Bibliografia polska XIX. stulecia. Zeszyt dodatkowy, 1871-1873

I' 


rf' 
,,' 


Karol Estreicher 
BIBLIOGRAFIA 
POLSKA 


ZESZIT DODATKOWY 
3000 DRUKÓW 
OD 1871 ROKU 


j 


7
>>>

>>>
BIBLIOGRAPIA POLSKA 


XIX. STULEOlA 


Wydanie Komisyi bibliogra.ficznej przy c. k. Aka.demii Umiejetnośoi. 


Zeszyt dodatkowy. 


3
OOO d:rukó-vv 
od 1871 Roku 


ujęte w katalogi: abecadłowy i systematyczny, ze spisami os6b, miejscowości 
pnedmlot6w, tudzież ze sprawozdaniami księgarzy galicyjskich. 


Zt'bral 


Da zyczenie Komisyi wystawowej wiede6skiej 


K. Estreicher.  


'W' XBAXO'W"%E 
W DRUKARNI UNIWERSYT.E;CKII!:J 
poł ar.,dem Konitantego KdkowIJdego 
1873. 


- -
>>>
j 


Q '.'" '. 
 ,
, 
.. . .
 


 

 r..

 . 


. 5T)4 rgt( 
()JJ., .O
(,\ 
X I 
 Ó tf t) f ł
 


f 


j 


.   


I 
f
>>>
Powołany na Członka Komisyi wystawowej wiedeńskiej, podjąłem się usku- 
teczni6 katalog księgarski druk6w Galicyi za lat dwa ostatnie. W Instrukcyi 
bowiem wypowiedziano życzenie, aby każdy kraj koronny będący czę
cią składo- 
wą austryackiego Państwa, podał obraz ruchu umysłowego i księgarskiego w swoim 
obrębie. Uzecz wymagała pracy gotowej do końca r. 1872. Miał to by6 obraz 
literatury galicyjskiej, literatury polskiej w obrębie granic Cesarstwa austryac- 
kiego, że jednakowoż pracownicy galicyjacy drukują dzieła swe, zar6wno we Lwo- 
wie jak i w Warszawie i Poznaniu, a ludnoś6 galicyjska, czerpie także pokarm 
umysłowy z Warszawy, Wilna lub Kijowa, niepodobna zatcm było wytkną6 lite- 
raturze galicyjskiej granicę stosującą się do obrębu egzystencyi politycznej. Aby 
obraz był wizerunkiem rzeczywisto
ci, wypadło wszelkie druki, czy tu czy tam 
wydawane, skupi6 w jedno ognisko. 
Aby
my zaś nie 
wiecili zbytecznie ubóstwem, wypadało starać się, iżby 
nagromadzi6 jak największą mnogo
6 dmk6w, dla tego, nie mogłem gardzić i ta- 
kiemi dojutrkami jak: noworoczniki winszujące i wierszyki okoliczno
ciowe. Są to 
drobiazgi, nie należące wła
ciwie ni do księgarstwa, ni do litcratury, lecz po- 
mnażają, liczbę. Liczba ta, por6wnana z liczbą druk6w czeskieh, węgierskich i sła- 
wian południowych, wygląda jako tako pokaźnie. Ta moja troskliwo
6 niechaj ni- 
kogo ni&gorszy, dobre są i ciury obo.zowe, gdy szeregowc6w nie dostaje. R6w- 
nież zwracam i na to uwagę, iż w spisach znaj dzie się kilka książek zapowie- 
dzianych w druku. Zamie
ciłem je Uak np. Figaro, Czarniecki, Languet, Płosz- 
czyński, Petiscus), bo nie mam pewno
ci, czy wyszły, lub nie wyszły. a nie do- 
stateczno
6 księgarskich stosunk6w u nas, nie dopuszcza utrzymania kontroli w tym 
względzie. Nieraz zdarza się, że książki drukowane na miejscu, nie są, znane 
księgarstwu tutejszemu. Tak np. Konferencye duchowne, drukowane w Krakowie 
nakładem Zgromadzenia C6rek Miłosierdzia od 1'. 1865-1866 w czt.erech wiel- 
kich tomach, w 6wiartce, nie znane SI}; księgarstwu krakowskiemu, cho6 je tłoczył 
Budweiser w Krakowie. Starałem się o dokładno
6 tytuł6w, gdy więc wciągu 
druku tej książeczki, otrzymałem dokładniejszy tytuł, powtórzyłem go. Dlatego 
w dodatkaclI znajdzie się kilkana
cie druk6w powt6rzonych umyślnie dla dokład- 
ności. Dodatki te wiodę aż do ostatniej chwili drukowania katalogu. 
Praca moja była gotową, na termin z końcem Grudnia. Złożyłem rękopis 
Komisyi wystawowej krakowskiej i oczekiwałem nakładu. Okazało się 6wczas. że 
Komisya nie miała zasob6w na wydrukowanie dzieła. Zawiązała ona rokowanie o 
jego druk bezpłatny. Zdawało się, że rokowania dOjdą do pomyślnego skutKu. 
Po trzech miesiącaeh zobopólnych przyrzeczeń i układów, okazało się, że o na- 
kładcy bezinteresownym nie można my
le6. Stało się zatem, że autor dawszy 
roczn
 pracę bez pretensyi żadnej, podjął i wydanie pracy tej, bo inaczej byłaby 
zmarniała, a Komisya krakowska nie wywiązałaby się z obowiązku. 
Nie moja zatem wina, iż druk rozpoczęto tak p6źno, bo aż w Kwietniu, 
na czem zreszt
 zażywno
ć książki zyskała. Dmk katalogu jest trudny i mozolny. 


-
 


-
>>>
,... IV - 


Dwaj składacze mieli co l'obić przez całe trzy miesiące. I oto książka, którą 
skończy6 należało na l Maja, ukazuje sie zaledwie z końcem p6lrocza b. r. 
,Zebrałem jednak co sie dało zebrać do o'!tatniej chwili. Weszły zatem 
w liczbę i druki z początku roku 1873. Obliczam jednakowoż je osobno. Nadlicz- 
bowe te druki, zdadzą, się zawsze w księgarskiem użyciu, aż p6ki l1ie pojawi się 
książka lepsza i pełniejsza od mojej, i wiodąca dalej bieżącą, bibliografią według 
zasad, .w tej książce przyjętych. 
Dotąd bowiem. nie mamy w liteł-aturze naszej, peryodycznych spis6w dru- 
oków, odpowiadających 
ciśle bibliograficznym i księgarskiI? 
ymaganiom. Dylle.. 
tanckie przeglądy literackie znajdą się t.u i 6wdzie, - ale bIblIografia wymagająca_ 
powolnej. wytrwałej pracy, nie harmonizuje z pośpiechem dyletantyzmu. Wyjąt- 
kiem od tego jest: LeitgeberB Jarosława: Katalog książek od r. 1860-72. Je- 
żeli autor wyda części dalsze i zaopatrzy je w rejestra a,lfabetyczne, bez kt6rych 
korzystanie z jego katalogu teologicznego jest wielce utrudnione, ówczas będzie- 
my -mieć pracę istotnie sumienną. ., . . . . 
Katalog -Gebethnera i Wolffa obejmujący nowośCI bI
hograficzne, Jest uży- 
teczny acz nie kompletny i nie zaopatrzony corocznym rejestrem. Nie nakreśla 
on więc ruchu "roczn(lgo literackiego. 
Czarnowskiego Stanisława: Rocznik literacki wydany na lata 1871 i 1872 
ma wartość jako ugrupowanie materyału. Daje on dość dokładne .zestawienie li- 
terackicgo ruchu, acz sądy wypowiedziane o dziełach, czę
ciej są, rąbaniflą, po- 
bieżną, niżeli majl}ce naukowI} podstawę. Og61nikowa lub pałaszowa krytyka na. 
oślep, pisana tu i ówdzie, bez podania motyw6w sądu i bez poparcia podpisem 
nazwiska sędziego, nie daje rękojmi.znawstwa lub bezstronności. OzęM bibliogra-; 
ficzna powinna być opracowaną, staranniej; pomijając korektę niedostateczną, nie, 
mogę pomiDl
ć tego, że dzieła są często nieopisane, tytuły skracane, a w og6le. 
opis dzieł nie wykończony bibliograficznie. Roczniki te, są to początki na tern 
polu, więc jako początki, godne 8ą. poparcia. Jednak nadal ubiegać się o po- 
parcie winny rozwagą slldu, bezstronnością, wytrawnej krytyki i 
cisło
cilł biblio- 
graficznIL. 
. Wyłożyłem niegdyś aż nadto drobiazgowo w Enc:yklopedyi powszechnej rzecz; 
o katalogowaniu. Nauka moja w las poszła. System jednak winieuprzew
dni- 
czył,. 
pis.om . bibliograficznym. Brakiem .te
o grzeszą Roczniki. 
k jak gr
e- 
szą l mnI. Gnsztowt np. mając wyda6 BiblIografią lekarską, podaje wz
r OpISU 
dzieł. Otóż według tego wzoru drukowana bibliografia lekarska będzie baPamutną,
 
bo nigdy opis dzieła (liczba stronnic, format itp.) uie powinien przerywa6 ciągu 
tytułu samego dzieła. Że to w praktyce popełnia sie, to nie racya robi
, tle, mo- 
gąc robić dobrze. Tak i w Roczniku literackim nie ma' jednostajno
ci
 Nieraz. 
autor stawa w 
rodku tytułu, zamiast stawa6 na czoło, format i liczba stron idlł 
nieraz przed datą, gdy zawsze iM winny po tIkOliczeniu całego tytułu przJtacza- 
nego dzieła, bo one nie nalezą; 'do dziela, lecz do jego opisu- Przykład niekt6rych 
katalo
6
 zagranicznych nie może być wym6wką, bo i tam popełniają :rozmait& 
usterkI, Jak naprzykład znają format w ośmnastce, który tV biblioO'rafii me ist- 
nieje. Format, licźba stron, tablic i rycin, powinny być stara;nie podawane
 
zwłaszcza co do druków w Królestwie. kt6re jako obflwiązkowe są, w Bibliotece 
CenzUl:Y i Bibliotece Uniwersyteckiej, więc opis ich w dw6ch tych 2r6dłach, za- 
czerpmęty być może. 
Rocznik czerpie wiedzę swą o warszawskich drukach przewaźnie z Niwy,. 
więc z drugiej ręki. Należy starać się o nie 11 tr6dła i w całej obs;ternoki je 
podawać. 
Nie zgodzę się i na układ Skorowidza przedmiotowego publikacyi, bo ni& 
ma w nim systemu. Grupowa6 należy materye jak jedna 
 drugiej wywi
uje 8i
>>>
- v - 


lub z nią się slyka. Oddział zM: Rozmaitości książkowe, jest wygodnem 
przytuliskiem druków trudnych do rozmieszczenia, ale nie jest oddziałem mate- 
ryi. Nie ma ani jednej książki, kt6rejby nie można przydzielić do jakiego nau- 
kowego działu, a czasem można ją pomieścić w dwóch i trzech oddziałach. Dla- 
tego R o z m a i t o ś c i są wadą układów systematycznych. Jestem r6wnie l)rzeci- 
wny wszelkim przedrukom. W drugim Roczniku przedrukowano moje dwie roz- 
prawy, jednę o księgarstwie. drugą o bibliografii polskiej. Wypełniło to p6łtrze- 
cia arkusza dJ:uku. Byłoby lepiej przedmiot samodzielnie opracować. Gdyby mnie 
zapytano o przedruk, nie zezwoliłbym. Jeżeli wdawać się w przedruki podobnej 
treści. to przedruk uskuteczniać tylko z dopełnieniami opuszczeń i posunięciem 
przedmiotu dalej tak, jak się wiadomości w tych kierunkach posunęły do ostatniej 
chwili. Radzę też ostrożność w przytaczaniu druk6w z pewnego roku, gdy te już 
dawniej były drukowane. Tak 1111. dzieła Eliasza 1870, Klimkowskiego 1867, 
Łukaszewicza 186!). Michauda 1868, Regulamin 1861, Tyszkiewicza 1870, Skargi 
18li8, Trenta 1869, Zawadzkiego 1869, Altha 1869, i kilka innych, nie wyszły 
w latach ]871-72. 
Radziłbym wprowadzenie rubryki opisów wszystkich l,ism czasowych, z po- 
daniem zawartych w nich artykułów treści dziejowej, prawno-politycznej i biblio- 
graficznej. Materyał zawarty w czasopi
marh jak np. w Kaliszaninie, jest ogółowi 
pracującemu wcale nie znany. 
Potrzebnem jest przyłączenie do Rocznika potrójnycli rejestr6w : rzeczy, osób, 
miejscowości, jeżeli Rocznik ma być podręcznikiem ułatwiającym rozpatrzenie si
 
szybkie' w dorocznym ruchu literackim, i znalezienie rzeczy żądanej. 
Spisałem druk6w poc7.et nie mały. Rocznik literacki w dwuleciu swem, po- 
daje za rok 1871 druków 681. a za rok 1872 druk6w 899. Nie liczono w roku 
1871 kalendarzy i czasopism6w. Poczet za lat dwa ogólny, wynosi 1580 druk6w. 
Nie liczę czasopism6w 1 r. 1871 osobno bo te tworzą całość jednę z pismami 
roku następnego, i jeden numer tworzą w obliczaniu liczby druków w moim ka- 
talogu. 
W moim katalogu zebrałem druk6w do 320(\. Między temi jest 500 z roku 
1873, więc na lat dwa 1871-72 przypada 2700 druków, czyli o tysiąc więcej 
niż je podają dwa Roczniki S. Czarnowskiego. 
Od tego obliczenia wyłączam druki w moim katalogu istniejące z dawniejszych 
lat, nawet z r. l t'G5 (Zebrawski) bo te druki, istnieją w katalogu nie jako osobna całość, 
lecz jako pierwsze tomy publikacyi kończonych w latach 1871-1873. Przyta- 
czałem je celem podania całości, jak np. Biblioteka Umiej. lekarskich. Wiedza itp. 
Z og6lnej liczby 3160 druk6w przYIJada na druki Galicyjskie 1530. z tych 
polskich przeszło 1400. Zatem Galicya produkuje niemal tyle, co Kr61e
two, 
Prusy i Zagranica razem wzięte. Stosunek ten, biorąc ściśle, nie jest istotny. 
Gdy bowiem udało mi się zebrać prawie wszystkie druki Galicyjskie, nie mogłem 
z powodu braku materyał6w. wyczeq)ać dokładnie druk6w Królestwa a tern mniej 
w Poznańskiem. Zadaniem byłoby przyszłego Rocznika literackiego, wypeł- 
nić ściśle bibliograficznie i księgarsko, braki dostrzeżone u mnie. Sądzę, że zaw- 
sze jakie sto lub więcej druków, mnie nie znanych, mogłoby przypaść na korzyść 
ruchu literackiego w Kr61estwie, mianowicie \V prowineyonalnych miastac11 jak 
Kielce, IJublin, Radom, Często rh owa itd., o których publikacyach żadnpj zgoła 
nie mamy \!iadomości. Ztąd moje wykazy co do miast pomniejszych. są widocznie 
niedos ateczne, bo trudno przypuścić by miasta jak: Kielce, Płock, Radom itp. 
rocznie po jednym druku polskim dostarczały. Postaranie się o sprawozdania księ- 
garskie do Rocznika literackiego, w sposób, jak jest sprawozdanic Pelara, mogło- 
by dopiero rozświecic stan drukarstwa prowincyonaluego. 


-- 


- -
>>>
- VI - 


Zestawiam według Prowincyj i według miejscowo
ci, iloŚĆ wyszłych druków 
w języku polskim. 


a) Galicya i Szląsk. Huta 6 (Właściwie będ'ł to na. 
Katowiec 2 kłady Wileilskie, lecz 
Królewice 2 druki w Naumburgu i 
Bochnia 31 Leszno I gdzieindziej za granicą.) 
Brody 3 Mikołów 22 2ytomierz 1 
Czeruiowce 2 Opawa 2 Razem 960 
Drohobycz 3 Opole I 
Jasło 7 Ostrów I 
Kołomyja 2 ł'ełpliu 20 d) Za granicą 
Kraków 672 Piekary li 
Lwów 5li!) Poznań 233 w j!)zyku polskim. 
PI'zemyśl 1 PI'l}dnik na Szlllsku I 
Rzcszów 26 RRciborz I Berlin 19 
Sącz S SZI'em 3 Budyszyn 1 
Sanok 9 Toruli 21 Drczno 19 
Stalli
ławów 9 Hazem 347 Genewa 1 
Tarnów 19 Lipsk 24 
Tarnopol 3 N:mur l 
WadowiC6 26 C) Kongresówka, Litwa, Naumburg 1 
Cieszyn lli (Zalcwne było ich wi
- 
Razem 1392 Wołyń, Ukraina. cej tylko figurują jako na- 
dy Zawadzkiego w Wil- 
b) Wielkopolska, Prusy Częstocho
a 17 nic.) 
Neu-Miinster 1 
Kalisz 7 Nowy-Jork 1 
Wschodnie. Kielce 2 Odessa l 
ł.ublin 6 Paryz 43 
Łódź 2 Pctersb
rg 1 
Bydgoszcz 3 Piotrków 2 Praga 3 
ł!ytom 3 Płock 1 Stuttgard l 
Chcłmno I Radom 2 Wiedeil 38 
Ełk I Siedlce 1 Wrocław 8 
Gdańsk 2 Warszawa 897 Zurych 8 
Głogowek 3 Włocławek I 
Gniezno 12 Kijów 4 Razem 171 
Grodzisk I Wilno 17 


Po czesku druków 13, po francuzku 36 (z tych we J.wowie 2, Warszawie 
l, \V Krakowie J), po łacinie 34 (z tych w l{rakowie 19, w Tarnowie 3, w War- 
szawie I, w Gnieznie I), 110 litewsku 2, po msku J 4 (w Kołomyi 10, we Lwo- 
wie 4, Petersburgu 6), 110 rosyjsku 14 (z tych w Kaliszu 1, Lwowie l, War- 
szawie 5. Ostatnia cyfra oc:zywiście, że jest niedostaterzna. Dow6d z tego, że 
autorowi nie dostawało materyał6w. Należałoby ją dopełnić.), po węgiersku J, 1)0 
włosku 7, po mołdawsku l, po niemiecku 151 (z tych w Białej l, w Brodach 
1. w Cieszynie l, w Cze1'lliowcach I, w Krakowie 25, we Lwowie 17, w Pozna- 
niu 5, w Tarnowie 4. I te cyfry nie są zupełne, mianowicie co do Białej, Bro- 
dów i Lwowa.. Razem w obcych językach druków 272. 
W polskim języku 2,888, w obcych językach 272, razem 3,160. AUtOl'6w 
bądź oryginalnych, bądź z kt6rych tł6maczono, było 1300. Według liczby dru- 
ków: Warszawa 892, Kraków 612, Lw6w 55!), Poznań 233, Paryż 43, Wiedeń 
38, Bochnia 31, Wadowice 28, Rzeszów 26, LiIIsk 24, Mikołów 22, 'foruń 21, 
Pelplin 20. 
Z dat tych widzimy, iż druki polskie w Austryi (Wiedeń i Pragę dolicza- 
jąc) dochodzą liczby 1,400. Dmki w Cesarstwie rossyjskiem i w Królestwie 960, 
w Wielkopolsce 342, zagranicą, 172. Ruch zatem drukarski najwięcej jest 
ożywiony w Galicyi, gdzie ma punk ta główne dośrodkowe w sześciu miastach,
>>>
- VII - 


gdy w Królestwie, ma tylko jedno miasto Warszawę, w Wielkopolsce ma cztery 
punkta, Biorę za normę wydatności ruchu, przynajmniej dziesięć druków na rok 
w mieście, . 
Zestawienie to zrobione tylko przybliżenie, mogłoby uledz modyfikacyom 
znacznym na korzyść Kr61estwa, Wielkopolski i Pruss Zachodnich, gdyby kto zadał 
sobie pracę i dopełnił opuszczenia napotkać się mogące w moim katalogu. Aby 
się jednak kto znalazł taki, nie przypuszczam, bo na to tr2eba mieć bezintere. 
80wne zamiłowanie. 
W obliczaniu liczby druk6w według miast, wy.J:ęczył mnie żyęzliwie p. WIad. 
Bartynowski. 
Podaję jeszcze zestawienie ilo
ci druk6w według materyi (nie wliczajl}C tu 
ponawiań edycyi jednego dzieła). 


ł) Prawo i polityka 370 12) Przyrodnicze 101 
2) Teologia 325" 13) Pedagogika 90 
3) Historya 226 14) Teatr 85 
4) Powieść 200 15) Gospodarstwo 72 
5) Poezya 163 16) Geografia 61 
6) Medycyna 152 17) Matematyka 52 
7) Czasopisma 14.8 18) Filozofia . 33 
8) Bibliografia 142 19) Handel 29 
9) Zbiory 139 20) Sztuki 27 
10) Dziecinne i ludowe 103 21) Klassycy 12 
tJ) Lingwistyka łOI 22) Mapy 9 


Zakończając pracę, powinienie-m podziękować panu Walentemu Cbaberskiemu 
pracownikowi w księgarni D. E. Friedleina za udzieloną, mi pomoc w zbiera- 
niu druk6w. Korzystałem bowie
n z katalogu polskich druk6w, przezeń układa- 
nego na użytek tejże księgarni. Ceny księgarskie, przeważnie zastosowywałem do 
cen znalezionych w spisach p. Chaberskiego. Wreszcie prof. dr. S. Janikowski 
sprawdzał ze zbiorami Akademii wydrukowane arkusze, "i udzielał mi sprosto. 
,rań i dodatk6w. 
Gwiazdką oznaczono druki wydane w obrebie kraj6w korony austrIackiej.
>>>

>>>
BIBLIOGRAPHIE 


GALIZIEN'S 


und anderen Landern des ehemaligen Polens 
aus den Jahren 1871-1872 


sammt den betl'effenden :Berichten der galizischen :Buchhandler 


iiber den Auftrag 


der k. k. Landes - Commission fdr die Wiener Weltausstellung 


bearbeitet 


von 


Dr. CARL ESTREICHER 


pwel. Prot eJer Jllbllosraphle an eJer Warach. Umv., Darector eJer JagelL Blbliothek, :Mitgliec1 eJer Akademie a.r 
WielllllaCbatleD. iD Krab". 


--.IVV\1V\JVV'w"- 


XR.AX.A.U 
UNIVERBIT A TS- BUCHDRUCKElł.EI 
_ter der Ltlt1lDB eJea KO"ltaDtiD KailkOWlld. 
1873.
>>>
"'- 


L 


'l
 


. r. - - 


. 
. 


. .
>>>
In der, der galizischen Landes-Commission ertbeilten Instruktion, wurde 
der Wunsch geaussert, die Bewegung auf dem Biicbermarkte Galiziens in den 
letzten zwei Jahren darzustellen. 
Indem icb mich dieser, Aufgabe unter
og, konnte ich die iibrigen Provin- 
zen des ehemaligen PoIens nicht iibargehen, und diess ans dem Grunde, weil es 
7.War in Oesterreicb eine bOhmische oder nIigarische, aber keioe galizische Lite- 
ratur giebt. Die literarischen Publioationen Galiziens. siIid ebenso fUr, Galizien, 
wie :fiir die russisch-poInische, und -preusisch-polniBche Provinzen bestimmt nnd. 
mngekehrt, finden die literarischen Pł:oducte der Ietztgenannten Provinzen in 
Galizieu, Leser nnd Abnehmer. 
Biezu kommt auch der Umstand, dass viele galizischę Schriftsteller, ihre 
Werke in Warschau, Poseu n. 8. w. dl'uckenIassen. 
Es lasst sich also eine strenge Grenzliuie flir die geistige Pl'oduction der, 
Polen in Galizien uild jene .der anderen polnischen Landern nicbt ziehen. Wollte 
man bIos die in Galizien gedruckte Werke beriicksichtigen, so wiirde diess, nur 
ein verstii.mmeltes Bild geben. . . 
Ans diesen Griinden, habe ich aIle polnische Publicationen aus den zwei 
letzen Jahren zusammengestellt; dagegen die in Oesterreich gedruckten, 8m An- 
fange. des Titels mtt einem Sterne bezeichnet. 
Die ZahI der'polniBchen Publicationeu in' den Jlihren 1871-1872 betragt 
demnach in Oesterreich i392 in Russland 960, in Pl'eussen 342, in anderer 
Staaten 171. Zusammen 2905
 
Pubiicationen in deutscher Sprache in Galizien nnd in Kónigreiche Polen 
znsammen 55 in lateiniBcher Sprache, 25 in franzosischer, 4 in russischer Spra- 
ehe 7, in ruthenischer Sprache 14. Es betragt demnach die Gesammt-Sum- 
me 3010. 
Die von polniBchen Schriftstelleni in fremden Sprachen verfassten Pobli:... 
cationen betragen in den letzten zwei Jahren 250. ' . 
lo der obigen Gesammtsumme von 30]0 sind auch die widerholten Aus- 
gaben mit inbegriffen. Nach Abzug der letzteren, betragt we Gesammt-Sum- 
me 2640. 
Unter den ausgewiesenen literarlschen Arbeiten, befinden sich einige mit 
dem Datum des J. 1873, welche theils noch im J. 1872 vero1fentlicht wurden, 
theils mit Beginn des J: 1873. Dieser Umsfand hat jedoch keinen Einfl.nss auf 
die oben ausgewiesene Gesammtsumme 3010 fiir die Jahre 1871-72, weil es 
ohnehin unmoglich war einen vollstandigen nnd geDauen Ausweis meser Jahre 
zuaammenzustellen. Unsere Buchbandler und Verlager, haben namJich noch nicht 
die Gewohnheit angenommen, gensue bibliographische Ausweise zu publiciren, 
80, dass es unmogJich ist, alle in den einzelnen 'polnischen ProviIizen vero1fent- 
lichten Werke zussmmenzustellen. 
Theilt man die Gesammtheit der ausgewiesenen Werke nach den auf Seite 
120 aufgenommenem Systeme ein, 50 ergeben 5ich fUr die einzelnen Gebiete der. 
Wissenschafien, folgende Zi1fern.
>>>
- XII 


1. Bibliographie 142 Werke. 
2. Sammelwerke 139. 
3. Zeitschriften 148. 
4. Philosophie 33. 
5. Teologie 325. 
6. Geschichte 226. 
7. Geographie 61. 
8. Atlanten 9. 
9. Jurisprud. und Politik 370. 
10. Medizin 152. 
11. Natllrwissenschaften 101. 


12. Landwirtbschaft 72. 
13. Handelswissenscbat'ten 29. 
14. Matematik 52. 
f5. Altklassiscbe Sprachen 12. 
16. Nellere Spracben 101. 
17. Pedagogik 90. 
18. Kinder und Volksschriften 103. 
f 9. ScbOne Kiinste 27. 
20. Theater 85. 
21. Poesie 163. 
22. Rowane 200. 


Diese Werke wurden in folgenden Stadten gedruckt und zwar in Galizien 
und osterr. Schlesien: 
In Krakau 672 Druckwerke, in Lemberg 559, in Bocbnia 31, in Wado- 
wice 28, in Rzesz6w 26, in Tarn6w 19, in Teschen 15, in Sanok 9, in Stani-' 
slaw6w 9, in Jasło 7, in Brody 3, in Drohobycz 3, in Neu-Sandec 3, in Tar- 
nop(}l 3, in Czernowitz 2, in Kołomyja 2, in Przemyśl l. ( 
Im Konigreicbe Polen und Russland: In Warschau 897, in Częstocbau 17, 
in Vilna 17, in Kalisch 7, in Lnblin 6, in Kijów 4, in Kielce 2, in Łódź 2, 
in Piotrków 2, in Płock l, in Siedlce l, in Włocławek l, in Żytomir l. . 
Im Preusischen I)olen: In Posen 233 polno Druckwerke, in Mikołów 22, in 
Tboi'n 21, in Gnesen 12, in Królewska Huta 6, in Piekary 5, in Bromberg 3, 
in Beuthen 3, in Glogau 3, in Szrem 3, in Danzig 2, in Katowitz 2, in Ko- 
nigsberg 2, in Troppau 2, in Chełmno 1, in Lyck 1, in Grodzisko l, in Lesznor 
1, in Oppeln l, in Ostrow l, in Prądnik f, in Ratibor l. 
In anderen Landem: In Paris 43 Werke, in Wien 38, in Leipzig 24, in. 
Berlin 19, in Dresden 19, in Breslau 8, in Zurich 8, in Prag 3, in Budiscbin 
l, in Geneva l, in Namur l, in Naumburg l, in Neu-Munster 1, in New-York 
in Amerika l, in Odessa l, in Petersburg l, in Stuttgard I. . 
Mein Katalog zerru.lt in 3 Theile, l. der alphabetiscb geordnete Ausweis , ' 
2. der Ausweis nach den Gebiethen der Wissenschaften, 3. drei Registern und: 
zwar a) das Uegister sammtlicber in dcn Katalogen vorkommenden Namen J b). 
. sammtlicher Ol'tschaften, c) und der einzelnen Gegenstande. ' 
:Meines Erachtens, sind solche Register rur jcden bibliographischen Katalog' 
unentberlich. Hier habe ich dieselbcn abgesondert gegeben. In meiner noch nicbt 
beendigten "Polnische Bibliographie" von 120,000 Werken Erster Theil 50,000 
Werken des XIX. Jahrlmnderts, Krakau 1872, Bd. I. Bd. II. 1, befinden sich' 
zwar keine solche abgesonderte Register, es sind die selben jedoch mit dem al- 
phabetisehen Kataloge der Schriftsteller in der Art in Verbindung gebraeht,. 
dass neben dem Namen des Schriftstellers und dem Titel des Werkes, zugleich 
angegeben ist, wer ulld wan uber den Gegenstand geschrieben bat. Es diirfte diese 
Erleichterung von besonderem Werthe fUl' die Bibliograpben sein. Meines Wis- 
sen wird dieses System, in den auslandischen Bibliographien noch niebt befolgt. 
Am Schlusse des Kataloges befinden sich die buchbandleriscben Ausweise 
wornach die polnischen wissenschaftlicben Werke in 500-700 Exemplaren, die: 
Zeitschriften in 1,000-6,000. die Andachtsbiicher in 4,000-16 , 000 und end- 
lich die Schulbiicher in 3-4000 gedruckt werden. ' 
ł 
r 


-.NV\FIJ\fVvo- 


.........
>>>
· A. A. Religia a wiara. Kilka slów do Btron- 
Ilictwa konserwatywnego przez A. A. Lwów, 
D
kład wyd. Dziennika polskiego, w'uk Kor. 
Plllera, 1871, w 8ce, str. 15. 
Abecadlnik warszawski. Podarunek dla grze- 
cznych.dzieci. Wydanie nowe. Warszawa, nakło 
Ju
. :Miillera, druk' A. Ginsa, 1872, w 16ce, 
litr. 78. 2 złp. 15 gr. 
Abecadło duze i małe Da arkuszu, do roz- 
cinania na pojedyncze litery. (Warszawa, 1871) 
2 zlp. 
.. Additamenta ad historicas notitias Ordinis 
S. Pauli, imprimis de funesto caeu clauetri 
S. Crncis Pelifold, cum indice Bublatorum in 
Rungaria coenobiorum ejusdem Ordinis. Cra- 
Coviae, typ. Univers., 1671, w 8ce, str. 28. 
.. Afisz teatralny. Kraków 1870-1872. fol. 
po l k. Rok I
 druk Czasu Kirchmajera. Rok II. 
druk L. Paszkowskiego. Red. Anast. Mastal- 
Ioki, nakładca St. Koźmian Dyr. Teatru. Wy- 
chodzi co reprezentacya po jednej stronie 
tekst, po drugiej afisz. W I. Roku Nrów 125 
obejmuje History'! scen polskich przez K. 
Estreichera. Miesi\jczl1ie 60 cent. 
* AHN F. Nowa metoda praktyczna i łatwa. 
na.uczenia siD w krótkim czasie języka nie- 
mie,ckiego, przekład z franc. według 34 wy- 
dania z zastosowaniem do uzytku doU'\owego 
i szkolnego przez Ant. Tessarczyka. Wyd. 
Scie popr. Kurs II. Bochnia, Pisz, lS72, w 8ce, 
k. 2, str. 127 i I. 60 cent. 
*- Kurs praktyczny nauki j
zykafrancuz- 
kiego, bez uczenia si
 reguł nit pamj
ć. Cz
ść 
I. Wyd. pol. VII. Lwów, nakładem K. WiIda, 
druk K. Pollaka w Sanoku, 1873 (1872) w 8ce, 
litr. XVI i 130. 60 cent. 
Akt (Godicznyj) imperatorskago warszaw- 
IIkago Uniwersyteta 80 Awgusta 1872 goda. 
Warszawa, w typog. uczebnago okruga, 1872, 
w 8ce, str. 126. 
* Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rze- 
czypospolitej Polskiej, z arcbiwum tak zwa- 
nego bernardyńskiego we Lwowie wskutek 
fundacyi śp. Al. hr. Stadnickiego wydane 
staraniem Galicyjskiego Wydzialu Krajowego 
(przez Ks&.w. Liskego). Tom III. Lwów, SeyJ 


f 


farth i Czajkowski, druk W. Manieckiego, 
1872, w 4ce, str. VII, 313 i 2. 2 zlr. 50. 
(Tom I. wyszedł r.1868; Tom IL r. 1870.) 
Album Muzeum narodowego w RapperswylI, 
n" stuletni,! rocznicD 1772 r. wydane stara.- 
nien:t Wł. hr. Platera. Poznań, J. ,K. Źnpański. 
druk Metzgera i Wittiga w Lipskn,1872, w 8ce, 
str. XIX, 442 i rejestr, ryc. S. Prenum. S tal. 
* ALEKSANDROWICZ Adolf. Rozbiór chemicz- 
ny dwóch źródeł wody siarczanej krzeszo- 
wickiej, wykonał i opisał.... Magister farmacyi 
itd. Rzecz czytana. na posiedzeniu komissyi 
balneologicznej, wysadzonej (tak) z grona c. 
k. Tow. nauk. krakowskiego. (Osobne oclbicie 
z Rocznika. Tow. nauk. krak. Tomu XLII.) 
Kraków, druk Uniwer. Jagiellońskiego, 1871, 
w 8ce, str. 51. 
. ALEKSANDROWICZ J. Strojenie i razwitie 
sporowmiestilisz miksomicetow, 8 sl':estiu ta- 
blicami fototypiczeskich rysunkowo \V arszawa 
w typ. Os. Sikorskago, 1872, w 8ce, k. 3, str. 
98, tabl. VI. 
* AL TH Alojzy. Pogll!d na geologiD Galicyi 
zachodniej. Czt;ŚĆ I. (Osobne odbicie ze Spra- 
wozdania Komissyi fizyograf. Tom V.) Kraków, 
nakładem Autora, w druk. Uniwersyteckiej, 
.1872, w 8ce, str. 58. 
ANCZYC Wład. Ludw. Pierwsza ksi'łżeC2;Ka. 
dla dziatek, które już elementarz skończyły. 
Warszawa 1871. 
- A. B. C. Pierwsza nauka dla dzieci, 
z wielu rycinami. Warszawa, 1871, w 8ce, 
str. 14.3. Oprawne 45 kop. 
* _ Obrazki dramatyczne ludowe. Chlopi 
Arystokraci; Eobzowianie; Błażek op
tany i 
Flisacy; Warszawa, nakładem Gebethnera i 
Wolffa. druk Leona. Paszkowskiego w Kra- 
kowie, 1873, w 8ce, k. 2, str. 289. 
- Perły. Zbiór celniejszych powieści z li- 
teraturyangielskiej dla młodocianego wieku, 
wolny przekład W. L. Anczyca. Z 8 rycina- 
mi. Warszawa, Gebethlli!ri Wolff, druk w Lip- 
sku u J. Klinkbarda, 1871, w 24ce, str. 250. 
Oprawne 1 rub. 
. - Sprawozdanie z projektu uporz'łdko- 
wania miasta Krakowa i pozyczki na ten cel 
proponowanej, wypracowane przez komitet 
1
>>>
wydelegowany z :kola obywateli krakowskiclJ, 
Kraków, czcionkami Kraju, 1871, w 8ce, str. 24. 
- .Zwierzęta mówi'łce, z francuzkiego !!rze- 
robił. i pomnożył Wł. L. Anczyc. Warszawa, 
druk Jaworskiego, nakł. S. Arcta w Lublinie, 
1873, w 16ce, str. 193 i rejestr. 
ANGERSTEIN W. P. Popularna symbolika 
czyli krótki wykład istniejących różnic po- 
między kościołami, rzymsko-katolickim, ewan. 
gelicko-augsburgskim i reformowanym. War- 
lizawa, E. Wende i Sp., 1872. 50 kop. 
Anioł stróż czyli Książka do nabozei!stwa 
dla dzieci, wydana przez Xiędza dyecezyi 
chełmińskiej. Pelplin, J. N. Roman, 1871, 
w 32ce, str. 143. 3 sgr. 
· ANTONIEWICZ Karo'. Droga krzyżowa, przez 
.... Z rycinami Stacyj. Kraków, nakład i druk 
Wyd. dzieł katol. Wład. .Jaworskiego, 1871, 
w 12ce, str. 107. 
. - Nauki i mowy przygodne, miane w Kra- 
kowie przez.... Kraków, nakład Wyd. dzieł 
katol., 1871, w 8ce, litr. 212 i II. 75 cenł. 
'" - Uwag (Dziesięć) dla osób w smutku i 
utrapieuiu zostających. Kra.ków, W. Jaworski, 
1871, w 16ce, str. 107. 25 cent. 
- Uwag (Siedm) o siedmiu boleściach Najś. 
M. Panuy. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1871, 
w 16ce, str. 48. 7'f. kop. 
.. - Wianeczelt majowy Najśw. Boglll'odzicy 
:Maryi, przez.... Kraków, Jaworski, 1871, w 8ce, 
str. 55. 
* Apostolstwo serca Jezusowego, czyli Apo- 
stolstwo modlitwy. Święte sprzymierzenie 
z sercem Jezusa Pana dła uproszenia zbawie- 
nia dusz i tryumfu kościoła. Kraków, druk 
Czasu, 1871, w 12ce, str. 15 i J. 
Ob. Stojałowski Stan. Ramiere. 
* Arcybractwo Paska rzemiennego czarnego 
Pocieszenia N. M. Panny. Z drzeworytem M. 
B. Krakow, nakładem X. A. W. SutoTa Pro- 
motora tegoż Bractwa, w drukarni Uniwer- 
syteckiej, 1'872, w 12ce, kartek 2. 
ARNOT (nauczyciel, redaktor). Poradnik rol- 
niczy. Królewsh Huta, 1671 (p.zasopismo). 
Artystów (Do) polskich w sprawie Muzeum 
Rapperswylu. Drezno, druk J. l. Kraszew- 
skiego, 1871, w 8cc, str. 16. 
'* ASNYK Adam. Poezye przez EI...y. Tomów 
2. Kraków, Dakład ksitjg. i wyd. Czyt. lud. A. 
Nowoleckiego, dl'uk Uniwers., 1872, w 8ce, k. 
2, str. 234 i 11; k. 2, str. 243 i III. Pre- 
Dum. 3 złr.; na welin. 4 złr. 25 c.; ua pąp. 
zwycz. 3 złr. 80 c. 
'* - Trubadurowie. Odczyt miany w Krako- 
wie przez .... (Odbitka z Kraju.) Kraków, nakło 
wydawn. !{rajłl, czcionko Kraju, 1872, w 12ce, 
litr. 54. 25 ceut. 
ASHER A. ei Comp. Nr. 100. Bibliotheca 
polonico-slavica_ Catalogue de livres polonais 
ou relatif8 a la Pologne, en vente aux prix  


- 2 - 


marques chez... - Katalog der 1'0lnischen unII 
Polen betreffenden Biicher etc. Berlin, D1'U.clr 
von W. Drugulin. 1871, W 8ce. str.- 96. 
Atlas jeograficzny. Łamigłówka w kwadra- 
tach. Warszawa, M. Orgelbrand (1871).1 rub. 
50 kop. 
AU Juliusz. Wiadomość o szkole rolniczej 
imienia Haliny w Żabikowie. Poznań. Leit- 
geber, 1871, w 8ce, str. 44. 2 1 / 2 . sgr. 
AUDOUARD Olimpia. Podróż po północnej 
Ameryce, przez.... przekład z francuz. (doda- 
wana do 'Vtjdrowca). Warszawa, druk J. Un- 
gra, 1872, w Bce, str. 164. 40 kop. 
* Ausweis der Administration des Tamował" 
israel. Krankenhauses iiber die J. 1870 unr1. 
1871. Tarnow, Dr. v. A. Rusinowski, 1872, fol. 
str. 8. 
* Ausweis der Administration des israelit. 
Commis-Unterstiitzungvereinsl'arnow iiber die 
Einnahme und AURgabe im J. 1871. Tarnow, 
Dr. v. A. Rusinowski, 1872, w 4ce, l ark. 
* - Toż im Jahre 1872, tamże, w 4ce, l ark. 
* Auszug aus dem Vereine der galizischen 
!3parkasse. Lemberg, 1871. 
* AZEGLlO (de) Massimo. Nicolo de'J.api. Po- 
wieść Listoryczna. Z originału włoskiego prze- 
łożył AJO (Rogosz). Lwów, Gubrynowicz i 
Schmidt, druk. K. FilIera, 1871, w8ce, 3 Tomy: 
I, str. 199; II, str. 191; III, str. 183. 2 rub. 
70 kop. 


p 


B. I. Dl!bissa, główna rzeka 'W dawDem 
Księstwie Zmujdzkiem, dziś w gubernii Ko- 
wieńskiej, z mapPł tej rzeki, cpisana przes 
I. B. Wilno, 1871, w 8ce, str. 50. 50 kop. 
B. J. O mowie i językach przez Dl'. .... 
Odczyt miany w Stowar.zyszeniu drukarzy 
polskich w Poznaniu. Poznań, nakładem Sto- 
warzyszenia drukarzy polskich, czcion. i kom. 
L. Merzbacha, 1872, w 8ce, str. 26. 5 sgr. 
'* B. M. Najnowszy Sekretarz podr
czny. 
czyli Wzory listów w różnych przedmiotach 
oraz podań, cessyj, kwitów, świadectw, testa- 
mentów, kontraktów, tytulacyj itd., zebrane 
przez M. B. Dyr. szkół ludowych. Rzeszów, 
druk i na1tład księg-arni J. A. Pelara, 1872. 
w 8ce, str. 112 i IV. 
BABCZYŃSKI T. Wwedenie w wyższuju 
dinamiku, soczynenie.._ Warszawa, w typ. 
Medyc. Gazety, 1872, w 8ce, k. 1, str. VI i 55- 
BABIŃSKI Romuald (Dr. Med.). O gor,!czkach 
w ogólności. Ra.dom, 1872, w 8ce, str. HIG. 
1 rub. 50 kop. 
* BAOURA Jerzy. PrzemówieJIie nad grobem 
śp. Maryi Pleszowskiej d. 15 Marca 1872, 
przez.... Kraków, druk Uniwen., 1872, w 8ce, 
8tr. 4.
>>>
p 


.. BALME8. KatolicyzJni Protestantyzm weto- 
lIunku do cywilizacyi europejskiej, tłomaczone 
przez kl. Stan. l'uszeta, 
'omów S. Lwów, 
:J,873. Prennm. 3 złr. 
* BAŁUCKI Michał. O kawal ziemi, powieść, 
(Odbit.ka z Kraju.) Kraków. nakład wydawn. 
Kraju, 1872, w 12ce, str. 573. 1 złr. 50 c. 
* - Radcy pana radcy, komedya w 3 aktach. 
(Biblioteka teatralna. Zeszyt VII.) Lwt'iw. 
Ze!. Jgel, druk Ossolińs., 1872, w 8ce, str. 125. 
25 cent. 
* - Sabina, powieść. Kraków, 1873, w 6ce. 
- Siostrzenica księdza proboszcza, powieść 
2:8 świeżych zdarzeń. Poznań, admin. Tyg. 
Wielkop., druk L. Merzbacha, 1872, w 16ce, 
&tr. 261. 1 tal. 
* _ Tajemnice Krakowa. powieść. Kraków, 
1671, w 16ce, str. 146. 52'/2 kop. 
* - Życie wśród ruin. powieść. {Bibliot. 
:narod. T. V.} Lwów, F. H. Richter, 1872 
(na okładce, właściwie druk 1870). l złr. 20 c. 
_ Żydówka, powieść 2: ostatnich lat przez 
.... Warszawa, nakład 
ydawnictwa Opiekuna 
domowego, w księgarni Gebetbnera i W oJfl'a, 
druk S. Orgelbranda, 1871, w 8ce, Itr. 291. 
1 rub. 20 kop. 
BANITZ C. Beitriige zur Flora des Konig- 
rei cbs l'olen. lnaug. DiBSertation in Jena vor- 
ge
egt von ..... Lehrł:r an der Lobenichtschen 
JltIttelschule In Komgsberg. Druck von E. 
Rautenberg, 1871, w 8ce, str. 24. 
* Bank (Galizische) tur .Handel und Industrie. 
Zweite ordenUiche General- V ersammlun
 EU 
Xrabu am 31 Mai 1870. Krabu, Buchdr. 
des Czas, 1871, w 4ce, str. 7. - Zarazem: 
RechnungsabschlusB, str. IV. 
* Bankructwo naszych firm politycznych, p,rzez 
N. O. Lwów, K. Groman, 1871, w 8ce"str. 16. 
10 cent. 
(Broszura stanowilłca część Demokraty.) 
BANSEMER J. Obraz produkcyi Galicyi 
w zarysie (Odbitka z Ekonomisty" zr. 1871). 
Wanzawa, 1871, w 8ce, etr. 34. 
* BARAGE Józef (ks. missionarz w Cincinati 
w Ameryce). Nsjnowszy złoty ołtarz wonnego 
kadzenia przed Btolicą BożIł, czyli ksilłżka do 
modlenia dla wszystkich Chrześcian katoli- 
ków ułożona i do druku podana. :Nowe wy- 
danie rycinami ozdobione. Bochnia, W. Pisz, 
1871, w 80e, str. 636 i VII!. 
* BARANIECKI Adryam Kurs wyższy nauk ban- 
dlowych przy Muzeum techniczno-przemysło- 
wem krakowskiem. Rok 1871 - 72. Program. 
Kraków, dtnk Czasu, 1871, w 4ce, l ark. 
* _ Wykłady popularne w aaIsch Muzeum 
techniczno-przemysłowego krakowskiego. Roz- 
kład godzin w drugim kwartale 1870/71. Kra- 
ków, w 4ce, k. 2. 
* - Wykłady popularne dla kobiet w salach 
Muzeum techniczno-przemysłowego krakow- 
ekiego. (Kraków, 1871) w 4ce, 1 ark. 


,. 


- S 


BARANIECKI Maroi. Ałek.. Ueber gegen 
einander permutable Substitutionen von...... 
Inaug. Ditsert. Enr Erlangu.ng der Philosopb. 
Doctors- Wiirde. Leipzig, Druk von Metzger 
et Wittig, 1871, w 8ce, str. 53. . 
BARANOWSKI Jan Józef. Notice snr nn nou- 
veau plan financier pl'opre a faciliter et a ren-- 
dra plus economiques Jes emprunts d'etat 
con«;u et demontre en cbifl'res, d'apreB la ta- 
bleau de calculs ci.joint par..... anc. sous-se- 
cretaire de la Banque Dationale de Polognef 
demeurant rue des BatignoJJes Nr. 36. l'aris. 
ilpp. Bastion, Mars 187], w 4ce, k. l, str. 8 
i tab!. fol. (Autografowane.) 
BARTELS Ferdynand. Do wszystkich amato- 
rów i przyjaciół. zwierzlj,t, zaproszenie do 
współudziału w popieraniu zamiaru założenia 
zwierzyńca w Warszawie. Warszawa, 1871. 
* Bar:oszewicz Julian jego prace i zywot; 
rok 1821-1670 (przezZ. G.). Krsków, D. E. 
Friedlein, druk Uniwers. (Oddr. z Przegl'łdll 
polsk.) 1871, w 8ce, str. 46. BO cent. 
BARTSCH Henryk. :Mowy \)kolicznościowe 
i trzy kazania ..... b. Pastora. Warszawa, E. 
Wende i Sp., 1872, w8cE!, atr. 200. 75 kop
 
BASTIAT. Harmonie ekonomiczne, tłuma
 
czone przeż Ewe!inll Ahrens(oWIł)' I. Tom w 6 
Zt1szytach. Drezno,1871, w 8ce, str. 568..2 rub. 
40 kop. 
BATAILLE X. Przewodnik do pierwszej Ko- 
munii świętej. Z lizóstcgo wydania spolszczył 
i pomnozył X. Mikoł.oj GOl'zelsński. Wydanie 
drugie. Warszawa, 1871,w8cE!,str. 423. iJ5 kop
 
BAUDON Adolf. Rozmyślania praktyczne Da 
mie8i
c ś. JÓl:efa. Dzieło zatwierdzone przez 
J. E. Kardynała Morlota arcybiskupa parys
 
kiego. Z pią,tego wydania francuzkiego prze- 
.łożył J. Ł. Warszawa, 1871. w 16ce, str. 262. 
45 kop. 
BAUDOUIN (Boduen) Niecisław. :NiekotoJjja 
obszczija zamieczanija o jlłzykowiedenii i "ja.- 
zykie. S. - PettJrsburg, peczatn. Gołowilla, 
1871, w Sce. str. 58, lc. 1. 
- Kr}.tyczeskija i bibliograficzeskija za- 
mietki. Nieskolko słow po powodu "O.bszcze- 
sławi ans koi jazyki". (bwleczono iz Zurnała 
Ministerstwa Noroduago Pros wieszczenia). Pe- 
ters1mrg, peczatnia W. GoJowina, Władi- 
mirskaja, Dom :Nr. 15, 1871, w See, str. 47. 

 BAUER Jan.. P?rzą,dek jaz.dy osobowycp i 
mięszanych poclągow na kolei Karola Ludwi- 
kil. i lwowsko - czerniowitJcko . jaskiej. Lwó
 
druk K. Budweisel'a, 1871. · 
* BAUER Karol. Cennik JJasion, J'oślin warzy- 
wnych, gospodarskich i pastewnych w zakła- 
dziE' ogrodr:iczym.... we Lwowie. Wiosna 1871. 
Lwów, druk Winiarza, fol. k...l. 
... BEDNARSKI W. PogadaJJki gospodarskie I., 
przez.... KI'aków, S. A. !{rzyżanowski, druk 
W. Jaworskiego, 1871, w Bce, str. 49. 10 cent..
>>>
BEER Ch. I SYROCZYŃSKI L. Chemins de 
fer d'interet loca!. Rapport de la commission 
de l'association' dea ingenieurs. (Extrait de 
l'annuaire de l'association.) I. Cahier. Liege, 
1871, w Bce. str. 59. 
BEER Adolf. Die ersłe Theilung Polenił, 
von Adolf Reer. Wien, Druck und Verlagvon 
Carl Gerold's Sohn, 1875, w Bce, Erster Band: 
litr. IX i 529; Zweiter Band: str. II (1) i 560. 
* Behiirden (Akademische) an der k. k. Unio 
versitat zu Lemberg. sammt etc. im Sommer- 
Semester. Lemberg, Buchdruckerei v. C. Bud- 
weiser, 1871, w 4ce, str. 39. 
" - Toz, im Winter-Semester im J. 1871/2. 
Lemberg, Buchdr. d. Winiarz, w 4ce, str. 42. 
* - Toz, im Sommer-Semester 1872, w 4ce, 
litr. 43. 
BELLARMIN W. O siedmiu słowach Pana 
Jezusa na krzyżu, z ł!łcińskiego języka na 
polski przełożył ks. Piotr Fabrycy tegoż za- 
konu. (Czytania katol. Ser. II. Tom I.) Pelplin, 
J. N. Roman, 1871, w 16ce, str. 287. 10 sgr. 
" BELLlNGER J. Krótki rys jeografii w dwóch 
kursach, dla użytku młodzieży w c. k. austr. 
nizszych gimnazyach i niższych szkołach real. 
nych, przez.... napisany. Wydanie ósme newo 
przejrzane i poprawione. Bochnia, nakład i 
druk Pisza, 1871, w 8ee J sb'. VIII i 88. 
35 cent. 
" - Toz, tamze, wyd. 9te, 1873, w Bce, 
mtr. VI, II, 99 i I. 
BELLOT A. Panna Gh'aud, moja żona, ro- 
mans. Warszawa, H. Planet księg., druk J. 
Cotty, 1871, w 8ce, str. 216. 4 złp. 
BEŁCIKOWSKI Ad. Dług honorowy. Powieść 
oryginalna. Warszawa, Trzecieski w Krako- 
wie, 1872, w 8ce, str. 164. l złr. 50 c. 
,,- Dwaj Radziwiłłowie, komedya w l) ak- 
tach, przez.... (Odbitka z Kraju.) Kraków, 
nakładem wydawnictwa Kraju, 1811, w 12ce, 
str. 187 i I. 40 kop. 
" - Gustaw i Werter. Prelekcya publiczna 
Da korzyść akad. Tow. wzaj. pomocy z dnia 
11 Grudnia 1871, przez.... Docenta Uniwers. 
Jagiellońskiego. \ Oddruk z feuilletonu Kraju.) 
Kraków, nakład W. T omaszewicza, druk Kraju, 
1872, w 12ce, str. 56. 
* - Ir'ydion Krasińskiego. Prelekcya publi- 
czna miana 19 Grudwa. 1870 w Sali Tow. 
l\auk. Krak. na rzecz akad. Tow. wzaj. po- 
mocy. Kraków, druk Kraju, 1872, w 12ce, 
8tr. 37. 25 c. 
" - Patryarchll., powieać. (Odbitka z Kraju.) 
Tomów 2. Kraków, nakład wydawnictwa Kra- 
ju, 1872, w 12ce, T.I. str. 301; T. 11. str. 366. 
S dr. 
* BEŁZA Wład. Złote literki. Nowa ksi
- 
zeczka dla dzieci. Lwów, nakład Wilda, 1872, 
w 16ce, str. 84. 50 cent. 
- Poezye. Wyd'nlie nowe. poznań, nakład 
J. K. Żupańskiego. czcionkami W. Deckera 


- 4 - 


i spółki (E. Rastel), 1871, W &e J k. nieI. 4J 
str. 159 i nieI. k. 2. l tal. 
· - Promyk (czasopismo dla dzieci). Poznań. 
1871. Lwów, 1872, w 8ce. ' 
BENEDEN (Van) P.I. Anatomia porównaw- 
cza, przełożył z franc. Zygm. Zanozyński. 
Warszawa, 1871, w Bce. POllzyt. II. str. BO. 
Poszyt po 25 kop. 
* BENEDlX. Żywy nieboszczyk, kom. w 1 a. 
napisana przez ..... przerobił JózefDobrowol- 
ski. Kraków, autor, druk Kraju, 1872J w 120e. 
str. 54. 40 cent. 
* BEN ONI Dr. K. Sprawozdanie o szkołach 
przemysłowych i handlowych ułozone dla Ko- 
missyi zawiaduj,!cej lwowskI! Szkołą przemy- 
słowo-handlową. Lwów, nakład Rady M. Lwo- 
wa, K. Wild, 1873, w 8ce; str. 91. 60 c. 
* Beobachlungen (Meleorologische) angestellt. 
Ruf der k. k. Sternwarte in Krakau im Jahre 
1871. Krakau, Univ. Buchdruck., 1871, W 4ce. 
* - Toz, im Jahre 1872. w 4ce, 
* Bericht der Bandels- und Gewerbe-Kammer 
in Brody, an das hohe k. k. Bandelsministe- 
rium iiber den Zustand des BandeIs, der Ge- 
werbe- und Verkehrverhaltnisse in Kammer- 
Bezirke, 1869. (Berausgegeben von der Bro- 
dyer Handels- und Gewerbekammer.) Lem- 
berg, Druck d. K. Piller, 1871, w 8ce, str. 
41 i II, tab!. 2, str. III. 
* BERlICZ Sas (Strutyński). Obrazy z natu- 
ry. Giul - Szada, powieść wschodnia. Lwów, 
1872, w 8ce, str. 212 i 69. 1 rub. 
BERSEZIO Wiktor. Rina, według współ. 
czesnego romansu włoskiego napisał Ajo (Ro- 
gosz). Lwów, nakładem spółki wyd. Bibl. 
powieści i romansów, czcionkami K. Pillera, 
1872, w 8ce, str. 239. (Bibl. naje. pow. i roman. 
Tom XXV 11.) 1 złr. 40 cent. 
* BERSOHN Matias. _ Tobiasz Kohn lekarz 
polski z XVII w. Kraków, druk Czasu (Mi- 
kuckiego), 1862, w 8ee, str. 52 i l ryc. 5 zlp. 
* BĘTKOWSKI Narbrzan. Na czeŚĆ zaszczyt- 
nej i wiekuistej ps,mięci ziomka i rodaka M. 
Kopernika urodzonego w Toruniu d. 19 Lut. 
1473 pod berłem najmiłoś. nam panuj. Kazim. 
Jagiellończyka Króla Pols. w 400 s. rocznic!: 
urodz. 19 Lut. 1873 wdzięczni zaszczytu ziom- 
kowie, skreślił .... Brody, autor, druk J. Ro- 
senheima, 1873, w 8ce, str. 4. 
BIAŁECKI Anioni. O znaczeniu mezdunarod- 
nago prawa i jego materiałowo Warszawa, 
w typ. K. Kowalewskago, 1872, w 8ce, k. 2, 
str. 257 i k. 1. 
BIAŁOBŁOCKI J. Ueber den EinfllisB der Bo- 
denwarme auf die Entwicklung einiger Cul- 
turpfianzen. Inang. Dissert. von... Assistenten 
an der landwirthschaftlichen Versuchs-Station 
in Dahme. Chemnitz, Wilh. Adam (1871), 
w 8ee, str. 51. 


I 


.
>>>
I 


.8illlia królowej Zofii, zony Jagiełły, :z ko- 
deklu 8zaroszpatackiego wydana przez Ant. 
Jtfałeckiego. Lwów, nakładem księcia Jerzego 
Henr. Lubomirskiego, druk Zakładu nar. im. 
Ossolińskich, 1871, w 4ce, str. L (Wiadomość 
o biblii), 349, k. l. i 7 przerysQw. 3 zlr. 
. Biblia czyli Stary i Nowy Testament, tłuma- 
czenie ks. J. Wujka, z objaśnieniami i z 230 
ill£lstracyami G.- Dore. Warszawa, nakładem 
M. Gliicksberga, 1872, w 4cc dużej. Zeszy- 
tów 92. Zeszyt po 60 kop. . 
Bibl10teka filozofii pozytywnej. Warszawa, 
1872.78. Zeszyt I-III. Huxley F. H. O przy- 
czynach zjawisk w naturze organicznej, prze- 
kład Aug. Wrześniowskiego. .Prenumerata na 
fi Zeszytów l rub. .50 kop. 
Biblioteka. klasyków polskich. Tom III. Poe- 
zye K. Węgierskiego. Warszawa, Vrcslauer, 
1871. w 8ce. 35 kop. 
o Biblioteka. kaznodziejska. Cza
opismo po- 
Bwięcone kaznodziejstwu, zawierające kazania 
na niedziele i tiwięta tak starszychjak i nowszych 
kaznodziejów. Wydawca X. J. Stagraczyński. 
Tom I. i II. Poznań, 1870-72. Przedpłata 
po 4, rub. 
Biblioteka ludowa polska. T. 61-66. Tadeusz 
Kościuszko, jego odezwy i raporta uzupełnione 
ceJoiejszemi aktami, odnoszącemi 21i
 do po- 
wstania narodowego w 1794 r. Wstęp i obja- 
linienia dołączył L. Nabielak. Paryż, księgo 
Luxemburgska, 1871, w 16ce. Tomik po 15 
centów. 
Biblioteka J]abożeństw katolickich. Wianek 
nabożeństwa dla dzieci polskich. Lipsk, Ka- 
sprowicz, 1871, w 24ce. str. 253. 27'12 sgr. 
* Biblioteka narodowa. T. 1. Bolesławita: Emi- 
lIaryusz. T. IL IJoziński: Legionista. T.lII. Le- 
nartowicz: Ze starych zbroic. T.IV. Lenarto- 
wicz: Album włoskie. T. V. Bałucki: Życie wśród 
ruin. T. VI-VII. GilIer: Z wygnania. 'T. VIII. 
i IX. Kaczkowski: Żydowscy. T. X. Wilkońska: 
Opactwo Grodzieckie. Lwów, Richter, 1872, 
w 8ce i 16ce. Tom po 1 złr. 20 c.; oprawny po 
l złr. 70 c. 
Biblioteka Ordynacyi Krasińskich. Rok 1871. 
Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 
1569-1573, wydał Wł. hr. Krasiński, objaś- 
nił przypiskami Wł. Chomętowski. Część III. 
(zawierająca. dokumenta od dnia l MSJa 1571 
roku do 22 Maja 1573 r.). Warszawa, 1871, 
w 4ce, str. niel. 4, 603, XXV i aa. a rub. 
60 kop. 
· - Rok 1872. .Akta poselskie i korrespon- 
dencye Franciszka Krasińskiego 15li7-1576, 
zebrał i opracował Dr. Ignacy Janicki. Kra. 
ków, nakładem WI. hr. Krasińskiego, w dru- 
karni Czasu, 1872, w 4ce, k. nie1. 6, str. 866 i 
VlII. 5 dr. 
Biblioteka pamiętników i podróży, wydawana. 
przez J. I. Kraszewskiego. Tom n. Poniatowski 
St. król; Tom III. Schweinicheri H.; Tom IV. 
Kraezew8ki J. l. (Notaty); Tom V. Bukar 


. 


- li - 


(PQmi
tniki); Tom VI. Pamiętniki 'Wojeime 
1792-1812. Drezno, 1871, w 8cc, str. XVI i 
i 268. Tom po l rub. 20 kop. 
* Biblioteka pedagogiczna i dydaktyczna T. I. 
Ustawy komissyi edllkacyi narodowej dla stanu 
akademickie(So i na szkoly w krajach Rze- 
czypospoliteJ przepisane. (W Warszawie roku 
1783.) Wydał St. Sobieski. Lwów, nakło Bib). 
pedag., u Seyfarllla i C?ajkowskiego. 1872. 
w 8ce, str. 162. 1 złr. 50. 
. -II. Dział przedruków. Zeszyt lU. Powin- 
ności nauczyciela, mianowicie zaś w szkołach 
parafialnych i sposoby ich dopełnienia. Dzieło 
użyteczne Pasterzom, panom i ich namietltni- 
kom o dobro ludu troskliwym, rodzicom i 
wszystkim edukacYQ bawi,!cym się. (W War- 
szawie w drukarni nadwornej.) Wydał St. So- 
bieski. Lwów, nakładem BibJioteki pad., Sey- 
farth i Czajkowski, 1872, w 8ce, str. 71. 65 C. 
Biblioteka pisarzy polskich. Lipsk, Brockhaus, 
1871, "1'.62 Olizar (Pamiętniki). T.63 GordonJ. 
(Gdy się było mlodym). T.64, 65 Czajkoweki 
(Pisma). Tom po l tal. 
* Biblioteka powieści i romansów Lwów, Gu- 
brynowicz i Schmidt, 1870-73, W 8ce. 
Tom I. Tajemnice klasztoriI neapolitańskie- 
go, pamiętniki ks Caraciolo, z włoskiego. 
l złr. 
Tom II. Hr. de Camors przez Feuilleta, 
z francuzkiego. 1 złr. 25 cent. 
Tom III. Klemeneya, powieść hiszpańska, 
przez Fernana Caballero. 1 złr. 50 c. 
'JiQm IV i V. Klub Pickwicka, przez Dic- 
kensa, z angielskiego. S złr. 
Tom VI i VII. Być albo nie być, powieść 
szwedzka, przez Zofi
 Mary
 Schwarz. 2 złr. 
Tom VIII i IX. Gdzie:winoy;ajca? powieść 
tłomaczona z francuzkiego E. Gaboriau. 2 dr. 
Tom X i XI. Pieniądz i imię, powieść 
szwedzka, przez Zofi
 1dary£ Schwarz. 2 złr. 
50 cent.' 
Tom XII. Poświęcenie kobiety, powieść 
Eugeniusza Berthoud, z francuzkiego. l złr. 
50 cent. 
Tom XlII, XIV i XV. Niccolo de Lapi
 
powieść historyczna, z włoskiego, przez M. 
d'Azeglio. S złr. 60. 
Tom XVI. Powieści mniejAze M. W. Ho- 
hola, z rossyjsKiego. l złr. 
Tom XVII i XVIII. Opactwo Carrow, przez 
J. F. Scbmith, z angielskiego. 3 złr. 
Tom XIX. Dygnitarze, romans meksykań. 
ski, przez P. de los Rios. l złr. 26 cent. 
Tom XX. Piękna pani, powieść oryginalna 
J. I. Kraszewskiego. 1 złr. 20 cent. 
Tom XXI. O zmroku, przez Wilkie CollinS'8, 
z angieJskiego. 2 złr. 
Tom XXII. Synowie Barona, czyli Aniol 
z ulicy Westerlang,' powieM szwedzka, przez 
Kiellmana GoeranslIona. l dr. 25 c.
>>>
Tom XXIII. Na. cmentarzu-nawu1kanie, 
powieść współczesna przez J. I. Kraszewskie- 
go. 2 złr. . 
Tom XXIV. Żona m
za próżnego, z 8zwedz- 
kiego, przez Z. M. Schwartz. 1 złr. 25 cent. 
Tom XXV i XXVI. Akta kryminalne I. 113. 
_przez Gaboriau, z francuzkiego. 2 złr. 
Tom :XXVII. Rina. romans wIoski, przez 
Bersezio. 1 złr. 40 cent. 
Tom XXVIII, XXIX, XXX. Pan Graba, 
przez E. OrzeszkowI!. 2 złr. 
Tom XXXI i XXXII. Wina i cnota. przez 
Z. M. Schwarz. 
Tom XXXIII. Enault: Przeznaczenie. 
.' Tom XXXIV i XXXV. Gryzoń (Rogosz); 
W ojewodzic. 2 złr. W. 
Tom XXXVI i :XXXVII. Łoziński Walery; 
Czarny Matwij. 
Tom XXXVlII i XXXIX. Kto chce kochać. 
cierpieć musi, z angielskiego. 
Tom XL. Powieści K. Pieńkowskiego. 
Tom XLI i XLII. Zmierzchy i Bwit.y, po. 
wieść T. Szuroskiego. 
Tom XJ.IIJ. Bole6ć i radość, powieść 
Smitha. 
Kwartalnie z przesyłkł 2 zlr. 50 cent.; rocz- 
nie 6 rubli 40 kop., z przesyłq 7 rubli 50 kop. 
Biblioteka roroansów i powieści (tygodniowo 
tomik). Warszawa, J. Kaufmann księg., druk 
Al. Pajewskiego, 187.2, w 8ce; Tomik po 4 ąo 
6 arkuszy. Mie6i
cznie 45 kop.; kwartalnIe 
z przesyłkł l rub. 60 kop. 
Tomik l. Złota 8zajka, przez Gaboriau; 
Dama w perłach, l'rztJz Al. Dumasa (syna). 
Tomik II. (zapowiedziany). Pieniidz i pr
- 
ca, przez Wettenbergha; Doktor Wampir, 
przez Oktawa Fere. 
Biblioteka kieszonkowa romansów i powieści. 
'romów IX. Warszawa, 1871, w 8ce. 
Tom V. Kobieta z wosku czyli Meluzyna, 
przez Elżbiettj Polko. 15 kop. 
Tom VI. Zemsta zdradzonej żony, powiast- 
ka, przez NarreYIl Karola. 10 kop. 
: Tom. VII. Nieboszczyk narzeczonym, po- 
wiastka (z rycin,). 10 kop. 
Tom IX. Walka o posażDł pannę, plotka 
miejeka z niedalekiej przeszłości, podejrzał, 
p04słuchał i rozgłosił Fotofero; ilIUltrowana 
przez Fr. Kostrzewskiego. 16 kop. 
Biblioteka rolnicza wyd. Adam :Mieczyński. 
Warszawa. 1860-1871. Serya I. Tomów 6 
obejml,lji: 
l. Konferencye rolnicze-: nawozy chemicznE! 
;.Jerzego Ville, tłomaczenie Polikarpa Szląz- 
kiewicza (z tablicł rycin i drzeworytami 
'W tekscie). 
2. Uprawa buraków cukrowych na Ukrainie 
(c drzeworytaw.i), przQ& Piotra Grodaickiego. 


- 6 


s. O krowach mlecznych (z drzeworytami), 
przez Aleksaudra Trylskiego. 
4. O służebnościach leśnych (z tablic. kolo- 
rowaną. i planem leśno.gospodarskim), przez 
Edwarda W oyzbuna. 
Ó. Zasady płodozmianu, oraz wskazówki 
organizacyj gospodarstwa rolnego, przez Zy- 
gmunta Jaroszewskiego. 
6. O chowie indyk, przezN. Sarnowiczowt- 
7. Wzory do zmianowań płodów w rolni- 
ctwie uprawianyoh, przez Jana Romualda Wi- 
landa. 
8. Nauka o nawozach, przez A1eksandaa 
Trylskiego. 
9. O urządzaniu lasów prywatnych ekono- 
miczno-racyonalnem (z tablicami kolorowane- 
mi). napisał dla uż)"tku właśc
cieli ziemskich 
Nadleśniczy Tymoteu8z Choiński. 
10. O podatkach, przez Bronisława Ryxa. 
11. Chemia rolnicza, przez J. B. Rogoj- 
skiego. 
12. Racyo1}alność w gospodarstwie wiej- 
skiem. przez Kornela Malczewskiego. 
13. O uprawie roli podług Rosenberga-Li- 
pińskiego, Dapisał Aleksander Trylaki. 
14. Opis własnych doświadczeń- nad wła- 
snościlł absorbcyjnlł ziemi ornej i przegltcl 
prac dotychczas w tym przedmiocie dokona- 
nych, skl'eślili Emil Godlewski i Maksymiliaa. 
Dobrski, Magistrowie nauk przyrodzonych. 
15. Łubin, jego uprawa i użytki, przez Sta- 
nisława Rewieńskiego. 
16. Treść zasad kultury rOBlinnej. a w Ilcze- 
gólności kultury rolniczej, przez Ludomiła 
Jastrzębowskiego. 
17. Rachunkowość gospodarska, przez Sta. 
nisława Rewieńskiego. 
18. Instrukcya leśna, ułołona przez Feliksa 
Tomaszewskiego. 
19. O głównych powodach nieobsiewaBia 
si
 ci
ć w lasach wysokopiennych. sposobem 
naturalnym odmładnianych, przez Antoniego 
Hollaka. 
20. O uprawie lnu i przygotowaniu włókna 
(z drzeworytami), przez Adama Mieczyńskiego. 
21. Notatki agronoma podczas dwóch obl
- 
żeń Paryża, przez Zygmunta Gawareckiego. 
22. Krytyka, Bibliografia, KronikA rolnic
, 
Rozmaitości. 
- Serya II. Biblioteki rolniczej, 167:1. Z.. 
szytów 12, obejmuje: . 
1. Zasady jazdy konnej i uje!dżania koni 
(z .tablicł rycin), przez Stanisława Woklw. 
sklego. . 
2. Pot.l'zeba nawozów zamiej8co
h do 
ut
z;nania urodzajnoaci roli. przez J. B. Ro. 
gOJskiego. 
s. Ogrodnictwo dwonko-goa.podareJrie (, 
drzoworytami), napieał Aleksap,d.er Oełl1owio.-. 


.
>>>
. 


4. Prawo zwrotu r.iebiga i racyonltlna me- 
\oda oznaezania rozmiarów nawożenia. 
IS. O dziedziczności czyli przekazywaniu 
przymiotów pn;ez rodziców na potomstwo, 
mianowicie u zwierz'!t, przerobił z francuz- 
mego Mścisław Kamiński. 
6. W ści!!klizna i epoeob,. jej leczenia, przez 
Józefa Gluzińskiego. 
7. ;Nauka zachowania lasów, lirze.. Edwarda 
Pohlenea. 
8. O znaczeniu niektórych wywodów Dar- 
vina w gospodarstwie wiejskiem. 
9. Nauka osuszania gruntów. 
10. Weterynarya gospodarska, przez Ro- 
mualda Sobolewskiego. Cena po l mb. za 
Tom o 
4: ark. druku. 
Bibliohka rolnicza. Warszawa, nskł .Red. Gaz. 
rolno 1872, Zeszytów 12. wychodzi mitJsi
cznie. 
Prenum. rocznie 6 rub. 
'" Biblioteka stenograficzna. Czasopismo mi
- 
1iieczne. Lwów, nakład J. Polińskiego, 1871, 
Sce. Półrocznie l złr. 50 c. 
* Biblioteka teatralna lwowska. Zeszyt VII-X. 
Lwów, Z. Igel, 1871. w 8ce. Zeszyt VII. Bałucki 
Michał: Radcy pana Radcy; Zeszyt VIII. Ur- 
bański Aureli : Po wystawie paryzkiej; Zeszyt 
IX. :H;oziebrodzki Wład.: Zawierucha; Zeszyt 
X. Koziebrodzki : Pokusa; Zeszyt XI. Urbań- 
I!ki: Aktorka; Zeszyt XI. BtJłza Wł. 
Biblioteka umiej\jtnościlekarskich, wydawana 
.taraniem Dra Girsztowta, 1869-73, obej- 
muje: 
1. Akuszerya. przez Dr. Neugebauera, 1870. 
Tomu I. Zeszyt I. 8 rub. 
2. Anatomia opisowa ciała lul1zkiego, przez 
Quain.Hoffmanns, tłom. K. Gurbski. Tomu L 
Zeszyt I i 11., 1870. S rub. 
8. J\natomia patologiczna. przez prof. Bro- 
(]owskiego. Tomu I. l'ołowa pierwsza. 3 mb. 
45 kop. 
4. Anatomia praktyczna, przez Budgego, 
tłom. Dr. Wa,cław.M:ayzel. 4 rub. 
6. Chirurgia ogólna i szczegółowa, przez 
Jrof. Girsztowta. Tomu IL Zeszyt I. l rub. 

O kop. 
6. Chirurgia operacyjna, przez Drów Kwa- 
'nicmp. Stankiewicza i Wazebora. Tom. I. 
1868. 5 mb. 75 kop. 
7. Dermatologia, przez Neumanna hydora 
'łZom. Al. Stockmann, 1870. 8 mb. . 
Diagnostyka lekarska. II. Wykłacl auskul. 
tacyi i perskllsyi. Przekład dzieła prof. C. 
Gerhal'dta: Lehrbuclt der Auscultation und 
PercussioD. przez Dra Juliusza Wyrzykow- 
.kiego, z 28 drzeworytami w tekscie, w 8ce, 
atr. 503. 3 rub. 
8. Farmacya, przez A. Duflosa, tlom. A. Fa- - 
bian. Tomu I. Zeszyt I. S rub.; Zeszyt II. 
l rub. fiu kop.; Zeszyt III. l' rub. liO 
op. 
Razem. za cały I. Tom. :s rub. riO kop.  


-7- 


9. Farmakognozya, przez pro£ Trapp. Tom 
1.4mb. 40 kop.; Tom. U. lł mb. 60 kop.. 
10. Farmakologia i receptura, przez Schu- 
ohardta B. i L. Posnera, tłom. Dr. Wyrzy- 
kowski. Tom 1.5 rub. 25 kop.; Tom II. I) rub. 
55 kop. 
11. Fizyologia, przez Donders-Hoyera, tłom. 
Fabian i Stockmann. Tomu I. Zeszyt 1.1 rub. 
50 kop.; Z£szyt II. l mb. 50 kop. 
12. Gynaekologia, przez G. Veita, .tlom. Dr. 
M. GruelI, 1871. 6 rub. 
13. Histologia i Histochemia, przez Frey& 
K. i Kollikera, tłwn. Dr. St. Witkowski. Cz. 
I. 5 rub. '15 kop.; Cz. II. 4 mb. 80 kop. 
U. Hietorya medycyny, przez Haesera, tłom. 
Dr. A. Heinrich. Tomu L Zeszyt I. l rub. 
20 kop. 
15. Kurs medcyny praktycznej, czyli Pato- 
logia i terapia szczegółowa, przez professora 
:Łuczkiewicza, 1869. Tomu I. Cz. I. S rub. 
30 kop. 
16. Laryngoskopia. 'i Rynoskopia, przez Dr. 
B. Taczanowskiego, 1871. l rub. 20 kop. 
11. Oftalmologia, przez Weckera. tłom. Dr. 
Jodko. Tomu I. CZfŚĆ 1.1mb. 80 kop.; Cz. 
11. l rub. 20 kop. 
Toz, przez C. Donderaa, tłom. Dr. Gepner. 
Tomu 111. Zeszyt I. 2 rub. 70 kop. 
18. Pediatrya, przez V ogla, tłom. Dr. Som- 
mer. Zesz)'t I. :3 rub. 
19. Policya lekarska, przez Dr. W. Mayzel. 
Tom III. 4 rub. 
20. Psycbiatrya, przez prot: PI
8kowskiego. 
Zeszyt l. 2 rub. SO kop. 
21. Rys praktycznej Otiatryi, przez B. Ta- 
czanowskiego, 1869. 2 rub. 30 kop. 
22. Toksykologia, przez proC Wisłockiego. 
Część ogólna. 2 rub. 
23. Uroskopia czyli Badanie i semiotyka 
moczu, przez Neubauera i Y ogla, tłom. Dr. 
witkowski. :3 rUD. 60 kop. 
Biblioteka umiejętności prawnych. Warsza- 
wa, 1873. Zeszyt l. Delsol : zasady kodeksu cy- 
wilnego. T. I. Z. I-IV. Zacharia: Podr\jcznik 
procedury kryminalnej. Dutkiewicz Wal.: U wa- 
gi nad dziełem Burzyńskiego: Prawo polskie. 
Józefowicz: Przepisy o hipotekach. 
* Biblioteka umiej
tności przyrodniczych pod 
redakcYi L. Masłowskiego. Kraków, nakładem 
A. Dygasińskiego, N. Tomaszewicza, w dru. 
karnt Korneckiego 1872, w 8ce. Tom I. Zc- 
szyt I. i II. Tyndall: Ciepło jako rodzaj ru- 
chu, z angielskiego przełożył Ant. Eger. Mie- 
siecznie po 1 Ze
zycie w l) ark. Cena rocz- 
nie 6 zIr., kwartalnie 2 złr. 
Biblioteka warszawska 1871-1872 r. War- 
szawa, nakład Redakcyi, w 8ce, Cztery tomy 
rOCZD1e. Rocznie 9 rubli. 
Bieg roku. Cz
stochowa, Leop. Kohn k8i
. 
garz, 187
. OpI'8WD;Y w skór
 25 kop., opraWD1 
w 8zagr. ze złoto brzeg. riO kop.
>>>
* BIELOWSKI A ' Pomniki dziejowe Polski. 
Monumenta. l'oloniae historica. Wydał: Au- 
gust Bielowski. Tom II. Lwów, nakładem 
.Aug. Bielowskiego, w drukarni Ossolińskich, 
1872, w 8ce, str. XXVI i 996, z 7 tabL litogr. 
Cena 16 zł:r. 50 cent. 
* BIELSKI Józef. (Dr). Homeopatya popuIarna. 
Według Dra C. Hermga z Filadelfii przeło- 
zył z francuzkiego (tłumaczenia Dra Leon fila)! 
uzupełnił własnemi uwagami i objaśnieniami 
powi
łtszył i do potrzeb zwolenników tej me- 
tody zastosował.... Z licznemi ilIustracyami. 
Lwów, 1872, w Bce, str. 1-280 i 7 tablic. 
Za li zeszytów 3 rub. 76 kop. 
* - Homeopatya dzisiejsza, napisał.... Dr. 
Med., prakt. homo we Lwowie, Dr. :Med., 
2Ikusz. i chirur. Uniwers. w Monachium, były 
wojskowy' l!!karz bawarski w czasie kampanii 
1866 T., czlonek Tow. "Halmemanna" w stut- 
gardzie. Lwów. księgo Seyfal'tha i Czajkow- 
Ilkiego, autor, druk Zakładu Ossoliils., 1871, 
W 8ce, k. 2, str. 42 i Ji:. l. 50 cent. 
* - Lekarz i chory, studyum przez Dra Med. 
Lwów, Seyfarth i Czajkowpki; druk Zakł:. Os- 
solińskich, 1871, w Bce, str. 29. 25 cent. 
BIELSKI .Yalenlin. These pour Je doctorat 
en ruedicine. Strasbourg, imprirn. G. Silber- 
mann, 1871, w 4ce, k. 2, str. 22. 
BIERZYŃSKI Roman. ,Dawne i obecne czasy, 
szkicobyc.zajowy. Warszawa, Gebethner, 1872. 
20 kop. , . 
- Pogląd na niektóre zadania społeczne, 
skreślił .... b. uczeń Uniw. Jagiel. Warszawa, 
w druk. Czerwińskiego i Sp., 1872, w 8ce, 
str. 149, K. 2. 11'ub. 
- Nieco o prawie kobiety i pracy, skreślił 
autor dzieła: Somatologie de la femme. War- 
szawa, druk Czerwińskiego i Spółki, 1871, 
w Sce, k. l i od str. 35-62. 30 kop. 
'" BIESIADECKI Alfred. Poszukiwania dolo- 
nane w Zakładzie patologiczno-anatomicznym 
Uniwersytetu JagieIlońskiego w r. 1870, po- 
dał Prof. Dr.... Kraków, D_ E. FI'ieillein, druk 
Uniw., 1871, w 81;'e, str. V i 145. 1 złr. 20 c. 
BILlŃSKI Leon Dr. Procent a czynsz. War- 
lizawa, w drukuni A. Pajewskiego, nakładem 
autora, Gubrynowicz we Lwowie, 1872, w 8ce, 
str. 84. (Odbitka z Ekonomisty.) 1 zlr. 20 c. 
BIRD Dr. Duch puszczy. Opowiadanie z ame- 
rykańskich borów. Przełożył i obrobił W. L, 
Anczyc. (Z 8 obI'. litogr.) Warszawa. nakład 
Gebetbnera i Wolft'a, druk J. Ungra, 1872, 
1f 8ce, str. 252 i Rejestr. B złp. 
BLOZIUSZ Lud. Ustawy zycia pobożnego 
przez ..... opata lucieńskiego zakonu św. Be- 
nedykta. Pelplin, J. N. Roman, 1871, w 16ce, 
litr. 176. ó 'sgr. 
* BLUMENSTOCK L. Barbara Ubryk. ge- 
r1cbts-ii.rztlicher Berich' 1iber deren Korper-. 
und Geis
es-Zu8tand, erstattet von Dr.... Doc. . 


- 8 :-.. 


d. ger. Mellizin Zll KraKan. (Separat-AtJdrack 
aus Nr. 20-24 uer Wiener .MedizinischeIi 
Wochenschrirt.) Wien, Druckerei der Wiener- 
Zeitung, 1871, w Bce, str. 25. 
* - Praktisches Haudbuch der gericht1iche11c 
Medizin von J. J. Casper nen bearbeitet etc." 
besprochen von.... (Separat-Abdruk RUS der 
Wiener Mediz. Presse, 1871). Wien, Drnck 
F. B. Geitler. w Bce, str. 9. 
* - Toż (Abdr. aus d. Wiener :Med. P.ressei 
1872), tamże, w 8ce, str. 8. 
* - Einige gerichtsarztl. FilIe von Angen- 
Verletzungen, mitgetheilt von .... (Abdruck 
aus der Wiener Med. Presse.1871) w 8ca, 
str. 17. 
* - Piśmiennictwo lekarskie. Chorinsky. Eine 
gerichtlich-psychoJ. Untersuchung von Prof. 
D. F. W. Hagen. Rozbiór. (Odb. z Przeglądu 
lekarsk.) Kraków, druk. Uniwers., w 8ce, 
str. 9. 
* - Kilka przypadków dochodzenia stanu 
umyslowego sKreślił.... Prof. Wszechn. Jagiel. 
Lwów, druk Dobrzańskiego i K. Gromaua, 
1872, w Sce, str. 59. 60 cent. 
*.- Uwagi sądowo lekarskie o zaczadzeniu 
napisal Dr. .... Prof. Uniw. Jagiel. Rzecz czy- 
tana na posiedzeniu Tow. lek. krak. d. 16 
Stycznia 1872. (Osobue odbicie z Przeglądu 
lekarskiego.) Kraków druk Uniw. Jagiel., 1872, 
w 8ce, str. 27. 30 kop. 
* - Zmarznięcie czy uduszenie? Przypadek 
sądowo lekarski skreślił Prof. .... ltj71, w Bce, 
str. 5. 
* Bluszcz, Kalendarzyk damski na r. prze- 
stępny 1872. Lwów, J. Osiecki, w 8ce, str. 
93 i 85. 60 cent. 
B!uszcz, Pismo tygodniowe ilIustrowane dla 
lroblet. Rok VlI. Warszawa, nakład Gliicka- 
berga, 1871-1878, fol. po 52 .Nrów. Rocz. 
7 rub. 20 kop. 
* Bławatek, kalendarzyk damski na rok 1871. 
Rok II. Lwów, Maniecki, w 8ce, str. J44. 50 c. 
* (BOBRZYŃSKI ) Jubileusz niemiecki w MaI. 
borgu. (Odbitka z Czasu.) Kraków, druk L. 
Paszkowskiego, 18i2, w 8ce, str. as. 
BOCK Dr. Prof. Człowiek w stanie zdro- 
wia i choroby, z 8 wydania przerobił Dr. Ja- 
kób Rosenthal. Warszawa, nakł:. S. H. Me
z- 
bacha, druk. Cotty, 1872, W 8cc, z 90 ryci- 
nami, 2 tabl.litogr. Za 16 zeszytów 2 rub. 
40 kop. 
BODUSZYt1ISKI Słano O zabójstwie ze sta- 
nowiska teoryi i prawodawstw obowiązujących 
przez .... Mag. prawa i adm. Warszawa, M. 
Gliicksberg, druk S. Orgelbranda, 1871, w 8c&, 
str. 260 i II. l .rub. 20 kop. 
BOGDAN Jan tks). Nauka czytania polskiego. 
Kształcenie serca. Rozwijanie umysłu. War- 
szawa, nakład Sennewalda Gustawa, druk J. 
Ungra, 1871, w 8ce, str. 286 z 6 l'ycin. kolor. 
l rub. . 


J
>>>
'- 9  


* Bogiell! a prawdą. Powieść z ostatnich cza- 
sów. (080bne odbicie z_ Czasu. Autorka I\a- 
konnica klasztoru Wizytek.) Kraków, WIad. 
Jaworski, druk Czasu, 1871, w Sce, str. S06 
i k. l. 2 złr. 
BOGUCKI Adolf. Krótki podręczny regula- 
min hodowli jedwabników. Na arkuszu z ko- 
lorowanemi rycinami. Warszawa, 1871, 50 kop. 
. _ Jedwabnictwo nasze i obce. Dwa odczy- 
ty na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk J. Gold- 
manna, 1871, w 8ce, str. 61. 30 kop. 
BOGUCKI (Slachowicz Konstanty). Nauka 
czterech działań arytmetycznych, przez Kon- 
ltantego Stachowicza. Warszawa. nalU' Ge- 
bethnera i W olffa, druk J. Bergera, 1872, 
'fi 8ce, str. VIII i 278. 50 cont. 
BOJANOWSKI P. Geschehenes und Geschńe- 
benes. Tagebuchblii.tter eines Journalisten aus 
den Kriegsmonaten der Jahre 1870 u. 1871. 
Weimar, Bohlau, 1871, w 8ce, str. VI i 202. 
20 sgr. 
* BOJARSKI Aleksander. Zasady nauki o po- 
cątaniu, zestawił hiBtoryeznie i krytycznie 
objaśnił Dr. .... Prof. Uniw. Jag. Kraków, 
Autor, druk. Uniw., 1872, w 8ce, str. 176. 
l dr. 20 cent. 
* - Wykład prawa karnego. Kraków,1873, 
'1'/' łce, str. 272 i 168 (autografowane dla 
użytku studentów). 
BOKIEWICZ L. 'Hygiena popularna, czyli 
Nauka zachowania. zdrowia. Poznań, 1871, 
11' 8ce, str. 258. 
BOLANDEN Konrad. Nowy Bóg, tłumacz. ks. 
Bujina. Bytom, nakład Garusa, 1872, w 12ce, 
str. 61. 2'12 sgr. 
- Stary Bóg 
yje. Opowiadanie historyczne 
dla ludu katolickiego. Za pozwoleniem auto- 
ra i wydawcy na język polski przetłumaczył 
b. N. Bontzek. Bytom, T. B. Garus, 1872, 
'1'/' 12ce, str. 65. 2 'I. sgr. 
- Kielnia albo krzyż, tłumacz. ks. BQjina. 
Bytom, Garus, 1872, w 12ce, str. 100. 2'/
 sgr. 
BOLESŁAWITA patrz pod: Kraszewsld Ign. 
(BONAWENTURA święty.) Żywot Pana Boga 
naszego Jezusa Chrystusa t. j. droga zba- 
wienna, którą" przyjściem swojem na. świat 
dla odkupienia i wybawienia z mocy szatań- 
skiej rodzaju ludzkiego będ'Ac jako si
 nam 
mianował Drogą, Prawdą, i 2;ywotem, nas do 
nieba prowadził, nauczał i ożywiał, według 
Jtistoryi ewangielistów świętych opisana. War- 
Izawa, 1871, w 4ce, str. 232. 
- Toż, w drukarni Jasnej Góry CZfstocho- 
wskiej r. 1838}.Jo raz 9 drukowany. Za pozwol. 
wys. ks. bisk. Jen. Kona. w Wrocławiu. Wy- 
danie czternaste. Mikołów, T. Nowacki, 1871, 
w 4ce, str. 234. S sgr. 
· BOREJKO M. i Ta. Cza. Sekretarz i ad- 
wokat domowy. Zeszyt 1.-111. Lwów, B. Bo- 
dek, 1871, w 8ce. Zeszyt po 40 canto 


. BORKOWSKI Aleksander Dunin. Mowa sej- 
mowa..... 'posla samborskiego, dn. 2 Paździer- 
nika ]871. (Przędruk ze stenograficznych spra- 
wozdań sejmowych.) Lwów, nakład Fr. Bor. 
Twardowskiego, druk J. Dobrzańskiego i Gro- 
mana, 1871, w 12ce, str. 15. 10 cent. 
BORN Georg F. Engenia, czyli Tajemnice 
zamku Tuileries., Historyczno - romantyczne' 
opowiadanie z najnowszych dziejów Francyi. 
Tomów 5. Warszawa, Breslauer, druk Cotty" 
1872, w 16ce. Tom I. str. 278; Tom II. str. 
262; T. III. str. 276; T. IV. str. 838; T. V. 
str. 353. 24 złp. 
- Tajemnice stolicy świata, czyli Grzesz- 
nice i pokutnica. Romans, przekład z niem. 
Tomów 4. Warszawa, J. Breslauer, druk J. 
Cotty, ]872, w 8ce, T. I. str. 357; T.II. str. 
362; T. III. str. 315; T. IV. str. 294. 4 rub. 
* Bosko nowy czarnoksiężnik bez apara- 
tów, uzupełniony i powiększony. Lwów, na- 
kładca H. Bodek, 1871, w 16ce, str. 64. 15 c. 
* BOŚNIA.CKI Zygmc Iwonicz w czasie pory 
k'1pielowej r. 1870. Sprawozdanie lekarskie 
z ruchu i postępu w zdrojowisku podał Dr... 
lekarz zdrojowy. Kraków, druk. Akad., 1871, 
w 8c,e, str. 39. 
* - Toż r. 1871. Kraków, druk. Uniw., 1872, 
w 8ce, k. l, sb.-. 42. 
BOUVY W. O. J. Wiązanka ofiarowana Jó- 
zefowi świętemu ogłoszonemu patronem ko- 
iicioła powsze,chnego w dniu 8 grudnia 1870, 
czyli krótkie nawiedzenia na każdy dzień 
miesią,ca, prze tłum. z franc. według 4 wyd. 
Poznań, 1872, w 82ce, str. 83, k. 15. 
_ * Boze Ciało, XXXII nawiedzeń i uczczeń 
lii. Sakramentu podczas oktawy Bozego Ciała. 
itd. Jasło, Stoeger, 1871, w 16ce, str. 286 i 
IX. 40 cent. 
BRANICKI Ksawery. Liberation de ]a Fran- 
ce par un impot sur le capital, par.... Pari", 
E. Dentu, impr. Boblout, Questroy et Comp.,. 
1871, w 8ce, str. SI. 
. Bractwo św. :Maryi :Magdaleny patronki. 
pokutują,cych grzeszników. Kraków, druk Uni-- 
wers., 1871, w 8co, str. 21. 
BRATKOWSKI SIanisław. Rady dla młodych 
Polek z okoliczności pisania listów. PQznań,_ 
Dr. T. H. Daszkiewicz, 1871, w Sce, str. 96. 
20 sgr. 
Bratobójcy (Dwaj) czyli kaplica w Trochten- 
fiDgen, powieść dla ludu katolickiego. Nie- 
mieckie Piekary, Reisewicz, druk F. Zalew- 
skiego, 1873. 3 sgr. 
BROC P. O prze.mianie gatunków. RzecE 
miana w Towarzyst. antropologicznem w Pa- 
ryzu. (Z Revue scientifique.) Warszawa, nakła- 
dem drukarni J. Sikorskiego, 1872, w l&e, 
str. 103. 80 kop. 
BROCK Jul. And. De controversiis, quu 
pOllt ,pacem Thorunensem eecundam iD.W 
2.
>>>
'Casimirum IV. regem PoIoniae et terru Prus- 
siae exortae sunt. Dissert. inaug. bistor. Vra- 
tislaviae, W. Friedrich, 1871. w 8co, k. l. 
str. 47. 
* BROOOWICl Mac. J. Cnriculum vitae, skre- 
8lił dlą swoich przyjaciół M. J. B. Kraków, 
nakładem- J. Brodowicz
 druk Leona l'asz- 
kowskiego, 1872, w Sce. str. 15. 
* - Polne kwiatki (wiersze). Kraków, druk 
Uniwers., 1861, w 12ce, str. VI, 151, V i V. 
* - Toz. Wydanie powtórne pomnozone. 
Kosztem Wydawcy na cele dobroczynne. Kra- 
ków. druk Uniwers., 1872, w 12ce, litr. X, 176, 
XII i I. 1 złr. 
* - Przegllłd ogólny swojego zawodu le- 
karskiego i nauczycielskiego, spisał.... Dr. 
Med. i wysłużony Prof. praktyki lekarskiej 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, druk 
Uniwers. Jagiełł., 1871. w 8ce. k. niel. 4, str. 
XX i 13], Ałłegata str. 198. Bł
dy str. IV, 
tablio XIX, wzorów IV w 4CB i l ryc. 3 złr. 
BROOZIŃSKI Kazimierz. Pisma. Wydanie 
zupełne poprawne, dopełnione z nieogłoszo- 
nych rllkopismów, staraniem J. l. Kras.zew- 
skiego. Poznań, druk Kraszewskiego, 1872, 
w Bce. Tom l. str. VII i 400; Tom II. Itr. 563. 
Prenum. na 6 tomów 10 złr. 
* BROOZIŃSKI K. i ZIELIŃSKI Gustaw. Wie. 
Bław, sielanka; Kirgiz, powielić. Lwów,1871, 
w 16ce. str. 78. 20 kop. 
* BROSSMANN Georg. Geistliche Lieder und 
'Gebete fiir we katolische Pfarrgemeinde in 
Biała, verfasst und gesammelt von dem ver- 
storbenen Pfarrer Herrn ..... Zehnte vermehr- 
te Auflage. Biała, Verlag v. Fr. Gizicki, 1871, 
w 8ce, str. 188 j. III. . 
BROHL Rob. Tablica nawozów sposobem 
.graficznym ułożona, wykazująca, ile rOBliny 
powszechnie uprawiane wyczerpujlł z gruntu 
części mineralnycb, i jak ubytek ten dla utrzy- 
mania równowagi zastłpić sztucznemi nawo- 
zami, podług niemieckiego wydania Dr. G. 
Heppe, obliczona na miarv i wagę krajowI!. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 16 i tabl. l rub. 
BRZESKI M. Obrazkowy elementarz nauki 
pisania i oZJtania, oraz początkowego języka 
polskiego, obejmujQcy w dwóch częściach do 
500 rycin, podług analogii brzmienia głosów 
i tworzenia. zgłosów i wyrazów dla P.ocz
t- 
kuj,!cych dzieci Czt)ść I i II. Poznań, Zupań- 
liki, druk M. Bussy, 1872-5, w 8ce, str. 24 i 
od 27-80, z 500 ryc. w tekscie. Po 5 sgr. 
BRZEZIŃSKI Antoni. Na Piotrowy jubileusz 
Piusa. IX. Papieża. kazanie miane na Górce 
duchownej. Poznan, 1871, w 8ce, str. 6. 1'/2 sgr. 
- Mowa żałobna na pogrzebie ks. Dra Ale- 
ksandra Prueinowskiego, powiedziana w Gro- 
dzisku dnia 19 lutego 1872 r. Poznań, druk 
F. H. Daszkiewicza, w 8ce, str. 8. 2 '12 sgr. 
- Mpwa 
ałobna na. pogrzebie ks. Jana 
(łhryz08tOJDa Arendta, powiedziana we Wło- 


- 10 - 


szako\vicach dnia 24 lutego 1872 r. Poznań, 
druk Daszkiewioza, w 8ce, str. 11. . 
- Wspomnienie o śp. Edmundzie Boja
 
nowskim fundatorze Zgromadzenia służebni- 
czek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej, ze- 
brał i spisał..... Poznań, T. Daszkiewicr:, 1872 , 
W 16ce, str. 65. 7'11 sgr. . 
BRZEZIŃSKI Jan. Der Kumys. Inaugural- 
Dissertlltion zur Erlangung der Doctorswiirde 
etc. Be
'lin, Druck G. Lange, 1872, w 80e; 
str. 56. II a tal. 
. BUCHOWSKI Adam. O sprawie roboczej po 
wsiach, napisał.... Kraków, druk Kraja, 1871, 
w 8ce, str. 17. 
BU CZYŃSKI Roman. O jurysdykcyi karnej 
w sprawach mi\jdzynarodowych. Warsza,,.a 
1872, w 8ce, str. 176. 75 kop. 
BUOGE (Pro£ Dr.). Anatomia praktyczna. 
Przekład dzieła Prof. Dra Budgego: "Aniei.. 
tung zu den Prapaririibungen," prze:!.: Dra 
Wacława Mayzel (Majzla), laboranta. przy ka- 
tedrze fizyol. i histol. w c. k. Uniwersytecia 
Warsz. (Z drzewor. w tekscie.) Biblioteka 
umiejętn080i lekarskich. Warszawa, Wydaw. 
red. Gazety lekarskiej, druk J. Bergera, 187.1, 
W 8ce, str. VIU i 462, II. 26 złp. 20 gr. 
BUOYTA Jan. Powinszowania na dni Imie. 
nin i Nowego Roku. Warszawa, druk Czer:" 
wińskiego, 1872, w 16ce, str. 72. 20 kop. . 
Budźet kwaterunkowy m. Warszawy. War- 
szawa, 1871, str. 20. . 
Budźet miasts Warszawy na r. 1871. War- 
szawa, w druk. miejekiej,187l, w 4ce, str. 458 
... B(UGNO) M. Sekretarz najnowszy podrę- 
czny, czyli wzory listów w różnych przed- 
miotach, oraz podań, ceesyj, kwitów, świa- 
doctw. testamentów, kontraktów, tytulacyj itd. 
zebrane przez M. B. Rzeszów,1872, w 16ce , 
5tr. 112 i IV. 60 cent. 
BUKAR Seweryn. PamiIJtniki.... z rtjkopismu 
1)0 raz , ierwsz y ogłoszone. Drezno, druk i 
nakład . I. Kraszewskiego, 1871, w 8ce, atr. 
VllI i 224. (Biblioteka pamiętników i podró- 
ży po dawnoj Polsce. wydawana przez J. I. 
Krasz:Jwskiego. Tom V.) 95 kop. 
(Bukowina.) Bevolkerung und Viehstand von 
dcr Bukowina nach der Zii.hlung vom 31. De- 
zembcl' 1869. HCI'aus
egeben von der k. k. 
statist. Central.-Commlss. Wien, Druck der 
Hof- und Staatsdruckcl'ei, 1871, w 4ce, str. 26. 
* BUKOWSKI S. (ksiądz, nauczyciel religii 
przy gimn. wyz. św. Jacka). Słowo o ankiecie 
gimnazyalnej, zwołanej do Wiednia we Wrześ- 
niu r. b. Kraków, w Druk. Uniwerll. Jagiell. 
1870, w 8ce. str. 10. 
* BULlŃSKI Melchior (ks.). Historya kościoła 
polskiego. 1'. I. Epoka piastowska. Kraków, 
Nowolecki, druk Czasu. 1873, w 8ce, k. niel. 
8, str. 112 i XlI. .Fl'enumerata na 4 tomy 
12 złr.
>>>
- 11  


... BUŁAWA Ernest (Tarnowski Wł8d.). Izaak, 
:mysteryum z dziejów biblijnych przez ..... 
Lwów, nakład Gubrynowicza i Schmidta, druk 
K. Gromana pod zarządem A. Skerla, 1871, 
'W Bce, str. 40. 40 cent. 
* BURZYŃSKI Piotr. Prawo polskie prywat- 
l1e. Tom II. Kraków, nakład autora, lB71 , 
w Bce, str. 656. 5 złr. 
* BUSZCZYŃSKI Stefan. Pol i jego pisma 
])rzez .... Kraków, nakład (?) wydawnictwa 
Kraju, druk Kraju, 1873, w 8ce t str. 68. (Wy- 
drukowal wbrew woli autora ud. Oumplo- 
wicJ: w feulet. Kraju i odbił osobno.) 
* _ Minimum ludnośi:i polskiej Król. kon- 
gresowego w r. 1870 i 1872 krytycznie spraw- 
dzonej a z oficyalnych źródeł wyj
tej przez 
1!(uBZczyńskiego). Lwów, . nakład Gaz. nar., 
1873, w 8ce, str. 16. (Odbitka z Gaz. nar.) 
BUSZYŃSKI IgnacJ
 Dubissa główna rzeka 
--w dawnem Ksi!.Jztwie Zmudzkiem, dziś w go- 
"bernii Kowieńskiej, przez J. B. Wilno, 1871, 
" Bce; str. 69 zlmaPPI!. 60 kop. 
_ Kroze, ich przeszłość i stan obecny przez 
.J. B. Wilno, Zawadzki, u Gliicksberga w War- 
.szawie, 1872, w Sce, str. 101 i 2 ryc. 5 złp. 
10 gr. 
BJdło. Ust!.Jp r; Encyklopedyi rolnictwa 
(z wieloma drzeworytami). Warszawa, druk 
.J. Bergera, skład u Gebethnera i Wolffa, 
1872, w 8ce, str. 98. 1 rub. 
BYKOWSKI Jaksa Piołr. Nomina Bunt odiosa, 
epizod z dziejów swatania. Odessa i Warsza- 
wa, nakład autora, druk Ulricha. i Schotta 
". Odessie, 1872, w 12ce, str. .196. 1 rob. 
_ Pami
tniki włóczęgi (z czasów przejścia 
.XVIII do XIX wieku) ogłosił..... Tomów IV. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1872, w 8ce, 
.str. 323, 297, 232 i 195. S rob. 60 kop. 
BYRON Lord. Sardanapal, tragedya, prze- 
kład Fryderyka Krauzego. (Odbitka z Bibl. 
warszaws.) Wanzawa, Wyd. rtJd. Biblioteki 
warszawskiej, druk J. Bergera, 1871, w 8ce, 
,1Itr. 182. l rub. 


CABALLERO Fernand (Bohl Cecylia). Powie- 
.jci hiszpańskie. I. Sumienie nie da się zagłu- 
.-szyć. Powieść. Poznań, X. J. Stagraczyński, 
1872, w 8ce, str. 41. 10 kop. 
CALOERON de la Barca Pedro. Alkad zZala. 
mei. Tragikomedya w 3 odsłonach, przekład 
proZł Ed. Chłopickiego. Warszawa, druk Kro- 
koszyńskiego, 1873, w 8ce, str. 92. 4 złp. 
.* CARRt i BARBIER. Faust, opera w 1\ a. 
pp..... przekład polski J. Matuszyńskiego. 
Lwów, Red. Gaz. narod., 1812, w 16ce, str. 
71. 20 cent. 
CASTELLARE Emil. Mowa (o wolnoŚCi wy- 
:znań). Ziirich, Kossobudzki, 1872. W cent. 


CASTILlON A. Wakacye Da wsi. Powieść 
naukowa dla dzieci, przełożył J. Ch
ciński. 
Warszawa, nakładem G. Sennewalda, w dru- 
karni J. Ungra, 1873 (1872), w Bee, Itr. 890, 
rejestr i 34 rycin. 8 złp. 
Catalogus ecclesiarum et utriusque Cleri 
tam saecularis quam regularis Dioecesis VIa. 
dislaviensis seu Calissiensis pro A. D. 1872. 
Warszawa, w drukarni Czerwińskiego i Sp., 
1872, w 8ce, str. 120. 
* Catalogus provinciae Galicianae Societ. 
Jes
 ineunte anno 1872. Cracoviae, ex typ. 
dicta Czas, 1872, w Bee, str. 43. 
CELlCHOWSKI Zygmunt. De Contibul, qui 
ad abdicationem Joannis Casimiri et electio- 
nem Michaelis Wijniowiecii pertinent 1668 
-69. Dissertatio inaug. historica, qnam ad 
summos in philosophia honorel in alma litter. 
Univ. Lipsiensi rite capessendos acripsit..... 
Polonus. Dresdae, typ. J. I. Kraszewski. 1871, 
w 8ce, str. 94. 60 kop. 
* CELlŃSKI J6zef. . Studya astronomicn8 
ś. p..... Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 
nakład L. Celińskićj, 1872, w 8ce, str. XVII, 
205, IV i tabl. 2. (Odbito 300 egzemp.) Pre- 
numerata l zlr. 60 cent. j cena handl. 
 złr. 
* Cennik Da drzewa i kwiaty owocowe. 
Lwów, 1871. 
* CERCHA MaksJmilian. Wzory naukirysunkQ 
dla szkół ludowych ułozone i wydane przez..... 
Prof. rys. przy Seminarynm źeńskiem w Kra- 
kowie. Dział l. Poszytów 111. Kraków, Zakład 
litogr. M. Salba, Col. padł., tablic 56. Zeszyt 
po 40 cent. 
. CEZAR Jullu8z. Pamiętniki o wojnie Gal- 
lickiej, przekład z łacińskiego. Zeszyt I. i II. 
Lwów, nakło Seyfartha i Czajkowskiego. 1872, 
w 16ce, str. 121. Zeszyt 11. 45 cent. 
CHAROOU (ksiQ:dz). Pamiętnik Anioła Stróźa 
przez..... Poznań, M. Leitgeber i Spół., 1878, 
str. 230. 15 sgr. 
. Chata (czasopismo). Lwów, 1871-73 r., 
w 8ce. Redaktor ksi'łdz Hołyński. 
CHĘCIŃSKI Jan. Beata, operetka w 1 akcie, 
muzyka Stan. Moniuszki. Warszawa, 1872. 
w 16ce, str. 30. 40 kop. 
* _ Verbum nobile, opera w l a.,..1Il01l'8..... 
muzyka St. Moniuszki. Lwów, Gaz. narodowa, 
1872, w 16ce, atr. 42. 20 cent. 
_ Wiązanka, zawierająca powiastki i opo- 
wiadaniu dla młodego wieku. Rok II. War- 
szawa, nakładem J. Kąufmaua, w 8ce, str. 
309. Kartonow. 1 rub. 20 kop. 
CHEVALlER Michał. Wpływ swobód ekono- 
micznych na postęp spółeczeństwa, przełozył 
z francuskiego Stanisław CzarnowBki. Wyda- 
nie drugie. Warszawa, Oebethner i Wolff, 
druk Gazety polskiej, 1871, w 8ce, str. 24. 
15 kop. 
* Cbleb duszy, czyli Zbiór najzwyczajniej- 
szych nabozeństw. Sanok, druk Pollaka, 187%, 
w 16ce. (Odbito 1000 egzempl.)
>>>
CHLEBIK Franz. Kraft tmd Stofł' oiler der 
Dynamismus der Atome aus Hegel'schen Prae- 
missen abgeleitet von Franz Chlebik. Berlin, 
Elvin Staude, 187S, w 8ce, str. 229. 
* CHLEBOWSKI Stan. Odpowiedź panu Dr. 
Wojciechowi Urbańskiemu na jego recenzyo 
Fizyki St. Chlebowskiego. Lwów, K. W. W., 
1871, w 8ce, str. 26. Gratis. 
CHlAPOWSKI Franc. (Dr. Med.). O stosunku 
nauk przyrodniczych do innych nauk. Poznań, 
Leitgeber i Spólka, druk Kraszewskiego, 187S, 
w 8ce, str. 32. 8 sgr. 
. - O wspóldziałaniu Faradaya w przeobra- 
zaniu nowoczesnym niektóryeh poj
ć w fizyce. 
Poznań, nakład autora, Leitgeber et Comp., 
1872, w 8ce, str. 29. 8 sgr. 
- O wykładach popularnych, mianowicie 
2 pola Jłauk przyrodniczych. Poznań, autor, 
Leltgeber, 1872, w 8ce. str. 82. 8 sgr. 
- Trzy wykłady czytane na posiedzeniach 
ogólnych Naukowego Towarzystwa Akademi. 
ków polskich w Berlinie w ci,!gu r. 1872-1872. 
Poznań, nakład autora, Leitgeber i Sp., druk 
Kraszewskiego, 1872, w 8ce, str. III, 82, 29, 
82. 20 sgr. 
CHŁAPOWSKI Stan. Sprawozdanie z udziału 
w czynnościach poselskich na Sejmie w Ber- 
linie z r. 1871, przesłane wyborcom powia- 
tów kOBciańskiego i bukowskiego przez ich 
posła. Bez w. m., czcionkami nowej drukarni 
T. H. Daszkiewicza, 1871, w 4ce, str. 7. 
'" CHŁĘDOWSKI Każ. Album fotograficzne, 
zebrał Kalasanty Kruk. Cz
ść l. i II. (Oddruk 
z {euilIetonu Kraju.) Kraków, Część I, druk 
Budweiser3 i Część II, druk Kraju, 1870-71, 
w 12ce, str. IV, 219 i 160. 2 złr. 
'" 
 Ella, powieść przez..... (Oddruk z fenil- 
letonu Kraju.) Kraków, nakład Wyd. Kraju, 
1872, w 12ce, str. 353 i karta I. 1 złr. 50 c. 
'" - Po nitce do kł
bklł. powieść przez..... 
(Odbitka z Kraju.) Kraków, Wyd. Kraju, D. 
1!:. Friedlein, 1872, w 12ce, karta l. str. 238. 
1 złr. 50 cent. 
'" - Skrupuły, powieść przez..... (Odbitka 
z Kraju.) Kraków, nakład Wyd. Kraju. 1871, 
w 12ce, str. 320. 1 złr. 50 cent. 
CHŁOPICKI Edward. Dzieje jedynaka, po- 
wieść. Warszawa. druk Ch. Keltera. 1872, 
'W 8ce, str. 139. 60 kop. 
* CHMIELOWSKI Józef. Dziwne spotkanie, 
przez Józefa z Bochni. Kraków, nakład wy- 
dawcy Włościanina, 1871, w 16ce, str. 25.- 
Razem zbro@zurowane: Wdzięczność sieroty, 
przez Józefa z Bochni. Kraków, nakład wy. 
dawcy Włościanina, 1871, w 16ce, str. 16. 
* - Zagadki, zgłoskówki, łamigłówki, 
rebusy dla grzecznych i pilnych dzieci, napi- 
lIa}"... nauczyciel szkoły głównej. redaktor 
"Włościanina" i "Zagrody." Kraków, nakład 
Juliusza Wildta, 1871, w 8ce, litr. Vlll i 162. 
60 cent. 


-- 


- 12 


. CHMIELOWSKI Piotr. Giene2a fantazyj. War- 
szawa, nakład Red. Niwy, Gebethner i Wolft'. 
druk Sikorskiego. 1873, w Bce. str. 99. 8 złp
 
10 gr.. 
- Kobiety Mickiewicza, Słowackiego iKra- 
sińskiego. Warszawa, nakład Przegl. tygodn... 
1873. 
CHOCISZEWSKI Józef. Biblioteczka dla dzieci, 
wydanie J. Chociszewskiego. Poznań, 1873. 
R?cznie 24 Tomiki, każdy po 64 str. (Tom I: 
Hlstorya polska; Tom II: Ksią,żeczka o zwie- 
rzętach j Tom III: Powiastki; Tom IV: Wybór 
nabożenstwa.) Tom po 2 sgr. 
- Mała historya polska dla dzieci, z obraz- 
kami. Ułożył..... Poznań,1873, str. 64. 2 agr.; 
z oprawił S sgr. 
- Piosnki, dumki i arye narodowe. Zebrał 
i wydal J. Chociszewski. Część l. Poznań. 
nakładem autora, w drukarni A. Schmaedic- 
kiego, 1872, w 32ce, str. 128. ó sgr. 
CHODYŃSKI Adam. StefanDamalewicz, histo.. 
ryk , przeło.żony Kanoników lateraneńskich 
w Kaliszu. Zywot skreślony przez..... Poznań. 
druk i w kom. księgo N. Kamieńskiego i Sp... 
1872, w 8ce, str. V, 127 i l. 16 sgr. 
- Poezye, przez..... Drezno, drnk J. I. Kra- 
szewskiego (W. .f.ebińskiego) w Poznaniu,. 
1872, w 12ce, karta 1, str. II i 116. 15 sgr. 
- Wiersz na jubileuszowy obchód w Kali-. 
szu urodził/. Kopernika 19 Lut. 1873, przez..... 
(Dodatek do Kaliszanina.) Kalisz, W. Hinde- 
mith, 1873, fol., 1 karta. 
CHODŹKO Ignacy. Obrazy litewskie. Sery&;. 
IV. Wydanie trzecie. Wilno, Zawadzki,1872. 
w 12ce, str. 202. 1 rub. 
- 'Toż. Serya V. Wydanie trzecie. Tamże. 
1872, w 12ce, str. 256. 1 mb. 15 kop. 
'" CHODŹKO Leonard. Historya domu Rawi- 
tów Ostrowskich, związana z dziejami Pol- 
ski, Rusi, Prus, składających rzeczpospolitłc 
polską, oraz przedstawiająca stosunki państw 
obcych, o ile te wpływały na upadek rzeczy- 
pospolitej między latami 1190-1650, skre- 
ślił..... Z przedmową Kar. Widmana zawiera- 
jącą żywot Wł. Ostrowskiego, ostatniego mar-o 
szałka Sejmu pols. w r. 1831. Lwów t


 d 
F. H. Richtera, 1871, w Bce, str. V 
i 532. ó złr. 
CHOJECKI Edmund. O patryotyzmie i objawy- 
jego u niektórych narodów. Paryz. 1872. 
50 cent. 
CHOIŃSKI Tymol. UrZl!dzenie lasów, po
_. 
cznik praktyczny dla obywateli ziemskich. 
Warszawa, naklad Gazety rolniczej, 1872, z 8 
tabl. 2 rub. 
CHOMENTOWSKI Władysław. Stanowisk!) 
praktyczne dawnych niewiast, przez..... (Od- 
druk z Kroniki.) Warszawa, druk J. Jawor- 
skiego, Gebethner i W o
 1872, w 8ce, kart. 
2, str. 72. 60 kop.
>>>
- 13 


. CHOTOMSRI Bolesław. Przyczyny niepo- 
'\Vodzeń przemysłowo-handlowych w Galicyi. 
Czerniowce, Ignacy Szęgierski, 1871, w 8ce, 
str. 22. 40 cent. 
* CHOTOMSKI Wład. (hr.). Powitanie Wiel- 
kopolan, Szllj,zaków i Krakowian w gościn t! 
przybyłych do Lwowa d. 13 Sierpnia 1871 r. 
Lwów, K. Wild, 1871, w 8ce, str. 7. 10 cent. 
* _ Wiwat Kraków w Postępie, a Postt!P 
w Krakowie. Toast z powodu uroczystości 
d. S Maja wniesiony na biesiedzie urz'!dzo- 
llej w "Postępie" stowarzyszeniu rękodzielni- 
ków i przemysłowców w Krakowie. Kraków, 
.druk W. Jaworskiego, S. A. Krzyżanowski, 
1871, w 8ce. 20 cent. 
. Chrystus w ogrojcu na modlitwie czyli 
Ksilj,żka do nabożeństwa i nauki służ,!ca dla 
Chrześcian katolików, wydana z polęcenia ks. 
St. O. d. i P. W. z dodaniem Katechizmu dla 
dorosłych i pieśni kościelnych na cały rok. 
Bochnia, nakład i druk Waw. Pisza, 1873, 
W 8ce, kart 2, str. XII i 612. l złr. 40 cent. 
. . CHRZANOWSKI Leon. Sprawa szkół ludo- 
wych i wychowania pocz'!tkowego w Galicyi 
;na tegorocznej sessyi sejmowej. (Odbitka z 
Kraju.) Kraków, czcionkami drukarni Kraju, 
1871, w 12ce, str. 109. 
* CHRZANOWSKI Slan. i Leon. Pułascy, 
.powieść historyczna przez..... Tom I i II. Kra- 
kow, nakład autora, druk Czasu, 1871 -72, 
w 8ce, str. VIII, 292, 445 i l karta. S złr. 
liO cent. j na lepszym papierze 4 złr. 
CHRZANOWSKI Thadee. Description du pont 
sur le Boug pres de Terespol chemio de fer 
Terespol-Brest, avec 10 planches. Varsovie, 
1871, fol., str. 27. 4 rub. 50 kop. 
* CHRZANOWSKI Wojciech. Pisma wojskowo- 
-polityczne podawane rZ'ldom polskiemu, an- 
gielskiemu, francuskiemu, tureckicmu i pie- 
monckiemu, przez jenerała..... w okresie czasu 
od 1830 do 1856 r., wydał i objaśnił zary- 
-sami współczesnych zdarzeń dziejowych Leon 
Chrzanowski. Tom I. Kraków, nakł. wydawcy, 
Friedlein, druk Czasu, 1871, W 8ce, str. 229, 
.kart nieJ. 2. l złr. 25 cent. 
CICERO. Mowy przełożone przez E. Ryka- 
czewskiego. Nakładem Biblioteki Kórnickiej. 
Tom I., II. i 111. Paryż, druk L. Martineta, 
1870/1, w 8ee. Tom I, str. 578; Tom 11, str. 
586; Tom III, str. 602. 4 rub. 20 kop.; cena 
l. Tomu 2 rub. 40 kop.j za 3 Tomy 6 tal. 
- Sen Scypiona (Somnium Scipionis) z ła- 
cińskiego przełożył i uwagami objaśnił. oraz 
poglądem historycznym na rozwój filozofii 
rzymskiej uzupełnił Henryk Sadowski St. c. 
warsz. Uniw. Warszawa, Gebethner i Wolff; 
1871, w 8ce, str. 72. 37 1 /, kop. 
CICHOWSKI Roman. Opis pługów i narz
dzi 
-rolniczych, wedle własnego pomysłu wykona- 
nych, wraz ze sposobem ich użycia, przez..... 
Z 18 drzeworytami. Warszawa, M. Orgelbrand, 
1871, w 4ce J str. 24. 50 kop. 


CIECHOŃSKI J6zef. Al' Hakim, powieł
. 
Tomów 11. Warszawa, nakład autora, Gebeth- 
ner i Wollf, w drukarni K. 
owalewskiego, 
1872, w 8cej Tom l, str. XlI l 190j Tom II, 
str. 229. 2 rub. ; na pap. wel. 2 rub. 50 kop. 
CIEMNIEWSKA M. B. Niech b
dzie pochwa- 
lony Jezus Chrystus, czyli Uczczenie Najśw. 
Sakramentu na kazdy czas, przez M. B. C. 
Warszawa, w drukarni Czerwińskiego i Spółki, 
1872, w 16ce. str. 96. 20 kop. 
- Nowenna do N. Maryi Panny łaskami 
słynlj,cej w Lourdes, z franc. przez M. B. C. 
Warszawa, druk Czerwińskiego i Sp., 1871, 
w 12ce, str. 31 i 1. 
_ Tydzień uświ
cony nabożeństwem do 
najśw. Serca Jezusa, z franeuzkiego przez M. 
B. C. Warszawa, druk Czerwińskiego, 1872, 
w 16ce, str. 61 i l. 
CIESIELSKI Teofil. Untersuchungen fiber dis 
Abwartskriimmung der Wurzel. (Separatab- 
druck aus Cohn: Beitrage zur Biologie deI." 
Pf!"nzen, II. Hert.) Breslau, Druck von Rob. 
Nischkowsky, 1871, w 8ce, str. 36 i kart 8. 
CIESZKOWSKI August. Ojcze. nasz. Wydanie 
drugie. Tom I. Poznań, J. K. Zupański, 1871, 
w 8ce, str. 354. 2 tal 
CIOŁEK Stan. Liber canceUariae Stanislai 
Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen KB- 
nigskanzlr.i aus der Zeit der husitischen Bewe- 
gung. Herausgegeben von Dr. J. Caro Pro- 
fessor. Wien, bei Gerold, 1871, w 8ce, str. 227. 
l złr. 80 cent. 
* Codex diplomat.icus Tinecensis. Kodeks 
dyplomatyczny tyniecki, wydany staraniem 
i nakładem Zakładu narod. im. Ossolińskich. 
Część I. ,XIlI. i XIV. wiek). Lwów, Zakład 
narad. imienia Ossolińs., J. Milikowski, 1871, 
w 4ce, str. VIl, 198 i I. (Do druku sposobił 
Wład. Skrzydylka.) 2 złr. 50 cent. 
* Codex diplomaticus Vielicensis. Kodex 
dyplomatyczny wielicki, wydany z polecenia 
J. E. H. Agenora Gołuchowskiego staraniem 
Red. Gaz. lwowskiej (spisał F. Wolański). 
Lwów, druk K. Budweisera, 1871, fol., str. 
VI11, li8 i 11, tabl. 25 przerysow. 5 złr. 
COHNSTEIN J. (Dr.). Wykład położnictwa dla 
użytku uczących się i lekarzy. Przekład doko- 
nany przez tłumaczy wykładu Patologii Nie- 
meyer8 i wykładu Chirurgii szczegółowej Em- 
merta (z 20 drzeworyt.). Warszawą, 1872, 
w 8ce, str. VlII i 287. 2 rub. 50 kop. 
* COLLlNS Wilkio. O zmroku. Przekład II 
al}giclskiego przez A. D.....t!. (Bibliot. najc. 
pow. i rom. Tom XXI.) Lwów, Gubrynowicz 
i Schmidt, 1871, w 8ee, str. 824. 2 złr. 
CONSCIENCE Henryk. Choroba wyobraźni..:. 
z flamandzkiego, wydał ks. J. Stagraczyl!ski 
redaktor Tyg. katol. (Dod. do Tyg. katol.) 
Poznań, nakt Wyd. w kom. Tyt. Daszkiewi- 
cza, czcion. A. Schmadickiego J 18'll, w 8eo, 
k. l, str. 135. 7 1 / 3 sgr.
>>>
-14. 


· Coi, c1wutygoc1nik ilIustro"d.DY bez ilIu- 
Itracyi. Red. Wład. Sabowski. Kraków cd 1 
Kwietnia 1871, dwa razy w miesiQc. R. 1871 
Nrów 18; r. 1872 Nrów 7, w 4ce, po pół ark. 
Kwartalnie 40 cent. 
* Consistorio (Ex) genera1i Dioecesis Craco- 
viensis Notificationes ad universum venera- 
bilem clerum tam saecularem quam regula- 
rem partis Dioeceseos Cracoviensis in civili- 
bus Imperio Caesareo Austriaco subjectae. 
Nr. I-XI. Cracoviae, tYPIS Univers, 1871, 
fol., każdy po l ark. Razem stron cil}głych 44. 
'* - Toż z r. 1872 Nrów XII, str. 40. 
'* - Toż z r. 1873. 
* Constitutio Sanctissimi D. N. qua censu- 
rae latae Bententiae limitantur, docUIDentis 
omnibus munita, censurisque Tridentini aucta, 
Donnullis ilIustl'ata commentariis in commo- 
dum confessariorum. Cracoviae, typ. L. Ja- 
worski, 1871, w 8ce, str. 32. 
· CRUEGER J. (Dr.). Fizyka dla szkół po- 
czlłtkowych.... opracowana przez Andrz. Jó. 
zefczyka. Kraków, nakład autora, druk Uniw., 
1871, w 8ce, str. IV, 106 j k. 2, z drzewor. 
60 cent. 
* - Toż. Wydanie 2gie. Kraków, autor, druk 
Uniwers., 1873, w 8ce, str. IV i III. 
CUNY Piotr. Nauka chodowania pszczół. 
Czt:ść I. obejmujlj,ca naukę budowy ulów. Część 
II. obejmuj'łca przyrodę pszczoły i jej chodo- 
wanie w ulach z plastrami. a w szczególności 
w stosunkach w okolicy ubogiej. Warszawa, 
nakład autora, druk J. Sikorskiego, 1872. w 8ce, 
Cz. I. str. 186; Cz. II. str. 219. 1 rub. 50 kop. 
- Toż, Cz. III. obejmuj,!ca: Chodowanie 
pszczół w ulach z plastrami ruchomemi czyli 
w ulach ks. Dzierżona. Warszawa, G. Senne- 
walIł, 1873, w 8ce. 1 rub.; razem 3 ruble. 
- Uwagi nad naukI! pszczolnictwa i nad 
budowQ ulów. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 82. 
75 kop. 
" CURTIUS Dr. J. Gramatyka języka grec. 
kiego. podług 8 wydania niemieckiego opra- 
cowal T. Steroal i Dr. Z. Samolewicz. Wyd. II. 
popraw. i pomnoż. Lwów, nakład K. Wilda, 
druk E. Winiarza, 1872, w 8ce, str. 320, 
'W Zesz. I. (Odb. 3,000 egz.) Prenum. 2 złr. 
10 cent. 
" Cwiczenia rachunków dla UCZDlOW klasy 
4tej w szkołach miejskich i głównych. Wie- 
deń, nakło c. k. ks. szkol., 1872, w 16ce, str. 
119. 21 cent. 
" - Toż dla szkół wiejskich. Wiedeń, na. 
kładem c. k. ks. szkol., 1871, w 16ce, str. 144. 
23 cent. 
ĆWIERCIAKIEWICZOWA Luc. O gospodar- 
stwie domowem. Odczyt I. miany w zakładzie 
nauk, sztuk i rękodzieł dla kobiet. Warszawa, 
Gabethner i Wolff, 1871, w 8ce, str. 24. 15 
kop. . 


- 366 obiadów za IS złotych, przez autor-o 
k!l Jedynych praktycznych przepisów, z do- 
datkiem 120 obiadów postnych bez ryb. Wy.. 
danie ósme poprawione i powiększone. War- 
szawa, 1871, w 8ce, str. LXI i 312. 75 kop. 
- Jedyne praktyczne przepisy w/lzelkich 
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast. 
Wydanie szóste, przejrzane i pomnożone. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. Vi 179. 60 kop.. 
CYBICHOWSKI Bronisław. Quae Socratis de 
diis et daemonis fuerint opiniones, et quae 
Xenopbonti Platonique in jis tradendis fide
. 
adjungenda sit, explicatur. Vratislaviae, Ma- 
ruscbke et Berendt, 1871 J W 8ce, str. 29. 
8 Bgr. 
· CYBULSKI Józef. Zbiór pio&nck teatral- 
nych, ofiarowany protektorom i lubownikom 
sztuki itd. Kraków, nakładem autora, w druk. 
Korneckiego, 1872, w 8ce, str. 32. 20 cent. 
" CYBULSKI Wincenty. Rejestra ekonomi- 
czne. Rzeszów, Pellar, 1871, w 4ce. (Odbito 
600 ezg.) 
CYGAN Antoni. Zbiór pieśni polskich z me- 
10dyami na 2 i 3 głosy dla użytku szkolnego 
j domowego. Warszawa, M. Orgelbrand, druk 
w Głogówku, 1872. 60 kop. 
* CYWIŃSKI Miecz. Kilka dni we Włoszec1J, 
napisał.... (wierszem). Kraków, nakł. autora, 
D. E. 
'riedlein, druk. Uniw' J 1871, w Bce, 
str. 15. 1 złr. 
CZAJEWICZ Filip. Rys historyczny szpita1a. 
św. Rocha w Warszawie, skreślIł Dr. Med....
 
lek. ordyn. (Odbitka z T. II "Historyi szpi- 
tali w Król. Pols.") Warszawa, w druk. Gaz. 
polsk., 1872, w 8ce, str. 77. . 
CZAJKOWSKI Michał. Pisma. Tom X. Buł- 
garya. Lipsk, Brockhaus, 1872, w 8ce, str. 
304. (Biblioteka pisarzy polskich. Tom 64.)- 
l taJ. 
- Nem01aka. Powieść sławiańska. (Pisma 
T. XI. Bib. p. p. T. 65.) Lipsk, Brokhaus, 
1873, w 8ce, k. 3, str. 282. 1 tal. 
Czapeczka (Czerwona). Baśnie dla grzecz- 
nych dzieci, z 6 pit:knemi rycinami. Lipsk,. 
1871. 12 sgr. 
'* CZAPLlCKI Wł. Ceroa kniha, ]863-1868. 
S pokracovanim pod nazwem: Moskovske. 
hospodarstwie na Litv6 1863-69. Prelozil P.. 
J. S. Praga, Steinbauser, 1870, w 8ce. 
· - Obraz Syberyi, przez..... autora "Czar- 
nej księgi." Kraków, druk W. Kirchmajera, 
nakład J. Wildta, 1871, w 8ce, k. niel. 4, str. 
205. 1 złr. 20 c. 
,,- Pamiętniki autora "Czarnej księgi." 
T. l. Kraków, nakład Marc. Lumilskiego, 1871, 
.w 8ce, str. XII. 407 i III. 2 złr. 50 cent. 
* - Rzeź w Horozanie i Pamiętnik więź- 
nia stanu, dwa dzieła w jednym tomie prze& 
..... Wydanie drugie. Kraków, nakład Marce- 
lego Lumilskiego, druk W. Korneckiego, 1872. 
w 8ce, k. 2, str. 297 i II. 


, 


.Al
>>>
, 


CZARNIECKI K. Her1Jarz polski wyd. K. :f.o- 
dzi Czarnieckiego. Gniezno, J. B. Langie, 
1673. 
* Czarnoksiężnik Hokus-Pokus, czyli Nauka 
odkrycia tajemnic według sławnych I!ztuk- 
mistrzów, jako to: Bosko, Schwanenł'eld, 
Twardowl!ki, Faust. Theophrastus Paracelsus, 
Dobler, Filadelfia i wielu innych. Wydanie 
trzecie. Bochnia, nakład i druk W. Pisza, 
1872, w 8ce,.str. XVI i 180. 
CZARNOWSKI Slan. Warszawski rocznik li- 
teracki, poświęcony literaturze, oświacie, bi- 
bliografii i księgarstwu. Rok I. 1871, Redak- 
tor ..... Mag. Pr. i Ad. Warszawa, nakład S. 
Czarnowskiego i sp., 1872, w 8ce, k. 3, str. 
170 i I, Ogłoszenia str. XVI i I. 5 złp. 
Toż. Rok II. 1872. Warszawa, druk Al. Pa. 
jewskiego, 1873, w 8ce, k. 2, str. 823 i XXXII. 
5 złp. 
'" CZARTORYSKI Jerzy. Uwagi o polityce 
polskiej w Austryi, przez.... Lwów, autor, druk 
Budweisera, 1871, w 8ce, str. 61 i k. l. (Odb. 
500 egz.) 60 cent, 
* Czas (Gazeta codzienna polit.). Kraków, 
Red. Kłobukowski, nakład achninistracyi, druk 
Paszkowskiego, redakcya przy Ulicy Mikołaj- 
skiej Nr. 444, 1871 - 73, fol. Rocznie 20 
złr. (Redakcy
 stanowi!!: Maur. Mann, A, 
Kłobukowski, A. Szukiewicz, L. Siemieński, 
Józ. Kleczyński, L. D
bicki i Cyfrowicz. Wy- 
danie w 3,000 egz.) . 
* Czasopismo Towarzystwa ap
ekarskiego. 
Rok I-HI. Lwów, W. Tepa, 1871-73, w 8ce. 
(Miesi
cznik.) Półrocznie 2 złr. 
'" Czcionka. Pismo pOBwił}cone sprawom dru- 
karskim. Rok I-II. Lwów, S. Bednarski, 
1872-73, w 4ce. Kwartal. 30 cent. 
* CZEMERYŃSKI Ign. S. Powszechne prawo 
prywatne austryackie, dla użytku podr
czne- 
go na wzór Ellingera ułozone. Lwów, nakład 
K. Wilda, 1872, w 8ce, str. XLIn i 846. 4 złr. 
CIEPIELlŃSKI Flor. Gramatyka j
zyka pol- 
skiego praktyczno - teoretyczna, ułożona we. 
dług programatu obowi
zują,cego dla szkół 
Król. Pols. Kurs I. i II. Warszawa, autor, 
druk Krokoszyńskiego, 1871-72, w 12ce, str. 
144 i 144. Kurs J. 40 kop.; Kurs II' w 3 Ze- 
IIzytach 35 kop. Za 3 Kursa l rub. 
* CZERMAK Boh. Polska za casu Kazimira 
Velikeho. Praga, 1873. 
* CZERNY Franciszek. Panowanie Jana 01- 
brBchta i Aleksandra Jagielończyków (1492 
do 1506), spisał na podstawie źródeł Dr..... 
Kraków, nakład autora, Friedlein, druk Cza- 
su, 1871, w 8ce, str. VI i 140. (Cz\jŚć egz. 
na ostatniej stronnicy ma mylnie wydruko- 
wanI! liczb«; 61.) l złr. 20 c. 
* - Zawiązki państwowe i kościelne Czech, 
Polski i Węgier, opracował..... Kraków, autor, 
druk Czasu, 1672, w 8ce, str. 178 i I. l rub. 


ł-- 


-1& 


* CZERWIAKOWSKI Ign. Rafał i SCHWARZ... 
Index seminum quae hortus botanicUB. Co r. 
Cracoviensis mutuo commutanda offert e col- 
lectione anni 1871. CracoviBe, typ. Univen.. 
1872, w 4ce, str. 20. 
* _ Toż., a. 1872, tamże, 1873, w 4ce, str. 19. 
Czerwiec mały. Nabożeństwo do Najsłod- 
szego Serca Jezusowego. Warszawa, druk 
Czerwińskiego i Sp., 1872, w 16ce, str. 120
 
15 kop. 
CzeŚĆ Boża, albo krótki sposób nabożeń- 
stwa codziennego.. Wydanie siódme, powięk- 
szone dodatkiem nieszpornych psalmów, gorz-. 
kich żali i pieśni nabożnych. Mikołów, T. No- 
wacki, 1871, w 12cO!, str. 336. 4 sgr. 
CZUBIŃSKI P. Trudy etnograficzesko-statis- 
ticzeskoj ekspedycyi w zapadno-russkij kraj, 
snarjażennoj J. R. GeogrBficzeskim Obszczest- 
wom. Jugo zapadnyj otdiel. MBterjały i iz- 
sledowanja sobrannyje ...... 1872. Zeszytów 8. 
(Zapowiedziano zeszytów siedm.) 
* CZYRNIAŃSKI D. E. . Odpowiedź na oceno 
chemicznej teoryi opartej na ruchach wiro- 
wych niedziałek, przez Dr. Bron. Radziszew- 
ski ego, napisał.... Kraków, druk Uniw., 1871, 
w 8ce, . str. 29. 40 cent. 
* - Chemische Theorie auf' der rotirenden 
Bewegnng der Atome basirt, kritisch entwi- 
ckelt von..... Prof. der Chemie an der Jagiell. . 
Univers. Dritte vermehrte Auflage. Krakau, . 
UniverB.-Buchdr., 1872, w See t str. 46. 
* - Toz. Vierte vermehrte Auflage. Kra-.. 
kau, Univ. Buchdr., 1873, w 8ce, k. 4, str.. 
62. 
. Czytanka ruska dla wyższoho gimnazii. 
Czast II i m. Lwów, 1872. 
* Czytanka ruska dla nyższych klas sered- 
nych. Cz. I. Lwów, 1872. 
Czytelnia chrześciańska. Nr. 8. Relikwije, 
Męki Pańskiej. Poznań, 1871, w 8ce, str. 28. 
(Nrów 1-7, r. 1869-70.) 
umer po l sgr. 
Czytania katolickie z różnych pisarzów Tow.. 
Jezusowego. Wyd. X. HenrykIJ. Jackowskiego 
S. J. Pelplin, druk J. N. Romana, 1871, 
w 16ce. Serya. L Zeszytów 12, ark. 80. 2 tal. 
Serya I. obejmuje: 
Nauka o dobrej spowiedzi, przez Pawła 
Segneri. 6 sgr. 
Prawa wieczne, przez K. G. Rosignoli. To- 
mów II. 14 sgr. 
Namowy ducha Bwiętego, przez J. Moraw- 
skiego. Tomów 111. (Serya. I. Tom VI.) 15 sgr. 
Nauka o przygotowaniu się do świątobli- 
wej śmierci, przez J. Drużbickiego. (Serya I. 
Tom VllI.) 4 sgr. 
Nauka o częstem uzywaniu Najśw. Sakra- 
mentu i Sto sposobów uczczenia P. Jezusa 
w Przenajświętszym Sakramencie przez St. 
Solskiego. (Serya I. T. VlI.) 5 sir. 
Harfa duchowna. Książka do nabożeństwa, 
przez M. Latarnę. (Ser. I. Tom IX.) l tal.
>>>
'Serya druga obejmować mB: 
O siedmiu słowach Pańskich na krzyżu po- 
wiedzianych, przez Roberta Bellarmina, tło- 
maczenie X. Piotra Fabrycego z 1622 r. 
Czyściec, przez Marcina Roa. 
Katechizm dla wygody tak tych, którzy 
chc
 rozumieć te rzeczy, które człowiekowi 
chrześciańskiemu wiedzieć należy,jako i owych 
którzy innych nauczać mają, przez TomRsza 
l;ą,ckiego. (T. I-IV, 1872.) 
Skarbnica ludzi pobożnych, przez Szymona 
Wysockiego, 1872. 
O wyborze stanu, przez Antoniego Swir- 
czyńskiego. 
Uwagi i przysługi na różne świ\jta Najśw. 
:Maryi Panny, przez Jana Korsaka. 
Zywot św. Alojzego Gonzagi, przez Wirgi- 
Iiusza Ceparyna, tłomaczenie ks. Szymona 
Wysockiego z r. 1609. 


* D. Henryk (woźny Tow. muz.). Powinszo- 
wanie. Lwów, druk Winiarza, 1871, w 8ce, 
k. l. 
* DABROWSKI Franciszek. Z powinszowa- 
niem :Nowego Roku, 1873. Kraków, druk 
Uniwers., w 8ce, k. l. 
D
BROWSKI Lud. Kwestya gorzelnicza ze 
wzgl
du na now
 ustaw
, która od l l,ipca 
wejdzie w wykonanie, z wykazaniem rachun- 
kowym wpływu gorzelnictwa na podniesienie 
bez pomocy kapitału, zaniedbanego gospo- 
darstwa bezł
cznego. Warszawa, Autor, M. 
Glilcksberg, 1871, w 8ce, str. VIII i 248, 
lrub. 
* DAISENBERG Wład. Dr. Dzieje filozofii 
:prawa i państwa przedstawione na tle. dzie- 
JÓw cywilizacyi. Tom I. Zeszyt I, II I III. 
Krakow, nakład autora, druk Kraju, 1872-3, 
w 8ce, str. 240. Zeszyt o 6 arkuszach po l złr. 
25 cent. 
DAMROTH Konstanty Ks. Zywot Przebłogo- 
sławionej Dziewicy Bogarodzicy Pauny Maryi, 
tudzież cuda, i łaski jakich wierni wszystkich 
wieków za jej wstawieniem dOll\viadczyli. 
Wydanie trzecie. Królewska Huta, nakładem 
K. Miarki, 1870/71, w 8ce, str. 211 i III. 
7'1. sgr. 
* DANIEL W. O. Historya błogosławioncj 
Małgorzaty Maryi zakonnicy Nawiedzenia Naj- 
świtjtszej Mar}'i Panny, tudzież począ,tków 
nabożeństwa do Serca Jezusowego, przez..... 
Kraków, druk Czasu, 1871, w 8ce, str. 360 i 
VI. 1 złr. 
* DAROWSKI Aleksander Werycha. Dyaryusz 
podróży do Warszawy, poprzedzony kilkoma 
słowy Stan. Kunasil:wicza (o Stan. Krzyża- 
nowskim). Lwów, Ksi!:g. polska, druk K. Pil- 
Jera, 1873, w 16ce J str. 41. 80 cent. 


