/Mikrofilmy_001_06_02_2707_0001.djvu

			:88. 


,- 
f
 

 
-łI 
I 
 
QI 
QJ 
" 
l'. 
m 
I 
,..
) 
 


:r 
 

r
 ; 

 .1'1 
r'<'f ,. 1.1 
'u 
fi 
II 
I 

 

 
I 

 
iii 

,.. 
... 


Dziś IO st
onc 


fiONlł( 


WyeJ.odzi codzie..nie rano .. Kodz, 8 


Opl. gIUC!7on.. ....cz. z 'ór
. 
WI(ś 


Cena egz. ł.
 C... 
'- SKI 


PISMO CODZIENNE POSWIĘCONE SPRA W OM STANU śRED NIEGO
 
Prenumerata: Ogłoszenia I 
Goniee :"jadwislański wychodzi codzlCnnie z wyjątkiem medzlE'I 
 I..osztują 12 groszy od wil'rsza mIlimetr Jwel:') }ednoławowe
o n/\ 
, AWląt l kosztuje przy odhlOrze w admInistracjI 2.50 zł. mi(>sl<:cznJc. stronie ogłoszeniowej. wśród tekstu 50 I1;roszy, przed tekstem 1.001/. 
i.50 zł. kwartalnie: przez nocztę lub \1 listonosza miesięczl1le 2.R4 zł.. Drobne og-łoszenia słowo tytnłO\ve 15 :.-:ro
7.Y. każde >lals7.(> In I.:'r JSZ
 
kwartalnie 8,51 zł.. w opasce w Polsre 3.16 zł. mi es,. 9.48 zł. kwart.; Dla pOszukujących pracy 50 "/. zniżki. przy częstszcm powtarzanm 
zagranica równowartoś<' 4,7;' złotych mleSH:cznle. a 14.25 zł. kwart. ogłoszenia odpowIedni rabat. Dla członków SpÓłdzielni osoi,ny rabaL 
Naczelny redaktor przYJmuje od J;tOdzlQY 4-5 po południu. ;. 

;ftlk
ł:


 JI2,;'.


I
a1
 :':;2r:
z:[.
I
n
Pt

a
:; 
Her:laktor nAcze:ny: Lel'n Soboeińlki. ()()owl"snj" admiD


Ś:

1g.zł
ł

:t :'s':
()';i


'
ID:
 Jeżeh temsamerJ 
Fekopisów nie zastrzeżonych Redakcja nie zwraCa. SakI.: Spółdzi4!ln
 Wyc1l1wnlcz('j..Z.feneralny sekre- 
tarz towarzystwa przyjaciół IJokoju w Niemczech 
Seeger wygło
ił tu .H'zoraj rewelary jny odczyt 
na tcmat przygotowali 
iemiec przeciw wschodo. 
wl. 
Odczyt zawierał sen:-iacyjne szczegóły o taj. 
nyt'h zbrojeniach Niemiec zwróconych przeciwko 
Po]SCł'. 
See2'er oświadcz'Yl m. L: Min. Reichswehry po. 
piera d"żenia pewnych kół zmierzające do uczy. 


W ŚWIETLE OSTATNICH FAKTÓW. 
n. 


nienla z repubJlki niemieckiej państwa milital'7- 
styc7nl'go. 
Dąienia te ujawniają sl
 przedewszystkleDl 
w zwięhzanin zbro.il'ń Ui'irhswehry, której buó- 
żet wzrasta ('orocznie o tOO miljonów marek i wy: 
nosi obecnie -186 miJjnnów marek. przy stutysięcz. 
nej armjj l"dQwej. (n 
Militarystyczne i nacjonalistyczne koła olt'- 
mieckie uważają dzi'; za dziedziczne&,o wroga 
roisli.ę.. 


Od czasu o!!tatniej planowanej Dapaścl zbrojo 
nej Niemiec na PO]8k
, upłynęło już kilkanaście 
miesięcy. W międzyczasie Niemcy wstąpiły do 
Li«i Narodów, krótko potem odbyła lię w Thoiry 
L.L1Q.w
.cuiiu. 
;::::!
:"
::

::. 

!

d
 .,.. RtłMemau'" 
nem, dotycząca przYIZłego pożycia gospodarczego 
obu narodów. Zdawało by się, że teraz nareszcie 
Niemcy zaprzestaną zbrojeń i przygotowań odwe-. 
t
wych i rozpocznlł naprawdę pokojową działal: 
ność. Niestety rzet'zywistość okazała zupełnie co 
innego. Zbrojenia niemieckie trwaj" nadal i po- 
rozumienie militarne Nlł'mlec z Rosją istnieje, 
a nawet przybiera niepokojące rozmial'7. 
Dotyezące rewelacje ogłosiło w ostatnIoh 
dniach pismo angielskie ..'Manchl'ster Guardian", 
Według tych rewelacyj potajemne I Dielega]n. 
!!t05unki I
cz" nadal Rt'łchswehrę z rządem So- 
wietów. Pismo angielskie przytllcza szczegóły 
dotyczące fabrykacji samołotów wojsko,,'ych ro. 
!!yjskich w zakladach Junkera, o przygotowa. 
niach do wielkiej fabrykacji gazów truJącyt!1a 
dla Nit'młec ł Rosji na terytorjum sowieckiem. o 
dOIkonałych sto!!unkach. jakie utrzymywał (i na- 
pewno utrzymuje je
zcze) genl"rał von Sel"ekt z 
wybitnymi oficerami armji sowieckil"J, dzięki 


Litwa \v przede'dniu wotny domowej. 
.1DA
SK. 14. 12. (tel. wł.) .,Danz. Neueste 
Nachr.
 przytacza niezwykłe inti'Tt'sujące infor- 
macje o poło?E'n!u 'I'H'wnętrznl'm na Litwie Ko. 
wieńskieJ. która ",('(Hug" trgo pisma znajduje się 
w p!'7.t'dl'llniu wojny dUll1owt'j. 
\Y «i"tatnich dniach położl'nle się ogromnie 
zaostrzyło, szczególnie vrzez opozycję w parła- 


1. L br. 

tow" 
\ z calem 
tł. tylko 
E.!:- 
llO. 
V aldo"ie 
nazwisko 


a
: Budtet prZyjęto bez zmian. 

:,okno\
f
 Na po
!łie
zen\u Sejmu zapowiedziano dalszą podwyżkę plac urzędniczych. 
le d"ku- W ARSZA W A. 14. 12. (tel. wlasny). Nn dzisicj, tylko z trudności budteto
'ch. chociat wszy"y byli 
am. ..lem poslcdzeniu sejmu Pr7ystąpiol1o do d\ skusJi oaó!. zgodni, te płace urzędnicze SI! niedostaleeznc I te do 

 nej nad prowizorium buużetowcm na l kwartal. tej kwestji trzeba powrócić. l!dy hnansowe położenie 
(:;i11 Referent poseł 1.1icha.lski. podkreślił. że rok 1926 państwa he:dzie na to pozwala.lo. 
y by' pierwszym w którym nastąpilo wyrównanie ducha. P. Zdziechowski w imieniu Z. L. N. wypowiedTL.,t 
rn dów z razchodami. i to bez pomocy zewnętrznej or 
Ind toW'ł- Suma prehm]!.owana o;y p,crwszym kW'lrtaJc r.le lika i Ukraińcy. 
przekracza !.
 ea'.'!(O prdimmarza na rko 2712R. \\'szystkie popra\\ki 2'i:los2'one \V cza.sie obr'''l od. 
\\'końcu me.wca 7stuvmał się dłożej nad sprawI! padły. 
]:'I
 urzęd:liczych zaznaczając. te komisja udzielUa Preliminarz prZYjęto w 2 evtaniu 'W brzmieniUl 
'pra\1<
zie tylko 10 proc. podwyżki. ale uczyniła to uc.hwa.lonem przez komisje:,  
Ibiste na 
Rt
mk z 

a"g,)rna 
IDO. LIIsk. 
o lW rot. 
IłtecZne. , 
IW. bJO',- 
ntt lat 2, 
- r,'z,' 711- 1 
Ill'nk, mi. 
I, do lat 2{ 
la ł\t k lem 
obra \\ ""'. 
l \'In. Of. 
\ t6rll. ".- 
nll.dtsł",
 
d lir. ]03, 
nr. 104 el" 
Narhri
l. 


aru...-;w 


n1l'ncle Chrześcijańskiej demokra
ji, która ItwO- 
rzyła bojówki dla ee]ów waJki politycznl'j. 
Prua komunistyczna wyraża nadzieję. że w 
najbliższym ('zlisIe rządy na Litwie ujmie pro]e. 
tarjat w swoje ręee. 
W dziedzinie arrrowizacji Litwie grozi nleu. 
chronna katastrofa. 


I
I
O  £» C> I..1 L.t <> 


Dz.I. w !Środę, "'Ielka premler<1 poJl\eZODft z konkursem p1ł=knołci. 
NajpiękniejszR operetka świata zrealizowana jako nA iniękniejszy fiłm 
"WESOLA WDÓWKA" 


FrąlJlclez.ka I.ebm'a. 
W rolach 
łównych: bOlik. MAE :UIIKR" -ł.- I ule.r6..naDJ' .JOHN GILBEBT/ 
Każdy ilOŚĆ ma prawo oddać 1 ałOll na najpięknieje,zą z najpiękDiejlzyeh w dniu J)remjery 
..Wesołej Wdówki", Ceny miejsc nie podwyższone ł Paase-partout pr6cz prasowych niewrtŻne. 
Muzyka ściśle d08tosowana do obrazu! BiJ
t;r uIaowe .ieważne!
		

/Mikrofilmy_001_06_02_2708_0001.djvu

			j ' ' 
I' 
I 


str. 2. 


"G O N 1 E C N A D W I S L A N S K I" czwartek, 16 grudnia 1926 r, 


- 


Nr. 289. 


czemu liczni oficerowie Reichswehry odbywają 
w przebraniu i za fałszywymi paszportami po- 
dr6że z Niemiec do Rosji i z powrotem. o wybit- 
nej w końcu sympatji rządu sowieckiego dia nie- 
mieekieh nacjonalistów. 
Najelekawszą jest jednak wiadomość. że w 
nb. miesiącu przybyło z Rosji do Szczecina sześć 
okretów naładowanych wyłączuie broni/\, amu. 
nicją i bombami, a wszystko to przeznaczone bylo 
d!a Reieh!!wehry i wykonane w RosjL 
A teraz kilka faktów jeszcze nieco starszej 
daty wprawdzie, ale świadczących jasno. że 
Niemcy powoli lecz systematycznie przygotowują 
1'111: do krwawej rozprawy ordnej, o tery tor ja, 
leŻące dziś na zachodzie naszego baju.. 
Minist
r!ó 
Vi 
śei. l( 
bo n
 
przys 
docho 
D 
wedle 
mi1ja 
nasze 
nosi 1 
N: 
mej ] 
to s:n 
Ul 
za fin 
ku m 
latów 
miesi
 
pokry 
nierel1 
nie ni 
P. 
toweg- 
Mi 
mi1jf'l 
niosło] 
ną d t 
P. 
ina! 
MI 
wars:!:t 
p. 
d!lrt'c 
rzq pc 
utrzyn 
Gd 
jak sil 

karb 
koszto' 
'[t'1 
/!Iechy 
dać !J
 
W 
pP/n iOI 
\\'yeh 
lę ten 
Ski 
bryk: 
W 


N ad przepełnioną salą kina 
zawalił się dach. 
Londyn, 14. 12. (tel. wł.) Z Kairu donoszą: Dziś 
po południu wskutek szalonej wichury zapadł się 
dach nad budynkiem kinowym. zabijając na miej- 
scu 4 osoby. Z 29-u rannycb cztery osoby zmarły, 
stan kilkunastu jest beznadziejny. 


Dziewczynki rozszarpane 
przez dziki. 
BERLIN. 14. 12. (tel. wł.) Przed kilkunastu 
dniami dwie małe dziewczynki. które wyszły ra- 
no ze wsi Undenberg w Westfalji do położonej o 
kilka kilometrów szkoły. zaginęły bez śladu. Przy- 
puszezano początkowo. że zmarzły w drodze, Kie- 
dy jednak rozpoczęto ścinanie drzewek na choin- 
ki w pobliskim ]esie. robotnicy znaleźli w za.ro- 
8lach porozrywane na kawałki szcz"tki ciałek. 
Leśnicy stwierdzili. że dZiewt'zynki zostały roz- 
l.zarr:me przez dziki. którym lód i śnieg uniemoż- 
liwił w ostatnich tygodniach zwykłe wyżywianie 
si.,. 


I ;.,,\:.

,,,
 
f"-' ., . J_ J,..;,......, \ 
'.:. 


Sp6 Mieczysław Longin Latawiec. 


Szeregom Stann Średniego ubył jeden z ruch- 
liwych, mołdych. pf'lPyc hzapału działaczy. 
Zdradziecka kula przf:i'zyła pasmo ż:fwota 
ezłowieka. który mógł oddać sprawie społecznej 
wielkie usługi, 
Śp. M. L. Latawiec był społecznikiem w naj, 
szJachetnie;iszem tego pojęcia znaezenlu. - Był 
wszędzie. gdzie kipiała praca. zaciąg-nął się też 
w szeregi Stanu Średniego, ukochawszy tę ideę 
gorącym i żarliw)'m sercem. 
Szczególy ohydnego mordu, dokonanego na 
osobie śp. Latawca podajemy na innem miejscu 
w dzisiejszym numerze.. 
Dyr. Latawiec' pochodził z Rawy Ru
kiej w 
Małopolsce. Brat jego, porucznik-lotnik zginął 
niedawno w katastrofie lotnirzl'j pod Krakowem. 
W przeddzień moruu śp. Latawiec otrzymał list 
od matki, z zaproszenielll na bwięta Bożl'g-o Na. 
rodzenia. Po południu zginął od kul mordercy. 


