, kupiec 
Mateja. kupiec 
"Polonia" pośredn. 
Rohde. wyręczycielka 

ledziński. szofer 
TheiI, emeryt .. 
Westfalewski, kupiec 
18. Seidelowie, wl. m. 
Bork, mechanik, subl. 
Nitka, służ. 
Płocki, handL, subl. 
Seidel, inspektor pol. bud. 
Seidel, profesor 
Skład tow. koL. Górny 
Stcidinger, portier 
Springer. służ. 
Wasielewski. kupiec 
Wiechciński, szewc 
Wojciechowska, służ. 
18a. Lemke, wl. m. 
Stani szewski. port jer 
Albrecht, służ. 
Barczykowska, służ. 
Cirocka. kupcowa 
Dratwiński, zbożow.. subI. 
Frasz, służ. 
Hirszel, kupiec. 
Jagła. rew. P. K. P. 
Kinder, złotnik 
Klimkusz, ucz., subl. 
Mann, ucz., subL 
Szostag, wojażer 
Ouandt. agent drzewny 
18b. Jahr. wf. m. 
Lewandowski, port jer 
Cichosz. eks p., subl. 
Czerw;ńska. mężatka 
Dybold. służ. 
Habkowski, stolarz 
Derpa, wdowa 
Hauffe. meżatka 
Homerczyk, eks p.. subl. 
Jahr, kupiec- 
Klimkiewicz. administr. 
Lewandowski. ślusarz 
Makowiecki. dentysta 
Manek, kupiec 
Pilecki, krawiec 
Rosada. urzedn. ;:-ryw. 
Roszkowska, mężatka 
Szynke. wdowa 
Trejto, formian
 
Waliszewski, inżynier 
Wiśniewska, gosp., subl.
		

/adresy_192800160_0001.djvu

			44 


Dworcowa 


18c Pruczkowski. wł. n. m. 
Markiewicz, zaw. domu 
Łukowski, port jer .. 
Barciński. kupiec 
Dąbrowski. zbożowiec 
Gaca, kuaiec: 
"Gloria" skład obuwia 
Górski. biurowy, subI. 
Grudzińska, służąca 
Hirsz, kupiec., subl. 
Katryński, kupiec 
Markiewicz, inwalida 
Mielcarzewicz, kupiec 
Nowakowska, b. zaw.. subI. 
Paschke, dentysta 
Paszkiewicz, rzeźbiarz 
Pastwa. służ. 
Raiter, dyr. ubezp. 
Sibilski, kupiec, subl. - 
Stencel, bufetowa, subl. 
Stelmaszęwski, kupiec, sub}. 
Staszewska, służ. 
Szain. kupiec. subI. 
Urban, wdowa, subl. 
Tobjańska, służ. 
Tomek, mężatka 
Tylewska, wdowa 
"Vita" biuro ubezp. , 
( Dr. Wiecki. lekarz prakt. 
W o
na, służąca 
Zakł. in stal., Piecek 
JSd. Tornow. wl. m. 
Meszyński
 stróż 
Burjan, dentystka 
Cholewicz, wdowa 
Dąbkowska, wdowa 
Dąbrowska. robotno 
Dzierżanowski, JistoWY 
Duwe, kupiec 
Gapiński, kupiec 
Gładrjak. służ. 
Górecka. służ. 
Kamiński, maszyn. 
Kamiński stołowy. subI. 
Katryński, kupiec 
Kubacka. służ. 
Kukliński. ślusarz 
Kukliński, pom. poczt. 
Luck, kupiec 
Okoniewski, kup., subl. 
Okpisz. kucharka, subI. 
Ploppa, bez zawodu 
Preuss, kupcowa . 
Rehbein. b. zaw., subI. 
Rodewaid. wdowa 
Skład bielizny. Białogłowski 

nie
ocki, handlarz 
Stalmierski, m. kraw. 
Struck. służąca 
. Szulz. kupiec 
Szonert, inżynier 
Waldowski, rob., subl. 
\Varmbier. radca miern. 
Weisfeller. rzemieślnik 
Wiesenthal, mechanik 


Woliński, konduktor 
18e. Plac budowlany i spichlerz 
1Sf. Szopa, plac budowlany 
, 
19. Grawunder, wł. n. m. zam. 
Dworcowa 20 . 
Nowicka, portjerka 
Buchholz, bez zawodu -, 
Brzozkowski, ze
arm., 
ubl. 
Darlik, student. subl. 
Gluma, kupiec 
Gebhardt, monter 
Jaworski i Nitecki, skI. futer 
Jaworska, wdowa 
Kanar. skład bławat5w 
Karowski. funkcjonarjusz 
Lange, biuT;łI., subI. 
Lipszyc, książkowy, subI. 
Miiller, mężatka 
Nowicka. mężatka 
Stuerk i Ska 
Zawadzki, szewc 
19a. Grawunder, wł. n. m., zCJm. 
Dworcowa 20 
Nowicka. portierka 
Domachowska, wdowa 
Fryc, kupiec 
Stuerk, kupiec 
20. Grawunder. jubiler. wł. m. 
Nowicka, portjerka 
Ajfer. kupiec 
Baranowska, służ. 
Błaszak, rzeźno 
Błaszak, bez zawodu, subI. 
Bogac'ki, piekarz 
Chudy, rzeźnik 
Durski, cukiernik 
Dziehan, wyręczycielka 
Hadziak, służ._ 
Herman, wyręczyc.. subI. 
Kana'. kupiec 
Kaniasty, książk., subl. 
"Kosmos" dro
erja 
Kruse, redaktor 
Lipińska, służ. 
Olsztyński, kupiec 
Piekarska, kucha r.. subl. 
Schmidt, kapitalista 
Skład instr. muz., Fryc. 
Smerszyk, ucz., subI. 
Zielińska, służ. 
Zyganda, służ. 
21. Heller; wł. m. 
Cybulski, kupiec, subl. 
Darda, mistrz kraw. 
Flieger, b. zaw. 
Jurak, czeladnik, subi. 
Krzyżanowski, kupiec 
Neumann. ucz., subl. 
Niemczyk. b. 7.aw., subl. 
Pawlak, robotno 
Rosenbaum. kupiec 
Riidiger, kupiec 
Sobczyński, pom. kup., subI. 
Siemieński, robotn 
. 22-23. Berthold, wł. m. 


Biuro techn. Rączkowski. 
Kemnitz i Ska. 
Biuro Tow. Rybackie
o 
Piechowiak, port jer 
Aleksander, kupiec 
Bloch, służ. 
Diisterwald. monter 
Fogel, b. zaw. 
Heysc, mężatka 
Kemnitz, kupiec 
Leśniewska, służ. 
Meyer. bona, subI. 
Mikołajewski. rob. 
Skład przyb. ryb., Herguth 
i Ska 
Szallert, bez zawodu 
Szulz,' kupiec 
"Vita", "Polonia", biura ub. 
Węglikowski, kupiec 
24-28. Gmach Dyr. Kol. Państ. 
Karwecki, robotno 
Kolander, urz. kol. 
Lis, u rzędn. 
Łobodziński, kolejarz 
Messler, urzędn. kol. 
Miedziszewski, lekarz 
Miedziszewska, pielęgn. 
Mieleszkiewicz, robotno 
Mikołajczyk, pom. biur. 
Pawlikowski. Drac. kol. 
Piotrowski, prac. kol. 
Soberka, inżynier 
Sobkowiak, wdowa, subl. 
Surgent, urzędn. kol. 
Schmidt, urzędn. kol. 
Stachowiak, prac. ({ol. 
29. Skarb Państwa 
Białynia Rzepecka, wdowa 
Błaszkowski, woźny, subl. 
Buchmann 
Nazarewicz, radca bud., 
subl. 
"Państw. Bank Rolny" i Ar- 
chiwum O. D. Z. 
Pupanc, służ. 
Sauer. prok. handl., subl. 
30: Genossenschaftsbank, Pozn. 
Alexander, mężatka 
Bethe. kuchark
. subl. 
Ęiernacki, skład cygar 
Bykowska. służ. 
Giżewski. skład obuwia 
Golz, służ. 
Górska, służ. 
Holbom, służ. 
Janz, biural.. subI. 
Kożuch, służąca , 
Kohne. b. zaw.. suoI. 
Kraemer, dyrektor 
"Landw. Zentral Genossen- 
schaft" 
Mertins, robotno 
Miihlberg, kupiec. sub!. 
Miiller. służ. 


, 


.
		

/adresy_192800161_0001.djvu

			Dworcowa 


45 


Neuberg, b. zaw., subl. 
Peschken, ucz. bank., subl. 
Schmidt, UC7.., suoi. 
Schonrok, służ. 
Starke, nacz. red. 
Stenk, rewizor 
Stepczyński', dyrektor 
"Vesta" Tow. Ubezp. 
Wolski, służ. 
Wurmbach, ksiądz 
30a. Domański, wf. n. m. 
Skrad sprzętów kuchennych 
Bracia Ramme. składno 
3-1. Zieliński, wf. n. m. 
Gąszczak, kupiec 
GilI. krawcowa. subl. 
Goła tka, służ. 
Habermann, fabrykant 
Kinczewska, gospodo 
Laskowska, książko 
U1}sker, dr. med. 
:Mnller, poruczn. 
Okońska, służ. 
Pufal, służ. 
Skład brawatów, Sikorski 
Szuka Iska, gosp. 
Załachowski, kupiec 
31a. Denderska, wf. m. 
Bieda, biural., zawiad. 
Bernard, fryzjer' 
Biernacki, kupiec 
Buchole, rolnik, subl. 
BiIdasz, urzędn. koL 
Cegłowska. pokojówka 
Czaplewska, wdowa 
Goncarzewicz. bez zawodu 
Grabowska, służ. 
1 askólski, m. blach. 
lust, funkcjo kol. 
Kwiatkowski, kupiec 
Lesikowski, urzędn. kol. 
Lesikowska, służ. 
Lewandowska, sruż. 
Łuczkowski, mistrz kraw. 
.Machawska, służ. 
Mielicki, kupiec 
Miłkowska, wdowa 
MrugQwski, asesor. kol. 
Pankowska, służ. 
Renkawitz, wdowa 
Ruciński, urzędn., subl. 
Sikorski, kupiec . 
Sobczyński, ucz. kup., subl. 
Spółdz. Piekarzy i Cukiem. 
Stasińska, służ. 
\Veidner, architekt 
Wiśniewski, kupiec 
31b. Ziętak, wf. n. m. 
Hoppc, kupiec, zawiad. 
Apt, tkacz 
Arbuzow, kupiec 
Bazarewski, urzędn. 
Berendt, monter, subl. 
Dreczkowska, wdowa 
Diisterhoft, służ. 


Fryczyński, lekarz 
Hanczewski, ślusarz 
Heininger, pom. aptek., subl. 
Hermanowska, posłuJ{. 
Hermanowska, służ. 
lob, rzeźbiarz 
Kandt, bez zawodu, subl. 
Kasprzewski, homeopata 
Kulpiński, kowal 
Kwitkowski, robotno 
Lewandowski, kier. techn. 
Lewin, handlowiec 
Majewski, kupiec 
Malczewski, elektra-techn. 
Malczewska, skład cukierk. 
Manikowski, robotno 
Meiser, kupiec 
Mikorajczyk, służ. 
Musiałowska, b. zaw.. subl. 
Peters, książko 
Ponicka, służ. 
Razińska, służ. 
Rębowicz, subl. 
Robel. bez zawodu 
RoguIski, leśnik 
Sadowski, szofer, subl. 
Schwarz. urzędn. 
Smoschewer i Ska 
Syciankowa, b. za w.. subl. 
Stilbach, kierown. 
Stoessel, nauczyc. 
Szumny, urzędn., subl. 
Tychnowski, handlow., subl. 
Tysler, fabr. cukr. 
\\Tnuk, urzędn. kol. 
32. Smigielski, kupiec, wf. m. 
Buzgalska, służ. 
Dynowiak, książko 
Dynowiak, elektra-mont., S. 
Gardzielewska, służ. 
Jerzewski, kolejarz 
Kowalski, ajent 
"K. S. Auto", warsztaty 
Pawłowska, służ. 
Romanowski, st. sekr. sąd. 
"Silesia" Tow. Ubezp. 
Smigiel, uczeń. subl. 
Włódarczak, restaurator 
33. Koczorowski A., wf. n. m. 
Wojciechowski, reier. sk., Z. 
Bagniewska, służ. 
Barałkiewicz, właśc. wytw. 
Brandt, wdowa 
DomagaIska, służ. 
Hotel International 
Kocerka, kupiec, subl. 
Nowakowska, służ. 
Roehr, kupiec 
34. dawno Browar Obywateiski 
Burzyński, rolnik 
Pryl, skład wełny 
35-36. dawno Browar Obywat.. 
Bułat, urzędn.. subJ. . 
Burat, nauczyc., subl. 
Czajkowski, przemysr
 


Kątna, służ. 
Markowski, kupiec 
"Sira Przemysłowa", skI. w. 
Wołowska,. książko 
37. Draheim, wf. hotelu, wf. m. 
Berdych. służ. 
Dłużyńska, pokojówka 
Gapińska, służ. 
Goncerzewicz, rabotn. 
Gruntkowska, kucharka 
"Hotel \Viktorja" 
Kurczewska, sruż. 
Noga, służ. 
Struman, ucz., subl. 
Wielkop. Skład Skór 
38-39. Bohlmann, wf. m. 
BOJ{ucka, gospodo 
Franc, ucz., subl. 
Fritz, wdowa, subl. 
leschke, służ. 
"Hotel Gelhorn" 
Pingel, służ. 
Sampławska, służ. 
Syrocki, port jer , subl. 
Schramm, robotn.. subl. 
"Segrobo" hurt. papieru 
Utecht, służ. 
40. Magistrat m. Bydg.' 
Kolej Państw. Odcinek III. 
41-43. Planty miejskie 
44. Państw. Fabr. Wyr. Tytun. 
Nowicki, dyrektor, zaw. 
Fetela, urzędn. 
Fischer, werkmistrz . 
45-46. Lewandowski i Janiak 
. Kopczyński i Ska, iabr. pomp 
47. Preuss, kupiec, handel koni 
48. Kolej Państw. 
Job, rzeźbiarz, zaw. 
SWiekowski, stangret 
49. HausIler, wf. m. 
Brand, robotno 
Górska, służ. 
Janiak, mężatka , 
1 edrzeiewski, robotnik 
Kartenkamp, bez zawodu 
Kubiatowski, książkowy 
Matuszyński, prac. kol. 
Matuszyński, subl. 
Mikulski, pluton. 
Nowak. dekarz 
Preuss, kupiec 
Schwarzenser, bez zawodu 
Sznajder, robotno 
Tow. Mleczarskie 
\Visz, kucharka 
Wylęgała robotno 
50. Eike, wf. Il. m. 
Bloch, fabryk., subJ. 
Elsner. książk., subJ 
EIsner, wdowa, subl.. 
Filja Sawadzki i Ska 
Gross, niańka 
Kandziora, architekt 
Krawczyński. elektro-techn. 


.
		

/adresy_192800162_0001.djvu

			46 


Dworcowa 


"Luambro" skład obuwia 
Nehl, kupiec 
Urząd Pocztowy 2 
Wiczyńska, bona 
Zielanka, służ. 
51. Krasnowolska. wd., wl. n. m. 
Ceranik. niańka 
Drzycimski, pom. gastr., s. 
Dymiarkowska, służ. 
Ei
ner, dentysta 
Gaca, instalator 
Hardt, pom. fryzj., subL 
Irzyłowski, ucz., subL 
Janik, bez zawodu, subl. 
Kaliszewska, służ. 
Klawczyński, kowal, subl. 
Krasiński, kupiec 
Kulasiewicz, wdowa 
Majchrzak, fryzjer 
Nowakowski, podmistrz 
Przybylski, pom. fryzj., subl. 
Rożak. wdowa 
Rudziński, fryzjer 
Sopoła. inwalida 
Szczepińska. służ. 
Szubert, ślus.. subl. 
Wiedehoft, służąca 
52. Albrecht, wdowa, wt. m. 
Br. Tysler, fabr. cukierków 
Friedrich, kupiec, subl. 
53. Gruszczyński, kupiec, wf. m. 
Cieśla, emeryt 
Kobusiński. potno handl. 
..Merkur
'. pośredn. 
Michalak. sierżant 
Pergel, bez zawodu, subl. 
Plewecka
 służ. 
Restaur. Centralna 
Sitkowska, slnż. 
Szkodlarski, rolnik 
Szmaj, służ. 
Szydłowski, rzeżnik 
Szydłowski, handlarz, subl. 
Szylski. kupiec 
Wróblewska. służ. 
Zdrojewska. szw'aczka. subl. 
54. ident. z ul. 
niadeckich 33 
Michalski, hurt. cv"ar 
55. Wiese, kupiec, wt. n. m. 
Składnica olei 
56. Landwirtschaftl. Hauptges. 
Poznań 
Hering, kupiec, zawiad. 
Ataszewska, służ. 
Bruschke, niańka , 
Burghardt, kapitalistka 
Chmielewski. zegarmistrz 
Fischer, kupiec 
Gliszczyński. stołowy, subl. 
Grzybowski, robotn__ 
Kędzierski, kier. lokom. 
Kędzierski, książk., subl. 
Thom, kierown. 
Thom, bez zawodu, subl. 
Tutlewska, kucharka, subl. 


Wagner, wdowa 
Wolif. służ. 
57. Mussmann i Syn. wl. n. m. 
Elbaum, kupiec, zawiad. 
Ben. Llrzędn.. subl. 
Beyme, uczeń, subl. 
Borensztejn. naucz., subl. ' 
Gielbart. kupiec 
Grothe. pokojówka 
Heleniak, służ. 
Machatschek. kupiec 
Meyer. służ. 
Reischauer, gospodo 
Schulce, uczeń. subI. 
\Vendler. uczeń. subl. 
Winklasiewicz. sluż. 
57a. Zabłocki, wf. n. m. 
Chiliński. dyrekt., zawiad. 
Fiinfhaus, kupiec . 
Gończa, książk., subl. 
Hoffmann, art. techn. 
Hermann, służ. 
Joświg, rewiz. ksiąg 
Krzyżaniak, kupiec 
Scheerschmidt. art. techn. 
Wiese. wdowa 
58. Szkoła Ludowa Staszica 
Adamski. zawiad. 
59. Hcinau, wdowa. wt. m. 
Bogucka, służ. 
Dimant, krawiec 
Dybowski, kupiec 
Ge-Te-We, biuro 
GurfinkeJ. urzedn. 
Gurfinkei, mężatka, subl. 
Instytut Sztuk PJęknych 
Stein, biuralista. sublokator 
60. Magistrat m. Bydgoszczy 
Majewski, funkcjo mag., zaw. 
Betthcr 
Rossjan, bez zawodu 
Chrysty
erat. wbotn. 
Dobrowolski 
Dynkowska. robotno 
Faust, s?waczka 
Fenske, bez zawodu 
Gronau, wdowa 
Hinc. robotno 
Hoffmann, wdowa 
Jahnke 
Kassner. wdowa 
Kiunder, bez zawodu 
Kuhn, b. 7.aw. 
Kuhrke, S7.ewc 
Kuszyńska. wdowa 
Łukaszewska. wdowa 
Łupińska, wdowa 
Mausz, gospodo 
Miiller 
Nehring, wdowa. 
Olejniczak, bez zawodu 
Pawlicki. książko 
Richter, bez zawodu 
Plą9kowski 
Rybacka, wdowa 


.. 


Rybicka. wdowa 
Saul. bez zawodu 
Seefeldt 
Scheffel, robotno 
Schultz, wdowa 

wiątkowski, bez zaw. 
Tucholska, służ. 
Vohs, wdowa 
V otis, rohotn. 
\Vagner, bez zawodu 
Waldmann, robotno 
Wilczewska, wdowa 
Witt. robotno 
Za bel, krawiec 
61. Chwiałkowski, wf. n. m. 
Gelbard, kupiec 
Miiller. art. techn. 
Schilling, służ. 
"Siemens" biuro 
Wiese, kupiec 
Wiese, wdowa, subl. 
Wlkp. Rafinerja Met. Szlach. 
62. Draheim, wt. m. 
Anstreicher, kupiec, subl. 
Błażewski, technik 
Buda. właśc. hodowli psów 
Dywelska. służąca 
Goldmann, kupiec. subl. 
"Ignes". tow. krótko 
Jankowski. biuro inż. 
Muszyński, funkcjo 
Pensjonat Draheim 
Rosenheim, wdowa 
Szulenberg. służ. 
Weinheimer, kantorz.. subl. 
'Vi es e, artykuły techn. 
63. Grebel. wf. m. 
Anstreicher, skład obuwA 
Eckel. bez zawodu 
Malczewska, służąca 
Szulc, skI. okuć do mebli. 
\Valkowiak, urzędu. 
Wels, kupiec 
W ollschHiger, nauczyciel 
W ol1schla
er, restaurator 
\Vrzesiflska, bez zawodu 
64. Wojciechowski, wf. n. m. 
Wyrobek, zaw. domu, zam. 
Sniadeckich 47 
Drążek, portjerka 
Bąk.- wdowa 
Brzozowska, meż. 
Bieszczakowa, wdowa 
Jabłoński, stolarz 
Jagiełło, urzędn. kol. 
Janusiewlcz. szewc, subl. 
Knoot. bez zawodu 
Majdak, uc?., subl. 
Michalak, wdowa 
Ostrowski, b. postr. P. P. 
"Steli a" biuro pośredn. 
.65. Najdul, wl. m. 
"Carmel" fabr. cukierków 
Górny, kupiec, subl. 
Krawczak. blacharz 


.
		

/adresy_192800163_0001.djvu

			Dworcowa 


. 


47 


Matecka, ucz., su1:>1. 
Rakowski, podprokurator 
Romel, służ. 
Smelkowski, maszynista 
Springer. maszynista 
Veith. ucz: komin., subl. 
Waltrowski. kolejarz 
Zóllner, inwalida 
66. Zawitaj, fabrykant. wł. m. 
Błaszczyk, kupiec 
DOl}delewska, służ. 
Ejsmont, kosmetolog 
Grabianowski j Ska, art. t. 
Grzesińska, robotno 
Jelińska bez zawodu. subl. 
Kunkiel, służ. 
. Malejka, handlowiec 
Pieniowski, sekr. poczt. 
Szubert, urzędn. kol. 
Wąglewska, służ. 
Wiśniewska, nauczyc. 
Wolf. muzyk, subI. 
Wojciechowska, służ. 
67. Godek, m. rzeźn.; wf. m. 
Czajkowska, służ. 
Doreska, służ. 
Dcręgowski. rzeźnik, subI. 
Godek, kupiec 
Lackowski, krawie.c. subl. 
Ostrowska, posługaczka 
Poreska, ucz., subl. 
Sadowski, rzeźnik, subI. 
Sielski. formiarz 
Szpakowski, kuśnierz 
Twarogowski, krawiec 
68. Godek, wf. m. 
Bethke, kolejarz 
Ciesielski, urzędn. 
Grafstein, wdowa 
Kapalczyński, ŚhlS., subI. 
K weUa. kupiec 
LanS{e, inspcktor asek., subl. 
Liebig, wdQwa 
Lorenz. kuśnierz 
Łuczkiewicz, gosp., subl. 
Mfiller, wdowa 
Schneider, skład skór 
Tow. Ub. ..Riunione Adria- 
tka " 
69. Stry.iewski Bolesław. wf. n., 
m., Dłużniewski, zaw. d., 
zam. Bocianowo 23 
Alscher , portier 
Andrzejczak, stołowy 
Fartuszyński, rob., subI. 
Gajewski, ślusarz 
Kowalczyk, krawiec 
Kufel, robutnik · 
Łuczkowski, hurt. kolonjalna 
Małek, urzędnik państwowy 
Orlowski, stołowy 
Ożog, prasowaczka 
Oschar, stołowy 
Remke, kapitalista 
Szulze i Majewski. m. rolno 
Schmidt, wdowa 


. 


Tarasiewicz, aptekarz 
Tuciński, handlowiec 
"Unamel" składnica 
Wróblewski, mechanik 
70-71. Łuczkowski, wl. m: 
Schulz, zaw." domu 
Gwiazdowski, służ. 
Krzymińska, gosP. 
Ludka, ucz. kup., subl. 
Mikolajczyk, ucz. kLIp., subl. 
"Par". biuro reklam. 
Schulz, robotnik. 
Siadek, handlowiec, subI. 
Swietlik, ucz.. subI. 
72. Firma C. Hartwig, PoznalI 
Goździewicz. zaw. domu 
Gcihsendorfer bez zawodu 
Goździewicz. eksp. 
Lange, służ. 
Olejniczak, kucharka 
Nowicki. kupiec, subI. 
Reeke. fabrykant 
Ziółkowski. kup. 
73. Firma "Vesta" Poznań 
Meger. zaw. domu 
Hahn, portier 
Kamionka, kupiec 
Raiter i Ska, koni. 
i bławaty 
Romanowski. rolnik 
73a. Firma'" Vesta". Poznań 
Me
er. zaw. domu 
Hahn. Dortjer 
Dygowski. piekarz 
Golędzinowska. wdowa 
Grzeslński. kupiec 
Hintz, gosP.. suh1. 
Hintz, drogerzysta 
Jaworski, kier. oddz. 
Kozubowska, służ. 
Madaliński. ucz. cuk., subl. 
Marer, kupiec 
Meger. książkowy 
Serówka. bez zawodu 
Sobczak, kucharka 
Streler, Ufzędn. 
Szulc, kupiec 
Zawieszyna,' w90wa 
Zawżarów, kupiec 
Ziółkowski, skład k3peI. 
Zwierzycki, m. cukiern. 
74. Radecki, aptekarz, wł. m. 
Apteka pod Koroną 
Konieczna, portierka 
Derda, stołowy 
Karwatzki. stołowy 
Macioszek, kucharka. subI. 
Pietrzak, służ. 
Ueberle, kupiec 
Zwierzycki, tcchnik bud. 
75. Młynarczyk, wł. n. m., zam. 
Długa 26 
Kępiński, robotno 
Kowal, robotnica' 
Krzewińska,. wdowa 
Schulczewski. stolarz 


Straszewska, prasowaczka 
Wudniak, obuwnik 
Zaremska. krawcowa, subl. 
76. Klinowiecki. wł. ID. 
Głowacki, kupiec 
J óźwiak, służ. 
Papies. mistrz kraw. 
Schakwitz, wdowa 
Urbańska. bez zawodu 
Życimski, rewizor ksiąg 
77. Hempler. Spadkobiercy 
Borowski. fabr. W. drzewno 
Hempler, z. d. Petersona 2 
. Hoppe, dozorca 
J eIińska, biuralistka. subI. 
Miniszewski. stołowy 
78. Szulz. Spadkobiercy 
Szulz. zaw. domu 
Brazel, S{ospodyni 
Chył a, służąca 
Grabowska, modniarka 
Kamińska. służ. 
Klawitter, służ. 
Schultz, kapitalista 
Sozański. handlowiec 
Schulz, kupiec. 
Wobr. radca pocztowy 
damska _ 9 U I ł ID 
I. "mmer e, W. . 
Ummerle. wf. m: 
Altenburg, kowal 
Kamiński, kowal. subI. 
Michalak, uczeń. subl. 
Sieg, uczeń. subI. 
Turz. ucz. kraw., subl. 
\Vitkowski. ucz. kam., subl. 
W odsak, mistrz kamien. 
\Vyżgowski, ucz. kraw., s. 
80. Matusiak, wf. m. 
Andrzeiewski, referent 
Burzyńska. krawcowa 
Butowski, wulkanizator . 
Maelger, wdowa 
"Pogoń" biuro pośredn. 
Piasecki, pośrednik 
Skoraczewski, zegarmistrz 
Sfeffen, nauczyc.. subl. 
81. Chwiałkowski, wf. m. 
Cacha. eks P., sllbI. 
Jankowska, kucharka 
Kansa. ucz. szewski.. subI. 
Kleyborowski. szofer 
Leski, rzeźn., subl. 
Łucki, robotno 
Maćkowski. ucz.. subl. 
Obodzińska. eksp., subl. 
Olkiewicz, rzeźnik, subl. 
Pałżewicz. rzeźnik, subl. 
Pierzkała eksp., subl. 
Słomiński, mistrz szewski 
Siekiecz. mężatka, subl. 
SpiS{el, bona, subl. 
Szczęsny, kowal 
S2. Wuthe. wf. m. 
Gburczyk. portjerka 
Bichniewicz. wlnik 


.
		

/adresy_192800164_0001.djvu

			. 


48 


Dworcowa - 20 St}'cznia 20 f. 


Chropiek, sruż. I 
Dereziński, sekr. Zw. Z:lw. P. 
Kole.. służąca 
Kowalska. ekspedj. 
Krobska. ucz. kraw., subl. 
..Prawo", biuro porad. 
Szczudłowski. inżynier 
Wiśniewski. kapitan statku 
\Viśniewski. żeglarz 
83. Schultz. wł. m. 
Burdziński. poster. P. P. 
Eusminger. stolarz 
Passuth, meżatka 
Schulz. stolarz 
Szelski, cieśla 
Tomalak. krawiec 
Quass. rzeźnik 
84. Szymczak. wf. n. m. 
Wojtczak. portjerka 
GeIlert, robotnik 
85. Szymczak. wl. skI. masz. r. 
86. Chudy. m. rzeźn.. wf. m. 
BoU, zegarmistrz 
Horn, szklarz 
Lange. wdowa 
87. Burzyński, wf. m. 
Adrych, sruż. 
Cichosz, sruż. 
Delig, kolejarz 
"Gastronomja". restauracja 
Głazik. ucz. piek.. subl. 
Kliński, uczeń 
Krzyżanowski. ucz. piek.. s. 
Landowska, gospod.. ,subl. 
Petka. sruż. 
Pruska, eksp., subl. 
Piotrowska, kucharka 
Schauer, sruż., subl. 
Smarczyński. bufetowa 
Stankiewicz, krawcowa 
. Szarkowski, piekarz 
Wolski, ucz. piek., subl. 
Żewicki, mistrz fryzjer. 
Żółtowski, zbożowiec 
RB. ident (;amma 9 
Bank Gospod. Kraj. 
39. Piotrowski, wł. m. 
Grzeda, skład delik. 
Kaja, służ. 
Kocińska. służ. 
Ławicka. służ. 
"Liwa", skład obuwia 
Majak, sruż. 
Pawlikowska. ,służ. 
Szymankiewicz, werkm. 
Szymankiewicz. kupiec '" 
Szymankiewicz, modniarka 
\Vinkelhausen, składnica. 
9U. Szulc. J. c.. wf. n. m. 
Hausler, zaw. domu. zam. 
20 Stycznia 12 
Cyndas, portier 
Czarek, biuro pośredn. 
Dyndas, tramwajarz 
Gajzlerski, urzędn. skarb. 
I-Iansler. sklad mąki 


Junk, kupiec 
Karge, fotograf 
Kierzyński. ślusarz 
Kriese. wzorcownik 
Kraszkiewicz, ślusarz 
Lewandowski, lekarz den t. 
Leszcz robotno 
Maleryk, urzędnik 
PrOdIik, służąca 
Schming, wdowa 
Wagner. bez zawodu 
Wasfalez, służąca 
\Verner. wdowa 
95a. Szukaiski, kup., wl. n. m. 
Welter, 'port jer 
Bottcher służąca 
Drążkiewicz. służ. 
"Empire" kawiarnia 
Jaskulski. gosp. 
Koliński. kupiec 
Lewandowski, kupiec 
Nichl, służ. 
Sadowski, ucz. gastr.. subl 
Szukaiski, skład nasion 
Wakarecy, mody damskie 
kapeluszy 96. Bank Dyskontowy, Sp. Akc. 
'zdebski, z. d. 20 Stycznia 29 
\Voczyilski, port jer 
Dr. 
awicki, dyr. banku 
Sawicka. wdowa, subl. 
Tajerlowa, mężatka 
Toebhike, skrad broni 
Poznati:;.ki Bank dla Handlu 
i Przem. 
97. Hensel, wl. n. m.. zam. Po- 
morska 3 
Dom sztuki i przemyślu 
!J8. Bank Zjedn. Ziem Polskich 
Buinicki. hank., zaw. domu 
Matuszewski, port jer 
Biały. książkowy 
Brzeziński, kupiec 
Filja "Lukullus'" 
Finkelstein, inkasent bank. 
.,Franboli" skład cukierk. 
Hlasko, student, subl. 
Humińska, służ. 
"Król. Holend. Lloyd" 
Milczewska, służ. 
Mirecki. student 
Sporna. mężatka 


,. 


'schen, urzędn.. subJ. 
KróIikiewicz. kier. składu 
Liedermann, kond. poczt. 
Maciejewski, urzędnik 
Masełkowski, kapelmistrz 
Schmidt, wdowa. subl. 

liwiński, kup., subJ. 
Szarek, pośrednik 
Trawiński, mistrz obuwn. 
Walkowiak, sruż. 
Wlkp. Skład Kawy 
91. Kriiger. wf. n. m. 
Grabiszewska, portierka 
Benecki. ucz.. subJ. 
Brandt, monter 
Derdau, kier. handlowy 
Friedrich. wdowa 
Górski, fryzjer 
Nieziewicz, ślusarz 
Ostrowski, mistrz tap. 
Rzepińska. służ. 
Szymański, drukarz 
Turzański, tokarz 
92. Kriiger, wl. rn. 
Jarocki, port jer 
Kemnitzer , skrad 
Kriiger, kupiec 
Luhm. służąca 
Rabenhorst. rob. 
Unger, srużąca 
93
 Schmidt, Spadkobiercy 
Schmidt, zaw. domu 
Barbarski, mistrz krawieck 
Buczkowska. wdowa 
Dziurla, dentystka 
Kaatz. służ. 
Machajska. urzędniczka 
Stefańska, gospodyni 
Szaplewska, sluż. 
Dr. Szu bert. lekarz specj. 
94. Pfefferkorn, wl. m. 
Bogacz, drogerja 
Karlecki. port jer 
Dr. Budzyński, adwokat 
Donarska, gosp. subl. 
FJapau. wojażer 
Jeżewski, lekarz dent. 
Jeżewski, student. subl. 
Mańczak, skład rowerów 
Kamiński, kupiec 
Pfetierkorn, kupiec 
Pfefferkorn, architekt 
Pilarska, sluż. 
Poraska, kucharka .. 
Rosenspies, ekspedj. 
Schauer. bona, subl. 
S
melter, służąca 
Wajsberg, kupiec 
Wajsberg. wojażer 
Witkowska. służąca 
95. Ziegler i Ska, wl. n. m. 
Ohloff, z. d. 20 Stycznia 30 
Kierczyński. port jer . 
..Janina" zakład fotogr. 
Gajewski, robotnik 
Hoppe. asystentka 


20 Stycznia 20 r. 
K o rn i s a r j a t V. 
1. Starostwo Bydgoskie 
Dr. Bereta. starosta 
\\rudke, szofer 
2. Plac. budowlany 
3. Hege, wł. m. 
GaJińska, służ. 
Kaczko, kupiec 
Kasprzyk, gosP. 
Kriigcr, służ. 
Nowak, inżyn. 
Strohschein, rob. 
4. MyśIiński, wf. m.
		

/adresy_192800165_0001.djvu

			20 Stycznia 20 r. 


\ 


49 i 


Bielińska. wdowa 
. Gurka. służ. 
Kostecka. służ. 
Lisiecki. artysta muzyk 
Mazur. sIu::. 
Dr. Nieć. adwokat 
Roll, robotno 
Dr. Szwajkowski 
Wiczmin. student 
5. Meyen.' wf. m. 
Belitz. gosp. 
Buczkowski, rob. 
Klinger, iryzjer 
Kentzer, kupjec 
Meyen. dyr. dóbr 
Pokorniecki. murarz 
Pokorniecka, krawc. 
Skowrońska, służ. 
Tomczycki. inżynicr 
Zielonacka. pokojowa 
6-7. Niezabudowane 
3-9. Ogród 
19. lJnewicz. wf. m. 
· Amenda. wdowa 
Bogacka. urzędniczka 
Bartyka. służąca 
Czarliński, stud., subI. 
Cimalkowicz, wdowa 
Ch{)jnacka, służ. 
Gross, s.łuż. 
Hartung. wdowa 
Kadłowski, młynarz 
Kostrzewski. s1. insp. 
Kleining. pokojowa 
Koralewski. werkm. 
Lcsicwicz. kupiec 
Peliska, nauczy:c. 
Petrycki. 'poseł 
Redmann. wdowa 
Schiller. służ. 
\\-altrawski. przemysłowiec 
Walkowska, służ. 
\Vierzblcki, książko 
Zabiel ski. inżynier 
J 1. Hofimann. wf. m". 
Bartel, art. maI. 
Bartci, buchał. . 
Bartel. rob. 
Behrend, służąca 
Giinter, wdowa 
Gatka, służ. 
Klettke. Kupi
c. 
Laux. nauczyciel 
\Narda, służ. 
1la. Wodtke, wf. m. 
Barcz, przod. P. P. 
Pruhs. urzędn. kol. 
12. Dornchowska, wf. m. 
Briikrler, nauczyc. 
, Oworczak. instal. 
Cbiorczyk. urzędn. kol. 
Hausler, dyr. banku 
Her,din. wdowa 
Herdin. nauczyc. 
Klóskowski. insp. szkolny 
Kuczyński. wh. 


I\
 iega adresowa 


Lange. wdowa 
Niestalek, podoi. 
Cmyszkiewicz, oficer 
Rydelska. posług. 
Protakiewicz. ślusarz 
Stanek. służ. 
\Veyna, słuj. 
W ęglewski. kupie
 
13. BechtoId. wf. m. 
Krażewicz. handL 
Nagórski. urzędr.. 
Radziński, kup. 
SzmeIter, rob. 
13a. Dittmann, wf. m. 
Drewka, kantorzysLka 
Kunz, wvręczyc. 
Taterka. roh. 
13b. Sobiecka, wf. m. 
Chudzińska, bona' 
Dudek. kuch ar. 
Grosman, wdowa 
Lakowska, portierka 
14-16. Niezabudowane 
17-23. Place budowlane 
24. ident. Chodkiewicza 38 
25. Młynarczyk. wf. m. 
Dr. Dzius, lekarz 
J anus.zkiewi
z, inż
'n. 
J ęczyk. wdowa 
Gizek, gosp. 
Łabędziński, dyr. ginin. 
Nikolaus, kupiec . 
Piskorski, starszy sekr. m. 
Schonrock. rzeźbiarz 
Szulc. wdowa 
Wukczewicz-Sarap, kap. 
26. Nie istnieje 
27. Dr. Reszke Józef. wl. m. K.i- 
towicc. zasl:. Rcsz
r'..' M.. 
Śniadeckich 48 
Chytrowska. kuchar. 
Dziedzic. rob. 
Dzicrzyps
i. sędzia 
Fiałek. kupiec 
Ginter. ziem. 
Grzesiak. stolarz 
Heufeld. dziennikarz 
Kamiński. 'oHcer 
Mimy. ofker, subl. 
Piłat. robotnik 
Puciński, kupiec 
Szuberska, służ. 
\Vłodarczak, służąca 
Wilczewska, urzędn.. ..ubl. 
\Vagner. wf. biura f<,klam. 
28. Reszke, wf. m. 
Borowski. bank. 
Cerajewski. m
. 
Czech, oficer. subl. 
Drewek. dyr. banku 
Frensko, eksp. 
Hausler. kupiec 
Hacówna. służ. 
J eziówna. książko 
Kersten. bez zawodu 
RORalska, służ. 


r 31. 


29. 


Szmidt, nauczyc. 
Szulc-Moro. nauczYc. 
Schusterman, lmpiec 
Szyperski, asystent 
Wolter, wdowa 
Dworski i Kępiński, Kraków. 
zast. Jankowski. kolejarz 
Bartel. kapitan 
Czeluścińska. służ. 
Dziadosz, mech. 
Dudek. ślusarz 
Kirsztein. kupiec 
Lepek. służ. 
Maisner. modystka 
Murawska, stud. muz. 
 
Morgenstern. kupiec 
Nawrotzki. fotogr. 
Ochlińska. służ. 
Rafałowicz. męż. 
Szymańska. służ. 
\Vache. radca miejski 
Zabłocka, wdowa 
Zaniewski. emeryt 
Zacharek. rzeźn., subl. 
Zdebski, bank. 
Gurbiel, wf. m. Olkusz, zast. 
Ohloff. kupiec - 
Chmelarz. służ. 
Dywelska. służ. 
D7Jebir1ski. bank. 
Jezierski, kupiec. 
KiinzeJ. dyr. banku 
Meister, wdowa 
Mrozir1ska, służ. 
Posert. bez zawodu 
Różanykwiat, handl. 
Rich. kuchar. 
Sawicz. wdowa 
Skórcz. rob. 
Urban. naUC7. 
W oyke, wdowa 
\Veinkauf. b. zaw. 
Sowiński. wf. 111. 
Łabicki, szofer 
Popowicz, stolarz 
Pufelska, wdowa 
Szews, kowal 
Scelig. wf. m. 
Dzikowski. emeryt, pulko 
" 
Ende. 7.aw. 
Czubrów. kuch. 
Guhl. kupiec 
Korbut, emeryt 
Przybylska. służ. 
Seelig, wf. m. 
Białecki, kupiec 
Doranek. wdowa 
Dochow. wdowa 
Flizikowski, strażak 
Flizikowski. telegr. kol. 
Hoffmann. kupiec 
Karów, zbożowiec 
Knopacka. wdowa 
Marchewka. kolejarz 
Mazurkiewicz. robotn 


. 


30. 


I 
I 
! 32. 


33. 


4
		

/adresy_192800166_0001.djvu

			. 


50 


20 S tycznia 20 r. - Flisaaka 


.. 


Marcinowski, rew. ksi
U1; 
Stolpe
 kupiec 
Wosicka, eksp. 
34. Dr. Gliński, wl. m. 
Bekiel, siotr. akusz. 
Klarkowska, służ. 
Karolewska, pielęgn. 
Szwarc, służ. 
as. Stypukowski, wł. m., Ruda
 
Pabianicka, pow. Łódź, 
zast. Konzorski, rob. 
Dr. Bełza. dyr. Bibl. Miejsk. 
Częstochowska. bona 
Dyniewski, służ. 
Frąckowiak, służ. 
Górski, szofer 
Janowska, służ. 
Kucharska, bez zawodu 
LubIński, kapitan 
Malak, oficer 
Neumann, kup. 
Szleude, aplikant 
Tykwińska, wdowa 
Tykwiński, rob. 
Żeromska, urzędn. 
36. Związek niem. niezabudow. 
37. Landwirtsch. Central- V erb., 
wł., zast. Graebe
 poser 
Bembnista, służ. 
Heidelek, profesor 
Ickert, służ. 
Michałowska, kuch. 
Milchner, bez zawodu 
Vincent, wdowa 
Wiebe, port jer 
Elbląska. 
K o m i s a r j a t III. 
1. Kuta
 wł. n. m. 
Krzyżanowski, robotno 
2. Weclewski, wł. n. m. 
Del;ński, ślusarz 
Krysłak, bobiniarz 
Miklas, mistrz papierni 
Mrugowski, stolarz 
Mytlewski, ślusarz 
Niedzielski, robotno 
Orłowska, wdowa 
2a. Kwiatkowski Maks i Zalew- 
ski Jan, wf. n. m. 
Fabryczna. 
K o m i s a r j a t VII. 
1. Tow. Ak
. ,,\Visła" 
Sadowski. zaw. domu 
Kraszkiewicz, robotnik , 
2. Tow. Akc. "Wisła" 
Gackowiak, zaw. domu 
Schonke, robotnik 
3. Tow. Akc. "Wisła" 
Szneider, zaw. domu 
Ka mecki, rob. 
Lul!wil{\Jw-;ki. rob. 
4. Tow. Akc. "Wisła" 
Sarn
cki, zaw. domu 
Szulc, robotnik 


5. Tow. Akc. "Wisła" 
Buwczykowski, zaw. domu 
Stasiak, rob. 
6. Dyrekcja Kolei Państw., wf. 
Kwiatkowski, zaw. domu 
6a. Lawrenz. wf. n. m., zam. 
Czarnówko, pow. Bydg. 
Kiihn. dzierżawca 
Kalitowska. wdowa 
7. Girot, wł. m. 
Rapicki, st. poster. P. P. 
8. Kczanowski, wł. m. 
Koliński. inwalida 
Zielińska. robotn. 
9. Woźniak, wl. m. 
Kaczmarek, wł. m. 
Głogowska, robotno 
10. Kolenda, wł. m. 
Donarski. postr. P. P. 
Manthey, robotnica 
Ziegler. robotnik 
Fama. 
Komisariat I. 
1. Magistrat. wł. 
Sadowski, kasztelan 
2. Ratusz, wł. Magistrat 
3. Dozór Kościoła Farnego, wt 
Klapa, zaw. domu 
Banaszak, wdowa 
Strecker. urzędn., subI. 
Zywert 
4. Dozór Kościoła Farnego, wl. 
Klapa, zaw. domu 
Fiłipiak, ksiądz 
Kuźmińska, go spod. 
Łapka, ksiądz 
Piaterek, służ. 
Suchecka. służ. 
Szymański, ksiądz 
5. Bobowska. wf. m. 
Gryglewski. steoer 
Haskielberg, .robotnik 
Winiarski, robotnik 
Witkowska. służąca 
Ziółkowska, kapitalistka 
6. J aszewski. wl. m. 
Musial. służąca 
Orwat, gospodyni 
Porożyńska, kupcowa 
Roesmer. bez zawodu 
Rzyskowa. wdowa 
Sopońska. meżatka 
Switalska, wdowa 
1. Dozór Kościoła Niem.-Kat. 
Heymann. ksiądz administr. 
Apczyński. zaw. domu 
Jaensch, reprezentantka d. 
Kaluschke, ksiądz 
Kaluschke, wdowa 
, Marciniak, 
Iuż. 
. Filarecka 
K o m i s a r i a t II. 
1--2. Nie7abudowane 
3. Gieryna, sekr. poczt.. wf. m. 12. 


Florkowski, kowal. subł. 
Należyty, stolarz 
Paul. książkowy 
Rulewski. murarz 
4--9. Niezabudowane 
10. Kozerski. wł. n. m. 
Brązert, urzędn., zawiad. 
Berg. wdowa 
Erdmann. rob.. subl. 
Hole, majster wojsk. 
Lewandowski Waclaw 
Pędowski, mechanik, subl. 
Pietr
ak. kolejarz 
Vv' achtel, 7.\otnik, subl. 
Flisacka. 
K o m i s a r i a t III. 
1. Lutyński. ogrodnik, wf. lR. 
Bielicka, mężatka 
Deke. robotnica 
Dywel, robot. 
Pepliński, konduktor tramw. 
Pietrzak. mężatka 
Orzechowska, wdowa 
Zielonka, robot. kol. 
2. Inspekcja Dróg Wodnych 
Wruk, zawiad.. zam. Fli- 
sacka 3 
3. Inspekcja Dróg Wodnych 
Wruk, zawiad.. ślusarz 
19uatowski. podróżujący 
Łuczyński, pam. biur., subl. 
Kaczmarek. robot. 
Klinger. robot. 
Klinger. wdowa 
4. Tarka, wdowa, wf. m. 
5. Inspekcja Dróg Wodnych 
Sielanczyk, zawiad.. rolnik 
Kukliński, robot. 
Ratajczak, robot. 
Spiewak. robot., subl. 
6. Sauerland. ogrodnik, wl. lR. 
Janke. ogrodnik 
7. Sochacki. wł. n. m. 
Sochacki, zawiaa.. ślusarz 
Hoj
icki, kolejarz 
Każmicr<;zak. stolarz 
Lewandowski, robot. kol. 
Mądra. meżatka 
Plerucki, robot. 
Piętka, mężatka 
Torzyńsk1. robot. 
\Vałczak, kolejarz 
\Vegner, bez zawodu, subl. 
Winuwiecka. wdowa 
8. Inspekcja Dróg Wodny.;!1 
Jahus. zawiad.. :-o
)ot. 
Mieszaniec. handlarz, subl. 
Szwalbe, robot. 
9-10. Niezabudowane 
11. Dqbrowski. wł. m. 
DalIieIski, robot. 
Mikolajczak, robot. 
Szram. wożny 
Jędrzejczak, inwalida, wf. 111. 


.
		

/adresy_192800167_0001.djvu

			Flisacka - Fordońska 


51 


Bosiacki, murarz 
Brcliński, rolnik 
Krajewska, wdowa 
lZa. Gordon, ślusarz, wf. p1. 
13. Radomska. robot.. wł. m. 
Cieniuch, stołowy 
Gziut. wdowa 
ł 13a. Brunk. przodow. śl.. wf. m. 
Gembara, kolejarz 
14. . Dojahn, wf.. n. m., zam. 
Urunikowskiego 5 · 
Danielewski, robot. 
Drzycimska, robot. 
Drejza, robot, 
Furman, robot. 
Górski, robot. 
Górny, robot. 
Górny, Tobot. 
Korotkiewicz, robot. 
Nowicki, robot. 
Orzechowski, ślusarz 
Sajnowicz, robot., wdowa 
Siekierka bez zawodu 
Siekierl{a, robot., subl. 
Strzelecki, robot. kol. 
Snienko, robotnik 
Wełnowski, robot. 
\"1 ełnowska, robot. 
Woźniak, murarz' 
15. \Vełnowska, wdowa. wf. m. 
Blek, robot. 
Engler, robot. 
Plótka, robot. 
16. Ossubski, wł. n. m. 
Piekarski, zawiad.. kolejarz 
Cyra, kolejarz 
Janzen. listonosz 
Kriese, robot. 
Kruszka. bez zawodu 
, Manske. kowal 
16a. Klaja. obuwnik. wf. m. 
Ciapa, rohot. 
Latko, robot. 
Sląski, robotnik 
Szubińska, robotnica 
Zdroiewski, szewc. subl. 
17. Deylitz, obuwnik, wł. m. 
Brieger, robotnik kolejowy 
Guziołek, rebot. kol. 
Jenczek, wdowa 
Wichmann. robOt. 
Wrzeszcz, elektromonter 
vVygienka. tokarz 
1&. Nie istnieie 
19. .Jeżmann, kowal, wf. m. 
Flisiak, robot. 
Łuka, mężatka 
20. Łuczak, robotnik, wf. m. 
. Deliński, robot. 
Fordońska. 
K o m i s a r j a t V. 
(nr. 1-9 i 58-77) 
(nr. 10-57) 
1. Kujawski, wl. m. 


Galasińska, służ. 
Rossius. robotnik 
Wojnowska, sluż. 
Z. Rettig, wf. m. 
3. Magistrat, zast. Balcer. 
naucz. 
4. Hartung, wl. m. 
Polkey. ogrodnik 
5. Rettig, wf. m. 
Gutmacher, wdowa 
6. Feliszkowski. wf. m. 
Balcer, piekarz 
Erdel, muzyk 
GilI, wdowa 
Grudziński, biural. 
Linda, kołodz. 
Pinkowski, kowal 
Sichau, werkm. 
Walczak, służ. 
7. Fe[h;zkowski, wf. m. 
Bender, laborant 
Bender. fryzjer 
Giinter. służ. 
Jarońska. niańka 
Londenberg. stołowy 
Malczewski, rzeźno 
Majka, werkm. 
Sasocki, rob. 
Trembicki. kup. 
8. Szulc, wf. m. 
9. Kusy, wt m. 
Jokiel. wdowa 
Krzemiiiski, rob. 
Kubica, urzedn. 
Nowak.. służ. 
10. Sąnftleben. wf. m. 
Brommund. rolnik 
Drewkowski, rob., subl. 
Garsztka, ślusarz 
Gaviński, stróż 
Goncerzewicz. ślusarz. subl. 
Kukliński, kołodziej 
11. Hartung. wł. m. 
lZ. Kniecicki, wł. m. 
Buj
lski, ogrodnik 
SLolka. fonniarz 
\Vitczak. maszynista 
13. Fritz. rolnik. wf. m. 
'14. Sommer, wf. m. 
Cerstendorf. rohotnica 
Liineberg. robotnik 
15-16. Tow. Akc. "WisIa" 
Kuulsch, zaw. domu' 
Chojnowski, robotnik 
Figici, technik 
Fryszczyńska, służąca 
17. Tow. Akc. ..Oswa" 
Jankowski, zaw. domu 
Gawłowski,. kowal 
Meind:.lk, ślusarz, subl. 
Skoczyński, rob. - 
18-18a. Tow. Akc. ..O swa" 
Jankowski, za W. domu 
19. MahIke. wl. m. 


Bartkowiak, wdowa 
Jędrzejewska robotnica 
Michalski. mistrz 
SobieraIska. wdowa 
Trzciński. elektrotechnik 
20. Alichniewicz, wf. m. 
21. Walczak, wł. m. 
Nowakowski. konduktor 
Swiderski, robotnik 

.endt, r-obotnik 
2Z. Krahn. wdowa. wf. m. 
Lewandowski. rolnik 
Rapicki, rob, subl. 
Z3. Lloyd Byd
.. Tow. Akc. 
Kurnatowski. zaw. domu 
Fryka. technik 
Olkowski. werkmistrz 
Kawczyiłski. s1. przod. P. P. 
Z4. Lloyd Bydg., Tow. Akc. 
Kurnatowski, zaw. domu 
Dombek, palacz 
Kowalski. ślusarz 
Stiehlau. robot. 
Wiśniewski. magazynier 
25. Lloyd Bydg.. Tow. Akc. 
Szlagowski, zaw. dom. 
Ambrożka, gosP.. subl. 
Chyla. urzędn. leśn.. subt. 
Nickel. asystent kol. 
Sergot. kupiec, subl. . 
Urban, rob., subl. 
Z6. Firchau, wl. m. 
Altmann. służąca 
MuIlcr. rob. ,subl. 
Zięciak, rob. 
Z7. Ferchau, wł. n. m. 
Stogowski, zaw. domu 
BurzYłiski. robotno 
Komorowski, robotnik 
Piotrowski. robotnik. 'SubI. 
Przybolewski. robotnik 
Tomczyk. robotnik 
Z7a. ident. ul. Rolna 1 
27b. ident. Powst. Wielkopo]skicll 
nr. 1-Z . 
Z8. ident. \Vłościańska 1 
29. Ziesak, wl. n. m.. zam. Wło- 
ściańska 1 
Niedźwiecki. kowal 
Pielecki. robotnik 
Zabłocki, robotnik 
Ziesak, rolnik 
30. Plac budowlany 
31. ident. \Vłościańska' 2 g 
32. ident. Pańska 2 
33. ident. Suc7.yńska 1 
34. ident. Pańska 1 
35. \Viśn:ew
ki Wład. wf. m. 
Kmh.:ć. robotnik 
\VecIcwski, robotnik 
. 36. Magistrat, Szkoła 
Ignatowski. nauczyc. 
Dzierzko, wdowa 
37. D
Trekcja, Kolei Państw. 
Perlik. zaw. domu 


4-
		

/adresy_192800168_0001.djvu

			52 


FordolIska 


. 


. 


Kulik, kolejarz 
Słowiński, kolejarz 
Szablewski, kolejarz 
38. Dyrekcja Kolei Państw. 
Brzyski, zaw. domu 
Dudek, kolejarz 
Pierz
halski, kolejarz 
'Vytrdek, kolejarz 
39. Dyrekcja Kolei Państw 
Muchewicz. wł: m. 
Gaca, zwrotniczy 
Krupiński, technik 
Zawiślak. służąca 
40. Zabudowo fabryczne Lloyd 
Byd
., Tow. Akc. 
41. ..Oswa", Tow. Akc., zabud. 
iabryczne 
4l. "Kabel Polski", wl. I 56. 
Łamewski. dyr., zaw. domu 
Łabusiewicz, robotnik 
-43. ..Kabel Polski", wl. 
Łalllewski, dyr., zaw. domu 
Dzięgldewski, urzedn. pryw. 
HołulJiszko, chemik 
044. "Kabel Polski", wl. 
Łaniewski, dyr., zaw. domu 
"5. "Kabel Polski", wl. 
Łalliewski, dyr., zaw. domu 
Borowiak, robotnik 
Gorilz, wdowa 
Zmyślony, robotnik 
46. "Kabel Polski", Tow. Akc. 
Łaniewski, dyr., zaw. domu 
47. lł1spckcja Dróg \"-odnych 
Korecki, '7.aw. domu 
Kochański. stolarz 
Skalska, bez zawodu 
Wiśniewski, handlarz 
48. Lloyd Bydg., Tow. Akc. 
Rosiński, zaw. domu 
Jenkner, robotnik 
Kluszczynski, robotnik 
i(rupski, kotlarz 
Łęcka, robotnica 
Szlosser, kotlarz 
.19. Lloyd Bvdg., Tow. Akc. 
Lewandowski, kowal 
. Rosiński, magazynier 
Tyloch, robotnik 
50. Plac budowlany 
51. "Wisła", Tow. Akc. 
Samoraj, zaw. domu 
Gatzke, mistrz 
Polowczyk, woźnica , 
52. Strehlow, Spadkobiercy 
Thicl i Zdrojcwski, zaw. d. 
Bartel, gosp., subl. 
Cieślak. poster. P. P. 
Bosiacki, ogrodnik 
Czaplewski, murarz 
Lipecki, mechanik 
Mażurek, wdowa 
l'vIyślak, urzędn. skarbowy 
Pagacz, służąca. 
Styczeń, kupiec 


Zieliński, ucz. ogrodn.. subl. 
53. Strehlow. Spadkobiercy 
Thiel i Zdrojewski, zaw. d. 
Bąk, służąca 
Kucak, robotnik 
Polak, szofer, subl. 
Procharski, kupiec 
Somerfeld, służąca 
54.- Magistrat, Szkoła 
Glębocka, nauczyc. 
Górski, ogrodnik 
Kurth, kra wiec 
55. Szatkowski, wl. n. m., zam. 
Promenada 29 
Garsztka, zaw. domu 
Garsztka, wdowa 
Kaczyński, rQLlotnik 
Szatkowski, wl. n. m. 
Barabasz, zaw. domu 
Dąbrowski, robotnik 
Kolanowski, rob. 
Manthey, służąca 
57. Szatkowski, wl. n. m. 
Grzych, zaw. domu 
Pniewski, robotnik 
Tworek, rob. 
. Sikora, rob. 
\Vitczak, palacz 
58-59. \Vłodarczyk, wl. m. 
Marcinkowski, rob. 

wierkowski, ślus. 
'Volańczyk, rob. 
Zawiślak, rob. 
60. Giese, wl. m. 
Basiński, inwalida 
ł Batke, placmistrz 
Bogusławski, stolarz 
Hoffmann, rzeźnik 
Kończal. stolarz 
Machnik, piekarz 
Tabatt, stróż 
61. Jarnuczak, kołodz., wl. m. 
62. Sztapa, wl. m. 
Jędrzejewski, robotno 
I<:rause. robotnik 
Mielczarek, rob. 
Schilling, rob. 
Szpalt, wdowa 
63. Sterczewski, wl. m., Poznań 
zast. Sterczewski, emeryt 
64. Marynowski, wl. m. 
Gadzińska, wdowa 
Polcin, wdowa 
Schonrock, rzeźno 
Wilhelm, cieśla 
65. Marynowski, wl. m. 
Borzykowska, wdowa 
Górecki, szyper 
Gosz, rob. 
Kaźmierczak, rob. 
Leszczyński, rob. 
Witkowski, rob. 
Woźniak, rob. 
66. Weber, wl. m. 
Achtel, rzeźnik 


Chudziak, służ. 
Górka, rob. 
Kwiatkowski, rob. 
Kropidłowski, rob. 
Lachut, rob. 
Łowiński, rymarz 
Szneider, wdowa 
lakowska, służ. 
67. Krass. wl. m. 
Gabriel, stolan
 
. Kuimińska, wdowa 
Tuszkowski, kowal 
Zyzak, kołodziej 
68. Krass, wf. m. 
Batka, biu'rowy 
Dożyńska, wdowa 
Haleski, rob. 
Jasiński, robotnik 
Kubiak, cieśla 
Lossek, wdowa 
Mączkowski, służący 
69. Kohlschmidt, wl. m. 
Gapa, wdowa 
Girszewski, robotnik 
Juszczak, rob. 
Kraczkiewicz, rob. 
Michalski, rob. 
SchiJIing, wdowa 
Sterna, rob. 
Szatkiewicz, robotnik 
70. Kohlschmidt, wl. m. 
71-72. Lasmet, Tow. Sp. Akc., 
wl., zast. Cichocki, kier. 
Gunter, służ. 
. Hcinrich, bez zawodu 
Jutrowski, woźnica 
Kodrzycki, mechanik 
73. Lasmet, Tow. Sp. Akc.. zast. 
Cichocki,kierown. 
Hirzekorn, inwalida 
Kluth, kier. cegielni 
Nowakowski, rob. 
Rosołowski, stolarz 
73a. Radtke, wl. m. 
Fi
urski, handl. 
Jachowski, handl. 
KappeJt, męż. 
Libratzki, stolarz 
Lipiński, pom. zwrotno 
Polasik, pom. biurowy 
Ujmówna, koresp. 
74. Schumacher, wl. m. 
Lewandowski, rob. . 
Trempała, służ. 
75. Ilitter, wf. m. 
Bichncr, służ. 
Chylewska, krawc. 
Kujawski, stolarz 
Litwiński, rob. 
Lenckowski, kupiec 
Rubaszewski, m. rzezn. 
\Vittke, ślusarz 
76. KościeIski, wf. m. 
Gornacki, kowal 
Malinowski. m. kraw. 


..
		

/adresy_192800169_0001.djvu

			Fordońska - Gamma 


53 


.. 


Nowaczyk, sto poster. P. P. 
Pocierznicki. rob. 
Piątek, krawiec 
..Roszak, poIier 
Szczypiński, kowal 
Wilczewski. kolejarz 
T7. Wydział Powiatowy, wf. 
Siewert, drogom. 
Oszuścik, sluż.. 
Fredry. 
K o m i s a r j a t IV. 
l. Wiśniewska. wl.. Dworco- 
wa 31a 
Kowalkowski, tramw., zaw. 
Frank. robotno 
Kador, hutnik 
Karutz. malarz 
Krause, doradca 
Łucki, poster. P. P. 
Malek, pośrednik 
Przybyliński, robot. 
Rosenfeld, ślusarz 
Rzepińska. służ. 
Zarembska. służ.' 
2. indent. z Warszawską 21 
i. Zieliński. kupiec, wf. !TI. 
Licbarski, robotnik 
Osowski,. inwalida.. 
Sobidzowska, sluż. 
Welniak. kolejarz 
.ł.. Staszkiewicz, wl. n. m. 
Gryza. robotn., zawiaJ.. 
Barczak, robotno 
Berendt. robotno 
Besler, wolontariusz, subI. 
Chlebowski, ślusarz 
Dombrowski, rybak 
Fenske, urzędn. 
Frank, urzędn. kol. 
Jankowski. sekr. 
Kaszubowski, krawiec 
Kurowski, kupiec. 
uoJ. 
Leszczyński. mech.. subl. 
Paprocki, robotno 
o Perski. ucz. komin., subI. I 
Przybylski, ucz. komin., subI. 
Ritter, wdowa 
Skrobacki, puszkarz I 
Tkaczyk. bez zawodu 
5. Rosenke, wł. n._ m. 
Kitowska, zawiad. 
Boruch. służ. 
Ferska, bona 
Gu tzmann. m. przetok. 
Hoffmann, bez zawodu 
Kłos. piekarz, subI. 
Nowicki, koszarowy 
Radkiewicz, mężatka, subl. 
Strzyszyk, kupiec, subl. 
Szelbrańkowski, kontroler 
Umiński, ślusarz 
6. Rosenke, wf. m. 
Frąszczak. łt:'\.szynisła 
Gaul!. bez zawodu 


I 32. Rochon, wf. m. 
Hoffmann, wdowa 
Jenak. mb. 
Kry
ier. rob. 
Lewandowska, prakt. handł. 
su b!. 33. Bacz, wl. m. 
Bley. nrz.' ogrodn.. subl. 
34. Niezabudowany 
35. Strohschein, wl. m. 
Dzikowski, rźeźu. 
Menning, wdowa 
36. \Vindmuller. wf. m. 
Pawlak, rob. 
Pawlikowski, rob. 
Sterma. . wdowa 
Trepczyński, rob. 
Ziólkowska, wdowa 
37. Figurski, wł. m. 
38.. Ceglarski, wf. m., 
Budzyński, rob. 
39. HarIa, wl. m. _ 
. Dragan, instr., subl. 
Kempiński, stolarz 
Kopeć, rzeźno 
40. Pokorski, wf. m. 
Nieruszewicz, rob. 


Guczewski. kupiec 
Kociemski, urzędn. subl. 
Łukaszewski, handl.. subl. 
Majewski, kupiec . 
Michalski, inżyn., subl. 
Tomaszewska, książk., 
Wolter, em. inż. 
Zagórski, kupiec 
Zelmann, biural., subl. 
Ziętak. wojskowy 
7. JaśHkowski. wt. n. m. 
Fetzk.i, służ. 
Fichtner, kupiec 
Jaślikowska. mężatka 
Kaczmarek. stolarz 
Kirschner, piwowar 
Kuhn. krawiec, subl. 
Murawski. stolarz. subI.' - 
Parnecka, bez zawodu 
Piechowiak, kolodziei. subl. . 
Poloński, kupiec 
Re!nke. robotno 
Wawszyński, kupiec 
Wojda, emeryt 
8. Brodecki. wl. n. m. 
Neiss, zawiad. 
Arczyński, kataryniarz 
Borowski. pom. zaw. sekr. 
Chybicki. obw. m. komin. 
Domachowska,. mężatka 
Entes, manikurzystka. subl. 
Gluska, m. krawiecki 
Konkol. formiarz 
Lissowski, aspirant P. P. 
Mees, skrzypaczka, subl. 
Mikołajczyk, oficer 
Mirowski. wojażer, subl. 
Sz.ybylska, służ. 
Tampe, wdowa. subl. 
Walkowska. służ. 
9. Fabryka Wyrobów Cukro- 
wYch. Bracia Tysler 


Gaiowa. 
K o m i s a r i at V. 
1. Kublicka-Piotuch, wł. m. 
Chrzanowska. gosp. 
Kublicki-Piotuch, emeryt 
2. Bohme, wl. n. m., Jagiel- 
lońska 
Trepczyński. rob; 
3. Brzeski. wl. m. 
4. Szwarzewski, wł. m. 
Daniszewski, rob. 
Kominarek, rob. 
Pawalisz. palacz 
Wielicki, 
11Jsar7. 
5. Dittmeyer, wł. m. 
Bolka, rob. 
Sobieral
ka, służ. 
6-30. Rola c;>rna 
31. Sonne, wł. m. 
Abend
 ogrodnik 
Pawlak. ogrodnik 
Sonne. wdowa 


Gamma. 
Komisarjat I. 
1. ident. Dworcowa 86 
2. Zalescy Leonard i Eug.. wł. 
Czarnocki. handlowiec 
Danielska. służąca 
Iwaszkiewicz, urzedn. pol. 
Jagielska. służ. 
Kaptur. kupiec 
Kożuch, sluż. 
Ormanowski. kupiec 
Zalewski, emeryt 
3. Szybowicz. wł. m..' subl. 
Bromierska, maszyn., subl. 
Krause, sluż. 
ModIibowski. rzeźnik 
Ochimowski, kuchmistrz; 
Putz, bez zawodu 
Witt, tapic.er 
4. Beetz, wf. m. 
Bonsch, porucznik-piłot 
ByIiński, pom. poczt. 
Giowański, siodlarz 
Górska, ekspedi. 
Izel'hot. urzędniczka 
Kasprzycka, biuralistka 
Kiedrowska. wdowa 
Kiedrowska, urzędn. bank. 
Kornaszewski, kupiec 
Kunz, służąca 
Parfionow, przemysł. 
Poppel, nauczyciel 
Raa tz. ślusarz 
. Stawicka, krawcowa 
\Yolski, urzędn. państw. 
Zawadkówna, ekspedi. 
5. Marciniak. wl. m. 
Werda, dozorca domu
		

/adresy_192800170_0001.djvu

			54 


Gamma 
 Garbary 


Born. nauczycielka 
Budzyński. wice pr. D. Poczt. 
i Tel. emer. 
Dr. Hecht, lekarz 
Kandt. służąca 
Ler;iej, urzedn. skarb. 
MaIicki, urzędn. handI. 
Trzeciakowska, służ. 
Wankiewirz, siodld
z 
6. Nowak, wł.. n. m., .lam. 
20 Stycznia 3 
. Popielewski, zaw. domu 
Finz, posługacz, subl. 
Maciejewski, bez zawodu 
Paischer, mężatka 
7. Jarosińska, wf. n. m., Ster- 
dyn, pow. Sokołów 
Klimek. zaw. domu, zam. 
Sw. Trójcy 22b 
Bzdawska, portjerka 
Bogusławski. elew bank. 
GilI. kolejarz 
Gronostaj, sierżant 
Horko, szofer 
Janicka, krawcowa 
Kuczyński, kupiec 
Moczadłowska, służ. 
Nowakowski. sto sekr. poczt. 
Ofier, palac7, subl. 
Oźmińska. wdowa 
Oźmiński, fotograf 
Oźmiński, sekr., subI. 
Radobylski-Hudorowicz, urz. 
Rutkowski, lakiernik 
Ser. kupiec 
Suszkówna. biurowa. subl. 
Szpiganowicz. bez zawodu 
Turatus, wdowa 
Wyczkowska. służ. 
I. Arendzikowski, wf. n. m.. 
z. Kokocko. p. Chełmno 
Zawidzki, zaw. domu 
Czekajewska. wdowa 
Graetz, wdowa 
Jakubowski. magazynier 
K2rasiewicz, fryzjer 
Richter, elektromonter 
Schmoll, stolarz 
SJ;ychała, wdowa 
Tadrowski, ślusarz. subl. 
Trudziński, fryzjer 
Tyblewski, zbożowiec 
Z2kowska. służąca 
Zw. Ubezp. Przemysłowców 
Polsk. 
.9. Bank GosP. Krajow., wf. 
Skonieczny, dyr. banku 
Gawlikowski. zast. dyr. b. 
Hankiewicz, urzędn. bank. 
Kuchta, służąca 
Mazanowski, urzędnik 
Miklaszewicz, urzędn. bank. 
Morgenstern i Stoiński, hurt. 
tow. krótkich 
Rohde, bez zawodu 


/' 


Szpojda, rob. kol. 
Toeppe, bez zawodu 
Garbary. 
K o m i s a r j a t IV. 
1. Marczak, wf. n. m. 
Seel, robotnik 
2-3. Fabr. płyt fotograficznych. 
wf. M. Dziatkiewi
z 
4. "Promień", T. A. 
Ulatowski, port jer 
Pawlewski, kupiec. .53bt 
5. Kopischke, wf. m.. 
Bączkowski, kolejarz 
Bigalke, kołodz., sLibI. 
Boy. służ. 
Kopischke, emeryt 
Szarafiński, ' tapicer 
Szymkowiak, koło dz.. subI. 
Tuczkowski, subl. 
Zeru II, kołodziej, subl. 
6. Radwiłowicz, w. m. 
Blawdziewicz, rolnik. subl. 
Brodowska, biural. 
Czarnecki, ślusarz 
Donaj, inkasent 
Felske, gospodo 
Frischke, urzędn. 
Grucza, wdowiec 
Havemann, kupiec 
Hoppe, urzędn. 
Imbierowski, robotno 
Krzywiński, podoficer 
Kujawa, mężatka 
Neumann, m. piekarski 
Nowakowska, wdowa, subl. 
Polasik, subl. 
Radwiłłowicz, wdowa 
Rypczyński, woźny 
Schwarz, bez zawodu 
Szlachetka" ślusarz 
Treichel, piekarz, subl. 
7. Gallas. wl. m. 
Chojnacka, służ. 
Ditz, mężatka 
Ditz, nauczyc., subI. 
Dytkiewicz, kolejarz 
Gmińska, wdowa 
Hasse, robotnik 
Kohn, urzędn. 
Milomirski, radca I. K.' R. 
Mitrykow, kowal 
Polaszek, insp. kluczn. 
Przybylski, kupiec 
Puchowski, adjunkt 
Rozenblum, kupiec 
Rudnicki, robow. 
Rybak, ślusarz 
Rybicki, stolarz 
Rydlewska, wyręczyc." subl. 
Wierzchowska, wd., subl. 
8. Skarb Państwa 
Cąplak, nadleśn.. zawiad. 
Cąplak, krawcowa, shbl. 
Durda, służ. 
Zagórski, dyr. las. państw. 


9. SkMh Państwa 
Stoika, ogrodnik 
10. Górzyński, wf. m. 
Cwikłówna, kucharka, 
ubL 
Damski. robot., subl. 
Górzyński, wf. domm 
Lau:3s, IIlwalIda 
Khz, koszykarz 
J<' O) 7.T11ierC1Wsk i , tokarz. subl. 
Kluck. wdowa 
K('łaczyń ka, mężatka. subl. 
KUhn. kolejarz 
Ulszew
Kł, urz. gosp.. subl. 
PicI<. st()lar7..' subl. 
Rozlowski, krawiec, subl. 
k}' łI
ow:3kł, stolarz. subl 
Schcimann, kupiec, subl. . 
Twardowski, szofer, subl. 
Witucki, szklarz, subl. 
ł 1. Romańska. wl. m. 
Adamaszek, wdowa 
Brzezicki, asystent 
Dąbrowski, urzędn. 
Frąck.iewicz, doktór pOC. 
Galewski, drukarz 
Geske, inwalida 
Gili, wdowa 
Gnia tczyk, kupiec 
'Gondek, szewc 
Grosicka, wdowa 
Heimbach, sekr., subl. 
Jarosińska, wdowa 
Kempiota, służ. 
Kempiota, służ. 
Kieszonkowska, książk.. 
. Krajewski, o
rodnik 
Kuhs , strażak 
Kuhs, bez zawodu 
Kuźmitiski, kond. poc
t. 
Melin, służ. 
Olszewska, służ. 
Osioł, ucz. szewc.. subl. 
Ossowski, kupiec 
Podjaska. wdowa 
Pytlarz, chorąży 
Radtke, urzędn. 
Smeia. kupcowa 
5meja, pom. handl., subl. 
Wilde. kupiec \ 
Wieczorek, subl. 
Wi
zniewski, rolnik, subl. 
Zabawska, wdowa, subl. 
12. Romańska, wl. n. ITI. 
Berczowski. koszykarz 
('zaczyk, szewc 
Fdczak, pOrtjerka 
Hresztyn, szofer 
Ka rwecka, praczka 
Kitta, kupiec 
Knobelsdorf, wdowa 
Koł()dzieiczak, robotn., sub)' 
Kosiński, kupiec 
Kopp, bez zawodu 
,Mą
zkowska. służ. 


.' 


. .
		

/adresy_192800171_0001.djvu

			Garbary 


65 


Milbradt, sprzedaw. 
Pfeiffer, wdowa 
ł'3. Lysander, wl. m. I 
Giżiński, ogrodn., zawiad. 
Dymarkowski, ucz. ogrodn. 
Lewandowski, ucz. ogrodn. 
'Markiewicz, robotno 
Wasielewska, kwiaciarka 
Wegner. ślusarz 
Zaborowski, ślusarz · 
Ziehlke, zegarmistrz 
H. Niezabudowany 
15. Łyskawa, wf. m. 
Oszuścik, rzeźnik, subl. 
Kulczyk, rzeźnik. subI. 

lązak, rzeźnik. subl. 
Waraczewski, kier. tokarski 
W ożniak, rzeżnik. subl. 
Zywert, m. rzeżn., subl. 
:16. Skwlerkowski. piek., wl. m. 
Juszczyński, urzędn., subl. 
Kanclerz, czeI. piek.. subI. 
Kaźmierczak. subI. 
Kleybor, urz. sąd. 
Kuhsc. wdowa 
Mehński, ślusarz 
Moeller, pom. gastr.. subI. 
Moeller, męż., subl. 
Nowakowski. emeryt 
Rossa, podmistrz - 
Zwierzycki, m. piek. 
17. Szulc, wł.. Śniadeckich 28 
Barczewski, heblarz. zaw. 
Jaure, techn.. subI. 
Kollmann,. mężatka. subl. 
Leyser, kupiec, subI. 
Mateja, książko 
Mogdans, kupiec 
Piechowska, mdatka 
Pokorski, elektro-techn. 
Bokorski, eJeKtro-techn. 
Rozentraub, wojażer, subl. 
Slomska, wdowa 
Strzalkowski, emeryt 
Sulima-Jaszczolt. autor 
Warchół, urzędn., subl. 
Szaniawski, maszynista 
Wrzyszcz, cieśla 
18. Towarzystwo Mieszkaniowe 
Cz
stochowski, szklarz 
Daron, zwrotniczy 
Drzewiecki, pom. biur. 
Dymarkowska, robotn., subl. 
Góralski. robotnik 
Grubich, robotno 
Ja
iel
ki, robotno 
Janasek. pam. masz. 
Kanabai, robotnik 
Kelm, wdowa 
Kołodziejczak. cuk.. subI. 
USt kolej:Hz 
Machel, robotno 
Nadolny, robotno 
Smól, robotno 
Straszewski. robotno 


Szmydt. krawcowa, subI. 
Szopiński, pom. poczt. - 
Szopińska, akuszerka 
Szulc, przod. kol. 
Trzebiatowski. wd., subl. 
Wijas, robotno 
W olnikowski, robotno 
Wolnikowski, robot n.. subI. 
Wolnikowska. robotn., subI. 
Zieliński, ślusarz 
19. Towarzystwo Mieszkaniowe 
Częstochowski, szkI.. zaw. 
Bełkowska. urzędn. 
Biecki, robotno 
Chyrek. kołodziej 
Cyprys, telegrafista 
Częstochowski, pom. lakiern. 
Częstochowska, robotno 
Częstochowska, służ. 
Dylowski, robotno 
Feliksiak, robotno 
Górski, robotno 
Kempiński, robotno 
Klajnowski, robotno 
Koniszewska, urzędn. subI. 
Litewski, przetok. 
Łowicki, robotno 
Makowski, kołodziej 
Nadolny, kowal 
Piotrowski, pom. ślus.. 
Polakowski. robobh 
Rybicki, student, subI. 
Slagowski, robotno 
Sobolewski, ślusarz 
Schnase. bez zawodu 
Szłapiński, kand. 
Szoepe, wdowa 
Zaborowski. robotno 
20. Matthes, m. stal., wf. m. 
Czyżewski, sekret. 
Kisser, służ. 
Loewenau, sluż. 
Matthes, architekt 
Petrykowski, werkmistrz 
Tlink. służ. 
Woźniak, technik 
21-22. Petrykowski. cieśl., wf. 
m. 
Grabowski, urzędn. 
Graczkowski. elektro-techn. 
Kaczmarek, urzędnik 
Kawka. ziemianin 
Kurczewski, książko 
Kurczewska, wdowa 
Nawra. urzędn. 
Sikorski, kupiec 
SpaH, służ. 
Świątkowska, mężatka 
Schaube, nauczyc. 
Zientek, podwerkmistrz 
23. F rey, wf. n. m. 
Graban. drukarz. 
Krajewski. student, subl. 
Nickei, werkmistrz. subl. 
Seibertshauser. szewc 


Wawrzyniak, kolejarz 
Zeidler, sekret. 
24. Frey. rzeźn., wf. m. 
Bałkowski. ślus., subl. 
Barth. robotnik. subI. 
Blaumann, murarz 
Bordt. robotno 
Ciesielski, mechanik, sU1J1. 
Dera, mechanik. subl. 
Wietrich, kupiec 
Dobrowolska. wdowa 
Domina, mechan., .subl. 
Gawroński, wice-dyrektor 
Gostomski, biural. 
HaIikowski, szofer. subl. .- 
Hntec. urzędn.. su hl. 
Kamiński. mechanik. subl. 
Kraiewski, uczeń. subl. 
Kramer, ćwikarz, subI. 
Krzyżelewska. pracow.. subl. 
Kurczewski, kolejarz 
Maichrzak, biural. 
Michaś, r7.eźn., subl. 
Michaś, handlarz, subl. 
Nowak, fryzjer, subl. 
Partuszek. wdowa 
Partuszek. sluch. uniw.. subl. 
Petrykowska. bez zawodu 
Rechlicz. handl. 
Stefańska, bez zawodu 
Szymański. handlowiec. subl. 
\Valerowicz. robotn., subl. 
Waszak, ślusarz 
\Veip, robotno 
Zdrojewski. ślus., subI. 
Zywert. rzeźn., subl. 
25. ident. z Król. Jadwigi 8 
26. ident. z Król. Jadwigi 7a 
27. I<'ociecki. wl. n. m. 
Barańska, bez zawodu 
Cegiewska, bez zawodu 
Elrmnowski. handlarz 
Hedrych. wdowa, subl. 
.Janike, wdowa 
Kawnik, handlarka 
Konieczka, wdowa 
Kubiak, rzeźnik 
Nowicki, cieśla 
Poegel. bez zawodu 
Urbaniak, robotno 
\Vinnicki, stolarz 
28-29. Projahn. wf. m. 
Buchwald. taksator 
Kron, bankow., subl. 
Kubiak, służ. . 
Kuchta, podoficer 
Kuczyński. urz. bank. 
Maculewicz, oficer 
Michalak, insp., przem. 
Pajchel. elektro-techn. 
Piskorz, handlarz 
Sarbinowska, służ 
30-31. Strzelecki, wl. n. m. 
Górski, robotn., zawiad. 
Bloch, bez zawodu  


, .
		

/adresy_192800172_0001.djvu

			56 


Garbary - Gdańska 


Borutta, urzędn. 
Budnik, bez zawodu 
Dądelewski, kolejarz 
Dimant, kuśnierz. subl. 
Kmimann, kupiec 
Kowalski, kowal, subl. 
Leśko, krawiec, subl. 
Łasa, zred. funkci. P. P. 
Niefeldt, techn. 
Siwka, ślus., subl. 
Szafir, zCKarmistrz, subl. 
Szalla, obuwnik 
Szukowska, służ. 
Tierlingowa, wdowa 
Tierling. nauczyc.. subl. 
Wege, wdowa 
Zawiślak, robotn., subl. 
32-34. Dziubański, dr., wl. n. m. 
Dorsch, robotn., portier 
Chrzanowski, listonosz 
Janczyk, uczeń, subl. 
Kobierski, redaktor, subl. 
Koźlarz, krawiec 
Łukaszewski, funkci. P. P. 
Neydora, czeladn., subl. 
Ruszczyński, fabrykant 
Szyszkowski, urzędn., subl. 
35--40. Kittler, wf. n. m. 
Fa. Buchholz, zawiad. 
Arkuszewski, ślusarz 
Domański, szofer 
Heinke, prokurent 
Kaczmarek, służ. 
Kittler. prokurent 
KittIer, garbarz, subl. 
Lohmeyer, wdowa 
Moor, dyr. techn. 
MiiJler, sluż. 
Ringert, wdowa 
Gdańska. 
Komisariat I. 
1. ident. Jagiellońska 18 
2. Jankowski, wl. m. 
Brock, wdowa 
Czerwionka. ślusarz 
Dymkowski, skład porcelany 
Górecki, czeI. piek.. subl. 
Janik, służ. 
Koronka, kupcowa 
Leśniewicz, wdowa 
Pietrzak, mężatka 
Peche, kupiec . 
Sawliński, stołowy 
3-4. Btirger. wł. m. 
Guzek, szofer 
Formanowski, fryzier 
Kutschke, kupiec 
Matuszewski, nauczyciel 
MuzolI, slużąca 
Piechocka, 
wspod. 
Schick, wdowa 
Szulz, sklad biżu tcrji 
Siebert nast. 
5. Jakób, aptekarz. wf. m. 


Zempel, port jer 
Apteka pod Łabędziem 
Dr. Czablewski, lekarz 
Dr. Goerl, lekarz 
Grzymska, służ. 
Heinrichowska, bona 
Jaśniewska, kucharka 
Kaźmierski, kapitalista 
Kaźmierski, aptekarz 
Koczorowski, kupiec 
Lubau. gospodyni 
Nowakowska, służ. 
Piotrowska, kucharka 
Roszek. służąca 
Dr. Szymanowski, lekarz 
Spryc, służąca 
Ujma. sklad blawatów 
W. Ramisch, skład 't:ukierk. 
6. Muzolf Juliusz, wl., Sp. z o. 
porę ką 
Kozłowicz, zaw. domu. ul. 
Gdańska 60 
Kancelarja adw. Maciaszka 
i Cisewskiego 
Riemer, mistrz siodlarski 
Rosenau, ucz. siodl., subl. 
Skład, papieru, Nordmann 
Schollenberger, slużąca 
Wagner, monter 
W olnikowski, siodlarz, subl. 
7. Bracia Krescy, wf. m. 
Burzyńska, portierka 
Auslender, kamasznik 
Becker. reprezent. domu 
"Chic". skład konfekcji 
Formela, slużąca 
Kannenberg, fotografistka 
Klunder. bona 
Kreski, sklad porcelany 
Liebenau, kupiec 
Meder. służąca 
Molenda, służąca 
Hr. Pomii1ski, urzedn. I. K. R. 
Richter, emeryt. nauczyc. 
Szulc, służąca 
Wilewska, bez zaw., subl. 
Zakaszewski, optyk 
8. Davis Klara. wl. n. m. 
Heinke, zaw. domu 
Pinczewska, portierka 
Dr. Dobak, lekarz. speci. 
Delbowska, kucharka 
"Elite". skład jedwabiu. 
Hcinke, urzędnik poczt. 
Izraelewicz, kapitalista 
J ędraszczak. służąca 
Dr. Kantak, lekarz 
Lewandowski, kupiec 
Markowska, kucharka 
Ramisch, kupiec 
Streiber, służąca 
Szews. końtroler poczt. 
Zacharkiewicz, naucz. gimn. 
9. Weissig, kupiec, wl. m. 
A la Bergere bIeue, skI: cuk. 
-:.li 


Denser, księgarz 
Dobslaff, służąca 
Hanfeld, uprzątaczka 
Kessler, wdowa 
Otto, wdowa 
10--12. Konitzer Rudolf, Berlin 
Malek, zaw. d., Dworcowa 2 
Anioł, port jer 
Bydg. Dom Towarowy, T. A. 
J3. Ross, wl. n. m., zam. 
\Y. 
Trójcy 15 
Córniak, strój; 
Badner, służąca 
Bażańscy, księgarnia 
Giese, krawcowa 
Colata, fryzier 
Glatz, fryzjer 
Kaszubski, robotnik 
Korn, ucz. zeS?;arm.. subl. 
l ()crke, zegarmistrz 
Pesteike, slużąca 
Ristau, służąca 
Turlik, krawiec 
Werk, kucharka 
14. Ross, wl. n. m., zam. 
w. 
Trójcy 15 
Córniak, port jer 
Sarnowska, skład kapeluszy 
Sarnowski, m. ślusarski 
15. Sylwestrowicz - Doworyna, 
wł. m. 
Schultz, stróż 
Abramowska, sluż. 
Babacz, praktykant 
BeIchnerowska, cksp., subl. 
Brucka, służąca 
Fagiewicz, kupiec 
Kasprzewska, b. zaw. 
Kurowski, ucz. cuk., subl. 
"Kino Marysieńka" 
Lubińska, służ. 
Łuczyk, właśc. kaw. 
Meyer, optvk 
Perski, ucz. cuk., subl. 
Przybylski, skład obuwia 
Rubach, uczeń cuk. 
Schulz, b. zaw. 
Wandtke, ucz. cuk. 
'Varda, służąca 
Watkowska, bona 
Ziółkowska, hufetowa 
16-17. Berendt, Spadkobiercy 
Peikowski, zaw. domu 
Berendt, b. 7.aw. 
Jaczkowski, mistrz elektr. 
Idzikowski, księgarnia 
Michalak, służąca 
Palm, dentystka 
Pech, kupiec 
Schnee, nauczrieIka 
18. Schendel, wł. m. 
Synowiec, zaw. domu 
Czarnecki. skład bielizllY 
Hennig, uczenica, subl. 
J ezierski, skład cygar
		

/adresy_192800173_0001.djvu

			Gdańska 


57 . 