16 - 


" - Młodość Stanisława Bohusza Siestrzeń- 
cewicza. Kra
ów, nakład Dl'. St. Krzyżanow- 
skiego, 1872, w 8ce, str. 16. (Odbitka z Rocz- 
nika dla Archeol. za r. 1870.) 
* DAURIGNAC. Historya Towarzystwa Je- 
zusowego, przetł. z franc. Matylda Ciszewska. 
Tomów 2. Kraków, 1872. (Druk rozpocz.) 2 złr. 
* DAWID. Siedm psalmów pokutnych, prze- 
kład Fr. Karpińskiego. Lwów, nakładem W. 
Manieckiego, 1872, w Sce, str. 27. 25 cent. 
* DĘBICKI Ludwik Zygmunt. Adam Potocki 
(nekrolog). Kraków, druk Paszkowskiego, 1872 
(Odbitka z Czasu), w 8ce, str. 58. 50 c. 
* - Europa w chwili pogromu. Lwów, 1871, 
w 8ce, str. 36. 
* - Jerzy ks. Lubomirski. Nekrolog. Kra- 
ków, druk L. Paszkowskiego, 1872 (Odbitka 
z Czasu), w 8ce, str. 29. 20 c. 
DEBREYNE O. J. C. Dr. Semiotyka czyli 
wiadomości praktyczne o chorobach ci
żkieh 
i śmiertelnych, z francuz. przełożył Ks. W. 
Magnuski. Warszawa, nakład tłomacza, druk 
Czerwińskiego i Spółki, 1872, w 8ce, str. XI 
i 276. 90 kop. 
* DEFOE. Robinzon Kruzoe nowy, czyli 
Skut.ki nieposłuszeństwa, zupełnie nowo i 
treściwie dla użytku polskiej młodzieży uło- 
iony i do oryginału zastósowany. Wadowice, 
Foltyn, 1871, w 8ce, str. 168. 65 kop. 
DElERT X. J. B. Bistorya kościoła świ
tego 
katolickiego, napisana przez..... Wydanie trze- 
cie znacznie pomnożone, w dwóch tomach. 
Poznań, Zupański. 1872, w 8ce. Tom I. str. 
470 i IV; Tom II. str. 323 i IV. Prenume- 
rata 4 tal.; cena księgarska 6 tal. 
DELSOL. Zasady kodeksu eywilnego. (Bibl. 
umiej. prawno Zeszyt I.) Warszawa, 1873. 
* Demokrata polski. Lwów, nakładem i 
czcionkami J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 
1871, w 8ce. 
Wyszły zeszyty: Rozbitki, przyczynek do 
historyi naszych stronnictw politycznych, przez 
A. B.; Polacy w Wiedniu, komedya parla- 
mentarna. w pięciu odsłonach bez zakończe- 
nin, przez C. D.; Francya i Polska i przy- 
czyny ich upadku, przez E. F.: Kto jest na- 
szym wrogiem? przez G. H:; Rewolucya i 
reakcya, czyli Paryż i Wersal, p"zez J. J.; 
Kampania ostatnia delegacyi naszej w Wie- 
dniu, przez K. L.; Zjazd polski, przez :t. M. j 
Bankructwo naszych firm politycznych, przez 
N. O. Zeszyt po 10 cent. 
* DENIS (z nad Seretu). Nastasia, dramat 
w 5 aktach, osnuty na tle dziejów Rusi czer- 
wonej z drugiej połowy XII. w. Lwów, 1872. 
* Denkschrift der Justizbeamten in Krakau. 
Krakau, Buchdruckerei des Kraj, 1871, w 8ce, 
str. 22. 
DEPUTOWSKI Leon. Du traitement de la 
nevre intermittente basa sur lcs indications. 
MontpeUier J 1872.
>>>
DESCHAVANNES H. Grammatyka połsko- 
francuzka. Częśó r. Lipsk, F. A. Brockhaus , 
1878, w 8ce, str. VII i 208. 1 taL 
DESJAROINS E. (ksiQdz). WiQzka duchowna 
dla NajBwi
tszego Serca Jezusa, czyli Mały 
miesi,o Czerwiec. Przekład z francutkiego. 
Toron, «rok J. Buszczyńskiego, 1872. 
* DesillfekcJa, tabelarycznie ułożona instruk- 
cya do odwietrzań pokoi. sal szpitalnych, sta- 
jen i t. p. podczas grasuj'łCych zaraz. Lwów, 
nakład Piotra Mikolascha. 1872, 1 tabL pla. 
kat. 10 cent. 
* Diabeł, pismo humorystyczno-satyryczne. 
Red. A .Grynfeld. (Nakładca i redaktor Arka. 
dyusz Kleczewski.) Kraków, 1871-73, w 4ce, 
dwa razy w tydzień po l ark. Kwartalnie 
l złr. 
DICKENS i COLLlNS. Bez wyjścia, powieść , 
przełożył z angielskiego Stą.niHlaw Bodu8zyń- 
ski. Warszawa, 1&71. w 8ce, str. 135. 90 kop. 
- Zemsta Królowej, podług 
ickensa napi- 
uła Potworowska. - Skarbek Fr. hr. Kaszte- 
lan, opowiadanie. Poznań, druk W. Deckera 
i Sp., 1871, w 16ce, str. 44. 
* DlDYCKIJ Bohdan (Dziedzic). Narodnaja 
historya Rusi. Lwów, 1871. 
* DlETEL Jliz. Projekt, uporzQdkowania m. 
Krakowa w ogólnych zarysach skreślony przez 
.....: Prezydenta miasta. odczytany na posie- 
Qzeniu Rady miejskiej w dniu 5 Stycznia 1871 r. 
cdbytem. Kraków, autor, czcionkami drukarni 
Czasu, 1871 , w 8ce , str. 20. Gratis. 
* - Projekt zaradzenia brakowi mieszkań 
w Krlikowie skreBlony przez Prezydenta mia- 
sta, odczytany na posiedzeniu Rady miej skiej 
4. li Czerwca 1872 r. Kraków, w drukarni 
Czasu, 1872, w 8ce, str. 55. 
* Directorium divini officii..... Dioecesis Tar- 
210viensis pro a. 1872 per And. Fifański. Tar- 
noviae , typ. Businowski, 1871, w 8ce, str. 
104. 
* - Toz, pro a. 1873. Tamże, w 8ce, str. 
100 i II. 
* Direclorium divini officii recitandi, missaeque 
eelebrandae jnxta Rubricas Roman. Be Pro- 
prias Carmelitarum Discalceatorum in Pro- 
..incia Poloniae S. Spiritus, pro anno 1873. 
Cracoviae, typis Vincentii Kornecki. 1873, 
w 12ce. str. 30. 
· Direclorium divini officii ao missar. cele- 
'brand. Romano-Seraphici Breviarii et Missa- 
]is rubricis accomodatum ad usum Fratrum 
minorum strictioris observantiae Reformato- 
rum ,etc. in Galicia pro A. D. 1871 sub re
- 
:znine oif. prov. A. B. P. Laur. Ciepliński mm. 
prov. Cracoviae, ex typ. Kircbmayeriana , 1871, 
w 8ce, str. 40. 
* DirBCtorium divini omcii secnndum ritum 
llacri ao canonici ordinis Praemonstratensis, 
u8ui Parthenonis Canonissarum ord. Praemon. 
.trat. in Zwierzlweo accommodatum pro A. 


,\tll:. I;
 
u.w.Ja4S\

 'i 

1I\M'.a 


- 11 - 


D. 1872 bissextili. Cracoviae. typ. UniV., 1812. 
w 8ce. Itr. 89, I i III. 
* - Toi, pro l. 1878. Tamie, w 8ce, str. 86. 
DlXON Hopworłh. Szwajcarya i Szwajcaro. 
wie, podług francuzkiego przekładu M. E. Bar. 
biera tłumaczył J. Kotarbiński. Tom L War. 
szawa, nakład Przegl. tygodn., 1ę73. 
. DŁUGOSZ Joannis Senioris Canonici Cra- 
covieneis Opera omnia, cura Alexandri Prze. 
ździecki. Tomus X. i XI. Drugi tytuł: Joan. 
nis Długc.ssi seu Longini Can. Crac. Historiae 
Polonicae libri XII. ad veterrimorum librorum 
manuscriptorum fidem recensuit, variis lectio- 
nibus, annotationibusque instruxit 19B. Żegota. 
Panli, cura et impensis Alexandri Przeździecki. 
Cracoviae, ex typ. Kirchmayeriana, 1873, w 
4ce; Tom I, kart 4, str. VII, XII i 565; Tom. 
II, kart 3, str. 545. Tom po ó złr. 
* DŁUŻNIEWSKI Marceli. Poradnik domowy 
homeopatyczny. podający wskazówki leczenia 
chorób na podstawię homeopaty i w nieobe- 
cności lekarzy. Lwów, nakład F. H. Richtera, 
w w-ukarui narod. Manieckiego, 1872, w 8ce , 
str. 357. (Odb. 1500 egz.) 2 złr. 50 cent. 
DŁUŻNIEWSKI Wiktor. Powtórny pogląd na. 
dzieje ludzkie, przepołowienie 304'/. na 152'/.. 
letnie epoki. czyli Promienie równobyłe wzgl
- 
dem siebie, - 12 epok przedchrześciańskich, 
z których 6 wykazane były w Cz
ści I., a i 
pośrednich obecnie w Cz
ści II., oraz zjedno- 
czenie promieni Bwiata przedchrzeBciańekiego 
i odcyfrowanie tajemnic mytologiczno-auto- 
nomicznych. Warszawa, druk S. Urgelbranda. 
1870-71, w 8ce, str. 114 i tabl. 8 , Zeszytów 
li z l tabl. Zeszyt po 20 kop. 
. DMO
HOWSKI. Fr. Salezy. Zbiór (Krótki) 
hlstorYI Starego l Nowego Testamentu. Ksi
zka. 
p
lec.0!l
 dl? użytku szkół .elementarnych m
z. 
kICh I zenskICh przez Komlssyę rządow
 Oświe. 
cenia publicznego. Wydanie piQte. Warszawa 
A.. J. Błaszkowski, 1871, w 12c8, str. 99 i II: 
- O życiu i pismach Kaz. Brodzińskiego. 
(Odbitka z Biblioteki warsz.) Warszawa, GII- 
bathner i WolĘ 1871, w 8ce, str. 44. {() kop. 
· DMYTRO (z nad Dniestra l . Luć Podhorbo.. 
czny naczalnyk hromady, cz en Rady powia. 
towoj i bywszyj posol sejmowyj, Jlapysaw..... 
Kolomyja, czerenkamy i nakładom Mych. Bie. 
łou8a, 1871, w 8ce, 8tr. 15. 
* - Stara prawda spysana. Lwów, 1872. 
* DOBIESlEWSKA Józefa z Śmigielskicll. 
Odczyty publiczne w sali ratuszowej miasta. 
stolecznego Lwowa miane na wezwanie Bek. 
cyi lwowskiej Towarzystwa pedagogicznego 
galicyjskiego. Wychowanie kcbiet wobec dzi- 
siejszych d
zeń spółecznych. Lwów, K. Wild, 
1871, w 8ce, str. 173. l złr. 30 cent. 
.; DOBIESZEWSKI Zygm. Stan szpitali po- 
wszechnych Galicyi w r. 1871. Sprawozdanie. 
Lwów, X. Wild. 1871. W Sea, str. III, 181. 
1 złr. 


,
>>>
- '" 2:danie sprawy z dwnictniego urzędo- 
wania w Wydziale krajowym galicyjskim Dra 
Med..... Lwów, autor, druk J. Dobrzańskiego 
i K. Gromana, 1872, w 8ce, str. 54. 
* DOBROWOLSKI Józef. Panowanie Stani- 
sława Augusta Poniatowskiego ostatniego króla 
polskiego (1764 t 1795), napisał..... Kraków, 
nakład W. Tomaszewicza, druk Korneckiego, 
1872, w 8cc, str. 75. l karta i 3 drzeworyty. 
36 cent. 
DOBRSKI K. Dopełnienie do przekładu sió- 
dmego wydania Patologii i terapii szczegó- 
łowej Dra T. Niemeyer'a, według ósmego 
wydania oryginału niemieckiego z r. 1871. 
Warszawa, druk J. Bergera, 1871, w Bce, str. 
29 i II. 40 kop. 
* DOBRZAŃSKI Piotr H. Zdania z różnych 
gałęzi prawa i umiejętności politycznych. Obro- 
na na stopień Doktora Praw. Kraków, nakło 
autora, 1872, w 8ce, str. 7. 
DOBRZAŃSKI Mirosław. Wst
pne akordy. 
Warszawa, lt!71, w 8ce. str. 84. 60 kop. 
* Dodatek miesięczny do Gazety lwowskiej. 
Lwów, druk E. Winiarza, 1872, w 8ce. Rok 1. 
(Red. Ad. Rudyński. Główni współpracownicy: 
Stan. Nowiński, Antoni Schneider, lJuszczyń- 
ski; Tom I, str. 246 i II; Tom II, str. 263; 
Tom 111, kart 2, str. 256. Rok II: Tom I, 
Zeszyt I: St.yczeń, w 8ce, str. 64; Zeszyt II. 
i następne wychodzą p. t. Przewodnik nau- 
kowy i literacki. (Nakład w 1000 egzempl.) 
Rocznie 4 złr. 
* Doellingeriada. Poemat bohaterski. Majora 
canol (Odbitka z Djabła.) Kraków, czcion- 
kami drukarni Kraju, 1871, w.Bce, str. 16 
i ryc. 1. (Autor W. L..A. Odbito 600 egz.) 
20 cent. 
* DOMAŃSKI Słano O chorobie Basedowa 
skreślił..... docent Uniw. Jag. (Odb. z Przegl. 
lekars. z r. 1872 i 1873.) Kraków, druk Czasu, 
1873, w 8ce, str. 8. 
DOMARADZKI. Wykopaliska Nadziejewskie. 
P.oznań, nakład Towarzystwa, druk N. Kamień- 
skiego i Sp., 1871, w 8ce, str. 16. 
DOMEJKO Ignacy. Filareci i- Filomaci. I.ist. 
(Odbitka z Roczn. Tow. histor. !iter. na rok 
1872.) Poznań, nakład J. K. Zupańskiego, 
drukarnia Kraszewskiego, w 8ce, str. 28. 
10 sgr. 
DOMIECHOWSKI Przemysław (Prawdzic, Przc- 
Ol' klasztoru Mogilskiego, zakonu Cysters.). 
:Matka Bolesna Panna Marya; Historya Męki 
Chrystusowej opisana i do druku podana za 
dozwoleniem starszych, w drukarni Collegium 
Kaliskiego Societatis Jesu 1686, a teraz na 
nowo wytłoczona. Poznań, Tytus Daszkiewicz, 
'tV drukarni A. Schmaedicke, 1872, w 16ce, 
str. 128. 7'/. sgr. 
Domino czyli Mały architekt. 27 domin do 
ustawiania 37 różnych figur. Warszawa, M. 
Orielbrand (IB71). -l rub. . 


.... 


- 18 


Domu (W) nl\ilepiej. Powieść dla ludu pol- 
skiego, napisana przez autora "Sąsiadów na 
granicy" uwieńczona na czwartym konkursie 
rozpisanym z daru W. Konst. Zakrzewskiego. 
Poznań, nakład K. Bażyńskiego, druk Merz- 
bacha, 1872. 
DONDERS F. C. Fizyologia. przekład dzieł& 
F. C. Donders'a: "Physiologie des .Menschen." 
Część I: "Die Erniihrung,"- przez A. Fabiana 
i A. Stockmanna, uzupełniony przez Prof. 
Dra H. Hoyer'a. Tomu I. Zeszyt I. (z 50 
drzeworytami w tekscie). Warszawa, druk 
Gaz. lekarskiej, lB71, w Bce, str. 160. Za 2 
Tomy 8 rub. 50 kop. 
DONIMIRSKA Helena. Ochrona Buchwałdska. 
Instrukcya do zakładania, utrzymywania i pro- 
wadzenia' tanich ochronek ludowych. wypra- 
cowana z polecenia Dyrekcyi Towarzystwa 
nauk. dla dziewcząt polskich. Toruń, F. T. 
Rakowicz, druk J. Buszczyńskiego, b. W. r. 
(1871), w 24ce, str. 16. 
DRAPER J. W. Dzieje umysłowego rozwoju 
Europy, tłumacz. T. Korzon. Warszawa,.M. 
Orgelbrand, 1872-73, w Bce; Zeszyt I-IV
 
str. 320. Za dwa Tomy w 10 Zeszytach 4 rub. 
DREWNOWSKI Fr. Pogl,!d na wyrób i kon- 
sumcyę piwa \V Królestwie Polskiem. War- 
szawa, 1871, w Sce, str. 44. 75 kop. 
- Pogląd na przemysł browarny w Króle- 
stwie Polskiem ze stanowiska ziemiańskiego 
i rolniczo-fabrycznego. Warszawa, 1871, w Bce. 
str. II i 89. 60 kop. - 
* DREZIŃSKI Aleks. Teoretyczna i prakty- 
czna nauka rachunkowości dla rękodzielni- 
ków, z dodatkiem wzorów różnych korespon- 
dencyj, porównania monet, miar i wag ob
 
cych, tudziez Prawa wekslowego i słownika. 
zawierając'ego wyrazenia obce, używane w 
języku polskim tak w interesach kupieckich,_ 
jak i przemysłowych, przez..... Rzeszów, J. A. 
Pel ar, lB72, w Bce, str. 93. (Odb. 1000 egz.)- 
80 cent. 
* Droga krzyża temi co i w Jeruzalem od- 
pustami od Ojców św. Papieżów zbogacona 
dla pobożnych Chrześcian, w kościołach Braci 
. mniejszych Reformatów prowincyi N. P. Maryi 
Bolesnej Galicyi. Za pozwoleniem Zwierzchno 
duchownej przetłoczona. Kraków, nakład 00. 
Reformatów z Wieliczki, 1872, w 8ce, str. 
47. 
Droga krzyżowa dla pożytku dusz pobo- 
znych. Relplin, J. :N. Roman (1872), w 24ce, 
str. 32. l sgr. 
Drogą do nieba przez krzyż, m
k
 i serce 
Jezusa, oraz przez serce najboleśniejsze Maryi. 
Książka do nabożeństwa dla wygody wiernych 
zawierająca w sobie: Modlitwy poranne i wie-o 
czorne, przy Mszy św., przy Spowiedzi i Kom- 
munii św., Godzinki, Koronki, Różańce, Sta- 
cye, Gorzkie żale, nieszpory i pieśni nabozne. 
Za upoważnieniem Konsystorza bisk. w Wro- 
cławiu. Mikołów, T. Nowacki, 1871. w 12ce ł 
str. 480. 6'/. sgr. 


I 


.....
>>>
. 


". DROZD Jan. Pamietnik ewangielickiej 
azkoly ludowej w Grodziszczu. Cieszyn, 1872. 
DRUlBICKI Kasper. Nauka o przygotowaniu 
8i
 do świet.obliwej śmierci. (Ze zbioru: Czy- 
tania katolickie, Tom VIII.) Pelplin, wydanie 
HeW'yka Jackowskiego S. J., 1870-1871, w 
12£1£1, sb:. 126. 4: sgr. 

 Szkoła doskonałości cbrześciańskiej, prze. 
tłomaczy
 z łacińskiego na polski j
zyk ksiłdz 
-Antoni .Brzeziński. Poznań. nakład Kongreg. 
XX. Filipinów, czcionkami T. H. Daszkiewi- 
czat 1871, w 8£1£1, str. XXVII, 348 i 4. 1 tal. 
10 egr. 
DUCHIŃSKI F. H. (Kijowianin). Odpowiedź 
dziennikowi Czas Professora Duchińskiego. 
Konserwatora Muzeum narodowego w Rap- 
perswyl. Zurych, druk J. Kossobudzkiego, 
1872, w 8ce, str.14.. 
Duchowieństwo i agitacya wyborcza. Poznań, 
1871. w 1&£1, str. 16. 1'/2 sgr. 
Duchowieństwo w sprawie wyborów. (Odbitka 
z Tygodn. katol. Nr. 7.) Poznań, 1871, w 8£1£1, 
str. 16. % sgr. 
- T
, 11. Tamże, 1871, w 8ce, atr. 56. 
2lgr. 
DUFLOS Adolf. Farmacya, przekład dzielą: 
"Theorie und I'raxis der in pharmac. Labora- 
torien "forkommenden pharmac., techn. und 
.naJ. cham. Arbeiten. (Chemiscbes Apothe- 
ker Buch). Funfte Bearbeitung, Breslau, 1867," 
przez Aleks. Fabiana. Tom III. przez Piotra 
Piaseckiego (z 73 drzeworytami w tekscie). 
Wlll'8zawa, druk Gazety lekal'skiej,1873, w 8ce, 
kart 2, str. 666 i XX. 6 rub. 60 .kop. 
* DUMAŃSKI J. Z. Nieśmiertelni czy li Powsta- 
nie nad Bajkałem roku 1866. Lwów, M. F. 
Poremba, 1871, w 8ce. 50 cent. 
DUMAS Aleksander (syn). Antonina, przeło- 
żył St. Bełza. Warszawa, Księg. E. Kierer, 
1871, w 16ce. Poszyt po 71j. kop. 
- Dama w perłach (powieść). Warszawa, 
1\akład J. Kaufmana, druk A. Pajewskiego, 
1872, w 8ce, str. 6'1.7. 1 rub. 20 kop. 
* DUNAJEWSKI Julian. Kurs ekonomii poli- 
tycznej, część teoretyczna i historya, wykła- 
dane dla słHchl£czy III. roku w półroczu 
18721'73 r. w Uniw. Jag. (autografowany, bez 
tytułu jako r
kopis), w 4ce, str. 276. 
* DUNAJEWSKI Jul., KOPF Wiktor, SKARZYŃ. 
IlU. Projekt. Zarys organizacyi władz admi- 
nistracyjnyeb dla Galicyi. Kraków, druk Czasu, 
1871, " 8ce, .karta 1, str. 41. (Odbito 6000 
egzemplarzy). 
DUPANLOUP Felix (biskup). Dziecię, prze- 
łożył tłumacz dzieła Demaistrea: O papieżu 
(Julian Miłkowski). Warszawa, nakład M. 
Orgelbranda, druk S. Orgelbranda Synów, 
1872, w 16ce. str. 365. 1 rub. 20 kop. 
- Małżeństwo chrześciańskie, przełozył 
tllUnllCz dzieła Demaistrea: O papietu. War- 


'- t9 - 


ezawa, nakład :M. Orgelbranda, 1872, W t6ce, 
etr. 276 i VI. 90 kop. 
- Pour la patrie s'il vous plait. Odezwa 
do duchowieństwa francuzkiego , tłomaczył 
ksiłdz Ostrowicz. Poznań, Żupański, druk 
Schmaedikego, 1872, w 8ce, str. 14. 2 1 /. sgr. 
* DUTKIEWICZ Szymon. Zbiór pomników 
i Jlapisowycb nagrobków w główniejszych 
kościołach krakowskicb. Kraków, w. drukarni 
L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce, etr. 22, z her- 
bem miasta .Krakowa. 
Dwa razy dwa czyli Mnozenie, gra towa. 
rzyska. Warszawa. Jlakład MiilJera, 1872. 
* -DWORSKI Waleryan. Głos przemysłowca 
polskiego w dniach opamiętania narodowego. 
Lwów, 1872. 
* Dwutygodnik higieny publicznej krajowej, 
dodatek do Przegll!du lekarskiego, wydawany 
przez Prot: Dra Stan. Janikowskiego i Drów 
Kazim. Grabowskiego i BoI. Lutóstańskiego. 
Rok 1872. Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 
1872, w 4ce, Nrów 26, str. CIY. Rocznie 2 złr. 
30 cent. 
DYBOWSKI Wład. Monograpbie der Zoan- 
tberia eclerodermata rugosa ( z rycinami ).. 
Dorpat, 1873. 
* DZIEDUSZYCKA Anastazya zjełowickich. 
Gawędy matki. Lwów, Dakład Gubrynowicza 
i Schmidta, druk K. PilI era, 1872. w 16ce, 
litr. VlII i 173. (Odb. 600 egz.) 1 złr. 80 cent. 
* - Myśli kilka o wychowaniu i wykształ- 
ceniu Jliewiast naszych przez A. D. I,wów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk PilIera, 1871, 
w 8ce, str. III, 237 i 2 nieliczb. (Odbito 520 
egzemp.) 2 złr. 40 cent. 
* DZIEDUSZYCKI Maurycy. Kościół kate- 
dralny lwowski obrządku łacińskiego,przez..... 
z wizer. . katedry i jej planem, tudzież wido- 
kiem kaplicy Ogrojcowej. Lwów, Seyfart 
i Czajkowski, nakład X. O. Hołyńskiego, druk 
K. Budweisera, 1872, w 8ce, str. 92, 2 i 2 
ryciny. 1 złl'. 
- :rieśń o dziejacb polskieb. Poznań, nakło 
J. K. Zupańskiego, druk Kraszewskiego, 1873, 
w 8ce, str. 67. 10 sgr. 
* DZIEDUSZYCKI Wojciech. Fantazye przez 
W. Dz. Kraków, autor, druk Czasu; Lwów, 
K. Wild, 1871, w 8ce, kart 3, str. 126. J złr. 
50 cent. 
- * Uczone fantazye. (Oddruk z feuletonu 
Czasu) Kra]{ów, druk Czasu, 1871, w 8ce, 
str. 22. 
* - Władysław, romans filozoficzny. Lwów, 
nakład K. Wilda, druk E. Winiarza, 1872, 
w 8ce, str. 297. (Odbito 500 egz.). 1 złr. 
50 cent. 
Dzieje inkwizycyi hiszpańskiej. Uumaczenie 
z francuzkiego. Warszawa, 1871, w l6ce, str. 
281 i lII. 76 kop.
>>>
Dziennik albo krótki sposób nabożeństwa 
codziennego, w modłach, pieśniach i naukach 
katechizmowych i moralnych dla ludu kato. 
lickiego, szczególniej dla stanu rolniczego za- 
stósowany. Z dodaniem żywota św. Izydora 
patrona rolników. Częstochowa, 1871 , w 16ce, 
str. M8 i IV. 
- Toż. Wydanie ósme. Mikołów, T. No- 
wacki, 1872. 
Dziennik katolicki czyli łatwy sposób na- 
bożeństwa codziennego w modłach, pieśniach 
i naukach katechizmowych i moralnych dla 
]udn katolicki go , szczególniej dla stanu rol- 
niczego zastósowany, z dodaniem żywota św. 
Izydora patrona rolników. :Niemieckie Pieka- 
ry, n
kład W. Lange, druk T. Heneczek, 
1872. 
* Dziennik nód, pismo dla Polek, wydawca 
J. Wild, Redakt.or Wł. Sabowski, Kraków, 
1872-73, fol., Nrów 24 rocznie. Kwartal- 
nie z r;ycin. kolor. 3 złr., bez kolor. doda
. 
2 złr. 
Dziennik nabożeństw. Częstochowa, Leop. 
Kohn, 1871,. w 8cc. 30 kop.,. w złoc. brzegi 
vprawny 60 kop. 
Dziennik na rok 1872. Warszawa, J. Unger, 
1872, w 24. 30 kop. 
* Dziennik polski (wychodzi codziennie). 
Redaktor Rewakowicz. Lwów, nakład Admi- 
nistracyi, plac Halicki :Nr. 1, 1871-73, fol. 
Rocznie na miejscu 14 złr. 
Dziennik poznański (wychodzi codziennie). 
Redaktor St. Bronikowski, Poznań, nakład 
Administracyi i Redakcyi, St. Marcin Nr. 62, 
1872-73, fol. Prenum. kwartal. 2 tal. 15 sgr., 
W Austryi 6 złr. 
Dziennik praw Królestwa Polskiego. War- 
lizawa, w druk. rządowej okręgu naukowego, 
1868-71, w 8ce, Tom 68-71, str. 135. (Na 
tym tomie przestał wychodzić.) 
Dziennik urzędowy kościelny niemiecko-pol- 
ski. Poznań, 1871-72. 
"" Dziennik ustaw i rozporzę,dzeń krajowych 
dla Król. Galicyi i Lodomeryi wraz z W. Ks. 
)(rakowskiem. Rocznik 1871. Lwów, druk E. 
Winiarza, w 4ce. Części XXX, str. 156 i Spi- 
sów str. VIII i XV. 
* - Toz. Rocznik 1872, tamże, w 4ce. Cz
ści 
XXXVIII, str. 165, XIll i VII. 
"" Dziennik ustaw Państwa dla królestw i 
krajów w Radzie Państwa reprezentowanych. 
Rocznik 1871. Wiedeń, w c. k. drukarni 
nadw. i rz,!d., w 4ce. Zeszyt. LVI, I!tr. 439 i 
Repertorium str. XXIII. 
* - Toż. Rok 1872, w 4ce. Zeszytów LXV, 
litr. 664. 
Dziennik warszawski. Rok VIII-X. War- 
lizawa, druk Okręgu naukow., 1871-73, fol. 
(codziennie). Rocznie 9 rubli. 
DZIERŹANOWSKI Wiktor. Przewodnik war- 
szawski informlWyjno - adresowy na r. 1871. 


-20- 


Rok sd. Warszawa, 1871, w 80e, str. 4, nieI 
184, 142 i 60 ogłoszeń. l rub. 50 kop. 
- Taryfa domów m. Warszawy i przed- 
mieścia Pragi. Warszaw8, 1871, w 8ce, str. 
140. 
DZIESZKOWSKI Damian (ks.). Zbiór nabo- 
żeństwa ku czci Boga i N. M. Panny i świt)- 
tych Pańskich, dla wygody wiernych Chrystu- 
sowych a mianowicie w Bractwie Różańca BW. 
zostaj,!cych. Wydanie ósme pomnożone. War- 
szawa, 1871, w 8ce, str. XXIV i 472. 75 kop. 
DZIKOWSKI Michał. Dziewczyna, powieść. 
Warszawa, nakład Wydawnictwa Dzikowskie- 
go, druk J. Psurskiego, 1871, w 8ce, str. 127. 
60 kop. 
- Kolce (pismo humorystyczne). Warsza- 
wa, 1872 -78, w 4ce. 
- Kosa, kartki humorystyczno-satyryczne, 
pod redakcYI! i nakładem M. Dzikowskiego. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 86. 80 kop. 
- Ostroga, kartki humorystyczno-satyry- 
czne. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 44. 30 kop. 
* Dziś (Na). Pismo zbiorowe, pOBwit)cone 
literaturze, naukom, sztuce, gospodarstwu 
krajowemu, handlowi i przemysłowi. Tom I, 
II i 111. Kraków, -wydawca Jan Waligórski 
(nakładca i redaktor H. Kirkor); druk Kraju, 
1872, w 8ce, str. 446 i 356, k. 2, str. 434. 
Cena za 3 tomy 6 złr. 
* Dzwonek pismo dla ludu. Rok XIII-XIV. 
Redaktor Kazim. Okaz. Lwów, nakład redak- 
cyi, 1871-1873, W 8ce. Rocznie Nrilw sa. 
Półrocznie 1 złr. 


Ebel J. W. Palmeczki literackie, pietn88cie 
kazań w 1871 r. Ełk, druk Rud. Sieberta, 
1872. 
* Ehrenberg Gustaw. Wykład bajek Krasic- 
kiego, wraz z tekstem tychże. Do tego dolł- 
czony przedruk łacińskiego przekładu bajek 
i przypowieści, przez Markwarta. Kraków, 
nakład Tow. Nauk., D. E. Friedlein, druk 
Uniwers., 1871, w 8ce, str. 276. 1 złr. 50 cent. 
Ehrenfeucht T. Rocznik (Warszawski) ubez- 
pieczeń na r. 1873 ułożony przez T. Ehrell- 
feuchta przy wspólpracownictwie Ludwika 
Szczygielskiego. Warszawa, nakład i druk J. 
Goldmana, Gebethner i W olff, 1872, w Sce, 
str. XXXVI i 158. li złp. 
- O prawdzie w literatnrze. Odczyt miany 
13 Listop. 1872. Warszawa, nakład J. Ungra 
i Banarskiego, 1873. 20 kop. 
- Szkice społeczne. Warszawa, nakład 
Czerwińskiego i Sp., Gebethner i W olff, druk 
Pajewskiego, 1872, w Sce, sil'. 129. S zlp. 
EISMONT F. M. Co Bóg dał, wydał F. M. 
Eismon
 Ozdobo rycinami A. A. Eismonta.
>>>
- 21 ijów, druk pniwers., 1872, w Bee. Itr. S67 
1 I, z 4, ryc. l B kart. nut. 2 nb. 25 kop. 
.'::' .Nierz'1d i praca. Studium literackie. 
KiJow. nakład autora, druk Uniwers., Ge- 
bethner i W olff, 1872, w 12ce, str.215. 75 kop. 
_. - Odgłos z Polesia (poezye). Tomów 2. Ki- 
JOw, 1873. 
Ekonomika przemysłowa. -- Szereg odczytów 
w Stowarzyszeniu politechnicznem w Paryżu. 
T. I. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk Pa- 
jewskiego, 1872, w Sce. str. IV i 173. (Odbi- 
cie z Ekonomisty.) '15 kop. 
Ekonomista rok VI-VIII. Redakt. W. Som- 
":mer. 
arszawa, Gebethner i Wolff, druk J. 
Psursklego, od Zesz. IV r. 1871 druk Aleks. 
Pajewskiego, 1871-73, w 8ce. Rok 1871 str. 
'i; rok 1872 str. 979 i tabl. 6. Rocznie 4 rub. 
'Elementarz praktyczny języka niemiec- 
kiego, z dodaniem najużywańszych słówek 
z przepolszczeniem metodycznie ułożony przez 
L. S(zyllera). Warszawa, 1871, w 16ce, str. 31. 
']1/. kop. 
- Toż,jak wyżej. Wydanie drugie poprawne. 
Warszawa, L. Szyll
r, druk A. Giusa, 1872. 
* Elementarz (Mały) obrazkowy dla grzecz- 
nych dzieci. Warszawa, nakład. Zakładu li- 
tograficz. Jul. Miillera, 1872. 

 Ele!"entarz dla katolickich szkół ludowych. 
Wleden, nakład c. k. szkolnych ksiQżek, druk 
K Goryszka, 1872, w 16ce, str. 104. Kartonow. 
16 cent. 
* - Toż, tamze 1873, w 8ce, str. 102. Oprawno 
18 cent. 
4- Elementarz niemiecki dla szkół ludowych. 
Wiedeń, nakład c. k. ks. szkol., 1872, w 16ce, 
str. 92. Zbroszurow. 13 cent. 
Elementarz najnowszy j
zyka polskiego uło- 
zony podługnajgruntowniejszych zasad. War- 
szawa, 1872. (Inna edycya r. 1869 'u Bres- 
Jauera). 
* Elementarz polski dla dzieci niemieckich. 
Wiedeń, nakład Wydaw. ksiąg szkolnych, 
1871, w 8ce, str. 83. 12 cent. 
Elementarz polsko - ruski z dodaniem rus- 
kiego wzorką. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 
32, k. 10. 
Elementarz polsko - ruski dla uzytku szkół 
poczl!tkowych z rozporzl!dzenia Knratora okrę- 
gu nauk. warszaw. wydrukowany. Wydanie 
.XIV. Warszawa, w druk. okręgu, 1872. 
4- Elementarz krótki do samouctwa w czyta- 
niu, pisaniu i liczbowaniu. Lwów (przedru- 
kował Seredyński z edycyi paryzkiej 1864 
roku). 
'" Elenchus venerabilis cleri tam saecnlaris 
quam regularis partis dioeceseos Cracovien- 
sis imperio Caesareo - Austriaco in civilibns 
lIubjectae, anno 8alutis 1872. Craeoviae , typ. 
Univ. JagieU., 1871, w Sce , str. 89. 


· - Toz, a. 1872. 
'" - Toż, tamże, a. 1873, w 8ce, str. 82. 
'" ELlASZEWICZ Włodzimierz. Rok 1872.lUu- 
strowany cennik maszyn i narzędzi rolniczych 
wyrabianych w uprzywilejowanej fabryce od- 
lewarni żelaza. Tarnów, litografia Czasu M. 
Salba w Krakowie, druk Czasu, 1872 w 8ce 
tab!. 10, str. 13 i I. I' 
ELS
NBERG J. Powie
ci z Pisma św. Starego 
Przymierza dla młodzieży wyznania Mojże- 
szowego. Wyd. nowe Warszawa, M. Gliicks- 

erg, druk Goldmana, 1872, w 16ce, str. 152 
l k. 2. 50 kop. 
EMERSON Ralf W. Przedstawiciele ludzko- 
ści, tłumaczył Józef Siellawa. Warszawa 
nakład tłumacza, Gebethner i Wolff, druk 
J. Ungra, 1872, w 16ce, str. 241. 75 kop. 
EMMENS Edw. Najnowsze wychowanie, cel 
jego i warunki, zbiór odczytów professorów 
angielskich: TyndalIa, Henfry, Pedgeta, Em- 
mens'a, Massona, Faraday'a, na obron
 wycho- 
wania naukowego ułożony, przełożył I. R. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 198 i 11.1mb. 
EMMERT Karol (Dr). Wykład chirurgii szcze- 
gółowej, przez..... Profesora zwyczajnego Uni- 
wersytetu w Bernie. Tomów II. 'l'rzecie zu- 
pełnie przerobione wydanie (niemieckie). Prze- 
kład Konrada Dobrskiego, Kaz. Filipowicza, 
Jakóba Gutweina. Jana Kisiela, Wikt. Kos- 
'mowskiego, Wacława Mayzla, Jana Rodego, 
Apollinar. Thiemego. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1872. Tom II, Zeszyt I-IV. Za 10 
Zeszytów n rub. 
. '* ENAUL T Lud. Przeznaczenie, powieść na. 
plsana według oryginału francuzkiego. (Bi- 
blioteki J1ajciekawszych powietiei i romansów 
Tom XXXlII). Lwów, 1872, w 8ce, str. 247. 
l złr. 40 cent. 
Encyklopedya kościelna. podlug teologicznej 
encyklopedyi Wetzera i Weltego wydana przez 
ks. Mich. :Nowodworskiego. Warszawa druk 
Czerwińskiego, 1873, w 8ce. Prenumer
ta na 
14 Tomów o 560 ark. druku, Tom po 2 rub. 
Encyklopedya ogólna wiedzy ludzkiej, wy- 
dawana pod kierunkiem Redakcyi Tygodnika 
illustrowanego i Wędrowca. Warszawa, 1872, 
w 8ce. T. l 8tr. 480; T. II str. 488 i II. Przed- 
płata na całe dzieło 20 mb., fi. dla prenum. 
Wędrowca i 'l'ygodnika illustrow. 10 rub., 
z przesyłkI! 12 rub. 
Encyklopedya (Podręczna) handlowa. Wyda- 
na staraniem Redakcyi Gaz. handl. Warsza- 
wa' nakład redakcyi Gaz. handlowej
 druk J. 
Goldmana, 1872. Zeszyt I-Hl. Za 'cztery Ze- 
szyty 2 rub. 
Encyklopedya powszechna (podręczna} w 2 
Tomach z atlasem w 25-30 zeszytach. War- 
szawa, nakład Przegl. tygodniow., 1871-8, 
w 8ce, Tom I str. 946. Tom po 5 rub. 
Encyklopedya powszechna S. Orgelbranda. 
Warszawa, nakład i druk S. Orgelbranda Sy-
>>>
nów, 1872, w 8ce. Tom I k. 2, str. 480; Tom 
II k. 2, str. 480; Tom III. Tom po l rub. 
Encyklopedya rolnictwa i wiadomości zwią- 
Dek z niem mających, pod redakcyą J. T. 
Lubomirskiego, E. Stawiskiego i S. Przystań- 
skiego. Z drzeworytami w.tekscie. Warsza- 
wa, 1872, w 8ce. Prenumerata na 5 Tomów 
czyli 50 Zeszytów 20rnb., z przesyłką 23 rub. 
* ENGESTROM Wawrzyniec. Obrazki z po- 
dróży. Szwecya. Odczyty literackie miape 
w Dreznie. Kraków, nakład i druk Wydawni- 
ctwa Kraju, 1871, w 8ce, str. 566. (Odbitka 
z feuletonu Kraju.) 2 złr. 50 c. 
Epilog sprawy toruńskiej. (Przedruk z Ro- 
czników Tow. Przyj. Nauk. Pozn.) Poznań, 
druk N. Kamieński i Sp., 1871, w 8ce, str. 30. 
ERTEL Leop. O użyciu cementów w ogól. 
ności i opis cementów krajowych. Wiadomo- 
ści zebrane z pism i akt urzędowych. War- 
szawa' 1871, w 8ce, str. 89. 60 kop. 
ESQUIROS. Emil XIX wieku. Przekład Ro- 
2Blii B(oczarskiej?) Tomów 2. Warszawa, na- 
kład redakcyi Przegll!du tygodniowego, Ge- 
bethner i Wollf, 1872, w 16ce. Tom I str. 204; 
Tom II str. 136. 1 rub. 
ESS (Van) Leander. Zdania św. Ojców Ko- 
ścioła o czytaniu Biblii (przekład z Leandra 
van Ess). Warszawa, druk Ginsa, 1872, w.8ce, 
str. 88. 15 kop. 
ESTKOWSKI Ewarysł. Pisma dh dzieci i 
młodzieży. Tom I i II. Szkoła dla dzieci. Po- 
znań, Chociszewski. drl,lk Daszkiewicza, 1871, 
w 8ce, str. 200 i 200. 1 tal. 
* ESTREICHER Karol. Bibliografia polska, 
120,000 druków. Część I. Stulecie XIX. Ka- 
talog 50,000 druków polskich itd. Wydanie 
Tow N.auk., D. E. Friedlein, druk Uniwers., 
1870-1873, w 8ce. T. I k. B, str. XVIII i 
XVI i od XVII-LVIII, 523,46,.k. I i str. III. 
Tom II, Zeszyt I i II. (Odbit9 520 egzempl.) 
Tom po 10 złr. 
'I _ JózefIgnacy Kraszewski. Przypomnie- 
'czterdziestolecia zasług piśmienniczych i pra- 
cy. Kraków, druk Kraju, 1871, w 4ce, str. 
12. (Odbitka z feulet. Kraju.) 80 cent. 
. * - 1400 Pism peryodycznych i zbioro- 
wych, abecadłowo zestawił..... Wydanie w 30 
egzemplarzach. Kraków, 1871, w 8ce, str. 27. 
45 kop. 
* - Repertoar 3,800 utworów sceniczych 
od r. 1750 do 1871. Pisarze i tłumacze sce- 
niczni zestawieni abecadłowo. Kraków, nakło 
autora. D. E. Friedlein, druk Uniwers., 1871, 
w 8ce, str. 76. (Wydanie w 50- egzempl.) 
* - Spis abecadłowy do dzieła A. Joche- 
ra: Obraz literatury i nauk w Polsce, Tomów 
III, zestawił ..... (Odbitka w 200 egzempla- 
rzach z Bibliografij polskiej.) Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1873, w 8ce, k. 2, str. 77. 
1 złr. 25 c. 


-- 22 


* - Sprawozdanie komisyi konkursowej o 
rozdaniu nagród za utwory sceniczne w roku 
1873, Rok III. Nagrody hr. .Łubieńskiego, 
Zamojskiego oraz Dyrekcyi. (Osobne odbicie 
z dziennika Czas.) Kraków, druk L. Paszkow- 
skiego, 1873, w Sce, str. 12. (Wybito liO 
egzempt) 
* - Jan Kanty Szlachtowski. Rzecz czy- 
tana na posiedzeniu c. k. Tow. N. Krak. d. 
5 lutego 1872 przez ...... (Oddruk s Tomu II 
"Na dziś", w 100 egz.) Kraków, druk Kraju, 
1812, w 8ce, str. 30 i rycina. 60 cent. 
* - Teatra w Polsce. Rzecz w r. 1860. 
.(Oddruk z Afisza.) Kraków druk Czasu W. 
Kh'chmayera,1872-3, w 12ce. (Odbit. w 100 egz.) 
EUFROZYN (Kapucyn). Pociecha konajljcych 
czyli Akty na godzjn
 śmierci, zebrał ..... 
Warszawa, Czerwiński i Sp., 1871, w 16ce, 
str. 62. 7 '12 kol" 
EUSTACHY. Echo z narodu czyli Rzecz O 
sumieniu narodów, napisał ..... Czysty dochód 
przeznaczony na cele dobroczynne. Nakładem 
J. M. Romana, 1872, w 16ce, str. 19. 2 sgr. 
* Ewangelie, lekcye i listy na wszystkie nie- 
dziele i uroczystości całego roku. Wiedeń, 
Dakład wyd. ksil!żek szkoln., 1871, w 8ce, 
str. 216. Opr. 34 cent. 
" Expose iiber die Herrschaft Chrzanów. 
KrakaD, lluchd. Czas, Verlag von Eman. Loe- 
venfeld, 1873, w 8ce, litr. 11. 


I 


* FABIAN Oskar Dr. Uginanie si
 Bwiatla i 
odległość fal. Na podstawie źródeł opracował 
i ułożył systematycznie. Z jednI! tablic'ł ry
 
Lwów, nakładem autora, K. Wild , 1871, w Sce, 
str. 62. 1 złr. . 
* - O zbieżności i rozbiezności szeregów 
nieskończonych. (Osobne odbicie z II Tomu 
Rocznika 'Tow. techn) Lwów, K. Wild, 1871, 
w 8ce, str. 18. 22'/2 kop. 
FABIANI Karol Ks. :Missya apostolska do 
pokuty i powstania z grzechów prowadzą,ca, 
na trzy części podzielona, po różnych miej- 
scach mówiona i do druku podana w Kaliszu 
1783, a teraz na nowo za staraniem ks. J. 
Stagraczyńskiego w Poznaniu wydana. Część 
I. Poznań, 1871; w 8ce, str. 276. 76 kop. 
FALEŃSKI Felicyan. Odgłosy z gór. Poezye 
przez Felicyana. Warszawa, autor, Gebcthner 
i Wolff, 1871, w 8ce, str. 88 i l k. 50 kop. 
* - Syn gwiazdy. Dramat w trzech aktach. 
przez Felicyana. (Osobne odbicie z Przegl'łdu 
polskiego.) Kraków, 1871, w 8ce, str. 77. 60 
kop. 
FALKIEWICZ Lucyan (Łukasz). Szkice cha. 
rakterystyczne lwowskie z niedawnej prze- 
szłości, czyli Los sl\uler8, napisa1' .... (Odbit- 


.....
>>>
. 


la z Tyg. ilIustr.) Warszawa, druk J. Ungra, 
Friedlein w Krakowie, 1872, w 8ce, str. 139. 
l złr. 
FALKOWSKI Jakób. Ogród rózany, w którym 
zawiera się duch nabożeństwa i religii ku po- 
żytkowi duchownemu wszystkich pobożnych 
katolików służłcy, przez .... ułożony. Wyda- 
nie nowe poprawne i pomnożone. Wilno, J. 
Zawadzki, 1871, w 8ce. str. XXIV, 671 i 2 
1Italor. l rub.20 kop.; na pap. lepszym l rub. 
50 kop. 
FAY Karol. Dziennik oficera armii nadreń- 
tIkiej, z mapPł wykazuj!!:c, wojskowe działa- 
nia pod Metz'em. Podług trzeciego wydania 
:przełożył Edmund Callier. Poznań, Merzbach, 
1871. w 8ce, str. VIII i 282. l rub. 50 kop. 
. FEOOROWICZ Jan. Aforyzmy. Wydanie 
:pośmiertne. Kraków, Friedlein, druk L. Pasz- 
kowskiego, 1873, w 8ce, str. XLIII i 211. 
l dr. 80 c.; na welin. 2 złr. 
* FEOOROWICZ Władysław. Szkolnictwo lu- 
dowe w Anglii. Lwów, nakład GubrJ'nowicza 
i Schmidta, druk Ossolińskich, 187 3, w 8 ce, 
str. XIII, 188 i rejestr. l złr. 60 cent. 
FEUILLET O. Julia Trecoeur. NowelIa, Uu- 
maczył z Crancuzkiego Litwin. Poznań, na- 
kład l\lerzbacha L., 1872. w 16ce. str. 102. 
12 sgr. 
* FEYOEAU. Hrabina Chalis, powieść z fran. 
:przez W. G(órskiego). Lwów, skład u Gubry- 
nowicza i Schmidta, 1872, w 8ce, str. 199. 
(Odb. 500 egz.) l dr. 
* Figaro lwowski. Red. WIad. Bełza. Lwów 
cd 31 Marca 1873. 
Figlilw (Sto) za pół złotka ł Rozumna za- 
bawa dla niegłupich ludzi przez F. H. Wr. 
Warszawa, 1872, w 32ce, str. 24. 7'1. kop. 
FIGUlER ludwik. Biatorya roślin. Dzieło oz- 
dobione 415 wizerunkami z natury wykona- 
nemi. Z francuzkiego przełożył, objaśnił i 
Iieznemi dodatkami powiększył Autor Flory 
polskiej (Jakób Waga). Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk J. Ungra, 1871-72, w 8ce. T. I 
str. XXIII. 322 i XIV; T. II str. 742 i XL; 
T. 111 str. 258, LXXllI i 10. 6 rub. 
Filotea d' Andrea. Wiązanka poetycznych 
utworów na korzyść pewnej osoby ubogiej 
ogłosił Wład. Tekicliński. Wilno, druk Syr- 
kina, 1872. 50 kop. 
* FIRGANEK Wawrzyniec. Nieco o słowni- 
ctwie i treści leśniowiedztwa skreślił.... c. k. 
nadleśniczy. Kraków, autor, D. E. Friedlein, 
druk Uniwers., 1872, w 8ce, str. 24 i k. l. 
50 cent. 
Fizyk (Mały). Opis najprzeróżniejszych do- 
świadczeń fizycznyeh oraz sztuk i zabawek 
bardzo łatwych, objaśniony 125 drzeworytami 
w tekscie. Warszawa, nakład Frzegl. tygod. 
1871, w 8ce, str. 216. 1 rab. 


- 
3 


FLAMMARIOH Karnir. Vie de Copernic et 
bistoire de la decouverte du systeme du mon- 
de. Parie. 1872, w 8ce. 
- Wielość światów zamieszkiwanycb. Stu- 
dyum w którem wykładają si
 warunki za- 
mieszkalności ziem niebieskich, roztrzłsane 
ze stanowiska astronomii, fizyologii i filozofii 
naturalnej. Z 2 wyd. franc. przełożył na pol- 
ski J. Waga. Wydanie drugie, 2 Tomy. War- 
szawa, nakład Gebethnera i Wolffa, druk J. 
Ungra, 1873, w 8ce, T. I. str. 308 i IV; T. 
II str. 285 i Rejestr, z 5 tabl. fig. astronom. 
l rub. 50 kop. 
- Życie Mikołaja Kopernika przełożył i 
przypisami dopełnił F. Sulimierski. Warsza- 
wa, księgo Ungra i Banarskiego. 1873, w 8ce, 
str. VIlI, 176 i rejestr, z 4 mogr. l złr. 
25 cent. 
. FLORKIEWICZ Juliusz. List otwarty do 
szanownej redakcyi Czasu. I{raków, czcion- 
kami Kraju, 1872. \V 4ce, k. I. 
· - Traktat o małZeństwie domniemanem. 
Kraków. w administracyi Kraju, 1871, w 8ce. 
str. 15. 25 cent. 
FONTElIVE E. Histoire du moyen - age en 
verso Livre I. L'empire d'orient, avcc un ar- 
gument et des notes. Poscn. A. Schmaedicke, 
1872, w 8ee, str. 25. 
FONVIUE. Cuda świata niewidzialnego, 
przekład A. N. Warszawa, nakład redakcyi 
Przegl. tygodn., Gebethner i Wolff, 1872, 
w 16ce, str. 170. 40 kop. 
FORELLE M. O kalendarzu zydowsldm w po- 
równaniu z kalendarzem chrześciańskim po- 
dług nowej zasady matematycznej. \Varsza- 
wa, 1871, w 8ee, str.56. 
. Forma susceptionis ad piam unionem S. 
Hyacinthi Odrowąz Confessoris Ordinis Prae- 
dicatorum. Kraków, druk Uniwers. I 1872, 
w 8ce, str. 3. 
FORSTER Karol. Ludowi polskiemu zdrowe 
rady, z pola mYBlicieli zebrane, przynosi 
szczery jego przyjaciel. Wydanie drugie. Ber- 
lin, 1871, w 8ce, str. VIII i 154-. 
(W dodatku: Darboy, Zarząd samego siebie.. 
- Powstanie narodu polskiego w r. 1830 
i 1831. Rys historyczny poparty papierami 
gencrała hr. Krukowieckiego, przedostatniego 
Prezesa rządu narodowego. (Teki narodowej 
T. 111.) Berlin, autor, Leipziger-Strasse 24. 
druk J. Sittenfclda, 1873. w 8ce, str. XXIV 
i 253. 2 tal. 
- Sprawa polska ze stanowiska europej- 
skiego przedstawiona. Tom II. Berlin. 1872. 
(TtJki narodowej Tom 2gi). 
FRANCISZEK Salezy Ś. FiIotea. Droga do 
zycia pobożnego. Według przekładu na język 
polski X. A. J(ełowieckiego). Warszawa, druk 
Czerwińskiego i Sp., 1872, W 82ce. str. VIU 
i 758. 45 kop.
>>>
* FRANCKE H. Na jeziorze (AtJrdem See), 
przeło
ył Z. L. Kozłowski Sekr. Tow. muz. 
krak. "Muza". Kraków, nakład Tow. muzycz. 
"Muza", druk Uniwers., 1872, w 8ce, 2 kart 
nieliczb. (po polsku i po niemiecku). 5 cent. 
'" Francya i Polska i przyczyny ich upadku, 
przez E. F. Lwów, K. Gromau, 1871, w 8ce, 
litr. 15. 10 cent. 
,.. FRANKE J. O wystawie szkolnej w Lon- 
dynie w r. 1871. Lwów, 1872. 
FRANKLIN Benjamin. Pamiętniki przez nie- 
go spisywane. Przekład z francuzkiego. War- 
lizawa, 1871, w 16ce, str. 221. 75 kop. 
FREDRO Aleksander br. Komedye, w 5 To- 
mach, wydąnie 4te. Warszawa, nakład Ge- 
bethnera i Wolffa, w druk. Kmjera warszaw- 
..kiego, 1871, w 8ce, z portretem autora. 
T. l str. XVIII i 282; T. 11 str. 274; T.11I 
litr. 830; T. IV str. 874; T. V. litr. 823. 
1 rub. 50 kop.; opr. 8 rub. 
* - Śluby panieńskie przekład Em. Yavry 
w T. II. DivaJdelni Swet, 1872. 
FREDRO Jan Aleksander (hr.) Komedye. 
2 Tomy. (Zawierają,: Przed śniadaniem, 
Drzemka pana Prosper8, Piosnka wujaszka, 
Poznaj nim pokochasz, Posażna jedynaczka, 
Mentor, Consilium facultatis.) Warszawa, na. 
kład Gebethnera i Wolffa, druk J. Ungra, 
]872, w 8ce, z portrEltem autora. T. lstr. 271; 
T. II str. 843. 2 rub.; opraw. 2 rub. 60 kop. 
- Przed śniadaniem, komed. na czeskie prze- 
lożył 1872 Fr. Szlam a ; toż w 1872 r. grane 
po węgiersku. 
- Mentor, grany w r. 1873 po węgiersku 
w prżekładzie Ludwika Czepregiego. 
FREPPEL ks. KonfeJ'encye o Bóstwie Jezu- 
Ba Chry.stusa, mówione do młodzieży szkol- 
Jlej. Tłumaczone przez ks. K. Wnorowskie- 
go. Warszawa, nakład tłumacza, druk J. Si- 
korskiego, 1872, w 8ce, str. III i 237. 75 kop. 
* FRIEDRICH W. Pieśń Leonory. Wyją,tek 
ze "Stradelli" Flotowa, słowa .... przełożył Z. 
L. Kozlowski Sekr. Tow. muzycz. "Muza." 
Kraków, nakład Tow. muz. "Muza", druk 
Uniwers, 1872, w 8cc, k. 2 (po pols. i po 
niem.). 
* FRINGS. Rozmowy latwe zastosowane do 
zycia towarzyskiego młodych panien, dla u
yt- 
ku szkół panieńskich w trzech językach pol- 
IIkim, franc. i niemieckim. Siódme poprawne 
wydanie przez J. P. Rzeszów, nakład J. A. 
Pelara, 1872, w 12ce, str. 150. (Odbito 3000 
egzempl.) 60 cent. 
FUHRMANN Wilhelm. Statistische DarsteIlung 
des Kreises Konitz. Nach amt1ichen und an- 
deren zuverJassigen Quellen im Auftrage des 
konigl. Landraths-Amtes bearbeitet von Wil- 
helm Fuhrmann Biirgermeister in P. Konitz, 
Druck und VerJag von Fr. W. Gebauer, 1871, 
W 8ce, fi kartek nieliczbow., str. 240 i Ort- 


1f 


- 24 - 


scharts-Verzeicbnis9 des Kreises KoniIż, 8tr. 
S6. l tal. 16 sgr. 


'" GABORIAU Elllir. Ajent policyjny, powieść, 
przekła
 z :francuzkiego. Lwów, Gubrynowic,; 
l Schmidt, 1870-71, w Sce, str. 226 i 237. 
(Odbito 550 egzemp.) 2 złr. 
'" - Akta kryminalne pod Nr. lIS, powieść. 
Tomów II. Lwów, nakładem Biblioteki roman- 
sów, Gubrynowicz i Schmidt, 1872, w 8ce; 
Tom I, str. 170; Tom II, str. 252. 2 dr. 
* - Niewolnicy paryscy, powieść. Tomów 
IV. Lwów, Gubrynowicz i ::5chmidt, druk K. 
PilIera, 1872, w 8ce; Tom I, st.r. 255; Tom 
II, str. 514; Tom III, str. 238; Tom IV, str. 
243. 3 złr. 80 cent. 
- Złota Szajka, powieść w H. Tomach. 
Warszawa, nakładem J. I{aufmana w dru- 
karni A. Pajewsldego, 1872, w Sce; Tom I. 
str. 411; 'l'om II, str. 256. 1 rub. 50 kop. 
* 
ABRYELSKI Edward. Wady w obecnym 
ustroju szkół -ludowych. Część l. i II. Tarnów' 
Lwów, u Wilda, 1871, w 8ce, str. 23. 15 cent: 
GACKI Józef. GłOB do Boga, Jlabozeńlltwo 
domowe i kościelne dla ludu katolickieg() 
z modlitw i śpiewów najuźywańszych w Pol- 
sce ułożył..... Wydanie drugie poprawne i 
znacznie pomnożone. Warszawa, nakład M. 
Gliicksberga, 1872, w 12ce, str. 592,lX i ryc. 
90 kop. 
- Benedyktyński klasztor w Sieciechowie, 
według pism i podań mięjscowych. Radom, 
druk J. Trzebińskiego, GebethDer i Wolff, 
1872, w Sce, str. 299. l rub. . 
- Benedyktyński klasztor św. Krzyza na 


sej 
órze, przez..... Warszawa, druk J. 
Sikorskiego, 1873, kart 2, str. 546, III i IV. 
G
LEN Filip. Czarodziejka z Argentieres. 
Powielić, przełożył z niemieckiego Edward 
Sulicki. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 288. 
90 kop. 
* Galicya z W. Księzt. KrakowsK. i Bukowin,. 
Druk zakł. Edw. Holzla w Wiedniu, nakład 
Edwarda Hoelz]a w OłOmUJ1CU, litogr. Kóka 
w Wiedniu, b. w. r. (1872j, w 4ce, l karta. 
(mappa). 
* Galicya i Wystawa powszechna w Wie- 
dniu 1873 r. Luźne myśli rzucone ludziom 
dobrej woli. Lwów, nakładem Gubrynowicza 
i Schmidta, w drukarni K. Pillera, 1872, 
w 16ce, str. 30. 15 cent. 
* Galizien (Das Kiinigreich) und das Her- 
zogthum Bukowina. (Kozenn Schulatlas Nr. 
11. ) Olmiitz, Verlag K HolzeJ, b. w. r. 
(1872), w 4ce, l karta (mappa). 
* GAŁECKI Ant. (biskup). Ex Consist. gener. 
dioec. Cracoviensis, Notificationes ad univ. 
vener. Clerum, tam saecuIarem quam regu-
>>>
-2.5- 


1arem. partis dioec. Cracoviensis in civllibus 
imperio Caes. Austr1aco 8ubjectae. Cracoviae,. 
typ. Univ. Jagiell., 1871, w 4ce, str. 24. 
· GAMBERT Zygmunt (z Weiskirehen). Siitze 
aus allen Zweigen der Rechts- und Staats- 
'Wissenschaften. Krakau, Universitats-Buchdr., 
1871. w 8ce, str. 6. 
*. GĄSIOROWSKI Albert. Adam Mickiewicz 
i pisma jego do r. 1829, przez..... (Odbitka 
z Kraju.) Kraków, nakład Wydawn. Kraju, 
1872, w 12ce, kart 2, str. 303. ł złr. 60 cent. 
· G(ĄSIOROWSKI) W(ilhelm). Z powodu 
recenzyi w Gazecie narodowej (Nr. 50 i 52) 
"O historyi literatury polskiej Dra Karola 
.Mecherzyńskiego!' (Osobne odbicie z dziennika 
Czas Nr. 80.) Kraków, czcionkami drukarni 
L. Paszkowskiego, 1878, w 8ce. str. 8. (Prze- 
ciw Kanteckiemu.) 
· GAUL TlER L. E. K. Geografia powszechna. 
Wydanie szóste, na nowo przejrzane i t d. 
przez lJ(uc.) T(atomira). Lwów, Wiłd, druk 
K. Pollaka w Sanoku, 1872, w 16ce, str. 240. 
(Odb. 2500 egz.) 90 cent. 
(Edycya pierwsza do pi'!tej wyszła tamże, 
1854-1869.) 
. GAUME J. (ksi,!dz). Katechizm mały zebrany 
z dzieła: Zasady i całość wiary katolickiej. 
Tom IX. Przekład z frsncuzkiego podług szó- 
.tego wydania paryzkiego. Kraków, Jaworski, 
1871, w 8ce, str. 872. 
- Przewodnik dla Spowiedników przez..... 
Przekład ks. Urb. Rokickiego. Nowe wydanie. 
Wilno, Zawadzki, 1872, w 8ce. 
(Dawniejsza edycya r. 1860.) 
- Woda świłjcona XIX. wieku przez..... 
protonotaryusza apostols.; z drugiego franc. 
'WYdania na jezyk polski przełożył i wydał 
.b. Wł. Magnuski. Warszawa. w drukarni 
Czerwińskiego, 1872, w 16ce, str. XVI i 368. 
60 kop. 
* - Zasady i całość wiary katolickiej, 
czyli Wykład jej historyczny, dogmatyczny, 
moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozofi- 
czny i locyalny. od stworzenia świata az do 
naszych czasów (Catechisme de perseverance). 
Przekład z francuzkiego podług szóstego wy- 
dania paryskiego, ostatecznie poprawnego 
i znacznie pomnozonego. Wydanie trzecie. 
Kraków, Jaworski, 1870-71, w 8ce; Tom I, 
Itr. niel. VI i CXXVIII, 225 i IV; Tom II, 
str. VII i 310; Tom III, str. VI i 418; Tom 
IV, str. 529 i VIII; Tom V, kart 2, str. 391 
i VII; Tom VI, str. 330 i VI; Tom VII, str. 
368 i spisu str. VII; Tom VIII, r. 1871, str. 
S27 i VII; Tom IX, r. 1871, str. 372. Za 8 
'romów 6 rub. 75 kop. (12 złr.) 
- Znak Krzyża św. w XIX. wieku, tłu- 
maczenie z francuzkiego przez RolU, z przed- 
mowł Ojca Prokopa (Leszczyńskiego). War. 
szawa, M. Gliicksberg, 1872. 45 kop. 
- Życie nie jest życiem, czyli Wielki błłd 
XIX. wieku. Przekład X. W. M(agnuskiego}. 


Warszawa, M. Orgelbrand, druk G. Paetza 
w Naumburgu, 1872, w 16ce, str. 260. 
GAWLIK. Ksi,!żka do pocz'!tkowego ćwicze- 
nia dziatek polskich w czytaniu i pisaniu 
polskiem i niemieckiem.- Fibel fUr den poIni- 
schen nnd deutschen Schreib - und Lehr- 
Uebersicht in den Schulen Mazurens, im An- 
schlusse an die vom Regierungs- und Schul- 
rathe Bock herausgegebene deutsche Fibel, 
von..". Regierungs- und Schulrath zu Konigs- 
berg in Preussen. Konigsberg, Druck und 
Verlag von H. Hartung, 1871, w 8ce, str. 87. 
Kartonow. 6 sgr. 
Gazela anonsowa (wydawana codziennie) 
od Lutego 1871. Warszawa, red. Wędrychow- 
ski, druk S. Orgelbranda, w 4ce. Nr. pojed. 
ł kop. 
Gazela handlowa. Pismo poświecone han- 
dlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu. 
Redaktor R. Okręt. Warszawa, nakład reda- 
ktora. Wydawana codziennie, w 4ce, od 19o 
Października 1864-1873. Rocznie 9 rub. 
Gazela kielecka. Od l Października 1870- 
73, w 4ce, dwa razy w tydzień. Kielce, wy- 
dawca Michał Goldhaar, red. Leon Gautier, 
druk E. Kołakowskiego. 10 złp. kwartalnie. 
* Gazela krajowa (wznowiona literacka). 
Lwów, 1873, w 4ce. (Obejmuje Czajkowskiego 
powieść: Wernyhora. Z premiami losów po- 
życzki Stanisławowa.) 
Gazela lekarska. Pismo tygodniowe pOświt!- 
cone wszystkim gałł:ziom umiej
tności lekar- 
skiej, farmacyi i weterynaryi. Redaktor Prof. 
Girsztowt, druk Józ. Bergeraj Rok VI. 1871 
-72, Tom XI, Nrów 27, str. 432; Rok 1872, 
Tom XII, w drukarni Gazety lekarskiej; Rok 
1879, Tom XIII. Prenum. 5 rob. 10 kop. 
* Gazela literacka (wydawana trzy razy nI!. 
miesi,!c). Lwów, od 27 Maja do 11 Sierpnia 
1871, druk K. PilIera, w 4ce, Nrów 9, katdy 
po 16 str. Redaktor Jan Śliwiński; Wydawcy: 
Śliwiński i L. Wisłocki, Od Nru l) redaktor 
i wydawca Jan Śliwiński. Wznowiona r.1872 
po 6 Numerach ustała. Prenumerata kwar- 
talna 90 cent. 
· Gazela lwowska (rządowa). Lwów, 1871 
-73, fol. Redaktor Adam Rudyński, obecnie 
W. 1J0ziriski. (Nakład 1000 egzemp.) Rocznie 
12 złr. 
Gazela łódzka (IJQdzer Zeitung). Redaktor 
J. Petersilge. łJódź. nakład redaktora, 1866 
-73, w 4ce. Wychodzi tygodniowo po nie- 
miecku i po- polsku. Rocznie 20 złp. 
· Gazela miejska. Lwów, 1871 r. 
* Gazela narodowa (codzienna ). Lwów, 
redaktor Jan Dobrzański, nakład Administra- 
cyi, ulica Sobieskiego Nr. 12, 1871-3. (Nakł. 
8000 egzemp.), fol. Kwartalnie 3 złr. 75 cent. 
Gazela płocka. Od I Lipca 1872 (zapowie- 
dziana). Płock, wydawca księgarz Kempner, 
redaktor Zygmunt Rościszewski, odpowie- 
dzialny Potworowski inżynier, druk Paulego. 
Wyd. dwa razy w t.ydzień. Kwartalnie 10 złl" 
4.
>>>
26 - 


Gazeła policyjna. Warszawa, 1871-73, Percussion," przez D. JuJ. Wyrzykowskiego. 
w 4ce. z 28 drzewor. w tekscie. Warszawa, nakład 
Gazela polska {codzienna}. Redaktor Józef Gazety lekarskiej, 1872, w 8ce, str. 803. S rub. 
Sikorski. Warszawa. druk i nakład własny, GERVINUS. Szekspir, przekład przez Wand\} 
1871-73, fol. wielkie. Przedpłata. ca.łoroczna Grabowską. Warszawa, Red. Bibl. warszaw., 
7 rub. 20 kop. Gebethner, 1871, w 8ce, str. 86. 60 kop. 
Gazela przemysłowo-rzemieślnicza. Pismo GlEGURZVŃSKI Filip. O karze w ogólności. 
tygodniowe. Rok I. Warszawa, redaktor A. R l\I . d . W 
Makowiecki , ulica Chłodna Nr. 10 ' W y dawca ozprawa...... ag. prawa I s mm. arszawa, 
M. Orgelbrand, 1871, w 8ce, str. 96. 60 kop. 
W. Somer, 1872, fol. 4 rub. 
Gazela rolnicza illustrowana z Kuryerem GlERSZ (radca miejski w Lecu). Kalenda- 
rolniczym. 'Warszawa, wydawca i redaktor rzyk (wydawany' w 8000 egzempl. dla Mazu- 
Adam Mieczyński, ulica Solna Nr. 715, 1872 rów w Prusiech Wschodnich). 
-3, fol. Roc nie 5 rub. GILLER Agalon. Historya powstania narodu 
Gazela s'ldowo-1ekarska. Warszawa, redak- polskiego w 1861-1864, przez..... Tomów IV. 
tor Winc. Prokopowioz, 1872. Paryż, ksi\)garnia Luksemburgska, druk braci 
Gazela sądowa warszawska (tygodnik o dwu Rouge, Dunon i Fresne, 1867-71, w 8ce; 
arkuszach) Wydawca Filip Flamm; Redaktor Tom I, str. IV i 370; Tom II, str. IV i 487; 
Winc. Prokopowicz, 1873, fol. Rocznie 6 rub. Tom nI, str. IV, 527 i II; Tom IV, kart 3, 
Gazeta toruńska (codzienna). Rok V:-VII. str. 453. 'l'om po l tal. 20 sgr. 
Toruń, redaktor Józ. Glinkiewicz, ulicaZeglar- GIRDWOJŃ Michał (inżynier wojskowy). Rys 
lika Nr. 105, nakładem i drukiem J. Buszczyń- ustroju główniejszych narzędzi ciała pszczo- 
.kiego, 1871-73, fol. Kwartal. l tal. 12Yz sgr. lego. Poznań, 1872, fol., kart 7 i l karta dodał. 
Gazela warszawska (wychodzi codziennie). (autografowane). l rub. 20 kop. 
W",rszawa, redaktor J. Kenig, nakładca Le- Giovanna de Guzman, opera w pięciu aktach, 
8zniowski, ulica Św. Jerska Nr. 1769, 1871- muzyka G. Verdi(ego). Warszawa, drukPajew- 
1873, fol. Rocznie 9 rub. . skiego, 1872. 
* Gazela wiejska. Rok III-V. Lwów, Redak- GlRGENSOHN J. Kritische Unterauchung 
tor H. Stupnicki, druk M. F. Poremby 1871 nber das VII. Buch der Historia polonica des 
-73, w 4ce {wychodzi po pół arkusza co 15 Dlugosch. Goettingen, Reppmiiller, 1872, w 
dni). Prenumerata razem z PI'zyjacielem domo- 8ce, str. VI i 95. 18 sgr. 
wym i z Pami
tnikiem zasłużonych ludzi, 
rocznie 4 złr. 20 cent. GlRSZTOWT P. (Wydawca). Biblioteka umie- 
Gazela wielkopolska (codzienna). Poznań, j
tności ]ekarskich. (Dzieł 25) Warszawa, 
Nr. l d. 27 Marca 1872. Redaktor E. Micha- 1867-1872, w 8ce. 
lek, wydawca M. Jaskowski, dyrektor Kaz. - (Wydawca). Biblioteka umiejętności lekar- 
Szulc. Kwartalnie l tal. 6 sgr. skich. Przegll!d postępów nauki lekarskiej we 
wszystkich jej gał
ziach i we wszystkich kra- 
GEBETHNER i WOLFF. Dodatek do Katalogu jach, wydany pod redakcyą Dra P. Girsztowta 
dzieł nakładowych i komissowych księgarni Frofessora chirurgii i kliniki chirurgicznej 
i składu nut..... Warszawa, druk J. Ungra, c. U. w. za rok 1870. Zeszyt L Warszawa, 
1872, w 8ce, str. 32. 1872. 
- Wiadomości bibliograficzne podawane * GlRTLER Jakób (Dr., Prof. Uniwers. Jag.). 
przez..... Nr. 4 i 5 r. 1870; Nr. 6 r. 1871, Wspomnienia o prawie msgdeburskiem w Pol- 
w 8ce, str. 11; Nr. 7 r. 1872. sce. Kraków, nakładem autora, w drukarni 
GEMBARZEWSKI Kazimierz. O pokucie ko- Uniwersyteckiej, 1872, w 8ce, str. 43. 
śćielnej w prawie karnem. Warszawa, 1871, * GLUZIŃSKI Maciej (woźny). Ciekawy choć 
w 8ce, str. 24. 20 kop. skromniutki wierszyk, sz. PP. Członkom Tow. 
* GENTE Ruthenus, natione Polonus. Pod- gosp. rolno 1871, w 8ce, karta l. 
etawa do zgody w narodzie. Lwów. nakład * GŁODZIŃSKI X. Odezwa do współkolegów 
Andrzejewicza, Seyfahrt i Czajkowski, w dru- "Gwiazda." Lwów, 187!. 
karni Ossolińskich, 1871, w 8ce J str. 50. 25 Głos duszy pobożnej czyli Ołtarzyk osobl. 
cent. nabożeństw. Wydanie nowe. Za upoważnie- 
* GERGOWICZ E. S. Mitologia słowiańska niem wys. Kons. w Wrocławiu. Mikołów, T. 
w zarysie. Lwów, nakładem ks. '1'. Święcha, Nowacki, 1872, w 16ce, str. 480. 4 sgr. 
w drukarni M. F. Porem by, 1872, W 8el', str. Głos duszy. Zbiór nabożeństwa katolickiego 
59. 40 cent. mieszezq,cy w sobie etc. Wilno, nakło Zawadz- 
* - Wieniec pieśni 'pastuszych i religij- kiego, druk w Naumburgu, 1872, w 16ce, str. 
nych. Lwów, autor, uJ. Wildta w Krakowie, przeszło 900 z l rycinq,. l rub. 8 kop. 
1872, w 8ce, str. 23. 10 cent. * Głos przeciwko dr
czeniu zwierząt prze
 
GERHARD C. Wykład auskultacyi i perkus- Członka wydziału Towarzyst. pedagogicznego 
.yi, przekład z dzieła: "AuscultlltioD. und w Tarnowie na walnem zgromadzeniu tegoż
>>>
'Towarzystwa d. 26 Października. 187
 odczy- 
tany. Tarnów, drukiem A. Rusinowskiego, 
1871, w 8ce, str. 16. 
GłQS duszy, ksią,zka do nabozeństwa dla 
Chrześciau katolików, zawierająca modlitwy 
codzienne, t.ygodniowe, miesięczne i roczne. 
Wydanie nowe, pomnożone. Warszawa, 1872. 
* Głos starego Kołtuna. w sprawie Bezbur- 
mistrzowia lwowskiego, roku zbawienia 1871. 
Lwów, w drukarni Dudweisera, 1871, w 8ce, 
str. 7. Gratis. 
* Głos synogarlicy na pustyni świata tego 
jljczącej, to jest.: Duszy chrześciańskiej roz- 
myślania do Pana Boga oblubieńca wiecznego 
wzdychania i w chrześciailskiej doskonałości 
ćwiczenia, przez niektórego kapłana z zakonu 
Serafickiego O. św. Franciszka Ojców Refor- 
matów Mało-Polskiej Prowincyi zebrane dla 
pożytku dusz krwią Chrystusa odkupionych. 
Za dozwoleniem Zwierzchności I,rzędruko- 
wane. W drukarni Jasnej.Góry Częstochow- 
flkiej, R. P. 18U; Kraków, W. Jaworski, 1871, 
'w 8ce, str. 880. l złr. 25 cent. 
Godzina śmierci czyli Przygo.towanie się na 
.śmierć szczęśliwą. Czytania na każdy miesiąc 
w roku dla wszystkich stanó.w. Z obrazkami. 
Wydanie drugie poprawione, wydał X. J. Sta- 
graczyński. Poznań, 1871, w 8ce, sb'. 108. 
15 kop. 
Godzinki o najsłodszem Imieniu Jezus za 
dusze zmarłych. Warszawa, Czerwiński i Sp., 
1871. 5 kop. 
· GOERANSSON KielImann. Synowie Barona 
czyli Anioł z ulicy Westerlang. Z szwedzkiego 
przełożył B. Sz. Lwów, Gubrynowicz i Sz'midt, 
druk K. PilIera, 1871, w 8ce, str. 216. 1 rub. 
GOETHE J. W. Herman i Dorota. Poemat 
w 9ciu pieśniach, przełożył sześciomiarem 
(heksametrem) polskim Ludwik Jenike, z l'y- 
sunkami Tegazza. (Odbitka z Tygod. illustro- 
wanego.) Warszawa. nakład ksiljgarni Ungra 
i Banarskiego, w drukarni Ungra, 1872, w 4ce, 
str. 60. 1 rub. 20 kop. 
* - Pieśni i ballady, tłomaczenie A(dama) 
G(orczyńskiego). Wydanie drugie poprawne. 
Wado wice, nakład Er; Foltyna, 1871; w 16ce, 
ętr. 47. 
GOLDENRING Herm. Żniwiarka kosiarka Buc- 
keya z odkładaczem samodziałającym z fabryki 
Adry jana Plott. et Cornp. Cennik zakładu rol- 
niczo - przemysłowego Hermana Goldenring. 
Warszawa, druk Orgelbranda synów, 1872, 
W 8ce, str. 16. 
GOLDHAMMER H. Ogród dzieciljcy, metodn 
wychowania, nauczania i zajmowania dzieci, 
podług pism Fryderyka Froebla skreślił..... 
Zeszyt I. Warszawa, nakład Redak. Przegl. 
tygodniowego, 1872. Przedpłata za 4 Zeszyty 
z 80 tablic. 3 rub. 
* GOLDMANN Leon. Zdania z różnych gałęzi 
prawa i umiejljtności politycznych, których 
po odbyciu egzaminów ścisłych w celu otrzy- 


- 27 - 


mania stopnia Dra Praw w c. k. Wszechnicy 
Jagiell. w Krakowie Leon Goldrnann rodem 
z Tarnowa d. 10 Kwietnia 1872 r. o godz. 1 
w południe w Kolleg. Praw. publicznie bro- 
nić podejmuje się. Kraków, w drukarni Uni- 
wersytetu, 1872, w 8ce, litr. 6. 
GOLDSZMIT J6zef. Wykład prawa rozwodo- 
wego, podług ustaw mojżeszowo-talmudycz- 
nych. Z ogólnym poglądem na ich rozwój 
i z uwzglljdnieniem przepisówobowiązują' 
cych. Warszawa, 1871, w 12ce, str. V i 206. 
l rub. 20 kop. 
* GOLlAN Zygmunt. Kazania. Tom l. i II. 
Kraków, Jaworski, 1871 -1872, w 8ce, str. 
267 i 276, karta l. Tom po l złr. 25 cent. 
. - Liberalizm wiedeński na Wszechnicy 
krakowskiej, przez X. Z. G. (Oddruk z Przegl. 
pols.). Lwów, Redakcya Przeglądu pols., 1872, 
w 8ce, str. 20. 15 cent. 
* - Moderauci w obec Kościoła, narodu i 
dziejowej przeszłości, przez ks. Z. G. (Oddruk 
z Przeglą,du lwows.) Kraków, autor, 1871, 
w 8ce, str. 37. 25 cent. 
* - Szkoły ludowe przyl1lusowe. Wniosek 
na Sejmie P. Leona Chrzanowskiego. Czas 
i Dziennik poznański, przez ks. Z. G. Lwów, 
Seyfart i Czajkowski, 1871, w 8ce, str. 22. 
20 cent. 
* GOLEMBERSKI Władysław. Studyum nad 
pulityką wIjgierskI! ostatniego dwulecia. (Odbi- 
cie z Przeglądu polskiego.) Kraków, w dru- 
karni Uniwersytetu Jag., 1871, w 8ce, str. 91. 
* GONDEK Feliks (ksifldz). Siedm grzechów 
głównych. III. :Nieczystość; IV. Obżarstwo. 
Kraków, Jaworski, 1871, w 8ce, st!-. 180 i 2 
nieliezb. 50 cent. 
* - Toż, V. Zazdrość; VI. Gniew; VII. 
Lenistwo. Kraków, Jaworski, 1871, w 8ce, 
str. 196 i kart 11. 
* - Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi 
św. w 1859 r. odbytej. Napisał ksiądz..... 
pleban w Krzyzanowicach (dyecezyi tarnow- 
skiej). Trzecie poprawne i powiljkszone wyda- 
nie. Kraków, nakładem W. Jaworskiego, 1871, 
w 8ce, str. 280 i IV. 75 cent. 
GOPLANA. Rocznik teatralny. Poznań, w dru- 
karni L. Merzbacha, 1871, w 12ce, .str 75. 
10 sgr. 
GORDON J. Gdy silj było młodym. Wspo- 
mnienia z podróży po szerokim świecie. (Od- 
bitka z Biblioteki pisarzy pols., Tom LXIIl.) 
Lipsk, nakładem i drukiem F. A. Drockhausa, 
1871, w 8ce, str. 238. I tal. 
* - Turysta z musu, powieść. Tomów II. 
Lwów, 1872. 
* GÓRSKA Seweryna. Modlitwa wieczorna. 
I{raków, druk Czasu (1872), w 16ce, kart nieI. 2. 
* - Program w Zakładzie wychowawczo- 
naukowym żeńskim Sew. Górskiej. Kraków, 
druk Czasu (1872), w 8ce, str. 4.
>>>
.. GÓRSKI Ludwik. Projekt ustawy s!idów 
gminnych wiejskich, 2 przejściem do powięk- 
szonej administracyjnej Gminy. Kraków, w dru- 
karni Czasu, 1871, w 8ce, str. XVII i 91. 
'" GÓRSKI Władysław. O zbioracl1 nauko- 
wych po Ś. p. Konstantym Podwysockim skre- 
tilił..... (Odbitka z Roczn. din Archeol.) Kra- 
ków, w drukarni Uniwersyteckiej, 1872, w Sce, 
.tr. 14. 
Gorzelnictwo, piwowarstwo i cukrownictwo 
()d l Października (dwutygodnik). Wlirszawa, 
redaktor Wacław Holewiński, 1872. (Do tego 
dodawane arkuszami Gorzelnictwo podług 
Bolleya i innych.) 
GOSIEWSKI Wład. Wykład mechaniki czą- 
steczkowej (molekularnej). Tom l. Część 
łóżniczkowa. Zeszyt I. Paryż, nakład J. Dzia- 
ryńskiego, 1873. 
Gospodarz. Pismo rolnicze (wycbodzi co 
tydzień). Redaktor Edward Donimirski. Toruń, 
1872, w 4ce. Rocznie 80 kop. 
GOŚLlCKI Stan. Pamiętnik Teatrów war- 
szawskich za rok 1870. Rok pierwszy, wydał 
Stanisław Goślicki. Warszawa, 1871, w 16ce, 
str. 179, III i 2 rozkłady miejsc. [j0 kop. 
- Toż, na rok 1872 (za rok ]871). Rok 
drugi, ułożył..... Warszawa, nakład dyr. rząd. 
Teat. warsz., G. SennewaId, druk J. Cotty, 
1872, w ]2ce, karta I, str. 147 i II. 40.kop. 
,. GOSZCZYŃSKI Seweryn. Zamek kaniow- 
sky, poviest, preklad P. O. Berka. l'raga, 
Gregr i Dattel, 1871, w ]2ce. 60 cent. 
* - Przemówienie Seweryna Goszczyńskie- 
go przy złozeniu do grobu ciała ś p. Jzabelli 
Dobrowolskiej, na dniu 30 Wrześma 1872 r. 
Kraków, nakładem autora, w drukarni Uni- 
wersyteckiej, 1872, w 4ce, str. nieliczb. S. 
* GRAJNERT Józef. Historya o sławnym 
Gabryelu Hołubku, opowiadania z dziejów 
polskich, z sześciu obrazkami, przez..... Kra- 
ków, staran, i nakł. Wyd. Czytelni ludowej; 
Warszawa, Gebethl1er i Wolff, 1671, w 16ce, 
litr. 47 i 5 ryc. 35 cent. 
.. Dziwne przygody Lorka Szlą.zaka, opo- 
wiadania z dziejów polskich, z 4ma obraz., 
Jrzez..... Kraków, Wyd. Czyt. Jud., Gebetbner 
1 Wolff w Warszawie, 1871, w 12ce, str. 69 
i I. 
- Zorza, pismo ludowe dla miast i wiosek. 
Redaktor J. Grajnert. Warszawa, 1866-73, 
w 4ce. Rocznie I rub. 80 kop. 
Gramatyka niemiecka dla Polaków, ułożona 
przez dwóch nauczycieli gimnazyum Ieszczyń- 
lIkiego. Toruń, 1872. 
GREGOROWICZ Mikołaj. Serdeczne modły, 
czyli Nabożeństwo dla prawowiernych kato- 
lików w biegu całego roku porzidkiem. Opra- 
cował i l1łożył..... Grodzisk, E. Roltzenbre- 
,eber, 1871, w 12ce, str. XXIV i 380. 10 sgr. 
i GREGOROWICZ Jan Kanty. Tygodnik mód 
(czasopismo). Warszawa, 1871 -1878, w 4ce 


-
- 


wielkiej. (Redaktor J. K. Gregorowicz.) Rocznie 
6 rub. 
GRIESINGER. Regulamin choleryczny uło- 
zony dla użytku władz lekarskich, lekarzy 
i publiczności przez Griesingera, l'ettenko- 
fera i WUllderlicha, przełożył Dr. H. Mar- 
kiewicz. Warszawa, E. Wende i Komp., 1872. 
80 kop. 
GRIL M. (ksiądz). Souvenil's d'une premiere 
Communion, allocutions au jeunc Prince Au- 
guste Czartoryski, par M. l' .Abbe Gril Cha- 
noine honoraire. Paris, Imprim. et Libr. Paul 
Dupont et Comp. Rue Jean Jacq,ue Rousseau, 
1871, w 12ce, str. 287. 
GRIMM A. L. Powieści z Tysil!ca i jednej 
nocy dla młodzieży, podług..... Z czterema 
rycinami. Warszawa, Wende i Spółka, IS72, 
w Sce, str. 291. 1 rub. 50 kop. 
GROBELNY Piotr (z Kobylina). ZOl' Unter- 
bindung der Arteria lingualis. Inaugural-Dis- 
sertation an der Univ. Greifswald am l. Nov. 
1872. Greifswald, Druck von Tr. Hache, 1872. 
w 8ce, str. 24. 
GRODSENSKI Meyer (anB Wilna in Russ- 
Jand). Ueber Stenocardie oder .Angina pecto- 
:ris. Inaugural - Dissert. zur Erlangung der 
Doctorswiirde i. d. Med. 1L Chir. vorgeltJgt 
der Medic. Facultat der Fridrich-Wilhelms- 
Univ. En Berlin und offentlich zu vertheidi- 
gen am 27. Marz 1872 von Meyer Grodsenski 
aus Wilna in Russland. Berlin, Bnchdrucke- 
rei von Gustav Lange (Otto Lange) Fried- 
richs-Strasse 103, w Bce, str. 82, 
'" Gromada, pismo ludowe pod red. Stanisl'. 
Justiana (dwa razy w miesiic). Lwów, 1878, 
w 4ce. Rocznie l złr. 
Grono winne z ogrodu P. Jeznsa Chrystusa 
etc. i Wybór nabożeństw dla wygody cbrze- 
ściańskiej. Wydanie szóste powiekszone do- 
datkiem 11ieszpornych psalmów, Rorzkich zali 
i pieśni nabożIlych. Mikołów, T. łłowacki.. 
1872, w 12ce, str. 384. 4 sgr. 
'" GROZA Aleksander. Twardowski, miste- 
TYnm z podań narodowych w II. Cł;e6ciach. 
Brody, naklad i druk J. Rosenheima, 1878
 
ark. 26. 
GRUBECKI Michał. Ksi
ka przygotowawcza 
do egzaroinu wstępnego do klassy l. Gin'ma- 
zyów. Warszawa, G. Centnerszwer, druk Gold- 
maDa, 1872, w Sce, str. 99 i 60. 37'/2 kop. 
'" GRUDZIŃSKI Stanisław. Idealista, poemat. 
fantastyczny przez..... Kraków, nakład aut., 
druk W. Korneckiego i Sp., 1871, w 8oe, str. 
70. 35 kop. 
* - Marzenia i piosnki. Kraków, W. Toma- 
szewicz, druk W. Korneckiego, 1872, w 82c8, 
str. 92. 75 cent. 
GRUELL Miecz. (Dr.). Nauka o chorobach 
kobiet (Gynaekologia). Przekład dziela Dra 
G. Veit'a: "Krankheiten def weiblichen Ge- 
schlechtsorgane, Puerperalkranlheiten. Zweite
>>>
Auflage. Erlangen 1867: 1 Z 82-ma drzewory. 
tami w tekscie. Warszawa, 1871. w 8oa, str. 
V i 627. 6 rub. 
* GRYF Felicyan. Dwa szkice powieiiciowe. 
(Odbitka z Kraju.) Kraków, nakład w1dawn. 
Kraju, 1871, w 12ce, str. 98 i 77. 
* GRZEGORZEWSKI JaJJ. Sassów i jego oko- 
lice. (Odbitka z Gazety narodowej.) Lwów, 
nakład Towarzyatwa pedagogicznego złoczow- 
$kiego, K. Wild,1872, w 16c:e, str. 32.16 cent. 
,. GRZYMALlTA. Niewolnica. pisał..... (dra- 
mat). Lwów, druk M. F. POl'emby. 1873, 
w 8ce, kart 2, str. 99. 
GUl HARO. Władza duchowna i wolność my- 
elenia. Wyj=!tek z francuzkitJgo dzieła P..... 
z dodatkami i uwagami tłomacza. Zurich, 
drukarnia Kossobudzkiego, 1871. 
GUMBINER L. Praktyczna nauka wyrabiania 
spirytusu, oparta na S6-cioletniej, z własnych 
doświadczeń zebranej praktyce. Warszawa, 
nakładem S. H. Merzbacha, 1872, w Sce, str. 
186 i II. 1 rub. 50 kop. 
* GUMPLOWITZ J. Catalogue des livres fran- 
4;ais, polonais, al1emands et anglais, qui se 
trouvent dana la bibliot.heque d' abonnement 
de..... Cracovie, impr. Academ., 1872, w 8ce, 
atr. 91. 
,.. Gwiazdka cieszyńska. Pismo poświęcone 
nauce, przemysłowi, zabawie i wiadomościom 
politycznym. Cieszyn, Stalmach, 1871-73, 
W 4ce. (Tygodnik.) Rocznie 4 złr. 


* HABURA Fr. Mowa przy odsłoni\}ciu po- 
mnika Kazimierzowi W. wystawionego przez 
lbywateli w Bochni d. 29 Maja 1871 (w drugi 
dzień Zielonych Świitek). Bochnia, nakład 
autora, druk W. Pisza, D. E. Friedlein w Kra- 
kowie, 1871, w 8ce, str. 32. 20 cent. 
. HAECKEL Ernest Henr. (Dr.). Dzieje utwo- 
rzenia przyrody, tłumaczone z drugiego wy- 
dania niemieekiego przez Jana Czarneckiego 
i L. Masłowskiego. Lwów, nakład Jana Czar- 
1Jeckiego, druk J. Dobrzańakiego, 1871, w 8ce, 
"Mr. XV, 216 i II; kart 4, atr. 311, 16 tabl. 
geneal. i 19 tabl. systemat. (Odb. 1000 egz.) 
:6 złr. 
HAESER (Dr.). Historya medycyny, prze- 
.kład dzieła..... "Lehrbucb der Geschichte der 
'Medizin," przez Dra Med. Alex. Heinricha. 
Tom I. Zeszyt I. ,Warszawa, druk J. Bergera, 
1871. w 8ce, str. 160. 8 złp. 
HAFFNER (Dr.). Materyalizm nowoczesny. 
'Z oryginału 1Jiemieckiego przełożył Wł. M(ił- 
'kowski). Tłomaczenie upoważnione przez au- 
tora. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1871, 
w 16oe, str. 92. 30 kop. 
_ Kipiel z krwi, powieść w S tomacL. 
Warszawa, nakład J. Rosendorfa, 1871. lrub. 
* Haliczanin. Kalendarz powszechny zasto- 
80wany do potrzeb wszystkich mieazkańców 


- 29 - 


Galicyi i Chochlika Noworocznik humorysty- 
czny na rok 1871. Rok XIX. Lwów, nakład 
K. Pillera, 1871, w 4ce, str. 104. 50 cent. 
* Haliczanin i Chochlik. Kalendarz na rok 
]872. Rok XX. Lwów, lIakładem J. H. Rich- 
tera, 1872. w 4ce. 50 cent. 
,.. Haliczanin nowy. Kalendarz powszecbny 
ua rok 1872. Lwów, nakladem Reinhoha i 
Rabera. 1872. w 4ce, str. 96. 4.0 cent. 
Halka, opera w czterech akt.ach. ałowa Włodz. 
Wolskiego, muzyka Stan. Moniuszki. W War- 
szawie wystawiona po raz pierwszy d. 1 Stycz. 
1858 pod kierunkiem S. Moniuszki, w Pozna- 
niu d. 8 Marca 1873 pod kierunkiem Stefana 
Krzyszkowskiego. (Program. Odbitka z Kur. 
poznails.) PoznaD, czcionkami Lud. Merzba- 
cba, 1873, w 12ce. str. 8. 
Halka. Oper in 4 Acten. Musik von S. Mo- 
niuszko, Text von VI. Wolski. zum ]. Male 
aufgefiihrt in Posen im Stadt- Tbeater am 8. 
Marz 1873 unter dl!r Direction des H. St. VOI\ 
Krzyszkowski. (Program.) Po sen, gedr. bei L. 
Merzbacb, 1873, w 12ce, str. 8. 
. HALSKI Józef. Nauka praktycznego gor!el- 
nictwa, podług której najwyższy wydatek Ok8- 
wity z kartofli lub zboża w dwunastu godzi- 
nach osiągnąć można. Lwów, 1872. 
Hanani czyli Ostatnie dni Jerozolimy. Poznań. 
nskłudem Re.J.akcyi Tygodnika katolickiego, 
1871, w 8ce. 20 sgr. 
* HANKIEWICZ Klemens. Grundziige der Bla- 
vischen Philosophie. Zweite vermehrte Auf- 
lage. Rzeszów, J. A. Pelar; Lemberg, Mili- 
kowski, 1873. w Sce, str. 106 i V. 
* - Życie, pisma i system filozoficzny Bro. 
nisława Tl'entowskiego w krótkości skreślił..... 
Stanisławów. druk J. Daazkiewicza, 1871, w 
8ce, 6tr. 24. 16 cent. 
· HANKIEWICZ Hilary. Samm1ung der f'iir 
die k. k. osterr. Universitats-Bibliotheken gil- 
tigen Verordnungen, zusammengestellt ił- 
Auftrage des akademiscben Senata der k. k. 
Jagellonischen Universitat zu Krakau von..... 
Krakau, Buchdruekerei d. Jag. Uniy.. 1871. 
w 8ce, karta l, atr. 115. 
* HANNAK E. (Dr). Rys historyczno-stli.. 
tystyczny Państwa Auatryackiego dla gimna- 
zyów i szkół realnych. Z niemieckiego prze- 
łożył Lud. Sternal. Lwów, nakład Seyfarta i 
Czajkowskiego. 1873, w 8ce. str. VIll i 131. 
85 cent. 
* HANUSZ Józef (inżynier). Poradnik do za- 
kładania i utrzymywania dróg; gminnych i 
powiatowych. Rzeszów, nakład autora, druk 
J. A. relara, 1872, w 8ce, str. Xl i 23 (I) 
z l tab!. litogr. 60 cent. 
* Hasło ewangeliczne. Na SzlłSku pruskim. 
Red, Koelling, 1871. 
HAUFF. Śpiewaczka, nowella. Warszawa, 
nakładem Red. Opiekuna domowego. druk J. 
Jaworskiego, 1872, Itr. 4,4.
>>>
(Hauke.) Komitet zajmujący sie wystawie. 
Jliem pomnika śp. jenerałowi Bosak-Hauke. 
Genewa, 1 Grudnia ]871, w 8ce, 1 karta. 
HAZA Wojciech. O Dzienniku pozllanskim 
i różnych jeszcze }'zeczach. Poznań, 1871. 
'" HECZKO Jerzy (b.). Mały katechizm dra 
:M. I
utra, wyłożony i w miarę potrzeb do- 
kładniejszej znajomości religiichrześciańskiej 
uzupełniony. Cieszyn, nakładem Feitzingera, 
]872, w 8ce, str. 178. .ro cent. 
.. HEIMBERGER Filip. Podarek noworoczny 
na r. ]873 zaofiarowany szan. pu1.Jliczności. 
Kraków, druk Czasu, ]873, w ]6ce, str. 14- 
i k. ]. 
=r: - Sygnał pocztowy Da trąbce kolendo- 
'Wej w dniu Nowego roku ]872, ku czci, u- 
'Wielbieniu i gratulacyi wyegzekwowany przez 
c. k. Listowego krakowskiego. Kraków, druk 
UDiwers., ]87J, w Bce, str. 11 i 35. 
HEINE. Intermezzo. Przekład z księgi pieśni 
Heinego, przez Aleksandra Kraushara. War- 
IIza)Va, nakładem M. Gliicksberga, druk Juliu- 
sza Klinkhardta w Lipsku, 1873, w ]2ce, str. 
XIX i ]59. 1 złr. 50 cent. 
HEITZMANN C. Rys chirurgii teoretycznej 
ogólnf'j i szczegółowej przez .... (Z 92 drze- 
worytami w tekscie.\ Warszawa, druk Gaz. 
lekars., 1872, w 8ce, k. 2, str. 647 i XI. 6 rub. 
· HELlENIUSZ. Rozmowy opolskiej koro- 
nie. T. 2. Kraków, druk Czasu, 1873, w 8ce. 
(Edycya w 500 egz.) 
HEPROTH Dixon. Szwajcarya i t. d. Tom I. 
Warszawa, 1873, w ](jce, str. 156. 40 kop. 
'" HERR Karol. Podarek Doworoczny Da rok 
i873 zaofiarowany szanow. pu1.Jliczności. Kra- 
ków, druk Czasu, 1873, w 16ce, str. 14, k. l. 
ł/: - Sygnał pocztowy DR tr
bce kolendo- 
wej w dniu Nowego roku ]871. Kraków, druk 
Uniwersyt., ]871, w 8ce, str. 11 i li (po pol. 
sIm i po niem.) 
HEURICH Jan. PrJ:ewodnik dla cieśli, obej- 
mujący cały zakres ciesielstwa, z 299 drze- 
worytami w tekscie, podług najlepszych dzieł 
()bcych, z zastósowaniem si
 do potrzeb i 
zwyczajów krajowyeh. (Biblioteka rzemieiil. 
pols.) Warszawa, 1871, w 8ce, łitr. VII, 278 
i III. 1 rub. 
HEYLMANN August. Zbiór rozpraw jurys- 
prudencyjnych. Warszawa, drnk Gazety pol- 
skiej, um, w 8ce, str. 156 i VIII. 1 rub. 
HIPLER Franz (Dr). Analecta Warmiensia. 
Studien zur Geschichte der ermliindischen 
Archive und Bibliotheken. Braunsberg, Verl. 
'Wn Ed. Peter, 1872, w 8ce, karta 1, str. 173. 
- Literaturgeschichte des Disthums Erm- 
'land herausgegeben von ..... Braunsberg und 
Leipzig, VerIag von Edw. Peter, ]873 w 8ce, 
litr. XlI, 820 i .XXVll. 


- 30 


Spicilegium Copernicanum. Felitschrirt 
des historischen Vereins lur Ermland zum 
400 GebUl,tstage des ermliilldischeIi Domherm 
N. Kopernikus. Herausgegeben von .... ord. 
Prof. 8. d. theol. Fak. und Regens des Bisch.. 
ErmJ. Priestersemin. zu Braunsberg. Brauns- 
berg, Verlag v. E. Peter, gedr. bei Heyne, 1873, 
w Bce, k. l, str. 571. i pOl'ir. 
HIRSZEL Wład. Przewodnik dla mularzy 
czyli krótki zbiór Dajcelniejszych wiadomości 
do nauki mularstwa. nalezących, z 214 drze- 
worytami w tekscie, podług najnowszycb źró- 
deł, z zastósowaniem się do potrzeb miejsco. 
wych ułożył.... Budowniczy wolno
praktyku- 
jący (Bibliot.. rzemieśl. pols.) Warszawa, Ge.. 
bethner i WoIff, druk J. Bergera, 1873, w8ce t 
k. 2, str. 34.5 i VI. 1 rub. 60 kop. 
Historya naturalna w 222 obrazkach, z at- 
lasem. Warszawa, nakład księgarni J. Bres- 
lauera, ]872, w 16ce, str. ]91 i atlas z X. 
tablic. 1 rub. 80 kop. 
Historya cudownych podrózy pewnego Ara- 
ba. Wyjlłtek z Tysi
ca i jednej nocy. War. 
szawa, 1671, w 16ce, str. 112. 20 kop. 
Historya o księciu Achmedzie i wieszczce 
z Parybanu. Wyjątek z Tysiqca i jednej no- 
cy. Warszawa, 1871, w 16ce, str. 116. 20 kop.. 
Historya święta starego i nowego testa- 
mentu, według nauId kościoła św. rzymsko- 
katolickiego, z rycinami. Warszawa, nakła- 
dem M. Orgelbranda, 1872, w 4ce, str. 303.. 
Historya medalami zaświadczona. (Odbitka 
z Dziennika poznańskiego Nr. 209 z dnia 
13 Paździer. J872.) Poznań, JJakład Dziennika 
poznańskiego, 1872, fol. str. 2. 2'1. sgr. 
HOFFMANN-OUAIN. Anatomia opisowa ciała 
ludzkiego. Przekład dzieła: "Lehrbuch der 
Anatomie von Quain-Hoffmann" przez Kazi- 
mierza Gurbskiego. Tom I, Zeszyt I i II 
(z 81 drzeworytami w tekscie). Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 320. 3 rub. 
'" HOFFMANN Franciszek. Guwernantka, po- 
wiastka dla młodziei6y przez.... Z niemieckie- 
go przełożył Winc. Sarnecki. Z 4 rycinami 
Kraków, nakład J. Wildta, 1871, w]2ce"Stł'. 
]81 i I. 1 złr. 20 cent. 
- Róg obfitości, ]50 powiastek dla malych 
dziatek przez.... Ozdobione 8 kolor. obraz- 
kami. Warszawa, :Maur. Orgelbrand, druk S. 
Orgelbranda, 1872, w 16ce, str. 335. 1 rub. 
BO kop. 
- Zagrzebani w śniegu, powiastka. Prze- 
kład przez St. M. Rzętkowskiego. Z rycinami. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 156. 80 kop. 
HOFFMANN Fryderyk. Złota ksi'1źeczka czyli 
Zbiór ciekawych i nauczając)'ch powiastek. 
Przełożył T. Nowosielski. Z li rycinami ko- 
lorowanemi. Warszawa, S. Orgelbrand, 1853, 
w ]6ce, str. ]44. 75 kop.; zniz. 50 kop. 
HOFFMANN Karol. O Dajdawniejszych gro- 
bowcaclI królów polskich. (Oddruk z Roczna
>>>
I 
.I 


Tow. Przyj. Nauk.) Poznań, Zupański, druk 
N. Kamieńskiego, 1872, w 8ce, str. 33. 50 
cent. 
* - Przyczyny podziału monarchii polskiej 
po Bolesławie Krzywoustym w wieku XlI., 
przez..... Członka Tow. H. P. i Tow. Nauk. 
.Krak. i Tow. Nauk. P. (Odb. z Roez. 
ow. 
Nauk.) Kraków, druk Uniw. Jag., 1872 , w 8ce, 
karta l, str. 133 i II. 1 złr. 
* HOFFMANOWA Klementyna. Ksi'lżeczka do 
nabożeństwa dla dzieci z obrazkiem. Lwów, 
Gllbrynowicz i Schmidt, 1871. (Odb. 1,000 
egzempl.) 
- Pami'łtka po dobrej matce czyli ostat- 
nie jej rady dla córki, przez ..... (Napisane 
'Według dl!:ieła Jakóba Glatza.) Wydanie dzie- 
wi'łte, z portretem autorki, poprzedzone przed- 
mową przez Paulin\! Krakow(ową,). Warszawa, 
G. Sennewaid, druk J. Ungra, 1872, w 12ce, 
Itr. XXXV, 268 i 1 k. 90 kop. 
_ - WilłZanie Helenki. Ksią,żeczka dla ma- 
łych dl:ieci ucz'lcych Bi
 czytać. Przez autor- 
kę "Pamiątki po dobrej matce." Wyd. VI. 
(z "8 obraz. litogr.). Warszawa, nakład Ge- 
bethnera i Wolffa, drukiem J. Ungra, 1872, 
W 16ce, str. 100. 4 złp. 
'" HOFMOKL (Dr.). Przyczynek do opisu prze- 
biegu niepr8widłowego naczyń krwionośnych 
przy rozcięciu krtani lub tchawicy, z dodat- 
kiem odmiany rurki tchawiczej (TrachesIca- 
DnIe), podał.... docent chirurgii w Wiedniu. 
(Odb. z Przegl. lekars. 1872.) .Kraków, czcion- 
kami druk. Czasu, 1872, w 8ce, str. 15. 
'" HOHOL M. W. Powieści mniejsze. Lwów 
nakładem Biblioteki romansów, skład u Gu- 
brynowicza i Schmidta, 1871, w 8ce, str. 180. 

 kop. 
HOLEWIŃSKI Wład. O proiechożdenii i die- 
lenii obiazatelstw, soczynenie..... Warszawa, 
'W typ. Osipa Bergera, 1872 , w 8ce, kart 4 , 
str. 302. 
'" Hołd Bogu od pobożnych dzieci codzien- 
nie oddawać się powinny. Nowe wydanie. 
Rzeszów, J. A. Pelar, 1871, w 24ce, str. IV i 
148. (Wyd.-w 1,500 egz.) 50 cent. 
'" HOŁOWKIEWICZ Emil. Las głównym czyn- 
nikiem dobrobytu narodowego i moralnego 
uszlachetnienia człowieka. Lwów, J. Dobr2:ań- 
Iki i K. Groman, 1871, str. 32. 50 cent. 
· HOlUBOWICZ Józef Wiktor (ks.). Prakty- 
czna gramatyka języka francuzkiego dla użyt- 
ku młodzieży polskiej. Tarnopol, autor, druk 
J. Pawłowskiego, u S. Krzyżanowskiego w Kta- 
kowie, 1873, w 8ce, str. XVI, 224 i Słownik 
litr. 34 i III. 1 złr. 50. 
HORACY. Miłosne pieśni, przełożył Klin 
(Kaliszewski). Warszawa, nakład autora, M. 
Orgelbrand, druk Ch. Keltera, 1871, w 8ce, 
Itr. IV i 12. 15 kop. 
HÓRNIK Michał. Porjeżdenie kwezdarstwo 
. Mikławsch Kopernik. K 400 letnomu na- 
rolkomu dDju M. Kopernika. Budyszyn, 1873. 


- SI 


'" Hospodar (w języku ruskim. Czasopismo).- 
Lwów; 1&71. 
HUBE Romuald. Le code civil italien. Etu- 
de sommaire. Traduction du polonais par Ale- 
xandre Stekert. Toulouse, 1872, w 8ce, str. 
54. 
- Historya prawa karnego ruskiego. Tom 
I. Cz. II. Panowania cesarzów Mikołaja l. i 
Aleksandra II. Warszawa, nakład autora, M. 
Orgelbrand, druk J. Bergera, 1872, w 8ce, 
str. Hi8 i rejestr. 90 kop. 
- Kodeks dyplomatyczny tyniecki. (Od- 
bitka z Bibl. warS2:aws. za miesią.c Kwiecień 
z r. 1872.) Wars2:awa, w drukaruiJ. Bergera, 
1872, w 8ce, str. 14. 
- Poglą.d na nowsze prace około wyjaś- 
nienia Historyi praw Słowian południowych 
przez ..... Wydanie (Odbitka) Red. Bibl. war- 
szawskiej. Warszawa, druk J. Bergera, 1872, 
w 8ce, k. 1, str. 24. 
* HUEBNER. Katechizm chodowaniajedwa- 
bników, tłum. Woliński. Lwów, 1871. 
* HUGO Wiktor. Geniusze i ludy. Przekład 
z francuzkiego. Kraków, nakład S. Czarnow- 
skiego i Spółki w Warszawie, druk Uniwers. 
1872 , w bce, str. 27.. 60 cent. 
- Blin z' Islandyi, powieść w 3 Tomac1t;: 
przełożył z francuzkiego Jan Tański. Kalisz, 
Red. Kaliszanina, druk W. Hindemith, 1871,. 
w 16ce, 1''- I str. 167, T. II str. 184 , T. III 
str. 175. 1 rub. 50 kop. 
- Legenda wieków, tłum. Klem. Podwy-' 
socki. . Warszawa, 1871. 
* HUNCZAK Paweł. Koperta tajemnicza, 
czyli Książeczka pocztowa na rok 1871, z wiel- 
kiem wysileniem i naprężeniem wład2: um
'- 
słowych ku uchwyceniu serc przezacnych 
mieszkańców Krakowa przez.... c. k. listowe- 
go spisana. Kraków, w w drukarni Włady- 
stawa Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 13 i 3. 
(po polBku i po niem.). 
HUTTEN.CZAPSKI Emeric. Catalogue de la 
collection des medailles et monnaies polonai- 
ses du comte.... V 01. I. St. Petersburg, chez. 
Carl Riecken; Paris, chez J. Baer, 1871,. 
w 4ce, k. 4, str. 406 i k. I z tabl. l. 15 rub.. 
HUXLEY T. H. O przyczynach zjawiak w na- 
turze organicznej sześć odczytów tłom. Aug. 
Wrześniowski. (Bibliot. filoz. pozyt. Zeszyt 
l-III.) Warszawa, R(;d. Niwy, 11)72, w 8ce. 
Hystorya niemiecko-francuzkiej wojny w ro- 
kach 1870, 1871. Raciborz, nakład V. Wichu- 
, ra i Comp., 1871, w 8ce , str. 96. 6 sgr. 


* I. Antoni. Zameczki podolskie na kresach 
przez dra Antoniego I. (Osobne odbicie z Prze- 
glądu polskiego.) Kraków, druk Uniwers., 1872, 
w 8ce, str. 538. 
Odbito 40 egzempl.) 
IGEL G. Nowe miary i wagi w sposób na- 
der łatwy do po,j
cia J podług niemieckieso
>>>
"wydania A. W oIlenty opracowal.... Gniezno, 
nakład J. B. Langego, 1871, w 24ce. str. 32. 
.1 'I.. sgr. . 
IŁOWAJSKI D. Sejm Grodzieński rokul793. 
Ostatni sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tłu- 
maczenie dzieła wydanego w ruskim języ.ku 
w .Moskwie 1870, w druk. Uniwers., tłumaczył: 
M. Iwanowski w Warszawie. Poznań, Żupań. 
ski, druk Schmidickiego, 1872, w Bce. str. 
360 i IV. 
* Imieniny taty. Obrazek dramatyczny 
'VI dwóch odsłonach. Lwów. nakład Al. Ki- 
..ielewskiego. 1872. 
Instrukcya dla delegatów taksowych i władz 
towarzystwa, rozwijająca wprowadzonł w wy- 
konanie ustawi! o taksie dóbr, zatwierdzona 
przez ministra finaneów. Warszawa. druk Ja- 
worskiego, 1872. 
* Instrukcya dotyczqca się wykonania prze- 
pisów o egzamina"h ścisłych w wydziale le- 
karskim. Rozporzidzenie Wys. Minist. Wy- 
znań i Oświaty z d. l Czerwca 1872 do L. 
4308. (Odbicie z Przeg1.1ekars.) Kraków, druk 
Czasu, 1872, w Bee, str. 15. . 
Instrukcya objaśniająca i dopełniajłca usta- 
Wi! () akcyzie od tytoniu, zatwier4zona w d. 
4 (16) Czerwca 1871. przekład s rosyjskiego. 
Warszawa, 1871. 
Instrukcya o urządzeni!!, pielęgnowaniu i 
"ogllldzinach, uzywaniu karabina dla piechoty 
i strzelców, z zaporą Werndla i przynależnej 
amunicyi, tłumaczył z niemiec. W. I.(yczkow- 
.ski.) Lwów, nakładem .r.yczkowekiego, 1872, 
w 8ce, str. SI i l. 30 cent. 
Inslytucya czci i chleba. Nr. 13. Paryż 20 
Listopada 1871, w 8ce, litr. 6. - NI.. 14. Spra- 
wozdanie z funduszów za lata 1869-1871. 
Paryż 19 Maja 1872, w 8oe, str. 31. 
Inteligencyi (Do) rosyjskiej. Paryż, druk Mar- 
tinet; Berlin, Behr,1871, w 8ce, str. 48. 10 sgr. 
* Irena czyli Chrześcianie za Domicyana. 
Powieść oryginalna przez N. G. Kraków, 
Wł. Jaworski, 1871, w 8ce, str. 247. l złr. 
26 cent. 
* ISAKOWICZ (ks.). Kazania pasyjne. Kra- 
ków, nakładem Wydawnictwa dziel katolic- 
kich Wł. Jaworskiego, druk W.Korneckiego, 
J872, w 8ce, str. 96. 75 cent. 
.., - Kazania przez kapłana obrz. ormiańs. 
archid. Iwows. Tom IV. Kazauia uicdzielne 
w przeci
gu całego l'oku mianc przez ..... 
Tom I. Lwów, Maniecki 1872, w 8cc, str. 
314. 2 złr. 40 cent. 
.., - Kazania i nauki świgtalne i przygod- 
ne (Ogólnego zbioru Tom V). Lwów, Maniec- 
ki, 1872, w 8ce, str. 380. 3 złr. 
IWASZCZEHKO Leokadya (z Wajtsowiczów). 
Poezye. Warszawa, M. Orgelbrand, druk Ja- 
worskiego, 1872, w 8ce, str. 61. 60 kop. 
IZDEBSKA Władysława. Wianek. Dziełko 
po6wi
one dorastajłcej młodzieil, zawiera- 


- 82 - 


jqoe: powieści, obrazki wierszem. i pr0!tł. 
komedyjki. opowiadania i wspomnienia hi- 
storyczne. Warszawa, nakład Gebethnera i 
W olffa, druk Gazety polskiej. 1871. w Bee. 
str. 253, z 4 rycinami. . 
Izraelita (tygodnik). Redaktor S. H. Peł- 
tyn. Warszawa, 1871-3. Rocznie 6 rllb. &o 
kop. 


. JACHOWICZ SI. 'Bajki i powiastki, II 24: 
drzeworyt. w tekscie. Kraków, nakład A. N.- 
woleckiego, druk Czasu. 1871. w Boe, atr. 
"184. l złr. 50 cent. 
- Bajki i powiastki. Wydanie ósme. S 
Tomy. Warszawa, 1871, w 80e. T. I str. 158 
i VI; T. II str. 197 i XVII; T. lU str. 21& 
i XXIX. l" rub. 50 kop. 
... - Prace, powiastki, bajki i wiersze rói- 
ne Ksil}zeczka ił i 4. lenków, nakład wyd. 
"Czytelni ludowej" A. Nowoleckiego . cIr&łlc 
Czasu, 1872, w 12ce. btl'. 90 i 90. 
JACKOWSKI H. (ks.). Pamilłtka misyi od- 
prawionej 1871 przez kapłanów Tow. JezU8. 
Rozważ to dobrze. Myśli zbawienne ,dla de- 
brych i złych. Pelplin, nakładem J. N. .Bo- 
mana, 1871," w 16ce, str. 130 i Rej. 4'/a Igr. 
JACKOWSKI Maksymilian. Ułomności nasze 
narodowe i społeczne oraz środki ku spro- 
stowaniu tychże. Poznań, nakład Źupańskie- 
go, 1871. 
JAGlELSKI M. Tablice do obliczania ce. 
nowych miar i wag, podług cen dawniejszych 
miar i wag, jako i tabele redukcyjne do za- 
prówadzenia nowego rachunku zboia i olej- 
nych siemion per 2000 funtów. Poznań, nakło 
M. Jagieiskiego, 1871, w 8ce, str. 40. 12 sgr. 
- Zupełny wykład i praktyczne zastoso- 
wanie metrycznych miar i wag, które od 1ge 
Stycznia r. 1872 muszą być używane, nowy 
podział złota i lU'ebra według praw, przepi- 
sów dla państw Cesarstwa niem. Wydanie 
drugie poprawne i pomnożone. Poznań, nakło 
:M. Jagielskiego, 1872, w 8ce, str. 140. 22'/. sgr. 
JAGlELSKI Wiktor (Dr.). Kumys i jego uży- 
cie w Medycynie. tłomaczył z angielskieg. 
Dr. Jan Kwaśnicki. Warszawa, nakład Dra 
Przystańskiego i J. Nowakowskiego, Gebeth- 
ner i Wolff, 1871, w 8ce, str. 51. 
JAGlELSKI Władysław. Chów drobiu ewoj- 
skiego i zagranicznego, z dołqczonemi środ- 
kami i sposobami leczenia chorób. Poznań, 
nakładem M. Jagieiskiego, druk E. Steinthala. 
w Berlinie, 1872, w 8ce, str. 193. 25 IIgr. 
Jan z Dobrej Woli. Kolęda dla Zmartwych- 
wstańców na rok p. 1873, zawierająca treiić 
i rozbiór; "Szkoły o KróleBtwieBożem" P. W. 
Stefańskiego. PozDań, druk Daszkiewicz.. 
tamże Debit., 1873, w 8ce, str. 57. 7'/. sgr. 
.., JANIKOWSKI Stanisław (Dr.). M.teryały 
do dziejów h,gieny i policyi.lekarskiej w 1'01-
>>>
- ss 


ace. TII. Urywki z historyi hygieny i policyi 
łękarskiej miejskiej. (Kraków, 1872), w 8ce, 
m. 29. 
... _ Materyały do dziejów hygieny j poli- 
cyi lekarskiej w dawnej Polsce. (Kraków, 1872), 
w 8ce, str. 18. _ 
... _ O wściekliźnie i o zapobieganiu tejże 
napisał..... Professor Med. pub!. w Krakowie. 
(Odbicie z Przegl. lekars.). Kraków, czcion. 
Czasu, 1872, w 8ce, str. 37. 
JANKOWSKI J. Fanaberyo pana starosty, 
z pism pośmiertnych John ofDycalpa. (Oddr. 
z faulet. Gaz. pols.) Warszawa, Gebethner 
i Wolff, 1873. 30 kop. 
JAŃSKI. Rusaland. Mi1itii.rische Studie. Wien, 
Gerold, 1871, w 8ce. 70 cent. 
JAROSZEWSKI Zygmunt i DĄBROWSKlludw. 
Przeghid wystawy powszechnej wiedeńskiej 
w zakresie przedmiotów rolnictwa i przemy- 
Iłu rolniczego. Warszawa, Gebethner i wour, 
1873. Prenum. S rub. 
... JASIEŃSKI Henr. (Dr.). Stóletnia dzierzawa. 
Lwów, skład u Gubrynowicza i Schmidta, 
1871, w 808, atr. 45. (Odb. 400 egz.) 60 cent. 
... JASKÓŁKA N. Korabiowie. Obrazek ro- 
dzinny z czasów Napoleona I. Kołomyja, 
skład w Księgarni polskiej we Lwowie, um, 
w Sce, str. 80. 45 cent. 
JASTRZĘBOWSKI Wojciech. Klucz do układu 
przyrodzonego rOBlin rosn'l:cych na przestrzeni 
ziemi rozciągającej siO między Karpatami i 
Morzem Baltyckiem, ułożony n!l wzór Klucza 
La Maroka i De CandoIla. Warszawa, M. 
Gliickeberg, druk Gazety polskiej, 1871, w 8ce, 
etr. 49. 30 kop. . 
- Napomknienia gospodarskie o mierności 
i pracy. Warszawa, druk Noskowskiego, 1872. 
- Owoc siedmdziesięcioletniej pracy. War- 
szawa, 1871-2, w 8ce, Nr. 1,2, Zeszyt I, str. 
72 j Zeszyt II, str. 288. Za S Tomy 6 rub. 
_ Podział przyrodzpny czasu rocznego i 
dziennego, oparty na głównych zmianach za- 
chodz,!cych w przyrodzeniu i zastosowany do 
głównych zatrudnień ludzkich wykonywają- 
cych siO w ciągu roku i dnia. Wyd. ósme (?). 
Warazawa, druk Noskowskiego, 1872. 
- O siłach żywotnych w ogólności, a w 
szczególności o siłach żywotnych człowieka 
i ich znaczeniu w życiu jego produkcyjnem, 
mianowicie rolniczem. Wydanie trzecie popra- 
wiolle. Warszawa, druk Keltera, 1872, w 8ce, 
str. 61. 
JASZOWSKI Stanisław. O koniecznej obro- 
nie w prawie karnem. (Odbitka z Przegllj,du 
s'idowego.) Warszawa, druk S. Orgelbranda 
Synów, 1872, w 8C3, str. 252. 
* JAWORSKI Piotr (listonosz). Składa zycze- 
nia :Nowego Roku i t. d. Kraków, druk Kor- 
neckiego, 1873, w 12ce, str. 8. 
* JAWORSKI. Uczebnyk stenografii po syste- 
mu Fr. KB. Gabelsbergera. Lwów, 1871. 


. ... Jedność. Kalendarz powszechny na rok 
1872. Lwów, nakładem A. Stronera, Gubry- 
nowicz i Schmidt, w drukarni M. Mohra, 1872, 
w 4ce, str. 32 i kart nieliczb. 8. 40 cent. 
JELEŃSKI Jan. O samopomocy w kształce- 
niu sit). Warszawa, Unger i Banarski, 187S; 
50 kop. 
JEŁOWICKI Adolf (Dr.). Przyczynek do histo- 
ryi statystyki Siissmilch i Quetelet, wobec 
statystyki, jako nauki indukcyjno-postrzegaw- 
czej. (Odbitka z Ekonomisty. ) Warszawa, 
skład u Gebethnera, 1872, w 8ce, str. 36. 
30 kop. 
JERZYKOWSKI A. (Dr.). Gramatyka polska 
dla pocz'itkowego uzyt.ku młodzieży szkolnej. 
Poznań, nakładem M. Leitgebera i Sp., w dru- 
karni Kraszewskiego (lJebiński), 1872, w 8ce, 
kart nieliczb. 1 i str. 105. 16 sgr. 
- Z
dania do tłomaczenia z łacińskiego 
na polskie i z polskiego na łacińskie, dla niż- 
szych klas, z autorów klasycznych zebrał i 
podług grammatyki F. SchuItza przez siebie 
przetłomaczonej ułożył..... Trzecie wyd. przej- 
rzane. Ostrów, nakładem Księgarni J. Prie- 
batsch, 1872, w 8ce, str. VIII i 357. 25 sgr. 
- Zadania do tłómaczenia z polskiego na 
łacińskie dla średnich klas. Oddział I. Wyd. 
drugie. Poznań, 1871, w 8ce, str. VII i 200. 
JERZYKOWSKI Stanisław. Beitrage zur Kennt. 
niss der Nierenkrebse. Breslau, Maruschke, 
1871, w 8ce, str. 32. 8 sgr. 
- O powietrzu w stosunku do odziezy, 
mieszkania i ziemi uapisał Dr..... lekarz w 
Poznaniu. Poznań, autor, czcionkami T. H. 
Daszkiewicza, 1873, w Sca, kart 2, str. 44. 
S złp. 
JESKE August. Systematyczny 1I:I1rs nauk. 
A. B. C. czyli Nauka czytania i pisania, wyło-, 
żył metodycznie na podstawie nauki poglą- 
dowej..... (Z drzeworytami podług rysunku M. 
Andriollego, wzorami rysunkowemi i kaligra- 
ficznemi.) Warszawa, druk J. Jaworskiego. 
nakładem Księgarni St. Arcta w Lublinie, 
1873, w 12ce, kart niel. 2, str. IX, 178 (I). 
W okładce kolor. 45 kop. 
- Arytmetyka dla dzieci, wyłożył..... War- 
szawa, druk J. Jaworskiego, nakład St. Arcta 
w Lublinie, 1873, w 8ce, kart 2, str. IV i 83. 
2 złp. 
_ Systomatyczny kurs nauk. Arytmetyka. 
CZ'i:ŚĆ I., obejmujlica 4 działania z liczbami 
całkowitemi, ułomkami zwyczajnemi i dzie- 
si\Jtnemi. Warszawa, druk J. Jaworskiego, 
nakładem Ksi'i:garni Stanisława Arcta w Lu- 
blinie, 1873, w 12ce, kart nielicz. 3, str. III, 
170 (I). 3 złp. 
_ Systematyczny kurs nauk. :Mała gram- 
matyka j'i:zyka polskiego dla dzieei, wyłożył 
August Jeske. Warszawa, drukJ. Jaworskiego, 
nakładem Stanisława Arcta w Lublinie, 1873, 
w 12ce, kart niel. SJ str. IV i 84 (I). 2 złp. 
6
>>>
- Systematyczny kurs nauk. Mała styli- 
etyka zawieraj'!Ca materyały i wskazówki me- 
todyczne do pierwszych ćwiczeń stylistyczno- 
gramatycznych. Część I. Dla dzieci, które 
po skończeniu elementarza przechodzą do 
Wypisów p. t. "Świat i dzieci," stopień l. 
wyłożył August Jeske. Warszawa, w drukarni 
J. Jaworskiego, nakładem Księgarni St. Arcta 
w Lublinie, 1873, w 12ce; Cz
ść I, kart 2 
tytuł., str. VI, 82 i II. 30 kop. 
* Jezu (O) mój miłosierdzia I Kraków, czcion- 
lmmi i nakładem Czasu (1872), w 8ce, kart 2. 
" Jezusowego Towarzystwa publikacye. Apo- 
stolstwo Serca Jezusowego czyli Apostolstwo 
modlitwy. Związek katolicki dla tryumfu Ko- 
ścioła, zbawienia dusz i odrodzenia we wie- 
rze Polski. (Tego tytułu druki raz do mie- 
silj,ca wychodzlj, w latach 1872-73 w drukarni 
Czasu, \V 12ce. Intencya za miesiąc Paździer- 
nik i następne moją zmianę w tytule końco- 
wym: "Dla tryumfu Kościoła św. i zbawienia 
dusz ludzkich.") Za miesiąc Wrzesień str. VIl; 
za Październik, Listopad po kart 2 nieliczb., 
w 16ce; za Lut
, i Marzec po kart 4 nieliczb., 
w 16ce; za Kwiecień, w 16ce, kart 2 niel. 
* - TeR'oż tytułu Intencye: Za Sierpień, 
za Wrzesień, tamże, w 4ce, po l karcie. 
* - Bractwo najczystszego i niepokalanego 
Serca P. Maryi. Kraków, druk Czasu (1872), 
w 12ce, str. 8. 
"JOHN Gollieb. Euer Wohlgeboren wiin- 
schet Gliick und Segcn zum neutJn Jahre 1872. 
(Powinszowanie po niemiecku i po polsku.) 
Kraków, 1872, w 8ce, str. 3. 
* JONCZYK Karl. Gliick auf I Post-Almanach 
fiir das I:;chaltjahr 1872. Bochnia, W. Pisz, 
1872, w 16ce, str. 24. . 
* JORDAN Henryk (Dr.). Nauka położnictwa 
dla użytku położnych ułożona. Tom I. Kra- 
ków, nakładem autora, w drukarni Komec- 
kiego, 1872, w 8ce, kart niel. 8 i str. 216. 
Za 2 tomy 4 złr. 
* JÓZEFCZYK Andrzej. Listy pEdagogiczne 
brata do siostry. Odbitka.) Lwów, nakład 
wyd. Szkoły, druk J. Dobrzańskiego i K. Gro- 
mana, 1872, w 8ce, str. 120. 55 cent. 
Jubileusz (literacki) Pani Duchińskiej obcho- 
dzony w SzwajcBryi 13 Lipca 1872. Zurych, 
'W Księgarni Schuthessa, druk J. Kossobudz- 
kiego, 1872, w 8ce, str. 24. 
* Julian (z nad Raty). Sonnyk czyli Wykład 
snów ułożył..... Lwów, 1872. 
JURASZ Anton (aus Posen). Untersuchungen 
iiber die Einwirkung der Galle und der Gal- 
lensauren auf' die Bllltkórperchen. Greifswald, 
Druck von Fr. Hache, 1871, w 8ce, str. 29. 
JURKIEWICZ Karol. Miełowaja formacja w 
Lublinskoj Gubernii. Geognostyczeskija izsJje- 
dowanja Karła Jurldewicza Dieistwit. Czlen. 
Imperatorskaho Mineralogiczeskaho Obszcze- 
stwa. Warszawa, w typografii Josyfa Ungra, 
1872, w 8ce, str. 71, z map. 


- 84 


JUSZCZYK J6zef. Jakby zapobiedz cilj,gle 
wzrastajlj,cej nędzy i płynłcemu z niej że- 
bractwu wszelkiego łrodzaju. 'Warszawa, G8- 
bethner i W.olff, 1872, w 8ce, str. 83. 40 kop_ 
* Jutrzenka. Czasopismo poświęcone lit8l'a- 
turze, rozwojowi oświaty, sztukom pięknym 
i wiadomościom pobieźnym. Red. i wyd. Mie- 
czysław Dunih Włsowicz. Rocznik I. .Koło- 
myja, 1871. 


Kabała (Moralna) zawierająca w sobie zaga- 
dnienia i na te pożądaną odpowiedź, przetło- 
maczona z greckiego na polski. Warszawa. 
nakładem i drukiem Pajewskiego, 1872. 
KABATH J. Wypis z historyi św. Starego 
i Nowego Testameutu. Wydanie siedemnaste. 
Wrocław, W. G. Korn, 1871, w 8ce. 5 sgr. 
.. KACZKOWSKI Antoni. Cholery azyatyckieJ 
homeopatyczny sposób leczenia. Lwów, nakło 
autora, w drukarni E. Winiarza, 1872, w 16ce, 
str. 32. 25 cent. 
* - O dyecie homeopatycznej w słabo- 
ściach zapalnych i chronicznych. Drugie wyda- 
nie. Lwów, nakładem autora, Gubrynowicz 
i Schmidt, w drukarni E. Winiarza, 1872, 
w 16ce, str. 22. 15 cent. 
KACZKOWSKI J. L. Kalejdoskop. Szkice hu- 
morystyczno.satyryczne. Warszawa, Gebeth- 
nt!r i W olff, druk S. Orgelbranda Synów, 1872, 
w 16ce, str. 134 i rej. 60 kop. 
* KACZKOWSKI Zygmunt. Żydowscy. Kronika 
rodzinna. Tomów H. Lwów, nakład F. H. 
Richtera, w drukarni narodowej Manieckiego. 
1872, w 8ce; Tom I, str. 
52; Tom II, str. 
288. (Wyd. w 1500 egz.) 2 złr. 40 cent. 
KACZYŃSKI Józef. Podarunek na koledę 
dla małych i dużych, wierszem pisał w róż- 
nych czasach, wedle uczuć serca swego i sto. 
sownie do potrzeb teraźniejszego czasu..... 
Sybirak i żołnierz z r. 1831. Poświęca zaś 
takowe swym ziomkom dla uprzyjemnienia 
kilku chwil w czasie tegorocznych świłt. Nie- 
mieckie Piekary, nakład Kaczyńskiego, druk 
Heneczka, 1871, w 8ce, str. 47. J 
* KAJSIEWICZ Hieronim. Listy z drugiej 
podróźy amerykańskiej do braci i przyjaciół. 
(Oddruk 7. Przegllj,du lwows.) Lwów, Seyfart 
i Czajkowski, druk Zakładu im. Ossol., 1872, 
w 8ce, str. 71. l złr. 
* - Pisma..... ze Zgromadzenia Zmartw. 
Pańskiego. Tomów III. Berlin, Księgarnia B. 
Behra, 1870. Kraków, D. E. Friedlein, druk 
Uniwersytetu, 1870 - 1872, w 8ce; Tom l, 
kart g, str. 422; Tom II, kart 2, str. 514-; 
Tom III, kart 2, str. 527. (Tom III. r. 1872 
obejmuje: Rozprawy, Listy z podróży, Pamię- 
tnik o Zgromadzeniu.) Tom III. 8 złr. 
* Kalendar narodnyj na rok 1872. Lwów, 
1871.
>>>
Kałendarz aBtronomiczno.aiemiański !la rok 
zwyczajny 1871. Rok I. Warszawa, w 4oe. 
20 kop. 
- Toz, na rok 1872. Rok II. 
- Toi, na rok 1873. Rok III. Warszawa, 
nakład Cotty, 1872, w 4ce. 20 kop. 
* Kalendarz "Chaty" na rok 1872. Lwów, 
nakł. AdministrROyi "Chaty,"- Gubrynowicz i 
Schmidt, 1872, w 8ce, str. XVI i 79. 26 cent. 
* _ Toi, na rok 1873, w 8ce. 35 cent. 
* Kalendarz cieszyński na rok 1872 dla kato- 
lików i ewangelików. Rok XV. Cieszyn, nakł. 
Prohaski, 1872, w 12ce, str. 71. 18 cent. 
* - '1'oi. Tamie, na rok 1873, str. 71. 
Kalendarz domowo.gospoClarski na rok zwy- 
czajny 1871. Rok drugi. Warszawa, nakład 
i druk Keltera, w 4ce. 20 kop. 
_ Tai, na rok 1872 i ba rok ]873. 
Kalendarz domowy i gospodarski Da rok 
zwyczajny 1871. Rok III. Warszawa. w Sce, 
atr. 96 i XV. kop. 10. 
_ Toi, na rok 1873. Rok V. Warszawa, 
nakładem Cotty, 1872, w 8ce. . 
Kalendarz domowy na rok 1872. Rok XVII. 
Warszawa, nakł. M. Rodzyna, M. Gliicksberg, 
1872. ]0 kop. . 
_ Toi, na rok 1873, Dakład Gliickaberga, 
druk M. Orgelbranda. 
Kalendarz dróg !elaznycb warszawsko-wie- 
deńskiej i bydgoskiej na rok 1872. Warszawa, 
1872. 16 KOp. 
Kalendarz domowy dla wsi i miasta na rok 
zwyczajny 1873. Rok I. Warszawa. w dru- 
karni J. Noakowskiego, 1872, atr. 204. 30 kop. 
Kalendarz handlowy na rok ]871, wydany 
I!taraniem i nakładem Redakcyi Gazety han- 
dlowej. Rok HI. Warszawa, 1871, w Sce, str. 
IV, 160, 64, 112 i LIII. 1 mb. 
_ Toi. Tamże, na rok 1872. 
_ Toż. Tamie, druk Bergera, 1873. 
* Kalendarz historyczny Lech. Lwów, ]87]. 
Kalendarz illustrowany na rok 1872. Rok I. 
Warszawa. 40. kop. 
Kalendarz ilIustrowany. Rok 1871. War- 

zawa, nakład Jaworskiego, w 4ce, str. XXVll 
l 142. 60 kop. 
. _ Toż. Rok 1872, w 4ce, str. 134 i 58 
Inserat. 1 rub. 
_ Toz. Rok 1873, w 4ce, atr. XXVIH, 128, 
60 i ogłoszenia. 1 mb. 
(D2iał informacyjny układu Aleks. Mako- 
wieckiego.) 
.* Kalendarz illustrowany powszechny dla 
wszystkich stanów na rok 1871. Rok llI. Kra- 
ków, nakłlld Nowoleckiego, w drukarni Uni- 
wersyteckiej, 1871, w 8ce, str. XL, kart 2, 
Itr. 108 i 43. 
- Toż, na rok 1872, w drukarni Uniwer- 
syteckiej, 1872, w Sca, str. XLVIll i 150. 
(i5 eent, 


-' 95 


* - Toz, na rok 1879, czcionkami Osaau 
w Sce, str. XXXII i 160. 65 cent. 
 
Kalendarz dla Izraelitów na rok stworzenia. 
Awiata 5631 (rozpoczynajłCY sił! dnia 14 (26} 
Września 1870, a kończący sił! d. 3 (15) Wrze- 
śnia 1871 roku), nłozony pod redakeyą Izaaka 
Kramstiicka. Warszawa,1870, str. XXXIIi 117. 
60 kop. 
* Kalendarz kieszonkowy na rok 1872. Kra- 
ków, Fr. Trzecieski, 1872, w 32ce. 20 cent. 
* Kalendarz kieszonkowy na rok 1873. Kra- 
ków, nakładem i czcionkami druk. Czasu 
w 16ce, kart 3. p 
* Kalendarz kieęzonkowy Karola Roschki. 
Lwów i Kraków, 1872. 
Kalendarz Kukuryku w połowie poważny,. 
w połowie rozśmieszają.cy za dychacza, na rok 
.1872. Warszawa, 1872. 10 kop. 
Kalendarz lekarski na rok 1871. Wydanie- 
Redakcyi "Gazety lekarskiej." Rok II. War- 
szawa, 1871, w 32ce, str. XXIV. 212, 10. l rub. 
- Toi, no. rok 1872. 
- Toz, na rok 1873. Rok IV, str. XXIV, 
124, LII, 8 i Dziennik. Oprawno 1 mb. 
Kalendarz lubelski na rok 1871. Rok III. 
Lublin, nakładem Włodzim. KoBsakowskiego, 
1871. 
- Toż, na rok 1872. Rok IV. 15 kop. 
- Toi, na rok 1873. Rok V. Lublin. druk 
W. Kossak9wskiego. ' 
Kalendarz ludowy redakcyi "Zorzy,. z obraz- 
kami, na rok 1871. 15 kop. . 
- Toi. Warszawa, 1872. ]5 kop. 
- Toż, na rok 1873. Warszawa, druk Kel- 
tera. 
Kalendarz Majstra od Przyjacielu ludu (Cho- 
ciszewskiego) na rok 1873. ł'oznań nakładem 
Żupańskiego, 1872. · 
* Kalendarz narodowy gospodarski, staty- 
styczny, informacyjny na r. 1873. Lwów, 1872. 
45 cent. 
Kalendarz obrazkowy na rok przestępny 1872. 
Pamil!tka z CZł!stochowy. Rok 1. Ułozony 
przez Jakóba Gregorowicza i J. O. Grajnerta. 
Częstochowa, 187J, w 8ce, str. 85. 15 kop. 
Kalendarz parafialny na rok zwyczajny 1873 
dla uzytku parafii Narodzenia N. Maryi P. 
Warszawa, druk Czerwińskiego i Spółki, w 
16ce, str. 31 (wydał Proboszcz miejscowy). 
Kalendarz polski i gospodarski dta W. X. 
Poznańskiego na rok 1872. Poznań, 1872. 
* Kalendarz polski, ruski, astronomiczno- 
gospodarski i domowy na rok 1872. Kraków, 
nakładem J. CZtJcha, 1872, w 4ce. 42 cent. 
* - Toż, na rok 1873. Rok 42. Kraków p 
Czech, druk Uniwera., 1873, w 4ce, str. 89. 
Kalendarz polski na r. p. 1873. Rocznik 
IV. Toruń, T. Rakowicz, W 16ce, str. 144. 
5 sgr. 
- Toi, lata 1871-72.
>>>
'* Kalendarz polski na l'ok zwyczajny 1873, 
podług Kalendarza wieczystego ułożony, na 
południk krakowski wyrachowany. Rocznik 
XVII. Cieszyn, nakładem K. Procbaski, 1872, 
w 24ce, str. 58 i XIII. 20 cent.; karton. 30 cent. 
- Toz, lata 1871
-1872. 
Kalendarz popularno-ziemiański na rok zwy. 
czajny 1871. Rok XXI. Warszawa, w 4ce. 
20 kop. 
- Toż, na rok zwyczajny 1872. 
- Toż, na rok zwyczajny 1873 (Rok XXIII). 
1: 5 drzeworyt. Warszawa, nakład M. RodzYlla, 
druk Orgelbranda, 1873, w 4ce. 20 kop. 
'* Kalendarz powieściowy, na rok 1872 Rok I. 
Lwów, nakład li. Bodka, 1872, w 4ce, kart 
nieliczb. 54. 40 cent. 
'* Kalendarz powieściowy zastosowany do 
potrzeb wszystkicb mieszkauców. Rok drugi. 
Rzeszów, 1872. 
* Kalendarz powszechny galicyjski, gospo- 
darczy, domowy i sprawunkowy na rok 1872. 
Lwów, w drukarni E. Winiarza, 1872, w 4ce, 
str. 88. 40 cent. 
* Kalendarz powszechny stanisławowski na 
rok 1872. Rok XXXVI. Stanisławów, nakład 
Dankiewicza, 1872, w 4ce, str. 94. tO cent. 
* - Toż, na r. 1873, zastosowany do użytku 
wszystkich mieszkańców. 
Kalendarz premiowy illustrowany na rok 
zwyczajny 1871. Rok VI. Warszawa, w 4ce. 
30 kop. 
- Toż, na rok przest
pny 1872. Rok VII. 
Warszawa, 1872,' w 4ctJ. 3U kop. 
....,... Toż. Tamże, na rok 1873, nakład Kauf- 
manna. 
.. Kalendarz pugiIaresowy na rok 1872. Kra- 
ków, Nowolecki, w 32ce. 25 cent. 
* Kalendarz dla rodzin katolickich na rok 
1871. Rok XVIlI. Kraków, nakład Wydawni- 
ctwa dzieł katolickich nauk. roi n., w drukarni 
Wł. Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 96. 50 cent. 
Kalendarz rodzinny (illustrowany) na r. 1872. 
Warszawa, drukiem J. Jaworskiego, 1872, 
w 8ce, str. 17
: 15 kop. 
- Toż. Tamże, na rok 1873. 
Kalendarz rodzinny na rok zwyczajny 1871. 
Vvatszawa, 1870, w 8ce, str. 172. 15 kop. 
Kalendarz na rok 1871 (z obrazkami). War- 
1!zawa, w 8ce, str. 220 i 24. 20 kop. 
Kalendarz na rok przestępny 1872 (ścienny). 
Gniezno. W. Lange. 5 sgr. 
Kalendarz na rok 1872 (z obrazkami). War- 
lizawa. nakł. Dzwonkowskiego A., 1872, w 8ce, 
kart nieI. 8 i str. 156. 15 kop. 
Kalendarz na rok zwyczajny 1873. Toruń, 
nakład Dra Rakowicza. 
Kalendarz rolniczo-handlowy, jako poradnik 
życia gospodarczego na r. 1872 ułozony przez 
J. B. R(ogojskiego). Warszawa, 1872, w 8ce, 
str. 312 i 3 niel. 37 '/s kop. 


11. 


