/gb_1931_07_03_nr15000001_0001.djvu

			' D ... S t 
'zlslaJ s ron.  


Adr" RedakcJi I Administracji: 
Bydgoszcz, Marszałka Focha 39. 
Nr. 150. 


KURJER BYDGOSKI 
Wydawca: 
Drakll!'llla Polska S. A. w PozaanIa. Oddział Bydgoszcz. 
Bydgoszcz, piątek, dnia 3 lipca 1931 r. 


Cena 20 groszy 


,. 


eS 


Telefony Redakcji: 30ł I IDU. 
Telefon Admlnlstractl: 352. 


Rok X. 


Okręg Nadnotecki Tow. Powstańców 
i Wojaków odrzuca statut grudziądzki. 
Policja rozwiązuje za to zjazdy w Szubinie i Nakle. 
, W. nied'zielę .a:łia 28 C2:eIl"Wca 
. od- . W dniu 29 czerwca. br., tj. w święto 
był Slę w. SzubLrue dawno oczekIwany PIotra i Pawła. zwoła;ny został do 
Walny. Zjazd Delegatów Okręgu Nad- Nakła zjazd Powstańców i Wojaków 
notecklego Tow. Powstańców i Woja- ob\vodu wyrzyslQiego. 
ków. .Prezesem 
o okręgu bYł t.utej- Iuż na godzinę przed otwarciem 
szy fJlar "sanacJ
., znany Ql{ólrue ze zj
zdu przybył na salę obrad bur- 
S
yc
 ..rozkazów .przedwyborczych P. mlStr
 miasta Nakła P. Bobowski w 
HIpolit Wal
owsk
. .. . asYścIe policjantów. celem niedopusz- 
Zaznacz
c n&!ezy. lZ ZJ

. ten po.. 
enia do odbycia się zjazdu. Polece.- 
p
edzał "zJazd mforID8ICY.Jny odbyty me w tym wz-ględZlie dał starosta po- 
d!l
a 10. 5.. !l
 którym 
SZYsc
 d
lega- wiatu wyrzyskiago P. Wuyek. który 
CI JednOf\'łosme o
zul?lh przYJ
CIe 
a- na\W't osobiście przyjechał do Nakła 
rzuconego na zJez£!zie f?"udZIl
dzkim autem skontrolować. czy jego ..nakaz" 
now,*o statutu. plętnuJQ.C zarazem zostanie wykon8JIlY 
wprowad'Z8.nie fermentu partyj71
o do . .' 
sZf!t'egów Tow. Powmańców i Woja- . Zjazd z81
8.1ł hasłem "Za \Volność" 
k6w. WIceprezes 
kręgu. dh. Mentkowski z 
Takżo obecny W6H71Y Zjazd dał te- Koronowa. J.ako delegat za.r
u okrę- 
mu wyraz. mimo usilnej skrzętnie gu bydgoskIego. który po odczytaniu 
przeprowadzonej agitacji oraz gloryfi- po
u obrad stw:ier
ł obecność 
kacU "strzelca" i ich PI'ZYjsd6ł, 34 de!egatów towarzystw obwodu wy- 
czemu dano wyraz w przemÓ'W1ie n i:ach. rzrskleg
.. Po tyC
 słowach P. bur- 
t poprzed2aję.cyeh głosowanie Illlstrz o
WIadczYl ze zjazd rozwię.zuje 

 stwierdzeniu obecnych. upowat- 
znaeza}ę.c za
azem.. iż wyjaśnień. ża- 
nionych do głosowania 2ł del
atów dnyc.h me udZIela. MImo tego .ośWlad- 
zagaił zjazd P. Walkowski. poruczaję.
 fz
a, dh. ired. LukacZYński,i. Jako 
e- 
przewodnictwo obecnemu na sabi sta- eg t zarzędu o
r. bydgoski
o. ZMQ.- 
r{)ś
ie P. DQlbrowieckiemu. Po odczy- dał 
ategoryczme o.d P. b.urnlIS't rz a 
- 
tamu sprawozdania z ostatnJego \Val- 
łł:a pod.stawr l' 
wneJ resp. .powo- 
iI1ego Zjazdu qraz zjazdu informacyj- u 6 r
ą.'Z8.ma zjazdu. Iako Jedyne 
nago przez P. Strauchmana, przysf4- b=czeme .sw
o postępk
 P.! 
nych, 
Po ogłOSZ8Dlu wyniku głosowania., 
pan starosta z oświadczeniem. Ii ..lego 
funkcja sł. skończyła". opuścił w to- 
warzystwie pnedstawłciela p. W. oraz 
Innych pan6w natychmiast lIBIo. 
Po wyjściu tych panów. zaszedł 
fakt niesłychany. wymagajQ.Cy naj- 
ostrzejszego potępienia. Oto gdy dele- 
gaci dQlIl1sgaIi się wyboru inne9;o prze- P 
wodniczącego. p, H. WalkoW8ki (do- rotest urzędni . ko ' w pan ' stwowych 
tychczasowy prezes) nie dopuścił dO' 
d
zych obrad. krzycZ/}.C i odgrażaJę.c · k b . · b 
::Tads

k

gra
:


 przecIw o o mzce po orów. 
nakazuJę.c opuszczenie salIi. Ten pod. Częściowe ulgi dla niektórych kategorji funkcjonarjuszy 
stęp pewnych czynnik6w. zaletł1ych kole j ' ow y ch i P ocztow y ch. 
<><ł; p
rtji dziś rządZQ.Cej. wywołał zdu- 
m.ł:eIlIe i oburzenie wśród zebranych War s z a w a, 2. 7. (Tel. wł.) Na I tegoryj XII, Xl i X o ile posiadaj/) żo- 
delegart.6w. Porzę.dek obr.d obejmował czwartek zwołane zostało posiedzenie nę j 
WOM dzieci' 10 proc. ' 
9 punktów. 8. zjazd it'OZwią.Z8.D.O po ł naczelnego komitetu urzedniczego w . 
punkcie. sprawie dalszej kampa.nji. dotyczecej War s z a wa. 2. 7. (tel. wł.). Wjel- 
Delegaci mieli ty:ru sposobem mo;;- akcji protestacyjnej przeciwko reduk- kil' poruszenie wywołała wiadomość 
ność poznać pr8lWdziwe oblicze p cjom i obniżeniom płac. że wczoraj t. zw. 
eneralna likwidatu
 
Wa.lko
kiego, który czynem tym 
 W ci
 środy komitet pocztow- ra poborów przv Generalnei Dyrekcji 
stawił SIę poza nawias niezależnei or- ców nawią.zał kontakt z kolejarzami. Poczt i Telegrafów zarze,dziła natych- 
gandzacJi. jaką. jest Tow. PowstańcÓ'W We środę minister komunikacji miastowe sporzadzenie listy płacy 20% 
i Wojaków. Kuehn pł:zyję.ł. delegację kolejarzy, dodat'ku stołecz!l
o. . 
. W !Il yśI .zapadłej u
hwały. a wobec k
óra po
adomIla 
o o wzrastaiacvm .. Dodatkowe lIsty płacy obeJma tylko 
memoznoścl d.alsz
o prowadzenia meust8:lll1le nastroJu. strajkowym nIzszych pracowników T>Ocztowvch 
o
rad. postanowjli delegaci poszcze- wśród kolejarzy i oznajmIła, 
e prze- t. j. od IX stopnia w dół. Dowodzi to' 
gol';}ych towarzystw zwrócić się o staje już nad nim panować. P, Kuehn że nad wobec kolejarzy jak i pocztow: 
pł:zyjQcle do Zw1ę.zku Tow. Powstań- oświadczył gotowość poczynienia pe- ców wycofuje się. 
cow I Wojak6w w Poznaniu. przez I wnych u
 i zapowiedzia
, że kolejarze 
okręg pomorski i j
 prezesa druha kat
0ł"fJ 
VI, xy. X
V I 
Il
. którzy 
J'lpłk. ks. llr...efa Wryczę PIUJosZC'Z80 posladaJQ. zonę l trOje dZIecI, otrzy- Popierajcie handel P olski! 
ar Wi&1u. POW. Choin.ice.' maj
 15 proc,,--dod!l-tku, a kolej8ne ka- 


I Na takie dictum dh. red. Lukaczyń- I 
ski oświadczył. że uważa motywy po.- 
dane przez p. burmistrza za niewy- 
starczaję.ce i sprzecme z ooowię.zuję,. 
cemi przepisami o . stowarzyszeniach. 
przyczem nadmienił, że wszystkie To- 
v.'18J'zystwa Powstańców i \Vojak6w. 
repr
towane na Zjeźd
e. należą 
już do Zwi.ę.zku w Poznaniu. nie za- 
mierzają. zatem tworzyć innego zwię.. 
zku. Zreszte gdyby istniał istotnie 
przepis prawny. zabraniaję.cy tWQt'ze- 
nia nowych o
anizacyj. to powstałe 
na terenie ziem zachodnkh organiza- 
cje "strzelca" istnieją. nieleKalnie. a ci 
którzy usiłują. .,strzelca" zakładać, 
działają. bezprawnie. Logicznie zatron 
rzecz biorę.c. organizatorzy "strzelca" 
winni być uka.rani. a organizacje łAJ 
rozwią.zane. Po tych słowach 
ed. Lu- 
kaczyńskiego P. burmistrz sldną.wszy 
ręką. w stronę policjantów. wyszedł, a 
policja rozpoczęła usuwać ze sali za- 
równo delegatów jak i druhów o cha- 
rakterze gości. Nie mogQ.C obradować, 
zgromadzenli odśpiewali pieśni: "Boże 
coś PoIskę" i ..Rotę". 
W chwili roZWię.zan.ia zjazdu przy- 
było dalszych trzech delegatów. wobec 
czego ogółem przybyło 37. 
. . * 


Rowię.za,nia zjazdów w Szubinie I 
Nakle otworzą. niew
phiwie oczy tak- 
że wszystkim tym. któł"zy jeszcze łu- 
d
 się. że można wchodzit w kom- 

romisy z rozbijaczami. wprowad'Z8.ję.. 
CynIi fennent i poilitykierstwo w orga- 
nizacje b. wojskowych. 
Dla ilD.foNIlacji dodajemy. ze wszy- 
stkie Towarzystwa Powstańc6w i Wo- 
jaków w powiecie wyrzyskim. chcę.ce 
zachować apa:I1yjność i niezależność 
od. "strzelca". winny w sprawach 0r- 
ganizacyjnych zwracać się ustnie lub 
pisemnie pod adresem: Adam Gawło- 
wicz. prezes Tow. Powst. i Woj. Nakło, 
ul. Hallera 76. 


Przyjazd prezydentowej Wilsonowej 
do Polski. 


: . Z. b li s S'J fi. l. 7. (T
I. wł.) Dziś o 80- 1 po ś. 
. prezydencie Stanów ZjednOCZ()- 

lDle 12,.10 w połudnIe 11
 polską sta- nych w towarzystwie siostrzenicy i 
C)ę g.ra.nIC74lą w. ZbąszynlJU przybyła państwa Baruchów. 

ezyóen!-<,w
 Wil
ov.:a wraz ze swą . Na dworcu oczekiwali prezydent 
sIOstrzemcą l !£ przyjacIelem rmnarłes'Q ID'lasta Ratajski z m&żonk&. która 
llrezyd
nta WIlsona, p. Ba,ruohem. wręczyła pani Wilson bukiet kwiatów. 
PocI.ąg luksusowy, którym goście przy 'POwitaniu obecny był również 
amerykańscy przybyli do 
Iski ona u- tw6rca pomnika P. :Ba.rDiblum. 
roozysWści odsło.n
ia pomnika Wilso- War s z a w 8, i. 7. (PAT.) - Dziś o 
ne. 
 Pozcaciu! :zatrzyiIIlal s
 w Zbą- god.z. 18,36 przybyle. do Warszawy wdo- 
szyn
u do gOd.zLnY 12,37. Z MlTlienia v.:a po b. prezydencie St. Zjedn. Wilgo- 
komItetu uroczystości wiI.sonowskich me w towarzysLwie swej siostrrzenicy p 
gości powitał p. bar. Ropp, który towa- Moeli1ng, i sen. Baruoha. ' . 

ył im w da.lszej podróży pr,zez Po- .W czasi
 powi
i& 11& :peronie wrę- 
roan do War
z.awy. OZOQO p. WIlson pIękny bukiet kwiatów 
.przy pow
taniu 111& granicy władze ZEr?m
a przed. dworcem pubIicz: 
panstwowe me -były reprezento\\ ane. ność ul":Z4dzd& wdowIe po wielkim Ame- 
ryk8lllmi
 żywiołową owację. 
P. WIlson z siosLrzanicą odjechała 
na Zamek. 


Poznail. 1. 7. (PAT.). Dziś'pocię.- 

ie.m luksusowym z ParyŻa do Pozna- 
nia przyjechała pani Wilson. wdowa 


Posiedzenie 
Klubu Narodowego. 
War s z a w a, 2. 7. (Tel. wł.) Klub 
Narodo
y obradował w ciągu dnia 
wczoraJszego przy bardzo licznym u- 
dziale posłów i senatOl"Ów. 
ObrB4Y zagaJł pre
s klubu poseł 
Rybarskl, który omówIł sytuację go- 
spodarczą. i politycznQ.. Nad refera- 
tem rozwinęła się bardzo ożywiona 
i
kusJa, która zajęła kilka godzin. 


-- 


- - 


Paderewski nie przyjedzie 
do Polski? 
Warszawa, 1. 7. (PAT.) We śro- 
de wieczorem do min. spraw zagr. na- 
deszł
 depesza od posła polskiego \V 
BernIe p. Modzelewskiego, w której 
p. Modzelewski zawiadamia, ie w sta- 
nie zdrowia p. Paderewskiej nastąpiło 
nagłe pogorszeoie, wskutek 
ego Pa- 
derewski musiał w ostatniej chwili 
zrezygnować z wyjazdu do Polski. _ 
(NI!- podsta
ie in:formacii ze strony 
ozynmków mlarod&]C1yeh musimy za- 
lUlaozy6, że doniesienie powY0Ż3Ze nie 
jest jeszcze IWpełnie pewne. Należy od- 
czekat bezpośredniej wiadomości od 
P6derewski«!80 z Mol'g98 - uw. Red.)  


- ---- -- 


Zmiany personalne 
w min. skarbu. 
War s z a w a, 2. 7. (Tel. wl.) Dy- 
rektor departamentu kasowego min. 
skarbu Roman Czauderna został prze- 
niesiony w stan spoczynku. 
O spodziewanej dymisji p. Czsu- 
damy donoszono za.rą.z po objeciu wła- 
dzy przez p. Iana Piłsudskiego i Vo i- 
ceministra Starzyńskiego. ale wów- 
czas ze strony "sana.eji" wiadomości 
tej zaprzeczODO. Dzi.l!iaj pogłoski te 
znal&f;ły swe W'QAAd
il>nie . . 