Męczyński. werkmistrz 
Pileski. emeryt. generał 
Stephan. mistrz siodlarski 
19. Ostrowski. wł. m., przem. 
Dolski. zaw. domu 
Albert. wdowa. subI. 
Andrzejewska. bona 
"Apteka Centralna" 
Dr. Behring. przemysłowiec 
Biniszewski, b. zaw. 
Biura "Rolnika" 
Cabańska. kucharka 
Cozel, urz. lasów paiislw. 
"Dom Delikatesów" 
Durszewicz, wdowa. subl. 
Frankel. bez zawodu 
Hecht, księgarnia 
Jankowiak, kuczer 
Jankowski, ucz. kup. 
Jopek, służąca 
Kaźmierczak, wdowd 
Kłosowski, obuwnik, 5ubl. 
Kusz, kucharka 
Mączka, kucharka 
Maas. sekr. poczt.. subl. 
Nowakowska, kucharka 
Neumann, skład gorsetów 
Plewkiewicz. b. zaw. 
Radzińska. gospodyni 
Riidiger. zakład fot. 

mi
ielski, skład samochod. 
Dr. Świątecki, lekarz specj. 
Strzelecki, kupiec 
Stutka, kucharka 
SchU S lc. bona, subl. 23. 
Dr. zymański. lekarz. zakl. 
kąpiel. leczn. 
Tomkiewicz, bona 
Twardowski, mistrz kąpiel. 
Wiatrowska, kucharka, subl. 
Wolf. kupiec 
\Voinowiak, kucharka 
Zdziebło, b. zaw. 
Ziemski, kupiec 
Ziółkowski, kupiec 
20. Heydeman, kup., wl. 
Dąbrowska, ekspedj.. 
Gerber, kupiec 
Gołebiewski. kupiec 
Kowalska. kucharka 
Matuszakowa. skład cukierk. 
Mróz, służąca 
Reich, b. zaw., subl. 
\V olańczyk. gospodyni 
21. Sikorski, wl. .m. 
Mocny, port jer 
Boese, gospodyni 
Beyer. wdowa- 
Berndt, wdowa 
Busche. wdowa 
Bytomski. skład zabawek 
Cechafer. wdowa 
Czarnecka, biurowa. subl. 
Delbowska, krawcowa 
Gehrke. służąca 


m. 
subl. 
(. 


" 


Głazeryn. kupiec, subl. 
Goncerzewicz. elektrot.. subl. 
Goleniewicz. urzędnik; 
Graser. wdowa 
johr. służąca 
Klein, nauczyc. 
Koczur, szewc 
Koniarska. służ. 
Lenz. ucz. kup.. subl. 
Matern, dentysta 
Nitz. b. zaw. 
Rozewicz, służąca 
Riitzen-Kositzkau, nadin-;!i. 
Schonicke, służąca 
Kopyciński, major, W. P. 
SchuItz, drukarz 
Schiir, wdowa 
Starko uczeń 
Steian, kupcowa 
Stroińska, nauczyc.. su b!. 
Tucholska, krawcowa 
Werka. str. sekr. miej. 
Werner, poljer 
Ziemski, artykuły męskie 
22. Chwiałkowski. wf. n. m. 
Tykwińska, zaw. domu 
"Dom Delikatesów" Jartko- 
wiak , 
Falkowska, bona. suul. 
Jankowiak, kupiec 
. Kaffler. kupcowa 
Nowak, gospodyni 
Stanny. handlowiec 
Wojnarowska, kucharka 
Grey Hugan, wf. n. m. 
"Flora" drogerja 
Grey, cukiernia 
Kriiger, kupcowa, zaw. d. 
Muszyi1ska, portierka 
Andrzeiewska, gosp.. subl. 
Boldt, woźnica 
Bonneberger. kupcowa 
Bożeński, właśc. drogerii 
Butowski, drukarz, subl. 
Grabowska. służąca 
Graeksch. profesor 
Hausenblas, kupiec 
Holzendorf. kupiec 
Jankiewicz, cukiernik 
Just, ucz. cuk., subI. 
KaIczyk, służąca 
Kniger, właśc. kawiarni 
Krause. służ. 
Laskowski. cukiernik 
Lesowski. drogerzysta 
Łuczyk, wdowa 
Malinkowska, ekspedj. 
Maniszewski, pom. cuk. 
Muszyński, kowal 
Musiał, kupiec. dyrektor 
Dr. Nowicki, lekarz 
Nowicki, zegarmistrz 
Osińska. biurowa, suhI. 
Piotrowiak, . służ. 
Rosenau. Kospodyni 


Ruszkowski 
Rzeźnikowska, służąca 
Siuda, uczeń 
Sowińska, kantorzystka 
Schwarz. piekarz 
Spickmann, piekarz 
Szymański. piekarz 
Techow. bufetowa. subl. 
Tiatowski 
Tomczak, służąca 
Wesołowska, służąca 
Wehram, fotograf 
\Vielewski. ucz. cuk.. subl. 
Wojciechowska. służąca 
Zalewska. służąca 
Zaremba, bufetowa, subl. 
24. Kościeiski, wl. n. m.. zam. 
Miłosław 
Kliszewski, zaw. domu . 
DercheIt. skład bławatów 
lIak, robotnik . 
Jahnke, szewc 
Lipko. gospodyni, subl. 
Rożewicki. kupiec 
Kamisariat V. 
25. Książę Konstanty Czetwer- 
tYlIski, zast. Berg Artur. 
Libelta 10 
Biura "Petow" 
Dworski, rob. 
Fitzerman. ziemianka 
Jabłoński, poczt. 
Kaczmarek. kupiec 
Kube, dentysta 
Lubelska. nauczyc. 
Marcinkowska, służ. 
Nowicki, skład biżuterji 
Rossler. gosp. 
Schulz, skład bławatów 
Sikorski, rob. 
26. Grund, wł. m. 
Konieczka. kupiec .. 
Steinke, służąca 
Zakład pogrzebowy. Gr.Mn'" 
27. Som mer, wł. m. 
Arendt, krawc. 
Kiliński, szewc . 
Korecki, kolejarz 
Kuhl, eksp. . 
Wieczorek, krawc. 
Wilke, służ. 
28. Haase, wł. m. 
Beidatsch, restauratar 
Hoffmann, służ. 
Heise. służ. 
Rynast, kuchar. 
Sontawska, służąca 
\ 29. Firma ..Lasmet". Tow. Akc.. 
zast. Podczaski. dyrektor 
Freichel, stróż . 
Janicka, gaspodyni 
30. Puppel. wl. m. 
Michalak, R'ospodyni 
Pohlmann, m. szewski 
Pruska. służąca 


, 


. 


-
		

/adresy_192800174_0001.djvu

			Gdańska 


58 


. 


.. 
31-32. Wnuk. wf. m. 
Alber, kupiec 
Andrzejewski, gOSI>. 
Banach, służąca 
Bargiel, handl. 
Chmielewski, oficer 
Cwikel, inżynier 
Czyżak, inspektor 
Dom Komisowy "Occasion u 
Gałecki. kupiec 
Grazywin. kupiec 
Gregor, kupiec 
Grabowski, fryzjer 
Kędzierski, po)jer 
Kobierski, dziennikarz 
Krawczyk, gosp. 
Kunc, kupiec 
Laskowska, kucharka 
. Lemke, kupiec 
Malikowski, introligator 
Makowska. urz. poczt., suhl. 
Molcau, srużąca 
Nowicki, maszynista 
du Perre, agronom 
Piotrowski, kupiec 
Rysiewski. robotnik 

wietlik. kupcowa 

wietłik. dro
eTZysta 
Szyman, mężatka 
33. Sichting. wl. Ul. 
Ankiel, srużąca 
Stolpe, rob., subl. 
J4. Warszawskie Tow. Ubezp., 
Warszawa, zast. Streich, 
agent gen. 
Adamczyk, ogrodnik 
Birzyński, cukiernik 
Generalna agencia "Pa tria" 
Janiak, służąca 
Kowalkowska, Rospodyni 
Kędzierski, kupiec 
MUlIer, służąca 
Dr. Meyer, lekarz 
Pephan, służąca 
Tierczak, robotnik 
Urbańska, srużąca 
Okoniewski, kupiec 
35. Kirilenko, wl. n. m., zast. 
Tomaszewski, mechanik 
Bajerowska. urzedniczka 
Chrapkowska, wdowa 
Frąckowiak, służąca 
Gerke. wdowa 
Grochowska, srużąca 
Hoppe, robotnik. subl. 
Janowska, wdowa 
Losoff, stc.larz 
Lubiński, kapitan 
Mężyński, bankowiec. subl. 
Nadolny. robotnik 
I Narloch, robotnik. subl. 
Rochlitz, robotnik 
Dr. Szymański. lekarz 
Ulatowska, służąca 


. 


Wasz ak. tapicer 
\Voiciechowska, handlarka 
36. Borowski wl. m. 
Borowski, kupiec 
Balcer, kupiec 
Beker. stolarz. subl. 
Bulińska, ekspedientka, 
Czapla, szewc 
Dominak. artysta, subl. 
Dudka. mechanik 
Dudka, szofer uczeń, subJ. 
Ganswindl, kupiec 
Helmin, ślusarz. ł;ubl. 
Jankowski, szklarz 
Janick, introligator. subl. 
Jernath, wdowa 
Kasprzak, tokarz, subl. 
Makowska, srużąca 
Maćk
iak, mężatka 
Malczewski, skład cukierk. 
Mazurkiewicz, kowal, subl. 
Mazurkiewicz, ślusarz. subl. 
Michalska. służąca 
Narloch. służąca 
Raczkowski, ślusarz 
Strożyński. urzędnik 
Ziębińska. ekspedj., subl. 
37. Walter, wł, m., kupiec 
Kapela, stemple 
Kwant, służąca 
Skrzypcza k, robotnik 
38. Affelska, wł. m. 
Eisner. detektyw 
Ferber. kupiec 
Fryckowski. kupiec 
Gaiewski, kupiec, subl. 
Hahn, kucharka, subl. 
Helmin. służąca 
Jaworski, urzędni1t, subl. 
Jaworska, książkowa, saul. 
Jaros, kupiec 
Dr. Keiling, profesor, mł:i1. 
Klimczak, służąca 
Kwapiszewski. szewc 
Leszcz, ślusarz 
Lubawy, rzeźnik 
Nowakowska, książk., subl. 
MiIlner, kupiec 
Perlik, kupiec 
Piechowski. kupiec 
Reeck, rzeźnik 
Repka, robotnik 
Rust, inżynier, subl. 
Riitgen-Kositzkau. nadinsp. 
Swiencicka.' wdowa 
..Studio'" zaklad fotograf. 
Szarafińska, dentystka 
Tokarzewski, fotograf 
Topolewska, służąca 
Wika, bez zaw" subl. 
Wawrzyniak, rzeźnik, subl. 
39. Kordecki, wl. m. 
"Apteka pod Aniołem" 
Filipowski, bednarz 
Dąbrowski, inżynier 


Gryżewska, robotnica. subt. 
Kuszyńska, wdowa. subl. 
Kordecki, kupiec 
Prywatne Gimn. Żeftskie 
Tadyszak. domowa 
Skowroński, oficer, subł. 
subl. 40. Siwczyński, wl. m. 
Banaszak. maszynista ' 
Bartnicki, piekarz 
Bronicka. urzędniczka, sunl. 
Boetcher. kapitalista 
Biernacki, ekspedj., subl. 
Czemplik, st. sekr. miejski 
Depka. krawiec 
Depka. sekretarz. subl. 
DUrr. bez zaw., subl. 
Groblewski, ślusarz. subl. 
Grossmann, piekarz 
J ahns. Ul zędnik pryw. 
J achimowski, oficer 
Kaczmarek, piekarz. subl. 
Kolley, inżynier, subl. 
Krusche. inżynier, su ul. 
Kozłowski, dziennikarz 
Kolnie, wdowa. subl. 
Libuda, szewc, subl. 
Mazurek, ślusarz 
Murawski, robotnik 
NeumamI, inżynier 
Pallado, wdowa, subl. 
Polak, sekretarz, subl. 
Paprocki, kupiec 
Pastwikowski. pianista 
Siemiaszko, handlowiec 
;>< Slark, kupiec 
Trystuta, stużąca 
Woźniewska, stużąca 
Żak, kapelmistrz, subL 
Żakowski, kupiec 
41. Pogoda. wl. m. 
Braszkiewicz, ucz. handt. 
Blumenthal, kapitalista 
Beyer, służąca 
Cytryan, urzędnik, subl. 
Durewicz, biuralista, subl. 
Drae
er. mężatka 
Florkowa, wdowa; subl. · 
Goślinowski, urzędnik, subl. 
Grzechowiak, nadkontr. sk. 
Grupa, służąca' 
Karolewski. rew. ksiąg, subt 
Kłosowski, urzędnik. subl. 
Nowak. krawiec 
Paszek, skład obuwia 
Pawłowski, ucz. kraw.. subl. 
Pławińska, służąca 
Prusinkiewicz, urzędn.. subl. 
Psuiriska. służąca 
Reck, kupiec 
Ristau. zdun 
Rosenberg, kapitalista 
Sokołowski, ucz. drog.. subl. 
Schoett, ślusarz 
Sztremer, rolnik 
Szymczak, rzeźbia rz
		

/adresy_192800175_0001.djvu

			Gdańska 


59 


Tugcmann. wyroby jutowe 
Wercszczyński. kapitan 
Magistrat Bydgoszcz. wl. 
Bułhakówna, bona. subl. 
Burhart. służąca 
Bisinska. gospodyni 
Brożek. siostra 
Budnik. dziennikarz 
Chlebowski, oficer 
Chlebowska. lek.-dentysta 
Chyczewski, handlowiec 
. Ciesiński. nauczyciel. subl. 
Ciżmowska. służąca 
Cz}rsz, służąca 
Dubińska. służąca 
Dulek. akuszerk
 
Frydrychowicz. kupiec 
Dr. Gaszyński. lekarz 
Graikowski. kSiążkowy 
Hocppe. adwokat 
Izdebski. robotnik 
Dr. Krzymiński. lekarz 
Krumka. siostra pi
ęg. 
LipCZYliski. prof. lic. handl. 
Lipczyńska. dr. med. 
Modrzyńska. kucharka 
Nojszewski. handlowiec 
"Nasz Sklep". skład papieru 
Panasiewicz. służąca 
Sawicki. adwokat-- 
Starko skład żelaz-a 
Szkurlarek. pielęgniarka 
Wiśniewska. pielęgniarka 
\Yojciechowska. książk.. subl. 
\V ojciechowski. wojażer 
W ojciechowska. służąca 
Ziółciówna. akuszerka 
43. Stark. wf. m.. Chodkiewi- 
cza nr. 4 
Zast. Stęszewski, kupiec 
Biliński. urzednik 
Górska. służąca 
J odzisówna, porno kup. 
Włostawski. kupiec 
+l Niezgódzki. wl. m.. rzeźnik 
Dranowski. ślusarz. subl. 
Gajewska. szwaczka. subl. 
Gorczyński. rzeźnik. subl. 
Graczykowski. robotnik 
Hoffmann T.. skład papieru 
Kozłowska. wdowa 
Koźmiński. k.upiec 
Orzechowski. urzędnik 
Mrotek, służąca 
Pawiak. służąca 
Rutkowski. rzeźbiarz 
Wystański. ślusarz 
-ł5. Redgate. kupiec. wl. m. 
Galon. stenotypistka. subl. 
Grodzicki. referent 
Haukisz. bez zaw., suul. 
Kausch. kupiec 
Klajbor. robotnik 
Nowacka. mężatka 
MiilIer. mistrz szewski 
łrłendlewski. bankowiec. subI. 
Silaf. służąca 


42. 


Sikorska. książkowa. subl. 
\Vrzesiński. kupiec 
46. Schmidt. kupiec. wf. m. 
Bilrgemann. służąca 
Bothen. wdowa 
Czarnowska. służąca 
Destylacja. -Schmidt 
Dolski. pom. fryzJerski. subI. 
Dr. Felberbaum. adwokat 
Gili. książkowy, subl. 
Gretzinger. służąca 
Jahn. kucharka . 
Jankowski. urzędnik 
Klotzbiicher. uczeń. subl. 
Koppen. adwokat 
Kriiger. robutnik 
Lange. książkowy. subI. 
Matuszewska. słJ,Jżąca 
Pszczółkowski. fryzjer 
Sonnenberg. ślusarz. subL 
Schmeling. wdowa 
47. Lipiński Jan. wf. m.. Dzie- 
kcnka p. Gniezno 
Zast. Kaczmarek. Sw. Trój- 
cy nr. 10 · 
Bagniewski. bez zaw.. subI. 
Bykowski. handlowiec. subI. 
Czajkowska. slużąca 
Czyża. krawiec' 
Ciesielski. robotnik. subl. 
Grunwald. książkowy. subl. 
Kulpa. stołowy 
Dr. Klikowicz. lekarz 
Lemke. skład delikatesów 
Marso. mężatka 
Mieszkowski. kupiec 
Rostkowski. handlow.. subl. 
Sliwiński. kupiec. subI. 
Skul ska, bez zawodu 
Strachowski. sklad delikate- 
sów . 
Tadaszak. służąca 
Zajchowski, kupiec 
47a. Lipiński Jan. Dziekanka p. 
Gniczlio 
Zast. Kaczmarek, Sw. Trój- 
cy nr. 10 
Grabowski. urzcdnik bank. 
Gaward. nauczycielka. subl. 
Jachczyk. piekarz 
Lemke. kupiec 
Nehring. wdowa 
Muszyński. robotnik 
Pinnow. służąca 
Rimane. bez zawodu 
Szczechowska. urzędn.. subl. 
Schlegel. kupiec 
Szneiderowska. służąca 
Urbaniak. mężatka 
48. ident. Sw. Jańska 11 
· 49. \V oIff. wf. m. 
Brzozowski. fryzjer 
Erdmann. bez zawodu. subl. 
Goldt. mężatka 
Górzny. robotnik 
Iwczenko. wdowa, subl. 
Karczewski. eksp.. subl. 


Kempiński. krawiec. subl. 
Lasocka, wdowa 
Orenbach. kupiec 
Oestrereich. robotnik. IBbl. 
Pigłowski. kupiec 
Paciorkiewicz. ślusarz 
Sobczak. cieśla 
Sergot. biural.. subl. 
Schmidt. bez zawodu 
Szneider. nauczyciel. suW. 
Szuber!. muzyk. subl. 
Vo
tman. wdowa 
Wamser. służ. 
Wardzińska, krawc.. sabt. 
\Vichert. wdowa 
Wieczorek. m
żatka 
Weinberger. kasjerka. iubl. 
Zobel. wdowa 
50. Spadkobiero y Czarneckie!. 
wf. n. m., zam. Jutrosin. 
pow. bydg. 
Zast. VOgt. zawiadowczyni 
Brąkowski. kolejarz 
Beyer. robotnik 
DetIof. robotnik 
Funk, kupcowa 
Gawliński, robotnik 
Hennann. mężatka 
Kostkowsld. kupiec 
Kukuch. wdowa 
Lewandowski. bez zaw., sub!. 
Moryson. mężatka 
Pauschek,' kra wc.. subł. 
Pierzchaiski. stolarz 
Radziewanowski. kapitaa 
Redrnann. kesjerka. subl. 
Rubel. robotnik 
Regenbach. wdowa 
Sukowski. kupiec 
Swięcichowska. męż.. iBbl. 
Schumann. wdowa 
Schwanke. krawc., suM. 
Sroka. stolarz 
Sznajder, przcdst. fir",. 
Tomczak. mechanik. sub. 
Tucholski. robotnik. sub(. 
Warmbier. cieśla 
Wegner. robotnik 
Wysocka. wdowa 
Wyżgowski. strażak 
51. Lisiecki Roman, lnin. wt. a- 
m.. zast. Słomiański. uf. 
Dworcowa 7 
Betina. robotnik 
Broniec. kupcowa 
Drewkowa. urzędn.. sł1bł. 
Gerland. wdowa 
Guziński. kowal. suhl. 
Gliszczyński. krawiec 
HUCzYliska. urzędn. pryw. 
Kasprzak. rew'. wag 
Kolubiński. oficer. subl. 
Kowalski. woisk. 
Lisiecki. nauczyciel gim.. 
Łasa. handlowiec 
Siedlewska, slużąca 


. 


, 


.
		

/adresy_192800176_0001.djvu

			60 


Gdańska 


Svang. drukarz 
Zagórski. stolarz 
52. Kriiger. wl. m. 
Abraham. służąca 
Baicer. uczeń. subl. 
Banaszak. służąca 
Buchholz. uczeń. subl. 
Cykowski. kupiec 
· Dąbski. inżynier 
Graczkowski. robotnik 
]arecka. służąca 
jachtholz. podoficer zaw. 
joźwiak. kupiec 
Kaczmarek. kolejarz . 
Klemphan. kupiec 
Koladysz. kancel.. subl. 
Kiprówna. kasjerka. subl. 
Mutschler
 rolnik 
Ośmiałowska. elewapt.. subl. 
Ronowicz. fn'zjer 
R
7dziński. stolarz 
Sierzvowski. inżynier. subl. 
Sliż. muzyk. subl. 
Stanek. służąca 
Staniszewski. uczeń. subI. 
Strzemkowski. ślusarz. subl. 
Szpakowski. inżynier 
Dr. Titze. dyr. Liceum 
Witek, profesor, subl. 
Dr. Weynerowski. lekarz 
Zaluska. kapitał. 
Ziółkowska. uczeń. subl. 
Zieliński. kupiec 
Zwirkowski. ucz. szofer. subl. 
53. Maciejewski. wl. m. Nie- 
dźwiedzia 3 
Baether. ślusarz. subl. 
Briickert. bez zaw.. subl. 
Bork. krawcowa 
Brzozowski, kupiec 
Czarnecki. urzędnik kole]. 
Dudziilska. mężatka 
Dulski. ślusarz 
Debrac. bez zawodu 
Dykert. wdowa 
DąiJkowska. robotnica. subI. 
Gintrowicz. sekretarz. subl. 
Gadzikowska. bez zaw.. subI. 
Hoppe. biuralist.. subl. 
Kaczmarek. dezinfektor 
Każyaka. urzędnik 
Kurek. służąca 
Krust. uczeń. subl. 
Langner. 1 piekarz 
Lewandowska. służąca 
Lewandowski. robotnik 
Lewandowski. cieśla 
Mankowska. krawc.. subl. 
Miihlstein, krawiec 
Mocek. sekr. kolej. 
Prozorowski. biurowy. 
Rossa. szachm. 
Socha. dozorca 
Suwalski. architekt 
Schaefer. bez zawodu 
Schwarz. kupiec. subl. 
Scłmidt. nauczyciel 


Tadajewski. robotnik 
lllil({ing. uczeń. subl. 
\Velsberg, wdowa 
\Voiakowski. krawiec. subl. 
Zierke. wdowa 
ZoBer. robotnik 
54. Dr. Mazaraki. Warszawa. 
Mazowiecka 16. wł. 
Zast. Dobrowolski. inżynier 
Alltczak. parasolnik 
DodyilSki. urz. państw.. subI. 
Bobrowska. służąca 
CiliilSki, urzędnik państw. 
Czayczyński. agronom 
Dobrowolski. inżynier 
Dymek, profesor' 
Harędka. kucharka 
Kozłowski, aptekarz 
Kozłowska. krawcowa 
Knossala. wf. karuseli · 
Klonawski. robotnik 
Kiełpikowska, służąca 
Kuźmicka. służąca . 
Kilińska. mężatka 
Lewandowski. kupiec. subl. 
Lenska. gosvodyni 
, Mazur. służąca 
Młynarczyk. restaurator 
Nalaczka. służąca 
Petzold. wdowa 
Rampaiska. służąca 
Slęzak. porucznik 
Sobczak. kupiec 
SciImelter. kolejarz 
Szczodrowski. zbożowiec 
Szyperska. służąca 
Szulc. kupiec 
Turasiewicz, podprokurator 
\Vasilewski, jubiler 
\V ojcik. port jer 
\Viśniewski, robotnik. subl. 
Zamiar. kupiec 
. Zakierski. mistrz ślusarski 
55. Dartig. wf. m.. mistrz rzeźno . 
Baganz. robotnik 
Dokładny, robotnik. subl. 
Dziurla, prasowaczka: 
Finger, uczeń. subI. 
Grzybowska, wdowa 
Gackowska, wdowa, subI. 
Heller. uczeń. subl. 
Heiser, eksped., subI. 
Książkiewicz, robotnik 
Klein. murarz 
Kebs. wdowa 
Lohse. elektro-monter 
Loewe. stroie. fortepian. 
Osowska. prasowo 
Werna. sekretarz adwok. 
Zająkała. czeI. rzeźnie ki 
subI. 56. Kock. wf. 111.. kupiec 
Arndt. mleczarz. subl. 
Drink. wdowa 
Dąbrowski. ślusarz 
Dzięgielewski. uczeń 
Glebiada, robotnik 
Gackowski, robotnik 


Gardon. służąca 
Giinzel. mleczarka 
Krause. - wdowa 
Kłóska. służąca 
Mierzyński. oficer 
Pisarski. kasjer 
Pałaszkiewicz. introl.. subi. 
Rogowska. stuż. 
Semrau, wdowa 
\Vardziński, pom. handI. 
Wurdehnann. kra w., subI. 
Zapalski, kupiec 
57. Sada wski ] ano Toruń, wł.' 
Za st. Lis. zegarmistrz . 
Bloedow. wdowa 
Chudzińska. służąca 
Dera, mężatka 
Derdzikowska. urzędn., subl. 
Golnicwicz. kupiec, subl. 
Kilnz. złotnik 
Kosmecki, szewc 
Lewandowski. robotnik 
Lewandowska, ekspedjentk« 
Mazurkiewicz, robotnik 
Mazur. kupiec. subI. 
Matuszczak. robotnik, su bł. 
Musiał, nauczyciel 
Markuszewska, bufetowa 
Twardowska. eksped. subI. 
Sajhar. urzędn.. subl. 
\Viiczyński. mistrz szewski 
\V ojciechowski, rolnik 
\\'itt. wdowa 
58. W olińska. wl. m. 
Bartz. instalator 
Chojnacki, obuwnik 
Genth. wdowa 
Hoffmann. bez zawodu 
Paetsch. krawcowa 
Raczyński, robotnik 
Ruczyński. vom. ślusarski 
Sobieraiska. mężatka 
Smoczyk, kupiec 
Szymańska. mężatka.' subl. 
Schreiber. bez zawodu 
59. Grabowski, wl. m.. Pomor- 
ska nr. 12 
Jurkiewicz. robotnik 
Kotlarek, biurowy. subl. 
Mechowska. wdowa 
Pułkownik, krawc.. subI. 
Stróż. robotnik 
60. Pytliński, wl. m. 
Borakiewicz. wdowa. subl. 
Grobelski, robotnik 
Gordon. cukiernik 
Imm. wdowa 
Kozłowicz. prokurent 
Musiałowska. wdowa 
Rotnicki. zbożowiec. subl. 
. 
Walkowiak. uczeń. subI. 
W olnikowski. zbożowiec 
\Vłodakiewicz. oficer zawod. 
61. Weynerowski, wl. m. To- 
ruńska 162 
GOilCZ. werk mistrz 
62. Kostecki, Mogilno. wf. 


.
		

/adresy_192800177_0001.djvu

			Gdańska 


61 


Baumann, zast., Dworcowa 3 
Bandy t, szewc 
Chełek, maszyn. kolejo
 
Drożniewski, robotnik 
Dereszewska, mężatka 
Głowacki, robotnik 
Hering, handlowiec, subL 
Jakowienko, kupiec 
Kaczmarek, służąca 
Kraege, kupiec 
Kretschmann, wdowa 
Klaszka, służąca 
Mierke, robotnik 
Młoszowski, oficer 
Strzelecka, szwaczka 
Tomaszewski, werkm., subl. 
Tolarowski, krawiec 
Urbański, -asyst. biur., subl. 
'Wiśniewski, tapicer 
'3. ident.- Chocim ska 1 
64. Gehrke, wf. m. 
Feiglówna, nauczycielka 
Gehrke, kupiec 
Klimek, szewc, subl. 
OrJewicz, kupiec 
Piekarnia A. Schmidt 
Stachowiak, . kupiec 
Starkowska, nauczycielka 
Richter, bez zawodu, subl. 
\Vierzchucki, profesor gimn. 
\Viirtz, bez zawodu, subl. 
fiS. Bonin, wł. m. 
Adamski, uczeil, subl. 
Chylmański, kupiec 
Deja, uczeń, subl. 
Jackowska, uczen., subl. 
Kuber.a, stolarz 
Knich, służąca 
Paul, murarz 
Przybecki, uczeń rzeźn., subl. 
RuchaIska, bez zaw., subl. 
Stanisz
wski. podoficer zaw. 
Sprengel, służąca 
Szymanowicz, ślusarz 
ti6. Hojka, mistrz piek., wł. m. 
Adamczyk, uczeń piek., subl. 
Gierszewska, wdowa, subl. 
Heydak, mistrz szewski 
Jacek, uczeń piek., subl. 
Jankiewicz, pryw. urzędn. 
techn., subL 
Krawczewski, m. piek., subl. 
Krawczak, st. przod. P. P. 
Koperska, wdowa, subl. 
Kruszka,\ kupiec, subL 
Mellin. wdowa 
Nowak. oficer, subI. 
Ristau, bez zawodu 
Szneidrowska, służąca 
Sicrccha. wdowa 
\Vnuk, uczeń piekarski. subl. 
67. Chołoniewska Kamila, \Var- 
sza wa, wf. 
Hospodarewski, zastępca, st. 
sekretarz pocztoWY 
Heydenka, służąca 
Michna, stolarz. subl. 


Nowacka, nauczycielka 
Posłuszny, kupiec 
Wróblewski, koszykarz 
. 68. Jaślikowski, wl. m. 
Bronowski, kupiec 
Borucki, robotnik 
Jaślikowski, przemysłowiec 
Janicki, ref er. pocztoWY 
Jaśkowiak, robotmk 
Kuczkowska, kucharka 
Lewandowska, robotnica 
69. Hartenberger, wł. m. 
Brykowska, prasowaczka 
Białyński, subl. 
Coller, tokarz 
Górska, mężatka 
Grunert, robotnik, subl. 
Kaźmierczak, m. kowalski- 
Lange, robotnik 
Lange, instalator 
Lewandowski, uczeń, subl. 
Maciejewski. tokarz 
Murawski, uczeń, subl. 
Płoszyński, robotnik 
Resmer, kołodziej 
Warnke, krawcowa, subl. 
I 70. Beek, wl. m. 
Błażejewski, insp. ryb., subl. 
Beycr, wdowa 
Borowicz, robotnik 
Cwiach, gospodyni, subl. 
Chwatal, werkmistrz 
Chłopecki, urzędnik 
Górski, urzednik 
Goertz, wdowa 
Jastrzębski, porucznik. subl. 
Kawczyński, poruczn., subl. 
Kaszników. muzyk 
Kryger, chorąży 
Miękina, oficer 
Schwarzlose, wdowa 
Piotrowski, handlowiec 
'V oźniak, biurowy 
71. Figarski,- wł. m. 
Bąk, porucznik 
Boru s, kupiec 
Bociek, muzyk 
Domański, bez zawodu 
Figurski, kupiec 
Kucak, służąca 
Kurant, robotnik 
Lewiński, urzędnik 
Malinowski, sekretarz ddw. 
Nawacki, porucznik 
\Vawiński, kolejarz 
Przepierzyński, kupiec 
Sobczak, haiciarka 
Tomaszewski, kapelmistrz 
71a. Ks. Pacewicz, wł. m. prof. 
Andrzejewski, robotnik 
Brukwieki, pom. ślusarski 
Burzyński, asystent miejsko 
Cieślak, kolejarz I 
Gawrych, prokurent 
Geppert, rzeźnik 
Grześ, posterunkowy 
Kaimierczak, .stolarz 


Krzyżyński, sekr. poczt. 
Knasiakowski, zecer 
Konwiński, robotnik 
Łosin, student, subl. 
Lewicka, służąca 
Niewiorowicz, bez zawodu, 
subl. 
Rudnicka, bez zaw., subl. 
Teermann, wdowa 
Włodarski, kolejarz 
72. Michalski Tadeusz, Warsza- . 
wa, wł. 
Zadara, zast. 
Cwisz, robotnik, subI. 
Ferska, wdowa 
Goliński. modelarz, subI. 
Górski, szewc 
Grzela, urzędnik państw. 
Jakisz, szliiierz 
Klawiński, ślusarz, subl. 
Kruszyńska, bez zaw.. subl. 
Kaźmierczak, urzędn. pryw. 
Liska, ślusarz, subl. 
Laskowska, służąca 
Maciążek, służąca 
Menzel, emeryt 
Szwankol.\lski, robotnik 
Strzelecki, szofer 
Pokora, stolarz 
\Vnuk - Lipiński, stróż 
"Tidyńska. męzatka 
Witt, biurowa, subl. 
W olf, profesor gimn. 
73. \V rzesiński. wl. m. 
Baum, wdowa 
19iewskd, robotnica 
Janisze\vski, podoficer 
Kiri, szewc 
Obuch- \V oszczołyńska, wd. 
Sdmegulan, tokarz 
Schedler, robotnik 
74. Roszewski, wl. m., Henn. 
Frankeg-o 3 
Bojankowski, urzęd. państw. 
Dobro
ojsn.a, służąca 
Dr. Janowski, adwokat 
Kunz, kapitalista 
Kriesel, wuowa 
IVliklas, wdowa 
Miljall. urzęd. państw., su-oI. 
Pankow, wdowa 
Radomski, emeryt 
SpoettIe, mechanik 
Sadłowski, murarz 
\Vc:rman, bez zawodu 
'
. Nie istnieje. 
75a. Stefaniak, wl. m. 
Andrzdcwski. rzeźnik 
Cabańska. krawcowa 
Domagaiski, robotnik 
GestwiflSki. robotnik 
Len, handlowiec 
Lewandowska. wdowa 
Szydłowski . 
Sobczak. kupiec, subl. 
Stefaniak, kupiec 
[ 75). Kośmieja, wf. m.
		

/adresy_192800178_0001.djvu

			62 


Gda t1ska 


Cieśniewski. robotnik 
Grzegorowski, handI. 
Gracz, uczeń, subl. 
Kierblewski pom. malarski 
Masłowska. służąca 
Plath, fotograf 
Pilarska, służ. 
Potnralska, wdowa 
Ratajczak, krawiec 
Wruk, robotnik 
. 7Sc. Andrzejewski. wl. m. 
Balcerkiewicz. stołowy. subI. 
Brzeziński, kupiec 
Grabiański, urzędnik 
Gralewski. kupiec 
Gabriel, fabryk. 
Jędrychowski, kapitan 
Kamińska, służąca 
Kasprzak, oJ;niomistrz 
Kobusiński, fryzjer 
Krie
er, kapitan 
Lewiński, Uf7.ędnik 
Lupa, -port jer 
Mankowska służąca 
ł Moszczyński, kapitan, subI. 
Marek, urzędnik sądowy 
Niedźwiecki. robotnik 
Przysiek, służąca 
Redzyńska, krawcowa 
Rutkowsl	
			

/adresy_192800179_0001.djvu

			· Gdańska 


- 


M 


S4. Przybylski, wf. m. 
Adamcio. st. mai ster woisk. 
Bannach, emeryt 
Kaźmierczak, wdowa 
Kierszucki, kupiec 
Katuiski, szofer. subl. 
Wiśniewski, kapral 

5. Rettig, wl. m. 
Dcja, kupiec 
Eicholz, ślusarz 
Eron, wdowa 
Frąckowiak, chorąży 
Gothe, powroźnik 
Kaczmarek, chorąży 
Kirstein, palacz 
Mosakowska. gospodyni 
Puial, plutonowy 
Preizentanz, kupiec 
Walorski, poster. P. P. 
Weina, meżatka 
Woiczyński, bankowiec 
56. Neger, wl. m. 
Błażeński, ślusarz 
Foerster. robotnik 
Hoffmann, robotnik 
Nahs, robotnik 
87. Balicki, wł. m. 
Balicki, kupiec, subI. 
Czerwin. wdowa 
Ginter, woźny 
Grochowski, ślusarz kol. 
Łopiński. poster. P. P. 
Reich, restaurator 
Rozmiarek, chorąży 
Wachowiak, rzeinik, subl. 
Ziętak, kupiec, subI. 
18. Maciaszek
 wf. n. m.. zam. 
Gdańska 122 
Borucki, robotnik 
Ceglarski, emeryt 
Ciesiński, szofer 
Cieszyński 
Czerwiński, szofer 
Czismowski, robotnik 
Erdmann. robotnik 
Konstanczak, asyst. kol. 
Nurkiewicz, m. szewski 
Robaszkiewicz, m. krawiec. 
Rossa, robotnica 
Rybarczyk, gospodyni 
Wirskosławski, robotnik 
'9. Kasyno ofic. 62 p. p.. zast. 
Topper, kapitan 
Ostrowska. gospodyni 
Płocł\ocki, oficer 
90. Bosiacki, wf. m. 
'Cferpiszewski. sto sierżant 
Chobewiński. fryzier, subl. 
pcmbek, emeryt 
Danek, wdowa 
Dudziak, plutonowy 
Górski, robotnik 
Hube, ślusarz 
jagła, wdowa 
Joppek, drukarz 


. 


Kater, ślusarz 
Ledziński, sierżant sztab. 
Lipińska. meżatka 
. Lipiński. ślusarz 
Posłuszny, chorąży 
Stachowi ak, asyst. kol. 
Studziński, stolarz 
Rossler, porucznik 
Wieland, robotnik 
Wockenfus, techn. 
91. Machalińska, wf. m. 
Bąk, drukarz. subI.' 
Breszowska. gospodyni ' 
Duszyński, rob. 
Dudziak, plutonowy, subl. 
Głowczewski, robotnik kol. 
Jagła, wdowa 
Kajewicz, wdowa 
Klag, oficer 
Kowalski, robotnik 
Koleśniak. tokarz, subl. 
Machaliński, mistrz piekar. 
Niegórska. mężatka 
przydarska, służąca 
Pająkowski, ślusarz 
Reetz, krawiec 
Szwankowski. strycharz 
Zacharias. wdowa 
92. Nie istnieje 
93. Szafrański, wl. n. m..' zam. 
Garbary 17 
Bielawska, wdowa 
Bąk, formiarz 
Burzyński, robotnik 
Batkowski, rohotnik 
Berndt, robotnik 
Ciesielski, szewc 
Herrmann, rzeźnik 
Klóska, ślusarz 
Kamiński, fryzjer 
Krajewska, robotnica 
Leonhard, ogrodnik 
Machaliński, budowniczy. 
Mądry. murarz 
Orienter, ()
niomistrz 
Ostrowski, kond. tramwai. 
Pobolewski, siodlarz 
Przybył, ad. koli. 
Rybarczyk, palacz 

lipko, emeryt 
Skupińska, krawcowa 
Szymański. galwan.. subI. 
Włodarczyk, garbarz 
Ziółkowski, bednarz 
94. Sawicki, wf. m. 
Breitich. krawcowa 
Cabański, koszykarz 
Kondylska, wdowa 
Krzemkowski, ślusarz 
Kukułkowa, wdowa 
Kwade, szewc 
Kankiewicz, fryzier, subI. 
Krzyżaniak, mężatka, subI. 
Łazarski, rcbotnik 
Ma teuszek, ślusarz 


Nowacki, robotnik 
Raczyńska, służ. 
Staszkiewicz, robotnik 
Stawiński, ślusarz, subl. 
Sitarek, krawc., subl. 
Swirska, biural., subl. 
Szychlicka, służąca 
Wełnińska, gospodyni 
Wiśniewski, kupiec 
Wrzeszczykowski, ślusar& 
Żakowski, ślusarz. sub'. 
95. Mcyer, wt. m. 
Anke, ślusarz 
Behrensdorf, mbotnik 
Dereziński, urzędnik 
Ga bski, mechanik, subl. 
Jesse, książko 
Kaus, ślusarz kolejowy 
Kwaśniewski, robotnik 
Koliwer, bez zaw. 
Zawrenz, robotnik 
Nawrocki, stolarz 
Tobolewski, rzeźnik 
· Wardzińska, służąca 
Zieliński, mechanik, subl. 
96. Sobczak, wf. m. 
Alfułowska, robotnica 
Burchart. kołodziej 
Hanke, bez zaw. 
Janczewska, kupcowa 
Kokosińska, robotnica 
Lawrenz, robotnica 
Murawska, robotnica 
Plaskiewicz, modelarz 
Skrzypczak, kapral 
Szymański, murarz 
Wasielewski, poster. P. P. 
96a. Tobolewski, wf. m. 
Gerth, robotnica 
Kohlmeier, robotno 
Masłowski, odlewacz 
Olszyński, robotnik 
Sybila, wdowa 
97. Kał1fmann Hildegard. wł. m. 
Szymborno, p, Chełmno 
Kłoss, zast., kupiec 
97a. Grajnert, Kilińskiego 2, wł. 
Adamczak, służąca 
Adam, mężatka 
Chamski, robotnik 
Dec, służąca 
Dobrzańska, wdowa 
Germann, s:zewc 
Gomulski. m. fryzierski 
Niewczyk, przemysłowiec 
Rogalski, mbotnik 
Seeh	
			

/adresy_192800180_0001.djvu

			64 


Gdańska 


101. Sułkowska, wł. m. 
Beliński, robotnik 
Brządkowski, robotnik 
Furmańska, mężatka 
Heinrich, bez zaw. 
Kalinowska, wdowa 
Karwecki, robotnik 
Kujath, emeryt. kolej. 
Kriiger, robotnik 
Miil1er, wdowa 
Niedzgl1cka, wdowa 
Napierai, robotnik 
Napierała. kucharka 
Owsianowski, mechan.. subl. 
Rl1ther, wdowa 
Steinborn, blachm. 
Weigt, wdowa 
Wilczyński. ślusarz 
Żychlińska. bez zaw., subl. 
102. Hcikman Rudolf, wf. m. 
Ehmke, wdowa 
Grunwald, kupiec 
Kubicki, oficer 
Dr. Mierzniewski. lek., subi. 
Marecki, kupiec 
Orchowski, m. stolarski 
Perlik, wdowa 
Siegert, kupiec 
Sam para, urzędnik 
Schliep, wpowa 
Zaremba, oficer, subl. 
Zielińska, książkowa, subl. 
Żołondek. robotnik 
103. Goncerzewicz, wl. m. 
Cieszyński, murarz 
Dawidziński, plutonow}' 
Gałęzewski. m. piekarski 
Klawiter, chorąży 

ijakowski. m. blachar. inst., 
Skrzypczak, wdowa 
Zagórski, kupiec 
. \V ronecki, kolejarz 
104. \Vendland, wl. m. 
Bensel, szwaczka 
Feier. urzędnik gosp. 
Grabowicz. kond. pociągu 
Helbig, rzeźnik 
Kosowska, wdowa 
Miiller, robotnik 
Nelke, robotnik 
Pinkowski, urzędnik P. P. 
polomski, monter 
Pomianowska, urzędu., subl. 
Sałatowski, st. sierżant 
Sosińska. robotnica 

więcicki, chorąży 
Stasiak, robotnik, .subl. 
Urbański, portier 
\Vislawski, kupiec 
Lukowski, profesor 
105. Plac budowlany . 
106. Hentschel, wdowa, wl. m. 
107 Magdański, wl. n. m.. zam. 
Piotra Skand 5 


. 'to 
, 


Bolkowski, szofer, subl. 
Ciesielski, magazynier 
Grabarek, inwalida 
Guzenda, robotnik 
GilI, wdowa 
Jankowska, wdowa 
Jankowski, kolejarz 
Kaźmierkowski, robotnik 
Lewiński, szofer, subI. 
Mikołajczak, szofer 
Pościńska, gospodyni 
Pacy'na, robotnik, subl. 
Rocblitz, robotnik 
Romanowski, szofer 
Stefański, robotnik 
\Vąsikowski. maszynista 
Zalewski, szachmistrz 
108. Jedhński, wł. m. 
Cicślik, kupiec 
Lukowska, mężatka 
109. Chęciński, wl. m. 
Jankowski, woźny 
.J eske, stolarz 
Kinczewski, ślusarz 
Okoniewski, szewc 
Skora, be7. 7.aw. 
Sollmann, pom. fryz. subl. 
Stube, bez zawodu' 
Schwonke, piekarz 
Tylkowski, robotnik 
Wude, robotnik 
110. Zaist, wl. m., Grodzka- 22 
Ciesielski, kier. parowozu 
Czerwiiiski, urzędnik poczt. 
Gnaczyński, szachm. 
KI api szewski, krawiec 
Kochowicz, tapicer dekor. 
Modrzyński, krawiec 
Tuleja, kolejarz 
Żydzik, wdowa 
111. Walczak, wl. m. 
Drobniewska, wdowa 
Crochowska, modystka 
Marciniak, kupiec 
Walczak, rzeźnik 
\Voźniak, m. kraw. 
\Vitkowski. kowal 
112. Paprocka Leokadja, wl. m. 
Gładziecki, buchalter 
Klonowski, m. rzeźnicki 
Michalska, służąca 
Moszyk, krawcowa 
'Skr7.ypczak, poster. P. P. 
Steinbach, emeryt 

więcicka, bez zaw. 
\V ojciechowski, robotnik 
113. Witt, wl. m. 
Brac, gospodyni 
114. Stembart, wl. m. 
Adamczyk, robotnik 
Brauer. port jer 
Buczyński, lakiernik 
Cichocki, handlowiec 
Ceglowski, handlow., subI. 
GilImann
 steperka 


Górniesiewicz, wdowa 
Grabowski, robotnik 
HaU, kupiec 
Hennemann. buchalter 
Kubiatowicz, bez zaw. 
Kunz, służąca 
Klaczkowski, m. krawiecki 
Klimentowicz, robotnik 
Koźmifl
ki. handlowiec 
Lubiewski, robotnik 
Oleniczak. wdowa 
Szyller, m. szewcki 
Schleminger,' stolarz 
Schultz, kowal 
Śledź, szofer . 
Siedliński, robotnik 
Wiśniewska, wdowa 
\VaIter, pom. związk., subl. 
Zakowicz, robotnik 
Ziołkowski, plutonowy 
Żuralska, wdowa 
115. Kuniecka, wł. m. 
Kowalski, ślusarz 
Lewandowska, służąca 
Portaszkiewicz. bez zaw., s. 
Piszczek, krawc., subl. 
, Splitt, krawcowa - 
\Yiśniewski, kupiec 
I \Vo
czyński. kier. restaur. 
116. Herzberg, wl. ITI. 
Dietrich, wdowa 
Gapa. robotno 
. Herzberg, m. rzeźno 
Hildebrandt. wdowa 
Komorowski, . kotlarz 
Sm ej a, wdowa 
117. Lange, wl. m. 
Dąbrowski, kupiec 
Egert, vickarz 
Gardaj, robotnik 
Jankau. książkowy 
Kasperek, urzędlJ. poczt. 
Kochański, kupiec ' 
Lipiński, poster. P. P. 
Lewandowska, urzędn., sui:>l. 
Rucińska, handl., subl. 
Trembicki, asyst. kolei.. subI. 
\Varmbier, przodow. ślus. 
Woźniak, c.horąży 
118. \Vysocki, wl. m. 
Małek, zawiad., ogrodnik 
Matuszak, woźny mag. 
119. Ogród 
120. Rolbieski. wl. m. 
Biuro "Karbidu Wielkopoi:' 
Kieszkowski, ogrodnik 
Rucińska, służąca 
Szwedzki, wicekonsulat 
121. Zweiniger, wl. m. 
Kother. kucharka 
NiedbaIska, służąca 
Preys, sekretarz 
Słupiński, nauczyc., subl. 
\Vaitz, major 
122. Maciaszek. wl. m. 


.
		

/adresy_192800181_0001.djvu

			Gdańska 


65 


Czerwiński, portier 
Kunt. kucharka 
Nowak, służąca 
Dr. Raszeja. dyr. banku 
123. Dr. Diet?, wf. m. 
Drzewniczak, woźnica 
Hill, artysta muzyk 
Kunze, służąca 
Kant, służąca 
Lemke, pokojowa 
Winter, kupiec 
124. Dr. Dietz. wf. n. m. 
HesscnmiilIer, kupiec 
Zawadzki, b. komis. obw. 
125. Koczorowski, wf. n. m., zam. 
Gdańska 5 
Echaust, bankowiec 
Jędrzejewska, nauczyC., s Jbl. 
Jakubczak, gospodyni 
Dr. Kaszyński, adwokat 
Pankowski, dziennikarz 
Suszyńska, nauczyc., subl. 
Tarnowski, inżynier, subl. 
Umińska, służąca 
126. Nie istnieje 
127. Kłosowski, wl. m. 
Nawrocki, stolarz 
Repka, kupiec 
Sarnowski, mechanik 
128. Kłosowski. wł., Gdańska 127 
Gackowski, ogrodowy 
Jezierska, wdowa 
Wienke, kupif'c 
129. Drasche. wf. m. 
Bobrowski, werkmistrz 
Bucholz, werkmistrz 
Komasińska, krawcowa 
Lippe, wdowa 
130. Dietrich, wf. m. 
Bartz, stolarz 
Błaszkowsk.i, ślusarz 
Ciesielski, koszykarz 
Czmochowski, sekT. poczt. 
Dąbrowski, robot11lk 
Gebhardt, korektor fortep. 
Górski, robotnik 
Gustowski, czci on karz 
Henke. uc.7eń, subl. 
Hinc, ślusarz 
Krzemkowski, rzeźnik 
Kuhoert, bez.7awodu 
MittelsHidt, wdowa 
Lipiński, agronom 
Podal ak. urzędnik, subl. 
Templin, robotnik 
vVawrzyniak, stołowy 
Włodarski, ślusarz 
\Vesołowski, kupiec 
\Vagner, stolarz, subl. 
Zarembek, robotnik 
Zieliński, krawiec 
J31. \Vodtke Erwin, wf. m.Berlin, 
zast. Herzke, kupiec 
Ciesielski, zarządca podw. 
Bachert. lagerzysta 


KSiątka adresowa 


Jabłoński, urzędnik P. K. P. 
Ma tthes, kowal 
\V odtke, kupiec 
132. Wodtke, Berlin, zast. Coym, 
instalator 
Hewner, wdowa 
Grabiszewska, służ. 
Milanowski, handlowiec 
Ratowski, ślusarz 
Scheunemann, kupiec 
Urbanowicz, monter 
133. ident. Al. Mickiewicza 1 
134. "Deutsches Haus.' Hotel- 
betriebsges., zast. Strauhs, 
Gdańska 135 
Behnke, kupiec 
Budka, uczeń, subl. 
Dahlke, służąca 
Dorawa, uczeń, subl. 
Gogolin, służąca 
Kaczmarek, gospodyni 
Less, kupiec 
Łukaszewski, komisarz P. P. 
Malcherczyk, uczeń, subl. 
Neas, służ. 
Pauly, kupiec 
Suchoświat, nauczyc. 
Stahl, służąca 
Werówna, uczenica, subl. 
135. "Deutsches Haus" , Hotd- 
betriebsges.. zast. Strauhs, 
dyrektor banku 
Bredschneider, kupiec 
Gliksman, kupiec 
Hecker , skład mąki 
Kerber, kupiec. 
Lech, kupiec 
Lemke, port jer 
Pfleger, kupiec 
Szwanke, służąca 
Stadie, kupiec 
Welmer, bez zawodu. subI. 
136. Peicher, .wf. m. 
Cywiński, kupiec 
Drzewiecki, piekarz, subL 
Grudowska, wdowa 
Nowak, służący 
Paczkowski, m. rzeźnicki 
Rasiak, krawiec 
Soińska; portierka 
Strożyk, ślusarz 
Trembiński, urzędnik. subI. 
Wiśniewska, krawcowa 
137. Sudhoff Jan, Lwów, Akaue- 
micka 8, zast. Spudich, wd. 
Bobbe, kupiec 
Borowski, , oficer, subl. 
Chmielnik, kupiec 
Cieszkowa, mężatka 
FrepOut, urzędn. 
Fiegel, czel. szewski, subl. 
Feller, służąca 
Jahne, kupiec 
Jankowski, inż. archit. 
Jarocki, kupiec 


. 


Kauffman, kupiec 
Klebba, kupiec 
Kufeld, kuviec 
Kolwitz, kapitalista 
Lemański, stołowy 
Lukaszewski, sekr .poczt.,subl. 
Michałowicz, kupiec 
Maślankowska, służąca 
Nowak, mężatka 
Oleinicki, handlowiec 
Przybylski, kupiec 
Rama, służąca 
Roscnfeld, ksią2k., subl 
Ruchaiski, handl., subl. 
Rudzik, koresp., subl. 
Suter, gospody. li 
Sadowska, nauczyc. 
Szwarz, handlowiec 
Smoczyk, destylator 
Trawicka, modniarka 
Tysper, bez zawodu, subl. 
\Vegner, kapitalista 
Zeising, służąca 
13ft Małachowski Jerzy, Stry- 
jówka, zast: Młynarz, st. 
referent skarbowy 
Behnke, biuralista, subl. 
Czarnota-Boiarski, kapitan 
Gałecki. emer. generał bn g. 
Gałecki, aplikant sąd. 
Gostkowska. wdowa 
Kuhlmeyer, urzędn., subl. 
Łuczak, 
ospodyni 
Nikorowicz, handlowiec 
Ratajczak, robotnik 
Sikorska, książk., subl. 
Safianowicz, wdowa, subl. 
.,Warszawianka", kawiarnia 
\Vedman, służąca 
139. Schulz, wł. m. 
Gorzewska, bez zaw. 
Krajewski, kupiec 
Kowalewska, służąca 
Kolewczyńska, służąca 
Markwart, służąca 
OzmińskL kupiec 
Rehbein, kupiec 
Sieradzka. mężatka 
Starzyński, telegraf. 
140. Klasztor Franciszk. Najśw. 
Sakram.. zast. Matka Maria 
Rafalla, siostra 
141. Sewruk, wl. m. 
Bujakiewicz, elek..tech., subl. 
Gostański, urzędnik poczt. 
Imbs, mechanik 
"Lektor", Instytut Literacki 
Lubaszewski, krawiec 
Makaracka, książk., subl. 
FiIarczyk, księgarz, subl. 
Rogoziński, kowal 
Rogoziński, szlifiarz 
Szanda. m
żatka 
Szulc, h
nkow. 
unikiewicz, mężatka. subJ. 
5
		

/adresy_192800182_0001.djvu

			/ 


66 


Gdańska 


... 


ł 


Wiśniewski, robotnik 
Wilk, krawiec 
142. Przybora, wl. m.. Wronki, 
zast. Pilarska. portierka 
Dąbrowski. rew. ks., subl. 
Gałkiewicz, bez zaw;, subl. 
Graczykowski, kupiec 
Cucwa, urzędnik 
Hamulski, fryzjer 
Jarentowicz. robotnik. subl. 
lurska, służ. 
Jerzykiewicz, archit., subl. 
Nowakowska, służąca 
Owczarski, . fryzjer. subL 
Radtke. robotnik 
Stosik, służąca 
Sass-Korczyński, profesor 
Skrzywanek, kupiec 
Tystcr, modystka. subl. 
W echsler. kupiec 
Zbychorski, dentysta 
Żmudziński. p. handl., subl. 
143. Fa. Przezorność, Tow. Akc. 
144. ident. Słowackiego l 
145. Fi
iel Leon, wl. m. w Gdań- 
sku, zast. Figiel Antonina 
Loferska, służąca 
Starzyńska, bez zaW. 
146. Spadkobiercy Dietz, właśc., 
zast. Liedtke Otton, Żnin 
Gizot, przemysł., subI. 
Janiszewska, stenotyp.. subl. 
Kwiatkowska, służąca 
Maciejewski, kupiec 
147. Małek, wl. m. 
Dr. Dyka, urz. bank., subl. 
Feret. urzędn., subl. 
GaIantowicz, urzędnik, subl. 
Jesionowska. wl. pension. 
Kreczunowicz, urz. banku 
Moster, dentystka 
Miara. urzędnik pryw., subl. 
"Nowość", winiarnia. 
Nonnenmacher, restaur. 
Szybatka, kupiec 
Papiński, księgarz, subJ. 
Polus, służą
a 
Skład in str. muz., Niewczyk 
Weiland, służąca 
Wyrwaiski, robotnik 
148. Schmidtke. wf. m. 
A wigus, handlowiec ' 
Bagniewski. stolarz 
Busch, S7.ewc 
Bródka, słuchacz, subl. 
Bohlke, krawiec, subl. 
Felczykowska, b. zaw., subl. 
Haak, robotnik 
Kopczyński, robotnik 
Kopycińska, służąca 
Kempiński, kupiec 
L,;mge, wdowa 
Olszewski, student, subI. 
Rafiński, pom. handl.. subl. 
Redelbach, tokarz 


'. Reimer, urzędnik, subl. 
Sekel, buchalter, subI. 
Schmidt, wdowa 
Szymański, robotnik 
Szeps, wojażer 
Tuszyńska, mężatka 
Trębicki, kupiec 
Wojtecka, służąca 
149. Kentzer, wl. m. 
Dr. Dulęba, adwokat 
Dux, kupiec 
Gramek, sf. insp. poczt. 
Goniszewski. skI. masz. biur. 
Haberek, kapitan 
Hurtownia tow. kolonjalnych 
Br. Kentzer 
Janowiak, służąca 
Janecki, kupiec 
Pawłowska, eksp., subl. 
Pietrzak, służąca 
Radke, służąca 
Rychlewski, kupiec 
Seligman, służąca 
Szulc, służąca 
Sternicka, służąca 
Dr. Schendell, radca sanit 
Witkowska, służąca 
Wybrański, robotnik 
150. -150a. Bucholz, wf. m. 
. Barankiewicz, 
osP. 
Holińska, gosP. 
Leistikow, kupiec 
Muhlstein, krawiec 
Raser, służąca 
151-152. Mimre, wf. m. 
Dr. Baehr, lek. okulista 
Białoborski, przemysI. 
Buczyńska, służąca 
Domżalski, obuwnik 
Dickhoff, służąca 
Drews, krawiec 
Ellert, szewc 
Gertner, przemysI. 
Jasiek, służąca 
Dr. Kube, lekarz 
Kauch, kupiec 
Kozłowski, aptekarz 
Kaszubowski, kupiec 
Kuszyńska, służąca 
Kowalska. służąca 
Kozłowska, służąca 
Kuras, służąca 
"Lamus", Dom Komisowy 
Liermann, kupiec 
Łukin, kupiec 
Lichańska, wdowa 
Miller, kupiec 

widurska, służąca 
Sikorska, gospodyni 
Swiercz. wdowa 
Siuda, inżynier 

niady, szlifiarz 
Wiśniewski, kupiec 
Tatarski i Ska, automobile 
Zajączkowska, służąca 


Zalikowska, służąca 
153. Venske, wl. m. 
Erdman, bez - zawodu, snbl. 
Boy, ma la rz 
Bunn, kuśnierz 
BulI, służąca 
Czernacz, fotograf 
Dura, czeladnik, subl. 
Drewin, pielę
niarka 
Dwornikiewicz. służ. 
. Goering, wdowa 
Bunn i Syn. skład czapek 
Karamucki, szewc 
Kaczmarek, służąca 
Kowal, szofer 
Kościołek, służąca 
Liedtke. służąca 

wierzy, profesor 
Sergot, służąca 
Wiśniewski, kwiaciarnia 
W ołodkowicz, agronom 
Ziołkowski. agronom 
154. Halmich. wł. m. , 
Debka. kolejarz 
Dudkowski, sekr. izby Rzem. 
"Izba Rzemieślnicza" 
Gniatczyk, fryzjer 
Nowak, krawcowa 
Pietzner. gospodyni 
St6ssel, wdowa 
Schmidt, m. stolarski 
Komisariat T. 
155. Cyrus kupiec. wf. m. 
Witt, portier 
Andrzejewski, dyrekt. banku 
JawOrski, budowniczy 
Kwaśniewska, eksp., subl. 
Lehnardt, ucz. kup., subl. 
Rachuj,. służąca 
Rutkowska. służąca 
Szymańska, służąca 
Trybus, służąca 
Wasidłbw, służą'ca. 
. WiU, kupiec 
156. Frankowska Anna, wf. n. m., 
Z. Gdańsk, Friedensteg 10 
Seifert, zaw. dQmu 
Derecka, bez zawodu 
Foerster, b. zawodu 
Gramatowski. adwokat 
Krystofiak, służąca 
Puchert, wl. składu 
Rahn, kupiec . 
Rosemann, bez zawodu 
Seifert, mistrz mechanik 
Spikowski, adwokat 
SzydJowski, kupiec 
Wojdziak, sJużąca 
157. Winkler. wf. n. m. 
"Czesanka" skład bławatów 
Frąckowiak, służąca 
J akubowicz, wdowa 
Kobza, fotoRraf 
Lewandowski, fabr. obuwia
		

/adresy_192800183_0001.djvu

			Gdańska - Generała Bęma 


67 


Otto. bez zawodu 
Szwejkówna. służąca 
Tłusty, kupiec 
Żurawska, służąca 
158. Butowski i Ska. wf. n. m. 
Butowski. zawiad. domu 
"Auto Palais" samochody 
Zieliński, port jer 
Błlaszewska. wdowa 
Blumwe, wdowa' 
Dr. Czajkowski. lekarz 
Frost, kupiec 
Holz, bez zawodu 
Jankowski, dyr. fabryki 
Kucharska, służąca 
Nabożna. krawcowa 
Nowak, bez zawodu 
Pawłowska, służąca 
Zielecki. robotnik 
Żołątkiewicz. służąca 
159. Kołodziejczak. wf. m. 
Pieczka, port jer 
Dr. Gerdom. lekarz 
GilImann, gospodyni 
Dr. Giżycki, lekarz 
Goncerzewicz. kupiec 
Grodzki, inżynier 
Gorczyński, bez zawodu 
Kawiarnia, Jasiński - 
Koszada, kupiec 
Kopperowa, bez zawodu 
Kierzkowska, kucharka 
Lewandowska, służąca 
Mańkowski, szkolnik 
Niewitecki, kupiec 
Paczyńska, służąca 
Pątkowski. inżynier' 
Piechuch, służąca 
Przybył, kupiec 
Rybak, gosp., subl. 
Rybarczyk. służąca 
Wilke, zakład chirurg. 
Wysocki, bez zaw.. subl.' 
Woźniak, kucharka 
160. ident. PI. Wolności 1 
160a. Casino GeselIschaft 
RolIauer. zawiad. domu 
Cuppa, uczenica. sub1. 
Dombrowska. służąca 
Romińska. służąca 
Sichan. służąca 
Wirkus. kucharka, subl. 
161. Magistrat. wl. 
Giintzel. dyr. ogr., zaw. domu 
Piórkowska. służąca 
162. Bank Przemysłowców. T. A. 
Hausler. zawiad. domu . 
Zieliński. port jer 
Biuro "Pax" 
Cerkaski. urzędnik 
Cerkaski, kupiec 
Eisfeld, woźny 
Dymkowski, kupiec 
Gruszczynski, inżynier' kult. 
Haynn. fotograf 


Kancelaria adw. Siody 
Kistowska. służąca 
· Krzyżaniak. dyrektor low. 
Akc. łlandl. 
Neske. służąca 
Pasiflska, mężatka 
Siewert, służąca 
Sikorska. bez zawodu 
Dr. Smorkowski. prof., subI. 
Stasierowska. wdowa 
\Valloch. służąca 
Zieliński. krawiec' 
163. S1. Majerowicz i Ska 
Palejowski. dYr
 hotelu. zaw. 
domu · 
Blech. muzyk' 
Czarnecka, służąca 
Dudek. ekspedjent, subl. 
. Fromhol
, praczka 
GÓTa. służąca 
Grzybowska, pokojowa 
"Hotel pod Orlem" 
J anuszkiewicz. służąca 
Janowski. ślusarz. subl. 
Kaczorowska. pokojowa 
Kaja. służąca 
Komendant, muzyk' 
Kulpa. siużąca 
Łapa. sbżąca 
Mastelan, służąca 
Modelska. gospodyni 
Panek. ekspedjent 
Pilaczyński i Ska. skład bie- 
lizny 
Pol. handlowiec 
Piechocka. praczka 
Raatz. pokojowa 
Rybak, krawcowa 
Skóra i S'ka. skład maszyn 
biurowych 
Somrowski, robotnik 
Szymczak. robotnik 
Zwierzchowski, uczeń 
164. Philip. wf. .m. ' 
.. Graczyk, kołodziej. port jer 
Maciejewska. krawcowa 
Marmurowicz. służąca 
Mażewski. oficer 
Przybylski, skład" cukierków 
Schreiter. kupiec 
Sikorski. ślusarz. subl. 
ZaIcmann, kupiec 
Zieliński. skład obuwia 
65. Mix. kupiec. wf. m. 
Bogun. maszynista.' dozorca 
Chudzińska. bez zawodu 
Dr. Goldbarth, lekarz-dent. 
Dr. Jasiński. adw. inotar. 
Jende. skład dywanów 
Kain. urzędnik bankowy 
..Kino Kristal" 
Kloska, służąca 
Metciska. służąca 
..Polonja". Ubezpieczalnia- 
Pruss. ekspedjent 
Przybysz. służąca 
Ramisch. kupiec  


. . 


Rcsenow. elew bank.: subl. 
Rollwagen, służąca 
Schrciter. służąca 
Siadkowska, gosp.. subI. 
Sekretarjat Związku Lekarzy 
Szenejko, inżynier. subI. 
Tobiasz. naczelnik sądu pow. 
Tołowińska. uczenica 
Walkowski. student, subl. 
Wesołowska. służąca 
Wertyńska, wdowa 
"Zagłoba", restauracia 
166. Magistrat. wf. Ogród Lecz- 
nicy Miejskięi 
J67. Magistrat, wf. Leczn. Miejska 
Borska, służąca 
Czepek. siostra miłos. 
Domowicz. siostra milos. 
Oruch. służąca 
Erwardt, służąca 
Forycka. siostra miłos. 
Guzowska, siostra miłos. 
Janowski, podwórzowy 
Kaczmarek, kucharka 
Karsznia. siostra miłos. 
Kaus. siostra milos. 
Kluczyńska. służąca 
Lafert. służąca 
Maciejewski, posługacz 
Osesek. służąca 
Pru ss. służąca 
Reszka. siostra milos. 
Rozmarynowicz. służąca 
Wilczewska, siostra miłos. 
\Vinikowska. siostra milos. 
Zabel, elewka 
168. Dozór Kościoła wł., Farna. 3 
Kościół Klarysek 
Gdyńska 
1\ o m i s a r i a t V. 
Niezabudowana. 


" 


Generała Bema 
K o m i s a r i a t V. 
1-2. Plac budowlany 
3. Lorenc Ludwik, wf. m. War- 
szawa 
Zast. Dornheim, Cieszkow- 
skiego 8a 
Bretschneider. inżynier 
Betyna. strażak 
Danielek. robotnik 
Gropp. wdowa 
Krzyżaniak, woźnica 
Kwiatkowska,' krawcowa 
Lehs. biuralistka 
Markowska. wdowa 
Marach, robotnik 
Suligowski, kupiec 
Trępała. telegr. kol. 
4. Herdin. wf. m., 20 Stycznia 
nr. 12. 
Zast. Stachurski, urzęd. kol. 
Ajtner. kupiec 
Cnotka. . ślusarz 
DopieraIski. werkm. 


5*
		

/adresy_192800184_0001.djvu

			68 


. . . 


Górny, robotnik 
Gutkowski, sekretarz poczt. 
Hyżyk, wdowa 
Kalinowska,- wdowa 
Łanowski, emeryt, subl. 
Michalski. werkmistrz 
Marchlewska. wdowa 
Mazurek. st. zwrotniczy 
Nowakowski. kasjer 
Przybył. robotnik 
Schonke. krawie
 
\Vypiiewski, szofer 
Ziemecki, plutonowy 
5-8. Plac bud.. wl. f-a. Lohnert 
9. P. K. u., zast. pułk. Liber 
Ciabiach, sierżant 
Duczmal: plutonowy 
Nowicka. wdowa 
Sikora. st. sierżant 
Stachowiak. wdowa 
10. Bydgoska Fabryka Maszyn 
Lohnert właśc., zast. Klatt 
ZaCisze 4 
Bleia. kowal 
Dittschun. inżynier 
Sławiński. port jer 
Swietlik, ślusarz 
Przybyliński. stangret 
\Vekwart, szofer 
10a. Firma Lohnert,' Składnica 
maszyn 


Gimnazjalna 
Komisariat I. 
1. Kierskr. wf. m. 
Antosiewicz. wdowa 
Dobrzyńska. 'wdowa 
Jabłoński. uczeń. subl. 
Podwillski, sędzia 
Tonn. krawcowa 
2. Kierski. wl. m. Gimnazialna 
nr. 1 
Puchowski, stróż 
Błońska, mężatka 
Ciastoń, oiicer zaw. 
Grohs. wdowa 
Jahimowska, malarka 
Klonecki. szewc. suhl. 
Kowalski, wojażer 
Krzyżanowski. urzędnik 
Kwiatkowski. bez zaw.. subl. 
Li era. mistrz brukarski 
Łahrocki. kuchmistrz 
Marks. fryzjer 
MossakowsJd. urzędnik 
Radlecki, szewc 
Slowik, krawcowa, subI. 
Szałański, cukiernik 
 
Szydlowski, kupiec, subl. 
Szymyślik. zbożowiec 
\Vajnberger. kSiążk., subl. 
Zarębicki. agronom, subI. 
3. Głęboć Anna i Irena. wl. n. 
m., zam. Warszawa 
Kierska. zaw. domu 
Puchowski. stróż 
Gromowska. slużąca 


Generała Berna - Glinki 
. 


Januszewski. rektor 
Kindt. służąca 
Kozłowski, nauczyciel 
Kramer, oficer W. P. 
Puchowski,' nauczyciel 
4. Ogród 


. 


Glinki 
K o m i s a r i a t VI. 
1. Plac budowlany 
2. Jasnahla, wI. 11. m.: zam. 
Ameryka 
Pietnak, zaw. domu 
Baranowska, wdowa 
Nalazek, robotnik 
Polewski, robotnik 
3. Plac budowlany 
4. Polewski, wł. m. 
5. Pałucki. wI. m. 
Morek, urzędnik 
Rohoif, mężatka 
6. Wojciak, wl. m. 
Dyt11ar
owski, kowal 
7. Chwastowski, wl. m. 
JędrzejeWski, robotnik 
Kostecki, robotnik 
S. Leśniacki, wl. m. 
9. Leśniacki, wl. n. m., zam. 
Glinkj 8 
Opar ski, stolarz 
RatzIaff, drukarz- 
10. Banik, wl. m. 
Semrau, kowal 
11. Dzionek. wl. m. 
Ger.:szewska, służąca 
Korczak. podoI. zaw. 
Sywert. bez zawodu 
12. Ogorzeia, wl. m. 
13. Mróz, "vI. m. 
Furman. wdowa 
Hara. robotnik 
H. Czarnecki. wl. 1TI. 
15. Lipski, wl. m. 
Makowski.. robotnik 
16. GruhI. wl. m.. 
17. PiU, wl. n. m.. zam. Długo: 
sza nr. 7 
Felczykowski, robotnik 
Klajna, ,robotnik 
Wilczewska. wdowa 
18. Loroch, wl. m. 
19. Dobek, wl. n. m.. zam, 
Glinki 82 
Górecka, robotnica 
Gruda. oficer zaw. 
Jahnke. stróż 
20. Dobck, wl. n. m., zam. Glin- 
ki nr. 82 
Boks, szewc 
Dittmann. robotnik 
Górecki. robotnik 
Kleinert, wdowa 
Schwenke, inwalida 
. Sowiński, szewc 
I Thiel, wdowa 
2ł-22. Place budowlane 
23. Szym
lislct, w1. m. 


.. 


UrbaflsRi. robotnik 
24. Słaba. wl. m. 
 
Ciurkot robotnik 
Przybylska, slużąca 
25. Więcikowski. wl. m. 
Bonk. młynarz 
J oiwiak. robotnik 
26. Rola orna 
27. Behnke. wt. m. 
Pokrzykowski, robotnik 
28. Buszko', wl. n. m. 
Pazderski, zaw. domu 
\Vitczak. rolnik 
29. Rola orna 
30. Pstrąg, wl. m. 
Kowalski, robotnik 
Kubicki, robotnik 
Lajs, wdowa 
\Vdowiak, robotnik 
31. Jaruch, wl. m. 
Kopacz, murarz, subl. 
Pylka, robotnik, subI. 
32. \\7iśniewski. wl. m. 
Kasprzak, mężatka 
33. Ziegenhagen, wl. m. 
Hahn, 'wdowa . 
Kriiger, robotnik. subl. 
Kierzkowski. robotnik 
34. Kruczek, w1. m. 
Cicehelski, robotnik 
Konradowski. robotnik 
35-48. Rola orna . 
49. Kowal. wl. m. 
50-61. Rola orn.a 
62. Liszewski, w:' m. 
63-79. Rola orna 
80. Ziółkowski. wl. m. 
Matuszak, mechanik 
Nowacki. woźnica 
81. Wrzesiło, wl. m. 
Szymoszyn, robotnik 
82. Dobek, wf. m. 
Biernat, robotnik 
Wad as. robotnik 
. Zmuda. bez zawodu 
83. Kowalec, wl. m. 
Drążkowski, rolnik 
84. Steltmann. wl. m. 
Kolodzieiczak. robotnik 
85. Dod'a, wl. m. 
Smykowski, robotnik 
86. Giczek, wl. m. 
KurkowskI. robotnik 
87. Gili, w1. m. , 
Gruszczyński. robotnik 
Nowak, robotnik 
Szu mińska. wdowa 
8S. .Bobrowicz. wl. m. 
Złotowski. leśnik 
89. Gamracy. wl. m. 
Goldyn, robotnik 
Glogowski, robotnik 
90-92. Rola orna 
93. PUl chla, wl. 11. m. 
Bakora, wdowa 
Kasprzak, robotnik 


.
		

/adresy_192800185_0001.djvu

			. 
-
 


Glinki - Graniczna 


69 


Gnieźnieńska 
K o m i s a r j a t II. 
t-2. Niezabudowane 
3. Gajewski, wI. 11. 111. 
Mierz\va. robotnik. zawiad. 
4-15. Niezabudowane 
Gołębia 
. K o m i s a r j a t II. 
1 Seehafer. wl. 
idcnt. Piękna 17 
2. Hałas. wl. 111. 
Grobelny, magazynie:- 
Mietki. koleiarz 
Tobolewski, kolejarz 
;1- 28. Niezabudowane 
29; Latos, wf. m. 
Czternastek. podoficer zaw 
Rok, służąca 
3U. Jankowiak. wl. n. 111. 
Pawłowski. zawiadowca 
31. NapieraIski. wł. n. 111. 
Wyborski. zawiadowca 
I 3:? Miiller. wl. m. 
W oiciechowski, malarz 
33. Drzewiecki. wl. m. 
Daniele\vski. kowal 
Delato\Vski. koleiarz 
34. Riege. wf. n. 111. 
Mlicki, robotnik, za wiad. 
Mlicki. listonosz 
I Radczewski, mechanik 
I 35. Mundt, wI. 111. 
Krystmann, formiarz 
I 36. Ptaszyńskl. wł. m. . 
: 37. Windrowski, wł. n. ni. 
Gackowski, zawiadowca 
Behtke, robotnik 
38. Kassner, wl. m. 
39. Błaszak, wi. n. m. 
Batkowski, robotnik 
40. Januszewski. wl. m.. 
Zim mer. maszynistJ. 
41. Krause, wL m. 
Janowski. <;tolarz' 
Krause, ślusarz 
42. Ciesielski, wł. m. 
Sieradzki, lokarz 
4:1-46. Niezabudowane 
47. Kuczyński. wl. n. m. 
Kanclerz. podoficer .lawot!. 
Kowalska. wdowa 
48-65. Niczabudowane 
66. Jankowski. wl. m. 
67-73. Niezabudowane 
74. Rogalski. wl. m. 
75-79. Niezabudowane 
80. Borguła, wl. m. 
81. Nezabudowane 
82. Gabryelski, wl. m. 
83. Jóźwiak, wł. 111. 
84. Niezabudowane 
85. Pawlikowski, wl. m. 
Król. ślusarz 

6. Janik. wł. 111. 
'Wita, biurc1lista 
87. Rosenau. wl. n. m. 


Nowicki. zawiadowca 
Panknin, rovotnik 
Szmoń. og-rodnik 
88. Ruszkowski. wl. l1ł. 
Buczyńska, mężatka, subl. 
89. Laufmann, wl. m. 
90-95. Niezabudowane 
96. Volkmann, wl. n. 111. 
\V ojaczyńskl. budowniczy 
Bączyński. iI1kasent 
Leśniewicz, robotnik 
Antoniewicz, robotnik 
Buttler, si05tra Czerwunc.!o 
Krzyża. subl. . 
Pietrzyk. wdowa, subl. 
91-98. Niezabudowane 
99. Ryszkowski, wł. n. m. 
\Vysocki, kolejar L, zawiaO'. 
Wysocki, robotnik . 
. Ogor, poaoficer zawurl'-IWY 
Puwiński, podoficer za wodo 
Lewandowska. gospod

ni 
100. niezabudowane 
101. Lehmann. wl. m. 
102. Niezabudow-łny 
103. Sikorski, wl. m. 
Mędzik. . chorąży 
Kras. służąca 
104. Knapik. wl. m. 
Szymkiewicz, el1leryt 
104a. Koczorowski. wl. m. 
Czepiorka, u-łechanik 
105. Bieliński. wl. m. 
Oprych. st. sekret. skarb. 
105a. Lange. wl. n. m.. . 
Fclczykowski. urzęd. vol. 
106. Griindel, wf. m. 
106a. Maniewski, wl. m. 
107. Bratz. wl. 111. 
107a. \Vojczah. w1. m. 
Waldowska. wduwa 
108-9. Niezabudowane 
110. Stępiński. wl. m. 
Patalewski; robotnik 
Sikorska. wdowa 
Tomczak, górnik 
MiHler, robotnik 
Szola. robotnik 
111. Piechota. wf. m. 
Golata, robotnik 
Mazurek. robotnik 
Tardowski, majster wojsk. 
Graniczna 
K o m i s a r j a t III. 
1-3. Fabryka Fiebrandt 
4. Błaszkowska, w1. m. 
Gabryszewski. stolarz 
Jagła. rewident 
Knich. st. dozorca 
Królik. szewc 
Mądrach, pomocnik kierow- 
lUka parowozu 
OkupniK, robotnik 
Przybylski. robotnik 
Skowronek, handlarz. subl. 
Wichlacz. krawcowa. subl. 


5. Domsta, wl. m. 
Frąszczak, wdowa 
Gebauer, robotnik 
Herchold. wdowa 
Lemke. malarz 
Riegel, kantorzystka, sub!. 
6. Nowacki. przodown., wl. m. 
Gajewski, porno fryzjerski 
Mikołajewski. koieiarz 
Nowacki. bankowiec 
Orsztynowicz. ślusarz 
Thiel. -krawcowa. subl. 
7. Piekarski, stolarz, wł. m. 
Bałka. robotnik 
(:,wikła. robotnik emcT}'t 
Cyra. robotnik 
Kamiński, uczeń., subl. 
Mazurkiewicz. robotnik 
Nowacki. subI. 
Nowicki. ślusarz 
8. Prigan, wł. n. rn. 
Roesmer, zawiad.. heblarz 
Beker, wdowa 
Borkiewicz, posterunk. P. P. 
Bryll, porn. ślusarski 
Bussandri. handlarz 
Domek. robotnik 
Grótlzki. kierowll. parowozu 
Jasiński. konduktor p\Jm. 
Konieczny, robotnik kolei. 
Krawczak, robotnik 
Leśniewski, robotnik 
Łoboda. robotnik 
Maliszewski. robotnik kolt:
. 
Michałowski. pom. tokarski 
Nowak. pom. ślusarski 
Ponczek. robotnik kolejowy 
Przybolewski. I):o
cjarz 
Przybolewski, robotnik 
Schcnk, tokarz 
9. Gordon, wl. m. 
Damska. wdowa. subI. 
Gościniecki. kołodziej 
Jaworski, robotnik maszyn. 
Jędruszewski, robotnik . 
Kruza, robotnik 
Lewandowski. szewc, subt. 
Lisiecka. pokojowa 
MOlier. 'robotnik 
Ryszewski, robotni:\: kole:. 
Stachowiak, uczeil śh.:.sarski. 
subl. 
Szumiński. robotnik 
Zastempowski. robotnik 
10. Niezabudowany 
ł l. . Schmidt. wl. n. m. 
Dulisz. konduktor 
Kott. robotnik 
Lenz. wdowa 
Murawski, piekarz
 subl. 
Przybylski. 'Pom. ślusarski 
Siekierkowski. kond. bagaż. 
Starobrat, robotnik kolej. 
l1a. Zwolińska. wdowa, wf. .m. 
Adriański. malarz 
Adriańska. krawc(lwt) 
IrmIer. bez za\Vod
		

/adresy_192800186_0001.djvu

			. 


70 


Graniczna --Grudziądzka 


. 


. 


. 


Królik. biuralistka. subi. 
Łepczyńska. wdowa 
Łukaszewski. szewc 
Piłkowski. konduk.tor 
Pilkawska. wdowa 
Taberski. zwrotniczy 
W oźniewski, kolejarz 
12. Orzechowski, wl. n. 111. 
Leszczyński, za wiauo\vca 
zam. ul. Piotra Sk
rgi 10 
Drążkowski. rzeźnik. subl. 
Fiałkowski. robotnik 
Grelewicz. bez lawudu 
Grelewicz. robotnik 
Gracz, mechanik 
Hoffmann. tokarz 
Kubera. ł)ez zawou.u 
Laskowska. szwa
zka. subl. 
Powalisz. uczeli kdodziej- 
ski, subl. 
Rariecki, zwrotnkzy 
Stoppel. formiarz 
Sus, robotnik koleJowy 
Swiątkowski. konduktor kol. 
Szymański, konduktor 1{ol. 
Szudarski. konduktor kol. 
Tonn 
12a. Kochowicz, wdowa, wł. m. 
Habn, leśnik 
Kwaśniewski, malarz 
13. Nowakowska, wdowa. wł. m. 
Cichowska, wdowa 
Fcrdenci, muzykant 
Frasz, krawcowa, suh.l. 
Nietz. robotnik 
Solecki. inwalida 
14. Nowakowska, wdowa, wł. 
n. m..' zam. ul. Graniczna 13 
Bethka, ślusarz. 
Jarecki, blachmistrz 
Kierstein, robotnik 
Kochański. kolejarz 
Kowalski. kolejarz 
Nietz, robotnik 
Wilczarska, robotnica, subł. 
15. Donarska. wdowa, wf. m. 
Jankowski, wojażer 
Klawitter, posługaczka 
Kurzhals. robotnica 
Grobla 
K o m i s a r i a t II. 
1-5. Niezabudowane 
6. Burchard. wl. m. 
7. Niezabudowany 
8. Rogoźny. wł. n. Ill. 
Gorzyński, urzędn.. za\vi::l(t 
9-16. Niezabudowane 
17. Szulc, wl. m. 
Grodzka 
Komisariat I. 
1-2. Figurski, wł. m. 
Bagniewska, kuch
rka 
Krause, bankowiec 
3. Plac budowlany 
4. Smierzchalska. wf. m. 
Lehmańn, kierownik 


.. 


... 