,,;	
			

/Mikrofilmy_001_06_02_2709_0001.djvu

			9, r. 2
9 


,,0 O N I E C N A D W I Ś L A N S K I" czwartek. 16 grudnia 1926 r. 


ey 
lada 
naj- 
lia i 
Iwa- 
k,.tó- 
dro- 


Ż'#CIE 


-, , , - --_.  
Rozprawa budżetowa 
w- komisji sejmowej. 


'sun 
laju 


"\"arST.:!.'W8, ;; grllotlia. 
v'Yczoraj!:,,] jllm bud.;ctmH'Jll na pic: ""Z
' kwar, 
tal 1927 r. p(\ddala pc,lc,Żrnie g""polbrrzc j fina!.- 
sowe kraju g-rl1ntn'."nd 
'ozwad7e, 
Min. Czrcbowirz przyporni na okI)H
zn0
(,!, 
wśród jakich lw;;tąpilo zal:1iDanir !Się kursu zło- 
tego w połowie ]9::5 r, p,wedy z.iawi"ka i rJllra- 
bianic tf'g"o. "'0 "iI) f-lillo. 'fo o'
J"l'b;fmic nie jest 
zasługą obeclJf'g'o ] ząlh. ho zarzęlo sil') na dobre 
już od pO('Z/] t ku rf)ku hif':<:I!I'C'go. 
\\r roku 19:25 stl'HeiJ ;
D1Y nZf'rv. y TI:wku 1'01, 
skjcgo do tego stopnia, że prócz kruszczu nic mie- 
liśmy Innego pokrycia. a na rachunku dewiz mil" 
Ji
I11Y minus 3 miljony. Teraz ouhullowaiiśmy te 
rezerwy. . 
\V związku z stahi! izacją zlot...go zaznarzy ł 
elę też w cab'nl L raju powa:lIlY wzrost oszczęd- 
ności. 
Mimo tego grożą nam bardzo pOVl'ażnc nie- 
bezpieczl'ństwa. 
Głosy: Tak je"t! 
Min. Czechowicz. PrzedewsZ;l'stkiem pochód 
drożyzny. RczpiQeie między cenlJl11i u prorlnce:1tn 
i hurtownjjw. a eenami u detaJist). je.,t anormal- 
ne, bo stanowi 50 procent. 
Aby temu koniec polożyć, naJl'ży przywr':ci,\ 
swobodną konkurenejQ. znie;;'S przymus cen, 
uchwalany przez 0rgan:zaeje I k
rtele, 
Drugicm niehezpief'zcństwem jest niepewl10dc 
bilansu płatniczego Z powodu możliwosci l.J.!cl1ro. 
dzaju Trzeba podnosić Daszą prodl;1,".ię H.'ną, 
ale to jest sprawa długieg\) Cl!H.U l dl,;.ż
'ch wy- 
datków. 
Warunki światowe wymd¥aJ'1 jp.Juak od ltas 
jak najszyb!-zego rozwe.'u rabv l.Iam ulatwiła csi
gnlęcle bud. 
żetu tez deficytów i dała możI:oś
 polpp
zenia w 
spo..,ób pewny i trwały bytu urzc;dników. 
W budżecie państwa można robić o
zezę(lno- 
ści. lecz nie można zejść poniżej pewnej granil'Y, 
bo na tpm móglby ogóJny pnz'oru uc1crpicć. W 
przj'szłym roku możemy liczyć na zwiększenie 
dochodów do miljarda 910 milj. 
Dochód spoleczny w Polsce minister określa 
wedle na"zej waluty dziś zdeprerjonowanej na 12 
miljardów. Otóż w st>1"uahu do tego cJochndu 
nasze obciążenie z tytu1u danin i monopolów wy- 
nosi ]5.8 proc. 
Niektórzy domagają się przywrócenia rucho- 
mej xnnożnej d]a poborów urzt:dnil'zych. Byłoby 
to s:Tmobój"two i zaprzep1::f-zczenie bndżetu 
erz
dniey uważają, Ż<, dodatek JO pro
. jest 
za maly i domagają się nadto zwir;hzcnia dodat- 
ku mieszkaniowego. Uwzględnienie tych PObtu- 
latów podniosłoby pobory o 30 proc., a wydatki 
mie"ięcz::Je pallstwa o 30 mIJjonów. Prop,.zycja 
pokrycia tego przez waJoryzację puila!ków jest 
nierPl\lna, 
d
'ż waJoryzacja taka jest technicz- 
nie niemożliwa. 
P. 7nremba: A p",htku majątkowego i grun- 
tOWE',;r",, 
Min. czpehowlcz: 
ędz!t"my mieli około 700 
miJjl'uó'\\" zalt"gł0
ri. '00 zwnlon z"wanin zaś w
'- 
niosloby to 1.200 miljonów. suwa. której żaden 
rząd nie pcdE'jmle 51ę ściqgnąć. 
P. Michalski: 
iema takJpgo; to byłaby ru- 
ina! 
Mln. Czeehowlcz: htotnie. zrujnowałoby to 
war!!:!:taty pracy. 
P. MiehaJ'Skl: W budi!'eie Da
zym i w gospo- 
(jarec pańllJtwa zaczyna sl
 r()bl
 pl'wną [l;leć paję- 
rzq poprawy stosun
 ów. Otóż jedni I'hcą to sieć 
utrzymać, inni zaś chel...liby jl\ zt"rwać. 
Gdy byśmy pod wyższylI pobory oSO pror.ent. 
jąk siO tego domagajq Jrzędnicy, obeiąiyłllby to 

karb o l:iB miJj. rocznie, a podwyżka o 20 proc. 
k06Ztował8hy 104 mil jony rocznie. 
'[t"go !;karb nie wytrzyma i pocIągnęłoby to 
Ille.ch
bnie !nflację. Więcej niż 10 proc. państwo 
dac D.e mo
e. 
Wart. V. o kredytach nieprzewidzianych ozu- 
pPlnjol1o zasirzef'Żuie. że mlni!,ter spraw wojsko- 
wych jest ol'lOhlścle odpowll'dzialny za gO!lpodar- 
lę teml kredytamI. 
Skreślono kwot., 1.300 000 sł. na zakupno f.- 
bryki WaR' n n0W w Ostrowiu. 
W rozdziale o podwyżce upolałeń urzędniez. 


iem. 
rów 


[la 


Dzi!! 
się 
liej- 
rły, 


e 


Lsto. 
ra- 

j o 
rzy- 
rie- 
oln- 
!lIO- 
lek. 
roz- 
JOŻ- 
lnie 


. 


!łne 
ooze 
lecz 


tal- 
>rał 

ką. 
aw- 
zer- 

w 
'owo 


da- 


iwą 
'BZy 


. 


'!'!! 
asi 
!raz 
we- 
ego 
Jaj- 
być 
mi- 
eze- 
ey- 
1)r7t' 
ten 
via- 

sze 
locji 


oc1- 
rze- 
cią- 
nie 
nn, 
dać 
Da 
ie!;t 
rta. 
to 


ODa 
wy- 
za- 
sen 
ałyl 


J 


Str. 3. 


&0' 110 DAII«: ZE 

 


Rezolucje ze Zjazdu Piekarzy. 


W sprawie u!ltawy rzemleśJnicz'!j zjaz.J do- 
l1HIg-
 ":ę ogl.:>iz.l -I 
 i9'r- 
dzn, i'
 jl'uyni(! slu.'znym podatkiem ,j('
t pnstf:po- 
wy podatt'k doehodowy. Godząc się jednak na 
z10 !:Ilnll'l'zn(', j::Jkim jpst pouatek obrotow)', zj;;zd 
raz j('f-z('zc pOIJkres]a, że pieczywo, b"dl1"
 pud. 

t:H' GW;}'fil art:, kulem codziennej p,.trzeby. nie 
)noże' byt opm]a.kO\\:welli zbyt w
.-,nk'). Duże "b- 
cit1żpnie podatkowe produkcji i sprzedaży pil'f'zy- 
wa powoduje wY':i1wo-handlowydt 
przl'usiębI01"" w miejskieh, lub udzielanie im ta- 
uich kredytów Jest wymierzone przrciw intere- 
som wl:t';ricir'
om prywat-nych war:1IJów złotych od kwoty, której 
domagał się rząd w swoim projekele. 
Trzecie czytanie prowizodum odbędzie się w 
poniedziałek przed południem. 
L ',
-
""'",,<
, 


Z Riełdy. fA. W.
 
ZELAZO. 
NOWY,BYTO]'.I. 11. 12. Suró'I'!ko "Idkwnic:u I:uh 
Pckoju Nr. 1 (Friedenshuettc P. G, S. - reprezcnta- 
C.5 $. A V,'dowiński w W
:5ZH

() cena za tooę 200 
złotych loco ctacj. Nowy-Bvtom. 
BLACHA. 
WARSZAWA. 11. 12. ..Polska Cynkownia" Wa.r. 
I	
			

/Mikrofilmy_001_06_02_2710_0001.djvu

			H! 
I" 

I 
':ł 
,'It 

 :
 
;
 'i\ 
,1,
 
I
 


Str. 6, 


.,0 O N 1 E C N A D W I S L A N S K I" czwartek. 16 grudnia 1926 r. 


Nr. 289. 


. QONI
4 tiIłIJDII
DIKA 

 
 


IQ. Med_' Złały A 

' Rzym 1826 
 
ZlłdZljciR wsz.dzie 
P.r........ti.e mydło liljemleGz". 
i k..em Iiljomleczny 

'fltVl,a/n.;@ 13397 


II 

 
. 
 
,
 

 
'ij 
iii! 
:1 
1 1 
! 


lPamarslcla rDw.nrsłwa Pr.....,.... 
themlun_gD "Pgm.ranla" w Brudzllldzu. 
. ' Wielki . ' 
ZłDt}. M .dal 
Grudalllda 1926 


"I dniu Imieniu "lnl!l70Qieulł': 
Dziś: Sroda, Walerjanowi. 
Jntro: Czwartek. Euzebjuszowi. 
W schócł slonca gouz. 8 m. 6. Zach. 
odz, 3 m. 44. 
\'v schód kSIężyca gOdz.1m. 59. ZAch.2m. fl7. 


MUZEUM MIEJSKU£. 
(ul LIpowI nr. 28) otwarte .. kodv I lCJboty od fOo 
dzIDy 12-.-2. w niedziele i twieta od lIodziDy 11-2- 
BIBUOTEKA I CZYTELNIA T. C. &. 
W Munum (u&. LipowI nr. 28 I otr.) aocPłCllftle 
- II WVJątklem niedziel I łwląt - od lIoda. 
7 wie- 
czorem: dJe dzieci tvlko .. k-ł- łrocł. od todzinv 
f-S PO południu. 
Ne Cbelm,ńskiem przedmideła w kancel.rjl o
 
nljalneJ (uL Bydl!osh nr. lO) w 1)ODiedzłalld I czwar- 
tki od 4-5. 
W Małym Tarpnie w niedzielę I twieta po aaboo 
"
stw\e. 


- DY2URY NOCNE APTEK. Od dnia 11'1fO 
do 17'Ro grudnia. włącznie: Apteka ..Pod Koroną" ulica 
Wybickiego 3Q, tel. 137 i apteka pod ..Gwiazdlł", ulica 
Chełmińska 26, telefoo 399. 


'! 


REP
RTUAR TEATR(T MIEJSKIEGO 
Wtorek. 14 bm. - Zagoadka XX. wieku Bem-Alego. 
Środa. dnia 15. 12. - drugi i ostatni występ Ben- 
Alego. 
Czwartek, dnia 16. 12. Wlecz6r szczęścia... 
Pi'\tek. dnia 17. 12. Koncert Wialhorskiego. 
Sobota, dnia 18 bm.. ..Noc przedślubna"; pierwszy 
raz. 
Niedziela, 19. bm., godz. 4 popoI.: P"datek maj_t- 
kowy". 
Niedziela, 19 bm.. godz. 8 wieczorem: .,Noc przE'd 
ślubna". 