- 86 


Kalendarz na rok 1873. Warszawa, nakład 
Schleifsteina, druk Keltera. 
Kalendarz rolniczy, wydany staraniem Adama 
Mieczyńskiego na rok zwyczajny 1871 (z 20 
drzeworytami w tekscie). Tomów II. War- 
szawa, 1871, Część I. N otat.ki, Cz
ść II, w 16ce, 
str. 221 i XLIII. l rub. 20 kop. 
- Toż. Rok III. Warszawa, nakład Adama 
Mieczyńskiego, 1872, w 16ce, str. 136, z l por- 
tretem. 75 kop. 
- Toi. Tamie. Część II., 1873. 
Kalendarz rolniczy na rok 1872. Rok IV 
w II. Częściach. Bydg'oszcz, nakładem Snie- 
gockiego, 1872, w 12ce. 25 sgr. 
. Kalendarz satyryczno-humorystyczny na rok 
1872 zebrała "M ucha," z illustracyami Fr. 
Kostrzewskiego. Warszawa, nakład J. Kauf- 
mana, w drukami A. Ginsa, 1872, w 8ce, str. 
160. 37 'I. kop. 
- Toż. Tamże, na rok 1873. 
* Kalendarz na rok 1873 (ścienny). Kraków, 
druk Czasu, fol., l karta. 
Kalendarz ścienny na rok 1872 Gniezno, 
nakładem F. B. Langiera, 1872. 
* Kalendarz ścienny, kolorowany z herbami 
slawiańskich ludów i typami ludowemi, r. 1872. 
Praga, litograficznym barewnym drukiem i 
nakładem Ignacego Fuchsa w Pradze li (tak) 
Wiedniu, fol. 
* Kalendarz ścienny na rok 1872. Lwów, 
nakładem E. Winiarza, 1872. 20 cent. I 
Kalendarz sprzedaży nowego pierza i puchu. 
Warszawa, 1872, w 12ce, 6 kartek (na zielo
 
nym papierze). 
Kalendarz familijny (Warszawianin) na rok 
1871. 10 kop. 
- Toż, na rok 1873. Rok IV. Warszawa, 
nakładem i drukiem J.' Keltera, 1872. 
Kalendarz J5zefa Ungra warszawski, popu- 
larno-naukowy, illustrowany na rok 1871. 
- Toż, na rok 1872. Warszawa, nakładem 
J. Ungra, 1872, w 4ce. 
Toż, na rok 1873. Rok XXVIII, w 4ce, 
9, str. 131 i 1; Przewodnik str. 40, Jarmarki 
kart str. VI1, Ogłoszenia kart 42, Taryfa. 
titr. 32. 
* Kalendarz wydany starnniem Towarzystwa 
oficyalistów prywatnych na rok 1871. Lwów, 
w4ce. 
.. Kalendarzyk (Kartkowy) na r. 1872. Lwów, 
nakładem E. Winiarza, 1
72. 16 cent. 
* Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1872. 
Krako.v, nakładem K. Raszka, w drukarni 
Prohaski w Cieszynie, Fr. Trzecieski w Kra- 
kowie, 1872. 20 cent. 
* Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1872, 
z mapp:} Galicyi. Kraków, nakładem Nowo- 
leckiego, 1872. 25 cent. 
* Kalendarzyk kieszonkowy na r. 1872. Kra- 
ków, nakładem J. Czecha, 1871.
>>>
Kalendarzyk kieszonkowy ha r. 1873, z mapPł 
koleji Królestwa Polskiego. Warszawa. nakło 
A. Dzwonkowskiego, 1872. S !iop. 
* Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1872. 
Lwów, nakładem E. Winiarza, 1872, w 24ce. 
* Kalendarzyk malutki na rok 1872. Lwów, 
nakładem E. Winiarza, 1872, w 32ce. 20 cent. 
Kalendarzyk miniaturowy na rok 1871, za- 
wierający Bwi
ta rzymsko-katolickie, święta 
ruskie uroczyste, dnie galowe i świ
ta izra- 
elskie, orli z mapkę kolei żelaznej w guber- 
niach Królestwa Polskiego. Warszawa. 6 kop. 
Kalendarzyk notatkowy na rok 1672. War- 
lizawa, nakładem księgarza L. Szyllera, 1872. 
3 kop.; oprawno w płótno 7 '/2 kop. 
_ Toi, na rok 1873. 
Kalendarzyk pugiIaresowy na rok 187l, A. 
Dzwonkowskiego. Warszawa. S kop. 
Kalendarzyk pugilaresowy na r. 187), z mapkQ 
Teatru wojny. a kop. 
* Kalendarzyk tualetowy. Lwów. 1871. 
Kalendarzyk warszawski na rok 1872. War- 
Izawa, nakładem Cetnerszwera, druk J. Gold- 
mana, w S2ce, kart nieliczb. 16. 3 kop. 
'* KALICKI Bernard. Kwestya ruska. Lwów, 
Jlakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 
z drukarni Zakładu narod. im. Ossolińskich, 
1871. w 8ce, str. 96. (Odbito 500 egzemp.) 
. _ Opowiadania z dziejów Polski, przez..... 
Część r. Epoka Piastowska. Lwów, nakład 
Al. V 0JCla, Gubrynowicz i Schmidt, druk Zakł. 
OS80lins., 1871, w 8ce, str. 258 i II. (Odbito 
1000 egz.) 1 złr. 
. KALICKI Kotwicz S. G. Cholera, sposób 
niezawodny do ustrzeżenia si
 jej, jako też 
środki nieochybne do wyleczenia 8i
 z tej 
choroby samemu. Wydanie drugie. Lwów, 
Zl.akład red. Gaz. narod" 1872, w Sce, str. 76. 
tiO cent. 
* KALINKA Walery (ksilłdz Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców). Polityka dworu austry. 
ackiego w sprawie konstytucyi 'S Maja. Opo- 
wiadanie historyczne z czasów Sejmu cztero- 
letniego, odczytał d. 11 Grudnia 1872 w sali 
Tow. nauk. w Krakowie ksilłdz..... ze Zgrom. 
Zmartwychwstania Pańskiego. (Odb. z Przel/:l. 
pols.) Kraków, druk L. Paszkowskiego, lt:173. 
w 8ce, 8tr. 63. 60 cent. 
.,. _ Przegrana Francyi i przyszłość Europy, 
napisał ksiądz..... Z. Z. P. Kraków, autor, 
D. E. Fried)ein, druk Wł. Jaworskiego, 1871. 
w Sce. kart 2. str. 64 i I. 50 cent.' 
KalIszanin (czasopismo polityczne). Kalisz, 
1878. 
KALKSTEIN Jerzy. Pamiotnik o rewolucyi 
w Pol8ce r. 1794. Poznań, nakład Tygodn. 
wielkop., 1878, w 8ce. . 
* KAŁUZ.ŃSKI Jakób, Do Izanow. członków 
c, k, Akademii 1UJIiej. krakowI. z Powill8zo- 


- 9'1 - 


waniem Nowego Roku 1873. Krak6w, druk 
Uniwers.. 1873, w 8ce. k. l. 
* KAŁUŻNlACKI Emil. Descriptio codicum 
slovenicorum. qui in Bibliot. Universitatis Ja1J. 
inveniuutur, cura et opera... confecta. Leopob, 
typ. Inst. Staurop., 1871, w 8ce, 8fr. SB. (Sta- 
nowi część II. Sprawozdania Dyr. Gimnazyum 
przy św. Annie w Krakowie.) 
* KAMIŃSKA. Próżność ukaranA, kome- 
dya w 2 aktach. Lwów, 1871. 
KAMIŃSKI J. M. Dodatęk do ustnego wy- 
kładu geografii. Wydanie drugie. Warszawa. 
F. Hoesick, 1872, w 8ce. 15 kop. 
KAMIŃSKI Mikołaj. Kilka wspomnień stare- 
go żołnierza. Poznań, nakładem J. K. Żu- 
pańskiego, 1872, w 8ce. str. 69. (Odbicie 
z Roczn. hist. liter.) 20 agr. 
KAMIŃSKI Mścisław. Kobieta, miłość i mal- 
żeństwo czyli zbiór zdań, myśli i epigrama- 
tów najsławniejszych pisarzy, poetów i filo- 
zofów o kobiecie dziewicy" m
iatce i przy- 
jaciółce, oraz miiości i małżeństwie. War- 
8zawa, M. Orgelbrand, 1873. l'renum. l rub. 
20 kop. 
KAMOCKA J6zefa. Pod twoj'ł obron
. :Na- 
bożeństwo dla dzieci na chwał
 Bogu i cześć 
N. Maryi Panny ułożyła.... Wyd. nowe uzupeł- 
nione. Warszawa, nakład G. Gebethnera i 
Wolffa, 1872, 'v 16ce, str. XIV i 168. 75 kop; 
opraw. w akór
'l rub. 
_ Zdrowaś Marya. Nabożeń8two dla mło- 
dego wieku, zebrała i ułożyła..... Warszawa, 
nakładem Gebethnera i Wolffa, 1872, w 16ce, 
str. XV i 384. 60 kop.; opraw. l rub.; opr. 
w 8kóro z złoc. brzeg. I rub. 35 kop. 
* Kampania ostatnia delegacyi naszej w Wie- 
dniu i jej rezultat przez K. L. (Zeszyt De- 
mokraty polsk.) Lwów, nakład K. Gromana 
1871, w 8ce, str. 15. 10 cent. 
Kancyonał pieśni nabożnych podług obrzł d - 
ku kościoła świętego katolickiego na uroczy- 
stoBci całego roku, z przydatkiem wielu pieś- 
ni nabożnych o świ
tych pańskich. Warsza- 
wa, nakład W. Langiego, druk w Niemiec- 
kich Piekarach, ] 872. 
Kancyonał katolicki czyli Śpiewnik kościel- 
ny na cały rok. (Obejmuje 278 pieśni, nie- 
szpory i ł(orzkie żale.) Mikołów, T. Nowacki. 
1871, w 8ce, str. 232. 5 % sgr. 
Kancyonał katolicki pieśni nabożnych na 
cały rok. (168 pieśni. nieszpory i gorzkie żale.) 
Mikołów, T. Nowacki. 1871. w 8ce, str. 128., 
.2Y2 sgr. 
, * Kancyonał i kantyczka czyli Zbiór naj- 
now8zych pieśni na cały rok z nowennQ lIa 
adwent. Wadowice, nakład i druk Fr. Fol- 
tYDa, 1878. w 12ce, str. 440 i VII. 
Kanony na ołtarz w trzech tablicach. War- 
szawa' CzerwińsIQ i Sp., 1872. 20 kop. 
* KANTECKI KlemenS. KsiQdz Fr. Keaw. Ma- 
linowski, szkic biograficzny przez.... Droho-
>>>
"bycz, nakład bieg. WIad. Hoppego, 187S, 
'W 8ce. 
* -- 
ycie Hieronima Sawonaroli. Epizod 
z dziejów Florencyi. Poznań i Lwów, Tlokład 
F. H. Rychlera i Daszkiewicza, 1872, W 8ce, 
str. 108. (Odb. 1000 egzemp.) l zh'. 
· Kantyczka czyli dokładny zbiór pie8ni 
l1abożnych, kościelnych i domowych na cały 
rok. Wydanie 2 poprawne i pomnożone. .No- 
wy Sącz, drukiem i nakładem J. Pisza, 18il, 
'W lGce, stl-. 476 i VIII. 
* Kanlyczka czyli Zbiór pieśni nabożnycb i 
naj nowszych kolęd i pastorałek k08citJlnych i 
domowych, poł,!czonych z nowenną du .Najśw. 
Mar)"i Panny na adwent, na duchowną po- 
ciech{: i poiytek ludzi pobożnycb starannie 
ułożony i do druku podany. Wyd. drugie. 
:Bochnia, Pisz, 1871, w 8ce, str. 194 i spisu 
str. IV. 
* Kanlyczka czyli Zbiór pieśni Da cały roJe. 
Sanok, druk .K. Pollaka, 1872. (Wyd. w 1000 
egzempl.) 
.. KAPLlŃSKI Leon. Ufność bez granic. Przy- 
s1:owie dramatyczne 'W I akcie. Kraków, na- 
kładem autora. D. E. Friedlein, 1872, w 8ce, 
str. 24. (Oddr. z Przegl. pols.) LO cent. 
KAPUŚCIŃSKI Piotr. Skorowidz do D:ł;ien- 
nika Praw (do 1'. LXI-
XIX.) opatrzony 
wykazem miast osad i gmin. Ułożył i wydał 
z upoważnienia Kom. Rząd. Sprawiedl. Urzg- 
dnik tejże Kom. Cz{:ść 11. Warszawa, druk. 
:Rząd. Okr. nauk. warszawsk., 1870, w 8ce, 
str. 141. 50 kop. 
- Toż. Część I do T. I-IV. b. Kaięz. Waraz. 
i '.I;'. I-LX. Król. Pols. Warszawa, druk J. 
Goldmana, 1872, w 8ce, atr. XIV 230. 
- Toż. Dodatek do CZ!jści H. Wykaz miaet, 
osad i gmin. 1872, w 8ce, str. 16. 
. KARFUNKELSTEIN Konslancya. (Niemieckie 
wiereze bez tytułu i nieliczbowane.) Krakau, 
Ruchdruckerei des Czas, Verlag von K. Kar- 
funkelstein, b. w. r. (1872). (Jestto zbiór dwu- 
kartkowych dziesięciu odrębnych całości, ra- 
zem zbroszurowanych, w których tylko na 
trzech mil:'jsce drukarni podane. Pierwsze i 

statnie dwie kartki mają prozą omówienie 
przedmiotu. Reszta za8 SI to wiersze prze- 
(:iw Kamińskiemu ksi{:dzu i jego cZ8sopisnlu 
Prawda. Tępione przez Rz,!d pruski.) 
KARlIŃSKI E. O hipotekach najważniejsze 
wiadomo8ci zebrał ..... Poznań, druk W. 1.e- 
bińskiego, 1873. 3 sgr. 4 fen. 
* KARLlŃSKI Franciszek. 
ywot Kopernika 
i jego naukowe zasługi. Rzecz czytana na 
posiedzeniu p'Ublicznem c. k. Uniwersytetu 
Jag. d. 19 lutego 1873 przez ..... dziekana 
wydz.. filoz. Kraków. nakład i druk Uniwers. 
Jag., 1873, w 8ce, Itr. 43, tablic 4. (Odbitka 
w 500 egzempl.) 
" JARŁOWICZ Jan (Dr.). Poradnik dla zbie- 
l'aJJjcych rzeczy ludowe. Wanzawa, M. Or- 


- 88 - 


gelbrand, druk S. Orgelbranda, 1871 , w 8oe, 
str. 13. 10 kop. 
- Wyprawa kijowska Bolesława Wielkiego. 
Poznań, nakładem J. K. 
upańskiego. druk 
W. Deckcra i Spółki, 1872, w 8ce, str. 82. 
10 sgr. 
KAROL XV. Poezye. . .... króla szwedzkiego, 
przełożrł W. Hr. Engestrom. Warszawa, wyd. 
Red. Blbl. warsz., 1873, w Sce. 
KARPIŃSKI J6zef. Pytania prawne przez 
dziewi'!ty Departament rządzącego Senatu 
w roku 1869 rozstrzygni
te, w Sprawozdaniu 
z czynności IX. Departamentu w 1'. VII, Ze- 
szycie II. Przeglę.rlu sądowego zamieszczonem , 
alfabetycznym I'orz'tdkiem z dołJjczeniem wy- 
kazu różnych praw i postanowień, w tychZe 
pytaniach powołanycli. Warszawa, druk J. Un- 
gra, 1.871. w S2ce, str. SI. 20 kop. 
KARWACKI Aleks. (Dr.). Ogrodnictwo wa- 
rzywne, drzew owocowych i krzewów jago- 
dowych, oraz użyleczność tychżę. Warszawa, 
J. Kaufmann. druk J. Goldmana, 1871, w Sce, 
!itr. 220. 4 złp. 
... KARWICKI Stan. Dunin. De ordinanda re- 
publica, edidit e libro manuscripto Stan. Krzy- 
żanowski Phil. Dr. Craeoviae, typ. officinae 
ephemeridarum Czas, 1871, w 8ce, str. VIII i 
157, k. l. 
KASIŃSKI K. (nauczyciel przy król. Sem. 
naucz. w Poznaniu). Książka do czytania dla 
katolickich szkół elementaruych. Czwarte po- 
prawne i 36 drzeworytami pomnożone wyda- 
nie. Poznań, L. Merzbach, 1871, w 8ce, str. 
352. 10 IIgr. 
- Ksi,!żka do poezl)tkowego czytania dla 
szkół polskich jako też i niemieckich. Wyd. 
czwarte. Poznań, Mcrzbach, 1871, w Sce, str. 
112. 5 sgr. 
KASINOWSKI Auguslyn. Vier Fiille VOft Her- 
niotomie mit besonderem Bruchinhalte. Inang. 
Dissert. Greifswald, Druck von F. W. Kunike, 
1871, w See, str. 24. 
... KASPAREK Franciszek (Dr.). Pogl,d krótki 
na życie i pisma Hugona Grocyusza, a w szcze- 
gólności na dzieło tegoż "de jure belli et 
pacis," skreślił ..... Prof. Uniwers. Kraków. 
druk L. Paszkowskiego. 1873, w 8ce, str. 4
 
i k. I. (Oddruk z Przegl. pols.) l złr. 20 c. 
* - Zasady główne ustaw malieńskica 
kościoła katolickiego ze stanowiska filozofii 
prawa, skreślił Dr. Fr. Kasparek, Docent filO£. 
prawa przy Uniwers. Jag. Kraków, autor, J. 
Wildt, drnk L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce. 
slr. 115. (Odb. z Przegl. pols.) l złr. 20 o. 
" * - Zasady Hugona Grocyusza o prawie 
interwencyi ze stanowiska dzisiejszej nanki 
filozoficznego i pozytywnego prawa narodów 
skreślił Dr. ..... Docent tiloz. prawa. Kraków, 
. aulor, druk Uniwers., 1872, w 8ce, k. 2, str. 
'127. l złr. 50 cent. 
* KasJ oszczł)dnoeci i towarzystwo za1ics- 
kOWe. (Qdbitka 
)rzewodQ. ekonomicznego
>>>
i 


- 89 - 


staraniem Dyrekcyi Tow. wzaj. ubezp. krak.) 
Kraków, druk Uniwers., 1871, w 8ce, str. 24. 
* Katalog dubletów i nakładów Biblioteki 
2akładu narodowego imienia Ossolińskich. 
Lwów, druk i nakład Zakł. im. Ossolińskich, 
K. Wild, 1871, w 8ce, "str. 128. 20 cent. 
Katalog duplikatów z biblioteki Tow. Przyj. 
:Nauk. u bibliotekarza Towarz. H. Feldmanow- 
lIkiego w Poznaniu, Bazar S5. Poznań, druk 
J. J. Krasżewskiego, 1872, w 8ce, str. 85. 
Gratis. 
Katalog dzieł nakładowych i komisowych 
ksi
garni Breslauera. Wal'8zawa, drllk Cotty, 
1872. 
· Katalog dzieł dawnych mianowicie do 'li. 
teratury polskiej odnoszQcych się w księgarni 
Wł. Jaworskieg.o. Kraków, nakładem Wł. Ja- 
worskiego, 1872, w 16ce, str. 16. Gratis. 
· Katalog ksiQ!ek ksi
garni polskiej we 
Lwowie, ulica Kopernika I. 12. Nr. 1. Lwów, 
druk K. PilIera, 1872, str. 64. 
* - Toż. Nr. 2. Lwów, druk K. Bud- 
weisera, 1872, str. 64. 
Katalog ksiQżek polskich z cenI! zniZonl! 
znajdujQCych się w księgarni Gebethnera i 
Wolfł'a w Warszawie, Nr. 2. Warszawa, na- 
kład Gebethnera, 1871, w 8ce, str. 87. 
.. Katalog wypożyczalni ksil}zek Wł. Jawor- 
skiego w Krakowie. Kraków nakład Wł. Ja- 
worskiego księgarza, druk W. Korneckiego, 
1872, w 16ce, str. 67. 10 cent. 
· Katechizm wielki dla katolickich szkół 
ludowych. Wiedeń, nakładem c. k. ksi,żek 
szkolnych, 1871, w 8ce, str. 163. Oprawny 
21i cent. 
Katolik, Pismo poliwiecone nauce, przemy- 
ełowi, zabawie i wiadomościom politycznym. 
Wychodzi co czwartek, na górnym Szlą?ku. 
Redaktor Teodor Werner. Królewska Huta, 
druk i nakład Karola Miarki, 1871- 1873, 
w 4ce. Rocznik lV-VL Kwartalnie 8 sgr. 
Katf i ofiary Komuny paryskiej, ze źródeł 
autentycznych francuzkich zebrał i wydał L. 
R. Poznań, druk T. Daszkiewicza, 1871, w 8ce, 
atr. 342. l rub. 20 kop. 
· KAUFMANN Michał (Dr.). Sprawozdanie 
.z ruchu i postępu w zakładzie żętycznym 
w Jaworzll w r. 1871. Kraków, 1872, w 8ce, 
str. 19. 
· KAUTNY Franciszek. Propedeutyka filozo. 
ficzna, oparta na prawdziwych zasadach przez 
'..
.. z Tow. Jezus. Cz
ść l. Kraków, 1:). A. 
Krzyżanowski, druk Czasu. 1871. w 8ee, str. 

91. 1 dr. 20 cent. 
· KAWCZYt4SKI Maksfmilian. O wadach 
.ukolnictwa pruskiego. Lwów, nakładem Wyd. 
Szkoły, Seyfart i Czajkowski, druk Dobrzań- 
.akiego, 1872, w 16ce, str. 45. 60 cent. 
. Kaznodzieja katolicki (miesięcznik). Kra- 
ków, nakład i druk Jaworakiego,1871-1872, 
.. Sce , Zeszyt I-VIII, Itr. 948. (Kazania Z. 


Goliana, Jasińskiego, Leona Kapucyna, Wal- 
czyńskiegp i WierciBzewskiego.) Rocznie 7 
złr. liO cent. 
* - Tot. " Zeszyt IX-XU. (Izakowicza. 
Kazania pasyjne.) . 
KELLEB Szczepan. Pielgrzym, pismo reli- 
gijne dla ludu. Rok lU i IV. Pelplin, nakład J. 
.N. Romana, 1871-2, w 8ce. Poprzednio red. 
Kraziewicz. 
· KELNER L. (Dr.) Pedagogika w urywkach 
obejmująca sprawy szkoły pocz'łtkowej i wy- 
chowania domowego, opracowana przez Zygm. 
Sawczyńskiego. Krąków, nakład J. M. Him- 
melblaua, druk Czasu, 1872, w 8ce, su. XXIV. 
839 i l. 90 kop. 
KEMPIS Tomasz. O naśladowaniu Jezusa 
Chrystusa, ksi'łg czworo, według tłumaczenia 
X. A. J(ełowickiego). Warszawa, 1871, w 32ce, 
str. li90. 30 kop. 
KĘTRZYŃSKI Wojciech. Ein ungedruckter 
Brie! Melanchtons mitgetheilt von .... (:Sepa- 
rat Ahdruck aus der Altpreuss. Monata., Band 
VII. Hen 8), w 8ce, str. 2. ' 
- Ueber eine Handschrift des Canaparius. 
(Sep.-Abdr. aus der Altpro!uss. 111cnata. VlI. Bd. 
8 H.). Konigsberg, Druck von Alb. Rosbach 
(1871), w 8ce, str. 80. 
- O :Mazurach i zbiór pieśni gmin Dych 
ludu mazursldego w Prusach Wschodnich. 
(Oddr. z Tyg. wielkop.) Poznań, .M.erzbach, 
1672, w 8c!!, str. 94. 15 sgr. 
_ Stanislaus Górski Canonicus von Plock 
Dud Krakau und seine Werke. (Separat-Ab- 
druk aus der Altpreussischen Mouatschl'ift, 
herausgegeben von R. Reicke und Wichert, 
1871) w Bee, str. 13. 8 sgr. : 
- O Stanisławie Górskim kanoniku płoc- 
kim i krakowskim. i jego dziełach. (Przedruk 
z Roczników Tow. nauk.) Poznań, druk N. 
Kalllieóskiego i Sp., 1871, w 8ce, str. 63. 
- Regestr poboru podwoynego dnia 25 
Juny 1648 roku w Malborku na seymiku ge- 
neraluym Ziem pl'uskich uchwalonego i przez 
Jego Mci Pana Andrzeja Garczyńakiego pisa- 
rza ziemskiego i poborcę Wojewoctwa Po- 
morskiego wybranego i do r'łk Jaśnie Wiei. 
Jego Mci Pana podskarbiego Ziem pruskich 
sposolem niżej wyrażonym wniesionego. Z ró- 
wnoczesnego rll,kopismu bibliot
k.i K.órnic:kiej, 
W3.dał.... Poznan, druk N. Kamlensklego l Sp., 
1871, w 8ce, str. 39. 
KHAUN Józef (kB. Dziekan w Kozienicach). 
Pacierz parafialny. Warszawa, druk Czerwiń. 
skiego, 1871, w 16ce, str. 16. 
KIEWICZ Teodor. Kancyonał czyli lipiewnik 
dla młodzieży szkolnej. Głogówek, nakładem 
Henr. Band!, drukiem Arn. KukuczB, 1672, 
w 16ce, str. IV i 9ł. 4 sgr. 
_ Wybór szczególniejszych pieśni kościel- 
nych, ułożony do Bpiewania na cztery równe 
głosy (dwa loprany i dwa alty. albo dwa te.
>>>
BOry i dwa baBy) wydał .... naUCE. przy łról. 
Bem. nauoz. i prezel Tow. św. Cecylii dyec. 
chełm. Dzieło 11. Głogówek, Henryk Handl, 
druk Arnol. Kukucza, 1872, w 12ce, etr. 68. 
7 sgr. 
KILIł
SKI T. Dzieje narodu polskiego; z ta. 
blicł chronologicznł a! do naszych czasów, 
dla użytku młodzie!y, dodatkiem geografii i 
mapy dawnej Polski, przez kl. T. K. Wyd. 
V. poprawne. Poznań, nakład N. Kamińskie- 
go i Sp., drukiem tegoż, 1872, w 8ce, str. 
B18. 26 sgr. i 
IUL!NSKI Jan (szewc, a razem pułkownik 
20 regimentu). Pamiijtniki, z rycin,. (Biblio- 
teka ludowa.) Poznań, Leitgeber i Spółka, 
czcionkami L. Merzbacha, 1872, w 16ce, str. 
134. 6 sgr. 
· KIRCHMAJER Julian. Do moich wyborców. 
Kraków, autor, drukiem Czasu, 1871, w 8ce, 
Itr. 19. 
KIRSZROT J6zef. Kredyt rolniczy ze 8ta- 
nowi8ka prawa obowiłzujtcego.! (Odbitka z 
Ekonomisty.) Warszawa, druk Pajewskiego, 
1872, w 8ce, atr. 12. 16 kop. 
· KISIELEWSKI Aleks. Z Krakowa do Gdań. 
eka WisI,. Wspomnienia z podróży. Część I 
obejmuje brzegi Wisły od Krakowa do San- 
domierza. Lwów, K. Wild, 1871, w 8ce, str. 
86. (Z doborowemi drzeworytami.) 30 cent. 
* - Toż. Część II obejmuje brzegi Wisły od 
Sandomiel'za do Gdańska. (Z 40 drzeworytami 
i jednym stalorytem.) Lwów, w Bce, atr. 
101. 50 cent. 
· - Palestyna i jej 8wiijte miej8ca. Z II 
drzewor.) Lwów, autor, 1871, w 8ce, str. 70. 
40 cent. 
· - Przechadzki po polu i ogrodzie. (Z dwu- 
dziestoma kilkoma drzeworytami.) Lwów, 
autor, K. Wiłd, 1871. Część I, w 8ce, str. 
46. liO cent. 
*- Toż. CZijŚĆ 1I.0bejmujeogródjarzynny. 
(Z 40 drzeworytami.) w 8ce, str. fi3. 30 cent. 
* - Toż. CZijŚĆ III. Obf'jmuje ogród owocowy. 
Lwów, 1872, str. 88. 
· KISIELEWSKI Ludwin (ks.). :Nieszpory Da 
wszystkie niedziele i święta całego roku czy- 
li: Korona wszystkich iiwiętych, z Brewiarza 
na polski jijzyk przetłumaczone przez ks. Lu. 
dwina Kisielewskiego plebana w lJubienku. 
Wydanie drugie. Bochnia, nakład i druk W. 
Pisza, 1871, w 12ce, k. 2 niel., str. 421, XVI 
i IV. 
Kizio i Mizia. Przygody dwóch figlarnych 
kotków. Warszawa, w 4ce. Kartonow. 7fi kop. 
KL(ONOWSKI?) Teofil. Kopciuszek dla grze- 
cZDych dzieci l rzez Teofila KI.... II Bydgoaz- 
czy. Poznań. . Jolowicz, 1872, w 4ce. Eleg. 
karton. 22 sgr. 
· KLACZKO Julian. Notatki z podrózy przez 
..... (Olobue odb. z Przegl. pola.) Kraków, 


- 40 - 


Friedlein, druk Uniwers., 1871, w Sce, Itr. 
54. 86 cent. 
· KlasyfikacJa uczniów i uczennic Szkoły 
głównej izraelickiej mijzkiej i ieńakiej na 
Kazimierzu w Krakowie po ukończeniu rokll 
szkolnego 1870/71. Kraków, druk Uniwera.. 
1871, w 4ce, k. 7. 
· Klasyfikacya uczniów o. k. Szkoły głów- 
nej wzorowej w Krakowie po ukończeniu II. 
półrocza 1871. Kraków, druk Uniwer8., 1871. 
w 4ce, k. 3. 
· Klasyfikacya uczniów c. k. Szkoły gł6w- 
nej trzeciej w Krakowie przy ul. św. Jana 
pod Nr. 299, po ukończeniu II. półrocza. Za- 
łożenie 8zkoły rok VIII. Kraków, druk CZSla, 
1871, w 4ce, k. 3. 
· KlasyfikaCJa uczniów c. k. czteroklasowej 
szkoły przy kościele św. Barbary w Krako- 
wie, po ukończeniu 11. półrocza 1871. Kra- 
ków, druk Kraju, 1871, w 4ce, 1'/2 ark. 
· Klasyfikacya uczniów i uczennic szkoł,. 
ludowej miejskiej w parafii św. I3zczepana 
w Krakowie, po ukończonym popisie z II. pół- 
rocza 1871. Kraków, druk Kraju,1871, w 4ce, 
l arkusz. . 
· - To!, po ukończonym popiaie z Ił. półro- 
cza 1871, ułożona porz'łdkiem godnoiici w po- 
8tijpie naukowym. Kraków, nakładem ezkoły 
miejakiej św. Szczepana, druk Uniw. Jagie1.. 
1872, w 4ce. 4 kartki. 
· Klasjlikacya uczniów szkoły głównej i 
niższf'j realnej w Wieliczce po ukończeniu II. 
półrocza 1871. Kraków, druk Czasu, 1871, 
w 4ce, 6 kartek. 
* - Toż, tamże, 1872, w 4ce, 11:. 4. 
· Klasyfikacya uczniów czterechklaaowej 
szkoły ml!zkiej i uczennic trzechklasowej 
szkoły żeńskiej w Podgórzu }.O ukończeniq 
półrocza drugiego 1872. Krakow, druk Kraju, 
1872, w 4ce, str. 9. 
· KLAUSS Franc. Circnlarien.Sammlung der 
k. 11:. priv. galiz. Carl-Ludwig-Bahn zusam- 
mengesteIIt und herausgegeben von ..... om. 
zia1 der k. k. priv. ga1iz. Carl-Ludwig-Bahn. 
Lemberg, im Selbstvel'lag, Druck von C. Bud. 
weiser, 1871, w Bce, k. 2, str. 801, LIV i XLI. 
· - Toż, fur daa Jahr 1871. Neue Ansgabe. 
1872, w 8ce, k. 2, str. 328, XXX, XXII i 66. 
KLECZKOWSKI Władysław. Bulion miesny 
w tabliczkach wyrobu..... Warszawa, w typ. 
pry uprawlenii Warsz. Oberpolicmajstra (187l). 
fol. 1 kart. 
· KLECZYŃSKI Józef. Rozbiór broszury: 
Polska i Rosya w 1872 przez byłego członka. 
Rady Stanu Król. Pols. (Krzywickiego), na- 
pisał ...,. (Odb. z Przegl. polak.) Kraków, 
Friedlein, druk Leona PaszkowBkiego , 1872, 
w 8ce, str. 82. 80 cent. 
· KLEIN L Elementarz rachunkowy dla 
uczniów I. klasy ułozył .... Cz. I. lej kłu,. 
11ółrocze pierwsze. ObejmuJe 6wiczenia w pier. 


, 


.
>>>
- 41 


ł 


'Wszej dziesi,tce liezb. Lwów, skład u K, 
Wilda, nakładem ksiłjg. A. Pichlera wdowy 
w Wiedniu, 1871, w 8ce, str. 82. 16 cent. 
· KLlMKOWSKI Ksenofonl Osnowa(czasop.). 
Lwów, druk Stauropig., 1871-78, w 8ce. 
KloczkoW8ki Jan (ks.). Nowy miesitc Ma- 
ryi, nabożeństwo tudzież stosowne nauki i 
pieśni Da miesi,c Maj. Waruawa, 1872. 
30 kop. 
- Pieśni nabożne, ułozone przez . . .. prob. 
parafii Jedlińsko w dyecezyi Sandomirskiej. 
Warszawa, druk Czerwińskiego i Sp., 187:!. 
20 kop. 
- Wianeczek majowy poświęcony na cześć 
Najś.Maryi Panuy. Warszawa, 1872. 7'/. kop. 
KLONOWSKI Teofil. Pieśni i piosneczki na 
2, 8 i 4, głosy ułożył i po większej części 
.komponował.... Wyd. 111. Berlin, nakładem 
Braci Szerk, 1872, w Bee, str. 30. 3 sgr. 
_ Pięćdziesi,!t śpiewów religijnych na czte- 
ry męzkie jako tez i na cztery mieszane gło- 
sy zebrał i wydał ..... naucz. przy głównem 
katolickiem Seminaryum naucz. w Poznaniu. 
Poznań, nakład i druk Lud. Merzbacha, 1872, 
'W 12ce, k. 2, slr. 148. 16 sgr. 
KLUK-KLUCZY CK I V. P. Der Ballistik ganz- 
liche Reform auf Grundlage der neu entdeck- 
ten Fallgesetze und der inductiven Logik 
.treng physikalisch. Erfordernisse dargestellt. 
Leipzig, Friese, 1873, w 8ce, dr. 33. 6 sgr. 
- Die Kometen aIs Trabanten der Plane- 
ten, zum Beleg fur die giinzliche Reform der 
Himmel-Mechanik entwickeIt. Leipzig, Friese, 
1873, w 8ce, str. 64. 'I. tal. 
Kłosy, tygodnik iIlustrowany. Warszawa, na- 
kład i druk S. Lewenthala, 1871-1873, fol. 
(Redakcya: Kaz. Wł. Wójcicki, Lewestamm 
Hen. i Lubowski.) Rocznie 8 rubli; wraz 
a Dziełami Korzeniowskiego 12 rubli. 
KLUGER Wł. I KUCHARSKI F. Wykład hy- 
drauliki wraz z teory'ł maszyn hydraulicz- 
Dych poprzedzony wiadomościami wstępnemi 
z mechaniki analitycznej ciał płynnych. Pa- 
ryż, nakład J. Działyńskiego, 1878, w 8ce. 
· KNAPP Jiizef Arnim. Die bisher bekannten 
Wanzen Galiziens und der Bukowina. Wien, 
Braumueller, 1872, w 8ce, str. XXXI i 620. 
6 złr. 
· KNIGGE Adolf B. Pożycie społeczne czyli 
o 1rachowaniu Bi
 z ludźmi, podług.... Wyda. 
nie pierwsze. Wadowice, druk i nakład Franc. 
Foltyna, 1872, w 16ce, str. 124. 40 cent. 
Kniika (Pamialnaja) Kaliszskoj Guberuii 
na 1871 god. Kalisz, w typog. Hindemitha, 
w 12ce, str. 71, XllI, 123 i IV. 
KOCH Rajmund. Katechizm krótki nauki 
katolickiej w łatwych pytaniach i odpowie- 
dziach przez pewnego proboszcza dla swych 
parafiari ułoiony a przez ks. Rajmunda Ko- 
eha pomnoiony. Warszawa, M. Orgelbrand, 
1872. 7 'I, kop.; opraw. w takt. 10 kop. 


Kecl1anki An
sta II króla polskiego, zwa- 
nego ..Mocny. Spolszczył M. J. Warszawa,. 
1871, w 16ce, str. 106. 36 kop. 
KOCHANOWSKI Maryan Korwin. Ostatnie' 
pcezye. Wydanie pośmiertne. Kraków, 1871r 
w Bce, str. 195. 1 złr. 75 cent. 
KOCK Paweł. Dziewczyna o trzech spod- 
niczkach. Romans przetł. z francuz. K. F., 
Warszawa, u Breslauera, druk Krokoszyń-- 
skiego, 1871, w 8ce, str. 287. 67 1 / 2 kop. 
· - Panna z pi'!tego pitjtra, obrazek ro" 
dzajowy paryzki, z oryginału przekopiowal 
Z. X. (Sabowski. Dodawana arkuszami do 
"Coś" 1871-72.) Kraków, w 4ce, ark. 8 czyli 
str. 128 (niedokończone). 
- Papa teść, powieść. Warszawa, nakład 
Kaufmanna, druk Pajewskiego, 1872, w 16ce, 
str. 267. 
KOCZANOWICZ Mieczysław. Ustrój państwo- 
wy rzeczypospolitej Nowogrodzkiej, przez ...... 
Rozprawa konkursowa nagrodzona przez Wy- 
dział prawa c. warsz. Uniwers. Warszawa" 
druk 8. OFgelbranda Synów, 1873, w 8ce" 
str. 73. 40 kop. 
· KOHLER Wenzel. Sammlung von Aufga- 
ben sammt ihren Lósungen iiber die Anwen- 
dung der niederen Mathematik auf den Artil- 
lerie-Unterricht. In systematischer Folge zu- 
sammengestellt. Mit 82 in den Text gedruck- 
ten Holzschnitten und 10 Tafeln. Lemberg, 
K. Wild, 1871, w 8ce, str. 123. 65 cent. 
KURTE A. Praktyczne gorzelnictwo, pou-' 
czający podr
cznik dla prowadzęcych i po- 
siadających gorzelnie, z niemieckiego przeło- 
tył i do tutejszych warunków fabrykacyi za- 
stosował Stan. Włocki. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk J. Ungra, 1872, w 8ce, str. 264.. 
1 rub.. 60 kop. 
Kolanach (Na) babuni, opowiadania dla dzie- 
ci, ozdobione 13 stalorytami kolorowanemi. 
Wolny przekład z francuzkiego. Warszawa, 
1871, w Bce, str. 112. Kartonow. 1 rub. 20 
kop. 
· KOLBERG Oskar. Lud, jego zwyczaje spo- 
sób życia, mowa, podania, przYlJłowia, gusła, 
zabawy, pieiini, muzyka i tańca. Serya V z ry- 
cinami i drzeworytami, wedle rysunku W. 
Gersona, Tad. Konopki i fotografii Rzewus- 
kiego. Cz
ść I Krakowskie. Kraków, nakład 
Towarzystwa Naukowego, druk Uniwersyt.. 
1871, w Bce, str. VIII i 384. 3 złr. 80 cent. 
KOLBERG W. Napis na starej chrzcielnicy 
w kościele św. Jana w Toruniu, dokładnie 
przerysowany przez W. Kolberga. Warszawa, 
nakład autora, 1872, w 8ce, str. IV z 2 tabL 
litograf. 20 cent. 
Kolce, kartki humorystyczno - satyryczne. 
Warszawa, nakładem M. Dzikowskiego, druk 
J. Psurskiego, 1871, w Bee; Zeszyt l str. 40; 
Zeszyt II str. 84. Zeszyt po 80 kop. 
- Toż, 1872-78, w 4ce. Roczn. I) rab. 
6
>>>
: Kolęda na rok 1872, II wiela drzeworytami. 
Poznań, 1872. 
. * KOLESSA Stefan. Koperta tajemnioza czyli 
książeczka pocztowa na rok 1871, eto.-Post- 
bucheł etc. Kraków, druk Wł. Jaworskiego, 
1871, w 8ce, str. 13 i 8. 
* - Pegaz pocztowy protekcyą szanownych 
mieszkańców Krakowa do Eilwagenu nadziei 
błogich zaprzągniety a poganiany parnasową 
ostrogą Stefana Kolcssy c. k. listonosza kra- 
kowskiego. Kraków, nakładem autora, druk 
Korneckiego, 1871, w 8ce,. str. 12 i 4. 
* Koliady na Rożdestwo Chrystowo i naboż- 
ny pisni. Lwów, 1871. 
KOŁŁĄTAJ H. Listy Hugona Kołłątaja pi- 
'B8ne z emigracyi w r. 179:.!, 1793 i 1794, ze- 
brał Lucyan Siemieński. (Pamił:tniki XVIII 
wi&ku T. XII.) 2 Tomy w jednym. Poznań, 
Żupański, druk Schmaeąicke, 1872, w 8ce; 
T. I str. XI i 183; T. II str. 193. 2 tal. 
· KOŁODZIEJSKI Walery. Sprawozdanie z re.- 
bót przygotowawczych dla zaopatrzenia Kra- 
kowa w wodę, złożone na ręce delegowanej 
krakowskiej komisyi wodociągowej. Kraków, 
nakładem autora, Friedlein, druk Uniwers., 
1872. w 8ce, k. 2, str. 147. l złr. 
Komedyjki dla młodocianego wieku ułozone 
przez J. z M. Z, Warszawa, nakładem i dru- 
kiem J. Ungra, Gebethner i Wołff, 1872, 
w 16oe, str. 180. 80 kop. 
Komisya składkowa dla szkoły polskiej Ba- 
tyniolskiej, kassa bursowa. Paryż, druk Rouge 
Dunon i Fresne, 1871, w 80e, str. 4. 
Komisya pośrednicząca mi
dzy krajem i wy- 
chodźtwem polskiem we Francyi, do swoich 
wyborców. Paryz, druk E. Martinet, 1871, 
W 4ce, str. 3. 
KONDRACKI Eugeniusz. Ueber die Durch. 
schntJidung des N. trigeminu8 bei Kaninchen. 
Inaug. Diss. Zurich, 1872. 
KONDRATOWICZ Ludwik. (Wł. Syrokomla). 
Poezye w 10 Tomach. Wydanie zupełne na 
na rzecz wdowy i sierot autora. Warszawa, 
nakład prenumeratorów, Gebethner i W olff, 
druk J. Ungra, 1872, w 8ce. Tom I str. 
357; T. II str. 858; T. III str. 859; T. IV 
-str. 851; T. V str. 817; T. VI str. 364; T. 
VII str. 830; T. VIII str. 348; T.IX str. 380; 
T. X str. 892; z I portretem autora. 8 dr.; 
oprawno 11 rub. 50 kop. 
- Urodzony Jan Dęboróg. Wyd. III. War- 
szawa, nakładem M. Orgelbranda, druk F. A. 
Brockhausa w Lipsku, 1872, w 16ce, str. 112. 
2 złp. 20 gr. 
* Konfederacya bar
ka. Korespondencya miO- 
dzy Stanisławem. Augustem a Ksawerym Bra- 
nickim w r. 1768, wydał Dr. L. Gumplowicz. 
Kraków, nakład i druk Wydawnictwa KrĄju, 
1872. w 8ce, str. XV i 204, z jednł rycinł' 

 złr 


- 42 


KONIECKI O. Gcschichte der Reformation 
in Polen. Breslau, Diilfer, Druck V. A. Lnd- 
wig in Lauban, 1872, w 8ce, str. VIII i 165. 
KOPERNICKI Izydor. Anatomico.anthropolo. 
gical observation8 upon the tody of a negro. 
(The Journał of anthropology, N. III January, 
1871) w 8ce. (Odbitka od str. 245-258). 
- Anthropologicał miscellanea. The Kal- 
mucks, p.4ÓI-418. (Odbitka z "Journal of,the 
Anthropologicallnstitute of the great Britain 
and Ireland. Vol. l, Nr. III, Januar 1872.) 
· - Anatomiczno-antropologiczne postrze- 
zenia nad murzynem. Kraków, nakład auto- 
ra, 1871, w 8ce, str. 26. (Odbitka z Rocz. 
Tow. Nauk. TOILI XLI.) 
* - Zakład kl}pielowy u wód słonych jodo- 
bromowych w Rabce w 1871 r. pod wzglO- 
dem balneologicznym i lekarskim zbadał i 
opisał.... Kraków, druk Czasu a 1872, w 8ce, 
str. 4-8. 
- Ueber den Ban der Zigeuner8cbadel. 
Vergleichende Kraniologische Untersuchung 
von Isidor Kopernicki. Auszug aus dem Archiy 
f. Anthropologie. Ba. V. Heft III. Hierzu Ta- 
fel II, lU, IV, V, v. S. 267-324, ił Tabellen 
und 4 Tafeln, w 4ce.' 
KOPERNIK Mikołaj. Nicolai Copernici Tho- 
runensis: De revol utionibus orbium coele- 
stium !ibri VI. Ex auctoris autographo recndi 
curavit Societas Coperniciana Thorunensis. 
Accedit Georgii Joachimi Rhetici: De libris 
revolutionum narratio prima. Thol'uni, sumpt. 
Societ. Copern., 1873, w 4ce, str. XXX i 494. 
· (Kopernik.) N atalem Nicolai Copernici 
olim Universitatis Cne. Alumni, post elapsa 
quatuor saecula die 19. Febr. 1873 in aula 
CoIlegii Nowodworsciani pie celebrandum in- 
dicit Rector c. r. Univers. Crac. cum Senatu 
acad. Insunt: N. Copernici Septem Sidera, 
atque Commentatio de vita et 8criptis ejus 
a Martino Radyminscio a. 1658 concinnata. 
Cracoviae, typ. et imp. c. r. Univer., 1837, 
w 4ce, kart 8, str. 24. 
* KORCZVŃSKI Edw. Nowsze teorye gorłczki 
zestawił Dr..... lekarz ordyn. w Szpitalu iw. 
lJazarza w Krakowie. Lwów, nakład redakcyi 
czasop. "Służba zdrowia," skład u K. Wilda, 
1872, w 8ce, str. 21. 25 cent. 
Korespondencya krajows Stanisława Augu- 
sta z . lat 1784 do 1792. Poznań, nakładem 
J. K. Zupańskiego, w drukarni KrtlszewskiegQ, 
1872, w 8ce, str. 258. 2 tal. 
Korespondent rolniczy, handlowy i przemy- 
słowy, pismo tygodniowe. Dodatek do Gazev 
warszawskiej. Warszawa, 1871-73, w 4ce. 
Korneliusza Neposa Zywoty, z objaśnieniami 
i słownikiem dla szkół, wydał Prof. Dr. A. 
Jerzykpwski. Wydanie drugie. Poznań, nakł. 
J. K. Zupańskiego, w drukarni Marsa i Dasz- 
kiewicza, 1873, w 16oe, str. VIII i 256. 20 &gr. 
Koronka przeciw nałogowi przeklinania. W &1"- 
szaw., Czerwiński i Sp., 187,2. r kop.
>>>
-43 


Koronka na cześ6 Niepokalanego Pocz
cia 
}lsjśw. Maryi Panny. Tamże. 1 
2 kop. 
Koronka o Trójcy przenajśw. Tamze. 2 '12 kop. 
Koronka o Pięciu Ranach Jezusa Chrystusa. 
"l'amźe. 1 '12 kop. 
KORPACZEWSKA lesława. Oderwane nuty. 
Zbiór poezyj. Warszawa, Kantor informac. 
B. Korpaczewskiego, 1872, w 8ca, str. III 
i 133. 1 rub. 
KORZENIOWSKI Józef. Dzie1a. Wydanie zu- 
pełne, pod kierunkiem Redakcyi "Kłosów." 
Tomów X. Warszawa, nakład i druk S. Le- 
wenthala,1871-1873, w 8ce; Tom I, str. XXII, 
467 i portr.; Tom II, str. 498; Tom III, str. 
460; Tom IV, str. 503 kart 2; Tom V, kart 
.2, str. 552; Tom VI, kart 2, str. 427; Tom 
VII, kart 2, str. 4-66; Tom VIII, str. 447; 
Tom IX, str. 472. Cena prenumer. za Tom 
l rub.; w Austryi l złr. 70 cent. 
KORZON Tadeusz. No"e dzieje etarozytnt'j 
Mezopotamii i Iranu. (Oddruk z Bibl. warsz.) 
Warszawa, nakładem Gebethnera i Wolffa, 
1872, w 8ce, str. 34. 30 kop. 
_ Kurs historyj wieków średnich (z dolą- 
czeniem 4 mapp hist. i25 tabl genea1.). War- 
'szawa, nakład Jana Brzozowskiego, M. Orgel- 
brand, w drukarni J. Bergera, 1872, w 8ce, 
1Itr. XVII i 654, z 4 mappami. 2 rub. 50 kop. 
Kosa, kartki humorystyczno-satyryczne przez 
M. Dzikowskiego wydane. Warszawa, nakład 
M. Dzikowskiego, 1871, w 8ce, str. 36. 30 kop. 
KOŚCIAKIEWICZ Antoine (Dr.). Disconrs 
{unebre prononce sur la tombe de Valentin 
Louis officier de l' armee polonaise de 1831 
par le Docteur Antoine Kościakiewicz de 
Rive.de.Gier, le 25 Mai 1872 a 5 heureB du 
Boir au cimitiere de la Madeleine a la Guil- 
10tiere (Lyon). Rive-de-Gier, Janin impr. 
Botel du Canal, 1872, w 8ce, litr. 4. 
_ :Memoire sur les epidemiell de la vario- 
1e et de la varioloide de 1861 et 1871,Iue ala 
.eance etc. Saint-Etienne, impr. J. Pichon, 
1872, w 8ce, Stl'. 40. 
KOSIŃSKI Piotr Paweł. Skarby nieba czyli 
:Maly zbiorek modlitw, westchnień i poboz- 
nych uczynków, do których sł przywiQzane 
()dpusty. Wydanie drugie pomnożone, napi- 
sał ... .. słuchacz św. Teologii w Tarnowie. 
Tarnów, nakład wydawcy, czcionkami Anast. 
.Rusinowskiego, 1812, w l&e, str. 36. 
KOSSAKOWSKI S. K. (hr.). Monografie histo- 
ryczno-genealogiczne niektórych rodzin pol- 
skich, z przypiskami Juliana BłeBzczyńskiego. 
Tom III. Warszawa, M. Orgelbrand, w dru- 
karni J. Bergera, 1872, w Bee, Itr. II, 294, 
IV i 113. 2 rub. 
KOSSUTH Ludw. Briefe an F. M. L. Bem. 
1849 Marz bis Juni. Herausgegeben von Ala- 
dar Makray. Pest, Heckenast, 1872, !N Bee, 
Btr. VIII i 98. 16 sgr. 


* KOSTECKI Platon. Pami{jci Stanisława 
:Moniuszki. Wiersz. Lwów, nakład redakcyi 
Gazety narodowej, 1872, w 8ce, I!tr. 3. Gratis. 
KOSTRZEWSKt F. Kalendarz satyr. hum. etc. 
na rok 1873. Warszawa, J. Kaufmann, 1873, 
w 8ce, str. 143. 87 '12 kop. 
KOSZUTSKI Hilary. Żywot św. Jadwi
 kai{j- 
żny szlą,skiej i polskiej, patronki Krolestw& 
Polskiego. Gniezno, Lange, 1872, w 12ce, str. 
381. 20 sgr. 
Kotki (Trzy), wierszyk z rycinami. War- 
szawa, 187., w 4ce. Karton. 25 kop. 
KOWALCZYK J. Mikołaj Kopernik i jego 
układ świata, przez J. Kowalczyka. Warszawa, 
nakład redakcyi Przyrody i przemysłu, Ge- 
bethner z w drukarni A. Pajewskiego, 1872, 
w 8ce, kart niel. 2, str. 119. 
* KOWALSKI Henryk. Doświadczenia leczni- 
cze z weglanem alI\monowym, podał Henryk 
Kowalski Dr. Med. i Chir. (Odbicie z Prze- 
glQdu lekarskiego.) Kraków, w drukarni Uni- 
wersytetu, 1872, w 8ce, str. 22. 
* _ Medycyna dla nielekarzy popularnie 
skreślona przęz..... Kraków, autor, Friedlein, 
druk L. Paszkowskiego, 1873, w 8ce, str. 131 
i rejeBtr. l dr. 
* KOWALSKI Stan. Opowiadania pod rodzinnł 
strzech,!, z rycinami (rytowan. w Moguncyi). 
Rzeszów, Pelar, 1872. (Odb. 1000 egz.). 
* KOZIEBRODZKI Wł. (hr.). WjeBieni, kome- 
dya w 1 akcie. (Przedruk ze Świtu w 750 
egzemp.) Lwów, nakładem K. Wilda, 1872, 
w 16ce, str. 44. 50 cent. 
* _ Klaudya, szkic dramatyczny w dwóch 
aktach. (Biblioteka teatralna Nr. I.) Kraków, 
nakład Wydaw. dzieł tanich i pozytecznych, 
w drukarni "Kraju," 1871, w 16ce, str. 71. 
50 cent. 
* _ Pokusa, komedya w l akcie. (Bibliot. 
teatr. Zeszyt X.) Lwów, nakładem Z. Igła, 
w drukarni Zakładu im. Ossolińskich, 1871, 
w 8ce, str. 53. S5 cent. 
. _ Zawierucha, komedya w l akcie. (Bib!. 
teatr. Zeszyt IX;) Lwów, nakładem Z. Igla, 
w drukarni Żakładu im. Ossolińskich, 1871, 
w 8ce, str. 80. 40 cent. 
KOZŁOWSKI Stan. Słuzba boza czyli Nabo- 
żeństwo domowe i kościelne używane przez 
Chrześcian rzymsko-katolickiego Kościoła, z 
przydaniem nauki o powinnościach ChrzeBci- 
anina i o sposobie czynienia rachunku sumie- 
nia, tudzież ze zbiorem pieśni nabożnych ze- 
bra
ch przez..... Wydanie szóste. Wilno, 
Zawadzki, 1871, w 12ce. 
KOŹMIAN Stanisław. Pisma wierszem i Prozł. 
Tom I. i II. Poznań, nakładem J. K. Zupań- 
skiego, druk Schmaedikego, 1870-72, w See, 
str. 330, 368 i rejestr. 1'0 2 tal. 15 sgr. 
* KOZUBOWSKI Antoni (Dr.). Jedwabnictwo 
czyli Nauka o wychowie jedwabników mor- 
wowych, ze stanowiska nowszych badań nau.
>>>
kowyoh skreślił...... Kraków, nakładem Towa- 
rzystwa pszczolno"jedwabniczego i sadowni- 
ezego dla Galicyi zachodniej w Krakowie, 
w. drukarni "Czasu," lS'i2, w 16ce, kart niel. 
5, str. 216 i rejestr, z 5 tabl. litogr. i 16 drze- 
worytami w tekscie. 
KRAIŃSKI Wincenty (ksll!dz). PisMa. Tom 
XII. Prawodawstwo i TZlłd boski na ziemi. 
Części n. Wrocław, autor, druk :Neumana, 
1872, w 8ce; I. Część: str. VI i 92; II. CZęść: 
str. 507 i X. 
Kraj (Gazeta codzienna polityczna). Kraków, 
Redaktor i Wydawca Dr. Gumplowicz, w dru- 
karni własnej, 1871-1873, fol. Rocznie 20 złr. 
(Od 1 Kwietnia 187Sformat o połowę zmniej- 
szony, a cena zniżona do 12 złr.) 
'* KRAJEWICZ Franc. Ogólny pogl,!d na do- 
tychczasowe metody czytania i pisania z za- 
stosowaniem onychże do języka naszego. Lwów, 
1872. 
· Krakowiak o wyborach do Sejmu Szl,!z- 
kiego. (Oddruk z feuletonu Kraju.) Kraków, 
w drukarni "KrajU'," 1871, w 8ce, str. 4. 
· Krakowiaki najnowsze. Wydanie drugie. 
Wadowice, nakład Fr. Foltyna, 1871, w 16ce, 
str. 143. 20 centów. 
* Krakowiaki. Wydanie czwarte, pomnożone 
i poprawione przez' A..M. Bochnia, nakład 
i druk W. Pisz&., 187:ą, w 16ce, str. 142. 
KRAMSTOCK Izaak. . 'Prawda wieczna czyli 
Zasady religą-""1v1ojżeśzowej (po polsku i po 
hebrajsku). W
rs
a'Y.ą, nakładem autora, Ge- 
bethner i WoIff, W. (b-ukarni J. Goldmanna, 
1872, w 8C6, 'brt niełiczb. 2, str. 101 i II. 
W kop. . 
.. KRASICKflg,n. Bajki i przypowieści. Sanok, 
nakładem i 'drukiem Pollaka, 1871, w 8ce, 
str. 76. l Wyd. Vf 500 egzemp. w ci,gu Toku 
100 sprzed.) 40 'cent. 
· KRASIŃSKI Franciszek. Akta poselskie i 
korrespondencye Franc. Krasińskiego 1558- 
1576, zebrał i opracował Dr. Ignacy Janicki, 
wydał Wład. hr. Krasiński. Kraków, czdon- 
kami drukarni Czasu, 1872, w 4ce, kart 6, 
str. B66, VIII, I i rycina Zygmunta Augusta 
rysunku J. Matejki. 
KRASIŃSKI Władysław (hr.). Quelques conside- 
rations sur les finances de la France. Seconde 
edition augmentee d' une lettre a M. Thiers 
par le Comte Ladislas K. Paris, chez les prin- 
cipeaux Jibraires, 1871, w 8ce, str. 27. 
- Lettre a M. Thiers, pour faire suite aux 
considerations sur les finances de la France. 
Menton, imprim. J. V. Ardoin, 1871, w 8ce, 
str. 7. 
* - Przyczynek do historyi dyplomacyi w 
Polsce 1566-1572. Kraków, czcionkami Czasu, 
1872, w 4ce, str. 77. 1 złr. 
* KRASIŃSKI Zygmunt. Listy od r. 1835 do 
1844 pisane do Edwarda Jaroszyńskiego, z ory- 
ginalów ZJląlezioDych niedawno w Hajsynslrim 


- 44 - 


powiecie we wsi Hrnlce na Podola ogło8it 
Marius Gorzkowski. Kraków, w druk. Czaw. 
nakład wydawcy, 1871, w 8ce, kart 4, od str. 
9-59. (Wykupione przez Todzin
, nie były 
w obiegu.) 
- Poezye. Tomów IIL (Biblioteka pisarzy 
polskich Tom 23, 24, 25.) Lipsk, F. A. Brock- 
haus, 1872, w 8ce; Tom I, str. LIV, VI i 268; 
Tom II, str. 234; Tom III, str. 82B. 8 tal. 
- Iridion (po niem. wyj,tki przez Henr. 
Blumenstoka w piśmie zbiorowem: Dioskuren. 
Wien, 1872). 
- Noc letnia i Listy, tłumacz. na ozeskie 
r. 1872 Ketitz. 
- Nieboska komedya, przekład rokn 1871 
w Dubrowniku, w czasopiśmie Dalmackiem. 
Krasnogł6wka, baśń z rycinami. Wanzaw&p 
187., w 4ce. Karton. 25 kop. 
KRASZEWSKI J6zef Ignacy. Bezimienna, po- 
wieść (przekład F. Slamy na czeskie 1872). 
- Catalogue des livres anciens, italiens, 
latins, allemands, fran
ais .etc. de..... Histoire" 
literatura, mtilange. Livr. I. Dresde, impl'im.. 
da J. I. Kraszewski, 1871, w 12ce, str. 38. 
. Chata za wsi'ł, powieść. Wydanie trzecie- 
poprawne. Tomów III. Lwów, nakład Gubry- 
nowicza,1872, w 16ce; Tom I, str. 106; Tom 
II, str. 142; Tom III, str. 188. Prenumer. 
kwartalna B złr. 
* - Na cmentarzu, na wulkanie. Powieść 
współczesna. Lwów, nakład Biblioteki roman- 
sów, Gubrynowict i Schmidt, 1871, w 8ce,. 
str. 218. l złr. 80 cent. 
* - Diabeł, powieść z czasów Stanisława. 
Augusta. Wydanie nowe przejrzane i popra- 
wione przez autora. Lwów, Gubrynowicz i 
Schmidt, druk K. PilIera, 1873, w 16ce; Tom 
I, str. 124; Tom II, str. 126. {ZbiorlI Tom 
XXXVI i XXXVII.} 
- Dzieci wieku, powieść. Tomów II. War- 
szawa, nakładem i drukiem S. Lewenthala, 
M. Gliicksberg, 1871, w 8ce; Tom I, str.834;. 
Tom II, str. 292. 10 zlp. , 
* - Dziwadła, powieść współczesna. Wyd. 
nowe. Tomów II. Lwów, nakład Gubrynowi- 
cza, 1872, w 16cej Tom I, str. 142j Tom II, 
str. 190. 
· - Historya O bladej dziewczynie z pod 
Ostrej Bramy. Lwów, nakład Gubrynowicza,. 
1872, w 16ce, str. 88. 
- Kochajmy si
. Powieść. Drezno, nakład 
autora, 1871, w 8ce. 
- Kosa i kamień, przysłowie dramatyczne 
w l akcia. Poznań, J. K. Zupański, druk Kra- 
szewskiego, 187B, w 8ce, str. 46. 10 sgr. 
· - Latarnia czarnoksi
zka. Obrazy na- 
szych czasów. Wydanie nowe, przejrzane i 
poprawione przez autora. Tomów IV. Lwów,. 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 1872, w 16ce; 
Tom I, str. 126; Tom II, Itr. 119; Tom III,. 
str. 122 j Tom IV, str. 221. Pren.um. kwart. 
a dr.'
>>>
- 45 


.. _ To!. Serya druga. Tamże, 1878; Tom 
L litr. 114; Tom II, str. 127; Tom III, str. 
129; Tom IV, str. 126. . 
.... _ Listy AJ. Felińskiego. (Odbitka z III. 
Tomu Na dziś.) Kraków, 1872, w 8ce. 
. _ Macocha, z podań XVIII. w. :powieść. 
Tomów III. Wars2lawa, Gebethner I Wolff 
druk Kuryera warsz., 1873, w 8ce; Tom I: 
str. 233; Tom II, str. 242; Tom III, str. 227. 
15 złp. 
* _ Milion posagu. .Lwów, drukiem Kor- 
nela .PilIera, w Księgarni Gubrynowicza i 
Schmidta; Warszawa, w Księgarni Micbała 
Gliicksberga, 1872, w 16ce, str. 113.j 144. 
(Zbioru Tom XXIX. i XXX.) 
_ Mogilna. Obrazek współczesny. War- 
szawa, nakład M. Gliicksberga, w drukarni 
S. Orgelbranda, 1871, w 12ce, str. 211.67 'I. kop. 
* - Czercza mogiła, powieść, Lwów, druk 
Korn. Pillera, Gubrynowicz i Schmidt. War- 
szawa' M. Gliicksberg, 1872, w 16ce, sir. 141. 
(Zbioru Tom XXVIII.) 
* - Pod włoskiem niebem, fantazya. Wyd. 
nowe przejrzane. Lwów, nakład Gubrynowi- 
cza i Schmidta, 1872, w 16ce, str. 126. 
- Notaty generała brygady wielkopolskiej 
kawaleryi narod. z lat 1775-1778. 1. Notatki 
Waleryana Puchaiskiego z lat 1690 -1718. 
Z rękopismu króla Jana III. Kilka rysów 
o sprawach publicznych z lat 1742 - 1744. 
Z rękopismów spisane przez J. I. Kraszew- 
!lkiego. (Biblioteka pamiętno i podrózy po 
dawnej Polsce, wydawana przez J. I. Kra- 
szewskiego. Tom IV.) Drezno, druk i nakł. 

. I. Kraszewskiego, 1871, w 8ce, str. Vll 
l 166. 
* _ Boża opieka, powieść osnuta na po. 
daniach XVIII. wieku. Lwów, T. H. Richter, 
w drukarni narod. Manieckiego, 1878, w 8ce, 
str. 247. 2 złr. 40 cent. 
* - Ostatni z Siekierzyńskich, historya 
szlac
ecka, przez..... Lwów, Gubrynowicz i 
Schmidt; Warszawa, M. Gliicksberg. 1872 
w 16ce, str. 210. (Zbioru Tom XXXI.) , 
* - Ostroznie z ogniem. Powieść. Lwów 
nakład Gubrynowicza i Schmidta, 1872, v: 
16ce, str. 160. 
. _ Pałac i. folwark. Obrsz3; z naszych cza- 
!lOW. Poznan, nakład M. Leltgebra i Spółki 
w drukarni M. Deckera i Spółki, 1871, w 8ce: 
str. 236. I tal. 
* :- Pamiętni
i nieznajomego. Wyd. nowe.. 
Tomow II. Lwow, nakład Gubrynowie:ł:8 i 
Schmidta, 1872, w 16ce. T. I,str. 166;"'1:...11, 
*1
 -
 
* - Pięk
a pani, powie


tudyum. Lwów, 
nakładem Blbliot. roma"nsow; Gubrynowicz i 
Schmidt, 1871, w 8ce, su'. 147. 90 kop. 
- Papiery p
 Glince, przepisał... (Odbitka 
s Niwy.) Warszawa, M. Orgelbrand, 1872 
w 16ce, str. 86. 60 kop. '  


, . * - Czarna perełka, powieść przez Bot;. 
sławitę. (Odbicie z Strzechy.) Lwów, nakład 
F. H. Riohtera. 1871, w 8ce, str. 259. (Wyd. 
w 1,000 egz.) 2 złr. 40 cent. 
* _ 1'.adowa. pieczara, obrazek wiejski. 
Wyd. nowe. Lwow, nakładem Gubrynowicza, 
1872, w 16ce, str. 156. 
* - 
oeta i świat, powieść. Wyd. III. Tom. 
II. Lwow, nakład Gubrynowicza 1872 w 16ce' 
T. I,str. 127; T. lI,str. 123. Prenu
. kwar
 
taJna 3 złr. 
* - O postępie. Odczyt d. 16 Marca 1871 
w. stowsrzyszeniu "Postęp" w Krako.vie. Kra- 
kow, nakład Czytelni ludowej (Nowoleckie- 
go), 1871, w 8ce, str. 14. 10 cent. 
* _ Powieść bez tytułu. Wyd. nowe. Tom. II. 
Lwów, nakład Gubrynowicza, 1872, w 160e; 
T. I, str. 145; T. II, str. 151; T. III, str. 164; 
T. IV, str. 165. 
_ Program Polski ,1872 r. Myśli o zadaniu 
narodowem zebrane i spisane. Poznań, nakła- 
dem J. K. 
upańskiego, druk Metzgera i 
Wittiga w Lipsku, 1872, w 16ce, str. 68. 
10 sgr. 
* - Radziwiłł w gościnie. Anegdota dra- 
matyczna. Lwów, nakładem K. Wilda, druk 
J. Dobrzańskiego, 1872, w 8ce, str. 65. (Od- 
druk ze Switu w 1,000 egz.) 60 cent. 
_ . Resz
ki zyci
, powieść, przełożył na 
czeskie AloJzy Bydzdowsky. (Pestre kwiety) 
1872. . 
. _ Sąd sejmowy 1827-1829 na przestęp- 
cow stanu. Urzędowe akta zebrane staraniem 
Tad. B
eczyńskiego Se
ret. prezydyalnego 
Sądu sejmowego. Wydame J. 1. Kraszewskie- 
go. Poznań, druk J.l. Kraszewskiego (Dr W 
.Łebiński), 1873, w 8ce, ark. 20. 2 tal. . . 
* - Stary sługa, powieść. Wydanie nowe 
przejrzane. Tom. II. Lwów, nakładem Gubry
 
n
wicza i Schmidta, 1872, w 16ce; T. I, str. 
137; T. II, str. 134. 
- La spia, rimembranza dell' anno 1863 di 
B. . Bolesławita tr!ldotto deI Polacco da S( o- 
phlB) L (enartowlcz). Florencya, 1871. (Ze 
wst-ępem pióra Hektora Marcucci.) 
_ Sprawa kryminalna, powiastka. Poznań 
nakład
m red. Tygod wielkopols., druk Kra: 
szewskiego, 1872, w 8ce, str. 198. 1 tal. 
* - Sto lat 1771-1872, historya ducha i 
obyczaj n polskiego. Lwów, Richter, 1873. 
'" - Dwa światy, powieść. Tom. IV. Wydanie 
nowe poprawne, z portretem autora. Lwów 
nakładem Gubrynowicza i Scbmidta, 1872: 
w 16ce; T. I, str. 142; T. II, str. 156; T. III, 
str. 160; T. IV, str. 160. Prenum. kwarta1. 
3 złr. 
_ Szał
wiła, po
ieść staroszlachecka, przez 
Bolesławlt
. Torun, Rakowicz, druk Buszczyń- 
skiego, 1871, w 16ce, str. 312. I tal. 
_ Na Wschodie, z polskeho przekl. H. 
Hansgirg. Praga, T. Mourek, 1872, w 12ce. 
76 cent.
>>>
.. - Zbiór powieści J. I. Kraszewskiego. 
Wydanie nowe przejrzane i poprawione przez 
autora, obejmuje: Dwa światy T. I, 2, 3, 4; 
Chata za wsią. 1'. 5, 6, 7; Poeta j świat T. 
S, 9; Pod włoskiem niebem 1'.10; Stary słu- 
ga 1'. 11, 12; Dziwadła T.13, 14; Ostroznie 
z ogniem T. 15; Latarnia czarnoksiQska. T. 
16, 17, 18, 19; Historya o bladej dziewczynie 
T. 20; Ładowa pieczara T. 21; PamiQtniki 
nieznajomego T. 22, 23; Powieść bez tytu- 
łu T. 24, 25, 26, 27; Czercza mogiła T. 28; 
:Milion posagu T. 29, 30; Ostatni z Siekie- 
rzyńskich T. 31; Latarnia czarnoksięska Se- 
rya 11, T. 32, 33, 34, 35; Diabeł T. 36, 37. 
(Nakład 4,000 egzemp., z tych 2,000 nabył 
.Michał Gliicksberg w Warszawie.) Od l Paź- 
dziernika 1871 do końca .Marca 1873 wyszło 
S7 Tomów W sześciu kwartałach. Cena 18 złr. 
- Z źycia awanturnika. Obrazki współ- 
czesne. Poznań, nakład Tyg. wielkopolskiego, 
druk I. J. Kraszewskiego (D. w. Łebiński), 
1872, w 8c&, str. 223. l tal. 10 egr. 
KRAUSHAAR Aleksan. Elekcya w Babinie. 
Poznań, nakład i druk Ludwika Merzbacha, 
1872, w 16ce, str. 36. 
* KRECHOWIECKI A. Chrystyanizm w sto- 
sunku do rodziny i kobiety, napisał.... Dr. Teol. 
Lwów, w księgo Seyfartha i Czajkowskiego, 
druk K. Budweisera, 1872, w 8ce, str. 322. 
2 złr. 
* - Przemówienie na żałobnem nabozeń- 
stwie za duszę B. p. Ks. Jerzego H. Lubo- 
mirskiego, Ordynata Przewors., Kur. Zakładu 
narod. im. Ossoli. , miane przez .... d. 10 czer- 
wca 1772 r. we Lwowie w kościele 00. Je- 
zuitów. Lwów, nakład autora, druk Zakł. im. 
Ossol., 1872, w 16ce, str. 15. 20 cent. 
* KREM ER Aleksander (Dr.). O znaczeniu 
drzew pod względem gospodarstwa krajowe- 
go i zdrowia publicznego, napisał Dr. .Alek. 
Kremer (Odbicie z Przegl. lekarskiego.) Kra- 
ków, druk Uniwers., 1872 (bez roku), w 8ce, 
str. 8. 10 kop. 
* KREM ER Józef. O zadaniu młodzieży pol- 
skiej, kształcą,cej się w Uniwers. Mowa Rek- 
tora Uniwers.... przy imatrykulacyi dnia 16 
Grudnia 1870 w Krakowie. Kraków, druk 
Czasu, 1871, w 8ce, str. 48. 
* KRÓL Michał. Oda przy uroczystości 50- 
letniego urzędowania kapłańskiego, którl1: ob- 
chodził szczęśliwie d. 24 Września 1871 JW. 
Najprzew. Ks. Józ. Al. Bar. Pukalski ozdo- 
biony wysokiemi c. k. orderami Korony żel. 
i 
ranc. Józ. 11 klassy, Biskup tarnowski itd. 
Tarnów, nakład Króla, druk Rusinpwskiego, 
1871, w 4ce, k. 2. 
Kronika rodzina. Dwutygodnik. Warszawa, 
nakład Redakcyi, 1872, w 4ce. W r. 1873 
pod tytułem: Kronika. Redakcya ul. Mar- 
szałkowska Nr. 75. Rocznie :Numerów 24. 
Kwartalnie I rub. 


- 4.6 


ICRUPINSKI Franc. Wczasy warszawskie_ 
(Odbitka II Wieńca.) Warszawa, E. Wende i 
Sp., 1872, w Bce, str. J12. 50 kop. 
KRYŃSKI Antoni. Kwestya językowa o bez- 
zasadnem odróżnianiu rodzaju nijakiego od 
męzkiego w deklinacyi przymiotników. (Od- 
druk z :Niwy.) Warszawa, Redakcya Niwy, 
Gebethner i Wolff, druk J. Sikorskitlgo, 1873,_ 
w 8ce, str. 60. 1 złp. 10 gr. 
KRYSIliiSKI Stanisł. Wykład Sacharymetryi 
optycznej, Dapisał ..... Mag. Nauk. fiz. mat. 
(Odbitka z Ekonomisty.) Warszawa, druk Al. 
Pajewskiego, 1871, w 8ce, str. 90. 75 kop. 
KRUSZKA Tomasz (urodz. lB47 w Słabo- 
mierzu). Ueber Acetonaemie. Inaug. Dissert. 
Greifswald, Druck von Fr. Rache, 1873, w 8ce, 
str. 32. 
* KRZECZUNOWICZ KorneJ. Przeciw usta- 
wie o podatku gruntowym. Lwów, 1871. 
. * KRZEPICKI Maur. Odpowiedź na obrong 
Zydów umieszczoną. w dzienniku "Djabeł" 
z dnia 7 listopada Nr. 57 i legenda o kan- 
dydacie na djabła, z dewiz!) "Non multos sed 
multum." Kraków, nakład autora, druk Po- 
budkiewicza, 1871, w 8ce, str. 19. 
KRZYWICKI Kazimierz. Polska i Rosya w 1872, 
przez b. członka rady stanu Królestwa Pol. 
skiego. Drezno, G. SchOnfeld Buchhandlung 
(Kuhn), 1872, w 8ce, str. 80. 16 sgr. 
- Toż. 2gie nieodmienne wydanie, tamie 
1872, w 8ce, str. VlI i 80. 16 sgr. 
* KRZYŹANOWSKI Stanisław. Rocznik dl& 
archeologów, numizmatyków i bibliografów 
polskich. Rok 1870, wydał ..... Dr. Fil. Kra- 
ków, wydawca, Friedlein, druk Uniwers., 1878. 
w 8ce, k. 4, str. 287. 2 złr. 
* - Skorowidz rodu Krzyżanowskich z Wo- 
li Sienieńskiej i Krzyżanowic herbu D
bno. 
Kraków, Dakład St. Krzyżanowskiego, druk 
Uniwers., 1873, w 8ce, k. I, str. 10. (Odbito 
500 egzemp.) 
* - Zbieracze starożytności w Polsce i ich 
zbiory naukowe. Kraków, autor, D. E. Fried- 
lein, druk Uniwers., 1872, w 8ce, str. 38. 
(Oddruk z Roczn. dla archeol.) 50 cent. 
* Krzyżyk missyjąy, na pamiątkę missyi od- 
prawionej r. p. 1873. Kraków, nakło Tow. 
Jez., druk Czasu, 1873, w 8ce, str. B. 
Książeczka złota czyli nauka pokory pro- 
wadzącej do doskonałości chrześciańskiej (prze- 
kład z fi'ancuzkiego). Warszawa, druk Czer- 
wińskiego i Sp., 1872, w 16ce, str. 94. 
Książeczka o zwierzętach, z 50 obrazkami 
dla grzecznych dzieci. (Ze zbioru: Bibliotecz- 
ka dla dzieci.) Poznań, nakład J. Chociszew- 
skiego, 1873, str. 64. 2 sgr.; z oprawił 3 sgr. 
* Książka do czytania dla wyższych klaR 
elementarnych Wyd. nI. Lwów, nakładem 
Gobrynowicza i Schmidta, 1871, w Bce, str. 
176. 54 cent.
>>>
- 47 


* Książka pierw8za do e.yt&nia i nauki j
- 
:!y'ka polskiego dla szkół ludowych. Wiedeń, 
nakło ks. szkol., 1873, w 16ce, s\r.48. Karton. 
S, cent. 
.. Książka druga do czytania i nauki j
zyka 
polskiego dla szkół ludowych. Wiedeń, c..k. 
nakładem ksiQżek 8zkolnych, 1871, w 8ce, 
.tr. 256 i 67. (Z wieloma rycin.) Oprawny 
49 centów. 
* Książka trzecia do czytania i nauki ję- 
zyka polskiego dla szkół ludowych. Wiedeń, 
c. k. nakło ksilłżek szkolnych, 1872, W 16ce, 
litr. 331. Karton. 50 cent. 
Książka do nabożeństwa z polecenia Bp. 
arcybiskupa M. D(unina). Wydanie 9. War- 
szawa, nakład W. Langego, druk Teod. He- 
neczka w Piekarach, H!72. 
_ Tenże t.ytuł, na nowo ułożona i pomno- 
żona nowemi modlitwami. Warszawa, nakło 
i druk. W. Kohns et Comp. w Cz
stochowie, 
1872. 
Książka do modlitwy dla dzieci rzymsko- 
katolickich. Wydanie trzecie poprawione i 
pomnożone. Warszawa, G. Sennewaid, druk 
.J. Ungra, 1871, w 32ce, str. 249 i V. 30 kop. 
Książka do nabożeństwa Dunin.a (mniejsza). 
Częstochowa, Leopold Kohn, 1872, w 8ce, 
Opr. w skór
 37'/2 kop, w szagren i złocona 
60 kop. 
Książka do rachunków w gospodarstwie do- 
mowem dla kobiet. Warszawa, J. Błaszkow- 
ski, 1872. 60 kol'. . 
Księga pieśni. Zbiór potJzyj. Serya I. Ze- 
szyt 1 i 11 pod redakcyą Mirona. (Michauda). 
Warszawa, nakładem Kauf'mana, 1871, w 8ce. 
Zeszyt I litr. 32; Zeszyt 11 od str. 33 do 64. 
Zeszyt po 40 kop. 
.. Księga żywotów świ
tych i błogosławio- 
nych pańskich. Zeszyt I. Lwów, Hip. Stu- 
pnicki, drnk Pillera, 1872-73, w 4ce. 
Księga wynalazków. Dodatek do Tygodni- 
ka "l'rzyrodn i przemysł." Warszawa, druk 
Kar. Kdwalewskiego, 1872-1873, w 8ce. Ze- 
szyt I -VI. 
.. Księża i teologowie Dziennika polskiego. 
(Odbicie z "Przeglądu lwowskiego.") Lwów, 
druk K. Budweisera, 1871, w 8ce, str. 15. 
10 cent. 
* KSIĘŻARSKI Henryk. Dokumenta doty- 
CZQC6 wcielenia Rzeczypospolitej Krakowskiej 
do Monarchii C. k. austryackiej w r. 1846, 
przełożył z f'rancuzkiego i wydał ks. Henryk 
Księżarski. Kraków, autor, u S. A. Krzyżanow- 
skiego, druk W. Korneckiego, 1872, w 8ce, 
str. 37. 30 cent. 
Kto to jest Chrystus. Warszawa, Gebeth- 
ner i W olff, 1873. 20 kop. 
* Kto jest naszym wrogiem? przez G. H. 
Lwów, nakładem Gromana, K. Wiłd, 1871, 
W 16ce, str. 16. (Ze Zbioru: Demokrata.) 10 c.  


* RUBALA Lud. (Dr.). Handel i przamys1 za. 
czasów Stanisława Augusta. Kraków, na)l:ład_ 
i druk Redakcyi Kraju, 1872, w 16ce, str. 
39. 20 cent. 
- Jan Czarnkowski i jego kronika. War- 
szawa, 1871. 
* KUBALSKI Mikołaj. Rzut oka na wypad- 
ki zaazłe we Francyi, oraz w krajach ościen- 
nych, od połowy lipca 1870 r. do końca Maj'ł 
1871, przez M. Kubalskieg3. (Odbitka z Ga- 
zety narodowej.) Lwów, druk J. Dobrzań- 
skiego i K. Gromana, 1872, w 12ce, str. 36. 
50 cent. 
. K
chark
 polska, zawie
ajQca szkołę go- 
towawa tamch, smacznych 1 zdrowych obia- 
dów. Część II. Wyd. U. Lwów, nakładem W. 
Manieckiego. 1871, w 8ce. 50 cent. 
KUCHARZEWSKI Feliks i KLUGER Władysław. 
Wykład hydrauliki wraz z teorYQ machin hi. 
draulicznych , poprzedzony wiadomościami 
wstfjpnemi z mechanikI. analitycznej ciał płyn- 
nych. Na stuletnią rocznicę urodzin Koper- 
nika. Pa?",ż, Bib!ioteka Kórnicka, druk Rouge,. 
Dunon I Fresne, 1873, w 8ce, str. XVI i 1018. 
'" KUCZYŃSKI Stefan. Przyczynek do teoryi 
soczewek. Rozprawa czytana na posiedzeniu 
Tow. Nauk. krak. d. 18 Czerwca 1870 przez 
.... Dra Prof. Fiz. w c. k. Uniw. Jag. (Osobne 
odb. z Roczn. nauk. przyr. Tow. Nauk. krak.) 
Kraków, druk Uniw., 1871, w 8ce, str. 80 i 
5 tabl. 
. _ Przyrzlłd do unaoczniania linij falis- 
tych złożon)'ch, powstałych w skutek interfe- 
rencyi fal poprzecznych. Kraków, nakladem 
autora, druk Uniwers., 1872, w 8ce, str. 15, 
z 2 ryeinami. (Odbicie z Rocz. Tow
 Nauk.) 
25 cent. 
* - O sposobie nżycia. soczewek dwuwy- 
pukłych grubych zamiast szkieł jednobarw- 
nych. Kraków, nakładem autora, d.ruk Uni- 
wersytetu, 1872, w 8ce, str. 7, z l rycinQ. 
(Odbicie z Roczn. Tow. Nauk.) 15 cent. 
,. KUNICKI Julian. Odezwa bez napisu, po-- 
dająca listy Bog. Kopczyńskiego, Fel. Wasi-o 
lewskiej i Zyg. Sawczyńskiego za Kunickim. 
Tarnopol, druk J. Pawłowskiego" b. w. r. 
(1871), w 4ce, l k. 
* KULlCZKOWSKI Adam. Zarys ,dziejów li- 
teratury polskiej na podstawie badań naj- 
nowszych pracowników, dla użytku szkolnego. 
i podręcznego nakreślił ...... Lwów, nakład 
K. Wilda, druk W. Manieckiego, 1872, w 8ce, 
str. XVI l 445. (Odb. w 2,500 egzemplarzy.) 
2 złr. 50 cent. 
Kulik z nad Wisły. Z teki :Mameluka gali- 
cyjskiego. Lipsk, druk F. A. Brockhausa, uE. 
J'J. Kasprowicza, 1871, w 8ce, str. 107. 20 
cent. 
* KUNASIEWICZ SIanisław. Kilka słów o 
Rocznikach dla archeologów, nnmizmatyków 
i bibliografów polskich i o Wydawcy tychże, 
Dr. Stanisławie Krzyżanowskim napisał......
>>>
.(Odbitka z Gaz. narod.) Lw6w, druk Dobrzań- 
skiego i Gromana, 1872, w 16ce, str. S5. 15 c. 
KUNICKI Leon. Obrazki z mojego słsiedz- 
twa, z notat pana Antoniego spisał.... War- 
IIIzawa, nakładem G. Sennewalda, 1872, w 16ce, 
str. VllI, 149 i Rej. 45 kop. . 
- WyjQtJd z kroniczki mojej okolicy. Z no- 
tat pana Marcina. Warszawa, druk J. Sikor- 
skiego, nakład ksieg. S. Arcta w Lublinie, 
1872, w 16ce, str. 164.. 60 kop. 
Kuryer codzienny. Redaktor K. Kucz. War- 
szawa, 1871-1873, fol. małe. Kwartal. l rub. 
20 kop. 
Kuryer lubelski. Lublin, 1872. 
Kuryer lwowski. Lwów, 1872 (ustał). 
Kuryer poznański (codziennie). Foznań, Re- 
,daktor Teod. Żychliński, n1ica Rycerska Nr. 
2, 1872. Kwartał. 1 tal. 15 sgr. 
Kuryer rolniczy. Warszawa, 187S. (Doda- 
wany do Gazety rolniczej.) 
Kuryer atanisławowski. Stanisławów, 1873. 
Kuryer świl!t!!czny. Warszawa, 18il-187S, 
'W 4ce. Rocznie 2 rub. 40 kop. ; z przesyłkł 
-4 ruble. 
· Kuryer teatralny lwowski. Lwów, druk E. 
Winiarza, Wydawca Bron. BQkowski, 1871, 
Vi" 4C6. (Wychodził od 4 Listopada 1870 do 
29 Grudnia 1871 po pół arkusza co reprezen- 
tacya. W r. 1870 Nrow 23; w r. 1871 Nrów 
120; do Nr. 70 r. 1871 redaktor Jul. Stabko.) 
Kwartal. 75 cent. 
Kuryer warszaw.ski (codziennie). Rok LIII. 
Red. Wacław Szymanowski. Warszawa, Red. ul. 
l'lac teatralny Nr. 5, nakładem Gebethnera, 
1871-73, fol. małe. Rocznie 4 rub. 80 kop., 
na prowincyi 8 rubli. 
· Kurs wyższy nauk handlowych przy Mu- 
zeum techniczno-przemyslowem krakowskiem, 
rok 1871-72. Program. Kraków, druk Czasu, 
1871, w 4oce, k. niel. 8. 
Kurs nauki języka polskiego dla oddziału 
głucho - niemych w Warszawskim Instytucie 
głuchoniemych i ociemniałych, ułożony przez 
Rade pedagogicznI! In8tytutu i zatwierdzony 
przez JW. .KUlatora Okregu naukowego war- 
szawskiego. Klasa trzecia. Warszawa, druk i 
nakład Instytutu głuchoniemych i ociemnia- 
łych, Wyd. J. Papłoński, 1871, w 8ce, str. 
Ul i 277. 60 kop. 
KURSCHAT Friedrich. Worterbuch der lit- 
tauischen Spr.ache von Friederich Kurschat. 
Erster Theil; Deutsch littauisches Worter- 
buch. Halle, V.el'lag der Buchhandlung des 
Waisenhauses, 1870-72, w 8ce. Zeszyt I do 
IV, str. 624. 
· KUSSMAUL. Dwadzieścia listów Prof.... o 
'8zczepieniu ospy, przetłumaczył Dr. K. Gra- 
.łowllki -współred. "Przegl. lek&r'l." Lwów, 


-48- 


nakład Red. Słuźby zdrowia, druk 01801., 
1872, w Bee, k. I, str. 114 i l tabl. 1 .łr. 


LACOROER O. Henryk. O Jezusie Chrystu- 
sie konferencya miana w kościele N. P. Ma- 
ryi w Paryżu'. Przekł. A. Nowosielskiego. Żyto- 
mierz, 187 J, w 8ce, str. 227. 1 rub.20 kop. 
LAFORET (ks.) Dzieje filozofii starożyt,nej. 
Z oryginału fl'ancuzkiego przełożył Dr. Wł. 
Miłkowski. Tłomaczenie upoważnione przez 
autora. Tom I, Zeszytów S, Warszawa, autor 
druk Czerwińskiego, 1871-1873, w 8ce, str. 
240. Prenum. na 2 tomy 6 rub. 
* Landes.Gesetz- und Verordnungsblatt fUr 
das Konigr. Galizien und Lodomerien sammt 
dem Grossherzogthume Krakau. Jnhrgang 1871. 
Lemberg, Druck v. E. Winiarz, w 4ce, Stiick 
I-XXX, str. 132 i XV. 
· - Toż
 Jahrg. 1872. Lemberg, w 4ce, 
Stiick I-XXXVlI, str. lS2, VII i VII. 
Landtags - Correspondenz (Galizische). Her- 
ausgeber:'Dr. J. Luxenberg, Verailtworlicher 
Redakteur: H. Rewakowicz. Lwów, 1871, fol., 
autograf. 
LANGEL August. Zagadki życia, przełotyl 
Aleks. Głowacki. Warszawa, naklad Redak. 
Niwy, druk J. Noskowskiego, 1873, w 8ce, 
str. 128. 
L'ARBRE (De) Franciszek (z Ukrainy). Ueber 
die Verbindung einzelner Alkaloide mit Gal- 
lens8uren. Inaug. Dissert. von.... Dorpat, 
1871, w 8ce, str. 61. 
Lala (Trzy) pobytu w stepach Ameryki. 
Przygody młode/:{o sieroty. PrztJkład z fran- 
cuz. Wal'!!zawa, nakład M.Orgelbrandn, druk 
Breitkopfa i Hartel w Lipsku, 1872, w 8ce, 
str. 182, z 12 kol. staloryt. l rub. 20 kop. 
LATERNA Marcin. Harfa duchowna, ksi,zka 
do naboteństwa ułożona przez .... kapł. Tow. 
Jez., pomnozona i na nowo wydana przez H. 
J(ackowskiego) T. J. Pelplin, J. N. Roman, 
1871, w 12ce, str. 983 i portret. (Cztyt. katol. 
Ser. I. T. IX.) l tal. 
* LATINIK Antoni. Jeografia Galicyi dla szkół 
ludowych, z osobn, odpowiedni, mapą dział- 
kowI!. Dziełko napisane a mapa rysowana 
przez..... naucz. szkół niższo-realnych i ludo- 
wych, obecnie naucz. szkoły wzorowej w Kra- 
kowie. Kraków, druk Uniwers., 1871, w 8ce. 
str. 56, 11 i mapa. 40 cent. 
· - Mapa dzialkowa Galicyi. Kraków, 
Friedlein, 1872. 4 złr. 50 cent. 
LESERT. Choroby narzędzi oddychania i 
krQ!enia według Leberta: "Grundziige der 
arztlichen Praxis" przez Dr. Anast. Mizer- 
skiego. Toruń, 1878, w 8ce. 
* Lech, kalendarz historyczny 118 rok 1871. 
Rok I. Lwów, 1871. 


"'-
>>>
- ., - To! na 1'. 1872. Rok II
 J,wów, Aleks. 
Voge1, 19' 40e. 40 cent. 
Legenda o NI\i'wiłjtszej Pannie Maryi. War- 
Izawa, W. LaDgę, druk Cotty, 1812. 
LEJOWA EmiliL Dzieje Polski w głównych 
zarysaoh krótko streszczone dla użytku mło- 
docianego wieku przez .... Warszawa, nakł. 
księgo J. Kaufmanna, druk J. Goldmal).a,1872, 
w ltice, str. 160. 25 k
p; oprawn
 45 kop. 
- Historya polska dla dzieci opowie
a 
w B4 lekcyach przez.... -Wyd. II. Warszawa, 
M. Gliicksberg, 1878, w 16ce, k. n. 2. Itr. 99. 
22'/1 kop. 
LEITGEBER Jarosław. Katalog ksi,!żek pol- 
.kich teologicznych i religijnych (1860-1872) 
wydał .... I'oznań, w kom. ksiłlg. M. Leitge- 
bera i Sp., 1873, w 8ce, k. 2, str. 184. 
LELEWEL Joachim. Korespondencya Joachi- 
ma Lelewtjla z Karolem Sienkiewiczem. Poz- 
nań, nakładem J. K. Żupańskiego, druk Kra- 
azewskieA'o, 1872. w 8ce, str. 112. (Z Roczn. 
hist. liter.) 1 tal. 
L!,mberg. (Die) Czernowitz-Jassy-Eisenbahn. 
(Separat-Abdruk aus dem Sonn- und Feier- 
'l'ags-Courier.) Wien. Verlag von Fr. Beck, 
Druk von J. Stockholzer et- Hirschfeld, 1872, 
w 8ce, str. 40. 
LEMONNIER Kam. Sedan, tłumaczył Filip 
8ulimierski. Wal"8Zawa, 1871, w 80e, str. 186. 
50 kop. 
LENARTOWICZ Teofil. Echa nadwiślańskie. 
2 tomy. Poznań, nakładem J. K. Żupańskie- 
go, drukiem W. Deckera i Sp., 1872, w 8ce; 
'l'om I str. 286. Prenum. za 2 tomy S tal. 
- Poesie Polacohe di .... recate in versi ita- 
liani d" Ettore Maroucci. Firenze, 1871, 
w 12ce, str. XXI i 178. 
LEONHARD J. Nauka chrze'ciańska z dzieł 
ksiłjdza .... niegdy' biskupa Pelteńskiego no- 
wo zebrana i ułożona. Cz. I: O wierze. War- 
Izawa, 1871, w See, str. 106. 22'/, kop. 
- To!. CZljSć II. Warszawa nakład kl. 
Rakowskiego ul. Freta Nr. 18, druk J. Gold- 
mana, 1872. 85 kop. 
* LEPKYM O. Ukazatel w ruskoj prawo- 
pysi. Lwów, 1871. 
* LERCEL Wład. Gramatyka jłjzyka polskie- 
1(0 dla wytku szkół elementarnych ulożona 
przez .... naucz. gimnaz. 2gie poprawne wy- 
danie. Kraków, nakład J. M. Himmelblaua, 
-druk Czasu, 1872, w See, k. 4-, str. 112. 45 c. 
· - Przykłady do tłumaczenia z juzyka 
łacińskiego na polski i z polskiego na łaciń- 
ski, zebrał i ułożył podług gramatyki Bobie- 
akiego, Znamirowskiego, Jerzykowskiego i 
Poplińskiego ... naucz. gimnaz. na klasU jlierw- 
.zł- Rzeszów, druk i nakład J. -A., I'elara, 
]872, w Bce, Itr. 12
 i I. 60 cent. 


- 49 - 


· - Toż, na klas!! drugi. Rzeszów, I'elar. 
1878, w 8ce, atr. 156 i I. (Jedno i drugie bi- 
te po 2,1100 egzempl.) 
LERMONtOW Michał. Chadzy Azbek. po- 
wieść kaukazka, przełol:ył Stan. G1'1ldziński. 
Poznań, red. Tyg. wielk., 1872, w See. 
LESKE MaryL Mała krawcowa dla lalek, 
Warszawa. 1871, w 8ce, sir. 6 z tabl. 20 kop. 
· LEŚNIEWSKI Jan. Dramata. Kraków, autor, 
druk Kraju, 1872, w 8ce, str. 108. 75 cent. 
* - KwestY8 nadbałtycka przez .... (Od- 
bitka z -Kraju.) Kraków', czcionkami Kraju, 
1872, w 12ce, Itr. 89. 15 cent. 
· - I'róbki (Poezye, obrazki). Kraków, 
nakład aut()ra, Baumgardten. druk Kraju, 
1871, w 80e, Itr. 94. 70 cent. 
* LESZCZYŃSKI Prokop. Miesiłc Maryi dl.. 
ludu wiejskiego, dla. odprawiajłcych to na- 
bożeństwo w gronie domowników ułożóny, Ił 
na szczególn'ł cześć 
iepokal. Poczucia Boga- 
Rodzicy zaofiarowany przez O. Prokopa Ka- 
pucyna. Wydanie chiewitte. Kraków, dr!lk 
Czasu, 1872, w 12ce, str. XIV, 118 i k. 1. 
- Nowy miesi'ło Maryi, rozważaniem prawd 
wiary u stóp Maryi uświłlcony, przez X. Pro- 
kopa Kapucyna. Wyd. III. Warszawa, nakła- 
dem M. Orgelbranda, 1871, w 16ce-. str. IX i 
266. 80 kop. 
- Świt:ty Józef. Szezegóły jego Iycia; 
uwagi o wielkości jego godności; zach\)ta do 
szczególnej w jego pOBrednictwo ufności; 
z przydaniem na cześć jego niektórych ćwi- 
czeń pobożnych. Warszawa, skład u M. Or- 
gelbranda, 1872. w 16ce, str. X i 143. BO kop. 
- Wielbij duszo moja Pana. Ksi'łżka do 
nabożeństwa i pobożnego rozmyjlania. War- 
szawa, nakład M. Orgelbranda, 1870-71, 
w 16ce, Itr. 786. l rnb. 20 kop. 
LEWANDOWSKI J. H. Główne zasady utrzy- 
mania zdrowia zwierz'łt domowych. (Dziełko 
uznane przez warszawski Zarz'łd Towarzyst. 
opieki nad zwierzłjtami, wydane wspólnym 
nakładem autora i Towarzystwa.) Warszawa, 
nakład autora, ulica Nowy-Świat Nr. 88. druk 
PlPJewskiego, 1872, w 8ce, Itr. Ul i 67. 20 kop. 
* LEWARTOWSKI L (ks.). Wykład obrzljdów 
i religijnych zwyczajów św. rzymsko-katolio- 
kiego kościoła, dla użytku szkół gimnazyal- 
nych i realnyoh. Wyd. III. Lwów, nakład i druk 
K. Budweisera, J. Milikowski. 1872, w See, 
itr. 268. l złr. 50 cent. 

. 
WES . G. 
. Fizyologia codzieunego 
życIa. Z angielskiego przetłumaczył Ludwik 
Masłowski. Tom l i 11. Kraków, nakładem 
Wydawnictwa Kraju, drukiem Kraju, 1872-7_; 
w 8ce; Tom litr. 334; T. II. k. 1, Itr.VU, 
322 i VI. 2 złr. 80 cent. . 
- Seree i mózg. tłumaczenie M. Mendel- 
sohua. Warszawa, Gebethuer i WoUF, druk 
A. PaJewskiego, 1872, w 160e, Itr. 28. (Odb, 
z Przyroda j przemysł.) 20 gr. ł _' 
'(
>>>
- Szkice z zycia zwierzęcego, tłumaczył 
Artur Popławski. Warszawa, nakład Redak. 
Przyrody i przemysłu, Gebethner. druk K. 
Kowalewskiego, 1872, w 8ce, str.113. 70 kop. 
LEVITTOUX Henryk. Filozofia natury. Wy- 
danie trzecie przejrzane. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk J. SikorskitJgo, 1872, w 8ce, 
str. 589. 20 złp. 
(Dwie poprzednie edycye wyszły w r.1869.) 
- Philosophie de la nature. par.... Docteur 
en mMicine de la faculte de Paris et de Var- 
80vie. Edition orginale fran
aise, publice 
d'apres la troi8ieme edition polonaise, revue 
et corrige par l'autenr. Varsovie, impr. JOB. 
Berger, 1871, w 8ce, str. 566. 
- O newralgiach i sposobie ich leczenia, 
(Odbitka z Gazety lekarB. r. 1871.) WarBzawa, 
Gebethner i Wolff, 187J, w 8ce, str. 30. 
30 kop. 
LlBELT Karol (Dr.). KaBał Suczki i jego 
cywilizacyjne znaczenie. (Przedruk z Roczn. 
Tow. Nauk. l)ozn.) Poznań, nakład '.fowarz., 
druk N. Kamieńskiego i Sp., 187J, w 8ce, 
str. 25. 
Libretta: Ernani, Faust, Norma. Linda, Ri- 
goletto, Trubadur, Verbum nobile, Violetta, 
Żydówka. Lwów, 1872. Każde po 20 cent. 
* LlEBIG Justus. Chemia zastosowana do 
rolnictwa i fizyologii. Podług 8go wydania 
przełożona (za upoważnieniem autora). Tom I. 
Kraków, nakład tłumacza (Konstantego Prze- 
ciszewskiego), druk Uniwers., 1872, w 8ce, 
str. XIV i 369. (Na wstępie polemika z Jul. 
Auem.) 3 dr. 78 cent. 
* - Wiedza zastosowana do rolnictwa i 
fizyologii. Tom wstępny. Kraków,.nakład tłu- 
macza (przekład Konst. Przeciszewskiego) , 
druk Uniwers., 1871, w 8ce, str. XVI, 139 i 
l. 1 złr. 25 c. (Wydanie w 1000 egzempl.) 
. LlGUORI Alfons. Nabożeństwo do Matki 
Bożej Bolesnej, z dzieł.... Doktora kościoła wy- 
brane i na polski język przełożone przez O. 
Prokopa (Leszcz}'ńskip.go) Kapucyna. Wyd. 2 
poprawne. Krakow, druk Czasu,.1873, w 12ce, 
str. 119. 
... - Pociecha dla strapionych czyli o zga- 
dzaniu się z wolt bOŻł, przez .... biskupa i Dra 
kOBcioła. (Tłomaczenie ks. Prokopa Kapncy- 
na.) Kraków, druk W. Korneckiego i Spółki, 
1871, w 16ce,.str. 211. 
,- Pociecha dla strapionych czyli o zga- 
dzaniu się z wolł bożQ. (Tłumaczenie ks. Pro- 
kopa (Leszczyńskiego) kapucyna. Warszawa, 
M, Orgelbrand, druk Czerwińskiego i Spółki, 
1872, w S2ce, str. 128. 25 kop. j na welin. 
z rycin, 35 kop. 
- Rozmyślania ku czci św. Józefa karmi- 
ciela Dzieci,tka Jezus, przez ks. J. B. Delerta 
tłomaczone z włoskiego. Poznań, T. Daszkie- 
Wici, 1871, w 12ce, str. 82. 8 sgr. 
r 


- 60 


LlLPOP, HAU el Comp. Regulamin dla pra- 
cujłcych w zakładach..... Warszawa, 1871. 
w 8ce. 
* LlMANOWSKI Bolesław. ,Dziewczyna no- 
wego świata, przez Janka Płakania. Lwów, 
nakładem autora, Richter, w drukarni K. Pil- 
lera, 1872, w 16ce, str. 48. 50 cent. 
· - O kwestyj robotniczej. Lwów, K. Wild, 
1871, w 8ce, ,tr. 29. 20 cent. 
* Linda, opera w 3 aktach (Donizettego). 
Lwów, Gazeta narod., 1872, w 16ce, str.. 86. 
20 cent. 
LlPIŃSKI.ROSENBERG. O uprawie roli. Stre- 
szczenie dzieła..... i do użytku praktycznych 
rolników, zwłaszcza dla rZłdców i ekonomów 
zastosowlI,ne. Wydanie drugie. Warszawa, 
Gebethneri Wolff, 1872, w 16cę,str.80. 80kop. 
* - Wykład teoryi uprawy ziemi, z dzieła 
"Der praktische Ackerbau" wyjęty i stre1 
szczony przez praktycznego rolnika, z przed- 
mową i uwagami z nauki i doświadczenia. 
czerpanemi. Wydanie drugie znacznie pomno- 
żone. Z niemieckiego przez W. Górskiego. 
Lwów, nakładem Seyfartha i Czajkowskiego, 
w clrukarni K. :Budweisera, 1872, w 8ce, str. 
333, z 4 tablicami. 2 złr. 50 cent. 
* LlPP Adolf. Verkehrs- und Handels- Ver- 
haltnisse Galiziens von..... Ober.Expeditor und 
Vorstand der Abtheilung !tir den commerci- 
ellen Verkehr der k. k. priv. gal. Carl Lud- 
wig Bahn. Prag, bei C. H: Hunger., 1870, 
w 8ce, str. VIII i '836. 4 dr. 
· - Polecenie dzieła statystycznego z eko- 
nomii narodowej p. t. Verkehrs- und Han- 
dels- VerhiiltniBse Galiziens, Adolfa Lippa. Bez 
w. m. i r. (Lwów, 1871) fol., kart niel. 
 
(litografowane). 
LlPPE - WEISENFELD Ar. (hr.). Podstawy 
hodowli bydła dla pomniejszych gospodarstw 
krótko zebrane, przetłomaczył z niemieckiego- 
i wydał własnym nakładem S... 1:..... Poznań, 
w drukarni L. Merzbacha, 1872, w 8ce, str. 
77 i rejestr, z dwoma rycin. 15 sgr. 
* LlSICKA z Mycieiskich. Wielki los, przez 
Mary
 MoimiI'. Kraków, nakład i druk Cl'iasu, 
1871, w 8ce, str. 197. l dr. 
· LlSICKI Henryk. Serafina, powieść. Kra- 
ków, autor, A. N owolecki, druk Paszkow- 
skiego, 1873, w 8ce, str. 196. 2 złr. 50 cent. 
LlSKE Marya. Dla dziewcz'łtek. Ksi,!żka. 
praktycznej pracy, ćwiczeń i zabaw dla pa- 
Dienek od 6 do 15 roku i:ycia, ułożona podług 
Maryi Liske, Tekli Neveau i innych. War- 
SZkwa, n.akładem i drukiem Redakcyi Prze. 
glłdu tygodniowego, Gebethner i W olff, 1873" 
w 16ce, str. 267. 1 rub. 
LlSSNER J. Catalogne de livres anciens et 
modernes provenant en partie des bibliothe.. 
qnes de l'archeveque Przyłuski et du Profes- 
seul' A. Popliński. Posen, J. Li8sner, impr.. 
Decker, 1872, w 8ce, str. 180.
>>>
. - Katalog seJtener und kOlltbarer Werke 
der polnisch-slavischen Literatur, welche etc. 
mit l. Facsimile. POBen, J. Lissner, Buch- 
druckerei Decker (1872), w 8ce, Itr. 47. 
" Lista roczna przYBięgłych c. k. S!!du kra- 
kowskiego w sprawach drukowych na r. -1872. 
Kraków, w drukarni Czasu, 1872, fol., str. 4. 
Litania o Najśw. Sercu Pana Jezusa. War- 
szawa, druk Czerwińskiego i Sp., 1872. 
* LITTICH Aleksander. Księgosusz, przez..... 
lekarza weterynaryi etc. Kraków, A. Nowo- 
lecki, druk Uniwers" 1872, w 8ce, karta I, 
str. 40. 40 cent. 
* - O mięsie pod względem policyi zdro- 

ia, napisał..... weterynarz, b. uczeń szkoły 
Alforckiej pod Paryżem, nauczyciel w szkole 
rolno Czernichowskiej. (Osobne odbicie z Prze- 
gltdu lekarskiego.) Kraków (1872), w 8ce, str. 
15. 
" Lituanika Artura Grottgera. Obrazów sześć. 
Recenzya przez J. M. Lwów, nakład Gazety 
narodowej, druk K. Pillera, 1871, w 8ce, str. 
28. 15 cent. 
* Utuanika Artura Grottgera, obrazów szeŚĆ 
przez J. M. Kraków, nakład Towarzystwa 
przyj. Illtuk pięknych, druk Czasn, 1872, w 
8ce, str. 82. 
" Litwa pod względem prześladowania w niej 
rzymsko - katolickiego Kościoła, szczególniej 
w dyecezyi wileńskiej od r. 1863 do 1872, 
przez X. A. W. Wydanie Biblioteki polskiej 
w Paryżu. Poznań, nakładem Księgarni Jana 
Konst. Żupańskiego, czcionkami W. Deckera 
i Sp. (E. Rostel) 1872, w 8ce, str. 107 i I. 
Uza. Powieść z angielBkiego. Warszawa, 
)l. GliickBberg, 1871, w 8ce, str. 45. 15 kop. 
Lodzer-Zeitung. (Niemiecko-polskie czaso- . 
piSIDO.) Łódź, 1871-73, Redaktor PetersiIle. 
.. LORENZ Józef. Nauka dla ludu o zasadach 
prawa i rozumnej społeczności przez..... dla 
Towarzystwa oświaty ludowej "Mrówka" w 
Łańcucie z niemieckiego oryginalu przełożył 
W.1.'(arlowski) Członek Stowarzysz. "Mrówki!' 
Rzeszów, druk i nakład Jana A. Pelara, 1871. 
11' 800, litr. 64. (Wydanie w 500 ('gz.) 60 cent. 
Lotel'Jjka abecadłowa dla małych dzieci 
czyli :Łatwy i praktyczny sposób poznawania 
i składania liter. Warszawa, M. Orgelbrand, 
1871. iO kop. 
Lolel'Jjka klasyczna. Gra w tabliczkach z 

erszami. Warszawa, M. Orgelbrand, b. r. 
60 kop. 
ł..1el'Jjka liczbowa, nowo ułozon
. Tamże. 
lO kop. 
· LOUIS Józef. Dawne prawo wekslowe 
,o-lskie, przez..... b. Sędziego powiatowego 
w Krzeszowicach, Radcę Slłdu krajowego w 
Krakowie. (Przedruk II Prawnika.) Lwów, 
nakładem Redakcyi "Prawnika,. II drukarni 
Dobrzańskiego i K. Gromana, 1872. w 8ce, 
1 karta ty t,. Itr. 20. 25 cent. 


- 51 


LUBBOCK John. Poczl}tki cywilizacyi, stan 
pierwotny człowieka i obyczaje dzikich współ- 
czesnych. Tłomaczenie z francuzkiego prze- 
kładu Barbie.ra przez B. i Z(glińskiego ?). 
Tomów II. Warszawa, nakład Przeglądu tygo- 
dniowego, 1873, w 16ce, sb'. 152 i 170. 80 kop. 
LUBICZ Andrzej. Bukiet powiastek zebrany 
z rodzinnej niwy. Z 12 rycin. podług rYBunku 
'1'egazza. Warszawa, nakład Ungra i Banar- 
IIkiego, druk J. Ungra, 1873, w 8ce, str. 196. 
* LUBIENIECKI Julian. Dokładna praktyczna 
nauka dla pasieczników: Jak maj!! chodzió 
koło pszczół, aby rozmnożyć prędko pasieki 
i wydobyć z nich zysk jak największy, tak 
w zwyczajnych naszych ulach krajowych, jako 
też i w ulach Dzierżonowskich. Drugie wyda- 
nie poprawione i pomnożone przez Konstan- 
tt!go Kluczenkę. Tomów III. Lwów, Seyfarth 
i CzajkowBki, 1871....:.72, w 81:e; Tom I, str. 
VIII, 301, 3 nieI. i XVIlI tablic; Tom II, str. 
278; Tom III, str. 325. Przedpłata 5 złr. 
* LUBOMĘSKI A. Chodowanie ciell}t podług 
niem. prawideł. (Odb. w 500 egz. z Rolnika.) 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1872. 
* - Uwagi o zwierz
tach domowych, ich 
gatunkach, rasach i parzeniu się. podług H. 
Natusiusa napisał..... Wydanie drugie pomno- 
zoue artykułami z "Rolnika." Lwów, nakład 
Gubrynowicza i Schmidta; Kraków, druk 
Kraju, 1872, w 8ce, karta I, str. 72. 60 cent. 
- Zasady Gierylasa czyli Łatwy i prakty- 
czny sposób nauczenia si
 gry tej w krótkim 
czasie. napisał A. L. Poznań, autor, Kamień- 
ski i Sp., 1872, w 12ce, str. 48. 7 1 /, sgr. 
LUBOWSKI Edward. Aktorka, powieść. (Od- 
bitka z Tygodn. romansów.) Warszawa, 1871, 
w 8ce, str. 427. 1 rub. 
LUCAS Edw. (Dr.) i MEOICUQ Fl'Jder. (Dr.). 
Sadownictwo, przełożył z niemieckiego Fry- 
deryk Osterlofł', z drzewor. w tekscie. War- 
szawa, nakład G. Sennewalda, druk J. Ungra, 
1873, w 8ce, str. 830. 8 z.łp. 
LUDWIG A. Ier Infinitiv im Veda, mit ei- 
nem Systeme des litauischen und slavischen 
Verbs. Prag, 1871, w 8ce. 1 ial. 
· Ludziom dobrej woli. Kilka myśli moich. 
A. M. Na rzecz oświaty ludu. Kraków, nakło 
i druk W. Korneckiego, 1873, w 8ce, str. 23. 
LUSCHKA H. Położenie organów piersio- 
wych człowieka, z 6-ma przez Dra L. Volza 
z natury rysowanemi tablicami. Przekład do- 
konany przez Dra K. Dobrskiego. Warszawa, 
1872, fol. małe, z 6 tabl. ryt. 2 rub. 
· LUTOSTAŃSKI Bolesław. Działanie i uży- 
cie lecznicze kumysu. Kumysarnie. Kraków, 
nakładem Spółki kumysowej, D. E. Friedlein, 
druk Czasu, 1872, w 8ce, str. 62. 50 cent. 
* - Higiena zastosowana do potrzeb zycia 
osobniczego i społecznego, oraz do rzeczy 
krajowych, napisał..... M. D. Dzieło ozdobione 
drzeworytami. Kraków, nakład B. ldałllji i
>>>
- 12 


8p6łki, druk Kraju, 1878, w 8ce;. ZesEJt r. 
str. VIII i 255. Prenumerata na cale dzielo 
r; Elr. 60 cent. 
. * Lwowian (Do zacnycb) pragn,!oych oświaty 
ludu przez S. Z. Krsków, czcionkami dru- 
karni Czasu, 1872, w 8ce, str. 16. 
* Lwowianin. Kalendarz powszechny na rok 
1872. Lwów, nakład M. F. Poremoy, 1672. 
w 4ce, str. 104. 40 cent. 
.. - Toż, na rok 1878, w 400. 


.. - Sztuka, zarys jej dziejów, zarazem. 
podr
cznik 
a oczl!cych siO i przewodnik dl.. 
I'odrożujl!cych, z 104 drzeworyt. Kl'8ków, 
druk Czasu, naklad Wydawn. dzieł tanich 
i pozytecz., Trzecieski, 1872, w 8ce, karta l, 
str. IV, II, 401, CLXXIX i I. 4 złr. 
.. - Wspomnienie o Aleksandrze hr. Prze- 
ździeckim, przez J. Ł. (Oddruk z Przegl'idu 
pols) Kraków, w drukarni Leona Paszkow- 
skiego, 1872, w Bce. str. 11. (Odbito 30 egz.) 
ŁOPIŃSKI Roman. Laurentius GrimaliUlI 
Goslinius ejusque opus do optimo senatore. 
Dissertatio inauguralis, quam etc. publice 
defendet. . ... Posnaniensis. Balis Saxonum, 
ŁĄCKI Tomasz T. J. Katechizm dla wygody typ. Ploetzianis, 1872, w 8ce, str. 61. 
tak tych, którzy chcJ! rozumieć te rzeczy, ŁOZIŃSKI Franc. Nauka pisania, z upowa- 
które człowiekowi chrześciańskiemu wiedzieć znienia Wysokiej Komissyi rZłdowej o'wie- 
nalezy, jako i owych, którzy innych nauczać cenia publicznego dla uzytku szkół elemen- 
mają, przez..... Wydanie trzecie poprawione. tarnych i wiejskich ułożona. Warszawa. w lito- 
Tomów III. (Ze Zbioru: Czyt. katol. Ser. II.) grafii Mękarskiego, 1872. 
Pelplin, J. N. Roman, 1872, w 8ce, str. 236, * ŁOZIŃSKI Walery. Czarny Matwij, powie'" 
295, 148. 1 rub. z .zycia ludu. górskiego. Tomów 11. w Jednym. 
.. ŁADNOWSKI Aleksander. Fraszki, wyda- Lwów, nakład Biblioteki powieści i roman- 
nie wtóre. Rzeszów, Pelar, 1872, w 8ce, str. sów, Gubrynowicz i Schmidt, 1872, w 8ce, 
21. (Wyd. w 600 egz.) str. 867. l złr. 60 cent. 
.. - Wielebnemu JMci ksiOdzu AUłfustynowi .. ŁOZIŃSKI Władysław. Z estetyki i tycia. 
Wawrzyńcowi Sutorowi, katecheCIe Szkoły Lwów, Seyfarth i Czsjkowski, druk K. Bad- 
żeńskiej PP. Augustyanek przy kościele 8W. weisera, 1872, w 8ce, str. 216. 2 złr. liO cent. 
Katarzyny W Kra k owI ' e, W dn iu urodzin na 
.. - Galiciana. Kilka obrazków z pierw- 
d. 15 Kwietnia 1878 r. Kraków, fol., l karta szych la
 historyi galicyjskiej. Lwów, nakład 
plakat. (Odbito dwa egzemplarze.) K. Wiłd&, druk Ossolińskic
 1872, w 8ce, 
· - Wiersz na cze8ć imienia Józ. Patel- str. 182. (Wyd. w 600 egz.) 1 złr. 20 cent. 
skiego b. oficera b. wojsk polskich, obywat. _ Bistorya siwego włosa, powiefi6. (Oddruk 
miasta Krakowa. Kraków, 1873, fol. plaka- z T 
g . wielkopols.) Poznań, Red. Tyg. wielk.. 
towe, l ark. (Odbito dwa egzemp.) tal 
dm L. Merzbacha, 1871, w 8ce, str. 162. l . 
· Łasliwka (w języku ruskim, czasopismo). .. _ Opowiadanie Jmc. Pana Wita l'4arwoja 
Lwów, 1871. rotmistrza konnej gwardyi koronnej A. D. 
ŁAWICKI Józef. Wypisy do tłomaczenia z 1760-1767. (Oddruk zPrzeg1,dulwov.skiego.) 
Jliemieckiego na polskie i z polskiego na nie- Lwów, Ksillgarnia Seyfartha. i Czajkowskiego, 
mieckie, z ełowniczkiem niemiecko - polskim druk Zakładu im. Ossolińskich, 1873, 11' 6ce, 
i polsko -.niemieckin1, ułożone dla niższych str. BIS i rejeetr. 1 złr. ao cent. 
klas gimnazyalnych i realnych, tudzież wyż- . _ O towarzystwie lwowskiem prl}' 
.lIzych szkół miejskich. Czwarte wydanie. po- schyłku XVIII. stulecia. Lwów, nakład Sey- 
prawione i pomnożone kr6 tk l! grammatykQ, farth'a i Czajkowskiego, w drukarni Ossollii- 
oraz kawałkami niemieckiemi i polskierui, skich, 1872, w 8ce, str. 47. 50 cent. 
przez N. P. spółpracownika dawniejszych wy- .. ŁUCZKIEWICZ Antoni. Szkolnictwo na 
dań. Gniezno i Poznań, nakład J. B. Lan. 
g e g o , 1672 , w 8ce , str. VI i 466. 60 kop. podstawie historycznego rozwoju i zasad wy- 
chowania podług planu przepisanego dla semi- 
.. ŁAWROWSKI P. A. Riecz rektora warszaw- naryów nauczycielskich. Lwów, nakło Gubry- 
11kago Uniwersyteta w dień 11 Maja. War- nowicza i Schmidta, w drukarni J. Dobr-zań- 
szawa, w typ. warsz. żandarmskago okruga, skiego i K. Gromana, 1872, w 8ce, str. 675. 

872, w 16ce, karta l, str. 22. (Wyd. w. 1000 egz.) 2 złr. 40 cent. 
\" ŁEBIŃSKI Wład. lDr.). O podstawach prze- ŁUKASZEWSKI Ksawery i MOSBACH A.... 
mysł1,1. . Prelekcya z Towarzystwa przemysło- Polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik 
'Wego w Poznaniu. Poznań, nakładem autora, kieszonkowy. Wydanie dwunaste stereotJ- 
.J. K. 2upański, 1871, w 8ce, str. 27. 5 sgr. powe. Berlin, Z. Sohletter (E. Bock) 1872, 
.... ŁEPKOWSKI Józef. O leczeniu chorób koni, ' w 16ce; CZ\j8Ć I, str. 748;. CZII'ć II, str. 888. 
bydła, świń i psów. Wydanie trzecie powiOk- l tal. 10 sgr. 
8Z0ne. Wadowice, nakład Foltyna, 1871,w 8ce, (Edycya. I. do X. od r. 1845 do 1862.) 
litr. VIIl i In;. Brosz. l złr.; karton. 1 dr. ŁUKOWSKI Slan. Woje. Ogl
dziny i grzeba- 
'20 cent. nie ciał. zmarłych, Z8 stanowiska hygienl 
, ,(Wydanie pierwsze 1860.) publicznej, podług dzieł Doktorów M. Ln,-,
>>>
Fr. Oesterlen, L. PappenheiIl1 i- innych opra- 
cował.... Warszawa, Gebethoeri Wolff, czcion- 
kami Gaz. lekars., 1873, w Bce, kart 2, str. 
96. 8 złp. 10 gr. 
- O II1ałżcństwie, podług Drów L. Pap- 
penheim i Fr. Oesterlen skreśliŁ.... Warszawa, 
nakład Redakcyi Przegllidu t.ygodu., 1872, 
w 16ce, str. 18. 
- Rys badań o cholerze, OI
ai: o środkach 
w celu zapobieżenia jej i ograniczenia podług 
Dra L. Pappenheima. Warszawa, J.. Okoński,. 
1872, w 8ce, str. 82. 30 kop. 
ŁUSZCZEWSKA Jadwiga. Wyszomir, po
m8t 
na niemieckie przełożył Józef Schwitz Proj
 
w Luksemburgu r. 1873. 
. . ŁUSZCZKIEWICZ Władysław. Rzeźba ka- 
mienna krakowska XIV. W., jej zabytki i arty- 
styczne znaczenie, skreślił..... z 4 tabl.litogr. 
(Odb. z Roczn. Tow. nauk. krak.) Kraków, 
1. E. Friedlein, czcionkAmi drukarni Uniw. 
Jag., 1871, w 8ce, str. 24 i karta l. 75 cent. 
. - Zabytki sztuk piiJknych Krakowa. Część I. 
Pomniki architektury od XI. do XVIII. wieku 
Ze stanowiska histor
'i sztuki. Kraków, nakł. 
autora, D. E. Friedlt:in, w drukarni L. Pasz- 
kowskiego, 1872, w 8ce, str. 96, rej. kart 
nieliczb. S. (Wyd. w 500 egzemp.) 76 cent. 
ŁYSKOWSKI Ignacy. Beitriige zur Beleuch- 
tung der Gleichberechtigungsfrage der polni- 
schen Sprache in Westpreussen, zunii.chst eine 
Denkschrift fur die Mitglieder des Hauses der 
Abgeordneten. Zweite Anfłage. PlStJJI, Leit- 
geber, 1872, w 8ce, str. 70. '/3 tal. 
ŁYSZKOWSKI Maksym. Jan. Wypisy z pisa- 
rzów polskich, zawieraJ,oe po większej cZiJ- 
'ci przedmioty realne. CZiJŚĆ I. postanowie- 
niem JW. Ministra Oświecenia polecona dla 
n!ytku uczniów klassy I. wszystkich Szkół 
rZI!dowych i zakładów naukowych w Króle- 
Itwie. Warszawa. 1871, w 8ce, str. 268, 66 
i 4. 60 kop. 
- Część II. Warszawa, T. Hoesik, 1872, 
w 8ce, str. 253. 62 kop. 
NACAULAY. Dzieje Anglii. Tom I. (z pr
ed- 
mowl! Ad. Pawińskiego). Warszawa, 1873. 
Tom I-III. przełożył Wf. Bentkowski; Tom 
IV -X. Narcyza Żmichowska, Herman Benni 
j Adolf Pepłowski. Za 10 Tomów 7 rub. 
· MACHALSKI Max. (Dr.). Wykład o Sto- 
warzyszeniu międzynarodowem (I1Internatio- 
nale). Kraków, nakład autora, u S. A. KrI!:Y- 
!anowskiego, w drukarni L. Paszkowskiego, 
1872, w 8ce, str. 30. 20 cent. 
MAClEJOWSKI Wacł. Aleks. . Dopełnienia 
Historyi prawodawstw sławiańskich, nakładem 
zapisu ś. p. Mich. Konarskiego opracowane 
i w kilku artykułach, osobne dzieła stano- 
wi'łcych, drukierp ogłoszone przez..... Art. L 
zawiera: Dzieje Polski przedchrobrowej az do 
pocz'łtku panowania w niej rodziny Piasta itd. 
Warszawa, Gebetbner i Wolff, druk K. Kowa- 
1ewskiego, 1872, w 8ce, str. VlI i 190. 8 zlp. 
- Przeglid naJoowlJllycb prawodawstw Slo- 


- 5S - 


wiaD, W kilku odr
bnych artykułach przed- 
st.awiony przez..... .Art. I. zawiera: Przegl,d 
historyczno.krytyczJlY prawa cywilnego ruskie- 
go dziś obowi,zującego, z uwzględnieniem tak 
nAzwanych Dy/estów'ruskicll. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk Kowslewskiego, 1871, 
w 8ce, str. VII i 162. l rub. . 
'" MACUDZIŃSKI W. (Dr.). Wiadomość o 
Bóbrce, podał Dr..... Jasło, druk Lud. Dyon. 
Stoegera, 1871, w 8ce, str. 24. 
MADEJSKI Edward. Gimnastyka racyonalna, 
jako cz
śó dyetetyki ze stanowiska ItIkarskie- 
go historyczno-krytycznie i praktycznie opra- 
cowana przez autora Dyetetyki dzieci. Dwie 
Części, z 96 w' tekscie umieszczollemi drze- 
worytami. Warszawa, Gebethuer i Wolff, 1871. 
w S2ce; Część I, str. VIII, 174 i rejestr; CZiJ ŚĆ 
II, str. 116 i rejestr. l rub. 20 k
p. 
'" - Plao i cel zakładu gimnastycznego 
(t. z. ol'ganopatycznego). Lwów, Wild, 1871, 
w 8ce, str. 15. 20 cent. 
'" MAJER Józef. Akademia umiejętności w 
Krakowie przez J. M. (Odbitka ż Przegll!du 
lekars. Kraków, 1871.) B. w. m. i r., w 4ce, 
str. B. 
* _ Uwagi w przedmiocie zasady pierw- 
szych wyborów do Akademii. (Osobne odbi- 
cie z Przegl'łdu polskiego.) Kraków, w dru- 
karni Leona Paszkowskiego,1872, w 8ce, str. 7. 
'" MALAT Carl. Sii.tze aus den Rechts- und 
Staatswissenschaften u. s. w. Krakau, Bucbdr. 
deR Univers., 1872, w 8ce, str. 7. . 
* MALAWSKI Alojzy. Zdania z róznych ga2
zi 
prawa, umiejtjtnoścl politycznych, których po 
odbyciu egzaminów ścisłyeh w celu otrzyma. 
nia 8topnia Doktora Prawa w c. k. Wszech- 
nicy Jagie]]ońskiej w Krakówie..... rodem ze 
Starej wsi w Galicyi, dnia 17 Lutego 1872 r., 
o godz. 12 w południe w Kol. prawniczem 
publicznie bronić si
 podejmuje. Kraków, druk 
Uniw. Jagiell., 1872, w 8ce, str. 6. 
MALINOWSKI Jacques. Traite 8pecial des 
phosphates de chaux natifs en general et prin- 
cipalement l' et1llle des gisements de cette 
matiere, qui ont ete nouveIlement decouverts 
dans le Quercy par..... (Prospekt). Paris, Ca- 
hors, impr. Plantade, 1872, w 8ce, str. 16. 
_ Tenże tytuł. Paris, 1873, w 8ce, str. 222. 
MALINOWSKI Lucyao. Beitriige zur slavi- 
schen Dialectologie. Leipzig, H:!73, w 8ce. 
40 kop. 
ił MAŁECKI Ant. Grammatyka języka pol. 
skiego mniejsza ula użytku gimnazyów i szkół 
realnych ułożona. Wydanie czwarte. Lwów, 
Autor, E. Winiarz, 1872, w Sce , str. XIV, 
SIO i l tabJ. 1 złr. 25 cent. 
.. - Co rozumieć o runach lIlowiańskich 
i o autentyczności napisów na mikorzyńskich 
kamieniach, napisał..... (Przedruk z Rocznika 
Tow. Przyj. nauk. poznańskiego.) Poznań, 
nakład Towarzystwa Przyj. nauk., czcionkami 
N. Kamieńlkie
o i Sp., lt!72, w 8ce, str. 28.
>>>
NAŁKOWSKI Konstanty. Przeglłd najdawniej - 
.zych pomników języka polskiego, sporzl!dził.... 
Warszawa, Gebethner i Wolff, w drukarni J. 
Ungra, 1872, w 4ce, kart 2, str. 191. 3 rub. 
MANGIN Arlur. Człowiek i zwierzę, tłom. 
W. Niewilldomski. Tomów II. Warszawa, 
nakład Redakcyi Przeględu tygodniow., 1873, 
'W 16ce; Tom I, str, 140; Tom II, str. 116. 
· MANIEWSKI Konstant)'. Łza ChrystusoWA, 
przez Podtatrzanina. Wiedeń, K. Czermak, 
1871, w 8ce, str. 116. 2 złr. 50 cent. 
... - Oda na uroczystość fiO.letniego ka- 
płaństwa, którł obchodził w dniu Ib Paź- 
dziernika 1871 J. Eksc. JW. najprzew. J. ks. 

ózef Al. Baron PukaIski, ozdobiony wyso- 
kimi c. k. orderami etc., bisknp tarnowski 
i t. d. Tarnów, druk A.'Rusinowskiego, nakło 
autora, 1871, w 4ce, pół ark. 
MANN Alfons. Spis i cennik narzędzi i przy- 
rządów chirurgicznych, znajdujących się w 
zakładzie i fabryce..... w Warszawie przy ul. 
Bielańskiej Nr. 601. Warszawa, w drukarni 
F. Krokoszyńskiego, 1872, w 8ce, etr. 27. 
* Manna duchowna czyli Nabożeństwo dla 
pobożnych Chrześcian katolików, z najlep- 
szych przez św. Kościół potwierdzonych ksią- 
iek zebrane, na pociechę i pożytek wiernych 
do druku podane. Bochnia, druk Pisza, 1870, 
'W 12ce, str. 330 i VI. 
... - Toż. Tamze, wydanie drugie pomno- 
ione, 1871, w 12ce, str. XIV i 320. 
* Manna niebieska dla dusz prawdziwie 
pobożnych czyli Wybór różnego nabl'żeństwa. 
Wydanie czwarte pomnożone. Tarnopol, dl'u- 
kiem i nakładem Józefa Pawłowskiego, 1871, 
w 8ce, str. 423 i IX. 
... Manna czyli Zbiór osobliwszych nabo- 
zeństw i pieśni, z dodatkiem gorzkich żali 
i nieszpornych psalmów na pożytek serc bo- 
gobojnych zebrany, orRZ 36-ma ryc. mszal- 
nemi i 14 stacyj ozdobo Wydanie trzecie. 
Wadowice, F. :Foltyn, 1871, w 16ce. str. 536 
i VIII. 35 cent. 
Mapa gubernii kaliskiej. Kalisz, 1871. 
... MARCHAL O. Ostatnie chwile rewolucyo- 
nisty na śmierć skazanego podczas zamal:hu 
stanu Napoleon9. lU. przez..... missyonarza 
apostolskiego, z 19-9o francuzkiego wydania 
na język polski przełożył księdz Władysław 
M. Kraków, druk Wład. Jaworskiego, 1871, 
w 12ce, str. 64. 25 cent. 
- Sumienie. jakiem być powinno. Prze- 
kład z franc. X. K. Ej. Wilno, J. Zawadzki, 
1872. 
MARCHESELLE Jbzef Ant. (Franciszkan). Theo- 
rema et praxis, to jest: Rozważne i spra- 
wne ratowauie chorych, pomaganie umiera- 
jłeym, PQsilenie konaj,!cych. Dla informacyi 
kaplanom poczynaj,!cym koło chorych praco- 
wać, plzedtęm włoskim przez księdza..... 
a teraz in theoretica łacińskim, in practica 
methodo ojczystym językiem przez jednego  . 


- 54 - 


Franciszkana konwentn krakowskiego opisane 
r. p. 1754 w Krakowie, w dr. Księcia Irooi 
Bis. K. K.'aków, nakład Wyd. Jaworskiego, 
1871, w 8ce, str. 135 i VI. 60 cent. 
* MARCIŃSKI Anioni. Droga do pozyskania 
spokojności sumienia i wiekuistego szczęśeia 
w niebie. przez ks. A. M. K. S. T. Kraków, 
nakład XX. MissJonarzy św. Krzyża, druk 
Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 437 i II. 1 złr. 
50 cent. 
(Inne edycye: Warszawa, 1857, 1860.) 
- Droga do prawdziwego spokoju sumie- 
nia i doskonałości moralnej. Wydanie trze- 
cie. Warszawa, autor, Gebethner i Wolff, druk 
Czerwiilskiego i Spółki, 1873, w 8ce, str. 
XXVlI i 803. 2 rub. 50 kop.; wydanie skrg- 
cone l rub. 60 kop. 
- Popularne przysposobienie dzieci do spo- 
wiedzi i do kommunii św. Warszawa, autol', 
1873. 4-5 kop. 
MARCZEWSKA Aleks. Słówko o odczytach 
ludowych i odczyt o Dziewicy Orleańskiej, 
wypowiedziany w Zakładzie nauk, sztuk i 
rzemiosł dla kobiet dnia 26 Marca 1871 r. 
Warszawll, 1871, w 8ce, str. Xli i 26. 20 kop. 
Marya Gidelska w słyn,!cym laskami obrazie 
czyli Pobieżny opis znalezienia cudownej ka- 
miennej figurki Matki Najśw., z dołączeniem 
niektórych modlitw i pieśni właściwych, ze- 
brauy przez ks. M. Dominikanina. Warszawa, 
187-1, w 16ee, str. 62 i II. 
* MARKOW O. A. Eychwa i szczo za neju śli- 
duje. Opowiedanie narodne, napysaw..u. Koło- 
myja, czerenkamy i nakładom M. J. BiłouBa, 
1871, w 2.tce, str. 35. 
MARMOL P. D. Jose. Amalia, ustęp z wojny 
domowej w rzeczypospolitej argentyńskiej. 
Przekład z oryginału hiszpańskiego przez G. 
Tomów II. (Odbitka z Bibl. war8z.) War- 
szawa, Gebethner i \Volff, druk Bergera, 1873, 
w 8ce, str. 261 i od str. 265-41)6. 16 złp. 
MARRENE Walerya (MORZKOWSKA z Malet- 
skich). Bożek Milion. powieść. Warszawa, 
GEbethner i WoUf, 1872, W 16c8, str. 276. 
90 kop. 
- Nemezys, powieść. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, w drukarni J. UlIgra, 1872, w 8ce, 
str. 294. 5 zlp. 
- Róża, studyum małZeńskie. Poznań, 
nakład Tygod. wielkopolskiego, w drukarni 
J. I. Kraszewsldego, 1872, w 16ce, str. 239. 
l tal. 15 sgr. 
MARTIN D. Konrad. Nauka religii katolic- 
kiej dla wyższych zakładów naukowych, głó- 
wnie dla wyższych klas gimnazyalnych i real- 
nych, przetłomaczył z niem
 ks. Stan. Kubo- 
wicz. Tomów II. Tom I: Katolicka nauka 
wiary. Poznań, Leitgeber, 1871, w 8ee, str. 
VIII, 387 i XI. I rub. 40 kop. 
- Toź. Tom II: Katolicka nauka obycza- 
jów, przetłomaczył z niemieckiego ks. Stan.
>>>
Kubowicz. Poznań, Leitgeber, 1871, w 8ce, 
litr. 197 i VII. 25 sgr. 
MASŁOWSKI Ludwik. Prawo postępu. Stu- 
.(Iyum przyrodniczo-społeczne przez..... (Od- 
bitka z Kraju.) Kraków, Admin. Kraju. czcion- 
kami Kraju, 187:.!, w 12ce, str. 205. 75 cent. 
MATECKI T. (Dr.). Słownik lekarski. Poznań, 
1872, w 8ce, str. 8. (Próba edycyi od litery 
A. do Aedoea.) 
· Matejki Jana Stefan Batory. (Odbitka 
z Kraju.) Kraków, nakład Wydawnictwa Kraju, 
1872, w 16ce, str. 13. 10 cent. 
Matejki Jana Album (około sto rycin z 
tekstem objaśniai,!cym). Warszawa, nakład 
Lewenthala. 1873, fol. 7 rub. 50 kop.; dla 
prenumer. Kłosów lub Tygodnika. romansów 
li rub. 
MAYNE Reid. Na spodzie okrjjtu czyli Podróż 
małego marynarza wśród ciemności. Tłoma- 
czenie J. Chęcińskiego. Warszawa, nakład 
G. Senewalda, w drukarni J. Ungra, 1871, 
w 8ce, str. 549. 8 złp. 
- Pobyt w pustyni, przełoi.ył St. RZł)t- 
kowski, z 24 rycinami Dorego. Warszawa, 
nakładem Gebethner8 i Wolffa, 1873, w 16ce, 
str. 387 i n. 8 złp. 
- Puszcza wodna w lesie, z angielskiego. 
Warszawa, nakło Gebcthnera i Wolffa, w dru- 
karni J. Ungra, 1872, w 8ce, str. 262, z 12 
rycinami. 8 złp. 
MA YZEL Bronisław. O ubezpieczeniach. Rzecz 
o istocie i systematach ubezpieczeń, z doda- 
niem krótkiej wiadomości o działaj,!cych w 
Królest. l'olskiem I Ilstytucyach asekuracyjnych. 
WarSzawa, Gebethner i Wolff, druk A. Pa- 
jewskiego, 1872, w 8ce, str. S7. (Odbitka 
z Ekonomisty.) 2 złp. 20 gr. 
* MAZUR Jan. Nasi Ultramontanie czyli 
uwagi nad broszurami; .Nasi Moderancł ks. 
Z. G(oliana) i Przegrana Francyi ks. Kalinki. 
.Kraków, druk Kraju, 1871, w 8ce, str. 31. 
(Porównaj; Pawlikow3ki M.) 
'* MECHERZYŃSKI Karol. Historya literatury 
polskiej dla młodzieży opowiedziana w krót- 
kości przez .... b. prof. liter. pols. w Uni- 
wers. Jag. Kraków, nakład J. M. Himmel- 
'blaua księgarza, druk Czasu, 1873, w 8cc, 
str. IV i 407. 1 złr. 80 cent. 
* - Wypisy polskie dla szkół żeńskich 
:z najcelniejszycl1 pisarzy kl'ajowych zebrane 
i ułożone przez .... był. prof. literat. polskiej 
w Uniwers. JIJg. Kraków, nakład i własność 
księgo J. M. Himmelblaua, dl'uk Czasu, 1872, 
w 8ce, k. 2, str. 567. 1 złr. 80 cent. 
MEJER Kazimierz. O sposobach obejmowa- 
nia tronu, rzccz z prawa państwowego. War- 
szawa, nakład autora, Gebethncr i Wolff, 
druk Przegl. tygodn., 1872, w 8ce, str. 85 i 
rejestr. 4 złp. 
Melodye do zbioru pieśni nabożnych kato- 
lickich dla użytku kościelnego, ułozone do 


- 65 - 


. grania na organach i 'piewania na 4 głosy. 
Lipsk, Breitkopf, 1871. 
Meluzyna, balet fantastyczno - czarodziejski 
w czterech aktach. Warszawa, druk Cotty. 
1872. 
MENAUL T Ernest. O zmyalności zwierz'łt.. 
Warszawa, nakład Red. Przegl. tygodn., Ge. 
bethner i W olff, druk Jaworskiego, 1872, 
w 16ce, str. 166. 40 kop. 
MENSCH J. Chemia w zastosowaniu do 
życia codziennego. Poznań, nakład Francisz- 
ka Dażyńskiego, u.J. H. Daszkiewicza, 1872. 
w 8ce, str. 186. 15'/
 sgr. 
- lJączność szkoły z kościołem, słów kilka. 
dla obrońców i przyjaciół szkół konfesyjnych. 
Poznań, 1871, w 8ce, str. 42. li sgr. 
* Merkury. kalendarz dla handlu na r. 1871. 
Lwów, 187!. 
· MERUNOWICZ. Pami,!tka SOO-letniej rocz- 
nicy Unii lubelskiej. Lwów, 1871. 
MERZBACH Henryk. Strzaskana. lutnia. Z 
wspomnień z ostatniego powstania. Poznań, 
nakład Tygod. wielkopolskiego, um. 
M
TLEWICZ J. M. Ksil}żka do Tlabożeństwa 
ułożona dla dzieci. Nowe wydanie ozdobo 
ryciną (stl110rytem). Warszawa, 1871, w S2ce, 
str. 142. Oprawna w płótno ang. W kop.; 
w skórk
 75 kop. 
MEYER J. B. Popularny wykład bieżących 
kwestyj filozoficznych. Warszawa, druk Gaz. 
pols., 1873 (zapo\V.). 
MIARKA Karol. Odpuść nam I Powieść z woj- 
ny francuzko-pruskiej z r. 1870, przez redak- 
tora Katolika. Królewska Huta, K. Miarka. 
1872, w 8ce, str. 146. 6 sgr. 
MICHAUD. Bez Boga. Fantazya przez :Mi- 
rona. Warszawa, 1871. 
· MICHNA Wojciech. Przemyśl i jego oko- 
lice opisał historycznie ks. Wojciech z Za. 
lcszan. Nowy - S/łcz, autor w Zaleszanach, 
druk J. Pisza, 1871, w 8ce, str. 35. SOcent. 
· - Włościanie ze wsi Dzierżanowice, przez 

ojciecha z Zaleszan. Kraków, nakład Wł. 
Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 15. 
· - Życiorysy uczonych mężów, mieszczan, 
kmieci i panów. Cz. I. spisał i podał do dru- 
ku ksiądz .... (Czytelnia dla ludu Dział V. 
Ksi'ł7.. 5.) Obrazki histor. z życia świ,!tobli- 
wych, błogosławionych i zasłużonych krajo- 
wi cnotą, nauką, odwagą i męztwem Pola- 
ków i Polek. Książeczka 5. Kraków, wyd. 
Czytelni ludowej ; Warszawa, u Gebethnera 
i Wolffa, 1871, w 16ce, filtr. 93 i I. 
.. MICHNJEWICZ Mieczysław. Podczas sej- 
mu. .Fraszka sceniczua w jednej odsłonie ze 
śpiewami, osnuta na tle niemieckiej kome- 
dyi. Tarnów, nakład W. Gazdy ksieg., druk 
Ed. Klimka w Bielsku, 1872, w 8ce, str. 30. 
40 cent.
>>>
.. MICZYŃSKI Wł.d. Galioya i Lodomerya 
z księztwami BukowiDIł, Oświł:cimem, Zato- 
Tem i W. ks. Krakowskiem, dla szkół ludo- 
wych, oraz i pogll!d geogr. statystyczny. Rze- 
BZÓW, Pelar, 1672, l ark. (Mapa.wyd. w 2,000 
egzempl.) 50 cent. 
'... MICKIEWICZ Adam. Z dzieł .... 'Ballady, 
roman
e i sonety. Wydanie' II. Wadowice, 
nakład i druk Franc. FoItyna, 1871, w 12ce, 
atr. VIII, 157, 11 i portret.' , 
- Historya Polska w głównych jej zary- 
8ach, z notami i przedmow'ł tłumaczy i do- 
daniem pogllidu na ostatnie wypadki, przez 
Wład. Mickiewicza. Tom I. Paryż, .nakładem 
księg. Luksemburgskiej, druk Rouge fl'l
res, 
1871, w 8ce, str. XXIlli 358. 2 złr. 60 cent. 
- Konrad Wallenrod, Uebertragen von D. 
Alb. Weiss. Bremen , Kiithmann et Comp., 
1871, w 16ce, str. XV i 104. 12 sgr. 
- Korespondencya: Tom J. Wydanie 11. 
Paryż, nakład księgo LukBeruburgskiej, 1871, 
w 16ce, str.' 111 i 363. .2 złr. 60 cent. 
- Toż, Tom lIgi, tamże, druk Rouge, Du- 
Don Fresne, 1872, w 8ce, str. 292. fi dr. 
- Melanges posthumes .... publićs avec 
itltl'oduction, prćfaces et notes par Ladislas 
:Mickiewicz. lere Serie. Paris, libr. Luxem- 
bourg, impr. Ch. .Noblet, 1872, w 8ce, k. 2 
łyt., 6 k. dedykacyi, str. XXIV i 368. 
* - Pan Tadeusz, przełożony na czeskie 
przez Golla. Praga, 1872. 
... MIECZKOWSKI Domicyan. Sielanki ziemia- 
nina polskiego. Lwó\!. nakład autora, Sey- 
fahrt i Czajkowski. druk K. Bndweisera, 1871, 
w'16ce, str. 231. Cena 1 dr. 
* MIEROSZEWSKI Stanisław. Z Dalmscyi. 
(Osobne odbicie Z Przeg)idu polskiego.) Kra- 
k6w, druk Uniwers., 1871, w 8ce, str. 34. 
MIERZEJEWSKI Wład. Badania nad błoną 
c1ziewiczi, dokonane pl'zez Dr. med. ..... Ma- 
teryał do rozstrzygniłjcia kwestyj s'l:dowo.le. 
karskich "o zgwałceniu," z 40 rysunkami, 1'0- 
mieszczonemi na 2 chromolit. tablicach, po- 
dał Tadeusz Żłobikowski. (Odbitka z Gazety 
lekarskiej.) Warszawa, Gebcthner i Wolff, 
druk Gazet.y lekarskiej,' 1872, w 8ce, str. 29. 
l rub. 
- Sudiebno medicińskoje izsledowanje diew- 
IItwiennoj plewy. PeterslJUrg, 1871. 
. MIERZYŃSKI Antoni. )zsl1edowanie o Per- 
Beje u drewnych epikow, logografow, liri- 
kow, tragikow i komikow. Warszawa, w typ. 
Iw. Jaworskago, .1872, w 8ce, k. l, str. VI 
i 156. 
MIERZYŃSKI Stanisław. Die FabrikRtion der 
aetherischem Oele und Riechstoffe. Mit 21 in 
den 
ext gedr. Holzsch. Berlin, Springer, 
1871, w 8ce, str. VI i 185. l % tal. 
* Miesiąc Maj poświęcony ku czci N. P. 
Maryi. Jasło, J. M. 1:)toeger, 1872, w 16ce, 
str. 211 i 5. 