Lackner, bez zawodu 
Wiechowska, służąca 
5-7. Plac budowlany 
8-11. Państw. Gimnazjum Hu- 
manistyczne 
Mazurkiewicz, dyr. gimnazj. 
Gruszczyńska, gospodyni 
Kubiński, domowy 
12-13. Wicher!. wł. m. 
Boldt. służąca 
Cegielska, służąca 
Cerekwicka, służąca 
Dreger. służąca 
Guse, uczenica 
Kamińska, bufetowa 
Kunoldt, gospodyni. subl: 
Wymysło, bufetowa, subl. 
14. C. A. Franke, wł. n. 111. 
Weinert, zaw. domu. zaru. 
Mostowa 10 . 
15. Magistrat wł. 
Gajewska, zaw. domu 
Dawid, fryzjer ' 
Kątny, robotnik 
Kłodziński. rfstaurator 
Kottas, zast. kierowni!(a 
Sakowska. służąca 
Szczerbińska. bez zawodu 
16. Magistrat wł. 
Gajewska, dozor. domu 
Drabik, drukarz, subł. 
Golubska, ekspedi., suhl. 
Golubski.' krawiec 
Korecki, kupiec 
Kosowska, bez leiW.. stlb1. 
Matuszewska, służąca 
Pilaczyński. mistrz pl
szk. 
Szlessa, służąca 
Wicherek, stroiciel fortep. 
\Viśniewski. kupiec 
J 7. Mowiński, wł. m. 
Jarocki, przedsięb. iJUGOW L 
Piechocki, robotnik 
Suchocki. robotnik 
Żytowicz, bez zawodu 
18. Seemann, wł. n. m., zam. 
Mostowa 2 
Both. wdowa 
Busse. emerytka 
Czeszewski. mistrz szewski 
Drążek. kolejarz 
Kabat. wdowa 
Kamiński, poster. P. P. 
Kozłowski, fryzier 
Paluchowski. artysta malarz 
Pliński, kupiec 
Sodenstern, emeryt 
Spychalski. uczeń szewski 
W olif. wdowa 
19. idel1t. ul. \Vodna 5 
20. Gmina Kościelna przy Fa- 
. rze, Dom Katolicki 
21. ident. Mostowa 5 
22. Bank Bydgoski, \vI. 
Grajnert, dyrektor,' zawia- 
dowca domu . 
Abram, port jer 


Abram, siodlarz 
Eichhorn, aktorka 
Fiszer, właściciel drukarni 
Grześkowiak, wdowa 
Jagodzińska, służąca 
Kotliński, drukarz 
Maliński. stolarz 
Muszyński, bez zawodlt 
Wiśniewski, kupiec 
\Volf, artystka . 
23-27. Magistrat wl., śpichlerze 
i jatki 
28-29. Lloyd Bydgoski wl. 
Skórcz, dozorca domu 
Klimkowski, kier. ruchu żegl. 
Pantkowska, wdowa, subI. 
Tschermer. książkowy 
30-31. Magistrat wł.. Plac budo- 
wlany 
32. Magistrat wl. 
Policja Miejska 
Hill er, kasztelan 
Grudzki, uczeń semin., subl. 
Grodztwo 
Patrz Trzeciego Maja 
Grodziska 
K o m i s a r j a t VI. 
Niezabudowana 
Grudziadzka 
K o m i s a r i a t II. 
1. Hege, wl. n. m. 
Cierzniewska. portjer:ka 
2. wf. gminy Babtystów 
Jabusch, zawiadowca 
Bykowski, robotnik 
Drawert, emeryt 
Kosmowski, ślusarz 
Puzdowska, wdowa 
Taczarski, egzekutor 
Wiśniewska, wdowa 
Wiśniewski, malarz 
Kaczmarek, ekspedj., subl. 
Zaremba. mechanik, subI. 
3. Paciorkowski, wl. n. m. 
Loroch, sekr. po;;zt., za wiad. 
Bossard, ślusarz 
Ciśniewski, robotnik 
Kotecki, kolejarz 
Kowalewska, wdowa 
Skowroński, robotnik 
Strehlau. wdowa 
Rybak. maszynista 
v..' eihskop, wdowa 
Wojciechowska, wdowa 
4. Pacbowicz, wl. m. 
Celewicz. cukiernik 
Fritz, tokarz 
Górska, ,krawcowa 
J elińska, wdowa 
Orłowicz, ślusarz 
Pachowicz, technik 
Pachowicz, kolejarz 
Skorzewska, .prasowaczka 
\Vrzesiński, piekarz
		

/adresy_192800187_0001.djvu

			Grudziądzka 


Grull\,valdzka 


71 


Rehag. wdowa 
Dziuk. modniarka, subl. 
5. Bigalke. wł. m. 
Bąk. r7eźnik 
Brzościkowski, stolarz 
Borzeszkowski, .stolarz 
Brandt, emeryt 
Ceglarski. robotnik 
Korwin-Piotrowski, bank. 
Jaczyński, murarz 
Kalinowski, murarz 
Karowska, wdowa 
Menner. emeryt 
Trojanowski, urzędn. pryw. 
Solarski, ślusarz' 
Waszak, rzeźbiarz 
Ziemiński. sanitariusz 
Chomicki. emeryt. pu łk. 
Brechlińska, eksp., subl. 
Stittner, mechanik, subl. 
Ross, wdowa 
Zatorska, wdowa 
6. Brochowski, wf. n. m. 
Biskupski, dekarz, zawiad. 
Łuczak, robotnik 
Olszewska, wdowa 
Sikora, robotnik 
Swidzińska. urzędniczka 
Maćkowska. gosp.,' su bl. 
7. Pietschmann, fabryk.. wf. m. 
Barczyńska, 
łużąca 
8. Pietschmann, wł. n. m. 
Dembek, krawiec 
Lewandowska, wdowa 
Stender, wdowa 
Stock, murarz 
Wiśniewski, stolarz 
9. Pietschmann, wio n. m. 
. Kulasiewicz, robotnik . 
Przybolewski, ślusarz 
Schippke, wdowa 
1(). Pietschmann, wl. n. m. 
Kuźniewski. dekarz 
11. Pietschmann, wl. n. m. 
a>iechocki, cieśla 

chumann, tokarz. subL 
12. Fritz, wl. m. Grudziądzka 4 
Ermanowicz. handlarz 
Ermanowicz, S7.ewc 
Kałdan, stolarz 
Mateja, robotnik 
13. Chaimowicz, wl. m. 
Gołata, robotnik 
Grabowska, służąca 
Jarzębska, służąca 
Lewandowska, służąca 
Kociołek, krawiec 
Lachmann, kupiec 
Maciejewski, robotnik 
Roszkowski, ślusarz 
Stupai, robotnik 
St:
rglitz, handlowiec 
Witthau t, robotnik 
14. wl. Magistrat 
Zakład dla starców 


Wełnic. kasztelan 
Albin, rezydentka 
Czarnecka, rezydentka 
Buchfink. rezydentka 
Dittbrenner, rezydentka 
Grafert, wdowa 
Miiller, wdowa 
Russ, wdowa 
Trapp, rezydentka 
15. Włodarczak, wl. m. 
Alichniewicz, robotnik 
Splitt, kotlarz 
Roggemann, robotnik 
Żuławski, robotnik 
Zieliński, murarz 
Gliński,- kominiarz, 
ubl. 
Sten cel, służąca 
16. ident. Poznańska 17 
1 i. ident. Poznańska 16 
18. Dysman, wl., Poznań3ka 15 
Kubicka, wdowa 
Unger, krawiec 
19. Raczkowski. m. kom., wf. m. 
Deręgowski, robotnik 
Skórcz, krawiec 
20-23. ident. Poznańska 8-13 
24. Schulz, wl. Poznańska 7 
Mączkowska, wdowa 
Mecha kowal, subl. 
Mecha, kowal, subl. 
25. Hege. wl.. Podgórna 26 
Pflaum, ślusarz 
Ruczyński, malar7. 
26-31. ident. Poznańska 6-1 
32. Brasch, wf. n. m. 
Bogusławski. robotnik 


Grunwaldzka. 
K o m i s a r i a t III. 
L Fabryka sygnałów koleiow. 
C. Fiebrandt i Ska, wl. 
n. m. 
Zielińska, zawiad. 
Danielewska, uczen., subl. 
Klindt, bez zawodu 
Maiewski. robotnik 
Reichwald, wdowa 
Wagner, handlarka 
2. Fabr. C. Fiebrandt i Ska, wI. 
n. m. 
Zielińska. zawiad. 
Bączkowski, inwalida 
Beker, pokojowa 
Ca.pitelli, handlarz 
Gackowski, ślusarz 
Głogowski, koleiarz 
Grabowski, fryzier, subl. 
Guzek, ślusarz, subl. 
Hoffmann, inwalida. 
Hepner, uczeń ślusarski 
Ickowicz, szewc. subl. 
Jaroszewski, fryzier, subl. 
Kęski, fryzjer. subI. 
Lis{;wski. cZ::lpnik, s1thl. 


. 


Noryskiewicz, malarz 
Popielewski, robotnik 
Richter, wdowa 
Szym2.ński, ślusarz 
Zaborowski, woźnka 
3. Fabr. sygnałów kolejowych, 
C. Fiebrandt i '3ka 
-4. Fabr. C. Fiebrandt i Ska. wl. 
n. m. 
Zielińska, za wiad. · 
Horaże. uczenica. subL 
Kędzior. kierownik ruchu 
5. DUrr. wf. n. m. 
DUrr, rzeźnik, zawiarł. 
Bordanowicz, b. 7.aw., subl. 
Chechła, robotnik 
Iwiński, pom. rzeźno 
Litkowska, służąca 
6. Zandereit, wdowa, wl. m. 
Szankowski, ślusarz 
Zanderait, skI. sprzęt. kuch. 
7. Piasecki, wt. n. m. 
Chojdowska, bez zaw. 
Cieślak, robotnik 
Kessin. fryzjer 
Kucharska, nauczyc.. su
l. 
Lesiński, konduktor tramw. 
Piasecki, skład mięs
 
Strugała, handlarz, s-ubl. 
7a. Piasecki, m. r7.eźn., wl. m. 
Berger, bez zawodu, subl. 
Brzeski, st. liston., emeryt 
Chmara, kupiec 
Kinder, wdowa . 
Kwiatkowski, uczeń, subl. 
Piasecki. rzeźnik 
Ftak, maszynista kol. 
Rothaug, montcr 
Unkiewicz, kier. parowozU 
\Viśniewski, murarz kott. 
8. Raddatz, wf. m. 
Boińska, służąca 
Dębicki, urzędu. kol., subl. 
Dittmann, stolarz, subl. 
Dreczkowska, służąca 
Grzeszak, uczenica, subl. 
Janiszewska, subl. 
Jankowski, mechanik 
Kirińska, służąca, subl. 
Marcińczyk, uczeń subl. 
Mielke, wdowa 
Nicwiemski, murarz 
Nowacka, wdowa 
Preuss, wdowa 
Puf, bez zawodu, subl. 
Raddatz, kupi 
c 
Szulc. służąca 
Tomaszewski. drogerzysta 
. Vvi1ke. 
ospodyni, sub1. 
Zakrzewski. kup;ec. subl. 
9. KrekJau. kupiec wf. m. 
Brunk, kapitalista 
Biirger, pom. kup., subl. 
Finger, prok. bankowy 
Gregersen, gospodyni. subl. 


""j
		

/adresy_192800188_0001.djvu

			72 


Grunwaldzka 


Gotz. uczeń. subl. 
Jendrike. kier. szkoty 
Kiedrowski. urz. kol. 
Lewicki. uczeń ze
arm.. subl. 
MachoItz, rzeźnik 
Mikołajczyk. garncarz 
Restauracja. Kreklau 
Scheewe. kapitalista 
Sobatówna, służąca 
Szczepańska, służąca 
Wiesner. urzędn. ubezp. 
Zaparucha. 
egarmistrz 
Zielińska, wdowa, subl. 
to. Kreklau, wł. n. m. 
Bruskowski, robotnik 
EIikowska. krawcowa 
Pijarowski, rentier 
Pijarowski. urzędnik 
11-12. Składnica mat. opałowo 
13. Ziegler,' wl. m. 
Cieślarczyk, robotnik 
Drager. srużąca 
Drogerja. 'VI. Tomaszewski 
Krygier. mężatka 
Łasiński, adwokat 
Meller. obuwnik 
Polasik. robotnik 
H. Umbreit Piotr i Henryk, wl. 
n. m.. Grunwaldzka 143 
Bachorz. robotnik 
Dobslaw. służąca 
Giede. wdowa 
Giezella. rejestrator 
Giede. krawiec ' 
. Goltz. kupiec 
Hinstedt. wdowa 
Komorowska. wdowa, subl. 
Komorowski, robotnik, subl. 
Lesz. kupiec 
Matyniak, palacz 
Rausch. ślusarz 
Redlak. restaurator 
Sawicki. robotnik 
15. Składnica maszyn rolnicz., 
wf. Stepczyński 
16. Ciaputa. wf. n. m. 
Dombrowski, zawiad., zam. 
Chełmińska l 
Bosiacki, szewc, subl. 
Gili. robotnik 
Kłębowska. wdowa. 
Kopczyński. szewc, subL 
Pawliczek 
Renn, kowal 
17. Bross, kupiec, wl. m. 
Chudzińska. subl. 
Drabentowicz, fryzjer, subl. 
Kozioł, rolnik 
18. GaekeI. mistrz rzeźn.. wf. m. 
Balkow. służąca 
Binder. uczeń. rzeźn., subl. 
Czarnewski. służący . 
Holz. czeladnik stolarski 
Klotzbilcher, rzeźnik 
Kretschmann. subl. 


Lewandowska, wdowa 
Musiał, J;?;arncarz 
Miiller, subI. 
Nowicki, robotnik 
Scheewe, bez zaw.. subl. 
19. Olsicwski, wf. m. 
Baumgard. rzeźnik 
Jur, asyst. kol. 
Kichler, drukarz, subl. 
Michalak, stolarz, subl. 
Olsiewski, mistrz rzeźno 
Trojan, służąca 
20. Bloch, wl. m. 
Bednarek, ślusarz, subl. 
Bloch, administrator. subl. 
Chmara, robotnik kol. 
Kaczmarek, służąca 
Kluck, urzędniczka poczt. 
Kozlowski, kol. telegr. 
Meler. ślusarz 
Nowakowski, woźny poczt. 
Płokarz. plutonowy, subl. 
Schroder, stolarz 
Siuchniński, robotnik kol. 
Słonina, stolarz, subl. 
Starszak, st. nadz. przewod.. 
\Vegner. bez zawodu 
21. Gierszewski, kupiec, wl. m. 
I Burdajcwicz, murarz 
Dropiewski. rob. kol. 
Gierszewski. skład koloni. 
Górecka. . krawcowa. subl. 
Karwecki, robotnik 
Krzemiński, pom. ślusarski 
Kurowski. urzędn. tramw. 
Leński, bez zawodu 
Nowacki, robotnik 
Sojkowski. koleiarz 
Spionkowski. robotnik 
SzuI z, inkasent elektrowni 
Urbański, robotnik kol. - 
Zakrzewski. konduktor, subl. 
22. Urbański, robot., wf. m. 
Gończyński. kowal 
Kmiecik, służąca 
Kujat, wdowa 
Laskowska, bez zawodu 
Lewandowski, ślusarz 
Neumann, kołodziej 
Nowak. szewc: 
'VaHa, kupiec 
Żendel, kolejarz 
23. Bugaj. dekarz, wl. m. 
Andreskowska. wdowa 
Andr€skowski, sierż. 61 p. P. 
Bartz. robotnik 
Drella, robotnik 
Gackowska. krawcowa 
Gadzińska. . wdowa' 
Grzebowski, piekarz 
landy. bez. zawodu 
Jośkowiak. robotnik 
Mocna. bez zawodu 
Nowicka, wdowa 
Sieracki, szewc. subl. 


Studziński, kupiec 
Żm;dzińska, wdowa 
24. Stryszowski. dyr. żeńsko 
sem. naucz.. wl. m. 
CzekaIski, robotnik 
Gubasiewicz, służąca 
Kobus, ślusarz 
Kucharski, urZ. go sp., subl. 
Łajdyk, szewc 
Melin, konduktor tramw. 
Rybacki, kowal 
Schmidt. wdowa 
Słomska. służąca 
Sochacki, kupiec domokr. 
Szarafiński. urzędn. bank. 
Szarafińska. prasowaczka 
Weiner. wdowa 
Wichrowski, robotnik 

Tiśniewski, lutnik 
'Vypijewski, kolejarz 
Zander, kupiec 
Zander. po'ster. P. P. 
Zywert, siodlarz ). 
25. ł3asche, fotograf. wł. m. 
Blechmann. lek. dent.. subl. 
Gili. urz. Gl. Warszt. Kol. 
Gołata, przodown. ślusarski 
Kipi, o
rodnik 
Krauze. kolejarz 
Lanowski. kond. pomoc. 
"Lukullus"
 skład cukierków 
Man, wdowa 
Niemczewski, st. zwrotniczy 
Popowski, kolejarz 
Schmidt, subl. 
Sobieraiski. szewc 
Szajna. pom. fotogr. subl. 
Twardowski, robotnik 
Walter. wdowa 
\Va1czak. konduktor II kI. 
Wisniewski. kupiec 
\Viznerowicz. fakturz., subl. 
,26. Starostwo bydgoskie 
Gordon. zawiad., naczelno st. 
Kowalska, gospodyni. .ubl. 
Manikowski. kolejarz 
Nowicka, sl!bl. 
Polanowski. reS1aur. dworc. 
26a. Polska Kolei Państwowa 
Zeiske, zawiad. asysteHt 
Dcia. wdowa 
Górecki. ślusarz' 
Lewan. kier. parow nu 
Skrzypkowski. doz. przew. 
27-28. Polska Kolej Państwowa 
'Z9. '- Polska Kolej Państwowa 
Oćwieja, zawiad., kontroler 
P. K. P. 
30. Bartig, wl. n. m.. zalń. Grun- 
waldzka 123 
Chmielewski. kond. tramw. 
Dolewski, pom. ślusarski 
Gawron, robotno 
Kaczmarek. urzędnik 
Kriiger. robotnik 


.
		

/adresy_192800189_0001.djvu

			Grunwaldzka 


- 


73 


Paszkict, robotnik. subl. 
Rozmarynowska, robotnica 
Stachera, kolejarz 
Szeffler, robotnik 
31. Kociński. wł. n. 111. 
Jakubowski. zaw.. piekarz 
Brucki, pom. ślusarski 
Gałzińska, wdowa 
Grzybek. ślusarż, subl. 
, Jagła. piekarz 
Kadecki. piekarz. subl. 
Kocieniewski, pilarz. subl. 
Kociniewska, wyręcz.. subl. 
Mikołajczak. robotnik 
PjlkuJski. ślusarz 
Piekarnia. wf.: Jakubowski 
Ptasz:\'ński. piekarz. subI. 
Rewoliński, og-rodnik., subI. 
Schmidt, mechanik 
Witecki. emeryt 
32. Springer. kupiec, wf. m. 
Grzegorzewski, stolarz 
Lewicki; ogniomistrz 
Mollenhauer. wdowa . 

3. WęcIewski, wl. II. m., zam. 
Sienkiewicza 20 
Barański, czelad. kow.. subl. 
Grzędzicki. czelad. kołodz. 
]gnatowski. kołodzi
j 
Lehmann.- kowal 
Popa, kołodziej. subl. 
34. Szanowski, wf. n. m.. Lam. 40. 
Garbary 17 
Borowska, wdowa 
Borowski, kupiec 
Bocian, handlarz 
Briickmann. ucz. droJ;?:.. $uhl, 
Chmarzyński. robotnik 
Erdmann. robotnica 
Florczyk, robotnik 
Fiirst. robotnik 
Górny. krawiec 
Karwecki. robotnik 
KJick. kowal 
.. Lemańska, służąca 
Musiał, wdowa 
Roszczyn, maszynista 
Stasiński. robotnik 
Szmelter, robotnik 
Wyszomirski, maszynista 
P. K. P. 
35. Konopek, tapicer, wl. m. 
Rózek, kowal 
36. Rochon, wl. n. m. 
Masełkowski, zaw., dyrektor 
bydg. kolei powiat. 
Borowicz, oRrodnik 
Donarski, urzędn. magistr. 
Dyrekcja Pow. Kolcii 
Herold, uczennica. subL 
Kociński, kupiec 
Kolas2'cwski, robotnik 
Kolaszewska. wdowa 
Koza, palacz I 
Lewandowski, Dom. masz
vn. 


. 


Myga, ślusarz 
Owczarzak, krawcowa, s
łbl. 
Pawlcwicz, mężatka 
Pawlewicz, tokarz. subI. 
Pawlewicz. wdow
. 
Prużyński, ślusarz. subl. 
Rumiński, formiar

 
Rumiński. robotnik 
Rybka, ur7.ędą 
Schmidt, konduktor kol. 
SIedź, kolejarz 
. Stobbe, wdow
 
\Vichmann, robotnik 
Polska Kolej Państwowa 
\Volnikowski, zawiad.. kol. 
Stankiewicz, wdowa 
3&. Polska Kolej Państwowa 
Leśniewicz, zawiad., ,-wrotno 
Chudziński, }Jom. kond. hol. 
Demski, rohotnik iml. 
Kortuś, kolejarz 
PI zygocki, stacyjny kond. 
Polska Kolej Państwowa 
Szwed. zawiad.. kand. 'stac. 
Ceranek, wdowa 
Depta. ślusarz moIller 
JanuszeWski. robotnik 
Kaczmare k, wdowa 
Kaczmarek. kond. podą
u 
K aIi szewski. kolejarz 
Malak, kand. pociąRU 
Polska Kolej Państwowa 
Tomczewski, zaw.. kolt:iar:l 
Dondajewski, uczeń fryzjer 
Jaloszyński. kolejarz 
Polska Kolej Państwowa 
Rubaszewski, zaw., rob. kol. 
Aniszewski, uczeń, l1łcchan. 
Gackowski, urzędnik !ml. 
Golecki, urzędnik, kol. 
Jaskólski, kond. kol. 
Milczewski, stolarz 
Tomaszewski, kond. kol. 
polska Kolej Państwowa 
Kruczkowski. zaw., odźw. 
Czabański, pom. biurowy 
Czabański, pom. konduktor 
Jedrzyński, stróż rogatek 
Łukarski, palacz 
Malkowski, stróż zaporów 
Maternowski, robotnik 
Polska Kolei Państwowa 
Marach, zawiad., emeryt 
Donarski, robotnik kol. 
Duszyński. robotnik 
Lubawy, torowy 
Menda, stangret 
Najdowski, elew kol. 
Roesler, kowal 
Roesler, wdowa 
Polska Kolej Państwowa 
KiIichowski, zaw.. kond. kol. 
Demel, przetokowy 
Gayda, kolejarz 
Merchel, kond. kol. . 
. 


37. 


39. 


41. 


42. 


43. 


44. 


Ptaszyński, robotnik 
SIiwiński, magazynier 
45. Polska Kolej Państwowa 
GilI, zawiad. konduktor kol. 
Graczkowski, robotnik kol. 
Jankowski, mlynarz 
Lewandowski, kier. pociągu 
Łański, si. zwrotniczy 
Migas, robotnik 
Pacek, kand. kol. 
Szuba, przodown. magazynu 
45a. Polska Kolej Państwowa 
Bączkowska, mężatka 
Kahlrnajer, robotnik 
Kledzik, roł;1otnik 
Lewandowski, kolejarz 
Mazurkiewicz, robptnik 
Malak. kolejarz 
. Swebodziński, robotnik kol. 
46. Magistrat m. Bydgoszczy 
Szkoła powszechna 
47. Magistrat m. BydRoSZCZY 
Hypszer, zawiad.. kierownik 
szkoty powszechnej 
\Valcrowicz, służąca 
48. \ViIdemann, wl. n. m. 
.Rybicka, 7.aw., zarn. Grun- 
waldzka 49 
Kowalczyk. robotnik 
Latos, robotnik 
Nowak, ślusarz 
Poraziński, ślusarz. sllbL 
Putynkowski, robotnik leśny 
Rakocz, robotnik 
Stachowicz, robotnik 
Stromik. robotnik 
Swiątkowski. robotnik 
Swiatło. wdowa, subl. 
Wendrowska, wdowa 
49. \\<'ildemann, wl. n. m. 
Rybicka, zawiad., mężatka 
Pctela, garbarz 
Rybicki, kupiec 
Rybicki, siodlar7 
RychIiński. malarz 
Urbaniak, robotnica 
\Vaskowski, ogrodnik. subl. 
\Vitkowski. robotnik 
50. Grzybek, wf. n. m. 
Swakowski, zawiad., port jer 
Harenza, robotnik 
Heller, . robotnik 
Kalużny, 
lew kol. 
Kollath, kier. przetokowy 
Kollath, wdow
 
Lemańczyk. kowal 
Mass, wdowa 
Mass, kolejarz 
Plawińska, wdowa, subl. 
Przybylowska akuszerka 
Putschbach, bednarz 
Silker, fryzjer 
Siuchniński, robotnik 
51. W
;piiewska. sztep.. wł. m. 
Caliński, robotnik
		

/adresy_192800190_0001.djvu

			.. 


74 


Grunwaldzka 


Imbiorowski, murarz 
Loch, wdowa 
Wronkowski, robotnik 
52. JagieIski, wl. n. m., zam. 
Koronowska l 
Jeleniewski. podoficer zaw. 
Kasprowicz, palacz 
Kasiński, robotnik 
Maciejewska, robotn., subl. 
Nowak, kr?wcowa 
Poraziński, metalowiec, subl. 
Radolak. ślusarz 
Reznik, robotnik 
Skiba. robotnik 
Wronkowski, robotnik 
53. Jasińska. wdowa, wl.. .m. 
Harmacińska, krawcowa 
Jankowski. robotnik. subl. 
Kośmieja. konduktor, kol.. 64. 
Królikowski, robotnik, subl. 
Kruża, rzeźnik 
Laskowski, ślusarz, subl. 
Leński, malarz 
., Różański. ślusarz 
Tabaczyński, kowal 
Waliński, robotnik 
Woźniak, robotnik 
54. ERebrecht, wl. n. m. 
Mazurczak, zawiad., robotnik 
Ignasiak, robotnik 
Karczewski, robotnik 
Kościelny, robotnik 
Lange, kowal 
Mikulski, inwalida 
Witek, robotnik 
55. Tomaszewski, kupiec, wf. n. 
m., 7am. C.dańska 54 
Golecki, robotnik ' 
Siekierkowski, kond. pom. 
Stańczyk, robotnik 
SzkGtnicka, wdowa 
Tlaczala, podróżujący 
56. Tomaszewski. kupiec, wf. n. 69. 
m., 7.am. Gdańska 54 
B
dziewski, ślusarz 
Będziew
ki, ślusarz 
Będziewski, maszynista 
Burchardt, robotnik, subl. 
Januszewska, wdowa 
Qszubski, kupiec 
Schmidt, robotnik 
S cli. rolnik 
Wenglarz, wdowa 
57. Kocikowski, emeryt, wl. m. 70. 
58. Janka, kier. pociągu, wl. m. 
Cichy. robotnik 
Niestatek, robotnik 
\VaJiński, robotnik 
59. Gackowiak, emeryt, wl. m... 
60. Stepka, cieśla, wl. m. 
Gaj, stolarz 
Górniak, poster. P.' P. 
Marajka. robotnik 
Nowakowski. malarz 
Smolarel\, robotnik 


Słaboszewski, wl. n. m., zam. 
Grunwaldzka 78 
Grajek, wdowa 
Lewandowski, kowal 
Leśnik, urzędnik kol. 
TopoIiński, pracow. kol. 
\Velke, rohotnik 
Gaca, ślusarz, wl. m. 
Thiem, rolnik 
Hapka,_ st. asystent. wl. m. 
Harmaciński, robotnik 
Jażdzewski, stróż 
Kiełczyński. konduktor kol. 
Koczorski, woźny pocztowy 
Mikolajewski. robotnik 
Pepliński, robotnik 
\Viśniewski. robotnik 
Ziętek. mężatka 
Tyrakowski, formiarz 
B1ankowski, robotnik 
GrochowaIski, robotnik 
Pałczyński, palacz 
Szymkowiak, .robotnik 
Kukuk. wf. m. 
Graczyk, kolejarz 
Gortz, robotnik kol. 
Jakuszkowiak, robotnik 
Kowalski, kolejarz 
Kuchowicz. robotnik 
KuIiński. kolejarz 
Napierała. kolejarz 
Prażyński, kolejarz 
Wala siak, robotnik 
Schroedter. ogrodnik. wf. m. 
Hagedorn. ogrodnik 
Kubicki, oRrodnik 
Nowak, ,służąca 
Schiller, ogrodnik 
Koebke, rzeźnik, wl. m. 
\Vojtuś. wł. m. 
Hadrys. robotnik 
W ojcicki, szofer, subl. 
Peterson, wl. n. m., zam. ul. 
Młyńska 3 
Dończewski, robotnik 
Gordon, robotnik 
Gordon, kierowo windy 
Hahn. robotnik 
Krawczak, robotnik 
Krawczak 
Krawczak, służąca 
RodewaId, stolarz 
\Vegenka, robotnik 
Gordon. przod. P. P., wl. 
Górniak. szewc 
71. Brudnicki. robotnik, wI. m. 
Bandich, robotnik 
Brudnicki. robotnik 
Czajkowski. ślusarz. subl. 
Hrycenko. cieśla 
KIimczą.k, robotnik 
Król. robotnik 
Kubasiak. wdowa, subl. 
Latos, rohotnik 
Pazderski. robotnik 
. 


61. 


62. 


63. 


65. 


') 


66. 


67. 
68. 


Pridol. robotnik. subl. 
Radecki. stolarz 
Strycharz. ślusarz. subl. 
Thiel, wdowa 
Tybus. kancelista 
Wronkowski, robotnik 
72-73. Fabr. zapałek "Promień'" 
Eckert, zawiad.. inżynier 
Dobroczewski. werkmistrz 
Głogowski; werkmistrz . 
Gołkowski, szofer 
Najdowski, port jer 
Perzyńska, służąca 
Rezmer. robotnik 
Wachtel, służąca 
74. Kunau, mistrz studn.. wl. m. 
Auch. wdowa 
Frąckowiak. kowal, subl. 
Kaźmierczak, robotnik 
Mackowiak, robotnik 
Schittbahn, subl. 
75. Makowski, st. stac., wl. m. 
Becker, robotnik 
Rezulak. robotnik 
76. Szyperski, kolejarz, wl. m. 
77. Jezierski, rzeźnik. wł. m. 
Bazelak, kołodziej 
Chmielewski, robotnik 
Dudziak, ślusarz 
Eron. wdowa 
Jończyński. robotnik 
Muczek, kołodziej, subl. 
Poniatowski. kowal, subl. 
Ringert, wdowa 
Srocka, s1. kond. POC7.t. 
Stefański, subl. 
Żątowski, werkm. papiern. 
Zgoła, kołodziej, subl. 
78. Slaboszewski, kupiec. wł. m. 
Flakowski, poster. P. P. 
Mazurkiewicz, książkowy 
Ruciński, krawiec 
Scharmer, wdowa 
i9. Kelm. wl. n. m., zam. Sw. 
Trójcy 14 
Frydrych, wdowa 
Kelm. wdowa. subI. 
Kłopotek, magazynier 
Kocikowski. subl. 
Kohler, robotnik 
Musiał, służąca 
Vi archlewski, funkcj., kol. 
Zywert. rzeźnik 
80. Kuta. urzędn. pryw., wl. m. 
Galas. robotnik, subl. 
Rutkowski, restaurator 
Sonnenburg, służąca 
We
ner, kupiec 
81. Lewandowska. wd., wl. m. 
Hanusz, urzędnik pryw. 
Konieczny, podoficer zaw. 
Stachowiak, kolodziej 
Stelmach, krawcowa 
Swięcicka, bez zawodu 
Szumski. przodow.
		

/adresy_192800191_0001.djvu

			.. 


82. Polska Kolej Państwowa 
Czerniak, zaw. domu, kolej. 
Kielpiński, hamulcowy 
83. Kuchenbecker, wf. m. 
Bayer, robotnik 
Drygaiski, robotnik 
Jaworski, kowal 
Kędzicrska. robotnica 
Marchlewicz, robotnik 
Matuszczak, robotnik 
Nowacka, robotnica, wdowa 
Piaskowska, wdowa 
Pilarek, służąca 
Pilarek. robotnik 
Rybacki. robotnik 
Rybacki, stolarz . 
Spytek. introligator, subI. 
Swierkowska, robotn.. subI. 
W oit. .ślusarz ' 
M. Glapa, restaurator. wl. m. 
Kaszuba, ślusarz, subI. 
Krajewski, robotnik 
Krawis, robotnik 
Latos, bez '7.aw. 
Lewocha, stolarz 
Michalski, podof. zaw. 
Słobodzień, robotnik, subI. 
Szopińska, wdowa 
Tabaka, szewc 
35. Kukuk. kupiec, wf. m. 
Gabrye1czyk, robotnik 
Gołembiewski, budowniczy 
Helbig, służąca 
Jagieiski, robotnik 
Kukliński, robotnik 
Kwasiński, inwalida 
Leśniewski, szofer. 
Lorkowski, robotnik 
Meyer, uczeń 
Mielke, służąca 
Nowak, kowal, subI. 
Ober, kavral 
Potrafky, stolarz 
i6. Plac budowlany 
,87. Lenchnitz 
Brzykcy, robotnik 
Bubolz, wdowa 
Dzierza, służąca 
Jastrzębski, robotnik 
Karwasz, robotnik 
Kozłowski, robotnik. subI. 
Kubacki, kołodziej 
Lipski, kolejarz 
Matyniak, ślusarz 
Podwalski, kowal 
Rilggebrecht, wdowa 
8
. Piwiński, piekarz. wł. m. 
Fliciński, robotnik 
Fraze, krawcowa 
Grobelna, mężatka 
Kardach, robotnik 
Karnowski, robotnik 
Kriegel, stolarz. subI. 
Kukliński, robotnik 
Lau. robotnik kolejowy 


Grunwaldzka 


75 


Nadolski, tele
r. 
Olszewski. robotnik 
Ostrowska, mężatka 
Ostrowski, elektromonter 
Paluchowski, robotnik 
Ryszewski 
. Schmidt, krawiec. subI. 
Smolarek. robotnik koki.)wy 
Tobolski, robotnik 
W ojewodzki. robotnik 
Ziarnek, kolejarz 
Ziętak, robotnik kol. 
89. Juniak, piekarz, wf. m. 
Górski, robotnik 
Lewandowski. kupiec 
Malich, służąca 
SzypIińska, bez zaw. 
Wiśniewski, murarz 
Zaborowski. cieśla 
90. Rubaszewski, kupiec. wf. m. 
Bochenek, ogrodnik 
Bilttner, wychowanka, subI. 
Slosarek, wdowa 
Suchowski, kond. kol. 
Świderski, subI. 
91. Kowarski. wf. n. m.. 
Grunwaldzka 92 
Dulka, ślusarz 
Gliszczyński, robotnik 
Grochowski, koleiarz 
Juś. kontroler 
Kłos, gospodyni 
Woźny. ślusarz 
92. Kowarski, kupiec, wf. m.' 
Bukowski, rzeźnik 
La tos, kowal 
. Malicka, wdowa 
Moneta. subl. 
Mróz. poster. P. P. 
Nogowski. kowal 
Nosowicz, kapral 
Pietrus.zewska 
Slusarek, ślusarz 
Socha. kier. pociąg;u 
Socha, wdowa 
W oiciak. szklarz, subl. 
Wiśniewski, poster. P
 P. 
Ziemniewski, ślusarz, subI. 
93. Wapniarski, wl. n. lTI. 
Szyszkowski. zaw.. kowal 
Bejma, robotnik 
Freyer, zegarmistrz, subl. 
Goliński. rzeźnik, subl. 
Kłoniecki, rzeźnik 
Korthalz. wdowa 
Kwaslński, robotnik 
Miklaszewski, robotnik 
Nowak, stolarz 
WiU, ślusarz 
Zieliński, robotnik 
94. Wapniarski, wf. n. m. 
Szyszkowski, zaw., m. Grun- 
waldzka 23 
Fridrychowicz, wdowa 
Lamprecht, kołodziej 


Rosenau, wdowa. subI. 
Skiba, obuwnik 
Tobolewski, pam. malarski 
95. Mey. wl. m. _ 
Adamowicz, rzeźnik 
Baker, robotnik 
Gnaciński, zwrotniczy I 
Gogołek. pQrrJ3.I'handl., subl. 
Kempiński, robotnik 
Krall, siodlarz 
Ksycki. piekarz 
Kucharska, bez zawodu 
Lipska, wdowa, subl. 
Marach. robotnik 
Matuszyński, kotlarz 
Makselon, ślusarz, subl. 
. Malicki. kołodziej 
Mikołajczak, pom. kott. 
Należyty. robotnik 
Paszke, robotnica 
Pesteike, palacz 
Piórkowski; kolejarz 
Pluciński, pom. kol. 
Tapper. książkowa, subI. 
Tauber, mechanik, subl. 
zam. 96. Schulz. wf. lTI. 
Kohlmeyer, robotnik kolej. 
Porazińska. krawcowa, .subl. 
Putynkowski, robotnik kol. 
Roczyński, robotnik 
Roszczynalski, robotnik, subl. 
97. Nowakowska. wf. n. m., zam: 
ul. Graniczna 13 
Głupczyński. cieśla 
Mierzwicka. wdowa 
Pozorski, robotnik 
Rogalska, krawcowa, subl. 
Rutkawska, robotnica 
Tafel, wdowa 
98. Rudat, kowat wf. m. 
Krótkowski, robotnik 
Wietrzykowski". ślusarz 
99. Żywiołek, wf. n. m. 
Przybysz, zawiad.. robotnik 
Arndt, kolejarz 
Brona, ślusarz 
FeIchnerowska, nauczycielka 
Knitter. kowal · 
Kozłowski, robotnik 
Kucharski, pam. handl., subI. 
Lewandowski, kier. pociągu 
Maternowski, kowal, subl. 
Nessel, kierownik pociągu 
Niewrzędowski, cukierRik, 
subl. 
Nitka. hez zawodu 
Prywiński, robotnik 
Ringert. robotnik 
Rutkowski, robotnik 
"Valeński, inkasent 
Woźniak. robotnik 
100. Kruczkowski, emeryt, wf. m. 
Badoński, robotnik 
Barczak, robotnik 
Borowiak, robot{lik 
Brucki, pomocnik biurowy 
Dyjanowski, robotnik . 


......
		

/adresy_192800192_0001.djvu

			70 


Jabłoński, formiarz 
Kajdasz, ślusarz 
Kowalska, wdowa 
Kowalski, robotnik 
Matuszewski, ślusarz 
Nalazek, zwrotniczy 
Rauchfłeisch. wdowa 
Schmigel. kupiec 
Socha, robotnik. subl. 
Szyperski, przetokowy 
Urbałiska. krawcowa. subl. 
Witkowski. robotnik 
Zielińska, wdowa 
Zmieh, bufetowa, subI. 
Zwierzycki. ślusarz, snbl. 
101. Borowicz, wdowa, wl. m. 
Arendt, wdowa 
Borowicz, tokarz 
Kątny, kierownik pociągu 
Kołodziejska. biuralistka' 
Kubis, wdowa 
Lesikowski. robotnik 
Miihlau, robotnik 
Naskret, robotnik 
102. Majewski, wl. n. m. 
Kasprzyk, zawiad., palacz 
Cieślewicz, kupiec, subI. 
Dudek, wdowa 
Duńczewski, robotnik' 
Dzikowska, wdowa 
Erdmann, robotnik emeryt 
Florkowshi. robotnik 
Gackowski. ślusarz 
Jedraszak, krawiec 
Kluczkowski. robotnik 
Meliński. biurowy 
Najdrowski, rohotnik 
Osowski. emeryt 
Piorkowski, robotnik 
Ptaszyński,. robotnik 
Radomski. cieśla robotnik 
Redlarska. wdowa 
Rożniak. robotnik 
Rompalski. palacz 
Warmbier. robotnik 
Wojtonowski, ślusarz kalaj. 
Wypiewski. robotnik 
Ziółkowska, wdowa 
103. Leichnitz. rzeźnik, wf. m. 
Arndt, robotnik 
Burchardt, robotnik . 
Czarkowski.- maszynista 
Dymnikowski, robotnik 
Hoyer, bez zawodu 
Karau, krawcowa 
Vanchauer. fryzjer. subI. 
Zawaozki. robotnik 
Zfihlke, wdowa 
104. Leichnitz, wf. n. m., zaro, ul. 
Grunwaldzka 103 
105. Bukolt, emeryt, wl. m. 
Lisiecki, robotnik 
106. Nowaczyk, wl. n. m. 
Krawczyński, zawiad., ro- 
botnik 
Popa, kolejarz 
S
czerbowski. ślusarz 


Grunwaldzka 


. 


Urbanowski, kupiec 
\Vitucki, kolejarz 
\Vie(;zorek, wdowa 
\Vrzeszcz, robotnik 
107. \Vinter. emeryt, wl. m. 
Głazik, robotnik 
Granek, robotnik 
Kaszubowski, stołowy 
Koliński. robotnik 
Krajecki, ślusarz , 
Szłapińska, wdowa 
Wiesner. kierownik pociągu 
Wierzba, ślusarz 
Zająkała. stolarż 
108. Lemańska, wl. m. 
Balicki, .stolarz 
Chorowski. kołodziej 
Fclski, robotnik 
GilI. stolarz 
Kempa, robotnik kolejowy 
Malach, krawcowa 
Meller. pomocnik ślusarski 
Mira, maszynista \ 
Olejniczak, monter telegr. 
Orzechowski, handlowiec 
Rzentkowska, wdowa' 
Sitarek. robotnik kolejowy 
Skład kolonialny, wl. Or- 
chowska 
Śmiechowicz. robotnik kol. 
Sz
-mandera. robotnik kol. 
Wika, kołodziej 
\\'iśniewski. tokarz 
109. Kobe, wl. m. 
Białek, stolarz, sub1. 
Buchholz. rzeźnik , 
Czerkaski. assesor kolejowy 
Drewka, wdowa 
Dymała, wachmistrz żand. 
Laskowski. konduktor kol. 
Laskowska, wdowa. subl. 
Latowski, robotnik , 
Lewandowska, robotnica 
Ligmanowska, krawcowa. 
subI. 
Michalska. wdowa 
Myszkowski, rzeźnik 
Paczkowski. ślusarz kolei. 
Ratajczak, robotnik 
Stopa. subl. 
110. Kress, wl. m. 
Kalinowska. wdowa 
Kohlme:rer. listonosz 
Ryhka, robotnik, subl. 
Sojkowska, wdowa . 
Wiśniewska, robotnica, snbI. 
\Vrześniacki, robotnik 
111. Zielińska, wdowa. wf. m. 
Halcer, robotnik 
.... Bejna, cieśla 
Bujarski, pomocnik gastro- 
nomiczny 
Burgchardt. pom. kotlarski 
. Chrzepkowski, lakiernik 
Damski, ślusarz 
Dudziński, inwalida 


, 


. 


" 


. 


IJmatowska, wdowa, subJ. 
Klesiński. robotnik 
Kubacka, uczennica, subL 
Leszczyński, stolarz 
Lohse, szewc 
Naidowski. szewc 
Rom pal ski, uczeń śiusarski. 
subL 
Rzyski, kowal 
Siewert, wdowa 
Szulc, robotnik 
112. Ziółkowski, wl. m. 
Dąbkowski, bez zawodu 
Ernest, kupiec 
Gołata, kowal 
Kasprowicz, robotnik 
Kolet, urzędnik sądowy 
Krawczyński, górnik 
Rompalski, bez zawodu 
Sadka, robotnik . 
Sadka, urzędnik koleJowy 
Siekierka. ślusarz 
Sobieszczyk, robotnik 
Standare, wdowa. subL 
. Szyperski. kowal, 
Wełnowska, wdowa 
Wiesner, robotnik 
\V ojtYllowski, robotnik 
Zieliński, robotnik 
113. Łachecki, restaurator, wf. m. 
Bettjer f wdowa ' 
Budziński, maszynista 
Kaszyńska, wdowa, subI. 
Kaźmierczak, czeI. rzeźnicki 
Przybylsk
, robotnik kolei. 
Schmalenberg, mech., subl. 
Treichel. szofer 
114. Piech.cka. wdowa, wł. In. 
Adamowicz, rzeźnik 
Dietrich, rzeźnik, sui>1. 
Nikodem, robotnik kolejowy 
Polacik. robotnik 
Polega, telegrafista 
115. Nowak, wł. m. 
Płoszyński. ślusarz 
Prażyński, robotnik kolej. 
Roehl, szewc 
116. Kociński, wl. n. m., '7';1-' ul. 
Grunwaldzka 117 
.J eske. kołodziej' 
Zalewski, ślusarz 
117. Kociński, wł. m. 
Burzyński, robotnik, subl. 
Czapliński, rohotnik. subl. 
Czapliński, wojażer, su bi. 
Dłużak. robotnik 
Dubiela, kolejarz 
Gebler, pOłU. ślusarski. subl. 
Handel drzewa i węgli. wi.: 
Kociński 
Kowalski. robotnik, s
bl. 
Krawczyński, roaotnik 
Szramkowski, biuralista. 5.ubl. 
118. Gulke. wt. n. m. 
GilI. robotnik · 
Kummer, wdowa 


.
		

/adresy_192800193_0001.djvu

			Grunwaldzka ,.. 
I I 


Lęga, robotnik 
Najdowski, kowal 
Niedbała. robotnik 
Niedbała, robotnik, subI. 
Sarnecki, kowal 
Schmidt. robotnik 
\Vichmann, robotnik. 
ubl. 
. Więziołkowska, wdowa. sCł:iL 
119. Lewandowska, wl. m. 
Busch, dozorca, subi. 
Furmański, magazynier 
. Inczewska, subI. 
Jabłoński, urz
dnik panstw 
Kruber, rolnik 
Manikowski, sekretarz koL 
Osienski. ślusarz 
Rzanny, robotnik 
\Vichrowski. ślusarz 
120. \V olf. wt. n. m. 
Makowski, zawiad.. kupiec 
Bausch, wdowa. subl. 
Cemel. kolejarz 
Dragon. ogrodnik 
Ewertowski, urzędnik 
Ewertowska. wdowa 
Fac, kolejarz 
Flako,", ski, dozorca 
Gościński, ko
ejarz 
Grabowski. robotnik 
Lecki. siodlarz 
Maciejewska. urz"ędn. poczt. 
. Musiała. książkowy 
Nalaskowski. urzędnik 
Piec, robotnik 
Samól, urzędnik Eol. Państw. 
Springer, sekretarz poczt. 
Szymczak, kolejarz 
121. W olf, wt. n. m. 

 Makowski. zawiadowca. 
zam. ul. Grunwaldzka 120 
Borkowska. robotnica 
Duraje.wski, ślusarz, subI. 
Głowski. robotnik 
Jost, wdowa 
Nartoch, ślusarz 
122. Rek, kupiec, wl. m. 
Boniecki, fryzjer 
Boroński, kupiec 
Brakowski. robotnik 
Głowski, kowal. subI. 
Greck. wdowa 
Karas. stolarz, subI. 
Klawikowski, kołodziej 
Krzyżanowski. robotnik koL 
Marciniak. rzeźnik 
Markowski, robotnik 
Neumann. kowal, subI. 
Nowak. kowal 
Panin. robotnik kolejowy 
Paszkiewicz. kowal 
Rek. wdowa. subl. 
Sarnecki. robotnik kolejowy 
Spionkowski, kond. tramw. 
Tyborski, pom. fryz]., subI. 
123. Bartig, wt. m. 
Andrzejewski. kontr. elektr. 
Arentowicz. frYzjer 


-. .. 


Boraikiewicz. ślusarz. subI. 
Graczyk. kołodziej 
Jaremba, kupiec 
Jaskowiak, maszYJ1lsta kol. 
Kasprowicz, sto poster. P. P. 
Kiestrzyn. ślusarz 
Loboś. kolejarz 
Matuszyflski, pom. biurowy 
Matuszyński, robotnik _ 
Otlewski, przodownik kol. 
Pawlak. kowal 
Ryszewski, kond. st. kolej. 
Smól, krawiec 
Sobociński. . ślusarz 

wietlik, robotnik 
\Vituski. ślusarz 
\Viśniewska. wdowa 
WOjcikiewlcz, przetokowy 
Zieliński, konduktor koiejowy 
Ziółkowski. konduktor kol. 
Zygncrski. robomik 
124. Kocon. kupiec. wl. m. 
Knioła. mechanik, subI. 
Kocon, szofer 
Kryger. kupiec, subI. 
Nowacki. ślusarz 
Schmidt 
Sikorski, kupiec 
Szumiłowicz. wachm. 16 p. 
W olf. kupiec 
125. Gnicwkowski. wt. m. 
Bielski. kupiec, subI. 
Błoch. urzędnik kolejowy 
Buchholz. nauczyciel 
Centala. kotlarz 
Darówna. subl. 
Franz, maszynista kolejuwy 
Izbanei, konduktor 
Kot. szewc 
Łuszczyńska. wdowa 
Oeck. mistrz rzeźnicki 
Rosiński, czeladnik rzeźnicki 
Schewe, rzeźnik 
SmoIió"ski, kierownik pociągu 
Świetlik, kupiec 
\Valkowiak. kiero'ń'nik puc. 
\Voźny. obuwnik 
126. Lutosławska. wl. m. 
Jaroch. zwrotniczy 
Męczyóski. wojażer 
Sellnau. mistrz mechan. 
Skład rowerów, wt. Luto- 
sławska 
Szczypiński, biurowy 
\Vieloszyński, bednarz 
127. Flakowski, kupiec, wf. m. 
Drapikowska, wdowa 
Górski, piekarnia 
Wojciechowski, piekarz 
lukowski, robotnik 
128. Bukolt. kupiec, wf. m. 
Bohi5ki. ucz. handI., subI. 
Buława, pom. hand!. subl. 
Kaczniarek, służąca 
Kampiński, rewid. wagon. 
Kawka. urzędnik. subl. 


Lipski, konduktor tramwai. 
SzuI z, wdowa 
129. Orłowicz, stolarz, wt. m. 
Kuczyński, palacz 
130. Hajck, wl. m. 
Barełko\\tski. kupiec 
Chmielewski, stolarz, subl. 
Karbowski, podoficer zawad. 
Kempa, urzędnik prywatny 
Polak, kołodziei 
Synakiewicz, robotnik 
Zalewski. robotnik kolejowy 
131. Mąka, kupiec, wt. m. 
Bronikowski, stolarz 
Fabryka mebli, wf.: St. 
fą- 
ka i Ska. 
Fojuth, bez zawodu 
Hejnowski, kołodziej 
Jagła, nIllrarZ 
. KocifiSki, robotnik 
Kruczkowski, stolarz 
Mackowski, ślusarz 
Szczecińsld. kupiec 
Urbanowski. podm. murarski 
132. Bu rdelska, wf. n. m.. zam. 
ul. Grunwaldzka 133 
Czarniak, wdowa, subl. 
Gdaniec, destylator. subl. 
Gdaniec, czeI. pi
karski, s!lbL 
Górny. piekarz, subI. 
K.amiński, piekarz 
Kasprzykowska, służ. subl. 
Schulz, czeladnik piekar
ki 
Schmidt, piek'arz, subl. 
Zalewski, szofer . 
133. Jeske, kupiec, wf. ni. 
Arkuszewski, sŁ zwrotniczy 
Uurdelski, kupiec 
Buława. kupiec 
Bużalski, drogef7ysta 
Domachowski, kr,
wiec 
Kauch. 
owal 
. Krahn. służąca 
Samulewska, służąca 
Skład kolonialny, wl. 
 Bu- 
delska - 
SzuIerecki. handlarz 
Tscheuschner: m. szkiarski 
134. Schwabe, kupiec, wt. n1. 
Borecki, urzędnik kol., su b!. 
Cichucki, urzędnik kol., s:IhL 
Fenske, robotnica, su hl. 
Frankiewicz, pilot 
Gertig, s1. przodownik P. P. 
Katlewski, bez zawodu 
Kraziewicz, urzędnik kolejo- 
wy. subL 
Langowski, urzędnik państw. 
Łoś, szewc, subl. 
PoraziIlski, port jer , subI. 
Urban. robotnik 
Urban. kuwal, subI. 
1.35. Schwabe. wf. n. m., zaru. ul. 
Grunwaldzka 134 
Dr. Eckert, lekarz prakt. 
Giindler. krawcowa 
Jałoszyński. formiarz, subL 


c
		

/adresy_192800194_0001.djvu

			78 


Grunwaldzka 


Ligarzewski. rzeźnik 
Mączyński. rzeźbiarz 
MiIlbradt, służąca 
Reich. kupiec 
Skład bławatów i galanterio 
wl.: Stein 
Stein, kupiec 
Szarmach. służąca 
136. Szulc. wdowa. wl. m. 
. Adamski. stolarz. subL 
Biełiński, robotnik kol., SUOf. 
Buczkowski. ele krom.. subl. 
Ciesielski. emeryt 
Chudysiewicz. elektom., subl. 
Fac, robotnik 
Fenske, wdowa 
Hannemann, wdowa 
Hoffmann, ślusarz. subl. 
Kamiński, kupiec 
Kamiński, urzędnik. subl. 
Kroskowski. sekretarz poczt. 
Lemke, kotlarz. subl. 
Mikołajczak. ślusarz 
Mikołajczak. wdowa 
Piesińska. subL 
Preuss. kupiec. subl. 
Schulz, wdowa 
Snelewski, ślusarz 
Szulz. elektromonter. subl. 
Szubert, szewc, subJ. 
Wesołowski. szewc. subI. 
137. Trojan, wl. m. 
Klebowski. urzędnik 
Krause. robotnik 
Lewandowski. robotnik 
Polaszewski. rzeźnik 
Warda. bez zawodu 
Zawidzki. robotnik 
138. WolU. kupiec. wl. m. 
Michel, wdowiec 
139. Sznarski. wl. n. m. 
Niemczewski. zawiad.. kupiec 
Bindek, wdowa 
Blachowska. wdowa 
Grylewicz. kupi,ec. subl. 
Kaczmarek. wdowa 
Kalinowski.. kolejarz 
Kapuste, muzyk 
Kowalski. robotnik 
Krzyżanowski. formiarz, subl. 
Kruk. robotnik 
Kujawa, robotnica. su
l. 
Lampka, mistrz piekarski 
Łoboda, robotnica 
.Niemczewski. wdowiec 
Nowacki. robotnik 
Paczula. robotnik 
Panin, robotnik 
Pieniążek, bez zawodu 
Radomski, palacz 
Snarski. maszynista 
Speier. szewc 
Stryżcwska, robotnica. suul. 
!;wich, robotnik 
!;witek, robotnik 
Szymańska. mężatka 
Szulc. robotnik 


r 


. 


Tomczyński, robotnik 
Tomczyflski. robotnik 
Treuchel. kolejarz 
Trybuszewska, wdowa 
Trybuszewski. robotnik. subJ. 
Urbańska. krawcowa 
Wilamowski. p,prtjer 
\V ojczak. szklarz 
Wojtynowski. robotnik 
140. Stodolny, m. rzeźn.. wl. m. 
Barczykowski. cieśla 
Barczewska. wdowa - 
BelIerówna, służąca. subl. 
Chruścińska . 
Cwikla, s1. sekretarz katastr. 
Drapikowski, rzeźnik. subl. 
Frelich. konduktor kolejowy 
Gwizdała. rze"źnik. subL 
Jackowska. robotnica. subl. 
Kierczewski. ślusarz 
Kujawa, służąca, subl. 
Lewandowska, mężatka 
Lewicka. wdowa 
Plażaiski. kupiec 
Siuda, urzędnik kolejowy 
Szroder. cieśla 
Weiss. werkmistrz 
WiIamowski, port jer 
141. Górski. wl. m. I 
Blank. wdowa 
Bohm. kupiec 
Głowicki, mistrz rzeźnicki 
Janik. handlowiec 
Komorowski, przemysłowiec 
Krasnowska. subL . 
Matem. dentysta 
Pilgram. urzędnik. subI. 
Porsch, krawiec 
Rucińska, mężatka 
Ruciński, mechanik 
Rzepicla. robotnik 
Schilakowska. wdowa . 
Sikorski. sekretarz Urzędu 
Skarbowego 
Stein. służąca 
..Tęcza". pralnia chemiczna 
Wysocka. kupcowa. subl. 
Zabiegłówna. - subl. 
Zawiron, bankowiec. subl. 
142.0rbaczewska. wl. m. 
Frankowski. porucznik 
Gedtke. bez zawodu 
Grylewicz. ślusarz 
Grylewicz. biuralista 
Karczewski. ślusarz 
Kruczyńska. wdowa 
Kruczyński i Ska. handel 
zboża 
Kupisz, kwiaciarka 
.. Lewandowski, szewc 
Michalski. funkcjonarjusz 
Magistratu 
Orbaczewski. astronom 
Paszkc, restaurator 
Terpiłłowska. modystka 
TODolińska. bez zawodu 


143. Piotr i Henryk Umbreit. 
wl. m. 
Apteka i drogerja, wl.: Um- 
breit 
Bulian. szewc 
Chlebowski. fryzjer, subl. 
Gorzelanny . fryzjer 
Kaczmarek. fryzjer. su"b{. 
Dr. Sielużycki. lekarz prakt. 
144. Oszubski. wl. n. m. 
Kruża. zawiadowca 
Chafarz, werkmistrz 
Kłoniecki. handlarz 
Kowalski. funkcjo P. P. 
Krause. kupiec 
Ledwerowski, robotnik 
Lewandowska, wdow.a 
Paul, wdowa 
Poppe. wdowa 
Steinke. robotnik 
Stróżyk. robotnik 
\Vylęgała. skład rowerów 
145_ Rutkowski. rzeźbiarz, wl. 111. 
Jakubowska. służąca 
Jaszczyk. kupiec, subI. 
KotoIińska. kucharka 
Mattheus. robotnik 
Rabsz, słl\żąca 
146. Bogacz. wl. n. m. 
Markowski. zawiadowca 
Bigoński. robotnik 
Bigoński, piekarz 
Gerth. piekarz. subI. 
Kiełpiński. skład rowerów 
Klemiń-ka, służąca 
Łochowicz. służąca. subl. 
Zieliński, piekarz. subI. 
"Znicz" handel węgli i drzewa 
147. Głowacz. wl. m. .. 
Bartkowiak. wdowa 
Janeczek, robotnik 
Janeczek, handel .mąki 
Janowicz, ślusarz 
Kopydłowski, urzędn. bank. 
Muszytiski, kowal 
Rutkowski. assesor kolei. 
Szczepański, ślusarz kolei. 
Winkelmann. subI. 
148. Pietrzak, . wl. n. m. 
Pietrzak. zawiadowca. el1l
- 
rytowany nauczyciel 
Imiołek 
Kamiński. robotnik 
Kamińska, wdowa 
Makarewicz, wdowa 
149. \Vierucki. wl. n. m. 
Grochowski, zawiadowca 
Daniclski. robotnik 
Deia, naczelnik Urz. Poczt. 
Gr.y
erowicz, robotnik 
. Krykant. krawcowa 
Kwasiński. ślusarz 
Marianowska. służąca 
Rajwer. wdowa 
Rajwer, konduktor kolejowy 
Urząd Póczt i Telegr. 
150. Wierucki, wl. n. m.
		

/adresy_192800195_0001.djvu

			Grunwaldzka - Herm.ana Frankiego 


.. 
79 


Grochowski. zawiad.. palacz 
Bydg. warsztat wyrobów . 
kokos. 
Krykant. wdowa 
Kwiatkowski. funkci. P. P. 
Kwiatkowski, robotnik. subI. 
Lisiecka. skład kolonialny 
Prochnau. uczeń kupiecki, 
subl. 
Skonieczna. robotnica. subi. 
Syper, szewc 
Syrocki. robotnik 
Turz. miostrz krawiecki 
151. Kątny, mistrz rzeźn., wl. m: 
Buławski, kowal 
Deja. emeryt 
Glesmer. mistrz stolarski 
Kątna. srużąca 
Kłosowski. mistrz rzeźnicki 
Kujawski. robotnik, subI. 
Kurtz. mężatka 
.... Ogórkowska, wdowa 
Kiosk.-wl.: Sawicki 
W ęgrzynowski. linotypista. 
subI. 
152. Sto Cmentarz Katolicki 
luchowski, zawiad., kapitaI. 
K wia tkowski. tokarz. subI. 
Woźniak, piekarz, subl. 
Halicka 
K o m i s a ri a t VI. 
1. Brandt. wł m. 
Bartsch. piekarz 
2. Lewandowski, wl. m. 
Schmidt, murarz 
3-5. Rola orna 
6. Bruski, wl. m. 
GilI, robotnik 
7. Libuda, wł. m. 
8. Ziebart, wl. m. 
9. Plac budowlany 
10. Sniakowski, wl. m. 
Jańczor 
Ił. Rola orna 
12. Semmler. wl. d. m. 
Harcerska 
K o m i s a r i a t VII. 
1. Sonnenberg. wł. n. m... zam. 
w Niemczech 
..Kabel Polski". dzierżawca 
Milewski. werkmistrz 
Neuhs. werkmistrz 
2. Nowak. starsz. postr. P. P.. 
wl. m. 
3.. Pospiech. wl. m. 
4. Skrzypczak. wl. m. 
5. Skrzyczak Franc.. wł. m. 
6. ident. Weteranów 2 
7. ideHt. Weteranów l 
8. Szymczak. wł. m. 
9. Tow. Wyścigów Konnych 
w Poznaniu. wl. m. 
10. Skoropiński. wl. m. 
11. Zilhlke. wl. m. 
12. F erenz. wl. m. 


Gackowski. koleiarz 
13. Janz. wl. m. 
Borucki. monter 
Kubiak. monter 
14. Tow. Akc. ..O swa" . 
Jankowski, robotnik 
Jędrzejewski. magazynier 
Henryka Dietza 
K o m i s a r i a t VI. 
1. Krauze, wl. n. m. 
Jankowski. sekr. Zw. Z.Z.P. 
Młynarc.zyk. ślusarz 
Reich. ślusarz kolejowy 
Starczuk, leśniczy 
2. Plac budowlany 
3. Klonowski. n. m. 
Górski. mechanik 
Kolasiński. monter 
4. Klonowski. wl. m. 
Kuras. cieśla 
Kucharski, ekspedjent 
Kwieczkowska, wdowa 
Pokorski, ślusarz 
Scheerbarth. rybak 
Weseliński. maszynista 
5. Bolcewicz, ziemianin 
Bolcewicz. wdowa 
Kulesza. ziemianka 
6-9. Plac budowlany 
10. \Vłodarska. wl. m. 
Freder; stolarz 
Helmin, pom. ciesielski 
Modrakowski. urzędn. poczt. 
Neumann, stolarz 
Smaglińska. ekspedientka 
Ziółkowska. wdowa 
10a. Rutkowski, wl. m. 
Brywczyński. robotnik 
Chmielewski. robotnik 
Kriiger. fryzjer 
Łakomy. podsekretarz 
Romanowski. cieśla 
Rosołowski. stolarz 
11. Szobin. wl. n. m.. Grudziądz 
Rywald. zaw. domu 
Budziak. kupiec 
Czerniakowski. robotnik kol. 
Czarnecki.. robotnik 
Grega. wdowa. 
Grochocka, ekspedientka 
Janiszewska, urzędniczka 
Jabłoński. robotnik 
Koczorowski. ślusarz 
Kohn. robotnik 
Konieczka. robotnik 
Kreklau. piekarz 
Kreklau. robotnik koleiowy 
Lepka. kołodziei 
Maidziński. pocztoWY 
Niewińska. urzędniczka 
Ottinger. zegarmistrz 
Stylo. robotnik 
Wiśniewski. kolodziej 
Woźny. obuwnik 
Zieliński 
12-15. Magistrat. Sierociniec 


Arczyńska. siostra milos. 
Bordala. siostra milos. 
Brzośka. siostra milos 
Durzyńska. siostra milos. 
Hinz. krawcowa 
Krawiec. służąca 
Lerch. służąca 
Masłowska. służąca 
Miniszewska. służąca 
Najdowska. służąca 
Noga. siostra miłosierdzia 
Oleniczak. siostra miłos. 
Piotrowska. siostra miłos. 
Piotrowska. służąca 
Podlewska. siostra miłos. 
Prabucka. siostra miłos. 
Pruszak, siostra miłos. 
Sala. robotnica 
Sztuba. krawcowa 
Sztuli. siostra miłos. 
Stachuła. siostra miłos. 
Stachuła. służąca 
Urbańska. służąca 
Zakrzewska. pielęgniarka 
16-20. Og-rody 
Hermana Frankielto 
Komisariat I. . 
1. Bank L..wiązku 
P. Zarobk. 
KopydłowsKi. zaw. dom. 
Kowalski. port jer 
. Eichenbaum-Dembowicz. 
artysta.. sublokator 
Filipska. wdowa 
Hordyński. dyr. banku 
Hayszczak. służąca 
Lenckowska. służąca 
Potrzebna. służąca 
Prochówna. służąca 
Tombiński. kupiec . 
la. Bank Związku Sp. Zarobk. 
w Poznaniu. Pl. Wolności 
Kopydłowski, administrator 
Grunwaldzka 147 
Kowalski. port jer 
Dobslaff. służąca 
Gappe. wdowa 
Kukuk, pomocno fryzjerski 
Kriiger, 'służąca 
Poradzewski. kupiec 
Senger. oficer zawodowy 
Uthke. fryzjer 
2. . Sobiecka. wl. n. m.. zam. 
20 Stycznia 13 
Jesse. służąca 
Lewicka. służąca 
Mathes. wdowa 
Nordmann, kupiec 
Pejkert. szewc 
Rosł. destylator 
Schmidt. urzędnik bankowy 
Sikorska. administratorka 
Swiątkowski. maszynista 
Zakrzewski. murarz 
3. Roszowski. kupiec,wł. n. m.. 
zam. w Myślęcinku 
Kahat. drukarz 


..
		

/adresy_192800196_0001.djvu

			". 
8u 


Hermana Frankiego - Hetmańska 


.. 


r 


Kania, gospodyni Gericke. wdowa 
Maciejewski, rolnik Jankowska, służąca 
Matuszkowiak, gospodarz Joźwiak, szofer 
Mierzejewska, uczen.ica. subL Kaczor. kowal 
Spojda. mężatka, subl.' Kotz, służąca 
Stepowski. artysta, subI. Krawiec. biurowa 
	
			

/adresy_192800197_0001.djvu

			Klainbaum. handlarz. subl. 
Kokot. kupiec 
Łasa. krawiec . 
Mackowski. uczeń. subl. 
łrłioduszewski. kupiec 
łrłiszala. nauczyciel. subI. 
Nadolny. artysta 
Narewski. kupiec 
Nawrocki. stolarz 
pokorny. drogerzysta. subI. 
Seife. kamłs7.nik, subl. 
Sobucki, 
órnik 
Sokołowski. ucz. szk. przem. 
Witkowski, stolarz 
15. Zebrowski. wf. n. m. 
Drzewiecki. dro
erzysta 
Klepacka, robotnica, subl. 
Kosowiński, tramw.. subl. 
Masłowska, robotn.. subl. 
Meger, kolejarz 
Mrugaiski, kupiec 
Senski. krawiec 
Suchcicka, słtlżąca 
Trembski. handlowiec 
Wagner, zbożowiec, subI. 
Zydroń, handlarz 
16. Reek, wf. n. m. 
Jakóbczak, bez zaw.. subI. 
Przybylski, robotnik, subI. 
Puls, szewc . 
Puls, robotnik 
Weinberger, szteper 
Wojciechowska, rob.. subl. 
17. Dąbrowska, wl. n. m. 
Fiszer, sto1arz, zawiad. 
Dąbrowski, aplik. sąd. 
Dankowski, m. malarski 
Dzwonkowska. handlarka 
Głębocki, stolarz. subl. 
Hubert, szwaczka 
Jakubowska, wdowa 
Kocieniewski. urzędnik 
Minicki, pom. gastr. 
Piotrowski. urzędnik 
Rimpel; ślusarz 
Synówka, służąca. subl. 
Szczeniewski, oficer 
Ziihlke, bez zaw. 
18. Kleina, piekarz, wl. m. 
Czaplewski, uczeń. subI. 
DanieIczy.k, kolejarZ' 
Jabłońska, służąca 
Kruk, slużąca 
Łasek, wdowa, subl. 
Sommerfeld, uczeń subl 
Speichert, mężatka: subl: 
Zawadziński. subI. 
J9. Dahler, fryzjer, wl. m. 
Bagniewska, bez zaw. 
. Cywiński, fryzjer, subl. 
Goncz. wdowa 
Grzywaszewski. dekarz 
Nowacki, kelner 
Steinberg, 
lusarz, subl. 
Zimecki, piekar7, subl. 
I{slljiJra adresowa 


Hetmańska 


20. Krasiński, urzędn., wf. m. 
Nowicka, urzędniczka 
Somer. wdowa . 
Szarafiński, restaurator 
21. Ogorzały, wł. n. m. 
Arystarchow, inspek. T. Ub
 
Furmanek, mężatka 
Gołębiewski, kolejarz. subl. 
Karczewski, pluton., subl. 
Kozłowski, krawiec, subl. 
Liberacki, kolodziej 
Maxnuszewski, kupiec 
Marciniak, 
Iusarz 
Neumann, kołodziej 
Poznański, robotnik 
Rautmann, ślusarz 
Siewodnik, ślusarz 
Spychalski, robotnik 
Westfal, szewC. subI. 
22. połomski, wI. n. m. 
połomska, wdowa, zawiad. 
Adamska, krawcowa 
Berlińska, wdowa, subl. 
Bona, robotnica 
Dering, emeryt, subI. 
Drozd. bez zaw. 
Dymarkowski. robotnik 
Dymarkowska, slużąca 
Groch. urzędnik. subl. . 
Jankowski. muzyk. subI. 
Krzywieński', szewc 
Majewski, prakt. dent.. subI. 
Malek, służąca 
Mantbey. wdowa 
Michalak, mężatka, subI. 
Palicki, kupiec, subI. 
Różniakowski, techn. dent. 
Santowska, slużąca 
Sobolewska, bez zaw. 
Stankiewicz, emeryt, subI. 
Stobieński, krawiec 
Stolpe, bez zaw. 
Szwajcer, kupiec 
Tbimm, urzędnik 
Wolska, bez zaw., subl. 
Zaborski, kapitan 
23. Janicki, ślus., wf. m. 
Ćwikliński, drukarz 
Jędrzejewski, robotnik 
Kanarek, robotnik 
Klowczyński, tapicer 
Kopkowski, piekarz. subl. 
Kunzendorf, uczeń, subI. 
Lipińska, wdowa 
Merres, wdowa 
Michałowski, krawiec 
Mróz, robotnik . 
Nastrożny, robotnik 
Polasik, młynarz subl 
Priewe, listonos;' . 
Przymura, mężatka 
Szulc, maszynista 
Tykwiński, handlarz 
24. ident. z ul. Szcze
ińską 1 


81 


25. Assmann, wl. n. m. 
Figlerowicz, szewc, zawlad.. 
Gburek, kolejarz 
Gerth, stolarż 
Iwaniec, kupiec 
Kolpak. m. krawiecki 
Ziółkowski, zbożowiec 
26. Karwasz, m. rzeźn., wł. m. 
Cichy, ślusarz 
Ciemiński, krawiec 
Czeszewska, nauczyc. subl. 
Drg
s, kowal 
Fiszer, stolarz 
Has, kier. bud. telgr. 
Klimaszewski, ucz. rzeźno 
Krajewski, urzędn.. subl. 
Kujawski, malarz 
Lotze. uczeń, subl. 
Pa jor, mężatka 
Wierzchaczewski. stolarz 
Żakowi cz. robotnik. subI. 
27. Faustmann, wl. n. m. 
Grochowska. robotn., porti. 
Hamerliński, kowal, subl. 
Kurlandt, kolejarz 
Kurlandt, ślusarz, subI. 
Kwiatkowski, robotnik' 
Larkowski, ślusarz 
Leśniak, kolejarz 
Nater, sierżant 
Szatkowska, wdowa 
Wąs, rolnik 
Wąs, rzeźnik, subl. 
28. Chyliński, nauczyc., wf. m. 
Bergmann, szewc 
Butkowska, wdowa 
Górna, krawcowa, subl. 
Koturba, asesor, subI. 
Nowacki, palacz 
Nowacki, ślusarz 
Partyka, kolejarz 
Zaborowski. urzędnik 
28a. Nowak, ślusarz, wf. m. 
Bohlmann. robotnik 
Brząkala, kupiec 
Czyżewska, czel. rzeźno 
Gorczak, fun.kcj. mag., subI. 
Ostrowski, ślusarz 
Prochowskl. m. krawiecki 
Wesolowski. robotnik 
29. Niezabudowany 
30. Gr
bicka. 'YIdowa. wf. m. 
Balmowski, robotnik 
fenxler, wdowa 
Kruczynska, bez zawodu 
Pawłowska, nakład., subl. 
Renecka, wdowa. subI 
Różański, robotnik . 
Siodeł.ski. modelarz. subl. 
Stankiewicz, piekarz 
Żuk-Żukowski, obuwnik 
31. Towarzystwo MieszkanioWo(! 
Borowicz, szewc, subl.. 
Bross, rewident -, 
Bzdręga, robotnik . ł ,'-, 


6
		

/adresy_192800198_0001.djvu

			82 


Gackowski, adjunkt 
Hościełowicz, robotnik 
J achowiak, służąca 
Komasa, fryzjer. subI. 
Maniewski, em. kond. poczt. 
Maniewski. elektro-monter 
Murawski. siodlarz 
Radke, kier. lok. 
Szkudlarz, kotlarz 
Tomala, rzeźnik 
Warmbir, kier. parowo 
W oźniak, fryzjer 
Woźniak, książk., subl. 
Woźniak, wdowa. subl. 
32. Składnica materjałów opał. 
33. Ogród 
34. Gołębiewski, przod. ślusarni 
wf. m. 
Krnżyński. stolarz 
Skok, emeryt 
35. Plac budowlany 
36. StolI, b. nauczYC.. wf. m. 
Berlewi. kupiec 
Budziak, bez zawodu 
Cablewski, ucz. kup., subl. 
Jankowska, służąca 
Kłobuchowska. prokur. 
Kowalska, krawcowa, subl. 
Kubisz, służąca' '\ 
Lipski, aptekarz 
Maresch. wdowa 
Nitosławska. wdowa 
Nowicki, ślus., subl. 
Platt, wdowa. subl. 
Ponczek. kupiec. subl. 
Prozowski, podoficer zaw. 
Rybka, krawiec 
Stosik, b. mechanik 
Teresiński, robotnik 
Wiatrak, czapnik, subl. 
Zalcmann. naucz.. subl. 
37. Ostojski, wf. m. 
Werka, służąca 
38. Ogród 
39. ident. z ul. Mazowiecką 13 
40. ident. z ul. Mazowiecką 14 
41. ide nt. z ul. Mazowiecką 15-24 
42. ident. z ul. Sowińskiego 
15-15a 
Hutnicza. 
K o m i s a r i a t VII. 
1. Pasikowski. wf. n. m., zam. 
Hutnicza 2 
Brzostowski, butnik, subl. 
Cichy, hutnik 
Frąckowiak. hutnik 
Lifert, hutnik 
Litwin, robotnik 
Majzner, hutnik 
Milkiewicz. robotnik 
Nachmann, hutnik 
Pasikowski, kier. huty 
Panasik, kowal 
Piłka. hutnik 


Hetmańska - Ignacego Paderewskiego 


Remblewski, robotnik 
Ring, hutnik 
To
arski, hutnik 
Wilfort. hutnik 
Wenzowski, hutnik 
2. Pasikowski. wf. huty m. 
Fabińska służąca 
Nachmann, wdowa 


lo. 


Ignacego Paderewskiego. 
K o m i'S a r ja t V. 
l-S. Plac budowlany 
6. Lorenz Ludwik, wf. m., War- 
szawa. zast. Dornheim, 
Cieszkowskiego Sa 
Bułhak, wdowa 
Czech. oficer, subl. 
Dekowski, malarz 
Kopens, urzędnik państw. 
Katafiasz, rzeźnik 
Lukowski, insp. budowo 
Lutoslawski. insp. budowo 
Manikowski, kamien. 
Moradziński, robotnik 
Neymann, student 
Piszczek. służąca 
Rux. kupiec 
Rusin, 
OSP. 
Wiśniewska, slużąca 
7. MoHer. wl. m. 
Bernaczek, inżynier 
Cieślewicz, wdowa 
Dr. Chrząszczewska, profes. 
Dworakowska. męzatka 
Dudzik, uczeń, subI. 
Fiedler, redaktor 
Gołogórski. inżynier 
Gorzelak, nauczyC. 
Gronmakiewicz. lek. weter. 
Gasikowska, służąca 
Harc, kucharka 
Jende, kupiec 
Kużai, aptekarz 
Kużajówna. urzędniczka 
Kilichowska, gospodyni 
Krzewińska, uczen., subl. 
Kuczyńska, profesorka 
Kasyann, bona 
Lewandowska, służąca 
Lempke, stenotp., subl. 
Łoziński, dyr. teatru 
Lipski, akadem., subI. 
Moner, wdowa 
Maciejewski, kierownik 
Noskiewicz, pokojowa 
Peszczyńskl, kupiec 
Robaszkiewicz. kolejarz 
Rudzka, wdowa 
Sperkowska, wdowa 
Stachovnak, kucharka 
Weihs, wdowa 
Włoszczyński, lek. weter. 
Zarnawska, słu:!ąca 
8-9. Ogrody. 
10. Sibilski, wl. m. 


Aberner, bez zawodu 
Aktabowska, wdowa 
Chodecka, mężatka 
Głosińska, krawcowa 
Kaufmann, książko 
Kiedrzyński, bank. 
Przymusiński, podkom. 
Paszek, kupiec 
Stiller, urzędnik, bank. 
Ufa, robotnik 
Zgórski, robotnik 
1 l. Rylke, wl. m. 
Adamski, kier. biura 
Aksan, pułkownik 
Bartsch, bez zawodu 
Brablec, insp. lasów 
Budzynskl 
Chorzewska, urzędniczka 
Chankowska, służąca 
Dobrowolska, wdowa 
Gonia, służąca 
Gollach, redaktor 
Klotz, robotnik 
Ruczyńska, bez zawodu 
Robaszkiewicz, urzędnik 
Szczyszek, handlowiec 
Stachowski, bez zawoda 
Wilkówna. gospodyni 
Zg!cnicki, kapitan 
12. Przvbylski, wf. rn. 
Ambrożewicz, wdowa 
Chojecka, wdowa 
Cosne:roy nauczyc. 
Dłożycki, nauczyciel 
Grzesiewicz, służąca 
Horoch, uczeń, subl. 
Josiak, robotnik 
Jełowicka, naucz. malar. 
Kwieciński, dziennikarz 
Radziewicz, kapitan 
Przywarski, kupiec 
Szymankiewicz, nauczyc. 
Schulz, kupiec 
Szociński, szewc 
Strzemska, mę'-atka 
Tomaszewska, służąca 
W oitalewicz, służąca 
Zaleska, wdowa 
13. Jasińska Zofja, Nakło. wI.. 
zast. Sawicka, Zamojskie.- 
go 23 
Brzoskowski, major 
Dąbrowska. wdowa 
Dybowski. robotnik 
Domdey, nauczyc. 
Gwozdowicz, gospodyni 
Jarosińska, służąca 
Klimek, stróż 
Dr. Lepkowski, lekarz 
Dr. Łuczewski, prof. gimn. 
Matecki, kupiec 
Wasyluk, prokurent 
Wojewoda, urzędnik 
Zuk, urzędnik bank.. subl.
		

/adresy_192800199_0001.djvu

			Ignacego Paderew3kiego.-- Inp\Vrocławska 


;-83 


2ernicki, sekr. mieiski 
Zielińska, 
ospodyni 
14. Dr. Szubert, wl. m., Dwor- 
cowa 93 
Dr. Chmielarski, wiceprezy- 
dent miasta 
Dawgiłło, nauczyciel. subI. 
Draeger, kupiec 
Fezer, stołowy 
Kaźmierczak, kupiec 
Kaucińska. kucharka 
Kliglich, ślusarz 
Ktykow. muzyk 
Meyer. k;mit	
			

/adresy_192800200_0001.djvu

			84 


Inwalidów - -Jackowskiego 


inwalidów. 
K o m i s a r j a t V. 
:Niezabudowana 
JackowskiexO- 
K o m i s a r j a t III. 
(nr. 1--12 i 30--39) 
K o m i s a r j a t IV. 
(nr. 13--29) 
1. ident. z ul. ŚW, Trójcy 20-21 
2 Arlentowicz, wf. 11. m. 
Jasiński, zawiad.. mechanik 
Barczykowski, piekarz, subl. 
Chromiński, stelmach 
Ciara. zbożowiec. subl. 
Czechowski, ślusarz 
Dąbrowski. mechanik 
Dutkiewicz. szofer. subl. 
Eckert. szofer mech.. subl. 
Finger, portierka 
Galant. funkcion. P. P. 
Gertych, wdowa 
Gettka, wdowa 
Igna towski. robotnik 
Klunder. wdowa 
Klunder. 'assesor. kol. 
.,. Mroczyńska, szteperka. subl.- 
Rogowski. mechanik. subI. 
Skwierczyński. kupiec. 
ubl. 
Sylwester, subl. 
Sylwester. robotnik 
Tulibacka. nauczyc. tańca 
Wojtynowski, subl. 
\Voliński.. piekarz. subl. 
Zielińska. nauczyc. 
Zieliński. cukiernik. subJ.. 
3. Ogród, wf. Arlentowicz 
-4---5. Ogród, wf. Kukułka 
6. Kukulka, wł. m.. ogrodnik 
Ciesielski. ucz. ogrodn.. subI. 
Janowski. ogrodnik 
Jóźwiak. ucz. ogrodn.. subl. 
Sobieszczyk, o){rodnik. subl. 
7-]2. Ogród. wf. Kukułka 
13. Majewski, wspórwł.. wł. m. 
Boch. kupiec 
Ciaciuch. malarz 
Daniel. krawiec. subl. 
Jażdżewska. wdowa 
Marek. wdowa 
Michalska. krawcowa. subl. 
Nast, emeryt 
Wiśniewski. student 
Wrzyszcz, ekspedj.. subl. 
14. Krupka. wr. n. In. 
Osiński. korodz.. zawiad. 
Dyzma. bez zaw., subl. 
Gutowski. kier. lok. 
Giildenhaupt. wdowa 
Hackbarth, fryzjer. subl. 
Jasiński, robotnik. subl. 
Kasperski, robotnik 
Kowalski. monter 
KrDszona
 stolarz. subl. 


Kulesza, mężatka, subl. 
Malak. szewc. subl. 
Sląski, robotnik. subl. 
Szukwiec. urz. kol. 
Treger. krawiec. subl. 
Woitera. kowal 
Wyrwiński. robotnik. subI. 
Zeglarski, piekarz 
15-16. Majewski. wl. m. 
Bettyna. stolarz 
Brycki. robotnik 
Ciesielski, kolejarz 
Hoffman. lakiernik 
Erdman. robotnik 
Kwiatkowski. urz.. kol. 
Lewandowski. tokarz 
Majewski, urzędnik 
NickeI. mężatka. subI. 
Podlińska, bez zaw., subl. 
Podsiadła, srużąca 
Reich, ślusarz 
Stachowiak. robotnik 
Szczypiński. korodziej 
Terczewski. szewc 
\Valkowski. robotnik 
Więzowski. urzędnik 
17. Gąsiorowska. wl. n. m. 
Koczorowski, rob., doz. d. 
Broch, stolarz 
Buchnowski. obrońca pryw. 
Dzierża
 prasowaczka 
Hermańska. książk.. subl. 
Kielasiak. srużąca 
Kimmel, kolejarz 
Koczorowski. robotnik 
Kwasigroch. wdowa 
Lemańczyk. sekr. poczt. 
Nitecki. inżynier 
Obremski. kowal 
Rakowska. wdowa, subl. 
Rejwer. stolarz 
18. Swiątek, szewc, wl. m. 
Andrysiak, tramwajarz 
Bernard, wdowa, subl. 
Dudzińska, wdowa 
Fryze, robotnik 
Gorata, wdowa. subl. 
Graczyk. szewc 
Grygonowicz, stolarz. subl. 
Jaracz. wojażer 
Jaracz, wdowa 
. Kamiński, szewc. subI. 
Kroskowski, tapicer 
Kokoszyński. robotnik 
Krzesewski. kolejarz 
"Langowski, strażak 
Makowski, robotnik 
Mikołajczyk. wdowa. subl. 
Parubicki, handlowiec. subl. \ 
Pietruszyński, inwalida 
Rajewski. rzeźnik. subl. 
Urywków. student 
Wessel, mnrarz 
Wierszewski. woźny, poczt. 
Wierzchucki, l'ecer 


/ 


\Viśniewski. handlow.. subl. 
Zi6łkowski. funkcjo P. P. 
J9. Mateiski, kupiec, wł. m. 
Alber, ucz. ślus., subl. 
BuJiński, cieśla 
Daumer, uczeń. subl. 
Karowski, kond. tramw. 
Kroe){ier. kantorz.. subl. 
Krupski, kolejarz 
Lewandowski. krawiec 
Lewicki. kowal, subl. 
Lonatowski. ślusarz 
Lukawska, wdowa 
Mackowski. robotnik 
Majrowski, ..tapicer 
MaJicki, maszyn. P. K. P. 
Nałażkowska, wdowa. subl. 
Piotrkowski. robotnik, subl. 
Szkudlarek. robotnik 
Szulc, wdowa, subI. 
Tosiek. kolejarz 
Wilichowski. robotnik. subl. 
Winiecki, kowal 
Bykowski, wl. n. m. 
WOidylak. kupiec. zawiad. 
Czannowski. koszykarz. subl. 
Elbracht. urzędnik 
Fitzner. kupiec 
Gołębiewska. biural., subI. 
Jędruszewska, prasowaczka 
Jesionowski. urzędnik 
Kasprowicz. ekspedj.. subl. 
Klapetka. bufetowa, subl. 
Korrek, sekret., subI. 
Ludwik. ucz. szk. przern.. s. 
Maślankawska. bez zaw.. s. 
Nowogrodzki. urzędnik. subl. 
Piotrowski, elekro-monter 
Porazińska. srużąca 
Przybylski, kupiec 
Strzelczak, stenotyp. 
Wolerzyński. handlarz 
Wyrwicka, służąca 
J allkowski, wl. n. m. 
Nowak zawiadowca 
Breit, rachmistrz 
Doehlert, kupiec 
Glimecki. robotnik 
Kantecki. siodlarz 
Kaszewski. . ślusarz. subl. 
Kaźmierczak, biural., subl. 
Kostmann. mechanik, subI. 
Nowak, robotnik 
Pawlikowski. krawiec 
Rossa, bez zawodu, subl. 
Ruczyńska. robotn.. subI. 
Siejak. robotnik. subl. 
Smol. blacharz 
Spychalska, krawcowa 
Szeibe, kupiec. subl. 
Tyborski. kowal 
\Vojtynowski. robotnik 
22. Braune, wł. n. m. 
Blażejewicz, murarz 
Gburczyk. ślusarz 


20. 