Znowu odwleczenie sprawy 
brzeskiej. 
War s zawał 2. 7. (tel. Wł,). W 
zwiazku ze zwrotem akt śle-dczych 
przez 1ll'Zsd prokuratorski sęd7iemu 
Demantowi. warto nadmienić. ze sę- 
dzia Demant ma być już 15 li']}Ca na 
\ll'Ilopie. 
Wobec t
o sprawa 
nowu ule
nie 
zwłoce. 


_ _ ..-A  


Rugi w kuratorjum 
warsza
skiem. 
War s za w a. 2. 7. (tel wl.). Z dn. 
1 li'PC3 r. b. w Kuratorjum Okr
u 
\V.a.rszawski
 zredukowano 5 wizy- 
tator6w. 
Akcia ta pod przykrywka oszczę- 
dnoś<:i ma jednak inrne podłoże. a mia- 
nowicie: usuwa się dłu
oletnich pra- 
oowruków z powodów politycznych, 
czyli t. zw. ..niebryp:adowców", 


- 


J 


Lot "Zeppelina". 
B e r li n. 1. 7. (PAT.). Wedlu
 de- 
peszy iskrowej z godz. 3.45 nad ranem 
wedhur czasu środkowo-europejskie
. 
lot arktyczny sterowca ..Hr. Zeppelin" 
odbywa sie w warunkach pomyśln} ch. 


--- - 


- - 


,. 


Kartel sprzedaży żarówek. 
. W!"rszawa. 2.7. (tel. Vol.). Trzy 

elkIe koncerny zSJrrankzne fabryk 
zarówek. a mianowicie: Tun
sram - 
kapitał w
erski. Philipps - hole n- 
dł:rski i Osram - n
emiecki. wymó- 
WIłv wczoraj wszystkim pracownikom 
umYSłowym w przedstawicielstwarh 
tYch koncernów na. terenie WarszaWY. 
Wskutek t
o utraciło prace z 
óra. 
500 PTacown.ików. 
Powodem redukcH jpst skartelizo. 
wanie sprzedaźv żarówek wszystkich 
trzeoh koncern.ów_
		

/gb_1931_07_03_nr15000002_0001.djvu

			..GAZErA .BYVUOSKA" płą.tpk, dnia 3 1fpC8. uron ;r. 


"r. 150:, 


str. Z. 


W jaki sposób 
sanacja uzyskuje większość? 
Rząd w dniu 23 czerwca odbyło się w I przeróbek itp. w protokółach. które 
Płocku posiedzenie okręgowej komisji doszły do komlsii ok,ręgooweJ. 
wyborczej nr. 9, na którem miMo Ow materIał l_t tak obfity. Ii 
ustalić ostateczny wynik głosowania niepodobna odrara poda6 go w odnle. 
w okrf;'J!'u płockim z czterech powia- sleniu do wszystkich powiat6w. tym- 
tów: płockiego. płońskiego. rypińsk.ie- czasem więc ograniczymy się do pow. 
go i sierpecklego. Posiedzenie komi!;.ji płońskiego, Podajemy nIżej zestawie- 
odbywało się w rekordowem tempie, nie danych z szeregu obwodów. przy. 
mimo to pełnomocnik listy narodowej, czem dla każdej listy pierw82a Uczba 
mec. Kozielski i zastępca mec. Zgli- pochodzi ze sprawozdań mężów za- 
czyński. zdołali ustalić szer
 faktów ofania Listy NarodoweJ. dostarczouych 
polegają.cych: 1) na. absooutnej roz- ua formularzach. opatrzonych podpl- 
bipżności cyfr. jakie doszły do komisji sami I będącyoh w pOSIadaniu pełno- 
okr{',:wwej, zdanemi. pochodz(1.cemi od mocnika listy, a droga jest ta. ktMę 
m
żów zaufania w wjelu obwodach, przyJęla okrogowa komisja wybOrcza 
2) na fakcie stwierdzenia poprawek, przYltła okręgowa komIsla wybOrcza. 
O B W 6 D Lista l'Ir. 1 Lista l'Ir.4 Lista l'Ir. 7 
Nr. Ii TIinek . _ 84 - 584 3O
 - 302 234 - 234 
Nr. 6 Cempkowo I _ . , 156 - 456 253 - 263 160 - 166 
Xr. 7 Jonieo . . _ . . . . Ul - 241 1173 - 573 182 - 182 
Xr. 11 Wólka . . J 36 - 433 196 - 196 433 - 36 

r. 12 Latonice 12 - 392 158 - 153 392 - 12 
Nr. 13 Bolęcin 73 - 373 2116 - 256 301 - 301 
"r. 15 Sochooin 423 - 623 307 - 307 216 - 216 
:'\r. 17 Sarbiewo . . 24 - 424 36
 - 362 314 - 314 
Xr. 18 Dziektarzewo la( - 504 137 - 137 262 - 262 
Xr. 19 Baboszewo 39 - 639 607 - 607 232 - 232 
Nr. 20 Gralewo 1M - 930 48( - 130 303 - 140 
Xr. 21 Drozdowo ... _. 22 - 736 343 - 36 297 - 27 
:\r. 22 Dzierzafnia . , 263 - 463 299 - 299 162 - 162 
Xr. 24 Namszewo . 83 - 283 171 - 171 311 - 30 
Xr. 25 Żukowo . 28 - 228 132 - 132 401 - 401 
Xr. 26 Gumino ...... 77 - 377 333 - 33 192 - 192 
Xl' 27 Czerwińsk )' . 188 - 688 667 - 667 241 - 241 

r. 29 Chociszewo . ., 59 - 659 193 - 93 275 - 75 
Nr_ 31 Kr08zewo . . . _ . . 57 - 607 292 - 292 256 - 265 
Nr. 32 Kamienica . ) 78 - 278 178 - 178 351 - 351 
Nr. 34 Cieksyn . . . . . . 186 -!S6 181 - 131 293 - 293 
leśli zestawtlć ,rezultaty, tylko tycb sóW zeszłorocznych. trudno przypuścl
 
21 obwodów (cały powiat płoński ms aby przez 7 i pół miesla.ca nik.t poza' 
obwodó.w 35). t.o okazuje się. że: tern Iliie umarł lub nie wYjechał z ob- 
Llśc
e Nr. 1 przyznano 9018 glosów wodu. 
więcej, n1ł to wYnika z dauych, pecho- Komisja wyborcza okręgowa usta, 
dzęcvch od mtł6w zaufania I od c1!:lon- liła następujQ£Y wy,nik wyborów: 
ków poszczególnych komisy, obwodo- Lista Nr. 1 - 51.534 gł. - 2 mand. 
wre!!. Lista Nr. 2 - 356 gł. 
Liście Nr. , aualoglcznle przyznano Lista Nr. 4 - 31.421 goł. - 1 ma.nd. 
o 1061 g.086w JDD.łeJ. Lista Nr. 5 - - 
Liście Nr. 'i taksamo o lU5 glo86w Lista Nr. 6 -' -- 
mnieJ. , Lista Nr. 7 - 49.8(11 g1. - 2 mand. 
Tyle same cyfry. Ponadto pełno- Lista Nr. 17 - 25 gl 
lIlocnicy list stwierdzili. iż protok6ły Uscy, 
poczeom wejdzie on pod obrady jutrzej- 
-szej Rady ministrów. 
P a ryż, 1. 7. (pA T,) W środo
iskach 
dobrze poinformowan
-ch w zWIl\Zku z 
rokowaniami francusko - amerykań- 
skiemi panuje pewien opt
-mizm. 
Rząd amerykański skłania się po- 
dobno do pewnyoh ustępslw. które 
:prawdopodobnie nmożliwil\ dojście do 
porozumienia. 


. P a ryż, 2, 7. (Tel. wł.) DLiś rozpo. 
męty się tu oczekiwane z wielkiem na' 
pięciem IPr
 koła dyplomal
'czne i po- 
lityczne wewonętrzne rokowania rządu 
fra.ncuskiego z przed
tawiciela,mi rządu 
Stanów Zjednoczon)'Ch, w imieniu któ- 
a'ego w n.aradach biorą udział sekretarz 
I6karbu 
elloJl oraz ambasador amery- 
kański w Paryri;u. Ze strony francu- 
ISkiej w rokowaniach uczestaniczą pre- 
mjer Laval. Briand, minist.er !'karbu 
Flandin, ,podsekretarz Fran.;ois Poncet 
.oraz dyrekLor builietu Eifry. 
Pierwse posiedzenie trwał<> od god7. 
'ł5,łfi do godz.. 17. NII!ot.ępne posiedzenie 
"W'1Z11,ft('zono n'II c
artpk godz_ W,30. 
Na posiedzeniu dzisipjszem r:łel£'ga- 
cja a.merykańska w
.zyła przedstawi- 
cielom rZo.\ÓO francuskiego dokument, 
..c:zegółowo omawiający slan.()wisko 
rz,Iłdu St&nów Zjprlnoczom'ch \\' Ir>C7.1J.' 
cych 8i
 ob8('-nie rokowaniac.h. Pismo 
'to delega
ja fr811CII.c:ka przyjęła do wia- 
, 1óorn.oge1. 
.Na ecwartek zwołana. wstała rada 
f 

 '" D3 klASrej 'PT"Pd
8kutowane 


- - 


Krwawe starcia policji z komunistami. 
Policja użyła broni palnej. Kilkanaście osób poważnie 
poranionych. 
B e r l i n. i. 7. ('PAT.) W wschod- wewn, Se\'ertng po naradach z wice- 
mej dt£iel,n.icy Berlina doszło wczoraj p
.zydentem policj.i berli
skiej pono\\'- 
wieczorem do krwawego stareia mię- me w}'dał zakaz odbywama t. 2W. spar- 
dzy policj, a komunistami. Około 800 takjad k
munistycznYch. 
demonstrantów komunistycznych za, 
.erl,1 n, 1. 7. (PAT.) W miejsco- 
atakowało oddział policyjny, zasypu- WOSC! 
eme w pow. hannowe.rskim ko- 
J.c go gradem kamieni i salw. rewol- mumścI nap'adli na pochód deomon' 
werowfł. Dowodzę.cy wachmistrz po- stracyjny hitlprowski, przyczem doszło 
lieJI traliony kulę. zmarł w czasie do krwawych Mjel{ i wymiany strza- 
transportu do szpitala, Aresztowano łów. Interwenjujl;!
i policja użyła bro- 
17 osób. "'drożone w międzyczasie ni palnej. 13 osób zostało ciężko ran- 
doo.hodze.n,ie usLa.liło, 7,e na.pad był or- nych, Wobec trwania niepokojów do 
gan.i'ZOWMlY i kierowany przez centra- późnej nocy i dalszych napadów na 
I
 ko.mtlJIlisłyunl\. Do rozruchów ko' pol!cję. funk«:jonarjusze policji uzbro- 
mUl1lstycznych doszło również w in- Jem w, karabl
y zmuszeni byli opróż- 
IlYGh dzielnicac.h miasta. Z uwagi na nić ulIce. Dwoch policjantów zostało 
ich 
roźny charakter mln. spraw przytem ranionych. 


Ordynarna awantura w sejmie gdańskim. 
Teror hitlerowców na ulicach miasta Gdańska. Liczba ofiar 
terorystów dochodzi do 39 osób. 
G d a ń s k, 1. i. (P A T). Ostatnie I :IY! prz
 woła
 Gredsera do J)orz,
b.
, 
przed wakacjami letnicml posiedzenie las pr
ewC?dmcz
cy frakCjI socJah- 
sejmu gdańskiego odznaczalo się wiel- "tycznej Brlll został z posiedzenia wy- 
kiem podnieceniem w zwi,zku z trze- Iducwny., . 
ci.em czytaniem ustawy o pełnomoc- Po pOdjęCIU na nowo obrad us
wa 
Dlctwach dla senatu w 7akresie 7abez- o pelnomocnictwach została przyjęta 
pieczenia spokoju publicznego. Prz
- 42 glosami kO,alicji rz,dowej i hitle.- 
mówienie socjalisty Gehla, spokojne i I'OWCÓW: Fe
Je letnie wyznaczono do 
rzeC1:owe. nie powstrzymało hitlerow- dn. 26 sIerpma. . 
rów od wykrzyków w c1.asie jego mo- W zWIązku ze st.rzelamnQ. na uIi- 
wy. Pnewodniczę.cy hitlerowiec von cach G:dańska w dmu 21 czerwca pra- 
'\'nuk oci,gał się z przywolaniem do Sil. domosła, że ofiarę. jej padło 12 o- 
porz,dku hitlerowca Greisera za wy- sób, 
\' parę dni 
óźniej cyfrę osób 
krzyk: "czy myślicie, że ulice Gdańska P?ramonych okreslono na 20. Obec- 
81,1. trlko dla świń czerwonych 1" Na- me "l\Ie!lleler Dal!lpfboot., podaje, na 
stę.
lIł:r hałasy i W) krzyki ze stl'Ony p

stawle .ostatmch dochodzeń, te 
socjalIstów ornz padły slowa: tam u clęzko raDlonych było 16 a 23 lekko- 
góry sled7i hitlerowiec świnia:: Po- rann)'ch, razem 39 osób. Prasa. nacjo- 
6iedzenie Z()stalo przerwane i n;{
tę.pi- nalist
czna gdańs
a i ,niemiecka u. 
ł
 obrady konwentu I'enjor6\V. W U)'- m
'ślme stara
y SIę zmnlejszy
 liczbę 
JUku tych Obl'Ad von \\'nuk zmuszony ofIar tpl'Oru hItlerowców gdańskich. 


Zarządzenie Głównego 
Inspektora Pracy. 
Warszawa. 2. 7.31. Głó\'ny In- 

ektor Pr9.<'Y. Klott. w \Van.za\\ie 
,!Iecił. \,:sl)'stkim Inspek1.orom Pracy 
ue 
pI:nJowac prz)'chylIlJje podail za- 
.ładow pracy o zezwolpnie na prze- 
dlużenie godzin pracy w \\Hmdkach 
,tdy zatrudnienie bell"Obotnych jesi 
.. t.eo
tycznle możliwe. - -- 


Odprawa 
gen, Konarzewskiego. 
\Va
s.
awa..2. 7. 31, (Tel. \\ł.) 
..Robot!llk dono!' I , ze g£'nf'rał I\.ona- 
rz
v:skl otrz)'msl równocześnie z dy- 
mISJe 11' stanowiska Pierwsz
o \\ ke- 
ministra M. S. Wojsk. 43,000 zł. remu- 
neracji. 


Wielki poia
 ;'si. 
w i l no. 1. 7. (PAT,), We wsi La- 

no. J;tminy dli;;nicils}..iPJ w:ibuchł po- 
za.r. P&!!twa plomiel'i padlo 23 zabu' 
dowali wraz z inwentarzem ż} wym 
i mart",'YID. 
Straty przekraczaia 100.000 d. 