- 56 


(Inna OOyoya r. 1859.) 
· Miesiąc Czerwieo poswit!cony czci Naj- 
słodszego Serca Jezusowego. Wydanie 4te 
poprawno i pomno Kraków, nakład Wł. Ja- 
worskiego, 1871, w 8ce, str. 287. 60 cenL 
Miesiąc Maryi, poprzedzony modlitwami po- 
rannemi. wieczornemi i pomnożony rozJJlai- 
tcm nabożeństwem przez L. E. Pozna'Ó, L. 
Merzbach, 1873. 10 sgr ; na welinie 15 sgr. 
MIKLASZEWSKI Walenty. O małoletnich prze- 
stłjpcach osad rolnych i przytułków rzemieśl- 
niczych, szkic ogólny. Warszawa, nakład au- 
tora, M. GliicksIJerg, druk S. Orgelbranda, 
1872, w 8ce, str. 83. (Odb. z Przegl'idu "ido- 
wego,) 60 kop. 
- Mowa przy zagojeniu dysputy doktors- 
kiej W Moskwie 1l (23) lutego 1872. War- 
szawa, Okoński, 1872. 
- O pozbawieniu wolności obwinionych o 
spełnienie przestępstwa. Rzecz publicznie 
w sali ratuszowej dnia 31 marca 1871 r. Wf- 
łożona. Warszawa, 1871, str. 23. 20 kop. 
- Kilka słów o wykonaniu kary. Warsza- 
wa, 1871, w 8ce, str. 44. 40 kop. 
- Sprawozdanie krytyczne z dzieła A. Prin8 
i H. Pergamini: lnstruction criminelle, Re- 
formo de l'instruction preparatoire en Belgi- 
que. Warszawa, 1872. 
MIKOSZEWSKI Karol. PolskA i Rosya w Sła- 
wiańszczyźllie. Genewa, 1872. 
Milion żartów. Dzieło poświęcone rozrywce, 
zebrał i wydał Humor. Warszawa, G. Cent- 
nerszwer, 1873, w 16ce, str. 60. 20 kop. . 
* Miłkowski Wład. (Do wszystkich) Co nam 
po zakonach! przez Wł. M. Kraków, druk Kor- 
nec kiego. 1872, w 12ce, str. 29. 10 cent. (Po- 
równaj: Ł.J....f.) 
MIŁKOWSKI Zygmunt. Siostrzane dusze, po- 
wieść przez T. T. Jeża. Warszawa, nakład 
M. Dzikowskiego redaktora Kolców, 1872, 
w 8ce, str. 204. 75 kop. 
- Wrzeciono, powiesI'!. Warszaw&, redak. 
Przegl. tygod., 1871, w 16ce, etr. 154. 40 kop. 
MINASOWICZ Józef. Twory. IV Tomy, wy- 
danie 111. Lipsk, 1872, w 8ce. Tom I. Itr. 
XII i 255; T. 11. str. 253; T. m. str. X i 
307; T. IV str. 263. l kop. 80. 
* Ministranlura czyli sposób służenia do 
mszy św. Rzeszów, Pelar, 1871, w 8ce, Itr. 
16. (Wyd. w 1000 egz.) 
* MIODUSZEWSKI. Pastorałki j kolędy czyli 
piosnki wesołe ludu itd. czerpane z rękopis- 
mów od r. 1695. Uwaga: Piosnki te w kościo- 
łach śpiewane być nie powinny. Wydanie III. 
pomnoz. z nowenn'ł do Bożego :Narodzenia. 
Kraków, 11 ks. Missyol1arzy. 1871, w 12ce, 
str. 723 i XII. Opraw. w półsk. 60 cent. 
* MISKY Wład. Rozprawki treści gospodar- 
skiej. Rzeszów, 1871, w 8ce. (Wyd. w 600 
egzempl. )
>>>
- 57 


. _ Uprawa roślin gospodańlkich dla szkó. . - Tom lU. i IV. Tamze, 1
71, 19' 8ce, kart 
lek wiejskich. Rzeszów, 1871. w 8ce. (Odb.t; 
,'1it. 698; 
art 2, Itr. 846 1 II. 
600 egz.) - _ .Tom V\!: r. 1872, kart 2, str. 492 i tabl. 
MITTCHEL O. M. Ciahl niebieskie albo liwia- - Tom vI. Drezno. 1872. kart 4, str. 480. 
ty planetarne i gwiazdowe. Wyklad popular. Tom po 2 tal. 
ny wielkich odkryć i teoryi najnowszej astro- . - Moje przygody, ustęp z pamiętników 
nomii przez autora "Popular Astronomy," tłu. T. M. (Osobne odbicie z Czasu.) Kraków. 
maczył z angiels
!ego Apolinary Pietkiewi
z autor, u N'owoleckiego, w drukarni L. Pasz- 
.autol.' ,Me.teorologll. Po.dług n!-wego wydaOl
 kowskiego, 1873, w 8ce, str. 61. 60 cent. 
londynsklego, 
868, z hczntJml drzeworytamI Morfeusz czyli Wykład snów. Warszawa, 
oraz dodatkami tłumacza. Warszawa, druk J. 1872 ' 
Jaworskiego, 1871, w 8ce J k. 2, str. IV. 403 . 
i I z tabl 2 2 rub · MORGENBESSER Aleksander. Dumy histo- 
, .. .. . . ryczne. Wydanie pomnozone i poprawione. 

!TTWOC
 Juhu
z. Kat
log czytelOl pol: Czerniowce Szt)gierski, 1872, w 8ce, str. 125. 
skieJ Pł:zy .KslęgarOl, s!dadzle nut, ek
ped:v:cYI 80 cent. ' 
gazet 1 pism peryodycznych w Kahszu I w 
Kole. Kalisz, druk Hindemitha, 1871, w 16ce, MOSBACH August. Bolesław 9111:obry przez..... 
litr. 55. Poznań, nakład J. K. Ż
pansk1ego, d
,!k 
. 
..' Kraszewskiego w PozmlnlU (Dr. W.lJebmskl), 
MŁOCHOWS.KI A. Le
 Polon
Is et.la com- 1871, w 8ce, str. 28. 7% sgr. 
1i\une de Pans par Belma. Pans, 1871. U b G d l , p l . l . he 
. . . .... _ e er o ys aw au emen po msc n 
* Modhtwy do odmawlama 1 splewaDl'!' po- Chronisten des XIU. Jahrhundert9. Inaugu- 
społn w kościołach parafidlnych dis uzytku rai Dissert. der philos. FacuWit etc. Jena, 
ludu wiejskiego, sta
aniem i nakła
elo 
s. 
r. Druck von W. Ratz, 1872, w 8ce, str. 87. 
L. S,. Czysty docho
 z rozprzed
zy. tej kSI'ł- _ Początki Unii lubelskiej. Poznań. nakł. 
t:ecz!d prz
zna
za Się na o.dnowlen
e cul.lo- J. K. Żupańskiego' druk 1\'£. :Marxa, 18'/2, 
wneJ studzienki w JarosławIU. Krakow, druk w 8 tr 169 l' tal 
Czasu, 1871, w '12ce, str. 95. ce' D 
 . W b ' l d . If '- h ' . l . hen 
. , . _ le a es e Ja rlgen po DISC 
,MODRZYNSKI A. Wykład rachunkow dZle- Prinzen Carl Ferdinand zum Bischof von 
li
tnych w 
astoBowaniu do nowych miar i Breslau 1625, von..... Breslau., Verlag 1;18][ 
wag. .Poznan, 1871, w 8ce, str. 41. Matzer, Buchdr. F. W. Jungfer, 1871, w 8ce" 
MOEHLER J. A. (Dr.). Symbolika czyli wy- str. 51. 
kład dogmatyczny niezgodnośei pomiędzy ,ka- MOSTOWSKI Adolf. Doktryna, komedya w 2 
tolikami i protestantami, podług ich pubhcz- aktach Warszawa nakład Gebethnera i Wołf
 
nych wyznań wiary. Z siódmego wydania fa w 'drukarni i. Ungra, 1872, w 8ce, str. 
niemieckiego tłumaczony 
a j
zyk polski 94. 50 kop. 
przez ks. M. Nowodwo
sklego. Warszawa, _ Komedye oryginalne wierszem. War-o 
1871, w Sce, str. X, 501 1 IV. 2 rub. szawa, 1871, w 8ce, str. 195. 75 kop. 
MONI
SZKO Stanisław. Pami
tnik do nauki M(OTTY) J(an). Wojna o panntl. obrazek 
harmonll. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 88. z małomiejekich atosunków W. X. Poznań- 
1 rub. 20 kop. ski ego, skreślił I. M. Poznań, 1871, w 8ce, 
. MONTREUlL (Baron). Żywot św: Zity, słu- str. 186. 90 kop. 
I:ebnej. w. mielicie Luc
 w XIII wiek.u, napi- * MOZNIK Franc. (Dr.). Arytmetyka i. Alge- 
sał w Języku frsncuzklm a na polekI przeło- bra dla wyższych klas gimnazyalnych 1 real- 
tył ks. J. S. Kraków, Jaworski Wład.,- 1871, nych opracował Dr. Fr. Stanecki. Lwów, 
'W 12ce, str. 118. 25 cent. nakł
d K. Wilda, 1872, w 8ce, str. IX i 357, 
. MORAWSKI Adam. :l;uawi papiescy w Rzy- tablic 27 w tekscie. (Nakład 2500 egzempl.) 
mie i w wojnie franeuzkiej. (Niektóre wyjąt- 2 złr. 20 cent. . . 
ki z moich wspomnień.) Lwów, nakładem.i 
 - Arytmety
a do uzy.tku 
z
zoJ gIm!la- 
drukiem Al. Vogla, 1872; w 8ce, str. 221, rej. zyJ nIL I. klasu nłozył Omel1an DelOIckl. Lwow, 
i .rycina. l dr. 50 cent,. 1872. 
* MORAWSKI Szczęsny. Światek boży i życie · ---:- Poczl!tk
 geomet!'Yi :'! p.płączeniu r.: 
na nim Tom l Rzeszow druk Pelara 1871 rysunkiem dla nzytku szkoł mzszych realnych 
w 12ce' str. 224. (Wyd. w' 600 egz,) 67 1 , kop: i wyższych .ludo
ych, z 14 wyd. pr,:ełoż
ł 
, . . · . E. Hą,czalskl. Lwow, nakład Seyfar.tha I Czaj-o 
MORAWSKI Teodor. DZieJe narodu po
skiego kowskiego, 1871/2, w 8ce, str.. 238 I 111, z 225 
w krót
oś
i zebrane dla m.atek 
 lllZSZYCp drzeworytami w tekscie. 1 dr. 20 cent. 
nauczYCl.eh przez..... Tom l: Plasto'!le. Poznan, .. _ Początki geometryi sposobem uzmy- 
J. .Żupanekl, druk J.l. 
rasze
ek.lego w Dre. sławiają,cym wyłożone. Z niemieckiego prze- 
zOle, 1871, w 8ce, str. me!. 8 I lIczb. 818. łożył T. Sternal. Część l., wydanie trzecie. 
_ Tomll:Jagiełłowie(1386-1572). Tamże, Część II., wydanie drugie. Lwów, Karol Wild,. 
1871 w 8ce kart 2 ' str. 489. 1872 , w 8ce. (Nakład 3000 egz.) 50 cent. 
, , ' 
8  


-
>>>
Msza św. dla kościołów wiejskich do śpiewu 
w czasie Wielkiego Postu. Warszawa, druk 
Instytutu głuchoniemych i ociemn., 1872. 
Msża św. z objaśnienielII ubioru kapłań- 
.skiego do Mszy św. używanego. Warszawa, 
CJl:srwiński i Sp. 5 kop. 
Mszalik polski. KsiQźka 10 nsbozeństwa dla 
Chrześcian katolików. Wydanie nowe. Miko- 
łów, T. Nowacki, 1871, w 16ce, str. 504. 
5 '/2 sgr. 
Mucha. Tygodnik humorystyczny iUustro- 
W8J1Y. Warszawa, nakład Kaufmana, 1872, 
w 4ce, Nl'óW 52. 3 I:ub. 60 kop.; z przesyłkI! 
4 rub. 50 kop.; kwartalnie 1 złr. 25 cent. 
· MOHLBACHOWA Ludwika. Baron Kobiel- 
ski, powiastka historyczna. (Odbitka ze Strze- 
C?hy.) Lwów, nakład F. H. Richtera, w dru. 
karni narodowej K. Manieckiego, 1872, w 8ce, 
str. 128, z 18 illustracyaini. (W 500 egzempI.) 
l złr. 50 cent. 
MOLLER J. Fizyka w streszczeniu opowie- 
dziana, spolszczył St. Kramsztyk. Wars:e:awa, 
nakład M. Orgelbranda, w dl'ukarni .Bl'och- 
nmna w Lipsku, 1872, w 8ce, str. 43, z atla- 
sem ob.,ojmującym 10 tablic z 455 figur. 1 rub. ; 
w płótnie augielskiem l rub. 40 kop. 
· MOLLER Maks. (Prof). Religia jako przed- 
miot umieJljtności porównawczej. Wykłady, 
tłoDIacz. Adolf Dygasiński. Kraków. autor, 
druk Czasu, 1873, w 8ce, str. 129. 1 złr. 
20 cent. 
'" MUNK M. Nauka jezyka polskiego dla 
szkół ludowych ułożoua przez..... nauczyciela 
we Lwowie. Drugie wydanie zupełnie prze- 
robione i uzupełllione.- Der Unterricht in der 
polnischen Sprache fiir Volksschulen verfasst 
von..... Lehrer zu Lemberg. Zweite ganz um- 
gearbeitete und vervolIstandigte Auflage. Lem- 
berg, im Verlage des Verfassers, druk Zakł. 
im. .Ossolińskich, 1871, w 8ce, karta l, str. 
VJ, 165 i In. 70 cent. 
· MUNKIEWICZ Antoni. O zastosowaniu siar- 
ku rtljciowego (Aethiops mineralis) i chininy 
w cholerze. Napisał Dr..... w Rosławiu gub. 
Slholeńskiej. (Oddruk z Przeglądu lekarsk.) 
Kraków, druk Czasu, 1872, w 8ce, str. 13. 
· MURLESTERN Michał. Kilka słów o szko- 
łach izraelskich. Lwów, nakład K. Wilda, 
1872. 
MURRAY Ch. A. Kwiat Preryi mit)dzy Indyj- 
czykami, powieść z wschodnio-północnej Ame- 
r)"ki, przerobiona dla młodzieży przez J. Beł- 
kowskiego. Toruń, nakład E. Larubek, 1871, 
w 8ce, str. 354, z 8 rycin. kolor. 2 tal. 
Museo polacco dei conte Plater. (Estratto 
dalia Rivista Europea, Luglio, 1871) w 8ce, 
str. 4. (Życiorys hr. Wio Platera, wyknz wyda- 
nych dzieł przez niego i wzmianka o muze- 
um w Rapperswylu.) 
MUSSET Alfred (de). Nie mo
na przewidzieć 
wszystkiego. Przysłowie dramatyczne w je- 


- 68 - 


dnym !!,)fcie, 
rzekład Zofii MeIlerowej. (Tea- 
try amatorskie 1.) Warszawa, Gebethner i 
Wolff. 1872, w 8ce, str. 64. 30 kop. 
" MUSZYŃSKI C. i PRZIHODA Edm. Die Ter. 
rainlehre, mit 21 Holzschnitten und l Atla9. 
Wien, L. W. Seidel, 1872, w 8ce, z XXIX 
tab I. 5. złr. 
Muzeum sztuki europejskiej. Wydanie Mich. 
Gliicksberga w Warszawie, druk S. Orgel- 
brHnda, 1870-72 (zeszytaIlji), w 4ce. Prenu- 
merata na 12 poszytów 4 rub. 20 kop. 
Myśli kilka wstępnych emancypacyi kobiet 
przez N....go. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
w drukarni Instytutu głuchoniemych, 1872, 
w 8ce, str. 26. 20 kop. 
· MYSŁOWSKI Maryan Nałęcz. Dzieje mia- 
sta Brzostkn od czasów najdawniejszych istnie- 
nia i założenia tego miasta aż po rok ] 870 
zebrał na podstawie dokumentów warchiwie 
miejskim, dla młodzieży szkoluej tego miasta 
poświljcił ówczesny burmistrz..... Jasło, druk 
Lud. D. 8toegera, 1871, w 8ce, str. 19. 


N. Henryk. Słówko w kwestyi reformy spo
 
łecznego stanowiska kobiety. (Odbitka z Blu- 
szczu.) Warszawa. alltor. Księgarnia Gliicks- 
berga, druk S. Orgelbranda synów, 1872, w 
8ce, str. 24. 15 cent. 
* Naboźeństwie (O) do Królowej Serca Jezu- 
sowego. Kraków, S. A. !{rzyżanowski, druk 
Czasu, 1871, w 12ce, str. 192. 80 cent. 
Naboźeństwo do św. Antoniego, z żywotem 
tegoż. Warszawa, CztJrwiński i Sp., 1871. 
10 kop. 
Nabożeństwo na uroczystość Bożego Ciała 
z oktaw'ł i inne obchody z wystawieniem N. 
Sakramentu. Warszawa, Czerwiński i Sp., 
1871. 20 kop. 
· Nabożeństwo na Boze Ciało. Jasło, nakło 
i druk L. D. Stoegera, 1871, w 8ce, str. 286 
i IX. 45 cent. 
* Nabożeństwo Bractwa najsłod. Serca Pana 
Jezusa Zbawiciela naszego. Kraków, nakład 
Towarzystwa Jezusowego, druk Czasu (1872), 
w 8ce, str. 8. 
Nabożeństwo codzienne dla pobożnych dzia- 
tek. Warszawa, W. Lange, Czerwiński i Sp., 
1872. 5 kop.; opr. w tekt. 10 kop. 
Nabożeństwo czterdziesto-godzinne podczas 
wystawienia llajś\V. Sakramentu. Warszawa, 
druk Czerwinskiego i Sp., 1871. 15 kop. 
Nabożeństwo krótko zebrane dla malych 
dzieci. CZt)stochowa, druk Kohna i Sp., 1872. 
Nabożeństwo do świętego Józefa z odpustem 
zupełnym. Warszawa, druk Czerwińskiego i 
Spółki, 1872. 
Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny niepo- 
kalanie poczętej, w kościele św. Anny \1' War- 
szawie. Wa1'8zawa, 1871, w 8ce, str. 96. 10 kop.
>>>
- 59 - 


Nabołeńslwo do Miłosierdzia boskiego. War- 
'8zawa, Czerwiński i Sp. (1871). 21f. kop. 
Nabołeństwo passyjne czyli Rozpamiętywa- 
nie Męki Pańskif'j (Gorzkie żale). Pelplin, J. 
N. Roman (
872), w 24ce, str. 31. 1 sgr. 
Naboieństwo Da Wielki post zawiE.rające: 
Drogę krzyimwlj" Gorzkie żale, oraz pieśni 
i litaniI! o męce Jezusa Chrystusa. Warszawa, 
Czerwiński i Spółka, 1871, w 32ce, str. 96. 
10 kop. 
Naboieńslwo krótkie do N. Serca Jezusa 
w każdy dzień miesilj,ca. Wydanie pierwsze.. 
Werszawa, Gebethner i Wolff, w drukarni 
Kuryera warszawskiego, 1872, w 16ce, str. 72. 
20 kop. 
Naboieństwo do Najśw. Twarzy Pana Jezusa, 
tudzież koronka do św. Maryi Magdaleny. 
Warszawa, Czerwiński i Sp. (1871). 5 kop. 
Napoleon III. Poemat heroi-komiczny w 20 
pieśniach przez H. S(wiatomir). Paryż, nakł. 
Librairie internationale A. LaCl'oi, Verboeck- 
hoven et Com p., w drukarni Rouge, Dunon 
et Fresne, 1871, w 16ce, str. 294. 2 złr. 
· NARBUT. Podanie o powstaniu )itewskiem 
w r. 1863. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
1871, w 8ce. (Wyd. w 400 egz.) 
· NARUSZEWICZ Adam. Staropolska po- 
chwała bizuna. (Kraków, nakład przez X. Sz. 
1871.) B. m. i r., w 8ce, str. 3. 
NARZYMSKI J. i SABOWSKI Wł. Historya 
() dwóch parach zakochanych i połowie trze- 
ciej. Pozory mylI!' Poznań, nakład M. Leit- 
gebera et Comp., w drukarni W. Deckera et 
Comp., 1871, w 16ce, str. 96 i 28. 20 sgr. 
NARZYMSKI Józef. Trzy miesiące. Studyum 
.ze znalezionego rękopismu. Poznań, Daklad 
(oddruk) Tyg. wielkopols., 1873. 
_ Ojczym, powieść współczesna. Poznań, 
nakł. Tygodnika wielkopolskiego, 1873 (1872), 
w 16ce, str. 341. 1 tal. 15 sgr. 
_ Pan prezydent miasta I{rakowa w kło- 
potach. Obrazek sceniczny w dwóch aktach. 
Poznań, nakład Tygodnika wielkopolskiego, 
w drukarni L. MerzlJacha, 1871, w 8ce, str. 
72. 7 II, sgr. 
. Nastasia, dramat w 5 aktach, osnuty na 
tle dziejów Rusi czerwonej z drugiej połowy 
XII. w. Lwów, 1872. 
. Nauka chrześciańska w krótkości zebrana 
przez ks. H. F. K. Wadowice, druk Franc. 
Foltyna, 1871, w 12ce, str. 15. 
Nauka czytania języka polskiego. Warszawa, 
W. Lange, druk Pajewskiego, 1872. 10 kop. 
Nauka czytania pisma polskiego dla małych 
dziatek, z różnemi modlitwami, krótkim kate- 
chho:mem katolickim i innemi potrzebnemi 
dodatkami. Warszawa, druk Czerwińskiego 
i Sp., 1872, w 8ce, str. 24. 10 kop. 
* Nauka czytania pisma polskiego, teraz 
z przydatkiem nowego katechizmu i modlitw 
dla małych dzieci wydana. B. w. m. dr. i r. 


.-. 


(Wadowice, F. Foltyn, 1872), W 8ce, Itr. 24. 
4 cent. 
Nauka czytania pisma polskiego, z przydat- 
kiem nowego lcatechizmu dla małych dzieci 
zebrana. Częstochowa, W. Lange, dtuk Kohna 
i Sp., 1872. . 
Nauka czytania pisma polskiego, II przydat- 
kiem nowego katechizmu dla młodych dzieci. 
Warszawa, nakład Bitschana, 1872. w 16ce, 
str. 63. 10 kop. 
Nauka o Najśw. Sakramencie, oraz zachęta 
i pl,zygotowanie do kommunii św. Wydanie 
drugie poprawne. Warszawa, w drukarni S. 
Orgelbranda, 1872, w 8ce, str. 361 i 4. 60 kop. 
. NAUMOWICZ Iwan (świaszczennyk ze Striel- 
cza). Nauka, pyśmo misiacznoje dla czyta- 
juszczych mieszczan i selan. Soczynenie..... 
Kołomyja, z peczatni Mychaiła J. Biłousa. 
Czast' l. za mi siać Hrudeń 1871 i Lutyi 1872, 
w 8ce, str. 48. 
Nawiedzenie przedwielkanocnych grobów 
Chrystusa Pana, tudzież nabożeństwo rezurek- 
cyjne, z dodaniem pieśni. Warszawa, druk 
Czerwińskiego i Sp., 1872. 5 kop. 
NEHRING Wład. !ter fl.orianense. O psałta-. 
r2:U fl.oryańskim, łacińsko-polsko-niemieckim, 
w szczególności o 'polskim jego dziale napi- 
Bał Prof..... Poznań, J. K. Zupański, druk 
Grassa, Bartha i Spół. (W. Friedrich) w Wro- 
cławiu, 1871, w 8ce, karta 1. str. 126. l tal. 
10 sgr. 
NELKEN Maurycy. Cyrkularz kantoru ban- 
kierskiego. Warszawa, druk Al. Ginsa, b. w. r. 
{-ł871), w 4ce, kart 2. 
NEUBAUER C. i VOGEL J. Diagnostyka lekar- 
ska. I. Badanie i semiotyka moczu (Urosco- 
pia). Przekład dzieła.....: "AnleituDg zur qua- 
litativeI! und quantitativen Analysa des HarDa. 
Wiesbaden, 1867. u Wydanie piąte przez Dra 
Med. Stan. Witkowskiego. Z SI drzeworytami 
w tekscie i 4 tab!. (Biblioteka umiejętności 
lekarskich.) Warszawa, wydanie Red, Gazety 
lekarskil-j, 1871, w 8ce, str. VI, S75 i I. 24 złp. 
* Neuja!lrs- Telegramm fUr das Jahr 1872 
des .Aviseurs. Lemberg, 1872. 
· NEWrt'lANN W. O. Kalista czyli Obraz histo. 
ryczny z 111. wieku, przekład' Eleonory Zie- 
mięckiej. Kraków, Jaworski, 1871, w 8ce, str. 
413. 1 zb. 25 cent. 
NICOLAS Aug. Wywód prawdy chrzeaciań- 
skiej ze stanowiska filozofii, dogmatu i hi- 
storyi, z francuzkiego dzieła wydanego pod 
tytulem:. "Badania filozoficzne o cbrześcia- 
nizmie" etc._ przełożył E. T. Masaiski. Wilno, 
Zawadzki, 1870-71, w 8ce; Tom I. str. XIV 
i 410; Tom II. str. 424. 3 rub. 30 kop. 
* NIEOŹWIEDZKI J. Gesteine von Aden in 
Arabien, mit l Tafel. Wien, Gerold, 1871, 
w 8ce, str. 12 i tabl. 20 cent.
>>>
Niebo. Gra bardzo wesoła i zabawna dla 
kółek towarzys
cb. Warszawa, M. Orgel- 
brand, 1871. 5 kop. 
NIEMCEWICZ Julian UrsJn. Pamił:tniki od 
rokn 1809 do 1820, po raz pierwszy z auto- 
grafów wydane. Poznań, nakład J. K. 2npań- 
skiego, druk J. l. Kraszewskiego, 1871, w 8ce. 
Tom l. str. 436; '1'. II. str. 453. -5 tal. 
* - Nasze przebiegi, ekloga dramatyczna 
przez .... Kraków, druk L. Paszkowskiego, 
1873, w 8ce, str. U!. (Odbito 800.egz.) , 
NIEMEYER Feliks (Dr. Profesor zwyczajny 
pB,tologii i dyrektor kliniki w uniwersytecie . 
w Tubindze). Wykład patologii i terapii szcze- 
gółowej. Przekład uskutęczniony z ostatniego 
siódmego wyc3ania niemieckiego, pod prze. 
wodnictwem prof. Dra Bronisława Choynow- 
skiego, przez studentów Szkoły głównej war- 
szawskiej. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
1870-71. Tom I. str. IX i 844; Tom II. str. 
,819. (Tłumaczyli: Konrad Dobrski, Kazimierz 
Filipowicz, Jak. Gutwein t Jan Kisiel, Wikt. 
Kosmowski, WacI. MayzeJ, Jan Rode, Apol. 
Thieme.) .80 złp. 
· Nieszpory niedzielne i na uroczystości do- 
roczne, jakoteż do różnych 
w. Pańskich za- 
stosować sił: mog
ce, według Brewiarza rzym- 
skiego w krótkości zebrane i dla wygody po- 
bożn;)'ch Chrześcian do druku podane. Wy- 
danie nowe. Wadowice, nakładem i drnkiem 
Franc. Foltyna, 1872, w 12ce, str. 69 i I. 
Nieszpory całoroczne wraz z modlitwami 
wieczornemi. Nowe wyd. Warszawa, Czer- 
wiński i Sp., 1871, w 16ce, str. 48. 6 kop. 
. - Toż, całoroczne łacińskie. Nowe Wyd. 
Warszawa, Czerwiński i Sp., 1872. 6 kop. 
NIEWĘGlOWSKI G. H. Mechanika rozumo- 
wa. Tom l. Statyka ciał stałych. Tom II. Dy- 
namik,! punktu. Paryż, nakład J. Działyńskie- 
go, 1873, w 8ce, Tom l, str. 612. Po 10 frank. 
NIEWIADOMSKI Winc. 2ycie i obyczaje zwie- 
rZłt, według Brehma i innych najnowszych 
źródeł zebrał .... Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk J. Klinkhardta w Lipsku. 1878, w 8ce, 
str. XIV i 344, z 40 rycin. i drzeworytami 
w tekscie. 24 złp. 
Niewoli (Stuletniej) 1872. Rok pierwszy. 
Dzieło zbiorowe. Poznań, nakło Tyg. wielkop., 
druk Lud. Merzbacha, 1872, w Sce, k. 6, str. 
288. 4 tal. 
· Niewolnik. Poem, z pieśni wygnańca. Ro- 
dakom upominek na wigilii 100 letniej rocz. 
nicy Igo rozbioru Polski. Kraków, nakład W. 
Tomaszewicza. druk Uniw., 1871, w 8ce, str. 
59, niel. 2. 
* NIKOROWICZ Julian (ks.). Prawo cerkow- 
nojo. Czast l-III. Kołomyja, druk Michajła 
S. Biełousa. 1871, w 4ce. 
NIPANICZ J. MappR Królestwa Polskiego 
pod wzglł:dem jeograficznym, administracyj- 
nym, duchownym, naukowym, s'łdowym i 


-60- 


przemysłowym, 1I10!ona na zasadzie fr6del 
urzędowych przez .... Wydanie drugie. War- 
szawa, 1872, fol., ark. 4. 8 rub.; oprawna 
w płótnO li rubli. 
Niwa. Dwutygodnik naukowy,literacki i ar- 
tyst
cz!lY' Redaktor.... Wychodzi dwa razy 
w'mleslą,c. Warszawa, nakład Red., M. Orgel- 
brand, 1872-78, w 4ce. RoczniE' 6 rub. 
* NIWELINSKI M. Gliick auf I Postalmanach 
rur dRs Schllltjahr 1872. Bochnia, Pisz, 1872, 
w 12ce, str. 24. 
* NIWICKI Józef. Listy Karpackie. Bochnia, 
nakład autora, druk Pisza, 1873. w 8ce, str. 
32. 25 cent. 
NOEL i CHAPSAL. Nowa gramatyka fran- 
cuzka, przejrzana, powiększona wielu różne- 
mi spostrzeieniami, z przydaniem osobnego 
tomu ćwiczeń stopniowych i zastosowanych 
do prawideł przez p. Parvez. Wydanie siód- 
me. Gramatyka i ćwiczenia. Warszawa, autor, 
druk J. Ungra, 1871-72. w 8ce, Gramat. str. 
335 i V; Klucz str. 201. 8 złp. 
· Norma, opera w dwóch aktach \muzyka 
Belliniego). Lwów. Gaz. nar., 1872, w 16ce, 
str. 53. 20 cent. 
* NOSKOWSKI Wład. Kultura lnu w Belgii. 
Sprawozdanie z podróży naukowej odbytej 
w r. 1869/70 z polecenia Komitetu C. k. "To- 
warzystwa gospodarskiego galicyjskiego, i te- 
muż Komitetowi przedłożone przez.... (Na- 
kład c. k. Tow. gosp. galic. z zastrzeżeniem 
prawa przedruku.) Lwów, druk E. Winiarza, 
1871, w @ce, k. 1, str. 74. (Edycya w 500 
egz.) 50 kop. 
· - Podrł:cznik uprawy lnu i wyprawy 
włókna lnianego według Dsjnowszych metod 
przez .... Pismo uwieńczone nagrod'ł c. k. 
Tow. g08p. gal. i wydane nakładem tegoi 
z funduszów subw. rzą,d. Lwów, Gubryno- 
wicz i Szmidt, druk Zakładu nar. im. Osso- 
lins_, 1872, w 8ce, str. IV, ll3 i I, tabl. IV. 
(Odb. 1000 egz.) l złr. 20 cent. 
Notaty generała brygady wielkopolskiej ka. 
waleryi narodowej z lat 1775-1778t. z ręko- 
pismów spisane. Drezno, nakład Kraszew- 
skiego, 1871, w 12ce, str. 166 i VII. (Z BibI. 
pamił!t. Tom IV.) 24 sgr. 
· Notificaliones ad univers. venerab. CIerum 
etc. partis dioeceseos Cracoviensis in civili- 
bua imperia Caes. Austr. eubjectae. I, II, III. 
(Ex: Consistorio gener. dioec. Crac.) Craco- 
viae, typ. Univ., 1871, fol., ark. 8. Porównaj 
Gałecki. 
* Nouvelles de Pologne. Peeth, 1871, w 8ce. 
od 28 Kwiet. do 6 Paźdz. 1871, Zeszytami 
w nieoznaczonych terminach; 28 Avril str. 12 
22 i 24; Juin str. 22, 20, 5, 12 i 19; Juillet 
str. 17. 12 i 12, 2,6,9, 14, 17,21; BO Aout 
str. II, 13, 18, 16,20, 16; 2 i 60ctober str. 
11 i 9 (litografowane). . 
· NOWAKOWSKI Franciszek. O elementarzu 
komisyi edukacyjnej z r. 1785, odczytał na
>>>
_ 61 


V. walnem zgromaazenlu Towarz. pedag. we 
Lwowie d. 18 lipca 1871, Dr.... człon. hon. 
Tow. ped. Lwów, nakład Wyd. Szkoły, druk 
K. Budweisera, 1871, w 8ce, str. Sł. 
. _ Jak Izba edukacyjna polecała przygo- 
tować dzieci do nauki czytania. Odczytał d. 
18 lipca na VI. zgromadzeniu wal'nem Tow. 
pedag. w Tarnowie Dr.... człoIl. hon. Tow. 
pedag. Lwów, nakład Wyd. Szkoły, druk J. 
Dobrzańskiego i K. Grolllana, 1872, w 6ce, 
k. l, str. 45. 
. _ O przestankach miedzy godzinami 
w szkole, napisał .... człon. kom. Tow. ped. 
Lwów, nakład Red. Szkoły, druk J. Dobrzań- 
wego i K. Gromana, 1871, w 8ce, str. 1S. 
* NOWAKOWSKI Jakób (ks.). Droga do szcz
- 
4icia prawdziwego. Ksiązka do nabożeństwa i 
czytania duchownego. Nowe kompletne wy' 
.danie. Lwów i Poznań, I1akład W. Maniec- 
kiego, F. H. Richter, 1872, w 16ce; I. Ze- 
szyt, str. 80. 26 cent. (Wyjść ma w 16 Zeszy- 
tach.) 
NOWALSKI. 
ywot św. Anieli z Fulginu, 
przetłumaczył NowaIski Kameduła. Warsza- 
wa, Red. Przegl. katol., 1871. 12 kop. 
Nowenna do św. Antoniego, z zywotem. 
Warszawa, druk Czerwińskiego i Sp., 1871, 
10 kop. 
Nowenna do Najświętszej Panny łaskami 
;IIłynącej w Lourdes. Warszawa, 1871, w 16ce, 
16 kop. 
Nowenna na cześć Niep. Poczęcia N. Maryi 
'Panny. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1871. 
10 kop. 
Nowenna do Matki Bozej w Lourdes obja- 
wionej A. M. D. G. Warszawa, M. Gliicks. 
berg, druk Czerwińskiego, 1872, w 16ce, str. 
"224. 2 złp. 
Nowenna do św. Michała archanioła i dzie- 
więciu chórów anielskich, oraz tygodniowe 
nabożeństwo do aniołów stróżów. Warszawa, 
.druk Czerwińskiego, 1872, w 32ce. 10 kop. 
Nowenn pięć do Najśw. Panny, podług no- 
wenn odprawiających się w Rzymie i obda- 
rzonych przez ojca św. Piusa VII odpustem 
zupełnym. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1871, 
w 16ce, str. 61. 10 kop. 
. NOWICKI Fortunat (Dr.). Wiadomość o za. 
kładzie wód lekarskich w Sv.epetówce na 
Wołyniu, podał Dr..... (Osobne odbicie z 
Przeglądu lekarskiego.) Kraków, druk Uniw., 
1872, w 8ce, str. 15. 
.. NOWICKI Maksymilian. Beitrage zur Jnscc- 
tenfauna Galiziens von .... Prof. in Krakau. 
Krakau. Druck d. Univ., 187S, w 8ce, str. 40. 
* _ Beitrii.ge zur Kcnntniss der Dipteren- 
fauna Galiziens. Krakau, Universitats-Buch- 
druckerei, 1878, w Sce, str. S5. 
.. _ Beschreibung einer neuen Kii.ferart, 
nebst Ausweis der Li
ratur iiber die Kafer- 
fauna Galizieris. Krakau, Uniyers. Buchdruck. 
1872, w 8ce, str.. 7. 


. _ Bescbreibung neuer Kii.ferartl!n. Kra- 
kau, Universitats-Buchdruckerei, 1873, w Sce, 
str. 6. 
. _ Spostrzezenia nad sposobem tycia i 
przeobrażenia owadów. (Odbitka z Przyrodni- 
ka.) Lwów, 1873, w 8ce. 
. _ Szkodniki gospodarcze spostrzegane 
w r. 1872. (Odbitka z Bibliot. umiej
tno8ci 
przyrod.) Kraków, druk KorntJckiego, 1873, 
w 8ce, str. 16. 
... _ Ueber die Weizenwusterin CWorops 
taeniopus Mei
. und die Mittel zu ihrer Be- 
kampfung. Wien, Leipzig, Brockhaus Sort., 
1872, w 8ce, str. 68. Ila tal. 
* _ Zoologia dla szkół niźszych gimna- 
zyalnych i realnych przez Dra .... Wydanie 
trzecie. Kraków, druk Uniwers., 1878, w 8ce, 
str. 275. 
. NOWICKI Konst. Die bOhmische Nordbabn. 
Eine volkswirthschaft. Studie E'tc. Prag, Cal- 
ve, 1871, w 16ce, str. VIII i 224. 
. NOWOLECKI Aleks. Przewodnik dla ku- 
pujacych i czytających książki, przeznaczony 
dla ludu i młodzieży, ułożył.... wydawca Czy- 
telni ludowej i właściciel księgarni w Kra- 
kowie. Nr. I. Kraków, druk Uniwers., 1872, 
w 8ce, str. VI i 90. 50 cent. 
Noworoc:znik Siedlecki na r. 187S, pod re- 
dakcYI! Zanożyńskiego. Siedlce, 1873. 
. Noworocznik (Pocztowy) podr\;czny infor- 
macyjno-humorystyczny Da nowy rok poświ\j- 
ca szanownej Publiczności Listonosz. Boch- 
nia, własnym nakładem, druk W. Pisza, 1873, 
w 16ce, str. 24. 
NOWOSIELSKI T. Skarbonka umysłowa dla 
grzecznyoh dzieci, zawierająca: bajeczki, po- 
wiastki, nauczki i rozmaite wierszyki. War- 
szawa' Gebethner i W01ff, druk J. Ungra, 
1671. w 8ce, str. 142 i II. 60 kop. 
_ Towarzysz pilnych dzieci czyli Początek 
czytania i innych wiadomości, łatwym spo- 
sobem do pojęcia mlodocia.nego wieku zasto- 
stosowany. Wydanie 6. Warszawa, nakład Or- 
gelbranda synów, 1872. 


O. Jadwiga. Na gwiazdkę. Robinzon w pod- 
ziemiach Paryza, opowiadanie 08mi01etniej 
dziewczynki, z czasów oblęzenia przez Pru- 
saków, przerobione z francuzkiego przez Ja- 
dwigę O. !lutorkę Kolendy dla Juleczka. War- 
szawa, IIakład Opiekuna domowego, Gebeth- 
ner i Wolff, druk Noakowskiego, 1873, w 16ce, 
etr. 53. 2 złp. 
* OBALlŃSKI Alfred (Dr.). O przesadzaniu 
skóry na powierzchnie brodawkujące w celu 
przyśpieszenia zabliźnienia, napisał .... lek. 
ordyn. w szpit. 8W. l'.azarza w Krakowie. 
(Osobne. odbicie z Przegll!du lek.) Kraków, 
druk Uww., 1871 , w 8ee , str, 18.
>>>
'* 

oh6d m!ł1bOl'gski. Poemat krzyzacki. 
(O
blcle z "DJabła.") Kraków, nakład J'ed. 
"DJabła," Ih'uk Kraju, 1872, w 16cc, str. 31. 
26 cent. 
. * OBERMOLLER Wilhelm. Zur Ab
tammung 
de
 Slaven. Historisch - 8prachlicbe Skizze. 
':"len, bei Herzfeld und Bauer, dl'uk Al. En- 
slch,. 1871, w 8ce, str. 40. 
Objaśnienie instrukcyi o sygnałach na dro- 
gach żelaznych warszawsko-wicd. i warszaw. 
bydgoskiej (po polsku i po niem.). Warsza. 
wa, druk Jaworskiego, 1872. 
Objawienie N. Panny Pontmain. Warszawa, 
:Red. Przegl. kato!., druk Czerwińskiego i Sp., 
1873. 
Obrazki racbunkowe czyli pierwsze począt. 
Jri rachunków na obrazkach, wykonane ku 
nauce i rozrywce pilnych dzieci, opracował 
J. M. Gniezno, J. B. Lange, 1872, w 8ce, str. 
63. Kartonow. 10 sgr. 
Obrazki z życia wiejskiego przez F. Ż... ę 
Poznań, T. Daszkiewicz, 187], w 8ce, str. 78. 
OCHOROWICZ Julian. Duch i mózg. Studium 
psycho-fizyologicznie. (Odbitka z :Niwy.) War- 
szawa, M. Orgelbrand, 1872, w 8ce, str. 111 
z tab!. L 60 kop. 
- Wstęp i ogólny pogląd na filozofią po. 
!lytywnl}. (Zeszyt wstępny Biblioteki filoz, po- 
zytywnej.) Warszawa, druk .Noskowskiego, 
1872. 
- Psychologiczne pytania XIX wieku. III. 
O wolności woli. Warszawa, M. Orgelbrand, 
1871, w 8ce, str. 140 i 3 nieliczb. (Część I. 
wy
zła r. 1869 j Część II. r. 1870.) 85 kop. 
* OCZAPOWSKI J. B. Ogólne i szczególne 
źródła fizyologii politycznej czyli nauki o na- 
turze Państw. Kraków, nakład autora, Fried- 
lein, druk Uniwers., 1871, w 8ce, str. XVI. 
35 cent. 
* - Opodatkowanie cudzoziemców w do- 
pełnieniu i rozwinięciu 
. 266. II Tomu Umie- 
jętnośoi 8karbowej RlI.u a, skreślił .... (Prze. 
druk B :Nrów 12, 14 i 16 Prawnika za 1', 1871.) 
Lwów, nakład Red. Prawnika, K. Wiłd, druk 
J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1871, w 8ce, 
str, 14. 25 cent. 
- Rzecz o rozchodach Państwa wyłożył 
w latach 1867 i 1868 w c. k. Szkole głównej 
warszawakiej. (Odbitka z Ekonomisty.) War- 
EZawa. nakład autora, druk Pajewskiego, lł371, 
w 8ce,. litr. 50. ' 3 lIs złp. 
* - Układ i metoda prawa politycznego 
i polityki ust,roju, przez.... Kraków, autor, 
druk UniwtJrs., 1873, w 8ce. str. 24. 
· - Zakres i osnowa prawa politycznego 
czyli państwowego, napisał.... (Przedruk z :Nr. 
9 Prawnika z r. 1873,) Lwów, Red. Prawnika, 
druk J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1873, 
w 8ce, str. 8. 
ODA (ksi'łdz). Spowiednik dzieci czyli lIposób 
nauczania i lIpowiadania dzieci od przyjścia 
jch do rozumu ai do przyj
cia kommunii jw., 


- 62 - 


z Sgo francuz. wydania przełożył ks. Wlad.- 
Mngnuski. Warszawa, tłuQlacz, 1872, w 8ce,. 
str. 264. 60 kop. . 
* Odezwa w celu założenia w Krakowie' 
spółki 08zczędzeń i zaliczek jako filii pierw- 
szego stowarzyazenia urzędników całej mo- 
narchii aU8tryacko,w
gierskiej. Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1872, w 4ce, k. 2. 
Odpowiedź autorowi bezimiennej broszury 
wydanej w języku francuzkim w Paryżu w r.. 
II:jG:! pod tytułem: La Pologne, &On passti et. 
son avenir. Poznań, nakład J. K. Żupań- 
skiego, druk M. Marxa w Poznaniu, 1872, 
w 8ce, str. 56. 10 sgr. 
* Odpewiedź księdza A. A. na list księdza 
XX. Lwów, 1871. 
Odwiedziny, które chwalebnie się czyni,! Zba- 
wicielowi w tajemnicach męki i ołtarza, oraz 
jego Matce :Naj świętszej, z dodatkiem aktów 
!labożnych. Warszawa, druk Czerwińskiego. 
1 Sp., 1872, w 32ce, str. 80. 7'l. kop. 
Officium małe nabożeństwa codziennego. Za. 
upoważnieniem wys. Komm. w Wrocławiu. Mi. 
kołów, 1'. Nowacki, 1872. w 16ce, 8tr. 216.. 
2 sgr. 
· Officlum parvum Beatissimae Virg. Mariae. 
juxta ritum Romanum.- Officium czyli Godzi- 
ny na cześć Najśw. Boga-Rodzicy Panny Maryi 
według obrządku Kościoła rzymskiego. Kra- 
ków, nakład i druk W. Jaworskiego, 1871, 
w 12ce, str. 30l. 1 złr. 
Officium codzienne z różnyc}l nabożnych ksią- 
żek zebrane, z dodaniem pieśni .nabożnych 
dla wygody chrześciańskiej. Częstochowa. na- 
kłud i druk Leop. Kohna et Com p., 1872 r., 
w 16ce. Opr. w safian papierowy 12 kop. 
Officium albo Codzienne nabożeństwo k
 
większej czci i chwale Pana Boga i t. d. dla 
użytku Chrześcian katolików przedrukowane 
z wileńskiego wydania. Częstochowa, Kohn 
i Sp., 1872, w 16ce, str. 372. 
Ofiarą: (Ostatnia), powieść. Poznań, nakład 
. J. K Zupańskiego l 1672, w 16ce, str. 204. 
20 8gr. 
OGIŃSKI Michał. Pamiętniki o Polsce i Pola- 
. kach od r. 1788 do końca r. 1815, przełożone 
z języka francuzkiego. (Pamiętniki z XVIII. 
wieku. Tom XI-XJIl.) Poznań, J. K. Żupań- 
ski, 1870-71, w Sce, str. VU, 355 i Xj Tom 
II, str. 298 i IX; Tom Ill, str. XV i 218. 
4 tal. 15 sgr. 
Ognisko domowe, tygodnik poświęoony spra- 
wom: życia rodzinnego, wychowania fizyczne. 
go i umysłowego, kultury, cywilizacJi, g08pO- 
darstwQ domowego j t. d. Red. Bron. Korpa- 
czewski. Warszawa, 1873. Prellnm. rocznie 
4 rub. 50 kop. 
iI: OGONOWSKI Emilian. Linguae paleoslo- 
venicae IIpecimina. Lwów, Vogel, 1811, w 8ce. 
60 cent. 
Ogrodnik (Mały). Ksi,żka ozdobiona 20-m&- 
drzeworytami, obejmujl}ca opis zakładania i
>>>
- fig 


ntrzymywania ogródków dzieci
cych, kwiatów 
w doniczkach i przygotowania herbaryów. 
Warszawa, 1871, w 16ce, str. 65. 60 kop. 
OKINCZYC. Tubercnlea des teał.icnles. These 
pour le doctorat en medecine (Nr. 12). Paria, 
1873. 
OlECHNOWICZ Franciszek. Anc1rona. Kijów, 
ZawadzkI, 1873. 
OLENDZKI W. M. (Dr.). Historya nauk poli- 
fycznych wieku XVI. do naj nowszych czasów, 
skreślił...... Część I. Teorye polityczne XVI. 
wieku, poprzedzone przeglądem sporów poli- 
tycznY!J h w wiekaeh średnich. Poznań, nakład 
J. K. Zupańskiego, czcionkami L. Merzbacha, 
1873, w 8ce, kart 4, str. 320 i L l tal. 15 sgr. 
OLlVIERI Mr. B. Di Copernico e di Galileo. 
Scritto postumo, ora ptJr la prima volta messo 
in luce. Bologna. 1872, w Bce, str. XXXI 
i 183. l tal. 10 sgr. 
OLlZAR Narcyz. Pamiętniki kasztelana..... 
Lipsk, nakład F. A. Brockhausa, 1871, w Bce, 
m. 211. l tal. 
OLlENDORF H. G. Teoretyczno-praktyczna 
:metoda nauczenia si
 czytać, pisać i mówić 
po francuzku w sześciu miesi,!
ch. Dzieło 
:zupełnie nowe, podług oryginalnej edycyi 
przerobione i do użytku Polaków zastosowane 
przez Bernarda Lessmana. Drugie wydanie 
poprawione i liczne mi uwagami powiększone. 
Warszawa, 1872, w Bce, str. IV i 478 i Klucz 
2 rub. 40 kop. 
_ Metoda nauczenia eię po niemiecku w 
ci,!gu pół roku według H. G. Ollendorffa przeJ! 
B. Lessmana. Warszawa, 1873, w Bce. 2 rub. 
25 kop. 
_ Teoretyczno-praktyczna metoda naucze- 
Dia eiO czytać, pisać i mówić po włosku w 
sześciu miesil!cach. Dzieło zupełnie Dowe, 
podłng orygiDalnej edycyi Józefa Reale; prze- 
robione i dla użytku Polaków zastosowane 
przez B. L(essmana). Warszawa, 1870-71. 
Zeszytów 4, w 8ce. 8 rub. 
_ Takaż metoda uczenia siO języka {ran- 
cuzkiego, z Kluczem. Drugie wydanie popra- 
wione i licznemi uwagami powivkezone. War- 
szBwa, 1872, w 8ce, str. IV i 478. 2 rub. 
40 kop. 
_ Takaż metoda uczenia eiO j!jzyka ruskie- 
r o , z Kluczem. 2 rub. W kop. 
... OLPIŃSKI Filip. Praktyczna grammatyka 
języka polskiego. Lwów,. K. Wild, druk Zakł. 
im. 08601ińskich, 1872, w 8ce, str. 150. 80 c. 
* _ Ju1cia. Obrazek dramatyczny w dwóch 
odsłonach (podług niemieckiego) przez..... 
Lwów, nakład autora, Seyfarth i Czajkowaki, 
1872, w S2ce, str. SI. 25 cent. 
. . _ Praktyczna nauka ortografii polskiej, 
_8toeowana do potrzeb azJEół ludowych. Lwów, 
K. Wiłd, druk Stauropigii, 1872, w 8c 8 , atr. 
6!. BO cent. 


... OLSZEWSKI Karol. Rozbiór cnemiczllY wód 
studziennych krakowskich przez..... .Asaystenta 
przy katedrte chemii. (Osobne odbicie ze 
Sprawozdania Komrnissyi fizyogr. za r. 1870.) 
Kraków, druk Uniwers., 1871, w Sce, kart 2. 
str. 36 i l tabl. 30 cent. 
Ołtarz rzymsko-katolicki w 1lI0cll:ach i pie- 
niach na cześć Boga i N. Maryi P. Wydanio 
czwarte. Warszawa, 1872. 
Ołtarz (Nowy) zloty. Zbiór nabożeństwa dla. 
Chrześcian katolików, z przydatkiem pieśni 
nabożnych dla uzytku wiernych ułożony. Wy- 
danie stereotypow.e. Warszawa, nakład Lan- 
giego, druk J. Cotty, 1872. 
* Ołtarz złoty. Wadowice, F. Foltyn, 18il, 
str. XU, 400 i VIII. 55 cent. 
Ołtarzyk codzienny. Krótki zbiór modłów 
do codziennego użycia. Warszawa, nakład 
Red. Kroniki rodzinnej, druk Gaz. lekarskiej, 
1872, w 12ce. Opraw. W skór
 l rub. 20 kop. ; 
bez oprawy 60 kop. 
Ołtarzyk mały nabożeństwa codziennego. 
Mikołów, T. Nowacki, 1872, w 16ce, str. 216. 
2 agr. 
Ołtarzyk rzymski. Ksi,!żka do nabożeństwa 
dla Chrześcian katolików. Wydanie nowe. 
Mikołów. T. Nowacki, 1871, w 16ce, str. 504. 
5% sgr. 
* Ołtarzyk czyli Zbiór nabożeństwa dla mło- 
dzieży katolickiej. Wydanie czwarte. Wado- 
wice, druk Fr. Foltyna, nakład L. Greka. 
w Warszawie, 1871, w 16ce, kart nie!. 9, str. 
282 i V, z jednym obrazkiem i z wieloma 
rycinami w tekscie. Opraw. 60 cent. 
. Ołtarzyk złoty czyli Zbiór osobliwych nabo- 
żeństw i pieśni, z dodatkiem gorzkich iali 
i nieszpornych psalmów, na pożytek serc bo- 
gobojnych zebrany, oraz 36 rycinami mszal- 
nemi i 14 stacyjnemi przyozdobiony. Wyda- 
nie trzecie. Wadowice, nakład i druk F. Fol- 
tyna, 1871, w 8ce, str. 136 i VlIL Opraw. 
90 cent. 
"Ołtarzyk doty wonnego kadzenia. Bogu 
Najwyższemu czyli Doskonalenie siO w nabo- 
żeństwie dla młodzieży. Wydanie nowe. Wa- 
dowice. Dakład i druk Fr. Foltyna, 1871, w 
16ce, etr. 176 i IV. 30 cent. 
. * Ołtarzyk złoty wonnego kadzenia przed 
stolicQ bożą. Sanok, druk K. Pollaka, 1871. 
w 16ce. (Wybito 2000 egzemp., z tych 1000 
w ciągu półtora roku sprzedano.) 
Ołtarzyk złoty dla małych dziatek. War- 
szawa, nakład M. Orgelbranda, w drukarni 
G. Paetza w Naumburgu, 1871, w 24ce, str. 
817 j B niel. llJa złp. 
Opieka i praca. (Wyd. staraniem Pani B.) 
Włocławek, w drukarni Teodora Bucholtza.. 
1872, w 12ce, str. 18. 20 kop. 
Opiekun dom?wy. PiSMO tygodniowe, spra. 
wom wychowaDla, rzeczom społecznym, nauce, 
literat.urze i sztuce poświęcone. Rok VII- 
IX. (Z dod. 12 Tomów powieści.) Warszawa,
>>>
nakład Redakcyi, .Nowy 8wiat Nr. SO, 1871- 
78, w 4ce. Kwartalnie 75 kop.
 z przesyłki 
rocznie na prow. 4 rub. 80 kop. 
· Opiekun dzieci naszych. Rok VIII. Wy- 
dawca Al. Kisielewski. Lwów, 1871, w 4ce, 
Nrów 24. Rocznie 4 dr. 40 cent. 
· - To!. Rok 1873. Lwów, druk K. Pil- 
Iera, 1873, w 4ce, po l ark., trzy razy w mie- 
si",. Od Nr. 4 p.od tytułem: Opiekun dzieci. 
Rocznie 6 zJr.j Szkółki ludowe płacI 4 dr. 
OPPOLZER (Prof.). Suchoty płucne i gru- 
źlica, z odczytów klinicznych Prof..... prze- 
tłomaczył i przypiskami pomnożył Dr. Wł. 
Rudnicki. Warszawa, druk J. Jaworskiego, 
nakład Redakcyi Kliniki, D. E. Friedlein 
w Krakowie, 1871, w 8ce, etr. 72. l dr. 
· Opis miasta .Krakowa i jego okolic, wraz 
z dodatkiem opisu o pałacu biskupów kra- 
kowskich. Kraków, nakładem i drukiem Fr. 
Pobudkiewicza, 1872, w 12ce, kart 2 nielicz., 
str. 200 i IV. 76 cent. 
· Opis historyczny do nabożeństwa Matki 
Boskiej Anielskiej. Lwów, 1871. 
* OPOLSKI W. (Dr.). Rzecz o kwestyi lat.ry- 
nowej skreślił..... lekarz ordyn. szpitala po- 
wszechnego, czynny Członek Tow. lekarzy 
galic. i Tpw. techniez., Członek korresp. Tow. 
lek. krako\\'. (P.rztJdruk z Roez. 'Cow. teehnicz.) 
Lwów, dru
 E. Winiarza, 1871, w 8ce, karta 
l, str. 83. 60 cent. 
* Opowiadanie Antka o goapodarstwie na 
Szll!sku. Lwów, u Seyfahrta, 1872, w 8ce, 
str. 27. 6 cent. 
ORQA. Grams.tyka muzyki. CZ{jŚć I. War- 
szawa, druk' J. Jaworskiego, 1873. 
· Ordo divini officii recitandi sacrique per- 
agendi juxta ritum Rreviarii et Missalis Ho- 
mani a PP. Provinciae Galicianae Soc. Jesu 
pro a. 1872. Cracoviae, ex typ. Czaa, 1872, 
w 8ce, str. 89. 
· - Toz, pro a. 1873. Cracoviae, ex typ. 
L. Paszkowski,1872, \Y 12ce, etr. 87 i karta l. 
* ORDYNIEC H. (z Suwałk). Kwestya ludu 
starozakonnego w Polsce przez..... Kraków, 
nakład autora, Friedlein, druk Uniw., 1872, 
w 8ce, str. 19 i l. 30 cent. Porównaj: P"awo. 
Orędownik, pismo poświęcone sprawom poli- 
tycznym i społecznym. (Wychodzi 3 razy w 
tygodniu.) Redaktor D. Roman Szymański. 
Poznań, druk Schmaedikiego, 1872-73, fol. 
KwartaJnitJ 17 sgl'. 6 feu. 
ORGELBRAND Maurycy. Katalog książek i 
nut etc. (Ogólnego cil!gu wykazów Nr. 80.) 
Warszawa, 1872,'w 8ce, str. 16. 
ORPISZEWSKI Ludwik. Mikołaj Zebrzydow- 
eki. Dramat w 5 aktach. Poznań, nakład J. K. 

upańskiego, w drukarni J. I. Kraszewskiego, 
1872, w 8ce, str. 66. 20 sgr. 
ORZECHOWSKI. Histoire de l' empire Otto- 
mln depuis sa fondation jusqu'a la prise de 


- 64 - 


Constantinople par T. Oksza. Tomę I. COD- 
stantinople, 1871. w 8ce. 
· ORZECHOWSKI Konrad Oksza. Przewodnik 
statystyczno-topogr. i skorowidz obejmujliCY 
wszystkie miejsco,,'ości z przysiółkami w Król. 
Galicyi, W. X. Krakowskiem i X. Bukowinie, 
według najświeższych wskazówek urzędowych 
ułożony i wydany przez... .. Dyrektora c. k. 
sl!dowych biór pomocniczych w Krakowie. 
Kraków, nakład autora, druk W. Korneckiego, 
1872, w 4ce, karta l, str. 100 i VII, z mapPł. 
4 złr. ÓO cent. 
* - Dodatek do Przewodnika statystyczno- 
topograficznego i skorowidza. Kraków, 1878. 
10 cent. 
ORZESZKOWA Eli za. Cnotliwi, powieść. War- 
szawa, 1871. l rub. 20 kop. 
- Na dnie sumienia, powieść. Tomów II. 
Warszawa, Gebethner i WolĘ druk J. Sikor- 
skiego, 1873, w 8ce, str. 683 i 592. 20 złp. 
- Psjęczyna, obrazek. Warszawa, Kauf. 
mann, druk Jaworskiego, 1871, w 32ce, Itr. 
48. 16 kop. 
- Pamiętnik Wacławy, ze wspomnień mło- 
dej panny, powieść w dwóch Tomach. IV. 
Części. Warszawa, GebetImer i Wolff, 1871, 
w /jce, str. 380, 280, 273 i 273 do 649. 2 rub. 
* - Pan Graba, powieść. nI. Cze8ci. (Edy" 
cya pierwsza w Tygodniku pow. i romansów.) 
Lwów, nakład Biblioteki romansów i powie- 
ści, w drukarni K. PiIlera, 1872, w 8ce; Tom 
I, str. 194j Tom II. str. 246; Tom 111, str. 
223. 3 złr. 20 cent. . 
* OSIECKI Józef. Zofia Chrzanowska. Lwów. 
1871. 
" OSIŃSKI Lud. Wiersz na cześć Mikołaja 
Kopernika przez..... Kraków, nakład i czcion- 
kami drukarni L. Paszkowskiego, 1873, w 8ce, 
str. VII. . 
" OSKIERKO Emil. Modlitwy. Kraków, druk 
Czasu (1872), w 12ce, str. 4. 
" Osnowa (czasopismo) w języku ruskim. 
Lwów, 1871. . 
OSSOLIŃSKI Kazim. Henrietta Aldona La- 
czy ma. Pierwsze słowo dziecka ludu ogłosił..... 
Warszawa, druk S. Orgelbranda. synów, 1872. 
* OSTASZEWSKI Teofil. Moje dobre checi, 
cz}'li Powiastki i bajki dla ludu wiejskiego 
w szczególności, w ogóle za.ś dla równo upra- 
wnionych. Zeszyt n. Kraków, druk Uniwers., 
1871, w 8ce, str. VIII i 64. 
Ostroga. Kal.tki hnmorystyczno-satyryczne. 
Warszawa, Dzikowski, 1871, w 8ce, str. 4(. 
30 kop. 
OSTROWSKI Edward. Weterynarya gospo- 
darcza. Nauka leczenia. zwierz/it domowych, 
wykładana. w Inst.y.tucie gospodarstwa wiej- 
skiego i leśilictwa w Marymoncie. Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 176 i V. 80 kop. .
>>>
, OSTROWSKI J6zef. Moo prawna dowodu ze 
'1Viadków w pos
powaniu karnem. Rozprawa 
napisana dla pozyskania stopnia kandydata 
Prawa Ces. Uniw. Warsz. Berlin, nakładem 
autora, w drukarni Sittenfelda; Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1872, w 8ce. Itr. 166. 
75 kop. 
OSTROWSKI Krystyn. Legenda o św. Elżbie- 
cie, oratoryum, muzyka Liszta, słowa polskie 
podług tekstu..... podłożył pod muzykI) Maksy- 
milian Radziszewski. Warszawa, druk Lewen- 
tala, 1872. 
* OSTRZESZEWICZ Fauatyn. Flonderkl, 
przez..... napisane (wierszem). Bochnia, Pisz, 
1871, ,w 12ce, str. 17. 6 cent. 
· - Miłość i przyjaźń, przez..... napisane. . 
Bochnia, Pisz, 1871, w 12ce, str. 6. 4 cent. 
* - Pan Maciej, przez.... napisany (wiersz.). 
Bochnia, PisZ', 1871. w 12ce, str. 10. 
. _ Po-wieść Adela, przez... .. napisana 
(wiersz.). Bochnia, Pisz, 1871, w 12ce, str. 26. 
6 cent. 
. - Powieść lzabelka, przez..... Bochnia, 
Pisz, 1871, w 12ce, str. 18. 8 cent. 
* _ Powieść Magdusia, przez..... napisana. 
Bochnia, Pisz, 1871, w 12ce, str. 19. 6 cent. 
* _ Pustelnik. Dziwactwo (wierszem) i Dzi- 
wak (prozą) przez..... napisane. Bochnia, Pisz, 
1870, w 12ce, str. 19 i 4. 6 cent. 
· - Stan obecny świata, przez..... napi- 
lany (wiersz.). Bochnia, Piez, 1871. w 16ce t 
Itr. 9. 4 cent. . 
· OTOWSKI Henryk. Pamiłtka smutnej stu- 
letniej rocznicy pierwszego rozbioru naszej 
ojczyzny Polski. (Wiersz.) Dla ludu polskiego 
napisał X. H. o. Tarnów, nakład Rady powia- 
t.owej Dłbrowskiej, druk A. Rusinowskiego, 
1872, w 8ce, str. 40. 
· OTTO L (ks.). Ksiłżeczka o małżeństwie 
'Ułożona dla ludu chrześciańskiego. Cieszyn, 
autor, druk Prochaski, 1872, w 8ce, str. 67. 
80 cent. 
OTTO'Juliusz. Nauka rozumowanej praktyki 
przemysłu gospodarskiego, obejmująca: Piwo- 
warstwo, gorzelnictwo, wyrobienie drożdży, 
wódek słodkich, octu, mączki, buraków itd. 
f. rzełoż]ł na polskie Tad. Szczepański. Tomów 
I. Warszawa, Bernstein, 1872. 
* OWANISZEWSKI. Głos synogarlicy na pu- 
styni świata tego jęczącej, to jest Duszy chrze- 
Bciańskiej rozmyślania do Pana Boga oblu- 
bieńca wiecznej:{o wzdychania i w chrześci- 
ańskiej doskonałości ćwiczenia. Przez niektó- 
rego kapłana z zakonu serafickiego O. J. Fran- 
ciszka 00. Reformatów, Małopolskiej Pro- 
wincyi, zebrane dla pożytku dusz krwi!! 
Chryetusowł odkupionych, za dozwoleniem 
Zwierzchności .przedrukowane w drukarni Ja- 
snej Góry CZ!jstochowskiej r. p. 1811. Kraków, 


65 - 


'nakład Wla.d. .Taworakiegot 1871. w Sce. Itr. 
880 s drzeworytami. 


. Pamiątka ćwiczeń duchownych i wspólnej 
kommgnii świ!)tej w kościele archiprezbite- 
ryalnym N. M. P. w Krakowie 1872. Kraków t 
druk Czasu, 1872, w 16ce, str. 4. 
Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w 
Dreznie 1868-71. Drezno, J. I. Kraszewski, 
1872, w 8ce. 
Pamiątka pierwszej kornmllnii. Wydanie no- 
we pomnożone. Warszawa, Czerwiński i Sp., 
1871, w 1.6ce, str. 56. 6 kop. 
* Pamiątka pierwszej kommunif i nauka o 
Sakramencie bierzmowania, z dodaniem rad. 
wytrwałości oraz zbioru modlitw naj używań- 
szych. Kraków, drukBudweisera, nakład kks. 
Missyonarzy, 1871, w 16ce, str. 416. 
. - Toż. Wydanie 2gie poprawione i po- 
mnożone. Kraków, u kks. Missyonarzy, 1871, 
w 16ee, str. 448. 25 cent. 
* Pamiątka z wycieczki do Lwowa. Lwów, 
1871, str. 67. 
Pamiątkę (Na) 4OD-letniego obchodu rocz- 
nicy urodzin Kopernika. Warszawa, nakład 
red. Przyrody, 1873. 5 kop. 
Pamiętnik kielecki na r. 1870. Rok I. War- 
szawa. 60 kop. 
- Toż, na rok zwyczajny 1871. Rok II. 
Warszawa, Gebethner i Wolff: Kielce, druk 
i nakład M. Goldhaara, 1871. 50 kop. 
(Zasilili go: Borzęeki, Liliana, Siarkowski , 
ks. Sowiński, Święcicki.) 
Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego war- 
szawskiego wydawany pod redakcyą Dr. Józ. 
Wszebora Sekr. Tow. za współdziałaniem Dr. 
J. Kwaśnickiego, Fel. Sommera, Chomętow- 
skiego i Antego. Serya V. Rok 84 -36. Tom 
LXV-LXX (VlIl-XII. Miesięcznik). War- 
szawa, u Gebethnera i W olffa, druk K. Ko- 
walewskiego, 1871-73, w 8ee. T. LXV, str. 
VII i 328; 'l'. LXVI, str. VII i 326 ; T. LXVII, 
str. 332. Rocznie z przesyłki 5 rub.; w War- 
szawie 4 rub. 
. Pamiętnik wydziału prawa i administra- 
cyi wc. k. Uniwers)'tecie Jagiellońskim w Kra- 
kowie. Rok szkolny 1871/72. Kraków, nAkład 
Senatu akademickiego, w druk. Uniwersytec- 
kiej, 1872, w 8ce, str. XVI i 425. (Mieści 
prace A. Bojarskiego, Girtlera, Kasparka, ZoIla 
Fr.) 4 złr. 
Pamiętnik Towarzystwa nauk ścisłych w Pa- 
ryżu. Tom I. Paryż, nakład Bibliot. Kórnic- 
kiej, typog. Rouge freres et Comp., 1871, 
w 4ce, k. 2, str. 11, IX, 186 i II.-Tegoż Tom 
II. Paryż, 1872, w 4ce, str. III i 445. Każdy 
po 2 talary; obadwa 3 tal. 22'/. sgr.-Tom 
III. PIłryż, nakład J. Działyńskiego, 1873, 
w 4ce, k. 4, Itr. 350 i k. 1. 12 franków. 
9
>>>
'" Pamiętnirc: zasluionych ludzi w Polsce. 
Lwów, 1871-73, w 4ce. (Dodawany do Przy- 
jaciela domowego, redak. Hip. Stupnickiego.) 
Pamiętniki wojenne 1792-1812. (Biblioteka 
pami
t. i podróży po dawnej Polsce wyda- 
wana przez J. J. Kraszewskiego. Tom VI.) 
Drezno, druk i nakład J. I. Kraszewskiego, 
1871, w 8ce, str; XVI i 268. (Pamiętniki Józ. 
Poniatowskiego, Zenowicza, :tajączka, Dzie- 
wanowskiego, Dąbrowskiego.) l tal. 
Pamiętniki z XVIII. wieku. Tom XI. 1872, 
obacz: Ogiński M. 
* Pamiętniki sceptyka zebrał t t t N. Kra- 
ków, druk Uniwers., 1872, w 8ce, kart 3, str. 
89 i I. 
Papier Wlinsi (Papier chemiczny udorko- 
nalony). Leczy rozdrażnienie piersi, katar, 
sapkę, grypę, chrypkę, zapalenie gardła, fIu- 
ksy
. koklusz, kaszel konwulsyjny, astmę, ból 
gardła, boleści nerwowe i reumatyzmowe, 
reumatyzmy w lędźwiach
.
 nerwach biodro- 
wych i t. d. Paryż, druk w. Remquet, Goupy 
ulica Garaniere 5, 1872, w 16ce, str. II. 
Papież i ludy. Druga edycya. Berlin, nakł. 
B. .Behra, 1871, w 8ce, str. 47. 7'/2 sgr. 
PAPŁOŃSKI Jan. Pamiętnik warszawski Insty- 
tutu głuchoniemych i ociemniałych z r. szkol- 
nego 1869/70. Rok I. Warszawa, nakład Insty- 
tutu głuchon. i ociemn., w drukarni rządo- 
wej okr. nauk. war., 1870, w 8ce, karta I, 
str. IłI i 183, kart 2 nie!. i nut str. 6, 4, 8 
i 4 (w litogr. J. Miillera i W. Otto). 50 kop. 
-- Rok II. z roku szkolnego 1870/1. Tamże, 
w 8ce, karta l, str. 137, kart 3, nut kart 11. 
- Rok III. Tamże, w drukarni Instytutu 
głuchon. i ociemniałych, 1872, w 8ce, kart 2, 
atr. 199 i tab!. 2. 50 kop. 
- Zasady wychowania domowego, odczyt 
publiczny miany 5 Marca 1871 r. na korzyść 
warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. 
Warszawa, druk Jana Jaworskiego, 1871, w 
8ca, str. 19. 20 kop. 
- Toż. Wydanie drugie. Warszawa, w dru- 
karni Instytutu głuchon. i ociemniał., 1871, 
w 8ce, str. 20. 
PAPPENHEIM L Policya lekarska, przekład 
dzieła "Handbuch der Sanitats-Polizei," przez 
Dra Wacława Mayzel'a Laboranta przy kat. 
fizyol. i histologii w c. warsz. Uniw. Tom III. 
Warszawa, druk Józ. Bergera, 1871, w 8ce, 
str. 608 i VIII. 4 rub. 
PAPROCKI Ludwik. Opieka nad dziećmi opu- 
szczonemi i dom podrzutków w Warszawie, 
napisał..... Członek b. Rady Stanu i b. Rady 
głown. Zakł. dobrocz. w Król. Pol. (Odbitka 
z Ekonomisty r. 1871.) Warszawa, 1871, w 8ce. 
· PAREŃSKI Stan. (Dr.). O wrzodach prze- 
wodu pokarmowego skutkiem zatoru powsta- 
jących (Ulcera tractus intestinalis ex embo- 
lia). Kraków, nakładem autora, w drukarni 
Uniwersyteckiej, 1872, w 8ce, litr. 41. 


- 66. 


'" PARTYCKIJ. Zoria czytanoczka. Lwów, 
1871. 
Pasabas (Lewas) iszimokima leżnwiu lęki- 
szka ir letuwiszka par S. P. (Sposób wyucze- 
nia się języka polskiego i litewskiego.) WilDO
 
S. Nenmann, 1872, w 12ce. 2 złp. 
'* PASCHALIS W. O. Uwagi i modlitwy sto- 
sowne do pobożnego rozpamiętywania męki 
najdro
zej Zbawiciela naszego, oraz tajemnic 
życia, zaśnięcia i wniebowzięcia Matki jego. 
w górach sławnej Kalwaryi Zebrzydowskiej,' 
podług dawnej książki, niegdyś przez..... uło- 
żone a teraz przez ks. J. M. poprawione. 
Wadowice, druk i nakład Fr. Foltyna, 1873
 
w 8ce, str. 308, III, l drzewor, 1 ryc. Kal- 
waryi (w 4ce) i l chromolit. w litogr. Fol- 
tyna. 
* PASIECZYŃSKI Izydor R. Dumka na po- 
choron nebożki sestryci, w wiecznu jcj pamiat 
napysaw wiernyj brat..... Kołomyja, czeren- 
kamy Mychaiła Hiłousa, 1871, w 8ce, litr. 19. 
PASSY Fryd. Przemysł ludzki, wyd. Henr. 
Elzenberg (spólredaktor Niwy). Warszawa
 
nakład S. Orgelbranda lIynów, 1873. 
Pastorałki i kolendy w czasie świąt Bożego. 
Narodzęnia w domach śpiewane. CZfstochowa, 
nakładem i drukiem Cobns. i Spółki, 1872. 
* PASZKOWSil F. (generał). Dzieje Tade- 
usza Kościuszki pierwszego naczelnika Pola- 
ków, przez generala..... Kraków, wydawca 
Franciszek Paszkowski, D. E. Friedlein, druk 
Uniwers., 1872, w 8ce, str. 357 i I. 2 złr. 
* PASZKOWSKI Miecz. Nasz Sejm, przez 
Spektatora. Lwów, nakładem autora, w dru- 
karni Ossolińskich, 1872, str. 28. 20 cent. 
· - Blady czy energiczny? dalsze sprawy 
sejmowe. Lwów, 1872, w 8ce. (Skonfiskował 
rz,!d. ) 
* - Listy o wychowaniu. Lwów, K. Wild, 
1872. 
* PAULINI Andrzej (byly kaznodzieja i super- 
intendent). Nauka religii Chrystusowej dla 
dziatek IIzkół ewangielickich ułożona. Wyda- 
nie szóste. Cieszyn, nakładem ewangielickich 
nauczycieli szllłzkich, n Prochaski (1872), w 
12ce. 25 cent. 
PAWLICKI Stefan. Antropologia przedhido- 
ryczna i chronologia Mojżesza. Odpowiedź 
na rozpraw
 Dra Libelta "Mieszkania nawo- 
dne przedhistoryczne." (Przedruk z Tygodn. 
kato1.) Poznań, T. Daszkiewicz, 1871, w 8ce, 
str. 35. 
* - Człowiek i małpa. Ostatnie słowo Dar- 
wina. Studyum. (Oddruk z Przeglądu lwow- 
skiego.) Lwów, nakładem Seyfarths. i Czaj- 
kowskiego, 1872, w 16ce, str. 75. 50 cent. 
* PAWLIKOWSKI Mieczysław. Co się śniło 
pewnego razu panu Grelinkiewiczowi w Kra- 
kowie (s. co pan Laboulaye autor francuzki 
zasłyszawszy gdzieś, kazał śnić Anglikowi 
jakiemuś Jodocusowi w Londynie). (Odbitka.
>>>
z tenteL Kraju). Kraków, naklad Wyc1awn. 
Kraju, 187S. w 12ce, Itr. 50. 
'* _ Literatma jezuicka w Krakowie. (Od- 
druk z reulet. Kraju.) Kraków, druk Kraju, 
1878, w 16ce. Itr. li5. 16 cent. 
- Le Poesie di Teofilo Lenartowicz. Estratto 
della Rivista Europea. Firenze Tip. dell' Asso- 
ciazione via Volfouda 79 (1872), w 8ce, str. 8. 
(Tłomaczył Wołyński A. z feuletonu Krajn.) 
- * Pseudo-plotki i prawdy spisane przez 
Pseudonima. (Odbitka z Kraju.) Kraków, nak1. 
Wydawn. Kraju, 187], w 8ce, Str. 214 i karta I. 
l złr. 
* - Ultramontanie i moderanci. (Odbitka 
z Kraju.) Kraków, nakład Wydawn. Kraju, 
1871, w 12ce, str. 60. (Przeciw J. Szujskiemu 
i X. Golianowi Zyg.) Porównaj: Mazur. 
'* PAWŁOWSKI Fr. Psałterz czyli Księga 
:psalmów z przydatkiem pieśni biblijnych, 
które w brewiarzu rzymskim przychodzI) i 
trenów Jeremiaszowych, krótkim komenta- 
rzem objaśnił..... Scholastyk kated. przemy- 
ski. Tomów III. Kraków, Wyd. dzieł katol, 
druk Korneckiego, 1872, w 8ce; Tom l, str. 
LI i od 53-544 j III; Tom II, str. li46 i kart 
2; Tom III, str. 3S3 l kal't 2. 
PAWŁOWSKI P. Marya uwielbiona w litanii 
loretańskiej czyli :N:abozeństwo majowe do 
Najśw. Maryi Panny, obejmujące wykład lita- 
nii loretańskiej. Warszawa, 1872. 50 kop. 
PEAL (ksią,dz). Zbiór nabożeństwa od naj- 
wyższych pasterzy Kościoła św..zatwierdzony, 
z poprzedzajl}cemi naukami o odpustach, dla 
pożytku duchownep:o bogobojnych katolików 
ż 10 wydania przełożył X. S(narski) D. Wil- 
DO, n.aklad S. Neumanna, druk Cotty w War- 
ezawie, 1872,.w 8ce, Itr. 642. 
'* PĘKALSKI P. Uwagi nad podaniem o lta- 
1'0dawnej pieśni "Bogarodzica" BW. Wojcie- 
chowi przyznawanej, napisał ksią,dz..... Dr. 
św. Teologii. (Osobne odbicie z Roczn. N. 
M. T. N. Krak.) Krak6w, 1871, w Bee, Itr. 
82. 20 kop.. 
PERLBACH Max. (aus Danzig). Die i1tere 
Chronik von Oliwa. lnaug. Dissert. zur Erlan- 
gung der philos. Doctorwurde an der Univ. 
Giittingen. Gottingen, Druck der Univ. Buch- 
druckerei von E. A. Huth. 1871, w 8ce, str. 
174. 
PERRAUL T Karol. Czerwona czapeczka, ob. 
Czapeczka. 
PERREYERE H. lks.). Dzieci chorych. Prze- 
kład z francuzkiego. Warszawa, skład u Ge- 
beUlnera i Wolffa, druk Ungra, 1872, w 16ce, 
Itr. 289 i rej. 60 kop. 
PESZKE Józef (z Kalisza, ur. 18ł5). Expe- 
1'iJnenteler Beitrag zu den Deueren Untersu. 
chungen iiber das Wundfieber. Inaug. Dissert. 
!łreslau, F. W. Jungfer, 1871, w 8ce, str. 84 
1 karta 1. 


- 61 


PETISCUS A. H. Olimp czyli Mytologia Gre- 
ków i Rzymian, z dodatkiem wiadomośoi O 
bóstwach egipskich, północnyoh i indyjskich, 
słuz,!ca tak dla użytku dorosłej młodzieży, 
jako tez artystów i wyższych naukowych in-- 
stytuayj,. przez. .. .. przekład z niemieckiego 
Wład. Zerom ski ego (z wielu rycinami, zapo- 
wiedziane w Warszawie 1873). 
PETERSEIM M. mustrowany cennik z fabryki 
machin.i narzędzi gospodarczo. rolniczych M. 
Peterseima w Krakowie. Kraków, w litogr. 
M. Salba, 1872, w 8ce, str. 28 i 3. 
PETOEFI. Janosz Witeż. Przekład z OrY- 
ginału madziarskiego przez Sewerynę z Żo- 
chowskich Ducbińsklj. Warszawa. 1871, w 8ce, 
str. 40. 40 kop. 
Pettenkofer. O powietrzu, obacz: Jerzykow. 
ski Sł. . 
Pelycya o obronę krajowQ. Adres do Sejmn. 
Lwów, w drukarni K. Gromana i Spółki (1871), 
fol., l karta. 
Piast. Pismo rolniczo - przemysłowe. Rok 
III. Redaktor J. Cbociszewski, później' Kra- 
ziewicz. Poznań, 1871, w 8ce, str. 280. 15 sgr. 
* Piast. Kalendarz historyczny na r. 1872. 
Rok IV. Lwów, V oge1. 40 cent. 
* PICHOR Stefan. Noworocznik teatralny 
na r. 1873 wydał..... Inspicient Teatru kra- 
kowskiego. Kraków, w drukarni Leona Pasz- 
kowskiego, 1873, w 8ce, str. 19. 
Pielgrzym. Pismo religijne dla ludu. Pel- 
plin, red. X. Kenel', naklad J. N. Romans. 
1868-1870, w 4ce; Rok III. 1810, Nrów 22; 
Rok IV. 1871. (Ze 
miercią redaktora w Paź- 
dzierniku 1871 zawieszone.) Porównaj: Keller. 
PIENI
ŹEK Czesław. O autorkach polskich, 
a w szczególności o Sewerynie Duchińskiej. 
Trzy odczyty na cel dobroczynny w d. 21, 
24 i 28 Listopada 1871 r. w Dreznie. Poznań, 
w drukarni L. Merzbacha, I!kład u Seyfartha 
j Czajkowskiego we Lwowie, 1872, w 16ce, 
str. 85. 50 cent. 
'* PIEŃKOWSKI Karol. Powieści: Garbusek. 
Pamiętnik młodej kobiety, Następstwa. Lwów, 
nakładem Wydawn. Bibl. powieści i roman- 
sów, drukiem K. Pillera, 1873, w 8ce, str. 
811. l złr. 80 cent. 
* - Rozmowa szw8,czki z gwiazd,!. Obra- 
zek dramatyczny. Lwów, nakładem autora, 
K. Wild, drukiem K. PilIera, 1872, w 8ce, 
str. 16. 20 cent. 
.. Pierścień (Nieprzepłacony) czyli Kto szczę- 
ście ma, wiedzie oblubienicę do domu. Po- 
wiastka dziwna o ubogim szewczyku a Zuli- 
mie córce tureckiego sułtana. Wadowice, druk 
i nakład Franc. Foltyna, 1872, w 16ce, str. 84. 
Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce. 
Warszawa, W. Lange, druk Cotty, 1872. 
Pieśń o Męce Chrystusa Pana, którą.. przy 
grobie Pańskim zwykli śpiewać pobożni. War- 
szawa, Czerwiiiski i Sp., 1872. a 1Ja kop.
>>>
Pieśń o calej Męce Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Warszawa, W. Lange, druk Cotty, 
1872. 
Pieśń nowa o całej Męce Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i o boleśCiach Najśw. Matki 
Boskiej. Warsznwa, W. Lange, druk Cotty, 
1872. 
Pieśń o Najśw. Maryi Pannie. Warszawa, 
W. Lange, druk Cotty, J872. 
Pieśń do Najśw. Maryi Panny w obrazie 
Leżajskim cudami 8łyn'icej. Warsz!1,wą, W. 
J,ange, druk Cotty, 1&72. 
. Pieśń do Najśw. Panny :Maryi Piekarskiej. 
Warszawa, W. Lange, druk Cotty, 1872. 
Pieśń nowa o ostatecznym sądzie Pańskim. 
Warszawa, W. Lange, druk Cotty, 1872. 
Pieśń o Wniebowzięciu Najśw. Maryi Panny. 
Warszawa, W. Lange, druk Cotty, 1872. 
Pieśni kościclne dla młodzidy szkolnej 
Wyd. nowe, poprawne i powiększone. W dru- 
karni Franc. Foltyna, 1872, w 12ce, 8tr.155. 
(Na okładce tytuł: Śpiewy kościelne.) 30 cent. 
* Pieśni majowe na cześć Matki Najświęt- 
szej. Kraków, druk Czasu, 1872, w 12ce, 
kart 2 nieliczb. 
Pieśni o Najśw. Pannie Maryi Rózańcowej. 
Warszawa, W. Lange, druk Cotty, 1872. 
Pieśni (Cztery). 1) Klęcząc. w Ogrojcu;
) 
Nabożne pozdrowienie; 3) Posłuchajcie pro- 
szę; 4) Ach mój Boże l Warszawa, W. Lange, 
druk Cotty, 1872. 
Pieśni cztery nabozne. Warszawa, W. Lan- 
ge, druk Cotty, 1872. 
. Pieśni (Pięć). l) Gdy ja sobie; 2) Matko 
ukochana; 3) Gwiazdo morza; 4) Salve Re- 
gina; 5) Sam, sam, plj,tniczkowie. Warszawa, 
W. Lange, druk Cotty, 1872. 
Pieśni (Trzy). I) Przezacna księżna; 2) 
Bądźże pozdrowiona; 3) Żegnam cię mój świe- 
Cie. Warszawa, W. Lange, druk Cotty, 1872. 
Pieśni (Trzy). l) Wspomnijmy; 2) Gdzie 
jest Jezus?; 3) Książe niebieski. Warszawa, 
W. Lange, druk Cotty, 1872. 
* PIĘTAK Leonard. Kto ma być poczytany 
za kupca, według powszechnego niemieckiego 
kodeksu handlowego, z uwzględnieniem kode- 
ksu handlowego francuzkiego. Lwów, nakła. 
dem autora, w drukarni J. Dobrzańskiego, 
1871, w 8ce, str. 74. 60 cent. 
PIETKIEWICZ Antoni. Oficyalista, powieść 
przez Ad. Pługa. Tomów III. Warszawa, na- 
kładem i drukiem S. Lewenthala, 1873, w 8ce, 
Tom I, str. 231; Tom Il, str. 281; Tom III. 
str. 300. 16 złp. 20 gr. 
* PIETKIEWICZ Apollinary. Meteorologia 
przez..... (Ułożona według Kamtza i pomno- 
żona według dzieła Schmidta.) Kraków, w ąru- 
karni Uniw. Jag., 1872, w 8ce, str. VII, 000 
i V tabl. w lit. Salba. 8 złr.; 6 mb. 
- Torf na Ukrainie. Warszawa, w dru- 
karni Gazety polskiej, 1872. 


..-. 68 


PłETRASZEWSKI Ignacy. Dzissitlcioletni. 
podróż po Wschodzie. WanzĄwa, nakładem 
Redakcyi Opiekuna domowego, w drukarni 
Jaworskiego, 1872. 
* PIETRASZKIEWICZ Ksawery_ O potrzebie 
i pożytku nauk przyrodniczycli w ruchu po- 
wszechnej cywilizacyi. Odczyt miany w Mu- 
zeum techniczno-'Przemysłowem krakowskiem 
dnia 5 Lut
go 1871 przez..... Kraków, autor, 
druk Czasu, Gubrynowicz we Lwowie, 1871, 
w 8ce, str. 16. 15 kop. 
* PIETRZYCKI Edward. Nauka teoretyczna 
i praktyczna rachunkowości kupieckiej, poje- 
dyńczej i podwójnej. Tom l. Dział teorety- 
czny. Tom II. Dział praktyczny. Lwów, Sey- 
fahrt i Czajkowski, 1872, w 8ce, Rtr. VI i 250. 
Tom l. l mb. 10 kop,; Tom II. 2 rub. 25 kop. 
* - Nasze miary i wagi Ilowe, podr!jczna 
ksiQżka do użytku w handlu i pl'zemyśle. 
Lwów, nakład Księgarni polskiej, 1873, z 95 
tabl. 
PIETZSCH Karol. Cennik machin i narzędzi 
rolniczych z fabryki i odlewarni..... we I,wo- 
wie. Lwów, druk M. Mohra, 1872, w 80s, 
kart nieI. 6. 
'" PILAT Roman. O literaturze politycznej 
Sejmu czteroletniego (1788-1792) napIsał..... 
Docent historyi literatury polskiej przy Uniw. 
lwows. Lwów, Gubrynowicz i Scłnnidt; Kra- 
ków, w drukarni L. Paszkowskiego, 1872, w 
8ce, str. VI, 211 i kart 2. (Odbito z przegltdu 
polskiego 100 egzempI.) 2 złr. 20 cent. 
'" PILAT Tadeusz. O metodach zbierania 
dat do siatystyki żniw, napisał..... ob. Praw 
Doktor. Lwów, nakład Tow. gospod., 1871. 
w Bce, str. 90. 
* - O mi(jskich biórach statystycznych i 
urządzeniu takiego bióra we Lwowie. (Prze- 
druk z Gazety lwowskiej.) Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1871. 
* PILlŃSKI Tadeusz. Bezkrólewie po Zyg- 
muncie Auguście i elekcya króla Henryka. 
przez..... (Z przedmowt Stan. Tarnowskiego.) 
Kraków, Himmelblau, druk Uniwers., 1872, 
w Bce, str. XXXII i 112. 2 dr. 
PINARD X. Pokarm duszy chrześciańskiej. 
Rozmyślania bolesnej męki Jezusa Chrystnsa, 
z dodaniem modlitw do Spowiedzi i Kom- 
munii św., oraz dwóch sposobów słuchania 
Mszy św., przez..... (Przekład z francuzkiego.) 
Warszawa, Michał Glueksberg, 1873. 82'/. kop. 
- Rozmyślania bolesnej śmierci Jezusa 
Chrystusa, z francuzkiego. Warszawa, nakład 
M. Glucksberga, 1873. 82'/. kop. 
PISAREW. Szkice z dziejów pracy, przekł. 
z l'ossyjsk. Rabiński. Warszawa, nakład red. 
PrzegI. tygod" 1873, w 16ce, str. 185. 40 kop. 
* Pismo .święte w8zystko Starego Przymio- 
rza, żydowskie i polskie (po polsku i po 
hebraJsku). II. Czcści. Wiedeń, nakład A. Rei- 
charda i Spółki, 1871, w 4cej Część L, str..
>>>
- 69 - i C1e'6 II., od str. 661-1384 j nie... po 
1 kllł'Cie. Opr. w skórk" I mb. 46 kop. 
· Plan stoł. mialta Lwowa z uwzglednie- 
niem nowych nazw ulic i placów. Lwów, K. 
Wild. 1872 duty arkusz w ozdobn,! okładke 
złolony, z berbami miasta i kraju. oraz tekst 
w 8ce, str. 28. (Wyd. 500 egz.) 1 złr. 
. Plan premiowania Ilospodarstw wzoro- 
wych. Lwów. nakład Towarzystwa gospodo 
galio., druk Zakładu narod. im. Ossoł., 1872, 
w 8ce, str. 14. 
PLĄSKOWSKI (Dr.). Kazuistyka psychiatry- 
czna. Utopienie dzieeka w szale pijackim prze- 
lotnym (Delirium furihundum) z chwilow, 
utrat'ł nmowiedzy. Dochodzenie s'łdowo-Iekar- 
skie o w'łtpliwym stanie umysłu, w sprawie 
Jana S. obwinionego o utopienie czteroletniej 
Iwej córki. (Odbitka z Gazety lekarskiej,) War. 
IlUwa, 1871, w 8ce, str. 8. 25 kop. 
- Kazuistyka psychiatryczna. Zabójstwo 
własnego dziecka przez uduszenie. czy było 
rozmyślne. czy w obłąkaniu spełnione? Docho- 
dzenie s'łdowo-Iekarskie w sprawie przeciwko 
Franciszce K. o dzieciobójstwo obwinionej. 
(Odbitka z Gazety lekarskiej.) Warszawa, 1871, 
w 8ce, str. 11. 25 kop. 
PLATER Władrsław. Compte rendu de la 
Commission des snbsides pour lee elevee polo- 
nais en Snisse. (7me anmie.) Ziirich, 1871, 
fol., l str. 
- Dziennik Czas i muzeum narodowe w 
Rapperswyl(u), przez założyciela tego zakładu. 
Ziirich, druk J. KOBBobudzki
go, 1872, w !:!ce, 
Itr. 8. 
- :Mowa na posiedzeniu Towarzystwa histo- 
ryczno-literackiego w Paryżu dnia 6 Grudnia 
1871 r. Paryż, druk L. Martinet, w 4ce, str. 4. . 
_ Musee national historique de la Polo- 
gne. Rapperswyl, 1871, w 4ce, 1 str. 
- Zdanie sprawy z fundacyi pomnika i 
D1uzeum w Rapperswylu. Drezno, druk J. J. 
Kralzewskiego, 1871, w 4ce, 1f2 ark. 
PLATON. Dzieła. Tom. II. zawierajqcy prawa. 
Ze
zyt I. Przekład z greckiego przez A. Bro- 

ikowskiego. Wrocław. nakładem J. Priebat- 
Icha, 1871, w 8ce, str. 146. 90 kop. 
PLAUT. Komedye (Aulularia, Mostelaria, 
Trinummus. Capteivei). przełożył Dr. Jan 
Wolfram Prof. Szkoły głównej w Warszawie. 
Poznań, nakład Bib!. Kórnickiej, 1872, w 8ce. 
Itr. 483, z portr. tłomacza. 1 ta!.; na ozdobo 
pap. I tal. 15 sgr. i na najlepszym egzempl. 
60 wybito po l tal. 20 'gr. 
. PLOETZ K. Metoda najnowsza i. najpra- 

czniejsza nauczenia sie jtjzyia francuz- 
kiego p
dko, łatwo i 
runtownie bez pomocy 
lIauczyciela. Cześć I l II. Lwów, H. Bodek, 
druk Zakł. im. 08łoliń., 1872, w 8ce, str. 156. 
2 dr. 
Płacz ł narzekanie Ojc6w Bwitjtych w otchla- 
lIiach zOltaj'lcych bliako 
 łat. Za po.wo- 


leniem Zwierzchno'ci duchownej. Mikotów, 
T. Nowacki, 1871, w 8ce, str. 21SG. ł sgr. 
'" Pochodnia. Dwutygodnik poświ
cony kwe- 
styom naj!ywotniejszym ekonomicznym. spo- 
łecznym, literackim i artystycznym. Redakto- 
rowie Wołowski i Gumowski. Kraków, nakło 
W. .Tomaszewil:za. w drukami Korneckiego, 
1872, w 4ce, Nrów 6. Kwartalnie I złr. 10 cent. 
. Początki języka niemieckiego dla wyz- 
szych klas szkoł ludowych. Wiedeń, sprzed. 
ksi'łg szkol, druk K. Goryszek, 1871, w 8ce, 
str. 279. 25 cent.; opraw. 70 cent. 
Podarek dla czcicieli Maryi czyli Godzinki 
na główniejsze uroczystości N. Maryi PaJiDY, 
napisał ks. A. K. Warszawa, 1872, w 16ce, 
litr. 80. 
Pod twoją obronę, modlitwy dla dziatek. 
WarszAwa, Czerwiński i Sp. (1872). . Broszur. 
7 1 / 2 kop.; opraw. w tekt. 15 kop. 
PODLEWSKI Piotr W. Człowiek pOBtepowy 
moralnie duchowo i religijnie, przez k8iędza.... 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1878. 
. - Dzieła..... (Spis). Kraków, druk Kor- 
neckiego i Sp. (1872), w 8ce J str. 15. 
PODLEWSKI Wład. Wspomnienie II: podrózy 
po Kaukazie. (Odbitka z Tyg. illustr.) Wal'. 
lizawa, druk J. Ungra, 1872. 
* PODOLSKI A. E. Pamiątka 25-1etniej ro- 
czniey wst'łpienia Da Stolico Apostolsk'ł Ojca 
św. Piusa IX., wydał A. E. Podolski. Lwów, 
Red. Przegllłdu lwows., 187l, w 8ce, str. 60. 
I złr. 50 cent. i 2 zł.r. 
Pedręcznik praktyczny kommunikaoyjDY J 
dotycz'łCY przepisów pocztowych, kolei żela
 
znych i telegraf6w, z dodaniem przepisów 
opłat 8templowych, ztJbrany ze !rodeł urztj- 
dowycb i ułof:ony przez H. R. urzednika pocz
 
towego. Wal'flzawa, nakład S. Winiarskiego, 
Skład mater. piśmienn., 1871, w 16ce, str. 80. 
20 kop. 
* Podr6ł po światach gwiaździstych (wier- 
szem) przez D. P. Stanisławów, druk Jana 
Daszkiewieza, 1871, w 8ce. 
* PODSTRAŃSKI J. B. Kieszonkowy Błownik 
polsko-czeski, ułożył..... Praga, 1871. 
· POKORNY Alojzy (Dr.). Mineralogia dla 
młodzieży polskiej niższych klas gimnazya!': 
nych i realnych, ułotona przez Lud. Rzepec- 
kiego. Praga, nakład Fr, Tempskego w Pra. 
dze, druk J. Fuchsa w Pradze, 1872, w 16ce J 
str. 164, z 164 drzeworytami. 80 cent. 
. _ Zoologia dla użytku młodzieży niz- 
szych klas gimnazyalnych i realnych, podług 
jede.uastego wydania niemieckiego oryg. i cze- 
skiego przekladu Prof. Jehliczki, ułożona 
przez L. Rzepeckiego. Wydanie drugie, z 503 
drzeworyt. Praga, nakładem Fr. Tempskego, 
1872, w 16ce, str. Xl i 866. I złr. 40 cent. 
* POKRZYWKA Sebastyan. Fraszki (wier. 
szem). Kraków, Dakładem autora, S. A. 'Krzy- 
żanowski, w drukarni W. Korneckiego, w 160e J 
str. 49. 40 oent. .
>>>
- 70 - 
· POKUTYŃSKI F. S£czegóły konstrukcyi 
stolarskich przy budowach przeprowadzanych 
.przez Towarzystwo galicyjskie wyrobn cegieł 
Inaszynowych i przedsiębiorstwa budowli pod 
kierunkiem...._ Dyl'. Tow., był. Prof. budowo 
w lnstyt. techn. w Krakowie, Członka Tow. 
nauk. etc. Zeszytów VII. Lwów, autor, 1870 
-72, fol., 1 karta spisu Zeszytów; każdy 
Zeszyt po 6 tablic i po l karcie spisu. (Odbite 
w kilkunastu egzemplarzach.) 
POL Wincenty. I!oia krynica. Drezno, druk 
J. I. Kraszewskiego, 1871, w 8ce, str. 16. 
'" - Mohort przełożony przez Hola (GoUa) 
na cze
kie r. 1872. 
* - Obrazy z życia i natury. Serya II: 
Północny Wschód Europy, z mappą i trzema 
tablicami. Kraków, Trzecieski, druk Uniwers., 
1871, w 8ce, str. 367 i tabl. 3. 2 złr. 
- Pan Starosta Kiślacki, tradycya myśliw- 
tka przez autora Mohorta. Poznań, .J. Żupań- 
ski, druk Kraszewskiego, 1873, w 8ce, str. 75 
i portret (Korzelińskiego zamiast Pola). 2 tal. 
* - Pieśń JanuszowĄ o Krakusowym gro- 
dzie. Kraków, nakładem J. Czecha księgarza, 
w drukarni Uniwersyteckiej, 1873 (72), w lUce, 
str. 16. 40 cent. 
* Polacy w Wiedniu. Komedya parlamen- 
tarna w 5 odsłonach, bez zakończenia, przez 
C. D. Lwów, w drukarni K. Gromana, 1871, 
w 8ce, str. 15. (Stanowi część zbioru: Demo- 
krata polski.) 10 cent. 
POLACZEK. De l' opportunite des grandes 
operations par le Dr..... ex-chirurgien de la 
garde nntionale de la Seine. Pans, Adr. Dela- 
haye, 1872, w 8ce, str. 65 i I. 
* POLlŃSKI J. Biblioteka stenograficzna, 
zawierająpa kompletną nauktl stenografii pol- 
skiej J. Polińskiego. Lwów, nakładem autora, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk M. Poremby 
i litogr. Kostkiewicza, 1871, w 8ce, str. 164. 
(Wyd. w 400 egzemp.) 4 złr.; prenumer. na 
rok 1872: 1 złr. 50 cent. 
Polityka samobójstwa. U wagi nad pisemkiem: 
ii Polska i Rossya w 1872 r. przez b. Członka 
ady Stanu Królestwa Polskiego." Drezno, 
1872. Poznań, nakład J. Żupańskiego, w dru- 
karni Marxa, 1872, w 8ce, str. 39. 7'/2 sgr. 
- Toz. Tamże, edycya druga, także r. 1872. 
(Przeciw Kfzywickiemu K.) 
POLKOWSKI Ignacy (ks.). Bydgoszcz. Kilka 
historycznyeh wspomnięń o zamku i mieBcie. 
Odczytał na dochód Ochronki bydgoskiej. 
Poznań, Daszkiewicz, 1872, w 16ce, str. 100. 
16 sgr. 
- Czterowiekowy jubileusz urodzin Miko- 
łaja Kopernika w Toruniu d. 19 Lutego 1873 
roku, spisał..... Naklad Komit. Kopernikowego, 
drukiem J. B. Langiego w Gnieznie, 187
, 
W 4ce, str, 63. 
, - Kopernik'ijana czyli Materyały do pism. 
i życia Mik. Kopernika. Tomów liI. Tom I. 
Gniezno, druk i skład u J. B..Langiego, lf!7i
, 


w 8ee, str. VI i 344. (Edycya w 500 egzemp.) 
2 tal. 
- Żywot Mikołaja Kapernika przez ka..... 
Członka Tow. przyj. nauk w Poznaniu. Gnie- 
zno, drukiem J. B. Langiego, uJ. Langiego, 
1873, w 8ce, kart 3, str. V i 363. 2 tal. 20 sgr_ 
i ot Polska wobec Sławiańszczyzny i Europy 
'18iO. Kraków, nskład autora, Baumgardten, 
druk Budweisera, 1871, w 8ce, str. 24, 25 cent. 
* Położenie (Nasze obecne). Słówko na cza- 
sie. Lwów, nakład Gromana, druk Dobrzań- 
skiego, 1872. 
* Pomniki Krakowa. Sztuka i starozytność. 
Zeszyt I. Kraków, wydanie, własność i nakład 
Towarzystwa naukowego krakowskiego. 1872. 
(Cztery fotodruki) w 4ce. 3 dr. 
PONIŃSKI Adolf (hr.). Ueber den Verkehr 
der Geister des Jenseits mit den Menschen. 
Zweite Auflage. Leipzig. Kasprowicz, 1872. 
w 8ce, str. 85. 12Y2 sgr. 
* POPIEL Antoni. Jedwabnictwo czyli Pra- 
ktyczna nauka uprawy, rozmnażania i piel
- 
gnowania drzewek morwowych i produkcyi 
jedwabiu, przez..... Członka Rady gosp. oddz. 
lwowa. i Członka Igo Tow. jedwabno galic. 
w Brzeżanach. Dwie Części. Kraków. nakład 
autora, druk W. Korneckiego, 1873, W Sce. 
str. 44 i kart niel. 2. 
* POPŁAWSKI Jan. Ode, quam m. rev. D. 
D. Jos. Aloj. Pukaiski Epis. Tam. etc., dum 
secunditias sui sacerdot;ii celebraret, CIeruI 
per dioecesim curatu8, a sa effigiem ejua in 
marmore expressam in 8edibus Consistorii 
collocando, in tesseram Buae intimae gratitu- 
dinis et profundae venerationis decantavit. 
Sensa adumbrante...... "urato in Niegowiec. 
Tarnoviae, sampt. Cleri dioeces" typ. Rusi- 
nowski, 1871, w 4ce, kart 2. 
POPOW K. A. O herbacie i przygotowania 
jej przez Ros8)"an w Chinach, skreBliJ:..... 
radca handlowy. Z dodaniem Cennika herba- 
ty Fuczańskiej własnego przygotowania domu 
handlowego braci K. i S. Popowych. Wał'- 
szawa, druk J. Cotty, 1872, w Sce , Itr. 30. 
Poradnik gospodarczy. Tygodnik przemy- 
słowo-rolniczy dla górnego Szląska, W. KI. 
Poznańskiego, Pros, Austryi i Galicyi. Kró- 
lewska Huta, wydawca K. Miarka, red. Teod. 
Werner, 1872, w 4ce. Rocznie 20 8gr.; cena 
w Austryi kwartal 50 cent. 
Poradaik zbawienny. Ksil)żeczka do naba- 
żeństwa dla Chrześcisn katolików. Wydanie 
nowe. Mikołów, T. Nowacki, 1871 , 11' 12c8, 
str. 504. 9 sgr. 
PORĘBSKI Ani. i FILlPKOWSKI Kaz. Rocz- 
nik na rok zwyczajny 1871, Wydawcy.... Pe- 
troków, druk F. Bełchatowskiego. Rok I. 
Warszawa, u Gebethnera i woura, 1871, 11' 
Sce, k. niel. 28, str. 145 i l, drzewor. 2. 
(Przewaznie obejmuje opi8 Piotrkowa przes 
:ĘzecilniQwekiego.) 46 kop. .J-'
>>>
- Rocznik Petrokowski na rok przestępny 
]872. Wyd. Ant. Porębski. Rok II. Piotrków, 
L. Cobn; skład u Gebethnera w Warszawie, 
1872, w 8ce, str. 228. 30 kop. 
'- Toż na rok zwyczajny 1873. wydawca 
Ant.. Porębski. Rok III. Warszawa. n M. 01'- 
gelbranda; Piotrków, druk F. Bełchatowskiego, 
1873, w 8ce t k. 22 nici. i od str. 45 do 215 
i 1 ark. ogłoszeń. 30 kop. (Obejmuje: Z. 
Chodyński: Kościół Franciaz. w J;io
rkowie; 
Parczewski J. : Hieronim Bużeński podskarbi; 
Swieżowski J.: Długosz jako zbieracz podań; 
Tworkowski Fr.' Rachuba czasu u Słowian; 
Plenkiewicz R.. Z wycieczki w Tatry; Kański 

 W. Spis ludności w Piotrkowie; Neufeld 
J. O.: O pokarmach.) 
PORTO Leonard Mauricio. Święta droga krzy- 
źowa błogosławionego .... Z włoskiego tłu- 
maczona. Opole, u A Moesera, 1673. 1 sgr. 
S fen 
· Porządek jazdy itd. Lwów, nakładem' 
Bauera, 1871, w 16ce, str. 16. 20 cent. Obacz 
pod Bauer. 
· Posiedzenie obiorcze Arcybractwa miło- 
sierdzia i Banku pobożuego w Krakowie, 
w dniach 3 i 4 Maja 1872 r. odbyte, tudzież 
1Idanie sprawy z czynności Arcybractwa mi- 
losierdzia i Banku pobożnego w Krakowie, 
z czasu od I Maja 1869 do l Maja 1872 r. 
na posiedzeniu obiorczem w d. 3 i 4 Maja 
1872 r złożone. Kraków, nakładem Arcybl'a- 
dwa miłosierdzia i Banku pobożnego, druk 
Czasu, 1872, w 4ce, str 60 
Postanowienie o wzajemnem ubezpieczaniu 
budowli od ognia w guberniach: Warszaw- 
skiej, Kaliskiej, Kieleckiej, .Łomżyńskiej, Lu- 
belskiej, Petrokowskiej, Płockiej, Radomskiej, 
Suwałkskiej l Siedleckiej Kalisz, druk W. 
Hindemith, 1871 
.. Potrzebie (O) zakonów z okazyi broszury 
.p. t.. "Co nam po zakonach," (p. W Miłkow- 
IlIkiego). Kraków, 1872, rozważył J....f .Ł.......i 
{lJętowski ?). Kraków, nakład Jerzego Obrat- 
echaya, druk Korneckiego, 1872, w 8ce, str. 
(7. 
· POTWOłłOWSKA Helena. Zemsta królo- 
weJ. Poznań, nakładem Leitgebera, druk De- 
ckera i Comp" 1872, w 8ce, str. 45. 7 ' / 2 sgr. 
Obacz Dickens. 
.. Powiastek (Dwanaście) dla młodzieży. Kra- 
ków, S. A, Krzyżanowski, druk W, Kornec-, 
kiego, 1873, w 24ce, str. 8, 79, 80. 45 cent.; 
karton. 55 cent. 
Powiastki i bajki dla dzieci, z obrazkami. 
Poznań, nakład Chociszewskiego. 1873. str., 
64. 2 sgr 
Pewieści Starego l Nowego Testamentu we- 
.dłag Wulgaty, tłumaczenia Wujka. Warsza- 
wa, 1871, w 12ce. 60 kop. . 
PRĄDZYŃSKI Edward. O prawach kobiety. 
Warszawa, autor, u G. Sennewaldll. 1878,: 

. Sca, str 381_ 10 zlp. . .  


- 71 


PRAGER R. L. N.7. Catalogue d une col- 
lection precieuse de livres et portl'aits rares 
et curieux concernant la Pologne, la Russie 
et les autres pays Slaves etc. Berlin, N. 138 
Lintenstrasse, impr. Gustav Lange, 1873, 
w 8ce, str. 37. 
Prawda (tygodnik). Redaktor ks. Kamiński. 
Katowice, 1871, fol. Kwartal. 12% sgr. 
* Prawda, pismo literaturno-polityczne. Rocz- 
nik IV- VI. Lwów, 1871-78, red Aleksan- 
der Ogonowski drukiem Stauropigii, w 8ce. 
(W ydaw. miesięcznie zeszytami.) Roczn. 4 złr. 
.. Prawidła ochrony osobistej od cholery, 
zalecone i ogłoszone przez komisYł zdrowia 
Rady miasta Krakowa. Kraków, druk Czasu, 
1872, w 12ce, str. 8. 
· Prawnik (tygodnik wychodzi co' środę). 
Właściciel, wydawca i odpow. redaktor Dr. 
Jgn. Czemeryński. Rok I. Lwów, druk Dzien. 
lwow. pod zarządem A. Skerla, 1870, w łce. 
Rok II-IV, r. 1871-73, w 4cc. (Wyd. w 500 
egzempl.) EocEnie 5 złr. 
* Prawo przed siłł, czyli najłatwiejszy spo- 
sób pO{Jrawienia bytu narodowego i wyzwo- 
lenia Się z pod jarzma i przemocy finanso- 
wej Judaizmu, nadto Uwagi nad broszurą
: 
"Odpowiedź na oLron,ę 
ydów" wydanł wsku- 
tek wyszłej br08zU1'y w Krakowie: ,,
ydzi 
w Polsce w zastosowaniu sit! do przeistocze- 
nia Sukiennic" i Odpowiedź P. H. Ordyniec 
na jego broszurt!: "Kwestya ludu starozakon- 
nego w Polsce," napisał Polak. Kraków, na- 
kładem autora, S. A. Krzyżanowski, druk W. 
Korneckiego, 1872, w 8ce, str. VIII i 64. riO 
cent. 
PRAŹMOWSKA Ter. Nie 'W por{!, powieść. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk Gaz. po!.. 
1871, w 8ce, str, 160. l rub. 
PREIS (Sierp.Polaczek). Kalendarz katolicko- 
polski II drzeworytami na r. przes
pny 1872. 
z wykazem jarmarków w W. Ks. Poznańskiem, 
Prusach Wschodnich i Zachodnich, jakoteż i 
Szlązku itd. Toruń, 1872. w 16ce, str. 100.. 
· Preliminarz sumaryczny funduszu indem- 
nizacyjnego dla Galicyi wschodniej na rok 
słoneczny 1871. Lwów, 1871, w 4ce, str. 62. 
.. - Toż na r. 1872, tamże 1871, w 4ce, Itr. 
62. 
· Program m des MilitBir-Lebrkurses in Lem- 
berg. I.wów, 1871 
* Program pierwszeJ szkoły praktycznej go- 
rzelnictwa w Galicyi. Lwów, 1871 
* Projekt budżetu dochodów I wydatkow 
M. Krakowa na rok 1871 ułożony przez sek. 
cyą skarbową Rady mleJskiPj, na zasadzie 
przedłożeń Magistratu wniosków sekcyi i .. 
chwał Rady wiejskiej w Krakowie. Kraków, 
druk Uniwers., 1871, w (ce, str SS. 
· - Toż, na rok 1872. Kraków, druk Czasu, 
1872, w 4ce , str SI, 
. * - Tqż, na rok 1873 uło!ony przez lek- 
cyt .karbowł Rady miejskiej, na zlIIIadzio
>>>
przedłozeń Magistratu wniosków sekcyi i a- 
chwał Rady miejskiej. Kraków, druk CZ88U, 
1878, w 4ce, str. 80. 
· Projekt regulaminu obrad dla Rady powia- 
towej Brzeskiej. (Podpis. prezes Wł. D,bski.) 
Kraków, 1871, w 4ce, str. 8. 
* Projekt statutu Akademii (w miejsce ma- 
nuskryptu dla członków Towarzystwa układał 
J. Majer) b. w. m. r. i dr. (Kraków, druk 
Uniwers., 1871), fol., k. 2 nieI. 
Projekt do ustaw banku i pralni wełny 
spółki akcyjnej firma "Progress" w Bydgosz- 
czy. Pelplin, druk S. Romana, b. w. r., (1872,) 
w 8ce, str. 15. 
Projekt do ustaw banku wzsjemnych ubez- 
pieczeń na życie. Poznań, F H. D88zkiewicz, 
1872, w 8ce. 
Projekt do ustaw zrewidowany przez komi- 
.y, Towarzystwa pożyczkowego dla przemy- 
słowców m. Poznania. Spółka zapisana. Poz-' 
nań, nowa druk. Daszkiewieza, ]871, w 8ce, 
str. 14 i k. I 
· Projekt ustawy gminnej. Lwów, red. Pra- 
wnika, druk J Dobrzańskiego i K. Gromana, 
1872, w 8ce, str 25 (Odb. z Prawnika.) 25 c. 
· Projekt ustawy gminnej, u'ltawy o obsza- 
rach dworskich i ustawy o reprezentacyi po- 
wiatowej, ze zmianami, kt.óre wnosi Wydział 
krajowy w lwem sprawozdaniu z d. 16 'Sierp- 
nia 1812, L. 13214. Lwów, w 4ce, str 97. 
* Projekt ustawy obiegach hipotecznych 
w Galicyi i W. Ks. Krak. Lwów, Wild, 1871, 
w 8ca, str. 26. 85 cent. (Projekt ten ułozyli: 
Adam Bocheński radca są,du, Leonard Jarosz 
radca, Kopff Wiktor prezes słdu wyższego, 
Rydzowski And. adwokat i Szlachtowski Fe. 
liks adwokat.) 
· Projekt do ustswy ej słdach pokoju dla 
Królestw Galicyi i Lodomeryi zW. Ks. Krak. 
Lwów, K. Wild, 1871, w 8ca, str. 21. 20 c. 
* Projekt ustawy Slłdów gminnych. Kraków, 
autor, druk Czasu, }t'riedlein, 1871, w 8ce, 
str. 91. 1 złr. 20 cent. Obacz G6rski. 
· Promyczek (autografowany). Pisemko po- 
świ
cone młodzieży, a dochód w 20.'. na ko- 
rzyść pomocy koleżeńskiej gimnazyalnej. Od- 
powiedzialny redaktor i wydawca H. Tar- 
czyńJlki; Rzeczywisty redaktor Dr. Władyg
. 
Kraków, odbito w Zakładzie artystyczno.h-. 
tograficznym J. Brydaka i J. Bielikiewieza, 
1872-78, w 4ce, Nrów S. 
· Promyk, czasopismo illustrow. dla dzieci. 
Redaktor Wł Bełza. Poznań, 1872 i Lwów, 
Jłakładem F. H. Ricbtefa, 1872, w 8ce. Cena 
kwart. l złr. 60 cent. (Wydawane 0010 dni, 
nakład 500 egz.) 
Propositio cathedraliII ecclellae de Seyna 
vel AugW:ltovJen, Romae, 1872, 11 4oe, k. 2, 
(ref er Pek. Wierzbowski). 
Prop88itio metropolitauae ecc1811iae .Mobl- 
lov. Romae, 187.2, . 4ce, k. 2 (Boter. Ant. 
o Fijałkcnyaki). . , 


- '12 


* Protokoli der dritten ol-rlentliehea Genu- 
ral-Versammlung der Btimmfahigen Actionii- 
re der galizische.n Bank fur Handel und In- 
dustrie, welche am 29. Mai 1872 in Krakau 
abgehalten worden ist. Krakau, Druck von 
Leon Paszkowski, 1872, w 4ce, str. 11. 
.. Protok6ł czynności drugiego zwyczajnego 
ogólnego zgromadzenia akcyonaryuszów Ban- 
ku galicyjskiego dla handlu i przemysłu, od- 
bytego na dniu 81 Maja 1871 roku. Kraków, 
druk Czasu, 1871, w 4ce, Itr. 14 i VI. 
* - Toz, trzeciego, tamże. druk Leona 
Paszkowskiego, 1872, w 4ce, str. 10. Zara- 
zem: Zamkni
cie rachunków, w 4ce, k. 8 
niel. 
Protokóły p0!11edzeń rady administracyjnej 
wydziału wykonawczego tejże rady i rZłdu 
tymczasowego w Warszawie od 80 Listopada 
do 5 Grudnia 18S0. Poznań, nakład J. K. Żu- 
pańskiego, druk J. I. Kraszewskiego, 1872, 
w 8oe, str S5. 15 sgr. 
PRUSINOWSKI. Katalog ksiłzek wysokiej 
wartości pozostałych po ś. p. ks. proboszczu 
Prusinowskim, które dnia 4, 5 i 6 Listopada 
b. r. poczłwszy od godziny 9 rano w Pozna. 
lIiu, ulica Og..odowa Nr. 19120, za gotowe 
pienil!dze przez licytac;)'ą sprzedane hędł. 
Poznań, J. Lissner, druk F. H. Daszkiewicza, 
1872, w 8ce, st.r 220. Gratis. 
'" PRUSZKOWSKI Teofil. Wdowiec na wy- 
daniu, komedya w S aktsch wierszem. Kra- 
ków, autor, J. Czech, druk Uniwel
., 187S, 
w 8ce, str. 104. (Wyd. w 500 egz.) 1 złr. 
PRUTZ Hans. Gescbic:hte des Kreises Nell- 
stadt in Westpreussen. Danzig bai KsufmanD, 
1872, w 8ce, k.4, str. 289. 
Przeczucie (Bolesne) i marzenia (wierszem). 
Paryż, 1871. 
Przegląd katolicki (tygodnik). Rok IX-XI. 
Redaktor ks. Antoni Sotkiewicz. Warszawa, 
nakład redakcyi, ulica Senatorska Nr. 6, druk 
Czerwińskiego i Sp., 1871-1873, w 4ce. Kwar- 
tal. 2 złr. 10 cent.; w Warszawie roczniu 
5 rub. 
* Przegląd lekarski (tygodnik). Rok X-XII, 
1871-73. Kraków, nakładem Drów Lutostań- 
skiego, Grabowskiego i prot: Janikowskiego 
W r. 1878 red. Dr. Janikowski. Kwartalnie 
l dr. 50 cent. 
* Przegląd lwowski, pismo dwutygodniowe 
naukowo-literacko-polityczne. Red. E. PodoI- 
tIki. Rok I, 1871. Lwów, nakład redakcYJ. 
druk Zakł. im Ossol., 1871. w 8ce. Rok II. 
1872; Rok m. 187S. Półrocznie 4 złr 
· Przegląd polski (mlesl!!cznikJ. Rok V - VIl. 
1871-73. Redaktor Lud. Powidaj (Wllpółre. 
dakcya Stan Tarnowski. Stan Koźmian. 
Józ. SZUJski, autorowie znamieniteJ Teki Stań- 
czyka.) Kraków, nakład redakcyi, w 80e. Rok 
V 1871, Tom III-IV str 507 l 496, Rok 
VI. 1871, T. I. Itr. 4M, T II. Itr. 82'; Rok 
VI 1872, '1'. III i IV Itr. 524 1476, Rok VIL
>>>
- 73 


1872, T.I. i II. etr. 608 i 487; (1873) T.III. .Przewodnikekonomiczny.Pismopoświ
cone 
Btr. 482, T. IV. (Wyd. w 600 egzempl.) Rocz- sprawom rolnictwa, przemysłu, handlu i ubez- 
nie 12 złr., w Prusach 8 tal., we Francyi 30 pieczeń. Rok II. Wychodziło rap; na tydzień. 
frank. Zeszyt pojedynczy 1 złr. 50 ce!1t. Kraków, 1871, w 4ce, Redaktor Ign. Sołdra- 
Przegląd postępów nauki lekarskiej, wyd. czyński ; R. 1870 Nrow 37, str. 286; R. 1871 
prof. Girsztowt. Warszawa, 1872, w 800, wy- Nrów 52, str. 418. Prenum. rocznie 6 złr. 
dawane jako rocznik. Cena 8 rab.; dla pre- Przewodnik duszy do ojczyzny niebieskiej 
numeratorów Gaz. lek. 6 rub.; dla prenum. czyli poznanie 
erca człowieka, czy Bóg z nim 
Gaz. lekars. i Bibliot. umiej. lekars. 4 rub. mieszka czy djabeł, w dziesięciu obrazach 
Obacz: Girsztowt. zmyślnie ,!ystawione. Rozprawa zbawienna 
* Przegląd powszechny. Czasopismo poli- o powstamu upadłego grzesznika, westchnie- 
tyczno-naukowe i literackie (2 razy na mie- nie duszy skruszoneJ i dwanaście znaków lu- 
si'l:cJ. Redaktor K. Koczber. Lwów, nakład dzi do żywota wiecznego wybranych' podług 
redakcyi ulica plac Bernardyński Nr. 733 i 'I.. wtórego wydania w j
zyku czeskim' w 1'ra- 
1872, w 4ce. Cena roczua 3 złr. 60 cent. dze dosłownie przełożył ks. Szym. Perżych. 
. Przegląd s'l:dowy, pismo popularno-naukowe, Wydanie czwarte. Za chętnem zezwoleniem 
poświęcone teoryi i praktyce prawa. Warsza- prześw. Wikaryatu jener. J. O. ks. bisk. wroc. 
wa, druk S. Orgelbranda, 1871-1872, w 8ce, Mikołów, T. .Nowacki, 1871, w 12ce, str. 336. 
redaktor Winc. Prokopowicz. Tom X-XUI 7'/, sgr. 
r. .1
71, T. XIV-XV r. 187
.i T. X k.?, st.r. Przewodnik do najsłodszego serca Jezusa. 
282, T. XI k. 2, str. 249; l'. XII k. 2, str. Królewska Huta, nakład i druk Kar. Miarki
 
288; Tom xln k.2, str. 303; Tom XIV k.3, 1873, str. przeszło 200. 
str. 289; T. XV Zeszyt I str. 104. Rocznie 
8 rub. * Przewodnik po mieście Lwowie, z 7 ryci-o 
nami. Lwów, nakładem K. Wilda, 1871, w 8ce,. 
Przegląd tygodniowy życia społecznego, str. 67. 40 cent. 
literatury i sztuk pięknych. Redaktor Wiślic- 
ki. Serya U. Rok VII. Warszawa, 1873, w 4ce. · Przewodnik (!Ilustrowany) po Wiedniu f 
Rocznie 8 rub.; lata poprzednie 110 6 rub. jego okolicach oraz po wyst.awie powszechnej 
(Co miesi'l:c dołącza si
: zeszyt Encyklope- z doł-'l:czeniem planu Wiednia wykonanego 
dyi powszechnej i l tom powieści lub utwo- przez inżyniera i architekta H. Greve w 2 ko-' 
rów popularnych. Od l Stycznia 1873 rozpo
 lorach i planu sytuacyjnego wystawy po-- 
częto wydawnictwo 50 tomów za li ru.b., tłu- wszechnej ze szczegółowemi objaśnieniami,. 
maczenia popularne naukowe. Tłllmacże: Bo- ułożony podług najnowszych Przewodników 
czarska Rozalia, Bogacki Feliks, Grabowska w niemieckim i francuzkim języku. Kraków, 
Zofia, Kotarbiński Józef, KuczaIski, Mikulski A. Nowolecki, druk Kraju, 1873, w 16ce, str. 
Leopold, Nalepiński, Niewiadomski Winceil- XXVII, 240, 16 i Przewodn. str. 86. '2 złr. 
ty, Przyborowski Walery, Przyr
bel, Swięto- Przewodnik po Wiedniu dla osób udaj,!cych 
cho'wilki Aleks., Zgliński.)' Trzy tysi,!ce pre- 8i
 na powszechn'l:. wystaw
 wiedeńsk'l: r. 1878, 
numeratorów miało pokryć koszta i zysk przy- Warszawa. nakład J. Kaufmanna,1878, w 24ce, 
nosić. Gdy ci zjawili się, podniesiono na str. 54, z l planem. Oprawno 4 złp. 16 gr. 
czwarty tysi'l:c prenumeratll do 10 rubli, zaś . 
każdy tomik (raQzej zeszyt) osobno kosztuje PRZEZDZIECKI Aleksander. Offener Brief an 
40 kop. czyli za 50 tomików 20 rubli. Tania den Dom - Capitulal' Dr. D6llinger. (Ueber- 
wi
c przedaż w drodze prenumeracyjnej, po- setzung aus dem Franzosischen.) Wien, Buch- 
krywa si
 drożyzn,! cZ'l:stkowej sprzedaży. druckerei von C. Gerold, 1871, w 8ce, str. 3. 
Przepisy o ruskim oddziale wystawy po. * - O kamieniach mikorzyńskich. Sprawo- 
wszechnej w Wiedniu 1873 zatwierdzone przez zdanie śp. .... odczytane d. 18 Stycznia 1870 
Ministra skarbu 6 Kwietnia 1872. Warszawa, na. posiedzeniu komisyi runograficznej dele. 
druk K. Kowalewskicgo, 1872. gowanej przez oddział archeol. i sztuk pi
k- 
Przepisy opolowaniu w guberniach Króle- nych Tow. N. krak. Kraków, druk Uniwers" 
stwa Polskiego najwyżej zatwierdzone d. 5 1872, w 8ce, str. 47, z 2 tabl. litogr. (Osobne 
(17) Lipca 187]. Wydanie lU (po polsku i po odbicie w 100 egz. z XLIII '1'. Rocznika '1'. 
rosyjsku). Warszawa, skład gł. u Gebethnera N. krak.) 80 cent. . 
i W olffa. 15 kop. * - Kongres międzynarodowy antropolo- 
Przepisy taksy dóbr ułożone w rozwinitjciu giczny i archeologii przedhistorycznej odby- 
art. 17, 18, 19 najwyżej zatwierdzonych w d. ty w Bononii od 1 do 8 Października 1871. 
12 Lipca 1869 przepisów o udzieleniu nowych Spruwozdanie członka kongresu. (Osobne od- 
pożyczek Towarzystwa kredytowego ziem- bicie z Roczn. N. M. Tow. N. krak.) Kraków, 
skiego. .Warszawa, druk Jaworskiego, 1872. 1871, w 8ce, str. 39. . 
. P!'Zepisy porz'l:dkowe dotycz,!ce losowania " PRZY BOROWSKI Walery. Życie za marzenie, 
hstow zastawnych. Warszawa, 1872. Romans. Warszawa, 1871, w 16ce, str. 182. 
Przewodnik dla podróżujłcych po Europie.. 50 kop. 
"':arszawa, druk i nakład S. Orgelbranda sy- * Przygod, małej Wandzi. Powiastka dis 
now, 1878. . dzieci od lat 5 do 10, napisał A, Ł. Kraków, 
10 


..J-
>>>
l1a1cład Wł. Jawors1r.iego, 1871, w 16ce, sfr. 
48, z 6 kolor. rycinami. 50 cent. 
· Przyjaciel domowy. Rok XXI[ Redaktor H. 
Stupnicki. Lwów, nakład redakcyi. druk M. 
Por
by, 1872, w 4ce. Rocznie 2 złr. 50 c. 
* - Toż z roku 1873. (Dodawany: Pami
tnik 
zasłużonych ludzi w lolsce.) Prenumerata 
z Gazetł wiejskł 4 złr. 20 cent. Zarazem 
dodawan
 jest rycina jako premium. Roczni. 
ki Przyjaciela. domowego z lat 1870, 1871, 
1872 zbroszurowaJle po l złr. 50 cent. ; wszyst- 
kie trzy 4 złr. 
Przyjaciel dzieci. Pismo tygodniowe illu- 
strowane. Warszawa, rednkcya. i nakład J. 1(:. 
Gregorowicza, druk Jaworskiego, 1871-1873, 
w4ce. Kwartal. l złr. 80 cent., w Warszawie 
rocznie 3 rub. 
Przyjaciel dzieci i młodzieży. Rok III i IV. 
Redaktor Józ. ClIOciszewski. Poznań, nakład 
J. Chociszewskiego, czcion. Schmaedickego, 
1871-72, w 4ce, po Nrów 24 i po 208 str. 
Rocznie 20 sgr. 
Przyjaciel ludu. Chełmno, 1871. 
Przyjaciel (Pruski) ludu. Królewiec, druk 
'Szulca, 1872, w 4ce, co pilitek po pół arku- 
sza. Kwartalnie 4 trojaki. 
* Przymierze (NowIł święte) przez Y Z. 
(Odbitka z Kraju.) Kraków, nakładem i dru- 
kiem wydawnictwa Kraju, 1872. w 16ce, str. 
.l)5
 16 cent. 
* Przypomnienie kilku poezyj dawniej 
o- 
wszechnie znanych. dziś rzadkich. Lwow, 
K. Filler, Gubrynowicz i Schmidt, 1872, w 8ce, 
'Btr. 4ó. 40 cent. 
o PRZYREMBEL Bronisław Roman. Pop;llid na 
kwesty
 ludowej oświaty. (Odbitka z Ekono- 
.roisty.) Warszawa, Sennewaid, druk J. Psur- 
.Bkiego, 1871, w 8ce, str. 68. 50 kop. 
Przyroda i przemysł. Tygodnik popularno- 
. naukowy. Warszawa, nakład redakcyi, 1872, 
w 4ce. Roeznie 52 Nrów. Redaktor Broni- 
nisław Reichmann, w r. II (1873) od Nru 11 
redaktor Karol Hertz. Półrocznie 6 złr., w 
Warszawie rocznie 6 rub. 
· Przyrodnik. Kwartalnik illustrowany. Lwów 
1871. .Półrocznie 1 złr. 25 cent. 
* - Toż sześciotygodnik popularny. Rok 
II. Lwów, druk K. Budweisera, 1872, w 8ce, 
str. VIII i 252, z 1 ryc. litogr. Salba w Kra. 
kowie. Redakt. M. 
oDlnicki i J
. Waigel. 
* Psałtyr. Lwów, 187ł. 
.. Psychomania. Obraz charakterystyczny 
przez M. N. Kraków, nakładem Rutora, druk 
Leona Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. S8. 
* PUCHALSKI Franc. Poradnik gospodarski, 
zawieraj,cy w sobie sposoby i środki tyczlice 
si
 chowu i leczenia bydła i koni, kultury la- 
BÓW i myśliwstwa, oparte na trzydziestolet- 
nich doświadczeniach zebr
ł i spisał .... Rze- 
BZÓW, autor, druk A. Pel ara, 1871, W 6C8, 
atr.48. (Wyd. W 1000 egz.) 50. cent. .:' 


'.1 


- 74 


PUELlENBERG Jan. Modlitwy i rozmyślsni& 
dla Chrześcian katolików (z rycin,!). Wrocłnw. 
Józef Max i Sp.. 1872 (1), w 16ce, str. 287. 
IQ sgI'. (Inna edycya: Wrocław, Korn, 1825.\ 
* (Pukaiski). Wiersz JW. Najprzew. Jeg. 
ks. Józ. Al. Bar. PukaIskiemu bisk. tarnow. 
Jeg. Świ
t. Prałat. dom. Asystent. trollU papiez. 
Hr. Rzyms., etc. etc., z powodu 50 letniej 
rocznicy kapłaństwa jego, od Stowarzyszenia 
rękodzielników m. Tarnowa uniżenie ofiaro-- 
wany. Tarnów. druk i nakład A. Rusinowskie- 
go, 1871, w 4ce, k. 2. 
PULE A. de. Poślednij korol polskij Stan. 
Aug. Poniatowskij, soczynienije .... Zaria Mai, 
1871. (Odbit. z Archiw. ruskij.) Moskwa, 1871. 
(Obejmuje rok 1794.) 
PUSŁOWSKI L. Das konigl. preuss. statist. 
Bllreau IIml seine Dependentien, Geschichte. 
Organisation uud Yerwaltung. Berlin, Jutt- 
kam mer, 1872, w 8ce, str. 111 i 168; 2/3 tIll.. 
PUTIATYCKI. Mały katechizm dla młodzie- 
ży wyznania rzymsko-Imt.olickiego. Warszawa, 
druk Czerwińskiego i Sp., 1872. 
- Toż, nakład i druk Alek. Pajewskieg6, 
1872. 
* Pytania dla zbadania położenia, dolegli- 
wości i potrzeb przemysłll r!)
odzielniczego 
w okr\)gu Izby handlowo-przem):słowej kra- 
kowskiej. Kraków, nakładem Izby handlowo- 
przemysłowej krakowskiej, druk Kraju, 1873, 
w 12ce, str. 13. 


OUATREFAGES Adolf. Karol Darwin i jego 
poprzednicy. Studyum nad teorJ'! przeobra- 
żen, przetłomaczył i uzupełnił Julian Ocho- 
rowicz. Warszawa, nakład Gebethnera i Wolf- 
fa, druk Ungra, 1873, w 8ce, str. XXV i 326. 
l rub. SO kop. 
OUINET Edgar. Człowiek pierwotny. War- 
szawa, nakład i druk Red. Przeglądu tygo- 
dniowego, 1873, w 16ce, str. 129. 2 złp.2Q gr. 
* Ouinquennal.Bericht der Brodyer Ran. 
dels- und Gewerbe-Kammer. Na drugiej kar- 
cie tytuł: llericht der Handels- und Gewer- 
bekammer in Brody, an das hohe k. k. Han- 
delsministerium uber den .Zustand des Han. 
dels, der Gewerbe und der Verkehrsverhalt- 
nisse im Kammerbezirke in den Jahren 1866. 
1867, 1868, 1869, 1870. Herausgegeben Ton d. 
Brodyer Hand. und Gew.-Kammer. Brody, 
Buchdr. J. Rosenheim, 1872, w 8ce, str. 211) 
i tablio 8. (l'odpisany: Leo H. Frankel Sekrę- 
tar.) . 


RABBINOWICZ J. M. (Dr.). La religion natio- 
nlłle delJ anciens Hćbreux par ..... ParilJ, 1873, 
w See, str. 23. .
>>>
- 7,5 - 


Ral{a ruaka. gazeta dla naroda. Za redak- 
,eyju odpowiedaje Mychaiło Biłom!, hołownyj 
pomocznyk Iwan Naumowicz. Kołomyja, z 
peczBtni Mychaiła Biłous8. Hod I. 1871; Rod 
II, 1872,'w 4C8. 
RADUŃSKA Teofila. Krótka. gramatyka pol- 
ska przez .... dla uczą,cej si\j młodziezy w spo- 
sób łatwy i przyst!jpny opracowana. Poznań, 
1871. 
.. RADWAŃSKI Jan. ZAłozenie plantacyj kra. 
kowskich przez Feliksa Radwailskiego. a koń- 
czenie ich kosztem Rzeczypospolitej krakow- 
sldej przez Floryana StrBszewskiego. Kra- 
ków, nakładem J. Radwańskiego, druk Leona 
Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. 21. 
· RADZISZEWSKI Br. O nowej chlorotylni- 
.dynie przez ... adjunkta przy katedrze ehe- 
'mii w Uniwers. Lowańskiem. (Osobne odb. 
z N. P Rocz 'J.', Nauk.) Kraków, 1871, w 8ce, 
'etr 6. 
RADZIWIŁŁ Edmund (syn Bogusława), pleban 
-w Ostrowie). Die kirch liche Autoritiit und das 
moderne Bewustsein. Breslau, Aderholz, 1872, 
'w 8ce, str. XXXI i 664 3 tal. 
Rafaela Madonny. Poznań, J. Lissner. 1871, 
w 4ce, str VIlI, 12 oraz 10 fotogr. i l portr. 
Rafaela. Ozdobnie oprawne w płótno 12 tal. 
RAFAlSKI W. Przewodnik dla kupują,cych 
na rok 1873, Warszawa. druk Noskowskiego, 
1872. 
Raj niebieski, najsłodsze serce Jezusa i Ma- 
ryi. \V rozkosze duchov:ne serc l
d:,kich opły- 
waJą,cy, w owoce łaak l dobrodziejstw obfitu- 
Jłcy, w r 1717 doia 12 listop, z wielkimi i 
osobliwo odpuataml przez najwy7.. papieza Kle- 
mensa XI. nadaneml I{ról. Poła. otworzony, 
w kościołach zakonmc p tyto Nawiedzenia 
Najświ\jt. P Maryi zasadzony r. 1718 duia 6 
.czerwca Wydanie dZlesi'łte, powiększouo do- 
datJdem różańca św.. stacyi, gorzkich żali, 
nieszporów i pieśni nBboz-nych. Za upowaz. 
wys. bi,z. Lisk. jener kons. w Wrocławiu. 
Mikołów, T Nowacki, 1871. w 12ce, str. 480. 
-ti 'I. agr. 
RAKUWICZ Daniel. Nauka czytania i pisa- 
.nia, wypracowana z polecenia Tow. pedago- 
. . gicznego w Poznaniu. Wyd. 108. Poznań, u J 
J Heinego, w drukarni M. Busaego, 1871, 
-w 8ce, str 80 3
. agr. 
_ Toż. Tamże, wydanie 109, 110 r. 1871, 
1872, po 80 str. 
_ 1'oż, Tamze, wydanie 111 r. 1872, w 8ce, 
-etr. 80. Opraw. Sil. sgr. 
(Edycyę szósta do 100, kazda w 300 egzem- 
plarzach wyszły od r 1851 do 1870.) 
RAKOWSKI Fr. (ks.). Dopełnieme kateche" 
tycznego wykładu nanki religii dla młodziezy 
wyanania ),zymako - katolickiegQ. Warazawa, 
lŁi7ł. w 8ce, str 29 15 kop 
RAMBAUD Alfred. Varaovle et Cracovie. La 
I'ologoo ruaao et la Pologoe autrichienne. 


ImpresaioDs du voyage. (Z Revua politique 
et litteraire, Nr. 1 z d. Ui Marca.) Paris, 1873. 
· RAMltRE W. O. H. (T J.). Apostolstwo 
najświętszego Serca Jezusowego przez..... Edy. 
-cya druga przerobiona i poprawna. Tłoma- 
czenie z francuzkiego. Kraków, druk Czasu, 
1871, w 12ce, str 253 i III. 50 cent. 
* _ Apostolstwo Serca Jezusowego czyli 14 
rozmyślań i 7 rozważań o najśw Sercu Jezu- 
sowem. Kr8ków, 1672. I złr Porównaj' Stoja- 
łowski. 
RAMOSZVŃSKI Jan. Zasady pszczolnictwa. 
obejmujlj,ce w sobie nauke o zyciu pszczoły, 
ulu ramowym i jego CZł!ściacb, przepisy pl'O- 
wadzenid pasieki rojnej i miodnej, o choro- 
bach pszczół i inne ogólne wiadomości dla 
pszczolarzy potrzebne. Warszawa, autor, Ge- 
bethner i Wollf, druk J. Ungra, 1871, w 8ce, 
str. 240 i XII. I .mb. 50 kop. 
(Rapperswyl.) Katalog :MlJ."Zeum narodowego 
polskiego w Rapperswylu. Zurich, J. Kosao- 
budzki, 1872, w 8ce, str. IV i 176. 2 franki. 
_ ()atalogue des polnischen National-MIl- 
seum in Rappel'swyl. Ziirich, Druck von J. 
Kosaobudzki, 1872. w 8ce, str. VII, karta l. 
str. 184. 
· RASP Carl Wilh. (Magistr. Sekr.). Beschrei. 
bung der Stiftungen dea stidtischtJft Biirger- 
spitala St. Lazar in Lemberg. Wien. Gerold, 
1871, w 8ce, str. 40. '/e tal. 
* _ Beitrage zur Geschichte der Stadt Lem- 
berg. (Aus den Sitznngaberichten der k. Aka- 
demie der Wiaaenachaf1en.) Wien, Gerolda 
Sobn, 1871, w 6C8, str. 132. 20 sgr. 
RAUMER Fryd. Ludw. Upadek Polski opisany 
pJ:Zez Dra..... z niemieckiego przełozył K. For- 
ater. Wydanie drugie. lTtJka narod. Pismo 
polit. Tom I.) Berlin. nakład K. Forstera, 
w drukarni J. Sittenfelda w Berlinie, u n. 
Behra, 1871, w 8ce, str. VIII, 122 i XVII. 
l tal 
RAWITZKI Michał lz Lubrailca w Króleatwie 
Polskiem). UeLer die Kephalothrypsie nach 
vorausgeschlckter Perforation. mit besonderer 
Beriicksichtigung (lea neuen Martinschen Kc- 
plmlothryptor, Inaug. Disaert. Berlin, Druck 
U, Schade, 1871, w 8ce, atr. S7 i II- 
'" READE Charles. Kto chce kocllllC, cier. 
pieó musi. Z augielakiego. Tomów 11. Lwów, 
nakład Biblioteki powieści i romausów, \Y dru- 
karui K. Pillera, 1872. w 8ce, Tom I, str. 
272, Tom II, sb' 287. 2 złr. 80 cent. 
'" REBEN E. Oramniatyka Języka niemiec- 
kiego według najnowszych niemieckich dzieł 
grammatycznych do użytku młodzież)' pol- 
akie.i -ułożona. CZ!jŚć 11. Składnia. Wierszo- 
- wanie. Kraków, nakład J Himmelblaua. druk 
Czasu, 1871, w 8co, str.. IV, J8
 l 4. 60 cent, 
* _ Odpowlellź ks. Janocie Da jego arty- 
kuł umieazczony w "Szkole" pod tyt.: Jeszcze 
kilka słów o polakiem tłomB
eniu gram.-
>>>
łyki niemieckiej J. Schobera przez..... (Odbitka 
z .Kraju.) KrakóJIV, druk Kraju, Jlakład M. 
Hlmmelblaua, 1811, w 16ce, str. 65. Grati8. 
· - Wypisy niemieckie dla 8J:kół średnich. 
Kraków, J. M. Bimmelblau, 1872, w 8ce, atr. 
XVIII i 326. 1 złr 20 cent. 
* Regulamin dla zwilj,zków kredytowych ziem- 
11kich uorganizowanych przez galicyjski Zakład 
kredytowy zieinski w Krakowie. Kraków, na- 
kładem Zakładu kredyt. zioma., w drukarni 
Leona Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. 6. 
* Regulamin obrad Rady miasta Krakowa. 
Kraków, w drukami Czasu, 1872, w 8ce, str. 18. 
* Regulamin obrad tat:Dowskiej Rady powia- 
towej. Tarnów, nnkład Rady powiat., 1871, 
w 8ce, str. 14. 
* Regułka Bractwa św. 
l'omasza z Akwinu 
Doktora św. Kościoła, 1'atrona anielskiej czy. 
litości, wyznawcy Zakonu św. O. Dominika. 
Krak
w, druk Ulliwera., 1871, w 8ce, str. 23, 
z ryClD. 
REI:IMANN A. Einige Notizen iiber die Vege. 
tation der nordlicben Gestade des Scbwarzen 
.Meeres. (Odbitka.) Bemo, 1872, z 2 tablic. 
(Flora połud. Rossyi, Ukrainy i Podola). 26 sgr. 
. REICHMANN Władysław. Teorya Darwina 
i hypotezy Haeckela w treściwym zarysie. Rzut 
oka na kwestyą, pochodzenia gatunków. War- 
szawa, S. Czarnowski i Sp., 1873. 45 kop. 
REJEWSKI (Dr.), Warunki fundamentalne' 
dobrobytu i organizacyi finansowo-społecznej 
()raz wykaz szczegółowych przyczyn, dla któ- 
rycb zakładanie banków zabezpieczeń trzeba 
rozpoczą,ć od banku' zabezpieczeń na życie, 
a nie od banku zabezpieczeń' od ognia. Poznań, 
M. Leitgeber, z nowej drukarni T. H. Dasz- 
kiewicza, 1871, w 8ce, str. 35. 10 sgr 
REIS Paweł. Wykład fizyki opracowany na 
podstawie najnowszych badań przez..... prze- 
łożony i wydany lltaraniem redakcyi czaso- 
pisma; "Przyroda i przemysł." (Biblioteka 
. nauk przyrodniczych.) Warszawa, nakład Red. 
Tyg Przyroda i przemysł, druk Al. Pajew- 
"kiego, 1872-3, w 8ce, Tom J, str. 271. Za 
całe dzieło 6 rub., dla prenumer Przyrody 
'3 rub. ,.' 
* Rękodzielnik. Pismo dwutyg'odniowe. Rok 
IV. Redaktor Maryan Minknsiewicz. Lwów, 
nakład Alfreda Młockiego, druk J. Dobrzań- 
1!kiego i K. Gromana, 1872, w 4ce, Nrów 24 
rocznie. Kwnrt-alnie 50 cent. 
* - Toż. Rok V. Nr. I i 2 r. 1873, w 4ce, 
str. 16. Na tem ustało pismo. Roczniki z r. 
1870 i 1872, u Seyfertha i Czajkowskiego 
po l zlr. 
Relikwiach (O) Męki Pańskiej. (Z kilku obraz. 
kami.) Poznań, T. Daszkiewicz (Ćzytel. chrześc. 
Nr 8), 1871, w Sce, str. 28. l sgr. 
" RESPADEK (ksiQdz, Prof. Dr.). Ojczyzna ze 
"stanowiska chrześciańskiego.' (Odczyt na ceJ 
, dobroczynny w Dreźnie d. 23 Grudnia 1870.) 