REPERTUAR KTN W GRUDZIĄDTJ, 
- KINO .,APOLLO" wyświ
tła słynną operetk
 
p. Ł ..Wes.oła Wdówka" zrealizowana jako naj- 
v"spanialszy film. 
W rolach glównych wystąpi" ulubieńcy publiczno< 
ści Mac Muray I John Gilbert. 
- KINO "ORZEL" da.je rekordowy p
ram: 
..Rozp
tane żywioły" (potop) film w którym o wyso- 
kiej tcchnice kinematograficznej, w 8 aktach i ..Ten, 
któremu si
 żadna. nie oprze", wielki dramat erotycz- 
Do, daje rękojmię za wysoki poziom ar. 
tystyczny imprezy. Dekora.cje i kostiumy wykonane 
przez własnych artystów mala.rzy. Przedsta.wienia poo 
przedzi odczyt o morzu. 
- ODSZKODOWANIA DLA B. 20l.NIERZ'! 
ST. ZJ. A, P. W sprawie vdszkodowa.ń wypłacanych 
przez Rząd Stanów Zjednoczonych rodzinom inwalidów 
i j)olej!łych h. żołnierzy armji Stanów Zjednoczonych 
;z; wojny światowej Ministerstwo Spraw Zal!raniez,o 
rvch podaje do wi..don..lś:;1 że uchwalonv orlCZ koft. 
i!rc& Stanów ZjednocZ'>i'!vch termin pięcioletni od ddV 

m.erci lub utratv zd '}lnoki zawc;Jowej żołnierza.. " 
pTbCciąj!u które/!<> przy,łul!iwało pr lWO uhieea.nia sie I) 
odszkodowanie - zos+'1ł obecnie przedłużony na tłu. 
szych pi
ć :
I. 1j. do 1.+ dziesięciu od da.tv wypadku. 
Lamteresow1łDi, iJ"" afi1a z powodu 
upływu pięciole1n'C1!o tcuninu mają więc możność daJ.. 
szego o nie staran'. Sił: 
Oso"ami lIrrawnionemi do uble
ania się o odllzkoo 
wanie są: ł} wdowa po zabitym względnie :rena wete- 
rana - inwałidv i dzieci również nieslubne i adopto. 
wane - po ł"r7edłożenlu koniecznych dokumentów oraz 
b) rodzice zah,tej;!o lub wetera.na - inwa.lidv lecz tyJ.. 
ko w tym wyra.dku I!dy niema. osób w poprzednim 
punkcic wVID.enionych. 
Wdowa pn 
.abitym wzgl
dnie ŻOBa weterUla \ 
dzieei nie mają potrzeby uda.wadniać za1etnMcI m.. 
terialnej od ",detana podczl!3 I!dv rodzice IIIUSZą udo- 
wodnić. j! h,h zaletni materja.lnie I!dyl; w przeciw. 
nvm rane odszkodowanie nie b
dzie im przyznane. Po. 
d'łDia o ollzkodowanie mOlZI\ być kierowane bezpośre' 
dnio do biura weteranów w Waszvnsztonie (United 
States VeteraDlI Hureu Washington) luh nalehcie octem 
plowaae - do Minillterstwa Spraw Zftj!ranie:myeh. 
- ZMIANY W WOJSKOWEJ TARYFIE OSo. 
B0WEJ. M-inillt, Kolei wyjaśnia, że \\'oj
kowv. ok.. 
wjl\cy w kuie hiletowej rou.u wyjazdu, ma prawo 
t
dac wydanie mu biletu wojskowe«a do jednej ;lIC 
staCYJ pośrednich, Idących na drodze, określonej w 
aaarlrruaO ror.kuu wyj&&du. II -łD jednak ..tr'
 


1 
] 


A 
1;: 
w 
Z 
z, 
tf 


i 
Ue 
a 
.;1 
d, 


cc 
pl 
W 
Cli 
rz 
l" 
dj 
,b 
hć 
wi 
pr 
!v 
"d 
po 
clI 
Pc
		

/Mikrofilmy_001_06_02_2711_0001.djvu

			t89. 


Str. 8.  
:: 


"0 O N T E O N:A D W I S U A N S K I" czwartek, 16 grudnia 1926 r. 


Nr. 281. 


BYDftOł..& 
-- 
 
Akcja gwiazdkowa miasta BydgoszczY 
na rzecz bezrobotnych, biednych i sierot. DONla.& 

 


W Z1t. 
l każ- 
>racy, 
rmen- 
.m za 


-. M.UZEUM MIEJSKIE przy Starym Rynku 
otwarte codziennie od !!odz. 9 prud pol. do 8 wiecz.. 
w !lObet!; od 9 do 14. w niedzielę od !!odz. 11. do 13. 
__0 WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK LEKTORA: 
ul Gdańska 41 otwarta codziennie od 8 do 6 i 17-19 
nadto dla. dzieci we wtorki i soboty. 
-. BI8LJOTEKA MIEJSKA. Stary Rynek I. 
otwarta codzIennie :II wyjątkiem niedziel i hiąt: 
p r J e d o o L: - Wypożyczalnia ksiątek od 11 
do 13. - Praco'\'\-nia naukowa I Czytelnia pism od SłOo 
dzinv lO de 13. 
p o p o I u c! n i u: Pracownia naukowa i CAvteJnia 
pism od I!cd:il. 17 do 20. - Wypożyczalnia ksi4łek: 
vi poniedzialk: środy i piątki od !!od:il. 17 do 20. - 
Dyrekcja prZ"Jn-łU)C tvlko od audz. 12 do 13. 
Wypożyczalnie Ksiątek Lektora. ul Gdańska i41. 
otwart'! codzH:nnie od !!odz. 8 do la. 
* 
-. D)' żUR NOCNY APTEK. Od 13. XIL do 
20. XII. b. r. Apteka pod Niedźwiedziem ul. Niedź, 
wiedzla. 


niska 
zcelo- 
mie- 

. nie 
anicę. 
niech 
Nad. 
,jąpić 
niee,h 

staly 
i. pn. 
, pra- 
,ie. że 
;ow-ć 
. G. 


REPERTUAR TEATRU MTEJSJC. W BYDGOSZCZY. 
Środa, dnia. 15 bm.: LiIije (cenv 50 proc. zniżone). 
Czwa.rtek dnia 16 hm.: Noc Antonji. 
Piątek. dnia. 17 bm.: Gri,Gri (premiera). 
Sobota. dnia 18 bm. j!Odz. 4.ta po pol.: Zaczarowane 
koło (cenv zniżone). 
Sobota. dnia. 18 bm. l!odz. 8: Gri,Gri. 
"Iie<ł ri da, dnia 19 bm. !{odz. f,
za p.: Serce Matki 
(ceny najniższe). 
Niedziela, dnia 19 bm. l!odz. 4.ła pp.: Dzikua (cen" 
miżone). 
Niedziela. dnia 19 bm. I!odz. 8: Gń:.Gri. 
I 
_0 WIELKI WIECZOR KOLENDOWY dajo nam 
w najbHższa niedziek dnia 19 bm. w auli j!imnazjum 
im. Kopernika tut. Towa.uystwo Muzvczne. Na pro' 
!!ram te!(o orginalnego, a wobec zhJiża.jącvch się świąt 
Bożego N a.rodzenil1 aktualnego koncertu. złotlt siq 
najpiękniejsze kolendv pola.ie w wykonaniu świetnego 
wirtuoza i zaslużoncgo kompozytora Wladysła.wa Bur. 
katha z \\'a.rsza.wy (fortepian) Halinv Urbanyi'ówny 
(śpiew) L. Regamcy'a (akompanjament) i ch6ro Towa. 
rzystwa. l'luzycme!:o pod batutĄ dyr. Kabac:ińskiego. 
Sprzeda.ż biletów w ksi,ęgarni p. Idzikowskiego ul. 
Gdańska.. 
-. WYBORY DO WŁADZ ZAKŁADU UBEZ. 
PIECZE
 URZĘDN
ÓW PRYWATNYCH W PO. 
ZNANIU, Zgodny zawarty kompromisem zrzeszenia. 
mi pracodawc6w Zwi4zek Tow. Kupieckich w Bvd. 
goszczy wysunął ustępujące kandydatury do władz 
Za.kladu Ubezpieczeń Urzędników Prywatnych w Po. 
maniu. 
Do Rady Zakładu: 1 członek p. Władysław Matec' 
ki. 2 zastępca P. dyr. Jan Drewek. 
Do wy:!;szel!o Urzędu Ubezpieczeń 1 p. Bernard 
Starko 
Do Trybunału dla. Spraw Ubezpieczeń SpoI. 
I p. dyr. Stani
la.w StreleckL 
Poni( vaż wplynęla tvlko jedna lista z ramienia 
pracoda.wców Komisarz \Vyborczv ogłosił wyże i wy. 
mienionych za wybranych. 
-. NIES:2;CZĘśLlWY WYPADEK. Dnia wC1:oraj. 
!I%ego ulegl na tutejszym dworcu kolejowym nieszczę- 

Hwemu wypadkowi przeto!;owy Franciszek Lewandow, 
ski zam. przy ul. Reja nr. 3. który dostał się między 
zderza.ki tak nieszczęśliwie. że zmiażdŻyły mu prawe 


)WCZO 
Kto 
.zgl
- 
bedą 
albo 


a nie 
)saŹ6- 
mąż 
nym! 
różni. 
ra w&' 
.owóż 
ipole- 
koja. 
1V0lną 


,aw&- 
tego, 
'U te- 
ł bes 


ski. 

 
lzonej 
IIOI'ÓW 


amiar 
18 b. 
ienlo- 
rtvsty 
m ar. 
onane 
a po- 


Jak w roku ubiegJym tak i w tym roku zamierza 
Magistrat przyjŚĆ z pomocą bezrobotnym starcom, wd
 
wom a przedew5zystkiem sierotom. Glówny zarys teJ 
akcji przedstawia się następująco: 
BEZROBOTNI. 
Wsparcie w produktach tywuościowycb. Akcja 
:II Funduszu Państwowego Pomocy Doratnej. udzielone.! 
przez Wydział Opieki Społecznej Województwa Po. 
znańskiego :II kredytów Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej. 
Bezrobotni zamieszkah na tere.nie miSJJta ByJ, 
goszczy i rejestrowani w Państwowym Urzędzie Po> 
iŚredn. Pracy. a nie. pobierający zasiłków państwowych. 
ani z akcji ustawowej. ani doraźnej. otrzymują z
5ilk! 
w produktach żywnOŚCI Wykluczeni od tello są wśród 
nich osoby obojga. płci poniżej lat 18 i powyłej lat 60, 
dalej bezrobotni. którzy po 1 listopada zostali zareje' 
strowani w Państwowym Urzędzie Po.łr. Pracy. wresz 
de samotni, mieszkający przy rodzIcach. na którycl, 
nrzypada przydzial ży.....ności z powodu t.ezrobocia glo, 
wy lu" innego członlu rodziny. Bezrobotnych di:lleli się 
na trzy kategorje, a mianowicie: na samotnych. - 
?, maJą rodziną - i z większą rodzin, (lII4Ż, żona i pic:' 
cioro dzieci). 
Wsparcie w naturze wyoosi 1) dla bBmotnych 
2 centr. kartofli 1 5 kg mąki. 2) dla malych rodzin 
4 centr. kartofli i 10 kg mąki. 3) dla '\'\-iększych rodzin 
6 centr. ka.rtofli i 20 kg mąki. względnie w równowar, 
tości smalcu. Pra.wdopodobnie na.stąpi później przvdzia.1 
opalu. Przydział ży,,-ności nastąpi przez Urząd Opieki 
Społecmej, który za.jmie się kla.syfikacją i rejestracją 
hezrobotnych i wydzielać będzie kartki na mąkę i ziem; 
niaki na podstawie specjalnych łegitymacyj. które otrzy. 
mują bezrobotni w tutejszym Państwowym Urzędzie 
Pośrednictwa Pracy. Przydrial znaczków na ŻyWnośC 
odbywać się będzie w Urzędzie Opieki Spolecznej v; 
następu.i4cych dniach: 


a) w środę dnia 15 bm. dla bezrobotnych o 118" 
LWls
)chw z


c

a 

 
::.kt!'H:'D w
:IInie, 
c) w piątek dnia 17 bm. J-K, 
d) w sobotę dnia 18 bm. L-N, 
e) w poniedzialek dnia 20 Q.m. C>-R. 
d) we wtorek dnia 21 bru.. S. 
e) w stodę dnia :zz bm. T-Z. 
II. GWLo\ZDKA DLA BIEDNYCH. 
Dla biednych starc6w zamieszkalych w Bydl/OS2!C:ZY. 
a pobierających zasiłki z Urzędu Opieki Spolcczne] 
urządza Magistrat wspólnie z Tow. Kupców obchód 
gwiazdkowy we wtorek dnia 21 bm. o godzinie 5-łł1li ",,'r.Jtowa.ć 'l mie- 
szkania I dziecko. 7,letniego syna Najdowskiego. które 
zostało zwęglonc. Przy ratowaniu zostali poparzeni 
mieszka.ńcy tel!O domu pp. N a idowscv. 
Z życia towarzystw 
_0 Tow. śpiewu św, Wojciecha. Nadzwyczajne 
zebra.nie połączone z obchodem gwiazdkowym odbędzie 
si
 dnia 17 bm. o godz. 8 wieczorem na sali Resursy 
Kupieckiej. 
-. Sokół B) dgQ51;cz III. Zebranie plenarnc w śro' 
dę 15 bm. o 7>mej wiccz. w salce druha Konieczki 


uL LenartowiczA- Z powodu ba.rdw ważnych spraw i 
interesującego wykładu z dziedziny wychowania fizycz- 
nego uprasza się o liczne. punktualne nrzybycie c:złoa. 
k6w. 
-. Sokół Bydlt08ZCZ V Okole, WDczak. Posiedao 
nie ścisłego zarządu w środe 15 bm. o aodz. 6.30 W 
szkole na Wilezako. 
-. Tow. Czeladzi Kat. Plenarne zebranie w środę 
o 7.30 W Domu Czeladzi. Na. porządku obrad wUu 
sp
awy. 
Komunikat teatru Bydgoskiego. 
Dziś w środ( pierwsze w tym sezonie widowłue 
dl. związków znodowych pięknego drama.tu L. H. 
l\1orstina ..L ilj a". Dyrckcja Teatru w chwalebnem celu 
umożliwienta szerszym warstwom poznania tel!o arcy. 
.:hi
la hter:łturv rodzimej daje tli rzecz po cenach nAj. 
niższych. Wszvstlne osoby zrzeszone w jakimkolwiek 
zwillzku za.wodow
':n mOl!ą korzystać z tej wyjątkowej 
zni
ki za okazaniem członkowskiej 1
'1itymacji przy 
kasie teatralnej. ..Lilje" po kilkutygodniowej przerwie 
nie 
tracił.... nic ze swel!O przepychu barw. rozsypanych 
artystyczną dlonią St.. Węgrzyna. zaś wykonanie ról 
glównych również zyskało niemało na poglębleniu, sWOa 
bodzie i wyrazistości. RZ'! 