Pogłoski O ustąpieniu 
komendanta Policji. 
. w ars z awa, 2. 7. 31, (Tel. wl.) 
I\oI1ll'mlant Glówny Policji Państwo- 
"ci. pulk. JagJj"lIl - MaJeszewski. ma 
wl"dlug doniesień "Robotnika" ustepi
 
z zajmowaneJ;to st.a.nowiska. 
Następcę. jego ma być pułkownik 
Bałaban. 


- , 


Odwołanie premjery 
w Teatrze Polskim 
w Warszawie. 
. W
r8Zawa. 2. 
. 31. (Tel. "ł,) 
\ '. łon..e Teatru. PolskIegO w Warsza- 
W1e doszło do nJeporozumień. 
Na wczorajsz
 próbę generalne. nie 
p:ł:zybyło trzech czołowych artystów 
\\ obec..tego dzisiejsza premj€!t'a ..LudzI 
h.otelu zostala 
woła.na i teatr IUU'&- 
Zle zamknł
y. ::'\Ieporozumienia maj I;!. 
tlo ekonomiczne. 


Czytajcie Gazetę Bydgoską! 


I 


Wrażenia teatralne. 
Kawaler-Papa. 
Krotochwila w , aktach Carpentera. 
Rełyserowal Kazimierz Koreckl 
Istotnie krotochwila. 1uż w samym 
pomyśle. Bo oto starszy pan. lubię.cy 
przez całe tycie wolnośt osobastą., 
\\ięc ,,!-ciekaj.(1.Cy 
 małżeństwa ł jego 
skutkow, niby dJabeł od śwaęconej 
wody, nagle, umęczony podróżami po 
c:ał
m. ś\\iecie, p
cz,!ł się samotny w 
ZYCIU I zapragnQJ uueć dookoła siebie 
osoby bliskie. 
Sprowadza \\ łęc sir Basil Winter- 
ton do s
ej posiadłośCj pod Londy- 
n,em... trojkę własnych dzieci. pol'Q'Z- 

Iewanych po różnych krajach. Czy 
lStotndę .sę. .to \\SZystko jegO dzieci. 
pe
oscI .r;rueĆ' nie może. a w ostatnim 

cle dOW1
uje się nawet niespornie, 

e rzekomy Jedyny syn nie jest wcale 
J
O synem. Ale nie chodzi mu głów- 
me o pewnoM ojcostwa! Chodzi mu 
4? złudzenie.. że otoczony jest swoimi 
ze Jbie jest na sta.rość sam! ' 
Dookoła ł.e9;o pomysłu tworzy się 
zwał komic.znych sytuacyj. Starszy 
pan ma duzo radości. ale niemniej 
kłopotów. Między młodymi - na 
szczęście bez obawy ka.zitrodztwa - 

mor r	
			

/gb_1931_07_03_nr15000003_0001.djvu

			Nr. 150. 


Ciągnienie dolarówki 
Urzę.d Poż)-czek państwowych po- 
daje do wiadomości numery obligacyj 
l-proc. premjowej pOżyczki dolarowej, 
na które padły wygrane w dn. 1 lipca: 
\ 12 000 dol. - nr. 1 416 283. 
3 000 dol. - nr. O 979 060, 
l 000 dol. - nr. 1 022186, 
0556 991, 0916633, l 416257, 
O 737 621. 
500 do]. - nr. 1 079089, 
0104 987, 0582790, 0425585, 
0548913, O 002 419. O 008 546, 


1 095 493. 
1 103 040, 
11M 354, 


0504961, 
1 469 945, 
O 727 392. 


Minister poczt podwyisza 
opIaty. 
Warszawa, 2.7. (Tel. wł,) - 
..Dzi
nni
 
staw" ogłasza rozporzę.- 
dzeme mInIstra poczt Boem.era z dnia 
17 czerwca o podwyżce opłat poczto- 
wych. 
Podwyżka dotyczy przedewszyst- 
kiem listów zagranicznych z 50 na 60 
groszy, a do. krajów sę.siednich, jak 
CzechosłowacJa, Austrja i Rumunja z 
łO na 50 groszy. Również zostanę. 
podniesione opłaty za międzymiasto- 
we rozmowy telefoniczne od 15 do 20 
procent. - 


Zakończenie lotu dokoła 
świata. 
N o wy lor k, 2. 7. (TE'1. wł.) Na- 
deszła tu depesza, że lada chwila na 
tutejszem lotnisku wylę.dować powin- 
ni lotnicy amerykańscy Post i Gatt y, 
którzy tern samem zakończyliby 
szczęśliwie swój lot dokoła świata. Na 
lotnisku już od szeregu godzin ocze- 
kuję. wielotysięczne rozentuzjazmo- 
wane tłumy. 
Czas trwania całego lotu dokoła 
świata w razie pomyślnego zakończe- 
nia obliczaję. na 8 dni i 16 godzin. 
E d m o n t o n (stan AI'berta). 1. 7. 
(PAT.). Lotnicy Post i Gatt y wystar- 
towali w kierunku Nowe
o Iorku. 
C1ev el a n d. 1. 7. (PAT.). Lotnicy 
Post i Gatt y wYIsdowati tu ° JtOrlzi- 
nie 16.15. 


K 
B P 
----- W 
JUŻ 


ukazały sl-= w Agenturach loteryj- 
nvch.Bankach Ludowych, w kioskach 
"Rucbu"_ i tysiącach innvch miejso 
sprzedaż'" 
losy 3 zlotowe 
Wielkiej Loterji Da 

Dmnik W
li
[liłDi[i 
NajIw. Serca Pana Jez1I8& 
W P
 ZDRI11 U. 
1lUDl1Ule IItod1łDłalnie l. B I g mmma. 
XI1k:aJIUaBI,-
UJ'CJf 
Wa1'tol41 --
 -ł-ł--. 


...GAZETA BYDGOSKA- plę.tek, cinIa :J J'tPC8 ru:n !"' 


lo' 


...
::" .;" 


>
 


> 
"I'"' 
,....:.:- ./< 


- 
ł 


. k k ., R .' · · k .. k .. I tobusowych Rz. P. do podjęcia-usil" 
Awanturni wonsuiacIe ysy W P rz y'] aZnl sowlec O - niemiec lej. n
ch star&ń w m1inister!'t
e r?b6t pu. 
I k . B l .. . . . . bhcznych celem zmnIeJszema tych 
pO S Im w er lnie. BolszewIcy czynią zarzuty Niemcom z powodu Ich me- świadczeń do wysokości umożliwiajQ.- 
Ber]in, 1.7. (PAT,) Dzisiaj w szczerej gry. cej 
ła.tn!.kom dalsze utrz
anie ko- 
południe w Fmachu konsulatu gen. M k l . -". munikacJl autobusowej. NIestety, u- 
w Berlinie miało miejsce zajście, spo- . .0 s wa, . .7. (pAT.) 
 PrzYJafń wlllny 

ml
tać, ze r
wóJ stosu
ków sił
wania ZwiJJ.zku Zwię.zków poza 
wodowane przpz 
dańszczanina, nie- memLOOko - sow!eck
 prz¥Ple
towa- h
ndl

\.)c
 z. Z,. S, R. R. sta.nowl dl.a zmkomemi ulgami przyznanemf przez 
jakiego Cichego, który w stanie nie.- na przed paru dm,am.1 podpISamem p
o- m

 Z)CIO.'\ ą 
omeczn,ość, a stan 
amo- ministprstwo robót publiczny<,h, nie 
trzeźwym zarzął się awanturować f to
ołu o przedlu
enIu traktatu berhń- wlen sOWieckIch u m('h p.o
staJe w odniosly pożę.&anego skutku. Zatem 
nie chciał dobrowolnie opuścić biur sklego z 1926 r.., UCZ)lIIlł wykazywać pz:o.stY,m stosunku do rstanowlł w)'konac '!- 
cjant, ',":obec napastliwej postawy 'J!?dpISlłłlol.a. umowy. handlowej mi.ędzy sów sowlec
lch w r;ł0men:> że nieliczne słabe przedsi
biorstwa, u 
.. których wyegzekwowanie podatku 
',., ',' .: t 
 I dro
wego będzie i tak niemożliwe, 
, ' ," ':::
4., , 
...
 , f będę. nadal utrzymywały komunikacjQ 
,> .: autobusowę., i to tylko do czasu prz)'- 
,< ',',',' musowego ściągnięcia z nich nalez- 
'" ' ' nych opłat. 
Natomiast wszystkie pned
ior- 

 stwa poważne w zrozumieniu QC?:ywi- 
atej niemożliW()Ści uiszczeni& tak wy- 
górowanych świadczeń zmusrone sa. 
rucl1 wstrzyma.t". 
Do powyi:szej a.ke)[ prz;yłQCął fIi.Q 
również Zw. Właścicieli Dorożek Sa- 
mochodowych. W nocy o godz. 24 u- 
stał zupełnie w P
n&niu i na prowin- 
cji ruch dorożek samochodowych. 
Objęło to również całe. Polskę. Wła- 
ściciele samochodów-taksówek twier- 
dZ3. że trwać będs przy swem posta- 
nowieniu. póki nie nast8lPi zniesienie 

Iędnie nowelizacja. ustawy. 
G n i e z no. 1. 7. (tel. wł.). Gniezno 
jest iednym z większych węzłów kale- 
jowTch, posiada również szeroko roz- 
winięty ruch autobusowy w kierun- 
kch Poznań. Kłecko. Kiszkowo, \Vrze- 
śnia. 2nin: B ydp;osz.cz. Trzemeszno. 
W
wiec, Ianówiec. Dziś rano wła- 
ściciele poszcze9;ólnych Hni i przysts,.- 
- --
-- 
---- ---- pili do strajku a.utobusowe
o. do któ- 
re
o przyłfJ,czylif się właściciele taksó- 
wek w Gnietnie. Wskutek unierucho- 
mienia ruchu mechanicznep;o Gniezno 
'PI"zYbraJo bardzo pusty wyp;lfJ,d. jakby 
miasto wymarłe. 
Nie zostali przyjecl. 
War s z a w a. 1. 7. (tel. wł.). Pre- 
mjer PrystO'l' nie przyjlJ.ł delep;acii 
Zwię.zku Właścicieli Autobusów. któ- 
rzv mieli na dzisiaj u niep;o wyznacza- 
,ns audjencję. Iako 'POwód wskazał 
wybuch strajku autobusowep;o. 


. 


.... 


>): 

, 


. 
':;;"" "j:
.,.. "--: 

-- .. 

- . 


;:.1- 
 
 


;L;= =
 


-' 


, ",", 

",' 


:1.. 


. 
- 


;.
 


, ;
 . :- 
 :
 


,..,u,... 

 ; 
": 
 


-..
: 
.
-!' 


':"
 'j J 


, 
" ,', 
-' 


. 
 ,.....

. . 


. , 


_h .......-::.,;:;;.. 


.:"::;.:"*.' 


A'.,.... '  


,>,'\. " 
t't
't;4

t
, ,. 


11 


i...: 1 =  :. 


-... ,; 


- ' 


,<: ." 


-- 
...  


-- 


". . .o;Y"

.;.."",;- ,=-. "-.:...:: 


WIelkJe manewry lotnicze w hgljL 
\V Hendon pod Londynem odbyły się doroczne wie\i
biorcó\V. 
..Rozporzą.dzenie wykonawcze rlo 
powyższej ustawy narzuciło przedsię- 
hiorcom autobusowym formułę. ryczał- 
tową. dla. opłat od cen biletów, która 
znacznie podwyższa stawkę zasad n i- 
CUJ. podatku, a ponadtO' przymusowo 
przpksztaIca przed8i
biorcę z inkaspn- 
ta podatku na poborcę mają.tkowo zań 
odpowiedzialnego, 
"Odbyty w dniu 30 i 31 maja II-gi 
kongres komunikacji autobusowej po 
długotrwałych i wyczerpujących obra- 
dach postanowił przeto wstrzymać 
ruch autobusowy z dmem 1 lipca na 
terenie ca.lego państwa. Iednocześnie 
upoważnił preLJTdjum Zwię.zku Związ- 
ków WłA..41'i
ip1i Przpdsjpbiorslw Au- 


Z dniem I lipca 
nie całej Polski. 


Warszawa, 1. 7. (Tel. \VI.) We- 
dług wiadomości. nadchodzących z ca- 
łego kraju, o północy z wtorku na śro- 
dę staną.ł ruch samochodowy, w całej 
Polsce. W 'Varszawie po północy 
wszystkie taksówki zaczęłY wjeżdżać 
do swoich garaży i o godzinie 1 zale- 
gła w mieście zupełna cisza. Dzisiaj 
na ulicach niema ani jednej taksówki. 
W niektórych częściach kraju wła- 
dze administracyjne zaczęły wywierać 
nacisk na właścicieli autobusów, aby 
uruchomili komunikację. grożQ.c kon- 
sekwencjami na mocy ustawyoko- 
nieczności uprzedzenia o zaniechaniu 
czvnności na dwa tv
odnie naprzód. 
P o z n a ń, 1. 7. (.ł.el. wł.) 
Także \V Poznaniu i w całej Wie]- 
kopo]sce wstrzymano dziś roch auto- 
busowy. Poniżej podajemy komuni- 
kat Wielkop. Zw. Przedsiębim'Btw Au- 
tobusowych: 


ł 
.\ 


;- 


4 


. ff 


.. 


-ł.. 


..... 


.' 


.. 


- 


:\;. ':,,,.... 


. \ .. 


\\. t 

\
 


f 


II 


1 
, 


:. 
Iq 
'I II 


, . " 
. 


, . 


;) 


a... 
.
-

- 
ł ,. 


I 


.- 


-" 


.. 


...\....1'" 1 


o
 si, góry w zachod. Aaatrjl 
Wskutek ulewnych deszczów obsunęła się góra Kaprun pod ZeIlem (ziemia 
801
a>' Błotniste masy zała.ły i znis7czyły wiosk
 zup 1'1 nie. Podobna 
katastrofa lIniszczyła Wieś tę. już I az przed GO latv. 


1n1'. S. 


-J 


Kradziei na dworcu 
czemiowieckim. 
Lwów. 1.7. (pAT.). Iak donosi 
wasa, na dworcu czerniowieckim we 
Lwowie nocy dmsiejszej wykradziono 
z kasy pancernej przy pomocy podro- 
bionych kluczy 92.000 zł.. przeznaczo- 
nych na dzisiejszą. wypłatę. Dochodze- 
nia w toku. 


"">! 