- 76 - 


Drezno, w drukarni J. I. Kraszewskiego, 1871. 
w 8ce, et,r. 66. 12 sgr. 
- Przemówienia i kazania przy rólnyc. 
okolicznościach wygłoszone. Serya J. Drezno. 
J. Gilbers, 1872, w 8ce, str. 145. I tal. 
RETTEL Leenard. Cyryl i Metody. Strelzcze- 
nie najnowszycb poszukiwań. Paryż, nakład 
Biblioteki Kórnickiej, w drukarni Rouge Du- 
non et Fresne, 1871, w 8ce, str. 216. l tal 
REUSCH Fr. Henr. (Dr.). Biblia l natura. 
Zestawienie biblijnego opowiadania o pie
 
wotnych dziejach ziemi z rezultatami nauk 
przyrodniczych. Tłom. M. Nowodworski. War- 
szawa, nakład tłumacza Red. Przeglłdu kato- 
lickiego, w drukarni Czerwińskiego, 1872, w 
16ce, str. 496. 1 rub. 60 kop. 
* Rowolucye i reakcye czyli Paryż i Wer- 
sal, przez J. J. Lwów, w drukarni GromanB. 
1871, w 8ce, str. 15. ,Stanowi jednę z bre-- 
szur Demokraty polskiego, autor Karol Grcr 
man.) 10 cent. 
REYNIER. Oraison funcbre prononcee iI. Zu- 
rich le 23 Fevrier ]871 en l' honneur du 
General Comte Bosak-lIauke par le Pere Rey- 
nier Donlicain enseignant de la maison d' Ar- 
mei! pres Paris. Zurich, Frederic Schnlthess. 
1871, w 8ce, str. 9, 
* Rigoleuo, opera w 3 aktach. (Muzyka Ver- 
diego.) Lwów, Gaz. narod., 1872, w 16ce, str. 
63 20 cent. 
* RICHTER Karol. Puli. Epigram liryczny 
Boromeusza. Rzeszów, J. Pelar, 1872. stl' 4. 
(Wyd w 100 egz) . 
RICHTER E. F. Zasady harmonii, z trzeciego 
wydania przełożył i dodaniem teoryi harmo- 
nicznE'j Weitzmana i chorałów polskich uzu- 
pełnił Jan Karłowicz (Dzieło przyj
te przE'2: 
Instytut muzyczny warszawski.) Wydanie dru- 
gie. Warszawa, 1871, w 8ce, str 228 i 8 str 
nut. 3 rub. I.. . ., 
* RIEGER Zygmunt. Truskawiec w r. 1872. 
Sprawozdanie lekarskie. Lwów, druk Budwei- 
sera, 1873, w 8ce, str 20. 
* RIOS Juan Pablo de los. DygnItarze. Ory- 
ginalny romans meksykański, z hiszpańskiego. 
przełożył S. W Przy tern: CabaIlero Ferdy- 
nand; Łukasz GarcIa , Paz i Luz. powieści 
andaluzyjskie. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt.. 
czcionkami K. Pillel'a, 1871, w 8ce, str 118.. 
od 119 do 163 I od 165 do 221 (Hihl. najc. 
pow. i rom. Tom XIX.) l złr, 25 cent.. 
Rituale Sacramentorum ac aJiarum eccle9tae 
rom.. cathol. caeremlJniarum. Ex rituali Synodi 
provlUC. Petricoviensis depromptum. Editio. 
nova, aucta et emendata. Vilnae, J. Zawadzki. 
1873. 1 rub. 86 kop. 
· ROBERTSON T. Kurs praktyczny. ceore- 
tyczny, analityczny języka francuzkiego, SZ!ll- 
reg lekcyj polsko. francuzkich, bez pomocy 
nau
zyciela, według metody...... Czośó I. 1 11 
Lwow, 1871, w 8ce i Cz
śó I, str. S7Q l II1
 
Cz
6g U, ,Itr. S12 i . S złr.
>>>
- 71 - 


1łOBIŃSKI S. Die Kittsubstanz auf Reaction 
de. Argentum .nitricum, mikroskopische reBp. 
mikrochemische Untersuchungen von.... (Beson- 
derer Abdnek -aus Reichert's und du Boys 
Reymond Archiv, 1871, 2 HeCt.) Berlin, Druck 
-Gebr. Unger (Th, Grimm), 1871, w 8ce, str. 
24. 
ROBOTA F. Nauczyciel w Prądniku. Mały 
śpiewak czyli Zbiór pieśni dla szkół polskich. 
Zeszyt pierwszy (dla najnizszej i średniej 
klasy). Lipsk, druk Breitkopfa i Hiirtla, 1872, 
w 8ce, str. 24. 1'/. sgr. 
Rocznik koła towarzyskiego w Poznaniu na 
rok 1871. Poznań, 1871, w 8ce, str. 41. 
_ Toz, na rok IB7S. Poznań, czcionkami 
N. Kamieńskiego i Sp., 1873, w 16ce, str. 28. 
Rocznik s,!dowy na rok 1871. Warszawa, 
1871, w 16ce, str. XIV i 264. 37% kop. 
_ Toz, na rok 1872, druk Okr
gu nauk. 
warsz. 50 kop. 
Rocznik sceny polskiej w W. Ks. Poznań- 
skiem i Prusach Zachodnich, obejmujący krótki 
rys historyczny sceny polskiej w tych pro- 
wincyach, oraz usiłowań w celu postawienia 
teatru i sceny polskiej w Poznaniu. Śrem, K. 
Gąsiorowski, 18701, w 8ce, str. 32, z dodat- 
kiem. 16 sgr. 
. Rocznik !lekcyi leśnej c. 'k. Towarzystwa 
gospodarczo - rolniezego krakowskiego. Kra- 
ków) druk. Uniwersyt.. 1871, w 8ce, str. IV 
i S8. 
* Rocznik Towarzystwa Dobroczynnoiici mia- 
eta Krakowa z r. 1870. Kraków, druk Czasu, 
1871, w 8ce, str. 65, karta I. 
'" _ Toz, z r. 1871. Kraków, druk Czasu, 
1872, w 8ce, str. 76 i karta l. 
Rocznik- Towarzystw przemysłowych, stara- 
niem Towarzystwa przemysłowego w Pozna- 
niu. Poznań, u Leitgebera, czcionkami T. H. 
Daszkiewicza, 1871, w 8ce, kart 2, str. 68. 
20 kop. 
Rocznik Towarzystwa historyczno -literac- 

iego w Paryzu. Rok 1870-72. Poznań, J. K. 
Zupański, 1872, w 8ce, str. XXVIlI, 676 i II. 
(Lata poprzednie wyszły 1868 i 1869 r.) 
* Rocznik ces. król. Towarzyst.wa. nauko- 
wego krakowskiego. Poczet trzeci. Tom XIX. 
(Ogóln. Zbioru Tom XI,II.) Dział nauk przy- 
rodniczych i matematycznych. Kraków, druk 
Uniwers., D. E. Friedlein, 1871, w 8ce, str. 
XI i 416, VI. l rub. 80 kop. 
. _ Toz. Poczet 4. Tom XX. (Ogólnego 
Zbioru Tom XLIII.) Dział nauk moralnych. 
Kraków, nakładem Towarzystwa, D. E. Fried- 
lein, w drukarni Uniwersyteckiej, 1872, w 8ce, 
kart 2, str. 417, z 5 tablicami i litograf. 
S złr. 60 cent. 
* _ Toż. Tom XXI. (Og. zbioru Tom XLIV.) 
Dział nauk przyrodniczych. Kraków) druk 
Uniwers.,1872, w 8ce, kart S, str. 347 i tab. 2. 
Rocznik Towarzystwa osad rolnych i przy- 
tułków rzemieiilniczycb. Warszawa, nakładem  


Towarzystwa, w drukarni J. Sikorskiego. 1672, 
w Bce, str. 8S. 
. Rocznik Towarzystwa technicznego. Tom 
II. Lwów, nakładem Towarzystwa, druk E. 
Winiarza) 1871, w 8ce, str. XIX, 233 i l tab. 
l złr. 60 cent. 
Roczniki Towarzystwa Przyjaciół nauk po- 
znańskiego. Tom VI. Poznań, druk Kamień- 
skiego, 1871, w 8ce, str. 366 i dwr. przerysy. 
RODZISZEWSKI T. Zabawka moralna. WieI" 
szyki w obrazkach napisane dla dzieci. War- 
szawa, 1671, w 16ce. 45 kop. 
ROGALSKI Leon. Bistory a literatury polskiej. 
Tomów 11. Warszawa, M. Orgelbrand, druk 
Lewentala, 1871, w 8ce, kart 3, str. 696 i kart 
2, str. 814 i skorowidz str. 41. 40 złp. 
ROGER E. O. Anegdoty teatralne, za roz. 
rywk
 lubownikom teatru słuz'łce. Poznań, 
autor) druk Kraszewskiego. 1872, w 16ce, str. 
16. 2 sgr. 
_ Teatr amatorski. Dzieło PQdr
czne dla 
amatorów, wykazujłce: Praktyczny sposób 
budowania sceny; pewne prawidła przy za- 
chowaniu si
 na scenie; uwagi co do chara- 
kteryzacyi i sposobu przyrządzenia szminek; 
tudziez wiele innych, skreślił..... Poznań, M. 
Leitgeber i Sp., czcionkami J. Joachima w 
Pleszewie, 1871, w 8ce, str. VI i 42. 7'/. sgr. 
ROGOJSKI J. B. Chemia rolnicza. Warszawa, 
nakład Gaz. rolniczej, M. Orgelbrand, 1872, 
w 8ce, str. 437. 2 rub. 
_ Listy o kulturze. List l. Teraźniejszość 
i przyszłość rolnictwa. Warszawa, Wyd. S. 
Czarnowskiego i Sp., 1870, w 8ce, str. 33. 
20 kop. 
_ List II. Prawidła kultury. Warszawa, 
Gebethner, 1871, w 8ce, str. 90. 45 kop. 
_ Poradnik zycia gospodarskiego, jako 
kalendarz na rok 1870, przez J. B. R. War- 
szawa, 1871, w 12ce, str. 812. 50 kop. 
_ Toz, jako kalendarz na rok 1871. War. 
szawa, str. 312, w 16ce. 37,/. kop: 
. ROGOSZ. Wojewodzie Powieść oryginalna 
przez Gryzonia. Tomów II. Lwów, nakładem 
Wydawnictwa Biblioteki romansów, Gubry- 
nowicz i Schmidt, 1872, w 8ce; Tom I, str. 
192; Tom II, str. 243. 2 złr. 50 cent. 
ROGOWICZ J. (Dr.) O sporyszu (Secale cor- 
nutum) jako środku leczniczym dla rodzlł- 
cych i spostrzeżenia. Warszawa, autor, druk 
J. Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 40. 50 kop. 
ROHLWES J. M. Nowy lekarz czyli sposoby 
leczenia koni, bydła i owiec. Wydanie 10te, 
pomnożone weterynaryą homeopatyczną po- 
pularn,!, przez J H. Lewandowskiego. War- 
szawa' nakładem GebethnerB i Wolffa, druk 
J. Ungra, 1872, w 8ce, str. 414 i XVIII. (In- 
Ile edycye od r. 1818-1861, było ich dwa- 
naiieie. ) 
. ROKITAŃSKI (Dr.). Przypadek obojnictwa 
prawdziwego bocznego (Hermaphrodisia vera
>>>
Jatera1is) przedstawiony na posiedzcniu Tow. 
lekarzy wicd. 26 Czerwca 1868 przez R8dc
 
Dworu Prof. Rokitańskiego w Wiedniu. Kra- 
ków, druk Uniwers., 1871, w 4ce, l str. 
· ROLLE Ant. Józef. tDr.). Drukarnie nil kre- 
sach multańskich, napisał .... (Odbitka z Ro- 
cznika dla archeol. z r. 1870.) Kraków, na- 
kład S, Krzyżanowskiego, druk Uniwers., 1872, 
w. 8ce, str. 16. 
'" - Drukarnia i sztycharnia w Berdyczo- 
wie, napisał .... (Odbitka z Roczn. dla archeol.) 
Kraków, nakład S. Krzyzanowskiego, 18.72, 
w 8ce, str. 15. 
'" - Szkice psychiatryczne zebrał.... 
w Kamieńcu. (Odb. z Przegl. lekars. z r. 1872.) 
Kraków, druk Czasu, 1873, w Bce, str. 32. 
* Rolnik, czasopismo dla gospodarzy wiej- 
skich. Organ urzędowy c. kro Towarzystwa 
gospodarskiego galic., redagowany przez An- 
toniego Jabłonowskicgo (miesi
cznik). Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, lB71. Półrocznie 2 
złr. T. VIll i IX r. 1871, k. 2, str. 384, k. 2, 
str. 388 i Przewodnik gospodarski Nrów 12, 
str. 48. T. X i XI r. 1872, k. 2, str. 392 i 
VIII i Przewodnik gospodarski Nrów 12, str. 
48, z dodatkiem p. t. Hospodar do bratiej 
swoich selan, l k., tudziez l tablica. T. XII 
r. 1873. Do Tomu X druk K. Pillera, od To- 
mu X, Zeszytu 2 druk J. Dobrailskiego i K. 
Gromana. (Wyd. w 1000 egz.) 
· ROMANOWICZ Tadeusz. Środki podniesie- 
nia przemysłu w naszym kraju. Lwów, 1873. 
ROMER Kazimierz. Beitriige zur Beantwor- 
tung der Frage nach der Nationalitii.t des 
Nicolaus Copernicus, von Rttt. Suum cuique. 
Breslau, Priebatsch'B BuchhandluJJg. lB72, 
w Bce, Btr IV, 212 i l. 
. Rosa niebiańska z naj słodszego serca Je- 
zusa i Maryi na pociecb
 i zbawienie dusz 
poboznych spływajlj,ca. Wydanie nowe. Nowy- 
Słcz, nakładem i drukiem Józefa PillZa, 1871, 
w 16ce, str. 496 i VIlI. 
· ROSCOE. Zarys cllemii ogólnej, opraco- 
wany przez .Arnolfa Nawratila i Antoniego 
Sokołowskiego. Kraków, Bklad u Trzecies- 
kiego, druk L. Paszkowskiego, 1872, w 16ce, 
ZeBzyt J. str. 165. (Wyd. w 1,500 egzempl.) 
Cena prenumeracyjna na 3 Zeszyty 2 złr. 50 
cent. 
'" ROSENBERG Antoni. Dyetetyka czyli prze- 
pisy dla chorych w Ksrlsbadzie skreślił .... 
Dr. med., chir. i akusz. czdobiony złotym 
medalem zasługi, członek Tow. lckars. w Pra- 
dze etc. etc. lekarz zdrojowy w Karisbadzie. 
Kraków, nakład ksi
g. J. M. Himmelblaua, 
druk Kraju, 1873, w 8ce, str 24. 
ROSENTHAL Lud. Bibliotheca slavica. Cata- 
log Nr. Vllł deB antiq. Biicherlagers.... Boh- 
men, Polen, Pommern, PreuBsen etc. Miin- 
chen, Druck vdn E. Miihlthaler, 1871, w 8ce, 
str. 137 


78 


- Cntalogue Nr. VI de livres faissant par- 
tie de )a librairie ancienne de.... Theo)ogie..... 
Pologne, Russie et l'eglise gl'ecque etc. Miin- 
nich, impr. E. Huber, 1871, w tjce, str. 256, 
(od str. 160-162 Pologne). 
ROSTAFIŃSKI J. Florse polonicae prodro. 
mus. Uebersicht der bis jetzt im Konigreiche. 
Polen beobachteten Phanerogamen von Dr. 
.... Berlin, R. Friedlii.nder et Sohn, Buchdr. 
G. Lange, 1873, w Bce, k. l, str. 128. 
· ROSZKOWSKI Gustaw. O istocie i znaczcruu 
filozofii prawa, napisał.... Kruków, druk K. 
Budweisera, 1871, w 8ce, str. 69. 2 złp. 
'" 
 O kommunizlllie i 80cyalizmie. Wy- 
kład publiczny miany d. 6 Grudnia 1871 w 
sali Tow. nauk. krak. na dochód Tow. wzaj. 
pomocy uczniów Uniwcrs. Jag. przez .... Doc. 
Uniw. Jag. Kraków, druk Kraju. 1872, w Sca, 
str. 20. 
* - O metodzie wykładu filozofii prawa. 
Prelekcya publiczna habilitacyjna, miaua d. 
21 Kwietnia 1871 w Uniwers. Jag: (Colleg. 
Juridicum) w Krakowie przez.... Dm fil., Mag. 
prawa i admin. (Osobue odbicie z l'rzcg1łdu 
pols.) Kraków: druk Uniwers" Hm. w tjce, 
str. 19. 
* - ProgrRm wykładow £Iozofii Ilrawa. 
Kraków, autor, u D. E. Friedleina, druk W. 
Korneckiego i Sp., 1871, w 12ce, str. 14 i II. 
20 cent. 
- Rzut oka na systemata filozofii prawa. 
w zwi,!zku z historY'! filozofii. Wykład akade. 
ruicki. (Lekcy a wstępna.) Warszawa, autor, 
Gebethner i Wolff, druk S. Orgelbranda sy- 
nów, 1872, w Bce, str. 17. 2 złp. 
- O poselstwach dyplomatycznych i kon- 
sulatach. Warszawa, nakład autora, Gebeth- 
ner i Wolff, druk S. Orgclbranda synów, 187:l, 
w 8ce, str. 123. 5 złp. 
- Stanowisko szkoły historycznej w nau- 
ce prawa. Warszewa, 1871, w 8ce, str. 11. 
'" - Poglłd na naukI! Fr. K. Savigny ze 
stanowiska filożofii prawa, napisał .... Dr. fi- 
loz., nlagister prawa i admin. Kraków, druk 
Budweisera, 1871, w 8ce, str. 108 i J. l złr. 
- O życiu Fryder. Kar. Savigny. Warsza- 
wa, 1872, w 8ce. str. S2. 80 kop. 
'" Rozbitki. Przyczynek do historyj naszych 
strounictw politycznych przez A. B. Lwów, 
druk Gromana, 1871, w 8ce, str. 15. 10 cent. 
(Stanowi część broszur Demokraty polskiego.) 
Rozkład jazdy dla słuzby dróg ielaznych 
warszaw.-wied. i warsz.-bydgoskiej, wprowa- 
dzony od d. 15 Maja 1872. Warszawa, druk 
Jaworskiego, 1872. 
- Toz, od l Listopada 1872, tamże. 
Rozmyślanie męki i śmierci Jezusa Chry- 
stusa Syna Boiego zbawicie1a i odkupiciela 
rodzaju ludzkiego. Warszawa, Czerwiński i 
Sp., 1871, w 16ce. str. 40. 3 kop. 
* Rozprawy z odbytego na dniu 11 kwiet- 
nia 1872 trzeciego walnego zgromadzenia.'
>>>
- 79 - 


czlonk6w galicyjskie
o zakładu kredytowego 
włościańskiego. Lwow, Zarzl!d galic. zakl. 
kred. 'Włoś., w 4C6, str. lli 1. Gratis. 
., Rozterki w kasynie. Sprawozdanie wy- 
działu kasyna mieszczańskiego we Lwowie i 
zajść podczas ostatniego walnego zgroma- 
dzenia. Lwów, Kasyno mieszczańskie, 1872, 
w 8ce, str. 21. Bezpłatnie. 
. ROZWADOWSKI J. (Ks.). Mowa przy ob- 
chodzie żałobnym za duszIJ ś. p. Wincentego 
Pola w Tarnowie d. 20 Grudnia 1872 r. mia- 
na przez .... prob. zakliczyńskiego. Tarnów, 
nakład i druk A. Rusinowskiego, 1873, w 8ce, 
str. 13. 
· Różaniec żywy czyli reguły i nowy spo- 
sób wspólnego i skutecznego odmawiania Ró- 
żańca świ!:Łego na większ'ł czcść i chwałę 
P. Boga w Trójcy ś. jedynego i uwielbienie 
Najśw. Boga Rodzicy Maryi Panny. To nabo- 

eilstwo od Ojca św. Grzegorza XVI w dzieli 
21 Stycznia 1832 potwierdzone jest. Wado- 
wice, nakład Jana Babiarczyka w Głębowi- 
cacb, druk Fr. Foltyna, 1873, w 8ce, str. 4.7 
i rycina. 
Różaniec żywy czyli sposób wspólnego od- 
mawiania Różańca św. Pelplin, J. :N. Roman, 
1872, w 16ce, str. 28. I sgr.; 100 ezgempl. 
l tal. 
*-Tenże tytuł (z rycinami). Rzesz;,w, druk 
J. Pelar, 1872, str. 32. (Odbit-o 1000 egz,) 
. Różaniec (Żywy) apostolstwa serca Jezu- 
sowego. Kraków, druk Czasu 1872, w 12ce, 
str. 32. 
* Różaniec żywy, przestrogi niektóre i nau- 
ki dla osób przewodniczljCych \V żywym Ró- 
żańcu. Bochnia, W Pisz, 1872, w 16ce. 10 c. 
RUCHNIEWICZ Filip. Bellum Romanorum im- 
primis Constantio et Juliano ducibus cuin 
Persis gestum (338-363), 8cripsit .... Lic. 
Theol et Dr. Phil. Para I. usque ad mortem 
Constantii (361). Monasterii Guestfalorum, 
typog. Theissing, 1871, w 8ce, str. 42. 
* RUDNICKI Tom. Nieszpory niedzielne na 
cały ;rok i na świ!:ta uroczyste doroczne, ja- 
kotez do różnych świętych pańskich zastoso- 
wać siIJ mogl}ce, wedle Brewiarza łacińskiego 
w krótkości zebrane dla wygody pobożnych 
Chrześcian przez .... Wyd. popr. i pomno (z u- 
powaznienia autora). Kraków, nakład Wład. 
Jaworskiego, lB71 , w 12ce, str. 63 i l kart. 
12 cent. 
· RUDZKI Jan W. Program urzqdzenia szko- 
ły budownictwa cywilnego. Kraków, nakład 
autora, druk Kraju, 1872, w 4ce, str. 3. 
· RUMEL Carl (aus Horic in Bohmen). Siitze 
aus den Rechts- und Staatawissenschaften etc. 
Krakau, Univ.-Huchdruck., 1872, w Bce, str. 7. 
'" RUSINOWSKi Anastazy (drukarz). Na dzień 
złotego ślubu z oblubienic'ł ChrystusowI} Jego 
Bisk. Mości Józ. Al. Bar. PukaIskiego Bisk. 
Tarnow. Jego Świq,tob. prałata dom., assyst. 


'tronu papiez.. hrah. rzyms., kawał. c. k. ord.. 
korony H klasy, komandora c. k. ord. Franc. 
Józefa, honorowy obyw. m. Tarnowa itd. itd. 
w d. 22 Wrzejjnia, 1871, w 4ce, k. 2. 
RUTKOWSKI Mathias von. Die kiinstliche 
Friibgeburt in Riicksicht Buf die Catherisa- 
tion, 'l'urnier's Blase und Kiwisch's Deuche. 
lnaugaral- Dissert. Breslau, F. W. Jungfers 
Buchhand., 1872, w 8ce, str. 37 i HI. 
* RYCHLlCKi Franc. Tadeusz Kościuszko i 
i rozbiór Polski, przez..... Ii:raków, autor, 
D. E. l"riedlein, druk Czasu, 1871, w 8ce, 
str. lil6 i I. 3 złr. 
RYMARKIEWICZ Jan (Dr. Prof.). Wzory pro- 
zy. Stopień H. Wyd. HI. Poznań, nakład J. 
K. Żupailskicgo, 1871, w 8ce, st.r. VI i 482. 
l tal. 7 'I. sgr. 
Rys historyczno - stal,ystyczny szpitali i in- 
nych zAkładów dobroczynnych w Królestwie 
l'olskiem. (Biblioteka umiej. lekarskieJl. Wy- 
danie red. Gaz. lekars.) T. I. z planami szpi- 
tali. Warszawa, druk .Tózefa Bergera, 18;2, 
w Sce, k. 2, str. lU, XIX, 576 i tablic 3. 
6 rub. 
Ryszard Whittington i jego kot., powiasUca 
z rycinami. Warszawa, w 4co. Karton. 25 kop. 
RZĄZEWSKI Adam. Studya Dad literaturą, 
polską, XVU. i XVIll. wieku, do czasów pa- 
nowania Stanisława Augusta. I. Hieronim We- 
spazyjan Nieczuja z Kochowa Kochowski przez 
.... 
lag. nauk. hist. filoI. w Szk. KI. warsz. 
Warszawa, autor, Gebethuer i Wolff, druk J. 
Bergera, 1871, w 8ce, str. 3 nieliczb. i 148. 
l rub. 
* Rzecz o zabezpieczeniu na życie, z dołą,. 
czeniem tabliczek Towarz. wzajem. ubezp. 
w Krakowie. Kraków, Towarzystwo wzajem.. 
ubezp., druk Czasu, 1871, w 8ce, str. 60. 
Gratis. 
RZEPECKI Ludwik. Hilferding czy ksiądz. 
Malinowski, Moskale czy Polacy dadzl} Sło- 
wianom wszechsłQwiańskie abecadło? Pytania, 
na które czytelnik znajdzie odpowiedź w ni- 
niejszem tłumaczeniu broszury T. Baudouina. 
de CourtcnBY pod tytułem: Kilka słów z po- 
wodu wsztJchsłowiańskiego abecadła. Poznań, 
T H. Daszkiewicz, 1872, w 8ce. str. VIll i 
40. 15 sgr. 
_ Kritika pisowni zawartej w cz\:jjci VI. 
Gramatiki jczyka polskiego większej profeso. 
ra Ant. Małeckiego, wydał. . Poznań, 1873. 
_ Prospekt na Gramatyk
 Sanskrytu po- 
równanego z językiem starosłowiańskim i pol- 
skim na podstawie sanskryckiej gramatyki Fr. 
Boppa. Poznań, druk T. H. Daszkiewicza, 
1871, w 4co, str. 4. 


* SABOWSKI Władysław (Pseudonimy: Bły- 
dowski, Skiba, Omikron). Bucik humoreską,.
>>>
napisał Wołorly Skiba. (Odbitka z Krajii. ) 
Kraków, druk }{raju, nakładem KsiQgarni dzieł 
tanich i pozytecznych, 1871, w 16ce, str. Hi8. 
'16 cent. 
- Pod jednym dachem. Powieść W ołod. 
Skiby. Poznań, nakładem Tygodnika wielko- 
polskiego, w drukarni L. Merzbacha, 1871, 
W 8ce, str. 221. l tal. 
- Dwie. Komedya opowiedziana przez Bły- 
dowskiego. Poznań, nakł. L. Merzbacha, 1872, 
w 16ce, str. 209. 22'1. sgr. 
'* - Kręte drogi, powieść z portretem. (Od. 
druk z Dziennika literac.) Lwów, Wydawn. 
Mrówki, Księg. polska, 1871, w 8ce, str. 263 
i portr. autora. 2 złr. 50. cent. 
- Niepodobni, powieść pl'zez Wol. Skibę. 
Poznań, Red. Tyg. wielkop., druk J. I. Kra- 
szewskiego, 1873, w 8ce, str. 174. I tal. 
... - Pamiątka. dla rodzin polskich. Józef 
Hauke-Bosak. Rys biograficzny, według mate- 
ryałów zebranych przez Zygmunta Kolumnę 
(Nowoleckiego) napisal Władysław Sabowski. 
Z port,r. fotogr. z natury i podobizną podpisu. 
Kraków, nakład Wyił. Czytelni ludowej, 1871, 
w 8ce, kart 4, str. 103. 50 cent.; na welinie 
'Z portretem 80 cent. 
- Pi
kne za nadobne, humoreska. Poznań, 
M. Leitgeber i Sp., druk W. Deckera i Sp., 
u Friedleina w Krakowie, 1872, w 16ce, Btr. 
69. 10 sgr. 
* SACHS Morilz. Sitze aus den Rechts- 
und Staat&wissenschaften etc. Krakau, Druck 
der Univ., 1872, w 8ce, str. 7. 
Sąd ostateczny czyli Dolina Józefata. War- 
-lizawa, 1872, w 16ce, str. 95. 
SADOWSKA (Brzezina) Marya. Niecnota, 
powieść przez Zbigniewa. Warszawa, Red. 
Gazety polskiej,_ 1871, w 8co, str. 464. l rub. 
20 kop. 
SĄGAIŁO Adolf. Wykład zupełny Algebl'Y 
przez..... Tomów IV Tom I: Początki Alge- 
bry; Tom II: O wyznacznikach. Paryż, nakło 
J. Działyilskiego, 1873, w 8ee; Tom I, str. 
632, z fig. 5 frank. 50 centim. 
- Geometrya analityczna. Tomów III. Paryż, 
nakł. J. Działyńskiego, 1873, w 4ce (w dł'Uku). 
SAINT-RENE Taillandier. Serhia w XIX. w. 
Dzieje wyzwolenia Serbii z pod jarzma turec- 
kiego. Toruń, Rakowicz, druk Buszczyuskiego, 
1873, w 8ce, str. 224. 1 tal. 
" SALLUSTIUS Crispus. De belIo J ugurtino 
libero Wydał Prof. Sobieski. Lwów, 1872. 
... SAMOLEWICZ Zygm. (Dr.) i BENONI Karol 
(Dr.). Gimnazya i szkoły realne pruskie a na- 
sze ze względu na organizacyą i metod
 na- 
uczania. Sprawozdanie do Wysokiego Wy- 
działu Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz 
z WieI. Księzt. Krakowskiem, ułożone przez..... 
we Lwowie. Lwów, nakład Wydz. krajowego, 
K. Wild, druk J. Dobrzańskiego i Gromana, 
1871, w 8ce, kart 4, str. 153 i karta l. (Nakład 
1000 egz.) l złr. 


- 80 


" - O karności IIzkolnej w Prusiech, a u 
nas. (Oddruk ze Szkoły.) Lwów, nakład Towa- 
rzystwa pedag., druk M. Mohra, 1871, w See t 
str. 32. lO. cent. 
SAND J. Cezaryna Dietrich, romans. Tomów 
II. Warszawa, nakład Przeglądu tygod., druk 
J. Jaworskiego, 1872, w 16ce; Tom I, Btr. 
1581 Tom II, str. 169. 75 kop. 
SANSON. Wyjątki z pamiętników kata pa- 
ryzkie
o SansoIla, z czasów pierwszej rewo- 
lucyi francuzki ej, tłomaczone przez M. Iwa- 
nowskiego. Warszawa, nakład Neudinga, głó- 
wny skład u M. Orgelbranda, druk Keltera, 
1872, w 8ce, str. 112. 30 kop. 
'* SAPALSKI Józef. Badania o jestestwach 
organicznych na kuli ziemskiej, przez..... Z 18 
drzewor. w t.ekscie i 5 tabl. litogr. Kraków, 
D. E. Friedlein, druk Wincent. Kirchmajera, 
1872, \\" 8co, str. 196 i nr, tablic 5. 2 złr. 
50 cent. 
SARCEY Fr. Oblęzenie Paryza, podług óBmaj 
edycyi francuzkiej przełożył Filip Sulimirski. 
Warszawa, druk J. Ungra, 1871, w 8ce, str. 
407. l rub. 20 kop. 
* Sawa ruskij mudrec. Kume I a kuda do 
Szlomy??? (Wtol'oj nal{ład.) I{ołomyja, cze- 
renkamy i nakładom Mychaiła Biłousa,1S7J, 
w 8ce, str. 7. 
* SAWASZKIEWICZ Leopold. Porównanie 
wypraw na Moskwg Żółkiewskiego i Napo- 
leona rozważył..... Edycya druga. (Bibliot. 
Mrówki, Serya druga. Tom X.) Lwów, druk K. 
Gromana, 187l, w 16ce, str. 96. 30 cent. 
" SA WICKI Edward. Kilka uwag lekarza .w 
sprawach zdrowia publicznego. Lwów, 1872, 
w Sce. 5 cent. 
· SAWICKI Jan SIeIla (Dr.). Obrazy wszech- 
świata. Astronomia i geologia popularna. 
Lwów, nakład autora, Gubrynowicz i Schmidt, 
dl'uk K. PilIera, 1872, w 16ce, str. VlI, 284 
i rej. kart nie!. 4, z litogr. I, z 60 drzewor. 
w tekscie. (Wyd. w 1000 egz_) l złr. 50 cent. 
* SAWIŃSKI. Złote gody czyli Unia lubel- 
ska. Lwów, 1871. 
* Sbornyk (Literalurnyj). Lwów, 1872. 
* Schematismus Cleri al'chidioeceseos metro- 
politanae Leopoliensis. Lwów, 1872. 
* Schematismus univ. Cleri dioec. Tarno- 
viensis Anno D. 1871. Tarnoviae, typ. Rusi- 
nowski, w 8ce, str. 271. 
* - Toż. a. 1872, w 8ce, str. 283. 
* - Toż, a. 1873, w 8ce, str. 291. 
* Schematismus Patrum et Fratrum Ordi- 
nis S. Francisci. Leopoli, 1872. 
* SCHENKEL K. (Dr.). Ćwiczenia greckie, 
podług szóstego wydania niemieckiego do pol- 
skiego języka zastosował Dr. Zygmunt Samo- 
lewicz. Wydanie drugie. Lwów, nakład K. 
Wilda, 1871, w 8ce, str. 224, (Wyd. w 250.0. 
egzemp,) l złr. 20. cent.
>>>
-- SI - 


* SCHIROKY Franz (Ingenieur). Kais. kon. 
priv. Schnee-Beseitigung-Pflug fUr Eisenbah- 
nen Beschreibung. B. w. m. i r. (Kraków, 
druk Czasu, 1872) fol., karta 1. 
SCHMID Krzysztof. Jaskinia Beatusa. Powieść 
dla wszystkich czytelników szlachetnie myśl,!- 
cych, zwłaszcza dla młodzieży. Wolny prze- 
kład z niemieckiego. Wydanie trzecie. Toruń, 
nakładem E. LambecJ{a, 1872, w 24ce, str. 
328, z l stalorytem. 25. sgr. 
... - !ta hrabianka na Toggenburgu. Histo- 
rya prawdziwa z XII. wieku, wielce naucza- 
jąca, osobliwie dla niewinnie cierpiQcych. 
Z niemieckiego przepolszczona przez księdza 
E. W. Wydanie trzecie poprawne. Wadowice, 
nakladem i czcionkami Fr. Foltyna, 1871, w 
16ce, str. 132 i 1 drzewor. 
* - Pisan.ki wielkanocne. Powiastki, prze. 
polszczył E. W. Wydł\Die trzecie. Wadowice, 
nakład Foltyna, 1871, w 16ce, str. 76. 25 cent. 
- Życie św. Gen.owefy, napisane dla ma- 
tek, dzieci i poczciwych ludzi, którzy w swych 
cierpieniaeh szukaj,! pociechy w Bogu i swej 
niewinności. Warszawa, nakład W. Rauge, 
druk Cotty, 1872. 
· - Życie i przygody Henrysia, dla mło- 
dzieży polskiej. Wadowice, druk i nakład Fr. 
l!'oltyna, 1873, w 16ce, str. 92 i III. 
- Żywot św. Genowefy, napisany przez 
pewnego kapłana dla. tych wszystkich, którzy 
w swych cierpieniach tego życia. pragn'l: zna- 
leść pociecho w Bogu i w swojej niewinno- 
lici. Za. pozwoleniem Zwierzchności. Wydanie 
pi'łte. Mikołów, T. Nowacki, 1871, w 12ce, 
str. 96. (Oryginal' jest Jezuity P. Lerisier 
t 1662.) 2 sgr. 
SCHMIDT Adolf (Aptekarz w Warszawie). 
Przewodnik dla pij,!cych wody mineralne, cen- 
nik składu wód mineralnych przy aptece utrzy- 
mywanych. Instytut wód mineralnych sztu- 
cznych i k'l:pieli. Fabryka ekstraktu słodo- 
wego. Warszawa, druk Orgelbranda synów, 
]872. 
* SCHMITT Henry". Ksi'l:dz Hugo Kołłątaj 
i jego prześladowcy. Szkic biograficzno-kry- 
tyczny. Lwów, autor, u K. Wilda, druk J. 
Dobrzańskiego, 1873, w 8ce, str. 95. 1 złr. 
* - W stuletnią, rocznico pierwszego po- 
działu Polski. Szkic historyczny dziejów BO 
letniego panowania Stan. Augusta ostat-niego 
króla polskiego, popularnie napisał..... Z 8 
rycin. rysunku J. Kossaka i W. Eliasza. Kra- 
ków, nakład Wyd. Czyt. lud. Nowoleckiego, 
druk Uniw. Jag., 1872, w 8ce, kart 2, str. 
152. 1 dr. 20 cent. 
· - Kilka uwag w sprawie ulępszenia szkól' 
ludowych w kraju naszym. Lwów, K. Wild, 
1872, w 8ce, str. 32. 20 cent. 
... SCHMIDT Józef. Kuchnia czyli Dokładna 
i długa praktyk'ł wypróbowana nauka sporz'ł- 
dzania potraw miesnych i postnych, jako to: 
ZUPt pa8ztecików, sztuki mił/sa. sosów. au. 


szpików, majonesów , jarzyn, potraw z jaj. 
potraw mięsnych, garnitur do jarzyn i do in- 
nych potraw, legumin gorących i zimnych. 
pieczystego, ryb, farszów, kremów, galaret, 
musów, blamanżów, mleczek i marmulad, pie- 
czenia ciast, tortów i eukrów, robienia lodów 
i kompotów, smażenia soków i konfitur, tu- 
dziez przysposabiania. rozmaitych zapasów śpi- 
żarni pojedyńczo, najtaniej i najzdrowiej. 
Piąte nieodmienne wydanie. Przemyśl, druk K. 
Prochazki, 1871, w 8ce, str. XXXI i 287. (Ed. 
I. do IV. r. 1855 do 1865). 2 złr. 12 cent. 
· SCHNEIDER Antoni. Encyklopedya do kra- 
joznawstwa Galicyi pod względem historycz- 
nym, artystycznym, topograficznym, orogra- 
ficznym, etnogrdficznym, handlowym, prze. 
mysłowym, sfragistycznym etc. etc. Tom I. 
Lwów, K. Wild, 1868-1871, w 8ce, str. 403 
i lII, Tom II. Zeszyt!. 1873. Zeszyt po 40 c. 
... _ Staresioło pod Lwowem, przez .A. 
Sartoryusza. Lwów, nakład autora, druk E. 
Winiarza, 1872, w 8ce, str. 80 z jednym wi- 
dokiem. (Odbitka z Dodatku do Gaz. lwow. 
T. II, 1872.) 50 c. 
SCHOBER Feliks. Znakomici. Komedya w 3 
aktach oryginalnie wierszem napisana. War- 
szawa, 1871, w 12ce, str. 174. 45 kop. 
SCHOEDLER Fr. (Dr.) Chemia. Wyd. II. 
przejrzane i uzupełnione, tłom. Dr. Alf. Ci- 
szewski. Warszawa, nakład Gebethnerai Wol- 
fa, druk J. Bergera, 1873, w 8ce, str. I1,247 
i VI. 1 rub. 
- Fizyka i Meteorologia, przełożył Dr. Alf. 
Ciszewski. Wydanie drugie dopełnione podług 
18 niemiec. wydania, (przeszło 1000 drzewor. 
w tekscie). Warszawa, nakład Gebethnera i 
W olfa, 1872, w 8ce, str. 262 i IV. l rub. 
- Mińeralogia i Geologia. Wyd. drugie. 
Warszawa, nakład Gebethnera i W olfa, druk 
J. Bergera, 1871, w 8ce, str. 273 i XIV z 214 
drzewor. 6 złp. 20 gr. 
SCHUL1Z FerdJnand. Mniejsza gramatyka 
łacińska, przełożona i do potrzeb młodzieży 
zastósowana przez prof. Antoniego Jerzykow- 
skiego. Wydanie drugie przejrzane i popra- 
wione. Ostrów. J. .Priebatsch, druk G. W. 
Korna w Wrocławiu, 1872, w '8ce, str. IV i 
270. Broszur. 20 sgr. 
· SCHUSTER J. (Dr.) Dzieje biblijne stare- 
go i nowego przymierza dla katolickich szkół' 
ludowych z 112 obrazkami i mappą, tłom. 
ks. M. Rodecki. Wiedeń, c. k. nakład ksi'łzek 
szkolnych, 1872, w 16ce, str. XVI i 254. 60 
cent. 
SCHWARTZ Z. N. Pasierbica powieść. War- 
szawa, J. Kaufmann, uJ. Ungra iBanar8kie
 
go, druk P.ajewskiego, 1872, w 8ce, str. 288. 
(Odbit. z Bibl. romansów i powieści) 6 złp. 
... - Wina i cnota, powieś6 ze szwed£kie- 
go przełożył B. SP;. Lwów, nakład wydawni- 
ctwa Bibl. powieści i roman8ów, druk K. Pil- 
11
>>>
tera, 1872, w Sce, Tom I. etr, 199; Tom II. 
od str. 205-864. 2 złr. 
· - Żona męża próżnego, ze szwedzkiego 
przełożył B. Sz. (Bibliot. naje. pow. i rom. 
Tom XXIV.) Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk K. PilIera, 1871, w 8ee, str. 208. l złr. 

5 cent. 
* SCIBOROWSKI Wład. Sprawozdanie ogól- 
ne z czynności Towarzystwa lekars. krak. w 
r. 1870, czytane na posiedzeniu dorocznem 
Tow. lek. w d. 3 Stycz. 1871 przez Dra .... 
Sekretarza stałego Towarzystwa. B. w. m. i r. 
(Kraków, 1871,) w 8ce, str. 9. 
· SCUPOLl (ks.). Wojna ducbowna czyli 
Nauka poznania, pokonania samego siebie i 
dojścia do prawdziwej doskonałości chrze. 
Eciallskiej, przez ks. ..... Teatyna. PI'zekład z 
francuz. Kraków, nakład Wydaw. dzieł kaLol. 
Wł. Jaworskiego, 1871, w 12c6, str. 298, I i 
VI. liO cent. 
SECCHI. O jcduości sił fizycznycb, przekład 
J. Ch. Warszawa, 1873. (Zapow.) 
SECZKOWSKI. Bitwa, poemat, przez Teod. 
Sęka. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 47. 45 kop. 
SEGUR (ks. biskup). Mały katechizm, we- 
dług .... napisał ks. M. Gorzelański. WarszQ- 
wa, druk. Czerwińskiego i Sp., 1872. 
- Nauka pobożności dla dzieci, przez .... 
przekład z francuz. z przydanicm na POCZl!t- 
ku wykładu pacierza i głównych zasal wiary, 
przez ks. A. Pł. Wilno, nakład i druk J. Za- 
wadzkiego, 1872, w H3ce, str. 446 i rycina. 
S5 kop. 
- Uczta liwieta. O częstej kommunii, prze- 
kład z francuzki ego. Warszawa, Czerwiński i 
Sp., 1871, w 12c6, str. 50. 7 '/2 kop. 
- Toż. Warszawa, 1871, w 82ce, str. 72. 
10 kop. 
· - Wiara wobec nauki nowoczesncj, z 
czwartego poprawnego wydania oryginału 
przełożył Wł. M(iłkowski). Kraków, wydanie 
Warowni krzyża, druk W. Korneckiego, 1873, 
w 12ce, str. 4. i 124. 60 cent. 
* Sekretarz domowy, niezwykły zbiór listów 
towarzyskich i okolicznościowych, dokładny 
podrecznik dla słabych w stylu i koncepcie, 
zebrany i oryginalnie ułożony przez Dra A. 
Z. Lwów, H. Rodek, 1872, w 8ce, str. 292, 
VIII i 53. 90 kop. 
SEMENOWITSCH Antoni. Ueber die ver- 
meinte Quantitilt der Vocale im Altpolni- 
.chen. Leipzig, Bar, 1872, w 8ce. 50 kop. 
* Sennik loteryjny vr obrazach. Lwów, M. 
F. Poremba, 1871. w 8ce. str. 32. 20 cent. 
* Sennik nowy, ułożony i dopełniony we- 
dług niezawodnych wskazówek itd. Lwów, 
nakładem Bodka, 1871. w 16ce. str. 115 i 12. 
25 cent. 
Sennik (Nowy) do rozweselenia, sny z ich 
W)'kladem w alfabetycznym porz
dku zawie- 


- 82 - 


rający. Do tego przydana Jest do rozrywki. 
praktyka Pitagoresa wielkiego £lozofa. War. 
s.zawa. 1871. w 16ce, str. 87. 20 kop. 
Sennik czyli wróżenie ze snów na przeszło 
1500 przypadków służący. Wyd. II. Toruń
 
nakładem i drukiem Lambecka Ernesta. 1871.. 
w 8ca, str. 54. 3 sgr. 
'" SEREDYŃSKI Hippolit. Nauka czytania po- 
przedzona pisaniem. Elementarz dla szkół 
począ;tkowych ułożony z polecenia krajowejl 
Rady szkolnej. Wiedeń, nakładem Wydaw. 
ksil!żek szkolnych, 1871, w 8ce. Opraw.2ł c. 
* - Toż. Wydanie drugie, tamże, 1871" 
w 8ce, str. 119. 80 cent. 
'" - Toż. Wyd. trzecie, tamze, 1872, w Sce,. 
str. 117. Karton. 30 cent. 
'" - Toz. Wydanie czwarte, tamże, 1873
 
w 8ce, str. 116. 30 cent. 
* SEREDYŃSKI Wł. Akademia umiejętności 
w Krakowie. Szcreg artykułów umieszczonycb 
w Gazecie narodowej przez.... Dra fil., Kustosza, 
zbiorów i Człon. Tow. nauk. krak., Prof. wyz. 
w semin. (Przedruk z Gaz. nar.) Lwów. druk 
J. Dobrzańskiego i K. Gromana. Kraków, D. 
E. Friedlcin, um, w 8ce, str. 37. 24 cent. 
'" SERWATOWSKI Waleryan (ks.). Rozmowa. 
włościanina z plebanem o królestwie bożem 
na ziemi. Kraków. nakładem autora, druk 
l'obudkiewicza, 1872, w 8ce, str. 32. 15 cent 
- Dzieje Starego 'l'eAtamentu, krótko ze- 
brane dla dzieci. Wydanie pią;te, przejrzane i 
poprawione, ozdobione licznemi drzeworyta- 
mi w tekscie. Lipsk, drukiem Klingharda. 
nakładem Gebetbnera i Wolfa w Warszawie,. 
1872. 
-- Wykład listu św. Pawła apostoła do- 
Rzymian. Poszyt jeden, (całego Wykładu Pis- 
ma św. 15ty.) Warszawa, skład u Gebetbner8 i 
Wolfa, druk J. Ung1'8, 1872, w Bce, str. 159. 
75 kop. 
· SEYFAHRT i CZAJKOWSKI. Na gwiazdkę I' 
poleca księgarnia..,. we Lwowie w rynku L. 
26, następujące dzieła. Lwów, druk Poreniby,. 
(1871) w 12ce, str. 16. 
'" - Katalog dziełek dla młodzieży i pi- 
semek ludowych oraz ksią;zek w ozdobnej' 
oprawie na nagrodę, znajdujących się w księ- 
garni Seyfartha i Czajkowskiego, Lwów, na. 
kładem Seyfartha i Czajkowskiego, druk K.. 
Budweisera, 1872, w 8ce, str. 24. Gratis. 
SIARKOWSKI Władysław. Groby kościołaN. 
Maryi Panny i Bulla erekcyjna dyecezyi i ka- 
tedry kieleckiej przez .... Warszawa, nakład. 
Mich. Goldhaara, 1872, w 8ce, str. 93. 60 kop. 
- Wescla włościan II okolio Sobkown i 
Chmielnika, przez Wł. Siar. Kielce, druk Ed. 
Kołakowskiego, 1871, w 8ce, str. 15. 10 kop_ 
* SIEKIERKA Władfsław. Zabiegi numizma- 
tyka polskiego wieku XVIII. (Odbitka z Rocz. 
archeo}. z r. 187J.) Kraków, nakład Dr. S
>>>
}{rzyzanowskiego, u J. Wildta, druk TIniwer., 
1872, w 8ce, str. 8. 10 cent. 
. SIEMIEŃSKI Lucyan. W Giulistanie. Fan- 
tazya majowa. do Maurycego :Manna. (Odbit- 
ka z Czasu.) Kraków. nakładem autora, D. 
E. Friedleln, druk L, Paszkowskiego, 1872, 
W 800, litr. 22. 20 cent. 
,.. - Polne kwiatki. Artykuł kryt.yczny, 
umieszczony w Nrze 256 Czasu z dnia 9 Li- 
stopada 1871. Kraków, nakład Józ. Brodowi- 
cza, druk Czasu, 1871, 'fi 12ce, str. 14. 
* - ReligijnoBć i mistyka w zyciu i poe- 
z
ach Adama Mickiewicza. Studium. Kraków, 
W. Jaworski, 1871, w 8ce, str. 151. l dr.; 
na lepszym pap. 1 złr. 50 cent. 
· - Wacław Rzewuski i przygody jego w 
Arabii, opowiedziane z pism pozostałych po 
nim. (Odb. z. Przegl. pols.) Kr
ków, bim- 
lllelblau, druk Uniwers. . 1871, w 8ce, str. 
133. l złr. 50 cent. 
. * _ Wieczory pod lipą czyli Historya na- 
rodu polskiego, opowiadana przez Grzegorza 
a pod Racławic. Wyd. 10te poprawne i po- 
witjkszone. Kraków, nakład J. M. Himmel- 
blaua księgarza, druk Czasu (Mikuckiego), 
1873, w 8ce, str. XIX i 307. 1 złr. 
,.. - Toz, tenże tytuł. (Wydanie znacznie 
powiększone i wieloma rycinami ozdobione.) 
Kraków, nakład Wł. Jaworskiego, druk W. 
Korneckiego, 1872, w 8ce, str. 383 i XV. 
SIENKIEWICZ Henryk. Humoreski z teki 
WOl'Bzyłły podał do druku.... Warszawa, .na- 
kładem Red. Przegl. tygodniowego, Gebeth- 
ner i Wo1ff, druk Jaworskiego, 1872, w 16ce, 
Btr. 76. 25 kop. 
SIENNICKI Stanisław Józef. Opis historyczny 
rzymsko-katolickiego kościoła BW. Katarzyny 
w St. Petersburgu od r. 1763 do 1872, ułożył 
i wydał. Wyd. 11. Warszawa, skład u Gebeth- 
Rera i Wolffa, 1872, fol., k. nieI. 2 i str. LIV, 
z 5 rycin. litograf. 2 rub. 20 kop ; na weli- 
Jlie S rub. 
SIERADZKI Hieronim. Magnetyzm ziemski 
wyjaśniony na zasadzie drgań powietrza. Teo- 
J'ya 
ści'ł ze znanych doświadczeń i zjawisk, 
cztJiici'ł rozumowo zestawiona, przez .... War- 
saawa, Gebethner i Wolff, druk Aleka. Pajew- 
skiego, 1872, w 8ce, str. 39. 25 kop. 
SIERAKOWSKI Adam. Das Schaui. Ein Bei- 
trag zur berberischen Sprachen- und Vol- 
kerkunde von .... Dr. Jur., Mitglied der geog. 
und der antbrop. Gesellscbaft zu Berlin. Dres. 
den, Vedag 'Von J. I. Kraszewski, 1871. 
SIMONIN L. Świat podziemny w jego cu. 
dach. WarBilawa, nakładem red. Przegl. tyg., 
drukiem J. Jawol'Bkiego, 1872, w 16ce, str. 
171 a 18 drzeworytami w tekscie. 5 złp. 
,.. Sion ruskij (w jtjzyku rUI.) Red. Sembra- 
towicz. Lwów, 1871. (CZ8101" teolog.) 


- S8 


Skarb duszy poboznej czyli Ołtarzyk oso- 
bliwych nabożenstw i pieBni, z różnych apro- 
bowanych ksiązek wyjęty na pożytek serc bo- 
gomyślnych, z 36 rycinami mszalnemi i 14 
stacyami wydany. Nowe wydame. Mikołów, 
T. Nowacki, 1872, w 16ce, str. 480. 4 sgr. 
* Skarbnica, pismo poświęcone sprawom to- 
warzystw, zakładów, i spółek. Rok I. Lwów, 
Redaktor Fr. Bor. Twardowski, druk Związ- 
kowej drukarni pod dyr. Ant. Trompeteura. 
1872-73, fol. Miało być wydaw. co dziesitjć 
dni, atoli roku 1872 wyszło Nrów 5 za Sty- 
czeń, a w r. 1873 Nr. 4--7 za Luty. 
* SKARGA Piotr. Kazania o siedmiu sakra- 
mentach kościoła św. katolickiego. Czynione 
i napisane od .... 80c. Jesu. przy których by- 
ły kazania przygodne o rozmaitych nabożeń- 
stwach, wedle czasu, które się w insze księgi 
wespołek z inneroi drobniejszemi pismy tegoż 
.... ułożyły i oddzieliły. Kraków, druk And. 
Piotrkowczyka r. p. 1609. Kraków, nakład 
wyd. dzieł katol. Wład. Jaworskiego, 1871, 
w 4ce, str. 404 i III. 3 złr. 
- Sonn.Festtags- und Gelegenheitspredig- 
ten nach .... Eine deutsche Anerkennung 
polno Kanzelberedtsamkeit, herausgegeben v. 
dic. Pfr. Aug. Swientek. (Mit Brunn's Hed. 
wigsblatte H:J69{70.) Breslau, Goerlich et Coch. 
im Comm., 1872, w 8ce, str. XIII i 590. 
14fs tal. 
* Skazówka czyli łatwy sposób nauczenia 
dzieci czytać i poznawać litery. Rzeszów. 
druk i nakład J. A. Pelara, 1871, str. 32. 
(Nakład 2000 egz.) 
,.. SKIBA. Po niewczasie. T. I. Lwów, 187!. 
" SKIBA Edw. Wład. Nowa teorya rozszcze- 
piania. się światła. (Rzecz przedstawiona na 
posiedzeniu oddz. nauk. przyrodn. Tow. nauk. 
w Styczaiu 1875. Odbito z roczno Tow. nauk.( 
Kraków, autor, D. E. Friedlein, druk Uniwer.. 
1872, w 8ce, str. 51. 50 cent. 
* - Przyczynek do teoryi sprtjżystoBci przez 
.... Dra fil. Rzecz przedstawipna na posiedze- 
niu oddz. nauk przyr. Tow. nauk. w Marcu. 
1871. (Osobne odbicie z roczno Tow. nauk. 
krak. Tom XLIII.) Kraków, druk Uniwers.. 
1871, w 8ce. str. 16. 
. _ Współczynniki załamania promieni 
Bwietlnych w różnych mieszaninach wyskoku 
z wod'ł i zależność ich od temperatury. Spra- 
wozdanie z prac doświadczalnych .... Dra fil. 
mag. nauk. mat. fiz. Rzecz przcdstawiona na 
posiedz. oddz. nauk przyr. Tow. nauk w Gr. 
lb71 r. (Osobne odbicie z roczno 'l'ow. nauk. 
krak.) Kraków, dl'uk Uniwers., 1872, w 8ce, 
str. 11 i tabl. 
SKIMBOROWICZ Hipolit. O Mikołaju Koper- 
niku napisał .... Warszawa, autor, u Gcbeth- 
nera i Wolfa, druk J. Jaworskiego, 1878, w 
8ce, litr. 28. 15 kop. 
SKIMBOROWICZOWA Anna z Sokołowskich. 
Módlmy liV, czyli zbiór krótkiego nabożeÓ:
>>>
stwa na wszystkie większe uroczystości. Z ry- 
cinę, kolorowaną. Wydanie czwarte, przejrza- 
ne i powiększone. Warszawa, druk J. I. Kra- 
szewskiego w DrezlJ.ie 1871, w 32ce, str. 480. 
Osobne wydanie dla mężczyzn i kobiet. l rub., 
w oprawie za 2 rub., 2 rub. 50 kop., 3 rub., 
li rub. 
* Skład towarzystwa sceny polskiej we 
Lwowie. Lwów, 1872. 
je Skład Uniwersytetu w roku szkolnym 
1872-73. Kraków, druk Uniwers., w 4ce J str. 
VlII. 
* - Toz za lntu 1811-72. 
* SKOBEL F. K. Jaworze w r. 1871 opisał 
. . .. Rzecz czytana na posiedzeniu oddziału 
nauk przyrodniczych i lekarskich Tow. nauk. 
krak. d. 11 Listop. 1871. (Osobne odbicie 
z Przegl. Pols.) Kraków, druk Uniw., 1872, 
w Bce, str. 15. 
. - O skazeniu języka polskiego w dzien- 
nikach i w mowie potocznej, osobliwie w Ga- 
licyi. Spostrzeżenie i uwagi. Wydanie drugie, 
powiększone. Kraków, druk Uniwers.. D. E. 
Friedlein, 1871, w 8ce, str. VIII i 102. 45 
kop. (Odbito 300 egzemp.) 
* - Toz. Wydanie trzecie, powi'i)kszone. 
Kraków, druk Uniwers' l 1872, w 8ce, str. XV 
149 i II. 60 cent. 
* SKOCZEK Aloizy. Historya Radomyśls nad 
Sanem przez K. z T. (Z materyałów ks. Zyg. 
Wołka prowincyała ks. Augustyanów.) Kra- 
ków, księża Augustyanie, 1871, w Sce, str. 16. 
'" - O szkole ludowej napisał.... z Rado- 
o myś]a. Kraków,. autor, druk Uniwers., 1868, 
w 16ce, str. 133. 
* - Toz. Cześć II. (Ogóln. zbioru wyd. 
ksiązek dla ludu. Tom III.) Kraków, 1871, 
w 16ce, str. 111. 
* Skorowidz nowych i dawnych numerów 
realności, tudzież nazw ulic i placów stoł. 
miasta Lwowa, według uchwał Rady miej- 
skiej z 1871 r., z urzędowych źródeł zesta- 
wiony. Lwów, K. Wild, druk J. Dobrzań- 
skiego, 1872, w Bce, str. 266. (Nakład 1000 
egz.) l złr. 
SKRZESZEWSKI Adolf {Hauptmann). Wie- 
ner Touristen-Karte. 6 Auflage. Wien, Czer- 
mak, 1872, w Sce, str. 24 i chromol. tabl. 
% ial. 
" SKÓRZEWSKA. Pieśń duszy. (Utworu za. 
konnicy z Jazłowca, autorki powieści: Bo- 
giem a prawdfh,) Kraków, nakład i druk L. 
ł'aszkowskiego, S. Krzyżanowski, 1873, w Bee, 
str. 44. (Poezya.) 
* SKRZYŃSKI Włodzimierz. Zdania z róz- 
nych gałęzi prawa i umiej'i)tności politycz- 
nych, których w celu otrzymania stopnia dra 
prawa d. 27 Stycznia 1872 publicznie bronić 
b'i)dzie. Kraków, w Sce, str. 7. . 
." SKRZYPIŃSKI Piotr. Mownictwo polskie z 
2Iastósowaniami we wszystkich swych cz
. 


- 84 - 


ściach obejmuje: R1:Izbiór ogólny i szczegó- 
łowy, słoworodnią, sUadni!} i pisowni!! ze 
144 ćwil)zeniami .ustnemi i piśmiennemi dla 
'uzytku młodzieży. Warszawa, autor, Gebeth- 
ner i Wolff, druk Al. Pajewskiego, 1873, w Bee, 
str. XV, 255 i IV. 1,1"I1b. 25 kop. 
SKUTSCH H. (Schletter). Biblioteka kazno- 
dziejska. Spis kazań polekich, dawniejszych i 
nowszych, znajdujących się do nabycia w kęi11- 
garni. Wrocław, 1873, w 8ce. GI'atiB. 
· SLlWKA Jan. Geografia czyli opis !t:iemi 
dla ucz
cej siD młodzieży, podług nowszych 
źródeł ułozył .... nauczyciel w Cieszynie. Cie- 
szyn, nakład autora, druk K. Prochaski, 1872. 
SLOSARSKI Antoni. I\fateryały do fauny 
malokologicznej król. Pols. Warszawa, 1872. 
SŁAWIŃSKI Fab. Ferd. Obliczenie wyrazów 
zawartych w trzech słownikach: I) Lindego, 2) w 
Wileńskim i 3) Rykaczewskiego przez .... War- 
szawa' skład główny u Gebethnera i W olffa, 
druk Józ. Sikorskiego, 1873, w 8ce, k. 2, str. 
36 i k. 1. (Od str. 31-36 karty w 4ce). 3 
zlp. 10 sgr. 
- O prawach budowy zgłosek napisał.... 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk J. Sikor- 
skiego, 1873, w Bee, k. 3, str. II i 197. 
'* SŁOWACKi Juliusz. Anbelli. (Biblioteka 
Mrówki t. 31.) Lwów, 1873, w 16ce, str. 64. 
* - Anhelli, poemat, przekład Antola 
Staszka. (Po .czesku wczasop. Kwety, 1872.) 
* - Beniowski przekład r. 1872 na czes- 
kie przez Dr. Zemana. 
. - Genezis z ducha. Modlitwa z riJkopis- 
mu, dotą,d niedrukow8ll8. (Odbitka ze Strze- 
cby.) Lwów, Richter, 1871, w 8cc, str. 35. 
60 cent. (Odb. 500 egz.) 
- Jan Bielecki, powieść oparta na poda- 
niu bistorycznem. Warszawa, 1871, w 16ce, 
str. 32. 15 kop. 
- Mazepa. Tragedya w l) aktacb. War- 
szawa, nakładem M. Dzikowskiego, drukiem 
J. Psurskiego, 1871, w Bee, str. 100. 2 złp. 
15 gr. 
- Mazepa, rossyjski prżeklad przez Puszka- 
rewa r. 1872. 
- Mllrya Stuart, dramat historyczny w 5 
aktach. Warszawa, nakładem M. Dzikowskiego, 
drukiem J. Psurskiego, 1871, w 8ce, str. 104. 
30 kop. 
- W Szwajcaryi. Warszawa, Wyd. Dzikow- 
sIii, u Gebethnera i W olffa, druk J. Psurskiego, 
1871, w 8ce, str. 24. 12 ' /a kop. 
... Słowianin, dwutygodnik polityczny nau- 
kowy i literacki. Rocznik IV. Lwów, nakład 
Red., 1871, w 4ce, Redaktor Turowski J. 
Kwartalnie l złr. 40 cent. 
* Słowo (w jiJzyku ruskim). Lw6w, 1871- 
78, fol. Redaktor Dydyckoj (Dziedzic). W r. 
1873 usąpił z redakcyi. 
* Słuźba zdrowia publicznego. Czaliopismo 
poświijcoue wszystkim galijziom wniejijtności 


...
>>>
- 85 


lekarskiej. Pod Wydawnictwem i pod Redak- Sobótka. Tygodnik belIetryatyczny ilIustro- 
cyt Dra Zyg. Dobieszewskiego. Lwów, w dra- wany. Rok III. Poznsń, nakładem M. Leitge" 
karni J. Dobrzańskiego, 1872, w 8ce; Tom bra i Spółki, w drukarni Deckera, 1871, Nrów 
I. i Tomu II. Zeszyt VII-XI. (do Listopada); 52, w 4ce. Kwart. 15 sgr. 
Tom I, str. 488 i kart 2; Tom II, str. 392. 
Rocznie 6 złr. * SOKAL Juliusz. Zdania z wszystkich gałe zi 
umiejetności prawniczych i politycznych. Kra- 
Słuźba (Nowa) Boza czyli Nabozeństwo do- ków, druk Uniw., 1872, w 8cc, str. 7. 
mowe i kościelne dla Chrześcisn rzymsko- 
kato!. Kościoła, w modłach, pieśniach i nau- * SOLAKIEWICZ M. Urlopnik, obrazek z zy- 
kach katechizmowych i moralnych. Wydanie cia ludu. (Oddruk z Dzwonka). Lwów, Redak- 
C h 2 cya Dzwonka, druk E. Winiarza, 1871, w 16ce, 
nowe. zęstoc owa, 187 " 60 
str. . ' 
· Służba polowa dla użytku w szkołach d . . 
podoficerów i żołnierzy, opracowal K. z St.. 
OLER. .Lombar oWle (J. Lombardl aUa 
c. k. kapitan, tłomaczył Fr. ks. Kowalski c. k. ' prima croClata), opera w 4 !,-ktach. Po
zya. 
kadet 40 pułku piechoty, przejrzał Erazm Soler
, muzyka Jozefa Verdi, tło
aczeme z 
Ciechulski c. k. kapitan z 4 pułku. Wiedeń włosk
ego. Warszawa, J. Cotty, 18/1, w 16ce, 
i Cieszyn, 'nakład i druk K Prohazki, 1871, str. 5.. 20 kop. 
w 16ce, str. 87 i 1 tabl. 30 cent. SOLSKI Stan. Nauka o częstem używaniu 
* Słuźba polowa dla c. k. Wojska. I Cześć naj św. Sakramentu i .
to sposobów u
zczenia. 
(Drugi odcisk) tłumaczył z niemieckiego W. P.. Jezusa w Przen8Jsw. SakramenCie. Pel- 
:t(yczkowski). Lwów, tłomacz, druk Dobrzań- phn, J. N. Roman, 1871, w 12ce, str. 158. 
skiego i Gromana, 1873, w 16ce, str. II i 176. (Czyt. kato!. Ser. I. Tom VlI.) 5 sgr. 
50 cent. SOSNOWSKI Edward Maks. Kilka poezy,i. 
SMILES Samuel. O charakterze, spolszczył Pmmań, L. Tiirk, druk DaBzkiewicza, 1871, 
W. Przyborowski. Tomów III. Warszawa, w 8ce, str. 80. 15 sgr. 
nakład i druk PrzegllJ:du tygodn., 1873, w 16ce, * SOUBIEILLE (ks.). Sprawozdanie z c;yn- 
str. 158, 144, 165. l rub. 20 kop. . ności Towarzystwp. Pań Miłosierdzia św. Win
 
. SMITH J. F. Boleść i radość, powieść cen
go a Paulo dla !lbogich chorych w Kra- 
wspólczesna z angielskiego. Tomów IV. Lwów, kO
le etc" prze
staw
one przez..... Dyrektora. 
(Bib!. roman. i pow. Tom XLIII-XLVI.), dZleł
 na zebramu ogolnem d. 1 Lutego 1871. 
Gubrynowicz i Sehmidt, druk K. Pillera, 1873, Kł: akow , nakład Towarzystwa, druk Jawor- 
W 8ce, str. 242, 259, 242 i 178. sklego, 1871, w 8ce, str. 16. 
* _ Opactwo Carrow" z angielskiego. To- .* - Toż, od d. I S
ycznia 1873 p
zeds
a- 
mów II. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, czcion- WlOne przez..... Dyr. dZlcła,.n a zebrsmu o
ol- 
kami Kornela Pili era (Bib!. najc. pow. i rom. nem d. 3 Lutego 1870 (własc. 1873l. Krakow, 
Tom XVII. i XVIII), 1871, w 8ce, str. 275 nakład Towarzystwa, druk Kornecklego, 1873, 
i 242. 3 złr. w 8ce, str. 13. 
* SMOLKA Stall. Henryk Brodaty. Ustęp .* SOWIŃSKI. Leonard. Satyra przez..... Kra- 
z dziejów epoki Piastowskiej. Lwów, Skład kow, druk Umw. Jag., 1871, w 8ce, str. 47. 
u Gubrynowicza i Schmidta, w drukarni K. * - Słowo bytu. Zarys prawdy powsze- 
Budweisera, 1872, w 8ce, str. 106 i rej. l złr. chnej. Lwów, nakładem Mrówki, 1871. w 8ce, 
SNARSKI Sl (ks.). Słownik obrzedowy uło- str. 39. 4
 cent. 
zony podług najlepszych źródeł przez X. S. * SOZANSKI Antoni. Niektóre pisma. Tom 
8. D. Wilno, 1871, w 8ce, str. XII i 223. II. O potrzebie wypedzenia Jezuitów z Pol- 
60 kop. . ski. Zdarzenie w Bibliotece. Różne myśli. 
ŚNIEGOCKI T K I d I . k Sen na jawie. Kraków, druk Kraju, D. E. 
. a en arz ro mczy na ro F' dl' 1871 8 k rt 3 str VII i od 
Pański 1871. Rok III. Bydgoszcz, 1871, w 16ce. 9 ne 191 elD (T ' I ' w L c:e' k a 1861 ' ) l . ł 
90 kop. - . om. w lpS U . Z r. 
_ Toż, Da rok 1872. Rok IV. Bydgoszcz, - Trakta
 Ha
ziacki zawar
y.w roku.I658 
1871 w 12ce. Konotatnik cz
ść dodatkowa za pllnowama krola Jana Kazimierza między 
Opr
wny 25 sgr . narodem polskim i litewskim z jednej, a na- 
* . . rodem polskim z drugiej strony. Przedruk 
. SOB,IESKI Stamsław. O nauce d.ostrzega. z" Voluminów legum." Tom IV, str. 637- 
ni&. Lwow, nakładem autora, K. Wtld, 1871, .645, 653 - 657. Wydanie A. Sozańskiego, 
w 8ce, str. 40. 40 cent. czcionkami drukarni Kraju, 1872, w 8ce, str. 
. - Wychowanie u Rzymian za czasów 28. 
cesarstwa. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1873, S P A RT ACUS W P r . e l du nasze 
 o 
w 8ce. 20 cent. . .' s aWI. u. . ' 
o Wiecach I o Towarzystwie OSW18ty lu 0- 
. Sobański Aleksander. (Odbitka z Gazety wej. Poznań, nakładem i drukiem A. Schmae- 

arodowej). Lwów, druk J. Dobrzańskiego dicke, Ricbter we Lwowie, 1872, w 8ce, str. 
1 K. Gromana, 1872. 23. 46 cent.
>>>
SPASOWICZ Włodzimierz. Za. 2nnobo liet 
1859-71. Staty, otrywki, istoria, kritika, pole- 
mika, sudebnyja l'ieczi i procz. S. Petersburg, 
1792, W Scc, sjr. 665 i iart 6. 1 tal. 
SPENCER HerlJert. KIassyfikacya wieilzy, 
przekład A. Nal(epiiiskiego). Warszawa, :nakło 
! drp.k Przegl. tygodn., 1873, W 12ce, str. 110 
2 reJ. 40 kop. 
* SPERLlCIł Antoni. Sygnał pocztowy na 
trąbce kolendowej w a. Nowego Roku 1872. 
Post-Bucheł etc. (po pol. i po niem.) Kra- 
ków, druk Uniw., 1871, w Sce, str. 11 i 5. 
* SPIERE. Die erste Hauptwacbe. Eine 
Erzablung. Lemberg, 1872. 
* Śpiewak wesoły z nad Raby, przez A. M. 
Boc}mia, nakładem Pisza, 1871, w 16ce. (Jest 
ed,rcya takie z dat!) r. 1868). 50 cent. 
Śpiewak (Mały) czyli Zbiór pieśni dla Szkół 
POlskicb. Prądnik (na górnym Szlizku), nakla- 
dem A. Pietscha, 1872. 1'1. sgr. 
I 
piewnik kościelny. Lwów, 1871. 
* Spiewy kościelne dla młodzieży szkolnej. 
Wydanie nowe popr. i powi!)kszone. Wado- 
wice, F. FOltYD, 1872, w 8ce, str. 155. S5 cent. 
'* Spis imienny Członków Tow. naukowego 
krak. według składu jego w Lutym 1871. Kra- 
ków, l Marca, 1871, w Sce, str. 9. 
I Spis wykładów odbywać sił: mających w 
c. k. Uniwersytecie Jagielloiiskim w Krako- 
wie w półroczu letnicm roku szkolnego 1870/1. 
Kraków, druk Uniwers., 1871, w 4ce, str. 12. 
. * - Toż, w półroczu zimowem r. szkolno 
1871/2. Kraków, druk Uniw., 1871, W 4ce, str. 
12. 15 cent. 
* - TQż, w półroczu letniem 1871/2, w 4ce, 
str. 12. 15 cent. 
* - Toż, w półroczu zimowem roku szkol- 
nego 1872/3. Kraków, druk Uniw., 1872, w 4ce, 
str. 13. 
SPOHN A. Polsko - niemiecki Elementarz. 
Polnisch-deutsche Fibel und erstes Lesebuch 
fUr utraquistische Schulen von..... Seminar- 
Uebungslehrer in Berent. Leipzig, Ed. Pe- 
ters Verlllg, Druck von A. Edelmann, 1872, 
w 8ce, str. 90, z drzeworytami w tekscie. 
fi 'I. sgr. 
SPORNY Józef (z Warszawy). Notium gene- 
rale asupra stangelor bitummose (asphaltu). 
Jassy, imprimeria H. Goldner, strada prima- 
riei, 1672, w 8ce, str. 19. 
* Sprawie (O) ruskiej. Kraków, nakł. Adm. 
"Kraju,' 1871, w 16ce, str. 70. 80 cent. 
* Sprawozdania sejmowe Sejmu glllicyjskiego. 
Lwów, Wild, 1871, w 4ce. Prenumer. 5 złr. 
Sprawozdanie Banku handlowego za. okres 
17 i pół miesięczny, czyli od 15 Lipca 1870 
do Sl Grudnia 1871 r. Warszawa, druk Ber- 
gera. 1872. 
'" SprawIZdanie z czynności Czytelni ludo- 
wej w Cieszynie za rok 1872. Cieszyn, czcion- 
kami K. ProchAski, 1873, w 4ce, str. 4. 


- 8G 


Sprawozdanie z czynno
ci i funt1uszów Arey. 
bractwa nieustajlłcej adoracyi Przenajświęt- 
szego Sakramentu i Instytucyi jałmużniczej 
dla. wstydzlłcych się żebrać, przy kościelc św. 
Kazimierza na NoweID mieuciQ za :rok 1871/2. 
Warszawa, ]872. 
* Sprawozdanie z czynności Stowarzyszenia 
wzajemnej pomocy rękodzielników i przemy- 
słowców w Krakowie za rok 1870. Kraków, 
druk Uniw., 1871, w 4co, str. 7. 
· - Toż, za rok 1871. Tamże, 1872, w 4eB, 
str. 4. 
· - Toż, za rok 1871, w 4ce, str. 4'- 
I Sprawozdanie z czynności krakowskiego od:- 
działu Tow. pedagogicznego za czas od 29 
Czerwca 1870 do końca Czerwca. 1871. Kra- 
ków, druk Uniw., 1871, w Sce, str. 14. 
* Sprawozdanie z czyntJ.ości Towarzystwa. 
pedagogicznego za czas od '1 Lipca ]870 do 
7 Lipca 1871, podane przez Zarzl}d główny 
do wiadomości członków :I1a :pi
tem walnem 
zgromadzeniu tegoż Towarzystwa. odbytcfa 
we I,wowie W połowie Lipca 1871. Lwów, 
nakład Towarzystwa. pedag., czcionkami M. 
Mohra, w 4ce, str. 16 i II. 
* Sprawozdanie z czynności Towarzystwa. 
prawmczego we Lwowie, od czasu zawiQza- 
nia sił: jego w Sierpniu 1868 r. do r. 1871. 
Lwów, 1872. . 
'" Sprawozdanie z czynności ca10roeznych 
Towarzystwa pszczelno-jedwabniczego i sado. 
wnicEego w Krakowie \V 1870 roku. Kraków, 
nakład Towarzystwa, dr"k "zaBu, 1870, w 8ce, 
str. 23 i I. 
.. - Toz, w r. 1871. Tamze, w 8ce, str. 16. 
.. - Toz, druk Paszkowskiego, 1872, w 8ce, 
str. 16. 
· Sprawozdanie z czynności wydziała zarzlł- 
dzającego czytelniQ akademickI} w Krakowie 
w pierwszem J,Jółroczu 1870/71 r. Kraków, 
druk Uniw. Jag., 1871, w 8ce, str. 9. 
* :- Toż, w pierwsz,em półroczu 1871/2. 
Krakow, 1872, w 8ce, str. 15. 
'" - 1'oż, za letnie półrocze 1872. Kraków, 
nakładem Czytelni, w drukarni Kraju, 1872, 
w 8ce, str. 14. 
* Sprawozdanie z czynności Wydziału kra. 
jowego za czas od Sierpnia. 1871 r. po koniec 
Lipca 1872. (Sprawozdawca Oktawian Pie- 
truski), w 4ee, str. 85, larta l, str. S5, kart 
24, str. 11 i kart 18 nieI. 
* Sprawozdanie z czynności Zakładu naro- 
dowego imienia Ossolińskich za lata 1870- 
1872. Lwów, druk im. Zakładu Ossol., 1873, 
w 8ee, str. 156. l złr. 
'* Sprawozdanie z dochodów i wydatków 
Stowarzyszenia "Domu modlitwy i wsparcja," 
w r. 1871, oraz Budżet na rok 1872. Kraków. 
druk Uniwer., 1872, w 8ce, str. 7. 
* Sprawozdanie Dyrekcyi Banku zastawni- 
czego w Tarnowie za czas od 1 Stycznia do
>>>
-f!1- 


:81 Grudnia 1871. Tarnów, druk Anast. Rusi- 
lIowskiego, 1872, w 4ce, pół ark. 
.. - Toz, za rok 1872. Tamze, 187D, w 4ce, 
kart 2. 
* Sprawozdanie c. k. Dyrekcyi gimnazyal- 
-ncj przy św. Annie w Krakowie z roku,szkol. 
nego 1871. Kraków, czczionkami c. k. Uniw., 
1871, w Sce. Obejmuje: Sprawozdanie Dyr. 
Ign. Stawarskiego str. 24; Rozprawa Kału- 
iniackiego Emila: Descriptio codicum Slove- 
nicorum. Leopoli, typ. Inst. Staul'opig., 1871, 
:Str. 88 i 2 tabl. 
... _ Toz, z roku szkolnego 1872. Kraków, 
druk Uniw., 1872, w 8ce, str. S8. 
(Obejmuje: Rzecz o Tad. Czackim przez 
'Teof. Ziembę. Część urz\jdowa przez Dyrek- 
tora Stawarskiego). 
* Sprawozdanie c. k. Dyrekcyi gimnazyal- 
nej św. Jacka w Krakowie z roku szkolnego 
1871. Kraków, w drukarni Uniw. Jag., 1871, 
w 4ce, str. 3ł. (Obejmuje rozprawę Kar. Kl\j- 
.ska: O węglowcach). 
" _ TQz, z roku szkolnego 1872. Kraków, 
-nakład fund. naukow., druk Uniw. Jag., 1872, 
w 8ce, str. 84. (Obejmuje: Słowackiego, Oj- 
ciec zadzumionych na język niemiecki prze- 

ozył Teod. Stahlberger, str. 8-16; Cz
ść 
urz\jdowa str. 17-84). 
" Sprawozdan ie Dyrekcyi Stowarzyszenia 
młodziezy handlowej. Lwów, 1872. 
* Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa kre- 
dytowego ziemskiego z czynności swoich za 
rok 1871. Lwów, W drukarni narod. Maniec- 
kiego, 1871. 
Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa kre- 
dytowego m. Warszawy za czas od zawiąza- 
nia Towarzystwa do d. 19 Września (l Paźdz.) 
1871. Warszawa, 1871, w 4ce, str. 44 i Anne- 
ksa nie liczb. 
_ Toz, za czas od d. 19 Września 1871 
do d. 19 Września 1872. Warszawa, druk S. 
Orgelbranda synów, w 4ce. 
. Sprawozdanie Dyrekcyi Tow. przyjaciół 
sztuk pięknych w Krakowie, z czynności w r. 
1870/71. Rok XVII. Kraków, w drukarni 
Czasu, w 4ce, str. 45. 
_ Toz, za rok 1871n2. Kraków, 1872, 
w 4ce, str. 49. 
Sprawozdanie Dyrekcyi warszawskiego Tow. 
ubezpieczeń od ognia za pietwszy-okres dzia- 
łalności od d. 19 Września (7 Października) 
1870 do końca r. 1871. Warszawa, druk Ber- 
gera, 1872, w 4ce, str. 8. 
. Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa za- 
liczkowego dla m. Krakowa, oraz dla powia- 
tów krakowskiego i chrzanowskiego w mie- 
ście Krakowie założonego, z dopełnionej czyn- 
ności zu rok pierwszy, t. j. od d. S Stycznia 
do 31 Grudnia 1870. Kraków, nakład Tow., 
druk Uniw., 1871, w 4ce, str. 9. 
* _ Toż, z czynności za rok trzeci, t. j. 
od l Stycznia do 31 Grudnia 1872 r. {Obej- 


ml1jące zarazem .pis Członków}. Kraków. 
nakład Tow. zaliczk., druk W. Korneckiego, 
1873, w 4ce, str. 11 i Lista Członków str. 7. 
Sprawozdanie Dyrekcyi wyścigów konnych 
w Król. Polskiem za rok 1870. Warszawa, 
1871. w Sce, str. 24. 
- Toz. za rok 1872. Tamie. 
* Sprawozdanie Dyrekcyi Zakładu naukowo- 
rolniczego w Dublimach. Lwów, 1871. 
Sprawozdanie z działań Stowarzyszenia spo- 
żywczego "Merkury" w Warszawie za pi'łte 
półrocze (a drugie 1871 r.) Warszawa, 1872. 
_ Toi, Z!I. szóste półrocze, to jest, od 1 
Stycznia do 30 Marca 1872. Warszawa, nakło 
Stowarzyszenia, w drukarni Pajewskiego, 1872. 
Sprawozdanie z działań Stowarzyszenia spo- 
zywczego "Zgoda" za pierwsze półroeze 1872. 
Warszawa, druk Pajewskiego, 1872. 
... Sprawozdanie Komisyi hipotecznej w przed- 
mi
cie zaprowadze
ia ksiąg gruntowych w 
krOJu naszym. (Lwow, 1871), w 4ce, str. 22 
i 23. (Sprawozdawca And. Rydzowski). 
" Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej c. k. 
Towarzystwa nauk. krakowskiego. Tom V. 
Kraków, druk Ul1iwers , 1871, w 8ce, kart 3, 
str. 167, 172 i I mapa. 
_. Tom VI. Tamże, 1872, w 8ce, str. IV. 
171 1 144. (Tom I. do IV. od r. 1867-1870). 
... Sprawozdanie Komisyi nagrodowej dla 
utworów seenicznych nadesłanych na konkurs 
wyznaczony przez hr. Franc. .l'.ubieńskiego i 
hr. Jana Zamojskiego (syna). (Oddruk z fen- 
letonu Czasu). B. w. m. i r. (Kraków, 1871), 
w 8cc. str. S. (Redakcyj K. Estreichera i St. 
Koźmiana). 
* Sprawozdanie Komisyi Rady miejskiej w 
Krakowie w sprawie gazowej 26 Paździer- 
nika 1871. Kraków, druk Czasu, w 4ce, str. 
25. 
. Sprawozdanie Komisyi do uporz'idkowania 
miasta Krakowa ustanowionej. Kraków, nakł. 
Magistratu, w drukarni Czasu, 1871,'w 16oe, 
str. 27. 
. Sprawozdanie Komitetu głównego do zbie- 
rania składek na Szkoły ludowe z czynności 
od zawiązania do d 15 Maja 1872 r. Lwów 
Ilakładem AUr. Młockiego, 1872, fol., str. 6: 
. Sprawozdanie (23cie) Komitetu ochron dla 
małych dzieci w Krakowie. Kraków, druk 
Czasu, 1871, w 8ce, str. 82 i II. 
· _ Toż, 24-te, z r. 1871. Kraków, druk 
Uniwers., 1872, w 8ce, str. 22 i II. 
. - Toż, 25-te, z r. 1872. Tamże, w 8ce. 
. Sprawozdanie Komitetu c. k. Towarzystwa 
galicyjskiego gospodarskiego za r.1872. Lwów 
nakład Towarzystwa, pierwsza związkowa dru: 
karnia, Rynek lI, dyrekcya A. Trompeteur, 
w 8ce, str. 32. 
. Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa aka- 
demickiego "Wzajemnej pomocy" na Uniwer- 
sytecie Jagiellońskim z czynności z r. 1870/71,
>>>
Kraków, nakład Tow. Wzaj. pomocy, w dru- 
karni Uniw. Jag, 1871, w 8ce, str. 19. 
· - Toż, z r.1871/2. Tamże, '1872, w 8ce, 
atr. 21. 
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa muzy- 
cznego warszawskiego za r.1872. Warszawa. 
* Sprawozdanie z posiedzeń ogólno Zgro- 
madzenia członków c. k. Towarzystwa gospo- 
darczo-rolniczego krakowskiego, odbytych w 
dniach 27, 28 Lutego i l Marca 1871. Kra- 
ków, druk Akad., 1871, w 8ce, str. IV i 135. 
* - Toż, odbytych w dniach 11 i 12 Marca 
1872 r. Kraków, w drukarni Kraju, 1872, w 8ce, 
str. .!V i 127. 
· Sprawozdanie racllUnkowe Komitetu re- 
l!Iursy kupieckiej z r. 1871. Warszawa, w dru- 
karni J. Ungra, 1872. 
* Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajo- 
wej o stanie wychowania publicznego w kraju 
w latach szkolnych 1869 i 1870, z tabelą. sta- 
tystyczną i kartą li tog. Galicyi pod względem 
wychowania elementarnego w 1'.1870. Lwów, 
Rada szkol. kraj., 1871, w 4ce, str. 26. 60 cent. 
* Sprawozdanie Rady Towarzystwa histo- 
ryczno-literackiego w Paryżu, z konkursu ogło- 
szonego w d. 3.Maja 1869 r. Kraków, w dru- 
karni Leona Paszkowskiego, 1872, w .8ce, 
str. 33. 
Sprawozdanie Rady Towarzystwa history- 
czno-literackicgo w Paryżu, z konkursu ogło- 
szonego d. 3 Maja 1872 roku. (Odczytane na 
posiedzeniu publicznem Towarzystwa dnia 3 
Maja 1873, przez Bron. Zaleskiego). Bez w. 
m. i r. (Paryż, 1873), w 8ee, str. 15. 
· Sprawozdanie sekcyi skarbowej Rady miej- 
skiej o zamknięciu rachunków mają.tku obro- 
towego i zakładowego miasta Krakowa za rok 
1870 ułożone na zasadzie ksią.g wydziału obra- 
chunkowego. Kraków, w drukarni Czasu, 1872, 
w 4ce, str. 21. 
* Sprawozdanie seI{Cyi leśnej c. k. Towa- 
rzystwa gospodo rolno krakowsko Kraków, druk 
UniwerS., 1871, w 8ce, str. IV i 88. 
· Sprawozdanie stenograficzne z rozpraw 
Sejmu krajowego. lsze posiedzenie 3ciej se- 
syi 3go peryodu Sejmu galicyjskiego z dnia 
5 Listopada 1872, do ISgo posiedz. z d. 26 
Listopada 1872, Lwów, druk J. Dobl'Zańskie- 
go i Gromana, 1872, w 4ce, str. 291 i anc- 
gatów 46. 
* Sprawozdanie pierwszego galicyjskieg:o 
stowarzyszenia dla pszczelnictwa, sadowm- 
ctwa i jedwabnictwa w Kołomyi za r. 1871. 
Kołomyja, druk Mich. Biłousa, 1872, w 8ce, 
st
 16. 
Sprawozdanie szkoły wy
szej polskiej. S.zko- 
la wyższa polska w Paryzu. Sprawozdame za 
dwa lata szkolne 1869-71. Paryż. druk Rou- 
ge, Dunoll, Fresne, w 8ce, str. 27. 
* Sprawozdanie szkoły żeńskiej Zgromadze- 
nia pp. Kanoniczek św. Ducha de Saxia przy 
kościele św. Tomasza w Krakowie z r. Bzk. 


88 - 


J872. Krakow, nakład zgrom. pp. Kanoniczek 
druk Uniwers., J872, w 8ce, str. 16. Gratis. 
* Sprawozdanie Towarzystwa aptekarskiego. 
Lwów, 1871. 
· Sprawozdanie c. k. Towarz. gospodo w Ga- 
licyi. Lwów, 1871. 
* Sprawozdanie Towarzystwa wzajemnych 
ubezpieczeń w Krakowie z. czynności lOgo roku 
1870-71. Kraków, druk Czasu, 1871. w 4ce, 
str.l1O. 
· Toż, z czynności lIgo roku 1871-1872 
(obejmujące zarazem spis delegatów Towa- 
rzystwa). Kraków, nakładem Towarzystwa, 
druk Czasu, 1872, w 4ce, str. 127 (w środka. 
tyt lu drzeworyt św. Floryana). Gratis. 
* Sprawozdanie wydiełu krajowowo w spra- 
wie wykupu prawa propinacyi. Lwów, 1872, 
w 4ce, str. 24 i 33. 
* Sprawozdanie wydziału czytelni akademic- 
kiej w Krakowic z czynności w półroczu zi- 
mowem 1872/3. Kraków, druk Kraju, 1878, 
w 8ce, str. 18. 
* Sprawozdanie wydziału czytelni akade- 
mickitJj we l
wowic z czynności w r. 1871. 
Lwów, nakład Czytelni, druk J.Dobrzańskic- 
go i K. Gromana, 1871, w 8ce, str. 15. 
- Toz, tamże, 1872, w 8ce, str. 15. 
.. Sprawozdanie Wydziału krajowego o pro- 
jekcie do :ustawy o ksi\:gach gruntowych, ta- 
buli krajowej. Lwów, 1871, w 4ce, str. 17, 
19, S, 5, 4, k. 2, str. str 4, k. 5, str. 7. (Spra- 
wozdawca Pawel Skwarczyński.) 
· Tegoz, o projekcie sieci najpotrzebniej- 
szych dróg krajowych. Lwów, 1871, w 4ce, 
str. 67 i Dlapa sieci dróg. 
* - Tegoż, o projekcie do ustawy o nadzo- 
rach szkolnych. 1871, w 4ce, str. 11. 
· - Tegoż, o ustawie zakazują,cej chwy- 
tania itd., a) ptaków użytecznych, b) nieto- 
perzy i jezów. 1871, w 4ce, k. 4. 
· - Tegoż, w przedmiocie wywłaszczenia 
prawa propinacyi. 1871, w 4ce, str. 23. 
* Sprawozdanie wydziału krajowego o bud- 
zecie Krajowym na r. 1871, w 4ce, str. 148. 
'" Toż, na r. 1872, w 4ce, str. 120 i k. 1. 
.. - Sprawozdanie Wydziału krajowego o 
zamknięciu rachunkowem funduszów krf\jo- 
wych za rok 1870 w 4ce, str. 33. 
* - Toż, za rok 18i!, w 4ce, str. 157. 
* Tegoż, z projektem do reformy urzą,dzeń 
gminnych i powiatowych. 1872, w 4ce, str. 
48 i k. 2. 
· - Tegoz z przedłożeniem projektu do 
ustawy o sądach pokoju. Lwów, druk OssoJ., 
1872, w 4ce, str.S8. 
· - Sprawozdanie Wydziału powiatowego 
w BI'zesku a funduszów Rady powiat. Brze- 
skiej 1871 r. Kraków, druk Uniwers., 1872, 
w 4ce, str. 22.
>>>
· _ Toz, II: funduszów Rady powiatowej 
brzeskiej. Kraków, drukiem Uniwers., 1878, 
w 4ce, str. 16. 
· Sprawozdanie wydziała zawiadowczego To- 
warzystwa wsparcia biednych chłopców sta- 
rozakonnych pod godłem: "Opiekujcie I!i
 sy- 
nami ubogich" Hisaharu Bibne Aniim, z za- 
rZ'łdu funduszów w r. od 1 Grudnia 1870 do 
1 Grudnia 1871. Kraków, druk Uniwers., 1871, 
w 8ce, str. 4. 
Sprawozdanie z wystawy rolniczo-gospodar- 
skiej w Warszawie r. 1870. Warszawa, druk 
rz
du gubernialnego, 1871. 
Sprawozdanie z zarządu funduszów zboru 
ewangelicko-augsburgskiego w Warszawie za 
r. 1871. Warszawa, druk Ginsa, 1872 r. 
Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia po- 
mocy naukowej w Paryzu za czas od l sty- 
cznia 1872 do l Stycznia 1873 r. Paryz, druk 
Rouge, Dunon i Fresne, 1873, w 8ce, str. 7. 
* Sprawozdanie zarządzającego Czytelnią 
akademicką w Krakowie, w półroczu letniem 
1871. Kraków, nakład Czytelni akad., druk 
Kraju, 1871, w 8ce, str. 8. 
STACHOWICZ Konstanty. Nauka czterech 
działań. Obacz: Bogucki. 
""'STACHURSKI Paulin. Opowieści stepowe. 
Lwów, Milikowski, 1871. 67 1 /. kop. 
STAGRACZVŃSKI W. Godzina śmierci czyli 
przygotowanie si
 na śmierć szczęśliwą. Czy. 
tania na każdy mie&ilj,c w roku dla wszyst- 
kich stanów z obrazkami. Wydanie 2 popra- 
wione. Poznań, wydawca, 1871, w 8cę, str. 
108. 5 sgr. 
STAHL I. Robinson szwajcarski, z ostatnie- 
go wydania franeuzkiego przerobiony przez.... 
tłumaczenie J. Chęcińskiego. Warszawa, na- 
kładem Gebethner8 i Wolffa, drukicm J. Un- 
gra, 1871, w 8ce, str. 480 z 12 rycinami. l 
rub. 80 kop. 
* STANECKI Tom. Fizyka dla szkół śred- 
nich. Część I. Lwów, K. Wild, druk E. Wi- 
niarza, 1871, w 8ce, str. VII i 131. (Nakład 
3000 egz.) 90 cent. 
STAŃSKI G. P. De la spontaneitk do la 
maticre dans les manifestations physiques et 
vitales par .... Dr. en med. ancien interne des 
hopiteaux et hospices civils de Paris etc. Pa- 
ris J. Bailliere, 1872, w 8ce, k. 3, str. 78 i I. 
STARGAROT J. A. Nr. 102. Biblioteca sla- 
vica. Catalogue d'une collection precieuse de 
livres rares et curieux concernant8 la Polo- 
gne, la RUBsie, la Turquie, et 1'0rient, la 
Hongrie; TransyIvanie , la Boheme et Sile- 
sie. En vente aux prix marques chez.... li- 
braire a Berlin. Berlin, druk von Grimme et 
Tromel, 1872, w 8ce, str. 72. 2'/. sgr. 
· Slatut akademii umiejctności w Krakowie. 
Kraków, nakład c. k. Tow. nauk. krak., druk 
Uniwers., 1872, w 8ce, str. 14. Gratis. 


89 - 


* SIaM galicyjskiego banku dla 6skomptll 
kredytu. Lwów, 1871. 
* Slatut kr61. stoI. miasta Lwowa ustaw,! 
II: d. 14 Paź dz. nadany. Dodane są: Ustawa o- 
przynalezności do gminy. Paragrafy i ust
py 
z innych ustaw w Ordynacyi 'wyborczej po- 
wołane. Rejestr abecadłowy. (Ustawy krajowe 
dla król. Galicyi i Lodomeryi z W. ks. krak. 
N. IV.) Lwów, nakladl{, Willia, 1871, wl2ce; 
stl'. 110. 60 cent. 
* Slatut spółki akcyjnej młynów królew
 
skich w Krakowie. Kraków, druk Uniwers., 
1871, w 8ce, str. 16. 
· - Toz, nakład spółki, druk Kraju, 1871
 
w 8ce, str. 16. 
* Statut spółki udziałowej dziennika Czas 
uchwalony na ogólntJm zebraniu spólników 
w Krakowie d. 18 Grudnia 1870. Kraków
 
druk Czasu, 1871; w 8ce, str. 12. 
* Slatut stowarzyszenia Czytelni izraelic - 
kiej. Kraków, druk Czasu, 1871, w 8ce, str. 8. 
* Statut stowarzyszenia Czytelni akademic- 
kiej w Krakowie. Kraków, nakład stowarzy- 
szenia, druk Uniwer., 1873, w 8ce, str. 8. 
* Statut stowarzyszenia murarzy w Krako- 
wie pod opieką 8W. Wincentego patrona. Kra- 
ków, druk L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce,. 
str. 11. 
* Statut ośmio - klasowej szkoły zeńskiej 
miasta Krakowa. Kraków, druk Czasu, 1872, 
w 4ce, str. 7. 
* Statut Towarzystwa czerlańskiej fabryki 
papieru. Lwów, 1871. 
* Statut Towarzystwa wzajemnego kredytu. 
w Krakowie. Kraków, druk L. Paszkowskie- 
go, 1873, w 8ce, str. 12. 
"" Slatut Towarzystwa opieki i ułatwienia. 
handlu bydłem. Kraków, druk Leona Pasz- 
kowskiego, 1872, w 8ce, str. 10. 
" Statut Towarzystwa opieki szpitalnej dla.. 
daieci w Krakowie. Kraków, druk Leona Pasz- 
kowskiego, 1872, w 8ce, str. 7. 
* Statut galicyjskiego Towarzystwa parce- 
lacyi i "budowy. Kraków, druk Leona Pasz- 
kowskiego, 1872, w 8ce, str. 12. 
· Statut Towarz. pedagogicznego. Lwów. 
druk Dzien. Iwow., dr. II. Jasieńskiego, B. w. r. 
w 8ce, str. 15. 
* Stalut Towarzystwa pomocy dla uczniów 
gimnazyum bocheńskiego. Bochnia, druk W. 
l'isza, 1872, w 8ce, str. 13. 
* Statut akcyjnego Towarzystwa przyjaciół 
sceny narodowej we Lwowie. Lwów, druk J. 
Dobrzailskiego i l{. Gromana, b. w. r., w 8ce. 
str. 8. 
" Statut Towarzystwa .zaliczkowego w Zba- 
razu. Wadowice, nakład TQJV. zaliczkowego
 
druk F. Foltyna, 1873, w 8ce., str. 20. 
* Statut Towarzystwa zaliczkowego we LW'O- 
wie. Lwów, 1871, w 8ce. 
12
>>>
* Stałut PołQCEonego fi lO'akowskt kasI} 
.oszczędności Zakładu pozyczkowego lIa ZB- 
stawy ruchome. Kraków, druk Leona Pasz- 
.kowskiego. 1871, w 8ce, str. 15. 
* Statuta :kasyna po'c1górskiego. Kraków, 
druk Uniwera., 1872, w 12ce, str. 8. 
* Słatuta stowarzyszenia łyżwiarzy we Lwo- 
wie. Lwów z 1871. 
. Staiuta galic. Towarzystwa akcyjnego dla 
rektyfikacyi nafty. Lwów, 1871. 
* ,Statuta zwiQzków kredytowych banku ga- 
licyjskiego dla handlu i przemysłu. 1{raków, 
druk Leona Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. 
18. 
* Statuten des Frauen- W oh1thatigkeits- Ver. 
eines in Podgorze. Krakau, Verlag des Ver- 
.eins-Vorstandes, gedruckt in der Univel"Sitats- 
Druck., 1873, w 8ce, str. 9. 
* Statuten der Credit - Vereine der galizi- 
echen Bank fUr Handel und Industrie. Kra- 
kau, Buchdruck. Cza
, 1871, w 8ce, str. 18. 
· - Toż, tamże, 1872, w 
ce, str. 18. 
· Stalulen des galizischen Creditbankes. 
Lemberg, 1871. 
" SIalulen der ActiengeselIscbaft der Czer- 
o Janer Papierfabrik. Lwów, 1871, 
" Statuten des Eislaufen-Yereines in Lem- 
verg. Lwów, 1871. 
Słatuten des Borzod Miskolczer gegenseiti- 
gen Ausstattung und Versicherungs- Vereines. 
.Krakau, Univers. Druck., 1872, w 8C8, str. 8. 
" Slałułen des Krankenunterstiitzungs- und 
:J'flegevereinso Chesed Weemeth in Kz:akau. 
Univers,-Bucbdr., 1872, w 8ce, str. 13. 
" Slatulen des israelitischeu Krankenunter- 
stiitzungs- und Pflegevereines Bikur Cholim. 
Tarnow, gedrukt bei 
\. Rusinowski, 1872, 
W 8ce, str. 16. 
· Staluten der krakauer IGjnigsmiiblen-Ac- 
tiengesellschaft. Krakau, Buchr. Czas, 1870, 
w 8ce, str. 16 i formularz. . 
· - Toż, tamże, 1871, w 8ce, str. 15 i 1 k. 
· Slatuten der wechsels€itigen Versicberungs- 
Gesellschaft in Krakau. Krakau, Buchdrucke- 
rei Czas, 1871, w 4ce, str. 21 i Anhang. Ver- 
sicherungsbedingungen gegen Uagelschaden 
str. 8. 
.' Slatulen (Revidirte) des aUgem. Casino- 
Vereins zu Krakau. Krakau, Univ. Druck., 1871, 
w 8ce, str. 8. 
" Slatuten der Credits - V creine der galiz. 
Bank fUr Handel und Industrie. Krakau, Ver- 
lag d. galiz. Bank £tir Handel und Industrie, 
1871, w 8ce, etr. 18. 
* STEC KI Tad. Jerzy. Stary dwór, powieść. 
Lwów, Milikowski, 1871, w 8ce, str. 284. (Wła- 
ściwie: Warszawa, Red. Przeg]tdu tygodn., 
1869 r.) 2 złr. 
· - Wołyń pod względem etatystycznym, 
historycznym i archeologicznym. Serya druga. 


-90- 


Wydanie K. Budkiewicza, k!ięgarn w Żyto- 
mierzu. Lwów, w drukarni Zakładu narod. 
im. Ossolińskich, 18';:1, w 8ce, str. VI, X i od 
11-472, i I tablica genea]. Wiśniowieckicb. 
S złr. (Serya pierwszą. wyszła Vle Lwowie 
1864 r.) 
· STECZKOWSKA Marya. Obrazki z podróiy 
do Tatrów i Pienin. IWydanie drugie przej
 
rzane i pomnożone. Kraków, D. E. Friedlein, 
w drukarni Uniwersyteckiej, 1872, w 8ce, str. 
308. l złr. 50 cent. 
.. STECZKOWSKI Jan Kanty (Dr.). Pogadanki 
nauczyciela wiejskiej szkółki z gospodarzami 
tejże wsi o kulistości ziemi, oraz jej dzien- 
nym i rocznym ruchu, napisał ,-ofiarował Czy- 
telni ludowej, Dr..... Prof. Uniwers. Jagiell. 
w Krakowie. Cieszyn, nakład CzyteJni iudo- 
wej, 1872, w 16ce, str. 80. 40 cent. 
· STECZKOWSKI Jan N. Dydaktyka myli 
Umiejętność nauczania, ułozona dla użytku 
nauczycieli i llauczycielek i kandydatów stanu 
nauczycielskiego przez ks..... Czwarte wyda- 
nie. Jasło, nakłade,m i drukiem L. D. Stoa- 
gera, 1872, W 8ce, str. 143 1 złr. 
(Inne edycye: 1862, 1864, 1868). 
* STĘCZYŃSKI Bog. Zygm. Przyjaciel wszyst- 
kich ]udżi czyli Kalendarz stoletni, zastoso- 
wany do potrzeb teraźniejszych czasów, "Iiy- 
tnagal! postępu ducha i wygody, jako niezb
- 
,dny podl'ljcznik dla mieszkańców krainy na- 
szej, obejmujący Swięta i Bwietych rzyms. 
kat. i t. d., zgromadził, ułożył i na widok 
powszechny wydał..... Kraków, nakład i druk 
Fr. Ksaw. Pobudkiewicza J 1873, w 4ce, kart 
'4, str. 319. 
STEFAŃSKI Walenly. List otwarty jako od- 
powiedź na rozprawlj zamieszczoną w Tygod. 
kato!. .Nr. 21. pod napisem: Pełplin dnia 11 
Maja, wystosowany do pisarza tejże rozprawy 
w szczególności, a do czytelników Tygodnika 
katolickiego i innych światłych mljźów w ogól- 
ności. Poznań, W. Stefański, czcionkami T. 
H. Da
zkiewicza, 18;1, w Sce, str. 32. li sgr. 
- Zgoda duchowieństwa z narodem, napi- 
sał XIX. Poznań, nakładem autora, w dru- 
karni Z. Merzbacha, 1871, w 8ce, str. 70. 
10 sgr. 
* STENTZEL Herman. Paweł ekonom. Roz- 
mowa rolniczo-gospodarska o zajęciach naj- 
wazniejszych przy karmieniu i wzroście roślin 
i zwierząt z poprzedzającym opisem pierwiast- 
ków i materyj roślinuych, skutkuj
cych przy- 
tem sposobem celującym. Cieszyn, nakładem 
autora, Gazda'w Tarnowie, 1872, w 8ce, str. 
61. 50 cent. 
* STOECKEL Albert. Y.ogika i ncotyka z drn- 
giego poprawno wydania OTyginału niemiec- 
kiego za upowazo nutora, przełożył Władysł. 
Miłkowski. Kraków, druk Korneckiego, 1873. 
* STOIAŁOWSKI Stan. (ksil!dz S. J.). Apo- 
stolstwo Serca Jezusowego czyH Apostolstwo 
modlitwy. Zwi
zek katolicki dla tryumfu Ko-
>>>
. - 91 


.iciol.. i dusz 2bawienia. Intency. na miesią,c 
-Styczeń: Piśmiennictwo katolickie, w 12ce. 
:str. 8; Intencya na miesiłc Luty: Dzieło roz": 
krzewiania wiary, str. 15; Intencya na mie- 
'siąc Marzec: Stowarzyszenia katolickie. atr. 
16; Intencya na miesiąc Kwiecień: Katolicy 
w Szwajcaryi.; Intencya na miesiąc Maj: Swię- 
topjetrze; Intencya na miesiąc Czerwiec: Za- 
chowanie wiary w Polsce; Intencya na mie- 
siąc I,ipiee: Kościół w Hiszpanii i Zakon św 
Ignacego Lojo)i. Kraków, w drukarni Czasu, 
1872, w 12ce., str. 16, 40, 67 i 12. 
. _ Toż, czyli Apostolstwo modlitwy. Kra- 
Jców, 1872, w 12ce, kart 6. 
* ,_ Doktryny u)tramontańskie: I. Nie- 
omylny Papież-Król przez X. St. St. 'l'. J. 
Podarek majowy dla polskiej młodzieży; II. 
J:.łaaze atosunki i stronnictwa religijne. Kra- 
ków, czcionkami drukarni Czasu, 1872. w 12ce, 
:str. 38 i 64. 24 cent. 
111 _ Kartka wpisowa do Bractwa Królowej 
:Serca J ezuBowego etc. Kraków, . druk Czasu, 
i872, w 16ce. karl 2. 
* _ O nabożeństwie do Królowl'j Serca 
Jezusowego ułożył..... Wydanie drugie przej 
rzane i pomnożone. Kraków, nakład S. A. 
Krzyżanowskiego, 1872, w 12c6, str. XUI i bd 
15 do 247. 80 cent. I 
* _ Ostatnia nadzieja Serce Pana Jezu- 
:Ilowe czyli Wykład Apostolstwa Serca Jezu- 
sowego historyczny, naukowy i praktyczny 
n.pisał..... Kraków, nakładem Stow. Apostol. 
.serca Jezusowego, w drukarni Czasu, 1872, 
w 12ce, str. 867 (CztśĆ l. i II.); Cz
ść JII, 
'Itr. 75 (IlI). 
* _ Króciutki rys historyczny nabożeństwa 
.do Najsłodszego Serca Jezusowego. Kraków, 
w drukarni Czasu, 1872, w 12ce, str. XVI. 
. STOPKA Jacek X. Historya narodq pol- 
łlkiego skrócona przez..... Tarnów,1873, w 8ce, 
'6tr. 39 
STORCH Artur. Wolnomularstwo i jezuityzm 
pr¥ekład Z niemieckiego. Zeszyt 1.- VIlI. War- 
'lizawa, E. Kierer, drllk Pajew8kiego, 1872, 
"W 8ce. Zeszyt po 7 '/2 kop. 
Stowarzyszenie pomocy naukowej w Paryżu. 
Paryż, drukarnia Rouge, Dunon i Fresne, 18-72, 
w Bce, str. 36. 
STRASLE Fr. Historya naturalna. krótko 
zebrana. Wydanie drugie. 'Warszawa, 1871, 
z 10 tablicami. (Edycya pierwsza r. 1869). 
STRASBURGER Edward. Die Conjfercn und 
die Gnetaceffi. Eine Morphologische Studie 
von..... ProC. in Jena. (Mit einem Atlas von 
XXVI Tafeln). Jena, Hermann Dobis (Otto 
Deistullgs BuchhaniII.), 1872, w 4ce. str. IX, 
I, 442 i atlas. 14 taJ. 20 sgr. 
STRASBURG ER Karol (Dr.). Przeglljod kryty- 
czny teor)'i zarobku. (Odbitka z Ekonomisty). 
Warszawa, Gebethner i Wolff. w drukarni 
Pajewskiego, 1871, w 8ce, str. 46. 8 1 i, złp.  


... STRASZEWSKI Maurycr tDr.). O dzisiejszej. 
szem atanowis.ku filozofii i jej do innych nmię- 
jętności stosunku. Wykład p
bliczny dnia 6 
Lipca 1872, w celu habilitowania ai
 na Do- 
centa Filoz. przy Uniw. Jar;t. (Odbicie z Prze- 
glądu polskiego), w drukami Czasu, 1872, w 
8ce, str. 13. 
STROJNOWSKI Stan. Mapa Eur()py w czte- 
rech sekcyach, z oznaczeniem naj nowszych 
kolei żelaznych. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1873. 
* STRUSZKIEWICZ January. Kilka' nwBg..... 
'wywołanych obecnem położeniem rzeczy. Na- 
kładem autora. Kraków, czcionkami Kraju, 
1873, w 8ce, str. 16. 
... STRUTYŃSKI (Berlicz Sas) Jullusz. Obrazy 
z :patury. Ginl- Szada, powieść wschodnia. 
Lwów, K. Wild, druk K. PoUaka (nakład 1000 
egzemp.), 1872, w. 8ce, str. 212 i 69. 1 złr. 
60 cent. 
* _ Pani kasztelanowa Trocka. Pamiętnik. 
Lwów, A. Vogel, 1871, w 8ce, str. 24.4. l złr. 
50 cent. 
STRUVE: Henryk (Prof. Dr.). O teatrze i jego 
znaczeniu dla życia społecznego. Wykład pu- 
bliczny czytany w sali ratusza w Warszawie, 
dnia 13 Marca 1871 r. Warszawa, 1871. w 8ce, 
str. II:!. :ł0 kop. 
_ Wykład systematyczny Logiki czyli Nauka 
dochodzcnia i poznawania prawdy. Tom I. 
Warszawa, nakładem autora, Wcnde i Spół., 
w drukarni K. Kowalewskiego, 1871, w 8ce, 
str. XII i 294. 12 złp. 
STRYJEŃSKA Leokadya. Bióro komissowe..... 
(Książki) przy ul. Delabord, Nr. 4 w Paryżu. 
Paryż, 1871, w 8ce, karta l. 
· Strzecha. Rok V-VI. Zeszytów rc:cznie 12. 
Lwów, nakładem F. H. Richtera, w drukarni 
W. Manieckiego, _1871/2, W 4ce (Nakład 2500 
egz.) Zeszyt po 60 cent.; od r. 1875 Zeszyt 
po 50 cent. 
.. STRZELECKI Feliks. Mowy na uroczystą, 
inaugurllcY9: na rok akademicki 1872/3 Rektora 
c. k. Akademii te(lhnicznej Dra FeJ. Strze. 
leckiego, Pro!. Fizyki, dnia S Grudnia 1872. 
Lwów, druk Winiarza, 1872, w 8ce, str. 21. 
(Obejmuje Mowę Rektora str. 9; Mowę Wł. 
Zają,czkcwskiego: O Matematyce, str. 11-21). 
.. _ ;Theorie der Schwingungscurvcn. (Aus 
den Sitz. der Akad. der Wiss.) Wien, Gerold, 
]872, w 8cc, str. 119. % tal. 
.. STRZELlCHOWSKI Piotr (ksi9:dz). Przemó- 
wienie podczas zawarcia związku maUcńskie- 
go Dra Leona Cyfrowicza z l)annlj, Olglj, Pc- 
chwalską, w kościele N. Maryi Panny na Pia- 
aku w Krakowie d. 19 Sierpnia 1871, miana 
przez..... wikarego przy kościele parafialnym 
w Czernichowie. Kraków, druk Czasu, 1871, 
w 8ce, str. 7. 
STUDNIARSKI. Ostatnie dni powstania Ko. 
iiciuszkowskiego (od 12 Października do 8
>>>
Listopada 1794 roku). (Przedruk % roczników 
Tow. Przyj. nauk.) Poznań, druk N. Kamień- 
ski et Comp., 1871, w Bce, 8tr. 74. 
STUDNIARSKI M. Gramatyb francuzka, przy. 
kładami do tłomaczenia i wyborem, opraco- 
wana według metody Ploetza. Wydanie trze- 
cie. Poznań, J. K. .
upański, 1872, w 8ce, 
str. VIII, 272 i 232. (Ed. pierwsza i druga 
r. 1859, 1865). 1 tal. 15 sgr. 
· STUPNICKI Hippolit. Księga zywotów ŚwiQ' 
tych i Błogosławionych Pańskich. Lwów, 1873. 
Zeszyt l. do IV. 1 złr. 20 cent.; za 16 Zeszy- 
tów 4 złr. 60 cent. 
* Słych wo czest Jeho Wysokopreoświa- 
szczeństwa Kir Josyfa Sembratowicza, my tra- 
polyta hatyćkoho, archiepyskopa 1wowskoho, 
doktora światoho bohosłowia i procz. procz. 
Kołomyja, czerenkamy M. Biłousa, 187}, w See, 
str. 14, z dwiema J'j'cinami. 
'" SUCHECKI Henr. Modlitwy Wacława. Zaby. 
tek mowy staropolskiej odkryty przez Al. hr. 
Przeździeckiego. Wiadomość o nich z roz- 
biorem filologicznym i lingwistycznym po- 
daje..... RztJcz czytana i oceniana na posie- 
dzeniach TQwarzystwa nauk. krak. w oddziale 
nauk moral. d. B Czerwca i 5 I,ipca 187!. 
Kraków, druk Uniw., 1871, w 8ce, str. B5. 
30 kop. 
,,- Najnowsza ramota gramatyczna pod 
tyto Gramatykajł)zyka polskiego ułożona przez 
Władysł. Lercla, oraz niektóre odpowiednie 
pojł)cia gramatyczne Prof. Dra A. Małeckiego. 
Ocenił...;. Prof. lingw. porów. w Uniw. Jag., 
1869. Kraków, w.drukarni Uniw., 1872, w Bce, 
str. 48. BO cent. 
* - Zagadnienia z zakresu języka polskie. 
go wywodem lingwistycznym i filologicznym 
rozjaśnione. Tom l. Kraków, nakładem au- 
tora, u Baumgardtena, w drukarni Uniwer- 
syteckiej, 1871, w Bce, str. 62. 15 cent. 
SUCHODOLSKI Ludwik i PIETRASZEK (Inzy. 
nier). Przewodnik dla ziemian posiadających 
machiny i narzędzia rolnicze. Warszawa, Red. 
Gaz. roln., Gebethner i WoIff, 1871" w 16ce, 
str. 41. 15 kop. 
SUE Eugeniusz. 
yd wieczny tułacz, wyda- 
nie nowe. Tomów X. Warsżawa, Breslauer, 
1873. (Nowy tytuł do starej edycyi). l rub. 
50 kop. 
SUFFCZYŃSKI Kajełan. Boje polskie i przy. 
gody źołnierskie przez K. 8. Bodzantowicza. 
Poznań, nakładem J. K. Żupańskiego, druk 
Kraszewskiego, 1871, w 16ce, str. XLVII i 415. 
l tal. 15 sgr. 
* SULERZYSKI Natalis. Pamił)tniki..... był. 
posła ziemi pruskiej na Sejm berliński. Tom 
I. II. III. Kraków, autor, S. A. Krzyżanow- 
ski; Tom I, druk W. Jaworskiego; Tom II. 
i III. druk Korneckiego i Spółki, 1871-72, 
w Bce, str. XV i od 17 do 221, i I, 288, 211. 
8 złr. . 


- 92 


SULlMIERSKI Artur. Podr!)czniIq :&ai1drow
 
zawierający teorYł handlu i krótki; zarys kor- 
:respondencyi handlowej. Warszawa, nakła- 
dem autora, druk Okr. nauk., 1872, w See" 
8tr. 264. 90 kop. 
SULlMIERSKI Filip. Przegląd najnowszych 
l)lodów piśmiennictwa polskiego 1870/71. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, w drukarni J. Un- 
gra, ]872, w 16ce, str. 60. 30 kop. 
SUMIŃSKI Leopold. Ksi/lżka czytania i rachun- 
ków dla użytku początkuj!!cycl1. Odbicie nowe 
Jloprawne i pomnożone. Warszawa, S. H. 
Merzbach, dmk J. CottYt ]872. Opr. i z wzo-' 
l'em do :pisania. 20 kop. 
- Toz. Warszawa, druk Noakowskiego,. 
1913. 
* SUPIŃSKI Józef. Pisma. Wydanie poprawne 
i pomnozone. 
I'omów V. Lwów, Wild, druk 
Zakł. im. Qssolińskich, 1872, w Bce; Tom I,. 
str. 413 ; . Tom II, str. 451; Tom III, str. 865; 
Tom IV, str. 368; Tom V, str. 280. (Odbito. 
1000 egz.) Za 5 'l'omów li dr. 
* - Siedm wieczorów, opowiadania z zycia. 
społecznego. (Ollbitek z Tomu IV. pism Józ. 
Supińskiego, wydanych staraniem Jana Weli- 
chowskiego). Lwów, nakład Józefa Eugeniu- 
sza Supińskiego, druk Ossol. (Odbicie w 2500 
egz.), 1872, w 8ce, karta l, str. 100. BO cent. 
SUSZCZYŃSKI Wład. :Beitrag zur Casuistik 
der Resection des Kniegelenkes. Ina
gural. 
Dissert. Breslau, F. W. Jungfers Buchdr., 
1872, w Bce, str. 30 i l. 
Świat muzykalny. Warszawa, nakład Kauf. 
msna, 1872, \V 4ce, Zeszytów 52. Rocznie 
w Warszawie 4 rub. 
ŚWIĄTKOWSKI Delina L. De la transfusion 
du song defiLrine, nouveau procćde pratiqu6 
par I
. de Belina. Paris, 1873, w 8ce, str. 50. 
ŚWIĘCICKI Jan. O duzej, średniej i małej 
własności ziemskiej, oraz galicyjskiem Towa- 
rzystwie parcelacyi i budowy. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, w drukarni J. Sikorskiego, 
1872, w 16ce, str. 62. 2 zlp. 
* ŚWIĘCICKI Paulin. Odmiana zaimków. 
Rzecz językowo-porównawcza. Lwów, 1871, 
w 8ce, str. 30. 50 cent. 
ŚWIERZDIŃSKI Romuald. Czy ludzie od małp 
pochodzą? Warszawa, w drukarni Orgelbran- 
da, skład u M. Orgelbranda, 1871, w 8ce, str. 
19. 20 kop. 
- Dławiec (Croup) i jego niezawodne le- 
czenie, wyczerpnięte z 268 własnych spostrze- 
żeń, ze wskazaniem dla rodziców: jak od 
niego dzieci ochronić, jak go poznać i jak,! 
ma być pierwotna pomoc do przybycia leka- 
rza. Warszawa, M. Orgelbrand, 1871, w 8ce. 
str. 18. 20 kop. 
· ŚWIERZYŃSKI Salurnin. Trzy pieśni z ziem 
polskich z muzyk!!, ułożył..... Kraków, stara- 
niem Wywiałkowskiego, druk Uniwers., 1871, 
w 8ce, str. 16. 26 cent.
>>>
- 9Ś 
ŚWIEŹAWSKI E. ZarY8Y badań krytycznych 
;nad dziejsmi historyografił i mitologił do 
'Wieku XV. wydał..... Mag. N. H. I'. b. Szk. 
gł. warsz. Zeszyt I-II. Warszawa, w dru- 
:karni Czerwińskiego i Spółki, 1871, w 8ce, 
'Str. 142. (O kronice węgiersko-polskiej). Zapo- 
wiedziano 10 Zeszytów. Za całe dzieło 3 rub. 
* Świt. Tygodnik naukowy, literacki i arty. 
tltyezny. (Rok I. ustał Z Nrem 85.) Lwów, 
'Wydawca Bron. Zawadzki, Redaktor Zygmunt 
Ulanow,ki, w drukarpi Do.brzańskiego, 1872" 
'\V 4ce. Rocznie w AustrYI 8 złr. 
* ŚWITKOWSKI Aug. G
matyka francuzka, 
podług metody Ollendorfa, dla nżytku mło- 
dziezy polskiej zastosowana. Kraków, nakła- 
dem Tomaszewicza, w drukarni Uniwersytetu, 
1872, w 8ce, kart niel. 2 i str. 847. l złr. 
lIO cent. Klucz do tejże gramatyki str. 106 
liO ceut. 
* _ Wypisy francuzkie do użytku młodzieży 
:polskiej ułozył..... naucz. języka i liter. franc. 
:przy c. k. Inst.yt techn. w Krakowie, z dodat- 
]tiem slowniczka francuzko-polskiego. PowtÓl"- 
ne i przerobione wydanie. Kraków, nakład 
J. Himmelblaua, druk Kraju, 1871, w 8ce, 
8tr. 347. l złr. 
. Swoboda. Czasopismo Polaków w Ameryce. 
(Organ Ogółu zjednoczonych Polaków pod 
.dyr. Dra Maćkiewicza). l.'ygodnik:Nowy Y Ol'k, 
redaktor Julian Drozdowski, wydawca Piotr 
Wodzicki (W dziale literackim powieść J. I. 
Kras
ewskiego: :l;eliga), druk w domu Nr. 
43 Chatham Street, 1872, foL, wYł:hodzi co 
:pil)tek. Rocznie z przesyłk'ł 2 doli. 60 centjm.; 
w Europie 3 dol. 60 cent. . 
Synodus arcbidioecesana Gnesnensis praesi- 
dente Stan. Kamkow6ki Arcbiep. Gnesnensi et 
Primate Regni Pol. Lovicii a. D. MDLXXXIl 
celebrata , nec non articuli alterius Synodi 
ejusdem dioec. sub Jacobo Uchański Archiep. 
habitae nunc primum ex archivo venerab. 
Capi tuli Cathed. Vladi8. Zeno Chodyńeki Dir. 
Semin. VIad. edidit. Varsaviae, typ. Czerwiń- 
-ski et Comp., 1872, w 8ce, str. 68. 
SYPNIEWSKI Alfred. Geschichte der neue- 

ten Zeit vom J. 1816 bis 1871 mit besond. 
Berucksichtigung Deutschlands nnd Oester- 
reichs zum Selbststudium zusammengesteHt 
und bearbeitet von..... k. k. Uberlieutn. etc. 
mit 6 Plansskizzen. Lembcrg, Druck von Pil- 
Jer, 1871, w 8ce, str. VIlI, 205, II i 6 tab!. 
l złr. ISO cent. 
* SZANSER. Ktoby się spodziew
łI Humo- 
J"eska przez Ordona. Lwów, F. H. Richter, 
-druk W. Manieckiego, 1873, w 16ce, Itr. 64. 
110 cent. 
* SZARANIEWICZ Izydor. Kritische Blicke 
in die Geschichte der l{arpaten- VOIker im 
Alterthum undim Mittelalter (mit einer litogr. 
Karte) von Dr..... Lemberg, Selbstverlag, aus 
der OssolińBkischen lnstit. Druckerei, 1871, 
w 8ce, 8tr. 141, karta l i plan l. 1 dr. 
.ro cent. 


'* - Die Hypatios-Chronik aIs Quellenbei- 
trag zur osterreichiscben Geschichte. (Nestor, 
Kroniki: Kijowska i Wołyńska). Lemberg, bei 
K. Wild, 1872, w 8ce, str. 150 i XVII. 
* SZCZANłECKI K. B. System prawa naro- 
dów. I. !Łys rozwoju prawa narodów w dzie- 
jacb, napisał..... Dr. Praw. Kraków. autor, 
'druk Czasu, 1872, w 8ce, str. IX i 182. 1 złr. 
50 cent. 
j · Szczawnic'! (Zakład 2drojowo-kąpielowy 
w.....) Lista goąci zdrojowych I do VI. Kra- 
ków, druk Czasu, 1871, w 4ce, litr. 6, 5, 5, 
4,4,3. 
SZCZEPAŃSKI Alfred. Szkoły i wychowanie 
w Polsce. Przegląd historyczny od najda- 
wniejszych do naj nowszych czasów, napisał..... 
Poznań, nakładem Tygodnika wielkopolskiego. 
czcionkami L. 1I1erzbacha, 1873, w 8ee, str. 
'142. (Odbito z 'l'yg. witJlkop.) 20 sgr. 
_ Z wieku XVI. Wielka wojna o wolność 
i tliepodlegJość (według naj nowszych badań). 
Odczyt Imbliczny miany w Krakowie d. 27 
Maja 1871 r. w sali muzeum techniczno-prze- 
mysłowego przez..... (Oddruk z Kraju). Kra- 
ków, czcionkami drukarni Kraju,187l, w 12ce, 
'str. 41. (Przetłumaczył ustęp z dzieła Le- 
throp Mothleja). 20 cent. 
* Szczutek, 
ismo humorystyczne. Redak- 
tor J,iberat Zaj:!czkowski. Lwów, nakładem 
Wydawcy, 1871-73, w 4cej rocznie Nrów 24. 
Kwartalnie l złr. 25 cent. 
SZCZYPINSKI Kazim. Zwei plastische Ope- 
rationen zum Ersatz luposer Zerstorung und 
:Einiges zur Behandlung des Lupus. Inaug. 
Dissert. Greifswald, Druck der Univers. Buch- 
druckerei, l'. W. KUllcke, 1872, w 
ce. str. 28. 
SZEKSPIR W. Antouiusz i Kleopatra. Dra- 
mat w 5 aktacb, przetłomaczył K. Ostrowski. 
Paryz, nakładem Librairie internationale, A. 
J,acroix, Verboeckhoren et Comp., w drukarni 
Rouge, Dunon i Fresne. Paris, skład u Rich- 
tera we Lwowie, 1872, w 16ce,.str. VI i 209. 
1 złr. 50 cent. 
* _ Król Lear. Tragedya w 5 aktach. Tło- 
maczył Ad. l'ług (Pietkiewicz). Lwów, nakła- 
dem Mrówki, 1871, w 8ce, str. 224. 1 złr. 
* _ Zimowa.powieść (Winters.Tale) dra- 
mat, przełozył G(ustaw) Ethrenberg). W przed- 
mowie objaśniony stosunek treś9i 
ego dra- 
matu do wydarzeń zaszłych w Polsce w XIV 
wieku. (Osobne odbicie z Przeglądu pol- 
skiego). Kraków, druk Uniwers. Jag., 1871 , 
w 8ce, karta l, str. 121. 60 kop. 
_ Tymon z Aten. Tragedya w IS aktacb , 
przekład Edwarda Lubowskiego. Warszawa, 
1871, w 8ce, str. III i 79. 50 kop. .,. 
* SZELIGA Innocenty (ks.). Kazania. Kra- 
ków, nakładem Wyd. dz. kat. Wł. J:aworskie- 
go, 1871, w 8ce. str. 78. ISO cent. 
* Szeinatyzm królestwa Galicyi i Lodome- 
ryi z W. kB. Krakowskiem na r. 1811. Lwów. 


-I
>>>
druk E. Winiarz&t'187ł,'W'&ie; IItr..'XXIX i 
1'3. 2 złr. 
,,- T oz, n3 rok 1872 2 tamzI!2 w Bcel' atr. 
xxxn i 76it. . 
... - To?, tamzo, 11:t rok 1873 J W 8ce, EU. 
:XXV i 78jJ. 
* .szemalyzl'tl szkół 1udowyrh i nauczycieli 
w ourębie krakowa. okręgul!zkolnego zamiej- 
!!kiego i miejskiego, tudzlez seminar,yów 1Jau- 
cielskich w K1'Bkowie na rok 1872. Ułozony 
starauiem Rady szkolnej okł:.llg. zamiejskiej 
w Krakowie. :Kraków, druk Ulliwel's., 1872, 
w 8ce, str. 63. Regulamin dla :rad szkolnych 
:miej
c.ow'ych w ()br
bie krakows. ckl'. 8zkoJ. 
JlamleJs., str. 7. 
· SZEWCZEŃKO Taras. Najemnica, prze- 
:kład J.. Sowińskiego. Lwów, księgar. }018., 
J871, str. 40 i portret aut. 60 ceut. 
* Szkoła. Tygodnikpedagogiczny. Ol'gan To- 
'\Varz,yl!twa pedagogicznego, red. S. Sobieski. 
Lwów, 1871-73, W 4ce J po 52 Nrów. Kwar- 
talnie !iO cent. 
· SZLACHTOWSKI Feliks: Sprawozdanie 1m. 
:misyi do uPorzidkowania m. J{rakowa usta- 
:nowionej. l{raków, druk Czasu, 1871 , W 8ce J 
titr.27. 
* SZLOSSER Fr. Kit. Dzieje powszecJme, 
ułozone przez Dr. G. L. Kriegka, przejrzane 
'przez Dr. Oskara Jaegera i T. Creizenachaj 
doprowadzone do c-zasów ttJrażnicjszych przez 
Dra Bernhardta, przełożył z J1ajnoW8J1ego wy- 
dania. Wlodzimiel'z Górski. T. l i n. Lwów, 
nakład ksiegal'. pols. ulica Kopernika, druk 
Zakładu Ossolińskich, 1873, w Bce. Tom l. 
str. 608 i k. l; T. n. str. Zeszyt o G arku- 
J3zach po l złr., Tcm o 6 Zeszytach ó złr. 
SZMIDT Jan i ERDMANN Adolf. Newy kie- 
IIEonkowy polsko - rosyjski i rosyjsko - polski 
lIłownik. Wyd. 8tereot. K. Tauchnitza. lłowe 
odbicie. Leipzig, Holtze, 1871, w 16, str. VII. 
i '172. l tal. (Edycye od 1'. 1884: ponawiane.) 
- Nowy słowniczek francuzko- polski i po1- 
81m-francuzki. Wyd. stereo. Nowe odbicie. 
Lipsk, nakład O. Holtze. 1872, W 16ce, str. 
'118. l tal. 
SZOKALSKI W. Uczenije O głaznych. bole. 
2niach. Moskwa, druk .Bochmatewa, 1873, 
w 8ce. (Przekład studentów Uniwers. moskiew. 
pod kierun. Prof. Wojnowa, tudziez na nie- 
mieckie we Wroclawiu przez asystenta prz
' 
prof. Forsterze r. 1673.) 
SZPADERSKI Józef (ks.). O zasadach wymo- 
wy. Tomów n. Historya wymowy. Warszawa, 
1871, w 8ce. T. l. str. XV j 338; T. 11. str. 
614. 4, :mb. 
Szlandar nasz wobec Z8willzku nowej tar- 
gowicy w Polsce, przez r.utora brosznry: do 
inteligencyi rosyjskiej. Berlin, druk E. Mar- 
tinet w Paryzu, skład w księgarni B. Behra, 
1873 , 'tV 800, litr. 76. 16 IIgr. 


-&4.-' 


'* SlUJSKI lozef. Cecora. j Chocim prelek- 
cya Prof. .... z d. 5 Gtudnia 1870, na kor
śó 
Tow bratniej pomocy uczniów Uniwers. Jag. 
(Osobne odbicie zPrzegl. Pols.)H'raków, druk 
Uniwer s ., 1871, w Sce , etr. 16. 15 cent 
· - Scriptores rerum polonicarum. T. I. 
contiuet. Diaria Comitiorum regni Poloniao 
a1lnorum 1518, 1553, 1l}70. Dyaryu8ze 8ejmów 
koronnych 1548, 1553, 1570. Z rlJkopismó
 
wydR! i przypisami objaśnił .... Prof. bistor. 
pols. dyr. Wyd. kom. l!ie. Typis impressorom 
collegii bistor. Soc. lit. crac. T. l. Wydaw. 
kom. hist. Tow. nauk. ]rak. Kraków. druk 
Uniwers, 1872, w Bce, k. 4, str. XVI i 311,. 
iJ 
łr. (Wyd. w 600 egzelDj,JI.) 
* SZULC Kazimierz. Kwest.ya socya1na i spo. 
sób jej załatwienia równie korzystny dla ro. 
}Jotników jak wlaacicieli, napisał .... (Odbit. 
Jm z Gaz. naJ'.) Lwów, }.'. II. łtichter, IS71. 
w 16ce, str. 96. 50 cent. 
SZULC M. A. .Naucz. 'Wyż. przy gimn. ail 
St. Mar. Magd. Fryderyk Chopin i utwory 
jego muzyczne, przyczynek do życiorysu i o. 
ceny kompozycyi artysty J1apisał ..... T. 2. 
Poznań. Żupański, 1873. W Bce. z portr. T.I. 
str. 293 i rej. 2 tal. 
SZUMLAŃSKI Konslanly. O wynajdywaniu 
rat amortyzacyjnych równych i ()bliczaniu 
procentu na pewnI) liczb
 unio Wyjlłtek z ra- 
chunkowości kupieckiej. Warszawa, skład u 
Gebethnera i W olffa, 1872, w Bce. str. 26 i 
tabl. 6. 60 kop. 
SZUMSKł Slan. Ueber Beckensabscesse bej 
Mannem.lnal1g Dissert. etc. Breslau, T. W_ 
Jungfers. Buchdr., 1872, w Sce, str. 21 i I. 
II SZUMSKI Teofil. Zmierzchy i świty, po. 
wieść współczesna. Dwa tomy rllzem. Lwów. 
Wydaw. Bibliot. 'Powiefici i r0lU3n., u Gubry. 
1Jowicza i Schmidta, druk K. PilIera , 1878" 
w 8ce, str. 169 i od 175-301. (B. pow. i r. 
T. 41 i 42.) 1 dr. 60 c. 
SZURMIŃSKI Michael. Ueber 80lide Eier- 
stockstumoren. Il1augural-Dissertation, welc;heo 
mit Genellmigung d. med. Fakultat 26. Juli 
]872.... (jfl'ęntlich verUleidigen wird :Michael 
Szurmińsli. Breslau, Druck von A.Neumann,. 
Schulbriicke 32, w Sce, str. 29 i II. 
SZYLLER L Elementarz praktyczny jłjzyka. 
niemieckiego z dodaniem najnzywańszych słó' 
wek z Iirzepolszczeniem, metodycznie ułoźo- 
ne prxez L. S. Warszawa, 187], w 160e, str.. 
al. 
- Toz. Wyd. U. poprawione przez L. S. 
Warszawa, nakład SzylJero, druk Ginsa, 1872. 
- Nauki i rozrywki dla dzieci umiejłeych 
jut; płynnie czytać. Warszawa, nakład ksilJg. 
L. SZYllera, druk A. Ginsa, ]872, w ]6ce, str. 
92 i II. S złp. 10 Sgl'. 
SZYŁtO Wincenty (Dr.). Przegląd dziejów 
przyrody. Studya filozoficzne. T. 2. Waraza. 
wa, Dakładem autora i prenumeratorów. .kład.
>>>
'U M. Orgetbrand.a, 1872, w Sce. Tom J. str. 
'WV i 280; '1'. II. tik. 315 z 32 drlleworytami 
X tekscie. 3 rub. 
$ZYMAMOWSKI Jaliusz. liandbuch der bpe. 
3'ttiven Chirurgie. Deutsche Ausgabe vou dem 
"Verfllsser und Prof. Dr. C. W. F. Uhde mit 
'";43 iu den Text gedl'uckten Holzschnitten. 
IIrunswick, T. Wieweg, 1871. 5'/a tal. . 
SZYMAŃSKI Roman (Dr.). O silach moral- 
Jlych w ustroju społecznym z powodu Towa- 
:rzystwa. ku \vspieraniu moralnych interesów 
ludności polskiej pod panowaniem pruskit'm. 
Poznań, druk A. Scbroaedicke, I!kład u Żu. 
paiisk.iego J. K" 1871, W 8ce , str. 136. 15 sgr. 
.. SZYMANSKI Roman. Uwagi nad kwestyq, 
1Vyborów w Prus.ach Zachodnich i W. ks. Po- 
.2nauskiem z powodu wyoo:rów listopadowych 
.d? Bejmu. pruskiego J2nez :... (Osobne odbi- 

le z Przegl. Pols.) Krakow,;T. Wild, druk 
Uniwers., 1671, w Sce, sh'. 27. 32 cent. 


Tallele Bkladek na. ubezpieczenie dochoa6w 
i kapitałów w St. Petersburgskiem Towarzy. 
'litwie ubezpieczeń od ognia, oraz ubezpieczeń 
cd dochodów i kapitałowo Warszawa, druk 
Xowalewskiego, 1872. 
Tabiica umiany garncy polskich na wiadra 
i setne części przy próbie spirytusu cd 43 do 

3 stopni 
 wykazaniem przypadajl}cej 4 kop. 
IIkcyzy od stopnia. Warszawa, nakład i druk 
Noskowskiego, 1873. 
TACZANOWSKI Bronisław. Diagnostyka le- 
karska III. Laryngoskopia i Rynoskopia. opra- 
cował Dr. .... (Z 23 drzeworytami vi tekscie.) 
WarsZl\wa, Wyd. red. Gazetylekars. (Bibliot. 
umiej. lekars.) druk J. J3ergera, 1811, w 8ce, 
Btr. 11 i 119. 
(Laryngoskopia. weaług dzieła: Lenrbuch 
der Laringoskopie von D. Ad. 'roboid. Ber- 
lin, 1869. Rynoskopia według dzieła prof. 
Tiirck'ą. Klinik der Krankheiten des Kchl- 
kopfes. Wien, 1866.) 
TACZANOWSKI Zdzisław. Co to jest życie, 
tłomaczenie zjawiska od najdawniejszych aż 
do najmłodszych (?) czasów, jeszcze orzecze- 
:nie o życiu. Kalisz, autor. druk J. Mroczka J 
1672, w 8ce. str. 29. 
· Tajemnice różańca żywego z ofiarowania. 
mi. Bochnia, W. Pisz, 1871, w 8ce, str. 45. 
15 cent. 
... Tajemnice róiaiica śwj
tego. Waelowice, 
Fr. Foltyu, 1673. w 12ce , str. 32. 
TAINE H. O l1mysłowości. (Bibliot. poz,t. 
Serya 2.) Warszawa, 1876. 
- Za
y Anglii, przekłaa Z f'rancuz1ciego 
Alekl. ::;wi
tochowskieg.o. WarszaW8, tlakład 
i druk Frzegl. tygod," J872, W lfice. Tom I. 