nych 
Iid6w 
)IIvc4 
al1iez,o 
kan. 
ddy 

a.. w 
się " 
I clu. 
dku. 

slu. 
I kt6.0 
,wodu 

 da1- 


Z teatru Bydgoskiego. 
Płomienna noc Antonji. 

omed ja w 3 aktach. 4- ocłsf. M. Leng1ey'a 
tłom. J. Migowa. 
W piątek ze
zly ujrzeliśmy na scenie 
zeS!o te.- 
Atru komedję modnej!o obecnie autora węj!ierskiego. 
którcgo utwory ohiegają sceny europejskie, ciesząc 
ię 
wielkiem powodzeniem, W Polsce wystawiono już kilka 
Z nich jak ..Tajfun". który oglądaIiśmy w Bydgoszczy 
za dyrekcjI Karbowskiego, ..Tancerkę" "Bitwę pod Va, 
terloo", dobrą satyrę. na sztukę kinematoj!ra.ficzną i 
wreszcie "Płomienną noc Antonji". 
Ostatni utwór jest dowodem, że nawet z najlepsej 
i najmodniejszej pracowni może wyjść dzieło niezbyt 
uda.lc zv.'Ia.szcza. gdy nie jest to model. a.Je z małemi 

mianami orzeróbka własnej raz już ucieleśniOl1ej my. 
,li. KomedJa ta. bowiem przypomina pod wielu wzglc;. 
dami "Ta.nccrkl", 
Antonja bohaterkA kome(lji to eks-kurtvzana czy 
e
 podobnego, w katciym razie kobieta o burzliwej 
przeszłości. kt6rą zakończyla przed dzicsięciu laty, 
w pclni jednak powodzenia. wyszedłszy zamąt za szlach. 
clca węgie.rsklego. POj!odziwszy się ze swoim losem za, 
>ządza gorliwie ma iątkiem męża, znajdując wśród za. 
Jęć i pra.cy odporność na ewentualne DOkusy. Ale I!dzie 
djabc:l nie może tam poszle kobietę. Zja.wia się jej alo. 
'ttzcnica. Pitio która zakochała się. jak twierdzi. na za. 
hój w niezna.nym jej osobiście kapitanie angielskim. b.... 
wiącym w Peszcie z jaW bliżej nieokreśłoną mlsj_ i 
pra.gnic zwr6cić jego uwal/ę na siebie, a zwłaszcza nic 

yle z prawdziwego uczucia, ile z prawdziwej zazdrości. 
ł')dbi" qo tancerce Lii. Nie umiejąc !lObie sama w tcm 
f)Oradzić - co za rozbrajająca naiwność - proM SWII 
ciotkq Tonję, by jej to uła.twila., pOjechawszy z ni, do 
Pesztu, gdzie w nocnej restauracji ma być w towarBy' 


lszko- 
wete- 
10ptOoo 
'oraz 
z tv:' 
:dnim 


Ula \ 
l ma. 
udO' 
:eciw,r 
:. Po- 
)()śre- 
Inited 
"tem 
I. 
OSO. 
ok.. 
Ira_ 
ej 
 
lej w 
rICW 


stwie Lii kapitan. Tonja, w której odżywa chęć zabawy 
z przed dziesięciu l_ty, zgadza się po krótkiej walce 
z sobą na tę eskapa.j
. 
Wrestaura.cji. !Idzie jak zwykle w far!)3ch czy ope
 
retkach zna.la.zł się i dawny jej kocha.nek Kova.csy i 
przyja.ci6lka l\1arosza.. ohecna opiekunka. Lii. uda.je się 
Tonji odciągnąć od ka.pita.na Lię dzięki .lej zaintereso> 
waniu się kuzynem męża Tonji Tomassvm. praktvka.n, 
tem gospoda.rczym w ich domu, który korzystając z nie' 
obecności ciotki wyjetdża. wbrew jej wyraźnemu na.ka. 
wwi pilnowania chorej świnki do Pentu i zachodzi 
znowu do tej samej restaura.cji, ja.kby jeden taki lokaI 
istnia.1 tylko w Peszcie. Ale - cóż bez ale - Tonja. 
zamiast przygotowa.ć grunt dla Piri, wywoluje !!wałtow
 
ną milość w zimnym na umizgi. a na.wet impertynencje 
Lii kapitanie Barkarze. Przy szampa.nie. d.źwieka.ch 
skrzypiec prymasza zaczynają budzić się i w Tonji 
przygasIe płomienie. ulega czarowi kapitana i oboje wy, 
mają sobie swą miłość. Na.stępuje jednak refleksja. 
Myśl o mężu. który przecież ją gOrąco koch., skoro 
przebaczył znaną mu jej przeszlość, wreszcie brzęk kłu, 
czy gospodarskich w torebce, zabranych w pośpiechu, 
powodują, że z dawną SWII przyjaciółką Mar06zą tK:ieo 
ka do domu męża., nie potegnawszy się nawet z kapiła. 
nem. któremu za.wdzięcza tę płomienną noc. 
Na tern moglaby się zupełnie śmiało komedja za- 
końezyć i nikt z publiczności nie zauważyłby braku 
trzeciego aktu. Autor jednak, jakby w oba.wie. że sztu. 
ka będz;le za kr6tka, zamiast poglębić poprzednie dwa 
akty, dorobił najwyraźniej. a zupelnie niepotrzebnlc 
akt trzeci, kt6ry swojĄ słTukturą psuje nastrój wywo- 
lany w widzach zwycię6twe\.Q Tonj! - Zony nad Tonją 
- kurtyzaną. 
Sztuka jak widzimy z tematem niezlym. ale przez 
autora malo wyzyskanym, rzuconym szkicowo. sprawia 
wrażenie zrobionej w pośpiechu, jak.by na zam6wienie 
i oddanej bez wycillgnienia fastry!! i viyllła.dzenia żela;z.. 
kiem. Choć J!utor sa.m scharakteryzował j, jak.o korne. 
dję, komizmu jednak w nioJ mało, więcej natomiast; 


sentymentu wybitnie wę
ierskie
o :II nocną restauracje 
i nieodzownym prymaszem grającym do ucha węs!ieroo 
skie meiodje. 
Dla. reżysera. l artystów sztuka puedstawia. wielkio 
trudności, gdyż L powodu - ja.k wspomnieliśmy _ 
suicowel!o potraktowa.nia tematu. niedokladnego nil>' 
kreślenia. cha.ra.kterów osób. wym
a wielkie!!o nakł.. 
du pracy, by niedociąI!nięcia. i bra.ki nadrobić dobllt 
grę. !nacu] bowiem wypadnir.. mdło i tak tet niestety 
- przynajmniej na premjerzę, . - wypa.dla. :tadna z 1116w. 
nych osób nie zosta.ła uchwycona. w calem tego slowa 
:IInaczeniu dobrze i odda.na konsekwentnie. Akcja pozb... 
wiona byly werwy i nie tylko węgiersko ale wOl!61e tem. 
peramentu, ciągla. się niekiedy, ja.kby się chcia.h urwał. 
Na.wet akt drul!i, zagrany stosunkowo najlepiej, nie rOo 
bił wrażenia pelnej tycia i l!waru pierwszorzędnej re. 
stauracji. Akcja. odbywa. się na sali !!Iównej. tvmczs.o 
sem po za czterem!: stolikami koniecznie potrzebnemi. 
niema ani jednel!o nadto, ani też jednej osoby więcej. 
prócz niezbędych do gry. W grze na.leża.ło tu właśnie 
podkreślić różnicę rasową między £lel/matycznvm kapi. 
tanem anl!likiem. a. sentymenta.lnym.i aż do placzu a.k. 
teł i pelnymi oilnia,' zależnie od dźwięków mUzYki. 
węgrami. Tymcza.sem wSzYscy byli ja.kby zarażeni "an.- 
gielską chorobą" udziela.jacą się od Ba.rkera. Zna.
 bvlo 
wszędzie robotę: ale nie grę. Na.j1epiej jeszcze WVJIadly 
role epizodowe tancerki Lii w interpertacji p. Piekar' 
czy':,lwny i al!o:n
a i!ic:ld'Jwe>!c p. f_e",;.a, k
"'r
' 1T,8sks, 
i gra W)'wv!al prawdziwy humor. 
Dekoracje p. \\'ęgrzyna byly wcale dobre zwł... 
szcza w akcie dru!!im. W akcie pierwszym i trzecim 
może zbyteczne tulipany pod dworkiem. skoro akcja 
odarywa się jesienią. 
Toałety pań odpowiedne. W druj!im akcie bardzo 
ładna. toaleta p. Kopczewskiej (Tonjl) i p, Piekarczy. 
k6wny. Ujrzeliśmy również porRZ pierwszy owc modne 
a sporne spodeńki. ktl>re odwa.żyła się pokuać p. Chrza
 
nowska, jako żona a
enta giełdowego. 
Ja Ski:
		

/Mikrofilmy_001_06_02_2712_0001.djvu

			Nr. 289. 


,GON) EC 


aiem. że nu owoj stacjł pośredniej jut nie ma -prawa do 
kupna biletu 
'oj5ko1\'e20 na doisz" podróż od tej sta, 
cjl do stpcJ pr zczna.czcnia da,..,cj relacji. O ile jednak 
!'Ozku WYjazdu nie został całkowic.ie wyzyskany. ma 
,rawo 7:jd,,( na tcj stac ji Pf.;;;1.azlJ niC chciał kont"'Jnnwać dalszcj swej 
 
dróży. 3l1ł prawo żądać biletu wojskoweao do stacji 
pierwotr.cgu wyjazdc. rezY2I1ując z .:ałej omaczonej w 
-nol-azie marszruty. 
- ZYDOWSKI PODAREK NA śWIĘTA. Trzv 
:!es


 
1i3
d
i&nd
:,i
\.
. PĆ


d

!
I

ob{:
n

: 
'odo",':'! Organizacja Kohiet ; Kolo Ziemianek POWi.IŁu 
Grud;:iądlk;ego. ,wdałv następującą odezwę. którą 
rozrzucono po mic
dc; 
..Żydo'Nski poderek na Ś" ięta Boj:elł
 
 arodzeni3 
to obraza Dzieciątka (kżcao. dlatego kupujcie tylIco 
u swoicb 8 nie u żyd.:;""r 
Czvteln;" dla Kable. 
N .'rodo"a Orllanizacja Kobiet 
Kolo Ziemianck Powiatu GrudziądzkiegO." 
POLSKI KLUB n<:NISOWY podaje do 

adomo;;cl. 
!' zgł(l
zcn:a członk6w przyjmuje 
sl'krctarz klubu p. £Jajec. we wtorki i czw.lt'[,k, ;,r) 
}.-4. Chel:mlńska 7 II. Starani(!m klubll je'it złą- 
czyć ja.knajwiQksl0, liczbę c:ł:lon
ów i dać im mo- 
żność rozwi,innia i !;tcrz\'nin !;portu teni5(')w
,O w 
naszem grollzlp. Z
rzad (,z
'ni starania, 
hy uzy- 
skać od :Mn«istrnt11 korty tcnlsowe. któr(' byly 
d....tychczas w ręlull'r. kłubu OipIl11eck ł ego. II tt>m 
samem z:t.ńJklJI
tc dla tenisistów polskich. 
- MIESIĘCZNE ZEBRANJE PODlorsklego ZWiąz, 
tu Pracowników Umys:ov,j'ł:h w Grudziądzu odb
Mk 
się w crwartc:k dnia 16 "rudnls br. w Bazarze prrv ulI. 
cy :>loniuszki. o ""dL. 6'Cj ....'uzorem. na które wszy. 

ch C?!onków zapra.za. - Zarząd. 
- W CuKIERNI KULINY PRZY ULICY TO, 
ttU!iiSKiEJ nie wolno mó,\ić po pdsku DónOS11t nam 
z mLsta. IL p. KiJlino",'a. wła
cI"elka cukierni przy ul. 
TOwI1,kieJ ;-.ir. 6 zakazała swym ekspedjentkom mówić 
po polsku. g1:l'iadkowi
 po
..-.!trdzaj
 jeszc;x: drua i 
fakt. - Cukiernia ta. przekrzal1 przez B
!1k Polski 
?ienl1dze. w których znalaz
y sie fałsr.'we trzy pił;' 
cloz!otówki. Falszyv.c hankr">t\. Bank skonfi
kowa.ł :l 
p. Kt.h1(';"':l ' rlcJi tej POClC:2 \" \'Z\'W.1Ć w ten ,posób: 
. F.:rfluchte łJande. Sr>itzbub
,..,. runterschicsse:n miisstc 
man die ganze Bande". 
KII1
ntela polska będzlf, wiedziala co s4dzlć o ta' 
kiej firmlc. 
- wYBITO SZYBĘ 
YYSTAWOWĄ. Wczoraj o 
I!odzioie 11.4; wicclOrcm n:croav sprc.WC:l y"\'bil wltlka 
lizybq wskladzle cukicrków Antonlnv Bonv przy 
Pl. 23 stvczn;a. 

a micjsce wvpadku prLvtJyla. natychmiast pOlicj" 
velcm zabclf:icczcnia przed cwcnt. kr"dzieżą. Zachodz; 
podejrzcnle. że szybę wy
ito w cel:! kradzieży. 
- TRAGEDJA ARTYSTY CYRKOWEGO. 
ODegdD.j poli<.ja pn:y!rzymD.ła niejakie&,o Adama 
Lcbicdowi{'za za wl6czl}{Co.,two I żpbractwo. 
Lcbiedowicz pochodzj ze Lwowa i cieszyl ..;ię 
- je
iZcze przNl nicda'\\'J1ym CZ8,!;cm - szczególną 
flYn1patjl\ pubJlrzno
ci jako artysta cyrkowy... 
Obecnie Leblcdowicz znaJtł.zł się bez 8todk6w 
rio życia... 
- PŁACIŁ F ALSZYW A DWUZLOT()WKĄ. 
()ul'gds,; poli<'.1a skonfiskowała w jednej z restau- 

j prZ'Y' '11. CLełmlńskll\j falszywą monetę dwu- 
dotową. którą płacH p. CzC'rw!ński Józcf kondl1k- 
tor koJcjr.wy za wypity trunek. 
SpiDanO protokó1. 