Ostrzeienie 
przed prowokacjami 

 
 lromunf- 
kat
 
Do 
 KomJtełIu Młodych 
Obom WieUdej Polski Dzie]nicy Za- 
chodniej doszło. że poj
ła się w Po. 
mumu ulotka podpisana.: "O. W. P.... 
a 'W\ZYW'&.jQ.C& do czynnym wystąpieil 
'Vt dniacll 4 i 5 lipca w Poznaniu. 
Komitet Dzielnicy Zacl10dniej 
lło- 
d:ydI O. W. P. stwien:l.m., że ulotka ta, 
jak i szenxme z .pewnych stron poglo- 
ski o st.a.now'isku O. W. P. w czasie 
uroazystości. me.j.ę.cycll. się odb)-ć w 
dniach 4 i 5 J:ipca w Poznaniu. są. W)'. 
I'AżnQ. prorwolkacj Q., mającą 11& 
eełu W}"I;w'Or2JeDie lZ8ID1ętU, 00 było')y. 
na I'ękę peW'llym czynnjkom. 
Wobec tego Komitet wzywa Mło- 
dych Obozu Wielkiej PoIsId, którzy bę. 
ą w dniach wskam.n}"'Ch w Poznaniu 
do zaochowania spokoju wobec spodzie.. 
-'WMlYOh prowokacyj. 
Komitet MIoiIy9 
Cbozu Wielkiej Poliki 
IJzleln;cv Zachodniej,
		

/gb_1931_07_03_nr15000004_0001.djvu

			"ł"r. 15ft 


..G'Az;ETA I5TVGUg
A- pf
fek. t1n1a 
 rrpca 
 !'. 
nie nBPada, chyba te ZOl!t!l1 podra. 
mu wwarzJ1lEOWI I zaJ)'INaJa 
o z IObą' l 
iebezpieanymi 54. !I"dym!' stare Die
 
jl!tell to jl!'8t motU..'e, . tyjDCl' w samotnośCi I b,rO
J1ące sw
o kat- 
Gory1 tyje w jednok6stwje, CłwCIa.
 w \\ielkie,!,o rewi
u zaWZ1l:cle przecIW 
06tatnlm C2J8.sie je tlen 
 JJat'lli Czy an':l"
I' jemU intruzoWI. . 
skich dowodzi, te i9'!t ,"arUl, Człow fka : 
- 


.,... . 


Pożar lasu państwowego 
na Wileńszczyźnie. 
w ił no. t. 7. (PAT.). Ył pob1iż,u 
N ' Wdleikl v,Ybuchł pozar w lesIe 
'P
fu

'owym. O
ień zniszczył część 
la.su wartości około t5O.000 zł, 
Okazało się. że pożar -powstał \\.sku- 
tek pod,palenia. któr
 dok
nał An- 
toni Tomaszewicz. Tomaszewlcm are 
sztowano. 


Goryl na wymarciu 
Prawie do koma ub
e,;Ct sttt1ecia po- 
. liadalillmy tylko niedmstatecme wiad0lI!D- 
jci o najwię'kneJ małpie, gorylu, zamu!., 

zJ.ującym olMlzary poodohnem JeRt tWierdzenie, te mlf:dzy t
. 
mi (IwomIl ot'Imianami malp na1!tępuJe 
IIkr7.v1.owanle, Goryl przewatnie trzyma IIi,: 
zif'mi. P01e
a to 
Iównie nI!. lem, t,. ten 01- 
br7ym IP1<11Y. w
soki niera7. rorzpszlo 2 m,. 
08ię
a olhl zymiq wagę kilku crntl)ar6,w. 1'0 
mu bardzo utoroonia wdrapywanie Il1ę na 
drnwa. Gdy 
rozi niebe2lPi ecuÓ1Jt w: o , ,gl!'" 
I'yl nie ucieka na drzewa, w przeclw.len- 
81wle do i'llnych mllłp, lecz schodzi z n,e1{O 
i 'krYje lIię w J(
twinę la!!1I, 
\Vedłu
 ba(laczy a'll
ielfJktch i amery- 
kań!lkich oh!;zary. ,.ajmowane przel: gorYI
 
fI.ęltlLM od Niegcrla na połoonie do rzeki 
Konł!'o i stllmtl\d na 
h6Ow
t- 
118, czę.
ć lirodkowej AfrykI,. liczba. tYJ,!' 
cych gonr1ów wraz z młocl."r woo.lu
 naJ- 
Ilo_ych oblkzell wyno
1 zaledWl
 10 t y- 
..
y. SiedzIby gorylów nI
 wykazuJI\ piw: 
mj ci
loki i łącznoścI, leoez SI\ r

J 
wywpa.mi w ni9Pl"£6'byt}"Ch laM!:h dl:!ewI- 
Cl:ych, cw1dalonemi nieraz doM maczn-iI 
 
lIil'lbie. Tem się tet tłumaay
 te WJ'81
pUJe 
on w dwórh wyratn)'Ch odmJf\ata,ch. Plerw- 
.za to zwykly J(oryl leŚDY, urnl
zkUJI\CY 
pru«ł"enie na póhl
 
 
kl K
mR'O, 
dro
lI. to j;oryl górek I, Z&6loozlały w ,!,ul- 
kenicznych r
jonach leśnyeh w pobntu 
jel:iO'J'a Kiwu. T9I'l O!Itatni posiada J(
te 0- 
wlMlenie ehronil\'Ce S"'I pł"1.ed dotk1Jwem 
znnnem tej strefy, Między jednemi a dru- 

ismi IIled1:ibami maj.rluje się !,zerokl p
!! 
neutralny. w kl6rym 
Me nie trzymaJI\ 
lIię I:0ryle. , 
Tryb tycia nie u wszy.Lklch jeoB
 ten 
8am. przewat.nie joonak samce nocuJI\ na 
li..ml, f'IO(1t'Z/l.'l gdy lIamice z młodpml urzą- 
d7ftjl\ !Onhis '111'1(:1£'9; na d1'7pwl1ch. U gorylów 
jIIńnlkich nIlwet obole roddee nOC1Jjl\ u l"lóP 
dr
&, na klórem 
nietdt" się młcep. 
Sztuka bud()wania gniazd nie jest lej m
l- 
foie wrodzona, jak np. ptakom. lecz rodl:1ce 
przekazuj" j" mlod) m, RodzinĄ, lIroryln 
11kłada się z rodl:ic6w i mlodych kilku ge' 
Iteracji kt6re widocznie dopiero w6wczas 
łldłl\'C'Z
j" eię, kiedy 7akładają wla9l1" ro, 
dzin4:, Gromady w jakie !Okup:ają !l1
 
o- 
J'}1e, licz" nieraz at 30 o!łObnik6w. W Jlr?- 
.madzie wyodrę'bnia się jednakte wyrdme 
rodzina, kt6ra urządza sobie odrębne lego, 
wisko i wo
óle zarhowuje !lCPsle W!'łPóltr- 
cie. Malka nosi mlode na r
k.., I!zCl:eR6ln
e 
7ĄŚ pod
B5 uciec1ki przed nlebezpioczen- 
IItwem. O poc'lucin solidarno!ici j;11t'Unk?- 
waj śWiadczy oJrolkzność. t.e C'lłonkowle 
«romadY wzajemnie oozielajn sobie pomo- 

y. Tak np, u-iłuj" cmi ni
ć pomoe ranne- 


Katastrofa samolotu pasażerskiego.. 
. Pieciu pasażerów pomo- 
Aparat zdruzgot
n! dOsz B czętme. y wró
ciła wodnopłatowiec na 
slo śmierć na mlcJscu. urza w. " 
jeziorze Bodensl\.lem. . ddb - ' 
d wody skąd wkrótce zostalI w.y . yc.l 
B e r I i Ił, 2. 7, (Tel. wł.) Wed!u
 do- p
ze-z zai()
 rnotor{,\\ ,botę po w)-ł
czcniu działah:,
cię. było .udarem
lenle i no osk:U-Z0nych.. 
Q.d przYJą.ł 
\\'itzlpbena lennera i Arndta zasą.dzo- wreszcIe do WladomośOl, ze podsę.dnl 
no na karę' więzienia przez 3 mipsi
ce, drlalali z I?obudek narodowych, idE'?" 
przyczem karę tę warunkowo odl'OCZO- wych i rocJalnych. Dla tych 'Ył
me 
llO na. 3 lata. SeUerówna zasę.drona przyczyn wym!B-r kary był 
. m
kl. 
została na miesię.c więzienia z odrocze- Sę.d wreszcIe za.s,tanawlał. SIę nad 
niem na 3 lata. Sę.d apelacyjny zmie- tpm, czy 
zYł-łY oskarzonych me 
legły 
nil wyrok o tyle, że pierwszym trzem prz
dawme.nIU;. d()szedł. .
sza.kże d.C? 
okskarżon)-nI skróci! karę twierdzy. wnIosku, ze me. RówDlez) amnestJI 
W m()tywach poda.no, że sę.d apela- nie można bł:ło do ?sk
ony
h zasto- 
cyjny poszedł w badaniu sprawy po 
ować, 
dy SIę Z
8.Zy, £e dZ1ałalność 
tej samej linji, 00 sę.d pierwS7.ej in- Ich godzIła w panstwo. 
stancji. Sę.d kierował się temi same- . 
d
okat Gr
gorzewskl. wniósł 
mi przesłankami i tym samym ma- Imlen
em wszystkIch oskarzonyc.h o 
tE'rjałem dowodowym. SlJ.d przyją.ł za. kasację wyroku, 
udowodnione. że związek ..Deutsch- 


- 


Banki amerykańskie zabez- 
pieczają przed bandytami 
\Vlaścici91 konta ezekowego w Ameryc' 
nara.!ony jest przy odlIiere.'lliu pieni
.dzy 
na dwojak" niedogodność. Jetell bowle
 
zajetdt.8 przed bank samochodem. mUłU 
maszynę pozostawić prz

at'llie bez nadl:D- 
MI w wielkiem odda.lenlu od banku. ce 
ummliwia }ej skradzenie. S
oro zaś 
 
podjętemi piooiędzmi wychodzI z b
nku I 
udaje się do samochodu, nara.!onY Jest n
 
napad rabunkowy: W
bec tego, bank: 
wielkie z:abezpieczaJą klIenta sWęg9 w ten 
sposób te urządz6ją korytarze w]az..1c,we 
dla saIDochod6w, któremi wjetdt.ać 
(j
e 
tylko je\V'i bardzo pod e i,t'za' 
w
tają.c z klęczek odparł Morozow. - nI'. Skarga M:orozowa dawała 5J>OScb- 
NIe 'wypada !troić się takiemu. kt6- ność do wybadania Afońki i dlat
 
I
mu dom spalili twOi oprycznlcy, przyję.1 M:orozowa lepiej, ,niż tf'flO sp(!' 
któremu gwałt zadali łroi!!cie. porywa- dziewali się najbłiżsi z otoczenia. 
ję.c żonęl Biję przed tobę. cZOłen:ł i Po dłuższej chWili zjawił się WJa- 
wnos
ę. skarA'ę na tw?j
o wyeokleKo ziemski. Znać było na nim duła. prz
 
d()stoJmka. Afońkę Wla2l1emski
01 mianę. Przybładł. rysy j
() twarzy na- 
- "'!!ta.ń i opowiedz wszystko po brały ostrości. zestarzał sip.. a o
zy 
kolei! leśli istotnie który z mełro oto- błyszczały mu Korę,czkę.. 
czenia wyrV).dzi ci krzywdę. nie da1'Uje - Podejdt. AfotJka, podejdt! Po- 
mu, ch()Ćby należał do najbljższych dejdź i ty. Drużyno! "'ypowied7. !:\\ oj,. 
memu sercu! żale. prosto, możliwie najkrócej ! Opo- 
- Miłościwy panit!! Każ 
yw.o1ać wiedz, jak to było! 
Afoilkę! Niech przy mnie łtómaczy 
sie przed twoja mił0k41 (CaR' dalszy n&Stepn. 


myślają,c nad tern, co prwd chwilę. 
usłys7ał i wreszcie rz('kł: 
- Idź już! Zajmę się tę. SPit"awę.! 
Z,badam ję.! .\ ze Swobody I1Iie wyjeż- 
dżaj. póki ci na to nie zezwolę! 
Basmanow opuścił pałac carski w 
dzhmym nastroju. Był wściekły. że 
car odsuwa 
o od siebie. oba\\,iał się 
o swę. najbliższe Przyszłość. a jed,n()- 
cześnie cieszył serdecznie z teg'()o że 
- A chocie.7b,- Wiazjemskri! Tak. zasiał w dusz)" Iwana \VasiIjewicza 
takI przYWta.t'7ał. nie. zwracaję.c ziarna podejrzenia w st<>sunku d() 
uwa
i na groźny wyraz twarzy cara. Wiazipillskiego. Przypuszczał. że ten 
- Tak taki Ty jeden. najjaśnieiszy don()s doprowadzi do uSUIlięcia z je- 
panie, nie wiesz o tem. że gdy Wia- f.!;O drO
i jedne
o z Fr!'ożruiejszych kOTl- 
zicmski pojcdz:je do Moskwy, to co noc kurent6w, 
7.a
ę.da d() sę.siednif'flo boru, do mł)'TlR, Car wyszedł z sypialni i zasiadł na 
I oddaje si
 tam wróżbom! A pocóż mu tronie w sali aUdjencjonalnej, otoczo- 
to wszystko. jeśli nie poW, żeby do- n)" oprycznikami. Przyjmował ziem- 
prowaddć do zwalenia ciebie z tronu! skich bojarów, zjeł.dżajQ.Cych z róż- 
- A skę.dżp ty W\iesz o tern? - spy_ nych stron Rosji.. aby zdać monarsze 
tRł IW6Jl Wasiłjewicz, przebijajęc Bas.. relacje z te
o. co się w ich obwodach 
manowa pytaję.cym swoim wzrokiem. dzieje. 'Vydawszy każdemu z nich od- 
T)"m raZf'rn Fiedka tl'()('hę pl'7ernził powiednie polecenia i nakazawsz)" 
się. Nif' wif'dziRł 7rRZU. jak się wytłó- z\\Tocenie bacznej uwagi na ruchy 
macz)'ć. h()rdy tatarskiej. która. po zwycięstwip 
- Xo po\\iedL. powiedz Fiedora, Srebrnego zatrzymała się w pochodz.ie, 
I'Ikę.d h" nIo-j;esl \\iedzieć o tern? ale jednak nie ustl}.piła 
ałkowicie z 
d()p
.ty"'ał złośliwie rar. ziem nIskich. zwrócił się do marszałka 
_ 
kę.d. skęd? dworu z zapytanlem. ny jeszcze kto 
Basma.n()w bił się z myślami. ju czeka na audjenrję. 
flję z ciężkiej eytuacji wyk.ręcic, - Tak jest! Czeka bojar Drużyna 
Wreszcrie \
ldalo mu się. że znalazł Andrzejowicz Morozow! Bije czołem 
wyjście, przed wasUJ, CĄt'Skę. miłości, i prosi o 
- Ot. dOpjpro wczoraj d()\\ ie(hia- łaskę ujiI'Il'nia monarchy wszech Rosji! 
lem się w
 padkiem od służby Wia- - Morozowt - pytał car. - To 
ziemskip!!o! G'drbym był wipclrla1 on nie splonQł podczas pożaru? Wi- 
wczC!\nipi, nntychmiast donióslbym I doczuie twarde życie w tym starym 
IWa8zoi miłości! psie'! CÓŻ mam robić, zdjąłem z ni
o 
Iwan Wa!!!lie-wic
 patrzył dluż"7!) swoję. niełaskę. to mwze J{O pmjeć! 
ehwilę na B86manowa. wid()crnie roz- Po chwili wśród szpa.1eró\\ dworzan 


KNIAŹ SREBRNY. 