- 95 - 


str, 150; '1'. H. 
r. 1'1-4; T. IlI. str. 119. 
8 zlp. , 
TALKO J6zef. Roczne sprawozdania zoCtal. 
mologiczneJpraktykiod1 (13) Marca 1871 do l. 
(13) Marca 1.872 r. Dra med. .... (w Lublinie)' 
CzłOD. 
'ow. ńiem. ()ftal. w Heidelbergo, oraz 
Tow. lek. w Kijowie, Tyflisie, Wilnie i Ode. 
sie. (Odbitka z Gaz. lekal's.) Warszawa, druk 
Gaz. le
ars., 1872. W Sce J str. 90. k. 2. 
TANSKI Jan redaktor. Kaliszanin, Gazeta. 
miasta Kalisza. i jego okolic. Kalisz, nakład 
i druk W. Hindemitha. Rok II-IV, 1871-73 
folio, (wydawaDY dwa razy w tydzień). rocz. 
nie .Nrów 102, str. 410. l'renumer-ata kwar. 
talna 1 xub. 20 kop. 
'* TARNOWSKI SIani sław. Romans polski na. 
poczq,tku XIX. w. prelekcya. Dra. .... z d. 10 
i 18 Grudnia 18'70 na korzyść 'l'owarzystwa 
bratniej pomocy uClmiów Uniwers. Jag. (Oso- 
bne odbicie z ł'rzegl. Pols.) Kraków, Fried- 
lein, druk Uniwcrs., 1871, w 8co, str. 65. 
25 cent. 
* - Wspomuienie pośmiertne o iip. Lco- 
me Kaplińskim przez .... Kraków, ijruk L. 
Paszko\vskiego, 1873, w 8cc. k. 1, str. 6 (Od- 
bito 100 egzemp ) 
* TARNOWSKI Władysław. Nowe poezye.Er. 
nesta. Buławy. Lwów, Seyfarthi Czajkowski, 
druk Ossolińskicl1, 1872, w 8ce, str. 190 i IV.. 
l dr. 20 cent. Obacz: Buława (Izaak). 
Taryfa premii normalnych, zatwierdzona 
pl'zez ogólne Zgromadzenie akcyonar.yuszów' 
warszawskieg-o Towarzystwa ubezpieczeń w d. 
l .Maja 1871. Warszawa, 1871. 
... TATOMIR Lucyan. Skarbniczka. dziejów i 
rzeczy polskich. Cz. II. T. H. Dzieje Polski. 
Lwów, je Wild, druk K. PolIaka w Sanoku,. 
1872, w 8ce małej. (Nakład 1000 egzempl.) 
Tealr dla dzieci i młodzieży. T.2. Poznań,. 
J. K. 
upań6ki, druk 1\1. Marxa,1873, W luce,. 
litr. 135 i 216. 1'. L i n. Za. l. tom 16 sgr.;. 
za II tom 20 sgr.; za. oba tomy l tal. 
* Tealrzyk dla młodzieży z oryginalnych 
ZłOŻODY. J.wów, F. Ił. Uychtcr, druk W. :Ma- 
nieckiego, 1873, w Hice, litr. 176. (iO cent. 
* TEICHMANN Ludwik. Kilka s1ów o war- 
tości niektórych nowszych badań chłonic w 
powszechności, tudzież o Daczyniach limfaty- 
cznych krtani przez ..... (Osobne odb. z XLI 
rocz. 'row. nauk. krak.) Kraków, 1671, w 8ce, 
litr. 14. 
Teka narodowa. Nr. l-IV. Wyd. Forstera. 
Berlin, 1872-1873 obejmuje prace Forstera. 
Kar. Krukowieckiego i ltaumera. Nr. 4 miew 
ścj: Polska, przeszłość, obecność i przyszłośó 
studyom historyczne-polityczne przez F. M. 
przeklad z niemieckiego i przedmowa przez 
K. Forstera. Berlin, Foreter, Leipziger Stra.- 
Ile 2ł, 1873, w 8ce. 1 ta]. . 
Telca Tromtadraty I. Mamelucy imame. 
luczki przez Pośmieciuszka II Dad Fełtwi. 
Lwów, 1oremba, 1671, 1t Sce, str. 52. 50 C.
>>>
TEKIELiMsKI Władysław. o o'bowiłz'kach 
1Iłuiby pokojowca czyli lokaja w domu pry.. 
watnym, z llawnego r
kopismu na kor;yśc 
trzech ubogich sierot ogłollił Syrokomla. W 
Wilnie. WarBzawa, 1872. . 
TEMPLE R. F_ Bilder aus Ga1izieb. Zur 
theilweisen Kenntciss dea Landes und seiner 
:Bewohner von .... Ehren. corresp. auch wirkI. 
Jilitglied 2ahlr. Gelehr. Vereine etc. Mit 1 go- 
nesl. Tafel der warago.ru8s. Fiirllten in Ga- 
lizien. Krakau, ]'riedlein, druk Kunosy und 
:Rethy in Fest. 1871, W Sce, str. 106 i l tabl. 
1 zIr. 
* TESSARCZYK Antoni. F. Ahnll, nowa me- 
toda praktyozna i łatwa nauczenia się w krót- 
kim czasie jt:zyka. niemieckiego pl'zekład Z 
francuzkiego według trzeciego wydania, z za- 
stosowaniem do użytku domowego i szkolne- 
go przez .... Wydanie czwal'te poprawione. 
Kurs I. Bochnia, nakład i druk Waw. .Pisza, 
187B, \V Sce, k. 2. etr. 91. 
THIEME Apolinary. Poloznictwo dla użytku 
akuszerek ułożył: .... asystent kliniki połom. 
przy ces. War. Uniwers. Z 4 tabl. zawieraj,!- 
c:emi 38 figur. Warszawa, autor, skład n Ge- 
bethnera. i Wolffa, drukJ. Ungra, 1872. W Sco , 
str VII, 265 i I. 2 l'ub. 
THIERRY Amadeusz. Obraz państwa :rzym- 
.skiego od założenia. Rzymu do końca rządów 
cesarskicb na. Zachodzie. Warsza.wa, Wyd. 
red. Gaz. pola., 1873. w 8ce. 1 rub. 50 kop. 
THOERNER Jan. Zasady i pl'zcglqd prawo- 
dawstw akcyjnych europejskich wydane z u- 
powainieniem autora, staraniem .i na
ładem 
J. P. Warszawa, Wydawn. Czarnowskiego. u 
Gebethnera i Wolffa, druk J. Cotty. 1812. 
w Bce. str. VnI, 237 i 40. 13 złp. 10 gr. 
.. TILL Ernest. O podmiocie praw i pra.- 
wach bez podmiotu. Studium z dziedziny 
prawa prywatricgo napisał .... (Przedruk z Fra- 
wnika. za r. 1872.) Lwów, nakład autora, Mi. 
likowski, dl'uk J. Dobrzaiiskiego i K. Gro- 
mana, 1872, w Sce, k. 8 , etr. II, 57 i l. l złr. 
20 cent. 
TOEPPEN M. Elbinger AntiquitiJ.ten. .Ein 
Beitrag zur Geschichte des etiidttischcll Le- 
bens im A1ittelalter von .... I. II, und Ul 
Hcft. Danzig, VerIagv. Th. Bertling,lB71-73, 
w Sce. l tal. 9 sgr. 
'" TOŁSTOJ A. K. Cal.' Borys Fiodorowicz 
Goduno.w, tl'agedya w l; aktach, (przekład 
Piotra. Moszyńskiego) przez .... Kraków, na- 
kład Ad. Grynfelda, D. E. Friedlew, (b'uk 
Czaw, 1871, w Bce, str. 158. l dr. 
TOMAS kompozytor. 
Iignon opera z frano. 
tł. Fel. Szober. Warszawa, u Ungra i Bamir. 
skiego, 1878. - 
TOMICKI Symforion (ks.) KsiqZka. do nabo. 
ieństwą dla młodzieży katolickiej. Wyd. trze- 
cie poprawne. Toruli, nakład i druk E. Lam- 


- 96 - 


'beck, 1872, w 4ce, Itr. 246 nv z obrazkiem. 
Opraw. 10 
r_ 
- Śpiewy :religijno nlozyt .... 
 Xonojada. 
Gdańsk, główny skład administ. 'l'ygod. WieI- 
kop., druk H. F. Boeniga, 1871, W Bce, str. 
116. 10 sgr. 
- Ustawa oz dnia 3 Maja. 1791 "Wydana 
przez .h. Poznań, druł!; Daszkiewicza, 1871,- 
'\V' Bce, str. J9'2. 
- Wawrzyniec czyli moc religii, powieść 
z angielskiego, wolny przeklad, przez ks. S. 
Tomiekiego. Poznań, wyd. 'kB. Bażyńskiego, 
1871, W 8ce, Btr. 184. 10 sgr. 
TOMIŁ. Posępna gwiazda, tantazya. War- 
szawa, nakład M. Goldhaara. ksi
g. w Kiel- 
cach, Gliicksberg, druk Ch. Kelter, 1872, W 
Bce, str. 35. l złp. 
* Towarzystwo emerytalne. UeiIagen (17.) 
Krakau, Univers.-Buchdr., 1872, w 12ce, litr. 
:32. .. 
Towarzystwo oS8(1 rolnych i przytułków rz
. 
mieślniczych. Warszawa, nakład i druk: J. 1:31- 
korskiego, ]872. 
*Yowarzystwo pedagogiczne. Frośba do Wy- 
sokiego Sejmu krajowego, aby szkoły ludo- 
we wiejskie utrzymywane były kosztem kra- 
ju. a 'Wyohowanie elementarne było bezplat-. 
nec Czas słuiby dla nauczycieli znizyć z 40 
na 30 lat. (Autografowane we Lwowie)
 fo- 
lio, 2 ark. nieliczh. 
Towarzystwo ubezpieczeń od ogoia "Impe- 
rial" koncessyonowane w Król. Pols. d. 20 
Września 1871. Warszawa, 1871, w Sce , str. 8. 
.. Towarzystwo (wiedeńskie) ubezpieczeń na 

ycie w Wiedniu. Zabezpieczenie kapitałów 
etc. Kraków, druk Uuiwers.,1872, w 4ce. k. 2. 
" TRAUCZYŃSKI Jozef. Cennik środków spe- 
cyficznych i uniwersalnych krujowych i za- 
granicznych przyrz
dów chirurgic.znych itd. 
znajduj
cych się w składach .... Apteka pod 
koron
. Kfaków, druk Czasu, 1872. w tice, 
str. 16. 
* TREMBECKI Onufry. Sprawozdanie z ru. 
chu i postępu zdrojowiska leczniczego w 
Szczawnicy za r. 1869 przez .... Kraków, druk 
Czasu, 1870, w Sca, str. 30. 
* - Toż. za rok 1870. Kraków, druk Cza- 
su, 1871, w 8ce, str. 23. 
'" - Toż, za rok 1871, tamze , 1872, w Bce, 
str. 24. . 
TRENTOWSkl Bronisław. Panteon wiedzy 
ludzkiej lub !'antologia, encyklopedy& wszech 
nauk i umiej
tności, Propedeutyka. powszech- 
na. i rozległy system .filoz
fii! ks. l. Tom I. 
Poznań, nakład, J. K. Zupanskiego, druk Kra- 
I3zcwskiego (I:.ebińskiego), 187
. w 8ce. Ze- 
szyt I-VI, str'. 480. Co 15 dnI zeszyt 5 ar- 
kuszowy, całB.dzieło 50 zeszyt. Zeszyt 12V3 
agr. , 
- Dię Freimauerei in ihrem Wesenund 
Unwesen aus detu NachIasso herausgegebeg
>>>
durch seine Wittwe. Leipzig, Brockaus, 1873, 
W See, str. XXIII i 393. 2 tal. 10 sgr. 
* TRETER Hilary. Polacy i sławianizm. Lwów, 
K Wild, 1871, w 8ce, str. 14. 10 cent. 
* TRETER Mieczysław. Fatale Folgen der 
Staatsgarantie bei der ersten ungar. galizi- 
echen Eisenbahn. Sanok, Kar. POllak, 1871, 
w 8ce. (Nakł. 600 egz.) 
* TRETIAK Józef. Królewska para. Powieść 
historyczna. Lwów, nakład G. Brudnickiego, 
K. Wild, 1871, w 8ce, str. 110. 1 złr. 50 c. 
* TROJNALSKI Juliusz. Zdania z różnych 
gał
zi prawa i umiejetności politycznych, któ- 
rych po odbyciu egzaminów etc. bronić po- 
dejmuje si
. Kraków, druk Uniwers., 1872, 
w 8ce, str. 6. 
TROPlAŃSKI Konsł. Symfonia. Wiersz do 
deklamacyi na koncertach ofiarowany artys- 
tom i lubownikom sztuki, na pami'łtkę zgonu 
Ś. p. Stanisława Moniuszki, dnia 4 czerwca 
1872 r. Warszawa, druk Krokoszyńskiej, 1872, 
w Bce, str. 15. 25 kop. 
. * Trubadur opera w 4 aktach, akt czwarty 
w dwóch cz
ściach, tłumaczona przez J. Ch
- 
cińskiego. Lwów, Gaz. narod., 1872, w 16ce, 
str. 64. 20 cent. 
TRYLSKI Aleks. Kilka słów o żywieniu zwie- 
rZ'łt d9mowych. (Próbka fizyologii wyżywie- 
nia.) (Odbitka z Tygodnika rolniczego.) War- 
szawa, 1872. 
- Wełnictwo czyli nauka o przymiotach i 
wadach wełny, napisał.... Warszawa, autor, 
Gebethner i W olff, druk Al. Ginsa, 1873, w 
8ce, str. 146 i 3 lit. 1 rub. 20 kop. 
Trzech (We). Pisemko wierszem na realno- 
progresywno momenty poezyi. Warszawa, 
nakład autora, druk Pajewskiego, 1872. 
TRZECIESKI Franciszek. Katalog nakładowy 
komisowy i sortimentowy "Wydawnictwa dzieł 
tanich i pozytecznych" w Krakowie. Kraków, 
nakład Fr. Trzecieskiego, druk Kraju, 1871, 
w 16ce, str. 19. Gratis. 
* - Katalog czytelni księgarni Wydawni- 
ctwa dzieł tanich i pożytecznych w Krako. 
wie. Nr. I. Listopad, 1871. Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 187], w 12ce, str. 64. 
· -Wydawnictwo dzieł tanich i pożytecz- 
nych. (Odezwa.) Kraków, 1872, w 4ce, k. 1. 
· TURCZYNSKI Juliusz. Rozbiór dzieł Ad. 
Mickiewicza. Zeszyt I. i II. Lwów, autor w 
Stanisławowie, druk K. Bud,weisera, 1872, w 
8ce, str. 42 i 58. 20 i 25 cent. 
TURGENlEW Iwan S. Dym, powieść (doda- 
wana do Przegl. tygod.) Warszawa, 1871, w 
16ce, str. 249. 75 kop. 
- Ojcowie i dzieci, powieść z roku 1861. 
Warszawa, Blumenthal F., druk J. Ungra, 
1871, w 12ce, str. 276. 1 rub. 


- 97 


TURSKI Jan K. Nieszcz
sny legat, powieść 
spółczesna. Poznań, M. Leitgeber, ilrok: L. 
Merzbacha, 1871, w 8ce, str. 204. 1 tal. 
- Skradziony talar. Obrazek dramatyczny 
w 3 aktach dla uczniów gimnazyalnych na 
majówki. Kraków, J. Wildt, druk Budweise- 
ra, b. w. r. 1871, w 16ce, str. 40. 17 1 / 2 kop. 
* TYC Antoni. Dzieje starego i nowego 
przymierza dla użytku szkolnej młodzieży, 
opowiedział .... Cz. I. Dzieje starego przy- 
mierza. Cz. II. Nowy testament. Wydanie IV. 
Rzeszów, druk i nakład ksi
garni J. A. Pe- 
lara, 1872, w 8ce, str. 218 i IV, str. 236 i 
IV. (Nakład 2000 egz.) Cz. I. 60 cent. 
- Lekcye i ewangelie na wszystkie nie- 
dziele i wszystkie święta podług przekładu 
ks. Jakóba Wujka stosownie do mszału rzym- 
skiego. (Leszno?), 1871, w 12ce, str. IV i 304. 
20 kop. (Inne wydania: Leszno, 1841, 1855.) 
Tygodnik illustrowany. Warszawa, nakład 
J. Ungra, red. Ludwik Jenike, 1871-73, fol.. 
rocznie Nrów 52. Kwartain. 3 złr. 30 cent" 
w Warszawie rocznie 8 rub. 
Tygodnik katolicki. Rok XII-XIV. Redak- 
tor ks. J. Stagraczyński. GI'odzisk, L. Strei- 
sandt, druk A. Schmaedickego w Poznaniu, 
1871-73, w 4ce. Kwart. l rub. 20 sgr. 
Tygodnik mód i powieści z dodatkiem illu- 
strow. ubrań i robót kobiecych. Warszawa, 
nakładem i pod redakc}1l J. K. Gregorowicza, 
1871-73, fol. Rocznie (j rub. 
.. Tygodnik niedzielny. Pismo ludowe. Rok 
VI-VII. Lwów, red. JanDobrzański, nakład 
Gazety narodowej, 1871-73, w 4ce, lirów 52. 
Kwart. 20 cent. 
Tygodnik przemysłowo-handlowy. Czasopis- 
mo poświ
cone sprawom rolnictwa, przemysłu 
i handlu. Rok I. Warszawa, red. St. Czarno- 
wski, wydawca L. Redlicb i Bachner , 1872, 
w 4ce. Rocznie w Warszawie 4 rub. 80 kop. 
Tygodnik rolniczy. Rok I. Red. J. Loeven- 
berg. Warszawa, 1872, fol., Nrów 52. Rocz- 
nie w Warszawie 4 rub. 80 kop. 
Tygodnik romansów i powieści, wychodzi co 
tydzień. Warszawa, nakład i druk S. Lewen- 
tbala, 1872, w 4ce. Kwartal. l złr. 40 cent. 
Rocznie 3 rub. 
Tygodnik wielkopolski, czasopismo naukowe, 
literackie i artystyczne. (Wycbodzi co Sobo- 
t\J.) Rok II.. Poznań, redaktor i wydawca E. 
Callier, druk L. Merzbacha, 1872, w 4ce. Rok 
IV. 1873 współredaktor Ol
dzki W. Kwart. 
w Austryi l złr. 50 cent. 
· TYNDALL Ciepło jako rodzaj ruchu, prze- 
tłumaczył z czwartego wyd. angielskiego L. 
M(asłowski) i An. EgeI'. (Bibl. Umiej. przyr.) 
Kraków, W. Tomaszewicz, 1873, w 8ce, str. 
537 i VI, k. 2. 4 złr. 
. TYNiECKI W. Choroby roślin I. Zgnilizna 
kartofli. Wydanie drugie pomnożone. (Odbi- 
cie z Rolnika w 500 egzemp.) Lwów, nakład 
13
>>>
Gubrynowicza i Schmidta, 1872. w 16ce, str. 
49 z 2 litgr. 50 c. 
Tysiąc nocy i jedna. powieści arabskie z 12 
stalorytami. Warszawa, llreslauer, 1873. l 
rob. 50 kop. 
* TYSZKIEWICZ EUSTACHY. Archeologia 
Da Litwie przez E. T. Kraków, nakład St. 
Krzyżanowskiego, druk Uniwers., 1872, w 8ce, 
str. 15. (Odbitka z Roczn. dla archeol.) 
- Sammlung von Medaillen, welche sich 
auf die Gescbichte der Lander und Stiidte der 
ehemaligen Republik Polen beziehen und v0!l 
ihrer ersten Theilung bis zum Tode des Kal- 
sers Nicolaus I. gepragt sind 1771--1855. :\us 
dem Polnischen iibersetzt von O. K. Rlga, 
1871, w 4ce, str. X, 78 i XXXVI tablic. 6 rub. 
* - Nasze strony,. obralek littJwski. I{ra- 
ków, skład u Jaworskiego, 1871, w 8ce, st.r. 
82. 15 cent. 
TYSZKIEWICZ Konstanty (br.). Wilija i jej 
brzegi, pod wzgl
dem hydrogr:Ł£cznym, hi- 
storycznym, archeologicznym 1 etnograficz- 
nym. Wydanie illustrowaue. Drezno, J. I. 
Kraszewski, 1871, w 4ce, litr. XVI i 862. 7 
rub. 20 kop. 
TYSZYŃSKI Aleks. Dwie świtezianki, czyli 
rzut oka na ostatni okres poezyi polskiej. 
(Odbitka z Bibl. Waraz.) Warszawn, 1871, w 
8ce, str. 30. 20 kop. 


Ucieczka grzeszników, albo Gor,!ce nabo- 
żeństwo do N. Maryi Panny na Jasnej Górze, 
piąte lat sto osoLliwszemi cudami wsławio- 
nej dla wygody chrześciau.skiej, z łacińskiego 
Da polski język przetłomaczone. Częstochowa, 
druk Kohna i Sp., 1872. 
* Uczytiel (czasopismo). Lwów, 1871-2. 
· UDERSKI E. O robotach z ce'lIlentu. Roz- 
prawa podana do Rady miasta Lwow
 p!zez 
inżyniera..... Lwów, druk J. Dobrzansklego 
i K. Gromana, 1871, w 8ce, karta I, str. 83. 
liO cent. 
ULANECKI Stanisław. Domek dziewicy, rze- 
czywiste mie8zkanko Maryi. WarazawR, Cels 
Lewicki, 1872. 50 kop. 
- Ja jestem Niepokalane Poczęcie czyl
 
Najśw. Panna w Lourdes od r. 1858 łaskami 
słynlj,oa, z franc. treściwie zebrał S. Ulanecki. 
Warszawa, druk Czerwińskiego i Sp., 1871, 
w 16ce, str. 256. 50 kop. 
- Koronacya :Matki Boskiej w Miedniewi- 
cach. Warszawa, druk Czerwińskiego i Sp., 
1871. 50 kop. 
- Maj illustrowany. Część II. Warszawa, 
Cels Lewicki, 1872. 15 kop. 
- Marya w cudownych obrazach, z 40.ma 
wizerunkami. Warszawa (1871). 


- ut:! 


- MiesifłC Serca. Dru
i tytuł: Miesiąc Czer. 
wiec poświęcony czci nl\Jsłodszego Serca Jezu- 
sowego, z dodaniem 8 dni Lipca dla wyraze- 
nia w 33 dniach nabożeństwa okresu S3 lat. 
widzialnego życia Pana Jezusa--na ziemi. Wyd. 
czwarte, poprawione i pomnożone. Kraków, 
nakład i druk W. Jaworskiego, 1871, w 8ce
 
str. 287. 
- Najświętsza Panna w Lourdes od r. 1858 
łaskami słyn,!ca. Z francuzkiego treściwie ze- 
bmł. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1871, w 16ce. 
str. 256. 50 kop. 
- O ośmiu Szkaplerzach w Kościele Bożym. 
Warszawa, Cels Lewicki, 1872. 30 kop. 
- Wizerunki zjawienia Bernadety. War- 
szawa, Cels Lewicki, 1872. 10 kop. 
* URBAŃSKI Aureli. Aktorka, komcdya w 5 
nktach. Lwów, Z. Igel, druk Zakł. im. Osso- 
lińskich, 1872, w 8ce, str. 273. 1 złr. 
* - Pochód z pochodniami, komedya) prze- 
łożył 1'. 1872 na czeskie Fr. Szlama. 
* - Szare IJtaszę. Poezye. Lwów, nakład 
A. Vogla, Scyfarth i Czajkowski, 1871, w 8ce. 
str. 99. 80 cent. 
* - Po wystawie paryzkiej. Fraszka dl'a- 
matyczna w l akcie, przedstawiona na sce- 
nie lwowskiej 10 raz pierwszy 10 Marca lą69. 
(Bibliot. teatru lwows. Zeszyt VIII.) Lwow, 
nakład Zel. Igla, 1871, w 8ce, str. 54. 85 cent. 
URBAŃSKI Jan (z Poznania). Einige Versu- 
che iiber die Wirkung des Crotonchloralhy- 
drats. Inaug. dissert. Greifswald, Druck von 
Fr. Hache, 1871, w 8ce, str. 29. 
· URBAŃSKI Wojciech. W sprawach szkol- 
nych napisał..... Zeszytów IV. Lwów, druk J. 
DoLrzańskiego i K. Gromana, 1871, w 8ce, 
str. 28. 
'" - Program i ogłoszenie prenumeraty na 
dzieło pod napisem: Fizyki umiejętnej Kurs 
wyższy, przez..... Lwów, druk K. PilIera, 1871, 
w 8ce) kart niel. 2. 
Ustawa Banku dyskontowego warszawskiego. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 38. 
Ustawa Banku handlowego w lJod:ł;i. War- 
szawa, w drukarni Noskowskiego, 1872. 
· Ustawa nowa hipoteczna z d. 23 Stycznia 
1871. Instrukcya z dnia 12 Stycznia 1872 do 
wykonania nowej ustawy tabularnej. (ZLiór 
ustaw). Lwów, H. Bodek, 1872, w 8ce, str. 
61 i 21. 50 cent. 
Ustawa (najwyzej zatwierdzona dnia 2 Sty- 
cznia 1872 r.) Stowarzyszenia dla urządzenia. 
i utrzymywania publicznych łaźni i pralni. 
Warszawa, druk J. Ungra, 1872. 
Ustawa Towarzystwa Wzajemnej assekura. 
eyi bydła w Rossyi. (Założyciele Towarzystwa 
J. Jekeln, J. Sperling). Bez w. m. i r. (18721) 
w 4ce, str. 18. 
Ustawa Towarzystwa akcyjnego składów 
towarowych pod nazwą: Ufność. Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 26.
>>>
Ustawa Towarzystwa drogi zelaznej war. 
szawsko-terespolskiej. Warszawa, druk Lewen- 
tala. 1872. 
Ustawa Towarzystwa drogi zelaznej war- 
szawsko-wiedeńskiej. Warszawa. druk Lewen- 
ibala, 1872. 
Ustawa warszawskiego Towarzystwa fabryk 
cukrul najwyżej zatwierdzona 27 Listop. 1870 r. 
ze zmianą niektórych paragrafów zatwierdzo- 
na 14 Lipca 1872. Warszawa. 
Ustawa łódzkiego Towarzystwa kredytowego 
miejskiego. Warszawa, 1872. 
Ustawa warszawskiego Towarzystwa wzaje- 
mnego krtJdytu. Warszawa, skład u Gebeth- 
nera, 1872. 15 kop. 
Ustawa Towarzystwa muzycznego. War- 
szawa, 1871. 
Ustawa Towarzystwa osad rolnych i przy- 
tułków rzemieślniczych. Warszawa, druk In- 
stytutu głuchon. i ociemn., 1872, str. 15. 
Ustawa rossyjskiego Towarzystwa ubezpie- 
czeń od ognia, założonego w r. 1827. Prze- 
druk z oryginału rossyjskiego wydrukowanego 
w St. Petersburgu. Warszawa. druk Cotty, 
1872. 
Ustawa Towarzystwa zachęty sztuk pięknych 
w Królestwie Polskiem. Warszawa, druk K. 
Kowalewskiego, 1872. 
Ustawa Towarzystwa zaliczkowo-wkładowe- 
go grojeckiego. Warszawa, druk J. Bergera, 
1872. 
Ustawa Towarzystwa zaliczkowo-wkłado- 
wego Kutnowskiego. Warszawa. druk J. Ber- 
gera, 1872. 
Ustawa Uniwersytetu warszawskiego. War- 
lilzawa, 1871. 
* Ustawa o urzidzeniu gmin i o ordynacyi 
'Wyborczej dla gmin. Lwów, K. Wiłd, 1871, 
w 8ce. 
* Uilawa powszechna wekslowa, wraz z pa- 
tentem cesarskim wprowadzającym ji w ży- 
cie i odnośnemi uzupełniającemi postanowie- 
niami tudziez postępowanie przy zwrotnem 
poszukiwaniu zabezpieczenia, przykłady naj- 
ważniejszych stosunków. Wiedeń, nakładem 
i drukiem Karola Gorischek, 1871, w 8ce, 
st.'. 48. 40 cent. 
* Ustawa dotyczica zaprowadzenia s
dów 
przysięgłych. Lwów, 1871. 
UstaWJ Banku włościańskiego Spółki akcyj- 
nej w Poznaniu. Poznań, druk W. :tebiń- 
skiego, 1872, w 8ce. str. 15. 
Ustawy dla kandydatek Towarzystwa pomo- 
cy naukowej dla dziewcząt polskich w W. X. 
Poznańskiem. Poznań, czcionkami N. Kamień- 
skiego (1871), w 8ce, l karta. 
Ustawy kasy oszczędnOści i pożyczki Towa- 
rzystwa rzemieślniczego pod opieką św. Józefa 
w Środzie zapisanej Spółki. Poznań, czcion- 
kami T. H. Daszkiewicza, 1872, w 8ce, str. 88. 


.., 


- 99 


Ustawy SpÓłki akcyjnej pod firmi Bank rol- 
niczy i przemysłowy w Starogardzie. Pelplin; 
czcionkami H. Romana (1872), w 8ce, str. 15. 
Ustawy Spółki akcyjnej pod firmi: Teatr 
polski w ogrodzie Potockiego w Poznaniu. 
Poznań, czcionkami W. Deckera i K (E. RB- 
stel), 1871, w 8ce, str. 12. 
* Ustawy Stowarzyszenia pod nazwą: Czy- 
telnia katulicka polskiej młodzieży pod opie- 
ką św. Stanisława Kostki. Kraków, vi dru- 
karni Czasu, 1872, w 12ce, str. 8. 
Ustawy Stowarzyszenia cllrześciańskich po- 
mocników handlowych w Poznaniu. Poznań, 
nakład Towarzystwa, czcionkami N. Kamień- 
skilO'go, 1872, w 8ce, str. 16. 
* Ustawy i rozporządzenia dla Księstwa 
górnego i dolnego Szl.ąska. Części XIX. Opa- 
wa, wytłoczono u Ant. Pawliczka, 1871, w 4ce. 
str. XIII i 193. 
- Toż, rok 1872, Części XX, w 4ce, str. 91. 
Ustawy Towarzystwa bratniej p0!D0cy przy 
Szkole rolniczej imienia Haliny w Zabikowie. 
Poznań, czcionkami Lud. Merzbacha (1871), 
w 8ce, kart 2. 
· Ustawy Towarzystwa bratniej pomocy pod 
nazwą "Kościuszki" w Nowym Yorku. Kra- 
ków, 1871. 2'/. sgr. . 
Ustawy Towarzystwa literacko - rolniczego 
w Żabikowie. Poznań, czcionkami Lud. Merz- 
bacha, b. w. r. (18711), w 8C6, kart 2. 
Ustawy Towarzystwa pomocy naukowej dla 
dziewcząt polskich w W. X. Poznailskiem. 
Poznań, czcionkami N. Kamieńskiego (1872), 
w 8ce, str. 4. 
* Ustawy Zakładu Maryackiego do przyj- 
mowania i wychowywania biednych dziewczlłt 
w Opawie. (Podpis:' Józ. Ferd. Bendn, Alojz& 
Argauer). Cieszyn, druk K. Prohaski, 1872. 
w 4ce, l str. 
· Uwag (Dziesięć) dla osób w smutku i utra- 
pieniu zostających. Kraków, Jaworski, 1871. 
w 16ce, str. 86. 
. Uwag (Kilka) o potrzebie zaprowadzenia. 
nauki stenografii jako przedmiotu obowiąz- 
kowego w szkołach średnich napisał L. K. 
Lwów, nakładem polsko -ruskiego Towarzy- 
stwa Stenografów we Lwowie, w drukarni 
Instytutu Stauropigiańskiego, 1872, w 8ce, 
str. 82. Przyczem: Zarys nauki stenografii 
polskiej ułożonej przez D. Fel. Jackowskie- 
go (autografowane), w 8ce, str. 8. 


V ACCAI N. Praktyczna szkoła śpiewu przez 
.... tłumaczona i zastósowana do języka pol- 
skiego przez L. Matullzyńskiego Art. opery i 
naucz, śpiewu. I.ipsk, nakład G. SennewaId 
w Warszawie, 1871. l mb. 35 kop. 
VACHEROT E. Wiedza i sumienie przekład 
Zofii Grabowskiej. T. I. Warszawa, nakład i
>>>
druk przeg. tygod., 1878, W 12ce. str. 177. 
40 kop. 
Vade mecum ad infirmos, ex rituali synodi 
provincialis petricoviensis depromptum. Edi- 
tio nova, aucta et emendata. Gnesnae, Lange, 
1872, w 16ce, str. 65. 5 sgr. 


WAGNER J. B. Gimnastyka domowa dla u- 
żytku dzieci i dojrzałych osób, według naj- 
nowszych autorów francuzkich i niemieckich 
ułożona. Ćwiczenia pokojowe bez przyrządów, 
lekarsko - hygieniczne, według dra Schrobel' 
z 30 drzeworytami, ułożył J. B. Wagner. 
Wyd. II. Warszawa. nakład i druk J. Ungra, 
1871, w 8ce. Cz
ść I. str. 111. Część II. str. 
101. l rub. 
* WAGNER. Obrazy natury podług .... i in- 
nych nowszyc!: autoró'Y podał dla mło
ziezy 
Winc. Sarneck1. Krakow, nakład J. Wllda z 
6 kolor. rycin., 1872, w 8ce, str. 216. 2 złr. 
60 cent. 
* V AlDER Ludwik. Co to jest klery ka]ny 11 
List do pewnego wolnomyśliciela przez Wł. 
M(iłkowskiego). Kraków. nakładem autora, 
druk Korneckiego, 1872, w 12ce, str. 44. 10 c. 
* WALEWSKI Antoni. Historya wyzwolonej 
Rzeczypospolitej wpadaj,!cej pod jarzmo do- 
mowe za panowania Jana Kaźmierza (1655 do 
1666) przez .... c. k. prof. hist. pow. w Uni- 
wers.. Jag. T. I. Kraków, nakład Tow. nauk. 
krak..z fundacyi księcia Jerzego Romana Lu- 
bomirskiego, druk Uniwers. Jag., 1870, str. 
39, 328 i LXXIV. treść str. XIJ, omyłki l k. 
* - Toż. Tom II, tamże, 1872, w 8ce k. l. 
str. 336. Zarazem: Dumania polaka nad pit!- 
cioletniemi (1655-1660) dziejami narodu i 
ich bezpośredniemi (1661) wynikami, str. 66. 
Dokumenta str. LXXXVIlI. Treść XXII. 
. WALEWSKI Cypryan. Jan lJaski, reformator 
kościoła. Wiadomość historyczno-bibliografi_ 
czna. Warszawa, nakład redakcyi bibliot. 
warsz., druk J. Bergera. 1872, w 8ce, str. 36. 
- Bibliografia rolniczo-technologiczna pol- 
ska po rok 1800. (Odbitka z Encyklopedyi 
Rolnictwa). Warszawa druk J. Bergera, 1873, 
w 4ce, str. 11. 
WALEWSKI Juliusz. Kodeks cywilny króle- 
stwa polskiego, (Prawo z r. 1826.) objaśnio- 
ny motywami do prawa i jurysprudencyą, ze- 
brał.... adw. przy s,!dzie apell. król. Po]s. 
Księga I. Warszawa, autor, druk J. Bergera, 
1872, w 8ce, k. 4, str. 216 i III. 1 rub. 
- O stosunku prawnym wyłę,cznoś ci ma- 
ję,tkowej między małZonkami, według kodek- 
su cyw. pols. (Art. 191-206) przez .... War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk S. Orgelbran- 
da, 1871, w 8ce, str. 96. 60 kop. 
WAPPLER Antoni (ks.). Historya kościoła ka- 
tolickiego, napisana dla wyższych zakładów 
naukowych, tłumaczył ks. Wł. Jakubowicz. 
Warszawa, nakład Maur. Orgelbranda, druk 


- 100 - 


S. Orgelbranda synów, 1872. w 16ce. str: IX 
i 241. 75 kop. 
WARMIŃNSKI Stanislaus aus Sierakowo Prov. 
Posen. Die fehlerhaften Kindeslagen und ei- 
niges fiber ihre Behandlung. Inaug. Diss. zur 
Erlangung der Doctorswiirde in der Medizin 
ulld Chirurgie, vorgelegt der mediz. Faculta- 
tis der Friedrich Wilchelms-Univ. zu Berlin 
und offentlich zu vertheidiget am 9. Februar 
1872 von Stauislaus Warmiński aus Sierako- 
wa. (Prov. Posen.) Opponenten: Lorenczewski 
Dr. Med. J. Boenny, B. Wicherkiewicz. Ber- 
lin, Buchdruckerei von Gustaw Lange (Otto 
Lange), Friedrichstrasse 103, w 8ce, str. 36. 
· Warownia krzyża. Kraków, Aleks. Kremer, 
1871-73, w 8ce. (Luźne tomy pod tą firm'ł 
wychodziły, zakończone dziełem Segura p. t. 
Wiara.) 
.. Warrago. Russy w 5ciu pieśniach histo- 
rycznych przez J. W. Stanisławów, druk J. 
Daszkiewicza, 1871, w.8ce, str. 81. 15 cent. 
Warszawa. Budżet m. Warszawy na r. 1871. 
Warszawa, w druk miejsk., 1871, w 4ce, str. 
458. 
- Budżet kwaterunkowy miasta Warszawy. 
Warszawa, 1871, str. 20. 
Warszawianin. Kalendarz familijny na rok 
zwyczajny 1871, Rok II. Warszawa, nakład i 
druk Keltera, w 8ce, str. 80 i 4 tabl. 10 kop. 
- Toż. Tamże, rok IV na r. 1873. 
WARTENBERG T. (ks.). Petycye Parkow- 
skie. Odpowiedź dziennikowi. Poznań, 1871, 
w 8ce, str. 12. (Odbitka z Tygodnika kato- 
lickiego.) 2 sgr. 
Wartość wody w ogólności, i o bogactwie 
jakie Wisła i Dniepr dać mogfj. (Odb. z Gaz. 
Pols.) Warszawa, 1872. 
* WASILEWSKA Felicya. Klementyna z Tań- 
skich Hoffmanowa. Odczyt I. Lwów, K. Wild, 
1871, w 8ce, str. 11. 20. cent. 
* WASILEWSKI EDMUND. Poezye. Wydanie 
zupełne. Kraków, nakład J. M. Himmelblaua, 
1873. 
(Inne cdycye: Poznań, 1840. Kraków, 1849. 
Petersburg 1855. Warszawa, 1859.) 
* W/tSIKIEWICZ W. Nauka dla szkół wiej- 
skich o rozpoznawanin gatunków roli, o jej 
uprawie i o nawozie 'przez ks. W. W. Wy- 
danie trzecie. Bochma, Wydawca. druk W. 
Pisza, 1872, w 8ce, str. 24. 10 cent. 
(Inne edycye 1862, 1869.) 
Wędrowiec. Tygodnik illustrowany. Rok IX 
do XI. Warszawa, nakład i druk J. Unger, 
1871-73, w 4ce, Nrów 52 rocznie. Kwartal- 
nie 2 złr. 30 cent., w Warszawie rocznie 4 
rub. 80 kop. 
* WĘDRYCHDWSKI E. (Prof. szk. agron.) 
Teorya rachunkowości wiejskiej podwójnej 
przez .... Lwów, nakładem Gubrynowicza i 
Schmidta. 1872, w 8ce, str. 88 i Rej. (Odb. 
660 egz.) 96 cent.
>>>
- 101 


WĘGIERSKI Tom. Kajet. Poezye. (Bib!. klal. 
polskicb.) Warszawa, nakład Jana Breslauera, 
1872, w 8ce, str. IV i 184. 35 kop. 
WEGNER Leon. Stefan Garczyński wojewo- 
da Poznański i dzieło jego: Anatomia rzeczy- 
pospolitej polskej, (1706-1755.) Przedruk z 
roczników Tow. Przyj. nauk. Poznań, druk 
N. Kamieńskiego et COlDP., 1871, w 8ce, str. 
52. 
WEGNER Rich. Ein pommersches Herzog- 
thum und eine deutsche Ordens-Komthurei. 
Kulturgeschichte des Schwetzer Kreises, nach 
den arcbivalischen und andern Quellen be ar- 
beitet. Ein Beitrag zur urkundlichen Ge- 
schichte des Deutschthums in WestprtJusen, 
wie aucb zur Kenntniss der Alterthiimer die- 
ses Landestheils, mit zahlreichen Illustratio- 
nen und bisher noch ungedruckten histori- 
schen Dokumenten. I. Bd. 1. n. 2. Thl. bis 
1466. Posen, Tiirk, 1872, w 8ce, str. 439 i 10 
tablic. S Tab. 10 Ngr. 
WEIGEL T. O. Bibliotheca bobemico-polo- 
nioo - hungarico - austriaca. Catalogue de la 
preciense bibliotheque de M. Venceslas de 
Schoenheer a. Prague. 8me Supplement du 
Catalogue general de la librairie ancienne 
de.... Lcipzig, Druck v. C. P. Melzer, 1871, 
" 8ce, str. 1376-1497. 
WEILEN Józef. Rozamunda, Dramat w li ak- 
tach, przekład S. z Ż. D(uchińskiej). Warsza- 
'\\'a, naklad Biblioteki warszawskiej, druk J. 
Bergera, 1872, w 8ce, str. 75. (Odbitka z Bi- 
blioteki warsz.) 4 złp. 
WEINERT Aleksander. Co była era chrze- 
Bciańska? przez .... Warszawa, druk J. Sikor- 
skiego, 1872, w 12ce, k. 1, str. 27. 
- Zabytki dawnych urz
dzeń S'łdowych 
miasta Warszawy. Cz. I. Warszawa, druk J. 
Ungra, 1869, w 8ce, str. 58. 60 kop. 
- Toż. Część II. Warszawa, 1870, w 8ce, 
Itr. 60. 40 kop. 
- Toż. CZIjŚĆ trzecia. (Prz edruk z Prze- 
glQ,du Bl}dowego.) Warszawa, druk S. Orgel- 
branda, 1871, w 8ce, str. 76. 60 kop. 
- Toż. CZł:ŚĆ czwarta i ostatnia, skreślił.... 
Warszawa, druk S. Orgelbranda synów, 1872, 
w 8ce, str. 27 i spis alfab. str. VI. 
. WEISS EN BACH WładJsław Jan. Zdrój po- 
ciechy czyli ćwiczenia pobożne dla osób płci 
obojej, zostaj'łcych w arcybractwie "Paska 
rzemiennego" zakonu braci pustelników Au- 
gustyna św., ułożone celem pomnożenia chwa- 
ły Boga w Tr. św. jedynego, ku czci N. Ma- 
ryi P.. Pocieszenia, tudziez na uwielbienie św. 
Ojca Augustyna i matki Moniki. Zebrał na 
pożytek duchowny braci i sióstr tegoz arcyb. 
a następnie wszystkich wiernych chrystuso- 
wych.... ks. Pleban Krzemieniecki. Rzeszów, 
druk i nakład Jana A. Pel ara (1871), w 8ce, 
Itr. XXVII, l i 621. (Nakład 2,000 egz.) I złr. 
00 cent. 


fi EITZ
NBLUT Leop
ld. Sz
ic higieniczny. 
Mljzatka l matka czyh przepIsy zachowania 
sit} dla kobiet w stanie brzemiennym oraz 
pielljgnowania dzieci nowonarodzonych.' War- 
szawa, 1871, w 16ce, str. 75. 50 kop. 
- Toz, drugie powit}kszone wydanie. War- 
szawa, u Ungra i Banarskiego, 1873, w 16ce, 
str. 141. 75 kop. 
* WELTER T. B. Dzieje powszechne skró- 
cone, przełożył na język polski Zygmunt Saw- 
czyński. Część l. Dzieje starożytne. Wydanie 
trzecie. Kraków, tlakład księgarni J.M.Him- 
melblaua, druk Czasu, 1873, w 8ce, str. 138 
i 5 kart. nieliczb. 
- Historya powszechna dla szkół wyzszycb 
i niższych. T. I.. dzieje starożytne, wydanie 
trzecie. Poznań, Kamiński i Sp., 187S, w 8ce, 
str. 258. 25 sgr. 
VENTURA de Raulica. Niewiasty ewangeliczne. 
Homilie, przełożył na jljzyk polski z 3go wy- 
dania ks. Zyg. Golian. Zeszyt 8 i 9. Kraków, 
Jaworski, 1871, w 8c'e, str. 162. 67'/2 kop. 
(Zeszyt 1-7. 2 rub. 40 kop.) 
WERCHRACKYI Poczatki do ułożenija no- 
menklatury pryrodopysoi. Lwów, 1872. 
VERNE Juliusz. (Olszewiec.) Miasto plywa- 
waj'łce, powieść, z francuzkiego tłumaczyła 
Jadwiga T. Warszawa, nakład red. Opiekuna 
domow., druk J. Jaworskiego, 1872. 
- 20,000 mil podmorskiej żeglugi około 
świata. T. 2. Warszawa, 1870-71, w 8ce, atr. 
809 i 360. I rub. 50 kop. 
_ PitJciotygodniowa podróż balonem nad 
Afryk'ł. (Oddr. z feulet. Gaz. Pol s.) Warsza- 
wa, J. Sikorski, u Gebethnera i Wolffa, 1873, 
w 8ce, str. 350. 5 złp. 
WERNIC. Wędrówka po niebie i ziemi. Opo- 
wiadania o układzie wszechświata i budowie 
ziemi, mlodemu wiekowi poświęcone, przez 
starego przyjaciela dzieci. Warszawa, nakład 
Gebethnera i Wolffa, druk J. Ungra, 1873, 
w 8oe, str. 239 i III. 1 rub. 
_ Wieczory czwartkowe. Opowiadania o 
cudach przyrody i znakomitych odkryciach 
naukowych, młodocianemu wiekowi poświt}- 
cone przez starego przyjaciela dzieci. Z 30 
drzeworytami. Warszawa, nakład Gebethnera 
i Wolffa, 1871, w 8ce, k. 2, str. 448 i I. 1 
rub. 85 kop. 
_ Toż. Wyd. II., tamże, druk J. Ungra, 
1873, w 8ce. str. 859. 8 złp. 
WERNSDORFF M. Gottlieb. Jubel Rede, wel- 
che zum Andenken dea fUr numhero Drei- 
hundert Jahre erfolgten AbfaUs der Provinz 
Preussen von dem Teuschen Orden, um der 
Einverl6ibung derselben in den polnischen 
Staatskorper am Aschermittwocbe des 1754 
Jabrea im grossen Horsaal des Danziger Gym- 
nasii von Hrn. .... offentlichen Lehrer der 
Beredsamkeit und hernach dem Druck iiber- 
laBIeJl worden von J. A. T. Danzig mit Schrei-
>>>
berschen Schriften gedrockt.. Posen t Druck 
uud Verlag' von A. Schmaedicke, 1872, w 4ce, 
k I, str.lY i 60. (Na okładzinie: Jubel-Gabe. 
Ein Beitrag zu dcm Marienburger Siikular- 
feste.) 10 sgr. 
* Versuch (Ein) zur Losung der VClfassilngs- 
wirren der Parteien. L.emberg, 1872. ' 
WERTTERBERGH Adam. Pieni
dz i praca, 
powieść, przekład ze szwcdzkiego Pauliny F. 
Warszawa, nakład Kauf'manna ksi
garza, dl'uk 
A. Pajewskiego, 1872, W 8ce, str. 695. l rub. 
20 kop. 
'" WESEŁEŃKO. Winec iz cwitów poety- 
czeskych. Lwó
, ,1872. 
WESOŁOWSKI Marcin. Nowy system świata 
napisał .... w .Nieszawie. Warszawa, druk 
Keltera, 1872, w 8ce, kart. 8. 
WET2;ER i WETTE. Encyklopedya kościel- 
na, podług teologicznej encyklopedyi .... z licz- 
nemi jej dopełnieniami, przy współpracowni- 
ctwie kilkunastu duchownych i świeckich o- 
sób, wydana przez ks. Mich. .Nowodworskie- 
go. Tomów 14. Warszawa, red. PrzegJ. kato!. 
ulica Senatorska 6, druk Czerwińskiego i l:ip., 
1878, w 8ce. T. l. str. XV i 630, k. l. Za. 1 
tom 2 rub. 
WĘZYK Edmund. O suchej destylacyi drze- 
wa, w celu otrzymania terpentynowego olej- 
ku, olejów sD101anych, tłuszczów drzewnych 
pal'afinowych, smarowideł do osi, trybów i 
maszyn, parafiny, kwasu drzewnego, kwasu 
octowego, octanów: sody, wapna, 
elaza, mie- 
dzi, glinki, potaźu; spirytusu drzewnego, smo- 
ły, kreozotu, paku, kalafonii, węgla, sadzy, 
dziegciu, potażu itp., na podstawie własnego 
doświadczenia opracował z 71 drzeworytami 
w tekscie. Warszawa, autor, u Gebethnera. i 
Wolffa, druk A. Pajewskiego, 1872, w Sce, 
str. VU i 196. 2 rub. 
· Wiadomość o arcybractwie Rozańca świę- 
tego. l{raków, nakładem kks. Dom
nikanów, 
druk Uniwers., 1872, w 8ce, str. 54 i I. 
Wiadomość o cudownej wieku XIX św. Fi- 
łomenie Pannie i męczenniczce wraz z mo. 
dlitwami i nabożeństwem do tejźe świętej. 
Wydanie czwarte. Warszawa, skład główny 
u Ungra i Banarskiego, druk Czerwińskiego 
i Sp., 1872, w 8ce" str. 64. 15 kop. 
· Wiadomość (Krótka) o .Najświ
tszej Pannie 
w Lourdes z nowenną, przekład z franc. przez 
ks. J. S. K. Zgro kks. Missyonarzy. Kraków, druk 
W. Korneckiego, 1873, w 16ce, str. 105. 20 cent. 
* Wiadomość (Krótka) o pocz'!tku i użyciu 
blogosławionego chleba, kłóry na mocy .po- 
twitJrdzenia Eugeniusza IV papieża poświęca 
eiO corocznie w kościołach Augustyańskic
 d. 
10 Września, jako w uroczystość św. Miko- 
łaja z Tolentynu. Kraków, nakład kks. Au- 
gustyanów, druk Uniw., b. w. r. 1871, w 8ce, 
k. nieI. 2. 
Wiadomość (Krótka) o znakomitej cZ\1ści 
krzy!a pana naszego Jezusa Chrystusa, znaj- 


- 102 - 


dującej się w kościele kks. Dominikanów lu- 
belskich, słyn!}cej cudami zebrana 1872. Lub- 
lin, druk Kosakowskiego, 1872. 
* Wiadomość (prawdziwa historyczna) sław- 
nego rodzeństwa. ś. p. Stanisława i siostry 
Anny Oświęcimów z Kunowy: których ciała 
w grobie familijnym w Kaplicy przy kościele 
kks. Franciszkanów w Krośnie spoczywaj!}, 
z autentycznych źródeł w krótkości zebrana, 
przez ks. Innocentego .N. Przełożonego tegoż 
klasztoru w r. 1870. Kraków, nakład księzy 
Franciszkanów w Krośnie, druk Uniwers., 
1873, w 8ce. 
Wiadomości bibliograficzne pouawane prze:t 
księgo i skład nut muzycznych Gebethnera i 
Wolffa w Warszawie. .Nr. 7 od Paźdz. 1871 
do końca Września. 1872. Warszawa, druk 
Kuryera warsz., 1872, w 8ce, str. 20. 
* Wiadomości z dziedziny stE'nografii (mie- 
sięcznik). Red. D. Czajkowski. Lwów, głów. 
skład wadmin. i eksped. Seyfartha. i Czaj- 
kowskiego, 1872. w 8cc. 
* Wiadomości (Werdauskic) missyjne. Cie- 
szvn, druk IL Prochaski. 1873, w Sce, Nrów 
12: str. 48. (Dodawane do Zwiastuna.) 35 C. 
* Wiadomości różne. Illustrowana książecz- 
ka z ciekawych i nauczają,cycb rzeczy złożo- 
na. Kraków, Nowolecki, 1872, w Sce. str. 43. 
(Oddruk z lllustr. kalend.) 60 cent. 
* Wiadomości o trzech szksplerzach to jest: 
l) Niepokalanego poczęcia. M.; 2) Z góry 
Karmelu; 3) Męki l'ańskiej. Kraków, nakład 
kkil. Missyonarzy, druk W. Komeckiego, 1873, 
w l6ce, str. 35. 6 cent. 
* Wianeczek majowy Najśw. Boga Rodzicy 
Maryi. Kraków, nakład W. Jaworskiego, 1871, 
str. 85. 
Wianek duchowny sługom Jezusa i Maryi 
poświęcony. Warszawa, u Gebethnera. i \Volffa. 
druk Instytutu głuchoniemych, 1873, w 8e8, 
str. 64. 30 kop. 
Wianek nabożeństwa dla dzieci polskich. 
Całkowity zbiór modlitw dla młodziezy kato- 
lickiej płci obojej każdego wieku, ułozony 
wedle najsławniejszycb od zwierzchności du- 
chownej uznanych autorów duchownych. Lipsk, 
nakład E. L. Kasprowicza, druk F. A. Brock- 
hausa, 1871, w 32ce, str. 253. (Odbitka z bi- 
blioteczki nabośeDstw katolickich 'l'omik HI.) 
27
2 sgr. 
Wiarus pismo dla liredniego st.auu polskie- 
go. Rok l. Poznań, nakład i druk J. I. Kra. 
szewskiego (Dr. Łebińskiego), 1873, fol. Kwar- 
talnie 16 sgr., tygodniowo 1 sgr. 6 fen. 
WICHERKIEWICZ Bolesław. Uebez Sarcoma 
und dessen V orkommen im Mediastinum. 
Inaug. Diesert. Berlin. 1872, w 8ce. 
WICHERSKI Feliks. Miscellanea. Tom I. Pa- 
ryt, 1872, w 8ce, str. 302. (Cztery k&ięgi La- 
jek, epigramy i wiersze różne.)
>>>
1 


- 103 
 


'" Więcowiny. OptJreLka narodowa w S od- "U8U ziemskiego przez .... Adj. oLserw. astr". 
dzialach przez J. W. Stanisławów, druk J. Kraków. druk Uniwers., 1872, w 8ce, str. SI. 
Dankiewicza, 1871, w 8ce, str. 40. 30 cent. 
WIECZÓR Ludomir Szczerbowicz. Sztuka ko- WIERZBICKI Nieczuja pułkownik. (??) Słowa 
t:hania i lekarstwo na miłość. Studium z li- prawdy dla Polaków napisał .... Neu-Miinster, 
teratury rzymskiej. Warszawa, nakład autora, 1872, w 8ce, str. 28. 55 kop. 
Gebcthner i Wolff, druk J. Sikorskiego,1872, - Toż. Wydanie drugie. Zurich. 1873. 
w 8ce, str. 76. (Jestto streszczenie Owidiu- 

za.) 2 złp. 20 gr. - Teraźniejszość i przyszłość sławian..Neu- 
Wiedza. Zbiór popularnych odczytów z li- miinster, u Richtera we Lwowie, 1873, w 8ce, 
teratury i nauk. Warszawa, 1868-71, w Sce. str. 16. UD cent. 
Serya I. obejmuje: * WILCZEK Józef Nikodem. Muza polska, pis- 
Zeszyt I. Schulze- Delitsch. Prawa i obo- mo dla nauki i zabawy. poświęcone miłośni- 
wiązki społeczne. 12 1 /. kop. kom historyi, literatury i sztuk pięknych I. 
Zeszyt II. Bluntschi. Znaczenie i postQPY Joachim M.urat i Korsykanie, czyli upadek i 
tegoczesnego prawa narodów, przełoży t Wł. przyjaźń, albo dl'Oga do korony, dramat histo- 
8abowski. 25 kop. ryczny (LiI'yka) i t. d. Lwów, autor. 1872. 
w 8ce. str. 150. l złr. 20 cent. 
Zeszyt 111. Engel. Cena pracy, przełożył Wł. 
Sabowski. 25 kop. ot WILCZYNSKI Roman z Pawłowic. Pogląd 
Zeszyt IV. Lette Dr. Kwestya mieszkań, na czasy i prace Gl'zegol'za Piramowicza. Wy- 
przełożył Ad. GrąbczYllski. 15 kop. kład Romana z Pawłowic miRny wPlłryżu 
d. 3 Lutego 1870 (Odbitka z Gazcty narod.) 
Zeszyt V. Holtzenuorf Dr. Ulepszenia w spó- Lwów, nakład i druk Gaz. Nar., 187J, w I
ce, 
łeeznem i ekon. położeniu kobiet, przełożył. str. 59. 
O ccnt. 
Wł. Sabowski. 20 kop. 
Zeszyt VI. Roscnstein. O przesądach i mi- .. WILD Juliusz. Katalog cz)'telni polHkiej, 
i!tycyzmie w medycynie. 15 kop. księgarni ...... w Krakowie. Kraków, druk 
VII VIII T . , F ' l fi Czasu, b. w. r. 187], w 8cc, str. 48. 30 cent. 
Zeszyt - . ame 8, I ozo la sztuk 
pięknych, przekład Ludwiki z K. Sabowskiej. * WILKOŃSKA Paulina. Na dwóch kralicach, 
-40 kop. powieść. (llibliot. pow. i rom. T. XLVlI.) 
Zeezyt IX. Liebig Dr. Justus. O wartości Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk K. Pil- 
pożywnej pokarmów, przełożył Stanisław lera, 1873, w 8ce, atr. 150. 
Kramsztyk. Warszawa, 1870. 20 kop., razem '" - Obrazek święty, komedyjka w 1 ak- 
2 mb. cie. Lwów, Red. przyj domow., 1872, w 8ce, 
OG O S W str. 18. 20 cent. 
ot WIEL Ł W KI alery. Kraków przed 
czterdziestą laty przez.... (Wydanie pośmiert- * - Opactwo Grodziec;kie J. powieść. (Bibl. 
ne, dopełnione przez Luc. SiemitJuskiego.) narod. T. X.) Lwów, F. H. .ttichter, 1872, VI 
Kraków, nakład wyd. dzieł Wł. Jaworskiego, 16ce, str. 226. 1 złr. 20 ctJnt. 
1871, w 8ce, str. VI i 298. 2 złr. '" - Za posagiem, powieść w dwóch cz
- 
Wieniec. Pismo czasowe illustrowane. wy- ściach. Lwów 1 Wyd. Mrówki, 187], w 16cc, 
cbod2ące 2 razy w tygodniu. Red. Mieczys- str. 278. l z r. 
ław Orgelbrand. Warszawa, nakład i druk - Podkomorzyna. Wawrzyna. Obrazek. Kil- 
Hipol. Urgelbranda, 1872, 1V 4ce, Nrów 105, ka pereł. Gałązka, przełożone na niemieckie 
litr. 974. Kwartal. 3 złr., z przesyłklł 3 złr. przez paniII: Arndt. Stuttgard, 1873. 
łi2 cent., w Warszawie rocznie 5 rub. - Moje wspomnienia o zyciu towarzyskiem 
ot WIERCISZEWSKI Władysław. Kazania do. VI Warszawie. Poznań, nakład i druk Merz. 
gmatyczne i moralne .... Kaznodziei katol. bacha. 1871, w 16ce. str. 430. 1 tal. 20 sgr. 
krak_ Kraków, nakład Wł. Jaworskiego, druk . WILKOŃSKI AugQst. Ramoty i ramotki "VI 5 
W. Korneckiego, 1871, w oce, str. 220. 1 złr. tomach. Warszawa, Ilakład i druk J. Ungra, 
10 cent. 187
, VI 8ce, str. XLVIH" 272 i 1 k., 326 i 
* _ Wykład nauki wiary kościoła katolic- 1 k.. 293 i l k., 292 i 3 k., 334 i l k. 
kiego napisał .... wikaryusz i mansyonarz WILlEWICZ Hier. Zbiór nabożeństwa odpra. 
przy kościele archiprezbiteryainym:N. M. Pan- wionego w 
ościele po bernardyliskim w Lu- 
ny, kaznodzieja katedry krakowskiej. Kraków, blinie itd, przejrzane i poprawione przez .... 
nakład Wyd. dzieł katol. Wład. Jaworskiego, Warszawa 1871, w 8ce, str. 88. 
1871, w 8ce, str. VIII, 171 i III. 1 złr.25 c. 
. Wiersz JW. Najprzew. ks. Józefowi Aloj- ot WINCHARD Józef c. k. kom. sknrbowy. Za- 
2emu Baronowi Pukaiskiemu biskupowi Tar- rysy treściwe "O podatkach" w państwie au- 
nowskiemu, prałatowi domowemu Ojca BW. stryackiem, a wzgl
dnie w Galicyi. Dla użyt- 
'T . 187 ' j, k ku kandydatów do urz
du na komisarzy po- 
arnow, I,. ar'. d tk h d . k ' h . k 
a owyc, urz
 Dl ow tyc ze, c. '. notaryu- 
ot Wierzbicki D. Uzycic globusu. Zbiór zagad- . szów, sekretarzy gmin, zas
pców obszarów 
Jlień daj'łcych si
 rozwiłzać za pomoc,! glo. dworskich, publicznych zakładów finansowych.
>>>
Lwów, na.kład autora, druk M. F. PoremLy, 
1872, w 8ce, Z. I. 8tr. 64. Za li ze8zytÓw 
2 złr. 50 cent. 
WINTER AmaUa. Rodzina poczciwego Petra, 
czyli zwi,zlci przyjaźni pomiędzy dziećmi I 
zwierzętami, powieść dla rozrywki i pożytku 
dzieci, przełozył z niemieckiego T. Nowosiel- 
!lki. Warszawa. 1871, w 12ce, z 6 rycinami. 
75 kop. 
· Violetta (La Traviata) opera w 11 aktacb (4 
obrazach, z muzyk, Józefa Verdi, tekst Piave, 
tłumaczona przez Chęcińskiego. Lwów, Gaz. 
oarod., 1872, w 16ce, 8tr. 64. 20 cent. 
VIRCHOW Rudolf. Ludzka i małpia czaszka, 
odczyt, przełożył Bolesław L. Warszawa, 1871, 
w 8ce, 8tr. 26. 25 kop. 
* WISEMANN kardynał. Fabiola, powieść z 
czasów prześladowania Chrześcian w r. 302. 
Napisana w języku angielskim, czwarta edy- 
cya. Kraków, Jaworski, 1871, w 8ce, 8tr. VIII 
i 395. l złr. 
WIŚLlCKI A. F. W. Klejnoty poezyi polskiej, 
wybrane z dzieł naj znakomitszych i nowo- 
czesnych poetów przez A. F. W. Warszawa, 
J. Kaufmann, druk Jaworskiego, 1872, w 16ce, 
litr. 346. 1 rub. 
WISŁOCKI Winc. Emil. Trzy ody. Lwów, na. 
kład autora, druk M. F. Poremby, 1872, w 
8ce, str. 8. 
· WISŁOCKI Władysław. Dwie rzadkości bi- 
bliograficzne Mar. l3ielskiego: Sen majowy 
jednego pustelnika. Rozmowa dwu baranów 
o jednej głowie. Lwów, nakład Kar. Wilda, 
druk E. Winiarza, :1.073, w 8ce, str. 32 i k.2. 
· - Uwagi nad pierwszym zeszytem Bibli- 
()grafii Karola Estreichera. (Odbito 100 egz.) 
Lwów, 1871, \V 8ce, str. 47. 22Y2 kop. 
.. - Wespazyana z Kocbowa Kocbowskie- 
go: Rabus incombustus. Lwów. K. Wild, Za- 
kład Ossol., 1873, w 8ce, str. 58. (Odbit. ze 
Spraw. Ossol.) 50 cent. 
.. WIŚNIOWSKi Sygurt. Dziesil)ć lat w Au. 
8tralii. T. 2. Lwów, nakład Gubrynowicza i 
Schmidta, 1873. 4 dr. 
.. Wisty pro zemliu i dij rusynów. Lwów, 
1871. 
WISZNIEWSKI Michał. MyśH o kształceniu 
I!iebie samego. Dzieło pośmiertne z portre- 
tem i życiory.sem autora, skreślonym przez 
Ludw. Niesiołowskiego. Warszawa, nakład i 
druk B. Orgelbranda synów, 1873. w 12ce, 
!Itr. XXVI i 122. 60 kop. 
WITKOWSKI. Essai sur la metbode a suivre 
dans l'examen cHnique des yeux. These pour 
le doctorat en med. Nr. 399. Parl8, 1872. 
WITKOWSKI Ludwik. Ein sehr protrabirter 
Fan von Abdominaltyphus mit Ausgang in 
Lungengangraen. Inaug. Dissertation. Berlin, 
druk G. Lange. 1872, w 8ce, Itr. 82. 


- 104 


* WITKOWSKI S. M. Walka Zwiedzonej, mo- 
nodram. Poznań, Richter we Lwowie, druk 
F. H. Daszkiewicza. 1872, w 8ce, Itr. 26. 
60 cent. 
· WITTE Karol. .Krzemieniec. Przygody i 
w8pomnienia studenta pierwszej klasy przez 
Walentego Spektatora. Kraków, nakład A. 
Nowoleckiego k8ięgarza, druk Czasu, 1873, 
w 8ce, knlb l i str. 281. l złr. 80 cent. 
.. Wielka i mała polityka Galicyiprzez Wa- 
lentego Spektatora. Dopełnienie pierwsze "O 
wychowaniu publicznem. " Kraków, nakładem 
autora, Friedlein, druk Czasu. 1871, w Sce , 
str. 47. 40 cent. 
Władza duchowna i wolność myślenia. Rzecz 
na czasie do rozwagi. Zurych, główny skład 
w Admin. Tyg. wielkop ,1875. l sgr. 
". Włościanin pismo dla ludu. (Dwutygodnik,) 
Redaktor Jan Krawecki. Wydawca S. Jordan. 
Kierujący pismem Teofil Merunowicz. Kra- 
ków, nakład Redakcyi ulica Gołębia wyższa, 
Nr. 169, 1871-73, w 4ce. Rocznie 3 złr. 
· Wniosek dyrekcyi Towarzystwa wzajemno 
ubezpieczeń w Krakowie, względem otworze- 
nia urzędnikom wszelkiej kategoryi ki edytu 
na podstawie ubezpieczeń na życie. Kraków, 
nakład Towarzystwa. druk Cza
u, 1873, w 8ce, 
str. 16. 
· WNOROWSKI Kazimierz k8. prałat. :Mowa 
na pogrzebie śp. Edw. Oraczewskiego właści- 
ciela dóbr Morawica miana w kościele Li- 
sowskim d. 26 Lipca 1871, prżez .... Schola- 
styka kollegiaty Kieleckiej, poprzedzona prze- 
mową. ks. kan. N. Bierońskiego, powiedziana 
w kaplicy Morawieckiej dnia 25 Lipca 1871 
. przed eksportacYł. Kraków, druk Czasu,1871, 
w 8ce, str. 22. 
· WODZICKI Kazimierz. Zapiski ornitologi- 
czne. Kukułka właściwa, Cucwus Canorus. 
Lin. (Concongris, Gemeiner Kukuck); G
e- 
gzotka , Zieziułka, Kukawka, Zegzulka, Ze- 
złlla przez..... (Osobne odbicie z Przeglł du 
polskiego). Kraków, autor, druk Uniwer8.
 
1871, w 8ce, 2tr. 157. 
* WODZICKI Stanisław. Wspomnienia z prze- 
szłości ()d r. 1768 do r. 1840. (Odbitka z feu- 
letonu Czasu). Kraków, druk L. Paszkowskie- 
go, 1873, w 12ce. 
VOGEL Jur. Nauka O chorobach dzieci. (Pedi- 
atrya). Podług dzieła "Lehrbuch der Kinder. 
Krankheiten,. opracowane przez Dra Fel. 
Ł-Iommer(a). (Biblioteka Umiejęt. lekarskich). 
Warszawa, Wyd. Red. Gaz.lekars., druk Gaz
 
pols., 1871, w 8ce, str. 320. Zest:yt l. 20 złp. 
* - O cholerze i środkach jej zwalczeniL 
Poradnik dla wszystkich władz gminnych, sa- 
nitarnych i t. d., oraz dla osób prywatnych, 
z niemieckiego przełożył Dr......ki. Lwów. 
nakładem K. Wilda, w drukarni OS80lińskich, 
1872. w 16ce, 6tr. XI i :0. 20 cent.
>>>
VOGT A. (nanczycie1 w Zbrudzewie). Krótka 
nauka rachunków w sposób elementarny wy. 
łożona. Śrem, K. G,!siorowski. 1871, w 8ce. 
str. IV i 96. 6 sgr. 
- Rozwi,!zania do nauki rachunków w spo- 
sób elementarny wyło
onej. Srem, K. G,!sio- 
rowski, 1871, w 8ce, str. 21. 5 sgr. 
WÓJCICKI Kaz. Władysław. Aleksander Prze- 
idziecki, urodz. 1814 t 1871. (Odbitka z Bibl. 
war.) Warszawa, druk J.Bergera. 1872, w 8ce, 
str. 19. 
- Ostatni klassyk, wspomnienie z pierw- 
szej połowy naszego stulecia. Wydanie Red. 
Ilib!. warsz. Warszawa. Gebethner i Wolff, 
1872, w 8ce, str. 121. 90 kop. 
- Kawa literacka w Warszawie (1829-80). 
(Odbitka). Warszawa. Wyd. Red. Bibl. warsz., 
u Gebethnera i Wolffa, druk J. Bergera, 1873, 
w 8ce, str. 68. 4 zlp. 
- Franc. Salezy Dmocbowski. (Nadbitka 
.z Bibl. warsz.) Warszawa, 1872, w 8ce, od 
litr. 488-444. 
- Fryder. br. Skarbek. (Odbitka z Bib!. 
war.). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk J. 
Bergera, 1873, w 8ce, str. 65. 3 złp. 10 gr. 
WOJCIECHOWSKI Józef. Kobiety i męźczy- 
zni, powieść przez Józefa z Mazowsza. War- 
szawa, Dzikowski, 1871, w 8ce, str. 534. I rub. 
60 kop. 
- Margraf Gero, tragedya w 5 aktach, przez 
Józefa z .Mazowsza. Warszawa, nakład Opie- 
kuna domowego, druk Jaworskiego, 1872, w 
Sce, str. 231. 
* WOJCIECHOWSKI Konstanty. Biblioteka 
powieści dla młodzieży. Zeszyt 1- II., III. 
Kraków, druk i nakład W. Korneckiego, 1873, 
"Wf 16ce, str. 84, 79, 80. Za 12 Zeszytów rocznie 
4 złr. 
· WOJCIECHOWSKI Tadeusz. Cbrobacya. Roz- 
biór starozytności słowiańskich napisał..... Dr. 
Fil., Amanuent Bibl. Jag. Tom I. Kraków, 
nakład Wyd. Kraju, 1873, w 8ce, karta l, str. 
341 i karta l. 4 złr. 60 cent. 
* J/OJCZYNSKI AntolIi. Żydzi w Polsce w 
zastosowaniu do obecnego przeistaczania w 
Krakowie starozytnej budowy Sukiennic na 
dom czynszowy napisał..... kupiec w Krako- 
wie. Kraków, druk Kraju, 1871. w 8ce, str. 
55. Gratis. 
Wojna w r. 187Q-71, spisał fizylier pułku 
górno-szllłskiego Nr. 23. Katowice, G. Siwinna, 
1871, w 8ce, str. 80. 7 1 /, sgr. 
Wojna w roku 1870, z illustracyami. Zeszy- 
tów XIX. Warszawa, Kaufmann, 1870 -73, 
w 8ce, str. 606. 
WOJNAROWSKA Karolina. Pierścionki babuni 
czyli Bieg !yeia kobietr. Tomów IV. Wyda- 
.ie wznowione. Poznan, M. Leitgeber, druk 


105 


Engelhardta w Lipsku, 1872, w Bce; Tom I" 
str. 293; Tom II, str. 218j Tom III, str. 284 j 
Tom IV, str. 261. 
* WOJNARSKI Wojciech. Począ,ł,ki języka 
niemieckiego dla wyższych Szkół ludowycb. 
Zeszyt I. Wiedeń, 1871, w 8ce, str. 80. 
* WOJTOWICZ Wojciech. Sygnał pocztowy 
na trąbce kolendowej w dniu Kowego Roku 
1872. Postbiichel i t. d. (po polsku i niem.) 
Kraków, druk Uniw., 1871, w 8ce, str. 11 i 5. 
.. Wola, pismo literackie. Lwów, 1871, w 4ce. 
Kwartalnie l złr. 75 cent. 
WOLETT A. Nowe miary i wagi, w sposób 
nader latwy do pojmowania, podług niemiec- 
kiego wydania opracował G. Igel nauczyciel. 
Gniezno, J. B. Lang, 1871, w 24ce, str. 32. 
1 1 /, sgr. 
* WOLF. Przykłady do tłumaczenia z łaciń- 
skiego na polskie i z polskiego na łacińskie, 
według niemieckiej książeczki..... z znacznemi 
zmianami ułożył na I klasę gimnazyalną Jan 
Skorut. Wiedeń, nakład Wyd. dzieł szkol- 
nych, 1872(?), 10 ark. Oprawne 34 cent. 
WOLFF Carl. Karle des ehemaligen Konig- 
reichs Polen, nach den Grenzen von l i72, 
mit Angabe der Theilungslinien von 1772, 
1793 und 1795. Maasstab: 13:000,000. Bear- 
beitet von..... Hamburg, L. Friederichsen et 
Comp., 1872, fol., l ark. 15 sgr. 
WOLlŃSKI J. i SCHOENKE K. A. Polnisches 
Elementarbuch, zum Schul- und Selbstunter- 
richt. Vierte verbesserte Auflage. Posen, Turk, 
1872, w 8ce, str. IV i 229. 16 sgr. 
- Wokabuły i rozmowy do praktycznego 
,nauczenia si
 języka polskiego i niemieckie- 
go, metodycznie ułożoue. Metodiscbes Voka- 
bel- und Gespriichbuch zur praktischen Erler- 
nung der polnischen, wie der deutschen Spra- 
che. Poznań, nakład J. Jolowicza księgarza. 
1872, w 16ce, str. 226. Karton. 19 sgr. j bro- 
szurowane 16 sgr. . 
WOLSKI Włodzimierz. Mam dwa domy. Fra- 
szka sceniczna w 3 aktacb. (Odbitka z Tyg
 
wielkop.) . Poznań, Red. Tyg. wielkop.
 druk 
L. l\lerzbacha, 1873, w 8cc, litr. 138. 20 Bgr. 
I WOŁEK Zygmunt. Ceremoniał przyjmowa- 
nia żywota zakonnego reguły BW. Ojca Augu- 
styna bislmpa IIippony i wybornego Doktora 
świętego Ko
cioła, w klasztorze PP. August y- 
anek w Krakowie. Kraków, nakład Zgrom. 
PP. Augustyanek, w drukarni Uniw., 1872, 
w 8ce, str. 62. 
· _ Pami'łtka 4OO-letnicj rocznicy zejlicia 
błogo baj. Bonera Augustyanina, obchodl:ona 
dnia 8 Lutego 1871 w kościele BW. Katarzyny 
Panny j :M. XX. Augustyanów w Krakowie. 
Kraków, nakład Zgromadz. XX. Augustyan., 
w drukarni Uniw., 1872, w Bce, str. 81. 
WOlOWSKI Bronisław. Dombrowski et Ver- 
sailles par..... I\vec pieces et autographeą a 
I' appui Bigncs: Picard, Dombrowski, Valell- 
14
>>>
tin etc. et une fettre anłographe cIe M. Fran- 

ois Smolka, ancien president de l' Assem- 
blee nationale autrichienne, depute a la dieta 
de Gallicie et au Reichsrath de Vienne. 3-e 
ćdition revue. Gencve, impr. Carey !Tcres Lon- 
dres S. O. Breton. Lemberg, libr. Ch. Wiłd, 
Septembre, 1871, Droit reservćs, w 8ce, str. 
148 i 7 tablic litogr. 
- Toź. Tamże, 7me edition, 18'11. 2 złr. 
- Z Pamiętnika tułacza, legion polski we 
Francyi w 1870-1871 r. przez..... Lwów, 
nakład Gubrynowicza i . Schmidta , autor w 
Wiedniu Victorgasse Nr. 1. (Wiedeń), druk 
J. Buszczyńskiego w Toruniu. (Oddruk z Ga- 
zety toruńskiej), 1873, w 12ce, kart 4, str. 
191. l złr. 
* - Polacy w rewolucyi paryzkiej. Kilka 
szczegółów odsłaniających kulisy rządu wer- 
salskiego napisał..... Drugie wydanie. Lwów, 
Richter, druk Kar. 'FilIera, 1871, w 8ca, str. 
180. (Nakład 1500 egzem p.) 80 cent. 
WOŁOWSKI Ludwik. Asscmblee nationale. 
L' impot sur le revenu. Discours de..... depute 
de la Seine. (Seances des 22 et 27 Decem- 
bre 1871), avee des observations et des anne- 
xes sur l' impot du revenu aux Etats-Unis 
et en Angleterre. Paris, librairie de Guillau- 
min et Com p., typogr. A. Hennuyer. 1872, 
w 8cc, str. XXXIX i 85. 
- Discussion du projet relatif li la denon- 
ciation du traite de COIDmerce de 18GO, avec 
l' Angleterre. Discours de..... deputć de la 
Seille. (Assemblee Ilationale. Seanee du l. 
Fevr. 1872. Paris, t,yp. A. Hennuyer, w 8ce, 
str. 32. 
WOŁOWSKI Władysław. Campagne de 1870 
-71. Corps francs des Vosges (Armeć de 
l' Est). Souvenirs, suivis des depeches decrets 
etc. par..... Commendant des eclaireurs a che- 
val. Paris, ALeport, impr. Edu, Blot et flis 
ainć, 1871, w 8ce, kart 2, str. 104. 2 franki. 
WOŁYŃSKI Artur (Dr.). Cenni biogrsfici di 
Nicolo Copernico (Kopernik) dettati dal-Dott- 
Volinschi. Tipogr. den' associazione 1873, w 
8ce, str. 48, karta 1 i 3 portrety. 
- Kopernik w Italii czyli Dokumenta ital- 
skie do monografii Kopernika, z dodatkiem 
o Galileuszu, zebrał..... Poznaii, Red. Tygod. 
wielkop., druk L. Merzbacha, 1873, w 8ce, 
str. 288. 2 tal. 
· WOROTKIEWICZ Izydor. Kurzc aIlgemeine 
Musiklehre fUr Schule und Uaus. Czernowitz, 
Ig. Szęgierski, 1871, w 8ce.. 25 cent. 
Woroźka z Kwityw. Lwów, 1871. 
'" Wremennyk Instytutu stawropigiańsKoho. 
I.wów, 1872. 
WRÓBEL Job. Quaestionum grammaticarnm 
capita tria. De generis, nnmeri, caSUUID, ana- 
coluthia apud graecos poetas tragicos, scrip- 
sit..... Prof. Leopolitauus. Berolini, apud H. 
Ebelingium et C. Plahnium, druk Bar et Her- 
mann, 1872, w 8ce, str. 120. 


- 106 


* WRÓBLEWSKI Wład. Dwie Zosie. Obrazek 
z czasów spółczesnych w 3 aktach przez W. 
W. Lwów, nakład Gubrynowicza i Schmidta, 
1871, w 8ce, str. 78. 50 kop. 
Wróg (Wspólny). Namur, 1873. 
WRONKA .Ludwik. Beitriige zur Kenntniss 
der angeborenen Leber-Krankheiten. Inaugu- 
ral-Dissertation i t. d. Breslau, F. W. Jung- 
fers Euchdruck., 1872, w 8ce, str. 28 i II. 
* Wróźba (Zła), powieść przez autora "Osta- 
tnieJ ofiary." Tomów II. Lwów, nakład K. 
.Wilda, w drukarni E. Winiarza, 1873, w 8ce; 
Tom I, str. X i 244; Tom II, str. 258 i rej. 
3 złr. 
* Wskazówki dla wystawców płodów ogro- 
dnictwa na wystaw
 powszechną w Wiedniu 
w r. 1873. Kraków, w drukarni Uniwersytec- 
kiej, 1872, w lice, str. 6. 
Wspomnienie przez A. M. Poznaii, w dru- 
karni Kamińskiego, 1871, w 8ce, str. 20. 
* Wuj (Ubogi), powiaMt.ka dla młodzieży. 
Kraków, S. A. Krzyżanowski, 1873, w 24ce, 
str. 84. 25 cent.; karton. 32 cent. 
WUJEK Jakób. Pismo święte Starego i No- 
wego Testamentu. Warszawa, nakładem M. 
Gliicksbcrga, w drukarni B. G. Teubnera w 
Lipsku, 1872-73. Za 62 Zeszytów SI mb. 
Obacz: Biblia. 
* - Postil\a katolicka mniejsza, to jest; 
Krótkie kazania albo Wykłady św. Ewange- 
lij na każdą, niedzielę i na każde święto przez 
cały rok, według nauki prawdziwej Kościoła 
cbrześciańekiego powszechnego. Z pilnością, 
przejrzana, poprawiona i do druku pod
na 
za dozwoleniem starszych. Tomów II. Kra- 
ków, nakład W. Jaworskiego, 1871. w 8ce; 
Tom I, str. XIII i 764 i Tom II, od str. 765 
do 1263. 6 złr. 
- Testament nowy Pana naszego J eausa 
Chrystusa, przez X. J. Wuyka Soc. J. na pol- 
ski język przełożony, za pozwoleniem Zwierz- 
chności przedrukowany. Berlin, druk Trowi- 
cza i Syna, 1871, w 12cc, str. 422. Oprawne 
w płótno 4 sgr. 
* - Nowy Testament z kommentarzami 
błędom wielu odpowiedniemi, wydał X. St. 
Stojałowski 'f. J. Święty Mateusz. Tomik I. 
Część I. Kraków, u S. A. Krzy
nowskiego, 
druk Czasu, 1872, w 12ee, str. XL i 17i. 
27'/2 kop. 
WUNDT. Fizyologia, z niemieckiego. Tom 
II. 'fłomacz Dr. A. Stockmar. Warszawa, 
Red. Gazety lekarskiej, druk J. Bergera, 1871, 
w 8ce, str. 272. 
* Wybór nabożeństw i pieil pochwalnych. 
Sanok, druk K. Pollaka, 1871, \V 16ee. (Nakład 
2000 egz., w ciągu półtora roku sprzedano 
1500 egz.) 
Wybór nabozeństw najosobliwszych czyli 
Ksilłżka modlitewna i śpiewnik kościelny aa 
cały rok; na duchownI! pociech
 i pożytek 
ludzi pobożnych, z różnych ksilłg zebrany. 


........
>>>
- 101 


przez pewnego kapłana. Za upoważn. wys. 
ksilł z . bisk. jener. Konsystorza w Wrocławiu. 
Mikołów, T. Nowacki, 1871, w 8ce, str. 488. 
9 'la ligI'. 
_ Toz. (Średni). Tamze, 1872, w 8ce, str. 
884. 5'/2 sgr. 
_ Toz. (Mały). Tamże, 1872. w 8ce, str. 
272. 4 sgr. 
'" Wybór osobliwszych nabożeństw, na ducho- 
wną pociech\} i pożytek ludzi IJoboźnycb. 
Wydanie nowe, poprawne. Wadowice, nakło 
i czcionkami }i'ranc. }!'oltyna, 1872, w 12ce, 
str. XI, 426, V i 1 drzcwor. 1 złr. 
Wybór mały nabozeństw. Częstochowa, Leop. 
Kohn, 1871, w 16ce. Oprawne W skór
 15 
kop.; w safian papierowy 12 kop. 
Wyb6r nabozeństwa codziennego, z doda- 
niem niektórych pism, drogi Krzyza Jezuso- 
wego i gorzkich żali. CZłjstochowB, 1871, w 
32ce, str. X
, 246 i II. 
Wybór nabozeństwa najpotrzebniejszego, z 
książek approbo\\:anych wyj
ty. Piąte wyda- 
nie. Poznań, K. Zupański, 1871, w 16ce, str. 
XII, 292 i 4 niel. 
Wybór (Mały) nabożcństwa, z obrazkami dla 
,dzieci, które nie były u Spowiedzi sw. (Ze 
zbioru Biblioteki dla dzieci). Pozn
ń, wyd. 
J. Chociszewskiego, 1873, str. 64. 2 sgr.; opra- 
wne 3 sgr. 
Wybór pieśni nabożnych, na chwał\J. Boga 
w Trójcy św. jedynego, Naj BW. Maryi Panny 
honor i Świ
tych Pańskich uczczenie, zebrany 
i uporządkowany. Częstochowa, nakładem i 
drukiem Leop. Kohna et Comp., 1872. 15 kop. 
Wybór rzeczy zabawnych i pożytecv.nych dla 
'młodziezy polskiej ułożony przez L. R. Tom I. 
Poznań, Daszkiewicz, 1871, w 8ce , str. 337. 
20 sgr. 
'" Wyborek nabozeństwa, to jest: Dzi\jkczy- 
nienie Panu Bogu za otrzymane, a proBby 
.0 łaski i dobrodziejstwa codzienne nam po- 
trzebne. Wydanie nowe. Wadowice. F. Fol- 
tyn, 1871, w 24ce, str. 176 i IV. 26 cent. 
Wyborek mały nabozeństwa codziennego. 
Wydanie powi
kszone dodatkiem nieszpor- 
nych psalmów, gorzkich zali i pieBni nabo- 
!nych. Za upoważnieniem wys. Kons. w Wro- 
cławiu. Mikołów, T. Nowacki, 1872, w 16ce, 
str. 216. 8'/t sgr. 
* Wyciąg z protokółów posiedzeń Komitetu 
oC. k. Towarzystwa gospodo galic. za czas od 
1 Stycznia do końca Grudnia 1872 r. we Lwo- 
wie. Pierwsza związkowa drukarnia Ryne
 
lI, Dyrekcya: Ant. Trompeteur, w Sce, str. 
31. (Sekretarz J. Greliński ref.). 
. Wyciąg z regulaminu instrukcyjnego c. k. 
piechoty austryackiej, ułożony dla użytku pod- 
oficerów i żołnierzy przez K. B. Przetłoma- 
czył E. Ciechulski. Cieszyn. nakład K. Pro- 
c:haski, 1872, w ł-
ce, str. 129 i W. 00 c:ent. 


WYCZAlKOWSKI. Ustawy Stowarzyszenia 
akcyjnego "Tel'ra," mającego na celu meljo- 
racye rolnicze. Poznań, dl'ukiem Kraszew- 
skiego, 1872, w Sce, str. 11. 
* Wydział Rady powintowej krakowskiej do 
Przełożeństw obszarów dworskich ZwitJrzchno- 
ści gminnych. Kraków, 24 Czerwca, 1871, 
w 4ce, pół ark. 
Wykaz alfabetyczny wszystkich lJosiadłości 
ziemskil,h w Wielkiem Ksi
stwie Poznańskiem. 
Adreshuch (1er Grundhesitzer im Grosshcr- 
zogthumc Posen dem Areal nach von 500 Mor- 
gen aufwiirts. Mit Angabe des Gutes der spe- 
ziellen Kulturgarten des Grundsteuer-Reiner- 
trages, des Besitzers resp. I'iichters, der niich- 
sten Post-Eisenbahn und Telegraphen-Statio- 
. nen uDd der Industrie - Zweige, welche auf 
dem bctrefTenden Gute betriehen werden. AUli 
iimtlichen Quellen zusammengestelIt. Berlin 
(August), F. Biinde et Comp., w 8ce, str. VII, 
221 i XXXII. 2 tal. 
.. Wykaz CzłonMw Sejmu krajowego Król. 
Galicyi i I,odomeryi, tudzież W. X. Krak. 
Lwów, druk E. Winiarza, w 4ee, str. n. 
.. Wykłady popularne dla kobiet, w salach 
Muzeum techn. przemysłowego. Kraków, Rok 
1872-73 (pilłty istnienia Zakładu). Kraków, 
druk Czasu, w 4ce, kart 4. 
* Wypisy polskie dla użytku klas niższych 
c. k. Szkół gimnazyalnych. Tom I. Lwów. 
główny składu Milikowskiego, 1871, w 8ce. 
l dr. 
Wypisy polskie dla ćwiczenia się w przekła- 
dach z języka polskiego na ruski. Cz
ść I. 
Wydanie drugie. Warszawa, nakład Hosika, 
druk Jaworskiego, 1872. 
WYSOCKI Szymon. Skarbnica ludzi pobo- 

:nych przez..... Kapłana Tow. Jezusowego. 
Wydanie nowe poprawne. (Czytania katolic. 
Serya II.) Pelplin, J. N. Roman, 1872, w 8ce, 
str. 152. 6.sgr. 
* Wystawa powszechna w Wiedniu. Spra- 
wozdanie Komitetu wykonawczego od Maja 
1872 do Kwietnia 1873, złożone pełnej Komis- 
syi na posiedzeniu dnia 29 Marca 1873 r. 
(Osobne odbicie z dziennika "Czas." Kraków, 
w drukarni L. Paszkowskiego, 1873, w 8cc, 
str. 13. 
* Wyszczegótnienie przedmiotów wygranych, 
lotcryi fantowej na korzyść domu chorych w 
Lezajsku, której ciągnienie odbyło się dnia 
27 Grudnia 1870 w Z,ańeucie, wykazujące oraz 
wygrywajl}ee losy. Rzeszów, drukiem Jana 
A. l'elara, 1871, w 4ce, str. 27. 
WZDULSKI Konstanty. Kilka słów w kwestyi 
Banków rolniczych. Warszawa, nakładem au- 
tora, w drukarni A. Pajewskiego, 1872, w Sel', 
kart 2 tyt., str. 16. 30 kop. 
Wzory sztuki Bredniowiecznej z epoki odro- 
dzenia po koniec wieku XVII., wydanie A. 
Prze
dzieckiego i E. Bastawieckiego. Serya
>>>
III. Zeszyt 17 i 18. Warszawa, nakład A. 
Fajansa, 1872, w 4ce. 


Zabawa duchowna czyli Ustawiczna z Bo- 
giem rozmowa, z ksiąg nabożnych ułożona. 
Częstochowa, nakład i druk W. Kohna, 1872. 
Oprawne w skórę 20 kop. 
Zabawa etnograficzna polska. Drezno, 1872, 
w 8ce, str. 82. 
Zabawa święta duszy młodocianej. Wyda- 
nie powiększone nieszporami i gorzkicmi ża- 
lami. Za upowazn. wys. Konsyst. w Wrocła- 
wiu. Mikołów, T. Nowaclci, 1871, w 16ce, 
litr. 96. 2 sgr. 
ZABŁOCKI Sawicz Wojno Kaz. Prawdopodo- 
bna historya, poemat. Dwuwierszo i ucinki. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. II i 114. 60 kop. 
ZACCONE Piolr. Tajemnice komuny, powieść 
w 4 Tomach, z franc. na polski przełozyła 
Leokadya P. Tomów IV. Warszawa, Red. Opie. 
kuna domowego, druk Jana Jaworskiego, 
1873, w 12ee, str. 139, 143, 139 i 124. 
ZACHARYASIEWICZ Jan. Chleb bez soli, 
powieść z czasów rozbioru Rzeczypospolitej 
polskiej. (Odbitka z Dziennika poznańskiego). 
Poznań, Merzbach, 1872, w 16cc, str. 359. 
l tal. 
- Człowiek bez jutra, powieść. Tomów II. 
(Odbitka z Bibl. warsz.) Warszawa, Gebcth- 
ner i Wolff, druk J. Bergera, 1871, w 8ce, 
str. 182 i 191. 2 rub. 25 kop. 
.. - Noc królewska, powieść z ostatnich 
lat panowania Stanisława Augusta. (Odbitka 
ze Strzechy). Lwów, \V drukarni narodowej, 
wydał Richter, 1872, w 8ce, str. 270. (Odb. 
500 egzemp.) 2 złr. 40 cent. 
* - Noc kralovska. Povidka z poslednich 
lct panovani Stanislava Augusty. Z polśtiny 
prelozil J. O. Horna. Prerau, F. Polydor, 
1872, w 12ce, str. 305. 50 cent. 
- Opinia parafialna, powielić. Warszawa, 
skład u Gebcthnera i Wolffa, w drukarni 
Gazety lekarskiej, 1872, w 8ce , str. II i 328. 
l rub. 50 kop. 
- Posag, powieść. Warszawa, Mich. Gliicks- 
berg, druk S. Orgelbranda, 1872, w 8ce, str. 
279. 1 rub. 
- Święty Jur i Jarema. Dwie powieści. 
Bibl. piso pols. Tom 66, 67. Lipsk, Brockhauz, 
1878. 1 tal. 
- Widoki familijne, powieść. Warszawa, 
nakładem Gebethnera i W olffa, w drukarni 
J. Sikorskiego, 1872, w 16ce, str. 276. 1 rub. 
· ZAGÓRSKI Włodz. Psalmy opamiętania. 
Lwów, 1872, w 16co. 15 cent. 
.. Zagroda, pismo dla l-odu. Dwutygodnik. 
Kraków, Redakcya na ulicy Gołębiej Nr. 169, 
W 4co , Rok 1871 do Nr. 14 Red. Józ. Chmie- 


- t08 - 


lewski , od Nru 16 W. KOrIrecki drnkarJ!, 
wydawca S. Jordan. Rok II. 1872. Rok III. 
1873. Rocznie wraz z Włościaninem li złr. 
'" ZAJ
CZKOWSKI Wład. Teorya równań 
liniowych o pochodnych cZ'łstkowych rzęda 
pierwszego jednej funkcyi przez..._ (Osobne 
odbicie z Roczn. Tow. nRuk. krak.) Kraków, 
1872, w 8ce, str. 34. 
· Zakład św. Józefa. CennUc nasion jarzyn- 
nych, kwiatów, drzew owocowych, krzewów, 
wysadków, roślin ozdobnych i t. p. w..... dla 
osieroconych dzieci w Krakowie. Kraków, 
druk L. Paszkowskiego, 1873, w 4ce, kart 2. 
* Zakład (Wyźszy) Jlauk handlowych, przy 
Muzeum ttJchn. przemysł. krakowskiem. Rok. 
1872-1873 (Trzeci istnienia), w 4ce, kart 2. 
* Zakład zdrojowo.kąpielny w Szczawnicy. 
(Lista gości I-VI.) Kraków, \V drukarni Czasu, 
1871, w 4ce, str. G, 5, 5, 4, 4, 3. 
* Zalład kumysowy Dra Grabowskiego, 
Jodłowskiego i Dra Lutostańskiego w Kra- 
kowie. Kraków, druk Uniwers., 1872, w 4ce, 
karta 1. 
Zakładach (O) karnych dla nieletnich prze- 
stępców i dzieci potrzebujl),cych opieki. Część 
pierwsza. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 47. 
* ZAKRZEWSKI Wincenty (Dr.). Stosunki Sto. 
licy Alwstolskiej z Iwanem Groźnym, carcm 
i wielkim księciem moskiewskim. (Odbicie 
z Przeglądu polskicgo). Kraków, nakładem 
autora, drukiem Pa6zkowskiego, 1873, w 8ce, 
str. 228 i III. 2 złr. 40 cent. 
.. ZALESKI Bronisław. Rzym jako stolica 
Państwa włoskiego napisał..... Kraków, Jawor- 
ski, w drukarni W. Korneckiego i Spółki,. 
1871, w 12ce, str. 231. 1 złr. 
- Towarzystwo hist. lit. w Pnryżu. Dzie- 
sil),te sprawozdanie z czynności Tow. histol'. 
lit. od l Kwietnia 1870 do I Kwietnia 1872
 
Odczytane na posiedzeniu Tow. d. 3 Maja 
1872. Paryż, Bibl. pols., druk Rouge, 1872, 
\V 8ce, str. 12. 
ZALESKI Wiktor. Poezye w trzech oddzia- 
łach. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk J. 
Noskowskiego, 1873, w 8ce, str. 195. 1 rub. 
ZALEWSKi Kazim. Wycieczka za granicę. 
Komedya w jednym akcie oryginalnie napi- 
sana. (Teatry amatorskie II.) Warszawa, 1872, 
w 16ce, str. 46. 30 kop. 
ZAŁĘSKI Witold. Nauka zarządu administra- 
cyi weiIług Professora L. Steina. Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 42. 
- Rys statystyki porównawczej miasta War- 
szawy. Część l. Statystyka zabudowań i ludno- 
ści. (Odbitka z Ekonomisty). Wars
awa, w dru- 
karni A. Pajewskiego, skład u Gebethnera i 
Wolfi'a, 1872, w Bce, str. 6B. 60 kop. 
· ZAtĘSKI S. S. J. (ksil)dz). Czy Jezuici 
zgubili Polskę? (Oddruk z Przegl'łda lwow- 
skiego). Lwów, 1872, w 80e, Itr. 594. 2 dr. 
60 cent.
>>>
- 109 


Zamiana garncy 1I01skich na wiadra i setne 
części przy próbie spirytusu od 40°/ 0 do 93 8 /°' 
z wykazaniem przypadającej 4 kop. akcyzy 
od stopnia. Warszawa, nakładem i drukiem 
Noskowskiego, 1873, w 8ce. str. 39. 50 kop. 
* Zamknięcie roczne rachunków Resnrsy 
mieszczańskiej w Krakowie za czall od.l Sty- 
cznia do 31 Grudnia. 1871 r. Kraków, w dru- 
karni Uniwersyteckiej, 1872, str. S. 
'" Zamknięcie raćbunków c. k. uprzywil. 
galic. Zakładu kredytowego włościańskiego 
z dniem 31 Grudnia 1871. Lwów, w 4ce. 
ZAMOJSKI Władysław. Do Polaków w kraju 
i za granic,!. Paryż. druk L. Martinet, 1871, 
w 4ce, kart 2. 
ZAM Drogomir. Dl'zewo wisielca, powieść 
dla ludu na podaniu i dziejach. Poznań, Ludw. 
:Merzbach, 1872. 
ZANOŹYŃSKI Zygmunt. Projekta. ulepszeń 
i wynalazków w mechanice, technice, fizyce 
i chemii. Zeszyt I. Perpetuum mobile, Loko- 
motywy bez tłoków, kierunek balonów. War- 
szawa, M. Orgelbrand, druk J. Jaworskiego, 
1871, w 8ce, str. 16. 15 kop. 
'" Zapiski polityczne. Rok 1871. Kwiecień,- 
Czerwiec. Zeszytów III. Lwów, nakl. Zygmunta 
Zelanda, K. Wild, druk K. Pillera, 1871-72, 
w 8ce, str. 20, 16 i 16; druk Zakładu im. 
Ossolińskich: Wrzesień, 1871, str. 16; Paź- 
dziernik, 1871, str. 16. Razem Zeszytów 10. 
Zeszyt po 20 cent. 
... ZARAŃSKI SIanisław. O elementarzu Rady 
IIzkolnej krajowej. Kraków, autor, druk Czasu, 
1871, w 12ce. str. 32. 24 cent. 
* _ Nauka. o rolnictwie dla. dzieci polskich, 
z 79 drzew.orytami. Kraków, druk Uniwersy- 
tetu. 1873, w 16ce, kart 3, str. 134. (Odbito 
700 egzemp.) 40 cent. 
ZARĘBA B. Krótki przegl,!d miar i wag od 
1 Stycznia 1872 w Cesarstwie Niemieckiem 
i Król. Pruskiem do użytku wprowadzonych 
i obowil!zuj,!cych. Niemieckie Piekary, 1872. 
* ZAREWICZ Ludwik. Zakon Kamedułów, 
jego fundacye i dziejowe wspomnienia ,w Pol- 
sce i Litwie, przeważnie według źródeł r\jko- 
piśmiennych archiwu 00. Kamedułów w Bie- 
lanach przy Krakowie, skreślił..... Członek 
Komissyi historycznej przy c. k. Towarzystwie 
Dauk. krak. Kraków, nakład Księg. i Wyd. 
dzieł katol. Wład. Jaworskiego, 1871, w 12ce, 
str. VI i 7-232, kart niel. l i portret. 1 złr. 
50 cent. 
'" Zarząd Towarzystwa i Delegaci Towa- 
rzystwa. wzajemnych ubezpieczeń w Krako- 
wie. Kra.ków, druk Czasu, 1871, w 4ce, str. 20. 
ZARZYCKI Aleksander (pianista). Śpiewnik 
polski Nrów 14. Warszawa, G. Sennewaid, 
1871, w 4ce. (Nuty do poezyi: Asnyka., Kra- 
szewskiego, Lenartowicza, Heinego, Zmichow- 
skiej i Berwińskiego). 


" ZARZYCKI Paweł. Poezye. Lwów, aufol", 
1872, w 8ce. 25 cent. 
* Zasady z r. 1789. Lwów, Redakcya Unii. 
1871, w 8ce, str. 20. 20 cent. 
ZATHEY Hugo. Uwagi nad panem Tadeu- 
szem Adama. Mickiewicza. przez..... (Odbitka. 
z Dziennika. poznańskiego). Poznań, nakład 
Tygodnika. wielkop., druk J. I. Kras:ł;ewskiego 
(f..ebińskiego), 1873, w 8ce, str. 90 i karta l. 
20 sgr. 
ZAWADZKI Józef. Spis naj nowszych dzieł, 
znajdujących si\} w księgarni pod firmą..... 
w. Wilnie Nrów t8. Wilno, druk Zawadzkiego, 
1872, w 4ce, str. 4. 
ZAWISZA Jan. Kongres antropologii i arche- 
ologii przedhistorycznej w Bruxelli 1872 r., 
opisał..... Warszawa. Oebethner i Wolff, druk 
J. Bergera, 1873, w 8ce, str. 27. I złp. 10 gr. 
_ Poszukiwania archeologiczne. (Odbitka. 
z Bibl. warsz.) Warsza.wa, 1871, w 8ce. 
Zbiór baśni dla. dzieci grzecznych. Zeszy- 
tów VI. Lipsk, 1871, w 4ce; Zeszyt po 6 
kol. ryc. i po 4 str. (Czerwona czapeczka, 
Kopciuszek, Mą,dry kot, Rycerz sinobrody, 
Śpiąca królewna, Tomcio Paluch). 12 sgr. 
. Zbiór krakowiaków (1000) śpiewanych przy 
różnych zabawach salonowych i towarzyskich. 
Lwów, M. F. Poremba, 1871, w S2ce, str. 
256. 40 cent. 
Zbiór mały czyli Krótki sposób nabożeń- 
stwa. codziennego dla wygody różnych kato- 
lików, osobliwie bogobojnych. Warszawa, 
1872. 
'" Zbiór odpustów Arcybractwa Różańca. św. 
N. Maryi P. i Najsłodszego Imienia Jezus. 
Kraków, na.kładem XX. Dominikanów, w dru- 
karni Uniwersyteckiej, 1872, w 8ce, str. 22 (I). 
Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku 
kościelnego i domowego. Pelplin, w Kom. 
Księg. Jana. Nep. Romana. 1671, w 4ce, str. 
1038 i XVI. 1 tal. 
'" Zbiór pieśni nabożnych dla młodzieży 
szkolnej. Sanok, druk K. Pollaka, 1871. w 
12ce. (Wyd. w 600 egz., sprzedano w cilłg u 
roku 100 egz.) 
* Zbiór powiastek dla młodzieży. Lwów, 
Richter, 1873. w 8ce, str. 136. 80 cent. 
* Zbiór najgłówniejszych prawd wiary i oby- 
czajów dla użytku Chrześcian katolików. Bo- 
chnia, nakładem i dl'ukiem W. Pisza, 1871, 
w 8ce, str. 11. 7 cent. 
'" Zbiór ustaw. Wydanie H. Bodeka. Zeszyt 
I. do IV., w 12ce. 
_ Post\Jpowanie summaryczne w sporach 
cywilnych. Powszechna. ustawa. wekslowa z 
odnośnI! ustawlh stemplową. Rozporządzenia. 
co do sporów o najem i dzierżawę, tudzież 
w spra.wach prowizoryalnych, str. 20, 78, 22. 
60 cent. 
_ II. Norma. jurysdykcyi cywilnej. Nowa. 
ustawa Dotarya.lna J tudzież Rozporz,dzenia
>>>
co do uregulowania s,!downictwa d1a milicyi 
krajowej, jakoteż konsulów nad poddanymi 
austr. w Państwie 'l'ureckiem, str. 96. 122 
i XVIII. 50 cent. 
--- Nowa ustawa tabularna wraz z instruk- 
cyą, tudzież Ustawy co do postępowania przy 
rozdzielaniu gruntów tabularnych i przy urzą- 
dzeniu ksiąg gruntowych i górniczych, str. 
61, 21. 60 cent. 
- IV. Postępowanie w sprawach niespor- 
nych według patentu cesarskiego z dnia 9 
Sierpnia 1854 z odnoszl}cemi się doń przepi 
sami. Lwów, druk Zakł. im. Ossolińskich, 
1872, w 12ce, str. 152. 90 cent. 
Zbiorek pism humorystycznych Ćmy i hr. 
Fikmikn. za wierajllcy żarty i pieśni żarto- 
bliwe. Warszawa. G. Centnerszwer. 1873. 
50 kop. 
.. ZBROŻEK Piotr. Bartosz z Trembowli 
(wierszem). Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 
1871, w 8ce, str. 34. 7 cent. 
* - O jenerale Józefie Bemie napisał..... 
Lwów, nakład nutora, J. Milikowski, 1871. 
w 8ce, str. 46. 20 cent. 
· - Popiel i Piast. Lwów, Seyfarth i Czaj- 
kowski, 1871, w 8ce, str. 39. 10 cent. 
* - Władysław Łokietek. Lwów, 1871. 
Zdanie lIprawy Dyrekcyi głównej Towarzy- 
stwa kredytowego ziemskiego z czynności 
dokonanych w drugiem półroczu 1871 roku, 
a 91 od zawiązania Towarzystwa. Warszawa, 
druk Jaworskiego, 1872. 
Zdanie sprawy z działań i obrotów fundu- 
szów głównego domu schronień ubogich i sie- 
rot starozakonnych w Warszawie, oraz istnie- 
j,cej przy tymże zakładzie pierwszej ochrony 
gminy starozakonnych, za czas od r. 1862 do 
1871. Warszawa, druk Goldmana, 1872. 
... Zdanie sprawy, obejmujące wykaz wllzyst- 
kich kapitałów stanowi,cych fundusze arcy- 
bractwa miłosierdzia i Bankn pobożnego w 
Krakowie, tudzież bilans etc. za rok 1870. 
Kraków, druk Czasu. 1871, w 4ce, str. 17 i l. 
Zdanie (Trzecie) sprawy z fundacyi pomnika 
i Muzeum w Rapperswyl od l Kwietnia 1871 
do 1 Kwietnia 1873 (podp. W. Plater). Paryż, 
druk E. Martinet, w 4ce, str. 4. 
ZDANOWICZ Aleks. Historya powszechna dla 
młodzieży ułożona. Dzieje starożytne od naj- 
dawniejszych czasów do upadku zachodniego 
państwa rzymskiego. Wydanie drugie. Przej- 
rzał i uzupełnił Wojciech Grochowski. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk Józ. Ungra, 
1871, w 8ce, str. II i 501. 1 rub. BO kop. 
- Zarys krótki historyi powszechnej, tu- 
dzież dwie tablice chronol. według metody 
.T. Jaźwińskiego, ozdobnie chromolitografo- 
wane. Wilno, J. Zawadzki, druk Paetza w 
:Naumburgu, 1B72, w Bce. str. VIII i 205. 
12 złp. 
Ił Zdrojowiska. Tygodnik kłpielowy, wycho- 
dził od l Czerwca do ]5 WrzeDnia co Czwar- 


- 110 - 


tek, wydawany nakładem Drów Lutostańskie. 
go, Sciborowskiego i Zieleniewskiego. Kra- 
ków, w drukarni Czasu. ]872, w 4ce, Nrów 
15. Cena numeru 12 cent.; całe l złr. 30 cent.. 
Zebranie ogólne Towarzystwa kredytowego 
miasta Warszawy. Posiedzenie drugie odbyte 
dnia & (11) Grudnia 1871. Warszawa, 1872. 
ZEISSBERG Heinrich. Das iilteste Matrikel- 
Buch der Univeraitiit Krakau. Beschreibung. 
und Ausziige mitgetheilt durch Dr. Heinrich 
Zeissbcrg, o. o. Professor aD der Universitiit. 
Innsbruck. Festschrift zur 400-jiihrigen Jubel- 
feiel' der Ludwigs-Maximilians-Universitat zu 
Miinchen. Innsbruck, Verlag der Wagnerschen 
Univcrsitats-Buchhandlung, 1872. w 8ce, str. 
IV i 108. 
- Zwei Gcdichtcn iiber deD unverrichte- 
ten Abzug der Polen von den Maue{D Bres- 
laua (1474). (Odbitka od str. 373-378). Bez 
w. m. i r. (1871), w 8ce (bez osobnego tyt.) 
ZEISSL i RED ER. Wykład chorób wenery- 
cznych podług..... i innych ułożQny przez stu- 
dp.ntów Medycyny pod przewodnictwem Dra. 
K. Pawlikowskiego i Henryka Stankiewicza. 
Zeszytów V. Warszawa, G. Sennewaid, 1872. 
w 8ce, atr. 400. Zeszyt po 50 kop.; całe dziełu 
fi rub. 
ZGÓRSKI Alf. Kilka uwag o nauce języka. 
niemieckiego w dwóch pierwszych klasach 
Szkoły średniej. Lwów, 1873, w 8ee, str. 21.. 
(Ze Zbioru: Uwagi o nauce j
zyka niemiec- 
kiego w Szkole średniej. Spisali Dr. A. Z f ór- 
ski, Prof. T. Kozłowski i Fr. Huppentha 1.)- 
25 cent. 
'" - Ostatni odczyt publiczny dla kobiet,. 
z historyi wieków średnich. Lwów, skład 
u K. Wilda, 1871. w Bce, str. 16. 20 cent. 
'" - Kilka uwag o nauce języka niemiec- 
kiego w dwóch pierwszych klasach Szkoły' 
średniej. (Odbitka ze Szkoły). Lwów, K. Wild. 
1875. 26 cent. 
'" - Niektóre psychiczne właściwości ko- 
biet. Lwów, nakładem autora, u K. Wilda" 
w drukarni K. PilIera, ]872. w Sce , str. 35. 
40 cent. 
Zgromadzenie pi,te ogólne zwyczajne akcy- 
onaryuszów drogi żelaznej warszawsko-tereso. 
polskiej odbyte d. 80 Maja (11 Czerwca), ]872.. 
Warszawa, druk Lewentala, ]872. 
Zgromadzenie czternaste ogólne. zwyczajne,. 
akcyonaryuszów drogi żelaznej warszawsko- 
wiedeńskiej, dnia 15 Czerwca lB72 r. Spra- 
wozdanie Zarzl}du drogi żelaznej warszaw. 
sko.wiedeńskiej za czas od 19o Stycznia po. 
koniec Grudnia 1871 r. Warszawa, w drukarni 
Lewenthala, 01872 r. 
'" Zjazd polski we Lwowie przez II. M_ 
(Gromana.) Lwów, K. GromaD. 1871, w Bce, 
str. ]4. 10 cent. (Stanowi zeszyt zbioru De- 
mokraty.)
>>>
- 111 


* ZIELENIEWSKI Ludwik. TIlustrowany cen- 
nik krajowej pierwszej uprzywilejowanej !fa- 
bryki machin parowych, narzędzi gospodar- 
czo-rolniczych, odlewarni zelaza i metalów 
.... we wlasnych budynkach przy ulicy św. 
Scholastyki w Krakowie. 1849. Rok otwarcia 
fabryki. Kraków, druk L. Pasllkowskiego, 1782, 
W 8ce, str. 89. 
'" - Cennik fabryki machin parowych, na- 
1'zędzi rolniczych i odlewarni .. .. Kraków, 
druk Czasu, 1872
 w 8ce, str. 8. 
.,. _ Illustrowany podręcznik dla rolników 
i przemysłowców. (l-'rzegląd narl\ędzi i ma- 
"zyn rolniczych i przemysłowych, objaśnienia 
o ich składzie i właściwem użyciu.) Kraków, 
:nakład autora, :Friedlein, 1872, w 8ce, str. 
89 i XII. 80 cent.. 
* _ Preis - Courant der 1andwirthschai'tli- 
cben Gerii.the. Kraków, druk Czasu, 1812, 
w Bce, str. 7. 
. _ Illustrirter Preiscourant der ersten k. 
k. landesprivilegirten landwirthsch
fUich
n 
Gerathe. Kessel- und Dampf-Maschmen-J a- 
brik, Eisen- und Metal.Gicserei. Krakau, lit. 
Czasu M. Salba, 1872, w 8ce, str. 68 i 11. 
· ZIELENIEWSKI Michał. Bemerkungen uber 
die Entwickelung der polnischen Brunnenan- 
Btalten von .... Doktor der Medillin, Chi rur. 
etc. (Separatabdruck aus Kisch's Jabrbueh 2 
Bert.) Wien, Verlag von Wilh. Braumuller 
tlnd 80hn, Druck von Hirschfeld in Wien, 
1872, w 8ce, str. 32. 
* - Obraz ruchu i .postępu zdrojowego w 
Krynicy w r. 1870. Kraków, druk Czasu, 18'/1, 
'W 8ce, str. 16. 
- To! w r. 1870. (Odbitka z Gaz. lekars. 
Nr. 41, 42, 43 r. 1871.) Warszawa, druk J. 
Bergera, 1871, w 8ce, str. 9. 
* _ Toz w r. 1871. Kraków, druk Leona 
Paszkawskiego, 1872, w 8ce, str. 22. 
.,. _ Pięć obrazów z dorocznego ruchu i 
i postępu zdrojowiska w Krynicy od 1867 do 
1871 r. skreślił .... Dr. med. i chirur. i mag. 
akusz. Serya III. Kraków, druk Leona Pasz- 
kowskiego, 1872, w 8ce, str. 19, 17, 21, 16 
i 22. 
· - IlTustrowany opis zakładów zdrojowych 
w Galicyi istniejących. Kraków, 1872, w 4ce. 
_ Rys balneologii powszechnej, skreślił.... 
Warszawa, autor, druk Gazety lekarsk., 1873, 
w Bce, str. X i 879. 8 ruble. 
_ Zakłady zdrojowo-k
pielue Galicyi, opi- 
Bał dr. Michał ZieleniewIlki. Warszawa,1873, 
w Bce. Poszyt I. str. 63. 
ZIELENIEWSKI Teofil. Beitrag zur Casuis- 
tik der Herniotomie. lnaug. Dissert. Greifs- 
wald, druk F. Hache, 1872, w 8ce st,r.23. 
* ZIELIŃSKI G. Kirgiz, powieść (i Brodziń- 
skiego "Wiesław" sielanka). Lwów, nakład 
Mrówki, 1871, str. 78. 80 cent. 


... 


'" ZIELONACKI Józefał. Pandckta c!)'li Wy- 
kład prawa prywatnego rzymskiego, o ile ono 
jest podstaw
 prawodawstw nowszych. Wy- 
danie drugie. Część I. Kraków, druk Dni- 
wersy t., 1870, w 8ce, k. niel. 2, str., V i 276, 
popr. s. 2. 
* - Cz£ść II. Tamze, 1871, str. XlI i 436. 
6 złr. 25 cent. 
· llEMBA Teofil. Nad grobem śp. Wincen- 
tł!go Pola d. 5 Grudnia 1872 (wiersz). Kra- 
ków, nakład T. Ziem}Jy, druk Uniwers.,1872, 
w 8ce, k. 2. 
* - Jan Śniadecki Da polu filozofii, napi- 
sał .... (Osobne odbicie z Rocznika Towarz. 
nauk. krak.) Kraków, D. E. ł'riedlein, druk 
. Uniwel's., 1871, w 8ce, str. 70. 60 cent. 
* - Pozytywizm i jego wyznawcy W dzi- 
siejszej Francyi. (Odbicie z Przegh!du polsk.) 
Kraków, nakład: autora, Fr.iedlein, druk L.. 
l'aszkowskiego, 1872, w Sce, str. 100 i rejestr. 
l zh'. 
Ziemianin, tygodnik: przemysłowo-rolniczy 
organ centralnego Towarz. goepod. dla W. 
Ksi\)s. Powań. pod red. Kar. Koszutskiego i 
Aug. Lubomęzkiego za współudziałem grąna. 
nauczyciel. szkoły rolno Imienia Haliny w Za- 
bikowie. Rok XXI-XXIlI, 1871-73. Poznań, 
druk Kamieńskiego i Spółki. Kwart. 1 tal. 
ZIENTARSKI Roman. Śpiewnik kościelny 
(Cantionale ecc1esiasticum), obejmnjljcy pieś- 
ni, hymny, antyfony, nies
pory, etc. Z mclo- 
dyami oraz objaśnienia tyczące się świę,t i ob- 
rE\)dów kościoła rzymsko-katolickiego, ułożo- 
ny podług muzyki kościelnej, chóralnej i fi- 
guralnej. Warszawa, GebethIler i Wolff, 1871,. 
w 8ce, str. 199 i 2 rejes. 2 rub. 
ZIMMERMANN W. F. A. Dziwy świata pier- 
wot,nego czyli kolebka wszechświata, przeło- 
żył z 23 wydania oryginalnego, T. Dziekoń-. 
ski. Z 268 drzeworytami. Wydanie drugie.. 
Warszawa, S. H. Merzbach, druk J. Cotty,. 
1871, w 8ce, str. Vll i CiU. 2 rub. 40 kop. 
ZIOŁKOWSKI Maksym. Beitriige zur Kennt- 
niss der brecherrcgenden Wirkung des Apo- 
morphin. Inaug. Dissertation. Greifswald, druk. 
Fr. Hache, 1872, w 8ce, str. 84. 
* ZMORSKI Roman. Lesław, szkic fantasty- 
czny. Lwów, nakład księgo Polskiej, 1871, str.. 
80. 20 cent. 
.. ZOLL Fryd. O krytycznych badaniach tek- 
stu zbiorów Justymańskich przez .... Pro!. 
Uniw. Jag. I. Instytucye. Kraków, autor, D.. 
E. F'riedlcin, druk Uniwers., 1872, w 8ce, 
str. 81. 80 cent. 
Zorza. Tygodnik illustrowany, dla klasy rze: 
mieślniczej i Indowej. Warszawa, nakład l 
pod redakcyą, J. Grajnerta, 1871-73, w 4ce. 
Rocznie 8 rub. 
'" ZSCHOKE (Czoke.) Noweli. Lwów, 1871. 
'" ZUBOWSKI Kasper. Notatki o Krakowie. 
Połoienie Franc)'i i Polski. Rada JIl. Kra.-.
>>>
kowa, Jezuici, ochronki, Sukiennice, etowa- 
zzyszenia. Kraków, druk Kraju, 1871, w 8ce, 
str. 19. 
... Zwiastun ewangeliczny {tygodnik}. Wy- 
dawca L. Otto, redaktor A. Wałach. Cieszyn, 
druk K. PI'ochaski, 1871-73, w 8ce. Rocznie 
2 złr. 
ZWiastun górnoszT/iski, pismo poświęcone 
wiadomościom religijnym i politycznym (wy- 
chodzi co czwartek). Redaktor Teodor Hane- 
czek. :Niemieckie piekary, 1872, w 4ce. Rocz- 
nie 2 złr., l tal.. 2 sgr. 


* ŻRÓOŁOWSKI ferd. Untersuohungen Rns 
dem osterreichischen Civilrecht mit Beriick- 
sichtigung des rlSmischen Rechts und de.r neu- 
eren Gesetzbiicher. Prago, Dominicus, 1872, 
" 800, str. XIII i 172. l złi-. BO cent. 


* ŻABA N. T. Metoda ułatwiajl}ca naukę 
historyi powszechnej.... (z dwoma mapami i 
kluczem do nich, tablicą do uczenia i z pu- 
dełkiem kryształów różnolwlorowych). Kra. 
ków, autor, u Nowoleckiego, druk Czasu, 1873, 
W 8ce, str. 42. 2 zł!". 50 cont. 
... - Wiersz na. obchód urodzin Mik. Ko- 
pernika, przez.... po
więcony młodzieży Uniw. 
Jag. Kraków, autor, druk Czasu, 1873, w 80c, 
k.2. 
Żale (Gol'zkie), pomnożone pieśniami po- 
ezukiwanemi. Warszawa, druk Czerwińskiego 
i Sp., 1871. 2 '12 kop. 
* ŻEBRAWSKI Teofil. Bibliografia piśmien- 
nictwa polskiego z działu matematyk:i i fizy- 
.ki, oraz ich zastosowań. Na. obchód czterech- 
seUetlliej rocznicy urodzin Kopernika. Nakład 
właściciela BiLI. KórnickitJj, pI'zewodniczącc- 
go w Tow. nauk. ścisłych w Paryżu, napisa- 
na i wydana przez Dra .... Członka Akademii 
l{rak. !{raków, druk Uniwers., 1873, k. 1, str. 
III, Gl7 i IV tabI. w litog. Salby. 3 tal. 
* - Nasze zabytki. Zeszyt I zawieraj:j,cy: 
O pieczęciach dawnej Polsl[i i Litwy. Z 19 
tablicami litografowancmi. !{l'aków, w komi- 
sie D. E. Frwdleina I 1865, w 4ce, 41 i 30. 
18 złp. 
(Trc
ć: Pogll),d na nasz
 sIragistykę. Opio 
pieczęci i ksil}ż
t i królów polskich, z epoki 
Piastów. O kościołac9- ubyłych w Krakowie. 
Kościół Wszystkich Swiętych.) 
* - Toz. Zeszyt II. Kraków, 1871, w 4cit, 
str. "43-56 tablice od 17-24. Rozmaitości 
tab1. Ul-IX. 3 złr. 75 cent. 
ŻMICHOWSKA Narcyza. Wykład nauk do 
pomocy w wychowaniu domowem. Warszawa. 
druk. Gazety pols.. 1873, w 8ce. 
* Zniwiarka samodzielna do żi:cia. 2boza i 
kosarka do koszenia trawy i koniczyny, stral- 
sundzkiej giserni żelaza i zakładu do wyrobu 
maszyn w Stralswulzie. Gł6wna ajency& dla 


- 112 - 


Galioyi i Bukowiny Arnold Werner we Lwo- 
wie. Lwów, druk K. Pili era, .1871, w 4ce, 
str. 18. 
ŻUKOWSKI. Idea, przez Syn polskiego. Bruk.- 
sella, 1871, w 8ce, str. 228 (w r. 1870 odbi- 
.to kilka arkuszy w drukarni Uniwers. w Kra. 
kowie,. lecz senat odmówił dalszego druku.) 
1 złr. 50 cent. 
* ŻULlŃSKI Tadeusz. Antropologia czyli 
nauka o człowieku i jej stosunek do innych 
nauk. (Osobne odbicie z Przeglądu Polskie- 
go.) Kraków, druk L. Paszkowskiego, 1872, 
w 8ce, str. 34. 60 cent. 
* - Na&'Z pozytywiści. (Odbitka z Gazety 
narod.) Lwów, nakładem autora, K. Wild, 
druk J. Dobrzańskiego, 1872, w 16ce, str. 85 
30 cent. 
ł! - Kilka. uwag z powodu dziełka: Goistes- 
leben. Betracbtungen uber die geistige Tha- 
tigkeit des menschlichen Gehirnes und ihre 
Entwickelung", napisanego przez Dra med. 
Gottfrieda Ritter von Rittersheima prof. na 
wszechnic,y Pragskiej. Rok 1871. (Odbitka.) 
b. w. m. i r. (1872), w 8ce. str. 15. 
* - Wychowanie i oświata, odczyt miany 
na rzecz funduszu szkół ludowych we Lwo- 
wie d. 12 Maja. 1872. (Odbitka z Gazety Nar.) 
Lwów, nakładem autora, skład u K. Wilda, 
1872, w 16ce, str. 50. 50 cent. 
ŻUPAŃSKI J. K. Katalog nakładowy i ko- 
misowy księgarni w Poznaniu. Ulica :Nowa 
Nr. 7. PoznalI, J. K. Żupański, druk N. Ka- 
Dlieilskiego i Sp., 1872, \V 8ce, str. 36. 
- Katalog ksil,!zek starych polskich, łacilI- 
skich, francuzkich, czeskich, odnoszących si
 
uo histol"yi i literatury polskiej, wystawionych 
na przedaż w księgarni .... w Poznaniu po 
cenach oznaczonyc!l. Catalogue des livres an- 
ciens etc. Poznań, Zupański, druk A. Schmae- 
dickiego, 1872, w 8ce, str. 38. 
ŻYCHLlŃSKI Ludwik. Es ist Zeit: Ein Me. 
mOl'andum an Deutschland, von .... Posen, 
Merzbach, 1871. 
* Żylia światych I. św. Onufreja wełykoho 
l. św. Chrystyny, 3. św. Stefana:, 4. św. An- 
ny, 5. św. Symeona Stolpnyka, 6. św. Nykity 
i 7. św. Joanna Soczawskoho. Kołomyja, cze- 
ren kamy i nakładom M. J. Biłousa, 1871, w 
16ce, str. 48. 
.. Żywot świętego Patrycyusza arcybisk
pa 
apostoła w Hibernii, pisany przeg Jocehna 
mnicha, Pl"obusa Joh\ndczy!a, Rycharda Sta- 
nicburta i innych wielu. Zył około .1'. pań- 
skiego 458. Przedruk oryginalny z dzieła ob- 
szernego pod tytułem: Nowe Żywoty świt!- 
tych. Wado wice, nakład i druk Franciszka 
Foltyna, 1873, w 12, str. 59. 
Żywot świętego Ludwika. (Odbit. z II Wzory 
wiary, pobożności i miłosierdzia chrześciań- 
skiego J przedstawione w żywotach świętych. 
Zeszyt l.) Warszawa, druk Jana Cotta J 1871, 
W 16ce. Zeszyt I. str. BO.
>>>
DODATEK. 


.. AL TH Alojzy. Pogląd na źródła solne i na- 
ftowe, tudzież na warzelnie soli kuchennej 
w Galicyi i Bukowinie, napisał Dl' .... (Oso- 
bne odbicie z 
praw. Komisyi fizyugr. za r. 
1870.) Kraków, 1871, w 8ce, str. 45. 
.. ANTONIEWICl Mikołaj Bołoz. Anna Oświ{)- 
cimówna. Poemat dramatyczny w 5 oddzia- 
łach. łJrugie poprawne wydanie z illustracya- 
mi Antoniego Grottgera. Lwów, Seyfarth i 
Czajkowski, 1873, w 8ce, str. 218. 10 złr. 
.. Auszug aus der Zeitsclu'ift "Die Assecu- 
ranz". iibel' die 11m l. Oktober 18G5 in Wien 
abgehaltelle Wamłerversammlung der wech- 
selseitigen Versich. Gese\lscha1't und kurzer 
Bericht dtJr zweiten Versammlung wechsel. 
Instiiute in Graz am 26. und 27. Juni 1871. 
Krakau, druk L, Paszkowski, 1873, w 8ce, str. 
19. 


Bank handlowy w Warszawie. Ogólne ze- 
branie akcyonaryuszów d. 24 Kwietnia (6 l\Ia- 
ja) 1872. 
pl'awozdanie z 19o ok1-esu czyn- 
ności banku od d. 15 Lipca 1870 1'. do włą- 
cznie dnia 31 Grudnia lt!71 roku. Warszawa, 
druk Al. Ginsa, 1872, w 4ce, str. 27. 
BARTSCH Henryk. Wspomnienie z podróży 
do Ziemi św. Warszawa, Ued. Wędrowca, 
1873. 
... BEŁlA Wład. Słowiczek, komtJdyjka ze 
śpiewkami w l akcie uaśladowaua przez .... 
Lwów, llibl. teah'. lwow., Zeszyt XII, Z. Igel, 
1873, w 8ce, str. 50. 50 cent. 
* BERGER Antoni. O slmtkach samogwałtu 
(Onanizmu) i o zmazaniach nocnych, jakoteż 
o słabościach wenerycznych. Lwów, K. Pil- 
ler, 1873, w 8ce, str. 116. 1 dr., z taL\. l 
złr. 50 cent. 
BESTA J. i CYGAN H. Polsko - niemiecka 
książka do czytania dla katolickich szkół ele- 
mentarnych. Częć I. Wydanie 17. Głogówek, 
nakład Henryka Handla, druk A. Kukucza, 
1873, w' 8ce, str. 172. 5 sgr. (Edy. I. do 11 
wyszła 1860 do 1869.) 


"* Bevolkerung und Viehstand von Galizien 
nach der Ziihlung ,"om 31. December 1869, 
hel'ausgegeben von der k. k. Statis. Central- 
Commlssiun. Wien, Druck der Hof- und ::)taats- 
druck., 1871, w 4ce" str. 75. 
... BevOlkerung und Yiehstand von der Buko- 
wina nach der Ziihluug vom 31. December 
18G9 herausgegeben von der k. k. statistischen 
Celltrał-Commission. Wien, Druck der Hof- 
und Staatsdrnckerci, 1871, w 8ce, str. 26. 
BIAŁY Stan. (ksiądz). Przemowienie w uro- 
czystość św. apostołów Piotra i Pawła do pa- 
rafian kościoła czerejskiego. Warszawa, 1873. 
Bibliografia i krytyka lekarska. Poświęcone 
przeglądowi nowych dzieł i czasopism. Do- 
l.Iatek bezplatuy dla prenum. Bibliot. umiej. 
lekars. .Nr. 1. d. 31\Iaja 1873. Warszawa, druk 
Gaz. lek. 1873, w 8ce. Wydawca Dr. Girsz- 
towt. 
Biblioteka filozofii pozytywnej. Zeszyt od 
IV do VI. Obejmuje: Langel A. Zagadki ży- 
cia. Kuhn: Pojęcie o duchu i duszy. Serya 2 
Zeszyt l. i nast. Taille : O umysłowości. To- 
mów dwa.- Warszawa, 18,3. 
Biblioleka 50 tomowa za 5 rubli. Wydanie 
Hed. Przegl. tygod. Warszawa, 1873 obacz: 
Beduar, Dixon, Figuier, Lubbok, l\Iaugin, Pi- 
sarew, 8miles, Speuccl', Vacherot. 
BIEŃKIEWICl Adolf lekarz. Kwestya naj
az, 
niejsza. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1873. 
l rub. 50 kop. 
* BIESIADECKI Alfred. Untersuchungen aus 
dem patologisch - allatomiscben Institute in 
Kl'8kau. Wicn, 1872. 
* BLUMENSTOCK (Dr.). Przegląd krytyczny 
pmc f
dowo.lekal'skich ogłoszonych w r, 1871 
Lwów, u Ju\. Wilda \V Krakowie, 187
, w 8ce, 
str. 51. 30 cent. 
.. BŁOŃSKI Rafał. Pobyt na Syberyi, przez 
niego snmego w Rzymie opisany w 1865 r. 
Wydanie drugie poprawne. Krakó,:", nakład 
w. Korneckiego, 1872, w 8ce małej, str. 130. 
.. BO CK K. E. O pielęgnowaniu cielesnego 
i duchownego zdrowia, uczniów w szkole. 
Iti
>>>
Przekład dra Wład. Rudnickiego. Wyd. Bib!. 
pedagog. Lwów. Stan. Sobieski, 1872. 52 c. 
.. BOJARSKI Aleks. Uwagi nad sprawozda- 
niem za r. 1872 z czynności sądów pierwszej 
instancyi w sprawach karnych położonych w o- 
brębie c. k. s=idu krajowego wyższ. w Kra- 
kowie skreślił .... (Odbitka z ł'rzeg!. polH.,) 
b. w. m. i r. Kraków, druk L. Paszkowskie- 
go, 1873, w 8ce, str. 1
. 15 cent. 
BOKIEWICZ Leon (Dr.). Opis powiatu Ra- 
dzymińskiego pod względem topograficzno- 
histOl'ycznym, statystyc.lnym, bygienicznym i 
lekarskim przez .... (Praca uwieńczona na- 
grodą Tow. lek. warsz. z daru dra Millhota.) 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk, l{' Ku- 
walewskiego, 1873, w 8ce, str. IV i 20G. 
BOLANOEN. ; Luter w drodze do narzeczo- 
nej, powieść, przełożył X. J. Echaust. Poz- 
nań, u J. N. Romana w Pelplinię, HJ73, w 8ce, 
str. 390. 16 sgr. 
.. BRANDOWSKI Alfred. Założenie Uniwersy- 
tetu krako\\skiego w r. 13G4 6kre
lił na pod- 
stawie dyplomatycznej. (Odbitka z Rocznika 
dla archeol.) Kraków, nakład autora, lH73, 
w 8ce, str. 342, rejestr i I plan. 2 złr. 50 c. 
BREVER C. E. Katechizm nauki przyrody, 
czyli wyjaśnienie ważniejszych zjawisk fizy- 
cznych i chemicznych, z codzienncgo życia, 
'IV postaci pytań i odpowiedzi dra .... z 47 
drzeworytami w tekscie. Tłumaczenie z nie- 
mieckiego. Warszawa, nakład Wende i Sp., 
1873, w 8ce, str. 210. 60 kop. 
* BRODOWIGZ Józef. Poezya fajki. Kraków, 
1873, w 8ce, k. 2. .(Wydanie w 25 egzempl) 
BRODZIŃSKI Kaz. Pisma. Tom 111. Poznań, 
Gebethner w Warszawie, . J872, w 8ce,' str. 
477. 


.. CARRE i BARBIER. DinOl'ah czyli piel- 
grzymka do l'loermel. Komiczna opera w 3 a, 
z franc. Muzyka Meyerbeera. Tekst.... Lwów, 
administ. Dziennika polsk., J873, w Hke, sll', 
51. 25 cent. 
* Catalogus ex parte dispersac provinciae 
galicianac Soc. Jcsu ineunte a J873. Craco- 
viae, typ. Czas, J873, w 8ce, str. 47. 
CHARDU ks. kanonik. Pamiętniki anioła 
stróża. Pelplin, druk St, Romana, u Lcitge- 
bcrB i Sp" 1873, w 2-1ce, str. 230. 15 sgr. 
CHASANOWICZ Józef z Goniądza (w Gro- 
dzień8kiem). Ueber den Einfluss des l.ichtes 
Buf die Kohlensaure-Ausscheidung im thieri. 
schen Organismus. Inaug. disscrt. der med. 
Facul. zu I{onigsberg etc. Konigsbcrg, geM 
drllckt bei Gruber ct. Longricn, 1872, w Bel.', 
etr. 32. 


- 114 


* Chata. Tom V. Red. C. Hołyń8ki. Lwów. 
1872, w 8ce, rocznie Nrów 36. Do tego do- 
dawane: Nowiny. Bocznie 2 złr. 
CHERBULlEZ Wiktor. Mina Hildenis, po- 
wieść. Warszawa, 1873. 
CHOCISZEWSKI Józef. Mały' wybór nabo- 
żeń8twa dla dzieci, ułożył. Poz\Jań, autor, u 
Leitgebera, druk Schmaedickego, 1873, w 24ce, 
str. 64. 3 sgr. 
* CHODECKI Aleksander. Sekret rodzinny, po- 
słanie do Rodaków. Wiersz wygłoszony w u- 
roczystość obchodu 400-letniej rocznicy uro- 
dzin .M. Kopernika. Kraków, druk Kornec- 
kiego, 1873, w 8ce, str_ 14. 25 cent. 
CHOIŃSKI Tym. Urządzenie lasów. 'Yarsza- 
wa, red. Gaz. roln" :druk Keltera, u Zupań- 
skiego w Poznaniu, 1873, w 8ce, str. 255. 
2 rub. 
.. CHRZANOWSKI Leon. Przyszłość, poemat 
dramatyczny, w pięciu aktach przez Leona 
Ch. Kraków, drukiem Czasu, 1873, w 8ce, k. 
2, sb'. 158 i l. 
CROGER C. A. Ueber die im Regierung8- 
llezil'k lll'omberg (Alt-Burgund) aufgefunde- 
nen Alterthiim"r und die Wander8trassen ro- 
mischer, griechischel', gothischer und kelti- 
scber Heere von der Weichsel nach dem 
Rheine. )lit einem Anhange: Ueber die Ver- 
bindung emiger Gesange der Edda mit der 
positiven Geschichte von .... Koniglich preus. 
Baurath. l\1ainz, Buchdr. H. Princkart., 1872, 
w 8ce, str. 62 i tab!. 2. 
CURTZE M. Ueber eine neue Copernicus- 
Handschrift, Nach einem Briefe des Director 
Dr. C. Stl'Uve in Pulkova mitgetheilt von .... 
Konigsberg, Roschbach. Buchdruck., 1873, w 
8ce., str. 10. 10 sgr. 
CYCERO M. T. Listy przełożone przez E_ 
Rykaczewskiego. T. I. i 11. Poznań, llBkład 
bib!. Kórnickiej, ]873, w 8ce. T.l. str. XXVII 
i 733; T. II. str. 7H, rejestr i k. 16. Po l 
tal. 20 sgr. . 
- O rzeczypospolitej (De Re publica) z ła- 
cińskiego przełożył i uwagami opatrzył Henr. 
Sadowski. Warszawa, Gebethner i Wolfi', druk 
h':eltel'a, 1873, w 8ce, stt.. XXXVlI i 160. 
* CllKEL Teofil. Hodowla jedwabników w 
małych ilościach. Stanisławów, druk J. Dan- 
kiewicza, 1873.. 
* CZYRNIAŃSKI (Dr. Prof,) O 8łownictwie 
chemicznem lwIskiem pJ'ZC3 .... (Odb. z Bibl. 
umiej. przyr,) Kraków, nakład A. Dygasiń- 
skiego i 'W. Tomaszewicza, druk W. Kornee- 
kiego, 1872, w 8ce, btr. 16. 


DAMROTH X. K. (Dyr. sem. naucz.) Opis 
Ziemi tiwi!:tej, do użytku szkolnego i pry-
>>>
\Vatnego Dakreślił, z map, Palestyny 1 pla- 
nem. Gdańsk, autor, u F. A. Webera w Gdań- 
sku i Leitgebera w Poznaniu, 1873, w 8ce, 
str. 160 i rej. 15 sgr. 
· DANZER Alfons. DemLiński in Ungarn, nach 
den hinterlassenen Papieren des Generals von 
.... T. 2. (Odbitka z der Kamerad.) Wieni 
1873. 2 złr. 50 cent. 
* DARWIN Karol. Pochodzenie człowieka i 
dobór płciowy, przetłomaczył z niemieckiege 
z upoważnieniem autora L. Maslowski. Kra- 
ków, Wydawn. i druk Kraju, 1873, w Bce. 
8 tal. 10 agI'. 
- O pochodzeniu gatunków drogą, natu- 
ralnego d(,boru. Warszawa, nakład red. Niwy, 
1873. 
- O wyrazie uczuć u człowieka i zwierzą,t. 
Warszawa, red. Niwy, 1873. (I?rzekład May- 
zla i Dobrskiego.) Obadwa dzieła dla prenu- 
meratorów Niwy 6 rub., cena ksifgars. 7 rub. 
50 kop. 
* DEMBICKI Ludwik. Ks. Biskup l.
towaki. 
Życiorys wedłng pami
tników pozostałych po 
nim w r
kopismie przez.... (Oddruk z Przeg. 
lwows.) Lwów, 1873, w 8ce. ] złr. 21) cent. 
DUFLOS A. Farmacya, przekład przez Al. 
Fabiana. Tom J. Warszawa, druk Gaaety pol., 
1871, w Bee, str. XXXIII, IX i 556. 
DUTKIEWICZ Walenty. Uwagi nad dziełem: 
"Prawo polskie prywatne" przez Piotra Hu- 
rzyńskiego, napisał .... (Bibl. umiej. prawn.) 
Serya I. Warszawa, Red. bibl.. umiej. pr. u Ge- 
bethnera i W olffa, druk B. Orgelbranda .sy- 
JlÓW, ]873, w 8ce, str. 8S. S złp. ]0 gr. 
Dziecię Ginx'a. Powieść, przełozył F. :Mie. 
I'zejewski. Warszawa, red. Pl'Zeg. tygod., 1872, 
w 16ce, str. 122. 
... DZIEDUSZYCKI Wojciech. Powieści wscho- 
du i zachodu przez .... (Odbitka z Kraju.) 
Kraków, 1873, w 12, str. 369. 
... Dziennik poznański lekarzem chorób Bpo- 
łecznych. Poznań, 1873. - 
... Dziennik lwowski. Lwów, 1878. Redakcya 
JaJL Lam, Henryk Rewakowicz, Karol Pień- . 
kowski sprawozdawca teatralny. 


Elementarz (nowy) polski z obrazkami kolo- 
rowanemi. Trzecie wydanie. Toruń, nakład i 
druk Ernesta Lambeck, 1871, w Bee, str. 23 
i 8 o'brazków kolorowanych. 7
. sgr. 
Elementarz krótki do lamouctwa w pisaniu, 
ezytaniu i liczbowaniu. Poznań, 1872, w Bce 
podłużnej, Itr. 16. 
Elementarzyk polski . obrazkami .malowa- 
nami. Trzecie poprawne wydanie. Toruń, na- 
kład i druk Ernesta Lambeck. 1871, w 8ce, 
IW. 2' i 8 obrazk6w kolorowanych. 71J.Igr. 


- 115 


ELZENBERG. Biblioteczka popularna dla 
klasy rzemieślniczej. Warszawa, S. Orgelbran- 
da synowie, 1873. (Zapow ) Zeszyt'po 7'12 kop. 
EMMERT K. Wykład chirurgii. TomU. War- 
szawa, 1872, w 8ce, str. 744 i XIX. 
ESCHILES przeklad W
clewskiego. Poznań, 
nakład J. Działyńskiego. (Zapow.) 


... FEIGEL longin. Uwagi nad .przypadkiem 
zadziergnienia (Stl'angnlatio) jelit W Worku' 
przepuklinowym. Kraków, 1873. 
FIGUlER ludwik. Nazajutrz po śmierci czyli 
zycie przyszłe według wskazań nauki, prze- 
kład Ant. .Nalepińskiego. Warszawa; redak. 
Przeglądu tygodn., 1873, W 16ce, str. 137 i 
148. 80 kop. . 
FLAMMARlON. Bóg w naturze, przeklad St. 
Ad. i Kajet. Kr. Warszawa, M. Orgelbrllnd. 
1878. 
FOLKIERSKI. Rachunek całkowy. Cz. I. cał- 
kowanie różniczek, zastosowania do ogólnej 
teoryi funkcyi, obliczania łu\ów, powierzchni 
i ol)j
tości, rachunku prawdopodobieństwa i 
metody najmniejszych kwadratów. Paryz, na- 
kładem J. Działyńskiego, 1873. (T. I. p. t. 
Zasady rachunku różniczkowl?go. Paryz. 1870.) 
· FREDRO Jan Aleksander. Obce żywioły, 
kemedya w 6 aktach oryginalnie prozł napi- 
sana przez .... (Odbitka z Przeg. pols.) Kra- 
ków, autor, druk L. Paszkowskiego, skład we 
Lwowie u Seyfartba i Czajkowskiego. 1873, 
w Bce, str. ]21. 


GABORIAU Emil. Upadek, powieść przez.... 
(Przekład z francuzkiego.) Tomów 6. War- 
szawa, Dakład i druk JózefaKaufmana, 1878, 
w 8ce. T. I. str. 303; T. II. str. 505; T.IIL 
Jjtr. 304. Za 6 tomów 6 rub. 
GAUME J. Znak krzyza BW. itd. Warszawa. 
.druk S. Orgelbranda, 1872, w Bee, Itr. ]3]. 
'15 kop. 
... Gazeta Darodowa. Lwów. Redakcya: J. 
Dobrzański, Platon Kostecki, Miecz. Paszkow- 
ski, Skotnicki (polityka), Ag. GiIler (feuleton), 
Józef Tretiak.. Tadeusz Żu1iński, Amborskl, 
SteIla Sawieki, Kozłowski. 
* GERGOWICZ Ed. Saturnin (nauczyoiel). 
Lirenka polska. Lwów, autor, u Gubrynowicza 
i Schmidta, druk Budweisera, 1873, w 8ce. 
str. 52. 20 cent. 
GŁOGOWSKI Feliks. Dodatek do kilku uwag 
o leczeniu w Busku. Warszawa, 1871, w Sce, 
str. 26. 
. Głos z korony natchniony rokiem 1872 
przez M. G. Wydanie drugie. Kraków, nakład 
J. Wojnickiego, druk W. Korneckiego, 1873, 
w Sce, str. S7. 40 cent.
>>>
- U6 


(Właściwie jest to edycya pierwsza ze zmie. 
nion, kart, tytułow,. Pierwszej bowiem wzbro- 
niła prokuratorya z powodu nie wymienienia 
nakładcy). 
.. GORDON J. Turysta z musu. powieść. 
Tomów II. Lwów, nakład H. Bodeka. druk 
Ossolińskich, 1873, w 8ce, str. 147 i 149 
(W końcu: Tomasz S. Wolski, admirał 1724 
-1780). l złr. 20 cent. 
GOSIEWSKI. Wykład mechaniki cz,steczko- 
wej. Poszyt I. Paryż. nakład J. Działyńskiego, 
1873. 
GRAJNERT Józef. Poezye. Poszyt II. Rok w 
pieśni. Warszawa, autor, 1873, w 8ce, str.88. 
50 kop. 
Grzechy i cnoty w 30 powiastkach, opowie. 
dziane dziatkom 8-10-letnim, ozdobione 5 
kolor. obrazkami. z francuzkipgo. Wydanie 
drugie poprawione. Warszawa, nakład Maur. 
Orgelbranda. druk S. Orgelbranda synów, 1878, 
w 16ce, str. 169 i karta l. (Pierwsza edycya 
r. 1868). 
Grzymalila niewolnica i t. d. l złr. 20 cent. 
· GUENSBERG Rud. Sposób rozpoznawania 
kartofli i zboża, i obliczania wydatku spiry- 
tusu w gorzelniach. Lwów, u K. Wilda, 1873, 
w 8ce. l złr. 


· HERVET Emil. Ethnographie Polens. Be- 
richt uber die Arbeiten der Frau Severine 
Duchińska, gelesen in Paris in der ethnogr. 
Gesellschaft. Aus dem Franzosischen von Le- 
opold Pollak. Wien, 1871, w 8ce, str. XII 
i 62. 60 oent. 
· HOFMOKL (Dr.). Przyczynek do operl\cyi 
wargi zaj\jczej podwójnej (Labium leporinum 
duplex) podał..... Docent chirurgii w Wie- 
dniu. (Osobne odbicie z Przegl. lekarskiego 
1872). Kraków, w 8ce, str. 8. 
· HOL VŃSKI Otto. Czytania majowe dla ludu 
czyli Zbiór historyj świ\jtych i przykładów 
na każdy dzień miesi,ca Maja, z dodatkiem 
litanii i niektórych pieśni do najświętszej 
Panny Maryi przez..... Lwów, Red. Chaty, 
1873. 34 cent. 
* - Wykłady historyi kościelnej na Wszech_ 
nicy lwowskiej. Lwów, K. Wild, 1873, w 8ce, 
str. 48. 35 cent. 
HOROWITZ Josua (Polonus z Płońska). De 
apprioritatis Kantii in philosophia principio 
in quo quum cum dogmaticarum doctrinarum 
de innatis ideis principiis congruat, tum ab 
iis differat. Dissertatio inaug. philosophica 
quam etc. publice defendet auctor. Regio- 
monti Pr., typ. Dalkowskianis, 1872. w 8ce, 
str. 47. 
(Hoserowie). Katalog roślin, drzew i krze- 
wów hodowanych w Zakładzie ogrodniczym 
braci Hoser(ów) w WBrszawie 1873. 