21.
		

/adresy_192800201_0001.djvu

			Jackowskiego - Jagiellońska 


8'5 


Gorzko. uczeń. subl. 
Jesionkowski. rzeźnik, subl. 
Małachowska. wdowa. 5ubl. 
Ratajczak. stolarz 
Rudzińska. pokojówka 
Rydzyński. inwalida 
Staszak, robotnik, subl. 
Szmidt. urz. straży poż. 
Vv'iechciński. szewc. subI. 
Zieliński, robotnik 
23. Braune. wf. n. m. 
Jaruszewska. zawiad. 
Adamski. robotnik. subl. 
Iwiński, kotlarz 
Jaruszewski, cieśla 
Lehman. robotnik 
Łysakowski, m. szewcki 
Młodziński, robotnik, subl. 
Olszewski, urzędn. gosp.. 
Schmidt, ślusarz. subI. 
24. Braune, wf. n. m. 
Biela. konduktor, subl. 
Bubacz, tran sp. więźn. 
Chudziński, ślus. masz. 
Tir
, robotnik 
Frobel, wdowa 
Grabowski, kowal, subl. 
Kordowski, maszynista 
Ma1cherowicz. urzedn.. subI. 
Michna, masarzystka 
Miiller. robotnik 
Raczkowski. inwalida 
StoJp, werkmistrz 
25-26. Bendt. kupiec, wł. m. 
27. Bendt. kupiec, wr. m. 
Aswald, m. piekarski 
Klein, srużąca 
Koch, pom. mlecz., subl. 
Makus. służąca 
Michalski, . m. mleczarski 
Mieruszewska, niańka 
Polsfuhs. służąca 
Radtke. kierownik 
Siebiernik, pom. mleczarski 
Werth, pom. mlecz.. subl. 
Szyperska. kucharka 
28. Lettke, wf. n. m. 
Grobelski, robotnik, zawiad. 
Bachorska. wdowa 
Boroński, dysponent 
Brunk, wdowa 
Chabowski, urzędnik 
Dilge, wf. berlinki 
Fischoeder, urzędn.. subl. 
Groeger, kupiec 
Holec, c2el. krawiecki, subl. 
, Kamiński, tokarz 
Knebe, kupiec 
Kotowski. krawiec 
Liebenau, pielęgn., subI. 
Palubiecki, sto asyst. kol. 
Tarkowski, urz. państw. 
Weckwarth, elew handl. 
29. Szub:. Br., wf. n. In. . 
Bocian. wojażer. subl. 


Herszkiewicz, blacharz 
Janeczek. stolarz ł 
Koseda, kolejarz 
Kucharski. robotnik 
Migas, kołodziei 
Pankratz. m. szewcki 
Schymik, bez zawodu 
Szczypiórski, kolejarz 
Zabłocki, ślusarz 
30. Swierkowski, wf. n. m.. zam
 
Garbary. 16 
Bielski. kupiec. subI. 
Domagara, robotnik 
Elikowska. krawcowa. subl. 
Falszewska. robotnica. subl. 
F ryst. wdowa 
Jun
to. kupiec, subI. 
Kantąrek, stolarz. subI. 
Kasprowicz. krawiec. subl. 
Kleczkowska. mężatka 
Kunz, piwiarz, subI. 
Matalewski. krawiec. subl. 
Przybył. robotnik 
Skowroński. podróżny. subI. 
Sojkowski. biurowy 
Stankiewicz, urzędnik lasów 
państwowych 
31. Henschke. wf. n. m.. zam. ul. 
Jackowskiego 32 
Gebauer, drogerzysta 
Goerdel. urzędnik gospodo 
Knie. rzeźnik, subI. 
Kostuiak. kupiec 
Krause, subI. 
Nowak. gospodyni. subI. 
Patecki. inżynier 
Rasmus. podoficer, subI. 
Schneider, mechanik, subl. 
Schneider. urzędnik pryw. 
Schumann. elektrotechnik 
Stachowiak. wdowa 
Tuchołka. kupiec 
Zieliński; stolarz 
32. Henschke, wf. m. 
Benner , wdowa 
Burdelak, uczeń malarski, 
su bl. 
Burdelak. krawcowa. subI. 
Dobras. służąca 
Kolberg, asystent magistr. 
Koralewska. służąca 
Kowalski. sto sekretarz 
Kowalski. robotnik 
Kroeger. bt:z zawodu, subI. 
Poraziński. emeryt 
Prabucki. b. werkmistrz 
Rybka, kupiec 
Szulc, robotnica 
Wacławiak, bez zawodu 
33. Marcinkowski. wł. n. m. 
Gruss, zawiad.. assesor kol. 
Baum, gospodyni. 8ubl. 
Biergiel, emeryt 
Brzyski. kierownik biura 
Gortówna. służąca, 
Haika. ślusarz 


, 


Kapcia, biuralista . 
Kaźmierczak. profesor gimn. 
Kołaczyński, handlowiec 
Kubiak. robotnik 
Kwiatek. subI. . 
Łuczyk. wł. stolarni 
Łukaszewska. asyst. bUbl. IL 
Mierzwicka. służąca 
Orchowski. pom. biurowy 
34. Mierzeiewski. wf. n. ID. 
Joppek. zawiadowca 
Muzolf. wdowa 
MuzoIf. robotnik 
Niklas. krawiec. subl. 
Nowicka. mężatka 
Nyks, woźnica 
35. Ogród 
36. Rewaid. wf. m. 
Bomberski. urzednik państw. 
Borysiak. kupiec . 
Cłepłuch. ksiązkowy. subl. 
Drożniakiewicz. ślusarz. subL 
Dziubkowskl, robotnik 
Dziubkowski. kowal 
Jędrychowski. lekarz wet. 
Karwecka. wdowa 
Karwecki, komisarz kontr. 
Skarb. 
Klawińska. wdowa 
Klawiński. absolwent, subl. 
Kornacka. krawcowa. subl. ł 
Okoński. konduktor tramw. 
Rabkowska. robotnica, subl 
Scheibe, sekretarka. subl. 
Schonwald, rządca 
Walio. szewc 
Walio. stolarz 
Wen da. ślusarz. subI. 
Wenker. stolarz 
36a. Rewaid. wf. n. m.. zam. ul 
Jackowskiego 36 
Busse. pocztowy 
Grilning. werkmistrz 
Korbik, przodownik Pol. P. 
Marciniak. subI. 
Wizner. subl. 
Wizner. ślusarz. sabl. . 
Woźniak. pom. biurowy 
\Vyżgowski, robotnik 
37-39. Bracia Gittel. wl. m. 
Borkowska. służąca. 
Siedlecka. wdowa 
Strachowski.. kupiec 
_ Jagielloóska 
K o ni i:s a r i a t I. i V. 
J. Ogród 
2. Mende. wf. m. I
. . .,! 
Damska, ekspedj.. subl. 
Filipiak. placmistrz 
Gałczyńska. 'wdowa I , ;. \ 
Gałczyński. sekretarz kol. 
Kiełpińska, służąca.. 
Kozlowska, książkowa.' subl 
Łegowski. oficer. subl. 
Płlecki. porucznik 
Scbwandrau. ' blachnierz 


-:
		

/adresy_192800202_0001.djvu

			86  


a Panka u i Adamski,. wł. n. 
, 111." zaJD. - Po:tnati 
Dutkowiak, . postr. zaw. d. 
Borowski. krawiec 
Krause, kupiec 
Kowalski,. handlarz 
Nowak, stolarz 
Popitz, kupiec 
Zaleski, oficer, subI. 
Schroder. kupiec 
4. Pankau StanisI., wł. 'fi. m.. 8. 
zam. Poznań 
Dutkowiak. 'zaw.. domu 
Altrnann. służąca 
Bednarowska. bez zawodu 
Faryniarz, gamcarż 
Grabicki. stolarz 
Kozłowski. robotnik 
. Lngiert. garncarz 
Mrozik, robotnik 
Pasala. robotnik 
;. :Pawłowski. drukarz 
Pilarska. wdowa 
Pilichowska. prasowo subl. 
Ronowicz. emeryt 
Wyszyński.' koszykarz 
Zbrzeczny. kapelusznik 
S. ..Fema" Tow. Akc., właśc. 
Wlkp. Fabr. Wyr. Met. 
Sokołowski. przem.. zaw. d. 
6. Gromek.. wl. n. m.. zam. Dr. 
-: Em. Warmińskiego 1.- 
._ 
. Bednarowski, kupiec 
Dąbrowski. urzędnik 
Giers. monter telegr. 
Hintz. urzędnik 
Jakuszkowiak. kupiec 
Lau. wdowa 
"tcrus. kupiec 
. Voigt. kupiec 
7. Glowczyński Stan.. wł. n. 
m.. zam. Dobrzyń n/Wisłą 
Gaiewski. zaw. domu 
Mądrowski. dozorca 
Białkowski. st. urzędnik 
Dornesch. krawiec 
Hac, kucharka 
Hass
. bez zawodu 
Henke. kowal 
Hoppe, krawiec 
Jedrzejewski. k-oleiarz 
Koszyński, emeryt 
Manthey, emeryt kol. 
Paczkowski. mechanik 
Regulski. mechanik 
Sonnenberg, kupiec 
Sikorski, mechanik 
Urbańska. artystka, subI. 
Vollmer. rekawicznik 
Walczak, kupiec 
7a. Głowczyński. wł. n. m..: zam. 
Dobrzyń 
Gajewski, zaw. domu 
. Cjszewicz, profesor 
Gbur. krawiec 
Jabłoński. lobotnik 
Kastner, bez zawodu 


Jagiellońska 


Kucharski. handlow., 5ubl. 
Kopydłowski. maszynista 
Mąorowski, robotnik 
Olebiński. gospod.. subl. 
Osieszonek. stolarz 
Pfeiffer. stołowy 
Schmidt, artystka.. subl. 
Strach. kowal. subl. 
Tylka, artystka. subl. 
Walczak. krawiec 
Piórek wł. m. 
Dąbrowski. dozorca 
Górska. wdowa 
Kaczmarska. gospodyni 
Kubczak, lekarz medycyny 
Merkowski, lek. weter.. major 
Bohlke. kupiec. wf. m. 
Kukuck. kier. winiarni 
Mamska, służąca 
Schmidt. uczenica 
10. Drukarnia. Narodowa. wf. 
Tow. Akc. 
Gozdawa Strzyżowski, prz.. 
Z. d. 
Barczyński. woźny 
Bronikowski. robotnik 
Kuch
.ła. niańka 
Piechowska. kucharka 
11. Ascher Arno. wł. rn. Gdańsk 
Friedland. dyr. fabr., zaw. d. 
Baer . 
Breslauer. naucz. muzyki 
Dahlke. służąca 
Felberbaum. biuro adwok. 
Klonowski, cieśla 
Kur.tz. służąca, 
Langner. kupiec 
Rautenberg i Ska.. spec. dom 
techn.-handl. 
Walczak. służąca 
Wardecka, kucharka 
Wałkiewicz, kupiec 
12. Goździk. wł. n. m. 
Wilczyński. stróż 
Badkier.. kupiec 
Burówna. służąca 
Dybalski. ucz. gastron.. subl. 
Gaszczyńska. bez zawodu 
Glowska. robotnica 
Grand Caie
 kawiarnia 
lwicki. dentysta 
Jankowska. służąca 
Kopczewska. artystka dram. 
Ku1czyński, kupiec 
Kupfer Miedzińska. 5ubl. 
Kwiatkowski. artysta dram. 
Lipińska. służąca 
Niewiadomska, wdowa 
Palicki. emeryt 
Pa wlicka. wdowa 
Paterek, slużąca 
Radzyński
 porno kup.. 5ubl. 
Rakuła, rachmistrz 
Steinfeld. wdowa 
Tyliński. mistrz druk. 
Wildemann. służ
ca 
Wódka. mechanik. subI. 


9. 


.. 


13. Oklitz. Spadkobiercy., wł. 
Oklitz. kupiec, zaw. domu 
Boschod. dozorca 
Centlewska. służąca 
Chylowicz. służąca 
CzekanowsJd. .agronom 
Fabiańczyk. adwokat 
Gieremek. zbożowiec, subl. 
Górska, wdowa 
Januszek. mistrz. subl. 
Janz. wdowa 
Marmurowicz. fryzjer 
Oklitz, wdowa 
Pianowska. wdowa 
Rosicka. służąca 
Wielgosz. konduktor kolej. 
Zeiske. bez za wadu. subl. 
Zdroj ew ski, przemysłowiec 
14. Schwanke Janina. wl. n. 'm., 
zam. Warszawa. 
w. Bar- 
bary 10 
Kuberski. zaw. domu. Jagiel- 
lońska 36 
Badziąg, ucz. kup., subl. 
Barelkowska. pom. bandl. 
Borys. kupiec . 
Broda. słu
ca 
Drewczyńska, służąca 
Grzechowiak. służąca 
Gloksin. artysta 
Gniatczyk. zast. procesowy 
Dr. Jdaszewski, lekarz speci. 
Jagła. skład delikatesów 
Kania. służąca 
Karłowska. gospodyni 
Kuleta. gospodyni 
Leu. uczeń piekarski 
Dr. Montowski. lekarz 
Nasiadek. wdowa 
Nasiadek. wł. cukierni 
Ormanowski. skład cygar 
Rogowska. slużąca 
Rogoziński. uczeń piekarski 
Sitni ak, służąca 
Vorrau. rewizor ksiąg 
15. Dittmanl1, T. z O. p. wf. 
Lewandowski, stróż 
Dr. Brunk. lekarz spec. 
Berenbaum, śpiewaczka op. 
Dietrich. gospod. 
Dopałka, książkowa. subl. 
Geruz.el
 pokojowa 
Goldschal, siodlarz 
Herold, sublokator 
Józefowicz, bez zaw.. subl. 
Krykus. książkowy. subl. 
Lewandowska. gospodyni 
Szulc. szofer 
Weber, wdowa, pensionat 
16. Dittmann, T. z o. p., wt 
Dittman. zaw. domu 
Lewandowski. strót 
Hentschel. kantOl:z., subl. 
Janz. sekT.etarka 
17. Beitsch. kupiec, wf. m. 
Lewandowski. stróż 
Czajkowski. kupiec
		

/adresy_192800203_0001.djvu

			Czopek, służąca 
Kierszkowski. maszynista 
Masiak. urz. pryw.. subl. 
Markus, cukiernik 
Wallo. wdowa 
Wenda, profesor, subl. 
Wrzos, kowal 
li. Zweininger. wł. n. m. 
Zimmermann, doz. domu 
Bagniewska. kucharka' 
Biuro adwokackie Muracha 
CaJiński. m. krawiecki 
Degler. biżuterja 
Dr. Fischoeder. lekarz spec'. 
Jachowski, urzędn. pryw. 
Peganz. służąca 
Polaczyk. słożąca 
Pronobis, sekr. pocztowy 
Szumińskj, robotnik 
Toczkowska, służąca 
19. Nie istnieie. Kościół Kla- 
rysek 
20. BibIioteka Polska. Tow. Akc. 
Neumann, dyr. i adm. domu 
Mindt, bez zawodu 
Ruschke. woźny 
21. Województwo Poznań 
Dyr. Lasów Państwowych 
Pędziwiatr. zaw. domu 
Bill, bez zawodu, s,ubl. 
Bielińska. służąca 
Fabisiak. woźny 
Gaworzewski, nacz. kasy sk. 
Grudowski. urzednik państw. 
Jankowski. bez zawodu 
Kosiński. woźny 
Kryszak, woźny 
Szymański. palacz 
Wyrzykowski, urzędn. p. 
Żebrowska. urzędn. K. Sk. 
22. Ziemski Bank Kred.. Lwów 
Dr. Łysakowski. administr..' 
zam. Herm. Frankiego 2 
Kutschke. kupiec 
Pietrzykowski. rolnik 
Ruciński. kupiec 
Siekierski, maszynista 
Slaboszewska. slużąca 

. Skarb Państwa. wf. Urząd 
Akcyzowy 
Daszkiewi.;z. naczelnik 
Adamkiewicz, służąca 
Czerniak. slużąca 
Fiiałkowska. modo subl. 
Gmerek, str. sekr. skarb. 
G6rski. woźny . 
Kamiński. str. sekr. skarb. 
Lesiński. .woźny 
" Szmania, ucz. szkol y bandl. 
Żechalig, kupiec 
l4. ident. ul. Konarskiego 8 
25. Tow. Kupc. w Bydgoszczy 
Sekretariat Tow. Kupców 
Lewicki. stróż 
Lebenstein, służąca 
Resursa Kupiecka 
Rogowska. kucharka 


Jagiellońska 


Staniszewska, służąca 
Szubert. restaurator 
Szudarska. .służąca 
26. Skarb Państwa wł. 
Stawni ak. mech.'. zaw. domu 
Dr. Błażeiewski. lekarz. mai. 
Bulewska, krawcowa 
Jędrzeiewska, niańka 
Dr. Jonscher. lekarz woisk. 
Karbowicz. pielęgniarka 
Karkosik, oficer 
Karpiński. piekarz 
Dr. Peskj. lekarz 
Szpital woiskowy 
Tratowska. siostra miłos. 
Wieczorek, służąca 
27. Skarb Państwa, wl. 
Stawniak. dozorca 
. Chocianowicz. sio
tra miłos. 
Nowak. siostra milos. 
Sionożęcka. siostra miłos. 
Zawadzka. siostra miłos. 
28. Reion. Zakl. Gospod.. wł. 
Zasł. Strzelecki. str. sierż. 
Budzyńska. służąca 
Pawłowski. technik 
Wierzbicka, wdowa 
29. Wierzbowska. wł. m. 
Falkiewicz. kupiec 
Gier. mechanik 
Griinc, kupiec 
Herbik, służąca 
Hurtown. pap.. Swierkowski 
]anczewska, służąca 
Klose. wdowa 
Krzyśkowiak. robotnik 
Mazur, technik 
Nowacki, inwalida 
Pierzchaiski. ślusarz 
Rodak, bez zawodu. subl. 
Schulc. kupiec 
Szymański. kupiec 
Szeląg, krawiec 
Wierzbowska. mężatka 
Zaborny, technik 
30. Gertz Franc.. wf. m. Ame- 
ryka 
zasł. Langowski. tapicer 
Bachora, robotnik 
Golczewski. kupiec 
Hurtownia mydła. Loose 
Maćkowska. kucharka 
Szymanowski, Ogl. mięsa 
Swiniarska. skład kolonialny 
31. Zacharias. m. piek.. wf. m. 
Gacek. książkowy 
Kern. szewc 
K16ska, wdowa 
Leśny. robotnik: 
Łyk. kupiec 
Miraszewski. rzeźnik 
Schmidt. wdowa 

miałek. robotnik 
Werner, mężatka 
32. Hanemann. wl. m. 
Czyżmowski. robotnik 
Duszyńska, książkowa 


87 


Freutross, kupiec 
Gordon. robotnik 
Hinz. blacharz 
Jachowska. wdowa 
Kinowska, gospodyni 
Koga woźnica 
Nowaczyk. wdowa 
Pałecki. emeryt 
Schwiethal. wdowa 
Wilkowski. handlowiec 
WiU, wdowa 
33. Ewang. gmina kościelna. 
zasł. Scheel. insp. cment. 
Przygocki. ogrodnik 
Schulz. służąca 
34. Kantak. wł. m. 
Dydyilska. bez zawodu 
J ędroch. gosp. 
Karolczak ślusarz 
35. Tittenbrun, wf. m. 
Vielhaber. stolarz 
Frost. kupiec 
Grześkowiak. sierżant 
Lenart. rzeinik 
Mazur. kolejarz 
Nagórska. wdowa 
Oparka. piekarz 
Rybak. robotnik 
Skład koloni.. Błaszczyńskl 
35a. Dąbrowski, wł. m. 
Dr. Czajkowski. profesor 
Krzykowski. technik 
Rayska, wdowa 
Woitkowiak. robotnik 
35b. Wardeński, wf. m. Amery- 
ka. zasł. Kubacki. cukiem. 
Baranowska, służąca 
Jasiilski, piekarz 
Kozłowski. kupiec 
Kudelska. uczenica. subl. 
Kiełpiński, piekarz 
Oremska. służąca 
Radau, bud. maszyn 
Szulc, kowal 
Suchomskj, rolnik 
Wysocki. restaurator 
Zygmailski. kupiec 
Zabłocki. budowniczy 
35c. Neubauer. wl. m. 
'Nowicka. służąca 
Zemelek. bez zawodu 
35d. Magistrat. Rzeźnia Miejska. 
zasł. Kwiatkowski. dyr. rz. 
Bigo, lekarz weterynarii 
Bulińska. gospodyni 
Freyter. odźwierny 
Friedrich. werkmistrz 
Gończ. restaurator 
Herszke. służąca 
Jankowski. inspektor targ. 
Klawitter. insp. rzeźni 
Krawczewski, rend. 
Languth, wdowa 
Maliszewska; pokojowa' 
Raczkowska. służąca 
Rudnik, służąca 


..
		

/adresy_192800204_0001.djvu

			88 


Jagiellońska 


35e. Magistrat. wł., zast. Gniot. 
robotnik 
36. Magistrat, wł., Dyr. Gaz. 
zast. Klimczak. dyrektor 
Buhł. blacharz. subl. 
Dziamońska. biuralistka 
Falenczyk, operator 
Growacz. funkcjonariusz m. 
Gutke. wdowa 
G6rnisiewicz, bufetowa 
Hauser, kupiec . 
Jaworski, pom. biur., subl. 
Kcstkowska wdowa 
Kowalski. żeglarz 
Kleidt. stolarz 
Kuberski. sekr. mieiski 
Paraszewski. restaurator 
Rosenthal. asystent miejski 
Sporny. urzędnik 
Wunsch. urzędnik 
J6a. Magistrat. wr.. Dyr. Gaz.. 
zasl Klimczak. dyrektor 
Brażkiewicz. służąca 
FJakowski. urzędnik 
Gmus. szczotkarz 
Kowalski. urzędnik mieiskl 
Mierzwicki. czeladnik rzeźno 
Paiąkowski. kupiec 
Pangowski, robotnik 
Warmbier. wdowa 
37. Magistrat, Dyr. Gazowni. 
zast. Klimczak. dyrektor 
Abramczyk, kupiec 
BeceU. wdowa 
Damazyn. Ogrodn. 
Giza. wdowa 
Kaczmarek. rzeźnik 
Karwański. robotnik 
Konarski. obuwniczy 
Ludwig. palacz 
Lalasz. bona 
Masłowska. bufetowa 
Potaszyński. robotnik 
Rywald, gospodyni 
Szalonek. urzednik m. 
Szumiński. .maszynista 
Zimmermann. fabrykant 
38---43. Magistrat, Dyr. Gazowni 
zast. Klimczak. dyrektor 
Ciwiński. inspektor ruchu 
Droege, nadinspektor 
Gigiel. inżynieł'" 
Klimczak. inżynier. dyrek- 
tor Gaz. Miejskiej 
Malicki. werk mistrz 
Nowak. gazomistrz 
Onuszko. służąca 
Pawlak. kasztelan 
Szwajkowska. służąca 
Teodziecki. J!,"azomistrz 
Tohilska. wdowa .. 
Tubielewicz. dyrekł. wodoc. 
44. Tow. Komanditowe. Bydg. 
Fabryka Papy. zast. Dr., 
Chaskel. JagieUońska 45 
Hertz. wdowo 
Konicka. bez ..zawodu 


Każmierczyk, malarz 
Klawonn. krawcowa 
Leszczyńska, wdowa 
Miklasz, urzednik m. 
Meyer. bez za,wodu 
Remus. służąca 
Salomon. bez zawodu 
Wiśniewski. stróż 
Woiciechowski, pom. gastr. 
45. Bydg. Fabryka Papy 
Dr. Chaskel. fabrykant 
Antczak. kucharka 
Baumgart. pokojówka 
Chudziński. szofer 
Chaskel. wdowa 
Górecki. strażak 
Mankiewicz, pokojówka 
46--47. Tow. Ekspl. 2elaza. War- 
szawa. oddz. Bydg.. zast. 
2uchowicz. Kwiatowa 7 
Burger. handlowiec 
Dudziak. stolarz 
Górska. robotnica 
Janke. wdowa 
Kinal. urzędnik 
Pinkowska, krawcowa 
Raschke. m. ciesielski 
Sobolewski. refer. urz. skarb. 
Thomas. pielęgn. 
Thomas. robotnik 
48. Magistrat. park. ogród 
49. Walicki. wł. m. 
Adamczyk. kucharka 
Aksamit, urzędnik 
Brzeżańska, służąca 
Filipowski, urzędnik 
Jeż. ślusarz 
Kurzyński. rew. P. Bud. 
Lewandowska. wdowa 
Niechoda, srużąca 
Ostrowski. urzędnik 
Dr. Wroński. adwokat 
50. Klettke. m. rzeźn.. . wł. m. 
Barczak. pom. fryzjerski 
Jonas, fryzjer 
Jakobi. srużąea 
Kiełczyński, stołowy 
Kiełczyńska. wdowa 
Kucharz. starszy sierżant 
Macholz, asystent m. 
Mickiewicz. prowiz. 
Talerowa. kasjerka 
51. Frankowski Stefan, Poznań. 
. wł.. zasl Kościeiska, książko 
Basiówna. nauczycielka, subl. 
Brzezińska. wdowa 
Freyer, instalator 
Głyda, urzędnik 
Jezierski. m. szklarski 
Kolander. wdowa 
Kalinowski. kupiec 
Klar. monter 
Marszarek. rzeźnik 
Riidiger. rzeźnik 
Sawiak: sierżant zawodowy 
Spudieh. introligator 


Stawicki. szewc 
Socbaczewska, wdowa 
52. Przybylska. wf. m. .
w. flo- 
rjana 5 
Bołt. urzędnik kolejowy 
Czarlhlska. wdowa 
Czarlińska, nauczycielka 
Domaszenko. malarz 
Dypczyński. maszynista 
Eichstaedt. sekretarz semln. 
Guttzeit 
Gajewski. 'szofer 
Klaciński. kupiec 
Kudlówna. służąca 
Makert. wdowa 
Niewolak, srużąca 
Pasińska. służąca 
Siiz. służąca 
Szerucka. wdowa 
Ziółkowski. kapelusznik 
53. Wruck. wf. m. 
Draeger. kapitalista 
Dybał tapicer 
Gustaedt. kupiec 
HOltzermann. emerytka 
Kamińska. gosp. 
Kłoda. drukarz 
Patzer. m. krawiecki 
Puzowski, listonosz 

liwiński. chorąży 
Scheunemann, architekt 
Schmidt. kupiec 
Weber. dyrektor biur mag. 
Winkler. wdowa 
54. Samoliński. wf. m. Zduny 3 
zast. Wyczyński. woźny 
_ Boruń, literat 
Fechner. kupiec 
Koppe. służąca 
Lichtenhauf. kupiec 
Parczewski. kapil 
Reeck. wdowa 
Siebert. kupiec 
Twardowski. drukarz. subl. 
Teske. służąca 
Zakład freblowski 
Żurawski. fryzjer 
55. Milchert. wf. m. 
fabryka wódek 
Hermann. służąca 
Niklewski. handlowiec 
Szefler. robotnik- 
56. Magistrat wł., zast. Biecho- 
wiak. dyrektor. Mostowa 9 
Kosiedowski. woźny 
Niedbaiski. war szt. rep. saDL 
Olkowski. urzednik 
Urząd Opieki Społecznei j 
Urząd Wojskowy - 
51. Bohme T. z O. p. wf. . . 
B6hme. kier. ogrod. admin. 
Haidrowski. ogrodnik 
Heydak. służąca 
Lisiecki, kupiec 
Mili. ogrodnik 
Piechocki. ucz. ogrodn., subt
		

/adresy_192800205_0001.djvu

			Jagiellońska - Jana Kazimierza 


'89 


Relies, służąca 
Schneider, służąca 
Szczepaniak, służąca 
Wittig, ogrodnik 
58. Ogród 
59. Schmidt, wdowa. wf. m. 
Butz. restaurator 
Co mor. wdowa 
Dr. Czajkowski. lekarz 
Erdmann, służąca 
Formanowicz. dyrekl banku 
Fryderyk. kupiec 
Jurek. służąca 
Kantowska. służąca 
Kotarska. wdowa 
Kotarska. nauczycielka gim. 
Łochowicz. służąca 
Nowicka. służąca 
Olszewska, służąca 
Osieński. kupiec 

adziszewska. wdowa. subl. 
Sarbinowski. kupiec 
Straszewski, i>rof
sor 
Szulc. służąca 
Szczepański. chemigraf 
W egner. służąca 
60. Fabryka Konserw Mięsnych 
Tow. Akc. 
Idźkowski. dyrektor 
Hildebrandt. wdowa 
Born-Fallois . 
Krause, gospodyni 
Lipska. służąca 
Rosada, służąca 
Dr. Siegert. lekarz 
Szczepaniak. służąca 
Zawadzki. ślusarz 
61. Bank Polski, Warszawa 
Woda, dyrektor banku 
Ciechańska, służąca 
KukuIska. wdowa 
Koralewska, służąca 
Piotrowski, dozorca banku 
Piotrowska, wdowa 
Soltyszewska, wdowa 
Szcześniak. służąca 
Szczepański, woźny 
Szkudlarek. stróż 
\V::łinPTł. zastępca dyrektora 
Zalewski. ur7pdnik 
62-63. Skarb Państwa, wf. Dy- 
rekcja Poczt i. Telegr. 
Zakrzewski. prezes i dy- 
rektor Poczt i Telegr. 
Szmelter, stróż 
Woj sowi cz. naczelnik wydz. 
64. Bank Stadthagen, Tow. Akc. 
Kautz. administrator. zam. 
Cieszkowskiego 21 
Igmann, port jer 
Binaś. bez zawodu 
WOjtynowski. szofer 
65-66. Pfefferkorn, wł. n. m.. 
zam. Dworcowa 94 
Wiśniewski, portier 
Bank Zw. Sp. Zarobkowych 
Błaszczyk, srużąca 
.  Bobowski. syndyk 
Budzyński. kupiec fryzjer 
Dobrowolski. lekarz dentysta 
Dziurla. artykury meskie 
Forszpaniak. . służąca 
Haticzewska. służąca 
Hamburger. wdowa. subl. 
Heuke. służąca 
Kaczmarek.. służąca 
Kalkstein-Osłowski, kupiec 
Kawczyńska, srużąca 
Dr. Maryński. lekarz-chirurg 
Maćkowiak, służąc.a 
Musiałowska. służąca 
Olszewska, gospodyni. subI. 
Pfefferkorn, kupiec 
Pokorna, służąca 
Schewiola. kupiec 
Umitiska. . służąca 
Wiza A.. trykotarze 
Wrzesitiski. kupiec 
67-68. Magistrat wł.. Teatr M. 
6!}. Magistra t wł. 
Bank dla Przem. i Handlu 
Kowalkowski. portier 
Malczewski. prałat 
Karnecka. pokoiowa 
Słomińska. służąca 
fabryki 70. Magistrat wf. 
Sktzypniak. dozorca 
Cyranowski. ekspedi.. subl. 
Koszuta, urzędnik państw. 
Urbatiska. służąca 
7ł. Magistrat wf. 
Fiołka, restaurator. 
domu 
lwicki. kupiec 
PiJacz. uczeń. subl. 
72. Skarb Państwa, wl. 
Gmach Komendy Garnizonu 
73. Reionowy Zakład Zywn. 
Piekarnia Woiskowa 
Nasiadek, sierżant 
74. Amdt. skład tapet, wl. m. 
Biesiadecka, bez zaw.. subl. 
Niestrawski. budowniczy 
Prenzel. wdowa, 
Prenzel, rytownik 
Sierant. służąca 
Solarczyk. kucharka 
75. Arndt. wl. n. m.. .zam. Ja- 
giellońska 4 
Beyger. bez zawodu 
Głowacka. mdatka 
Górecka. stenotypistka. subl. 
Gozlewska. eksped.i.. subl. 
Jandt. wdowa 
Kriiger. pielęgn.. subl. 
MadaIiński. sędzia 
Otowski, sędzia Sądu Okr. 
Sliwitiska. wdowa 
Słomska, służąca 
Sokołowscy Bcia. fa. ..Mu- 
sica CI 
Stysiak. kupiec 
Szacherski. oficer W. P. 


, 
76. Mazur,-wl. n. m.. zam. War- 
szawa 
Szczupak, kupiec. zaw. domu 
Kociniewski. robotn.. portlce 
Bajrach. bez zawodu. subl. 
Bednarczyk. wdowa 
Brzozowska. krawcowa 
Domaradzka. wdowa 
Feygin. biurowy. subl. 
Fisch. kupiec 
F1apau. szofer 
Frydmann. biurowy. subl. 
Frydmann. wdowa 
Fromer. kupiec 
Kominkowski. gosp. 
Lotermann. 'uczeń, 5ubl. 
Pieniek. bona. subl. 
Rocal. służąca 
Rodzynek. kupiec 
Stender. krawiec 
Szafir. wdowa 
Szubert, służąca . 
Szymański. kupiec 
77. Rejonowy Zakład tywn. 
Strzyżewski. maior W. P. 
Dąbrowski. podpułkownik 
Kac7marek. bona 
78. Fiskus Woiskowy. Skarb. 
Państwa wf. 
Kasyno Oficerskie 
Wiertelak. poruczn.. zaw. d.. 
Błaszczak. gospodyni 
Jana Kazimierza 
Komisarjat I. 
1. Cohn. kupiec. wf. m," 
zawiad. Gołata. robotnik 
Niedzwiecka. służąca 
Turanow. robotnik 
2. ident. ul. Długa 59 
3. Magistrat wf. 
Paszkiewicz. portier 
Adamczak. obuwnik 
Dziegelewska. wdowa 
Gonia. służąca 
Krzyżan. destylator 
Majchrzak. robotnik 
Polon. krawiec 
Raatz, konduktor tramwai. 
RużafIska. wdowa 
Stankiewicz. m. krawiecki 
Witkowski. sekretarz miejski 
Wojnarowski, przemysł.ow. 
Ziółkowski, ślusarz 
4. ident. Pod Blankami 7 
5. Supifłski. wf. n. m.. zam. ul 
Paderewskiego 14 
Barra, kolejarz 
Biernacki. architekt 
DzielifIska. krawcowa 
Jarnath. restaurator 
Kadur. bona. subl. 
Kazubowski, handlarz 
Kubke. krawcowa 
Menard, wdowa 
Oberkirsch. wdowa 
Rosenau, mistrz stolarski 
Ryczakiewicz. służąca 


'P 


. 


.. 


... 


'j 


..
		

/adresy_192800206_0001.djvu

			90 


Rzczertarska. gospodyni 
Suchorriska, bona,' subl. 
ł Stablewski. urzędnik państw. 
r Zawożnik, książkowy 
6. Phic budowlany 
7. Bleja. wł. m. 
Bleia. emeryt 
ByJińska, bez zawodu" 
Hu ss. uczennica. subI. 
Kajzer, sekretarka.. subl. 
Marks, srużąca 
Musiar. krawcowa 
Ritter. kupiec 
Włódarkiewicz, drogerzysta 4. 
8. ident. ul. Długa 58 
,. Went. Stary Rynek, BibJjo- 
teka Miejska 
't Jana Kasprowicza 
K o m i s a r j a t V. 
Niezabudowana. 
Jary 
K o m i s a r j a t II. 
J. Stow. Mechaników Polsk. wl. 
Kukiiński. zawiadowca 
Dzięcioł. robotnik- 
Jaworski, ceglarz 
T erzyman. robotnik 
2. Sierociniec. wł. Czerw. Krz. 
GalIus, zawiadowca 7. 
Cywiński. budowniczy 
Przybylski. robotnik 
Wojcieszak. robotnik 
Kloska. służąca 
. 
Jasna 
K o m i s a r j a t III. 
J. Wideiski, wł. m. 
Andrzejewski. kupiec 
Kozakiewicz. adjunkt kol. 
Romanowski. technik 
W oźniewicz. bez zawodu 
Ziółkowski. funkcionar. mag. 
Ja, Mazurkiewicz. wł. m. 
Wasik, zawiadowca., fryzjer 
Bekier. subl. 
Fryszkowski, subl. 
Górny. robotnik 
]arząbkowski, urzędnik kol. 
Kaniewski. fryzjer 
Kaźmierczak, urzednik pocz. 
Kiljan, ślu sarz 
Koszucka. wdowa 
Majewska. wdowa 
Mazurkiewicz. rzeźnik 
Szcześniak, sierżant 
Wiśniewska. wdowa 
Ib. Calowa, wf. n. m. 
· Piotrowski. zaw., robotnik 
CalI. wdowa 
Kensbok. kowal kol. 
Madaj, urzędnik P. P. 
Sawiński. listonosz 
Szaszorowski. ślusarz kol. 9. 
Wasikowski. stangret 
Woitkowiak, kolejarz 
Woźniak. dozorca wieźniów 


/ 


... 


Jana Kazimierza - Jasna. 


2. Brahmer. wdowa, wl. m. 
Czysz, ślusarz 
Gaca, robotnik 
Kęsik. robotnik kolejowy 
Kriiger. malarz 
Łukowski. kierownik parowo 
Mazurkiewicz. bez zawodu 
Nowicki, pom. maszynisty 
Sikorski. robotnik 
3. Siudowski. stolarz. wł. m. 
Białogoubek, monter, subl. 
Olszewski, ślusarz. subl. 
Zomrowski. młynarz 
Plawenz. rzeinik. wl. m. 
Baranowski. sekretarz poczt. 
Gralka. pom. gastronomiczny 
Woliński. kupiec 
5. Czerwiński. wl. m. 
· Głogowski. robotnik 
Murawski. tokarz ' 
Pełczyński. sierżant 
Semerau, emeryt 
Szrederówna, ekspedientka 
Tupaika.' asystent koleiowy 
Włodarska, wdowa 
Zawacka. wdowa 
6. Krukowski. wł. m. 
Hollender. podróżujący 
Thies. wdowa 
Gross. wdowa, wł. m. 
Glama, przetokowy 
Jagodzka. subl. 
Kołodziejczak. urzędnik 
Kuiawa. subl. 
Majorczyk. prasowaczka 
Marciniak. robotnik kolei. 
Pękała. wdowa, subl. 
Skrzypczak, kapelusznik 
8. Kałas. wdowa. wł. m. 
Berendt, kołodziej 
Boniek. wdowa 
Czerwiński, adjunkt 
Dreyer, drukarz 
Dulski stolarz 
Grabowski, murarz · 
Hoppe. robotnik, subl. 
Jagieiski. kupiec 
Jędrzejewski. uczeń piekar- 
ski. subI. 
Kasperski. malarz 
Karnowski. inkasent 
Kałas. cukiernik, subl. 
Knopf, wdowa 
Kozera. przodow. eksp. kol. 
Lewandowska. modniarka 
Lisiewska 
Sakieviicz, motorowy tramw. 
Sobański, kancelista 
Tupajka. zwrotniczy 
Urbanowski, piekarz. subl. 
Walicki. kotlarz. subl. 
Weinert. kowal 
WiPiecki, robotnik 
Jakubowski, handlarz. wf. m. 
Blażejewicz. stolarz 
Bulera. robotnik kolejowy 
Chylła, formiarz 


Dąbrowski. asystent kol. 
Dąbrowski, ślusarz 
Dulski. stolarz 
Dzięgelewski. stolarz 
Finke. biurowy 
Grzybek, konduktor kol. 
Hak. ślusarz 
JagodziilSki. monter 
Jakubowski, murarz 
Kaczmarek. wdowa . 
Karczyński. st. asystent koL 
Łowiński. bez zawodu 
Łowiński. urzędnik kolejowy 
Maternowski; robotnik 
Mrozińska. wdowa 
Napierała 
Rozmarynowski, urzędn. kot 
Siu da. monter 
,Szneider, gospodyni. snbI. 
Urban, kolejarz. subl. 
Wentowski, tramwaja 
Wojda. robotnik, subl. 
10. Wilmanowa, wl. n. m. 
Grabowska, zaw..zam. ul. 
:jw. Trójcy 22b 
Benedkiewicz. muz)'ł\' 
Grzegorczyk. assesor kol. 
Jędrzejewski. muzyk 
Kowalski. muzyk 
Szałajda, kolejarz 
Wachowiak, stenotypistka 
11. Kurzhals. wl. m. 
Fuchs 
Fundament. robotnik. subl. 
KOPfowicz.. ślusarz 
Kriiger. tokarz 
Kulas, robotnik 
Rozenke. robotnik 
Zaborowski, robotnik 
12 Leszczyński. wl. m. 
Balcer, kupiec 
Błaszczyk. kupiec 
Dardas. subI. 
Dreżewski, blachnierz 
Marschall, slużąca 
Popa. rymarz 
Riske. kolejarz 
Stochai, inwalida 
Subczyński. krawiec 
Szulc, subI. 
Wieczorek, subl. 
13. Rapp, 1ł1. rzeźnicki. wł. m. 
Briigmann, ślusarz 
Gościński, pom. kupiecki 
Holz, murarz 
Jgnowski, robotnik 
Jagla 
Królikowski, robotnik 
Lampner. wdowa 
Powałowski. m. krawiecki 
14. Papis. wl. m. 
Frank, składacz masz.. subI. 
Klepacz. gospodyni, subl. 
Komasiński. ślusarz, 5ubl. 
Łepek. konduktor pocztowr 
Pawlowski, robotnik 
Pawłowska, wdowa
		

/adresy_192800207_0001.djvu

			1 asna 


91 


Paluch. konduktor kolejowy 
Pawłowska. służąca 
Piziurnyk. krawcowa, subI. 
Plotkowska. wdowa 
Pułaczewski. monter. subI. 
Quiram. szachmistrz 
Rytlewska. wdowa 
Stachowicz. robotnik kol. 
Wylegała. sierżant zaw. ' 
15. Uzarski.. mistrz piekarski. 
wł. m. 
Baras. kowal 
- Baras. ślusarz. subl. 
Bremer . tokarz. subI. 
Daszkowski. czeladnik pie- 
karski. subl. 
Dąbrowski. palacz 
Dembowski. drukarz 
Dura. ' robotnik 
Dutkiewicz. robotnik 
Kulas. robotnik 
Nadolny. czeladnik piekar- 
ski. su bl. 
Nowak. wdowa 
Oszuścik. urzędnik kolejowy 
Petrykowski. kolejarz 
. Stanjewski. uczeń piekarski, 
subI. 
Szaszorowski. kolejarz 
Tomczyński. uczeń piekar- 
ski. subI. 
Uzarski. piekarz 
]6. Kaczmarek. wdowa. wl. m. 
Bednarek. robotnik 
Białek. kowal. subl. 
Borzyński. sze..wc 
Kachlicki. stolarz 
Kalka. kowal 
Kowalkowska. wdowa 
· Krawiec. służąca. subl. 
Krzesiński. robotnik 
Łoboda. robotnik 
M.athias, siodlarz 
:Mejza. robotnik 
Ogórkowski gorzelanny 
Szarmach. karmel karz, subl. 
Szularecki. malarz. subl... 
Szwarc. urzędnik prywatny 
. Szwemin. robotnik 
Tulibacki, pom. siodl.. subI. 
Zieliński. malarz 
17. Feder. kupiec, wl. m. 
Menchen. modystka 
Wlodarczyk. garbarz 
J8. Konitzer. wł. n. m.. zam. ul. 
Jasna lSb 
Domieracki. ślusarz 
Siewert, ślusarz 
ł8a. Konitzer. wl. n. m.. zam. ul. 
Jasna 18b 
Gburek. krawiec 
GiIewski. robotnik 
Górny. kolejarz 
Krause. murarz 
Malak. malaf'z. subl. 
Sobiechowskj. kolejarz 
Szczęsny. ślusarz 


. Czajkowski. formiarz 
Turz. ślusa'rz. subl. 
18b. Konitzer. wl. m. 
Januszewska. wdowa 
Kozłowski. kolejarz 
Leszczyńska. wdowa. subl. 
Mlodzik, kowal 
Rothang. inwalida 
Schmidt, robotnik 
Wesorowski. ślusarz, subl. 
\Vitkowska. wychowanka 
19. Schewitz, wl. m. 
Bausen, piekarz 
Bączkowski. koleiarż 
B1ochowies. wdowa 
Błaszkiewicz. kupiec 
Borkowska. krawcowa. subI. 
Dobrowolski. kowal 
Górna. nakładaczka. subl. 
Janke. szczotkarz 
Kiprowski. ślusarz. subl. 
Panten. wdowa 
Redmann. asystent kolejowy 
Rydzkowski. siodlarz kol. 
Skibiński. konduktor. kol. 
Studziński. . kowal ' 
Tomczak. frezer. t,subI. 
\Voliński. cukiernik. 
ubl. 
Zakrys. urz
dnik poczt., subI. 
20-21. Strz.eJczyk. kupiec; wl'. m. 
Biernat, szewc , 
Czarnecki. palacz kolejowy 
Królik. kolejarz 
Maliszewska. subI. 
Marchlewski. kolejarz 
Milewski. uczeń, sub:. 
Nadolski, robotnik 
Szwemin, robotnik 
Szwemin. murarz 
\Veinert. kupiec 
Zółtowski. piekarz 
22. Dobrindt. wf. n. m. 
Ewaid. zawiad.. lakiernik 
Araszewski, frezer 
Ewaid, bez zawodu 
Januszewski. zwrotniczy 
Januszewska, krawc.. subl. 
Jasiński, robotnik 
Jechorek, wdowiec 
Kunisch. wdowa 
Kuczborski, robotnik, subI. 
Latos. bez zawodu 
Naidowski. robotnik 
Nowacki, stolarz 
Schulz, robotnik 
Skórczewski. ślusarz. subl. 
Tomczak. robotnik 
Wechtorowicz. robotnik 
Witczak. ślusarz 
Wyzujak. strażnik 
23. Budzyński. wf. n. m. 
Budzyńska, zawiad. 
Bonin. robotnik 
Czerniachowski. inwalida 
Karpiński. mleczarz 
Lecieiewski. robotnik 
Lipiński. formiarz 


Łochowicz. murarz 
Mazurkowski, bez zawodu 
Męciński, kupiec 
Oszuścik. konduktor kol 
Paliwoda. blacharz 
Pozorski. robotnik 
Przyb}'lski. kier. parowozu 
Rączkowiak. portier 
Rąpalska. subl. 
Siekierski. robotnik, subl. 
Szmelter, ślusarz 
Szwemin. krawcowa. subl. 
Szubert. robotnik 
Tybelski. robotnik 
24. Radtke. wl. m. 
Porsch, zawiad.. zam. ul. 
Grunwaldzka 141 1 
Alfutówna. książkowa. subl. 
Foerster. wdowa 
Grzegorowski. robotnik 
Himmel. wdowa 
Jaworski. kierownik pociągu 
Kurka. pokladacz koni 
Lascbuta. dekarz 
Łoś. kowal 
Maziasz. ucz
ń. subl. 
Radtke. szwaczka 
25. Erdmann. wł. m. · 
Baranowski. kowal. su bł. 
Borowicz. wdowa 
Brandenburger. robotnik 
Brodka. pom. gastron.. subl. 
Domagaiski. robtnik kolej. 
Graczyk. wdowa 
janachowski. mleczarz. subl. 
'Lepak, konduktor kolejowy 
Mrodzikowski. rzeźnik, subl. 
Sander . asystent kolejowy 
Szalińska. wdowa 
ZiemiiIski. stolarz. subl. 
26. Kępiński, robotnik. wł. In. 
Czerwińska 
Damski. kotlarz 
Jedryczka. wdowa 
Kępiński. tokarz 
Murawski. ślusarz 
Snopkowski. terminator ślus. 
Tetzlaw. kowal 
Tobolski. stołowy. subI. 
27. Faur. Fiebrandta. wre n. m. 
Zielińska. zawiad.. zam. ut. 
Sw. Tróicy 20-21 
Balcer . stolarz. subl. 
Bębnista. stolarz. subl. 
Murawski, modelarz 
Possinger, chorąży maryn.. 
subI. 
Ratajczak. przod. slus. 
Schneider. służąca subl. 
Siuda. mężatka 
Szeraiiński. krawiec 
Szudarski. konduktor kol. 
Szyttenholm. handlowiec 
Fiebrandt. wl. D. m. 
Zielińska. zawiad.. zam. ul. 

w. Trójcy 20-21 


" 


. 


28.
		

/adresy_192800208_0001.djvu

			.. 


92 


.... 


Jasna - Kaliska  


Glaza. robotnik 
Jaroch. robotnik 
Kamiński. stolarz 
Kolęda. robotnik 
Kopkowski. robotnik 
Reinke. ślusarz 
Szczerbowski. ślusarz. 5ubl. 
Wrodarski. palacz kolejowy 
29. Lissy. wf. m. 
Blaurok. szewc 
Bronikowski. płatnicz!. 
Kałek. robotnik 
Kamiński. mistrz kowalski 
Kępa. urzędnik kolejowy 
Michalak. lkowal 
Pasielel. robotnik 
, Plissko. uczeń kowalski 
Stachowska. mężatka 
W odnicka. wdowa 
29a. Sporna. wf. n. m. 
Urbański. zam. ul. Dworco- 
. 
wa 74 
Jędraszak. wdowa. 5ubl. 
Kwiatkowski. zaw. wachm. 
Kurek. technik 
Leśniewski. urzędnik kol. 
Ldniewski. urzednik kol. 
Malinowska. urzędn. kol. 
Mąka. rolnik 
Przybysz. emeryt 
Rolińska. służąca 
Skibiński. administrator 
Sroczyńska. urzędn. P. K. P. 
Tyborski. mechanik szofer 
Urbański. pom. drogo 
Wasielewska. gospod
rnl 
Jastrzebia. 
K o m i s a r i a t V. 
Niezabudowana 


. . 

;., ".. 


Jatki. 
Komisariat J. 
l. ident. ul. Mostowa' 10 
2. ident. Mostowa 8 
3. ident. ul. Mostowa 7 
4. ident. ul. Grodzka 14 
Jesionowa. 
K o m i s a r j a t VI. 
Niezabudowana 
Jezuicka. 
Komisariat I. 
l. ident. ul. Długa 49 
2. Jakóbczak. wf. m. 
Brocha. wdowa 
Ciszewski. krawiec 
Jeziorny, handlowiec, subl. 
Lindner, krawiec 
Pomianowska, bez zawodu 
. Preiss, biurowy. subI. 
Pu tz, stolarz 
Szymański, kupiec 
Wilczyńska, wdowa 


3. Schmolke, kupiec. wr. m. 
Polasik, służąca 
4. Jagoniak, wf. n. m., zam. 
Grodzisk, Szeroka 5 
Stachowiak, zawiad. domu, 
Długosza t 7 
Kempczyński, krawiec 
Skowrońska, srużąca 
Szubiński, kupiec 
Szukaiska, służąca 
ZyJtier, biurowy, subl. 
Zylberberg, kupiec 
5. Zakrzewski. wf. n. m. 
zam. Kujawska 107 
Borowska, ekspedientka 
Fabryka wódek i lik.. W. 
Zakrzewski 
6. Kędzlerski, kupiec, wl. m. 
Antkowiak, robotnik 
Chmarzyńska, służąca 
Ciechowski, stolarz 
Cyprys, laborant 
Grobelna. bez zaw., subl. 
Jabłońska, wdowa 
Janicki, mistrz kowalski 
Kaja, sekretarz miejski 
Konieczna, slu:!ąca 
Mandrych, mistrz szewski 
Pekala nauczyc., subl. 
Skręty, kupiec 
StoItmann, robotnik 
\Viśniewski, robotnik 
7-8. Pawłowski, wf. m. 
Albig. monter, 5ubl. 
Albin, r7.eźnik 
Jagiera, szewc, subl. 
Jaruzal, szofer, subl. 
Kowalkowski, szklarz 
Lisewski, bez zaw., subI. 
Motyliński, tokarz 
Nowak, kupiec 
Ruczewska, wdowa 
Trembicki, szewc 
9. Ganasiński, wf. m. 
Ganasiński, kawiarnia 
Górska, srużąca 
Kucharzewski, kupiec 
Wysocka, służąca 
10. Pasiński, wf. m. - 
Czajkowska, wdowa 
Fuhrmann, pomocnik 
Manasterski. ucz. kup.. subI. 
Wardecka, wdowa 
Wardecki, nauczyciel 
Wisiorek, szewc 
l J. Barlik, wł. m. 
Cybulski, książk., subl. 
Dams, wdowa 
Klucz, nauczyc.. subl. 
Kozłowska, bez zawodu 
\Vierzchaczewska, wdowa 
12. Górecki, wf. m. 
Darowny. handlowiec 
lnykowa, wdowa 
Klappa. naczelnik kasy 


Rutkowski. piekarz 
Sitarek, przodownik 
SUwa. drukarz 
13. Szejn, wf. n. m.. zam. Ł0- 
kietka 29 
Lipkowicz, szewc 
Łyskiewicz, wdowa 
Miiller, krawiec 
Rotenberg, handlar
 
Wajs, handlarz. subI. 
Wiśniewski. szewc, 5ubl. 
14. FIorek, wf. n. m., zam. Zbo- 
żowy Rvnek 5 
Ballhausen, wdowa 
Balcerek, służąca 
Henochowicz, kamasżnik 
Jaździewski, szewc 
Kocińska. bez zawodu.: subL 
Kościelny. robotnik 
Krupa, koleiarz 
Majdzińska. wdowa 
PO	
			

/adresy_192800209_0001.djvu

			.-'- 


K . " 
amlenfta. 
K o m i s a r j a t V. 
Niezabudowana 
J{analowa 
K o m i s a r j a t III. 
l. Reihs. malarz. wf. m. 
Dietz. tokarz 
Koszyński. ślusarz 
Lewandowska. krawc.. subl. 
Łukaszewski. sublokator 
Susała. robotnik 
Tomaszewski, biurowy 
2. Tintenbrun. wf. m. 
Dux. emeryt 
Fuchs. obuwnik 
Gbur. wdowa 
Krause, magazynier 
Piątkowski. kupiec 
Poczekajski. agent 
Sergot. nauczycielka. subl. 
J. Abraham. wdowa. wf. m." 
Bandurski. drogerzysta 
Chylewski robotnik 
Ferenc. wdowa 
Fibich. handlowiec .J 
Grabowski, wojażer 
Kaczmarek. wdowa 
Kasprowicz. robotnik. subl. 
Krzekotowski, stelm... subl. 
Krzekotowski, podoficer zaw. 
Leśniewicz. handlow., subl. 
Łopaczyńska. uczenica, subl. 
Mikołaiczak. kupiec 
Ratajczak, wdowa. subl. 
4. Gmina ewangelicka 
Bumke zaw.. zam. Kanało- 
wa 12 
5. Jaeger. wł. n. m. 
Lamprecht zaw.. zam. Nowo- 
grodzka 8 
Banicki. nauczyciel 
Eichhorst. sekretarka 
Frase. nauczyciel 
Frase. uczeń, subI. 
. Hepke. bez zawodu 
. Hol on, muzyk, subl. 
Krause. dozorca maszyn 
Szemrowicz. krawiec. subl. 
Wiezjahn. terminator, subl. 
Wirkus
 listonosz 
Zieliński. krawiec. subl. 
6. Woiszmiłło Syktorian 
Cholewo. wdowa 
Czekierski. inżynier 
Kirszkowski. ślusarz 
Krebs. wdowa. subI. 
Leszczów. buchalter' 
Madela. służąca 
Modrak. ślusarz 
Wiza. podurzędn. poczt. 
Zboiński. asystent kolejowy 
7. Bawelska. wf. m. 
Barcikowski. kowal 
Banicki, murarz 
Błotny. podoficer zawod. 
Bystrek. krawiec 


Kamienna - Karmelicka 


Bystrek. urzędnik państw. 
Ciszkowska. wdowa 
Darowny. ślusarz 
Jaźwieńska. krawcowa 
Januszewska. służąca 
Kęsa, robotnik 
Lewy- TaHański. chemik 
Łaszcz. nauczycielka 
Marchlewski. tokarz. subl. 
Mikicka. gospodyni. subl. 
Molska. sublokatorka 
NeuhilttIer. kupiec 
Prychodzka. sublokatorka 
Psiaskowic. służąca 
Ptaszek. mężatka. subI. 
Sieheń. stenotypistka. subl. 
Siuchniński. urzędnik sądowo 
Szauer. robotnica 
Szeli ski. kapitalista 
Tomczak. sto przod. śI. 
8. Kruczkowski, wf. n. m. 
Kruczkowski. zaw.. zam. ul. 
Grunwaldzka 131 
Ba1cer. 'wdowa 
Bon. robotnik 
. Chosta. ślusarz kol.. subl. 
Chrapkowski. robotnik. subl. 
Chytił. inżynier 
Depta. nauczyciel. subI. 
Frankowska. służąca 
Hcrbutowski. sekr. Sądu Okr. 
Jabłoński. przemysłowiec 
Jabłoński. emeryt. subl. 
Jasiński. technik kol.. subI. 
Karwacki. emeryt 
Klemm. woźny bankowy 
Martenka służąca 
Piestrzymska. wdowa 
Prętki. robotnik 
Purzycki. urzędnik kolejowy 
Rewolińska. uczenica. subI. 
Socha. urzędn. bank., subI. 
SobieraIski. malarz 
Sternalski
 mechanik 
Sternaiska. gospodyni 
Suschke. wdowa 
Szeszycki. rekt. Szk. pow. 
Thiele, kupiec 
Wille. wdowa. subl. 
Wrabec. mężatka. subI. 
9-11: Gmina ewangeI.. Ogród 
Woli, zawiadowca 
12. Bumke. wdowa. wf. m. 
Bartelt. bez zawodu 
Dratwa. kapitalista 
Geith. bez zawodu 
Geith. sublokator 
Klotzbiicher. kapitalista 
Kreklau. pom. kup.. subI. 
Lemke. służąca. subl. 
Sch.utz. wdowa 
Schulz, handlowiec 
V. Selle. bez zawodu 
Skork. cieśla 
Stach. uczeń kraw.. subI. 
Then. technik. subłokator.. 


lo< 


93 


VOgł, kantorzystka, subl. 
Winkler, pastor ewang. 
Kapliczna 
K o m i s a r j a t VII. 
1. Kościół katolicki 
Cichosławski. dozorca 
2. Tow. Przem. Leśne. SP. Akc. 
Jackowski._ dyr.. zaw. domu 
Buzala, robotnik 
Dąbrowski. robotnik 
Klawczyński. robotnik 
3. Tow. Przem. Leśne. SP. Akc. 
Jackowski, dyr.. zaw. domu 
Antczak. robotnik 
Krakowski. robotnik 
Kraszkiewicz. robotnik 
4. Tow. Przem. Leśne. SP. Akc. 
Jackowski. dyr.. zaw. domu 
Basener. ślusarz 
Kasprowicz. robotnik 
Kościeiski. ogrodnik 
Misiewicz. robotnik 
Wiśniewski. robotnik _ 
5. Tow. Przem. Leśne. Sp. Akc. 
Jackowski. dyr., zaw. domu 
Dutkowski. robotnik 
Hybek. ślusarz 
]ańkowski. ślusarz 
Marenda. kowal 
6. Tow. Przem. Leśne. Sp. Akc. 
Jackowski. dyr.. zaw. domu 
Dutkowski. robotnik 
Ossowski. robotnik 
Rożyński. robotnik 
Sieradzki. robotnik 
Woźniakowski. robotnik 
7. Tow. Przem. Leśne, SP. Akc_ 
Jackowski. dyr.. zaw. domtl 
. Furmaniak, robotnik 
Gromadziński. robotnik 
Jeliński, robotnik 
Janiszewski. robotnik 
Tarkowski. cieśla 
Zgorzelak. stolarz, subI. 
8. Tow. Przem. Leśne. Sp. Akc_ 
Jackowski. dyr.
 zaw. domu 
Błaszkowski. robotnik 
Rydlewski. robotnik 
Sulecki. robotnik 
Spajer, robotnik 
Woźniakowski. robotnik 
9. Tow. Przem. Leśne. Sp. Akc. 
Jackowski'. dyr.. zaw. domu 
Kasprowicz, robotnik 
Spodziński. robotnik 
Szmagaj. robotnik 
Zawadzki. robotnik 
Karmelicka 
Komisariat I. 
l. Magistrat 
Restauracja ..Ognisko" 
2. Magistrat. Ogród 
3. Fiskus. Spichlerz 
4. Fiskus. Główny Odwach 


. 


. .
		

/adresy_192800210_0001.djvu

			," 


94 


Karpacka 
Komisariat VI 
1. Harland, wl. m. 
Leńska, gospodyni 
2. Schupelina, wł. In. 
Butzki, bez zawodu 
Krygier, murarz 
Męcińska, robotnica 
Sander. krawiec. 
Schiwek. wdowa 
Werner, tobotnik 
Wilski, robotnik 
3. Tyliński, wio m. \,- 
Hinz, rzeźnik 
4. Szopa 
5. Czech. wl. m. 
Ciesielski, mechanik 
Garnczarek. szewc 
Knopiński, krawiec 
Mianowicz, mężatka 
6. Dozór Kościelny 
Sciesiński, robotnik 
Sz¥piorski, stangret 
7. Dozór Kościelny 
Cieślewicz, murarz 
Faleńcz
..k, robotnik 
Kochański. stolarz, subl. 
Kriiger. ceglarz 
Sy.rkowska, wdowa 
Wełniak, wdowa 
8. Piątek. wf. m. 
Smarzewska, robotnica 
9. Kobernik, wł. m. 
Damski. ślusarz 
Grabowski, piekarz 
Kalaczyński. kołodziei 
Kujawski, listowy 
Kriiger, robotnik 
Krampitz, listowy 
10. Górski, wf. m. 
Cezar, rymarz 
Karpiński, drukarz 
Semrau. kowal 
11. Friedrich, wf. m. 
Gaedtke. monter 
Liński. robotnik 
Orłowski. robotnik 
12. Pucek. spadkob., wl. n. m. 
Seweryn, zaw. domu" 
Bembnista. robotnik 
Ciesielski. listowy 
Dąbrowski, rzeźnik 
Gołf;biewski, rzeźnik 
Igliński, handlarz 
13. Borzych. wl. m. 
Chmara. robotnik 
Grzymska, robotnica 
. Ignaszak, robotnik 
Jabłoński, kolejarz 
Karwat. robotnik 
Komorowska. wdowa 
Kujawa, robotnik' 
Liszewski, kolejarz 
Mróz. robotnik 
Salkowski, robotnik 
Ruska, wdowa 


Karpacka - Kaszubska 


Zbyczyński. robotnik 
Ziółkowski, rzeźnik, subI. 
14. Krzemkowski, wl. m. 
Kubiński, bez zawodu, subl. 
Lemańczyk, robotnik 
Lubnau. stularz 1. 
Muzalewski, stolarz, subl. 
Stachowiak, robotnik 
Stodoła, listowy 
Urbański. kolejarz 
15. Stefan, wf. n. m. 
Karczmarz. rolnik 
Repka, robotnik 
\Vesołek, dzit;rżawca 
16. Plac budowlany 
17. Seweryn, wl. m. 
Gilewska. nauczycielka 
18. Daraziński, wl. m. 2. 
Kluska. ślusarz 3. 
19. Kment, wf. n. m. 
Kotlęga, ślusarz 
Myśliwiec, podofic. zawod. 
20. Deręgowski, wf. m. 
Marchlik, szkuciarz 
21. Plac budowlany 
22. Magistrat, Szkoła Powsz. "3a. 
Zawadzki, kierownik szkoły 
Gilówna, nauczycielka 
Jakubowska, nauczycielka 
Kłodzińska, nauczycielka 4. 
Malik, ucz. kup., subl. 
23. Gmach szkolny 
M. R
aoma 
 
25. Szydłowski, wł. m. 
Gocki. ślusarz '\ 
Mikołajczyk, robotnik 
Rygielski, robotnik 
Zieliński, murarz 
Spręglewski. kupiec 
26-27. Plac budowlany 
27a. Jaździewski, wl. m. 
BiernackI, robotnik 
Cblebowski. ślusarz 
Dobrzyński, robotnik 
Kuszarska, wdowa I 
28. Maierowicz, wl. m. 6. 
Bielasz, funkcjonarjusz P. P. 
Paczkowska, służąca 
29. Bazara, wl. n. m., zam. Ame- 
ryka 
 
Dąbrowski, zaw. domu 
Koralewski, robotnik 
Ziętak, robotnik 
Skonewski, kolejarz 
30. Bazara, wf. n. m., zam, 
Ameryka 
Dąbrowski, zaw. domu 
Freiter, robotnik 
Kolan, funkcjonariusz P. P. 
Michalak. ślusarz 
Tykwińska, wdowa 
\Vitkowski, robotnik 
Woiciechowski, funkcj P. P. 
31. Neumann. wl. m. . 
Gronkiewicz. rzeźnik 
-32-35. Place budowlane 
36. ident. ,sieradzka t 


Kasprowicza 
Patrz Jana Kasprowicza. 
Kaszubska 
K o m i s a r j a t IV. 
Krasiński, wl. 'n. m., zam. ul 
Hetmańska 22 
Bukowska, służąca 
Kolasiński, kowal, subl. 
Miethke, bez zawodu 
Myśliewiec
 stolarz 
Oleiniczak, urzędnik 
Pepliński, robotnik 
Piasecki, stolarz, subl. 
Stangel; siodlarz. subl. 
Tomczak, m. wojsk. 
Wojciechowski, robotnik 
Ogród, niezabudowany 
Czajkowski, In. szewc., wl. w. 
Czajkowski, urzędnik 
Czajkowski, ślusarz 
Kiprowski, malarz 
Majewski, ślusarz 
Poniatowski, biuralista 
Zielińska, krawcowa, subl. 
Czajkowski. wf. n. m., zam. 
Kaszubska 3 
Gołębiewski, robotnik 
Zalewski. rQl>otnik . 
Wegner. rolnik, wf. m. 
Kowalski. robotnik 
Topoliński, robotnik 
Scbulc, kupiec, wł. m. 
Anaskiewicz, emeryt, subl. 
Bochyński, rzeźnik 
Jabłoński, urzędnik 
Kotowski, stolarz 
Kozłowski, nauczyciel 
Lewandowski, robotnik 
Mosiński, stołowy 
Peglów, szwaczka. subl. 
Rybak, ślusarz 
Spaida, biuralista 
Tomczyk, muzyk, subl. 
\Voitanowska, gospodyni 
Prus, wf. n. m. . 
Nowak. kier: labr.. zawiac1. 
Kolenda, student. subl. 
Wyrzucki. kupiec. subl. 
Werner. wł. n. In. 
Miastkowski, ślusarz. zawiacł. 
Dolaciński, robotnik 
Drejas, wdowa 
Dynowiak, handlowiec 
F1oter, bez zawodu 
Frąszczak, robotnik 
Gapski, kowal, subl. 
Górski. stolarz 
Górski, szofer, subl. 
J anaszek. wdowa 
Lipka. robotnik 
Ossowski. robotnik 
Paprocki, kowal 
Popielewska, wdowa 
Popielewska. artystka 
Raniecka, malarka 
Ristau, robotnik. subl.
		

/adresy_192800211_0001.djvu

			- 


SeeJing. bez zawodu 
Semrau. wdowa 
Słomkowska. ekspedi., subl. 
Szawłowska, wdowa 
Thiede. robotnik 
Voss, robotnik 
Zjeżdżałka, pIu tonowy 
8. Kriiger, chemik i Gantero- 
wal wł. m. 
Bobke. Vldowa 
BugaIski, ślusarz, subl. 
Fiirstenau, krawcowa 
Gackowski. kier. lok. 
Kasperowski, słuch. szk. roI. 
Konrad, uczeń szk. 
Nowicka, bez zawodu 
Okoński, kierownik lok. 
Szczygłowski. ślusarz 
Sznajderowska. uczen. subl. 
Ulherr, muzyk r 
9. Mikołajczak. wl. n. m. 
Stankiewicz, ślusarz. zaw. 
Farkowski, robotnik 
Głowiński, artysta 
Kamiński, robotnik 
Kinne, robotnik 
Ritter. kowal 
10. Schauer. wl. n. m. 
Ceglarek, handlarz, subl. 
Kaźmierczak. murarz 
NapieraIska. wdowa 
Rybicki, szczotkarz 
U. Karólczak. robotnik. wl. m 
Schmidt, robotnik ' 
Wróblewska, bez zawodu 
Ziach, robotnik 
12. Meisner, wl. n. m. 
Budkiewicz. m. dek., zawiad. 
Bucholz. stołowy 
Denecke, wdowa , 
Kirszkiewicz. bez zawodu , 
Lahuta, funkci. skarb. 
Ulich. robotnik 
Tire, bez zawodu 
13. Cicha. wl. m. 
Cichy. malarz 
Klinkiewicz. modniarka 
Kuberski, piekarz 
Kuiawa, uczeń. subl. 
Lange. robotnik (" 
Machalasowicz, wdowa 
Piotrowski. ślusarz 
Puchaiski. robotnik 
Wybrański. emp1' n ł 
Zieliński. urzednik kolejowy 
Ziemke, robotnik 
14. Hałupka, ślusarz. wl. m. 
Brzeziński. krawiec, subl. 
Brzeziński, pom. hand!. subl. 
Dreier, kier. lokomotywy 
Lindner, funkcjonariusz. P.P. 
Rokowska, srużąca 
15. Bagiński, kowal, wl. m. 
Braun. robotnik 
Duszyński, stolarz 
Tomicka. wdowa 
Zbikowskł. kowal 


Kaszubska - Kielecka 


16. Siudziński. wl. m. 
Giesler, robotnik 
Koniecznv. tokarz 
. Konieczny. zecer, subl. 
Kwiatkowska, robotnica 
Pomierska. gospodyni 
17-26. Niezabudowane 
27. Ruciński. wl. Grunwaldzka 
78. 
Andrzejewski. szewc 
Dąbrowski. siodlarz 
Kampińska. wdowa 
Kokoszyński. robotnik 
Knajdek. kołodziej 
Kowalski. podoficer zaw. 
Napieraj, sierżant 
Paszkowski, książkowy 
Sadowski. robotnik 
28. Holka. wl. n. m., zam. ul. 
Śniadeckich 49a . 
Holka. zawiadowca 
Adamski. robotnik 
Badziński, robotnik 
Bagalecki. robotnik 
Barciński, robotnik 
Czerwiński. palacz. subI. 
Gacka, malarz 
Goldzobel, handlowiec. subl. 
Holka. krawiec 
Hyska. robotnik 
. Judkiewicz, bez zawodu 
Kausa, kolejarz 
Korpal. sierżant 
Mira. robotnik 
Mróz. wdowa 
Najdrowska. wdowa 
Nowak, wdowa 
Osiński, wl. samoch. 
Piskor. nauczyciel. subl. 
PJąchocki. maszynista 
Polcyn, służąca 
Rychlicki, ślusarz 

ledzianowski. rzeźnik 
Urban, wdowa 
Urbaniak. robotnik 
Wolter. robotnik 
29. Orłowski, emeryt. wl. m. 
Bury, uczeń, subI. 
Nowak. robotnik 
30. Kaczmarek, pom. zwrotn., 
wf. ID. 
Kraske. wdowa 
Luhawy. robotnik 
Lubiszewski, roboblik 
Majewski, stolarz 
Nobak. robotnik 
Pokojska. b d ez zawodu, subl. l. 
Siewert. w owa 2 
Walczak. robotnik . 
Wesorowski. kowal 
31. Grieger, wdowa. wf. m. 
Grabowski. robotnik 
Kasprzyk. mlynarz 
Mibs. robotnik 
Mir. ślusarz 
32. Michalski, wf. n. m.. zam. ul. 
Jackowskiego nr. 27 


95 


Biarecki. tokarz. zawiad. 
Baron. wdowa. subl. 
Euge, bez zawodG 
Janicki, robotnik 
Kędzierski. górnik 
Makowski, . piekarz 
Makowska, wdowa 
Rogalski, robotnik 
Tykwiński. robotnik 
W ormo wdowa 
Ziółkowski. robotnik 
33. Berg, wdowa. wl. m. 
Gacki, robotnik 
Grenda. robotnik, subI. 
Knitter. robotnik 
W oliński. inwalida 
ZeIJmer. robotnik 
34. Kleczkowska. wl. m. 
Andrzejewski. m. szewski 
Cebulanka, urzędniczka. subł. 
Cherminiak. funkcjon. kol. 
Cieszyński. funkcjonar;. kol. 
Decerniarska. bez zawodu 
Doreniowski. uczeń. subl. 
Indruszek. woźny 
Koczorowska. wdowa 
Lellewska. gospodyni. subl. 
Mitkiewicz, kupiec 
Nowakowski, pośrednik 
Nowicka. prasowaczka 
Rumińska. biuralistka 
Rumiński. student. subI. 
Stręk. ekspedient. subl. 
Szymczak. kotlarz 
Wacholz. m. bednarski 
Wittich. ślusarz 
\Vittich, szewc. subI. 
35. Ogorzały. wl. n. n1. 
Sajdak. inżynier, zawiad. 
Bartuszewski, stolarz 
Gostomska. pielęgniarka 
Kurowska, bez zawodu. subl. 
Szpajda. wdowa ' 
Kącik 
K o m i s a r j a t III. 
.1. Fabryka płyt fotograficznycJa 
wl. Dziatkiewicz 
2-3. Dziatkiewicz. kupiec, wio m. 
Jozephs. werkmistrz 
Komasiński. ślusarz 
Piotrowski. robotnik 
Storecka. gospodyni 
Szymańska. wdowa 
Kąpielowa 
K o m i s a r j a t IV. 
Kąpielnia wojskowa 
wl. Magistrat m. Bydgoszcz,. 
Górecki. dozorca 
3. Bogusrawski. em. urzednik. . 
wl. m. 
Broch, uczeń. subI. 
Wybrański. urzędnik celny 
Kielecka 
K o m i s a r j a t VI. 
Niezabudowana 


...
		

/adresy_192800212_0001.djvu

			96 


. 


Kliowska 
Komisarjat VII. 
l. ptaszyński. wl. m. 
Bembnista. robotnik 
2. Fettner. robotnik. wł. m. 
Lewandowski. wł. ID. 
Derengowski. roootnik 
3. Prechnitko. wl. m. 
Pieprz. robotnik 
.(. Smołka, wł. m. 
Domoracki, robotnik 
5. Bardyga. wł. m. 
Giłecki, robotnik 
Gorr, robotnik 
J eszke. robotnik. subI. 
Radtke. robotnik. subl. 
Smal. robotnik. subI. 
Szarafińska. wdowa 
Szadziul, robotnik, subI. 
6. Jesionowska. wf. m. 
Ratajczak. rzeźnik 
7. Block, wl. m. 
Kunz. robotnik 
l. Dr. Kantak Jan, wl. m. ul 
Gdańska 8.. zast. Lauda. 
robotnik 
Piecuch. maszynista. subI. 
9. Hindorf. wf. m. 
Kotliński, nauczyciel 
10. Orłowski Andrzej, wl. Ame- 
ryka. zast. Merlander, meż. 
Mielcarek. robotnik 
RampaIski, stolarz 
T obolski. strażnik 
\Vyrwicki, cieśla 
Zm}'ślóny, robotnik 
H. Dr. Kantak Jan. wl. m. uL, 
Gdańska 8. zast. Ratajczak 
Colus, kolejarz 
Rybacki, kolejarz 
J2. Beyer, wl. m. 
Beyer, wdowiec. subl. 
13. Krach' Joanna. wł. m. Wine- 
borg. zast. Beyer. ul, Ki- 
jowska 12 
Senski. robotnik" 
14. Tomczak, wl. m. 
Kardasz. górnik 
15. Stanisławski. wl. m. 
16. Kobuszewski. wl. m. 
17. Steimann. wl. m. 
18. Szczudlik. wf. In. 
19. Chmielewski. wl. m. 
Chmielewski. robotnik 
Cichon. robotnik 
Czopowski. kołodziej 
Kaszuba, robotnik 
Szumska, mężatka 
Kilińskiego 
K o m i s a r J a t V. 
J. Grainert, wl. m. 
Baszyński, agronom 
Kuchciński. sekretarz adw. 
Malinowska. 'wdowa 
Szwaikowski. urzędnik kol. 
2. $wietlik. wf. m. 


Kijowska - Kołłą.taja 


I. 


Graskowski. robotnik 
Kulczyk. robotnik 
. Szczepaniak. ogrodnik 
Klasztorna 
Niezabudowana 
Kołłątaja 
K o m i s a r"j a t V. 
Tow. Mieszkaniowe. zasl 
Chmielewski. Staszica 3 
Kowalskł, kierownik bud. 
Oleinik. maszynista 
Perlik,' maszynista 
Quadowa, naucz. pryw. 
Sajdak, urzędnik egzekuc. 
Winnicki. nauczyciel 
Janicki, wl. m.. inżynier 
Bleia. robotnik 
Ciesielska. służąca 
Drzewiecki. robotnik 
Dawidowicz. kapelmistrz 
Fischer, profesor gimn. . 
Hackbart. emeryt 
Lewandowska. wdowa 
Łaganowski. architekt 
Ossowicki, urzędnik poczt. 
Sadowski. biuralista, subI. 
$łiwiński, redaktor 
Pluciński. koszykarz 
Tomaszewski. kupiec 
Ulrych. służąca 
Zarzycka. służąca 
Ogród 
Porczyński. wl. m. 
Czechanowska. wdowa 
Hemerlińska. gospodyni 
Kossowski. techn. bud.. subI. 
Kasprowicz. kierownik filji 
Nast. wdowa 
Piotrowski. emeryt 
Romanowski, taksator pow. 
Szmelter. urzędnik poczt. 
Titenbrun 
\Vitczak, urzędnik 
Zurawski. dec. pocztoWY 
Brzozowski. wl. m.. zast. 
Podwarski, urzędnik 
Fasz
zora. emeryt 
J ączyńska. służąca 
Lawrenowicz. emeryt 
Lukaszyk, asesor sądowy 
Marciniak. krawiec 
Dr. Obniski. nacz. lekarz 
Szymańska. wdowa 
Słrzemien-Stroinowski. bez 
zawodu 
Ogród 
Spadkobiercy Greilicha, wl. 
zast. Szmidt. $w. Trójcy 
nr. 10 
Burzyński. emeryt 
Dreibach. służąca 
Gawlińska. służąca 
Kowaszyk. emeryt 
Machowicz. urzędnik 
Szonert, inżynier 


2. 


3. 
4. 


5. 


6. 
7. 


. 


8-9. Tow. Mieszkaniowe. wf. 
_ zast. Mencel. Libelta 11 
Biskupski, dyr. Kasy Pow. 
Czyżewski, str. asyst. kol. 
Dziewanowska. wdowa 
Janikowska. służąca 
Kaczmarek. str. sekr. prok. 
Klein. nauczyciel gimn. 
Mazurkiewicz. wdowa 
Romankiewicz. nacz. sekre- 
tarz sądowy 
Sikorski, sekretarz adwok. 
Schulz, nauczyciel gimn. 
10. Stencel, wf. n. m. 
zast. Wesołowski 
Bręczewska. kancel.. subl. 
Dyliński. urzędnik 
Hańczewski. radca mieiski 
Hańczewska, wdowa 
jaracz. robotnik, subl. 
Jordan, student. subl. 
Klimczyk. bankowiec 
Matuszewski, chorąży 
MiIsz, książkowy 
Milsz, korespondent 
Noetzel, urzędnik 
Pleikis. wdowa 
Połomska. mężatka 
Parszyk, służąca 
Szopski. handlowiec 
Walter, technik, subl. 
Wróblewski. kupiec 
Wesołowski, robotnik 
11. Neymann, wl. m. Spława. 
zast. Siedlecka. Wyśpiaó- 
skie
o 6 
Atler. wdowa 
Baranowski, urzędnik, subl. 
Cielaszyk, urzędnik. subl. 
Hodziak. służąca . 
Mielnik, kupiec 
Maerlender. urzędnik skarb. 
Nalaskowski. bez zawodu 
Nieziolkiewicz, profesor 
PuchaIska, bez zawodu 
Redmann
 portier 
Wernicke. hand. księgo 
Witkowski, rewizor mięsa 
12. Kriiger. wł. m. Pn"lin, zast. 
Bonneberger. Sielanka 3 
Arndt. wdowa 
Doppke. koszykarz 
Kriiger. wdowa 
Mocek. sekretarz kol.. subI. 
Nestmann. urzędnik, subt 
Ortmann. koszykarz 
Pietrzkowski. koszykarz 
Pompała. koszykarz 
Radwan. wdowa 
Radke. wdowa 
Szawala, inwalida ., 
Schwartz. emeryt 
Starosta. uczeń. subl. 
Weigelt. b. kierownik parowo 
13-14. Tow. Op{eki nad Niewi- 
domymi 
Bartkowska, służąca
		

/adresy_192800213_0001.djvu

			- 


. 
BiegaiIska. siostro elżbiet. - 
Kicłpińska. siostr. elżbiet. 
Nalewajska. służąca 
Priewe. woźny 
Walkowiak. siestr. elżbiet. 
Kolejarska 
K o m i s a r i a t IV. 
Niezabudowana 


Konarskiego 
Komisariat I. 
Magistrat wl., Szkola 
Smigel. kasztelan 
Baranowski. kupiec. wl. m. 
Kałużny. stróż 
Holz.L. służąca 
Marciniak. kucharka. subL 
Pawłowska. wdowa 
Winnicki, inżynier 
3. Łaganowska. wf. m. 
Jędrzejewski. stróż 
f'ischbach. służąca 
GintyUo. lekarz dentysta 
Górajewska, służąca 
Kamarczyk. porucznik. subl. 
Kocyłowski. ksiądz 
Lisewska, mężatka. subl. 
Olszewska-Bukowiecka. bez 
zawodu 
Pałaszewski, nauczyciel.. su b!. 3. 
Pawłowski. prokura.tor 
Stendera, stróż 
Szczepaniak, oficer, subl,. 
Witdowa, wdowa 
Wiszniewski. major ksiądz 5. 
Wolschke. bez zawodu, subI. 
luk, urzędnik, subl. 6. 
Bungeroth. wł. n. m., zam. 
Poznań 
Blingeroth, zaw. d., Prome- 7. 
nada 31 
Jędrzejewski. stróż 
Ahsmann. superintendent 
Ahsmann, nauczycielka 
Belger. mężatka 
Belina W ojcikiewicz. profe- 
sor Szkoły Handlowej 
Chojnacki. robotnik 
Chmielewska. reprezentantka 8. 
Górska. służąca 
Gochnik. służąca 
Hansen, kupiec 
Jankowiak, służąca 
Januszewski. oficer \V. P. 
.larocka. służąca 
Jordan. rolnik 
Kostrzewska, kasjerka 
Lackner, aptekarz 
Lewandowicz, dyrektryza. 
subl. 
Matyka, służąca 
Mathwig, służąca 
Orpiszewski, inżynier 
Rogożewska, kucharka, subl. 10. 
Schmidt. bez zawodu 11. 
Schoen. airronom 


I. 


} 


4. 


I 


Książka adr
sowa. 


12. Gaszyńska. \Varszawa, .1. 
Chłodna 15 
Romicki, zaw. domu. zam. 
Grunwaldzka lU 
Beima. robotnik 
Deręgowski. robotnik 
Górak. robotIlik 
Orłowski. robotnik 
Pawłowski. robotni
 
Wojcwódzka, sl1:żąca 
13. rreyter, wdowa. wl. m. 
] 4. Plac budowLo wl. Freyter 
]5. \-Vawrzynowicz, wf. m. 
16. Kokociński, wf. m. 
Lewandowski. rzeźbiar Ł 
Roggenbach, robotnik: 
luraIski. kamieniarz 
17. Brukwicki. kołodziej. wf. m. 
Kilichowski, cieśla 
18. Struss. wl. m. 
Gajewski. szczotkarz 
Wiśniewska. wdowa. slJbl. 
Zachweja. robotnik 
19. Fluder, rolnik, wl. m. 
Kąkol. wdowa 
Kosiarz. elektromonter 
20. Kiernikowski J.. Zbąszyj. 
PI. \Volności 12 · 
Kiernikowska. zaw. com:1 
Wiśniewski. sicIżant 
Cart, 21. Grudziński, wf. m. 
Swiercz, ślusarz, subl. 
Pazderski, robotnik, suhL 
Tafelski, szewc, subł. 
22-23. Ziółkowski, posicJ. Pal. 
Śl., wf. m. I 
24. Ogród, wl. Zalewski 
25. Zalewski, urzędnik ma
ist.... 
wl. m. 
Jaroszewski. ślusarz 
Korkowski. kołodziej 
Kubalewski. kowal 
Myszkowiak, wdowa 
Siewniak. ślusarz 
Stachowiak, handlowiec 
Trawiński. robotnik 
V olImyler. robotnik 
Wypijewski, robotnik 
26. DuHa BoI.. wl. n. m., Ugory 
nr. 41 
Adamski. robotnik 
Choinacki, robotnik 
Czerwiński. iakiernik 
Gałeziewski, krawiec 
Heysa. stolarz 
Jaruszewska, wdowa 
.Jędrzejewski. szewc 
. Mi'ękiszak. robotnik 
PepJiński, robotnik 
Ratkowski, stangret 
Skudński, kolejarz 
Sznajder, robotnik 
27. Szuchewicz. wl. 11. m.. Ber- 
nardyńska 10 
Tarkowski, zaw. domu 
Afeld, kowal, subJ. 
Bronikowski, robotnik 


Kołłątaja - Konopna 


4a. 