- KOr..;CERT i\\UZ'YKI SLOWIAŃSKl£J, ódbę. 
&1.10 
it' w czwartck dnia 16 hm \V ..\Vielkópola.nce". 
Orklcstrił pod ba.tLlt1 kap"lm;<;tl7. t E. Itukaska' 
IppoHc.w.Ywanow. 7) VlJ.!;: .
lno
ć dla m:lości' Kard' 
IJfIski, 8) faotazj:l ,Duch}' Wołgi' Leusmer. 9) .Sere' 
-

 -- - 
 


Konfert ehtiru męskiego "Ee,llO" 


Odd:1wua dawal 
Ię odcZ1\WIlĆ u nas brak dru- 
b'ny śpiewaczej, kt6ra postawiła by sohiB za za- 
danie i wyłqC'zuy cel uprawianie śpiewu chóral- 
neg'o tn('flklego. To tei m iłośnlcr chóru me_klelo 
Z pra1'.'dziwem zadowoleniem te myśl powitali i 
przez IlcZDl' przystĄpienie do tcwarZ'Y'!.twa stwo- 
rzyli cbór. który h"dzie nicdlugo poważn/ł stano- 
wU koukurcncję dla Illn
'ch lobie podobnvch dru- 
łyn śr>lewa('zyeb. 
Udowodnił to w zupełności wczorajazy kw- 
tert. 
Bezwzględnie trzeba przyznAĆ. te "Ecbo" eru- 
dziĄdzkie odniosło na 
:czorajszylU koncercie suk- 
ces pierwszorzędny. 
Druźj'ull mloda - bo ledwo rok iltn1ej
ca wy- 
stąpiła z progTamem trudnym pod wieloma wzglę- 
dami a ogólnie dobrym jego wykonaniem udowo- 
dniJa. 7,e przy dobr('j woli. 
clowej inteuzywnej 
'Pracy wieje zrobit' można. Zanim omówię poszcze. 
gólnc punkty kOll(,f'rtu nil watępie !lamym chcę 
,wrócić UWlllrę nil praCQ. jak" włożył widoczn!e 
w chÓr sobie poWierzony p :of. .ł.. Heyna. Praca 
mozolna a ez

to niewdzięczna wymaga od dyry- 

enta pelni PObwjęccJlia j zaparcia się siebie a ze 
WZI:!(!UU lla .:\\ Yiil
 ;J;ln.ZO bll
'O',\'
' l1utf'rJtll :;'pic- 


lIo 


Str. 5.. 


N A D W I $ L A N S K I"" czwartek, 16 grudnia 1926 i. 


Wstrząsający mord na osobie dyr. Latawca. 
Zab6Jea ł strzałami położYł trupem dyr. Waru Tow. Ubezp!oozeń Trzody Chle1VD
j. 
Zabójcl\ pn:yv. ó
l\a "irajkuj;;cych robc;tników, 
',"n.rs,lawa, H grudnia. O;.{1,:,lzin "pp,llaJ;pj irzndy I!'.usidi dokony 
Wczoraj c!on1eśl1i.my w dl'peezy o do
,:onaniu wać fur.kr,;mwrj'.szp tl'g-o Towarz
5tw
. poniewa
 
ohydnego r1Md'l na osobil' dyr. Llltawca. Dzb :

 1l 1 }cznjf'czone a ch JrC e-ztukl wyplaca}.) ono od. 
podajemy »zczególy ...zkołlo";allia rzeźnikom. W ten sposób pewm 
Na tle t:rwajacego od H!!wpllda 5:ra iku !'r.bot- ezei'
 1'obót rlotyc:lcZ:J.bowyeu robotników znów 
ników !<:rgowiska trzod
- ('bkwlJl') na Pradzp ok:'c.:ll
 się 
ht;Jną. Pozo!.td;y'm przez.G
.c:z:ouo 
(JagieBOliska n doszlo ,:"e:z0rnj co tyłJ..", ..zDaczC'n:e" zbadanych sztuk I to po 25 gr. 
ohydnego mordu. od 
zt;lki. F;Jn;.cjon
rj1U;Z.lmi Tow. byli inwali. 
Do zn,!;idl1,iw'pgo bit; llł.l t:J.L'gow;
kn dyr. Tow. dzj v: liC'zbie 10. 
l1bezp;r('z('''
 trzrluy chlewnej Lot:gina LI11:; '.Y'C,; Po pierw
z3 cI> rcdnh('jach i wprowadz<'niu D
 
(Mar
z,
;kuwbka 101) IJodszedi wl'zor::tj po pClłn. \\C.
:) !:'.rz;,d1;.lI w
'htl:-h! "trajk wszy
tkieh 70 ro- 
dniu j<:cdcn z przY1:l'ódców "tr:dkający.:h rvbotm. ;}I)tni!\u'.\'. :m.:
t:nh na targ)w
sku. 
a czok 
ków, ::;tanblnw Bernartov.-i:-z. i z tylu dał 
o nie- qlrajkii
:1'2Y('r. wy
nl;ą
 
i" odrazu Stanisław 
go h-zy ,.trzaly z tew01we:'u. Brrn;,rtowicz. z ZIlW....:JU .!op
(lZ:l(,Z trzody" (Jagieł- 
Dyr. Latawic(' zatorzyl si
 i rl1I'ąl na zlemi<;. iOllska 1<). który przeli dw,
ma laty - ,jak się oka- 
Do wij
cego się na ziemi Bernart
':\'irz dllł zah - '
('zy! <
 dh:źny czas w szpitalu 
jeszcze dła uID;\"sł!)wo chorych. 
dwa strzały, im Jana B02C'g'0. Stał on na czele sekcji trans- 
W kilka chwil dyr, Lataw
eć już ni.. żył Czrery portowej Zw. zaw. prarnwników przemysłu spo- 
kule tJrzeszyły UlU głowI'. ży':\'(,z"''rr. On to jaż prze r ! k'!1{u tygodniami miał 
Na odlrłol> strzaló'\\ n
<1bleg'll mOil1l"i1"alnie ZOl'l::.111:;owat> na (h:-l'. La
aWCll 
przodownik policji Pob);;y' i pOflterunknwy Pui- zbrojny znmacb 
pita i flpra\\'cf) mordu ujęli. Bcrnartowlcz w I'hwili. gd:" tpn p!'Z
'hy! do rzeźni. 
z zupełnym :opokoj
m \V ÓWC7.I!S przeszkodził w dokonaniu zamachu 
wre
zyl im rewolwer. z którego ..trzelal prze'] r"hotn ik 1!jC'ukiwski którf został przez n'!p!łstnł- 
chwilą. kóv: raniony. 
Zapytany. dJarze
o t!opuścH 
j
 tak potwJr- Z jnicj:1ty'WY Bernartow:!cza pojawila. się 
nei zb!odni. BC'rnartowirz 0?".Yindr-zyl, że shnął przrrl kjlk11 dni3ml na targowiskn klepsydra, do- 
w obronie ,I) robotników targow:sL:a. pozbawio- uo"z!lca 
l1
'ch pr8CY p:,zcz Z:1.hltego dyr, Latawca. Ber- 
uartowi(\z t:ałeżal do !la!ruchljw
zych rzłonków 
Związku za
'. robotnjków, 
Sprawa ta przedstawia "ie. następuj
: 
Przez !arłPwisko Da Pradze przecllodziło 
rlzieJ}nie okolo 3000 sztuk trzody. Snroi .spatrywa- 
cze". którzy trzody hada1i i ..zllaczyli
. brali po 
l zł. od !!ztuki 
Podohue ZArobki mieli też ..przepedz8cze'" 
trzody do rzeźnI. 
W związku z urueh,'mil'niem odnogi koleje- 
wej na tarA'cwlsko okazała się zb
dn:l 
pewna czę!M\ robotników 
t. zw. ..przepędZlJl"zy". RównOC7eŚn!f' powstało 
Tow. wz. tlbezpieezeń trzody chlewnej L dyr. La- 
tawC'pm na rzelp. 


nada' Moszko\\ ski. 10) Wiąz..W taborze cygańskim' 
Sabinin. 
Początek koncertu o Qodr.inc! 5 
Poczj\tck projrJmu o aodzir.',:: 3 w;ecrorcm. 


Kto, komu i co 1 
ZLODZEJ I CZTERY ZEGARKI. 
Oneqdaj skradliono zc;:!,nmi3tT.'o"i p. Teodoro," ! 
Zychowi zamic
lkalcmu prlV uJ.. I\:alinkowei nr. 610 
- j
df'n "I'
arck dlmski. trz,' zeQHb meski" i 4 tuzill'" 

zkic.\ck do ze!!ark6w r,'.;mei ,',;c1k
',ci. 
Ogólcm wart".;ć skradzIonych rzec
' 120.. - zlot, 
PcIkja prowadzi dochod
c:)ia eclem wvkn'cjg spraw 
cy krt.d%iety. 
TAJEMXICA fZAR:ł\'E.J WALIZY. 
Pani Pelagja Zdkrzt'w!'kll 7.amie
zka!1I przy 
ul. Rybackiej 21 zgloDila krnuzie:i. waJizy z zawar- 
to'ciĄ większej ilości bielizny. O kradziei po. 
dejrzal1l\ jost Klara Srllbka. 
Icdztwo w tf\ku. 
. PANNA JANINA VI NiESWOJEJ SUKiEN, 
CE. Pani Ma.rja. StoklasoW8. Z"-roie:szkal" prr.' ulicv 
Lipowej Dl' JOn z
loSJh w I'ohcji kradzie'- j;!arderoh\' 
c'amskicJ warto';cj przcstl" 100 zlot', ch. o popcłn icnie 
\.:radzic
y podejrzana JCH :i:(]
i;;a Ja.nina F. 
ledLtwo v. 
toku. 


waczy wieJe dobrej woH. cierpliwości i WY/;"9\ a- 
łotki. Grudziądz może sz
zerze być prof. Hernie 
wdzięCZIlY za 
tworzetlie chóru męskiego a w o.llól- 
uym j
go już tak hogatym dorobku artystycz- 
nym czytl ten złotemi zgłoskami zapisany być po- 
winIen. Znajac cenne walory organtzator
kie 
prof. Heyny przekonanI je1lteśmy. 
e drużynę 
ne swojl\ tJoprowadzi do 
zczytllych wyżyn arty- 
zmu. 
Wczoraj&zy konct'rt wybza'ł cechy dążeń do 
tych wytyn. 
"HaBlo" Szopilkiego, "Kosiarz" Galla i Ll1ch. 
mana ..Sztandary" to nll'latwc kompozycje ehóral- 
ne. "Echo" wyszło z nicb obronną. rekĄ. ..Goudo. 
Hera" Buny i ..Tajemnica" Galla hylyb
' ZYllka- 
ły wl/)oej przez bardziej o
ywlone-. ducbowi polu. 
dnIa. z którego pochodzą odpowiednie tempo. Wa- 
lew
klego ..Chłopca mego mi zabrali" i ..Zegnał 
g6ral" Galla wykonane były w interpretar.ji lu- 
dowemu ch8rakterow1 odpow:ednicj dobtze. 
Byłoby rzeczą do przedYi'l.utowania. czy ro. 
sta wipnic głosów jednego ';rodkoweg-o n jcanrogD 
ekrajnego (tenor II i basa II) w centrum chóru 
jeat korzyetne na ogół - stwierdzam jednak, :re 
w ,.Gotldolierze" i "Tajemnicy" ,l:'dzle wlr£:mjp. tloJarowe. które zo<;ta
 
rOZ'OS0W:1nP mi
dzy II. i m. aktem i szczęśliwe- 
rnllb,'ij]"C0\\ i Josu dor
czone. Losowanie odb
dzie 
się w spo5ób następujący: 
Do jednej urny wrzucone będĄ nomery krze- 
f>€:ł. balkonu i Joż. Do drugiej taka sama ilość 
kartek pnstych z dodaniem trzech kartek z nume- 
rami dolarówek Xa jaki numer wypadnie do- 
lar{,wb't, /I numer taki znajdowae się będzie u pn. 
hlirZI;o
"i. to ten (.trzymuje premje w pOllaci do. 
laró",U IW:trto
ci pi.;ciu dOlarów). Jest wska.za.. 
nem. że !ozczęsliwi posiadząc śp;,'wcm !ol'7oim mile urozma- 
icenie. pani W r,
likow£kll. wykonnjąc ..BaJet". p. 
l. Toma8zewski. \yyst'-;Pl1jąc fi podwójnym chara- 
kterzf' 
krzypka.kameralisty' i pianisty. wrc!'zciA 
znany w naszym mle
ie skrzypek p. Has!'. I ta 
(
ęść prcgramu wykonan'l i przygotowana byla. 
litarannie. P, de Latour. której śpiew już kilka- 
krotnie mieliśmy r:.posobność sb'sze:.' i o nim 
szrZi'ri' wyrazy 11znania wypow;ulzieć - tym ra- 
zem ohdarzyla naD Arditi'e
'o ..Pocałunkiem" i ar- 
ją z ..'£l'aviaty- Verdiego. Popis taneczny P. Wę- 
glikoweklej zyskal u pnblicznobr-i gorące uznanie. 
objawio!1e długo niemilknącYI1'i ok l a..kami. 1'<1:10- 
wie RaBe. Heyna i Toraaszcwskl wykonali Rliudla 
E-dur sonatę na dwoje 
1;:rz:vpiec (Hase, Tomasze 
wsk\) i fortepian (HeYM). Ronata była wykona- 
na dobrze. P. dyr. 'I'!'Ima"zcw
ki zhierał gorącc 
oklaski za Chc'f.iua ..Scherzo' : "Kolysauk()". So- 
lo skrzYl}cowe p. ITu"a. zyskało ogólne uznanie. 
Tak wi
c ph'\,wt>zy koncert młnde
o chóru ..E 
cho" był pierwbz;y'm wf'ranilllym 8ukceł:;pm. Mlo 
dej drużynie "er,]ecznie i ilzezcrze życzymy dal- 
I:Izych sukce.sów i powodzeiI w lizezytnych dqże- 
nJacb pjch

'1'h}wania poł:iklej !1ieśnl a dyrektoro- 
wI cbóru prof. Hcynie gratulujemy !'zczerze śwl.. 
tnych WYników Pl'IlCf. 