Powleś
 z czas6w Iwana Groinego 
Aleksego hr. Tolstola. 
!Autoryzowany przekład z rosyjskie
o. 
85) 


(CiąJ{ da:lszy).
		

/gb_1931_07_03_nr15000005_0001.djvu

			M. r.iO. 


..U-AZETA B'YDGOSXA" Jq.teC, dnfa 3 
 'mi r. 


Btr.1. 


Ul .,.. R"O 
 .'" A 
KALENDARZYK. 
:
k, 2 lipca. Nawiedz. N. M.. P. 
Martyniana. 
Piątek, S lipoa. t Leona lP. W. I Ana.toJa 
B. 
Weoh. lIłofr,a. g. 3.20. ZadIM 8ł00ca g.. 19,,59, 
Wechód 
yca g. 22,17. 2Jad1ód kB. g. 
. 


Dyzur nocuy aptek. 
Od dnia 30. 6. do 5. 7. br. 
Apteka pod Anlolem, Gda:6ska 39, tel. 88.5, 
Apteka przy Placu Teatraln
 Marezatka 
Focha 43, hl, 1962. 
lIazeum lIlelskJe prEy starym Rynku 
;)twarte codziennie od 10-16. w Died'lJlelę 
i święta od U-Ił. 
JIIblloteka Ludowa (JMI& KMJ!mlel"Z8 9). 
\\'ypotyc:za.lnla otwarta oodzienn1e s wy- 
jątkiem medzlel ł śwIąt od 12-18, ponadto 
w poniedziałkI, ir'Ody, czwan.1U I piątki 
od 17-19, we wtorkI ł soboty od 15-19. 


KALENDARZYK HISTORYCZNY. 
3 lipca. 
18łS. Zmarł w Parytu lekMz niemiecki 
Samue1 Fryderyk HaJhnemaam, twór- 
ca homeopatji 
I"M. U1l'OdrtR 
 w Hll'kowall.dy kompozy- 
tor CZE!191ci Leon Jana.czeJk, twól'(:a 
opery "Jermfa.... 
1915. Polmino przec:bodz:i w ręce Mo- 
chów. 
1918. Niemcy 14 l'1Jt&Y ataJkują VUIllX, aJe 
tmOWl\l cofają się s wiedzi. 
Po odczytaniu przez referen=t.a. sę.- 
dO'w\e
o protokółów. charakteryZUje.- 
cych podsę.dnych. zeznaje śv.i'8dek 
Gę... a obrona po:;tawil8 wnio!lek 
o kasacji;' wyroku. 


1) za pa8'1JpOrt na. jOOOOII"azowy wyjazd Z>a- 
grMliik:ę :.'00 zl (ostatnio 100 zł.); 2) 7)3. 
plll3l'LpOl1y Ulpl18v.1I1iaj
a do wielokrotnego 
wyj8.2XIu 350 zł. (08ta.tn.io 250 
); 3) za 
opa-o.zporty ulgowr, wtielo'krO'lJl1p w rplach 
han'z'porty ul
)lw(' - UJęto: 2 (WO()bl1
k6w jako podł'jna, 
wielokrotne w cplach na'llkowych, kura.- Jly,<,h o !Oordpl."I\\O, 1 7.Q horadz.j.r't i :i 7mC'- 
cyjnych luh 8)')Ołeczn}'och lao :r.>ł, (()I5ta1nio gl)Th z 7I1kła,f111 "'yrhQwawcY'lgo. 
100 -zł.). 7JTT]il3uy w opla.tach za paM'f'Orty __ Kradzieł rowerów. Walkowf-ki Sta- 
w iInn)
h cploch nip 7'1t'!"zły. \VatrllTI'ki n
ław, 711J1\. w Trzciult'u ,po-w By(\go
, 
uzyskami-a \\ 
'mienioonrch wyt.Pj pa
zpor- d{'1fliósl, je -krad,riono mil rowp,r mę>;ki. 
t6w oraz j,nn
ch pozostały te c:ame, 
()\\I' ktorpp;o P"'7JOsłBl\\ił na chodni
u na 11)j
y 
l'o2Jpo:rządzenir ooow1iązujl' ...,.1 "!7, ł>. h, r 
AIDjnar
 jł'lPoj łml żadnpgo dozoru. Opis 
- Do gmazd Sokolich Okręgu V. ro\\rrlI: Marki. ..KorjPr", ("Za.rno lakiero- 
t) \V\Croc.zka okrego\\1I do Koronowa od- \\ lin)'. obre.:zp Mlte z czarnE"II1i pask.Lmi: 
będ:zip lłi
 w nipdzil'lle. 5 b, m, 7bi6rka (Jpril kTM7APt 
retka Verney'a. S)-tu
je a1'Cy'kom1cmf', 
}"{"ZJlP, 2) Gniazda, hJ.orl\Ce udział w od, ro\\(
I'I1 mę!'iJ..i('go z ninałnkniętp.go kory. 
ga.1erja miba;wn}'
h postaci. Efektowny 91oni
ciu pomnika \ViLsona w P07JIWtniu, tarr.a jr>go mif"Szkania.. Spl'.L\\Ca je5t rue- 
ba.let tańczony ze S2JPadami. Niezr6\\naIl1Y zgloszą d() Okr
u. 3) Puszki nale.ty po 2inamy, Opis l'O'Wl'nl: :\Ia.rki "Ln(,.:lnik", 
humor, dOlWciJp zręC2JThie przpoplatany wy- ukotkzp\1>;n 2Jhiórki. J"I,lb1Jicrnej zamk.ni
łe IJlr. fabr}'C'Z1l)- 20,4(',;1, m'. rE'jretor, t()69t 
eoce na.strojowem.i scena.mli. Obsad
 &ta- złiotyć w sekretarJaCll>e. przc'Wod.l11dwo By'(fg
zcz, opony P p, C. kil'ro\\"'I1ira wy- 
nowią pp.: Kaupe :\Ioartini, I\lOl'OW'l\;.ozo- V Okrę
. Jrięta wprzód do góry, warto."rj :!OO zł. - 
w.a., Wańske., OiJrin. Cybulski, DowTImnt I - Uroc:zystośi: pierwszej rocznicy. 50- Rlllbuza And.rzp:j. z.aJ!11. PNY ul, Kosa:ka 2t, 
(Papa Bl'Iidaiale), GraIl(J\wJd, Ta,rll'lUsz La- koła 2cńsklego, w Jach
lcach. .W dru
 5 7j1:I
i,1 kra.d.zil't Mweru mp,-.kipgoz kory, 
ekowsk1, :2:uwkowskJ i im, Kapelmislirz b, m, obchod71 ..SC'kól lrń
kJ JachclcP ta.rz.a mip!'IZ'lwnia prz}' nI. I'ygmunta 
Leon Turkiewicz, baletmistr-.t Wł. Moraw- pie
"S.ZI\ l'O("zmicę 
\-egn iJStnil'nia w lo- :\ugu>'t.a:i. W",rlość roWf"ru 200 zł 
'Ski. . Re-tyserja Jórefa Amdrreję-v."Sk.i
. kahl p. ()rrzykm\'Śkg
o. ul. saiperow 10, __ K,adzież naszyjnika. Onia 30 czpr- 
Cie-k.aiWQ akcja S!lJtUkft odbywa się w polu- J1a, którą ObYW,3ł!'J.stwo z-a.pr8.:"2ia z:Jrząrl \\'ca Seknla. 
18J"ja. zam. przy ul. l\'mro- 
dniowej FrancjI w r. 16ł:? w cza-sie "pisku 
ł3'roa.. 
I
'am UI
rrz
'5tOŚ('jJ: Od I!ofłz. j1:1'Od.tki.pj G, ooniQSla, te z ()twart
o mi.e- 
na kllJ'ld:rnala Ri<:he1ieu, - W piątpk slJla- t.. !IT
' I 1j:!T'Z}"Ska d'7ll'Ol o, n3g'rody, O I'zk3>Ilj,a skl'ad.tiono jej Da<>zyjmk koralo- 
gier letniego repertuaru beztroeki .,Papa godz:. 17 ul'OC'ZYi!'ta akad,..m)a" :0 :łka, '\\y, w.artości 3::>0 zl, 
Kawaler". - W sobotę ..Druciarz" ze Ste- dl'llJ1)1 roba,wa tanNzna. DZ1('("]. rhcl\C 
famem La&1rowskillll w roli ty.tulowe.j, hI'3!Ć udziRł \V i
'z}lSkach, 
I
zą sic; w - KradziEŻ zegarka. Tw-at'lls Wa.nda., 
.. .. piątelk. o 
, 16 w lokalu p, OrC'Z,""kow- zam, przy ul Gam.a 7, zg!()L'!iła kl-adz.iet 
- .Teatr Rł:w11 ..Uś
ech Bydgosz
zy skip,go, CzyS'\y z}'
k przema.cza si
 na zeganka braarzole1Ji()w
 jej 10-letni«Du 
donosI, te, CłE!lsząca SIlę pow
eal1em zlot do Gd}'l18.. synov.i przez l1PPznanpgo rowerzyst
. 
C'l'W!lrta 
)a p, 
. ,,A U D
 tak pozo- _ Kino Corso. Driś premjera podw6j- _ Czyta torebka? Dnia 28 ub, m, Przy, 
staje na rolS2JU. ruoodwołalrue d() pIątku, n!'lgO programu: mimu 
ensacyjnel!O p. t. bora, zam. przy ul Gdańskif'j 52. Z'IlalaJZł 
3 b. m: Mąc
łlIe. - W 
botę, ł 
. m
 ..1 egjO'l1 walN"2lTlych" z udzi:ałem Ken na. sW9i.e Szubin _ Hynarzewo torE'bkę 
w()hodzl n.a aflJlSz tlO'Wa 
ewJa"rrr. 5. ktÓl'eJ }la}'J1m-rla i fl'nrnne."al.nf'l!!'O koonia T3N"a- 1 d:\lIll5kl\. sk6rzaną. zut\"tą. w kt6rej :mJa
- 
tytuł 1\0181 ,:Goło, lecz voeE;Ooło w 18 obra- nil.. oraz 13k() dru
 IIJm ..\"Jadca pr7.('- do_ły si4: portmonetka z 2 zł. ł!'ot6wki, 


, ł>:Inp.J hu
oru, p
ee
dnych mp.lo- s\.\\'Qrzy"_ RRzpm 18 aktów, dwie chustPC"lki i kilka Jjc:t6w z Iropert.&- 
dy) I t
oa, U
ał 
rz)JmuJe cały zesp6ł _ Kino KrIstal \\}"Stępuje dzisi!lij z pr('- mi na nazwisko Lrokadja Kołompj6wna 
z Ser,afi'll& -ł: al (Ll1loo I K
I
 Hanuszem mjerą filmu p, t. ..\Vielka 
ra". Film z S7A1bj,na, Torehka j«,t do odoorania w 
na czele. Btle1y 
'cz{'śn:eJ nabyć .moma OiIJluły na tle wieJkif'j afery re 
atkiNTl \Ij£'ji'kim l'rzędziC' 1'00oządku Publi("7.n
o 
do godz. 18 w kSl!
gaTfiI \V, P, c,.1
r)'J1a. ..Rp1ciTl". Wiel'ka In'a w wake o") miloM pny ullie)" G rod 7.k ie-j, 
PI.u 
eah'aln)" 3. Dalsza aprzedu bI1etów i r.d()bYC1e piM1iędzy jest tTeŚciq teogo fbi, 
w k'8JIle teatru, mu. zreaili'l)()wanpgo w sposób niE'Z'Wykle 
- Do mlodych narodowc6w na złe. rea.li:sot
y. w)"kona,negu częścio\\'
 w 
miach nadnoteckich i na Pomorzu. 
Uod1.i novov\\'vbudowanvm atelil'r dź\\i
k()'w)'1TI 
II.8Jl'()dowcy, którzy chcielrilby być polI\()cni w sto1i
y, Dzi
ki rewPlacyjnf'j i ("mocj<>- 
w wrganirowa.niu placówek Obozu Wiel- nującej t,reśct Iillm too wy'!ru'\\'3 si
 nil 
kiej Polski w miejscowuściach, gd:ł.:
 00- jooJ1ll 7. ('wlow)'ch miej
c w NMłlcym sr- 
tą(] l1Iiema placówl'k 0, W, P., upra.sro się ronif'l. \V rolach gI6\\'J1}
h wrst
ują: 
o nad,grlani
 '!w)'ch dllrp.sów z ewentual- Bo,ru<:lal\v Sam.bm-s1d, GilJ'la MalJ'lt".s. AlbP1't 
nem podamiem terminu zf'obralJlia ściEl. brzmi
 


podniecony MartY'JlO'W natarł brutalnie 
na swego przeciwnika z tyłu, Szłekker 
błyskawicUlie zastosował przerzut, 
ukla.dajQ.c wśród entuzjastycznych 
oklasków przeciwnika na dywanie. 
Po rozstrzygnięciu tej wa]
 Sztek- 
keT oświadczył, że wobec zapowiedzia 
nej n8, dziś walki j
o z Iaa
o. rzuca 
na szalę zwycięst'\\'3. swę. w ciężkim 
trudzie wywa:lc
 szarfę mnstrza. 
!CI lokalem druha 
Antoniep;o PajloerskieA'o o p;od.z. 1300. 

kl;ld wymaN'7 do lasu, KomU1\Jikacia 
)frńrza - Dę.browire: kursował bpdzi. 
autobus. Po powrocie do Mroczy odbę- 
dzie sil;' \V !'ali 8.tr7elnłcy wielka zab&- 
Wll t.Rnprrna. 'V 1'8.7:ie des1Czu tył- 
zabawa w sali Strzelni.
Y o godz. 2Q
		

/gb_1931_07_03_nr15000006_0001.djvu

			..GAZETA BYDGOSKA" plę.tek, dnia. 
 Upca. 1m. r. 


Nr.lM. 


e1r tł. 