· HUNCZAK Paweł. Z winnym szacunkiem 
składa życzenia Nowego Roku szanownym 
PP. mieszkańcom m. Krakowa..... listonosz. 
Kraków, druk W. Korneckiego, 1873, w 8ce, 
str. 8. 
HUXLEY T. H. O przyczynach zjawiska itd. 
opowiedzianych w Muzeum praktycznej geo- 
10gii przez..... według niem. przekładu Kar. 
Vogta przetl. A. Wrześniowski. Warszawa, 
druk Gaz. lekars., 1872, w 8ce, str. VII i 126. 


· Idea państwowa i narodowa polska. Słowo 
wyborcy złoczowskiego do delegatów Sejmu 
galicyjskiego. Lwów, K. Wild, 1873, w 8ce, 
str. 13. 30 cent. 
JAKUBOWSKI Bazyli Roman. Zarysy teoryi 
utworzenia wszechświata i życia wiecznego. 
Warszawa, 1873, w 8ce, str. SI. 
JANCZEWSKI Edward. Etudell anatomiques 
sur les Porphyra. Extrait des Memoires de 
la Soc, nation. des Sciences natur de Cher- 
bourg. Tom XVI, 1872, impr. Bedelfontaine 
et Syffert, 1872, w Sce, str. 15. (Odb. 25 egz.) 
. _ Poszukiwania morfologiczne nad Mio- 
tnikiem otr\jbiastym (Ascobolus furfuraceus). 
(Osobne odbicie z Rocznika Tow. naukowego 
krak. Tom XLIII.) Kraków, 187... w 8ce, str. 
20 i l tab!. (Odb. 60 egz.) 
- Les propagules du Sphacelari9. cirrhosa. 
(Extr. d. Mem. de la Soc. n. des Sc. nato de 
Cherbourg. Tom XVII, 1872) w 8ce, str. 8. 
(Odb. 25 egz.) 
- Vergleichende Untersuchung iiber die 
Entwickelungsgeschichte des Archegoniums. 
(Sl'par. Abdr. aus Botan. Ztg. 1872), w 4ce, 
szpalt 40. (Odb. 40 egz.). SfJ 
JANKOWSKI Placyd. Fanaberye pana staro" 
sty Kaniowskiego. Z pism pośmiertnych John 
of Dycalpa; (Oddruk z feulet. Gazety pole.) 
Warszawa, u GebethDera i Wolft'a, druk J. 
Sikorskiego, 187S, w 8ce, str. 84. 2 złp. 
JANOWSKI J. N. Ksi,!ż\!ta Czartoryscy. Krótki 
rys historyczny. Poznań, Red. Tyg. wielkop.. 
1873, w 8ce. 
JEŁOWIGKI Al. (ksi,dz). Dodatek do kazań 
X. A. J. Bez wyr. m. i r. Paryż, druk E. 
Martinet, w księgarni B. E. Behra w Berli- 
nie, 1872, od arkusza 58, od str. 681-712. 
(Kazanie na świ\!to Serca P. MarYI. Kaza- 
nie w rocznic\! 42 powstania narod.). 
,j \ 


-A' rI 1 


'" KACZKOWSKI Romuald (ksiłdz). Riatorya 
o kościele 00. Karmelitów i kaplicy na Pia- 
sku. Wiadomość krótka o obrazie N. MarYI 
Panny cudami wsławionej, ora
 Wyliczenie
>>>
cudów, jak się słały Zlt pośreclnictwem N. 
Maryi P. a Matki. Bożej Id bardzo . dawnych 
czasów (podane w skróceniu i wyjątkach) co 
spisał ze źródeł klllsztOl'nych ku potrze LiI' 
ludu polskicgo szczerze przywiązanego do 
Wiary św. Kościoła koL... Przeor klasztoru 
00. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Kra- 
ków, druk L. ra
zkowskiego, ]873, w ]6ce, 

tr. 99. 
Kalendarz ludowy redakcyi "Zorzy" z obl'Bz- 
kami na rok 1871. Warszawo, dł'llk J. Cotty, 
CzerwiiJskiego. J. l\:rokoszyńskiego, w ę-!;.e, 
str. H5, VJI, kart 4, str. ]8. "' 
I KERCZ Maks. (Dl'.), Poraduik leknrski w 
chorobach wenel'ycznych, bidzie.'. prz)'datek 
o samogwałcie. Drugie poprawne i znacznie 
pomnożoue wyc1nnie. Lwów, u ){. Wilda, ]873, 
w 8ce, str. V III i J) I. ] złr. 20 cent. 
KARLlŃSKI E. Słów kilka o rolnictwie. (Praca 
nagrodzona pnez Dyr. Tow. oświaty luiJowej). 
Poznań, u M. I
eitgebel'a i Sp., 1873. . 
* KARLlŃSKI Fr. Ruch gwiazd stałych. 
Wyk-ład popularny miany w sali Towarzystwa 
JJauk. krak. przez Prof..... d. 20 Grudnia 1872 
roku Da dochód Tow. wzaj, pomocy uczniów 
Uniw. Jag. (OdbiU,a z BiLI. Umiej. przyrod.) 
Kraków, nakład Bibl. Umiej. przyr., druk W. 
Korneckiego, 1873, w 8ee, str. 24. 
· KASPAREK Jan Rudolf. Zbiór ustawadmi. 
nistracyjnych w Król Ga1icyi i Lodomeryi 
z W. X. Krakowskiem obowiązujących. Tom 
III. Część I. Kraków, druk Uniwersytetu, 
u K. Wilda we Lwowie, 1873, w 8ce, str. IV 
i od str. 1515-1830. 4 złr. 
Karol XV. Poezye, tłum. W. br. Engestrom. 
Warszawa, 1873, w 8ce, str. 46, z portret. 
i nutami. 50 kop. 
* Katechizm (Mały) w pytaniach i odpowie- 
dziach dla katolickich Szkół ludowych. Wie- 
deń, c. k. Wydawllictwo książek szkolnych, 
1872, w 16ce, str. SI. 6 cent. 
." Katolik na modlitwie i nauce czyli Zbiór 
obowiązków i nabożeństwa dla osób wszel- 
kiego stanu, z dodatkiem katechizmu i pie- 
Bni. Kraków, u XX. Missyonarzy na Strado- 
miu, druk W. Korneckiego, 1872, w 8ce, str. 
668, IV i ryc. Matki Boskiej Częstochowskiej. 
.. KOPERNICKI Izydor. Zakład kąpielowy u 
wód słonych jodo. bromowych w Rabce \V r. 
1872 przez...... Kraków, nakład Jul. Zubrzyc- 
kiego, druk Uniwersytetu,. 1873, w 81'1', str. 
21, kart 2. 
KOŚCIAKIEWICZ A. Notes sur Cracovie et 
son Universite, lues D. la seance du 15 Avril 
1873 de la Societe de Medecine de St. Eti- 
enne et de la Loire par..... offic. de la croix 
milit. de Pologne, melIibre de plusieurs aca- 
demies et societes savantes. Saint - Etienne, 
.impr. de J. Pichon, 1873, w 8ce, str. 16. 
KOSMOWSKI J. Rys bygieny dzieci. War- 
EZawa, 1873. 


117 


KOTKOWSKI Julian. Nauka gieogl"afii Część 
pierwsza. Historya kuli ziemskiej. (Odbitką 
z I{roniki rodzinnej,) Warszawo, 1873, w See. 
411 kop. 
. KOZIEBRODZKI Wład. Balowe rę1awiczki. 
Ohrazek dramatyczny w ] akcie, OI.yginalnie 
napisany przez...., Lwów. Bibliot. teah'u l wow- 

kiego. Zeszyt XIII. Z. Igel, 1873, w Sce, 
sl.r. 64. S5 cent.. 
.. Kraj (czasopismo). ){raków, 1873, folio. 
Ohccnie Redakcya: Awejda Jarosław, HiI. 
Filasiewicz i Szarłowski. Współpracę podziela 
Mieczysław Pawlikowski, Od roku 1871 \Vła- 
ściciei Lud. Gumplowic?. Od J{wietnia 1873 
właściciel Jerzy Czartoryski. 
KRAMSZTYK Zyg. Żywot Jędrzeja ::;lIiadec- 
kiego, (Za pow 1'. 1073 w Warszawie). 
Klo to jest Chrystus? Warszawa, Geheth- 
ner i Wo1ł1', dmk Czerwił-lskiego i SI'" 1873. 
w.8ce, sh', 76. l złp. 10 gr. 
... KRASZEWSKI J. I. 'Ztraceny żivot. Roman. 
Z polStiny pi'elożił Aloiz Bydzowsky. Wien, 
Gpitlcl', -18U, w 12ce. .20 cent. 
KUHN Ernest. Jak si\) rozwijały wyoLraże- 
nia o duszy i duchu w dziejach cywilizacyi. 
Szkic historyczno - psychologiczny. (Bibliot. 
po.'.yt.. Zeszyt XVI). Warszawa, druk J. No- 
skowskiego, 1873, w 8ce. 
.. Kuryer stan'isławowski od 7 Maja 1873, 
fol. małe. Właściciel i reclakt.or J. }{oźmiń- 
ski. Wydawca i red. J. Hankiewicz. Stanisła- 
W('W, druk J. Uaukiewicza. Rocznie 7 złr. 
20 cent. 
KUSZNITZKI Salomon (Posnaniensis). Joel. 
Amos, Obadja, qua aetate et qui hus de rebus 
sint locuti. Dissertat.io inaug. Vratislaviae. 
t)'p. Jungferi, 1872, w 8ce, str. 43 i karta 1. 


LASS ER Henryk. Miesiąc Maryi Nabożeń- 
stwo do Matki Boskiej z Lourdes, skrócone 
,i podzielone na dni 31 Miesiąca, z dodaniem 
modlitwy stosownl'j na każdy dzień. W ar- 
ezawa, Gebethner i Wolff, druk Orgelbranda 
synów,' 1873, w lGce, str. II i 259. 
LEBON Hubert Sam na sam z Bogiem. Roz- 
myślania duchowne przez..... przeło.'.ył ks. M_ 
GorzelaiIski. Wydanie dl'ugie. Warszawa, na- 
kład M. OrgelLranda, 1873, w 24ce, str. 171. 
30 kop. 
LEVY. Teorya biegu prostolinijncgo cieczy 
i jej zastosowanie do biegu wody w rurach 
wodociągowych, wyło.'.one i przebrane przez 
F. Kucharzewskiego. Paryż. lR73. 60 kop. 
LlPNICKI C. Geschichte der polnischen 
N ational- Literatur, iibersichtlich dargestelIt 
von..... Mainz, Verlag von Franz lGrchheim, 
1873, w 8ce, str. XIV i 145. 15 sgr.
>>>
" lIPP Adolf. Die Borsen-Speculation. Spe. 
kulacya giełdowa w austr. węgier. efektach 
kolei żelaznych podczas Wystawy światowej 
w Wiedniu 1873 r. Z 3601a tablicami doty- 
cząccmi codziennego kursu akcyj francuzkich 
kolei żdazn
'ch w czasie Wystawy światowej 
w Pa,'yżu roku 1867, t.udziez w latach 1866 
i 1868 przez..... Inspekt. ruchu c. k. uprzyw. 
kolei Karola Ludwika. Lwów, 1873. l złr. 
25 cent. 
List mieszkańca lasów do J. I. Kraszew- 
skipgo. Wilno, druk i nakład Zawadzkiego, 
1873 20 kop. 
LUBOMIRSKI Józef. Scimes de la vie mili- 
taire en Russie, suvenirs et impressions de 
voyage. Paris, Didier et Comp.. 1873. 
Luter Marcin. Katechizm mniejszy. War- 
szawa, Gehethner i Wolff, druk J. Noskow- 
skiego, 1873, w 16ce. str. 48. 10 gr. 
* ŁĘTOWSKI Józ. Ignacy. Dla ludu polskiego. 
Droga do szczęścia przez moralność i eko- 
nomiI! społeczną wskazana, skreślił Józef 
Ignacy L...i. Kraków, W. Tomaszewicz, 1873, 
w 8ce. str. 40. 20 cent. 


MACAULA y T. B. Dzieje Anglii od wstą- 
pienia na tron Jakóba II. Warszawa, Gebe.th- 
ner i Wolff, druk J. Bergera, 1873, w 8cej 
Tom I, str. XXXI i 224. 
.. MARKSTEIN Michał. Kilka słów o Szko- 
łach izrl\elickich. Brody. J. RosenhEJim. 1873. 
w 8ce, str. 19. 
.. Marzenia o pojednaniu się Polski z Mo. 
skwl} przez S. B. I,wów, K. Wild, 1872, w 8ce. 
30 cent. 
Memoire sur la participat.ion d'un' certain 
nom bre de Polonais a la guerł'e civile de la 
Commune, presente a I' Assemblee nat.iollale 
par le comite de l' emig-ration polonaise. 
Paris, typ. Rellou et MauldtJ, 1871, w 4ce, 
str. 19. lPodpisani Wład. Czartoryski, 13arzy- 
kowski, T. Morawski, E, Januszkiewicz i inni). 
· MIL TNER H. O. Der Fijhrer durch Krakau 
und Umgegend von..... Zweite. veranderte 
Ausgahe. Teschen, Druck von K. Prochaska, 
u J. Wildta w Krakowie, 1872, w 16ce, str. 77. 
MORAWSKI T. Ueber die Monochloritamal- 
siiure. Wien, Carl Gel'old, 1873, w 8ce, str. 
5. 5 cent. 
.. MOLBACHOWA Ludwika. Bianka Ma'ligieri. 
Powiastka historyczna z niemieckiego. Z drze. 
worytami. Lwów, Richter, 1873, w 8ce. str. 
87. 1 złr. 20 cent. 


Nakłady (Znaczniejsze) Biblioteki Kórnic- 
kiej do 19 Lutego 1873 r. Paryż, druk Rouge. 
Dunon i Fresne, 1873, w 8ce, kart 4 niel. 


.. 


118 


NA RZYMSKI Józef. Bil'Żewaja Epidemija. 
l{omedya w 5 aktach. Petersburg, 1873.80 kop. 


* OBERMOLLER Wilhelm. Amazoncn, Sar- 
mah'n. Jazyg('n und I'olCn. Forschungel) 
von..... Mitglied der geographischen und der 
anthropologischen GeselIschaften in Wien und 
der ethnologischen GeselIschaft in Paris, 13er- 
lin, Denicke's Vel'lag,.Link und Reinke, Druck 
von Alcx. Eurich in Wien, 11373, w 8cf\. str. 
45 i kart niel. 3. 
OLLENDORF H. G. Teoretyczno-praktyczna 
metoda nauczenia się czytać, pisać i mówić 
po niemiecku w sześciu miesiącach. Dzieło 
zupełnie nowe i t. d. przerobione i do użytku 
Polaków zastosowane przez Ber. Lessmana. 
Wydanie trzecie: Gramatyka. Warszawa, B. 
Lessms,n, ul. Leszno 13, druk J. Jaworskiego, 
1873, w 8ce. str. 410 i XXJJ, z kluczem. 
15 złp. . 


* Pamiątka obchodu 400tnej rocznicy urodzin 
Mikoł. Kopernika, staraniem i nakło Rady m. 
Krakowa dokonana. (Na odwrocie nadpis: 
Porządek uroczystości na pamiątkę 400tnej 
rocznicy urodzin Mik Kopernika odbytej w 
Krakowie 1873 r. I{l'aków,'w drukarni Kraju, 
1873, folio duże. 1 arkusz. (W tekscie ryciua 
obrazu Matcjki odbita w lito gr. J. Brydaka 
i L. llielikiewicza). . 
.. PIETRZYCKI Edward. Nasze miary i wagi 
nowe. Treściwy wykład o miarach i wagach 
metrycznych i o zastosowaniu ich w uzywa- 
niu pospolitem. Z 100 tabliczkami zamiany 
miar i wag wiedeńskich, galicyjskich i kra- 
kowskich, na metryczne i odwrotnie, metry- 
cznych na wiedeńskie, galicyjskie i krakow
 
skie. Z dodaniem tablicylitografowanej. Lwów, 
nakład Księgarni polskiej, 1873, str. 46, 182 i 
tab!. 2 dr. 
Polski (Gdzie przyszłość?) Kilka słów do 
rodaków z powodu stoletniej rocznicy pierw- 
szego rozbioru ojczyzny. Lwów, Seyfarth i 
Czajkowski, 1873, w 8ce, str. 67. 40 cent. 
· Program Towarzystwa fundacyjnego i 
Banku tegoż Towarzystwa w myśl projektu 
Statutu napisany. Lwów, 1871, w 8ce, str. 15. 
.. Program c. k. Akademii technicznej lwow- 
skiej na letnie półrocze r. 1873. Lwów, 1873, 
w 8ce, str. I i 16. 
· Projekt Statutu c. k. uprzywilejowanego 
Towarzystwa fundacyjnego. Lwów, 1871, w 
8ce, str. 38. 
· Projekt Statutu c. k. uprzywilejowanego 
Banku Towarzystwa fundacyjnego. Lwów, 
1871, w 8C8, str. 82. 
* Przewodnik naukowy i literacki. Redak- 
tor odpow. Wład, Łoziński. Rok I. Lwów, 


.........
>>>
- 119 - 


nakład Wyd. "Gazety lwowskiej," druk E.- 
Winiarza, 1873, w 8ce. Tom I, str. 495 i kart 2. 
(Miesi
cznik po 5 arkuszy wydawany od 1 
Lutego w miejsce Dodatku do Gazety lwow- 
skiej). Rocznie ó złr. 


'" RADUŃSKI Jakób (ksiądz). Boza Ciało 
czyli XXXII Nawi&dzeń i uczczeń najświ
t- 
6zego Sakramentu. podczas Oktawy Boiego 
Ciała i czasu innego, wyjęto z dzieł..... Jasło,' 
Stoeger, 1871, w 16ce. Zbroszur. 40 cent. 
RADOŃSKA Teofila. Krótka gramatyka pol- 
s'kar Dla uczl!cej si" młodzieży w sposób 
łatwy i przystępny, opracowana przez..... 
Poznań. T. H. Daszkiewicz, u M. Leitgebera, 
1872, w Sce, atr. llI. 15 sgr. 
'" REIiDE Karol i DON BOUCIEAUL T. Skaza- 
niec. Romans z angielskiego. Dwa Tomy w 
jednym. Lwów, Bibliot. roman. i pow., Tom 
XLVII[, XLIX, u Gubrynowicza, druk K.Pil- 
lera, 1873, w 8ce, str. 160. 
REICHMAN Bron. Teorya Darwina i hypo- 
tezy Haeckel'a. \v treściwym zarysie. Rzat 
oka na kwestYI! pochodzenia gatunków. napi- 
sał..... (Z 10 drzewor. w tekscie). Warszawa, 
autor, u Gebethnera i Wolffa, druk A. Pajew- 
skiego, 1873. w 8ce, kal.ta 1. str. 92. 3 zlp. 
Rocznik S'łdowy na rok 1873. Warszawa, 
druk Okregu nauk. warsz, 1878, w 16co, str. 
XVI i 29B. 4 złp. 
Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk po- 
znańskiego. Tom VI[. Poznań, nakład Towa- 
rzystwa, 1872, w 8ce, str. 267. (Obejmuje 
prace, aotrmanna: O grobowcach Królów 
ł0lskich. Libelt : O psałterzu floryańskim 
1 o Biblii Królowej Zofii. Koźmian: Żywot 
Gaazyńskiego. Mosbach: Konkurs Cieszkow- 
skiego. Wegner: T. Kościuszko. Małecki: 
O runach słowiańskich. Feldmanowski: Spra- 
wozdanie.) 
· ROMANOWICZ Tadeusz. Środki podnie- 
sienia przemysłu w naszym kraju. Memoryał 
wręczony Komissyi ankietowej, wybranej przez 
lwowskI! Izb
 handlowo-przemysłowI! przez..... 
(Przedruk z Rękodzielnika). Lwów. nakład 
Klubu postępowego pols., druk J. Dobrzań- 
skiego i K. Gromana. 1873, w 8ee, str. 38. 
30 cent. 
· ROSCOE. Zarys chemii ogólnej. Zeszyt II. 
Krakow, druk L. Paszkowskiego, 1873. w 8ce, 
od str. 161-280. Za 3 Zeszyty 2 złr. 50 cent. 
* RUDNICKI W. Krl)zenie krwi w płucach 
i jego zachowanie się pod wpływem rozmai- 
tego ciśnienia powietrza, przez Dra G. v. 
Liebig'a, z uiemieckiego przełożył Dr. W. 
Rudnicki. Warszawa, czcionkami Gazety lekar- 
skiej, 1873, w 8ce, str
 40. 60 cent. 
· RZEWUSKI Henr. Listopad. Bistor. roman. 
Z polskeho preloźił F. L. Vorlicek. SeBit I-II. 


Praga, Rohlilieck et Sieviers, 1872, 11' 8ee. 
Zeszyt po 10 cent. 


SAINT Viclor Paweł. Bogowie i ludzie przez... 
tłumaczył Zgliński. Wydawnictwo red. Prze- 
glądu tyg. (w zbiorze 50 tomowym). War- 
szawa, 1873, w 16cc, str. 155. 
SANVITTORE Gaelano. La monaca di Cra- 
covia.. Storia di Barbara Ubryk, tratta da un 
manoscritto polacco da..... lita edizione con 
appendice. II processo e la sentenza. Milano, 
Nalale Battezzati editore, 1871. w 16ce. (Edy- 
cya czwarta wyszła tamze 1869, w 16ee, Itr. 
168.) l L. 60 centim. 
· SCRIBE i DELA VIGNE, Robert Diabeł. 
Wielka opera w 5 aktach. Muzyka Meyer- 
beera. (Jedyne wydanie przejrzano i aprobo- 
wane przez DyrekeYI! teatru lwow.) L"ów, 
admin. Dziennika pols., 1873, w 16ee, str. 50. 
25 cent. 
* SIEMIEŃSKI Luc. Św. Franciszek z .A!syy.u, 
przez..... (Odbitka z Przegl,du lwow.) Lwów, 
druk E. Winiarza, 1873, w 8ee, str. 89. 
Skarbczyk powieści i opowiadań. Szereg I. 
Tomów XU. Wydawca J. Grajnert. Warszawa, 
1873, Tom po 8 ark. Za 12 Tomów 3 rub. 
· Słuźba zdrowia publicznego. Zeszyt XII. 
Lwów. Dobieszewski, u K. Wilda, 1872, w 8ea, 
od str. 393-460. 
* Sprawozdanie z czynnoBci Wydziału kra- 
jowego ...a czas od Sierpnia 1870 po koniec 
Lipca 1871 r. (Kraióski referent). Lwów, 1871, 
w 4ee, str. 67 i allegatów 43 czyli kart 47 
nieliczb. . 
* Sprawozdania (Stenograficzne) z trzeciej 
sesyi trzeciego peryodu Sejmu krajowego Kró- 
lestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z W. Ks. 
Krakowskiem w r. 1872. Posiedzenie 1.23. 
Lwów. 1873, w 4ce, str. 742. Allegata do 
sprawozdań z posiedzeń w liczbbie 22 sztnk 
i Allegatl\ do Sprawozdań etenograficznych 
sztuk LXXXI. KaMe osobno liczbowane. 
· Sprawozdanie Wydziału krajowego Q bud- 
zecie krajowym na rok 1871. Lwów, w 4ce, 
str. 150. 
.. STRUTVŃSKI Juliusz. Gaw
dy przez Ber- 
licza Sasa. (Odbitka z Kraju.) l{raków, lIa- 
kład wyd. Kraju, 1873, w 12. str. 335 i k. l. 
* STUDNICKA F. M. Mikulas Koprnik lIa os- 
lavu 400 lete pomatky jeho narozeni 8. 5 dra- 
vor. Praga, Dr. Gregr i F. Dattel. 1873, w 8ee, 
str. 56. 50 cent. 
ŚWIĄ TKOWSKI Belina L. De la transfusion 
du sang defibrine nouveau procede pratique. 
Edycya pierwsza. Paryz, 1871, w 8ce, str. 64. 
. Szczegóły o układach Rosyi z Rzymem. 
(Oddr. z Przeg. lwows.) Lwów, 1872, w 8ce. 
10 cent.
>>>
TOCZYSKI Michał. Pami
tniki.... byłego ofi- 
cera wojsk pols. obejmujące wspomnienia od 
r. 1803 do 1867 z dodaniem szkoły służby 
garnizonowej. Kraków, autor, u S. A. Krzy- 
żanowskiego, druk Korneckiego, 1873, W 8ce, 
str. 208 i II. l złr. 50 c.. 
TRETER Mieczysław. Gedanken eines wahr- 
haCten Oesterreichers "Licht, mehr Licht." 
Eine politische Studie. Dresden, Druck nnd 
Verlag von J. I. Kraszewski, 1871, w 8ce, 
str. VIi 69. (N a stronie 47 tytuł: Ein Frag- 
ment uber den V olkswohlstand und die V olks- 
erziebung in Galizien od str. 47 do 69. 
· UBRYKOWA (Barbora.) Historicko-roinan- 
ticka episoda z dejin klastera Karmelitek kra- 
kovskycb (1849-79). Briinn, Fr. Karati.at, 1872, 
w 8ce. I złr. ' 
" VERDI kompozytor. Bal maskowy. Opera 
w 3 B., muzyka Verdiego. (Jedyne wydanie 
przejrzane i aprobowane przez Dyrekcyę tea- 
tru lwows.) Lwów, admin. Dziennika polsk., 
1873, w 16ce, str. 71. 25 cent. 


- 120 :.... 


· WECHSLEROWA Stef.niL Młode niemcy 
i Henryk Heine. Odczyt z dnia 25 Marca 
1873. (Odbitka z Gazety narod.) Lwów, Red. 
Gaz. nar., 1873, w 12ce, str. 45. 80 cent. 
* Zdrojowiska (tygodnik od l Czerwca do 
końca Września wychodzić mający.) Rok II. 
Redakcya B. Lutostański. BlatteiR. Sciborow- 
ski. Kraków, 1873, w 4ce. 
· BULlKOWSKI Stanisław. Siostry miłosier- 
dzia w naszych szpitalach przez.... Lwów, 
autor, u Gubrynowicza, druk K. Pillera, 1873, 
w 8ce, str. 46 i k. 1. 40 cent. 
· DOBRZAŃSKI Stanisław. Podejrzana oso- 
ba komedya w l akcio (w środku: Onufry 
komedya w I akcie). Na okładce tym,czaso- 
wej: Podejrzana osoba" OnuCry, dwie kome- 
dye. Lwów, nakład Gubrynowicza i Schmidta, 
druk J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1873, 
w 8ce, str. 40. 50{ cent. 
KIEWICZ Teodor. Zbiór pieśni dla dzieci 
ułożył .... nauczyciel przy. król. semin. naucz. 
w Kościerzynie. Toruń, nakład i druk Erne- 
sta Lambecka, 1873, w Bce, 8tr. 48. 4 sgr. 


Sprostowanie: Druki pod: Janikowski S. Materyały itd. wykreślić, bo wyszły w latach 
1864 -66 i tylko przez pomyłkI! przepisywacza, dostały si\) do katalogu. 


II. Katalog systematyczny 


l. Bibliografia, historya literatury, krytyka, 
biografie autO1'ów, polemika, (druków 142). 
2. Pisma zbiorowe, noworoczniki, almana- 
chy (druków 139). 
S. Czasopisma (dr. 1-18). 
4. Filozofia (dr. 33).. 
li. Teologia, kazauia, źywof,y iwio;:tych (dru- 
ków 325). 
6. Historya, biografie historyczne, pamiętni. 
ki, archeologia (dr. 226). 
7. Geografia, etnografia (dl'. 61). 
8. Mapy (dr. 9). 
9. Prawo, administracya, polityka, statysty- 
ka, (dl'. 370). 
10. :Medycyna, weterynarya, (dr. 152). 
11. N
uki przyrodnicze, fizyka., chemia (dru- 
kow 101). 


obejmuje: 


12. Gospodarstwo, ogrodnictwo, jedwabnictwo 
technologia (dr. 72). 
13. Handel, rzemiosła, przemysł (dr. 29). 
14. Matematyka, astronomia, mechanika, in- 
żynierya (dr. 52). 
15. Klassycy starożytni (dr. 12). 
16. Lingwistyka, słowniki (dr. 101). 
17. Pedagogika, szkoly, muzea, gimnastyka 
(druków 90). 
18. Książki dziecillne, ludowe, rozrywkowe, 
gry, senniki (dr. 103). 
19. Sztuki piękne, estetyka (dr. 27). 
20. Teatr (dJ'uków 85). 
21. Poezya (dr. 163). 
22. Powieść (w'uków 200). 


Uwaga. Liczba druków w tem zestawieniu dochodzi tylko 2640, a to .dla te- 
go że nie spisywano tu powtórzeń ed)-
yi, tudzież drukó,,! wspólny tytuł majl!cy.::h, JBk np. 
Schematismus, Elementarz, SprawozdaUle, Ustawa, Statut I t. p. 


---.I\IV\f\J\IV
>>>
- 121 - 


I) Bibliografia, Hislorya literatury, Krytyka, Polemika. 


Asnyk. Trubadurowie. 
Asher. Bibliotheca. 
Bełcikowski Gustaw i Werther. 
- Irydion. 
Biblia królowej. 
Buszczyński. Pol. 
Celichowski. De fontibus. 
Chlebowski. Odpowiedź. 
Chmielowski. Geneza. 
- Kobiety. 
Curtze. Copernicus. 
Dembicki L. Bisk. E
towski. 
Dmochowski. K. Brodziński. 
Draper. Dzieje. 
Ehrenberg. Wykład bajek. 
Estreicher. Bibliografia. 
J. Kraszewski. 
1400 pism. 
Repertoar. 
Spis do Jochel'a. 
Sprawozdanie. 
Jan !:)zlachtowski. 
Teat.ta. 
Flamarion. Copernik. 
- Życie Kopernika. 
Florkiewicz. List. 
Gl}siorowski. A. :Mickiewicz. 
GI!siorowski. W. Z powodu. 
Gebethner. Dodatek. 
- Wiadomości. 
Gerwinus. Szekspir. 
Girgensohn. Untersuchung. 
Górski W. O zbiorach. 
Gumplowicz. Cataloque. 
Hankiewicz. Trentowski. 
Hervet. Duchińska. 
Hube. Kodeks. 
Jubileusz literacki. 
Kałuzniacki. Descriptio. 
Kantecki. :Malinowski. 
Karliński. Kopernik. 
Katalog dubletów. 
- duplikatów. 
Breslauera. 
Jaworskiego. 
ksi
garni. 
Gebethnera. 
wypożyczalni. 


K
trz
ski. Ein Brief'. 
- Ueber e. Handschift. 
- S. Górski. 
- O S. Górskim. 
Kowalczyk. Kopernik. 
Koźmian S. Pisma. 
Krasiński. Listy. 
Kraszewski. Catalogue. 
- Listy. 
Krupiński. Wczasy. 
Krzyzanowski. Zbieracł\c. 
Kubala. Czarnkowski. 
Kuliezkowski. Zarys. 
Kunasiewicz. Kilka słów. 
Kusznitzki. J oel, Amos. 
Leitgeber. Katalog. 
Lelewel. Korespondencya. 
Lipnicki. Geschichte. 
Lissner. Catalogue. 
- Katalog. 
List mieszkańca. 
Lepkowski. Wspomnienie. 
Lopiński. Goslinius. 
Mecherzyński. Historya. 
:Mickiewicz. Korespondencya. 
- Melanges. 
Mittwoch. Katalog. 
Nehring. Iter. 
Nowakowski. O elementarzu. 
Nowolecki. Przewodnik. 
Orgelbrand. Katalog. 
Pamil}tka drukarni. 
Pamil}tk
 (Na). 
Pawlikowski. Literatura. 
- Le poesie. 
P\Jkalski. Uwagi. 
Pienil}zek. O autorkach. 
Pilat. O literaturze. 
Plater. Dziennik Czas. 
Podlewski. Dzieła. 
Prager Catalogne. 
.Prusinowski. l{atalog. 
Reben. Odpowied
. 
Rogalski. Hist. literatury. 
Rolle. Drukarnia. 
- Drukarnie. 
ROlIenthal. Bibliotheca. 
- Catalogue. 


Roszkowski. O zyciu Sawig. 
nego. 
RZl}zewski. Studya. 
Seyfarth. Catalog. 
Siemiński. Religijność. 
- Polne kwiatki" 
Skutsch. Biblioteka. 
Sozański. Pisma. . 
Spasowicz. Za mnoho. 
Stargard. Bibliothęca. 
Stryjeńska. Bióro. 
Studni-cka. Kopernik. 
Sulimirski. Przegll}d. 
Szpaderski. O zasadąch. 
Szulz. Szopen. 
Tarnowski. Romans. 
- Kapliński. 
Trzecieski. Katalog. 

 Wydawnictwo. 
Turczyński. Rozbiór. 
'l'yszyński. Dwie Switezianki. 
Urbański. Program. 
Walewski. Jan Laski. 
- Bibliografia. 
Wasilewska. Hoffmanowa. 
Wechslerowa. Heine. 
Weigel. Bibliotheca. 
Wiadomości. 
Wieczór. Sztuka. 
Wilczyński. Pogl'ld. 
WiJd. Katalog. 
Wisłocki. Kochowsld. 
- Rzadkości. 
- Uwagi. 
Wójcicki. Al. Przeździecki. 
Ostatni klassyk. 
- Fr. Dmochowski. 
- Kawa. 
- Fryd. Skarbek. 
Zaleski. Sprawozdanie. 
Zarański. O elementarzu. 
Zathey. Uwagi. 
Zawadzki. Spis. 
Zeissberg. Das Matrike1buch. 
- Zwei G!!dichte. 
Ziemba. Jan Sniadecki. 
Żebrawski Bibliografia. 
Żupański. Katalog. 


2) Pisma zbiorowe. Howoroczniki. Almanachy. Dzieła. Kalendarze. Encyklopedye. 


Album muzeum. 
Biblioteka popularna. 
- filozofii. 
klasyków. 
kRznodziejska. 
ludowa. 
nabo
eństw. 
narodowa. 


\ 

 


ordynacyi. 
pamiętników. 
pedagogiczna. 
pisarzy. 
powieści. 
romansów. 
rolnicza. 
stenograficzna. 


teatralna. 
umiejętności lekars. 
umiejętności prawnych 
warszawska. 
Bluszcz. 
Bławatek. 
Brodziński. Pisma. 
Czarnowski. Rocznik. 
16
>>>
Dziennik na r. 1872. 
Na dziś. 
Eismont. Co Bóg dał. 
Encyklopedya. Kościelna. 
wiedzy. 
handlown. 
podręczna. 
powazechna. 
rolnictwa. 
Giersz. Kalendarzyk. 
Goplana. Rocznik. 
Goślicki. Pamiętnik. 
Haliczanin. Kalendarz. 
- Nowy. 
- i Chochlik. 
Heimberger. Podarek. 
-Sygnał. 
. Herr. Podarek. 
- Sygnał. 
Huńcznk. lfoperŁa. 
Jaworski. Zyczenia. 
'Jedność. Kalendarz. 
Jonczyk. Post-Almanach. 
Kajsiewicz. Pisma. 
Kalendar. ' 
Kalendarz astronom. 
chaty. 
,Cieszyilski. 
domowo 
osp. 
domowy l gosp. 
domowy. 
dróg. 
domowy dla wsi. 
handlowy. 
historyczny. 
illustrowany. 
illustr. powsz. 
izraelitów. 
kiesz.onkowy. 


Afisz. 
Bibliografia lekars. 
Bluszcz. 
Chata. 
Coś. 
Czas. 
Czasopismo. 
Czcionka. 
Diabeł. 
Dwutygodnik bygieny. 
Dziennik mód. 
polski. 
poznański. 
urzędowy. 
ustaw. 
warszawski 
Dzikowski. Kosa. 
- Ostroga. 
Dzwonek. 
Ekonomista. 
Gazeta anonsowa. 


- 122 .... 


kukuryku. 
lekarski. 
lubelski. 
ludowy. 
majstra. 
narodowy. 
obrazkowy. 
parafialny. 
polski i gosp. 
polski i ruski. 
polski. 
popularno-ziem. 
powieściowy. 
powsz. galic
 
powsz. stanisławowo 
premiowy. 
pugilaresowy. 
dla rodzin. 
rodzinny. 
na rok 
rolno bandl. 
rolnirzy. 
satyryczny. 
ścienny. 
sprzedaży. 
warszawianin. 
warszawski. 
- Tow. Officyal. 
Kalendarzyk kartkowy. 
kieszonkowy. 
miniaturowy. 
notatkowy. 
pugilaresowy. 
tualetowy. 
warszawski. 
J(niżka. 
Kolessa. Koperta. 
- Pegaz. 
Korzeniowski. Dzieła. 


3) Czasopisma. 


handlowa. 
kielecka. 
krajowa. 
lekarska. 
literacka. 
lwowska. 
łódzka. 
miejska. 
narodowa. 
płocka. 
policyjna. 
polska. 
przemysłowa. 
rolnicza. 
słdowo-lekarska. 
Bł dowa . 
toruńska. 
warszawska. 
wiejska. 
- wielkopolska. 
Gorzelnictwo. 


J(osfrzp.wski. Kalendarz. 
Krzyżanowski. Rocznik. 
Lech kalendarz. 
Lwowianin. Kalendarz. 
MerklU'Y. Kalendarz. 
Milion żartów.. 
1\linasowicz. Twory. 
Niewoli Rok I. 
Niweliński. Post-Almanach. 
Noworocznik Siedlecki. 
- pocztowy. 
Pami
tnik Kielecki. 
- Wydź. Prawa. 
Piast. Kalendarz. 
Pichor. Noworocznik. 
Porębski. Rocznik na r. 1871. 
Preis. Kalendarz. 
Rocznik Tow. Dobrocz. 
Tow. historycz. 
'l'ow. nauk. 
,Tow. technicz. 
Warszaw. liter. 
Koła. 
Roczniki Tow. przyj. nauk. 
Sniegocki. Kalendarz. 
Sperlich. Sygnał. 
Stęczyński. Przyjaciel. 
Supiński. Pisma. 
We trzech. 
Warszawianin. 
Wiadomości. 
Wicherski. Miscellanea. 
Wiedza. 
Wilczek. .Muza. 
Wojtowicz. Sygnał. 
Wremennyk. 
Wybór rzeczy. 
Zbiorek pism. 


Gospodarz. 
Gromada. 
Gwiazdka cieszyńska. 
Hasło. 
Hospodar. 
Izraelita. 
Jaroszewski. Przegl,!d. 
Jutrzenka. 
Kaliszanin. 
Katolik. . 
Kaznodzieja. 
Kłosy. 
KoJce. 
Korespondent. 
Kraj. 
Kronika. 
Kuryer codzienny. 
lubelski. 
lwowski. 
poznański. 
rolniczy.
>>>
tltanis}awowski. 
świąteczny. 
teatralny. 
warszawski. 
LQdzer Zeitung. 
X,asti w ka 
:Mucha. 
.Na dziś. 
:Naumowicz. Nauka. 
:Niwa. 
:NouvelIes. 
Ognisko. 
Opiekun domowy. 
- dzieci. 
Or!)downik. 
Osnowa. 
Ostroga. 
PamiiJtnik Tow.lekars. 
_ Tow. nauk ścisIych. 
Partycki. Zona. 
Piast. 
Pielgrzym. 
1'0chodnia. 
1'0liński. Biblioteka stenogr. 
Poradnik gospodarczy. 
Prawda. Pismo. 
- tygodnik. 
Prawnik. 


:hlebik. Kraft und Stoff. 
Cieszkowski. Ojcze nasz. 
Fedorowicz. Aforyzmy. 
Figuicr. Nazajutrz. 
Rankiewicz. Pbilosophie. 
Kamiński M. Kobieta. 
Kautny. Propedeutyka. 
Kuhn. Poj
cia. 
Laforet. Dzieje. 
Langel. Zagadki. 
:Meyer. Wyklad kwestyi. 
.11 


Angerstein. Symbolika. 
Anioł stróż. 
Antoniewicz. Droga. 
- Nauki. 
- Uwag dziesi!jć. 
_ U wag siedm. 
_ Wianeczek. 
Apostolstwo. 
Arcybractwo. 
Badura. Przemówienie. 
Balmes. Katolicyzm. 
Barage. Złoty ołtarz. 
Bartsch. Mowy. 
Bataille. Przewodnik. 
Baudon. Rozmyślania.  
..... 


128 - 


Promyczek 
Promyk. 
Przegllj,d katolicki. 
- lekarski. 
lwowski 
polski. 
slj,dowy. 
powszechny. 
- tygodniowy. 
Przewodnik ekonomiczny. 
- naukowy. 
Przyjaciel domowy. 
dzieci. 
- dzieci i mIodzieży. 
- ludu. 
- pruski. 
Przyroda i przemys}. 
Prz
'rodnik. 
Rada ruska. 
R
kodzielnik. 
Sbornyk. 
Sion. 
Skarbnica. 
Słowianin. 
Słowo. 
Sluzba zdrowia. 
Sobótka. 
Strzecha. 
Zwiastun górnosl¥ki. 


4) F i I o z o f i a. 


Nicolas. Wywód. 
Ochorowicz. Duch. 
_ Filoz. pozytywna. 
- W olnośó woli. 
Pamiętniki Soeptyka. 
Pawlicki. MateryalizJD. 
Poniński. Ueber den Verkehr. 
Psychomania. 
Słowacki. Genesis. 
Smiles. Charakter. 
Sowiński. Słowo bytu. 


5) Teologia. Kazania. 


BelIarmin. O siedmiu słowach. 
Biblia. 
Bieg roku. 
Blozyusz. Ustawy. 
Bolander. Nowy Bóg. 
- Stary Bóg. 
- Kielnia. 
Bonawentura. Żywot. 
Bouvy. Wilj,zanka. 
Boze ciało. 
Bractwo. 
Brzeziński. Na piotrowy. 
- Mowa żałobna. 
- Mowa załobna. 
Catalogus. 


Świt. 
Swoboda. 
Szczutek. 
Szkola. . 
Tygodnik illustrowany. 
- katolicki. 
mód. 
niedzielny. 
przem. handlowy. 
rolniczy. 
romansów. 
- wielkopolski. 
Uczy te!. 
Warownia krzyża. 
W 
drowiec. 
Wiadomości z dziedziny. 
- Werdauskie. 
Wiarus. 
Wiek. 
Wieniec. 
Wlościanin. 
Wola. 
Zagroda. 
Zapiski. 
Zdrojowiska. 
Ziemianin. 
Zorza. 
Zwiastun ewangelicZDY. 


Spencer. Klasyfikacya. 
Stoekel. Logika. 
Stl'aszewski. O stanowisku. 
Struwe. Wykład logiki. 
Taine. .o umysłowości. 
Tr
towski. Panteon. 
Vacherot. Wiedza. 
Wiszniewski. Myśli. 
Zgórski. Niektóre właściwoBci 
Ziemba. Pozytywizm. 
Żukowski. Idea. 


Chleb duszy. 
Chociszewski. Wybór. 
Chrystus. 
Ciemniewska. Niech b!jdzie: 
- Nowenna. 
- Tydzień. 
Consistorio (ex). 
Constitutio. 
Czerwiec. 
Cześć Boza. 
Czytania katolickie. 
Damroth. Żywot. 
. Daniel. Historya. 
Desjardins. Wiązka. 
Directorium. .
>>>
Dmochowski. Zbiór historyj. 
Domiechowski. Matka. 
Droga krzy1a. 
- krzyzowa. 
- do nieba. 
Druzbicki. Nauka. 
- Szkoła. 
Dziennik nabożeństwa. 
- katolicki. 
- nabożeństw. 
Dzieszkowski. Zbiór. 
Ebel. Palmeczki. 
Elenchus. 
Elsenberg. Powieści. 
Ess (vnn). Zdania. 
Eufrozyn. Pociecha. 
Ewangelie. 
Fabiani. Missya. 
Falkowski. Ogród. 
Forma susceptionis. 
Freppel. Konferencye. 
Gacki. Głos do Boga. 
Gałecki. N otificationes. 
Gaume. Katechizm. 
Przewodnik. 
Woda. 
Zasady. 
Znak. 
Życie. 
Głos duszy. 
- duszy pobożnej. 
- duszy. Książka. 
- synogarlicy. 
Godzina Bmierci. 
Godzinki. 
Golian. Kazania. 
GOJ;ldek. Siedem grzechów. 
Górska. Modlitwa. 
Gregorowicz. Modły. 
GriI. Souvenirs. 
Grono winne. 
Guihard. Władza duchowna. 
Beczko. Katechizm. 
Hoffmanowa. KsiiŹeczka. 
Bołd Bogu. 
Holyński. Czytania. 
Isakowicz. Kazania pasyjne. 
- Kazania niedzielne. 
- Kazania i nauki. 
Jezu. 
Jezusowe Tow. Apostolstwo. 
- Bractwo. 
Kabath. Wypis. 
Kaczkowski .R. Bistorya. 
Kamocka. Pod Twojt obron
. 
- ZdrowaB Marya. 
Kancyonał pieBni. 
- katolicki. 
- i kantyczki. 
Kanony. 
Kantyczka. 
Katechizm wielki. 
Rempis. O naśladowaniu. 
Khaun. Pacierz. 
Kiewicz. T. Kancyonał. 
- Wybór. 


124 


Kloczkowski. Nowy miesiłc. Nowenna. 
- PieBni. Objawienie. 
- Wianeczek. Oda. Spowiednik; 
Koch. Katechizm. Odwiedziny. 
Koronka przeciw nałogowi. Officium. 
na czeBĆ. Ołtarz. 
o Trójcy. Ołtarzyk. 
- o pięciu. Opis do nabożeństwa. 
Kosiński. Skarby. Ordo. 
Kozłowski. Służba. Oskierko. Modlitwy. 
Krailiski. Prawodawstwo. Otto. Książeczka. 
Kramstiick. Prawda. Owaniszewski. Głos synogar- 
Kl'echowiecki. Chrystyanizm licy; 

 Przemówienie. Pamilttka ćwic

ń. 
Krzy1yk. - kommunn. 
Ksi/łżeczka. Pawłowski. Psałterz. 
J{siv,źka Dumna. - Maria. 
- do modlitwy. Peal. Zbiór nabożeństwa. 
- do nabozeństwa. Perreyve. Dzień chorych. 
I{sięźa i teologowie. Paschalis. Uwagi. 
Kto jest Chrystus? Pastorałki. 
Lacorder. O Jezusie. Paulini. Nauka religii. 
Lasserc. MiesiljC. Pinard Pokarm; 
Laterna. lIarfa. . - Rozmyślania. 
Lebon. Sam na sam. Pismo świ
te. 
Legenda. " Płacz i narzekanie. 
Leonhard. Nauka. . Podarek dla czcicieli. 
Leszczyński. 
ie
iljC Maryi.. Pod Twojt obronę. _'fi 
 
- Nowy mleslłc. Podolski. Pamittka. 
- Wielbij. Poradnik zbawienny. 
Lewartowski. Wykład obrzę- Porto. Święta droga
 
. dów. Powieści 8. i n. testamentu. 
Liguori. Na,bożeńsłwo. Propositio. 
- Pociecha. przewodnik duszy. 
- Rozmyślania. - serca. 
Litania. Przeździecki. Offener Brief. 
Luter. Katechizm. Psałtyr. 
Lv,cki. Katechizm. .PueUenberg, Modlitwy. 
Manna niebieska. Futiatycki. Katechizm. 
- duchowna. Rabbinowicz. Religion. 
- czyli zbiór. Radliński. Boże ciało. 
'Yarchesele. Theorema. Raj niebieski. 
Marciński. Droga. Rakowski. Dopełnienie. 
- Przysposobienie. Ramiere. Apostolstwo. 
Marya gidelska. Reguła bractwa. 
Marchal. Sumienie. Relikwiach (O). 
Martin. Nauka religii. Resp,dek. Przemówienia. 
Mętlewicz. Ksi/Aźka. Rituale. 
Miesiąc. MI\i. Rolnik. 
- Czerwiec. Rosa niebieska. 
Ministratura Rozmyślanie. 
Modlitwy. Rozwadowski. Mowa ża Pol a. 
Moebler. SYp1bolika. Różaniec. 
Montreuil. Zywot. Rudnicki. Nieszpory. 
Msza. Schematismus. 
Mszalik. Schuster. Dzieje. 
N abozeństwo. Scupoli. Wojna. 
Nauka o sakramencie. Segur. Katechizm. 
- na spowiedż. - Nauka. 
- chrześciańska. - Uczta. 
Nawiedzenie. _ Wiara. 
Nieszpory. Serwatowski. Dzieje. 
Notificationes. _ Wykład. 
:Nowakowski. Droga do BZCZę- Skarb duszy. 
ścia. Skarga. Kazanie. 
Nowalski. Żywot św. Anieli. - Predigten. 


-.4..
>>>
'Skimborowiczowa. Móalmysi
 
Służba boża. 
Snarski. Słównik. . 
Solski. Nauka. 
Soubieille. Sprawozdanie. 
Stagraozyń8ki. Godzina. 
Stefański. List otwarty. 
- Szkoła. 
- Zgoda. 
Stojalowski. Kartka. 
Apostolstwo. 
Doktryny. 
O nabożeństwie. 
Nadzieja. 
_ Króciutki ryB. 
Strzelichowski. Przemówienie 
Stupnicki. Ksi
g8. 
Synodus. 
Szeliga. Kazania. 
Tajemnice różańca. 
Tomicki. Ksil}zka. 
Treppel. Konferencye. 
Tyc. Dzieje. 
- Lekcye i ewangelie. 


125 - 


Ucieczka. 
Ulanecki. Domek. 
Ja jestem. 
Koronaoya. 
Maj. 
Marya. 
Miesiąc. 
Najświ
tsza. 
O szkaplerzach. 
Wizerunki. 
Uwag dziesięć. 
Vade mecum. 
Valder. Klerykalny. 
Weissenbach. Zdrój. 
Ventura. :Niewiasty. 
Wiadomość o arcybractwie. 
o cudownej. 
o pocz'!tku. 
O znakomitei. 
o Naj';w. pa;mie. 
Wiadomości o szkaplerzach. 
Wianek. 
Wierciszewski. Kazania. 
- Wykład. 


WiDewicz. Zbiór. 
Władza duchowna. 
Wnorowski. Mowa. 
Wołek. Ceremoniał. 
- P amią,tks. 
Wujek. Pismo św. 
- Postilla. 
- Testament. 
Wybór nabożcilst\v. 
- pieśni. 
Wyborek naboy.eństwlI. 
Wysocki. Skarbnica. 
Zabawa duchowna. 
- święta. 
Zbiór mały. 
- odpustów. 
. - prawd. 

ale gorzkie. 
Zytia Swiatych. 
Żywot Patrycyusza. 
św. Genowefy. 
św. Ludwika. 


6) Hislorya. Biografie. Pamiętniki. Archeologia. 


Additamenta. 
Akta grodzkie. 
Bartoszewicz Julian. 
Beer. Theilung PolenB. 
Beneveni. Kopernik. 
Bersohn. Tobiasz Kohn. 
Bielowski. Pomniki. 
Bobrzyński. Jubileusz. 
Bojanowski. Geschehenes. 
Brock. De controversiis. 
Brodowicz. Curiculum. 
Brzeziński. Wspomnienie. 
Bukar. Pami
tniki. 
Buliński. Historya. 
Chodyński. Damalewicz. 
Chodźko. Historya. 
Chom
tows:ti. Stanowisko. 
Chrzanowski. Pisma. 
Ciołek. Liber cancellańae. 
Codex Tinecensis. 
- Vieliceneis. 
Crueger. Bromberg. 
Czaplicki. Czerna kniba. 
- Pami
tniki. 
- Rzeź. 
Czarnecki. Herbarz. 
Czermak. Polska. 
Czerny. Jan Olbracht. 
- Zawiązki. 
Danzer. Dembiński. 
Darowski. Młodość. 
Daurignac. Historya. 
D
bicki. A. Potocki. 
- Europa. 
- J. Lubomirski. 
Delert. BiBtorya Kościoła. 


Didicki. Historya Rusi. 
Długosz. Opera. 
Dłużniewski. Pog1l!d. 
Dobrowolski. Panowanie. 
Domaradzki. Wykopaliska. 
Domcjko. Filareci. 
Dutkiewicz. Zbiór. 
Dzieje inkwizycyi. 
Epilo
 sprawy. 
Fay. Dziennik. 
Fontelive. Histoirc. 
Forster K. Powstanie. 
- Polska. 
Franklin. Pamiętniki. 
Gergowicz. Mitologia. 
Giller. Historya. 
Gołemberski. Studyum. 
Goszozyiski. Prz6mówienie. 
Habura. Mowa. 
Hannak. Ry; państwa. 
Hipler. Analekta. 
- Spicilegium. 
Historya medalami. 
Hoffmann K. O grobowcach. 
- Przyczyny. 
Hołyński. Wykłady. 
Hornik. Kopernik. 
J. Antoni. Zameczki. 
Howajski. Sejm. 
Janowski. Książęta. 
Jański. Russland. 
Kalicki B. Kwestya ruska. 
, - Opowiadania. 
Kalinka W. polityka. 
- Przegrana. 
Kalkstein. l'alDi
tnik. 


Kamiński M. Kilka wspo- 
mnień. 
Knntecki K. Sawonarola. 
Karłowicz J. Wyprawa. 
Katy i ofiary. 
Kiliński T. Dzieje. 
Kiliński J. Pamiętniki. 
Koczanowicz. Ustroj. 
Kolberg W. Napis. 
KoUI}taj. Listy. 
Konfederacya. 
Koniecki. Geschichte. 
I{orespondencya. 
Korżon. Nowe dzieje. 
_ Kurs historyi. 
K08clakiewicz. DiscourB. 
Kossakowski. Monografie. 
Kossuth. Briefe. 
'Koszutski. Żywot. 
Krasiński F. Akta. 
Krasiński W. Przyczynek. 
Kraszewski. Notaty. 
- Sąd sejmowy. 
- Sto lat. 
Krzyżanowski S. Skorowidz. 
:Księga wynalazków. 
- żywotów. 
Księżarski. Dokumenta. 
KubaIski. Rzut oka. 
'Lejowa. Dzieje Polski. 
-- Historya polska. 
:Lemonnier. Sedan. 
'Lubbock. Początki. 
Łoziński. Ga1iciana. 
, - O Towarzystwie. 
,Małecki. O runach.
>>>
Marchal. Ostatnie chwile. 
Marczewska. Słówko. 
Memoire. 
Merunowicz. Pamiął.ka. ' 
Mickiewicz. Historya. 
1\1łochowski. Les polonais. 
Morawski. Żuawi. 
- Światek. 
- Przygody. 
- Dzieje pols. 
1\Iosbach. Godysłnw PauJ. 
.- Bolesław Chrobry. 
- Die WabI. 
- Poczlbtki Unii. 
Narbutt. Podanie. 
Niemcewicz. Pamiętniki. 
Notaty Generala. 
Obermiiller. Amasonen. 
Ogiilski. Pamiętniki.: 
Olivil'ri. Di Copernico. 
Olizar. Pamiętniki. 
Orzechowski. llistoire. 
Pamiątka obchodu. 
Pamil!tka rocznicy. 
Pamiętnik za"łuż. ludzi. 
Pamił!tniki z XVIII. wieku. 
- wojenne. 
Paszkowski. Dzieje. 
Pawlicki. Antropologia. 
Perlbach. Chronik. 
Piliński. Bezkrólewie. 
Polkowski. Jubileusz. 
- Kopernikiana. 
- Żywot Kopernika.. 
Polska wobec Bławiańszczy- 
ZDY. 
Pomniki Krakowa. 
Prutz. Gescliichte. 
PrzeździtJcki. O kamieniach. 
-' Kongress mił!dzynaro- 
dowy. 
Pule. Poslednii Korol. 


Audouard. Podróż. 
Bartsch. Wspomnienia. 
BeIlinger. Rys geografii. 
Bokiewicz. Opis. 
Buszyński. Dubiss8. 
- Kroże. 
Czaplicki. Syberya. 
Czubiński. Trudy. 
Damroth. Opis Ziemi św. 
Darowski. Dyaryusz. 
Dzieduszycki. Kościół. 
Dixon. Szwajcarya. 
Engestrom. Obrazki. 
Gacki. Klasztor w Sieciecho- 
wie. 
- Klasztor na l.Yllej Gó- 
rze. 
Gaultier. Geografia. 


126 - 


Radwański. Założenie plan- 
tacyj. 
Rapperswyl. Katalog. 
- Cataloglie. 
Rasp. Beitrage. 
Raumer. Upadek Polski. 
Rettel. Cyryl. 
Reynier. Oraison funebre. 
Romer. Beitl'age. 
Ruchniewicz. Bellum. 
Rychlicki. Kościuszko. 
Sabowski. Pamiątka. 
Saint. Rene. Serbia. 
Saint- Victor. Bogowie. 
Sanvittore. La monaca. 
Sarcey. Oblężenie. 
Sawaszkiewicz. Porównanie. 
Schmitt. W rocznic
. 
. - Kołłątaj. 
Siekierka. Zabiegi.. 
Siemieński. Rzewuski. 
- Święty }'ranciszek. 
- Wieczory. 
- Wieczory. 
Skimborowicz. O Koperniku. 
Smołka. Henryk Brodaty. 
Sobański Aleksander. 
Sozański. Traktat. 
Stopka. Historya. 
Studniarski. Ostatnie dni. 
Sulerzycki. Pamiętniki. 
Swieżnwski. Zarysy. 
Sypniewski. Geschichte. 
Szaraniewicz. Krit. Blicke. 
- Hypatios. 
Szczegóły. 
Szczepański. Wielka wojna. 
Szlosser. Dzieje. 
Szujski. Cecora. 
- Scriptores. 
Taine. Zarysy. 
Tatomir. Skarbniczka. 


7) Geografia. Etnografia. 


Gondek. Pielgrzymka. 
Grzegorzewski. Sassów . 
Kajsiewicz. Listy. 
Kamiński. Dodatek. 
Kartowicz J. Poradnik. 
Kętrzyński. O mazurach. 
Kisielewski. Z Krakowa. 
- Palestyna. 
Klaczko. Notatki. 
Kolberg. Lud. 
Kotkowski. Nauka. 
Latinik. Jeografia. 
:Michna. Włościanie. 
- Przemyśl. 
Mieroszewski. Z Dalmacyi. 
Miltner. Krakau. 
Mysłowski. Brzostek. 
Niwicki. Listy karpackie. 


'teka narodOWA. 
Thierry. Obraz. 
'l'oczyski. Pamiotniki. 
Toeppen. Elbinger. 
'l'yszkiewicz. Archeologia. 
Tyszkiewicz. Sammlung. 
Walewski. Historya. 
- Dumania. 
Wappler. Historya. 
WazYllski. Litwa. 
Wegner. Ein Herzogtl1um. 
We/{ner. Garczyński. 
Weinert. Co była era. 
- Zahytki. 
Welter. Dzieje. 
- Historya. 
Wernsdorlf. JubeIrcde. 
Wiadomość. 
Wilkońska. Wspomnienia. 
Wiśniewski. Dzie
ięć lat. 
Wisty pro zemliu. 
Wodzicki S. Wspomnienia. 
Wojciechowski T. Chrobacya. 
Wojna r. 1870. 
Wołowski. Campagne. 
- Dombrowski. 
- Legion polski. 
- Polacy. 
Wołyński. Kopernik. 
- Cenni. 
Zakrzewski. Stosunki. 
Zaleski. Rzym. 
Załęski. Czy Jezuici. 
Zarewicz. Zakon. 
Zawisza. Kongress. 
- Poszukiwania. 
Zdanowicz. Historya. 
- Zarys. 
?górski. Ostatni odczyt. 
Zebrawski. :Nasze zabytki. 


Opis Krakowa. 
Orzechowski. Przewodnik. 
- Dodatek. 
Pami'!tka z Wycieczki. 
l'ietraszeweki. Podróz. 
Plan Lwowa 
Podłewski. Kaukaz. 
Pol. Obrazy. 
Polkowski. Bydgoszcz. 
Przewodnik po Wiedniu. 
Przewodnik po Lwowie. 
- po Europie. 
Rambaud. Varsovie. 
Rasp. Beschreibung. 
Schneider. Encykłopedya. 
- Stare Sioło. 
Sial'kowski. Groby. 
- Welela.
>>>
Siennicki. Opis. 
Skoczek. RadomyśJ. 
Skorowidz Lwowa. 
Skrzeszewski. Wiener. 


Atlas. 
Galicya. 
Galizien. 


- ]27 - 


I Śliwka. Geografia. 
Stecki. Wołyń. 
Steczkowskt\. Obrazki. 


8) Mapp)'. 


Latinik. Mapa. 
Mappa Kielc. 
Miczyński. Galicya. 


TempIe. Bilder. 
Tyszkiewicz. Wilia. 
Zabawa etnograficzna. 


I Nipanicz. Mapa. 
Strojnowski. Mapa. 
wom: Karte. 


9) Prawo. Administracya. Polityka. Statystyka. 


A. A. Religia. 
.Anczyc. Sprawozdanie. 
,Ausweis. 
.Auszog. 
B. M. Najnow. Sekretarz. 
Bank. 
Bankructwo. 
Bansemer. Obraz produkcyi. 
Baranowski. Notice. 
:B88tiat. Harmonie. 
Bauer J. Poral'idek jazdy. 
Bericht. 
Bevolkerung. 
Białecki. O znaczeniu. 
Bierzyński R. Pogląd. 
- Nieco o prawie. 
Biliński. Procent. 
Bojarski. O poczytaniu. 
- Uwagi. 
Wykład. 
Borejko. Sekretarz. 
Borkowski A. Mowa. 
Brsnicki. Liberation. 
Buchowski. Sprawa robocza. 
Buczyński. O juryzdykcyi. 
Budżet. 
Bngno. Sekretarz. 
Bukowina. Bevolkerung. 
Burzyński. Prawo polskie. 
Buszczyński. Minimum. 
Castellare. Mowa. 
Chevalier. Wpływ. 
Chłapowski. Sprawozdanie. 
Chojecki. Patryotyzm. 
Chotomski. Przyczyny. 
Czartoryski. Uwagi. 
Czemeryński. Prawo. 
Daisenberg. .Filozofia prawa. 
Delsol. Zasady kodeksu. 
Demokrata polski. 
Denkschrift. 
Dietel. Projekt uporz,!d. 
- Projekt zaradzenia. 
Dmytro. Stara prawda. 
Dobieszewski. Zdanie sprawy. 
))obrzański P. Zdania. 
Duchowieństwo i agitacya. 
- w sprawie. 


Dunnjewski. Kurs. 
- Znrys. 
Dupanloup. Pour la. 
Dutkiewicz lrI. Prawo. 
Dworski. Głos przemysłowca. 
Dziennik poznański. 
Dziennik Praw. 
Dzierżanowski. Przewodnik. 
- Taryfa. 
Ehrenfcucht. Rocznik. 
- Szkice. 
Eismont. Nier1.lld. 
Ekonomika. 
Emerson. Przedstawiciele. 
Eustachy. Echo z narodu. 
Expose. 
Florkiewicz. Traktat. 
Forster. Ludowi. 
- Sprawa polska. 
Francya i Polska. 
Fuhrmami. Stat. DarstelIung. 
Galieya i Wystawn. 
Gambert. Siitze. 
Gembarzewski. O pokucie. 
Gente RuthenuB. 
Giegurzyński. O karze. 
Girtler. Wspomnienie. 
Głodziński. Odezwa. 
Głos kołtuna. 
Głos z Korony. 
Goldmann. Zdania. 
Goldszmit. Wykład Pra\va. 
Goliau Z. Libernlizm. 
- Model'nnci. 
Górski. Projekt. 
Hlllfncr. l\lateryalizm. 
Hankiewicz H. Samruluug. 
(Hauke). Komitet. 
Haza. O Dzienniku. 
Heylman. Zbiór rOalpraw. 
Holewiński. O proizchożdc- 
nii. 
Hube. Le code. 
- Historya. 
Hugo W. Geniusze. 
Ide" państwowa. 
Instrukcya dla delegatów. 
- o egzaminach. 


- O akcyzie. 
Instytucya czci. 
Intelligencya. 
Jan. Kolenda. 
Jasienski. Dzierżawa. 
Jastrz
bowllki. Podział C?8sn. 
- O siłach człowieka. 
Jaszowski. Obrona 
Jełowicki Ad. Przyczynek. 
Jnszczyk. Jakby zapobiedz. 
Kampania. 
Kapuściński. Skorowidz. 
- Dodatek. 
Karliński. O hipotekach. 
Karpiński. Pytania. 
Karwicki. De ordinauda. 
Kasparek. Poglłd. 
- Zasady. 
Kasparek Jan. Zbiór ustaw. 
Kasy oszcz",dności. 
Kętrzyński. Regest.r poboru. 
Kirchmajer J. Do wyborców. 
Kirszrot. Kredyt. 
Klau8. Circularien. 
Kleczyński J. Rozbiór. 
Komissya. 
Krasiński W. Lettre. 
- Consideration8. 
Kraszewski J. O p08tępie. 
- Program. 
Krzeczunowicz. Przeciw usta- 
wie. 
Krzepicki. Odpowied'
. 
Krzywicki. Polska. 
Kto wrogiem? 
Kubala. Handel. 
Kunicki. Odezwa. 
Kulik. Z teki. 
Landes-Gesetz. 
LibeJt. Kanał. 
Lilpop. Regulamin. 
I.imanowski. O kwestyi. 
Lipp. Verkehrs. Verbiiltnissc. 
- Polecenie dzieła. 
Lista roczna. 
Louis. Dawno prawo. 
f..ebiński. O podstawach. 
f..yskow8ki. Beib'iige.
>>>
MachaIski. Wykład. 
:Maciejowski. Dopełnienia. 
- Przegll}tl. 
Nalat. Satze. 
Malawski. Zdania. 
Markow. I:.ychwa. 
Marzenia. 
Mayze!. O ubezpieczeniach. 
Mazur. Ultramontanie. 
:Mejer. Obejm. tronu. 
Miklaszewski. O małoletnich. 
- Wykonanie kary. 
- Pozbawienie wolności. 
- Sprawozdanie. 
Mikoszewski. Polska. 
:Miłkowski. Co po Zakonach. 
Myśli kilka. 
N. Henryk. Słówko. 
Nikorowicz. Prawo. 
Objaśnienie i,nstrukcyi. 
Oczapowski. Zródła fizyologii. 
- Opodatkowanie. 
O rozchodach. 
- Układ Prawa. 
- Zakres Prawa. 
Odezwa Spółki. 
Odpowiedź autorowi. 
- Księdza. 
OlemJ.zki. Historya nauk. 
Opieka. 
Ordyniec. Kwestya ludu. 
Ostrowski. Moc prawna. 
Papieź i ludy. 
Paprocki. Opieka. 
Paszkowski. Nasz Sejm. 
- Blady. 
Pawlikowski. Pseudoplotki. 
- Ultramontanie. 
Petycya. 
Pi
tak. Kto ma być poczytany. 
Piłat. O metodach. 
- Obiorach. 
Pisarew. Szkice. 
Plan premiowania. 
Podręcznik kommunikacyjny. 
Polacy w Wiedniu. 
Polityka samobójstwa. 
Polski przyszłość. 
Położenie nasze. 
Porzłdek jazdy. 
Posiedzenie obiOł'cze. 
Postanowienie o ubezl)iecz. 
Potrzebie (O). Zakonów. 
Prlj,dzyński. Prawa kobiety. 
Prawo przed siłą. 
Program Akademii. 
- Towarzystwa. 
Projekt ustawy. 
- budżetu. 
- regulaminu. 
- statutu. 
ProtokolI. 
Protokół. 
Przepisy. 
Przymierze święte. 


- J28 - 


Pusłowski. Statist. Bureau. 
Radziwiłł. KirehI. Autoritat. 
Regulamin. 
Rejewski. Warunki dobrobytu. 
Respądek. Ojczyzna. 
Rewolucye i reakcye. 
Rocznik sądowy. 
- Towarzystw przemysł. 
- - osad. 
Roszkowski. O istocie. 
O komunizmie. 
O metodzie. 
Program. 
Rzut oka. 
O poselstwach. 
Stanowisko. 
Pogląd. 
O zadaniu. 
Rozbitki. 
Rozkład jazdy. 
Rozprawy. 
Rozterki w kasynie. 
Rumel. Satze. 
Itzecz o zabezpieczeniu. 
Sachs. Satze. 
Sekretarz domowy. 
Skrzyński. Zdania. 
Sokal. Zdania. 
Sprawie (O) ruskiej. 
Sprawozdania sejmowe. 
Sprawozdanie Banku. 
z czynności wydziału. 
czytelni. 
- Arcybractwa. 
. Stowarzyszenia. 
- Towarzystwa. 
, z' dochodów. 
I . - Dyrekcyi Banku. 
- gimnazyalnej. 
- Stowarzyszenia. 
- wyścigów. 
- zakładu. 
E działajl. 
Komissyi. 
Komitetu. 
pomocy. 
posiedzeń. 
rachunkowe. 
Rady. 
Sekcyi. 
stenograficzne. 
Stowarzyszenia 
Szkoły. 
...,.. Towarzystwa. 
Wydziału. 
z wystawy. 
z zarzlj,du. 
zarzlj,dzaj=lcego. 
Statut. 
Statuta. 
Statuten. 
Storch. Wolnomularstwo. 
Strasburger. Przegląd. 
Strusżkiewicz. Kilka uwag. 
Supiński. Siedem,Wieczorów. 


Świ
cicki. O duiej własności. 
Szczaniecki. System. 
Szematyzm Królestwa. 
- Szkół. 
Szlachtowski. Sprawozdanie. 
Sztandar nasz. 
Szulc. Kwestya socyalna. 
Szumlański, O wynajdywaniu. 
Szymański. O siłach. 
- Uwagi, 
Tabele składek. 
Taryfa premii. 
Teka tromtadraty. 
Thoerner. Zasady. 
Till. O podmiocie. 
Tomicki. Ustawa. 
Towarzystwo. 
Trentowski. Freimauerei. 
Treter. Polacy. 
- Gedanken. 
- Fatale Folgen. 
Trojnalski. Zdania. 
Ustawa. 
Ustawy. 
Walewski. Kodeks. 
- O stosunku. 
Warszawa. Budżet. 
Wartenberg. Petycye. 
Wartość wody. 
Versuch zur LosulIg. 
Wierzbicki, Słowa. 
- Teraźniejszość. 
Winchard. Zarysy. 
Witte. Wielka polityka. 
Wnioski. 
Wojczyński. Żydzi. 
Wołowski. AssembllJe. 
- Discussion. 
Wróg wspólny. 
Wyczałkowski. Ustawy. 
Wydział Rady. 
Wykaz członków posiadłości. 
Wyszczególnienie przedmio- 
tów. 
Wzdulski. Kilka słów. 
Zakładach (O) karnych. 
Załęski. Nauka. 
- Itys statystyki. 
Zamknięcie rachunków. ) 
Zamojski. Do Polaków. ) 
Zarząd Towarzystwa. 
Zasady z r. 1789. 
Zbiór ustaw. 
Zdanie sprawy. 
Zebranie Towarzystwa. 
Zgromadzenie akcyonaryusz. 
Zjazd polski. 
Zielonacki. Pandekta. 
ZolI. O badaniach. 
Zubowski. Notatki. 
?;ró(Uowski. Untersuchungen. 
Zychliński. Es iBt Zeit. 
[
>>>
Babiński. O gorączkach. 
Bednar. Dyetetyka. 
Beneden. Anatomia. 
Berger. Samogwałt. 
Bielski. łIomeopatya. 
- Lekarz. 
- These. 
Biesiadecki. Poszukiwania. 
Blumenstok. Barbara. 
Handbuch. 
Einige Falle. 
Piśmiennictwo. 
Przegląd. 
Kilka przypadków. 
Uwagi. 
Zmarznięcie. 
Bokiewicz. Hygiena. 
Bośniacki. Iwonicz. 
Brzeziński. Der Kumys. 
Budge. Anatomia. 
Bulikowski. Siostry. 
Ciesielski. Untersuchungen. 
Cohnstein. Polożnictwo. 
Czajewicz. Rys szpitala. 
Debreyne. Semiotyka. 
Deputowski. La Fievre. 
Desinfekcya. 
Dłużniewski. Poradnik. 
Dobieszewski. StaD szpitali. 
Dobrski, Dopełnienie. 
Domllński. Basedow. 
Donders. Fizyologia. 
Dufłos. Farmacya. 
Emmert. Chirurgia. 
Gerhard. Auskultacya. 
Girsztowt. Biblioteka. 
- PJ'zegląd post
pów. 
Głogowski. Dodatek. - 
Griesinger. Regulamin. 
Grobelny. Unterbindung. 
Grodsenski. Stenocarwe. 
Gruel. O chorobach. 
Haeser. Hist. medycyny. 
Heitzmann. Chirurgia. 
Hofl'mann Anatomia. 
łIofmokl. Przyczynek. 
- Przyczynek. 
JBgie1ski W. Kumys. 
Janikowski. O wściekliźnie. 
Jerzykowski S. Beitl'age. 
- O powietrzu. 
Jordan. Położnictwo. 


Aleksandrowicz. Rozbiór. 
- Strojenie. 
AUh. Poglljd. 
Banitz. Flora. 
B8rtels. Do amatorów. 
Beobachtungen. 


- 129 - 


10) Medycyna. Weterynarya. 
Kaczkowski A. Cholera. 
- O dyecie. 
Kalicki S. Cholera. 
Karcz. Poradnik. 
Kasinowski. Vier FalIe. 
Kaufman. Sprawozdanie. 
Kopernicki J. Observations. 
Miscellanea. 
Postrzeżenia. 
Zakład. 
Zigeunerschadel. 
Korczyński. Teorye gorączki. 
Kościakiewicz. Memoire. 
Kosmowski. Rys higieny. 
Kowalski H. Doświadczenia. 
- Medycyna. 
Kruszka. AcetonRemie. 
Kussmaul. 20 listów. 
L' Arbre. Ueber Verbindung. 
Levittoux. O newralgiach. 
Liebig. Krązenie krwi. 
Littich. O mięsie. 
- Weterynarya. 
Luschka. Połozenie. 
Lutostański. Kumys. 
- HiO'iena 
l',epkowski. O . leczeniu. 
l',ukowski. Cholera. 
- Ogl
dziny. 
Macudziński. Bobrka. 
Madej ski. Gimnastyka. 
- Plan. 
Mierzejewski. IzsliedowBllie. 
- Badania nad błonI}. 
Munkiewicz. Siarek w cho- 
lerze. 
Neubauer. Diagnostyka. 
Niemeyer. Patologia. 
Nowicki. Szepetówk8. 
Obaliński. O przesadzaniu. 
Okińczyc. Tubercules. 
Opolski. Kwestya latrynowa. 
Oppolcer. Suchoty. 
Ostrowski. Weteryi1arya. 
Pappeuheim. Policya. 
Pareński. O wrzodach. 
l'eszke. Wundfieber. 
Pląekowski. Kazuistyka. 
Polaczek. OperatioDs. 
Prawidła ochrony. 
Przegląd postępów. 
Rawitzki. Kephalotrypsio. 


II) Nauki przyrodnicze, Fizyka, Cbemia. 


Białobłocki. Ueber deD Ela- 
flUBS. 
Bosko nowy. 
Brever Katechizm. 
Broc. O przemianie. 
Chlapowski. O słomnku. 


Rieger. Truskawiec. 
Rogowicz. O- sporyszu. 
Rohlwes. Nowy lekarz. 
Rokitański. Przypadek. 
Rolle. Szkice. 
Rosenberg. ,Dyetetyka W 
Kar1sbadzie. 
Rutkowski. ]'riihgeburl. 
Rys szpitali. 
Sawicki. Uwagi. 
Ściborowski. Sprawozdanie. 
Skobel. Jaworze. 
Stański. Spontaneite. 
Stl'omeyer. Note. 
Suszczyński. Beitrag. 
Świerzbiński. Dławiec. 
Szczawnica. 
Szczypiński. Operationen. 
Świątkowski. Transfnsion. 
Szokalski. Wykład. 
Szuniski. Beckensabscessc. 
Szurmiński. Ueber solide. 
Szymanowski. Handbuch.. 
Taczanowski. Diagnostyka. 
Talko. Sprawozdanie. 
Teichman. Kilka słów. 
Thieme. Położnictwo. 
Trembecki. Sprawozdanie. 
Urbański. Versuche. 
Warmiński. Kindeslagen. 
Veit. Nauka o chorobach. 
Weitzenblum. Szkic. 
Vierord. Embryologid. 
Virchow'. Ludzka czaszka. 
Witkowski. Essai. 
- Eiil Fall. 
Vogel. O cholerze. 
.- O chorobach. 
Wronka. Beitrii.ge. 
Wundt. Fizyologia. 
Zakład kępielny. 
- kumysowy. 
Zeissl. Wykład. 
Zieleniewski. Bemerkungen. 
Balneologia. 
Obraz ruchu. 
Pięć obrazów. 
lIlustr. opis. 
Zakłady. 
Zieleniewski. Beitrag. 
,?iołkowski. Beitrage. 
Zuliński. Kilka uwag. 


O współdziałaniu. 
. O wykładach. 
- Trzy wykłady. 
Crueger. Fizyka. 
Czarnoksięznik. . 
CZlrwański. Odpowiedi. 
17
>>>
- Chemiscne Theorie. 
Darwin. Pochodzenie czło- 
wieka. 
- Pochod
eniegatunków. 
- Wyraz twarzy. 
Dybowski. Monographie. 
Dzieduszycki. Fantazye. 
.- Uczone fantazye. 
Fabian. Światło. 
- O zbiezności. 
Figuier. Historya roślin. 
Fizyk mały. 
Fonvi!le. Cuda świata. 
Raeckel. Dzieje przyrody. 
Ristorya naturalna. 
Jakubowski B. Zarysy. 
Jastrzębowski. Klucz. 
Kluk. Ballistik. 
Knapp. PHanzen. 
Kondracld. Durchschneidung. 
J{rysiński. Sacharymetrya. 
Kuczyński S. Przyczynek. 
- Przyrząd. 
- O sposobie. 
Lewes. Fizyologia. 
- Serce. 
- Szkice. 
Lewittoux. Filozofia :natury. 
Philosophie. 


- 130 - 


Malinowski. Phosphat
s. 
Mangin. Człowiek. 
Masłowski. Prawo postępu. 
Menault. O zmyślności. 
Mensch. Chemia. 
Mierzyński. .Die Fabrikation. 
Morawski. Monochlorit. 
Mueller. Fizyka. 
Niedźwiedzki. Gesteine. 
Niewiadomski. Życie zwie- 
rząt. 
Nowicki. Ueber Chlorops. 
- Beitrage. 
- Zoologia. 
Olszewski. Rozbiór wód. 
Pawlicki. Człowiek. 
l'ietkiewicz. Meteorologia. 
- Torf. 
Pietraszkiewicz. O potrzebie. 
Fokorny . Historya naturalna. 
- .Mineralogia. 
- Zoologia. 
Quatrefage. Darwin. 
Quinet. Człowiek pierwotny. 
Radziszewski. Chlorotylnidyn. 
Rehmann. Einige N otizen. 
Reichmann. '.reorya. 
Reis. Wykład fizyki. 
Reusch. Biblia i natura. 


Robiński. Kittsubstanz. 
Roscoe. Zarys 
hemii. 
Rostafiński. F'lora polon. 
SapaIski. Badania. 
Sawicki. Obrazy. 
Schoedler. Chemia. 
- Fizyka. 
- Mineralogia. 
Secchi. O jedności. 
Sieradzki. Magnetyzm. 
Simonin. Swiat. 
Skiba. Teorya. 
- Prżyczynek. 
- Współczynniki. 
Slósarski. Materyały. 
Stanecki. Fizyka. 
Strassle. Histotya. 
Strasburger. Die Coniferen. 
Strzelecki. Theorie. 
Świerzbiński.' CZy ludzie. 
Szyłło. Przegląd: 
Taczanowski. Co jest. zycie? 
Tyndall. Ciepło. 
Werchrackyi. Poczatki. 
Wodzicki. Kukulka. 
?immermann. Dziwy. 
Zuliński. Antropologia. 
- Pozytywiści. 


12) Gospodarstwo. Jedwabnictwo. Ogrodnictwo. Technologia. 


Au. -Wiadomość. 
Bauer. Cennik. 
Bednarski. Pogadanki. 
Bogucki. Regulamin, 
- Jedwabnictwo. 
Briihl. Tablice. nawozów. 
Bydło. 
Choiński. Lasy. 
Cllny. Nauka pszczvl. 
- Uwagi. 
Ćwierciakiewiczowa. O gospo- 
darstwie. 
- 365 objadów. 
- Przepisy. 
Cybulski. Rejestra. 
Czerwiakowski. Index. 
CzikeJ. Jedwabniki. 
Drewnowski. Piwo. 
- Pogląd. 
:Firganek. O słownictwie. 
Girdwoin. Rys ustroju. 
Guensberg. Sposób. 
Gumbiner. Prakt. nauka. 
Halski. Gorzelnictwo. 
IIołowkiewicz. Las. 


Roser. Katalog. 
Ruebner. Katechizm'jedw. 
Jasieński. Dzierzawa. 
Jastrzębowski. Napomknienia. 
- Owoc. 
Karliński. Roinictwo. 
Karwacki A. Ogrodnictwo. 
}{isielewski. Przechadzka. 
Kleczkowski. Bulion. 
Korte. Gorzelnictwo. 
Kozubow&ki. Jedwabnictwo. 
Kremer A. O znaczeniu. 
Książka do raohunków. 
Kucharka. 
Lewandowski: Zasaay. 
Liebig. Chemia. 
- Wiedza. 
Lipiński. O uprawie. 
- Wykład teor,yi. 
Lippe. Podstawy. 
Lubieniecl{i. Nauka. 
Lubomęski.. Chodowanie. 
- Uwagi. 
Lucas. Sadownictwo. 
Misky. Uprawa roślin. 


Misky Rozprawki. 
Niegolewski. Katalog zbóż. 
:Noskowski. Kultura lnu. 
- Podręcznik. 
Ogrodnik. 
Opo.wiadanie .Antka. 
Otto. :Nauka przemysłu. 
Popiel. Jedwabnictwo. 
PuchaIski. Poradnik. 
Ramoszyński. Pszczolnictwo. 
Bogojski. ,Chemia rolnicza. 
- Listy. 
- Poradnik. 
Schmidt. Kuchnia. 
Stenze1. Paweł. 
Suchodolski. Przewodnik. 
Technologia ogólna. 
Trylski. Kilka słów. 
- Wełnictwo. 
Tyniecki. Choroby roślin. 
Wąsikiewicz. Nauka. 
Węzyk. O destyllacyi. 
Wskazówki. 
Zakład św. Józefa. 
Zarański. Nauka. 


Cennik. 
Cichowski. Opis plugów. 
Eliaszewicz. Cennik. 
Erte1. O cementach. 
Goldenring. 
niwiarka. 


13) Handel. Rzemiosła. Przemysł. 
Hanusz. Poradnik aróg. :Mann. Spis. 
Heurich. Przewodnik. Nelken. Cyrkularz. 
Hirszel. Przewodnik. Papier Wlisni. 
Leske. Krawcowa. Passy Fr. Przemysł. 
I Lipp. Spekulacya. Peterseim. Cennik. 


.......
>>>
Po:pOW. o herbacie. 
Pytania. 
Quinquennal-Bericht. 
RafaIski. Przewodnik. 
Romanowicz. Środki. 


- 131 


Schiroky. PHug. 
Sporny. Notium. 
Sulimirski. Podr
cznik. 
Trauczyński. Cennik. 
Uderski.. O robotach. 


Wystawa. 
Zieleniewski. Cennik. 
- PodrlJcznik. 
. - Freiscourant. 
Zniwiarka. 


14) Matematyka. Astronomia. Mechanika. lniynierya. 


:Babczyńaki. W wedenie. 
Baraniecki. Substitutionen. 
:Beer. CheminII. 
Bogucki. Nauka. 
Celiński. Studya. 
Chrzanowski. Description.- 
Ćwiczenia. 
Dreziński. Rachunkowość. 
Flammarion. Wielość. 
Folkierski. Rachunek. 
Forelle. O kalendarzu. 
Gosiewski. Mechanika. 
Igel. Miary i wagi. 
Jagielski M. Tablice. 
- Wykład. 
Instrukcya o urządzeniu. 
Jeske. Arytmetyczka. 
:Arytmetyka. 


Cezar. Pamietniki. 
Cic:ero. Mowy. 
- O rzeczypospolitej. 
- Sen. 


Ahn. Metoda. 
- Kurs. 
B. J. O mowie. 
Baudouin. Niekotorija. 
- Krytyczeskija. 
Besta. Książka. 
Jłratkowski. Rady. 
Brzeski. Elementarz. 
Curtiu8. Gramatyka. 
Ciepieliński. Gramatyka. 
Czytanka. 
Deschavannes. Gramatyka. 
Elementarz niemiecki. 
praktyczny. 
dla kat. Szkół. 
najnowszy. 
polski. 
polsko-rullki. 
krótki. 
Frings. Rozmowy. 
Gawlik. Książka. 
Gramatyka wem. 


l 


K1ein. Eleme.'t1tarz. 
Kluger. Hidraulika. 
Kluk. Koroeten. 
Kahler. Sammlmi.g. 
. :Kolo dziejski. Sprawozaauie. 
Kopernik. De revo1utionibus. 
Lemberg. Eisenbahn. 
Levy. Teorya.. 
Mitchell. Ciała niebieskie. 
Modrzyński. Wykład. 
Jtloznik. Arytmetyka. 
- Geometrya. 
. Muszyński. Terrainlehre. 
Niewęgłowski. Mechanika. 
Nowicki. Nordbahn. 
Pietrzycki. Rachunkowość. 
- Miary i wagi. 
Rudnicki. Obliczanię luków, 


15) Klassycy starożytni. 


Sągaiło. Algiebra. 
Służba polowa. 
Steczkowski. Pogadanki. 
Stachowicz. Nauka. 
Tablica zamiany. 
Wedrychowski. Rachun. 
kowość. 
Wesołowski. Nowy system. 
Wierzbicki. Użycie globusu. 
Vogt. Nauka rachun. ' 
- Rozwiązania. 
Wolett. Nowe miary. 
Wycil}g z regulamin!-1. 
Zajl}czkowski. Teorya. 
Zamiana garncy. 
Zanozyński. Projekta. 
Zareba. Krótki przeglła. 


Cicero. Listy. I :Mierzyński. O Perseje. 
Cybichowski. Quae Socratis. Platon. Dzieła. 
Eschiles. Tragedye. Plautus. Komedye. 
Nepos. Żywoty. Sallustius. De bello. 


16) Lingwistyka. Słowniki. 


Grubecki. Książka. 
Jaworski. Uczebnyk. 
Jerzykowski. Gramatyka. 
- Zadania. 
- Zadania. 
Jeske. A. B. C. 
- Gramatyka. 
- Stylistyka. 
Kasiński. Książka. 
- Ksiązka do poczłtko- 
,,'ego. 
Kryński. Kwestya. 
Książka pierwsza. 
druga. 
trzecia. 
Kurs nauki. . 
Kurschat. 'Worteruuch. 
Lepkin. Ukazatel. 
Lercel. Gramatyka. 
- Przyklady. 
:toziński. Nauka pisania. 
lJukaszewicz. Słownik. 


1:.yszkowski. Wypisy. 
Malinowski. Dialectologie. 
Małecki. Gramatyka. 
Małkowski. Pomniki. 
Małecki. Słownik. 
Mecherzyński. Wypisy. 
.l\Iueller. Religia. 
Munk. Nauka jlJzyka. 
:Nauka czytania. 
NoeI. Gramatyka. 
Oberroiiller. ZUl' Abstam- 
mungo 
Ogonowski. Linj1;uae. 
OlIendorf. Metoda. 
Olpiński. Gramatyka :pols
a.. 
- Ortografia polska. 
Pasabas. 
Ploetzr Metoda. 
Początki języka. 
Podstrański. Słownik. 
Radońska. Gramatyka. 
Rakowicz. ,Nauka czytllnia.
>>>
Reben. Gramatyka. 
- Wypisy. 
Robertson. Kurs j
zykB. 
Rymarkiewicz. Wzory prozy. 
Rzepecki. l'rospekt
 . 
- Hilferding. 
- Pisownia. 
Schenkel. Ćwiczenia. 
Schulz. Gramatyka. 
Semenovitsch. Tas Voca1c. 
Seredyński. Nauka. 
Sierakowski. Das ScJlaui. 
Skazówką. 


-132- 


Skobel. O sKazeniu. 
l:ikrzypiński. Mownictwo. 
Sławiński. Obliczenie. 
- O prawach. 
Spohn A. Elementarz. 
Studniarski. Gramatylta. 
Suchecki. Ramota. 
- Modlitwy. 
- Zagadnienia. 
Sumiński. Ksi,!zka. 
Świ
cicki. . Odmiana. 
- Mowa ludzka. 
Świtkowski. Gramatyka. 


Świtkowski. Wypisy. 
Szmid. Nowy słownik. 
- słowniczek. 
SzylIer.. Elementarz. 
Tessarczyk. Ahn Metoda. 
Uwag kilka. 
Wojnarski. Pocz'!tki. 
Wolf. Przykłady. 
Woliński. Elementarbuch. 
- 'Wokabuły. 
Wróbel. Quaestionum. 
Wypisy polskie. 


17) Pedagogika. Szkoły. Muzea. Gimnastyka. 


Artystów (Do) . 
Akt. 
Baraniecki. Kurs nauk. 
Bednar. Dyjetetyka dzieci. 
- Wykłady. 
Behorden. 
Benoni. Sprawozdanie. 
Brandowski. Założenie. 
Brodowicz. Przeglą,d ogólny. 
Bukowski. O ankiecie. 
Chrzanowski. Sprawa. 
Dobieszewska. Odczyty. 
Donimirska. Ochrona. 
Drozd. Pamiętnik. 
Duchiński. Odpowiedź. 
Dupanloup. Dzieci
. 
- Małżeństwo. 
Dzieduszycka. Gaw
dy. 
- Mylili. 
Emmens. Wychowanie. 
Esquiros. Emil. 
Estkowski. Ew. Pisma. 
Fedorowicz. Szkolnictwo. 
Franke. O wystawie. 
Gabryelski. Wady. 
Głos przeciw drlJczeniu. 
Golian Z. Szkoły. 
Górska. Program. 
Jeleński. O samopomocy. 
Józefczyk. Listy. 
KawczIDski. O wadach. 


I{eIIner. Pedagogika. 
masyfikacya uczniów. 
Komisya. 
Koliciakiewicz. Cracovie. 
Krajewicz. Poglą,d. 
Kremer. O zadaniu. 
Kurs nauk. 
I..wowian (Do). 
;EJawrowski. Riecz. 
:tuczkiewicz. Szkolnictwo. 
Majer. Akademia. 
Makowiecki." 10 czcgo nauka. 
- Uwagi. 
Markstein. Kilka słów. 
Mensch. :tą,czność szkoły. 
.Miklaszewski. Mowa. 
.Murlestern. Kilka słów. 
.Museo Polacco. 
Nowakowski. Izba edukacyjna 
- O przestankach. 
Pspłoński. Pamil)tnik. 
- Zasady. 
Paszkowski. Listy. 
Plater.' Zdanie sprawy. 
- .Mowa. 
- Compte rendu. 
- Musee. 
Płoszyński. Wzory. 
podolski. Człowiek p08tOP. 
Program. 
Projekt 8tatutu 


PrzyrembeI. Pogl
d. 
Rudzki. Program. 
Samolewicz. Gimnazya. 
- O karności. 
Sawczyński. Pedagogika. 
Schmitt H. Kilka uwag. 
Seredyński. Akademia. 
Skoczek. O szkole. 
Sobieski. .o n8uce dOBtrzeg. 
- Wychowanie. 
Spartacus. W sprawie. 
Spia wykładów. 
- członków. 
Sprawa 8zkół. 
Steczkowski. Dydaktyka. 
Stowarzyszenie. 
Struwe. O teatrze. 
Strzelecki. Mowy. 
Szczepański. Szkoły. 
Tekieliński. U obowi:tzkacb. 
Towarzystwo. 
Urbański. W sprawach. 
Wagner. Gimnastyka. 
Wiślicki. Co rzemieślnicy. 
Witte. Krzemieniec. 
Wykłady popularne. 
Zaklad nauk. 
?górski. Kilka uwag. 
Zaba. Metoda. 
Żmichowska. Wyk1ad nauk. 
Żuliński. Wychowanie. 


18) Ksil!Źki dziecinne, rozrywkowe i futlewe, gry, senniki. 


AbecadInik. 
Abecadło. 
Anczyc. Kail}ieczka. 
,..;.. A, B, C. 
- Perły. 
- Zwierz
ta. 
Bełza. Złote literki. 
Bird. Duch. 
Bratobójcy. 


Budy ta. Powinszowania. 
Castillon. Wakacye. 
Chardu. PamilJtniki. 
" Chęciński. Wiąz;anka. 
Chmielow8ki. SJ?otkanie. 
- Zagadki. . 
ChociBzewski. Biblioteczka. 
- Mała historya. 
Czapeczka. 


Defoe. Robinzon. 
Dmytro. Luc Podhorboczhy. 
Domu (w) najlepiej: 
:Figlów sto. 
Grajnert. Historya. 
- Przygody. 
Grimm. Powieści. 
Grzechy. 
1fi8torya O bi
ciu. 
(
>>>
- podróży. 
Hoftinann Fran. Guwernantka. 
- Zagrzebani. 
- Róg obfitotici. 
Hoffmann Fryd. Złota kUl}z. 
Hoffmanowa. Pamil}tkB. 
- Wiłzanie. 
Izdebska. Wianf\k. 
Julian. Sonnyk.. 
Kabała moralna. 
Kizia. 
Klonowski. KopciuszeJr. 
Kolanach (Na). 
Kowalski S. opowiadania. 
Krasnogłówka. 
Ksilizeczka. 
Lata trzy. 
Liske. Dla dziewczlite1c. 
Lorenz. Nauka dla. ludu. 
Loteryjka. 
Lubicz. Bukiet. 
Lubomęski. Zasady. 
:Mayne Reid. Na. spodzie 
()kr
tu. 


Cercha. Wzory. 
Ebrenfeucht. O prawdzie. 
Francke. Na jeziorze. 
Friedrich. Pietiń. 
Galicz.. Szkoła. 
Lituanika Grotgera. 
Łepkowki. Sztuka. 
Łoziński. Z estetyki. 
Łuszczkiewicz. Rzeźba. 


Anczye. Obrazki. 
.Antoniewicz. Oświł!ciinówna. 
:Bałucki. Radcy. 
:Bełcikowski. Radziwillowie. 
:Beba. Słowiczek. 
:Benedix. NieboRzczyk. 
:Bogdanko. Jerzy. 
:Byron. Sardanapal. 
Calderon. Alkad. 
Carre. Dinorah. 
- Faust. 
Ch
ciński. Beata. 
Verbum. 
Chrzanowski. Przysdość. 
Denis. Nastasia. 
Faleński. Syn gwiazdy. 
Fredro. Komedye. 
Przed śniadaniem. 
Mentor. 
Żywioły. 


- 183 


Pobyt. 
puszcza. 
Miarka. OalJutić Dam. 
Michna. Życiorysy. 
Mieczkowski. Sielanki. 
Morfeusz. 
Murray. Kwiat Prerii. 
Niebo. 
Nowosielski. Ro1zina. 
- Skarbonka. 
- 'l'owarzysz. 
O. Jadwiga. Robinzon. 
Obrazki. Dobre chęci.- 
Pierścień nieprzepłacony. 
Powiastek' dwanaście. 
Powiastki i bajki. 
Przygody Wandzi. 
Rodziszewski. Zabawka. 
Ryszard Whittington. 
Slłd ostateczny. 
Sawa. 
Schmid. Jaskinia. 
!ta. 
Pisanki. 
życie IIenrysiR. 


19) Sztuki piękne. Estetyka. 


- Zabytki. 
Matejko. Batory. 
- .Album. 
Melodie. 
Moniuszko. patni
tnik. 
Muzeum sztuki. 
Orda. Gramatyka muzyki. 
Pokutyński.Szczegóły. 
Rafaela. Nadony. 


20) Teatr. 


Giovanna. 
Halka. 
Imieniny. 
Kamińska. Próżność. 
Kapliński. Ufność. 
Komedyjki. 
Koziebrodzki. W jesieni. 
Klaudya. 
- Pokusa. 
- R
kawiczki. 
- Zawierueha. 
Krasiński. Irydion. 
- N oc letnia. 
- K.omedya. 
Kraszewski. Kosa. 
- Radziwiłł. 
Leśniewski. Dramata. 
Libretta. 
J:.inda. 
Meluzyna. 


- życie. 
Sennik nowy. 
- czyli wróżenie. 
- do rozwesclenia. 
- loteryjny. 
Serwatowski. Rozmowa. 
Stahl. Robinzon. 
Szyner. Nauki. 
Tomicki. Wawrzynif\c. 
Wagner. Obrazy. 
Wel'nic. Wędr:ówka. 
Winter. Rodzina. 
Wieczory. 
Wojciechowski. Biblioteka. 
Wojnarowska. Piel-ijcionki. 
W orożka. 
Wr. Sto £glów. 
Wuj ubogi. 
Zan. Drzewo. 
Zbiór baśni. 
- powiastek. 
ZbrożeJ!:. O jenerale. 
- Fopiel. 
- Władysław. 


Richter. Zasady. 
t:!wiat mnzykalny. 
t:!wiel'zyński. Pieśni. 
Szulc M. Chopin. 
Vaccai. Szkoła. 
W orotkiewicz. Musik. 
Wzory Sztuki. 
Zarzycki. t:!piewnik. 
Zientarski. Spiewnik. 


Michniewicz. Podczas sejinu
 
Mostowski. Doktryna. 
- Komedye. 
Musset. Nie można. 
:Narzymski J. Epidemia. 
- Fan :prezydent. 
Nastasia. 
Niemcewicz. Przebiegi. 
Norma. 
Olpiński. Julcia. 
Orpiszewski. Zebrzydowski.. 
Pieńkowski. Rozmowa. 
Pruszkowski. Wdowiec. 
Rigoletto. 
Rocznik Sceny. 
Roger, Anegdotki. 
- Teatr amatorski. 
Schober. Znakomici. 
Scribe. Robert. 
Skład towarzystwa,
>>>
Słowac'ki Mazepa. 
- Stuard. 
Soler. Lombal'dowie. 
Szekspir. Antoniusz.' 
- Król Leąr. 
- Powie
6. 
- Tymou. 
Teatr dla dzieci. 
Teatrzyk. 


A.nOZYC. De1ingeriada. 
.Allnyk. Poezye. 
BeJza. Poezye. 
B
tkowski. Na cześć. 
:Brodowicz. Polne kwiatki. 
- Poezya. 
Erodziński. Wiesław. 
Brossmann. Lieder. 
Buława. Izaak. 
Chotomski. Poezye. 
- Wiwat Kraków. 
ColIil1s. O zmroku. 
Cybulski. Zbiór piosnek. 
Cygan. . Zbiór pieśni. 
Cywiński. Kilka dni. 
D. Henryk. Powinszowania. 
Dawid. Siedm- psalmów. 
Dobrzański. Akkordy. 
Dumauski. Niaśmiertelni. 
Dzieduszycki :M. Pieśń. 
Falenski. Odgłosy. 
Filotea. Wiązanka. 
Gergowicz. Wieniec pieśni. 
-' Lirenka. . 
Gluziński. Wierszyk. 
Goethe. HerJiJ.ann. 
- Pieśni. 
Goszczyński. Zamek. 
Grajl1ert. Poezye.: 
Grudziński. Idealista. 
- Mnrzenia. 
Heine. Intermezzo. 
Horacy. Pieśni. 
Hugo. Legenda. 
Iwaszczcuko. Poezye. 
John. Euer Wohlgeboren. 
Kałuzi11s1d. Z powinszowano 
KantyczId. 
Kantyczka. 
Karfunkelstein. Wiel'sze. 
Karol XV. P oezye. 
Klonowski' T. Pie
ni. 
- {jO spicwów. 
Kochanowski M. Poezye. 
Koliady. . 
'Kondratowicz. Poezye. 
- D
boró"'. 
Kopernik. Septem sidera. 
Korpaczewska. Nuty. 


- 134 - 


Tołstoj. Car Borys. 
Tomae. Mignon., 
Trubadur. 
'l'urski. Talar. 
Urbański. Aktorka. 
- Pochód. 
- Po wystawie. 
Urodzenie. . 
Weilep. Rosamundą. 


2') P ó e z r a. 


Kostecki P. Pami
ci. 
Kotki trzy. 
Krakowiak. 
Krakowiaki. 
Krasicki. Bajki. 
Krasiński. Poezye. 
Kraushaar. ElekcJa. 
Król. Oda. 
I{sięga pieśni. 
Lenartowicz. Echa. 
- Poesic. 
Lermontow.. Chadźy. 
Leśniewski. Próbki. 
IJadnowski. Fraszki. 
IJuezl.:zewska. Wyszomir. 
Manieweki. !Jza. 
- Oda. 
Merzbacb. Lutnia: 
Michaud. Bez Boga. 
l\1ickiewicz. Ballady. 
- Wallenrod. 
- Pan Tadeusz. 
Mioduszewski. Pastorałki. 
Morgenbesser. Dumy. 
Napoleon lU. 
Naruszewicz. Pochwała. 
Neujahrs-Telegr. 
Niewolnik. 
Obchód malborgski. 
Osińaki. Wiersz. 
Ostrowski. Legenda. 
Ostaszewski. Flonderki. 
.... Miłość. 
Pan Maciej. 
Powieść Adela. 
Powieść Izabelka. 
Powieść Magdusia. 
Pustelnik. 
- Stan obecny. 
Otowski. Pamiątka. 
Pasieczyński. Dumka. 
Petoefi. Janosz. 
Pieśń. Pieśni. 
Podróż po światach. 
Pokrzywka. Fraszki. 
Pol. Mohort. 
Pan Starosta. 
Pieśń Januszowa. 
- Krynica. . 


Verdi. Bat. 
Wi
cowiny. 
Wilczek. Joach. Murat. 
Wilkońska. Obrazek. 
Violetta. 
Witkowski. Walka. 
Wolski. Mam dwa. 
Wróblewski. Zosie. 
Zaleski. Wycieczka. 


Popławski. Ode. 
Potworowska. Zemstą. 
Przeczucie. 
Przypomnienie poezyi. 
Pukaiski. Wiersz. 
Richter. Pufi epigram. 
Robota. Mały śpiewak. 
Rogosz. Wojewodzie. ' 
Rusinowski. Na dzień ślubu. 
Sawiński. Złote gody. 
S
czkowski. Bitwa. 
Siemieński. W Giulistanie. 
Skórzewska. Pieśń duszy. 
Słowacki. Anhelli. 
- Beniowski. 
- Jan Bielecki. 
- W Szwajcaryi. 
Sosnowski. Kilka poezyj. 
Sowiński.- Satyra. 
Śpiewak z nad Raby. 
- mały. 
Śpiewnik. 
ŚpieYłY kościelne. 
Stycb. 
SzewczeńkQ. Najemnica. 
Tarnowski W. Poezye. 
Tomicki. Śpiewy. 
Tomił. Posępna gwiazda. 
Tropiański. Symfonia. 
Urbański. Szare ptasz
. 
Warrago Russy. 
Węsilewski. Poezye. 
W 
gierski. Poezye. 
Wesełenko. Winec. 
W"iersz Pukaiskiemu. 
Wiślicki. :Klejnoty. 
Wislocki. Ody. 
Zaleski W. Poezye. 
Zbiór krakowiaków. 
- pieśni nabożnych. 
Zbrozek. Bartosz. 
Zieliński. Kirgiz. 
Ziemba. Nad grobem. 
Zmorski. Lesław. 
Żaba. Wiersz. 


-
>>>
Azeglio. Nicolo. 
Bałucki. O kawał. 
Sabina. 
Siostrzenica. 
Tajemnice. 
Zycie. 
Żydówka. 
EelIot. Panna Giraud. 
łMcikowski. Dług. 
- Patryarcha. 
Berlicz. Obrazy. 
BerseziQ. Rina. 
Eierzyński. Dawne czasy. 
Bolanden. Luter. 
Eorn. Eugenia. 
- Tajemnice. 
Bykowski. Nomina. 
- Pamiętniki. 
CabalIero., Powieści. 
Cberbuliez. Mina. 
Chłędowski. Album. 
Ella. 
- Po nitce. 
- 
krupuły. 
Chłopicki. Dzieje. 
Chodźko. Obrazy. 
Chrzanowski. Pułascy. 
Cieehoński Al. Hakim. 
Conscience. Choroba. 
Czajkowski. Bulgaria. 
- Nemolaka. 
Dickens. Bez wyjścia. 
- Zemsta. 
Dumas. Antonina. 
- Dama. 
Dziecię Ginxa. 
Dzieduszycki W. Władysław. 
- Powieści. 
Dzikowski. Dziewczyna. 
Enault. Przeznaczenie. 
Falkiewicz. Szkice. 
Feuillet. Julia. 
Feydeau. Hrabina. 
Gaboriau. Ajent. 
- Akta. 
- Niewolnicy. 
- Szajka. 
- Upadek. 
Galen. Czarodziejka. 
Goerasson. Synowie. 
Gordon. Gdy się .było. 
- Turysta. 
Gryf. Dwa szkice. 
Baffner. Kąpiel. 
Hanani. Ostatnie dni. 
Bauff. Śpiewaczka. 
Hohol. Powieści. 
Hugo. Han.. 
Jankowski. Fanaberye. 
Jaskółka. Korabiowie. 
Irena. 
Kaczkowski J. Kalejdoskop. 


..., 


JsJ; - 


22) Powieść. 


Kaczkowski Z. Żydowscy. 
Kochanki. Augusta. 
Kock. Dziewczyna. 
- Panna. 
- Papa. 
Kraszewski. Bezimienna. 
Chata. 
N a cmentarzU. 
Diabeł. 
Dzieci. 
Dziwadła. 
Historya. 
l{ochajmy Bi
. 
Latarnia. 
:Macocha. 
Milion. 
Mogilna. 
Mogiła. 
Pod niebem. 
Boża opieka. 
Ostatni. 
Ostrożnie. 
Pałac. 
Pamit:
niki. 
Piękna pani. 
Papiery. 
Perełka. 
Pieczara. 
Poet.a. 
Powieść. 
Resztki życia. 
Stary sługa. 
La spia. 
Sprawa. 
Dwa światy. 
Szaławiła. 
Na wscbodie. 
Zbiór powieści. 
Ztraceny. 
Z życia. 
Kunicki. Obrazki. 
- Wyjątki. 
Limanowski. Dziewczyna. 
Lisicki. Serafina. 
Liza. 
Lubowski. Aktorka. 
Łoziński. Matwij . 
- Historya. 
- qpowiadanie. 
Marmol. Amalia. 
Marrcne. Bożek. 
- Nemezys. 
- Roża. 
lIIiłlwwski. Siostrz. dusze. 
_ Wrzeciono. 
Moimir. Wielki los. 
Motty. Wojna. 
l\1iilbachowa. Bianka. 
- Kobielski. 
N arzymski. Historya. 
Ojczym. 
Trzy miesi,ce. 


Newman. Kalista. 
Obrazki z życia. 
Ofiara. 
Olechnowicz. .Androna. 
Orzes'zkowa. Cnotliwi. 
Na dnie. 
- Paj{1czyna. 
- Pamiętnik. 
- Pan Gr9.1,a. 
Osiecki. Chrzanowska. 
Ossoliński. Henrieta. 
Paw1ikowski. Co sit: stało. 
Pieńkowski. Powieści. 
Pietkiewicz. Oficyalista. 
Prażmowska. Nie w por\). 
Przyborowski. Życic. 
Reade. Kto chce kochać. 
- Skazaniec. 
RioB. Dygnitarze. . 
Rzewuski H. Listopad. 
Sabowski. Bucik. 
Pod dachem. 
- Komedya. 
- Pit)kne. 
Sadowska. :Niecnota. 
Sand. Cezaryna. 
Sanson. Wyjątki. 
Schwartz. :Pasierbica. 
- Wina. 
- Żona. 
Sienkiewicz. Humoreski. 
Skiba. Po niewczasie. 
Skórzewska. Bogiem a prawd,. 
Smith. Opactwo. . 
Solakiewicz. Urlopnik. 
Spiere. Die erste. 
8tachurskj. Opowieści. 
Stecki. Stary dwór. 
Strutyński. Gaw\)dy. 
- Obrazy. 
- Pani kasztelanowa. 
Sue. Żyd. 
Suffczyński. Boje. 
Szanser. Ktoby si
. 
Szumski. Zmierzchy. 
Tretiak. !{rólewska para. 
Tnrgeniew. Dym. 
- Ojcowie.. 
Turski. Legat. 
Tysiąc nocy. 
Tyszkiewicz. Nasze strony. 
(Jbrykova. 
Verne. 20000 mil. 
- 5 tygodn. podróż. 
- Miasto. 
Werttenberg. Pieniądz. 
Wielogłowski. KraMw. 
WilkoDska. Za posagiem. 
- Opactwo. 
- Na krańcach. 
- Podkomorzyna. 
Wilkoński. Ramoty.
>>>
Wiseman. Fabiola. 
Wojciechowski. Kobiety. 
Wróżba zła. 
Wspomnienie. 
ZaccoJle. Tajemnice. 


136 - 


I Zachariasiewicz. Chleb. 
- Człowiek. 
- Noc. 
- Opinia. 


l -Posag. 
- $wi
ty Jur. 
- Widoki. 
Zschoke. Noweli. 
 


III. O d S Y ł a c z e. 


A. SPIS 
nazwisk osób zawartych W tytułach dzieł. 


A. A. ksil}dz), obacz: Odpowiedź. 
A. Wł. Lud., obacz: DOlJllingeriada. 
Ahn, obacz: TtJssarczyk. 
Ahrensowa Ew., obaez: Bastiat. 
.Alojzy Gonzaga, obacz: Czytania. 
.Amborski, obacz: Gazeta narod. 
.Anczyc L. W., obacz: Bird. 
Aniela św., obacz: Nowaiski. 
Antoni św., obacz: Nabożeństwo. 
- Nowenna. 
.Apte (Dr.), obacz: Pamiętnik Tow. ]ekar. 
Arendt Jan Chryz., obacz: Brzeziński .Ant. 
.Au Jul., obaez: Liebig. 
.August 11., obacz: Kochanki. 
Augustyn św., obacz: Wołek (Reguła). 
Awejda Jarosław, obacz: Kraj. 
B. (pani w Włocła
ku), obacz: Opieka. 
Bo K., obacz: WYCllbg. 
B. S., obacz: Marzenia. 
BIbczaiski E., obacz: Moznik F. 
Blłkowski Bron., obacz: Kuryer. 
Earb'ara św., obacz: Pieśń. 
Earbier Carre Dixon, obacz: Lubbock J. 
Easedow, obacz: Domański Sto 
Batory Ster., obacz: Matejko. 
Eaudouin, obacz: Rzepecki. 
Bażyński, oblicz: Mensch. 
Eednarski S., obacz: C?cioilką. 
Belina, obacz: Młochowski, Swiq,tkowski L. 
Eellarmin Rob., obacz: Czytania. 
EelIini, obacz: Norma. 
.I:Iełkowski J., obacz: Murray Ch. . 
Eełza Stan., obacz: Dumas A. 
Eełza Wł., obacz: Figaro, Promyk. 
Eem Józef obacz: Kossuth, Zbrożek P. 
Eenoni Kar., oba(:z: Samolewicz Z. 
Eerk O., obacz: Goszczyński S. 
Eernhardt (Dr.), obacz: Szlosser. 
:Bernadeta, obacz: Ulallecki. 


Bieczyń'8ki Tad., ob. Kraszewski J. I. (Sjd). 
Bielski Marc., obacz: Wisłocld Wł. . 
Bieroński N., obacz: Wnorowski K. 
Biłous .Mich., obacz: Rada. 
Blumenstok Henr., obacz: Krasiński Z. 
.I:Iluntschli, obacz: Wiedza 
Błeszczyński Jul., obacz: Kossakowski. 
Boczarska R., obacz: Esquiros, Przegltd tyg. 
Boduszyński Stan., obacz: Dickens. 
Bogacki Fel., obacz: Przegll}d tyg. 
Bojanowski Edm., obacz: Brzeziński Ant. 
Bojarski Al., obacz: Pamił:tnik 
Bolesław Wielki, obacz: Karłowicz J. 
Bolesław Chrobry, obacz: Mosbach A. 
Bolesław Krzywousty, obacz: Hoffmanu K. 
Bolley, obacz: Gorzelnictwo. 
Boner Izajasz, obacz: Wołek Z. 
Bontzek N., obacz: Bolanden. 
Bopp Fr., obacz: Rzepecki L. 
.I:Ioromeusz, obacz: Richter K. 
Borzęcki, obacz: Pamiętnik. 
Bosko. obacz: Czarnoksiężnik. 
Branicki Ksaw., obacz: Konfederacya. 
Brehm, obacz: Niewiadomski. 
Brodowicz Józ., obacz: Siemieński L. 
Brodziński Raz., obacz: Dmochowski F., Zie. 
liński G. 
Bronikowski A!., oblicz: Platon. 
Bronikowski St., obacz: Dziennik. 
Brzeziński Ant., obacz: Drużbicki K. 
Buckey, obacz: Goldcnring. 
Eojina (ksilbdz), obacz: Bolanden ]L. 
Burzyński "Piotr, obacz: Bibl. Umiej., Dut. 
kiewicz W. 
Bużeński Bier., obacz: Porębski A. 
Bydżowski Alojzy, obacz: Kraszewski J. I. 
(Resztki), (Ztraceny). 
C. M. B" obacz: Ciemniewska. 
Caballero Fer., obacz: BioB,
>>>
Ca1lier E., obacz: Fay. 'l'ygodn. wielkop. 
Canaparius, obacz: Kttrzyński. 
Carl Ferdinand, obacz: Mosbach A. 
Caro J., obacz: Ciołek S. . 
Casper J. I., obacz: Blnmenstock. 
Ceparyn Wirgili, obacz: Czytania. 
Ch. J., obacz: Secchi. 
Chapsal, obacz: Noel. 
Ch
iński J., ob. Castillon; Mayne; StahIJ.; 
Trubadur; Violetta. 
Chlopieki Ed., obacz: Calderon. 
Chmielewski Józ., obacz: Zagroda. 
Chociszewski J., obacz: Kalendarz majstra; 
Piast; Powiastki; Przyjaciel. 
Chodyński Zeno, ob. Por
bski A.; Synodus. 
Choiński T., obacz: BiLl. rolno 
Chom
towski, obacz: Pamiętnik Tow. lek. 
Chomętowski Wł., obacz: Biblioteka; Wiek. 
Chopin, obacz: Szulc. 
Choryński, obacz: Blumenstock L. 
Chrystus, obacz: Freppel; Kto; Lacorder; 
Pinard; Tomasz Kempis. 
Chrzanowska Zofia, obacz: Osiecki .J. 
Chrzanowski Leon, obacz: Golian Zygmnnt. 
Ciechulski Erazm, obacz: Służba; Wycil!g. 
Ciszewski Alf., obacz: Schoedler. 
Creizenach T., obacz: Schlosser. 
Cyfrowicz Leon, obacz: Czas; Strzelichow- 
ski P. 
Cyryl, obacz: Rettel. 
Czajkowski D., obacz: Wiadomości. 
Czajkowski Mich., obacz: Gazeta kraj. 
Czarnecki Jan, obacz: Haeckel. 
Czarnkowski Jan, obacz: Bielowski (Monu- 
menta, Tom II.); Kubala L. 
Czarnowski Stan., obacz: Chevalier; Tygo- 
dnik przem. 
Czartoryscy, obacz: Janowski. 
Czartoryski August, obacz: GriI. 
Czartoryski Jerzy, obacz: Kraj. 
Czemeryński Ig., obacz: Prawnik. 
.CKepregi Lud., obacz: Fredro Al. 
Czernicki, ob. Wiek. 
D....a A., obacz: Collins. 
D,browski, obacz: Pami
tniki; Wołowski. 
D,browski Lud., obacz: Jaroszewski Z. 
Damalewicz Stef.t obacz: Chodyński A. 
Darboy, obacz: Forster K. 
Darwin, 'ob. Bibl. rolo. i Quatrefage; Reich- 
mann. 
D
bicki Lud., obacz: Czas. 
Deinicki Omelian, obacz: Moznik. 
Delert J. B., obacz: Li
ori. 
Delsol, obacz: Bibl. umiej. 
Dembiński (Generał), obacz: Danzer. 
Dickens, obacz: Potworowska H. 
Długosz, obacz: Girgensohn J.; Porębski An. 
Dmochowski F. ks., obacz: Wójcicki K. W. 
Dobieszewski Zyg., Służba. 
Dobrowolska Izab., obacz: Goszczyński 8. 
Dobrowolski Józef, obacz: Benedi.ks. 
Dobrski Koos., ob. Darwin; Emmert i Luschka; 
Niemeyer. 
Dobrski Maks., obacz: Bibl. rolno 
Dobrzański Jan, obacz: Gazeta narodowa; 
Tygodnik niedzielny. 


137 - 


Doellinger, obacz: Przeździecki Al. 
Donimirski Edw., obacz: Gorzelnictwo. 
Dora G., obacz: Biblia; WuJek. 
Drużbicki J., obacz: Czytanla. 
Dllchińska Sew., obacz: Hervet; JubileuBz; 
Petoefi; Pieniążek C.; Weilen J. 
Dunin M., obacz: Ksi=!żka. 
Dutkiewicz Wal., obacz: Bib1. Umiej. 
Dygasiński A., obacz: Bibliot. umiej.; MueI- 
ler M. 
Dzialyński Jan, obacz: Cycero; EBchilei; Fol- 
kierski ; Gosiewski; Kluger; Pami
tnik; 
Plaut; S,gaiło. 
Dziedzic, obacz: Słowo. 
Dziekoński T., obacz: Zimmermann. 
Dzierion, obacz: Cuny P.; Lubieniecki. 
Dziewanowski, obacz: Pamiętniki. 
Dzikowski M., obacz: Kolce i Kosa; Ostroga. 
Echaust X. J., obacz: Bolanden. 
Eger Ant., obacz: Bibl. umiej.; Tyndall. 
Ehrenberg Gus., obacz: Szekspir. 
Ej. X. K., obacz: Marchal. 
Elżbieta św., obacz: Ostrowski Kl'. 
Emil, obacz: Esquiros. 
Engel, obacz: Wiedza. 
Estreicher Kar., obacz: Afisz; Wisłocki Wł. 
F. K., obacz: Kock. 
F. Paulina, obacz: Wetterbergh. 
Fabian A., obacz: Donders F.; Dufłos Ad. 
Fabiola, obacz: Wisemann. 
Fabrycy piotr, obacz: BeIlarmin; Czytania. 
Faraday, obacz: Chlapowski ; Emmens. 
Faust, obacz: Carre. 
Felicyao, obacz: Faleński. 
Feliński Al., obacz: Kraszewski J. (Listy). 
Fijalkowski Ant., 'Propositio. . 
Filasiewicz Bil., obacz: Kraj. 
Filipkowski Raz., obacz: porębski. 
Filipowicz Kaz., obacz: Emmerti Niemeyer. 
Filomena św., obacz: Wiadomość. 
Filotea, obacz: Franciszek .Sal. 
Forster K't obacz: Teka. 
Franciszek z Assyżu, obacz: Siemieński L. 
Froebel, obacz: Goldhammer. 
G., ob. Marmol. 
G. M., ob. Głos; Irena. 
G. Z., ob. Golian Z. 
Galileusz, ob.Olivieri. 
Garczyński Andrzej, ob. Kętrzyński W. 
Garczyński Stef., ob. Wegner L. 
Gautier Leon, ob. Gazeta Kielecka. 
Gawarecki Zygmunt, ob. Bibliot. rolno 
Genowefa św., ob. Schmid Krz. 
Giesinger, ob. Regulamin. 
Giller Agaton, ob. Gazeta nar. 
GirUer J., ob. Pami
toik. 
Girsztowt, ob. Gazeta lekarska; Przegll!d. 
Gliokiewicz Józ., ob. Gazeta tor. 
G. Z., ob. Bartoszewicz. 
Gluecksberg, ob. Wiek. 
Gluziński J. t ob. Bibl. rolno 
Głowacki Aleks., ob. Langel. 
Godlewski Em., ob. Bib!. rolno 
Godyslaw Paul, ob. Mosbach. 
GoIian Z., ob Kaznodzieja; Mazur J.; Pawli. 
kowski M. i V e
tura. 


18
>>>
GolI, ob. Mickiewicz A.;, Pol W. 
Gorczyński Ad.," ob. Goethe. 
Górski Stan, ob. Ketrzyński St. 
Górski Włodz., oh. Feydeau; Lipiński Ros.; 
Szlosser F. . 
Gorze1at1ski Mikot, ob. Batl
ilIe; Lebon; Se- 
. gur (Katech.) . 
Gorzkowski Marius, ob. "Krasiński" Zyg. 
GOBlicki Waw., ob. Łopinski. 
Grlłbczynski A., ob. Wiedza. 
Grabowska Wanda, ob. Gerwii1us. 
Grabowska Zofia, ob. Przeglq,d tyg.; Vache- 
rot E. . 
Grabowsl!:i Kaz.. ob. Dwutygodnik; Kllssmaul; 
Przegllłd. Zakład. 
Grąjnert J.. ob. Kalcndarz obr.; Zorza. 
Gregorowicz J. K.. ob. Kalendarz ob:r.; Przy- 
jaciel dzieci; Tygodnik mód. . 
GreIinkiewicz. ob. Pawlikowski M. 
Gl'ocyusz H.. ob. Kasparek. 
Grodzicki P. ob. Bibl. rolno 
Grottger A.. ob. Lituanika. 
Grudziński St.. ob. Lermontow. 
GrueU Miecz., Weit G. 
Grynfeld A.. ob. Djabeł. 
Gryzoń) ob. Rogosz. 
Gutnowski. oJ. pochodnia. 
Gumplowicz L., ob. Korespondencya; Kraj. 
Gurbski. Kaz., ob. Hoffmann. 
Gutwein Jak.. ob. Emmerf; Niemeyer. 
H. G.. ob. Kto. 
Haeckel, ob. Reichmann W. 
Haneczek Teod. ob. Zwiastun. 
Hansgirg H. ob. Kraszewski l. J. (Na wscho- 
die.) 
Hauke Bosak ob. (Jompte. Reynier , SabowBki. 
Hegel ob. Chlebik. 
Heine Henr. ob. Wechslerowa. 
Heinrich Alex. ob. Bneser. . 
Henfry ob. Emmens; 
Henryk Brodaty ob. Smolka. 
Henryk Walezy ob. I'iliński T. 
Henryś ob. Schmidt J{rz. 
Heppe II. ob. Bielski J. 
Bering C. ob. Bielski J. 
Hilferding ob. -Rzepecki L. 
Hoftinnnowa Kl. ob. Wasilewski Ił'. 
HtJllak Ant. ob. Bibl. rolno 
lloltzendorf ob. Wiedza. 
Hołubek Gabr. ob. . Grajnert. 
Hołyński X. ob. Chata. 
Hora J. ub. Zacharyasiewicz J. 
łloyer A. ob. Donders J.... 
Igel G. .ob. Wolett (miary). 
Jlnicka ,Marya ob. Bluszcz. 
Ita ob. Schmid Krzv. 
Iwan Groźny ob. Zakrzewski W. 
Iwanowski M. ob. Uowajski. 
Iwański M. ob. Sanson., 
Izaak óh. Tarnowski Wład. 
Izakowicz ob. Kazania. 
Jabłonowski Ant. ob. Rolnik. 
Jackowski Fel. ob. Uwag. 
Jackowski Henryk. ob. Czytania, Laterna. 
Jadwiga BW. ob. Koszutski H. 
Jaeger 'Oskar oh. Szlosser. 


19S - 


Jagicllończyk AleK. ob. Czerny. F. 
Jakubowicz Wł. ob. Wappler. 
.Jan J{aziniierz ob. Celichowski J Sozański A. 
(1658.) Walewski Ant. 
1anic:ki Ign. ob. Biblioteka. Krasiński Fr. 
Janikowski St.. ob. Dwutygodnik; Przegl,!d. 
Janota E. ob. Reben. 
Jaroszewski. Zyg. ob. BióI. rolno 
Jaroszyński Edw. ob. Krasiński .Z. 
Jasiński ob. Kaznodzieja. 
Jaskowski M. ob. Gazeta wielko 
Jastrz
bski Lud. ob. Bibl. rolno . 
Jaźwiński J. ob. Zdanowicz A.. Zaba F. 
JehIiczka ob. Pokorny A. 
Jęłowicki A. ob. Franciszek S. Kempis. 
Jeuike Lud. ob. Goethe. Tygodnik illustr. 
Jerzykowski A. obacz: Korneliusz; Le
cel; 
Schultz Fr. (Gram,) 
Jezus ob. B
I1armin;. Lakorder; Pinard (Roz- 
myślania) Polski St., 
Jocher A. ob. Estreicher. 
Jodłowski ob. Zakład. 
Jordan .S. ob. Zagroda. 
Józef św. ob. Baudon; Bouvy; Leszczyński;. 
Liguori. 
Józef z Bochni ob. Chmielewski J. 
Józef z Mazowsza ob. Wojciechowski. 
J9zefowicz ob. Bibl. Umiej. 
Jurkiewicz K. ob. Wiek. 
Justian Stan. ob. Gromada. 
Justynian ob. ZoIl. 
K. A. ksiądz ob. Podarek. 
K. F. H. ksiądz ob. Nauka. 
K. L. ob. Uwag. 
K. z St. ob. Służba. 
K. z 1,'. ob. Skoczek. 
Kaemtz ob. Pietkiewicz A. 
Kalinka Wal. ob. Golian Z. 
Kślista ob. Newmann. 
KaIiszewski" ob. Horacy. 
Kameduli ob. Zarewiez L. 
Kamiński Mścis. ob. Bibl. rolno 
Kamiński X. ob. Karfunkelstein; Pr$wda. 
Kański J. W. ob. Porębski Ant. 
Kantecki K. ob. Gl!siorowski W. 
Kapliński Leon ob. Tarnowski St. 
Karłowicz Jan ob. Richter E. 
Karnkowski St. ob. Synodus. 
Karpiński Fr. ob. Dawid. 
Kaspal'ek ob. Pami
tnik. 
Kazimierz IV. ob. Bróck (de Cóntroveraiis) 
Habura. 
Kazimir Veliki ob. Czermak. 
Keller X. ob. .Pielgrzym. 
Kelner L. ob. Sawczyński. 
Kenig Józ. ob. Gazeta war8zaw. 
Ketitz ob. Krasiński Z. 
JGrkor A. H. ob. Dziś (Na). 
Kisiel Jan ob. Emmert; Niemeyer. 
Kisielewski Aleks. ob. Opiekun. 
Kleczewśki Ark. ob. Diabeł. 
Kleczyński Józ. ob. Czas. 
Kluczenko Kona. ob. Lubieniecki. 
:tllobukowski A. ob. Czas. 
Kobielski ,Glava ob., MUhlbachowa.
>>>
Xochowski Hier. ob. RZ'hrzewski A. j Wisłoc- 
ki Wł. 
KoeUing ob. Hasło. 
Kohn Tob. o. Bersohn M. 
KoU'!taj Hugo ob. Schmitt H. 
Konrad Mazowiecki ob. Sokołowski Aug. 
Konstanty Julian oh. Rucl1niewicz Fil: (rok 
338-373). 
Kopernik ob. Beneveni. Bętkowski, Chodecki, 
Chodyński A.. Kurtze, Flammarion, Hip- 
pler F.. Hornik, Karliński }t'.. Kowal- 
czyk. Olivieri, Osiński L. (wiersz), Pa- 
mi,!tka, Polkowski Ign.. Romer Kaz., 
Skimborowicz. Sprawie, Studniczka. 
Wołyński A.. Żaba. 
Korpaczewski Bron. ob. Ognisko. 
Korsak Jan ob. Czytania. 
Korzon T. ob. Draper. 
Kościuszko Tad. ob. Biblioteka ludowa, Pasz- 
kowski Fr., Rychlicki, Studniarski (1794) 
Kośmiński J. ob. Kuryer. 
Kosmowski Wik. oL. Emmert, Niemeyel'. 
Kostecki Platon ob. Gaz, nar. 
Kostrzewski Fr. ob. Kalendarz kat. 
Koszutski Kar. ob. Ziemianin. 
Kotarbiński Józ. ob. Dixon. Przegl t.ygod. 
Kowalski Fr. ks. ob. Służba. 
Kozłowski ob. Gaz. nar. 
Kozłowski Z. L. ob. Francke H., Friedrich W. 
Koźmian St. ob. Afisz, Przegl,!d. 
Kramsztyk Izaak ob. Kalendarz dla izrael. 
Kramsztyk St. ob. Miiller J. Wiedza. 
Krasicki 19n. oh. Ehrenberg. G. 
Krasiński Fr. ob. Biblioteka. 
Krasiński Z. ob. Chmielowski P. 
Kraszewski J. I. ob. Brodziński K., Bukar, 
Estreichcr. List. Notaty .Pami
tka. Swo- 
boda. 
Kraushaar A. ob. Heine. 
Krauze l!'ryd. ob. Byron. 
Kraziewicz. ob. Keller. 
Kruk Kalas. ob. Chłędowski. 
Krukowiecki ob. Forster K. 
Krzyszkowski Stefan ob. Halka. 
Krzywicki I{az. ob. Kleczyński J., Polityka. 
Krzyżanowski St. ob. Darowski A. W., Kar- 
wicki St., Kunasiewicz S. 
I{siądz dyec. Chełm. ob. Anioł. 
Kubowicz St. ob. :Martin. 
Kucharski F. ob. Kluger W. 
Kucharzewski F. ob. Levy. 
KucI/: K. Kuryer. 
KuczaIski ob. Przcgląd tygod. 
Kunasiewicz St. ob. Darowski A. W. 
Kurcjusz Aleksy ob. Rcder A. 
Kwaśnicki J. ob. Jagielski W. , Pami
tnik 
tow. lek. 
Kwietniewska M. z G. ob. Bcunar Al. 


L. Bolcsław ob. Virchow. 
L. K. ob. Kampania. 
L. W. ob. Lyezkowski (Służba). 
Laczyma Henryk ob. Ossoliński K. 
Lam Jan ob. Dzicnnik lwowski. 
Latcrna M. ob. Czytania. 
Lenartowicz T. ob. Pawlikowski M.' 


- 139 - 


Lennrtowiczowa . Zofia ob. K1'a.szewski l. J. 
(La spia). 
Leon Dr. ob. liwlski J. 
Leon kapucyn ob. Kaznodzieja. 
Lercel WIad. oh. Suchccki H: 
'Lessman Bern. ob. Ollendorf. 
Leszczyński Prok. ob. Gaumc, Liguori. 
Lethrop Mothlej oh. Szczepański At 
Lewandowski J. H. ob. Rohlwes J. 
I.ewestamm H. ob_ Kłosy. Wiek. 
Levy ob. Lukowslti. 
Libelt ob. 'Pawlicki S. 
Liebig ob. Biblioteka roln.. Rudnicki W., 
Wieaza. 
Liliana ob. Pami£tnik. 
Liskc Ksaw. oh. Akta.. 
Loevellberg J. ob. Tyg. rolno 
Lorek ob. Grajnert. 
I.ouis Walenty ob. Kościakiewicz. 
Lubowski Ed. ob. Szckspir. 
Lubomęski Ang. ob. Ziemianin. 
Lubomirski J. T; ob. Encyklopedya. 
Lubumirski Jerzy ob. Dębicki L., Krecho- 
wiec ki. 
Luhowski H. ob. .Kłosy. 
Ludwik św. ob. Zywot. 
Luter ob. Bohlanden, lIeczko. 
Lutostański Boi. ob. Dwutygodnig Przegl
d, 
Zakład. Zdrojowiska. 
Luxenburg J. ob. Landtag. 
r.. A. ob. Przygody. 
r.. J. ob. Baudon. 
L...i Józef ob. Egtowski, Potrzebie. 
L. S. ob. Lippe. 
Lącki Tom. ob. Czytania. 
Easki Jan ob. Walewski Cypr. 
IJętowski Ludwik ob. "DeJJ1bicki L. 
IJokictek ob. Zbrożek P. 
IJomnicki Al. ob. Przyrodnik. 
Loziń'Jki Wład. ob. Przewodnik. 
IJuszczyński ob. Dodatek. 
IJyczkowski W. o Instrukcya , Służba. 
M. Władysław ob. Marchal. 
M. A. ob. I(rakQwiaki , Śpiewak. Ws.pomuie- 
nie. 
.M. A. ks. oh. :Marcitlski. 
M. Dominik,\U ob. :Marya. 
M. F. ob. Teka. 
M. J. ob. Lituallika. "Mott Y J.. Obrazki, l'a8- 
chalis. 
Mackiewicz dr. ob. Swoboda. 
l\Iagnuski Wł. ob. Dcbl'e)'nc, Gaumc J. 
Makowiccki A. ob. Gazeta przcm., l{alen- 
darz iIlustr.. 
:M akray Aladar OD. Kossuth. 
Malczew&ki Kor. ob. Bibl. rolno 
Malinowski Fr. ks. ob. Kantccki, Rzepecki L. 
:Mann Maur. ob. Czas, Siemieński L. 
Marcucci EttOl'
 ob. Kraszcwski (La spia). 
LenartowICz. 
M al'kiewicz H. ob. Regulamin. 
Markwart eb. Ehrenberg G. 
Marya N. P. Dnmroth, Domicchowski P., Le- 
genda, Leszczyński, Liguori. .Miesil}c. 
Nabożeństwo, JSowenna, Pieśń. Poda- 
rek.
>>>
:M1U'Y a Małgorzata ob. Daniel, Langoet. 
Masłowski L. ob. Bibl. umiej., Darwin, Haeckel, 
Tyndall. 
Massalski E. T. ob. Nicolas. 
Mastalski Anast. ob. Afisz. 
Matuszyński L. ob. Vaccai. 
Mayzel Wacław ob. Bodge, Darwin. Emmert, 
Niemeyer, Pappenheim. 
Mecherzyński K. ob. Gąsiorowski W. 
Melanchton ob. Kętrzyński. 
Mellerowa Z. ob. Musset. 
Mendelsohn M. ob. Lewes. 
Meyerbeer ob. Carre, Scribe. 
Miarka K. ob. Poradnik. 
Michał św. ob. Nowenna. 
Michałek E. Gazeta wielkop. 
Michaud ob. Księga. 
Mickiewicz Ad. ob. Chmielowski P.. G,!sio- 
rowski Alb.. Siemieński L., Turczy6ski 
Jul.. Zathey. 
Mickiewicz Wład. ob., Mickiewicz Ad. 
Mieczyński Ad. ob. Bibl. roln., Gazeta roln.. 
Kalendarz rolu. 
}dierzejewski Fr. ob. DziecitJ. 
Mikulski Leop. ob. Przegląd tygod. 
Miłkowski Jul. ob. Dopanloup. 
Miłkowski Wład. ob. Haffner, Laforet (filoz.) 
Segur (Wiara), Stoekel (Logika). Val- 
der (Klerykalny). 
Minkusiewicz Maryan ob. Rtjkodzielnik. 
Miron ob. .Michaud. 
Mizeraki Anastazy ob. Lehert. 
Młocki Alfred ob. Rękodzielnik, Zbrozek. 
Moimir MBrya ob. Lisicka. 
Mojzesz ob. Kramstiick (religia). Pawlicki. 
Monika ob. Weissenbach. 
Moniuszko St. ob. Chęciński J., Halka, Kos- 
tecki Pl., Tropiański K. 
Morawski J. ob. Czytania. 
Morlott Kard. ob. Baudon. 
Mosbach ob. :tukaszewicz. 
N. A. (Nalepiński) ob. FonvilIe. 
N. Innocenty ob. Wiadomość. 
N. M. ob. Psyohomania. 
N....go ob. Myśli. 
Nabielak L. ob. Bibliot. lodowa. 
Nalepiński Antoni ob. Figoier (zycie). Fon- 
ville (Cuda), Przcg. tyg., Spencer H. 
Napoleon I. ob. Sawaszkiewic.z L. 
Napoleon III. ob. Marchal. 
Narwoj ob. :toziński W. 
Natusius ob. Lubomęski. 
Nawratil Arnolf ob. Roscoe. 
Nawrocki F. ob. Pamiętnik. 
Nestor ob. Szaraniewicz Iz. 
Neufeld J. ob. Porębski An;, Vierord. 
Neveau Tekla ob. Liske. 
Niemeyer T. ob. Dobrski K. 
Niesiołowski Lud. ob. Wiszniewski M. 
Niewiadomski Winc. ob. Mangin, Przeg 1 ł d 
tygod. 
Noskowski Wł. ob. Wiek. 
Nowca Wł. ob. Wiek. 
Nowiński Stan. ob. Dodatek. 
Nowodworski Michal obacz Encyklopedya, 
Moehler. 


-140- 


Nowosielski A. ob. Lacorc1er. 
Nowosielski T. ob. Hoffmann' F. Winterow& 
(Rodzina). . 
O. N. ob. Bankructwo. 
Obratschay Jerzy ob. Potrzebie. 
Ochorowicz Jul. ob. Quatrefages. 
Odrowl)z Hiacinthus ob. Forma. 
Oesterlen ob. 1Jukowski. 
Ogonowski Alex. ob. Prawda. 
Okaz Kaz. ob. Dzwonek. 
Okręt R. ob. Gazeta bandl. 
Oksza ob. Orzechowski. 
Olbracbt Jan ob. Czerny F. 
Oraczewski Edw. ob. Wnorowski K. 
Orleańska dziewica ob. Marczewska. 
Osipowicz Aleks. ob. Bibl. rolno 
Osterloff Fryd. ob. Lucas. 
Ostrowicz ksiqc1z ob. Dupanloup. 
Ostrowscy ob. Chodźko L. 
Ostrowski Kry. ob. Szekspir. 
Ostrowski Wład. ob. Chodźko L. 
Otto L. ob. Zwiastun. 
Oświt!cimowie ob. Antoniewicz, Wiadomość. 
P. A. ob. Sprawie. 
P. D. ob. Podróż. 
P. J. ob. Frings. Thoerner T. 
P. Leokadya ob. Zaccone P. 
Papłoński J. ob. Kurs. 
Pappenheim ob. :tukowski. 
Parczewski ob. Porębski A. 
Paszkowski Miecz. ob. Gazeta nar. 
Patrycyusz S. ob. Żywot. 
Paweł S. ob. Serwatowski W. 
Pauli Żegota ob. Długosz. 
Pawlikowski K. ob. Zeissl. 
Pawlikowski Miecz. ob. Kraj. 
Pedget ob. Emmens. 
Pełtyn S. H. ob. Izraelita. r 
Pergamini ob. :Miklaszewski W. 
Persyj ob. Mierzyński A. 
Perzych Szy. ob. Przewodnik. 
PetersilIe ob. Gazeta. 
Pettenkofer ob. Griosinger. 
Piasecki Piotr ob. DuHos A. 
Piasty ob. Kalit'.ki B. 
Piave ob. Violetta. 
Pieńkowski KlIroi ob. Dziennik lwowlki: 
Pietkiewicz Apollo ob. Mitchell. 
Pietkiewicz Ad. ob. Szekspir. 
Pietraszek ob. Suchodolski L. 
Piramowicz ob. Biblioteka IJedag.. Wilczyń. 
ski R. 
Pius IX. ob. Brzeziński A.. Podolski E. 
Plater Wł. ob. Museo. 
Plenkiewicz R. ob. Poręhski An. 
Pleszowska Mar. ob. Badura. 
Ploetz ob. Studniarski M. 
Pl. A. ksiądz ob. Segur. 
Płakań J. ob. Limanowski B. 
Pochwalska Olga ob. 8trzelichowski P. 
Podhorboczny 1Juć. ob. Dmytro. 
Podolski E. ob. Przegllłd. 
Podtatrzanin ob. Maniewski. 
Pod wysocki Kons. ob. Górski Wł., Bugo W. 
Pahlans Ed. ob. Bibl. rolno
>>>
-' 141 ,- 


Pol Wino. ob. Buszczyński. Rozwadowski J. 
Ziemba. T. 
Pollak Leop. ob. Herwet E. 
Poniatowski Józef ob. Pami
tniki. 
Poniatowski 
t. Aug. obacz Dobrowolski J., 
Korespondencya, Pule. 
Popiel ob. Zbl'ożek P. 
Pop]iński ob. Lercel. 
Popławski -Artur ob. tewes. 
Potocki Adam ob. Dębicki E. 
Potworowlika Hel. ob. Dickens. 
Potworowski ob. Gazeta płoc. 
PowidllJ L. ob. PrzegllJ,d. 
pracki J. ob. Wiek 
Prins A. ob. Miklaszewski W. 
Prokop ob. Leszczyński. 
Prokopowicz Winc. ob. Gazeta Sidow.. l'rze- 
gląd sądowo ' 
Prusinowski Al. ob. Brzeziński A. 
Przeciszewski Kon. ob. Liebig. 
Przeździecki Aleks: . ob. Długosz. l.epkowski, 
Wójcicki K. W, Wzory. 
Przichoda Eim. ob. Muszyński C. 
l'rzyborowski Wal. ob. PrzegllJ,d tyg.. Smiles. 
Przyjaciel dzieci ob. Wernic. 
Przyrc;;bel ob. Przeglą,d tyg. 
Przystański S. ob. Encyklopedya. 
Pucha]ski Wal. ob. Kraszewski I. J. 
PukaIski Alojzy Józ. ob Król M., Maniewski. 
Popławski J., Rusinowski. Wiersz. 
Pułascy ob. Chrzanowski L. 
puszet Stan. ob. Balmes. 
Puszkarew ob. Słowacki J. 
Quetelet ob. Jełowicki Ad. 
R. J
 ob. Emmens. 
R. L. ob. Katy, Wybór. 
Radymińslti M. ob. Kopernik. 
Radziszewski Maks. ob. Ostrowski Kr. 
Rastawiecki E. ob. Wzory. 
Rau. ob. Oczapowski. 
Raumer, ob. Teka. 
Reder, ob. Zeissl. 
Reichmann Bron.. ob. Przyroda. 
Rewakowicz Henryk. ob. Dziennik lwowski j 
Landtag. 
Rewieński St.. ob. Bibl. roln. 
Rheticu8 Joann.. ob. Kopernik. 
Rienzi, ob. AsnyR. 
Roa Marc.. ob. Czytania. 
Bobinzon. ob. Defoe (Kruzoe) j O. Jadwiga 
(w podziemiach) j Stahl (Szwajcarski). 
Bode Jan, ob. Emmertj Nicmeyer. 
Rodecki M., ob. Schuster J. 
Rogojski J. B., ob. Bibl. roI.; Kalendarz roln. 
Rogosz, ob. Azeglio; Bersezio. 
Rokicki Urb.. ob. Gaume J. 
Roman z Pawłowie. ob. Wilczyński R. 
Rościszewski Zyg.. ob. Gazeta płoc. 
Rosenberg. ob. Lipiński. 
Rosenstein, ob. Wiedza. 
Rosignoli K. G.. ob. Czytania. 
Rudnicki Wład.. ob. Barthelsj Bock K. E.j 
Oppolzer. 
Rudyński Ad.!.. Dodatek; Gazeta lwowska. 
Rykaczewski .I!i., ob. Cicero. 
Ryx Bron.. ob. Bibl. roln. i Kraj. 


........--. 