- 


Wia 
- 


RADZ
 
-I 
moźc Ol 
kwal.fik 
ażeby b 
skiej i 
rozlcglv, 
gn"ć ml 
CHOJ:ł\' 
-( 
niedzinł 
stęp Tel 
tnarze . 
Z 
zienia. l' 
c
ch w 1 
r,
karżon 
kdntem 1 
leqalllv I 
odebrał
		

/Mikrofilmy_001_06_02_2713_0001.djvu

			l\r. 289 


..o O N I E C N A D W I 8 L A N S K I" etiwarlek. 18 grut!nia 19
6 r. 


Str 7. 


,. 


my 
WD. 
od. 


i\"D
 
:J.ÓW 
,QUO 
gr. 
'ali- 


D()- 
ro. 
wie 
łAw 
:iel. 
Ika- 


in!- 
;po- 
tliaJ 


ehl1 
tnł- 


si.(! 
do. 


Irló- 
em. 
wie 
1- 
,Isk.  
!oo. 
58 i 


Nr. 774- 
Dm zatem C,udzłlldz ataje do plebllcyta: 1[0lIl 
wybrać na gwiaa!ę filmową? 
Zadanic to niebardzo latwe: Przed oczyma pchlic.. 
ności. zcbrancj o godz. 8.15 w Kinie ,.ApoUo M przesunie 
SIę szereg pic;kności. które z pośród wielkiej liczby zj!IOo 
5zonycb kandydatek. zostały _kwalifikowane przes 
j!/ówny Komitet konkursu w Warszawie. jako Mjbar. 
dzjej odpowiadające warunkom filmowym. 
FotOf:!rdja jednak. ehoćiaż mówi wiele, nie moie 
być jedyną podstawą 
'boru, 
Trzeba zobaczyć i... wybrać. Pozatem publiemojć, 
która zna kino I lubi bywać w klnie, mui lama ... 
eydowa
 którą z tyeh wybranyc1a pragu.łaby 0II14da4 


[ÓW 
ea,- 


wy.. 
Te 
!ku. 
8
 

hC)- 
Iraz 
lego 
.zyó 
tym 
ana 
IWe- 
rlzie 


rze. 
I0ś6 
me- 
do- 
pn- 
do. 
fl.Z&- 
łęk. 
w 
lent ow 


>8U' 
ma- 
'. p. 
!l.ra- 
zeie 
[ ta 
Iyla 
łka- 
oim 
ra- 
ar- 
Wę- 
.nie, 
1DoO' 
ldJa 
bZI' 
mil' 
rącc 
So- 
je. 
..E 

no- 
dal, 
LIŻe- 
oro- 
wIe-. 


, ł'. '151, 
- 


Nr. ni. 


Reprodukcje .ane pnedsta..,,;aj, niektóre z u... 
iły.iatek. wybrane przez Komitet główny konkursu, 
Może kto z czytelników zgadnie. którą z nich Gruo 
dBiądz będzie chciał widzieć swoją gwiazdą filmową? 
\\'ob<:e widkiello zaintcreso'l\'ania się konkursem . 
atrony nletvlko kinomanów. ale i szerokieh kół r, "_" 
miasta. podajemy mający na.stąpić przebieg '-__I au. 
Z lieznych zj!łoneń foto
rafji nadeslan).1. do dyr. 
Kina "ApoiJo". ełówny Komitet wybrał nM.i6re. i te 
p&nie w dniu dzisiejszym ukaż/I się na scenie podezu 
wyświetlania filmu ..Weso/ej wdówki", Każdy z publlc%O 
IlOści przy wejściu otrzyma kartki z numerami kolei- 
nemi. i numer tej z pań. która w jego mniemaniu naj. 
bardziej odpowiada warunkom filmowym. złoty w ręc:c 
jury. Jura ł"t oblic!:enlu głosów roMtr%yJi!nie. która 
:r nich została ewiazdl!. Grudziądza i ma prawo ubieea6 
IN:! o naerodę w Warszawie. . 
Jury stanowią pp. dyr. C
ceki. ł-- GaUcza, 
r
' 1 


Nr. 181. 


.ialie. tma .,ApoIOM Kaube, red. Łydko, red. Pełka. 
red. Stanach i artysto maJarz Merzowic%. 
NRdmienl
 należy. te łaureatka Ifrudziądzlca otrzy- 
ma jako upominek zegarck damski. który jest wyata. 
..,,;
 w oknie wystawnym f"y JasińsJd 


Nr. 758. 


Która z nich zabłyśnie na horyzoncie filmu? 
Dzisiejszy plebiscyt Grudziądza w kinie "Apollo" zadecyduje, kt6ra z "gwieździstych" 
kandydatek będzie pięknoicią naszeg« miasta. 
Da AIIllIe. i w ten spceób OS4dzić. która z kandydatek 
zdobyła sobie sympatję publi;:zno5ci. 
Szczęśliwa wybranka. w dniu 19 bm. _tanie w 
Warszawie sfilmowana łącznie z łaureatka.ni konkursu 
z JO innyt:h miast i wtedy już fachowe jury O8Iłdzi. 
która ;z; nich posiada najbardziej odpowiednie wananki 
l1a gwazdę filmow," 
W Warszawie laureatki będ4 miały pnedsmak teeo 
Cf) każda gwiazda filmowa musi wykonać zanim stanic 
w świetle słońc reflektorów filmowych: najpierw podda 
się opera.cjom najmodniejszego fryzjera. potem musZIł 
przystroić się w najpiękniejsu stroje słynnyeh lirm 
warsza'l\'skich. potem dopiero postawUI pierwsze krok 
M drodze o podbój srebrne
 o ekranu. Podróż do War. 
azawy ool;>ędzie się na koszt Komitetu kODkur"wej!O. 
D:cisiejszy ",iecror w Kinie ..Apono" poka:l:e nam. 
która .szczę51i.'a wybrana będzie moaJa powiedzieć; 
"Już pIerwszy krok mam poza sobą". 


Wiadomości z Pomorza 


RADZYN {Pomorae>. 
- (Brak weterj nurza). W mieście uuum M
 
mQże od za.raz na. !łtale Ichrz,wetcrynarz posiadający 
kwaLIikacje na rozlcRl1I praktykę. Warunkicm jest. 
ażcby był oby\\atclem polskim - narodowości pol. 
skiej i o ile możliwc kawaler. Tercn praktyki bardzo 
rozlcglv. Okolica bORata. Bliższych wiadomiki oaI,. 
gnąć można w Ma.gistracie. telefoa Dr. 42. 
CHOJ;';ICE 
- (Teatr Gn'dzh,dzkl.) W Dl1dohodZł\ey 1"'- 
niedzia/f'k. dnia 20 bm.. zapowiedziany jest wy- 
stęp Teatru Mie ;!!kiego z Grudziądzu. Na reper- 
tuarze ..rlnni bic:
ia Józefa". 
Za krlldzież 15 tys. złotyeJa 1 I pól roku w
 
zienia. !'\lcJallś Wilhelm Opa.rka zamieszka.iy w ś1iwi. 
c"ch w pow tucholskim o!,ccl'lic w ar..
cic ślcdczym 
n
karżony. iL w "r
e';n1U l.ieżąceJfo roku b.dl\c prakty. 
bntcm urz<;du poC7tOWCgO w 
liwicftch w spoaób !'lic- 
leqalllv prz) wlas1clyl sobie sumę zł. 15,39.5.50, które 
odebrai w charakterze ur;z;qdowym. O)MlJka JIIY_II 


się do Itradzidy poniewd nie posiadał środków do tv- 
cia. bowiem zosta! z zajmowanej posa.dy zwolniony. Ze 
akradzione!Di pieniędzmi wyjechał na.stępnie do Gdań- 
aka. Po przcprowadzeniu rozprawy sądowej zasądzono 
O. na półtora roku więzienia. Oska.rżonemu zaliczono 
areszt śledczy. 
- (Skazan.le żonobójcy). JM Czerwiński. miesr.o 
kmiee wli Zalno. miał tonę. której ehciał się pozbyć 
aby mÓ\" ożenić się powtórnie. Pewnel!O dnia zwabił 
ją do lasu pod Białowieżą i talii j. zamordiwa!. Lece 
zbrodnia wysda na jaw. Czerwiński stanął przed Izbą 
karną slldu obw. w Chojnieach. Prokurator W1Iióał o 
karę śmierci. Sąd jednak skazal żonobójeę na U iat 
ciętkiello więzienia. 
WEJHEROWO. 
- Wielkie .i....rcr.ę'eie slJ')Lka
e ,....ri.ę łIIt. tu,. 
ca p. GaffkI. Syn jego. ucuń 7 klasy "imnazjul'll. ....' too 
wa.rzY5twie k.tku ko1e!!6w robił eksPtl!'Yl1lenty 'W g.. 
binecie chemlcrnym. N aru Baatll
ł wybuch butełki 
l': płynem ehploduJąeym. którą lilIa! v' ,tku. Zostda 
mu okaleczona twarz i oko a prawa rtka tak r.2CP.ar. 
pana. że 1V szpitalu trzeba mu jll aż do z"ięda ująć z 
powodu utlueia krwi. MJociaoaiec te. mial umiar po 


-4 
ukończeniu nauk lIimnnJalnych poświ
ić się studjom 
teologji i zostać księdzem. 
PUCK. 
- (Bieda wśród '!"ów). W
ród naszych ryb.. 
ków panuje obecnie \', db bieda. spoW("dOW:1I18 I>n- 
kiem szprotek. które dotąd w budzo ma.lvch il80 
ściach się pokazują_ Ubicgłe
o roku w tym czasie ry' 
bacy nasi byH już zaopatrz("ni na 5więta. każdy z nic" 
:r połowu szprotek miał już najmniej po 300 11. TCQO 
roku natomiast zapowiałają się dla nich marne świę- 
ta. Jest jednak nadzieja. te połowy sZJ)IQtek się JCsz' 
c"e przed świętami polepszą. temwięcej. 1:'- wiatry obc:. 
ClIiG :zmieniły swe kierunkI i wpływają korzystnie na 
połowy. 
GDYNIA. 
- Rucb w porcie. Od dnia 1 "rudnia do _ia ... 
siejsz. zawinęły do portu okręty nast
pujIlCe. Guo- 
aten (Szwecja). Boao - D.nja. Prcja -- S7.wCJCJo. Cau- 
debce - 11 ranc ja. Emil R. Roman -- Sz....ecj
. EUcn - 

zwceja. Navigator - Finlandja. Sinbad - )\;nr\\ 
!!ja. 
Połogne - Francja. Wszystkie te okrc;ty wyplynęły do- 
tąd już z portu i ubrały okoh 
 _ w4l&1e. 1)()0 toa 

tu i około 300 ,aadetów.
		

/Mikrofilmy_001_06_02_2714_0001.djvu

			Nr. 289. 


Nr 


.str. 3. 