Wspaniały zlot okręgowy Illokręgu 
inowrocławskiego w KruszwicYe 
Przyjazd ks. dyr. Jarosza. - Zawodyokręgowe. 
VII 710t Okł'ę
OWV Stow
rzyszpń Schoe
rn. kt?reg-o pow
ta.ł ks. laś- 
l\1lodzipżv Polskipj odh}-ł 
ię h'm ra- kowskł. ŻyczenIa składalI: p
. ą
ab- 
zem w pra
tarpj Kruszwicy. kolf'bcc 
Iq z .Le
zcz. prezes Rady :\lieJskleJ p. 
narodu polski('
o, Na zlot tell przyh,\" I{opan!'kł. ks. prał
t pr.epos
t .Schoe.n- 
lo kilkana
cie stowarzyszeń z ł(iO borno rE'':aklenl n atł"'łfil i na zwlolU 
mętczyzny, Il'tl\cl' Wl łące gO!'pOfla.rza I{o- 
lebana. Trul' mi,11 gl
boką ranę dęlą 
na skroni i na harku, Z ł)()Z)'Cjł zwlok 
I zadanych ra orJ1;ana ślodrze \\nioskujl\, 
te m
żczyzna zo")slal zalffiOroowany w skry- 
tobójczy Fpo!oob. U zamordowam('
o zna- 
leziono c.ośkoJwiek got6wkl i wykaz O!IO- 
bil8ly. l'oJjcja ślooc7a IQboi 1ł
i1ne slaJ"IJ., 
nioB. w c eJu \\ )św.ictJpnia zagadko," e,j 
śmiprci zmarł<"J!0' 
Dla kupca Polaka. W J'\al..Jc przy 
Rynku znajduje się na "przed nt z l'O<\\odu 
wyjawu doty<'łlcz8SQtWPł(O wlascidpla 
fkład blawa.tny p. D artko\\'\5k1ip,go. Zwra- 
(1,"1 !li
 U\\ agę na powytszą kOI'Z)slną trans- 
akcję ku.pc6w Polak6w. 
Zaginął uczeń drugiej kla5Y gmma7jum 
'W 
aklf", Wacław :5e.rafin z Szczeplic. Chlo- 
T.iN: liczy l.at Ił, wzrost.u 1,'>0 mo, cirmno- 
blond}' n, twarz ścią.gła, oczy M:/lJre, ubra- 
nie koloru popielatego, budb.i czalmc 
IIIznUJrO'\vane i czarne poń CfL()(' h y, cZ8Jpka 
gimnazjalna, teez,ka z k,g,il1tkami. l
tokoJ- 
wiek wd,oozialby o pbycie chlopca, zechce 
powiadomit najbli:t.szy postNu11ek lub 10- 
dz:,ic6w pod OOrE'S('(l\: Józef Serafin w 
Szczepkach, poczta I\cynIa. 
Zmiany w Gimnazjum Pańsłwowem 
'W Nakle. Z dni('lfJ1 1 lipca z06tali przenie- 
lIIi4'ni z miej!loowef(o gimnazjum pp. profe- 
ł!Orow.ie: Faczyń.ąki do gimnazJum klasy- 
cznl"g'O w B}' d gOO!O zczy. Birkl"nma:jer do 
Poznani'n, Szczurkie",'liczowa i J
otarska 
do Chodziety. 
Hurtownie 1011 otrzymali dekre1pm Iwy 
SkllirOOwpj w Poznaruu na po"iat "yrz)- 
IllIU miejscowi kwpcy pp. .\ntoni Pie-czyi.- 
1IIk..i i Leonard Piąlkowskl. 
Nieposzanowanie nIedzlelL Dw.aj oby, 
'Watf"le, 2Ja.mieszkujl\ey na ulPcY D"brow- 
IIIkl
o. pp. K. I W. załatwiali w ubic-glą 
nlooZliplę pnlcę w 
rod:zie ,kt6rą zakazuje 
tak kości6ł, jak I władza śwtiec.ka w dni 
ustanowione jako bwi
ta, Czyn tpn W)'- 
wolni u ob) watl'lli chrześcijańsko myślą- 
c)"Ch szczere oburzenie. Zakrawa popro- 
IIItU na ironję, te w.spomnda.ni obywatele 
uchodził chcą za Polak6w- katoliików_ 
Wypadek nleIZczęś1lwy \\ ydarzyl aię 
w ubiegiy wto'I'pk podcZ8J5 IJb1eranl:a kwie- 
cia na hl"1'bntę lipową. Mi8J1()wiole syn 
kolf'ljarza L\l"k88zrw1!!.ki
 spadł z drrewa, 
doznając szerPgu kont,uzyj, 
Tajemnicza kradzlei. Wła.4ciciełowi 
08ady przy szosie W).rzyeki'l'j p. KBIIIliń- 
skipmu w ndew) jaAnionej spoeób jakiś 
sprawca skradl 100 zł., korzystając z krót- 
kotrwalego otwarcia okna. Sprawa przed- 
stawia się bardzo zagadko"O, gdyt oprócz 
pooszkodov.'IIłIIH'go I j
 t..ooy nikt nie mógł 
wiedZJil'ć. 
zie 100 1'.1, były przpchowane. 
$wł.nłokrady przywłaszczyli 50bie kiiI- 
kocenlna.rową maci
 gospodarza Te!lme- 
ra na Biel'Bwkach pod Nakłem. Sprawcy 
kradziety ubm zwierzę na mit'jsC'U, zabie- 
rając tylko lJIIięso ze!;()lbą. Szkoda je«;t 
tem wl
ksza, te śWlinia w na,jbUmzych 
dnrach mia.la !lię oprosić. 
Zakwitła ponownie gruszka. W z
ro- 
dzio p, Bini.aloow!- 
rnnil!,nych ulic, a pokll'rowa.ny 
ą prze. 
IIIlra,sronpj njewia&) w bok l'Jkoczyl na 
u1iQ]!icja "
yła spraswcę w oso- 
bie Diejakiego Fra.nc18zkA Fie.rka z Lubny. 
OS'l'ROWJTE, powiat eholnlck1. 
Bana. Poda;as ol.!. 


Regaly W BydgoszCZI 
100Ii0) (Tor regatowy w Brdyujściu) 
...ed..e... 5-11" .....:.. 
międzyszkolne i międzyklubowe 
20...edó.... loncen -I..,.e trJbnnJ 
CeDY miejsc od 1-8 zł. Znlikl kolejowe 
początek o Rodzinie U-tej. 


" 


QDANfI<", 


Pojawienie się raka chińskiego. Pod- 
WaB QC'z}'1SZozenia loo}'lSzka rzeki Radum 
znaleziono 1ciJka sztuk chiń,skiego raka, 
który podobnie jak do rzeki L3Lby, zos.tał 
on wwoczI1lie i do Wisły sprowadzony na 
st8J\Jkach, WyraiJają tu obawę, it szkodnilk 
ten poczyni poważ.ne szkody wstanip 
ry.bD)'TIJ. 


- 


-I 


.' 
"'" ;. 
r. 


I: 
. . POIN"Jb
lit4.p.
tAx" 'ii 


OSIELSKO. 
Towarzystwo Śpiewu św. CecylJi Urzą- 
dza w nioozielę, dnia 5 lipca b. r" zabawę 
taneczlIlą OMZ przedstawienie amators.k1oe 
p. t. "Wesele na Prądniku", n-a którą 
wszystkich jak najwprzejmiej zaprasza. 
Początek o 800'21. 7 W'i-oororem na sal1 p. 
Gontarskiego w Osiielsku. 
STRZELNO. 
"Robota" starosty Baranowskiego I por. 
Prandeckiego wśród Powstańców I WoJa- 
ków, Na pioątek, 26 czerM:8, Z06tało zwo- 
łane do saJki posiedt£eń Sejmiiku Pow.iato- 

 zebr8Jni.e ludzi "ni1!aaletnych" z po- 
śród Towa1"Zystw Pow5'tJańców i Wojaków 
na teremie pawliatu 8trze.lińskdego. Zebrrł.- 
mIlI przewodJniczył P. sta.roE1ta Ba.raDowskl 
w asyścIe oficera P. W, j W. F. por. Pran- 
dN:kiego. Celem zebrani'a było oczywiście 
przyjęoi.e sanacyjD().6tl'Ul1e<:kd
 st8JtJutu 
grudzlądzk&ego. Z placówfki stmeli'ÓSkiej 
dIo81Jald zą>l'08II:enie p. Kieremba, drogo- 
miBt1"Z powiIaItowy, Lasodki Aloj!zy, urzę- 
dnik starostwa, 0I'8'Ł Szczepański, I
o. 
D08Z - pominięto Datomil8Bt IDarząd t0wa- 
rzystwa... P. 8ta.roBta objo8ŚIlH zebramych 
.. o 8'LC1Zytnej idei" zebran.ta., 00 obecni bez 
opoIMl, z ,,IlIi-ekłl¥lllMlą radością" pl'ZyjęlL 
Namępn.i.e Pl"lystąpolono d wyboru powilB.- 
towego za.rzl\.dru. Nie chcl\e narzucać swej 
woli - jak oświooc:zył P. stJa.l"06ta - na 
nas wyrorÓfW opuścilł zebranie. Pozo6tał 
natollIli85t poil'. Prandecld, który zamiano, 
wał sa.IDowołll14ardy i abrzydzeni3 dla .,slrzl'i- 
00" nie da si4: a.nl p. sta,rościp, ani poI', 
Prandec.kdemu z dusz prawych Polak6w- 
patriotów 115un"ć, Metody przez DJch sl(l- 
B?WI8ll1e,OOn06'Zią raczej sku1ek wręcz prz(>- 
Cl'wtly - pogłębi'B..ją je9ZCZe. bardziej ()(ł- 
;razę do wszystkiego, 00 IDa;SOIĆ1S.kie i 
'.. 
nacyjne, co trąci .,I"trze.Icf"ID", t. j klilk", 
u&
lującą rozbijać ZJ\vaTtoM i poziom ffi')- 
ra1ny spcRecrreństwa !<łptodv nakazu I 
gwałtu. 9b0e0wane przez obóz' rebelji mfl- 
jowej, obóz metod a la Brześć, te11 wł:t- 
śnie obóz koorupcji moralnpj. zwamy i 1'')' 
nicznie .,sanacją" - 
ubią. Oby suzpzll 
jak najprędozej, 
MOGILNO. 
.Jarmark. l\Iegil!!tTat podajp do pubiJiez, 

eJ 
.adomo.ści, te spęd b
'dla rogatPg" 
I zWIerząt racicowych na jarmark og;6In\ 
w Mogiłnie w dni'll 7 Iilpca b. r" jeSt d
- 
zVM1ony. 


PIECHrlN, 
Tradycyjne rzneanle wi_1t6w w \\'1- 
giaję św. Jaoa Chrz. obchodozono w Pipch- 
cilLie Dad sta.wem fl8ibrycznym przy .tdz:aale
		

/gb_1931_07_03_nr15000007_0001.djvu

			m.
. 


= 


I!Idej6ooWego ba.rcerI!twa pod op!.ekom p. 
Cr:ajkOWllkiego. PaloDO benga15kle ognie 
. m,łe&nO reJUety, przyczem przygrywala 
mjejsoowa orkiestra ,..Sokoła" pieśnle o s0- 
bótce I t. d. Palono równliet s
y drzewa 
smołowego, 
WyAclgl. W DiOOzielę tut. cddział ko- 
lazeki .,sokola" braI udział w wyścip.ch 
Irolarsk.i.ch w 
n8Jl1iu o mistmoetwo 
wojewód7:tw&. Bracia HE'1inlch zdobyli 
drugą i trzecią ua.grodę. Nadmienić wy' 
pada. te mimo brnku treningu jechali do 
Poznania i z powrotem po wyścigach do 
domu l'OWl'rami, nil' okazując :mułem&. 
PLOCICZ, powiat sęp6leńBkL 
Wiece Stronnictwa Narodowego. W 
()6t81tJnią ni.edzielę odb)'ly eię we w1SZyst- 
kich miaBt&ch na6zego pow.iatJu wiece Str. 
NMOd., na kt6rych przem'8\\'aaoLi pp. posło- 
wie Mazur I Sołt)'siak. I\'ajpi.erw odbył 
Fię tIIie'lki '\\1ec w WięcOOl'ku, Z8d'BZ po 
f'Umłe, przy baro.zo licznym udZiiaJe shI- 
cbacZy. Znów po poł'Udniu o god'llime 
C7JWartej w Kami.enillJ, a wieClrorem w Sę- 
p6lmie rownie! :przy liczn)m u{}zJ.a,le.. Po- 

eł M.a.wr mÓ"wiI na temat poIiotykii goopo- 
d.aJ'OZej, a po6eł So.tysiak o I1()\Vocz.esnej 
Myce w Po15ce czy1d murzyńskiej, Z .ooel. 
kim mpa.łem wszędzJe wysoJuchaYlO tych 
J'Elfera.tów. Nad,to dał p, Mazur do wi'&- 
domo6cl, lot w przygr;łQŚci odbędą się wie, 
te w naszym poWliecie jet'zcze w S)pnie- 
w.j@, WałdoM.e I Plooi'07JU. 
BRODNICA. 
mewa asckodzlła lor kolelOWY. Pod- 
C'1'ft8 08f;a.tn1ej burzy ulewny deszcz pod- 
my! tor kolejowy na 1'rZ'Ia,ku Sz;ramowo 
 
Ka.roga., ",mułek czego \\ ykoJe>it siJę paro. 
wóz pocią.gu os.obowego, zdążającego do 
NowegomJasta. Wykoleily się ;r6wniet 
dw!L pl
e 'W3IgO!IlY. Ruch od,bywal się 
II pJ'rI;
i.aKljk
, (w,). 
GUTOWIEC. 
Traaiczny wypadek wskutek Dieostro. 
illOŚcL Dnia 20 b, m wydaro:ył 6ł4: w tu- 
tejszym łartaku tragiczny w)"iJadek. Ro- 
rotn.ik TyUcki, zajęty przy pille centrycz- 
lIej, n
 której przecinał deski, przed opu- 
BZCZeII1IeID \\"Idc6w ni9OS'trotn1e podłoży'ł 
deski. kt6re uch\\>ycone przez zę-by po- 
dwójnej piły, całą &ilą rozmalChl1 uderzyły 
ll.ieazczęś1l1we-go robotnika. w lewy boik po- 
wytej bioder, kładl\.c go trupem na miej. 
1iICU. Wy.pade'k ten wywołał przygnęroają, 
ee wra.terUe, (w.). 
OSTRZESZÓW. 
Rozpruł BObie brzuch noiem. W nte, 
swykły sq>o86b UJSiłował pop91nit SiaJffiO- 
b6js1Jwoo 52-letni rolnik Jan Kędzia w U. 
gocie w powieale OS'tr.zesZ<7wcsk:iJm, 
ie- 
SoZCz
JU,wy pod wpływa m.;;.iJnego l'Ol)Stroju 
nerwuwego l'OIZJpTUił /!Obie notem brzuch 
i poprzecilllał kit;zki. Przywoła.ny lekarz 
zastal nl.e&czę6Iiw>ego w stanie beznadziej- 
nym. !\Ia.nja sam0.b6
 prze61000w'ała 
Kędnję w1jdoozmie jut oddawna" 
yt w 
roku 1913 UlSilował popełnić &aIIloo6jstwo 
przecz po\\'1!es'Zenie się. D
rackimnu 
czynowi zdołano jednak WÓWC718.S prze, 
"drod

 


SKÓRCZ. 
Mord_nIWo w 1e5le. W nocy z 17 na 
18 b. ID. n8lp8.d\Il.ięty 
 wjdocznie przez 
hIso
ik6W leśniczy J(!ISike i za.strze1ony. 
PomocnIk jego Kulma.nn, spieszą.cy mu z 

')mocl\, został 
trzelony. Stan jego jest 
&.1. PrzewBiaoo go do SZJpitbala w Sta- 

ie. ZwbiJtemu Jeszce IIIOł'dercy za- 
'faU broń i z mą zbiegli. Dochodzenia 
.,,-Iicyjne za spra.wcami są w toku. Mor- 
,eretwo doIiooname Z06'talo w odd'zJ.aJe Ie- 
niICt:w a K8IS'Zanek, koło Głuchego, sLac}a 
olejowa i poczta. Sk6rcz. (rw.). 
ZBLEWO, powiat starogardzki. 
L1I8ł1'acja gniazda .sokoła" odby!a się 
Jl!iedz.ie1ę, 21 h. ID.., przez komplet za- 
ądu okręgowego z prezesem Po burm. 
Vojcrl;yńsikim z Tczewa. Prz
ąd wypadł 
u og6lnemu zadowoleni'U zarządu czemu 
al wyiraz p. burmi'8'trz w swoim 
ecz- 
eom przemówi.eniu do szereg6w eokoliclI 
'osząc okrzyk na cześć nieeVudronl'
 
l'e'6g 
mój da.remIIleby szukał Ich w mojeaD fy- 
ciu." I rzecz ciekawa, to szczere wyznanie 
zwróciło całą opinie p"eciwko retYl!el'Owł 
Sternbel'llowi 


Zapisujcie się 
na członków L. O. P. P. 