Sokołowski, praktykant 
Wiza, kupiec 
Woźniewski, urzędnik kol., 
labczyńska. artystka subl. 
Zielenkiewicz. bez zaw., subl. 
Górski, wł. n. m., zam. ul. 
Piotra Skargi 13 
Bukowska. portierka 
Magistrat, pl. gimnastyczny 
Magistrat wl. 
Hala gimnastyczna 
Me.gistr. Szkoła Wydz. M. 
Pawlak. kasztelan 
Magistrat wf. Szkoła Handl. 
Freyter, kasztelan 


5. 
6. 


7. 


8. 


1. 


Konopna 
K o m i s a r j a t VI. 
Walkowiak Waci., Ameryka 
Surma, zaw. domu 
Gmiński. monter 
Piotrowska, wdowa 
Simich, blacharz 
Cichocka, wdowa, wl. m. 
Jarentowicz, służąca 
Julkowski, stróż 
Krasowski. koszykarz 
Łęga. ślusarz 
Roszczynała. robotnik 
Werk. kucharka. subl. 
Plac budowlany, wl. 
Niemcy 
Lipski, kotlarz. wl. m. 
Jankowski, robotnik 
W oiciechowski, murarz 
Plac budowlany. wł,. Car t, 
Niemcy 
KuJiński, wl. n. m., w Francji 
Sieg, zaw. domu 
Borszykowski, robotnik 
Birkholc, wl. m. 
Boszak. monter 
Czapara, mechanik, subL 
Czapara. robotnik 
Nowak, praczka. subl. 
Opierowicz, mechanik. subl. 
Radłowska, kucharka. subJ. 
Skrzypkowska. wdowa 
Zielińska. subl. 
Ratajski. stróż, wl. m. 
Danecki, ślusarz 
Gottemeier, wł. m. 
CZY jak, służąca 
Kępiński. murarz 
Kubica, rejestr. sądowy 
Olszewska, wdowa 
Pawlak. ruzędnik gospodo 
Poprawa. robotnik 
Ptaszyński, robotnik 
Ringel. robotnik 
Smoliński, robotnik 
Twardygrosz, ślusarz 
Walkowiak. wdowa 
Zielińska. robotnica 
Plac budowI. wf. Gottemeier 
Brzeczek. obuwnik, wl. rr. 
Szeliga. mechanik 


2. 


4. 


9. 


97 


7
		

/adresy_192800214_0001.djvu

			ms 


Konopna. - Kordeckiego 


. 


Drozdowska. krawc.. subl. 
Grzedzicki. cieśla 
Kaliciński; szewc 
Kołodziejczak, robotnik 
Kowalski, robotnik 
Kozłowski,. robotnik 
Kwiatkowska, krawc., subl. 
Kubacka, wdowa 
Nowacki, robotnik 
Pawlikowski. robotnik 
Sarnowski. krawiec 
Smajewski. robotnik 

wiatkowski. robotnik 
28. Plac budowI.. Kołodziej wl. 
29. \\"eclewski, Stawowa 34. 
wl. n. m., Kiełpikowski. 
zaw. domu 
Buczkowski. robotnik 
Fojucik, kupiec 
Jasiński, ' robotnik 
Kujawa. robotnik 
Leński. robotnik 
Rychwalski, robotnik 
30. I
ohrich. malarz portr., wl. m. 
Buczkowski, robotnik 
Ciesielski. robotnik 
Gordon. robotnik 
Lange 
Martenko, palacz 
Płutowski, inwalida 
Wojewódzki, robotnik 
31. Kuśnierz, wl. m. 
Galeziewski, robotnik 
Gry
cr. szewc 
Holewiilski, robotnik 
Kowalski. kolejarz 
Najdow
ki, robotnik 
Ratuszna, robotnica 
Sikorski, szczotkarz 
Wróblewska. wdowa 
Wylegała. młynarz 
Wyręhski. robotnik 
32. Rydlewski, wl. n. m.. zam. 
KUjawska 4 
Bukolt. robotnik 
Bręczewska, wdowa 
Dzięgielewski. malarz 
Falkowski. ślu sarz 
Kriiger. ślusarz 
Michalski. kołodziej 
Prochnow. robotnik 
Stachowska. robotnica 
Ulatowski, m. piekarski 
. 2akowicz. rohotnik 
33. Polek. urzędnik, wl. m. 
Brzycki. robotnik 
KopczyiIski. robotnik 
Nowacki. robotnik 
Wiesenhen
, uczeń, subI. 
Woźniak. wdowa 
35-38. O
rodnictwo \Viśniewski 
wf. n. m. 
39. \Viśniewski, wl. m. 
Fluder. o
rodnik 
Walentowicz, gosp. 
subL 
Wolski, o
rodnik, subL 


Konopnickiej 
K o m i s a r i a t VI 
Stawicki. wl. m. 
Bethke. robotnik 
Borowski. rzeźnik 
Cichowicz. robotnik 
Dwerniczak. robotnik 
Figiel. wdowa 
Kmieciak, robotnik 
Koczorowski. robotnik. 
Martynowicz 
Siemieniecki. robotnik' 
Giese. wI. m. 
Kopernika 
K o m i s a r i at V. 
1-3. Plac budowlany 
4. Krahl. wI. m. 
EisensUidt, kupiec 
Frydrychowicz. urz. poczt. 
Gall, bona 
Malyszczycki. inżynier 
Młynarczyk. służąca 
Szczepecka. książkowa 
Wojciechowski, mon'ter kol. 
5-7. Plac budowlany 
8. Firma Żelazohurt, T. A.. wf. 
Kamiński, łll. placowy 
Obst, kierownik 
Kordeckiego 
. K o m i s a r i a t III. 
1. Sikorska, wf. m. 
Blechert. kasjerka 
Chmielewski, księgarz 
Dobrucka, bufetowa 
Gaca, urzednik państwowy 
Godlewski, oficer. subI. 
Kocerka. restaurator 
Lipiński, artysta rzeźbiarz 
Masche, wdowa 
Nowakowska, gospodyni, 
subl. 
Nowak. służąca 
Orzałas, pilot. subl. 
Rybczyńska, służąca 
Schneider, kupiec 
Stadnik, robotnik 
Turski. drukarz 
Walczak, służąca 
Wojnowska 
la. Sikorska, wf. n. m., zam. ul. 
Kordeckiego 1 
Buszewicz, urzędnik państw. 
Masłowska. wdowa 
..... Wieczorkowska, wdowa 
2. Ostrowski. \VI. n. m. 
zam. ul. Gdańska 19 
Goleniewicz, wdowa 
Grabowski. robotnik 
Grabowski monter 
Gross, kierownik drukarni 
Kałas, służąca 
Kontowska, srużąca 
Kosińska. gospodyni 
. Kozanecki, profesor gimn. 
Łukaszewski. !lrzędn. państ. 


l. 


subl. 


2. 


....... 


. 
· Omnieczyński, kupiec 
Ostrowska. wdowa 
Parkowski, ksiądz prefekt 
Piltz, służąca 
Schulz, kupiec 
Skowaczewski, oiicer mary- 
narki 
Walkowiak, pilot, subI. 
3. Dr. Ciga, wl. n. m. 
Kucharski, za wiad., rzeźnik 
Bohhnann. dyr. banku 
Janowiak. służąca 
Katorski. restaurator 
Korth, kupiec 
Marczyńska. służąca 
Milewski. zecer 
Paliwoda. konduktor poczt 
Schmidt. srużąca 
Srowiński, czel. rzeźn.. subl. 
Stelmach, kierownik szkoty 
Temlitz, dyrektor banku 
4. Dasler. kupiec, wl. m. 
DymaIski, chorąży. subl. 
Kucharczyk, kupiec podróż. 
Moritz. uczeń kup.. subl. 
Schonrock, służąca 

liwińska. biu ralistka. subl. 
Schmidt. wdowa 
Wybrański. organista 
5 i 6. Nie istnieje 
7-10. Korth. wl. m. 
Barttiga, uczeń ślus.. subl. 
Figy. mistrz elektr. 
Nicdźwiecka, służąca, subl. 
Skamiera. robotnik 
Szulz. pom. stolarski. subl. 
Zickermann. m. ślusarski 
11-12. Nie istnieje 
13. Schmidtke. wl. n. m. 
Ernsdori. zam. św. Trójcy 6b 
zaw. domu 
Giintzel, wdowa 
Lewandowski. ślusarz 
Majewska, asystentka, subl. 
Stahlheuer. wdowa 
Streib, gospodyni. subl. 
Sydor, artysta, subI. 
Thom. wdowa 
Zybała, plutonowy art. 
14. Sortysiak, wl. n. m. 
Gajowiecki, zawiad.. .szewC 
BeJicki, emeryt. sekr. poczt 
Both, skradacz, subI. 
Burnicki. robotnik kol. 
Drugi. szewc 
Dmochowski, oficer, subl. 
Fischer, kolejarz 
Gordon, wdowa 
Grajowiecki. szewc 
Kroniecki, nauczyciel 
Najdrowski, robotnik 
Neumann, stolarz 
ł Peplińska, wdowa 
Ryterski, rzeźnik 
Staszak, stolarz 
Steczyk. ref. dyr. poczt. 
Tomaszewski, garncarz. subl.
		

/adresy_192800215_0001.djvu

			Kordeckiego 


99 


WaIthcr. introligator, subI. 
Welke. subI. 
Zieliński. rotmistrz. subI. 
15. Michalski. restaurator. wf. m. 
. Bielicki, uczeń. subI. 
Harcmża. służąca 
Kahlau. mistrz piekarski 
Klunder, fryzjerka. subl. 
Lachnik, urzędnik magistr. 
Menczyński. uzeń, subI. 
Szydłowski, werkm.. subI. 
Tuchołka. bez zawodu 
\Valter. wdowa 
16. Michalski. wf. n. m.. zam. 
ul. Kordeckiego 15 
Czyżowski, nauczyciel 
Discher. bez zawodu 
Gackowska. służąca, subI. 
Griining. subl. 
Grzybowski. cukiernik 
Mencel. urzędnik 
Mrówczyński. restaurator 
Pankiewicz. mężatka. subI. 
5choepp. wdowa 
Singer, kupiec. subI. 
Smoczyński. stolarz. subI. 
Witkowski. b. funkcjo P. P. 
Zieliński. robotnik 
17. Sikorski. wf. n. m. 
ZahIten. szofer 
Jasiecki. robotnik . 
Krawczewski. robotnik. subI. 
Misiak. subI. 
Wieszczyński, górnik 
] 7a. Michalski. wl. n. m.. zam. ul. 
Kordeckiego 15 
Gajewski. uczeń gimn.. subI. 
GoUwald. inżynier bud.. subI. 
Mockiewicz, urzędnik 
Sywak, służąca 
Szczeniowski. uczeń. subI. 
Wagner. profesor 
18. Jesion, fabrykant. wl. m. 
Deręgowska, wdowa 
19. Borys. wf. n. m. 
Wojtaszewski, zaw., emeryt 
Bułiński. emeryt 
Grzywa. służąca 
KarlińsRi, chorąży 
Łukaszewski, mechanik, subI. 
Łuczkowski, kupiec 
Malinowski, dyr. Kasy Cho- 
r:rch 
Mohrenz, służąca 
Niessner, kolejarz. subI. 
Orłowski. robotnik 
Sobkowski, podkomisarz, P. 
Państw . 
Sygnarski. prof. gimn. 
Szach Bej Krummel, oficer, 
subI. . 
Zacharjasz, drukarz 
20. Gryfkowska, wf. n. m. 
Konwalski. szofer, za wiad. 
Bachrach. mcżatka 
Bogacki, sekr. poczt.. subI-. 
Borkowska, urzedn. bank. 


- 


Deylitz. muzyk 
Kabacińska. bez zawodu 
Kil. służąca 
Matyszewicz, urzędnik, subl. 
Majewski, emeryt 
Mederska. bez zawodu 
Patejdl, urzędnik kol.. subl. 
Pragacz. elektromonter. subl. 
Sarnowski. rysownik 
Stojaczyk. bez zawodu 
Szapler. marszantka. subl. 
Ziółkowska. bez zawodu 
21. Scheibner. ogrodnik. wl. m. 
Pilarski. robotnik 
. Talarczyk, ślusarz 
22. Scheibner. wf. n. m.. zam. ul. 30. 
Kordeckiego 21 . 
Jaworski. I siodlarz 
Kamiński. ślusarz 
Lewandowski. robotnik 
Nowicki. ślusarz 
Scheiba. piekarz 
23. Herbert. dyrektor. wl. m. 
Geyke, rewizor 
Górecki, listonosz 
Koźlak. robotnik 
Maass, wdowa 
Maciejewski. stolarz, subl. 
Stopowski. robotnik 
Wawrzyniak. uczeń ślusar- 
ski. subl. 
\Vięckowski, porucznik pilot. 
subI. 
24. Herbert. wf. h. m.. zam. ul. 
Kordeckiego 23 
Kieper. murarz 
Pagacz, druciarz . 
25. / Zabłocki, wf. n. m.. zam. ul. 
Jagiellońska 35b 
Kruczyński. kupiec 
26. Nie istnieje 
27. Trudnowski. wl. m. 
Czajkowski. uczeń, subl. 
Damski, uczeń 
Dąbrowska. wdowa 
Dembiński. pilot 
Gąsiorowska, wdowa 
HoffmanR. pomocnik. subl. 
Jagieiski, uczeń, subl. 
Kociniewski. murarz 
Kowalski. oficer W. P. 
Kujawski, kupiec 
Mielcarek, uczeń 
Neumcr, wdowa 
Skiba, służąca 
\Al oroch. uczeń. subl. 
Zielitlski. szewc 
28. Trudnowski. wf. n. m., zam. 
ul. Kordeckiego 27 
Barek. podoficer zaw. 
Birk, werkmistrz 
Trudnowski, ślusarz 
Wielewicka. wdowa 
\Viśniewski. rzeźnik 
29. Trudnowski, wf. n. m. 
Berwald. konduktor kol. 
Brocka, wdowa 


. 


.
 


Ciszewski. nauczyciel. ,subl. 
Gordon. rzeźnik , 
Jeziołowicz, nauczyciel 
, Nalazek. s1. dozorca 
Naparty. inwalida 
Ojczyńska, krawcowa 
Paprzycka. wdowa 
Pawelczak. stolarz 
Próchniak, st. sierżant zaw. 
Seydak, handlarka 
Sochacki, kupiec 
Szerwicka. wdowa 
Szulc. wdowa 
Wrzesińska. subI. 
Zabłocki, uczeń. subI. 
Bohnert. wł. m. 
Breit. wdowa 
Gackowski. malarz 
\Varczak, formiarz 
\Vunsz, gospodyni 
31. Tarnowski, wf. n. m. 
Gallmeister. zawiad., robotno 
Brodowska. wdowa 
Głowacki, kowal 
Rodawski. mistrz szewski 
Socha, robotnik 
Socha. formiarz 
Zalewski. sekretarz poczt. 
Zilhlke. robotnik 
32. Rolbiescy. wl. n. m. 
Zielińska. zawiad.. wdowa 
Baumgart, książkowa 
BuzaIska. wdowa ' 
Cichocka. służąca 
Dąbrowska. bez zawodu 
Dywelska. służąca 
lndykiewicz. malarz 
Kułacki. fryzjer. subl. 
Moraczewski. przodown. kol. 
Moraczewski. mechanik 
Pawlikowski. wdowiec 
Pawlikowska, szwaczka 
Racżyński. drukarz . 
Rahn. krawiec. subl. 
Sebastjańska. krawcowa 
Sergot. mistrz rzeźnicki 
StoIzmann, drukarz, subl. 
\V cyna, kupiec 
33. Magistrat m. Bydgoszczy. 
Szkoła powszechna 
Dachter. zawiad., zam. Zdu- 
_ ny nr. 7 
34. Magistrat m. Bydgoszczy, 
Dachter zawiad.. zam. Zdu- 
ny nr. 7 
Baum. woźny 
Kutzncr, palacz 
34a. \Vinnicki. wf. n. m. 
Krause, zawiad.. szewc 
Bohm, prasowaczka 
Butke. wdowa 
Buttke, robotnik. subl. 
Dembek. mistrz krawiecki 
Garski. sekretarz 
Gors. budowniczy .. 
Kirsz, ekspedjent, subl. 
Kirsz, ślusarz, subI. 


7*
		

/adresy_192800216_0001.djvu

			.. 


100 


( 


Kordeckiego - Koronowska 


Masełkowski. kupiec 
Migodziński. pianista 
Nowaczyk. sierżant 
Orczykowski. urzędnik kol. 
Pinas. urzędnik skarbowy 
Rosenau, bez zawodu 
Szroeder. korespondent 
Szukaiski, kupiec 
\Vekwerth, ślusarz. subl. 
.34b. Rychlińska, wl. n. m. 
Daszkiewicz, zawiad., wdowa 
Cielęcki. czeladn. ślus., subI. 
Chmarzyńska. bez zawodu 
Daszkiewicz, st. insp. poczt. 
Hammler, wdowa 
Kostrzycki, nauczyciel. subi. 
Snowadzki, kupiec, subI. 

 \Vysocki, iunkcjon. bank. 
Zol and, instalator 
35. WedeJl, wl. n. m.. zam. ul. 
Sw. Trójcy 7 
Beckmann. kupiec 
Boldyn, wdowa 
Cywiński, kom. sąd" subI. 
GuIde. wdowa 
Hofimann, chorąży 
Jachowska. wdowa 
Kruczyński, kupiec 
Nowak
 st. kol. 
Osińska, służąca 
Reimann, kupiec 
Reihs, prokurent. subl. 
\Vichmann, prokurent, subI. 
Wojtkowska, urzęd. pa)istw., 
subl. 


Koronowska 
K o m i s a r j a t III. 
1. Jagieiski, wl. m. 
Andrykov.. ska, wdowa 
Cichocki, ślusarz, subI. 
. Hądrych, murarz. subl. ' 
Jasiek,. robotnik 
Jawor. szewc 
Pawlak. palacz, subl. 
Sarnecki, robotnik 
Zieliński. maszynista 
2. Niezabudowane 
2a. Wilm. piekarz. wl. m. 
Brunk. uczeń piekarski 
Lipke. uczeń piekarski 
20. Wilm, piekarz, wl. n. m., 
zam. ul. Koronowska 2a 
Bukowski, robotnik 
. Ptak, robotnik 
Rutkowski, robotnik 
Ryszkowski, szlifierz 
Strzelewicz. robotnik 
Szekliński. kupiec, subl. 
SzmeIter, robotnik 
3. Dom stolicy arcybiskupiej 
w Poznaniu 
Ratajczak. zawiad. ochro- 
niarka 
FabIan. ochroniarka 
Kaźmierczak. ochroniarka 
. . 


. 


4. Ewang. Gmina Kościelna 
Sichtermann, zawiad" pastor 
Krause, służąca 
Manthey
 służąca 
5. Kościół ewangelicki 
Sichtermann, zawiad., pastor 
Karow, kowal. wl. m. 
Niezabudowane 
Andrzejewski. poster. P. P. 
wl. m. 
Olejniczak, robotnik 
9. Junka, cieśla, wl. m. 
Pilarek, kowal 
9a. Kolski, szewc, wl m. 
Ławicki, robotnik 
Mocny, urzędnik kolejowy 
Mojżesz, wdowa 
Przybylski, robotnik 
Sobacki, zwrotniczy 
Szumińska, wdowa 
9b. Redel, stolarz, wl. m. 
Bagniewski, robotnik 
Porsz, wdowa 
Tyborski, kolejarz 
10. Kędzierski, wl. n. 1l1. 
juryś, zawiad.. ślusarz 
1 Nowicki, robotnik 
11. Zaborowski, wl. n. 1l1. 
Przybyła, zawiad.. rob. rolny 
12. Seyiried, formiarz. wl. m. 
Sobacki, stolarz 
13. Stajnia i ogród 
14. Kaczmarek, rolnik, wl. m. 
Hojnacki, uczeń tapicerski 
Majewicz, mężatka 
Rytlewski, robotnik 
Schmidt, murarz 
Szews. mężatka 
Szymańska, mężatka 
Toporowicz, robotnik 
Walczak, wdowa 
\Vrona. stolarz 
15. Dr. Król, wl. n. m. 
Królówna, za wiad.. gospodo 
Drzazgowski, rolnik 
Kochańska, służąca 
Machowska. służąca 
16. Kaniecki, maszynista, wf. m. 47. 
Cegielski, uczeń 
Kaniecki. kupiec 
17. Swiderski,wl. n. m. 
Bronz. za w.. zam. Korollow- 
ska 23 
Bronz, przemyslowiec 
Dąbrowski, ślusarz 
Dąbrowska. mężatka 
Garstecki, o
rodnik subI. 
Wybrańska, wdowa 
18. Heizc. bednarz, wf. m. 
19. Semrau. rzeźnik, wf. m.' 
20. Wierzchowiecki. ślus., wl. m. 51. 
Włodarski, stolarz 
21. Słysz, wl. n. m. 
Żurowski. zaw., urzędn. kol. 
22. Słysz. wl. n. m. . 
Starszak, zawiad. wdowa 
23. Bronz, ogrodnik, wl. m. 


6. 
7. 
8. 


a 


24, Niezabudowane 
25. Bykowski, rolnik. wl. lU. 
Guzek, uczeń szot, suhl. 
26. Niezabudowane 
Ti. Boldin, robotnik, wf. m. 
Boelke, robotnik 
Koszucki. mon.ter. telcf. 
Rosiński, stróż 
\\0 ełniak. wdowa 
28. Sciesińska. wdowa, wl. !li. 
Kriese, ślusarz 
Ziętak, czeladnik piekarski 
29. Welniak, kond. kol., wl. IM. 
30-31. Niezabuaowane 
32. Klatecka, wl. m. 
Ciesielski, kowal 
Gliniecki, robotnik 
Klatecki. robotnik 
Walkowiak, robotnik 
Wełniak, konduktor kolei. 
33. Niczabudowane 
34. Rosiński, kowal, wl. m. 
35. Niezabudowane 
36. Umiński. wl. n. m. 
Piotrowicz. zawiad. robotnik 
Łątkiewicz, inżynier 
Temnicki, administrator 
37-40. Niezabudowane 
41. Malinowski. robotnik, wł. Iłl. 
41a. Bigalke, wl. m. 
4tb. Rogowski, rzeźnik, wl. m. 
41c. Wiśniewski, urz. kol., wl. 111. 
41 d. Slapa, wl. n. m. 
Smektała, zawiad.. robotnik 
42. Kricse, wdowa. wl. m. 
Domański, kancelista 
Klubka, robotnik 
Woźny, robotnik 
\V oźniak, robotnik 
43. Flakowski. wl. n. m. 
Flakowski, zawiad. rolnik 
44. Cerefin, kolejarz. wl. 1ł1. 
Sciesiński, robotnik 
45. Kowalewski. rolnik. wl. m. 
Wrzeszczykowska, służąca 
-46. Heise. wdowa. wl. m. 
Holdenhauer, bez zawodu 
Fili pi ak. wł. n. m. 
Kasztelan. zawiad. robotno 
Balcerck, robotnik 
Gordon, kolejarz 
Marciniak, ślusarz 
Murkowski, robotnik. inwaJ. 
Rojewski, ślusarz 
Sarnowski, rolnik, subl. 
Wiśniewski, ekspedj.. suhI. 
Ni ezabudowane 
Sadka. rolnik, wl. m. 
Ks. Jaworski, wl. n. m. 
Hańczewski, zaw., robotnik 
Czapr.ański, wl. n. m. 
Wachowiak, zaw., robotnik 
Krygier , wdowa 
Urbański, robotnik 
Ziółkowski, murarz 
52. Słysz. robotnik, wl. m. 
Grohelna 


., 


48. 
49. 
50.
		

/adresy_192800217_0001.djvu

			Koronowska - Kościelna 


-- 


101 


Kluczyński, robotnik 
Urbanowski, biurowy 
53. Hoffmann, wdowa. wl. m. 
54. Bołowski. wl. n. m.. zam. 
Koronowska 55 
Jankowski. funkcjonari. P.P. 
SS. Bołowski, rolnik. wl. m. 
56. Dfttbrenner, rolnik. wf. m. 
;"7. Gronich, gospodarz, wl. m. 
Deskau. biurowa 
Grupa. piekarz 
Klawińska, WdOWd 
Książkiewicz. rouotnik 
Malzahn, bez zawodu 

wierczyński. kupiec 
Żen).lińsKi. l O

lIi.IJ!\ 
5ia. Salach, wl. n. m. 
Baranowska . 
Kloska, robotnik 
Nowak. rohotnił( 
Spychalska. wdowa 
SS. Paździora. wl. n. nI. 
Glowacki. zawiad.. robotnik 
Erdmann, robotnik 
Kamińska, robotnica, subl. 
Kowański, górnik 
PozOlski, robotnik 
Witucki, robotnik 
Sg. Peter, rolnik, wl. m. 
Otlewski. robotnik 
\Viecka, służąca 
60. leiek, rolnik, wł. łll. 
Brandys, robotnik 
61-63. Niezabudowane 
64. Kokiół katolicki 
65, Baliszewski. wl. n. m. 
Grygorowicz, zaw., szewc 
BIeja, subl. 
Borowczak, robotnik 
Dalke. robotnik 
Dąbrowski, ślusar L 
Drzewiecka. bez zawodu 
Grzeszkowiak, robotnik 
Kasprowicz, wdowa 
Kldn, bez zawodu 
Król, wdowa 
MaJach, robotnik 
Niemczyński. robotnik 
\ Nowak, robotnik 
Perski, kołodziej, subl. 
Prusak, wdowa 
Stachowicz, rohotnik 
Vcttcr 
r ó . Dr. Spalke, wf. n. m. 
Kruczkowski, za w.. robotnik 
Rłażeiczak, robotnik 
lżyński, maszynista 
Kempiński, murarz 
Pieni'ężny, urzędnik kolei. 
Poliński. uczeń biur.. sub!. 
Schiilke, wdowa 

redziński. kupiec 
\Veidcl,n:mn. akuszerka 
Kossaka . 
K o m i s a r j a t II. 
l. Niezabudowany 


. 


2. Volkmann, wl. n. m. 
Olszewski, krawiec, zasł. 
Powalski, robotnik 
Polczyński, robotnik 
Kunza. robotnik 
3. Redman, w. n. m. 
Łuczak, prasowaczka 
4-14. Niezabudowane 
15. Ryszakowicz, wl. m. 
16. Niezabudowany 
17. Domdey, wl. m. 
Janicka. wdowa 
Przastek, szewc 
Proporowicz, ślusarz 
Ficner: górnik, subl. 
18-19. Niezabudowane 
20. Imbierowicz, kupiec, wl. m. 
21-22. Niezabudowane 
23. Zuern, wf. n. m. 
Ręklewski. robotnik 
24. Dubel, wl. n. m. 
 
., Jahr. robotnik, zawiad. 
Gołata, palacz 
25-26. Niezabudowane 
27. Milck, wl. m. 
Hoszko, - elektromonter 
Szmyżgara, pilot 
28. Niezabudowany 
29. Blumhoff, wl. m. 
Grabowski, kotlarz 
Gołata, wdowa 
Woźniak. robotnik 
. 30-34. Niezabudowane 
35-42. Cmentarz 
43-45. Niezabudowane 
46. Baj ek. w ł. m. 
Błoch. wdowa 
47-62. Niezabudowane 
63. Dąbrowski.' wl. m. 
Deyna, tokarz 
Kurowska, krawcowa 
64-67. Niezabudowane 
68. Giziński, wł. m. 
69-78. Niezabudowane 
79. Targ. wl. m. 
. \Vindyga, podoficer zawod. 
80. Targ. wf. n. m. 
Oślicki, emeryt 
81. Niezabudowany 
82. Liegien, wł. m. 
Kostkowski, robotnik 
83. Burchard. wl. n. m. 
Pietrasiński. robotnik, zaw. 
Górska. wdowa 
Kaak, robotnik 
84-89. Niezabudowane 
90. Poczekaj, wl. m. 
GraJewski. inwalida 
.Jabłońska. wuowa 
Mrugowski, malarz 
Pawlikowski. rzeźnik 
Pawski, JUonter 
91. Niezabudowany 
92. Sadka, wł m. 
Frąckowski, pocztowiec 
Herzog, kolejarz 
Hetmann, robotnik 


Kończal, robotnik 
Lewandowski, robotnik 
Nowakowski. ogrodnik 
Flicińska. krawcowa, subl. 
93-95. Niezabudowane 
96. Baumann, wl. m. 
Pawłocki, mechanik 
V\' arzocha, mechanik 
Wiattowski. robotnik 
97. Madej, wl. m. 
97a. Gosztyła; wl. m. 
98. Jędryczka, wl. m. 
Modrakowski, rzeźnik 
99-103. Niezabudowane 
104. Szulerecki. wl. m. 
Boczek. robotnik 
Biecki, robotnik 
Myczek, robotnik 
Szustakiewicz. robotnik 
Szulerecki, strażak 
W oital, monter 
J05-114. Niezabudowane 
115. Poczwardowski. wl. m. 
Bogusławski, egzekutor 
Dyrka, wdowa 
Kujawa, robotnik 
Poczwardowski, robotnik 
Redmann, robotnik 
Wenerowski, robotnik 
WiIand,. robotnik 
116. Pasch, wl. m. 
Engelage, wdowa 
\Vęsierski, inwalida 
Zilhlke, rzeźnik 
117. Karpiński, wl. m. 
. Boczek, robotnik 
Nowak, podoficer zawodowy 
Pałkowski, robotnik 
Kościelna 
Komisarjat I. 
1. Stobiecki, wl. n. m., 'zam. 
Stary Rynek 3 
Gendek, stolarz, subl. 
J aszczyński. robotnik 
Katarzyńska, służąca 
Krzyżaniak. . wyroby miesne 
Lewandowska, wdowa 
Nelkowska, \vdowa 
Pilaczyński. kupiec 
Pren1(el, nauczyciel 
Siudziński, stolarz. subl. 
2. Rekowski-Wrycz. wl. m. 
Stwaczyńska. służąca 
3. AJber. wl. n. m., zam. Gdati- 
ska 31/32 
Schachmeyer. kupiec. zaw. 
Cześniak, wdowa 
Wichert. kucharka 
04-5. \Vęglewski 
iotr, wl. n. m. 
zam. 20 stycznia 12 
Bender. krawiec. subł. 
Goldman, krawcowa, subL 
Litkowska. ekspedj. subl. 
Olszewska, służąca 
Potarzyńska, służąca 
SIiwkiewicz. sklepowa .ł
		

/adresy_192800218_0001.djvu

			, 


102 


. 


. 
. 


Smołińska, służąca 
Wysocka. mężatka 
6. Bracia Samolińscy. Boleslaw 
i Wladyslaw. wf. n. m. 
Hausler. zawiad. domu, zam. 
20 Stycznia 13 
7. KopIin, wf. m. 
EIsner. bez zawodu. subl. 
Kaja, służąca . 
Kauczuk. krawiec 
Milanowski. dentysta. subl. 
Scharmach, kupiec 
Storch. ekspedjent, subI. 
\Vloch, gospodyni, subl. 
8-9. Kamnitzer , kupiec. wf. m. 
Kowalska. służąca 
Marczewska. artystka. subI. 
Noerenberg. służąca 
10. Rutkowski, wf. n. m., zam. 
Henryka Dietza 10 
, Glapman, adminstr., zam. 
Dworcowa 94 
Le'wandowski. stróż 
Berenstejn. krawiec, subI. 
Gawlińska. służąca 
Gulczyiiski. obuwnik, subI. 
Rybiński. obuwnik, subl. 
Sromotka, krawiec . 
Żurawska. bez zawodu 
] l. Źiółkowski. wf. n. m.. zam.. 
Gdańska 19 
Delatowski. stróż 
Kossecki. sekr. poczt 
Woźniak. przeds. budowI. 
12. Begach. wf. lU. 
Berger. służąca 
\ . 
Cholobel. kupiec 
Drangelattes. kupiec 
Hermanowski. bez zawodu 
Laube. krawcowa 
Majewska. bez zawodu 
.L; Schonicke. służąca 
13. ident. Jana Kazimierza l. 
Kościuszki 
K o m i.s a r j a t V. 
1. Masojada i Wiśniowska, 
w f. m. 
Musz}"ńska. wdowa 
Ruszkiewicz. technik 
Rączkowiak. stolarz 
W yżgowski. robotnik 
Źiółkowski. kolejarz 
2. '_Masojada i Wiśniowska
 
wf. m. 
Biechawski. koleiarz 
Jeż. służąca 
Kotlęga, kotlarz 
Kosiedowski, garncarz 
Mikulski, kupiec 
Nawosielski. mechanik. subl. 
Szeremeta, wdowa .. 
Tobolewski. kowal 
Uchlik. krawiec. subl. 
Wiecka. wdowa . 
ł Wisnowski, kupiec 


Kościelna - Kościuszki 


3. Salcewicz, wl. m. Ryga 
Raczkowski. zast Cieszkow- 
skiego 3 
Bużalski, aptekarz 
Jendryczka. urzędaik 
Jurecki. subl. 
Kolodzińska, wdowa 
Macioszek. posterunk. P. P. 
Rybacki. adj. kolejpwy 
Sułkowski. szewc 
Sieńska, mężatka. subI. 
Saroszewski, prokurent 
4. Rozentalowa. wł. 
. 
Bobe. inżynier 
Pepińska, służąca 
5. Giinthcr. wl. m. Łódź 
Hinz. kupiec, zast. 
Cichorek. służąca 
Dobrowolska. wdowa 
Hohmann. wdowa 
Hertzke, wdowa 
Kukiekzyf..
ki. kuchmistrz 
Lew.łnuowska, wd,.wa 
Sierpi, ń.;;ł	
			

/adresy_192800219_0001.djvu

			. 


Kościuszki 


, 


103 


23. Masiak,' wl. m. 
Lasek. kierownik parowo 
14. Runkei, form., wl. m. 
Małas, robotnlk 
24a. Fornahl, wl. m. 
Fornahl, lakiernik 
25. Spadkobiercy. Fojuth. wl. 
Kaiewicz, pom, podm. 
Zacharska, poslugaczka 
26. Szymański, wl. m. 
Kosmala. biurowy 
27. Gadzyfrski, wl. m. 
Bejtka, ślusarz koJejowy 
Gordon. wdowa 
KlingbeiJ. pilnikarz 
Nowacki, robotnik 
Schmidt, robotnik 
Sopoński, robotnik 
Swakowski. robotnik 
Termann, robotnik 
Wieszczeczyński, woźny 
Wietrzykowska, wdowa 
28. Schmidt. wl. m. 
BuchoJz. gosp. 
Lidermann, . wdowa 
Mikołajczyk, robotnik 
Saganowski, woźny 
29-30. PJac budowlany 
31. Szulc. wl. m. 
KJoth, kupiec 
32. Pawłowski, wl., Łódź 
Batog, zast., robotnik 
Chlebowski, robotnik 
Czapla, robotnik 
Ejankowski, kotlarz 
Gackowski, robotnik 
Gościński, kowal, subl. 
Jasiński, kolejarz 
Lemański. malarz 
Lewandowski. kowal . 
Liedtke. czyściciel okien 
Nowak. ślusarz 
Rohde. bez zawodu, subI. 
Skaj da, mistrz kowalski 
Szews, kolejarz 
Tycner, kolejarz 
Welke, szczotkarz 
Więckowski robotnik 
Wruk., wdowa 
33. Plac budowlany 
34. Dr. Szymański, wl. m.. Gdań- 
ska 35 . 
Foiuth, zast., zawiad. warszt. 
Bagiński, technik, subI. 
Bułat, (ormian 
Dominowski, lakiernik 
Dostatni bankowiec. subl. 
Fojuth, nauczycielociemn. 
Gili, form., subl. 
Gregor. pilnikarz 
Gołąbiewski, malarz dekor. 
Hartenberg, pilnikarz 
Kwiatkowska. wdowa 
Kaczmarek, bankow.. Sllbl. 
Kiehler, krawiec 
Orlik, ślusarz. 
Piotrowski, kowal 


Piotrowski, handlowiec I 
Rybacki. szewc . 

widowski, emeryt państw. 
Szymańska, ekspedjentka 
, Slęzak, odlewacz, subI. 
Stepanik, formiarz, subl. 
Tarnow. wdowa 
35. Nazarewicz, wl. m. Kraśnik 
\Vardziński, zast., robotnik 
Bąk, robotnik 
Bukowski. robotnik 
Hahs, krawiec 
Krasiński. ślusarz 
Michałowicz, listonosz 
Nowakowska, robotn., subl. 
Osiński. robotnik 
Potrzebny, tokarz pom. 
Poznański, robotnik 
Swakowski, robotnik 
Szreiber. wdowa 
Wagner, maist. wOisk. 
36. Żuławski, wl. m. . 
Groth, robotnik 
Grześkowiak, listonosz 
Jankowiak, plutonowy 
Korth. ślusarz 
Kuja wat kolejarz 
Muszyński, kowal 
Rutkowski, malarz 
Rybacki, listonosz 
\Viśnicki, krawi'ec 
37. Piotrowski, wf. m. 
Adryański, ślusarz kolejowy 
Adryańska. wdowa 
Borucki, bez zawodu 
Borucki, artysta malarz 
Dąbrowski, ślusarz 
Jakubowski, robotnik 
Kańciak, książkowy 
Lewandowski. kier. tramw. 
Mekulak, slużąca 
Pietraszewska. służąca 
Tadeuszewska, służąca 
Richterowa, dozor. 'wiez. 
Stasierowska. wdowa 
Walenczykowski, maszynista 
\Vodziński. posterunk. P. P. 
\Viniarska. wdowa 
37a. Wojtkicwicz,. wl. m. 
Bieławski, robotnik 
Dąbrowski, robotnik 
Górlewski. robotnik 
Staszewski, nauczyciel 
38. Plac budowlany 
39. Neumann. wł. m. 
Baumgart, kolejarz 
Beusel, wdowa 
Fliciński, ogrodnik 
Kalek, robotnik 
Kalicki, kond. pocztowy 
Kamiński, fryzier 
Kłodziński, robotnik 
Kosiński, chorąży 
Koszucki, funkcjo kolejowy 
Kriewald. robotnik 
Lesik, kucharz 


Migawa, mężatka 
Pokorski, asyst. kolejowy 
Szlachta. modelar
 
Treichel, kolejarz 
Urbański, robotnik 
Weinberg, biuralista 
40. Plac budowlany 
41. Przybyszewski, wł. m. 
Bronowska, wdowa 
Bocian, bez zawodu, sub[. 
Chlebiński, cukiernik 
Dolegala, robotnik 
Dybowska, krawcowa 
Domiński. robotnik 
Kałużny, wachmistrz 
Kerstenberg, handlowiec' 
Piiarowski, ślusarz 
PietrzYńs
i, technik 
PachoIski, ślusarz 
Riesig. handlowiec 
Sypniewska, wdowa 
Słomkowska. służąca 
Szmyt, robotnik 
\Vyrzykowski, lek. weter., 
\Vorkiewicz, str, sekr. sąd. 
Ziemke, ślusarz 
42. Przybyszewski. wl. m. 
Dembski, bez zawodu 
Lesikowski, radca gospodo 
Rzymkowski, wl. m. Pro- 
menada 41 
Kowalska. zas.t.. wdowa 
Grabowski. kowal. subl. 
Górzyński, prakt. pocztowY' 
Kapela. prakt. pocztoWY 
Rzymkowska. wdowa ' 
Wolna, służąca 
44. Plac budowlany 
45. ident. Chocimska 4 
46: Błaszczyk i Zborowski, 
wf. m. 
Kicka. kupit:c 
Małecki, krawiec 
46a. Zborowski. wl. m. 
41. Zborowski i Błaszczyk, 
- wl. m. 
Banditt, budowo organ 
Bom, robotnik 
Oering, ślusarz 
Crabowski. kowal 
Harke. wdowa 
Krajewska, wdowa 
Krause, krawcowa 
Kędziorski. rzeźnik 
Malczewski, urzędnik t><>czt. 
Puzowski, robotnik 
Reschke, wdowa 
Szarafińska, wdowa 
Stahr, bez zawodu. subl. 
Tuczkowski, malarz 
\Vyż$!owski, robotnik, subl. 
\V olski. robotnik 
Żątkowska. krawcowa. subl. 
48. Morgenstern. wl. In. 
Chamski, technik. subl. 
Granatowicz, malarz 


1 43 .
		

/adresy_192800220_0001.djvu

			lO! 


Kościuszki - Kozietulskiego 


Gawrych. robotnik 
Górzny. urzędnik kolejowy 
jenszura. fryzjer 
Kertzscher. wdowa 
Kurke, szewc 
Lieder, ślusarz 
Malicki. urzędnik 
Maiwald. kupiec 
Nowicki. kupiec 
Orczykowski. palacz 
Osiński, urzędnik państw. 
Prause. szwaczka 
Sarnecki. fryzjer 
Schonborn. kapitalista 
Schramm. wdowa 

lubowski. kołodziej 
Tykur. służąca 
49. Sawicki. wl. m. 
Goleniewicz. e1ew kolej. 
Jaroszkiewicz, kierown. Izby 
pozn. Sądu Najwyższego 
Kaczmarek. palacz. subI. 
Kocikowski. ślusarz 
Sawicka. wdowa 
50. Karbowiak. wł. m. 
Brink. stolarz 
Federowicz. wdowa 
Fieht. cieśla 
Jurkiewicz. właściciel 
Wantowski. oficer zawod. 
51. Czarnecki. wf. m. 
Adamkiewicz. porp. lek.. sub. 
Barsznik. nauczyciel 
Berndt. wdowa 
Białkowski, ślusarz 
Choynacki. sekr. poczty 
Jaster. służąca 
Kempiilski, robotnik 
Kocieniewsh.i, kond. pom. 
Kroskowski. mu rarz 
Maradzińska. strojarka 
Prokop, inwalida 
Radecka. krawcowa ' 
Ro
iński. kupiec 
52. BrinJ!. Gdańsk
. 56, wt. 
Strzelecki. portier 
53. Szcześniak, wf. m.. Gdań- 
ska 141 
Baar. emeryt 
Blądowski, robotnik 
Kruszyński. robotnik 
Rulewicz. urzednik poczt. 
Rohnka. rzeżnik 
Strechlowa, posługaczka 
Szewa. asystent pocztOWY 
Terlon, m. szewski 
54. Abt. wl m. 
Goldmann, koleja rz 
Puhau, krawiec 
Rakowska. służąca 
55. 
wiecki. wl. m. Warszawa 
Orliński, zast. ślusarz 
Bucholz, rolnik 
Bromirska. maszyn.. subI. 
Cywiński. stolarz' 
Ciesiński. kolejarz . 
Domeracka, wdowa 


Górski. szkuciarz Glowacki. kowal 
Galwani. nauczycielka Maradziński, robotnik 
Hoffmann, prokurent Pachowiak. robotnik 
jachont. bez zawodu. subl. Porsz, introligator · 
Kruszyński, krawiec . 5. Firma Polbal. wł
 m.. zast. 
Kwiatkowski. kupiec Mieciński, Litewska, 11 
Klapecki. urzędnik skarb. Jankowski. rew. wag. 
Kokot. konduktor Kowalska. wdowa 
Ornowska służąca Karwat. wdbwa 
Pawelec. krawiec Masiakowski, tapic.. subl. 
RenkeI, ślusarz Piotrowski. tramwajarz 
Radny. szewc Sobczak. robotnik 
Rabsch. bez zawodu, subl. Wiśniewski. robotnik 
Rigall. bez zawodu Ziętara, kowal 

ciesińska. uczenica. subI. 
Szydłowska. kucharka J{ozietulskiego. 
Vogel. ogniom.. subI. K o m i s a r j a t V. 
Wróblewska, naucz. muzyki . 1-2. Pole 
Ziółkowski. wachm. żand. 3 S b I 
K ł . o ota. w. m. 
56. atz. w. m. \Vasielewska, wdowa 
57. Wawrzon. wl. m. 4 D B t ł .... 
Cichocka. robotnica . r. ar oszewicz, w. III, 
Warszawa. z. Christmana 
Jezierski, asyst. pocztOWY Jędrzejewski, magazynier- 
Nalazek. kra wiec 
Nowak, urzędnik pocztowy 5. \Vinter. wl. m. 
Ritter, wdowa Gabrysiak. kucharka 
Sobański. urzędnik Leszczyńska, wdowa 
Tereszkiewicz. emeryt Szul-Skjoldkrona. poruczn. 
58. Kalinowska. wl. m. 6. \Vorodkowicz. wl. m. 
Burzyński. kier. biura adw. Dzioba, służąca 
Brunke. rewizor ksiąg Mieszkuro. uczeń, subl. 
Ceglarska, krawcowa. subI. 7. Pfaff. wl. m. 
DaHi
e, krawcowa 8. Delik. wl. m. 
Ernest, robotnik Hilebrandt. wdowa 
FeIczykowski. urzędnik sk. Stelmaszewska, wdowa 
Kalina, krawiec 9. 
Iedzianowski. wf. ITI. 
Kapela, szwaczka, subl. Klawikowski, robotnik 
Piotrowska, zarządcz., subl. DomagaIska. kucharka 
Rogalski. . urzędnik koleiowy Kosiak, szewc. subl. 
Szajda. 111. szewski j{ryzpin, dacharz 
Szymański, porucznik \Viniarski. robotnik 
\Viśniewski, rzeźnik 10-11 St I 
' . egmann, w. m. 
59. Spadkobiercy Bauschat, zam. Porowski. robotnik 
w Niemczech d 12. Żarnowski, wl. m. . 
Beitsch Ernst, zierżawca. Bogusławski. robotnik 
Jagiellońska 17 Kretek, rzeźnik 
Bujarski. woźny Z k l 
Brzycki. siodlarz 13. T ie k m 
, k w. m b ' k 
Gacek, ślusarz. subl. y wins i. ro otni 
J k ' I k . k l 14. Koszniak, wl. m. 
as o s I. owa Chemiczna Fabryka 
Kowalska. 15. Cwikła, wl. m. 
K o m i s a r j a t V. Gotkowska, służąca 
. 1. Szczy
ielski. wl. m. S S!TOC k k!. ro b bo t tn
 k k 
Braun. urzędnik kol. noc ł. ro o nI 
Kuliberda. robotnik \Vięckowski, robotnik: 
Więckowski. palacz 
Szulc, wdowa Więckowska, wdowa 
Tiefert, malarz 
Zamorowska, biural.. publ. Winiarski, robotnik 
16. Kordana. wl. m. 
2. Smoschewer. składnica . Danielska, wdowa 
3. Firma Hartwig, wł.. Dwor- Drok, koszykarz 
cowa 70 Donarski, str. asyst. kol. 
Minkly. wdowa Głomska. wdowa 
4. Donarska. wl. m. Kostkowski. robotnik: 
Czekaiewski, elektrolJ1. Kostkowska, wdowa 
Górski. robotnik Strzycka. wdowa. subl.
		

/adresy_192800221_0001.djvu

			- 


Kozietuhkiego - Krasińskiego 


105 


17-53. Plac budowlany 
54. Lawrenz, wl. m. 
Korrek. mężatka 
55. Krause, wf. m. Pomorska 8, 
zast. Bischoff 
Bardzińska, bez zawodu 
\ Helo, szewc 
Hojny, poster. P. P. 
Illmer, siodlarz 
Naumann. tłómacz 
Manske, bez zawodu, subI. 
Miiller, stenotyp. 
Press, kupiec 
Wilk, kowal 
Zimmennann, lakiernik 
56. Spławski, wf. m. 
Wagner, robotnik 
W ojciński, robotnik 
Zabłocki robotnik 
57. Radtke, wl. m. 
58-59. Pole 
60. Ks. Lamucki, wl. m., Wy- 
soka, z. Misiewiczowa, lUZ. 
Matylis, nauczyc. 
Pituch, krawiec 
61. Machnicka, wf. m. 
Zabratyńska, służąca 
62. Łoziński, wf. m. 
Dudkowska, służąca 
Dzierzkowska, wychow. 
Sikorska, szwaczka 
Koźmiana. 
K o m i s a r j a t VI. 
1. Szczygieł, wf. m. 
2. Maślikiewicz, wl. m. 
Rękas, mężatka 
3. jordan, wl. n. m., Kr,\ków 
Kubiak, dzierżawca 
4. Kruk, rolnik 
5. Maula, wl. n. m.. zam. Król. 
Jadwigi, 4 \ 
Wacławik, dzierżawca 
'Baszczyński, wl. 
Goszczyńska, wdowa 
. Gubała. wdowa. subl. 
Majewski, robotnik 
Popiołek. wdowa 
Przybyliński, bez zawodu 
6. Kuc, wl. m. 
7. Matusik, rolnik 

. Skórzewski. wl. m. 
9. Leżańska, wl. m. 
Kupper. piekarz 
10. jaszkiewicz. wl. m. 
Krakowska. 
K o m i s a r j a t V. 
1. ident. Promenada 41 
2. O
ród 
2a. Neuhoff-Ley. wl. m. 
Grekowicz. inżynier 
Hołoszkiewicz. sekretarz 
Jaworska. robotnica 
Kucharski. inżynier 


, 


O' Brien de Lacy. wdowa 
Różańska. gospodyni 
Zb. Lipczyńska, wl. m., Inowro- 
cław, zast. Dziubkowski 
jaczkowski, kupiec 
Karnicki. urzędnik 
Łańcucki, kupiec 
Pluszyńska, kucharka 
Sowiński, kupiec 
Warzyło. służąca 
3. Starostwo Kraj. w Poznaniu, 
zast. Konwiński, naucz. 
4. Badura, wl. m. Smolary, 
zast. Binsky, kierown. 
Hauptmann. urzędnik 
Ra taj czak, zbożowiec 
Sabiońska. wdowa 
5. Starostwo Kraj. w Poznaniu, 
zast. Multaniak, rendant 
Berger, mężatka 
6. Blumenstein. wl. m. 
'Koszucki. por. artyI. 
Strzałkowski, urzędnik 
7. Uliński, wl. m. Podwale 19, 
zast. Zdroiewski. piekarz 
Burda, str. ref. poczt. 
Dębczyński, ślusarz 
Gliwerja, wdowa 
Kamiński. urzędnik 
Liebrecht. gospodyni 
Polkowska. wdowa 
Poppe. cukiernik 
Suśka, mężatka 
8. GoIdbeck, wl. m. 
Kabak. biural. 
Kryspin. służąca 
Modrakowska, robotnica 
Olejniczak. wyręcz. 
Płaczkowski. m. rzeźno 
ToIksdorf. robotnik 
Wolski. urz.. bank. 
8a. Chojecka. wl. m. Baranowi- 
cze. zast. Boczkowski, apt. 
Kotas. gospodyni 
9. Ikert Wł.. wl. m. Poznań, 
zast. Boetscher. naucz. 
Bergmann. )'!;ospodyni 
Gajewska. stcnotp. 
Geissler, radca 
Schoeneich, wt pensjo 
Wieczorek, kupiec 
10. Kudlicka. wl. m. 
Gołogórska, mężatka 
Rymarkiewicz, administrator 
SchiRska, wdowa 
Schinski, muzyk 
Zajączek. bez zawodu. subl. 
11. Rupniewski. wł. m. 
Grabowska. wdowa 
Łęcka. służąca I 
12. Dr. Klimkiewicz. Wronki, 
wl., z. Bestyński, komi- 
sarz P. P. 
Stelmach, technik 
\Veidernan, służąca 


" 


10 


12a. Kajut, wl. m. 
Kalinowski, malarz 
Ks. Kozal, ks. prefekt 
Konieczna, bez zawodu 
13. Nie istnieje 
14. Dr. Brandowski. wł. m, 
Kłobucki. kapclm. 
Rolewska 
Ro
us, służąca 
Sandach. bez zawodu 
]5. Tomaszewski, wl m. 
Andrzejewska, wdowa 
Smarzyk, kier. szkory 
Windorpski, ślusarz 
16. Zimmer, wl. m. 
Abramowski. złotnik. 
ubL 
Berg. bez zawodu 
Fritz, urzędnik pry w.. sHhL 
Me2:er. m. druk. 
17. Scheidhauer i GundermanR. 
wl. m. 
I Antczak. asyst. aptek. 
18. Pasiński. wl. m. 
Buse, wdowa 
Derda, książko 
Kamecki. piekarz 
Kałamaja, ślusarz 
. Laferski. bez zawodu 
MelIer, ślusarz 
Milder . robotnik 
Nawrot. mlynarz 
Prill, krawiec 
Radtke, ślusarz 
Radtke, krawiec 
Słomski. urzędnik poczt. 
Schlichta, ślusarz 
Szcześniak, kraw. 
Triebwasser, rzeźnik 
W ojańska. wdowa 
Wawrzyniak. kupiec. subL 
Wiśniewski, badacz mię9&. 
ZendeI, zecer 
Ziemnik. robotnik 
Krasińsk iego. 
Komisarjat I. 
1. Starostwo Kraj., P.)Znań 
Hala gimnastyczna 
2. Starostwo Kraj., .Poznań 
Dyr, Kraj. Zakl. dla Ocieni- 
niałych 
Łuczak, dozorca domu 
Bogacka, ochroniark
t 
Hausner. emeryt dyrektor 
Helminiak, szczotkarz 
Komorowska, służąca 
Ludwiczewska, dozorczJlni 
Mańczak. rendant. 
Maślankówski. dozorca 
Menzel, dyrektor 
SimfeJ, bez zawodu 
Sobczak, służąca 
Steigmann, 
ospodYl1i 
Urbańska, służąca 
Wawrzyńska. służąca
		

/adresy_192800222_0001.djvu

			106 


Krasińskiego -. Królowej Jadwigi 


Winkowska, służąca 
Wyszyński, koszykarz 
3. Plac budowlany 
4. Baziński, wl. n. m., zam. 
Pl. Wolności 3 
Pannicke, emeryt, zaw. d. 
Bausleben, książkowy. subl. 
Burandt, bez zawodu 
GalJert, student, subI. 
Lepczyński, kupiec 
Matulewska, eksp., subl. 
Milszawa, wdowa, subl. 
Pędziwiatr, urzędnik poczt. 
Prokopp, urzędniczka 
Reusch, inżynier. subI. 
Sobociński, ochmistrz 
Stępniewska, urzędniczka 
. Wacowski. profesor gimn. 
Wiewiorowska, wdowa 
5. Bazińska, wi. n. m.. zam. 
Pl. Wolności 3 
Pannicke, zaw. domu 
Czwalnia. kupiec 
Gluth, wdowa 
Gluth. nauczycielka gimn. 
Joppe, nauczyc. kon
erw. 
Joppe, wdowa 
Kutan, kupiec . 
Leporowska, hygienistka 
Mitz, bez zawodu 
Perzyński, nauczyciel 
Sadecka. służąca 
Schreiber, pom. biur. mag. 
Siewert, kupiec 
6. Tow. Mieszkaniowe, wl. 
Januszewski, zaw. domu 
Bogacki. rzemieślnik 
Bogacki. ślusarz kol. 
Bota, ekspedi., subI. 
Branicka, krawcowa 
Dembińska, posługaczka 
Drażkowy, biurowy 
Modrakowski. ślusarz 
Nejmann, urzędnik 
Nowakowska, książkowa 
Nowicki, kolejarz 
Szymański. emeryt k61. 
Ulrich, str. sekr. ma
. 
7. Tow. Mieszkaniowe, wl. 
Anes, emeryt 
Czaikowski, wozomistrz 
Januszewski, instalator 
8. Tow. Mieszkaniowe, wf. 
Januszewski, zaw. domu 
Biskupski, emeryt 
Dominiszewski. pom. kup. 
Ewaid, rektor 
Gałąska, wdowa. 
Hopp, nauczyciel 
Kucała, wdowa 
Kucharczyk, urzędnik bank. 
Nowicki, ślusarz 
Żych. kolodziej 
9. Tolas, wl. m. 
Gackowski, str. sekr. poczt. 


Kisz, uczeń, subI. 
Kwiatkowski. subI. 
Rogowski, bez zawodu, subl. 
Szeląg. kupiec 
Wieczorek, portier 
10. Weinert. wl. n. m., zam. Li- 
beJta 7 
Adamczewska, bez zawodu 
Cwikła. kucharka, subI. 
Formanowicz, kupiec 
Jurska, służąca 
Krzyżagórska, kupcowa 
Matysiak, wdowa 
Prusinkiewicz, urz. Dank. 
Rosenfeld. kupiec 
Woitkowiak. oficer, zaw. 
11. Skarb Państwa. wl. 
Hala gimnastyczna 
12. Błoch, wl. m. 
Hoehnel, profesor 
Jóźwiakowska, gospodyni 
Soczka, służąca 
Swięcicka. urzędniczka 
Zorn. wdowa 
Tatera, nauczycielka 
13. Deutscher Schulvcrein in Po- 
len 
Lambrecht, zaw. d., Nowo- 
grodzka 8 
Berger, portier 
Kowalk. służąca 
Neumann, kupiec 
Rohrbeck, malarz 
Rollwagen. służąca 
Dr. Schonbeck. Dr. phil. 
Schonrock, służąca 
14. Gałęzowscy, wl. m. 
Brucka, kucharka 
Gałęzowski, profesor wyuz. 
inżynier techn. emeryt 
Goiżewski, bez zawodu 
Jaśniewska, kucharka 
Kielasiak, służąca 
Krieger, inżynier 
Krieger, wdowa 
Lehmann, fabrykant 
Lewandowski, robotnik 
Milikiewicz, adwokat 
Dr. Miłoś, lekarz weteryn, 
Meyer. właśc. kina 
Machowicz, zarządcz. domu 
Niemierowska, urzędn., subl. 
Nitecki, inżynier 
Neumann. cieśla 
Pac, dyrektor 
Pigłowski, dyrektor, subl. 
Patalong, prokurent. subI. 
Petrzykowska, kosmetyczka 
Polaiew, służąca 
Ró2nowski. introligator 
Sniadowski, werkmistrz 
Stworzewska, bez zawodu 
Strożewski, urzędnik bank. 
Stojowski, urzędnik bank. 
Szcześniak, urzędnik bank. 


Kraszewskiego. 
K o m i s a r j a t III. 
1. Pfefferkorn, stolarz, wf. n1. 
Nowakowski, robotnik 
Pfefferkorn, stróż 
Placzek, 
la. Kubera, listonosz, wl. 111. I 
Ib. Michalak, robotnik, wl. m. 
Leśniewicz, kowal .. 
Sciesiński. tokhrz 
Wrzuś, kołodzie'j 
2. Seidel, murarz, wl. lU. 
Francuziak. konduktor 
Kośnicki, poster. P. P. 
Lenz. stolarz 
Sandach, robotnik 
Suszek, owijacz 
3. Paździora, rolnik, wf. m. 
Karas, pom. ogrod.. subł. 
Kruger. ogrodnik 
Kusy, robotnik, subl. 
Sudol. pom. ogrod., subl. 


Kręta. 
Komisariat I. 
1. Magistrat, Spichlerz 
2. C. A. Franke, Spichlerz 
3. C. A. Franke, wl. n. m. 
Weinert, zaw. d., Mostowa 19 
Królczak, kowal 
. I Sobiechowski, rzeźnik 
Wyża, handlowiec, subl. 
4-5. Dom Konfekcyjł.Y, wf. 
Dom Handlowy 


Królowe) JadwigI. 
K o m i s a r i a t IV. 
1. Skarb Państwa 
Maydell, inżynier, zawiad. 
Holz. urzędnik 
Pilarz, urzędnik 
Siwczak. prac. kol. 
Stecewicz. inżynier 
Wood, urzędnik 
Zigern-Korn, wdowa 
Ziegert. służąca 
2. Skarb Państwa 
Hole. urzędnik kolejowy 
Konopiński. urzędnik 
Kubiak, służąca 
Pilarz, urzędnik kolejowy 
Woźniak. służ. 
Zymmek. służąca 
3. Fa. Hartwig. Tow. Akc. 
Polak. rob.. dozorca domu 
Kanarkowski, handlarz. subi. 
Pawlak. krawcowa, subl. 
Straszewska. krawc.. subl. 
4-Ąa. Kiiek, wdowa. wl. m. 
Błeszyńska, uczeń, subl. 
Chojnacki, krawiec. subl. 
Filipowicz. wdowa 
Filipowicz, ucz. .gimn., subl.
		

/adresy_192800223_0001.djvu

			Królowej Jadwigi 


. 


107 


Gulgowski, krawiec, subI. 
Handke, urzędnik. subl. 
Hrytczak, handlarka, subl. 
Jarecka, krawcowa, subl. 
Kamiński, kotlarz 
Kaźmierczak, piekarz 
Kaźmierczak, gospod., subI. 
Kolet, ślusarz 
Kówalski. nauczyc., subl. 
Koziołkiewicz, urzędnik 
Kubiak, kupiec, subl. 
Lewandowski, piekarz, subI. 
Lorek, kapitan \V. P.. subl. 
Marczyński, krawiec 
Markowska, nauczyc., subl. 
Mrówczyński, pam. gastror:. 
Mrówczyński, cieśla 
Mula, handlow. 
Poćwiardowski, ślusarz 
Ragnac, kra.wcowa' 
Rossudowski, uczeń,- subI. 
Rożkowski, uczeń. subl. 
Siudzińska. krawcO\va. subI. 
Soberski, górnik 
Stojaczyk, urzednik 
Sus ki, bez za\vodu. subl. 
Szyper, kupiec 
Trudzińska 
4b Appelt. wl. n. m., zam. Naru- 
szewicza 4 
Awraumow, obyw. ziemski 
Bakanaw, rolńik 
Batke, urz. pol. śI. 
Fischer, służąca 
Jurska, służąca 
Kamiński, urz. kol. 
KiUchowski. ślusarz. subl. 
Koerdt, kupiec 
Kramarczyk, sekr., subl. 
Przemorski, kand. tramw. 
Raguse, krawcowa, subl. 
. Sikorski, komisarz obw. 
Swietlik, stolarz 
Szymański, adjunkt kol. 
Szymczak, monter 
Wendorff, wdowa 
Windell, wdowa 
D. Zietak, kupiec, wl. m. 
Demitter, kupiec 
Górski, blacharz 
Górski, robotnik 
Jagodzińska, służąca 
Manikiewicz. służąca 
Sternberg, służąca 
6. Belgijska SP. Akc.. dawn 
Emil Hebler 
Czeniek, kupiec, zawjad. 
Brzeczkowski, zbożowiec 
Cykał, szewc, subl. 
Grzegorzewski, student, subi. 
Heleniak, służąca 
Jaworski, student, subl. 
Jeska, kupiec 
Kozłowicz, pam. hand1., subI. 
Mikołajczyk. korespondent 


Myrants, kupiec 
Nielepiec, urzędnik kol. 
. 
Nowicki, kond. tramw.. subl. 
Pauliński, rzeźnik, subl. 
Przybyła, szwaczka, subI. 
Rogowska, krawcowa, subI. 
Rutkowski, handlowiec 
Rychter, mężatka, subl. 
SawiIski, kupiec 
Siemiński, robotnik, subl. 
Skibicka, portjerka 
Szczepanik, praktyk., subl. 
\Vłoch. rachmistrz, subl. 
7. Mikulski, kupiec, wl. m. 
Cebrzycki, pułk. emeryt. 
Chelewski, robotnik 
Chomątowska, krawc., subI. 
Czternasty, kowal, subl. 
Dawny, kupiec 
Kaźmierczak, stolarz 
Kątny, ślusarz 
Lamprecht, wdowa 
Lamprecht, handlowiec 
Podlaska, gospodyni 
Wróblewska, portierka 
Wróblewska, służąca 
Wróblewska, uczen.. subl. 
7a. Andrzeiewski, wł. m. 
Adamczewski, ofic. zaw. 
Aronsohn. kupiec 
Borowiak, urzędnik 
Ciąsyńska, służąca 
Dzierzgowski, ofie. zaw. 
Florczyk, kupiec 
Frost 
Grochowska, subl. 
Kowalski, stplarz . 
Kozłowski, urzedn., subl. 
Kraiewska, służąca 
Mateja, pom. handL 
Młodak, służ, 
Mróz, służ. 
Rohl, szklarz 
Rybicka. wdowa 
Siwczyński, prakt. sąd. 
Szmytkowski. szofer 
Weimann. drogerzysta, subl.. 
Werner, cukiernik 
8. Bittner, ajent handl., wl. m. 
Beyer, uczeń, subl; 
Bittner. bez zaw. 
Finger. meżatka 
Grajek, ślusarz. subl. 
Hohr, bez zaw., subl. 
Jaczkowiak, handlow.. subl. 
Kaszewska, wdowa 
Pleng, służ. 
Pogel, handlow. 
Raue, służ. 
Redmann, kasjerka, subl. 
Skarwecki, robotnik 
Suppert, meżatka 
SchtiIke, bez zaw., subl. 
Szmulański, uczeń. subI. 
lach, służ. 


8a. Wiecki dr., wł. n. m. 
ScIl, rob., dozorca domu 
BaIcerzak, bez zaW. 
Kozłowski, profesor 
Lewińska, mężatka . 
Łoboda, urzędn. 
Menning, służ. - 
Poplawski, urzędn., subl. 
Skrzyszowska, wdowa, suul. 
Tabaka, przedsiębiorca 
Tabaka, bez zaw. 
\Viederbart, wdowa, subl. 
9. Ciechonaski, wf. n. m. 
Adamski, m. fryzjerski 
Chilińska, służąca 
Draszewska, służąca 
Frankiewi
z, 'służ. 
jaszek, bez zaw.. subl. 
Kleineder. wdowa 
Mąlinowski, ucz. fryzj.. subI. 
Piechowski, ajent 
Przewlocki, emeryt 
Rzymkowski, kupiec 
Skomski, tokarz 
Tomczak, służ. 

-ąsacz, profesor 
\Vencel, wdowa 
\Vierzbicki, fryzjer 
Ziętak, nauczyc. 
Zietak, wdowa, subI. 
Zmudziński, sekretarz 
Zwierzyńska, wdowa 
lO. Ciechonaski, wl. n. m. 
Porzyński, kupiec, zawiad. 
Bernard, stolarz 
DyIik, m. szewski 
Lewandowski, wl. domu 
Młodzik, elektr. techn., subl. 
Mosiński, urzędnik 
RafaIski, ślusarz 
Siudziński, kupiec 
\Vojak, technik, subl. 
ł l. Gorczyński, m. maI., wl. ... 
BaIcerczak, służ. 
Buschkowski, kupiec, subl. 
Ciesiński, handlarz 
Chorzempa, bez zaw., subl. 
Kawka, nauczyc. 
Koźmiilska, wdowa. subl. 
Ladwig, kupiec 
Lenk, artysta 
Pawłowski, kupiec 
Romanowski. labor., subl. 
Rybarczyk, kucharka 
Szopka, zwrotniczy 
Szymura, kupiec 
Trepczyńska, wdowa 
WiIczyński, robotnik 
\Voiciechowska. wd.. subI. 
12. Frohwerk. m. rzeźn., wl. Iti. 
Hass, służ. ' 
Hoffmann, rzeźnik, subl. 
Joch. ucz. rzeźn., subI. 
Kminikowski, cz. rzeź., sub!.
		

/adresy_192800224_0001.djvu

			108 


Królowej Jadwigi - Księcia Adama Czartoryskiego 


Koleska, ucz. rzeźn., subI. 
Okpisz, kucharka 
Orlikowska, eksp., subl. 
\Vymysło, eks p., subI. 
]J \Vidcrkiewicz, wl. n. 1l1. 
Cwi, kupiec 
Diestel, wdowa 
Dobrowolski, urz
dłl., subl. 
Kienitz, urzedn., subl. 
Kołakowski, ślusarz 
Kołakowski, subl. 
Kurowska. robot n., . subI. 
Knżemska, służ. 
Pawłowska 
Piaskowska, służąca 
Plenny, robotno 
Portasiewicz, marsz., subI. 
Rilichmann, krawiec 
Rathel, urzędn. 
Regulski, krawiec 
Rozalska, służąca . 

liwińska' 
Staupa, służ. 
Styrecka, wdowa, st.bl. 
Tarczyński, mechanik. subI. 
Thomas, inżynier 
\Voś, kupiec, subI. 
] "a. Budzbon. wl. n. m. 
Bilecka, wl. sklepu 
Bolesławska, mężatka 
Boska, emerytka 
Drews, robotn., subl. 
Głowacki, szofer, subl. 
lciakówna. bez zaw., subI. 
Królikowska, krawcowa 
Lisiecka, wdowa 
Michałowski, urzednik 
Pawłowski, urzędn., subl. 
Tyma, prac. kol. _ 
\V ęglewski, chorąży W. P. 
\Vilichowski, murarz 
Wiśniewski, kupiec 
Ziółkowska, wdowa 
ł.t Budzbon, wl. 
Czyżewski, kowal 
Dobrowolski, em. ascs. hol. 
Gerth. wdowa 
Gierdol, kowal, subl. 
Graczyk, ślusarz, subl. 
Grochowaiska, służ. 
Katlewski, kowal. S1I01. 
Kicińska, mężatka 
Kwasigroch, wdowa 
Michalski, urz. państw. 
Mróz, kowal, subl. 
Sobczak, postr. P. P., sulI. 
Willert, wdowa 
Windmiiller, bez zaw. 
15. Berendt, wl. n. m. 
Buczkowski, st. sekT. miejsk., 
za wiad. domu 
Hannemann, -fabrykant .. 
Karczewski, handlow., subI. 
Manthey, bez zaw., .subI. 
Murach, bez zaw., subl. 

 


Nawrocka, służąca 
Odyówna, bez za W., subI. 
Pietruszewicz, emeryt, slIbt. 
Pietsch" kupiec 
Proczkowski, urzędn. 
Schenk, drogerzysta 
\Viśniewski, stolarz 
16. Berendt, wl. m. 
Buczkowski, zawialI., Kr. Ja- 
dwigi 15 
Berentówna, bez zawodu 
CWikowski, ślusarz, subI. 
Czajkowski, urzędnik . 
Dembiński, major 
Dzwonkowska, urz
un., subl. 
Karczewski, wl. tartaku 
Kielbich, fabrykant 
Krosta, kucharka 
Kwiatkowska, wdowa 
Nadolska, mężatka 
Niespodziana 
Przybyłowicz, st. sekr., subI. 
PytIik, kupiec 
I Tarnowska, modystka 
\Vutkowska, służąca 
16a. Niezabudowany 
11. Izba Przem.-HanJlowa, mie. 
ści się Liceum Handlowe 
Winnecki, woźny 
18. Plac niezabudowany 
19. Zieliński, wl. n. m. 
Odrzywolski, inżynier, zaw. 
Abraham, wdowa 
Bubnow, mężatka 
Czarnecki, inżynier 
Czerwińska, wdowa 
Głowik, dorozkarz 
Jakubowicz, handlow.. subl. 
Karczewski, stolarz, subl. 
Papczyńska, wc1ow.ł 
Romanowska, bez 
aw., StlCI. 
Sikorski, kupiec . 
Skwierczyński, dyr. druk. 
Skwierczyński, pom. handl., 
subl. 
Wieczorek, biuralista 
Wierzchleiska. wdowa, subI. 
Zielińska. służąca 
Krótka. 
K o:m i s a r j a t II. 
1. Magazy n, wl. Gundlach, ul. 
Poznańska 
2. Niezabudowany 
3, HeeRe. wf. m. Podgórna 
Budusz, szewc , 
Sampławski. krawiec 
StaRge. wdowa 
Krzywa. 
Komisariat JI. 
Niezabudowana 
Księcia Adama Czartoryskiego. 
K o m i s a r i a t III. 
1. Ministerstwo Spraw Wojsk. 
Thommee, generał, zawiad. 


Skłodowski, oficer 
2. C. A. Franke, wl. n. m. 
Wiese, zawiadowca, zam. ul. 
Poznańska' 5 
Hoppe, uczeń kup., subl. 
Kluth, woźny 
Mahlke, pielęgniarka, subl. 
Meiburg, wdowa . 
Mosler, urz. pryw. 
Pedde, uczeń mech., subl. 
Rutkowski, inżynier 
Witkowicz, kołodziej, subl. 
Zytkowiak. rysownik, sub1. 
3. Tartak C. A. Franke 
4. Tartak C. A. Franke 
5. C. A. Franke, wl. n. m. 
Wiese, zawiadowca, zam. itI. 
Poznańska 5 
Gerth, werkmistrz 
Kowalska, dyrektorowa 
Malczewski, postr. P. P. 
Rozenke, koł odzie i, 'subl. 
Rutkowska, wdowa 
Rutkowska, nauczycielka 
Siuda, służąca 
Zutz, stróż. 
6. C. A. Franke, wl. n. m.. 
Wiese, zawiadowca, zam. ul. 
Poznańska 5 
Brohmer, kupiec 
Czapski, porucznik, subL 
Gili, pom. gastr., subJ. 
Hanke, wdowa 
Isemann, nauczycielka 
Janikówna, urz. poczt., subl. 
Majewska, służąca 
Modlibowski, kołodziej 
Tapper. placmistrz 
Zieliński, sekr. m. 
7. Kąpielnia C. A. Franke 
7a. C. A. Franke, wl. n. m. 
Wiese, za w., Poznańska 5 
Scholz, mistrz kąpielowy 
ib. C. A. Franke, wl. n. m. 
Wiege, zaw., Poznańska 5 
Kołaczkowski, s1. kom. kOIl- 
troli skarb. 
Lawrenz, robotnik 
Nowacki, robotnik 
Rogoziński, funkcj, Pol. 
1. 
Schmeling, bez zawodu 
Steinborn. kupiec 
Szyperska, służąca 
Thomas, wdowa 
8. Składnica fabr. Eberhardta 
9-12. Niezabudowane 
13. T iII , wl. m. 
Dcy, uczeń, subl. 
Kemnitz, kowal, subl. 
Kirszenstein, uczeń, subI. 
14. C. A. Franke, wl. n. m. 
Wiese, zawiad., zam. Poznań- 
ska 5 
Franke, bez zawodu
		

/adresy_192800225_0001.djvu

			Księcia Adama Czartoryskiego - Ks. Skorupki 


lU!ł 


Herzke, stużąca 
Manchen, bez zawodu 
Nowacki, robotnik 
Strasser, książkowa 
Staemmler, doktór, lekarz 
]5. Ogród 
Ksiedza Markwarta. 
K o m i s a r j a t V. 
1-4. Niezabudowane 
5. Krieger Teodor, wf. n. m. 
6. Tabaka Wawrz., wf. n. m. 
Ksieży Misjonarzy. 
K o m i s a r j a t V. 
Niczabudowana 
Ks. Skorupki. 
K o m i s a r j a t n. 
1-3. Planty miejskie 
-4. wf. parafji Szwederowo 
Ks. Konopczyński, proboszcz 
Pawłowska, srużąca 
5. wf. parafji Szwederowo. 
Kalaczyński. kościelny 
6. Niezabudowany 
7-8. Karuża, wf. m. 
Dębie, handlarka 
Fytter, tapicer 
Groszczyk, robotnik 
lakóbczak, urzcdnik 
Kocinicwski, robotnik 
Kulwicki, kolejarz 
Pepliński, malarz 
Przybylski. robotnik 
Szufrajrla, wdowa 
Winiecki, robotnik 
Zawierowski, robotnik 
9. Kwiatkowski, rolnik, wf. m. 
Kwiatkowski, kolejarz 
Kopłowski, robotnik 
Antoniewicz. ślusarz 
IQ. Kwiatkowski. wf. n. m.. 
zam. Ks. Skorupki 9 
Kaliszewski, palacz 
Kubiak. podoI. zaw. 
Miszkowska, wdowa 
Rudwelit. stolarz 
Szulc, robotnik 
11. Siuda, wl. n. m. 
Cierzniewski. stolarz 
Staniewski. litograf 
Wrzyszczyński, robotnik 
J2. Siu da. wf. m. 
NowaK, robotnik 
Grzelak. kominiarz. subl. 
Schulz, murarz, subI. 
13. ludek Genowefa, wf. m. 
Strzelewicz. cieśla 
Głomski, urzęd.. subl. 
14. Rapp. wf. m. 
Biarka, robotno 
Forszpaniak, robot. 
Panek. woiny 
Stangel, stukator 
Szabek, wdowa 


. Tykwiński, przykrawacz 

 KolI, wdowa 
15. Budziński, drukarz. wl. m. 
Budzińska, wdowa 
16. Tobolewski, wf. m. 
Lorenz, listonosz 
Skórczewska, wdowa 
17. Kaczmarel{, wf. m. 
18. Steinke, wf. m. 
Bukowiecka, wdowa 
Idzikowski, robot. 
Masztalarz, wdowa 
Mateja, wdowa 
19. lanke, wf. m. 
Dembicki, robotnik 
Kiełpińska, wdowa 
Sadka, robot. 
.Siemieniecka, szwaczka 
20. Wolff, wf. m. 
21. WolU, wf. m. 
22. Niezabudowany 
23. Tobolewski, wf. m. 
Andryszak, rzeźnik 
Czaplewski, robot. 
Dziurla, wdowa 
Izbaner, wdowa 
Nowak, ślusarz 
Tylińska, wdowa 
24. Dąbrowski. kupiec. wf.. m. 
Golz, murarz 
Sikorski, robotnik 
25. Stefan. wf. m. 
Bogdański. kupiec 
Nowakowska,. wdowa 
Radziński, fryzjer 52. 
Smoliński, robotnik I 53: 
Seehafer, piekarz 
Stańczyk, podoI. zaw. 54. 
Zyks, furman 55. 
Buda, robot., subl. 1 56. 
26. Błażejczak, wf. m. 
Mądrowski. robotnik " 
Pieczyński, wojażer 
27-28. wf. Dtsch. Frauenverein 
Schwartz, djakoniska 
Lange, pomocnica 
29-31. Niezabudowane 
32. Kieper, wf. m. 
Albrecht, robotnik 
Buhrt, robot. 
Gucza, kolejarz 
Grzone1r Józef 
Hoffmann, krawiec 
Kwiatkowski, stolarz 
Knopf, woźnica 
Megger, maszynista 
Pilarski, szewc 
Schulz, robot. 
Skamicra. robot.,' subl. 
33. Thurau, wf. m. 
Buda, rob
, subl. 
\Vachowiak. rob.. subl. 
34-35. Niezabudowane 
36. Mącznikowski, wf. m. 
KleH, robot. 


Kolasiński, robotnik 
Paliwoda, robot. 
Kolasiński, robotnik 
Bibrowicz, wf. m. 
Cieślic ki, blacharz 
Kuchacki, robot. 
Wlodarski, chorąży 
Wolnik, handlowiec, subł. 
Zieliński, robotnik 
38-39. Niezabudowane 
40. Bogdański, wł.. Leszczyń- 
skiego 95 
Matek, robotnik 
Małek, kowal 
Nowak, robotnik 
Kozak, robot. 
Walkowiak, robot. 
41-44. Niezabudowane 
45. Murawski, wf. 11. m. 
Kaczmarek, robot. 
Kowalski, szewC 
Kriiger, dekarz 
Lisewska. robotnka 
Malicki, robotnik 
Murawski, wf. m. 
Cylichowski, wf. 111. 
Marek, wf. n. m. 
Schroder, rob., zawiad. 
Strzyżewski, wf. m. 
Sosiński, robotnik 
Janczak, wł. m. 
Polak, wf. m. 
Musielak, ślusarz 
Priifer, rzeźnik, subl. 
Niezabudowany 
Budrys, wf. m. 
Andrzejewska, wdowa 
Niezabudowany 
Gomoll, wł. m. 
Legin, wł. n. m. 
Galicki, podoI. zaw. 
Gralewski, stolarz 
Mokański. robotnik 
Szubert, stolarz 
Szczepański. robotnik 
Szroeter, ślusarz 
Feldmann, wf. m. 
Zudze, wdowa 
58--60. Niezabudowalle 
61. Dey, wf. m. 
Pietrzyńska, wdowa 
62. Dey, wf. n. m. 
Banaszkiewicz, stolarz 
Dombrowski, robotnik 
Ertner, robotno . 
Walkowiak, robotno 
6.1 -64. Jędrysik. wf. m. 
l Zarębski, podoI. zaw. 
r 65-61.' Niezabudowane 
6R Woźniak, wf. m. 
Gordon, wdowa 
Janik, kowal 
Izbaner, robotno 
Kosicki. robotno 
Pawlicki, robotnik 


131. 


146. 
47. 
48. 


49. 
I 
50. 
51. 
ł 


I 
57. 


.
		

/adresy_192800226_0001.djvu

			ll@ 


Matuszczak, robotnik 
Andrzejewski, szewc, subl. 
69. Niezabudowany 
1'(,. Ruciński, wl. m. 
Czajkowska, wdowa 
\Vołodyn, krawiec 
Oh.zewski, stolarz, subJ. 
/1-72. Niezabudowane 
;3. jerzewski, wl. II. m. 
Gierzewski, :zawiadowca 
Kędziorski. murarz' 
74. Howe, wl. m. 
Adam.czak, podof. zaw. 
Lewandowski, inwalida 
I". Reymann. wl. m. 
Mrowczynski. robotnik 
Dominowska, wdowa 
Bulińska, robot.. subl. 
7fJ. Ronowicz, wl. m. 
Kamiński. ślusarz 
Piechocki, robotnik 
Wysocki, robotnik 
77. Gleske, wl. m. 
Kałaczyński, inwaJida 
Sekuła, robotno 
78. Niezabudowany 
79. Kaczmarek. wl. m. 
Kollas. formiarz 
\Vilczyński. robotnik 
. 10. Kriese wl. m. 
Nadolny, robotnik 
81. Niezabudowany 
S2. Oloszyńska, wl. m. 
Czerwiński, robotnik 
Rogalski, tapicer 
Słomiński, stolarz 
83. Czarnecki, wl. n. m., z;łm. 
nr. 84 
Roszak, handlarz 
Wojcik, port jer 
:54. Czarnecki, wl. m. 
_ Kaczmarek, cuk., sLlbl. 
85. Rux, wf. m. 
86. Kostuj, wl. m. 
Graczyk, inwalida 
Knuth, dekarz 
Sojkowski, robotnik 
Witkowski, robotnik 
Wruk, inwalida 
Wiatrowski, kolejarz 

6a. Pniewska, wl. m. 
87-88. Kończak, wl. n. m. 
zaw. Stypakowski, Ks. Sko- 
rupki 89 
Bergandy, ogrodnik 
FaJeńczyk, robotno 
Grześkowiak, kowal 
Olszyński, szewc 
Kaczmarek, wdowa. 
Pawlak, robotno 
Strauchmann, handląrz 
SIedzikowski, handl., 5ubI. 
39. Rzatkowski, wl. n. m. 
Stypakowski, z3wiad. 


Ks. Skorupki - Kujaw
ka 
, 


. 


GoJiński, szewc 
W oiciechowski, robotnik 
Głębocki, piekarz 
(}.{nyś, robotnik 
Konatowska, stolarz 
Landt, szklarz 
l\łichniak, podal. zaw. 
Myślankowa, wdowa 
Szymczak, robotno 
Szczepański, stolarz 
TyJillski, robtnik 
Wiec ki, piekarz 
90. Niezabudowany 
91-92. Kamm, wl. m. 
Kulaszewski, robotn., subl. 
93. Maahs, wl. m. 
94. Frank. wl. n. m. 
Frank. murarz, zawiad. 
95. Grabowski. wl. m. 
BetUn, maszynista 
Doberschiitz, st. sekr. poczt. 
POrowczyk. woźny 
96. Kałdowski. wl. n. m., zam 
nr. 97 
Barcikowski, robntnib.... 
Czernik, robotnik 
Panienkowski, kolejarz 
Tamński. robotnik 
97. Kałdowski, wt. m. 
Ranach, kowal 
Kanter, wdowa 
Kobus. robotnik 
Kuś, robotnik 
Konopiński, kupiec' 
Kardowski, stolarz 
Pawlicki, robotnik 
Skrzypiński, cieśla 
Tibus, wdowa 
Titarenko, tokarz 
98. I3ecker, wl. m. 
Kotarek, krawcowa 
99. Zygmunt, wio 'm. 
Grzelak, robotno 
Godzwon. fryzjer 
100. Łuczków. wl. m. 
Affelski, rzeźnik 
Gronkowski, robotnik 
Kempista, wdowa 
Idraszek, wdowa 
Polasik, wdowa 
Redmann, robotno .... 
Stroba, robotno 
Tabaczyński. rzeźnik 
\Voźniewski, kolejarz 
Zieliński, maszynista 
] 01. Goga. wl. m. 
Lev-':ń<.:.łd, robotnik 
M"... '\ !t-.ka. wdowa 
S..) l.rafr.;ld. krawiec; 
Walczak, robotnik 
\\. alczak, ślusarz 
102. Chmielewski, wl. m. 
Demski, urzędnik 


Kiełpiński, przetokowy 
Majchrżak, podal. zaw. 
Nickei, stolarz 
103. Mruk, wl. m. 
Kołomeja, robotno 
Kokosińska, wdowa 
Lewandowski, robotnik 
Majewicz, stolarz 
Tysler, rachmistrz 
104. Roszyk, wl. m. 
Karwan, koszykar.:- 
1O
 Olbrych, wl. m. 
Abraham, wdowa 
Bączkowskl, robotnik 
I Górkiewicz, szewc 
Kasprzak, drukarz 
Krause, mechanik ' 
Kłokacki, robotnik 
Kuman, drukarz 
Pertkiewicz, drukarz 
Ripke, krawiec 
106. Starko wl. m. 
Bogdańska, wdowa 
Babiński, malarz 
Chojnacki, pantoflarz 
Gadzikowski, robotnik 
Gorczvńska, wdowa 
Gondek, robotnik 
Dcręgowski, robotnik 
Kostkowski. urzędnik 
Kostkowski, robotnik 
Modliński, robotnik 
Matuszak, robotnica 
Spychalski. szewc 
Wiśniewski, krawiec 
107. Staniszewski, wf. m. 
januszewski, stoiarz 
janoszewski, siodlarz 
Jurkiewicz, robotnica 
Noga, robotno 
Nowacka, wdowa 
Miąskowski, stolarz 
StoJarczyk, rohotr.. 
Wojciechowski, robotnik 
108. Niezabudowany 
109. Balka, wl. m. 
Fengier, restaUł-atlu 
Wieczorek, zecer 
Itry ch. książk., subI. 
lIO. Balka, wl. n. m.. zam. 
nr. 109 
Mazachowski, robotnik 
Maxelan. robotn. 
111. Balka, wf. m. nr. 109 
Blach, listonosz 
Kamiński, piekarz 
Szeliga, krawiec 
Kujawska. 
Komisarjat VI. 
1. 
pichlerz 
2. Andreas, wl. m. 
Chudy, ucz. kup., subl. 
EJ;ert, wdowa
		

/adresy_192800227_0001.djvu

			I5ujawska 


111 


Grosellik, kupiec 
Klunder, kupiec 
'Łukaszewski, kupiec 
Matejck, bednarz 
Nowacki, stolarz 
Nowak, rob., subl. 
Olszewski, kupiec 
Potarzyński. robotnik 
Pankau, rob. 
SchmeIter, kupiec 
Szroder. służąca 
3. 
pichlerz 
4. Schubert, wl. m. 
.. Iwieki, ślusarz 
Kaczmarek, kowal, subl. 
Krause. wdowa 
Markward, służ. 
Ristau, ucz. kaw.. subl. 
 