,,0 O N T E C N A D W I S L A Fe S K I" cZ"...artek. 16 grudnia 1926 r. ic n,ljno"5zcj pr.lgma.tyk, naszej, która. wchod
 w j;\" 
cle z dniem I stycznia 1927. 
Dzisł infomiacyjoy prowadzić będzie fachowa sił
, 
nauezyciebka. obemana dokładnie z prawnie
 stron. 
plllj!rnetyki nauczycielskiej oraz całokształtem naszvcb 
,tNlJnków służbowych. 
WYJaśnicć. udzielać będzie Biuro wszystkim kole- 
gom bez \\' zl!lędu na przynależn04ć Oł'2anizacyjnlł za 

wrotem Jcdynic kosztów opłaty pocztowej. 
--cP ARES7TOWANO. 1 osob
 za wlócz
ostwo. 
I za kradl1d z włamaniem. 1 za pijaństwo. 6 osób 1)Ot 
dejrzanych o kra.d.l:icż. 1 osobę za swa.wolnc kilkakrotne 
z3.Jarmowenie straży pożarnej. 
-'cP ZGLOSZONE PRZESTĘPSTWA: Rutkowska 
7am. w TOf\:ni" zj!łosiła kradzież zCl!arka i pary maj- 
tek ogÓlnej wartosci liO zł. Ka.rpińska Anna zam. w To- 
runiu z
los;ła kradzie! z wlamaniem !lotówki 78 zł. 
Strzypck WIndyslaw zam. w TOTuniu zJ;!losił krad.l:i:ż 
4.ch gołębI pocztowych i kilka książek oj/6lnej wartości 
5-łO zł. z \\'ystawy Drobiu w Toruniu. Kamiiiski Fran- 
cisck Tam. w Toruniu 7.!!loSJł kra.I,..:)
 rt"..eru wart)
'i 
1 "O zł 
- t? !';n:SZCZf;śLl"'-Y WYPADEK. Dnia 13. XlI. 
26. r. D. z Zd" cdu rohotnik spadł z dorÓŻki konnej 
w ulicy r.ikkiewicza tak nieszczęśliwie. że musiano J:!<) 
(JwICS': do lecznicy fi le ;sk'eJ. 
- cP I'O:t.AR. Dnia 13. XII 26. r. zapaliła się bel
a 
w domu pl z..,' ul. Prostej Nr. 6 położona na piętrze 
prz)' komInie Zawezwana strat 1'0żarna tląCIł belkę 
u
aslła. f"icbezpieczeilstwo osobom trzecim nie za!!ra. 

ało. 
--cP f AŁSZYWE PIENIĄDZE. Dnia 13. XII. 26. r. 
na stacji Toruń.Miasto przy wvkupywaniu biletów 
skoofjskow8IIo dWvm osobom S-złotowe falszywe bank- 
noty. 


.ROPlłllI
.& 

 


TOIłIJŃI..& 

 
 


lilii 


81bljoteke r. c. L (Wysoka 12) otwarta codziennie 
z wvllltkiem niedziel i dwitlt od 11-13 115.30- 
18.30. 
Ma.zeum mlelskle {w Ratuszu) otwarte codziennie od 
lIod&. 11 de 13. 
Kai4łnica Miejska Im Kopernike (\\'v
oka 12 - teł ;140) 
otwarta codz. z WYJ. nicdziel i Św1ąt od 
 30-)':: 
I od 16-..19.30. 

/>IIljoteka WOlsko....a D. O. K. vm I B.blioteh Ok'. 
'Koie l. W. W. (plac św. Ka.tar'"VflV. koszarv Pi
. 
ludskiel/o, tel D, O. K. 4) olwaru codzIennie l wv. 
Jlłtltlem niedLlel j świąt; WVPoiyczalnia oó )j.-- 20. 
cZYtelnia czasopism od 15- 21. 


-cP DY2UR NOCNY APTEK. Od soboty II-go 

rudnia do p'lątku 17 grudnia. w'ącznic dvżuruje apteka 
. Pod Lwem' Rynek Nowomiejski tel. 269. 


-cP TEATR MIEJSKI - dziś, we środ
. dnia 
'lS bm. i jutro, we czwartek, dnia 16 bm. 1'Owtórzonn 
bl;dzie przemIla komcdja w 4 aktach. osnuta. n.. tle po. 
wieści H. Sienk'e\\'icza, p. t. "Hajduczek" czyli ..Pan 
WoJodyjowski". Drogie znane ka.żdcmu ka.rty wspa- 
ma.łcj trvlogJi oŻYją na scenie w szcrellu barwnych 
<;cen w kMrych przewiną si
 pra.wie że rostoryczne po> 
stacie Zagloby. r.1nlcgo rycerza.. Ketlinga, Basi. p. Ma., 
kowieckiej I inn. GIÓwne role spoczywa.ją w r"koch 
;>p.: Lisieckiej, (rola t\'tułowa.) Wicsławskiej, Elertowl' 
ewwej, Brvgiewicza, Smoczyńskicgo, i Zborowsklej;!o 
(reżyser sztuki). Ceny na oba przedstawienia zna.cznie 
zniżone. 
-cP ZMIANY OSOBOWE W GARNIZONII1 
1'uFl N&KIM, Rozporząd7eniem ministra spra.w woj. 
skowych przcl!lcsieni zosta.Ji: u.ajor Andrzcj Popowic? 
7 obozu szkolneco a.rtyl. do 22 pp. na stanowisko do<  


;Jan Gotman 

racow nia materaców patentowyeh 
i poduszek nakładanyeh. 
Wykonan;e soJidne. Ceny prQ'r.tępne. 
G r u d z . II d z. 3 Mala 39-40. 
Uwaga: Dla pp. stolarzy odpow. rabat. 


-- 
Konserwy warzywne I Tanio I 


puszka I kg. 1.90 zł. 
" 1" 3.00" 
" l/t" 1.60" 
" l/t" 2.25" 
" 1" 2.5Q" 
" 1" 1.90" 
" lit" 2.25" 
" 1" 1.90" 
" 1" 1.60" 
" 1" 1.90" 
" 11." 1.50" 
" 1 1 ." 0.85" 
" 11." 0.50" 
F. Dutnont, Pańska 17. 


Grzybki "Kurki" 
" "Morchle" 


:: "Pra;łdziwB'. 
Kalafiory 
Fasola łamana 
,. "Princesse" 
,. krajana 
Kalarepa 
Karotki 
Puree pomidorowy 


.1I D 


l. 


Skórki surowe 
zai
cze 
Kozie 
3542) tchórze 
Inkolet ",'oslt' konskle 
kupuje po renach najwyższych. 


E.Balcerowicz i Ska 
Grlltld"da, ul. )lłeklewlcza 23. 


- 


wódcy d;w:,(jonu; kapitan Zd/i,I.lw hollcrt ;e 4 p. lotno 
do 11 1'. lotn. na stanowi s&:o k
'atermistrTa; rotmistt'Z 
LCGn .\l1chdlo .\"
kl z 8 SlWIOGr. tanorów do ka.dry ofi- 
Cl:łGW tal:orów z pnvdzielo;:;.em do dvs!'<'2Ycji SZef.I 
taror. Oh. VIJI; rotmistrz !.ud",k Gu;r.:ik z szefostwa 
ta.n. O ł..:. \"111. do 8 szwadronu tabor. na. stanowisko 
kwdermlstrzr; por. Bronls'aw Korohowicz z 27 pal'. 
do k;1dr\' onc. uh'l. z rÓWJJoucsnvm przvd7.ia.łem do 
of s71.olv artylcrji na stanowisko młodsz. oficera ka- 
dr ()\\'e 1 haterji szkolnej: rotmistrz Francis7.ek :2:uehow. 
ski z ka.dry otie. tahor. do szefostwa. ta.Oor. O. K. VIII: 
podpulk. dr. Michał Przywara. z wojskowo sądu rejo. 
nowo w Toruniu do "ojsk. sądu okr. Nr. VIII w Gru. 
dziądro na. stanowisko podrrokuratora; major Wład".. 
slaw florck z departam. IX (sprawicdliwości) M.SWoj
k, 
do wojskowo sądu rejon0\\' w Toruniu na stanowisko 
kicrownika sądu: ka.pit. Francis7ck Letzc z 8,
0 okr!;!.!. 
szefostwa :o;"nltarncl!o i kapitan Bronisław r.1iluski 
z 9 okr. szef. samt, do 8,go szpital.l okrę\!. w Toruniu 
na st,'nrm ;sko kW.ltcrmiBtr7c!, 
-cP KASA SKARBOWA W TORFNIU dla 
l1łatwierda i z:wszrzęclz('nin rzasu sf€'rom przl'my' 

łow;t"m i bandlowHll rrzY' nabywaniu świadectw 
prz€'my!!}owycb na rok ]'1:;:7 otwif'ra !!pecjaine ka- 
sy ponorowe a to: 
1) w Toruniu w rn l \.,ZI1 pokój nr, 11. w cza
i.) 
od 
o do 31 gr ' ldnla 19;]6 r. 
2) w Cllelmży w uhikn!'ji Magistratu w dnIach 
27, 28 i 29 grudnia 1926 r. i że naleiytrści za świa- 
dectwa przemyslowe nie mogą być wpłacane za 
pośrednictwem P. K. O. 
-t? ZARZĄD OKRĘGOWY ZW. ZAW. NAUCZ. 
P SZ. ŚR. w Torur.iu 1.orl!anirował miejscowe Biuro 
pora.dv prbwnej w sprawach zawodowych oraz służho. 
wych stosunków I'rawnycb na.uczycielstwa na podsta- 


BUl 


to co 


Pr 


zanut1 

zcZ< 
- 


A
 


iiiiFii1 


c 
i 
11 
O
 
Tel 


*******************************>t*** 
: 1= 
= Najlepsze podarunki ! 
* * 
i gwiazdkowe jak: i 
* * 
i Mydełka toaletowe, perfumy. i 
* wody kolońskie * 
* * 
: Aparaty I przybory fotograficzne : 
: po naj niższych cenach nabędziesz w : 
* * 
* * 
! Drogerji Bałtyk ! 
: Llpou'u ił. Lllwwn 3. : 
% Poleca takle wszelkie korzenie I pRypra- : 
* wy do pieczywa lak I ekstrakty do wyrobu * 
: likIerów deserowych I wódek. 3708 : 
* ., * 
* * 
*"*****:. ******************.******-:jj *  '. .- 
:'>
/"'!'
'
:.	
			

/Mikrofilmy_001_06_02_2715_0001.djvu

			9. 


Nr. 289. 


..u O N JE (j N A D W I S L A N S K I" czwartek. 16 grudnia 1S26 r. 


tstr. 9.  
: 


Kino-Teatr Venus Z krainy dolara Nadprogram: 
p A L A C E · :
':.
::


::
';;:
:
':;
i:j::;j'
';=:,
:",;:,
::c:;
:;:,:
:::;: kom ed J a w 2 akt. 
WI'IiI"llIli"" "',"H ""'.: "''''''il''I'I W I!l I:l I:I''I,I ''''II III'i'''' I ,I I III III I
1 amery ka ński ko.nkurs 1.lę
 .IJOś<,i. Tl':'llizo\\'s na cZ":ś";OW,) w k L. 0lo a Tach m
llitm'!łiRtliii!'ij:"I"k!:niiliiiii;
i,;!UI;
n@IinI':r
liH::iliklili:Jir.,:::,]lii!
;,U:
lli1lllllllllll 
Toruń, ul. U . ' cIJiew. ''' za ftft naturalnych. \\ rolach d
wych : . E. Bslslon. F. Stetll!,9 · rey ,"IIIIIII
"'l11II!hlll!!h'lIr.l!!11il"I.I!IIII1111i1łi111

lnill"
II!I!lIIII!1I'mmRrliliJIJIIIIIIIIID 
1'& .. 77 oraz sz"rpg nnJP,ęknl£'.1fstwo. 
bpoo 
rotoe 


)",'ska 
maj. 
li To. 
78 zł. 
Idzi :ż 
rtości 
Fra.n. 
rt1
' i 


RADJO 
A 
 a r a t y Oryo Halne Dr. Geuro Seibf. 
IIII lil M " II" " t l l !f'H-'ll ll ll l l ll łIIU I . U11 1 1 . I T'I" l i l\ l lI:I " I"1 't l !! I I;łJ 


. XII. 
oonej 
10 
o 


belka 
i ętue 
belkę 

t!rałl 


"Monette" jako też g-łośniki, słu- 
chawki, baterje, lampy katodowe 
i części pojed:yńcze do sainoza- ii 
kładania po cenach przystępnych. 
 
Oswald Srbultz, Grudziądz 
Tel. 412. Ogrodowa 37. Tel. 412. 


26. r. 
let6w 
bank. 


;- 1 
,:11111 
h I 


500 zł. na g rod l 


b, 


za wykrycie złodzieja i zwrót skradzinnych 
rzf'Czy w nocy z dnia 9. na 10. I'>m.: jedno 
futro damskie. ubranie frakowI" 2 ubrania 
czarne (surdut.), 2 ubrania żakietnwe. 7 dam- 
skich suk1E'ń, 12 koszul męski('h I t. p. 3711 
Erich Guertz, Dragasz. 


z. KOCHANSKI 
Bydgoszcz, Grodztwo 24a. 
Kursy kierowców 
Samochodowych 

 
 . 
I króco!le kursy am:Jtors,ie . . . . . . . . .200 zł. 
Kursy za,,'odow!' (3 mies.) hez lIuuk, azdy. 150 .. 
Włącznip naul,! Jazdy 
a" I)('h. lóżn. tqm .25C .. 

zyltkie dm,zk,kni.. \\' tcorji i 1'1
.yc.:'..tc."an... 1]0 
(>
zarninu cłJa P0<';II1 in 1ą '
'('11 prn:. t,. ,,;< w,
rszlatową. 
Na prowincjo; wysyłam fł'tyn,)wan.\ ch tlJstruktorów 
Jla I'oprz€dnipm oorozumJPniem. 
Kandydaci mnga wstąPIC kllżdego dnia. Zalatwia 
f, e wszelkie sprawy w \\'ojewódzlw,e jak re.Jestra- 
('je samochodów, IJr%n/!,,'cje rJYPlomów. kart reje- 
strac
 jnych l t. p. 
Zapisy I informacje udziela się od 9-13 i 1
-19. 
-
 
.l-A()S,\ 
g-te; Państw. Loterji Dobr. 