GIEŁDY 
Giełda Poznańska. 
Cecluia Urzęli.owa Giełdy PoznańskieJ. 
Papiery procentowe: 
(Kurs w procentach nominału): 
5% Potyczka konwenyjna ł5%. O. 
8% obligacje m. Poznania z 1929 r. 
 p" 
8 proc. dolarowe Ust y Pozn. ZIem. Kredyt.; 
9OH" P. 
8" listy dolarowe 'tV lIIIDde 1!IIllUO"\:r- eyjDe 
85% + 
ł" list,. zast. kOł-. PMn. Z1em. Kredyl 
33"-M% o. 
AkcIe przemysłow
 
(Kun w złotych za 1 &kcję) 
Ceg!elskl H. I em. zł. 'E1.= Bo 
Tendencja ntrzymana. 


GIEtDA WARSZAWSIA 
z dnia I. 7. 1931 r. 
_ WalulJ G o t6 w li . 
DolaTY S't. Zjedn. tr.: 8.96, sp.: 8.98, ku
 
8,9ł. 
Dewhyc 
t.nwa. spnJed 


&p. 


- 


Nowy Jork 
czeki 
Nowy Jork 
kabeł 8.9:ł3 
Londyn ł3.39 
Paryl 34.92 
Praga 
43 

zwajcar)a 172.78 
Gdańsk 1"111.60 
'-łolandja 359.00 
Włoch,. 46.72 
Wieded 125.37 
Ryga 171.96 
Bernn 211.80 
Tendencja mocna. 
Papiery wartościowe I obUgacfe: 
,% pot. inw. sz1. ser. . . 87.50 
3% pot. bud . . . . . . 37Jj() 
5!1iO pot. konw. . . . . . 48.26 
6% pot. dol. . . . . .. 'II.tIO '16.00 
10!1iO pot. kol . . . . . . 1()ł.oo 
.AkcIe w dotyc:h: 
Bank Polski . . . . . . 116.5?-U8.00 
Siła I 
wiatło. . . . .. 0.00- S9.OO 


&919 


83S9 


8:8IIIł 


8..9ł3 
ł3.1iO 
SMl 

49 
173.21 
173.93 
369.90 
46.84 
126.68 
1'12.39 


8JIOS 
ł&.28 
34.81 
26.3'1 
172.35 
173.07 
368.10 
46.60 
126.
 
1 '1t.6S 


Urz,dowa ceduła 
Giełdy Zboiowej I Towarowej 
w Poznaniu 
Po zn an, 1. T. J'93I r. 
War a D ki: Handel hurtowy, pUJ'tet Po- 
maj, ladaJIkl wagonowo, dostawa bleł4ca 
.. tOl kg.: 
Standard,.: a) tyta 692.5 gr. (117,1» 
f. w. h.), b) pszenicy 735,5 gr. (124,8 f. w. h.), 
cI jęczmienia przemJałowego 667,0 gr, (113,1 
f. w. h.
 d) owsa W.5 gr. (Tl/J f. w. bo). 
.Ceny orjentacyine" 
parytet Poznań 
2yto . . . . . . . . . . 28.0(1- 26.50 
Usposobienie spokojne. 
Pszenica ......, 'Ili»- 27Jj() 
Usposobienie epokojn8. 
Jęczmie'i p"eml.łowy .. -łiO- 27JiO 
Usposobienie .pokojn8. 
Owiee putewn,. . . . . , 28.00- 29.00 
Uspoaobien:e spokojne. 
Mąka tytnia 65" wt work. 4OJiO- 41.50 
Uspolołienie stalsze. 
Mł\ka pszenna 65!/i ",t work. ł4.OO- ł7.oo 
Usposobienie epokojne. 
Otręby Iytnls . . . . . I 
Otręby pszenne . . . . . 
Otręby p",'Zenne (grube) I . 
Słoma prtUlOW8D& . , . . 
Siano starli . . i . . . . 
SiaD<> --- --- . " .. . 


15.60- Ia.liO 
18.60- 14Jj() 
115.00- 18.00 
uo- ł.OO 
10.00- 11.00 
7.75- 8.ISO 


8tr. , 


TARGOWISKO IIIEJSKIE 
17rqdowe .prawozdlUlle targow. 
Komł..jI aetow..la cea. 
P o z n a ił, I. 7. 1931 r. 
Spędzono: wołów 196, buhaj6w 303, 
kr6w ł35, świń 2230, clelł\t M8, owiec MS, 
razem ł355 z\\ie
t. 
Płacono za 100 kg. t,-j wagI: 
(Cen,. loco Targowica, Poznań, łącznie 
z kosztamJ handlowemi). 
BYDLO: 


Woły: 
Pełnomięsiste wytuczone nie- 
oprzęga&e . . . . . . . 
Miesiste tuczone młodsze do 
lat 3 . . . . . . . . . 
Miesis" tuczone starsze . 
Miernie odtywlone . . I 
Buhale: 
Wytuczon. pełnomięsiste . . 
Tuczone mięsiste . . . . . 
NIetuczone, dtobne odtywione 
oń&razs. . . . . i . . . 
Miernie odtywolooe . . . . 
Krowy: 
Wytuczone pełnomięslsł.e. I 
Tuczone mięsi S" . . . i . 
NIetuczone, dobrze odt,.wlone 
Miernie odtywione . . . . 
lałowice: 
Wytuczone pełnomłl:slste. . 
Tuczone mięsiste . . . i . 
Nietuczone, dobrze odiywione 
Miernie od1ywiooe . . . . 
-łodzie!: 
Dobrze odtJWione, I . . . 
Miernie odł:
 . . . . 
CIelęta: 
Najprzednle,Jsa deJę6a .,... 
czone ......... 
Tuczone cielęta. . . . . . 
Dobrze odlywloDe i , . . . 
Miernie odlywlone . . . . 
OWClh 
1fytuezone pełnomięsiste .... 
gnlęt& I młodsze skopy. . 
Tuezone stann skop,. i ma- 
ciórki.......,. 
Ś W I iii E ('r17CZNIKI): 
Pełnomięsiste od 120 do 150 q 
ływej wagi. . . . . i i lSt-t88 
Pełnomięslsle od 100 do 110 kI 
tyweJ wagi. . . . . . . 
Pełnomięsiste od 80 do 100 k« 
ływej wagi. . . . . . . 
Miesiste świnie ponad 80 kg 
Iywej wagi. . . . . . . 
Maciory i p6tne kaełnty. . 

winle bekonowe . . . . i 
Przebieg ta.rgu spokojny. 


98-101 


90- 96 
76- 84 
6ł- 1!8 


94-100 
82- 90 


68- 76 
80- 54 


9&-10& 
80- 90 
es- 70 
łO- 1\8 


9&-1()4 
M-9t 
?O- 80 
eo- 6ł 


M-tK 
N-M 


IOO-ł- 
ao-t& 
80- SI; 
eo-Z M 


M-. 


1"- 110 


lw-IIO 


95-1N1 
tlO-U8 
100-112  


u.. U (" 
O\

()N5l\}łA(" 


Związek Inwalidów CywłlDycb.. Kolo 
BydgO!lZlC7., zwołuje swe mie8lęc:z:II8 zebra- 
me 2 liiipCa b. r.. o godz. 18 u p_ Mełlera, 
Pl8c Pilasto_kB nr. a Poni
d 

 
obl'ad jest ba1dzo Włlllmy, Ulpra.srza się 
W8Ey8tkilCh i owalidów O stawieni. tri
 na 
ZEobraInie. · 
Zarząd K6łka Rolniczego Bydgoaa. 
J'achc4ce zwołuje ewe mIi
czne zebranie 
w 8Obatę, dnia 4 lilpca 1931 r., o 80011. 9 
wiearorem w w-kaJu po.oried:ze'ł'I p. JÓIZ. TI1Ze-. 
bi8ltowlSkiego, na które up1"8M8. się WlIzy- 
etkich członków. 
Tow. PowsI. I WGlaków Wilozak.Okole. 
Zebranie za.rz
u 4 b. m" o godz. 19 oraz 
p6łroome w.aJne zOOranie 6 b. m., o godz. 
19 u p. !>Ialeclciego, I V śl przy 4 ś1tnie.. - Zebra.ni.. 
za1'1Ządu o gooz,imie 19. 
Zw. Tow. Pomocników Fryzlerakkh 
Z. Z. RzpL, lilIa Bydgoszcz. Dzi
, w CZW8d'- 
tek, 2 b. m" o god.z. 20,15 u p. Me.IIe.r;&. 
Plac Pi
k4, zebra.nie ogólne, Rt'fl'ra.t 
pr«ue& oraz epre.'\\-ozdanie z zta
u w 
PoIlJna.m u, 
Tow. Głmn. Sok6ł U Jacheice. Zebr&- 
nie miesieO'mle odbędzie wę \V piątek, dnia 
lipca. o godz. 19 w lokaJu p. Orczykow- 
S'kie
() - Zarządu o 
z, 18, 
TOW. Śpł..,. "Halka". Dzi
. w CZW8.l"- 
tek, lekcja o zwykłym ctMje w loka,lu twl- 
czeń. Przybycie 1I\'1SZy!łt'klch C1Jłonków po- 
tądane. 


Redaktor 001).: - 1tazf.m1erz llabołl.a
		

/gb_1931_07_03_nr15000008_0001.djvu

			,.uśmiech bydgoszczy" "lETNISKO 
. w8ród lasów całkowite utrzy- 
w e,roClzle p
tzer.... manie blisko Bydgoszczy Zg . ło- 
. 
I. "w. tr?Jcy 8 - 9. szenla poste rE'!ltante WąflOSZ 
od pOniedzIałku, dnia 22 !'Zer- pow. Rzubin. n.32'J7 
wca 'wy"tawia wielką rewję 
w 2 częiiciach i lR ohrazal'h p. t. "T ANIO" 
k' bo bez kosztów handlowych! 
a U nas ta 1\laterjaly męskie. Materjały 
. na "uknie wełniane i jedwabne 
ud7iał hiorą: !11
ty. Biał
 towary bie"i- 
, ... znlane I polil'lelowe. Mo SIU- 
lIarol hanusz (go!lcmnJP) chniń
ki tylko: Zygmunta Au- 
.etarl..a talarleo (goiidnnie) gusta 9. '1. n-3226 
czesława cellńska, 
zof i a u_łarbow.ka. .1 GOSPOSIA ł 
hal na gorg'. ,KUPrtO , . . k . d . k ' lkuJ t 
wlera surin,. WOJAtER PANI w!eJs a. posla aJąca I 
- 
ład I · ki t trz b . k nią praktykę, pełnIąca obowląz 
eusz wo ows . SKŁADU kolonjalny (pobocznyart)'kuł) dy!, yngow:ł na po . e n.a J!I o ki samodzielnej gospodyni na POKÓJ 
wtady_law laneckl. ., d . otrzebny Ofprty do Gazety opiekunka I gosposIa dZIeCIom b ., 'tk 
zbigniew opor.kl. na(
aJ.ącpgo 81ę n:ł roge!J
 yr & I d d-l006 dorastającym na letnisku. Zy- pro O
twl9' I mają ?> mogąca umeblowany ul. PeterBOna U 
witold lasockl, mnlPJBz
m, ruchhwem m

sr;l
 y( g. po ciorys. Of. do Gaz. Bydg.pod o
az
c się dobreml referen- d-3 
oraz balpt anny zaboJklnel poszukuje zaraz wzgL poznleJ d-l052 CJaml, przyjmie odpowiednią 
I 'u ol k a Oferty do Gazety Bydg. pod KUCHARKA posadę u samotnej osoby. Ol 
.. pr.,ram e: Opl m, p !< d 1026 d b t . od 1 7 do G az Bydg P od d 1011 
flota, na plaży, noc, nad bo- - z o rem go oW'am
m .. BONA ..- 
I!ambo, ploB.enki najnowsze, PRZEMYSLOWIEC potGebn
 