Rydlewski, br.tkarz 
Radtke, służ. 
5---6. Kipf, wl. m. 
7-8. Loga, wl. m. 
Dymarkowska, służąca 
Papka. urzedn. gosp. 
9. Jakob, wl. m. 
Busse, woźnica 
Cohn, bez zaw. 
Dabek, ucz. kowal. subl. 
Gawrych. krawiec, subl. 
Griining, kolejarz 
Neumann, be
 zaw. 
10. Lewandowski, wl. m. 
Balcerek. wojażer 
Deyfeld. podal. zaw. 
11. RafaIski. wl. n. m.. zam. Dą- 
browskiego 23 
Budziński, robQtnik 
Grus, ślusarz 
Kapsia, szofer 
Kurdeiski, rob., subl. 
Lipiński, krawiec 
Łuczak, rob., subl. 
Nowak. krawcowa 
PfIaum. wdowa 
Stapka, mdatka 
TyIińska. akuszerka 
Wysocka. bez zaw. 
12; Halagiera, wl. ID. 
Gicłdarska, służąca 
Szews, kier. biur. 
13. lekert, wl. m. 
Ciesielski. szofer, subl. 
ChyBa, piekarz 
Gorzelany, szewc 
Jauer. wdowa 
Leitner, służąca 
Pankau, robotno 
Stodolski, koszykarz 
TylI, rzeźnik 
W rzyszczyński, malarz 
13a. lekert. wl. n. m. 
Bartkowska, wdowa 
MeBer, rob. 
Niewiecki, prasowaczka 
Patzke, pantoflarz 


Pohlmann, rzeźnik 
Wierzc
'W'ki. robotnik 
14. lekert, wl. n. m. 
Bagniewski. robotnik 
Burchardt, rob. 
Drzycimski, murarz 
Fac. rob.. subl. 
Gieldarski, robotnik 
Lipski, kier. parowozu 
Łobodziński, robotnik. subl. 
Majewska, wdowa 
Mylder, rob. 
Pacer, rob., subl. 
Priewe, rob. 
RewaId, koszykarz 
Szydłowski. rob., subl. 
Talarski, kupiec 
15a. lekert. wl. n. m.. zam. To- 
ska 14 
Cieślicki. siodlarz 
lekert, dekarz 
Itczak, rob. 
Janus
ewski, pom. handl. 
ja rocki. ucz., subl. 
Rehwald, koszykarz 
Simon, wdowa 
Ziółkowski, urzedn. mag. 
15 a lekert, wl. n. rn.., zam. To- 
ruńska 14 
Borucka, steperka, subl. 
Busse, rzeźnik 
Cierni akowski, rzeźnik 
Janus, przykrawacz 
J anz, rob. 
Jafl1szek, stołowy 
Kalaczyński, dekarz 
Kedzierski, ślusarz 
Król, praczka 
Kruszyński, robotnik 
Kupke, 
ospodyni 
Laskowska.. wdowa 
Mikolajczak, kolejarz 
Prusiński, fryzjer 
Szczukowski. handl. 
Żuławska, wdowa 
16. Stock, wl. m. 
Figatelska, wdowa 
Mindykowski. kolejarz 
Przybyła, ob'uwnik 
Rosiński. robotnik 
Schmidt, urzedn. P. P. 
Szmelter, wdowa 
17. Grzybowski, wl. m. 
Bogusławska, kasjerka 
Biela, rob. 
Cieśliński, robotnik 
Chmarzyński, urzędnik 
Gumienna, wdowa 
Gestwa, listonosz 
Glapa, postr. P. P. 

empski. sierżant 
Kubera, sluż. 
Nicoń. kupiec 
Odyga, ślusarz 
Paczkow.ski, piekarz 


Piasecki. biurowy 
Pawlak. ucz. piek., subl. 
Sadowski, rzeźnik 
Tarkowski, kupiec 
Wali5zewski, robotnik 
Ziólkowski. siodlarz 
Ziółkowski. robotnik 
18. Ks. Duczmal, wl. n. m., zam. 
Chojna, pow. Wągrówie
 
Próba, zaw. domu. 
Dinkler, rob. 
Domański, 
tolarz 
Dukowska. wdowa 
Feddek, konduktor 
Gałązka, szewc 
Hinz, rob.- 
Januszewski, robotnik 
Kłosowski, robotnik 
Kluczkowski, robotnik 
Kędzierski, robotnik 
Kindermann. bez zaw. 
,Lewandow
ki, robotnik 
Nie.wińska. wdowa 
Otto, rob, 
Syrek. palacz 
Stankiewicz, krawiec 
19. Judek, wl. m. 
Buliński. kowal 
Kauszka. krawcowa 
Skweres, rob. 
Szczypiński. robotnik 
Urbańska, krawcowa 
20. Bordanowicz, wl. m. 
Bielawska. wdowa 
Ciapluch. krawcowa 
Kruszka. wdowa 
Kaczmarek, służąca 
Spruł1g, bez zawodu 
21. Knozowski, wl. m. 
Borkowska, gospodyni 
22. Nowak, wl. m. 
Bączyński, handl.. subl. 
Laskowski. robotnik 
Mackowski, stangret 
Matcrnowska, wdowa. subf. 
Moryks, rob. 
Pieśniewski, szewc 
Piesik. szewc 
Pohlmann, rzeźnik 
Ulrich, bez zaw. 
Tomczak, szewc 
Turek, szewc 
W oUer, rob. 
23. Olejniczak, koszykarz 
Gełczyńska, wdowa 
Grejkowski. robotnik 
Klimczak, cieśla 
Robakowski. robotnik 
Ryszkowska. wdowa 
. 
Ryszkowska, wdowa 
Stachowski, robotnik 
Twaro
, rob. 
Weigt, rob. 
Wilanowicz, koszykarz 
Wysocki, roł)ołnik
		

/adresy_192800228_0001.djvu

			112 


Kujawska 


2-4. Zarczyński, wł. m. 
Brański, żeglarz, subl. 
Fiszer, bez zaw., subl. 
Fiałkowski, kond. tramw. 
Gomulski, stołowy 
Hiibner, robotnik 
Hornowski, urzędn. państw. 
Poraziński. fryzjer 
Scheibler. służ. 
Siwek, rob. 
Skibińska, służąca 
ol5. Dr. Winiarski, wf. n. m., zam. 
Wiatrakowa 16 
Wichrowski, zaw. domu 
Berg, rob. 
Chojnacka. robotnica 
Hajduk, rob. 
J
'
niewska, krawcowa 
Jaśkowiak, roD. 
Klarkowski, szewc 
Rydelski, robotnik 
Wypijewski, robotnik 
Mikl1łski, szewc 
26. Pacych Stan., wł. n. m., zam,. 
Warszawa, 
niadeckich 11 
Andrzejewski, zaw. domu 
Bohlke, posługaczka 
Bcłzerowska, wdowa 
Bureta. służąca 
Duszyński, stołowy 
Fcchner, rob. 
FelImut, rzeźnik 
Gadziński, stangret 
Jezierski, woźny 
Kowalska, wdowa 
Moczyńska, wdow d 
Polachowski, krawiec 
Stefińska, krawcowa 
Strzelczyk, rob. 
Zwiefka, posługaczka 
27. W.ęglarski. kupiec 
Danin. służąca 
28. Margwardt, wf. m. 
Beszczyński, piekarz 
Bogusławski. handl. 
Kaczmarek. ucz. piek., subt. 
Margwardt, piekarz 
Nietz, ucz., subl. 
Stramel. biuralista 
Szmelter, wdowa 
Tylińska, wdowa 
Wutkowska, służąca 
19. Zybertowicz, wf. m. 
Beyer, rob. sub1. 
Flagier, bez zawodu 
Kreutztahler, wdowa 
Kujawa, ucz. elektromont. 
Nowak, kolejarz 
'Niemasżewski, ucz. sioJI., 
subl. 
Nietz, ucz., subl. 
Tylińska, wdowa 
30. Timm, wl. m. 
Busse, palacz 


... 


31. Rosiński, wł. m. 
Gerke, mężatka 
Kamiński, kowal 
Lejek, rob. 
Maciążek, rob. 
Matuszewski, rob. 
PiOlek, handl. 
lelazny, rob. 
32. Neumaier, wf. n. m., zam. 
Kujawska 3
 
Duda, piekarz 
Kuraszkiewicz, wdowa 
Neumaier. cukiernik 
Potwacki, handl. 
Schmidt, piekarz 
33. Euskeit, wf. m. 
Tomaszewska, służ. 
34. Ciżewski, rzeźnik 
Flaum, stołowy 
35. Kruszyński, rzeźnik, wł. m. 
Bienkowska, służąca 
Rydzewski, ucz. rzeźno 
36. Preuss, wf. Il. m.,. zam. 
radzka 19 
Braun, dzierżawca 
WeIk, bez zaw. 
37. Rosińska, wf. m. 
Czajewicz, krawcowa 
Glinkowski, robotnik 
Modrakowski. robotnik 
Rosiński. kupiec 
Zdun, robotno 
38. Stachnik, wl. n. m. 
Chmiel, krawiec, subl. 
Eichstaedt, rob. 
Koszucka, wdowa 
Wiśniewski, robotnik 
W ojciechowski, kołodziej 
39. Stachnik, wf. n. m. 
Groszewski, listowy 
Kaliszewski, kołodziej 
Lewandowski, robotnik 
SmużYlIski, kowal, subI. 
40. Stachnik, wl. m. 
Karkola, służ. 
41. Rccka, wł. m. 
Claassen, rolnik 
Kamecki, cieśla 
42. Bogusławski, wf. m. 
Dębińska, ekspedj. 
43. Biechowski, wf. m. 
Borkowski, szewc 
Heleniak, rob. 
Kiliński, rob. 
Milewski, robotnik 
Mohr, robotnica 
Szczęsny, rob. 
43a. Bogusławski, wf. m. 
44. Jasińska, wl. m. 
Berenstein, biur., subl. 
Domagała, .ślusarz, sub1. 
45. Ławicki, wf. m. 
Basendowska, wdowa 
Grzegorowski, robotnik 


Jankowski, robotnik 
Priebe, rob. 
Ryszkowski, krawiec, subl. 
Zak, bez zawodu 
46. Wojnarowska i Idzikowski, 
wl. Il. m., zam. Wysoka 32 
Czechowski, zaw. domu, zam. 
,Kujawska 48 
Antczak, wdowa 
Danielski, kolejarz 
Grzegorowski, robotnik 
Idzikowski, krawiec 
Ogowski, robotnik 
Schmidt, rob. 
Słomkowski, robotnik 
47. Fragorias, wł. m. 
48. Gałuszka, wf. n. m.. zam. 
Król. Huta 
Czechowski, restaurator 
Luźny, robotno 
Sadalski, robotnik 
Szefner, blacharz 
Sie- 49. Neumann, wf. m. 
Neumann, rzeźnik 
50. Hanusiak, wf. n. m., zam. 
Nowa 
Antomak, inwalida 
Borowicz, szewc 
Karczewski, stolarz 
Kriiger, wdowa 
Maliszewski, ucz. kow. 
Paczkowski, kolejarz 
Stachowski, kolejarz 
Swiatowy, rob. 
50a. Plac budowlany 
51. Zakrzewski, wł. m. 
Kiczka, cukiernik 
Kuczma, piek., subl. 
Koper. bez 7<1W. 
Miehs. piek., subL 
5l. Dobrz3ń
"i, f')i:tik, wf. m. 
Górska, wdowa 
Hajnowska, służąca 
53. Zakład Sw. Ducha 
Ks. Barallski, zawiad. 
Częsz, ksi.\uz 
Czymaliski, inwalida 
Kolipif.ski, ksiądz 
Madl\(:wski, zakonnik 
MaIz, n, zakonnik 
Nap
erkowski, ksiądz 
Ornowski, zakonnik 
Piasecki, zakonnik 
Puchaiski, zakonnik 
Walczak, służąca 
54. \Viśniewski, wf. m. 
Nowicki, robotnik 
Hecych, rob., subl. 
55-59. Rola orna 
60. Bogusławska. wf. n. nI., zan'. 
Rupienica 4 ł 
Matl1siak, robotnik 
Morzywołek, kowal 
Wendland, rob. 
Woźniak, palacz
		

/adresy_192800229_0001.djvu

			Kujawska 


113 


61. Godysz, wf. m. 
Dawid, rob. . 
62-69. . 'Rola orna 
70. Wolf, wl. m. 
Madelmagd, służ. 
71. Buchaniec, wf. m. 
Chłopecki, robotnik 
Kogut, rolnik 
72. Hildebrandt, wl. m. 
'Zaremba, urzędn. 
osp. 
73. Mikulski; wl. m. 
74. Thrams, wl. m. 
75. Gładysz, wl. m. 
Biskupski, kolejarz 
Gąska, szofer 
Janowicz, post. P. P. 
Krzewina, bufetowa 
Mielczarz, stróż 
75 B Gładysz, wl. n. m. 
Chrupała. wdowa 
Musielak, biuralista 
Pecyna, rob. 
Przybylski, hutnik 
76. O
ród 
77. Minikowska, wl. m. 
Boelter, rzeźnik 
Gmiński, ślusarz 
Helak, rob. 
Kubczak, kupiec 
Menes, służąca 
Rutkowski, inwalida 
Rutkowski. urzędnik 
Wiśniewska, służąca 
7K Węglarski, wł. n. m., 
Kuja wska 27 
Bartsch, rob. 
Brudziński, koszykarz 
Garcz, stolarz 
Karłowicz, rob. 
Karkoła, rob. 
Marcinkowski, stolarz 
Nadolski, rob. 
Ruclński, dekarz 
Srama', rob. ' 
Stahlski, stolarz 
Stodólka, szewc 
Tańska, wdowa 
Tański, murarz 
79. Pietrolaj, wt Ił. nI., L.am. 
Suwałki, ul. Krzywa 
Jarczewski, portier 
Breicka, wdowa 
Kruk, mężatka 
Lisiak, kupiec 
Tafelski, robotnik 
1'10. Pietrołaj, wl. n. m., zam. Su- I 
wałki, Krzywa 
Jaszczewski, port jer 
Grzegorzewska, wdowa 
Hanusz, robotnik 
Książkiewicz, robotnik 
Kottke, robotnik 
Kujawski, konduktor 
Liberda, stolarz 


KSi,ga adresowa 


Steinke, robotnik 
Strzewsld, robotnik 
Szabel.n, wdowa 
Witkowski, kowal 
Zuławska, wdowa 
81. Joźwiak, wf. m. 
Kuman. korespondent 
Strynkiewicz, składacz. 
82. Liebenau, wl. m. 
Antończak, szofer 
Batkowski, robotnik 
Brucka, robotnica 
Bromke, ślusarz . 
Gili, robotnik 
Grzema, kołodziej 
Jaskulski, robotnik 
Kęciński, stolarz 
Kęciński, murarz 
Lewandowski, robotnik 
Purzewski, robotnik \, 
Radzińska, wdowa 
Reich. robotnik 
Witucki, robotnik 
Zająkała, rzeźnik 
Ziehńska, robotnica 
83. WiU, wl. d. n. m. 
Witt, wdowa wf. m. 
84. Bierwagen, murarz 
· Kitowski, rzeźnik 
Kamińska, służąca 
Schulz, rzeźnik 
Schulz, wdowa 
Ośmański, rzeźnik 
Kaczmarek, wl. m. 
Gapiński, pom. kowal. 
Góralczyk, ucz. kow.. subl. 
Okuiski, robotnik 
I Trawińsld, ucz. kowal. 
86. Neumann, wl. m. 

 Brzyski, rzeźnik 
Witkowski, robotnik 
87. Łassa, wl. m. 
Dorau, robotnik 
Kapckc, robotnik 
Kriiger, handlarz 
Kottke, robotnik 
Krajer. wdowa 
Ziółkowski, robotnik 
88. Grabowski, wl. m. 
Bochorecka, wdowa 
Klemann, robo.tnik 
Pomianowski, woźny 
89. Kiciński. wf. n. m., zam. Sta- 
ry Rynek 
Kopka, zaw. domu 
Malek, rolnik, subl. 
Magisterek, urzędnik 
Ma
isterek, robotnik 
Pala{;z, kowal 
Slotała, listowy 
Staków, r Jbotnil-.. 
Kierey, wf. m. 
Głowacki, wl. n. m., zatn. 
\Vyrzysk, Rynek 


zam. j 85. 


90. 
91. 
ł 


Antoniak, wdowa 
Bąkowski, doz. więz. 
Furmanek, robotnik 
Jeńczak, robotnik 
Kowalski, robotnik 
Mańczak, wdowa 
Michalski, robotnik 
Rademacher, urzędnik 
Ramicki, robotnik 
Sucharski, robotnik 
Stasierowska, wdowa 
Stasierowski, biurowy 
Stojkowski, robotnik 
Siekierkowski, d
karz 
Szulc, wdowa 
Wojciński, bez zawodu 
92. Gryska, wł.m. 
Dopner, robotnik 
Hoppe, wachm. woisk. 
J abasz, wdoWa 
Łoboda, robotnik 
Mikczyński, piekarz 
Nowak, robotnik 
Norenberg, robotnik 
Nebermann, bez zawodu 
Ram
lak, wdowa 
Zamorski, fryzjer 
93. Zamorowski, wl. m. 
Bury, murarz 
Pipowski, rzeźnih 
94. Pazderski, wl. m. 
Piegze, obuwnik 

migiel, wdowa 
Tokarski, robotl1ih 
Tomke. handlarka 
95. Wilk, wl. m. 
Pieczyński, cukiernik 
Zuk, nadzorca rybacki 
,96. Kozakiewicz, wl. m. 
Chojnacki, robotnik 
Górski. robotnik 
Koniarski, kowal 
Krzemkowski, robotnik 
Hichniewski, szewc 
Piasecka, marszantka 
97. Kaczmarek, wl. m. 
Antoniewicz, woźny sąd. 
Domke. mężatka . 
Górski. robotnik 
Marynowski, listowy 
Schwonke, handlowiec 
Szczepański, rzeźnik 
Woźniak, zaw. wojskowy 
98. Kukuk, wl. m. 
 
Hoifmann, obuwnik 
Jasiński, ślusarz 
KrywaIski. robotnik 
Pacholski
 robotnik 
Spudych, ślusarz. subl. 
Szymandura, urzędn. 
Urbaniak, robotnik 
Wa-Jdyn, kupiec 
Zaremba, wdowa 
99. Leński, wl. m. 


to 


8
		

/adresy_192800230_0001.djvu

			114 


Kujawska 


Boehnke, robotnik. 
Borucka, robotnica 
Bombolewski, robotłdk 
J arocka, wdowa 
Kloska, urzęnik, suuJ. 
Kleybow, steperka 
Krzemkowski, strażnik 
Łagonowski, stolowy 
Malak, kier. parowozu 
Pachoiski, robotnik 
Proszkiewicz, robotnik 
Strzyka ra, robotnik 
Strumpf, stolarz 
Szymandura, urzędnik 
Urbaniak. robotTlik 
Zaremsk:ł, wdowa 
100. Marcol, wł. m. 
Brzeziński, rzeźnik 
Drobniewska, wdowa 
Domżara, mężatka 
Jackowska, krawcowa 
Łuczak. murarz 
Ma tej a, robotnik 
Sółkowski, stelmach 
Trojanowicz, szewc 
Zbierak, rzeźnik, subL 
\Vierzchowski, robotnik 
WawrzYJlla
, rouomik 
101. Kazigrotowski, wl. m. 
Amborski, kowal 
Gaedtke, wdowa 
Lewandowska, rohotnica 
Łępak, robotnik 
Minga, robotnica 
Rutkowska, srużąca 
Skorupa, w'lotnik 
102. Panplenn, wl. m. . 
Grzegorowski, robotnik 
Somerfeld, robotnik, subł. 
Szykowny. handl., Sl1U1. 
Zieliński, robotnik 
J03. Giziński, wl. m. 
Chudziń<;ka, wdowa 
Kezik, koszykarz 
Kieczkowski, robotnik , 
KOWJllski, handlowiec 
Krzywaiska, 'wdowa 
Lewandowska, wdowa 
Lewandowski, kowal 
Robakowski, robotnik 
Szulc, wojażer 

wiatowy, robotnik 
Trzciiiski, ślusarz 
WaJczak, wojażer 
Wierzchosrawski, szewc 
104. Cukras, wf. n. m. 
Lutkowski, zaw. domu 
Biegański, piekarz 
Danielczyk, kowal 
Szulc, robotnik 
Wieczorkowski, kolejarz 
Witkowski, stolarz 
Więziorowski, listowy 
105. Gieżek, wl. m. 


. 


Baelldt, wdowa 
Golitiska, krawcowa 
Jaszczak- garncarz 
Kawicka, robotnica 
K rzywdzińśka, wdowa 
Lewański, robotnik 
Meller, robotnik 
Nurkil'wicz. koszykarz 
Techner, handlowiec 
JOG. Smoczyński, wl. m. 
Grabowski. miedziarz 
Jabłoński, elektromonter 
Kujawski, malarz 
Mazurkiewicz, t'obotnik 
Maradzińska, mężatka 
Neumann, wdowa 
Pulkowski. robotnik 
W esoło
ski, ucz. maI. 
J07. Goworowski, wl. 11. m.. zam. 
\\-'łocJawek 
. Malinowski, zaw. domu 
Bazylczyk, koszykarz 
Owsienicki, bez zawodu 
Woźr:iewski, woźny 
108. Stawicki. wł. m. 
Beutler, robottIik 
Braun, kowal, subl. 
Gryda, robotn., subL 
Groth, lakiernik 
Jasznerska, wdowa 
J09. Plac budowlany 
lIO. Boenke, wl. n. m. 
Dziwnik, urzędnik pań
tw. 
Górny; ślusarz 
Głowacka, tnężatka 
Duda, robotnik 
Jabłoński, rolnik 
Kocieniewski, murarz 
Kędzierski, górnik 
Ma
hllik, szewc 
Płotkowski. robetnik 
Pierzchaiski, stangret 
Słojewski, robotnik 
Trudnowski, szczotkarz 
Tomaszewski, szewc 
Zyłkowski, ślusarz 
111. Gorelik, wl. m. 
Chudziński, zegarmistrz 
Drzewicki, stolarz 
Haftkowski, ślusarz 
Królikowski, szofer, subl. 
Lewandowski, robotnik 
Oszczak, robotnik 
Piechocki, robotnik 
Rutkowska, bez zawodu 
112. Jendernalik, wl. m. 
Bergier, ucz. rzeźb., subl. 
Jędrzejewski, podof. zaw. 
Krutysza. ucz. piek.. subl. 
Polachowski, funkcjo mag. 
Ronowski, szewc 

migiel, robotnik 
Stanek, robotnik 
Witczak, - robotnik 


" 


113. Opałka. wt. m. 
Frohlich. srużąca 
Wierzchowska, służąca 
114. Ma
istrat. wl. 
Brzyski, o
rodnik 
Bajrach, ekspedj. 
Frolichowski. doz. ogrodn. 
Goncerzcwicz, wdowa 
Koepke, emeryt 
Lewandowski. woźny 
Paliwoda. strażak 
Stawartycka, srużąca 
Woźniakowska. wdowa 
\Vojtaszak, ślusarz 
Wodecka. wdowa 
Zimnich, robotnik 
J 15. Leizer. wl. n. m., zam. Ku. 
jawska 116 
Doberschiitz, szofer. subL 
Gładzlejewski. szofer. subł. 
Kasanek, obuwnik, subI. 
Liebthal, krawiec. subI. 
Repke, urzędnik 
Schmidt. fryzjer 
Smoliński, stud., subł. 

wierkowski, rzeźnik 
Stohr. praktykant 
116. Leizer. wl. m. 
Bachrach. prokurent, subl. 
Cacha, rzeźnik 
Lewy, mężatka 
Propper, wdowa 
Schmidt, wdowa 
117. Wendt, wl. 11= m., "am. Ku. 
jawska 118 
Dziennik. podoI. zaw. 
Łusiak, szofer, subł. 
Makowiecka, wdowa 
MareHa, fryzjer, subl 
Mateja. szewc 
Olszyński, rolnik 
Słomkowski, monter 
Słomkowski, robotnik 
Wesołowski, urzędnik 
118. Wendt, wt m. 
Huli
owski, robotnik 
Jobr, kucharka 
Karabasz. akuszerka 
Karabasz, szewc ' 
Ladusz, rzeźnik 
Ristau, bez zawodu. subl. 
Wendt, kupiec 
119. Lubańska, wl. m. 
Dukland, urzdn. państw. 
Milewski, stolarz 
Stachowicz, kupiec, subl. 
120. Widerkiewicz, wl. m. 
Grzeczkowska. wdowa 
Lachu ta. piekarz 
Tysler. piekarz 
Wełmińska. służąca 
121. Sieszewiecz Alek., wr. n. m. 
zam. Wilno 
Tylkowski, zaw. domu
		

/adresy_192800231_0001.djvu

			Kujawska - Kwiatowa 


115 


Andziewicz, krawcowa 
Augustowski, szewc 
Ciesielska, bez zawodu 
Griitzmacher, fryzjer, subI. 
Jasińska, robotnica 
Kajna, robotnik 
Markowski, fryzjer 
Prusiecka, robotnica, subl. 
Sobieszak, wdowa 
Tobar, szewc 
Żubertowicz, szewc 
122. Beczyński, wf. m. 
Orost, piekarz 
Graczkowski, robotnik 
Gill, stołowy 
Gust, wdowa 
Karwacki, rzeźnik 
Korzonek, robotnik 
Kruszyński, robotnik 
Napieraiski,. maszynista 
Zapęcka, robotnica 
123. Dr. Gałecki, wf. n. m., zam. 
Warszawa, Nowy Swiat 
Burdziński, żaw. domu. Dą- 
browskiego 19 
Frohlich, robotno 
Graf, ślusarz 
Główczewski, stróż' 
Główczewski, ślusarz 
Jóźwiak, urzędnik P. P. 
Kloska, kupcowa 
Karczewski. robotnik 
Lewandowski. bez zawodu 
Lewandowski, robotnik 
Lipińska, mężatka 
Nowicki, drogerzysta 
Nicz, wdowa 
Ostrowicka, wdowa 
Pokora, maszynista 
Radziński, robotnik 
Schram, robotnik 
Szymański, górnik 
Tuczyńska, wdowa 
Truś, kupiec, subI. 
1l4. Dom fabryczny, niezam. 
125. Jankowski, wf. n. m., zam. I 
Gdańska I 
Janicki, zaw. domu 
Gensler, kupiec 
Nowicki, stanS{ret - 
i26. Zakrzewski, wf. m. 
Koska, portier . 
Kłopotek, służąca 
In, Tokarzewski, wf. n. m., zam. 
Gdańska 38 I 
Gondek. zaw. domu 
Balewski, stolarz 
Baranowski, ślusarz 
Franz, biural., subl. 
Głaziński, robotnik 
Górski piwowarz 
Kaszubski, stolarz 
Kaliszewska, służąca 
Murawski, cieśla 


, 


Olecki, nauczyciel 
Pakulski, urzędnik poczt. 
Rogozińska, mężatka 
Rogozińska, nauczycielka 
Radziejewski. profesor 
Stelbaum, kapitalista 
Szorcz, urzędnik 
Swiażkinowa, pianistka 
Urban, kapitan W. P. 
W ołoszyn, urzędnik 
\Valkcwiak, wdowa 
Walkowiak, kowal 
, 
Ku Młynom 
K o m i s a r j a t I. 
1. ident. ul. Jezuicka 6 
2. ident. ul. Jezuicka 718 
Ku Wiatrakom 
K o m i s a r j a t VI. 
1. Bagniewski, wf. m. 
2. Dobek, wf. n. m., zam. Glin.. 
ki 82 
Giezek. robotnik 
Kwiatowa 
K o m i s a r i a t IV. 
1. Pol, wf. n. m. 
Drzymała. pom. ślus., zaw. 
Donin, piekarz 
Kamiński, handlowiec 
Kwaśniewski. kupiec, subl. 
Leciejewski. robotnik, subl. 
Markowicz, bez zaw.. subl. 
l\Uodzikowski. ucz. piek.. s. 
Najdrowski, m. stolarski 
la. Kabat, wf. n. m. 
Mazurkiewicz. kier., zaw. 
Buchwald, mężatka 
Dziabas, murarz 
Gapiński. kupiec 
Grodzki. robotnik 
J eszke. służąca 
Kami-ńska, urzędn., subl. 
Krzyżaniak, kupiec, subI. 
Łęgowski. kupiec. subl. 
Mikołajczyk. uczeń, subI. 
Palmowski, ,bez zaw.. subl. 
Rakowski. emer.. naucz. 
Smul, ślusarz 
Wiewiora 
ZwoliilSki. kier. lok. 
2. Zerull, rn. kowalski, wf. m. 
Cyrulik. robotnik 
Czerniak, czel. kow., subI. 
Fąs, kówal, subI. 
Klowczyńska, wdowa 
Kuhnert, wdowa 
Lasa, ucz. kowals.. subI. 
Musiałowski. ucz. kow., s. 
Remus. bez zawodu, subI. 
Sucholas. ucz. kow., subI. 
Sliwiński. ucz. kowals., subI. 
Stencel. szwaczka 
ZerulI, czeI. kowalski, subI. 
3. Klann. kupiec. wf. m. 
Kiedrowski, rachm.. subI. 


.,. 


Kriese. urzędn. 
Krzyżan. nauczyc.. subI. 
Kukucki. ślusarz 
Lange. banko
ec 
Michałowicz. elektro-technik 
Płoszyńska. bez zaW.. subI. 
Płotka, bez zawodu. subl. 
Przygietka. ślusarz 
Schefler. ślusarz 
Sobkowiak. st. przodownik 
Szulc, robotnik 
Timm, ślusarz 
Wiecka. wdowa 
4. Urbanowski, kupiec, wf. m. 
Banaś. urzędnik 
Belkowski. robotnik 
Benderski. tokarz. subI. 
Gierka. oficer 
Giermann. pracown., subl. 
GiIl. robotnik 
Jagodzińska, bez zaw.. subl. 
Jakubowska, wdowa 
Kowalska. robotnica. subl. 
Lewandowski. kowal, subl. 
Loch. kierownik lokomot. 
Niesobski. robotnik. subl. 
Nowakowska. robotn., 5ubl. 
Patka. urzędnik 
Pianowski, urzędnik kol. 
Rajski. student. subI. 
Raulin, urzędnik. subl. 
Siekiera, pom. gastron. 
Sikorski. ślusarz, subl. 
Świątek. blacharz, subl. 
Schulz, urzędn. pocztoWY 
5-6. Niezabudowane , 
7. Szulc. ks.. emeryt. wl. m. 
Masłowski. robotnik. dozorco( 
Dąbrowska, subl. 
Feddern. służąca 
Gajdzińska, 
ospodyni 
Grubich. 
systent 
Hajduk. wojażer 
Kalitowski. m. ślusarski 
Malikowska, mężatka. subl. 
Otorska. służąca 
Pokrop. zecer 
Skibiński. urzędnik 
Snopczyńska. pielęgn.. subl. 
Sobiechowska. służąca 
Zmudziński. robotnik. subl. 
Żukowicz. dyrektor 
Żurawski, kupiec. 
7a. Grabowski. wl. n. m. 
Kaczmarski. krawiec, doz. d. 
Becker. służąca 
Czopowska. dr. med. 
Czopowska 
Drzewiecki. elektro-monter 
Gutowska, go spod. 
Kurowska. bez zaw.. subl. 
Meyer. stolarz 
Nell. wdowa 
Pakowski. kupiec 
Pierdzioch. urzędnik 
Piotrowski. nauczyciel 


8*
		

/adresy_192800232_0001.djvu

			116 


Kwiatowa - Lenartowicza 


. 


\ 
Pudlik. nauczyciel 
Rec. służąca 
Słomczykowski. ślus., subl. 
Sodtke, ślusarz, subl. 
Tuleja, m. piekarski 
Tuleja. wdowa 
Wallner. ślusarz, subl. 
8. ident. z ul. Sienkiewicza 48 
9. Sokołowski, wf. Matejki 7 
Jakubowska. urzędniczka 
Kielczewska, wl. składu 
Kotek, urzednik 
Krauze, bez zawodu, subl. 
Marcinkowska, sZW. t subl. 
Niedzielski, fabrykant 
Olejnik. profesor 
Pietrzonka, profesor 
Szutz. krawiec 
10. Czerwińska, wl. n. m. 
Michalczyk. wojskowy, zaw. 
Brzeźniak, urzędn. poczt. 
Fraże, bez zawodu 
Fritsch, bud. organów 
Grucza, kupiec, subl. 
Liidke, uczeń. subl. 
Rigielski, rolnik 
TrenkeI. uczeiJ, subl. 
Zawodny, urzędnik 
11. Wimmer, przemysI., wf. m. 
Buszczak, służąca 
Duch, oficer 
Krasnopolski, uczeń, subl. 
Loroch, służąca 
Pawlak. robotnik 
Piasecka, wdowa 
Pil e ski'. em. generał. subl. 
Szwaykowski, Dr.. wicepr. 
Sądu Okr. 
Zborowski, książkowy 
Zochowska, wdowa, subl. 
12-13. ..Zap" Tow. Akc. ' 
Dudek, wdowa 
14-15. Sumsalski, m. stolarski 
Siitda. wf. m. 
Delik, kolejarz 
Gacka. ślusarz 
Gadomski, ślusarz 
Jarecki. wojskowy 
Jaroch, służąca 
Kriese, ślusarz 
Lenartowicza 
K o m i s a r i a t VI. 
1. Skręt, wl. n. m., zam. Tomil- 
ska 14 
Paluch, maszynista 
2. Adamczewski, wl. m. 
Batkowska, robotnica 
Borzykowski, robotnik 
Borzykowski, krawiec 
Brąszkiewicz. robotnik 
Dombek, wdowa 
Draeger, robotnik .. 
Gruszczyński, robotnik 
Hałas. robotnik 
Jabłoński, garbarz 
Korber, robotnik 


Łochowicz. cieśla 
Malinowski, robotnik 
Nitka, piekarz, subl. 
Piaskowski, robotnik 
Pinczewski, robotnik 
Susała, subl. 
Stermer, robotnik 
Strzyżewski, plutonowy 
Strzyżewski, robotnik 
Tatera. robotnik 
Tomaszewski, robotnik 
3. Kranc, wl. m. 
Chrzan, robotnik kolejowy 
Dobbek, wdowa 
Krajewska, wdowa 
Marak, służąca 
Rapp, rzeźnik 
Sikorski, piekarz 

liżewski. robotnik 
Sporna, wdowa 
Stróżewska 
4. Modrakowski, wf. m. 
Daroń, 
Gaida, robotnik 
Górecki, robotnik: 
Gwiazdowski, robotnik 
Kohls, kowal 
Lewicka. wdowa 
Steinke. rzeźnik 
5. Barczyński, wł. m. 
Andrzejczak. krawiec 
Andrzejczak, piekarz. subl. 
Budziak, wdowa 
Karpiński. robotnik koleiowy 
Kluczkowski, strażak 
Sławski, strażak 
Smarzewski, woźnica 
Szymkowiak, kowal 
6. Ryszewski, wt. m. 
Birk, wdowa 
Gwiazdowski, robotnik 
Grzeszczak, robotnik 
Hiszczak, robotnik 
Krzytanowski, robotnik 
Margańska, wdowa 
Mordawski. konduktor 
Nowaczewski, robotnik 
Olesz, ślusarz 
Sprawa, szofer 
7. Pikla, wl. m. 
Budziak, ślusarz 
Busse. robotnik 
Frolikowska, wdowa 
Ganckowski, mechanik 
Jankowska, wdowa 
Korecka, wdowa 
Lange, wdowa 
Nowakowski, robotnik 
Pojarek. wdowa 
Wieczorkowska. wdowa 
8. LaJasz, wl. m. 
Adamski, uczeń ślus., subl. 
. . Anh..zak. robotnik . 
Frdikowski, robotnik' 
Grzegorowski. murarz 
Kasprzykowski, robotnik  


,o 


Skabowski, robotnik 
Szulc, dekarz 
9. Kaczmarek, wl. m. 
Daroń. robotnik 
Borowczak, kowal 
Kaczmarek, kupiec 
Łukomski, robotnik 
10. Kuberski, wf. m. 
Głodkowski, robotnik 
Kaczyński, robotnik 
Kuberski. stolarz 
Kwiatkowski, robotnik, subi. 
Szopiński, robotnik 
11. PIOtrowski, wl. d. m. 
Adamczyk, robotnik 
Wiśniewska. wdowa 
Wyczyński. robotnik 
J 2. Piotrowski. wf. m. 
Barczyńska. 
Schroeder, robotnik 
Urbański, kolejarz 
\V ojnowski. subl. 
13. Sokołowska, wl. m. 
Biechowski. robotnik 
Brzeziński, robotnik 
Kawieki, robotnik 
Pietrzak, robotnik 
Wieczorkowska, robotnica 
lakowskwa, wdowa 
'14. Jędrzejewski, wl. m. 
15. Lazarewicz, wf. n. m., zam. 
Katowice, Szopena 4 o 
Schroetter, urzednik bank. 
za wiad. domu 
Kwiatkowski. robotnik 
Susekówna, urzędn. poczt. 
16. Białkowski, wl. m. 
Kurdzyński, koszykarz 
Kubiak. robotnik 
Lewandowskwi, robotnik 
Wyżygowski. robotnik 
17-18. Baweiski, wl. m. 
Herczyński 
19. Pl::tc budowI., wf. Rittmann 
20. Orcholski, wl. m. 
Falborski, robotnik kolei. 
Kwiatkowska, wdowa 
Weistek. służąca 
21. Gozdecka, wf. m. 
Baranowski, szofer 
Szulc. urzędnik 
22. Krust, wdowa, wł. m. 
Krust. ślusarz 
Zdrojew.iki. ślusarz 
23. Grzesiak, wf. m. 
Górecki, robotnik 
Krzyżanowska, wdowa 
24. Janowski, wf. m. 
25. Malek, wl. m. 
Garbujski. pam. ślusarski 
Małek, wdowa 
26.' Nie istnieje 
27. Szajer Marja, n. m. 
Zimmermann. zawiadowca 
28-67. I
ola orna 
68. Szeukowski. wf. m. 
69. Rola orna
		

/adresy_192800233_0001.djvu

			Lenartowicza - Leszczyńskiego 


117 


,o. Dziegielski. wł. 111. 
Hoffmann. robotnik 
,ł. Rola orna 
,2. Nelkowski. Kościelna 1 
Różek. dzierżawca 
Jagla. robotnik 
Kubicki. robotnik 
73. Rola orna 
74. Polcyn. wf. m. 
,5-77 Rola orna 
Leśna 
K o m i s a r j a t V. 
1---4. Plac budowlany 
,I'i. Kener. wf. m. 
Niemczewski 
Bartz. ślusarz 
Hłobicki. bez zawodu 
Mielczarek. szofer 
Piechocki. robotnik 
Rybarczyk. robotnik 
Sajdak. ucz. szofer.. subl. 
Szebeko. szofer 
Stener. werkmistrz 
Skrzybczak. urzędnik skarb. 
6. Wiese. wl. n. m.. zam. Trze- 
ciego Maja 
I. Klączyński, wl. IIi. 
Heise. tokarz 
3-11. Plac budowlany 
12. Rydwelski. wł. m. 
Górski. robotnik 
Kierzkowski. kolejarz 
Mikulski. robotnik 
OkuIski. robotnik 
Perdewitz. biuralista 
\Vi!czyński, robotnik 
1:1. Geib, wl. m. 
Lewandowski. robotnik 
Rudzki. książkowy 
Włodarska. wdowa 
14-16. Plac budowlany 
17. Perlik. wl. m. 
18-29. Plac budowlany 
30. Mag-istrat m. Bydgoszczy. 
zast. Urząd Opieki SpoI. . 
Dumowska. wdowa 
Gemb:iła. robotnik 
Ronowicz, służąca 
Seng-ebusch. robotnik 
Szarafińska, m('Ż3 tka 
Schmechel. robotnik 
Szkop. służąca 
Urbańska. wd!'wa 
\\TróhJewska, w
o\Va 
.11-32. Plac budowlany 
.;::;. Wyrzykowski, wl. m. 
Jarocki. chlebod. 
Strzelecki, robotnik 
Wyrzykowski. pOTn. maszyn. 
;i ł 35. Zaremski, wl. In. 
Garsztka. podoficer 
Kuiawa, kolejarz 
\Varmann, służąca 
Wierzchosławska. służąca 
'Wiśniewski. kołodziej 
Zaremski. rolnik 


36. Plac budowlany 
37. Joźwiak. wl. m. 
Cieszyński. robotnik 
Dzionara. robotnik 
Janicki, pom. blach. 
Lange. kupiec 
Olszewska. wdowa 
Rydlewski. robotnik 
Strzelecki. robotnik 
Tomaiczyk. robotnik 
38-41 Plac budowlany 
42. Adaszkiewicz. wl. m. 
Borówka. robotnik 
Janicki. robotnik 
Przeniosło. hutmk 
Stawiarska, krawcowa. suuL 
Vviśniewska. kr:łwcowa. snbL 
43. Dr. Oberlaender. wf. m. Ino- 
wrocław. zast. Stempka 
Kutka. robotnik . 
44. Dyrekcja Kol. PalistwowYl,h 
w GJańsku. za
t. SzrulJka. 
kolejarz 
Myszkowiak. zwrotniczy 
45. Klaszyński. wl. m. 
Lipska. wdowa 
Wawakowski. rCJbGtnik 
Szarafiński. robot:.uk 
46. Dr. Hecht. wl. m. Gama 5. 
zast. Appelt. wdowa 
Appelt, ślusarz 
Panko. konduktor 
VJ}"rzykowski. robotnik 
Leszczyna 
K o m i s ar j a t II. 
1-82. Niezabudowane 
83. Thunt. wl. m. 
84. wl. Macherski. ul. Jagielloń- 
ska (letnisko) 
85: Szudrowicz. wl. n. m. 
Bąk. robotnik 
86. Szudrowicz. wf. n. m. 
Łysiak. robotnik 
87. Gielas. wl. n. m. 
Zalewski. emeryt. zawiad. 
88. Seidel. wl. n. m.. Dworcowa 
nr. 18 (letnisko) 
89. Gomolińska. wf. m. I 
90. Palczyński. wf. m. 
91. Lodziński. wf. m. 
Leszczyńskiego. 
K o m i s a r j a t II. 
1. Niezabudowany 
2. Blum. wf. m. 
Gili, wdowa 
Jamroży. robotnik 
Krajczewska, wdowa 
Wiśniewski, stróż 
FlOter. służąca 
3. 
lusarek, kom. sąd.. wl. m. 
ChIT}ielewski, robotnik 
Prabucki, robotnik 
Strzelecki. robotnik 
Zielińska. gospodyni 


4. 
Iusarek. wf. m. nr. 3 
Chmarzyński. robotnik 
Matecki. robotnik 
Wojnowski, robotnik 
Szymański. robotnik, subl. 
5. Rozczynalski, wl. m. 
Kobist. wdowa 

liwiński, robotnik 
6. Rosenthal, wf. m. 
Donarski, stolarz 
Grabiec. robotnik 
7. Rosenthal. wl. m. nr. 6 
Gordon. robotnik 
Orłowski. robotnik 
Rosenthal. siodlarz 
Stankiewicz. wdowa 

liwiński. robotnik 
Wegner, robotnik 
8-9. J erz. wf. m. 
NalewaIski. ogrodnik 
Polsakiewicz. sekretarz 
10. Meliński. wl. m. 
Gołębiewski, kowal 
Kamińska, wdowa 
Wojciechowski, cieśla 
Rybka, krawiec. subl. 
11. Głazik. wf. m. 
Honke, piwowar 
Karpiński. szewc 
Łomski. ślusarz 
Mulcan, robotnik 
Samarzewski. murarz 
Zdzinbam- gorzelany 
Ja1{dziński. szewc, subl. 
12. Łuczak, wr. n. m. 
Pałubicki, asyst. poczt.. zast. 
Jankowski, robotnik 
Stryszyk. robotnik 
Gołmiński. urzęd. gosP. 
13. Łuczak. wf. n. m. 
Pałubieki. zast., m. nr. 12 
Bogusławski. tokarz 
Krygier. wdowa 
Prill. robotnik 
Maas, wdowa 
Szymkowiak. wdowa 
Górski. drukarz. subl. 
14. Jonas. wf. m. 
Pawlewski. malarz 
Rychliński. ślusarz 
15. Niezabudowany 
16. Bokrza. wf. m. 
Gendek, tramwajarz 
Beer, wdowa 
Niedźwiedziński. kupiec 
Rogoziński, inkasent 
Staszewska, służąca 
Czaplicka. marszantka. subl. 
Wajcht. wdowa, subl. 
17-18. Niezabudowane 
19. Kriewald. wl. m. 
Głomska, wdowa 
Piechocka, wdowa 
Stachowski. restaurator
		

/adresy_192800234_0001.djvu

			118 


Leszczyńskiego - Libelta 


20-21. Szkoła powszechna 
22. Wurm. wf. m. 
Bączyński. stolarz 
Erdmann. ślusarz 
Skórczewki. robotnik' 
23-25. Niezabudowane 
26. Szemhlewski. wl. m. 
Lampka, wojskowy 
Mikołajczak. robotnik 
Sakwińska, robotnica 
Wojewódzki. robotnik 
27. Niezabudowany 
28. Ramion, wl. m. 
29. Frankiewicz, wl. n'. m. 
Zawadzki, luławy lO, zaw. 
Berner
 robotnik 
Kortas. robotnik 
Kociszewski. biuralista 
Salewski. mwalida 
30. Łukaszyk, wl. m. 
31. Paułk. wf. m. 
Chmarzyński, robotnik 
Hcier, wdowa 
Maćkowiak, robotnik I 
32. Hartmann, wf. m. 
Stein. robotnik 
33. Stilrmer. wl. m. 
Graczyokwski, stolarz, subl. 
34. Igielski, wf. m. 
Beretko, s1. majster wojsk. 
35. Schauer, wl. m. 
Górecki, szofer 
35a. Buchholz. wl. m. 
Graczykowski, robotnik 
Szu miński, przykrawacz 
Strehlan, zecer, subl. 
36. Steinke. wl. m. 
Krumchauer, wdowa 
Mazurek. robotnik 
Lucht, szewc 
Zawicki. ślusarz 
Lichociński, kowal, subl. 
Mazwiek, górnik, subl. 
37. Czerwiński, wl. m. 
38. Kunde, wf. m. 
Schlaak. murarz ' 
ZiegenhaJ{en, robotnik 
39. Zieliński. wf. m. 
Brudny. s1. majster wojsk. 
Lewandowski. kowal 
Modliński. robotnik 
Zdroiewska. krawc., 
ubl. 
40. Borowski. wf. n. m. 
Płoczyński. kowal, zawiad. 
Andryańczyk, szewc 
Andryańczyk. robotnik 
41.._ Zeglarski. wl. m. 
Frost. stolarz 
Szplitt. robotnik 
42. Gackowski, wf. m. · 
He rtel, wdowa 
43. Lipowicz. wl. m. 
Raczek. wdowa 


Thiel. robotnik 
Kobylewski. szewc, subl. 
44. Niezabudowany 
45. Marciniak. wf. m. 
46. Malicka. wl. m. 
Maślanka, wdowa 
Bednarek, kier filji, subl. 
.47. Schauer, wl. m. 
48. Petrykowski, wl. m. 
Brzycki. robotnik 
Leśny. robotnik 
49-53. Niezabudowane, cmentarz 
54-86. Niezabudowane ;. 
87-88. wl. gminy ewan
ielickiej 
Dawid. tapicer 
89-90. wf. gminy ewangielickiej 
Kościół ewangielicki 
Lassahn, pastor 
Arndt. diakoniska 
Peter. diakoniska 
Luneberg, służąca 
91-92. Niezabudowane 
93. Waluszek, wf. n. m. 
MiiIler. kolejarz, zast. 
Dukat, robotnik 
Guczalski, robotnik 
Kaczmarkowski, robotnik 
Kuligowski. robotnik 
Korek. wdowa 
Moczyńska. wdowa 
Smeia. robotnik 
Synakiewicz. robotnik 
Szu miński. robotnik 
94. Kielpiński. wf. m. 
95. Dr. Gadziński. wl. n. m. 
Bogdański. robotnik. zawiad. 
Adamski, st. przod. P. P. 
Gałkin, służąca 
Kaszyński. robotnik 
Sikorski, robotnik 
Tucholska, wdowa 
Woźniacka, wdowa 
Zieliński, robotnik 
96. Janowiak. wf. m. 
Janowiak. robotnik 
Kuliberda. robotnik 
Sitarek. kolejarz 
97. Adaszkiewicz, wf. n. m. 
Alichniewicz, zawiad. 
Borowicz, robotnik 
Adaszkiewicz, kupiec 
Kilikowska. wdowa 
Smoliński, listonosz 
Walkowiak, kolejarz \- 
Wieczorkowski, stróż 
Wojciechowski 1 stolarz 
98. Kowal, wf. n. m. 
Krajewski. zawiad. 
Duszyński, robotnik 
Lorenc. robotnik 
Nowak, kolejarz 
Suchanecki. krawiec 
TOJI1czyk, krawcowa, subl. 
Tienelt. robotn.. subl. 


Sadka, palacz., subl. 
99. Reiss. wf. m. 
Bleja, kolejarz 
Heleniak. strażak 
GiIJ, strażak 
Gniewkowski. kowal 
Gottel, robotnik 
Kotoliński, cieśla 
Lewandowski. palacz 
Laux, robotnik 
Pliquet. szewc 
Pezalski. tramwajarz 
Pucałowski, kolejarz 
Różańki, drukarz 
100. Chojecki, wf. n. m. 
Otręba, pilarz, zast. 
Kubicka, wdowa 
Puchała, robotnik 
Szoffer, fotograf 
Skrzypkowska, wdowa 
101. Niezabudowany 
ł02. Mruk, wl. m.. Ks. Skorup- 
ki 103 
Belkowska, wdowa 
Dylą
. wdowa 
Deyna, ślusarz 
Górny, robotnik 
Hekiert. ślusarz 
Imbierowski. portier 
Imbierowski, robotnik 
Laskowski. szewc 
Łazarski. robotnik 
Lewandowski. robotnik 
Otto, robotnik 
Pasińska, wdowa 
Rutyna, rob. 
Reszkowski. robotnik 
Sass, robotnik 
Królikowski. stolarz 
103. Grabowski, wł. n. m. 
Kwiatkowski. zast. 
Daczewski, robotnik 
Wiśniewski. robotnik 
104-107. Niezabudowane 
108. Cendrowski, wf. m. 
W endler, wdowa 
Kowalik. szewc, subl. 


Libelta. 
K o m i s a r j a t V. 
1-3. Place budowlane 
4. ident. Gdańska 149 
5-6. Hala gimnastyczna 
7. Weinert, wf. m. 
Kussy 
Kaszubowska. służąca 
Nagler. wdowa 
Pauli. krawc. 
Rauch. kupiec. subl. 
Skowron, kier. blura 
8. Polski Zbiór Ewang.. wł. 
zast. Hinc Alfred. Kościu- 
szki 5 
Galster. pastor
		

/adresy_192800235_0001.djvu

			Libelta - Litewska 


119 


Schmidt, stolarz 
Trąbińska. służąca 
9. Ogród 
9a. Tellons Loge. Sekta wyznano 
Kirsch. fryzjer 
Winicka. służąca 
10. Spakob. Greilich. wł.. zast. 
Schmidt 
Anton. służ. 
Baker-Beall, naucz.. subl. 
Ber
, emeryt 
Chodkiewicz. urzędnik 
Chełstowski, przemysł. 
Falenczyk. maszynista 
Gregorowicz, kupiec · 
Gryża, wdowa 
Gwiaździńska, mężatka 
Janiak. gospodyni' 
Janowa, wdowa 
Kończak, eks P., subl. 
Kasprzak. służąca 
Manikawska, niańka 
Meller, służąca 
Niemczynów, robotnik 
Stockmann. kucharka 
Timm, bez zawodu 
Umiński. rolnik 
Wikberg, ppułk. 
Zmudziński, pam. blach. 
11. Tow. Mieszkaniowe. zast. 
Mencel. nauczyc. 
Bondło, służąca 
Górkówna, naucz. gimn. 
Hausner, emeryt . 
Hoffmann, zaw
 stacji 
Kwiatkowski, urzędnik kol. 
Majewski, pod p rok. 
Murawski, urzędnik 
Nowak, służ. 
. Witkowski, kontr. 
Wittstok, kand. kol. 
Ziółkowski, sekr. miejski 
12. Krieger, wł. m. 
Bartz, piekarz 
Boksnick. książkowa 
Jewasiński, pow. lek. weter. 
Kicżun, wdowa . 
Labuda, służąca 
Nowicka, gospodyni 
Suchoń, handlowiec 
Schoen, wdowa 
Thieme. dentystka 
]3. Plac budowlany 
Lipowa. 
Komisarjat I. 
1. Łukaszewski, wf. n. m., zam. 
Gdańska 7 
UCiechowski, zaw. domu 
Domański, ślusarz 
KJett. konduktor kol. 
Kosmala, restaurator 
Lubii!ska, służąca 
Małachowski, pośrednik 
Musiał. ślusarz 


Nowakowski, kolejarz 
Popopowski, handlowiec 
Sommerfeld, wdowa 
Skubiński, stołowy 
Wachowski, kier. pociągu 
2. Gronau, wł. m. 
Grabowski, ekspedj. 
Kałużny, ucz. stoI., subl. 
Papka, ucz. stoI., subl. 
Werner, ucz. -stoI., subl. 
3. Gelzer, wf. m. 
Ekoński, urzędnik 
Graczykowski, pomocnik 
Herzberg, kupiec 
Kierznowski, agronom 
Kierznowski, nauczyciel 
Kletke, kiążkowa 
KoJczyński, konduktor 
Korpal, kowal 
Kowalski, robotnik 
Lange. wdowa 
Radkiewicz. mężatka 
Ruppenthal, wdowa, subl. 
Schymik. kupiec 
Schulz. kupiec 
Sokołowski, publicysta 
Szczukowska, mężatka 
Szmydt, urzędnik 
\Vocha, aystent 
4. Plac budowlany 
5. Milanowski, wł. n. m., zam. 
Sniadeckich 21 
Andrzejewska, portjerka 
Burski, referent I. K. R. 
Burska. nauczycielka 
Czaja, bez zawod
 
Garczarek, robotnIk 
Kiewlicz. pom. bandl. 
Korthals, nauczyciel 
May, inżynier 
Lo Scbiaro Pasquale, kupiec 
Ratczka, robotnica 
Stangierski. robotnik 
Tosiek, urzędnik kol. 
Wiśniewska, biurowa 
Sa. Kochański, naucz. tańca, wt 
Albrecht, kupiec, subl. 
Akst, urzędnik pańotw.,. s.ubt. 
Grabowski. iIlkasent mle]. 
Kochański, fryzjer. subl. 
Lorke, kierownik 
MOlier. bez zawodu 
Pol. bez zawodu 
Zboralska, wdowa 
6. Plac budowlany 
7. ident. Sienkiewicza 
8. ident. Dworcowa 72 
9. KrOger, wf. n. m.. z. Dwor- 
cowa 92 
Belczewski, str. asyst. kol. 
Brandrup. bez zawodu 
Holz, , ucz. kołodz., subt. 
Kulinna, mistrz kołodziej. 
Lange. kołodziej 


" 


Lemke, wdowa 
Lipiński, robotnik 
Rosenkranz, przemysłowiec 
Rzekicki. wojażer, subl. 
Unkiewicz. właść. domu 
10. Czerski Michał. wf. m. 
Krzyżaniak, wdowa 
Nahs, wdowa 
11. Logier, wf. m. 
Arndt, kapitalis.ta 
Dąbrowska. modniarka 
Dittbrenner, wdowa 
Herzenberg, restaurator 
Kwiatkowski, stołowy, subL 
Kluczykowska, służąca 
ligmanowski, biurowy 
Liinzer, gospodyni 
Lubiński. kupiec, subl. 
Simon, krawcowa 
Swiercz, służąca 
12. ident. Matejki 3 
Litewska. 
K o m i s a r ja t. V. 
1. Reline, wf. m. 
Meyer. bez zawodu 
Sereda, pokojowa 
2. Studziński, wf. m., W S arsza- 
wa, Zielna 22, zast. zost- 
kiewicz, wdowa 
Kaźmierczak. służąca 
Lepkowski, urzędnik 
3. Dąbrowski, wf. m. 
Wandkowska, służąca 
4. Andracki. wf. m. Kobrynim. 
zast. Dąbrowski 
Taraśkiewicz, bez zawodu 
5. Hepke. wf. ITI. . 
Hennienga. służąca 
Hryckiewicz, oficer 
6. Ostrowska, wf. m. 
Mendel. służąca 
Piotrowska, mężatka 
7. Hauffe. wt. m. 
Chrzanowski. kupiec 
Klaczyński. handL subl. 
8. Zachar, wf. m. 
jakubowicz, bez zawodu 
janowska, służąca 
9. Witkowska, wł. m. 
juszczak, stużąca 
Witkowski, kapitan 
10. Noworyta, wl. m. 
Bigalke, krawiec 
Kluk, modystka 
NeumalIn, pom. handl.. suill 
11. Dudda, wt. m. 
Chęcicki, słuch... subł. 
Dębowski, słuch., subl. 
Ginejko. słuch., subl. 
Hubisz, służąca 
Krumel, student. subl. 
Modzelewski. uczeQ, subl. 
Markiewicz, słuch., subl. 


,
		

/adresy_192800236_0001.djvu

			120 


Litewska 
 Lubelska 


... 


Niczko, uczeń, subl. 
Prejzner, uczeń, subl. 
Sarnicki m::zeń, subl. 
Wykowska, bez zawodu 
12. Trzosowa Ida, wf. n. m., 
zam. Jaroslaw, zast. Za- 
krzewski, inżynier 
Boczkowska, wdowa 
Kokocińska, frebl. 
Steyer, mężatka 
Lotnisko. 
K o m i s a r j a t II. 
wl. M. S. Wojsk. 
Goliński, koszarowy 
Lubeckiego. 
Komisariat I. 
1. Skarb Pailstwa, wl. 
Gmach Banku Polsko ident. 
Jagiellońska 61 
2. Ogród 
3. Spichlerz' wojskowy 
4. Ogród 
5. Gmach Dyr. Poczt. i Telegr. 
Lubelska. 
Komisarjat II. 
1. Jasiobędzki, wl. n. m. 
Burdziński, zast. 
Damrat, robotnik 
Dąbrowski, mistrz kraw. 
Berdich, wdowa . 
Kulczyński, nacz. sekr. prok. 
Maślanka, podof. zaw. 
Rybczyński, ślusarz 
Piechocki, cieśla 
Swiątkowski, urzędnik 
Szudarski, kond. 
Nowakowski, rob.. subl. 
Sarnowska, krawc., subl. 
2. Szaufer, wl. n. m. 
Szwed, zawiad. 
Arndt, wdowa 
Chojnacki, inwalida 
Gomula, kowal 
Kowalewski, sekr. poczt. 
Kusz, ślusarz 
Klaszczyński, podoi. zaw. 
Kozlowska, wdowa 
JagieIski, siodlarz 
Mikolajczyk, handlowiec 
Nowakowski, szewc 
Szulc, robotnik 
Schwarzwald, robotnik 
Szroder, wdowa 
Wiśniewski, maszynista 
3. Radziszewski, wl. m. 
Koniarski, port jer 
Kielpińska, wdowa 
Mimszewski, robotnik 
Pryla. rzeźnik .. 
Rataj inwalida 
4. Kukliński. wf. m. 
Bogusławski, szewc 


Hass, wdowa 
Liidtke. wdowa 
Maternowski, robotnik 
Wessel, robotnik 
5. Koszudowski, wl. m. 
Bujarski, robotnik 
Hass. robotnik ' 
Ziebart, robotnik, subl. 
6. Madalińskit. wl. n. m. 
Michalski, zawiad. 
Chorzyński, podof. zaw. 
Fatz, bez zawodu 
Dembiński, maszynista 
Goła, kolodziej 
Jóźwiak, zwrotniczy 
Janiszewski, tramwajarz 
Kwiatkowski, robotnik . 
Kleemann, robotnik 
Majewski, malarz 
Mróz, kowal 
Pilarski, pom. gastronom. 
Rene. palacz 
Szmelter, robotnik 
Schli eter, po(jer 
W róblewski, kowal 
\Vasilewski, robotnik 
Słryszyk, palacz, subl. 
7. Hein, wl. n. m. 
Napierała" zawiad. 
Brzyski, malarz 
Ciesiński, robotnik 
Cwikliński, robotnik 
Grabowski, robotnik 
Groszczyk, krawiec 
Hinc, wdowa 
Heckert, robotnik 
Heckert, kotlarz 
Losche, wdowa 
Lewandowski, robofnik 
Skibiński, funkcjo P. P. 
Sobolewski, murarz 
Słodolski, m. piekarski 
-8: Wojtynkiewicz, wl. n. m. 
Piotrowski, zast., Lubelska 28 
Cwikowski, robotnik 
Heleniak, robotnik 
Kalinowska, kucharka 
Ma tyas, cieśla 
Pieczyk, sekretarz 
Pieniążek, ślusarz 
Piątkowski, ślusarz, subl. 
W ojdanowicz, urzędnik 
Wiśniewski, funkci. magistr. 
Woj tera, kowal 
Wolski, murarz 
9. Braun, wl. n. m. 
Dachter. zawiad. 
Konarek, urzędnik 
Kujawa, {oknr..: 
Liberadzki, kołodziej 
Nowicki, formiarz 
Przybylski, asyst. powiat. 
Romiński, stolarz 
Szmelter, tapicer 


. 


Stawicki, stołowy 
.Gniot, nauczyc., subl. 
10. Kosmala, wl. n. m. 
Moraczewski, zawiad. 
Kowalski, stołowy 
11. Pułkowski, wf. m. 
Gajewski, robotnik 
Katlewski, pocztowiec 
Pierszała muzyk 
Pułkowski, malarz 
12. Jużak, wl. m. 
Chojnacki, cieśla 
Cichy, kupiec, subl. 
Kobiela, kupiec 
Kamiński, kolejarz 
13. Niezabudowane 
13a. Grochowska, wf. n. m. 
Osińska, zast. 
Kawa, krawiec 
Klawczyński, kowal 
Kentzer, dekarz 
Lewandowski, robotnik 
Pryła, wdowa 
Sergot, szofer 
Sadowski, ślusarz, subl. 
Tarnowski, fryzjer 
Wojdy)ak, cieśla 
Waliszewski, sżewc 
Wesołowski, maszynista 
14. Ziółkowski, wf. n. m. 
Haremza, zawiad. 
Czerwińska, wdowa 
Ciesińska, ekspedj. 
Szotarski, woźny 
Staniszewskat \ydowa 
Korthals, biural., subł. 
Łączkowski, stolarz, subl. 
Ha-b. Len, wf. m. 
K ubiak. podof. zaw. 
14c. Nitecki, wf. n. m. 
Wojewódzki, zawiad. 
Góra, krawiec 
Felczykowski, robotnik 
Iwański, st. przod. P. p, 
Jankowski, malarz 
Kapałczyński, górnik 
Kempiński, woźny 
Kośmieja, cieśla 
Lewandowski, kowal 
Rybak, urzędnik 
15. Niezabudowane 
16. Nitecki, wł. n. m. 
Wojewódzki. zast. m. nr. H 
Dragon, robotnik 
Kujawa, robotnik 
Pasiecki, ślusarz 
Panybucki, podoI. zaw. 
17-18. Juzdowski, wf. m. 
J anus. wdowa 
. Kreutzlin. rzeźnik 
19. BOl{usławski, wf. m. 
Kalicki. robotnik 
Milewska, wdowa 
Seiffert. tokarz
		

/adresy_192800237_0001.djvu

			.. 
Lubelska - Lwowska 


121 


Skrzypczak, służąca 
20. EIsner, wf. m. 
Kriiger, służąca 
Lisiecki, robotnik 
Skrzynecki, robotnik 
Sylwester, formiarz 
21. Sowińska, wl. m. nr. 22 
Boczek, robotnik 
Grzeszczyk, robotni!\: 
Matusiak, robotnik 
Smarzyński, robotnik 
Siegert, robotnik 
Zła. Sowińska, wl. m. m. ?2 
Brzykcy, robotnik 
Jułkowski, ślusarz 
22. Sowińska, wl. m. 
Kriiger, wdowa 
Sowiński, stolarz 
Książek, 
2,l Piki es, wl. m. 
Nowakowski, robotnik 
Twarogowski, bedn. 
Sieg, malarz 
Schleich, krawc. 
Jeliński, kolejarz, sui.'1. 
Pokrzywiński, robotnik, subl. 
24. Lowiński wl. m. 
Andruszkiewicz, poczi.owie,: 
Dobrzyński, palacz 
Jackowski, kolejąrz 
KnoU, służąca 
Milczewski, woźny, sąd. 
Matuszczak, robotnik 
Orłowski, kapelmistrz 
Piotrowski, ogrodnik 
Panter, robotnik 
Kamiński, listonosz _ 
Bartnicki, robotnik. sub!. 
I 25. \Vierucka, wl. m. 
Gutowski, emeryt 
26, SzalI a, wf. m. 
27. Połowska, wl. m. 
Belkowski, ślusarz 
Łukowski, kowa1 
Kaczmarek, stróż 
Orlikowski. robotnik 
Stachowicz, Ifobotnik 
28. Olszewski, wl. m. 
Ciężki, krawiec 
Deręgowski, zaporowy 
Marchlewska, wdowa 
\Voźniak, ślusarz 
Wolska, wdowa 
19. Hołota, wf. m. 
Domsz krawcowa 
DoJewski, robotnik 
Gabrych, ślusarz 
Kluge. wdowa 
Majewski, malarz 
Niedźwiedzki, robotnik 
Remian, maszynista 
Gronowski. rzeźnik 
30. Leśkiewicz. wl. n. m. 
Wierzbicki, kolejarz, zawiad. 


Kruś, robotnik 
Lewandowska, wdowa 
Szachta, robotnik 
31. OrIikowski, \VI. m. 
Roppel, pielęgniarka 
Wolski, murarz 
Brzeski. robotnik, subl. 
Siuda, szofer, subl. 
Siu da. robotnik, subl. 
32. Wawrzyniak, wl. m. 
Felczykowski, drukarz 
Jagodzińska, wdowa 
Karwasz, robotnik 
t
awiński, robotnik 
Zbikowski, sekr. magistr. 
Szczawiński, urzędnik, subl. 
33. Grudziński, wf. m. 
Ciesińska, wdowa 
Bugiel, wdowa 
Cierkowska, wdowa 
Derucki, stołowy 
Graczyk, wdowa 
Kunicki, podof. zaw. 
Kuśnierz, robotnik 
Karaśkiewicz, tramwajarz 
Lewandowski, biurowy 
Latasz, kołodziej 
Syx, urzędnik śledczy 
K onwiński, w f. m. 
Ebner, wdowa 
Kowalski, kolejarz 
Pohlmann, wdowa 
Reimann, wdowa 
Hudzicki, fryzjer. subl. 
Ponicki. urzędnik, subl. 


. 


34. 


Ludwikowo. 
K o m i s a r j a t IV. 
1. Magistrat m. Bydgoszczy 
\Viemer, dyr., zawiad. Kwia- 
towa 11 
Piosik. bez zawodu 
2. Magistrat, m. Bydgoszczy 
Weroniecki. m. ceglar., zaw. 
Piotrowski, ogrodnik 
Ratajczak. robotnik 
3. Magistrat m. Bydgoszczy 
Czarra, stocznik, zawiad. 
Hinze, żeglarz 
Schultenelle. szkuciar7 
Zaklecki, uczeń 
Lwowska. 
K o m i s a r j a t VI. 
1. Piotrowski, wl. n. m., zam. 
Różana 23 
Kęsy, zaw. domu 
Andrzeiczak, robotnik 
Brauer. kołodziej 
Ciechanowska 
Januszewski, robofnik 
J aieniecka, wdowa 
Kaźmierczak. robotnik 
Kesy, robotnik 


. 


Klinger. fryzjer 
KoIińska, gospodyni 
Kuligowska, wdowa 
Kmieciak. obuwnik 
Lenckowsld, dekarz 
Lewkowski. dekarz 
Musiał. wdowa 
Magreszyńska, wdowa 
Mroziński, listonosz 
Niedbałski; ślusarz 
Nadołny, robotnik, subl. 
Pacer, robotnik 
Piotrowski, robotnik, su hL 
Reczkowska, wdowa 
Smolińska, wdowa 
Sałaber, wdowa 
Sereda, robotnik 
Wełmiński, robotnik 
Wiśniewski, robotnik 
Wandlcwicz, ślusarz 
Żadkowski, robotnik, subl. 
Ziegler, wdowa, subl. 
2. Orłowska, wł. n. m., zam. 
Radom 
Skowroński, zaw. domu 
Blażeiewski. blacharz 
Indykiewicz, malarz 
Knitter, robotnik 
Kolewczyńsld, robotnik 
Sadecki, robotnik 
Smoleński, urzędnik 
Skowroński, robotnik 
Twardowska, subl. 
Wilczewski, robotnik 
3. Pp-muła, wl. 'n. m.. zam. 
Kartuzy, Dworcowa 2 
Bytkowski, zaw. domu 
Brzeziński, robotnik 
Furmann, robotnik 
Gabrych, woźny 
Grzegorzewski, maszynista 
Guczalski, robotnik 
Markowski, robotnik 
Radzki, woźny 

liwiński, inwalida 
Szadkowski, inwalida 
4-5. Plac budowlany 
6. Auch, wf. n. m., z. Sienno 
Piechowiak, zaw. domu. 
zam. Długa 8 
Dudziński, robotnik 
Goritz, robotnik 
Wałęsa, robotnik 
7. Auch, wl. n. m., z. Sienno 
Piechowiak, zaw. d., zam. 
Długa 8 
Chlościńska, wdowa 
Drzewiecki, robotnik 
Perkowiec, robotnik' 
8. Ogród 
9. Kazigrotowski, wl. m. 
Biskupska, handlarka 
Dober. wdowa 
Geritz. handlarka
		

/adresy_192800238_0001.djvu

			122 


Lwowska - Łokietka 


Kwiatkowski, robotnik 
Walewicz, wdowa 
Orlikowska, kwiaciarka 
Pawlicka, wdowa 
Sika, furman 
Szafarkiewicz, szewc 
Zborowska, wdowa 


" ' 


" Łącznik. 
K o'm i s a łi a t III. 
I. Prażyńska. wdowa, wl. m. 
Kaźmierczak, wdowa 
MeIler, robotnik 
2. Lewandowski, stolarz, wl. m. 
Kozak, robotnik. subl. 
3. Tow. Ewang. "Frauenhilfe" 
Hecker, zawiad.. mężatka 


Łęczycka. 
K o m i s a r j a t VII. 
I. Ossowski. wł. m. 
Filiński. kowal 
Kolenda, robotnik 
Mazurkiewicz, robotnik 
'} Gruchot: wl. m. 
Falk, młynarz 
3
 Ciesielska, wl. m. 
Trawiński, robotnik 
4. Kabat. ogrodnik 
5. Dreger, wł. n. m.. Nakiel- 
ska 93 
Liedtke. zaw. domu 
Bierz, robotnik 
Kubacki, robotnik 
, Witos rawski. robotnjł{ 
6. Jedraszczyk. wf. m. 
Bachorz, robotnik 
Gosz, robotnica 
7. Michniewski, wl. 1'1. 
Pietrowski, palacz 


Łokietka. 
K o m i s a r j a t IV. 
1. Budzbon, wł., Kr. Jadwigi 14 
Kaźmierczak, kanceJ., subl. 
Lis. zecer. subl. 
Małych, drukarz 
Pałaszewski, urzędnik. subl. 
Partyka. robotnik \ 
Poniatowski, robotlllk 
Równiak, szwaczka 
l-2a. Ludwiczak, wt. n. m. 
Gniatczyk. zawiad. ui. Dłu
a 
Baumgart. introligator 
Fischer, malarz 
Hały, kowal 
Kornacka - 
Kujawski. dekarz, svh! 
Kupiec. kolejarz 
Leliński, inkasent 
Lota, listonosz 
Michalski, kolejarz 
Nowak, prac. koI: 
Pomerenke, szwaczka 


.. 


.. 


Radtke, kond. tramw. 
Skiciński, techn. bud., subl. 
3. Kwiatkowski, wl. n. m. 
Otremba. kowal, zawiad. 
Kożuch, szewc 
Kulczyk, monter 
Schallat, stolarz 
SciIcr, szwaczka 
Sirocki, kier. lok. 
Zgórski, robotnik 
4. Bronik Br.. wl. n. m. 
Fibikowski, ślusarz, zaw. 
Klucz. werkmistrz . 
Krawcinówna, b. zaw., subl. 
Mierzuchowski, stolarz 
Podlawski, urzędnik 
Popek 
Richter, adiunkt, subl. 
Runge, handlowiec 
Wiedenhoft, bez zaw. 
Wirbath. posług. 
Wiśniewski. rzeźnik 
4a. Krause, kapitalista. wf. m. 
BuJian, prasowo 
Ceglarek, woźny 
Demuth, bez zaw. 
Drążkowski, maszymsta 
Jagła, insp. rolny 
Jerichow 
Kołodziejczak, urz., subl. 
Kołodziejczyk, ślus., subl. 
Pawłowi cz. m. szewski 
Weber. bez zaw. 
Wolańczyk, stolarz, subJ. 
4b. Orłowski, m. stolar., wf. m. 
Herrmann, kolejarz 
. Pankowska, mężatka 
Zielińska, służąca 
5. Pcitsch, inżynier, wl. III. 
Bermański, major 
Beyer. urzędnik 
Blochowicz. robotnik 
Bucholc. wdowa 
Dąbrowska, służąca 
Gotthardt, kotlarz 
Jarantowicz, robotnik 
Jerzy, zbożowiec 
Kocińska. wf. sklepu 
Kopczyńki, ślusarz 
Kotulecki, urzędnik 
Michałek, urzędnik 
Modzelewski, ślusarz 
Popielewski, sierżan
 
ztalJ. 
Subkowska. bez ZaWO(hl 
Swierczyński,. listonosz 
Turajska, wdowa 
'Wagner, urzędnik, suhl. 
6. Cieszyński, hanlow., wl. r.1. 
Bork, garncarz 
Grzesiak, robotnik 
Schultz, bez zawodu 
Szpakowski, robotnik 
Włoszczyńska. wdow.t 


. 


7. Braune, wł. n. m. 
Jaruszewska, za wiad., Jac- 
kowskiego 23 
Chrzanowski, fryzjer 
Chudziński; ślusarz 
Gardzielewski, kowal 
Grobelski, robotnik 
Grochowiak, robotnik 
Kanciak, brukarz 
Kaźmierczyk, robotnik 
Kępiński, robotnik 
Kępiński, robotnik, subl. 
Klatecki. robotnik 
Klawon, robotnik 
Kochański, krawiec, subL 
Kociuba, ramarz 
Kowalski, robotnik 
Kowalska wdowa 
Krzymiński, blacharz 
K.»lik, robotnik, subl. 
Kurek, robotnik. subl. 
Maternowski. robotnik 
Osiński, murarz 
Osiński, robotnik, suL!. 
Reue, robotnik 
Rydelek, ucz. ślusarski 
Rzeski, robotnik, subl 
Saszczak, pom. ogrod., subI. 
Sokół, robotnik 
Sokół, handlarz, subl. 
Śliwiński, dekarz subi. 
ŚmigieIski, stolarz, subI. 
Szulc, robotnik 
Woźniak, wdowa 
Zieliński, robotnik 
8a. Jankowski. wf. n. m. 
Nowak, zawiad., Jackowskie- 
go 21 
Buchole, szofer 
Ciżmowski, zbożowiec, subl. 
Cholewińska, służąca 
Chylarecki, ślusarz 
Głogow
ki. urzęnik, 
11ł')!. 
Gołębiowski, urzędnik, subJ. 
Jaruszewska. wdowa 
KatuIski. szofer 
KatuIski, robotnik 
Kutzke, bez zaw. 
Magdziarz, kowal, subl. 
Marcinkiewicz, urzędn. 
Miklas, ślusarz 
Palińska. wdowa 
Rufenach, kupiec 
Schmidt, urzędnik 
Turli, służąca 
Western, wdowa 
8 b Mączkowski, m. rzeź.. wr. m i ' 
Bukowski, elekt.-mont.. sub. 
Bukowska, służąca 
Bunże, podmistrz 
Gazińska. -wdowa 
Gonia, bez zawodu 
Hemmerling, handlarz 
Lange, uczeń, 'subI.,
		

/adresy_192800239_0001.djvu

			Łokietka 


123 


Lehmler, murarz 
Lubiewski, kupiec 
Matuszak, elektro-mont., subl. 
Nawrocki, urzędnik kol. 
Rienahs, rzeźnik 
Rosielewski, monter 
Sobieszczyk. nauczyciel 
Sobieszczyk, handlowiec 
Swiątkowski. funkcjo mag. 
Strzyżewski, bagażowy 
Winterfeld, sluż. 
8 c Kuzmiński, wł. m. 
Celejewski, ślusarz . 
Dzikoń, robotn., subl. 
Fallencik, mistrz piekarski 
Goldmann, kupiec 
Jaruszewski, ucz. kup., subI. 
Kasprowicz, cieśla 
Kortas. ślusarz, subi. 
Kuźmiński, kupiec 
Matuszewski, urzędmk 
Mazur, urzędnik 
Pior, ślusarz, subl. 
Radziejowski, emeryt 
Swiątek, drukarz, subl. 
Szulc, mistrz szewcki 
Szumiński, obuwnik 
Wieczorek, ślusarz 
8 d Kozlowski, wl n. m. 
Bąk, st. asyst., zawiad. 
Borzych, wdowa 
Czarnecki, kier. statku 
Czarnecki, biuralista 
Hince, wdowa 
Hoffmann, tokarz 
Horbaczewski, bez zawodu 
Kołodziej, wdowa 
Makałowski, urzędnik P. P. 
Marks, nauczyciel muzyki 
Mosińska, wdowa 
Olejnik, kolejarz 
Stachowiak, szofer, subl. 
Swiątowiak, urzędn. 
Witkowski, kowal 
\Voźniak, robot n., s'ubl. 
8 e Dobrowolski, wf. n. m. 
Wieczorek, ślusarz, zawiad. 
Cech, pakarz 
Golau, wdowa 
Górski, robotnik 
Grutzmacher, wdowa 
Kęcińska, wdowa 
Krajewski, kond. porno 
Lewandowski, robotnik 
Muszyński, lakiernik 
Okoniewski, robotnik 
Olkiewicz, malarz 
Rosenthal, wdowa 
Tańska, ekspedjentka 
Tuchalski, polier 
Wendt, wdowa 
Papierowski, robotnik 
Schenk. ślusarz 
Ziętak, konduktor 


9. Reich, wt Jackow3k. 15-16 
Cieślicki, bez zawodu 
Kamiński, cieśla 
. Kiek 
Nowak, robotno 
Perszke, ślusarz 
Slupska, wdowa 
Walkowski, strycharz 
10. Cieszyński, wt Łokietka 6 
Halbe, szyper 
J askólski, apI. kol. 
Jaworski, robotnik 
Nowak, robotno 
Putz, handlarz 
11. Lubaszewski, wtGdańska 141 
Kaźmierczak, robotnik.. subl. 
Nawrocki, handlowiec 
Zieliński, kuchmistrz 
12. Niezabudowany 
13. Więzowski, wf. m. 
Jaruszewska, wdowa. subl. 
Koratkiewicz, krawiec 
Kosiński. robotnik 
Kosmeja. robotno 
Kowalska, wdowa 
Kucharska, wdowa 
Laskowska, bez zawodu 
Makowska, wdowa 
Mazurczak, robotno 
Wilkosz, robotno 
W ojtanowski. robotnik 
14. Pokora, wdowa, wf. m. 
Czerwiński, pom. miern., sub. 
Drąszkowski, wodniak 
Droszkowski, cieśla, 
ubl. 
Keller, ogrodn.. subI. 
Muller, cieśla 
Nowak, rzeźbiarz 
Osowski, robotnik 
Rutkiewicz. wdowd 
Rydzyński, robotnik 
Szopiński, telegr. ko!., subl. 
Wróblewska, poslugaczka 
15. Czaplewski, wl. m. . 
Kornacki, poIjer murarski 
16. Rydzkowski, 
arbarz, wl. m. 
Augustynowicz, wdowa 
Burzyńska, robotnica 
Durczak, robotno 
Górna. wdowa 
Kajdasz. kowal 
Kolodziejczak, szewc. subl. 
Lemańczyk, robotno 
Lis, robotno 
Rujanowicz, ślusarz 
Splettstosser, uczeri, suhl. 
Szymczak, malarz 
17. Berendt, wl. n. m. 
Radomska, wdowa. 'lIIwiad. 
Arndt, kolejarz 
Banach, urzedn. 
Brzeziński, asyst. kol. 
FengIer, nauczyci
1 
Franc, urzędnik. kol. 


Nowiński, werkm i stc7 
Radomski, st. sekr. 
Witkowski, inkasent 
, 18. Sumiński, restanr., wf. m. 
Arendt, posluj{. 
Bucholz, kupiec 
Chajnacki, robotnik 
Czerwiec, bez zaw.. 
lIbi. 
Kestrzyn. kowal 
Krawczak, kcłodÓej 
Kuras, sluż. 
Panasiewicz, urzędn., subl. 
Reinke, szwaczka 
Siissmann, biura!., sniJ!. 
Stachowska, bez zaw.. 
ubL 
WOjtasik, urzędn. 
18 a Winowiecki, wf. n. m. 
Krakowski, emeryt, zawiad. 
19-19 a. Bez wlaścicida (likwi- 
dator Kaczmarek, zawiad.) 
Łapa, cygarnik, zawiad. 
Biskup, bez zawodu 
Grodzki, robotnik 
Jędrzejewski, urzednik P. P. 
Kuźniacki, ślusarz 
Makowski, kupiec 
Masiak, wdowa 
Musial, szwaczka 
Pulkowska, szwaczka 
Reeck, książko 
Sarnecki, robotnik 
Solarska, książkowa 
SchuTtz, pom. gastr. 
Szarafiński, robotnik 
Szubert, książko 
Szymański, ekspedjeOl 
Voigt, emeryt 
Wenta, kupiec 
Żolondek, wdowa 
I 20. Lenski, emeryt, wt m. 
I Balcerowicz, poljer 
Kanik, kolejarz 
Kohlmeycr, handlarka 
Lewandowski, kolejarz 
Matalewski, robotnik 
Molcahn, handlarz 
Thiedt, wdowa 
21 a Grabowska, wdowa. wl. 111. 
Babenhorst, robotno 
Gaca, piekarz 
Gawroński, woźnica 
Gorniak, krawiec. subl. 
Jankowski, robotnik 
Jarocka, szwaczka. subl. 
Karpa, kuśnierz ' 
Klein, kolejarz 
Kuraszkiewicz, ślusarz 
Kwaśniewski, rzeźbiar7 
Łamacz. szewc, subl. 
Pachoiski, robotnik, subl. 
Pawłowski, robotnik 
Reich, robotno 
Rudnik. robotno 
Strelau. wdowa
		

/adresy_192800240_0001.djvu

			124 


Łokietka - Lowicka 


Szreder, bez zawodu 
Tobolewski. robotnik 
Turowski. kier. lok. 
Wiśniewski, robotnik 
11 b Prieske, m. piekarski, wl. m. 
Domalska, wdowa 
Fast, step6fka ' I 
Kurkowski, kolejarz 
Nawrocki, ucz. piek., subl. . 
Rządkowski, robotnik 
Szulerecki. stróż 
Wesołowski. piekarz, subl. 
Węsierski, bez z.awodu 
22. MeteIski, wł. JacKowsk. 19 
Groński, listonosz 
Grudowski. przodownik 
Grudowski, robotn ik 
Krause, wdowa 
Łulińska, uczen. 
Radecki, ślusarz 
Rietzke, wdowa 
Sobieszek, bez zawodu 
Wionczek, ekspedj. 
'l! a Reich, wl. m. 
Bensch, wdowa 
Kiełpiński, przodownik 
Migawa, kowal, subI. 
Nawrocka, szwaczka 
Okońska, srużąca 
Sowi ak, murarz 
Sowiak, pokojówka 
Szrubkowski, strażak 
Wierzba, kowal 
Wolniaczyk. funkcjo P. P. 
23. Michniewska, wdowa 
24. Skibiński, wI. n. m. 
Drzewiecka, książk., zaw. 
Czajkowski, post. P. P., subi. 
Fierfass, wdowa 
GiJmann, wdowa 
Gradykowski,. palacz 
Górny, zwrotnicz
T 
Grajewska, wdowa 
Hcrtcl, czel. rzeźn., subl. 
Kalinowski, robotnik 
Karliński, ślusarz 
Kosmowski, mistrz rzeźnicki 
Kwaśniewski, kolejarz 
Lemańczyk. robotno 
Lulkowski, stolarz 
Majewski, krawiec 
Malak, ucz. ślus., subI. 
Malczak, ślusarz 
Mroczek, robotno 
Regulski, robotnik 
Sahm. robotno 
Schiitzmann. kupiec, subl. 
Sławski, robotnik 
Tibmer, uczeń, subl. 
Wojciechowska, wdowa 
25. Kolaszewski, szewc, wl. m. 
Bartkowiak, poczt. 
Cybulski, kolejarz 
Delcrt, ekspedj. 
Finke, tokarz, subl. 