ą rio nab
'"ia. 3690 
7000 w;ygran;ych po 
30000 1.1. 10000 z/. 2000 z.. Iltl. 
lIt 108 6,00 :zl. '" (tsn a,oo :lI. 
Ciąu:nienie 22 
rudnia. \V}'plata wy- 
u;ranych w u:otówce bpz żadn. potrl1<,pń 
Kolektura Loterji Pańslw. 
Grudziądz, ul. Stara U. 
Biuro czynne od ;;-12 I 3-L. 
Kupuję Poży('zkę KonwersYJną i Kole- 
iOWłI i t. d. 


I 


.
.........
...... 


Abonujcie 


Goniec lWadft'iślańskl 

I.................. 
Skład Komisowy 
IL :UtIN',III, lnI nlli ł l': I ..II;I\lllIl;II.,I:
I;'I,,1,!IJ! 1dIIłIIII 


;y. 


..
.

.A
. 
J Strój choinkowy f 
4 łwleczkl - lichtarzyki . 
4 różne zabawki i gry towarzyskie . 
4 . na gwlazdks: naltanlel poleca . 

 -,
 h ." Ignacy Wujczak i 

 skład papieru 
3680 
4 Grudziądz, TorufIska 2&. Telefon 305. 
........................ę. 

"', '....'
........"" ",
v"""''7 . 
OOOOOOOOIODOOIOOOOIOOooooooo g - 
O ' 
B Na Gwiaz dkę B 
8 polecam 8 
B o miljony pocztówek, ozdoby cho- 
 
inkowe, gry towarzyskie, albumy O 
O do fotografji, pocztówek i poezji. O 
D a lJ Papeterja w wielkim wyborze. B 
Kalendarze ścienne, ksił,tkowe, B 
O kieszonkowe. Ksiątki obrazkowe. B 

 ;
;
 b;(;
;;:;;::;;;;; 
 
O A. (,jA" Ę(;KA 37U3 
8 Sienkil'wi('za 8. Slenkie\\ieza 8. 
ooooqqqg gIOOOOIOOOO IQ.,OOOOOOD 


rva 
u. 
':28  I 


'. 


- 


ia 


.5 
U 


iiiijii;ii; 


W 
lej 
IW. 


- 


I nasz 


)WÓd? 
lem u 
a po' 
'Y kie. 
zczyk 


dama. 
ucl 


Po rllu;Łszym pobycie za/{ranicą i w 
War
zllwie w tourniee po Pomorzu. 
przyjechałem do Gl udziądza i orgb- 
n;zl1je 


I 
6; 


t;ylko jeden 
kurs tańców Inodern 
wedlu
 ostatniej interpretacji usta- 
lonej na ostatnim kongres]!' tllnecz- 
Dym w Paryżu art. hal. l prof. tar\eów 
Alfr. "'alden.Hlłn\<.os. 
Kurs rozl'orzyna się 17. bm. nieodwo- 
la Im" l zawiera tańce: 
1. Stl'p Sasso-rlouble 2. Va!8e 
Boston ił. Howy fox-trott 

. Tan
 modE'rn 5. BhJE'5. 
Trwa go łzin 20, 2 razy w tn.o,;uiu 
(ponhJz ałki I platki) a 2 
orJzin. 
Kosztuje 20 zl. plo' ny w 2-1'11 ratach. 
\Vyu('za tań"zyć mo nIC i E'h'r:an('ko. 
. Na żądani'! ..Charlesto:.... 
Zgłosz. przyjmuje Ekspedyc.a Gońca 
Nadwislań!!kier;o. (3718  
NA S1VIĘTA% 
IIIIJIImll ,ł :nlmPHIK I :mf!lIIłllDUllf!łllllUłU_U j
l, jIłłlIIllIłllUUmmlH!'ml!llm!" ! I:!!ml! jr llłłl 
 
lm
 lj HIJ[;!! J /I!Qm!!łI' :il q l lmmmIlJjUDUl! '1 : !!
H ! I!ifilU!:Hmn
H II !!
I!l3 


B;ydgoszc:z 
KróloweJ Jadwi
i 16. 
Przyjmuje w komis różne 
rzeczy. stan' I nowe. 
Wykonywam równo fa('ho- 
wo lt.apeIDs
e po naj- 
niżs7ych cenach. 
,'..\RNO";"K". 


Ozdoby choinkowe, najstosowniej!2c podarki 
gwiazdkowe i noworoczne, pocztówki świą- 
teczne i humorystyczne "Ulkarty" w prze- 
szło 200 wzorach, oraz wszelkie prZYbory 
szkolne i biurowe prawdziwie n a j t a n i ej 
2934 poleca tylko: 


SZ;yję 
bieJizuę od skromnej do 
najwykwintn., do starych 
mę:.klch koszul \\ stawiam 
przolJkl imaukidy. Clica 
Dl uga 17 II piętro. (3621 


R "I:' '" ORD " Skład 
" .l:.JJ.1 papieru 
Grudziądz, Pl. 23 Stycznia 17. 


I'rus;ę obejrn'ć IIleu)wale 
okuo. ")stłł"Owe. 
Korzystna okazJa zakupu dla 
(ldspnedających ! 


Dr. K. Marzinek 


przeprowa"zil sil;' 
Da ul. M/ynską 11 I piętro, 
z ulicy M'ckiewicza. 
TeJt.fon 149. ,371.2 
Gospodarstwa 
domy. wIlie, majątki ziem- 
skie polpca w wIelkim wy- 
borze I przyjmuje nowe 
zlecenia. 
8:o£:arek. ""dKo.ze. 
Dworcowa 90. Tel. 1909. 
Zakład fotograficzny 
Antoni Szarmach 
Grudzl.dz (3669 
ul. 3 Maja W. ul. 3 Maja 10 
E
z. od 1910 roku. 
Pc '<'ca swój uowo urzą- 
rJzony zlJkJad, w którym 
nil'zależnie od po"ody i 
cza!!u, w
 konujf1 zdJ
cia: 
grup. pojedyńcz£'. u
ru- 
J)()'Wań rodzIn nych orar; 
rłziE'C'lOne. 
ykonuJe teł powl,ku. 
t;pecjalnu8c: 
rulrlt, kll.n." "'1'" A.N" A:FJV 
Garnitury klubowe, leżanki 
POled,bt!ze I pateDtow6 3720 
Materace wszelkiego rodzaju 
przerebkil przer__.8w..I.. 
Fabryka Materarów Patentow)?cb 
Solna 3. 6BI1DZI4DZ Telefon 8.... 
... CeD,. IlOno. ni. znił.on.1 ....
		

/Mikrofilmy_001_06_02_2716_0001.djvu

			Str. lC 


..o O N I E C N A D W I S L A N S K r" czwartek, 16 grudnia J921) l. 


r lUN e 
I ORZEŁ 
I 
 1 
 UiU, I,JIUIUillllllll i:
 
Począte '. o godzinie 6.15 I Lis 
L:: 'd.,. · ,ud", ,." 


Od poniedzialku d. et '3. br. rekord. program I 
Rozpętane Zywioły (Potop) 
('ud t(('hniki kinematog;'a'.('/.II,.j odtwar7.::;:
!'Y wIelką katastrofę 
żywioł. w 8 akt. W roi. gł. Florenl'c Gilbert i George o' Brien, 
T
n, któremu żndna się nh
 onrzł' 
wieik. drAmat erotyczno"en'a(':,':n
' reż),erji SAM 'WOOD. 
W roi. główny"h Len f'baney. Ricarl!o Corte
 i Doroty Makail. 
Razem 18 aktów. - Początek o It"odz. 6.15 i 8.15. :::i"' I 
Od czwartku: "Uwiedziona'ł z Mary PiCkf0:::..t 


. 


ObwleSZCZf'nla Dr'u
do"'e wladz 
mlelskl('b. 
Wpd/o!: prawa I rasowego odpowiada sa dzla 
4Iulejsz;r. 
nad.ekr('t..... ml
akl 
Vamazy Uaukow.kl. " Grudzlll
 


o bwiesz(.zenie. 


Niniejszcm znoai się tut. zarządzenie wetery- 
ftaryjno'policyjne z dnia 15, 10. br.. dotyczące za., 
kazu odbywania się targów i jarmarków w mie- 
ście (jrUIJ7,lrtr!Zll na b)'dl0 rogate i ine zwierzęta 
1'acJcowe. 
Wobec tego picrwszy jarmark odbędzie się w 
Grudziądzu dnia 17 bm. 
Grudziątlz, dnia 14 grudnia 192&. (3726 
Prezydent miasta 
(-) Włodek. 


Koniec działu urZł:dowe"o. 


I Najsłosowniejsze 
podarki gwiazdkowe 


GalanterJa 
PerfumerJa 
Kosmetyka 
Pudry 
Mydła 
toaletowe 


:a 
.., 
Gl 
- 
et 
a. 


Torebki 
Teczki 
Port'ele 
Portmanetki 
Walizki 
Parasole 


krajowe I zagraniczne. 
Wielk.i wybór. 


Ceny nlsklel 1'1 Prosimy si, przekonaCI 


ST. MYSZKOWSKI 
Grudziądz, ulica Szewska nr. 22 
róg MIckiewicza. (31i71 


Nr. 2
. 


D: 


Ostrzetenio. 
Nioiejazem o,trzegam przciJ oaJszem roZ\'O' 
wllzeehnianiem falszywych wieśei przecIw mojej 
nr-.ohi!'. /,ozpowllzec),nianych przez p. Bronisłl1wlI 
O:ha. zamiE'!57.kalf'go pl zy ul. Grobhwęj. gf'YŻ 
tako\\'e są bpzpostawnp. (37.4 
Wiadomo mi j'-'st. że p. Ożga czyni to z zemsty 
za wstrZYlIwnle mu zapomogi dOlaźr:ej. I 
W prZ'Yszło
<'i tak jl'l!o jak i IDnYl'h za roz- 
siewauif\ fałszywych wieści pociągnę do odpoWIE'- 
dzia Jności sądowej. I 
'..tanlsla w' li. n latkowski 
Prez"s Pom. Zw. Pr. Umysł. 
i Czl. Hady Gl. w Warszawi!'. 


. 
. 
. 
... .................................... 


... .................................. ..
 
: I N D '" . y ':'. w .
 a .
 n 
.a y . 
 1 
 C 
 h .' O .".P. d '
.l n "
 I :
 k .
 l l

:;=:::;::
:: 
 B
 
 By4 
. I ('znych de
eD. prz! liąknięt. 'a OSZCZ 1\ gosZCZ 
: Dywany I chodniki 
 
:S

k%m : . 
. Linoleum na podło
i i stoły. w kolor.:czerwonym. zie- · 
: 
 Dywan
7
h;d;i.ki'k;k;

;;
n.. ramo fony 
: w przeplękny
h kolorach. : od ts złotych. tubow.. 
. Cerata n c 
 ra s t t o oł w 
 w deseniach i jednokolorowa oraz bie ( 
a 2 
 6 ze 47 : beztubowel.ao.ko.8. 
: r r ' e 
sz81k18 cz,ici składewe. 
: Podkładki gumowe 

i
w
 Kotary śh


i
u<;,::


 : łyty od 2.95 złotych I 
: w 8zystko nadaje się jako najodpowied!l. podarki gwiazdkowe.: Reperacja 
ramo'on6w tanlol 


P. Marschler · Grudziądz 
IT:e
:!

.n

.1
 


Podaję do wiadomości P. P. odbiorcom że hurtownia 
zosttlla zaopatrzona w wszelkie artykuly wchodzące 
w zakres tej Q.1'anży. 


Ceny konkurencyjne. 
Towary naJ przedniejszej Jakości. 
Zamówienia wysyła się listownie. 


TO R U N, Nowy Rynek nr. 13 I piętro 
Telefon lOS. Telefon lOS. 


- 


I Na
zwyczaj rania SprZedaŻ gwiazdhwa 
l u l .II.IIIIIIIHI'II'1 1 111111 "" , ' /H m 11I I 1 II 111"1,11,11 .1'1 II U 1;.1,1 1,;1:,1 H
dl',I.1 i I II L,I "U 


ił 
Krz)'pce 04 S.- zl. - Kan- 
doliD)' 04 20.-:11. - Strony 
d 0.05 zł. - Sm)'czKi od 
..95 zł. - lIarmonje od 
T ' 1z G l t · 18,- zł. - LaUIi od 0.38 zł. 
i orunSna a an er aKorp1II1,.ł6wKi,.rzechOtKl, 
lUlU I :JHIUJ:tIIll :HIIUI,IliI:IU1:tIIUU:lI'nU,UI
ullllllllll' 11:IiII
fll I,I!III U !1111II! ,I ' UU i I' '1.1;:1 il'lil!lH'illi :IU,; w wiel
:ł:'y::
: poleca 
· Hurtownia -Leoo Kielpióski 
galanterji, pończoch, trykotaży ulica GnJnwaldzka 146. 
= oraz towarów krótkich == 


T;ysii\ce resztek 
nadający('h się na odpowiednio podarki gwiazdkowe 
50 0 '0 taniej. 


Resztka 1.75 lUtr. mat. \1' kraty Z.50 
:.!.73 ".50 
2.25 3 50 
2.- " R
'djo ....- 
250 10.- 
3.0 " '. 11.- 
200.. .. bZe\\ iot. H.- 
2.75" u.. '4'.- 
;1.00 "muśHnu weln. ....- 
4.00.. '. " U.- 
3.0,1 l' pOPE'1. wE'ln. 12.- 
3.25..., .. 1:1 - 
2.75 .. mat. weł. w kr.':ł.- 
" 300".. " .. 14.- 
2.00 ,. mat. na ubran. I I.- 
275 13.- 
S.OO 1.J,- 


Trykotarze 
Koszuje 111c:
J..if' . .5,90. 5.-. 4.90 
KaJf'