 Kas
n
:lO
erty z wyks:i:tałeeniem władająca FRANCUZKA 
bekerman, mezwykły . "!ynala- kupi dom z lokalami handlo- do al'.. y g. po językiem niemieckim z prak- rodowita, wykształcona, dOB- L E T N I S K O 
zek, pod samo:warem I Innych ",emi w ożywionym punkcie tyką dO dzieci potrzebna. Of. wiadczona, z pierwszorzędne. 
10 przebojów sezonu. miasta. Szegółowe oferty z PODRótUJ.CEGO do Gaz. Bydg. pod d-l009 mi referencjami poszu
e we dworze, rzeka pny pod. 
reżyser: L wolowskl. olltateczną ceną i w¥>,okośi' na pro.' incję. pożądany art}.- . posady przy dzieciach w wieku wórzu, do lasu i stacji kolejo 
kapelmistrz: h. gloksyn hipotek upras7.
 się do Gaz. kuł, na prowizją poszukuJę. I POSAD POSZUK --a szkolnym. Oferty do Gazety wej 6 .minut, - wędkowanie po- 
nowE' kostjumy i dpkoracje Bydg. pod d-l0.,4 Zgł. do Gaz. Bydg. pod d-l061 '.. . . Bydg. pod d-l073 low.ame, elek1:9 k a, t
lefon, !or. 
w skworcotta teplan, kuchma obfita, dzlen- 
I a: makarewlcz.. POSZUKUJ
. . UCZENNICĄ STARSZA SŁUt.CA . 
ERKł'!'IISTRZ nie 67 7 zŁ maj. Brody pocz. 
. . gospodarstwa pow. MogIlno,- do duzego składu papIeru po- uczciwa do wszelkich prac do- mistrz siusarski obeznany do- ta GnIew. d.3 
bllet r wprzedsprzedazywkslę- Gniezno, Wągrowiec, Znin itrzpbna. Of. do Gaz. Bydg pod mowych poszukuje od 16 lip- kładnie z maszynami rolnicze- 
garn D.lłfel')'Da pl. t.atralDY II Szub in. przy wpłacie 10000 1'.1 d-l069 ea b. r. posady do bezdzietnego mi przemysłowemi, motorami 1000-2000 zł 
koniecznie wouai łąki e"entl. małżeństwa lub samotnego pa- spalinowemi przy skromnem poszukuję dla solidnegoprzed. 
zamienię mój dom mieszkalny LABORANT.KA na. Łaskawe zgłoszenia pod wynagrodzeniu poszukuje po- siębiorstwa z dobrą gwarancją 
w mieście powiatowem. Of. obez,nana. z pracamI labora- hl 30
 do Administracji Ga- sady. ZgŁ do Gazety Bydg. i oprocentowaniem, ewentual. 
do Gaz. Bydg. pod d-l033 . tOryJneml potrzebna zaraz. Of. 
ety Bydgoskiej. d-l092 pod d-l085 nie ofiaruję posadę. Zgłosze- 
do Gaz. Bydg. pod d-l029 nia pod "Solidny. do Gazety 
POSZUKUJ
 SZQFER'Ś
USARZ Bydg. d-1618 
. KUI:'I
 . 
RAKTYKANTKA. posady stróża lub woznego kawaler poszukuje posady. Of. 
szafę zelaznl\ uzywaną lub ze- do blU
 .bez wyn
grodzen
a za małem wynagrodzeniem. do Gaz. Bydg. pod d-l079 . LE

ISKO 
I
zną skrzY
lę ,!io przech?
a- 1:-2 mle

ęczna proba, moze Jestem sumienn i rzeteln ł:l a ,!,BI,. las, JezIoro, dobre!"J- 
ma prZE'dmlOtow wartosclO- SIę 
łoslc. Oferty do Gazety ojciec 5-ga dziel. Dobre r
: . 'ZYW
':nIe, 2. osoby na wspolny 
wych. Ol do Gaz. Bydg. pod Bydg. pod d-l004 ferencje. Oferty do Gazety OZErtKI poko] przyJmę zaraz. Cena 6 
d-1035 Bydgoskiej pOd "Sumienny". zł od osoby. Of. do Gazet] 
. ' . UCZNIA d-5017 WDOWIEC Bydg. pod d-l019 
P t ,"." z ukonczoną szkołą handlową t l-d b ł O 

ze arg przymusowy., DZłERZAWY ładnym charakterem pisma, LEKARZ DENT Y STA s .arszy, 
amotnf' SO.I ny, y.y . KT 
Dma 3 VII. 31. o godz. 
-teJ: 
, . biegipgo w rachunkach poszu- ... -. kIerownik kupIeckI, obecn!e potrzebuje inteligentną osob
 
po poło sprzedam w CegIelnI ku'e rzedsi biorstwo nI' przYJmlc kIerownictwo zakła- czynny w małym zakresie do towarzystwa, opieki na W'V' 
LudwikOwo najwIęcej dające- PIEKARNIA J ł P h 
I of d - dem dentystycznym lub za- pragnIe poznac miłą, serdecz- jazd. Of do Gaz Bydg pOd 
mu za natychnuast.:>w'I zapłat'l: w pelł'!ym b egu przy r
c
1i- 
ys 
Wd - an d 

:Ó08 . o stęp
two w praktyce dentysty- ną, inteligentną wdowę z włas- 'd-l021" 
1i00 sztuk cegły palonej IU6s- w
J 1;1hcy z
z d
 wydzl
rza- az. y g. po czne], kawaler. Cferty do Gaz. nem mieszkaniem w wieku 
lIo.alll kom. sąd. n.15 wlem
. . Coskolwle
 kapItału UCZNIA Bydg. pod d-l081 około lat 50. nie biedną ewentl. 
9D ZA
OPAN:E
 
do objęcIa urz'ldzPUla potrze- ki . G . z skromnym zapewnionym do- wYJeżdza rodzIna, przyJmIe pa. 
I bnp. ar. do Gr
 Bydg. pod 


I

w
g
o::ł:w;i. ,rabod
6 BUFETOW A chodem dla 
spółpom!1gania nienkę !ub małżeństwo z !l: 
_ d-l0W g rzetelna szuka posady z obsłu- Cel m:,trymonJal!lY' S
ł'lO dys- tr
ymanIem lub bez na P?koJ. 
P OTRZEBNA gą gości lub bez. Łaskawe Ja:etnIe 
ez posred!1lctwa. .--: , WIlla nowa, cudowny WIdok 
M b I HOTEL ofert do G B od d-l083 Yleanommowane wladollJoscl na Tatry, las, rzeka, zdala od 
e e do wydzierżawienia w mieście . k ' d Y .. P uprasza do Gazety Bydgoskiej szosy. ot do Gaz. Bydg, pod 
powiatowem Wielkopolski 16 dla pame ł nP d k n f a wa a:Je o P I E L 
G N IARKA pod d-l056 d-l056 d-l022 
pokoi urządzonych, restaura- dworu ID o a .rancuz a, za . . . ¥ 
, '" .' cja z pełną koncp
ją, mieszka- pobytk
n\\ersaCJa. Ofeł:t
pro- w
kwal
fikowan
 szuka posa- ' / 
najtanieJ I naJkorzystmeJ na- nie 5 pokojowe, z powodu cho- szę do Gazpty BydgoskIej pod dy do nIemowlęcIa. Oferty do 
być m?zn
 w I!0wootw!lrte.m rohv właśl'iciela zaraz do od- .,francuzka". d-4 Gaz. Bydg., pod d-l047 
składzIe. Jadalmp, !')'plalme. d 
 20 t ł Of t d 
F
1t
6
S

:I

i
:'lt
::E G

 
:n

 g. Jd 

 
0 25 er y o _-:
III III!IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIU!llIllIllIllIllIll!lJIllllllllllllllllllllllłm 
_ : 
.. .(t
 
żeńców al. .ator.go 5. f?bok I WOLrtE POSADY -...a. -- O P E C - .. ;" 
 
Starego Rynku, DOBRZJHSKI .. · - C H Ł I == '.' ,.'. 
d-1265 FRYZJERKA . -,-
 
dziplna potrzebna. Oferky do --: "'i 
ZAŁATWIAM Gaz. Bydg. pod d.l005 -,-", 
wszelkie sprawy jak: skargi do posyłek zaraz potrzebny ... 
l!'Idowf'. wnioski rent cywil- GASTRONOM = . ,
 
nych, renty woje.nn
, 81?rny fachowipc z 
a
cjąJ'08
iwa- __ Zgłosz. do. Adm. Gaz. Bydg. ł:'::e
a e
:
:sWi
i

J!:; 

 cI
I

:
id
tk:= = " '_ 
Bydgoszcz, 
:roi:mickieg016 ;'

:lO&ferty do Gaz. By':g. 
llIImlllmmlllnllllllllllmnnm"I""lIInmmlrnmmllllll"lI"mnm"lII"m"'l lifF 
Każdy kupiec i przemysłowiec ł 
używa w awojem przedsiębio
stwle i: : 


PANNA 
znająca robótki bt1rdzo przy- 
wiązana do dzieci szuka _po- 
sady. Łaskawe oferty do Gaz. 
Bydg. pod d-l082 Przed przyjazdem Macdonalda I Hendersona 
do Berlina. 
. PRAKTYKANT Rewi
jący_ rząd Rzeszy ministrowie angielscy przybęds 
zbozowy. z szkołą -hąn.dlową do B,erhna w dniu 18 bm. i zamieszkają w hotelu Kalserho l 
1>08Z1lknJe posady. Oferty do (u gory). Szereg konferencyj odbędzie się w uroczo naJ 
Gaz. Bydg. pod d-llM6 jeziorem położonem zamku myśliwskim Hubertusstocll. 
r- 


1!tr.8. 


..GAZJ!;TA BYDGOSKA" pil).tek. dnia. 3 lipca. 1931 r. 


K - K - I I I DZ1B w czwartek PremieraI 
IDO ns a Niezwykle "ensacyjne !łrcydz. 
dzwlękowe DDII
' rllaCls
l' osnu- 
Po('ząte
 o g?dz. te na tlp wiplkiej afery ze s!Bt- 
7 o m,eJ i 9-teJ. kiem 
Rekin. o rewelacYJnej 
w niedzielę od 3 10 i emocjonującej treści p. t. 


iel a Gr 


l'Iaplllowy wlern. tłusty 25 
r. kaide dalne 
lilowo 15 gr.. 5 Uczb = 1 alo...o. 
l, w, z, a=katde stanowi alowo. 


OGŁOSZENIA DROBNE 
Da ten .am dzlen. przyjmuje się tyłko do g. 9 ranO. ajlepszym ze wszystkich napoi orzezwiających 
bezalkoholowych jPl't 
"Cytro - Oranżada" 
na kwasie mlekowym "Browaru Bydgoskiego". 
Do nabycia we wszystkich lokalach, ka'Y iar - 
niach, kioskaoh, ogrodach I wprost od firmy 
Browar Bydgoski Sp. z o. o. 
BYDGOSZCZ 
ul. Ustronie 8. Tel. 18.03 I 18-08. 


Wróciłem 


Dr. Wiecki 


Dworcowa 18c. 
d.
 
- 


l: 


POLECErUA 


.1 


PANIENKA !' . I 
Z szkoł" handlową poszukuje .. 
praktyki bezpłatnie. Oferty 
 
do Gazety Bydg. pod d-1084 


Jedyna specjalnosć 
w Polsce 
Polski Blok Ka.owy 
Wolny od opłaty 
stemplowej 


KUCHARZ 
w starszym wieku poszukuje 
-- posady w kasynie wojBkowem 
Szybko tanioigustownie 
wentui1lnie jako dozorca laBlL 
Produkcja masowa Jest dobrym my/ilIwym. Łask. 
Polski Blok Ka.o
y oferty do Gaz. B. pod d-l086! 
wykonan)' jest na 
sppcjalnych maszynach  


I 


Ofertą i objBŚnIeniami słnżv 
Drukarnia Polska S.A. 
Bydgoszcz, Manz. F ocha 39 - Telefon 352 


,- 


. ..... 


=- r. ISO 

 
Pr60z tego 
nadprogram 
DźwiekowYl 


- 


W 
rolach 
główn. 


Albert PrlSlcan 
Cilna Man6s 
Rudolf Klein - Rogge 
BogusławSamborski 
JulJan KrzewilIiski 
Antoni R6iyckl i inni 


Wts:awa! 
Hap:ęcie! 
Muzyka!. 
Treść! 


Znak ofertowy (naprzykład: z 18M, n 5243 
b 3582 ltd.) = l słowo. 
Dla poszukuJących P o s a d 20 proc. znJtkl 


HOTELARZ 
Polak, inteligentny, średnich 
lat, poszukuje posady jako tłó- ..;. 
macz-ko
isjoner do, hoteli - POKÓJ 
:w-zglfł
';lle k
nsu1atow_ Zna- z kuchnią, roczny czynsz de 
Jomo.sc lę.zyk!>w: :łngl
lskl,?,an wynajęcia. Orła 10. d-i 
cuski, nIemIeckI, hiszpanski, 
włoski, czeski i rosyjski. Swift- MI . esz 1r anl . a 
dectwa zagraniczne. - Oferty n 
do Gaz. Bydg. pod tl-l043 
1-2 pokojowego z kuchnią po 
KUCHMISTRZ szukuje młode małżeństwo 
hotelowo-restauracyjny poszu- Łaskawe zgłoszenia do Adm. 
kuje posady zaraz. Zgłoszenia Gazety Bydg. pod .Emde" 
do Gaz. Bydg. pod d-l077 d-4448 


MIESZKANIA 


POKOJE 


J 


...żnE. ::, 


-,
 . . 
 
.
 
.._
--.... .' 
,..;,;
--
 

.t 
/-:f\
,, 
. ., ..- 


., 


-- 
"".ił, 


.J_.i
 


. I
 . 


..,.,. '.' 
:"". -....:. "-. 

.. 


.-" 


" 


:.
:. 
 
'::. 
 -.:. 


-. ",-. 
.'" .1"1-.-.. 


< 
.- 


J .:ł-.:"..... ." 

 $: 


I:.J 


..
.;.  


.\l 
'.:- 


\ 
" : 
. '<
 " -.,' 
.. '- ...,. 
.... 
-- 
- 


'. :J1;,.ią''I!:'f' 

 


-:i'- 
« , 
- .t
 


.,. 


-
,
j 

-:-- 
.- 


;, . J 
. .  .". 


" 


.' 


1:" " 


! 


;,. r 
-- I....
 . 


, 
.
 


-'--o 


. .....,.,;..;:. .' 


Abonament wpB)'daosscz y " ekspedycji I agenturach Wraz z dodatbmi 
n "y Rodalntlym Stole", "Gazeta Sportowa" I Zycie" 
WJlloai mleal
le 2,20 al. z odnoszeniem 110 domu przez listowego 2 59 zł lO tu t 
pr5:
CJO
lcb m
e;aI

h
}J20 zł. z odnolsenlem do domu przez' r
::

IC

1 
2,; . . war... me , _. na pocztacb przez IIltowego w dom 7 76 al 

=łct

: 
S:
:da:,:
 
ł'l Ł: Y Ż8zą, rzeszkOd w zakładzie, .traJków'IUb t.p: 
prawa do odazkodowania 

 k r
sen e. pisma" prenllmeratony nie małą 
. .
 OPISOW nIe zamówIonych Redakcja nie zwraca. 


I I 


O g łoszenia 25 grony wiers
 milim.,
 stronie 6 łam. Reklamy na strome 
4 łam. azerokości 67 mibm.: za tekstem ml1im. 60 grossv. 
w tekście na druJiej i tneciej stronie I słoty. na dalszych stronacb 85 Krony, 
Drobne ogłosZC!1l1a alowo. 
łowe 25 groszy, kałde dalsze 15 grossy, dla poszu- 
kuj'lcycb ,pracy 200/0. Zlll!k\, prz, częstem powtarzaniu udziela się rabatu. Przy kon. 
kunach I docbr;»dzelluach aądowych wazelkie rabaty upadają. Ogłoszenia na ten sam 
dZleA przYl1Duje Się tylko do godziny 9-tej przed południem. 
Skrzynka pocztowa nr. 54. Konlo cz:ekowe: P. K. O. Poznan nr. 203 Mł.