Górny, stróż 
Gutsch, krawiec 
Huntowska, robotnica 
Hiitkoper, -robotno 
Kamasińska, wdowa 
Kiełpińska, , wdowa 
Kruszyński. adjunkt 
Noack, robotno 
Nowacki, funkcjo P. P., subI. 
Nowińska, 
Spychalski, bez zawodu 
Suw rowińska, 'handlarka 
Stranc, szewc 
Szczech, urzędn. 
Trok, robotno 
Wiśniewski. funkcjo pol. śl., 
subl. 
Zieliński, handlarz 
. Ziółkowski, kowal, subl. ' 
25 a Bucholz, wdowa. wl. m. 
Galkowski, tokarz 
Grabarek, m. tokarski, subl. 
Nitz, stenotyp. 
VolkmanIl, wdowa 
26. Cieszyński
 wl. t_okietka 6 
Biel, st. asyst., subI. 
Ciechanowski, inżyn:er, subl. 
Cieszyńska, .bez za\\odu 
J)unajski. słuchacz lic. handl., 
subI. 
Durzyński, kier. kina 
Gucz, ślusarz, 
UhJ. 
Kijek, wdowa 
KościeIski, pOili. gastr. 
Krawaszyńska, eksp., subl. 
Kuc
yńska, wdowa 
Miarkowski, malarz, subl. 
Piszczek, służ., 
ub1. 
T etzlaff, sruż. 
Wcissbrodt, stolarz 
Zieliński, maszYllista 
Żakowicz, kupiec 
27. Ewang. Dozór Kościelny 
\V cihrauch, djakon., zawiad.. 
Albrecht, bez za wudu 
Bethke, bez zawodu 
Draber, bez zawod!l 
Ernst, bez zawodu 
Falkenberg, wdowa 
Fehrmann, bez zawodu 
Hess, bez zawodu 
Hohnke, robotno 
Kilwińska, wdow.1 
Klein, wdowie,: 
Krause, wdowa 
Kretscbmann. woźnica 
Laurcntowska, wdowA 
Lesemann, wdowiec 
Lissak, bez zawodu 
Markmann, bez .l
wl,)du 
Meyer, służ. 
Pohl. wdowiec 
Zempel, robotno 
28-28 a. Hagen, cukJerrr,., wl. .n. 
Borkowska, \\ł:,dowa 


" 


Borkowski, urzędnik bank. 
Brisso, muzyk, subl. 
Brodziński, kupiec 
Brodziński, biural., subI. 
Dawid, kupiec 
Dessler, muzyk, subL 
Dobrindt, nauczyc. 
Gotowicz, szw dczka 
Kitkowski, poljer 
Lange, kier. szkoły 
Lewicki, kupiec, subl 
Mastalesz, tokarz 
Męiydło, puszkarz 
Milsz, kupiec 
MUsz, biural., subL 
Nawrocki, robotnik 
Peters, bankier 
Rabant, sluż. 
Schmidt, szwaczka 
Weigel, handhrz 
Wieczorek, n'lUCZYC. 
Wieczorek, wdowa 
29. Szejn, wl. m. 
Dąbkowski., szlifiarz 
Korobielski, szewć, subl. 
Lewin, handlowiec. 
ubl. 
Listopad, rzeźnik 
Lubrig, muzyk 
Łaski, urzędnik 
Miiller, książko 
Plichtentraj, kupiec 
Puchaczewski, robotnik 
Rogoziński, robotnik 
Rosińska, bez zaw., sltbl. 
Smoliński, kulejarz 
Suplicka, służąca 
Tarczyński, zakI. galwanizac. 
Tasarski, hand.larz, subl. 
Berendt, wl. n. m. 
Buczkowski, zawiad., Kr. Ja- 
dwigi 16 
Markowski, urzędnik 
Martin, ucz. kraw., subl. 
Niemczyk, kondilktor 
Szydrowski, szczotk3.rz, subI. 
Zblewski, mistrz knwiecki 
Łomżyńska. 
K o m i s a r i a t VI. 
l. Czerny, wl. m. 
Anasiewicz, ro:J. 
Gol, wdowa 
2. CZfl.rnecki, wł. m. 
Gmura, subl. 
Wróblewski, 'ekspedjent 


, 


30. 


Lowicka. 
K o m i s a r i a t VI[. 
l. Czerwczak, wl. !n. 
Andrzejczak, rob. 
Krupiak, rob. 
Wilma, rob. 
Wojciechowski, robotnik 
2. Zwoliński, wf. m. 
Krysiak, rob.
		

/adresy_192800241_0001.djvu

			Mamczarek. rob. 
Sprenglewski. robot
ik 
Wawrzyniak. rob. 
3. Szatkowski, wl. r:l. 
F ąk, robotnik 
Funkowski, robotnik 
Kochanowski, robotnik 
Wojciechowski, rubc.tnik 
4. Fąk, wf. m. 
Duczmal, rob. 
Talaga. górnik 
Ziółkowski. robotnik 
5. Frąckowiak. wl. m. 
Faustmann. robotnik 
\V ojciechowska 
Wrzeszczy kows ki, wbotnik 
6. Wolski-Rzewuski. wl. m. 
Cieślak. wdowa 
7. Inspekcja Dróg Wodnych 
Gapski, zaw. domu 
Guczalski, elektwmonter 
. Zawiński, rohotnik 
8. Inspekcja Dróg Wodnych 
Nycek, zaw. domu 
Lubiszewski. robotnik 
-Ząbecki, kupiec 
9. Inspekcja Dróg ¥.'odnych 
Szlachciak, rob. 
Zbik, maszynista 
10. Inspekcja Dróg' Wodnych 
T obol s ki, robotnik 
Wasielewski, murarz 
11. Ogród 
12. Inspekcja Drół Wodnych 
Kadow, zaw. domu 
Gaca, służąca 
Jóźwiak, służ. 
Kolwitz, urzędnik 
Pałaszewski. asp. rzeczny 
]3. PachuIski, wl. n. m.. zam. 
Wulka-Warszawa 
SteItmann, zaw. domu 
Krupiak, wdowa 
14. Jabłoński, wl. m. 
Cichosz, krawcowa 
GiJl, rob. 
Klimczak. rob. 
Kolasiński. robotnik 
Muller, rob. 
Ryckowska, wdowa. subl. 
Walerych. rob. 
Wojnowski, rob. 
15. Binkowski, wl. n. m., zam. 
\Varszawa, Poznańska 14 
Burchąrdt. zaw. domu 
Bogusławska. wdowa 
Che chla, rob. 
Dzierżawski, robotnik 
]6. Włodarska. wf. m. 
Chleborowicz, robotnica 
Gładkowska, wdowa 
Sniadek, ślusarz 
łJucka. 
K o m i s a r j a t VI. 
1. Maszlewski, rob., \\'1. m. 


Łowicka - .Malborska 


2. Jonak, rob.. wl. m. 
Michalski, stolarz 
3. Biernat, rolnik. wf. m. 
4. Kozłowski. wf. m. 
Labętza, maszynist?. 
5. Jajko, rolnik, wl. m. 
. Jakubiak, rob. 
Koper. rolnik . ł 
6. Matyka. robotnik. wf. m. 
Grypa. sublok. 
7. Rola orna. wl. ł:łankiewicz, 
Ameryka 
8. Staszak. wf. m. 
Biernacik, rolnik 
Krolik, wdowa 
Skibiński, ogrodnik 
Skowroński, monter 
9. Pospieszny, rolnik. wł. m. 
Gili, rob. 
}o. Kassak, wf. m. 
Strąg, subl. 
Waszak, rob. 
J 1. Skorzewski, wl. n. m.. zam. 
Koźmiana 8 
Augustyniak, funkcjo P. P. 
12. Kałdon, rob,. wl. m. 
Malborska. 
K o m i s a r j a t II. 
1. Jarocki, wl. m. 
Doberstein, kolejarz 
Duliński, ślusarz 
Giełda. kupiec 
Marchlewski, kasjer 
Neumann, wdowa 
Stachowiak, kolejar7.. 
2. Ligcziński. wf. m. 
Bona. robot. 
Grygiel, rzeźnik 
Grenda, kupiec 
Hanuth, robot. 
Juraszek, piekarz 
Karczewski, ślusarz 
Karwecki, robot. 
Orliński, malarz I 
Mateja, kowal . 
Rossa, robot. 
Rompalski, robot. 
Splitt. kolejarz 
Wrzeszcz. robot. 
3. Skorczewski, wl. m. 
Dahlke. introligator 
Tomaszewski, formiarz 
Schiewe, szewc 
\Vnuk, urzędnik 
Weiner. dentysta 
Zachmielewski. kowal 
4. Pieczka, wl. n. m. 
Wojczak, zawiad. 
Rzcszewski, kupiec 
Sołtysiak, kupiec 
Sułkowski. krawiec 
Woźniak. podof. zaw. 
Florkowska, służąca 


125 


5. Kwiatkowski, wl. m. 
Fryszka. robot. 
Herczyńska. wdowa 
Jezakowski robot. 
Łaganowski. ślusarz 
6. Bielicki, wl. m. 
Borysiak, robot. 
Borowicki, ślusarz 
BiIecki, kolejarz 
Frohlich, wdowa 
Grzesiński. kowal 
Kamiński, ślusarz 
Kwapiński, murarz 
Kamrowski, m. rzeźnicki . 
Marcinkowski, stepcr 
Rakowski, robotnik 
Zdrankowski, cieśla 
7. Górka, wl. m. ul. Różana : ł 
BeHin, wdowa 
Dudek, robot. 
Leśniak, robot. 
Matuszak. drożnik 
Sztyma, kolejarz 
Waśko, rob. 
Witucki, strażnik 
Zaciniewski. robotnik 
8. Musiałek. wl. n. m. 
Jaśkowiak. zawiad. 
Adamczewskj, wojskowy 
Grysz, kolejarz 
Kaliszewski. inwalida 
Krajewski, robotnik 
Lewicki. malarz 
Manderle, wdowa 
Pilakowski, emeryt 
Ribacki, introligator 
Sitarek, dozorca 
Szymański, murarz 
Wiek, kupiec 
WolIschHiger, emeryt 
9. MachuIski, wl. m. 
Białas, kolejarz 
Kutz, wdowa 
Lamberski. m. rzeźnicki 
Matusik. wdowa 
Skrzypiński, robotnik 
Jabłoński, kotlarz 
10. Kośniewski, wl. m. 
Cichoradzki, robotnik 
Chmarzyński. ślusarz 
Kamiński, urzęd. gosp. 
Królkowska, wdowa 
Okuniew, stolarz 
Pawlisz, robot. 
II. Andrzejewski, wl. m. 
12. Lange, wl. m. 
13-14. Fryske, wf. n. m. 
Keyster, zawiad. 
15. Paciorkiewicz, wl. m. 
Kużmiński, budowniczy 
Amerski, szofer, subl. 
I 
16. Szkoła powszechna 
17-18. Niezabudowane 
19. Magazyn (niezam.) 


.
		

/adresy_192800242_0001.djvu

			126 


:.\lalborska - Matejki 


20. Olejnik. wl. n. m., zast. Wie- 
dcnholz, Nakielska 9 
Kandzidrowski, szewc 
f Mackowski, robotnik 
. Witzke, murarz 


. 


Mala. 
K o m i s ar j a t V. 
1-2. ident. Fordońska 9 
3. Ogród 
4 8. Plac budowlany 
9. Frahse. wl. m. 
Kukuk, wdowa 
. Labott, wdowa 
Lipif1ski, rob. 
Wodtke, wdowa 
111. Tobolski, wl. m. 
Centkowski, robotnik. 
Gmiński, pom. rzeźno 
Pels. technik 
Małachowskiego. 
K o m i s a r i a t V. 
]. Holz, wl. m. 
2. Timm, wł. m. 
Olszewska 
3_ Piianowski, wl. m. 
Li
'illan, kowal 
Redman, rzeżbiarz. subl. 
Smoliński, monter '- 
Stróżycki, modelarz, subl. 
Zaremba, ślusarz, subI. 
4. jahnke, wf. m. 
5. Nadobnik, wf. m. 
6. Kubera, wl. m. 
Marcinkowskiego. 
Komisarjat L 
1-2. t-Iade, wl. m. 
Wiśniewska, bez zawodu 
3. Schiilke, wl. m. 
Crimmen, nauczyc., subI. 
Drewkowska, służąca 
Heske, kupiec, subi. 
Rosenke, wdowa 
4. Kneiding, wl. m. 
Badalewski. handlowiec 
Bakarinow, 'fryzjerka 
Barbarska, wdowa 
Bigalke, muzyk 
Bigalke, szewc 
Daliige, robotnik, subI. 
Giintcr, stolarz 
Kabat, słuząca 
Klinger, wdowa 
Piotrowski, inwalida 
Rejewska, wdowa 
Unrau, wdowa 
a. Bartz, wl. n. m., zam. ul. Pe- 
tersona 5 .. 
Becker, służąca ' 
Berendt, robotnica 
Delekta, kupiec 
Gołdyniow, służąca 
Lemański, kupiec 


"Maxi m" , Pierwsz. Kabaret, 
Fam. Bar. 
Szczukowska, robotnica 
\Vójcik, służąca 
6. ident. Petersona 9 
7-8. "Grakona", Tow. Akc. 
Gertner, dyrektor, zaw. do- 
mu, zam. Gdańska 152 
Orchowski, zegarm. dozorca 
Borucka, bona 
Kozłowski, kupiec 
Libera, rzeźnik 
Perski, kierownik 
\Viśniewski, robotnik 
8 a Schlaak, wl. m., kupiec 
Behrens, bez zawodu 
Cerekwicka, służąca 
Heyse, kupiec 
Izbicki, handlowiec 
Korth, kier. fabryki 
Run
e, służąca 
Schulz, kapitalista 
Thom, pom. kup., subl. 
Zimmermann, m. lakiem. 
8 b LandeskirchI. GemcIllschaft, 
wł., \Vały Jagiellońskie 
Spomer, zaw. domu 
Uroczkowski, kupiec, subI. 
Buhl. ślusarz 
Dorflinger, bez zaw. 
Klimkosz, służ., subI. 
Makowska, bufetowa 
Rosenblatt, krawIec 
Ryszewski. robotnik 
Sommerfeld, kapelmistrz 
Stencel 
Wachowski, siodlarz 
8 c Inspekcja Dróg \Vodnych 
Raciniewski. inżynier 
Kucak. służąca 
9. .,Rika". Tow. Akc., wl. 
Reich. zaw. d., zam. Trze.;lC- 
go Maja 
\Vyrzykowski, port jer . 
Reich, wdowa 
Klemke, urzędn. palistw. 
10. Kochanowski, wl. m. 
Wicikowski, dozorca domu 
Andrzeiczak, artystka, subl. 
Bogacz, bez zawodu 
Budnarowski. m. I zeźnicki 
Cyra, służąca 
Dobrowolski, urzędnik 
Dzierzkowska, gosp., subi. 
Gierosz, tancerka, subI. 
Grudowski, prok. bauku, sub. 
Grześkowiak, asyst. miejski 
Hall, urzędnik 
Hoffmann, mężatka 
jakubowski, artysta, subI. 
Karbowski, porucznik 
Karczman, rolnik 
Klaybor, kier. biura adwoh. 
Lewandowski, robotnik 
Ludczak. artystka. subI. 


Malinowski, urzędn. bank. 
Matuszek, artysta 
Pawlikowska, służąca 
Radak, nauczycielka 
Rębalski, urzędnik 
Schulz, nadinżynier 
Soszyf1ski, robotnik 
Stattler, wdowa 
Szczygłowski. urzędnik 
Wannemann, artystka 
\Viesenthal, bez zaw., sub!. 
Wróblewski, bez zaw. 
11. Mix, wl. n. m., zam. Gdat.- 
ska 165 
Zarada, zaw. domu 
Beliński, kupiec 
Burchardt, książko subI. 
Copek, książkowa 
Czeczoł, bez zawodu 
Dobek, emeryt kol. 
Płatau, nauczyc., subl. 
janiszewski, dyrektor 
Jaworski, kupjec 
Kilian, kupiec 
Miske, kapitalistka 
Przyjemska, służąca 
Roszczynała, służąca 
Słomińska, urzędn. poczt. 
Stoiński, kupiec, subl. 
Suminow, rymarz 
Swierska, książkow
 
Marynarska. 
K o m i i a r j a i VI. 
1. Borowski, wl. m. 
Adamski, ślusarb 
Milczewski, cieśla 
2. Wrzesiński; wl. m. 
Dembiński, robotnik 
ZeIJmann. rob. 


" 


Matejki. 
Komisarjat l. 
1. "Hadroga", Tow. Akc.. wf. 
Nowak, aptekarz, zaw. do- 
mu, zam. Słowackie
o '? 
Cylkowski, dyrektor 
KwieciiIska, służąca 
Nowak, służąca 
2. Gąsiorowski Stan., wf. n. !11.. 
Z. Warszawa, Chmielna 68 
Twardowska, zawiad. domu, 
zam. Gdańska 57 
Małecki, port jer 
Leppert, kupiec 
Siwiński, kołodziej 
Woźniak, ucz. koi.. subl. 
3. ident. Lipowa 9 
4. ident. Lipowa I 
5. Gabryś, wl. nI. 
Becker, mężatka 
Czaplicki, artysta-malarz 
Grohs, bez zawodu 
Kinder, wdowa 
Ludwiczak, mechanik
		

/adresy_192800243_0001.djvu

			Matylewski, robotnik 
Nowak, kupiec 
5 a Obarska, wf. n. m., 
niadcc- 
kich 25 
Czerwiński, kupiec 
jóźwiak, krawcowa 
Laskowska, służąca 
Mróz, maszynista 
Myszka, mechanik 
Nahrings, dentysta 
Nowak, służąca 
Reischauer, wdowa 
Ring, zegarmistrz 
Schnick, służąca 
Szymankiewicz, służąca 
ó. Obarska, wf. n. m., za ni. 

niadeckich 25 
BOR;alecka, służąca 
Deligdisch, kupiec 
Domagała" rouotnik 
Grzegorzewski, porno biur. 
Hartmann, nauczycie] 
Jahnkc, wdowa 
Janke; służąca 
Knon, drukarz; subi. 
Kujoth, cieśla 
Matz, kupiec 
MinczykQwska, wdowa 
Owczarek, modystka, subl. 
Piątkowski, inż, .dyplom. 
Rozinka, urz. koL, subi. 
Wegner. krawcowa 
Ziółkiewicz, kupiec 
ZwolankicwicL, rzeźnik 
l. Sokołowski, wf. n. m., zam. 
Brzozowa 7 
Klawohn, zaw. domu 
Brykczyńska, prasowaczka 
Kittkowski, kupiec 
Konwiński, kupiec 
Kotwica, malarz 
Maderwa1d, handlowiec 
Matuszewski, urzędn. pryw. 
Parlow, bez zawodu 
Pankratz, po
cł 
Podemski, krawiec 
Sandler, mechanik 
Serejski, inżynier 
Szmelter. służąca 
11. Maeller, wf. n. m., zam. Pa- 
derewskiego 7 
Kubalewski, zaw. donlU 
Baczkowski, ucz. kraw., sub1. 
Dorsz, kolejarz 
Dziurlikowska, . mężatka 
Jankowska, służąca 
Kaffka, bez zawoda 
Kałużna, wdowa 
Konopnicki, urzędn. kol. 
Kopras, biurowa, sub:' 
Kozłowski, handlowiec, subl. 
Kubalewski, złotnik 
Lewandowski, ślusar L, subl. 
Lichardów, litograf 
\1icbalski, urzędnik kol. 


Matejki .- Mazowiecka 
, , 


Mrówczyński, przykr., s1bl. 
Pisarzewski, kom., Eksp. 
l. 
Pisarzewska, urzędu. poczt. 
Podlińska, slużąca 
Poralla, kupiec 
SobieraIska, slużąca 
Szurak, inżynier 
Uchlik, krawcowa, saiJ!. 
Weipkema, pastor 
Wiśniewski, krawiec 
Wolk Laniewski, proi. gimn. 
2mińska, eksp., subI. 
9. Plac budowlany, fabryka 
10. Szydłowski, wf. m. 
Fialkowski, 'inżynier, subl. 
Helmin, tokarz 
Kłopotek, oficer. 5iubl. 
Kostecka 
Poplawski, asesor kol. 
Szczerkowski, krawiec 
Zakrzewski, rotmistrz 
11. idcnt. D\}"Ofcowa b2 
Mazowiecka. 
Komisarjat 1'/. 
l. Mikolajewska, wf. m. 
Eulenbcrg. wdowa 
Fierfas 
Miiller, woźny 
Thorun. bez zawodu 
2. Feilke, ślusarz, wf. m. 
Budziak, robotno 
I3unkowska, służąca 
Cwoidziń
ki. ,ł:u!1.rz 
Dąbrowska. telefonistka 
Fiebich, kowal , 
Galander, kantorzystka 
Hołownia, kapitan . 
Janicki, książkowy 
Janicki, ślusarz 
]ankpwski, robotnik 
Janoschke, kupiec 
Kępa, stolarz 
Kostkowski, kolejarz 
Kuśmierek, gospod., subl. 
Lipski, urzędnik 
Lubawa, służ. 
Matuszak, tokarz, subl. 
Mładek, wdowa 
Pasiński, komornik miej. 
Pułkowska. robotnica 
Radzikowska, biural., subl. 
Sarnowski. listonosz 
Szkilińska, wdowa 
Szurkowski, oficer, subl. 
Tietze, szyper 
Tuczkowski, robotnik 
3. Marciniak, wf. n. m. 
Sokołowski, pośrednik, zaw. 
Cierzniakowski, rzeźnik 
Kolakowski, bez zaw. 
Palaczyńska 
Pieczonka, służ. 
Szczepański, fryzjer  


127 


Szymański, mistrz 
zewcki 
Zipser, urzędn. . 
4. Janiszewski. wł. n. m. 
Zboralski, stolarz, zawiad. 
Czyżewski, furman 
Gaj, murarz 
Hinc, robotno 
Jaworski. ślusarz 
Klóska, monter 
KnolI, szwaczka. subI. 
Lisewska. wdowa 
Myk, kowal 
Pulkowski. kolejarz 
Rode. szew.; 
Rytlewski, malarz 
Rytlewska. wdowa 

winka, robotno 
Walkowiak, robotnik 
Zieliński, bez zaw., suhl. 
2mich, kolejarz 
5. Jarmolińska, wl. n. m. 
Bethka, robotno 
Bielecki, podoficer ' 
Drobig. mistrz malarski 
Grzechowiak. wdowa 
Grzechowiak, robotno 
Kaszubowski, emeryt 
Lesik, robotno 
Lewandowski, wdow., subł- 
PerIiński, kupiec 
Piotrowski, rolnik 
Popek, wdowa 
Stańczyk, kolejarz. subl. 
Szydlewski, kołod
iej 
Wasielewski, handlowiec 
Weber, rzejnik, subl. 
Wierczewska, wd'Jwa 
Wlodarczak, wdowa 
Zieliński, handlow. 
6. Luśniak, wf. n. m. 
Wojnarowski. zaw!:1d.. Chod- 
kiewicza 38 
Naskręt, maszyn!sta 
7. ident. z ul. Siekiew icza 22 
8. Stypczyński, wl. n. m. 
Szczypczyński, rob., zawiad 
Bańkiewicz, urz<:dn.. subl. 
Baum. ogniomistrz 
Cieślewicz, ślusarz 
Jabłoński, bez zawouu 
Jastrowski. szewc 
Kempińska, slużąca 
Kowalewski, kołodziej 
Kubiak. wdowiec, subI. 
Kulczyk, kolejarz 
Kwiatkowski, ślusarz 
Lange, monter 
Langowski, stolow
 
Markowska, bufetowa 
Mira, cukiernik, subI. 
Nowak, wdowa 
Olszewski, 'Stolarz 
Pilarski, ślusarz 
9. Sklad materialów budowI.
		

/adresy_192800244_0001.djvu

			12b 


:\fazowiecka 


, 
28-29. Towarzystwo Akcyjne I 
De Caste!laz, zawiad., Ciesz- 
kowskiego 15 f 
Dolata. woźnica 
29a. Towarz. Mieszk.. Libelta 11 
Dornowski, student, subl. 
Drzewiecki. podmistrz kol. 
Fornalczyk. robotno 
Góre
ka, bufetowa. subL 
Grondzewski. odźwierny 
Herman, wcowa 
Karasek. konduktor 
Koźmiński. em. st. sekr. 
Kutasiewi
7. m. krawkcki 
Lcśniewicl, kondukto' 
Lipc
yński, woźny 
Mogger. przod. magaz. 
Milewski, robotnik 
Orłowski, urzędnik. subi. 
Pytlewicz, st. sekr. poczt. 
Sobie rajski, bez zaw., subl. 
Stolarski. urzędnik, subl. 
Stiirmer, tapicer. subl. 
Szmelter, mężatka 
Walent, listonosz 
Wojtczak. robotno 
label, rewid. wagonów 
Zieleziński, adjunkt 
Zieleziński. przod. model. 
au. Kobielska, wf. m. 
Cbyliński, introligator 
Gfinther 
Lewkiewicz, kupiec 
Płocka, wdowa, subl. 
Zarke. szewc 
ident. . z ul Wileńską 8 
ident z ul. Wileńską 1 
Spott, m. rzeźn., wf. m. 
Bednarska, wdowa 
Drewniczak. robotno 
Jankowski, emeryt 
Kamiński, drukarz 
Kłosińsld, urzędnik 
Matuszak, rzeźnik, subL I 
Płociniak, urzędnik 
Sommer, emeryt, subL J 
34. Stadie, wf. m. I 
Griitzmacher. wdowa r 
Maciejewska, służąca 
35. ident. z ul.' Sienłuewicza 2 ł " 
36. Lenkeit. wf. n. m. 
Biittner, bez zawodu 
Krause, nauczyc., subI. 
Schwanke. em. mistrz przeto 
Tschinkel, bez zaw., subL 
Juszczyk, wł. n. m. I 
lbkowski. zaw. Racławicka 7 
Ćwiklińska, emerytka 
Goldi, kupcowa, subl. 
Grzelachowski, mllzyk 
Kassyk, ś!usarz, subl.. 
Kt:mpiński, przod. P. P. 
Wieczorek, urzędn., suh\. ". 
Lubka, rzeźnik, wł. m. 
Cieszniewska, b
z Z3W . 
 ubl. I 


10. Gałkiewicz, wl. m. 
Andrusikiewicz, maszynista 
Bala, rolnik 
Bartylaczyk, asyst. poczt. 
Bromiersl{a. bez zaw.. subl. 
Dłoniak, robotno 
Gabski, kier. parowozi.ł 
Grzelak, laborant 
Huszezo. urzędn. 
Janiszewski, uczeri, subl. 
Jankowska, szwaczka 
Lacuch. książk.. subL 
Łaski, robotnik 
Marcinkowski, bankowiec 
Marcinkowska. wdowa 
Mściszewska, subl. 
Murek, szewc 
Rode, bez zawodu 
Sadowska, szwaczka, subl. 
Swiątkowski. stolarz 
Stefaniak, sekr. 
ąd. 
Turajska, wdowa 
Witt. biura 1., subl 
11. Stoli, wl. n. m. 
Klonowski, cieśla. Z2.wiad. 
Bednarek, szoier. subi. 
Fisson. bez zawodu 
Gierszewski. as. kol.. subJ. 
Grzehyla, prakt. Puczt., sul,j. 
Jesko, elektro-mechanik 
Łaczkowski. wojażer 
Łoś, subl. 
Martenka. rewid ",ag., su hl. 
Metzner. elektromont.. subJ. 
Pechtold, WOŻI:Y 
Skrzypczak, kolejarz 
J2. Związek tworzenia i utrzy- 
mania ochronek 
Stellbaum, zawiad. 
J.3. Magistrat m. BydgoszLzy 
Chojnacki. robotnik 
Chojnacka, służąca 
Gackowski. ucz. ślus., subl. 
Górski, robotnik 
Hermanowski, stolarz 
Kanderski, stolarz 
Lange. stolarz 
Piotrowski, ogrodnik 
Włódarski, furman 
Wolke. ślusarz, subl. 
Woźniak, robotn., sub1. 
] 4. Sałatyńska, wdowa, wł. m. 
Dziubińska, wdowa 
Hammer, porucznik 
Herman, mężatka 
Jankowski, krawiec j 37. 
Podorzyński, rzeźnik 
J5---23. Tow. Akc., .,Galwana" 
i Bank Zw. Spół. Zarobk. 
Baranowski. inżynier. zaw. 
J3ernardi, technik ... 
Dankowski. robotnik, subI. ł 
2+- 25. Niezabudowane 
'lfł
27. Rybarczyk, kup., wł. m. 1 3S. 
Kamińska.. służąca 


31, 
32. 
33. 


- 


Domanowicz, biural 
Grzesiak, służ. 
Giintzel, bez zaw., S!1oł. 
Hennig, tapicer 
Jandówna, stużąca 
Kaniecka. służąca 
Magnus, bez zaw., SlJoł. 
Nowaczyk. wdowa 
Ostrowska. wdowO! 
Rosodowicz, emeryt :oouhl. 
Suligowska, wJoW1 
Suligowski, bankowl

. ,sub:. 
Schwertz, gospodo - 
Stefaniak, cieśla 
Zieliński, kom. kontr. skarb, 
39. Starzyński. emeryt, wl. m. . 
Banaszak, służ. 
Paliwodziński. ucz. rzeźn., 
subl. 
Roliński, uczeń, subl. 
Szprenglewski. m. rzeźnicki 
40. Nepon, artystka, wl. m. 
Baumann, uczen., subl. 
Bednarski. s1. asyst. 
Gonia, robotn., subl. 
Gordon, przod. P. P. 
Izdepska, wdowa 
Janicka, wdowa 
Konieczny, kołodziej 
Koperska 
Kwiat, student, subl. 
Makowski, kolejarz 
Pawłowicz. adjunkt 
Pol, artysta 
Pyszka, robotno 
RywoIt, siodlarz, tapicer 
Siuda, kupiec. subI. 
Sobański, urzędn. P. P. 
SzuItz, stolarz . 
Weisscl, nauczyc. muzyki 
Zamiar, kier. handl. 
41--42. Morkowski, wf. m. 
Baumgart, bez zawodu 
Bommert, wdowa 
Borucka, wdowa 
Budnik, student, subI. 
Bugajewska, bez zawodu 
Dąbrowski, ślusarz. subl. 
Dekowski, rzeźnik 
Dudziński, portier hotel. 
Gackowski, kołodziej, subl. 
Gackowska, wdowa 
Gołębiewski, ślusarz, subl. 
Hlabowska, wdowa . 
laracz. ślusarz 
Kaczmarek, wdowa 
Kaliski, ślusarz 
Karst. młynarz 
Kaperski, inżynier 
Kowalska, wdowa, subl. 
Kr\,lczyńska, robot n.. subl. 
Kubiak, robotno 
Lipski, robotnik 
Lohin. urzędn. 
Mikołajczak. kupcowa 


J
		

/adresy_192800245_0001.djvu

			Napiontek, stołowy, subL 
Okoniewska, wdowa 
Podowski, fryzjer 
Prokop, wdowa 
PszczoJiński, sierżant 
Puls, robotno 
Renz, służ. 
Zetzlaff, robotno 
Tobolska, wdowa 
Tomlik, ślusarz, subl. 
Waclawek. robotno 
Walkowiak, g'ospod. 
Warrikoff, kupiec 
Weiss, rzeźnik, subl. 
Wełnicki, robotnik 
Wieland, malarz 
Wojdyła, uczen., subl. 
Zientara, służ. 
43. Łaniecki, wł. n. m. 
Raciniewski, ślusarz, zawiad. 
Adamska, wdowa 
Barczyńska, wdowa 
Gackowski, tapicer 
Glazenapp . 
Hannemann, wdowa 
Lewandowska, wdQwa 
Łukaszewski, szczotkarz 
Majewska, wdowa 
M;1tuszewski. sekr. związk. 
Mikołajska, urzędn. .' 
Miiller, robotn., subl. 
Nawrot, bez zawodu 
Orłowski, domowy 
Raciniewski, ślusarz 
Scherlitzke, stolarz 
Schinke, kupiec 
Senff, kontr. kasy chorych 
Sypniewska 
Weeber, m. mararski 
Wiatrowski, robotnik 
Wichert, ekspedj., subl. 
Wojciechowski, siodlarz' 
Ziętak, robotno 
<ł4. Tow. Mieszkan., Libelta 11 
Piotrowski, robotn., doz. d. 
Crezelius, wdowa 
Gackowska, wdowa, subl. 
Graczykowski, urzędnik 
Jarzemski, kond. mag. 
Piotrowski, robotnik 
Rajski, student, subl. 
Rutkowski, kołodziei 

liwiński, ślusarz 
Styrbicki, urzędnik 
45. Tow. Mieszkan., Libelta 11 
Kort, urzedn. 
KowaJkowska, wdowa 
Krawczak, werkmistrz 
Lassek, urzędn. 
Piosik, uczeń, subl. 
Mazurska 
K o m i s a r j a t II. 
ł. Dembek, wf. m. 
Błaszkiewicz. robotnik 
X
łk.. ad 


Mazowiecka - Mif1ska 


Chopcia, wdowa, subl. 
Fojut. robotnik. subL 
Hoffmann. ekspedjent, subl. 
- Kinder. instruktor 
Kujawa, krawiec, subl. 
Piasecki, krawiec 
Teske, mechanik 
2. Zieliński, wł. m. 
lwicki, maszynista 
Kątny. ślusarz 
WichJacz, werkmistrz 
Rutkowski. inwalida, subI. 
Melchiora Wierzbickiego 
Komisarjat I. 
1. Br. Mayer wf. m.. \Vełn. 
Rynek 4 
Bachorski. fryzier 
Piotrowska, służąca 
Zellmann. ekspedjentka 
2. Wierzbicka. wf. m. 
Dąbrowski. kupiec 
Degler. zegarmistrz 
Fenske. bez zawodu 
Franke, kupiec 
Gierszewska, służąca 
Maćkowski. maszynista 
Nowakowska, wdowa 
Piasecki, garncarz 
Szczugłowski, przemysł. 
3. Bólitz, wł. n. m.. zam. Pod- 
górna 1 
Biernatowski, student. subl. 
Dworniczak, ucz. Szk. .film. 
Hrapkiewicz. nauczycielka 
Korsakowski. murarz, subl. 
Monkiewicz, szofer. subl. 
Olejniczak, kond. poczt. 
Romansiewicz. kupiec 
Suszek, kucharka 
Nawrocka. mężatka' 
Zakordoński, podofic., subl. 
Mennica 
Komisarjat I. 
1-3. Skarb Państwa. wf. 
Administr. Młynów Bydg. 
4. Skarb Państwa, wf. 
Młyny Bydgoskie 
Borysiak, kier. młynu 
Mroczkowski, służący 
Nowicki, prokurent 
5-8. Skarb Palistwa. wf. 
Administr. Młynów Bydg. 
9. Skarb Państwa. wf. 
Poniecki, dzierżawca młyn. 
Dróżniakiewicz, kucharka 
Smużyńska, pokoiowa 
10. Skarb Państwa, wf. 
Poniecki. administrator 
B1och, ekspedient, subl. 
Frenkel, młynarz 
Petra
, kapitan 
Lychliński. ogrodnik 
Miedza 
K o m i s a r j a t II. 
1. Timries. wf. m. 
Klarkowski. malarz 


, 


129 


I' 
" Piszczek. woźny 
Rymer. kowal 
I 2. wf. parafii 
w. Trójcy 
l dom katolicki 
I 3. Rataiczak. wf. m. 
Szlachta, formiarz 
4-17. Niezabudowane 
17a. wf. Dt. Schulverein 
Peschel, za wiad. 
Netzel. nauczyciel 
Szneider. urzednik 
Treydel, nauczyciel 
17b. wf. Dt. Schulverein 
Konert. zawiad. 
Mińska _ 
K o m i s a r i a t III. 
1-4. Fabryka Maszyn "Unja" 
Tow. Akc. 
Konecki. zawlad. kolejarz 
4a. Fabryka Maszyn "Unia" 
Tow. Akc. 
Wróblewski, robotnik 
Ostrowski, ogrodnik 
Rcdzińska' 
5. Niezabudowane 
6. Gmina ewangelicka 
Zakład wychowawczy 
Len, zawiad. diakoniska 
36 wychowanków 
Bork, wdowa 
Doring. wdowa 
Franz, diakoniska 
Giese. wdowa 
Grabowska. służąca 
Janke, kapitalista 
Konitzer, służąca 
Kosicki, służąca 
Krawke djakoniska 
Kurtz, służąca 
Lange, wdowa 
Preiss, diakoniska 
Roll. bez zawodu 
Rudolf. wdowa 
Rump, wdowa 
Schiedkowska. służąca 
Steinke. służąca 
Viermann, diakoniska 
Werner, wdowa 
Wolff, służąca 
Wolter, bez zawodu 
7. Gmina ewangelicka 
Len. za wiad., zam. Mińska 6 
Kluge, wdowa 
Magrecki, stolarz 
8. Gaede, heblarz. wf. m. 
9. Leszczyński. ogr.. wf. m. 
Bączyński. robotnik 
10. Leszczyński, wf. m. 
11. Gołąb, emeryt. wf. m. 
Czubaczewski, rob., subl. 
Jzak, robotnik 
Tchorzewska, służąca 
12. Inspekcia Dróg \Vodnych 
Imbirowski. za wiad. funkcj. 
państwowy 


.. 


'I 
I 


, 


9
		

/adresy_192800246_0001.djvu

			130. 


Młyńska - Nadrzeczna 


. 


Mlyńska 
K o m i s a r j a t III. 
1. Inspekcja Dróg Wodnych 
Szu miński. zawiad, nadzor- 
ca dróg wodnych 
Gałężewska. służąca 
2. Peterson, wt. n. m. 
Piskorski. zawiad.. kupiec. 
zam. Młyńska 3 
3. Peterson. właśc. cegielni. 
wl. m. 
Bąkowski. uczeń. subI. 
Bosiacki. ogrodnik 
Milker. inżynier 
Piskorski. kupiec 
Schreiber, wdowa 
W olińska. pokojowa 
Mogily 
K o m i s a r j a t VI. 
1. MyśIicki, wl. n. m., zam. 
Ameryka / 
Chomiak, zawiad. domu 
Matuszewski, rolnik 
Muzolf. robotnik 
. . 
2. KucharskI. wl. m. 
Cabański. robotnik 
Szymczak. robotnik, subI. 
3. Thram. wl. m. 
-t. . Taras, wl. m. 
5. Kolcon, wl. m. 
Jagodzińska. wdowa 
Przybyliński, robotnik 
Mokra 
Komisarjat VI. 
1. Plac budowlany 
2. Magistrat, wl. 
Smigielski, mistrz 
Szemrowicz, robotnik 
3. Magistrat. wt. 
Koralewski. robotnik 
Olszewski, robotnik 
Wierzbicki, robotnik 
-t. Lauch. wl. m. 
6. Scherbarth.. wf. n. m.. zam. 
Toruńska 56 
Lemański, robotnik 
Wasilewski. robotnik 
7. KopIin. wł. m. 
Brunke, służąca 
8. ident. ul. Toruńska 
Moniuszki 
K o m i s ar j a t V. 
1. Sporny, wl. m. 
Budzińska, służąca 
Sikorska, wdowa 
2. Raczkowski, wf. m.. radca 
miejski 
Porazińska, służąca 
Zawadzki, emeryt 
3. Dr. Górski Antoni. wl. m. 
Warszawa, zast. Dr. Niko- 
lay, Paderewskiego 32 
Rychlicki. kupiec 
Zaleski, urzędnik 

. Boroch Feliks, wf. J1. m. 


Mostowa 
Komisarjat l. 
1. ident. Stary Rynek 18 
2. Bank Przern.. Gdańska 162 
Hausler. zawiad.. domu, zam. 
20 Stycznia 13 
Bronikowski. kupiec 
Maiewski,. kupiec 
..Mercedes". Obuwie 
Niedźwiecka, służąca 
Teutsch, kapelmistrz 
3. Seemann, wl. m. 
Kiedrowski, drogeria 
Kaźmierczak. kupiec 
The Gent1emen, art męskie 
, 
4. Seemann, wl. n. m.. zam. 
Mostowa 3 
Borowiak, kupiec 
Ziętak, hurt pończoch 
5. J achmann, wl. m. 
Bank Kupiecki 
Bernstein, handlowiec, subl. 
..Bristol" 
Chudzińska, kucharka 
Ciupek, wlaśc. kawiarni 
Falkiewicz, wdowa 
F
chner i Nowacki, kont 
File, wdowa, subI. 
Ganowiak, kupiec 
Grabiszewski. robotnik 
Grochowska. służąca 
Grone, służąca 
Gułcz. służąca 
..Hanka", cukierki 
Hepprich. gospodyni. supl. 
Jastrowska, służąca 
..Kino Nowości" 
Lipińska, sprzedawaczka 
Matuszewski. kupiec 
Olejniczak, stołowy 
Polecki. służąca 
Sochaczewski. dentysta 
Swiętosławski, kupiec 
Szczygieł. kucharka, subl. 
Szymczak. służąca 
6. Bank Bydgoski, wl. 
Greinert, zawiad. domu 
Formanowicz, perfumy 
Abram, woźny, Grodzka 22 
Hiibschmann. bławaty 
Osiński. dorożkarz 
Filia Kopp 
Szepler. restaurator 
\Viśniewski, cygara 
Ziółkowska. kucharka 
7. ident. Grodzka 16 
Wiśniewski F., skład obuwia 
8. Magistrat, wl. 
Składnica "Elektra" 
9. Magistrat. wl. 
Janowska, portierka 
Behrendt, gospod., subI. 
Bloch A., adw., tel. ,
.3 
Gończ. wdowa 
Haiisler J., nasiona 
Jaworska. krawcowa, subl. 
KalIski, st. sekr. mi
,ski 


Liphiski, handlarz 
Lucius. przemysłowiec 
Machwicz. woźnica 
Malak, kupcowa 
Michnik Adam, adw., tel. 33 
Ogdowski. strażak 
Peplińska, służąca 
Reszkowski, tapicer 
Sroczyński, hurt, kapelu
zy 
Słrzyżewska. służąca 
Welke, wdowa 
Wiatr. bez zawodu 
Żyłka. biurowy. subi. 
10. Manchen. wl. n. m., L.am. 
Czartoryskiego 14 
Weinert. zawiad. domu 
Bowski. dentysta 
C. A. Frankc 
Grzegorzewski. obuwie 
Kratzel, ucz. dent.. subl. 
LocksHidt, robotnik 
Sprzedaż butelk. i wyszynk 
11. Magistrat, wf. 
Janowska, portjerka 
Baśkiewicz, mechanik 
Biechowiak, kier. biura 
Biechowiak, nauczyciel 
Both, sekr. miejski 
Dulska, wdowa 
Frąckiewicz, krawiec' 
Grzegorowska 
Janowski, ślusarz 
Kuiawowicz; muzyk. 
Markowska, wdowa 
Plichciński, drogerzysta 
Stark, skład żelaza 
Szroeter, kupiec 
Sznitter, ekspedj. 
Myśliwska. 
K o m i s a r j a t VI. 
l. . Neubrandt, wf. m. 
2. Friede, wl. m. 
3-4. Rola orna 
Nadbrzezna. 
Komisarjat I. 
1-2. Magazyny Wojskowe 
Rejonowy Zakład lywn. 
3. Rejonowy Zakład lywn. 
Strzyżowski, major., admin. I 
Jarosz, podof. zaw. 
Wawrzyniak, urz. państw. 
4-5. Ma
azyny Wojskowe 
6---9. Magistrat, wl. 
OJ.1:ród Kaw. Teatralnej 
Nadrzeczna. 
K o m i s a r j a t III. 
1. Peterson, wf. n. m., zam. 
Młyńska 3 
Machliński. mistrz cegielski 
2. Peterson, wl. n. m., zam. 
Młyńska 3 
Czecholiński, stróż
		

/adresy_192800247_0001.djvu

			Nadrzeczna - Nakielska 


131 


Marciniak, kowal 
Orlikowska, służąca 
Schwahn, robotnik 
Wójcik, wl. kąpielni 
Nad Kanałem. 
K o m i s a r j a t III. 
1 Polaszek, wf. n. m. 
Chwastek, zawiad., kupiec 
Szmidt, służąca 
2. Rumel, wf. m., mistrz komin. 
Czubała, wdowa 
Jeliński, kond. kol. 
Klasek, służąca, subI. 
Kruczkowski, uczeń kom. 
Maras, ślusarz 
Strzelecki, ślusarz 
Wąsikowski, wdowiec 
Nad Portem. 
Komisariat I. 
1. Skarb Państwa, wf. 
, Dr. Tychnowicz, radca woj. 
Wruś, woźny 
Balannt, insp. budowo 
Dobrosielski, urz. państw. 
Głowińkowska, mężatka 
Grobelna, służąca 
Kaźmierczak, praktykant 
Kocińska, słuząca 
Radwańska, nauczycielka 
2. Peterson, wf. m. 
Brib;chke. służąca 
Fiszer, kupiec 
Tutlewska, służąca 
Wagner, bez zaw.. subI. 
Na groby. 
K o m i s a r i a t IV. i V. 
1-3. Nowy cmentarz katolicki 
Sikorski, insp. cment. 
4. Umywalnia wagonów kol. 
S. P. K. P. Sekcja Gospod. 
Kaczmarek, robotnik 
8. Firma "Oleum" T. A., reprez. 
Zamiara 
9. Koszary, Dow. 15 p. a. P. 
pułk. Mimira 
Bojczuk, lek. weter. 
Jełowicki, por. 
Mazurkiewicz, major 
S'zkudlarek, służ. 
Zylber, por. 
tO. Warsztaty VIII. Dyonu Sam. 
Lencki, st. sierż. - 
Lewandowski, sierż. 
Stawski, sietż. 
Szymański, sierż. 
ł I. Heinke i Majewski, wl. 
Składnica olejów 
N akielska. 
K o m i s a r j a t II. 
1. Janczur, wl. m. 
Gość, robotnik 


Krakowiak, służąca 
Pawlitka, robotno 
Ryszkowski, krawiec 
2. Stojak, wl. m. 
Duda, kolejarz 
Depka, handlowiec 
Gulcz, ślusarz 
T obolski, kowal 
Tomczyk, robotnik 
3. John, wf. m. 
Ceglarski, kołodziej 
Kolander, wdowa 
Klaus, kupiec 
Kreuc, srekretarka , 
Lan
er, zegarmistrz 
Kowalski, tokarz, subl. 
4. See
ebarth, wf.' m. 
MUller, szewc 
Panin, robotnik 
Schreiber, robotnik 
Wielczyńska, robotnica 
S. wl. Magistratu 
Szkoła 
Malak, kasztelan, zawiad. 
Gierig, stolarz 
Jagniewska, handlarka 
Lekszycki, robotnik 
Mańkowski, robotnik 
Pawlicki, palacz 
SzewS, robotnik, subl. 
6. wf. Magistratu 
Kałas, rektor 
7. Bahr, wf. m. 
Filipiak, robotnik 
Kowalski, robotnik 
Spławski, r6botnik 
Szyperski, robotnik 
Weidner, wdowa 
Goliński, handI., subl. 
Szymanowski, f. P. P., subl. 
Reck, służąca 
8. PaDierzewski, wf. m. 
Bzdawska, wdowa 
Chojecka, separatka 
Grabowska, wdowa 
Grochowaiski, robotnik 
Hernet, ślusarz . 
Kochańska, wdowa 
Matysiak, urzędnik kol. 
Malicki, robotnik 
Niedźwiedzki, robotnik 
Rutkowski, robotnik 
Schmidt, wdowa 
Stolzenbent, wdowa 
W oiewódzka, wdowa 
Tarczyński, wachmistrz 
Batorski, stud., subI. 
Bobowski, stud., subI. 
Górny, ślusarz, subI. 
Horodzyński. stu
. subI. 
Kittel, stud., subl. 
Zajda, stu d., subl. 
Lange, stolarz, subl. 
Wehr, kołodziej, subI. 


9. Olejnik. wf. n. m. 
Wiedcholz, zawiad. 
Blaszkiewicz, wdowa 
Freund, emeryt 
Gumowski, woźny 
Gumowski, robotnik 
Ignaszak, techn. 
Kans, krawcowa 
Peters. podmistrz 
Bechert, polierka, subl. 
Piekut, cieśla, subl. 
10. Sobiecka. wl. n. m. 
Ausmacqer, zawiad. 
Baumgart, kasier 
Gliszczyński, maszyvista 
Hering, wdowa - 
Nowak, wdowa 
Putz, st. asyst. kol. 
Szynka, ślusarz 
.. Witkowski, ślusarz 
Bendt, kupiec, subI. 
Sandach, wdowa, subl. 
lOa. Majerowicz, wl. m. 
Bukowski, krawiec 
Bochański, pom. gastron.)m. 
Kmieciak, podoi. zaw. . 
Nowicki, rolnik 
Sargunas, kupiec 
Seidel. wdowa . 
Tasiemska, mężalka 
Rabski, biurowiec, subl. 
Radoński, nauczyc., subl. 
H. Kukliński, wl., Nakiels:
a 3
 
Bembnista, wdowa 
Brunk, m. garcar
ki I 
Kowalski, kupiec 
Krzemkowski, post. P. P. 
Pietruszewski, wf. skład&! 
Szybiński, kupiec 
.Wojcicki, robotnik 
Zimniewicz, m. piek. 
Zieliński, robotmk 
Redmann. stenotyp.. subl 
12. Skierska. wl. m. 
Drojna, kolejarz 
Grakowicz, tramwajarz 
Hermanowski. formiarz 
Jełka, tramwajarz 
Karabasz, robotnik 
Kuszyński, murarz 
Paradowski, inwalida 
Purzycki. m. rzeźno 
Walkowiak, robotnik 
Zielnik, biuralista 
13. Lissy, wl. n. m. 
Dama, zawiad. 
Andersohn, stolarz 
Gabrych, robotnik 
Gackowski, robotnik 
Górecki, robotnik 
Januszewski, palacz 
Krause, wdowa . 
Krause, robotnik 
Markowski, kowal 
Ostrowski, szewc 


i 


9-
		

/adresy_192800248_0001.djvu

			iS! 


Nakielska 


OJeiczak, robotnik 
Pepliński, robotnik 
Rożek, robotnica 
Staszewski, robotnik 
Wronkowski, robotnik 
Zblewski, inwalida 
l" Berj{mann, wł. m. 
Andrzejewski, ślusarz 
Baran, robotnik 
Budziak, robotnik 
Chochański, handlowiec 
Fabisiak, krawiec 
Kufel, ślusarz . 
Kordas, koszykarz 
Marchewka, wdowa 
Schinkowski, robotnik 
Ugorek, wdowa 
Wawrzyniak, kolejarz . 
15. Edelmann, wf. n. m.. zam. 
Nowy Rynek 8 .. 
Brzeziński, robotnik 
Cymmer, kupiec 
Ceranek, konduktor 
Fa tz, malarz, 
Gaca, biurowiec 
Goldmann, ślusarz 
Kulik, robotnik 
Leciejewski, ślusarz 
Mlkorajewski, kowal 
Rumiński, woźny 
Scbutzmann, konduktor 
Stobiński, ślusarz 
W ulect, robotnik 
Ziemnik, robotnik 
Hechtfisch, malarz 
16. Muszyński, wf. m. 
Bukolt, robotnik 
Bernard, robotnik 
Gawińska, wdowa 
Mohlit, wdowa 
Pawrowicz, urzędnik kol. 
Szauer, robotnik 
17. Henselmann, wf. m. 
Franke, woźny 
Frelichowski, robotnik 
Józefowkz, dozorca 
Jaździewski, cieśla 
Hauszild, rolnik 
Klak, robotnik 
Liineberg, robotnik 
Miihle. wdowa 
Mahltig, wdowa 
Winiewski, urzędnik P. P. 
Wenske, rolnik 
18. Drygaiski, wf. m. 
Czarnecki, tokarz 
Gadowski, handJarz 
Graczykowski, robotnik 
Dzianecki, mecn. 
Jabroński, urzędnik P. P. 
Naruszewicz, stolarz 
Paczyński, robotnik 
Rubinstein, handl. 
Zieliński, robotnik 
Geske, ślusarz, subl 
\ 


Grzemski, szewc, 
ubl.- 
Jagodzińska. szwaczka, 'subI. 
19. Wirbath, wf. m. 
Cymmer, m. piekarz 
Gilewski, wojażer 
Jungblut, wdowa 
Kamiński, tokarz 
Putnes, urzędnik kol. 
Protka, robotnik 
20. Niezabudowany 
21. Umiński, wf. n. m. 
Banasiak, koszykarz 
Latos, robotnik 
W ojcicki, koszykarz 
Girbakin, malarz, :s.ubl. 
22. Umiński, wf. n. m. 
Jeske, redaktor 
Gawliński, robotnik 
G rzędzicki, stolarz 
Kraiński. kotlarz 
Kalinowski. fabrykant 
Niedźwiedzka, wdowa 
Szeffler. woźny 
Tomczyk, storOWY 
Turecki. ślusarz 
Grajkowski, bankowiec 
Mebelska, biuraL, subl. 
Zakrzewska, gospodyni. 
23. wf. Zjedn. Fabr. Maszyn 
"Unja" 
Sierociniec 
Muhme, portier, 
Burghard. diakoniskC} 
Drager, diakoniska 
Karow, diakoniska 
Lange, diakoniska 
Theus. srużąca 
Brzeziński, bankowiec . 
24. StOckmann, wf. n. m. 
Dahlke, rzeźnik 
25. StOckmann, wf. m. 
Brzuchalska, wdowa 
Bzdowski, ślusarz 
Ciara, kowal 
Kotoliński, m. rzeźno 
Krzyżaniak, szewc 
Klimecki, robotnik 
Kujawa, wdowa 
Neumann, handlowiec 
Nowak, dekarz 
Olejniczak, robotnik 
Pokorski, robotnik 
Pintz, robotilik 
Petrzykowska, wdowa 
Stephan, emeryt 
Szych, wdowa 
Ziihlke, wdowa 
Chybówna, krawc., subl. 
Janicki, blacharz, subI. 
Mentkowski, biurowiec 
26. wf. Zjedn. Fabr. Maszyn 
"Unja" 
F abryka maszyn 
Zachalig, dyrektor 
Miiller. gospodyni 


Wasielewski, stan
ret" \ 
27. wf. Zjedn. Fabr. MaszYD 
"Unja" , 
Kotowski, port jer 
Hermanowski, formiarz 
Kosiarz, tokarz 
Krajewski, kowal 
Musielak, modelarz 
Murawski, rymarz 
PIzystawski, formiar
 
Pawlicki, robotnik 
Marciniak, robotnik 
Stachera, robotnik 
Stawicki, ślusarz 
Szramm, cieśla 
28. Niezabudowany 
29. Andrysz, wr. n. m. 
Kubiak, zawiad. 
Kowalewski, urzędnik p, P. 
Golczak, robotnik 
Nowak, st. asyst. kol. 
Urban, ślusarz 
Woźny, robotnik 
Cymer, urzędnik, subl. 
30--31. Wierzbowski, wl. m
 
Erdmann, port jer 
Cherminiak, robotnik 
Michalski, kowal 
Medan, wdowa 
Polasik, robotnik 
Suchak, robotnik 
Szczep ani ak, podof. zaw. 
Szatkows.ki, formiarz 
Szafrańska, registraforka 
wom, wdowa 
Knuth, wdowa, subl. 
Puwalski, murarz, subl. 
32. \VolschHiger Paweł. wf. n. m.. 
zam. Wern. Rynek 9 
Andrzejewski, przod. ślus. 
Bettin, książkowy 
Gabryelczyk, robotnik 
Januszewski. stolarz 
Matteschek, drukarz 
Michalski. listonosz 
Mitzner, tokarz 
Niziński, ślusarz 
Lica, pom. maszyn. 
Pankau. monter telef. 
Przybycień, srużąca 
Srawiński, redaktor 
Szumiński, kolejarz 
Sochacki, podof. zaw. 
Zając, konduktor 
33. Kukliński, wł. m. 
Kawulska, wdowa 
34. Niezabudowany 
35. Rosiński. wł. m. 
Krahl, zawiad. 
Friebe. nauczyciel gimn. 
Garbiński, major pilot 
Marchlewski, robotnik 
Majewski, robotnik 
Nowak, służąca 
Wolff, srużąca 


,
		

/adresy_192800249_0001.djvu

			Nakielska 


t 


133 


36.' Szulc, wf. m. 
Arkuszewski, robotnik 
Belau, wdowa 
Buciewicz, biuralistka 
Czaplewski, mechanik 
Czekierski, urzędnik kons. 
Jankowski, ślusarz 
Griinke, inżynier 
Kaszubowski, robotnik 
Nowak, rzeźnik 
Sznajder, prof. konserw. 
Pasternak, frezer 
Szulc, wdowa 
37. Werda, wf. m. 
Janicki, robotnik 
Nowicki, ślusarz 
Polaszek, robotnik 
ZbiIski, krawiec, subl. 
38. Manikowska Kazim.. wf. n. m. 
Osik, robotnik 
39-40. Niezabudowane 
41. Zoil net, wf. m. 
Sydor, 'murarz 
42. Niezabudowany 
43. Cygowa, wf. m. 
Knitter, urzędnik kol. 
Banach, stu d., subl. 
'May, służąca 
44-47. Niezabudowane 
48-49. Ogród 
iO. Pylde, wf. n. m. 
Kuhfeld, zawiad. 
Buszkiewicz, kowal 
Behnisch, robotnik 
Kluczyński, urzędnik kol. 
Łepczyński, robotnik 
Monarcha, wdowa 
Toiza, ślusarz 
Waszak, kowal 

a. Brzeziński, wl. n. m., zam. 
nr. 51 
Fi1{ieJ, robotnik 
Blachowiak, robotnik 
Goliński, robotnik 
Gołata, robotnik 
Pawelczak, robotnik 
Struwe, wdowa 
Kuligowski, stangret, subl. 
Sł. Brzeziński, wf. m. 
Fritz, siodlarz 
Jaskulski, robotnik 
Zgubiński, kotlarz 
52. Haak, wf. n. m. 
Burzyński, zaw. m. nr. 52a 
Klohs, kowal 
Kobs, wdowa 
Kruszczyński, kowal 
Roske, wdowa 
Skrobacki, robotnik 
W ojtczak, robotnik 
Wesołowski, robotnik 
52a. Haak, wf. n. m. 
Burzyński, zawiad. 
Guziołek, robotnik 


Gackowski, robotnik 
Gabrielski, kowal 
Gili, tokarz 
Pilarski, robotnik 
Sawrostjanor, wdowa 
Tylewska, wdowa 
53. Mańczak, wf. m. 
Myk, wdowa 
Pieczka, inwalida 
54. Lauch, wl. m. 
Altmann, ślusarz 
Bucholz, flisak 
Czternasty, kowal 
Doberstein, koleiarz 
Grzelczak, ślusarz 
Grzonka, ślusarz 
Gollnik, służąca 
Gadziński, stolarz 
Gehrke, ślusarz 
Hanke, mistrz mlecz. 
Karau, robotnik 
Królikowski, kolejarz 
Lukaszewski, kolejarz 
Nowak, kowal 
Najdowski. robotnik 
Pstrągowski, kowal 
Pstrągowski, ślusarz 
Rybowiak, ślusarz 
Werner, maszynista 
55. Lauch, wf. m. nr. 54 
Kwak, szewc 
Martenka, stołowy 
Lewandowska, wdowa 
Rosiński, robotnik 
Dembowski, robotnik, subl. 
Michalski, robotnik, subl. 
56. Niezabudowany 
"57. Siekiewicz, wf. n. m. 
Górski, m. piekarski 
Czajkowski, robqtnik 
Franciszkowski, robotnik 
Mleczek, wdowa 
- Sydor,. robotnik 
58. Stu we, wf. m. 
Byger, robotnik 
Baldowski, mechanik 
; , Dąbrowski, robotnik 
Gałężewski, robotnik 
Głowacki, robotnik 
Kwiatkowski, kolejarz 
Królikowski, tramwajarz 
Kuraś, robotnik 
Matczak, robotnik 
Orłowski, monter 
59. Dopierała wf. n. m. 
Jedczak, za wiad. 
Dąbrowski, robotnik 
Głowacki, robotnik 
Mahlke, wdowa 
Meifert, wdowa 
Rybak, robotnik 
Nowicki, podoi. zaw. 
Schroder, posługaczka 
Wiliński, robotnik 


Ił 


\ 


60-62. wf. Zjedn. Fabr. Mas£. 
"Unia" 
Miiller, o
rodnik 
63. wf. Zjedn. Fabr. Masz. "Unja" 
Koenig. inżynier 
Kazd. ślusarz . 
64. Stranz, wf. m. 
Brzozowski, maszynista 
Kubiak, maszynista 
Tracki, ceglarz 
W olko, maszynista 

migelski, ogrodnik, subl. 
65. Schmekel, wf. n. m. 
Knooi, kupiec, zast. 
Jasik, służąca ,.. 
66. Majewski, wf. m. 
67. Janke, wf. m. 
Duszyński, robotnik 
68. Raichtertowa, wf. n. m. 
Brunk. zawiad. 
Borucki, kowal 
Karwecki, kotlarz 
69. Wolniewicz, wf. n. m. 
Mańkowski, zawiad. 
Bąk, handlowiec 
Bysikiewicz, garncarz 
70. Karolewicz, wf. m. 
Ossecki, emeryt. sekr. 
Stachowicz, palacz 
Szarafiński, robotnik 
71. Cwikliński, wf. n. m. 
Albrecht, wdowa 
Danielewski, robotnik 
72. Bock, wf. m. 
Kawałek, tramwajarz 
Łysiak, robotnik 
74. Landowski, wf. m. 
Adamski, robotnik 
Krysza k. robotllik 
Skrzypczak, piekarz 
Zastawny, ślusarz 
75. Hoffmann, wf. m. 
Gwiazdowska, służąca 
Rentz. kupiec 
76. 
liwka, wf. m. 
Niskiewicz. malarz 
77. \\-'iśniewski. wf. m. 
Chwalba, ślusarz 
Hohlweg, ślusarz 
Jeziorna, wdowa 
Kaźmierczak, podoI. zaw. 
78. Lemański, wf. m.' 
Karaś, biurowiec 
Kowalczyk, robotnik 
Pasternacki, robotnik 
Siwiak, kupiec 
Wiśniewski, robotnik 
79. Kubera, wf. in. 
Górecki, ślusarz 
Kamiński, inwalida 
80. Grabowski, wf. n. m. 
Dziuba, zawiad. 
Priebe, konduktor 


'.1 


I 
.,
		

/adresy_192800250_0001.djvu

			134 


Nakielska 


81. Bahr
 wio n. m. 
Halas, zawiad. 
Brzeziński. siodlarz 
Dzięcioł, robotnik 
Kedziora, robotnik 
Lubiewski, robotnik 
Polaczek, robotnik 
Pluszak. robotnik 
Pilarski, stangret 
Siemieniecki. robotnik 
StoIka, formiarz 
Tadych. palacz 
Urbańska, wdowa 
R2. wf. Masristratu 
Szkoła 
83. Dąbkowski, wf. m. 
Adamczyk. robotnik 
Franz. wdowa . 
Nadolny, robotnik 
Potka, robotnik 
 
Polaszek. robotnik 
Panczek. port jer 
Skiba, robotnik 
84. Bock, wl. n. m. 
Ziegenhagen. zasl 
Łysiak. robotnik 
Pstra «Towski, ślusarz 
Sikorski, robotnik- 
85. Łaganowski. wl. n. m. 
Pi orek, zawiad. 
Borowski, kupiec 
Ciering, pokojowa 
Kaniewski. robotnik 
Radtke, robotnik 
86. Przywalski, wf. n. m. 
Rogowski, zawiad. 
Łoboda, robotnik 
Włoch, robotnik 
Grabau, robotnik, subl. 
87. Macek, wf. n. m. 
Wilczyński, zawiad. 
88. Pawlicz, wf. m. 
89. Wanot, wf. m. 
Zachora, robotnik 
90. Dietrich, wf. m. 
91. Pietrusza, wf. m. 
92. Szałek, wl. m. 
_ 93. Sichau, wf. ID. 
Dreger, wdowa 
Mundt. robotnik 
94. Wiese, wf. m. 
Szopiński, robotnik 
95. Frankowski, wł. m. 
96. Bloch, wf. m. 
Osesek, robotnik 
97. Ciesiński, zawiad. 
Wolska. wdowa 
Fuhrmann. służąca 
98. Kubiesa, wł. m. ... 
Balcer , werkmistrz 
Janowczyk, robotnik 
Lukaszewski, ślusarz 
Redmann, robotnik 


. 
Wiśniewski, kowal 
Westfalewski, robotnik 
Lafert, robotnik, subL 
Salach na. robotnik. subl. 
99. Lubiewski. wf. m. 
Franz, cieśla 
100. Cielas. wf. m. 
101. Latko. wf. m. 
Orczykowska. robotnica 
102. Knie. wf. m. 
.103. Rozpędowski, wf. m. 
Nawrocki, murarz . 
104. Sala, wł. m. 
Batka, robotnik 
Bambrowicz, wdowa 
Fejge. robotnik 
Kot, kowal 
105. Mohrenz, wf. m. 
Lubiewski. robotnik 
106. Fajtanowski, wf. m. 
Bałka, robotnik 
Kamiński. robotnik 
Semin
er, robotnik 
. 107. Wilke. wf: m. 
Arkuszewski, tokarz 
Baszkiewicz, robotnik 
Dahlmann, ślusarz 
Koenig. służąca 
Schroeder, służąca 
Zieliński, robotnik 
108. poligrat, T. z o. p. 
Niedoka. ekspedj. 
Staroszczak. służąca 
lO}). Szukaiski, wł. m. 
BrzykCY, robotnik 
Dudka. tokarz 
Keił, robotnik 
Kuhfeld, tokarz 
Koralewski. robotnik 
Gburek, kotlarz 
Gosieniecki, werkmistrz 
Lauch, rzeźnik 
Montewski, heblarz 
Medan, hebłarz 
Miiller, służąca 
Reis, drukarz 
Stachowiak, kołodziej 
Jaworski, robotnik 
Pawlak, gospodyni 
Eigner. krawc., subl. 
.110. Toszycki, wł. n. m. 
Cerlach, za wiad. 
. Bock, gospodyni 
Babińska, biuralistka, subl. 
Borkowska; służąca 
Doering, nauczyciel 
Dzielińska, wdowa 
Gorzeński. urzędnik kol. 
Mentłikowski, sekl. kol. 
Sahlke, robotnik 
Polaszek, kolejarz 
111. Kleinschmidt. wf. m. 
Chrapkowski, stołowy 
Dominowski, biuralista 


. 


Dobrowolna, mężatka, subl. 
Firlong. handlowiec ' 
Crąbczewski, lotnik 
Hinzke, introli
ator 
Lorenz, kamasznik 
Kleinschmidt. szewc 
Michalski, robotnik 
Miłosierna, wdowa 
Pawlak, stróż 
Probuł, stołowy 
Przybylska, wdowa 
Stroiński, robotnik 
112. wf. Ziedn. Fabr. Masz. "unia" 
zaw. Klaus, Nakielska 3 
Clazewski, robotnik 
Dietrich, wdowa 
Kurek, kotlarz 
Machaliński, robotnik 
Oliwkowski, monter 

mierzchalski. tokarz 
Dornowska, ekspedj., subi. 
Saganowski, robotnik. subł. 
113. wl. Zjedn. Fabr. Masz. ..Unia" 
Zblewski, malarz 
Kierszewski, robotnik 
114. Staszak. wf. m. nr. 1143 
Dąbrowski, małarz 
Grochocki. drukarz 
jagielska. służąca 
'Kotowski, kancełista, subI. 
Sarnecka, wdowa 
Sowiński, robotnik 

mierzchałski, lekarz 
Walewska. urzędn. bank. 
114a. Staszak, wf. m. 
Cerajewski. robotnik 
jędryczka. pocztowiec 
Michałski, urz. Starostwa 
Napieraiski. urzędnik kol. 
Paczkowski, urzędnik koL 
Wo1iński, robotnik 
Ziółkowski, kolejarz 
Dera. mężatka, subl. 
115. Mężydło. wf. m. 
Bobrowska, wdowa 
Cacka, robotno 
Giermann, robotno 
Fanselau, nadwerkmistr
 
Jankowski, konduktor 
Kulpa, robotnik 
Lewandowski, maszynista 
Skutecki, biuralista 
Olkiewicz, wdowa 
2akiewicz. adjunkt 
Zielke, robotnik 
116. Krause, wf. n. m. 
Bonin. zawiad. 
Chojnacki, poster. P. P. 
jankowski, ślusarz 
Krauze, cieśla 
Malecka, wdowa 
Pryba. robotnica 
Seechafer. wdowa
		

/adresy_192800251_0001.djvu

			. 


Nakielska - Na wzgórzu 


135  


Socha, urzędnik 
Sahm, muzyk 
117. Marchlewski, wł. m. 
Nowak, urzędnik 
118. Szankowska Franc., wl. m. 
Robein, kupiec 
119. Gehrke, wł. m. 
J20. Wroński, wł. m. 
Dopierała. fryzjer 
Kindermann. drogerzysta 
Kucharski, podot. zaw. 
Klunder, urzędnik miejski ' 
Karowski, kier. biur., subl. 
Mellin, mistrz rzeźnicki 
J21. Zakrzewski, kupiec, wł. m. 
122. Stanyński, kupiec, wł. m. 
Kozma, służąca 
I J23. Kamiński. wł. n. m. 
Kaube, zawiad. 
Bytner, robotnik 
Kasper. kowal 
Kubera, robotnik 
Krause, wdowa 
Mazurkiewicz, robotnik 
Morawski. handlarz 
Nowaczyk, siodlarz 
Pawlaczyk, kołodziej 
Panin, robotnik 
PawIicz, wdowa 
Reszkowski, robotnik 
Rosberg. mężatka 
Skowronek, robotno 
Spionkowski. kond. tramw. 
124. Grzegorzewski, wł. 'II. 
Orłowski, tokarz 
Smarszcz, kond. 
125. Tessmann, wł. m. 
Deplewski, ogrodowy 
Nowak, ślusarz 
126. Mess, m. blacharski, wł. 111. 
127. Hajek, wł. m. 
Freudenberg. adjunkt 
Kowalski, handlarz 
Klimecki, handlowiec, 
ubł. 
Meliński. podmistrz 
Lajb, handlarz 
Ratajczak, robotnik 
Sędecki, szewc 
Solarski, emeryt 
J28. Hajek, wł. m. nr. 127 
Grzywińska, wdowa 
Hybszer, wdowa 
Matzel, emeryt 
SWięcicki, zecer 
Drożdzyński, nauczyc.. subl. 
Kendera, felczer, subl. 
Kapral, ślusarz. subl. 
Kurczewski, nauczyciel, subl. 
Skibiński, szewc. subl. 
WiU. bona, subl. 
Naruszewicza. 
K o m i s a r j a t IV. 
Ja. Pro jan, wł., Garbary 28/9 
AJeksandra. wdowa 


Chylińska, bez zaw.. subL 
Horewstein, dr. medycyny 
Kwaczyński, elektro-techn. 
Kociński, stolarz, subl. 
Kołodziejczak, biural.. subl. 
Kozłowski, kupiec 
Krzesiński, urzędnik. subl. 
Mrozowski, stolarz. subl. 
Offenberg, bez zaw. 
Orłowski, ślusarz, subI. 
Orłowski, szofer, subl. 
Ruprycht. kupiec 
Sikorska. bez zawodu 
Swakowski, urzędnik 
SwietIik. inkasent 
Szplit, kotlarz, subI. 
W ęglewska, służąca 
2ur, szofer, subL 
2. Projan, wł., Garbary 28/9 I 
Chudzińska, robotnica. sub. 
Goldammer , bufetowY 
Pijarski, robotnik 
\ Spalony, kupiec 
\Vichert, książko 
3. Niezabudowany 
4. Appelt, kupiec, wf. m. 
Benkendorf, woźny 
Hackbarth, uczeń. subL 
Jagodzińska. służąca 
Lewin, kupiec 
Malinowski. ucz. malar. subl. 
Miernik, em. sierż., subl. 
Milanowski, ekspedj., subl. 
Rosenau, m. piekarski 
Rosenberg. wdowa 
Schiilmann, robotnik, 
Surmasiewicz, por. pilot. 
5--6. Appelt, wł. n. m. 
Appelt, wdowa 
Pingel, służąca 
Switalski J apI. sąd., subI. 


Na wzgórzu. 
K o m i s a r j a t II. 
I Dromke. wf. m. 
Erwart, robotnik 
Heleniak, robotnik 
Kłóska. stróż 
Liczkowska, krawcowa 
Jankowski, stolarz 
Nowakowska, wdowa 
Pietrzewski, szewc 
Ring, krawcowa 
Kamiński, ślusarz, subl. 
Rożnerski, kowal, su.bl. 
2-3. Sylwestrowicz, wł. n. m. 
Bilewicz, zawiad. 
Furmański, malarz 
Kaźmierczak, wachmistrz 
KJeszczyński, tcchnik 
Laski, robotnik. 
Waszkowiak. podoI. zaw. 
Woitaszek, urzędnik 


4. Kwiatkowski, wl. m. 
Maciejewski, podot. zaw. 
Bakłasz, mechanik. subl. 
5. Adamski, wł. m. 
DomaRalski, robotnik 
Krajewski, ślusarz 
Tobolewski, robotnik, subl. 
6. Szulczewski, wf. m. 
Frajgant, malarz . 
Kościelak, robotnik 
Prusak. blacharz 
Woda, kolejarz 
Woda, szewc 
Rumiński, czel. szewski 
7. Bialikowa. wf. . m. 
Kowalski, kolejarz 
Olejarczyk. wdowa 
Wodczak, modelarz 
8. Dorr, wl. n. m. 
Vlulf, zawiad. " 
Czajkowski, cieśla 
Jankowski, kolejarz 
Zieliński, kolejarz 
9. Droszcz. wł. m. 
Kotzbach, inwalida 
Lewandowski. tramwajarz 
10. Dobrzyński, wl. m. 
Dobrzyński, kolejarz 
Nowak, szewc 
Obarski. kolejarz . 
Okokiewski, robotnik 
Stock, wdowa 
Woźniak, robotnik 
Mroczkowski, kolejarz 
Brzozdowski, szewc, subl. 
Jabłoński, robotnik, subl. 
11-13. Niezabudowane 
12. Staszkiewicz. wł. n. m. 
14. Staszkiewicz. wł. n. m. 
Moskalik, zawiad. 
J5. Stankiewicz, robotn.. wf. m. 
Kosiński, krawiec 
Stankiewicz, ślusarz 
16. Łepak. wl. m. 
Lewandowski, robotnik 
Pińczuk, robotnik 
17. Zacharjasz. wl. m. 
Mroczkowski, biurowiec 
Skubińska: wdowa 
Wieczorek, wdowa 
Szyszko, cieśla, subl.. 
J 7a. Skomska. wł. m. 
Tomaszewski. formiarz 
18. Wegner, wł. m. 
19. Latos, wf. m. ." 
Gąsiorek. robotnik 
Waloszyk, fach. drzewny 
20. Tatarkiewicz, wł. n. m. 
Sulska. zawiad. 
21. Griese, wf. m. 
Frank, wdowa 
Krause, robotnik 
Magdański, stolarz 
Priewe, robotnik 


""
		

/adresy_192800252_0001.djvu

			laG 


Rosiński, ślusarz 
TutIewski, kupiec 
22. Górny, wf. m. 
Głatkowski, robotnik 
Wojtecka, robotnica 
Żcbrowski, urzędnik gosp. 
23. Jurczykowski, wf. m. 
Szatkowski, szofer 
Lisiecka, ckspedj. 
Fojut, krawcowa, subl. 
24-29. Niezabudowane 
30. Latos, wl. m. 
Latos, wdowa 
31. Jaworski, wł. n. m. 
(Dom niczarnicszkały) 
32-38. Niezabudowane 
39. Maj, wł. n. m. 
Ruciński, zawiad. 
Tyrna, robotnik 
40. 
atajczak, wl. m. 
Majewski, robotnik 
41. Mozolewski, wł. m. 
Dulka, stolarz 
Dominak, robotnik 
Menyng, emeryt 
Lau, stróż 
Taczkowska, wdowa 
Uczyński, kotlarz 
Wolatowski, listonosz 
42. Niezabudowany - 
43. J almke, wf. m. 
Kaczmarek, majster woisk. 
Sobie raj, stolarz 
Swidurski, robotnik 
44. Majak, wf. n. m. 
Gacka, zawiad. . 
45. Michalak, wl. m. 
Dekowski, st. k.9nd. poczt. 
Glazik, listonosz 
46. Matuszyńska, wł. m. 
-47. Podemski \Vawrzyn., wł. m. 
Gorczak, wdowa 
Perlik, kolejarz 
Popoff, wdowa 
Ratkowska, mężatka 
Stawiński, mechanik 
Teihert, murarz 
48. Zablewski, wf.' m. 
49. Klębowska. wl. m. 
Laskowski, lakiernik 
Pel lik, Piotr 
Kolasa, szofer, subI. 
Pawliczak, podoI. za w., subl. . 
SD. Szuda, maszynista. wr. m. 
Kalkowski, robotnik 
Mlodzikowski, tokarz 
Makowski, rzeźnik 
Meszke, wdowa 
Włośniewski, cieśla 
Wlosowski, robotnik 
Nalewajska, wdowa 
Karolczyk, stolarz, subl. 
61-52. Beliński, wf. m. 
Cerfaficki, kotlari 


.. 


Na wzgórzu - - Niedźwieo.zia 


. 


Filipiak, robotnik 
Głotkowski, robotnik 
Kujawa, robotnik 
Kurowski, kowal 
Penska, robotno 
Rohdc, robotno 
Ryżek, szewc 
Ziołecki, robotnik 
53. Balcer, wf. m. 
Gołkowski, listonosz 
Jandula, robotnik 
Koślicki, ślusarz 
Kruszyński, robotnik 
Slebioda, stolarz 
Wojtaszek, podoI. zaw. 
Jastrzębski, ślusarz, sub1. 
Michalska, kucharka, subl. 
Stachowicz, robotnik, subI. 
54. Niezabudowany 
55. Sikorski, wl. m. 
J ahn, wdowa 
Kotowski, fryzjer 
Materno)Vski, robotnik 
Milller, robotnik 
56. Sikorski, wł. m
 nr. 55 
Nikel, robotnik 
Oehlke, wdowa 
Redlarski, robotnik 
Schoene, gospodyni 
57. Sikorski, wł. n. nr. 55 
Kamiński, robotnik 
Nowicka, służąca 
Pieczewski, szewc 
Pieczewski i Nowak, wf. m. 
Koth, robotnik 
Myk, rzeźnik 
Lamprecht, szewc, subl. 
59. Smeja, wf. m. 
Dyrda, robotnik 
60. Kudziński, wł. m. 
Zimmermann, wdowa 
61. Wolf, wl. n. m. 
Wojtczak, zawiad. 
Otfinowski, sekr. sąd. 
Przybysz, urzędnik śI. 
Urbański, maszynista 
Ignasiak, rzeźnik" subl. 
J asiecki, mechanik, subI. 
Rosiński, szewc, subl. 
Niecała. 
K o m i s a r j a t IV. 
1. Baranowski, robotnik, wl. m. 
Muszyński, ślusarz 
la. M
istrat m. Bydgoszczy 
Tomsia, m. lejarski, dzierż. 
2. Szyperski, kowal, wł. m. 
2a. Staruszkiewicz, kond., wl. 
' \ 3. Muszyński, pom. ślus., wf. 
Szymkowski, kowal 
3a. Muszyński, kolejarz, wł. ITI. 
4. Grocholewski, kond., wf. m. 
4a. Magistrat m. Bydgoszczy 
Bobrik-Broński, techn. dzierż. 
Pasieka, służ. I 


l 


I 
58. 


5. Poklękowski, ślusarz, wł. m. 
5a. Michalski, nadwerkm., wl. III. 
6. Ziaj a, werkmistrz, wł. m. . 
Woźniak, ślusarz 
6a. Nowak, kołodziej, wf. m. 
Muszyńska, wdowa 
7. Magistrat ITI. Bydgoszczy 
Posterunek Pol. Państw. 
7a. Rydlewski, sto poster. P. p, 
Niedźwiedzia. 
Komisariat I. 
l. Neuman", wł. n. m., zam. 
Niediwiedzia 2 
Sklad żelaza 
2. Krause, wf. m. 
Bonk, młynarz 
Biskupski, robotnik 
Neumann, kupiec 
3. Switalska, wl. m. 
Bolewicz, rzeźnik 
Holka, rzeinik 
Maciejewski, rzeźnik 
Nowakowski, czeI. rzeźno 
Piekarski. ucz. rzeźn., subl. 
Schroeder, rzeźnik 
Sikorska, mężatka, subl. 
Sw italski, handlowiec 
Węgierski, czeI. rzeźnicki 
Wiśniewska, ekspedj., sobl. 
4. Switalska: wf. n. m., zal1l. 
Niedźwiedzia 3 
J abloński, kupiec 
Kamińska, służąca 
Dr. Kopp, adwokat 
Matuszak, slużąca 
Sikorski, ślusarz 
Terpitz, drukarz 
Żakowska, wdowa 
Zimoch, kupiec 
5. Mikulski, wl. m. 
Kasprowicz, służąca 
MaI ski, czel. piek., subl. 
Sitniak, piekarz, subJ. 
Stasiński, ucz. piek., subl. 
6. Rochon, aptekarz, wl. m. 
Mikuła, krawcowa 
Olejniczak, kucharka 
Kaszubowski, sklad pap. 
7. Ma
is tra t, wl. 
Sadowski, dozorca 
Begier, ślusarz 
Borecka, wdowa 
Borowicz, prasowaczka 
Bunn, kupiec 
Czaja, ks
ążkowa, subI. 
Frenzel, robotnik 
Gaziński, st. przod. P. P. 
Jezierski, urzędnik ma
. 
Kiecoń, porucznik, subI. 
Kotlarek, st. poster. P. P. 
Koszutzka, bez zawodu 
MarchIik, slużąca 
Matuszczak, robotnik
		

/adresy_192800253_0001.djvu

			\ 


Moskal, robotnik, subI. 
Pękała, uczenica, subI. 
Pląskowska, wdowa 
Pytel, ślusarz 
Treichel, woźny poczt. 
Wojciechowski, kupiec 
Zimoch, skład delikatesów 
8. Aronsohn, wl. n. m. 
Glazer, zaw. domu 
Cichocka, służąca 
Kohn, kupiec,. subI. 
Niegolewskiego. 
Komisarjat VI. 
1. ident. Henryka Dietza 11 
Z. Haberkowski, Lutowice, wl. 
n. m. 
Snelewski, zaw. domu, zam. 
Grunwaldzka 36 
Belter, cieśla 
Grochowski, inkasent m. 
jaskólski, robotnik 
Kasza, emeryt 
Kaczmarek, kolejarz 
Kurowski, rzeźnik 
Małecki, cukiernik 
Napierała, fryzjer 
Napierała, m. malarski 
Nowak, robotnik, subl. 
Pinczewski, bednarz 
Rzoska, wdowa 
Rutkowski, kond. kol. 
Semrau, ucz. kol. 
Stendara, krawcowa 
3. Gordon, wl. m. 
Gordon, nauczyciel 
Komisarek, poster. P. P. 
Komisarek, ślusarz 
Kłobucki, stolarz 
Majgowski, robotnik 
Popiela, robotno 
Przybylska, biural. 
Strybicki, robotnik 
Rost, robotnik 
Tadrowski, kolodziej 
-4. ident. Sieroca 14 
Płaczkowski, wl. m. 
Błaszczyk, urzędnik mag. 
Borucki, subI. - 
jaruzal, robotnik 
Kliński, dozorca więz. 
Kotlęga, kond. poczt. 
Kłopocki, kupiec 
Pokojski, pom. blach. 
Rudolf, robotnik 
Zakrzewski, st. sekr. poczt. 
Niemcewicza. 
K o m i s a r i a t V. 
1. Eckert, wl. m. 
Socińska, służąca 
Witting, wdowa 
Niziny. 
K o m i s a r j a t VI. 
l. Czaikowski, wl. m. 
\ 


Niedźwiedzia -'- Nowodworska 


2-5. Ogrody 
6-15. Rola orna 
16. Ziółkowski, wl. m. 
Bloch, murarz 
Bloch, robotnik 
janke, robotnik 
17. Budziński, wl. m. 
Majak, robotnik 
18-23. Rola orna 
24. Opar ska, wl. m. 
25. Szulc, wl. m. 
26. Ogród 
27. Bess, wl. m. 
28--30. Rola orna 
31. Gozdecki, wl. m. 
32. Swierczyk, wl. m. 
33. Kujawiak, wl. m. 
Borkowski, stolarz, subI. 
34. Kluska, wl. n. m., zam. 
Karpacka 17 
Budnik, robotnik 
Małkowski, piekarz 
Schab, młynarz, subI. 
Tobiak, rolnik 
35. Czajkowski, Win c., - rola 


Nowa. 
Komisarjat VI. 
1-2. Dekubowska, M. wl. n. m.. 
Tarnobrzeg 
Derę
l)ws
i, ZdW. domu 
Bairowski, ślu3arz 
Gościniecki, kow:11 
Hoffmann, robotnik 
Malicki, rohot:tik 
Małolepszy, szewc, 
Orłowski, I;:r)w;!l 
Sikorski. cie
!.ł 
Zech, robot.1ik 
3. Gordon, \VI. n. m. 
Neuleib, kowal 
Gili, robotno 
Gilewski, ślusarz 
. Florkowski, robotnik 
Klimczak, stolarz 
Kotecki, robotnik 
Krasiński, robotnik 
Krzyżanowski, robotnik 
Kuczyński, robotnik 
Manikowski, robotnik 
Nadolny, robotnik 
Sass, robotnik 
Stahl, robotnik 
Tomaszewski, kowal 
4. Hanusiak, wl. m. 
Hanusiak, naucz. Szk. H. 
5. Cemka, wl. m. 
Sakwiński, robotnik 
6. Kuligowski, wl. m. 
Kuligowski, listonosz 
6a. Kuligowski, wl. n. m. 
Andrykowski, emeryt 
Nowaczewski, robotnik 
Szmelc, robotnik, subI.. 