Rzeczniowski. ob. Porębski A. 
Rzepecki Lud., Pokorny .4.. 
Rzętkowski St.. obacz: Hoffmann F. i Mayne i. 
Wiek. 
Rzewuski Wad., ob. Sicmieński L. 
S. J. (ksią,dz Missyon.), ob. Wiadomo
ć. 
S. L. Franc. (kaią,dz): ob. Modlitwy. 
Sabowska IJudw. z K. ł ob. Wiedza.. 
Sabowski Wład., ob. Coś; Dziennik; Kock; 
Wiedza. 
Sadowski Henr., ob. Cicero. 
Saroolewicz Zyg., ob. Curtiu8 J.; Schcnkel 
. (Ćwiczenia). 
Samecki Winc.. ob. Hoffmann. 
Sarnowiczowa, ob. Bib). 1'o]n. 
Sawczyński Zyg., ob. Kellnerj Kunicki J.; 
Welter. 
Sawicki SteJla, ob. Gazeta nar. 
Savigny F. K., ob. Roszkowski G. 
Schmidt, ob. pietkiewicz Ap. 
Schneider Ant., ob. Dodatek. 
Schoenke K. A., ob. Woliński J. 
Schultz F't ob. Jerzykowski A. 
Schultze Delitsch J ob. Wiedza. 
!'chwitz Józ., ob. :tuszcztJwska. 
Ściborowski Wł.. ob. Zdrojowiska. 
Ścisłowski Edw., ob. Wiek. 
Segneri Paweł, ob. Czytania. 
Sembratowicz, ob. Sion. 
Sembratowicz Józef. ob. stych. 
Seredyński, ob. Elementarz. 
Siarkowski X.. ob. Pamic;;tnik. 
SieJlawa Józef. ob. Emerson. 
Siemieński L., ob. Czas; Kołłqtllj j Wielo. 
głowski Wal. 
Sienkiewicz Kar.. ob. Lelewel L. 
Sierp Polaczek. ob. Prois Juliusz. 
Siestrzeńcewicz St., ob. Darowski A. . 
Sikorski Józ., ob. Gazeta po]s. 
Skarbek Fryd., ob. Dickens; Wójcicki K. W. 
Skorut Jan, ob. Wolt.. 
Skotnicki, ob. Gazeta nar. 
Skrzydylka Wład., ob. Codex. 
81ama F., ob. Kraszewski J. (Bezim.) 
Slaven, ob. ObeImiiller. 
Śliwiński Jan. ob. Gazeta lit. 
Sławianie, ob. Wierzbicki. 
Słowacki Ju1., ob. Cbmielowski P. 
Sniadecki Jan. ob. Ziemba T. 
Sobieski Jan III.. obacz: Kraszewski J. I. 
(Notaty). 
Sobieski Stan., ob. Bibliot.j Lercel; Sallu- 
stius; Szkoła. 
Sobolewski Rom.. ob. Bibl. rolno 
Sokołowski Ant., ob. ROlicoe. 
Sokrates, ob. Cybichowski. 
Solski St., ob. Czytania. 
Sołdraczyński. ob. Przewodnik. 
Sommer Fel.. ob. Pami
tnik Towar2ystwa lek.; 
Vogel J. 
Sommer W., ob. Ekonomista. 
Sotkiewicz.Ant., ob. Przegll!d. 
Sowiński L., ob. PamiQtnik; Szewczeńko T. 
Spektator, ob. l'aszkowski M. j Witte. 
8t. St.. ob. Stojałowski St. 
Staehowicz KODS., ob. Bogucki.
>>>
Stadnicki AJ.. cb. Akta. 
Stagraczyński" J., ob. Biblioteka; Caballęro; 
Conscienoe; Fabiani; Godzina; Tygod. 
katol. . . 
StaImach, oh. Gwiazdka. 
Stanecki Fr.. oh. Moznik. 
Stanisław Aug.. ob. Dobrowolski Józ.; Kali1lka 
W.; Konfederacya; Korrespondencyaj 
Kubala (Handel); Schroitt H. - -, 
Stanko Jul., ob. Kuryer. 
Staszek Ant., ob. Słowacki J. 
Stawisk'i E.. vb. Encyklopedya. 
Stefański W.. ob. Jan. 
Steiu L., vb. Załęski W. 
Stella, ob. Sawicki; Saxe. 
Sternal Ludw.. ob. Hannak. 
Sternal T., ob Curtius; Moznik. 
Stockmar A., ob. Donders F. j Wundt. 
Stojałowski St.. ob. Ramiere; Wujek. 
Straszewski Flor.. ob. Radwański Jan. 
Strutyński J.. ob. Ber1icz. 
Stupnicki Hip., ob. Gazeta wiejska; KBi
ga j 
. Pamiętnik; Przyjaciel. 
Suesmilch, ob. Jełowicki Ad. 
Sulicki Edw., ob. Galen. 
Sulimierski Fil., ob. Flammarion; Lem on ni er. 
Światomir H.. ob. Napoleon III. 
Swi'!tkowski, ob. Stromeyer. 
Swięcicki. ob. Pamiętnik. 
Swientek Aug.. ob. Skarga P. 
Swiętochowski Alex., ob. P
zeglą.d tygodn. j 
Taine H. 
Swieza
ski J.. ob. Poręhski Ant. 
Swirczyński Ant., ob. Czytania. 
Syrokomla. ob. Tekieliński. 
Sz. B., ob. Goerasson; Schwartz Z. M. 
Szarłowski. ob. Kraj. 
Szczepański Tad., ob. Otto. 
Szczerbowicz Lud., ob. Wieczór. 
Szczygielski Ludw., ob. Ehrenfeucht. 
Szekspir, ob. Gerwinus. 
Szlachtowski J. K.. ob. Estreicher. 
Szlama Fr.. ob. Fredro Al.; UrbaDski A. 
Szober Fe}., ob. Tomas. 
Szujski Józ., ob. Przegll!d. 
Szukiewicz Al., ob. Czas. 
Szulc Kaz.. vb. Gazeta wielkop. 
SzylI er L., ob. Elementarz. 
.Szymanowski Wacław, ob. Kuryer. 
Szymański Rom.. ob. Oredownik. 
Szyndler X., ob. Narnszewicz A. 
T. Jadwiga. ob. Verne J. 
TailIandier, oh. Saint-Rćnć. 
Taine, oh. Wiedza. 
Tański Jan, ob. Hugo W. 
Tarnowski St., ob. Piliński 1'.; J'rzegl'ł d . 
Tarnowski Wład,. ob. Buława. 
Tekieliński Wł.. ob. Filotea. 
Tepa W., ob. Czas. 
Thieme Apol., ob. Emmert; Niemcyer. 
Thiers, ob. Krasiński Wł. 
Tobold Ad., ob. Taczanowski B. 
Tomasz BW. z Akwinu. ob. Regułka. 
Tomaszewski Fel.. ob. Bibl. rolo. 
Tomaszewski Stan.. oł.. Taine. 
Tretiak Józ., ob.Oazeta nar. 


162 - 


Trętowski Br.. vb. Hankiewicz KI. 
Trylski Al.. ob. BibJ. rolno 
Tuerck (Prof.). ob. l'aczanowski Br. 
Turowski J.. ob. Słowianin. 
Twardowski Fr. 
.. ob. Skarbnica. 
Tworkowski Fr., ob. Por
bski A. 
Tyndall, ob. Bibliot umiej.; Ernmens. 
Ubryk Barbara. ob. Blumenstock; Sanviłtore. 
Uchański Jak., ob. Synodus. 
Uhde C. W. T.. ob. Szymanowski J. 
Ulano\Vski Zyg., ob. Świt. 
Urbański W., ob. Cblebowski S. 
W. A. (ksiądz). ob. Arcybractwo. 
W. I.. ob. WarragOj Wi£cowiny. 
W. S. ob. Rios. 
Wacław, ob. Suchecki H. 
Waga Jakób, ob. Figuier, Flammarion. 
Wsigel L.. ob. Przyrodnik. 
WaJczyński. ob. Kaznodzieja. 
Waligórski Jan. ob. Dziś. 
Walach A.. ob. Zwiastun. 
Wasilewska :Fel., ob. Kunicki J. 
Wąsowicz Miecz., ob. Jutrzenka. 
Wawra Em., ob. Fredro Al. 
Wą.tróbka Recess. 6b. Languet. 
W\jclewski. ob. Eschiles. 
Wędrychowski ob. Gazeta anon. 
Wegierski Kaj., Biblioteka. 
Weisenfeld, ob. Lippe. 
Weiss Albert,. ob. Mickiewicz A. 
Veit G., ob. GrueIl M, 
Weitzmann
 ob. Richter. 
Welte. ob. Encyklopedya. 
Verdi. ob. Giovanna j Rigolett.o; Soler; VIO. 
letta. 
Verne J., ob. BibI. rolno 
Werner T., ob. Katolik; Poradnik. 
Wetzer. ob. Encyklopedya. 
Widman Kar., ob. Chodźko L. 
Wierciszewsld, ob. Kaznodzieja. 
Wierzbowski P., ob. Propositio. 
Wiland J. R.. ob. Bib!. rolno 
Winiarski S.. ob. Podręcznik. 
Wiślicki, ob. PrzegiQ,d. 
Wisłocki L., ob. Gazeta lit. 
Wiśniowieccy, ob. Stecki T. 
Witkowski St.. ob. Neubauer C. 
Władyga (Dr.), ob. lJromyczek. 
Włocki stan., ob. Karte. 
Wnorowski Kaz.. ob. Freppel. 
Wodzicki Piotr. ob. Swoboda. 
Vogel J., ob. Neubauer C. 
Wójcicki Kaz. W., ob. Kłosy. 
Wojciech z Zaleszan. ob. Michna. 
Wojciech św., ob. IJękalBki P. 
Wojnow (Prof.), ob. Szokalski W. 
Wolański F., ob. Codex. 
Wolfram. vb. Plaut. 
Wolski Wł.. ob. Halka. 
Volz L.. ob. Luschka. 
Wołek Zyg., ob. Skoczek A. 
Wołowskl. -oh. Pochodnia. 
Wołyński Ar.. ob. Pawlikowski M. 
Worliczek, ob. Rzewuski. 
W otowski St., ob. Bibliot. rolno 
W oyzbun Ed., ob. Bibl. rolno 


""'"
>>>
Wr. H. F., ob. Figlów. 
'Wrześniowski Ang., ob. Huxlcy. 
Wszebor Józ.. ob. Pamiętnik Tow. lek. 
Wujek J.. ob. Biblia; JJekcye; Powieęci. 
Wvrzykowski JuI., ob. Gerhard C. 
Wysocki Szym., ob. Czytania. 
Xenofont, ob. Cybichowski B. 
Z. A.. ob. Sekretarz. 
Z. J. z M.. ob. Komedyjki. 
Z. Y., ob. Przymierze. 
Zocharia, ob. Bibl. umiej. 
Zajączek. ob. Pamiętniki. 
Znjqczkowski Liberał., ob. Szczutek. 
Zajączkowski Wł., ob. Strzelecki .ł.'. 
Zanożvński. ob. Noworocznik. 
Zawadzki Bron., ob. Świt. 
Zawadzki 1\1., ob. Urodzenie. 
Zbigniew. ob. Sadowska. 


143 -' 


Zeland Zygm., ob. Zapiski. 
Zeman D.. ob. Słowacki J. 
Zenowicz, ob. Pamięt.niki. 
Zgliński, ob. Lubbock; PrzegląJ tyg. j Saint
. 
Victor. 
Zieleniewski. ob. Zdrojowiska. 
Zieliński GUB., ob. Brodziński K. 
Ziemi
cka El., ob. Newmann. 
Zita św.. ob. Montreuil. 
Znamirowski. ob. Lercel. 
Zofia (królowa), ob. Biblia. 
ZoIl Fr.. ob. Kasparek. . 
Zygmunt August, ob. Piliński T. 
Ż....A. F., ob. Obrazki. 

łobiko\V
ki Tad., ob. Mierzejewski.. 
- 
ołkiewski, ob. Sawaszkiewicz. 

uliński _ Tad.. ob. Gazeta nar. 
Zychliński T., ob. Kuryer. 


B. S]?IS 
nazw miejscowości zawartych w kat;łlogu. 


Aden. ob. Niedźwiedzki. 
.Afryka, ob. Verne 
Alzacya, ob. Miłość. 
.Ameryka, ob. Kajsiewicz Ilier. ; I.ata. 
Anglia, ob. Fedorowicz (Szkoły); Macaulay; 
Taine. 
Australia, ob. Wi"śniowski S. - 
Austrya, ob. Czartoryski J.; Hannak (Historya; 
Kalinka W. (Polityka). 
Babin, ob. Kraushaar. 
Bałtyk. ob. LeśniewBki. 
llnr, ob. Konfederacya. 
Berdyczów, ob. Rolle. 
Bielany, ob. Zarewicz L. 
Bóbrka. ob. Macudziński. 
:Bolonia, ob.Przeździecki Al. 
Brody, ob. Bericht; Quinquennal. 
Bromberg, ob. Crueger C. A. 
Hrzostek. ob. l\I:ysłowski. 
Brzesko, ob. Projekt. 
Buchwałd, ob. Donimirska. 
Bukowina, ob. BevOlkerung (Viehetand). 
Bulgarya, ob. Czajkowski M. 
Busk, ob. Głogowski F. 
Bydgoszcz, ob. Polkowski J. 
Cecora, ob. Szujski J. 
Chmielnik, ob. Siarkowski W. 
Chocim, ob. Szujski J. 
Chrobacya. ob. Wojciechowski Taa. 
Chrzanów. ob. Expose. 
Cracovie. ob. KOBciakiewicz. 
Cracoviensis, ob. Gałecki; Notificationes. 
Dalmacya. ob. Mieroszewski. 
Deutschland. ob. Sypniewski A. (1816-]871). 
Dniepr. ob. Wartość. 
Dubissa. ob. B. J.j BU8zyński J. 
i . 


',- 


Dzierźanowice, ob. Michna. 
Eibląg, ob. 'l'oeppen. 
Europa, ob. Dębicki L.; Draper ; Przewodnik. 
l'lorencya, ob. J{antecki K. 
France, ob. Bl'anicki; Krasiński Wł. 
Francya, ob, Kalinka Wal. (Przegrana); Kubal. 
ski (1870); Mazur J.; Wołowski B.; 
I Ziemba T. 
Galicya, ob. Ałth (Geologia); Bank (Galizi- 
sche); Bansemer (Produkcya); Chotom- 
ski B. (Przemysł); Chrzanowski (Szkoły 
ludowe); Latinik (Geogr.); ]Hiczyński 
lMappa); Orzechowsld (Przewodnik); 
Schneider (Encyklopedya); Skobel (Ję- 
zyk); Szematyzm; Winchard (Podatki); 
Witte K. (Polityka). 
Galizien, ob. Bevolkerung (Viehstand); Knapp 
(Pflanzen); Landes.Gesetz; Lipp (Han- 
dei); Nowicki (Fauna); Tempie (Bil- 
der). 
Gdańsk, ob. Kisielewski A. 
Gidie. ob. Marya. 
Grodno, ob. Iłowajski (Sejm). 
Grodziszcz, ob. Drozd. 
Horożalla. ob. Czaplicki W. 
Jarosław. ob. Modlitwy. 
Jaworze, ob. Kaufmann M. 
Jerozolima, ob. Gondek; Hanani. 
Iran, ob. Korżon. 
Iwonicz, ob. Bośniacki. 
Kalisz, ob. I{niżka (Gubernii); Mapa. 
Kalwarya, ob. Paschalis. 
I{arlsbad, ob. Rosenberg A. 
Karpaty, ob. Niwicki (Listki); SzaraDiewicz J. 
(Valker). 
Kaukaz, ob. Podlewski Wł.
>>>
- 1« - 


Kielce. ob. Pamit)tniJc; Siarkowski W. (Kościół). 
Kijów za Bolesława W., ob. Karłowicz J. 
Konitz. ob. Fuhrmann. 
Krakau. ob. Denkschrift (J ustizbe amten) ; Milt. 
ner. 
Kraków. ob. Anczyc (Uporzlłdkowanie); Bran- 
dowski (Uniwersytet); Chotomski (Vi- 
vat); Dietel (Uporządkowanie); Dutkie- 
wic1«Pomniki); Kaczkowski R. (Pia- 
Bek); Kolberg (Lud.); Ksi
żarski (Rzecz- 
pospolita. 1846); l.uszczkiewicz W. (Ar- 
chitektura; Rzeźba); Opis; Pomniki; Pro- 
jekt (Budzetu) ; Radwański (Plantacye); 
Regulamin (Rada); Szlllchtowski J.t'. 
(Uporzqdkowanie); Wielogłowski Wal. 
(Powieść); Zeissberg Ił. l Uniw:ersytet} ; 
Zubowski K. (Notatki). 
Krosno. ób. Wiadomość (Oświt)cimowie). 
Kroże. ob. Buszyński J. 
Krynica. ob. Zieleniewski M. 
Krzemieniec. ob. Witte K. 
Krzeszowice. ob. Aleksandrowicz A. 
Kunowa, ob. Wiadomość (Oświęcimowie). 
Lemberg, ob. Rasp .(Spital, Gescbichte). 
Litwa. ob. Chodźko 19.; Czaplicki (1862=-3); 
Narbutt (r. 18G3); Ważyński A. 
I.oreto, ob. Pawłowski P. . 
Lourdes, ob. Ciemniewska ; Lassere; Litania; 
Nowenna; Ulanocki; Wiadomość.. 
Lublin, ob. Jurkiewicz K. (Geol.); Wiadomość 
(Dominikanie). 
Lwów, ob. Dzieduszycki M. (Kościół katedr.) ; 
Falkiewicz {Szkice); Głos (Burmistrz); 
.lJoziński l Towarzystwo); Pamią,tka; 
Plan; P!Zewodnik; Rozterki (Kasyno); 
SkorowIdz. " 
Eysa Góra, ob. Gacki J. 
Magdeburg, ob. Girtler J. (Prawo). 
Malborg, ob. Bobrzyński; Obchód. 
:Metz. ob. Fay. 
Mezopotamia. ob. Korzon. 
Miedni
wice. ob. Ulanecki. 
Mikorzyn. ob. Matecki; Prze
dziecki; U ngra 
Kalendarz. 1873 (Estreicher). 
Mohilow, ob. Propositio. 
Moskwa. ob. Sawaszkiewicz L. 
Nadziejew, ob. Domaradzki. 
Neustadt. ob. Prutz. 
Nowogród. ob. Koczanowicz. 
Odessa. ob. Bykowski. 
Oliva. ob. Perlbach (Chronik). 
Opawa, ob. Ustawy. 
Palestyna. ob. Bartsoh Henr.; Damroth; Gon- 
dek; Kisielewski. 
Paryz, ob. Rewolucye; Sarcey (Oblężenie); 
Wołowski Br. 
PelifOld. ob. Additamenta. 
Piasek w Krakowie, ob. Kaczkowski R. 
Pelplin. ob. Stefański (List). 
Piotrków, ob. Porębski. 
Podgórze, ob. Statuten. 
Podole. ob. J. Antoni. 
Polen, ob. Banitz (Flora); Beer (Theilung); 
Koniecki (Reformation); W oUf (Karto) ; 
Zeisberg (1474). 
l'olesie , Op. Ei8lllonł. 


Pologne, ob. Nouvelles (181I); Odpowied
; 
Rambaud (1873). 
Polaka. ob. Bielowski A.; Brock (Casimirus 
IV.); Burzyński (Prawo); Buszczyński 
(Ludność); Czerny F. (1492-1506, Za- 
wilłzki i Czech); Estreicher (Bibliogra- 
fia, Teatr); Forstel'K. (1830-31); Fran- 
cya, GiIler A. (1861-64); Hoffmann K. 
(Bolesław Krzywousty) ; Kalicki B. (
ia- 
sty); Kalinka W. (Sejm czterol.); Kalk- 
stein J. (Rewo!., 1794); Karłowicz J. 
(Bolesław W.); KiJ.iński T. (Dzieje); 
KoUlłtaj (Listy, 1792-1794); Konfede- 
racya (1768); Korrespondencya (178ł- 
92); Krasiński Fr. (Akta, 1558-1576); 
Krasiński Wł. (Dypl.. 1566-1572); Kra- 
szewski J. I. (Notaty 1775-8, 1690- 
1718, 1742-44, Program 1872. Sąd 
1827 -29); Kr1-ywicki (i Rossya); Ku- 
bala L. (Handel za Stan. Aug.); Marze- 
nia (z Moskwą); Mikoszewski (i Hoa- 
syn); Niewola (stuletnia); Nipanicz 
(Mappa); Notaty (1778-1778); Ogiil- 
ski M. (1788-1815); Otowski (Roczn. 
rozhioru); Pamiętniki (1792 -1812); 
Piłat R. (1788-92); Piliński T. (Hen- 
ryk Walezyusz); Pol (północny Wschód); 
l'olityką (i R.ossya. 1872); Pule (1794); 
Raumer (Upadek); Siemieński L. (Wie- 
czory); Stopka (Historya); Szuj ski J. 
(1548-1li70), 1'atom.ir (Dzieje); Teka; 
Toczyski M. (Pamiętniki. 1803-1867); 
Walewski A. (1655-1660); Wodzicki S. 
(1768-1840); Wojciechowski T. (Chro- 
bacya); Załęski S. (Jezuici). 
Pomerania, ob. Wegner R. 
Pontmain, ob. Objawienie. 
Poznańskie, oh. Wykaz (posiadłości). 
Prusy. ob. Wegner R. (Wschodnie). 
Wernsdorff (1754). 
Przemyśl, ob. .Mich!la. 
Rabka, ob. Kopernicki. 
Radomyśl. ob. Skoczek. 
Radzymin. ob. Bokiewicz. 
RapperswylI, obacz: Album; Artystów (Do); 
Duchińskij Museo; Plater. 
Rossya, ob. Szczegóły. 
Ruś, ob. Kalicki .B. (Kwestya). 
Huś zachodnia, obacz: Czubiński (Trudl); 
Didickij. 
Rzym, ob. Zaleski Br. 
Rzymskie państwo, ob. Thierry. 
Sassów, ob. Grzegorzewski J. 
Schwetzer I{reis, ob. Wegner R. 
Sedan, ob. Lemonnier. 
Serbia. ob. Saint-Rene. 
Seyna. ob. Propositio. 
Sieciechów. ob. Gacki J. 
I::!łowiańszczyzna. ob. Wojciechowski T. 
Sobkow, ob. Siarkowaki Wł. 
stare sioło, ob. Schneider A. 
Suez. ob. Libelt. 
Sukiennice, ob. Wojczyński A.; Zubowski. 
Syberya. ob. Czaplicki W. 
Szczawnica. ob. Trembecki O. j Zakład. 
Szeietówka, Qb. Nowicki F.
>>>
Szll)sk, ob. Ustawy. 
Szwecya. ob. Engestrlim. 
Tarnów, ob. Ausweis; Directorium (dioeces.) 
Tatry, ob. Plenkiewicz R.; Steczkowska M. 
Terespol, ob. Chrzanowski T. 
Toruń, ob. Epilog; Kolberg (Chrzcielnica). 
Truskawiec, ob. Rieger Z. 
Turcya, ob. Orzechowski. 
Tyniec, eb. Codex. 
Warmia, ob. Hipler F. 
Varsovie, ob. Rambaud. 
Warszawa, ob. Budżet; Bykowskij Dzierża- 
nowski (Przewodn" Taryfa); Goślicki 
(Teatr); Weinert A. (Urzl)dzenia); Wil- 
końska P. (Wspomn.); Wójcicki (Kawa, 
1829-80); Załęski W. (Statystyka). 
Węgry. ob. Gołemberski W. (Polityka). 


145 - 


Westpreussen, ob. lJyskowski. 
Wiedeń, cb. Galicya (Wystawa); Przewodnik. 
Wieliczka, ob. Codex. 
Wien. ob. Skrzeszewski. 
Wileńska dyec., ob. Litwa. 
Wilia, ob. Tyszkiewicz K. 
Wisła, ob. Kisielewski A.; Wartość. 
Włochy, ob. Cywiński M. 
Włościejewski, ob. Niegolewski. 
Wogezy, ob. Wołowski W. 
Wołyń, ob. Stecki T. 
Wschód, ob. Pietraszewski Ig. 
?:wierzyniec. ob. Directorium. 
Zabików, ob. Au; Ustawy. 

mujdź, ob. B. J. (Dubissa). 


c. SPIS 


przedmiotów odniesionych do odpowiedniego autora lub tytułu dzieła. 


Abecadło ob. Anczyc, Jeske, Rzepecki L., 
Skazówka. 
Administracya ob. Dunajeweki, Kasparek, Za- 
łęski W. 
Aforyzmy ob. Fedorowicz. 
Akademia ob. Majer J., Projekt. Seredyński 
W.. Statut. 
Akcyjne prawod. ob. Thoerner. 
Akcyza ob. Instrukcya. 
AlbuD, ob. Chłędowski (fotogr.). Matejko. 
Algebra ob. Słgaiło A. S. 
Alkaloide ob. L' Arbre. 
Amasonen ob. Obermiiller. 
Amortyzacye ob. Szumlański K. 
Anatomia ob. Beneden , Budge (praktyczna), 
Hoffmann, Kopernicki (murzyn). 
Angina ob. Grodsenski. 
Ankieta ob. Bukoweki. 
Antropologla ob. Pawlicki S., Przeździecki 
Al., Zuliński. 
Apostolstwo ob. Stojałowski St. 
Archeologia ob. Krzyżanowski St., Kunasie- 
wicz. Tyszkiewicz E. (na Litwie). Za- 
wisza J. 
Architektura ob. l..uszczkiewicz. 
Arcybractwo ob. Posiedzenie, Sprawozdanie, 
Wiadomość. 
Artery. ob. Grobelny. 
ArtylJerya ob. Kohler. 
Arytmetyka ob. Bogucki, Jellke (dla dzieci). 
Moznik. 8tachowicz K. 
Walt ob. Sporny J. 
Allekuracya ob. Auszug, Ubezpieczenie.. 
AlkoDomi. ob. Celiń.ki J.. F1ammarioD, Ko. 


pernik, Mitchell, Sawicki J. (popul.) 
Steczkowski J. 
Augustyanie ob. Weissenbach. WiadomoŚĆ. 
Auskultacya ob. Gerhard C. 
Autorki ob. Pieni'łżek. 


Bajki ob. Ehrenberg G., (Krasicki). 
Ballistik ob. Kluk. 
Balneologia ob. Zieleniewski M.' 
Balon ob. Verne, Zanożyński. 
Bank ob. Program, projek iJ t Protokół, Sp
. 
wozdanie, Statut, stawa, Wzdulski 
(rolnicze). 
Benedyktyni ob. Gacki J. 
Biblia ob. Ese (czytanie), Reusch. 
Bibliografia ob. Estreicher, Pilat R. (Sejmu 
1788-92), Waleweki C. (rolnicza), Wi- 
słocki W. 
Bibliotheken ob. Hankiewicz H. 
Błona dziewicza ob. Mierzejewski. 
Bóg ob. Lebon. 
Bogarodzica ob. Pękaiski P 
Bogowie ob. Saint- Victor. 
Boże Ciało ob. Bouvy, Radliński J. 
,Browary ob. Drewnowski, 
Budownictwo ob. Łuszczkiewicz. Rudzki J. 
Bulion ob. Kleczkowski W. 
Buraki ob. Bibl. rolno 
Bydło ob. Lippe. Puchaiski (Jeczenie). 


Carl-Ludwig-Bahn ob. Klaus. F. 
Cement ob. Ertel, Udenki E. . 
19
>>>
Cennik maszyn ob. Eliaszewicz. Zieleniewski. 
Charakter ob. Smiles S. 
Chemia obacz Czyrniański (Teorya), Liebig, 
Mensch. ltogojski (rolnicza). Roscoe 
(zarys), Schoedler. 
Chemiczny rozbiór ob. Aleksandrowicz. 
Chirurgia ob. Emmert,Heitzmaun, Szymanow- 
ski J. (operative}. 
Chleb ob. Wiadomość (błogosławiony). 
Chlorotolnidyna ob. Radziszewski B. 
Chłonice ob. 'l'eichmann L. 
Cholera ob. Griesinger. Kaczkowski £4.., Ka- 
licki S., Łukowski S., Munkiewicz (sia- 
rek), Prawidła. Vogt J. 
Choroby ob. Gruel (kobiet). 
Chorzy ob. Marchelese (ratowanie). . 
Chrześcianizm ob. Krechowiecki. Nicolas. 
Ciała ob. Łukowski (grzebanie). 
Ciąża ob. Weitzenblutt L. 
Ciecz ob. Levy. 
Cielęta ob. Lubom
ski. 
Cieśle ob. Heurich J. 
Civilrecht ob. Żródłowski. 
Ciepło ob. Bibl. Umiej., Tyndall. 
Coniteren ob. Strassburger E. 
Cuhownictwo ob. Gorzelnictwo. 
Cywilizacya ob. Lubbock J. 
Czas ob. Duchiński, Florkiewicz, JaBtrz
bow- 
. ski (podział), Plater W. 
Czasu rachuba ob. Porębski A. (u Słowian). 
Czasopisma ob. Estreicher. 
Czaszka ob. Virchow. 
Czynsz ob. Biliński L. 
Człowiek ob. Darwin (pocbodz.), Jastrzębow- 
ski, Mangin, Pawlicki S., Podolski, 
(postep.), QlIinet (pierwotny), Świerz- 
biński R. (od małpy), Żuliiiski (antro- 
pologia). 
Czyściec ob. Zegarek. 
Czytanie ob. Gawlik (pols.-niem.), Jeske A., 
Krajewicz (metody). :NaukR, Rakowicz. 
Seredyński Hip., Snmiński L. (ksiłżka). 
Czytelnia ob. Sprawozdanie. Ustawy. 


- 1046 - 


Dzicy ludzie, ob. Lubbock. 
Dzieci obacz Bednar (pielęgnowanie). Dupan- 
Ioup; Vogel (choroby). 
Dzieje biblijne .ob. Dmochowski F.. Kabath. 
Schuster, Serwatowski W., Tyc An. 
Dzieje powszechne ob. Dłużniewski \V., Kor- 
żon (Wieki średnie) Szlosser. Welter. 
Dziennik praw ob. Kapuściński. 
Dzierżawa ob. Jasieński H. 


Edda ob. Crueger C. A. 
Eisenbahn ob. Lemberg. 
Ekonoulia polit. ob. Chevalier (swobody), Du- 
Dajewski J., Supiński J. (Pisma). 
Elementarz ob. Brzeski M., Nowakowski F., 
Spohn, SzyBer L. (niem.). Zarański S. 
Embryologła ob. Vierord. . 
Encyklopedya ob. Schneider A. 
Era chrześciańska ob. Weinert A. 
Ewangelie ob. Lekcye. 


. 
.. 
:: 


Fabryka ob. Zieleniewski L. (machin). 
Fale ob. Kuczyński S. . 
ł'antazya ob. Chmielowski P., Dzieduszycki 
WIad. 
Farmacya ob. DuBos Ad. 
:Fauna ob. 
owicki M.. l:ilosarski A. 
Fieber ob. Peszke. 
FieVl'e ob. Depntowski L. 
Filareci ob. Domejko. 
Filozofia ob. Daisenberg (prawa), GoIdberg H.. 
Hankiewicz (Grundziige), Kautny (Pro- 
pedeutyka), Laf'oret, Levittoux (natury), 
Meyer iwykłsd kwestyi), Ocnorowicz 
(Pozytywna), Roszkowski (prawa), Stra- 
szewski M. (stauowisko), Trętowski B. 
(system). 
Finansier Plan. ob. Baranowski. Branicki, 
Krasiński Wł. 
Fizyogrsficzna .komisya ob, Sprawozdanie. 
Fizyologia ob. Honders. LewtJs, Wundt. 
Fizyczne siły ob. Secchi. 
Fizyka ob. Chlebowski, Crueger, Miiller J., 
Reis P., SchOdler, StantJcki T. 
Flora ob. Knapp (Galizieu), RtJhmaun (Vege- 
tation), Hostafiilski lpolon.). 
Fr'ancuzki język ob. Ahn, l'loetz. 
Fuga ob. Orda. 


Destylacya ob. Wt;Jżyk (drzewn.) 
Diagnostyka ob. Taczanowski B. 
Dietetyka ob. Bednar. 
Dławiec ob, Swierzbiński R. 
Dobra ob. Instrukcya (taksa), Przepisy (taksy). 
Doskonałość pb. Drużbicki K. 
Dostrzeganie ob. Sobieski S. 
Drób ob. Jagielski W. 
Droga krzyżowa ob. Porto. 
Drogi ob. Hanusz J. l{udnicki (żelaz.) Galiciana ob. ŁoziilSki W. 
Drożdże ob. Otto. Garnizonowa służba ob. Toczyski M. 
Drukarnie ob. Rolle. Gatunki ob. Broc (przemiana), Darwin (po- 
Drzewo ob. W\lzyk (destylacya). chodzenie), Heichmann (pochodEenie.) 
Duch ob. Kuhu, Ochorowicz. Gaz ob. Sprawozdanie. ' 
Duchowni ob. Guihard (władza). Genealogia ob. Kossakowski, Stecki T. 
Dusza ob. Kuhn, Skrzeczka. Geografia ob. Belliuger, Gaultier, Kotkowski 
Dyaryusze ob. l:izujski J. (1548-1570). J. (Kula ziems.) . Latinik (Galicyi) 
I)}'daktyka ob. Stcczkowski J. N. . 
mwka J. ' 
.Dyctetyka ob. Bednar, Kaczkowski. Rosen- Geognozya Polski ob. Jurkiewicz. 
ber
. Geologia ob. Alth, Sapaiski (jestestwa orga-
>>>
. 
.. 
:: 


niczne) Sawicki J. (popularna), Schoed- 
ll'r. 
Geometrya ob. Mocnik F. 
Germanizmy ob. Dzieduszycki M., SkolJel. 
Gerylas ob. Lubom£ski. 
Giełda ob. Lipp. A. 
Gimnastyka ob. Madejski, Wagner (domowa). 
Gimnazya ob. Samolewicz Z.. Sprawozdanie. 
Globus ob. Wierzbicki. 
Głuchoniemi ob, Kurs, Papłoiiski J. 
Gmina ob. Górski L. (Sądy), Projekt. 
Gorączki ob. Babiński, Korczyński. 
Gorzelnictwo ob. Dłbrowski L., Halski, Kur- 
te, Otto. 
Gospodarstwo ob. Bednarski (Pogadanki), Ot- 
to (przemyslow. wódki, ocet, mączka), 
Plan, pucJlabki (Poradnik), Rogojski 
(Chemia. Zycie.) 
GJ:Bmatyka francuzka ob. Ahn, Deschavannes, 
Noel, OIlendorf, Robertson. Studniarski 
M., Świtkowski A. 
Gramatyka grecka ob. Curtius. 
Gramatyka łacińska ob. ScheDkei (ćwiczenia), 
Schultz F. (mniejsza). 
Gramatyka niemiecka obacz Ahn, OlIendorf, 
HebEJn E., Schober J. 
Gramatyka polska ob. Czepieliliski, Jerzy- 
kowski A., J eske, Lercel, M ałecki, 
Munk (dla ludu), Olpiński, Radońska, 
Rzepecki L,. Skrzypiński (Mownictwo). 
Sławiński F., Suchecki. 
Gramatyka ruska ob. OIlendorf. 
Greckie ćwiczenia ob. Schenkel. 
Groby ob. Hoffmann (Królów). 
Grzeehy ob. Gondek, Rozmowa. 
Gyuekologia ob. Gruel. 


Handel ob. Encyklopedya, Ku1lala (w Polsce), 
Na dziś, (Drogi handlowe przez Sa- 
dowskiego), SuJimirski A. (Podl'ęcznik). 
Harfa duchowna ob. Laterna. 
Harmonia ob. Moniuszko, Orda, Richter F. 
Herbarz ob. Czarniecki K. 
Herbata ob. Popow. 
Hermafrodyta (,b. Rokitański. 
Hidraulika ob. Kluger, Kucharzewski. 
Higiena ob. Bokiewicz, Dwutygodnik, Jerzy- 
kowski, KosmowBki, LutoBtański. Sa- 
wicki E. (Uwagi). 
Hipoteki ob. Bibl. Umiej., Karliński, Projekt, 
Sprawozdanie, Ustawa, Zbiór. 
Historya ob. Żaba (metoda). 
Historya literatury polskiej ob. Kuliczkowski, 
Mecherzyński, RogaJski. 
Historya powszechna ob. Dzieje, Zdanowicz A. 
Homeopatya ob. Bielski J. (Hering) , Dłuż- 
niewski. 
Humorystyka ob. Chochlik. Djabel, Kuryer 
świąteczny, Szczutek, Wilkoński, Zbio- 
rek pism. 


Idea ob. Żukowski. 
Indyki ob. Bibl. rolno 


"-- 


- 147 


Inkwizycya ob: Dzieje. 
International ob. MachaIski. 
Interwencya ob. Kasparek. 
Izba edukac. ob. Nowakowski F. 
Izba hand!. przemysłowa ob. Bericht, Pyta- 
nia, Quinqueual. 


Jazygen ob. Obermi.iller. 
Jaz}'k ob. Baudouin. 
Jedwabnictwo ob. Bogucki, Czikel, Huebner, 
Kozubowski, PopieJ Ant., Sprawozdanie. 
Jeografia ob. Geografia. 
Jezuici ob. Apostolstwo, Catalogus, Daurig- 
nac, Pawlikowski M. (literatura), So- 
zań ski Antoni, Stojałowski, ZagóI'ski 
(w Polsce). . 
J!)zyk ob. Kryilski (deklinacye), Kurs (polski), 
Malinowski (slavische), Małkowski (pol- 
ski), Nehrillg (polski psałterz), OgQ- 
nowski (paleosloven), }'asabas (polski i 
litews.), Poczltki (niemiecki), Semeno- 
witsch '(DaR Vocale), Sierakowski A. 
(berberyjs.), Sławiński F. (zgłoski), Su- 
checki H. (staropols. polski), Tessar- 
czyk (niemiecki). Wojllarski (niemiec. 
ki), Zgórski A. (niemiecki). 
Jury ob. Heine. 
Jurysdykcya ob. Buczyński (Karna). 


Kalendan, ob. ForeIle (
ydowski); S
CZyil- 
ski; Warszawianin. 
Kalendarzyk, ob. Bluszcz; Bławatek; Giersz. 
KanceIlarya królewska, ob. Ciołek. 
Kancyonał, ob. Kiewicz. 
Kara, obacz: Giegurzyński i Miklaszewski W.; 
Zakład (Karne). 
Karabin, ob, Instrukcya. 
Karne prawo, ob. Bojarski. 
Karność, ob. Samolewicz Z. 
Kartofle, ob. Guęnsberg(Spirytus); Tyniecki W. 
Katalog, ob. Leitgebe,'. 
Katechizm, ob. Gaume J.; Heczko; Koch R.; 
Luter; :Łłcki ; Płoszczyński ; Putiatycki j 
Segur. . 
Katolicyzm, ob. Balmes. 
Kazania, obacz: Hartsch; Biblioteka; Golian; 
Jełowicki; Respądek; Wierciszewski. 
Kaznodziejstwo, ob.. Biblioteka, 
Klasztor, ob. Gacki J. (Benedyktynów). 
Klerykalny, ob. Valder. 
Kobieta, ob. Bicrzyński R.; Chmielowski P. 
(Mickiewicza); Chomentowski Wł. (Nie- 
wiasty w Polsce); Dobieszewska (Wy- 
chowanie); Dzieduszycka (Wychowa- 
nie); Kamiński M, (ZbióI' zdań); Myśli 
(Emancyp.); N, HeDl'yk (Stanowisko); 
Prądzyński (prawa); Weit (Choroby); 
Ventura; W eib:enblatt (Ciężamc); Zgór- 
ski (Psyoh.) 
Kodeks cywilny, ob. Delsol ; Hube (tyniecki); 
Walewski Jul. 
Kodeks dyplomatyczny; Codex; W olański 
(W ieliczki).
>>>
Kolej żelazna. ol). Bauer (Jazda); Beer (Che- 
mins); Lipp (Giełda); Treter M. (Gali- 
zische). 
Koło towarzyskie, ob. Rocznik. 
Komety. ob. I\luk. 
I{omissya "edukacyjna, ob. Bihlioteka; Nowa- 
kowski Fr. 
Kommuna, ob. Katy; Memoire; Młochowski. 
Kommunia, ob. Bataille: Pamiątka. 
Kommunikacye, ob. Podl'ęcznik. 
Kommunizm, ob. Roszkowski G. 
Koni ujeżdżanie, ob, Bibl rolnicza. 
Konsulat.y, ob. Roszkowski G. 
Kościół, ob. Buliński (polski); Dclert (Histo. 
rya); Hołyilski (Historya); Wappler 
(Historya); Ważyński (na Litwie). 
Kraniologia, ob. Kopernicki. 
Krankenhau9, ob. Ausweis. 
Krawcowa, ob. Leske M. 
Kredyt, ob. Kirszrot. 
Kredytowy Zakład, ob. Regulamin; Rozprawy 
(włościańs.) 
Krew, ob. Rudnicki (Krążenie); Świłtkowski 
(Transfusion ). 
Kronika węgiersko-polslm, ob. Świeżawski E. 
Krowy, ob. Bibl. roln.- 
Krtań, ob. Hofmokl. 
Kryminalna proced., ob. Bibl. Umiej. 
Książka do nabożeństwa, obacz: Głos duszy; 
MętJewicz; Poradnik; Skimborowicz; 
Tomicki S. 
Książka do czytania, ob. Kasiński K. 
Książki, ob. Nowolecki (dla ludu i dzieci). 
Księgosusz, ob. Littich. 
Kuchnia, ob. Schmidt J. 
Kukułka, ob. Wodzicki K. 
Kultura, ob. Rogojski. 
Kumys, ob. Brzeziński J.; Jagielski W.; Luto- 
stański B.; Zakład. 
Kupiec, ob. Piętak. 
Kwasy. ob. Wężyk (z drzewa). 


Lasy. ob. Bibl. roln.; Choiński; Hołowkie- 
wicz; Puchaiski (Kultura). 
Latrynowa kwestya, ob. Opolski. 
Lekarski, ob. Małecki (Słownik). 
Lekarz, ob. Bielski Józ. 
Lekcye i Ewangelie, ob. Tyc. 
Len, ob. Bib!. roi n.; Noskowski. 
Leśne, ob. mbl. rolno (Służebność); Instrukcya. 
Leśnictwo, ob. Firganek. 
Listy, ob.llratkowski (Pisanie) j Bugno (Sekre- 
tarz). 
Litewski słownik, ob. Kurschat. 
Logika, ob. Stoeckel; Struve. 
Lokaj, ob. Tekieliński. 
Lud, ob. Kolberg. 
Ludność Król. pols., ob. Buszczyński. 
Ludowe, ob. Karłowicz J. (Zbiory). 
Ludzkość, ob. Emerson. 
Lupus, ob. Szczypiński K. 
Lubin, ob. Bibliot. rolno 
.tuki ob. Rudnicki T. 
Łychwa. ob. Markow. 


- 148 - 


M'lczka, ob. Otto. 
Magnetyzm. ob. Sieradzki H. 
Małoletni, ob. Miklaszewski W. 
Małżeństwo, ob. Dupanloup; Florkiewicz J.; 
Kasparek (Ustawy); Otto. 
Małżoukowil', ob. Walewski Jul. 
Mamelucy, ob. Teka. 
Maszyny, ob. Eliaszewicz (Cennik). 
Matcmatyka, ob. Strzelecki F.; Żebrawski T. 
(Bibliogr.) 
Materyalizm, ob. Pawlicki S. 
Mazury, ob. Kętrzyński W. 
Mechanika, ob. Gosiewski (cząsteczkowa); Klu. 
ger (analityczna); Niewęgłowski (Sta- 
tyka). 
Medale, ob. Tyszkiewicz Eus. 
Medycyna, obacz: Hneser (lIistorya); Kowal- 
ski H. (dla nielekarzy), 
Meteorologia, ob. Beobachtungen; Pietkie- 
wicz A.; ScbOdler. 
Miary i wagi. ob. Igel G.; Jagielski; Modrzyń- 
ski; Pietrzycki (w Austryi); W olett A. 
_ (Niemieckie); Zareba (Niemieckie). 
Mięso, ob. Littich. 
. Mieszkania nawodne, ob. Pawlicki S. 
Miksornicety, ob. Aleksandrowicz. 
Mineralogia, ob. Rzepecki L.; Schoedler. 
Mitologia, ob. Ger
owicz E.; Saint- Victor; 
Świeżawski E. 
Młodzież, ob. Kremer Józ. 
Mocz, ob. Neubauer C. 
Monumenta, ob. Bjelowski A. 
Mowa, ob. B. J., Swięcicki. 
Mularze. ob. Hirszel W. 
Murzyn, ob. I{opernicki. 
Muzeum, obacz: Baraniecki (Wykłady); Kurs; 
Wykłsdy. 
Muzg. ob. Lewes; Żuliński (Gehirn). 
Muzyka, ob. Korotyński; Moniuszko; Ordo; 
Worotkiewicz (fiir Schule). 
Myśliwstwo. ob. Puchaiski F. 


Nabożeństwo, ob. Dzieszkowski (Zbiór); Gre- 
gorowicz M.; Grono; Kozłowslti s. 
(Domowe); Peal O. (Zbiór); Skimbo- 
rowiczowa (Módlmy si!!); Willewicz 
(Zbiór). 
Nafta, ob. Altb. 
Narody, ob. Eustachy. 
Narzędzia, ob. Cichowski (rolnicze); Mann A.; 
Zieleniewski L. (rolnicze). 
Nasiona, ob. Bauer. 
Naturalna historya, ob. Pokorny A.; Schoed- 
ler; Straessle. 
Nauka ob. Makowiecki. 
Nawozy. ob. Bib!. rolnicza; Briihl; W,sikie- 
wicz W. 
Nerki ob, Barthels. 
Newralgie, ob. Lewittoux. 
Niemiecki język, ob. Ahn. 
Nieszpory, ob. Kisielewski L ; Rudnicki T. 
Niewiasty, ob. Dzieduszycka; Ventura. 
Nomenklatura, ob. Werchracki (przyrod.) 
Numizmata, ob. Hutten; Siekierka.
>>>
ł 


Obiady, ob. Ćwierciakiewiczowa. 
Obrona, ob. Jaszowski Sto 
Obrzędy, ob. Lewartowski; Snarski D. 
Obyczaje ob. Drobisch. 
Ochrona, ob. Donimirska. 
Octany, ob. Wężyk (z drzewa). 
Oczy, ob. Witkowski (Methode). 
Odczyty, ob. :Marczewska. 
Oddychanie, ob. Lebert (Choroby). 
Odkrycia, ob. Księga wynalazków; Wieczory 
(naukowe). 
Oftalmologia, ob. Talko .T. 
Ogród, ob. Czerwiakowski ; Hoser. 
Ogrodnictwo, ob, Bibl. roln.; Karwacki J.; 
Kisielewski; Wskazówki. 
Ojcze nasz, ob. Cieszkowski A. 
Ojczyzna, ob. Respądek. 
Okulistyka, ob. Szokalski W. 
Oleje, ob. Mierzyński S.; W
zyk (z drzewa). 
Ołtarz złoty, ob. Barage. 
Operations, ob. Polaczek. 
Opieka, ob. Paprocki L. 
Organy o. Galicz. 
Ortografia, ob. Olpiński. 
Osady rolne, ob. Towarzystwo; Ustawa. 
Ospa, ob. Kussmaul. . 
Osuszanie gruntów, ob. Bibl. rolno 
Oświata, ob. Przyrembel B.; Spartacus (ludu); 
tuliński. 


Pacierz, ob. Khaun. 
Pami
tniki, ob. Bukar; Czaplicki; Kiliński J.; 
Morawski T.; Niemcewicz J.; Ogiński 
M.; Olizar N.; Sulerzycki N.; Toczy- 
ski (1803-1867); Wodzicki. 
Pandekta. ob. Zielonacki J. 
Państwo, ob. Oczapowski. 
Papieze ob. Lakrzymski, Lanfrey. 
Pasek rzemienny, ob. Weissenbach. 
Pasiecznicy, ob. Lubieniecki 
Patologia, ob. Dobrski K.; Niemeyer. 
J'atryotyzm, ob. Chojecki E. 
Pedagogika, ob. Józefczyk A.; Kelner; Saw- 
czyński (Kelner). 
Pediatria, ob. Vogel J. 
Perpetuum mobile, ob. Zanozyński. 
Pfianzen, obacz: Białobłocki (Bodenwiirme); 
Knapp (Galiziens). 
Phosphates, ob. Malinowski J. 
Piechota, ob. Służba; Wyciąg. 
Piecz
ie. ob. tebrawski T. 
Piersiowe organa, ob. Luschka. 
Pieśń duszy, ob. Skórzewska. 
Pieśni. obacz: Kiewicz (dla dzieci); Rolberg 
(ludu); Melodye; Robota (Szkolne); 
Zarzycki {Śpiewnik}. 
Pisanie, ob. Łoziński. 
Piśmiennictwo polskie. obacz: CzarDowski 
(Rocznik, 1871-1872); Sulimirski F. 
( 1870-1). 
Pisownia, ob. Lepkym; Olpiński; Rzepecki; 
Skrzypiński. 


........ 


149 - 


Piwowarstwo, ob. Drewnowski; Gorzelnictwo; 
o. Otto. 
Płodozmian, ob. Bibl. rolno 
Pługi, ob_ Cichowski R. 
PolJór, ob. K
trzyński W. 
Poczyt,anie, ob. Bojarski. 
Podatki, ob. Bibl. rolnicza; Krzeczunowi('z 
(Grunt.); Oczapowski; WillChard J. 
(w Galicyi); Wołowski L. (lmpot). 
Podrzutki, ob. Paprocld L. 
Poezya ob. Tyszyński A. (Polska), Wiślicki 
(Klejnoty). 
Pokarmy ob, Poręhski A. 
Pokuta ob. Fabiani, Gembarzewski. 
Policya ob. Pappenheim (leka:rska). 
Polityczne nauki ob. Olendzkl. 
Polen ob. Obermiiller. 
Polnische ob. Lipnicki (Litcratur), Łyskowski 
(Sprache). 
Polonais ob. Młochowski A. 
Polowanie ob. Przepisy. 
Polska oh. Chociszewski (Histor, dla dzieci), 
Lejowa (Historya), Mecherzyński (Lite- 
ratura), Mickiewicz A. (Historya), Mo- 
rawski T. (Historya). 
Polski, Polskie ob. Burzyński P. (Prawo), Bu- 
liliski (Kościół), Dutkiewicz (Prawo), 
Dzieduszycki M. (Dzieje wierszem). 
Małkowski (Język). Munk (J\;zyk). 
Połoznictwo obacz: Cohnstein, Jordan. Thie- 
me A. 
Poradnik rolniczy ob. ArodŁ.. 
Poród ob. Rutkowski M. (Friibgebm.t). 
Postęp ob. Kraszewski J. ,I., Masłowski L. 
Powietrze ob. Jcrzykowskl St. 
Powinszowania ob. Budy ta, Zygmunt. 
Powstanie ob. Giller A. 
Pozytywizm ob. Ziemba T., Żuliński. 
Pozycie ob. Knigge. 
Praca ob. Eismont, Opieka, Pisarew (Dzieje). 
Prawda ob. Ehrenfeucht. 
Prawo ob. Białecki (MeZdu narodne), Durzyń- 
ski (polskie.), Czemeryński (austryackie). 
Girtler (Msgdeburgskie), Nube (ksrne), 
Lorellz (dla ludu), Louis (wekslowe 
pols.), Nikol'Owicz (Cerkowno
e), Ocza- 
powski (polityc
me), Olendzkl (polit.), 
Szczaniecki (Narodów), TiIl E. (Pod- 
miot). 
Prawodawstwo ob. Maciejowski W. (ruskie. 
sławiańs.), Thoerner (akcyjne). 
Procent ob. Biliński L. 
Promyk ob. Bełza. 
Propedeutyka ob. Trętowski B. 
Propinacya ob. Sprawozdanie. 
Przemysł ob. Eebiński, Passy. 
Przestanki ob. Nowakowski F. 
Przewodnik ob, Fryze (Warszawski). 
Przyjaciel dzieci ob. Wernie. 
Przykłady łac. pols. ob. Lercel, Wolff. 
Przyroda ob. Brever, Haeckel (Dzieje), Szylło 
{Dzieje}. 
Przyrodnicze obacz: Chłapowski, Pietl'aszkie- 
wicz K. 
Psałterz ob. Nehring, Pawłowski P.
>>>
Pseudonim ob. Pawlikowski M. 
Psychiatria ob. l'lq,skolski, Rolle. 
Pazczolnictwo ob. CUl1Y P., Ramoszyński J. 


Rachunki ob. Ćwiczenia, Folkierski (całkowy), 
Klein (Element.arz), Modrzyński, Obl'az- 
ki, Vogt A. (Element). 
Rachunkowość ob. Dreziński. PictI,zycki E., 
Wędrychowski E. 
Rada powiat. miejska ob. Regulamin. 
Reformacya, ob. "Koniecki. 
Regulamiu ob. Lilpop, Wyoiąg. 
Rejestra ekonom. ob. Cybulski. 
Rękodzieła ob. Pytania. 
Religia ob. A. A., Martin K.. Mueller (umie- 
jętność). Paulini, Rabbinowicz (des he- 
breux), Rnkowski (nauka). 
Robotnicy ob. Buchowski A.. Limanowski, 
Szulc Kaz. 
Rocznik liter. ob. Czarnowski S. 
Rola ob. Lipiński. Wlł8ikiewicz. 
Rolnictwo ob. Liebig, Suchodolski L. (na- 
rzędzia), Zarański S. (dla d
ieci). 
Rolnicze narzędzia ob. Eliaszewicz. Golucn- 
ring, Zieleuiewski L. 
Romans polski ob, Tarnowski St. 
Rośliny ob. Figuiel' (Historya), Jastrzębowski 
W.-, l\Jisky (uprawa), Stenzel. 
Równania ob. Zajączkowski Wł. 
Rozchody ob. Oczapowski. 
Rozmowy ob. Frings (fl'an..niem.-pols.) 
Rozmyślania ob. Owaniszewski. 
Rozwody ob. Goldszmit. 
Runy ob. Estreicher (w kalen: Ungra 1873), 
Małecki, Przeździecki A. 
Ruskie prawo ob. Madejowski W. 
Rysunki ob. Cercha. 
Rzeźba ob. Łuszezkiewicz W. 
Rzemieślnicy ob. Wiślicki A. 


Sacharymetrya ob. Krysiński S. 
Sadownictwo ob. Lucas. 
Sądy ob. Górski L., Projekt (Pokoju), Weinert 
(Urządzenia w Warszawie). 
Sakramenta ob. Skarga P" Solski St. 
Samogwnłt ob. Berger A., Karcz. 
Samskryt ob. Rzepecki L 
Sawonarola ob. I{antecki K. 
Scena ob. Estreicher, Rocznik, Roger, 5kład, 
Sprawozdanie. 
Schaui ob. Sierakowski A. 
Sejm ob. Borkowski A. (mowa), Chłapowski 
S. (w Berlinie), lłowajski (Grodzieński), 
Kalinka (czteroletni), Kraszewski 1. J. 
(Sąd 1827-29), Paszkowski M., Pilat 
(czteroletni) , ::;prawozdanie . Szujski 
(1548-1670). 
Sekretarz ob. Borejko, Bugno M. 
Semiotyka ob. Debreyne. 
Senat ob. Karpiński J. (Pytania prawne). 
Siostry miłosierdzia ob. Bulikowski S. 
Skóra ob. Obaliński (przesadzenie). 


150 - 


Sławiańskie ob. Kałuzniacki E. (rękopisma), 
Maciejowski (prawodawstwo). 
Sławianizm ob. Treter H. 
Słownik ob. Podstrailski (polsko-czeski), Sła- 
wiński (obliczenie), Szmid M. (polsko- 
r08S. i franc.-pols-). 
Słownik pol. niem. ob. Łukaszewicz. 
Śmierć ob. ])rużbicki K., Eutrozyn, Godzina. 
Socyalna kwestya ob. Szulc K. 
Soczewki ob. Kuczyński St. 
Sol ob. Alth (warzelnie). 
Sparcasse ob. Auszug. 
Śpiew ob. KOI'ytyilski A" Orda, Vaccai (szkoła). 
Śpiewnik ob. Zarzycki A., Zientarski R. 
Spiritus ob. Gumbinel'. 
Sporysz ob. Rogowicz. 
Spowicdnicy ob Gaumc J. 
Spowiedź ob. Marciński, Oda. 
Sprache ob. Łyskowski (poln.) 
Sprężystość ob. Skiba E. 
Stańczyki ob, Przegl:!d. 
Starożytności ob. Cruger C. A., Krzyżanow- 
ski S., Wegner R., W ojciecbowski T. 
statystyka ob. Jelowicki Ad.. Piłat Tad.. 
ł'usłowski (prcusti. Bureau). 
stauropigium ob. Wremennyk. 
Stenografia ob. Jaworski, Poliński J.. Uwag. 
Wiadomości. 
Stolarskie konstmkcye ob. Pokutyńaki. 
Styl polski ob. Dzieduszycki M. 
Stylistyka ob. Jeske A. 
Suchoty ob. Oppolzer. 
Sumienie ob. Marcha], Marciilski, Vacherot 
(wiedza). 
Świadkowie ob. Ostrowski J. (dowód). 
Świat ob. Celiński (nowy systEJm), Jakubow- 
ski Baz. (utworzenie), Steczkowski (u- 
kład dis ludu), Verne (podróż). We- 
sołowski (nowy system). 
Świat ob. Fabian, Skiba E. 
Świtezianki ob. Tysz)'ński A. 
Syphilis ob. Reder A. 
Sygnały ob. Objaśnienie. 
Symbolika ob. Angerstein. Moehler. 
Synodus ob. Rituale (petricov.) 
Szeregi ob. Fabian. 
Szkaplerz ob. Wiadomości. 
Szkolne pieśni ob. Cygan. 
Szkolnictwo obacz; Fedorowicz. Kawczyński 
(pruskie). Łuczkiewicz. 
Szkoła ob. Au (rolnicza), Baraniecki (dla ko- 
biet), Bock (zdrowie), Benoni (prze- 
mysłowe), Chrzanowski L. (ludowe w 
Galicyi), Drozd (ludowa). Franke (wy- 
stawa), Gabryelski (ludowe), Golian Z. 
(ludowe), Klasyfikacya, Komisya, Mark- 
stein, Mcnsch (i kościół), MurleBtern 
(izraels.), Schmitt Krz. (ludowa), Sko- . 
czek (ludowa), Szczepański A. (w Pol- 
sce), Szematyzm. Urbański. 
Szpitale ob. Bulikowski S. (Siostry), Czaje- 
wic z F. (św. Rocha), DobieszewBki (w 
Galicyi), RYB (w Warszawie). 
sztuka ob. Łepkowsld, Muzeum. 


,I
>>>
Teatr ob. Estreicher (hist. bibliogr.), Gopla- 
na, Goślicki, Roger E.. Struve, Ustawy. 
Technika ob. Program. 
Teologiczne ob. Leitgeber (dzieła). 
Terapia ob. Dobrski K., Niemeyer. 
Terminologia ob. Firganek (leśna). 
Torf ob. Pietkiewicz Ap. 
Towarzystwo ob_ Mikla8zewski (Osad), Rocz- 
nik (dobrocz., przemysł., histor.-liter.. 
nauk., osad., techn.), Sciborowski W, 
(lekarskie), Soubieille (miłosiEJrdzia.), 
Sprawozdanie, Statut, Święcicki J., 
(parcelacyi), Szymański R. (interesów 
ludności), Ustawa, Wyczałkowski (rol- 
. nicze), Zaleski Br. (hiswryczne). 
Trawy ob. Sławiński H. 
Tron. ob. Mejer Kar. 
Trubadurowie ob. Asnyk. 
Tuberkuły ob. Okińczyc. 
Twarz ob. Darwin. 
Tyfus ob. Witkowski L. 
Tygodnik kato!. ob. List. 


Ubezpieczenia ob. Auszug, Ehrel!feucht, May- 
zel, Postanowieuie, Rejewski (na ży- 
cie), Rys (na zycie), Tabele, Taryfa, 
Towarzystwo, Wniosek, Zarzę,d. 
Ubodzy ob. Carasco. 
Ule ob. Cuny P. 
Ultramontanie ob. Mazur, Pawlikowski M. 
Umysł ob. Draper. 
Umysłowość ob. Taine. 
Unia ob. Merunowicz. MosLach (lubelska), Sa- 
wiński (gody). 
Uniwersitiit ob. BehOrden. Zeissberg (Matri- 
keI-Buch). . 
.uniwersytet ob. Brandowski (krakows) Ko- 
Bciakiewicz (Cracov.), Spis (wykładów), 
Ustawa. 
Uniwersytet warsz: ob. Ławrowski. 
Uprawa ob. Lipiński. 
Uroskopia ob. Neubauer C. 
Urz\)dnicy ob. Odezwa (spółka). 
Ustawa ob. Tomicki 8. 1791). 
Ustawy ob. ZLiór. 
Utylitaryzm ob. MilI. 


Wagi ob. Pl'yliński T. 
Węglan ammonowy ob. Kowalski H 
Wekslowa ustawa ob. Zbió,.. 
Wełnictwo ob, 'l'rylski A. 
Wellerya ob. Reder A., Zeissl. 
Wesela ob. Siarko wsk i Wł. 
Weterynarya ob. Bibl. roln" Łepkowski J., 
Ostrowski E. Rohlwes. 
Wianek ob. Biblioteka (nabozeństwa). 
Wiara ob, Gaume J. (katolicka), Segur. 
Wiara ob. Wierciszew
ki (Wykład). 
Wiedza ob, Spencer. 
Własność ziemska ob. Świ
cicki J. 
Woda święcona ob. Gaume J. 
Woda ob. Olszewski (studzienna). Schmidt 


. ....... 


- 151 


(minera!.), Wartość. 
Wodoci
gi ob. Kołodziejski, Levy. 
Wojna duchowna ob. Scupoli. 
Wojna lB70-71 ob. Bojanowski. Hystorya. 
Wokabuły ob. Woliński. 
Wola ob. Ochorowicz. 
Wolnomularstwo obacz Storch, Trentowski 
(Freimauerei). 
Wrzody ob. Pareński. 
Wścieklizna ob. Bibl. rolno 
Wybory ob. Duchowieństwo. Szymański R. 
(do sejmu). 
Wychowanie ob. Emmens, Papłoński J., Gór- 
. ska (zakład), Pasi!kowski .M., Sobieski 
S. (u Rzymian), Zmichowska, Żuliński, 
więcej oLacz pod Kobieta. 
Wykopaliska ob. Domaradzki. 
Wymowa ob. Szpaderski J. 
Wynalazki 'ob. Księga, Odkrycia, Zanożyński. 
Wypisy ob. Lawicki (niem.), f.yszkowski (pol.). 
Mecherzyński' (polskie), Reben (niem,), 
Świtkowski A. (franc.) 
Wystawa w. Wiedniu obacz Jsroszewski Z.. 
l'rzepI"SY. 
Wyznania ob. Castellare. 
Wzory ob. Rymarkiewicz (Prozy). 


Zaczadzenic ob. BIumenstock. 
Zagadki ob. Chmielowski J. 
Zaimki ob. Święcicki P. 
Zakład Ossolińs., ob. Sprawozdanie, Zakony, 
Milkowski Wł. 
Zameczki ob. J. Antoni R. 
Zaraza ob. Desinfekcya. 
Zakony ob. Milkowski W., Potrzcbie. 
Zarobek ob. Strasburger K. 
Zboża ob. Niegolewski, 
Zdroja ob. Zielelliewski M. 
Zdrowie ob. Bock. 
Zgłoski ob. Sławiński F. 
Zjawiska ob. Huxley. 
Zmarznięcie ob. l!lumenstock J. 
Zmartwychwstańcy ob. Jan. Kajsiewicz H. 
zoologia ob. Nowicki M.. Pokorny A. 
Zwierzęce życie ob. Lewes. 
Zwierzęta ob. Barteis, Bib!. roln., Głos (drę. 
czenie), Lewandowski (domowe), Me- 
nault (Zmyślność), Niewiadomski W. 
(obyc
aje), Stenzel (Karmienie). Tryl. 
ski (Zywieni e ). 
Zwierzyniec ob. Bartsch. 


Żebrnctwo ob. Juszczyk J. 

uiwiarka ob. Goldenring. 
Zródło ob. Alth (nafty i solne.) 
Żołnierze ob. Służba, Wyciąg. 
Żuawi ob. Morawski A. 
Życie ob. Bloziusz, Gaume J., Figujer (przy. 
. szłe), Taczanowski Z. (co jest). 
Zydzi ob. Krzepicki (Odpow.). Ordyniec (w 
. Polsce), Wojczyński A. 
Zywoty 8więtych ob. Stupnickl.
>>>
152 - 


IV. 


Sprawozdania księgarzy galicyjskich. 


W instrukcyi wydanej dla Komisyi wy- 
stawowej wiedeńskiej, objawiono życzEJnie, 
ab
' katalog bibliograficzny, majłcy unaocz- 
niać ruch naukowy i literacki prowincyi au. 
stryackich w latach 1871-72, obejmował za- 
razem obraz ruchu księgarskiego wewnl1trz 
kraju koronnego i po zagranicami. 
Czyniąc temu zadosyć, Komisya wysta- 
wowa krakowska zawezwała wszystkich z oso- 
bna księgarzy i drukarzy o nadesłanie dat i 
odpowiedzi, a to stosownie do postawionych 
pytań. Żąuania te ponowiono kilkakrotnie 
w pismach publicznych, pozostały one po- 
większej części bez skutku. 
Nie moja zatem wina, źe nie wywięzuję 
się z tego, co uważałem za powinność uczy- 
nić, to jest: że nie nakreślam porównawczo 
dat ruchu księgarskiego, opartych na cyfrach 
pewnych i wyczerpujących przedmiot. 
Materyał uzyskany od kilku zaledwie na- 
kładców i kilku redakcyj jak: Czasu, Pra- 
wnika, Gazety lwowskiej, Gazety narodowej, 
Słowa, nie dostarczy wątku, ani na obl'az 
połowiczny. Pozostaje mi zatem poprzestać 
na przytoczeniu dosłownem tych sprawozdań, 
które mnie doszły. . 
Najwiecej pracy zadał sobie księgarz J.m 
An. l'elar w Rzeszowie, a robota jego su- 
mienna, zaszczyt mu przynosi. Jego sprawo- 
zdanie służyć winno za wzór, jak należałoby 
opracowywać podjęty przedmiot. Daje on 
dosadny obraz swej dzialainości w obrębie 
jego powiatu. Obraz ten jest istotny, wy- 
razisty, acz smutny. Cyframi i ty
ułami dzieł 
nakreślony jest wizerunek ospałości prowin- 
cyi, ciemnoty obywatelstwa wiejskiego, a w 
następności czego i ciemqoty ludu. Rodzaj 
drukowanych i ilość sprzedawnnych dzieł pe- 
wnego tylko rodzaju, wykazują. które war. 
stwy społeczeństwa podtrzymuj!} drukarstwo 
w Bochni, Rzeszowie, Tarnowie i Jaśle. Ba- 
czQ,c na to, możnaby doboszom opinii publi- 
cznej (wyobrażającym sobie, iż są hetmanami 
tPj opinii) doboszom gazeciarskim, tarabanił- 
cym o oświatę ludu, przypomnieć. iż pilniej- 
sZł jest rzeczł bębnić o oświatę samych sie- 
bie, obywatelstwa i klas średnich, bo ówczas 


oświata od tych warstw, snadniej i rQczej 
spłynie na Ilud wiejski. Ale w takim razie, 
potrzebaby samemu pracować i uczyć się, 
więc wygodniej jest nic nie robiłc. być głoś- 
nym bebnem... za gó
ami. . . 
. Inne sprawozdllnla kSięgarzy' Ule SI} tak 
dokładnEJ, zamieszczam je niemal dosłownie. 
Mianowicie w tym porzlldku: a) J. A. Pelara, 
b) P611aka, c) .Miillera. d) Gubrynowicza, e) 
Richtera. f) Spis Kar. Wilda. 2iarazem nad- 
mieniam. iż odezwy o. nadesłanie dzieł pe- 
dagogiczn
'ch na wystawę wiedeńską, w zna- 
cznej części odniosły skutek poż
dany. Mia- 
nowicie nadesłali l1akłady: 
Z Krakowa: A. Nowolecki (dzieł 70), 
J. M. Himmelblau (dzieł 14). red. Czasu, red. 
Na dźiś. 
Ze L w o w a: Gubrynowicz i Schmidt 
(dzieł 13), Towarzystwo stenografów (dzieł 
20). Karol Wild (dzieł 821. F. H. Richter, 
redakcye: Prawnika, Słowa, Gazety lwow., 
Gazety narodowej, Służby zdrowia, Switu. 
Z War S z a w y: Orgelbrand Maur. (dzieł 5), 
Gus. Sennewald (dzieł 7), Mich. Gliicksberg, 
(dzieł fi), Gebethner i Wolff (dzieł S8 i cza- 
sopisma), Sam. Orgelbrand (dzieł 20), S. Czar- 
Dowski (dzieł 4), Dzikowski M. (czasopism 3). 
Z Rogozińskich Izdebska (l dzieło), redakcya 
Biblioteki warsz. (dziel 20), Aleks. Marczew- 
ska (dzieł 3). J. Kamocka (spóźnione dz. l.) 
Z Rzeszowa: -J. A. Pelar (dzieł 23.) 
Z Poznania: Leitgeber (dzieł 5), Lnd. 
Merzb
ch (dzieł 20), :N. Kamieński (dzieł 25), 
J. K. Zupański (dzieł 99). 
Razem nadesłano około 430 druków. Licz- 
bę te dopełniłem moim fundm.zem do 453 
dzieł, przeważnie treści pedagogicznej, a nad- 
to, zebl'ałem okazy 103 pism peryodycznych 
z lat 1871-72. Cały ten zasób 556 druków, 
\V)'słano na wystawę do Wiednia. 
Gorliwości zatem po wyż wymienionych 
nakładców, zawdzięcza Komisya możność wy- 
wiązania się z obowi,zku. 
Temi kilku objaśnieniami uwazałem za po- 
trzebne poprzedzić ponizej drukujljce siV spra- 
wozdania.
>>>
153 - 


.A- 


Księgarnia i druka.rnia. Jana Andrzeja Pelara w Rzeszowie. 


SPIS DZIEŁ 
właBnym nakładem drukowanych w latach 1871 i 1872, w naBt
pującej ilości: 


Egzemplarzy 1000. Bugno, Najnowszy Sekre- 
tarz. 
Eg. 2500. Lercel, Przyklady do tlómaczenia 
na klasę I. 
Eg. 2500. Lercel, Przykłady do tłómaczenia 
na klasę II. 
Eg. 500. Lorenz, Nauka dla ludu. 
Eg.600. Ladnowski, Fraszki. Wydanie wtóre. 
Egz. 1500. Hołd Bogu. 
Eg:/:. 600. Cybulski, Rejestra ekonomiczne. 
Egz. 2000. 'ryc Ant., Dzieje przymierza. 
Egz. 600. Morawski, Światek. 
Egz. 2000. Skazówka czyli Sposób nauczenia 
czytać. 
Egz. 1000. IyIinistrantura. 
Egz. 1000. Zywy różaniec. 
Egz. 1000. Dreziński, Nauka rachunkowości. 
Egz. 3000. Fringsa, Rozmowy. 
Egz. 600. Hankiewicz, Grundziige der Philo- 
sophie. 
Egz. 2000. Weissenbach ks., Zdrój pociechy. 
Egz. 1000. Puchalski, Poradnik gospodarski. 
Egz. 1000. Bororneusz, Pufi. Epigramm. 
Egz. 2000. :Miczyński, Galicya. 
Egz. 300. Matka róźańcowa. 
Egz. 1000. Kowalski, Opowiadania. 
Egz. 2000. Tyc, Dzieje Starego i Nowego 
przymierza. 
Egz. 600. Misky, Uprawa roślin. 
Egz. 600. Misky, Rozprawki gospodarskie. 
Powyższe dzieła podaję tak, jak zostały w 
drukarni ukończone, - dalszy spis dzieł na- 
stąpi porządkiem alfabetycznym, z krótkimi 
do tychże uwagami. 
Do r. 1848 nie było w Rzeszowie żadnej 
księgarni, dopiero w Maju roku 1848 została 
podpisanemu koncesya do założenia księgami 
udzieloną. a którą w Grudniu tegoż roku pod- 
pisany otworzył. Ponieważ takowa nie ren- 
towała się, bo o książki nikt nic pytał, będąc 
ograniczoną tylko na odbyt rekwizytów do 
pisania, a przy których to egzystencya za tru- 
dnił była, chciał podpisany takową w r. 1853 
sprzedać, jednakowoż żaden kupiec sig nie 
zgłosił, aby w tak mołem mieście swój pie- 
niądz ryzykował. Przy tak smutnych dla mnie 
widokach, starałem się w r. 1854 o koncesye 
na założenie Wypożyczalni książek, ażeby 
przy takowej, choć w cz
ści swój interes ksig- 


garski polepszyć. Otrzymałem ją dopiero w r. 
1855, do której założenia tutejszy garnizon 
oficerów z powodu wojny krymskiej, w wiel- 
kiej liczbie w Rzeszowie skoncentrowany, 
znaczuemi z,aliczkami się przyczynił. 
W roku 1840 założył w temże mieście nie- 
jaki Franciszek Skielski drukarnilt i pomimo 
tego, że był obrotny i fachowy, nie był w 
stanie się utrzymać i gdy w r. 1855 drukarnia 
ta. z powodu braku funduszów zwiniętą zo- 
stała, założył podpisany z początkiem roku 
1856 drukarnię, którą początkowo na małej 
stopie i z wielkicm wytężeniem sił utrzymy- 
wać musiał i która dopiero powoli i sto- 
pniowo, o tyle się wzmagała, iż w r. 1862 
nadzwyczaj wiele do czynienia miała. Jedna- 
kowoż powstanie w Królestwie polskie m, zkąd 
wiele obstalunków przychodziło, a w skutek 
tego, zamknięcie granicy Rpowodowało, że dru- 
karnia rzeszowska ograniczoną została po 
wi"kszej części tylko do własnych nakładów, 
które najwięcej pisma ludowe i pedag-ogiczne 
obejmowały. Od roku 1856 jako założenia 
drukarni, wydrukowano zostały następujące 
dzieła. - Egzemplarzy: 


4500. Abecadło, przez Jaremę, od 1860-1868 
roku, w trzech wyuaniach, sprzed. 3300. 
1000 egzempl. Hehrend Dr., Zaradcze środki 
1857 r. sprzedano 400 egz. 
600. Bieg roku całego (roku?) 600. 
1000. Bractwo świętej Trójcy 1858 r. 800. 
300. Deszkiewicz, Rozbiór Gramatyki Ma- 
łeckiego Hj63 r. 300. 
2000. Dl'eziński, Prawidła do zaprowadzenia 
zakładów lJożyczkowych ltJ6!) r. 120. 
2000. Droga krzyżowa, 1860 r. 1200. 
600. Demostenes, Mowy, 1869 roku. 150. 
1000. Dziennik czyli Sposób odpl'awiania na- 
bożeństwa (roku 1) 1000. 
1500. Fontanna purpurowa (roku?) 600. 
4000. Frings, Rozmowy łatwe 1865 r. 4000. 
1500. Genowefa, przez K. Schmida, 1861 r. 
1000. 
1000. lIerouviIle, O naśladowaniu N. Maryi 
Panny, 1868 roku. 120. 
2000. Hołd Bogu od pobożnych dzieci, 1871 
roku. 2000. 
2000. Kantyczka, 1864 r. 1500. 
600. Katechizm. 33Q. 


20
>>>
Konko10wski, Jaś Sadowski, 1865 roku 
(Główny odbyt w Królestwie Polskiem). 
3200. 6000. 
Konkolowski, Opis kuli ziemskiej, 1860 700. 
roku. 600. 
Koronka do świętej TI'ójcy. 400. 
Koronka o Niepokalanem Poczęciu N. 500. 
:Maryi P. 300. 300. 
Kowalski, Sto pociech, 1867 r. 380. 
Kowalski, Powinszowania,' 1867. 270. 
Korytowski. Rezultata. kuracyi 1865 r. 
290. 800. 
Iioźmian, O naszych stosunkach. 1861 600. 
roku. 200. 
Koźmian, Deputacya galicyjska, 1861 2000. 
roku. 230. 
Ksi,!żka do nabożeństwa dla Chl'ześcian 2000. 
katoI. (Cały nakład zabrali kramarze 
do Królestwa). 1000. 
Ksilj,żka kucharska, poprawił J. Bo- 800. 
brecki, 1866. (Największy odbyt do 
Królestwa Polskiego). 2700. 
Ładnowski, Berek, 1859 r. 400. 
Ładnowski, Czartoryjska, 1860 1'. 220. 500. 
Ładnowski Alex.. Fraszki (roku 1) 600. 
Mezler, Przewodnik w nauce stylu, 1870 6000. 
roku. 300. 
Misiewicz, Przyjaciel pszczół, 1863 r. 
(Cały odbyt do Królestwa Polskiego). 
800. 
Modły (roku 1) 900. 
Mowa św. Bazylego do młodzieży. .1861 2000. 
roku. (Do Królestwa Polskiego). 17. 
Nabożeństwo do św. Rocha i t. d. 300. 2000. 
Nabożeństwo do N. P. Maryi w obr. 
Leżajskim. 1300. 
NaLożeilstwo do Siedmiu Boleści N. 
Maryi Panny. 430. 
Nieszpory, 1857 roku. 2100. 
Nieszpory mniejsze księdza J. B. 1858 
roku. 1700. Powyższy przegllj,d starałem si
 jak naj do- 
Nowenna do św. Antoniego, 1860 roku. kładniej zestawić. 
780. Księgarnia stoi w bezpośrednich związkach 
ze wsz.ystkiemi znaczniejszemi księgarniami 
Nowenna do św. Jana, 1858 r. 580. w kraju i za granicą, otrzymuje tygodniowo 
Nowenny do Niepokalanego Pocz
cia, przesyłki z zagranicy, ma odb
't na książki 
1866 roku. 720. do Królestwa Polskiego, mało zaś w Poznań- 
Officium codzienne (roku?) 800. skie, - jednakowoż wywóz ksilj,żek do War- 
Officium mniejsze (roku?) 930. szawy i do Królestwa, ogranicza si
 więcej 
O ustanowieniu przysięgłej straży po- na zamian
 (change), zwłaszcza, że od ksie- 
lowej (roku?) 70. garzy warszawskich (z małe mi w
'jlj,tkami) 
Pilj,tkowski. Najśw. Panna. 1864 roku. pieniądze tylko z trudności,! otrzymać można. 
500. Udbyt zaś w samym kraju jest bardzo mały, 
Pogllj,d na pisownię, przez Bugno, 1861 gdyż kolportowanie ksilj,żkami, którego pró- 
roku. 900. bowałem, zupełnie przez niedowierzanie i cie- 
Pogląd na wypadki warszawskie. i861 mnotę klas niższych, nie powiodło się. Stan 
roku. 370. wieśniaczy. oprócz książki nabożnej nic nie 
Praktyka gospodarska (roku?) 1000. kupuje, a zdarzały mi si
 i takie wypadki, 
Reguły żywego różańca (roku?) 2000. iż darowałem czasem chłopakom wiejskim 
Różaniec żywy (roku?) 400. I jaką książkę. to jlj, ojciec poniósł do Zwierz- 

ciernie, pozbierał Lubin Dzbański, chności powiatowej z zapytaniem, czyli ta 
1865 roku. 170. książka nie ma jakiej treści polskiej rewolu- 
Schleissteher, Ból z
bów. 1865 roku. cyjnej. - Jednakowoż z drugiej strony nie 
220. . można zaprzeczyć, że co się tyczy postępu 
Skarb duszy pobożnego Chrześcianina nauki elementarnej, - takowa w okręgu mej 
i t. d. 1000. działalności znacznie postlj,piła. - Jakoż 
 


- 154 - 


4000. 


1500. 
500. 
500. 
1000. 
500. 
500. 
500. 
500. 
1000. 


4000. 


500. 
600. 
600. 
IWO. 
2000. 


1500. 
200. 
1000. 
2000. 
500. 


8500. 
3000. 
2000. 


1000. 
1500. 
1500. 
1000. 
liOO. 
1000. 


2000. 
600. 
1000. 
2600. 
500. 
1000. 
500. 
1400. 


--- 


32000. Skazówka czyli Sposób nauczenia dzie- 
ci czytać, 1857 do 1872 roku. 30000. 
Snopek mirry, 1857 roku. 5000. 
Segel, Podręcznik lekarski (Termino- 
logia), 1869 r. (Odbyt w Królestwie 
Polskiem). 290. 
Segel, Winogrona, 1870. 47. 
Sposób obchodzenia dróg męki JezustL 
(roku 1) 120. 
1500. Srzeniawski, Nauka głosowania, 1862 
roku. 430. 
Starkei, O łaźni parowej, 1858. 230. 
Trzaskowski, Pisownia polska, 1862 r. 
no. 
Wianek, Księżka do nabożeństwa, 1860 
roku. 1300. 
Witowski, Szkółka pow8zednia, 1863 
roku. (Odbyt znaczniejszy w Królestwie 
Polskiem. 700. 
Wojciechowski , Występek. powieść. 
1867. 300. 
18000. Wybór modlitw przez Księdza Ziemiań- 
skiego (6 edycyj do 1857 roku). 16000. 
Wybór pieśni przez Ziemiańskiego,1869 
roku. 400. 
Wyborek codziennego nabożeństwa (r.?) 
5000. 
Zabawa duchowna, 1857 roku. 730. 
Zabawka abecadlowa (roku?) 170. 
Zagorzański, Psychologia pl"zez Zim- 
mermana, 1869 roku. 200. 
Zbiór katechizmu dla dzieci 
780. 
Ziemiański J. ks., Kantyczka 
1300. 
Złoty ołtarz, 1862 roku. 970. 

loty ołtarzyk, 1860 roku. 840. 
?ywot BW. Izydora, 1860 roku. 660. 
Zywot św. Patrycyusza arcybiskupa. 980. 


1200. 
200. 
1000. 


(roku ?) 
(roku 1) 


2000. 
1500. 
1/;00. 
1000.
>>>
- 155 - 


mego nakładu do 30,000 egzemplarzy "Nauki 
do czytania i poznawania liter" (Cena 6 cent.) 
sprzedałem, - oprócz Elementarza szkol- 
nego. - co dowodzi, że po kilkunastu latach 
powoli i 
tan wieśniaczy, książek poszukiwać 
będzie. - Mojem zadaniem było dotad, tylko 
dobre popularnc i dla ludu przystępne"pisemka 
tak dla stanu. włościańskiego. jak i małomie- 


szczańRtwa drukować. lecz nieRtet.y, w tym 
kieru::łku brllk uzdolnionych pracowników. 


Rzeszów dnia 12 Lipca 1872. 
Jem Andrzej Pelnr 
KsiQgarnia i Drukarn:.a. 


B. 


SPIS DZIEL 
wydrukowanych w drukarni Karola Pcllaka w Sanoku 
w latach 1871 i 1872. 


Folgen der Steatsg9rantie, 1871, nakład Tre- 
tera. 600 egzempl. 
Wybór nabożeństw, 187], nakł. własny, 2000 
egzempl.. w przeciągu I '/. roku 1500 
egzempt rozprzedano. 
Bajki Krasickiego, 1871, nakład własny, 500 
egzempl., w I,rzcciągu roku 100 egz. 
rozprzedano. 
Zbiór pie3ni, 187], nakład własny, 600 egz., 
w przeciągu roku 100 egz. rozprzed. 
Złoty Ołtarzyk, 1871, nakład własn)', 2000 


Drukarnia w Sanoku pod firmą Karola 
PoUaka istniejąca od roku 1848 w początkach 
jej założenia zajętą była najwięcej tłoczeniem 
książek do nabożeństwa różnego rozmiaru i 
różnej objętości arkuszy, i broszur treści re- 
ligijno-moralnej, przy tum zajmowała si
 tło- 
czeniem tabel, ogłoszeń i innych zamówio- 
nych artykułów. Teraz posiada wspomniona 
drukarnia 15 gatunków książek do nabożeń. 
stwa wydanych jej własnym nakładem, a któ- 
rych w czasie istnienia tej drukarni tj. w 22 
latach odbito przeszło w 70,000 egzemplarzy 
a rozsprzedano dotąd takowych około 60,000 
egzemplarzy. 
W roku 1855 w miesiącu Maju, wyszedł 
pierwszy zeszyt Biblioteki Polskiej własnym 
nakładem, której to Biblioteki 80 końca roku 
1856 wyszło 304 zeszytów 3-5 arkuszowych 
stanowiących 28 kompletnych dzieł klasyków 
polskich. W przeciągu lat trzech, został na- 
kład Biblioteki polskiej w 1500 egz. zupeł- 
nie wyczerpany. Obok wydawnictwa Biblio- 
teki polskiej wychodziła równocześnie Biblio- 
teka parafialna, pismo religijno-moralnej tre- 
8ci, wydsnie i nakład ks. Ant. Załuskiego. 
Biblioteki tej wyszło zeszytów 3 -6 arkuszo- 


egzempt, w przeciągu I '/. roku 1000 
egzempl. rozprzedano. 
Chleb duszy, 18'12, nakład własny, 1000 egz.. 
dotąd 100 egzempl. rozprzed. 
Tatomir, Skarbniczka, 1872. nakład Wilda. 
2000 egzempl. 
Gaultier'a Geografia, 1872, nakł. Wilda, 2500 
egzempl. 
Kantyczka, 1872, nakład własny, 1000 egz.. 
dotąd nic nie rozprzedano. 
llerlicz Sas. Obrazy. 1872, nakł. Wilda, 1000 
egzempl. 


wych 24 w 1000 egz. Jedno dzieło z tegoż, 
pod tytułem: Bractwo różańcowe drukowano 
w dwóeh nakładach po 2,000 egz. Równo- 
cześnie wycbodzHa nakładem te
oż wydawni- 
ctwa: Szkółka parafialna dl a młodzieży wiej- 
skiej w 1,000 egz., wyszło zeszytów 6 trzy 
do pięć arkuszowych. Razem dzieł komplet- 
nych lliblioteki i Szkółki parafialnej, wyszło 
w pomienionej dr.ukarni 18,000 egzem" które 
teraz już są blizkimi wyczerpnięcia. W tym 
samym czasie wyszła z tej drukarni broszura 
pod tyt.: Die europiiische Weltfrage Buf die 
Riesenmacht Russlands, wydana przcz Teo- 
dol'il 'l'ergondego w 1,000 egz., jakoteż bro- 
szura wydana przez K. J. Turowskiego w 500 
egzem. O wzajemnem zabezpieczeniu się od 
szkód, również broszura ks. 
tefana Podła- 
szeckiego, członka c. k. Tow. gosp. galicyj- 
skiego pod tytułem: O Wiatropiecu z oszcZ\j- 
dzeniem drzew. W 1'.1857 wyszedł wydaniem 
i nakładem pomienionej drukarni pierwszy 
zeszyt Księgozbioru polskiego. z którego to 
do roku 1858 wyszlo zeszytów 38 }Jięćarku- 
szowych w 1000 egz., czyli dziel komplet. 
nych 5. z których dot.'łd rozsprzedano po 
500 egz. Następnie wydała ta drukaruia dzie-
>>>
ło pod tytułem: Grundriss dcr Panosophie 
przez Stefana Dr. Vimpellara w 1000 egzem. 
nakład ten pozostaje prawie całkowity jesz- 
cze; zaś od roku 1861 wyszły z tcj drukarni 
nakładem Karola Wilda, księg-arza lwowskie- 
go: Tatomir Lllcyan: 
kal'bniczlm 2 tomy w 
2000 egz., Loziliski Walery: Zaklęty dwór 
2 tomy w 1000 egz., tegoż Pisma pomniejsze 
jeden tom w 1000 egz. GauIticr'a Geografia 
powszechna w 4 nakładach 12,000 egz. Ahn, 
:Nauka jęzJka frnncuzkiego 2 tomy jeden w 
2,000 a drugi w 4,000 egz. Becker, Obl!Jżenie 
Troi i tom dl'Ugi teg-oż: Powrót Ulissesa do 
Itaki w 1000 egz. Pietruski IIistorya J)atu- 
ralna 2 tomy w 1000 egz. 'Wyszło więc na- 
kładem Karola Wilda w drukarni sanockiej 
do końca roku 1870, 29.000 tomów. Podów- 
czas wyszło także nakładem ks. Fr. Czaszyń- 
skiego, proboszcza sanockiego w 2,000 egz. 
Kazanie miane przez tegoż w kościele paraf. 
w Samborze podczas sekundycyi Jego Mości 
ks. Jana Pawła Jedlińskiego, jakoteż mowa 
Dr. LobaczewskiegQ przy otworzeniu czytel- 
ni miejskiej w Sanoku w 600 egz., również: 
Przemówienie Teofila Ostaszewskiego do wło- 
Bcian w 1000 egz. ,y latach 1868 i 1869 wy- 
chodziło w pomienionej drukarni czasopismo 
pod tytułem Reforma dwutygodnik i wyszło 
tegoż zeszytów 17 w 500 egz., obok t.ego wy- 
szedł nakładem ks. Anton. Załuskiego prob. 
brzozowskiego "Rzym za pontyfikatu Ojca 
iiw. Piusa IX. w 18 wiekową rocznicę mę- 
czeństwa św. Apostołów Piotra i Pawła w 
1000 egz., wyszły także w tym czasie nakła- 
dem własnym Gordona, Obrazki galicyjskie 
w 1000 egz.. z których dotl!d 250 egz. roz- 


156 - 


sprzedano; obok tego nakładem Ant. Sozań- 
skiego : Rozmowa z dyplomat:j o Polsce w 500 
egz. jakoteż nakładem l\lieczysława Tretera: 
Ein Memorandum in der Ang-elegenheit der 
ersten ung-arisch-galizischen Eisenbahn w 500 
egz., dalej nakładem własnym: Wykład snów, 
którego w przeciągu 7 lat było trzy nakłady 
w 4,000 egzem., a rozsprzedano dotąd 3,500 
egz., również nakładem własnym: J. Ludolub 
Konieczny, Polska w Pieśniach w 1,000 egz. 
z czego 1'0zspl'Zedallo w tym czasie 200 cgz. 
Po zesta\\ icnin rubryk uwidocznia się, że 
drukaruia ta, za czas jej istnienia w Sanoku 
pod firmą Karol l'ollaka tj. od I'oku 1848 po 
koniec 1870, wydała własnym nakładem ksią- 
żek różnej ohjętości 125,000, z których do 
nabożeilstwa około 70,000. Z wJdauych włas- 
nym nakładcm ksią7.ek. rozprzedano w prze- 
ciągu 22 lat 110,000. Z obcych zaś nakładów 
wyszło w pomienionym czasie około 50000 dzieł. 
W roku 1861 za dozwoleniem Wysokiego 
c. k. Namiestnictwa otworzyłem obok dru- 
karni księgarnię komisowI! i wypożyczalnię 
książek. Wypożyczalnia ta posiada teraz dzieł 
polskich 1000, niemieckich 700, francuzkich 
60. Ze względu, że Sanok niema szkół wyż- 
szych, interes księgarski jest nieznaczny, zatem 
stosunków z handlami zagraniczemi mieć nie 
mogę. 
Sanok dnia 5 maja 1872. 
Karol Polla1c. 
Do sprawozdania tego dołączono wykaz 
dzieł otrzymanych przez tę księgarnię w la- 
tach 1871 do 1872 w komis. Spis obejmuje 
dzieł 312 w 574 egzemplarzach. 


c 
A. Miiller W Stryju i Buczaczu. 


W odpowiedzi na szanowne zawezwanie 
z dnia 13 Kwiet.nia mam zaszczyt do wiado- 
moiici Szanownej Komisyi uprzejmie wszelkie 
owe wyjaśnienia donieść, które odemnie jako 
właściciela księgarni w Buczaczu i tu w Stry- 
ju założonej zai,!dane sQ. 
Księgarnia w J3uczaczu zsłożonQ została 
przezemnie w roku 1866 a to mianowicie z 
tJj przyczyny, ponieważ do rozpoczęcia za- 
kładu tego przez c. k. Starostjl WP.Paulego 
zachęcony zostałem. 
Posiadaj,!c zaufanie nie tylko kilku wła- 
ścicieli księgarni we Lwowie, ale przez re: 
komendacyę pana Karola Wił da jako i księ- 
garzy w Krakowie i w Pradze, byłem wsta- 
nie zaopatrzyć zakład mój w Buczaczu w zna- 
cznI} ilość różnych dziel i czasopismów. Co 
się zaś tyczy zwiQzków handlowych, które 
obecnie z różnemi zakładami zagranicznemi 
utrzymuję, to rOzpoczljłem takowe dopiero 


po założeniu księgarni mojej w Stryju w r. 
1870, a to dlatego, ponieważ bjld,!c właści- 
cielem dwóch księgarni, tym spo£Obem więk- 
szy odbyt na ksi4Żki moje uzyskać mogę. 
Takowe załatwiają za granicQ, komisyonsryusz 
mój F. A. Brockhaus w Lipsku, MOl'itz Per- 
les księgarz w Wiedniu i syn mój D. H. MUl- 
leI', któren obecnie w celu wykształcenia swe- 
go przebywa w Wiedniu. 
Do tego czs.su nic nie wydałem własnym 
nakładem i drukarni nie założyłem. 
Cały mój zapas ksi.lJ,żek otrzymuję czę- 
ściowo za gotówkę, c:1:ęściowo zaś na stały 
rachunek i w komis. W latach 1871-1872 
otrzymałem rozmaite dzieła od 77 księgarzy 
w kraju, a zaś od 85 zagranicznych. Zakiady 
obadwa moje (z któremi czytelnie połączone 
s:j). istnieją w spólnym ,związku między sobQ. 
Stryj dnia 18 Maja 1872. 
A. Muller.
>>>
- 157 - 


D. 
Gubrynowioz i Schmidt we Lwowie. 


Stósownie do wezwania t=!wictnej Komi- 
1Iyi księgarnia pod firmą Gubrynowicza i 
Schmidta we Lwowie, podaje szczegółowy 
opis statystyczny ruchu literackiego w języku 
polskim, tak co do nakładów własnym kusz. 
tem przedsiębranych, jako też w komis otrzy- 
manych dzieł i piam. 
Najsamprzód zapisujemy z przyjemnościQ 
doniesienie, że z każdym rokiem ruch lite- 
racki wzrastać zaczyna, ogranicza si
 to 
wprawdzie dopiero do wydawnictw lekkiej 
treści, jak: powieści, romansów, pism dzie- 
cinnych i tylko poniekąd do dzieł history- 
cznych i naukowych, jest jednak wielka na- 
dzieja, że przy powiększeniu się szkół i dobro- 
bycie ludu naszego w og.óle, działy specyalne 
w literaturze, również znaczniejszy pokup w 
kraju LędQ miały. 
Ni
ej podajemy wypis. dzieł naszym na- 
kładem wydanych lub otrzymanych w komisie, 
które w ci,gu lat 1871 i 1872 prasę opuściły: 
Biliński Dr., Studya nad podatkiem. w lJOO 
egzempl. 
Brende1 D. I,iszt jako symfonik w 500 egz. 
Buława. Izaak mysterium, w 400 egz. 
CzartorYlIki J., Uwagi o polityce, w 500 egz. 
Dwie Zusie, obrazek dramatyczny, w 500 egz. 
Feudeau. Hrabina Chalii, powieść, w 500 egz. 
Gaboriau, Ajent. powieść, w 550 egzempl. 
Haeckel, D
ieje przyrody, w 1000 egzempl. 
Hoffmanowa, KsiQzcczka do nabożeństwa. 
w 1000 egzempl. 
Jąsiński, Stuletnia dzierżawa. w 400 egzempl. 
Kalicki B., Opowiadania. w 1000 egzempl. . 
Dzieduszycka A.. O wychowaniu. w 520 egz. 
Narbut, Podanie o powstaniu, w 400 egz. 
Noskowski, Kultura lnu, w 500 egzempl. 
Rolnik, pismo dla gospodarzy, w 1000 egz. 
Zakrzewski W. Dr., Powstanie reformacyi, 
w 500 egzem pl. 
Zamarski B., Polska od r. 1807, w 400 egz. 
Kalendarz "Bluszcz," w 1000 egzempl. 
Kalendarz .Jedność." 
Teleżyński, Olej skalny, w 600 egzemplarzach, 
z rycinami. 
Kwestya ruska, w lJOO egzempJ. 
Noakowski. Podręcznik uprąwy lnu, w 1000 
egzempt 
Poliński J.. Biblioteka stenograficzna, w 400 
egzempl. 
1'.uczkiewicz, Szkolnictwo, w 1000 egzempl. 
Sawicki Dr., Obrazy w!lzechświata, w 1000 
egzempl. 
Dzieduszycka, Gawędy Matki, w 500 egzemp. 
Tyniecki, Zgnilizna kartofli, w 500 egzempl. 
Wł)drychowski, Rachunkowość, w 550 egzemp. 
Lubomęski, Chodowanie cielQt, w 500 egz. 
W wi
kszych rozmiarach rozpoczęte wy- 
dawnictwo w Październiku 1869 jest; Biblio- 


teka powieści i romansów cclniejszych auto. 
rów zagranicznych. Wydawcy roz(Joczynając 
tę mbliotek
, mieli na celu głównie zRchęcić 
tem publicznOlić polską w Galicyi więcej do 
czytania, a taniością, powstrzymać konkuren- 
CY'ł zagranicznych wydawnictw, gdyż jedynie 
powieść w dzisiejszych czasach, nawet u naj- 
oświeceliszych narodów, liczy jak największe 
koło czytelników. Cel ten został o tyle osilj,- 
gni
ty, że wydawnictwo drukując ilość egzem. 
plsrzy z każdego dzieła po 1000 do 1200, 
w przeciągu następujących po sobie kwar- 
tałach, między pnblicznościlj, się rozchodzi. 
Wydawanie w tej seryi Bibliotcki powieści, 
dzieła, tak za granicą ulubionych autorów, 
jak n: p. Dickensa: Klub Pickwika, nie zna- 
lazło miłośników i od publiczności z wiel- 
kim niesmakiem było przyjęte. 
Mając na względzie prowadzenie dalsze 
wydawnictwa powieści, nakładcy zmuszeni 
byli stosować się z wyborem powieści do 
wymagań publiczności, która zachęcona raz 
do czytania choćby lżejszej literatury, z cza- 
sem do czytania i poważniejszej literatury 
nawyknie. To przynajmniej wzbudziło z uśpie- 
nia wydawnictwa krajowe i chęć kupowania, 
eo tylko takiej taniości, jak wydawnictwa 
Biblioteki powieści przypisać należy. Do tej 
pory to jest: W ciągu trzechlecia wyszło dzieł 
w tem wydawnictwie w liczbie 25, w 40 to- 
mach czyli 540 arkuszach. 
W Roczniku III. Biblioteki powieści, ogło- 
aili wydawcy tanie zbiorowe wydanie powie- 
ści oryginalnych J. I. Kraszewskiego, które 
taniościQ swojlj, dla abonentów Biblioteki 
powieści, nader jest korzystnem. Wydawcy 
bowiem, daj,! abonentom za mierną, cenę 8 
złr., w pierwszym roku 22 tomy czyli 192 
arkuszy dawnych wydań, które poprzednio 
kosztowały przeszło 32 złr. 
. Ponieważ wydawnictwo dzieł Kraszew- 
skiego, wymagało zbyt wielkiego nakładowego 
kapitału na zapłacenie honoraryum autorowi, 
druk, papier,. wydawcy nie widząc możebno- 
ści utrzymania pierwszego w samej Galicyi 
tak wielkiego wyd:lwnictwa, porozumieli się 
z księgarzem warszawskim Michałem Gliicks- 
bergiIJm, który kupujlj,c 2000 egzemplarzy dla 
Królestwa Polskiego, po bardzo wprawdzie 
niskiej cenie, umożebnił jednak wydawcom 
przez to kupno, utrzyn'onie tak niskiej ceny 
prenumeracyjnej. - Cały nakład wydawni- 
ctwa tego, drukuje się w 4000 egzempJ. 
Z innych dzieł nakładowych lub komi- 
sowych drukuje się zwykłIJ z dzieł treści po- 
ważniejszej liczba 500-1000 egz. - Szcze- 
gól-nie dzieł historycznych, które z powodu 
stosunków cenzurowych nie mają wstępu do 
Królestwa PolIikiego, drukuje lIit) zwykle tylko 
400 do 600 egzemplarzy.
>>>
We Lwowie nsjwiecej pojawia sie płodów 
lekkiej Iiteratur3'. zaś w Krakowie dziela tre- 

ci naukowej. 
Firma nasza, jako jedna znajmłodszych 
we Lwowie, od chwili otworzenia przedsilj- 
wzięła sobie zadanie ro?powszechniania, o ile 
możności polskiej literatury w Galicyi, mia- 
nowicie pism tak illustrowanych, jako też lite- 
rackich I fachowych w Warszawie z wielkim 
kosztem wydawanych, a które w żaden sposób 
w Galicyi nie mogłyby być wydawane, naj- 
I.ierw. z powodu bruku sił do tego potrzebnych, 
a powtóre, że nie mogąc rachować na pokrycie 
kosztów, nie mogłoby wcale. prosperować. 
Za zasług!) może sobie to firma nasza 
poczytać, że główny dała pochop do obniża- 
nia cen tychże pism warszaw.sklch, a które 
poprzednio z powodu swej drożyzny, nie mo- 
gły wytrzymywać konkUl'encyi z pismami nie- 
mieckiemi i francllzkiemi. I kiedy poprzednio 


....--- 


- US8 - 


liczba abonowanych egzemplarzy w Galicyi 
zaledwie do kilkadziesiąt dochodziła, dziś już 
liczba blisko 2000 dochodzi. 
Zyski księgarskie przy tak znacznie obni- 
zonej cenie, prawie do minimum siQ zredu- 
kowały, przyczem jeszcze opłata cła za ksil}-zki 
i pisma, i bardzo drogie porto, tamuj'ł roz- 
wój i dochód księgarski. 
Powyższy opis może w niektorych pun- 
ktach niezupełnie będzie dostatecznym Prze- 
8wietnej Komisyi Wystawowej, firma jednak 
niżej podpisana spodziewa się, że skoro i inne 
ksitJgarnie i zakłady puhliczne, tej gałęzi prze- 
mysłu i umiejętności się oddające, swe spra- 
wozdania nadeślą, bQdzie zatem Prześwietna 
Komisya w możności, zestawić obraz dwule- 
tniej pracy na polu literackiem w Galicyi. 
Z wysokim szacunkiem 
6ubrynow;cz i Schmidt. 


E. 
F. H. Richter we Lwowie. 


Stósownie do wezwania Szanownej Komi- 

3'i z 13 K.w!e
ni
 b. r. zamieszczam poniżej 
ządane wYJasmema: 
P. 1. Spis dzieł drukowanych moim na- 
kładem w latach 1871 i 1872. 
a) "Strzecha." Rocznik IV., 1871 r.. V. 1872 
rolm, Ilakład 2500 egzempl. 
b) Bolesławita B., Czarna perełka, 1871 r.. 
1000 egzempl. 
c) Słowacki J., Genezis z Ducha (wyczer- 
pane), 1871 r., 500 egzem pl. 
d) Zachariasiewicz J., Noc królewska. 1871 
roku, 500 egzempl. 
e) Miiblbach L., BaTon Kobielski,. 500 egz. 
f) Kaczkowski Z., Zydowscy. 1871 r.. 1500 
egzempl. 
g) Promyk, Pismo iIlustrowane, roku 1872 
nakład 500 egzempl. ' 
h) Dłużniewski M., Poradnik homeopatyczny, 
r. 1872, 1500 egzempl. 
i) Kantecki K., Hieronim Savonarola, 1872 
roku, 1000 egzempl. 
k) Wołowski, Polacy w rewolucyi. 1871 r., 
1500 egzempl. 
Dzieła otrzymane w komis gł6wny 
w r. 1871 i 1872. 
a) Szulc, kwestya Bocyalna, 1872 r. 
b) Szekspir, Antonius?. Paryż, 1872. 
c) Napoleon XIII., Poemat. Paryż, 1872. 
d) Daisenberg, Dzieje filozofii. Kraków,1872. 
e) Spartacus, O wiecach. Poznań; 1872. 
f) Witkowski, Walka zwiedzionej. Poznań, 
1872. 
g) Płakań, Dziewczyna, 1872. 
h) Encyklopedya podręczna. Warczawa,1872. 
P. 2. .Rycina: Zygmunt i Barbara po- 
dług obrazu J. Matejki. 1871. 


P. 3. Zakład istnieje od 1866 roku i 
pierwszem jego przcdsiQbiorstwem była "Strz
. 
cha" w punkcie l w)"micniona, w roku 186/; 
dalsze wydawnictwa od roku 1
6! do 1872 
wymienione są w załączonym SplSlC, z ozna- 
czeniem dzicł zupełnie już wyc1.erp
nych. 
Powieści rozeszły się nicktórc w lJołowle na- 
kładu, niektóre w większej połowie. Poezye 
bardzo mało były poszukiwane. 
P. 4. Za granicą zadnych dzieł nie dru- 
kowałem. 
P. 5. Promyk, pismo iIIustro
ane d

 
młodzieży, wychodzq,ce od I.Stycznla c
 dm 
lO, z przyjemnościq, sllładam Szanownej Ko- 
mis3'i. celem posłania go na wystawę. 
P. 6. Księgarnia sorlymentowa zało- 
żoną została w roku 1866; w r. 1867 poł,!- 
czono z nią ksi!)garni!) nakładową i kolpor- 
terstwo na wielką skalę prowadzone za po- 
mocą, kolporterów miejscowych i podróżuj,!- 
cych. Obecnie ma księgarnia 52 ajentów na 
prowincyi w Galicyi, a mianowicie w mia- 
stach: Bohorodczany, llorysław, Brzeżany, 
Buczacz, Bursztyn, Czortków, Dembica, Dro- 
hobycz, Dubiecko, Gorlice, Gródek, Jarosław, 
Jasło, Kołomyja, l{rosno, Kopyczyńce, KOB- 
sów, Limanowa, Lańcut, l\-Ionasterzyska, Mie- 
lec, Mościska, Nadworna, Podhajce, Przemyśl. 
Przemyślany, Przeworsk. Rad-omyśl, Radymno, 
Rawa, Rohatyn, Ropczyce, Sędziszów, Seret, 
Śniatyn, t:iokal, Stare Sioło, Sądowa Wisznia, 
Stebnik, Stryj, Stanisławów, Tarnopol, Tłu- 
macz, Trembowla, Turka, T3'śmieni4?a, Zale. 
szczyki, Zbaraz, :2;ółkiew, Złoczów, Zurawno. 
Żydaczów. 
Z dniem l Października 1871. otwo- 
rzoną, została filia księgarni w Poznaniu. Sto- 
sunek mojego handlu księgarskiego z handlem
>>>
- 159 


zagranicznym przedstawia się w ogóle jak 
1-10. 


. Między r. 1868 a 1870 wydała ksi
gar- 
nia Richtera te dzieła. 
Roku 1869. Bełcikowski. Król Don Żuan, 1000 
egzem pl. 
" 1869. Bałucki. 
ycie wśród ruin, 2500 
egzemp!. 
" 1868., Bolesławita. Bezimienna. 1000 
egzemp!. 
" 1869. Bolesławita. Emissaryusz. 2500 
egzemp!. . 
" 1871, Bolesławita. Czarna perełka, 1000 
egzemp!. 
" 1870. Giller Agaton. Z wygnania, 2500 
egzemp!. 
" 1869. Gordon. Grzechy Krystyny, 1000 
egzemp!.. 1000 egz. wyczerp. 
" 1867. Katechizm homeopatyczny. 1000 
egzempl. 


" 


1870. Lenartowicz T.. Album włoskie. 
2500 egzemp!. 
1870. Lenartowicz T.. Ze starych zbroic. 
2500 egzemp!. 
1869. Łoziński WIad., Legionista. 2500 
egzempt 
1868. Olewiński. Nauka stenografii. 1000 
egzempl., wyczerp. 
1870, Szekspir, Hamlet. 750 egzempt. 
wyczerp. 
1870. Wolski Wł.. Promyki, 800 egz. 
1869. Zacharyasiewicz. W przededniu. 
500 egzempt 


" 


" 


" 


" 


" 
" 


Lwów 25 Maja 1872. 


F. rI. Richle.l', 


naklad"'B I właściciel księgami 
i cv.ytrlni woa Lwowie i w Pozna- 
niu , w.}"dawca. ,.Strzechy,U Pro- 
myka i Biblioteki narudowej. 


F_ 
Dzieła. wyda.ne nakładem księgarni Karola Wilda we Lwowie 
w latach 1871-1872. 


Nakład 1000 egz., Beba Władysław. Złote 
literki. 
3000 egz.. Gaultier. L. E. K.. Geografia. 
1000 egz.. Kraszewski I. J., Radziwiłł 
w gościnie. 
600 egzempt. Łoziński. Galiciana. . 
2500 egzemp!.. Mocnik. Arytmetyka. 
500 egzempl.. Plan kro stół. miasta 
Lwowa. 
2500 egzemp!. . Schenkl. Ćwiczenia 
greckie. 
1000 egzempt. Skorowidz realności 
Lwowa. 
3000 egzempl., Stanecki. Fizyka. 
750 egzempl.. Berlicz Sas. Obrazy 
z natury. 
SODO egzempl., Curtius. Grammatyka 
grecka. 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Ji 


" 


" 


750 egzempt. Koziebrodzki. W jesieni, 
komedya. 
2500 egzempl.. Kuliczkowski, Zarys 
literatury polskiej. 
3000 egz.. Mocnik, Początki geome- 
tryi. 
3000 egzempt, Paszkowski. Listy o 
wychowaniu. 
3000 egzempt. Tatomir. Skarbniczka 
dziejów. 


" 


" 


" 


" 


Nakłady nabyte w całości r. 1871-72. 
1000 egz.. Samolewicz. Gimnazya. 
1000 egzempl.. Supiński J., Pisma i 13 
innych dzieł naukowych, ktÓrych ksi'J- 
garnia liczhy nakładu nie podała, za- 
tem opuszczam je. 


" 
"
>>>
- ]60 - 


DOPEŁNIENIA I POPRA WI{I. 


Anegdotki. Zeszyt 1.. II. Warszawa. 1873. 
Zeszyt po 10 kop. 
* ASNVK Adam. Cola Rienzi Dr.. w 5 a. 
Kraków. Nowolecki. 1873. 
BARTHELS C. Rozmaite odmiany przeto- 
cznego rozlanego zapalenia nerek, przełożył 
Dr. Wład. Rudnicki. Warszawa. 1873, w 8ce. 
str. 78. 
BEAUVOIR (hr.). Podróż na około świat.a. 
Tomów III. Warszawa. RecI. Wędrowca. 1872 
-73, w Bce. 
BEDNAR Alojzy. Dyjetetyka dziecięca czyli 
Pielęgnowanie dzieci w pierwszych latach ich 
życia. przekład z uiemieckiego przez M. z G. 
Kwietlliewską Warszawa. Wyd. Przeglądu 
tyg., 1873. w lGce, str. 189. 40 lwp. 
BENEWENI T. Kopernik. (Odbitka z Ogni- 
ska domowego). \Varszawa. 1873. 
BIEŃKIEWICZ A. Kwestya i t, d. Warszawa,. 
druk Sikorskiego, w 8ce. str. 124. 
· BLUMENSTOK L. Piśmiennictwo lekarskie. 
Lehrbuch der geriehtlichen 1\Iedizin filr Aer- 
zte uml Juristen. von Prof. Er. Buchner. 
(Oddruk z PrzegJąrlu lekarskiego). Kraków. 
druk Czasu. 1872, w 8ce. str. 5. 
BOGDANKO Witold. Jerzy. tragedya w 5 od- 
słonach. Toruń, 18'73. 
BOLANDEN Konrad. Angela, powieść, prze- 
łożona na polskie przez F. W. (Odbitka z Kro- 
niki). Warszawa, druk Jaworskiego, 1873. 
40 kop. 
* BRODOWICZ Józef. Pamiętnik. Kraków. 
druk Uniwers., 1873 (w 160 egz. w druku). 
BRONIEWSKI Klemens. ProzopograD.a Mito- 
logii z poglądem na obIJcne czasy. (Zapowie- 
dziano w Warszawic 1873), 


Carasco de dona Conceplion Avenal. Prze- 
wodnik ella odwicdzających ubogich. zhiszpań- 
skiego na wiele języków przełożony. Za po- 
zwoleniem autorki spolszczył ks. Władysław 
Górski. Warszawa. Maur. Orgelbrand. 1873. 
65 kop. 
CHŁAPOWSKI Franciszek. Ueber Aphasie. 
Inaug. Dissertation zu der am 25. Juli 1810 
ei-Iangten Doctorwiirde in der Medizin \Ind 
Chirurgie nachtl'aglicb etc. vorgelegt. Berlin. 
Buchdr. G Schade (1872). w 8ce. str. 56. 


'CHŁĘDOWSKI Kaz. Szkice z Włoch. (Oso- 
hne odfjicie w 400 egz. z Przeglądu polskiego). 
Kraków, druk L. Paszkowskiego. 1873, w!:Jce. 
Ciepieliński popraw: Czepieliński. 
.. Codex diplomaticus Univers. Jag. Craco. 
viensis. Tom II. Kraków. druk Uniwers.. 
1873 (w druku. w 430 egzempl.) 
Compte Rendu des souscriptions et des 
depenses du monument eleve au general com- 
te Bossak-Hauke. sur le cimetiere de Carouge 
pres Geneve. Geneve. impr. cooperative, 1873. 
w 4ce. kart 2. 
ĆWIERCIAKIEWICZOWA Lucyna. Jedyne pra- 
ktyczne przepisy wszelkich zapasów śpiżar. 
nianych. oraz pieczenia ciast. Wydanie sió- 
dme poprawione i znacznie powiększone. War- 
szawa, Gebetlmer i Wollf. 1873. 75 kop. 
.. CZARNKÓW Joannes. Chronicon Polono. 
rum. Jana z C7.arnkowa kronika polska. Opra- 
cował Jan Szlachowski. (Odbitka z Bielow- 
'skiego: Monumenta. Tom II.) Lwów. druk 
Ossolińs.. 1872, w Bce. 
CZEPIELlŃSKI Flor. Słownik polsko-rossyj- 
ski. .Edycya druga znacznie pOVl'iększona (40 
ark. druku). Warszawa (zapowiedziano 1873 r.) 


DARWIN. O powstawaniu gatunków drogą 
naturalnego doboru czyli O utrzymywaniu się 
doskonalszych ras istot organicznych w walce 
o byt. Tłum. Dr. W. Mayzl. Warszawa, druk 
J. .sikorskiego. 1873. w 8ce. 36 złp. 
DROBISCH M. W. Statystyka obyczajowa 
wobec wolności woli. Warszawa, Red. Bibl. 
Um. prawn., 1873. 
. DZIEDUSZVCKI W. Powieści. ] złr. 50 cent. 
* DZIEDUSZVCKI Maur. Wyrobienie i usta- 
lenie urzędowego polskiego stylu. B. w. m. 
dr. i r. (Lwów. 1871?) w 8ce. str. 26 (nie 
ma osobnego tytułu. Jest to nadpis pierwszego 
rozdziału. Jest rozdziałów pięć obejmujących 
słownik germanizmów z tckstem niemieckim.) 


EMMERT K. Wykład Chirurgii i t. d. Tom 
II, str. XIX i 744. 
Figaro lwowski. zapowiedziany. lecz nie wy- 
chodzi. 
Fizyka w pytaniach i odpowiedziach czyli 
Popularne wyjaśnienie najważniejszych zja- 
wisk fizycznych. Dziełko przeznaczone do
>>>
użytku matek, nauczycieli i nauczycielek do- 
mowych ztJ 114 drzeworytami w tekscie. War- 
szawa, Redakcya Przyrody. Gebethner i Wolff, 
1873, w 16ce. str. 202. I rub. 


FOLKIERSKI W. Zasady rachunku różnicz- 
kowego i całkowego z zastosowaniami, wyło- 
żył w sposób przystępny dla początkujących. 
'l'om II. Rachunek całkowy i t. d, Paryż. 
Bibl. kurn.. 1873. w 8ce. str. XIII. 788 i kart 
nie!. 7. 12 frank. 
FRIEDLEIN J. Katalog antykwarski. Kraków, 
druk Uniwers.. 1873 (w druku, w 1000 egz.) 
fRYZE Feliks i CHODOROWICZ Ignacy. Prze- 
wodnik po Warszawie i okolicach. objaśn. 
planem Warszawy i rycinami (zapow. roku 
1873). 


GAlICZ J. (ksi
dz). Szkoła na organy. (Wło- 
cławek 1) 1873. (Zeszyt I. do lII. wyszedł 
w Wilnie 1861-63.) 
GAUME J. Przewodnik dla spowiedników. 
dzieło ułożone przez..... z pism l1ajceluiej- 
8zych. najdoświadczeńszych i najświątobliw- 
azych spowiedników w kościele. prztJłożył z 
francuzki ego ks. Urban Rokicki. Wilno. Za- 
wadzki. 1872. w 8ce. 1 rub. 80 kop. 
GOLDBERG H. Filozofia zasady bezwiednej. 
(Nowy filozoficzny pesymizm). Warszawa, 
Gebethner i Wolff. 1873, 40 kop. 
Goniec Stanisławowski. Stanisławów od 22 
Czerwca 1873. Wydawca J: Kośminski, Red. 
odpow, Wład. Kudelski. Redaktor kierujący 
A. B. Brzostowski. foL. po l ark. (wychodzi 
w miejsce przerwanego I{uryera). Rocznie 
7 złr. 20 cent. 
GOSIEWSKI W. Wykład mechaniki cząstecz- 
kowej (molekularnej). Tom 1. Część różnicz- 
kowa. Zeszyt l. Paryż. Bib!. Kórnieka, druk 
Rouge. 1873. w 8ce; Zeszyt I. str. 176. 2 dr. 


HEINZE. Angielskie Jury w porównaniu z 
francuzko-niemiecką instytucyą sądów przy- 
si
głych. Warszawa, Bibl. Umiej. praw.. 1873. 
· HELENIUSZ E. (Iw.) Rozmowy opolskiej 
Koronie. Tomów 11. Kraków. czcionkami dru- 
karni Czasu, nakład autora. 1873, w 8ce. str. 
723. kart 2 i 581. i karta 1. (Wydanie w 500 
egzempl.) 
HERMANOWICZ. De la Thćrapeutique de la 
la blepharite ciliaire et des alterations Iłna- 
tomo-pathologiques de la Xerophthalmie. The- 
ae pour le Doctorat en Medecine. paris, 1873. 
" HOFF Bogdan. Ein Beitrag zur Hebung 
der Weinindustrie in Uesterreich- Ungarn. 


- 161 


verfasst von..... Krakau, Verlag von B. Hoff, 
gedruckt bei V. Kornecki. 1873. w 8ce. str. 29. 
HOMER. Odyssea. przekład Luc. Siemień- 
skiego. Kraków. druk P8szkowskiego. 1873. 
w 8ce (w druku). 


IWANOWSKA. Wykład Biblii, Tomów VI. 
Kraków. druk Paszkowskiego, 1873 (w druku). 
Izwiestja (Warszawskija Uniwersitelskija). 
Warszawa, 1871-72. Corocznie 6 Zeszytów. 
w 8ce. Rok 1873. Zeszyt I. i II. obejmuje 
rossyjskie prace: I{o
sowicza. Ćwietajewa. 
Andrejewskieg-o. Ganina. Ślusarskiego (fauna 
mięczaków w Królestwie Polskiem). Fudakow- 
skiego. (Spostrzeżenia w pracowni Chemii 
lekarskiej) i Iwaniukowa. 


.. Kalendarz
k pugilaresowy na rok 1872. 
Kraków. druk l{raju. nakł. Al. Nowoleckiego, 
w IGce. kart 8 i mappa dróg. 
KIRKOR Honory. Zarysy współczesnej lite- 
ratury rosyjskiej przez Jana ze Śliwina. (Od. 
druk). Poznań. nakład Red. Tyg. wielkop.. 
1873, w 8ce. str. 64. 10 sgr. 
Kluger i Kucharski popraw na: Kucharzewski. 
.. KOLBERG Oskar. Lud. Część I. Krakow- 
skie. Tom 11. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1873. (Wyd, w 800 egzempl.. osobnych odbit- 
ków Krakowiaków w 1000 egz. w druku). 
" KORYTYŃSKI Albin. Prakt.yczna nauka 
śpiewu wyłożona w trzydziestu tablicach prze:r.: 
Albina Korytyńskiego, nauczyciela śpiewu 
przy gimnazyum Drohobyckiem. Drohobycz, 
nakładem Władysława Hoppego. 1873. Cena 
35 ceut. 
- Wykład teoryi muzyki zastosowany do 
śpiewu dla młodzieży Szkół gimnazyalnych 
i realnych. przez..... nauczyciela śpiewu przy 
gimnazyum Drohobyckiem. Nr. 1. Drohobycz, 
nakładem Władysława Hoppego. 1873. Cena 
25 cent. 
KOSMOWSKI Wikloryn. Rys hygieny dzieci 
w pierwszych latach ich życia. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk J. Bergera. 18i3. 
w 8ce. str. 229. 75 kop. 
* KOWALCZYK Jędrzej (ksiądz). Krótka wia- 
domość o obrazie Najśw. Maryi Panny Różań- 
cowej, łaskami 8ł
'nącej w kOBciele parafial- 
nym w Zakliczynie przy Sieprawiu dyecezyi 
tarnowskiej zebrana przez..... Plebana. Kra- 
ków. nakład Józef'y K.. druk Fr. ks. pobud- 
kiewicza. 1873, w 8ce, str. 16. 
· KOWALSKI SI. Rozrywki na dni świąte- 
czne czyli Opowiadania moralne pod rodzinnł 
strzechą dla polskiej młodzieży przez..... Rze- 
szów. J. A. Pelar. 1873. w 8ce. str. 167 i rej. 
(Wydanie w 1000 egzempl.). karta l. 1 złr. 
60 cent.; bez ryciny 80 cent. 
21
>>>
* KRZYŹANOWSKI Stan. Materyały do mo- 
nografii rodu Krzyżanowskich z Woli Sie- 
nieńskiej i Krzyżanowic herbu Dęhno. zebrał..... 
z Woli Sienieńskiej. Dr. Fil., Członek Kom. 
akad. arch.. hist. i bib!. w Krakowie. Tow. 
hera!. geneal. "Adler" w Wiedniu. archeol. 
w Moskwie. hist. dla Styryi w Gracu i rolno 
Tow. w Połtawie i Odessie. Zeszyt I. Kra- 
ków. ałltor. druk Uniw.. 1873. w 8ce. (Odb. 
200 egzempl.) 


" LAKRZYMSKI Aleks. K. (k9.). Ludy i poli- 
tyka wobec prawdy. Papieza i Kościoła rzym- 
sko-katolickiego przez..... Wszystkim ludziom 
dobrej woli. Kraków. druk L. Paszkowskiego. 
1873. w 8ce. (Odbito 700 egzempl. Wydaniem 
zajmował si\) X. Z. G.) 
.. LANGUET (ksi
dz biskup). Żywot błogo- 
sławionej Matki Małgorzaty Maryi. zakonnicy 
ze Zgromadzenia PP. Wizytek z klasztoru 
w mieście Paray w Charollais położonego. 
tamże zmarłej w r. 1690. tłumaczył z fran- 
CllzkiE'go Reces Wl};tróbka. Kraków. nakład 
i druk W. Jaworskiego. 1872 (zapowiedziane). 
LANFREY. Historya polityczna Papieży. 
Przekład Henryka Sadowskiego. 'Varszawa. 
nakład Breslauera (druk zapowiedziany 1873 
roku). 1 rub. 
.. LASOCKI Franciszek. Za kulisami przez.,.,. 
(wiersz). Rzeszów. autor. druk Pelara. 1873. 
w 8ce. str. 61. 60 cent. 
LlGUCRI Alfons. Ucieczka do Miłosierdzia 
Boskiego przez.... . Warszawa. Gebethner 
i Wolfl; 1873. 15 kop. 
Litania do NBjśw. Panny Maryi z Lourdes. 
Warszawa. Gebetbnel' i Wolff. 1873. 2 kop. 
LUBBOK. Pocz
tki cywilizacyi i t. d. Tom 
III. Warszawa, 1873. str. 163. 40 kop. 


ŁYSKOWSKI Ignacy. Sprawozdanie posła 
powiatu brodllickiego..... o petycyi ludności 
pGlskiej Prus zachodnich. wzgl\)dem równo 
uprawnienia języka polskiego z niemieckim. 
Poznań. druk W. 1'..ebińskiego. 1873. 


MAKOWIECKI Aleksander. Do czego nauka 
doprowadzić moze? (Odbitka z Gaz. przem. 
rzem.. 1873. 5 kop. 
MALINOWSKI Lucyan. Beitrage zur slavi- 
schen })ialcctologie von:.... I. Ueber die 
oppelllsche :\Iulluartin Oberschlesieu. (I. Heft: 
Laut- lInu Formelllehre). Inauguml-Disserta- 
tion zllr ErIangung der philosophischell Do- 
ctOl'wiirde an dtJr Univcr"itiit Lcipzig. Leip- 
zig. Druck von Bar et Hermann. HJ73, w 8cc. 
kart 4. "tr. 55, 
r/lARCHAL P. J. Kobieta. jak
 być powinna, 
z wydania dzitJwi:ttego frBncuzkiego przeło- 


162 


żył ks. J. Dębiński. Wilno. Zawadzld. druk 
w Naumburgu. 1873. w 16ce. 80 kop. 
Milijon (Drugi) żartów. Dzieło poświ\)cone 
rozrywce. zebrał i wydał Humor. Warszawa. 
G. Centnerszwer. 1873. 20 kop. 
ł/lILL JOHN STUART. O zasadzie użyteczno- 
ści. (Utylitaryanizm). Przekład z angielskiego 
upowazniony' przez autora. Warszawa. Red. 
Przegl:tdu tygodn,. 1873. w 16ce, str. 132. 
40 kop. 
MIŁKOWSKI Władysław (wydawca). Krótki 
elementarz do samouctwa w pi Baniu, czytaniu 
i liczbowaniu. Warszawa, 1872. 10 cent. 
(Jest to elementarz warszawski z r. 1845. 
potem w Paryżu drukowany 1864. wreszcie 
przez Seredyńskiego raz trzeci wydany). 
Miłość czy ojczyzna. ustęp z dziejów Alza- 
cyi 1870-1871. przeł. z franc. Joanna Bele- 
jowska. Warszawa. Gebetbner i Wolff. 1873. 
80 kop. 
" Modlitwa do naj św. Maryi Panny. któr/ł 
Kapłan zwykle odmawia po Mszy św. przed 
cudownym obrazem N. Maryi Panny na Pia- 
sku w Krakowie w kaplicy ks. Karmelitów. 
Kraków. XX. Kal'mel.. druk Uniw.. bez roku 
(1873). w 24ce. kart 2. 


NIEGOLEWSKI Kazimierz. KAtalog okazów 
zbóż. groszków, koniczyn i traw, uprawia- 
nych we Włościejewkach i przedłożonych na 
tegorocznej wystawie wiedeńskiej. 1873 (po 
polsku i po franc.) 


ORDA Napoleon. Gramatyka muzyki czyli 
Wykład rozbiorowy i praktyczny melodyi i 
harmonii, z dodaniem w krótkości o fudze. 
kontrapunkcie. instrumentach orkiest.rowych. 
o organie. fortepianie i o nauce śpiewu. dla 
użytku pianistów napisana przez..... Tom I. 
CZ\)ŚĆ I. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk 
J. Jaworskiego. 1873, w Sce. kart 3. atr. 166. 
20 złp. 


* PELCZAR J.ózef (ksiądz. Prof. Teologii 
w Przemyślu). Zycie duchowne czyli Dosko- 
nałość chrześcial1ska. Przemyśl. Kancellarya 
Konsystorza. Kraków. S. l{rzyżBnowski. 1873. 
w 8cc. 36 ark. 2 złr. 40 cent. 
PŁOSZCZYŃSKI Franc. Regens Seminaryum 
w Włocławku. Wzory katechizowania ludu, 
katechetyka i katechizmówka czyli Katechizm 
dla ludu, 1873. . 
Pamiętnik Towarzystwa lckars. warszaw- 
skiego wydawany pod red. D. It'. Nawroc- 
kiego. Tom I., 1'. 1873. Warszawa, Gebeth- 
ncr i Wolfl'. druk Jaworskiego. 1873, w 8ce. 
Rocznik 5 rub.
>>>
PODOLSKI P. W. (ksiądz. a nie Podlewski). 
Człowiek posttlPowy moralnie. duchowo i reli- 
gijnie. Warszawa. J. Noskowski, 1873. w 8ce. 
str. 155 i XVII. l złr. 10 cent. 
.. POLlŃSKI. Biblioteka stenograficzna. War- 
szawa. 1872, str. 1640 i 47. 
POLONSKI Bolesław (z Petersburga). Bei- 
trage zur Lehre vom Fieber. insbesondere 
von den durch inficirte Wunden entstehen- 
den Fiebern, inaug. Dissertabon. Berlin. bei 
M. Niethe. 1872. w 8ce, str. 29. 
PRYUŃSKI Tomasz (inżynier). Wykład syste- 
matu metrycznego miar i wag. jako objaśnie- 
nie do tablicy ściennej tegoż systemu. dla 
użytku zakładów naukowych. przemysłowych 
i handlowych przez..... inżyniera. Kraków. 
w drukarni L. Paszkowskiego. 1873, w 8ce. 
Przyszłość (organ mlodziezy polskiej w Zu- 
richu). Ziirich. 1873, w 4ce. 


REDER Albert. Nauka o choro1.Jllch wene- 
rycznych (Syphilidologia). Przekład dzieła: 
"Pathologie und Therapie der wenerischen 
Krankheiten" przez Aleksego Kurcyusza. War- 
szawa, wydanie nibl. umiej. lekars.. Gebeth- 
ner i Wolff. 1873. w 8ce, str. VII i 467. 3 rub. 
Rituale Sacramentorum etc. Vilnae. Za- 
wadzki, typis Naumburgi. 1872. w 12ce. l rub. 
tl5 kop. 
* Rocznik LIV. Towarzystwa dobroczynno- 
ści miasta Krakowa z r. 1872. Kraków. czcion- 
kami Czasu. 1873. w 8ce, str. 66. karta l. 
(Obejmuje biografią Ludw. Rulikowskiego). 
ROZENDORF Józef. Katalog (Nowy) ksil)żek 
polskich czytelni..... Krakowskie Przedmieście. 
dom Roesslera. Nr. 451/85. Warszawa. 1873. 
Rozmowa z dziećmi o grzechu i odkupieniu. 
Warszawa. u E. Wendego. 1873. 
. RUDNICKI Tomasz. Obliczanie i odtycza- 
nie łuków dla dróg żelaznych. z 4 tablio., 
przez..... adj. inżyn. przy kolei pol. Ces. Ferd. 
Kraków. nakład Czytelni techników t 1873 
(zapowiedziane). 


SĄGAIŁO Ad. Wyklad zupełny Algebry. 
skreśfił podług najnowszych odkryć. Tom I. 
Początki Algebry. Paryż. Bibl. Kórnicka. druk 
E. Martinet. 1873. w 8ce, str. XX i 636. 2 zlr. 
75 cent. 
'" SANGUSZKO Eustachy. Pami
tnik, wydał 
Józef Szujski. Kraków. druk Uniwers.. 1873, 
w 8ce (wydanie w 500 egzempI.) 
SAXE STELLA F. Tajemnice rodziny. po- 
wieść oryginalna współczesna. \T dwóch Cztj- 
.ciach. Warszawa. 1873. 
. Schematismus universi vener. Cleri ruthe- 
uorum catholicorum dioeceeeos Premielie1ll!is, 


- 163 - 


Samboriensis et Sanocensis p. b. D. 1873. 
Premisliae. typ. gr. cath. Capi tuli Premisl., 
w 8ce, str. 192 i 3. 
* Sekwestr kolei lwowsko-czcrniowieckiej. 
(Odbitka z Czasu 500 egzempl.) Kraków. druk 
(Czasu) Paszkowskiego, 1873. w 12ce. 
.. SIEMIEŃSKI L. Wincenty Pol i jego poety- 
czne utwory. Przegllj,d krytyczny. Kraków. 
Himmelblau. druk Paszkowskiego. 1873. W 8ce. 
(odb. 2000 egzempl.), w 8ce. 
SIENNICKI Stan. Józef. De typogrnphia in 
Claro Monte Czenstochoviensi librisque in 
ejusdcm officina ab a. MDCXXVlII. usque ad 
MDCCCLXIV. impressis. Auctore..... impr. 
nib!. pub. Petrop. Mus. pub. et Rumianzovii 
Moscov. Corr. hon. iinp. Soc. Geog. Russ. et 
Austr. Vindob. Soc. Collab.. Imp. 
oc. Oecon. 
Petrop. Corresp. Societ. Ital. Ligur. di Stor. 
Patr. Genuen. et Bibliof. Espan. (r.Iadrit). 
Soc. act.. SOl'. Reg. Sax. Antiq. Dresd.. Soc. 
corr.. Soc. sax. natur. (bis). Soc. COl'. Ord. 
S. StanisI. II. cI. Equit., insig. Num. Mem. 
Arg. Sanc. Patr. Pontif. Max. Pii IX. Varsa- 
viae, w drukarni Okr. nauk. warsz. t 1873, 
w 16ce, kart 3. str. II i 83. 
SKRZECZKA (Prof.) Choroby duszy w sto- 
sunku do nauki o poczytaniu. Warszawa. Red. 
Bibl. umiej. prawnych, 1873. w 8ce. 
* StAWIŃSKI Henryk. Cennik z produkcyi 
nasion, traw i roślin pastewnych w Kleczy 
Górnej. poczta Wadowice. Galicya. Kraków, 
czcionkami Czasu. 1873, w 4ce. kart 2. 
SOKOŁOWSKI August. Konrad. Ksi
zę Da 
Mazowszu i Zakon niemiecki. napisał..... (Od- 
bitka z Tyg. wielkop.) Poznań. druk Merz- 
bacha. 1873. w 8ce. str. 57. 2 złp. 
Sprawie (W) narodowości I{opernika przez 
A. P. (Odbitka z Bibl. warsz.) Warszawa, 
1873. w 8ce, str. 15. 15 kop. 
" Sprawozdanie Komitetu zarządzaj,!cego 
Towarzystwa Opieki narodowej z czynnoBci 
ubieglych za czas od l Lutego do 31 Sty- 
cznia 1872. Lwów. 1872. w 4ce. str. 20. 
· Sprawozdanie (25) Komitetu ochron. Kra- 
ków. 1873. w 8ce. str. 22 i karta l. 
· Slatut kasy oszczędności król. salin. mia- 
sta Bochni. Bochnia. drukiem W. Pisza. 1873, 
w 8ce. str. 18 i karta l. 
" STRUTYŃSKI. Gawtjdy. l dr. 50 cent. 
_ Moskwa, przez Derlicza Sasa. Kraków, 
druk Kraju. 1873. w 12ce (zapow.) 
SUCHECKI Henryk. Zwi
zła gramatyka pol- 
ska do użytku w szkołach. Ulożył..... Wyda- 
nie piąte przerobione i pomnozone. Kraków. 
S. Krzyżanowski. nakład i wyd. Miroslawa- 
Suchec.kiego. czcionkami drukarni E. Gre- 
gra w Pradze. Uniwcrs. w Krakowie i W. 
Korneckiego. 1873. w 8ce. kart 2. str. 108.- 
- Tot. n. Składnia i pisownia. Tamże. 
1873. w 8ce. kart 2. str. od 6-174 i l karla. 
obja
nień (wyd. W 2500 egz.) 80 cent.
>>>
.* SU
IŃS.KI 
ózef. Siedm wieczorów. Opo- 
wiadania z ZYCla społecznego. Wydanie Towa- 
rzystwa Oświaty ludowej. Lwów. 1871. w 16ce. 
str. 120. 
* ŚWIĘCICKI Paulin. Mowa ludzka. jej 
układ pierwotny i budowa. Lwów. Księgar- 
nia polska. Korn. Pili er. 1873. w 8ce. str. IV 
i 93. 1 złr. 50 cent. 
.. SZUJSKI Józef. Kopernik. poemat dramaty- 
czny osnuty na tle historycznem przez..... 
przedstawiony na scenie krakowskiej w czte- 
r
chsetletną rocznicę urodzin Mikołaja Koper- 
nika, d'.19 Lutego 1873. Kraków. czcionkami 
drukarm Czasu. wydanie staraniem nutora. 
1873. w 4ce. str. 66. (Wydanie w 300 egz,) 
. - Kopernik. poemat dramatyczny na tle 
łllstorycznem przez..... (Odbitka z Kroniki). 
Warszawa. Red. Kroniki. druk Jaworskiego. 
1873. 20 kop. 
Szyłło popraw na Szyszłło. 


T AINE Henryk. O intelligencyi przez..... 
przełożył Stanisł. Tomaszewski. Warszawa 
(Bibliot. fil. przy!. Serya druga) Red. Niwy, 
druk J. Noskowskiego. 1873. w 8ctJ. I rub. 
35 kop. 
* TEICHMANN Ludwik. Erlauterung zu l'rof. 
L. Teichmann's anatomisehen Praparaten auf 
der Weltaustellung in Wien 1873. (W końcu: 
Krakau. Druck und Verlag von V. Kornecki), 
W Sce. str. 8. 
THOERNER Jan. Zasady prawodawstw i t. d. 
przekład z rossyjskiego. Część I. S. Czarnow- 
8kiegoj Cz
ść II. L. Mikulskiego. 
WAGNER. Technologia ogólna. opracowana 
według llajnowszych źródeł. Warszawa, Red. 
PrEyrody. 1873. (Inny przekład zapowiedziany 
w Herlinie. lllnł tcchnologią pisze Grabowski 
w Belgii, a chemicznI! Babel Hronisław w Halli.) 
WEIGEL T. O. Catalogue de livres anciens 
et rares en vente 8UX prix marques chez..... 
libraire. 2de Partie. lIistoire. Geographie et 
voyages. Leipzig, druk C. P. Melzer. 1873. 
w Sce. str. 444. (Od str. 828 do 848 Pologne). 
WICHERKIEWICZ Boi. Ueber Sarkome und 
ihr Vorkommen im Mediastinum. lnaugural. 
dissert. etc. Berlin, Buchdr. G. Lange, 1872. 
'W Sce, str. 86. 
Wiek. Gazeta polityczna literacka i społe- 
czna. Warszawa. w drukarni Wieku (Noskow- 
lIkiego Jana). 1873, od d. 1 Lipca, fol.. codzien- 
nie. St-ała Redakcya: Butlar Wilhelm. Chle- 
bowski Bronisław. Chom
towski Władysław. 
Chomętowski Stanisław. Czernicki Gustaw. 
Glucksberg Maksymilian. Jeleński Jan. Jur- 
kiewicz Karol. Lewestam F. H.. redaktor głó- 
19ny. Nowca Władysław, N08kow8ki Włady- 


- 164 - 


Bław. Pracki Józef. RzętkowBki Stanisław. 
Ścisłowski Edward. Prenum. roczna 9 rub. 
VIERORD. Embryologia czyli Krótki ryB 
nauki o powstaniu i rozwoju ustroju ludz- 
kiego podług..... spolszczył JaMb Neufeld. 
Warszawa. u Gebethnera i Wolffa. druk Ber- 
gera. 1873, w 8ce. str. VIII. 89 i 65 drzewor. 
1 rub. 
WIŚllCKI Adam. Co rzemieślnicy mog, zro- 
bić dla swych dzieci? (Odbitka z Gazety 
przemysł.) Warszawa. 1873. 5 kop. 
". Wisła (pismo zbiorowe ofiarowane Stal- 
machowi). Kraków. druk Korneckiego. 1873. 
w 8ce. 
* WISŁOCKI Wład. Rękopisy i ciekawsze 
druki Bib!. Zakł. nar. im. Ossoliń.. nabyte 
w r. 1870. przez..... (Od'bitka z Roczn. Tow. 
naukowo krak. z roku 1870. tak - zamiast: 
z Roczn. dla Archeologów). Kraków. druk 
Uniw.. 1872. w 8ce. str. 40. 
Wykaz (pierwszy) datków złożonych na rt;;ce 
Komitetu na rzecz duchownych obrzl!dku gr. 
kat. wydal. z dyec. Chełm. Lwów. nakład 
Chaty. druk Przegll!du lwowa. i Chaty. nakło 
Komitetu, 1873. w 8ee. str. 15. 
ZALESKI Bron. Towarzystwo hist. literac. 
w Paryżu. XI. Sprawozdanie z czynności Towa- 
rzystwa hist. liter. od I Kwietnia 1872 do 
1 Kwietnia 1873. Odczytane na posiedzeniu 
pub!. Towarzystwa a. 8 Maja 1873. Paryż, 
Biblioteka polska, druk Rouge. 1873, w 8ce, 
str.8. 
· ZARAŃSKI Stanisław. Do zacnych Lwo- 
wian pragnlicych oświaty ludu. Kraków. 1872, 
w 8ce. str. 16. 
Zegarek czyscowy. Nabożeństwo codzienne 
za dusze w czyscu cierpi lice dla wszystkich 
na śmierć pamiętnych. Warszawa. M. Orgel- 
brand. 1873 (?) 10 kop. 
ZYGMUNT J. A. Zbiór powinszowań do 
użytku młodzieży. dla rodziców i inllych 
członków rodziny. Warszawa. autor. 1873 
(zapow.) 
* ŻABA N. F. :Metoda ułatwiajl!cQ. nauko 
historyi powszechnej. Wydanie drugie. Kra- 
ków. druk Czasu. 1873, w 8ce. str. 41. (Pierw- 
sza edycya 1000 egzempl. j druga edyc. 500 
egzempl.) 
ŻMICHOWSKA Narcyza. Cz
ść elementarna 
wykłudu nauk, przeznaczona do PODlOCY w 
domowem wychowaniu. Wydanie drugie zmie- 
nione i dopełnione. Warszawa. Wyd. G. pol- 
skiej. Gebethner i Wolff. 1873. l mb. 85 kop. 
ŻUlIŃSKI Tadeusz. O trzech sferach życia 
ludzkiego. Ustęp z Antropologii przez..... 
(Odbitka z Kroniki). Warszawa, nakład Red. 
Kroniki. druk Jaworskiego, 1878. 16 kop.
>>>
Z e s t a w i e n i e.  


1. Przedmowa polska. . . . . . od str. III-VII 
1. Przedmowa niemiecka . . . . od str. XI-XII 
2. Katalog abecadłowy druk6w . . str. l-l J 2 
3. Dodatek. . . . . . . str. 113-120 
4. Katalog systematyczny . str. 129-136 
5. Spis nazwisk os6b . . str.' 136-143 
6. Spis miejscowości . . . 'str. 143-145 
7. Spis przedmiot6w . . . str. 145 -151 
8. Sprawozdania księgarzy: Pelara, Polaka, Miillera, Gubrynowicza. 
Ricbtera, Wilda od str. 152-159 
9. Dopełnienia. . . . . . . . . . '. . . . . . .'. . od str. 160. 


---.N'I./'IJ\N'
>>>
Przedruk techniką typograficzną 
wykonany we Wrocławskich Zakładach Graficznych 
w nakładzie 1000 egzemplarzy 
na zamówienie Zjednoczenia Księgarstwa 


w
 


Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 
Warszawa 1978
>>>

>>>
Biblioteka 
Główna 
UMK TOlruń 


Wlwum 


r: O 'O
 l 
d .lO'
>>>