131 


"", 


. 


Tuleda, subl. 
Wachowiak, robotnik 
Wojciechowska, wdowa 
7. Iwieki, wl. m. 
Drzewieki, kołodziej 
Łukasik, robotnik 
Skrzypczyński, robotnik 
8--11. Budowiska 
12. . Białecki, wl. m. 
Szyler, robotnik 
13. Kędziorski, wl. m. 
Gaszak, robotnik 
Gronkowski, robotnik 
Kurzawa, kowal 
Lewandowski. robotnik: 
Nowak, robotnik 
Riitz, robotnik 
Wąs, szewc 
14. Potocki, wl. m. 
Drążkowski, robotnik 
Nowak, robotnik 
Potocki, robotnik . 
Rybarczyk, 
Szczepańska, buf., subl 
Wawrzyniak, robotnik 
15. Bereżnicki, wl. m. 
Felczykowski, kier. biur. 
Karczewski. poster. P. P. 
Marciniak, woźny 
Storing, robotnik 
Sosnowska, wdowa 
16. Przybylska, wl. m. 
Skrzypiński, o
rodnik: 
16a. Plac budowlany 
Nowodworska. 
Komisariat VI. 
1. Plac budowlany 
2. Andrzejewski, wl. m. 
Pawlik, podof. zaw. 
Szczerbiński, robotnik 
3. Gutbier, wl., Podgórna U 
Grundkowska, wdowa 
Hojpe, emeryt państw. 
Kaczmarek, handlarz 
Kamiński, robotnik 
Kozłowski, krawiec 
Noga, robotnik 
\Vróblewska, wdowa 
4. Neumann, wl. m. 
Górski, robotnik 
Kasprowicz, robotnik 
Kuhn, gospodyni, subI. 
Maruch, wdowa 
Piątkowski 
Schirrmacher, stolarz 
Skrzypczak, wl. warsztatu 
szczotko 
Stróż, robotnik 
Stankiewicz. wdowa 
SzczYPlńśka, wdowa 
Szmelter, robotnik 
Tabat, wdowa 


.,
		

/adresy_192800254_0001.djvu

			1
8 


Nowodworska 


. 


- 


5. Markowski, wf. m. 
Dembiński, podoI. zaw. 
Kosidowska, robotnica 
Piotrowska, robotnica 
Schmich, wdowa 
6. Baer, Gustaw, Berlin 
Schoening, zaw. domu 
Balbuse, wdowa 
Badziński, robotnik 
Dufka, rob. 
Jastrański, robotnik 
Knobel, rob. 
Kozłowska, sublok. 
Majerowicz, wdowa 
Olkowski, robotnik 
Tercy, malarz 
'Viśniewski, Iob, subl. 
7. Nowak, wf. m., kupiec 
Gorynia, mechanik 
Henke, kupiec 
Nowak, aplik. sądowy 
I. Mu rawski, wf. m., handI. 
Bochniak, blacharz 
Burchardt, rob. 
Czerwiński, handlowiec 
Czerwińska, wdowa 
'Goncerzewicz, rob. 
Grygrowicz, rob. 
Kosiński, organista 
Kośmider, rob. 
Nowicki, krawiec 
Rulewicz, rob. 
g. Schulz, wł. m., wdowa 
Białkowski, czeladnik 
Jakubowski, robotnik 
Jeliński, robotnik 
Muller, wdowa 
Ryszewski, mech., subI. 
Stockman, introligator 
Tadych, rob. 
Wincent, wdowa 
Ziółkowski, rob. 
10. Połomski, wl. m. 
Gościński, piekarz, subl. 
Kapsia, piekarz 
Krych, rob. 
Lisewska, wdowa 
Olesz, handlarz 
Połomski, kier. szkoły 
Połomska, nauczycielka 
Wenta, kupiec 
W ojcik, cieśla 
] ł. Gwoźdź, wf. m. 
Balbuse, rob. 
Budnowski, stolarz 
Cieślewicz, rob. 
Dropniewski, robotnik 
Finc, rob. 
Finc, kapelmistrz 
Fritzkowski, robotnik 
Gackowski, robotnik 
Galikowska, posłuJ{aczka 
Gordon, rob. 
Jankowska, robotnica 


. 


Kempa, szewc 
Kwiatkowski, robotnik 
Loński, kołodziej 
Sadowski, robotnik 
Stańczyk, handl. 
Szymkowiak, szewc 
12. Marcinkowski, wł. m. 
Cicha, seper. 
Warchol, stolarz, subI. 
13. Robakowski iSk., wl. m. 
Biskup, rob. kol. 
Trębacz, tokarz 
14. Hinz, wf. m., restaur. 
Cyk, rob. 
Hinze, kupiec 
Kubaczyk, służąca 
Matysiak, rob. 
Mazurek, pom. ślus. kol. 
Słójkowska, służąca 
Stachowski, robotnik 
Talaska, wdowa 
15. Chmielewski Aug., wl. n. m., 
zast. Gottel, rob. 
Fita, ucz. piek., subl. 
HoeH, służąca 
J eńczak, kolejarz 
Kociński, kotlarz 
Kolasa, służąca 
Zumkowski, mistrz piek. 
16. Haman, wł., Poznańska 34 
Tysler, zaw. domu 
Borth, kowal 
Cholewińska, wdowa 
Cholewiński, sekr. adw. 
Chrzanecka, nauczycielka 
Fandrey, emeryt 
Knloła, rob. 
Kuchta, funkcjo P. P. 
Reczkowski, robotnik 
Salaber, rob. 
Strzyżewski, murarz 
Wiśniewski, robotnik 
Zamorowski, postr. P. P. 
17. Hallmann, wl. m. 
Czywczyński, postr. P. P. 
Desselberger, ślusarz 
Dryll, listonosz 
Helak, rob. 
Jaworski, krawiec 
Karpe, rob. 
Kostkowski 
Kulczyk, piekarz 
Laskowski, robotnik 
Litewka, szewc 
Lewka 
Lubiewska, krawcowa 
Mania, doz. więz. 
Manke, stolarz 
Matuszewski, robotnik 
Mroczkowski, robotnik 
Tinszer, mechanik 
Wojdziak, po m, kotl. 
Zwierka, ślusarz 


18. Kłosiewicz, wf. m. 
Borkowski, robotnik 
Ciechelski, robotnik 
Dzionara, rob. 
Kasprowicz, hand!. 
Matuszewski, kolejarz 
Musiał, rob. 
Piątek, rob. 
Pioterek, rob. 
Strzyżewski, robotnik 
19. Behrendt Herm., wio n. m, 
Gdańsk 
Kienitz, stolarz, zaw, domu 
Bogusławska, wdowa 
Gross, rob. 
Kowalski, robotnik 
Łuczak, ślusarz 
Zieliński, robotnik 
Matuszewski, wf. m. 
Andrzejewski, rojnik 
Biały, podoi. zaw. 
Brzezińska, krawcowa 
Bukowska, sublok. 
Chrapkowski, eksp., subI. 
Derengowski, robotnik 
Duszyński, elew rolno 
Fandrejewski, pom. piek. 
Hegner, krawcowa 
Kledzik, krawiec 
Kosiński, ślusarz, subI. 
Kozłowska, wdowa 
Łochiński, kołodziej 
Nowicki, robotnik 
Pipowski, woźny poczt. 
Sakwiński, magazynier 
Schneider, ucz., su blok. 
Szałajda, bankowiec 
Wojnowski, robotnik 
Rux. wf. m., malarz 
Adam, stolarz 
Ballhausen, drukarz 
Firse, sierżant 
Królik, rob. 
Kuczkowska, biuralistka 
Manke, wdowa 
Gwizdała, urz. poczt. 
Nowicka 
Sporny, krawcowa 
Strzyżewska, wdowa 
Wiśniewski, plutonowy 
Zawadzki, muzyk 
Kolasiński, wio m., blachan. 
Cierzniakowski, robotnik 
Drews, wdowa 
Kilbowska, wdowa 
Michalak, tokarz. 
Sadecki, robotnik 
Smoliński, robotnik 
Tabor, rob. 
Wachhol tz 
Witzki, kupiec, wf. m. 
Brosz, rob. 
Borzeszkowska, wdowa 
Grabowski, kolejarz 


20. 


20. 


- 
21. 


22. 


,23.
		

/adresy_192800255_0001.djvu

			Juńczewska, robotnica 
Pokorska; robotnica 
Walencikowska, robotnica 
Żakowicz, rob. 
24. Bonia, wl. m. 
AIichniewicz, wdowa, subl. 
Bona, monter 
Biskupski, robotnik 
Łasik, szofer, subl. 
Ochocki, kowal 
Ziółkowski, szofer 
25. Poczekaj, wl. m., emeryt 
Baranowski, robotnik 
Mar
ański, kowal 
Ryszkowski. robotnik 
Szczukowska, robotnica 
l6. Tugeman, wl. ITI., puwrożnik 
Fabija, uczeń, subl. 
Zbylski, kowal 
Tolksdorf, rzeźnik 
27. Rozenke, m. rzeźn., wl. m. 
Gramotka, ślusarz 
Szulc, subl. 
W ojdyła, robotnik . 
28. W eyger
. Gostyń, Kotnow- 
ska 43, zast. Ryt1ewska 
Bielak, subl. 
Blum, robotno 
Chmielewska, służąca 
Gersz, wdowa 
Głowacki, stolarz 
Hołub, wdowa 
Kowalski. budowniczy 
Podgórski, robotmk 
Polaszewski, kond. kol. 
Rytlewski, robotnik · 

redni, kupiec .' 
2S a \Veygert, Gostyń, Kutnow- 
ska 43, zaw. RytIewska 
Dadzińska, sublok. 
Jankowski, biuralista , 
Korbal, biuralista 
Kotzbach, biurowa, subI. 
Kriiger, wdowa 
Nibak, 'rob. 
PszczoIiński, krawiec 
Zaklikowska, wdowa 
Ziółkowska. krawcowa 
29. Teske, wl. m. 
Dolny, elektrotechnik 
Gangin, krawcowa 
KoIińska, subl.' 
Kujawski, emeryt 
Miodowski, krawiec 
Mroziński, rzeźnik 
Nowak, kupiec 
Szymoniak, kupiec 
Tuchowski, stolarz 
Zarada, przetokowy 
Ziołek, kancelista 
30. Marks, wl. m., kupiec 
Bednarek, funkcjo P. P. 
BeJezyński, kupiec 
Gabriel, stolarz 


Nowodworska 


Guczalski, uczeń, subl. 
Kuligowski, robotnik 
Mar
ański, stołowy 
Margański, kolejarz 
Pławski, postr. P. P. 
Stanek, rob. 
Stanek, st. sekl. poczt. 
Trzaskowski, robotnik 
31. Woyke, wl. m., steperka 
Jańczak, handlarz 
Kośmeja, rob. 
Smeia, malarz 
Plichciński, siodlarz 
Polaszek, rob. 
Zimmermann, rob. 
32. Brendel, wl. m. 
Berdich, wdowa 
Kosmeja, rob. 
Richter, krawcowa, subl. 
Smoczyński, bednarz 
Tarczyński, murarz 
Tarczyński, robotnik 
33. Strzyżewski, wl. m. 
Drews, rob. 
Głodek, rob. 
Grzegorek, wdowa, subI. 
Landyszkowski, krawiec 
Łępacki, stolarz 
Sikora, artystka 
Sochaczewski, kołodziei 
Strasburger, służąca 
Strzyżewski, kolej:uz 
Wojtaszewski, młynarz 
Woźny, obuwnik, subl. 
Wileschal, robotnik 
34. Łęczyński, wl. m. 
Bandurski, robotnik 
Łączyński, emeryt 
Szub erga, kupieC' 
Treuchel, handl., subl. 
35. Kołecki, wł. m. 
Adamski, malarz 
Bojanowska, wdowa 
Guirard, urzędnik 
Kołecki, elektrotechn. 
Radzikowski, lakiernik 
Radziński. siodlarz 
Slirzyniarz, kupiec 
Szymański, uczeń, subl. 
36. Jankowska, wl. m. 
Furchelt, handI. 
j anuszkiewicz, rob. 
Kiehl, mężatka 
Kowalik, krawcowa 
Pruszyńska, wdowa 
Szulc, wdowa 
Wanat, praczka 
36 a Jankowska, wl. n. m. 
Borowicz, rob. 
Moeckel, wdowa 

więcicki, szewc 
Żmudziński, kowal 
37. Klingbcil, wf. m., ślusarz 
Brzoskowski. listonosz ;ł1ł 


Borowiak, urzędn. państw. 
Ferańska 
Januszewska, praczka 
Kempiński, krawiec 
Kuźmiński, portier. 
38. Borowiak, wl. n. m. 
Kuźmiński, port jer - 
Lamparski, kolejarz 
Łochowicz, piekarz 
39. Wnuk, rob., wf. m. 
Bulińska, nauczycielka 
Czapliński, dekarz 
Firkowski, robotnik 
Kuźmiński, kowal 
Sieradzki, stolaTz 
Sokołowska, wdowa 
40. Cośla, Kraków, Długa, wf. 
n. ITI. 
Brzeziński, robotnik 
· Kaczmarek, strÓŻ 
Kloska, kowal 
Musolf., rob. 
Tucholski, urzędnik 
Wojtysiak, rob. 
41. Bartoszyński, wf. m. 
Drzycimska, .wdowa 
Gawęcki, ślusarz 
,Hole, mistrz wojsk. 
Koźlinka, muzyk 
Siemieniecki, robotnik 
42. Laskowski, wf. m. 
Poczekaj, mechamk 
43. Stoli, wl. m. 
Bielicki, piekarz, subi. 
Gaiewska, wdowa 
Gajewski, art. malarz 
Gaiewski, rzeźbiarz 
Grzegorowski, robotnik 
Kłobucki, stolarz 
Maruniak, mechanik 
Pawłowska, wdowa 
Poznański. rolnik 
Sawacki, muzyk 

wiatowy, robotnik 
Zwoniarski. rob., subl. 
41. KI
ist, wl. m. 
Cichosz, rob. 
Figurska. wdowa 
Korszlines. rob. 
Woda, rob. 
44 a Wolska, wdowa, wl. m. 
45. Scharf, rob., wl. m. 
HoJe, porno handl., subl. 
Horfmann, rzeźnik. subl. 
Radfelder, robotnik 
46. Serówka. wio n. m. 
Januszewski, rob., subl. 
 
Robaszkiewicz. urzędn. 
Stanislawski, woźny 
Synakiewicz. robotnik 
46a. Serówka. st. sekr. voczt
 
wf. m. 
Kowal, szofer 
47. Ogród. ident. Terasy 8 


, 


,
		

/adresy_192800256_0001.djvu

			140 


Nowodworska -.-.:. Nowy Rynek 


. 


-48. Magistrat, Szkoła Nowodw 
Betyna, domowy 
Górzycki, sublok. 
49. Magistrat. Szkoła Rolnicza 
Kwiatkowski. nauczyciel 
50. Malak, egzekutor, żaw. domu 
Błęcki, subl. 
Błotniak. ucz. P. P. P. 
Branicki, ucz. P. P. P. 
Cabaj, ucz. P. P. P. 
Ftomczak, ucz. P. P. P. 
GnJazdowski, !łCZ. P. P. p. 
Goliński. ucz P P. P. 
Grabiński, ucz. P. P. P. 
Grzegorowicz, ucz. P. P. P. 
Haciski. ucz. P. P. P. 
Harmaciński, ucz. P. P. P. 
Janik, ucz. P. P. P. 
Janczała. ucz. P. P. P. 
Kryska, ucz. P. P. P. 
Kwasek. ucz. P. P. P. 
Kwiatkowski. ucz. P. P. P. 
Kaliszewski. ucz. P. P. P. 
Osiński. ucz. P. P. P. 
Pienko, ucz. P. P. P. 
Plater, ucz. P. P. P. 
Pruchniak. ucz. P. P. P. 
Rak, ucz. P. P. P. 
Rakowski. ucz. P. P. P. 
Sabia. ucz. P. P. P. 
Sadowski. ucz. Szk. P. P. 
Szatten. ucz. P. S. P. 
Viojtal. ucz. P. S. P. 
'\\'ilczyński. ucz. P. S. P. 
Zabski. ucz. P. S. P. 
Zawadzki. ucz. P. S. P. 
51. Magistrat, zaw. 
Sawge. Łokietka 28a 
Dobrzyński. kupiec 
Dobrzyński, robotnik 
52. Michalski, wl. m. 
Brzeziński, robotnik 
Centkowski, robotnik 
Matczak, postr. P. P. 
53. Laskowski, rob., wf. m. 
Kubera, kancelista 
Pichler, krawiec 
Plutowska. wdowa 
53a. Gottel, Zygmunt, Chojnice 
Maślewski, krawie
, zaw. d. 
Byszewski, murarz 
Deręgowski. elektrom. 
CZysz, ślusarz 
Kirsztein, kr
J.\vicc 
Mrugowski. robotnik 
Nowacki, robotnik 
Orłowski. robotnik 
Ostrowski, malarz 
Zelman, krawiec .. 


, 


.. 


Nowogrodzka. 
K o m i s a r j a t III. 
J-2. Gmina ewangelicka, 
ściół ewangelicki 


Ko- 


3-4. Magistrat m. Bydgoszczy, 
Szkoła katolicka i ewan
. 
Stelmach, zawiad. domowy 
5. Plac szkolny 
6. Dobrucki, wf. n. m. 
Suplicki, zawiad., stolarz 
Bilozor, nauczyciel, subl. 
Burmeister, robot. 
Jaszkowski, kolejarz 
Kliszczyński, kowal 
Konieczka, kolejarz 
Kozłowska, gospodyni. subI. 
Kulczyk, nauczyciel, subl. 
Kuchel. kupiec 
Schmidt, wdowa 
Sekuła, ślusarz 
Szymański, kołodziej, subI. 
Szymańska, mężatka. subl. 
7. Kutz. wl. n. m. 
Przyjemski, zawiadowca 
Erdmann, rew. wag. P. K. P. 
Gronacki, uczeń ślusarski 
Jendraszek, handlarz 
Kazimerski, rew. wag. P.K.P. 
Kornowski, oberzysta 
Mocny, kolejarz 
Nawrocki, robotnik 
Prussak. bez zawodu 
Ratajczak, wdowa 
Siwczyński, sekr. celny 
Tojza, robotnik kol. 
Tecław, robot. 
Urbański, uczeń, subI. 
Wachowicz, uczeń, subI. 
8. Grajnęrt, wf. n. m. 
Grajnert, zawiad., prokurent 
Gorbaczew, tokarz 
Grabowicz, robot. 
Hoza. kowal 
Krzyżaniak, urzędnik 
Lamprecht, wdowa 
Laska, siodlarz 
Nowak, gospodyni, subl. 
9. PawJik, wł. n.' m., zamieszko 
Sw. Trójcy 30 
Cynkowska, uczen., subl. 
FeIchnerowska. naucz., subI. 
Lewandowski, kolejarz 
Pawlicki, ślusarz 
Peisert, nauczycielka, subl. 
Reszczyńska, wdowa 
Rewakowicz, asesor kol. 
Weichbrod, wdowa 
10. Józefowicz, wf. n. m. 
Leszczyński. zawiad.,' zam. 
Piotra Skargi 10 
Bohlmann, rolnik 
Borzych, formiarz 
Czubkowski, asystent, kol. 
Danielak, higjenistka 
Kamińska, wdowa 
Kruger, maszynista koL 
Martyn, maszynista kol. 
Paz
reta, wdowa 


Rejentowicz, stolarz 
Rudnicka, służąca 
Sadowski. uczeń, subI. 
Sowiński, uczeń, subl. 
Witkowski, oficer 
11. Grabowski, m. maI.. wl. Hi, 
Kostujak, siodlarz 
Pepińska, książkowa 
Włodarczyk. wdowa 
12. Niezabudowany 
Nowy Rynek. 
Komisarjat I. 
l. Magistrat, wf. 
Urząd Podatkowy 
Błoński, funkcjo mag. 
Guczalski, robotnik J 
Gwiazdowski, drukarz 
Grabowska, wdowa 
Horburger. .as. poczt.. subl. 
Jonderka, mężatka 
Kwiatkowski. urzędnik 
Kraft, inwalida 
Leszczyński. st. przod. P. P. 
Notzelmann. wdowa 
Przybylak. dozorca 
Rogali. drukar2;.. 
Roszak, dozorca więzienny 
SchuItz. emeryt. wachmistrz 
Zółtowski. piekarz - 
2. Kosicki. wf. m. 
Basendowska, wdowa 
Diirre. wdowa 
Hyrkowska, służąca 
Janik. służąca 
Konwiński. stolarz, subI. 
Kotowski. stolarz 
Kurdeiski, robotnik 
Machnikowska, naucz., subl. 
Nawrocki, zbożowiec. subl. 
Siuchniński, wdowa 
U rbaniak. ślusarz 
Wojcik. krawcowa 
Zgórski. stolarz 
3 Lewakowski Kaz.. wf. m. 
Dr. Sypniewski. aplik. sąd. 
Brezmen, służąca 
Bulka. służąca 
Dabiński. kupiec 
Drzycimski, stolarz 
Karczewski, sekr. poczt 
Łaniecka, bez zaw., subl. 
Radziński, handlarz 
Rembowska, gospodyni 
Rudens, robotnik. subl. 
Starszak. kolejarz 
Szulisławski. inspektor 
Westfal, szewc 
4-5. Loża Masońska ..Janus" 
Assmann, superintend.. zaDt. 
Krasińskiego 4 
6. Jakobsen. wf. m. 
Pansegrau, wdowa 
Polaszewski, bez zaw.
		

/adresy_192800257_0001.djvu

			" 
Nowy Rynek - Ogrodowa 


141 


Schrodel. sekretarz 
Schrodel. książkowy 
Szczepański. emeryt 
7. Hammer. wf. m. 
Daroń, służąca 
Ławif1ski, postr. P. P. 
8. Skarb państwa, wf. 
Izba Przem. Handl. 
Kasprowicz, radca, admin. 
Bocheński, referent I. P. H. 
Bera, woźny 
Buczkowski, syndyk I. P. H. 
Bogucka, wdowa, portierka 
Graj. bez za w., subl. 
Kałuża, dyr. biur I. P. H. 
Stejkowska, wd(}wa 
,. Piliński, fabrykant, wf. m. 
Bilicki, stangret 
Głaszczyk, robotnik 
Jarocki, pom. handl. 
Koronka, kucharka 
Kukliński, robotnik 
Lewandowsld, stolarz 
Malinkowska, pokojowa 
Schneider, kupiec 
Semrok, szofer 
Wolff, bez zawodu, subl. 
lO. Krilger, wf. n. m., zamieszko 
Gdańska 52 
Szeffler, portjerka 
Biliński, emeryt, subl. 
Dąbrowska" bez zaw. 
Dmochowski, oficer, subl. 
Gedik, werkmistrz 
Gurt, kupiec 
Hoffmann, kapitalista 
Jakubowski, kancelista 
Jerzak, post. P. P., subl. 
J urkiewicz, adwokat 
Knabe, mechanik 
Kuropatwińska, służąca 
Maćkiewicz, wdowa 
Milahn, wdowa 
Panse
rau, kupiec 
Piotrowski, inwalida 
Szpojer, zbożowiec 
Szumiński, urzędn. państw. 
Welke, mechanik 
Wierzchucki, robotnik 
Winnicki, inżym
r, s
bl. 
Woźniewski, ślusarz 
11. Król, przemysłbwlec, wf. la. 
Lehnert, malarz 
Klimek, służąca 
Metzentin, bez zawodu 
Rutkowski, ucz., SUIJI. 
Zgoda, służąca . 
12. ident. z ul. Melch. Wierz- 
bickiego 
Objazdowa. 
K o m i s,a r j a t VII. 
l. Magistrat, wf. 
Graczyk, zaw. dom.. 


Bok, robotnica 
Borotka, robotnik 
J esse, wdowa 
Kierzkowski, robotni1- 
Krzyżanowski, rot)owik 
Leja, rob. · 
Matuszak, rol'>O
ilik 
Michalczyk, rob. 
Ratajczak, rob. 
Toma, rob. 
Wiśniewski, inżynier, subI. 
Wojtecka, mężatka 
Obozowa. 
Ko m.i s a r j a t. IV. 
Niezabudowana. 


Ogrodowa. 
K o m i s a r j a t IV. 
1. Andrzejewski, wł. m. 
Chruszczelewski, ślusarz 
Gabryszek, piekarz 
Górski, robotnik 
Kaniewska, wdowa 
Kowalkowski, rzeźnik 
Likowski, ślusarz 
Mazany, rolnik 
Mazana, wdowa 
Paprz}rcki, cukiernik, subl. 
Piątek, funkcjo P. P. 
Szwingal, gospodo 
Wewiorski, uczeń, subi. 
WieI and, robotno 
Wilke, wdowa 
Witkowski, tokarz 
1 a Pydde, wf. n. m. 
Dobosz, listonosz, zawjad. 
Biniecki, robotnik 
Gebel, urzędn. 
Grochowski, ślusarz' 
Grossmann, urzędn., sl1hl. 
'dziorek, 
lusarz 
Kempa, koicjarz 
Krilger, emeryt 
Kubińska, mężatka 
Kwiatkow
Ki, stolarz 
Marach, roootn., suL
. 
Mikołajczyk, monter . 
Nowicka, wdowa 
Sobie raj, s
olarz 
Szmelter, lubotn,k 
Szneidrow:ih.i, zwrotniczy 
Szwink, w
owa 
Walter, bcl. zawodu 
Witucki, "lo erkm.strl 
\Vitucki, munter 
2 Lis, wl. m. 
Arkuszew
ita, uezeu., 
l;bl. 
Babiński, hiura!i

a 
Białecki, kolejs;; 
Cieślewicz, książko 
Domańska, mężatka 
Gawlik. urzędn. 
Globa, emeryt 
Jakoby, kolejarz 


. 


. 


Kujawa, kond. kol. 
'} 
Kuligowski, kolejarz 
Kurnatowska, wdowa, :subl. 
Montrymowicz, urzędn.' 
- Organista, sierż. zaw. 
Pawłowski, kolejarz 
Słomkowska, robotnica 
Szczeblewski, kupiec, subl. 
Szymański, m. stolarski 
Tafelska, bez zaw., subl. 
Wiśniewska, bez zawodu 
Ziółkowski, urzędn. kol. 
Ziółkowski. prac. kol. 

. Wiśniewski, wf. n. m. 
Drubkowski, rob., zawiad. 
Garczyński, kowal 
Gąsierowski, ślusarz 
Hegenbath, robotnik 
Janowska, robotnica 
Kędzierski, robotnik 
Klawitter, robotno 
Kranc, technik, subl. 
Maciejew
ki, robotnik 
Maciejewski, uczeń, subl. 
Małecki, robotnik , 
Mikołajewska, wdowa, 'subl. 
Rakocki, robotnik 
Rieck, wdowa 
Robótka, krawiec, subl. 1 
Rutkowska, robotn., subl. 
Skrzypczak, robotno 
Sobieśniewska, wdowa 
Sommerfeld, tkacz, subl. 
Spionkowski, robotnik 
Slebioda, robotnik 
Szczupacki, formiarz, subl. 
Szymańska, wdowa 
Walczak, robotno 
Wroński, robotnik 
Zalecińska, uczen.. subl. 
Zalewski, bez zawodu 
Zielecki, robotnik- 
5. Zielke, urzędn., .wl. m. 
Anyżcwska, robotn., subl. 
Bojanowski, muzyk 
Dombrowski, robotnik 
Graczyk, pam. ślus. 
Graczyk, robotno 
Grzywiński, kand. na masz. 
Makowski, robotnik 
Redmann, maszynista 
Spionek, robotno 
Zmudzińska, wdowa 
6. Lis, wf. n. m. 
Schroeter, rzeźnik, zawiad. 
Lewandowski, robotnik: 
7. Sobie ch, wf. m. 
Deja, bez zawodu 
Hildebrandt, wdowa 
Kawka, mistrz ślusarsla 
Krugholc, robotn., subl. 
Polaj, ślusarz, subl. 
8. Kronszewska, wf. m. 
Bandurska, wdowa 
Dembska, wdOVła
		

/adresy_192800258_0001.djvu

			142 


ł 
Ogrodowa - Orła 


Grzankowski, kolejarz 
Hejnowski. ślusarz 
Kątny, robotno 
KozieUo, urzędn. kol. 
Maciejewski. pom. ślusarski 
Miiller, bez zawodu. subl. 
Osińska, wdowa. subl. 
Siemianowski, urz. państw. 
Zwoliński. ślusarz 
9. Terski, blachmistrz, wl. m. 
Niklińska, wdowa 
lO. Dyr. Poczt i Tel., wl. n. m. 
Kujajewski, magazyn. poczt. 
Romaniszyn, inspektor 
Semann. mężatka, subl. 
li. Zgliński, wl. m. 
Bandurski, kolejarz 
Jagodziński, kolejarz 
jesionkowski, ślusarz 
Kaczor, sekr. celny 
Kruk, robotno 
Litewka, kowal 
Mączkowski, robotnik 
Marchewka, kolejarz 
Mlynarczyk, robotno 
Olszewski, urz. bud., subl. 
Poplawska, wdowa 
Szopiera, kolejarz 
Zaręba, przod., subl. 
]2. Kantowski, murarz, wl. ITI. 
Bulawa, robotno 
Filipowa, wdowa . 
Kinowska, wdowa 
Krzemiński, handlarz 
Kubacka, robotno 
Neumann, górnik, subl. 
Spychalski, piekarz 
Zaiączkowski, stolowy 
Zieliński, robotnik 
13. Neihs, kowal. wl. m. 
Durecki, robotnik, subl. 
Freter, mistrz malarski 
Godycki, art.-malarz 
Kowalkowska. wdowa 
Migawa, kier. maszyn. 
Piotrowski. robotnik,' subl. 
Podliński, siodlarz . 
Strutyńska, kancelistka, subl. 
Zając, zwrotniczy 
14. Demkowa. wdowa. wl. m. 
Cwięka. urzędn. 
Król, kand. na podmistrza 
Krukiewicz. galwanizator 
Majewski, werkmistrz 
Nowak. wdowa 
Pączek. krawiec. subl. 
PuchaIska. bez zawodu 
pukownik, pom. ślusarski 
Smól. kond. kol. 
J5. Szolla, wl. m. .. 
Balcerek, ślusarz 
BORdański. robotnik 
Chojnacki. magazynier 
Hertel. robotno 
Jurkiewicz. tramwajarz 


Lipski. kowal 
Majtkowski, skladacz 
Rosiński, czel. stolarski 
. Smerliński, robotnik 
Soczka. mężatka, subl. 
16. Bąk. wl. m. 
Borkowska, wdowa 
Grabkowski. ślusarz 
Gutorski, mlynarz 
Kalaczyński, maszynista 
Martenka, ślusarz 
Maślanka, uczen., subl. 
Matuszewski, malarz 
Rink, ślusarz 
Stelmaszewski, kond. kol. 
H. Bartig, wl. n. m. 
Drzycimski, szewc, za wiad. 
Gąsiorowski, robotnik. subl. 
joźwiak, robotno 
Lawrenz, robotno 
Lewandowski, robotnik 
Pokora, robotn.. subl. 
Ogrody. 
Komisariat VI. 
1. Szlapa. wl. m. 
2. Heidemann, wl. n. m., zam. 
Toruńska 147 
3. Plac budowlany. 
Ogród Kazimierza Wielkiego. 
Komisariat I. 
Giintzel, dyrektor k>grodów 
mieisk. 
Biuro' Ogrod. Miejsk., tel. 600 
Ogród Jagiełły. 
K o m i s a r j a t V. 
Okreżna. 
K o m i s a r i a t IV. 
1-3. Niezabudowane 
4. Salewski, rolnik, wl. m. 
Gackowski, robotnik 
5. WOjciechowski, rob., wl. m. 
6. Ziólkowski, ślusarz, wl. m. 
7. Scbwarzrock, rolnik, wl. m. 
Balcer, robotn., subl. 
Orła. 
K o m i s a r j a t II. 
t-. 
wierczyński, wl. m. 
Beltrowski, urzędnik 
Dorsz, murarz 
Dutkiewicz, fryzjer 
Geppert, szewc 
Jakobi, robotnik 
Kokoszyński, robotnik 
Kujawa, rob. 
Nowak, rob. 
Szarafiński, robotnik 
Szrajer, szewc 
Smidoda, krawiec 
Szarafińska, wdowa 
Ma ternowski. robotnik 


Prusak, robotnik 
Prątnieki, robotnik. subl. 
Sk I adzkj, woźnica 
Sitarek, cieśla 
Wegwerth, wdowa 
Wieczorek, stróż 
. 
2. Lachecki, wl. n. m. 

wierczyński, zast. Orła 1 
Dutkowski, kolodziej 
józefowicz, murarz 
Klatt. kupiec 
Kaźmierczak, stolarz 
Kleemann, wdowa 
Lawrenc. murarz 
Malkowski, robotnik 
3. Nowak; wl. m. 
Beck, wdowa 
Kubiczek. robotnica 
Kaflik, robotno 
Rebicka, . rebotnica 
Palacz, robotno 
Przybysz, robotno 
jagiello, kupiec, subl. 
Miszkiel, robot., subl. 
4. Parzysz, wl. m. 
Bark, wdowa 
Kolasińska, mężatka 
Podgórski, murarz 
Janiak, szewc, subl. 
Kra wczyk, ref. skarb.. subl. 
5. Kowal, wl. m. 
Grucka. wdowa 
Gołąbiewski, robotnik 
Góralski, robotnik 
jaczyński, robotnik 
Lewandowski, robotnik 
Pryłowski, robotnik 
Piskorski, robotnik 
Malinowski, listonosz 
Langowska, wdowa 
Janowski, rzeźn.k, subl. 
Kośmieia, robot., subl. 
Michalski, urz. skarb., subl. 
Slo miński, mistrz rzeźnicki 
6. Schmidt, piekarz, wl. m. 
Barczyński, stolarz 
Boelter, służąca 
Gordon, robotno 
Kokoszyński, robotnik 
Loretański. drukarz 
Jesionowski, piekarz 
Socha. wdowa 
Szmyt, męża tka 
Maniecki, funkc. P. P., sub!. 
Zymon, mężatka 
7. Majerowicz, wl. n. m. 
Górka, zawiad. 
Dukowski, blacharz 
E;arczyński, robotnik 
Klimczak, cieśla 
Łukowski, ślusarz 
Kończal, wdowa 
Maćkowiak, wdowa 
Peksa, ślusarz
		

/adresy_192800259_0001.djvu

			Orła 


14
 


Piątkowski, garncarz 
Pawlak, robotno 
Smidoda, krawiec 
Sosiński, robotnik 
Studański, krawiec 
Springer, fryzjer 
Wieclowski, robotnik 
Waligora, stolarz 
Zawistowski, rolnik 
PryII, szewc, subI. 
S. Szarłowski, wł. m. 
Gnit, robotno 
Gettke, robotno 
Krajewski, podoi. zaw. 
Piątkowski, krawiec 
Napieraiska, książkowa, subI. 
9. Szarłowski, wf. m. nr. 8 
Kozdowski, murarz 
Losek, robotno 
Papka, stolarz 
Ryszkowska, wdowa 
Wiese, wdowa 
Spring-er, fryzjer, subl. 
10. Skweres, wf. n. m. 
zast. Kitowski, Stroma 54 
Górski, laborant 
Grossmann, gospodyni 
Piechowski, szewc 
T efs, pokojow
 ' 
J l. Kaczewska, wf. m. 
Dyjewski, robotnik 
Jeziorowski, robotnik 
Kucharski, robotnik 
Mr6z, wdowa 
Smeja, robotno 
Starega, szewc 
Piotrowski, inwalida 
J 2. 
widziński, wf. m. 
Bielicki, szewc 
Doma, robotno 
Drożdzyński, robotnik 
Kaflisz, robotno 
Merhut, urzednik 
Reszkowski, monter 
Schnase, wdowa 
Szubertowski, formiarz 
Szwajkowski, malarz 
Spacjer, robotno 
1
14. wl. parafji Szwederowo 
}( "ści61 i ochronka 
Ks. Słupiński 
Lorenz, siostra zakonna 
Kujawska, siostra zakonna 
Szole. siostra zakonna 
Szła pińska, siostra zakonna 
Ejankowska, służąca 
Nabożna, służąca 
, Patycka, służąca 
J5. Frohlich, wf. n. m. 
Skalski, port jer 
Lewandowski, podoi. zaw. 
lt1-17. Niezabudowane 
JR Rosołowski, wf. n. m. 
Bentkowski, młynarz 
Domżalski, mechanik 


Cwiklińska, książkowa 
Franckowski, rzeźnik 
Galikowski, ślusarz 
J akowski, robotnik 
Kowacki, drukarz 
Kowalczyk, kupiec 
Kiliszewski, robotnik 
Szyja, zecer 
Szymański, murarz 
Snowacki, urzednik poczt. 
Deda, fryzjer, subl. 
Malecki, ogrodnik, subl. 
lołądek, szewc, subI. 
19. Waltenburg, wf. n. m. 
Puchaiski, zast. 
Fiałkowski, robotnik 
Grzymska, robotnica 
Szudarska, wdowa. 
20. Martini, wf. m. nr. 2ł a 
Stefan, kupiec 
Nowicki, flisak 
Lubnau, robotno 
Woźniak, wdowa 
21. Martini. wl. m. nr. 21 a 
Choinacka, wdowa 
Mądrowski, robotnik 
Miiller, robotno 
Maxelon, robotno 
Runge, wdowa 
Stefańska, wdowa 

ledź, robotno 
Sajdak. mechanik 
Tumpf, robotnica 
21 a Martini. wf. m. 
Słapa. słuźąca 
22. Niezabudowany 
23. Polewski, wf. m. 
Buksakowski, malarz 
Bartkowiak. robotno 
Chojnacłd, monter 

wiechowicz, robotno 
24. Hobek, wl. n. m. 
zast. \V olif, Ks. Sokrupki 21 
Bociek, robotno 
Kudenko, wdowa 
Kempiński, szofer 
Lewandowski, robotnik 
Mursch, zdun 
Okupny, robotnik 
Pestka, robotno 
Split, robotno 
Schiilke, stolarz 
Skibicki. robotnik 
W rzcsiński, robotnik 
· Wiśniewski, robotnik 
Wrzos, rnechanik 
Wrzesińska, wdowa 
Zie1iński, robotnik, "ort jer 
Ziółkowski. robotnik 

5. Kwiatkowski, wl. m. 
Nowacki. ślusarz 
Siuda. rolnik, subl. 
26. Radeck, wf. m. 
Czajkowski, maszynista 
Lewandowski, robotnik 


6c 


- Królikowski, robotnik 
Kancłerzewski, introligator 
26 Maryks, tele
raf. 
Pniewski, szewc 
Sa tka, robotno 
Kedzia, podol. zaw., subl. 
Lewandowska, gosp., subI. 
27. Niklewska, wf. m. · 
Banaszek, kowal 
Jankowski. przykrawacz 
Miszkier, wdowa 
Lemiszewski, urzednik 
Czternastek, podoI. zawod., 
subl. 
28. Niezabudowana 
29. Leśniewska, wl. m. . 
Czarnecki, szyper 
Błaszkiewicz, robotno 
Bujaiski, robotnik 
Hoszko, mechanik 
Kurek, robotno 
Marchlewska, wdowa 
Muszyński, zdun 
Musiał, robotno 
Naicka, robotnica 
Steppke, robotno 
Stieler, podof. zaw. 
Wink, tokarz 
Winkiel, robotno 
Welzant, robotno 
Zaleta, ogrodnik 
Bujak. ślusarz, subl. 
Szulc, krawcowa, subl. 
30-32. Niezabudowane 
33. Radomski, wf. m. 
Gucza, robotno 
Lipiński, urzędnik pocztowy 
Pasieczny. ślusarz 
Szwaguliński, urzednik 
Polski, formiarz, subl. 
34. Bracia Brauer, wł. n. rn. 
Krajewski, zawiadowca 
Gruse, drukarz 
Kedzierska, wdowa 
Lipiński, ogrodnik 
Ruciński, robotnik 
Szubartowicz, kotlarz 
Turczyński, robotnik 
35-37. Niezabudowane 
38. Sypniewski, wf. n. m. 
Stachowicz, zawiad. 
Cybula, cieśla 
Kohlrneyer, robotno 
Kunkiel, ślusarz 
Sznejder, ślusarz 
Wawrzyniak, robotno 
39. Niezaburlowany 
40. Fiałkowski, wf. m. 
Górny. kowal 
Konwiński, brukarz 
Małek, robotno 
Mitccki, murarz 
Skowroński, robotnik 
Zimmermann, stolarz, subl 


, 


.
		

/adresy_192800260_0001.djvu

			1.44 


Orła - Parkowa 


41. Siudziński, wf. m. 
Górecki, dekarz 
Glowacki, robotnik 
Kitowski, robotnik 
Kohlmeyer, wdowa 
WIoch, stolarz 
4'2, Olszak, wl. n. m. 
Czekala, zawiad. I 
Brakowski, robotnik 
Grygorczuk, maszynista 
Stalewski, maszynista 
43. Mikulski, wl. 
Zielke, robotno 
Łukaszewski, robotnik 
Kubiak, wdowa 
44. Kamiński, wl. m. 
Furmański, maszynista 
Kwiatkowska, wdowa 
Knast, krawiec 
Krupskł, robotnik 
Kubacki, tramwajarz 
Pilarski, robotnik 
- Rossac, drukarz 
Szalkowska, wdowa 
Wolska, wdowa 
45-46. Niezabudowane 
41. W ojtanowicz, wl. n. m. 
Jozwiak, zawiad. 
Blaumann, murarz 
Hildebrandt, robotno 
Jackowski, robotnik 
Kubiak, robotnik 
Milkowska, wdowa 
Rosiński, kotlarz 
Redmann, robotno 
Siestrzewitowska, wdowa 
48. Dubiel, wl. m. 
Jabloński, podoi. zaw. 
Kotowski, handlarz 
Kotowski, robotnik 
Kubacki, robotnik 
Mądrowski, szewc 
Przybylowski, kolejarz 
Sprada, rzeźnik 
Rentlewski, robotnik 
Wolanowski, robotnik 
-49-50. Baranowski, wf. m. 
Popielarz, robotno 
Smoczyński, cukiernik 
· :51-52. Strohschein, wl. m. 
Chruściński, robotnik 
Latz, wdowa 
Pawlicki, robotnik 
53. Niezabudowan tr 
54. Pasch, wl. m. 
Kotowski, robotnik 
Szymczewski, emeryt 
55. Niezabudowany 
56. Stypułkowski, wl. ID. 
Baldowski, wojażer 
Huhiński, tramwajarz 
Bechler, robotnik 
Hybiak, kontroler 
- Kinne, stolarz 
Nawrocki. robotnik 


Palacz, robotno 
Peglau, ślusarz 
Rymian, robotno 
Szmyt, robotno 
Wawrzyńska, wdowa 
Gromczyński, krawc., subl. 
Kościelny, ogrodnik, subl. 
Wachowiak, piekarz,' subl. 
57. Grafstein, wl. m. 
Pleczewski, szewc 
58. Ristau, wl. D1. 
Abramowski, robotnik 
Damski, robotnik 
Lewandowski, magazynier 
POlko, wdowa . 
Piaskowski, robotnik 
Szachta. robotnik 
Topofiński. listonosz 
Tykwiński, palacz 
59. Dywc, wl. n. m. 
Lagu na, za wiad. 
Golembiewski. robotnik 
jargon, ślusarz 
Kus, stolarz 
59. Mikolajczak, robotnik 
Maciejewski, robotnik 
Rudnicki, kolejarz 
Slomiński, stolarz 
Szmyt, robotno 
Szmelter, robotno 
Wysocki, robotnik 
Wojciechowski, kowal 
Żakowski, robotnik 
Łabędź, woźny 
Kopiński, robotnik, subl. 
Subczak, m'ężatka, subl. 
60--61. Chojnacki, m. rzeźnicki. 
wf. m. 
Szulczyński, rymarz 
Wierzbicka, 'wdowa 
62. Kowalkowski. wl. m. 
63-64. planty miejskie 
Osada 
l. Widerkiewicz Em.. wio n. m. 
Tesche. kapitan, zast. 
2. Klewenhag-en, wio m. 
3. Lass.uim, wl. n. m. 
Gromek. urzędn., zast. 
. 4. Tesmer. wl. m. 
Gogolewski. ślusarz 
5. WiU. wl. m. 
p. Goertz, wl. m. 
Lawicki rzeźnik 
7. Lniska. wl. m. 
Sarnowski, kupiec 
Krzemieniecka. wdowa. subl. 
Łukaszewska, nauczycielka 
8. Królikowski. wl. m. 
9. Patyna Teodor. wl. n. m. 
Łuczak, zawiad. 
Kałdan, robotnik, subl. 
lO. Grabiański. wl. n. m. 
Patyna, zastępca 
Kwalski, CIeśla 


.. 


11. Deblessen, wl. n. m. 
Cieślak, zawiad. 
12. Borowski. wf. m. 
13. Buchholz, wl. D1. 
14. Kwaśniewski. wl. m. 
Brzykcy. służąca 
15. Żuchowiak, wf. n. m. 
Łysiak, zawiad. 
Słończewski. mechan., 'subl. 
16. Dublessen. wl. in. 
17. MarcinRowski Aleks.. wl. m. 
18. Roziecki, wl. n. m. 
Karasiński, zawiad. 
19. Gapa jó'zef. wl. m. 
Schlicht. kolejarz 
Za worski, ślusarz 
20. Marcinkowski A., wl. n.' ID. 
Zaborowska, zast. 
21. Di.isterbeck. wł. m. 
Schirmer. robotnik 
22. Teschner, wf. n. m. 
zast. Blumenthal, Osada 23 
Schmich, pielęgniarka 
23. Blumenthal, wł. m. 
24. Grunke, wl. m. 
25. Szymankowska Marja. wf. m. 
Dranicki, polier murarski 
Filarecki. robotnik 
Figurski, kolodziej 
, . 
Pagorek 
K o m i s a r j a t IŁ 
1-65. Niezabudowane 
66. Szuda, wl. m. 
61-79. Niezabudowane 
80. Siuda. wł. m. 
Smolińska, wdowa 
Vv' eyna. robotnik 
W ojtalak, robotnik 
81. Lemke, wl. m. 
82. Mazurkiewicz. wf. n. m. 
Grzegorowski, zawiad. 
Rusch, robotnik 
Pańska 
K o m i s a r j a t VII. 
l. Dyrekcja Kolei Państw.. wl. 
Galasiński, zawiad. domu 
Kaczmarek. robotnik 
2. Laskowski, wl. m. 
Kaczmarek, robotnik 
Lepczyński, robotnik 
Parkowa 
Komisarjat I. 
1-2. ident. Gdańska 163 
3. Majewicz, wf. n. m.. zarn., 
Gdańska 163 
Woj tania, st. wachm. wojsk. 
4-5. Ogród \"/ojewódzki 
6. ident. ul. jaRiellońska 26 
7. Zakłady Graficzne 
8-9. Plac budowlany 
10. Mix. wł. n. m.. zam. Gdaif- 
ska 165 
Antczak, slużąca 
Dzierza. bufetowa 


.
		

/adresy_192800261_0001.djvu

			Parkowa - Piaski 


..145 


-
 


Hener. , służąca 
Gośka. służąca 
Krugholz, służąca 
Pilarska. kucharka 
Schreiber. służąca ' 
Schmidt. kierownik 
Restau racja pod dzwonecz- 
kiem 
Park Kochanowskiego 
K o m i s a r j a t V. 
- Ogrody miejskie (planty) 
PawIa z Łęczycy 
K o m i s ar j a t VI. 
J. Szałas wioślarski 
Pestalozziego 
K o m i s a r j a t V. 
Niezabudowana 
Petersona 
Komisariat I. 
l. Dregersches Privatgimnazj. 
Dr. Tietze. zawiad. domu.. 
zam. Gdańska 52 
Dretzke. portier 
2. Zgrom. Sióstr Elżbietanek. 
Poznań. Łąkowa 1/2 
Bura. siostra przełożona 
Buczkowska. siostra miłos. 
Dondaj, służąca 
Nowak, siostra milGsierdzia 
Szwonka, siostra mitos. 
Szydłowska. siostra milos. 
Wiśniewska. siostra milos. 
luchowska. siostra miłos. 
3-4. Plac budowlany 
5. Zimmermann. wł. n. m., zam. 
Marcinkowskiego Sa 
Barbknecht, mistrz siodł. 
Drzycimski, stolarz 
Wojtalewicz, eksp.. subl. 
6. Stolpe, wł. m. 
Brąszkiewićz, kołodziej 
Dutkiewicz, krawcowa 
Katerla, kupiec 
Kruk, malarz 
Maliszewski. kowal 
Nowak. bez zawodu 
Nierebiński. tokarz. subI. 
Piojda. kupiec. subI. 
Schrdbcr, krawiec 
SlIlolka. bez zawodu, subl. 
1/8. "Grakona". Tow. Akc. 
Fabryka ....pilników 
C). ilartz. wł. m. 
Hartz, budowniczy 
Czechowi cz. u rzęunik 
Krakowska. artystka. subI. 
Krikmeyer. bez zawodu 
Przepiliński-Orda, artysta 
Rutkowska. artystka 
Sobel, artysta. subI. 
Starska. artystka 
Suchara. artystka 
Zabierowska, wdowa 
lbi:j!ka _ adresowa 


10. Stojowska. wł. m. 
Moczyński, port jer 
Hermanowska. bona. subl. 
Len. cieśla 
Lipska. gospodyni 
Maćkowska. służąca 
Majewska. służąca 
Pasłowska, wdowa 
Porzyński. praf. 
imn. 
Pokolm. kucharka 
Rot, bez zawodu 
Rudniewska. wdowa 
Strupag-el, tokarz 
vVarszawski. kupiec 
ll. Flauer. wł. n. m.. zam. \Var- 
szawa. Wilcza 2ó 
Jasiewicz. zawiad. domu. 
zam. Pomorska 11 
Ziętak. portierka 
Ciabach. służąca 
Eckert. uczeń, subi. 
Fethke. wdowa 
Frydrychowicz. prezes Sądu 
Okręgowego 
Hermann. ucz. giIllll.. subl. 
Koronowski. handiuwiec 
Kośmeia. urzędn. subI. 
Kuhfeld. służąca 
Kujawa, kupiec. subI. 
Lehrer. właśc. pensionatu 
Paluchowska. krawcowa 
Romanowski. bankowiec 
Siuua. malarz _ 
Urbański. kołodziej 
Thom. właśc. pensjonatu 
Wrzuś. g-ospodyni. subl. 
Zintek. robotnik 
12. Kiewerska Irena, wf. n. ITI.. 
zam. Modliborzyce 
Morawski. zawiad. domu. 
zam. Sobieskiego 9 
Berndt, portier 
Du rda. służąca 
Jagiclski, urzędn. poczt. 
Kijek. urzędnik 
Pokorski, urzędnik 
Popielewski. ślusarz 
Smętkowski. kupiec 
\Virth. 
ospodyni 
\Vróblewski. urzędn. poczt. 
12a. Gołębiewski. wł. n. m.. 
zam. Ameryka 
Gołębiewski 'zawiad. .domu 
Antkowiak, bez zawodu 
Bogacz. kupiec 
Fechner, nauczycielka 
Gołębiewska. krawc., subI. 
Górecka. kucharka 
Hempler. wdowa. 
Hoffmann. gospodyni. subL 
Kłosiński. chemik 
Kłosowska, służąca 
Klotz. bez zawodu 
Ust. kupiec 
Pitrowska. służąca 
Putzker. dyr. elektrowni 
Rakowska. kucharka 


Smolińska. bez zawodu 
Tilsiter. kupiec 
Wawrzyniak. dyr. banku 
Woźniak. służąca 
13. Kowalski. wf. m. 
Baczyński. insp. poczt 
Baczyńska, nauczycielka 
Hoffmann, kupiec 
Krzywdzińska, służąca 
Nagórska. ekspedj., subl. 
Seehaber, służąca 
Siwka, służąca 
WendorH, wdówa 
14. J elińska, wł. m. 
Baranowska. służąca - 
Chrzanowski. kier. pociągu 
J cliński, szewc 
Karasiński. kupiec. subl. 
Neumann. bednarz 
Pasiński. monter 
Sledzińska. robotnica. subl. 
Świetlik. wdowa 
Trzemżalska. urzędn. subł. 
15. Habermann. wł. m. 
Hajduk:. kupiec 
J ahnke. służąca 
Kicia. rzeźbiarz. subI. 
Martwich. rzeźbiarz, subl. 
Milke, wdowa 
Neymann. urzędn., subl. 
Dr. Neugebauer. lekarz 
Pierdzioch. ślusarz 
Sz}-nkarck. słu żąca 
\Vasielewski. cieśla 
Piaski 
K o m i s a r i a t IV. 
1. Molendowa. wł.. Zduny I 
Drabiński. robotnik 
2. Zahinkiewicz. roln.. wf. m. 
Semiów, kucharka 
3. Prostak. rolnik. wł. m. 
Breyvogel, ogrodnik 
Markwand, mdatka 
4. Gotz. urzędn. poczt., wł. m. 
Depka, wdowa 
Rabinek. murarz. subi. 
5. Salkowski. rolnik. wł. m. 
6.._ Lebida. rolnik. wł. m. 
7. Brettschneider. gosp.. wł. m. 
8. Poppa, ogrodnik, wł. m. 
9. Janik, wdowa, wł. m. 
Majka. rolnik 
10. Niezabudowany 
11. Dąbrowski, rolnik. wł. m. 
12. Gohr. wdowa. wł. m. 
Butz. ślusarz 
13, Murawska. wdowa. wł. m. 
Murawka. bez zawodu 
i Sobieszczyk, robotnik 
1 13a. Drenkhan. wdowa, wł. m. 
14. Geisler, em. starosta. wł. m. 
Kaczkowska, mężatka 
Kopaniarz. robotnik 
Pural, służąca 
15. Bernsdorf. rolnik. wł. m. 
16. Bcrnsdorf. robotnik. wł. m. 
In 


.
		

/adresy_192800262_0001.djvu

			146 


Piaski - Piotra Skargi 


17. Niezabudowany 
18. Mir, robotnik. wł. m. 
19. Schulc. robotnik. wf. m. 
Bernsdorf. robotnik 
20. Stockmann. wt., Smukal- 
t;ka 1) 
Ciemka, wdowa 
Sobczak, robotnik 
21. Falarz. robotnik. wf. m. 
I 22. Lan. wf. m. 
23-24. Niezabudowane 
Piekna. 
Komisarjat II. 
1. Ruciński, wl. m. 
Czajkowski. elektromonter 
Horn, robotnik 
J ośkowiąk, robotnik 
Zaliński. szofer 
2-4. Niezabudowane 
5. Lamęcki. wf. m. 
Gorniak. robotnica 
Kohlmeyer, robotnik 
Stachowicz, wdowa 
6-7. Niezabudowane 
8. Luck. wf. m. . 
Borowicz. dorożkarz 
Herzog. wdowa 
Madaj, robotnjk 
Karpus. szewc 
Nuskiewicz, robotnik 
Meja. robotnik 
Olbrychtowicz, garncarz 
Parnow, robotnica 
Prokopp, handlarz 
Przybolewski, kolejarz 
Palewski. robotnik 
Skemski. kolejarz 
Szymański, robotnik 
9. Zalewski, Otto, wf. n. m. 
Zalewski, kowal, zawiad. 
10-tr Niezabudowane 
12. Pusch, wl. m. 
Tank, wdowa 
Weckmiiller, wdowa 
Will, ślusarz 
Biisch, książkowy, subl. 
13-14. Niezabudowane 
15. Janowski, wl. m. 
Małek, robotnIk 
Ratkowski, robotnik 
Sroka, robotnik 
Subkowski, robotnik 
16. Seehawer, wl. m. 
Bieliński, szewc 
Pitroch, stołowy ... 
Sprada, rzeźnik 
\V rzyszczyński, 'formiarz 
Zacharjasiewicz, tapicer 
l
 Niezabudowany 
19. Ulrich, wf. m. .. 
Antczak, robotnik- 
Burdajewicz, ślusarz 
GrabowskI, robotnik 
Kmieć, robotnik 
Michalak, wdowa 


. 


20. Szubanowski, wf. m. Orła 12 59. 
, Joppek. robotnik 
Kawczyński, robotnik 
Werner, krawiec 
Wieczorek, robotnik 
21-22. Niczabudowane 
23., Romalliec, wf. m. 
Gorczyca, podof. zaw. 
Makowski, robotnik 
Siemiaszek, wdowa 
24. Niezabudowany 
25. Frjsch, wl. m. 
26-30. Niezabudowane 
31. Puternicki, wf. m. 
Affelt, robotnik 
Czajkowska, wdowa 
Gonia, wdowa 
Kwasek, kupiec 
Mendyka, robotnik 
32. Moskal, wf. m. 
Pitroch, ślusarz 
\Vawrzyniak, ślusarz 
33. Niczabudowany 
34. Klimek, wf. m. 
Zieliński, kolejarz 
35. Niezabudowany 
36. Kaczyński, wf. m. 
37. Szczepański, wf. n. m. 
Bąkowski, robotnik 
Garm, robotnik 
Siemierzys, maszynista 
38. Soliński, wf. m. 
Jagodziński, robotnik 
Korpacz, podoi. zaw. 
39. Niezabudowany 
40. Szews, wl. m. 
41. Repke, wl. m. 
42. Niezabudowany 
43. Sieczko, wl. m. 
jędraszewski, robotnik 
Wiłson, wdowa 


Pijarów. 
K o m i s a r j a t II. 
l-52. Niezabudowane 
53. wf. Mag-istratu 
Hypszer, zawiad. 
Cieśla, pom. dom. 
Fornalik, kolejarz 
Lubiewski, kolejarz 
53a. Olejniczak, robotnik 
Gutmann, go sp., subl. 
54. Wiese, wf. m. 
Chudziński, robotnik 
Kolis, robotnik 
Olszewski robotnik 
Olejniczak, robotnik 
55. Breitkrtmz, wf. m. 
Beyer Heinrich 
Schroder, rzeźnik 
Sb. Swagierowa, wf. n. m. 
Dom niezamieszkały 
57. Olszewski, wl. m. 
58. Młynarkiewicz, wl. m. 
Owczarzak, robotnik 


Bednarski, wl. m. 
Rzędkowski, rolnik 
60. Neumann, wl. n. m. 
Buttor, robotnik 
61. Głód, wf. m, 
Łaski, rolnik 
62. Kardysz, wl. m. 
\Vawrzyniak. szewc 
Dopierała, wl. m. 
Reek, wl. m. 
Stapel, robotnik 


63. 
64. 


Piotra Skargi. 
l. Hr. Pusłowska. wl. n. m. 
zam. Albertin, pow. Słonin 
Dr. Król, zaw. domu 
Słoma. port jer 
Porzyńska, gospodyni, subl. 
2. Pardon, kupiec, wl. m. 
Andruszkiewicz, chemigraf 
Kain. urzędnik, subl. 
Kosiński, robotnik 
Kitowska, służąca 
Kosiński, port jer 
. Marczewski, kupiec 
Otto, kupiec 
Piotrowska, służąca 
Robowska, służąca 
Robinsohn, kupiec 
Rvwolt, wdowa 
Starczewski, listonosz 
Stankiewicz, gospodyni 
Stein, wdowa 
Szczepanowski, rolnik 
Szepanowski, kupiec 
3. Habrowski, Adam, wf. m. 
Dubiecki, cukiernik 
Fenske, robotnik 
Kolloch, artystka 
Krykus, handlowiec 
Majewska, książk., subl. 
Mikulska, wdowa 
Piechota, gospodyni, subI. 
Szymańska, służąca 
Stencel, cukiernik 
4. Diethelm, wf. m. . 
Abramowicz, służąca 
Bobke, wdowa 
Grzegorck. służąca 
Ritt, elektro-technik 
Dr. Schwarz. profesor, subl. 
5. Diethelm, wl. n. m., zam. 
Piotra Skargi 4 
Bech, służąca 
Kleemann. robotnik 
Łęga, kominiarz 
Magdański, . m. kominiarski 
Murawska, robotnica 
Sobczak, kupiec 
Suchland. bez zawodu 
Szcześniak, major W. P. 
\Viliński, krawiec 
6. Matz, wl. m. 
Borkowska, służąca 
Gontarska, wdowa 


.
		

/adresy_192800263_0001.djvu

			Piotra Skargi - Plac Piastowski 


147 


'" 


Góralczyk, nauczyc. gimn. 
Jasielska, urzędn. państw. 
Kaczyński, robotnik, 
Kaluina, slużąca 
KiJińska" slużąca 
Korgowd, ur
dnik 
Krzesiński, ' książkowy 
Liedtke, kapitalista 
Malmberg, kupiec 
Piekarska, slużąca. 
Różniakowski, aptekarz 
Rudelius, kapitalistka 
Rybarczyk, asys
ent mag. 

miJdelski, sędzia pow., subl. 
7. Machnikowski, wf. n. m. 
Kwiatkowski, port jer 
Belańska; wdowa . I 
Falek, emeryt. nauczyc. 
Frankowski, kowal, subl. 
Jachimowska, bez zawodu 
Kasperska, slużąca 
Kedzia, krawiec 
Kozlowski, robotnik 
Listing, kupiec 
Miejskie Konserw. Muzyczne 
Szczepaniak, muzyk 
Zamorski, kołodziej 
Zatorski, nauczyciel 
Zielochowski, asesor poczt. 
K Machnikowski, 'wl. n. m. 
Hagedorn, biurowa 
Ickier, bez zawodu 
Jehkabson, krawiec 
Kliche, nauczyciel 
Osińska, krawcowa 
Sowiński, kupiec 
Woźniak, emeryt 
Zernik, mistrz szewski 
9. Baumann, wf. m. 
Bagniewski, "robotn., port jer 
Henke, gospodyni 
Klicka, wdowa 
Kriiger, rolnik 
Leszczyński, akwizytor 
Murswiek, rendant 
Szelińska, bez zawodu 
Zakrzewski, kupiec, subI. . 
10. Gąsiorowski, Witold, wf. 
n. m. . 
Anna .Furmańska 
Pułjan, książkowy, zawiad. 
domu 
Chebuś, szczotkarz 
Czimczol, krawcowa 
Glowacki, krawiec 
Gleichner, koszykarz 
Grohs. mężatka 
Jakubowicz, pom. hand!. 
Kobitz, służ
ca 
Kranz. służąca 
Kujawa, praczka 
Leszczyński, malarz 
Lipiński, robotnik 
Lipszyc, kamasznik, subl. 
Orlowska; gospodyni. subl. 


. 


. 


Stwychanowska, służąca . 
Tomaszewski, urzedn. pryw. 
Werk, kucharka 
Witkowska, robotnIca 
Wojciechowski, oficer, 5ubl. 
Zawadzki, ksiądz 
Ziihlke, kupiec 
11. Kienel, wl. m. 
Lewin, kupiec, subl. 
Mańkowski. oficer. subl. 
Rychlewska. ekspedi.. subl. 
12. Dziedziniec Szk. Wydz. M. 
13. Górski, wf. m. 
Bukowska, portjerka 
Karczewska, gospod.. subl. 
Prądzyńska, nauczycielka 
Vaedtke, chemik 
Piotrkowska: 
K o m i s a r j a t n. 
1-2. Niezabudowane. 
3. wf. Ma
istratu 
Bączkowskl, zawiad. 
Pogórska. pielę
niarka, subl. 
4. Kowalski, wf. m. ' 
PawJikowski, technik . 
I Kozłowski, ślusarz 
Plac Kościelecklcb 
Komisariat I. 
1. Planty 
2. Magistrat, wl. 
Schronisko dla niemowląt 
3. Magistrat, Schronisko 
Roszak, siotra przełożona 
Barczek, służąca . 
Chrostowska. siostra miłos. 
Garczyńska, slużąca 
Jeny, służąca 
Każmierczak, uczen., subl. 
Kopyszka, służąca 
Ługowska. ucz., subl. 
Mróz. służąca 
Strosin, służąca . 
Wieczorek. służąca 
Zielińska, służąca 
4. Plac budowlany 
5. ident
 Podwale 20 
Plac Kościuszki. 
K o m i s a r j a t IV. 
1/2. Kasa emeryt. dla pracow. 
Pol. Kol. Państw. 
Arndt, zawiad. warszt. 
Biechowski, urzędnik kol. 
Chrobociński, kołodziei 
Chudyszewicz, ślus:tTZ 
Chyła, kancelista 
Ebertowska, urzędn;czka 
FeIczykowski, funkcjo kol. 
Folaroń, asystent 
Gordon, kowal 
Kaik, kolodziej 
Kajdasz, ślusarz 
Kamiński, kand. kol.. 


Kamiński, kolejar7: 
Kłowski. konduktor 
Koland, konduktor 
Kończewicz, blachr.ierz 
Kowalikowski, malarz 
Kubicki, biural/ 
Kumnikowski, funkci. kol. 
Laszkiewicz, pom. ślus. 
Lewandowski, przod. ślus. 
Łu kowski, konduktor 
Mąka, ślusarz 
Maryks, kowal 
Mordakowski, konduktor 
Mordawskj, konduktor 
Nowacki, kolejarz 
 
Ośkiewicz, kond. kol. 
Pawłowski, ślusarz 
Piel ach. wdowiec, subl. 
Pniewski, asystent 
Pokorowski, kolejarz 
Rink, malarz 
Szlachetka, ślusarz 
Szumiński, ślusarz 
Umiński. pom. ślus. 
Urbański, ślusarz 
Wendland, kolejarż 
W ożniak, kond. kol. 
Wrzeszcz, ślusarz 
Ziembiński. mechanik 
Plac Peterson3." 
Komisariat III. 
. 1-2. Ogród . 
3. 
miałkowska, wl. n. m. 
Bo
acki. zawiad., elew kol. 
Becker, pastor 
Haupa, handlowiec, subI. 
Kehl, slużąca, subl. 
Lorenz, inżynier 
Manke; wdowa 
Manthcy. ślusarz. subl. 
MiIling, wdowa 
Piechocki, drukarz 
Sarnowicz, krawcowa, subl. 
Suida. konduktor 
Szczukowskl. asystent 
Tomczak, strażak 
Zielińska, wdowa 
Zielińska, biuralistka, subI. 
Ziółkowski. palacz 
4. 01siewski, wf. n. m. 
Nitz, za wiad. 
Lang, prof. gimn. 
Linde, służąca 
Netz, subl. 
Riemer, prof. gimn., sub
. 
Plac PiastowskL 
K o t'n i s a r j a t IV. 
1. Górzyński, wf. m. 
Dońcew, oficer, subL 
Herduś. urzędnik, subl. 
Jakubiak, urzędnik kol. 
Kaczmarek, urzędnik, kol. 
Kołodziej, bez zaw. 


10.
		

/adresy_192800264_0001.djvu

			148 


Plac Piastowski - Plac Poznański 


. 


Koterski. bankowiec, subI. 
Królik, kolejarz 
Liebthal, urzędnik sąd., subl 
Makowski. kupiec 
Petrykowski. fryzjer 
Petrykowska. wdowa, subI. 
Smolińska. wdowa 
Sobaciński, urzędnik 
2. Kruczyński, wl. m. 
Andruszkiewicz, elektro-m. 
Biehl, bez za w. 
Chlebek, agent, subI. · 
Filipowicz, bez zaw. 
Grzegorz, bez zaw. 
Jastrzębiec-Barczyński. kup. 
Konarkowski, ślusarz 
Kruczyński, bez zawodu 
Krupska, handlarka 
Laska, urzędnik, subI. 
Meller, restaurator . 
Oltuszewska, wdowa 
Pokorski, ślusarz 
Powszechny Zw. Lok. i SubI. 
Sobański, urzędnik, subl. 
Szwarc, stenotyp., subI. 
Viertel, kupiec. subI. 
Wolarski, bez zawodu 
Zenczykowska, wdowa. subl. 
3. Mikoszewska, wl. IL m. 
Ciszewski. urzędnik, zawiad. 
Bie
ki, konduktor 
Bielski. urzędnik ... 
Ciszewski, urzędnik 
Dobroliński, robotnik 
Gabrielewicz, m. szewski 
Jankowski, kolodziej, subI. 
Maszkiewicz, technik. subI. 
Moebius. bez zawodu 
Nowak. uczeń, subI. 
Płotnicki, handlowiec, subI. 
Rosenau. bez zawodu 
Schnurau. szwaczka. subl. 
Ulatowski, ucz. szewc., subl. 
Wilczewski, poster. P. P. 
Wolski, urzędnik 
4. Gorzytiski, wr.. Garbary 10 
Błach, wOjażer 
Filip, ucz. kra w., subI. 
Ginter, wdowa 
Jagłowski, kupiec 
Ja
łowski, .robotnik. subl. 
Janicki, lek. dent. 
Karolewska, służąca 
. Kiihns, bez zawodu 
Wiśniewska, bez zaw. 
Wraclawek, portrecista, subI. 
Zalaszewski, robotnik 
Zalaszewski, mydlarz. subI. 
Zientara, m. dekarski, subI. 
Zuem, kupiec ... 
5. ident. z ul. Chrobrego 13 
6. Tarczyński. wf. n. m. 
Monowid, prof. gimn. za wiad. 
Boguski, urzędnik 
Ekert, kier szkoły, subl. 


Garbicz, nauczyc. gimn. 
Łoszkarjewa, uczen.. subI. 
Majewska. służ. 
Pac, urzędnik 
Paderewski, nauczyc., subI. 
Patejdel. mężatka 
Pawlikowska, wdowa 
Roklawski, ślusarz 
Skład kapel., Wojnarowski 
Tańkowska, wdowa, subI. 
Witzke, wdowa 
Wojnarowski, przemysł. 
Wojnarowska, mężatka, subI. 
Wyrzucki. kowal 
6a. Kosmowski, m. stolar., wl. m. 
Piniarski. ucz. gimn., subI. 
Zacholski. malarz 
Zacholski.. ślusarz, subl 
7. Sierociński, bednarz, wf. m. 
Brandhoff. introlig. 
Byner. .st. poster. śl. 
Fołczyński. robotnik 
Fritz, handlarka 
Heise, ekspedj., subl. 
Kausówna, służąca 
Klóskowska. nauczyc. 
Kociecka, wdowa 
Kowalski, robotnik 
Kwiatkowski, stolarz 
. Lipski, stolarz 
Malak, służąca 
Michalski. maszynista 
Nowak, służąca 
Ormiński,. rzeźnik 
Poczekaj, kupiec 
Rumiński, robotnik. subl. 
Sieillianowska, bez zawodu 
Słomski, m. malarski 
Witecki. urzędnik 
Ziętak, czeI. rzeźno 
8. Parafia Kośc. Serca Jezus. 
Biuro parafialne 
Malachowicz, kościelny. zaw. 
9. Brinkmann, wl. n. m. 
-i Górski, inwal. dozorca 
Gruhlke. urzędnik poczt. 
Grzonek. kond. kol. 
Gułcz, tramwajarz . 
Komasiński. konduktor 
Kubaczewska. robotn., subI. 
Machnik, krawiec 
Rozenau, służąca 
Wiśniewski. robotnik 
lO. Brinkmann, wf. m. 
Czortkówna 
Derchelt, kupiec 
J eszke, służąca 
Lindner, R'ospodyni 
Lipiński. biural. 
Najdowska, bez zaw. 
Paschke, sekretarka, subl. 
Polak. bez zaw., subI. 
Preys. ks. wikary 
Rostalski, robotnik 
Skąpiński, urzędnik 


Spiewakowski. kancelista 
Szymańska, asyst. dent.. sub1. 
Wolff, wdowa, subl. 
11. Kopczyński. wf. Sowińsk. 1 
Czerwiński, szewc 
Dau, bez zawodu 
Dyma, uczeń, subI. 
Działdowski. kolejarz 
Gehrke, krawiec 
, Jama, ucz. szk. handl.. subl. 
Jankowski, kupiec. subI. 
J asiewicz. malarz 
Juszczyński, prac. budowo 
Lamczak, mech. forte p., subl. 
Nowicka, wdowa 
Paździt!rzy, technik, subl. 
Polachowski. ślusarz 
Reszkowski, krawiec. subL 
Reszkowski, stolarz, subI. 
Walkowiak, kolejarz. subI. 
Ziółkowski, instalator 
Żakowicz, fotograf, subI. 
12. Jewasfński, kupiec, wf. m. 
Albrecht. laborantka 
Falkiewicz, st. przed., subL . 
Gruszkiewicz, geometra 
Jost, szwaczka, subl. 
Klapa. bez zawodu. subI. 
Polcyn, urzędnik . 
Rachalska. służąca, subl. 
Silber, kapitalista , 
Skoczyński, handlowiec 
SobieraIska. służąca 
Stroczyńska, szwaczka 
Targoński. ziemianin 
Urbańska. szwaczka, subi. 
Wicherkiewicz, wdowa, subl. 
\11/ róblewska, wdowa 
Zgierski, inżynier, subI. 
13. Dawid, wł.. .Warszawska l 
Gordon, robotnik 
Płac Poznański. 
K o m i s a r j a t II. 
1. Zielichowski, wf. m. 
Lubawski, m. krawiecki 
Konieczny, przykrawacz 
2. Boron, restaurator, wł. m. 
Andrzejewski, podoi. zaw. 
Chełminiak, rolnik 
Domaszewski Stanisław 
Fredrich, kapitalista 
- GomolI, wdowa 
Kużnacki, ślusarz 
Malicki, pom. kol. 
Malicki, bankowiec 
Mącznikowska, służąca 
Pilat, ślusarz 
Smoczyk, kupiec 
Sielski, przod. P. P. 
Tobulski, ślusarz 
Zwierzykowski, sekr. adw. 
Hiibner. kapelmistrz, subI. 
Grudzień. porucznik, subl. 
Kielek, podoi. zaw., subl. 


.
		

/adresy_192800265_0001.djvu

			Plac Poznański - Płac Wolności 


149 


Kuflińska, mężatka, subl. 
Pawlak. krawcowa, subi. 
3. pomerenke, wl. in. 
Hejża, służąca 
Stefanowicz, wł. zakł. graf. 
Zakabrukowski, kupiec 
4. Woźniak, wl.n. m. 
Tryckowski, m. szewski 
Krell, wl. składu 
Knasiński, stolarz 
Olejnik, ksi1\żkowY 
Ożdziński. robotnik 
Dąbrowski, złotnik 
Klemińska, wdowa 
Konieczny, podof. zaw., subI. 
Konieczny, mech., subI. 
5. Arkuszewski, wf. m. 
Górski, rzeźnik 
Grupka: m. szewski 
. Sawicki, robotnik 
Sprenglewska, wdowa 
6. Ma
istrat, wl. 
Kasyno olic. 16 p. ul. 
Domaracka, kucharka 
7-9. Planty miejskie 
10. Fietz, wl. m. 
Baum, przod. kowal. 
Burczyk, malarz 
Chmurzyński, kupiec 
Ejankowski, pie}farz 
Indykiewicz, kowal 
Jurczyńska, wdowa 
Kolbe, nauczycielka 
Krzyżaniak, inwalida 
Kother, inwalida 
Otto, wdowa . 
Ogrodowski, kontr. ubezp. 
Smolińska, wdowa 
SteUmach, robotnik 
Tobolewski, robotnik 
Urbański, krawiec 
Jarzembińska, krawc., subl. 
Jezierska, kwiaciarka, subl. 
Stefański, czet. piekar. 
11. Stryszyk, wl. m. 
12. Kalała, wł. n. m. 
Ziegler, portierka 
Biarasikowa. wdowa 
Bronk, wdowa 
Benecke, służąca 
Klimczak; emeryt 
Polinkiewicz. kapitalista 
Ganske, bankowiec 
Rybka, służąca 
Szulc, ku(liec 
Trafas, kupiec 
Wachowicz, wdowa 
Wypniewski, szewc 
Barycza, aplik. sąd., subl. 
Furmann, 'tokarz, subl. 
Cłowandzik, ślusarz, subl. 
Hoppe, kupiec, subI. 
13. Zi.eliński, wl. m. 
BieJicki, robotnik 
Grabowska, wdowa 


Hoffmann, złotnik 
Kaźmierczak, kolejarz 
Keil, gospodyni 
Liermann, kupiec 
Lipkowski. kupiec 
Niemczyk, dyrektor 
Rybarc
yk.. wdowa 
Rzembicka, wdowa 
Szauer, robotnica 
Szulc, rzeźnik 
Urbański, kupiec 
Walżyk, modniarka 
GośIiński, destyi., subI. 
14. Jungiut, 'wł. m. 
Lewandowski, malarz 
Nowak, kupiec 
. Szymkowiak, wdowa 
Weinkauf, fryzjer 
Zemelak, robotnik 
Chytrowski. pom. fryzjer. 
Grenda, fotograf, subl. 
J ędraszak, handlowiec, subl. 
Lemańska. służąca 
Plac Ossolińskich. 
K o m i s a r j at V. 
Planty miejskie 
Plac Sportowy. 
K o m i s a r j at V. 
Niezabudowany 
Plac Teafralny. 
Komisarjat I. 
1-2. Magistrat, wf. 
Teatr Miejski 
Muszyński, kasztelan 
Thieb, robotnik 
3. ident. JaJ;{iełlońska 65--68 
4. ident. Herm. Frankego l-la 
Plac Wolności. 
K o'm i s a r jat. I. 
1. Bank Handlowy, Warszawa 
Sekulak, portier 
Adam, krawcowa 
Andrzejewska, służąca 
Buchholz, gQspod., subI. 
Dąbrowska, służąca 
Doberstein, gospodyni, subI. 
Goertz, służąca 
Idzikowski, kupiec 
Johne, księgarnia 
Kaszak, służąca 
Koralewski, fotograf. subl. 
May, kupiec 
Mężnicki, dyrektor banku 
Notnagel, bez zawodu 
Nowak, kupiec 
Pławski, biurowy. subI. 
Płażalski, urzędnik mag. 
Ramisch. kupiec, subl. 
Dr. Sentkowski, lekarz 
Skrzywanek, skład papieru 


Smołiński, woźny 
Stadie, samochody : 
Ugorek, służąca · : 
Thiede, gosp., snbI. 
Tyborski, kupiec 
Wawrowski, adwokat notari. 
la. Roepke, wl. m. 
Kufel, portierka 
Berndt, urzędnik, subI . 
Grabowska, gospodyni, subl. 
. Jankowski, inżynier 
Kunda. kucharka 
K wiram, handlowiec 
Pilaczyński, kupiec 
Rampaiska, .gospod
ni 
Szafrańska. urzędniczka 
Ks. T. Zieliński. prefekt 
Ziółkowska, gospodyni 
Zurawski, kupiec '\ 
2. Biirger, wl. m. 
Bussler, urzędnik. subi. 
Borzeszkowska, kierown. 
Drzycimski, mistrz kraw. 
Górska, służąca 
Graczyk, mistrz malarski 
Grodzki, architekt budown. 
Hirszel, kupiec 
Hocheisel, kostiumer miejski 
Jaskulska,wdowa 
Jedrzyńska, wdowa 
Kabat, służąca 
Mroczek, malarz 
Plichcińska, strojarka 
Szulz, krawiec 
Sokołowski, pośrednik 
Trawiński, elektro-technik 
Zdunek, kupiec 
Wąsikowski, dentysta 
3. Bank dla Handlu i Przemsłu, 
wł., Jagiellońska 69 
Renkawitz, zaw. domu, zam. 
Dworcowa ił a 
Craczyk. port jer 
Baziński, sędzia okręg. 
KoepIin. kupcowa 
Lemańska. bez zawodu 
Luhański, mechanik 
Malingowski, handlowiec 
Naraiska. sekr., subI. 
Sirakowski, ślusarz 
Swędzyńska, ekspedi.. subl. 
Tom, służąca' 
'Witucka, mężatka 
Zaiąc, gospodyni 
4. Państw. Gimn. Klasyczne 
Dr. Stróżewski, dyr. gimn., 
. administrator 
Wolny, portier 
Metelska, nauczycielka, subl. 
5. Dr. Król. wl. n. m. 
Klinika prywatna 
Słomkowski, portier 
Biernacka, laborantka 
Czarnecka, pielęgniarka 


...
		

/adresy_192800266_0001.djvu

			150 


Plocka - Pod Blankami 


Płocka. 
K o m i s a r j a t V. 
1-3. Niezabudowane · 
4. Niesiołowska Ludwika, wl. 
D. m. 
5. 
witała Idzi, wf. n. m. 
6. Aulich Maks., wf. n. m. 
7. Magistrat, wf. n. m. 
12. Stryszek, wf. m. 
Mizerka. ślusarz 
13. Gertych, wf. m. 
14. SchUnziak, wf. m. 
Fatz, sto asyst kol. 
15. Topoliński Adam, wf. m. 
16. Gorczyca, wf. m. 
Słowik, wdowa . . 
17. Figiel, wf. m., Gdańska 145 
zast. Scheerschmidt, kup. 
Lipka, służąca. 
18. Chodkiewicz, wf. m. 
Ptak. służąca 
19. Furmański, wf. m. 
20. Renc, wf. m. 
Kuciemba, służąca 
21. Schlichting, wl. m. 
Magdziarz, chorąży 
ShuItz, kra wc. 
Trafas, stolarz 
22. Grzymała Siedlecki, wf. m. 
Kralowa, wdowa 
Pocztowa. 
Komisariat I 
1-2. Urząd PocztoWY 
3. Wittersheim, wl. n. m., zam. 
Łania, pow. Włocławek 
Schoen. zaw. domu, zam. ul. 
Łokietka 29 
Stopikowska, portierka 
Aftowicz, wdowa 
Aftowicz, drukarz, subI. 
Elminowski, kupiec, subl. 
Fi
krówna, ekspedi. 
Giecewicz, krawcowa, subl. 
Kaczorkiewicz, ucz. 
Kopczyński, urzędnik 
Łakasiewicz, służąca 
Palm, wdowa, subI. 
Rajczyk, książkowy 
Redmann, elektra-mont.. subI. 
Romanowicz, bez zawodu 
Skubała, m. krawiecki 
Snierczyński, urzędnik 
Sojka. książkowy 
Staśkowski, urzednik 
Starzak, strażak 
Strasz"ewski, elektro-technik 
Soi ki, kasierka. subl. 
Szulc. wdowa 
Ziółkowski, art. dram., subI. 
t. ident. Jagiellońska 64 
5. Gmach poczty 
Pod BlankamL . 
Komisarjat I. 
1. Góralska, wf. n. m.. zam. 
Szpitalna 8 


Głuchowska. slużąca 
Gruszczyńska, mężatka 
. Profer, bednarz 
2. Wentzel Karol. wT. n. m., 
zam. Niemcy 
Dr. Wethner, żaw. domu, 
zam. Wały Jagiellońskie 10 
PrOfer, bednarz 
3. Terlikowska, Kazim., wf. n. 
rn., zam. Lwów. 29 Listo- 
pada 45 
\Voiciechowski, zaw. domu, 
zam. Chocim ska 17/18 
Hinzmann, emeryt 
Olkowski. robotnik 
Rzanny, krawiec, subl. 
4. Gmina' Żydowska, wl. 
Dr. Sannenberg, zaw. domu, 
zam. Pl. Poznański 6 
Gaul, prasowaczka 
Malinowski, handlarz 
Romankowska, wdowa 
Urbańska, wdowa 
Sobieszczyk, kancelista 
5. Śpichlerz · 

T. Ogród 
8. Plac budowlany 
9. Schwirtz, mistrz ślus., wf. m. 
10. Pokora, wio n. m., zam. 
Dług
 14 
Marcinkowski, murarz 
Oficz, palacz 
Ossowski. dekarz 
SzmeIter, robotnik 
11. Bielscy Spadkobiercy, zam. 
Rostok, Niemcy 
Banach, wdowa 
Gotzheim, wdowa 
Krawczyńska, meżatka 
Lubiewski. pom. handl. 
Przybyliński, spawacz. 
Praczyk, plutonowy 
12. Kucharski, wf. m. . 
Grzechowiak, ślusarz 
Grzechowiak, drogerz.. 
Jakubowicz, kupiec 
J askulska,- wdowa 
Kierzkiewicz, służąca 
Kowalska, służąca 
Schmidt, cieśla 
Wyborski, robotnik 
13. Janik, wf. m.' 
Fri